Erik Brejls hjemmeside

Start

Bjarne Nørgaard-Pedersen

JERSLEV HERREDS TINGBØGER 1631 - 1688. 2. del.(1)

** tingbogens autorisation 1650

** otte mænd. fortegn

** ransnævninge. fortegn

(2)

10/2 1650.

** hr Peder Pedersen i Vrå præstegård med 6 ugers opsættelse stævner navng Jerslev sognemænd for dom angående deres rest korntiende præstens anpart. fortegn. dom: de bør inden 15 dage betale tienden

(3)

** ---- stævner navng for deres udlovede stedsmål. fortegn. dom: de bør betale husbonden inden 15 dage

** ---- 3.ting Hallund sognemænd for korntiende præstens anpart 1649

** Laurs Olufsen på hr Peder Andersens vegne i øster Brønderslev lod fordele navng øster Brønderslev sognemænd for præstens anpart korntiende 1649. fortegn 

(4)

** ---- 3.ting Niels Laursen i Hjelmsted

** Niels Sørensen i Jerslev på søn Christen Nielsens vegne og Gjord Jensen i Klæstrup på egne vegne voldgav deres sag om tvist og uenighed

** Niels Mørk i Hebelstrup med 6 ugers opsættelse stævner Niels Jensen i Kragdrup for dom angående 4 sld. dom: at betale inden 15 dage

** på Steen Billes vegne stævnes navng tjenere for rest iflg jordebogen fra 1645 og derefter. fortegn. dom: de bør betale inden 15 dage eller have indvisning

(6)

** på Mandrup Dues vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Christen Povlsen i Ravnstrup for dom angående 12 rdl skat af Ørum sogn, han skal have opkrævet og skullet klarere for 1647. dom: han bør betale inden 15 dage etc

(7)

** på Mandrup Dues vegne 3.ting Christen Povlsen i Ravnstrup for 6 mk lån og 31/2 mk bådsmandsskat

** Niels Pedersen i Svennum på Christen Laursens vegne på Falden gav varsel Christen Christensen i Dårbakken og Maren sst

** Jens Svendsen i Gunderup med 6 ugers opsættelse på en herredstings stævning over Christen Andersen i Holmen, som er forkyndt på hans værneting 8/11. på Ide Giøes vegne stævnes Christen Andersen på Holmen, der fordum boede i en gård i Stenvad, som han er draget fra uden lovlig opsigelse, hvorover hun har lidt stor skade på den ægt og arbejde, der går af gården, og tilmed findes der stor brøstfældighed på gården. han har været stævnet til Børglum herredsting og derfor dømt til at betale inden 15 dage. synsvidne af Børglum herredsting 24/7 1649 fremlægges. tingsvidne af Vrejlev birketing 7/11 1649 fremlægges.
beskyldning fremlægges. dom: han bør inden 15 dage stille husbonden tilfreds

(9)

** Jens Madsen i lille Kraghede og andre navng vedtog at være ransnævninge for 1650

** Peder Pedersen i Nørgård på Peder Christensen i Rønnebjerg hans vegne stævner Søren Jensen Hadsten, borger i Ålborg, angående en rødhjelmet stud, som han har fjernet fra Hjelmsted eng, og den er ikke kommet tilbage. 4 tingsvidner fremlægges. tingsvidne fremlægges, hvori ransnævningene påmindes at møde. Søren Jensen Hadsten vedkendte sig studen som sit køb og fremlagde sin hjemmel til studen, som Jens Hansen i Hjelmsted har solgt ham. dom: der kan ikke iflg 2.lovbogs 40.kap sættes fylding  på ransnævningene over Søren Jensen

(10)

17/1 1650.

** Jens Sørensen i Jerslev på egne og medtjeneres vegne. syn på navng Sejlstrup tjeneres indavlede foder og korn. fortegn

(11)

** Jens Sørensen i Jerslev på egne og medtjeneres vegne. 24 navng mænd vidner om Sejlstrup tjenere, der er så forarmede som aldrig før på grund af misvækst og kreaturers frafald. fortegn

** Mikkel Evertsen i Vrensted 3.ting for rest korn i Vrensted og Tise sogne

** Niels Christensen i Alstrup kirkeværge stævner navng i Hellevad sogn for rest korntiende korn og smørskyld. fortegn. opsat 6 uger

(12)

** på Iver Krabbes vegne blev Anders Andersen i Allerup sat til at være skovfoged over Allerup skov og holde opsyn med skovhugst

** Niels Christensen i Ågård på husbonds tjener Søren Pedersen i Jerslev hans vegne stævner navng for gæld. opsat 14 dage

** Peder Madsen i Stubdrup. Tomas Tøgersen i Hellum vidnede, at sl Anders Mørk efterlod sig et panel i Striben, da han flyttede derfra og til Stubdrup, og da skiftet stod efter ham, bad Peder Bertelsen i Striben Kirsten Jensdatter i Stubdrup, om han ikke kunne beholde panelet, så skulle han betale hendes søn senere  

(13)

** Tomas Pedersen i Ravnsholt stævner Søren Laursen i Østergård med en økse, som er fundet i hans hus, og som er frakommet Tomas Pedersen, samt med hjemmelsmanden. han mødte med øksen og Christen Mikkelsen i vester Brønderslev var hans hjemmel til den, idet han havde solgt ham den 

** på Johanne Kåses vegne varsel til Tomas Nielsen i øster Mellerup for 2 studnød, som han har frataget hendes tjener Bertel Laursen i Klæstrup for en gæld, der var betalt. opsat 8 dage

** Peder Tomsen i Kornum. en landstings stævning læses, hvori Jørgen Kruse og Lene Rud på deres tjener sl Niels Nielsen, som boede i Brønderslev hans 2 døtres vegne stævner herredsfoged Peder Jensen angående en dom, han 27/9 1649 afsagde mellem dem og Hans Laursen i Gunderup

** Peder Tomsen i Kornum på hans tjener Søren Christensens vegne. Niels Christensen i Krogen fremlagde sit gældsbrev til hans bror Søren Christensen på 14 mk, som skal betales inden alle helgens dag, ellers skal han betale dobbelt

(14)

** Peder Tomsen på Søren Christensens vegne 3.ting Niels Christensen i Krogen for en skjorte, han lånte

** Peder Tomsen på Sidsel Nielsdatters vegne i Brønderslev 3.ting Christen Skrædder for 1 rdl

** Peder Tomsen på Christen Jacobsens vegne i Viborg tilbød Jens Hansen i Hjelmsted at indløse den fol, som ved nam og tag er frataget ham for gæld 

** Hans Andersen i Burholt på Maren Hansdatter sst hendes vegne gav varsel Laurs Nielsen i Hjelmsted lille Ove i Hjermeslev og Peder i Blæsbjerg angående deres tildelte anpart af Burholts eng, de har forsømt at bjerge og bringe til Burholt. opsat 6 uger

** på Else Vinds vegne. syn på det boel i Sterup, Christen Laursen iboede

** Laurs Nielsen i Røgelhede 3.ting Christen Sørensen i Hellevad for 5 mk for at græsse og føde 2 nød

(15)

** ---- Jensen i Hellevad 3.ting Anders Bertelsen sst for 2 dlr lån

** Tomas Tomsen i Hallund. navng vidner om Kølskegårds tjeneres rugsæd, som er så ringe, at de ikke kan betale skyld og landgilde. fortegn

** på Else Vinds vegne stævnes hendes navng tjenere for dom angående deres rest skyld og landgilde, som de af modvilje ikke har betalt. opsat 6 uger

** Tomas Christensen i Alstrup kirkeværge stævner for rest skyld til Jerslev kirke. fortegn. opsat 6 uger

(16)

** på Henrik Rantzaus vegne stævnes Jens Tomsen i øster Linderup og Niels Bodelsen sst for dom angående deres rest skyld og landgilde. dom: at betale inden 15 dage

** Anders Povlsen i Lindet lod fordele navng i øster Brønderslev sogn for rest korntiende KM anpart. fortegn

(17)

** Laurs Olufsen i øster Brønderslev på hr Peder Andersens vegne sst lod fordele navng i Hallund sogn for deres korntiende. fortegn

** hr Mikkel Evertsen i Vrensted præstegård. Niels Christensen i Stavad på egne og Povl Nielsen i Østrup på hustru Johanne Christensdatter hendes vegne gav ham afkald for arv efter deres far sl hr Christen Jensen præst, der boede og døde i Vrensted præstegård, og de havde fået god betaling af ham og hans hustru Kirsten Tomsdatter 

(18)

** Matias Olufsen i Ingstrup med 6 ugers opsættelse stævner navng for dom angående deres gæld til ham. dom: at betale inden 15 dage

(19)

** på Erik Juels vegne med 6 ugers opsættelse stævnes navng og menige Ålborg slots tjenere i herredet for dom angående deres rest skyld og landgilde. fortegn. dom: de bør betale inden 15 dage

(20)

** Hans Simonsen i Vrensted på Mette og Maren Laursdatter, født i øster Mellerup, deres vegne med 6 ugers opsættelse stævner Laurs Christensen i øster Mellerup for dom angående arv efter deres sl bror Mikkel Laursen. tingsvidne 31/10 1644 fremlægges angående registreringen af boet og betalingen til de 2 piger. Laurs Christensen fremlægger tingsvidne 20/12 med regnskab. dom: der kan ikke dømmes, hvor meget Laurs Christensen skal betale, før de har gjort regnskab

(22)

24/1 1650.

** Terkild Christensen ----

** Bertel Jensen i Hellevad lod fordele Anders Bertelsen sst for 2 sld

** Tomas Sørensen i Holt gav varsel for dele Anne Nielsdatter sst sl Søren Mikkelsens hustru for 3 sld, som denne lånte af ham. da skiftet stod, havde Jens Ibsen, som nu er i ægteskab med Anne Nielsdatter, lovet at betale gælden. Jens Ibsen vil bevise, at der blev udlagt en kiste for gælden  

** Oluf Pedersen i Allerup stævner Anne Jensdatter i Hellum, sl Christen Povlsens hustru for spørgsmål, om hun ved noget ærerørigt om ham, hvortil hun svarer, at hun har intet at beskylde ham for

** Peder Andersen i Hellum stævner Anne Jensdatter sst, sl Christen Povlsens hustru sst, for spørgsmål, om hun ved noget ærerørigt at beskylde Niels Christensen Stryger, som tjener i Allerup, hvilket hun ikke gør

** på Peder Galskøt i Kornum hans vegne fordeles Niels Christensen i Krogen for en skjorte, som Søren Christensen, som tjener i Kornum, har lånt ham

(23)

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Sidsel Nielsdatters vegne sst lod fordele Christen Skrædder i øster Brønderslev for 1 rdl

** Anders Nielsen i Kærsgård på far Niels Andersen sst hans vegne stævner Søren Pedersen i Jerslev for dom og fremlagde tingsvidne 12/1 af Hundslund birketing angående hvor meget rug, Søren Pedersen havde fået 1640-1644, som han mener skal betales inden 15 dage. opsat 1 måned 

** Oluf Christensen i Gersholt stævner navng for gæld. opsat 6 uger

** Oluf Christensen i Gersholt 3.ting nør Christen Andersen i øster Brønderslev for 1 rdl Anders Nielsen sst for 2 dlr rest på hestekøb

** på KM og Mandrup Dues vegne befaledes Simon Andersen i vester Brønderslev at sidde retten på tinge i de sager, herredsfogden Peder Jensen har med Peder Tomsen i Kornum og Knud Jensen i Hals Fogedgård

** Knud Jensen i Hals Fogedgård på sin bror Anders Jensen i Ystad hans vegne stævner Peder Jensen i Nørgård for dom angående betalingen for den gård i vester Brønderslev, Peder Jensen har købt men ikke vil betale, før han får skøde derpå, hvilket Anders Jensen ikke mener er nødvendigt, idet han har fået gården ved indvisningsdom, som er overladt Peder Jensen. Peder Jensen svarer, at han ikke er pligtig at svare renter af gælden, før han får skøde 

(24)

** Niels Christensen i Ågård lod fordele Niels Jensen i Hellevad for 1/2 rdl for en hjulbør, han var befalet at lave til Ålborg slot, og tog træ dertil i Allerup skov og ikke efterkom det

** Laurs Tomsen i Hvilshøj på Svend Nielsens vegne sst. syn på hans sår

** Oluf Eriksen i Brønderslev et vidne. Peder Jensen i Nørgård lovede ham, at dommen mellem Hans Laursen i Gunderup og sl Niels Nielsen, som boede i vester Brønderslev, hans to døtre Ingeborg og Anne Nielsdatter angående deres fars gæld, ikke skal komme dem til skade, før der på ny bliver stævnet

** på Johanne Kåses vegne 3.ting Niels Nielsen i øster Mellerup for 2 studnød, som han tog fra hendes tjener Bertel Laursen i Klæstrup for gæld, der var betalt

(25)

** Christen Christensen i Bondesholt fordeles for 3 mk faldsmål, da han er delt 20/11 for 1 td byg

** Hans Andersen i Burholt på mor Maren Hansdatters vegne lod fordele navng Burholt tjenere for det, hun har brugt på det arbejde, de var tilsagt at gøre. fortegn

** på hr Mikkel Evertsen i Vrensted præstegård hans vegne fordeles for rest korntiende præstens anpart i Tise og Vrensted sogne. fortegn

** på Mandrup Dues vegne fordeles Christen Povlsen i Ravnstrup for 31/2 mk bådsmandsskat

** Christen Mikkelsen i vester Brønderslev og Tomas Pedersen i Ravnsholt voldgav deres sag om tvist og uenighed

(26)

** på Jørgen Kruses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes menige Tolstrup og vester Brønderslev sognemænd og enker, som giver korntiende, for rest KM og kirkens anpart.
restanceliste fremlægges. fortegn. dom: at betale inden 15 dage

(27)

** Niels Christensen i Ågård på hr Christen Gertsens vegne i Bredkær præstegård stævner Søren og Peder Jensen i Ørum præstegård for dom angående rest skyld og landgilde. opregn. dom: de bør betale inden 15 dage

(28)

** Laurs Pedersen i øster Hjulskov, kirkeværge til Jerslev kirke, stævner navng i Jerslev sogn for rest kornskyld til kirken. fortegn. dom: at betale inden 15 dage

** på Tomas Kåses vegne stævnes navng Kølskegårds tjenere for dom angående deres rest landgilde. fortegn. dom at betale inden 15 dage 

(29)

** på Erik Juels vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Jens Jørgensen i Allerup og andre navng sst for dom angående de miler, de har ladet sætte i Allerup skov af de træer, de ulovligt har hugget, om milerne ikke bør følge KM. tingsvidne 13/12 1649 fremlægges. dom: milerne bør efterfølge Mandrup Due på KM vegne

(30)

31/1 1650.

** på Didrik Hofmands vegne stævnes Christen Christensen i Trøgdrup og Jens Jensen sst for dom angående deres rest landgilde og arbejdspenge, som af øvrigheden er tildelt Didrik Hofmand for hans tjeneste. opregn. dom: at betale inden 15 dage

** Laurs Nielsen i Røgelhede lod fordele Christen Sørensen i Hellevad for 2 mk for at græsse 2 nød

** Laurs Nielsen i Røgelhede lod fordele Niels Laursen i Hellevad for gæld iflg brev 20/11 1633

** Helle Olufsen i Vrensted 3.ting Anders Jensen på Sundsted for 3 rmk faldsmål

(31)

** Christen Christensen i Burholt på Maren Hansdatters vegne 3.ting til navng i Brønderslev

** på Falk Giøes vegne. Christen Ibsen, Børglumklosters budfoged, vidnede, at han tilsagde Niels Baggesen i Damsgård i Brønderslev, at han skulle yde sin rugskyld på Børglumkloster til at så til klostrets ødegods, men han efterkom det ikke, og ofte var han tilsagt at yde sin landgilde i Ålborg, men sad overhørig

** på Falk Giøes vegne stævnes Christen Anders og Laurs Nielsen i Linderup for dom angående får og øg, de fik af ---- . de bør bevise hjemmel. opsat 4 uger

** Bertel Christensen i Hedegård. Jens Laursen i Hallund var hans hjemmel til en sorthjelmet ko, som han købte af ham

** Niels Jensen i Hellum på Mandrup Dues vegne gav varsel navng for 18 skp byg hver sin anpart af rest tiende af Jerslev sogn KM anpart. opsat 8 dage

(32)

** på Falk Giøes vegne. syn på hvorledes sl Oluf Christensen i Holt ved en ulykkelig hændelse er omkommet. i den store bakke og hulvej, som ligger op fra Torups vad, så de hans lig, som lå under hans vogn, der lå omkuld, hvorfor de mente, at vanvare var årsag til hans død

** på Falk Giøes vegne stævnes sl Oluf Christensens hustru Maren Christensdatter i Sandager i Holt og hans søn Christen Olufsen for spørgsmål, om de selv vil påtale den sag med sl Oluf Christensens død ved proces med sandemænd, hvortil Christen Olufsen svarede, at de ikke har formodning om, at årsagen til hans død er en anden end vanvare og guds gerning, så de kan ikke påtale nogen

** Peder Jensen i Røgelhede på Oluf Christensens vegne i Kvisselholt lod fordele navng for gæld  

** på Johanne Kåses vegne fordeles Tomas Nielsen i øster Mellerup for 2 studnød, han har frataget hendes tjener Bertel Laursen i Klæstrup for gæld, som er betalt, hvorfor han er dømt at stå til rette

(33)

** Hans Henriksen i Østrup på den ene ----

** Hans Henriksen i Østrup stævner Anders Laursen i Vrensted Niels Christensen Iver Christensen Anders Henriksen Maren og Kirsten Henriksdatter for æskning skifte og dele efter hans sl forældre, som boede og døde i Vrensted, og han mente, boet burde registreres, så enhver kunne vide sin arvelod. Anders Laursen påberåber sig at have købt arven ved købebrev, som Hans Henriksen aldrig har set, og som skulle være sket 9/7 1639. opsat 6 uger

** Hans Henriksen i Østrup stævner navng for dom angående deres gæld, som er: Anders Henriksen i Vrensted Niels Christensen i Stavad Iver Christensen ved Hammelmose Christen Jensen i Vrensted. opsat 6 uger

(34)

** på Mandrup Dues vegne fordeles navng i vester Brønderslev sogn for KM penge og korn og bådsmandsskat. fortegn

7/2 1650.

** hr Mikkel Evertsen i Vrensted præstegård. Laurs Andersen i Manne var hans hjemmel til de sandtørv, han solgte ham, og som stod ved gadehuset ved Leddet i Vrensted

** Mads Laursen i Hjermeslev 3.ting Anders Laursen i Vesterboel sst for 10 skp byg

** Jens Andersen i Åsendrup 3.ting Christen Olufsen i Vrensted for 71/2 mk iflg brev

(35)

** Niels Sørensen i Jerslev på hr Laurs Jensens vegne 3.ting i øster Brønderslev og Jerslev sogne for rest præstens tiende

** Jens Pedersen i Allerup 3.ting Jep Hjartsen sst for 7 mk Jens Jørgensen sst for 1 rdl 

** Anders Pedersen i Jerslev på Tomas Kåses vegne. Ingeborg Jensdatter, som tjente Jep på Bjerget, beskyldte Peder Jensen, som tjente sst, for hendes barnefar, og han lovede hende ægteskab

** på Tomas Kåses vegne et vidne. Laurs Mikkelsen i Hollensted, morbror til Ingeborg Jensdatter, som tjente på Bjerget, vidnede, at Peder Jensen, som tjente Jep på Bjerget, begærede af ham hans søsterdatter til ægte, da han er hendes rette fødte værge, og de var begge hos Peder Nielsen i Hebelstrup for at fæste den bolig i Hallund, Jens Laursen iboer

** Niels Jensen i Hellum efter 8 dages opsættelse begærede høring over en del navng i Jerslev sogn for deres anpart af 18 skp byg KM tiende 1648. opsat 14 dage

** Christen Christensen i Burholt på Maren Hansdatters vegne lod fordele Kro Laurs Laursen i øster Brønderslev for 15 mk og Christen Laursen sst for 31/2 mk

** på Iver Krabbes vegne. Christen Nielsen i Allerup budfoged vidnede, at 21/10 tilsagde han Niels Andersen i Kærsgård at føre hans husbonds fuldmægtig Jens Nielsen i Lyngdrup og Margrete Marsvins foged fra Røgelhede til Lyngdrup, men han sad overhørig. tidligere havde han tilsagt Søren i Rydslund det samme og med samme resultat. på Iver Krabbes vegne havde han tilsagt dem begge at yde deres arbejdspenge og landgilde til Jens Nielsen i Lyngdrup 

(36)

** Christen Povlsen i Ravnstrup. navng vidner, at Søren Tomsen i Ørum Laurs Christensen Niels Povlsen Maren Laursdatter og Jens Ottesen er slet forarmede og øde

** Christen Povlsen i Ravnstrup et vidne. Niels Pedersen i Svennum vidnede, at 1647 var han med taxmænd for at gøre udlæg for KM skat hos Søren Tomsen i Ørum Maren Laursdatter og Jens Ottesen sst, da var der intet at gøre udlæg af, men der var stor armod hos dem

** herredsfoged Peder Jensen berettede, da tyveri og røveri sker oftere end tilforn, så ingen kan vide sig sikker derfor hverken hjemme eller på farende veje, og en del er forårsaget at lade gerningsmændene løbe bort, så det må frygtes, at det vil forøges, om det ikke bliver straffet, så for at ingen, som pågriber en misdæder, skal frygte alene at skulle bekoste dennes henrettelse, menige herredsmænd til bedste, så anmodede han, at 2 mænd af hvert sogn på menige sognemænds vegne ville samtykke, at gård og boelsmænd og de, der ville være i fred for tyveri og røveri skulle være forpligtet fælles at betale rettermanden for misdæderens henrettelse, hvorefter 2 navng af hvert sogn fremkom og på egne og menige sognemænds vegne indgik derpå

(37)

** Niels Christensen i Ågård på Mette Hellesdatters vegne i Vrensted. Helle Olufsen sst vidnede, at Mette Hellesdatter lånte Christen Sørensen sst 6 mk. Niels og Helle Hellesen sst stævner Christen Sørensen

** Helle Olufsen i Vrensted 3.ting Christen Sørensen sst for 6 mk

** Helle Olufsen i Vrensted lod fordele navng for gæld og faldsmål

** Niels Christensen i Ågård gav varsel navng i Vrensted for skat

** Laurs Laursen i Overgård. navng vidner, at da de svenske var landet mægtigt, da havde han nogle i kvarter, som forødte hans største formue, og da han ville holde noget børnegods tilside, som han havde under værgemål, frarøvede de ham det med hug og slag. det tilhørte hans brordatter Maren Christensdatter, sl Christen Laursens datter, som boede i Lie, samt hans egne børns arv efter deres sl mor, som de borttog sammen med hans eget gods. Maren Christensdatter hos Mikkel Tomsen i Koldbro stævnes 

(38)

** Niels Jensen i Sundsted stævner Jens Jensen i Knøsgård og Niels Jensen i Pilgård for at lade vurdere sl Mads Jensens bo i Sundsted

** Christen Sørensen i Vrensted på egne og søskende Christoffer Tomsen  Berete Tomsdatter og Tomas Sørensen sst deres vegne stævner deres svoger Anders Nielsen sst, da deres sl mor har haft sin formue hos ham, bør han fremlægge registrering derover samt betale hans medarvinger hver deres anpart af arven. Christen Sørensen sst stævnes for en fol og en ko, som han har fået af deres sl mor og ikke betalt

** på Else Vinds vegne stævnes Christen Laursen, som boede i Sterup, og nu i Grydbæk for dom, for han har bortført døre vinduer bjælker stolper og andet fra der hus i Sterup, han iboede iflg syn, så han bør stå til rette samt at svare hende med ægt og arbejde og anden tynge af boligen, til han lovligt opsiger den

(39)

** Visti Nielsen, foged på Ås, på Peder Christensen i Bastholm hans vegne 3.ting Christen Laursen på Folden for 3 mk

** på Iver Krabbes vegne fordeles navng for oldensvin, der var indbrændt på hans lod i Allerup skov 1646. fortegn

** Jens Nielsen i Lyngdrup på Anders Jørgensens vegne sst lod fordele Laurs Povlsen i Ørum for 12 mk rest på en ko, han købte

** på Iver Krabbe Ingeborg Grubbe og Lene Rud deres vegne forbydes Erik Juel og Steen Bille at komme i Allerup fællesskov for at hugge eller lade hugge, før skoven bliver delt imellem dem. desuden forbydes navng Allerup mænd med naboer at komme i skoven for at hugge

(40)

** Bertel Mogensen, foged på Hammelmose, stævner Jens Christensen i vester Å for dom angående 8 sld gæld iflg brev. dom: at betale inden 15 dage

** Laurs Povlsen i Holt stævner Laurs Nielsen i Hjelmsted for dom angående 16 sld gæld iflg brev. dom: at betale inden 15 dage

(41)

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård på hr Tomas Andersen i Skæve præstegård hans vegne stævner Sofie Nielsdatter i Hellum, fordum i Skæve præstegård, for dom angående 50 rdl for den brøstfældighed, som fandtes derpå, da hun flyttede derfra samt de penge, han har udlagt for hende, ejendomsbreve på præstegården, kirkens bibel samt 28 egestolper, hun tog med sig. opsat 6 uger

** Niels Christensen i Ågård på husbonds tjener Karen Simonsdatter i Ørum hendes vegne stævner Mogens Villadsen sst for dom angående 10 dlr og 2 tdr byg, som dannemænd har tilsagt ham at betale for den skade ved slagsmål, han gjorde hendes søn Simon Christensen sst. opsat 6 uger

** Steffen Pedersen i Kalum med 6 ugers opsættelse stævner Niels Hansen i Kornum og Peder Christensen i Krogsgård for dom angående deres gæld iflg brev, som fremlægges. tingsvidne af Vrejlev birketing 1649 fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage

(42)

** på Johanne Kåses vegne. varsel for dele navng i Jerslev sogn for deres rest korntiende KM anpart. fortegn. dom: de bør betale inden 15 dage

(44)

** Peder Galskøt i Kornum gav tilkende, at da han på grund af misvækst havde gjort Ørum sognemænd afslag på KM anpart korntiende for halvparten i den forhåbning, de godvilligt ville yde ham resten, hvad næsten ingen havde efterkommet, og han i dag ville begære 3.ting over dem for 15 tdr hartkorn, hvoraf afgiften alene er 11 tdr korn, da tilbød han dem, såfremt det kunne lindre den hårde tid, at de kunne nøjes med at betale afgiften, men der var ingen mødt for at vedtage det

14/2 1650.

** Jens Mikkelsen på Visti Nielsen, foged på Ås, hans vegne 3.ting navng for gæld

** Laurs Nielsen i Røgelhede 3.ting navng for faldsmål og gæld

(45)

** Jens Pedersen i Allerup lod fordele Jep Hjartsen sst for 7 mk

** på Mandrup Dues vegne. navng vidner om hvilke ødegårde, der findes i Tolstrup sogn. fortegn

** Niels Andersen i Kærsgård og Søren Pedersen i Jerslev voldgav deres tvist og uenighed og gældssag og andet

** Niels Christensen i Ågård lod fordele navng i Vrensted for skat

** på Mandrup Dues vegne. navng vidner, at Christen Pedersen i Ravnsholt og Maren Laursdatter i Føvting i Hellum sogn er forarmede og øde

** på Falk Giøes vegne stævnes så mange i Vrensted, som en landstings stævning omtaler, at møde her på tinget angående nogle tørv, som er fjernet fra et hus i Vrensted

(46)

** på Steen Billes vegne. Niels Jensen på Hollensted hede og Jens Ibsen i Hollensted vidnede, at da Svend Nielsen i Hvilshøj kom kørende af østen og norden om Hulhøj, da kom Peder Jensen sst løbende efter ham med en jerntyv og gjorde ham de slag og sår, synet omtaler, og de hørte ikke, Svend Nielsen gjorde ham et ondt ord men begærede, at han ville lade ham beholde sit liv

** Søren Christensen i Rakkeby på Svend Nielsens vegne i Hvilshøj stævner Peder Jensen i Hulhøj for dom angående de slag og sår, han gjorde ham. opsat 6 uger

** Mourids Laursen i Hjermeslev lod fordele Anders Laursen i Vesterboel sst for 11 skp byg

** Søren Christensen i Rakkeby et vidne. vurdering af boet efter sl Peder Laursen i Serreslev. opregn

(47)

** Søren Christensen i Rakkeby spurgte Simon Andersen i Brønderslev, hvem der havde sat ham til at sidde retten i dag, hvortil han svarede, at Peder Jensen herredsfoged havde betroet ham det

** Anders Pedersen i Jerslev. syn på Karen Olufsdatter, Jens Olufsens søster i Hollensted, hendes sår. desuden var Jens Olufsens dør brudt op

** Anders Pedersen i Jerslev stævner Jens Christensen Smed i Brønderslev og Christen Mikkelsen sst

** Helle Olufsen i Vrensted lod fordele Christen Sørensen sst for 6 mk gæld til hans datter Mette Hellesdatter

** Helle Olufsen i Vrensted stævner Peder Christensen i Krogsgård for dom angående 3 rdl rest på 2 stude, han købte. opsat 6 uger

(48)

** Jens Jørgensen i Allerup 3.ting Jep Hjartsen sst for 10 mk og sæk

** Sindel i Hedegård 3.ting for rest KM skat i Hallund sogn

** på Henrik Ramels vegne fordeles navng for gæld. fortegn

** på Falk Giøes vegne fordeles hans navng tjenere for rest. fortegn

(49)

** på Mandrup Dues vegne. navng vidner om hvilke ødegårde, der findes i Serreslev sogn. fortegn

** Niels Christensen i Ågård på hr Christen Gertsens vegne i Bredkær lod fordele navng i Hellum og Hellevad sogn for korntiende præstens anpart. fortegn

** på Peder Galskøts vegne i Kornumgård fordeles navng i Ørum sogn for deres korntiende KM anpart 1649. fortegn

(50)

** Laurs Pedersen i Stubdrup med 6 ugers opsættelse på Anne Pedersdatter i Østrup hendes vegne stævner Peder Madsen i Stubdrup for dom angående 15 mk gæld til sl Jacob Ibsen, som boede og døde i Østrup, for en hest, han købte. tingsvidne af Hvetbo herreds ting 10/11 1649 fremlægges. dom: han bør inden 15 dage betale sl Jacob Ibsens hustru Anne Pedersdatter

** Niels Sørensen i Jerslev på hr Laurs Jensen Bjørn i Jerslev præstegård hans vegne lod fordele navng i vester Brønderslev sogn for deres rest korntiende præstens anpart. fortegn

(51)

** Niels Sørensen på hr Laurs Jensen Bjørns vegne lod fordele navng i Jerslev sogn for rest korntiende præstens anpart. fortegn

(52)

21/2 1650.

** Jens Jørgensen i Krustrup kirkeværge til Skt Hans kirke i Hjørring stævner Søren Jensen ved Bækken i øster Mellerup for dom angående 6 tdr byg hans landgilde 1649. opsat 6 uger

** på Christen Skeels vegne 3.ting Jens Nielsen i Tinghul for 1 td byg

** på Christen Skeels vegne stævnes Niels Hansen i vester Kornum for dom angående 10 rdl gæld iflg brev 10/4 1649. opsat 6 uger

** Anders Laursen i Tise 3.ting sdr Christen Sørensen sst for 6 skp byg

** Niels Nielsen i Vedsted i Åby sogn lod læse en landstings stævning, hvori Peder Mortensen i Nakskov lader stævne herredsfogden for en dom, han dømte 23/3 1649 imellem Jens Jensen i Tise, nu i Jetsmark, angående gæld. at møde til næste landsting

(53)

** Christen Hansen i Torsmark. vurdering ved Tolstrup kirke på det, der er brugt af murermesteren af deller spær lægter og tømmer

** Laurs Jensen i Stenum 3.ting navng i Stenum og Tømmerby for gæld

** Christen Hansen i Torsmark på husbonds vegne 3.ting navng for korntiende

** Anders Jørgensen i øster Brønderslev lod fordele for degnerente af Hallund sogn. fortegn

** på Lene Ruds vegne et vidne. navng vidner, at Niels Pedersen i vester Brønderslev er slet øde og forarmet

** Peder Christensen i Bastholm lod fordele Christen Laursen på Falden for 3 mk

(54)

** Peder Christensen i Bastholm på Visti Nielsen, foged på Ås, hans vegne lod fordele Jens Christensen i Sterup for 28 sk rest til husbonden

** Anders Pedersen i Jerslev på Tomas Kåses vegne lyste et fuldt husfred over Christen Nielsen i vester Brønderslev og Jens Christensen Smed sst, for de om natten i hans fraværelse er gået ind i hans hus og der uførmet hans folk og slået hans kakkelovn ned

** Niels Jensen i Hellum et vidne. navng vidner, at Anders Laursen i Krogen i vester Brønderslev er forarmet og slet øde, han ligger på sin sygeseng, og hans hustru beder om sin næring hos godtfolk og den bolig ved Kilden, Hans Sørensen påboede, står slet øde

** Sindel Bertelsen i Hedegård. Niels Mørk i Hebelstrup vidnede, at Søren Jensen i Skarnvad er slet forarmet og øde og Jens Laursen i Hallund er det samme

** Simon Andersen i Brønderslev 3.ting navng for gæld

** Christen Hansen i Torsmark på Laurs Nielsens vegne i Stenum. Laurs Jensen sst vidnede, at da skiftet stod efter sl Jens Pallesen, som boede i Stenum, da blev følgende gods uskiftet. fortegn. desuden blev udskiftet en broderlod, som var udenlands

(55)

** Laurs Jensen i Stenum stævner sl Jens Pallesens hustru Maren Christensdatter sst og Palle Jensen sst for dom angående skifte og deling efter sl Jens Pallesen 9/1 1650 imellem hans hustru og børn. endvidere stævnes Christen Snedker i Stenum Christen Nielsen Christen Pedersen og Anders Christensen sst. Laurs Jensen satte i rette, at da en del var uskiftet, om skiftet ikke bør kendes magtesløst, og det, der er fjernet fra boet, bringes tilbage, og siden skiftes som ret er. opsat 1 måned 

** Niels Jensen lod læse en kvittering på det, der var leveret af øster Brønderslev sogn til Åstrup på de sidste påbudne skatter

** Laurs Laursen i Landvad lægdsmand lod fordele i Hellevad sogn for sidst påbudne KM skat. fortegn

(56)

** Niels Jensen i Hellum på Anders Laursens hustru Bodil Andersdatters vegne 3.ting Mads Povlsen i vester Brønderslev for 15 skp byg

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Niels Christensen i Krogen i Brønderslev for dom på sit fæste, for han ikke i 2 år har ydet sin skyld og landgilde og står tilbage mod husbondens tilladelse. opsat 14 dage

** Niels Jensen i Hellum 3.ting Christen Christensen i Ovstrup for 1 rdl 1 ort 2 skp korn KM skat

** Niels Jensen i Hellum. sagen angående hvad, der rester af KM anpart korntiende af Jerslev sogn 1648 er opsat 14 dage

28/2 1650.

** på Mandrup Dues vegne. navng vidner om hvilke gårde i Vrensted by, som er udlagt til rytternes underhold. fortegn

(57)

** Hans Simonsen. samme vidner om ødegårde i Vrensted. fortegn

** Christen Hansen i Torsmark et vidne. samme vidner, at det er et gadehus i Vrensted, som Villads Sørensen iboer

** Niels Christensen Smed i Allerup et vidne. navng vidner, at det er et boel, han iboer, og det står i KM jordebog for et boel

** Niels Nielsen i Halskov. samme vidner, at det Halskov, Niels Rasmussen påboer, er et boel og skylder årligt 1 pd byg

** Tøger Pedersen i Allerup. samme vidner, at det er et boel, han påboer og står i KM jordebog for et boel

** Anders Pedersen i Jerslev på Laurs Madsens vegne i Mølholm 3.ting sl Peder Jørgensens arvinger, som er Christen Pedersen i Tømmerby Tomas Pedersen sst hver 2 sld af den arv, Peder Jørgensen på Sønderhede havde under værgemål for Mette Madsdatter 

** på Jørgen Kruses vegne fordeles navng i Stenum sogn for halvdelen af deres tiende

(58)

** Christen Hansen i Torsmark 3.ting navng for faldsmål og gæld

** Niels Christensen i Ågård 3.ting Anders Jensen i Kraghedegård for 14 mk lån

** Niels Jensen i Hellum på Bodil Andersdatter, Anders Laursens hustru i Krogen, hendes vegne fordeles Mads Povlsen i vester Brønderslev for 15 skp byg

** Niels Jensen i Hellum gav varsel Christen Christensen, som boede i Ovstrup mølle og nu i Ovstrup, for KM skat. opsat 8 dage

** Simon Andersen i Brønderslev lod fordele navng for gæld. fortegn

** Sindel i Hedegård lod fordele navng for KM skat

** Anders Pedersen i Jerslev. syn på Bodil Pedersdatter i Jerslev hendes sår. et af Anders Pedersens vinduer er slået ind, døren er splintret, kakkelovnen slået ned og en pibekande er slået sønder

** Niels Pedersen i Svennum et vidne. navng vidner om forarmede i Jerslev sogn, der ikke kan udgive KM skat. fortegn

(59)

** Niels Pedersen i Svennum et lignende vidne fra Jerslev sogn. fortegn

** Niels Christensen i Allerup et vidne. navng vidner om forarmede i Hellevad sogn, som ikke kan betale KM skat. fortegn

** på Tomas Kåses vegne. navng taxmænd berettede, at de efter en indvisningsdom havde udvurderet for rest 1648 af Kølskegårds tjenere. fortegn

(60)

** på Falk Giøes vegne. navn vidner hvilke gårde og boel i Stenum under Børglumkloster len, som har stået øde og ikke blev tilsået. fortegn

** Jens Hansen i Hjelmsted æskede af sl Peder Olufsen i Hjelmsted hans efterladte hustru og børn, Kirsten Pedersdatter i Hjelmsted Maren og Else Pedersdatter Oluf Hans Jens Christen og Peder Pedersen, al den arvelod sl Tomas Olufsen, som boede i Kalum, hans børn er tilfaldet efter ham, og som Peder Olufsen var værge for samt skiftebrev og den rettighed, han efter loven har på disse børns arv, da værgemålet nu tilkommer Jens Hansen 

** Søren Pedersen i Ajstrup i Ugilt sogn stævner Christen Pedersen Snedker i Stenum for dom om arv, han har under værgemål for Søren Pedersens hustru Karen Hansdatter, som er tilfaldet hende efter hendes forældre, og som han ikke vil levere fra sig. opsat 6 uger 

** Hans Andersen i Burholt med 6 ugers opsættelse på sin mor Maren Hansdatters vegne gav varsel Laurs Nielsen i Hjelmsted lille Ove i Hjermeslev og Peder i Blæsbjerg for dom som ting 17/1. synsvidne 20/12 1649 fremlægges. dom: de bør inden 15 dage betale hende for skaden på høet

(61)

** på Else Vinds vegne med 6 ugers opsættelse stævnes hendes tjenere angående deres rest skyld landgilde smørpenge og andet. fortegn. dom: at betale inden 15 dage etc

** Niels Christensen i Allerup kirkeværge til Hellevad kirke med 6 ugers opsættelse stævner navng for dom angående deres rest korntiende og smørskyld til kirken. fortegn. dom: at betale inden 15 dage

(62)

** Niels Christensen i Ågård med 6 ugers opsættelse på husbonds tjener Søren Pedersen i Jerslev hans vegne stævnes Niels Svendsen i Jerslev for dom angående gæld, og Jens Andersen sst for dom angående hans sl far Anders Jensens gæld iflg brev 25/3 1625. dom 27/3 1634 fremlægges over Jens Andersen i Jerslev og hans mor Maren Tomsdatter, sl Anders Jensens hustru. Niels Svendsens brev fremlægges. Jens Nielsen i Jerslev fremlagde hans far Niels Svendsens svar. Jens Andersen mener, gælden er betalt for længe siden. dom: at betale inden 15 dage etc

(64)

** Niels Christensen i Ågård med 6 ugers opsættelse på husbonds tjener Søren Pedersen i Jerslev hans vegne stævner Jens Christensen i Pøl og Christen Terkildsen i Sterup for dom angående deres gæld. tingsvidne 20/12 1649 fremlægges. begge indstævnede kræver at se deres gældsbreve, som Søren Pedersen har nægtet dem, idet de mener at have betalt gælden, og Christen Terkildsen fremlægger kvittering, at han har betalt.(dom ikke indført)

(65)

7/3 1650.

** Peder Galskøt i Kornum et vidne. han stævner Niels Christensen i Krogen i vester Brønderslev for vidne. navng taxmænd vidnede, at da de havde været med Peder Galskøt for at gøre ham udlæg for 2 dele af Niels Christensens bo, da faldt han på knæ lagde hænderne sammen og bad gud straffe Peder Galskøts tiromske hjerte, denne bange skælm

** Peder Galskøt et vidne. samme vidnede, at da de var hos Niels Christensen i Krogen for at gøre Peder Galskøt udlæg, da fandt de, indstukket i et halmknippe, hovedet og noget af halsen af en kalkunhane, halvfjerde vinge og fjer

(66)

** Morten Kjærulf i Ravnstrup stævner to mænd i Ørum for dom angående deres gæld, som er Laurs Povlsen og Christen Jensen. opsat 6 uger

** Peder Jensen i Bjerget gav varsel for kirkens korntiende. fortegn

** Peder Jensen i Bjerget, kirkeværge, gav varsel Mads Jensen i Skern for kirkens korntiende 1649. Mads Jensen fremlægger Markor Kåses brev, at denne selv har sået og avlet til Skerngård, så han forbyder dommeren at udstede lovmål over Mads Jensen, før han selv bliver stævnet. opsat 6 uger

** Niels Christensen i Ågård lod fordele Anders Jensen i Krogsgård for 14 mk lån

(67)

** Christen Jensen i Ladegård på Laurs i Tise skolemester hans vegne lod fordele navng i Tise for deres korn til skolen. fortegn

** på Jørgen Kruses vegne fordeles Niels Mortensen i Tømmerby for 1649 efter jordebogen. opregn

**  Niels Christensen i Ågård stævner Otte Jensen i Hallund for dom angående en hoppe, som Niels Christensen har købt af Ove Laursen i Ørum og Hans Laursen på Ørums Tved, som skal have været deres moders, og som Otte Jensen har på foder og forholder ham. Anders Pedersen i Jerslev berettede, at der var udlagt et øg af boet, men om det var omtalte øg, vidste han ikke. opsat 6 uger

** Bastian Asmus rytter stævner Laurs Povlsen i Ørum og Peder Madsen sst for dom angående deres rette landgilde og andet, som de er tillagt at betale ham. opregn. Erik Juels seddel fremlægges, at Bastian Asmus skal have deres gårde for deraf at nyde den rettighed, de hidindtil har ydet. dom: de bør betale inden 15 dage

(68)

** Christen Hansen i Torsmark lod fordele Tomas Pedersen i Ravnsholt for 3 mk faldsmål, da han er delt 27/9 1649 for 1 dlr for et værge

** angående rest af KM anpart korntiende for 1648, som Niels Jensen i Hellum tog opsættelse på, bevilgede han opsat 8 dage

** Niels Christensen i Ågård stævner Hans Smed i Ørum for dom angående 2 tdr rug og 3 tdr havre rest på hans skadesløsbrev for det korn, Niels Christensen kunne tilfalde hos hans hustrumor Maren Hansdatter i Ørum, sl Søren Povlsens hustru. hans brev fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage

** Oluf Christensen i Kvisselholt med 6 ugers opsættelse stævner Laurs Nielsen i Hollensted og Knud Mikkelsen på Kraghede for dom angående deres gæld som ting 24/1. dom: at betale inden 15 dage

(69)

** Anders Pedersen i Jerslev et vidne. han stævner Christen Mikkelsen i vester Brønderslev for at tage fylding på herredsnævningene til at gøre deres ed og tov over ham, for han er gået ind i hans hus og uførmet hans folk. tingsvidne 22/2 og 28/2 fremlægges. Christen Mikkelsen fremlægger tingsvidne af Børglum birketing 1/3 1650. nævningene gjorde deres ed og tov og svor et fuldt husfred over Christen Mikkelsen

(70)

** Anders Pedersen i Jerslev et vidne. han stævner Jens Christensen Smed i vester Brønderslev for at tage fylding på herredsnævningene til at gøre deres ed og tov over Jens Smed for den uførm, han skal have gjort i Anders Pedersens hus ved midnatstid. samme tingsvidner som i forrige stævning fremlægges. nævningene gjorde deres ed og tov over Jens Smed som over Christen Mikkelsen

(71)

** Knud Jensen i Hals Fogedgård med 6 ugers opsættelse på bror Anders Jensen, indbygger i Ystad, hans vegne stævner herredsfogden Peder Jensen for dom angående en sum penge 150 sld iflg hans skadesløsbrev med rente i 12 år 52 sld samt omkostning til rejser til tinget mv i alt 230 sld. brevet af 12/6 1635 fremlægges, som lyder på 250 sld for en anpart af en gård i vester Brønderslev. dom 24/11 1636 fremlægges, hvori Peder Jensen dømmes til at betale, idet han ikke kan kræve skøde af Anders Jensen, der ikke selv har fået skøde, da han har fået gårdsparten ved indvisningsdom. Peder Jensen fremlagde Anders Jensens i Ystad hans udgivne købebrev på 5 tdr kornskyld i en gård i vester Brønderslev, som kaldes Krogen, som tilkom hans morbror Jens Andersen Hals i Ålborg og hans arvinger, og som Anders Jensen fik for sin fædrene arv, som Jens Andersen Hals havde annammet ved indvisningsdom. han fremlægger tingsvidne 24/1 og sit svar, at han ingen rente bør betale, før han får skøde på gården. dom: da han tidligere er dømt til at betale, dømmes han igen til at betale inden 15 dage

(74)

12/3 1650.

** nør Christen Jensen i Trøgdrup. syn på den halvgård i Trøgdrup, Niels Jensen iboede, og Christen Jensen fæstede

** Peder Madsen i Stubdrup et vidne. Tomas Tøgersen i Klæstrup vidnede, at han tjente 1644 i Stubdrup, og da hentede Margrete Simonsdatter i Klitgård 31/2 td havre hos Kirsten Jensdatter i Stubdrup, som endnu ikke er betalt

** Laurs Nielsen i Røgelhede lod fordele Niels Laursen i Hellevad for 3 rmk faldsmål, da han er delt 31/1 for 1/2 skp byg

** på Jørgen Kruses vegne. syn på hus og bygning på det boel i Tømmerby, Niels Mortensen og Morten Nielsen iboede og frarømte. desuden vurderede de et gammelt øg, som de tilbød Niels Mortensen at indløse

(75)

** på Jørgen Kruses vegne tillystes Niels Mortensen og Morten Nielsen i Tømmerby hver et fuldt ran for døre vinduer kakkelovn loftfjæl og lægter, som de bortrøvede fra det boel i Tømmerby, de iboede

** Christen Hansen 3.ting navng for gæld

** Christen Hansen i Torsmark et vidne. Ellen Sørensdatter i Em vidnede, at da Helle Christensen i Em kom ind i Jens Keldsens gård sst med nam og tag, da skældte Christen Madsen i Vollerup Jens Keldsen for en skælm og truede og undsagde ham og ville have udlæg for sin gæld

** Laurs Povlsen, ridefoged til Børglumkloster, gav tilkende, at han og hans husbond var stævnet af en mand Anders Knudsen i Vrensted, som han nu fremæskede, og da han ikke kom frem, begærede Laurs Povlsen dom, om han og husbonden kunne frikendes, til de blev stævnet igen, hvilket skete

** Bertel Mogensen, foged på Hammelmose, tilbød Jens Christensen i Å at indløse 2 køer, som er udlagt af hans bo for 11 sld gæld

** på Christen Skeels vegne, syn på hans skove for vindfælder, Ovstrup endels skov 60 træer Pajhede endel 70. desuden syn på Grydbæk, hvor taget var afblæst væggene nedfaldet, og begge huse stod for fald, og gården er øde

(76)

** Christen Christensen i Ovstrup mølle. navng vidner, at Erik Høg selv lod så til Ovstrupgård i Jerslev sogn og holdt sine egne folk i gården, og til avlingen brugte han sine egne tjenere i samme sogn

** Jens Hansen i Hjelmsted 3.ting Søren Laursen i øster Brønderslev for fuldmagter stævninger tingsvidne samt 7 skp grøn havre, som Søren Laursen fik og ikke leverede tilbage

** Anders Nielsen i Kærsgård på fars vegne stævner navng voldgiftsmænd for at afsige deres voldgift mellem Niels Andersen i Kærsgård og Søren Pedersen i Jerslev, men da den ene voldgiftsmand var død, og Søren Pedersen ikke var stævnet med sine breve i sagen, blev afsigelsen opsat 8 dage 

** Niels Christensen i Ågård lod fordele i Ørum sogn gårdmænd boelsmænd enker ungkarle og drenge, som skal betale KM penge korn og bådsmandsskat

(77)

** Laurs Jensen i Hallund. syn på korn og foder hus og bygning til det boel i Hallund, Jacob Steffensen i Hellum fraflyttede, og Laurs Jensen nu iboer

** Peder Jensen i Bjerget, kirkeværge i Torslev sogn, lod fordele navng for kirkens korntiende 1649. fortegn

** på Iver Krabbes vegne stævnes navng for dom angående ulovlig skovhugst, de har gjort i Allerup skov. fortegn. opsat 1 måned

(78)

** Christen Laursen, som boede i Sterup. navng vidner, at da han kom til Sterup at bo på den bolig på Ås stavn, da var den øde, men han byggede ny råling, som senere afbrændte om natten

** sdr Christen Jensen i Trøgdrup. Søren Svendsen i Allerup gav ham afkald for arv efter sl forældre Svend Povlsen og Sidsel Bosdatter, som boede og døde i Trøgdrup

** på Falk Giøes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Niels Baggesen i Damsgård i øster Brønderslev for dom på hans fæste, da han er modvillig og hverken vil gøre ægt eller arbejde eller betale skyld og landgilde. tingsvidne 31/1 fremlægges. dom: han har forbrudt sit fæste

(79)

** Peder Laursen i øster Brønderslev fik et fuldt stokkenævn af 24 navng dannemænd. fortegn. han er født i øster Brønderslev, men på grund af ulykkelig ildebrand er han vanfør på hænder og krop, så han ikke kan tjene sin næring men må søge godtfolk og begærer derfor, at ethvert guds barn for guds skyld vil give ham, hvad gud giver i sinde

** Peder Jensen i Nørgård på Mandrup Dues vegne lod fordele KM tjenere, som er lægdsmænd, enhver for det, som han skal opkræve og ikke er betalt. fortegn

(80)

** Christen Andersen i Østrup på Hans Henriksens vegne sst med 6 ugers opsættelse stævner navng for dom angående deres gæld. fortegn. dom: at betale inden 15 dage

(81)

** på Falk Giøes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Christen og Anders Nielsen i vester Linderup for dom angående 2 køer, de har fået af Niels Tøgersens gods sst, og som de bør bevise deres hjemmel til. dom: de bør bevise deres hjemmel eller lide tiltale

** Niels Nielsen i Torpet med 6 ugers opsættelse på Didrik Hofmands vegne under Steen Billes kompagni stævner lille Christen Jensen i Trøgdrup og Jens Jensen sst for dom angående det, de skal udgive til ham som ting 31/1. Erik Juels seddel fremlægges. seddel angående gods, der forordnes udlagt til rytterhold 1000 tdr hartkorn, fremlægges, samt en anden seddel for Hellevad sogn Klausholm gods, hvad lille Christen Jensen og Jens Jensen skal betale. Christen Jensen fremlægger en seddel fra Ålborghus, hvad de gårde, der har rytterhold, skal betale rytteren og til hvilken tid. kvittering fremlægges. dom: de bør inden 15 dage betale Didrik Hofmand deres rest rytterhold

(83)

** Christen Andersen i Østrup med 6 ugers opsættelse på Hans Henriksens vegne sst stævner Anders Laursen i Vrensted Niels Christensen Iver Christensen Anders Henriksen Maren Henriksdatter Kirsten Henriksdatter for æskning skifte og deling efter hans sl forældre som ting 31/1. tingsvidne 23/2 af Hvetbo herred fremlægges angående hvad, Hans Henriksen har givet sin mor. opregn. Anders Henriksens brev 18/3 1643 fremlægges, at Hans Henriksens arvelod blev i boet, da han var udenlands. Hans Henriksens beskyldning fremlægges. dom: de indstævnede medarvinger bør betale ham hver sin anpart

(84)

21/3 1650.

** Niels Christensen i Ågård stævner Niels Andersen i Kærsgård og andre navng for at opnævne den femte voldgiftsmand i stedet for Christen Povlsen i Ravnstrup, som er død, angående voldgiften mellem Niels Andersen i Kærsgård og Søren Pedersen i Jerslev

** Niels Christensen i Ågård spurgte Ove Laursen i Ørum og Hans Laursen på Tveden, om det brunstjernede øg, som de har solgt ham, om det har været købt eller solgt før, hvortil de svor, det havde aldrig været solgt før nu. Anders Pedersen i Jerslev vedkendte sig øget på Tomas Kåses vegne, idet det var tilvurderet ham for rest

** Laurs Christensen i Mellerup. navng vidner, at han på grund af misvækst og kvægets frafald er slet øde og forarmet, og der findes intet at vurdere til hans husbond hospitalet for hans rest iflg jordebogen

(85)

** Jens Nielsen i Lyngdrup på husbond Iver Krabbes tjenere i Allerup deres vegne. navng vidner, at det kun er et boel, som Anders Bendsen og Søren Svendsen i Allerup påboer, og det har ikke været holdt for andet end et boel

** Christen Madsen i Vollerup. navng vidner, at den agerjord i Stenum mark, som ligger til Em kirke, og som Jens Badskær i Stenum fradøde, er slet øde, så der ingen afgift kan ydes til Em kirke, samt den jord på Tise mark, som ligger til Em kirke, var ikke i brug 1649

** Peder Jensen i Nørgård på husbonds vegne tilsagde alle kirkeværger, at de møder på Åstrup med kirkens bøger, så man kan se, hvad kirkerne har i beholdning 

** Søren Jensen i Kasenskov. navng vidner, at den halvgård i Hellum, som kaldes Kræmmergård, Jens Christensen frarømte, den stod øde 1649 og endnu

** på Jørgen Kruses vegne. syn på det boel, Tøger Pedersen i Brønderslev iboede, og som er fluks brøstfældig

(86)

** Christen Tomsen i Faksholm. navng vidner, at han ingen avl havde forgangen år 1649, så han kan kun give halv skyld

** Christen Hansen. Christen Mørk i Grindsted lovede at betale hans tiende 1649 inden 8 dage

** Oluf i Kraghedegård stævner navng

** Jens Olufsen i øster Å på Anders Laursen i Krogen i vester Brønderslev og Vogn Kjærulf i Knepholt deres vegne 3.ting lovbød han den anpart bondeeje i den gård i vester Brønderslev, Søren Andersen påboer, så vidt Anders Laursen og Vogn Kjærulf enhver på sin hustrus vegne er tilberettiget, til næste frænder efter loven. følgende stævnes: Karen Andersdatter Anne Andersdatter anden Anne Andersdatter, som er Anders Laursens børn og i Knepholt Else Pedersdatter Karen Pedersdatter Peder Vognsen Karen Vognsdatter, som er Vogn Kjærulfs børn og stedbørn 

** på Tomas Kåses vegne. navng vidner, at de i Mikkel Laursens hus i Jerslev så, at Rasmus Jensen i Åboelet udlagde til sin bror Søren Rasmussen 28 sld, han skyldte ham iflg brev samt korn og 2 øg, som var hans arv efter hans sl mor. de vidnede endvidere, at da hans søskende skiftede efter deres sl forældre i Åboelet, tilskiftede de ikke Søren Rasmussen hans anpart, ej heller efter hans sl bror Rasmus Jensen. følgende stævnes: Christen i Dyssevad Laurs Ibsen Tomas i lille Endel hans hustru Anne Rasmusdatter Hans Rasmussen i Blæsbjerg

(87)

**  Jens Hansen i Hjelmsted 3.ting Kirsten Christensdatter i Bondesholt for 9 mk engleje

** på Mandrup Dues vegne tilbydes Jens Hansen i Hjelmsted at indløse det gods, som er udlagt for hans landgildes rest. opregn

** Christen Pedersen i Stenum, kirkeværge. syn på Stenum kirkes brøstfældighed, hvad der er fornødent til at reparere den

** Niels Tomsen i Vrensted med 6 ugers opsættelse. Christen Sørensen i Vrensted på sine egne og søskende Christoffer Tomsen sst Berete Tomsdatter og Tomas Sørensen sst deres vegne stævner deres svoger Anders Nielsen sst for dom som ting 7/2. fortegnelse over det, der fandtes i Anders Nielsens hus, og som tilhørte deres sl mor Maren Laursdatter, fremlægges, og som Christen Sørensen og Anders Nielsen havde under hænder. dom: Anders Nielsen bør fremlægge bevis på hvad, der tilhørte den sl kvinde, da hun døde, og Christen Sørensen bør betale medarvingerne deres anpart af deres sl mors kvæg, han solgte

(88)

** Niels Christensen i Ågård på husbonds tjener Karen Simonsdatter i Ørum hendes vegne stævner Mogens Villadsen sst for dom angående 10 dlr og 2 tdr byg, som han skal give hendes søn Simon Christensen som ting 7/2. synsvidne 27/9 fremlægges. tingsvidne 4/10 fremlægges. lensmandens seddel fremlægges. afsigelse fremlægges angående hvad, Mogens Villadsen skal betale. Mogens Villadsen fremlægger tingsvidne af Hundslund birketing 17/11. tingsvidne af Vorgårds birketing 20/2 fremlægges. dom: Mogens Villadsen bør betale Karen Simonsdatter inden 15 dage

(90)

** Christen Christensen, der tjener i Skæve præstegård, på hr Tomas Andersens vegne i Skæve præstegård med 6 ugers opsættelse stævner Sofie Nielsdatter i Hellum, fordum i Skæve præstegård, angående 50 rdl for brøstfældighed, som fandtes, da hun flyttede derfra som ting 7/2. lægdsmandens bevis på hvad Tomas Andersen har udlagt for Sofie Nielsdatter fremlægges. sl hr Christens bog over kirkens inventar fremlægges. Peder Nielsen i Hellum på Sofie Nielsdatters vegne fremlægger tingsvidner 20/12. Tomas Andersens gældsbrev til Sofie Nielsdatter fremlægges. kontrakt 3/3 1643 mellem Sofie Nielsdatter og hr Tomas Andersen fremlægges. Sofie Nielsdatters skriftlige svar fremlægges. (dom ikke indført)

(92)

** Anders Nielsen i Stenum, forrige kirkeværge til Stenum kirke, fremlagde kirkens regnskabsbog for 3 år og begærede tingsvidne

(94)

28/3 1650.

** på Jørgen Kruses vegne. Jens Pedersen i Tømmerby vidnede, at han har set en del hos Niels Mortensen, som boede i Tømmerby og hans søn Morten Nielsen sst, af det, de fjernede fra det boel, de iboede, både døre loftfjæl kakkelovn lægter og andet, som synsmænd har omhjemlet

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Niels Mortensen og hans søn Morten Nielsen, som boede i Tømmerby for dom angående deres arbejde til Hjermeslevgård af det boel, de iboede, og som de bør svare, til de lovligt opsiger fæstet. Niels Mortensen svarede, at han rettede af boelet, mens han boede der, og mente sig fri for tiltale. opsat 3 uger

** Jep Laursen i Tømmerby 3.ting Tomas Pedersen sst for gæld

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård stævner Niels Baggesen i Damsgård for dom angående hans korntiende 1649. opsat 1 måned

** Niels Biereldsen i Klæstrup 3.ting Niels Bodelsen i Linderup for 10 mk

(95)

** Niels Christensen i Ågård. navng vidner, at det boel i Ørum, Laurs Povlsen og Peder Madsen iboer, er udlagt til rytterhold

** Niels Christensen i Ågård et vidne. samme vidner, at den gård i Trøgdrup, sdr Christen Jensen sandemand påboer og nør Christen Jensen påboer, er udlagt til rytterhold

** Søren Rasmussen i Stade, kirkeværge. navng vidner, at de var hos Jacob Madsen i Underåre og Niels Olufsen i Serreslev for at gøre udlæg for kirkens skyld, men der var aldeles intet at finde i deres huse, som kunne vurderes

** Jens Hansen i Hjelmsted lod fordele Kirsten Christensdatter, sl Jens Ibsens hustru i Bondesholt, for 7 mk engleje

** Anders Laursen i Tise lod fordele navng for gæld

** Oluf Eriksen i Kraghedegård lod fordele navng for gæld

** Peder Sørensen i Svennum stævner Steffen Pedersen i Kalum for dom angående et øg for 16 dlr, som han fik forgangen år og ikke vil betale. Steffen Pedersen mente, det skulle bevises. opsat 14 dage

(96)

** Tomas Christensen i Alstrup kirkeværge. syn på Jerslev kirkes brøstfældighed

(97)

** Helle Olufsen i Vrensted med 6 ugers opsættelse stævner Peder Christensen i Krogsgård i Tise for dom angående 3 rdl som ting 14/2. tingsvidne af Børglum herredsting 8/2 fremlægges. dom: at betale

** Peder Laursen i Kildedal stævner Oluf Eriksen i Kraghedegård Anders Jensen sst Laurs Pedersen i Svenstrupdal for indvisningsdom angående deres gæld iflg brev, som fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage eller have indvisning

(98)

** Svend Nielsen i Hvilshøj med 6 ugers opsættelse stævner Peder Jensen i Hulhøj for dom som ting 14/2. synsvidne 24/1 fremlægges. tingsvidne 14/2 fremlægges, samt tingsvidne 5/2 af Kær herredsting. Svend Nielsen beskyldte Peder Jensen, for han slog ham og gjorde ham de sår sting og slag, synsmændene omhjemlede. Peder Jensen tilbød forlig. dom: han bør betale Svend Nielsen hans bøder efter bondesagen inden 15 dage eller have indvisning

(99)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Niels Mortensen, som boede i Tømmerby og hans søn Morten Nielsen sst, for dom angående den brøstfældighed, som findes på det hus, de iboede og frarømte uden opsigelse samt det, de fjernede fra huset. synsvidne 14/3 fremlægges. de indstævnede svarede, at de ville betale husbonden, dog således at Niels Mortensen må få sit øg igen. dom: de bør stille husbonden tilfreds

(100)

** på Erik Juels vegne fordeles navng Ålborg slots tjenere for rest landgilde samt anden rest. fortegn
 
(101)

4/4 1650.

** på Sofie Brahes vegne. syn på brøstfældighed på Musted. følgende stævnes Villum Christensen i Holmgård Hans Christensen Else Villumsdatter sst Sofie Christensdatter sst Margrete Christensdatter i Kirkegård i Hellum

(102)

** Søren Povlsen i øster Brønderslev, lægdsmand, et vidne, at navng gård og boelsmænd i øster Brønderslev er ugedagsmænd og tjenere til Steen Billes gård Burholt. fortegn

** Bastian Asmus rytter tilbød Laurs Povlsen i Ørum at indløse det øg og 2 agre, som taxmænd iflg indvisningsdom havde udlagt af hans bo for rest landgilde til ham

(103)

** på Tomas Kåses vegne. navng vidner om ødegods under Kølskegård. fortegn

** på Tomas Kåses vegne. syn på Søren Olufsens gård i Hollensted samt på Anders Terkildsens gårdspart sst, et gadehus sst, Niels Terkildsen fraflyttede og Niels Jensens hus på Hollensted hede

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Niels Christensen i Krogen i Brønderslev for dom på hans fæste, for han ikke i 2 år har ydet sin skyld og landgilde. dom: han har forbrudt sit fæste

(104)

** Peder Jensen i Nørgård et vidne. Jens Dårbak i Ørum lod læse en landstings stævning, hvori han stævner Peder Madsen i Svennum for en dom, han har forhvervet samt over herredsfogden. at møde på næste landsting

** på Erik Juels vegne stævnes Christen Nielsen, som kom til Laurs Klemendsens gård i Vrensted, for dom angående 10 rdl stedsmål, som han har lovet men ikke er betalt, som det skulle. opsat 6 uger

** på Tomas Kåses vegne stævnes Ove Laursen i Ørum og Hans Laursen på Tveden for dom angående en ulovlig hjemmel, de 21/3 har gjort på et øg til Niels Christensen i Ågård, som for længe siden er udlagt af Otte Jensens bo i Hallund for dennes rest til husbonden, og som han har købt af Anne Nielsdatter på Tveden for et år siden. opsat 4 uger

(105)

** på Erik Juels vegne et vidne om navng Ålborg slotstjenere i Jerslev herred, som på grund af misvækst og kvægets frafald er forarmede, så de ikke kan give landgilde. fortegn
 
(106)

18/4 1650.

** Jens Christensen i Holt lægdsmand. navng vidner om gårde og boel i Jerslev sogn, som er øde og ingen avl har haft forgangen år, så de ikke kan give til husbonden eller kongen

** Tomas Pedersen i Underåre. navng vidner, at Niels Olufsen i Serreslev, som boer i et boel, er slet øde og har ingen avl

(107)

** Anders Nielsen i Stenum, lægdsmand, et vidne at den halvgård i Stenum, Niels Christensen fraflyttede, det boel sst, Jens Badskær fradøde, det boel sst, Niels Pedersen fraflyttede, de er alle slet øde

** på Falk Giøes vegne. navng vidner, at det boel i Underåre, Søren Christensen iboede, stod øde 1649

** på Erik Juels vegne. navng vidner om ødegods under Ålborg slot i Vrensted, som er den halvgård, Jens Olufsen påboede og den gård, Laurs Klemendsen påboede. der blev intet avlet derpå, så der kan ikke fåes landgilde deraf, og nu er de bortfæstede med 1 års frihed derfor  

** Anders Nielsen i Stenum stævner Christen Snedker i Stenum og Peder Nielsen sst, kirkeværger til Stenum kirke, for dom angående 19 sld, som kirken skylder ham. opsat 6 uger

(108)

** Peder Nielsen i Stenum et vidne. Else Pedersdatter og andre vidnede, at Jørgen Nielsen sst kom og kastede sten mod Peder Nielsen, og Abelone og Anne Nielsdatter var med, og de truede og undsagde ham og gav ham mange onde ord. følgende stævnes: Niels Murmester i Stenum Jørgen Nielsen Abelone og Anne Nielsdatter

** Laurs Nielsen i Vrensted opsagde halvparten af den gård på Ålborg slots stavn, han iboer og vil ikke længere svare skyld og landgilde deraf eller give og gøre

** på Falk Giøes vegne 3.ting Christen Nielsen i vester Linderup for 2 køer, han har fået af Niels Tøgersens gods og er tildømt at betale

** Søren Nielsen i Sterup på hans søn Laurs Sørensens vegne, der er bortrejst af landet, fik et fuldt stokkenævn af 24 navng mænd. han er født i Sterup by, og hans forældre er Søren Nielsen og Berete Laursdatter, og han har skikket sig vel etc

(109)

** Mogens Jensen i Hellum med 6 ugers opsættelse stævner Niels Hansen i vester Kornum for dom angående 10 sld gæld iflg brev 28/9 1646. dom: Niels Hansen bør betale inden 15 dage

** på Sofie Brahes vegne fordeles hendes tjenere for gæld. fortegn

(110)

** på Else Vinds vegne stævnes Christen Laursen, som boede i Sterup og nu i Grydbæk, for dom som ting 7/2. synsvidne 17/1 fremlægges. hans fæstebrev fremlægges. på Christen Laursens vegne fremlægges tingsvidne 14/3. dom: han bør svare af gården, til han lovligt opsiger den og for husets brøstfældighed, for så vidt han ikke har efterkommet sit løfte, må han stå til rette for det, den gode frue ikke vil eftergive ham

(111)

** Niels Christensen i Ågård på Morten Kjærulfs vegne i Ravnstrup med 6 ugers opsættelse stævner 3 mænd i Ørum for dom angående deres gæld til ham som ting 7/3. deres gældsbreve fremlægges. dom: at betale inden 15 dage

(112)

** Søren Pedersen i Ajstrup i Ugilt sogn med 6 ugers opsættelse stævner Christen Snedker i Stenum og hans hustru for dom angående en arv, han har under værgemål for Søren Pedersens hustru Karen Hansdatter som ting 28/2. Christen Snedker fremlægger tingsvidne af Hvetbo herredsting 21/4 1638, at navng havde været i Trudslev for at vurdere, hvad Kirsten Klausdatter skulle give Karen Hansdatter i arv efter hendes sl far Hans Mortensen. opregn. Søren Pedersens kvittering for arv fremlægges. tingsvidne 8/10 1647 af Børglum birketing fremlægges samt kontrakt 23/3 1638 med Christen Pedersen Snedker i Stenum angående hans søsterdatter Karen Hansdatters skolegang. kirkens regnskab 1648 fremlægges. Christen Pedersens svar fremlægges med regnskab over arven. opregn. dom: Christen Pedersen kan ikke tiltales for andet end det, skiftebrevet lyder på, men hvis det lovligt bevises, at han ikke har betalt hende hele arven, bør han gøre det

(113)

** på Lene Ruds vegne med 6 ugers opsættelse stævnes alle hendes navng tjenere i herredet for indvisningsdom for deres rest landgilde. fortegn. dom: at betale inden 15 dage eller have indvisning

(114)

** på Lene Ruds vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Laurs Nielsen i vester Brønderslev for dom angående 56 dlr gæld iflg hans brev 1648, som fremlægges. dom: at betale inden 15 dage eller have indvisning

(115)

** på Falk Giøes vegne varsel til Helle og Jens Hellesen i Holt og Jens Ibsen for deres anpart af løberpenge for bud til Sjælland. de svarede, at forrige kronens tjenere kan ikke vedstå at gøre rejser til Sjælland eller andetsteds, men de vil gøre ægt og arbejde til kongens slot, og de mener sig fri for tiltale. opsat 6 uger

(116)

25/4 1650.

** på Henrik Ramels vegne stævnes Mikkel Nielsen i Tise for dom angående 1 pd byg, han lånte og skulle være betalt for længe siden. opsat 6 uger

** idet Anders Pedersen i Jerslev og Niels Christensen i Ågård havde rettergang sammen, og Niels Christensen fremlagde et delebrev, hvor Anders Pedersen er delt for 9 skp byg engleje, da blev Niels Christensen iflg slotsskriverens seddel tilbudt 2 sld

** Anders Pedersen i Jerslev udlagde de 2 sld til Niels Christensen og ville dermed rette for sig og ikke lide dele, da han efter slotsskriverens seddel har tilbudt Niels Christensen samme penge. denne mener, de bør betales på hans kontor, da han ikke har regnskabet 

** Peder Nielsen i Stenum et vidne. han tillyste Niels Murmester sst og hans søn Jørgen Nielsen og døtre Abelone og Anne Nielsdatter hver et fuldt husfred, for de er gået ind i hans lade truede undsagde og uførmede ham iflg tingsvidne

(117)

** Anders Pedersen i Jerslev et vidne. Niels Pedersen i Svennum i fogdens sted og på hans vegne modtog de 2 sld til forvaring, som Anders Pedersen udlagde for 8 skp byg engleje

** Mads Povlsen i Brønderslev 3.ting Tøger Hansen sst for 2 sld lån

** Niels Christensen i Ågård med 6 ugers opsættelse stævner Otte Jensen i Hallund for dom angående et brunstjernet øg som ting 7/3 og fremlagde et hjemmelsbrev af Ove Laursen i Ørum og Hans Laursen i Ørum Tved, hvori de på deres kære mor Anne Nielsdatters vegne til hendes underhold i hendes høje alder har solgt Niels Christensen i Ågård et brunstjernet øg, som står på foder hos deres svoger Otte Jensen i Hallund. tingsvidne 21/3 fremlægges. Anders Pedersen vedkendte sig øget som udlagt til husbonden. tingsvidner 30/3 og 20/4 af Hundslund birketing fremlægges. Niels Christensens beskyldning fremlægges. på Otte Jensens vegne fremlægges tingsvidne 17/3 af Vorgårds birketing, at Otte Jensen havde købt øget af Anne Nielsdatter på Tveden forgangen år og betalt det. tingsvidne 28/2 fremlægges. Anders Pedersens svar fremlægges, at da Anne Nielsdatter bruger en del af Tveden, og hun ikke er kendt umyndig, er hun i sin ret til at sælge øget til hendes svoger, som er sket for et år siden, og ikke er påklaget før nu af Niels Christensen. denne svarer, at da sl Laurs Povlsen på Tveden døde, var hendes sønner Ove og Hans Laursen hendes fødte værger, og kun de kunne afhænde deres mors gods. dom: da tingsvidnerne er mod hverandre, kan der ikke dømmes, før de bliver påkendt af tilbørlig dommer

(120)

2/5 1650.

** Jens Mikkelsen i Vrågård og Peder Galskøt i Kornum gav tilkende, at de intet skylder hinanden på deres regnskab

** Christen Hansen i Torsmark på Jørgen Kruses vegne og Peder Galskøt i Kornumgård på egne vegne gav tilkende, at da der var tvist mellem dem med afpløjning mellem Kornumgård og Agdrup mark, da havde de betroet 2 mænd til at sætte et kristeligt og ret skel mellem agrene

** Christen Hansen i Torsmark 3.ting Niels Mortensen i Filholm for 2 dlr sl Morten Nielsens hustru sst Kirsten Hellesdatter og hans børn Helle og Jens Mortensen for 6 dlr, hver for sin anpart af den brøstfældighed, der findes på det hus i Tømmerby, de fradrog

** på Jørgen Kruses vegne forbydes Niels Andersen i Tømmerby med menige Tømmerby bymænd at have nogen brugelighed med tyring eller drift på Hjermeslevgårds ødegods tilliggende marker enge og border, såfremt de ikke svare til skyld og landgilde deraf

** på Johanne Kåses vegne varsel til Laurs Mortensen i Klæstrup og Peder Tomsen i Rumpen

** på Jørgen Kruses vegne. navng vidner, at alle de rebsenge, der ligger til Hjermeslevgård sønden åen, de lå ubrugte forgangen år, undtagen 3 enge, Berete Andersdatter sl hr Eriks brugte, og 2 mænd af Ajstrup havde i leje. de øvrige blev udbudt til leje for en billig penge

(121)

** Anders Nielsen i Kærsgård på far Niels Andersens vegne. afsigelse af voldgift mellem ham og Søren Pedersen i Jerslev, således at ingen af dem skal betale den anden noget

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård. navng vidner, at Jens Ibsen, som holder til i Hollensted, lovede at han inden mandagen næst efter ---- stjålet af hans mølle ---- og hvis det ikke sker, da har han forbrudt sit liv. andre vidner, at siden svenskens tid har der hængt et tyverygte på ham

** Christen Mørk i Grindsted. Laurs Nielsen i vester Brønderslev vidnede, at Peder Nielsen i Jetsmark vedgik at skylde Christen Mørk 4 rdl, og hvis han ville gøre det andet klart, ville han kvittere ham de 4 dlr og den arvelod, han tilfaldt efter sin søn hos Christen Mørk

** på Ide Skeels vegne stævnes hendes tjenere for dom for rest landgilde og andet

(122)

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Svend Jensens vegne i Tolstrup. Anne Eriksdatter og Kirsten Nielsdatter sst vidnede, at Christen Knudsen sst og hans hustru Else Tollesdatter kom ind i Svend Jensens gård, hvor Christen Knudsen fik fat på ham, men han sled sig løs og løb ind ad burdøren og lukkede den, hvorefter de slog på den udæskede ham og kaldte ham tyv og skælm, og de gik bort med en jerntyv og en lang vogn, som tilhørte Svend Nielsen

** Peder Sørensen i Svennum et vidne. Tomas Sørensen vidnede, at 1645 i Glimsholt fik Steffen Pedersen i Kalum et brunt øg af Peder Sørensen i Svennum og udbetalte 4 dlr, men resten er ubetalt. sidste år blev han stævnet, men svarede, at han ville betale, og senere ved forlig tilbød han 6 dlr for øget

** Mads Povlsen i vester Brønderslev lod fordele Tøger Hansen sst for 2 sld, som han fik og ikke vil betale tilbage
 
** Laurs Olufsen i øster Brønderslev stævner Peder Jensen i Nørgård for dom angående 6 sld, som han iflg brev skylder ham til forlov. opsat 3 uger

(123)

** på Falk Giøes vegne. et vidne om navng Børglumkloster tjenere, som er så forarmede, at de ikke kan udlægge landgilde. fortegn

** Mads Jensen i Vestermark på Falk Giøes vegne gav tilkende, at 30/4 og 1/5 er sl Anders Nielsen i Vrensted og Christen Sørensen sst ulykkeligt slået ihjel, hvorfor han på husbonds vegne efterlyste hvilket lovmål, hvorefter der lovligt kan påtales

** på Falk Giøes vegne. et vidne om gårde, hvorfra der ingen landgilde kan fåes, idet besidderne er forarmede eller rømt. fortegn

** på Falk Giøes vegne. et vidne om gårde boel og gadehuse, hvorfra ingen landgilde kan fåes, da tjenerne er forarmede eller rømt. fortegn

(124)

** på Falk Giøes vegne. navng taxmænd berettede om deres udlæg hos navng Børglumkloster tjenere for rest for 1649. fortegn

** på Falk Giøes vegne. navng vidner, hvilket gods stod øde 1649 under Børglumkloster len. fortegn

(125)

** Peder Nielsen i Musted på mor Kirsten Nielsdatters vegne. navng vurderingsmænd, der var taget af tinge for at gøre udlæg af sl Jens Christensen i Musted hans bo for børnepenge husbonds rest og anden gæld, har 30/4 været i Musted  ---- Nielsen i Ørslev på sin brors hustru Else Villumsdatter på hendes børns vegne Tøger Nielsen i Hellum Kirkegård på hustru Margrete Christensdatters vegne Villum Christensen i Holmgård på egne vegne på den ene og Peder Nielsen i Hellumlund på mor Kirsten Nielsdatters og egne vegne, da han er værge for de umyndige børn, som er en lille dreng og 4 piger, gav tilkende, at de, som havde gæld at fordre, skulle møde med kravet 4/4. først blev udlagt de umyndiges fædrene arv for 50 sld. derefter til husbondens rest og for gæld, (opregn) hvorefter hele boet var udlagt. sl Jens Christensens arvinger stævnes: Else Villumsdatter i Holmgård Villum og Hans Christensen og Sofie Christensdatter sst Margrete Christensdatter i Kirkegård i Hellum 

(126)

** på Steen Billes vegne. syn på hans enge i Rebsengene og Viumseng, om de har været bjerget eller ligget øde. fortegn

(127)

** på Steen Billes vegne fordeles for engskyld af Rebsengene. fortegn

** på Iver Krabbes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes navng for dom angående ulovlig skovhugst i Allerup skov. fortegn. tingsvidne 4/10 1649 fremlægges, hvad hver enkelt har hugget. tingsvidne 13/9 1649 fremlægges. dom: de bør stille Iver Krabbe tilfreds for hans anpart af skovhugsten

(128)

9/5 1650.

** på Jørgen Kruses vegne fordeles Niels Mortensen, der boede i Tømmerby, nu i Filholm for 2 dlr, Kirsten Hellesdatter og hendes børn Helle og Jens Mortensen sst, som er sl Morten Nielsens hustru og børn for 6 sld hver sin anpart af brøstfældigheden på den bolig i Tømmerby, som de frarømte

** Laurs Pedersen i Ravnstrup. syn til hus og bygning på halv sdr Ravnstrup, Christen Povlsen iboede og fradøde

(129)

** på Falk Giøes vegne. Niels Christoffersen Murermester i Stenum gav ham bondesagen for de slag, Peder Nielsen i Stenum gjorde ham

** på Falk Giøes vegne. Niels Christoffersen Murermester i Stenum sigtede Peder Nielsen sst, for han slog ham og gjorde ham skade iflg synsbrev af Børglum birketing 19/9

** Anders Mortensen i Vrensted på Christoffer Tomsen i Vrensted og Knud Nielsen i Mellerup deres vegne ----

** på Erik Juels vegne. syn 2/5 på sl Christen Sørensens lig, som er dræbt i Niels Olufsen Kræmmers hus i Vrensted, hvad årsagen var til hans død. han havde et sting ovenfor hans venstre patte ind i hans bryst, som de syntes var hans bane til hans død. Niels Olufsen Kræmmer og hans hustru Maren Gabrielsdatter stævnes.  

** Niels Murmester i Vrensted på Christoffer Tomsen sst og Knud Nielsen sst deres vegne. syn 2/5 på sl Anders Nielsen sst hans lig, hvad hans bane til hans død kan have været. liget lå i hans hus, og det havde et sting i højre side at brystet, som de syntes var gjort med en kniv og var årsag til hans død. Niels Olufsen Kræmmer og hans hustru stævnes

(130)

** Anders Mortensen på førnævnte mænds vegne. Tomas Jensen i Vrensted vidnede, at 30/4 kom Niels Olufsen Kræmmer i Vrensted i mørkningen ind i Niels Pedersen Smeds hus med en kedel i hånden, som han sagde, han tog inden for Anders Nielsens dør, og som han vedkendte sig 

** Anders Mortensen på førnævnte mænds vegne. Christen Jensen i Vrensted vidnede at om natten mellem 30/4 og 1/5 kom Niels Kræmmer til hans vindue med en kedel og sagde: nu siger jeg dig min gode mand, jeg har slået Christen Sørensen ihjel. Christen Simonsen sst vidnede, at Niels Kræmmer kom til hans vindue og sagde, at han havde fundet sin kedel i Anders Nielsens hus. det var dog Anders Nielsens egen kedel, idet hans hustru Maren Gabrielsdatter havde sat deres egen kedel i Christen Simonsens hus, idet hun frygtede, at Niels Kræmmer skulle drikke den bort. endvidere vidnede han, at Maren Gabrielsdatter samme nat kom for at låne lys, for hendes mand havde slået Anders Nielsen og Christen Sørensen, så hun ville se om de var levende eller døde. begge mænd vidnede, at Niels Olufsen var rømt

** Anders Mortensen på førnævnte mænds vegne. Karen Sørensdatter i Vrensted sl Anders Nielsens hustru vidnede, at Niels Olufsen Kræmmer kom til deres hus og tog deres kedel, og da det var gjort, ledte han og Christen Sørensen efter ham og kedlen, og da de kom til hans hus, fik de begge deres banesår

(131)

** Anders Mortensen på Christoffer Tomsen og Knud Nielsen deres vegne gav last kære og klage over Niels Olufsen Kræmmer i Vrensted, for han på morderisk vis havde dræbt Anders Nielsen og Christen Sørensen i Vrensted, samt over Maren Gabrielsdatter, da de mener, hun var dertil

** på Erik Juels vegne. vurdering af Niels Olufsen Kræmmer i Vrensted hans bo. opregn

** Simon Andersen i Brønderslev udæskede af Søren Laursen i vester Brønderslev en dreng Christen Pedersen, for han har lovfældet ham for 3 mk skat, og han forbød Søren Laursen at huse eller helle ham, uden han selv vil rette for ham

** Simon Andersen i Brønderslev stævner navng i vester Brønderslev for rest kirkeskyld 1649. fortegn. opsat 14 dage

(132)

** Laurs Nielsen i Brønderslev 3.ting navng for gæld

** Jens Jensen i lille Kraghede på sin far Jens Madsens vegne sst tilbød Karen Simonsdatter i Ørum og andre navng at indløse deres pantsatte gods for KM skat.

** Niels Christensen i Ågård tilbød navng Ørum sognemænd og enker, at såfremt de vil være fælles i indtægt og udgift i Ørum kirkes korntiende med ham og Jens Madsen i lille Kraghede, som har det i fæste, da vil de tage dem i lægd med sig, som de tit og ofte har været tilbudt i deres sognekirke. fortegn

** Niels Christensen i Ågård stævner Jep Laursen i Kællingbro med andre navng og menige Ørum sognemænd og enker for dom angående Ørum kirkes korntiende, som Niels Christensen og Jens Madsen i lille Kraghede på egne og sognemændenes vegne har fæstet og gjort kontrakt derom med Malte Sehested, og da sognemændene tit og ofte har været tilbudt at holde dem skadesløs og være med i vinding og tab, men ikke efterkommet det, om ikke kontrakten bør være magtesløs. opsat 14 dage

(133)

** Mads Povlsen i vester Brønderslev. navng, stævnet med landstings stævning, vidnede, at der har hængt et tyverygte på Mogens Andersen i vester Brønderslev både før de svenske krigsfolk kom i landet, og siden drog han fra hustru og børn og gav sig godvilligt under svensken og opførte sig ukristeligt

** Mads Povlsen i vester Brønderslev lyste et fuldt tyveran over Mogens Andersen sst for 4 vildsvineskind og en stor bylt linklæde, som han stjal fra ham om natten

** på Johanne Kåses vegne fordeles hendes navng tjenere for gæld. fortegn

** Christen Pedersen i vester Brønderslev på Simon Pedersen sst hans vegne stævner Mogens Andersen sst for dom for 5 sld iflg hans brev. dom: at betale inden 15 dage

(134)

** på Falk Giøes vegne stævnes Peder Nielsen i Stenum for dom angående blåslag og sårmålsbøder efter bondesagen, for han slog Niels Murmester i Stenum. opsat 8 dage

** Christen Villadsen i Ørum på Maren Hansdatters vegne sst. Niels Christensen i Ågård på Christen Sørensen i Estrup og Niels Mikkelsen i Skoven i Torslev sogn deres vegne gav sl Søren Povlsens hustru Maren Hansdatter i Ørum afkald for arv Christen Sørensen på egen og Niels Mikkelsen på hustrus vegne, hvilken arv Niels Christensen har tilforhandlet sig

(135)

** Niels Murmester i Stenum et vidne. før nævningene gjorde deres tov over Niels Murmester i Stenum og hans søn og 2 døtre for husfred, de skulle have gjort Peder Nielsen sst, da mødte Anne og Abelone Nielsdatter og Jørgen Nielsen og svor og benægtede, at de hverken med ord eller gerning gjorde Peder Nielsen uførm eller truede ham i hus eller gård, men de begærede kun venligt, at han ikke ville overfalde deres far men lade ham fare med fred

** ---- i Stenum et vidne. før 9 navng herredsnævninge skulle gøre deres tov over Niels Murmester i Stenum for husfred, han skulle have gjort Peder Nielsen sst, mødte han og svor, at han ikke var kommet ind i hans lade med forsæt at ville uførme ham, men Peder Nielsen overfaldt ham med hug og slag, så han bør at være fri for husfred. da Peder Nielsen ikke beviser gerningen, svor de Niels Murmester kvit for husfred

** Peder Nielsen i Stenum. 11 navng herredsnævninge er mødt for at gøre deres tov over Niels Murmesters datter i Stenum Anne Nielsdatter for husfred, Peder Nielsen i Stenum har lyst over hende, men da det ikke bevises og hun svor, at hun kun bad ham lade hendes far fare med frem, svor de hende fri for husfred

(136)

** Peder Nielsen i Stenum. 9 navng herredsnævninge, der skulle gøre deres tov over Abelone Nielsdatter, Niels Murmesters datter i Stenum for husfred, som Peder Nielsen sst har lyst over hende, men da hun svor, at hun ikke med ord eller bordag gjorde ham uførm, men kun venligt bad ham lade hendes far fare med fred, da svor de hende fri for husfred

** Peder Nielsen i Stenum. 10 navng herredsnævninge svor Jørgen Nielsen, Niels Murmesters søn i Stenum, fri for husfred af samme grund som for Abelone Nielsdatter

(137)

** Laurs Laursen i øster Brønderslev. Anne Rasmusdatter sst vidnede, at Søren Pedersen i Jerslev ikke har betalt Laurs Laursen de brevpenge, han har anvendt på at opkræve den gæld, voldgiftsmændene har tilsagt Søren Pedersen at betale Laurs Laursen

** Søren Pedersen i Jerslev. da Laurs Laursen i øster Brønderslev har begæret 3.ting over ham for omtalte brevpenge, da svarede Søren Pedersen, at han om 8 dage vil bevise, at de er betalt

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård med 6 ugers opsættelse stævner Niels Baggesen i Damsgård i øster Brønderslev for dom angående hans korntiende 1649 som ting 28/3. dom: at betale inden 15 dage

16/5 1650.

** Søren Pedersen i Jerslev et vidne. Jens Sørensen i Jerslev vidnede, at Søren Pedersen i Jerslev ikke skylder Laurs Laursen i øster Brønderslev enten brevpenge eller andet. Laurs Laursen i øster Brønderslev og hans hustru Anne Rasmusdatter stævnes

(138)

** på Else Vinds vegne. Niels Pedersen i Skoven vidnede, at da han så Jens Andersens fæ i Brødholt og hans får gik i Krattertings mark, vogtet af en hyrde, da tog han kvæget og ville genne det til Jens Pedersens i Krattet, men Jens Andersen og hans fosterdatter Anne Nielsdatter kom til ham på vejen og fratog ham kvæget mod hans vilje. Gertrud Jensdatter i Krattet vidnede det samme 

** Laurs Nielsen i vester Brønderslev lod fordele navng for gæld

** på Falk Giøes vegne. syn på den bolig i Underåre, Søren Christensen iboede

** Knud Nielsen i Mellerup påkrævede navng sandemænd til at møde på landstinget ret månedsdag efter 8/5 for at gøre deres ed og tov over Niels Olufsen Kræmmer i Vrensted, for han dræbte sl Anders Nielsen i Vrensted

** Knud Nielsen i Mellerup på Christoffer Tomsen i Vrensted hans vegne opkrævede sandemændene til at møde på landstinget som ovenfor, for at gøre deres ed og tov over Niels Olufsen Kræmmer i Vrensted, som skal have dræbt sl Christen Sørensen 

(139)

** Niels Pedersen i Svennum på Niels Svendsen i Jerslev degn hans vegne lod fordele navng i vester Brønderslev for degnerente 1648-49

** Laurs Sørensen i Serreslev. syn på en gård i Serreslev NN fradøde

** Anders Pedersen i Jerslev stævner Laurs Jensen i Hallund for dom angående 5 rdl, som Anders Pedersen for ham sidder i forlov til Jacob Steffensen, som oplod det boel, Laurs Jensen iboer 

** på Tomas Kåses vegne. navng vidner, at Anne Jensdatter sl Christen Povlsens hustru i Hellum og Maren Tøgersdatter sst er forarmede, så der kan intet fåes fra dem til husbonden eller kirken

(140)

** på Tomas Kåses vegne. Christen Jensen i Hollensted gav tilkende, at mens han var ude og drikke bryllup, blev der stjålet et plovjern og en høle fra ham, som han fandt i Christen Nielsen og Laurs Jensens huse i Hallund. andre vidner det samme

** Jens Jensen i Holt 3.ting Tomas Jensen i Tømmerby for en lånt væv

** Jens Christensen på Langtved æskede af sl Peder Christensens hustru Dorete Christensdatter i Svennum og af hans børn Christen og Jens Pedersen og Anne Pedersdatter 8 sld rest på en hest, så Peder Christensen købte

** på Falk Giøes vegne stævnes Niels Tomsen i Vrensted Christoffer Blymester sst Tomas Sørensen Karen Sørensdatter sst Niels Mørk og Niels Andersen sst på deres hustruers vegne for dom angående 12 rdl lejermålsbøder, deres sl bror Christen Sørensen, som blev dræbt i Vrensted, rester med til husbonden, for han belå Johanne Hansdatter i Løt

** på Falk Giøes vegne stævnes Laurs Pedersen i Serreslev for dom angående 30 læs mog, som han uden forlov har taget fra det hus i Underåre, sl Søren Christensen fradøde, og som står øde. opsat 6 uger

(141)

** på Falk Giøes vegne. vurdering af det træ, der er faldet i Munkholts endel. der var 40 læs, hvoraf størsteparten ikke kunne bruges på grund af knuder og sammengroet mos

** på Falk Giøes vegne. syn på hvorledes Børglumklosters gods er ved magt. fortegn

** på Falk Giøes vegne. syn på hvad, der er hugget i Munkholts endels skov gennem 8 år. der var hugget 100 små træer

(142)

24/5 1650.

** på Erik Juels vegne stævnes Mads Tomsen i øster Brønderslev og hans hustru Dorete Simonsdatter for spørgsmål vidne og dom

** Mads Tomsen, som boer i øster Brønderslev, og som er pågrebet af Anders Nielsen sst for tyveri, svor at han ville sige sandheden og bekendte, at han havde stjålet et lam fra Anders Nielsen, en skjorte fra en anden, og han havde stjålet korn og får sammen med Peder Jensen i Hulhøj, som  var skyld i hans ulykke

(143)

** Niels Baggesen i Damsgård. Dorete Simonsdatter, Mads Tomsens hustru i øster Brønderslev vidnede, at den nat, Niels Baggesens byg blev stjålet fra hans ovn, da kom hendes mand ind i deres hus med noget byg, og hun var vidende om, at det var ham, der stjal det, samt at han og Søren Pedersen i øster Brønderslev stjal korn fra Jens Kjærulf i Gerndrup

** på Erik Juels vegne. vurdering at de tyvekoster, Mads Tomsen i øster Brønderslev har på sig her ved tinget, og som han blev pågrebet med. de vurderede lammet til 2 mk og skjorten til 8 mk

** på Else Vinds vegne lystes et fuldt ran over Jens Andersen i Brødholt og hans fosterdatter Anne Nielsdatter for det fæ og de får, de frarøvede Niels Pedersen i Skoven på vejen, da han havde taget kvæget i Krattertings mark på hans husbonds skade og ville genne det til Jens Pedersen i Krattet

** på Else Vinds vegne stævnes Niels Christensen i Sterup for dom, for han uden lovlig opsigelse er rømt fra det boel i Sterup, han iboede. han bør svare deraf til lovlig opsigelse. opsat 5 uger

** Anders Christensen i øster Brønderslev. Maren Christensdatter i Lørslev vidnede, at hun kom til Hans Villumsens hustru i øster Brønderslev Kirsten Andersdatter, som bad hende levere et hørgarns lagen 9 alen til hendes mor, som skulle sælge det for hende, men da hun hørte rygte om, at det ikke var Kirstens lagen, bar hun det tilbage igen, og Kirsten Andersdatter bekendte, at det var det samme lagen. endvidere vidnede hun, at Anders Christensen havde taget taxmærke på lagnet, idet det var blevet stjålet fra ham

(144)

** Anders Christensen i øster Brønderslev et vidne. navng vidner, at de var tilstede i Hans Villumsens hus i øster Brønderslev, da Maren Christensdatter i Lørslev leverede hans hustru Kirsten Andersdatter omtalte hørgarnslagen tilbage, og hun bekendte, at det var samme lagen, som hun tidligere havde leveret hende

** Hans Villumsen i øster Brønderslev spurgte Maren Christensdatter i Lørslev, om hans hustru gav hende mere end eet lagen, hvortil hun svarede, at det lagen hun fik, det leverede hun tilbage. han svor, at han kendte intet til det lagen, hun leverede i hans hus i hans fraværelse

** Mads Povlsen i vester Brønderslev bandt sin bogsed på Mogens Andersen sst for 3 mk tyvekoster, som er 4 skind og en bylt linklæde, som han har stjålet i hans hus. herredsnævningene påmindes at møde

(145)

** Jens Nielsen i Agdrup 3.ting Niels Tomsen i vester Brønderslev for 7 mk

** Jens Jensen i Holt lod fordele Tomas Pedersen i Tømmerby for en væv

** Knud Nielsen i øster Mellerup på Christoffer Tomsen i Vrensted hans vegne 3.ting opkrævede alle 8 navng sandemænd at møde på Viborg landsting ret månedsdag efter 8/5 for at gøre deres ed og tov over Niels Olufsen Kræmmer i Vrensted, for han skal have dræbt sl Christen Sørensen sst

** Knud Nielsen i øster Mellerup 3.ting opkrævede sandemænd, som ovenfor, for at gøre deres ed og tov over Niels Olufsen Kræmmer, som skal have dræbt sl Anders Nielsen i Vrensted

** på Erik Juels vegne. navng vidner, at Maren Gabrielsdatter i Vrensted havde en ny grå vadmelsdyne hos Christen Simonsen sst, og en høle, som hun og hendes mand Niels Kræmmer havde sat til forvaring. Christen Simonsen og hans hustru Maren Povlsdatter stævnes

** på Erik Juels vegne. Christen Simonsen i Vrensted vidnede, at Jens Pedersen Skrædder, der boer i Vrensted, holder ølsalg i sit hus mod KM brev

(146)

** på Erik Juels vegne stævnes Jens Pedersen Skrædder for dom angående ølsalg mod forordningen. opsat 6 uger

** Niels Jensen i Hellum gav varsel navng i Jerslev sogn for rest kongetiende

** på Henrik Ramels vegne, navng vidner, at den ko, Peder Knudsen i Knabeshave havde på foder af Henrik Ramel, den døde af Vattersot, som gik over landet og ikke af forsømmelse, og han har ikke evne at erstatte den, da han er øde

** på Falk Giøes vegne stævnes Mogens Nielsen i Hedegård Søren Jensen i Jerslev og Jens Christensen i Å for 3.ting for 5 mk løberpenge og lejet bud til Sorø, som de tilkommer at betale. de svarede, at de ikke var tilsagt til rejsen, ej heller står de i jordebogen for løberpenge, og de har ikke tidligere betalt dem. opsat 6 uger

** Niels Christensen i Ågård et vidne. navng fra øster Brønderslev vidnede, at så længe Mads Tomsen har boet sst, har der fulgt ham et tyverygte, som de har hørt om ham, så længe de har kendt ham

(147)

** på Iver Krabbes vegne. navng vidner om ødegods i Allerup. fortegn

** på Iver Krabbes vegne. syn på hans gods i herredet. fortegn. blandt andre. Niels Andersen i Kærsgård har sået 7 tdr rug 7 tdr byg 16 tdr havre, brøstfældighed 22 dlr. fortegn. blandt andre Jens Nielsen i Røgelhede har sået 10 tdr rug 8 tdr byg og 16 tdr havre, og hans hus er brøstfældigt for 6 læs tag. Laurs Nielsen sst har sået 11 tdr rug 9 tdr byg og 20 tdr havre. brøstfældighed for 22 dlr  

(148)

** på Lave Bildes vegne. syn på hans gods i herredet. fortegn

** på Erik Juels vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Christen Nielsen, som kom til Laurs Klemendsens gård i Vrensted, for dom angående 10 rdl stedsmål, som han har lovet og ikke er betalt. dom: at betale inden 15 dage eller have indvisning

** Niels Christensen i Ågård på husbonds tjener Anders Nielsen i øster Brønderslev hans vegne stævner Mads Tomsen, som boer sst, for dom angående hans begåede tyveri og andre onde bedrifter, som han bør straffes for på sit liv. tingsvidnet dd derom gentages. herredsfogden og 8 domsmænd dømmer ham til at have forbrudt sit liv

(149)

** Søren Pedersen i Ajstrup i Ugilt sogn gav varsel Christen Pedersen Snedker i Stenum til 3.ting og stævnede han til spørgsmål og vidne. Søren Pedersen fremlagde sit skrift angående hans hustrus arv efter hendes far, som Christen Pedersen havde under værgemål, og som blev vurderet ved hans død, samt hendes løn fra hun var 12 år og til hun var 21, da hun på grund af hans umildhed mod hende tjente andre i 3 år, til hun blev gift. dom 18/4 fremlægges. Christen Pedersen svarer, at når Søren Pedersen iflg forrige dom beviser, hvad Christen Pedersen har haft under værgemål og ikke har leveret til Karen Hansdatter, vil han gøre regnskab og uden tiltale betale det, men han mente ikke at skylde hende løn. dom: angående de arvelodder Christen Pedersen har haft under værgemål og ikke betalt hende med rente, bør han inden 15 dage betale

(151)

30/5 1650.

** Laurs Jensen i Hallund. Laurs Laursen sst vidnede, at han i Ørsøgård hørte, at Jacob Steffensen i Hellum lovede Laurs Jensen, der nu boer i Hallund, 3 rdl og 1 pd byg, for han skulle oplade ham det boel i Hallund, Jacob Steffensen iboede, og Laurs Jensen nu iboer

** Laurs Jensen i Hallund stævner Jacob Steffensen for dom angående 3 rdl og 1 pd byg, han skal have lovet ham, for han skulle oplade ham det boel i Hallund, Laurs Jensen da iboede og fraflyttede. opsat 14 dage

** Laurs Jensen i Hallund et vidne. Laurs Laursen i Hallund og Maren Jensdatter sst vidnede, at da Jacob Steffensen i Hellum kom til det boel i Hallund, Laurs Jensen iboede, da tog han dennes korn i forvaring, hvorfra der nu er blevet noget borte 

** på Jørgen Kruses vegne. syn på hus og bygning til den gård i Hjermeslev, Ove Jensen iboer

** Christen Hansen i Torsmark på Jens Nielsens vegne i Agdrup lod fordele Niels Tomsen i vester Brønderslev for 71/2 mk

(152)

** sagen mellem Niels Jensen på Husbonds vegne og Helle Jensen i Holt Jens Ibsen og Jens Hellesen sst angående løberpenge, bevilgede de opsat 5 uger

** på Tomas Kåses vegne. syn på hus og bygning til den halvgård i Hollensted, Søren Olufsen iboede

** Laurs Jensen i Hallund et vidne. han og Jacob Steffensen i Hellum voldgav deres tvist og uenighed om gældssag og andet

** Christen Hansen i Torsmark på Jørgen Kruses vegne og Peder Galskøt i Kornumgård på egne vegne. Peder Christoffersen i Hedegård og Laurs Nielsen i vester Brønderslev, som var taget af tinget for at sætte ret skel mellem 2 agre, som ligger mellem Kornumgårds mark og Agdrup mark, gav tilkende, hvorledes de havde sat skelstenene 

(153)

** på Johanne Kåses vegne 3.ting Kirsten Nielsdatter i Musted for hendes anpart korntiende af Musted 1649 KM anpart

** på Iver Krabbes vegne. navng vurderingsmænd berettede, at der i Allerup skov på Iver Krabbes anpart fandtes 40 vindfælder, ca 80 læs

** på Iver Krabbes vegne. samme berettede, at de havde været i Røgelhede lund, hvor der var faldet 42 vindfælder, ca 86 læs, som Jens Nielsen og Laurs Nielsen i Røgelhede blev tilbudt at købe, og ville de ikke, skulle de have vindfælderne i opsyn og varetægt, så der intet blev fjernet  

** Jens Nielsen i Lyngdrup gav varsel alle Iver Krabbes tjenere i Hellevad sogn, som er tildelt anpart i Klokkerholms mølledæmning og ikke vil reparere brøstfældigheden

** Niels Jensen i Hellum 4.ting navng i Jerslev sogn, hver for sin anpart af KM anpart tiende af Jerslev sogn. de begærede opsættelse 14 dage, så de kunne forfare, hvem kornet står hos

** Christen Tøgersen i Filholm Tise kirkes værge stævner navng Tise sognemænd for deres rest kirketiende. opsat 6 uger

(154)

** Jens Nielsen i Lyngdrup på Iver Krabbe og Lave Bildes vegne. herredsfoged Peder Jensen og 2 navng taxmænd berettede, at de sidste onsdag såvel som lang tid før Jul havde været med Jens Nielsen hos begge mænds tjenere for at gøre udlæg ved nam og tag for rest landgilde og skyld og andet, som Jens Nielsen ved idelige påmindelser og krav havde anmodet dem om at betale, men dog ikke fået, og da havde de været i alle deres bo, men der var intet hos nogen af dem, som de syntes, der kunne gøres udlæg i, skønt hver og en af tjenerne tilbød at gøre udlæg i deres bo, hvis det kunne række, men hvis husbonden ville give dem respit til bedre tider, ville de gerne betale deres rest. dog en part lovede at betale anden pinsedag, nemlig de Røgelhede mænd og Niels Andersens søn i Kærsgård med flere

** Peder Christoffersen i Hedegård på hr Laurs Jensen Bjørn i Jerslev præstegård hans vegne stævner Kirsten Nielsdatter i Musted for dom angående hvad, hendes forrige sl mand Niels Madsen sst skyldte ham, og hendes egen gæld som enke samt hendes sl husbond Jens Christensens gæld. opsat 6 uger

(155)

** Peder Madsen i Stubdrup på Mads Andersen indbygger i Ålborg hans vegne lod fordele Hans Sørensen Skrædder i vester Brønderslev for gæld

** på Steen Billes vegne stævnes navng for rest engleje. fortegn. opsat 6 uger

** Mads Povlsen i vester Brønderslev. da navng ransnævninge havde hørt læse tingsvidner og breve, før de gjorde deres ed og tov, nemlig tingsvidne af Løgstør byting 21/2, hvori vidnes om Mogens Andersen, der blev set komme ud af Mads Povlsens hus med 4 skind og en bylt tøj, da fremæskede de ham, om han havde nogen erklæring at gøre, hvorefter de svor et fuldt tyveran over ham

(156)

** på Falk Giøes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Niels Degn i Kalum og hans hustru Berete Olufsdatter for dom, da han har avlet barn med Christen Nielsens datter i Serreslev, skønt han er gift, så han bør have sin boeslod forbrudt til husbonden. ingen mødt til gensvar eller undskyldning (dom ikke indført)

(157)

6/6 1650.

** på Margrete Marsvins arvingers vegne. Niels Sørensen i Stenum vidnede, at det gadehus i Rubjerg, som Hans Svarrer iboede, som blev henrettet ved Vennebjerg herredsting for tyveri, det har stået øde i 2 år, så husbonden intet kunne få deraf

** Søren Bertelsen i Uttrup på Laurs Povlsen ridefoged til Børglumkloster hans vegne spurgte alle klostertjenerne, om de kunne beklage sig over ham, mens han havde været deres ridefoged. navng klostertjenere gav tilkende, at de i ingen måde havde noget at beklage sig over etc

(158)

** på Else Vinds vegne tillystes Jens Andersen i Brødholt og hans fosterdatter Anne Nielsdatter sst hver et fuldt ran for det fæ og får, de frarøvede Niels Pedersen i Skoven mod hans vilje, og som han havde taget på hans husbonds skade

** Visti Nielsen 3.ting Jens Christensen Abild i Sterup for 3 rmk faldsmål, da han er delt 21/2 for 28 sk

** Christen Pedersen i Stenum lod læse en landstings stævning, hvori han stævner herredsfogden for 2 domme 18/4 og 24/5 mellem ham og Søren Pedersen i Ajstrup, samt Søren Pedersen til at møde på landstinget

** på Johanne Kåses vegne fordeles Kirsten Nielsdatter i Musted for hendes anpart korntiende af Musted 1649

** Laurs Nielsen i Brønderslev et vidne. navng mænd berettede, at de havde været hos Jens Christensen Dårbak i Ørum for at gøre Laurs Nielsen udlæg i hans bo, men der fandtes ikke nok at vurdere for hele gælden. opregn. Laurs Nielsen tilbød indløsning af det udlagte  

** på Niels Christensens vegne i Ågård. syn på hans korn for kornskade

(159)

** Peder Madsen i Svennum stævner Niels Pedersen sst for dom angående 16 sld gæld iflg brev. opsat 6 uger

** på Jørgen Kruses vegne forbydes Jens Nielsen og Jens Jensen i Agdrup at bortleje af deres tilliggende tørvejord eller at sælge tørv

** på Jørgen Kruses vegne forbydes Niels Sørensen i vester Brønderslev præstegård og Anne Jensdatter sst eller hvem som helst, der har tørv på Agdrup mark, at lade andre grave tørv end dem, der boer i gården, eller at fjerne dem under et fuldt ran

** Christen Hansen på Steffen Olufsens vegne 3.ting Bertel Olufsen i Brønderslev for 10 mk forlov for Christen Mikkelsen sst

** Jens Nielsen i Lyngdrup stævner Villads Pedersen i Ørum for dom angående 7 sld rester på et øg, han solgte for ham på Lerups marked. opsat 6 uger

** på Ide Lindenovs vegne stævnes Maren Steffensdatter i Vrågårds mølle og hendes børn Christen og Hans Nielsen (samt 2 ulæselige) for dom angående rest mølleskyld. opsat 6 uger  

(160)

** på Ide Lindenovs vegne. syn på sl Niels Christensen, som boede i Vrågårds mølle hans lig, hvorledes han skal være druknet i mølledammen. han lå vendt mod land, med hænderne i dynd, som om han havde forsøgt at redde livet

** Jens Sørensen i Jerslev et vidne. Anders Pedersen i Jerslev og andre navng vidner, at de 9 skp tiendekorn, som rester af Jerslev sogn, de rester på alle 8 lægd. navng lægdsmænd fra de 8 lægd stævnes

** på Tomas Kåses vegne. Niels Bertelsen i Jerslev og andre navng vidner, at under den store nordøst storm nedblæste et ladehus på det boel i Jerslev, Niels Christensen frarømte, og en del at tømmeret blev sønderslået, idet laden havde stået på hæld mere end 4 år

** på Falk Giøes vegne. syn på det boel i Vrensted, Jens Hansen iboede, og som Christen Blymester har fæstet

(161)

** på Falk Giøes vegne. navng, stævnet med landstings stævning for at vidne om de ved, hvem der stjal døre tømmer og loft fra det ødegods i Linderup og Stenum, som ligger under Børglumkloster, vidnede, at de hverken havde set eller ved, hvem der gjorde det. andre, der var stævnet, mødte ikke

** Laurs Mikkelsen i Svennum stævner Peder Madsen, som boede sst, for dom angående 10 rdl stedsmål af den halvgård sst, han påboede, og som Laurs Mikkelsen har udlagt. Peder Madsen fremlægger sit stedsmålsbrev af 2/3 1636 på den gård i Svennum, Niels Munk fradøde, hvorfor han betalte 40 rdl i stedsmål, men på grund af den sl mand store armod, siden fjendernes indfald, og han tog den svagelige enke til ægte, så lovede hendes stedfar Christen Mørk og hendes bror Laurs Mikkelsen hver at hjælpe ham med 10 rdl, så han mener sig fri for tiltale. dom: han lider ikke tiltale 

(162)

13/6 1650.

** Peder Tomsen på Kornumgård på husbond Steen Billes vegne gav varsel til Peder Pedersen i Hallund og 4 andre navng sst for at bevise et supplikat, de har indsendt over husbonden 9/4 1648, som de er dømt til at bevise, først har de angivet Hallund sogn som hovedsogn, for det andet at hans fuldmægtig med nogle få af hans egne tjenere skal have indsat en person til præst mod deres vilje, for det tredie har de angivet, at præsten har forset sig med sakramentets uddeling til en kvinde, hvilket er blevet underkendt, hvortil Peder Pedersen svarede, at hans navn ikke med hans vilje var sat under supplikatet, og Anders Pedersen i Jerslev svarede, at angående Hallund er hovedsogn, vedkommer det Mogens Kås, som bør stævnes

** på Steen Billes vegne 3.ting Morten Kjærulf i Ravnstrup for at vise sin hjemmelsmand til en brun mærplag, som tilhørte Steen Billes tjener Jens Jensen på Kraghede, og som er udlagt til Morten Kjærulf som ting 30/8 1649

(163)

** på Steen Billes vegne tilbydes Ove Abrahamsen i Hjermeslev, at dersom han ikke kan stille husbonden lovning og vissen for sin rest landgilde lånekorn og for dette års landgilde, da forårsages han at søge ham ved nam og tag samt bortfæste gården til en anden

** på Steen Billes vegne stævnes Povl Jensen i Hebelstrup og hans hustru Margrete Tomsdatter Anders Christensen Jytte Laursdatter og Maren Christensdatter sst for at tage syn på nogle grøfter, der er lagt over Niels Mørks vej

** på Steen Billes vegne stævnes Jens Tøgersen i Tømmerby for dom, da han uden lovlig opsigelse er draget fra det boel i Tømmerby, han
iboede. opsat 6 uger

** Visti Nielsen på Ås lod fordele Jens Christensen i Sterup for 3 rmk faldsmål, da han er delt 21/2 for 28 sk

** på Else Vinds vegne stævnes Niels Pedersen i Sterup for dom, om han har forsømt husbondens sag, da han ikke ville møde til tinget 30/5 for at stå ved sit kald og varsel, som han lovligt havde givet Jens Andersen i Brødholt og hans steddatter Anne Nielsdatter for at binde bogsed over dem. opsat 6 uger

(164)

** Hans Jensen i Stenbjerggård stævner Niels Hansen i vester Kornum for dom, og han gav tilkende, at hans sl bror Niels Jensen, som boede i Mølgård, er død og har efterladt sig børn, som har både morfar og farbror levende, så der er ingen nærmere til at påtage sig værgemål. opsat 14 dage

** Christen Hansen på Steffen Olufsen ladefogeds vegne lod fordele Bertel Olufsen i vester Brønderslev for 10 mk forlov

** Jens Pedersen i vester Brønderslev 3.ting Christen Nielsen i Gunders mølle for 8 skp byg på deres regnskab

** på Christen Skeels vegne stævner Abraham Jensen i Oddersgård for dom angående hans rest landgilde 1649. opsat 6 uger 

** Christen Jensen i Ladegård 3.ting Jens Ludvigsen i Filholm for 3 mk

** på Steen Billes vegne. syn på hus og bygning til det boel i Sterup, Christen Pallesen påboede

** Anders Nielsen i øster Brønderslev 3.ting til dem, der rester med penge til rettermanden

(165)

** Mads Jensen i Vestermark på sl Jørgen Jørgensens efterladte hustru Sidsel ---- i Vrensted hendes vegne tilbød Jørgen Jørgensens bror Peder Nielsen på Gøl skifte og jævning 

** Christen Christensen i Ovstrup stævner Anders Nielsen i Klæstrup for dom angående 10 sld iflg brev 19/2 1646. dom: at betale inden 15 dage

** Niels Mørk i Kalum 3.ting Hans Sørensen Skrædder i vester Brønderslev for 15 mk, han skylder Anne Mørksdatter i Kalum. Anders og Jesper Jensen i Kalum stævner ham  

** på Erik Juels vegne udbydes 4 enge i Rebsengene til leje eller fæste, samt en halvgård i Vrensted, Laurs Nielsen opsagde, til fæste

** Laurs Jensen i Hallund et vidne. navng voldgiftsmænd ----

(166)

** Laurs Jensen i Hallund et vidne. afsigelse af voldgift mellem ham og Jacob Steffensen i Hellum

** Christen Pedersen på Hollensted hede et vidne. vurdering af boet efter sl Mads Pedersen i Felden i Hellevad sogn og hans sl hustru Maren Terkildsdatter, som boede og døde i Felden. opregn. de to børn Anders og Jens Madsen deres arveparter tog Christen Pedersen til sig

(167)

** Christen Mørk i Grindsted et vidne. navng taxmænd gav tilkende at de iflg indvisningsdom havde gjort udlæg hos Christen Mørk for børnepenge, Peder Nielsens børn i Sisgård havde i hans bo. opregn. deriblandt kvindetøj, som havde været sl Else Christensdatters 

** på Mandrup Dues vegne 3.ting navng lægdsmænd i Jerslev sogn for rest kongetiende

** Visti Nielsen på Else Vinds vegne stævner Jens Andersen i Brødholt og hans fosterdatter Anne Nielsdatter for at binde bogsed over dem. tingsvidne 16/5 fremlægges. Jens Andersen fremlægger tingsvidne 24/5 og mener ikke, der bør bindes bogsed, idet 2.lovbogs 40.kap ikke er fulgt. dom: der bør ikke sættes fyldning på ransnævningene

(168)

** Peder Jensen i Nørgård et vidne. Jens Hansen i Hjelmsted lod læse en landstings stævning, hvori han stævner Simon Andersen i Brønderslev Christen Jensen og Søren Andersen sst for tag og vurdering, de på Christen Jacobsens vegne i Viborg gjorde af hans bo over 4 år efter dommen, samt herredsfogden. endnu en landstings stævning over Christen Laursen i Tårs og andre vidner samt herredsfogden for en dom mellem Malte Sehesteds fuldmægtig og Jens Hansen 23/3 og 12/4 1649

** på Tomas Kåses vegne 3.ting udbydes Kølskegårds ødegods til fæste fri for skyld og landgilde i 2 år, nødvendigt tømmer vil blive stillet til rådighed og eventuel sæd i jorden skal følge boligen, idet frøgæld vil blive betalt. fortegn

(169)

20/6 1650.

** Niels Sørensen i vester Brønderslev 3.ting opsagde 3 lejeenge i Rebsengene i 5.reb

** Christen Hansen på Peder Jensens vegne i Hjermeslev et vidne. navng vidner, at han ikke i 2 år har bjerget eller brugt de 3 enge i Rebsengene i Viumskrog, som Steen Bille tiltaler ham for engleje af

** Niels Pedersen i Hjermeslev på far Peder Jensens vegne 3.ting opsagde de 3 enge i Viumskrog i Rebsengene, som tilhører Steen Bille

** Søren Sørensen i Filholm 3.ting opsagde en 12 favn eng i Viumskrog, som tilhører Steen Bille

** Jørgen Andersen i Tise 3.ting opsagde den 18 favn eng, han har haft i leje og som tilhører Steen Bille

(170)

** Jørgen Andersen i Tise. navng vidner, at han ikke har brugt en 18 favn eng i Hjermeslev kær i det første reb og som tilhører Steen Bille

** Søren Jensen i Filholm 3.ting opsagde en 18 favn eng i det første reb i Hjermeslev kær, som tilhører Steen Bille

** Christen Jensen i Filholm 3.ting opsagde en 18 favn eng i fjerde reb i Hjermeslev kær, som tilhører Steen Bille, samt en 9 favn eng

** Niels Laursen i Tise 3.ting opsagde en 12 favn eng, som tilhører Steen Bille, og som ligger i Hjermeslev kær

** Jens Pedersen i Hjermeslev 3.ting opsagde 2 seksfavne enge, som tilhører Steen Bille

** Laurs Jensen i Filholm 3.ting opsagde 2 enge i Viumseng, som tilhører Steen Bille

** på Mandrup Dues vegne fordeles Christen Christensen i Ovstrup Jens Andersen i Sterup Christen og Hans Christensen Christen Laursen sst og Klemend Jørgensen i Klæstrup hver for 5 fdk rug og byg af hver deres lægd, som rester på KM anpart korntiende af Jerslev sogn 1648

(171)

** på Jørgen Kruses vegne. syn på hvad, der er bortpløjet af de 3 agre til de gadehuse i Vrensted, Anders Christensen Niels Jensen og Villads Sørensen påboer

** på Jørgen Kruses vegne. navng vidner, at det afpløjede fra agrene til omtalte gadehuse i Vrensted er lagt til agrene til Christen Andersen på Holmen Karen Sørensdatter og Niels Simonsen i Vrensted deres boliger

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Christen Andersen på Holmen Niels Simonsen i Vrensted og Karen Sørensdatter sst for dom angående afpløjning af 3 agre til hans gadehuse i Vrensted. opsat 14 dage

** Christen Hansen i Torsmark et vidne. Niels Keldsen i Sundsted vidnede, at Laurs Klemendsen i Vrensted skylder Jens Keldsen i Trudslev 10 mk på en stud, han købte 1648

** Christen Hansen begærede høringsdele over Laurs Klemendsen for samme 10 mk. opsat 8 dage

** Tomas Nielsen i Holt et vidne. navng vidner, at han ikke havde den eng i brug i Hjermeslev kær, som han tiltales for

(172)

** Mads Jensen i Vestermark. samme vidner, at sl Oluf Christensen, som boede i Holt, ikke havde de enge i brug, som den sl mands hustru Maren Christensdatter tiltales for

** Tøger Markorsen i Linderup Laurs Nielsen Anders Keldsen sst og Peder Knudsen i Knabeshave stævner Jørgen Kruse for opsigelse 3.ting på den tindning på skæppen, som er gjort på deres korntiende af de boliger, de påboer, så de for fremtiden vil give tiende på kærven, som Recessen tilholder dem, hvortil Christen Hansen i Torsmark svarede, at da kontrakten var gjort med samtlige Tolstrup sognemænd, måtte de alle være enige om at opsige den. opsat 8 dage

** Tomas Laursen i Grindsted et vidne. Jens Pedersen i Ajstrup og Mette Laursdatter sst vidnede, at sl Morten Laursen, som boede i Vestbjerg, og hans hustru Karen Keldsdatter sst havde en ko i leje af Laurs Jensen i Ajstrup, desuden skyldte han sl Niels Laursen i Ajstrup 2 tdr byg og 16 sld

** Christen Pedersen Snedker i Stenum og Søren Pedersen i Ajstrup i Ugilt sogn gav tilkende, at de var venligt forligt om Søren Pedersens hustrus arv, således at Christen Pedersen skal betale hende resten inden Jul. opregn

(173)

** Christen Pedersen Snedker i Stenum. Søren Pedersen i Ajstrup i Ugilt sogn på hustru Karen Hansdatter gav Christen Pedersen i Stenum afkald for arv efter hendes sl forældre Hans Mortensen og Johanne Pedersdatter, som boede og døde i Trudslev

** Søren Rasmussen i Stade. syn på Serreslev kirkes brøstfældighed 

(174)

** på Tomas Kåses vegne. syn på havre og byg, der er sået til halv Vandkrog

** Niels Mørk i Kalum lod fordele Hans Sørensen Skrædder i vester Brønderslev for 15 mk, han skylder Anne Mørksdatter i Kalum 

** på Steen Billes vegne 3.ting til en del af Hallund sognemænd for at bevise deres supplikats påstande

** på Steen Billes vegne fordeles 5 navng Hallund sognemænd for at bevise deres supplikat, som de har indgivet over deres husbond 9/4 1648, og som de er dømt til at bevise

(175)

** Peder Tomsen Galskøt spurgte Sejlstrup budfoged Jens Sørensen i Jerslev, hvem han tilsagde at føre ham til Oksholm for at forrette KM og husbondens bestilling. han tilsagde Tøger Nielsen i Hellum at møde på tinget for 8 dage siden, men da han ikke mødte, blev han tilsagt at møde fredag morgen i Kornum

** Peder Tomsen Galskøt på Steen Billes vegne havde med høringsdele 4.ting til Morten Kjærulf i Ravnstrup for hans hjemmelsmand til en brun mærplag, som tilhørte Jens Jensen på Kraghede, men er udlagt til Morten Kjærulf. Han vil møde om 8 dage

** på Steen Billes vegne begærede syn afhjemlet angående de grøfter, der er lagt over Niels Mørk i Hebelstrup hans vej. Povl Jensen sst og Vill Andersen sst på mor Jytte Laursdatters vegne lovede, at vejen skulle blive som tilforn

** på Steen Billes vegne. syn på vindfælder i Tvedens skov og Holmgårds endel. Mads Laursen i Tveden og Else i Holmgård stævnes

** Peder Galskøt på Christen Jacobsen borger i Viborg hans vegne gav Jens Hansen i Hjelmsted varsel for 3 mk faldsmål, da han er delt 20/12 for kost og tæring, han har anvendt på at fordre sin gæld

(176)

** Peder Galskøt et vidne. de 8 mænd vidnede, at Peder Tomsen Galskøt og Jens Hansen i Hjelmsted havde tvist sammen, da sagde Jens Hansen, at Jørgen Bro havde ikke endnu fået 1400 dlr af ham for hans ære, hvortil Peder Tomsen spurgte, om han mente ham dermed, da havde han sagt det som er æreskænder og løgner, da svarede Jens Hansen, at Peder Galskøt skulle lade ham stævne

** Peder Tomsen Galskøt lod læse en kopi ----

** Peder Tomsen Galskøt irettelagde og lod læse sentensen af en herredagsdom angående ærerørige sager

** Søren Laursen i øster Hassing stævner sl Morten Tøgersens hustru Maren Laursdatter i vester Brønderslev og hendes 2 børn begge Maren Mortensdatter for dom angående 6 sld, sl Morten Tøgersen skyldte ham iflg brev 1647. opsat 6 uger

(177)

** Povl Jensen i Stavad stævner Anne Tomsdatter i Hjermeslev for dom angående en stud, hun solgte til ham og nu forholder ham, samt Mourids Laursen for et halstøj og 1 enkende rdl. opsat 1 måned

** Tøger Markorsen i Linderup 3.ting Niels Laursen i Hjermeslevgårds mølle for 2 dlr 

** Jens Sørensen i Jerslev på egne og på en del sognemænds vegne. navng Jerslev sognemænd opsagde den tindning, de med Johanne Kås har gjort på skæppen på den anpart af deres korntiende, der tilkommer hende, så hun dette år vil tælle deres korn på marken, så de for fremtiden yder tienden på kærven

** på Falk Giøes vegne fordeles sl Oluf Sørensen, som blev dræbt i Vrensted, hans arvinger for hans leje af border på Vrensted mark, og som er: Niels Tomsen i Vrensted Christoffer Tomsen Karen Sørensdatter Niels Andersen Niels Mørk Tomas Sørensen

(178)

** på Falk Giøes vegne. syn på Laurs Madsens og Niels Andersens anpart gård i Stenum og på det ødeboel i Linderup, Niels Tøgersen frarømte, samt på den anpart gård, Niels Nielsen drog fra

** Anders Nielsen i øster Brønderslev lod fordele navng for retterpenge, han er samtykket af herredet for den misdæder, han lod henrette for tyveri. fortegn

(179)

** Simon Andersen i vester Brønderslev stævner navng sst, som rester med kirkens skyld, for dom angående betaling inden 15 dage. fortegn. dom: at betale inden 15 dage

(180)

** på Falk Giøes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Peder Nielsen i Stenum for dom angående blåslag og sårmålsbøder, som han har gjort Niels Murmester sst. tingsvidner 19/4 af Børglum birketing fremlægges. dom: at betale

(181)

** Søren Rasmussen i Stade. Vogn Bertelsen i Knepholt gav tilkende, at han på hustru Johanne Andersdatters vegne havde solgt og skødet den anpart i den gård i vester Brønderslev, Søren Andersen påboer, og som hun har arvet efter sine forældre Anders Andersen og Else Laursdatter. desuden har de mageskiftet således, at Søren Rasmussen skal have en anpart i samme gård, mod at han giver Vogn Kjærulf 7 skp hartkorn i Knepholt, som Søren Rasmussen har tilforhandlet sig. desuden sælger og skøder Anders Laursen i Krogen på hustru Bodil Andersdatters vegne hendes arvede anpart i den samme gård i vester Brønderslev til Søren Rasmussen

(182)

27/6 1650.

** på Jørgen Kruses vegne. syn på ødegods i Stenum samt hvor mange agre, der er sået til hver gård også Knabeshave og 3 boel i Linderup. fortegn

** på Jørgen Kruses vegne. samme synsmænd vidnede, at skønt Christen Hansen på husbonds vegne i Stenum kirke havde tilsagt sognemændene at være tilstede og udvise synsmændene deres tilsåede agre, mødte ingen på nær Christen Snedker og Christen Povlsen, hvorfor han forbød dem at indføre deres korn, før husbonden med dem lader det tælle på marken, så han kan få sin anpart 

(183)

** på Jørgen Kruses vegne. syn på Christen Snedkers korn på Stenum mark, engskifter og eng i Ulkær samt hans gård

** Christen Hansen på Niels Keldsens vegne i Sundsted. Anders Christensen i Vrensted vidnede, at Laurs Klemendsen sst skylder Niels Keldsen i Sundsted 6 mk og Jens Keldsen i Trudslev 10 mk på et studnød

** Christen Hansen på Maren Keldsdatters vegne i Sundsted. Anders Christensen i Vrensted og Niels Keldsen i Sundsted vidnede, at Maren Keldsdatter for et år siden leverede en ko til Karen Sørensdatters husbond i Vrensted at føde vinteren over, og næste sommer fik koen kalv, som han skulle beholde for foderlejen, og han lovede hende koen igen, så god som den var, da han fik den. Karen Sørensdatter i Vrensted og hendes søn Søren Mikkelsen stævnes 

** Anders Christensen i Stenum stævner Laurs Jensen sst for dom angående 14 sld for et øg. da han er i husbonds forfald, er sagen opsat 14 dage

** Simon Jensen i Stenum stævner Laurs Jensen sst for dom angående 6 skp bygsæd, denne har lovet at så i sin jord men ikke efterkommet. da han er i husbonds forfald, er sagen opsat 14 dage

(184)

** Christen Snedker i Stenum. vurdering af en ko, som er pantsat af Karen Svendsdatter sst og Christen Povlsen for 4 sld, som den blev vurderet til

** Christen Snedker et vidne. navng vidner, at sidste Jul forligede de Karen Svendsdatter i Stenum og Christen Snedker sst om hendes gæld på 4 sld, så hun skulle pantsætte en ko derfor, og Christen Povlsen lovede for pengene og udgav sit brev derpå. senere leverede han koen til Christen Snedker og fik sit brev igen, og nu tilbød denne Karen Svendsdatter at indløse den

** Gregers Mørk i Brønderslev 3.ting Christen Sørensen sst for gæld

** Tøger Markorsen i Linderup lod fordele Niels Laursen i Hjermeslevgårds mølle for 2 sld

** på Erik Juels vegne. syn på Ålborg slots gårde og boel på hus og bygning. fortegn

(185)

** på Erik Juels vegne stævnes Niels Olufsen Kræmmer i Vrensted og hans hustru Maren Gabrielsdatter på deres sidste bopæl for dom, da Niels Olufsen har dræbt Anders Nielsen og Christen Sørensen sst og derfor svoret manddød over og fra sin fred, om hans boeslod ikke er forbrudt til husbonden. ingen mødt, derfor opsat 14 dage

** Christen Jensen i Lem kirkeværge. syn på Hellevad kirkes brøstfældighed

** på Tomas Kåses vegne stævnes Ove Laursen i Ørum og Hans Laursen på Tveden for dom angående ulovlig hjemmel, som de gjorde på tinge 21/3, på et brunt øg til Niels Christensen i Ågård, som længe før var tilvurderet husbonden for gæld af Otte Jensens bo i Hallund. hesten skal Otte Jensen have købt og betalt af Anne Nielsdatter på Tveden, og da han har haft den ulast og ukæret siden da, bør Ove og Hans Laursen lide tiltale som for andet uhjemlet gods. opsat 14 dage

(186)

** Hans Jensen i Stenbjerggård. vurdering af boet efter sl Niels Jensen, som boede og døde i Mølgård. opregn

** Laurs Christensen i øster Brønderslev stævner Christen Steffensen sst for dom angående 4 sld gæld iflg brev. dom: han bør betale inden 15 dage

(187)

** Søren Rasmussen i Stade på hr Jacob Christensen i Rubjerg præstegård hans vegne. Jens Olufsen i øster Å hr Daniel Jensen medtjener i Vrå sogn på hustru Anne Olufsdatters vegne og Laurs Olufsen i Stade skødede til Jacob Christensen deres lodder i vester Hebelstrup, Povl Jensen og Jytte Laursdatter påboer og Hulhøj, Anders Madsen påboer

(188)

** på Falk Giøes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Niels Tomsen i Vrensted Christoffer Blymester Tomas Sørensen Karen Sørensdatter sst Niels Mørk og Niels Andersen på deres hustruers vegne for dom angående 12 rdl lejermålsbøder, deres sl bror Christen Sørensen, som blev dræbt i Vrensted, skyldte husbonden. dom 14/6 1649 fremlægges. dom: arvingerne bør inden 15 dage hver betale sin anpart

4/7 1650.

** Anders Pedersen i Jerslev på husbonds tjener Laurs Madsen, der tjener i Mølholm, hans vegne. navng vidner om en brun kjole, som han stod med for tinget, og hvoraf der var taget taxmærke hos Niels Hansen i Hellum krat på Hundslund marked. der vidnes om kjolens ejermænd gennem 10 år

(189)

** Søren Jensen i øster Mellerup. navng vidner, at han kun har sået så meget til sit boel, at han kan give halv skyld

** Tomas Christensen i Alstrup kirkeværge. navng vidner om ødegårde, hvoraf der ikke kan fåes skyld til Jerslev kirke. fortegn 

** Peder Madsen i Stubdrup på husbond Ide Skeels tjener Peder Smed i Svennum hans vegne. navng vidner, at han på grund af misvækst ikke kan give mere kirkeskyld end 6 skpr byg, om han skal blive ved gården

(190)

** Tor Vigelsen på husbonds tjener Dorete Christensdatter i Svennum og hendes børns vegne tilbød Søren Pedersen i Jerslev og Jens Christensen i Langtved udlæg af boet efter sl Peder Christensen, der boede i Svennum, så vidt den kan række til deres gæld

** Niels Sørensen i Stenum. Sidsel Sørensdatter, som tjente i Hvilshøj og nu i Stenum, beskyldte Hans Nielsen, der tjener på Baggesvogn, for hendes barnefar

** på Steen Billes vegne stævnes Jens Jensen i Myrlund for dom angående 11 rdl stedsmålspenge, han har lovet til stedsmål af Myrlund. opsat 6 uger

** Christen Hansen i Torsmark 3.ting Laurs Klemendsen i Vrensted for 10 mk gæld til Jens Keldsen i Trudslev, som er rest på en stud

** Niels Christensen i Ågård stævner Otte Jensen i Hallund samt andre navng og sl Mogens Kåses børn for vidne, han vil tage på et øg, Ove Laursen i Ørum og Hans Laursen i Ørum Tved har solgt til ham, og som tilhørte deres mor. Anders Pedersen i Jerslev berettede, at øget var udlagt for Otte Jensens rest til Tomas Kås, og vidnet burde ikke udstedes, før han bliver stævnet. opsat 14 dage

(191)

** på Steen Billes vegne stævnes Niels Mortensen op Slettingen for dom angående 12 rdl hans bøder, for han belå Søren Pedersens datter i Pajhede. opsat 6 uger

** på Peder Galskøts vegne 3.ting Maren Nielsdatter Niels Degns datter i Jerslev, for hun er rømt af sin tjeneste, hun har tilsagt ham

** på Erik Juels vegne. Anders Pedersen lovede at rette for lejen af den eng i Hjermeslev kær i 5.reb, som hans sl far havde i brug

** Knud Nielsen i Mellerup. Niels Sørensen og Karen Sørensdatter i Vrensted vidnede, at den ko, sl Anders Nielsen sst havde i foder af Maren Keldsdatter i Sundsted, den tilbød han hende at hente, da fodertiden var ovre, på grund af den store kvægsygdom i herredet, og den døde ikke af forsømmelse, og af samme grund tog han ikke huden af den. Anders Christensen i Vrensted og Niels Keldsen i Sundsted stævnes 

** de gav varsel til fornævnte Anders Christensen for 1 ulden trøje

** på Erik Juels vegne stævnes Christen Madsen i Vrensted for dom angående ulovlig sæd, han har ført i Jens Jacobsens boels jord uden hans husbonds samtykke. opsat 6 uger

** Laurs Jensen i Stenum. Christen Nielsen i Hjermeslev vidnede, at Laurs Jensen begærede af Anders Christensen det indbo, han er tilfaldet som arv efter hans sl far, og Anders Christensen lovede at tale hans minde

(192)

** Laurs Jensen i Stenum et vidne. Christen Nielsen i Hjermeslev vidnede, at han forligte Laurs Jensen i Stenum og hans bror Simon Jensen sst om det, der var mellem dem

** på Lene Ruds vegne. syn på ulovlig skovhugst og vindfælder i hendes endels skove

** Christen Hansen med 14 dages opsættelse begærede dom over dem, der har bortpløjet fra Jørgen Kruses gadehuse i Vrensted. opsat 1 måned

** på Steen Billes vegne fordeles Morten Kjærulf i Ravnstrup for hans hjemmelsmand til et brunt øg, som tilhørte hans husbonds tjener Jens Jensen på Kraghede. Morten Kjærulf svarede, at da han fremlægger hjemmel, bør han ingen dele lide

(193)

11/7 1650.

** Anders Christensen i Stenum. Kirsten Andersdatter i Stenum vidnede, at Laurs Jensen i Stenum for 3 år siden købte et brunt føl af Anders Christensen, som skulle betales straks, hvilket endnu ikke er sket

** Christen Hansen i Torsmark lod fordele Laurs Klemendsen i Vrensted for 6 mk gæld til hans husbonds tjener Niels Keldsen i Sundsted

** Christen Hansen stævner Kirsten Tomsdatter i Trudslev og hendes søn Tomas Pedersen for at udæske af hende hendes søn og for forbud

** Peder Galskøt i Kornumgård lod fordele Maren Nielsdatter i Jerslev Niels Degns datter sst, for hun er rømt af tjenesten

(194)

** Peder Galskøt på husbonds tjener Laurs Nielsen i Hjelmsted hans vegne stævner Kirsten Christensdatter i Bondesholt for dom for at bevise hjemmel til en eng i Bondesholts eng, som hun har brugt og bjerget i 2 år, eller inden 15 dage betale Laurs Nielsen engskylden for 2 år. opsat 14 dage

** Peder Galskøt 3.ting Maren Nielsdatter Niels Svendsens datter i Jerslev for den del af hendes løn, hun har oppebåret

** på Jørgen Kruses vegne. syn på et stykke uslået græs

** på Erik Høgs vegne varsel til navng tjenere i Filholm for at betale hver sin anpart af 2 vogne, som blev lejet til en Viborgrejse, de var tilsagt og sad overhørig. fortegn. Christen Jensen i Ladegård svarede, at de mænd havde gjort forlig med Erik Høg, således de årligt skulle give penge for ægt og arbejde sønden fjorden, men Peder Bertelsen mente, det kun gjaldt ladegårdsarbejde. opsat 14 dage

** på Erik Høgs vegne. Laurs Christensen, foged på Langholt vidnede, at han straks efter sidste Jul tilsagde Søren Sørensen i Filholm, at han med sine navng medtjenere skulle gøre en Viborgrejse, og at han skulle tilsige dem og stå til rette derfor

(195)

** på Jørgen Kruses vegne, navng vidner, at Peder Laursen i Tømmerby ikke havde sæd eller avl 1649, så han kan ikke give skyld til Tolstrup kirke hverken for 1649 eller 1650 

**  Christen Jensen i Ladegård spurgte Christen Madsen i Tise hvad hjemmel, han havde til de tørv, han havde gravet vesten Tise mark, hvortil han svarede, at han af gammel mænds ældste i sognet var blevet forevist stedet som liggende til hans gård

** Christen Jensen i Ladegård. Søren Sørensen i Filholm vidnede, at for 24 år siden gravede Christen Jensen i Ladegård tørv for sin far, som da boede i det boel i Tise, som Otte Jensen nu iboer, på det sted, som Christen Madsen i Tise nu har gravet 

** Peder Bertelsen i Striben på Jep Laursens vegne i Horsens 3.ting Christen Murmand i Tise for 7 mk

** på Lene Ruds vegne stævnes Oluf Hansen og Christen Olufsen i Sneverholt og Laurs Laursen i Lundergård for dom angående ulovlig skovhugst samt for rest landgilde forgangen år, så deres fæste menes forbrudt. opsat 6 uger

** Laurs Nielsen i Brønderslev et vidne. navng vidner, at der aldeles intet fandtes efter sl Oluf Jensen, som boede på Bakken i Sterups krat, som hans børn kunne arve, og deres værge kunne tage under værgemål. sl Oluf Jensens hustru Maren Tomsdatter Bertel på Rævbakken og Christen Terkildsen i Sterup stævnes

(196)

** Knud Nielsen i Mellerup lod fordele Anders Christensen, som boede i Sundsted og nu i Vrensted for 3 slmk for 1 vadmels ulden trøje

** Søren Rasmussen i Stade, kirkeværge til Serreslev kirke, stævner Mogens Kås for dom angående skylden af 2 agre på Klæstrup mark, som ligger til Serreslev kirke, og som han har haft i brug. opsat 6 uger 

** Tor Vigelsen og Anders Jensen i Svennum et vidne. navng, som er betroet at forlige Dorete Christensdatter og Laurs Jensen i Stenum om deres tvist om et stykke jord i en kålhave, har forligt dem derom samt sat skel mellem deres agre

** på Markor Kåses vegne stævnes Jacob ---- i Klæstrup, som tilforn boede i Allerup, for dom angående hans rest landgilde, medens han boede på Markor Kåses stavn. opregn. opsat 6 uger

** Niels Christensen i Ågård på Jens Christensen Dårbak i Ørum hans vegne stævner og gav varsel Peder Madsen i Svennum for gæld. opregn. Peder Madsen svarede, at han ikke skylder mere, end hans brev tilholder ham. opsat 14 dage

(197)

** Steffen Pedersen i Kalum 3.ting Terkild Pedersen på Rosbak for 1 td havre eller 6 mk i stedet

** Christen Andersen i Vrå 3.ting Christen Laursen på Falden for gæld

** Anders Pedersen i Jerslev med 6 ugers opsættelse på Christen Nielsens vegne i Bastkær stævner Jørgen Nielsen i Manne for dom for 2 tdr byg. tingsvidne 13/4 af Vorgårds birketing fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage eller have indvisning

** Anders Christensen i Stenum med 14 dages opsættelse stævner Laurs Jensen sst for dom angående 14 sld for et føl, han købte, og som ikke er betalt. tingsvidne 11/7 fremlægges. dom: at betale inden 15 dage

(198)

** Simon Jensen i Stenum med 14 dages opsættelse stævner Laurs Jensen sst for dom angående 6 skpr byg som ting 27/6. dom: Laurs Jensen bør stå Simon Jensen til rette for hans skadesløsbrev

** Tor Vigelsen på Hejselbak. navng vurderingsmænd kundgjorde, at da de var taget til at skifte og dele boet efter sl Peder Christensen i Svennum og udlægge for gælden, havde de udvurderet til husbondens rest, men boet kunne ikke række dertil, hvortil Søren Pedersen i Jerslev svarede, at der ikke var vurderet mere end tredieparten af det, der fandtes ved Peder Christensens død

(199)

** på Malte Sehesteds vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Peder Jensen i Nørgård for dom angående afgiften af kirkens anpart korntiende af Jerslev sogn 12 tdr rug og 12 tdr byg, som han og hans navng medbrødre skulle have betalt iflg deres skadesløsbrev, som fremlægges. Peder Jensen svarede, at alle hans medbrødre ikke var stævnet, så der bør ikke dømmes, før der sker, hvortil Christen Pedersen svarede, at da de har forpligtet sig alle for een, og een for alle, mente han ikke der burde stævnes flere. dom: at betale inden 15 dage

(200)

** Peder Christoffersen i Hedegård med 6 ugers opsættelse på hr Laurs Jensen Bjørn i Jerslev præstegård hans vegne stævner Kirsten Nielsdatter i Musted for dom og fremlagde en opskrift som ting 30/5. Peder Nielsen på mor Kirsten Nielsdatter i Musted hendes vegne fremlagde skiftebrev efter sl Niels Madsen, der boede i Musted mellem sl Jens Christensen, der boede i Musted og sl Niels Madsens børn dateret xx/12 1645, hvori sl Jens Christensen lovede at betale al gæld, og han mente ikke, der bør udstedes dom, før sl Jens Christensens arvinger stævnes. præstens svar fremlægges, at den gæld hun stiftede, mens hun sad enke, og inden hun giftede sig med Jens Christensen, ikke vedkommer ham. dom: hun kan ikke frikendes

(201)

** Christen Tøgersen i Filholm kirkeværge med 6 ugers opsættelse stævner navng i Tise sogn for dom angående rest kirketiende 1649. dom: at betale inden 15 dage

(202)

** Peder Tomsen Galskøt med 6 ugers opsættelse på Steen Billes vegne gav navng varsel for dele for rest engleje. fortegn. tingsvidne 20/6 fremlægges. dom: de kan ikke frikendes

(203)

18/7 1650.

** på Erik Juels vegne. syn på Laurs Jensen i Stenum præstegård og hans hustru Maren Jensdatter deres sår og skade

** på Erik Juels vegne. Laurs Jensen i Stenum beskyldte Laurs Christensen i Stenum, for han slog ham og hans hustru

** på Erik Juels vegne. navng vidner, at Laurs Jensen i Stenum tog et brunt øg i hans korn, som tilhørte Laurs Christensen, og denne kom løbende med en stang i hænderne, hvormed han slog Laurs Jensen og tog øget fra ham mod hans vilje, og han råbte på Laurs Jensens hustru og kaldte hende en hore

** Søren Christensen i Rakkeby på Peder Galskøts i Kornum hans vegne stævner Niels Christoffersen Murermester i Stenum for dom, for han ikke har gjort det arbejde, han har forpligtet sig til på nør Hassing kirke og fremlagde hans forpligt. opsat 6 uger 

(204)

** Søren Christensen på Peder Galskøts vegne 3.ting Niels Murermester, for han ikke efter hans forpligt har gjort sit arbejde på nør Hassing kirke

** Søren Christensen på Peder Galskøts vegne 3.ting Maren Nielsdatter, Niels Degns datter i Jerslev

** Søren Christensen på Peder Galskøt i Kornum hans vegne lod fordele Maren Nielsdatter, Niels Degns datter i Jerslev, for den løn, hun har oppebåret på den tjeneste, hun rømte fra

** Søren Christensen i Rakkeby på Peder Galskøts vegne i Kornum stævner Anders Laursen i Krogen i vester Brønderslev for dom angående 3 års rest landgilde af Krogen, om han ikke har forbrudt sit fæste. opsat 6 uger

(205)

** Jens Mikkelsen i Vrågård på Christen Andersen i Vrå hans vegne lod fordele Christen Laursen på Falden for 3 mk og en ny fyrreseng

** på Erik Juels vegne lystes et fuldt ran over Laurs Christensen i Stenum, for han tog sit øg fra Laurs Jensen sst, som havde taget det i hans hør og korn

** på Niels Langes vegne. syn på hvor meget, der er hugget i Hellum fælles skov ...

** på Christen Langes vegne. syn på hvad, der er hugget i Hellum fællesskov i 3 år

** på Markor Kåses vegne. syn på det boel i vester Mellerup, Jacob Eskildsen fraflyttede. Jacob Eskildsen i Klæstrup stævnes

(206)

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård 3.ting forbød alle i øster Brønderslev, som har kornsæd og giver tiende, at indføre deres korn, før det bliver talt på ageren 

** Steffen Pedersen i Kalum lod fordele Terkild Pedersen på Rosbak for 1 td havre eller 6 mk

** Niels Pedersen i Svennum. Peder Madsen sst med 6 ugers opsættelse begærede dom angående 16 sld iflg hans brev. Niels Pedersen tilbød udlæg og ville ingen dom lide, og der blev udnævnt vurderingsmænd, som vurderede en hest og et øg

** Søren Jensen i Kasenskov. Simon Andersen i vester Brønderslev på hustru Bodil Jensdatter og søn Anders Simonsen og datter Mette Simonsdatter og steddøtre Ellen Maren og Bodil Jørgensdatter deres vegne gav afkald for arv efter deres sl datter og søster Kirsten Jørgensdatter

(207)

** på Erik Juels vegne. på det strengeste advares og påmindes Ålborg slotstjenere, som giver skovsvin, at holde gode færdige galtsvin rede, for at kunne yde dem, når de tilsiges

25/7 1650.

** på Tomas Kåses vegne. navng vidner, at det boel i Jerslev, Niels Christensen iboede og frarømte, stod øde 1649, så der intet kan fåes deraf til kirkens skyld

** Mikkel Christensen i Svennum. navng vidner, at hans vinterrug 1649 var slet borte og hans bygsæd var så vagt, at han ikke kan avle hans sæd igen, og hans havresæd var ringe, så han kan ikke udgive skyld til kirken uden en trediedel, om han skal blive ved gården og komme til avl og bjergning

(208)

** Tomas Christensen i Alstrup et vidne. navng vidner om ødegårde og ødeboel, som skylder til Jerslev kirke, og hvoraf der ikke kan fåes skyld

** på Steen Billes vegne. Peder Hansen Fox indbygger i Ålborg fremlagde en forseglet seddel, hvori Niels Christensen i Mejlsted vedgår at have solgt 12 øksne til rådmand Daniel Kalou i Ålborg, som han lover karske og sunde, og nu har hans tjener kun taget de 11, idet den ene var syg og ikke kunne følge de andre. Niels Christensen svor, at seglet ikke var sat under brevet med hans vilje 

** Niels Pedersen i Svennum spurgte Peder Madsen i Svennum, om han ville benægte, at han annammede den hest og det øg, som blev ham tilvurderet for 16 dlr, hvilket han ikke benægtede

(209)

** Peder Galskøt lod fordele Niels Christoffersen Murermester i Stenum, for han ikke har begyndt det arbejde, han har forpligtet sig til på Hassing kirke

** Christen Hansen 2.ting udæskede af Kirsten Tomsdatter i Ravnsholt hendes søn Tomas Pedersen med sin farkoste, som han har lovfældet med dele, og forbød hende at huse eller holde ham

** Simon Jensen i Stenum gav varsel Laurs Jensen sst

** Anders Pedersen i Jerslev. Jørgen Nielsen i Manne lod læse en landstings stævning, hvori han stævner Christen Nielsen tjener i stor ---- i Kringelhede for et vidne til Vorgårds birketing angående 2 tdr byg, Jørgen Nielsen skulle have lovet Christen Nielsen i Bastkær, samt Peder Galskøt, som dømte 11/7 med flere at møde på Viborg landsting 21/8 

** Niels Christensen i Ågård et vidne. Laurs Jensen i Stenum præstegård og Laurs Christensen i Stenum gav tilkende, at de var forligt om deres tvist om bordag og kornskade

** på Erik Juels vegne. Maren Tøgersdatter i Jerslev svor at Christen Nielsen Degn i Jerslev er hendes barnefar

(210)

** Niels Christensen i Ågård på hr Jens Olufsens vegne i Tolstrup præstegård spurgte Laurs Christensen i Stenum, om han havde noget at beskylde sognepræsten andet end som tilbørligt er. han svarede at han først ville ---- så veg han af tinget

** på Falk Giøes vegne. navng berettede, at de var i sl Jørgen Jørgensens bo i Vanggård i Vrensted for at vurdere skifte og dele mellem hans hustru og arving samt udvurdere for rest og gæld, og da der var udlagt, blev der intet til hustru og arving. sl Jørgen Jørgensens bror Peder Nielsen på Gøl og Sidsel Jacobsdatter i Vrensted stævnes 

** Christen Jensen i Vrensted kirkeværge et vidne. syn på Vrensted kirkes brøstfældighed

** på Henrik Belows vegne et vidne. syn på broen over mellemste Vrangbæk, som er ret adel gammel landevej, hvorledes den er ved magt og taksere brøstfældigheden. den er meget brøstfældig, og bekostningen vil være 60 sld

(211)

** på Henrik Belows vegne. syn på begge Sterups møllers brøstfældighed

** på Johanne Kåses vegne. syn på Nibstrup enge, hvorledes de forskellige skifter var slået og bjerget. fortegn

** Peder Madsen i Stubdrup på Jep Laursens vegne i Horsens lod fordele Christen Murmand i Tise for 7 mk gæld

(212)

** Niels Pedersen i Svennum gav varsel Peder Madsen i Svennum

** Tomas Christensen i Alstrup. vurdering af en kobberkedel, Mads Laursen i Tveden har pantsat til kirkeværgerne for kirkens gæld, og han blev tilbudt at indløse den

** Anders Pedersen i Jerslev et vidne. Peder Pedersen i Hallund vidnede, at Gregers Mørk i Brønderslev stod ved Laurs Nielsens gård i Hallund med en ko, som tilhørte Laurs Nielsen, som ikke var hjemme. Søren og Christen Andersen i Brønderslev kom ud af Laurs Nielsens dør med noget gods, som de gik bort med. Gregers Mørk vidnede, at koen var udlagt ham i Laurs Laursens gæld i øster Brønderslev, og godset bar Laurs Nielsens hustru ud til udlæg i samme gæld

** Hans Jensen i Stenbjerggård med 6 ugers opsættelse stævner Niels Hansen i vester Kornum for dom angående hans sl bror Niels Jensen i Mølgård hans børns rette værge, da både morfar og farbror er levende. Niels Hansen fremlagde sit svar, at da han var værge for deres mor, kunne han ikke være det for børnene også. dom: da han som morfar er nærmeste i byrd, må han påtage sig værgemålet

(213)

** Peder Galskøt i Kornum med 6 ugers opsættelse på Steen Billes vegne stævner Hans Tøgersen i Tømmerby til hans sidste bopæl for 3.ting og dom, da han er draget fra sin bolig uden lovlig opsigelse, om han ikke bør svare deraf, til den bliver lovligt opsagt, hvilket dømmes

** Christen Nielsen, indbygger i Hjørring, på Ib Berendsen forrige ridefoged til Åstrup hans vegne stævner Niels Jensen i Hallund for dom angående KM pengeskat 1649. fortegn. i alt 43 rdl, om Niels Jensen, som er KM delefoged, ikke bør betale inden 15 dage. på hans begæring opsat 6 uger

(214)

1/8 1650.

** Maren Mortensdatter sl Anders Jensen, der boede og døde i Kraghedegård, hans efterladte hustru frasagde sig arv og gæld. hans navng kreditorer stævnes

(215)

** Peder Jensen i Nørgård på Peder Galskøts vegne. Jens Hansen i Hjelmsted med en landstings stævning stævner Simon Andersen i vester Brønderslev og medfølgere, der har gjort udlæg i hans bo for 5 dlr samt Peder Tomsen og Peder Jensen med flere

** Peder Jensen i Nørgård. Jens Hansen med landstings stævning over de vidner, som har vidnet med Malte Sehested angående Niels Hermandsen i Tårs og hans datter og herredsfogden for dom i sagen

** på Erik Juels vegne. Jens Christensen Dårbak i Ørum gav husbonden den sag, han har med Peder Madsen i Svennum for dennes gæld

** Christen Hansen i Torsmark 3.ting udæskede af Kirsten Tomsdatter i Ravnsholt hendes søn Tomas Pedersen med sin farkoste, da han er delt for 1 dlr, og hun forbydes at huse eller helle ham, hvis hun ikke vil rette for ham efter loven

(216)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Peder Nielsen i Hebelstrup og andre navng for vidne. Peder Madsen i Stubdrup på Peder Nielsens vegne gav tilkende, at alle berørte ikke var stævnet. derfor opsat 14 dage

** Christen Christensen i Burholt på Maren Hansdatters vegne sst. syn på Burholts eng, hvorledes skifterne er slået

** på Falk Giøes vegne forbydes alle, som ikke har fæstet på Børglumkloster stavn og dog har ført sæd i klostertjeneres jord, at høste det, uden de kan have det i hans minde. desuden forbydes alle at befatte dem med tørv, der kan være gravet til noget af det øde gods under et fuldt ran

(217)

** på Henrik Belows vegne. syn på Åstrup slots underliggende gods, hvorledes det er ved magt og vurdere brøstfældigheden. fortegn

** Simon Jensen i Stenum lod fordele Laurs Jensen sst efter hans skadesløsbrev, som fremlægges

(218)

** Peder Jensen i Nørgård stævner Tomas Christensen i Alstrup Else Villumsdatter i Holmgård og hendes børn Villum og Hans Christensen og andre navng for dom angående 12 tdr rug og 12 tdr byg Jerslev kirkes anpart korntiende af Jerslev sogn. opsat 6 uger

** Peder Jensen i Nørgård stævner Niels Laursen i Hellum for dom angående 5 sld iflg brev 18/8 1648. dom: at betale inden 15 dage

** på Jørgen Kruses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Christen Andersen på Holmen Niels Simonsen i Vrensted og Karen Sørensdatter sst for dom angående afpløjning af 3 agre i Vrensted mark. tingsvidner 20/6 fremlægges. dom: det frapløjede bør lægges tilbage

(219)

8/8 1650.

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Hans Jensen i vester Linderup med menige Linderups bymænd og grander for dom, om de ikke bør stå ham til rette for skade på den grund i Ulkær eng, som ligger til hans gård i Stenum, Christen Snedker iboer. opsat 6 uger 

(220)

** på Erik Juels vegne blev Laurs Christensen i Stenum spurgt, om han kunne beklage sig over sin sognepræst hr Jens Olufsen i Tolstrup præstegård. han vidste intet at beskylde ham for end det, der er ærligt og tilbørligt

** på Jørgen Kruses vegne stævnes førnævnte vester Linderup bymænd og grander for at tage syn på skade på grund og græs på hans eng i Ulkær

** på Falk Giøes vegne stævnes Christen Nielsen Degn i Jerslev for dom, for han har beligget Tøger Laursens datter sst, skønt han er gift, hvorved hans boeslod menes forbrudt til husbonden. opsat 8 dage

** på Peder Tomsens vegne i Kornum. Jens Hansen i Hjelmsted lod læse en landstings stævning over Mogens Andersen i vester Brønderslev og andre navng for et vidne, de har gjort 13/12 samt over Peder Jensen i Nørgård med flere at møde på Viborg landsting næste tingdag

(221)

** Jens Pedersen i Povlstrup. navng vidner, at Mikkel Pedersen, som er født i Plet, har fæstet den halvgård i Sterup, sl Christen Laursen fradøde, og er bosiddende, og han er ældste søn af sl Peder Mikkelsen, som boede i Plet 

** Mikkel Pedersen i Sterup 3.ting Povl Pedersen i Sterup for 12 mk 

** Niels Jensen i Hellum et vidne. Laurs Jensen i øster Mellerup fremlagde en kvittering fra Ib Berendsen, at lægdsmændene i Jerslev havde betalt KM kobber og kornskat

** på Falk Giøes vegne stævnes Niels Sørensen i Stenum for syn og vidne på en grøft og kast, som for 40 år siden skal være kastet af Laurs Madsen i Stenum norden Stenum fælled. Niels Sørensen vedkendte sig det for sin husbonds ejendom

** Christen Sørensen i Hvilshøj. Anders Laursen i Hollensted på søster Maren Laursdatter i Hvilshøj hendes vegne Jens Nielsen på Kraghede på hustru Barbara Laursdatters vegne Hans Mortensen i Hvilshøj på hustru Johanne Laursdatters vegne Niels Laursen i Hvilshøj på egne vegne gav Christen Sørensen afkald for arv efter deres sl forældre Laurs Sørensen og Johanne Andersdatter, som boede og døde i Hvilshøj

(222)

** på Jørgen Kruses vegne forbydes Hans Jensen i vester Linderup og navng og menige vester Linderup bymænd og Peder Knudsen i Knabeshave at have nogen brugelighed i den eng i Ulkær, som ligger til hans gård i Stenum, Christen Snedker og Laurs Christensen påboer

** på Falk Giøes vegne. syn på border og enge på Stenum mark under Børglum klosters len for skade

(223)

** Mads Jensen i Vestermark på husbonds tjener Sidsel Jensdatter i Holt hendes vegne stævner Dorete ---- i Hjermeslev og hendes børn Peder Andersen og Maren Andersdatter for dom, da sl Anders Pedersen, som boede i Hjermeslev tog et halvt bo i Holt, som var faldet efter sl Laurs Jensen og Johanne Laursdatter og Maren Jensdatter, og som var tilfaldet Laurs Jensens datterbarn Sidsel Jensdatter, der tjener i Søndergård, og førnævnte Anders Pedersen var hendes formynder, om de ikke bør udlægge hendes arvelod. opsat 6 uger 

** Christen Nielsen i Gunders mølle spurgte de mænd, der var tilstede, om de ikke ved, at han på grund af den store misvækst ikke har haft så meget at male som tilforn, og om han havde forurettet dem. 24 navng mænd vidnede, at han ikke havde haft så meget at male som før, og han altid havde forholdt sig kristeligt og retfærdigt overfor dem

** på Jørgen Kruses vegne læses et tingsvidne 9/12 1613, hvori Jørgen Pedersen ridefoged til Hjermeslevgård på husbond Envold Kruses vegne vedkender sig en eng i Ulkær, som i langsommelig tid har ligget til hans gård i Stenum, som Anders Jørgensen påboer

(224)

** på Erik Juels vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Niels Olufsen Kræmmer i Vrensted og hustru Maren Gabrielsdatter for dom som ting 27/6. tingsvidne 9/5 fremlægges. dom: da Niels Kræmmer er svoret fra sin fred for manddrab, har han forbrudt sin boeslod

(225)

15/8 1650.

** Peder Tomsen i Kornum stævner Anders Laursen i Vrensted og Christen Jensen sst, kirkeværger til Vrensted kirke, samt Peder Simonsen sst med menige sognemænd, som avler og tiender for dom, da de ikke har ydet deres kirketiende, så der kan købes materialer til kirkens meget nødvendige reparation, om de ikke har forbrudt fæstet af tienden. på deres begæring opsat 6 uger 

** Peder Galskøt 3.ting Vrensted kirkeværger Anders Laursen og Christen Jensen for de ikke har tilstillet ham kirkens regnskab, skønt de ofte var påmindet derom

(226)

** på Steen Billes vegne stævner Margrete Christensdatter i Jerslev for at udlægge hendes barnefar samt Niels Pedersen sst. hun er syg og skrøbelig og kan ikke møde. opsat 6 uger

** på Henrik Belows vegne stævner menige sognemænd i flere sogne for dom angående broen over mellemste Vrangbæk, som kaldes Stade bro, som iflg syn er meget brøstfældig, så der skal bekostes 60 dlr på den, om de ikke bør bøde hver 3 mk til husbonden for deres forsømmelse, da Recessen tilholder sognemændene at vedligeholde broen. navng ridefogder svarer på deres husbonds tjeneres vegne, at det ikke er en herredsvej men KM herrestræde fra Ålborg til Hjørring og Skagen, hvormed de ikke hidindtil har været betynget, men de giver brokorn til Jerslev bro og holder vejen ved magt, hvortil gensvares, at bønderne hidtil har holdt broerne i herredet ved magt. opsat 6 uger 

(227)

** på Henrik Belows vegne 1.ting til lægdsmændene for KM bådsmandsskat

** på Henrik Belows vegne tilsiges alle Åstrup tjenere, der giver skovsvin, at holde galtsvin rede til at yde, når de bliver tilsagt

** Niels Pedersen i Svennum og Søren Madsen i Brønderslev 3.ting til dem i øster Brønderslev og Jerslev sogn, som rester med bådsmandsskat

** Laurs Jensen i Stenum 3.ting i Stenum sogn for rest bådsmandsskat

** Svend Tomsen i Allerup. syn på hans rug på Allerup mark for skade. rugen var oprodet og trådt ned

** Svend Tomsen i Allerup. syn på hans datter Mette Svendsdatter sst
hendes sår

** Christen Christensen i Allerup. syn på Christen Christensen i Østergård i Allerup hans datter Anne Christensdatter hendes sår

(228)

** Christen Christensen i Allerup et vidne. syn på skade i hans rug

** Christen Christensen i Allerup et vidne. navng vidnede, at Svend Tomsens datter Mette Svendsdatter slog på Christen Christensens børn i Østergård Anne og Maren Christensdatter sst

** Christen Hansen i Torsmark. navng vidner, at Christen Nielsen i Hjermeslev slog tag i Peder Madsens eng i Hjermeslev kær og kørte det bort på 2 vogne

** Christen Povlsen i øster Brønderslev stævner Sidsel Jensdatter i Bøgen og hendes børn Mads og Søren Jensen og hendes datter for at lade boet efter sl Jens Madsen i Bøgen registrere og vurdere

** Peder Sørensen Smed i Svennum et vidne. syn på kornskade

** Mikkel Pedersen i Sterup lod fordele Povl Pedersen sst for 12 mk

** på Jørgen Kruses vegne. syn på skade i Hjermeslevgårds korn

(229)

** på Steen Billes vegne 3.ting navng Hallund sognemænd for et supplikat. fortegn

** på Johanne Kåses vegne. navng vurderingsmænd berettede, at de havde været hos hendes tjener Niels Christensen i Klæstrup og anmodede ham om at betale sin rest til hende, men han havde intet at betale med på nær kornet på marken, hvorfor der blev gjort udlæg deri, hvilket han gjorde godvilligt

** på Mogens Kåses vegne. syn på hus og bygning på den gård i Svennum, Christen Tomsen påboer

** på Mogens Kåses vegne. samme vurderingsmænd berettede, at de havde gjort udlæg hos Christen Tomsen i Svennum for rest til husbonden i korn på marken husdyr og indbo 

(230)

22/8 1650.

** på Ide Skeels vegne. navng vidner, at de var tilstede hos Bodil Jensdatter i Try ved skiftet efter sl Søren Leger, hvor der blev udlagt til husbondens rest og husets brøstfældighed, da Bodil Jensdatter ikke ville blive ved huset. Christen Bertelsen, som havde fæstet samme værsted, lovede årligt at så 2 skpr rug 1 skp byg og 6 skp havre, så længe hun levede, og holde hende fri for afgift og arbejde til husbonden

(231)

** på Jørgen Kruses vegne fordeles navng i vester Brønderslev for træ, de sigtes for at have taget af ---- fortegn

** Niels Pedersen i Svennum lægdsmand lod fordele navng i Jerslev sogn for bådsmandsskat. fortegn

** på Falk Giøes vegne 3.ting udæskedes af navng bønder deres folk, som er lovfældte, og de blev forbudt at huse eller helle dem

** Mads Jensen i Vestermark på Mads Andersen i Vrensted hans vegne stævner sl Peder Pedersen i Jerslev hans efterladte børn og arvinger, som er: Anders og Niels Pedersen Bodil Johanne og Anne Pedersdatter sst for dom angående den arv, som sl Jens Nielsen, som boede og døde i  ---- hans børn arveligt var tilfaldet efter deres sl farbror Anders Nielsen, der døde i Lunden. Mads Andersen, som er børnenes morbror og ret værge, mener, at sl Peder Pedersens arvinger bør udlægge den arvelod til børnene med registrering og skiftebrev. opsat 6 uger   

(232)

** på Steen Billes vegne fordeles navng Hallund sognemænd for at bevise et supplikat, de har indgivet for KM. fortegn

** på Peder Tomsen Galskøt i Kornum hans vegne fordeles kirkeværgerne til Vrensted kirke Anders Laursen og Christen Jensen i Vrensted, for de ikke har indstillet sig for ham med kirkens regnskab, samt Peder Simonsen sst for kirkens regnskabsbog, som han har leveret fra sig og ikke vil skaffe tilstede

** Niels Christensen i Ågård på hr Christen Gertsen i Bredkær præstegård hans vegne stævner Niels Madsen i lille Kraghede for dom angående 1 sld for 1 rdl byg, han rester med til præsten hans anpart korntiende af lille Kraghede, samt Jens Mikkelsen i Kragdrup og Christen Laursen i Klokkerholms mølle for deres tiende. opsat 6 uger

(233)

** Peder Jensen i Nørgård. Niels Jensen i Hellum lod læse en landstings stævning over Peder Jensen i Nørgård for en dom 6/12 1649 mellem ham og Ib Berendsen, forrige skriver på Åstrup, at møde i Viborg 

** Laurs Olufsen vesten Klæstrup 3.ting Niels Christensen i Klæstrup for 14 mk rester på hans brev

** Søren Pedersen i Jerslev gav varsel Laurs Laursen i øster Brønderslev for 3 rmk faldsmål, da han er delt 19/8 1641 for 1 fdk byg

** Laurs Olufsen vesten Klæstrup. syn på kornskade i hans korn i Rumpens mark

** Søren Rasmussen i Stade kirkeværge stævner Mogens Kås for dom angående skylden af 2 agre i Klæstrup mark, som ligger til Serreslev kirke. dom: at betale inden 15 dage

(234)

** på Lene Ruds vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Oluf Hansen i Sneverholt Christen Olufsen sst og Laurs Laursen i Lundergård for dom angående deres skovhugst. synsvidne 4/6 fremlægges. dom: da de efterstår med landgilde og har hugget træ i skoven, har de forbrudt deres fæste

** Mads Jensen i Vestermark lod fordele navng for gæld. fortegn

(235)

** på Erik Juels vegne med 6 ugers opsættelse stævnes med varsel for dele Peder Madsen i Svennum for hans gæld til Jens Christensen iflg tingsvidne 6/7 af Hundslund birketing, som fremlægges. tingsvidne 1/8 fremlægges. på Peder Madsens vegne fremlægges tingsvidne 16/8 af Vorgårds birketing. dom: da tingsvidnerne er mod hverandre, skal de påkendes af tilbørlig dommer

(236)

** på Markor Kåses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Jacob Eskildsen i Klæstrup, tilforn i Mellerup, for dom for rest landgilde af den gård, han påboede som ting 11/7. tingsvidne 18/7 fremlægges. restance fremlægges. Jacob Eskildsen fremlægger kvittering. dom: han bør inden 15 dage betale den rest landgilde, men brøstfældigheden skal han ikke betale, idet synet er gjort et halvt år efter, han er fraflyttet gården

(238)

** på Henrik Belows vegne stævnes sognemændene i nogle sogne for dom angående den bro over mellemste Vrangbæk, som kaldes Stade bro, som er meget brøstfældig. dom: de bør vedligeholde broen, og da de har forset sig, skal enhver betale sin husbond 3 mk

29/8 1650.

** Oluf Eriksen i vester Brønderslev. syn på hans sår og skade

** Oluf Eriksen i vester Brønderslev beskyldte Niels Tomsen sst for at have overfaldet sig, da han kom gående i vester Brønderslev

(239)

** Oluf Eriksen i vester Brønderslev et vidne. Mette Mogensdatter sst vidnede, at Niels Tomsen sst lå inden for Hans Skrædders havedige, og da Oluf Eriksen kom gående, sprang han over diget slog ham til jorden og slog ham ned næverne. andre vidner samme

** Niels Tomsen i vester Brønderslev svor, at han ikke lå i vej for Oluf Eriksen, men gik husbondens ærinde, og da han gik hjem, lå Oluf Eriksen i en vandpyt, og han hjalp ham op, og da kom de i nogen tvist

** Niels Pedersen i Allerup. navng vidnede, at han ugen før Skt Volborgdag flyttede af Hundslund sogn fra halvparten af Torupgård, han iboede, og til Allerup i Hellevad sogn, efter han lovligt havde opsagt den, og at han ikke tog vinduer og døre med sig ej heller slukkede ilden

** Laurs Sørensen i Ovnstrup et vidne. navng vidner, at da han flyttede fra lille Bjørnlund i Hundslund sogn til Ovnstrup i Skæve sogn, da tog han hverken døre eller vinduer med sig og ej heller slukkede ilden

** Jens Jensen i Agdrup æskede af sl Anders Jensen, som boede i Kraghedegård, hans hustru Maren Mortensdatter og hendes børn Morten Andersen og Anne Andersdatter 45 dlr 10 tdr havre rug og byg, som sl Anders Jensens første 5 børn Maren Bodil og Johanne Andersdatter Laurs og Jens Andersen iflg skiftebrev er tilfaldet efter deres sl mor Anne Laursdatter 

(240)

** Niels Mørk i Hebelstrup et vidne. syn på hans sår og skade

** Niels Mørk i Hebelstrup beskyldte Vill Andersen sst for at have overfaldet sig, da han flyttede sine heste

** Niels Christensen i Ågård på Erik Juels vegne stævner Maren Tøgersdatter i Jerslev for dom, da hun har avlet 3 børn udenfor ægteskab og den sidste med en gift mand, om hun ikke for sit letfærdige levned bør straffes til kagen. opsat 6 uger

** Jens Sørensen i Jerslev på far Søren Pedersens vegne sst lod fordele Laurs Laursen i øster Brønderslev for 3 rmk faldsmål, da han er delt 19/8 1641

** Niels Christensen i Ågård begærede i venlighed af Otte Jensen i Hallund, at han uden videre trætte og pengespild ville give ham det øg, som han købte af Ove Laursen i Ørum og Hans Laursen på Tveden

(241)

** Laurs Olufsen vesten Klæstrup lod fordele Niels Christensen i Klæstrup for 14 mk

** Peder Galskøt i Kornumgård med 6 ugers opsættelse stævner Anders Laursen i Krogen i vester Brønderslev for dom på hans fæste angående 3 års rest landgilde. dom: han bør betale inden 15 dage eller have indvisning

** angående den dom på Anders Laursens fæste er således besluttet, at han iflg Recessens 42.kap har forbrudt fæstet af Peder Galskøts anpart

(242)

5/9 1650.

** på Lave Bildes tjener Niels Pedersen i Lyngdrup hans vegne et vidne. navng vidner, at Jens Madsen i lille Kraghede Christen Villadsen i Ørum Mogens Villadsen sst og Jens Mortensen sst kom ind i hans gård og tog en vognhammel af hans vogn og gik bort dermed

**  på Lave Bildes tjener Niels Pedersens vegne. Niels Jensen i Hjelmsted vidnede, at han forgangen år i tilbørlig tid modtog bådsmandsskat af Niels Pedersen i Lyngdrup, som igen blev udlagt til Jens Madsens søn i lille Kraghede Jens Jensen

** på Lave Bildes tjener Niels Pedersens vegne. Jens Madsen i lille Kraghede var Christen Villadsen i Ørum og hans medfølgere deres fulde hjemmel til den vognhammel, de tog af Niels Pedersens vogn i Lyngdrup

** på Lave Bildes tjener Niels Pedersen i Lyngdrup hans vegne stævnes Jens Madsen i lille Kraghede for dom angående en vognhammel, som han tog fra Niels Pedersens vogn i Lyngdrup, skønt skatten var betalt. Jens Madsen fremlægger et delevidne, hvori Ørum sognemænd fordeles for bådsmandsskat. opsat 6 uger

(243)

** Niels Christensen i Ågård på husbonds tjener Søren Pedersen i Jerslev hans vegne. navng taxmænd kundgjorde, at de efter en indvisningsdom gjorde udlæg af Jens Andersens bo i Jerslev, hvor der kun fandtes 2 får og 1 svin, som var tjenlig til at vurdere, resten blev vurderet af kornet på marken

** på Tomas Kåses vegne. Sidsel Jensdatter i Hallund beskyldte Niels Hellesen, der holder til sst, for hendes barnefar

(244)

** Peder Galskøt på ---- Laurs og Hans Madsen i Tveden vidner, at den hvide galt, som tilhører Mads Laursen i Tveden, og som blev frastjålet ham, den så de hos Hans Nielsen ved Vesterå i Ålborg, og der blev vidnet om den på bytinget 5/8

** Mads Laursen i Tveden tillyste Christen Andersen i Sterup et fuldt tyveran for en hvid galt, som der er vidnet om, og han har stjålet

** på Steen Billes vegne. navng vidner, at Vill Andersen i Hebelstrup slog Niels Mørk sst med en kølle, så han faldt til jorden. Niels Mørk gav  husbonden sagen

** på Steen Billes vegne stævnes Vill Andersen i Hebelstrup for dom, for han slog Niels Mørk til jorden med en kølle på hans mark, så han bør iflg 3.bog 22.kap bøde 40 mk derfor. opsat 6 uger

(245)

** Niels Baggesen 3.ting navng i Brønderslev for gæld

** Niels Baggesen et vidne. mod hans tiltale til Oluf Tomsen i øster Brønderslev da svor denne, at han ikke skyldte ham noget

** Peder Madsen i Stubdrup et vidne. syn hos Peder Smed i Svennum for skade på hans ladedør og en væg i hans smedje

** Peder Madsen i Stubdrup et vidne. Peder Sørensen Smed i Svennum beskyldte Laurs Mikkelsen sst og hans stedsøn Laurs Christensen for at have gjort skade på hans lade væg og gærde, hvor de har brudt stave sønder og gav ham mange ukvemsord. de benægtede ved ed at have gjort det, men de vedgik at have gået gennem hans gård 

** på Henrik Belows vegne fordeles lægdsmændene for rest bådsmandsskat af sognene. fortegn

(246)

** Peder Galskøt med opsættelse 18/7 stævner Niels Christoffersen i Stenum for dom, for han ikke efter sin forpligt har færdiggjort arbejdet på vester Hassing kirke som ting 18/7. hans kvittering for modtagne penge fremlægges. dom: han bør gøre arbejdet færdigt iflg kontrakten

** Christen Nielsen indbygger i Hjørring på Ib Berendsen, forrige ridefoged til Åstrup, hans vegne med 6 ugers opsættelse stævner Laurs Jensen i Hellum for dom angående 91 rdl rest skat, mens Ib Berendsen var skriver på Åstrup, og som han er tildømt at betale. Niels Jensen i Holmen fremlagde en landstings stævning 31/7, hvori han tiltaler Ib Berendsen for en rest på rest KM skatter 1646 1647 og 1648, som denne 6/12 har tiltalt Niels Jensen for, skønt han har sat lægdsmændene til at opkræve samme skatter, hvad de også har gjort og leveret til ham, samt tiltale til herredsfogden Peder Jensen for en dom over ham, hvor han er dømt til at betale Ib Berendsen de 91 dlr, men da ingen mødte på landstinget, blev sagen opsat, så han mener sig fri for tiltale, til landstingsdommen afsiges, hvilket dømmes

(248)

12/9 1650.

** på Jørgen Kruses vegne. Anne Christensdatter, Christen Nielsens datter i Serreslev, beskyldte Niels Sørensen Degn, der boer i Kalum, for han kom til hendes fars hus og krænkede hende og avlede barn med hende

** på Steen Billes vegne tilbydes Christen Andersen i Sterup, som er under rans forfølgning for en galt, der er stjålet fra Mads Laursen i Tveden og findes hos Hans Nielsen i Ålborg, at dersom Christen Andersen vil møde hos Hans Nielsen, som beretter at kende den, der solgte galten, på ansigt og statur, da vil han lade forfølgningen falde, hvilket han indgik på

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård. Maren Christensdatter, der tjener sst, vidnede at da KM der gæstede Hvilshøjgård, var rejst, fandt hun en glemt kniv med Sofie Vilhjelms navn indgraveret, som hun lod Jens Nielsen Kock i vester Brønderslev se, og han forlangte den af hende, idet han ville file navnet ud og give hende 1 rmk for den, hvilket han benægtede

(249)

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård stævner Jens Nielsen Kock i vester Brønderslev for dom angående ovennævnte kniv, om han ikke bør skaffe Maren Christensdatter kniven igen, lige så god, som den var, hvortil han svarede, at dersom han kunne få kniven igen, ville han give hende den eller 1 rmk i stedet

** Søren Christensen i Rakkeby stævner Christen Andersen i Sterup for at binde bogsed

** Peder Olufsen i øster Brønderslev stævner Søren Povlsen sst for dele for 10 mk bådsmandsskat

** Niels Baggesen i Damsgård lod fordele navng for gæld

** Anders Christensen i øster Brønderslev fremlagde Hans Villumsen sst hans forpligt, at da hans hustru Kirsten Andersdatter af djævlens indskydelse har stjålet fra Anders Christensens hustru, da er de blevet forligt således, at han forpligter sig til at skilles fra hende og vil hverken huse eller helle hende over en nat fra denne dag, men drive hende fra hans hus, og hvis hun bliver længere, da vil han rømme af sognet

(250)

** Søren Christensen i Rakkeby på husbonds tjener Peder Christensen i Jerslev hans vegne stævner Jens Andersen i Jerslev for dom angående hans gæld. opsat 6 uger

(251)

19/9 1650.

** på Falk Giøes vegne tilsiges de Børglumkloster tjenere, som giver skovsvin, at levere galtsvin i tilbørlig tid på klostret

** Mads Jensen i Torsmark med 6 ugers opsættelse på husbonds tjener Sidsel Jensdatter i Holt hendes vegne stævner Dorete i Hjermeslev og hendes børn Peder Andersen og Maren Andersdatter for dom, da sl Anders Pedersen i Hjermeslev som hendes værge havde annammet hendes arv efter hendes mors forældre. dom: Dorete og hendes børn bør fremvise lovligt bevis på arvelodden, og betale hende den hver sin anpart

(252)

26/9 1650.

** Anders Pedersen i Jerslev på Peder Jensen vegne i Hallund stævner Jep Jensen på Bjerget for dom angående hans rest løn. opsat 6 uger

** på Christen Skeels vegne. syn på hans endels skove for hvor mange oldensvin, der kan gå

** Anders Pedersen i Jerslev på Laurs Jensens vegne i Hallund stævner Niels Ibsen, født i Trøgdrup, nu i Bjørnvad i Ørum sogn for dom og fremlagde dennes forpligt, at da Laurs Jensen har opladt ham Ørsøgård, lover han at holde ham skadesløs for stedsmål skyld og landgilde, Laurs Jensen har udlovet. Niels Ibsen svarede, at dersom Laurs Jensen vil fly ham Ørsågård, da vil han holde sit brev, og da han holder hus i Østbjerg, skød han sig til Kær herredsting. opsat 14 dage

(253)

** på Steen Billes vegne tilsiges alle KM tjenere under Sejlstrup len, som iflg jordebogen giver skovsvin, at de skal yde deres galtsvin på Sejlstrup, såfremt de ikke vil give 2 rdl for hvert svin

** på Erik Juels vegne tilsiges alle Ålborg slots tjenere, at de skal levere deres kornskyld på slottet under deres fæstes fortabelse

** Peder Nielsen i Hebelstrup. syn på kornskade i hans agre på Hallund mark. alle Kølskegårds tjenere i Hallund sogn stævnes

** Laurs Mikkelsen i Svennum og Peder Sørensen Smed sst gav tilkende, at de var blevet forligt om deres tvist og uenighed
 
(254)

** Peder Smed i Svennum stævner Mikkel Christensen sst og spurgte ham, om han eller hans hustru havde noget at beskylde ham eller hans hustru for, hvortil han svarede, at han havde intet at beskylde ham for, og Peder Smed havde heller ikke noget at beskylde den anden for

** Peder Galskøt gav varsel alle Hallund sognemænd for deres faldsmål, hver for 3 rmk, da de er delt for et supplikat

** Peder Jensen i Nørgård tilsagde menige sognemænd, som giver til Jerslev bro, at de skal yde deres brohavre, når de tilsiges, såfremt de ikke vil give 8 sk for hver skp

** Tomas Tomsen i Hallund et vidne. navng vidner, at Laurs Nielsen i Hallund og Tomas Tomsen sst på grund af stor misvækst 1649 ikke havde korn til at så i år, men det korn, de kunne så, måtte de for deres armods skyld så til halvs med andre, så de kunne kun give liden skyld og landgilde til husbonden. desuden blæste Laurs Nielsens fæhus og taget på lade og råling ned i det strenge Guds vejrlig forgangen vinter, hvortil Anders Pedersen i Jerslev svarede, at de skulle vidne sandhed og ikke mere end forsvarligt

** Peder Madsen i Stubdrup et synsvidne. syn på hans kornskade

(255)

** Peder Nielsen i Hebelstrup stævner Niels Jensen Stærk i Hollensted hede for dom angående gæld. opsat 6 uger

** på Henrik Belows vegne tilsiges alle Åstrup tjenere at holde deres bygskyld rede til at levere i Ålborg

** på Steen Billes vegne stævnes Mads Laursen i Tveden for dom, da han ---- gerningsmand og ikke anholdt og bundet ham efter loven og uden dom annammet sin kåste igen, da mente Peder Galskøt, han burde efter lovens 2.bog 91.kap bøde 40 mk. opsat 6 uger

** Peder Nielsen i Hebelstrup med fuldmagt af Laurs Laursen, født i øster Brønderslev præstegård, af Morten Andersen Kjærulf i Nørgård i Hollensted og af Oluf Eriksen i Kraghedegård på hustru Mette Andersdatters vegne 3.ting lovbød til næste frænder deres lodder, som de har arvet i vester Hebelstrup og Hulhøj. Laurs Laursen 1 td Morten Andersen 8 skp og Mette Andersdatter 4 skp bygskyld. hr Peder Andersen i øster Brønderslev præstegård på hustru Johanne Laursdatters vegne fremlagde sit skriftlige tilbud, at da Morten Nielsen Kjærulf i Ravnstrup efter en fuldmagt af hans hustrubror Laurs Laursen, nu studerende i København, skal have ladet stævne hans hustru og hendes søster og mor for at lade lovbyde 1 td bygskyld i Hebelstrup og Hulhøj, som samtlige søskende har arvet efter deres sl far, da mente han ikke, det burde lovbydes, idet han på hustrus vegne ville købe det. Anders Kjærulf i st Nejsum var også imod lovbudet og mente, at dersom hans svoger og søn ville afhænde deres anparter, var han nærmest i byrd til at købe. følgende stævnes: Anders Kjærulf i st Nejsum Berete Andersdatter i øster Brønderslev præstegård og hendes børn Karen og Johanne Laursdatter Laurs og Niels Eriksen

(256)

** på Henrik Belows vegne med opsættelse 15/8 stævnes menige sognemænd i nogle sogne for dom angående broen over mellemste Vrangbæk, som kaldes Stade bro, som iflg syn er meget brøstfældig som ting 15/8. synsvidne 25/7 fremlægges. han mener, at bønderne iflg 1.lovbog 56.kap skal holde broen vedlige. dom: herredsmændene kan ikke frikendes

(257)

3/10 1650.

** på Falk Giøes vegne læses KM brev, at da Børglumkloster med tilhørende bønder og tjenere er afhændet kronen og udlagt til Hofmesters løn på Sorø akademi, da skal der ikke udlægges gårde til rytteri

(258)

** Vill Andersen i Hebelstrup. navng vidner, at da han gik ud til Hebelstrup mark for at flytte moderens køer, da stod Niels Mørk i Hebelstrup ham i vejen og sagde: væk fra mine border med dine køer eller du skal få en djævels færd du skælm, da svarede Vill Andersen: det skal du ikke bevise, hvorefter Niels Mørk ville slå ham med en vognkæp og drog sin kniv, så Vill Andersen måtte gøre nødværge for at redde sit liv, og de kom i slagsmål men ikke på Niels Mørks agre, og hans sønner Jens og Anders Nielsen var ikke tilstede

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Bodil Laursdatters vegne i Stubdrup. syn på kornsæden i hendes mark

(259)

** på Christen Skeels vegne. syn på Peder Mortensen Tomas Pedersen og Anders Buskes huse i Manne

** på Christen Skeels vegne stævnes Jens Povlsen i Stavad og Niels Christensen sst for dom på deres fæste, da de har været modvillige med rejser og arbejde. opsat 6 uger

** på Steen Billes vegne 3.ting Vill Andersen i Hebelstrup for stavhug og bordag med Niels Mørk

** på Steen Billes vegne 3.ting Margrete Christensdatter i Jerslev for 6 rdl hendes bøder for at have avlet barn udenfor ægteskab

** på Steen Billes vegne. Jens Sørensen i Jerslev vidnede, at Laurs Jensen i Allerup blev tilsagt at føre Peder Galskøt fra Kornumgård til Allerup

** på Steen Bille Lave Bilde og ---- deres vegne. syn for hvor mange svin, der i år kan fedes på Allerup fællesskov. 200 svin, om olden er ved magt

(260)

** Christen Jensen i Lem kirkeværge. syn for antal oldensvin i Hellevad kirkeskov, som var 8 svin

** Søren Christensen i Rakkeby på husbonds vegne. syn på Steen Billes endels skove for antal af oldensvin. Holmgårds øster endels skov 5 svin Holmgårds 2 lunde 2 svin og på Tvedens lund 3 svin

** på Steen Bille Henrik Below Falk Giøe og Lene Rud deres vegne. syn på Hellum fællesskov, hvor der kunne gå 100 svin på olden

** syn på Lene Ruds skove for antal af oldensvin. Sneverholts endel 12 svin og Lundergårds lund 2 svin

** Søren Christensen i Rakkeby og Jens Nielsen i Lyngdrup hver på husbonds vegne forbød alle og enhver at komme i Allerup skov med ubrændte svin geder får eller andet kvæg og kreatur, som kan skade og fortære olden, hvis de ikke vil lide tiltale

(261)

** Søren Christensen i Rakkeby på husbonds tjener Niels Mørk i Hebelstrup hans vegne. hans sønner vidnede, at Jytte Laursdatter og Povl Jensen sst de 3 sidste år bjergede et engskifte sønden groben, hvortil Povl Jensen svarede, at han det midterste år ikke bjergede skiftet, og han førte heller ikke høet bort

** Bertel Olufsen i vester Brønderslev. syn på hus og bygning af det boel ved Kilden, Hans Sørensen iboede

** Mads Jensen i Vestermark på Laurs Laursens vegne i øster Brønderslev. navng vidner, at han 20/5 1642 ved tinget leverede 1 fjerding fisk til Søren Pedersen i Jerslev, og som var den samme fjerding, som tidligere havde været tilbudt ham

** Mads Jensen i Vestermark på Laurs Laursens i øster Brønderslev hans vegne stævner Søren Pedersen i Jerslev for dom angående bekostning, for Søren Pedersen ikke har fulgt voldgifts afsigelsen skadesløst. opregn. Søren Pedersen mener at have betalt. opsat 14 dage

(262)

** på Falk Giøes vegne stævnes Niels Sørensen i Stenum og hans husbond Lave Bilde for at tage syn på et stykke eng i Stenum fælled

** Niels Christensen i Ågård med 6 ugers opsættelse på hr Christen Gertsen i Bredkær præstegård hans vegne stævner Jens Madsen i lille Kraghede med flere for dom angående rest tiende som ting 22/8. dom: de bør inden 15 dage betale deres rest tiende eller have indvisning

** Christen Hansen i Torsmark på husbonds tjener Anders Christensen i øster Brønderslev hans vegne stævner Christen Jensen Skrædder sst for dom angående brev 18/1 1650, hvori han for et lån på 17 sld pantsætter nogle køer, som tilfalder Anders Christensen, hvis lånet ikke betales tilbage. dom: køerne bør efterfølge Anders Christensen

(263)

** Jens Pedersen i sdr Vrå på hr Peder Pedersens vegne 3.ting Mads Sørensen Degn i Kalum for præstens korntiende nogle år  

** Peder Jensen i Nørgård herredsfoged ----

** Peder Jensen i Nørgård herredsfoged med opsættelse 1/8 stævner Laurs Jensen i øster Mellerup Christen Pedersen i vester Mellerup sl Jens Christensens hustru Kirsten Nielsdatter i Musted og hans arvinger Else Villumsdatter i Holmgård og hendes børn Villum Christensen og Hans Christensen Sofie Christensdatter sst Margrete Christensdatter i Kirkegård i Hellum for dom angående en last korn som ting 1/8. Peder Jensen fremlægger kopi af Peder Pedersen og medbrødres kontrakt med Malte Sehested om tiendekorn. Villum Christensen i Holmgård fremlagde sit svar, at de ingen arv havde fået efter deres sl bror Jens Christensen, som boede i Musted, idet alt i boet var gået til bortskyldig gæld. tingsvidne 2/5 fremlægges. Peder Nielsen i Musted på mor Kirsten Nielsdatters vegne fremlægger svar. Peder Jensen fremæskede bevis for, at hun eller arvinger havde fragået arv og gæld. dom: Laurs Jensen og Christen Pedersen bør betale deres anpart inden 15 dage, og Kirsten Nielsdatter hendes anpart

(265)

10/10 1650.

** Anders Nielsen i Stenum et syn. syn på skade i hans havreager

** Anders Nielsen i Stenum stævner Anders Christensen i Stenum med menige Stenum grander for opsigelse af det gamle grandebrev. han opsagde grandebrevet, og han vil ikke holde eller efterkomme det, før det gøres påny

** på Tomas Kåses vegne. navng vidner, at Søren Olufsen i Hollensted om natten rømte af Hollensted med korn og kvæg, uden nogen vidste derom, og før han rømte, nedbrød han husene og solgte og derved gjorde den skade, som synet omtaler, og siden stod husene øde. Anders Pedersen i Jerslev var ikke årsag til rømningen 

** og gav ham varsel for 12 rdl lejermålsbøde og rest landgilde

** på Tomas Kåses vegne. syn på hvor meget korn, Søren Olufsen i Hollensted har sået

(266)

** Peder Nielsen i Hebelstrup. navng vidner, at Otte Jensen i Hallund med sit kvæg gjorde skade i Peder Nielsens havreagre, som syn omtaler

** de gav ham varsel for dele for 4 tdr havre kornskade

** Anders Pedersen i Jerslev stævner Kølskegårds tjenere for vidne, og han spurgte dem, om de kunne beklage sig over ham, og om han havde giver årsag til rømning, været modvillig mod dem etc, hvortil navng tjenere svarede, at han havde ikke været årsag til rømning, han har opført sig som en tro og ærlig karl i husbondens bestilling, og de har intet at beklage sig over

(267)

** Niels Christensen i Ågård et vidne. Hans Laursen i Ørums Tved var som tilforn hans hjemmel til det brune øg med føl, som Niels Christensen med Otte Jensen i Hallund omtvister

** Niels Christensen i Ågård med 6 ugers opsættelse stævner Otte Jensen i Hallund for dom angående et øg og et mærføl, som han har købt af Ove Hansen i Ørum og Hans Laursen på Tveden. deres hjemmelsbrev fremlægges. tingsvidne 21/3 fremlægges. vurdering af øg 2/5 1632 efter sl Laurs Povlsens død fremlægges. tingsvidner 30/3 og 6/7 fremlægges, hvori vidnes, at Anne Nielsdatter har lånt Otte Jensen øget. tingsvidne af Hundslund birketing 20/4 fremlægges. på Otte Jensens vegne fremlægges tingsvidne 28/2. tingsvidne af Vorgårds birketing 15/3 fremlægges. tingsvidne af samme ting 4/10 fremlægges. dom: da vidnerne er imod hverandre, må de påkendes af tilbørlig dommer

(270)

17/10 1650.

** Peder Nielsen i Hebelstrup lod fordele Otte Jensen i Hallund for 4 tdr havre for kornskade

** på Falk Giøes vegne. syn på hvor mange svin, der i år kan gå på Munkholts endel. de mente, der kunne gå 5 svin

** Mads Jensen i Vestermark på Niels Simonsen i Biersted delefoged til Sejlstrup hans vegne stævner Jens Hansen i Hjelmsted for dom angående 6 sld gæld iflg brev. opsat 6 uger

** Mads Jensen i Vestermark på husbonds tjener Tomas Svendsens vegne i øster Brønderslev. syn på hans sår og skade. Tomas Svendsen svor, at Søren Pedersen i Jerslev slog ham med en spade, da han ville stævne ham til landstinget for Laurs Laursen i Brønderslev

(271)

** på Falk Giøes vegne. Tomas Svendsen i øster Brønderslev vidnede, at da han var i Jerslev i Søren Pedersen gård for at stævne ham og hans hustru med en landstings stævning og ville læse den, da kom Søren Pedersens hustru Anne Jensdatter og rev stævningen fra ham og gik bort dermed, og Søren Pedersen kom løbende med en spade og slog ham, hvilket han ikke nægtede

** på Falk Giøes vegne. Niels Pedersen i Underåre og Knud Tomsen sst, stævnet med en landstings stævning, vidnede, at Jens Jørgensen, som er degn i Serreslev, kom ridende med en lang jerntyv mod Kalum, og han sagde, han ville tage livet af Niels Sørensen i Kalum, eller han skulle sætte sit liv, inden de skiltes

(272)

** Jens Madsen i lille Kraghede, imod den dom Jens Nielsen i Lyngdrup på Niels Pedersens vegne sst begærer over ham for at have taget en hammel fra Niels Pedersen, da svor han, at han ikke havde fået anden skat af ham end denne hammel

** på Tomas Kåses vegne fordeles Søren Olufsen i Hollensted for 12 rdl lejermålsbøder samt for rest landgilde 1649

** på Iver Krabbe og Erik Juel deres vegne forbydes alle og enhver, nemlig Hellevads sognemænd og alle andre i sognet, at lade nogen ubrændte svin komme i Allerup skov, som kan skade olden, såfremt de ikke vil have svinene forbrudt

** på Lave Bildes vegne. navng har med herredsfogden været i Kraghedegård til sl Anders Jensens og gjort ham udlæg for rest efter dom og dele. opregn. hans hustru Maren Mortensdatter og hans børn Maren Bodil Anne og Johanne Andersdatter og Jens og Morten Andersen stævnes

(273)

** på Lave Bildes vegne blev sl Anders Jensen i Kraghedegård hans udlagte gods afstået til Mikkel Jensen i Mølgård, mod at denne betalte den rest, som der var gjort udlæg for

** Jens Nielsen i Lyngdrup med 6 ugers opsættelse på husbonds tjener Niels Pedersen i Lyngdrup hans vegne stævner Jens Nielsen i lille Kraghede for dom angående en vognhammel som ting 5/9. dom 22/4 1647 fremlægges. tingsvidne 5/9 1650 og 25/2 1647 fremlægges. Jens Madsen fremlægger dele 14/3. dom: Jens Madsen har forset sig og bør stå til rette

(275)

24/10 1650.

** på Jørgen Kruses vegne. Christen Pedersen i vester Brønderslev, budfoged til Hjermeslevgård, vidnede, at han i Agdrup talte med Jens Jensens bror Tomas Jensen og Jens Nielsens hustru, og tilsagde begge Agdrup mænd andendagen at møde på Nibstrup for at tage læs og køre til ---- men de sad overhørig, og da de samme dag blev tilsagt, at en af dem skulle gøre rejsen, svarede Jens Jensen, at han ikke sad for rejsen denne gang og ville ikke køre

** på Jørgen Kruse og Falk Giøe deres vegne. navng Stenum bymænd, stævnet med landstings stævning, vidnede enhver, først Steffen Gris i Stenum, at før kejserens folk kom i landet, stod Anders Sørensens hustru Ellen Tøgersdatter i Stenum yderst i den tredie kvindestol neden brigsdøren i Stenum kirke, og før hende stod Niels Tøgersens hustru deri, og siden Ellen Tøgersdatter flyttede, har de kvinder, der har boet i den gård i Stenum, Jens Jensen har iboet, stået i samme stade en efter anden. andre, der mindes mange år, vidner det samme, samt at der i kirken er 15 kvindestole og i Stenum sogn er der 15 fuldgårde

(276)

** Christen Hansen i Torsmark lod fordele navng for gæld

** Christen Hansen på husbonds vegne lod fordele hans navng tjenere i Hjermeslev for deres bøder for det, de har gjort mod gårdretten enhver for 3 mk. fortegn

(277)

** Christen Hansen på husbonds vegne lod fordele navng Stenum bymænd for deres rest korntiende. fortegn

** Peder Nielsen i Hebelstrup lod fordele navng for kornskade

** Niels Christensen i Vrensted kirkeværge stævner Anders Laursen sst for dom for inden 15 dage at betale det, han skylder kirken samt gøre regnskab for hos hvem, han har opkrævet tiende. opsat 6 uger

** på Steen Billes vegne 3.ting Vill Andersen i Hebelstrup for bordag med Niels Mørk sst hans bøder efter loven. opregn

** på Steen Billes vegne stævnes med varsel Jytte Laursdatter i vester Hebelstrup og Povl Jensen sst for afgrøden i 3 år af det engskifte sønden groben. Povl Jensen mente, det burde bevises. opsat 14 dage

(278)

** Jens Madsen i lille Kraghede stævner Jens Nielsen i Lyngdrup med andre navng for 3.ting for KM skat, gårde 6 mk boel 3 mk. opsat 14 dage

** Jens Madsen i lille Kraghede stævner Jens Nielsen i Lyngdrup og Niels Pedersen sst for vurdering af en vognhammel, han lod tage af Niels Pedersens gård for KM skat. husbonden er ikke stævnet. opsat 14 dage

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøj på Christen Nielsen i Hjermeslev hans vegne stævner Laurs Laursen i øster Brønderslev for dom angående 7 sld iflg hans brev. på hans begæring opsat 6 uger

(279)

** på Falk Giøes vegne. Laurs Laursen i øster Brønderslev gav husbonden den sag, han har med Søren Pedersen i Jerslev og hans hustru, for de overfaldt hans stævningsmand Tomas Svendsen

** Laurs Laursen i øster Brønderslev tillyste Søren Pedersen i Jerslev og hans hustru Anne Jensdatter hver for et fuldt husfred for den uførm, de gjorde hans stævningsmand Tomas Svendsen, da han var i deres gård med en landstings stævning

** Niels Christensen i Ågård. Søren Pedersen i Jerslev gav husbonden Erik Juel al den sag, han har med Tomas Svendsen i øster Brønderslev for den uførm, han gjorde ham og hans hustru i hans gård, og med Laurs Laursen sst angående gældssag og andet

** på Erik Juels vegne. syn på Søren Pedersen i Jerslev hans sår og skade, samt skade på hans døre

(280)

** Søren Pedersen i Jerslev et vidne. navng vidner ved ed, at da Tomas Svendsen i øster Brønderslev kom til Søren Pedersens gård, da slog han på døren og gav ham og hans folk mange ukvemsord og udæskede Søren Pedersen og sagde: kom herud din gamle skælm og tyv eller du får djævlen i dig. og hverken Søren Pedersen eller hans folk gjorde ham nogen uførm, som er vidnet. Tomas Svendsen svor, at vidnerne var usandfærdige 

** Søren Pedersen i Jerslev beskyldte Tomas Svendsen i øster Brønderslev, for han gjorde ham de sår og skade, synet omtaler

** Morten Kjærulf i Ravnstrup. Peder Nielsen i øster Hebelstrup på Laurs Laursen, født i øster Brønderslev præstegård, og Morten Andersen Kjærulf i Nørgård i Hollensted deres vegne skødede til Morten Kjærulf først en td bygskyld, som Laurs Laursen arvede efter sin sl far og sl farmor i vester Hebelstrup gods, samt 8 skp bygskyld i samme gods, Morten Andersen Kjærulf arvede efter sin sl mor og sl mormor Karen Jensdatter sl Laurs Laursens i øster Brønderslev

(281)

31/10 1650.

** på Ide Skeels vegne stævnes navng tjenere for spørgsmål, om de ydede deres landgilde forgangen år og til hvem. navng tjenere svarede, at de ydede deres landgilde iflg jordebogen for 1649 til Peder Madsen i Stubdrup. de blev tilsagt at yde deres landgilde for indeværende år til samme

(282)

** på Ide Skeels vegne stævnes Peder Madsen i Stubdrup for dom angående 41 rdl, han skal have oppebåret af hendes tjenere for deres landgilde 1649 og ikke har klargjort, om han ikke bør betale inden 15 dage. opsat 6 uger

** Niels Christensen, forrige foged på Asdal, stævner Peder Madsen i Stubdrup for dom angående 11 sld gæld iflg brev. opsat 6 uger

** på Tomas Kåses vegne med ransdele 3.ting Søren Olufsen i Hollensted, for han om natten er rømt med kvæg og foder af den halvgård i Hollensted, han iboede, samt han nedbrød husene og solgte dem

(283)

** Laurs Nielsen i Røgelhede 3.ting en dreng Niels Mortensen, som tjente ham forgangen år, og som nu tjener Jens Nielsen sst, for han uden opsigelse er rømt af hans tjeneste, som han fremdeles havde lovet ham til stor forsømmelse og skade  

** Niels i Ågård 3.ting de Ålborg slotstjenere, som har fæstet gårde og boel, og som ikke har ladet sig indskrive i KM jordebog

** på Steen Billes vegne 4.ting med dele til Vill Andersen i Hebelstrup for 71/2 rdl sårmålsbøder for bordag med Niels Mørk

** Simon Andersen i Brønderslev på Anders Nielsen, tjener i Torsmark, hans vegne lod fordele navng for gæld. fortegn

** Jens Hansen i Hjelmsted. syn på skade i hans korn på Hjelmsted mark

(284)

** Søren Rasmussen i Bøgen stævner Tomas Christensen i Alstrup og gav ham varsel for dele for 4 skp rug, han havde lovet sl Jens Smed i Bøgen for smedearbejde. Tomas Christensen mener, der bør bevises

** Povl Simonsen i Vrensted stævner Niels Jensen i Vanggård i Vrensted for dom angående 9 sld rest på hans brev. dom: at betale inden 15 dage

** Jens Markorsen i Ørum stævner Niels Christensen sst for dom angående 5 sld rest på hans brev. dom: at betale inden 15 dage

(285)

** Jens Markorsen i Ørum stævner Niels Povlsen sst for dom angående et stykke jord, Jens Markorsen skulle have til brug i 6 år, som var en del af et hestebytte iflg deres kontrakt, og såfremt Niels Povlsen bryder kontrakten, skal han give ham 10 mk. hans klagemål til husbonden fremlægges. dennes svar fremlægges. dom: Niels Povlsen bør iflg hans forpligt stille Jens Markorsen tilfreds

(286)

** Peder Tomsen i Kornumgård med 6 ugers opsættelse på Steen Billes vegne stævner Mads Laursen i Tveden for dom, idet han ikke har anholdt og bundet den gerningsmand, som stjal hans galt, men uden dom annammet sin koste igen, om han ikke iflg 2.lovbogs 91 kap bør bøde 40 mk til husbonden og 40 mk til kongen, og begærede dom (dom ikke indført)

7/11 1650.

** Laurs Nielsen i Røgelhede lod fordele en dreng Niels Mortensen, som tjente ham forgangen år, men som uden lovlig varsel er rømt af tjenesten, som han havde lovet ham 

(287)

** Niels Jensen i Stenum skomager stævner Mikkel Laursen i Jerslev for dom angående den arv, der er faldet efter Mikkel Laursens sl hustru Anne Povlsdatter, og som han har købt af hendes rette arvinger og brorbørn. Mikkel Laursen tilbyder skifte, og på Søren Rasmussen i Bøgen hans vegne begæres opsættelse for at bevise, han er nærmere arving. opsat 14 dage

** Mogens Villadsen i Ørum 3.ting til de KM tjenere i Ørum, som rester med bådsmandsskat

** Christen Christensen, som tjener i Burholt, på Niels Jensen, født i Nøvling, hans vegne stævner Søren Christensen i Ovstrup mølle for dom angående gæld. opsat 1 måned

(288)

** Laurs Nielsen i Brønderslev på husbonds tjener Christen Christensen i Allerup hans vegne stævner Mette Svendsdatter i Allerup for dom og sigtelse angående hendes sårmålsbøder for den skade, hun gjorde hans døtre Anne og Maren Christensdatter. opsat 1 måned

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Maren Jørgensdatter i vester Brønderslev, sl Jørgen Jensens datter, hendes vegne stævner Søren Jensen i Kasenskov for dom, om han som hendes farbror og ret værge ikke bør svare hende til hendes fædrene arv med rente. opsat 14 dage  

** på Tomas Kåses vegne fordeles Søren Olufsen i Hollensted, for han om natten med sit kvæg er rømt fra den halvgård i Hollensted, han iboede, samt han nedbrød husene og bortsolgte dem

** på Erik Juels vegne stævnes Tomas Svendsen i øster Brønderslev for dom angående slagsmål og bordag med Søren Pedersen i Jerslev, om han ikke bør betale sårmålsbøder. opsat 3 uger

(289)

** Ove Nielsen i Vrensted på Bodil Andersdatters vegne på Holmen, sl Anders Ibsens hustru, og på Niels Andersen sst deres vegne forsvor arv og gæld efter ham

** Christen Tomsen i Svennum 3.ting Anders Povlsen sst for 2 sld rest landgilde, som husbonden gjorde udlæg for af Christen Tomsens bo

**  Anders Nielsen i Stenum lod fordele navng Stenum bymænd for kornskade samt anden gæld. fortegn

(290)

** Jørgen Pedersen på Peder Nielsen i øster Hebelstrup hans vegne med 6 ugers opsættelse stævner Jens Nielsen Stærk på Hollensted hede for dom for gæld som ting 26/9. dom: Jens Nielsen bør stille Peder Nielsen tilfreds eller lide tiltale

** Jens Mikkelsen i Vrågård på Anders Pedersens, tjener i Nejst, hans vegne stævner Christen Laursen på Falden for dom for gæld iflg brev. dom: han bør fyldestgøre sit skadesløsbrev inden 15 dage

** på Erik Juels vegne. navng herredsnævninge svor Tomas Svendsen i øster Brønderslev kvit for den gårdfred, Niels Christensen i Ågård på husbonds vegne havde tillyst ham, som han skulle have gjort Søren Pedersen i Jerslev i hans gård, da han skulle stævne ham til landstinget, af den grund at Tomas Svendsen som stævningsmand bør have fred

(291)

** Peder Jensen i Hallund med 6 ugers opsættelse stævner Jep Jensen på Bjerget for dom for rest løn som ting 26/9. Jep Jensen mente, han havde betalt al løn og fremlagde regnskab. dom: Jep Jensen kan ikke dømmes, før de har gjort regnskab i dannemænds overværelse

(292)

14/11 1650.

** Christen Olufsen i Jerslev fremlyste en landstings stævning, læst og påskrevet på Jerslev ting 26/9, som han havde fundet på gaden

(293)

** Christen Laursen i Kirkegård i Ajstrup sogn stævner Jens Madsen i Hvilshøj for dom angående 6 sld rest på et øg. opsat 6 uger

** Oluf Christensen i Kvisselholt. Niels Mortensen, født i Rydslund, tilsagde ham et års tjeneste

** Peder Olufsen i øster Brønderslev. syn på de agre, der ligger til den bolig i vester Brønderslev, Niels Christensen iboede, og Laurs Jensen nu har fæstet

** på Peder Galskøts i Kornum hans vegne. vurdering af en gammel bibel, som tilhørte Jerslev kirke, som blev vurderet til 3 rdl

(294)

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Morten Soldat født i vester Brønderslev hans vegne stævner Oluf Brun i Ø ---- for æskning og dom angående en arv, som han skal være tilfaldet efter sin morbror sl Anders Mortensen, som boede og døde i Vollerup, og som Oluf Brun i Åsendrup 4/1 1647 tog til sig, og som skal være 300 dlr  

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Morten Soldat, født i vester Brønderslev, hans vegne æskede af Oluf Brun i Åsendrup et halvt bo, så godt som 300 dlr, som tilfaldt ham, og Oluf Bruns hustru det andet halve bo efter deres morbror sl Anders Mortensen i Vollerup

** Søren Pedersen i Jerslev 3.ting Dorete Christensdatter i Svennum og hendes søn Jens Pedersen og datter Anne hver for sin anpart af sl Peder Christensens gæld

** Niels i Ågård på Mogens Villadsens vegne i Ørum lod fordele KM tjenere for bådsmandsskat af Ørum sogn, af gård 12 sk, af boel 6 sk

** på Jørgen Kruses vegne fordeles navng i Tolstrup og vester Brønderslev sogn for rest korntiende

(295)

** Christen Hansen i Torsmark lod fordele navng i Tolstrup sogn for gæld til Jens Ibsen og Simon Tomsen i Vibsig. fortegn

(296)

** på Ide Skeels vegne fordeles navng tjenere for gæld. fortegn

** på Erik Juels vegne fordeles navng Ålborg slotstjenere for rest stedsmålspenge

** på Erik Juels vegne fordeles navng Ålborg slotstjenere, som har fæstet og ikke ladet dem indskrive i KM jordebog. fortegn

(297)

** Søren Laursen i Østergård på hospitalets vegne stævner tjenere ----

** Søren Laursen i Østergård på hospitalets vegne stævner alle hospitalstjenerne angående deres rest

** Niels Christensen i Ågård på Niels Mikkelsens vegne i Tækkergård 3.ting Anders Pedersen Pebersvend for diverse gæld

** Peder Jensen i Nørgård stævner Jens Nielsen i Musted for dom angående en sølvkande, som han skulle indløse fra Jens Christensen i Musted, og som tilhørte Peder Jensen, som havde givet ham 42 sld til at løse den for, om han ikke bør fly ham kanden eller pengene. opsat 6 uger

** Simon Andersen i Brønderslev på Niels Svendsens vegne i Jerslev. Sofie og Maren Nielsdatter og Jens Nielsen i Jerslev vidnede, at det skørt, Jens Nielsen i Musted havde, som han sagde, han havde lånt af Knud Jensens datter i Jerslev Maren Knudsdatter, Jens Christensens hustru sst, det var gjort af klæde, der blev stjålet fra Niels Svendsens i Jerslev med andre varer, og de begærede, de måtte tage taxmærke derpå, hvilket blev nægtet dem, da de ikke havde herredsfogdens dom dertil, hvorefter Jens Christensen tog det med sig og gik hjem

(298)

** Oluf Christensen i Kvisselholt på sin dreng Niels Mortensen, født i Rydslund, hans vegne stævner Laurs Nielsen i Røgelhede for dom angående 6 sld rest løn. dom: at betale inden 15 dage

(299)

** på Ide Lindenovs vegne stævnes navng tjenere for rest mølleskyld landgilde stedsmål. fortegn. opsat 6 uger 

** på Ide Skeels vegne stævnes navng for diverse rest. fortegn

21/11 1650.

** Peder Nielsen i Hebelstrup på Anne Christensdatter i Hallund hendes vegne stævner Laurs Laursen i vester Mellerup for dom angående 7 sld lån. opsat 6 uger

** på Ide Giøes vegne stævnes navng tjenere for gammel og ny rest. fortegn. opsat 6 uger

(300)

** Laurs Nielsen i Brønderslev på husbonds tjener Christen Christensen i Allerup hans vegne. Christen Christensen beskyldte Mette Svendsdatter i Allerup, for hun slog hans 2 døtre Anne og Maren Christensdatter, som synet omtaler

** Svend Tomsen i Allerup et vidne. Mette Svendsdatter i Allerup vidnede, at Christen Christensen i Allerup hans kvæg gik i Svend Tomsens rugager på Allerup mark, og hans 2 døtre Anne og Maren stod i hver ende af ageren, og da hun ville tage kvæget med hjem, tog de kvæget fra hende mod hendes vilje, og de slog hende og gjorde hende den skade, synet omtaler. Christen Svendsen i Skovgård og Tomas Svendsen i Hals vidnede det samme

(301)

** Svend Tomsen i Allerup tillyste Christen Christensen i Allerup hans 2 døtre Anne og Maren Christensdatter hver et fuldt ran for det kvæg, de tog fra hans datter Mette Svendsdatter, og som tilhørte Christen Christensen, som havde indtaget det på skade i en rugager

** Tøger Jensen i Svennum. syn på det boel i Svennum, Christen Tomsen iboede og Tøger Jensen har fæstet

** Niels Christensen i Ågård på Niels Nielsens vegne i Tækkergård lod fordele Anders Pedersen Pebersvend i Ågård for gæld

(302)

** Søren Pedersen i Jerslev lod fordele Dorete Christensdatter i Svennum hendes søn Jens Pedersen og datter Anne hver for deres anpart af sl Peder Christensen i Svennum hans gæld

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Niels Svendsen i Jerslev hans vegne stævner Jens Christensen i Jerslev og hans hustru Maren Knudsdatter for dom angående nogle varer, som er stjålet fra ham, (opregn) hvoraf en del findes i Jens Christensens varetægt. opsat 6 uger

28/11 1650.

** Søren Andersen i Krogsgård i Jetsmark på far Anders Torsens vegne. Mads Christensen, tjener i Ålborg, vidnede, at han på Voldkær eng så, Jens Pedersen i Lundbak kom med 2 øg og føl, som tilhørte Anders Torsen i Krogsgård, idet hans navn var indbrændt på øgenes lår

(303)

** på Falk Giøes vegne stævnes Anders og Jens Markorsen i vester Linderup og Jens Olufsen sst med menige bymænd for at vidne om hvem, der fjernede af hus og bygning på det værsted i Linderup, Niels Tøgersen iboede, men ingen fremkom for at vidne derom

** Søren Sørensen i Filholm på søster Maren Sørensdatters vegne i Tise sl Christen Sørensens hustru stævnes navng for dom angående deres gæld til hendes sl husbond. fortegn. opsat 6 uger

** på Erik Juels vegne. Christen Villadsen i Ørum slotsbudfoged vidnede, at han tilsagde Mogens Villadsen i Ørum at tage Erik Juels karl i hans gård og føre ham til Kinderup, men han sad overhørig og ville ikke køre

(304)

** på Erik Juels vegne stævnes Ålborg slotstjenere for spørgsmål, om de kunne beklage sig over budfogden Christen Villadsen i Ørum. fortegn. en del navng svarer, at der er sket dem uret med rejser, og andre har intet at beklage sig over

** på Erik Juels vegne stævnes Mogens Villadsen i Ørum for dom på hans fæste, da han har siddet en rejse overhørig, han var tilsagt. opsat 3 uger

(305)

** Jens Hansen i Hjelmsted stævner Laurs Nielsen sst for kornskade, og Laurs Nielsen svor, at det var lutter løgn

** Niels Bodelsen i øster Linderup et vidne. vurdering af Mette Sørensdatter i Klæstrup, tilforn i Hvilshøj, sl Svend Bodelsens efterladte hustru hendes bo, som kan være tilfalden hans børn som arv, men der var intet at vurdere til arv

** Tøger Pedersen i Allerup. syn på hans kornskade på Allerup mark

** Jens Markorsen i Ørum 3.ting Niels Povlsen sst for 5 sld

** på Erik Juel Steen Bille og Lene Rud deres vegne. vurdering af et hvidt sosvin og 5 grise, som fandtes på olden i Allerup skov

(306)

** på hospitalets vegne fordeles navng tjenere for rest 1650. fortegn

5/12 1650.

** Niels Jensen i Hellum på husbonds tjener Søren Jensen i Kasenskov stævner Jens Jensen i Agdrup for dom angående en arvelod, som han for 18 år siden har annammet på Bodil Jørgensdatters vegne, sl Jørgen Jensens datter, som boede i vester Brønderslev iflg skifte. opregn. opsat 6 uger

(307)

** på Henrik Belows vegne tilsiges de lægdsmænd, som endnu ikke er mødt for at gøre mandtal, at møde i morgen på Åstrup. Niels Sørensen i Stenum sagde, at da han nu var adelstjener, ville han ikke være lægdsmand, hvortil Niels Jensen svarede, at KM brev ikke undtog adelstjenere fra at være lægdsmænd

** på Jørgen Kruses vegne stævner navng i vester Brønderslev sogn for dom angående deres tiende af det korn, de har sået i Niels Pedersens gårdsjord i vester Brønderslev. navng gør indvendinger

** Niels Laursen i Åsendrup stævner menige Vrensted sognemænd for dom

** på Jørgen Kruses vegne. navng vidner, at Christen Nielsen og Tøger Markorsen i Linderup har hver fæstet den halve part af den gård, de iboer og giver lige meget i skyld, og de syntes at Christen Nielsens part er den bedste, samt at Laurs og Anders Nielsen har fæstet hver den halve part af den gård, de påboer, og de skylder begge lige meget

(308)

** Klemend Jørgensen i Klæstrup. syn på hus og bygning af den halvgård i Klæstrup, Johanne Nielsdatter besad

** Knud Nielsen i Mellerup stævner sl Anders Nielsen, som boede i Vrensted hans hustru Karen Sørensdatter for dom angående bekostning på den sag, han har ført angående hendes sl mand, som blev dræbt. opregn. opsat 6 uger

** Knud Nielsen i øster Mellerup stævner sl Anders Nielsen i Vrensted hans efterladte hustru Karen Sørensdatter med lavværge Simon Jensen, som hun har ægtet, for dom angående sl Anders Nielsens gæld iflg breve, som han mener, hun bør betale, da hun har arvet hendes sl husbond. dom: at betale inden 15 dage

(309)

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård med 6 ugers opsættelse stævner Laurs Laursen i øster Brønderslev for dom angående 7 sld gæld iflg brev. dom: at betale inden 15 dage eller have indvisning

(310)

** på Erik Høgs vegne stævnes hans forrige navng tjenere for deres rest iflg jordebogen. fortegn. opsat 6 uger

(311)

** på Erik Høgs vegne stævnes Christen Markorsens enke i Hulhøj Povl Jensen og Jytte Laursdatter i Hebelstrup for dom angående deres rest landgilde. opsat 6 uger 

** Niels Jensen skomager i Stenum med 6 ugers opsættelse stævner Mikkel Laursen i Jerslev for dom angående den arv, der er faldet efter hans sl hustru Anne Povlsdatter som ting 7/11. Laurs Christensen, født i Hovnds fremlægger tingsvidne af Hovlbjerg herredsting 19/10 1650, som indeholder et 24 mands vidne, at Christen Povlsen Hjulmand, født i Vendsyssel, og som boede og døde i Hovnds var hans far, og han var ældste og ret søn på fædrene og mødrene og hans søskende Povl Niels Morten Rasmus Christensen og Kirsten Maren Christensdatter deres rette værge, og han gav Niels Jensen Skomager i Stenum fuldmagt til at annamme deres arv efter deres sl farsøster Anne Povlsdatter, som boede og døde i Jerslev, samt at give hendes husbond afkald. et brev fra Laurs Christensen på Ryomgård fremlægges, at han har afhændet hans og søskendes arv efter deres farsøster Anne Povlsdatter til Niels Jensen Skomager. Mikkel Laursen tilbyder skifte. dom: arven bør følge Niels Jensen, som skal give afkald

(313)

** på Johanne Kåses vegne fordeles navng i Jerslev sogn for deres rest korntiende KM anpart. fortegn. opsat 6 uger

(315)

** Jens Markorsen i Ørum lod fordele Niels Povlsen i Ørum for 5 sld

12/12 1650.

** Christen Jensen i Lem lod fordele navng i Hellevad sogn for rest kirkens korntiende. fortegn

 (316)

** Vill Andersen i Hebelstrup. Maren Jensdatter i Hulhøj gav tilkende, at hun havde solgt ham hendes kornavl og en ko

** på Markor Kåses vegne. Mads Jensen i Jerslev gav tilkende, at han med herredsfogden og en anden taxmand gjorde udlæg af Jacob Eskildsens bo i Klæstrup for rest landgilde ægt og arbejde og for brøstfældighed

** på Markor Kåses vegne blev Jacob Eskildsen tilbudt at indløse det udlagte øg og den udlagte ko

** Mads Jensen i Vestermark et vidne. syn på Anders Nielsen i mellem Haven hans kjole, hvor flaskerne er revet tværs over. Laurs Nielsen i Hjelmsted og hans børn Niels Laursen og Kirsten og Anne Laursdatter stævnes

(317)

** Mads Jensen i Vestermark. Laurs Nielsen i mellem Haven og Peder Olufsen i Haven, som var stævnet med landstings stævning, vidnede, at da de skulle gøre udlæg af Laurs Nielsens bo i Hjelmsted sammen med Anders Nielsen i mellem Haven i herredsfogdens sted, da blev denne, da han ville gå ind i kohuset, overfaldet af Laurs Nielsen og hans 2 døtre, der rev ham i hår skæg og klæder og lukkede døren til kohuset, og Niels Laursen havde en bøsse, hvorpå han spændte hanen rettede den mod Anders Nielsen, og sagde han skulle skyde ham, så djævlen skulle fare i ham, så han hastigt måtte undfly af gården, og der blev ikke gjort udlæg

** Anders Pedersen i Jerslev et vidne ----

** Anders Pedersen i Jerslev et vidne. navng taxmænd berettede, at da de skulle gøre Mads Laursen i Tveden udlæg af Laurs Mortensens bo i Føvting, kom hans hustru Maren Sørensdatter i skænderi med Mads Laursen og hun greb en .... og gav ham et par slag dermed, hvorpå Jens Pedersen skubbede hende tilbage, så hun faldt omkuld, men hun stod straks op løb ind og hentede en kappe til pant for gælden

(318)

** Mads Laursen i Tveden. vurdering af en gammel halvslidt kappe, som Laursen i Føvting blev tilbudt at indløse

** Laurs Nielsen i Brønderslev 3.ting Oluf Brun i Åsendrup for 6 mk

** Peder Nielsen i Hebelstrup 3.ting Niels Jensen Stærk på Hollensted hede for 19 sld efter en herredsdom

** på Jacob Grubbes vegne stævnes Jens Povlsen i Ørum og Jens Laursen i Hallund for dom angående deres gæld. opsat 6 uger

(319)

** Niels Christensen, forrige ladefoged på Asdal, med 6 ugers opsættelse begærede dom over Peder Madsen i Stubdrup for 11 sld rest på hans brev, som denne svarer er betalt, og spurgte Niels Christensen, om han ikke havde udgivet kvittering derpå, og denne svarede som tilforn 

** Niels Christensen forrige ladefoged på Asdal med 6 ugers opsættelse stævner Peder Madsen i Stubdrup for dom angående 11 sld gæld på en hest, iflg hans brev, som fremlægges. Peder Madsen fremlægger kvittering. dom: da sagen synes ærerørig, skal den for tilbørlig dommer

(320)

** på Ide Skeels vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Peder Madsen i Stubdrup for dom angående 41 rdl som ting 31/10, som svarer, at dersom han får sikkerhed for hvilket beløb, han skulle opkræve, vil han betale med rede penge og vil ikke lide dom. Ide Skeels sendeskrivelse fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage eller have indvisning

(321)

** Jens Madsen i Skagen på Peder Christensen, ridefoged til Asdal, hans vegne krævede den fuldmagt af Peder Madsen i Stubdrup, som han har givet ham. han svarer, at den er leveret tilbage

** Jens Madsen i Skagen på husbonds tjener Mourids Iversen i Krog hans vegne stævner Jens Jensen Hobak i Ørum for dom angående en ny vogn, som han har lovet ham for nogle penge, som resterer på en håndskrift. opsat 6 uger

(322)

** Peder Nielsen i Hebelstrup Hallund kirkes værge stævner forrige kirkeværger Peder Pedersen i Hallund og Laurs Jensen sst for dom angående de penge, som de rester med iflg kirkens regnskab. opsat 6 uger

** Peder Nielsen i Hebelstrup et synsvidne. syn på Hallund kirkes brøstfældighed

(323)

19/12 1650.

** Laurs Nielsen i vester Brønderslev lod fordele Oluf Brun i Åsendrup for 6 mk gæld

** Anders Tomsen på Faksholm stævner unge Laurs Nielsen i vester Brønderslev for dom angående 4 sld lån. opsat 6 uger

** Jens Hansen i Hjelmsted 3.ting i Serreslev sogn for rest KM skat

** Niels Sørensen i Stenum 3.ting i Stenum sogn for rest KM skat

(324)

** på Falk Giøes vegne varsel til Ove Nielsen i Vrensted Christen Keldsen Jens Pedersen og Hans Simonsen sst, der er taget for at syne Børglumklosters gods og ikke vil møde for at afsige synet

** på Erik Juels vegne stævnes alle KM tjenere under Ålborg slot for dom angående deres rest landgilde. opsat 6 uger

** Laurs Hansen i Hvilshøj. Christen Christensen i Burholt vidnede, at han tilsagde Anne Tomsdatter i Hjermeslev Peder i Blæsbjerg og Peder i Lunderdal at rive et engskifte, som Laurs Tomsen i Hvilshøj Jens Bendsen og andre navng sst tiltales for 

** Christen Christensen i Burholt på Maren Hansdatters vegne sst 3.ting navng Burholts tjenere for skader i hendes engskifter, som de var tildelt at bjerge men forsømte. fortegn

(325)

** Christen Christensen på Maren Hansdatters vegne i Burholt tilbyder de Burholt tjenere, der er lagt gården til arbejde og for ulydighed er blevet pantet, at indløse det pantsatte gods

** på Erik Juels vegne stævnes Maren Tøgersdatter i Jerslev for dom angående hendes bøder og straf, for hun 3 gange har ladet sig beligge og uden ægteskab avlet børn. opsat 6 uger

(326)

** Knud Nielsen i øster Mellerup lod fordele Simon Jensen i Vrensted og hans hustru Karen Sørensdatter for hendes forrige husbond Anders Nielsens gæld

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård lod fordele navng af øster Brønderslev sogn for korntiende KM anpart 1650. fortegn

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Christen Jensens vegne i Lem lod fordele navng for KM skat i Hellevad sogn, (fortegn) blandt andre Jens og Laurs Nielsen i Røgelhede Niels Andersen i Kærsgård

(327)

** Anders Christensen i Stenum. Simon Jensen i Stenum gav sin stedfar Anders Christensen afkald for arv efter hans sl far Jens Laursen, som boede og døde i Stenum

(328)

** Christen Christensen tjener i Burholt med 6 ugers opsættelse på Niels Jensen, født i Nøvling, hans vegne stævner Søren Christensen i Ovstrup mølle for gæld. dom: han bør stille Niels Jensen tilfreds

** Laurs Nielsen i vester Brønderslev med 6 ugers opsættelse på Maren Jørgensdatter sst, sl Jørgen Jensens datter, hendes vegne stævner Søren Jensen i Kasenskov for dom, om han som ældste farbror og født værge ikke bør svare hende til hendes fædrene arv med rente. Søren Jensen fremlægger sit skriftlige svar. Laurs Nielsen svarer, at da Søren Jensen er ældste farbror og ret værge for sl Jørgen Jensens barn, bør han påtage sig værgemålet. dom: Søren Jensen, som er ældste farbror, bør svare Maren Jørgensdatter til samme værgemål

(331)

** Peder Jensen i Nørgård fremlagde en opsættelse, som lyder: 1636 15/12 stævner Knud Jensen i Hals Fogedgård på bror Anders Jensen borger i Ystad hans vegne Peder Jensen i Nørgård i Sterup for 3.ting. Knud Jensen på brors vegne begærede 3.ting til Peder Jensen 195 sld, som rester på Anders Jensens anpart i en gård i vester Brønderslev, Peder Jensen købte. Peder Jensens første tilbud var, at når han fik lovlig forsikring på det købte gods, ville han betale iflg hans brev, og ellers vil han betale straks. med begge parters bevilling opsat til efter Skt Hansdag

(1)

** tingbogens autorisation 1651

(2)

9/1 1651.

** Peder Jensen i ---- 3.ting Christen ---- i Sterup for 2 sld

** Peder Madsen i Brødslev på søster Anne Madsdatter i Mejlsted hendes vegne gav tilkende, at hendes sl mand Søren Tomsen, som boede i Mejlsted, hans signet med mere gods er blevet stjålet, hvorfor samme signet blev gjort magtesløst

** på Steen Billes vegne stævnes Christen Andersen i Sterup for dom angående gæld. dom: at betale inden 15 dage

** på Ide Lindenovs vegne med 6 ugers opsættelse stævnes navng tjenere for rest. fortegn. dom: de, der ikke har kvittering, bør betale inden 15 dage

(3)

** på Steen Billes vegne 3.ting alle hans og Sejlstrups tjenere for rest landgilde og anden gæld

** Niels Sørensen i Stenum. Christen Jensen i Oddersgård og andre navng vidner om forarmede i Stenum sogn. fortegn

** Niels Sørensen i Stenum. Anders Nielsen i Stenum og andre navng vidner om ødegårde i Stenum sogn. fortegn 

** Laurs Jensen i Lien i Stenum. samme vidner, at han er forarmet 

** Niels Sørensen i Stenum 3.ting i Stenum sogn for rest KM skat

(4)

** Laurs i Torup et vidne om forarmede i Tolstrup sogn. fortegn

** Søren Pedersen i Jerslev. Mads Jensen i Vestermark lod læse en landstings stævning angående vidner, Søren Pedersens hustru Anne Jensdatter har vidnet i en gældssag, hvor han sigtes af Laurs Laursen i øster Brønderslev

** på Steen Billes vegne. Christen Pedersen i Stenum og Christen Povlsen sst tilsagde ham deres tjeneste, og de vil svare med skyld og landgilde ægt og arbejde som til deres forrige husbond 

** på Steen Billes vegne. Niels Mortensen på Slettingen og andre navng vidner, at et af de svin, Niels Mortensen havde i varetægt af husbonden, blev borte i Hellum skov, og da de søgte efter det, fandt de, at det var blevet slagtet i skoven, og de fulgte blodsporene til Røllen, hvor Christen Knudsen boer, og fandt svinet på loftet, hvor det skulle være anbragt af et kvindfolk Maren Tomsdatter og en soldat Jens Tværsted, og hun bekendte, før hun blev sendt til Sejlstrup, at de havde slagtet svinet. de vidnede endvidere, at der hængte et tyverygte ved hende

(5)

** på Steen Billes vegne stævnes Christen Knudsen i Røllen i Jerslev sogn Jens Tværsted soldat og Maren Tomsdatter, som holdt til sst, for dom angående deres begangne tyveri af et af hans skovsvin. opsat 6 uger

** Laurs Sørensen i Serreslev. navng vidner, at han er så slet forarmet, at han hverken kan udgive skyld eller KM skat

** Peder Tomsen i Kornumgård. Simon Andersen i vester Brønderslev vidnede, at han leverede Bernt Jensen i Sundby til forvaring 5 hampesække med hør, som tilhørte Peder Tomsen, og han fik ikke sækkene med hør igen

** Peder Tomsen i Kornum et vidne. Laurs Nielsen i Hjelmsted på egne og børns vegne og Niels Laursen sst på egne vegne på den ene, og Jens Hansen sst på den anden side gav tilkende, at de var venligt forligt om deres tvist og uenighed, således at Laurs Nielsen skal give Jens Hansen en af sine bedste køer og 1 td byg og 1 td rug

(6)

** på Else Vinds vegne 3.ting navng for rest til husbonden

** Christen Christensen på Maren Hansdatter i Burholt hendes vegne lod fordele navng Burholts tjenere for skade på hendes engskifter for deres forsømmelse. fortegn

** på Erik Juels vegne fordeles de Ålborg slotstjenere, hvis gårde er udlagt til rytterhold, for deres rest, af hver gård 2 mk og halvgård eller boel 1 mk

(7)

** Niels i Ågård 3.ting Ørum sognemænd for kirkens korntiende 1650

** Mogens Villadsen i Ørum 3.ting i Ørum sogn for rest KM skat

** Anders Nielsen i Haven tillyste Laurs Nielsens børn i Hjelmsted Niels Laursen Kirsten og Anne Laursdatter og tjenestekarl Jens Sørensen hver et fuldt gårdfred i Laurs Nielsens gård, for de rykkede i hans hår og skæg og rev hans kjole sønder, og Niels Laursen truede ham med en spændt bøsse, da han ville gøre udlæg for gæld

** Søren Andersen i Brønderslev lod fordele navng for KM skat af vester Brønderslev sogn. fortegn

** Niels Christensen i Vrensted, kirkeværge, med opsættelse 14/10 stævner Anders Laursen i Vrensted, forrige kirkeværge, for dom, om han ikke bør betale ham det, han skylder på kirkens vegne samt gøre regnskab for hos hvem, han har opkrævet tienden. præstens bevis for kirkens beholdning fremlægges. dom: han bør betale sin anpart til Niels Christensen på kirkens vegne inden 15 dage

(8)

** på Falk Giøes vegne stævnes ----

** på Falk Giøes vegne stævnes Hans Simonsen i Vrensted for dom angående rest landgilde af hans halvgård. opregn. Hans Simonsen fremlagde hans stedsmålsseddel 3/4 1650 på den halvgård i Vrensted, Niels Mørk iboede og for armod ikke kunne besidde, uden fæste og fri for landgilde det første år og mente sig derfor fri for tiltale. dom: han bør ikke lide tiltale

(9)

** Jens Hansen i Hjelmsted med 6 ugers opsættelse stævner Anders Mortensen i Vrensted og hans hustru Margrete Jørgensdatter for dom angående deres bøder iflg 3.lovbogs 29 og 30.kap til Christen Tomsen i Hjørring for slagsmål. tingsvidner 23/8 1650 fremlægges angående deres overfald på ham på hans farende vej. dom: de bør betale bøderne eller lide tiltale

(10)

** Jens Hansen i Hjelmsted gav varsel for rest KM skat i Serreslev

** på Falk Giøes vegne stævnes alle navng Børglumklosters tjenere for dom angående deres rest skyld og landgilde stedsmål og andet. fortegn. dom: at betale inden 15 dage

(12)

** på Falk Giøes vegne stævnes Laurs Pedersen i øster Brønderslev for dom angående landgilde af det boel sst, han iboer, og som Niels Christensen og Niels Madsen tilforn iboede og frarømte. opregn. på Laurs Pedersens vegne fremlægges hans stedsmålsseddel, hvori han fritages for landgilde det første år, hvis han ikke har fuld avl. synsvidne 14/11 1650 fremlægges. dom: han kan ikke lide tiltale

(13)

** Peder Jensen i Nørgård lod fordele navng i Jerslev sogn for rest korntiende kirkens anpart 1650. fortegn

(14)

16/1 1651.

** Peder Jensen i ---- lod fordele Christen Christensen i Sterups krat for 2 sld

** på Falk Giøes vegne. Niels Sørensen i Stenum og andre navng vidner om ødegods i Stenum. fortegn 

** Peder Madsen i Svennum. navng taxmænd vidner, at de var med ham for at gøre udlæg for gæld hos Anders Knap i Svennum, og da satte denne selv et øg i pant for hans og hustrus gæld

** Jørgen Nielsen Skomager, borger i Hjørring, fremlagde et synsvidne af Hjørring byting 7/1 1651 på hans sår, og han sigtede Christen Jensen i Ørum, for han slog ham med en økse før Jul

(15)

** Jens Jacobsen i Brønderslev. navng vidner, at Niels Pedersen i vester Brønderslev og hans hustru tog hver 2 kærver til tiende af den stykke jord, Jens Jacobsen har sået med byg i Niels Pedersens jord

** Niels Sørensen i Stenum lod fordele navng af Stenum sogn for KM skat. fortegn

** ung Laurs Nielsen i vester Brønderslev. navng vidner, at han ikke fæstede den anpart af hans far Niels Pedersens gård sst før sidste høbjergning, og han har ingen avl haft af den jord, han lejede af hans far

** Mogens Villadsen i Ørum. navng vidner om ødegårde i Ørum. fortegn

** på Falk Giøes vegne. navng vidner, at det boel i øster Brønderslev, Laurs Pedersen har fæstet, stod øde forgangen år 1650  

(16)

** Christen Steffensen i øster Brønderslev. navng vidner, at han beboer et gadehus og er slet forarmet

** Anders Nielsen i Haven opkrævede nævninge til at gøre deres ed og tov over Laurs Nielsens børn i Hjelmsted, som gjorde ham uførm, da han ville gøre udlæg i deres fars bo, hvorover han havde tillyst dem et fuldt gårdfred

** Jens Hansen i Hjelmsted. navng vidner om ødegårde i Serreslev sogn. fortegn

** Oluf Sørensen i Klæstrup. Jep og Søren Sørensen, født i Glindvad i Hundslund sogn på egne og 4 søstre Maren Sidsel Johanne og Mette Sørensdatter, alle født sst, deres vegne gav deres bror Oluf Sørensen afkald for arv efter deres sl far Søren Olufsen, som boede og døde i Hundslund sogn  

(17)

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Vrensted kirkeværger Keld Laursen og Christen Jensen deres vegne lod fordele navng i Vrensted for det, enhver skal udlægge for det øde gods i sognet. fortegn

** Mogens Villadsen i Ørum lod fordele navng i Ørum sogn for KM skat 1650. fortegn

(18)

** Otte Pedersen i Saksager med 6 ugers opsættelse på Ide Giøes vegne stævner navng tjenere for dom angående rest landgilde. fortegn. dom: de bør betale inden 15 dage

** Peder Nielsen i Hebelstrup med 6 ugers opsættelse på Anne Christensdatter i Hallund hendes vegne stævner Laurs Laursen i vester Mellerup for dom angående 7 sld lån. dom: at betale inden 15 dage

(19)

** på Erik Høgs vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Christen Markorsens enke i Hulhøj Povl Jensen og Jytte Laursdatter i Hebelstrup for dom angående rest landgilde. dom: at betale inden 15 dage

** på Erik Høgs vegne med 6 ugers opsættelse stævnes hans forrige navng tjenere for dom angående deres rest iflg jordebogen. fortegn. dom: at betale inden 15 dage eller have indvisning

(20)

** på Iver Krabbe og Lave Bilde deres vegne stævnes deres navng tjenere for rest landgilde og engleje. fortegn. dom: at betale inden 15 dage

(21)

** Niels Christensen i Ågård lod fordele navng i Ørum sogn for kirkens anpart korntiende 1650. fortegn

(22)

** Jens Hansen i Hjelmsted lod fordele navng i Serreslev sogn for KM skat. fortegn

23/1 1651.

** Morten Kjærulf i Ravnstrup 3.ting Peder Andersen Hjort i vester Brønderslev for 2 dlr

** på Tomas Kåses vegne. navng vidner, at Mogens Baltsersen i Mølholm er ugedagsmand og tjener til Kølskegård, og da en del af hans bjergning er lagt til Kølskegård, er hans bjergning forkortet

** på Tomas Kåses vegne. navng vidner om ødegods under Kølskegård

(23)

** Anders Laursen i Agdrup i Tårs sogn stævner Anders Andersen i Korslund for dom angående 20 sld iflg voldgifts afsigelse. opsat 6 uger

** Niels Jensen i Hellum på Jens Mørk sst hans vegne stævner Falerius Steffensen i Hansbæk for dom angående 4 sld iflg brev 4/1 1642. opsat 6 uger

** Laurs i Torup 3.ting for rest KM skat i Tolstrup sogn

** Niels Pedersen i Svennum 3.ting for rest KM skat i Jerslev sogn

** Christen Svendsen i Skovgård 3.ting for rest KM skat

(24)

** Christen Jensen i Ørum et vidne. Jørgen Nielsen Skomager i Hjørring og Christen Jensen i Ørum gav tilkende, at de var blevet venligt forligt om deres tvist og uenighed, således at Christen Jensen skal give Jørgen Nielsen 3 rdl

** Peder Andersen i Hellum et vidne. Mikkel Laursen i Jerslev og andre navng vidner om ødegårde og boel i Jerslev sogn. fortegn

** Mads Jensen i Vestermark stævner herredsfoged Peder Jensen i Nørgård og skriver Jens Mikkelsen i Vrågård for æskning angående en dom 9/12 1650 mellem Børglumklosters tjener Simon Jensen i Vrensted og hans hustru på den ene og Knud Nielsen i Mellerup på den anden side angående gæld. Peder Jensen svarede, at når han betalte dommerpenge, skulle han få dommen, hvorimod Mads Jensen mente, at når herredsfogden havde sin gård fri, og han betalte skriverpenge, skulle han ikke betale dommerpenge. opsat 6 uger

(25)

** på Henrik Belows vegne fordeles navng Åstrup tjenere for diverse rest. fortegn

** Peder Jensen i Nørgård fremlagde Peder Galskøts seddel, hvori han giver Peder Jensen fuldmagt til at tilbyde Anders Jensen Hals hans fuldmægtig Knud Jensen i Hals Fogedgård at gøre udlæg i den td bondeskyld i Krogen, som Peder Galskøt har købt af ham, og hvis det ikke er tilstrækkeligt, vil han afstå et bundgarnssted udenfor Nibe

(26)

** Niels Mørk i Hebelstrup med opsættelse 24/10 på Steen Billes vegne stævner Jytte Laursdatter og Povl Jensen i vester Hebelstrup 3.ting for afgrøden af det engskifte sønden groben, de har indkastet. tingsvidne 3/10 1650 fremlægges. de svarer, at da det ikke er bevist, at de har bjerget mere end de burde, bør de iflg den nye Reces ikke lide tiltale (dom ikke indført)

** Niels Jensen i Hellum med 6 ugers opsættelse på husbonds tjener Søren Jensen i Kasenskov hans vegne stævner Jens Jensen i Agdrup for dom angående en arvelod, som han for 19 år siden annammede på Bodil Jørgensdatters vegne sl Jørgen Jensens datter, som boede i vester Brønderslev, samt påløbne renter. opregn. Jens Jensen berettede, at han tog hende til sig i hendes tredie år og gav hende føde og klæde til hun blev 9 år, og han mente, det burde fradrages. dom: han bør inden 15 dage betale eller have indvisning 

(27)

** på Jørgen Kruses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes navng i vester Brønderslev sogn for dom angående tiende af det korn, de har sået i Niels Pedersens gårdsjord i vester Brønderslev. ung Laurs Nielsen og Jens Jacobsen sst fremlægger tingsvidner 16/1 1651. dom: da Niels Pedersen og hans hustru hver har taget 10 kærver af den byg, Jens Jacobsen har sået, bør han være fri for tiltale, og da ung Laurs Nielsen selv tilbyder at betale tiende, frikendes han ikke

(28)

30/1 1651.

** Niels Baggesen i Damsgård og Laurs Nielsen i Krattet lovede herredsfogden at være ransnævninge

(29)

** Christen Christensen i Burholt 3.ting Søren Christensen i Ovstrup mølle for gæld til Søren Nielsen i Nøvling, han er dømt til at betale

** Karl Pedersen, ridefoged til Åstrup, tilsagde alle lægdsmænd, som ikke har klargjort for KM skat, at møde ham i morgen for at betale, og de, der forsømmer det, skal møde på Åstrup på lørdag for at betale

** på Henrik Belows vegne fordeles alle lægdsmændene, som ikke har betalt det, de hver i sit sogn skal opkræve iflg mandtallet af KM skat

** Niels Christensen i Ågård på Morten Kjærulfs vegne i Gerndrup lod fordele Peder Andersen Hjort i vester Brønderslev for 2 tdr havre

** Peder Jensen i Nørgård 3.ting hver for 3 mk faldsmål så mange i Jerslev sogn, han har delt for kirkens korntiende og brohavre

** Jens Christensen i Alstrup på Mourids Iversens vegne i Krog. Peder Madsen i Stubdrup vidnede, at han 1647 var med Jens Jensen Hobak i Ørum hos Mourids Iversen for at forlige dem om et gældsbrev, således at Jens Jensen skal give Mourids Iversen en ny vogn med hække og tilbehør

(30)

** på Johanne Kåses vegne fordeles hendes tjener Christen Tybo i øster Brønderslev for rest landgilde huspenge samt såsæd

** Laurs Jensen i Torup lod fordele navng i Tolstrup sogn for KM skat. fortegn

** Laurs Jensen på Kraghede et vidne. skifte 13/1 af boet efter sl Jens Jensen, som boede på Kraghede, mellem hans hustrus værge Laurs Jensen, som agter at ægte hende, og den sl mands børns værge Jens Ibsen i Krogsdam på sin far Jep Jensen i Gersholt hans vegne, som er børnenes farbror, i hans høje alderdom. vurdering. børn af 1.ægteskab Laurs Jensen, som er af landet, og Maren Jensdatter fik udlagt arv efter deres sl mor Berete og deres sl far. børn af 2.ægteskab 3 unavng drenge

(31)

** Laurs Jensen på Kraghede. Jens Ibsen i Krogsdam på far Jep Jensen i hans høje alderdom og skrøbelighed hans vegne gav afkald for den arv, Laurs Jensen og Maren Jensdatter var tilfaldet efter deres sl mor Berete og sl far Jens Jensen på Kraghede

** Peder Madsen i Stubdrup 3.ting Jens Olufsen i øster Å for en røld

** på Lene Ruds vegne. Kirsten Laursdatter hos Peder Simonsen i Aldrup beskyldte Anders Nielsen Kræmmer i Ålborg for hendes barnefar, hvilket han ikke benægtede

(32)

** Jens Christensen i Alstrup med 6 ugers opsættelse på Mourids Iversens vegne i Krog stævner Jens Jensen Hobak i Ørum for dom angående en ny vogn med tilbehør for 7 sld, som rester på et brev, og som Jens Jensen har lovet ham. tingsvidne dd fremlægges. dom: han bør stille Mourids Iversen tilfreds inden 15 dage

6/2 1651.

** Knud Nielsen i Mellerup et vidne. navng vidner, at han 1649 lånte Karen Sørensdatter i Vrensted den brunhjelmede ko, hun nu tiltaler ham for, og som hun lovede ham igen, når han ville have det, og han betalte hende den td byg, hun tiltaler ham for

(33)

** Knud Nielsen i Mellerup stævner Karen Sørensdatter i Vrensted for dom angående det, han har bekostet på den sag med sl Anders Nielsen, som blev dræbt i Vrensted. opregn. opsat 6 uger

** Niels Christensen i Allerup stævner Oluf Nielsen i Kraghedegård for dom angående 20 sld iflg brev 1643. dom: at betale inden 15 dage
 
(34)

** på Erik Juels vegne. syn på Anders Knudsen i Vrensted hans sår

** på Falk Giøes vegne. navng vidner, at de 6 skp vårsæd, som blev udvurderet for Christen Nielsen i Jerslev hans gæld til husbonden, de blev mejet af ham og hans hustru Mette Jensdatter, hvilket han ikke benægtede, men han såede sæden igen og havde det i fogedens minde

** på Falk Giøes vegne. navng vidner, at Christen Nielsen i Jerslev brugte et gråt øg så tit, han havde behov, hvorfor Mads Jensen spurgte ham, om han ikke ejede det øg, da han blev lovfældet for rest, hvortil Christen Nielsen svor, at det ikke var hans eller hans hustrus øg

** på Falk Giøes vegne. navng vidner om ødegårde i Vrensted. fortegn

(35)

** Niels Pedersen i Svennum lod fordele navng for KM skat i Jerslev sogn. fortegn

** Christen Christensen, der tjener i Burholt, lod fordele Søren Christensen i Ovstrup mølle for gæld til Niels Jensen, født i Nøvling

** Peder Andersen i Hellum. navng vidner, at Hellumlund en gård, som Peder Nielsen frarømte, står ufæstet, så der ingen skat kan fåes

** Niels Pedersen i Svennum. navng vidner om gårde og boel i Jerslev, hvoraf der på grund af rømning og armod ikke kan fåes KM skat. fortegn

(36)

** Christen Laursen på Falden stævner Christen Pedersen i Munkholt for dom angående rest på Christen Laursens hustru Inger Pedersdatters arv efter hendes sl far Peder Nielsen, som boede i Merkmose. opregn. opsat 6 uger

** Christen Laursen på Falden gav varsel til Niels Pedersen i Svennum for 2 sld rest på 2 tdr havre. Niels Pedersen svarede, at da han er bosiddende og sandemand, kan han søges med nam og ikke dele. opsat 6 uger

** på Jacob Grubbes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Jens Povlsen i Ørum og Jens Laursen i Hallund for dom angående deres rest stedsmål og landgilde. dom: de bør betale inden 15 dage

(37)

** Peder Nielsen i Hebelstrup, kirkeværge til Hallund kirke, med 6 ugers opsættelse stævner forrige kirkeværger Peder Pedersen og Laurs Jensen i Hallund for dom angående de penge, de rester med at betale iflg kirkens regnskab, samt skade på kirken på grund af deres forsømmelse. synsvidne 12/12 1650 fremlægges. Hallund kirkes regnskab fremlægges. dom: de bør betale deres rest på kirkens regnskab, desuden bør de stå til rette for den skade, der er sket på kirken på grund af deres forsømmelse, mens de var betroet kirkens værgemål

(38)

** på Erik Juels vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Maren Tøgersdatter i Jerslev for dom angående hendes bøder for at have avlet barn uden ægteskab. tingsvidne 25/7 1650 fremlægges. sognevidne 19/1 1651 fremlægges, hvori vidnes, at hun i lang tid har skikket sig som en tyv hore og æreskænder, og hun har avlet 3 børn, hver med sin far. dom: hun bør pågribes og straffes til kagen

(39)

** på Erik Juels vegne stævnes Mogens Villadsen i Ørum for dom på hans fæste, idet han var tilsagt at føre husbondens karl til Kinderup, men sad overhørig. tingsvidne 28/11 1650 fremlægges. dom: hans fæste er forbrudt

(40)

13/2 1651.

** Jens Jensen i Agdrup stævner Bodil Jensdatter, der tjener Laurs Jensen i Vrangdrup, og som er sl Jørgen Jensens datter, der boede i vester Brønderslev, for dom, idet han berettede, at han tog hende til sig som barn og fødte og klædte hende i 9 år, om det ikke bør kvitteres i hendes fædrene arv. opsat 6 uger

** Mogens Villadsen i Ørum 3.ting Jens Jensen sst for 1 sld

** Peder Madsen i Ørum et vidne. Laurs Povlsen sst vil afstå det vesterste gulv i hans lade til Peder Madsen, som hidindtil har tilladt ham at bruge det, så han må flytte skillemuren, som står mellem dem

** Niels Christensen i Ågård lod fordele navng i Ørum sogn for deres brohavre forgangen år 1650, hver for 1 skp havre. fortegn

(41)

20/2 1651.

** på Jørgen Kruses vegne. syn til det værsted i Tømmerby, Niels Mortensen drog fra, for hvilken skade, der er sket siden sidste syn

** på Jørgen Kruses vegne. syn på et gadehus i Tømmerby, Skadbak

** på Jørgen Kruses vegne forbydes Peder Plov i Tømmerby og hans hustru Maren Laursdatter at afhænde noget af deres formue øg fæ kvæg boskab eller andet, før de har betalt husbonden deres gæld, og alle andre forbydes at handle med dem

** Terkild Sørensen i Åsendrup lod fordele navng for KM skat i Vrensted sogn. fortegn

** på Erik Juels vegne forbydes alle Ålborg slotstjenere, som er lagt til rytterhold, at svare mere skyld landgilde eller anden udgift til rytterne, end de er pligtige til, og rytterne forbydes at befale bønderne til større udgift, end de er berettiget til

(42)

** Peder Jensen herredsfoged 3.ting til dem i Serreslev sogn, som rester med betaling af hans kostpenge, de iflg KM brev er ham skyldig til en Københavnsrejse

** Søren Hansen på Hjortebakken i Hundslund sogn. Oluf Pedersen i Allerup gav tilkende, at han havde solgt Else Sørensdatter på Hjortebakken et gammelt grå øg for 10 mk og var hendes hjemmel dertil

** Jens Christensen på Langtved. navng vidner om hvad,  Christen Laursen på Falden, Inger Pedersdatters mand og værge, har fået af hendes stedfar Jens Christensen på Langtved, både hendes fædrene arv og andet. opregn . desuden har Jens Christensen opladt den bolig Falden, han påboede, til dem

(43)

** Jens Christensen på Langtved 3.ting Christen Laursen på Falden for at give afkald for den arv, hans hustru Inger Pedersdatter var tilfaldet efter hendes far sl Peder Nielsen, der boede ---- 

** på Tomas Kåses vegne fremlægges en restanceliste på hvad Kølskegårds tjenere rester med for 1642-47-48-49-50, og de blev spurgt, om de kunne forklare restancen, da ville den blive dem godtgjort. de benægtede ikke restancen 

** Laurs Pedersen i øster Hjulskov kirkeværge stævner navng i Jerslev sogn for dom angående deres rest bygskyld til Jerslev kirke 1650. opsat 14 dage

** Karl Pedersen, skriver på Åstrup, på Henrik Belows vegne ----

** Christen Hansen i Torsmark på husbonds tjener Laurs Jensen, født i Tveden, hans vegne stævner Anders Henriksen i Vrensted for dom angående 14 skp byg rest på 1 pd iflg hans brev 1647. dom: at betale inden 15 dage

(44)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Laurs Laursen og Christen Christensen i Tømmerby for dom angående det, der er forødt og borte af hus og bygning på det værsted sst, Niels Mortensen fradrog, idet de har boet der siden sidste syn og haft opsyn med det. de svarede, at skaderne blev gjort af Guds vejrlig. dom: de bør svare til den skete skade  

** på Steen Billes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Christen Andersen i Sterup for dom angående 6 rdl stedsmålspenge som ting 9/1. Christen Andersen berettede, at han er kommet fra avl og bjergning og derover forarmet, men han vil betale, hvis hans ringe formue strækker dertil, og husbonden ikke vil eftergive ham. dom: at betale inden 15 dage

(45)

** Mikkel Laursen i Jerslev et vidne. Niels Jensen Skomager i Stenum fremlagde Laurs Christensen, der tjener på Ryomgård, hans købebrev og fuldmagt til Niels Jensen fra sig og medarvinger på deres arvelod efter farsøster Anne Povlsdatter, der boede i Jerslev, og han gav Mikkel Laursen afkald for arv efter hans sl hustru

(46)

** Peder Tomsen i Kornumgård med 6 ugers opsættelse på Steen Billes vegne stævner Christen Knudsen i Røllen i Jerslev sogn samt Jens Tværsted soldat og Maren Tomsdatter, som har tilhold sst, for dom angående deres tyveri som ting 9/1, hvorfra tingsvidne fremlægges. dom: de bør alle 3 pågribes og straffes

** Mogens Villadsen i Ørum lod fordele Jens Jensen sst for 1 sld

27/2 1651.

** Laurs Jensen i Torup et vidne. vurdering af nogle klæder, som tilfaldt sl Svend Jensen, der boede i Sundby, hans børn efter ham og deres sl mor Mette Laursdatter. opregn. klæderne tog Laurs Jensen i Torup og Laurs Pedersen i forvaring på børnenes vegne

(47)

** Niels Sørensen i Stenum 3.ting navng for gæld

** Steffen Olufsen i Kalum og andre navng vidner, at Niels Olufsen i Serreslev ved påsketid 1650 frasagde sig halvparten af det værsted, han påboer

** Niels Christensen i Ågård på Peder Degns vegne i Tømmerby gav sag for rest degnerente i Stenum og Tolstrup sogn

** Niels Nielsen i Klæstrup 3.ting Laurs Olufsen i Rumpen for 10 skp byg

** Gjord Jensen i Klæstrup 3.ting Laurs Olufsen sst for 10 skp byg

** Christen Christensen i Ovstrup. navng vidner om hvad, der går af årlig skyld af Ovstrup. opregn

** Jens Christensen på Langtved lod fordele Christen Laursen på Falden, for han forholder ham afkald på hans hustru Inger Pedersdatters vegne for arv efter hendes far sl Peder Nielsen, som boede i Merkmose 

(48)

** Peder Jensen herredsfoged tilsagde Jens Ibsen i Sterups krat og Søren Laursen på Holden at være ransnævninge

** Povl Jensen i Sigård et vidne. navng vidner, at han er øde og forarmet og kan ikke udgive KM skat

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Kro Johanne Laursdatters vegne gav varsel for dele. fortegn

** Niels Christensen i Ågård på slotsridefogden Jens Andersen hans vegne lod fordele Anders Christensen i Kirkholt 2 par skivehjul

** Peder Madsen i Stubdrup lod fordele navng i Jerslev sogn for havre til tingtræernes bekostning for 1649-50. fortegn

(49)

** Søren Jensen i Kasenskov. Maren Jørgensdatter i vester Brønderslev, sl Jørgen Jensens datter, gav tilkende, at hendes fædrene arv, som sl Anders Jensen, der boede i Kraghede, havde annammet iflg skiftebrev, den har hendes farbror Søren Jensen i Kasenskov betalt hende iflg skiftebrevs indhold (opregn), hvorfor hun giver ham afkald

** Niels Christensen i Ågård med opsættelse 19/12 1650 på Erik Juels vegne stævner Ålborg slots tjenere for dom angående rest landgilde 1650

(51)

** Søren Rasmussen i Stade lod fordele navng i Serreslev sogn for rest kirkens korntiende 1650

6/3 1651.

** Peder Pedersen i Hallund stævner Peder Nielsen i Hebelstrup for at tage syn på hvad, der gennem 10 år er repareret på Hallund kirke

(52)

** Peder Pedersen i Hallund 3.ting Jens Laursen i Hul i Hallund for et rest tiendelam 1649

** Anders Pedersen i Jerslev 3.ting Jep Jensen på Bjerget i Hallund sogn for han ikke vil møde på Hallund kirkegård, idet han og Peder Jensen i Hallund blev dømt til at gøre regnskab

** Peder Jensen i Nørgård. Mads Jensen i Vestermark lod læse en landstings opsættelse, som Falk Giøe på tjener Søren Jensens vegne i Vrensted har forhvervet over en dom 5/12. sagen er opsat 6 uger

** Niels Sørensen i Stenum lod fordele navng for KM skat

** Tomas Nielsen i Sterup 1.ting opsagde den gård i Sterup, han iboer

** Klemend Jørgensen i Klæstrup 1.ting opsagde halvparten af den gård, han iboer, den anpart, sl Jens Pedersen fradøde

** Kro Laurs Laursen i øster Brønderslev 3.ting navng for gæld

** Laurs Christensen i Mellerup. navng vidner at han, som er hospitalstjener, er forarmet, så han ikke kan udlægge landgilde 1650

(53)

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Johanne Pedersdatters vegne i øster Brønderslev lod fordele navng for gæld

** Matias Jensen i øster Linderup lod fordele navng i øster Brønderslev sogn for KM skat. fortegn

** Mads Jensen i Vestermark på Peder Degns vegne i Tømmerby lod fordele navng i Stenum og Tolstrup sogn for degnerente. fortegn

** Niels Laursen i Hjelmsted på herredsfogdens vegne lod fordele navng i Serreslev sogn for det, de er takseret for at betale til hans Københavnsrejse. fortegn

(54)

** Søren Jensen i Føltved. navng vidner, at de 10/2 har registreret og vurderet boet efter hans sl hustru, og hendes arvinger annammede hendes klæder og lovede at give ham afkald

** Niels Christensen i Allerup. navng har vurderet boet efter hans sl hustru Anne Jensdatter. opregn

(55)

** Anders Andersen i Korslund tilbød Anders Laursen i Agdrup i Tårs sogn udlæg i 2 heste for 20 sld, iflg en indvisningsdom, og ville ingen dom lide. navng vurderede hestene til 27 sld. Anders Laursen svarede, at dommen lød på 20 dlr i rede penge og ikke på varer

** på Henrik Belows vegne stævnes navng lægdsmænd for dom angående rest KM pengeskat. fortegn. dom: de bør betale deres rest inden 15 dage

(56)

** på Henrik Belows vegne med 14 dages opsættelse stævnes lægdsmændene i Serreslev sogn Jens Hansen i Hjelmsted og Steffen Olufsen i Kalum for dom angående 20 rdl rest KM skat. dom: de bør betale 20 rdl inden 15 dage

** Anders Laursen i Agdrup i Tårs sogn med 6 ugers opsættelse stævner Anders Andersen i Korslund for dom angående 20 sld, han skylder iflg en voldgifts afsigelse som ting 23/1. voldgift af Hjørring 21/10 1650 fremlægges. dom: han bør betale 20 dlr inden 15 dage

(57)

** Mads Jensen i Vestermark med 6 ugers opsættelse ----

(58)

13/3 1651.

** Peder Jensen i Bjerget i Torslev sogn 3.ting Kirsten Tomsdatter i Ravnsholt for kirkens tiende 2 år

** Anders Laursen i Tise gav varsel Maren Sørensdatter sst 3.ting for et par plovjern, som hendes sl husbond Christen Sørensen skyldte ham. Søren Sørensen i Filholm berettede, at den sl mands børn ikke var stævnet. opsat 6 uger

** Anders Pedersen i Jerslev på husbonds tjener Peder Pedersen i Hallund hans vegne. navng synsmænd har synet Hallund kirke

** Anders Pedersen i Jerslev stævner Christen Mikkelsen i vester Brønderslev, for han om natten er kommet ind i hans hus og har slået hans søster Bodil Pedersdatter, hvorfor der 7/3 1650 er svoret husfred over ham, om han ikke bør betale sårmålsbøder samt 40 mk for husfred. opsat 6 uger

(59)

** Peder Jensen i Hallund lod fordele Jens Laursen i Sigen i Hallund for et tiendelam, han rester med for 1649

** Jens Sørensen i Vrensted 3.ting for gæld

** Peder Nielsen i Hebelstrup et vidne. Niels Mørk sst vidnede, at for 7 år siden leverede han 6 mk til Peder Pedersen i Hallund, der da var kirkeværge til Hallund kirke, som han havde lovet til Hallund kirke for hans sl hustrus lejested

** Peder Nielsen i Hebelstrup kirkeværge til Hallund kirke stævner Peder Pedersen i Hallund for dom angående hans anpart af brøstfældigheden på Hallund kirke, som skyldes forsømmelse, mens han var kirkeværge, og som beløber sig til 295 sld. Peder Pedersen tilbød at betale hans gæld iflg kirkens regnskab, men mener sig fri for tiltale, hvad angår kirkens brøstfældighed. opsat 14 dage

(60)

** Peder Nielsen i Hebelstrup stævner Peder Pedersen i Hallund angående 6 mk, som Niels Mørk i Hebelstrup leverede ham for 7 år siden på kirkens vegne. regnskabet er ikke klareret for 1645 og 1649. opsat 14 dage

** Laurs Laursen i øster Brønderslev lod fordele navng for gæld

** Matias Jensen i øster Linderup lægdsmand. navng vidner hvilke gårde i øster Brønderslev sogn, som er Steen Billes tjenere. fortegn

** på Henrik Belows vegne fordeles navng i Jerslev sogn for KM skat

** Tomas Nielsen i Sterup 2.ting opsagde sin gård og Klemend Jørgensen i Klæstrup sin halvgård

(61)

20/3 1651.

** Peder Jensen i Bjerget, kirkeværge til Torslev kirke, lod fordele Kirsten Tomsdatter i Ravnsholt for kirkens korntiende for 2 år

** Anders Laursen i Tise sigtede Christen Sørensen i Tise for at skylde 6 skp rug

** Laurs Nielsen i Brønderslev. navng vidner, at al kornsæd til den gård, Niels Pedersen i vester Brønderslev påboer, er udlagt til hans husbond for rest

** Klemend Jørgensen i Klæstrup 3.ting frasagde sig den anpartgård, sl Jens Pedersen påboede, da han for armod ikke kan bruge den

** Tomas Nielsen i Sterup 3.ting frasagde sig den gård i Sterup, han påboer

(62)

** Jens Sørensen i Vrensted lod fordele navng hver for deres anpart, for han vogtede Vrensted mark for dem. fortegn

** Niels Christensen i Allerup et vidne. Christen Povlsen i øster Brønderslev, født i Klæstrup, på egne og 2 søstre Inger Povlsdatter sst og Karen Povlsdatter, som tjener i Norge, deres vegne gav ham afkald for arv efter hans sl hustru Anne Jensdatter, som boede og døde i Allerup 

(63)

3/4 1651.

** på Henrik Belows vegne. navng vidner, at den gård i Togård i Vrå sogn, Christen Laursen påboer, er Jørgen Ahrenfelds gård, og den gård i Togård, Søren Hansen fraflyttede, den stod øde 1650

** på Erik Juels vegne. syn på hus og bygning til den gård, Mette Pedersdatter i Ågård påboer

** på Erik Juels vegne stævnes Mette Pedersdatter i Ågård for dom på hendes fæste, da hun har ladet gården forfalde. opsat 6 uger

(64)

** Christen Villadsen i Ørum. Jens Madsen i lille Kraghede var hans hjemmel på hans datters vegne til den havre og byg, som sl Christen Povlsen, som døde i sdr Ravnstrup, lod udvurdere fra Villads Pedersen i Ørum for KM skat, og som blev lagt ind til Christen Villadsen, som købte det af ham og betalte det 

** Laurs Pedersen i øster Hjulskov kirkeværge til Jerslev kirke med 6 ugers opsættelse stævner navng i Jerslev sogn for rest bygskyld til kirken 1650. fortegn. dom: at betale inden 15 dage

(65)

10/4 1651.

** på Jørgen Kruses vegne 3.ting alle hans tjenere for diverse rest

** Niels Christensen i Ågård på hr Jens Olufsens vegne i Tolstrup præstegård lod fordele navng for rest korntiende præstens anpart

** Niels Hansen i vester Kornum et vidne. Anders Pedersen i Mølgård i Tolstrup sogn lovede at give sl Niels Jensen, som boede i Mølgård, hans efterladte 3 børn deres fædrene arv opfostre dem og betale gælden, mod i 12 år at nyde oppebørselen af deres bondegods. drengen skal lære at læse og skrive og pigerne skal lære deres katekismus

(66)

** Peder Nielsen i Hebelstrup stævner alle Kølskegårds underliggende navng bønder og tjenere for spørgsmål og vidne. fortegn. han spurgte dem, hvorledes han havde handlet mod dem, mens han havde Kølskegård i forpagtning, og om de kunne beklage sig over noget, hvortil de en efter anden svarede, at han havde handlet mod dem som en ærlig dannemand

(67)

** Jens Jensen i sdr Vrå med 6 ugers opsættelse stævner Peder Andersen i øster Hjermeslev for dom angående 7 sld med 6 års rente, han skylder sl Anders Jensens hustru og børn i Pilgård. tingsvidne 6/6 1648 af Børglum herredsting fremlægges. tingsvidne af Vrejlev birketing onsdag efter påske 1651 fremlægges. dom: at betale inden 15 dage

** på Erik Juels vegne udbydes Ålborg slots ødegårde samt enge til fæste af vederhæftige personer, som kan få dem billigt. fortegn

(68)

17/4 1651.

** Christen Laursen i Fjerritslev på hr Niels i Kollerup præstegård hans vegne. Margrete Andersdatter, som sagde sig at være født i Sæby og forgangen år tjente i Kollerup præstegård, beskyldte en karl, Hans Albertsen for hendes barnefar. hun stævnes i øster Linderup og han hos Albert Hansen i Gårdsholt  

** Niels Mortensen på Slettingen et vidne. Matias Jensen, som sagde sig at være født i vester Hassing, og som Niels Mortensen har pågrebet for tyveri og med de stjålne koster ført til tinget, bekendte, hvad han og 3 andre havde stjålet hos Niels Mortensen på Slettingen, og til hvem de havde solgt kosterne og bekendte videre, hvad de havde stjålet hos andre

(70)

** Laurs Nielsen i vester Brønderslev spurgte Matias Jensen, som Niels Mortensen på Slettingen havde anholdt for tyveri, om hans husbonds tjener Laurs Laursen i Lundergård eller hans hustru vidste noget om hans og hans medbrødres tyverier, hvortil han svarede, at de intet vidste derom i nogen måde

(71)

** Peder Tomsen i Kornumgård stævner Anders Laursen i Krogen i vester Brønderslev for dom angående rest landgilde af Krogen. dom: at betale inden 15 dage

** Peder Tomsen 1.ting forbød Anders Laursen i Krogen at så i gårdens jord eller befatte sig med dens tilliggende, da han er fradømt fæstet

** Peder Tomsen i Kornumgård på sin dreng Jens Laursen hans vegne stævner Mads Jensen i Hjermeslev for dom angående 19 mk rest på et øg, men denne mener sig fri for tiltale, da Jens Laursen har forlangt sit øg igen. opsat 6 uger

(72)

** Christen Tøgersen i Sterups øster mølle. syn på møllen

** Niels Mortensen på Slettingen stævner Matias Jensen sst, som han har pågrebet med sine stjålne koster og fængslet, for dom, og han fremkom for retten med de stjålne koster 1 lang bøsse og en skjorte, som blev vurderet, og han bekendte sine tyverier som ting 10/3, hvorefter herredsfogden og 8 navng domsmænd dømte ham efter loven til at have forbrudt sit liv

(73)

24/4 1651.

** på Jørgen Kruses vegne udbydes hans enge i Hjermeslev kær til leje

** Niels Jensen i Hellum på Johanne Jensdatters vegne på Kraghede et vidne. Eskild Jensen på Kraghede og andre navng vurderingsmænd er udtaget for at registrere og vurdere boet efter sl Mogens Simonsen, som boede og døde på Kraghede, idet enken har fragået arv og gæld, hvilket de gjorde 3.påskedag, da den sl mand var blevet begravet. opregn

(74)

** Johanne Jensdatter på Kraghede, sl Mogens Simonsens efterladte hustru, vedersagde sig arv og gæld indgæld og udgæld

** på Erik Juels vegne udbydes Ålborg slots underliggende ødegods til fæste for en billig stedsmål og nogle års frihed for afgift. fortegn

** Jens Sørensen i Krogen 3.ting Søren Andersen, der tjener Jens Smed ved Kæret, for 2 tdr havre

** på Peder Galskøts vegne 3.ting forbydes Anders Laursen i Krogen at så i gårdsjorden, da han er fradømt fæstet

** Christen Christensen, der tjener i Burholt. navng vidner, at Peder Nielsen i Hollensted solgte ham 4 stude for 48 dlr, og han fik 1 sld i udbetaling, hvorefter de drak lidkøb. Peder Nielsen svor, at han ikke havde fået 1 sk i udbetaling

(75)

** Søren Rasmussen i Stade. navng vidner, at Anders Laursen i Krogen i vester Brønderslev i langsommelig tid har ligget på sin sygeseng, kvæg og kreatur døde, og han har stor misvækst på hans korn, desuden er hans hus og formue brændt ved en ulykkelig ildebrand, og endvidere er han udvist af gården, så han er derover så forarmet, at han ikke kan rette for sig til husbonden eller KM skat

** på Peder Galskøts vegne. Jens Hansen i Hjelmsted lod læse en dom af Viborg landstings 14/8 1650, hvori de blev forligt således, at Jens Hansen skulle have sin udvurderede hest igen mod at betale Peder Galskøt 6 sld

** Jens Hansen i Hjelmsted stævner Peder Galskøt i Kornumgård for at tage syn på hvilken skade, han har lidt på avl og bjergning, for Peder Galskøt mod et landstings forlig forholder ham hans hest. Peder Galskøt er i Viborg i øvrighedens bestilling. opsat 8 dage

(76)

** på Henrik Belows vegne stævnes Christen Tøgersen i Sterups øster mølle for dom angående 5 dlr rest stedsmål af møllen samt 3 tdr mel mølleskyld, som han ikke mener, han bør betale, da møllen er ubrugelig, hvortil ridefogden svarede, at han fæstede møllen på de vilkår, at han fra Jul til Skt Volborgdag skulle betale en trediedel. dom: at betale inden 15 dage

** på Erik Juels vegne. navng beretter, at de var taget til at gøre udlæg hos navng Ålborg slots tjenere for rest landgilde, men der var intet at få på grund af åringers misvækst og kvægets frafald. fortegn

(77)

1/5 1651.

** Jens Jensen i Sterup et vidne. navng vidner, at han og Christen Andersen sst på grund af forgangen åringers misvækst og kvægets frafald er så forarmede, at de ikke kan udlægge skyld og landgilde

(78)

** Søren Laursen på Holden et vidne. samme vidner et lignende vidne

** på Henrik Belows vegne. syn på det gadehus ved Hulvejen i Sterups krat, som Anders .... iboede

** på Henrik Belows vegne. navng vidner om ødegods under Åstrup len. fortegn

** Peder Tomsen Galskøt i Kornumgård 3.ting forbød han Anders Laursen i Krogen i vester Brønderslev at så i gårdsjorden, da han er fradømt sit fæste

** Tomas Tomsen i Hallund på egne og medtjeneres vegne et vidne. navng vidner, at han Laurs Nielsen sst og nør Christen Nielsen sst på grund af misvækst og kvægets frafald er så forarmede, at de ikke kan udlægge skyld og landgilde

(79)

** Niels Jensen i Hellum på husbonds tjener Johanne Jensdatter på Kraghede hendes vegne et vidne. navng vurderer boet efter hendes sl husbond Mogens Simonsen, der boede og døde på Kraghede. først udvurderede de hendes fædrene arv, som stod i boet, (opregn) men boet kunne ikke strække dertil. Laurs Christensen i øster Brønderslev tog det under værgemål

** Peder Nielsen i Hebelstrup et vidne. Peder Nielsen i Hollensted var hans hjemmel til 2 grå stude, som Jens Madsen i Hvilshøj har til sin plov og til andre 4 stude

** de gav Eskild Laursen i Hvilshøj varsel for dele for 9 rigsort for græsning for 9 nød

(80)

** Peder Jensen i Nørgård 3.ting Jens og Niels Sørensen i vester Brønderslev hver for 3 sld forlov til Laurs Olufsen i Damsgård

** Jens Mikkelsen i Ågård på ridefogden på Børglumkloster Hans Rasmussen hans vegne lod læse en seddel, hvori han påminder de soldater, der sidste år var under kompagniet, at aflevere deres geværer med mere, som de har beholdt, og han påmindede bønderne, som havde soldaterne i lægd, at fremskaffe geværerne, såfremt de ikke derfor vil stå til rette

** Anders Pedersen i Jerslev på husbonds vegne stævner alle navng Kølskegårds tjenere for dom angående deres rest 1647-48-49-50. fortegn. dom: at betale inden 15 dage

(81)

9/5 1651.

** Laurs Jensen i Jerslev et vidne. navng vidner, at på grund af misvækst og kvægs frafald er Søren Pedersen Laurs Jensen og Niels ---- i Jerslev blevet så øde og forarmede, at de kun kan give en trediepart landgilde

** Christen Pedersen Smed i Ørum et vidne. navng vidner, at han efter Skt Volborgdag 1650 fæstede en øde bolig i Ørum, Søren Tomsen iboede, så han fik hun halv sæd og kan kun betale halv landgilde. opregn 

(82)

** Jens Sørensen i Jerslev et vidne. navng vidner om ødegods under Sejlstrup. fortegn

** på Steen Billes vegne stævnes Oluf Nielsen i Vandkrog for dom angående 6 rdl stedsmålspenge af en bolig i sdr Saltum, han fæstede. opsat 6 uger

** Laurs Tomsen i Hvilshøj på Niels Tomsens vegne i Vestergård sst. navng vidner om hvad, Niels Tomsen i Hvilshøj hans søn Tomas Nielsen, som boer i Kærsgård i vester Hassing, arvede efter hans sl mor, og hvor meget Niels Tomsen har givet ham deraf. opregn

(83)

** Peder Jensen i Nørgård lod fordele Jens og Niels Sørensen i Krogen i vester Brønderslev hver for 3 sld, som han har betalt for dem til Laurs Olufsen, som boede i Damsgård

** Jens Nielsen i Lyngdrup på husbonds tjener Søren Svendsens vegne i Allerup. syn på hans sår og skade

** Jens Nielsen på Søren Svendsens vegne. Søren Svendsen beskyldte Christen Svendsen i Skovgård, for han slog ham i hans egen gård

** på Falk Giøes vegne stævnes Christen Nielsen i Jerslev og hustru Mette Christensdatter for dom, for de har taget noget korn på Jerslev mark, som tilhørte Falk Giøe, og han mener, de bør straffes for tyveri. opsat 6 uger

(84)

** på Falk Giøes vegne Stævnes Peder Nielsen i Jerslev, som tilforn boede i Hellumlund, for dom, da han har fæstet det boel i Jerslev, Christen Nielsen iboede og lovet 10 dlr til stedsmål. opsat 6 uger

** Jens Sørensen i Jerslev. navng vidner om ødegods under Sejlstrup. fortegn

** Jens Sørensen i Jerslev et vidne. samme vidner om ødegods under Sejlstrup. fortegn

** på Erik Juels vegne ----

(85)

15/5 1651.

** Christen Andersen i Lunken 3.ting Christen Tomsen på Sønderhede for 1 rdl, som var hans sl fars gæld

** Jens Nielsen i Lyngdrup på husbonds vegne. Laurs Pedersen i Allerup og Jens Jørgensen sst er forligt om deres tvist og uenighed

** på Henrik Belows vegne stævnes Amdi Smed hos Peder Andersen i Hellum for dom angående hans tyveri efter en misdæders bekendelse på Hundslund birketing 12/4 1651, og som blev henrettet der, om Amdi Smed ikke bør pågribes og straffes og hans boeslod at være forbrudt til husbonden. ingen mødt. opsat 4 uger

** på Henrik Belows vegne 3.ting Jens Hansen i Hjelmsted for rest landgilde og rytterskat

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Laurs Christensen Skrædder i vester Brønderslev for dom angående brøstfældigheden på hus og bygning på det værsted, han iboede og uden lovlig opsigelse drog fra. opsat 1 måned

(86)

** Niels Christensen i Ågård på hr Peder Andersen i øster Brønderslev præstegård hans vegne lod fordele Niels Madsens hustru i Hjelmsted Anne Jensdatter og Anders Madsen sst for præstens tiende

** Christen Hansen i Torsmark stævner Mads Povlsen i Brønderslev for at tage syn på sår og skade, han har gjort Villads Tomsen sst og på hans døre og andet

** Christen Christensen i Allerup. navng vidner, at han på grund af misvækst og kvægs død er så forarmet, at han kun kan betale den tredie part skyld og landgilde 1650

** Henrik Hansen i nør Saltum med 6 ugers opsættelse stævner Christen Jensen i Stavad for dom angående 6 rdl rest på foderleje af 10 øksne, han lod stalde på Bratskov om vinteren 1649, da Henrik Hansen tjente der som ridefoged. Christen Jensens brev fremlægges. regnskab over denne sags bekostning fremlægges. dom: at betale inden 15 dage eller have indvisning

(88)

** på Erik Juels vegne stævnes Mette Pedersdatter i Ågård for dom, for hun har ladet sin anpart af Ågård forfalde iflg tingsvidne 3/4 1651. dom: hun har forbrudt sit fæste

** på Erik Juels vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Mette Pedersdatter i Ågård for dom, for hun har ladet sit hus forfalde iflg tingsvidne 3/4 1651, som fremlægges. dom: hun bør betale brøstfældigheden inden 15 dage

(89)

22/5 1651.

** på Sofie Brahes vegne. Christen Tomsen på Sønderhede vidnede, at Christen Andersen i Lunken i 3 år såede i det boels jord, som sl Tomas Andersen havde i fæste. Christen Andersen svarede, at han havde betalt derfor og havde det i minde. Christen Andersen i Lunken og hans hustru Maren Ibsdatter stævnes

(90)

** Christen Andersen i Lunken lod fordele Christen Tomsen på Sønderhede for 1 rdl, som han havde lovet ham på hans sl far Tomas Andersens gæld

** Anders Pedersen i Jerslev på Christen Andersen på Kølskegård hans vegne. syn på Christen Andersen, Kølskegårds ladegårdsfoged, hans sår

** Anders Pedersen på Christen Andersens vegne. Matias Baltsersen i Mølholm og andre navng vidner, at de var på Kølskegårds mark for at så byg, da bad Christen Andersen Anders Povlsen i Vandkrog om at harve en ager, men han ville kun harve det halve, hvorover de kom i tvist, og Anders Povlsen overfaldt Christen Andersen med en kniv, uden denne gav nogen årsag dertil

** Niels i Ågård på Peder Andersen i øster Brønderslev præstegård hans vegne stævner og gav varsel Jens Christensen i Hallund for 3.ting for præstens tiende 1650

** på Falk Giøes vegne stævnes Mads Christensen i Vrensted og Maren Jensdatter sst for dom angående deres bøder for at have avlet barn udenfor ægteskab. Mads Pedersen mødte og fremlagde Peder Galskøts stedsmålsseddel på Steen Billes vegne, dateret 25/10 1650

(91)

** Mads Jensen i Vestermark stævner Tomas Smed i Underåre Niels Pedersen sst og Christen Christensen sst for dom angående hver sin anpart af 25 rdl, de har udlovet for Niels Degn forrige degn i Serreslev for lejermålsbøder. opsat 6 uger

** Mads Jensen i Vestermark stævner Laurs Jensen på Kraghede for at tage syn på nogle tørv, der er gravet i Jens Laursens mark

** på Henrik Belows vegne fordeles Jens Hansen i Hjelmsted for rest landgilde og skat

** Jens Mikkelsen i Vrågård på hans tjenestepige Kirsten Christensdatter, født i Dårbakken, hendes vegne stævner Christen Christensen i Ovstrup for dom, da han er hendes ældste bror og værge, om han ikke bør fremlægge registrering og skiftebrev på hendes arv og som værge svare hende til samme arvelod. han svarer, at han vil bevise, hvad der fandtes efter hendes forældre. opsat 14 dage     

** på Falk Giøes vegne. navng vidner om ødegods på Børglumkloster len. fortegn

(92)

** samme vidner om ødegårde boel og halvgårde under Børglumkloster len. fortegn

** samme vidner om øde gadehuse på Børglumkloster len. fortegn

** på Falk Giøes vegne 3.ting forbydes navng og menige enker under Børglumkloster len at pløje eller så i deres jord, uden de kan havde det i minde. fortegn

** på Erik Juels vegne med 6 ugers opsættelse stævnes navng Ålborg slots tjenere for dom angående rest stedsmål. fortegn. dom: at betale inden 15 dage

(93)

** Peder Jensen i Nørgård herredsfoged mod den indvisningsdom, Laurs Olufsen vesten Klæstrup begærede over ham for 6 sld, som han har lovet ham på Jens og Niels Sørensen i vester Brønderslev i Krogen deres vegne, da tilbød han Laurs Olufsen et delebrev over dem hver for 3 sld, hvilket denne afslog, da det ikke er efter loven, og delen er indstævnet for overdommerne

** Laurs Olufsen vesten Klæstrup med 6 ugers opsættelse stævner Peder Jensen i Nørgård herredsfoged for dom angående 6 sld iflg hans brev, som fremlægges, hvori han har godsagt for Jens og Niels Sørensen i Krogen i vester Brønderslev. Peder Jensen fremlægger delebrev over dem. dom: Peder Jensen bør betale inden 15 dage

(94)

** Christen Mørk i Grindsted stævner Christen Christensen sst for spørgsmål og gav ham varsel for dele

** Mads Jensen i Vestermark med 6 ugers opsættelse på husbonds tjener Sidsel Jensdatter, der tjener i Søndergård i Holt, hendes vegne stævner sl Anders Pedersens hustru i Hjermeslev Dorete og hendes børn og sl Anders Pedersens børn Peder Andersen og Maren Andersdatter for dom angående 200 rdl hendes fædrene arv, som sl Anders Pedersen som hendes værge havde under værgemål. dom 19/9 1650 fremlægges. dom: de bør betale Sidsel Jensdatter inden 15 dage

(95)

29/5 1651.

** på Henrik Belows vegne. navng, stævnet med landstings stævning, vidner, at Amdi Smed i Hellum bruger af det boelsjord i Hellum, Peder Andersen har fæstet, men de ved ikke hvor meget 

** på Henrik Belows vegne stævnes Peder Andersen i Hellum og Amdi Smed sst for dom, da Amdi Smed bruger af den boelsjord i Hellum, Peder Andersen har fæstet, om Peder Andersen ikke derved har forbrudt sit fæste, hvortil Peder Andersen svarede, at Amdi Smed har hans barn til ægte og har bygget en smedje på grandegaden, og han har sået noget til halvs med ham, da han ikke selv kan overkomme det, til at rette med af boligen til husbonden, men ridefogden mener ikke, hans løse ord kan befri ham. opsat 6 uger

(96)

** Karl Pedersen på Niels Laursen i Skisby, kirkeværge til Skt Olai kirke i Hjørring, hans vegne stævner Søren Jensen i Svennum Jens Pedersen og Anders Jensen sst for dom angående deres rest smørskyld. de vil bevise, den er betalt. opsat 14 dage

** på Henrik Belows vegne 3.ting navng for drengeskat

** på Falk Giøes vegne. syn på tørv, der er gravet i Jens Laursens eng på Kraghede af Laurs Jensen sst

(97)

** på Falk Giøes vegne blev Laurs Jensen på Kraghede spurgt, om han havde gravet eller lade grave omtalte tørv sønden for det gamle dige mellem Jens Laursens og hans mark, hvortil han svarede, at han ville forhøre sig derom til i dag 8 dage

** på Falk Giøes vegne 3.ting Simon Jensen i Vrensted for 3 mk faldsmål, da hans hustru er delt for sin anpart af det, hendes sl bror Christen Sørensen havde udlovet til leje af border på Vrensted mark

** Tomas Svendsen i Brønderslev på Peder Andersen i øster Brønderslev præstegård hans vegne lod fordele Jens Christensen i Hallund for rest præstens tiende

** på Henrik Belows vegne. navng vidner om hvilke gårde i Vrensted Hellevad øster Brønderslev Tolstrup, der har rytterhold, er udlagt til ryttergårde eller er øde. fortegn

(98)

5/6 1651.

** Niels Bertelsen i Jerslev på søn Bertel Nielsen, som er rejst af landet og er i København, hans vegne æskede og fik et fuldt stokkenævn af 24 navng dannemænd, (fortegn) som svarede, at han var født i Jerslev sogn af Niels Bertelsen og sl Maren Offersdatter, og han har opført og skikket sig kristeligt og vel

(99)

** på Henrik Ramels vegne stævnes hans navng tjenere for dom angående deres rest landgilde 1649-50 samt lånekorn. fortegn. opsat 6 uger

** på Henrik Ramels vegne stævnes ovennævnte mænd for dom på deres fæste, da de efterstår med landgilde 1649-50. opsat 6 uger

(100)

** Laurs Nielsen i vester Brønderslev på husbonds tjenere Anders Jensen Søren Jensen og Jens Pedersen i Svennum deres vegne. Johanne Pedersdatter i Svennum Anne Laursdatter og Maren Nielsdatter sst vidnede, at ovennævnte mænd ydede deres smørskyld 1649-50 til Christen Christensen i Gårestrup og Laurs Nielsen i Vellingshøj, kirkeværger til Skt Olai sogn i Hjørring. opregn

** på Jacob Grubbes vegne. syn på et lukke omkring en eng, der støder til Hallund fælled og ligger til Klokkerholms mølle, om lukket kan være granderne til skade 

** på Jacob Grubbes vegne. syn på Kirsten Jensdatter i Hallund hendes søn Christen Pedersen hans sår og skade

(101)

** Peder Nielsen i Hebelstrup på egne og Christen Andersen, ladefoged på Kølskegård, hans vegne. navng vidner, at de var nærværende på Kølskegårds mark, da Anders Bødker i Vandkrog overfaldt Christen Andersen ladefoged og sårede ham med knivstik, så han var så trælbåret, at han ikke kunne bære sig selv, men måtte føres og ages derfra som et dødt menneske 

** på Henrik Belows fordeles navng i Jerslev sogn for drengeskat

** på Falk Giøes vegne fordeles Simon Jensen i Vrensted for 3 mk faldsmål, da hans hustru er delt for hendes anpart af hendes sl bror Christen Sørensens udlovede leje af border på Vrensted mark

12/6 1651.

** på Christen Skeels vegne et vidne. navng i Manne og Filholm, som mindes mange år, vidner at så længe har 2 atten favn enge i Viumskrog ligget til Vestergård i Filholm uden leje og upåklaget

(102)

** Christen Jensen i Trøgdrup på Hans Sørensen borgmester i Ålborg hans vegne. syn på gods i Hellevad og Ørum sogn, som tilforn har ligget under Ålborg slot, for hvad det vil koste at opbygge og reparere brøstfældigheden. fortegn

** Mogens Villadsen i Ørum fremlagde og lod læse og påskrive et brev med 4 segl, som indeholder at han Karen Simonsdatter i Ørum og hendes søn Simon Christensen er forligt om deres trætte, ved hjælp af hendes bror Simon Pedersen på Kraghede, således, at han skal give Karen Christensdatter 7 sld og 1 td havre

(103)

** på Henrik Belows vegne tilbydes Jens Hansen i Hjelmsted at indløse det gods, som er udvurderet af hans bo iflg en deledom. han lover at indløse det inden 14 dage 

** på Henrik Belows vegne fremlægges en fortegnelse over de mænd og drenge, som Mogens på Rosbak har angivet, at lægdsmændene Jens Hansen i Hjelmsted og Steffen Pedersen i Kalum har udelukket af mandtallet i Serreslev sogn. fortegn

** på Henrik Belows vegne stævnes Mogens Laursen på Rosbak for at være sine ord gestendig om de mænd i Serreslev sogn, som er udelukket af mandtallet, samt Jens Hansen i Hjelmsted og Steffen Pedersen i Kalum for svar. Mogens Laursen er ikke mødt. opsat 4 uger

(104)

** på Jacob Grubbe og sl Mogens Kåses børn deres vegne stævnes Christen Laursen i Klokkerholms mølle for dom angående et lukke om en eng, der ligger til møllen og som støder op til Hallund fælled. opsat 14 dage

** Peder Nielsen i Hebelstrup på hans ladegårdsfoged Christen Andersen hans vegne stævner Anders Povlsen i Vandkrog for dom angående sårmålsbøder for knivslag mod Christen Andersen, om han ikke bør betale efter loven samt badskærløn og den skade, Peder Nielsen selv har lidt. opsat 4 uger

** Gregers Mørk i øster Brønderslev med 6 ugers opsættelse stævner Peder Nielsen i Hebelstrup for dom angående 46 sld iflg brev, som fremlægges. Peder Nielsen tilbød at betale med varer, hvorfor vurderingsmænd blev udtaget til at vurdere 2 øksne, som blev vurderet til 43 sld. dom: da der er gjort fyldest for 43 sld foruden 4 sld, som tidligere er betalt, kan der ikke dømmes indvisning

(105)

19/6 1651.

** Niels Hansen i Kornum forbød Mogens Andersen i vester Brønderslev og hans hustru Karen, da han er berygtet for tyveri, at komme i hans hus på hans ager nat eller dag, såfremt de ikke vil pågribes

(106)

** Christen Ibsen i øster Brønderslev på Niels Dal i vester Linderup hans vegne lod fordele et kvindfolk Johanne Andersdatter, som holder til i Vesterboel i Linderup, for hun ikke møder til den tjeneste, hun har tilsagt ham

** på Falk Giøes vegne tilsiges de Børglumkloster tjenere, som giver smørskyld, at de skal give 6 mk for hvert pund smør inden Skt Hans

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Søren Sørensen i Filholm for forbud til ham og andre mod at befatte sig med de enge i Viumskrog i Hjermeslev kær, som er rebet til Hjermeslevgård og byen, og som han har købt af Steen Bille. på Christen Skeels vegne fremlægges et tingsvidne 12/6 1651. opsat 6 uger

** på Gregers Krabbes vegne. syn på det udlagte gods, som tilforn lå under Sejlstrup len, for at taksere husenes brøstfældighed. fortegn

(107)

** på Korfits Ulfelds vegne. syn på det gods under Ålborg sot len, som er udlagt til ham, for at vurdere brøstfældigheden. fortegn

** på Ide Skeels vegne. syn på hendes tjener Kirsten Christensdatter, der tjener i Vrågård, hendes sår, som hun fik i Bertel Smeds hus i lille Rævbak

(108)

** Niels Mørk i Kalum et vidne. syn hos navng i Serreslev sogn, hvorledes deres bygninger er ved magt, og vurdere brøstfældigheden

** Jens Nielsen i Lyngdrup et vidne. vurdering 4/6 af boet efter sl Maren Laursdatter, der boede og døde i Lyngdrup. opregn. vurderet til 81 dlr. Jens Nielsens bekostning på hans mors begravelse 1650 fremlægges, blandt andet begravelse i kirken. i alt 91 dlr. følgende stævnes til skifte Niels Christensen i Hassinggård Christen Pedersen i Horsens Tomas Pedersen sst Maren Pedersdatter sst Christen Jensen i Laden Anne Pedersdatter i Vodskov Maren Jensdatter i Ugerhaldne Jens Jensen i Åstrup Karen Pedersdatter i vester Brønderslev Søren Andersen i vester Brønderslev med hans hustru Karen Pedersdatter. desuden var stævnet ved Viborg landsting Else Pedersdatter

(110)

** på Falk Giøes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Peder Nielsen i Jerslev, tilforn i Hellumlund, for dom angående stedsmål af det boel i Jerslev, Christen Nielsen påboede. dom: at betale inden 15 dage

** på Falk Giøes vegne stævnes Christen Nielsen i Jerslev og hans hustru Mette Christensdatter for dom, for de har taget noget korn på Jerslev mark, som tilhørte ham. tingsvidne 6/2 1651 fremlægges. dom: da sagen er ærerørig, skal den for tilbørlig dommer

(111)

26/6 1651.

** på Henrik Belows vegne. Anders Pedersen i Jerslev og andre navng vidner om de boel i Jerslev sogn, hvoraf mændene er ugedagstjenere til Ås. fortegn 

** på Jørgen Kruses vegne. navng, stævnet med landstings stævning og som mindes mange år, vidner, at så længe var alle de enge i Viumskrog rebet og delt til Hjermeslevgård og Hjermeslev by

(112)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Søren Sørensen i Filholm for forbud til ham og andre mod at bruge omtalte enge i Viumskrog, som er rebet til Hjermeslevgård og byen. Christen Skeels svar var som tilforn. opsat 5 uger

** Peder Jensen i Bjerget 3.ting Kirsten Tomsdatter i Ravnsholt for 3 mk faldsmål

** på Jørgen Kruse Erik Juel og Tomas Kås deres vegne tilbød 3.ting frøgæld for korn, der ulovligt kan være sået i deres tjeneres jord samt forbød dem at borttage afgrøden

** Niels Christensen i Ågård på Morten Kjærulf i Ravnstrup hans vegne 3.ting en dreng Niels Mortensen, som har lovet ham sin tjeneste

(113)

** Anders Pedersen i Jerslev et vidne. Niels Christensen i Ågård lod læse en landstings opsættelse angående det øg, som blev frataget Otte Jensen i Hallund og skal tilhøre Anne Nielsdatter på Tveden, og hvori Anders Pedersen med flere stævnes

** Jørgen Jensen i Gerndrup på Anders Povlsens vegne i Lindet stævner øster Brønderslev sognemænd for forbud mod at indføre deres korn, før det bliver talt. opsat 8 dage

** Karl Pedersen med 6 ugers opsættelse på Henrik Belows tjener Niels Laursen i Skisby, kirkeværge til Skt Olai kirke i Hjørring, hans vegne stævner Søren Jensen i Svennum Jens Pedersen og Anders Jensen sst for dom angående deres smørskyld som ting 29/5. regnskab over ydelse af deres smørskyld fremlægges. Søren Jensen fremlægger tingsvidne 5/6 1651 og skriftligt svar. dom: da de sigtes for ikke at have betalt deres smørskyld, bør de betale inden 15 dage

(114)

** på Henrik Belows vegne med 14 dages opsættelse angående nogle klagemål, Mogens Laursen på Rosbak har gjort, at lægdsmændene i Serreslev sogn skal have udeladt en del af mændene af mandtallet, da fremkom Mogens Laursen for retten og berettede, at hans klagemål skyldtes hans vanvittighed og misforstand formedelst dårlige rådgivere

(115)

** Søren Rasmussen i Stade et vidne. syn på brøstfældigheden på Serreslev kirke

** på Iver Krabbes vegne fordeles navng for rest oldengæld. fortegn

** Christen Christensen i Ålborg på husbonds tjeners vegne. Maren Christensdatter i lille Rævbak vidnede, at hun var tilstede i Bertel Nielsens hus sst, da Christen Jensen på Sønderhede var i bordag med Kirsten Christensdatter, der tjener i Vrågård, og han slog hende med næverne. Bertel Nielsen vidnede, det skete i hans fraværelse uden hans minde og vilje. Christen Christensen lyste et fuldt husfred over Christen Jensen

(116)

** Anders Pedersen i Jerslev på husbonds vegne forbød alle Kølskegårds tjenere i Hellum og Hallund sogn eller hvem som helst, som mod forbud har ført sæd i hans husbonds tjeneres jord, at føre afgrøden deraf, og han tilbød i dag 3.ting frøgæld

3/7 1651.

** Niels Christensen i Ågård et vidne, at han lod stævne alle navng Ålborg slotstjenere for vidne og spørgsmål, om de havde noget at påklage ham, om han som delefoged havde forurettet dem etc, og han begærede deres svar, hvorefter navng tjenere fremkom (fortegn) og berettede, at han havde været dem behjælpelig i den dyre og onde tid med afkortning og behandlet dem redeligt forsvaret dem på tinge, og de på ingen måde er blevet forurettet etc

(118)

** Niels Christensen i Ågård på Morten Kjærulf i Ravnstrup hans vegne lod lydeligt fordele en dreng Niels Mortensen, født i Vrensted, som har lovet ham sin tjeneste

** Christen Christensen i Ålborg med 6 ugers opsættelse på Kirsten Christensdatter, der tjener i Vrågård, hendes vegne stævner Christen Christensen i Ovstrup for dom som ting 22/5. han svarede, at da han er hans søsters værge, vedkommer det ikke andre at påtale, men når hun får anden værge, vil han gøre regnskab for, hvor hendes arv er blevet af (dom ikke indført)

(119)

** på Ide Skeels vegne forbydes Peder Nielsen i Snukken Povl i Kner at hugge eller lade hugge i sdr Vrå skov, undtagen det sker med hendes minde, og heller ikke inddrive deres kvæg over mark og sogneskel og ind i Torslev sogn på steder, de ingen rettighed har til

** Jens Andersen Leger i vester Brønderslev et vidne. Anne og Maren Christensdatter i vester Brønderslev vedgik deres bekendelse, som de havde gjort i godtfolks overværelse sst og som er læst inden tinge, hvori de bekender, at de på Jens Dal i Jerslev hans tilskyndelse om natten havde stjålet en del fra Jens Andersen i vester Brønderslev, som de gav hans kone Maren Knudsdatter, som lovede, de skulle ingen skade lide. Anne Christensdatter bekender hvad hun stjal, og til hvem hun solgte kosterne, og de var alle klar over, det var stjålet. Maren Christensdatter bekender hvad hun stjal og til hvem, hun solgte, og de var klar over, tingene var stjålet. følgende stævnes: Jens Dal i Jerslev og Knud Jensen sst og deres hustruer Maren Laursdatter og Maren Knudsdatter Laurs Skrædder i vester Brønderslev og hans hustru Ellen Andersdatter Christen Mikkelsen sst og hans hustru Mette Mortensdatter Eske Skrædder Jens Andersen i præstegården og hans hustru Maren Jacobsdatter Maren Tomsdatter i Krogen Simon Sørensen i Oddersgårds mølle og hans hustru

(121)

** ridefogderne på Jørgen Kruse og Falk Giøe deres vegne gav tilkende, at da der var tvist mellem deres tjenere, nemlig de mænd, som har boet i en af Jørgen Kruses gårde i Stenum, Christen Pedersen og Laurs Iversen påboede, og Linderup bymænds tjenere til Falk Giøe angående enge i Ulkær, da har godsejerne samtykket, at uvillige dannemænd skal sætte skel imellem dem med grøft og kast

** Jens Andersen Leger i vester Brønderslev. Anne og Maren Christensdatter i vester Brønderslev, som er berygtede for tyveri, som de selv har bekendt, indvilgede i at rømme Vendsyssel inden 14 dage, for at de ikke skal straffes på deres hals, og deres mor Maren Jensdatter sst forpligtede sig til ikke at huse sine døtre efter 14 dage, da hun ellers selv må rømme Vendsyssel

(122)

** Jens Andersen Leger i Brønderslev et vidne. Tomas Nielsen ved Kæret i vester Brønderslev vidnede, at Jens Christensen Dal i Jerslev kom til ham, at dersom han havde købt nogle varer af Anne og Maren Christensdatter i Brønderslev, som de havde stjålet fra Jens Andersen, da ville han betale dem, da svarede hans hustru Helle Eriksdatter, at Jens Andersen ville have sine klæder igen. Jens Dal svor, at han aldrig havde sagt det 

** på Ide Skeels vegne stævnes Kirsten Tomsdatter i Ravnsholt og Mogens Jensen på Vrangdrup for dom angående deres rest. dom: de bør betale inden 15 dage

(123)

** på Christen Skeels vegne stævnes Peder Jensen i Hjermeslev og andre navng Hjermeslev mænd samt Jørgen Kruse for vidne vedkendelse og dom angående nogle enge i Viumskrog i Hjermeslev kær, som skal ligge til hans gods i Filholm og Tømmerby. Christen Hansen i Torsmark på husbonds vegne mente, at der ikke burde udstedes vidne og vedkendelse på de enge, han havde købt af Steen Bille, før han blev stævnet. opsat 4 uger

** Christen Madsen i Vollerup. navng vidner, at de stykker agerjord i Tise mark som ligger til Em kirke, de lå øde forgangen år, så der ikke kan fåes afgift deraf

(124)

** på Lene Ruds vegne 3.ting navng for deres rest til husbonden

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Lene Ruds tjener Gregers Mørk sst hans vegne tilbød Peder Nielsen i Hebelstrup samt navng vurderingsmænd det, de tilvurderede ham 12/6 fra Peder Nielsen, når de vil betale ham det, skadesløsbrevet lyder på, og han vil ikke nøjes med vurderingen, hvortil navng vurderingsmænd svarede, at når han havde annammet godset, mente de ikke at skulle svare ham videre dertil

** på Falk Giøes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Tomas Smed i Underåre med flere som ting 22/5. rest fremlægges, at de indstævnede har udlovet 25 rdl på Niels Sørensen Degns vegne i Kalum for hans lejermål med Anne Christensdatter i Serreslev, skønt han er gift. deres svar fremlægges, at de aldrig er blevet begæret noget løfte for Niels Degn, og da de blev spurgt, om de ville nægte, at de lovede og godsagde for pengene til husbonden, svor de ligesom deres svar. dom: da de ikke nægter at have godsagt for beløbet, bør de betale inden 15 dage

(125)

** på Falk Giøes vegne. syn på brøstfældigheden på hus og bygning af den gård i Vrå, Niels Jensen fradrog

(126)

10/7 1651.

** på Lene Ruds vegne fordeles navng tjenere for rest. fortegn

** Christen Hansen i Torsmark på husbonds tjenere i vester Brønderslev deres vegne og Laurs Nielsen i Brønderslev på sine husbonds tjenere sst deres vegne stævner Christen Mikkelsen i Brønderslev og hans hustru Ellen Andersdatter Maren Tomsdatter i Krogen Niels Andersen og hans hustru Anne Christensdatter Jens Andersen i Præstegården og Eske Skrædder sst for dom, da de skal have fået og købt noget gods, som er stjålet fra deres husbonds tjenere, og de bør skaffe varerne tilstede igen. opsat 6 uger

** Christen Hansen i Torsmark på husbonds tjener Jens Andersen i Brønderslev hans vegne stævner Jens Dal i Jerslev for dom for at skaffe ham de klæder igen, som Jens Dal skal have fået og som er stjålet fra Jens Andersen. opsat 6 uger 

(127)

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård forbød Søren Ibsen i Hvilshøj med andre navng at indføre deres korn, før det bliver talt

** Christen Christensen i Ålborg på husbonds tjener Kirsten Tomsdatter i Ravnsholt hendes vegne forbød Tomas Pedersen sst at fjerne eller lade tage noget af hendes og hendes børns bo under rans forfølgelse

** Tomas Sørensen i Hellum. Laurs Andersen i Stisborg vidnede, at da han kom kørende fra Hellum, da kom Anne Nielsdatter, Tomas Sørensens hustru sst, løbende mod ham, og Helle Laursens hustru sst Anne Laursdatter opløb hende og slog hende

** på Hans Billes vegne. syn på Tomas Sørens hustru i Hellum Anne Nielsdatter

(128)

** Tomas Sørensen i Hellum stævner Helle Laursen sst og hans hustru Anne Laursdatter for dom angående sår og skade, hun gjorde hans hustru Anne Nielsdatter, om de ikke bør betale bøden derfor. opsat 6 uger

** på Jens Bilds vegne stævnes Jens Sørensen i Stenum for dom angående noget jord liggende på Stenum mark til Em kirke, som han har tilsået, skønt hans husbond har det i fæste, hvorfor afgrøden bør følge denne, og Jens Sørensen må vise hjemmel dertil eller lide tiltale og stå til rette. opsat 6 uger

** Peder Jensen i Nørgård på husbond Henrik Belows vegne tilsagde alle KM og kronens tjenere at møde på Åstrup for at gøre rigtighed for de soldater, som de har i deres lægd

** Anders Pedersen i Jerslev på Hollensted mænds vegne. Laurs Mikkelsen i Hollensted vidnede, at Jens Andersen ved Hollensted med sit kvæg lader neddrive Hollensted mænds diger og inddrive i deres korn på de øde border på Hollensted mark

(129)

** Anders Pedersen i Jerslev på husbonds vegne og Niels Christensen i Ågård på egne vegne gav tilkende, at de var forligt om deres tvist og uenighed om et brunstjernet øg, som blev taget fra Otte Jensen i Hallund, således at det skal følge Anders Pedersen på husbonds vegne og det rødblissede, som Otte Jensen udlagde, skal følge Niels Christensen

** på Steen Billes vegne. Sidsel Mortensdatter i Bastrupdal vidnede, at der kom en karl, som hed Niels, fra Sæby til Bastrupdal, og hun beskyldte ham for hendes barnefar. Anne Jensdatter, som tjente i Burholt beskyldte Anders Nielsen, som tjener i Hvilshøj, for hendes barnefar

(130)

** på Ide Skeels vegne. 11 navng herredsnævninge var tilkrævet at gøre deres ed og tov over Christen Jensen på Sønderhede for husfred, han skal have gjort Kirsten Christensdatter, som tjener i Ågård, i Bertel Nielsens hus i lille Rævbak. han svor, at han intet gjorde Bertel Nielsen eller nogen af hans og fremæskede Kirsten Christensdatter, om hun ville sigte ham. nævningene svor kan kvit for husfred

** Helle Christensen i Em 3.ting Christen Jensen i Kalum for 6 skp byg

** Mads Jensen i Vestermark på husbonds tjeners vegne stævner Christen Nielsen i Vrensted i Laurs Klemendsens gård for dom, for han har lovet at underholde et af hans børn en tid lang, men ikke efterkommet. desuden stævnes Laurs NN for en vogn, han lånte af Christoffer Tomsen og ikke leverede tilbage. opsat 6 uger

(131)

17/7 1651.

** Christen Ibsen, foged på Vrå, med 6 ugers opsættelse stævner hr Peder Andersen sognepræst i øster Brønderslev for dom angående en sum penge, som han er forlover for til Christen Steensen borgmester i Roskilde på Lave Pedersens vegne, som skulle betales til påske 1646, og som nu beløber sig til 361 dlr. Lave Pedersen, født i Grensten i Middelsom herred, hans gældsbrev fremlægges, for hvilket Peder Andersen student, født i Randers, er forlover, dateret 19/6 1645 København. regnskab over gælden med rentetilskrivning fremlægges. Peder Andersens brev til Christen Steensen fremlægges, hvori Peder Andersen skriver, at han ikke har rede penge og ikke ejer synderligt og mener, at det er synd, at han skal betale en gæld, hvoraf han intet har fået. Christen Steensens fuldmagt til hans bror Povl Steensen fremlægges. Povl Steensens fuldmagt til Christen Ibsen og hans indlæg fremlægges. Peder Andersens indlæg fremlægges. Christen Steensens brev fremlægges. Peder Andersens fuldmagt til Søren Rasmussen i Stade fremlægges (dom ikke indført)

(136)

** på Henrik Ramels vegne med 6 ugers opsættelse stævnes hans navng tjenere for dom angående deres rest som ting 5/6. fortegn. dom: at betale inden 15 dage

(137)

** på Henrik Ramels vegne med 6 ugers opsættelse stævnes hans tjenere for dom på deres fæste som ting 5/6. dom: de har forbrudt deres fæste

(138)

** Christen Hansen i Torsmark på Jens Andersens vegne i vester Brønderslev. navng, stævnet med landstings stævning, vidner, at de har hørt rygte om, at Jens Dal i Jerslev skulle have fået de klæder, som blev stjålet fra Niels Svendsen Degn i Jerslev forgangen år, og de havde også hørt rygte, at han havde fået de klæder, der blev stjålet fra Jens Andersen i vester Brønderslev, både før pigerne bekendte det og efter. Jens Dal svor, at han ikke fik de klæder, de vidnede om og mente, det burde bevises

** Anders Pedersen i Jerslev på Helle Laursens vegne i Hellum. syn på hans hustru Anne Laursdatters sår. Tomas Sørensen sst stævnes

** på Johanne Kåses vegne. syn på nogle engskifter i hendes eng, hvorledes de er slået og revet

(139)

** på Jørgen Kruse og Falk Giøes vegne. navng beretter, at da de var bevilget at sætte skel om en eng i Ulkær liggende til Jørgen Kruses gård i Stenum, Christen Snedker og Laurs Jensen påboer på den ene og Stenum bymænd på den anden side, da der i langsommelig tid har været tvist og uenighed mellem dem, hvor ret skel skal være, da har da været på stedet og sat skel det retfærdigste og retteste, de kunne gøre (opregn)

(140)

24/7 1651.

** på Steen Billes vegne stævnes Sidsel Mortensdatter i Bastrupdal Anne Jensdatter i øster Brønderslev og Anders Nielsen i Hvilshøj for dom angående deres bøder for at have avlet børn udenfor ægteskab. opsat 6 uger

** Peder Galskøt 3.ting Laurs Nielsen i Hjelmsted for 1 dlr til vognleje til en Ålborgrejse, han var tilsagt men sad overhørig

** på Falk Giøes vegne stævnes menige Vrensted bymænd for at tage syn på tørvegrøft

** på Iver Krabbes vegne. Christen Laursen i Klokkerholms mølle vidnede, at han tit og ofte både i år og forgangen år havde været hos Søren Jensen i Klokkerholm og begæret, han ville indløse sit kvæg og andet, som var frataget ham for rest til Iver Krabbe og sl Otte Marsvins arvinger, og nu tilbød han ham at indløse det, der ikke er solgt

(141)

** Christen Madsen i Vrensted. Ludvig Simonsen i Vrensted vidnede, at han var tilstede, da Christen Madsen og Laurs Klemendsen i Vrensted blev forligt om den ager, som Christen Madsen skulle have det tilkommende år, og han betalte lejen 11 mk i varer og penge

** Christen Madsen i Vrensted et vidne. Helle Laursdatter i Vrensted vidnede, at Christen Madsen betalte Anders Jensen, der tjener Simon Jensen sst, 2 sld i varer og penge for 16 skp byg, samt at Niels Rasmussen skylder ham 12 sk

** Christen Jensen i Vrensted 3.ting Anders Jensen i Vrensted og Niels Rasmussen sst for gæld

31/7 1651.

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Simon Sørensen i Oddersgårds mølle for at tage syn på en eng sønden Ry å, han skal have ladet så og harve. Simon Sørensen vedkendte sig engen som ret grund til møllen

(142)

** Christen Madsen i Vrensted lod fordele Anders Jensen og Niels Rasmussen sst for gæld

** Mads Jensen i Vestermark på Jens Christensens vegne i Tømmerby 3.ting Peder Jensen i vester Hjulskov for 5 mk for 1 td havre

** Anders Pedersen i Jerslev på Jacob Grubbes tjener Kirsten Jensdatter i Hallund hendes vegne. hendes søn Christen Pedersen sst beskyldte Anders Sørensen, der tjener i Klokkerholms mølle, for han har slået ham og gjort ham skade, som synet omtaler, og slået ham mod jorden og i en grob med dynd og dræk med klæder og krop

** Matias Jensen i øster Linderup et vidne. da Christen Pedersen i Hallund har beskyldt en dreng, der tjener i Klokkerholms mølle for at have slået ham i jorden i en grob, da svarede Anders Olufsen, der tjener i Klokkerholms mølle, at når Christen Pedersen kommer igen, kunne det hænde, han skulle springe i groben igen, og det, han ikke havde fået, det skulle han få   

** Christen Hansen i Torsmark. Jens Andersen i vester Brønderslev gav Christen Hansen al den sag, han kan have med de klæder, der blev stjålet fra ham

(143)

7/8 1651.

** Jens Mortensen og Villads Pedersen i Ørum et vidne. Jens Mortensen på sine egne og Villads Pedersen på sine egne og Laurs Jensens vegne sst gav tilkende, at de af fri vilje på naboers tilskyndelse og med husbonds samtykke har mageskiftet to stykker jord på kronens under Ålborg slot liggende gods til deres boliger

** på Henrik Ramels vegne. navng i Horsens, som mindes mange år, vidnede, at så længe har den skov vesten Striben ligget til Striben, siden ejermands tov gik, både med øksehug oldensvin drøft tørvegrøft og al anden brugelighed, og ingen andre har haft brugelighed indenfor ejermands sten, uden beboerne af Striben, før nu da Erik Høg tvister derom

(144)

** Laurs Nielsen i vester Brønderslev. Anders Nielsen sst på hustru Kirsten Laursdatters vegne Oluf Eriksen sst på hustru Anne Nielsdatters vegne gav ham fuldmagt til at påtale den drabssag, som det tilkommer dem efter loven, idet deres søster sl Ingeborg Nielsdatter er blevet dræbt på Hasseris mark

** på Iver Krabbes vegne stævnes hans fuldmægtig Jens Nielsen i Lyngdrup samt hans tjenere, i særdeleshed dem, der har forelagt ham klagemål, blandt andre Niels Andersen i Kærsgård, der foregiver, at Jens Nielsen ubilligt har pålagt ham ekstra afgifter, hvorpå han for en dels vedkommende ingen kvittering kunne få. Jens Nielsens forklaring fremlægges. skovfoged Christen Nielsen i Allerup hans klage fremlægges, samt Søren Jensen i Klokkerholm hans klage mod Jens Nielsen, hvorom de dog for retten blev forligt. andre navng tjenere fremlagde deres klager, og en del havde intet at klage over. alle tjenere blev påmindet om at betale deres rest

(146)

** Mads Jensen i Vestermark på Jens Christensens vegne i Tømmerby lod fordele Peder Hansen i vester Hjulskov for 5 mk for 1 td havre

** Anders Christensen i vester Brønderslev stævner Niels Murmester i øster Brønderslev og hans hustru Anne Laursdatter for vidne. han er forhindret i at møde på grund af husbonds arbejde

** på Falk Giøes vegne stævnes navng i Serreslev og Jerslev sogn (fortegn) for dom på deres fæste, da de ikke har betalt deres smørskyld rettidigt. de svarer, at de ikke er blevet tilsagt at yde deres smørskyld og heller ikke for tingsvidne. opsat 6 uger

(147)

** Tomas Pedersen i Underåre på egne og på Niels Pedersen sst og Christen Christensen i Kalum deres vegne stævner Jens Jørgensen i Kalum degn i Serreslev sogn for dom, da de er dømt til at betale den forrige degn Niels Sørensens faldsmålsbøder, og da Niels Sørensen oplod sit værsted og boeslod til Jens Jørgensen, mod at denne betalte hans faldsmålsbøder, mener de, han bør betale dem. opsat 6 uger

** Svend Nielsen i Hvilshøj på far Niels Tomsen i Vestergård sst hans vegne. Tomas Nielsen i Kærsgård i vester Hassing på egne og Christen Laursen i Kirkegård i Ajstrup sogn på hustru Anne Nielsdatters vegne gav deres far Niels Tomsen afkald for arv efter deres sl mor Tove Svendsdatter, som boede og døde i Vestergård

(148)

** Svend Nielsen på Niels Tomsens vegne i Vestergård i Hvilshøj. Tomas Madsen i Hvilshøj gav ham afkald for arv efter hans sl forældre Mads Tomsen og Kirsten Laursdatter, som boede og døde i Hvilshøj 

14/8 1651.

** Christen Hansen i Torsmark et vidne. han spurgte Niels Jensen Murmester i øster Brønderslev og hans hustru Anne Laursdatter, om de kunne beskylde Anders Christensen sst på ære og lempe, hvortil han svarede, at hvad hans egen person angik vidste de intet at beskylde på hans ære og lempe, og det havde de heller ikke gjort

(149)

** Christen Hansen i Torsmark et vidne. Anne Laursdatter i øster Brønderslev vidnede, at Anders Christensen sst med flere kom til Niels Jensens hus for at pante, og da overfaldt Anders Christensen med hug og slag Niels Jensen, som begærede af ham, at han ville spare ham for husbonden og fogdens skyld, hvortil Anders Christensen svarede, at han ville give Niels Jensen en lort

** Christen Hansen i Torsmark på husbonds vegne 3.ting Anders Christensen i øster Brønderslev for en fyrrebjælke 16 alen lang, som blev købt i Ålborg, og han blev tilsagt at føre den til Hjermeslev, og nu er den borte

** Christen Hansen i Torsmark stævner Jens Christensen Dal i Jerslev for dom, da de 2 kvindetyve Anne og Maren Christensdatter, som er født i vester Brønderslev, har forsvoret landet for deres tyverier, men senere har han opsøgt dem og pågrebet dem, om han ikke bør føre dem for den tilbørlige dommer og lade rette over dem

** Christen Hansen et vidne. Niels Sørensen i Jerslev og Søren Nielsen sst vidnede, at Jens Dal i Jerslev førte de 2 kvindetyve, Maren og Anne Christensdatter, født i vester Brønderslev, ind i Niels Sørensens gård, hvor de alle tre beskyldte dem for de tyvekoster, de tilforn havde beskyldt Jens Dal for, og Jens Dal førte dem af gården igen

(150)

** Niels Sørensen i Jerslev et vidne. syn på hans sår, som han beskyldte Maren Laursdatter, Knud Jensens hustru i Jerslev, for  

** Niels Sørensen i Jerslev et vidne. Peder Tomsen i Mellerups mølle vidnede, at Maren Laursdatter, Knud Jensens hustru i Jerslev, og de 2 tyvekvinder Anne og Maren Christensdatter stod ved Niels Sørensens lade, da Niels Sørensen kom ud og spurgte, hvad de ville ham, og han greb Maren Laursdatter med begge hænder, hvortil hun svarede, at dersom hun var en hore, da var han en tyv. Søren Nielsen i Jerslev vidnede, at Jens Christensen i Jerslev og hans hustru Maren Knudsdatter og Knud Jensens hustru Maren Laursdatter fulgte de to kvindetyve ind i Niels Sørensens gård, hvor Jens Dal Maren Knudsdatter og Maren Laursdatter skældte på ham med mange ukvemsord, og Maren Laursdatter gjorde ham sår og skade 

** Jens Olufsen i vester Linderup og Christen Laursen i Hjermeslev gav tilkende, at de var forligt om deres tvist og uenighed med slagsmål og bordag

** på Jørgen Kruses vegne forbydes Laurs Laursen Ster i Tømmerby at bortføre noget af det korn, han har sået i jorden til Jørgen Kruses gadehus Skadbak i Tømmerby, eller nogen af de tørv, han har ladet føre dertil, under ran og andet lovmål

(151)

** Niels Mørk i Kalum et vidne. syn på Tomas Degns søn i Ørum Oluf Tomsen hans sår. Peder Pedersen sst stævnes

** på Falk Giøes vegne stævnes Christen Andersen i Holmen Niels Nielsen  og Niels Andersen i Bundgård i Vrensted for dom på deres fæste, da de rester med smørskyld. opsat 5 uger

** på Falk Giøes vegne stævnes Mads Pedersen i Vrensted for dom angående at gadehus sst, hvorfra han skal have fjernet tømmeret. opsat 5 uger

** Mads Jensen i Vestermark på Laurs Klemendsens vegne i Vrensted. Maren Pedersdatter i Vrensted Peder og Jens Laursen sst vidnede, hvad Christen Nielsen sst endnu skyldte Laurs Klemendsen af de 17 dlr, han lovede ham til minde af hans gård, nemlig 5 dlr og et par hjul samt at føde et barn i 40 uger

(152)

** Christen Nielsen i Ovnstrup på Dorete Jensdatters vegne sst. Peder Mikkelsen i Sundsted gav hende afkald for arv efter hans sl søn hendes sl husbond Jens Pedersen, som boede og døde i Ovnstrup  

** på Ide Skeels vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Kirsten Tomsdatter i Ravnsholt og Mogens Jensen på Vrangmose for dom angående deres rest. dom: at betale inden 15 dage

(153)

21/8 1651.

** på Jørgen Kruses vegne fordeles Anders Christensen i øster Brønderslev for en 16 alen fyrrebjælke, som blev købt i Ålborg, og som han var tilsagt at hente, og nu er den borte

** Christen Hansen i Torsmark på sl Povl Jensens hustru Gertrud Pedersdatter i Åsendrup og hans børns vegne stævner Anders Andersen i Korslund for dom angående 3 rdl gæld iflg brev. opsat 6 uger

** Niels Tomsen i Vrensted et vidne. Niels Tomsen i Vrensted på egne og medarvinger Christoffer Tomsen og Berete Tomsdatter deres vegne på den ene og Simon Jensen i Vrensted på sine egne og hustru Karen Sørensdatters vegne voldgav deres tvist og uenighed om den arv, som Niels Tomsen og hans medarvinger kunne tilfalde efter deres sl mor Maren Laursdatter, som boede og døde i Vrensted samt arv efter sl Christen Sørensen 

(154)

** Tomas Vognsen stævner Christen og Mogens Andersen i Brønderslev for vidne

** Niels Mørk i Kalum. Peder Jensen i Ørum og Mogens Villadsen sst vidnede, at de var hos Peder Pedersen i Ørum og talte med ham om forlig mellem ham og Tomas Degn angående det skete slagsmål med Oluf Tomsen, da sagde Peder Pedersen, at han havde fået et slag af Anne Bertelsdatters hest, og det ville han beskylde Oluf Tomsen for, og endvidere ville han gøre sig flere blåslag

** Niels Mørk i Kalum et vidne. Oluf Tomsen i Ørum beskyldte Peder Pedersen sst, for han gjorde ham sår og skade, som synet omtaler, og han mente, han var uden skyld

** på Jens Bilds vegne stævnes Niels Sørensen i Stenum for dom angående noget jord på Stenum mark, som ligger til Em kirke og som han har tilsået, skønt Jens Bild har det i fæste iflg fæstebrev, som fremlægges. Niels Sørensen fremlægger sit fæstebrev. dom: da fæstebrevene er mod hverandre, skal de påkendes af tilbørlig dommer

(156)

** Christen Hansen i Torsmark med 6 ugers opsættelse ----

** Laurs Nielsen i vester Brønderslev med 6 ugers opsættelse på egne og husbonds tjenere deres vegne stævner Christen Mikkelsen i vester Brønderslev og hans hustru Mette Mortensdatter Maren Tomsdatter i Krogen og Jens Andersen i præstegården sst for dom, da de har fået og købt varer, som var stjålet fra hans husbonds tjener. tingsvidne 3/7 fremlægges. dom: de bør skaffe de stjålne varer tilstede eller lide tiltale

(157)

** Christen Hansen i Torsmark på husbonds tjener Jens Andersen Leger i vester Brønderslev hans vegne stævner Jens Christensen Dal i Jerslev for dom om han ikke bør skaffe de klæder tilstede, som han skal have fået og som er stjålet fra Jens Andersen, tingsvidner 3/7 fremlægges. tingsvidne 28/7 fremlægges. Jens Andersen fremlægger tingsvidne 13/8 af Vrejlev birketing. dom: da tingsvidnerne strider mod hverandre, skal de påkendes af tilbørlig dommer

(158)

** Christen Hansen i Torsmark med 6 ugers opsættelse på husbonds tjener Oluf Laursen i vester Brønderslev hans vegne stævner Christen Mikkelsen sst og hans hustru Mette Mortensdatter Laurs Skrædder og hans hustru Ellen Andersdatter for dom, da de har fået og købt adskillige varer, som er stjålet fra ham. tingsvidne 3/7 fremlægges. dom: de bør skaffe Oluf Laursen hans stjålne varer igen eller lide tiltale

(159)

28/8 1651.

** på Christen Skeels vegne stævnes Peder Jensen i Hjermeslev med andre navng sst samt Jørgen Kruse for vidne angående nogle enge i Viumskrog, som skal ligge til hans gods. Christen Hansen i Torsmark på Jørgen Kruses vegne svarer, at han ikke er stævnet med sine adkomster, og det, der er mellem Steen Bille og ham, vedkommer ikke de enge, Christen Skeels skal have til sit gods. opsat 6 uger
 
(160)

** Christen Andersen i vester Brønderslev. Anne Christensdatter sst vidnede, at Tomas Vognsen sst ved midaftenstid kom ind i Christen Andersens hus, og da lå han og sov i sin seng, og Tomas Vognsen spurgte ham, om han ville slå hø for ham tirsdagen efter, men Christen Andersen svarede, at det skete ikke, hvortil Tomas Vognsen sagde, at da skulle der fare en djævel i ham den skælm, og skar over hans hoved med en kniv, og da Anne Christensdatter sprang op af sengen og ville gå imellem, blev hun skubbet ud af døren, hvorefter hun hentede hjælp hos naboen. Tomas Vognsen svor, at han ikke kom i Christen Andersens hus med det forsæt at gøre ham skade

** Tomas Vognsen i Brønderslev et vidne. han og Christen Andersen i vester Brønderslev voldgav al den tvist og uenighed, som var mellem dem om slagsmål uførm bordag og i andre måder

** Peder Pedersen i Ørum stævner Tomas Degns søn sst Oluf Tomsen sst for dom angående blåslag og skade. synsvidne 23/8 af Hundslund birketing fremlægges. Oluf Tomsen nægter ved ed at have slået Peder Pedersen. dom: Oluf Tomsen bør stille ham tilfreds for skaden

(161)

4/9 1651.

** på Henrik Belows vegne påmindes menige herredsmænd, som har tjenestedrenge, at de skal rette dem efter KM brev og få deres drenges skat hos dem, så de kan betale den med deres egen skat, når de tilsiges, såfremt de ikke selv vil betale

** på Henrik Belows vegne. navng, som mindes op til 60 år, vidner, at i så lang tid har nærmere beskrevne agre på Svennum mark ligget til det boel i Svennum, Niels Pedersen iboer, og været brugt dertil med pløjning og sæd upåklaget

(162)

** Christen Hansen i Torsmark. Anders Pedersen i Jerslev og andre navng vidner, at Jens Christensen Dal sst hans hustru Maren Knudsdatter er Knud Jensens datter sst og Maren Laursdatter sst er Knud Jensens hustru 

** Niels Christensen i Ågård stævner Jørgen Laursen i Klæstrup for spørgsmål om han, som er sl Tomas Jensen, der boede og døde i Ørum, hans arving, eller hans medarvinger har betalt rest til hans husbond, hvortil Jørgen Laursen og søster Mette Laursdatter i Hollensted svarede Nej, idet der kun fandtes armod og fattigdom efter ham

** Niels Christensen i Ågård stævner Mette Laursdatter i Hollensted sl Christen Jensen, der boede i Ørum, hans hustru, for at vidne, og hun berettede, at hun og hendes sl mand ikke havde betalt landgilde 1648-49, men de var så forarmede, at de måtte opgive deres bolig og måtte besøge godtfolk om deres næring

(163)

11/9 1651.

** Jens Mikkelsen i Vrågård på Niels Pedersen i Vangterp og hans medarvinger deres vegne æskede af sl Peder Christensen, som boede og døde i Hansbæk, hans efterladte hustru Maren Steffensdatter den arv, de kunne tilfalde efter hendes sl husbond deres sl far 

** Anders Pedersen i Jerslev på sl Mogens Kåses arvingers vegne. syn på Kølskegårds brøstfældighed

(164)

18/9 1651.

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Oluf Laursen i vester Brønderslev og hans søn Jens Olufsen samt Niels Hansen i Kornum for dom for rest landgilde samt gæld iflg brev. opsat 14 dage

** Christen Jensen i Vestergård 3.ting Mogens Andersen i vester Brønderslev for 1 galt for 6 mk, som han slog, så den døde

** Laurs Jespersen i Pilgård. Christen Jensen, der tjener sst vidnede, at Niels Jensen i sdr Vrå skyldte sl Anders Jensen, der boede i Pilgård, 13 sld, da han døde

(165)

** Laurs Nielsen i vester Brønderslev på Anders Nielsens vegne sst 3.ting Christen Mikkelsens hustru Mette Mortensdatter sst for 1 hørgarns særk, som hun ulovligt har købt, og som er stjålet fra hans hustru

** Anders Pedersen i Jerslev på husbonds tjener Christen Jensen i Hollensted hans vegne. navng vidner at Mads Tomsen i Knæverhede var Kirsten Eriksdatter, Christen Jensens hustru i Hollensted, hendes ældste farbror, da hendes fædrene og mødrene arv faldt, og som han tog til sig, da hun var umyndig og ugift

** Tomas Tomsen i Hallund. navng vidner ----

** Tomas Pedersen i Underåre med 6 ugers opsættelse på egne og Niels Pedersen sst og Christen Christensen i Kalum deres vegne stævner Jens Jørgensen i Kalum degn i Serreslev sogn for dom, idet de er dømt til at betale den forrige degn Niels Sørensens faldsmål, som de har godsagt for, men da denne har opladt sit boel og boeslod til Jens Jørgensen, mod at han betalte hans sagefaldsbøder, bør han holde dem kvit derfor. deres kontrakt fremlægges. Jens Jørgensens svar fremlægges, at han vil betale, hvis de kan bevise, han skylder dem pengene, men sagen bør for den tilbørlige dommer iflg kirkeordinantsen. dom: han bør betale inden 15 dage eller have indvisning

(167)

** Tomas Tomsen i Hallund 3.ting til den i Hallund, som havde udlovet penge til de to personer, som rejste til København

** Tomas Tomsen et vidne. Bertel Jensen i Hallund og andre navng Hallund mænd bevidnede hvilke sognemænd, der havde udlovet penge til de to personer, som rejste til København for dem. fortegn

(168)

25/9 1651.

** Christen Jensen i vester Brønderslev lod fordele Mogens Andersen sst for 6 mk for et svin, han skal have slået ihjel for ham samt 1 rmk for en skoet greb, han lånte

** Christen Hansen i Torsmark 3.ting Christen Mikkelsen i vester Brønderslev for 3 mk rester på 1 td havre og 4 sk rest på huspenge samt 3 mk for et blårgarnslagen, som hans hustru ulovligt har købt af Maren Christensdatter, og som var stjålet

(169)

** Niels Christensen i Ågård 3.ting til dem i Hallund og Ørum sogn, som rester med skanse og rytterskat

2/10 1651.

** Christen Hansen i Torsmark med 14 dages opsættelse begærer dom over Jens Olufsen i vester Brønderslev for stedsmåls og fogedpenge. opsat 1 måned

** Christen Hansen i Torsmark lod fordele Christen Mikkelsen i vester Brønderslev for 3 mk rest på en td havre samt rest huspenge samt for 1 lagen, der blev stjålet fra Oluf Laursen sst

** Niels Mørk i Kalum et synsvidne. syn på den anpart af Hansbæk, sl Peder Christensen påboede, for brøstfældighed

(170)

** Mads Laursen i Tveden et vidne. Laurs Nielsen i Lem lod læse en landstings stævning, hvori Christen Andersen i Sterup stævner Christen Pedersen i Sundby for et vidne, han har vidnet 5/8 1650 på Ålborg byting angående en galt, der skulle tilhøre Mads på Tveden, samt andre navng til at møde på næste landsting

** Anders Nielsen i Brønderslev lod fordele Christen Mikkelsen i vester Brønderslev for 1 hørgarnssærk, som er stjålet fra hans hustru, og som Christen Mikkelsens hustru har købt

** Ove Abrahamsen i Hjermeslev 3.ting Niels Jensen Skomager i Stenum for et par støvler, han skulle sætte stropper i

** Christen Hansen i Torsmark et vidne. navng vidner, at sl Tøger Pedersen, som boede i vester Brønderslev, var så forarmet, da han døde, at arv og gæld blev forsvoret

** på Erik Juels vegne. Niels Christensen i Allerup og andre gav tilkende, at da Allerup fællesskov 1650 for alle ejeres anpart er takseret og sat for 200 oldensvin, da har de efter skæppeskyld beregnet Ålborg slots anpart til kun at være 8 svin

(171)

** på Falk Giøes vegne stævnes følgende enker Maren Nielsdatter i Snabhede Mette Jensdatter på Hollensted hede og Maren Jensdatter i Hellevad for dom, skønt de er forbudt at bruge jorden til deres boliger, undtagen de kunne have det i hans minde, alligevel har brugt dem med avl og høbjergning. opsat 6 uger

** Tomas Pedersen i Underåre 3.ting for rest KM skat i Serreslev sogn

** Anders Pedersen i Jerslev på Tomas Tomsens vegne i Hallund lod fordele de navng i Hallund, som rester med de penge, som blev udlovet til de 2 personer, som rejste til København for dem. fortegn

** på Jørgen Kruses vegne. syn på det hus i Tømmerby, Maren Laursdatter iboer, og som var forfaldent

(172)

** Christen Hansen i Torsmark med 6 ugers opsættelse på sl Povl Jensens hustru Gertrud Pedersdatter i Åsendrup og hans børn deres vegne stævner Anders Andersen i Korslund for dom angående 3 rdl gæld iflg hans brev. dom: at betale inden 15 dage

** på Falk Giøes vegne. syn på Børglumkloster gods. fortegn

(173)

9/10 1651.

** Mikkel Pedersen i Høgsted stævner Anders Andersen i Korslund for dom angående 10 sld, som han har lovet at betale skadesløst. opsat 1 måned

(174)

** Christen Tøgersen i Sterup øster mølle stævner Henrik Below for at tage syn på møllens brøstfældighed

** Ove Abrahamsen i Hjermeslev lod fordele Niels Jensen Skomager i Stenum for et par støvler, han skulle sætte stropper i

** Niels Jensen i vester Brønderslev lod fordele Oluf Laursen i vester Brønderslev et halvt læs langhalm og 3 skpr havre, og hans søn den yngste Jens Olufsen for 8 sk rest på foder samt Anders Morsing for diverse gæld

** på Jørgen Kruses vegne fordeles Maren Laursdatter i Tømmerby for rest landgilde skovsvin huspenge og andet

** Mads Jensen i Vestermark med opsættelse 7/8 på Falk Giøes vegne stævnes navng for dom på deres fæste angående deres rest smørskyld. fortegn. dom: de har forbrudt deres fæste

(175)

** på Falk Giøes vegne stævnes Sidsel Christensdatter i vester Linderup Kirsten Jørgensdatter i Å Maren Pedersdatter i Holt for dom, da de er forbudt at bruge jorden til deres boliger, undtagen det sker med hans minde, og alligevel har gjort det, om de ikke bør vise hjemmel dertil eller vige boligen. opsat 1 måned

(176)

16/10 1651.

** Anders Pedersen i Jerslev på husbonds tjener Christen Jensen i Hollensted hans vegne. Kirsten Eriksdatter i Hollensted, der på Sæbygårds birketing er dømt til at gøre Mads Tomsen i Knæverhede regnskab for det kvæg og gods, som han gav hende i varetægt i Elsnab 29/1 1646 iflg skiftebrev, da vidnede hun, at kvæget ikke blev skadet, mens det var i hendes varetægt, og den skade, det senere har fået, er ikke sket af hendes, men af hendes værge Mads Tomsens forsømmelse, og hverken hendes husbond Christen Jensen eller hun fik noget af samme kvæg 

** Anders Pedersen i Jerslev stævner Peder Jensen i Nørgård for dom angående 10 rdl gæld iflg brev. opsat 6 uger

(177)

** Vogn Jacobsen, borger i København, på Hans Lange borger sst hans vegne. Anders Povlsen i Åsendrup på mor Gertrud Pedersdatters vegne sst tilsagde han ham hendes tjeneste af den gård, hun påboer, med ægt arbejde skyld landgilde og andet, som tidligere til Erik Kruse

** Mogens Villadsen i Ørum 3.ting for rest KM skat i Ørum sogn

** Niels Sørensen i Stenum 3.ting for rest KM skat i Stenum

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Christen Nielsen i vester Linderup og Laurs Nielsen sst for dom, da det bevises med tingsvidne, at de bruger lige så meget avl som deres gårdsmænd, om de ikke bør give korntiende som dem. opsat 6 uger

** på Steen Billes vegne stævnes Tøger Jensen på Kraghede for at tage syn på, hvorledes hans hus er holdt ved magt

** Christen Hansen i Torsmark på Mette Jensdatters vegne i Tømmerby æskede af Oluf Brun i Åsendrup et skiftebrev på 24 sld, som tilfaldt Else Mortensdatter efter sin sl ---- , som boede og døde i Vollerup for 4 år siden, og som Oluf Brun tog til sig med den anpart arv, som tilfaldt ham med hans hustru. 

(178)

** Christen Hansen i Torsmark på Mette Jensdatters vegne i Tømmerby stævner Oluf Brun i Åsendrup for dom angående et skiftebrev på 24 sld, som tilfaldt Else Mortensdatter, og som han tog til sig. opsat 6 uger 

** Søren Rasmussen i nør Bøgen 3.ting fremlyste et hvidt sosvin, som kom til hans ved påsketid. ejermanden kan få det mod at betale hans umage

** Jens Christensen i Holt 3.ting for rest KM skat i Jerslev sogn

** Niels Christensen i Ågård på hr Jens Olufsen i Tolstrup præstegård hans vegne lod fordele navng i Tolstrup sogn, som rester med præstens oste. fortegn

** Peder Galskøt i Kornumgård lod fordele Jens Jensen i Agdrup for gæld iflg hans brev

(179)

** Peder Galskøt i Kornumgård lod fordele Laurs Andersen på Gøl for 1 td høstsild og 3 sld, som han lovede at levere Bertel Kock i Sundby

** Peder Galskøt i Kornumgård lod fordele Laurs Nielsen i vester Brønderslev for gæld iflg hans brev, som fremlægges

** Christen Ibsen ridefoged til Vrå på husbonds tjener Jens Pedersen i mellem Hjulskov hans vegne stævner Peder Jensens søn Peder Pedersen i Nørgård, og talte med en dreng i Peder Jensens lade, for syn og vidne angående de slag, han gjorde Jens Pedersen. Niels Baggesen i Damsgård på Peder Pedersens vegne svarede, at da denne havde fæstet en bolig på KM stavn i Sterup og der havde ild og arnested, burde han stævnes der. dom: der kan ikke udstedes syn eller vidne, før han stævnes på sin bopæl

(180)

23/10 1651.

** på Henrik Belows vegne 3.ting navng for gæld

** Søren Andersen i vester Brønderslev 3.ting for rest KM skat sst

** Peder Pedersen i Sterup et vidne. Maren Jensdatter i øster Brønderslev vidnede, at da retten holdtes for 3 uge siden, kom Peder Pedersen i Sterup ridende til tinget, og da sad Anders Pedersen i Jerslev og Jens Pedersen i mellem Hjulskov med andre og drak brændevin, og hun hørte, at Anders Pedersen tiltalte Peder Pedersen med mange ukvemsord og sagde, han gjorde som en hundspot og skælm, og han slog et glas brændevin sønder i Peder Pedersens hånd, og Jens Pedersen slog ham, uden Peder Pedersen eller Laurs Skrædder i øster Brønderslev gav årsag til denne parlament

(181)

** Laurs Skrædder i øster Brønderslev et vidne. syn på hans sår og skade

** Laurs Skrædder i øster Brønderslev sigtede Anders Pedersen i Jerslev og Jens Pedersen i mellem Hjulskov, for de slog ham og gjorde ham de sår, synet omtaler

(182)

** Anders Pedersen i Jerslev på Jens Pedersens vegne i mellem Hjulskov. syn på hans sår og skade

** Laurs Jensen i Vrangdrup 3.ting Søren Laursen i Klæstrup for en skærekniv og en skærekiste, han har lånt

** Tomas Pedersen i Underåre 3.ting for rest KM skat i Serreslev

** Tomas Pedersen i Underåre. Jens Hansen i Hjelmsted og andre vidnede, at de på hans begæring havde tilbudt Jens Jørgensen Degn i Kalum at indløse de 2 køer og 2 kvier, som blev frataget ham, idet han var tildømt at betale den forrige degn Niels Sørensens faldsmål

(183)

** Steffen Pedersen i Kalum. navng vidner om Serreslev sognemænd, som på grund af deres armod og manglende avl ikke kan betale KM skat. fortegn

** Jens Christensen i Holt lod fordele navng i Serreslev sogn for det, de er takseret for iflg KM brev. fortegn

** på Henrik Belows vegne stævnes navng gårdmænd for rest KM pengeskat gårde 3 mk boel 11/2 mk. fortegn. herredstingsdom fremvises, at nogle er dømt til at betale boelskat. opsat 1 måned

(184)

** Mogens Villadsen i Ørum lod fordele navng for KM skat i Ørum sogn

** Mads Jensen i Vestermark på Falk Giøes vegne gav kære og klage over Niels Simonsen i Vrensted, for han ikke har fyldt nogle tørvegrave, han har gravet i Vrensted fælled, og som han var dømt til 27/8 1645

** Mads Jensen 3.ting Niels Simonsen for ikke at have fyldt gravene

** på Johanne Kåses vegne et vidne. Tomas Tomsen i Klæstrup og Laurs Laursen sst berettede, at de på hendes begæring havde været hos Niels Nielsen i Klæstrup og læst hendes tilbud til ham om at fæste den anden halvpart af den bolig, han iboer, uden stedsmål og fri for arbejde til Vorfruedag 1653, på de vilkår, at han skal forbedre husene og give skyld og landgilde, og hvis han ikke vil, da begærer hun efter hans egne ord, at han gør hans egen halvpart ryddelig til fardag, så hun kan fæste den ud udelt, idet hun ingen fæstere har kunnet få til en halvpart, og hvis han vægrer sig under påberåbelse, at han har forbedret husene, da har hun eftergivet ham et års skyld og landgilde af et andet boel, som han tilforn beboede, til hjælp til at opbygge den bolig, han iboer, som han fik uden stedsmål og med 8 egestolper til at forbedre den med

(185)

30/10 1651.

** Laurs Jensen i Vrangdrup lod fordele Søren Laursen i Klæstrup for en skærekniv og en skærekasse, som han lånte

(186)

** Christen Pedersen og Peder Nielsen i Stenum, kirkeværger, stævner Anders Nielsen i Bækgård sst for dom angående 9 dlr, som de har betalt ham af Stenum kirkes kasse og ikke fået igen. opsat 6 uger

** Laurs Jensen i Torup lægdsmand. navng vidner, at det boel i vester Linderup, Niels Tøgersen iboede og det boel i Tømmerby, Hans Tøgersen iboede, står øde, så der kan ikke fåes KM skat deraf

** på Jørgen Kruses vegne. navng vidner, at de boel i Tømmerby Stendist Mads Jensen Tomas Jensen og Peder Plov iboede, står øde, og der har ikke været sået til boelet Knabeshave

** vester Christen Steffensen i øster Brønderslev. navng vidner, at han beboer en ringe bolig og er øde og slet forarmet

(187)

** Jens Hansen i Hjelmsted lod fordele Anders Mortensen i Vrensted og hans hustru Margrete Jørgensdatter for deres sårmålsbøder til Christen Tomsen i Hjørring, og som denne for sin gæld har overladt Jens Hansen

** Jens Hansen i Hjelmsted lod fordele Mogens Laursen på Rosbak for gæld iflg hans brev

** Peder Pedersen i Sterup et vidne. Christen Ibsen, ridefoged til Vrå, lod læse et tingsvidne af Sæbygårds birketing 25/10 angående tvisten ved retten mellem Peder Pedersen i Sterup Laurs Skrædder i øster Brønderslev Anders Pedersen og Jens Pedersen, hvori berettes, at Peder Pedersen og Laurs Skrædder 14 dage før blev stævnet

(188)

** Christen Ibsen på husbonds tjener Jens Pedersens vegne i mellem Hjulskov tillyste Peder Pedersen i Sterup og Laurs Skrædder i øster Brønderslev et fuldt tingfred for den uførm med slagsmål og bordag, de ved tinget gjorde Jens Pedersen

** Anders Pedersen i Jerslev tillyste Peder Pedersen i Sterup og Laurs Skrædder i øster Brønderslev et fuldt ran, for de er løbet efter ham slået ham til jorden og frarøvet ham et spanskrør

** på Henrik Belows vegne fordeles navng tjenere for rest. fortegn

** på Falk Giøes vegne fordeles Niels Simonsen i Vrensted for de tørvegrave, han har gravet i Vrensted fælled og ikke opfyldt dem igen, som han var tildømt 27/8 1646

(189)

** Søren Andersen i vester Brønderslev lod fordele navng for KM skat

** Niels Mørk i Kalum på husbonds tjener Laurs Skrædder i øster Brønderslev stævner Anders Pedersen i Jerslev og Jens Pedersen i mellem Hjulskov for dom angående de sår og skade, de har gjort ham. Anders Pedersen vil med tingsvidne bevise, at de løb efter ham på hans rette tingvej, så de må have skade for hjemgæld

** Niels Mørk på husbonds tjener Peder Pedersens vegne i Sterup begærede klage over Jens Pedersen i mellem Hjulskov, for han ved tinget er løbet bag på Peder Pedersen og uden årsag slået ham

** Niels Sørensen i Stenum. navng vidner om ødegårde i Stenum by, hvoraf der ikke kan fåes skat, nemlig den gård, som Peder Laursen iboede, den gård Hans Sørensen iboede, Østergård, som sl Jens Pedersen iboede, den gård, Tomas Jensen iboede halv Bækgård og Christen Pedersens halvgård og det boel, Christen Tøgersen iboede 

** på Falk Giøes vegne. navng vidner om ødegårde i Vrensted by, som er halv Nørgård og halv Bundgård, hvoraf der ingen rettighed kan fåes

(190)

** Peder Christensen i Bastholm 3.ting Maren Steffensdatter i Hansbæk og hendes børn for 10 slmk, hendes forrige husbond sl Christen Pedersen skulle skylde ham

** på Jørgen Kruses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Jens Olufsen i vester Brønderslev og Niels Hansen i Kornum for dom. Jens Olufsen for 35 sld stedsmål og 15 dlr fogedpenge og Niels Hansen 12 sld gæld iflg hans brev, som fremlægges. dom: Jens Olufsen bør betale inden 15 dage og Niels Hansen skal fyldestgøre sit brev

** Jens Hansen i Hjelmsted med opsættelse 18/9 på Maren Pedersdatters vegne i Lørslev stævner Anders Christensen i øster Brønderslev for dom angående gæld 17 sld med rente, da han har taget hans formand sl Peder Hansens hustru med bo og boskab og alt, om han ikke bør betale sl Peder Hansens gæld. gældsbrev dateret 10/7 1633 fremlægges. det har ikke været fremlagt ved skiftet, idet var blevet forlagt i fjendernes tid og først nu fundet. (dom ikke indført)

(192)

6/11 1651.

** Christen Ibsen, ridefoged til Vrå, på husbonds tjener Jens Pedersen i mellem Hjulskov hans vegne stævner Peder Pedersen i Sterup og Laurs Skrædder i øster Brønderslev for dom angående deres sårmålsbøder. opsat 5 uger

(193)

** på Steen Billes vegne stævnes Niels Pedersen i Jerslev for beskyldning, Margrete Christensdatter sst vil gøre og udlægge barnefar, men Niels Pedersen er i husbonds forfald. opsat 6 uger

** Niels Hansen i Kornum 3.ting Niels Mogensen, der tjener i Krogen

** Jens Andersen i Brødholt på Peder Christensen i Bastholm hans vegne lod fordele sl Christen Pedersens hustru Maren Steffensdatter i Hansbæk og den sl mands børn for hans gæld. desuden deles Christen Laursen på Falden for 3 rmk

** Niels Sørensen i Stenum lægdsmand lod fordele navng af Stenum sogn for KM skat. fortegn

** Mads Jensen i Vestermark et vidne. navng vidner, at det boel i Tømmerby, Jens Svendsen iboede, står øde, og intet kan fåes deraf

(194)

** Christen Jensen i Trøgdrup. navng vidner, at sl Anne Tomsdatter, Christen Jensens forrige hustru, og Anne Nielsdatter i Svinehave er beslægtede i 3.led

** Niels Baggesen i Damsgård i øster Brønderslev et vidne. navng vidner, at hans hustru Johanne Pedersdatter var på Børglumkloster og der betalte til Laurs Povlsen 16 sld på hans landgilde

** Knud Jensen i Jerslev et vidne. Niels Bertelsen i Jerslev og andre vidnede, at de så Knud Jensen betalte Laurs Povlsen, ridefoged til Børglumkloster, 5 dlr for hans rest iflg jordebogen

** Laurs Jensen i Nokkebjerg et vidne. Niels Pedersen i Svennum og andre vidnede, at Laurs Jensen betalte arbejdspenge og anden rest til Laurs Povlsen ridefoged på Børglumkloster

(195)

** Niels Pedersen i Svennum på Laurs Jespersens vegne i Pilgård. Christen Pedersen i Munkholt Dorete Christensdatter i Pilgård vidnede, at hun ydede Laurs Povlsen, da ridefoged til Børglumkloster, arbejdspenge skriverskæppe og andet, som sl Anders Jensen, som boede i Pilgård, restede med til husbonden

** Maren Pedersdatter i sdr Haven. Søren Jensen i Serreslev og andre vidnede, at Jens Nielsen i Haven på mor Maren Pedersdatters vegne ydede Laurs Povlsen, da ridefoged til Børglumkloster, 5 sld arbejdspenge og anden rest

** Anders Pedersen i Jerslev tillyste Peder Pedersen i Sterup og Laurs Skrædder i øster Brønderslev hver et fuldt ran som ting 30/10

** Terkild Christensen ved Broen et vidne. Bodil Christensdatter på Kraghede gav sin bror Terkild Christensen afkald for arv efter hendes forældre sl Christen Pedersen og Anne Terkildsdatter, som boede og døde ved Broen  

(196)

** Peder Steensen på Vrå på bror Christen Steensen borgmester i Roskilde hans vegne stævner hr Peder Andersen i øster Brønderslev præstegård for dom angående 322 dlr iflg brev af 1645, som fremlægges, hvori han som student lover for summen. regnskab over rest gæld med tilskrivning af renter fremlægges. dom: hr Peder Andersen bør betale inden 15 dage

(199)

13/11 1651.

** Christen Christensen i Sterup krat lod fordele Jens Christensen i Å for 4 dlr rest på et øg

** på Jacob Grubbes vegne stævnes Tomas Christensen i Alstrup for dom angående hans landgilde for 2 år. opsat 6 uger

(200)

** på Steen Billes vegne. syn på hus og bygning på det boel på Kraghede, Tøger Jensen iboer

** på Steen Billes vegne stævnes Tøger Jensen på Kraghede for dom på hans fæste, for han efterstår med landgilde og lader sit hus forfalde. opsat 5 uger

** på Johanne Kåses vegne stævnes Jens Nielsen i sdr Bøgen for dom angående rest stedsmål og korn, han fik, samt anden rest. desuden har han ikke bjerget hans anpart tørv og hø og været modvillig og siddet overhørig. opsat 6 uger

(201)

** på Johanne Kåses vegne stævnes Jens Nielsen i sdr Bøgen for dom på hans fæste, da han er modvillig og resterer med landgilde, ikke holder sit hus ved magt og har nedbrudt 2 huse. opsat 6 uger

** Peder Olufsen i øster Brønderslev lod fordele navng sst for KM skat

** Peder Galskøt et vidne. Peder Pedersen i Sterup Laurs Skrædder i øster Brønderslev på den ene og Anders Pedersen i Jerslev og Jens Pedersen i Hjulskov på den anden side gav tilkende, at de var blevet forligt om deres tvist og uenighed om slagsmål og bordag, således at Peder Pedersen på egne og Laurs Skrædders vegne straks skal udlægge 2 tdr øl til et stadigt forlig og enighed

(202)

** Peder Jensen i Stubdrup på mor Bodil Laursdatters vegne sine egne, bror og ...... deres vegne, mod den tiltale Peder Olufsen Smed i øster Brønderslev havde angående KM skat, tilbød han at betale den sidst påbudne skat, som han udlagde og kastede for retten

** på sl Berete Lindenovs arvingers vegne stævnes hendes navng tjenere for dom angående deres rest. fortegn. opsat 6 uger

20/11 1651.

** på Jørgen Kruses vegne 3.ting dem i Tolstrup vester Brønderslev og Stenum, som rester med korntiende KM og kirkens anpart

(203)

** Christen Andersen i Bondesholt. Christen Christensen, der tjener i Ovstrup, vidnede at Jacob Steffensen i Hansbæk lovede Christen Andersen en ko til at malke i et år eller i stedet 2 dlr på øgkøb

** på Henrik Belows vegne påmindes alle Åstrup tjenere, som giver kornskyld, at levere den inden mandag i Ålborg til Tomas Laursens

** Laurs Povlsen, forrige ridefoged til Børglumkloster, lod læse en kaldsseddel, hvori Niels Baggesen i Damsgård og andre navng og menige Børglumkloster tjenere stævner ham og hans skriverdreng til alle ting fra 16/10 til 25/12 angående spørgsmål om deres landgilde og andet, de har leveret ham, men som de ikke er godtgjort for. han mødte, men skønt hans modpart flere gange blev påråbt, fremkom ingen for retten, hvorfor han kendes fri for stævningen

(204)

** på Jørgen Kruses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Christen Nielsen i vester Linderup og Laurs Nielsen sst for dom som ting 16/10. tingsvidne 5/12 1650 fremlægges. dom: da de ikke har ydet deres korntiende på kærven, som Jørgen Kruses fæstebrev tilholder dem, og de heller ikke har gjort tindning med ham på skæppen, bør de stille ham tilfreds for tienden

(205)

** Anders Pedersen foged på Elkær ----

** på Frederik Reitzes vegne forbydes Markor Splidsen i vester Mellerup at svare hans landgilde ægt arbejde og andet af hans boel til andre end ham, så længe Mogens Kåses panteforskrivning ikke er fyldestgjort

** på Frederik Reitzes vegne stævnes Mogens Kås for dom angående hans pantebrev, hvori han pantsætter Markor Splidsens boel i vester Mellerup, som han mener tilfalder ham, da pantebrevet ikke er betalt. opsat 6 uger

(206)

** Mikkel Pedersen i Høgsted med 6 ugers opsættelse stævner Anders Andersen i Korslund for dom angående 10 sld som ting 9/10. tingsvidne af Vrejlev birketing 24/9 1651 fremlægges. Anders Andersen fremlægger tingsvidne af Vorgårds birketing 31/10 1651. Mikkel Pedersen fremlægger tingsvidne af Vrejlev birketing 5/11 1651. dom: da Anders Andersen vedgår at skylde de 10 dlr, bør han betale inden 15 dage

(207)

27/11 1651.

** Jens Ibsen i Holt 3.ting Jens Christensen i vester Å for 7 mk

(208)

** på Henrik Ramels vegne. Povl Jensen i Hebelstrup fremlagde en landstings opsættelse, hvori stævnes Tomas Tomsen i Gandrup og hans medfølgere for et vidne til Kær herredsting 7/2 1651 og Jep Mikkelsen i Horsens og hans medfølgere for et vidne til Jerslev herredsting 7/8 1651 samt andre navng vidner til Hals Hundslund og Børglum birketing. opsat 6 uger

** Steffen Pedersen i Kalum. navng vidner, at Villads Andersen i Serreslev er slet forarmet, så han ikke kan betale KM skat

** Anders Christensen ----.

** Christen Andersen i Bondesholt stævner Jacob Steffensen i Hansbæk for 3.ting for en ko, som han skulle have at malke i et år i forbindelse med en hestehandel. Jacob Steffensen svor, at han ikke havde lovet mere, end han havde betalt. opsat 6 uger

(209)

** på Falk Giøes vegne stævnes alle Børglumklosters tjenere for dom, da de ikke har betalt for skyld landgilde lånekorn og anden rest, skønt de tit og ofte er påmindet og advaret derom, og da han har solgt kornet, men de ikke har leveret det til købmanden, må de betale ham samme pris for hver tønde, som købmanden gav. opsat 1 måned

** på Jørgen Kruses vegne fordeles navng for deres korntiende KM og kirkens anpart. fortegn

(211)

** på Jørgen Kruses vegne fordeles navng Hjermeslevgårds tjenere for rest rug og havre iflg jordebogen. fortegn

** på Jørgen Kruses vegne fordeles navng tjenere for lånekorn, som de resterer med. fortegn

(212)

4/12 1651.

** Karl Pedersen med 6 ugers opsættelse begærede dom over de mænd, som beboer de gårde og boel, som kun vil betale halv skat, uanset statholderens antegnelse viser, hvilke gårde har givet hel skat af arilds tid (dom ikke indført)

** Peder Nielsen i Blæsbjerg. Christen Jensen i Trøgdrup, som husker 34 år, og andre navng, som husker længe, vidner, at så længe har Blæsbjerg ikke været regnet for mere end et boel

** Jacob Madsen i Underåre 3.ting Jens Christensen i vester Å for 11 mk rester på en galt, han købte samt 14 skp sæderug, han fik

(213)

** Jens Ibsen i Holt lod fordele Jens Christensen i vester Å for 7 mk rester på øgkøb samt 1 mk til lidkøb

** på Lene Ruds vegne. vurdering af de vindfælder, der er faldet for 2 år siden i Lundergårds lund og Sneverholt endel og nu ligger der

** på Johanne Kåses vegne. syn på Jens Nielsens hus i sdr Bøgen, hvorledes det er holdt ved magt og vurdering af brøstfældigheden på penge

** på Erik Juels vegne 3.ting Jens Hansen, der holder til hos Mette Pedersdatter i Ågård, for han mod Erik Juels forbud bruger avl til den anpart gårdsjord i Ågård, sl Anders Laursen iboede, samt 3.ting Mette Pedersdatter for hun uden forlov huser og holder Jens Hansen

(214)

** Søren Laursen i Ørum stævner Søren Jensen i Katholm for 3.ting for en kedel, som Søren Jensens hustru har lånt. Søren Jensen berettede, at hans hustru havde lånt kedlen, men da Søren Laursen skylder ham 6 mk, mente han, at de skulle betales, før han fik kedlen igen. dom: de bør stille hinanden tilfreds inden 15 dage

** Peder Madsen i Stubdrup på husbonds vegne 3.ting alle Asdals tjenere for rest landgilde, samt på egne vegne Peder Smed i Svennum for et skørt samt stedsmåls og landgilde rest

** på Henrik Belows vegne med 6 ugers opsættelse stævnes navng gårdmænd for rest KM skat som ting 23/8. fortegn. statholderens antegnelse fremlægges. Niels Christensen Smed i Allerup fremlægger dom 1/6 1643 angående KM pengeskat. tingsvidne 30/9 1641 fremlægges. dom 23/6 1642 fremlægges. tingsvidne 13/3 1641 fremlægges. seddel og brev fremlægges. tingsvidne 4/12 fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage

(217)

11/12 1651.

** Jacob Madsen i Underåre lod fordele Jens Christensen i vester Å for 11 mk rest på en galt, han købte, samt for 14 skp vinterrug

** Niels Christensen i Ågård et vidne. Jens Hansen, der holder til i Ågård, lod læse en landstings stævning og opsættelse, hvori han stævner Niels Christensen i Ågård for et vidne 7/7 1651 af Hundslund birketing samt vidnerne. opsat til landsting efter snapsting

** Jens Simonsen i Ulvemose tillyste Christen Jensen i Træholt et fuldt ran for nogle bier, som er fløjet af hans have, og hans pige er fulgt efter til det sted, hvor de slog sig ned, som var på Vrå fælled, hvor Christen Jensen har taget dem i en bistok

(218)

** Niels Christensen i Ågård på Erik Juels og egne vegne og siden 6 høringe var tilnævnt af tinget over ham ...

** Niels Christensen i Ågård på husbond Erik Juels og egne vegne, og da 6 høringe var tilnævnt af tinget over Jens Hansen, som holder til i Ågård, da lod han ham fordele, for han mod forlov har brugt avl til den anparts gårdsjord i Ågård, sl Anders Laursen iboede

** Niels Christensen på egne og husbonds vegne, og siden 6 høringe var tilnævnt af tinget over Mette Pedersdatter i Ågård, da lod han hende fordele, for hun uden deres forlov huser og holder Jens Hansen

** Niels Christensen i Ågård på husbonds og egne vegne 1.ting forbød Jens Hansen at bruge den anpart gårdsjord i Ågård, som sl Anders Laursen iboede

** Søren Jensen i Kasenskov på Bodil Jørgensdatters vegne. Jens Jensen i Agdrup lovede Bodil Jørgensdatter at betale hende 20 sld samt 3 skp bygsæd, som er af hendes fædrene arv

(219)

** Søren Jensen i Kasenskov et vidne. Jens Jensen i Agdrup lovede at betale ham de brevpenge, han har bekostet på den dom, han på Bodil Jørgensdatters vegne har forhvervet over ham

** på Ide Lindenovs vegne stævnes Niels Pedersen i Jerslev, som tilforn fæstede Bredholt i Kær herred, for dom angående 20 sld, som han havde lovet til stedsmål deraf. dom af Kær herredsting 23/4 1650 fremlægges. dom: at betale inden 15 dage

(220)

18/12 1651.

** Tomas Pedersen i Underåre lod fordele navng i Serreslev sogn for KM skat. fortegn

(221)

** Peder Jensen i Nørgård på Jens Pedersen i Bejstrup hans vegne stævner Hans Simonsen i Vrensted for dom angående 32 dlr for Vrensted kirkes tiende, han har lovet at betale. opsat 6 uger

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård stævner Karen Ottesdatter hos Tøger på Kraghede for dom angående hendes tjeneste, som hun løb af under prædikenen og tog med sig nøglen til et skab, hvor hans hustru har garn hør og tov. opsat 6 uger 

** Peder Christensen i Bastholm. Povl og Niels Christensen i Sterup vidnede, at de på hans vegne havde tilbudt Ide Giøe hans korntiende KM og kirkens anpart på kærven, hvortil hun svarede Nej

(222)

** Peder Christensen i Bastholm et vidne. Anders Christensen i Sterup og Jens Christensen i Pilgård vidnede, at da Peder Christensen havde høstet, talte de hans korn på kærven, da havde han 10 tals byg og rug og 15 tals havre, hvilket han 3 gange, mens det stod på kærven, havde tilbudt Ide Giøe at tælle

** Jens Simonsen i Ulvemose bandt sin bogsed på Christen Jensen i Træholt for 3 mk koste for nogle bier, som hans pige fulgte efter, da de fløj af hans have, og da de slog sig ned på Vrå fælled, tog ham dem i en bistok, hvorved de blev frarøvet ham

** på Steen Billes vegne. Margrete Christensdatter i Jerslev svor, at Niels Pedersen i Jerslev er barnefar til de 2 børn, hun har fået

(223)

** på Henrik Belows vegne stævnes navng for rest KM skat. opsat til snapsting

** Jens Mikkelsen i Vrågård på hr Peder Pedersen Heslund, sognepræst til Vrå sogn, hans vegne stævner Laurs Christensen i Stenum for dom angående 6 dlr iflg hans brev 31/5 1649. dom: at betale inden 15 dage

(224)

** på Falk Giøes vegne stævnes mange navng Børglumkloster tjenere i Vrensted for dom angående ølsalg og kro, som de har haft i deres huse mod forordningen og mod deres husbonds forlov, om de ikke hver må bøde 10 rdl til husbonden. opsat 6 uger

** på Falk Giøes vegne 3.ting navng for gæld

** på Henrik Belows vegne læses 2 KM missiver og et kommissariatsbrev det ene KM brev omhandler rostjeneste

(1)

** tingbogens autorisation 1652

** sandemænd. fortegn

** ransnævninge. fortegn

(2)

8/1 1652.

** på Christen Skeels vegne. Christen Nielsen i Rævbak vidnede, at de bier, Jens Simonsen i Ulvemose tiltaler Christen Jensen i Træholt for, de blev fulgt af Christen Jensen alene, til de satte sig, og han var den første, som fandt dem

** på Henrik Belows vegne stævnes Klemend Jørgensen i Klæstrup Knud Jensen i Jerslev Jens Dal sst og andre navng for dom angående deres rest bådsmandsskat. opsat 1 måned

(3)

** på Steen Billes vegne. Niels Pedersen i Jerslev satte 2 øg i pant for 30 dlr, han skyldte ham

** på Henrik Belows vegne. Sindel Bertelsen i Hedegård gav tilkende, at han havde modtaget KM skat af Jens Sørensen vesten Hollensted og af Niels Kocks hustru på Hollensted hede

** på Falk Giøes vegne fordeles navng for rest

** på Falk Giøes vegne. navng vidner, at det boel i Underåre, Søren Christensen iboede, stod øde 1650, og der blev ikke brugt avl

** Mads Jensen i Vestermark lod læse Hans Rasmussen ridefoged til Børglumkloster hans forbud på Falk Giøes vegne til tjenerne mod at sælge deres stude og øksne, før de har tilbudt dem til ham, samt forbud mod at handle med stude til forprang, mod at udleje agre mod at huse løsgængere mod at holde kro eller ølsalg og mod at grave i grøn jord

(4)

** på sl Berete Lindenovs arvingers vegne med 6 ugers opsættelse stævnes hendes navng tjenere for dom angående deres rest. fortegn. Jens Simonsen i Ulvemose fremlægger tingsvidne af Vorgårds birketing 19/12 1651. dom: at betale inden 15 dage

(5)

** på Steen Billes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Tøger Jensen på Kraghede for dom på hans fæste, da han efterstår med landgilde og arbejde og lader sit hus forfalde. tingsvidne 13/11 1651 fremlægges. dom: hans fæste er forbrudt

(6)

** på Falk Giøes vegne. Simon Jensen i Vrensted vidnede, at navng i Vrensted undertiden sælger en kande øl. fortegn

** på Frederik Reitzes vegne stævnes Mogens Kås for dom angående hans pantebrev på en sum penge, som ikke er betalt til tiden, og for hvilken han har pantsat et boel i vester Mellerup, Markor Splidsen iboer. Mogens Kåses brev fremlægges. tingsvidne 20/11 1651 fremlægges. dom: den pantsatte bolig, som Jacob Eskildsen tilforn påboede, bør efterfølge Frederik Reitz

(8)

** på Falk Giøes vegne med opsættelse 27/11 stævnes Børglumklosters tjenere for dom, da de ikke har betalt deres skyld landgilde og lånekorn, skønt de ofte er tilsagt, om de ikke for hver td korn bør betale det samme, som købmanden har betalt. fortegn. dom: de bør betale inden 15 dage

(10)

15/1 1652.

** Peder Galskøt i Kornum et vidne. Peder Jensen i Nørgård vidnede, at Jens Andersen i Sterup lovede Peder Galskøt på husbonds vegne 20 rdl for sin bror Christen Andersen i Sterup, som var beskyldt at have taget en galt fra Mads Laursen i Tveden, for at hans boeslod ikke skulle falde i øvrighedens hænder

** Peder Galskøt et vidne. Peder Jensen i Nørgård og Jens Sørensen i Jerslev vidnede, at de registrerede Christen Andersen i Sterup hans bo

** Jens Mikkelsen i Vrågård leverede Åstrups delefoged Niels Pedersen i Stenum tingbogen for Jerslev herred 1651, som lovede at holde ham kvitteret derfor

(11)

** på Henrik Belows vegne med høringsdele tiltale til Sindel Bertelsen i Hedegård, for han har oppebåret KM skat af navng og ikke leveret den. på hans begæring opsat 14 dage

** på Henrik Belows vegne fordeles navng lægdsmænd i herredet for den rest skat iflg præsternes mandtal

** Laurs Jensen i Torup 3.ting Jens Olufsen i Linderup for skat

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Lene Ruds vegne lod fordele navng tjenere for rest. fortegn

22/1 1652.

** Jens Hansen i Ågård lod læse Erik Juels seddel, hvori han eftergiver ham den dele, Niels Christensen i Ågård har forhvervet over ham, for den sæd, han har sået i den anpart gårdsjord sst, og beder Niels Christensen ikke befatte sig med ham

(12)

** Peder Jensen i Nørgård 3.ting til dem i Jerslev sogn, der rester med kirkens tiendekorn og lånehavre

** på Mogens Kåses arvinger deres vegne. Niels Pedersen i Svennum og andre navng vidner om hvad der er øde af Kølskegårds underliggende gods. fortegn

** Niels Christensen i Ågård stod inden tinge, da der er tvist og uenighed mellem han og Jens Hansen, som er flyttet ind i Ågård uden husbonden Erik Juels forlov og minde, uanset han på andre steder har skikket sig utilbørligt med trætte og tingsøgning, da tilbød han Jens Hansen fred og forlig med uvillige dannemænds hjælp, men Jens Hansen gik bort og ville ikke svare

(13)

29/1 1652.

** på Lene Ruds vegne 3.ting navng hver 3 rmk faldsmål, da de er delt 15/1 for hovedgælden

** Laurs Jensen i Torup lod fordele Jens Olufsen i vester Linderup for skat af hans ejendom

** på Henrik Belows vegne 3.ting Rasmus, som drog fra Myrlund til Kokholm for 3 mk KM skat

5/2 1652.

** på Steen Billes vegne stævnes hans tjenere for dom for deres rest. dom: at betale inden 15 dage 

(14)

** på Lene Ruds vegne fordeles navng tjenere hver for 3 rmk faldsmål, da de er delt 15/1 for rest landgilde

** på Lene Ruds vegne. Oluf Hansen i Sneverholt Christen Olufsen sst og Laurs Laursen i Lundergård lovede herefter ikke at hugge i Lundergårds lund eller i Sneverholts endel, uden de kan have det i husbondens minde

** Peder Christensen i Bastholm. Christen Christensen i Boller vidnede, at Peder Christensen i Vrejlev gjorde regnskab med Ide Giøe om hans skyld af Bastholm, og han gav hende brev på hans rest, hvorpå han har betalt 12 sld

(15)

** Niels Sørensen i Stenum lod fordele Rasmus Ibsen, som drog fra Myrlund til Kokholm for 1 rdl KM skat

** på Johanne Kåses vegne. Mads Sørensen, som tjener i Grindsted, vidnede, at han på fruens befaling tilsagde Christen Mørk sst at stille med hest og vogn på Nibstrup og køre 3 tdr rug til Linderums mølle, hvilket han ikke ville, desuden var han tilsagt at yde hans landgilde i Viborg, hvilket han heller ikke ville

** på Johanne Kåses vegne stævnes Christen Mørk i Grindsted for dom, da han har været ulydig og siddet overhørig, og tilmed ikke ville yde hans landgilde på de påbudne steder, og ikke ville gøre en rejse til Linderums mølle. opsat 6 uger

(16)

** Peder Simonsen i Vrensted lod fordele navng for KM skat

12/2 1652.

** på Falk Giøes vegne. Børglumklosters budfogder vidnede, at de sidste vinter tilsagde navng tjenere at køre deres husbonds korn til Ålborg, men de sad overhørig. fortegn

(17)

** på Falk Giøes vegne stævnes ovennævnte tjenere for dom på deres fæste, da de har siddet overhørig, og ikke ville gøre Ålborgrejser sidste vinter, hvortil Tøger Markorsen i Linderup svarede, at han og hans naboer samme dag var tilsagt til en lang rejse til Jungetgård, og Niels Dal sst svarede, at de af deres gård havde gjort 3 rejser. opsat 6 uger

** på Falk Giøes vegne stævnes Laurs Mikkelsen i Svennum og Niels Svendsen i Jerslev for dom angående 12 sld iflg brev. opsat 6 uger

** på Falk Giøes vegne stævnes Jens Christensen i Tømmerby for dom angående rest landgilde. Jens Christensen fremlægger hans stedsmålsseddel 23/4 1650, hvorefter han er fri for landgilde i 2 år. dom: han frikendes

(18)

** Søren Rasmussen i Stade stævner Steffen Pedersen i Kalum og hans hustru Anne Jensdatter og alle sl Tomas Olufsens børn Oluf og Jens Tomsen Maren og Else Tomsdatter for dom angående gæld, som sl Tomas Olufsen, som boede i Kalum, skyldte ham. opregn. opsat 6 uger

** på Falk Giøes vegne stævnes navng i Vrensted for dom for kro og ølsalg, de mod forordningen har holdt i deres huse, hvorfor de bør bøde hver 10 rdl. opsat 6 uger

(19)

** på Peder Galskøts vegne fordeles navng for rest engskyld 1649

** på Johanne Kåses vegne fordeles navng tjenere for gæld

** Peder Terkildsen i Tømmerby på hr Jens Olufsen i Tolstrup præstegård hans vegne lod fordele for præstens tiende 1651. fortegn

** Anders Christensen i øster Brønderslev. syn på øster Brønderslev kirkes brøstfældighed

** Morten Kjærulf i Ravnstrup. syn på Ørum kirkes brøstfældighed

(20)

** Knud Jensen i Jerslev et vidne. navng vidner, at 1649 stod den 3.part af Bundgård i Jerslev, som Søren Madsen påboede, øde og Knud Jensen fik ingen avl af samme 3.part, som han blev indskrevet for ved Skt Mikkelsdagstid

** Christen Hansen i Torsmark 3.ting til dem, der rester med engskyld til Hjermeslevgård for 1651 og for faldsmål

** på Jørgen Kruses vegne tilsiges hans tjenere, som har stude og øksne at afhænde, at unde ham dem, da han vil give det samme for dem, som de kan få andre steder, og hvis de afhænder dem til andre, vil de lide på deres fæste

** på Jørgen Kruses vegne. iflg skøde og følgebrev tilsiger navng bønder ham deres tjeneste med skyld landgilde ægt og arbejde, som de hidindtil har givet deres forrige husbond købmand Hans Lang i København

** Niels Pedersen i Svennum med 6 ugers opsættelse på Henrik Belows vegne stævner navng for dom angående deres rest bådsmandsskat som ting 8/1. dom: da KM har afstået Børglumkloster til Hofmester på Sorø, kan tjenerne ikke dømmes til yderligere skat end KM brev pålægger dem

(21)

19/2 1652.

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Abraham Jensen i Oddersgård for dom på hans fæste, da han har ladet sig fordele for 2 tdr rug hans skyld, som han rester med samt også en del af hans landgilde for 1650. opsat 6 uger

** på Jørgen Kruses vegne fordeles navng hver for 3 rmk faldsmål, da de er delt 23/11 1651 for tiendekorn samt skyldkorn. fortegn

(22)

** på Jørgen Kruses vegne fordeles navng for rest engleje. fortegn

** Peder Madsen i Stubdrup lod fordele navng for havre til tingtræers bekostning, hver for 1 skp. fortegn

** Søren Andersen i Brønderslev stævner Niels Hansen i vester Kornum for dom angående 46 sld iflg hans skadesløsbrev. Niels Hansen vil bevise, at han har betalt en del derpå. opsat 6 uger

(23)

** Søren Sørensen i Filholm på Anders Madsen hospitalsforstander i Ålborg hans vegne fremæsker om nogen på Peder Røring borger i Ålborg hans vegne har noget at forrette med Anders Madsen, men ingen fremkom

** Anders Jensen i Mølgård. Anders Povlsen i Åsendrup, da Anne Jørgensdatter, født i Faksholm, i 7 år har haft sit ophold i Mølgård i sl Niels Jensens brød, og da sl Povl Jensen i Åsendrup og sl Niels Jensen, som boede i Mølgård, var forligt om, at der derfor skulle afkortes 19 sld af hendes fædrene og mødrene arv, da kvitterede Anders Povlsen på sine egne sin mor Gertrud Pedersdatter og søskende Niels Jens Peder og Laurs Povlsen Mette Kirsten og Johanne Povlsdatter deres vegne Anders Jensen på egne og hustrus vegne for samme 19 sld 

** Anders Povlsen i Åsendrup 3.ting Simon Andersen i Brønderslev for rest landgilde

** Svend Johansen i Hallund. Bertel Jensen i Hallund på sine egne og på Maren Tomsdatter, født i Ørum, hendes vegne Anders Povlsen i Hollensted på sine egne Jep Nielsen i ---- på hustru Karen Jensdatters vegne gav ham afkald for arv efter hans sl hustru Karen Ibsdatter, som boede og døde i Hallund

(24)

** Jep Jensen i Hallund. Bertel Jensen i Hallund gav Jep Jensen på dennes hustru Kirsten Christensdatters vegne afkald for arv efter hans sl far Jens Bertelsen, som boede og døde i Hallund

(25)

26/2 1652.

** Niels Christensen i Ågård. Jens Hansen, som holder til i Ågård, lod læse en landstings opsættelse over de breve og tingsvidner, som er vidnet af hr Christen Gertsen i Bredkær og andre dannemænd på Hundslund birketing angående hans liv og levned. opsat 6 uger

** på Jørgen Kruses vegne. et tingsvidne af Hvetbo herredsting 6/9 1651, forhvervet af Christen Skeel, fremlægges, hvori vidnes, at i 40 år har 2 atten favn enge i Viumskær ligget til Christen Tøgersens og Jens Laursens gård i Filholm, en 9 favn eng til Jens Andersens boel sst og en 18 favn eng til Jep Laursens boel i Tømmerby

** på Korfits Ulfelds vegne. vurdering og skifte efter sl Peder Christensen, som boede og døde i Hansbæk. opregn. arvingerne er: Maren Steffensdatter og hendes lille søn Christen Pedersen Niels Pedersen i Vangterp Mette Pedersdatter i Lendistved Maren Pedersdatter i Mølbakken Jens Pedersen i Bejstrup  

(26)

** på Korfits Ulfelds vegne. Christen Nielsen i Mildal og andre vidnede, at på skiftet efter sl Peder Christensen i Hansbæk spurgte Niels Mørk i Kalum arvingerne, om de ville gøre udlæg af boet for husenes brøstfældighed, hvortil Jens Pedersen i Bejstrup svarede, at det de ikke kunne afbode hos borgmester Hans Sørensen i Ålborg, ville de rette med af kornet

** på Johanne Kåses vegne fordeles navng for KM anpart korntiende 1651. fortegn

(27)

** på Lave Bildes vegne stævnes Christen Jensen i Ravnstrup mølle for dom angående rest mølleskyld 1651 24 tdr mel. opsat 6 uger

** på Iver Krabbes vegne stævnes Søren Jensen i Klokkerholm for dom på hans fæste, da han har forsiddet sin gård og ladet husene forfalde. opsat 6 uger

(28)

** Laurs Jensen i Nokkebjerg stævner Christen Pedersen i Munkholt for dom angående 4 tdr rug og 3 tdr byg, som han rester med af det korn, han årligt iflg kontrakt skal betale til ham, så længe den gamle mand Niels Nielsen levede. opsat 6 uger  

** Peder Jensen i Nørgård lod fordele navng for deres rest korntiende. fortegn

(29)

4/3 1652.

** på Erik Juels vegne. Anne Pedersdatter i Vårbjerg tilforn i Ågård beskyldte Peder Pedersen i Sterup for hendes barnefar. Peder Pedersen stævnes og de talte med hans mor Maren Pedersdatter  

** Anders Pedersen i Jerslev på husbonds vegne 3.ting navng for rest

** Peder Christensen i Bastholm. Tomas Laursen i Tolstrup og Sigvard Laursen sst vidnede, at de var med fogden at gøre udlæg i Bastholm for Peder Christensens rest til Ide Giøe, hvilket var for 3 års korntiende, som han betalte

(30)

** Peder Christensen et vidne. Niels Andersen i Tolstrup vidnede, at han hørte på Vrejlev, at Peder Christensen i Bastholm gjorde regnskab med Ide Giøe for hans tiende af Bastholm, og han gav hende brev på det resterende, hvorpå han har afbetalt noget  

** Niels Hansen i Kornum 3.ting Mads Povlsen i vester Brønderslev og hans hustru Margrete Vognsdatter for 7 mk rest på 2 tdr øl

** Niels Christensen i Ågård stævner Jens Christensen Dal i Jerslev for dom angående 4 sld iflg brev 6/4 1651 til Niels Svendsen sst. opsat 6 uger 

** på Erik Juels vegne stævnes Peder Pedersen i Sterup og Anne Pedersdatter i Vårbjerg for dom angående deres bøder for lejermål. opsat 6 uger

(31)

** Peder Olufsen i Nødbakken. Svend Jensen på Sønderhede på hustru Johanne Tomsdatters vegne gav han hendes stedfar Peder Olufsen afkald for arv efter hendes sl far Tomas Nielsen, som boede og døde på Nødbakken, og da den var udlagt, fandtes der intet, som hun kunne arve efter hendes sl mor Johanne Jensdatter

11/3 1652.

** Mads Jensen i Vestermark på Falk Giøes vegne tog 6 ugers opsættelse over en del i Vrensted for deres bøder til herskabet for ølsalg

(32)

18/3 1652.

** Peder Laursen i øster Brønderslev fik et fuldt stokkenævn af 24 navng dannemænd. han er født og opvokset i øster Brønderslev, og er blevet vanfør på hænder og krop af en ulykkelig ildebrand, hvorfor han må søge godtfolk

(33)

** på Henrik Belows vegne 3.ting navng gård og boelsmænd i Tise for deres skat, hver gård 1 rdl, hvert boel 1/2 rdl

** på Henrik Belows vegne varsel til Åstrup tjenere for deres rest

** på Henrik Belows vegne tilsiges alvorligen Åstrup tjenere både på selveje fæstegods og gejstligt gods at møde på Åstrup med deres sønner og tjenestedrenge samt de soldater, de har i deres lægd for at gøre rigtigt lægd på soldaterhold

** Peder i Nørgård 3.ting til dem i Jerslev sogn, som er delt for rest brohavre og tiendekorn

** Peder Christoffersen i Hedegård på Jens Pedersen Snedker i sdr Harreslev hans vegne stævner Knud Mikkelsen i Sterup, som tilforn boede i Harreslev, for dom angående 1 sld og 1 td rug iflg brev 10/7 1651. opsat 6 uger

(34)

** Anders Mortensen i Vrensted på hr Melchior Evertsen i Vrensted præstegård hans vegne stævner Niels Christensen i Stavad for dom angående et brev på 10 sld og en læst rug, som er Niels Christensens fædrene arv, og som han forholder præsten, skønt det er betalt. opsat 6 uger

** Anders Mortensen på hr Melchior Evertsens vegne. Christen Jensen i Ladegård og andre vidner, at de på præstens vegne tilbød Niels Christensen i Stavad et skab, som står i præstegården, og som er tilfaldet ham efter hans sl far, hvortil han svarede, at det var ikke sådant føre, at han kunne hente det

** på sl Mogens Kåses arvingers vegne stævnes Peder Jensen, som holder til hos Bertel Jensen i Hallund og Ingeborg Jensdatter sst, født i Hollensted, for dom angående deres bøder for lejermål. opsat 6 uger

** på sl Mogens Kåses arvingers vegne fordeles Anders Povlsen og Oluf Nielsen i Vandkrog hver for 3 sld iflg deres brev, som rester på de penge, de har udlovet for den rugsæd, husbonden lod så

(35)

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård 3.ting Christen Steffensen i øster Brønderslev Søren Madsen og Søren Andersen sst for deres rest korntiende 1651

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård stævnes samme navng for dom, for de har indført deres korn, før det blev talt. opsat 6 uger

** Sindel i Hedegård 3.ting navng for rest skat

** Jens Christensen i Holt lægdsmand. Anders Pedersen i Jerslev og andre vidner om hvilket gods i Jerslev sogn er øde. fortegn

(36)

** Mogens Nielsen i Hedegård. Niels Olufsen, som tjener i Hvorup og født i Vestbjerg, gav ham afkald for arv efter hans sl forældre Oluf Nielsen og Anne Mikkelsdatter, som boede og døde i Vestbjerg

** Søren Jensen i Klokkerholm på søster Anne Jensdatters vegne i sdr Ravnsholt. Keld Jensen i Sterups krat gav sin stedmor Anne Jensdatter afkald for arv efter hans sl forældre Jens Nielsen og Ellen Christensdatter, som boede og døde i sdr Ravnsholt

(37)

** på Henrik Belows vegne stævnes gårdmænd Svend Tomsen i Allerup Anders Bendsen sst Peder Nielsen i Blæsbjerg Anders Madsen i Katholm samt boelsmand Christen Pedersen på Hollensted hede for dom angående deres rest havreskat 1651. Anders Bendsen fremlægger tingsvidne 21/3 1650. Anders Madsen i Katholm fremlægger tingsvidne 18/3 1641 og Peder Nielsen i Blæsbjerg fremlægger tingsvidne 4/12 1651. Christen Pedersen på Hollensted hede fremlægger mandtalsseddel fra 1639. opsat 6 uger

(38)

** på Johanne Kåses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Christen Mørk i Grindsted for dom, for han har siddet overhørig og desuden ikke ville yde en part af hans landgilde nemlig 3 tdr havre i Viborg. tingsvidne 5/2 1652 fremlægges. Christen Mørk fremlægger tingsvidne 4/5 1649 angående hans kontrakt med Christen Christensen i Bundgård i Vrå, hvori han oplader 2/3 af Grindsted til ham på vilkår, som er godkendt af husbonden. dom: da Christen Mørk iflg kontrakten er fri for ægt og arbejde af gården, frikendes han derfor, men han må stille husbonden tilfreds for rest landgilde

(40)

26/3 1652.

** på Lisbet Rodsteens vegne stævnes Mogens Kås for dom angående korntienden af Jerslev sogn, som han har i fæste, som ikke skal være ydet 1643 og 1645, i alt 40 tdr rug og byg 20 tdr havre. opsat 6 uger

(41)

** Søren Rasmussen i Stade på Anders Laursen i Krogen i vester Brønderslev hans vegne. Søren Andersen i vester Brønderslev med flere vidner, at da ildebrand har afbrændt hans hus og formue og hans kvæg er frafaldet, er han så forarmet, at han ikke kan udgive KM skat og heller ikke svare husbondens hans rettighed. Henrik Below på Åstrup stævnes

** Sindel Bertelsen i Hedegård lod fordele navng for KM skat

** Niels Pedersen i Svennum på husbonds vegne 3.ting for KM skat

** Steffen Pedersen i Kalum 3.ting Peder Tomsen i Mellerup mølle for 4 sld iflg indvisningsdom for Søren Pedersens gæld i Jerslev

(42)

** Niels Laursen i Hjelmsted 3.ting for deres faldsmål hver 3 mk, så mange, som 8/3 1651 er delt for tæringspenge til en Københavnsrejse

** på Falk Giøes vegne. Christen Ibsen i øster Brønderslev Børglumklosters budfoged vidnede, at han tilsagde Søren Madsen sst og Christen Laursen sst at køre korn fra klostret til Ålborg, men de sad begge overhørig

** å_ Falk Giøes vegne stævnes Søren Madsen og Christen Laursen i øster Brønderslev for dom på deres fæste, for de sad overhørig. opsat 6 uger

** Niels Christensen i Ågård 3.ting så mange i Ørum sogn, som rester med kirkens tiende i 2 år

** Tomas Tomsen i Klæstrup. Anders Pedersen i Jerslev med flere vidnede, at da Tomas Tomsen i Maj måned 1651 kom til det boel i Klæstrup, han iboer, da stod det øde, og han fik ingen rugsæd og ringe vårsæd, så han kan ikke udlægge ruglandgilde

** Jens Christensen i Holt. varsel til Anders Pedersen i Jerslev og hans bror Niels for KM skat

** på Falk Giøes vegne. Jens Olufsen i vester Linderup med flere vidnede om hvilket gods i Jerslev herred, liggende under Børglumkloster len, der stod øde 1651. fortegn

(43)

** på Falk Giøes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Laurs Nielsen i Svennum og Niels Svendsen i Jerslev for dom angående 12 sld, som de iflg deres brev har lovet ridefogden på Børglumkloster som ting 12/2. deres brev fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage

** på Henrik Ramels vegne. syn på brøstfældigheden på hans gods i Tise sogn. fortegn

(44)

** Niels Mørk i Kalum på Maren Steffensdatters vegne i Hansbæk. Niels Pedersen i Vangterp på sine egne Jens Pedersen i Bejstrup på egne vegne Oluf Bertelsen på Mølbakken på hustru Maren Pedersdatters vegne Christen Mikkelsen i Lendistved på hustru Mette Pedersdatters vegne Tomas Pedersen i Hjordrup på hustru Anne Pedersdatters vegne Christen Laursen i Lørsted i Han herred på hustru Johanne Pedersdatters vegne Laurs Tomsen i København på hustru Anne Pedersdatters vegne gav Maren Steffensdatter afkald for arv efter sl far Peder Christensen, som boede og døde i Hansbæk

(45)

** på Erik Juels vegne fordeles navng for deres rest til Ålborghus 1651. fortegn

(46)

** på Henrik Belows vegne fordeles navng Åstrup tjenere for rest 1651. fortegn

(47)

** på Falk Giøes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Tomas Pedersen i Groben i Vrensted med flere navng i Vrensted for dom angående kro og ølsalg som ting 12/2. tingsvidne 8/1 1652 fremlægges. dom: da det ikke bevises, at de holder kro under prædiken eller daglig, frikendes de

(48)

1/4 1652.

** på Jesper Mogensen skriver på Ørum, forrige skriver på Åstrup, hans vegne stævnes Niels Tomsen i Underåre Niels Jensen i Hellum og Johanne Jensdatter i lille Vollerup for dom for rest landgilde og stedsmål

(49)

** på Henrik Ramels vegne 3.ting forbydes hans navng tjenere i Tise sogn at lade nogen så sæd i deres jord, og alle andre forbydes at så sæd i hans tjeneres jord, såfremt hans tjenere ikke vil have deres fæste forbrudt

** Anders Pedersen i Jerslev 3.ting Niels Jensen, som har fæstet det boel i Hallund, Tøger Smed iboede, for han er rømt fra boelet og vil ikke give stedsmålssedlen fra sig

** Christen Mørk i Grindsted. Christen Laursen, der tjener i Grindsted, vidnede, at Niels Sørensen i Vestergård i Skøttrup solgte Christen Mørk en rødhjelmet stud ....

** Christen Mørk i Grindsted. Christen Laursen, tjener i Grindsted vidnede, at Niels Sørensen i Vestergård i Skøttrup solgte Christen Mørk en stud for 9 sld, som straks blev betalt. den var lovet lydefri, men på vejen hjem så de, at den var syg og leverede den tilbage, og Niels Sørensen forholder ham stadigvæk studen

(50)

** på Henrik Belows vegne fordeles for KM skat af Tise sogn. fortegn

** Søren Rasmussen i Stade lod fordele navng for Serreslev kirkes anpart korntiende 1651. fortegn

** Niels Laursen i Hjelmsted lod fordele navng i Serreslev sogn for deres faldsmål. fortegn

(51)

** Simon Andersen i Brønderslev med 6 ugers opsættelse stævner Niels Hansen i vester Kornum for dom angående 46 sld gæld iflg hans brev, som ting 19/2, som fremlægges. dom 21/6 1649 fremlægges. Niels Hansen fremlægger kvittering for mursten samt hans skriftlige svar. dom: som den forrige dom at betale inden 15 dage eller lide indvisning

(52)

8/4 1652.

** Tomas Jensen i vester Hjermeslev på Otte Jensens vegne i Skovsgård hans vegne med 6 ugers opsættelse begærede indvisningsdom over Oluf Jensen på Kraghede og flere navng bønder for rest arbejdspenge mv. fortegn. ridefogden på Åstrup svarede, at fuldmagten ikke er efter loven og bønderne kun skal svare Korfits Ulfeld (ingen dom indført)

(53)

** Niels Christensen i Ågård på sine egne og medbrødre lovsmænds vegne lod fordele navng i Ørum sogn for kirkens korntiende 1650 samt rest 1648-49. fortegn

22/4 1652.

** på Jens Bilds vegne et vidne. Christen Christensen i Stenum og Christen Pedersen sst vidnede, at da Jens Bild lod så en stykke kirkejord, han havde fæstet til den bolig, Jens Badskær iboede, da kom Niels Sørensen i Stenum kørende og begyndte at så samme ager, idet han hævdede, at han havde fæstet den, og Jens Bild røvede den fra ham. nu svor ham, at han aldrig havde sagt de ord

(54)

** på Jens Bilds vegne stævnes Niels Sørensen i Stenum for forbud mod at befatte sig med de kirkeagre på Stenum mark, som Jens Bild har fæstet. Niels Sørensen fremlagde sin stedsmålsseddel på kirkejorden, som ligger til Em kirke. opsat 14 dage

** på Korfits Ulfelds vegne. Mette Christensdatter i Sterup og Christen Jensen sst vidnede at Povl Christensen i Sterup og Christen Terkildsen sst gik ind i Jens Jensens gård sst i hans fraværelse og tog hans vogn med sig

(55)

** på Korfits Ulfelds vegne stævnes Povl Christensen og Christen Terkildsen i Sterup for dom, for de er gået ind i Jens Jensens gård sst og taget hans vogn med sig til stor skade for ham. opsat 14 dage

** sagen mellem Niels Svendsen og Jens Dal i Jerslev opsat 8 dage

** Knud Mikkelsen i Sterup. Kirsten Pedersdatter sst vidnede, at han havde betalt Jens Pedersen Snedker i sdr Harreslev på hans gæld

** Knud Mikkelsen i Sterup et vidne. Karen Knudsdatter sst vidnede, at Christen Christensen i Hundelev købte en trøje af Knud Mikkelsen, hvorpå der rester 7 mk foruden anden gæld. opregn 

(56)

29/4 1652.

** på Christen Skeels vegne stævnes Niels Hansen i vester Kornum for dom angående 10 rdl iflg brev 10/4 1649. dom: han bør fyldestgøre sit skadesløsbrev inden 15 dage

(57)

** på Jørgen Kruses vegne. Anders Jensen, foged på Hjermeslevgård, gav skriftligt tilkende, at da han var i Oddersgård hos Abraham Jensen og tilsagde ham at pløje på Tømmerby mark, da svarede han: Hør du, hvad har jeg med Tømmerby mark at pløje, der skal fare en djævel i dig, med mange flere slemme ord, og han tog en greb og jog ham af gården og forfulgte ham langt ud på marken. da han kom til Hjermeslevgård, sendte han Ove Jensen til Oddersgård for at forhøre sig, hvorfor han havde svaret således og forfulgt ham, og da svarede Abraham Jensen, at hans eget kreatur var vagt og kunne ikke pløje, men hvis han kunne låne kreatur, skulle han pløje. hvad ordene angår, da ville han gerne, Anders Jensen ville lade ham være, og hvis han ikke kunne få fred, skulle han kryste ham, som hans mor aldrig havde krystet ham. og nu svor Abraham Jensen, at han havde ikke nogen ubillige ord med Anders Jensen

** på Jørgen Kruses vegne. Mikkel Christensen i Kærsgård vidnede, at han var i Christen Povlsens hus i Stenum, hvor han drak en kande øl med Niels Jensen Skomager, som kom i skænderi med Christen Povlsen, og da han kom ud af huset, slog han et vindue sønder. nu lovede han for retten at lade et nyt vindue isætte, og de lovede på begge sider at være venner, og den, der overfalder den anden, skal have sit fæste forbrudt

(58)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Niels Laursen i Hjermeslevgårds mølle for dom, da han ikke har ydet sin mølleskyld 1651 på Hjermeslevgård til gårdens fornødenhed, så fogden måtte tage af gårdens eget korn, om han ikke bør betale 4 sld pr td inden 15 dage. opsat 6 uger

** på Jørgen Kruses vegne. syn på Christen Jensen Fisker i Brønderslev hans dør, som var indstødt, og han svor, at Christen Mikkelsen i vester Brønderslev sparkede den ind

** på Johanne Kåses vegne ----

** på Johanne Kåses vegne stævnes Christen Mørk i Grindsted med varsel for dele for han sad overhørig, da han ikke ville levere sin skyld i Viborg, samt for 3 tdr skyldhavre. da Christen Mørk lå på hans sygeseng, er sagen opsat 8 dage

(59)

** på Johanne Kåses vegne. syn på hus og bygning på Grindsted

** Søren Laursen i Østergård i vester Brønderslev. Tøger Tomsen i Guldager Jens Tomsen i vester Brønderslev Hans Tomsen i Guldager på deres egne vegne og Jens Andersen i vester Brønderslev på sine børn Sidsel Anne Maren og Bodil Jensdatter deres sl mor Kirsten Tomsdatter hendes vegne gav afkald for arv efter deres sl mor og mormor Gertrud Laursdatter, som boede og døde i Østergård, og Tøger Tomsen gav afkald for arv efter hans sl far Tomas Jensen, som boede og døde i Østergård

(60)

** Jens Jensen i Sterup på egne og granders vegne 3.ting Povl Christensen i Sterup, for han forholder dem deres grandebrev, så de ikke kan rette dem derefter

** Peder Jensen i Nørgård stævner navng Jerslev sognemænd for dom angående 1 læst korn 12 tdr rug 12 tdr byg Jerslev kirkes anpart korntiende 1649 iflg kontrakt med Malte Sehested. opsat 14 dage

** Laurs Nielsen i vester Brønderslev på Niels Svendsen i Jerslev hans vegne med opsættelse 4/3 stævner Jens Christensen Dal for dom angående 4 sld iflg hans brev, som fremlægges. dom: at betale inden 15 dage

(61)

** Anders Mortensen i Vrensted med 6 ugers opsættelse på hr Melchior Evertsen i Vrensted præstegård hans vegne stævner Niels Christensen i Stenum for dom angående et brev på 100 sld og en halv læst rug, som er hans fædrene arv, som han forholder præsten, skønt det er betalt. dom: han bør skaffe Melchior Evertsen hans brev igen eller lide tiltale

(62)

** Peder Christoffersen i Hedegård med 6 ugers opsættelse på Jens Pedersen Snedker i sdr Harreslev hans vegne stævner Knud Mikkelsen i Sterup, tilforn i Hundelev, for dom angående 4 sld som ting 18/3. Knud Mikkelsen fremlægger tingsvidne 22/4. dom: der kan ikke afsiges dom, før de har gjort regnskab

(63)

6/5 1652.

** på Johanne Kåses vegne 3.ting Christen Mørk i Grindsted for det samme som 29/4 og som blev opsat

** på Johanne Kåses vegne stævnes Christen Mørk i Grindsted og gav ham varsel for dele for 7 dlr for en Viborgrejse, han blev tilsagt med hans skyldhavre, og som han ikke ville gøre, samt 2 sld for en Ålborgrejse, han var tilsagt, men ikke gjorde. opsat 6 uger

** på Mandrup Dues vegne. navng vidner, at Hans Andersen, der boede i Sterups øster mølle, var så forarmet, at han kunne ikke udgive mølleskyld 1649

** på Laurs Belows vegne. Niels Bertelsen i Jerslev med andre vidnede, at Anne Villadsdatter sst var en skældskvinde og æreskænder, som skældte på enhver, og ingen kunne vare sig for hendes hadske mund, og hun skældte folk for horer og tyve, så ingen kunne have fred for hende, så hun burde ikke bo i by med ærlige folk.

(64)

** på Laurs Belows vegne. Niels Pedersen i Svennum med flere vidnede, at Anne Villadsdatter, sl Povl Jensens hustru i Jerslev, har forholdt sig som en løgner og æreskænder

** Søren Pedersen i Jerslev stævner Christen Nielsen i Jerslev for dom, om han ikke bør betale sin gæld til ham. opregn. opsat 1 måned

(65)

** på Falk Giøes vegne. Niels Bertelsen i Jerslev med flere vidner om hvilke Børglumklosters tjenere og gods er forarmet og øde. fortegn

** på Henrik Belows vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Svend Tomsen i Allerup og Anders Bendsen sst for dom angående deres rest KM skatter. Anders Bendsen fremlægger tingsvidne 21/3 1650. dom: de bør kun betale skat af boel

(66)

** på Henrik Belows vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Peder Nielsen i Blæsbjerg og Anders Madsen i Katholm for dom angående rest KM skat. Anders Madsen fremlægger tingsvidne 18/3 1641. Peder Nielsen fremlægger tingsvidne 4/12 1651. dom: de skal kun betale skat af boel

(67)

** på Henrik Belows vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Christen Pedersen i Hollensted hede for dom angående KM skat. Christen Pedersen fremlægger mandtalsseddel af 1639 samt dom 16/9 1647 og tingsvidne 29/7 1651. dom: han skal kun betale skat af et halvboel

(68)

13/5 1652.

** Knud Christensen i Stenum. Christen Jensen i Trøgdrup på hustru Karen Andersdatter hendes vegne gav ham afkald for arv efter hendes sl bror Jørgen Jensen, som døde i Stenum. 

(69)

** på Iver Krabbes vegne stævnes alle hans tjenere i Hellevad sogn for dom angående deres rest. Jens Bendsen i Allerup for 1638, men han bevidnes død i Svenskens tid og efterlod sig ingen formue til hustru eller børn. Jens Olufsen i Allerup for rest 1643, og Anders Bødker derefter ægtede hustruen og skulle svare gælden, men Jens Olufsen bevidnes død i Svenskens tid og efterlod sig intet, og husene var øde. Bertel Skomager i Allerup for 5 mk, men han bevidnes død for 5 år siden og gik og betlede og døde i største armod. Anders Laursen i Allerup for 4 mk, men han blev slået i Sundby af de svenske, som også bortrøvede hans formue

(70)

** på Iver Krabbes vegne varsel til Anders Andersen i Korslund for rest 1646 7 dlr, som lovede at betale det, han ikke kunne bevise var betalt

** på Iver Krabbes vegne stævnes Christen Laursen i Klokkerholms mølle for dom angående rest mølleskyld og landskyld. opsat 6 uger

** på Iver Krabbes vegne stævnes Laurs Nielsen i Røgelhede for dom angående rest til husbonden, først for hans formand sl Oluf Pedersens rest 1643-44, som han skulle have fået udlæg for på skiftet samt hans eget stedsmål af halv Røgelhede 100 sld, hvis han ikke med stedsmålsseddel kan bevise, det er betalt. skiftebrev 14/11 1644 fremlægges. der blev udlagt 137 sld til husbonden for rest 1641-1644. tingsvidne 14/11 1644 fremlægges, at da boet ikke kunne række til hans første hustrus børns arv efter deres sl mor og dennes forældre, forsvor hun arv og gæld. dom 15/7 1646 af Viborg landsting fremlægges. kvittering for stedsmål fremlægges. kvittering vedrørende stedsmål fremlægges. dom: Laurs Nielsen bør fremvise lovligt fæstebrev på halv Røgelhede

(72)

** på Iver Krabbes vegne stævnes Jacob Steffensen i Hellum for dom angående 7 mk sl Niels Christensen i Allerup restede med, og Jacob Steffensen ægtede hans hustru. opsat 6 uger

** på Iver Krabbes vegne stævnes Søren Jensen i Klokkerholm for dom angående rest landgilde for 1640 og 1643, som han vil bevise, der er gjort udlæg for. opsat 8 dage

(73)

** på Iver Krabbes vegne stævnes Søren Jensen i Klokkerholm for dom, da han har siddet overhørig med rejser og andet og rester med landgilde, endvidere er han dømt fra fæstet, og gårdens bygninger er forfaldne, som synsvidne 26/10 1648 omtaler, og som fremlægges. tingsvidne 29/6 1648 fremlægges, hvori han udvises af gården. tingsvidne 4/10 1649 fremlægges, hvori han, mod at sætte lovning og vissen og forsikring for hans rest samt holde gården ved magt, får lov at blive i gården. dom: han bør stille husbonden forsikring, opbygge husene og betale hans rest, ellers bliver gården bortfæstet

(74)

** på Iver Krabbes vegne. da Jens Nielsen i Lyngdrup er død, bliver Morten Kjærulf i Ravnstrup betroet bestillingen, og tjenerne blev tilsagt at være ham hørig og lydig. han bevilges af Røgelhede 2 tdr havre og af hver gård 1 td havre, hvorimod de forskånes for ægt

** på Iver Krabbes vegne tilsiges hans skovfoged Anders Bendsen i Allerup, at han skal gøre regnskab for det, der i hans tid er hugget i Allerup fællesskov samt vindfælder, som  er solgt og afhændet

(75)

** på Iver Krabbes vegne. Anders Bendsen i Allerup og Niels Pedersen sst vidnede at Skindbjerg, som Jens Svendsen og Markor Hellesen påboer, er bygget på den grund, som ligger til Iver Krabbes andre gårde i Allerup 

** Jens Eriksen i Bagterp, herredsfoged i Vennebjerg herred, med 6 ugers opsættelse på Jesper Mogensen i Ørum forrige skriver på Åstrup hans vegne stævner navng for dom angående deres rest som ting 1/4. Niels Jensen i Hellum hans brev fremlægges. Niels Jensen fremlægger dom 29/11 1649. Jesper Mogensens brev fremlægges. forordning om bondens rest fremlægges. dom: Niels Jensen bør betale inden 15 dage

(77)

** på Laurs Belows vegne. syn til bygningen på Kølskegård

** på Johanne Kåses vegne fordeles Christen Mørk i Grindsted, for han har siddet overhørig og ville ikke levere sin landgilde i Viborg samt for rest landgilde

(78)

** på Jørgen Kruses vegne forbydes Ove Hansen i Lunden og Søren Jensen i Skarnvad at befatte dem med de enge, de bruger sønden åen, med mindre de vil fæste dem

** Morten Kjærulf i Ravnstrup 3.ting en dreng Peder Olufsen, der tjener i øster Brønderslev præstegård og som havde tilsagt ham sin tjeneste

** Peder Simonsen i Sisgård stævner Niels Christensen i Stavad for dom angående 6 sld for 2 tølter deller. opsat 6 uger

** på Henrik Belows vegne stævnes Christen Nielsen i øster Linderup Jens Andersen i Lem og Christen Jensen i Trøgdrup for spørgsmål, om de vil holde den ed, de har svoret angående deres sandemandstov, når de lovligt tilkræves, hvortil de svarede, at den ed, de har svoret, vil de holde herefter som tilforn

** Niels Christensen i Mejlsted lod fordele to drenge Erik Andersen, født i Tise og Christen Pedersen, født sst, som er rømt af hans tjeneste

(79)

** Niels Christensen i Mejlsted forbød Christen Sørensen ved Broen at huse eller holde Erik Andersen, født i Tise, som han har lovfældet

** Henrik Hansen i Saltum 3.ting Christen Jensen i Stavad for det, han er dømt til at betale 15/5 1651

** Peder Nielsen i Hebelstrup et vidne. Peder Pedersen i Hallund med flere vidnede, at det hus i Hallund, Anders Povlsen iboer, har ikke været regnet for mere end et gadehus

** på Lisbet Rodsteens vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Mogens Kås for dom angående korntienden af Jerslev sogn, som han har i fæste som ting 26/3. stiftsbogens indkomster til Åstrup len 1643 fremlægges. Lisbet Rodsteens beskyldning fremlægges. Mogens Kåses kvitteringer for 1643 fremlægges. Mogens Kåses svar fremlægges. dom: for 1643 bør Mogens Kås betale afgift af den tiende, han har oppebåret, men med hensyn til 1645 må KM kommissions betænkning afventes

(81)

20/5 1652.

** Morten Kjærulf i Ravnstrup lod fordele en dreng Peder Olufsen, som tjener i øster Brønderslev præstegård, som ikke vil tage den tjeneste, han har tilsagt ham

** Christen Jensen i Ladegård 3.ting hans husbonds tjenere for rest

** Niels Sørensen i Stenum. Villum Christensen lod læse en landstings opsættelse, hvori Jens Bild stævner Peder Jensen for en dom, han har afsagt 21/8 1651 angående noget jord på Stenum mark, der ligger til Em kirke, som Jens Bild har fæstet samt Niels Sørensen i Stenum med sit stedsmålsbrev og kirkeværgerne. opsat 6 uger

(82)

** på Henrik Belows vegne stævnes Niels Jensen i Hellum for forlovspenge for en arvelod efter hans sl mor og forlovspenge efter hans søster, da arvelodden er faldet til udenbys mænd

** Christen Christensen, der tjener i Burholt, 3.ting Christen Steffensen i øster Brønderslev for en skærekniv og 2 dages tærskning

** Peder Sørensen i Svennum 3.ting en dreng Oluf Jensen, født i Glimsholt, som om natten er rømt af tjenesten

** Christen Jensen i Stavad udlagde til Henrik Hansen i Saltum 6 rdl hovedstol og 2 rdl omkostning, som var for øksne, han havde på foder på Bratskov, da Henrik Hansen stod for regnskabet sst

** Jens Nielsen i Musted på mor Kirsten Nielsdatter sst hendes vegne forbød Maren Nielsdatter i Snabhede og Christen Pedersen i Kibsdal at komme med deres kvæg på Musteds endels mark eller hede, og hvis der herimod sker skade, må de have den for hjemgæld

(83)

** på Henrik Belows vegne stævnes Jens Hansen i Hjelmsted for 3.ting angående hans rest landgilde 1651. dom: han bør betale inden 15 dage

28/5 1652.

** på Jørgen Kruses vegne. Sidsel Andersdatter i vester Brønderslev beskyldte Povl Eskildsen, der tjener i vester Kornum, for sin barnefar

(84)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Povl Eskildsen, tjener i vester Kornum, og Sidsel Andersdatter i vester Brønderslev for dom angående deres bøder hhv 12 og 6 rdl for at have avlet barn udenfor ægteskab. opsat 6 uger

** på Christen Skeels vegne fordeles navng tjenere for deres rest 1651

** Christen Jensen i Ladegård på hr Melchior Evertsen i Vrensted præstegård hans vegne lod fordele Christen Madsen i Tise for præstens korntiende

** på Henrik Belows vegne stævnes Laurs Nielsen i Hjelmsted og hans børn Niels Laursen Mette Anne og Kirsten Laursdatter og navng folk for at tage syn på ulovlig afpløjning kast og grøft på hans grund

** Peder Sørensen i Svennum lod fordele en dreng Oluf Jensen, født i Glimsholt, som om natten er rømt af hans tjeneste

(85)

** herredsfogden Peder Jensen forbød Niels Pedersen i Svennum at sætte nogen i herredsfogdens sted, når han ikke selv sidder retten, undtagen på lensmandens befaling

** hr Peder Andersen i øster Brønderslev præstegård stævner Maren Hansdatter i Burholt for dom, om hun ikke bør give ham sin korntiende præstens anpart som tilforn af Burholt. opsat 6 uger

** på Falk Giøes vegne. Niels Bertelsen i Jerslev med flere vidner om hvilket gods under Børglumkloster stod øde 1650. fortegn

(86)

3/6 1652.

** Anders Sørensen i Stenum stævner Jens Bild for vidne angående de agre på Stenum mark samt Em kirkeværger Helle Christensen i Em og Christen Madsen i Vollerup samt Peder Tomsen i Kornum. på Jens Bilds vegne svares, at lensmanden som kirkeherre bør stævnes

** på Henrik Belows vegne. Gregers Mørk i øster Hjermeslev Jens Hansen i Hjelmsted med flere, som kender herredets gods, vidner om hvilke bønder, der er ugedagstjenere til Burholt og Hjermeslevgård samt hvilke gårde er officersgårde og om hvilke boelsmænd er ugedagstjenere til Burholt. desuden vidner de om ødegårde. fortegn

(87)

** på Henrik Belows vegne stævnes Laurs Nielsen i Hjelmsted og hans børn Niels Laursen Mette Anne og Kirsten Laursdatter samt hans folk Kirsten Pedersdatter og hendes børn Maren og Else Pedersdatter Oluf Jens Christen og Peder Pedersen for at tage syn på den ejendom, Jens Hansen i Hjelmsted påboer, for ulovlig afpløjning kast og diger. opsat 14 dage

(88)

** Christen Christensen, der tjener i Burholt, lod fordele neder Christen Steffensen for en skærekniv og for 2 dages tærskning

** Christen Sørensen i Stenum 3.ting en dreng Tor Sørensen, som er rømt af tjenesten

** Simon Pedersen på Kraghede på søn Anders Simonsens vegne. syn til hus og bygning på den anpart i Kraghedegård, Anders Simonsen påboer

** Niels Christensen i Ågård fik et fuldt stokkenævn af 24 navng dannemænd. han er født i øster Brønderslev og har opført sig som en ærlig dannemand etc

(89)

** Niels Christensen i Ågård stod inden tinge med Jens Hansen, som holder til i Ågård, og da han har taget sit skudsmål af herredsmændene, burde Jens Hansen også tage sit skudsmål, og han tilbød ham at lade dannemænd forlige dem om deres tvist, da svarede Jens Hansen, at da tvisten var indstævnet for landsdommerne, ville han lade sig nøje med deres afgørelse

(90)

** Niels Christensen i Ågård et vidne. Jens Hansen, som holder til i Ågård, lod læse et brev, som indeholder 12 mands vidnesbyrd, som Niels Christensen i Ågård har begæret, hvorledes Jens Hansen kar opført sig, medens han boede i Bollegård. der har altid fulgt ham et ondt rygte, og med alle hånde letfærdige bedrifter har han fuldkommengjort dette rygte, både i freds og i fejdetid, både i kejseres og svenskens til har han indladt sig med rigets fjender til stor skade for mange ærlige mænd, og især i den sidste svenske tid har han frarøvet folk deres kvæg og fraskattet dem deres formue, og en part har nær mistet livet i svenskernes fængsel. både før og efter har han altid haft tvist og klammeri med naboer, så han burde ikke bo hos ærlige folk

(91)

10/6 1652.

** på Henrik Belows vegne. navng vidner, at Matias Baltsersen i Mølholm er ugedagstjener til Kølskegård af det boel, han iboer

** Christen Sørensen i Stenum lod fordele en dreng Tor Sørensen, som er rømt af hans tjeneste

** Laurs Tomsen i Tømmerby. syn på en knobtørvegrøft i Filholms kær, hvori Laurs Tomsens gæslinger skal være omkommet, om der findes nogen opgang. Christen Mikkelsen i Filholm stævnes

** Christen Mikkelsen i Filholm et vidne. Jens Andersen i Filholm vidnede, at der ingen gæslinger druknede i den grav, Christen Mikkelsen gravede. andre vidnede, at de ikke vidste, om han gravede den grav, som gæslingerne druknede i

(92)

** Hans Christensen i Tømmerby. navng, stævnet med landstings stævning, vidnede, at de var uvidende om og har ikke hørt, at Hans i ---- har en ko, som er stukket ukyndigt og er omkommet

** Oluf Jensen i Tømmerby. syn på afpløjning mellem Oluf Jensen og Peder Laursen i Tømmerby

** Anders Jørgensen i øster Brønderslev på hr Peder Andersens vegne i øster Brønderslev præstegård forbød Christen Jensen sst Christen Mikkelsen og begge Christen Steffensen sst at indføre deres korn, før præsten får det talt, idet de er modvillige med deres korntiende på skæppen, så han forårsages at opsige den tindning med dem

(93)

17/6 1652.

** Christen Pedersen i Tårs stævner Niels Pedersen i Dårbakken for dom angående korn, han har fået i 2 år. opsat 6 uger

** på Jørgen Kruses vegne forbydes alle at befatte sig med hans enge i Viumskrog og sønden åen

** Morten Kjærulf i Ravnstrup stævner hr Peder Andersen i øster Brønderslev præstegård og en dreng, der tjener sst, Peder Olufsen for æskning og forbud 3.ting og udæskede drengen og forbød præsten at huse eller holde ham. præstens seddel fremlægges, hvori han tilbyder Morten Kjærulf at tage drengen

(94)

** Morten Kjærulf i Ravnstrup på Iver Krabbes vegne fremlagde tilbud til Søren Jensen i Klokkerholm, som er fradømt fæstet, at såfremt han ville stille forlovning, at han inden 2 år skal færdiggøre gården, ikke bortføre avl derfra, at give og gøre rettidigt, da kan han beholde gården. Søren Jensen mødte med 2 lovningsmænd, der lovede, at Søren Jensen ville holde aftalen, og i modsat fald ville de stå Iver Krabbe til rette

** på Iver Krabbes vegne forbydes alle at bortføre hø eller korn fra Klokkerholms grund og ejendom, undtagen de kan have det i husbondens minde

** på Henrik Belows vegne stævnes Laurs Nielsen i Hjelmsted hans børn og folk for at tage syn på afpløjning af Jens Hansens agre. Laurs Nielsen vedkendte sig stedet for husbondens ejendom. opsat 14 dage

(95)

** på Henrik Belows vegne 3.ting Laurs Nielsen i Hjelmsted for han ikke iflg voldgifts afsigelse har nedlagt det dige, der er kastet på Jens Hansens ager sst

** Morten Christensen i Jerslev. syn til hus og bygning på det boel, han har fæstet

** på Jørgen Kruses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Niels Laursen i
Hjermeslevgårds mølle for dom som ting 29/4. dom: Niels Laursen bør inden 15 dage tale husbondens minde

(96)

** Søren Pedersen i Jerslev med 6 ugers opsættelse stævner Niels Christensen i Jerslev for dom angående hans gæld som ting 6/5. dom: at betale inden 15 dage

25/6 1652.

** på Steen Billes vegne stævnes Jens Hansen i Hjelmsted for at tage syn på Laurs Nielsen sst hans lodskifte jord, som er opgravet i digetørv lergrave, desuden er der lagt en usædvanlig vej. Jens Hansen vedkendte sig stederne som hans husbonds ejendom. opsat 3 uger

(97)

** Christen Hansen i Torsmark. Laurs Tomsen i Tømmerby vidnede, at Christen Mikkelsen gravede den knobtørvegrøft i Mejlkær, som Laurs Tomsens gæslinger druknede i. andre vidner det samme

** Christen Hansen i Torsmark stævner Christen Mikkelsen i Filholm for dom angående 12 gæslinger, som omkom i den knobtørvegrøft. han gravede i Mejlkær, hvorfra der ingen opgang var, om han ikke bør betale 12 sk for hver gæsling. Christen i Ladegård svarede, at der ikke burde udstedes for 12 sk for en liden gæslings værd. opsat 14 dage

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Simon Sørensen i Oddersgårds mølle for at afhjemle syn på tørvegrøft i Oddersgårds mark. på Ide Skeels vegne svares, at der ikke er stævnet lovligt til synet, idet Simon Møller og hans formænd har gravet tørv samme steder tilforn, og husbonden ikke er stævnet

(98)

** på Jørgen Kruses vegne. syn på tørvegrøft i Oddersgårds endels mark

** på Jørgen Kruses vegne forbydes Simon Sørensen i Oddersgårds mølle at fjerne de tørv, han har gravet i en dal norden Oddersgård, hvorimod Peder Madsen i Stubdrup svarede, at der burde ikke udstedes forbud, før det bevistes, at hans husbond ingen rettighed havde til stedet. forbudet opsat 14 dage

** Christen Hansen i Torsmark et vidne. syn på en sortgrimet ko, som tilhørte Hans Christensen i Bom i Tømmerby, og der var savet et stykke af hvert horn, og der havde været sat kobbel på hvert horn

** på Henrik Belows vegne advares menige herredsmænd om at rette dem efter KM brev og tilbageholde den 4.part af drengenes og pigernes løn

** på Henrik Belows vegne iflg kaptajnløjtnantens seddel blev alle udskrevne soldater tilsagt at møde den 2.Juli og medtage 10 dages hold og tilbehørig lunte og krudt, under højeste straf

(99)

** Jens Pedersen i mellem Hjulskov et vidne. Laurs Jensen i Alstrup, som mindes 40 år, og andre, der mindes længe, vidnede, at så længe havde de mænd, som havde boet i mellem Hjulskov, drevet deres kvæg og fæ til fælles med de mænd i vester Hjulskov norden for denne og til diget om Tvedens mark

** på Henrik Belows vegne fordeles Laurs Nielsen i Hjelmsted for han ikke iflg voldgifts afsigelse har nedlagt det dige, der er kastet langs KM tjener Jens Hansens agerjord sst

** på Else Vinds vegne. syn på det værsted Bakken, hvorpå det ikke fandtes huse eller bygning på nær en stykke jordhus. Christen Tøgersen svarede, at han fæstede det af øde, og han lovede ikke at opbygge det til nogen bestemt tid

(100)

** Christen Christensen i Burholt 3.ting neder Christen Steffensen i øster Brønderslev for 3 mk faldsmål, da han er delt 3/6

** Morten Kjærulf i Ravnstrup med 6 ugers opsættelse på Iver Krabbes vegne stævner Jacob Steffensen i Hellum for dom angående 7 dlr, sl Niels Christensen i Allerup restede med, da han døde som ting 13/5. rest fremlægges. Jacob Steffensen på hustrus vegne svarede, at samtlige hans børn var ikke stævnet, skønt det tilkom dem at betale deres anpart af gælden. dom: da Jacob Steffensen har forpligtet sig til at betale Niels Christensens børns anpart af gælden på hustrus vegne, bør han betale inden 15 dage

(101)

** på Iver Krabbes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Christen Laursen i Klokkerholms mølle for dom angående rest mølleskyld 42 dlr som ting 13/5. dom: at betale inden 15 dage

** Peder Simonsen i Sisgård med 6 ugers opsættelse stævner Niels Christensen i Stavad for dom for 6 sld som ting 13/5. tingsvidne 18/3 1648 af Hvetbo herredsting fremlægges. dom: at betale inden 15 dage

(102)

** på Jørgen Kruses vegne fordeles navng Hjermeslevgårds tjenere for rest

1/7 1652.

** Anders Povlsen i Åsendrup 3.ting Christen Olufsen Degn i Vrensted for 3 mk gæld samt Niels Laursen Smed i Tise for 2 mk rest på brev

** Anders Povlsen i Åsendrup stævner navng for dom angående deres rest landgilde. fortegn. opsat 6 uger

(103)

** Gregers Mørk på Jens Jensen Degn i øster Brønderslev hans vegne 3.ting så mange, som rester med dagsarbejde for degnerente

** på Henrik Belows vegne. navng vidner, at i øster Brønderslev er der 2 boel, Christen Andersen og Laurs Christensen iboer, som er ugedags tjenere til Holmgård sst 

** Ove Abrahamsen i Hjermeslev. Mourids Laursen i øster Hjermeslev og andre vidnede, at Hans Tomsen sst lovede Ove Abrahamsen at han i 2 år skulle beholde til brug den 4.part i hus gård og ager, som han kones mor har haft, og derimod skulle Ove Abrahamsen årligt rette for 1 td landgilde til husbonden

** Anders Povlsen i Åsendrup på mor Gertrud Pedersdatters vegne. Hans Jensen i Stenbjerggård gav tilkende, at han 29/9 1651 har annammet af Gertrud Pedersdatter sl Povl Jensens efterlevende hustru i Åsendrup på sl Jørgen Pedersen og Mette Jensdatter, som boede i Faksholm, deres børn Karen og Anne Jørgensdatter deres vegne deres fædrene og mødrene arv, og som sl Povl Jensen med de 2 børn havde taget til sig under værgemål iflg skiftebrev. opregn. Hans Jensen på børnenes vegne gav afkald

(104)

8/7 1652.

** på Else Vinds vegne stævnes Christen Tøgersen i øster Sterups mølle for dom angående et værsted på Bakken i Sterups krat, han fæstede 13/6 1651 og lovede at opbygge det, som han ikke har efterkommet, om han ikke har forbrudt sit fæste. opsat 14 dage

(105)

** på Else Vinds vegne stævnes Christen Tøgersen i øster Sterups mølle for dom angående 6 tdr mel et halvt års mølleskyld af Bastholm mølle, han iboede. opsat 14 dage 

** på Else Vinds vegne 3.ting  Christen Tøgersen i øster Sterups mølle for 1 får og 1 rdl rest af Bastholms mølle

** Visti Nielsen 3.ting Christen Tøgersen i øster Sterups mølle for 3 rmk for 3 skp byg 6 mk fogedpenge 1 rdl skat

** på Jørgen Kruses vegne. Hans Matiasen, der tjener på Hjermeslevgård, vidnede, at han på fogdens befaling tilsagde Mads Madsen i Hjermeslev Peder Andersen og Peder Jensen sst at skaffe hver en før hjælper til murermester tækker og tømrer på Hjermeslevgård, men kun Peder Jensens datter Johanne Pedersdatter kom, som de ikke ville nøjes med, og hun blev vist hjem, hvortil hun svarede, at ville de ikke nøjes med hende, da gad djævlen kommer anden dagen og siger alle Amen

(106)

** Christen Hansen på husbonds vegne stævner Mads Madsen i Hjermeslev Peder Andersen og Peder Jensen sst for dom på deres fæste, for de sad overhørig, da de blev tilsagt af skaffe hver en før hjælper til Hjermeslevgård. opsat 14 dage

** Povl Jensen i Hebelstrup stævner Niels Mørk sst for at tage syn på en bæk, som løber østen om deres huse samt på et lukke og digetørvegrøft

** Christen Christensen på Maren Jensdatters vegne i Burholt. syn på en havreager på Burholts mark

(107)

** Gregers Mørk i øster Brønderslev på Jens Jensen Degn sst hans vegne lod fordele navng folk og gadehusfolk sst for rest degnens dagsgerning og tiende. fortegn 

** Christen Hansen med 6 ugers opsættelse ----

** Jens Mikkelsen i Vrågård et vidne. han og Peder Galskøt i Kornumgård gav tilkende, at denne på egne og Steen Billes vegne havde betalt Jens Mikkelsen for hans stævninger og skriverier til denne dag

** Christen Hansen i Torsmark med 14 dages opsættelse stævner Christen Mikkelsen i Filholm for dom angående 12 gæslinger, som tilhørte Laurs Tomsen i Tømmerby som ting 25/6. tingsvidne 25/6 fremlægges. (dom ikke indført)

(108)

** Christen Christensen, der tjener i Burholt, lod fordele Christen Steffensen i øster Brønderslev for 3 mk faldsmål, da han er delt 3/6 for 1 skærekniv og 2 dages tærskning

15/7 1652.

** Niels Christensen i Vanggård 3.ting Hans Jensen, der tjener Anders Markorsen i Linderup, for 3 mk fogedpenge rest på lejermålsbøde

** på Henrik Belows vegne stævnes navng bønder for dom, da de er tilsagt at møde med deres sønner og tjenestedrenge på Åstrup slot for at lade dem skrive som soldater. opsat 6 uger

(109)

** på Steen Billes vegne. syn på en dæmning over en bæk ved Hebelstrup samt på et lukke og et dige sst

** på Steen Billes vegne stævnes Povl Jensen i Hebelstrup Jytte Laursdatter sst for at tage syn på en lergrav vesten Niels Mørks hus. Povl Jensen vedkendte sig graven som husbondens grund til hans gård

(110)

** på Steen Billes vegne. Anders og Jens Nielsen i vester Hebelstrup vidnede, at om morgenen i lysningen opkastede Povl Jensen i Hebelstrup den dæmning, som synet omhandler, og hans hustru Margrete Tomsdatter stod med en jerntyv i hænderne, og de hørte ham sige, at det første han fik fingre på Niels Nørk, da skulle han få en djævels færd. Povl Jensen benægtede disse ord, og at han havde været ved dæmningen  

** på Steen Billes vegne stævnes Povl Jensen i Hebelstrup og Anders Laursen, som tjener Jytte Laursdatter, for dom, for de Skt Hansdag har kastet en dæmning østen og norden Niels Mørks gåsegård. opsat 14 dage

** Povl Jensen i Hebelstrup et vidne. syn på en bæk, som er skel mellem øster og vester Hebelstrup, desuden syn på afpløjning fra en ager, og på en ager, der var opædt

(111)

** Povl Jensen i Hebelstrup et vidne. Else Laursdatter i vester Brønderslev, som mindes 70 år Jytte Laursdatter i Hebelstrup, som mindes 60 år Tomas Tomsen i Hallund 40 år og Vill Andersen i Ingstrup 30 år, de vidnede at så længe havde den bæk, der løber mellem øster og vester Hebelstrup være ret vandbol til vester Hebelstrup, som Povl Jensen og Jytte Laursdatter påboer

** Peder Galskøt i Kornumgård et vidne. syn på hvad der er hugget i Hellevad kirkeskov gennem et år

(112)

** Peder Galskøt i Kornumgård. Tøger Pedersen i Allerup vidnede, at Christen Christensen i Allerup og Tomas Ibsen i Lem huggede det træ i Hellevad kirkeskov, som synet omtaler, og den hule bøg har han selv hugget med kirkeværgernes tilladelse for at have opsyn med skoven. Christen Christensen blev tilsagt at holde opsyn med skoven, mens han er kirkeværge

** på Steen Billes vegne stævnes Henrik Below for at tage syn på ejendom på Hjelmsted mark 

** Niels Pedersen i Svennum med opsættelse 3/6 på Henrik Belows vegne stævner Laurs Nielsen i Hjelmsted Kirsten Pedersdatter sst Laurs Christensen sst for at tage syn på ulovlige grøfter og afpløjning. Peder Galskøt svarede på Steen Billes vegne, at der ikke burde udstedes syn, da Steen Bille var udenlands 

(113)

** på Iver Krabbes vegne stævnes Christen Jacobsen i Allerup og Søren Mortensen i Rydslund for dom angående 2 rdl rest arbejdspenge og 4 rdl fogedpenge af stedsmål af Rydslund, som rester til sl Jens Nielsen i Lyngdrup, forrige foged. opsat 14 dage

** Laurs Pedersen i Allerup. Christen Jensen i Allerup og Hans Eriksen Degn sst lovede, at deres kvæg ikke i hegnets tid skal komme i Laurs Pedersens enge

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Anders Nielsen i Bækgård i Stenum Niels Christensen i Vanggård sst med menige Stenum bymænd for dom angående den skør, som løber fra Kærsgård i Tømmerby og siden vester 1000 favn, om Stenum bymænd ikke bør opkaste halvparten deraf, hvortil Niels i Vanggård svarede, at han havde boet 44 år i Vanggård, og i den tid havde han ikke været tildelt et stykke og heller ikke hans formand. opsat 6 uger

** Jens Hansen i Hjelmsted. syn på hans søn Niels Jensens sår. Maren og Else Pedersdatter sst stævnes

(114)

** Jens Hansen i Hjelmsted et vidne. Niels Jensen i Hjelmsted sigtede Maren Pedersdatter i Hjelmsted og Hans Andersen i Burholt, for de slog ham og gjorde ham den skade, synet omtaler

** Jens Mikkelsen i Vrågård på Else Vinds vegne lod fordele Christen Tøgersen i øster Sterup mølle for rest 1649

** Jens Mikkelsen i Ågård på Visti Nielsen foged på Åstrup hans vegne lod fordele Christen Tøgersen i øster Sterup mølle for fogedpenge og rest skat, han har udlagt

(115)

22/7 1652.

** Niels Christensen i Vanggård lod fordele Hans Jensen, der tjener Anders Markorsen i vester Linderup, for 3 mk fogedpenge rest på lejermålsbøder

** på Margrete Halcks vegne. syn på den bolig i Vrensted, Jens Jacobsen fradøde, hvorledes den er ved magt på hus og bygning, og som Christen Madsen sst påberåber sig at have fæstet

** på Margrete Halcks vegne stævnes Christen Madsen i Vrensted for dom på hans fæste, for han ikke iflg fæstebrev har holdt den bolig i Vrensted, Jens Jacobsen iboede, ved magt. han lover at opbygge den. hans fæstebrev fremlægges. opsat 6 uger, og han lovede forinden at tale med husbonden

(116)

** på Margrete Halcks vegne stævnes Christen Madsen i Vrensted for forbud mod at befatte sig med den bolig, Jens Jacobsen fradøde, og dens ejendom. opsat 6 uger

** på Laurs Belows vegne. Kirsten Andersdatter i Sterup beskyldte Christen Laursen, som tjente med hende i Nørgård i Hollensted, for hendes barnefar  

** Anders Pedersen i Jerslev på egne og bror Niels Pedersens vegne stævner Jens og Mads Nielsen i Musted for dom, for de på alfar vej er løbet bag på Anders Pedersen og hans bror og overfaldet dem. opsat 14 dage

(117)

29/7 1652.

** på Jens Bilds vegne stævnes Niels Christensen i Vanggård for at tage syn på en knobtørvegreft i Stenum mark

** Morten Kjærulf i Ravnstrup kirkeværge til Ørum kirke stævner Tomas Christensen i Alstrup kirkeværge til Jerslev kirke Christen Christensen i Allerup kirkeværge til Hellevad kirke Christen Svendsen i Skovgård kirkeværge til Hellum kirke for dom angående de penge, de iflg KM brev skal udlægge til Ørum kirkebygningers fornødenhed, ca 20 dlr fra hver kirke. opsat 6 uger

(118)

** på Iver Krabbes vegne stævnes Jacob Steffensen i Hellum for dom angående halvparten af hans hustrus forrige husbond sl Niels Christensen i Allerup hans gæld til husbonden. opsat 6 uger

** på Christen Skeels vegne stævnes Laurs Jensen i Alstrup Niels Jørgensen i Røllen med flere navng og Ide Lindenov for vidne på endel til vester Hjulskov og til ret skel mellem denne og mellem Hjulskov. Jens Pedersen i mellem Hjulskov vedkendte sig stedet for fri fælled til mellem Hjulskov

(119)

** på Christen Skeels vegne et vidne. navng, stævnet med landstings stævning og som mindes lang tid, vidnede hvad der så længe har været holdt for endels skov og mark til vester Hjulskov

** på Christen Skeels vegne. Peder Hansen og Jens Nielsen i vester Hjulskov vidnede om ret skel mellem vester Hjulskov og mellem Hjulskov mark og ejendom

(120)

** Peder Madsen i Stubdrup på Ide Skeels vegne stævner Jørgen Kruse for at tage syn på tørvegrøfter gamle og ny, som er gravet af dem, der gennem tiden har boet på Oddersgårds mølle. Abraham Jensen i møllen er forhindret i at møde. opsat 14 dage

** Christen Pedersen i Tårs med 6 ugers opsættelse stævner Niels Povlsen i Dårbakken for dom angående hvilket korn denne har fået gennem 2 år som ting 17/6. tingsvidne 4/2 1652 at Vrejlev birketing fremlægges. dom: Niels Povlsen bør betale inden 15 dage

(121)

5/8 1652.

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Ide Skeel og Simon i Oddersgårds mølle for at tage syn, om ikke Oddersgårds mark og eng er skilt fra Oddersgårds mølles mark og eng. på Ide Skeels vegne meddeles, at hun er udenlands, så hun skal gives 6 ugers varsel, hvilket Christen Hansen imødegår. opsat 8 dage

(122)

** Niels Hansen i Kornum 3.ting navng for diverse gæld

** Niels Mørk i Kalum forbød Mads Nielsen i Vestergård og Povl Sørensen i Kalum at ride age eller køre over hans markagre eller eng i hegnets tid mod hans vilje

** på Henrik Belows vegne stævnes Tøger Andersen i Hellum for dom, for han har lejet sig ud som soldat i Hellum lægd, modtaget bøndernes penge, men han har ikke søgt mønstringspladsen eller arbejdet i befæstningen eller andre steder, han er tilsagt at møde. på øvrighedens befaling er han pågrebet og lagt i jern, men er undveget fra fængslet, om han ikke bør straffes på hans hals. opsat 6 uger

** på Henrik Belows vegne stævnes Peder Andersen i Hellum Niels Jensen sst og Hans Eriksen i Sterup for dom, idet Peder Andersen har taget soldat Tøger Andersen i Hellum i forvaring, som da var i kongens jern, og han samt Niels Jensen og Hans Eriksen var befalet at føre ham til Åstrup, om de ikke bør bevise, at han med magt og i kongens jern er undveget, eller de bør skaffe ham tilstede igen

(123)

** på Jens Bilds vegne stævnes Niels Christensen i Vanggård for at tage syn på en knobtørvegrøft, som er gravet på Stenum mark. Niels Christensen berettede, at han ingen tørv havde ladet grave i Stenum mark, men i Grønhøj kær, som er Stenum og Vanggårds fælled, og som han vedkendte sig som husbondens ejendom

** på Jørgen Kruses vegne med opsættelse 28/5 stævnes Povl Eskildsen, som tjener i vester Kornum og Sidsel Andersdatter i vester Brønderslev for dom angående deres bøder som ting 28/5, hvorfra tingsvidne fremlægges. dom: at betale inden 15 dage

(124)

** Peder Nielsen i Ørslev ----

** på Lave Bildes tjener Lisbet Laursdatter sl Jens Nielsen hustru i Lyngdrup og hans børn deres vegne med 6 ugers opsættelse, efter stævning på landstinget, stævnes sl Henrik Giweck, som døde i Lyngdrup, hans arvinger for dom syn og vurdering af hans efterladte gods samt hendes bekostning, medens han lå syg og til han døde. opregn. dom: arvingerne bør betale 123 rdl inden 15 dage

(127)

12/8 1652.

** på Mads Nielsen foged på Gesingholm hans vegne med 6 ugers opsættelse begæres indvisningsdom over Christen Pedersen i vester Mellerup for 17 sld. han tilbød at betale med en hoppe, som blev vurderet for 22 sld. dom: der udstedes ikke indvisning

(128)

** på Mads Nielsen foged på Gesingholm hans vegne med 6 ugers opsættelse begæres indvisningsdom over Christen Pedersen i vester Mellerup for 17 sld, der  begærede vurdering af en hoppe, som blev vurderet til 22 sld, og som han udlagde til betaling 

** på Johanne Kåses vegne. Helle Jensen i Vrangdrup Laurs Jensen sst Peder Jensen i Svennum Christen Tomsen sst tilsagde hende deres tjeneste iflg deres forrige husbonds følgebrev

** på Henrik Belows vegne stævnes Peder Tomsen i Stagsted, som forgangen år tjente i Mynderup og Maren Jensdatter i Vrangdrup for dom angående deres bøder 12 hhv 6 rdl for at have avlet barn sammen. opsat 6 uger

(129)

** Jens Nielsen i Musted stævner Anders Pedersen og Niels Pedersen i Jerslev for tilbud og vurdering, og han tilbød at betale de bøder, han på Ålborg byting er dømt at betale dem for vold, som er svoret over ham, og han fremstillede en hoppe til vurdering, men da Anders og Niels Pedersen veg af tinget, kunne der ingen vurdering ske

** på Henrik Belows vegne. Søren Jensen i Kasenskov vidnede, at den aften, Tøger Andersen i Hellum blev anholdt og skulle sendes til Åstrup, da blev Niels Jensen befalet at følge med at skaffe ham dertil og have ham i varetægt, hvortil Niels Jensen svarede, at han havde selv været med at opsøge ham og leveret jern til at lægge ham i, så han mente, det tilkom de andre, som havde ham i hold, at bringe ham frem, desuden var det nattetid og ikke bekvemt at rejse med fanger

(130)

19/8 1652.

** på Erik Juels vegne stævnes Laurs Nielsen i Røgelhede og Rasmus Sørensen i Ørum for dom angående deres gæld til Anders Skrædder, der boede i Sundby, da han døde iflg deres brev. opsat 6 uger

** på Erik Juels vegne varsel til Anders Jensen på Kraghede for 2 sld gæld til sl Anders Skrædder i Sundby. han svor, at han intet skyldte Anders Skrædder, da denne døde

(131)

** Niels Mørk i Hebelstrup et vidne. Bodil Pedersdatter sst vidnede, at hun Skt Hansdag i lysningen så Povl Jensen i Hebelstrup opgravede de pæle, som var sat for tørvedæmningen nordøst for Niels Mørks gård, og hans hustru Margrete Tomsdatter skød tørvene tilside med en jerntyv

** Jens Hansen i Hjelmsted 3.ting Maren Pedersdatter i Hjelmsted for hendes bøder for de slag til Niels Jensen sst

** Peder Andersen i Hjermeslev et vidne. syn på hans sår og skade. Peder Jensens søn Christen Pedersen sst og Anders Christensens hustru Anne Pedersdatter sst med flere stævnes

(132)

** Peder Andersen i Hjermeslev sigtede Christen Pedersen sst, for han gjorde ham hans sår i hovedet med en øksehammer

** Mads Madsen i Hjermeslev. syn på hans sår og skade

** Mads Madsen i Hjermeslev sigtede Peder Jensen sst, for han gik bag ved ham og slog ham med hans krykke

** Anders Povlsen i Åsendrup 3.ting Laurs Klemendsen i Vrensted for 10 skp byg

** Peder Andersen og Mads Madsen i Hjermeslev et vidne. Mourids Laursen i Hjermeslev med flere vidnede, at grandefogderne Mads Madsen og Peder Andersen med menige grander kom til Peder Jensens gård for at pante ham iflg deres granderet for adskillige faldsmål, da kom Peder Jensen og hans sønner Niels Mourids Jens og Christen Pedersen bevæbnede med økser og vognkæppe og truede og skældte på granderne, og da disse ville pante hans vogn, fik grandefogderne deres sår. Peder Jensens hustru Else Mouridsdatter og datter Johanne Pedersdatter skældte og truede dem også

(133)

** Visti Nielsen foged på Åstrup ----

(134)

26/8 1652.

** Peder Andersen i Hjermeslev et vidne. Mourids Laursen sst vidnede, at Peder Jensen sst og hans søn Christen Pedersen i hegnets tid havde 2 øg og 1 plag i tøjr i Hjermeslev bys enge, og hans svin oprodede deres enge både norden og sønden åen mod granderetten. Jens Pedersen sst svarede, at plagen var hans

(135)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Simon Sørensen i Oddersgårds mølle for at afhjemle syn på et stykke jord i vester Kornum fælled. Simon Sørensen svarede, at han havde brugt omtalte jord, siden han kom til møllen. opsat 8 dage

** på Iver Krabbes vegne. Anders Nielsen i Hellevad vidnede, at på skiftet efter sl Maren Pedersdatter, som boede i Allerup, blev der udlagt hendes og sl Niels Christensen, som boede i Allerup deres rest til husbonden, som Jacob Steffensen annammede og lovede at betale

(136)

** på Erik Juels vegne i Niels Ottesen i Ørum og Maren Nielsdatter Jens Markorsens hustru sst deres påhør læstes en forpligtelse, hvori Niels Ottesen vedgår for 2 år siden at have haft legemlig fællig med Maren Nielsdatter 2 gange, hvilket hun også vedgår, og de forpligter sig at være fra hverandre i sogn og herred, og hvis det kan bevises anderledes, da at straffes

** Anders Povlsen i Åsendrup lod fordele Laurs Klemendsen i Vrensted for 10 skp byg

** Jens Hansen i Hjelmsted lod fordele Maren Pedersdatter sst sl Peder Olufsens datter for hendes bøder til bondesagen, for hun slog hans søn Niels Jensen sst

** Jens Hansen et synsvidne. syn på skade i hans korn

(137)

** Jens Hansen i Hjelmsted et vidne. Niels Jensen sst vidnede, at denne kornskade har Laurs Christensen og Kirsten Pedersdatter sst ladet gøre med deres øg og får og Laurs Nielsen sst med hans øg og svin, som de har slået løs nat og dag uden hyrde

** Søren Rasmussen i Stade. syn på engskade i Stade enge

(138)

** Knud Nielsen i vester Mellerup et vidne. Jens Hansen ----

** Knud Nielsen i øster Mellerup et vidne. Christen Nielsen og Maren Knudsdatter sst vidnede, at Tomas Nielsen, som tjener Maren Knudsdatter sst, og Anne Nielsdatter i Underåre tog havre af Maren Knudsdatters jord og kørte bort på 2 vogne  

** Knud Nielsen i øster Mellerup. Christen Nielsen og Helle Christensdatter i øster Mellerup vidnede det samme

** Knud Nielsen i øster Mellerup tillyste Tomas Nielsen, som tjener Maren Knudsdatter sst, og Niels Tomsens hustru i Underåre Anne Nielsdatter et fuldt ran, for de bortkørte havre på 2 vogne fra Maren Knudsdatters jord 

** Jens Pedersen i mellem Hjulskov 3.ting Peder Hansen i vester Hjulskov for 1 sld samt for hesteleje 1 mk

** Anders Jørgensen i øster Brønderslev på hr Peder Andersen i øster Brønderslev hans vegne gav varsel Christen Jensen sst for diverse gæld. da gælden er på mere end 3 mk, skal der dømmes. opsat 6 uger

(139)

** Peder Andersen i Hjermeslev et vidne. Peder Pedersen sst vidnede, at da han kørte fra kirken med Mads Madsen i Hjermeslev Peder Andersen sst og Anders Jensen på gården, da kom Anders Pedersen sst ridende fra kirken og fulgtes med dem, og da spurgte Mads Madsen og Peder Andersen ham, hvorfor han tog byens hyrdes hø fra ham, som han havde haft meget besvær med at bjerge, og som granderne havde givet ham lov til, hvortil han svarede, at han ville have taget det, hvis der var lige så meget til, og han ville give ham djævlen derfor den prakker, og da de sagde til ham, at der ikke var ret gjort, da sagde han således, at han ville give dem djævlen derfor, om det ikke kan blive til andet og mange andre ukvemsord og red bort

** Peder Andersen og Mads Madsen i Hjermeslev stævner Peder Jensen sst med hustru og børn og Anders Christensens hustru Anne Pedersdatter for klage for de overfaldt dem, da de kom i Peder Jensens gård for at pante ham iflg deres granderet. opsat 6 uger

(140)

** Peder Tomsen i Kornumgård med 6 ugers opsættelse på Steen Billes vegne  stævner Povl Jensen i Hebelstrup Anders Laursen, der tjener Jytte Laursdatter, for dom, for de har opgravet en dæmning, Niels Mørk har lagt på husbondens grund til hans gård. Povl Jensen nægtede ved ed at have været ved dæmningen. tingsvidne 15/7 1652 fremlægges. Niels Mørk fremlægger tingsvidne 19/8 1652. dom: Povl Jensen og Anders Laursen har forset sig og bør stå til rette

(141)

** på Jørgen Kruses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Anders Nielsen i Bækgård i Stenum Niels Christensen i Vanggård med menige Stenum bymænd for dom angående den skør, som løber fra Kærsgård i Tømmerby og 1000 favn vester, om de ikke bør opkaste halvparten deraf. dom: iflg 3.lovbogs 58.kap bør de indstævnede opkaste hver sin anpart af skøren

(142)

** Morten Kjærulf i Ravnstrup med 6 ugers opsættelse på Iver Krabbes vegne stævner Christen Jacobsen i Allerup og Søren Mortensen i Rydslund for dom angående rest arbejdspenge og stedsmålspenge som ting 15/7. dom: at betale

** på Henrik Belows vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Niels Laursen i Hellevad med flere navng for dom, da de er tilsagt at møde på Åstrup med deres sønner og tjenestedrenge for at lade dem skrive til soldater som ting 15/7. dom: de har forset sig og bør stille Henrik Below tilfreds

(143)

** på Ide Skeels vegne med 1 måneds opsættelse stævnes Jørgen Kruse samt Mads Madsen i Hjermeslev med flere navng for at tage syn på tørvegrøfter ved Oddersgårds mølle som ting 29/7. Jørgen Kruses brev fremlægges. dom: da Jørgen Kruse iflg KM befaling er rejst til København, kan der ikke udstedes syn

(144)

2/9 1652.

** på Jørgen Kruses vegne. Anders Bendsen i vester Brønderslev far til Jens Andersen, der tjener Peder Madsen i Stubdrup, vidnede, at sønnen Skt Olufsdag var 18 år og ikke ældre  

** Niels Pedersen i Hjermeslev et vidne. lille Mads Jensen sst og andre vidnede, at Peder Andersen i Hjermeslev Mads Madsen sst og nogle fra gårdene gik til Peder Jensen sst for at pante ham for noget hø, han havde taget fra hyrden, hvilket han benægtede, og han vidste ikke, han var dømt til at blive pantet, og de kom i stor uførm og parlament, da de ville pante hans vogn

** Niels Pedersen i Hjermeslev et vidne. syn på hans sår og skade

(145)

** Niels Pedersen i Hjermeslev et vidne. Christen Pedersen sst og andre vidnede, at Peder Andersen sst og Mads Madsen sst deres svin gik i engen ligesom Peder Jensens svin, og hans svin var ringede, og de andres ikke. Peder Andersen svarede, at dersom deres svin var i byens enge, vidste de intet derom, og de havde hyrde med deres svin og vil rette derfor efter granderetten

** Niels Pedersen et vidne. lille Mads Jensen i Hjermeslev og andre vidnede, at Peder Andersen sst og Povl Nielsen sst var de første, som mod granderetten slog hø i år

** Jens Pedersen i mellem Hjulskov lod fordele Peder Hansen i vester Hjulskov for 1 sld samt 1 mk for hesteleje

** på kaptajn Johan Sternhorns vegne. syn på hvilken bygning og bekostning Christen Tøgersen han anvendt på øster Sterup mølle

(146)

** på kaptajn Johan Sternhorns vegne stævnes Christen Tøgersen i øster Sterup mølle for dom, da han har forpligtet sig til at opbygge møllen. opsat 6 uger

** Jens Hansen i Hjelmsted. Niels og Hans Jensen sst vidnede, at Laurs Nielsen i Rønnebjerg anden Laurs Nielsen sst Erik Christensen sst og Niels Andersen Skrædder i Tolstrup kørte ind på Jens Hansens agre med 2 vogne og hentede flere kærver havre

(147)

** Laurs Laursen i mellem Hjulskov et vidne. Christen Pedersen i Mellerup med flere vidnede, at Jens Christensen i Løt fik en brun hest af Laurs Laursen i mellem Hjulskov i bytte for et sort øg, som skulle være lydefri, ellers ville han stå til rette
** Niels Christensen i Ågård på hr Jens Olufsens vegne i Tolstrup præstegård stævner Laurs Mouridsen i Hjermeslev for dom med varsel for dele angående 1 fjd smør hans rest landgilde. opsat 1 måned

** på Margrete Galskøts vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Christen Madsen i Vrensted for dom angående brøstfældigheden på den bolig, han fæstede 17/9 1650, og som han ikke har forbedret. han lovede nu at forbedre og opbygge husene samt holde dem ved magt, og være hørig og lydig med rettighed etc

(148)

** på Jørgen Kruses vegne med 8 dages opsættelse stævnes Simon Sørensen i Oddersgårds mølle for at afhjemle syn på et stykke jord i vester Kornums fælled. dom: der udstedes syn

(149)

** på Jørgen Kruses vegne. syn på et stykke jord i vester Kornum fælled, om det ikke er slået revet og afført

** på Jørgen Kruses vegne. Niels Hansen i vester Kornum vidnede, at Simon Sørensen i Oddersgårds mølle slog græs sønden møllen på det sted, synet omtaler, og han lod det rive og afføre, skønt Niels Hansen forbød ham det

(150)

** Anders Nielsen og Christen Tomsen i Hjermeslev gav tilkende, at de er forligt således, at Christen Tomsen i vinter skal have værelse hos sin stedfar Anders Nielsen og må bygge et jordhus til 2 høveder, men ellers må han ikke befatte sig med noget på gården eller gøre Anders Nielsen overlast

** på Christen Skeels vegne stævnes Ide Lindenov samt Jens Pedersen i mellem Hjulskov og andre navng for forbud, da det med tingsvidne er bevist, hvad der er ret skel mellem vester og mellem Hjulskov endels mark og skov, så forbyder han Jens Pedersen i mellem Hjulskov at komme over skellet med dreft og anden brugelighed. Christen Ibsen på Ide Lindenovs vegne mener ikke, der bør udstedes forbud, før hun stævnes. opsat 6 uger 

(151)

** på Christen Skeels vegne stævnes Ide Lindenov og Jens Pedersen i mellem Hjulskov for æskning 3.ting for at fremvise adkomst til rettighed over ret skel ind i vester Hjulskovs endel. Ide Lindenov og hendes børn er ikke stævnet. opsat 6 uger

** på Christen Skeels vegne stævnes Jens Pedersen i mellem Hjulskov for dom, for han imod gammel lovhævd og tingsvidne har vedkendt sig fælled til mellem Hjulskov over ret markskel. Christen Ibsen på Ide Lindenovs vegne svarede, at der i lovhævdet ikke omtales bestemte steder, og da der ikke er sat stabel og sten, bør Jens Pedersen ikke lide tiltale. opsat 6 uger

(152)

** på Jørgen Kruses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Simon Sørensen i Oddersgårds mølle for forbud mod at have brugelighed til møllen østen åen i vester Kornum endel og fælled. Peder Madsen i Stubdrup på Ide Skeels vegne mente ikke, der burde udstedes forbud, før Ide Skeel stævnes. opsat 6 uger

** Anders Nielsen i Hjermeslev et afkald. Christen Laursen i Tise på egne og Matias Knudsen i Albæk mølle på hans hustru Anne Laursdatters vegne og anden Christen Laursen i Hjermeslev på egne vegne Tomas Laursen i Vadum torp på egne vegne Anders Laursen i Tise på egne vegne anden Anders Laursen i Tise på hustru Maren Laursdatters vegne gav Anders Nielsen afkald for arv efter deres sl mor Maren Christensdatter, Anders Nielsens hustru, som boede og døde i Hjermeslev, samt afkald for arv efter deres sl far Laurs Jensen, som boede og døde sst

(153)

** Christen Laursen i Tise et vidne. Christen Hansen i Torsmark med flere vidnede, at de har gjort skifte mellem Anders Nielsen i Hjermeslev og hans stedbørn Christen Laursen i Tise Christen Laursen i Hjermeslev Tomas Laursen og Anders Laursen i Tise på egne vegne og Matias Knudsen i Albæk mølle og Anders Laursen i Tise på deres hustruer Anne og Maren Laursdatters vegne om deres arv efter deres sl forældre

(154)

** Jesper Christensen i ----

** Søren Laursen i Østergård i vester Brønderslev et afkald. Christen Tomsen i Lem gav hans stedfar Søren Laursen afkald for arv efter hans sl mor Søren Laursens hustru Gertrud Laursdatter, som boede og døde i Østergård 

(155)

9/9 1652.

** Christen Hansen i Torsmark på Hans Jensens vegne i Stenbjerggård, som er værge for sl Jørgen Pedersens børn, der boede i Faksholm, tilsagde Christen Tomsen, som nu boer i Faksholm, at gøre den ryddelig til påske og flytte derfra, da sl Jørgen Pedersens arvinger selv vil besidde den, og han iflg stedsmålsbrevet skal have et halvt års varsel

(156)

** Peder Andersen i Hjermeslev stævner Peder Jensen sst hans hustru Else Mouridsdatter og sønner Niels Christen Mourids og Jens Pedersen og hans døtre Johanne Pedersdatter og Anne Pedersdatter, Anders Christensens hustru for dom angående deres faldsmål og bøder til deres herskab sagsøgeren og granderne for den uførm og slagsmål, de har gjort grandefogden og granderne, da de ville pante ham iflg granderetten, som han har handlet imod. opsat 1 måned

** Peder Andersen i Hjermeslev stævner Christen Pedersen sst Peder Jensens søn sst for dom, for han har slået Peder Andersen bagfra med en økse, da han var i hans fars gård for at pante ham for hans faldsmål imod granderetten. opsat 6 uger

(157)

** Peder Andersen i Hjermeslev. Mads Madsen sst vidnede, at Mourids og Jens Pedersen sst ikke har udlagt deres anpart til deres bytyr, som er 4 sk af hver ko og kvie, og som de lover at betale

** Mads Madsen i Hjermeslev stævner Peder Jensen sst hans hustru sønner døtre og svigersøn for dom angående deres faldsmål og bøder til deres herskab sagsøgeren og granderne, for de overfaldt Mads Madsen grandefoged, da han ville pante Peder Jensen for hans forseelser mod granderetten. opsat 4 uger

** Mads Madsen i Hjermeslev stævner Peder Jensen sst for dom, for han slog ham bagfra, da han med granderne var i hans gård for at pante. opsat 6 uger

(158)

** på Jørgen Kruses vegne. syn på et stykke jordhus i Underåre, hvorledes det er nedbrudt, og hvilken skade, der er gjort derpå

** på Markor Kåses vegne. Johan Sternhorns følgebrev læses, hvori navng bønder tilsiger Mogens Kås deres tjeneste, og de vil give og gøre til ham som til deres forrige husbond

** på Iver Krabbes vegne. Anders Bendsen i Allerup og andre vidner, at Terkild Bertelsen i Allerup huggede træ i Allerup skov, og da skovfogden tiltalte ham, truede han dem med øksen og slog knæp for næsen af dem

(159)

** Christen Svendsen i Skovgård kirkeværge til Hellum kirke stævner Helle Laursen i Hellum for dom angående et pd rest skyldkorn til Hellum kirke af den bolig, han iboer. opsat 6 uger

** Niels Tomsen i Vrensted. Peder Svendsen i Furreby vidnede, at for 9 år siden leverede Niels Tomsen 7 rdl, som han havde lånt sl Christen Sørensen, som døde i Vrensted, til ham i hans egen hånd

** Niels Tomsen i Vrensted stævner sl Christen Sørensens arvinger Christoffer Tomsen i Vrensted Karen Sørensdatter Maren Sørensdatter og Berete Tomsdatter sst for dom angående 7 rdl, som han havde lånt sl Christen Sørensen i Vrensted. opsat 5 uger

(160)

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Bodil Laursdatters vegne i Stubdrup. syn på hendes eng, hvori der var slået 6 læs hø, som var afført

** Niels Pedersen i Hjermeslev svor, at det hø, som iflg tingsvidne skal være slået i byens fælled, det kom ikke til Peder Jensens hus eller gård i Hjermeslev, og hverken han eller hans far fik høet 

** Tomas Laursen i Grindsted i Kær herred på hustru Kirsten Nielsdatter og hendes søster Gertrud Nielsdatter deres vegne æskede af Jacob Nielsen i Hellevad deres arv efter deres sl mor Maren Nielsdatter, som boede og døde i Hellevad samt den arv, Gertrud Nielsdatter kunne tilfalde efter hendes sl far Niels Jacobsen, der boede og døde i Hellevad 

(161)

** og de gav ham varsel for dele 3.ting for 11 mk gæld

16/9 1652.

** på Markor Kåses vegne stævnes Palle Jensen i vester Sterup mølle og Christen Tøgersen i øster Sterup mølle med flere for at tilsige ham deres tjeneste iflg følgebrev fra kaptajn Johan Sternhorn. KM pantebrev til ham på ovennævnte gods læses. Palle Jensen med flere svarede, at de ikke var pligtig at tilsige Markor Kås deres tjeneste, før de får overladt en kopi af pantebrevet. opsat 14 dage

(162)

** på Falk Giøes vegne. Jacob Nielsen i Stenum Børglumklosters budfoged vidnede, at han på husbondens fuldmægtigs befaling tilsagde Jens Sørensen i Tømmerby Jens Christensen sst og Peder Knudsen i Knabeshave at stille med en karl, som med andre skulle drive øksne til Hvidkilde på Fyn, samt tilsagde Laurs Jensen i Torup og Niels Dal i Linderup at sende et bud med brev til Sorø, men de sad overhørig

** Niels Pedersen i Hjermeslev. Anders Pedersen i Mølgård, da Peder Andersen i Hjermeslev havde forhvervet vidne til Børglum birketing, at Peder Jensen sst skulle have kvier med Hjermeslev byhyrde, da svor han, at kvierne tilhørte ham

(163)

** Niels Pedersen i Hjermeslev et vidne. lille Mads Jensen sst med flere vidnede, da Peder Andersen sst har forhvervet vidne på, at Peder Jensen sst har haft svin i byens enge mod granderetten, at det havde granderne pantet ham for, før de kom for at pante ham for hø, som skulle være frataget hyrden, hvortil Peder Andersen svarede, at hans svin siden da havde været i engen  

** på Laurs Belows vegne fordeles navng Kølskegårds tjenere for rest 1651. fortegn

(164)

** Jens Mortensen i Ørum på egne og medarvingers vegne. Søren Laursen i Østergård i vester Brønderslev på søster Johanne Laursdatter i Hvilshøj sl Hans Mortensens hustru hendes vegne lovede Jens Mortensen og hans medarvinger at betale dem deres arv efter hendes sl mand deres sl bror Hans Mortensen   

** Søren Laursen i Østergård i vester Brønderslev på søster Johanne Laursdatter i Hvilshøj hendes vegne. Jens Mortensen i Ørum på egne vegne Jens Jensen sst på hustru Anne Mortensdatter hendes vegne gav hende afkald for arv efter hendes sl mand deres sl bror Hans Mortensen som boede og døde i Hvilshøj

(165)

** på Ide Skeels vegne. Peder Madsen i Stubdrup modtog to domme af herredsfogden angående syn på tørvegrøft ved Oddersgårds mølle samt på syn på et stykke jord, Simon Andersen i Oddersgårds mølle har slået

** Niels Pedersen i Svennum med 6 ugers opsættelse på Henrik Belows vegne stævner Tøger Andersen i Hellum soldat for dom, da han har ladet sig leje som soldat som ting 5/8. dom: han bør pågribes og straffes

(166)

23/9 1652.

** på Jørgen Kruses vegne. Inger Steffensdatter i Em og Maren Jensdatter sst bekendte at Gunde Jensen, som tjener Anders Vinter i Manne, er barnefar til deres børn

** Niels Pedersen i Hjermeslev gav varsel til Tomas Sørensen sst for 22 sk gæld, 2 sk til ham og 20 sk til Maren Pedersdatter

** på Ide Skeels vegne stævnes Jørgen Kruse samt Abraham Jensen i Oddersgård med flere navng for at tage syn på tørvegrøfter og lergrave, der er gravet til møllens fornødenhed, samt på mølledæmningen og møllevejen. opsat 14 dage

(167)

** på Jørgen Kruses vegne blev Niels Pedersen i Hjermeslev spurgt, om hans far ikke havde tilbudt Peder Andersen og Mads Madsen sst forlig om deres tvist, hvortil han svarede, at det havde faderen gjort. Peder Andersen svarede, at de ville vente dermed, til husbonden kom hjem

** Peder Andersen i Hjermeslev. navng vidner, at da de slog hø, så de, at Peder Jensens svin gik både i gårdsengen og byengen, og svinene tog endog en del af deres mad fra dem, som lå i engen. Niels Pedersen sagde, det var deres svin, og de skulle ikke gøre dem ondt

(168)

** Laurs Nielsen i Brønderslev på husbonds tjener Bodil Laursdatters vegne i Stubdrup. Jens Christensen i vester Brønderslev vidnede, at Peder Smeds folk i øster Brønderslev kørte med 3 vogne ind på hendes eng, hvor de slog og rev 3 læs hø, hvormed de kørte bort

** Niels Christensen i Mejlsted. Niels Andersen i Tise vidnede, at Maren Eriksdatter i Tise har en dreng Erik Andersen hos sig, som Niels Christensen har lovfældet med dele for hans tjeneste

** de gav hende varsel for dele, for hun siden pinsedag har huset og holdt Erik Andersen, som er lovfældet

** Niels Mørk i Hebelstrup gav varsel for dele Povl Jensen sst og hans hustru Margrete Tomsdatter og Anders Laursen, der tjener Jytte sst

** på Henrik Belows vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Peder Tomsen, som tjente i Mynderup, og Maren Jensdatter, som tjente sst for dom angående deres bøder, for de har avlet barn udenfor ægteskab. dom: hun bør betale inden 15 dage, men da han tjener i Vorgårds birk, kan han ikke dømmes her

(169)

30/9 1652.

** Niels Christensen i Mejlsted lod fordele Maren Eriksdatter i Manne for hendes bøder, for hun siden pinse har huset og holdt en dreng Erik Andersen, som havde tilsagt ham sin tjeneste

** samme mænd ----

** de gav Erik Andersen i Mejlsted, hvor hans bopæl skal være, varsel for dele for 3 mk faldsmål, som han er delt for

(170)

** Niels Mørk i Kalum på husbond Korfits Ulfelds vegne. Kirsten Jensdatter, som tjente Christen Christensen i Sterup, beskyldte en dreng Peder Pedersen, som tjente sst, for hendes barnefar

** på Iver Krabbes vegne forbydes Allerup bymænd at hugge eller lade hugge i Allerup fællesskov, undtagen det sker med husbondens minde

** på Iver Krabbes vegne stævnes Terkild Bertelsen i Allerup for dom, da det med tingsvidne er bevist, at han har hugget ulovligt i Allerup skov samt overfaldet skovfogden med truen og fejden. opsat 6 uger

** Niels Christensen i Ågård med 6 ugers opsættelse på Erik Juels vegne stævner Laurs Nielsen i Røgelhede for dom angående 8 sld gæld til sl Anders Skrædder, som boede i Sundby, hvis formue er forbrudt til KM. hans brev fremlægges. dom: at betale inden 15 dage etc

(171)

** Peder Andersen og Mads Madsen i Hjermeslev med 6 ugers opsættelse stævner Peder Jensen sst med hustru sønner datter og svigersøn for klage som ting 26/8. uddrag af granderetten fremlægges. tingsvidne 19/8 og 26/8 her af tinget, samt tingsvidne 3/9 af Børglum herredsting fremlægges. tingsvidne 23/9 fremlægges. Niels Pedersen fremlægger tingsvidne 2/9. tingsvidne 16/9 fremlægges (dom ikke indført)

(174)

7/10 1652.

** på Ide Giøes vegne stævnes hendes navng tjenere for dom angående deres rest. fortegn. opsat 6 uger

** på Ide Giøes vegne stævnes Laurs Laursen i vester Mellerup for dom på hans fæste, da han efterstår med smørskyld og kornskyld. opsat 6 uger

** på Iver Krabbes vegne. Laurs Pedersen i Allerup budfoged vidnede, at han siden sidste høst tit og ofte havde tilsagt Niels Andersen i Kærsgård Anders Andersen i Korslund Jens Nielsen og Laurs Nielsen i Røgelhede Markor i Skindbjerg Jens Simonsen sst at møde med deres vogne og hjælpere ved Klokkerholms mølle for at vedligeholde flødgyden, og de har stedse siddet overhørig  

(175)

** og gav dem varsel for dele for samme ulydighed og 3.ting, siden alle deres medtjenere, som er tildelt anparter i mølledæmningen og ikke er holdt ved magt  

** på Christen Skeels vegne stævnes Ide Lindenov og hendes børn Sigvard Kirsten og Lisbet Beck for at tage syn på pløjning og sæd norden vester Hjulskov, som tilforn har stået skov, samt på en gammel greft, som skal være ret skel mellem vester Hjulskov endels skov og mellem Hjulskovs skov. Jens Pedersen er i husbonds ærinde. opsat 8 dage

** Christen Tøgersen i øster Sterup mølle. Povl Christensen i Sterup og Knud Mikkelsen sst vidnede, at de ville handle med kaptajn Johan Sternhorn på Christen Tøgersens vegne om hans rest mølleskyld, og da lovede kaptajnen, at alt det, Christen Tøgersen havde bekostet på at opbygge møllen, skulle afkortes i hans mølleskyld

(176)

** Christen Tøgersen et vidne. samme vidner, at øster Sterup mølle stod øde og ubrugelig fra Skt Hansdag 1651 og til påske 1651, og der kunne ikke males på den

** Niels Christensen i Mejlsted stævner Mourids Laursen i Hjermeslev for dom angående 8 rdl gæld iflg hans brev. opsat 6 uger

** Niels Christensen i Mejlsted lod fordele Erik Andersen, som er delt 13/5 for sin tjeneste

** Laurs Mortensen i Hellum gav tilkende, at han for 3 år siden havde tilhold i Skovsgård, hvor hans segl blev borte, hvorfor han gjorde det magtesløst og umyndigt. Christen Svendsen i Skovsgård stævnes til dette vidne

(177)

14/10 1652.

** på Iver Krabbes vegne fordeles hans tjenere Niels Andersen i Kærsgård Anders Andersen i Korslund Jens Nielsen i Røgelhede Laurs Nielsen sst Markor i Skindbjerg og Jens Simonsen sst for deres ulydighed, da de har siddet overhørig siden sidste høst og ikke ville møde ved Klokkerholms mølle for at vedligeholde flødgyden  

** Niels Pedersen i Hjermeslev 3.ting Tomas Laursen sst for 2 skp byg

** Jens Tomsen i vester Hjermeslev. Matias Jensen i øster Linderup gav tilkende, at han havde annammet en del af den arvelod Kirsten Laursdatter kunne tilfalde efter hendes sl forældre Laurs Tomsen og Mette Jensdatter, som boede og døde i Tise, og han gav Jens Tomsen kvit for hans værgemål 

** på Johanne Kåses vegne stævnes Laurs Sørensen, som tjener i vester Brønderslev for dom angående hans bøder 12 rdl for han belå Maren Andersdatter, da de tjente i nør Bøgen. opsat 6 uger

(178)

** Peder Galskøt i Kornumgård stævner Povl ---- i Sterup for 3.ting for 1 pd byg kirkens skyld, som han rester med. dom: at betale inden Skt Mortensdag

** Christen Hansen på Jørgen Kruses vegne og mod det syn Peder Madsen i Stubdrup på Ide Skeels vegne havde begæret til tørvegrøft og lergrave ved Oddersgårds mølle, da svarede han, at Oddersgårds mark er en endels mark, hvori møllen ingen rettighed har, hvorfor der ikke bør udstedes syn, og angående syn på vejen på Kornum mark, hvortil der skal være taget sand og tørv, da har Christen Hansen selv fyldt hullerne op

(179)

** på Ide Skeels vegne. syn på tørvegrøft og lergrave, som er gravet til Oddersgårds mølles fornødenhed, samt på hus dæmning og møllevej, om der ikke er gravet sand og dæmningstørv og brugt til vejen, samt syn på en holm østen flødgyden og et dige sønden med marken

(180)

** Jens Mikkelsen i Vrågård 3.ting Knud Mikkelsen i Sterup for skriverpenge iflg KM forordning for en dom på 1 ark papir

(181)

21/10 1652.

** Christen Christensen i Allerup kirkeværge til Hellevad kirke stævner Laurs Nielsen i Røgelhede for dom angående hans korntiende kirkens anpart for 1651 rug 71/2 skp byg 61/2 skp havre 2 skp. opsat 6 uger

** på Markor Kåses vegne stævnes Oluf Nielsen i Kraghede med flere navng for at tage syn på deres boliger, hvorledes de er ved magt

** på Markor Kåses vegne stævnes Tomas Jensen Jens Nielsens søn i Krattet og Christen Christensen i Bondesholt Christen Andersens søn sst for vidne og en seddel fremlægges, at de skal rette dem efter at være soldater. Tomas Jensen svarede, at han ikke er pligtig at være soldat, før det bevises, at han er Markor Kåses tjener. opsat 14 dage 

(182)

** Villum Christensen i Hellumlund. Karen Ibsdatter, som forgangen år tjente i Hellumlund svor, at Christen Christensen, som er Christen Andersens søn i Bondesholt, der tjente sst, er hendes rette barnefar

** Villum Christensen i Hellumlund stævner ovennævnte Christen Christensen og Karen Ibsdatter for dom angående deres bøder, da de har avlet barn sammen udenfor ægteskab. opsat 6 uger

(183)

** Niels Pedersen i Hjermeslev 3.ting navng for gæld

** Tomas Pedersen i Underåre 3.ting Laurs Nielsen i Sterup krat for 3 mk arbejdspenge til hans husbond

** på Falk Giøes vegne stævnes Laurs Jensen i Torup Niels Dal i Linderup Jens Sørensen i Tømmerby Jens Christensen sst og Peder Knudsen i Knabeshave for dom på deres fæste samt anvendt bekostning, for de var tilsagt at skaffe et bud til at gå med brev til Sorø, samt en karl til at drive øksne til Hvidkilde, og de sad alle overhørig. opsat 6 uger

** på Falk Giøes vegne 3.ting Karen Andersdatter i Sterup Anders Christensens datter for hun på klosterstavn er beligget, og hun vil ikke møde for at udlægge barnefar  

** Jens Hansen i Hjelmsted stævner Niels Tomsen i Underåre med flere navng synsmænd for at afsige deres syn

** på Christen Skeels vegne. syn på hvad der er pløjet og sået norden vester Hjulskov, som tilforn har stået skov samt på en gammel greft, som skal være ret skel mellem vester og mellem Hjulskovs endels skov og ejendom

(184)

** Niels Tomsen i Vrensted med 6 ugers opsættelse stævner sl Christen Sørensens arvinger Christen Tomsen i Vrensted Karen Sørensdatter Maren Sørensdatter og Berete Tomsdatter sst for dom som ting 9/9. tingsvidne 9/9 fremlægges. dom: de bør betale hver sin anpart af gælden

(185)

** Christen Svendsen i Skovsgård med 6 ugers opsættelse stævner Helle Laursen i Hellum for dom angående 1 pd byg skyldkorn af hans bolig, som rester til Hellum kirke for 1651 som ting 9/9. på Helle Laursens vegne fremlægges tingsvidne 22/1 1652. dom: da det bevises, at han 1651 havde kornavl, kan kirken ikke fradømmes sin rettighed

(186)

28/10 1652.

** Tomas Pedersen i Underåre et vidne. Jens Hansen i Hjelmsted og andre navng vidner, at i 46 år, de hver kan mindes, har der ingen boet på Rosbak ved navn Jens Pedersen og skylder 1 td byg på nær den Jens Pedersen, som for 2 år siden er flyttet derfra, og der er heller ingen bolig på kronens på Rosbak, som skylder 1 td byg, uden alene den bolig, Tomas Pedersen har i fæste

(187)

** Niels Pedersen i Hjermeslev lod fordele navng for gæld

** Jens Mikkelsen i Vrågård lod fordele Knud Mikkelsen i Sterup for skriverpenge iflg KM brev for en dom på et ark papir

** på Jørgen Seefelds vegne. syn på den halvgård i Klæstrup, Tomas Laursen påboer

(188)

** på Henrik Belows vegne. syn på Hjelmsted mark på en nylig indkastet hørhave, som er til fortrængsel for Jens Hansen sst, desuden syn på frapløjning og syn på grøfter, der er gravet tværs over hans agre

(189)

** på Ide Lindenovs vegne stævnes Christen Skeel samt andre navng for at tage syn til en fædrift og ejendom, der ligger vesten og norden vester og mellem Hjulskov, for forskellige forhold, og om der findes stabel og sten som ret skel mellem ejendommene

(190)

4/11 1652.

** Jens Nielsen, der tjener på Oksholm, fik et fuldt stokkenævn af 24 navng dannemænd. fortegn. han er født i øster Hjermeslev by, og hans far var Niels Tomsen og hans mor Karen Jørgensdatter, som boede og døde sst. en tid lang har han boet sst og har skikket sig som en ærlig karl

(191)

** på Falk Giøes vegne stævnes Børglumklosters tjenere for dom angående deres rest skyld og landgilde. opsat 6 uger

(192)

** på Markor Kåses vegne stævnes Jens Andersen i Sterup og Christen Andersen i Bondesholt for dom angående deres rest skyld og landgilde. opregn. dom: de bør betale inden 15 dage

** på Ide Lindenovs vegne stævnes Christen Skeel og andre navng for at tage syn på en fædrift og ejendom norden vester og mellem Hjulskov. opsat 8 dage

(193)

11/11 1652.

** på Jørgen Seefelds vegne stævnes Søren Laursen i Klæstrup for dom på hans fæste. opsat 6 uger

** på Jørgen Kruses vegne varsel til menige sognemænd og enker i Stenum Tolstrup og vester Brønderslev sogn for rest korntiende til Hjermeslevgård. opsat 14 dage

(194)

** på Jørgen Kruses vegne. Mads Madsen og Peder Andersen i Hjermeslev vidnede, at Peder Jensen sst aftingede for sig selv og sine børn for deres faldsmål og bøder for deres tvist og lovede 30 rdl, hvoraf de 20 blev betalt med et par øksne

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Peder Jensen i Hjermeslev for dom angående 10 rdl rest faldsmål. på begæring opsat 6 uger

** Niels Pedersen i Tømmerby. Simon Tomsen i Vibsig vidnede, at Jørgen Nielsen i .... fik 2 lægter af Niels Pedersen samt andre varer

(195)

** på Ide Skeels vegne stævnes Anders Nielsen i vester Brønderslev med varsel for dele for 3 mk faldsmål, for han sad overhørig og ikke mødte på syn ved Oddersgårds mølle, hvortil han svarede, at der ikke var læst synsseddel for ham eller i hans sognekirke. Jens Andersen i vester Brønderslev svor, at han talte med ham og havde synssedlen med sig. opsat 14 dage

** på Iver Krabbes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Terkild Bertelsen i Allerup for dom som ting 30/9. tingsvidne 9/9 fremlægges. dom: han bør stille skovfogderne borgen for fejde og stille Iver Krabbe tilfreds for skovskade

(196)

18/11 1652.

** på Ide Skeels vegne stævnes Jørgen Kruse Matias Knudsen i Albæks mølle og hans hustru Anne Laursdatter samt andre navng for vidne angående hvad ejendom er brugt til Oddersgårds mølle. opsat 14 dage

(197)

** på Ide Skeels vegne et vidne. Jens Olufsen i øster Å vidnede, at han for 4 år siden førte dæmningstørv til Oddersgårds mølledæmning, som blev gravet for østerende af Oddersgårds mark på de steder, synet omtaler. andre vidner det samme

** på Ide Skeels vegne stævnes fornævnte for vedkendelse. Simon Møller i Oddersgårds mølle vedkendte sig de steder, tingsvidnet omtaler, for husbondens fri fælled til møllen. opsat 14 dage

(198)

** på Steen Billes vegne stævnes Niels Tomsen i Vestergård i Hvilshøj og Niels Povlsen i Hvilshøj med varsel for dele for ulydighed, idet de ikke ville tage fæ på foder, som de burde iflg jordebogen, hvilket de ikke nægtede men svarede, at de ville rette derfor med penge. Svend Nielsen mødte på far Niels Povlsens vegne

** på Steen Billes vegne stævnes Svend Ibsen på Nejst for dele for ulydighed, for han ikke ville føre 2 tønder til Sundby, som han var tilsagt. desuden stævnes Maren Hansdatter i Burholt for vidne. Svend Ibsen berettede, at han skaffede hest og vogn til rejsen, men da drengen kom kørende gennem Burholt, da fik Maren Hansdatter ham til at køre for sig til skoven, og ville ikke lade ham køre den tilsagte rejse

(199)

** på Iver Krabbes vegne. syn på ulovlig Skovhugst i Allerup skov

** på Iver Krabbes vegne. skovfogderne over Allerup skov vidnede, hvem der havde hugget træ i skoven og hvor meget. fortegn

** på Iver Krabbes vegne stævnes Erik Hansen i Allerup Jens Pedersen sst og Søren Hansen, født i Hjortbæk, for dom angående ulovlig skovhugst. opsat 3 uger

(200)

** på Johanne Kåses vegne. Anders Jensen i Svennum tilsagde hende sin tjeneste iflg Mandrup Dues skøde og følgebrev

** på Jørgen Kruses vegne forbydes Simon Sørensen i Oddersgårds mølle eller andre at have dreft eller greft i vester Kornum endels mark i mark eller eng på steder, som beskrives nærmere

(201)

** på Ide Giøes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes hendes tjenere for dom angående deres rest, men ingen mødte. dom: at betale inden 15 dage

** på Ide Giøes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Laurs Laursen i vester Mellerup for dom på hans fæste som ting 7/10. tingsvidne af Vrejlev birketing 27/10 fremlægges angående han var tilsagt at så rug på Vrejlev, som han ikke ville. dom: han har forbrudt fæstet

(202)

** på Jørgen Kruses vegne. Peder Andersen i Hjermeslev og Mads Madsen sst på egne vegne Niels Pedersen sst på egne og på far Peder Jensen og bror Christen Pedersens vegne gav tilkende, at de var venligt forligt om deres slagsmål og uenighed, og hvem, der overfalder den anden med ukvemsord eller gerning skal bøde et par færdige øksne til husbonden

25/11 1652.

** Peder Pedersen i Hallund 3.ting til alle dem i Hallund sogn, som rester med de penge, de er takseret for til den hest af sognet

(203)

** Laurs Jensen i Torup 3.ting så mange i Tolstrup sogn, som rester med de penge, de er takseret for, til den hest af sognet

** Niels Mørk i Kalum stævner Niels Mortensen på Slettingen for forbud

** Jens Nielsen i Snabhede. vurdering af nogle klæder, som Jens Mortensen Skrædder i Agersted har sat i pant, og som han blev tilbudt at indløse inden 14 dage

** Peder Jensen i Nørgård 3.ting Jerslev sognemænd, som rester med kirkens korntiende og brohavre

** Jens Nielsen i Jerslev på hr Hans Eriksen i Mosbjerg præstegård hans vegne stævner Christen Tøgersen i øster Sterup mølle, tidligere i Bastholm, for dom angående 10 sld gæld iflg brev. opsat 6 uger

(204)

** på Johanne Kåses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Laurs Sørensen, som tjente Anders Nielsen i vester Brønderslev for dom angående hans bøder 12 rdl, for han belå Maren Andersdatter, som tjente sst, som ting 14/10. præstens bevis for, at de har stået åbenbar skrifte fremlægges. dom: han bør betale bøden inden 15 dage

(205)

2/12 1652.

** Helle Jensen i Vrangdrup. Christen Laursen i vester Brønderslev med flere navng vidner, at Vrangdrup, Helle Jensen og Laurs Jensen påboer ligger i vester Brønderslev sogn og er ugedagstjenere til Nibstrup

** Christen Mørk i Grindsted. Christen Laursen og Mikkel Nielsen, der tjener i Grindsted, vidnede, at Jens Olufsen i Å tog et pulsgarn fra dem i Grindsted endels mark og eng, og som tilhørte Christen Mørk

** Christen Mørk i Grindsted stævner Jens Olufsen i Å for dom for et pulsgarn, han tog fra hans drenge. opsat 3 uger

** Peder Laursen i Tømmerby et vidne. Jep Laursen sst og andre vidnede, at Peder Laursen sidste sommer fæstede det kirkeboel i Tømmerby, han iboer og fik ikke sæd eller avl dertil

(206)

** Niels Pedersen i Svennum. Søren Jensen i Kasenskov sandemand vidnede, at på KM befaling udvalgte lensmanden 2 sandemænd til at følge herredsfogden til København på samtlige sandemænds vegne, nemlig Niels Pedersen i Svennum og Christen Jensen i Trøgdrup, og de andre skulle betale til rejsen, og han betalte Niels Pedersen sin anpart. Jens Hansen i Hjelmsted havde også lovet at tale minde

** på Lene Ruds vegne stævnes Mikkel Christensen i Svennum for vedkendelse på 2 agre på Svennum mark samt Ide Skeel, men da hun er udenlands bør hun stævnes med 6 ugers varsel

** Christen Steffensen i Lendum på Jens Smed borger i Hjørring hans vegne. Laurs Jensen i Kragdrup vidnede, at noget før sl Simon Skomager i Kragdrup døde, da berettede han, at Laurs Eriksen i Lem skyldte ham 10 sld. andre vidner det samme

(207)

** Peder Jensen i Nørgård stævner navng Jerslev sognemænd for dom angående rest kirkens skyld. fortegn. opsat 3 uger

** Peder Jensen gav dem varsel for dele for kirkens korntiende og brohavre, som de rester med

** Niels Pedersen i Hjermeslev 3.ting navng for gæld

** Peder Pedersen i Hallund lod fordele navng for KM skat. fortegn

(208)

** Villum Christensen i Hellumlund med 6 ugers opsættelse stævner Christen Andersens søn i Bondesholt Christen Christensen og Karen Ibsdatter, som tjente i Hellumlund, for dom angående deres bøder hhv 12 og 6 rdl som ting 21/10, hvorfra tingsvidne fremlægges. dom: de bør betale deres bøder inden 15 dage

** Christen Christensen i Allerup kirkeværge til Hellevad kirke med 6 ugers opsættelse stævner Laurs Nielsen i Røgelhede for dom angående hans korntiende kirkens anpart for 1651. Laurs Nielsen berettede, at Hellevad sogn var delt i 2 dele, og han boer i den nordlige, og da har han betalt tienden på Ålborg slot og fremlægger kvittering på KM anpart korntiende. Christen Christensen fremlægger register på kirkens anpart korntiende, hvad enhver skal betale, der iblandt Laurs Nielsen i Røgelhede. dom: Laurs Nielsen bør stille kirkeværgen tilfreds

(210)

** på Falk Giøes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Laurs Jensen i Torup Niels Dal i Linderup Jens Sørensen i Tømmerby Jens Christensen sst og Peder Knudsen i Knabeshave for dom, for de var tilsagt at skaffe et bud til Sorø samt en karl til med andre at drive øksne til Hvidkilde som ting 21/10. Laurs Jensen i Torup og Niels Dal i Linderup svarede, at de kunne ikke gøre rejsen til Sjælland for under 5 dlr, og der var kun 2 boel til at betale, og mente Hans Rasmussen havde gjort dem uret, som kan bevises, når husbonden kommer hjem, og de tilbød at rette derfor med rede penge. Jens Sørensen i Tømmerby fremlægger navng naboer, som mindes længe, deres brev, at der ikke gik rejser eller arbejde af hans bolig, men han betaler i stedet 1 td byg årligt til husbonden. Jens Christensen sst fremlægger et lignende brev. dom: Jens Sørensen og Jens Christensen frikendes, mens de andre indstævnede bør stille deres husbond tilfreds, og de har forbrudt deres fæste

(212)

9/12 1652.

** Niels Hansen i Kornum et vidne. navng vidner, at Steffen Pedersen i Kalum fik et øg og en plag af ham som betaling på et brev

(213)

** Niels Tomsen i Vrensted 3.ting Simon Jensen og Niels Mørk i Vrensted hver for 2 sld deres anpart af sl Christen Sørensen i Vrensted hans gæld til Simon i Furreby

** Morten Kjærulf 3.ting så mange i Ørum sogn, som rester med KM skat

** Anders Nielsen i Vestergård i Jerslev et vidne. syn på den halve ødegård i Vestergård i Jerslev

(214)

** på Lave Bildes vegne. syn på det boel i Jerslev, Jens Laursen Murermester har påboet

** på Lave Bildes vegne. syn på Morten Andersen Kjærulf i Hollensted hans sår, som var gjort med kniv

(215)

** på Frederik Reitzes vegne. navng, stævnet med landstings stævning for at vidne om den overlast og uførm, som Jens Smed i vester Brønderslev har gjort Anders Andersen i Åstrup på farende veje, da han kom kørende med husbondens fisk, de vidnede, at han kom i højrøstet diskussion med en ukendt mand om fiskene, og Jens Smed ville forlige dem tog en stor torsk fra Anders Andersens vogn og gav til den ukendte mand og ville slå Anders Andersen med et spyd, hvortil Jens Smed svor, at han hverken tog fisk eller truede med spyd

(216)

** Peder Galskøt i Kornumgård. på Christen Jørgensen forrige skriver på Sejlstrup hans vegne fremlægges en stævning, hvori han som medarving efter hans sl bror Søren Jørgensen forrige skriver for Vendelbo provsti tiltaler Søren Andersen og Simon Andersen i vester Brønderslev forrige kirkeværger til vester Brønderslev kirke for 20 sld, som er godtgjort til Tårs kirkes reparation, men ikke er udlagt

** Jens Sørensen Sten i sdr Vrå på Christen Jørgensen forrige skriver til Sejlstrup hans vegne stævner ovennævnte kirkeværger for dom angående 20 sld, som skal godtgøres til Tårs kirkes reparation, men som de ikke har udlagt. Brønderslev kirkes regnskabsbog fremlægges, iflg hvilken de ikke har betalt pengene. kirkeværgerne fremlægger Søren Jørgensens seddel 29/10 1648 angående betalingen deraf. deres svar fremlægges, at de vil betale det, som tilholdes dem. dom: da det ikke bevises, at de har betalt, bør de inden 15 dage betale 20 sld

(218)

** på Lene Ruds vegne. Ingeborg Nielsdatter i Svennum og Maren Nielsdatter sst vidnede, at Peder Sørensen Smed sst såede oveni det, der tidligere var sået i en ager på Svennum mark

** Laurs Madsen i Tveden stævner Peder Smed i Svennum for dom angående 1 td byg kirkens skyld, som han rester med til Jerslev kirke, mens sl Mads Laursen i Tveden var kirkeværge. opsat 14 dage

** Peder Jensen i Nørgård lod fordele i Jerslev sogn for rest korntiende og brohavre for 1652

** på Ide Lindenovs vegne. syn på fædrift og ejendom vesten og norden vester og mellem Hjulskov

(220)

** Peder Jensen i Nørgård lod fordele navng i Jerslev sogn for rest kirkens korntiende 1652. fortegn

** Christen Jensen i Vestergård på Jørgen Kruses vegne lod fordele navng Hjermeslevgårds tjenere i øster Hjermeslev for rest. fortegn

(221)

** på Jørgen Kruses vegne fordeles navng i Tolstrup sogn for rest korntiende til Hjermeslevgård. fortegn

(222)

** på Jørgen Kruses vegne fordeles navng for rest engskyld. fortegn

** Jens Hansen i Hjelmsted med 6 ugers opsættelse stævner Laurs Nielsen sst Laurs Christensen og Kirsten Pedersdatter sst og hendes børn for dom angående kornskade og engskade, som de har gjort med kvæg. synsvidne 31/10 1650 fremlægges. synsvidne 28/10 og 26/8 fremlægges. dom: de bør inden 15 dage stille ham tilfreds

(225)

23/12 1652.

** Peder Madsen i Stubdrup lod fordele navng for KM skat

** på Sofie Brahes vegne. Karen Olufsdatter i Stade beskyldte Selgen Christensen i Svinbjerggård for hendes barnefar

(227)

** Anders Kjærulf i store Nejsum et vidne. Laurs Mikkelsen i Hollensted med flere navng, stævnet med landstings stævning, vidnede, at da de 2.søndag i Advent var forsamlede i Tomas Madsens hus sst og drak noget øl, hørte de, at Morten Andersen Kjærulf i Hollensted og lille Hans Christensen sst havde nogen tvistighed med hverandre, og Laurs Nielsen Kock i Hvilshøj satte Morten på bænken, hvorefter Tomas Christensen satte sine træsko løb hen til Morten Kjærulf og skar ham i ansigtet med en kniv, og Anders Nielsen på Hollensted hede slog Morten Kjærulf, mens blodet løb af ham og han var næsten besvimet

** Peder Sørensen foged på Kølskegård på Laurs Belows vegne gav last kære og klage over lille Hans Christensen i Hollensted Laurs Nielsen Kock i Hvilshøj og Anders Nielsen på Hollensted hede for de har sammenrottet dem og overfaldet Morten Andersen Kjærulf i Hollensted. Laurs Nielsen for at have grebet ham med magt, Tomas Christensen for at skåret ham i ansigtet, så han ikke kommer over det lydefri og Anders Nielsen for at have givet ham nogle slag, da blodet var løbet fra ham og han var besvimet

(228)

** Niels Tomsen i Vrensted lod fordele Simon Jensen og Niels Mørk sst for hver 2 sld deres anpart af sl Christen Sørensens gæld til Simon i Furreby

** Christen Svendsen i Skovsgård kirkeværge til Hellum kirke 3.ting Helle Laursen for 1 td byg rest skyld til kirken af hans bolig

** Christen Jensen i Vestergård på Jørgen Kruses vegne lod fordele husbondens tjenere for KM skat. fortegn

(229)

** Jens Hansen i Hjelmsted et vidne. Jens Sørensen i Bos og Maren Sørensdatter sst vidnede, at Anders Olufsen i Bos havde bekendt, at han havde fået hans dreng til at lokke Jens Tomsens søn Søren Jensen ind i hans lade for at købe noget havre, men han sagde Nej. Anders Olufsen havde bestilt 2 karle til at ligge i laden, som skulle pågribe Søren Jensen, så Jens Tomsen kunne komme i husbondens ugunst, og de kunne skille ham fra hans bjergning i Bos

** Jens Hansen i Hjelmsted. de samme vidnede, at det slagsmål Jens Tomsens søn i Bos Søren Jensen og Anders Olufsens hyrde havde forgangen år, det skete for det vidne, Anders Olufsen vidnede på Vorgårds birketing. desuden vidnede de, at der blev taget træ fra Jens Tomsen i skoven, som senere fandtes i Anders Olufsens gård, da han stod og huggede derpå

(230)

** Simon Andersen i Brønderslev lod fordele navng for KM skat

** Niels Pedersen i Svennum ----

** Jens Hansen i Hjelmsted. Jens Sørensen og Maren Sørensdatter i Bos vidnede, at Peder Sørensen i Hust i Ovnstrup ikke var i Bos, da slagsmålet skete mellem Jens Tomsens søn Søren Jensen og Anders Olufsens hyrde, som han har vidnet på Vorgårds ting

** Niels Pedersen i Svennum på Henrik Belows vegne stævner Hans Skrædder i Sterup og Niels Skomager sst for dom på deres fæste, for de har været ulydige, da de ikke ville køre med Gregers Krabbes folk. opsat til snapsting

(231)

** på Henrik Belows vegne stævnes navng lægdsmænd for dom, da de i hvert sogn skal ligne sognemændene og oppebære penge til gevær og heste med sadler og tømmer til landets forsvar, som de ikke i ringeste måde har efterkommet, hvorfor de bør stå til rette. fortegn. opsat til snapsting

(232)

** på Jørgen Kruses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Peder Jensen i Hjermeslev for dom angående 10 rdl faldsmål rest på 30 rdl som ting 11/11, hvorfra tingsvidne fremlægges. dom: at betale

(233)

** på Ide Skeels vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Anders Nielsen i vester Brønderslev med varsel for dele for 3 mk faldsmål, for han har siddet overhørig og ikke ville møde på syn som ting 11/11. dom: da Anders Nielsen ved ed benægter at have set synssedlen, skal sagen påkendes af tilbørlig dommer

** på Jørgen Seefelds vegne stævnes Tomas Laursen i Klæstrup for dom angående hans gård, som han har beboet mange år, er aldeles øde, der er ikke sået og marken er ikke gødet, bygningerne er mishandlet og skyld og landgilde ikke betalt rettidigt. tingsvidne 28/10 fremlægges. Tomas Laursen svarede, at han vil være i husbondens minde, og fremlagde kvittering på en del af landgilden. dom: han har forbrudt fæstet, med mindre han benådes

(234)

** Steffen Pedersen i Kalum med 6 ugers opsættelse stævner Niels Hansen i vester Kornum for dom angående 12 enkende rdl iflg hans brev samt omkostninger. opregn. hans brev samt dom 7/2 1650 fremlægges. tingsvidne 10/11 af Vrejlev birketing samt 9/12 her af tinget fremlægges. dom: der kan ikke kendes, før de gør regnskab med hverandre

(1)

** tingbogens autorisation 1653

** sandemænd. fortegn

** ransnævninge. fortegn

(2)

13/1 1653.

** på Henrik Belows vegne. Anders Laursen i Svennum Åstrup slots budfoged vidnede, at han tilsagde Hans Eriksen og Niels Skomager at møde med hest og vogn for at køre til Fladstrand, hvortil Niels Pedersen svarede, at han ville gerne lægge et øg til, hvis Hans Eriksen ville lægge et andet til

** på Sofie Brahes vegne. Villads Christensen, der tilforn boede i Ulstrup, tilsagde Sofie Brahe sin tjeneste, iflg Jens Bilds følgebrev, af den gård i Stenum, han nu har i fæste

** Hans Simonsen i Vrensted lod fordele navng for KM skat. fortegn

(3)

** Christen Hansen i Torsmark på Peder Nielsens vegne i Hellevad. navng vidner, at de stævnede Henrik Below for vidne

** Otte Christensen i Allerup med flere vidner, at den bolig, Peder Nielsen i Hellevad iboer, har altid været holdt for et boel, så længe de han mindes og der betaltes boelskat deraf

** Søren Rasmussen i Stade på Anders Laursens vegne i Krogen i Brønderslev. Simon Andersen i Brønderslev med flere vidnede, at Anders Laursen i Krogen i vester Brønderslev af stor svaghed ligger i sengen, så han hverken kan udgive landgilde eller KM skat

** på Lene Ruds vegne stævnes Laurs Madsen i Lundergård for dom angående hans rest landgilde. opsat 6 uger

(4)

** Laurs Pedersen i Ravnstrup lod fordele navng i Ørum sogn for KM skat. fortegn

** Søren Rasmussen i Stade lod fordele navng for det, de er takseret for til ---- fortegn

** Tøger Pedersen i Ålborg på Jens Laursen og bror Peder Laursen, født i Allerup men nu i København, deres vegne gjorde den fuldmagt død og magtesløs, som de havde givet Jens Hansen i Hjelmsted for at tale deres sag, da de har opgivet den, indtil de selv kan føre den 

(5)

** Laurs Nielsen i Brønderslev stævner Jens Andersen i Åsendrup for spørgsmål, om han ikke fandt en sort vadmels frakke sønden Åsendrup, hvilket han benægtede ved ed

** Jens Jensen i Åsendrup stævner Niels Jensen i Hellum for æskning af den arvelod, han kunne tilfalde efter sin sl mormor Sofie Nielsdatter, der fordum boede i Skæve præstegård, og Niels Jensen tog hende til sig med hendes formue. opsat 14 dage

** Anders Pedersen i Jerslev på husbonds tjener Laurs Mortensens vegne stævner Christen Svendsen i Skovsgård for dom angående hvilket gods, som ikke er skiftet efter Laurs Mortensens sl mor Christen Svendsens hustru Maren Laursdatter, om han ikke med afkald bør bevise, at Laurs Mortensen har fået sin anpart. opregn. opsat 4 uger

(6)

** på Steen Billes vegne blev Sejlstrup tjenere spurgt om, hvorledes han havde forholdt sig mod dem i de 10 år, han har haft Sejlstrup len. 24 navng mænd fremkom for retten og med de fremmødte herredsmænd svarede, at han ikke havde beskattet dem usædvanligt, og i de dyre år havde han givet dem afslag på landgilde og bevilget dem korn af sit eget mv

(7)

** Jens Nielsen i vester Mejlsted. Svend Ibsen i Manne Christen Ibsen i Mejlsted Jep Ibsen sst gav deres stedfar Jens Nielsen afkald for arv efter deres sl far Jep Svendsen, som boede og døde i Mejlsted

** på Ide Skeels vegne. navng, stævnet med landstings stævning og som husker mange år, vidnede, at de mænd, der har boet i Oddersgårds mølle har haft deres fælled med Oddersgård med drøft og grøft med tørv nord og nordøst for Oddersgård og de gravede ler i de gamle lergrave 

(8)

** Morten Kjærulf i Ravnstrup med 6 ugers opsættelse stævner Erik Hansen og Jens Pedersen i Allerup for dom angående ulovlig skovhugst i Allerup skov. synsvidne 18/11 fremlægges. tingsvidne 18/11 fremlægges. dom: de bør stille husbonden tilfreds

(9)

** Peder Galskøt i Kornum med 6 ugers opsættelse stævner navng Jerslev sognemænd for dom angående kirkens skyldkorn, de resterer med. fortegn. Philippus Julius borgmester i København hans instruks om betaling af skyldkorn, at den skal ske enten i Ålborg eller Sæby, fremlægges. diverse indvendinger fremføres. dom: de bør levere deres skyldkorn inden 15 dage

(11)

** Jesper Christensen borger i Hjørring med 6 ugers opsættelse ----

** Jesper Christensen borger i Hjørring på Jens Bilds vegne stævner Niels Sørensen i Stenum for dom, for han i 3 år har brugt den kirkejord i Stenum mark, som ligger til Lem kirke, imod Jens Bilds fæstebrev på samme jord, som er stadfæstet af Philippus Julius og tildømt ham ved landstinget, så Niels Sørensen må oprette den skade, han har lidt. Jens Bild Ottesens stedsmålsseddel fremlægges. tingsvidne 22/4 1652 fremlægges. et brev på tysk fra Philippus Julius borgmester i København fremlægges oversat. landstingsdom 6/10 1652 fremlægges, hvori Niels Sørensens stedsmålsbrev refereres, som bliver underkendt. Peder Galskøts indlæg fremlægges. fuldmagt og kvitteringer fremlægges. Jesper Christensens indlæg fremlægges. dom: Niels Sørensen har forset sig

(16)

** på Ide Skeels vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Jørgen Kruse samt Abraham i Oddersgård med flere navng for vedkendelse. Simon møller i Oddersgårds mølle vedkendte de steder, han såvel som hans formænd har brugt, som husbondens fri fælled til møllen. synsvidne 14/10 fremlægges. tingsvidne 24/9 1652 fremlægges. vidne af Kær herredsting 7/12 1652 fremlægges. tingsvidne af Børglum birketing 6/8 1652 fremlægges. tingsvidne her af tinget 18/11 1652 fremlægges.tingsvidne af Børglum birketing 26/11 1652 fremlægges. tingsvidner af samme ting 20/8 1652 fremlægges. tingsvidne af Hvetbo herredsting 14/8 1652 fremlægges. (dom ikke indført)

(21)

** Christen Svendsen i Skovsgård kirkeværge til Hellum kirke lod fordele Helle Laursen i Hellum for 2 tdr byg kirkens skyld, han rester med af hans bolig, og som han er tildømt at betale

(22)

20/1 1653.

** Christen Christensen i Allerup 3.ting ----

** Christen i Ovstrup gav varsel i Jerslev kirke efter tjenesten til dem, der rester med skat til hest og gevær iflg KM brev

** Christen Christensen i Sterup gav varsel i Jerslev kirke til dem, der rester med KM skat

** Steffen Pedersen i Kalum lægdsmand et vidne. Søren Rasmussen i Stade med flere navng vidnede, at Povl Sørensen i Kalum og Mogens Laursen på Rosbak har ikke formue til at udgive KM skat, samt at det værsted i Underåre, Christen Jensen nu har fæstet, stod øde 1652

** Anders Nielsen i Stenum. navng vidner, at han er forarmet, så han ikke kan udgive KM skat, samt andre navng, hvorfra der heller ikke kan fåes skat

(23)

** Anders Jensen i Svennum. navng vidner, at han er så forarmet, at han ikke kan udgive KM skat eller landgilde til husbonden

** Niels Nielsen i Klæstrup. navng vidner, at halvparten af hans boel stod øde 1652, så der kan ikke udgives KM skat

** Peder Madsen i Stubdrup 3.ting til dem i sognet, der rester med penge til hest og tilbehør iflg KM brev

** Peder Christensen på Hollensted hede. Morten Andersen Kjærulf i Hollensted og andre navng vidnede, at der går til årlig skyld af hans værsted 11/2 pd smør og arbejde af et gadehus, så der kan kun gives halv boelskat i KM skat

** Peder Nielsen i Hellevad stævner Henrik Below for dom, da det med tingsvidne bevises, at han kun beboer et boel, og hans formand Niels Sørensen har kun betalt boelskat. opsat 14 dage

(24)

** på Sofie Brahes vegne. syn på den gård i Stenum, Erik Krabbe har holdt hus på og nu tilkommer hende

27/1 1653.

** på Ide Lindenovs vegne stævnes hendes navng tjenere i Ørum sogn for dom angående deres rest landgilde 1651. fortegn. opsat 6 uger

(25)

** på Ide Lindenovs vegne. Jens Jensen i Ørum, der mindes 20 år, vidnede om hvilke mænd, som tidligere var under Ålborg slot, men nu af KM er pantsat til Steen Becks arvinger

** Christen Christensen i Kalum lægdsmand lod fordele navng for KM skat. fortegn

** Christen Christensen i Sterup lægdsmand lod fordele navng i Jerslev sogn for KM skat 

(26)

** Jens Nielsen i Snabhede 3.ting så mange i Hellum sogn, som rester med de penge, de er takseret for, til heste og tilbehør

** Christen Christensen i Kalum et vidne. navng vidner, at Niels Tomsen i Underåre og Peder Jensen på Rosbak er så forarmede, at de ikke give KM skat

** Niels Mørk i Kalum. navng vidner, at Villads Andersen i Serreslev er forarmet, så han ikke kan udgive KM skat

** Niels Bertelsen i Jerslev. navng vidner, at han og Niels Pedersen sst er forarmede, så de ikke kan udgive KM skat

** Laurs Nielsen i Sterup krat. samme vidner, at han og Laurs Christensen i øster Mellerup ikke kan give KM skat, da de er forarmede

(27)

** Niels Bertelsen i Klæstrup. navng vidner, at han kun havde halv avl til det ødeboel, han iboer, så han kan kun betale halv skyld til Jerslev kirke

** på Johanne Kåses vegne 3.ting for KM anpart korntiende af Jerslev så mange, som rester dermed

** på Johanne Kåses vegne 3.ting Laurs Sørensen, der tjener i Korslund, for 12 rdl lejermålsbøder

** Jens Laursen i Ulhøj. navng vidner, at han er forarmet, så han ikke kan give KM skat

(28)

** Christen Svendsen i Skovsgård ----

3/2 1653.

** Anders Nielsen i Vestergård i Jerslev stævner Hans Degn i Allerup for dom angående 2 tdr rug rest på hestekøb. opsat 6 uger

** Christen Jensen i Ladegård 3.ting så mange i Tise sogn, som rester med penge til hest og tilbehør iflg KM brev

** Peder Jensen i Nørgård 3.ting for rest brohavre af Hellevad sogn

** på Johanne Kåses vegne fordeles en dreng i Korslund Laurs Sørensen for 12 rdl for lejermål

** Peder Madsen i Stubdrup lod fordele ----

** Peder Madsen i Stubdrup 3.ting udæskede af Jens Laursen på Kraghede hans bror Jep Jensen, som han med dele har lovfældet, for 3 mk KM skat

(29)

** på Jørgen Kruses vegne fordeles navng for rest

** Peder Jensen i Nørgård lod fordele navng i Ørum sogn for brohavre

** Peder Jensen i Nørgård lod fordele navng i øster Brønderslev sogn for brohavre. fortegn

** på Johanne Kåses vegne fordeles navng i Jerslev sogn for KM anpart korntiende. fortegn

(30)

** Christen Christensen i Ovstrup lod fordele navng for det, enhver er takseret for til hest og tilbehør iflg KM brev. fortegn

(31)

** på Falk Giøes vegne stævnes med varsel for dele Børglumkloster tjenere for dom angående rest landgilde. fortegn

(32)

** 3.ting til hver af ovennævnte for rest til husbonden

** på Ide Skeels vegne stævnes Søren Jensen i Hjermeslev og Gertrud Olufsdatter, som begge tjente i Oddersgårds mølle for dom angående noget ler, som er gravet på det sted, hvor der tidligere har været gravet ler til møllens fornødenhed, og som de mod hans minde har frataget ham. opsat 3 uger

(33)

10/2 1653.

** Jens Nielsen i Snabhede på Niels Bossen i Haven hans vegne stævner Mads Povlsen i vester Brønderslev for dom angående 4 sld og en dom, han har fået af Niels Nielsen i Østergård i ---- på Kirsten Hansdatters vegne i ---- bjerg og ikke leveret fra sig. opsat 6 uger

** Laurs Jensen i Torup lægdsmand. navng vidner, at det boel i Tømmerby, Hans Tøgersen iboede, er øde, og der findes ikke hus derpå, så der kan ikke fåes KM skat deraf

** på Henrik Belows vegne påmindes de lægdsmænd, som skal opkræve penge til hest og tilbehør, som iflg KM brev skal udredes af sognene, at de skal møde på Åstrup inden 14 dage med pengene

(34)

** Peder Madsen i Stubdrup fremlagde en seddel, hvori Laurs Laursen, født i øster Brønderslev, lader sig leje til at være soldat i 3 år for Peder Madsen i Stubdrup og hans navng medtjenere for 30 sld, så deres sønner og drenge kan være fri derfor i den tid

** Peder Simonsen i Allerup. navng vidner, at han og Jens Pedersen i Svennum er så forarmede, at de ikke kan udgive KM skat

** Oluf Laursen i Gerndrup. syn på hus og bygning på det boel i øster Brønderslev, Jens Degn iboede

(35)

** Hans Andersen i Burholt 3.ting Niels Sørensen i Stenum for 1 sld

** Peder Jensen i Nørgård 3.ting Jens Christensen i Pøl for 2 hjul

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård lod fordele navng for KM anpart korntiende af øster Brønderslev sogn

** Peder Jensen i Nørgård lod fordele for brohavre i Hellevad sogn. fortegn

** Jens Nielsen i Snabhede lod fordele navng i Ørum sogn for de penge, de er takseret for til hest med tilbehør. fortegn

(36)

** Laurs Nielsen i Brønderslev lod fordele hans husbonds tjenere for KM skat. fortegn

** Niels Christensen i Ørum på Niels Christensens vegne i Ågård lod fordele for Ørum kirkes anpart korntiende. fortegn

** Christen Laursen på Falden på Christen Jensens vegne i Ladegård lod fordele navng i Tise sogn for de penge, de er takseret for til hest og tilbehør iflg KM brev. fortegn

(37)

** på Falk Giøes vegne fordeles klostertjenere for rest. fortegn

** på Henrik Belows vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Hans Skrædder i Sterup og Niels Skomager sst for dom på deres fæste, da de har været ulydige, og ikke ville køre Gregers Krabbes folk til Fladstrand, som de var tilsagt. Gregers Krabbes brev fremlægges. tingsvidne 13/1 fremlægges. dom: de har forbrudt deres fæste iflg recessens 42.kap

(38)

** Karl Pedersen ridefoged til Åstrup på husbonds vegne stævner de lægdsmænd i herredets sogne, som er taget til at taksere og ligne KM påbudne skat mellem bønderne, men som de ikke har agtet. fortegn. dom: de bør inden 15 dage opkræve den resterende skat

(40)

17/2 1653.

** på Henrik Belows vegne. navng vidner, at Christen Nielsen, som er udskrevet til soldat i Hellum lægd under Åstrup len, har haft sin bopæl i den bolig, som kaldes Hulvejen, i 11/2 år, og ham har ikke søgt sakramentet i Hellum kirke i den tid, samt at de leverede han lægdssedlen, at han var udskrevet til soldat

** Simon Andersen i Brønderslev et vidne. Søren Tøgersen, født i Åstrup, gav tilkende, at han havde ladet sig leje som soldat for 3 år i Kornumgårds lægd iflg kontrakt

** på Christen Skeels vegne stævnes hans navng tjenere for dom angående deres rest skyld og landgilde. fortegn. opsat 6 uger

(41)

** på Laurs Belows vegne. syn på det øverste af det ny hus, som blev bygget på Kølskegård

** Peder Jensen i Nørgård. navng vedtog at være ransnævninge i år

** Peder Jensen i Nørgård lod fordele Jens Christensen i Pøl for et par hjul

(42)

24/2 1653.

** på Mogens Kåses vegne. navng vidner, at 9/1 1644 kom et parti svenske ryttere og plyndrede i sognet, især på Nibstrup, hvor de ikke skånede Mogens Kåses klæder på kroppen og endnu mindre korn eller kreatur, og han blev straks efter forjaget fra gården, så han ikke rådede over avl tiende eller skyld, han kunne have opkrævet. næste år var avlen ringe, så det, han havde opkrævet, blev i Julen bortført af et stærkt svensk parti ryttere

** Peder Nielsen i Hebelstrup på sine egne og navng medfølgeres vegne. Jens Jespersen, født i Åstrup, gav tilkende, at han havde ladet sig leje til soldat for dem i 3 år

(43)

** på Jørgen Kruses vegne forbydes Tomas Vognsen Kræmmer i vester Brønderslev, der har opladt det gadehus, han agter af fraflytte, at medtage noget, som hører til huset eller gødning eller mog

** Peder Galskøt 3.ting navng i Jerslev for rest kornskyld til kirken

** på Korfits Ulfelds vegne. Bodil Laursdatter, Niels Ibsens fosterdatter i Jerslev, beskyldte Morten Tomsen, som tjener i Kølskegård, for hendes barnefar 

** på Korfits Ulfelds vegne. navng vidner, at ovennævnte Morten Tomsen forgangen år begærede Bodil Laursdatter til ægte af hendes formynder, og har derefter bedraget og beligget hende, før han fik endeligt svar, og da hun siden moderens død for 11 år siden havde været stedfaderens betroede pige og rådede over det, han havde, da havde Morten Tomsen røvet af hans formue

(44)

** Christen Nielsen i Jerslev et vidne. navng vidner, at han ikke kom til den fjerde part af Vestergård i Jerslev, han nu iboer, og Christen Sørensen tidligere beboede, før ved Skt Voldborgsdag 1652 og han fik ingen avl, og da gården stod øde uden hus eller folk, kan han ikke give skyld og landgilde til Jerslev kirke

** Niels Madsen i Tveden på egne og medfølgeres vegne. Rasmus Andersen, født i ....... gav tilkende, at han har ladet sig leje som soldat for 3 år i Tvedens lægd for navng bønders drenge for 26 sld

** Jens Tomsen i Bos. syn på hans køer, hvorledes de er slået

(45)

** Jens Tomsen i Bos. Christen Mikkelsen, født i Hellum, vidnede, at da han tjente Anders Olufsen i Bos, gav denne ham en kniv til at skære det tøjr i stykker, som Jens Tomsens øg var bundet med, og samtidig slog Anders Olufsen Jens Tomsens køer med en jerntyv vognkæp og kølle, og han lovede Christen Mikkelsen 1 sk, hvis han ville tie, men han fik ikke pengene. desuden vidnede han, at en anden dreng slog køerne

** Anders Pedersen i Jerslev med 6 ugers opsættelse på husbonds tjener Laurs Mortensens vegne stævner Christen Svendsen i Skovsgård i Hellum sogn for dom angående det gods, som ikke er skiftet efter Laurs Mortensens sl mor Christen Svendsens afdøde hustru Maren Laursdatter. skiftebrev 8/4 1650 fremlægges, angående skifte mellem Christen Svendsen og hans stedsønner Jens og Laurs Mortensen. register over hvad de 2 stedsønner har fået fremlægges. afkald for arv efter deres forældre sl Morten Jensen og Maren Laursdatter, som boede og døde i Skovsgård, fremlægges. morbror er Peder Laursen i lille Pajhede. dom: Christen Svendsen lider ikke tiltale

(48)

3/3 1653.

** Niels Sørensen i vester Brønderslev på Peder Tomsen i Kornumgård hans vegne lod fordele navng i Jerslev sogn for rest landgildekorn til kirken. fortegn

** Niels Mørk i Kalum på hr Peder Pedersen i Vrå præstegård hans vegne stævner navng i Serreslev sogn for dom angående deres rest  korntiende præstens anpart. fortegn. opsat 6 uger

** Peder Madsen i Stubdrup lod fordele navng i Jerslev sogn for havre til tingtræerne bekostning. fortegn

(49)

** Søren Rasmussen i Stade lod fordele navng for rest korntiende til Serreslev kirke 1652. fortegn

** Niels Christensen i Ågård. taxmænd har for rest tiende gjort ham udlæg af Mads Andersens bo i Ørum, hvor de udvurderede en gammel vogn og noget korn, som Mads Andersen blev tilbudt at indløse

** på Korfits Ulfelds vegne. syn på Mads Andersen i Ørum hans sår og skade

(50)

** på Korfits Ulfelds vegne. Mads Andersen i Ørum beskyldte Mogens Villadsen i Ørum, for han slog ham og gjorde ham de sår, synet omtaler

** Mogens Villadsen i Ørum. syn på hans sår og skade

** Mogens Villadsen i Ørum beskyldte Mogens Andersen sst, som slog ham og gjorde ham hans sår, da han ville gøre lovligt udlæg af hans bo

** da synene var udstedt, fremkom Niels Mørk og Mogens Villadsen og mente ikke, der burde udstedes syn på hver sin modpart, hvilket fogden afviste, idet det ikke angik dom

(51)

** Mogens Villadsen i Ørum. navng vidnede, at da de kom til Mads Andersens gård for at gøre udlæg, da kom han ud med en plejl og slog Mogens Villadsen mange gange dermed, før denne værgede for sig. Mads Andersen uførmede også taxmændene, og hans hustru Anne Bertelsdatter kom ud og slog efter Mogens Villadsen

** Mogens Villadsen i Ørum stævner Mads Andersen sst for dom angående hans bøder for de blåslag sår og skade, han gjorde ham. opsat 6 uger

** på Korfits Ulfelds vegne. Mads Andersen i Ørum gav ham sin sag med Mogens Villadsen sst

** Christen Jensen i Trøgdrup lod fordele navng i Hellevad sogn, som rester med penge til hest og tilbehør iflg KM brev. blandt andre Jens og Laurs Nielsen i Røgelhede. fortegn

(52)

** Jacob Povlsen i Holmgård på egne og medfølgeres vegne. Søren Nielsen i lille Løt gav tilkende, at han har ladet sig leje til soldat for 3 år for 20 sld

** Niels Sørensen i vester Brønderslev med 6 ugers opsættelse stævner Jens Kusk i Linderup Christen Mørk i øster Brønderslev med flere for dom angående deres rest landgilde. Philip Bornemands brev fremlægges. Jens Kusk fremlagde dom 5/7 1649 samt tingsvidne 11/2 1653 af Børglumkloster birketing. Peder Tomsen i Kornum hans forsæt fremlægges. (dom ikke indført)

(55)

10/3 1653.

** Christen Christensen i Burholt 3.ting Niels Sørensen i Stenum for 1 sld gæld til Maren Hansdatter i Burholt

** Søren Laursen, der tjener i Jonstrup et vidne. vurdering af en sort klædes kvindekappe, som er pantsat ham af Christen Madsen i Tise

** på Falk Giøes vegne stævnes Jens Jørgensen i Kalum Degn i Serreslev sogn for dom, idet han har overtaget hans formand Niels Sørensens hus og formue mod at betale dennes lejermålsbøder, idet han udenfor sit ægteskab har beligget et kvindfolk, og hvorpå rester 9 sld. opsat 6 uger

** på Falk Giøes vegne stævnes Hans Jensen og Anne Madsdatter, som tjente i Linderup for dom angående deres lejermålsbøder, da de har avlet barn udenfor ægteskab. opsat 6 uger

(56)

** Mads Jensen på Ove Andersen forrige ladegårdsfoged på Børglumkloster hans vegne stævner Jens Christensen i vester Å for dom angående 6 sld gæld. opsat 6 uger 

** på Sofie Brahes vegne. syn på mønnetørv, som skal være gravet østen Kirkesigen i Musteds endel

** Laurs Mortensen i Hellum et vidne. Jens Mortensen i Sæby, født i Skovsgård, gav tilkende, at han har solgt sin bror Laurs Mortensen sin arvelod, som er uskiftet, efter mor sl Maren Laursdatter, som boede og døde i Skovsgård

(57)

** Søren Laursen i Østergård på hospitalsforstanderens vegne stævner Laurs Christensen og Laurs Jensen i øster Mellerup for at tage syn på hus og bygning af den gårdspart, som Laurs Christensen påboer

** Jens Hansen i Hjelmsted et vidne. navng vidner, at da sl Hans Christensen og hans hustru sl Maren Jensdatter, som boede i Kalum, afgik ved døden, da havde deres børn ingen anden ret levende værge end sl Hans Christensens farbrors ældste søn Mads Tomsen i Knæverhede, som burde påtage sig værgemålet

** Peder Christoffersen, der tjener i Sterup, stævner Christen Laursen i øster Brønderslev for dom angående den arv, Peder Christoffersen er tilfaldet efter hans sl mor Anne Pedersdatter (opregn) og som Christen Laursen iflg skiftebrev 18/4 1744 har taget til sig. opsat 6 uger 

** Jens Pedersen i Holt. navng i Serreslev sogn vidnede, at deres fattige nabo Jens Pedersen i Holt har boet i Tømmerby i langsommelig tid, og for 27 år siden blev han angrebet af afsindighed, så de en 7-8 gange måtte holde ham anholdt i bånd og jern undertiden i 1/2 år og undertiden mere, og til sidst måtte han gå fra hus og hjem og er kommet i stor armod og må bede godtfolk om hjælp

(58)

** på Ide Lindenovs vegne med 6 ugers opsættelse stævnes hendes tjenere i Ørum sogn for dom angående deres rest landgilde. fortegn. dom: at betale inden 15 dage

** på Ide Lindenovs vegne med 6 ugers opsættelse stævnes hendes tjenere i Ørum sogn for dom på deres fæste, for de ikke i ret tid har ydet landgilde ...

(59)

** på Ide Lindenovs vegne med 6 ugers opsættelse stævnes hendes tjenere i Ørum sogn for dom på fæstet, for de ikke i ret tid har ydet landgilde. dom: de har forbrudt deres fæste

(60)

17/3 1653.

** på Henrik Belows vegne stævnes Søren Pedersen, som tjente i Vrangdrup, for dom angående hans bøder, for han udenfor ægteskab har avlet barn med Kirsten Jensdatter. opsat 6 uger 

** Peder Tomsen i Tårs. navng vidner, at de på Peder Tomsen, der tilforn boede i Lue, hans vegne var hos Christen Lange på Tjered og tilbød ham korn og penge, som han sagsøges for, men det blev afslået

** på Jens Bilds vegne lystes et fuldt ran over Niels Sørensen i Stenum for det korn, han skal have frarøvet ham på Stenum mark

** Christen Christensen på Burholt på Tomas Sørensen indbygger i Ålborg hans vegne stævner Niels Hansen i vester Kornum for dom angående 7 dlr gæld iflg brev 20/7 1652 til Tomas Sørensen samt for 1 sld gæld til Maren Hansdatter i Burholt. opsat 6 uger

(61)

** Christen Christensen i Burholt på Maren Hansdatters vegne sst lod fordele øster Niels Sørensen i Stenum for 1 sld gæld

** Christen Svendsen i Skovsgård og Laurs Mortensen i Hellum et vidne. Christen Svendsen på egne og Laurs Mortensen på egne og bror Jens Mortensens vegne voldgav deres tvist og uenighed om arv efter sl Morten Jensen og Maren Laursdatter, som boede og døde på Skovsgård

** Laurs Mortensen i Hallund et vidne. navng vurderingsmænd berettede, at de havde været hos ham for at vurdere boet efter hans sl hustru, men der var aldeles intet, der var tjenligt at vurdere

(62)

** på Laurs Belows vegne. syn på noget af vester Ågårds jord i Jerslev

** på Falk Giøes vegne fordeles Anders Markorsen i vester Linderup og Hans Markorsen sst, for de har lovet at betale deres sl bror Laurs Markorsen, der boede i Stenum, hans rest landgilde

** på Falk Giøes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes navng klostertjenere for dom angående deres rest landgilde. fortegn. (dom ikke indført)

(63)

** på Ide Skeels vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Søren Jensen i Hjermeslev, som tjente i Oddersgård, og Gertrud Olufsdatter, der tjente sst for dom angående noget ler som ting 3/2. synsvidne 14/10 1652 fremlægges. tingsvidne 24/9 1652 af Vorgårds birketing fremlægges. tingsvidner 26/1 1652 af Vrejlev birketing fremlægges. tingsvidne 14/8 1652 af Hvetbo herredsting fremlægges. tingsvidne 26/11 1652 af Børglum birketing fremlægges. tingsvidner 20/8 1652 af samme ting fremlægges. Christen Hansens svar fremlægges. dom: de har forset sig, idet man ikke må tage sig selv til rette

(66)

24/3 1653.

** Niels Pedersen i Svennum et vidne. da herredsfogden formedelst forfald ikke er tilstede, satte Karl Pedersen ridefoged til Åstrup KM tjener Niels Pedersen i Svennum til at sidde retten

** Peder Galskøt i Kornumgård 4.ting til Laurs Tomsen i Hvilshøj med flere navng tjenere for Ålborgrejser, de rester med. de lover at gøre rejserne, når der er behov derfor

(67)

** Peder Tomsen i Kornum på Steen Billes vegne lod fordele navng for Ålborgrejser, som de rester med. fortegn

** Peder Tomsen i Kornum lod fordele navng i øster Brønderslev hver for 1 skp brohavre. fortegn

** Peder Nielsen i Hebelstrup stævner Christen Christensen i Kølske mølle for dom angående rest mølleskyld 1652 36 tdr mel og 1651 7 tdr. opsat 6 uger

(68)

** Peder Nielsen i Hebelstrup stævner Christen Christensen i Kølske mølle for dom angående rest mølleskyld iflg forrige dom 11 tdr mel og 1651 7 tdr. opsat 6 uger

** på Jens Bilds vegne stævnes Niels Sørensen i Stenum for at binde bogsed over ham og for opkrævelse af ransnævninge ----

** på Jens Bilds vegne blev begæret bogsed at binde over Niels Sørensen i Stenum for det blandingskorn, han skal have frarøvet Jens Bild af Stenum mark  

** Villum Christensen i Snarup på Jens Bilds vegne bandt sin bogsed over Niels Sørensen i Stenum for det korn, han frarøvede Jens Bild af den jord på Stenum mark, de tvistes om

(69)

** Simon Andersen i vester Brønderslev. Niels Hansen i Kornum gav tilkende, at de er forligt om deres gældssag, således at Niels Hansen skal betale Simon Andersen 30 sld, hvorfor han pantsætter 3 rugagre

** Peder Pedersen i Sterup på far Peder Jensens vegne 3.ting Tise og Tolstrup sognemænd for brohavre 1651 og 52

** på Laurs Belows vegne. Oluf Nielsen i Vandkrog og Anders Povlsen sst gav tilkende, at de vidste intet andet end ærligt om hinanden, og de vil være venner, og hvis en af dem overfalder den anden, skal han bøde 4 tdr havre til husbonden og 1 god td øl til den anden

** Laurs Jensen på Nejst 3.ting fremlyste en brun hest, som forleden Jul kom til hans øg, og da han har givet den foder, kan ejermanden få den mod betaling

** på Henrik Belows vegne. Niels Jensen og Hans Jensen i Hjelmsted vidnede, at Laurs Nielsen i Hjelmsted har ladet kaste dige og grøft om en hørhave til fortrængsel for Jens Hansen. desuden har Laurs Nielsen Laurs Christensen Peder Nielsen og hans hustru Kirsten Pedersdatter neddrevet hans korn med deres kvæg samt med pløjning og andet gjort skade på hans marker

(70)

31/3 1653.

** Jens Hansen i Hjelmsted et vidne. Peder Jensens søn i Nørgård Peder Pedersen begærede på hans fars vegne, at Jens Hansen ville sidde retten i dag, da Peder Jensen af svaghed ikke kan møde

(71)

** Peder Jensen i Bjerget et vidne. Yde Svendsen i vester Hjermeslev på hustru Anne Christensdatters vegne og Peder Jensen i Try på hustru Anne Christensdatters vegne gav Peder Jensen i Bjerget afkald for arv efter deres sl far Christen Nielsen, som boede og døde i Bjerget

** på Jens Bilds vegne stævnes Christen Christensen i Tømmerby og Niels Tømmermand sst for gæld. opsat 6 uger

** Christen Jørgensen forrige skriver på Sejlstrup stævner Anne Hansdatter i Tveden og hendes børn, som er sl Mads Laursen, som boede i Tveden, hans hustru og børn samt Peder Pedersen i Abildgård forrige kirkeværge til Jerslev kirke for dom angående 10 sld, som de rester med af de penge, som af Jerslev kirkes indkomst skal udlægges til Tårs kirke iflg KM brev. opsat 6 uger

(72)

** Peder Pedersen i Sterup 3.ting Peder Sørensen Smed i Svennum for 3 rmk faldsmål, da han er delt for 3 tdr byg kirkens skyld

** Knud Nielsen i Stenum et vidne. navng vidner, at han kom til den ødegård i Stenum, han nu iboer, før Skt Voldborgsdag og fik kun halv avl, så han kan kun give halv KM skat

** Christen Svendsen i Skovsgård på Christen Pedersens vegne i Munkholt. navng vidner, at han er så forarmet, så han ikke kan udgive KM skat af det boel Munkholt, han iboer

** Laurs Nielsen i Brønderslev 3.ting Jens Andersen i Åsendrup for en ny vadmels frakke, som Laurs Nielsen tabte sønden Åsendrup, og han sigter Jens Andersen for at have taget op

(73)

** Christen Christensen i Sterup 3.ting så mange i Jerslev sogn, som rester med KM skat

** på Henrik Belows vegne fordeles navng for bådsmandsskat. fortegn

** på Henrik Belows vegne fordeles navng for bådsmandsskat. fortegn

(74)

** på Jens Bilds vegne stævnes Niels Sørensen i Stenum for ransnævningene kan gøre deres ed og tov over ham for det blandingskorn, han frarøvede Jens Bild af dennes ager på Stenum mark. Niels Sørensen berettede, at han vedkendte sig det, han havde sået og høstet på kirkejorden på Stenum mark og rettet deraf til kirken og henviste til 2.lovbogs 40.kap, hvorledes nævninge skal sværge, og mente ikke der burde sættes fylding på nævningene. Villum Christensen fremlagde tingsvidner 17/3. Jens Bilds indlæg fremlægges. dom: da ransnævninge skal sværge om tvivlssager, og Niels Sørensen vedkender sig, hvad han sigtes for, kan det ikke tilstedes fylding på nævningene mod 2.bogs 40.kap

(77)

14/4 1653.

** på Erik Juels vegne. navng vidner om øde gadehuse i Vrensted Underåre og Hellevad sogne. fortegn

** Peder Madsen i Stubdrup 3.ting Jens Laursen på Kraghede for han mod forbud huser og heller sin bror, som er lovfældet for KM skat

** Christen Christensen i Sterup. navng vidner om ødegods og forarmede i Jerslev sogn. fortegn

** Peder Jensen i Nørgård på søn Peder Pedersens vegne og Niels Pedersen i Svennum på Peder Smeds vegne sst bevilgede den dele, som Peder Pedersen havde til Peder Smed, måtte opsættes 14 dage

(78)

** Laurs Nielsen i Brønderslev lod fordele Jens Andersen i Åsendrup for en ny vadmels frakke, som han sigter Jens Andersen for at have fundet sønden Åsendrup, hvor han havde tabt den

** Christen Christensen i Sterup lod fordele navng for KM skat

** Jens Nielsen på sin far Niels Svendsens vegne i Jerslev lod fordele navng for degnerente. fortegn

** Niels Mørk i Kalum med 6 ugers opsættelse på hr Peder Pedersen i Vrå præstegård hans vegne stævner de samme i Serreslev sogn for dom angående deres rest korntiende præstens anpart som ting 3/3. dom: de bør betale inden 15 dage

(79)

** Mogens Villadsen i Ørum med 6 ugers opsættelse stævner Mads Andersen i Ørum for dom angående de blåslag sårmål og skade, han gjorde ham som ting 3/3, hvorfra tingsvidner fremlægges. Mads Andersen berettede, at de var forligt og mente, der ikke burde udstedes dom. Mogens Villadsen svarede, at der skulle fremlægges bevis. dom: Mads Andersen bør betale Mogens Villadsen sine bøder 

(80)

** på Henrik Belows vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Laurs Nielsen i Hjelmsted Laurs Christensen og Peder Nielsen sst med hustru Kirsten Pedersdatter for dom angående dige og grøft om en hørhave, som Laurs Nielsen har kastet, samt angående de skader, som de indstævnede har forøvet på Jens Hansens agre med kvæg og frapløjning. tingsvidne 24/3 1653 fremlægges. uddrag af Hjelmsted bys granderet fremlægges. dom: diget bør nedlægges og deres forseelser mod deres egne vedtægter bør dømmes iflg granderetten 

(82)

** på Henrik Belows vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Hjelmsted mænd Laurs Nielsen og Laurs Christensen for dom samt Steen Bille for svar. først Laurs Nielsen for han ikke efter en voldgifts afsigelse 11/5 1637 har nedlagt et dige og en grøft, som han har lagt på KM tjener Jens Hansen i Hjelmsted hans ager, samt ikke fyldt nogle lergrave, han har kastet tværs gennem ageren, som synsvidne 28/10 1652 omtaler, om han ikke bør bøde for den skade, Jens Hansen derover har lidt. dernæst Laurs Christensen for han ikke iflg samme voldgifts afsigelse har nedlagt et dige og en grøft, han har lagt i samme ager, om han ikke bør stå til rette, da ageren har været ubrugelig ifølge samme synsvidne som ovenfor, som fremlægges. tingsvidne 7/7 1636 samt voldgifts afsigelse 11/3 1637 fremlægges. tingsvidne 13/2 1649 af Hjørring byting fremlægges. dom: de bør stå til rette eller lide tiltale

(84)

21/4 1653.

** på Christen Skeels vegne. Christen Nielsen i Stenum tilsagde ham sin tjeneste efter Jens Bildes skøde af det boel i Stenum, han påboer

(85)

** på Christen Skeels vegne et forbud mod at komme på vester Hjulskovs grund og ejendom med drøft eller grøft eller anden brugelighed

** på Falk Giøes vegne stævnes Jens Jensen i Holt for dom angående 6 sld, som han på sin sl bror Christen Jensen, som boede i Kalum, hans børns vegne lovede at betale husbonden af hans rest. opsat 3 uger

** Peder Sørensen foged på Kølskegård et vidne. navng voldgiftsmænd afsagde voldgift mellem Christen Svendsen på Skovsgård og Laurs Mortensen i Hellum på egne og bror Jens Mortensens vegne angående deres arv efter deres sl forældre, således at Christen Svendsen skal betale dem 10 sld inden Skt Hans

** på Lene Ruds vegne 3.ting Maren Nielsdatter i Brønderslev, for hun har ladet sig beligge og ikke vil møde for at udlægge barnefar

** på Lene Ruds vegne 3.ting Mogens Andersen i Brønderslev, for han sad overhørig, da han var tilsagt at forrette hendes bestilling

(86)

** Peder Madsen i Stubdrup lod fordele Jens Laursen på Kraghede, for han mod forbud huser og holder sin bror Jep Jensen, som er lovfældet

** på Ide Skels vegne stævnes Christen Terkildsen i Felden med varsel for dele for ulydighed med rejser og arbejde, han er tilsagt men sad overhørig samt for resterende ved iflg hans husbonds skøde. Christen Terkildsen svarede, at han havde givet og gjort, som han plejede, siden han blev hendes tjener, og med hensyn til veddet, var han af KM blevet afkortet. opsat 6 uger

** Niels Pedersen i Svennum på Peder Jensens vegne i Nørgård lod fordele navng for brohavre af Tolstrup sogn for 2 år. fortegn

(87)

** Svend Nielsen i Hvilshøj på Maren Vibosdatter borgerinde i Ålborg hendes vegne lod læse hendes tilbud, at sl Vibo Jacobsens efterladte børn advarer menige mænd i herredet, at de skal indløse de skind, de havde givet deres sl far i arbejde, inden Mikaeli

** Ove Andersen fordum ladegårdsfoged på Børglumkloster med 6 ugers opsættelse stævner Jens Christensen i vester Å for dom angående 6 sld gæld. dom: han bør betale inden 15 dage

** Søren Laursen, der tjener i Jonstrup med 6 ugers opsættelse stævner Christen Madsen i Tise for dom angående 12 sld gæld på en brun mærplag. desuden har han pantsat en kvindekappe for 5 rdl, som han ikke vil indløse. tingsvidne 10/3 1653 fremlægges. dom: han bør betale 12 sld, og kappen bør følge Søren Laursen for 5 rdl

(89)

** på Falk Giøes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Hans Jensen og Anne Madsdatter, som forgangen år tjente i vester Linderup, for dom som ting 10/3. dom: de bør inden 15 dage betale deres bøder 

** Peder Christoffersen, der tjener Christen Christensen i Sterup, med 6 ugers opsættelse stævner Christen Laursen i øster Brønderslev for dom angående den arv, som iflg skiftebrev 18/6 1647 tilfaldt ham efter hans sl mor Anne Pedersdatter, og som findes hos hans stedfar Christen Laursen. opregn. dom: Christen Laursen bør inden 15 dage betale. Peder Christoffersen hans mødrene arv med rente

(90)

28/4 1653.

** Peder Smed i Svennum lovede at stille Peder Pedersen i Nørgård tilfreds for hans rest kornskyld til Jerslev kirke

** Peder Galskøt i Kornumgård lod fordele ung Laurs Nielsen i vester Brønderslev for 20 skp rug iflg hans forpligt

** Niels Pedersen i Svennum på hr Christen Gertsens vegne i Bredkær 3.ting en dreng Christen Jensen, født i Trøgdrup, som er rømt af hans tjeneste

** på Henrik Belows vegne stævnes Søren Laursen, som tjente Peder Andersen ved Kæret på Kornum gods for dom angående hans bøder 12 rdl, for han belå Mette Pedersdatter. opsat 6 uger

(91)

** på Falk Giøes vegne. syn på Niels Nielsen i Snabhede hans sår

** på Falk Giøes vegne stævnes Niels Christensen, der tjener i Tise, og Anne Laursdatter i Vrensted for dom angående deres bøder for lejermål, for de avlede barn sammen, da de tjente på Holmen. opsat 6 uger 

** Christen Laursen i øster Hjulskov stævner Jens Ibsen i Holt for dom angående en brunblisset mærplag, som han købte for 7 sld, som han betalte på de vilkår, at såfremt hesten havde lyde, skulle Jens Ibsen give ham pengene igen. opsat 14 dage

(92)

** på Lene Ruds vegne fordeles Maren Nielsdatter i vester Brønderslev, for hun har avlet barn udenfor ægteskab og vil ikke møde på tinge for at udlægge barnefar, samt Mogens Andersen sst for ulydighed, for han sad overhørig, da han var tilsagt at forrette hendes bestilling 

** på Henrik Belows vegne. Laurs Sørensen i Kasenskov indvilgede i  at være ransnævning i hans far Søren Jensens sted

** Anders Sørensen, foged på Vrejlev, på Matias Nielsens vegne i Guldager. navng taxmænd gav tilkende, at de havde gjort udlæg i Povl Christensens bo i Sterup for 14 dlr for en hest, hvorom Matias Nielsen i Guldager trættes med ham. opregn. han blev tilbudt at indløse det udvurderede. Povl Christensen nægtede at være Matias Nielsen noget skyldig

(93)

** på Christen Skeels vegne et forbud mod at komme på Stadsvold i hegnets tid med tyring eller drøft

** på Henrik Belows vegne fordeles navng Åstrup tjenere for rest iflg jordebogen. fortegn

** på Henrik Belows vegne stævnes Jens Hansen i Hjelmsted med varsel for dele angående hans rest iflg jordebogen samt rest skat. dom: han bør betale inden 15 dage

(94)

** på Lisbet Rodsteens vegne stævnes Mogens Kås for dom for afgiften af Jerslev tiende, som han har haft i fæste af hendes sl husbond for år 1643 og 1645. på Mogens Kåses vegne svaredes, at han ikke havde sine breve tilstede. opsat 14 dage

** på Henrik Belows vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Søren Pedersen, der tjener i Vrangdrup, for dom som ting 17/3, for han har beligget Kirsten Jensdatter, da de tjente i Mynderup. dom: han bør betale sine bøder 12 rdl inden 15 dage 

(95)

** Christen Christensen i Burholt med 6 ugers opsættelse på Tomas Sørensen, indbygger i Ålborg, hans vegne stævner Niels Hansen i vester Kornum for dom angående 7 dlr gæld for humle og hør samt 5 sld til Maren Hansdatter i Burholt for 1/2 td malt. dom: Niels Hansen bør betale inden 15 dage

** Niels Pedersen i Svennum 3.ting Mogens Villadsen i Ørum for 7 mk rest KM skat

(96)

5/5 1653.

** på Henrik Belows vegne. navng vidner om hvem, der er ugedagstjenere til Hjermeslevgård samt officersgårde bortforpagtede gårde samt ødegods

(97)

** på Falk Giøes vegne tillyses Peder Jensen, der tjener i Vrensted præstegård, et fuldt husfred, for han uførmede klostertjener Anne Tøgersdatter sst og gjorde skade på hendes vinduer

** Mads Jensen i Vestermark på Christen Jensens vegne i Vrensted 3.ting Laurs Klemendsen i Vrensted for 4 skp byg, han lånte

** på Falk Giøes vegne. Christen Christensen i Vrensted gav tilkende, at Anne Tøgersdatter sst kom ind i hans hus rev noget hør af en rok og ville have det, men han tog det fra hende, så hun intet fik

** Niels Pedersen i Svennum på hr Christen Gertsens vegne i Bredkær lod fordele en dreng Christen Jensen, født i Trøgdrup, for han er rømt af sin tjeneste

** på Henrik Belows vegne fordeles Mogens Villadsen i Ørum for 7 mk rest KM skat af Ørum sogn

(98)

** Peder Madsen i Stubdrup på Ide Skeels vegne tillyste Søren Jensen, der tjener i Klæstrup og forgangen år i Oddersgård, og Gertrud Olufsdatter i Oddersgård hver et fuldt ran for nogle læs ler, de har frarøvet Simon Sørensen i Oddersgårds mølle og ført til Oddersgård

** Peder Madsen i Stubdrup stævner Simon Sørensen i Oddersgårds mølle for dom angående skylden af møllen 1652, som han rester med. opsat 6 uger

** Jens Bendsen i Hvilshøj 3.ting en dreng Søren Madsen, født i Jerslev, som har tilsagt ham sin tjeneste, men er ikke kommet

** Niels Mørk i Kalum et vidne. navng vidner, at de hørte, at Mads Andersen i Ørum og Mogens Villadsen sst blev forligt om deres tvist, således at Mads Andersen skulle give Mogens Villadsen 1 rdl samt 2 stykker jord uden tiende første år

(99)

** på Falk Giøes vegne stævnes Jens Sørensen i Vrensted og andre navng sst for dom angående deres bøder hver 10 rdl for ølsalg. opsat 6 uger

12/5 1653.

** KM brev læses angående de penge, der skal indsamles til hest sadel og tøj, og lægdsmændene advares om at levere pengene på Åstrup slot inden i dag 8 dage

(100)

** Peder Laursen på Åstrup et vidne. navng vidner, at Hans Christensen og Anders Jensen i Tømmerby er ugedagstjenere til Hjermeslevgård Jens Olufsen er øde og Laurs Jensen i Stenum halvt øde

** Peder Nielsen i Hebelstrup på Jens Bendsens vegne i Hvilshøj lod fordele en dreng Søren Madsen, født i Jerslev, som har tilsagt ham sin tjeneste, men er ikke kommet til stor forsømmelse for ham

** på Ide Skeels vegne et vidne. Simon Sørensen i Oddersgårds mølle bandt sin bogsed på Søren Jensen, der tjener i Klæstrup, og på Gertrud Olufsdatter, som tjener i Oddersgård, for nogle læs ler, de har frarøvet ham, og som han havde ladet grave i de gamle lergrave østen Oddersgård

(101)

** på Ide Skeels vegne. Christen Madsen, der tjener i Stubdrup, vidnede, at han tilsagde Christen Terkildsen i Felden at møde på Asdal for at køre korn til Ålborg, idet hans medtjenere havde gjort 3 rejser med korn til Ålborg, derfor skulle han nu hjælpe noget

** på Jens Bilds vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Christen Christensen i Tømmerby og Niels Tømmermand sst for dom angående deres gæld som ting 31/3 1652. dom: de bør betale inden 15 dage

** på Jørgen Kruses vegne. syn på hvor mange steder, der er slået lyng i Hjermeslevgård og Vibsig hede

(102)

** på Sofie Brahes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes navng for dom angående deres rest. fortegn. dom: de bør betale inden 15 dage

(103)

** på Falk Giøes vegne stævnes Christen Laursen i Torup for dom, for han har beligget Berete Jensdatter i Tolstrup præstegård. opsat 6 uger

** på Falk Giøes vegne stævnes Jens Jensen i Holt for dom, for han har haft ølsalg og overflødig sværmeri i sit hus. opsat 6 uger

** på Falk Giøes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Jens Jørgensen i Kalum, degn i Serreslev sogn for dom, da hans formand Niels Sørensen forrige degn sst udenfor sit ægteskab har beligget en kvinde, og Jens Jørgensen har overtaget hans hus og formue mod at betale hans bøder til husbonden, hvorpå der rester 9 sld. dom: han bør betale inden 15 dage

(104)

** på Lisbet Rodsteens vegne med 14 dages opsættelse stævnes Mogens Kås for dom angående afgiften af Jerslev tiende, som han har haft i fæste som ting 28/4. landstingsdom 2/3 1653 fremlægges, hvori er indført herredstingsdom 13/5 1652 angående afgiften 1643 og 1645. uddrag af stiftsbogen fremlægges. Lisbet Rodsteens indlæg fremlægges. på Mogens Kåses vegne fremlægges kvitteringer. tingsvidne 4/6 1646 fremlægges, hvori KM brev angående afkortning i tienden er indeholdt. forordning om tiende og landgilde rest i fjendernes tid fremlægges. Mogens Kåses svar fremlægges. kong Christian 4. forleningsbrev fremlægges. ritmester Christoffer Hvases bevis fremlægges. dom: Mogens Kås frikendes for afgiften 1643 men ikke for afgiften 1645

(108)

** Mads Jensen i Vestermark på Christen Jensens vegne i Vrensted lod fordele Laurs Klemendsen sst for 4 skp byg

** på Falk Giøes vegne med opsættelse 10/3 stævnes Jens Jørgensen i Kalum degn i Serreslev sogn for dom som ting 10/3. dom: han bør betale inden 15 dage

(109)

20/5 1653.

** Jens Olufsen i Stenbjerggård et vidne. Jesper Jensen i Stenvad på hustru Anne Pedersdatters vegne gav hendes stedfar Jens Olufsen afkald for arv efter hendes sl far Peder Christensen, som boede og døde i Stenbjerggård

(110)

** Anders Nielsen i Jerslev et vidne. han stævner Jens Sørensen i Jerslev Peder Christensen og Niels Bertelsen sst for vedkendelse og forbud, da de driver deres kvæg på en vej til stor skade på kornet på de agre, vejen er lagt over. Jens Sørensen og Peder Christensen på mor Anne Madsdatters vegne vedkendte sig omtalte vej som drift for deres køer til deres agre, som deres formænd i samme gårde før dem har haft

** Anders Nielsen i Jerslev et vidne. navng vidner, at Jens Sørensen sst på grandestævnet fik grandebrevet og gik hjem dermed. han lovede at møde på næste ting med brevet

** på KM lensmand på Åstrup hans vegne advares herredets lægdsmænd ufortøvet at levere de penge til hest og tilbehør, som endnu ikke er leveret, samt fremskaffe en karl af hvert sogn, der er dygtig til heste. desuden at opsætte bål på de sædvanlige steder og holde vagt nat og dag, som de er tilsagt

(111)

** på Falk Giøes vegne stævnes Peder Jensen, der tjener i Vrensted præstegård, for at ransnævningene kan gøre deres ed og tov over ham for husfred, han har gjort i Vrensted, idet han slog Anne Tøgersdatters vinduer ind

** Laurs Nielsen i vester Brønderslev. Simon Andersen sst vidnede, at han så 2 af Laurs Nielsens øg gik over lukket mellem vester Brønderslev fælled og Burholts mark, som det tilkommer Burholt at lukke, og Burholts hyrde jog dem ud ad vasen, hvor de så gik i ny eng, som ligger til Burholt

** Laurs Nielsen i vester Brønderslev et vidne. syn på Jens Christensen i Brønderslev hans sår og skade

(112)

** Laurs Nielsen i vester Brønderslev et vidne. navng vidner, at Niels Andersen sst tog tørv i 3 dage i Burholts gård og kørte over diget mellem Burholts endel og vester Brønderslev fælled til grydefolket Anders Sørensen i Brønderslev. Niels Andersen bekendte at have kørt 3 læs tørv over diget, som ikke var lukket

** Peder Nielsen i Hebelstrup spurgte Laurs Nielsen i Brønderslev om han kan benægte at hans fostersøn Jens Christensen var hos ham til i dag for 8 dage siden, hvortil Laurs Nielsen svarede, at han ikke var i hans brød

** Peder Nielsen i Hebelstrup 3.ting Anders Nielsen, der tjener i øster Brønderslev præstegård, for 12 rdl bøder til Steen Bille, for han belå Anne Jensdatter, da han tjente i Burholt

** Peder Nielsen i Hebelstrup et vidne. Laurs Pedersen i vester Gerndrup lovede at stille ham tilfreds for en Ålborgrejse, han var tilsagt men sad overhørig

** Peder Nielsen i Hebelstrup et vidne. han stævner menige Hvilshøj bymænd for at tage syn på tørvegrøft i græsning og grøn jord i Hvilshøj kær og fælled

(113)

** Christen Hansen i Torsmark på hr Jens Olufsens vegne i Tolstrup præstegård hans vegne lod fordele Jens Iversen og Margrete Nielsdatter, som havde tilsagt ham deres tjeneste

** på Steen Billes vegne stævnes Jens Hansen i Hjelmsted for dom angående den skade, han har gjort på Laurs Nielsens jord sst med tørvegrøft afpløjning samt med kvæg iflg synsvidne 16/3 1652 af Vrejlev birketing. opsat 14 dage

** Jens Hansen i Hjelmsted et vidne. Niels Hansen i Ulhøj og Maren Hansdatter i Serreslev vidnede, at de var tilstede i Høgsted i sl Helle Madsens bo og så, at Simon Tomsen i Høgsted og hans navng medfølgere havde sammenrottet sig og gik ind i boet og fjernede alle den sl mands efterladenskaber. opregn

(114)

** Jens Hansen i Hjelmsted. Niels Hansen i Ulhøj og Maren Hansdatter i Serreslev vidnede, at da de var tilstede i sl Helle Madsens hus i Høgsted, da gik Simon Tomsen ind i den lukkede seng til den døde låste døren og fjernede de penge, der var i et skrin derinde, og da Mads Jensen i Serreslev undersøgte skrinet, var det tomt, men Simon Tomsen gav ham 2 rdl og 1 sld og lovede at betale 10 mk til et træ på den sl mands grav

(115)

** Niels Nielsen i Snabhede et vidne. syn på hans sår og skade samt på skade på hans hus

** Niels Nielsen i Snabhede et vidne. Christen Nielsen i Nymølle og Oluf Jensen, der tjener i Snabhede, vidnede, at de var tilstede, da Niels Christensen i Holmgård kom ridende til Snabhede slog staldhunden fordærvet og slog en del vinduer ind, og han udæskede karlene og uførmede dem uden årsag, og da Niels Nielsen kom hjem, slog han også ham og gjorde ham den skade, synet omtaler

** Niels Nielsen i Snabhede sigtede Niels Christensen i Holmgård for han slog ham og gjorde ham skade, samt for den skade på hans hus

(116)

** Niels Nielsen i Snabhede et vidne. Villum Christensen i Hellumlund svor, at hans bror Niels Christensen ingen bopæl havde hos ham undtagen i 8 dage, hvor han lå blå og blodig under badskærs hånd. Jens Nielsen i Snabhede svor, at Villum Christensen havde haft sin bopæl i Holmgård i et års tid

** på Ide Skeels vegne stævnes Søren Jensen, der tjener i Klæstrup, og Gertrud Olufsdatter, der tjener i Oddersgård, for at ransnævningene kan gøre deres ed og tov over dem for noget ler, de har frarøvet Simon Sørensen i Oddersgård mølle. synsvidne 14/10 1652 her af tinget samt tingsvidne 26/1 af Vrejlev birketing fremlægges. dom 17/3 fremlægges. dom: de vidste ikke mod loven at sværge ran over dem

(11)

** Niels Mørk i Kalum med 6 ugers opsættelse ----

** Niels Mørk i Kalum med opsættelse 31/3 på Korfits Ulfelds vegne stævner Mogens Villadsen i Ørum for dom angående hans bøder til bondesagen og kongesagen for de blåslag, han gjorde Mads Andersen sst. tingsvidner 3/3 fremlægges. dom: han bør betale bøderne inden 15 dage

(118)

26/5 1653.

** Jens Christensen i Langtved. vurdering af det sølv og kobber, som Jens Hansen (hustru Kirsten Laursdatter), som nu boer i Rønnebjerg, i det kejserlige indfald har pantsat for 71/2 dlr  

(119)

** Jens Christensen i Langtved. da hans sl hustru er død, tilbød han Jens Hansen i Rønnebjerg, tilforn i Ovstrup, at indløse det pantsatte sølv og kobber inden 5/6, som er 30.dagen, hvor skiftet skal stå

** Jens Pedersen i Sterup krat. Karen Tomsdatter, født i øster Brønderslev, bekendte, at hun af ham har fået sin arv efter hendes sl mor Karen Christensdatter, som boede og døde i Serreslev. opregn 

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Ide Skeel og hendes børn ----

** på Steen Billes vegne. syn på tørvegrave i græsning og grøn jord i Hvilshøj kær og fælled

(120)

** på Steen Billes vegne stævnes alle Hvilshøj bymænd for klage, for de har gravet tørv i Hvilshøj kær og fælled i græsning og grøn jord. klagen opsat 14 dage

** på Lene Rud og hendes børn deres vegne stævnes Ide Skeel og hendes børn for at tage syn på 2 stykker jord på Svennum mark. Peder Smed i Svennum stævnes

** Laurs Nielsen i Brønderslev på egne og bymænds vegne. syn på et dige mellem Burholt endel og vester Brønderslev fælled, hvorledes det er holdt ved magt

(121)

** Laurs Nielsen i Brønderslev på egne og bymænds vegne. navng bymænd vidner, at diget mellem Burholt og vester Brønderslev, som er tildelt Burholt, er ikke oplukket, så det kan holde kvæg

** Laurs Nielsen i Brønderslev på egne og bymænds vegne stævnes Maren Hansdatter i Burholt for klage, for hun ikke har oplukket omtalte dige mellem Burholt endel og vester Brønderslev fælled. opsat 14 dage

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Ide Skeel og Simon Sørensen i Oddersgårds mølle for forbud, og han forbød Simon Sørensen at komme i Oddersgårds endels mark hede eller fælled med nogen brugelighed fædrift tørvegrøft eller andet. opsat 3 uger

(122)

** Christen Hansen i Torsmark et vidne ----

** Christen Hansen i Torsmark på Niels Pedersens vegne i Hellevad og Niels Mørk i Kalum bevilgede 4 mænd for at se knobtørvegrøfter i Hellevad gade, om der tidligere har været gravet der eller ikke

** Søren Pedersen i Borup. Jens Andersen i vester Brønderslev, som var stævnet for at bekende, om han var på Hjørring byting 22/3 for at vidne med Mogens Andersen sst og Anders Johansen i nør Vrå, hvilket var indført i vidnet, svor og benægtede, at han var på tinget 22/3 og hans far, Anders Jensen i Brønderslev svor, at Jens Andersen ikke var af sin gård denne dag

(123)

** på Falk Giøes vegne. navng vidner om ødegods under Børglumkloster, som var ubesat 1652. fortegn

** Jens Sørensen i Tømmerby et vidne. navng i Tømmerby, som mindes mange år, vidner, at så længe har Jens Sørensen ikke været pålagt at gøre løberejser

** syn på vester Å, som Jens Christensen iboede

(124)

2/6 1653.

** på Markor Kåses vegne stævnes Christen Tøgersen i øster Sterup mølle for dom angående hans rest mølleskyld og landgilde. opsat 6 uger

** på Markor Kåses vegne forbydes alle at have nogen brugelighed i mark eller eng, som ligger til øster Sterup mølle, og Christen Tøgersen forbydes at tillade nogen at have nogen brugelighed, med mindre de kan have det i hans husbonds minde

** Peder Jensen i Nørgård et vidne. Jens Pedersen Snedker i Serreslev fremlagde en landstings opsættelse angående nogle vidner, Knud Mikkelsen i Sterup har forhvervet angående hans gæld til Jens Snedker og over Peder Jensen for en dom 29/4 1652. opsat 6 uger

(125)

** på Falk Giøes vegne 3.ting Ellen Laursdatter i Vrensted, som lod sig beligge, da hun tjente i Furreby, for hendes bøder 6 rdl

** på Falk Giøes vegne stævnes Peder Jensen, som tjener i Vrensted, for dom for hans bøder angående bondesagen for husfred, der er svoret over ham, og som han gjorde Anne Tøgersdatter. opsat 6 uger 

** på Falk Giøes vegne 3.ting Hans Jensen og Anne Madsdatter, som tjente i Linderup, for deres bøder for lejermål

** Jens Hansen i Hjelmsted 3.ting navng for gæld

** Niels Nielsen i Snabhede lod læse sin beskyldning over Niels Christensen, født i Holmgård, som kom ridende til hans gård slog hans hund red ind i hans stue jog hans mor og søster ud og slog vinduer og andet boskab i stuen sønder samt truede og undsagde ham og hans søskende

(126)

** Jens Olufsen i Stenbjerggård stævner sine stedbørn Karen Pedersdatter i Stenbjerggård Anne Pedersdatter Christen Pedersen Anders Pedersen sst og Niels Christensen i Mejlsted for tilbud om skifte og jævning samt for at tage 4 mænd til at skifte og dele efter sl Anne Pedersdatter mellem ham og hendes arvinger på ret 30.dag, som er 6/6 eller 7/6

** på Henrik Belows vegne. navng vidner, at Peder Tomsen, som belå et kvindfolk i Mynderup, ikke evner at betale mere i bøder end de 2 rdl, som han har betalt

** Laurs Mikkelsen i Svennum fremlagde et skiftebrev mellem Christen Mørk i Grindsted og hans sl hustrus arvinger, som er Laurs Mikkelsen i Svennum og hans søsterbørn Mikkel Nielsen og Ingeborg Nielsdatter Christen Christensen i Grindsted Christen Povlsen i Kås på deres hustruers vegne angående arv efter hans sl hustru Maren Andersdatter, som boede og døde i Grindsted, hvilken arv vurderes og skiftes

(127)

** Christen Mørk. Laurs Mikkelsen i Svennum på egne og søsterdatter Ingeborg Nielsdatters vegne Mikkel Nielsen i Grindsted på egne vegne Christen Christensen i Grindsted på hustru Maren Pedersdatters vegne gav Christen Mørk afkald for arv efter hans sl hustru Maren Andersdatter, som boede og døde i Grindsted

(128)

** på Jørgen Kruses vegne. syn på Oddersgårds hus og bygning

(129)

** Mads Jensen i Vestermark på Vrensted grander og bymænds vegne på de mænd i Sundsted og på Holmen deres vegne 3.ting forbød alle undtagen bymændene at komme i deres fælled og forter med grøft eller drøft og høslæt og lyste det i hegne

** Niels Christensen i Vanggård med 6 ugers opsættelse på Henrik Ramels vegne stævner hans navng tjenere i Tise sogn for dom angående deres rest landgilde. fortegn. dom: at betale inden 15 dage

(180)

** på Lene Ruds vegne stævnes Ide Skeel for at tage syn på 2 stykker jord på Svennum mark samt Peder Smed i Svennum med hans naboer. synsvidne 26/5 fremlægges. Ide Skeels brev fremlægges. dom: der udstedes ikke syn, da Ide Skeel ikke er lovligt stævnet

(131)

9/6 1653.

** på Iver Krabbes vegne 3.ting for skovhugst i Allerup skov. fortegn

** Oluf Christensen i Korup på Jørgen Povlsen borger i Ålborg hans vegne stævner kirkeværgerne til Tise kirke Christen Pedersen i Tise og Anders Vinter i Manne for dom, da de har lejet en pram af ham for at føre tømmer fra Ålborg til Hammelmose, og han har skaffet dem 2 karle til pramfarten, som han har holdt med øl og mad i 3 dage, om de ikke bør betale inden 15 dage. opsat 6 uger

(132)

** Christen Hansen i Torsmark 3.ting Stenum mænd og Niels i Vanggård, så mange, som efter syn og herredsdom ikke forsvarligt har oplukket deres anpart lukke mellem Stenum og Tømmerby mark

** på Falk Giøes vegne fordeles Ellen Laursdatter i Vrensted for hendes bøder, for hun lod sig beligge af Peder Jensen i Furreby

** på Malte Sehesteds vegne et vidne. Niels og Hans Jensen i Hjelmsted vidnede, at de 2 agre, som ligger vesten for det kast, Laurs Nielsen sst har ladet indkaste og ført vidne på til Vrejlev birketing, er ikke hans lodskifte jord men Hjelmsted fælled, og Jens Hansen har ikke pløjet eller sået udenfor skelstenene. desuden vidner begge, Niels Jensen i 16 år og Hans Jensen i 12 år, at i så lang tid har Jens Hansen brugt en vej langs kirkeageren til hans jord ulast og ukæret. Laurs Nielsen i Hjelmsted og hans børn Niels Laursen og Mette Anne og Kirsten Laursdatter stævnes

(133)

** Jens Hansen i Hjelmsted lod fordele navng for gæld

** Niels Nielsen i Snabhede tillyste Niels Christensen, født i Holmgård, et fuldt gårdfred, for han er kommet ridende til hans hus slået hans hund og redet ind i stuen jaget hans mor og søster ud og slået hans boskab sønder og skældt dem ud

** Jens Olufsen i Stenbjerggård. navng vidner, at de 30.dagen efter hans sl hustrus død, som skete 6/6, har delt boet mellem ham og hans sl hustrus børn og arvinger, som en kontrakt formelder 

** Niels Baggesen i Damsgård med 6 ugers opsættelse på egne og øster Brønderslev Bymænds vegne stævner Maren Hansdatter i Burholt for dom angående diget mellem øster Brønderslev bys fælled og Burholts mark, som hun iflg 3.lovbogs 58.kap med dem bør lukke sin andel, og hvis det ikke sker, og hun får skade, da må hun tage den for hjemgæld. desuden stævnes Steen Bille for svar. dom: hun bør lade sin anpart af diget oplukke

(134)

** Laurs Nielsen i vester Brønderslev med 6 ugers opsættelse på egne og vester Brønderslev bymænds vegne stævner Maren Hansdatter i Burholt for dom angående dige og lukke mellem vester Brønderslev fælled og Burholts mark, og de mener hun iflg 3.bogs 58.kap bør rejse halvt gærde med dem. tingsvidner 26/5 fremlægges. dom: hun bør oplukke sin andel af gærdet

(135)

** på Falk Giøes vegne stævnes Niels Christensen, der tjener Christen Jensen i Tise, og Anne Laursdatter i Vrensted for dom angående deres bøder for lejermål som ting 28/4. dom: de bør betale hhv 12 og 6 rdl inden 15 dage

(136)

** på Falk Giøes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Jens Jensen i Holt for dom angående 6 sld som ting 28/4. dom: at betale inden 15 dage

** på Falk Giøes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Niels Tomsen i Vrensted Christoffer Tomsen Niels Andersen i Toftgård på hustru Maren Sørensdatters vegne Simon Jensen på hustru Karen Sørensdatters vegne Niels Mørk på hustru Berete Tomsdatters vegne for dom, da de er sl Christen Sørensen, der blev dræbt i Vrensted, hans søskende og svogre og har arvet ham, angående 12 rdl lejermålsbøder, for han belå Johanne Hansdatter, som tjente i Vrensted. dom 27/6 1650 fremlægges. dom: forrige dom følges

(137)

** Christen Laursen i Hjulskov med 6 ugers opsættelse stævner Jens Ibsen i Holt angående en brunblisset 2 års mærplag, som Christen Laursen købte af ham for 7 sld. tingsvidne 4/6 af Hundslund birketing fremlægges, at efter købet hentede Jens Ibsen hesten igen. tingsvidne 10/5 af Børglum herredsting fremlægges. Jens Ibsen fremlægger tingsvidne 6/5 af Børglum birketing. tingsvidne 20/5 af samme ting fremlægges. dom: da Jens Ibsen har taget hesten igen mod Christen Laursens minde, har han forset sig og bør lide tiltale

(139)

16/6 1653.

** på Jacob Grubbes vegne stævnes Christen Laursen i Klokkerholms mølle for at afhjemle syn

** på Iver Krabbes vegne fordeles navng for hans anpart af ulovlig skovhugst i Allerup skov. fortegn

** Mads Jensen i Vestermark på Falk Giøes vegne forbød alle Stenum bymænd at komme i Stenum fælled eller andetsteds i byens fællebundne ejendom med høslæt rivning eller bortføring under et fuldt ran

** Anders Nielsen i vester Linderup stod inden tinge ----

** Anders Nielsen i vester Linderup et vidne. syn på splittørvegrøft i Linderup mark. han forbød Stenum bymænd at fjerne tørvene

(140)

** på Jørgen Kruses vegne. syn på dige og skør mellem Tømmerby fælled og Stenum mark, om der er oplukket, så det kan holde for kvæg, samt på skade, der er gjort af svin i Tømmerby fælled

** Niels Nielsen i Snabhede gav tilkende, at da han havde tillyst husfred over Niels Christensen, født i Holmgård, som han har gjort i hans gård, da begærede han opkrævelse af nævninge til at gøre deres ed og tov over ham

** på Ide Skeels vegne stævnes Søren Jensen, som tjente i Oddersgård, for 3.ting for nogle læs ler, som Simon Sørensen i Oddersgårds mølle havde gravet, og som Søren Jensen førte til Oddersgård

(141)

** Peder Madsen i Stubdrup 3.ting Laurs Jensen, der tjener i Linderup, for 3 mk rest KM skat

** Peder Madsen i Stubdrup 2.ting tilbød frøgæld for ulovlig sæd i hans husbonds tjeneres jord

** Hans Jensen i Stenbjerggård. Bertel Terkildsen i Faksholm på hustru Karen Jørgensdatter hendes vegne gav ham afkald for arv efter hendes sl forældre Jørgen Pedersen og Mette Jensdatter, som boede og døde i Faksholm

** Jens Olufsen i Stenbjerggård med Niels Christensen i Mejlsted fremlagde en kontrakt mellem Jens Olufsen og hans stedbørn, som Niels Christensen er værge for, som er Christen Pedersen Anders Pedersen Anne Pedersdatter Karen Pedersdatter og anden Anne Pedersdatter angående deres arv efter deres sl forældre Peder Christensen og Anne Pedersdatter, som boede og døde i Stenbjerggård. arven er på 500 sld, og børnene bliver hos deres stedfar

(143)

** på Falk Giøes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Jens Christensen i Vrensted Anne Tøgersdatter sst samt flere navng for dom angående deres bøder hver 10 rdl for ulovligt ølsalg som ting 5/5. tingsvidne 3/12  af Børglum birketing fremlægges. dom: da det kun bevises at Jens Christensen og Anne Tøgersdatter har haft almindeligt ølsalg, bør de betale hver 10 rdl til husbonden, mens de øvrige frikendes

** på Jacob Grubbes vegne. syn på et dige og lukke omkring Klokkerholms mølles eng, hvorledes det er ved magt

(144)

** de gav Christen Laursen i Klokkerholms mølle sag, for han ikke har oplukket diget, så det kan holde for kvæg Hallund bymænd uden skade

23/6 1653.

** på Henrik Belows vegne fordeles Mogens Villadsen i Ørum for 2 rmk

** på Lave Bildes vegne stævnes Christen Jensen i Ravnstrup mølle for dom angående rest landgilde og mølleskyld 1652. opsat 6 uger

** på Lave Bildes vegne stævnes Christen Jensen i Ravnstrup mølle for dom angående hans rest landgilde og mølleskyld 1650 og 1651. opsat 6 uger

** på Lave Bildes vegne stævnes Christen Jensen i Ravnstrup mølle for dom på hans fæste, for han ikke i rette tid har betalt mølleskyld i 3 næst forgangne år. opsat 6 uger

(145)

** Laurs Jensen i Smidstrup et vidne. navng vidner om hvad Laurs Jensen har afbetalt på hans gældsbrev til Christen Jørgensen forrige skriver på Sejlstrup. opregn

** på Jørgen Seefelds vegne. Peder Tomsen Galskøt i Kornumgård vidnede, at da han for 35 år siden tjente på Sejlstrup i 3 år og siden den tid tjente nogle år sst, da blev der årligt af Vestergård i sdr Saltum givet 12 hestes gæsteri og derfor oppebåret 12 tdr havre foruden anden landgilde af jorden. Christen Laursen i Vestergård i sdr Saltum stod til vedermåls ting

** Hans Simonsen i Vrensted lod fordele navng i Vrensted for det, de er takseret for til hest og tilbehør, som iflg KM brev skal udredes af sognet. fortegn

(146)

** Hans Simonsen i Vrensted lod fordele Tomas Andersen og Anders Christensen sst for 1 sld deres anpart af en Ålborgrejse med KM anpart korntiende af sognet

** Niels Nielsen i Snabhede et vidne. Niels Nielsen på egne og Peder Nielsen i Ørslev på sin brorsøn Niels Christensen, født i Holmgård, hans vegne voldgav deres tvist og uenighed om slagsmål og uførm 3. påskedag, da Niels Christensen kom ridende til Snabhede

** på Ide Skeels vegne fordeles med høringe Søren Jensen, som tjente i Oddersgård, for nogle læs ler, han fratog Simon Sørensen, som havde gravet dem til Klokkerholms mølles fornødenhed

** på Ide Skeels vegne 3.ting udæskes af Niels Nielsen i Klæstrup en dreng, han har i sin tjeneste, Søren Jensen, som er lovfældet for bøder 12 rdl, for han har avlet barn udenfor ægteskab, og Niels Nielsen blev forbudt at huse eller holde ham

(147)

** Peder Andersen i Hjermeslev. syn på hans vinterrugmark for skade

** på Jacob Grubbes vegne fordeles Christen Laursen i Klokkerholms mølle, for han ikke vil oplukke sin anpart af det dige, som ligger i Hallund kær omkring møllens eng, så det kan holde for kvæg

** på Falk Giøes vegne stævnes menige Kalum bymænd og enker for forbud og vedkendelse ----

** på Falk Giøes vegne stævnes menige Kalum bymænd og enker for forbud og vidne, og han begærede forbud mod, at de kom over skellet til Holt hede og til Å. Niels Mørk i Kalum begærede vedkendelse til Kalum by. opsat 6 uger

** Christen Pedersen i vester Mellerup. syn på engskade i hans eng

(148)

** på Henrik Belows vegne stævnes Laurs Sørensen i Kasenskov for dom angående 6 sld fæstepenge på hans sandemandsbrev og 3 slmk for fæstesedlen til skriverdrengen. dom: at betale inden 15 dage

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård stævner Niels Baggesen i Damsgård for dom angående hans rest korntiende KM anpart 1651 og 1652. opsat 6 uger

** Knud Nielsen i Mellerup 3.ting Jens Nielsen i Jerslev for 3 mk for 4 ol sild og for 1 mk for en kurv, han tog med sildene i

** på Steen Billes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Jens Sørensen i Hvilshøj med flere navng sst for klage, for de har gravet i Hvilshøj kær i græsning og grøn jord iflg synsvidne 26/5, som fremlægges. dom: der udstedes klage over dem

(149)

** på Jørgen Kruses vegne forbydes Simon Tomsen i Vibsig Mads Laursen i Hjermeslev og Simon Sørensen i Oddersgårds mølle af fiske med vod eller garn i åen fra Mølgård og til Oddersgårds mølledam og fra Oddersgårds møllebæk til Hjermeslevgårds mølle og nedad åen til Ry å. alle forbydes at komme i Viumskrog og Tredengen med høslæt eller fædrift på de steder, han har forhvervet af Peder Munk

** på Falk Giøes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Christen Laursen i Torup for dom, for han har bedraget og lokket Berete Jensdatter i Tolstrup præstegård. Laurs Jensen i Torup mødte på Christen Laursens vegne og mente, at da de havde ægtet hverandre og var afløst, burde han være fri for tiltale. dom: han bør betale 12 rdl  

(150)

30/6 1653.

** på Malte Sehesteds vegne tilsiges lægdsmændene for hesteskatten, som skal udredes af sognene, at de påminder sognemændene at opbygge bål, som de ofte er blevet påmindet, og forsyne dem med vagt 2 personer sammen nat og dag, og hvis lægdsmændene forsømmer det, må de stå til rette

(151)

** Niels Pedersen i Hjermeslev. syn på kornskade i hans vinterrug

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård 3.ting forbød Tøger Jensen på Kraghede og navng øster Brønderslev sognemænd at indføre deres korn, før det bliver talt med dem på deres marker 

** på Falk Giøes vegne stævnes Anders Pedersen og Niels Pedersen i Jerslev og deres dreng Jens Sørensen for vidne angående den uførm, de gjorde Tomas Jensen i Jerslev i hus og gård, men da han blev spurgt, om han havde beklaget sig til husbonden over denne uførm, svarede han, at han ikke havde givet nogen sag til husbonden

** Peder Madsen i Stubdrup lod fordele for KM skat en dreng Laurs Jensen, der tjener Christen Nielsen i øster Linderup

** på Ide Skeels vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Simon Sørensen i Oddersgårds mølle for dom angående hans rest mølleskyld 1652. dom: han bør betale mølleskylden inden 15 dage

(152)

7/7 1653.

** Christen Jensen i Trøgdrup 3.ting ungkarle og andre i Hellevad sogn, som rester med rytterpenge

** Anders Mortensen i Vrensted på Maren Simonsdatter sl Christen Nielsens efterleverske hendes vegne tilbød 3.ting hans arvinger, Margrete Christensdatter i vester Hjermeslev Knud Nielsen på Øland Ove Nielsen i Vrensted Anders Nielsen Niels til Oves Anne Nielsdatter Bodil Nielsdatter Karen Nielsdatter Kirsten Nielsdatter Maren Christensdatter i Vanggård i Vrensted anden Maren Christensdatter Maren Nielsdatter i Holmen Christen Andersen sst Sidsel Jensdatter Johanne Jensdatter sst Anne Andersdatter i Tise Mette Jensdatter sst Anne Christensdatter i Krogsgård Maren Nielsdatter i Åsendrup Nørgård Niels Andersen sst Johanne Andersdatter i Ågård Anne Andersdatter i Stenvad Maren Sørensdatter sst Anne Sørensdatter i Vollerup Niels Sørensen i Stenum Sidsel Andersdatter i Vrangdrup, at hun ville betale hver deres anpart af arv efter Christen Nielsen 

(153)

** Søren Laursen i øster Brønderslev. syn på hans sår og skade

** Knud Nielsen i Mellerup lod fordele Jens Nielsen, Niels Svendsens søn i Jerslev for 3 mk for 4 ol sild og 1 mk for kurven, sildene var i, som blev leveret ham, og han forødede

** på Steen Billes vegne. Otte Ibsen i Allerup vidnede, at 2 af Christen Jensens drenge i Lem, Christen Pedersen og Jørgen Sørensen, og en af Jens Andersens drenge sst, Bend Nielsen, huggede 2 læs røldris og bortførte, og da han begærede af dem, at de ikke huggede ris, truede de ham med en kølle og økse, så han næppe kunne komme bort uden skade. andre vidner det samme    

(154)

** Anders Mortensen i Vrensted på Maren Simonsdatters vegne sst. navng vidner, at sl Christen Nielsen Holmen, som boede og døde i Vrensted, tog eller annammede intet af den arv, der tilfaldt sl Anne Nielsdatter i Holmen og hendes søster Maren Nielsdatter efter deres far sl Niels Jensen, som boede og døde på Holmen. følgende stævnes: Knud Nielsen på Øland Ove Nielsen i Vrensted Anders Nielsen Niels til Oves sst Maren Nielsdatter i Holmen og Niels Andersen i Åsendrup  

** på Ide Skeels vegne stævnes Christen Tomsens dreng i Klæstrup med flere navng Klæstrup bymænd for vidne angående nogle tørv, de skal have frataget Edel Jensdatter i Alstrup, som hun gravede norden og vesten Markens hulvej. opsat 14 dage

** Gjord Jensen i Klæstrup på egne og bymænds vegne stævnes Alstrup grander Søren Jensen Edel Jensdatter med flere navng for at tage syn på splittørvegrøft østen og sønden Markens hulvej

** Niels Mortensen i Vrensted. Ellen Laursdatter, som holder til hos ham, beskyldte en kræmmer ved navn ---- for hendes barnefar

** på Lene Ruds vegne stævnes Morten Tomsen, som tjener i Vrangdrup for dom angående hans bøder 24 rdl, for han har beligget Niels Ibsens fosterdatter i Jerslev Bodil Laursdatter og Bodil Laursdatters datter i Stubdrup. opsat 6 uger

(155)

** på Jørgen Kruses vegne fordeles Christen Bomand i Tømmerby for rest skyld og tiende

** Laurs Nielsen i vester Brønderslev med 6 ugers opsættelse på egne og bymænds vegne stævner Maren Hansdatter i Burholt for klage som ting 26/5. tingsvidner 20/5 og 26/5 samt dom 9/6 fremlægges. Maren Hansdatter tilbyder at oplukke halvparten af diget, hvis bymændene vil oplukke deres halvpart. dom: da bymændene ikke beviser, at de har lidt skade, skal Maren Hansdatter ikke lide klage

(156)

** på Jørgen Kruses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Ide Skeel og Simon Andersen i Oddersgårds mølle for forbud som ting 26/5. tingsvidne 20/8 1652 af Børglum birketing fremlægges. tingsvidne 26/11 og 29/8 1652 af samme ting fremlægges. tingsvidne 14/8 1652 af Hvetbo herredsting fremlægges. tingsvidne 24/9 1652 af Vorgårds birketing og 7/12 1652 af Kær herredsting 6/8 1652 af Børglum birketing samt 13/1 1653 her af tinget fremlægges. tingsvidne 26/1 af Vrejlev birketing fremlægges. dom: der udstedes ikke forbud på Oddersgårds tilliggende ejendom, som Jørgen Kruse har købt af Erik Høg

(159)

14/7 1653.

** Peder Laursen, der tjener på Åstrup, 3.ting Søren Jensen i Svennum for 2 mk KM skat af et halvt boel

** Jens Olufsen i øster Å et vidne. Morten Kjærulf i Ravnstrup og Vogn Kjærulf i Knepholt vidnede, at de talte med Selgen Christensen, der opholdt sig i Bjørnkær i Biersted, da de var bedt derom af Karen Olufsdatter, født i Stade, hendes formynder, og de spurgte ham, om han ville ægte hende, da han havde besovet hende, hvortil han svarede, at det kunne ikke ske straks men med tiden. Vogn Kjærulf og Søren Rasmussen i Stade vidnede, at for et år siden talte de med Selgen Christensen i Knepholt, og fik samme svar  

** Jens Nielsen i nør Halne på hr Gregers Krabbes vegne lod fordele Søren Laursen i Holtet for 4 mk rest arbejdspenge

** Jens Pedersen i mellem Hjulskov et vidne. navng, som mindes langt, vidnede, at i så lang tid har kvæget fra mellem Hjulskov været drevet sammen med kvæget fra vester Hjulskov vester til Holtet både i skoven og kæret ulast og ukæret. Christen Skeel og mange navng stævnes

(160)

** på Malte Sehesteds vegne. syn på hvad der er i 3 år er hugget i Hellum fællesskov

** Christen Laursen, født i øster Hjulskov, gav varsel Jens Ibsen i Holt angående en mærplag, som han købte af Jens Ibsen, men som denne uden forlov tog igen og brugte og ikke leverede tilbage. opsat 8 dage  

(161)

** Christen Jensen i Trøgdrup lod fordele navng i Hellevad sogn for deres rest rytterpenge. fortegn blandt andre Jens Nielsen i Røgelhede og hans søn Peder Jensen 

** på Johanne Kås Falk Giøe Korfits Ulfeld deres vegne stævnes Alstrup grander Søren Jensen Laurs Jensen Tomas Christensen og Edel Jensdatter for at tage syn på tørvegrøft østen og sønden Markens hulvej og på Klæstrup bys enge. opsat 14 dage

** Christen Christensen i Burholt på Maren Hansdatters vegne sst. syn på engskade i Burholts enge

(162)

** på Steen Billes vegne tillyses Jørgen Sørensen og Christen Pedersen, der tjener Christen Jensen i Lem, hver et fuldt ran for 2 læs røldris, de huggede i Halskov krat og førte bort

** Jens Smed i Serreslev på søn Anders Jensens vegne fik et fuldt stokkenævn af 24 navng dannemænd, som vidnede, at han var skolebarn, da de svenske kom i landet, og gik i den latinske skole i Ålborg, men blev fanget i slaget for Sundsted og af en kornet ført til Jerslev og var hos kornetten en tid lang, men han talte altid godt for dem og hjalp til rette, og de havde intet at påklage ham

(163)

** på Falk Giøes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Peder Jensen, der tjener hr Melchior i Vrensted præstegård, for dom som ting 2/6. nævningsvidne 20/5 fremlægges, hvori der sværges husfred over ham, for han slog Anne Tøgersdatter i Vrensted hendes vinduer ind. dom: Peder Jensen bør betale sine bøder til bondesagen inden 15 dage

** på Markor Kåses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Christen Tøgersen i Sterup øster mølle for dom angående hans mølleskyld som ting 2/6. Markor Kåses seddel på Christen Tøgersens rest fremlægges. Christen Tøgersens forpligt fremlægges. Johan Sternhorns skøde til Markor Kås fremlægges. Sternhorns følgebrev til Christen Tøgersen med flere fremlægges. Markor Kåses beskyldning fremlægges. synsbrev 2/9 1652 og tingsvidne 7/10 1652 fremlægges. Christen Tøgersens gensvar fremlægges. dom: Christen Tøgersen bør betale den rest mølleskyld

(167)

21/7 1653.

** Christen Laursen, født i mellem Hjulskov, 3.ting Jens Ibsen i Holt for en mærplag, som han købte, men Jens Ibsen hentede den igen uden forlov og brugte den

** Mads Jensen i Nessi et vidne. Laurs Christensen i Buchholt i Ugilt sogn og Laurs Laursen, som tjente Mads Jensen, der boede i Fjelsted og nu i Nessi, vidnede, at kort tid efter Mads Jensen havde afgivet Sindal kirkes værgemål, spurgte han Jens Christensen i Ulstedbo, hvorfor han havde stævnet ham, hvortil denne svarede, at han skulle ingen klage lide for kirkens værgemål

** på Jørgen Kruses vegne. Laurs Nielsen i vester Brønderslev med flere navng bønder tilsagde, iflg Jørgen Seefelds følgebrev, Jørgen Kruse deres tjeneste af de gårde boliger og gadehuse, de påboer, og vil herefter svare med skyld ægt arbejde og herlighed og rettighed som til deres forrige husbond

(168)

** Peder Nielsen i Hebelstrup på Maren Hansdatter i Burholt hendes vegne stævner Niels Baggesen i øster Brønderslev Gregers Mørk sst med menige øster Brønderslev grander for tilbud om, at hun vil lukke på indersiden af diget mellem Burholts endels mark og øster Brønderslev fælled, hvis de vil lukke på ydersiden. lodsejernes ridefogder mener ikke, bønderne er forpligtet at lukke mere end halvt lukke. opsat 14 dage

** på Steen Billes vegne. Terkild Christensen ved Broen vidnede, at han tilsagde Laurs Jensen på Kraghede Jens Bertelsen sst og Svend Ibsen på Nejst at møde med vogn i Burholt for at tage Steen Billes tømmer og føre ind i Burholts lade, men de sad overhørig

** 3.ting til samme 3 mænd for ulydighed

** Peder Nielsen i Holt ----

** Peder Nielsen i Hebelstrup på Maren Hansdatters vegne i Burholt stævner Laurs Nielsen i vester Brønderslev Simon Andersen sst med menige grander for at tage syn på et dige og lukke mellem Burholts endel og vester Brønderslev fælled

(169)

** på Laurs Belows vegne med landstings stævning stævnes vidner angående nogle huse i Jerslev, der skal være brudt ned og gødningen ført bort, og Anders Pedersen i Jerslev stævnes for dette vidne. han svarede, at han vil tale med husbonden om den sag, når denne kommer hjem

** Jens Hansen i Hjelmsted 3.ting navng mænd og ungkarle i Serreslev sogn, som er lagt for og rester med penge til rytterlønning. fortegn

** Peder Nielsen i Hebelstrup på Steen Billes vegne bandt sin bogsed på to drenge, det tjener Christen Jensen i Lem, Jørgen Sørensen og Christen Pedersen for 2 læs ris, de huggede i Halskov krat

** Jens Kjærulf i Gerndrup lod fordele navng i øster Brønderslev sogn for hvad, de er takseret for til rytterløn. fortegn

(170)

** Peder Pedersen i Hallund lod fordele navng i Hallund sogn for de penge, de er takseret for til rytterløn

** Niels Pedersen i Svennum på hr Christen Gertsens vegne i Bredkær præstegård stævner en dreng Christen Jensen, født i Trøgdrup, for dom, for han er rømt af tjenesten. opsat 14 dage

(171)

28/7 1653.

** på Jørgen Kruses vegne. Niels Laursen og Inger Sørensdatter i Hjermeslevgårds mølle vidnede, at Laurs Nielsen, der tjener i Linderup, kom ridende til svingelen ved møllen stod af hesten sprang over svingelen og lod hesten springe derover, hvorved låsen sprang af svingelen og faldt til bunds i kendingen

** på Jørgen Kruses vegne. syn på hvor mange læs tørv, der er gravet i de 2 skifter i Risholmen

** Christen Hansen i Torsmark. syn på Anne Povlsdatter i Brønderslev hendes sår og skade, som hun sigtede Eske Christensen Skrædder for at have gjort

** på Jørgen Kruses vegne. syn på en indstablet eng i Ulkær, som ligger til Jørgen Kruses gård i Stenum for skade

(172)

** på Jørgen Kruses vegne. syn på 3 års skovhugst i Sneverholt endel og Lundergårds lund

** Peder Nielsen i Hebelstrup på Steen Billes vegne lod fordele Laurs Jensen på Kraghede Jens Bertelsen sst og Svend Ibsen på Nejst for ulydighed, for de ikke ville møde i Burholt og der køre tømmer ind i laden

** Anders Pedersen i Jerslev et vidne. Jens Pedersen i mellem Hjulskov og Klemend Jørgensen i Klæstrup vidnede, at husene på den øde bolig i Jerslev, Anders Nielsen havde i fæste, har hverken Anders Pedersen eller hans folk nedbrudt, men det stod øde, og en del blev om natten stjålet derfra, og Guds vejrlig havde ødelagt resten af tømmeret, og den ringe gødning lod Anders Pedersen føre på samme boels jord

(173)

** Peder Madsen i Stubdrup på husbonds tjener Edel Jensdatters vegne i Alstrup stævner Niels Nielsen i Klæstrup Gjord Jensen med flere navng for klage for hver et læs tørv, som de har frataget hende, og som hun har gravet nør og vester Markens hulvej på de steder, hendes formænd havde gravet. opsat 6 uger  

** på Malte Sehesteds vegne 4.ting de lægdsmænd i herredet, som er lægdsmænd for bådsmandsskatten og fremæskede de stævningsmænd, som havde givet dem varsel. de svarede, at de kun som befalet havde givet lægdsmændene i Serreslev sogn varsel, 

**  Niels Mørk i Kalum på egne og Kalum bymænds deres vegne forbød menige Holt bymænd at komme i Kalum kær over skelstenene med nogen form for brugelighed

** Christen Laursen, født i Hjulskov, lod fordele Jens Ibsen i Holt for en mærplag, han solgte ham, men hentede igen uden forlov

(174)

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Laurs Nielsen og Laurs Christensen i Hjelmsted for dom angående den vedkendelse, de gjorde 29/10 1640 på pløjning og til ejendom, hvorpå der ligger et dige, om de ikke bør bevise deres lovlige hjemmel dertil. opsat 3 uger

** på Steen Billes vegne stævnes to drenge Jørgen Sørensen og Christen Pedersen, der tjener Christen Jensen i Lem, for at ransnævningene kan gøre deres ed og tov over dem, for de huggede 2 læs træ i Halskov krat og førte bort. tingsvidne 7/7 or 21/7 fremlægges. på Korfits Ulfelds vegne fremlægges fuldmagt til at lade Christen Jensen i Lem hugge 2 læs træ i Halskov krat, hvorefter ransnævningene svor Jørgen Sørensen og Christen Pedersen fri for ran

(175)

** på Ide Skeels vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Christen Terkildsen i Felden med varsel for dele for ulydighed som ting 21/4. tingsvidne 12/5 samt ridefogdens seddel fremlægges. dom: han bør lide tiltale

(176)

4/8 1653.

** Morten Kjærulf i Ravnstrup. Villum Christensen i Snarup lod læse en landstings stævning og opsættelse, hvori Jens Bild stævner Jens Hansen i Hjelmsted, for han 31/3 dømte hans fuldmægtig fra at sætte fyldning på ransnævningene over Niels Sørensen i Stenum

** Niels Pedersen i Svennum på hr Laurs Jensen i Jerslev præstegård hans vegne et vidne. Karen Povlsdatter, som tjente i præstegården, beskyldte en dreng sst Jens Jensen for hendes barnefar

(177)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Jens Jensen i vester Linderup med navng og menige bymænd for dom for den engskade, de har gjort med deres kvæg i hans eng i Ulkær. opsat 3 uger

** på Malte Sehesteds vegne varsel til Børglumklosters tjenere i Serreslev sogn for rest KM bådsmandsskat, gård 12 sk og boel 6 sk. Henrik Belows kvittering fremlægges

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Anders Nielsen i Bolet i Hjermeslev med menige bymænd for spørgsmål vidne og dom, og han blev spurgt, om han havde gravet nogle af de knobtørv i Hjermeslevgårds eng, hvortil han svor, at det havde han ikke, og fik heller ikke nogle af dem. andre vidner, at de heller ingen tørv fik

(178)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes ovennævnte mænd, som ikke er mødt, for dom, om de ikke ved ed bør erklære, at de ikke gravede eller fik tørv, som er gravet i Hjermeslevgårds enge

** Niels Pedersen i Svennum på Jens Hansens vegne i Hjelmsted stævner Laurs Nielsen sst Peder Laursen og hustru Kirsten Pedersdatter ? og hendes søn Laurs Christensen sst for dom, Laurs Nielsen for han ikke har nedlagt et dige iflg voldgifts afsigelse 11/5 1637 og Laurs Christensen for et dige, han har kastet i Jens Hansens toft sst. opsat 14 dage 

** Anders Christensen i øster Brønderslev. Kirsten Christensdatter, som tjener ham, beskyldte en karl ved navn Niels for hendes barnefar

(179)

** på Lave Bildes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Christen Jensen i Ravnstrup mølle for dom angående hans rest mølleskyld og landgilde 1647 1650 1651. dom: han bør betale det, han ikke med kvittering kan bevise, at han har betalt

** Jens Povlsen i Hvilshøj på far Jørgen Jørgensen sst hans vegne med 6 ugers opsættelse stævner Niels Baggesen i Damsgård for dom angående hans rest korntiende KM anpart. dom: at betale inden 15 dage

(180)

** på Malte Sehesteds vegne med 6 ugers opsættelse stævnes navng lægdsmænd i herredets sogne for dom angående skat til hest med tilbehør, som de er tillagt at taksere for samt opkræve og levere på Åstrup, men som de efterstår med, skønt de tit og ofte er påmindet derom, men de her ikke agtet derpå. fortegn. dom: de bør inden 15 dage levere pengene til hest saddel bidsel pistoler iflg KM brev eller lide indvisning i deres bo

(181)

11/8 1653.

** på Laurs Belows vegne. Søren Andersen på Bjerget vidnede, at Niels Pedersen i Hellevad gik til Hans Christensen i Hollensted hans høstak og tog 2 armfulde hø, som han lagde i vognen og kørte bort dermed. han tillyste Niels Pedersen et fuldt ran

** på Jørgen Kruses vegne. syn på brøstfældigheden på de gårde og boliger i vester Brønderslev, som Anders Laursen Tomas Jensen gammel og ung Laurs Nielsen påboer samt på den gård i Stubdrup, Bodil Laursdatter og hendes søn Peder Jensen påboer 

(182)

** Anders Mortensen i Vrensted på Niels Christensen sst og hans medbrødre lægdsmænd deres vegne lod fordele navng i Vrensted for bådsmandsskat

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Jens Nielsen, som tjener i Bolet i Hjermeslev for dom for de grøfter, han har gravet i to 18 favn enge i Risholmen. opsat 6 uger
** på Jørgen Kruses vegne. syn på Jens Christensen, der tjener Laurs Nielsen i vester Brønderslev, hans venstre tommelfingernegl, som var brækket af og hængte løs, samt på hans andre sår og skader

** Søren Sørensen i Pajhede tilbød sin søster på Slettingen Anne Sørensdatter og Niels Mortensen sst skifte og jævning på arv og gæld efter hendes sl forældre 

** Ove Nielsen i Vrensted på søster sl Anne Nielsdatter, født på Holmen, hendes søn Niels og anden Anne Nielsdatter på Holmen deres vegne stævner Maren Simonsdatter i Vrensted Niels Simonsen Christen i Gården Helle Olufsen Christen Christensen Mads Bodder Niels Tomsen Anders Jacobsen Niels i Vanggård Anne Nielsdatter i Nørgård Peder Simonsen Anders Nielsen sst Mads i ---- Anders Jensen i Røven Jens Nielsen i Vollerup Christen Jensen i Vrangdrup Niels i Krogsgård Jesper i Åsendrup Anders Bay i Tise Christen Sørensen sst Niels Jensen i vester Hjermeslev Jens Hansen i Hjelmsted Niels Sørensen i Svennum Christen Andersen i Holmen for vidne

(183)

** Mads Jensen i Vestermark på husbonds tjener Ove Nielsens vegne i Vrensted med 6 ugers opsættelse stævner Maren Simonsdatter i Vrensted og ovennævnte for dom, idet sl Christen Nielsen, som boede og døde i Vrensted, var værge for hans halvsøskende sl Anne Nielsdatter, som døde i Holmen og Maren Nielsdatter, der tjener sst, da han var tildømt værgemålet og forpligtede sig at holde sine halvsøskendes morbror sl Niels Andersen i Manne fri for værgemål. Christen Nielsens efterleverske og hans arving havde holdt skifte inden 30 dagen og ville ikke stævne kreditorer eller arvinger. dom 9/10 1634 fremlægges, hvori Niels Andersen i Manne stævner øster Christen Nielsen i Vrensted, født på Holmen, angående værgemål for sl Niels Jensen, som boede på Holmen, hans umyndige børn. tingsvidne 6/11 1634 fremlægges, hvori Christen Nielsen æskede af Niels Andersen brev og kontrakt på børnenes arv. kontrakt 24/10 1627 mellem Niels Andersen i Manne på søsterbørns vegne og Anders Ibsen på Holmen fremlægges. tingsvidne 23/7 1653 af Hvetbo herredsting fremlægges, hvori vidnes, at Anne og Maren Nielsdatters fædrene arv blev på Holmen hos deres stedfar Anders Ibsen og deres mor sl Bodil Andersdatter, der boede og døde på Holmen, og hvad de efterlod sig, delte Ove Nielsen Anders Nielsen i Vrensted Niels Andersen i Nørgård i Åsendrup og Maren Nielsdatter i Holmen mellem sig, og Niels hos Ove Nielsen fik sin part i sin sl mors sted. dom: da sl Christen Nielsens efterladte hustru og arvinger har taget arv efter ham, bør de hver betale deres anpart af Christen Nielsens søster Maren Nielsdatter og sl Anne Nielsdatters søn Niels deres fædrene arv

(186)

18/8 1653.

** Peder Jensen i Nørgård et vidne. Jens Ibsen i Holt lod læse en landstings stævning 31/7, hvori han stævner herredsfogden med flere angående en dom 9/6 1653 imellem ham og Christen Laursen, født i øster Hjulskov, angående en mærplag

** Simon Andersen i vester Brønderslev 3.ting så mange mænd og ungkarle sst, som rester med rytterskat til hest og tilbehør

** på Laurs Belows vegne. Hans Christensen i Hollensted bandt sin bogsed på Niels Pedersen i Hellevad for 2 armfulde hø, han tog i hans høstak

(187)

** Jens Hansen i Hjelmsted lod fordele navng i Serreslev sogn for løn til den rytter, der skal holdes af sognet. fortegn

** på Malte Sehesteds vegne fordeles navng lægdsmænd i sognene for den bådsmandsskat, som de er tillagt at opkræve

(188)

** Jens Nielsen i Snabhede lod fordele navng i Hellum sogn for det, de er takseret for til at udlægge til den rytter, sognet skal holde

** på Malte Sehesteds vegne forbydes Peder Pedersen i  ---- at indføre sit korn, før det bliver talt

25/8 1653.

** på Laurs Belows vegne stævnes Niels Pedersen i Hellevad for at ransnævningene kan gøre deres ed og tov over ham, for han tog 2 armfulde hø af en stak. navng ransnævninge svor et fuldt ran over ham

(189)

** Oluf Hansen i Sneverholt på Anne Sørensdatter, født i Pajhede, hendes vegne stævner Niels Mortensen på Slettingen for dom, for han for 5 år siden har beligget sl Søren Sørensens datter i Pajhede Anne Sørensdatter, mens hun gik med sin mors nøgle til øl mad og andet, hun skulle forvare, hvorfor han bør straffes efter gårdsretten på hans hals. opsat 6 uger

** Oluf Hansen i Sneverholt 3.ting Anders Laursen i Svennum for en økse, han lånte. Anders Laursen svor, at han ikke lånte den

** Jens Tomsen i Jonstrup med 6 ugers opsættelse på Erik Juels vegne stævner Jens Hansen i Ågård for dom angående 5 rdl rest stedsmål, som han har lovet at betale husbonden. dom: han bør betale inden 15 dage

(190)

** på Erik Juels vegne stævnes Niels Christensen for dom angående 30 rdl, som han skylder ham. dom: han bør betale inden 15 dage

** på Markor Kåses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Niels Jensen i Gren Jens Nielsen i Krattet og Oluf Nielsen sst for dom på deres fæste, for de ikke vil tilsige ham deres tjeneste og de var modvillige med deres arbejde, som de var tilsagt. Johan Sternhorns købebrev fremlægges. hans følgebrev fremlægges. tingsvidne 9/9 1652 fremlægges. tingsvidne 1/7 1653 af Børglum herredsting fremlægges. dom: de har forset sig og bør lide tiltale

(192)

** på Henrik Belows vegne fordeles navng i Serreslev sogn for bådsmandsskat

1/9 1653.

** på Jørgen Kruses vegne. syn på hvilke flagtørv, der er gravet i Peder Laursens eng i Tømmerby

(193)

** Holden Jensen, der tilforn boede i Bollegård, stævner Jacob Lindenov og hans ridefoged Tue Laursen Peder Ibsen i Bolle og talte med hans hustru Anne Pedersdatter Peder Hansen i Gammelkirke Oluf Jensen i Obenholt Niels Pedersen i Løgtved og talte med hans hustru Dorete for vidne. Tue Laursen er forhindret i at møde. opsat 6 uger

** Simon Andersen i Brønderslev bevilgede den dele angående penge til rytterløn og hesteskat af vester Brønderslev opsat 8 dage

** på Jørgen Seefelds vegne stævnes Tomas Laursen i Klæstrup for dom angående rest landgilde. opsat 6 uger

(194)

** Niels Pedersen i Svennum på hr Christen Gertsen i Bredkær præstegård hans vegne stævner en dreng, Christen Jensen født i Trøgdrup for dom, da han er rømt af hans tjeneste som ting 21/7. tingsvidne 5/3 fremlægges. dom: Christen Jensen bør inden 15 dage betale for den skade, præsten har lidt

(195)

8/9 1653.

** på Malte Sehesteds vegne blev menige mænd i herredet tilsagt at tilbageholde drengenes løn, før deres skat bliver betalt, samt at færdiggøre bålene iflg KM brev. præsterne påmindes at optegne ungkarle tjenestedrenge pebersvende skomagere og alle andre embedsmænd

** på Morten Kjærulf i Ravnstrup og hans medbrødre lægdsmænd i Ørum sogn deres vegne fordeles navng drenge i Ørum sogn for den skat, de er takseret for til rytterløn

** på Morten Kjærulf i Ravnstrup og hans medbrødre lægdsmænd i Ørum sogn forbydes alle i Ørum sogn, som har tjenestedrenge, at udbetale deres løn, før skatten er betalt til lægdsmændene

(196)

** Mads Jensen i Vestermark på Falk Giøes vegne gav tilkende, da Laurs Jensen i Torup Niels Dal i Linderup Peder Knudsen i Knabeshave har været modvillige med deres husbonds løberejser, som de er tilsagt og ikke ville gøre, hvorfor de er fradømt deres fæste, så tilbød han dem, at såfremt de ville gøre deres arbejde rejser og forholde dem efter recessen, så kunne de fæste deres boliger igen, om det kunne ske straks, da de ellers ville blive fæstet til andre

** Laurs Mikkelsen i Hollensted. syn på hans søn Mikkel Laursen hans sår og skade. Morten Laursen i Søndergård sst stævnes

** Søren Sørensen i Pajhede. navng vurderingsmænd har skiftet og delt boet efter sl Søren Sørensen og Maren Pedersdatter, som boede på Pajhede, mellem deres børn Søren Sørensen Christen Sørensen Peder Sørensen Anne Sørensdatter og Maren Sørensdatter. opregn 

** på Jørgen Seefelds vegne stævnes Peder Madsen i Stubdrup og hans stævningsmænd for at svare hans fuldmægtig. Jørgen Seefelds brev fremlægges, hvori han anmoder rettens betjente og andre dannemænd afgøre, om de omtalte stævningsmænd er så myndige og lovfaste, som loven tilholder og begærede tingsvidne

(197)

** Jens Sørensen indbygger i Ålborg på Peder Vibes vegne stod med Jens Sørensen i Jerslev til vedermåls ting og bevilgede deres sag opsat 3 uger

** Peder Jensen i Nørgård. Jens Ibsen i Holt lod læse en landstings stævning over Peder Jensen angående en dom, han har afsagt mellem Jens Ibsen og Christen Laursen at møde i Viborg 14/9

(198)

** på Markor Kåses vegne med 6 ugers opsættelse ----

** på Markor Kåses vegne varsel til Christen Tøgersen i øster Sterups mølle for hans rest af møllen. dom 14/7 fremlægges. Christen Tøgersens svar fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage

(199)

** Peder Madsen i Stubdrup på husbonds tjener Edel Jensdatter i Alstrup hendes vegne stævner Niels Nielsen i Klæstrup Gjord Jensen  med flere navng fra Klæstrup for klage og tiltale angående nogle tørv, nemlig hver et læs, som de har taget fra hende som ting 28/7. tingsvidne 19/7 1653 af Børglum herredsting fremlægges. tingsvidne 24/7 1630 fremlægges. Peder Sørensen borger i Ålborg fremlægger Ide Skeels svar. tingsvidne 19/7 1653 af Børglum herredsting fremlægges. dom: da de har frataget hende hendes arbejde, kan de ikke mod lovens 2.bogs 72.kap frikendes

(204)

** på Markor Kåses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Christen Tøgersen i øster Sterups mølle for dom på hans fæste, for han ikke har villet yde hans mølleskyld og landgilde. hans rest fremlægges. dom 4/7 fremlægges. Christen Tøgersen fremlægger sit svar. dom: han har forbrudt sit fæste iflg Recessen

(205)

** på Malte Sehesteds vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Laurs Nielsen i Hjelmsted Laurs Christensen sst for dom angående deres vedkendelse 29/10 1640 som ting 28/7. dom 29/10 1640 og tingsvidne 7/7 1636 fremlægges. afsigelse 9/3 1637 fremlægges. dom: da deres vedkendelse ikke er tilbagekaldt, skal den påkendes af tilbørlig dommer

(207)

15/9 1653.

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Amdi Smed i Hellum og Peder Andersen sst for forbud, først til Amdi Smed mod at bruge den ejendom, han bruger hos Peder Andersen, dernæst til Peder Andersen mod at lade ham befatte sig med samme ejendom, med mindre han vil miste fæstet, og Amdi Smed vil fæste det. på Peder Andersens begæring opsat 14 dage

** Morten Kjærulf i Ravnstrup på Inger sl hr Mogens Hansens efterleverske i Assens i Skåne hendes vegne. Anders Knudsen i Vrensted og andre navng bønder lovede hende deres tro tjeneste, iflg KM brev 1/3 1651, og svare med skyld landgilde ægt og arbejde  

** på Sofie Brahes vegne. syn på hvor mange svin, der kan færdes på hendes skove i år

(208)

** på Sofie Brahes vegne. syn på sl Mads Nielsen, som boede vesten Marken, hans lig, for hvad hans bane kunne være, og de syntes, han var væltet med et læs havre ved en sig kommet under læsset og blevet kvalt

** Christen Svendsen i Skovsgård kirkeværge til Hellum kirke. navng taxmænd berettede, at de skulle gøre udlæg af Helle Laursens bo i Hellum for hans rest til Hellum kirke, men der var intet, som var tjenligt til at vurdere

** Christen Laursen, født i Hjulskov. navng taxmænd berettede, at de gjorde ham udlæg af Jens Ibsens bo i Holt for 7 sld, og de vurderede et sort egeskab for 7 sld

** samme Christen Laursen et andet vidne. navng vidner, at de på hans begæring tilbød Jens Ibsen at indløse det skab, som var tilvurderet ham, og Christen Laursen gentog tilbudet      

(209)

** på Jørgen Kruses vegne. Maren Nielsdatter i vester Brønderslev beskyldte Morten skolemester sst for hendes barnefar  

** Niels Nielsen i Snabhede. afsigelse af voldgift mellem ham og Niels Christensen, født i Holmgård, angående tvistighed om bordag. da Niels Christensen er kommet til Niels Nielsens hus sønderslået hans bohave, jaget hans mor og søster ud, og således søgt sin egen skade og store ulykke, så for at stifte fred mellem dem, skal Niels Nielsen give Niels Christensen 10 rdl til badskærløn for skaden i hans hoved

(210)

** Villum i Hellumlund et vidne. Laurs Nielsen i Brønderslev med opsættelse 7/7 stævner Morten Tomsen, der tjener i Vrangdrup, for dom angående hans bøder som ting 7/7. tingsvidne 24/2 1653 fremlægges. dom: han bør inden 15 dage betale hans bøder for at have beligget 2 kvinder, for hver 12 rdl

** på Jørgen Kruses vegne med opsættelse 4/8 stævnes Hans Jensen i Linderup med navng og menige bymænd og enker for dom som ting 4/8. tingsvidne 28/7 fremlægges. dom: de bymænd, der lovlig sigtes for engskade med deres kvæg, bør stå til rette

(211)

** Niels Pedersen i Svennum ----

** Jens Hansen i Hjelmsted med 6 ugers opsættelse stævner Laurs Nielsen sst Peder Nielsen og hustru Kirsten Pedersdatter sst og hendes børn og Laurs Christensen sst for dom som ting 4/8. dom 14/4 fremlægges. tingsvidne 25/6 1652 samt synsvidne 28/10 1652 fremlægges. dom: da ageren på grund af deres dige og grøft har været ubrugelig, bør de stå Jens Hansen til rette for det, der årlig udgives til husbondens rettighed deraf

(213)

22/9 1653.

** på Erik Juels vegne læses KM brev, angående hvorledes der herefter skal forholdes med Korfits Ulfelds gods dets afgifter oppebørsel og landgilde tilstående gæld og rentepenge

** på Laurs Belows vegne stævnes Niels Sørensen i Stenum. opsat 6 uger

** Morten Kjærulf i Ravnstrup på Lisbet Laursdatter i Lyngdrup sl Jens Nielsens efterleverske hendes vegne stævner Lave Bildes tjenere og gav dem varsel for dele 3.ting hver for sin anpart af omkostninger, som sl Jens Nielsen havde på 4 Københavnsrejser for at yde deres landgilde og gøre regnskab. fortegn. de svarede, at de betalte for ægt og arbejde, så de mente sig fri for tiltale. opsat 14 dage

(214)

**  Morten Kjærulf på Lisbet Laursdatters vegne gav sag navng Lave Bildes tjenere for deres anpart for de omkostninger, sl Jens Nielsen havde på 4 Københavnsrejser. fortegn

** Morten Kjærulf på Lisbet Laursdatters vegne 3.ting en dreng Anders Christensen, som er rømt fra den tjeneste, han havde tilsagt hende

** Morten Kjærulf på husbond Lave Bildes vegne stævner en dreng Christen Jensen, som tjente Lisbet Laursdatter for dom, for han har beligget en kvinde Anne, der tjente sst, om han ikke bør betale sine bøder 12 rdl inden 15 dage. opsat 14 dage

** på Lave Bildes vegne. syn på hvad der er i 2 år hugget i Allerup fællesskov

** på Lave Bildes vegne. syn på hvor mange svin, der i år kan gå på olden i Allerup fælled og skov. i Røgelhede lund kan der gå 2 svin, og i Allerup skov kan der gå 90 svin

(215)

** Niels Mørk i Kalum på Iver Mørks vegne. syn på antal oldensvin, der kan gå i Hellevad kirkeskov. de syntes, der kan gå 4 svin

** på Steen Bille og Malte Sehested deres vegne. syn på hvad der er hugget i Hellum fællesskov i år

** på Steen Bille og Malte Sehested deres vegne. syn på hvor mange svin, der i år kan gå på olden i Hellum fællesskov. der kan gå 70 svin og i Hellumgårds endel 2 svin på Hellumgårds lund 4 svin på Tvedens lund 2 svin og på Munkholts lund 2 svin

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård stævner Niels Baggesen med flere navng øster Brønderslev bymænd for dom, for de mod forbud har indført deres korn uden at lade det tælle på marken. opsat 14 dage

** på Ide Lindenovs vegne. syn på Tyrrestrup endels skov for antal af oldensvin, som blev anslået til 12 svin

(216)

** på Steen Billes vegne stævnes hans navng tjenere for at vidne om hvor mange egetræer, de har taget i Sundby og ført til Burholt, som de var tilsagt. fortegn

** Peder Nielsen i Hebelstrup et vidne. syn på Jens Pedersen i Allerup, hvorledes han er slået

(217)

** Peder Nielsen i Hebelstrup stævner Jens Hansen i Hjelmsted for at tage syn på Laurs Nielsens korn sst for skade

** på Steen Billes vegne. syn på kornskade i Laurs Nielsen korn i Hjelmsted

** Jens Smed i Serreslev og Tomas i Østergård sst tilbød hver at betale 6 sk, da Jens Hansen fremlægger delebrev over dem, hver for 6 sk rest på løn til den rytter, som sognet skal holde

** Jens Hansen i Hjelmsted lod fordele navng i Serreslev sogn hver for 3 mk faldsmål, da de 18/8 er delt for rytterløn til sognets rytter

** Christen Christensen i Kalum 3.ting navng i Serreslev sogn hver for 3 mk faldsmål, da de er delt 27/1 for KM skat

(218)

30/9 1653.

** Niels Mortensen i nør Ravnstrup på Lisbet Laursdatter sl Jens Nielsens efterleverske i Lyngdrup hendes vegne lod fordele navng Lave Bildes tjenere for deres anpart af sl Jens Nielsens omkostninger til 4 Københavnsrejser

** Niels Mortensen i Ravnstrup på Lisbet Laursdatter hendes vegne lod fordele en dreng Anders Christensen, som er rømt af tjenesten og ikke ville blive til fardag

** Niels Mortensen på Lave Bildes vegne forbød alle at lade ubrændte svin komme på olden i Allerup skov, hvis de ikke vil have svinene forbrudt og straffes som for tyveri

** Peder Galskøt i Kornumgård lod fordele en dreng Peder Tøgersen ...

** Peder Galskøt i Kornumgård med 6 ugers opsættelse lod fordele en dreng Peder Tøgersen, født i Brønderslev, da han har tilsagt ham sin tjeneste for dette år, men uden forlov er rømt af tjenesten

(219)

** Peder Galskøt lod fordele en dreng Christen Tøgersen, født i Åsted, som er rømt af hans tjeneste

** Peder Galskøt lod fordele for rest præstedagsgerning. fortegn

** Peder Christensen i Rønnebjerg 3.ting Christen Jensen i Stavad for 1 sld lånte penge

** Christen Hansen i Torsmark 3.ting navng for gæld

** på Jørgen Kruses vegne. syn på antal af oldensvin på Sneverholt og Lundergårds lund. der kan gå hhv 16 og 1 svin

(220)

** på Sofie Brahes vegne. Volborg Sørensdatter og Karen Madsdatter sl Mads Nielsen, som boede vesten Marken, hans hustru og datter vidnede at de på Holt mark om aftenen i høst bandt en havreager, og da han ikke som lovet kom tilbage efter at være kørt hjem med et læs, gik de hjem, og på hjemvejen fandt de ham død under et læs havre, som var væltet over ham

** på Karen Bilde sl Falk Giøes hendes vegne stævnes Johanne Hansdatter Karen Andersdatter i Sterup Johanne Pedersdatter, der tjener i Gunders mølle Christen Jensen, der tjener i Pilgård for dom angående deres bøder for beliggelse. opsat 6 uger

** Peder Christoffersen i Hedegård og Mads Jensen i Vestermark på husbonds tjenere i Klæstrup by deres vegne begærede syn på engskade i Fuglsig, som skulle være i Klæstrup bymænds engskifter. Tomas Christensen og Laurs Jensen i Alstrup vedkendte sig stederne som deres husbonds fri fælled til Alstrup by, men på spørgsmål om de vedkendte videre end til midtstrøms, ville de ikke fremtræde

(221)

** Peder Christoffersen i Hedegård og Mads Jensen i Vestermark på husbonds tjenere i Klæstrup deres vegne. syn på engskade i Fuglsig østen strømmen, som skal være engskifter til Klæstrup by

** på Ide Skeels vegne. iflg Henrik Ramels følgebrev tilsagde Matias Jensen i øster Linderup og Niels Bodelsen sst hende deres tjeneste af de gårde og boel, de påboer, og vil svare landgilde skyld etc

** Gjord Jensen og Niels Nielsen i Klæstrup et vidne. Laurs Laursen i Klæstrup med flere navng sst vidnede, at den engskade, der var gjort i Fuglsig østen strømmen, var gjort af Alstrup bymænd med deres kvæg

(223)

** Christen Christensen i Kalum lod fordele navng i Serreslev sogn hver for 3 mk faldsmål, da de 27/1 er delt for KM skat

** på Erik Juels vegne. Mette Sørensdatter i Vrensted gav tilkende, at da hun sidste gang blev beligget og avlet et barn, da havde hun sit tilhold på Ålborg slots stavn 

** på Malte Sehesteds vegne  3.ting Laurs Nielsen i Hjelmsted for 3 mk faldsmål, da han er delt 25/6 1652

** Christen Christensen i Ovstrup stævner Anders Christensen i Kirkholt for spørgsmål og vidne angående nogle utilbørlige ord, han skulle have haft om ham, men denne svarede, at han vidste intet andet end ærligt om ham

** Christen Christensen i Ovstrup sagde, at han vidste intet andet end ærligt om Anders Christensen i Kirkholt

** Jens Hansen i Hjelmsted på Kirsten Tomsdatters vegne i Ravnsholt gav varsel til Tomas Nielsen Bødker på Vrangmose for 8 skp rug kornskade. opsat 8 dage

** Jørgen Jensen i Gerndrup. syn på Jens Kjærulfs høstakke i hans ny eng, som var nedtrådt og opædt

(224)

** på Johanne Kås og Karen Bilde deres vegne stævnes Ide Lindenov Jørgen Kruse og Edel Jensdatter i Alstrup med flere navng sst for at tage syn på nogle splittørv, der er gravet i Klæstrup bys hede sønden og østen Markens hulvej. tingsvidne 24/6 1630 fremlægges. opsat 14 dage

(225)

** Peder Galskøt i Kornum lod fordele Niels Hansen i Kornum for gæld samt andre navng for gæld. fortegn

(226)

6/10 1653.

** Morten Kjærulf i Ravnstrup 3.ting fremlyste en sort buk, som i 5 uger har gjort skade i hans kålhave og andetsteds, om ejermanden vil skille ham af med den mod at betale skaden

** Niels Pedersen i Svennum på Peder Christensens vegne i Rønnebjerg med 6 ugers opsættelse lod fordele Christen Jensen i Stavad for 1 sld lån

(227)

** på Malte Sehesteds vegne fordeles Laurs Nielsen i Hjelmsted for 3 mk faldsmål, da han er delt 26/6 1652, for han ikke har fulgt en voldgifts afsigelse og nedlagt et dige

** på Christen Skeels vegne. syn på hvor mange svin, der i år kan gå i hans endels skove. på Ovstrup endels skov 70 svin og på Pajhede endels skov 30 svin

** Christen Christensen i Kalum. syn på hans søn Jørgen Christensen hans sår og skade

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård. Niels Baggesen i Damsgård lovede at betale hans rest brohavre og tiende for 3 år

** Christen Jacobsen i Hansbæk. navng deler Hansbæk mellem ham og Falerius Steffensen

(228)

** på Lave Bildes vegne. navng skovfogder over Allerup vidner om hvem, der ulovligt har hugget træ i skoven. fortegn

(229)

** Jens Hansen i Hjelmsted på Kirsten Tomsdatters vegne i Ravnsholt gav varsel til Tomas Bødker på Vrangmose for 8 skp rug kornskade. han møder med stedsmålsseddel og beviser dermed, at han er bosiddende og bør søges med dom og ikke med dele. opsat 6 uger

** Oluf Hansen i Sneverhede på Anne Sørensdatter, født i Pajhede, hendes vegne stævner Niels Mortensen på Slettingen for dom som ting 25/8. tingsvidne 26/11 1649 af Vorgårds birketing fremlægges, at Niels Mortensen tit og ofte har bedt hendes mor, om han måtte ægte Anne Sørensdatter. dom 29/3 1649 fremlægges, at han bør tage hende til ægte. dom: som forrige dom, da denne ikke er tilbagekaldt

(230)

13/10 1653.

** på Johanne Kåses vegne. Christen Nielsen i øster Linderup Johan Christensen sst og Anders Nielsen i øster Brønderslev tilsagde hende deres tjeneste, iflg KM følgebrev, af de gårde og boel, de iboer

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård stævner en dreng Anders Andersen for dom, da han er rømt af tjenesten

(231)

** Peder Christoffersen i Hedegård Mads Jensen i Vestermark og Niels Mørk i Kalum på deres husbonds tjenere i Klæstrup deres vegne med 14 dages opsættelse begærede syn på tørvegrøft sønden og østen Markens hulvej. opsat 8 dage

** på Karen Bildes vegne stævnes Laurs Jensen i Torup og Niels Dal i Linderup og Peder i Knabeshave for forbud, da de er fradømt deres fæste og ikke har indstillet sig for husbonden, der har tilbudt dem at fæste deres boliger igen for en billig fæste, men de har ikke agtet det, hvorfor der begæres udviselse og forbud mod at befatte sig med deres boliger. opsat 8 dage
 
(232)

20/10 1653.

** på Frands Lykkes vegne. Hans Laursen i Tveden vidnede, at da Niels Pedersen, som tjener på Rødslet, kom gennende med øksne og ville drive over Ravnstrup møllebro, da kom Christen Jensen i møllen ud og slog ham omkuld med en jerntyv og behandlede ham ilde med nævehug og andet

** på Frands Lykkes vegne. Niels Pedersen, der tjener på Rødslet, beskyldte Christen Jensen i Ravnstrup mølle for at have slået ham til jorden 10 gange rykket ham i håret og gjort ham anden skade

** på Frands Lykkes vegne ----

** Mikkel Nielsen i Torpet på Frands Lykkes vegne gav last kære og klage over Christen Jensen i Ravnstrup mølle, for han overfaldt hans tjener Niels Pedersen, der tjener i Rødslet

(233)

** på Frands Lykkes vegne stævnes Christen Jensen i Ravnstrup mølle for dom angående hans bøder til bondesagen for de slag, han gjorde hans tjener Niels Pedersen, der tjener på Rødslet. opsat 6 uger

** Tomas Nielsen på Vrangmose stævner Kirsten Tomsdatter i Ravnsholt for 3.ting for 4 dages høslæt og 2 dages rejser til Ålborg, han gjorde for hende. opsat 14 dage

** Jens Kjærulf i Gerndrup 3.ting navng for engskade

** på Christen Skeels vegne fremlægges pergaments lovhævder angående vester Hjulskov med sin tilliggende ejendom og forbydes alle at komme på samme ejendom, som lovhævderne tilholder at være endel til vester Hjulskov

(234)

** på Johanne Kåses vegne. syn på splittørvegrøft i Klæstrup bys hede

** på Johanne Kåses vegne begæres syn på splittørvegrøft nør for Markens hulvej, som skal være Klæstrup by til skade

(235)

** på Johanne Kåses vegne. navng vidner, at hun sendte Laurs Eriksen på Svarrebakken for at stævne for Asdals port, og han mødte på 6 ugers dagen men ikke på 8 ugers dagen ved tinget for at stå ved stævningen, som angik syn på Klæstrup ejendom

** på Johanne Kåses vegne 3.ting Laurs Eriksen for høringsdele

** på Christen Skeels vegne fremlægges lovhævder på to Hjulskov gårde, og han forbød alle at komme på vester Hjulskov endels grund
 
(236)

27/10 1653.

** på Johanne Kåses vegne fordeles en dreng ved Svarrebakken Laurs Eriksen, for hun sendte ham for at stævne på Asdal, men han mødte ikke på 8 ugers dagen for tinget for at stå ved sin stævning, hvorved sagen blev forspildt

** Christen Laursen, født i øster Hjulskov, et vidne. Niels Laursen, født i øster Hjulskov gav sin bror Christen Laursen fuldmagt til at opkræve den arv, de begge er tilfaldet efter deres to brødre sl Oluf Laursen og Hans Laursen, som døde i Hjulskov og efter deres sl morfar Christen Nielsen, som boede i Egskov

** på Johanne Kåses vegne fordeles Niels Hansen i vester Kornum for 8 sld for 2 tdr rug, hun lånte ham, samt lille Ove Abrahamsen i Tømmerby for 2 sld for 1/2 td rug, han lånte

(237)

** på Johanne Kåses vegne 3.ting navng for gæld

** på Johanne Kåses vegne stævnes en dreng Christen Nielsen, der tjente i vester Kornum, men rømte, da Jørgen Kruse lod ham udskrive til soldat, om han ikke bør pågribes og straffes. opsat 6 uger

** på Johanne Kåses vegne. navng vidner, at Anders Pedersen i Mølgård og Christen Nielsen i Gunders mølle slår deres fæ løs over møllebroen uden opsyn og driver ind i Torsmark og Agdrup marker

** på Jørgen Kruses vegne forbydes Anders Pedersen i Mølgård og Christen Nielsen i Gunders mølle at drive deres øg fæ får og svin østen møllebroen i Torsmarks endels mark eller eng

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Anders Pedersen i Mølgård og Christen Nielsen i Gunders mølle for dom, for de mod forbud driver med deres kvæg over møllebroen ind i Torsmarks endel på steder, de ikke er berettiget til. opsat 6 uger

(238)

** på Jørgen Kruses vegne. syn på hvorledes hver af Hjermeslevgårds tjenere deres tildelte anpart af vasen er holdt ved magt, om den er forsvarlig eller ikke

** Anders Jørgensen i øster Brønderslev på hr Peder Andersen i Brønderslev præstegård hans vegne stævner Jens Christensen i ----  i Hallund for dom, for han har indført sit korn og ikke advaret præsten derom, så det kunne tælles. opsat 6 uger

** Jens Kjærulf i Gerndrup lod fordele navng for engskade, som de med deres kvæg har gjort i hans høstakke

** Jens Christensen i Snarup et vidne. Niels Ibsen i Jerslev gav tilkende, at han for 7 år siden på søster Maren Ibsdatters vegne oppebar af Jens Christensen hendes arv efter far sl Jep Christensen, som boede i Lundergård

(239)

** Svend Nielsen i Hvilshøj. da Peder Nielsen i Hebelstrup har afkøbt Jep Nielsen i ....... i Kær herred på hustrus vegne Peder Olufsen i Løt i Saltum på hustrus vegne Christen Laursen i Kirkegård på hustru Anne Tomsdatters vegne al arv efter deres sl far Niels Tomsen, som boede og døde i Vestergård i Hvilshøj, så gav han Svend Nielsen i Hvilshøj afkald på Jep Nielsen Peder Olufsen Christen Laursen deres vegne samt på Tomas Nielsen i Kærsgård i vester Hassing hans vegne og Jens Kjærulf i Gerndrup på Sidsel Nielsdatter Jens Andersens hustru i Guldager hendes vegne og Niels Nielsen i Vestergård i Hvilshøj på egne vegne, og han gav desuden afkald for arv efter hans sl mor Karen Pedersdatter, som boede og døde i Hvilshøj. Sidsel Nielsdatter gav afkald for arv efter mor sl Karen Pedersdatter

(240)

** på Malte Sehesteds vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Amdi Smed og Peder Andersen i Hellum for forbud som ting 15/9. Peder Andersen berettede, at Amdi Smed havde en smedje på grandegaden og sidder i en husende med kone og små børn. dom: da Peder Andersen ikke benægter, at Amdi Smed har værelse i hans hus, og det ikke bevises, at han har det i husbondens minde, bliver der udstedt forbud

3/11 1653.

** Jens Jensen i Vandkrog stævner Anne Pedersdatter hos hendes mor Dorete Christensdatter i Svennum for at udlægge barnefar, og hun svor, at en karl Peder Nielsen, som skulle være fra Torslev, belå hende i hendes mors hus og avlede barn med hende 

(241)

** Niels Pedersen i Svennum på husbonds vegne 3.ting Niels Laursen i Hellevad for ulydighed, for han var tilsagt at køre til Åstrup, men sad overhørig og sagde, han ville ikke

** Christen Hansen i Torsmark lod fordele navng for gæld

** Peder Christoffersen i Hedegård på menige Klæstrup bymænds vegne gav varsel Edel Jensdatter i Alstrup Tomas Christensen Laurs Jensen og Søren Jensen sst for 3.ting hver for 3 læs hø samt 3 mk for skade de med deres fæ har gjort i Klæstrup enge. opsat 14 dage

** på Jørgen Kruses vegne tilsiges hans udskrevne soldater at møde på lørdag på Hjermeslevgård for at tage deres gevær og mandag til mønstring på mønstringspladsen i øster Hjermeslev under straf

** på Laurs Belows vegne. navng vidner, at Hedegård i Hallund sogn som Sindel Bertelsen og Bertel Christensen iboer, ligger i sognet med Kølskegård, og de er ugedagstjenere dertil

(242)

** Niels Pedersen i øster Hebelstrup på far Peder Nielsen sst hans vegne stævner Tomas Christensen i Alstrup for dom angående 5 sld af kirkens indkomst til kirkens fornødenhed, da han var kirkeværge samt for rest til husbonden. opsat 6 uger 

** på Lave Bildes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes en dreng Christen Jensen som tjener Lisbet Laursdatter i Lyngdrup, for dom som ting 22/9. mester Eriks seddel fremlægges, at Christen Jensen har stået åbenbarlig skrifte i Horsens kirke for lejermål med Anne. dom: han bør inden 15 dage betale hans bøder 12 rdl

** Villum Christensen i Snarup med 6 ugers opsættelse stævner Niels Sørensen i Stenum for dom, for han har sået i den jord på Stenum mark, som ligger til Em kirke, og som Jens Bild har fæstet og tilsået, og desuden har han brugt den i 3 år. dom 13/1 1653 fremlægges, hvori er indført tingsvidne 22/4 1652. landstingsdom 28/9 1653 fremlægges, hvori er indført herredstingsdom 31/3 1653. landstingsdom 6/10 1652 fremlægges. Niels Sørensens svar fremlægges. dom: da det er en ærerørig sag, skal den påkendes af tilbørlig dommer

(245)

** Peder Jensen i Nørgård gav tilkende, at hans signet er frakommet ham og kan ikke findes, så han gjorde det magtesløst og umyndigt

10/11 1653.

** på Malte Sehesteds vegne fordeles Niels Laursen i Hellevad for 3 mk for ulydighed, da han sad overhørig med en rejse til Åstrup, han var tilsagt, men sagde, han ikke ville køre

** Anders Sørensen i Brønderslev 3.ting Eske Skrædder sst for et par sambs læder bukser, så gode som 2 sld, som han skylder ham på et hestebytte

(246)

** Jens Hansen i Hjelmsted gav varsel Laurs Nielsen sst for 3 tdr byg hvert år de sidste 15 år for et dige på Jens Hansens jord, han mod voldgifts afsigelse ikke har nedlagt. opsat 14 dage

** Niels Jensen i Hellum 3.ting Hellum sognemænd ungkarle og drenge for KM skat

** på Malte Sehesteds vegne blev lægdsmændene spurgt, om de ville give penge for den skat, som hver mand i sognene er takseret for, i korn og flæsk, 10 slmk for hver td korn og 1 rdl for hvert lispund flæsk. de navng lægdsmænd svarede, at de havde talt med sognemændene derom, og kun hvis de kunne betale efter landkøbstakst, da ville de give penge, hvilket blev afslået

(247)

** Peder Madsen i Stubdrup på husbonds tjeneres vegne i Alstrup stævner Niels Nielsen i Klæstrup med flere navng bymænd og enker for vidne angående tørv, de skal have frataget Edel Jensdatter i Alstrup iflg tingsvidne 19/7 1653 af Børglum herredsting. Niels Nielsen i Klæstrup vedkendte sig stedet, hvor tørvene blev taget for Klæstrup bys rette grund. opsat 14 dage

** på Ide Skeels vegne stævnes Niels Nielsen i Klæstrup for dom, for han mod forbud huser og holder hendes lovfældte mand Søren Jensen, som tjente i Oddersgård, og som er lovfældet for 12 rdl lejermålsbøde. opsat 14 dage

(248)

** Helle Laursen i Hellum fik et fuldt stokkenævn af 24 navng mænd. de havde intet at påklage ham, og han har ikke forholdt sig anderledes end det sømmer sig

** Jens Olufsen i Stenbjerggård. Jesper Jensen i Stenbjerggård på hustru Anne Pedersdatter hendes vegne gav ham afkald for arv efter hendes sl mor Anne Pedersdatter, som boede og døde sst

(249)

** Peder Christensen i Rønnebjerg med 6 ugers opsættelse stævner Jens Hansen i Hjelmsted Laurs Laursen i vester Mellerup Peder Jensen i Stubdrup og Søren Jensen borger i Ålborg for dom angående en stud, som Peder Jensen solgte til Laurs Laursen, som solgte den til Peder Christensen, hvorefter Søren Jensen skal have taget den på Hjelmsted mark og ført bort, da den er hjemlet ham af Jens Hansen sst, om Peder Jensen ikke bør føre lovlig hjemmel til studen. tingsvidne 25/10 1649 fremlægges. dom: da sagen synes ærerørig, bør den for sin tilbørlige dommer

(250)

17/11 1653.

** Simon Andersen i Brønderslev et vidne. Mikkel Nielsen i Tise på hustru Ellen Sørensdatter hendes vegne gav ham afkald for arv efter hendes sl far Jørgen Jensen, som boede og døde i vester Brønderslev, og efter to søskende sl Jens Jørgensen og sl Kirsten Jørgensdatter

(251)

** Mads Andersen i Kinderup stævner Lisbet Laursdatter i Lyngdrup for dom og dele for 11 mk, 4 af hendes drenge er lagt for til den rytter, der skal holdes af sognet. opsat 6 uger

(252)

** Laurs Jensen i Torsmark lægdsmand 3.ting så mange i Tolstrup sogn, som rester med KM skat, korn flæsk og penge, som enhver er lagt for

** Peder Madsen i Stubdrup lægdsmand 3.ting så mange i øster Brønderslev, som rester med KM skat, penge korn og flæsk

** Jens Hansen i Hjelmsted med 6 ugers opsættelse på Kirsten Tomsdatter i Ravnsholt hendes vegne varsel til Tomas Nielsen Bødker på Vrangmose for 8 skp kornskade. Tomas Bødker fremlagde en måneds opsættelse, hvori han stævner Kirsten Tomsdatter for gæld. dom: de bør gøre regnskab med hinanden

(253)

24/11 1653.

** Peder Galskøt i Kornum et vidne. Povl Jensen, der tjener i Kornumgård, vidnede, at han på Peder Galskøts vegne fæstede Anders Nielsen i Manne vinteren over til påske, at han skulle være i laden og gøre det, han blev befalet, og han lovede at komme torsdagen efter

** Peder Galskøt 3.ting fornævnte Anders Nielsen, for han ikke iflg løfte har indfundet sig i tjenesten

(254)

** vester Niels Jensen i Manne fremlyste en plag, der var kommet til hans, om ejermanden vil skille ham af med den mod at betale hans omkostninger

** på Morten Kjærulfs vegne i Ravnstrup blev menige herredsmænd spurgt, om de efter løfte og sædvane ville hjælpe med at betale skarpretteren for hans umage, af hver gård for hver person, der blev henrettet, 4 sk og af boel eller halvgård 2 sk, da ville give tilkende at de ville følge den gamle vedtagne skik, og mange fremkom for at samtykke det. fortegn

** Jens Hansen i Hjelmsted 3.ting Maren ? Tomsdatter i Ulhøj for en hynde så godt som 7 mk, hun lånte

** Niels Christensen i Ågård lod fordele navng for KM skat af Ørum sogn. fortegn

(255)

** Peder Madsen i Stubdrup 3.ting på Christen Madsen i Favrholt hans vegne forbød alle at komme i hans endels mark og eng, som er indkastet med dige og grob, idet engen er blød

** Peder Madsen i Stubdrup på Anders Laursen i Krogen i vester Brønderslev og på Maren Tomsdatter sst deres vegne. navng vidner, at Anders Laursen er forarmet, så han ikke kan udgive KM skat, og siden den ulykkelige ildebrand for nogle år siden, som afbrændte hans hus og forarmede ham, har han stedse været forarmet. sl Jens Sørensens hustru i Krogen Maren Tomsdatter sidder med mange børn i stor armod, så hun ikke kan udgive KM skat

** Peder Madsen i Stubdrup lod fordele navng for KM skat af øster Brønderslev sogn. fortegn

** Jens Sørensen i Hallund lod fordele navng for KM skat af Hallund sogn. fortegn

(256)

** Jens Sørensen i Hallund lod fordele navng i Hallund sogn hver for 3 mk faldsmål, da de er delt 21/7 for rytterskat. fortegn

** på Ide Skeels vegne varsel for dele til navng i Klæstrup hver for 1 læs tørv, de har taget fra Edel Jensdatter i Alstrup. deres husbonds ridefogder mente, der intet burde udstedes, da sagen er indstævnet for landstinget. opsat 14 dage

(257)

** Peder Galskøt i Kornumgård med 6 ugers opsættelse stævner Tomas Vognsen i Å for dom angående 15 rdl gæld. dom: han bør betale inden 15 dage

** på Jørgen Jørgensens vegne i Hvilshøjgård med 6 ugers opsættelse ----

** Mads Jensen i Vestermark på husbonds tjener Ove Nielsen i Vrensted hans vegne med 6 ugers opsættelse stævner ----

** Mads Jensen i Vestermark med 6 ugers opsættelse og husbonds tjener Ove Nielsen i Vrensted på søster Maren Nielsdatter og hendes søster sl Anne Nielsdatter hendes søn Niels, som tjener i Holmen, deres vegne stævner sl Christen Nielsen i Vrensted hans arvinger Anders Nielsen i Vrensted Christen Christensen i Vestergård sst Christen Laursen i Gården Helle Olufsen sst Jesper Jensen i Åsendrup Anne Nielsdatter på Gaden Niels i Vanggård i Vrensted Mads Bodder sst og Niels Christensen i ---- Anders Bay i Tise Christen Andersen i Holmen Christen Jensen i Vrangdrup Niels Tomsen i Vrensted Anders Jacobsen sst Christen Sørensen i Tise Niels Sørensen i Stenum for dom angående den arvelod, som er tilfaldet Maren Nielsdatter på egne og Anne Nielsdatters søn på sin sl mors vegne efter deres sl forældre, og som sl Christen Nielsen i Vrensted var værge for og tog arven til sig, og da hans arving har taget arv efter ham, er de tilforn dømt til at betale hver sin anpart af hans halvsøskendes arv. opregn. dom 12/8 1653 fremlægges. dom: de bør betale hver deres anpart af arvelodden

(259)

** på Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård hans vegne med 6 ugers opsættelse stævnes en dreng Anders Andersen for dom som ting 13/10, da han er rømt uden at have opsagt sin tjeneste rettidigt, om han ikke bør stå til rette for den skade, Jørgen Jørgensen derved har lidt. dom: han bør indfinde sig i Jørgen Jørgensens tjeneste samt bøde til ham for sin forseelse

(260)

1/12 1653.

** på Peder Tomsens vegne i Kornum fordeles en dreng Anders Nielsen i Manne, som ikke har indfundet sig i hans tjeneste som lovet

** Jens Hansen i Hjelmsted lod fordele Karen Tomsdatter hos Jens Pedersen i Ulhøj for en hynde, som hun lånte

(261)

** på Karen Bildes vegne. syn på møllehjul i Gunders mølle

** på Jørgen Kruses vegne. navng vidner, hvad hans tjener Peder Nielsen i Hellevad årligt skylder af det boel, han iboer. Åstrup ridefoged svarer, at hans formand gav gårdskat og er i mandtallet for en gård

** Anders Christensen i Stenum 3.ting for KM skat af Stenum sogn

** på Malte Sehesteds vegne tilsiges alle Åstrup tjenere i Jerslev sogn straks at yde deres landgilde bygskyld og holde korn og flæskeskat i beredskab og de, der vil betale med penge i stedet skal straks klarere på Åstrup inden 8 dage. desuden skal de skaffe soldater og lade dem indskrive

(262)

** på Karen Bildes vegne med opsættelse 30/9 1653 stævnes Johanne Hansdatter i Løt Karen Andersdatter i Sterup Johan Pedersen, der tjener i Gunders mølle, Christen Jensen, der tjener i Pilgård, for dom angående deres bøder for beliggelse. dom: de bør betale deres bøder

** på Frands Lykkes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Christen Jensen i Ravnstrup mølle for dom angående hans bøder til bondesagen som ting 20/10, hvorfra tingsvidne fremlægges. tingsvidne 18/10  af Kær ? herredsting fremlægges. tingsvidne 8/10 1653 af Vorgårds birketing fremlægges. dom: han bør betale sine bøder for slagsmål

(264-1)

** Christen Laursen, født i øster Hjulskov, på sine egne og sine 3 brødre Jens Laursen i Em Niels Laursen og Peder Laursen, født sst, deres vegne med 6 ugers opsættelse stævner Anders Pedersen i øster Hjulskov for dom, da han er kommet i deres sl far Laurs Jensen, som boede sst, hans efterladte bo og i ægteskab med den sl mands hustru deres stedmor Else Jensdatter, og da 2 af deres brødre sl Oluf Laursen og Hans Laursen er døde, mens de var i boet hos deres mor og stedfar, mener han, Anders Pedersen bør bevise, hvor deres fædrene arv er blevet af. Anders Pedersen fremlagde et brev 4/1 1638, angående boet efter sl Laurs Jensen. der fandtes intet at skifte mellem hans hustru Else Jensdatter og hendes 4 børn Oluf Laursen Johanne Laursdatter Anne Laursdatter og Hans Laursen. dom: da der intet var at skifte, bør Anders Pedersen ikke lide tiltale

(264-2)

8/12 1653.

** på Malte Sehesteds vegne tilsiges menige herredsmænd at møde ved herredstinget, når de bliver tilsagt, så de kan vide, hvorledes de skal forholde dem med deres gevær. desuden tilsiges de at holde saddel pistol degen og andet tilbehør til sognehesten rede, når mønstringen skal holdes. Åstrup tjenere tilsiges at yde deres landgildebyg i Ålborg

(265)

** på Malte Sehesteds vegne tilsiges Serreslev vester og øster Brønderslev bymænd at holde de 3 Vrangbæks veje vedlige, hvor det er nødvendigt. fra vester Brønderslev vil de reparere, som de har gjort af Arilds tid. fra øster Brønderslev svares, at de har intet at holde vedlige, idet broen ikke ligger i sognet

** Christen Hansen i Torsmark stævner Simon Sørensen i Oddersgårds mølle for vidne sigtelse og dom. Christen Jensen i vester Brønderslev gav tilkende, at han havde leveret mølleren 5 skp korn til at male, men kunne hverken få korn eller mel. opsat 14 dage

** Christen Laursen, født i Hjulskov, på Lisbet Laursdatter i Lyngdrup hendes vegne stævner Oluf Eriksen i Kraghedegård for dom angående 60 sld med rente, som sl Jens Nielsen i Lyngdrup lovede og godsagde for ham. opsat 6 uger

(266)

** på Jørgen Kruses vegne forbydes begge mænd i Sundsted Søren Keldsen og Niels Jensen at afhænde deres øksne, før han ser dem, under deres fæstes fortabelse

** på Jørgen Kruses vegne forbydes alle hans tjenere at huse eller holde husfolk, som ikke søger sakramente og heller ikke folk, der ikke har forevist ham deres bevis, hvor de er kommet fra, under deres fæstes fortabelse

** på Steen Billes vegne samme forbud

** på Malte Sehesteds vegne forbydes Åstrup tjenere at holde kro og ølsalg

** Christen Povlsen i Tømmerby Peder Jensen i Østergård i Stenum og Anders Nielsen i Stenum et vidne. navng vidner, at Christen Povlsen kom til et øde boel og har ikke haft avl. andre vidner, at Peder Jensen og Anders Nielsen er så forarmede, at de ikke kan udgive KM skat

(267)

** på Laurs Belows vegne. navng fra Jerslev by, stævnet med landstings stævning for at vidne, om der stod hus på det boel i Jerslev, Niels Christensen fraflyttede og om Anders Pedersen sst nedbrød 2 gadehuse og førte gødningen derfra på sin egen jord, de vidnede, at tømmeret fra boelet og gadehusene blev ført til Peder Pedersens gård sst. Anders Pedersen svarede, at moget blev ført i samme boels jord og tømmeret blev sat i et vognhus i gården, hans søster har fæstet

(268)

** Niels Mørk i Kalum gav varsel til de mænd, som sedlen lyder på

** Jens Jørgensen i Allerup. navng vidner, at han grundet armod kun kan betale halv skat

** på Jørgen Kruses vegne. Laurs Christensen i Østergård i vester Brønderslev lovede ikke at rømme af hans stavn, men fæste det første, der bliver ledigt

** Jep Sørensen i Hytten. Tomas Mikkelsen i Hammelmose mølle på sin sl søster Bodil Mikkelsdatter, som døde i Hytten, hendes børn Jacob Eskildsen Mette Anne og Gertrud Eskildsdatter deres vegne gav afkald for arv efter deres sl forældre sl Eskild Jacobsen og Bodil Mikkelsdatter, som boede og døde i Hytten

(269)

** på Jørgen Kruses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes en dreng Christen Nielsen, der tjente i vester Kornum, og som Jørgen Kruse lod udskrive til soldat, men uanset det er han rømt og kan ikke findes, om han ikke bør indfinde sig i sin tjeneste eller anholdes, hvilket dømmes

** på Jørgen Kruses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Anders Pedersen i Mølgård og Christen Nielsen i Gunders mølle, for de mod forbud driver deres kvæg over mølledammen og ind i Torsmarks endel på steder, de ikke er berettiget til, om de ikke hver bør bøde 40 mk for volddrift. tingsvidne 27/10 fremlægges. dom: de han forset sig og bør stå til rette

(270)

** på Karen Bildes vegne fordeles navng Børglumkloster tjenere for rest landgilde 1653. fortegn

(272)

15/12 1653.

** på Malte Sehesteds på Åstrup hans vegne. syn på KM alfar vej mellem KM slot og købstaden

** Peder Jensen i Nørgård. på Lisbet Rodsteens vegne fremlægges en landstings stævning, hvori hun stævner Peder Jensen for en dom, han har dømt mellem hende og Mogens Kås angående afgift af korntiende at møde til næste landsting

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner sl Christen Nielsen, som boede i Vrensted, hans arvinger

** på Malte Sehesteds vegne tilsiges lægdsmændene at holde i beredskab KM korn og flæskeskat til 3.juledag er ovre, da får de videre besked

(273)

** Peder Pedersen i Hallund lægdsmand. navng vidner, at lægdsmændene af øster Brønderslev sogn Matias Jensen i øster Linderup og Peder Smed i øster Brønderslev blev forligt med Hallund sognemænd, om at øster Brønderslev sogn skulle give Hallund sogn 10 rdl til hjælp til deres sognehest, hvortil lægdsmændene svor, at de ikke lovede dem mere end deres egen anpart, som de skulle få, når de møder med regnskab

** Peder Pedersen i Hallund stævner ovennævnte lægdsmænd for dom angående 10 rdl, som øster Brønderslev sogn skulle hjælpe Hallund sogn med til den hest, som de skulle udrede. opsat 8 dage

** Jens Christensen i Holt 3.ting mænd ungkarle og drenge, som rester med KM penge korn og flæskeskat af Jerslev sogn

** på Laurs Belows vegne. syn på Kølske mølles brøstfældighed

(274)

** Niels Christensen i Ågård på hr Christen Gertsens vegne i Bredkær præstegård lod læse hans tilbud om at købe det børnegods, han har under værgemål, til den pris, det er takseret for

** Christen Jensen i Lem lægdsmand lod fordele navng i Hellevad sogn for KM skat. blandt andre Jens Nielsen i Røgelhede 3 mk for hans dreng

** Christen Hansen i Torsmark et vidne. syn på en vej sønder ud fra Stendist østen om Bom og en fædrøft fra Stendist, om den var forment de mænd i Stendist eller ikke. med Peder Christensen og Niels Andersen i Stendist og Hans Christensen i Bom deres samtykke afmærkede de vejen med sten og satte sten om fædrøften

(275)

** på Malte Sehesteds vegne med 6 ugers opsættelse stævnes navng lægdsmænd i herredet for dom angående KM pengeskat, som de skulle oppebære og udlægge efter mandtallet iflg KM brev, og tiden er overskredet, om de ikke bør betale eller lide indvisning i deres bo. fortegn. dom: de bør klarere for skatten inden 15 dage

(276)

** Morten Kjærulf i Ravnstrup et vidne. navng bestod, at de i Ålborg stævnede Maren Mogensdatter, Christen Jensen Årestrups hustru Niels Steen i Kalum og hans hustru Kirsten Mogensdatter for vidne angående Knud Mogensens bekendelse. desuden stævnes Knud Mogensen soldat, født i Grønderup, som ledig og løs og upint bekendte, før han dømtes, at han fandt en sølvkande ved en høstak ved Bredkær præstegård, da hr Jens Christensens bryllup stod. han rejste med en anden soldat Jens Jespersen og en kvinde Maren Rasmusdatter til Kalum til Niels Steens, hvor han lod sin søster Kirsten Mogensdatter forvare den i 3 uger. da han hentede den, brækkede hans svoger låget af, idet det havde navn indgraveret, og siden i Tise huggede Maren Rasmusdatter der i mange stykker, som blev solgt til forskellige. i Ålborg blev der solgt til Christen Jensen Årestrups hustru Maren Mogensdatter. desuden fik hans bror Christen Mogensen, som tjener på Hammelmose, noget af sølvkanden

(277)

** Mogens Kjærulf. navng vurderer noget sølv fra den sølvkande, som blev stjålet fra Mogens Kjærulf, og som er bundet på Knud Mogensen, der er ført inden tinget 

(278)

** Morten Kjærulf i Ravnstrup stævner Jens Jespersen soldat, født i Åstrup samt en kvinde Maren Rasmusdatter for dom, da de iflg Knud Mogensens bekendelse har været med til tyveriet af en sølvkande sønderbrudt og solgt den, om de ikke bør straffes for tyveri. Peder Galskøt gav tilkende, at Jens Jespersen ikke havde været med til tyveriet og som soldat burde dømmes efter militær ret. opsat til snapsting

** Morten Kjærulf udbød en soldat Jens Jespersen, om nogen vil have med ham at bestille, idet han selv intet mere har med ham at bestille

** Morten Kjærulf i Ravnstrup stævner Knud Mogensen soldat, født i Grønderup på Åstrup stavn, for dom angående en sølvkande, som er frastjålet ham ved bryllup i Bredkær præstegård, hvor Knud Mogensen var med, og resterne er fundet i dennes gemme i Fjelsted, hvilket Knud Mogensen upint har bekendt. vurderingsvidne fremlægges. Knud Mogensens bekendelse i Christen Jensens Årestrups hus i Ålborg fremlægges. Morten Kjærulfs indlæg fremsættes. herredsfogden tog 8 domsmænd blandt andre Niels Mørk i Kalum, som samtlige dømte ham til galgen

(280)

** på menige Klæstrup bymænd deres vegne med 6 ugers opsættelse varsel for dele til Edel Jensdatter i Alstrup Tomas Christensen Søren Jensen og Laurs Jensen sst, Edel Jensdatter for 3 læs hø som ting 3/11. tingsvidner 30/9 1653 fremlægges. tingsvidne 3/12 1653 af Hvetbo herredsting fremlægges. dom: da tingsvidnerne er mod hinanden, skal de påkendes af tilbørlig dommer

(281)

22/12 1653.

** Jens Christensen i Holt lægdsmand 3.ting navng for KM skat

** Niels Mørk i Kalum lod fordele navng i Ørum sogn for den skat, de er takseret for til soldaterhold. fortegn

(282)

** Jens Christensen i Holt lægdsmand. Anders Pedersen i Jerslev med flere vidner om forarmede i Jerslev sogn, som ikke kan udgive fuld KM skat. fortegn

** på Malte Sehesteds vegne tilsiges alle sognemænd i herredet, som giver korn og flæskeskat, at levere den uden ophold eller undskyldning i Ålborg 28/12 med mindre de vil betale med penge

(283)

** Niels Jensen i Stenum. navng vidner, at han er så forarmet, at han ikke kan udgive KM penge korn eller flæskeskat af det boel, han iboer.

** Niels Mørk i Kalum lægdsmand. Søren Rasmussen i Stade med flere vidner om forarmede i Serreslev sogn, som ikke kan udgive fuld KM skat. fortegn

** Laurs Nielsen i Lem. navng vidner, at han er så forarmet, at han ikke kan udgive den påbudne KM skat

** på Steen Billes vegne. syn på Ulvemose for skade på Jens Simonsens næst vesterste lade dør, hvor stablen var brækket af. Søren Christensen i Ovstrup mølle stævnes

(284)

** på Steen Billes vegne. Peder Villadsen i Ulvemose vidnede, at der stod et sortbrunt øg i Jens Simonsens stald med bjælde og lås, som om natten blev fjernet, og stalddøren stod åben om morgenen, og Søren Christensen kom og forlangte nøglen til bjælden. denne svarede i dag, at de havde byttet heste på det vilkår, at hvem af dem, der ikke var tilfreds, måtte bytte om

** Jens Christensen i Holt lægdsmand lod fordele navng for KM skat i Jerslev sogn. fortegn

** Jens Hansen i Hjelmsted med 6 ugers opsættelse gav varsel for dele Laurs Nielsen sst for 3 tdr byg hvert år i 15 år for noget af Jens Hansens gårds agerjord som ting 10/11. dom 14/4 fremlægges, hvori er indført voldgifts afsigelse 11/5 1637. synsvidne 28/10 1652 fremlægges. stedsmålssedler 28/12 1629 og 31/3 1643 fremlægges. dom: der udstedes 3.ting

(286)

** på Ide Skeels vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Niels Nielsen i Klæstrup, for han mod forbud holder Søren Jensen som ting 10/11. tingsvidne 14/1 1647 og 23/6 1653 fremlægges. Peder Christoffersen i Hedegård mener, det bør bevises at Niels Nielsen holder Søren Jensen (dom ikke indført)

(1)

** tingbogens autorisation 1654

** sandemænd. fortegn

** ransnævninge. fortegn

(2)

17/1 1654.

** Niels Christensen i Ørumholt havde med høringsdele tiltale til Christen Nielsens dreng i Fjeldgård Peder Villadsen, for han var modvillig og ikke ville tage 3 skp salt med fra Ålborg, som han var tilsagt, hvilket han benægter

** Peder Nielsen i Hebelstrup bevilgede sagen med Tomas Christensen i Klæstrup for 5 dlr Jerslev kirkegæld opsat 8 dage

** på Malte Sehesteds vegne fordeles navng Ås tjenere i Jerslev sogn for deres skat, som de er takseret for iflg KM brev. fortegn

** på Erik Juels vegne stævnes Christen Andersen, som tjener Niels Christensen i Vrensted i hans far Anders Jacobsens gård sst og Mette Sørensdatter for dom, da de har avlet barn sammen, da de havde bopæl på Ålborg slots stavn, om de ikke bør betale deres bøder, han 12 rdl hun 6 rdl. opsat 6 uger  

(3)

** samme gav varsel til alle Ålborg slots tjenere i Vrensted for rest

** på Malte Sehesteds vegne. Anders Laursen i Svennum vidnede, at han tilsagde Laurs Sørensen i Kasenskov at føre KM brevdrager fra Svennum til Lengsholm, men han sad overhørig

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Laurs Sørensen i Kasenskov for dom på hans fæste, for han har været modvillig, da han 14 dage før Jul ikke ville føre KM brevdrager til Lengsholm. opsat 1 måned

** Niels Sørensen i Stenum lægdsmand stævner lægdsmændene i Tolstrup sogn Laurs Jensen i Torup Niels Christensen i Mejlsted Anders Pedersen i Mølgård Hans Jensen i Linderup for dom angående hestesaddel bidsel pistol og tilbehør, som skal udredes af Stenum og Tolstrup sogn iflg KM brev, om de af Tolstrup sogn ikke bør lignes til samme skat, så sognene kan være lige derom. opsat 6 uger

(4)

** Niels Sørensen i Stenum 3.ting Tolstrup sognedegn Peder Terkildsen i Tømmerby for en seddel, som han skulle læse i Tolstrup kirke, men som han forholder dem

** Laurs Nielsen og Hans Ibsen i Sterup krat ransnævninge frasagde sig det ranstov, de var taget til forrige år, fordi de af KM er afhændet til andre

** Niels Andersen i Kærsgård på hr Christen Andersen fordum medtjener til Hellevad og annekssogn hans vegne lod fordele for gæld. fortegn

** Anders Pedersen i Jerslev Tomas Nielsen i Mellerup et vidne. Christen Christensen i Ovstrup lægdsmand gav varsel for dele Anders Pedersen i Jerslev og Tomas Nielsen i øster Mellerup for deres skat til sognets rytter

(5)

** Christen Christensen i Ovstrup 3.ting for 3 mk faldsmål så mange i Jerslev sogn, som er delt for KM skat

** Jens Hansen i Hjelmsted lægdsmand 3.ting så mange, som rester med mønsterhold og rejser til deres rytter

19/1 1654.

** Peder Jensen herredsfoged satte navng til at være ransnævninge 1654

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Søren Sørensen i Filholm med flere navng for vidne samt Christen Skeel for svar og begærede vidne iflg en landstings stævning angående nogle enge i Viumskrog. Henrik Ramels arvinger er ikke stævnet. opsat 14 dage

** Christen Christensen i Ovstrup stævner Jens Jensen i Vandkrog for dom angående 6 sld iflg hans brev. opsat 6 uger

(6)

** Niels Christensen i Ågård 3.ting Jens Andersen i Jerslev for 3 mk faldsmål, da han er delt 26/3 1652 for gammel rest

** Niels Laursen i Hjelmsted stævner Villads Andersen i Serreslev for dom angående gæld for korn, han har fået. opsat 6 uger

** Peder Jensen i Rævbakken. navng vidner, at han er så forarmet, at han ikke kan udgive KM skat

** Anders Jensen i Svennum. et lignende vidne

(7)

** Søren Christensen i Munkholt. samme vidner, at Christen Pedersen i Munkholt og Jens Laursen i Vrangmose er forarmede, at de ikke kan give KM påbudne skat

** Niels Mørk i Kalum gav varsel for dele så mange i sognet, som ikke har gjort deres arbejde i Hals skanser

** Jens Hansen i Hjelmsted lod fordele Laurs Nielsen i Hjelmsted for så meget byg, som i 15 år tilkom husbonden af en af hans agre, som har været ubrugelig, da Laurs Nielsen ikke har nedlagt et dige og grøft, han har lagt derpå

** Christen Christensen i Ovstrup lægdsmand lod fordele navng i Jerslev sogn for det, de er takseret for til sognets rytter. fortegn

(8)

** Peder Nielsen i Hebelstrup lod fordele navng for tiendelam 1653 og egen gæld. fortegn

** Jens Hansen i Hjelmsted lod fordele navng i Serreslev sogn for deres mønstringshold. fortegn

(9)

** på Erik Juels vegne fordeles navng Ålborg slots tjenere for rest landgilde 1653. fortegn

** Peder Nielsen i Hebelstrup med opsættelse 3/11 stævner Tomas Christensen i Alstrup for dom angående 5 sld, han skulle give af Jerslev kirkes indkomst til Hallund kirkes fornødenhed, da han var Jerslev kirkes værge samt for rest til husbonden. rest fremlægges. Tomas Christensen fremlægger kvittering. dom: han bør betale sin rest til husbonden, men da gælden til Hallund kirke ikke bevises, lider han ikke tiltale derfor

(10)

26/1 1654.

** Christen Hansen i Torsmark stævner Laurs Jensen i Torup og Anders Pedersen i Mølgård for dom angående 10 rdl rest på en hest til deres sogns rytterheste og mundering, de fik af Anders Jensen, der tjener på Hjermeslevgård. opsat 6 uger

(11)

** Jens Nielsen i Østergård et vidne. Laurs Nielsen i vester Brønderslev vidnede, at der gik kontrakt og forlig mellem Jens Nielsen og Laurs Jespersen i Østergård i vester Brønderslev om noget af gårdens jord og eng, som Laurs Jespersen kunne være fornøjet med men ikke ville efterkomme

** Jens Nielsen i Østergård forbød Niels Jespersen sst at befatte sig med nærmere specificerede agre til Østergård under tiltale for ran

** Anders Olufsen i Bos. Hans Povlsen i Karmesholt i Skæve sogn Laurs Madsen sst og Peder Andersen i Holt i Stagsted vidnede, at der i 16 år ikke har været et kvindestade i den 3.kvindestol efter præstekvindens i Skæve kirke til de kvinder, der har boet i lille Nejsum. Ove Nielsen i lille Nejsum og hans hustru Else Pedersdatter stævnes

** Christen i Ovstrup stævner Anders Pedersen i Jerslev hans bror Niels Pedersen hans søstre Bodil og Anne angående 3.ting for penge til deres sognerytters hest. opsat 8 dage

(12)

** herredsfoged Peder Jensen satte Falerius Steffensen i Hansbæk til at være ransnævning og Jens Sørensen i Jerslev indgik selv på at være ransnævning

** Peder Olufsen i øster Brønderslev lod fordele navng for gæld

** på Jørgen Kruses vegne fordeles hans navng tjenere for rest
 
** Christen Olufsen i Sneverholt lægdsmand lod fordele navng i Hellum for de penge, de er takseret for til sognets hest. fortegn

** Niels Mortensen i Ravnstrup på Lisbet Laursdatter i Lyngdrup hendes vegne med 6 uger opsættelse stævner Oluf Eriksen i Kraghedegård for dom angående 60 sld med rente, som sl Jens Nielsen i Lyngdrup har godsagt for og betalt. et forseglet brev fremlægges dateret 14/11 1646. dom: han bør betale inden 15 dage

(13)

** Anders Mortensen i Vrensted på Jens Gregersen sst hans vegne med 6 ugers opsættelse stævner sl Christen Nielsen Holmen, som boede i Vrensted hans arvinger, som er Jens Gregersens hustru Maren Simonsdatters medarvinger efter hendes forrige husbond førnævnte Christen Nielsen, for dom, da de har skiftet og delt og annammet arv men ikke givet hende afkald. arvingerne er: Margrete Christensdatter i vester Hjermeslev Knud Nielsen på Øland Ove Nielsen i Vrensted Anders Nielsen ---- Niels til Oves Anne Nielsdatter Bodil Nielsdatter Karen Nielsdatter Kirsten Nielsdatter sst Maren Christensdatter i Vestergård i Vrensted anden Maren Christensdatter sst Maren Nielsdatter i Holmen Christen Andersen sst Sidsel Jensdatter Johanne Jensdatter sst Anne Andersdatter i Tise Mette Jensdatter sst Anne Christensdatter i Krogsgård Maren Nielsdatter i Åsendrup Nørgård Niels Andersen sst Johanne Andersdatter i Ågård Bodil Andersdatter i Stenum Maren Sørensdatter sst Anne Sørensdatter i Vollerup Niels Sørensen i Stenum Sidsel Andersdatter i Vrangdrup. tingsvidne 7/7 1653 fremlægges. dom: de bør give Maren Simonsdatter afkald

(15)

** Niels Pedersen i Svennum på Peder Pedersen i Sterup hans vegne stævner Tomas Vognsen i vester Å for dom angående 10 rdl gæld iflg brev. dom: han bør betale inden 15 dage

(16)

3/2 1654.

** på Jørgen Kruses vegne. navng, stævnet med landstings stævning og som mindes op til 40 år, vidnede at de enge i Viumskrog lod sl Peder Munk og fru Mette Mortensdatter rebe til Hjermeslevgård og til gårde og boel i Hjermeslev og Tolstrup by og ikke til udenbys mænd, og de enge, Christen Skeels tjenere i Filholm og Tømmerby tilholder sig, de er rebet til gårde og boel i Hjermeslev

(17)

** Jens Pedersen i Furreby. vurdering af den arvelod Anne ---- , som boer på Sjælland, er tilfaldet efter sin sl mor Dorete Christensdatter, som boede og døde i Hjermeslev 

** Niels Pedersen i Hjermeslev lod fordele navng i Tolstrup sogn for rytterskat. fortegn

** på Jørgen Kruses vegne fordeles navng for tiendekorn af vester Brønderslev sogn 1653. fortegn

** Jens Olufsen i Linderup et vidne. Niels Pedersen i Hjermeslev begærede 4.ting over Jens Kusk i Linderup for 1 rmk

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård 3.ting en dreng, der tjente ham og nu tjener Jens Madsen i Hvilshøj, ved navn Anders Andersen, som er dømt for han er rømt af tjenesten

** Otte Jensen i Hallund stævner Anders Pedersen i Jerslev for dom angående gæld. opregn. opsat 6 uger

(18)

** Povl Nielsen i Hjermeslev et vidne. Jens Pedersen i Furreby på sin egen og på søster Anne Pedersdatter hendes vegne og på bror Christen Pedersen hans vegne Peder Pedersen i Hjermeslev på egne vegne Tomas Sørensen i Hjermeslev på hustru Kirsten Pedersdatters vegne Christen Andersen i Fårup på hustru Margrete Pedersdatters vegne gav ham afkald for arv efter deres sl forældre Peder Jensen og Dorete Christensdatter, som boede og døde i Hjermeslev samt efter deres sl søskende Jørgen og Povl Pedersen

(19)

9/2 1654.

** Søren Rasmussen i Stade på Sofie Brahes vegne. Maren Sørensdatter, der tjente Laurs Christensen i Kalum, beskyldte Oluf Jensen, som tjente sst, for hendes rette barnefar.

** Niels Christensen i Ågård spurgte Niels Andersen i Kærsgård og de andre 3 navng lægdsmænd af Hellevad sogn, af hvad årsag de forholder Ørum sogn den skat, de skal udlægge af Hellevad sogn til hjælp til den rytterhest af Ørum sogn, da dette sogn er meget ringe, hvortil de svarede, at de ikke ved nogen skat at lægge på sognet

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård lod fordele en dreng, som tjente ham forgangen år, ved navn Anders Andersen, som er rømt af hans tjeneste, som han ikke havde opsagt til fardag
** på Karen Bildes vegne. Klemend Jørgensen i Klæstrup Børglum klosters budfoged vidnede, at han leverede Søren Nielsen på Langtved et brev, som han bød ham bringe til Laurs i Stisborg i Karup sogn, men Søren Nielsen kastede brevet og sad løberejsen overhørig

(20)

** på Karen Bildes vegne begæres dom over Søren Nielsen på Langtved, om han ikke har forbrudt sit fæste for sin modvillighed. opsat 6 uger 

** Mads Jensen 3.ting Peder Jensen i Vrensted for 10 rdl hans bøder, da der er svoret husfred over ham

** på Malte Sehesteds vegne tilsiges delefogden til Åstrup Niels Pedersen i Svennum, at han skal tiltale sognemændene i hvert sogn for at færdiggøre vejene både ved Vrangbæk og andetsteds, og hvis det ikke bliver fuldt færdiggjort, skal han stå til rette

** Christen Hansen i Torsmark på Peder Terkildsen Degn i Tømmerby hans vegne lod fordele navng for degnerente. fortegn

** på Jørgen Kruses vegne fordeles navng i Tolstrup sogn for korntiende. fortegn

** Niels Christensen i Ågård på Jens Mortensen ridefoged til Ålborg slot hans vegne stævner de mænd i herredets sogne for dom, som ikke er mødt for at gøre deres arbejde i Hals skanser, som de var tilsagt. opsat 4 uger

(21)

16/2 1654.

** Niels Mørk i Kalum på husbond Korfits Ulfelds vegne. syn på Søren Povlsen i øster Brønderslev og hans hustru Maren Nielsdatter deres sår

(22)

** på Korfits Ulfelds vegne. Niels Sørensen i øster Brønderslev og Kirsten Nielsdatter sst vidnede, at Peder Madsen i Stubdrup og Peder Olufsen Smed i øster Brønderslev gik ind i Søren Povlsens stue og forlangte hynder til bænken, og Peder Madsen beskyldte ham for at have 2 af hans hynder i huset, som han havde købt af Peder Kræmmer, hvilket Søren Povlsen benægtede, hvorefter Peder Madsen overfaldt ham og hans hustru hjulpet af Peder Smed, som nægtede, idet han kun var gået imellem for at skille dem

** på Korfits Ulfelds vegne. Søren Povlsen i øster Brønderslev beskyldte Peder Madsen i Stubdrup og Peder Olufsen i øster Brønderslev, for de er kommet ind i hans hus og overfaldet ham og hans hustru og tilføjet dem deres blåslag og skade

** på Korfits Ulfelds vegne lyses et fuldt husfred over Peder Madsen i Stubdrup og Peder Olufsen Smed i øster Brønderslev, for de har overfaldet Søren Povlsen og hans hustru i deres hus

(23)

** på Johanne Kåses vegne stævnes Christen Pedersen i Mellerup for dom angående 11 sld gæld. opsat 14 dage

** på Iver Krabbe Steen Bille og på Korfits Ulfeld deres vegne. navng skovfogder over Allerup skov vidnede, hvem der havde hugget og sat de miler, som stod i skoven 30/12. fortegn

** på samme lodsejeres vegne stævnes Peder Simonsen i Allerup med flere navng for dom for at bevise lovlig hjemmel til de miler, der fandtes i Allerup skov 30/12. opsat 14 dage

(24)

** samme lodsejeres fogder stævner navng for dom angående hvad hver især iflg tingsvidne har hugget i Allerup skov fra 19/9 1650 til 19/9 1651 samt fra 19/9 1651 til 19/9 1652. fortegn. opsat 14 dage

** på Steen Billes vegne. Karen Andersdatter, som tjente Peder Nielsen i øster Hebelstrup, svor at Mads Nielsen, som tjente sst, er hendes rette barnefar.

** Peder Nielsen i Hebelstrup med 6 ugers opsættelse stævner navng for dom angående hvad, de skylder ham og ikke vil betale. fortegn

(25)

** på Jørgen Seefelds vegne med opsættelse 8/12 1653 stævnes Tomas Laursen Skrædder l Klæstrup for dom angående rest landgilde for 2 år. rest fremlægges. Tomas Laursen svarer, at han er forarmet og anmoder om eftergivelse af restancen. dom: han bør betale inden 15 dage eller have indvisning

(26)

** Christen Sørensen borger i Ålborg med opsættelse 8/12 ----

** Christen Sørensen borger i Ålborg på Peder Riber KM rentemester hans vegne med opsættelse 8/12 stævner Jens Sørensen i Jerslev for dom angående hans rest landgilde og rettighed for 2 år. Jens Sørensen og Anne Madsdatter i Jerslev deres rest fremlægges. Jens Sørensen tilbyder at betale godvilligt. dom: han bør betale inden 15 dage

(27)

** på Malte Sehesteds vegne tilsiges Peder Pedersen, født i Sterup, at være herredsfoged efter hans far Peder Jensen, som for sin alderdoms skyld har afstået hvervet, samt nyde hans anpart af gården

(28)

23/2 1654.

** Anders Jensen i Mosen stævner Niels Pedersen i Hellevad for dom angående en hoppe, han har i varetægt og som tilhørte sl Povl Andersen, der boede og døde i Mosen. Niels Pedersen har brugt hoppen mod Povl Andersen og hans hustru Bodil Bertelsdatters minde og vil ikke levere den tilbage, hvorfor Anders Jensen på egne og steddatter Anne Povlsdatter i Skoven i Hundslund hendes vegne mener, at Niels Pedersen bør betale dem for hoppen. opsat 6 uger

** på Malte Sehesteds vegne tilsiges lægdsmændene at levere den KM påbudne flæskeskat i Ålborg uden forsømmelse

(29)

** på Malte Sehesteds vegne stævnes navng Åstrup tjenere for dom angående rest landgilde 1653. fortegn

** Visti Nielsen foged på Ås. Christen Sørensen og Povl Christensen i Sterup gav tilkende, at de var forligt om deres tvist og uenighed om skældsord og i andre måder

** på Erik Juels vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Christen Andersen, der tjente Niels Christensen i Vrensted, i hans far Anders Jacobsens gård sst og Mette Sørensdatter sst for dom som ting 12/1. sognepræstens bevis 25/9 1653 fremlægges, at hun har udstået kirkens disciplin. dom: de bør betale deres lejermålsbøder inden 15 dage

(30)

** på Malte Sehesteds vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Laurs Sørensen i Kasenskov for dom som ting 12/1, hvorfra tingsvidne fremlægges. Laurs Sørensen svarede, at han blev forsinket, idet han var til skrifte, og da han kom til Jerslev, var brevet blevet sendt med en anden, som fogden havde lejet, men han betalte fogden for lejen. dom: han har forset sig og bør stå til rette

** Peder Pedersen i Nørgård i Sterup på far Peder Jensens vegne sst. Knud Jensen i Hals fogedgård på bror Anders Jensen borger i Ystad skøder til Peder Jensen den andel i Krogen i vester Brønderslev, som Anders Laursen påboer, som er på 5 tdr hartkorn, og som han ved indførsel er berettiget til

(31)

** Peder Galskøt i Kornumgård et vidne. Peder Nielsen i øster Hebelstrup på Hermand Hammer borger i Odense hans vegne afhænder og skøder til Peder Galskøt 9 tdr bondeskyld i Krogen i vester Brønderslev, Anders Laursen påboer, som han ved indførsel er berettiget til

(32)

** Niels Sørensen i Stenum lægdsmand med 6 ugers opsættelse stævner navng lægdsmænd i Tolstrup sogn for dom angående heste saddel bidsel pistol og andet tilbehør, som skal udredes af Stenum og Tolstrup sogn, om de af Tolstrup sogn ikke bør betale med Stenum sogn. lensmandens brev fremlægges, at lægdsmændene skal ligne begge sognes mandtal imellem og opkræve 80 rdl til 2 heste. dom: lægdsmændene bør ligne sognemændene i begge sogne imellem til indkøb af 2 heste med tilbehør

(34)

2/3 1654.

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Jens Nielsen i Snabhede Jens Mortensen på Slettingen og Anders Sørensen i Klokkerholms mølle for 3.ting for pebersvendeskat. opsat 3 uger

** på Malte Sehesteds vegne forbydes alle Åstrup tjenere at sælge deres øksne eller stude, før han har beset dem. han vil betale det samme for dem som andre

** på Malte Sehesteds vegne forbydes Åstrup tjenere at huse eller holde husfolk pebersvende eller løsgængere, undtagen de har fæstet og har bevis for, hvor de er kommet fra. desuden forbud mod kro og ølsalg imod forordningen. alle, der har taget tingsvidne for armod, skal møde med dem på Åstrup, med husbondens påtegnelse

(35)

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Niels Ottesen i Hulhøj for dom, for han imod sin forpligtelse ikke vil holde sig af herredet fra Jens Markorsens hustru i Ørum, om han ikke bør straffes til Bremerholm. opsat 14 dage

** på Malte Sehesteds vegne forbydes Peder Andersen i Hellum at huse eller holde Amdi Smed, da han ikke beviser at have fæstet. Peder Andersen svarede, at Amdi Smed har bygget en smedje på grandegaden og har hans datter til ægte, og han mener ikke at have forset sig ved at låne hende en husende til sig og nogle fattige små børn. desuden æskedes af Amdi Smed en erklæring, hvorved han vil befri sig for en tyvs bekendelse 

** Jens Christensen i Løt på egne og medtjeneres vegne et vidne. Christen Andersen i Sterup med flere vidnede, at Else Vinds tjenere i Jerslev sogn er ugedagstjenere til Ås, og de fleste er gadehusmænd

** på Korfits Ulfelds vegne. Jens Mortensen på Slettingen vidnede, at han så Christen Christensen i Torpet i Hvetbo herred Mads Nielsen, som tjener sst og Laurs Laursen i Lundergård huggede ungbøge i Dybdal i Hellum skov og kørte bort med dem, og da han tog øksen fra dem, truede de ham til at levere den tilbage. Niels Mortensen i Slettingen vidnede, at Christen Christensen og Mads Nielsen sagde, at de havde købt træet af Laurs Laursen i Lundergård, og nu var Laurs Laursen deres hjemmel til samme træ

(36)

** Morten Kjærulf i Ravnstrup et vidne. Niels Mortensen sst og Rasmus Sørensen i Ørum vidnede, at Morten Kjærulf købte en plag af hans dreng Jens Jensen, født i Hvorup i Ingstrup sogn, og betalte den, men den blev senere borte, hvorefter Niels Mortensen og Otte Jensen i Hulhøj var hos Jens Laursen i Hvorup, Jens Jensens far, som vedgik at købt plagen af hans søn og sagde, at enten fik Morten Kjærulf plagen igen, eller han ville tale hans minde

** Peder i Hebelstrup stævner Tomas i Alstrup for dom

** på Laurs Belows vegne stævnes Kølskegårds tjenere for dom angående deres rest. opsat 14 dage

(37)

** Niels Pedersen i Svennum på Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård hans vegne 3.ting udæsker af Jens Madsen i Hvilshøj en dreng Anders Andersen, som ulovligt er rømt af hans tjeneste, og som Jens Madsen ulovligt har taget i sin tjeneste, og derfor er overgået dom og dele

** Niels Pedersen i Hellevad stævner Christen Andersen i Sterup og hans hustru Margrete Povlsdatter Bodil Bertelsdatter i Mosen sl Povl Andersens hustru og Anne Povlsdatter i Skoven i Hundslund sogn for dom angående hver sin anpart af 3 rdl, som sl Povl Andersen skyldte Niels Pedersens sl bror Mads Pedersen, som boede i Obenholt. opsat 14 dage

** Niels Pedersen i Hellevad 3.ting Søren Laursen i Allerup for 8 tdr kul

** på Johanne Kåses vegne. syn på hendes gods, hvorledes det er ved bygning og magt og taksere bygfælden på penge. fortegn

(38)

** på Karen Bildes vegne stævnes Børglumklosters tjenere for dom angående deres rest, som en del er dømt for. opsat 6 uger

9/3 1654.

** Niels Christensen i Vanggård på husbonds vegne. syn på Christen Jensen i Tise hans sår og skade

(39)

** Niels Christensen i Vanggård på husbonds vegne ----

** Niels Christensen på husbonds vegne. navng vidner, at de så Christen Jensen i Tise kom gående gennem Niels Andersens gård sst, og de så ikke, at han havde sten i hånden. samtidig kom Niels Andersen ud med en bismer i hånden og Jørgen Andersen med en jerntyv og satte efter ham

** Niels Andersen i Tise et vidne. syn på hans sår og skade

** Niels Andersen i Tise et vidne. navng vidnede, at Christen Jensen og Niels Andersen i Tise kom i trætte i Christen Jensens lade om en Ålborgrejse, og Christen Jensen gav Niels Andersen 2 knivslag. Maren Andersdatter og Anne Christensdatter vidnede, at de så Christen Jensen i Niels Andersens gård med sten i hænderne

(40)

** Jørgen Andersen i Tise et vidne. navng vidner, at da bordagen skete mellem Christen Jensen i Tise og Niels Andersen sst, da slog Jørgen Andersen ikke Christen Jensen i nogen måde

** på Erik Juels vegne. Maren Jensdatter i Vrensted, sl Jens Laursens datter, beskyldte Christen Andersen sst for hendes barnefar 

** på Malte Sehesteds vegne. Søren Rasmussen i Stade med flere navng kundgjorde, at da de var taget af lensmandens fuldmægtig for at tildele enhver i herredet at vedligeholde sin anpart af vejene ved den nordeste Vrangbæk, da havde de været på stedet og tildelt hvert sogn i herredet sin anpart. opregn

** Christen Jensen i vester Hjermeslev. vurdering af en kvindekappe, som Laurs Nielsen i Havgård har i pant af Christen Jensen

(41)

** på Korfits Ulfelds vegne. navng vidnede, at de enge i Tredengen, som tilforn har ligget til Ålborg slot, men nu følger med det gods, som er udlagt til Korfits Ulfeld, de har stået ubrugte, da ingen ville leje dem, da de er ubelejlige at bjerge

** på Erik Juels vegne. navng vidner om ødegods under Ålborg slot i Jerslev herred. fortegn

** Laurs Laursen i Manne lod fordele navng drenge i Tise sogn for rytterskat, de er takseret for og rester med. fortegn

** Laurs Pedersen i øster Hjulskov kirkeværge et vidne. syn på Jerslev kirkes brøstfældighed

(42)

** Niels Pedersen i Svennum på Peder Jensen i Nørgård i Sterup hans vegne lod fordele navng i Serreslev sogn for brohavre. fortegn

** på Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård hans vegne 3.ting forbydes Jens Madsen i Hvilshøj at huse eller helle en dreng Anders Andersen, som er rømt af hans tjeneste uden forlov

** på Jacob Grubbes vegne tilsiges Christen Christensen, som tjener Jens Laursen i Vrensted og som er udskrevet til soldat, at møde på mønstringspladsen eller andetsteds, når han tilsiges, såfremt han ikke vil lide straf

(43)

** på Steen Billes vegne. Karen Ottesdatter på Kraghede beskyldte Niels Laursen i Hjelmsted for hendes barnefar

** Peder Nielsen i Hebelstrup stævner Christen Laursen Tybo i øster Brønderslev for dom angående 14 slmk gæld. opsat 6 uger

** Povl Nielsen i Hulhøj. syn på den anpart hus og bygning på Hulhøj, som han har fæstet

** Niels Mørk i Kalum på hr Christen Gertsen i Bredkær præstegård hans vegne gav varsel for dele navng for gæld. fortegn

** Niels Mørk i Kalum på hr Christen Gertsens vegne stævner Søren Jensen i Klokkerholms mølle for dom angående hvad han er forligt med præsten om for sin efterstående korntiende. opsat 6 uger

(44)

** Niels Mørk i Kalum på hr Christen Gertsens vegne stævner Jens Nielsen i Musted for dom angående 13 sld gæld. opsat 6 uger

** Jens Tomsen i Sterup på egne og en part sognemænds vegne et vidne. Peder Christoffersen og Jens Knudsen i Sterup vidnede, at navng gårdmænd og boelsmænd i Jerslev sogn har gjort deres arbejde til Hals skanser, som de var tilsagt. 1.gang gående arbejde 6 dage af hver gård. 2.gang 2 dage af hver gård med hest og vogn og 2 hjælpere til hver vogn. fortegn

** Christen Christensen i Sterup på egne og en part sognemænds vegne. navng vidner om hvor meget arbejde, Christen Christensen i Sterup og hans navng sognemænd har udført i Hals skanser. fortegn

(45)

** Christen i Ovstrup gav varsel for dele Jerslev mænd for hø og havre til rytterhesten

** Laurs Jensen i Torup på hr Jens Olufsen i Tolstrup præstegård hans vegne. Envold Klausen, født i Tolstrup præstegård, gav ham afkald for arv efter hans sl forældre Klaus Klausen og Berete Jensdatter, som boede og døde i Tolstrup præstegård 

(46)

** Christen Hansen i Torsmark med 6 ugers opsættelse stævner Laurs Jensen i Torup og Anders Pedersen i Mølgård for dom angående 10 rdl. der rester på en hest, hvorom de har akkorderet med Anders Jensen på Hjermeslevgård på egne og navng medbrødres vegne, således at han skal levere dem en hest med tilbehør for 40 rdl. dom: at betale inden 15 dage

** på Steen Billes vegne. syn på hans gods for hus og bygning og dets brøstfældighed og taksere den på penge. fortegn

(48)

** på Markor Kåses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Christen Tøgersen i øster Sterup mølle for dom, da han besidder møllen, skønt han er fradømt fæstet, hvorfor der begæres udvisningsdom. dom 8/9 1653 fremlægges. dom: da han er fradømt fæstet for hans rest mølleskyld, bør denne dom følges, hvorfor ingen anden dom dømmes

(49)

** på Markor Kåses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Christen Tøgersen i øster Sterup mølle for dom angående rest mølleskyld 1652-53. dom: han bør betale mølleskylden inden 15 dage

(50)

16/3 1654.

** på Jørgen Kruses vegne. Anders Pedersen i Mølgård med flere navng vidner om gårde og boel som sammen med Hjermeslevgård ligger i Tolstrup sogn og er ugedagstjenere til samme. fortegn

** på Ide Skeels vegne stævnes Mikkel Christensen i Svennum for dom angående 4 rdl for hans forseelse og Christen Terkildsen i Felden for dom, for han har siddet overhørig og ikke ville komme til Asdal for at age mog. opsat 6 uger

** Christen Hansen i Torsmark et vidne. Christen Pedersen Snedker i Stenum og Niels Skomager sst gav tilkende, at de var forligt om deres tvist og uenighed om uførm, Niels Skomager gjorde Christen Snedker

(51)

** på Jørgen Kruses vegne. Mourids Laursen i Hjermeslev tilsagde ham sin tjeneste med landgilde skyld ægt og arbejde og anden rettighed efter KM skiftebrev 3/11 1653

** Niels Mørk i Kalum 3.ting Mogens Laursen på Rosbak for 14 mk for et par støvler, såfremt han ikke inden 15 dage stiller ham tilfreds

** Niels Andersen i Tise. Anders Laursen sst vidnede, at han så, at Christen Jensen sst i sin egen gård slog Niels Andersen og gjorde ham de sår og den skade, synet omtaler

** Jens Laursen i Ulhøj. navng vidner, at det ringe værsted, han iboer, ikke er bedre end en fjerdepart af et af de andre boel i Serreslev sogn

** Niels Pedersen i Svennum på husbonds vegne gav varsel for dele i Jerslev sogn så mange, som ikke er mødt i Skovager og gjort deres arbejde fuldtud

(52)

** på Malte Sehesteds vegne fremæskes de Åstrup stævningsmænd, som har stævnet herredets lægdsmænd, men ingen fremkom

** på Jørgen Kruses vegne. syn på Tolstrup kirkes brøstfældighed

** Niels Mørk i Kalum kirkeværge. syn på Serreslev kirkes brøstfældighed

** Christen Pedersen Snedker i Stenum kirkeværge. syn på Stenum kirkes brøstfældighed 

(53)

** Peder Pedersen i Sterup lod fordele navng i Jerslev sogn for kirkens korntiende 1653. fortegn

** på Jørgen Rosenkrantz vegne forbydes Børglumklosters tjenere at afhænde eller sælge øksne, før han har beset dem

30/3 1654.

** Christen Sørensen borger i København lod læse KM pantebrev, hvori er pantsat en del af Skovsgård i Hellum sogn, Christen Svendsen påboer
 
(54)

** på Malte Sehesteds vegne tilsiges menige lægdsmænd i herredet at holde rytter og hest i beredskab til at møde, når de bliver tilsagt

** på Johanne Kåses vegne varsel til så mange i Jerslev sogn, som rester med KM anpart korntiende 1653

** Christen Hansen i Torsmark gav navng varsel for dele for 3 mk faldsmål, da de er delt for deres korntiende

** Christen Nielsen i Krog i Hellum sogn. navng vidner, at der forgangen vinter om natten kom ildebrand i hans hus, så hans indbo korn og andet brændte, og derover er han så forarmet, at han ikke kan udgive KM skat

** på Laurs Belows vegne. navng vidner, at den gård i Jerslev, Gjord Jensen fraflyttede, har en tid lang stået øde, men nu er den bortfæstet med 3 års frihed på skyld og landgilde, så der kan ikke fåes KM skat

(55)

** Jens Nielsen i Snabhede. navng vidner, at han bor i hans mors bo og avler for hende, og han er ikke pebersvend

** Helle Jensen i Holt. Jens Olufsen i øster Å vidnede, at Helle Jensen leverede den rug, han skyldte Christen Laursen, født i Hjulskov, til Jens Ibsen i Holt, som leverede den til Christen Laursen

** Niels Pedersen i Svennum på Peder Jensen i Nørgård i Sterup hans vegne lod fordele navng i Hallund sogn for brohavre. fortegn

** Jens Christensen i Holt lægdsmand gav varsel i Jerslev kirke så mange, som rester med KM skat

(56)

6/4 1654.

** Jens Christensen i Holt lægdsmand lod fordele navng i Jerslev sogn for KM penge korn og flæskeskat. fortegn

** Niels Mørk i Kalum 3.ting Mogens Laursen på Rosbak for et par støvler for 14 mk

** Niels Mørk i Kalum 3.ting Otte Christensen i Allerup for 2 mk Christen Hjartsen 2 rmk oldengæld

** på Laurs Belows vegne. syn på Hallund bro og Hollensted vad, for hvad brøstfældighed der findes derpå

** på Laurs Belows vegne. navng vidner, at der går landevej over Hallund bro og over Hollensted vad

(57)

** Niels Christensen i Ågård lod fordele navng i Ørum sogn for brohavre og tiendekorn kirkens anpart. fortegn

** på Erik Juels vegne tilsiges menige herredsmænd kronens adelens og gejstlige tjenere at møde til arbejde i Hals skanser, når de tilsiges. af hver gård 2 dages arbejde

(58)

13/4 1654.

** Christen Nielsen i Mildal et vidne. Anders Påskesen på Sønderhede og medvidner, som mindes op til 30 år, vidnede, at der i så lang tid ikke har gået skriverskæppe af Mildal, Christen Nielsen iboer, og heller ikke forlangt før nu

** Karen Laursdatter i øster Brønderslev et vidne. navng vidner, at de var tilstede for 3 år siden i øster Brønderslev, da Søren Madsen sst tog en ko til sig, som blev udlagt til husbondens rest af sl Tomas Svendsens bo, og han lovede at holde ham kvit derfor

** Mads Jensen i Vestermark et vidne. navng vidner, at da sl Anders Christensen, som boede i Serreslev i Østergård, døde, da var Peder Andersen i sdr Vrå sine umyndige halvsøskende sl Anders Christensens børns ældste halvbror, og da de ikke havde levende farfar morfar farbrødre eller morbrødre, da tog han deres fædrene arv til sig som deres værge. Søren Jensen i Vrå Kirsten Andersdatter og hendes børn Anders Pedersen Johanne og Kirsten Pedersdatter stævnes

(59)

** Niels Mørk i Kalum lod fordele navng for gæld

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Jens Laursen borger i Ålborg hans vegne stævner Morten Andersen i Nørgård i Hollensted for dom angående gæld 4 sld 2 tdr havre og 3 mk. opsat 6 uger

** Jens Nielsen i Bondesholt et vidne. Jens Hansen i Hjelmsted eftergav den gæld, som Jens Nielsens hustru Kirsten Christensdatter eller hendes forrige mand sl Jens Ibsen skyldte ham

** Laurs Jespersen i Pilgård stævner Peder Pedersen i Abildgård med de andre navng lægdsmænd af Jerslev sogn for dom angående de penge af Jerslev sogn, som iflg lensmandens befaling skal hjælpe til at lønne den rytter, som skal udredes af Hellum sogn, som er hver lægdsmand 1 rdl og samtlige 3 læs hø og 3 tdr havre til at holde hesten. opsat 6 uger

(60)

** på Steen Billes vegne stævnes Niels Laursen i Hjelmsted og Karen Ottesdatter på Kraghede Mads Nielsen i Hebelstrup og Karen Andersdatter i Hallund for dom angående deres lejermålsbøder. opsat 1 måned

** Peder Nielsen i Hebelstrup 3.ting Anders Madsen i Katholm for 2 mk, han skylder Sidsel Mortensdatter i Bastrupdal

** Hans Sørensen i Skøttrup fremlagde et stedsmålsbrev 1/1 1645, at han har fæstet en ødegård i Stenum, Søren Svendsen og Christen Bertelsen sidst påboede på de vilkår, at han skal opbygge den inden 1 år og derfor have 1 års frihed for skyld og landgilde. kvittering for landgilde fremlægges

** Christen Christensen i Ovstrup lod fordele navng i Jerslev sogn for det, de er tillagt at holde deres sogns rytterhest med. fortegn

(61)

** på Laurs Belows vegne stævnes Kølskegårds tjenere for dom angående deres rest. fortegn. dom: de bør betale deres rest inden 15 dage

(62)

** på Malte Sehesteds vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Jens Nielsen i Snabhede Jens Mortensen på Slettingen og Anders Sørensen i Klokkerholms mølle for dom som ting 2/3. rest fremlægges. tingsvidne 30/3 fremlægges. Jens Mortensen fremlægger stedsmålsbevis. Niels Mørk beretter, at Anders Sørensen har fæstet på hans husbonds stavn. dom: da Jens Nielsen er bondesøn, Jens Mortensen har fæstet, og Anders Sørensen ikke er opført i mandtallet som pebersvend, kan de ikke lide tiltale for pebersvendeskat

(63)

** Mads Jensen i Vestermark på husbonds vegne begærede 8 indvisningsdomme, som år efter andet i 8 år er dømt over klostertjenere, indført i den indvisningsdom, som i dag er overgået Børglumklosters tjenere for rest. opsat 14 dage

** på Karen Bildes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Børglumklosters tjenere i Jerslev herred for dom angående rest 1643-45-46-48 som ting 2/3. fortegn. dom: de bør betale inden 15 dage eller have indvisning

(67)

** på Karen Bildes vegne stævnes Børglumklosters tjenere for dom angående deres rest 1649-50-51-52 som ting 2/3. fortegn. dom: de bør betale inden 15 dage eller have indvisning

(71)

20/4 1654.

** Christen Laursen i Klokkerholms mølle. navng vidner, at Tomas Sørensen i Hellum lovede at betale Anders Sørensen Bødker i Klokkerholms mølle hans gæld 17 sld i 3 terminer

** på Johanne Kåses vegne. Mads Sørensen vidnede, at han var hos hendes tjenere Christen Nielsen i Linderup Johan Christensen sst og Anders Nielsen i øster Brønderslev og tilsagde dem at møde på Nibstrup for at age mog, som rester på deres tildelte andel, samt at komme for at få tildelt deres anpart at pløje, men de svarede, at de ikke agtede at komme

** på Johanne Kåses vegne stævnes ovennævnte for dom på deres fæste, da de har været modvillige og ikke mødt til arbejde, de var tilsagt. opsat 6 uger

(72)

** på Malte Sehesteds vegne. navng vidner hvilke gårde og boel i øster Brønderslev sogn er ugedagstjenere til de diverse godser samt om gårde og boel i Vrensted sogn. fortegn

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Laurs Nielsen Laurs Christensen og Peder Nielsen i Hjelmsted for forbud mod at befatte sig med noget af den ejendom, som ligger til Jens Hansens gård sst, og som de er fradømt. opsat 8 dage

(73)

** Jens Hansen i Hjelmsted stævner Laurs Nielsen i Hjelmsted og hans søn Ulrik Laursen samt flere navng og menige sognemænd for forbud

** Peder Jensen i Ørum præstegård 3.ting Tøger Nielsen i Hellum for hans søn Laurs Pedersens løn 2 sld for næst forgangne år samt 3 mk rest for året tilforn

** på Steen Billes vegne stævnes hans tjenere for dom angående rest 1653. fortegn

** Niels Mørk i Kalum på hr Christen Gertsen i Bredkær præstegård hans vegne stævner Jens Nielsen i Musted for dom angående 13 sld gæld iflg hans brev, som fremlægges. dom: at betale inden 15 dage

(74)

** Niels Mørk i Kalum med 6 ugers opsættelse på hr Christen Gertsen i Bredkær præstegård hans vegne gav varsel Christen Olufsen i Sneverholt for rest korntiende præstens anpart. han benægter og kræver bevis

** Niels Mørk i Kalum med 6 ugers opsættelse på hr Christen Gertsen i Bredkær præstegård hans vegne gav varsel Christen Olufsen i Sneverholt og Tomas Sørensen i Hellum for rest korntiende præstens anpart. Christen Olufsen kræver bevis og svor, at han havde betalt alt til denne dag. dom: da Christen Olufsen sværger at have betalt sin rest kan han ikke lide tiltale, og Tomas Sørensen bør betale inden 15 dage eller have indvisning

(75)

** Jens Hansen i Hjelmsted fremæsker af Laurs Nielsen i Hjelmsted hans søn Niels Laursen samt af andre navng bønder deres drenge, da de er lovfældet for rytterløn, og bønderne forbydes at huse eller holde dem, hvis de ikke vil rette for dem

(76)

27/4 1654.

** på Malte Sehesteds vegne. Hans Simonsen i Vrensted i stedet for Christen Jensen i Trøgdrup og Niels Christensen i Vrensted i stedet for Christen Nielsen i øster Linderup gjorde deres ed som sandemænd, idet de iflg lensmandens skrivelse er trådt i stedet for de fra kronen udlagte sandemænd

** Peder Madsen i Stubdrup. Peder Christoffersen fremlagde en landstings opsættelse, som Jørgen Seefeld og Johanne Kås har forhvervet over Peder Madsen angående syn vidne og vedkendelse og dom, han har forhvervet angående de tørv, der er gravet og taget bort norden Hulvej. opsat 6 uger

** Christen Povlsen i Stenum. syn på sl Povl Christensen, som tjente i vester Hebelstrup, hans lig, hvad hans bane til hans død har været. han havde knivslag i hans lår og et i bugen neden for hans navle, som de syntes var bane til hans død. Niels Mørks søn i Hebelstrup, Anders Nielsen Mørk stævnes til dette syn og vidne og til opkrævelse på sandemænd 1.ting for at gøre deres tov til landstinget

(77)

** på Jørgen Kruses vegne forbydes Bodil Laursdatter og Peder Jensen i Stubdrup at lade nogen grave tørv på den ejendom, der ligger til den gård, de påboer, eller at leje den bort

** sagen mellem de Hjelmsted mænd opsat 14 dage

** på Erik Juels vegne tilsiges og påmindes på det strengeste så  mange, som ikke som deres naboer har færdiggjort deres arbejde ved Hals skanser, at udføre det næste uge, såfremt de ikke vil stå til rette og straffes

** Niels Mørk i Hebelstrup på sin søn Anders Nielsens vegne stævner Christen Povlsen i Stenum for vidne og syn angående omtalte drab. syn på Anders Nielsen Mørk i vester Hebelstrup hans sår, som også var knivslag i lår og arm 

(78)

** Niels Mørk på sin søns vegne. Mads Mikkelsen, som tjener Peder Nielsen i øster Hebelstrup vidnede, at efter Peder Nielsen var kommet hjem fra barsel hos Anders Laursen i vester Hebelstrup, ville han gå tilbage efter handsker og stok, han havde glemt, og da søgte Povl Christensen, født i Stenum men tjente sst, ham med en dragen kniv, så han måtte undløbe, om han ville være fri for ulykke. da Anders Nielsen Mørk kom gående ud fra Anders Laursens søgte Povl Christensen ham med den dragne kniv, og Anders Nielsen undløb ham, men blev indhentet og fik et knivslag i ryggen, så han nødtes til at værge sit liv, hvorved Povl Christensen fik sit ulykkelige sår

** Niels Mørk på sin søns vegne. Peder Nielsen i øster Hebelstrup vidnede, at da Povl Christensen havde fået sit banesår, da spurgte han ham i mange godtfolks overværelse, hvem han klagede på for sin ulykke og skade, og da svarede han, at han ikke klagede på nogen, men Anders Nielsen Mørk gjorde ham skaden, men han var selv årsag til sin ulykke. andre vidner det samme, hvortil Christen Povlsen i Stenum svarede, at hans klage var, at hans søn var dræbt, hvortil Niels Mørk i Hebelstrup på sin søns vegne tilbød sølv og penge til bod og bedring

** Jens Nielsen i Snabhede på sin bror Niels Nielsen sst hans vegne og Niels Christensen, født i Holmgård, på egne vegne gav tilkende, at den tvist og uenighed mellem Niels Nielsen og Niels Christensen med parlament og bordag og sårmålsbøder, derom er de forligt

(79)

** Jens Pedersen i Sterup krat på egne og medtjeneres vegne. navng vidner om navng Ås tjenere, som beboer gadehuse boel og gårde i Sterup, at de har været ugedagstjenere til Ås i 15 år, og i den tid ikke betalt KM skat

** på Malte Sehesteds vegne med 6 ugers opsættelse stævnes navng i herredet for dom angående KM påbudne penge korn og flæskeskat, som lægdsmændene for rum tid siden var befalet at indfordre, men agtede og efterkom det ikke. fortegn. dom: de bør betale inden 15 dage

(81)

** Christen Laursen, født i øster Hjulskov, med 6 ugers opsættelse stævner Helle Jensen i Holt for dom angående gæld. opregn. tingsvidne 15/4 af Hundslund birketing fremlægges. tingsvidne 22/4 af samme ting fremlægges. Helle Jensen fremlægger tingsvidne 30/3 her af tinget. dom: Helle Jensen bør inden 15 dage betale det, han ikke med tingsvidne beviser er betalt

(83)

5/5 1654.

** Bertel Svendsen i Gersholt på Ide Skeels vegne forbyder Niels Nielsen i Snukken med flere at komme over sogneskel fra Jerslev sogn ind i Torslev sogn på steder, hvor de ikke har rettighed til at drive med deres kvæg øg eller svin

** på Ide Skeels vegne forbydes Kirsten Tomsdatter i Ravnsholt og Christen Nielsen i Fjeldgård at holde geder, som loven også forbyder, såfremt de ikke vil stå til rette og straffes for ulydighed

** på Malte Sehesteds vegne. Laurs Pedersen i sdr Ravnstrup gjorde sin ed som sandemand i stedet for Jens Andersen i Lem, som fra kronen er udlagt dertil

(84)

** Christen Christensen i Grindsted gav varsel en dreng Peder Andersen Falk, som er rømt af hans tjeneste

** på Jacob Grubbes vegne tilsiges en dreng Christen Mortensen, som tjener Peder Andersen ved Kæret i vester Brønderslev, at da han er udskrevet til soldat, da han tjente på hans stavn, bør han rette sig derefter og møde med de andre soldater på mønstring, såfremt han ikke vil straffes iflg KM forordning

** Hans Andersen i Burholt stævner Søren Laursen i øster Brønderslev for 3.ting. opsat 14 dage

** Johan Christensen i øster Linderup et vidne. Christen Madsen i Lunden og hans medvidner, som husker 20 år, vidnede at så længe havde de mænd, der boede i øster Linderup, ikke taget del i mogagen eller pløjning til Ålborg slot

(85)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Ide Skeel samt Peder Madsen og Peder Jensen i Stubdrup for forbud mod at sælge leje eller bortlåne nogen tørv eller tørvegrøft i Stubdrups hede eller mark. opsat 14 dage

** Niels Pedersen i Svennum på Peder Jensen i Nørgård hans vegne lod fordele navng for brohavre 1652-53. fortegn

** på Iver Krabbe Steen Bille Korfits Ulfeld deres vegne med opsættelse 16/2 stævnes Peder Simonsen i Allerup Jens Jørgensen sst med flere som ting 16/2 for dom, om de ikke bør bevise hjemmel til de miler, som 30/12 blev fundet i Allerup skov. tingsvidne 16/2 fremlægges. dom: de bør skaffe lovlig hjemmel til deres miler eller stå lodsejerne til rette

(86)

** på ovennævnte lodsejeres vegne stævnes navng for dom angående de træer, de iflg tingsvidne har hugget i Allerup skov fra 19/9 1650 og til 19/9 1651. tingsvidne 6/10 1653 fremlægges, hvori skovfogderne vidner om hvem, der huggede træ i Allerup skov. dom: de bør stille lodsejerne tilfreds eller stå til rette

(88)

11/5 1654.

** Christen Christensen i Grindsted lod fordele en dreng Peder Andersen, som er rømt af hans tjeneste

** Christen Povlsen i Stenum 3.ting påklagede, at hans søn Povl Christensen, som tjente i vester Hebelstrup, er dræbt, og han opkrævede 8 navng sandemænd for at gøre deres ed og tov

** på Johanne Kåses vegne fordeles navng for KM anpart korntiende af Jerslev sogn 1653. fortegn

(89)

** Peder Madsen i Stubdrup lod fordele navng for havre til sognehesten der af sognet. fortegn

** Niels Baggesen i Damsgård et vidne. Jens Nielsen i vester Brønderslev med flere berettede, at da de var taget af tinge for at dele lukket mellem Burholt og øster Brønderslev, så havde de været på stedet og delt det i to lige store stykker

(90)

** Niels Baggesen et vidne. Søren Povlsen i øster Brønderslev og Anders Nielsen sst vidnede, at de havde været på Burholt og tilbudt Maren Hansdatter, at hun med øster Brønderslev bymænd ville tage hendes anpart af diget og lukket mellem Burholt og øster Brønderslev, som tingsdommen tilholder hende, hvortil hun svarede, at det tilkom hendes husbond at svare derpå, da hun kun havde Burholt i forpagtning

** Niels Baggesen på egne og bymænds vegne gav Maren Hansdatter på Burholt varsel for dele, for hun ikke iflg herredsdom har oplukket hendes anpart lukke mellem Burholt og øster Brønderslev, som hun er tildømt, hvortil hendes søn Hans Andersen i Burholt svarede, at hans mor var bosiddende, så hun bør ikke mod Recessen søges med dele. opsat 3 uger

** Christen Hansen i Torsmark med 6 ugers opsættelse på Tomas Pedersen i ---- hans vegne stævner Niels Hansen i Kornum Niels Baggesen i Damsgård i øster Brønderslev og Christen Pedersen i vester Mellerup for dom angående deres gæld til ham. Niels Hansens brev fremlægges. Niels Baggesens og Christen Pedersens breve fremlægges. dom: de bør inden 15 dage fyldestgøre deres breve

(91)

18/5 1654.

** Søren Rasmussen i Stade lod fordele en dreng Anders Nielsen, født i vester Brønderslev, som har tilsagt ham sin tjeneste, men er rømt

(92)

** på Malte Sehesteds vegne. syn på hus og bygning, som Christen Pedersen i Svennum fradøde, og taksering af brøstfældigheden

** sagen mellem Christen Hansen i Torsmark og Peder Madsen i Stubdrup opsatte herredsfogden 1 måned

** på Malte Sehesteds vegne tilsiges de mænd i herredet, som rester med soldater, at de uden forsømmelse skal rette dem efter at skaffe soldater og møde, som de er tilsagt uden al ophold og undskyldning, såfremt de ikke vil straffes

** Peder Sørensen foged på Kølskegård gav varsel

** Peder Sørensen gav navng varsel for dele for rest på rytterhest

** Christen Christensen i Grindsted forbød Anders Christensen i øster Brønderslev at huse eller holde en dreng Peder Andersen Falk, som uden forlov er rømt af tjenesten 

** Jacob Andersen i Burholt på mor Maren Hansdatter sst et vidne. navng vidner, at de på hendes befaling tilsagde alle Burholts tjenere, som gør arbejde til Burholt, at de med det allerførste skulle begive dem til Burholt og oplukke det dige og lukke mellem Burholts mark og øster Brønderslev, den anpart som er tildelt Burholt at oplukke

(93)

** Jens Sørensen i Hvilshøj stævner Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård for syn vidne og klage angående tørv eller grøfter, som skal være gravet i Jens Sørensens agerender. opsat 8 dage

** Søren Rasmussen i Stade med 6 ugers opsættelse på hr Peder Andersen i øster Brønderslev præstegård hans vegne stævner Maren Hansdatter i Burholt for dom, da hun i nogle år har brugt Burholt med avl og sæd, om hun ikke er pligtig at udgive sin korntiende præstens anpart. hr Peder Andersens beskyldning fremlægges. hendes søn Jacob Andersen fremlægger hendes svar, at da Steen Bille giver offer til ham uden at søge kirken, mener hun sig fri for tiltale. (dom ikke indført)

(94)

** Anders Pedersen i øster Gårdsholt

** Jens Mikkelsen i Vrågård 3.ting på Niels Christensen på Ørumholt hans vegne forbød nogen at komme over den bro, som er lagt sønden Ørumholts gård at age køre eller ride nogen usædvanlige veje derover og gennem gården, som ikke er adelvej

** Anders Pedersen i Østergårds holt med 6 ugers opsættelse stævner Niels Jensen i Hellum og Christen Pedersen i vester Mellerup for dom angående deres forlov iflg deres brev, hvori de godsiger for en sum penge for Jens Nielsen i Musted og hans bror Mads Nielsen sst nemlig 40 sld, som de skylder Anders Pedersen og hans bror Niels Pedersen. deres brev fremlægges, angående forlig mellem Anders og Niels Pedersen i Jerslev på den ene side og Jens og Mads Nielsen i Musted på den anden side om deres tvist og uenighed, og da den skade, som Jens og Mads Nielsen har gjort, er stor, skal de betale 40 sld til badskærløn og omkostning, som indstævnede godsiger for. dom: de bør fyldestgøre deres brev

(96)

25/5 1654.

** Christen Hansen i Torsmark på husbonds tjener Niels Jensen i Sundsted hans vegne. Anders Mortensen i Vrensted vidnede, at han 9/2 1650 med flere var på skifte i Sundsted efter sl Mads Jensen, som boede og døde sst, og da var efternævnte, Peder Jensen i Pilgård i Jetsmark Niels Jensen sst Mads Jensen i Krogsgård i Jetsmark Margrete Maren Karen og Else Jensdatter sst Kirsten Jensdatter i Haven Peder Ibsen sst Jens og Peder Ibsen Anne Karen Maren og Else Ibsdatter sst ikke tilstede og krævede arv, og Niels Jensen tog ikke arv eller værgemål for nogen

(97)

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård stævner Jens Sørensen i Hvilshøj med flere sst for at tage syn på digetørv, som de har gravet i Hvilshøjgårds endel. Jens Sørensen lovede, at hans børn og folk ikke skal grave flere tørv på Hvilshøjgårds endel

** Niels Baggesen i Damsgård på egne og øster Brønderslev bymænds deres vegne stævner Maren Hansdatter på Burholt for dom, om hun ikke bør lide tiltale for hendes anpart lukke, som hun er dømt til at oplukke, da det er til fortrængsel for bymændene og til skade for hende på hendes korn. opsat 14 dage

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Anders Nielsen i Hjermeslev med flere navng sst for spørgsmål og for at tage dannemænd til at dele Kildedal mellem dem, som de har begæret. der mødte ingen inden tinge

** på Malte Sehesteds vegne efterlystes de soldater på kronens gods i Hellum og Hellevad lægd, som skulle være mødt på Frederiksodde fæstning, men ingen af de 2 lægder mødte. hvis de findes, bør de anholdes, og det forbydes at huse eller helle dem under straf

(98)

** på Malte Sehesteds vegne påmindes alle Åstrup underliggende bønder, som giver smørskyld, at de skal holde den rede til Skt Hansdag

** Peder Sørensen foged på Kølskegård lod fordele navng for de penge, de rester med på den hest, de købte af ham til rytterhest af Hallund sogn. fortegn

** Laurs Nielsen i vester Brønderslev med 6 ugers opsættelse på Jens Laursen, borger i Ålborg, hans vegne stævner Morten Andersen i Nørgård i Hollensted for dom angående 4 sld 2 tdr havre og 3 mk iflg hans brev. dom: han bør betale gælden inden 15 dage

(99)

1/6 1654.

** på Ide Skeel og Jørgen Kruse deres vegne læses en landstings opsættelse angående deres tvist om fælled og ejendom til Oddersgård og Oddersgårds mølle, hvori de stævner Peder Jensen, som har dømt i sagen samt mange andre. opsat 6 uger 

** på Ide Skeels vegne. en landstings opsættelse læses, som lodsejerne til Klæstrup har forhvervet 12/4 angående tvisten mellem lodsejerne til Klæstrup og Alstrup om tørvegrøft ved Markens hulvej

** på Jørgen Kruses vegne. navng i vester Brønderslev, stævnet med landstings stævning, vidner, at Peder Mortensen sst en tid lang har søgt store Johans hus sst og der holdt drik og sværmeri, og rygtet vil vide, at han der har ligget i et letfærdigt levned med store Johans søster store Maren, som nu har en stor bug og går med barn og ikke i lang tid har søgt altrets sakramente i sognet. desuden har han behandlet sin ægte hustru ilde med hug og slag, men han har ikke formue at bøde for sin forseelse

(100)

** Matias Jensen i øster Linderup et vidne. navng, stævnet med landstings stævning, vidner, at da der stod barsel til Christen Nielsens i øster Linderup, da kaldte Peder Jensen i Stubdrup Matias Jensen for en troldmand. tidligere skulle han have sagt, at Matias Jensen havde Cyprianus bog. Christen Jensen svarede på Peder Jensens vegne, at når Matias Jensen ville give ham er ærligt skudsmål, ville han give ham det samme

** Matias Jensen i øster Linderup et vidne. han spurgte Peder Jensen i Stubdrup, om han ved andet om ham, end hvad ærligt er. Christen Hansen i Torsmark spurgte Matias Jensen, om han ved andet end ærligt om Peder Jensen, hvortil han svarede, at iflg de vidner, som er vidner i dag, mente han ikke, at det var ærligt sagt. Peder Jensen stævnes hos hans mor Bodil Laursdatter i Stubdrup

(101)

** på Iver Krabbes vegne stævnes Søren Jensen i Klokkerholm Laurs Pedersen i Allerup og Christen Laursen i Klokkerholms mølle for dom angående deres rest landgilde. opsat 6 uger

** Anders Sørensen i Halskov. Christen Laursen i Klokkerholms mølle lovede at betale ham sin gæld 10 sld til Skt Mikkelsdag

** på Karen Bildes vegne. navng vidner, at det boel i Underåre, Søren Christensen iboede, stod øde nogle år uden avl, så der kan ingen landgilde fåes deraf

** Christen Laursen i Kalum på egne og bror Niels Laursens vegne stævner Inger Jensdatter sst, sl Laurs Christensens efterleverske, for æskning om arv efter deres forældre sl Laurs Christensen og sl Gold Nielsdatter, som boede og døde i Kalum. Niels Mørk svarede, at arven efter deres mor er forfalden for 26 år siden, og deres far har siden været i ægteskab, så der bør ingen æskning stedes. opsat 3 uger 

** Christen Laursen i Klokkerholms mølle et vidne. Tomas Sørensen i Hjelmsted lovede at betale ham 6 sld gæld

(102)

** Søren Pedersen i Jerslev stævner Søren Jensen i Svennum for dom angående 9 sld, han skyldte sl Christen Pedersen i Svennum, og som er faldet som arv til hans bror Søren Pedersen. opsat 3 uger

** Jens Bertelsen på Kraghede. Peder Christensen i Kølvring og hans bror Mads Christensen i Vedsted begge i Åby sogn gav afkald for arv efter deres søster hans sl hustru Maren Christensdatter, som boede og døde på Kraghede 

** Christen Laursen i Klokkerholms mølle et vidne. Anders Sørensen i Halskov på egne og søster Maren Sørensdatter i Vadum mølle hendes vegne gav ham afkald for arv efter hans sl hustru Anne Olufsdatter, som boede og døde i Klokkerholms mølle 

(103)

** på Johanne Kåses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Christen Nielsen i øster Linderup Johan Christensen sst og Anders Nielsen i øster Brønderslev for dom, angående de har været ulydige og siddet overhørig og ikke ville komme, som ting 20/4. skøde til Johanne Kås fremlægges. kong Frederik 3. pantebrev fremlægges. Sigfred Friises følgebrev fremlægges. tingsvidne 13/10 1653 fremlægges. Johanne Kåses bevis fremlægges. tingsvidne 20/4 1653 og Johanne Kåses beskyldning fremlægges. Johan Christensen fremlægger vidne 5/3 1654. Christen Nielsen fremlægger KM brev, at han er forordnet til sandemand. deres skriftlige svar fremlægges. dom: de har forset sig

(108)

** Niels Pedersen i Svennum med 6 ugers opsættelse på Malte Sehesteds vegne stævner Laurs Nielsen i Hjelmsted Laurs Christensen og Peder Nielsen sst for forbud mod at befatte dem med noget af den ejendom, som ligger til Jens Hansens gård sst som ting 20/4. dom 14/4 1653 fremlægges, hvori er indført tingsvidne 7/7 1636 samt 4 mands afsigelse 11/5 1637. tingsvidne 13/2 1649 af Hjørring byting fremlægges. dom 14/4 1653 fremlægges, hvori er indført tingsvidne 24/3. tingsvidne 25/6 1652 samt dom 8/9 1653 angående vedkendelse 29/10 1640 fremlægges. dom: forbud udstedes på den ejendom, som ligger til Jens Hansens gård, men ikke på den ejendom, som er fradømt dem

(109-2)

8/6 1654.

** på Korfits Ulfelds vegne. syn på Jens Mortensen i Underåre hans sår

** på Korfits Ulfelds vegne. Jens Mortensen i Underåre beskyldte Morten Nielsen i Grønderup, for han løb efter ham i Underåre fælled og slog ham

** på Jørgen Kruse Jørgen Rosenkrantz og Korfits Ulfeld deres vegne stævnes Ide Giøe og hendes børn samt Niels Sørensen i Grønderup med flere sst for vedkendelse på et kær mellem Grønderup og Serreslev hede øster for Krogholm. opsat 3 uger

** Anders Nielsen i Jerslev. Mikkel Laursen sst vidner, at den ager på Jerslev mark, som ligger ved Mølholms hulvej, lå for 16 år siden til Vestergård i Jerslev, da han selv lejede den af de mænd i Vestergård. andre vidner det samme

(110)

** Anders Nielsen i Vestergård i Jerslev stævner de 2 piger, der havde Peder Pedersens gård sst i fæste Bodil Pedersdatter og Anne Pedersdatter for dom angående en ager på Jerslev mark ved Mølholms hulvej, som bruges til Peder Pedersens gård, men har ligget til Vestergård, om den ikke som tilforn bør følge denne gård. opsat 3 uger

** Jens Hansen i Hjelmsted et vidne. Niels Jensen og Hans Jensen sst vidnede, at Laurs Nielsen sst Peder Nielsen og Laurs Christensen sst endnu bruger de agre, de er fradømt

** Jens Hansen i Hjelmsted 2.ting tilbød Laurs Nielsen Laurs Christensen og Peder Nielsen sst frøgæld for det, de har sået i de agre, som er fradømt dem

** Povl Christensen i Sterup. Niels og Anders Christensen sst vidnede, at den hest Povl Christensen havde på foder hos Christen Sørensen sst, og som han mente var forsultet, den bad Christen Sørensen ham 2 gange tage med sig, da han ingen fare ville stå med ham

(111)

** Peder Madsen i Stubdrup på husbonds tjener Peder Ibsen i Brobak hans vegne. navng vidner, at sidste Jul byttede Peder Ibsen og Christen Jensen i Bjærgbydal heste, og Christen Jensen lovede, at hesten var lydefri og ville stå til rette. samme vår døde hesten af vattersot, og Peder Ibsen sendte huden til Christen Jensen

** på Ide Skeels vegne. Laurs Christensen, der tjener i Stubdrup, vidnede, at han tilsagde Christen Terkildsen i Felden at møde på Asdal for at køre 3 tdr byg til Ålborg af 300 tdr, hun har givet til kronen

** på Ide Skeels vegne stævnes Christen Terkildsen i Felden for dom på hans fæste, for han mange gange har siddet overhørig og ikke ville hjælpe andre tjenere med rejser, som han var tilsagt. opsat 3 uger

** herredsfoged Peder Pedersen i Sterup fik et fuldt stokkenævn af 24 navng mænd, og han spurgte herredsmændene, om de, iflg KM mandat om herredsfogders løn, af hver gård ville give ham 1 skp rug af halvgård 1 skp byg Ålborgmål, på hvilket de 24 mænd indgik og samtykkede

(112)

15/6 1654.

** på Jørgen Kruses vegne et vidne. syn på afpløjning af 2 bygagre på Tømmerby mark. følgende stævnes: Niels Pedersen og Christen Pedersen i Hjermeslev

(113)

** på Jørgen Kruses vegne 2.ting tilbydes frøgæld for sæd, der er sået ulovligt i hans tjeneres jord samt forbud mod at borttage afgrøden

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Villads Olufsen i Brønderslev Laurs Skrædder sst Laurs Christensen og Christen Snedker sst for dom, da de uden forlov har sået i hans tjeneres jord. opsat 8 dage

** på Laurs Belows vegne. navng, stævnet med landstings stævning, vidner, at dersom Niels Laursen, som døde i Sterup krat, var far til den slegfred kvinde Maren Nielsdatter, som holder til hos Laurs Nielsen i Jerslev, da er hun i 3.led beslægtet med Laurs Nielsens sl hustru Helle Mikkelsdatter. Niels Olufsen vidnede, at Niels Christensen, som boede i Kæret ? blev beskyldt for barnefar og tog åbenbarligt skrifte i kirken

** Niels Pedersen i Svennum. Niels Mørk i Hebelstrup lod læse en landstings stævning 10/6 1654, hvori stævnes Niels Pedersen i Svennum samt andre sandemænd til at møde på landstinget, da de 24/5 har svoret manddød over Anders Nielsen Mørk og fra hans fred, for han har dræbt sl Povl Christensen og eftermålsmanden Christen Povlsen i Stenum at møde på næste landsting

(114)

** Jens Sørensen i Hallund stævner Peder Pedersen sst med menige Hallund bymænd samt grandefogden Laurs Jensen med granderetten for vidne, og han fremlagde granderetten, hvori blandt andet er indført, at ingen af granderne må drive med særhjord

** Matias Jensen i øster Linderup. da der er tvistighed mellem ham og Peder Jensen i Stubdrup, da berettede sidstnævnte, at hvis der er faldet nogle ord i drukkenskab, da er det ham ubevidst, og han ved intet andet om Matias Jensen, end at han er en ærlig dannemand og begærede, at han ville være hans ven, hvortil Matias Jensen svarede, at han på dannemænds forbøn vil være hans ven og vil intet videre påtale, og de lovede på begge siden, at tingsvidner og breve skulle være døde og magtesløse

** Christen Laursen i Hjulskov et vidne. taxmænd berettede, at de havde gjort ham udlæg i Helle Jensen bo i Holt iflg indvisningsdom, og de udvurderede en hest en saddel med mere, som blev tilbudt Helle Jensen at indløse inden 14 dage

** Christen Madsen i Vrensted 3.ting Laurs Klemendsen sst for 10 mk

(115)

** på Malte Sehesteds vegne 2.ting tilbydes frøgæld for korn, der er sået ulovligt i KM tjeneres jord

** Peder Madsen i Stubdrup på husbonds vegne gjorde ligeså for korn, der er sået i hans tjeneres jord

** Jens Hansen i Hjelmsted 3.ting Povl Christensen i Sterup for 3 mk faldsmål, da han er delt for hovedgælden

** Jens Hansen i Hjelmsted 2.ting tilbød hans grander Laurs Nielsen Laurs Christensen og Peder Nielsen frøgæld for ulovligt sået korn i hans gårds jord

** Niels Pedersen i Svennum på Peder Galskøt i Kornumgård hans vegne 3.ting tilbød frøgæld for sæd, der er ført i den gårds jord, som Anders Jensen i Krogen i vester Brønderslev påboer og forbød dem at bortføre afgrøden under et fuldt ran

** Christen Hansen i Torsmark med 6 ugers opsættelse på Jørgen Kruses vegne stævner Ide Skeel samt Peder Madsen i Stubdrup for forbud som ting 5/5. Peder Madsens svar fremlægges, at han vedkender sig halvdelen i mose og kær som Ide Skeels rette grund og ejendom, som han har fæstet. dom: da Jørgen Kruse er medejer af Stubdrup, udstedes forbud på den del, han er berettiget til

(116)

** på Steen Billes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Niels Laursen i Hjelmsted og Karen Ottesdatter på Kraghede Mads Nielsen i Hebelstrup og Karen Andersdatter i Hallund for dom angående deres bøder, da de har avlet børn sammen uden ægteskab. tingsvidner 16/2 og 9/3 fremlægges. dom: de bør betale deres bøder inden 15 dage

22/6 1654.

** på Jørgen Rosenkrantz vegne. syn på hvad, der gennem 6 år er hugget i Hellum fællesskov og Munkholts endel

(117)

** på Jørgen Rosenkrantz vegne. syn på hvorledes Børglumklosters gods er holdt ved hævd bygning og magt og taksere brøstfældigheden på penge. fortegn

(118)

** på Else Vinds vegne stævnes Povl Christensen i Sterup for dom angående 6 sld rest arbejdspenge. opsat 14 dage

(119)

** Christen Madsen i Vrensted lod fordele Laurs Klemendsen sst for 11 slmk, som han skylder ham

** på Korfits Ulfelds vegne. syn på tørvegrøft på Sterup mark mellem Christen Christensens agerjord og eng. Jens Andersen i Sterup stævnes

** Niels Mørk i Kalum på Korfits Ulfelds vegne gav kære og klage over Jens Andersen i Sterup, for han har gravet nogle læs splittørv mellem en ager og en eng, der ligger til hans husbonds gård sst, Christen Christensen iboer

** på Korfits Ulfelds vegne stævnes Jens Andersen i Sterup for dom angående de tørv, han har gravet på Sterups mark ved Christen Christensens ager. opsat 3 uger

** på Korfits Ulfelds vegne stævnes Anders Pedersen i Østergårds holt for forbud mod at befatte sig med en eng i Tredengen i Hjermeslev kær, som han har fæstet, men ikke betalt engskylden. han mødte og tilbød at betale med rede penge og mente ikke, der burde udstedes forbud, idet han havde fæstet sin livstid. Niels Mørk mente, at han havde forbrudt fæstet. opsat 3 uger

(120)

** Laurs Nielsen i Jerslev. Maren Jensdatter i Krogshave vidnede, at den kvinde Maren Nielsdatter, som holder til hos Laurs Nielsen i Jerslev, blev født i hendes hus, da hun boede i Sterup krat i Lunden, og hendes mor beskyldte i sin barnsnød Niels Christensen, som tjente i Kæret, for hendes rette barnefar, og han tog åbenbarligt skrifte i kirken og rejste derfra

** Hans Andersen på sine egne og på mor Maren Hansdatter i Burholt hendes vegne spurgte Burholts tjenere, om de kunne beskylde Maren Hansdatter eller ham for at have pålagt dem arbejde eller usædvanlig tyngde eller forurettet dem i nogen måde, mens hun har haft Burholt i forpagtning, hvortil navng tjenere svarede, at de havde intet at beklage sig over eller beskylde dem for, men gav dem stor berømmelse i adskillige måder

(121)

** Niels Pedersen i Svennum 4.ting tilbød Søren Pedersen i Jerslev frøgæld for sæd, der er ført i 3 stykker jord på Svennum mark, og han forbød ham at føre afgrøden bort under ran

** Peder Galskøt i Kornumgård 4.ting tilbød Anders Simonsen i Brønderslev Peder Tøgersen Søren Sørensen og Morten Skolemester sst frøgæld for den havre, de har ført i den jord der ligger til Krogen i vester Brønderslev, Anders Laursen iboer, og han forbød dem at bortføre afgrøden

** Peder Galskøt i Kornumgård lod fordele kirkeværgerne til Tårs kirke  iflg deres forpligt på det, han har udlagt på kirkens vegne. fortegn 

(122)

** på Jørgen Kruses vegne. syn på hvor mange af Mads Sørensens vinduer i Hjermeslev, der er slået ind. Mads Sørensen og Tomas Laursen i Hjermeslev stævnes

** på Jørgen Kruses vegne. syn på de sår og skade, der er gjort på Anders Nielsens pige sst Anne Andersdatter. Peder Tøgersen, der tjener Niels Jensen i Brønderslev, stævnes

** Christen Hansen et vidne. Anne Andersdatter i Brønderslev beskyldte Tøger Pedersen, der tjener i vester Brønderslev, for han slog hende og gjorde hende hendes sår og skade

** Christen Hansen i Torsmark på hr Laurs Jensen Bjørn i Jerslev præstegård hans vegne. Peder Tomsen Galskøt i Kornumgård gav ham afkald for den arv, sl hr Søren Tomsen Galskøt, fordum præst til Jerslev kirke, hans efterladte børn Tomas Galskøt Else og Lene Galskøt kunne tilfalde efter deres sl far hr Søren Galskøt, som boede og døde i Jerslev præstegård 

(123)

** Peder Galskøt i Kornumgård. imod det afkald, han har givet hr Laurs Jensen Bjørn i Jerslev præstegård på hans bror sl hr Søren Tomsen Galskøt hans efterladte 3 børn deres vegne, fremlægges hr Laurs Jensen Bjørns seddel, at han lover at give dem de bøger, der tilkommer dem og det husgeråd, deres mor har lovet dem 

** Peder Tomsen Galskøt i Kornumgård et skøde. herredsfoged Peder Pedersen på far Peder Jensens vegne solgte skødede og afhændede til Peder Galskøt 8 tdr 2 skpr hartkorn bondeskyld i en gård Krogen i vester Brønderslev, som Anders Laursen påboer, hvoraf han har tilforhandlet sig 5 tdr af Anders Jensen i Ystad og 3 tdr og 2 skpr af Anne Andersdatter i Hals fogedgård

(124)

** Niels Baggesen i Damsgård med 6 ugers opsættelse på sine egne og bymænds vegne 3.ting Maren Hansdatter i Burholt, da hun ikke iflg dom har oplukket hendes anpart lukke mellem Burholt og øster Brønderslev. dom 9/6 1653 og tingsvidner 11/5 1654 fremlægges. dom: der udstedes ikke dele, da det ikke nævnes, for hvor højt hun søges med dele

(125)

** Peder Galskøt i Kornumgård et vidne. Christen Hansen i Torsmark på hr Aksel Jacobsen sognepræst i Tornby kirke gav ham afkald for arv, som hans hustru Else Sørensdatter kunne tilfalde efter hendes sl far hr Søren Tomsen Galskøt, som boede i Jerslev præstegård samt efter hendes sl farmor Anne Sørensdatter, som boede og døde i Hammer præstegård, og som Peder Galskøt har under værgemål, dog undtaget hendes anpart i mester Eriks bibliotek

(126)

29/6 1654.

** Peder Nielsen i Hebelstrup stævner Niels Pedersen i Svennum iflg landstings stævning for vidne angående, hvorledes han har forholdt sig under fejden, da de svenske var landet mægtigt, hvortil Niels Pedersen svarede, at iflg kong Christian 4. forordning kan der ikke føres proces angående fejden så længe efter. opsat 14 dage

(127)

** Niels Pedersen i Hjermeslev. navng vidner, at Christen Sørensen, der tjener Niels i Mejlsted, tog et øg i kæret, som havde været sl Anders Christensen i Hjermeslev hans øg og nu tilhører Niels Pedersen, og han red frem og tilbage i kæret på det mod hans vilje

** på Steen Billes vegne. Dorete Jensdatter, som tjente i Østergård, beskyldte en karl Niels Christensen fra Himmersyssel, som var i øster Gerndrup for at købe stude, for hendes barnefar

** Jens Hansen i Hjelmsted 3.ting tilbød hans grander Laurs Nielsen og Peder Nielsen frøgæld for sæd, de har sået i de agre, de er fradømt

** på Jørgen Rosenkrantz vegne stævnes Hans Simonsen i Vrensted for dom på hans fæste, for han er modvillig med det arbejde, han er tilsagt at gøre til Børglumkloster. opsat 3 uger

(128)

6/7 1654.

** på Ide Lindenovs vegne stævnes Margrete Halck og hendes børn Gregers Høg og Karen Høg

** på Laurs Belows vegne. Karen Terkildsdatter i Hallund beskyldte en dreng Christen Friis, som tjente i Kornumgård, for hendes barnefar, og han belå hende, da hun havde tilhold hos sin søster Margrete Terkildsdatter i Hallund

** Niels Pedersen i Svennum på hr Peder Andersen i Brønderslev præstegård hans vegne 3.ting Svend Tomsen i Skarvad for præstens rente i 3 år, til hver Påske æg og kage og hver Skt Hansdag ost

** Christen Steffensen i Lendum med opsættelse 12/5 på Else Vinds vegne stævner Povl Christensen i Sterup for dom, for han har taget en hest af Christen Sørensens stald i Sterup uden hjemmel og minde. tingsvidner 23/2 1654 her af tinget og 28/2 1654 af Børglum herredsting fremlægges. Povl Christensen fremlagde tingsvidne 8/6 1654. dom: da Christen Sørensen 2 gange har opfordret Povl Christensen til at tage sin hest, skal han ikke lide tiltale

(130)

** Niels Baggesen i Damsgård med 6 ugers opsættelse på egne og øster Brønderslev bymænd deres vegne stævner Maren Hansdatter i Burholt for dom, om hun ikke bør lide tiltale, for hun ikke har oplukket hendes anpart lukke, som hun er tildømt, til stor fortrængsel skade og brist på deres kvæg, og hvis hun får skade på hendes korn på grund af samme lukkes brøstfældighed, da må hun have skaden for hjemgæld. dom 9/6 1653 og tingsvidner 11/5 1654 fremlægges. Hans Andersen på mors vegne fremlægger Steen Billes forpagtningsbrev samt tingsvidne 18/5 1654. dom: iflg 3.lovbog 58.kap må den, der ikke vil gærde halvt gærde, tage skade for hjemgæld, så hun dømmes derefter

(131)

13/7 1654.

** på Jørgen Kruses vegne tilsiges Børglumklosters tjenere at yde penge for deres smørskyld næste uge
 
** Niels Pedersen i Svennum på hr Peder Andersen i øster Brønderslev præstegård hans vegne lod fordele Svend Tomsen i Skarvad for præstens rente af Skarvad, han påboer, for 3 år

** på Malte Sehesteds vegne fremæskes hans stævningsmænd, som har befaling at stævne i den østre part i herredet, men kun Søren Jensen i Krattet fremkom og berettede, at der ikke var stævnet

(132)

** på Malte Sehesteds vegne stævnes navng for dom angående rest KM penge flæske og kornskat. fortegn

** på Jørgen Rosenkrantz vegne stævnes Laurs Laursen i Holt for dom, idet han skal have beklaget sig over at Bertel Bollesen har gjort ham overlast og uførm i hans eget hus, men ikke vil stå ved det eller bevise klagemålet, om han da ikke derfor bør lide tiltale. opsat 6 uger

** på Jørgen Rosenkrantz vegne stævnes Niels Baggesen i Damsgård i øster Brønderslev for dom på hans fæste, idet han er modvillig med arbejde til klostret af den gård og boel, han påboer og i den forrige lensmands tid af samme grund fradømt sit fæste. opsat 6 uger

(133)

** Niels Christensen i Ågård på Iver Krabbes vegne med 6 ugers opsættelse stævner Søren Jensen i Klokkerholm Laurs Pedersen i Allerup og Christen Laursen i Klokkerholms mølle for dom angående rest landgilde, som ting 1/6. dom: de bør betale deres rest inden 15 dage

(134)

20/7 1654.

** Laurs Jensen i Torup et vidne. navng vidner, at han med Anders Pedersen i Mølgård og Hans Jensen i Linderup er lægdsmænd i Tolstrup sogn for at opkræve skatten til rytterhesten og dens tilbehør, og han gav dem 3.ting hver for 1 rdl, som er deres anpart af 3 rdl, som han udlagde for rest af sognet

** Anders Nielsen i Jerslev et vidne. Tomas Jensen i Jerslev svor, at han ikke var på Vorgårds birketing 30/6 for at vedgå en stævning, som er indført i tingsvidnet

** på Jørgen Kruses vegne. syn på hvad skade, der er gjort af gæs i det nye kast i engen til Hjermeslevgård

(135)

** Anders Nielsen i Vestergård i Jerslev med 6 ugers opsættelse stævner de 2 piger, Bodil Pedersdatter og Anne Pedersdatter, der har Peder Pedersens gård sst i fæste, for dom angående en ager på Jerslev mark, som bruges til denne gård men iflg tingsvidne har ligget til Vestergård. tingsvidne 8/6 fremlægges. Peder Pedersen fremlægger tingsvidne 30/6 af Vorgårds birketing, som han på hans søstre Bodil og Anne Pedersdatter deres vegne har forhvervet, at ageren for 25 år siden blev lagt til den gård, de påboer, idet den ligger mellem 2 af denne gårds agre. dom: da tingsvidnerne synes at være noget mod hverandre, skal de påkendes af tilbørlig dommer

(136)

27/7 1654.

** Laurs Sørensen i Kasenskov et vidne. Niels Mørk i Hebelstrup lod læse en landstings opsættelse, hvori han stævner de 8 sandemænd, som 24/6 svor hans søn Anders Nielsen fredløs. opsat 6 uger 

** Laurs i Torup begærede 4.ting til Anders Pedersen i Mølgård og Hans i Linderup hver for 1 rdl deres anpart af de penge, der skal udlægges af sognet til en rytterhest, og som han har udlagt. Laurs Jensen og Anders Pedersen bevilgede sagen opsat 8 dage

(137)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Niels Hansen i vester Kornum og Simon i Oddersgårds mølle for dom, om de ikke bør betale ham 6 læs græs for den skade, de med deres gæs har gjort i det ny kast i hans eng. opsat 3 uger 

** Mads Jensen i Vestermark på husbonds tjener Laurs Laursen i øster Brønderslev hans vegne stævner Peder Madsen i Stubdrup for dom angående 15 sld rest på kontrakt på 30 sld, som Peder Madsen og medbrødre skulle betale ham for at være soldat samt 18 kurant dlr iflg brev

** på Jørgen Rosenkrantz vegne. Christen Nielsen i øster Brønderslev Børglumklosters budfoged vidnede, at han tilsagde Niels Baggesen i Damsgård sst at pløje og harve til vårsæden som de andre tjenere

(138)

3/8 1654.

** Christen Hansen i Torsmark havde med høringsdele tiltale til Oluf Sørensen i Brønderslev for et bord, han tog i Torsmark. han lovede at skaffe det tilstede igen inden 8 dage

** Peder Galskøt 3.ting Jens Christensen på Langtved for et par egehække, han skylder ham

** Peder Tomsen i Kornum på Anders Pedersen i Mølgård hans vegne. da Laurs Jensen i Torup og Anders Pedersen i Mølgård har bevilget deres tvist om rytterskat af Tolstrup sogn opsat til i dag, så vidnede Christen Hansen i Torsmark, at Laurs Jensen Hans Jensen og Anders Pedersen blev forligt således, at de alle 3 skulle opkræve den resterende rytterskat i sognet, hver sin del

** på Else Vinds vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Povl Christensen i Sterup for dom angående 6 sld arbejdspenge som ting 22/6. dom: han bør betale inden 15 dage

(139)

10/8 1654.

** Peder Madsen i Stubdrup et vidne. navng vidner, at kontrakten, der blev oprettet mellem Peder Madsen i Stubdrup og hans medbrødre på den ene side og Laurs Laursen i øster Brønderslev på den anden side, at han skulle være deres soldat, indeholdt, at dersom de skulle give ham løn, da skulle han tjene dem, når han ikke var på mønstring eller i KM bestilling, hvilket Laurs Laursen benægtede og svor, at han ikke lovede dem mere arbejde, end han havde gjort, og Peder Madsen berettede, at han havde anmodet ham om arbejde og ville betale ham så meget, der tilkom ham

** Christen Hansen i Torsmark på Peder Galskøts vegne lod fordele Jens Christensen i Langtved for et par egehække, som han skylder ham

** på Malte Sehesteds vegne. syn på den engskade, der er gjort i Peder Jensen i Nørgård hans eng i Troldkær

(140)

** på Malte Sehesteds vegne. Tomas Nielsen i Sterup vidnede, at Peder Pedersen i Abildgård hans hyrde drev med 34 nød i Peder Jensens eng i Troldkær, hvor de gjorde den skade, synet omtaler, og Peder Jensen har indtaget flere navng deres øg i hans eng. Peder Pedersen i Abildgård svor, at han ikke ved, at hans kvæg i år i hegnets tid har gjort skade i Peder Jensens eng

** på Korfits Ulfelds vegne stævnes Jens Andersen i Sterup for dom angående de splittørv, han har gravet på Sterup mark. opsat 6 uger

(141)

** på Korfits Ulfelds vegne stævnes en dreng Peder, der tjente Christen Christensen i Sterup, samt Kirsten Jensdatter, der tjente sst, for dom, da de har avlet barn uden ægteskab. opsat 3 uger 

** på Jørgen Kruses vegne. hans fuldmægtig Christen Hansen på Torsmark og Ide Lindenovs fuldmægtig Anders Nielsen i Vrå gav tilkende, at de på deres husbonds vegne samtykkede, at 4 navng dannemænd skulle se, om der fandtes gamle skelsten, som var sat af sandemænd i Jerslev herred, mellem deres enge sønden Ry å, og hvor der ingen findes, da at sætte pæl og gøre det retteste skel, de kunne, hvilket de gjorde 26/7

(142)

17/8 1654.

** Morten Kjærulf i Ravnstrup et vidne. syn på Anne Pedersdatter i Allerup hendes sår og skade

** Morten Kjærulf i Ravnstrup et vidne. Anne Pedersdatter i Allerup sigtede Christen Jensens hustru i Allerup Dorete Svendsdatter for at have slået hende og gjort hende skade

(143)

** Svend Tomsen i Allerup stævnede Anne Pedersdatter sst for dom, idet han har fæstet hende til Skt Mikkelsdag for 7 slmk, men hun er uden årsag rømt før høst, hvortil hun svarede, at det burde bevises, at hun havde lovet ham sin tjeneste. han svor derpå og spurgte hende, om hun ved ed ville benægte det, hvilket hun ikke ville. dom: hun bør stå til rette for sin forsømmelse

** Johan Christensen i Linderup. Bodil Svendsdatter i Linderup og Peder Nielsen sst bestod, at de stævnede Johanne Kås for vidne

24/8 1654.

** på Johanne Kåses vegne stævnes Niels Baggesen i Damsgård for dom angående 3 sld gæld iflg hans brev. opsat 6 uger

(144)

** Peder Galskøt 3.ting Anders Nielsen i vester Brønderslev for at fremlægge hans hjemmel til at besidde det hus, han iboer

** på Peder Galskøts vegne forbydes han at besidde det hus, han iboer, indtil han fremviser hjemmel til besiddelsen. opsat 8 dage

** på Jacob Grubbes vegne. syn på hus og bygning på den bolig i Hallund, Anders Povlsen påboer

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Peder Tomsen i Kornum Søren Andersen i vester Brønderslev og Maren Tomsdatter sst for dom angående 2 tdr havre tiendekorn, Peder Galskøt rester med, og de to andre for 8 dlr vognleje. opsat 14 dage

** Niels Pedersen i Svennum på hr Laurs Jensen i Jerslev præstegård hans vegne. Laurs Jensen i Klæstrup vidnede, at Gjord Jensen sst bad ham advare hr Laurs Jensen, at et af hans nød var kommet i hans gård og blevet slået ihjel af en af hans heste

(145)

** hvad angår sagen med syn, som begæredes på præstens vegne, opsatte dommeren den 8 dage

** Niels Pedersen i Svennum på Peder Jensens vegne i Nørgård 3.ting Povl Christensen i Sterup for 6 mk faldsmål, da han er delt 26/2 og 9/12 1652

** Niels Pedersen i Svennum på Peder Jensen i Nørgård hans vegne stævner Peder Pedersen i Abildgård for klage over volddrift, for han lader hyrden drive med hans fæ i Peder Jensens eng i Troldkær. opsat 4 uger

** på Jacob Grubbes vegne. Niels Pedersen i Hallund vidnede, at han tilsagde Anders Povlsen sst at gå til Lyngby torp og der tage en til sig og stævne for husbonden

** Jacob Andersen i Burholt på Maren Hansdatters vegne. syn på skade på en rugager på Burholt mark, hvor rugen var blæst af, idet den ikke var mejet i rette tid. Jens Madsen og Niels Povlsen i Hvilshøj stævnes

** på Malte Sehesteds vegne fordeles Christen Jensen i Underåre og Jens Smed hver for 6 sk bådsmandsskat

** Peder Laursen, der tjener på Åstrup, på Malte Sehesteds vegne stod med Niels Pedersen i Svennum til vedermåls ting og befalede ham at bestille det, der tilforn er leveret ham. 1. at opkræve restancer 2. at få dømt 2 stævningsmænd på deres fæste for ulydighed 3. at tiltale selvejerbønder i vester Brønderslev for 8 sld til vognleje til en Ryhaverejse 4. at tiltale 2 taxmænd, der ikke ville gøre vurdering, de var udtaget til 5. at skaffe udbedring til Vrangbæks veje 6. at skaffe dele på rest bådsmandsskat og andet og indfordre skatter landgilde og anden rest, da han nyder frihed for skyld og landgilde for sin bestilling, hvorfor han er forpligtet til at udføre lensmandens sager på KM vegne eller at stå til rette. han svarede, at han havde tilsagt stævningsmændene i den østre del af herredet at stævne i disse sogne, men de vil ikke stævne eller møde på tinget, og han tilsagde stævningsmændene i den vestre part at stævne dem

(146)

** velagte Iver Nielsen ----

** på Jørgen Rosenkrantz vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Laurs Laursen i Holt for dom, da han overfor ridefogden Iver Nielsen har beklaget sig, at Bertel Bollesen i Holt har overfaldet og uførmet ham som ting 13/7 men ikke vil bevise det for tinget. dom: han bør bevise sit klagemål eller lide tiltale

(147)

** Iver Nielsen ridefoged til Børglumkloster med 6 ugers opsættelse på Jørgen Rosenkrantz vegne stævner Hans Simonsen i Vrensted for dom på hans fæste, for han har været modvillig med sit arbejde til klostret i sidste bygsæd. tingsvidne 23/6 af Børglum birketing fremlægges. dom: han bør være i husbondens minde eller lide tiltale

(148)

** på Malte Sehesteds vegne fordeles navng i Serreslev sogn for rest bådsmandsskat 1654. fortegn

31/8 1654.

** på Malte Sehesteds vegne forbydes alle i Jerslev herred, som har sønner eller tjenestedrenge, at udbetale deres løn eller lade dem komme af sognet før KM skat er betalt, hvis de ikke selv vil betale. de forarmede, som ikke kan udgive KM skat, skal levere deres armods tingsvidner på Åstrup inden 3 uger

** på Peder Galskøt i Kornumgård hans vegne fordeles Anders Nielsen på Glimsholt i vester Brønderslev for at fremlægge hjemmel på det hus, han er flyttet til (hans kvinde Maren)

(149)

** på Peder Galskøts vegne forbydes Anders Nielsen i Glimsholt at besidde det hus, han er indflyttet, før hans hjemmel fremvises

** Niels Pedersen i Svennum på Peder Jensen i Nørgård hans vegne lod fordele Povl Christensen i Sterup for 6 mk for 2 faldsmål

** Tomas Nielsen i Mellerup 3.ting Christen Tomsen sst og Tomas Laursen i Klæstrup for hhv 1 rdl og 1 sld, de ikke vil betale

** på Jørgen Rosenkrantz vegne tilsiges alle Børglumklosters tjenere at betale deres småbede samt holde deres landgildekorn i beredskab

** Christen Laursen, født i Hjulskov, berettede, at han havde sat en brun hest i en jernfjeder på Em mark, hvor den om natten er blevet borte, hvorfor han efterlyste den, og er den stjålet og holdes skjult, vil det blive påtalt

** på Steen Billes vegne fordeles navng for rest skanseskat til den ny befæstning ved Frederiksodde. fortegn

(150)

** på Steen Billes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Anders Nielsen i vester Brønderslev for dom angående 12 rdl lejermålsbøder, for han har avlet barn med Anne Jensdatter, da de tjente på Burholt. tingsvidne 10/7 1651 fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage

(151)

** på Jørgen Rosenkrantz vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Jens Jensen i Stenum Christen Sørensen og Laurs Ludvigsen sst for dom angående deres faldsmål, hver 3 mk til kongesagen for sår og skade, de har gjort hverandre. dom: de bør stille husbonden tilfreds eller lide tiltale

** på Jørgen Rosenkrantz vegne med 6 ugers opsættelse ----

** på Jørgen Rosenkrantz vegne stævnes navng Børglumkloster tjenere for dom angående deres rest smørskyld. fortegn. opsat 6 uger

(152)

** på Jørgen Rosenkrantz vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Niels Baggesen i Damsgård i øster Brønderslev for dom på hans fæste, da han er modvillig med det arbejde, han bliver tilsagt som ting 13/7. tingsvidner 27/7 her af tinget samt 27/6 af Børglum birketing fremlægges. Niels Baggesens skriftlige svar fremlægges. dom: da der ikke bevises nogen ulydighed, siden Jørgen Rosenkrantz blev lensmand, og Niels Baggesen beviser at være bevilget frihed for ladegårdsarbejde for at være ransnævning, kan han ikke fradømmes fæstet

(154)

7/9 1654.

** på Jørgen Kruses vegne. syn på den brøstfældighed, der kan findes på de mænd i Agdrup deres huse og vurdere den på penge, som var Jens Jensen og Jens Nielsen

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Niels Pedersen i Hjermeslev (bror Christen Pedersen) for dom angående bøder for 10 blåslag, han har gjort Christen Sørensen, der tjener i Mejlsted. opsat 14 dage

** på Malte Sehesteds vegne. syn på loftbroen over mellemste Vrangbæk, som er KM alfar vej, hvorledes den er holdt ved magt. den er så forfalden, at man ikke uden fare kan komme derover

(155)

** Niels Pedersen i Svennum på hr Laurs Jensens vegne stævner Gjord Jensen i Klæstrup for at tage syn på et nød, som blev fundet dødt i hans gård

** på Laurs Belows vegne 3.ting Bodil og Anne Pedersdatter i Jerslev for ulydighed for 4 Ålborgrejser, de har siddet overhørig

** Tomas Nielsen i Mellerup 4.ting Tomas Laursen i Klæstrup for 1 sld. da Tomas Nielsen ikke iflg loven bør søges med dele, frastod Tomas Nielsen 4.ting

** på Peder Galskøts vegne. Anders Nielsen i vester Brønderslev lod læse og påskrive Peder Munks stedsmålsseddel til ham på et værsted Glimsholt i vester Brønderslev, som Jens Laursen tilforn havde fæstet

(156)

14/9 1654.

** på Jørgen Kruses vegne. navng, stævnet med landstings stævning, vidner, at Anders Nielsen i Bolet i Hjermeslev med flere navng sst i nogle år har holdt ølsalg i deres huse med drik og sværmeri, og de har undertiden solgt en kande øl

** Christen Hansen i Torsmark. syn på Karen Laursdatter i Skøttrup hendes sår og skade, som hun fik, da hun kom fra skrifte i vester Brønderslev kirke

** på Jørgen Kruses vegne. Karen Laursdatter i Skøttrup beskyldte Peder Mortensen i vester Brønderslev for at have slået hende forrige lørdag, da hun kom fra skrifte i vester Brønderslev kirke

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Peder Tøgersen, der tjener Niels Jensen i vester Brønderslev, for dom angående hans bøder for de blåslag og åbne sår, han har tilføjet Anne Andersdatter, som tjener Anders Nielsen sst. opsat 3 uger

(157)

** Laurs Nielsen i Vrensted et vidne. Oluf Nielsen i Myrtue på Mogens Jensen forrige skriver på Ålborghus hans vegne med 6 ugers opsættelse begærede indvisningsdom over Laurs Nielsen i Vrensted for 2 års arbejdspenge, som han betalte med 8 rdl

** Niels Mortensen i Vrensted. Oluf Nielsen i Myrtue på Mogens Jensen forrige skriver på Ålborghus hans vegne med 6 ugers opsættelse begærede indvisningsdom over Niels Mortensen i Vrensted for 2 års arbejdspenge 2 rdl, som han betalte

** Jens Keldsen i Vrensted. Oluf Nielsen i Vrensted på Mogens Jensen forrige skriver på Ålborghus hans vegne med 6 ugers opsættelse begærede indvisningsdom over Jens Keldsen i Vrensted for 1 års arbejdspenge 2 rdl, som han betalte for retten

** Morten Kjærulf i Ravnstrup stævner Laurs Nielsen i Røgelhede for dom angående det gods Peder Olufsen sl Oluf Pedersen, som boede sst, hans søn har stående i Røgelhede hos Laurs Nielsen og har solgt Morten Kjærulf (opregn), om Laurs Nielsen ikke inden 15 dage bør tilstille ham dette gods. opsat 3 uger

(158)

** Niels Pedersen i Svennum på hr Laurs Jensens vegne i Jerslev præstegård stævner Gjord Jensen i Klæstrup for vidne og spørgsmål om, hvorledes hans nød, som døde i Gjord Jensens gård, kom derind, hvortil han svarede, at han ikke havde en lukket gård, men gaden og gården gik i eet, så han vidste ikke, hvorledes det var kommet derind, og han benægtede at have haft det i sin varetægt, og årsagen til dets død kunne være, at hans øg kunne have slået det ihjel

** Niels Pedersen på hr Laurs Jensens vegne. syn på et af hans nød, som blev fundet i Gjord Jensens gård

** Niels Mørk gav Tomas Laursen i Klæstrup varsel for dele ----

** Niels Mørk i Kalum 3.ting navng for gæld. fortegn

(159)

** Mads Jensen i Vestermark gav varsel for dele navng for rest for præstens høstarbejde

** Niels Pedersen i Svennum på husbonds vegne 3.ting Oluf Nielsen og Jens Christensen i Sterup for ulydighed, idet de var tilsagt at stævne Søren Jensen i Dårbakken og Terkild ved Højen men sad overhørig

** Peder Sørensen på Kølskegård bevilgede den dele til Anne og Bodil Pedersdatter i Jerslev opsat 8 dage

** på Jørgen Rosenkrantz vegne stævnes navng klostertjenere for dom på deres fæste angående deres rest smørlandgilde, som de ikke rettidigt har ydet. fortegn. opsat 6 uger

** Oluf Nielsen i Myrtue med 6 ugers opsættelse på Mogens Jensen forrige skriver på Ålborghus hans vegne stævner Anders Knudsen i Vrensted for dom angående ægt og arbejde af den bolig, han påboer, som er udlagt af Kronen, og som Mogens Jensen til udlæg har haft i forvaltning i eet år 1652-53, hvilket beløber sig til 2 rdl, som Anders Knudsen tilbyder at betale senere. dom: han bør betale inden 15 dage

(160)

** på Ide Skeels vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Christen Terkildsen i Hellum for dom, for han nogle gange har siddet overhørig som ting 8/6. tingsvidne 12/5 1653 og dom 28/7 1653 fremlægges. tingsvidne 8/6 1654 fremlægges. den skriftlige beskyldning fremlægges. Christen Terkildsens svar fremlægges. dom: han har forbrudt sit fæste

(162)

** Mads Jensen i Vestermark med opsættelse 27/7 på husbonds tjener Laurs Laursen i øster Brønderslev hans vegne stævner Peder Madsen i Stubdrup for dom angående gæld iflg breve, som fremlægges, og hvori han og hans medbrødre Asdals tjenere lejer Laurs Laursen som deres soldat. Peder Madsen fremlægger Laurs Laursens brev, hvori han lover at være deres soldat i 3 år. tingsvidne 20/8 1654 fremlægges. hans skriftlige svar fremlægges. dom: Peder Madsen bør betale hans rest løn inden 15 dage

(164)

21/9 1654.

** på Laurs Belows vegne fordeles Bodil Pedersdatter og Anne Pedersdatter i Jerslev for ulydighed, idet de har siddet 4 Ålborgrejser overhørig, som de var tilsagt

** Christen Madsen i Vrensted 3.ting Laurs Klemendsen i Vrensted for 3 rmk faldsmål, da han er delt 22/6 for 11 mk

** Hans Eriksen i Sterup 3.ting Povl Christensen i Sterup for 1 sld for et par skivehjul 8 sk for egre til et par hjul

** på Sofie Brahes vegne 3.ting Oluf Jensen, som tjente sl Laurs Christensen i Kalum for hans bøder 12 rdl, for lejermål med Maren Sørensdatter, som tjente sst.

(165)

** på Steen Bille Iver Krabbe og Korfits Ulfeld deres vegne 3.ting navng for de træer, de iflg tingsvidne ulovligt har hugget i Allerup fællesskov i 2 år 1650-53 og for de træer, de har hugget og sat i miler i 1653. fortegn

** på Morten Kjærulf vegne i Ravnstrup. navng taxmænd berettede, at de iflg indvisningsdom havde gjort udlæg af Christen Jacobsens bo i Allerup for 2 rdl arbejdspenge til husbonden, som restede i sl Jens Nielsens regnskab (opregn)

** Henrik Hansen i Saltum på hr Hans Lucassen Paludanii sognepræst til Jetsmark hans vegne stævner Peder Mortensen i Manne, tilforn i Sønderby i Jetsmark, for dom angående rest tiende til sl hr Niels Nielsen forrige sognepræst til Jetsmark iflg hans tiendebog samt dom 19/4 1649 af Hvetbo herredsting, som fremlægges, men som Peder Mortensen svor var betalt. dom: da han med herredstingsdom, som ikke er genkaldt, er dømt til at betale den rest tiende, bør han betale inden 15 dage

(166)

** på Korfits Ulfelds vegne med 6 ugers opsættelse stævnes en dreng Peder Christoffersen, der tjente Christen Christensen i Sterup, samt Kirsten Jensdatter, som tjente sst, for dom, for de uden ægteskab har avlet barn sammen som ting 10/8. tingsvidne 30/9 1652 fremlægges. dom: de bør inden 15 dage betale deres lejermålsbøder, han 12 rdl hun 6 rdl

(167)

** Niels ----

** Niels Mørk i Kalum på husbonds vegne. navng vidner, at de tørv, der blev gravet mellem den ager og eng, der ligger til Christen Christensens gård i Sterup, de blev ført bort af Jens Andersen sst, som har lidt klage derfor

** på Korfits Ulfelds vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Jens Andersen i Sterup for dom angående de splittørv, han har gravet på Sterup mark som ting 10/8. tingsvidner 22/6 1654 fremlægges. dom: da han ingen rettighed har til stedet, bør han betale 3 mk bøde

(168)

28/9 1654.

** Christen Hansen i Torsmark. syn på Dorete Andersdatter, der tjener i Vrangdrup, hendes sår og skade, som hun beskyldte Povl Andersen, som tjener sst, for at have gjort, og han stævnes i Vrangdrup hos Christen Sørensens hustru Sidsel Andersdatter

(169)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Peder Jensen i Stubdrup og Mourids Laursen i Hjermeslev (hans hustru Anne Povlsdatter) for dom på deres fæste, da de rester med smørskyld. opsat 3 uger

** på Jørgen Kruses vegne. navng vidner, at Ove Jensen Hans Tomsen med flere navng Hjermeslev mænd og enker mod forbud, så snart hø og korn er indhøstet, driver deres øg fæ får svin og høns frem og tilbage aften og morgen i Hjermeslevgårds endels eng og mark, uden at agte på forbud, samt i ladegården og graven omkring gården, og hans vinterrug ødelægges

** på Jørgen Kruses vegne forbydes alle førnævnte at holde ølsalg og sværmeri med druk og rus i deres huse, hvis de ikke vil lide tiltale

** Christen Madsen i Vrensted lod fordele Laurs Klemendsen sst for 3 rmk faldsmål efter loven, da han er delt 22/6 1654 for 11 mk

(170)

** på Sofie Brahes vegne fordeles en dreng Oluf Jensen, som tjente sl Laurs Christensen i Kalum for hans bøder 12 rdl, for han belå Maren Sørensdatter 

** Peder Galskøt et vidne. syn på en af hans rugstakke samt vidne at Jens Jensen, der tjener i Krogen i Kornumgård, udbød 2 nød, som skulle have gjort skaden

** Jens Gregersen i Vrensted 3.ting for afkald for den arv, som enhver er tilfaldet efter sl Christen Nielsen, som boede i Vrensted, og som er Ove Nielsen i Vrensted Anders Nielsen Anne og Bodil Nielsdatter Niels Sørensen i Stenum Christen Sørensen i Vanggård .... Jesper Jensen i Åsendrup Christen Nielsen i Vrensted Christen Laursen Helle Olufsen sst Niels Tomsen Anders Jacobsen Morten Jensen sst Søren Smed i Tise Anders Bay sst, og han tilbød dem straks at betale enhver sin anpart og begærede afkald, som de er tildømt

** på Jørgen Rosenkrantz vegne 3.ting Jens Jensen i Stenum Christen Sørensen Laurs Ludvigsen sst hver for 3 rmk rest sårmål

(171)

** Peder Smed i Brønderslev 3.ting en dreng Laurs Jensen, som er rømt af hans tjeneste til stor forsømmelse for ham

** Laurs Nielsen i Jerslev et vidne. Maren Jensdatter i Kraghede vidnede, at da en kvinde Maren Nielsdatter, som holder til hos Laurs Nielsen, blev født i hendes hus, da beskyldte moderen Niels Christensen, som tjente i Kæret, for hendes barnefar, og han tog åbenbarlig skrifte i kirken og rettede derfor. Peder Sørensen i Svennum vidnede, at for 24 år siden fortalte Maren Nielsdatters mor Johanne Justdatter det samme

** Peder Galskøt i Kornum et vidne. Simon Andersen i vester Hjermeslev med flere navng i alt 24 dannemænd svor, at den bygning ved Kæret, som Peder Andersen og Anders Jensen påboer, er bygget på Kornumgårds endel og har hverken ager eller mark, og de har derfor hverken givet kirken kongen eller præsten tiende, men rettes under gårdens takst, som enhver ejer af Kornumgård har efterfulgt

(172)

** på Iver Krabbe Steen Bille og Korfits Ulfelds deres vegne fordeles navng for ulovlig skovhugst i Allerup skov i 2 år, (fortegn) samt for de miler, der fandtes i skoven 30/12 1653

(173)

5/10 1654.

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Hjermeslev bymænd og enker som ting 21/9 for dom angående volddrift, de mod forbud har gjort med deres kvæg i Hjermeslevgårds eng. opsat 3 uger

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Peder Mortensen i vester Brønderslev for dom, for han i lang tid har slået hustruen og samtidig levet i druk og letfærdigt levned med store Maren sst og avlet barn med hende, hvorfor han bør straffes på kroppen med fængsel og jern. opsat 3 uger  

** på Jørgen Kruses vegne stævnes førnævnte Peder Mortensen for dom angående sår og skade, han har gjort Karen Laursdatter i Skøttrup. opsat 3 uger

** på Malte Sehesteds vegne. navng vidner, at Amdi Smed i Hellum mod forbud og dom bruger både ager og eng med Peder Andersen sst, som ikke mente forseelsen var hans, når han rettede af boligen med arbejde og afgift, hvortil fogden svarede, at Amdi skal have det i husbondens minde, om han skal avle sammen med Peder Andersen, som blev forbudt lade Amdi Smed bruge jorden

(174)

** på Malte Sehesteds vegne påmindes alle lægdsmænd, som skal opkræve pengeskatten, at lade den levere på Åstrup, om de ikke vil tiltales

** på Malte Sehesteds vegne varsel til Anders Bødker i Halskov, tilforn i Klokkerholms mølle, for rest KM skat 1653, samt Christen Jensen i Ravnstrup mølle for rest KM penge korn og flæskeskat

** Anders Nielsen i Jerslev 3.ting Peder Pedersen i Hallund for 2 rdl kost og tæring iflg landstingsdom

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Niels Pedersen i Lyngdrup for 3.ting for rest gårdskat 1653, som han beretter er betalt. opsat 6 uger

(175)

** Peder Olufsen i øster Brønderslev gav varsel en dreng, Laurs Jensen, som uden forlov er rømt af tjenesten. Laurs Jensen svarede, at han ikke havde fæstet sig til ham, og han var over 20 år. opsat 8 dage

** på Jørgen Rosenkrantz vegne fordeles Jens Jensen i Stenum Christen Sørensen og Laurs Ludvigsen sst hver for 3 rmk bøder til kongesagen for de sår og skade, de har gjort hinanden

** på Jørgen Rosenkrantz vegne. Jacob Nielsen i Stenum, Børglumkloster budfoged, vidnede, at han tilsagde Laurs Jensen i Stenum og Peder Jensen i Østergård sst at køre træ fra Sundby til Børglum, og de sad overhørig. Laurs Jensen svor, at han ikke sad for rejsen

** på Jørgen Rosenkrantz vegne begæredes dom på deres fæste over Laurs Jensen i Stenum og Peder Jensen sst, for de sad overhørig og ikke ville køre husbondens træ fra Sundby til Børglumkloster. opsat 6 uger

(176)

** Anders Pedersen i Mølgård 3.ting Laurs Laursen i Holt, for han ikke vil bevise den klage, som han har gjort til ridefogden

** Peder Madsen i Stubdrup lod fordele navng drenge for soldaterpenge

** Peder Jensen i Røgelhede gav varsel til Peder Sørensen i store Tamstrup, født i Hellevad sogn

** Niels Mørk i Kalum på Korfits Ulfelds vegne. syn på hus og bygning på Østergård i Serreslev

** på Malte Sehesteds vegne tilbydes Niels Jensen i Stenum at indløse en kvie og en kvindekappe, som er fravurderet ham for KM skat 1653

** Mogens Nielsen i Hedegård. Oluf Knudsen i Hæstrup på hustru Maren Olufsdatter hendes vegne gav afkald for arv efter hendes sl forældre Oluf Nielsen og Anne Mikkelsdatter, som boede og døde i vester Å. Mogens Nielsen havde på sin brordatters vegne arven under værgemål 

(177)

** Jens Christensen i Holt lægdsmand 3.ting så mange i Jerslev sogn, som rester med KM pengeskat i år

** på Malte Sehesteds vegne. Hans Nielsen i Sterup lod læse et brev dateret 8/4 1636, at Niels Olufsen i Sterup krat Jens Pedersen sst og Christen Andersen i Tveden har vurderet nogle varer, som sl Tomas Laursen, som boede på Bakken, hans hustru Anne Nielsdatter og søn Niels Tomsen har solgt til Hans Eriksen for 20 sld. desuden blev udlagt til Maren Laursdatter, sl Tomas Laursens søster, for 14 mk gæld, og til Jens Pedersen i Krattet for 4 dlr gæld. de stod ved deres brev og vidnede, at da vurderingen skete, havde Niels Tomsen både farbror og morbror levende

(178)

** Peder Nielsen i Vrensted stævner Berete Nielsdatter, sl Markor Sørensens hustru på Diget ved Vrensted, Jens Pedersen i Vrensted og hans hustru Maren Markorsdatter for dom angående et øg og føl for 22 dlr, som skal være leveret til sl Markor Sørensen på Diget, samt en bøsse for 4 rdl, som han mener, de bør betale. opsat 1 måned

** Peder Nielsen i Vrensted stævner Peder Simonsen sst for dom angående 13 sld og 4 tdr byg. opsat 3 uger

(179)

** Niels Baggesen i Damsgård i øster Brønderslev med flere navng vidnede, at den bygning ved Kæret, Peder Andersen og Anders Jensen iboer, er bygget på Kornumgårds endel og har hverken ager eller eng og giver derfor ikke tiende, men denne rettes under gårdens takst

** Christen Nielsen og Johan Christensen i Linderup og Anders Nielsen i øster Brønderslev et vidne. navng vidner hvor meget arbejde og hvor mange rejser de 3 mænd har udført for Nibstrup, siden Johanne Kås fik godset. opregn

(180)

** efter vidnet var ført, spurgte de 3 mænd Søren Jensen, der tjener på Nibstrup, om han kan benægte, at de har gjort det arbejde, som der er vidnet om

** på Johanne Kåses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Niels Baggesen i Damsgård for dom angående 3 sld iflg hans brev som ting 24/8. dom: han bør betale

** på Malte Sehesteds vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Søren Andersen i vester Brønderslev og Maren Tomsdatter sst for dom angående 8 dlr vognleje for en rejse, de var tilsagt. dom: de bør betale lejen

(181)

12/10 1654.

** på Christen Skeels vegne. syn på hus og bygning på den gård i Manne, Peder Mortensen påboer

(182)

** Laurs Nielsen i Brønderslev på husbonds tjener Peder Nielsen i Hellevad hans vegne. Jens Bertelsen i Hellevad Jacob Nielsen sst Christen Christensen i Allerup og Anders Laursen i Landvad vidnede, at det kun er et boel, Laurs Nielsen iboer

** Peder Jensen i Stenum et vidne. navng vidner, at han Niels Jensen Skomager sst og Anders Nielsen i Bækgård i Stenum er forarmede, og de kan ikke give husbonden hans rettighed eller udgive KM pengeskat

** Peder Galskøt i Kornumgård 3.ting Jens Jensen, der tjener Simon i Krogen i vester Brønderslev, for 1 pd rug kornskade

** på Malte Sehesteds vegne fordeles navng for KM skat 1653. fortegn

(183)

** Niels Pedersen i Svennum 3.ting Jens Jørgensen i Allerup for 2 mk rest KM skat

** Jens Christensen i Holt lægdsmand et vidne. Laurs Jensen i Jerslev med flere vidner om forarmede, der ikke kan udgive KM skat. fortegn

** Christen Nielsen i Krog. navng vidner, at der kom ildebrand i hans hus, så det afbrændte, og han med hustru og børn var næppe kommet derfra med livet, så han er i så stor armod, at han ikke udgive KM skat

(184)

** Laurs Mortensen i Føvting og Jens Laursen i Hellum krat et vidne. navng vidner, at de boer hver på et boel og er så forarmede, at de kun kan betale halv KM skat

** Jens Christensen i Holt. navng vidner, at Anders Nielsen i Jerslev kom til en halv ødegård, så han kan ikke give skyld til husbonden eller KM skat

** Niels Mørk i Kalum. Jens Olufsen i Å med flere vidner om forarmede i Serreslev sogn, som ikke kan betale hel og delvis KM skat. fortegn

** Niels Christensen i Ågård lægdsmand. Anders Simonsen i Kraghedegård med flere vidner om navng folk i Ørum sogn, som ikke kan betale skat.

(185)

** Niels Christensen i Ågård lægdsmand. samme vidner om navng folk i Ørum, som er forarmede og ikke kan betale skat

** Christen Simonsen i Vrensted stævner Anders Nielsen i vester Hjermeslev og gav ham varsel for 2 sld. opsat 8 dage

** på Malte Sehesteds vegne et vidne om hvilke godser, navng bønder i flere sogne er ugedagstjenere til. fortegn

(186)

** Matias Jensen i øster Linderup på Jens Sørensen i Hallund hans vegne med 6 ugers opsættelse på Jacob Grubbes vegne stævner Christen Mortensen, der tjener Peder Andersen ved Kæret i Brønderslev, og Christen Christensen, der tjener Jens Laursen i Vrensted, for dom, da de begge er udskrevet til soldater, men de har ikke indstillet sig til mønstring og derfor bør lide straf. tingsvidne 9/3 og 5/5 fremlægges. dom: de har forset sig og bør lide straf

(187)

** Niels Pedersen i Svennum med 6 ugers opsættelse på Peder Jensen i Nørgård forrige herredsfoged hans vegne stævner Peder Pedersen i Abildgård for dom for volddrift med 34 nød i hans eng. tingsvidner 10/8 fremlægges. dom: der dømmes klage

(188)

19/10 1654.

** Jens Kjærulf i Gerndrup stævner en dreng Tomas Madsen østen for øster Brønderslev by for dom og gav ham varsel til 3.ting for et helt års tjeneste, han har lovet Jens Kjærulf, men vil ikke fuldgøre det

(189)

** på Jørgen Kruses vegne med 6 ugers opsættelse begæres indvisningsdom over Niels Pedersen i Hjermeslev for hans bøder for de blåslag, han har gjort Christen Sørensen, der tjener i Mejlsted

** den dele, Peder Galskøt til 4.ting havde over Jens Jensen, der tjener i Krogen, for 1 pd byg kornskade, bevilgede han opsat 8 dage

** på Malte Sehesteds vegne stævnes navng skovfogder over Hellum skov for at tage syn på, hvad der er hugget gennem et år

** Niels Hansen i Kornum stævner en dreng Jens Laursen i Oddersgård, som er rømt af den tjeneste, han havde lovet ham

**  Peder Jensen i Røgelhede 3.ting en dreng Peder Sørensen, født i Hellevad, som ikke vil komme i den tjeneste, han har lovet ham

** Christen Jensen i Vestergård 3.ting så mange i vester Brønderslev sogn, som rester med KM skat og ikke retter for dem inden 8 dage

** Søren Rasmussen i Stade på Anders Laursens vegne i Krogen. navng vidner, at der for nogen tid siden kom ildebrand i hans hus, som brændte, og desuden har han i langsommelig tid ligget på sin sygeseng, hvorved han er kommet i armod og ikke kan udgive skat

(190)

** Tomas Jensen i Krogen i Brønderslev på mor Maren Tomsdatters vegne. navng vidner, at hun er en fattig enke, som ikke kan betale KM skat

** Mikkel Christensen i Svennum. navng vidner, at han er fattig, og han kan ikke udgive KM skat

** Christen Simonsen i Vrensted 3.ting Anders Nielsen i Vesterboel i øster Hjermeslev for 2 sld rest på et øg, han købte

** Jens Gregersen i Vrensted. Ove Nielsen sst med fuldmagt af søskende og svogre Jesper Jensen i Åsendrup Helle Hellesen i Vrensted Christen Christensen i Vestergård sst Anne Nielsdatter i Vrensted Anders Nielsen sst Anders Jacobsen sst Niels Jensen i Vanggård Niels Sørensen i Vrensted Mads Pedersen sst Niels Povlsen i Krogsgård i Tise Niels Jensen i vester Hjermeslev Christen Sørensen i Tise Anders Jensen Bay i Tise Knud Nielsen på Øland og Bodil Nielsdatter i Vrensted gav afkald for den arv efter sl Christen Nielsen Holmen, som boede og døde i Vrensted, som de har annammet af Jens Gregersen og hans hustru Maren Simonsdatter 

(191)

** Jens Gregersen i Vrensted. Ove Nielsen i Vrensted på ovennævnte navng søskendes og svogres vegne og Christen Andersen i Holmen på sine egne og på Christen Jensen i Vrangdrup Mads Christensen i Ågård og Jesper Nielsen i Stenvad deres vegne gav afkald for arv efter sl Christen Nielsen Holmen, som boede og døde i Vrensted

(192)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Jens Jensen og Jens Nielsen i Agdrup for dom angående deres rest landgilde 1653 og andet. dom: at betale

** på Jørgen Kruses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Peder Tøgersen, som tjener Niels Jensen i Brønderslev, for dom som ting 14/9. tingsvidne 22/5 fremlægges. dom: han bør betale sine bøder inden 15 dage

** Laurs Nielsen i vester Brønderslev på Hans Rasmussen, forrige ridefoged til Børglumkloster, hans vegne stævner Jens Jørgensen i Kalum degn i Serreslev sogn for dom angående 10 sld, som rester på Niels Sørensen forrige degn i Serreslev sogn hans lejermålsbøder, som Jens Jørgensen har forpligtet sig til at betale men ikke er sket. dom 12/5 1653 fremlægges. Jens Jørgensens svar fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage

(194)

26/10 1654.

** på Malte Sehesteds vegne. syn på hvad der er hugget i Hellum fælles skov gennem et år. navng stævnes. fortegn

** Niels Pedersen i Svennum på Peder Galskøts vegne lod fordele Jens Jensen, det tjener i Krogen i vester Brønderslev for 1 pd byg kornskade, han har gjort i hans kornstak

(195)

** Jens Kjærulf i Gerndrup lod fordele en dreng Tomas Madsen, som har lovet ham sin tjeneste, men ikke efterkommet det

** på Jacob Grubbes vegne. navng, stævnet med landstings stævning, vidner, at Niels Nielsen i Lyngby torp sagde til Jens Sørensen i Hallund, at han ikke kunne gøre nogen rejse med ham, før han lod ham høre husbondens fuldmagt. desuden sagde han, at han ikke ville køre, idet han gav penge for sit arbejde

** Christen Jensen i vester Brønderslev lod fordele navng Hjermeslevgårds tjenere for rest KM skat. fortegn

** Niels Matiasen på Slettingen 3.ting så mange i sognet, som rester med KM skat

(196)

** Christen Simonsen i Vrensted lod fordele Anders Nielsen i Vesterboel i vester Brønderslev for 2 sld gæld på hestehandel

** Peder Jensen i Røgelhede lod fordele en dreng Peder Sørensen, født i Hellevad, for hans tjeneste, som han er frarømt

** Peder Jensen i Ørum præstegård på hr Christen Gertsen i Bredkær præstegård hans vegne stævner Laurs Pedersen og Morten Pedersen i Ørum og gav dem varsel for dele. Laurs Pedersen for hans tjeneste, som han har lovet ham, hvilket han benægtede ved ed, og Morten Pedersen for hans tiende på kærven, han forholder ham

** Christen Nielsen i Gunders mølle stævner Morten Skolemester i vester Brønderslev og gav ham varsel for en bog, han har lånt ham

(197)

** Morten Kjærulf i Ravnstrup med 6 ugers opsættelse stævner Laurs Nielsen i Røgelhede for dom angående det gods, Peder Olufsen sl Oluf Pedersen, som boede i Røgelhede hans søn har stående i Røgelhede som ting 14/9. Peder Olufsens brev dateret København 8/5 1653 fremlægges, hvori han sælger godset til Morten Kjærulf. fortegnelse over godset fremlægges. Laurs Nielsen fremlægger et afkaldsvidne 20/3 1645, hans hustru sl Oluf Pedersens efterleverske Anne Valstorp i Røgelhede har forhvervet, hvori Peder Olufsen giver afkald, med fødte værger på fædrene og mødrene Hans Pedersen i Østbjerg og Hannibal Christensen i Brødland deres samtykke, på arv efter mormor Abelone Olufsdatter, som boede i Brødland og morsøster Maren Christensdatter og mor Christence Christensdatter og efter far sl Oluf Pedersen, som boede i Røgelhede, så vidt boet kunne række til, og fjenderne ikke havde forødet. Laurs Nielsen mente sig derfor fri for tiltale  

(198)

** på Johanne Kåses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Johan Christensen i øster Linderup (hustru Anne Jensdatter) Christen Nielsen sst (hustru Maren Jensdatter) og Anders Nielsen i øster Brønderslev (hustru Mette Hansdatter) for dom på deres fæste, for de har været ulydig med arbejde til Nibstrup, som de var tilsagt, samt for rest landgilde. skøde pantebrev følgebrev og tingsvidne 13/10 1653 samt Johanne Kåses bevis fremlægges som ting 1/6. Johanne Kåses beskyldning fremlægges. de indstævnedes svar fremlægges som ting 1/6. tingsvidne 5/10 fremlægges. Peder Christoffersens svar fremlægges. dom: da har forset sig, har de forbrudt deres fæste

(202)

** Jens Christensen i Holt lægdsmand lod fordele navng i Jerslev sogn for KM pengeskat. fortegn 

 (203)

2/11 1654.

** Niels Hansen i Kornum 3.ting en dreng Jens Laursen, der tjener i Oddersgård, for hans tjeneste, han har tilsagt ham men er rømt

** Jens Sørensen i Hallund gav varsel til Hallund bymænd for tyreleje

** Jens Sørensen i Hallund stævner Morten Andersen i Hollensted for dom angående 2 sld gæld iflg brev. opsat 3 uger

** på Iver Krabbes vegne. navng vidner, at Morten Kjærulf spurgte en stum kvinde Anne Pedersdatter, som holdt til hos Christen Jacobsen i Allerup, hvem hendes barnefar var, og da hun ikke kunne tale, bad han hende give det tilkende, hvorefter hun tog det spæde barn svøbte det ind og gik til byen, og da hun kom til Laurs Pedersens i Allerup, da gik hun ind i hans hus og bød ham det spæde barn. Laurs Nielsen i Røgelhede vidnede, at for 14 dage siden bad de hende angive hendes barnefar, og da gik hun ind i Laurs Pedersens hus og gav nogle ord fra sig til hans hustru, som de syntes var "Laurses barn", og her for retten pegede hun 2 eller 3 gange på ham

(204)

** Peder Jensen i Ørum præstegård på hr Christen Gertsens vegne i Bredkær præstegård. Tomas Bertelsen i Allerup berettede, at han på præstens begæring havde talt med Laurs Laursen, som tjener i Trøgdrup, og som har lovet præsten hans tjeneste et helt år, om præsten kunne være sikker på, han kom, hvortil han bad ham svare præsten, at han kunne slå sin lid til ham, han skulle nok komme og tjene ham et helt år

** Peder Jensen på præstens vegne gav Laurs Laursen 3.ting for sin tjeneste

** Peder Jensen i Ørum præstegård på hr Christen Gertsen i Bredkær præstegård hans vegne stævner Morten Pedersen i Skern i Ørum for klage for han år efter år, siden han kom til Ørum, har forholdt præsten hans korntiende på kærven og ikke som Recessen påbyder. Morten Pedersen svarede, at der i 30 år ikke har gået tiende på kærven af hans ringe sted, men han har gjort præsten sin dagsgerning. opsat 6 uger

(205)

** Anders Nielsen i Haven med 7 andre navng Serreslev sognemænd stævner Jørgen Rosenkrantz for tilbud om det, de iflg jordebogen er pligtig at yde, hvortil Anders Pedersen i Mølgård svarede, at husbonden var udenlands, så han skulle stævnes med 6 ugers varsel. opsat 8 dage

** Hans Laursen i Vrågård 3.ting Peder Knudsen i Knabeshave, for han fæstede ham hans søn Laurs Pedersen for det hele år og ikke vil holde sit løfte men forholder ham drengen til stor skade for ham

** Peder Pedersen i Hallund 3.ting en dreng Christen Markorsen, der tjener i Nørgård i Hollensted, som ikke er kommet i den tjeneste, han har lovet ham for et år

(206)

** Peder Madsen i Stubdrup lod fordele navng i øster Brønderslev sogn for KM pengeskat. fortegn

** Niels Christensen i Ågård lod fordele navng i Ørum sogn for skat

** på Malte Sehesteds vegne fordeles navng Åstrup tjenere for rest  småbederi 1654. fortegn

** på Malte Sehesteds vegne med 6 ugers opsættelse stævnes lægdsmændene i herredet for dom angående KM skat, de skulle indfordre og klarere i Åstrup, som ikke er sket, om de ikke bør betale inden 15 dage. ridefogdens restanceliste fremlægges. fortegn. dom: de bør betale inden 15 dage eller have indvisning

(208)

** Peder Madsen i Stubdrup med 6 ugers opsættelse gav varsel for dele navng Asdals tjenere for rest soldaterpenge af hver gård 5 mk, som Peder Madsen tiltales for af soldaterne. kontrakten med deres soldat Laurs Laursen fremlægges. ridefogden på Asdal hans skrivelse fremlægges. dom: de, der har sønner eller drenge bør betale inden 15 dage eller have indvisning

(209)

** på Malte Sehesteds vegne med opsættelse 14/9 stævnes Niels Pedersen i Stenum KM delefoged til Åstrup for dom for en restance på skat og landgilde, han var betroet at indkræve, og hvoraf en stor del resterer, om han ikke bør betale inden 15 dage

(210)

9/11 1654.

** Niels Hansen i Kornum lod fordele en dreng Jens Laursen, der tjener i Oddersgård, og som har tilsagt ham sin tjeneste og oppebåret fæstepenge men vil ikke møde

(211)

** Hans Laursen i Vrågård lod fordele Peder Knudsen i Knabeshave og hans søn Laurs Pedersen, først Peder Knudsen for han holder Laurs Pedersen i sin tjeneste, skønt han har tjent Hans Laursen forgangen år og ikke opsagt sin tjeneste, dernæst Laurs Pedersen for han undholder sig af sin tjeneste imod sit løfte 

** Jens Kjærulf i Gerndrup 3.ting udæskede af Svend Nielsen i Hvilshøj en dreng Tomas Madsen med sin farkoste, som Jens Kjærulf har lovfældet med dele, og han forbød Svend Nielsen at huse eller helle ham

** på Johanne Kåses vegne varsel for dele til en dreng Jens Jensen, som tjener i Sterup, som ikke har indstillet sig i hendes tjeneste, som han har tilsagt hende

(212)

** Laurs Pedersen i Allerup. navng vidner, at han ved Hellemistid 1653 blev syg og lå på sin sygeseng til Jul næst efter, men om han i den tid var så mægtig, han kunne være nogen kvindespersons barnefar, vidste de ikke

** Svend Nielsen i Hvilshøj. navng vidner, at Tomas Madsen er hos Svend Nielsen og har været i Vestergård i 20 år både hos ham og hans sl far Niels Tomsen, som boede i Vestergård. Jens Kjærulf i Gerndrup stævnes

** Peder Pedersen i Hallund lod fordele en dreng, der tjener i Nørgård i Hollensted, for han ikke er kommet i hans tjeneste, som han har lovet ham for et helt år, men undholder ham

** Peder Jensen i Ørum præstegård på hr Christen Gertsens vegne lod fordele en dreng Laurs Laursen, som tjener i Trøgdrup, for han ikke som lovet har indstillet sig i hans tjeneste

(213)

** Peder Jensen i Ørum præstegård på hr Christen Gertsen i Bredkær præstegård hans vegne stævner Peder Nielsen i Hjelmsted, tilforn i Hellumlund, for dom angående hans korntiende. opsat 3 uger

16/11 1654.

** Jens Sørensen i Hallund på Jacob Grubbes vegne lod fordele for ulydighed Anders Povlsen i Hallund, for han sad overhørig og ikke ville skikke breve til husbonden, som han var tilsagt

** på Johanne Kåses vegne fordeles en dreng Jens Jensen i Sterup, for han ikke har indstillet sig i hendes tjeneste på Nibstrup, som han har lovet

(214)

** Morten Kjærulf i Ravnstrup stævner Anne Valstorp i Røgelhede for dom angående den arv, Peder Olufsen er tilfaldet efter sin sl far Oluf Pedersen, som boede i Røgelhede, og efter sine forældre, hvilken arv Anne Valstorp har i forvaring iflg hendes brev, og som Morten Kjærulf har købt. opsat 3 uger

** Niels Pedersen i Svennum på Peder Jensens vegne i Nørgård. syn på Jerslev bro, hvorledes den er ved hævd og magt samt at taksere brøstfældigheden. omkostning 20 rdl

(215)

** Jens Kjærulf i Gerndrup 4.ting udæskede af Svend Nielsen i Hvilshøj en dreng Tomas Madsen med sin farkoste, som Jens Kjærulf har lovfældet med dele for hans tjeneste, og som Svend Nielsen forholder ham

** på Christen Skeels vegne stævnes Christen Christensen  på Dårbakken for dom, for han har i 2 år brugt Christen Skeels ejendom Dårbakken uden hans samtykke, om han ikke bør bevise sig hjemmel dertil. opsat 4 uger

** på Malte Sehesteds vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Niels Pedersen i Lyngdrup for dom for rest gårdskat 1653. Niels Pedersen fremlagde dom 22/4 1647. dom: da han er dømt til at betale afgift af et boel, kan han ikke mod samme dom dømmes til yderligere udlæg

(216)

** Peder Nielsen i Vrensted med 6 ugers opsættelse stævner Berete Nielsdatter, sl Markor Sørensens efterleverske på Diget ved Vrensted, samt Jens Pedersen i Vrensted og hans hustru Maren Markorsdatter for dom angående et brunt øg og et føl for 22 rdl som ting 5/10. tingsvidne 7/8 1647 af Gårdbo birketing fremlægges. på sl Markor Sørensens arvingers vegne fremlægges tingsvidne 2/9 1647 her af tinget. sognepræsten i Vrensted hans seddel fremlægges. dom 19/6 1643 af Vennebjerg ting fremlægges, at Peder Nielsen er berygtet for tyveri løsgængeri samt trusler om at skyde folk eller afbrænde deres huse, og han har været i besiddelse af en bøsse, som ikke er tilladt almuen. KM missive fremlægges, at Peder Nielsen skal anholdes dømmes og sendes til Bremerholm. dom: da Peder Nielsen er dømt til Bremerholm og ikke kan fremvise benådning, kan der ikke tilfindes ham lovmål over de indstævnede

(218)

** Peder Nielsen i Vrensted med 6 ugers opsættelse stævner Peder Simonsen i Vrensted for dom som ting 5/10. tingsvidne 7/8 1647 af Gårdbo birketing fremlægges. Peder Simonsen svarede, at da det ikke bevises, at han skylder ham noget, bør han være fri for tiltale og fremlagde dom 19/6 1643 over Peder Nielsen for hans bedrøvelige gerninger. dom: ligesom ovennævnte dom over sl Markor Sørensens arvinger

(219)

** Niels Nielsen i Koldbro et vidne. skifte og deling med hans sl hustru Dorete Olufsdatter hendes arvinger iflg registrering 19/7 1654. opregn. bror sl Christen Nielsen søster sl Maren Nielsdatter. arvingerne er stævnet ved landstinget 

(221)

** på Jørgen Kruses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Peder Mortensen i vester Brønderslev for dom for han i lang tid har slået sin hustru og levet i letfærdigt levned med store Maren i Brønderslev som ting 5/10. tingsvidne 1/6 fremlægges. dom: han bør straffes på kroppen med jern, med mindre husbonden vil benåde ham

(222)

** Laurs Nielsen i Brønderslev med 6 ugers opsættelse på Jørgen Kruses vegne stævner Hjermeslev bymænd som ting 5/10. tingsvidne 28/9 fremlægges (dom ikke indført)

(223)

23/11 1654.

** Christen Jensen i Lem stævner Peder Nielsen i Hellevad for dom og fremlægger mandtal, hvori Peder Nielsen er indført for en gård. Laurs Nielsen i Brønderslev på hans vegne svarede, at han kun påboer et boel. opsat 3 uger

** på Johanne Kåses vegne 1.ting tilbud til Anders Nielsen i øster Brønderslev Christen Nielsen i Linderup og Johan Christensen sst efter hendes seddel, som blev læst og påskrevet

** Peder Nielsen i Hebelstrup på husbonds tjener Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård hans vegne stævner Peder Pedersen og Peder Jensen i Nørgård i Sterup for at tage syn på Jerslev bro

(224)

** på Malte Sehesteds vegne 3.ting navng for gæld

** Søren Laursen i Østergård på hospitalets vegne. navng vidnede, at i 3 år efter Søren Nielsen rømte af det gadehus i vester Brønderslev, Anne Jensdatter nu iboer, stod det slet øde, og der kunne ikke fåes rettighed deraf til hospitalet i de 3 år

** på hospitalets vegne stævnes alle dets tjenere for dom angående deres rest. opsat 14 dage

** på Christen Skeels vegne fordeles for rest landgilde og andet. fortegn

(225)

** på Iver Krabbes vegne forbydes Laurs Pedersen i Allerup at afhænde noget af hans bo, før det ved lovlig proces bliver dømt. opregn

** på Iver Krabbes vegne stævnes Laurs Pedersen i Allerup for dom angående en kvinde Anne Pedersdatter, som han i sit ægteskab skal have beligget, hvorfor han menes at have forbrudt sin boeslod. opsat 6 uger

(226)

** Niels Andersen i Tise stævner Peder Mortensen i Manne for dom angående 5 sld gæld iflg brev, som fremlægges. opsat 4 uger

** på Jørgen Rosenkrantz vegne stævnes Børglumkloster tjenere for dom angående deres rest. opsat 6 uger

(227)

** på Jørgen Rosenkrantz vegne stævnes alle Børglumkloster tjenere for dom angående deres rest. opsat 6 uger

30/11 1654.

** på Malte Sehesteds vegne fordeles navng for gæld

(228)

** på Jørgen Kruses vegne 3.ting til navng for tørv, de skulle skaffe til Hjermeslevgård

** på Johanne Kåses vegne 2.ting tilbud til Christen Nielsen i Linderup Johan Christensen sst og Anders Nielsen i Brønderslev

** Hans Andersen i Burholt på mor Maren Hansdatters vegne stævner Jens Madsen i Hvilshøj og Niels Povlsen sst for dom angående en rugager på Burholt, de var tildelt at bjerge til Burholt som deres medtjenere, som de var tilsagt, men de ville ikke og sad overhørig, hvorved kornet blev forødet, hvortil de svarede, at de havde bjerget det, de var tildelt at pløje og så, og som de plejede at gøre. opsat 3 uger

** Peder Laursen, der tjener på Åstrup, 3.ting Niels Pedersen i Svennum for 2 dlr gæld

** Peder Laursen, der tjener på Åstrup, 3.ting Christen Pedersen i vester Mellerup for 10 mk Laurs Laursen sst for 7 mk iflg deres breve

(229)

** Laurs Nielsen i Vrensted lægdsmand sst 3.ting navng for drengeskat

** Peder Laursen, der tjener på Åstrup, stævner Niels Pedersen i Svennum, delefoged til Åstrup, for dom angående en rest 1653 på KM skat, som Peder Laursen har udlagt i KM regnskab, om Niels Pedersen ikke bør betale inden 15 dage. opsat 6 uger

** Peder Nielsen i Hebelstrup på husbonds tjener Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård hans vegne. syn på Jerslev bro, hvorledes den er holdt ved magt

(230)

** Peder Nielsen på Jørgen Jørgensens vegne begærede, at synsmændene måtte forhøres, som han havde opkaldt til broens brøstfældighed, hvortil Peder Pedersen i Nørgård svarede, at han ikke mente, han er mægtig til at tage syn på Jerslev bro, idet den af KM er undt hans far Peder Jensen hans livstid, og han mente, den tilhørte KM iflg fæstebrev. Peder Nielsen mente, synet burde tilstedes, da hans husbonds tjenere beklager sig, at de ikke vel kan komme over broen til og fra købstæderne

(231)

** Peder Pedersen i Nørgård på far Peder Jensen sst hans vegne. Jens Kjærulf i Gerndrup med flere navng vidnede, at de i nogle år havde givet Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård brohavre til Jerslev bros bekostning. fortegn. Jørgen Jørgensen spurgte, om nogen i den tid havde lidt skade, fordi broen ikke var holdt ved magt, men ingen beklagede sig

(232)

** på Jørgen Kruses vegne med opsættelse 19/10 stævnes Jens Jensen i Agdrup og Jens Nielsen sst for dom angående deres rest 1653 med mere. dom: de bør betale deres rest inden 15 dage

** Christen Jensen i Lem et vidne. han lod fordele Søren Jensen i Klokkerholm med flere navng for deres drenges skat. fortegn

(233)

** Jesper Christensen borger i Hjørring med opsættelse 19/10 på Jens Pedersens vegne i Bejstrup stævner Hans Simonsen i Vrensted Peder Simonsen sst og Keld Laursen i Åsendrup for dom angående kvittering for Vrensted tiende KM anpart for 1654 iflg deres kontrakt, som fremlægges. kvitteringer fremlægges. hans skriftlige indlæg fremlægges. på de indstævnede og sognemænd deres vegne fremlægger Peder Simonsen i Vrensted og Keld Laursen i Åsendrup tingsvidne 10/11 af Børglum birketing. dom: da de med kvitteringer og tingsvidne beviser at have betalt deres tiendeafgift, kan de ikke lide tiltale

(236)

7/12 1654.

** Laurs Nielsen i Vrensted lod fordele navng for deres drenges skat, samt andre navng for gæld. Anders Pedersen i Mølgård på søster Gertrud Pedersdatter i Åsendrup hendes vegne lovede at betale  

** Tomas Christensen i Alstrup 4.ting til navng for gæld

** Peder Laursen, der tjener på Åstrup, og Niels Pedersen i Svennum bevilgede 3.ting opsat 8 dage

** på Johanne Kåses vegne 3.ting tilbud til Christen Nielsen i Linderup Johan Christensen sst og Anders Nielsen i Brønderslev

(237)

** Anders Pedersen i Kalum på søster Johanne Pedersdatters vegne, født sst, spurgte menige herredsmænd, om de med god samvittighed kunne give hende deres vidnesbyrd. 24 navng dannemænd svarede, at de havde kendt hende fra barn, og hun havde opført sig ærligt troligt og vel etc

(238)

14/12 1654.

** Laurs Jensen i Torup 4.ting på Hans Laursen i Vrågård hans vegne udæskede af Peder Knudsen i Knabeshave en dreng Laurs Pedersen med sin farkoste, som han har lovfældet med dele for hans tjeneste, som han er frarømt, og han forbød Peder Knudsen at huse eller helle ham

** på Erik Juels vegne. navng vidner om ødehuse i Vrensted Underåre og Hellevad. fortegn

(239)

** på Erik Juels vegne stævnes med varsel for dele alle Ålborg slots tjenere for deres rest iflg jordebogen. opsat til snapsting

** Niels Pedersen i Svennum stævner Peder i Hebelstrup for at tage syn på en eng ved Bondesholt mark, som er slået og revet og afført

** på Jørgen Kruses vegne. Maren Nielsdatter, som tjente Jens Smed ved Kæret i Brønderslev, beskyldte Peder Christensen, der tjente sst for hendes barnefar

** Anders Nielsen i Vestergård i Jerslev et vidne. han fremlagde et tingsvidne 8/6 1654 angående en ager på Jerslev mark 

(240)

** på Malte Sehesteds vegne 3.ting Niels Baggesen i Damsgård med flere navng for deres anpart af KM bueskytteskat

** på Johanne Kåses vegne 4.ting læses hendes tilbud til Johan Christensen i Linderup Christen Nielsen sst og Anders Nielsen i øster Brønderslev, som er fradømt deres fæste dels for rest landgilde og dels for ulydighed, da de ikke ville gøre det tilsagte arbejde, at såfremt de ville rette dem efter Recessen, kunne de fæste deres boliger igen, og hvis ikke skulle de gøre dem ryddelige, så de kunne fæstes til andre

(241)

** på Johanne Kåses vegne. da hun i dag har ladet dem stævne

** på Johanne Kåses vegne. da hun i dag har ladet stævne Christen Nielsen og Johan Christensen i øster Linderup og Anders Nielsen i Brønderslev for tilbud om at fæste de boliger, de påboer, da fremlagde de deres skriftlige svar, at de har gjort og vil gøre det arbejde, som KM pantebrev tilsiger dem, men hun har forlangt mere arbejde af dem, end de gjorde under Kronen, og mere end de er i stand til, og de vil ikke binde sig til mere, før KM har udtalt sig derom, men hvis hun vil lade dem få fred for tiltale, vil de gøre 2 dags arbejde til hende for hver dags arbejde, de gjorde til kronen, så længe de nogenlunde er i stand dertil, og såfremt hun vil lade dem betale arbejdspenge, så vil de betale som på andet KM udpantet gods, og de mener ikke, der bør udstedes forbud eller udviselse, før lensmanden stævnes

(243)

** Jens Sørensen i Hallund med 6 ugers opsættelse stævner Morten Andersen i Hollensted for dom angående 2 sld som ting 2/11. hans brev fremlægges. dom: at betale inden 15 dage

** Niels Tomsen i Horne med 6 ugers opsættelse stævner Niels Pedersen i Svennum samt Hans Eriksen i Sterup Christen Andersen sst Jens Pedersen i Krattet og Niels Olufsen sst for dom angående ulovlig skifte og vurdering, de har gjort 8/4 1636 i boet efter sl Tomas Laursen, der boede og døde på Bakken i Jerslev sogn, hvorved hans arv efter hans sl far er forkommet. de indstævnede havde ingen hjemmel til at skifte, og der var ingen slægtninge tilstede, skønt han havde både farbror og morbror levende iflg tingsvidne 5/10 1654, hvorfor de bør skaffe ham hans gods igen. tingsvidne 5/10 og hans skriftlige beskyldning fremlægges. de indstævnedes svar fremlægges, at Niels Tomsen og hans mor, som da boede på Bakken og med fuldmagt af hans farbror Peder Laursen i Gravlev, havde bedt Hans Eriksen, som havde fæstet deres boel, om at vurdere noget gods til betaling af gæld, og som han købte af dem for 20 sld, som han senere betalte med 1 stud og en ko samt et vædderlam. hans farbror Peder Laursens sendeskrivelse fremlægges, hvori han beder Jens Pedersen vurdere boet efter hans brors død. Hans Eriksens brev på 20 sld fremlægges. Niels Tomsens morbror Peder Nielsen i Linderup hans fuldmagt fremlægges. dom: de bør være fri for tiltale

(248)

21/12 1654.

** Christen Pedersen i Stenum stævner Tomas Christensen i Alstrup for 3.ting for 10 slmk gæld. dom: at betale inden 15 dage

** på Jørgen Kruses vegne fordeles hans navng tjenere for rest tørveagen til Hjermeslevgård. fortegn

** Christen Hansen i Torsmark på Dorete Andersdatter, der tjente i Vrangdrup, hendes vegne stævner Povl Andersen, der tjener i Alstrup, for dom angående hans bøder for de sår og blåslag, han har gjort hende. opsat 3 uger

(249)

** på Johanne Kåses vegne 1.ting udvistes Christen Nielsen i øster Linderup Johan Christensen sst og Anders Nielsen i øster Brønderslev af de boliger, de påboer, og som de skal gøre ryddelige til fardag, som er Skt Volborgdag, da de er fradømt deres fæste for ulydighed

** på Johanne Kåses vegne 1.ting tilbydes ovennævnte 3 bønder frøgæld for den sæd, de har sået i jorden til de gårde og boliger, de påboer

** Peder Galskøt i Kornum 3.ting Niels Sørensen i Stenum for 3 sld

** på Jørgen Rosenkrantz vegne med landstings stævning stævnes Klemend Jørgensen i Klæstrup med flere navng for at vidne om hvem, der har ført sæd i og af den halvgård i Klæstrup, sl Jens Pedersen fradøde, under Børglumkloster len, samt slået engene og ført afgrøden af agrene bort. desuden stævnes hr Laurs Jensen i Jerslev præstegård for svar. Klemend Jørgensen vidnede, at afgrøden af agre og eng blev ført til Jerslev præstegård. Niels Pedersen i Svennum svarede, at dersom sagen vedrørte præsten, burde intet vidne udstedes før provsten stævnes

(250)

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Peder Nielsen i Hebelstrup med flere navng for at tage syn på en eng ved Bondesholt mark. Peder Nielsen vedkendte, at han på Steen Billes vegne havde bjerget engen, men tilspurgt, ville han ikke vedkende sig engen for hans husbonds endel. opsat 3 uger

(251)

** på Malte Sehesteds vegne fordeles Niels Baggesen i Damsgård med flere navng for hver deres anpart af KM bøsseskytteskat

** Jens Mikkelsen i Vrågård påmindede alle, som indeværende år har forhvervet tingsvidne dom eller andet, som ikke er betalt, at de inden Jul skal besøge ham derom, idet de ikke derefter kan få det hos ham, men de må søge den, der får leveret tingbogen

** Tomas Christensen i Alstrup lod fordele navng for deres korntiende kirkens anpart næst forgangen år, da han var kirkeværge. fortegn

** på hospitalsforstanderens vegne stævnes Laurs Jensen i øster Mellerup og Laurs Christensen sst for dom på deres fæste angående en Halskovrejse efter fisk, de var tilsagt men sad overhørig. opsat 6 uger

** på Jørgen Rosenkrantz vegne stævnes alle Børglumkloster tjenere for dom angående rest skyld og landgilde. opsat 6 uger

(252)

** Peder Jensen i Ørum præstegård med 6 ugers opsættelse på hr Christen Gertsen i Bredkær præstegård hans vegne stævner Morten Pedersen i Ørum for klage som ting 2/11. præstens beskyldning fremlægges, og Morten Pedersens svar var som tilforn. dom: da han ikke har ydet tienden på kærven, kan han ikke frikendes for klage

(253)

** Anders Povlsen i Lindet med 6 ugers opsættelse stævner Svend Nielsen i Hvilshøj og Peder Madsen på Kraghede for dom, da de ikke vil annamme kirkens korntiende i sognet af Anders Povlsen, som har den i fæste, hvorfor han mener, de bør annamme den inden fastelavn eller stå kirken til rette. KM konfirmation på kirkens anpart af øster Brønderslev sogn fremlægges, som Anders Povlsen hvert år inden fastelavn skal levere kirkeværgerne (dom ikke indført)

(1)

** tingbogens autorisation 1655

** sandemænd. fortegn

** ransnævninge. fortegn

(2)

11/1 1655.

** på Malte Sehesteds vegne tilsiges de, der har KM korntiende i fæste at levere den i Ålborg, samt Åstrup tjenere at de leverer deres landgilde samme sted i Ålborg 

** på Malte Sehesteds vegne blev menige herredsmænd spurgt, om de ville udlægge til Vrangbæk bros fornødenhed af hver gård 1 mk og af boel en halv mk og det samme til Rønnebjerg bros bekostning, men ingen ville give svar derpå

** Morten Kjærulf i Ravnstrup 3.ting en dreng Mikkel Madsen, som uden forlov er rømt af den tjeneste, han havde tilsagt ham

** på Laurs Belows vegne. Søren Tomsen budfoged vidnede, at han tilsagde Sindel Bertelsen i Hedegård og Bertel sst, at de i juleugen skulle gøre en Ålborgrejse, men de sad overhørig. Sindel Bertelsen svarede, at husbonden havde kvitteret dem for den første rejse i år, hvortil fogden svarede, at han kvitterede dem for en rejse, men ikke denne

(3)

** på Jørgen Rosenkrantz vegne. Peder Nielsen i Klæstrup og Kirsten Klemendsdatter sst, stævnet med landstings stævning, vidnede at Tøger Laursen i Klæstrup Christen Laursen i Svennum og Anders Christensen, der tjener i Jerslev præstegård, førte sæd i den halvgårds jord i Klæstrup, sl Jens Pedersen fradøde, og høsten blev ført til Jerslev præstegård

** på Korfits Ulfelds vegne. syn på Laurs Eriksens fosterdatter i Lem Maren Tomsdatter hendes sår 

** på Korfits Ulfelds vegne. navng vidner, at da de var på vej hjem fra deres sognekirke, så de, at Bertel Laursen, der tjener lille Christen Jensen i Trøgdrup, kom kørende fra kirke og opkørte Maren Tomsdatter i Lem kørte af vejen kørte hende ned og overkørte hende, så hun blev liggende ufør, så hun måtte bæres hjem

(4)

** Tomas Nielsen i Serreslev. navng vidner at anden torsdag før Jul kom der ildebrand i hans hus, der nedbrændte med hans formue og korn, og hans gårdmand Christen Frandsen fik stor skade på hans hus

** på Gregers Krabbes vegne stævnes Tomas i Skarnager for dom angående 2 rdl rest arbejdspenge. opsat 6 uger 

** Jacob Povlsen i Holmgård 3.ting en dreng Tomas Olufsen, som er rømt af hans tjeneste

** på Johanne Kåses vegne 2.ting udvises Christen Nielsen i øster Linderup Johan Christensen sst og Anders Nielsen i øster Brønderslev af de gårde og boliger, de påboer, som de skal gøre ryddelige til fardag, da de er fradømt deres fæste

(5)

** på Christen Skeels vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Christen Christensen i Dårbak for dom, for han i 2 år har besiddet Christen Skeels bolig uden hans tilladelse, om han ikke bør bevise sin hjemmel dertil. dom: han bør bevise sig lovlig hjemmel

** Niels Andersen i Tise med 6 ugers opsættelse stævner Peder Mortensen i Manne for dom angående gæld 5 sld iflg brev, som fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage

(6)

** Christen Jensen i Lem med 6 ugers opsættelse stævner Peder Nielsen i Hellevad for dom angående KM skat, og da han er i mandtallet indført for en gård, bør han betale gårdskat. på Peder Nielsens vegne fremlægges tingsvidne 2/10 1654. Beate Belows seddel fremlægges. udskrift af mandtallet fremlægges. dom: da han med tingsvidne og Beate Belows seddel beviser, at han boer på et boel, skønt mandtallet siger en gård, skal han kun udrede boelskat

(7)

** Peder Laursen, der tjener på Åstrup, med opsættelse 30/11 stævner Niels Pedersen i Svennum delefoged for dom angående rest KM skat 1653, som han skulle opkræve men endnu ikke har klareret. restanceliste fremlægges. fortegn. dom: han bør gøre regnskab for det, der ikke er øde eller frikendt for pebersvende, og klarere inden 15 dage

(9)

** på Jørgen Kruses vegne læses et tingsvidne 4/7 1633 angående forbud mod at lægge ulovlige veje og stier på Hjermeslevgårds mark og eng, hvor de aldrig har været, samt forbud til de Hjermeslev mænd mod at komme på hans mark og eng med deres gæs svin og andet fæmon. hvem, der efter denne dag kommer på hans jord og derved får skade enten på sig selv eller på deres kvæg, må have skaden for hjemgæld 

** Morten Kjærulf i Ravnstrup med 6 ugers opsættelse stævner Anne Valstorp i Røgelhede for dom angående den arv, der tilfaldt Peder Olufsen efter hans sl far Oluf Pedersen og forældre iflg skiftebrev, hvoraf hun har taget en del til sig, som Morten Kjærulf har købt og betalt. Peder Olufsens brev samt optegnelse på  det arvede gods fremlægges. Anne Valstorps brev fremlægges. afkaldsvidne 20/3 1645 fremlægges. Laurs Nielsens brev på Peder Olufsens gods, som han har i forvaring, fremlægges. dom: da Peder Olufsen i sit brev vedgår, at han har modtaget Laurs Nielsens bevis på noget gods, som han har stående, og lover at levere beviset tilbage, når han æsker sit gods igen, og da han lover Anne Valstorp fri for hver mands tiltale, kan der ikke udstedes æskning over hende

(12)

** Mads Nielsen i Vrensted stævner hans bror Christen Nielsen sst for dom angående gæld 4 rdl rest løn en okse 10 mk lån samt en svensk kjole, som han ikke vil betale. opsat 6 uger 

18/1 1655.

** Niels Tomsen i Hvilshøj et vidne. navng vidner, at den ager på Burholts mark, som Niels Tomsen og Jens Madsen i Hvilshøj tiltales for at skulle have bjerget og hjemført til Burholt, den ager var ikke tildelt dem at gøde pløje så og hjemføre til Burholt

** på Jacob Grubbes vegne stævnes Christen Mortensen, der tjener Peder Andersen ved Kæret i Brønderslev og Christen Christensen, der tjener Christen i Ågård for vidne, som begæredes udstedt af 2 mænd, som havde påmindet Christen Mortensen og Christen Christensen, som var hans udskrevne soldater, om at begive sig på hans stavn. derimod svarede Christen i Ladegård at Christen Christensen er udskrevet til soldat under Børglumkloster len, og Christen Mortensen fremlagde Peder Galskøts stedsmålsseddel, at han havde fæstet halv Krogen i vester Brønderslev. opsat 1 måned

(13)

** på Jacob Grubbes vegne stævnes Anders Povlsen i Hallund for dom på hans fæste, for han er modvillig sidder overhørig og vil ikke gøre husbondens arbejde, som har tilsiges og lader huset forfalde. opsat 1 måned

** på Jacob Grubbes vegne. imod hans tiltale til Christen Christensen, der tjener på Ladegård, fremlagde Christen Jensen i Ladegård Hans Rasmussen forrige ridefoged til Børglumkloster hans breve. det første til Christen Christensen, at da han er optegnet hos husbondens tjener Jens Pedersen ved kirkegården i Vrensted som soldat under godset, sender han ham en lægdsseddel at rette sig efter og møde på mønstringspladsen. det andet indeholder fortegnelse over de bønder, der skal underholde ham. fortegn. da der begæredes tingsvidne over Christen Mortensens stedsmålsseddel, da undveg han fra retten med samme seddel

** Hans Andersen i Burholt på mor Maren Hansdatters vegne. Laurs Nielsen i Hvilshøj vidnede, at Niels Povlsen i Hvilshøj og Jens Madsen sst sidste høst ikke bjergede nogle af de blokke ved lergraven på Burholts mark, som deres medtjenere, men de havde deres anpart at bjerge på den mellemste holm. Jacob Andersen vidnede det samme

(14)

** Jacob Povlsen i Holmgård et vidne. han lod fordele en dreng Tomas Olufsen, som er rømt af hans tjeneste til Jul og ikke vil tjener ham et helt år, som han har lovet

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Peder Christensen ved Kæret i vester Brønderslev og Maren Nielsdatter sst for dom, da de har avlet barn sammen uden ægteskab. opsat 6 uger 

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Niels Pedersen i Hjermeslev hans vegne 3.ting Laurs Jensen i Manne for 20 sk

** Peder Nielsen i Hebelstrup på Morten Kjærulfs vegne i Ravnstrup lod fordele en dreng Mikkel Madsen, som er rømt af tjenesten og har taget varer med sig, som ikke tilhører ham

** Peder Christoffersen i Bastholm med 6 ugers opsættelse på hr Hans Eriksen præst i Mosbjerg hans vegne stævner Christen Tøgersen i øster Sterup mølle for dom angående 10 sld med rente i 4 år iflg brev, som fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage

(15)

** på Johanne Kåses vegne 3.ting udvises Christen Nielsen i øster Linderup Johan Christensen sst og Anders Nielsen i øster Brønderslev af deres gårde og boliger, da de er fradømt fæstet, og de skal gøre dem ryddelige til fardag

(16)

** på Jørgen Rosenkrantz vegne med opsættelse 23/11 stævnes alle Børglumkloster tjenere for dom angående deres rest iflg restanceliste, som fremlægges. fortegn. dom: de bør betale inden 15 dage

(17)

** Niels Mortensen i Ravnstrup på far Morten Kjærulfs vegne gav varsel til alle i Ørum sogn, som rester med penge til rytter og rytterskat

25/1 1655.

** Morten Kjærulf i Ravnstrup lod fordele navng i Ørum sogn for det, de skal udgive til rytter og det, der er anvendt på mønstring. fortegn 

(18)

** Morten Kjærulf i Ravnstrup på husbond Iver Krabbes vegne stævner Laurs Pedersen i Allerup for dom angående en kvinde Anne Pedersdatter, som han har beligget udenfor sit ægteskab, om han ikke har forbrudt sin boeslod. tingsvidne 2/11 fremlægges. Laurs Pedersen fremlægger tingsvidne 9/11 og sværger, at han ikke er hendes barnefar og aldrig har haft legemlig fællesskab med hende. dom: da der ikke fremlægges sigtelse eller bevis for at han er hendes barnefar, kan husbonden ikke mod Laurs Pedersens benægtelse tildømmes hans boeslod

(19)

** Jens Kjærulf i Gerndrup 3.ting Laurs Sørensen Snedker i vester Brønderslev for 2 rdl og 6 skpr og skadegæld iflg hans brev

** på Johanne Kåses vegne stævnes Anders Nielsen i øster Brønderslev Christen Nielsen i øster Linderup og Johan Christensen sst for udviselse 4.ting af de gårde og boliger, de påboer, da de er fradømt fæstet på grund af ulydighed iflg dom 26/10 1654, som fremlægges. deres svar fremlægges, at de har gjort og vil gøre det arbejde til Nibstrup, som KM pantebrev tilholder dem, og som de tilforn har gjort til Kronen, så de mener ikke, der bør udstedes udviselse over dem, før KM, hvis udpantede bønder de er, eller lensmanden gives lovlig kald og varsel, og de mente sig fri for tiltale. denne dom er frafaldet

(20)

** på Johanne Kåses vegne 4.ting udvistes Christen Nielsen i øster Linderup Johan Christensen sst og Anders Nielsen i øster Brønderslev af de gårde og boliger, de påboer, da de er fradømt deres fæste. de svarede som i ovennævnte sag

(21)

** på Johanne Kåses vegne tilbydes ovennævnte 3 bønder frøgæld for den sæd, de har sået i jorden til deres boliger, som de påboer, da de er fradømt fæstet

** Laurs Jensen i Torup 3.ting navng i Tolstrup sogn for hesteskat

** Niels Pedersen i Hjermeslev lod fordele Laurs Jensen i Manne for 20 sk gæld, som han ikke vil betale

(22)

** på Jørgen Rosenkrantz vegne stævnes Niels Baggesen i Damsgård i øster Brønderslev med flere navng for dom på deres fæste, da de resterer med landgilde iflg jordebogen. fortegn. dom: de har forbrudt deres fæste

** Niels Pedersen i Svennum på husbonds vegne stævner Laurs Sørensen i Kasenskov for dom, for han har været modvillig, da han ikke 14 dage før Jul 1653 ville føre KM brevdrager fra Svennum til Lengsholm, og derfor er dømt til at være i husbondens minde. Malte Sehesteds seddel fremlægges, at Laurs Sørensen for sin forseelse skal give 20 rdl. opsat 6 uger

(23)

** på Malte Sehesteds vegne 3.ting Amdi Smed i Hellum, for han mod forbud bruger ager og eng med Peder Andersen i Hellum med husværelse og andet på hans stavn

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Jens Mortensen i Slettingen med flere navng for dom angående rest skattepenge bådsmandsskat og andet. opsat 6 uger

** Anders Povlsen i vester Brønderslev stævner Anders Laursen i Henriks gård i Vrensted med flere navng sst for dom for det, de iflg deres skadesløsbreve skylder ham

(24)

** på Johanne Kåses vegne stævnes Anders Nielsen i øster Brønderslev Christen Nielsen i øster Linderup og Johan Christensen sst for udviselse og tilbud om frøgæld for vinterrug, de kan have sået i jorden til de gårde, de påboer, og som de skal rømme og gøre ryddelige. dom 26/10 1654 og tingsvidne 18/1 1655 fremlægges. de indstævnedes svar, som i 2 andre tingsvidner i dag, fremlægges. dom: da de er fradømt fæstet, kan de ikke frikendes for udviselse tilbud og forbud

(25)

1/2 1655.

** Laurs Jensen i Torup lod fordele Peder Knudsen i Knabeshave med flere navng for deres rest hesteskat

** Christen Pedersen Snedker i Stenum på søster Else Pedersdatters vegne sst og Peder Nielsen sst på Maren Sørensdatters vegne gav tilkende, at da der havde været tvist og slagsmål mellem de 2 kvinder, da er de i deres og andre godtfolks nærværelse og underhandling blevet forligt

** Anders Abrahamsen i Mejlsted 3.ting Niels Madsens søn i Åsendrup Mads Nielsen med flere navng bønders drenge for deres rest penge til leje af en soldat

(26)

** på Malte Sehesteds vegne fordeles Laurs i Føvting og Jens Laursen i Krattet hver for 2 mk rest

** på Malte Sehesteds vegne fordeles med høringe Amdi Smed hos Peder Andersen i Hellum som KM ulydig mand, da han mod forbud har bopæl på Åstrup stavn samt bruger KM ager og eng

** Helle Jensen i Holt et vidne. navng vidner, at Niels Pedersen, sl Peder Sørensens søn, som boede i Gunders mølle, og Helle Jensens datter i Holt, Kirsten Hellesdatter, ikke er beslægtet i nogen måde, kun havde Niels Pedersens morbror Kirsten Hellesdatters mor sl Maren Jensdatter til ægte, før Helle Jensen fik hende til ægte

** Jens Kjærulf i Gerndrup med 6 høringe lod fordele Laurs Sørensen Snedker i vester Brønderslev for 2 rdl 6 skpr byg samt rentepenge og skadegæld iflg brev

** Laurs Nielsen i Brønderslev med opsættelse 21/12 på Jørgen Kruses vegne stævner Niels Hansen i vester Kornum for dom på hans fæste, da han resterer med landgilde 1653 og 1654, som han er dømt og delt for. dom: han har forbrudt sit fæste

(27)

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Dorete Andersdatter, der tjente i Vrangdrup, hendes vegne stævner Povl Andersen, der tjente i Alstrup, for dom angående hans bøder, for han har slået hende. tingsvidne 28/9 1654 fremlægges. dom: han bør stille hende tilfreds hvad angår bondesagen eller lide tiltale

(28)

8/2 1655.

** på Christen Skeels vegne stævnes Tomas Jensen i Manne Else Madsdatter sst Søren i Vestergård i Filholm Christen Tøgersen sst og Jens Laursen sst for dom, idet de, når de bliver tilsagt at hente træ i hans skove og føre til Hammelmose, også henter nogle læs træ og fører til deres egne gårde og boliger

(29)

** Christen Jensen i Ladegård på husbond Christen Skeels hans vegne berettede, at husbonden er blevet fortalt, hvorledes hans tjenere uden forlov hugger og ødelægger hans skov, når de tilsiges at hente træ til ham, hvorfor Christen Jensen advarede alle, at de skulle lade sligt blive, såfremt de ikke vil straffes

** Tomas Jensen i Lem et vidne. Morten Kjærulf i Ravnstrup på Peder Nielsen i Lørslev og hans medarvinger deres vegne (Hans Nielsen i lille Tamstrup) gav Gertrud Tomsdatter i Klokkerholms mølle afkald for arv efter sl Christen Laursen, der boede i Klokkerholms mølle

(30)

** Anders Pedersen i Mølgård på Klaus Jensen i Tolstrup præstegård og hans søskendes vegne, sl hr Jens Olufsens børn, stævner navng i Tolstrup og Stenum sogne for dom angående Skt Hansdags rente for 1654, som de skylder ham og hans søskende. fortegn

** Christen Hansen i Torsmark på husbonds vegne stævner hans tjenere Christen Povlsen i Stenum og Niels Jensen Skomager sst for spørgsmål og vidne, idet de skal have været i slagsmål og bordag med hinanden, om de vil bevise, hvorledes det er gået til og fremæskede dem, men de var ikke mødt inden tinge. navng vidner, stævnet med landstings stævning, tilbød deres vidne på det vilkår, at Christen Povlsen og Niels Jensen var tilstede inden tinge

(31)

** Jens Nielsen i Snabhede lod fordele navng i Hellum for havre og høpenge, som de rester med til rytterhesten. fortegn

** Anders Abrahamsen i øster Mejlsted lod fordele Mads Nielsens søn i Åsendrup Niels Madsen og andre navng for deres rest til leje af soldat

** Villum Christensen i Hellumlund stævner Christen Christensen i Dårbak for dom angående 9 sld iflg brev. opsat 6 uger

(32)

** Hans Andersen i Burholt et vidne. navng vidner, at han og Christen Jensen Murmester i Underåre byttede heste, således at Christen Jensen skulle have 2 føl og Hans Andersen en gul hestplag og 13 sld. Hans Andersen fik plagen og Christen Jensen fik det ene føl, og det andet føl skulle han hente, når pengene skulle betales, hvilket ikke er sket

** Hans Andersen i Burholt stævner Christen Jensen Murmester i Underåre (far Jens Jensen) for dom, da han ikke har holdt sit løfte og hentet sit føl og betalt Hans Andersen pengene. Christen Jensen begærede, at han måtte få sit føl mod at betale foderleje. opsat 8 dage

** Peder Pedersen i Nørgård herredsfoged et vidne. han stævner Laurs Pedersen i vester Gerndrup (søn Oluf Laursen) for spørgsmål, og Peder Pedersen berettede, at han havde købt 2 stude af ham for 24 dlr og betalt 2 dlr til fæstepenge og mente, at han burde levere ham studene straks og tilbød resten af pengene. hans søn svarede, at han nok skulle få studene. opsat 6 uger

(33)

** Peder Pedersen i Nørgård 3.ting Oluf Laursen i vester Gerndrup for 6 mk han, lånte i Johan Wiltmands hus i Hjørring

** Jens Sørensen i Jerslev 3.ting Laurs Jensen i Ørum for 9 mk 7 skp byg iflg dom

** Niels Nielsen i Mellerup et vidne. navng vidner, at han fæstede Jens Hansen, som har været i Tomas Nielsens tjeneste, 4 dage om ugen fra Skt Mikkelsdag 1654 og til årsdagen, og han er rømt i juletiden

** Jens Nielsen i Snabhede lod fordele Laurs Jensens sønner i Nokkebjerg Jens og Anders Laursen og andre navng. fortegn

(34)

** Jens Nielsen i Snabhede stævner navng for dom angående det, de tilkommer at udlægge til Hellum sogns rytterløn. fortegn. opsat 6 uger

** Anders Pedersen i Mølgård med opsættelse 21/12 på Jørgen Rosenkrantz vegne stævner alle navng Børglumkloster tjenere for dom på deres fæste, da de resterer med skyld og landgilde. restanceliste fremlægges. fortegn. dom: de har forbrudt deres fæste

(38)

15/2 1655.

** Jens Sørensen i Jerslev lod fordele Laurs Jensen i Ørum for 9 mk og 7 skp byg iflg dom 12/3 1646

** Peder Pedersen i Hallund 3.ting Morten Andersen i Hollensted for 3 rmk faldsmål, da han er delt 2/12 1652

** Laurs Nielsen i Brønderslev. Christoffer Laursen i Ågård på Niels Christensens vegne sst 3.ting iflg en seddel 

** på Steen Billes vegne. Karen Jensdatter, der tjener Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård, beskyldte Søren Mouridsen, som tjente sst, for hendes barnefar

** på Malte Sehesteds vegne. da der er klaget til ham over Rønnebjerg og Vrangbæk broer, at de vejfarende ikke uden fare kan komme over dem, da tilholder han mændene i herredet at udlægge til broernes bekostning af hver gård 2 mk af boel 1 mark til at opbygge dem, og herredsfogden tilnævnte af hvert sogn 2 navng mænd til at gøre mandtal. fortegn

(39)

** Laurs Nielsen i Brønderslev på husbonds vegne lod fordele navng for rest tiendekorn 1654 samt for engleje samme år. fortegn

(40)

22/2 1655.

** Peder Galskøt i Kornumgård et vidne. på Peder Munk i Gettrup hans vegne fremlægges 2 landstings opsættelser 31/1, hvori han stævner Niels Baggesen i Damsgård og Peder Galskøt i Kornumgård angående den kontrakt mellem dem. Peder Galskøt begærer genpart, som Peder Munk har lovet ham på Kær herredsting 

** Peder Sørensen i Kølskegård på husbonds tjener Morten Andersen i Hollensted hans vegne 3.ting Christen Markorsen, som holder til hos Peder Pedersen i Hallund, for han uden forlov er rømt af hans tjeneste

** på Jacob Grubbes vegne stævnes Anders Povlsen i Hallund samt menige Hallund bymænd og Sindel og Bertel i Hedegård og Christen Christensen i Kølske mølle for at afhjemle syn på den bolig i Hallund, Anders Povlsen påboer

(41)

** på Malte Sehesteds vegne stævnes alle lægdsmænd for 3.ting

** Niels Pedersen i Svennum på husbonds vegne stævner Jens Hansen i Hjelmsted for dom på hans fæste, da han resterer med en del af hans landgilde 1654. opsat 3 uger
 
** Hans Sørensen i Hallund 3.ting Christen Mikkelsen sst, for han ikke skaffede en kane til Viborg, som han havde lejet ham til

** Niels Pedersen i Svennum på Jørgen Jørgensens vegne i Hvilshøjgård 3.ting Søren Mouridsen, som tjente ham, men er rømt 4/2

** på Steen Billes vegne stævnes Søren Mouridsen, som tjente i Hvilshøjgård, og Karen Jensdatter, der tjente sst, for dom for deres bøder, da de har avlet barn sammen. opsat 6 uger
 
(42)

** Laurs Sørensen i Kasenskov et vidne. Jens Andersen i Jerslev vidnede, at Niels Pedersen i Svennum havde lejet ham til at køre den rejse, Laurs Sørensen i Kasenskov var tilsagt at gøre og nu er tiltalt og dømt for, og han betalte ham for at gøre rejsen

** Mads Nielsen i Vrensted med 6 ugers opsættelse stævner Mads Nielsens bror Christen Nielsen sst for dom angående gæld, som er rest løn en okse og en svensk kjole. dom: at betale inden 15 dage

** Peder Pedersen i Hallund lod fordele Morten Andersen i Hollensted for 3 rmk faldsmål, da han er delt 2/12 1652

** Christen Christensen i Ørum på Niels Christensens vegne i Ågård lod fordele navng Ørum sognemænd for rest brohavre 1654 samt for rest tiende 1654. fortegn

(43)

** Jens Pedersen i Vrensted 3.ting navng for kirkens tiende, samt Anders Laursen for gæld til hans hustrus far sl Markor Sørensen

** Peder Laursen, der tjener på Åstrup, stævner Christen Pedersen i Mellerup og Laurs Laursen sst for dom angående gæld iflg deres breve, som fremlægges. dom: at betale inden 15 dage

(44)

** Niels Mørk i Kalum stævner Laurs Laursen i øster Brønderslev for dom angående 6 sld gæld med rente og skadegæld. opsat 6 uger

1/3 1655.

** på Malte Sehesteds vegne tilsiges alle Åstrup og andre kronens tjenere at skaffe dygtige soldater, hver i sit lægd, inden 14 dage, såfremt de ikke vil lide tiltale og stå til rette

** Niels Hansen i vester Kornum udæskede en dreng med sin farkoste af Jens Markorsen i Oddersgård med navn Jens Laursen, som er delt for hans tjeneste 9/11, og alle forbydes at huse eller helle ham

** Niels Pedersen i Svennum på Jørgen Jørgensens vegne i Hvilshøjgård lod lydeligt fordele Søren Mouridsen, som tjente ham men er rømt

(45)

** Oluf Laursen i Gerndrup på far Laurs Pedersens vegne 3.ting en dreng Jørgen Nielsen, som er hos Søren Laursen i Brønderslev, for han tjeneste, som han har tilsagt hans far, men ikke vil holde

** Jens Pedersen ved kirkegården i Vrensted lod lydeligt fordele navng for rest kirketiende

** Peder Sørensen foged på Kølskegård på husbonds tjener Morten Andersen i Hollensted hans vegne lod fordele en dreng Christen Markorsen, hos Peder Pedersen i Hallund, for hans tjeneste, han har tilsagt ham og nu er rømt

** Morten Kjærulf i Ravnstrup gav varsel for dele Anders Christensen Bødker, hos Jacob Steffensen i Hellum, for hans tjeneste, han har lovet ham, men ikke vil holde

** Morten Kjærulf på sl hr Mogens Hansens arvingers vegne lod stævne en del af deres tjenere for dom angående rest
 
(46)

** på Jacob Grubbes vegne fordeles Christen Mikkelsen i Hallund, for han ikke skaffede en kane til Viborg, som han havde lejet ham til at gøre, men han efterkom ikke sit løfte

** Søren Laursen i Østergård i vester Brønderslev med opsættelse 21/12 på hospitalsforstanderen i Ålborg hans vegne stævner Laurs Christensen i øster Mellerup for dom angående en Halskovrejse efter fisk, han var tilsagt men sad overhørig, hvorfor hans fæste menes forbrudt. dom: han har forbrudt sit fæste

** på Iver Krabbes vegne et vidne. Laurs Pedersen i Allerup lod læse en landstings opsættelse 31/1, hvori han stævner Svend Tomsen i Allerup med hans medbrødre for et vidne 2/11 angående Anne Pedersdatter, der, skønt hun er døv og stum, skulle have givet ord fra sig overfor hans hustru, men hun har ikke beskyldt ham for sin barnefar, hvorfor han mener, vidnet bør være magtesløst. opsat 5 uger

(47)

**  på Jacob Grubbes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Anders Povlsen i Hallund for dom, for han er modvillig og sidder overhørig med hans husbonds arbejde, som han er tilsagt og lader sit hus forfalde. synsvidne 24/8 og delevidne 16/11 1654 fremlægges. Anders Povlsen fremlægger optegnelse over de løb, han har gjort med breve. kvitteringer fremlægges. dom: han har forbrudt sit fæste

(48)

** Svend Johansen i Hallund gav Peder Pedersen i Hallund Laurs Jensen sst og Ove Hansen i Lunden varsel for dele, da de med ham er lægdsmænd for at opkræve hesteskat i Hallund sogn til deres rytterhest, og han er i forlov for pengene, mens de andre rester med 8 sld af deres anpart lægd. de mener, han skal være med at opkræve dem. opsat 14 dage

(49)

** Jens Hansen i Hjelmsted og Jens Christensen i Holt 3.ting Hans Simonsen i Vrensted for 11 mk til hver, som de har bekostet på landstingsrejser, de har gjort angående den drabssag og sandemandsed, de samtlig var stævnet for, da han var sandemand med dem endnu

** på Jacob Grubbes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Christen Mortensen, der tjener Peder Andersen ved Kæret ----

** på Jacob Grubbes vegne stævnes Christen Skeel samt Christen Christensen, der tjener i Ladegård Christen Mortensen, der tjener Peder Andersen ved Kæret i vester Brønderslev Christen Jensen i Ladegård og Peder Andersen ved Kæret for æskning, da Christen Christensen og Christen Mortensen er udskrevet til soldater, da de tjente på hans stavn, men de ville ikke møde på mønstring, hvorfor han begærede æskning. dom 12/10 1654 fremlægges. tingsvidner 9/3 og 5/5 1654 fremlægges. ridefogdens optegnelse over ungkarle på godset fremlægges. opsættelse 23/12 fremlægges. på Christen Mortensens vegne fremlægges hans stedsmålsseddel på en halvgård i vester Brønderslev i Krogen, som er nedbrændt. KM forordning 1/5 1652 fremlægges. på Christen Christensens vegne fremlægges hans lægdsseddel fra Børglumkloster. dom: da Christen Mortensen har fæstet en halvgård, kan der ikke udstedes æskning over ham, men da Christen Christensen er dømt til at lide straf, kan han ikke frikendes for æskning

(53)

** på Malte Sehesteds vegne fordeles navng lægdsmænd for rest KM pengeskat. fortegn

(54)

8/3 1655.

** på Christen Skeels vegne. Peder Simonsen i Vrensted tilsagde ham sin tjeneste af den gård, han påboer med ægt arbejde og andet

** Jens Olufsen i øster Å på Ide Skeels vegne stævner Simon Sørensen i Oddersgårds mølle for dom angående rest mølleskyld 8 tdr og 4 skp byg rest mølleskyld. opsat 14 dage

** Jens Olufsen i Å stævner Morten Andersen i Hollensted for dom angående korn og penge, han skylder ham. opsat 6 uger

(55)

** Oluf Laursen i Gerndrup på far Laurs Pedersens vegne bevilgede 3.ting med Jørgen Nielsen opsat 8 dage

** på Jørgen Rosenkrantz vegne. Jacob Nielsen i Stenum budfoged til Børglumkloster vidnede, at han tilsagde Jens Jensen i Holt og Berete Nielsdatter i Serreslev, at de begge skulle skaffe en vogn og hest for at føre et læs kul fra klostret til Salling, men de sad overhørig

** på Jørgen Rosenkrantz vegne stævnes Jens Jensen i Holt og Berete Nielsdatter i Serreslev for dom på deres fæste, da de har været modvillige og siddet overhørig. opsat 6 uger

** Niels Mortensen i Ravnstrup på far Morten Kjærulfs vegne lod fordele Anders Christensen Bødker, hos Jacob Steffensen i Hellum, for hans tjeneste, som han har tilsagt Morten Kjærulf og ikke ville holde 

** på Iver Krabbes vegne. Maren Nielsdatter, som holder til hos Jens Pedersen i Allerup, sigtede Jens Christensen, der nu tjener i Røgelhede, for hendes rette barnefar 

(56)

** på Iver Krabbes vegne stævner Jens Christensen, der tjener i Røgelhede, og Maren Nielsdatter, hos Jens Pedersen i Allerup, for dom angående deres lejermålsbøder. opsat 6 uger 

** Peder Pedersen i Abildgård 3.ting for rest kornskat. fortegn

** Peder Galskøt i Kornum et vidne. han stævner Peder Munk i Gettrup samt flere navng for at påhøre vidne samt at tage syn på nogle huse i vester Brønderslev og Kornumgård. Simon Andersen i vester Brønderslev med flere navng sst vidner, at det lille hus Glimsholt er indhævdet og indkastet i vester Brønderslev gade og fælled og ikke af Kornumgårds ejendom

(57)

** Peder Galskøt et andet vidne. Simon Andersen i vester Brønderslev med flere navng sst vidnede, at for 17 år siden var de forsamlede iflg deres grandebrev for med skovl og spade at nedlægge det, der ulovligt var indhævdet og indkastet af deres fælled og gade, og da var de ved det gadehus Glimsholt, som var indtaget af deres fælled og ville nedskyde det, men da kom Peder Galskøt med et købebrev derpå og bad dem i venlighed at lade det forblive denne gang, som de også gjorde for naboskab og venligheds skyld

** Niels Baggesen i Damsgård et vidne. Simon Andersen i vester Brønderslev med andre navng sst og i øster Brønderslev vidnede, at sl Bagge Kjærulf, som boede i øster Kornumgård, ikke efterlod sig flere ægte børn end Niels Baggesen i Damsgård i øster Brønderslev eller andre arvinger

(58)

** Mads Jensen i Vestermark på Niels Bodsens vegne på Ormholt stævner Mads Povlsen i vester Brønderslev for dom angående gæld. opsat 6 uger

** Sindel Bertelsen i Hedegård 3.ting Niels Mørk i Hebelstrup og hans søn Jens Nielsen for rest KM skat

** Jens Hansen i Hjelmsted på egne og på Jens Christensens vegne i Holt lod fordele Hans Simonsen i Vrensted for 11 mk til hver, som det tilkommer ham at betale for landstingsrejser angående sandemandsed

** Jens Hansen i Hjelmsted stævner kro Laurs Laursen i øster Brønderslev og hans søn ung Laurs Laursen for dom angående 2 sld rest på vognleje af hans vogn til Skagen efter fisk. opsat 3 uger

(59)

** Markor Splidsen i Mellerup stævner Laurs Laursen i øster Brønderslev for dom angående 4 sld med rente i 3 år. opsat 3 uger

** Christen Jensen i Underåre stævner Hans Andersen i Burholt for dom angående et føl, som han har købt af ham men ikke kan få, og han tilbød den resterende betaling. opsat 8 dage

** Christen Christensen i Ovstrup 3.ting til Niels Pedersen i Jerslev og hans søstre Bodil og Anne Pedersdatter for 6 mk rest hesteskat 

** Anders Nielsen i Jerslev et vidne. Niels Nielsen i Klæstrup vidnede, at da de leverede Christen Christensen de penge til deres rytterhest, da lovede han at skaffe dem deres penge igen, dersom hesten ikke blev antaget til rytterhest

(60)

** Anders Povlsen i Brønderslev med opsættelse 25/1 stævner Anders Laursen i Vrensted og hans hustru Kirsten Andersdatter for dom angående hendes sl husbond Niels Nielsen i Bundgård i Vrensted hans gæld samt andre navng sst for dom angående gæld. gældsbreve fremlægges. dom: at betale inden 15 dage

(61)

** Anders Nielsen i Jerslev på egne og medbror lægdsmand hans vegne stævner Jerslev sogns lægdsmænd Christen Christensen i Ovstrup med flere navng for dom, da lensmanden har sat og takseret Jerslev sogn og Furreby sogn, at Jerslev sogn skal hjælpe Furreby sogn til deres rytter og rytterhest med saddel og tilbehør af 10 gårde, og de er sat til at være lægdsmænd derfor, hvorfor sognets lægdsmænd bør inden 15 dage betale dem de penge, de har opkrævet. lensmandens brev fremlægges, indeholdende de gårde i Jerslev og Vrensted sogn, der skal betale til Furrebys hest. fortegn. dom: ovennævnte lægdsmænd i Jerslev herred bør inden 15 dage betale Anders Nielsen og hans medbror lægdsmand det, de har oppebåret af de 10 gårde eller lide indvisning i deres bo
 
(63)

** på Malte Sehesteds vegne fordeles navng lægdsmænd i Jerslev herred for KM skat 1654, som er forfaldet. fortegn

(64)

** på Malte Sehesteds vegne med opsættelse 25/1 stævnes Jens Mortensen på Slettingen med flere som ting 25/1. restanceliste fremlægges. dom 13/4 1654 fremlægges. Anders Nielsen i Jerslev fremlægger stedsmålsseddel. Johanne Kåses seddel fremlægges. tingsvidne 30/3 1654 fremlægges. Jens Mortensen fremlægger stedsmålsseddel. (herredsfogden faldt bort, derfor gik dommen ikke beskrevet)

(66)

15/3 1655.

** Peder Pedersen herredsfoged. da bønderne ikke iflg 2.lovbogs 41.kap er kommet til tinge for at navngive dem, de har valgt til at være  ransnævninge, så udnævnte han navng mænd dertil. fortegn

** på Markor Kåses vegne stævnes Christen Tøgersen i øster Sterup mølle for at tage syn på øster Sterup mølles brøstfældighed samt taksere den, samt den bygning, som han har bygget, om den kan koste så meget, som er hjemlet

(67)

** Oluf Laursen i Gerndrup på far Laurs Jensens vegne lod fordele en dreng Jørgen Nielsen, som er hos Søren Laursen i Brønderslev, for han er rømt af den tjeneste, han har tilsagt ham

** Jens Nielsen rytter af Jerslev sogn, der tjener i Jerslev præstegård, stævner Christen Christensen i Ovstrup med flere navng for dom angående 10 sld af de penge, de Jerslev mænd har lovet ham for at være deres rytter, og som skulle være betalt til Påske 1654. opsat 3 uger

** Peder Galskøt i Kornumgård. syn på en bolig ved Dammen, om den ikke er indhævdet og kastet fra det gadehus Glimsholt, og om samme hus ikke er indhævdet af byens gade og fælled. Peder Munk i Gettrup med flere. navng stævnes 

(68)

** Peder Galskøt et vidne. Niels Sørensen i vester Brønderslev svor, at han har bygget og sat det hus, som står på det værsted, som kaldes Glimsholt, og det har han haft af Peder Galskøt og svaret ham deraf. andre navng vidner det samme

** Peder Pedersen i Abildgård lod fordele navng i Jerslev sogn for KM skat. fortegn

** Laurs Olufsen i Klæstrup stævner Gjord Jensen i Klæstrup for dom angående en bøsse for 4 rdl, han lånte for 4 år siden. opsat 6 uger

** Jens Sørensen i Jerslev stævner Christen Jensen i Underåre for dom, for han huser og holder sin far Jens Jensen, uanset han er lovfældet ved indvisningsdom 15/11 1646. opsat 6 uger

(69)

** Christen Christensen i Ovstrup 3.ting Bodil og Anne Pedersdatter i Jerslev for deres anpart til rytterhest

** Hans Andersen i Burholt tilbød Christen Jensen i Underåre det føl, han har købt, og Christen Jensen tilbød ham de resterende penge

** Peder Pedersen i Abildgård stod ----

** Peder Pedersen i Abildgård stævner navng i Jerslev sogn for dom angående de penge, de rester med til rytterløn. fortegn. opsat 3 uger

(70)

29/3 1655.

** Peder Pedersen i Nørgård et vidne. Peder Nielsen i Vrensted mødte og sagde til ham, at han havde forkommet hans brev på 40 sld, hvortil Peder Pedersen svor, at han hverken havde annammet noget brev af ham eller forkommet noget brev, som han sigter ham for

** Hans Rasmussen forrige ridefoged til Børglumkloster stævner alle Børglumkloster tjenere for spørgsmål om, hvorledes han har forholdt sig overfor dem, da han var ridefoged, hvortil navng tjenere svarede, at de havde intet at påklage ham. fortegn

(71)

** Hans Rasmussen, forrige ridefoged til Børglumkloster, et vidne. iflg hans opfordring fremlagde Laurs Klemendsen Peder Christensen og Jesper Pedersen i Vrensted deres stedsmålsbreve, at Hans Rasmussen har fritaget dem for landgilde, da de har fæstet ødegårde. Anders Pedersen i Mølgård svarede, at der ikke burde udstedes vidne, før Jørgen Rosenkrantz og hans ridefoged stævnes

** Hans Rasmussen et vidne. Anders Laursen i Vrensted berettede, at hans hustru havde berettet for han, at hendes forrige mand sl Niels Nielsen, som boede i Bundgård sst, ingen landgilde gav til halv Bundgård 1650, idet den stod øde, og der var intet sået til den. desuden vidnes om andre ødegårde, hvoraf der ikke gik skyld. fortegn

(72)

** Hans Rasmussen et vidne. Jens Christensen i Tømmerby vidnede, at han gav ingen skyld af hans boel 1650 og 1651, da det stod ubebygget. andre navng vidner om deres boliger, hvoraf der ikke betaltes skyld

** på Laurs Belows vegne. Maren Jensdatter i Jerslev vidnede, at Anders Pedersen i Gårdsholt kom ind i Jens Tomsens gård i Jerslev og slog efter ham med et spanskrør. Jens Tomsen vidnede, at han ikke kunne være i fred for Anders Pedersen og gav husbonden sagen

** på Jørgen Rosenkrantz vegne stævnes alle Børglumkloster tjenere i herredet som står tilbage med rest. opsat 8 dage

(73)

** på Laurs Belows vegne fremlægges et tingsvidne 30/6 1597, hvori Jens Pedersen i Kølskegård på husbond sl Morten Krabbe hans enkes vegne forbyder alle at køre eller ride over den eng, der ligger til hendes gårde i Trøgdrup

** Morten Andersen i Hollensted stævner Peder Pedersen i Hallund

** på hospitalsforstanderens vegne. da Laurs Christensen i øster Mellerup er fradømt sit fæste, forbydes han at befatte sig med boligen eller at bruge eller bjerge avlen

** på hospitalsforstanderens vegne stævnes Laurs Christensen i øster Mellerup og Laurs Jensen sst for at tage syn på deres hus

** Niels Mørk i Kalum 3.ting Peder Christoffersen, der opholder sig i Sterup, for 12 rdl lejermålsbøde, som han er tildømt

** Niels Mørk i Kalum på husbonds tjener Ejler Christensen i Ørum hans vegne stævner Anders Simonsen i Kraghedegård i Ørum for dom angående 2 stude, som han har haft på foder af Ejler Christensen og ikke vil skaffe ham igen. opsat 6 uger

(74)

** Peder Pedersen i Hallund stævner menige Hallund sognemænd for at  afhjemle syn og for vidne. navng synsmænd har været hos Peder Pedersen og beset sognets rytterhest

** Christen Christensen i Ovstrup lod fordele Bodil Pedersdatter og Anne Pedersdatter i Jerslev for 6 mk, de er takseret for som deres anpart til sognets rytterhest

** Sindel Bertelsen i Hedegård lod fordele navng for KM skat. fortegn

** på Markor Kåses vegne. syn på øster Sterup mølle

(75)

** Anders Villadsen i Serreslev stævner navng for dom for hvad enhver er takseret for at udlægge til hans løn og rester dermed. fortegn. opsat 6 uger

** på Johanne Kåses vegne stævnes Anders Nielsen i øster Brønderslev Christen Nielsen i øster Linderup og Johan Christensen sst for forbud mod at pløje eller så i deres gårdes tilliggende jord. de svarer, at der ikke bør udstedes forbud før KM lensmand stævnes. dom: forbudet udstedes

(76)

** på Christen Skeels vegne stævnes Tomas Jensen i Manne Else Madsdatter sst Christen Tøgersen og Jens Laursen i Filholm for dom, da de har været modvillige, når de tilsiges at hente træ i hans skove og føre til Hammelmose, og de drister sig til at køre nogle læs til deres egne gårde. dom: de bør stille husbonden tilfreds eller lide tiltale              

** Anders Pedersen i Mølgård med 6 uger opsættelse på Klaus Jensens vegne i Tolstrup præstegård og hans søskende sl hr Jens Olufsens børn deres vegne stævner navng i Tolstrup og Stenum sogne for dom angående Skt Hansdags rente 1654 som ting 8/2. dom: de bør betale inden 12 dage

** Jens Nielsen i Snabhede med 6 ugers opsættelse stævner i Hellum sogn for dom for hvad de tilkommer at udlægge til Hellum sogns rytter hans løn. fortegn som ting 8/2. dom: de bør inden 15 dage betale hver sin anpart

(77)

** Jens Christensen i Holt lod fordele navng mænd og drenge i Jerslev sogn, som rester med KM skat. fortegn

** Villum Christensen i Hellumlund med 6 ugers opsættelse stævner Christen Christensen i Dårbak for dom angående 9 sld gæld iflg brev, som fremlægges

(78)

Christen Christensen fremlægger præstens seddel, at han har stået åbenbarlig skrifte i Hellum kirke for at have beligget Karen Ibsdatter. dom: han bør betale inden 15 dage

(79)

5/4 1655.

** Peder Simonsen i Vrensted 3.ting Niels Simonsen sst for 5 mk lån

** på Ide Lindenovs vegne stævnes hendes navng tjenere for 3.ting for det, de er takseret for at udgive til at indkaste Vrågårds mark. opsat 6 uger

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Peder Jensen i Sterup for at tage syn på Jerslev bro

** på Malte Sehesteds vegne. syn på Jerslev bro

(80)

** på Korfits Ulfelds vegne fordeles Peder Christoffersen og Kirsten Jensdatter i Sterup for deres lejermålsbøder
 
** på Iver Krabbes vegne stævnes Jens Christensen en dreng, der tjener Laurs Nielsen i Røgelhede og et kvindfolk Maren Nielsdatter i Allerup for dom angående deres bøder, da de har avlet barn uden ægteskab. opsat 6 uger 

** Morten Kjærulf i Ravnstrup 3.ting udæskede af Jacob Steffensen i Hellum en dreng ved navn Anders Christensen Bødker med sin farkoste, som er lovfældet for sin tjeneste, og han forbød Jacob Steffensen at huse eller holde ham, med mindre han selv vil rette for ham

(81)

** Hans Rasmussen forrige ridefoged til Børglumkloster. Jacob Madsen i Underåre vidnede, at han 1650 fæstede en lille bolig i Underåre, som Søren Christensen frarømte og som stod øde, og han gav ingen landgilde

** Niels Pedersen i Svennum på Kirsten Jensdatters vegne i Stubdrup lod fordele navng i øster Brønderslev sogn for havre, de er takseret for og rester med til sognets rytterhest. fortegn

** Mads Jensen i Vestermark på Christen Sørensen i Stenum hans vegne lod fordele en dreng Christen Hansen, som uden forlov er rømt af sin tjeneste til stor forsømmelse og brist

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Mads Povlsens vegne sst. Margrete Vognsdatter i vester Brønderslev vidnede, hvor mange rejser han i 1646 havde gjort for Niels Bodsen

** Niels Mørk i Kalum med 6 ugers opsættelse stævner Laurs Laursen i øster Brønderslev for dom angående 6 sld gæld. dom: han bør betale sin gæld inden 15 dage eller lide indvisning

(82)

** på Steen Billes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Søren Mouridsen, tjener i Hvilshøjgård, og Karen Jensdatter, der tjener sst, for dom  angående deres bøder, da de har avlet barn sammen. tingsvidne 15/2 fremlægges. dom: de bør betale deres bøder inden 15 dage

** Jens Sørensen i Hallund et vidne. navng, stævnet med landstings stævning, vidnede, at Christen Christensen i Hallund gik til Jens Sørensens kålgård og kaldte Peder Tomsen ud og sagde til ham, om han var den tyv og skælm, som stjal mandens sække, hvortil han svarede, at han var i kirke, og han kunne selv være en tyv, til han beviste det. desuden kaldte han Jens Sørensen en tyv og skælm
 
(83)

19/4 1655.

** Anders Knudsen i Hjørring på Jens Pedersens vegne i Bejstrup ----

** Christen Christensen i Sterup stævner Povl Christensen i Sterup for dom angående 1 pd rest bygskyld for 1654. opsat 14 dage

** Peder Simonsen i Vrensted lod fordele navng i Vrensted sogn for havre til rytterhesten. fortegn

(84)

** Peder Simonsen i Vrensted lod fordele Niels Simonsen i Vrensted for 5 mk lån 1 skp rug tiendekorn, han skylder ham

** Jens Sørensen i Hvilshøj 3.ting en dreng Tomas Laursen, født i Hvilshøj, som ikke vil søge sin tjeneste, som han har tilsagt

** Niels Pedersen i Svennum på husbonds vegne 3.ting Else Pedersdatter på Lunden for 6 rdl lejermålsbøder.

** Jens Olufsen i Å lod fordele navng for kirkens tiende af Serreslev sogn 1653. fortegn

(85)

** på Laurs Belows vegne stævnes Anders Pedersen i Østergård i Holt for vidne angående uførm, der skal være gjort Jens Tomsen i Jerslev i hans gård. Anders Pedersen er i husbonds forfald

** på Malte Sehesteds vegne læses KM brev angående generalmønstring med sognerytterne, som sognemændene skal betale med 24 sk pr dag til rytter og hest, og som lægdsmændene på det strengeste blev tilsagt at opkræve

** Jens Christensen i øster Å med 6 ugers opsættelse på Ide Skeels vegne stævner Simon Sørensen i Oddersgårds mølle for dom angående 8 tdr og 3 skpr byg rest mølleskyld 1654. dom: at betale inden 15 dage
 
(86)

** Niels Andersen, der tjener på Ormholt, på husbond Niels Bodsens vegne sst med 6 ugers opsættelse stævner Mads Povlsen i vester Brønderslev for dom angående nogle penge som ting 8/3, og hans brev fremlægges. Mads Povlsen fremlægger Niels Bodsens brev samt hans kvittering. tingsvidne 5/4 fremlægges, samt hans skriftlige svar med modregning. dom: han bør fyldestgøre sin håndskrift

(87)

** Morten Kjærulf i Ravnstrup med 6 ugers opsættelse på sl hr Mogens Hansens hustru Inger N i Assens og hendes medarvinger deres vegne stævner Christen Jensen i Allerup med flere navng i Allerup og Vrensted for dom angående deres rest landgilde og andet for 1654. fortegn. Hans Rasmussens skrivelser fremlægges. de indstævnede tilbyder godvilligt at betale deres rest med penge. dom: de bør betale inden 15 dage

(88)

26/4 1655.

** Jens Sørensen i Hvilshøj lod fordele en dreng Tomas Laursen, født i Hvilshøj, som ikke har søgt sin tjeneste, som han har lovet, til stor skade og forsømmelse

(89)

** på Malte Sehesteds vegne læses en skriftlig angivelse, hvori rytterlægdsmændene tilsiges efter højere officerers ordre at mundere sogneryttere med heste saddel pistoler og tilbehør og lade dem møde i Sundby 3/5 hos kvartermesteren og 8/5 til generalmønstring. desuden skal de ligne sognemændene i hvert lægd til rytterens rejse 11/2 mk om dagen, som de straks skal skaffe ham

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Povl Pedersen i Hjermeslevgårds mølle for vidne og spørgsmål, om han ville beholde møllen og rette deraf længere end til Skt Voldborgsdag, hvilket han ville, hvis han kunne få den til et stedsmål, han kan betale. husbondens skrivelse fremlægges, at han skal give 30 rdl til stedsmål. desuden blev han spurgt, om han vil være i husbondens minde for sin forseelse med slagsmål, han har haft med Peder Skøt i Kornum og Anders Pedersen sst, hvilket han ville

** på Markor Kåses vegne stævnes Christen Tøgersen i øster Sterup mølle for forbud mod at befatte sig med møllen efter Skt Volborgdag imod den forpligtelse, han har indgået men ikke efterkommet, med mindre han kan have den i husbondens minde. Christen Tøgersen berettede, at han havde efterkommet sin forpligt, som kan bevises med kaptajn Sternhorns synsvidne. opsat 6 uger

(90)

** på Laurs Belows vegne. Anders Nielsen i Vestergård i Jerslev vidnede, at Anders Pedersen i Østergårds holt gik ind i Jens Tomsens gård i Jerslev, og de talte sammen, men de kom ikke til forlig mellem Jens Tomsen og Niels Pedersen i Jerslev, hvorefter Anders Pedersen sagde, jeg skal lære dig at slå godtfolk med kniv og slog efter Jens Tomsen 2 gange med et spanskrør, og Anders Nielsen forhindrede, at han ramte, og han hørte, at Anders Pedersen truede Jens Tomsen. Jens Tomsen gav husbonden sagen

** på Laurs Belows vegne. syn på hus og døre i det hus i Jerslev, som sl Peder Pedersen iboede

(91)

** Ejler Christensen i Ørum et vidne. navng vidner, at Anders Simonsen i Kraghedegård annammede 2 stude af Ejler Christensen i Ørum på foder og modtog foderlejen, og han lovede at levere studene tilbage, når det blev æsket

** Peder Pedersen i Abildgård med 6 ugers opsættelse ----

** Mogens Laursen på Rosbak Serreslev sogns rytter lod fordele for sin rytterløn, som hver af dem er takseret for af lægdsmændene. fortegn

** Peder Pedersen i Abildgård med 6 ugers opsættelse stævner navng i Jerslev sogn for dom angående penge, hver især er takseret for til rytterløn. fortegn. dom: at betale inden 15 dage

(92)

** Anders Nielsen i Jerslev på lægdsmændene af Furreby sogn deres vegne stævner Keld Laursen og Terkild Sørensen i Åsendrup, lægdsmænd over 7 gårde i Vrensted sogn, som er lagt til hjælp for Furreby at holde rytterhest, for dom angående denne hjælp, som er 2 rdl af hver gård. lensmandens brev fremlægges. lensmandens ridefoged hans brev fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage

(94)

** på Markor Kåses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Christen Tøgersen i øster Sterup mølle for dom, da han resterer med skyld og landgilde. restance fremlægges. kaptajn Johan Sternhorns købebrev fremlægges. Christen Tøgersens forpligt fremlægges. synsvidne 29/3 fremlægges. Christen Tøgersens svar fremlægges. dom: da han er fradømt fæstet, bør han gøre møllen ryddelig, med mindre han kan have den i husbondens minde

(95)

3/5 1655.

** på Malte Sehesteds vegne fordeles Else Pedersdatter på Lunden i Sterups krat for 6 rdl lejermålsbøder, da hun har avlet barn uden ægteskab

** Laurs i Torup 3.ting navng for 3 mk faldsmål, da de er delt 1/2

(96)

** på Jørgen Rosenkrantz vegne. Christen Ibsen i øster Brønderslev, Børglumklosters budfoged, vidnede, at han tilsagde Niels Baggesen i Damsgård i øster Brønderslev at pløje til klostret, og Niels Baggesen berettede, at han mødte efter tilsigelsen og pløjede og såede det stykke, han var tildelt

** på Jørgen Rosenkrantz vegne ----

** på Jørgen Rosenkrantz vegne. navng vidner, at Hans Møller i Sterup har i 3 år avlet til det boel i Sterup, han iboer

** Anders Pedersen i Mølgård et vidne. Christen Nielsen og Laurs Jensen i Stenum gav tilkende, at de ikke ved andet end ærligt om hinanden og er forligt om deres uenighed

** Jens Sørensen i Hallund på husbonds vegne gav Anders Povlsen i Hallund varsel for dele iflg en seddel

** på Jørgen Kruses vegne. Maren Pedersdatter i vester Brønderslev beskyldte Jørgen Laursen, rytter af vester Brønderslev sogn, for hendes barnefar

** begge stævnedes for dom angående deres bøder 12 rdl og 6 rdl. opsat 6 uger

(97)

** Anders Pedersen i Mølgård på Anne Pedersdatters vegne i Stenbjerggård 3.ting Niels Smed i Tise for 1 rdl koleje

** ung Jens Olufsen i vester Brønderslev ----

** Jens Olufsen i vester Brønderslev. ung Jens Olufsen i vester Brønderslev på sine egne vegne og Laurs Nielsen på Laurs Olufsen, født i Brønderslev, hans vegne gav afkald for arv efter deres sl forældre Oluf Laursen og Anne Sørensdatter, som boede og døde i vester Brønderslev

** ung Jens Olufsen i Brønderslev et vidne. Jens Olufsen i vester Brønderslev lovede sin bror ung Jens Olufsen 2 stykker jord i hans gårds jord 2 dyner og 1 kiste  

(98)

** Anders Tomsen i Lundergårds mølle spurgte et kvindfolk, som er pågrebet for tyveri og ført inden tinge, ved navn Karen Nielsdatter, som siger at være født i Års herred Hornum sogn Krogstrup by, før hun blev dømt, om han havde fået nogle af hendes tyvekoster, hvortil hun svor, at han intet havde fået af hende, men hvad hendes bekendelse om ham angår, ved hun intet andet, end hvad Anders Laursen og hans hustru har sagt før hende

** Søren Laursen i Østergård i vester Brønderslev stævner ----

** Søren Laursen i Østergård et vidne. vurdering af noget klæde ulden og lærred, som et kvindfolk Karen Nielsdatter har båret til tinget, og som hun har stjålet fra ham, (opregn) og som blev vurderet for 14 sld

** Søren Laursen i Østergård i Brønderslev stævner hos sig selv et kvindfolk Karen Nielsdatter, født i Krogstrup by, for dom angående tyveri hos ham, og hun fremkom for retten med tyvekosterne, (opregn) som hun bekendte at have stjålet fra ham. desuden havde hun 26/4 bekendt for dannemænd, at hun med Anders Laursen i Jetsmark sogn i Liis og hans fosterdatter Anne Laursdatter havde stjålet messehagel og messesærk i Serreslev kirke, som Anders Laursens hustru Karen Povlsdatter sønderskar og lavede halsklæder af. desuden stjal de andet kirkeinventar, som de solgte til navng. fortegn. desuden bekendte hun, at de også havde stjålet inventar i Saltum og Torslev kirke (opregn), som de solgte til navng. desuden havde de stjålet får med mere fra andre navng . dom: hun har forbrudt sit liv

(100)

** Christen Hansen i Torsmark et vidne. Karen Nielsdatter bekendte, at Anders Laursen i Jetsmark i Liis og hans fosterdatter Anne Laursdatter var i Tolstrup kirke og tog alterklæde og lys, og da hun så det, var det i stykker

(101)

10/5 1655.

** på Malte Sehesteds vegne tilsiges på det strengeste Niels Jensen i Hellum Jens Hansen i Hjelmsted og deres medfølgere i samme soldaterlægd uden ophold at skaffe soldat og lade ham møde på Ålborg slot 16/5, hvor han får videre ordre om, hvor han skal hen

** Jens Christensen i Ørum på Ejler Christensens vegne sst. Simon Pedersen på Kraghede på søn Anders Simonsens vegne lovede at betale ham 5 sld for en stud, han havde på foder, og som døde, samt levere den anden stud, han havde på foder, tilbage

** Jens Sørensen i Hallund gav Anders Povlsen i Hallund varsel for dele 4.ting for nogle breve, som Jens Sørensen havde hos skriveren, som leverede dem til Anders Povlsen, som i dag fremlagde dem for retten og ville ikke lide dele. opsat 14 dage

** Laurs Jensen i Torup lod fordele navng Tolstrup sognemænd for 3 mk faldsmål, da de er delt 1/2. fortegn 

(102)

** Anders Pedersen i Mølgård på Anne Pedersdatters vegne i Stenbjerggård lod fordele Niels Laursen Smed i Tise for 1 rdl koleje

** Hans Simonsen i Vrensted et vidne. navng vidner, at 1654 kom Jens Pedersen i Bejstrup til Hans Simonsens hus og begærede kvittering for KM anpart korntiende af sognet, som de havde ydet fastelavn 1654, og han fik kvitteringen 

** Hans Simonsen i Vrensted et vidne. Laurs Nielsen i Røgelhede med flere navng vidner, at alle, der havde KM anpart korntiende i fæste, blev forrige år tilsagt, efter Morten Jensen skriver på Åstrup hans befaling, at yde tienden i Ålborg. Laurs Tomsen i Vrensted med flere navng vidnede, at de var med at levere tienden af Vrensted sogn til Tomas Laursen i Ålborg og Jens Eriksen ved Vesterå. de indstævnede nævnes (fortegn)

(103)

** på Iver Krabbe og Steen Bille deres vegne. syn på hvad, der er hugget i Allerup skov gennem 11/2 år

** på Iver Krabbe og Steen Bille deres vegne. navng skovfogder over Allerup skov vidnede om hvem, der havde hugget i skoven og hvor meget fra 19/9 1643 til 2/5 1655. fortegn

(104)

** på Iver Krabbe og Steen Bille deres vegne. samme skovfogder vidnede om hvem, der i samme tidsrum havde hugget rølder i Allerup skov og hvor mange. fortegn

** på Steen Billes vegne. syn på hvad, der er hugget i Holmgårds endels skov gennem 2 år

(105)

** Morten Kjærulf i Ravnstrup lod fordele navng Ørum sognemænd for rest til deres sogns rytterhest for 2 år. fortegn

** Laurs Christensen i Jerslev et vidne. syn på hus og bygning på den gård i Jerslev, sl Peder Pedersen fradøde

** på Laurs Belows vegne tillyses Anders Pedersen i Østergårds holt et fuldt gårdfred, for han i Jens Tomsens gård i Vestergård i Jerslev har uførmet ham og slået 2 gange efter ham med et spanskrør

** Jens Sørensen i Hallund lod fordele navng i Hallund sogn, enhver for sin takserede anpart til skolehusets bekostning. fortegn

(106)

** Jens Sørensen i Hallund 3.ting Hallund bymænd, der rester med deres penge til skolens bygning og til navng for rytterskat

** Anders Villadsen i Serreslev med 6 ugers opsættelse stævner navng for dom angående det, de er takseret for til løn og mønstringshold som ting  29/3. Tomas Nielsen i Mellerup fremlægger sit svar. Anders Villadsen fremlægger takseringen. fortegn. dom: de bør betale inden 15 dage eller have indvisning

(107)

17/5 1655.

** Laurs Pedersen i Knudseje på Dorete Urnes vegne stævner Lisbet Laursdatter i Lyngdrup og alle hr Jens Nielsens børn for dom

** Jens Sørensen i Hallund lod fordele navng i Hallund for de penge, de er lagt for til Hallund skoles bekostning, samt for rytterløn. fortegn

** Tomas Nielsen i Mellerup 3.ting en dreng Jens Hansen, født i Sterups krat, for han sidste Jul er rømt af hans tjeneste

** Anders Christensen i Stenum lod fordele navng i Stenum sogn for deres sognerytters løn og mønstringshold. fortegn

(108)

** Peder Pedersen i Hallund gav varsel til dem, der rester med hø og havre til deres sogns rytterhest

** Terkild Sørensen i Åsendrup stævner Mads Nielsen i Vrensted med 6 andre navng for dom, da de af deres gårde og boel af lensmanden er lagt for at hjælpe Furreby mænd til deres rytterhest, hver gård 2 rdl foruden lejemål og hestefoder, som de er dømt til at betale. lensmandens og skriverens breve fremlægges. dom 26/4 fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage

(109)

25/5 1655.

** på Jørgen Kruses vegne forbydes Povl Pedersen i Hjermeslevgårds mølle at holde kro med ølsalg druk og sværmeri under sit fæstes fortabelse og straf iflg forordningen

** Peder Jensen i Nørgård 3.ting så mange i Tolstrup og Tise sogn, som rester med brohavre til Jerslev bro

** på Jørgen Kruses vegne. syn på den brøstfældighed, som findes på Oluf Eriksens hus ved Kæret i Brønderslev og vurdere den på penge

(110)

** på Jørgen Kruses vegne. Christen Jensen i vester Brønderslev, budfoged til Hjermeslevgård, vidnede, at han tilsagde Oluf Eriksen i vester Brønderslev Hans Skrædder ung Laurs Nielsen Jens Laursen Simon Jensen sst i Krogen, at de skulle møde med hest og vogn i Sneverholt skov og der tage ved og føre til Hjermeslevgårds teglovn, men de mødte ikke. de stævnes til dette vidne og dom på deres fæste. opsat 14 dage

** på Jørgen Rosenkrantz vegne stævnes Peder Jensen Jens Steens søn i sdr Vrå for syn sigtelse vidne og klage. Jens Steen fremlægger Niels Jensen i sdr Vrå hans seddel, at han har fæstet Peder Jensen Steen fra Påske og mener, at han bør stævnes på sin bopæl

** Peder Sørensen, foged på Kølskegård, på husbonds tjener Jens Andersen i Vandkrog hans vegne. syn på hans pige Else Rasmusdatter hendes sår

** Jens Andersen i Vandkrog sigtede Olufs hustru Karen Sørensdatter i Vandkrog, for han har slået hans pige Else Rasmusdatter, og gav last kære og klage over hende, for hun så ynkeligt har slået hende, som han mener uden årsag 

(111)

** på Jørgen Rosenkrantz vegne. syn på Laurs Nielsen Ster i Underåre og hans hustru Kirsten, hvorledes de er slået. først så de, at der var hugget 9 hug i begge halvdele af hans ildersdør, og et lille vindue til hans seng var slået ind. dernæst så de, at begges ansigter var forslåede blodige og ophovnede, og næsten alt deres hår var revet af
 
** på Jørgen Rosenkrantz vegne. Laurs Nielsen Ster i Underåre og hans hustru Kirsten beskyldte Simon Nielsen i sdr vrå Mogens Sørensen sst og Anders Jensen Skolemester sst for med flere om natten mellem 6 og 7 maj at have sammenrottet sig og overfaldet dem

** Mogens Sørensen i sdr Vrå og Anders Jensen Skolemester sst benægtede ved ed, at de ikke omtalte nat havde været ved Laurs Sters hus eller gård

** Simon Nielsen i sdr Vrå benægtede ved ed at have været hos Laurs Nielsen Sters hus eller gård omtalte nat, men han red på alfarvejen omkring hans gård, og Laurs Ster, kun iført skjorte, kom løbende efter ham med en fork

(112)

** på Laurs Belows vegne stævnes Anders Pedersen i Østergårds holt for at tage fylding på 12 navng herredsnævninge for at gøre deres tov over ham for gårdfred, som han skal have gjort hans tjener Jens Tomsen i Vestergård i Jerslev. tingsvidner 29/3 og 26/4 fremlægges. Anders Pedersen i Gersholt hans svar fremlægges. nævningene gjorde deres ed, og da det ikke bevises, at han har gjort nogen skade, svor de ham kvit for gårdfred

(113)

** på Iver Krabbes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Jens Christensen, som tjener Laurs Nielsen i Røgelhede, og et kvindfolk Maren Nielsdatter i Allerup by for dom angående deres bøder som ting 5/4. tingsvidne 8/3 fremlægges. dom de bør inden 15 dage betale 12 hhv 6 rdl

31/5 1655.

** Morten Jensen, skriver på Åstrup, et vidne. navng vidner, at Anders Pedersen i Mølgård sagde til Morten Jensen, at der var dem, der turde vove at sige, at han havde selv annammet udlæg for det samme korn

** på Jørgen Rosenkrantz vegne stævnes Niels Baggesen i øster Brønderslev for vidne og dom 

(114)

** på Jørgen Rosenkrantz vegne. Christen Ibsen i øster Brønderslev, Børglumkloster budfoged, vidnede, at han tilsagde Jens Andersen på Hollensted hede at møde i Ålborg og der røre Børglumklosters korn. Jens Andersen svarede, at han mødte i Ålborg og bestilte en karl til at gøre arbejdet for sig

** Jens Mikkelsen i Vrågård et vidne. Peder Nielsen i Vrensted lod læse Mogens Jensen, skriver på Åstrup, hans sendeskrivelse angående domme, som han har forhvervet næst forgangen år, og da han endelig straks ville have disse domme, turde Jens Mikkelsen ikke forholde ham dommene, skønt de var uforseglede, da herredsfogden ikke på grund af sin svaghed og sygdom ikke har søgt tinget i dag eller tidligere

** på Jørgen Rosenkrantz vegne. Christen Ibsen i øster Brønderslev klostrets budfoged vidnede, at han tilsagde Niels Baggesen i øster Brønderslev, at han skulle komme til klostret og tage sin andel at pløje til havre af det boel, han har i fæste, hvilket han ikke efterkom. Niels Baggesen svarede, at der aldrig har gået pløjning af dette boel, som stod øde og ubebygget, da han fæstede det, og som det endnu står

** på Jørgen Rosenkrantz vegne stævnes Niels Baggesen i Damsgård i øster Brønderslev for dom på hans fæste, da han har været modvillig og ikke ville gøre husbondens arbejde, når han blev tilsagt. opsat 1 måned

(115)

** Jens Hansen i Hjelmsted stævner Laurs Klemendsen i Vrensted for dom angående 4 enkende rdl gæld til sl Jens Jensen i Vrensted, hvilken gæld arvedes af hans bror Laurs Jensen sst, som overdrog den til Jens Hansen. opsat 6 uger 

** på Laurs Belows vegne. Dorete Jensdatter, født i Jerslev og nu i Hellum, beskyldte en soldat Laurs Laursen for hendes barnefar. Dorete Jensdatter stævnes for at udlægge barnefar og Anders Svendsen i Hallund stævnes for vidne

** Anders Pedersen i Mølgård stævner Maren Hansdatter i Burholt og Peder Nielsen i Hebelstrup angående de lukker, hun er tildømt at lukke, og om han har noget at svare dertil

** Peder Sørensen ----

** Jens Andersen i Vandkrog og Oluf Nielsen sst et vidne. de blev venligt forligt om deres tvist med slagsmål, så hverken de eller deres hustruer skal overfalde hinanden, eller derfor bøde en færdig okse eller 10 rdl til husbonden

** på Jørgen Rosenkrantz vegne. syn på den bolig i øster Brønderslev, Niels Baggesen har i fæste. den er øde, og der er intet hus bygget derpå

(116)

** Morten Kjærulf i Ravnstrup lod fordele navng i Ørum sogn for det, de er takseret for til deres sognerytters mønstringshold og lejemål. fortegn

** Simon Andersen i Brønderslev lod navng i vester Brønderslev fordele for rest havre til sognets rytterhest. fortegn

** på Iver Krabbes vegne. syn på hus og bygning på Klokkerholms mølle

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Niels Jensen i Hellum med flere navng for dom, for der mangler soldater fra deres lægd, som ikke er mødt på de forordnede steder. da de ikke har efterkommet KM brev, bør de for deres store forsømmelse være i KM nåde og unåde og begærede dom. opsat 1 måned

(117)

** Jens Tomsen i Sterup kirkeværge til Jerslev kirke med 6 ugers opsættelse stævner Povl Christensen i Sterup for dom angående 1 pd byg skyldkorn, han rester med til kirken for 1654. dom: han bør betale inden 15 dage

** Jens Pedersen i Bejstrup i Han herred med 6 ugers opsættelse stævner Peder Simonsen i Vrensted Hans Simonsen sst og Keld Laursen i Åsendrup for dom, da han for nogen tid siden fik Vrensted sogns tiende KM anpart i fæste og indgik kontrakt med indstævnede på menige sognemænds vegne, at de årligt skulle måle og yde tienden og skaffe ham kvittering, og hvis han fik skade på grund af deres forsømmelse, skulle de holde ham skadesløs. de indstævnede har fået tingsvidne 10/11 1654 af Børglum birketing, at de har leveret Jens Pedersens tiendekorn i Ålborg og anden påskedag givet ham kvitteringen, hvilket ikke er sket i betimelig tid, idet Jens Pedersen med kvittering 26/1 1654 beviser, at han har måttet betale tienden med rede penge, som han mener, at de Vrensted mænd bør betale ham. deres kontrakt fremlægges. Morten Jensen foged på Åstrup hans seddel og kvittering fremlægges. landstingsdom 28/3 fremlægges. regnskab på omkostningerne ved trætten fremlægges. Hans Simonsen fremlægger tingsvidner 10/3 1655. deres skriftlige svar fremlægges. dom: da de har leveret tienden i Ålborg for det år, de tiltales for, og Jens Pedersen har annammet kvittering og lovet dem kravsløse, frifindes de Vrensted mænd for yderligere betaling

(121)

7/6 1655.

** på Malte Sehested og Laurs Below deres vegne stævnes Jørgen Rosenkrantz samt hans tjenere Oluf Hansen og Christen Olufsen i Sneverholt samt Laurs Laursen i Lundergård for forbud mod at komme i Hellum fællesskov med øksehug for at hugge træ i skoven. da alle lodsejere ikke er stævnet, blev forbudet opsat 1 måned

(122)

** på Laurs Belows vegne. Maren Jensdatter i Hollensted beskyldte Christen Markorsen, der tjener Peder Pedersen i Hallund, for hendes barnefar

** Peder Pedersen i Hallund et vidne. vurdering af Hallund sogns rytterhest, som blev kasseret på Ålborg slot

** Niels Pedersen i Svennum gav Peder Sørensen i Pajhede varsel for dele for 3 mk faldsmål, da han er delt 29/3 for KM skat 1 rdl

** den sag angående Oluf Eriksen i vester Brønderslev og hans medfølgere er opsat 4 uger

** på Jørgen Rosenkrantz vegne. Christen Ibsen i øster Brønderslev, Børglumkloster budfoged, vidnede, at han talte med Jens Andersen på Hollensted hede og tilsagde ham ----

(123)

** på Jørgen Rosenkrantz vegne. Christen Ibsen, klostrets budfoged, vidnede, at han tilsagde Jens Andersen på Hollensted hede at møde på klostret for at pløje sin tildelte andel, men han sad overhørig og ville ikke pløje eller age mog, hvortil Jens Andersen svarede, at han ikke i 10 år havde været tilsagt til at pløje, og der havde ikke gået pløjning eller mogagen af hans bolig, heller ikke i hans formænds tid

** på Jørgen Rosenkrantz vegne stævnes Jens Andersen på Hollensted hede for dom på hans fæste, da han er ulydig og ikke vil udføre husbondens arbejde med pløjning og mogagen, når han bliver befalet. opsat 1 måned

** på Jørgen Rosenkrantz vegne. Ove Andersen, ladegårdsfoged på Børglumkloster, vidnede, at Niels Baggesen i Damsgård i øster Brønderslev ikke har pløjet den havrejord ved klostret, han var tilsagt af det boel, han har i fæste, men jorden ligger endnu upløjet og usået, og han sad overhørig

** på Johanne Kåses vegne stævnes Christen Nielsen og Johan Christensen i øster Linderup samt Anders Nielsen i øster Brønderslev for tilbud 1.ting af det korn, de mod forbud har sået i deres jord

(124)

** Niels Mørk i Kalum på sl Peder Povlsen, som boede ved Bækken i Tolne sogn hans børn deres vegne stævner Povl Christensen i Kner for dom, da den sl mands børn Christen Pedersen i Løkken Povl Pedersen i Vasen i Åsted sogn Christen Pedersen, der tjener i Mikkelstrup, og Laurs Nielsen i sdr Vrå hans hustru Helle Pedersdatter deres farbror sl Tomas Povlsen, som boede i Estrup, var til husværelse hos Povl Christensens far sl Christen Povlsen, som boede og døde i Romholt og ikke efterlod sig livsarvinger, og førnævnte børns far var tilforn død, så sl Christen Povlsen fandtes da at være sin sl bror Peder Povlsens børns rette værge, og Tomas Povlsens formue var i hans bo, som de var arveligt tilfaldet, og de har intet fået deraf. da Povl Christensen tog hele sin fars formue, bør han fremvise skiftebrev efter sl Tomas Povlsen. opsat 6 uger  

14/6 1655.

** på Markor Kåses vegne stævnes Christen Tøgersen i øster Sterup mølle for forbud mod at befatte sig med møllen, da han er fradømt fæstet, med mindre han kan have den i husbondens minde

** på Markor Kåses vegne stævnes Karen Pedersdatter i Høholt for dom angående hendes bøder, da hun har avlet barn uden ægteskab. opsat 6 uger

(125)

** Christen Hansen i Torsmark stævner Niels Christensen på Rosbak for dom angående 5 sld gæld iflg brev 3/1 1645. opsat 6 uger

** på Johanne Kåses vegne stævnes Christen Nielsen Johan Christensen i øster Linderup Anders Nielsen i øster Brønderslev for tilbud om frøgæld 2.ting

** Ludvig Jensen i Filholm, efter hans søn sl Jens Ludvigsen, som boede i Filholm, hans dødelige afgang, æskede han af hans hustru Maren Jensdatter og hans børn Peder og Jacob Jensen og Inger Jensdatter den afdødes gæld iflg kontrakt og skiftebrev (opregn) Peder Christensen i Stendist tilbød på kvindens vegne, at når hun kvitteres for det, der er betalt, vil hun rette for resten. 

** på Jørgen Kruses vegne fordeles navng Hjermeslevgård tjenere for deres rest. fortegn 

(126)

** Christen Pedersen i Stenum æskede af sl Jens Olufsens hustru Maren Jensdatter og hans børn hvad den afdøde iflg skiftebrev og tingsvidne skyldte ham (opregn) 

** Peder Simonsen i Vrensted et vidne. vurdering af Vrensted sogns rytterhest og sadel

** Niels Bodelsen i Linderup forbød alle og enhver mod hans tilladelse at bruge hans øg til køren riden eller agen, og hvem der ikke agter derpå og derved får skade af ham eller hans folk vil have skaden for hjemgæld

** Christen Nielsen i øster Linderup et vidne. syn på hans hyrdedreng Peder Troelsen hans sår, og han sigter Jens Nielsen, som tjener Niels Bodelsen i Linderup, for han gjorde ham skaden

** Niels Pedersen i Svennum lod fordele Peder Sørensen i Jerslev, født i Snabhede, for 3 mk faldsmål, da han er delt 29/3 for 1 rdl KM skat

(127)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Povl Pedersen i Hjermeslevgård mølle for dom angående 20 rdl rest stedsmål og 10 rdl sagefald for slagsmål. dom: at betale inden 15 dage

21/6 1655.

** Helle Olufsen i Vrensted lod fordele en pige Anne Jensdatter, født i Trudslev, som er rømt af hans tjeneste uden hans minde

** Christen Pedersen i Stenum et vidne. han stævner Peder Simonsen Hans Simonsen i Vrensted med menige Vrensted bymænd og enker samt mændene i Sundsted og Holmen for at tage syn på nogle splittørv, som er sønderskåret mellem Vrensted og Stenum i heden

(128)

** på Jørgen Rosenkrantz vegne påmindes på et strengeste alle Børglumkloster tjenere, som giver smørlandgilde, at de uden forsømmelse lader den yde på klostret, såfremt de ikke derefter vil give 1 rdl for hvert pd smør

** på Malte Sehesteds vegne samme påmindelse til Åstrup tjenere

** på Johanne Kåses vegne. Johan Christensen i øster Linderup fremlagde en landstings opsættelse, han og Christen Nielsen han forhvervet 25/4 over den dom på deres fæste, at sagen med parternes bevilling er opsat til det andet landsting efter førstkommende fredag, og indtil da forbliver Johan Christensen Christen Nielsen og Anders Nielsen ved deres gårde

** på Johanne Kåses vegne stævnes Christen Nielsen Johan Christensen i øster Linderup og Anders Nielsen i øster Brønderslev for tilbud 3.ting om frøgæld for det korn, de har sået i deres gårdes jord, da de er fradømt deres fæste, hvortil de svarede, at der ikke burde udstedes tilbud mod landstings opsættelsen. opsat 14 dage

(129)

** Niels Pedersen i Svennum på husbonds vegne 3.ting Rasmus Ibsen i Ørum for KM skat, hans dreng Simon Christensen rester med for 2 år

** Christen Hansen i Torsmark et vidne. Niels Pedersen i Svennum på ridefogden på Åstrup hans befaling afstod fra den opsættelse, han forhvervede 7/6 angående Hellum skat

** på Jørgen Kruses vegne. syn på det, der for nylig er indkastet i Hjermeslev kær i græsningen til fædriften

** på Markor Kåses vegne. syn på hus og bygning på den gård i Sterup, Jens Andersen iboer og taksere brøstfældigheden

** på Malte Sehesteds vegne. navng vidnede, at de var med Niels Pedersen i Svennum hos Oluf Nielsen i Sterup for at registrere hans formue (opregn) og de berettede, at der ikke fandtes smederedskaber, og det smedested, han tidligere havde brugt, havde han lejet at Niels Jensen i Hellum

(130)

** på Malte Sehesteds vegne med opsættelse 7/6 stævnes Niels Pedersen i Svennum for dom angående rest på KM penge og kornskat samt landgilde til Åstrup, som han skulle indfordre og klarere, da han er bevilget fri for skyld landgilde og ægt for sin bestilling. restanceliste fremlægges. fortegn. Niels Pedersen begærede opsættelse. dom: han bør betale inden 15 dage

(131)

28/6 1655.

** Anders Villadsen i Serreslev stævner Tomas Nielsen i øster Mellerup for tilbud

** på Markor Kåses vegne stævnes Jens Andersen i Sterup for dom angående rest landgilde. dom: at betale inden 15 dage

(132)

** Tor Vigelsen et vidne. Peder Nielsen i Snukken lovede at betale ham 10 slmk fogedpenge af hans lejermålsbøder

** Mads Madsen i Hjermeslev 3.ting til 2 drenge Jep Jensen, født i vester Mejlsted, og Erik Andersen, født i Tise, hver for 5 mk for 20 kander øl, de rester med og ikke vil betale
 
** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Niels Hellesen i Vrensted, Helle Olufsens søn, for dom angående hans bøder for blåslag, han skal have gjort Anne Jensdatter, født i Trudslev, i alt 15 rdl og 15 rdl til langvarigt sengeleje. opsat 6 uger

** på Iver Krabbes vegne 3.ting en dreng Jens Christensen, der tjener Laurs Nielsen i Røgelhede, for 12 rdl lejermålsbøder 

** Niels Christensen i Ågård lod fordele Rasmus Ibsen i Ørum for hans fostersøn Simon Christensens pengeskat 1654 1 rdl og 1653 1 ort

(133)

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Oluf Nielsen Smed i Sterup for dom, da han er gift, men dog har levet et letfærdigt levned og avlet barn med en anden, om han ikke bør betale 12 rdl. opsat 6 uger

** på Ide Skeels vegne. Laurs Jensen Skrædder i øster Brønderslev vidnede, at efter Jul var han tilstede, da Mikkel Christensen i Svennum betalte Jens Olufsen i øster Å sine skyldpenge, og da befalede Jens Olufsen ham, at han skulle udføre sin tildelte mogagen på Asdal. Mikkel Christensen svor, at han ikke var tilsagt at fuldføre sin mogagen, før folden var lagt, som tidligere. Peder Smed i Svennum svor, at han havde anmodet Jens Olufsen om at lade ham vide, når han skulle age mog, men det skete ikke, men han mødte dog på Asdal i rette tid

** Jens Olufsen i Å på Ide Skeels vegne stævner Mikkel Christensen  og Peder Smed i Svennum for dom på deres fæste, da de efterstår med mogagen til Asdal, som de er tilsagt. opsat 6 uger

** på Jørgen Kruses vegne forbydes Povl Nielsen i Hjermeslev at bortføre de tørv, han har gravet i Hjermeslev kær i græsning

** Laurs Nielsen i Vrensted et vidne. han stævner Anders Christensen i Stenum med flere navng sst for at tage synsmænd til at syne og klarlægge, om det var Stenum eller Vrensted bymænd, der sønderskar de tørv i heden mellem de to byer

(134)

** Niels Mørk i Kalum på hr Peders vegne i Vrå præstegård 3.ting Christen Nielsen i Torstendal for 8 læs klovbøge, han har taget i forvaring for præsten og nu er borte

** Niels Baggesen i Damsgård stævner Jørgen Rosenkrantz og hans ridefoged Iver Nielsen og ladegårdsfoged Oluf Andersen for vidne angående arbejde af den boelsjord, han har i fæste. opsat 6 uger

** på Laurs Belows vegne 3.ting tilbydes Niels Pedersen i Jerslev frøgæld af det korn, han har sået i den gårdsjord i Jerslev, Laurs Christensen har i fæste

** på Jørgen Kruses vegne. syn på hus og bygning af den gård i Stenum, Christen Povlsen iboer

** på Laurs Belows vegne. syn på hus og bygning af den gård i Jerslev, sl Peder Pedersen iboede

(135)

** Peder Nielsen i Stenum et vidne. syn på nogle tørv, som er sønderskåret på heden mellem Vrensted og Stenum

** Peder Nielsen i Stenum et vidne. Niels Sørensen i Stenum med flere navng sst vidnede, at de så, Christen Christensen i Vestergård i Vrensted med mange navng Vrensted bymænd sønderhuggede de splittørv, der var gravet i heden mellem Stenum og Vrensted

** Jens Skriver leverede Anders i Mølgård kvittering for 2 tdr rug og 2 tdr byg skriverkorn
 
(136)

** Niels Laursen i Åsendrup på egne og medbrødres vegne i Vrensted sogn, som er lagt Furreby sogn til hjælp til deres rytterhest, stævner Peder Simonsen i Vrensted Hans Simonsen og Niels Christensen sst, lægdsmænd i Vrensted sogn, for dom angående de penge og havre, de har leveret lægdsmændene til at betale rytterhesten af Vrensted sogn, som de iflg lensmandens brev kan kræve tilbagebetalt, da de er lagt for at betale til Furrebys rytterhest. dom: lægdsmændene bør betale pengene tilbage inden 15 dage

** Laurs Pedersen i Knudseje med 6 ugers opsættelse på Dorete Urnes vegne stævner Jens Nielsen, der boede i Lyngdrup hans hustru Lisbet Laursdatter sst og hendes børn Laurs Jensen Niels Jensen Else Jensdatter Berete Jensdatter og Sofie Jensdatter hver på sin bopæl for dom angående 233 sld iflg en restans 2/8 1650, hvori Jens Nielsen lover at betale den del, han har indkrævet, som skal bevises med dom 5/12 1654 af Børglum herredsting og dom 15/12 1654 af Vorgårds birketing og skiftebrev 14/6 1654, hvad han har opkrævet og hustruen efter hans død. restans 1638 til 1646 fremlægges. fortegn. dom 5/12 1654 af Børglum herredsting fremlægges, hvor omtalte rest fremlægges og bøndernes kvitteringer fremlægges. dom 15/12 1654 af Vorgårds birketing fremlægges angående samme rest og kvitteringer. Morten Kjærulf på Lisbet Laursdatters vegne fremlægger hendes indlæg med kvitteringer for sl Jens Nielsens indbetalinger. dom: Lisbet Laursdatter bør betale det, som er opkrævet men ikke betalt
 
(142)

5/7 1655.

** Christen Jensen i Ladegård på sl Jens Ludvigsens efterladte hustru Maren Jensdatter i Filholm hendes vegne tilbød Laurs Ludvigsen, der tjener i Stenbjerggård, Christen Jensen i Stenum og Ludvig Jensen i Filholm udlæg af sl Jens Ludvigsens bo for den gæld, de kan bevise

** Mads Madsen i Hjermeslev lod fordele 2 drenge, der tjener i Mejlsted, Jep Jensen og Erik Andersen, hver for 5 mk for 20 kander øl

** Morten Kjærulf i Ravnstrup på Iver Krabbes vegne lod fordele en dreng Jens Christensen, som tjener i Røgelhede, for 12 rdl bøder for lejermål, for han belå Maren Nielsdatter, som tjente i Kærsgård

** Niels Mørk i Kalum på hr Peder i Vrå præstegård hans vegne lod fordele Christen Nielsen i Torstendal for 8 læs klovbøge, han havde i forvaring og som er borte

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Povl Nielsen i Hjermeslev for dom angående et indhævd, han har gjort i Hjermeslev kær og derefter gravet tørv i græsning. opsat 1 måned

(143)

** Laurs Mikkelsen i Svennum ----

** Laurs Mikkelsen i Svennum. navng i Svennum vidnede, at Jens Nielsen Degn, der boer i Jerslev, både tit og ofte både før han belå Inger Christensdatter, Laurs Mikkelsens fosterdatter i Svennum, og derefter, da har han begæret og bedt om hende til sin ægte staldbror og hustru både af hendes stedfar hendes mor Anne Jensdatter og hendes bror, og han har fået adskillige varer af Laurs Mikkelsen, en del vidende i deres minde og en del uvidende, som skal bevises
 
** Peder Nielsen i Stenum på egne og Stenum bymænd deres vegne stævner Niels Christensen i Vrensted med menige Vrensted bymænd og enker med deres sønner og drenge som ting 28/6 for klage angående 400 læs splittørv, de har sønderhugget på heden mellem byerne og derved taget dem til rette mod loven. opsat 1 måned

** Anders Pedersen i Mølgård på husbonds tjenere i Stenum deres vegne Morten Kjærulf i Ravnstrup på Iver Krabbes tjenere i Stenum deres vegne og Søren Rasmussen i Stade på Sofie Brahes tjenere i Stenum deres vegne hver især en opsættelse for klage som ovenfor 1 måned

** Peder Pedersen i Hallund lod fordele navng i Hallund sogn, som rester med hø og havre til sognets rytterhest. fortegn

(144)

** Peder Sørensen i Kølskegård 3.ting Otte Jensen i Hallund med flere navng hver for 2 mk deres anpart penge til Laurs Jensen sst for hans bekostning på en Københavnsrejse

** på Jørgen Kruses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Oluf Eriksen i vester Brønderslev Hans Skrædder ung Laurs Nielsen Jens Laursen Simon Jensen sst i Krogen for dom på deres fæste, da de i husbondens fraværelse har været ulydige med det arbejde, de blev tilsagt. tingsvidne 25/5 fremlægges. dom: de har forbrudt deres fæste, undtagen husbonden vil benåde dem

(145)

12/7 1655.

** Jens Bendsen i Hvilshøj et vidne. navng, der mindes op til 40 år, vidner, hvor Hvilshøj bymænd i den tid har haft deres rette høvej ulast og ukæret i alle måder indtil nu, den omtvistes. Laurs Jensen ved Åen på Kraghede stævnes

** Jens Sørensen i Hallund et vidne. navng, stævnet med landstings stævning, vidner, at på grandestævne 28/6 på Hallund gade sagde Anders Povlsen i Hallund til Jens Sørensen sst: "jeg vil give dig en lort din løgner"

** Laurs Mikkelsen i Svennum et vidne. han stævner Jens Nielsen Degn i Jerslev for vidne og spørgsmål og fremlægger et brev, hvori Jens Nielsen Degn i Serreslev forpligter sig på sin ære til at trolove sig med Laurs Mikkelsens fosterdatter Inger Christensdatter og gifte sig med hende, så snart det er muligt, og nu spurgte han Jens Nielsen, om han ville stå ved sit brev, hvortil han svarede, at han ikke sagde Nej til brevet

(146)

** Laurs Mikkelsen i Svennum et vidne. navng vidnede, at de om natten så Jens Nielsen Degn i Jerslev kom kørende til Laurs Mikkelsens hus og tog 2 sække fulde af korn og kørte bort dermed, og en anden nat kom han ridende til deres hus og tog en sæk korn og red bort dermed. han svarede, at han ikke havde fået korn, de ikke havde lovet ham

** Laurs Mikkelsen i Svennum tillyste Jens Nielsen Degn i Jerslev et fuldt ran, for han om natten havde frarøvet ham 3 sække med korn. Jens Nielsen Degn i Jerslev og hans søster Sofie stævnes

** Bertel Jensen i Hallund et vidne. navng, stævnet med landstings stævning og som mindes op til 20 år, vidnede, at Bertel Jensens mor i Hallund, der boede i det boel, han nu iboer, for 20 år siden stod i det næst yderste stolestade næst gangen i Hedegårds stol i Hallund kirke, og efter hendes død stod Bertel Jensens hustru i samme stolestade

(147)

** Peder Madsen Bonde på Hollensted hede et vidne. navng, som mindes op til 26 år, vidnede, at i den tid stod Peder Madsens hustru på Hollensted hede Maren Pedersdatter i det 3.stade næst gangen i Hedegårds stol i Hallund kirke. Bertel Jensen i Hallund og hans hustru Margrete Tomsdatter stævnes 

** Peder Jensen i Nørgård gav varsel til dem i Jerslev, der rester med korntiende og brohavre

** på Markor Kåses vegne forbydes Christen Tøgersen i øster Sterup mølle at befatte sig med møllen mod hans forpligt, da han er fradømt sit fæste og tildømt at gøre den ryddelig, hvortil han svarede, at da han holder møllen ved magt og intet skylder på nær 5 td mel, som han har bekostet på møllen iflg kontrakten, mener han ikke, der bør udstedes forbud

(148)

** Laurs Jensen i øster Mellerup på Peder Madsen, der tidligere boede i Svennum, hans vegne stævner Christen Tomsen i Svennum og Jens Pedersen på Langtved, tidligere i Svennum, for dom angående gæld iflg deres breve, som fremlægges. Christen Tomsen svarer, at noget er betalt. dom: de bør inden 15 dage betale den resterende gæld

** Jens Hansen i Hjelmsted med 6 ugers opsættelse stævner Laurs Klemendsen i Vrensted for dom angående 4 enkende rdl som ting 31/5. hans gældsbrev fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage

(149)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes navng Stenum og Tolstrup sognemænd og enker for forbud, da han har KM og kirkens tiende i fæste, mod at indføre deres korn, før de har givet tilkende, at de har opskåret det, så det kan blive talt. fortegn. opsat 14 dage

** på Jørgen Kruses vegne stævnes førnævnte sognemænd for dom, om de ikke bør levere deres korntiende, som han har i fæste, på kærven på Hjermeslevgård, når den bliver talt, som Recessen tilholder. dertil svarede Anders Christensen i Stenum, at de fattige folk i Stenum har holdt den gamle tinding på skæppen, som er gjort med dem i langsommelig tid både i dyre åringer som i gode tider, så de mener ikke, de har forset dem, og samme tinding bør nu som tilforn holdes, men Christen Hansen krævede bevis derfor. opsat 14 dage

(150)

** på Jørgen Rosenkrantz vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Niels Baggesen i Damsgård i øster Brønderslev for dom på hans fæste, da han har siddet overhørig og ikke ville gøre husbondens arbejde, nemlig pløje og så hans tildelte jord på klostret af den boel, han har i fæste. tingsvidner 31/5 og 7/6 fremlægges. Niels Baggesen svarede, at den boelsjord var lagt til Damsgård længe før hans tid uden bygning. Henrik Ramels fuldmagt 27/7 1643 fremlægges, hvori Niels Baggesen får fuldmagt til at svare på hans vegne ved tingene, mod at han er fri for ægt og arbejde af hans gård samt boelsjord. dom: han har forbrudt fæstet af boelet, med mindre husbonden vil benåde ham

(151)

19/7 1655.

** på Jørgen Kruses vegne. Christen Jensen, der tjener på Hjermeslevgård, vidnede, at det år, der var misvækst på kornet, opsagde Stenum sognemænd den tinding, de havde gjort på skæppen med deres korntiende og de leverede deres korn på kærven på Hjermeslevgård

** på Malte Sehesteds vegne tiltales lægdsmændene i herredet for KM bådsmandsskat med høringsdele og stævningsmændene i den østre del fremæskedes for at stå ved deres varsel, men ingen fremkom

** Laurs Mikkelsen i Svennum bandt sin bogsed på Jens Nielsen Degn i Jerslev, for han tog 3 sække korn om natten i hans hus og førte bort, og herredsnævningene påmindes at gøre deres ed og tov over ham 

(152)

** Jens Andersen på Hollensted hede stævner Jørgen Rosenkrantz og Envold skriverdreng for vidne

** Jens Nielsen i Klæstrup ----

** navng, stævnet med landstings stævning, først Jens Nielsen i Klæstrup, vidnede, at han er født i den bolig på Hollensted hede, Jens Andersen iboer, og der har ikke i 40 år gået pløjning og mogagen deraf, men kun 4 dages arbejde årligt. andre, med minde op til 30 år, vidnede det samme

** Jens Andersen på Hollensted hede. Christen Olufsen i Ålborg vidnede, at den dag, Jens Andersen var tilsagt at røre Børglumklosters korn i Ålborg, som han nu tiltales for, da lejede Jens Andersen ham dertil, og mens han gjorde det, da gik Jens Andersen hen og ydede KM skattekorn

** Anders Nielsen i Jerslev et vidne. Jens Madsen i lille Kraghede sagde her for retten, at han gav sin søn 100 rdl til at fæste gård for

** Peder Jensen i Nørgård 3.ting så mange i Jerslev sogn, som rester med kirkens tiende og brohavre
 
(153)

** Anders Nielsen i Jerslev et vidne. Laurs Nielsen i Røgelhede Anders Nielsen i Kærsgård anden Anders Nielsen sst vidnede, at de 1/9 1652 var tilstede i Niels Andersens hus i Kærsgård, da Jens Madsen i lille Kraghede tilsagde Anders Nielsen i Jerslev sin datter Anne Jensdatter til sin ægte hustru og han lovede ham en anselig medgift (opregn) og 100 rdl i penge, hvoraf han restede med noget (opregn)  

** Anders Nielsen i Jerslev stævner Jens Madsen i lille Kraghede for dom angående den medgift, han lovede ham 1/9 1652 i Niels Andersens hus i Kærsgård med sin datter Anne Jensdatter. Jens Madsen svor, at han intet lovede ham og intet skyldte ham. opsat 6 uger

** på Jørgen Rosenkrantz vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Jens Andersen på Hollensted hede for dom på hans fæste som ting 7/6. tingsvidner 31/5 og 7/6 fremlægges. dom: han frikendes angående klostrets korn, der skulle røres i Ålborg, men angående det arbejde, han var tilsagt men oversad, da har han forbrudt sit fæste, med mindre husbonden benåder ham

(154)

** på Malte Sehesteds vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Peder Galskøt i øster Kornum og hans hustru Kirsten Pedersdatter Kjærulf for dom angående KM korntiende af Ørum sogn, de har i fæste og ikke har klareret skatten i Ålborg, så de formenes at have forbrudt deres fæste. KM jordebog fremlægges. Laurs Nielsen i Brønderslev fremlægger Henrik Belows fæstebrev på KM vegne på tienden til Kirsten Pedersdatter Kjærulf. kvitteringer fremlægges. Kirsten Pedersdatters svar fremlægges. dom: kan ikke afsiges, da afgiften iflg fæstebrevet og KM jordebog synes mod hinanden, så sagen skal påkendes af tilbørlig dommer  

(156)

** Laurs Nielsen i sdr Vrå på sine egne og på Christen Pedersen i Løkken Christen Pedersen, tjener i Mikkelstrup, Povl Pedersen i Vasen deres vegne med 6 ugers opsættelse stævner Povl Christensen i Kner for dom, som ting 7/6. tingsvidne 26/3 1655 af Vrejlev birketing fremlægges, hvori bevidnes, at sl Peder Povlsen, som boede ved Bækken i Tolne sogn var sl Tomas Povlsens kødelige bror, som boede i Estrup og Christen Povlsen, som boede i Romholt, var også deres bror, og alle 3 helbrødre. da Tomas Povlsen uden livsarvinger døde hos Christen Povlsen i Romholt, var han som ældste farbror sl Peder Povlsens børns værge og tog deres arvelod til sig, som var halvdelen, og da han døde, tog hans søn Povl Christensen i Kner i Jerslev sogn hans fars formue og de arvelodder efter sl Tomas Povlsen, som tilfaldt Povl Pedersen Christen Pedersen Helle Pedersdatter og anden Christen Pedersen. Povl Christensen i Kner fremlægger tingsvidne 25/6 1655 af Vennebjerg herredsting, at sl Tomas Povlsen døde ved Hellemis for 24 år siden og lå 2 år syg, samt hans skriftlige svar. dom: da det er over 20 år siden, arven er faldet, må samfrænder efter loven afgøre den tvistige arvesag

(158)

26/7 1655.

** på Jørgen Kruses vegne, da han har KM og kirkens tiende i fæste af Stenum og Tolstrup sogne, da forbydes Anders Christensen i Stenum med flere navng som ting 12/7 at indføre deres korn, før det bliver talt,  såfremt de ikke vil stå til rette

** Christen Hansen i Torsmark med 6 ugers opsættelse stævner Niels Christensen på Rosbak for dom som ting 14/6 angående gæld. dom: at betale inden 15 dage 

(159)

** på Jørgen Kruses vegne. syn på hvorledes en del af Hjermeslevgårds enge er slået. Jens Laursen i Em med flere navng stævnes. fortegn

** på Jørgen Kruses vegne. Christen Jensen, der tjener på Hjermeslevgård, vidnede, at Jens Laursen i Em med flere navng er tildelt at bjerge de enge, som synsmændene i dag har omhjemlet. fortegn

** på Jørgen Kruses vegne stævnes alle ovennævnte for dom angående det, de er tildelt at bjerge til Hjermeslevgård, som de ikke har gjort, som de burde, så de bør straffes for ulydighed. opsat 6 uger

(160)

** Niels Christensen i Ågård. syn på hans 2 drenge Christen Pedersen og Peder Jensen, som var slået, og en stor del af deres hår afrevet, og de havde været nedtrådt i morads

** Niels Christensen i Ågård et vidne. Peder Jensen og Christen Pedersen i Ågård beskyldte Christen Jensen i Ravnstrup mølle, for han i Sønderkær overfaldt dem slog dem og trak dem ved håret til en sig, hvor han mange gange trådte dem ned i vand og dynd, så de nær var omkommet, desuden fratog han dem deres hatte og gik bort. Niels Christensen gav last kære og klage over ham, for han slog drengene og fratog dem deres hatte og lyste et fuldt ran over ham

** Niels Christensen i Ågård stævner Christen Jensen Møller i Ravnstrup mølle for dom angående den overlast, han har tilføjet hans drenge Peder Jensen og Christen Pedersen, som synet omhandler, om han ikke bør betale sine bøder derfor. opsat 14 dage

(161)

** på Else Vinds vegne stævnes en dreng, der tjente i Mikkelstrup forgangen år og nu tjener i Kner, Christen Pedersen, for dom angående hans bøder 12 rdl for lejermål med Anne Markorsdatter. opsat 6 uger

** på Iver Krabbes vegne 3.ting udæskedes af Laurs Nielsen i Røgelhede en dreng Jens Christensen med sin farkoste, som ved dele er lovfældet for lejermålsbøder 12 rdl, for han belå Maren Nielsdatter, da han tjente i Klokkerholms mølle, og Laurs Nielsen forbydes at huse eller holde ham

** Peder Jensen i Nørgård herredsfoged lod fordele navng i Jerslev sogn for brohavre og tiendekorn. fortegn

(162)

** Laurs Mikkelsen i Svennum stævner Jens Nielsen Degn i Jerslev og hans søster Sofie for fylding på ransnævninge og for vidne.

** Jens Sørensen i Jerslev fremæskede, om der var noget bevis at fremlægge for ransnævningene, at Jens Nielsen Degn havde frarøvet noget, hvorover de kunne sværge ran over ham, og som der er tillyst ran for og bundet bogsed på, men der blev ikke fremlagt bevis

** Jens Sørensen i Jerslev med de andre navng ransnævninge, der er sat fylding på for at gøre deres ed og tov over Jens Nielsen Degn i Jerslev for 3 sække korn, som han iflg tingsvidne havde frarøvet Laurs Mikkelsen i Svennum, svor ham kvit for ran, da der ikke blev fremlagt bevis, hvorover de kunne sværge ran over ham
 
(163)

2/8 1655.

** Jens Christensen Dårbak i Ørum. syn på hvorledes hans korn norden Nørkrat er nedkørt. Peder Pedersen i Ørum og hans hustru Maren Nielsdatter og deres folk stævnes

** Niels Mørk i Kalum. syn på en høvej på Ørum mark, som er pløjet. vejen løber til det sted, Jens Christensen har pløjet og sået

** Niels Mørk i Kalum et vidne. Jens Christensen Dårbak i Ørum fremlagde et brev fra Christen Villadsen i Ørum, dateret 19/9 1652, at han havde lejet ham 3 stykker gamle lyngborder for 12 år

** Niels Mørk i Kalum. sdr Christen Jensen i Trøgdrup, der mindes i 56 år samt flere navng, der mindes mange år, vidnede, at i så lang tid har den vej på Ørum mark, som synsmænd i dag har omhjemlet er gennempløjet og sået, altid ligget pløjet og sået indtil nu, hvor den omtvistes

(164)

** Niels Mørk i Kalum. Hans Nielsen i Ørum og Jens Jensen sst vidnede, at de på Ørum mark så Peder Pedersen i Ørum kom kørende med 2 vogne med hø på vejen, som er gennempløjet og tilsået med rug og havre, og da kom Jens Christensen Dårbak med en økse og kniv i hånden og sagde, han ville have pant, for de kørte hans korn ned, og da Peder Pedersens hustru ville gå imellem, stødte han hende bort. han svor nu i dag, at han ikke gjorde hende skade

** Jacob Andersen i Burholt gav varsel for dele Christen Jensen i øster Brønderslev for 9 mk lån

** Peder Laursen, der tjener på Åstrup, et vidne. han stævner med landstings stævning Niels Pedersen i Svennum for vidne for de ord, han havde til Peder Laursen 25/7, da han på husbonds vegne ville gøre udlæg i hans bo for rest. herredsfogden Peder Jensen vidnede, at de to overfaldt hinanden med skældsord og kaldte hverandre tyve og skælme med mere, så han for deres skældens skyld ikke kunne komme til at sende bud efter taxmænd. Niels Pedersen sagde, at han ville give Peder Laursen djævlen i vold, hvortil denne svarede, at så fik de begge følges ad. Niels Pedersen bortforklarede sine ord

(165)

** Falerius Steffensen i Hansbæk lod fordele en pige Maren Pedersdatter, født på Sønderhede, som han tilsagt ham sin tjeneste for et år, men er rømt

** Jens Sørensen i Hallund gav varsel for dele Anders Povlsen i Hallund, for han besidder den bolig, han er fradømt

** Jens Sørensen i Hallund et vidne. Anders Povlsen sagde for retten, at han var ingen gadehusmand

** på Malte Sehesteds vegne fordeles navng lægdsmænd i herredet for KM bådsmandsskat. fortegn

** på Malte Sehesteds vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Oluf Nielsen Smed i Sterup for dom, da han er gift og dog lever i letfærdigt levned og avlet barn med en anden som ting 28/6. hans svar fremlægges, at han tilbyder at ville bøde efter loven med sin boeslod. dom: iflg Recessen skal han straffes efter yderste formåen

(166)

** på Johanne Kåses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Christen Nielsen i øster Linderup Johan Christensen sst og Anders Nielsen i øster Brønderslev for tilbud som ting 21/6. dom 26/10 1654 fremlægges.dom 25/1 og 29/3 fremlægges. dom: tilbud om frøgæld udstedes, men landsdommerne har tildømt de indstævnede at bruge deres avl og bjergning

(167)

9/9 1655.

** på Iver Krabbes vegne. Anne Jensdatter, som tjente i Røgelhede, beskyldte en skomager Hans Ibsen, som arbejdede sst, for sin barnefar

** Morten Kjærulf i Ravnstrup. Jens Mortensen i Ørum og Niels Christensen i Ågård på Morten Kjærulf og hans medejeres vegne var i vester Hebelstrup og talte med Jytte Laursdatter og begærede, at hun gjorde den anpartgård, hun iboer, ryddelig til Skt Voldborgsdag, og forbød hende derefter at befatte sig med gården

** Jacob Andersen i Burholt lod fordele Christen Jensen i øster Brønderslev for 9 mk lån

** Jens Sørensen i Hallund lod fordele Anders Povlsen i Hallund, for han uden forlov besidder og bruger den bolig, han påboer, da han er fradømt fæstet

** Niels Pedersen i Svennum lod fordele Hans Eriksen i Sterup lægdsmand for 1 rdl 18 sk bådsmandsskat af Jerslev sogn

** Helle Olufsen i Vrensted 3.ting en dreng Niels Pedersen, født i Sterup, for 3 mk lån

(168)

** på Jørgen Kåses vegne. syn på hvor mange splittørv og knobtørv, der er gravet i Stubdrup endels hede

** Peder Nielsen i Snukken udlagde til Tor Vigelsen i Hejselbak 10 slmk fogedpenge, han skylder ham af lejermålsbøder

** Peder Pedersen i Ørum tillyste Jens Christensen Dårbak i Ørum et fuldt ran, for han uførmede ham og tog hans hat, da han kørte på hans rette høvej og gik bort dermed og på den måde frarøvede ham den 

** Niels Mørk i Kalum på hr Korfits Ulfelds vegne gav navng varsel for dele for 3 mk faldsmål, da de er delt 28/9 1654 for skovhugst og miler i Allerup skov. fortegn

** på Malte Sehesteds vegne læses KM brev angående hans søns hyldning i Viborg 20/9, hvor herredsfogden og 4 af sandemændene og 4 lovfaste dannemænd skal møde med fuldmagt af menige herredsmænd, hvorefter disse navng mænd fik herredsmændenes fuldmagt til på deres vegne at deltage i hyldningen

(169)

** Anders Nielsen i Jerslev. Niels Andersen i Kærsgård vidnede, at 1/9 1652 hørte han i sit hus, at Jens Madsen i lille Kraghede lovede Anders Nielsen i Jerslev sin datter Anne Jensdatter til ægte samt en anselig medgift (opregn) andre vidner det samme 

** Peder Tomsen Galskøt i Kornumgård. Christen Hansen i Torsmark på Tomas Sørensen Galskøt, skriver på Dragsholm, hans vegne gav ham afkald for arv efter hans sl far hr Søren Tomsen Galskøt, fordum sognepræst i Jerslev og vester Brønderslev kirker og efter sl farmor Anne Sørensdatter mester Eriks i Hammer præstegård

(170)

** Søren Mogensen i sdr Vrå på Hans Sørensen, født på Gøl, hans vegne stævner Niels Hansen i vester Kornum for dom angående registrering og vurdering på den arv, han kunne tilfalde efter sin sl far hr Søren Andersen, fordum præst på Gøl, da han er hans morbror og ret værge. Niels Hansens svar fremlægges. registrering og vurdering i Gøl præstegård 16/7 1649 fremlægges. (opregn) dom: da Niels Hansen fremlægger registreringen, kan han ikke lide tiltale  

(171)

** Henrik Hansen i Saltum med 6 ugers opsættelse stævner Niels Hellesen i Vrensted, Helle Olufsens søn sst, for dom angående hans bøder efter loven som ting 28/6. tingsvidne 26/5 1655 af Hvetbo herredsting fremlægges. Helle Olufsen mente, sigtelsen skulle bevises. dom: da sigtelsen ikke bevises, kan han ikke lide indvisning for hans bøder

(172)

16/8 1655.

** Laurs Nielsen i Vrensted stævner Christen Snedker i Stenum og hans 2 drenge samt flere navng for vidne. navng vidner, at de så dem læsse af de sønderskårne tørv på heden mellem Stenum og Vrensted

** Helle Olufsen i Vrensted 3.ting Anders Laursen i Vrensted og andre navng for gæld. fortegn

** Helle Olufsen lod fordele en dreng Niels Povlsen i Stenum, født sst, for 3 mk lån

** Christen Hansen i Torsmark et vidne. syn på Jens Jensen i Holt, hvorledes han er slået og medfaret

(173)

** Anders Pedersen i Mølgård. Jens Jensen i Holt gav ham fuldmagt til at tale på hans vegne angående Niels Pedersen sst, som har slået ham

** på Malte Sehesteds vegne tilsiges menige herredsmænd at holde deres sogneryttere klar til at møde på de steder, de tilsiges, og hvor hans majestæts søn skal hyldes

** på Steen Bille og Korfits Ulfeld deres vegne fordeles Anders Sørensen i Allerup med flere navng for 3 mk faldsmål, da de er delt 28/9 1654 for ulovlig skovhugst og miler, de har hugget og sat i Allerup skov 

** Peder Pedersen i Ørum bandt sin bogsed på Jens Christensen Dårbak i Ørum, for han gjorde ham uførm og tog hans hat, da han kørte på hans rette høvej og gik bort med den, og således røvet den uden hjemmel 

(174)

** på Laurs Belows vegne stævnes Christen Tomsen i Jerslev med flere navng for vidne samt navng vidner. Peder Sørensen fremlagde et brev, hvori bevidnes, at Anders Pedersen i Gersholt lod gå bud til Jens Sørensen i Hallund angående forlig med ham om den gårdfred i Jerslev, da han ikke vil, den skal komme for husbonden

** på Jørgen Kruses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Povl Nielsen i Hjermeslev for dom angående et indhævd som ting 5/7. tingsvidne 21/6 og 28/6 fremlægges. dom: han bør nedlægge sin grøft

(175)

** på Jørgen Kruse Steen Bille Jørgen Rosenkrantz og Lave Bildes deres vegne. Peder Nielsen i Stenum med 6 ugers opsættelse på egne og Stenum bymænds vegne stævner Niels Christensen i Vrensted med flere som ting 5/7 for klage over dem for deres arbejde med 400 læs splittørv, som de har sønderskåret og derved taget dem selv til rette. tingsvidner 28/6 fremlægges. dom: da de indstævnede har spildt Stenum bymænds arbejde ved at sønderskære deres tørv, og da 2.lovbogs 73.kap siger, at man skal dele sig til rette og ikke tage sig til rette, kan de ikke frikendes

(176)

** Jens Skriver i Vrågård leverede Søren Mogensen i sdr Vrå den registrering og vurdering på sl hr Søren Andersen på Gøl hans efterladte gods, som er indført i dommen for 8 dage siden

23/8 1655.

** på Erik Høgs vegne stævnes Niels Mørk i Hebelstrup for vidne angående slagsmål. Niels Mørk er syg. opsat 14 dage

** Christen Hansen i Torsmark på Christen Pedersen i sdr Saltum hans vegne gav varsel til Jens Gregersen i Vrensted for 10 mk rest løn. han svarede, at Christen Pedersen ikke holdt sit løfte men rømte tjenesten

** Anders Pedersen i Mølgård et vidne. Tomas Sørensen i Holt vidnede, at Niels Pedersen i Holt slog Jens Jensen sst omkuld ved hans dige, hvorefter han slog ham med en spade og en tøjrkølle

(177)

** Anders Pedersen i Mølgård stævner Niels Pedersen i Holt for dom, om han ikke inden 15 dage bør betale sine bøder til konge og bondesagen for de slag og sår, han gjorde Jens Jensen i Holt. opsat 1 måned

** Helle Olufsen i Vrensted lod fordele Anders Laursen i Henriks gård i Vrensted for 1 rdl samt andre navng for gæld

** på Steen Billes vegne 3.ting Niels Laursen i Hjelmsted Mads Nielsen, der tjener i Bredkær, og Karen Andersdatter i Hallund for deres lejermålsbøder hhv 12 og 6 rdl

** Tomas Nielsen i Mellerup 3.ting en dreng Jens Hansen, født i Sterup krat, for hans tjeneste til fardag, som han har lovet

** på Christen Skeels vegne forbydes alle at komme på hans endel i skov eller mark med dreft greft eller anden brugelighed

** på Steen Billes vegne. syn på korn, der er nedkørt for Mogens Christensen på Kraghede, samt på digetørv, der er nedrevet og en vase, der er nedkørt

(178)

** Peder Pedersen i Ørum stævner Jens Christensen Dårbak i Ørum, for ransnævninge kan sværge deres ed og tov over ham, for han røvede Peder Pedersens hat fra ham, da han kom kørende på sin rette høvej. tingsvidner 2/8 9/8 og 16/8 fremlægges. Jens Dårbak mødte og vedgik kosten, han sigtes for og svarede, at Peder Pedersen satte hatten i pant for det korn, han havde kørt ned. dom: da 2.lovbogs 40.kap siger, at møder den sigtede og bekender, før der sværges, da skal der ikke sværges

** på Jørgen Kruses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Anders Christensen i Stenum og øvrige Stenum sognemænd som ting 12/7, og da det bevises, at de tilforn har leveret deres tiende på kærven på Hjermeslevgård, og da det meste af sognet ikke ligger en fjerdingvej derfra, mener han, de stadig bør levere tienden der. forbudsvidne 26/7 og tingsvidne 19/7 fremlægges (dom ikke indført)

(179)

30/8 1655.

** Anders Nielsen i Jerslev et vidne. Laurs Nielsen i Røgelhede Anders Nielsen i Kærsgård og anden Anders Nielsen sst ved ed benægtede, at de var stævnet til Ålborg byting 20/8 at møde til det vidne, Jens Madsen i lille Kraghede har forhvervet. Anders Nielsen i Jerslev benægtede, at han var stævnet dertil 20/8, som bevidnes. Jens Madsen i lille Kraghede og hans datter Anne Jensdatter sst med flere stævnes

(180)

** på Jørgen Kruses vegne. Anne Nielsdatter i vester Brønderslev beskyldte Christen Jensen, der tjener på Hjermeslevgård, for hendes barnefar

** på Jørgen Kruses vegne stævnes samme for dom, om de ikke bør betale deres bøder hhv 12 og 6 rdl inden 15 dage. opsat 6 uger

** Christen Hansen i Torsmark et vidne. Anders Jensen foged på Hjermeslevgård og Peder Madsen i Hjermeslev blev forligt om deres tvist og uenighed

** på Jørgen Kruses vegne. navng vidner, at Peder Smed i øster Brønderslev Søren Laursen i vester Brønderslev med flere navng har gravet og fået tørv i Stubdrup hede og mose, både knobtørv og hedetørv  

** på Jørgen Kruses vegne stævnes ovennævnte mænd i øster og vester Brønderslev for dom angående de tørv, de forgangen sommer har gravet i Stubdrup hede og moser. opsat 6 uger

(181)

** på Steen Billes vegne. syn hos Niels Pedersen i Jerslev på en dør til et kammer. stablen var brudt af, og nøglen til en lås for døren var brudt. desuden var hans rugager oprodet og skadet for 18 skp rug. Anne Pedersdatter i Jerslev Bodil Pedersdatter Laurs Christensen og Niels Pedersen sst stævnes

** Laurs Skrædder i øster Brønderslev 3.ting kro Laurs Laursen sst for 2 sld, han skylder hans hustru og ikke vil betale

** på Steen Billes vegne fordeles for lejermålsbøder Niels Laursen i Hjelmsted Mads Nielsen, der tjener i Bredkær, hver for 12 rdl  og Karen Nielsdatter i Hallund og Karen Ottesdatter på Kraghede hver for 6 rdl

** på Jørgen Rosenkrantz vegne. Bodil Andersdatter i øster Brønderslev beskyldte Christen Laursen Hjulskov for hendes barnefar

** Peder Laursen på Åstrup 3.ting navng i Ørum sogn, som rester med KM bådsmandsskat 1655

** Tomas Nielsen i Mellerup 4.ting Jens Hansen, født i Sterup krat, for han er rømt af hans tjeneste.da han ikke er stævnet i Nørgård i Sterup, hvor han nu tjener, blev sagen opsat 8 dage

(182)

** Anders Jensen i Manne. Jens Nielsen i Manne gav ham afkald for arv efter hans sl far Niels Jensen, som boede og døde i Manne

** Anders Nielsen i Vestergård i Jerslev med 6 ugers opsættelse stævner Jens Madsen i lille Kraghede for dom som ting 19/7, og tingsvidner fremlægges. hans beskyldning fremlægges. Jens Madsen fremlægger tingsvidne 20/8 af Ålborg byting angående en akkord, som er gjort ved Kyndelmisse 1654 i lille Kraghede mellem Jens Madsen og Anders Nielsen angående medgift og andet, og da forærede Jens Madsen ham et føl, og Anders Nielsen takkede ham for god medgift og hjemgave og lovede at holde ham kravsløs. han fremlægger sit skriftlige svar, at han har givet svigersønnen sin datter Anne Jensdatter til ægte med bryllup og medgift af sin fattige formue og mener sig fri for tiltale iflg hans fremlagte tingsvidne. dom: da tingsvidnerne synes at være noget mod hverandre, kan der ikke dømmes, før de bliver påkendt af den tilbørlige dommer

(184)

6/9 1655.

** på Steen Billes vegne. syn på Niels Mørk i Hebelstrup, hvorledes han er slået og medfaret. Povl Jensen i Hebelstrup og hans hustru Margrete Tomsdatter og hendes mor Sidsel Jensdatter stævnes

** på Steen Billes vegne. Niels Mørk i Hebelstrup beskyldte Povl Jensen i Hebelstrup hans hustru Margrete Tomsdatter og hans søn Jens Povlsen, for de alle slog ham og gjorde ham hans skader uden årsag, samt Povl Jensens hustrumor Sidsel Jensdatter og hans pige for de var i råd med de andre 

** på Steen Billes vegne stævnes Povl Jensen i Hebelstrup hans hustru søn svigermor og pige for vidne angående den uførm og skade, de gjorde Niels Mørk i Hebelstrup 17/8 på hans vej, da de slog ham af hesten og overfaldt ham. landstings stævning fremlægges. Povl Jensen fremlægger tingsvidne 4/9 af Børglum herredsting, hvori vidnes, at Niels Andersen i Hebelstrup udskældte Povl Jensens hustru med ukvemsord og søgte hende med hug og slag. opsat 8 dage

(185)

** Laurs Jensen Skrædder i øster Brønderslev lod fordele kro Laurs Laursen sst for 2 sld, han skylder hans hustru   

** Christen Hansen i Torsmark et vidne. syn på en dreng, der tjener Anders Christensen i øster Brønderslev, ved navn Jens Nielsen, hans sår, som han beskylder Jens Gregersen i Brønderslev for at have gjort med en høle

** på Johanne Kåses vegne. Karen Andersdatter, der tjener i sdr Bøgen, beskyldte en karl, som hun beretter tjener i Ålborg, Peder Olufsen for hendes barnefar, men hun vidste ikke, hvor han tjente

** på Jørgen Rosenkrantz vegne stævnes Christen Laursen Hjulskov i Knabeshave for at høre på tingsvidne efter Bodil Andersdatter i Brønderslev hendes beskyldning og for dom på lejermålsbøder, samt Bodil Andersdatter for dom på lejermålsbøder. opsat 6 uger

(186)

** Tomas Nielsen i Mellerup lod fordele en dreng Jens Hansen, født i Sterup krat, som har fæstet sig til ham 4 dage om ugen, men er rømt

** på Malte Sehesteds vegne fremæskes Åstrup navng stævningsmænd for at stå ved, hvem de efter befaling har stævnet, men ingen fremkom

** Søren Nielsen i Sterup på søn Christen Sørensen, som er bortrejst på fremmede steder, fik et fuldt stokkenævn af 24 navng dannemænd. de har kendt ham fra han blev født i Sterup by af ærlige forældre Søren Nielsen og Berete Laursdatter, og han har forholdt sig som en ærlig gudsfrygtig karl etc

(187)

** på Jørgen Kruses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Mads Laursen i Hjermeslev med flere navng for dom, angående de enge til Hjermeslevgård, de er tildelt at bjerge som ting 26/7, hvorfra tingsvidne fremlægges. dom: de har forset sig, og de bør stille deres husbond tilfreds

** på Else Vinds vegne med 6 ugers opsættelse stævnes en dreng, der tjente i Mikkelstrup og nu tjener i Kner, for dom angående hans bøder 12 rdl. tingsvidne 22/5 fremlægges. dom: han bør betale bøden inden 15 dage

(188)

13/9 1655.

** Jens Gregersen i Vrensted et vidne. navng vidnede, at da de 27/6 om aftenen kom fra kæret, gik Niels Gregersen i Brønderslev foran dem med sin høle på skulderen, og da kom Jens Nielsen, som tjener Anders Christensen sst, løbende bagefter ham og løb på høleen og skar sig i ansigtet. de havde ingen tvist haft tilforn

** Jens Gregersen et vidne. navng vidner, at de har forligt Niels Gregersen og Jens Nielsen i Brønderslev om den skade, Jens Nielsen fik af høleen, således at Niels Gregersen skal betale ham 6 slmk eller 1 rdl, og dermed skulle sagen være aftalt til endelig ende 

** på Steen Billes vegne. Maren Laursdatter i Jerslev, som tjente i Hjelmsted, beskyldte Anders Andersen, som tjente sst, for hendes barnefar

(189)

** Mogens Villadsen i Ørum. Christen Villadsen i Ørum vidnede, at en dreng Christen Nielsen, født i Tveden, fæstede sig til Mogens Villadsen for et helt år, som lovede ham fri for skat det første år og gav ham 14 sk i fæstepenge, men han rømte af tjenesten 

** Mogens Villadsen i Ørum 3.ting Christen Nielsen for sin tjeneste, som han er frarømt

** på Johanne Kåses vegne. syn på Christen Nielsens hus i Søndergård i øster Linderup og Jens Nielsens hus i sdr Bøgen, hvorledes de er holdt ved magt samt taksere brøstfældigheden på penge. Christen Nielsen berettede, at han havde både tømmer og tag tilstede, og han vil med det første reparere det, der er behov for

** Jens Sørensen i Hallund med 6 ugers opsættelse ----

(190)

** på Steen Billes vegne. navng skovfogder over Allerup skov vidnede om hvem, der ulovligt havde hygget træ i Allerup skov siden Skt Volborgdag 1655 og hvor meget. fortegn

** Jens Sørensen i Hallund med 6 ugers opsættelse stævner Anders Povlsen i Hallund for dom, da han iflg tingsvidne uden skyld og brøde har kaldt Jens Sørensen en løgner. tingsvidne 12/7 fremlægges. dom: da det er en ærerørig sag, skal den påkendes af tilbørlig dommer

** Niels Christensen i Ågård med opsættelse 26/7 stævner Christen Jensen i Ravnstrup mølle for dom angående overlast som ting 26/7, hvorfra tingsvidner fremlægges. dom: han bør inden 15 dage betale sine bøder til bondesagen for blåslag hårgreb og jordskuf

(191)

20/9 1655.

** på Malte Sehesteds vegne tilsiges menige herredsmænd, der har drenge på halv eller hel løn, at de skal tilbageholde den drengeskat, der skal udlægges deraf

** på Malte Sehesteds vegne fremæskes to af hans stævningsmænd Mogens Laursen på Rosbak og Terkild Jensen ved Hulvejen for at stå ved deres stævninger, som de er befalet i KM sager at stævne, at sagerne ikke på grund af deres forsømmelse skal forsømmes, men ingen fremkom

(192)

** på Laurs Belows vegne stævnes Christen Markorsen, der tjener i Hallund, og Maren Jensdatter, der tjener i Hollensted, for dom angående deres bøder for lejermål, da de har avlet barn sammen. opsat 6 uger

** Mads Mikkelsen i øster Brønderslev 3.ting Christen Knudsen Leger i Klæstrup for 3 mk faldsmål, da han er delt 11/6 1640

** Laurs Olufsen i vester Klæstrup. syn på skade i hans korn

** Laurs Olufsen i Klæstrup. navng vidner, at Povl Nielsen i Klæstrup  havde flere øg, som om natten gik i Laurs Olufsens korn og gjorde skade, og da han tog dem ind, tog Povl Nielsen dem ud uden hans minde

** Laurs Nielsen i Brønderslev lod fordele i vester Brønderslev sogn for rytterløn. fortegn

(193)

** Mogens Villadsen i Ørum lod fordele en dreng Christen Nielsen, født i Tveden, som er rømt af hans tjeneste

** Niels Mørk i Kalum på husbonds tjener Peder Pedersen i Ørum hans vegne stævner Jens Christensen Dårbak i Ørum for dom, da han for en tid siden tog Peder Pedersens hat på Ørum mark, som Jens Christensen ved retten har vedgået, om han ikke bør betale for den unødvendige trætte, både for hatten og anvendte bekostning. opsat 1 måned

** Niels Mørk i Hebelstrup stævner Povl Jensen i Hebelstrup og hans søn Jens Povlsen for budpenge ----

27/9 1655.

** Laurs Jensen i Vrangdrup på Christen Sørensen, indbygger i Ålborg, hans vegne stævner Gjord Jensen og Niels Nielsen i Klæstrup for dom, da han på deres begæring har haft rejser umage bekostning brevpenge og anden udgift på deres vegne angående tvistighed mellem dem og deres grander, som de har lovet at betale ham. opsat 6 uger

(194)

** Niels Mørk i Hebelstrup stævner Povl Jensen i Hebelstrup og hans hustru søn og svigermor ----

** på Jørgen Rosenkrantz vegne. navng, der mindes op til 26 år, vidnede, at når Anders Nielsen, som boede i Bækgård, søgte Stenum kirke, stod han i det yderste stade næst gangen i den 3.karlstol neden brigsdøren. Christen Pedersen, der havde boet 5 år i den gård i Stenum, Villads Christensen iboer, vidnede, at han da stod inden for Anders Nielsen i samme stol

** Mads Mikkelsen i øster Brønderslev lod fordele Christen Knudsen Leger i Klæstrup for 3 rmk faldsmål, da han er delt 9/6 1640 for 6 mk

** Mads Mikkelsen gav Niels Madsen i Klæstrup varsel for 1 sld lån

** Laurs Laursen i øster Brønderslev stævner sl Peder Madsens hustru Kirsten Jensdatter i Stubdrup og hans børn Anders Jens og Mads Pedersen Maren Pedersdatter og Johanne Pedersdatter for dom angående sl Peder Madsens gæld (opregn). opsat 3 uger

(195)

** på Steen Billes vegne. Maren Nielsdatter, som tjente i Hvilshøjgård, beskyldte Søren Mouridsen, som tjente sst, for hendes barnefar. Berete Laursdatter, der tjente i øster Gerndrup, beskyldte en karl fra Ribe Hans Terkildsen for hendes barnefar

** på Steen Billes vegne stævnes Maren Laursdatter og Anders Andersen, som begge tjente i Hjelmsted, for dom angående deres bøder, da de har avlet barn sammen. opsat 6 uger

** Christen Jensen i Ladegård æskede af Christen Hansen i Torsmark kopi af den landstings stævning, han lod læse over hans husbond og Christen Jensen med flere

** på Jørgen Kruses vegne. Laurs Nielsen i vester Brønderslev med flere navng vidnede, at de mænd i Filholm og Tømmerby har aldeles ingen forte eller fælled i Hjermeslevgårds eller bys mark enge eller kær, men er skilt med sogne og markskel. Christen Jensen i Ladegård svarede, at Christen Skeel ikke tilholder sig fælled derinde, men alene de enge, hans tjenere har til Filholm og Tømmerby indenfor sandemandstovet. Filholm og Tømmerby mænd stævnes. fortegn 

(196)

** Jens Simonsen i Vrensted lod fordele navng i Vrensted sogn for leje og løn til deres sognerytter. fortegn
 
(197)

4/10 1655.

** på Jørgen Kruses vegne. Anne Jensdatter i vester Brønderslev beskyldte Peder Christensen, der tjener Jens Smed ved Kæret i Brønderslev, for hendes barnefar

** på Jørgen Kruses vegne stævnes de begge for dom angående deres bøder for lejermål, begge for barn, de har avlet sammen og han desuden, for han har beligget Maren Nielsdatter forgangen år. han 24 rdl og hun 6 rdl. opsat 6 uger

** på Laurs Belows vegne stævnes Oluf Nielsen i Vandkrog og hans hustru Karen Sørensdatter for dom angående deres bøder angående kongesagen for de blåslag og blodrundne slag, de har tilføjet Jens Andersens pige sst Else Rasmusdatter. tingsvidner 25/5 fremlægges. dom: de bør betale deres bøder eller have indvisning

(198)

** Niels Pedersen i Svennum på Peder Galskøts i Kornumgård hans vegne stævner Christen Mortensen, der tjener Peder Andersen ved Kæret i Brønderslev, for dom, da han sidste vinter fæstede en halvgård, men han holdt sig ikke til gården med sæd og avling, hvorved han har gjort uret og bør straffes. opsat 6 uger

** på Jørgen Rosenkrantz vegne. Mads Pedersen i Vrensted, Børglumklosters budfoged, vidnede, at han tilsagde tjenerne i Vrensted Hans Simonsen Niels Nielsen Anders Laursen og Jens Pedersen at møde med vogne i Kolborg skov for at føre træ til Børglumkloster. budfogden Jacob Nielsen i Stenum vidnede, at han tilsagde Hans Jensen i Linderup Tøger Markorsen Anders Markorsen Jens Pedersen Laurs Nielsen sst Tomas Vognsen i Å og Steffen Pedersen i Kalum at møde samme sted

** på Jørgen Rosenkrantz vegne stævnes ovennævnte tjenere for dom på deres fæste, for de har været modvillige og været hans fuldmægtig ulydig i hans fraværelse og siddet overhørig. opsat 6 uger

(199)

** på Korfits Ulfelds vegne. Anne Pedersdatter i Serreslev beskyldte Anders Villadsen i Serreslev for hendes barnefar

** på Korfits Ulfelds vegne stævnes Anders Villadsen i Serreslev og Anne Pedersdatter sst for dom angående deres bøder for lejermål, da de boede hos Villads Andersen i Serreslev. opsat 6 uger

** Peder Laursen, der tjener på Åstrup, stod inden tinge og efter den tiltale, han havde til Niels Pedersen angående nogle ord, der skal være faldet mellem dem, blev de forligt i alle måder, og ved kun ærligt om hinanden

** Mads Mikkelsen i øster Brønderslev lod fordele Niels Madsen i Klæstrup for 1 sld lån

** Niels Mørk i Hebelstrup på sin egne og Povl Jensen sst på sine egne og på hustru Margrete Tomsdatter og søn Jens Povlsen deres vegne gav tilkende, at de med dannemænds forhandling er blevet venligt forligt om deres tvist og uenighed om slagsmål og bordag, således at de skal give Niels Mørk 3 (9) rdl

(200)

** Jacob Povlsen i Holmgård med 6 ugers opsættelse stævner navng for dom angående gæld til hans farbror sl Christen Laursen, der boede i Klokkerholms mølle. fortegn. breve fremlægges. dom: den gæld, der bevises med breve og ikke bevisligt er betalt, skal betales inden 15 dage

(202)

11/10 1655.

** Søren Pedersen i Jerslev stævner sl Niels Svendsen Degn i Jerslev hans arvinger Christen Nielsen i Jerslev Jens Nielsen Degn og deres søster Maren Nielsdatter og Sofie Nielsdatter sst for dom angående 12 sld 1 td byg, som sl Niels Svendsen skylder ham siden 1642, hvorimod Christen Nielsen fremlægger kvittering. opsat 6 uger

18/10 1655.

** Christen Hansen i Torsmark lod læse en landstings opsættelse 10/10 angående de enge i Hjermeslev kær, som omtvistes. opsat 6 uger

(203)

**  på Sofie Brahes vegne. Anne Johansdatter, som forgangen sommer tjente i Stade, beskyldte en dreng, der tjente sst, Christen Nielsen for hendes barnefar

** på Sofie Brahes vegne stævnes begge ovennævnte for dom angående deres bøder for lejermål. opsat 6 uger

** Otte Pedersen i Saksager stævner Kirsten Nielsdatter i Kalum med lavværge Christen Laursen for vidne

** hr Peder Andersen i øster Brønderslev præstegård stævner Svend Nielsen i Hvilshøj for dom, for han er gået ind i præstens hus uden forlov og taget taxmærke på et lam og ført det hjem, hvortil Svend Nielsen svarede, at lammet havde han købt af Oluf Laursen i vester Gerndrup, og han tog taxmærke på det i Oluf Laursens overværelse, hvilket denne ikke benægter skete. opsat 6 uger

** Svend Nielsen i Hvilshøj stævner Oluf Laursen i vester Gerndrup for at hjemle Svend Nielsen et lam, han købte
 
(204)

** Niels Christensen i Svennum på husbonds vegne 3.ting en dreng Niels Pedersen, født i Svennum, som uden forlov ikke vil søge den tjeneste i Hvilshøjgård, han har tilsagt Jørgen Jørgensen

** Tomas Pedersen i Underåre 3.ting for rest KM skat i Serreslev

** Niels Christensen i Ågård stævner Christen Jensen i Trøgdrup Christen Jensen i Lem og Niels Andersen i Kærsgård Hellevad sogns lægdsmænd for dom angående 6 rdl, som af lensmanden er lagt Ørum sogn til hjælp af Hellevad sogn til Ørum sognerytters lejemål, på grund af Ørum sogns ringhed. Christen Jensen fremæsker KM brev derom. opsat 6 uger 
 
** Niels Christensen i Ågård tillyste Christen Jensen i Ravnstrup mølle et fuldt ran, for han overfaldt hans 2 drenge Peder Jensen og Christen Pedersen og fratog dem deres hatte og et næsebånd

** Peder Olufsen i øster Brønderslev et vidne. Laurs Jensen, født i øster Brønderslev, gav ham afkald for arv efter hans sl forældre Jens Olufsen og Else Jensdatter, som boede og døde i Grindsted i Kær herred, og som Peder Olufsen har under værgemål

(205)

** på Jørgen Rosenkrantz vegne stævnes Christen Laursen Hjulskov i Knabeshave for dom på hans bøder for lejermål med Bodil Andersdatter i øster Brønderslev. tingsvidne 30/8 fremlægges. Christen Laursen, født i Hjulskov, fremlægger sin stedsmålsseddel 12/3 1653 på et hus i Lønstrup, som Peder Nielsen og Jens Nielsen iboede. dom: da han har fæstet et hus i Lønstrup, kan han ikke dømmes her ved tinget, men hun bør betale sine bøder 6 rdl inden 15 dage

(206)

25/10 1655.

** på Malte Sehesteds vegne fordeles en dreng Niels Pedersen, født i Svennum, for han uden forlov undholder sig sin tjeneste hos Jørgen Jørgensen i Hvilshøj

** Peder Tomsen Galskøt et vidne. Oluf Sørensen i vester Brønderslev vidnede, at han hørte Anne Nielsdatter, som forgangen år tjente Niels Laursen i Hvilshøj, fæstede sig til Peder Galskøts hustru Kirsten Pedersdatter og siden flere gange lovede at holde sit løfte

** Peder Galskøt 3.ting Anne Nielsdatter, for hun er rømt af tjenesten

** Jørgen Jensen i Gerndrup 3.ting en dreng, Oluf Mikkelsen, der tjente i vester Gerndrup, for han uden forlov er rømt af den tjeneste, han havde tilsagt Jørgen Jensens mor

(207)

** Niels Pedersen i Svennum på husbonds vegne 3.ting to drenge Hans Suder Mortensen og Peder Jensen, som er rømt at den tjeneste, de havde tilsagt Maren Pedersdatter i Nørgård

** Laurs Bertelsen, der tjener Niels Pedersen i Svennum, stævner Jens Mortensen i Klæstrup for 10 mk rest løn

** på Sofie Brahes vegne med landstings stævning stævnes Niels Hansen i Ulhøj og hans mor Bodil Andersdatter sst for vidne angående stolestade i Serreslev kirke, som omtvistes. Niels Hansen er i husbonds forfald. opsat 8 dage

** Niels Pedersen i Svennum 3.ting lægdsmænd, som rester med opkrævning af småbede og andre, der rester

** Niels Christensen i Ågård bandt sin bogsed på Christen Jensen i Ravnstrup mølle for hatte og næsebånd, han frarøvede hans drenge Peder Jensen og Christen Pedersen uden hjemmel

(208)

** Tomas Pedersen i Underåre lægdsmand lod fordele navng i Serreslev sogn for KM skat. fortegn

** Niels Pedersen i Svennum på husbond Malte Sehesteds vegne stævner alle navng lægdsmænd i herredet for dom angående KM påbudne skat, som ikke er udlagt, om de ikke bør betale inden 15 dage. fortegn. dom: de bør betale inden 15 dage

(209)

2/11 1655.

** Peder Nielsen i Kalum 3.ting navng for gæld til hans hustru

** på Laurs Belows vegne stævnes Laurs Nielsen i Jerslev og Maren Nielsdatter sst for dom angående lejermålsbøder, da de uden ægteskab har avlet barn. opsat 6 uger 

** Jørgen Jensen i Gerndrup lod med navng høringe fordele en dreng Oluf Mikkelsen, for han havde lovet hans mor sin tjeneste, som han frarømte

(210)

** Jens Sørensen i Hallund 3.ting Peder Pedersen i Hallund for 2 mk rest til skolens bekostning

** Niels Pedersen i Svennum på Peder Galskøts vegne lod fordele en pige Anne Nielsdatter, som undholder sig at søge den tjeneste, hun har tilsagt hans hustru Kirsten Pedersdatter

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Maren Pedersdatter i Nørgård for at tage syn på Jerslev bros brøstfældighed 

** Niels Pedersen i Svennum på Maren Pedersdatters vegne i Nørgård lod fordele 2 drenge Hans Mortensen Suder og Peder Jensen, som er rømt af deres tjeneste

** Christen Hansen i Torsmark på husbonds tjener Peder Nielsens vegne i Hellevad. navng vidner, at han ikke er god for at give yderligere KM skat end boelskat af den ejendom, han påboer

(211)

** på Jørgen Rosenkrantz vegne stævnes Knud Mikkelsen i Stenum for dom på hans fæste, da han rester med landgilde. opsat 6 uger

** Mikkel Christensen i Kærsgård. navng vidner, at han påboer et boel

** Søren Rasmussen i Stade. navng vidner, at Anders Laursen i Krogen i vester Brønderslev i mange år har ligget på sin sygeseng, desuden er hans hus for nogen tid siden brændt, så han er så forarmet, at han ikke kan udgive KM pengeskat

** Christen i Ladegård begærede genpart af en landstings opsættelse, Christen Hansen i Torsmark har læst inden tinge

** Peder Pedersen i Abildgård lægdsmand 3.ting så mange i Jerslev sogn, som rester med KM pengeskat

** Peder Pedersen i Abildgård lægdsmand et vidne. navng vidner, at den halvgård i Klæstrup, Jens Ibsen fradøde, står øde uden avl

** Niels Mørk i Kalum og Jens Christensen Dårbak bevilgede den sag, de omtvister, opsat 14 dage

** Jens Sørensen i Hallund lægdsmand 3.ting navng i Hallund sogn for KM skat. fortegn

(212)

** Niels Christensen i Ågård ----

** Niels Christensen i Ågård en nævningsdom. han stævner Christen Jensen i Ravnstrup mølle for fylding på ransnævninge for at gøre deres tov og ed over ham, for han uden hjemmel har taget 2 hatte og et næsebånd fra Niels Christensens drenge i Sønderkær. tingsvidner 26/7 18/10 og 25/10 fremlægges. dom: de svor et fuldt ran over ham

(213)

** på Laurs Belows vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Christen Markorsen, en dreng, der tjener i Hallund og Maren Jensdatter, der tjener i Hollensted, for dom angående deres bøder for lejermål, for de har avlet barn sammen uden ægteskab som ting 26/9. dom: at betale

** på Christen Skeels vegne. Christen Hansen i Torsmark lod læse en landstings opsættelse 10/10 angående de enge i Viumskrog og i Hjermeslev kær. opsat 6 uger

** på Jørgen Rosenkrantz vegne stævnes alle Børglumklosters tjenere, som rester med småbede, som de bør betale inden 15 dage eller lide indvisning. opsat 6 uger

(214)

** Christen Sørensen og Tøger Pedersen i Allerup. navng berettede, at de sidste søndag var i Allerup på skifte efter sl Laurs Eriksen, som boede og døde i Allerup mellem Tøger Pedersen i Allerup på sin dattersøn Laurs Laursen sl Laurs Eriksens søn hans vegne samt barnets farbror Laurs Eriksen i Lem på den ene side og Christen Sørensen i Allerup på barnets mor hendes vegne på den anden side angående barnets arv efter dets sl far, som Christen Sørensen beholder i boet

** på Malte Sehesteds vegne fordeles navng for rest. fortegn

(215)

9/11 1655.

** Anders Pedersen i Mølgård på Niels Christensens vegne i Mejlsted stævner navng for gæld. fortegn. opsat 6 uger
 
** på Malte Sehesteds vegne stævnes Maren Pedersdatter i Nørgård for at tage syn på Jerslev bros brøstfældighed. på hendes vegne svarede Niels Baggesen i Damsgård, at da hendes sl mand Peder Jensen havde haft broen i forvaltning, vedkommer det hans arvinger, som bør stævnes for syn. dom: da Maren Pedersdatter iflg KM brev har broen i forvaltning, kan synet ikke frafindes  

(216)

** på Malte Sehesteds vegne. syn på Jerslev bros brøstfældighed 

** Niels Pedersen i Jerslev Anders Nielsen Niels Bertelsen sst og Anders Jensen i Svennum et vidne. navng vidner, at de alle boer på boel og er så forarmede, at de ikke kan udgive KM skat

(217)

** Steffen Pedersen i Kalum et vidne. navng vidner, at Villads Andersen i Serreslev har i 2 år været syg og er forarmet, så han kan ikke udgive KM skat og Peder Jensen på Bakken er forarmet, så han ikke kan udgive KM skat

** Niels Jensen i Stenum. navng vidner, at han er forarmet etc

** Svend Tomsen i Skarnvad. et lignende vidne

** Christen Povlsen i Tømmerby. navng vidner, at han kom til et øde boel, så han kan ikke udgive KM skat

** Christen Frandsen og Tomas Nielsen i Serreslev. navng vidner, at på grund af ildebrand er forarmede, så de ikke kan udgive skat

(218)

** Hans Skrædder i vester Brønderslev 3.ting Christen Mikkelsen i vester Brønderslev for gæld

** Peder Nielsen i Kalum lod fordele Knud Tomsen i Underåre for 2 rdl for 1 td byg, han fik af Laurs Christensen i Kalum i de onde år

** Jens Sørensen i Hallund lægdsmand lod fordele navng for KM pengeskat. blandt andre Jytte Laursdatter i Hebelstrup og hendes søn Christen Andersen

** Laurs Christensen i Stenum lægdsmand lod fordele navng for KM skat

** Jens Sørensen i Hallund lægdsmand lod fordele navng for skat og løn til deres sognerytter. fortegn

(219)

** Peder Pedersen i Abildgård lægdsmand lod fordele navng i Jerslev sogn for KM pengeskat. fortegn 

** Laurs Laursen i øster Brønderslev sogn på søn Laurs Laursen soldat hans vegne med 6 ugers opsættelse stævner sl Peder Madsens hustru Kirsten Jensdatter i Stubdrup og hans børn Anders Pedersen Jens Pedersen Mads Pedersen Maren Pedersdatter og Johanne Pedersdatter for dom angående de penge, sl Peder Madsen skyldte ham som ting 27/9. dom 14/9 1654 fremlægges, hvori er indeholdt et brev 16/1 1653, at Asdals tjenere Peder Madsen i Stubdrup med medbrødre lejer Laurs Laursen som deres soldat, samt Peder Madsens breve 15/1 1653, at han lover at opkræve pengene hos tjenestedrengene. Kirsten Jensdatters svar fremlægges. dom: arvingerne bør betale hver sin anpart af de penge, der ikke er betalt

(221)

15/11 1655.

** Anders Povlsen i vester Brønderslev et vidne. Christen Laursen og Jens Pedersen sst vidnede, at de var med hans dreng hos Anders Pedersen i Mølgård og tilbød ham 4 tdr byg skyldkorn, om han ville annamme det og 4 tdr havre, som Anders Povlsen havde færdig

** Peder Madsen på Hollensted hede. navng vidnede, at de var hos Svend Tomsen i Skarnvad og på Jens Andersen, som tjente ham forgangen vinter, hans vegne tilbød ham, at han ville tjene ham fremdeles til Skt Mikkelsdag for den løn, de var forligt om, hvis han vil betale ham det halve års løn, han har lånt, og de gav ham varsel for dele for 2 dlr Jens Andersens løn

(222)

** Peder Madsen på Hollensted hede begærede 3.ting til Svend Tomsen for 3 dlr Jens Andersens løn. Niels Mørk svarede, at da Svend Tomsen er bosiddende, bør han søges med dom

** Niels Mortensen i Ravnstrup på sin far Morten Kjærulfs vegne lod fordele en pige Dorete Hansdatter, da hun har tilsagt ham sin tjeneste et helt år, men er rømt

** Niels Mortensen i Ravnstrup på Niels Christensens vegne i Ågård lægdsmand lod fordele navng i Ørum sogn for KM sidst påbudne skat. fortegn

** Anders Pedersen i Mølgård på hr Rasmus Rasmussen i Tolstrup præstegård hans vegne lod fordele navng for penge for arbejde, de ikke har efterkommet og Skt Hans rente, som de rester med. fortegn
 
(223)

** på Korfits Ulfelds vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Anders Villadsen i Serreslev hos hans far Villads Andersen sst og Anne Pedersdatter sst for dom angående deres lejermålsbøder som ting 4/10, hvorfra tingsvidne fremlægges. Anders Villadsen mener sig fri for tiltale, idet han tjente KM som soldat, da lejermålet fandt sted. dom: de bør inden 15 dage betale deres bøder hhv 12 og 6 rdl 

** på Jørgen Kruses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Peder Christensen, der tjener Jens Smed ved Kæret i Brønderslev og Anne Jensdatter i vester Brønderslev, som tjente sst, for dom angående deres lejermålsbøder som ting 4/10. tingsvidner 14/12 1654 og 4/10 1655 fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage hhv 24 og 6 rdl

(224)

** Niels Mørk i Kalum med 6 ugers opsættelse på husbonds tjener Peder Pedersen i Ørum hans vegne stævner Jens Christensen Dårbak i Ørum for dom som ting 4/10. tingsvidner 2/8 fremlægges. dom 23/8 fremlægges. dom: da Jens Christensen ikke har bevist hjemmel til samme kåste, bør han lide tiltale

(225)

22/11 1655.

** Peder Madsen på Hollensted hede stævnes Svend Tomsen i Skarvad for dom angående 3 sld, som er Jens Andersens løn forgangen vinter. opsat 14 dage

** Peder Madsen på Hollensted hede et vidne. navng vidner, at de på Jens Andersen, som tjente ham forgangen vinter, hans vegne tilbød Svend Tomsen i Skarnvad hans tjeneste og æskede af ham et halvt års løn, som Jens Andersen havde tjent

(226)

** Jørgen Jensen i øster Gerndrup 3.ting udæskede af Laurs Pedersen i vester Gerndrup en dreng Oluf Mikkelsen med sin farkoste, som er rømt af hans mors tjeneste

** Jens Nielsen Degn i Jerslev. Christen Nielsen Maren Nielsdatter og Sofie Nielsdatter i Jerslev vidnede, at da sl Niels Degn i Jerslev lå på sin sotteseng, da så og hørte de, at Søren Pedersen i Jerslev talte med ham om deres gæld. og da de spurgte deres sl far, om han skyldte Niels Pedersen noget, da svarede han, at efter hans regnskab havde han betalt det hele, men han kunne ikke få sit brev igen 

** Anders Christensen i øster Brønderslev lod fordele navng for KM skat i øster Brønderslev sogn. fortegn

(227)

** Matias Jensen i øster Linderup. syn på hans dreng Matias Mortensen
hans sår. han havde adskillige hug og trøje og livstykke gennemhugget

** Jens Sørensen i Hallund stævner Peder Pedersen i Hallund for vidne, men han er forhindret i at møde. opsat 8 dage 

** på Sofie Brahes vegne. navng, stævnet med landstings stævning, vidnede, at Christen Laursen i Kalum giver langt mere til tiende til præsten kongen og kirken, end der gives og gøres af den lille bolig i Ulhøj, Bodil Andersdatter og Niels Hansen påboer, og Christen Laursen giver langt mere end dobbelt så meget til skyld og landgilde end Bodil Andersdatter, og at hun ikke har videre krav på stadet i den 3.stol i Serreslev kirke, end at hun en tid lang var bevilget den, og de kvinder, der har boet i øster A, har haft det yderste stade i omtalte stol, og de 2 stader indenfor var til Tomas Vognsens boel i Å og til en gård i Kalum. desuden vidnede de, at Bodil Andersdatter havde sin rette stol nedenfor gangen i kirken

(228)

** Mogens Laursen på Rosbak 3.ting navng for gæld. fortegn

** Niels Mørk i Kalum på husbonds tjener Søren Pedersen i Jerslev hans vegne med 6 ugers opsættelse stævner sl Niels Svendsen Degn i Jerslev hans arvinger Christen Nielsen i Jerslev Jens Nielsen Degn og deres søstre Maren Nielsdatter og Sofie Nielsdatter for dom angående 12 sld og 1 td byg som ting 9/10. Niels Svendsens håndskrift, som blev påtegnet ved skiftet efter ham 15/3 1655, fremlægges. dom 28/2 1650 fremlægges. regnskab fremlægges. Jens Nielsen Degn fremlægger Søren Pedersens kvittering af 1650. kvitteringer fremlægges. dom: de skal i uvillige dannemænds overværelse gøre regnskab med hinanden

(231)

29/11 1655.

** på Mogens Kåses vegne forbydes Christen Tøgersen i øster mølle at have nogen brugelighed af møllen, da han er fradømt fæstet og tildømt at gøre den ryddelig

** på Mogens Kåses vegne stævnes hans navng tjenere for dom angående deres rest arbejdspenge. fortegn. opsat 6 uger

** på Mogens Kåses vegne stævnes Christen Tøgersen i øster Sterup mølle for dom angående hans rest mølleskyld for 1653 samt den anvendte bekostning på trætten. opsat 6 uger

(232)

** Laurs Nielsen i vester Brønderslev på husbonds tjener Laurs Laursen i Lundergård hans vegne stævner Anders Nielsen, en mand, der tjener Laurs Nielsen i Røgelhede, for dom angående hans bekostning på hans søn Laurs  Andersens opfødsel underhold og klæde 40 sld. opsat 6 uger 

** Oluf Laursen i Gerndrup stævner Christen Nielsen i øster Linderup for dom angående 2 rdl lån. opsat 6 uger

** Mogens Laursen på Rosbak på Oluf Nielsen i Serreslev hans vegne stævner Laurs Nielsen i Underåre for dom angående 3 sld gæld. opsat 6 uger

** Svend Tomsen i Skarnvad. Niels Pedersen i Sterup vidnede, at Jens Andersens dreng, som forgangen år tjente Svend Tomsen i Skarnvad, lovede Svend Tomsen sin tjeneste et helt år, men han rømte inden 

(233)

** Svend Tomsen i Skarnvad 3.ting Jens Andersen, som er rømt af den tjeneste, han havde tilsagt ham 

** Mogens Laursen på Rosbak lod fordele Laurs Nielsen i Underåre for 2 mk for et skab 3 mk for et læs langhalm og 6 sk lån

** Gjord Jensen i Klæstrup på egne og Klæstrup bymænd deres vegne stævner Christen Laursen på Svarrebak og Jens Christensen sst for dom angående 7 sld, som han har lovet at udlægge til Johanne Kås for hendes bekostning på en trætte mellem Klæstrup og Alstrup bymænd, som Jens Christensen skal have påført dem, og som Christen Laursen skal være forlover for. opsat 6 uger

** Hans Andersen i Burholt på mor Maren Hansdatter sst hendes vegne stævner Burholts navng tjenere i Allerup Sterup og Hellevad for dom angående arbejdspenge til Burholt med mere. fortegn. opsat 6 uger

(234)

** Hans Andersen i Burholt. syn på hvorledes nogle engskifter til Burholt var slået og bjerget. Peder Nielsen i Hjelmsted Laurs Nielsen og Laurs Christensen sst stævnes

** Anders Pedersen i Mølgård på sine egne og Tolstrup sognemænd deres vegne stævner Tolstrup sogns rytter Oluf Nielsen for dom angående deres rytterhest, som er leveret til ham, og som han har solgt uden deres minde. han svarede, at når de betalte ham hans løn, skulle han skaffe dem en hest i stedet lige så god. opsat 6 uger

** Morten Kjærulf i Ravnstrup på husbond Iver Krabbes vegne stævnes Anne Jensdatter i Svennum, som forgangen år tjente Laurs Nielsen i Røgelhede, og Hans Ibsen skomager, der arbejdede sst, for dom angående deres bøder for lejermål. opsat 6 uger

(235)

** Anders Villadsen i Serreslev stævner Christen Frandsen i Serreslev for dom angående hvad, han på hustru Maren Jespersdatter hendes vegne skylder ham siden hendes sl husbonds død (opregn) opsat 1 måned

** på Jørgen Rosenkrantz vegne. syn på Søren Madsens datter i øster Brønderslev Karen Sørensdatter hendes sår. Christen Jensen Skrædder sst stævnes

** på Sofie Brahes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Christen Nielsen, som tjente i Stade forgangen år og Anne Johansdatter, der tjener sst, for dom angående deres bøder for lejermål som ting 18/10, hvorfra tingsvidne fremlægges. dom: at betale

(236)

** på Jørgen Rosenkrantz vegne med opsættelse 4/10 stævnes Hans Simonsen i Vrensted Niels Nielsen og Anders Laursen sst Jens Jensen i vester Linderup Christen Nielsen Anders Markorsen Jens Pedersen Laurs Nielsen sst og Tomas Vognsen i Å og Steffen Pedersen i Kalum for dom på deres fæste, da de har været ulydige som ting 4/10, hvorfra tingsvidne fremlægges. dom: da de har været modvillige med skovrejser i husbondens fraværelse, har de forbrudt deres fæste

(237)

6/12 1655.

** Christen Jensen i Skoven murmester et vidne. navng vidner, at da Laurs Nielsen Ster i Underåre blev forligt med Christen Jensen, at denne skulle afstå sin bolig i Underåre til Laurs Jensen Ster mod at få 10 sld og vinterrugen, skulle han beholde det, Laurs Nielsen har frataget ham uden hans minde

(238)

** Laurs Nielsen i Brønderslev på husbonds tjener Laurs Laursens vegne i Lundergård. Svend Laursen i Krog og ung Laurs Laursen i Lundergård vidnede, at 1651 kom Anders Nielsen, som nu tjener Laurs Nielsen i Røgelhede, og gjorde aftale med Laurs Laursen om hans søn Laurs Andersens opfødsel

** Laurs Nielsen i Vrensted lægdsmand lod fordele navng for KM skat af Vrensted sogn. fortegn 

** Laurs Nielsen i Vrensted 3.ting for høringsdele en dreng Morten Laursen, som er rømt af hans tjeneste

(239)

** Mogens Laursen på Rosbak på Oluf Nielsens vegne i Serreslev. Niels Olufsen i Serreslev vidnede, at for 3 år siden fæstede han sin søn Oluf Nielsen til Laurs Nielsen Ster, der da boede i Snarup, for et halvt år for 3 sld, som ikke er betalt 

** Svend Tomsen i Skarnvad lod fordele en dreng Jens Andersen, som havde lovet ham sin tjeneste for et år men er rømt

** Niels Christensen i Ågård på hr Christen Gertsen i Bredkær hans vegne. syn på hvad skade, der er sket på et hus fuldt af havre, som er fordærvet på grund af 2 drenges skødesløshed, nemlig Christen Christensen, født i Hellevad, og Bertel Andersen i Katholm, som tjente ham forgangen år 

(240)

** Jens Sørensen i Hallund lægdsmand 3.ting Niels Mørk i Hebelstrup for hans faldsmål for KM skat

** Niels Mørk i Kalum på Korfits Ulfelds vegne gav Anders Villadsen i Serreslev varsel for 12 rdl lejermål. han skød sig til sit værneting Vennebjerg herredsting. opsat 8 dage

13/12 1655.

** Peder Pedersen i Abildgård et vidne. navng vidner, at de på hans vegne tilbød Peder Christensen i Rønnebjerg en sort stud, som han havde købt af Peder Pedersen, og begærede pengene derfor, hvilket blev gentaget i dag for retten

** på Malte Sehesteds vegne. syn på Tolstrup sogns rytter Oluf Nielsen hans sår, som var nogle streger på hans arme

(241)

** på Malte Sehesteds vegne. Oluf Nielsen, Tolstrup sogns rytter, sigtede Niels Christensen i Mejlsted og hans dreng Christen Laursen for at have bundet ham med en hampeline til et hjul

** Jens Sørensen i Hallund lod fordele Niels Mørk i Hebelstrup for hans faldsmål 3 mk, da han er delt for KM skat 8/12

** Laurs Nielsen i Vrensted lod fordele en dreng Morten Laursen, født i Tise, som har tilsagt ham sin tjeneste for et år, men er rømt

** Niels Mørk i Kalum på Korfits Ulfelds vegne 3.ting Anders Villadsen i Serreslev for 12 rdl lejermålsbøder

** på Korfits Ulfelds vegne. Maren Jespersdatter i Serreslev vidnede, at hverken hun eller hendes sl husbond skyldte Anders Villadsen noget, da han døde. Else Laursdatter i Serreslev og Jesper Laursen vidnede det samme. andre vidner, at Anders Villadsen og sl Laurs Sørensen i Serreslev var i plovfællig med hverandre det år, han døde

(242)

** Christen Hansen i Torsmark på husbonds Jørgen Kruses vegne 1.ting forbød Søren Sørensen i Vestergård i Filholm med flere navng at bruge de enge, som er rebet til Hjermeslevgård og by, med mindre de kan have dem i hans minde og lejer dem

** på Laurs Belows vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Laurs Nielsen i Jerslev og Maren Nielsdatter sst for dom angående deres bøder for lejermål, da de har avlet barn sammen uden ægteskab. dom: de bør betale deres bøder 12 og 6 rdl inden 15 dage

** Christen Laursen i Lønstrup med 6 ugers opsættelse stævner Anders Skomager i øster Brønderslev og døtre Bodil Andersdatter og Anne Andersdatter for dom angående gæld (opregn) tingsvidne 1651 12/xx af Vrejlev birketing fremlægges, hvori Anders Nielsen i øster Brønderslev vidnede, at hans kvinde Mette Hansdatter leverede Bodil og Anne Andersdatter 1 td bygmalt, og det vidnes, at Christen Laursen leverede Anders Jensen Skrædder 1 pd byg. dom: han bør betale sin gæld inden 16 dage

(244)

20/12 1655.

** på Jørgen Kruses vegne 2.ting forbydes Søren Sørensen i Filholm (søn Laurs Sørensen) Tomas Pedersen i Tømmerby (hustru Anne Nielsdatter) med flere navng at bruge de enge, som tilkommer ham iflg skøde og adkomst, med mindre de lejer dem

** Morten Kjærulf i Ravnstrup på egne og medejeres vegne stævner Anders Laursen (hustru Else Andersdatter) i vester Hebelstrup og Jytte Laursdatter sst for dom, om de ikke bør vise hjemmel til den anpartgård vester Hebelstrup, de besidder mod forbud. opsat 1 måned

** Laurs Nielsen i Brønderslev 3.ting fremlyste 6 gæs, som i langsommelig tid har haft tilhold hos ham, så ejermanden kan vide det, og de er hos ham udølt

(245)

** Simon Andersen i Brønderslev 3.ting gav tilkende, at hans segl er blevet borte, så han gør det umyndigt, så hvad, der bliver forseglet med det efter denne dag, skal være kasseret og magtesløst

(1)

** tingbogens autorisation 1660

** sandemænd. fortegn

** ransnævninge. fortegn

(2)

12/1 1660.

** på Jørgen Kruses vegne stævnes for varsel for dele så mange, som rester med engskyld til Hjermeslevgård

** Anders Nielsen i Trøgdrup på husbond greve Ulfeld hans vegne stævner Svend Laursen i Stoksted i Hellum sogn for dom angående 10 rdl stedsmålspenge, han skal give af Stoksted. opsat 1 måned

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Morten Skolemester sst hans vegne stævner Laurs Nielsen i Skøttrup for vidne. Maren Laursdatter i vester Brønderslev vidnede, at Laurs Nielsen i Skøttrup købte en td saltet kød af Morten Skolemester, hvorpå rester 12 mk at betale

** Laurs Nielsen i Røgelhede et vidne. Aksel Olufsen i Røgelhede med flere fra Hellevad sogn vidnede, at de mødte på Kølskegård 8/11 med 6 vogne og kørte husbondens varer til Sundby, hvortil fogden Iver Nielsen svarede, at de ikke kom den dag, de var tilsagt til skade og forsømmelse for husbonden

(3)

** Christen Hjulskov på Christen Pedersens vegne i Mellerup stævner Jens Olufsen i Linderup for syn og vidne

** Gjord Jensen i Jerslev stævner navng lægdsmænd i Jerslev sogn for dom angående 1 stud for 7 sld, som han har udlagt for sognets skat, og som lægdsmændene på sognets vegne iflg brev har lovet at betale ham. opsat 4 uger

** Mads Madsen i Hjermeslev med 6 ugers opsættelse stævner Peder Andersen i Hjermeslev for dom angående 6 sld gæld, som han tilbød at betale. dom: at betale inden 15 dage

(4)

** på Laurs Belows vegne fordeles navng i Hallund sogn for deres korntiende 1659. fortegn

** på Jørgen Kruses vegne med opsættelse 10/11 stævnes menige sognemænd og enker i Tolstrup Stenum og vester Brønderslev sogne for dom angående deres rest korntiende KM og kirkens anpart. hans befaling derom fremlægges, at da der skal oprettes et magasin til krigens fortsættelse, skal de levere deres tiende på Hjermeslevgård, hvis de ikke vil søges efter militær eksekution, hvilket han nødig vil. underskrevet Jørgen Kruse krigskommissær. dom: de bør yde deres tiende for 1659 på Hjermeslevgård eller have indvisning

(5)

** Jens Jensen i Myrlund med 6 ugers opsættelse stævner og giver varsel til navng Jerslev sognemænd hver for sin anpart af en stud, som blev udlagt for en del af sognemændene i den påbudne skat 1659, og som tilhørte Jens Jensen i Myrlund. fortegn. Gjord Jensen fremlægger skriftligt svar. tingsvidne 17/11 angående vurdering af studen fremlægges. deres svar fremlægges, at de ikke har købt nogen stud af ham, eller han skulle udlægge den for dem. dom: de 23 mænd bør betale hver den andel af studen, de er takseret for, til Jens Jensen

(7)

** Niels Christensen i Ågård med 6 ugers opsættelse på hr Christen Gertsen i Bredkær præstegård hans vegne stævner navng, som i de svenskes tid var tilforordnet lægdsmænd i alle herredets sogne for dom angående hvad det tilkommer Jerslev herred at betale ham til bagagehestes betaling samt til driveren. opregn. lægdsmændenes svar fremlægges, at de ikke havde lovet penge og heller ikke ar anmodet derom, hvortil Niels Christensen svarede, at hesten skulle så hastigt afsted iflg ordre, at der ikke var tid at søge derom. den svenske ordre til herredsfogden om at skaffe heste til udførsel af deres bagage og artilleri fremlægges, dateret Ålborg 4/4 1658. svensk bevis på at hr Christen Gertsen i herredsfogdens fraværelse har leveret 3 af sine egne heste på herredets vegne fremlægges, dateret 23/4 1658. bevis for at hestene er fremkommet og annammet fremlægges, dateret 25/4 1658. at disse efter ordre og befaling er rigtigt udskrevet på dansk bekræfter Christen Gertsen af Bredkær præstegård 28/9 1659. præstens brev fremlægges, at han i hast har måttet tage 3 af hans bedste heste til de svenske, som herredet må betale til den laveste takst. brev fremlægges med vurdering af hestene for 26 sld. præsternes brev fremlægges. dom: de indstævnede mænd, der i de svenskes tid iflg præsternes bevis var tilforordnet lægdsmænd, bør opkræve hver sit sogns andel og tilstille Christen Gertsen eller lide tiltale

(11)

19/1 1660.

** Christen Hansen i Torsmark gav tilkende, at da herredsmændene havde vedtaget at udlægge en vis sum penge for de heste, sognet er takseret for, da tilsagde han lægdsmændene at opkræve pengene uden ophold

** på grev Ulfelds vegne stævnes Tomas Nielsen i Lem for dom angående 9 rdl iflg hans skadesløsbrev til stedsmål af det boel i Lem, han påboer. opsat 6 uger

(12)

** Peder Galskøt i Kornumgård lod fordele Niels Hansen i vester Kornum for 3 fyrdeller 9 alen lange iflg hans forpligt 5/1 1657

** Iver Nielsen i Kølskegård på husbonds vegne stævner Laurs Nielsen i Røgelhede Aksel Olufsen sst med flere ----

** Niels Pedersen i Tømmerby med 6 ugers opsættelse stævner Niels Christensen i øster Mejlsted for dom, da han havde spurgt ham, om han ved breve eller andet kunne bevise, at Niels Pedersen skyldte ham noget, men han havde ikke svaret. tingsvidne 3/11 1659 fremlægges. dom: da Niels Christensen ikke er mødt for at saggive Niels Pedersen, bør denne være fri for gæld, som Niels Christensen herefter kræver ham for

(13)

** Christen Olufsen i Sneverholt med 6 ugers opsættelse stævner navng i Hellum sogn for høringsdele for hvad, enhver tilkommer at betale til mundering til sognerytteren. fortegn. tingsvidne 22/11 fremlægges. kvitteringer fremlægges. dom: at betale inden 15 dage

(15)

** Peder Pedersen i Hallund med 6 ugers opsættelse stævner Anne Pedersdatter i Jerslev for dom angående hendes anpart af 12 sld, som han har udlagt på hendes og hendes søsters vegne til Anders Nielsen, som boede i Vestergård i Jerslev samt hendes anpart i 2 rdl for en landstings opsættelse angående jordtrætte og foderleje for stude, i alt 34 sld. Peder Pedersens brev til Anders Nielsen fremlægges, hvori han lover at betale ham på hans søstre Bodil og Anne Pedersdatters vegne 12 sld. dom: Anne Pedersdatter bør betale

(16)

25/1 1660.

** Christen Laursen herredsfoged tilbød restanceliste på det Hundslund sogn resterer med til ---- og KM milits

** Jens Sørensen i Hallund lod fordele af Hallund sogn Povl Jensen i Hollensted Peder Andersen sst og Bertel i Hedegård for 5 sld, som de skal have opkrævet til de svenske men ikke udlagt til Jens Sørensen og Laurs Mikkelsen, som de er tildømt

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård med 6 ugers opsættelse stævner menige øster Brønderslev sognemænd og enker for dom angående deres korntiende KM anpart, han har i fæste, og som de ikke har leveret. tingsvidne 1/12 fremlægges. dom: de bør klarere tienden

(17)

** Jens Hansen i Hjelmsted med 6 ugers opsættelse stævner 3.ting navng for hver sin anpart af hvad, han har udlagt til Villads Nielsen soldat til hans løn 10 sld, som Jens Hansen var sat i arrest for. fortegn. Villads Nielsens kvittering og tingsvidner 22/12 fremlægges. Jens Christensen i Holt på egne og medfølgeres vegne fremlægger tingsvidne 14/1 af Hundslund birketing. regnskab fremlægges. dom: da tingsvidnerne er mod hverandre, skal de påkendes af tilbørlig dommer

(19)

3/2 1660.

** herredsfogden påmindede 2.ting lægdsmændene i herredet under eksekvering at levere skatten inden 8/2

** Peder Galskøt i Kornumgård gav varsel for dele alle Ørum sognemænd og enker for KM anpart korntiende på skæppen for 1659

** på Johanne Kåses vegne. syn på Tomas Tøgersen i Klæstrup hans sår

(20)

** på Johanne Kåses vegne. Tomas Tøgersen i Klæstrup gav tilkende, at Niels Christensen i øster Mellerup og ---- i Klæstrup overfaldt ham på hans gårdsplads og gjorde ham de blåslag, synet omtaler. Tomas Nielsen i Mellerup og Laurs Jensen i Alstrup var med til overfaldet og gjorde ham uførm, og han sigtede dem alle

** ---- i Kalum. vurdering af en af hans heste, som blev udlagt til rytterhest

** Christen Christensen i Kølske mølle et vidne. syn på Kølske mlle hvad brøstfældighed der findes på kværn og mølledæmning

(21)

** Anders Simonsen i Kraghedegård gav tilkende, at Niels Christensen, født i Holmgård, købte en stud af ham for 9 sld og satte 4 alen klæde og 1 sembsler skind i pant, som han ville indløse, hvilket ikke er sket, hvorfor han i dag begærede betalingen
 
** Jens Olufsen i Å med 6 ugers opsættelse stævner Jens Smed i Serreslev med flere sognemænd for dom, og han berettede, at han havde udlagt sin andel til hest og vogn, og de indstævnede var i lægd med ham til at skaffe en vogn med heste og tøj til at føre major Hunfelds proviant, men da de ikke udlagde vogn eller hest af lægdet, hentede korporal Frederik 31/7 Jens Olufsens vogn og hest, hvorfor ham mener, de andre i lægdet bør betale deres andel. tingsvidner 7/11 1659 fremlægges. Søren Jensen i Serreslev fremlægger tingsvidne 14/12 1659 af Vrejlev birketing. deres svar fremlægges, at de har skaffet hest og vogn, som korporal Frederik ikke ville annamme, hvorfor de betalte ham med penge, hvorfor de mener sig fri for tiltale. (dom ikke indført)

(24)

9/2 1660.

** Peder Rasmussen i Stade stævner Tomas Ibsen i Lem med flere for dom angående en rest på 12 dlr, de skylder på en hest, de købte til rytterhest. opsat 1 måned

** Hans Andersen i Burholt på Ertmand Hansen borger i Ålborg hans vegne stævner Peder Pedersen i vester Gerndrup for dom angående 4 tdr rug, han har solgt Ertmand Hansen. opsat 1 måned

** Hans Andersen i rette lagde en opsættelse 13/8 1657, hvori han tiltaler Peder Pedersen for samme 4 tdr rug, som han tilbyder at levere og vil ikke lide tiltale

(25)

** Hans Pedersen i Burholt stævner Maren Olufsdatter i vester Gerndrup for dom angående 6 sld, som hun lod hente i Burholt på de 4 tdr rug, Ertmand Hansen i Ålborg købte af Peder Pedersen i vester Gerndrup. opsat 1 måned

** Anders Nielsen i Trøgdrup på husbonds tjener Jens Nielsen Skrædder i Ørum og hustru Anne Pedersdatter deres vegne stævner Mikkel Nielsen i Tise for dom angående den arv, der iflg skiftebrev 4/11 1618 tilfaldt hende efter hendes far sl Peder Laursen, som boede og døde i Tise, som hendes stedfar Mikkel Nielsen i Tise tog til sig i boet, da han ægtede hendes mor.(opregn) opsat 1 måned  

** Niels Christensen i Ågård lod fordele navng i Ørum sogn for kirkens anpart korntiende 1659. fortegn

(26)

** Peder Galskøt i Kornumgård lod fordele navng i Ørum for rest tiende 1659. fortegn

(27)

** Matias Jensen i øster Linderup på Laurs Laursens vegne i Manne. Jens Nielsen Skrædder i Ørum på hustru Anne Pedersdatter hendes vegne gav Laurs Laursen afkald for arv efter hendes sl bror Laurs Pedersen, som boede og døde i øster Hjulskov, som Laurs Laursen var værge for 

(28)

16/2 1660.

** Niels Pedersen i Svennum på KM vegne og efter kommissariets ordre tilsagde navng mænd i herredets sogne at møde med mandtal over mandkønnet i sognene

** Anders Simonsen i Kraghedegård. vurdering af 4 alen groft klæde og et bukkeskind, som Niels Christensen, født i Holmgård, havde pantsat for en stud, han havde købt af Anders Simonsen

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård 3.ting så mange i øster Brønderslev sogn, som med ham har gjort tindning på skæppen om deres korntiende KM anpart 1659, hvorover de er dømt

(29)

** Anders Nielsen i Trøgdrup på husbond grev Ulfeld hans vegne stævner Niels Mortensen på Slettingen og Anne Sørensdatter sst for at udlægge barnefar, og om de ikke begge for deres forseelse, da de med hverandre har avlet 3 børn uden ægteskab, bør være i deres herskabs nåde og unåde. opsat 1 måned 

** på Johanne Kåses vegne stævnes Christen Nielsen i øster Linderup for at tage syn på hans hus, hvorledes det er ved magt

** på Johanne Kåses vegne. Gertrud Andersdatter, Tomas Tøgersens hustru i Klæstrup, vidnede, at under gudstjenesten i Jerslev kirke kom Niels Christensen i øster Mellerup Tomas Nielsen sst og Laurs Jensen i Alstrup til Tomas Tøgersens hus og kaldte ham ud, mens de hentede en kvie i huset, og da han kom ud, blev han slået i hovedet med en kæp. Karen Tomsdatter og Maren Tomsdatter sst vidnede det samme

(30)

** på Johanne Kåses vegne. Tomas Tøgersen i Klæstrup sigtede Niels Christensen i øster Mellerup Tomas Nielsen sst og Laurs Jensen i Alstrup for at have taget en af hans kvier og slået ham

**  Christen Sørensen i Vrangdrup stævner Niels Mørk Steffen Pedersen i Kalum og Tomas Pedersen i Underåre for dom angående 7 sld, som er Serreslev sogns anpart i en hest, han udlagde for Serreslev og vester Brønderslev sogne. opsat 1 måned

** på Laurs Belows vegne. Laurs Laursen og Christen Tøgersen, der tjener på Kølskegård, vidnede, at de vogne af Hellevad sogn, der kørte varer til Sundby, de kørte 9/11. andre vidner, at de så vognene ved Hammer kirke samme dag

(31)

** Niels Christensen i Ågård på egne og sognemænds vegne stævner Niels Sørensen Peder Nielsen i Stenum Niels Christensen Jens Gregersen i Vrensted, lægdsmænd for de 2 sogne for dom angående omkostning varer og penge, som Ørum sogn blev aftvunget af ritmester ---- for Stenum og Vrensted sogns rest 1/8, da kompagniet forlod indkvarteringen. opregn. opsat 1 måned

** på Ide Skeels vegne stævnes Laurs Jensen i Torup for tilbud om skifte og deling på arv og gæld efter hans søn sl Hans Laursen, som boede i Vrågård, på 6 ugers dagen eller 30.dagen som er 18/2, mellem ham og den sl mands hustru Johanne Jensdatter. Laurs Jensen samtykkede og vil møde 6 ugers dagen

(32)

** herredsfoged Christen Laursen i Fogedgård stævner Maren Pedersdatter i Nørgård i Sterup og Tomas Nielsens hustru i Ørngård for dom angående deres rest arbejde og landgilde til ham. Maren Pedersdatter 1656-1659 (opregn) Tomas Nielsens hustru 1658-1659. (opregn) opsat 1 måned 

(33)

** Niels Mørk i Hebelstrup stævner Anders Christensen i øster Brønderslev for at tage syn på kornskade på Hebelstrup mark i Niels Mørks korn. Laurs Nielsen i Brønderslev svarede, at kornskade skal dømmes inden Hellemis, så syn bør ikke udstedes. opsat 14 dage

** Jens Christensen i Holt med opsættelse 8/12 gav varsel til navng i Serreslev sogn for det, de er takseret for at udlægge til han for en hest, som blev udlagt for sognet. fortegn. Jens Christensen fremlagde en seddel dateret 21/7 1659, at Jerslev sogn skulle levere 31/2 hest, samt en ordre oversat fra tysk på hvem, der leverede 5 heste. lægdsmændenes taksering fremlægges. Tomas Jensen i Krattet på sine egne og medfølgeres vegne fremlagde et tingsvidne 8/2 1660 af Vrejlev birketing. dom: da den hest, Jens Christensen sagsøger dem for, ikke blev udlagt for dem, kan de ikke tildømmes betaling, men da i rette lægges vagtmester Hunfelds bevis, at hesten blev udlagt for sognet, kan Jens Christensen ikke frafindes sin betaling, når den søges ved proces
 
(35)

23/2 1660.

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård 3.ting mænd og enker i øster Brønderslev sogn for deres korntiende 1659 KM anpart

** Niels Christensen i øster Mellerup. Anders Pedersen i øster Hjulskov og Tomas Christensen i Alstrup vidnede, at de dage oberst Wachtmeister, som lå i kvarter i vester Brønderslev, marcherede ud, var de taget til at vurdere et øg, som blev frataget Niels Christensen af rytterne, men som er udlagt for Jerslev sogn, hvilket bevises med kvittering, og da vurderede de det til 10 rdl

(36)

** på Johanne Kåses vegne tilbydes Jerslev sognemænd og enker, som har gjort tindning med hende om korntienden på skæppen, at såfremt de hver vil udlægge sin anpart af afgiften af afgrøden 1659, vil hun ikke begære mere for samme års anpart

** Jens Sørensen, der tjener på Nibstrup, 3.ting Jens Laursen i Filholm hos sin stedfar Christen Tøgersen for 2 mk, som han har udlovet for en soldat Søren i Filholm, der er udskrevet

** på Johanne Kåses vegne. syn på hvorledes Christen Nielsen i øster Linderup har holdt sit hus ved magt og taksere brøstfældigheden 

(37)

** Anders Nielsen i Trøgdrup med 6 ugers opsættelse på husbond grev Ulfelds vegne stævner Svend Laursen i Stoksted i Hellum sogn for dom angående 10 rdl stedsmålspenge som ting 12/1. dom: han bør betale inden 15 dage eller have indvisning

1/3 1660.

** Jens Sørensen, der tjener på Nibstrup, lod fordele Jens Laursen hos sin stedfar Christen Tøgersen i Filholm for 2 mk rest, som han har udlovet til en soldat

(38)

** Jørgen Jensen i Hvilshøjgård hans forrige varhøringe stod ved deres varsel til øster Brønderslev sognemænd

** Niels Pedersen i Sterup hans varhøringe Søren Jensen i Dårbak og Terkild Jensen i Krattet gav varsel iflg en seddel

** Keld Laursen i Åsendrup gav varsel for dele for KM skattekorn 1659

** Niels Christensen i Ågård på Maren Pedersdatters vegne i Nørgård gav varsel for dele i Ørum sogn for deres rest brokorn til Jerslev bro for 3 år 1657-58-59. Anders Nielsen i Trøgdrup på husbonds tjeneres vegne mener ikke, der er krævet årligt, som der skal. opsat 1 måned

** Niels Baggesen stævner Svend Ibsen på Nejst for vidne

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård lod navng i øster Brønderslev fordele for rest KM anpart korntiende. fortegn 

(39)

** Anders Nielsen i Trøgdrup med 6 ugers opsættelse på grev Ulfelds vegne stævner Tomas Nielsen i Lem for dom angående 9 rdl, han har udlovet til stedsmål af hans bolig som ting 19/1. hans brev fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage eller have indvisning

** Niels Bertelsen i Hostrup med 6 ugers opsættelse stævner Christen Nielsen i Vrensted Anders Knudsen sst og sl Christen Olufsen Degn sst hans arvinger for dom angående gæld til sl Povl Simonsen i Hostrup iflg breve, som fremlægges. Christen Nielsen fremlægger tingsvidne 24/2 af Børglum birketing. Anders Knudsen fremlægger tingsvidne 24/2 af samme ting. Anders Jensen Degn i Vrensted fremlagde på hustru Karen Christensdatter hendes vegne registrering 6/11 1654 af sl Christen Olufsen Degn i Vrensted hans efterladte bo. hans svar fremlægges. dom: Christen Nielsen og Anders Knudsen bør betale deres gæld, men da sl Christen Degns arvinger ikke er stævnet med navn, kan de ikke lide tiltale

(42)

8/3 1660.

** Niels Pedersen i Sterup hans varhøringe Søren Jensen i Dårbak og Terkild Jensen i Sterup krat gav varsel for dele iflg en seddel

** Niels Pedersen i Svennum på Tøger Andersen foged hans vegne gav navng varsel for dele for rest oldengæld. fortegn. Jens Sørensen i Hjulskov på egne og indstævnede deres vegne svarede, at en del af deres svin blev fordærvede og døde, som de vil bevise. opsat 14 dage

(43)

** Niels Christensen i Ågård gav varsel for dele lægdsmændene i herredets sogne 2.ting efter en herredstingsdom

** Niels i Ågård på Christen Sørensens vegne i Ålborg 2.ting Jens Sørensen i Jerslev for 1 rdl

** Niels Christensen i Ågård på husbonds vegne. syn på hus og bygning på den gård, Anders Laursen i Vrensted påboer

** Niels Christensen i Ågård et vidne. han stævner lægdsmændene i Vrensted sogn Jens Gregersen og Niels Christensen sst og i Stenum sogn Niels Sørensen og Peder Nielsen i Stenum for vidne. Morten Kjærulf i Ravnstrup vidnede, at før 1/8 da ritmester Anders .... kompagni forlod deres kvarter, aftvang han Ørum sognemænd det, som Vrensted og Stenum sogne restede med af vogn seletøj og proviant, (opregn) og som de var takseret for

(44)

** Hans i Burholt stævner Maren Olufsdatter i Gerndrup

** Niels Olufsen i Hallund skolemester lod fordele navng i Hallund sogn for rest af det korn, de årligt er lagt for til Hallund skole. fortegn

** Jens Gregersen i Vrensted lægdsmand lod fordele navng i Vrensted for KM skattekorn. fortegn

** Jens Sørensen i Hallund med opsættelse 15/12 på Anders Povlsen i Lindet hans vegne stævner navng øster Brønderslev sognemænd og enker for dom angående deres rest korntiende kirkens anpart 1659 samt 1657-58. fortegn. dom: de bør betale inden 15 dage

(46)

15/3 1660.

** på Ide Skeels vegne stævnes navng i Torslev sogn sønden åen i Jerslev herred for dom angående deres rest korntiende KM anpart for 1659. fortegn. opsat 6 uger

** Niels Christensen i Ågård på Christen Sørensen borger i Ålborg hans vegne 2.ting Jens Sørensen i Jerslev for 1 rdl

** Jens Olufsen i Å på herredsfoged Christen Laursens vegne gav varsel Serreslev sognemænd hver for sin anpart af en hest, som kom af sognet som rytterhest

(47)

** Niels Christensen i Ågård på hr Christen Gertsens vegne i Bredkær præstegård 3.ting til en del lægdsmænd i herredet, hver i sit sogn, for den anpart, de tilkommer at betale ham for hesteskatten, som de er tildømt. begge parter bevilgede sagen opsat til påskedag, så lægdsmændene kunne gøre deres bedste for at opkræve pengene i sognene

** Niels Pedersen i Svennum på husbonds tjener Niels Pedersens vegne i Sterup lod fordele navng i Jerslev sogn for deres anpart af en stud, som han har udlagt for sognet 1659, og de er dømt til at betale. fortegn  

** Laurs Jensen i Stenum gav varsel til Anders Pedersen i Mølgård

** på Ide Skeels vegne. da der er afsagt skifte og deling af sl Hans Laursen, som boede i Vrågård, hans efterladte bo mellem hans arving og efterladte hustru, da blev Laurs Jensen i Torup tilbudt at indløse det i boet, som han ikke syntes var vurderet for sin værdi, så det ikke skal give årsag til trætte og pengespild

(48)

** Jens Laursen i Stubdrup på Ide Skeels vegne fremlægger tingsvidne 16/2 hvori Laurs Jensen i Torup stævnes til i dag og satte i rette, at da boet efter sl Hans Laursen, som boede i Vrågård, er skiftet og delt mellem Laurs Jensen og enken Johanne Jensdatter, om han ikke bør annamme det kvæg, der er tilfaldet ham samt udrede rytterhold og anden skat af den halve gård. opsat 14 dage 

** Laurs Nielsen i Vrensted lægdsmand gav varsel til menige Vrensted bymænd hver for sin anpart penge, de af lægdsmænd er udlagt at betale til hr Christen Gertsen i Bredkær iflg dom samt for en hest, der blev udlagt af sognet

** Christen Nielsen i mellem Haven et vidne. Povl i nør Haven ----
 
(49)

** Christen Nielsen i mellem Haven et vidne. syn på en lille pige Dorete Andersdatter, Christen Nielsens steddatter i mellem Haven, hvorledes hun er slået ihjel af en tørve ----

** Christen Nielsen i mellem Haven et vidne. Laurs Nielsen i mellem Haven med flere vidnede, at de i Christen Nielsens gård så, at hans steddatter Dorete Andersdatter lå død under nogle tørv, der var faldet ned på hende

** Jens Mikkelsen i Vrågård leverede til KM delefoged til Åstrup Niels Pedersen i Svennum tingbogen af Jerslev herred for 1657-58-59, så længe retten formedelst de svenskes indfald blev holdt i de 3 år, og han lovede at sende den til Åstrup

** på Ide Skeels vegne. skifte og deling af sl Hans Laursen, der boede i Vrågård, hans efterladte bo mellem hans far Laurs Jensen i Torup og hans hustru Johanne Jensdatter 25/1 som var 2den dagen efter begravelsen. registrering og vurdering

(52)

** Jens Smed i Serreslev på sine egne og herredsmænd deres vegne. Søren Rasmussen i Stade med 23 andre navng dannemænd vidnede, at største parten af almuen på grund af den jammerlige krigstvang med indkvartering brandskatter og mange andre usædvanlige påbudne skatter og eksekvering samt pengeskatter og andre besværinger til egen øvrighed og den store misvækst, da er de så forarmede, at de ikke kan komme til sæd eller avl, med mindre KM vil betænke deres armod og udgift

(53)

22/3 1660.

** Niels Beck indbygger i Ålborg stævner Jørgen Kruse for dom. opsat 14 dage

** Anders Nielsen i Trøgdrup på Henrik Block, forvalter på Rødslet, hans vegne stævner Morten Nielsen i Klausholm med flere for at vidne og Morten Nielsen i Slettingen for vidne og dom. Christen Jensen i Lem vidnede at 25/2 lod Henrik Block hente Niels Mortensen i Slettingen til Trøgdrup, hvor han sagde til ham, at såfremt han ikke ville indgå kontrakt med ham, skulle han følge med til Rødslet, og da lovede Niels Mortensen ham 40 rdl for det kvindfolk, han havde besovet, som han var trolovet med, og nu er de viet. Niels Mortensen svarede, at Anders Nielsen i Trøgdrup og en anden karl bankede på hans dør om natten, og da han åbnede i bar skjorte, greb de ham gav han hans klæder og mod hans vilje og minde førte ham til Henrik Block i Trøgdrup, hvor de sagde, at de skulle føre ham til tinget og der lade hans hovede slå fra ham

(54)

** Anders Nielsen i Trøgdrup på husbonds tjener Morten Jensen i Landvad stævner Christen Jensen i Lem Tøger Pedersen og Tomas Ibsen sst for dom angående 5 sld, de lovede ham for en stud, han udlagde for dem i Hals skanse. opsat 6 uger

** Anders Nielsen i Mølgård et vidne. syn på den sjette parts jord i den gård Laurs Jensen i Stenum iboer, som Anders Pedersen i Mølgård har i fæste, om den er tilsået iflg fæstebrevet

** Christen Jensen i Hollensted gav varsel for dele Peder Pedersen i Hallund for 2 mk rest på stud Peder Nielsen sst for 24 sk for halm

(55)

** på Ide Skeels vegne fordeles hendes navng tjenere for høslæt, for at holde lukker ved magt etc

** Niels Christensen i Ågård på Jens Gregersen og Niels Christensen i Vrensted lægdsmænd deres vegne lod fordele navng i Vrensted sogn for deres rest anpart fjerdedel i en stud. fortegn

** Laurs Nielsen i Vrensted lod fordele navng i Vrensted sogn for rest hesteskat, som de er takseret for. fortegn

** Jens Laursen i Å på herredsfoged Christen Laursen hans vegne lod lydeligt fordele navng i Serreslev sogn for deres anpart af en hest, som Christen Christensen i Kalum har udlagt af sognet. fortegn

(56)

** Anders Nielsen i Trøgdrup på Henrik Block forvalter på Rødslet hans vegne stævner Niels Mortensen i Slettingen for dom angående en forpligt, han har udgivet 25/2 og som fremlægges. Niels Mortensens svar fremlægges, at han er blevet hentet om natten af 3 mænd, som førte ham som fange til Trøgdrup, og nu hævder de, at han underskrev et håndskrift, hvilket han benægter. opsat 3 uger

(57)

** Laurs Jensen i Stenum 4.ting Anders Pedersen i Mølgård for det, Laurs Jensen i ufredstid har været tvunget til at udlægge for ham af den td skyld, som Anders Pedersen har fæstet. tingsvidne 9/3 1660 af Børglum birketing fremlægges. dom: han bør stille Laurs Jensen tilfreds inden 15 dage

(58)

** Anders Nielsen i Trøgdrup med 6 ugers opsættelse på husbonds tjener Jens Nielsen Skrædder i Ørum og hustru Anne Pedersdatter deres vegne stævner Mikkel Nielsen i Tise for dom angående en arv, som tilfaldt Anne Pedersdatter 4/11 1618 iflg skiftebrev som ting 9/2. skiftebrev fremlægges. dom 8/12 1659 fremlægges. dom: Mikkel Nielsen bør betale arven inden 15 dage

(59)

29/3 1660.

** Christen Snedker i Stenum stævner navng Stenum sognemænd for dom angående hver sin anpart byg at betale i 5 øksne, som blev udlagt for sognet, de 4 til de svenske og den femte til Hals skanse. fortegn. opsat 1 måned

** Jens Olufsen i Å lod fordele navng i Serreslev sogn for rug, hver især er lagt for til vin og brød til Serreslev kirke for 2 år. fortegn

** Christen Hansen i Torsmark på hr Rasmus Rasmussens vegne i Tolstrup præstegård lod fordele navng for præstens korntiende forgangne åringer. fortegn

(60)

** Anders Nielsen i Trøgdrup på husbonds tjener Peder Rasmussen i Trøgdrup hans vegne lod fordele navng i Hellevad sogn hver for sin anpart i en rytterhest, som blev leveret af sognet. fortegn

** Peder Andersen i Hollensted gav varsel i Hollensted iflg en seddel 

** Jens Sørensen i Nibstrup 3.ting Jens Laursen hos sin stedfar Christen Tøgersen i Filholm for 3 rmk, da han er delt 1/3

** Iver Nielsen på Kølskegård gav varsel for dele navng

** Christen Sørensen i Vrangdrup med 6 ugers opsættelse stævner Niels Mørk i Kalum Steffen Pedersen sst og Tomas Pedersen i Underåre for dom angående 7 sld som ting 16/2. tingsvidne 17/11 1659 fremlægges. dom: de bør betale deres anpart af hesten
 
(61)

** Niels Pedersen i Svennum med 6 ugers opsættelse på Svend Ibsen på Nejst hans vegne stævner Jørgen Jensen i Gerndrup Jens Laursen og Peder Jensen i Stubdrup, lægdsmænd i øster Brønderslev sogn, for dom angående en hest, der blev udlagt på sognets vegne, da de svenske marcherede af landet, og han mener, de  bør opkræve betalingen. bevis 2/8 1659 fremlægges. dom: lægdsmændene bør opkræve betalingen

(62)

** herredsfoged Christen Laursen med 6 ugers opsættelse stævner Maren Pedersdatter i Nørgård i Sterup og Tomas Nielsens hustru i Ørngård for dom angående deres rest som ting 16/2. Malte Sehesteds brev 7/11 1655 fremlægges, hvori han tilforordner Christen Laursen i Fogedgård i Kær herred at være herredsfoged i Jerslev herred i sl Peder Pedersens sted, og derfor nyde skyld landgilde og arbejde af den gård i Sterup, sl Peder Jensen og sl Peder Pedersen forrige herredsfogder beboede. kontrakt 14/11 1650 mellem Morten Kjærulf i øster Halne, herredsfoged i Kær herred, og Christen Laursen angående besiddelse af Fogedgård, hvoraf Christen Laursen skal betale 44 rdl, samt bevis af den svenske kommissær, at Christen Laursen, som andre herredsfogder på grund af krigens besværinger, skal nyde frihed af hans gård Nørgård, fremlægges. skrivelse 17/1 1660, at der skal fremskaffes 20.000 rdl til Hans von Ahlefelds regiment, hvoraf Jerslev herred 800, som skal lignes mellem sognemændene, fremlægges. kontrakten mellem Morten Kjærulf og Christen Laursen fremlægges. Niels Baggesen i Damsgård på Maren Pedersdatters vegne fremlægger KM brev 31/3 1641, hvori Peder Jensens fæstebrev til Nørgård i Sterup 4/7 1635 er indeholdt, hvori bevilges Peder Jensen hans hustru og et af deres børn før nogen anden den ene efter den anden deres livstid at besidde Nørgård. tingsvidne 20/3 1660 af Børglum herredsting fremlægges, at hun i de svenskes tid har betalt skatter som andre gårde. Maren Pedersdatters svar fremlægges. Christen Laursen fremlægger rentemester Peder Vognsens bevis 24/6 1659 på en hest uden karl og mundering, samt hans svar. dom: den brohavre, han har oppebåret, skal afkortes i Maren Pedersdatters rest, og det, hun bliver ham skyldig såvel som Maren Nielsdatter, skal betales inden 15 dage

(67)

5/4 1660.

** Niels Beck, borger i Ålborg stævner Jørgen Kruse for dom angående kirkens korntiende af Stenum sogn. opsat 1 måned

** på Laurs Belows vegne fordeles Christen Povlsen i Hollensted for et vædderlam, han skulle skaffe til Ålborg for husbonden, men han kom ikke med det. Christen Povlsen vil være i husbondens minde

** Otte Jensen i Hallund stævner Iver Nielsen foged på Kølskegård for dom angående 2 ny hampesække og 2 skindsække, som han har taget fra hans dreng i Sundby med korn i, og han har ikke fået sækkene igen. Iver Nielsen svarede, at kornet ikke tilhørte hans husbond men de svenske. opsat 14 dage

** Jens Sørensen, der tjener på Nibstrup, lod fordele en dreng Jens Laursen i Filholm hos Christen Tøgersen for 3 rmk faldsmål, da han er delt 1/3

(68)

** Iver Nielsen foged på Kølskegård med 6 ugers opsættelse stævner Morten Nielsen i Klausholm for dom, for han 8/7 1658 uden kald og varsel er kommet for retten og givet klage over Laurs Below og hans foged, for de har sat et uedisk menneske på .... uden at bevise, hvad skade, der er gjort. han bør bevise sine ord og stå til rette for klagen. tingsvidne 8/7 1658 fremlægges. dom: da det synes at være er ærerørig sag, skal den påkendes af tilbørlig dommer

** Hans Nielsen i Vanggård med 6 ugers opsættelse stævner navng Stenum bymænd for dom angående en okse, de købte af ham i svenskens tid til skat samt heste. han fremlægger et brev udgivet af navng Stenum bymænd på de 2 heste, samt en taksering for hestenes betaling. fortegn. dom: Stenum bymænd bør fyldestgøre deres skadesløsbrev inden 15 dage

(70)

** Laurs Jensen i Stenum med 6 ugers opsættelse stævner Niels Sørensen i Stenum samt menige bymænd for dom angående 10 rdl for en hest, de købte af ham og 6 sld for en hoppe, der kom for en vogn med proviant, iflg deres brev, som fremlægges. taksering fremlægges. fortegn. Laurs Jensen fremlægger regnskab over, hvad han og Hans Jensen har bekostet på trætten med Stenum bymænd om de 2 heste. opregn. dom: Stenum Bymænd bør fyldestgøre deres skadesløsbrev inden 15 dage

(71)

** Tøger Andersen, foged på Boller, på Malte Sehesteds vegne med 6 ugers opsættelse stævner menige Jerslev sognemænd og enker for dom angående Jerslev kirkes anpart korntiende, som han har i fæste, for 3 år 1657-58-59 og som de modvilligt forholder ham. regnskabsprovstens befaling dateret 28/10 1659 fremlægges. samme provsts sendeskrivelse fremlægges. Tage Andersens påmindelse fremlægges. hr Laurs Jensen Bjørn i Jerslev præstegård hans kvittering for korn til vin og brød fremlægges. fortegnelse over kirkens anpart korntiende fremlægges. fortegn. Tøger Andersens beskyldning fremlægges. Niels Nielsen i Klæstrup på sognemændenes vegne fremlagde deres svar. dom: de indstævnede sognemænd skal iflg KM brev betale afgiften af korntienden for ufredsårene

(76)

** Hans Nielsen i Vanggård med 6 ugers opsættelse stævner navng Stenum sognemænd for dom angående betaling af okser, de købte af ham i svenskens tid. dom: de bør iflg deres løfte betale inden 15 dage

(77)

** Laurs Jensen i Stenum med 6 ugers opsættelse stævner Niels Sørensen i Stenum og hans medbrødre i samme lægd for dom angående 6 sld for en hoppe, de købte af ham, som kom for en vogn med proviant til rytterne til Frederiksodde. Stenum bymænds brev og segl fremlægges. dom: de bør betale ham hver sin anpart af pengene eller have indvisning

(78)

12/4 1660.

** Niels Mortensen i Slettingen et vidne. han stævner Henrik Block forvalter på Rødslet for dom og spørgsmål

** Christen Olufsen i Sneverholt med flere navng vidnede, at Niels Mortensen på Slettingen aldrig har kunnet skrive sit navn med fuldkomne bogstaver eller med skrevne bogstaver sin hånd

** på Johanne Kåses vegne. Laurs Jensen i Jerslev gav tilkende, at han af vanvare gravede nogle tørv på lyngborder på Svennum mark, da han ikke vidste rettere, end han havde rettighed dertil, og han vil ophøre dermed

** Peder Andersen i Hollensted lod fordele Niels Mørk i Hebelstrup med flere navng for deres rest pålagte skat

(79)

** Hans Nielsen i Vanggård begærede læst et tingsvidne 25/7 1633, hvori Niels Christensen i Vanggård forbyder menige Stenum bymænd at indkomme i hans endels mark til Vanggård med drift eller greft. vidnet er læst på tinget 1634-36-39-41-52-54

** Jep Sørensen i Åsendrup et vidne. Matias Jensen i øster Linderup på sl Terkild Sørensen, som boede i Åsendrup, hans børn Jens Terkildsen Søren Terkildsen Christen Terkildsen Kirsten Terkildsdatter Sidsel Terkildsdatter Gertrud Terkildsdatter og Johanne Terkildsdatter, som han er værge for, deres vegne gav ham afkald for arv efter deres sl forældre Terkild Sørensen og Ingeborg Jensdatter, som boede og døde i Åsendrup

(80)

** Jens Olufsen i øster Å med 6 ugers opsættelse stævner Jens Smed i Serreslev og hans navng medbrødre for dom angående en vogn med behørige heste og tøj, som er vurderet for 25 sld, som han har udlagt for dem, da de var lagt i lægd sammen til at skaffe en vogn med heste til major Hunfelds proviant, hvilket de dog ikke har gjort. tingsvidne 12/11 1659 og lægdsseddel på navng bønder fremlægges. brev fremlægges. hans beskyldning fremlægges. Søren Jensen i Serreslev fremlægger tingsvidne 14/12 1659 af Vrejlev birketing. deres gensvar fremlægges. dom: da de ikke har skaffet vogn med heste, som i stedet blev frataget Jens Olufsen Smed, bør de betale ham hver deres anpart

(83)

** Iver Nielsen foged på Kølskegård med 6 ugers opsættelse på Laurs Belows vegne stævner navng Hellevad sognemænd forlovsmænd Niels Andersen i Kærsgård med flere navng for dom angående Hellevad sognekirkes korntiende, hvorom de er forligt med ham om hvad korn og ægt, der deraf årligt skal udgives og gøres, hvilken kontrakt de ikke har efterkommet, hvorved han har lidt stor skade, idet der rester 10 tdr rug for 1658, som de bør betale, og desuden har de forbrudt deres kontrakt. stedsmålsbrev 25/5 1639 til Margrete Kås Mogensdatter fremlægges. Niels Andersen i Kærsgård med flere navng Hellevad sognemænd deres egenhændigt underskrevne kontrakt 14/7 1654  fremlægges. Laurs Belows brev 7/11 1659 fremlægges. tingsvidne 16/2 fremlægges. til gensvar fremlægger Anders Nielsen i Trøgdrup Laurs Belows brev 14/7 1654. tingsvidne 12/1 fremlægges. dom: de har forbrudt deres kontrakt og de bør levere deres tiende på de tilbørlige steder, med mindre de kan have det i deres husbonds minde

(86)

** Christen Laursen et vidne. Niels Pedersen i Svennum tog Christen Laursen i Fogedgård herredsfoged i Jerslev herred på hans hustrus mor ? Mette Andersdatter i vester Brønderslev og sl Jens Simonsen hendes sl husbonds arvinger deres vegne i hånd og på sl Else Laursdatter, som boede i vester Brønderslev, hendes vegne og efter hendes udgivne købebrev solgte og skødede fra hende og hendes arvinger et lille gadehus i vester Brønderslev gade, som Kirsten sl Jens Mogensens påboede, hvoraf gives årligt 18 sk danske, som Else Laursdatter af nød og trang har måttet sælge  

(87)

26/4 1660.

** Anders Nielsen i Trøgdrup på husbonds vegne stævner Søren Laursen i Glindvad og Maren Mikkelsdatter sst for dom angående deres bøder, da de har avlet barn sammen uden ægteskab. opsat 1 måned

(88)

** Jørgen Jensen i Gerndrup 2.ting Svend Nielsen i Hvilshøj for rest penge til rytterhold

** Peder Nielsen i Hebelstrup på husbonds vegne gav Svend Nielsen i Hvilshøj varsel for dele for ulydighed med arbejde til Burholt. han svarer, at han vil være i den gode mands minde, men det kan ikke vente

** Jens Laursen i Stubdrup på Ide Skeels vegne. syn på hus og bygning på den gård, sl Jens Andersen i vester Brønderslev iboede

** Svend Nielsen i Hvilshøj. Peder Laursen i sdr Ravnstrup på hustru Bodil Nielsdatters vegne gav ham afkald for arv efter hendes sl forældre Niels Tomsen og Karen Pedersdatter, som boede og døde i Vestergård i Hvilshøj, og han har på hendes vegne annammet god betaling af hendes bror Svend Nielsen

(89)

** Bertel Svendsen i Gersholt med 6 ugers opsættelse på Ide Skeels vegne stævner navng i Torslev sogn, der boer sønden åen i Jerslev herred for dom angående deres rest korntiende KM anpart for 1659. opregn. dom: de bør betale inden 15 dage

(90)

3/5 1660.

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Peder Nielsens vegne i Hebelstrup bevilgede at den dele til Svend Nielsen i Hvilshøj bliver opsat 8 dage

** på Ide Skeels vegne stævnes Simon Andersen i vester Brønderslev Anders Nielsen, der tjener i Torsmark, Peder ved Kæret Hans Simonsen i Åstrup og hr Laurs Jensen Bjørn i Jerslev præstegård for at tage vurdering af boet efter sl Jens Andersen i Præstegård i vester Brønderslev

(91)

** Maren Jacobsdatter i Præstegård i vester Brønderslev, sl Jens Andersens hustru, frasagde sig arv og gæld efter ham, idet deres formue i den besværlige ufredstid var forødet, så boet ikke kunne betale den bortskyldige gæld  

** Niels Madsen i Åsendrup stævner Povl Laursen i Åsendrup (søn Christen Povlsen) for dom angående 10 rdl gæld iflg brev. opsat 6 uger

** Peder Sørensen og Tøger Jensen i Svennum voldgav deres tvist og uenighed om Tøger Jensens frapløjning af en rugager på Stenrøgel fald

(92)

** Jens Sørensen i Hallund på Anders Povlsens i Lindet hans vegne 3.ting tilbød menige øster Brønderslev sognemænd og enker, at såfremt de vil udlægge til deres sognekirke den korntiende, der tilkommer den for 1659, da vil han kvittere dem for det, der tilkommer ham udover afgiften

** Niels Pedersen i Svennum på Tøger Andersen ridefoged til Boller hans vegne lod fordele Hans Villumsen i Kratterting for 2 mk oldengæld. opsat 8 dage

** Anders Nielsen i Trøgdrup med 6 ugers opsættelse på forvalter Henrik Block på Kølskegård hans vegne stævner Niels Mortensen i Slettingen for dom angående en forpligt, han har udgivet 25/2, som blev irettelagt og skal være underskrevet af Niels Mortensen med flere som ting 22/3. tingsvidne 22/3 fremlægges. Niels Mortensen fremlagde tingsvidne 12/4 her af tinget og 25/4 af Vrejlev birketing. hans svar fremlægges, at da han ikke kan skrive, hvilket bevises med tingsvidne, kan han ikke have underskrevet brevet, som han har benægtet, og da det kvindfolk, han forfølges for, ikke er beslægtet med ham i de forbudte led, bør han ikke betale så stor en sum penge, da han har ægtet hende. desuden mener han ikke, herredsfogden bør dømme, da det er en ærerørig sag. dom: den skal påkendes af tilbørlig dommer

(94)

10/5 1660.

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Morten Skolemesters vegne sst gav varsel for dele så mange i sognet, som rester med skolekorn eller andet

** Anders Christensen i Stenum gav tilkende, at da en af hans grander havde stævnet ham for dom angående hans anpart af 5 øksne, som blev udlagt af sognet, og som er opsat til i dag, så udæskede han ham for at sagsøge ham, men ingen fremkom
 
** Peder Nielsen i Hebelstrup på husbonds vegne lod fordele Svend Nielsen i Hvilshøj for ulydighed, for han har siddet overhørig med sit arbejde til Burholt, som han var tilsagt

** Jens Sørensen i Hallund på Anders Povlsens vegne i Lindet gav varsel for dele alle øster Brønderslev sognemænd og enker for deres korntiende på skæppen, som de er dømt til at betale

** Peder Pedersen i Abildgård gav varsel for dele navng i Jerslev sogn for det, de er tillagt at betale ham for en stud, han har udlagt for sognet. fortegn. opsat 1 måned

(95)

** på Ide Skeels vegne. registrering og vurdering af boet efter sl Jens Andersen i vester Brønderslev. Christen Pedersen Snedker i vester Brønderslev, sl Jens Andersens bror, som er børnenes værge fremviste skiftebrev på hvad der tilkom dem efter deres sl mor Kirsten Tomsdatter og efter deres sl mormor Gertrud Laursdatter. børnene er Anne Jensdatter Maren Jensdatter og Bodil Jensdatter. opregn. vurdering af boet. opregn. navng kreditorer stævnes. fortegn

(96)

** Niels Pedersen i Svennum på hr Laurs Jensen Bjørn i Jerslev præstegård hans vegne stævner navng Jerslev sognemænd for dom angående rest korntiende og andet, de skylder præsten. opsat 8 dage

(97)

17/5 1660.

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Morten Skolemester i vester Brønderslev hans vegne lod fordele navng øster Brønderslev sognemænd for det, de skylder skolemesteren. fortegn

** Jens Olufsen i øster Å med 6 ugers opsættelse stævner menige navng Serreslev sognemænd for dom angående kirkens korntiende 1660. fortegn. dom: de bør betale eller lide indvisning

(99)

** Niels Pedersen i Svennum med opsættelse 29/3 på hr Laurs Jensen Bjørn i Jerslev præstegård hans vegne stævner navng for dom angående deres rest tiende samt lånekorn. fortegn. dom: de bør betale deres rest

(100)

** Niels Beck borger i Ålborg med 6 ugers opsættelse på mester Christen Mortensen, latinsk skolemester i Ålborg skole, hans vegne stævner Jørgen Kruse, da denne har KM anpart korntiende af Stenum sogn i fæste, og Christen Mortensen er tillagt afgiften deraf årlig 4 tdr rug og 12 tdr byg for sin umage med skoletjenesten, og han har intet fået 1659, hvorfor han begærer dom. kongebrev til skolens konrektor på Stenum sogns tiende fremlægges. på Jørgen Kruses vegne fremlægges kvitteringer. tingsvidne 4/5 1660 af Børglum birketing fremlægges. Jørgen Kruses svar fremlægges. da det bevises, at han har betalt tienden 1657-58-59, kan han ikke fradømmes fæstet eller betale yderligere tiende for de 3 år

(103)

24/5 1660.

** Laurs Nielsen i Vrensted lod fordele navng sst for gæld

** herredsfoged Christen Laursen tilsagde på det strengeste menige mænd i herredet, at da ulven gør stor skade river ihjel og ødelægger kvæg, så godtfolk kan komme i armod derover, da skal de møde ved Hellum kirke onsdag morgen for at jagten på ulve kan sættes ind

** Mads Iversen på Kraghede tilbød hans fosterbørn Jens Christensen, der tjener i Kinderup i Kær herred, og Johanne Terkildsdatter, der boer i Kornum mark, skifte og jævning efter deres sl mor Benedikte Laursdatter og at møde i boet på Kraghede i morgen 

** Jens Sørensen i Hallund stævner Peder Pedersen i Hallund for at tage syn på Jens Sørensens rugager for kornskade. opsat 8 dage

(104)

** Morten Kjærulf med 6 ugers opsættelse på Lave Bildes vegne stævner Anders Pedersen, der tjener i Trøgdrup, og Anne Pedersdatter i Rydslund og Anne Tomsdatter, som tjente i Kraghedegård, for dom angående lejermålsbøder, Anders Pedersen, for han belå Simon Pedersens datter på Kraghede Karen Simonsdatter. Anders Pedersen mener sig fri for bøder, da han tilbyder hende ægteskab. dom: de bør betale deres bøder hhv 12 rdl og 6 rdl

** Tomas Nielsen i Kærsgård i vester Hassing med 6 ugers opsættelse stævner Maren Hansdatter i Burholt og hendes søn Hans Andersen for dom angående 2 stude, de har haft på græs og han ikke kan få igen, skønt han tit og ofte har begæret det, og græslejen er betalt rettidigt. tingsvidne 6/10 1659 her af herredet og 11/3 1660 af Hals birketing fremlægges. på Maren Hansdatters vegne fremlægges tingsvidne 15/5 1660 af Børglum herredsting, at hun kunne ingen fare stå med studene længere og bad ham skille hende ved dem, da hegnet var opslået. dom: Maren Hansdatter bør skaffe ham hans stude igen

(106)

1/6 1660.

** Christen Laursen herredsfoged, efter kommissærens befaling under højeste straf, påmindede og befalede de herredsmænd, som rester med hjulbører gravespader og skovle, de skulle udgive, at de leverer dem til Hals skanser inden i morgen aften, samt betaler deres rest skatter, og desuden regnskab for, hvad hvert sogn har udgivet til ryttere  

(107)

** Jens Sørensen i Hallund et vidne. syn på hans rugager for kornskade. Peder Pedersen i Hallund og skolemesterens bror Søren Olufsen stævnes

7/6 1660.

** Christen Keldsen i Hønsholm i Jetsmark sogn et vidne. Christen Jensen i Hønsholm og Oluf Nielsen sst vidnede, at de så i Hønsholm, at Jens Smed i Kås kom ind i stuen, hvor konen gav ham noget mad, og da hun gik, så de at han skar en sølvnål af et grønt fløjels snørliv og gik bort

(108)

** Jacob Povlsen i Holmgård stævnede og gav varsel navng Jerslev sognemænd hver for sin anpart, de er takseret for, for at hjælpe Hellum sogn til den mundering til Harboøre. fortegn. opsat 8 dage

** Knud Nielsen i Sterup et vidne. han stævner Karen Knudsdatter, Knud Mikkelsens datter i Sterup, for at udlægge barnefar, som var en rytter Anders, der lå i kvarter på Hvidstedgård, mens de svenske var landet mægtigt  

** Peder Nielsen i Hebelstrup stævningsmand stævner Jens Laursen på Kraghede for at tage syn på grøfter og indkast i Kraghede fælled

** på Jørgen Kruses vegne. Christen Jensen i vester Brønderslev, Hjermeslevgårds budfoged, vidnede, at tit og ofte tid efter anden tilsagde han Hans Skrædder i vester Brønderslev at gøre arbejdet og ægter af gården, men han har stedse siddet overhørig 

(109)

** Niels Christensen i Ågård på Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård hans vegne 3.ting fremlyste et gråt får, som er kommet til hans får

** Niels Christensen i øster Mellerup stævnede og gav varsel for dele Jerslev sognemænd hver for sin anpart at betale ham for en hoppe, som blev udlagt for sognet 1659 til vagtmesteren. fortegn. opsat 1 måned

** Niels Christensen i øster Mellerup stævnede og gav varsel navng Jerslev sognemænd for deres rest Marts månedsskat. fortegn. opsat 1 måned

** Anders Nielsen i Trøgdrup med 6 ugers opsættelse på husbonds vegne stævner Søren Laursen i Glindvad og Maren Mikkelsdatter sst, for de uden ægteskab har avlet barn sammen, hvorfor de bør betale deres bøder. sognepræstens bevis, at Søren Laursen ved Glindvad, Laurs Mikkelsens søn, stod åbenbarlig skrifte for løsagtighed med Maren Mikkelsdatter, fremlægges. dom: de bør betale deres bøder inden 15 dage
 
(110)

** Niels Pedersen i Svennum med 6 ugers opsættelse stævner Simon Andersen i vester Brønderslev med menige vester Brønderslev og øster Brønderslev bymænd samt Maren Hansdatter og Hans Andersen i Burholt for forbud iflg Johanne Kåses forbudsseddel, som fremlægges, hvori hun forbyder dem at komme i hendes mark eng og hede med tørvegrøft lyngslæt rishugst usædvanlige veje og stier etc, og hvis nogen fordrister sig derimod og får skade, må de have den for hjemgæld. desuden forbydes fiskeri, hvortil Laurs Nielsen i vester Brønderslev og Niels Baggesen i øster Brønderslev svarede, at der ikke burde udstedes forbud, før det bevises, at der er gjort ret skel til hendes endel med stabelsten eller sandemands tov, og desuden burde lodsejerne stævnes, hvorefter det blev opsat 8 dage, og navng sognemænd i de 2 byer stævnes. fortegn. vidisse af Viborg landsting 15/8 1638 fremlægges, at landsdommerne lod læse et pergamentsbrev dateret 1480 bekræftet af Klemend Slage foged på Jerslev ting med flere, at hr Anders Nielsen ridder af Asdal æskede og fik et fuldt tingsvidne af 8 uvillige navng dannemænd, som vidnede, at Anders Nielsen indvordede med lovhævd Grindsted og Vrangdrup, som beskrives, som sit rette gods og endel, og desuden Hedegård Abildgård, hvilken lovhævd havde været lovbudt 3 ting. vidisse på pergament af Viborg landsting 1541 blev i rette lagt, at landsdommerne lod læse et åbent pergamentsbrev dateret 1494, bekræftet af Klemend Slage foged til Jerslev ting med flere navng mænd, at Mourids Nielsen på Ågård æskede og fik et fuldt tingsvidne af 8 lovfaste navng dannemænd, at han havde indvordet med lovhævd gårde og gods i vester Brønderslev samt Nibstrup med mere samt i øster Brønderslev. dom 22/10 1640 fremlægges, angående klage over vester Brønderslev mænd for tørvegrøft i Vrangdrup endels hede iflg synsvidne 3/7 1640 samt en seddel 27/8 1640 hvori Mogens Kåses tillader Simon Andersen i vester Brønderslev at grave 2 læs tørv. Laurs Nielsen i vester Brønderslev hans svar fremlægges. dom: der udstedes forbud på Johanne Kåses endel

(115)

14/6 1660.

** Povl Sørensen i lille Landvad og Niels Nielsen i Halskov 3.ting opsagde den eng mellem Langholt og Trøgdrup, de havde haft i leje

** Povl Sørensen og Niels Nielsen et vidne. navng vidner, at de på deres vegne hos Morten Kjærulf i Ravnstrup havde givet tilkende, at de ikke længere vil have den eng i brug, som ligger mellem Langholt og Trøgdrup mark og vil ikke rette deraf med engleje

** Christen Laursen herredsfoged begærede en kopi af en landstings stævning, hvori mester Christen i den latinske skole i Ålborg stævner Jørgen Kruse herredsfogden med flere angående KM anpart korntiende af Stenum sogn 1659

(116)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes navng i øster Brønderslev Stenum Tolstrup med menige sognemænd og enker for forbud mod at indføre deres korn, før det bliver talt på ageren

** Laurs Christensen i Jerslev stævner Johanne Kås for opsigelse 1.ting, som en del af sognemændene vil gøre på deres korntindning KM anpart, som hun har i fæste 

** Christen Laursen herredsfoged et vidne. navng vidner, at 1657 havde kirkeværgen til Jerslev kirke Laurs Olufsen i Alstrup en restans på dem i sognet, som rester med kirkens anpart korntiende 1656, som han lod læse ved kirkegården og krævede det, de rester med

** på Malte Sehesteds vegne stævnes med varsel for dele så mange i Jerslev sogn, som rester med korntiende kirkens anpart for 1657-58-59

(117)

** Niels Pedersen i Svennum på KM lensmand til Sejlstrup hans vegne stævner og gav varsel så mange navng i Jerslev sogn, som rester med deres korntiende KM anpart 1659. fortegn. opsat 6 uger

21/6 1660.

** på Jørgen Kruses vegne 2.ting tilbød frøgæld for korn, der er sået ulovligt i hans tjeneres jord

** på Jørgen Kruses vegne 2.ting forbydes alle i Stenum Tolstrup og vester Brønderslev sogne at indføre deres avl, før den bliver talt på kærven

(118)

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård 3.ting opsagde den tindning, der er gjort på skæppen med øster Brønderslev sognemænd og enker om KM anpart korntiende, da de har været modvillige med at yde den rettidigt, så de herefter skal yde den på kærven, og han forbød dem at indføre kornet, før det blev talt på marken

** Anders Jensen i Tømmerby gav Simon i Oddersgårds mølle varsel for dele for 3 skp rug og sække, som han har sat ind i møllen til maling, hvortil Simon svor, at han ikke ved, at kornet er sat ind i møllen

** Anders Christensen i øster Brønderslev stævner kro Laurs Laursen i øster Brønderslev for dom angående 14 mk gæld for en stud. opsat 6 uger

(119)

28/6 1660.

** Christen Laursen herredsfoged et vidne. Søren Nielsen i Ålborg lod læse en landstings stævning angående en dom mellem mester Niels, latinsk skolemester i Ålborg, og Jørgen Kruse angående Stenum sogns korntiende KM anpart. opsat 6 uger

** Christen Laursen herredsfoged et vidne. Niels Pedersen i Svennum vidnede, at Christen Laursen holdt Maren Pedersdatter i Nørgård i Sterup fri for hendes anpart af Nørgård for det, der blev udgivet at Jerslev sogn til øl brød rytter hest vogn køresvend og øksne, da oberst Johan Brockenhus med sit regiment marcherede ud. desuden udgav hun intet til mester Ulfeld, da han med sine ryttere var i Jerslev sogn

(120)

** Christen Hansen i Torsmark. iflg kommissariets skrivelse tilsagde han menige sognemænd i øster Brønderslev vester Brønderslev og Stenum med omliggende sogne at fremsende til Sæby de soldater, sognene er takseret for, medbringende 14 dages proviant og hold

** på Jørgen Kruses vegne 3.ting tilbydes frøgæld for ulovligt sået sæd i hans tjeneres jord

** på Jørgen Kruses vegne 3.ting forbydes Bodil Andersdatter i vester Brønderslev sogn med menige sognemænd i Stenum og Tolstrup sogn at indføre deres avl, før kornet bliver talt på marken

** Jens Simonsen i Ovstrup mølle stævner med varsel for dele Peder Andersen i stor Nejsum for 11 mk rest på 2 nød, han købte

** på Ide Skeels vegne 3.ting tilbydes frøgæld for ulovligt sået sæd i hendes tjeneres jord

(121)

** på Ide Skeels vegne 3.ting forbydes navng i Torslev sogn, som boer sønden åen i Jerslev herred, at hjemføre deres avl på kærven, før deres korn bliver talt på marken. fortegn

** på Laurs Below og Jørgen Kruse deres vegne. syn på tørvegreft i græsning og grøn jord i Hallund mark og på engskade i Kølskegårds og Hallund eng 

(122)

** på Ide Skeels vegne stævnes hr Laurs Jensen Bjørn i Jerslev præstegård Peder ved Kæret i vester Brønderslev med flere navng for dom angående noget gods, som findes i sl Jens Andersen, som boede og døde i vester Brønderslev, hans bo, og som bør følge Ide Skeel for husets brøstfældighed. opsat 1 måned

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård med 6 ugers opsættelse stævner Maren Hansdatter i Burholt for dom angående KM anpart korntiende af Burholt fra 1648 til 1660  den tid, hun har haft Burholt i forpagtning, og som hun ikke vil betale. han fremlægger hans beskikkelse. da de begærede af hende, at hun betalte tienden, svarede hun, at dersom Steen Bille ville samtykke deri, ville hun gerne betale. dom: hun bør betale sin tiende af Burholt, med undtagelse af det, KM vil afkorte for ufredstiden

(124)

** Laurs Nielsen i vester Brønderslev på Peder Nielsen i Hebelstrup hans vegne med opsættelse 29/3 stævner navng i Jerslev Hellevad og Hellum sogne, som er tjenere til Burholt, for dom angående deres rest stedsmål smørskyld mv. fortegn blandt andre Laurs Madsen i Tveden og hans mor Anne Hansdatter. Jacob Povlsen i Holmgård og Laurs Madsen i Tveden berettede om deres store tyngsel forgangne åringer både af de svenske og KM egne krigsfolk med store skatter indkvartering og meget udlæg i ufredstid, som sammenregnes til 108 rdl for Jacob Povlsen og 87 rdl for Anne Hansdatter og Laurs Madsen. dom: på grund af deres store udgifter dømmes de ikke til at betale smørlandgilde eller arbejdspenge, mens de ikke frikendes for deres udlovede stedsmålspenge

(126)

** Peder Pedersen i Abildgård med 6 ugers opsættelse stævner med varsel for dele sognemænd i Jerslev sogn for deres rest af en stud, han udlagde for sognet som ting 10/5. deres svar fremlægges. Hans Eriksen fremlægger en optegnelse på det, Peder Pedersen skyldte ham. dom: de bør betale deres anpart inden 15 dage, undtagen Hans Eriksen, som må gøre regnskab med Peder Pedersen

(127)

5/7 1660.

** Jens Sørensen i Hallund på Anders Povlsen i Lindet hans vegne lod fordele navng i øster Brønderslev for deres korntiende kirkens anpart 1659, som de er dømt til at betale. fortegn

(128)

12/7 1660.

** på Malte Sehesteds vegne et vidne. han stævner Laurs Nielsen Ster i Underåre for at afhjemle syn på tørvegrøft i Hjelmsted endels mark

(129)

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Søren Rasmussen i Stade Jens Olufsen i Å Tomas Smed i Underåre og Peder Nielsen i Hjelmsted 1.ting med høringsdele for at gøre likvidering for 2 år på Serreslev kirkes tiende

** Jens Mortensen i Kalum gav varsel for dele iflg en seddel hver for sin anpart for øl og brændevin, han har udlagt til ryttere, som eksekverede i Serreslev sogn

19/7 1660.

** Hans Simonsen i Vrensted et vidne. Jens Olufsen i vester Linderup vidnede, at da oberst Brockenhus marcherede ud med sit regiment, da leverede Hans Simonsen i Ålborg til Peder Pancke 29 rdl, som var påbudt at udlægge af Vrensted sogn til oberst Brockenhus og fik kvittering derpå, men andendagen derefter kom en korporal af oberstens kompagni og begærede kvitteringen af Hans Simonsen, som han ikke fik igen eller nogen kvittering derpå

(130)

** herredsfoged Christen Laursen fremlagde Tøger Laursen på Ålborg slot hans skrivelse angående resterende påbudne skatter nemlig smørskatten, som skal leveres inden 15 dage under højeste straf. desuden formelder skrivelsen om en foræring af landet, som Hans von Ahlefeld begærer for at have befriet det fra det Gyldenløvske regiment og herredsmændenes svar derpå begæres, hvortil de svarer, at de allerede har udgivet penge 2 terminer til ham samt underholdt hans folk i 7 måneder, så de har ikke formue til at udgive mere

(131)

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Peder Mortensen Skolemester sst hans vegne lod fordele navng i vester Brønderslev sogn hver for 3 mk faldsmål, da de er delt 17/5 for korn og penge til skolen. fortegn

** på Christoffer Bille hans vegne et vidne. Svend Ibsen og Laurs Jensen på Nejst vidnede, at de opsagde Maren Hansdatters forpagtning af Burholt til Skt Volborgdag 1661, og hun skulle gøre gården ryddelig

** Niels Pedersen i Svennum på hr Laurs Jensens vegne i Jerslev præstegård. syn på den skade, der er gjort i hans korn samt på hans eng

(132)

** på Malte Sehesteds vegne 2.ting de 4 mænd i Serreslev sogn som forleden torsdag og 1.ting 4 mænd af Jerslev sogn

** Christen Christensen i Kalum 1.ting mænd i Serreslev sogn

** Jens Mortensen i Kalum lod fordele navng i Serreslev sogn hver for anpart af 3 sld, han bekostede på ryttere, der eksekverede for rest skat.

** Laurs Nielsen i Brønderslev lod fordele navng i vester Brønderslev sogn for rest skatter, som de er takseret for. fortegn

** Jørgen Jørgensen gav varsel Maren Hansdatter i Burholt 1.ting for efterstående korntiende KM anpart af Burholt

** Christen Mikkelsen i Vrågård på Mads Jensen i Skerne hans vegne lod læse et brev udgivet af sl Markor Kås til Dorete Markorsdatter i Skerne på 400 rdl, som hun har lånt ham, hvorfor han pantsætter en gård Skerne i Torslev sogn, Mads Jensen påboer, samt et boel og eng til Skerne. dateret 18/1 1652

(133)

** på Lave Bildes vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Niels Nielsen i Halskov og Povl Sørensen i Landvad for dom angående 3 tdr rug rest engleje i Lyngdrup kær. dom: de bør betale den rette engleje inden 15 dage

(134)

** Jacob Povlsen i Holmgård med 6 ugers opsættelse stævner med varsel for dele navng i Jerslev sogn, hver for sin anpart, de er takseret for, til at hjælpe Hellum sogn til mundering til Harboøre som ting 7/6. dom: de bør betale deres anpart iflg fremlagte lægd eller lide indvisning

(135)

** Niels Christensen i øster Mellerup med 6 ugers opsættelse stævner mænd i Jerslev sogn for deres rest martsskat som ting 7/6. breve fremlægges. på Johanne Kåses navng tjenere deres vegne fremlægges et brev samt en underskreven seddel. dom: da der af begge parter fremlægges breve, der synes at være mod hverandre, må de påkendes af tilbørlig dommer

(136)

** Niels Christensen i øster Mellerup med 6 ugers opsættelse stævner med varsel mænd  i Jerslev sogn hver for sin anpart af en hoppe, han udlagde for sognet sommeren 1659 til oberst Wachtmeister som ting 7/6. tingsvidne 23/2 fremlægges. dom: de bør betale hver deres anpart af hoppen

(138)

26/7 1660.

** på Malte Sehesteds vegne stævnes med varsel Søren Rasmussen i Stade med flere for at gøre likvidering på Serreslev sogn hver sin anpart for korntiende, som er udlagt til provst Klaus Nielsen. de indstævnede mente ikke, de var dømt til at gøre likvidering. opsat 6 uger

(139)

** Christen Hansen i Torsmark et vidne. han stævner Christen Keldsen i Vrensted for vidne. Bodil Keldsdatter i Vrensted vidnede, at hun gav ham et skørt for 6 dlr, som han ikke har betalt. Peder Keldsen vidner også

** Tøger Andersen ridefoged til Boller 2.ting Niels Pedersen i Svennum med flere for likvidering på Jerslev sogn

** Niels Christensen i Ågård på hr Christen Gertsen i Bredkær præstegård herredsprovst hans vegne fremlægger tingsvidne 15/3 1660. dom 12/1 1660 fremlægges. dom: lægdsmændene bør inden 15 dage fyldestgøre dommen
 
(141)

2/8 1660.

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård gav varsel Maren Hansdatter i Burholt og hendes søn Hans Andersen for KM anpart korntiende af Burholt, som hun er tildømt at betale

(142)

** Anders Nielsen i Trøgdrup stævner Søren Laursen, Laurs Nielsens søn i Glindvad, og Laurs Mikkelsen for æskning og udæskede Søren Laursen med sin farkoste for hans bøder for jomfrukrænkelse 

** Anders Nielsen i Trøgdrup gav varsel Peder Jensen i Ørum præstegård Søren Jensen sst og Christen Villadsen i Ørum for 1 kvie, de købte af Peder Iversen i Bjørnvad til den feltpræst, der lå i kvarter i Hals 

** Hans Andersen i Burholt på mor Maren Hansdatters vegne stævner Niels Pedersen i Jerslev for dom angående 2 års rest arbejdspenge. opsat 6 uger

** på Malte Sehesteds vegne varsel til Jens Sørensen i Jerslev Niels Pedersen i Svennum Laurs Nielsen i Sterup krat Laurs Jensen i øster Mellerup for at gøre likvidering i Jerslev sogn på det, der er udlagt af deres korntiende til vin og brød for 1657-58 og som skal afkortes. de lovede at gøre det inden 14 dage

(143)

** Hans Andersen i Burholt gav varsel Niels Baggesen i øster Brønderslev for 2 sld lånte penge

9/8 1660.

** Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård 4.ting Maren Hansdatter i Burholt for KM anpart korntiende af Burholt. de bevilgede sagen opsat, til hendes husbond Christoffer Bille kommer hjem, for han kan forlige dem

(144)

** Anders Nielsen i Trøgdrup 3.ting Søren Laursen, født i Glindvad, for 12 rdl for jomfrukrænkelse, som han er tildømt

** Hans Andersen i Burholt lod fordele Niels Baggesen i Damsgård i øster Brønderslev for 2 sld lån, som han ikke vil betale tilbage

** Peder Ibsen i Bjørnvad 3.ting Peder Jensen i Ørum præstegård Christen Villadsen i Ørum og Laurs Jensen i Bundgård i Ørum for 2 mk rest på en kvie, de købte af ham for 10 mk. de lovede at betale

** Morten Andersen i Klausholm 3.ting Mogens Villadsen i Ørum for gæld

** Niels Pedersen i Svennum på hr Laurs Jensen Bjørn i Jerslev præstegård hans vegne stævner Christen Nielsen i Jerslev for vidne. Jep Christensen i Klæstrup vidnede, at Christen Nielsen slog græs, men om det var i præstegårdens eng, vidste han ikke. Niels Nielsen i Klæstrup vidnede, at Christen Nielsen lovede at stille præsten tilfreds for det græs, han havde bjerget

(145)

** Niels Pedersen i Svennum på hr Laurs Jensen Bjørn hans vegne og Klemend Jørgensen i Klæstrup på egne vegne voldgav deres tvist og uenighed om engskel mellem deres enge norden Klæstrup by

** Anders Povlsen i vester Brønderslev et vidne. syn på hans rugager

** Jens Laursen i Stubdrup med 6 ugers opsættelse på Ide Skeels vegne stævner hr Laurs Jensen Bjørn i Jerslev præstegård Simon Andersen i vester Brønderslev for dom angående noget gods i boet efter sl Jens Andersen i vester Brønderslev, som ting 28/6. tingsvidne 3/3 fremlægges. dom: Ide Skeel bør med andre kreditorer have sin kvota af den sl mands formue, når børnepengene er betalt

(147)

16/8 1660.

** Peder Pedersen i Hallund stævner menige Hallund sognemænd for penge, de er tildømt at betale hr Christen Gertsen i Bredkær

** Morten Nielsen i Klausholm lod fordele Mogens Villadsen i Ørum for gæld samt 3 mk faldsmål, da han er delt 30/10 1658

** Morten Nielsen i Klausholm på Anders Nielsen i Trøgdrup hans vegne lod fordele Søren Laursen i Glindvad for 12 rdl bøder, for han uden ægteskab har avlet barn med Maren Mikkelsdatter sst 

** på Ide Skeels vegne. Anders Pedersen i Stubdrup vidnede, at han tidligt på dagen var hos Anders Skrædder i vester Brønderslev og gav hans hustru Else Nielsdatter et brev fra husbonden og befalede hende, at han eller hun straks skulle skikke brevet til Matias Villadsen i Vollerup, som straks skulle skikke det til Asdal, og han vidnede, at brevet først blev leveret til ham hen på dagen onsdagen efter

(148)

** på Ide Skeels vegne stævnes Anders Skrædder i vester Brønderslev for dom på hans fæste, da han er blevet befalet at få et brev til Vollerup straks, men han beholdt brevet hos sig til onsdagen efter, hvorved husbonden led stor skade. opsat 6 uger

** Niels Christensen i Ågård på Tomas Christensen degn i Ørum hans vegne stævner Jens Tøgersen i Ørum for dom angående gæld (opregn)

(149)

** Søren Rasmussen i Stade med 6 ugers opsættelse på Sofie Brahe hendes arvingers vegne stævner navng tjenere i Jerslev og Serreslev sogne for dom angående rest. fortegn. dom: de bør betale deres rest inden 15 dage

23/8 1660.

** Peder Pedersen i Hallund gav varsel menige Hallund sognemænd for hr Christen Gertsens penge iflg en herredstingsdom
 
(150)

** Anders Povlsen i vester Brønderslev 3.ting fremlyste en hvid so, som længe har været hos hans svin, da han ingen fare vil stå med den eller svare nogen dertil efter denne dag

** Jens Sørensen i Hallund stævner menige Hallund sognemænd 2.ting

30/8 1660.

** Tomas Bertelsen i Lyngdrup stævner Tomas Rasmussen i Lyngdrup for at tage syn på deres gårds tilliggende mark og eng, hvilken anpart er ringest, og hvilken af dem er brøstholden deri og forringet

** Niels Jensen i Sundsted stævner Hans Simonsen i Vrensted for vidne

** Søren Keldsen i Sundsted vidnede, at da de svenske var landet mægtigt, kom Hans Simonsen i Vrensted til Niels Jensen sst og lovede 2 rdl for halvparten af en vogn til kvartermesteren, de havde i kvarter

(151)

** Tomas Jensen i Sterup krat begærede en kopi af en landstings stævning, Jens Christensen i Holt lod læse sidste torsdag, som han havde lovet

** Jens Steen i Vrå med opsættelse 12/7 stævner Peder Nielsen i øster Hebelstrup for dom angående gæld iflg 2 skadesløsbreve til Henrik Kohl, som fremlægges. brev fra Peder Hansen i Ålborg til hans morbror Peder Nielsen i øster Hebelstrup fremlægges. dom: Peder Nielsen bør inden 15 dage fyldestgøre brevene

(154)

6/9 1660.

** Anders Pedersen i Hejselt stævner Maren Pedersdatter i Nørgård i Sterup for dom angående 7 sld gæld til sl Tomas Laursen borger i Ålborg. opsat 6 uger

** Tomas Bertelsen i Sindholt stævner Sidsel Laursdatter på Kraghede og hendes søn Laurs Nielsen med flere navng for forbud 1.ting mod at komme på Sindholts endels ager og eng med øg eller kvæg etc mod hans minde

(155)

** på Ide Lindenovs vegne stævnes Jens Nielsen på Kraghede Laurs Jensen  og Jens Bertelsen sst for at tage syn på diger grøfter lukker og kast, der er lagt omkring Niels Olufsen på Kraghede hans endels ager og eng

** Tomas Bertelsen i Lyngdrup stævner Tomas Rasmussen i Lyngdrup for at tage syn på, hvilken af dem har den ringeste part af ager og eng til den gård, de påboer

** Tomas Bertelsen i Lyngdrup berettede, at Christen Tomsen, Tomas Rasmussens søn i Lyngdrup, sidste torsdag havde sagt nogle ubillige ord til ham vedrørende hans ære og lempe, hvorfor han spurgte, om han ville stå ved sine ord, eller han vidste noget at beskylde ham på ære og lempe, hvortil Christen Tomsen svarede, at han vidste intet andet end tilbørligt og ærligt om ham 

** Christen Tomsen i Lyngdrup, Tomas Rasmussens søn, fremæskede de mænd, der sidste torsdag var skrevet til tinghørere samt andre, der var tilstede inden tinge, om nogen af dem havde hørt, at han havde nogle ubillige og ærerørige ord til Tomas Bertelsen, hvortil de svarede, at de havde intet hørt

(156)

** Jens Sørensen i Hallund et vidne. Tomas Tomsen i Hallund lovede at betale ham sin gæld uden dom og dele

** Tøger Andersen ridefoged til Boller med 6 ugers opsættelse på Malte Sehesteds vegne stævner med varsel for dele Søren Rasmussen i Stade Jens Olufsen i øster Å Tomas Pedersen i Underåre og Peder Nielsen i Hjelmsted for at gøre likvidering på Serreslev sogn hver for sin anpart kirkens anpart korntiende 1657-58, som han på husbonds vegne har udlagt til provst Klaus Nielsen, og dennes brev fremlægges. seddel på hvad kirkeværgerne har udlagt til vin og brød til kirken fremlægges. kong Frederik 3.brev fremlægges. seddel 28/6 1660 fremlægges, at de indstævnede er udnævnt af tinge til at ligne imellem Serreslev sognemænd 44 rdl for kirkens anpart korntiende 1657-58. dom: de 4 mænd bør ligne sognemændene

(158)

12/9 1660.

** Tomas Bertelsen i Sindholt 2.ting forbød nogle af dem på Kraghede drøft og brug på Sindholts endels ager og eng i hegnets tid og efter

** på Jørgen Kruses vegne stævnes menige Stenum sognemænd og enker iflg en opskrift for dom angående deres korntiende på kærven, som er blevet talt, at levere den inden 15 dage

(159)

** på Ide Lindenovs vegne. syn på grefter diger lukker og kast, som er gjort om Niels Olufsens mark og eng på Kraghede

** Anders Pedersen i Mølgård stævner Laurs Jensen i Stenum for syn vidne sigtelse og dom

** syn på Christen Sørensen i Stenum hans sår, som han beskylder Laurs Jensen i Stenum for at have gjort

(160)

** Laurs Jensen i Stenum stævner Christen Sørensen i Stenum for syn sigtelse og vidne

** syn på Laurs Jensen i Stenum og hans barn Jørgen Laursen deres sår

** Laurs Jensen i Stenum sigtede Christen Sørensen for at have slået ham og hans søn Jørgen Laursen

** Niels Pedersen i Svennum på hr Laurs Jensen Bjørn hans vegne stævner med varsel Christen Sørensen i Klæstrup Jens Christensen Morten Tomsen sst Christen Nielsen i Jerslev for kornskade i hans korn

** Anders Pedersen i Mølgård stævner Laurs Jensen i Torup for syn

** syn på hus og bygning i Torup for bygfældighed

** Anders Pedersen i Mølgård stævner Jens Markorsen i Oddersgård Mads Jensen i Stenum Christen Laursen i Hjermeslev Hans Tomsen sst for dom angående hver sin anpart af en hest, som han udlagde af sognet til majoren til rytterhest, idet de var i lægd med ham. opsat 6 uger

(161)

** på Jørgen Kruses vegne. navng vidner, at 1647, da de svenske folk landets fjender kom til Vendsyssel, da havde hverken Jørgen Kruse eller hans folk rådighed over hans formue på Hjermeslevgård, heller ikke den korntiende på kærven, som lå på gården, men de svenske gjorde dem det alt sammen nyttigt, og de borttog korn øksne fæ kvæg og alt andet på gården. Stenum og Tolstrup sognemænd og enker stævnes

(162)

20/9 1660.

** Jens Olufsen i vester Linderup et vidne. en dreng Christen Gregersen, født i Skøttrup, berettede, at han kom af sønden med et øg til Jens Olufsen, og for at det ikke skulle komme bort, tog han nøglen til en fjeder i hans hus og lod øget gå med en hest, som var hægtet i samme fjeder uden hans viden

** Tomas Bertelsen i Sindholt 3.ting forbød Sidsel Laursdatter på Kraghede Mads Ottesen Tøger Jensen sst og Christen Povlsen ved Skarvad efter denne dag i hegnets eller uhegnets tid at komme med deres øg fæ får eller andet kvæg på Sindholts ejendom ager eller eng

** Søren Olufsen i Bilgård på husbonds tjener Niels Olufsen på Kraghede hans vegne forbød Jens Nielsen på Kraghede Laurs Jensen Jens Bertelsen sst at komme over diger og grefter, som iflg synsvidne er gjort om hans mark

(163)

** Peder Nielsen i Hebelstrup på husbonds tjener Jens Bertelsen på Kraghede hans vegne stævner Niels Olufsen på Kraghede for at tage syn på dige og lukke, som er kastet på Kraghede

** på Korfits Ulfelds vegne stævnes Mikkel Christensen i Ørum for at skifte og dele ager og eng, der ligger til den gård i Ørum, Mikkel Christensen iboer, mellem ham og hans gårdmand Mads Pedersen sst, hver deres anpart iflg deres fæste og landgilde

** Laurs Nielsen i Stoksted i Hellum sogn stævner Christen Svendsen i Skovgård i Hellum sogn for at tage syn på nogle grefter og kast, som er gjort på Stoksteds agerjord

** Niels Pedersen i Svennum på hr Laurs Jensen Bjørns vegne 2.ting Christen Tomsen med flere navng i Klæstrup og Jerslev for kornskade iflg synsbrev, hvorfor de har sat pant

** Peder Hansen i Underåre på egne og Tomas Smeds vegne sst 2.ting Serreslev sognemænd for hvad, de i fjendetid har udlagt for sognet

(164)

** Anders Nielsen i Alstrup i Hvetbo herred på Jens Christensen borger og rådmand i Ålborg hans vegne lod læse en fuldmagt af Anders Olufsen borgmester i Kristianstad i Skåne, at hans svoger konrektor i Viborg skole Hans Rosenbjerg af ham og hans søster Inger sl hr Mogens Hansens af Åshjem har haft fuldmagt at opkræve indkomsten af KM gods i Vrensted og Øklosters gods i Allerup i Hellevad, som er pantsat for 1140 rdl, men har frasagt sig hvervet, så giver han Jens Christensen fuldmagt til at opkræve indkomsten og gøre regnskab derfor

27/9 1660.

** Søren Olufsen i Bilgård på Ide Lindenovs vegne 2.ting forbud på dreft og brug af Niels Olufsens mark på Kraghede

(165)

** Niels Pedersen i Svennum efter befaling af Morten Jensen, ridefoged til Åstrup, på KM vegne tilsagde herredsmændene, at 2 mænd af hvert sogn skal møde med ham i øster Brønderslev, samt hver af adelens fuldmægtige

** Tomas Pedersen i Underåre 1.ting så mange af Serreslev sogn, som en lægdsseddel lyder på for deres anpart af en stud, som han har udlagt for sognets skat

** Peder Hansen i Underåre 1.ting så mange i Serreslev sogn, som en lægdsseddel lyder på hver for sin anpart af det, han har udlagt

** Mads Jensen i Hjermeslev stævner Anders Pedersen i Mølgård for vidne

** Hans Hansen i Hjermeslev vidnede, at de mænd i Tolstrup sogn, som Anders Pedersen tiltaler for en hest, de købte ikke hesten af ham eller bad ham udlægge den, men rytterne tog den selv på Mølgårds mark og red bort dermed 

** Christen Hansen i Torsmark på husbonds tjener Niels Jensen i Sundsted hans vegne stævner Hans Simonsen i Vrensted for dom angående 2 rdl, som Hans Simonsen havde lovet ham for hans anpart i en halv vogn, som Niels Jensen udlagde for dem

(166)

** Knud Madsen i Hjermeslev gav Anders Pedersen i Mølgård varsel for 1 sld deres anpart i 1 td øl, de betalte ham til deres udlæg og beholdt både øl og penge

** Knud Madsen i Hjermeslev med høringsdele tiltale til Anders i Mølgård for 3 mk, som han lovede ham for sin anpart, for han kørte en vogn ud ----

** Peder Nielsen i Hebelstrup på husbonds tjenere på Kraghede deres vegne stævner Jens Laursen på Kraghede for at tage syn på nogle grefter og kast, der er kastet og gjort på Kraghede samt pløjning

** Peder Nielsen i Hebelstrup på husbonds tjener Jens Bertelsen i Kraghede stævner Niels Olufsen på Kraghede for at tage syn på diger og lukker, der er kastet om Niels Olufsens mark. Søren Olufsen i Bilgård på husbond Ide Lindenovs vegne vedkendte sig samme lukker og grefter som hendes endels ejendom. opsat 14 dage
 
(167)

** Laurs Nielsen i mellem Haven et vidne. Povl Nielsen i nør Haven og Søren Mogensen i Ulhøj vidnede, at de 1658 vurderede en hoppe, som tilhørte Laurs Nielsen, og som feltpræsten fik at ride på, og han fik den ikke tilbage. den blev vurderet for 8 sld

** Jens Laursen i Stubdrup 2.ting navng for gæld
 
** Niels Christensen i Ågård på husbond KM befalingsmand på Ålborg slot hans vegne. syn på slottets underliggende gods, hvorledes det er ved magt efter den bedrøvelige og skadelige fejdetids skader, som er gjort af landets fjender og KM egne krigsfolk. fortegn 

(169)

4/10 1660.

** Peder Mikkelsen i Sæsing stævner Christen Laursen i Falden for dom angående 5 sld gæld iflg brev 4/5 1640 til sl Søren Bertelsen, da i Græsdal, som Peder Mikkelsen på hustrus vegne har arvet efter hendes sl bror. opsat 1 måned

(170)

** Peder Galskøt i Kornumgård lod fordele Peder Christensen i Krogsgård i Tise og Søren Sørensen i Oddersgårds mølle for gæld iflg brev, som fremlægges

** Anders Nielsen i Trøgdrup stævner Morten Nielsen i Klausholm for at tage syn på et dige mellem Klausholm og Trøgdrups mark samt grøfter

** Anders Nielsen i Trøgdrup Niels Pedersen i Svennum Peder Nielsen i Hebelstrup på deres husbonds vegne stævner så mange, som har hugget træ i deres skove, for at tage syn på hvad der er hugget

(171)

** Laurs Nielsen i Brønderslev på husbonds tjener Jens Christensen i Em hans vegne stævner Niels Simonsen i Vrensted for dom angående 2 rdl rest på en ko, han købte af Jens Christensens sl bror Niels Christensen, født i Vrensted. opsat 6 uger 

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Johanne Pedersdatter i nør Haven Povls steddatter for dom angående hendes bøder 6 rdl, for hun uden ægteskab har avlet barn. opsat 1 måned

** Tomas Jensen i Sterup krat. Jens Christensen i Holt lod læse en landstings opsættelse 12/9 over herredsfogden for en dom 16/2 angående en hest, Jens Christensen i Holt med en del sognemænd omtvister. opsat 6 uger

** Christen Snedker og Villads Christensen i Stenum stævner Anders Christensen i Stenum og Laurs Jensen i Lien sst for dom angående deres anpart i 2 stude, de købte af Hans i Vanggård og udlagde for sognet. opsat 1 måned

(172)

** på Ide Lindenovs vegne 3.ting forbydes Jens Nielsen på Kraghede Laurs Jensen og Jens Bertelsen sst at have nogen brugelighed over diger og greft, som er kastet om Niels Olufsens mark ager og eng på Kraghede

** Iver Nielsen ridefoged på Kølskegård stævner Jens Andersen vesten Hollensted mark for følgende syn sigtelse klage og vidne

** syn på Terkild Nielsen i Hollensted hans sår, som han sigter Jens Andersen for at have gjort 

** Iver Nielsen ridefoged et vidne. Terkild Nielsen i Hollensted vidnede, at han så Jens Andersen vesten Hollensted mark slog og gennede med Peder Andersens køer og får på Hollensted mark og ikke på hans egen mark. desuden har han i fjendernes tid gennet Hollensted øg på vejen for fjenderne, hvortil han svarede, at det måtte bevises, at de har fået skade på deres kvæg af ham eller fjenderne

(173)

** på Johanne Kåses vegne stævnes Christen Jensen og Peder Andersen i vester Brønderslev for at tage syn til tørvegrøft i Nibstrup endel

** Peder Rasmussen og Jens Mogensen i Trøgdrup stævner Morten Nielsen i Klausholm for dom og Peder Rasmussen berettede, at han gav til Villum der lå i kvarter til Niels ---- hø havre penge og strøelse i 14 dage, og desuden blev han og Jens Mogensen lagt for hver at betale løjtnanten 9 mk, som ingen af deres naboer, og som de mener, at Morten Nielsen, da lægdsmand i sdr Trøgdrup, bør betale dem. opsat 1 måned

** Jens Mortensen i Dårbak et vidne. deling af jord i Fæholt mellem Jens Mortensen og Christen Christensen i Dårbak i overværelse af husbondens fuldmægtig Jens Svendsen

(174)

** Laurs Jensen, tidligere i Torup, hos Niels Pedersen i Furreby og Niels Steffensen, der nu boer i Torup, gav tilkende, at de var forligt om den kost, Niels Steffensen skulle give Laurs Jensen årligt, så længe han lever, iflg deres kontrakt, som er 2 tdr rug 2 tdr byg 1 td havre

** Niels Pedersen i Svennum på Henrik Møller borger i København og KM admiralitetsråd hans vegne. syn på brøstfældighed på Jens Sørensen og Peder Christensen i Jerslev deres hus og bygning

** på Korfits Ulfelds vegne fremlægges et forseglet og underskrevet brev, at Mads Pedersen i Ørum og Mikkel Eskildsen sst er forligt om al iring  og trætte, og navng mænd har delt jorden delt mellem dem 

(176)

11/10 1660.

** Niels Pedersen i Svennum på hr Laurs Jensen Bjørn i Jerslev præstegård hans vegne lod fordele Christen Tomsen i Klæstrup og Christen Nielsen i Jerslev for 6 skp byg kornskade

** på Korfits Ulfelds vegne stævnes ----

** på Korfits Ulfelds vegne. syn på diger og hulgrefter mellem Trøgdrup og Klausholm marker

(177)

** på Korfits Ulfelds vegne et vidne. navng, der mindes op til 50 år, vidner at den ejendom, synsmænd i dag omhjemlede, har i så lang tid ligget og været brugt til nør Trøgdrup og været holdt for ret fælled dertil

** Anders Nielsen i Trøgdrup et vidne. han stævner Morten Nielsen i Klausholm for følgende vidne

** Christen Terkildsen i Felden vidnede, at Morten Nielsen i Klausholm sagde til Anders Nielsen i Trøgdrup, at han havde gjort som ingen ærlig mand. andre navng vidner det samme

(178)

** Mads Sørensen skolemester et vidne. han stævner Christen Christensen og Niels Christensen i Mejlsted for følgende vidne

** navng, der mindes op til 60 år og stævnet med landstings stævning.vidnede, at Laurs Mouridsen i Hjermeslev, som boede i den gård, Mads Sørensen nu iboer, havde det yderste stade i den syvende stol, Niels Christensen i Mejlsted er tilskrevet, i Tolstrup kirke, og Niels Christensen næst inden for i samme stol, desuden er Mads Sørensen ældre gift end Christen Christensen i Mejlsted og tiender mere til kirken og kongen. andre vidner det samme 

(179)

** Mads Jensen i Hjermeslev 3.ting Anders Pedersen i Mølgård for 1 sld deres anpart af en td øl, og han beholdt både penge og øl

** på Karen Bilds vegne. Peder Tøgersen i Allerup vedtog at være hendes skovfoged over Allerup fællesskov samt over kirkeskoven på lensmandens vegne

** på Malte Sehested Steen Billes børn Ide Skeel Hylleborg Grubbe Hans Ahrenfelds arvinger og Korfits Ulfeld deres vegne. syn på 3 års hugst i Allerup skov kirkeskoven og i Hellumgårds endels skov

(180)

** Peder Nielsen i Hebelstrup på husbonds vegne stævner Ide Lindenov og Niels Olufsen på Kraghede for at tage syn på diger grob grefter og kast i Jens Bertelsen Laurs Jensen og Jens Nielsen på Kraghede deres endel og på Niels Olufsens diger og lukker, hvorledes de er ved magt

** på Johanne Kåses vegne. syn på tørvegrøft østerst på Nibstrup endels mark og vest på samme endel

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Peder Svendsen i Løt for dom for at vise lovlig hjemmel til at bruge og besidde hans bolig og rette med stedsmål til KM eller lide tiltale. opsat 1 måned

(181)

** Tomas Pedersen i Underåre havde med høringer tiltale til navng sognemænd hver for sin anpart af en stud, han udlagde i fjendernes tid iflg kommissariets ordre. fortegn. opsat 4 uger

** Peder Hansen i Underåre havde med høringsdele tiltale til navng Serreslev sognemænd hver for sin anpart af en stud, som i svenskens tid iflg kommissariets ordre blev udlagt af sognet. fortegn 

** på Malte Sehesteds vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Kirsten Christensdatter, Christen Jensens datter i Tise, for dom for hendes bøder for lejermål. ridefogden på Åstrup hans sendeskrivelse fremlægges, at Peder Nielsens søn i Boelskifte hos ham har aftinget for sit lejermål med Kirsten Christensdatter, da hun tjente sst. dom: at betale inden 15 dage
       
(182)

** Peder Laursen Skøt, der tjener på Åstrup, med 6 ugers opsættelse på Mads Christensen borger og rådmand i Hjørring hans vegne stævner Niels Baggesen i Damsgård i øster Brønderslev og Knud Mikkelsen i Sterup for dom angående en sum penge, de skylder ham. Niels Baggesen iflg obligation 11/4 1642, da han boede i Spangerhede, på 14 sld, og Knud Mikkelsen for 3 tdr rug iflg hans brev 1/7 1651, da han boede i Hundelev. Niels Baggesens brev og kvittering fremlægges. Knud Mikkelsens brev fremlægges. dom: Niels Baggesen bør betale de udlagte KM skattepenge inden 15 dage

(184)

18/10 1660.

** på Korfits Ulfelds vegne stævnes hans navng tjenere i herredet for dom angående rest landgilde smørskyld 1660. fortegn. opsat 14 dage

** Anders Nielsen i Trøgdrup stævner Morten Nielsen i Klausholm for dom angående de ærerørige ord, han iflg tingsvidne havde til ham ved Hellevad kirke, at han havde gjort som ingen ærlig mand. Morten Nielsen mente, det burde bevises. opsat 14 dage

(185)

** Anders Nielsen i Trøgdrup på egne og sognemænds vegne stævner Villum Christensen i Hellumlund Laurs Jensen i Kasenskov Christen Svendsen i Skovgård, lægdsmænd i Hellum sogn, for dom angående den bekostning Hellevad sognemænd har haft til ritmester Bormands ryttere i 3 dage fra 28/12 1660, og de var tillagt at skulle have hjælp dertil af Hellum sogn. opsat 1 måned

** Mads Jensen i Hjermeslev 4.ting Anders Pedersen i Mølgård for 1 sld, som var deres anpart af 1 td øl, men han beholdt både penge og øl

** Peder Nielsen i Hebelstrup på Steen Billes børns vegne på den ene og Jørgen Christensen på husbond Ide Lindenovs vegne på den anden side, da Peder Nielsen begærede syn afhjemlet på grefter og kast på Kraghede

(186)

** Niels Pedersen i Svennum på Svend Ibsens vegne på Nejst gav varsel Jens Laursen og Peder Jensen i Stubdrup og Jørgen Jensen i Gerndrup, da de ikke vil betale hver sin andel af 16 rdl for en hest, som han udlagde til oberst Johan Brockenhus, og som de er tildømt 29/3

** på Jørgen Rosenkrantz vegne stævnes Christen Nielsen i Gunders mølle for dom angående rest mølleskyld 1657-58-59-60. opsat 14 dage

** Jens Pedersen ved ...gård i Vrensted på Berete Nielsdatter i Vrensted hendes vegne stævner Keld Laursen i Åsendrup og Niels Brun i Furreby for dom angående betaling for en hoppe, de købte af hende for 13 sld. opsat 1 måned

(187)

** på Ide Skeels vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Anders Skrædder i vester Brønderslev for dom som ting 16/8, hvorfra tingsvidne fremlægges. dom: han bør være i husbondens minde

** Anders Pedersen i Hejselt med 6 ugers opsættelse stævner Maren Pedersdatter i Nørgård i Sterup for dom angående 7 sld, som hun skylder sl Tomas Laursen borger i Ålborg. likvidering 18/12 1654 fremlægges. Niels Baggesens svar fremlægges. dom: hun bør betale

(188)

25/10 1660.

** Mads Jensen i Hjermeslev et vidne. Knud Madsen i Hjermeslev vidnede, at den tønde øl, Mads Jensen og hans medbrødre tiltaler Anders Pedersen i Mølgård for, den kørte han til Anders Pedersens gård og leverede ham

(189)

** Niels Pedersen i Svennum på Svend Ibsens vegne i Nejst 4.ting Jens Laursen og Peder Jensen i Stubdrup og Jørgen Jensen i Gerndrup iflg dom, hvori de er dømt til at betale ham 16 rdl for en hest, han udlagde for sognet

** Laurs Ster i Underåre og Jens Ibsen i Holt et vidne. de stævner Malte Sehested for efterfølgende vidne

** Søren Rasmussen i Stade med flere navng vidnede, at ovennævnte kun beboer hele boel, de har kun ringe avl og er forarmede

** Laurs Ster i Underåre på Jens Nielsens vegne sst. samme vidner, at Jens Nielsen kun påboer et halvboel og har ringe avling

** på Christoffer Billes vegne. syn på hus og bygning på den anpart af Lunden, sl Anne Hansdatter fradøde

(190)

** Søren Olufsen i Bilgård et afkald. Jens Jensen i Hollensted på sin sl bror Jens Jensen, som boede i Bilgård, hans børn Jens Jensen Niels Jensen Anne Jensdatter Karen Jensdatter og Johanne Jensdatter deres vegne gav afkald for arv efter deres sl far

** på Jørgen Kruses vegne med 6 ugers opsættelse stævnes navng Stenum og Tolstrup bymænd sognemænd og enker for dom angående deres korntiende på kærven, som er talt og optegnet som ting 13/9. fortegn. dom: de bør levere deres korn til Jørgen Kruse

(192)

** Anders Pedersen i Mølgård med 6 ugers opsættelse stævner Jens Markorsen i Oddersgård Mads Jensen Christen Laursen og Hans Tomsen i Hjermeslev for dom angående hver sin anpart af en hest, som han udlagde for sognet. Jørgen Kruse KM krigskommissær hans seddel fremlægges. tingsvidne 20/10 1659 fremlægges. lægdsmændenes regnskab fremlægges. tingsvidne 27/9 fremlægges. Anders Pedersens indlæg fremlægges. dom: de bør betale hver sin anpart

(195)

2/11 1660.

** Christen Hansen i Torsmark et vidne. Christen Povlsen i Tømmerby og Jep Laursen og Jens Christensen sst voldgav deres tvist og uenighed om afpløjning af deres gårdsjord

(196)

** Niels Madsen i Kørup på Maren Hansdatter, der opholder sig i Ulvemose, hendes vegne stævner Anders Jensen sognedegn i Vrensted for dom angående gæld. opsat 1 måned

** Anders Nielsen i Trøgdrup et vidne. Morten Nielsen i Klausholm gav tilkende, at han kun ved ærligt om ham, og hvis han har haft nogle ærerørige ord, da er det sket i hast, og de skal være magtesløse

** Anders Nielsen i Trøgdrup et vidne. Niels Christensen i Underåre, som har fæstet en bolig i Underåre under Rødslet, lovede at opbygge den og svare årlig landgilde

** Morten Nielsen i Klausholm stævner Jens Mikkelsen Niels Jensen i Kragdrup for efterfølgende vidne

** Niels Pedersen i Hellevad gav tilkende, at Peder Rasmussen og Jens Mogensen i Trøgdrup først efter Skt Mikkelsdag i fjor gav til Villum Vilhjelm, der lå i kvarter hos Niels Pedersen i 14 dage, så kom Jens Mikkelsen i Kragdrup til Villum og begærede, han ville være til hans lægd, og Peder Rasmussen og Jens Mogensen skulle være til den løjtnant, der lå i Gungsholm, og i de 14 dage stod Kragdrup ledig og gav til ingen

(197)

** Anders Nielsen i Trøgdrup stævner Søren Andersen i vester Brønderslev for dom angående 9 sld gæld iflg brev 9/6 1657. opsat 1 måned

** Jens Sørensen i Hallund spurgte Svend Johansen i Hallund, om han ikke vidste, at der kom eksekverryttere til Peder Mikkelsen i Hebelstrup 27/3 1658 og lå der 2 måneder, og Jens Sørensen udlagde til dem 6 rdl på sognemændenes vegne, hvortil han svarede og svor, at det var, som Jens Sørensen berettede

** Hans Madsen i Tveden gav varsel for dele Jens Andersen i Brødholt Peder Jensen i Pajgård og Jens i Vandkrog hver for sin anpart af en stud, som blev udlagt til skat

** Jens Nielsen i Krogshave med navng skovfogder over Allerup skov berettede at de træer, de har vidnet, at han huggede i skoven, dem har han hugget til husbonden

(198)

** på Steen Bille Hylleborg Grubbe Christoffer Ulfeld Korfits Ulfeld og Malte Sehested deres vegne stævnes så mange i herredets sogne, som har hugget træ i Allerup skov 

** ovennævnte lodsejeres navng skovfogder over Allerup skov vidnede hvem der havde hugget træ i skoven 1658-60. fortegn

(199)

8/11 1660.

** Niels Olufsen i Sterup krat et vidne, at hans segl for 3 år siden er bortkommet, og hvis det i mellemtiden er blevet brugt, er det falsk, og han fremæskede, om nogen havde breve af ham på gæld, så måtte de fremkomme, men da ingen fremkom, gjorde han breve og segl magtesløse. Maren Christensdatter i Sterup krat, sl Oluf Nielsens hustru stævnes, om hun med breve eller andet havde noget at kræve af ham 

** Mikkel Pedersen i Sterup et vidne. han fremlagde et gældsbrev af Peder Pedersen i Abildgård Hans Eriksen i Sterup Christen Andersen sst Jens Jensen sst på deres anpart af en hest, som kom ud af sognet

(200)

** Mikkel Pedersen i Sterup stævner Peder Pedersen i Abildgård Jens Jensen i Sterup Hans Eriksen Christen Andersen Christen Terkildsen sst for dom angående 12 rdl, som er deres anpart af en hest, som blev udlagt for sognet. opsat 1 måned

** på Jørgen Rosenkrantz vegne. Klemend Jørgensen i Klæstrup, Børglumklosters budfoged, vidnede, at han tilsagde Johanne Laursdatter i Løt at komme til klostret for at gøre husbondens arbejde, men hun sad overhørig 

** på Jørgen Rosenkrantz vegne stævnes Johanne Laursdatter i Løt for dom på hendes fæste, for hun har siddet overhørig med husbondens arbejde. opsat 1 måned

** Peder Pedersen i Abildgård stævner med varsel for dele Christen Andersen i Sterup Christen Terkildsen Christen Sørensen Knud Mikkelsen med flere navng for deres anpart af en stud

** Niels Sørensen i Stenum  stævner Hans Jensen i Stenum med flere navng for spørgsmål

(201)

** på Malte Sehesteds vegne. Anders Nielsen Kjærulf i Trøgdrup lod læse hans sendeskrivelse, at han er tilforordnet sandemand i den afdødes sted og han svor sin sandemandsed 

** Jens Sørensen i Hallund på Peder Nielsen i Hebelstrup hans vegne lod fordele navng hver for sin anpart af en hest, som han udlagde for sognet. fortegn

** på Malte Sehesteds vegne. Peder Laursen i Ravnstrup lod læse hans ----

** på Malte Sehesteds vegne. Peder Laursen lod læse Morten Jensen skriver og ridefoged til Åstrup hans skrivelse, at Peder Laursen i sdr Ravnstrup er tilforordnet at være sandemand i hans far sl Laurs Pedersens sted, og han svor sin sandemandsed

(202)

** på Korfits Trolles vegne stævnes hans tjenere for rest landgilde. opsat 6 uger

** på Malte Sehesteds vegne læses KM missive, at herredsfogden med 2 lovfaste mænd skal møde i København 14/11 og Peder Skøt spurgte navng herredsmænd, hvem der skulle rejse med herredsfogden

(1)

** tingbogens autorisation 1663

(2)

8/1 1663.

** Jens Laursen i Stubdrup på Matias Olufsen i Ingstrup hans vegne stævner Anders Laursen i Tise for 3.ting for 2 sld

** Laurs Pedersen i Skæggesholt på Anne Stygges vegne stævner Markor Splidsen i vester Mellerup for dom angående et kvindfolk Else Bollesdatter, som blev besovet, da hun tjente ham, og Laurs Pedersen mente, han burde betale hendes bøder 6 rdl, da han har været modvillig. hr Laurs Jensen Bjørn præst i Jerslev hans seddel fremlægges, at Else Bollesdatter havde beskyldt Christen Mikkelsen, der tjente i Trudslev, for sin barnefar. Laurs Pedersens beskyldning fremlægges, at Markor Splidsen ikke har advaret hans husbond derom men skjult det, så han bør betale hendes bøder samt miste sit fæste. dom: dette kan ikke dømmes, før det bevises anderledes

(3)

15/1 1663.

** Jens Laursen i Stubdrup på Matias Olufsen i Ingstrup hans vegne 3.ting til Anders Laursen i Tise for 2 sld iflg hans brev

** Niels Christensen i Ågård på hr Rasmus Rasmussen præst i Tolstrup hans vegne stævner for rest. opsat 6 uger
  
(4)

** Niels Pedersen, indbygger i Sæby, på egne vegne stævner Oluf Jens og Christen Mogensen på Kraghede for opsigelse og forbud iflg skøde og følgebrev, om de ikke bør gøre boligen ryddelig til Philippi Jacobi, da han selv behøver den. opsat 6 uger

** Anders Jensen i Mosen et vidne. han stævner Christen Andersen i Sterup og Jens Nielsen i Skoven i Hundslev sogn for at tage mænd af tinge til at  skifte registrere og vurdere hans sl hustru Bodil Bertelsdatters gods og formue 

** Laurs Nielsen i vester Brønderslev på husbonds vegne gav varsel for dele navng for rest til Hjermeslevgård. fortegn

(5)

22/1 1663.

** Tomas Nielsen i Underåre på far Niels Tomsens vegne sst et vidne. navng vidner, at om natten afbrændte hans rålingshus med al hans formue og de undkom næppe ilden, så han kan ikke udgive KM skat, og han beder den fromme øvrighed have medlidenhed med ham

** Niels Christensen i Ågård på Maren Pedersdatters vegne i Nørgård i Sterup og Christen Laursen i Fogedgård på egne vegne gav tilkende, at de er forligt om deres tvist, idet han har modtaget skyld landgilde ægt og arbejde og forfaldne skatter, hvorimod hun har undt ham brohavren 1662 af Tolstrup Tise og Serreslev sogne

** Jens Andersen i Vestermark 3.ting fremlyste et svin, som har gjort skade, men som han ikke kunne genne bort. ejermanden kan hente det mod at betale skade og omkostning

** Niels Povlsen i Hvilshøj 3.ting fremlyser et sosvin, som er kommet til hans og som kan afhentes mod betaling af skade og omkostning

** Anders Jensen i Mosen stævner Christen Andersen og hans hustru Margrete Povlsdatter i Sterup og Jens Nielsen ved Skoven og hans hustru Anne Povlsdatter for at møde i boet 25/1 for arv og gæld samt navng vurderingsmænd og kreditorer

(6)

** Anders Villadsen i Ulhøj på søster Karen Tomsdatters vegne stævner Christen Christensen i Serreslev for dom. opsat 6 uger 

29/1 1663.

** Jens Laursen i Stubdrup på husbonds vegne stævner Christen Sørensen i Allerup Peder Andersen sst for vidne. Tomas Nielsen i øster Linderup og Mads Madsen sst vidnede, at da de var i Allerup skov for at hugge træ for deres husbond, som de var tilsagt, da kom Christen Sørensen og Peder Andersen og tog deres økser fra dem

** Jens Laursen på sin husbonds vegne

** Jens Sørensen i Hallund på egne vegne. navng vidner, at de var hos Peder Pedersen i Hallund, om han ville betale Jens Sørensen 4 sld, som han skyldte ham, hvilket han lovede, men nu svarede han for retten, at det gjorde han ikke, ej heller lovede han at give ham brev derpå

** Niels Christensen i Ågård på husbonds vegne. Niels Mørk i Kalum med flere navng vidner om ødegods til Ålborghus. fortegn

(7)

** Niels Christensen i Ågård på husbond Ove Juels vegne lod læse KM brev angående kontributioner militær og matrikulering

 (9)

5/2 1663.

** Christen Hansen i Torsmark på husbonds vegne stævner Inger Pedersdatter, der tjente i Stubdrup, for at udlægge barnefar, som var Niels Sørensen sst 

** Niels Baggesen i Damsgård på Maren Pedersdatters vegne i Nørgård 2.ting til så mange i øster Brønderslev sogn, som rester med brohavre

** Peder Nielsen i Hjelmsted på sine egne og medbrødre lovsmænds vegne 3.ting for Serreslev kirkes tiende 1662

** Peder Nielsen i Hjelmsted 3.ting efter en lægdsseddel så mange i Serreslev sogn, som skylder for en stud, han udlagde for dem i svenskens tid iflg kommissærens ordre

** Peder Galskøt i Kornumgård på sine egne vegne med opsættelse 18/12 stævner Jørgen Kruse for dom angående en obligation, som fremlægges. dom: da hans forpligt ikke er fyldestgjort, kan han ikke frikendes

(11)

12/2 1663.

** Niels Mørk i Kalum stævner alle Serreslev sogns indbyggere 3.ting for rest. opsat 6 uger

** Jens Laursen i Stubdrup på egne og medbrødre lovsmænds vegne stævner Jørgen Jørgensen i Hvilshøjgård for dom angående 11 tdr rug og byg, som de har ydet og leveret i Hvilshøjgård

** Niels Baggesen i Damsgård på Maren Pedersdatters vegne i Nørgård stævner dem i øster Brønderslev sogn, som rester med brohavre af sognet

19/2 1663.

** Niels Baggesen i Damsgård 3.ting så mange, som rester med brohavre i øster Brønderslev sogn

** Laurs Knudsen i Jerslev 1.ting tilbød Tøger Laursen den ko, som er udvurderet fra ham, om han vil indløse den

** Christen Laursen lod læse KM brev angående øksnehandel

(12)

** Peder Nielsen i Hjelmsted på egne vegne stævner så mange i Serreslev sogn for høringsdele efter en lægdsseddel for det, der er bekostet på 4 ryttere, som eksekverede for månedsskatten. fortegn

** Peder Nielsen i Hjelmsted på egne og lovsmænds vegne lod fordele navng i Serreslev sogn for kirkens tiende 1662. fortegn

(13)

26/2 1663.

(ingen er mødt i dag for at have noget at forrette)

5/3 1663.

** Anders Povlsen i vester Brønderslev på umyndige søskende Laurs Povlsen og Mette Povlsdatter i Åsendrup deres vegne stævner Christen Pedersen i vester Brønderslev for dom angående rest skyld og landgilde og arbejdspenge. Christen Pedersen Snedkers brev fremlægges, som omhandler bygning af en råling for Anders Povlsen. dom: han bør betale den rest landgilde, og angående rålingen, da bør de gøre regnskab

(14)

** Anders Villadsen i Ulhøj på hans søster Karen Tomsdatters vegne med 6 ugers opsættelse 22/1 stævner Christen Christensen i Serreslev for dom angående nogle klæder (opregn) som han har frastjålet hende efter Niels Andersen Frøkær, som blev henrettet ved Kær herredsting, hans bekendelse af samme ting 29/7 1662, som fremlægges. Anders Villadsens indlæg fremlægges. Christen Christensen svarede, at han ikke har taget klæderne og heller ikke været med dertil. Laurs Nielsen svarede på hans husbonds tjener Christen Christensen hans vegne og mente, det burde bevises med vidner og ikke med en misdæders bekendelse, hvorimod Anders Villadsen mente, Christen Christensen måtte bevise, at han ikke var på stedet, da gerningen blev gjort. dom: da der ifølge Recessens 18.kap ikke skal agtes på tyves ord, kan han ikke lide tiltale

(15)

12/3 1663.

** Anders Povlsen, født i To ---- sogn i Thy. Peder Madsen i Vrangmose i Skæve sogn på hustru Maren Terkildsdatters vegne gav Anders Povlsen, nu i København, fuldmagt til at indkræve arv efter hendes sl søn Niels Hansen, som tjente på Sjælland ved hr Hans Tomsen i Jyllinge sogn

** Jørgen Jensen i øster Gerndrup på Peder Nielsens vegne i Hebelstrup stævner en pige Johanne Andersdatter, som tjener Anders Nielsen i Trøgdrup, samt Jens Andersen i Bastrupdal for at møde i Bastrupdal til skifte efter deres sl far Anders Christensen, som boede og døde der til 30.dagen, som er 1/4  

** Jens Sørensen i Hallund på egne vegne. han og Peder Pedersen sst er blevet forligt om de penge 14 mk, der var imellem dem, som Peder Pedersen skal betale til Skt Mikkelsdag

** Niels Christensen i Ågård på krigskommissærens befaling advarede alle, der rester med den påbudne skæppe korn, at klarere for deres rest inden Marts måned, med mindre de for egen bekostning vil føre kornet til København eller Frederiksodde eller andetsteds efter ordre

** Niels Christensen i Ågård på hr Rasmus Rasmussens vegne i Tolstrup præstegård med opsættelse 15/1 stævner navng i Tolstrup sogn for dom angående rest Påske og Skt Hansdags rente. fortegn. dom: de bør betale inden 15 dage

(16)

19/3 1663.

** Jens Laursen i Stubdrup lod fordele navng i Jerslev sogn for rest brohavre. fortegn

** Niels Christensen i Ågård på husbonds vegne med opsættelse 29/1 stævner Anders Pedersen i Lem for dom på hans fæste angående hans rest landgilde samt 12 rdl lejermålsbøder, for han uden ægteskab avlede barn med Kirsten Nielsdatter i Kærsgård. tingsvidne 20/9 1662 fremlægges. dom: han har forbrudt sit fæste og bør betale sine bøder 12 rdl inden 15 dage

(17)

26/3 1663.

** Christen Laursen herredsfoged lod læse og påskrive lensmandens brev angående udskrivning af soldater efter hartkorn. fortegnelse over bøndergodset skal indsendes

(18)

** på Christoffer Billes arvingers vegne stævnes nogle navng Burholt tjenere for at afhjemle deres syn samt Niels Christensen i øster Mellerup for vidne 

** Niels Mørk i Kalum på egne vegne med 6 ugers opsættelse stævner navng Serreslev mænd for dom hver for deres anpart af en hest, han har udlagt efter kommissærens ordre, samt for deres anpart af en hest, som tilkom Serreslev sogn efter ligning med vester Brønderslev sogn. ligning 8/2 1663 fremlægges. fortegn. lægdsseddel på hvad, enhver i Serreslev skal udlægge for den hest, som blev udlagt efter ligning med vester Brønderslev sogn, fremlægges. fortegn. dom: de bør betale inden 15 dage
 
(20)

2/4 1663.

** Peder Nielsen i Hebelstrup på øvrigheds vegne stævner Laurs Madsen i Tveden og hans mor med flere navng for at afhjemle syn. opsat 8 dage

** Peder Nielsen i Hebelstrup på øvrigheds vegne stævner Christen Laursen i Mellerup for forbud og vidne. opsat 8 dage

** Christen Hansen på husbonds vegne stævner Niels Jensen og Søren Keldsen i Sundsted for spørgsmål, da de siges at have været i slagsmål i Holmen og ikke har givet det tilkende, da fremæskes de for at give det tilkende, såfremt de ikke vil være i deres husbonds minde

** Christen Hansen på husbonds vegne stævner Hjermeslevgårds tjenere for forbud mod at sælge øksne, før han har beset dem

** Peder Laursen i Kildedal på egne vegne. Peder Christensen i Ørum på hustru Anne Jacobsdatters vegne gav afkald for arv efter hendes sl far Jacob Nielsen og sl bror Jens Jacobsen, som døde i Kildedal, samt hendes mor Kirsten Jensdatters arv efter sin sl søn Jens Jacobsen 

(21)

** Christen Hansen i Torsmark på husbonds vegne med 6 ugers opsættelse 19/2 stævner ung Laurs Nielsen i vester Brønderslev Christen Nielsen i Serreslev Jens Jensen i Stenum for dom på deres fæste angående rest landgilde. dom: de har forbrudt deres fæste, med mindre deres husbond vil benåde dem
 
** Christen Hansen i Torsmark på husbonds vegne lod fordele hans navng tjenere for deres rest. fortegn

9/4 1663.

** Tomas Vognsen på egne og granders vegne stævner menige Holt bymænd samt Jørgen Rosenkrantz for syn og vidne og vedkendelse

** syn på noget pløjet jord, som vester Å indbyggere fremviste

(22)

** Tomas Vognsen i vester Å på egne og vester Å indbyggere deres vegne. Laurs Laursen i Klæstrup, født i vester Å og mindes 50 år, vidnede om, hvor vester Å indbyggere har haft deres drift og tørvegrøft. andre navng, der mindes op til 50 år, vidner om samme

** Tomas Vognsen en vedkendelse. han med flere navng vedkendt sig den ejendom, som syn og vidne omtaler, for deres rette grund og ejendom til deres husbonds gårde og boliger

(23)

** Peder Nielsen i Hebelstrup på Christoffer Billes arvingers vegne. syn på Christen Laursen Hjulskov hans sår og skade. desuden så de, at 3 af hans vinduer var slået ud og en jernbunden egeharve var slået i stykker, og det samme gjaldt et plovås og plovhjul. han skyldte Niels Christensen i øster Mellerup for hans sår og skade

** Peder Nielsen på husbonds arvingers vegne. Bertel Bollesen vidnede, at han så Niels Christensen kom gående og sagde til Christen Hjulskov, at han ikke skulle bygge et hus i gården, og han og husbondens foged Peder Nielsen skulle få en djævels færd, hvilket han svor ikke at have sagt

** herredsfogden lod læse slotsskriver Mogens Villumsens brev angående indsendelse af specifikation over de indleverede jordebøger og penge for 3.kvartal, og da en meget stor del resterer, skal de indleveres straks

(24)

** Niels Christensen på KM vegne et vidne. navng vidner, at 5 gårde i Vrensted er udlagt til officersgårde, så officerer skal have skyld og landgilde deraf. fortegn

** Peder Nielsen i Hebelstrup på sin øvrigheds vegne stævner Niels Christensen i øster Mellerup for at tage syn på hans hus og bygning, hvilket han ikke mener bør udstedes, da han er frikendt ved landstingsdom, som fremlægges. dom: der udstedes ikke syn

(25)

23/4 1663.

** Christen Hansen 1.ting Søren Villadsen i Vrensted

** Peder Galskøt i Kornumgård lod fordele navng i Ørum sogn for rest tiende for flere år. fortegn

30/4 1663.

** Christen Hansen på husbonds vegne stævner Knud Laursen i Hellevad for syns afsigelse. syn på Inger Mikkelsdatter i Hellevad hendes sår og skade, som hun beskylder Knud Laursen for at have gjort Påskedag

(26)

** Niels Christensen i Ågård på husbonds vegne stævner navng for rest landgilde til Ålborghus. fortegn. dom: de bør betale inden 15 dage

** Peder Galskøt i Kornumgård forbød Jens Pedersen i vester Brønderslev med flere navng og menige bymænd og 2 Hallund mænd efter denne dag at svare til deres forrige husbond Jørgen Kruse med ægt arbejde etc. fortegn

(27)

** Peder Galskøt i Kornumgård stævner Jørgen Kruse for dom angående noget pantegods, som han har pantsat til Peder Galskøt, og betalingen er ikke sket til rette tid, om han ikke bør følge pantebrevets indhold nøjagtigt. opsat 6 uger

7/5 1663.

** Niels Pedersen i Svennum på Maren Povlsdatters vegne i sdr Vrå. navng vidner, at de var tilstede, da Søren Sørensen Morsing, som var sognerytter og havde til huse hos Maren Povlsdatter i sdr Vrå, blev skudt ihjel af svenskerne i Stiftbremen for 6 år og mere siden

(28)

** Christen Hansen i Torsmark på søn Hans Christensens vegne i Kavltved lod fordele Søren Villadsen i Vrensted for hans løfte og fæstepenge

14/5 1663.

** Mads Jensen i Linderup på Jørgen Rosenkrantz vegne stævner Christen Jacobsen Skrædder i Vrensted. opsat 8 dage

** Tomas Vognsen i vester Å på menige vester Å bymænd deres vegne stævner deres husbond på Børglumkloster samt Holt indbyggere for forbud 

** Anders Jensen forrige foged på Hjermeslevgård med 6 ugers opsættelse stævner Niels Hansen i Kornum Anders Pedersen i Mølgård og Jens Olufsen i Tømmerby for dom angående gæld iflg breve, som fremlægges. dom: de bør efterkomme deres skadesløsbreve

(30)

** Niels Baggesen i Damsgård på Maren Pedersdatters vegne i Nørgård med opsættelse 19/3 stævner Christen Christensen i Ovstrup med flere navng for dom angående deres gæld iflg breve, som fremlægges. sl Peder Pedersens regnskab fremlægges. dom: de bør betale skadesløst inden 15 dage

(32)

21/5 1663.

** Laurs Jensen i øster Brønderslev på Berete Nielsdatters vegne i Vrensted med opsættelse 9/4 stævner Keld Laursen i Åsendrup for dom angående 6 sld rest på et øg. tingsvidne 8/5 af Børglum birketing fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage

** Tomas Vognsen i vester Å på menige vester Å indbyggere deres vegne 2.ting forbud på noget ager og pløjet jord i vester Å endels hede og mark

(33)

29/5 1663.

** Tomas Vognsen i vester Å på menige vester Å indbyggere deres vegne forbød menige Holt indbyggere at have nogen brugelighed på de steder, som syn vidner og vedkendelse omtaler

** Jens Pedersen, foged på Kølskegård, på husbonds vegne forbød navng at komme med deres kvæg eller hjord inden Kølskegårds enemærke i hegnets eller uhegnets tid. fortegn. samt forbud mod tørvegrøft lyngslæt fiskeri husfolk etc

(34)

4/6 1663.

** herredsfogden på KM vegne udnævnte 8 mænd til at syne og vurdere præstegårdene i herredet

** på KM lensmand og Lave Bille og hans tjenere i Ørum sogn deres vegne stævnes Oluf Eriksen i Kraghedegård Anders Simonsen sst med menige sognemænd samt Grindsted bymænd i Kær herred for syns afhjemmelse vedkendelse og forbud til knobtørv, der er gravet i Ørum mose. syn afhjemles. Anders Simonsen i Kraghedegård Simon Pedersen på Kraghede med flere vedkender sig stedet som ret fælled og ejendom. Ørum bymænd svarede på spørgsmål, at de ikke havde gravet tørvene. Grindsted bymænd svarede, at de ikke havde gravet tørvene. dom: de tørv, der er gravet over ret herredsskel, bør tilfalde lodsejerne ved lod

(36)

** Niels Christensen i Mellerup lod læse Holger Bildes sendeskrivelse, at da han og hans morbror dagligt får klagemål fra Niels i Mellerup og Christen Hjulskov, da befaler han Peder Nielsen, at han ikke skal befatte sig dermed, men lade dem trætte selv, da det giver største besvær

** på menige Holt bymænd deres vegne læses en seddel at de stævner Peder Tomsen Galskøt i Kornumgård Peder Rasmussen i Stade med flere navng for at tage syn på hede agre og mark og tørvegrøft, om der ikke findes skelsten, samt på hede og markjord mellem de to byer, dateret 21/5 1663. navng i Jerslev herred stævnes blandt andre Jens Nielsen i sdr Haven (hustru Bodil Pedersdatter) Niels Pedersen i Underåre (hustru  Else Jensdatter) Christen Christensen i Kalum ( søn Jens Christensen) Anders Pedersen i Kalum (hustru Kirsten Nielsdatter) Tomas Vognsen i vester Å (hustru Mette Mortensdatter) Tomas Povlsen (hustru Mette Sørensdatter)

(37)

11/6 1663.

** Laurs Sørensen i Manne stævner Peder Mortensen i Manne for vidne. øster Niels Jensen i Manne vidnede, at han mindes de 45 år, han har boet i Manne, at den ager, som tilhører Peder Mortensen, skal være lige med en af de 6 agre vesten for, som kaldes Grydager

** Niels Christensen i Ågård på lensherrens vegne med 6 ugers opsættelse 30/4 stævner Jørgen Johansen i øster Hjermeslev for dom angående 12 rdl lejermålsbøder, da han har avlet barn med Johanne Svendsdatter, der tjente i sdr Saltum. tingsvidne 20/4 1661 af Hvetbo herredsting fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage

(38)

** Christen Hansen i Torsmark. syn på husenes brøstfældighed på Grindsted og taksere den på penge, som blev ikke under 300 dlr
 
(39)

** Peder Galskøt i Kornumgård med 6 ugers opsættelse 30/4 stævner Jørgen Kruse for dom angående pantegods, som er pantsat iflg pantebrev, som fremlægges. Jørgen Kruses obligation fremlægges. dom: Peder Galskøt bør af sit pant have fyldest for hovedstol og rente

(41)

** Niels Christensen i Ågård på Ove Juels vegne. syn og vurdering af præstegårdenes brøstfældighed i Jerslev herred. fortegn

(44)

18/6 1663.

** Jens Jensen i Sterup på søn Christen Jensens vegne. syn på  hus og bygning til den gård i Sterup, Jens Andersen påboede og fradøde

** Oluf Jensen og Christen Mogensen på Kraghede stævner Niels Pedersen, som tilforn boede i Sæby, for tilbud om deres smørskyld og arbejdspenge

(45)

** slotsskriver Mogens Villumsens brev læses, hvori KM tjenere tilsiges at yde deres rest smørlandgilde, hvis de ikke vil betale med penge

** Christen Hansen på Åstrup hans sendeskrivelse læses, hvori tjenerne skal påtænke at betale deres smørskyld med penge 1 rdl for hvert pund

** Niels Christensen i Ågård på husbonds vegne. syn på grøfter norden åen, hvor der var gravet 20 læs tørv i græsning og grøn jord. Niels Nielsen og Klemend Jørgensen i Klæstrup vedkendte sig stedet for fri fælled til de gårde, de påboer
 
(46)

25/6 1663.

** Christen Hansen i Torsmark på husbonds vegne stævner Hans Godskesen og Niels Christensen soldat for syn vidne og dom

** Christen Hansen på egne vegne stævner Tomas Christensen i Ålstrup Laurs Olufsen Laurs Jensen og Søren Jensen sst for forbud mod at komme over Hellers vad med agen dreft eller greft

** Anders Nielsen i Trøgdrup stævner Jens Mikkelsen i Krabdrup for syns afhjemling. syn på en lille dreng Christen Jensen, der tjener Anders Nielsen, hans sår og skade

** Niels Christensen i Mellerup stævner Christen Laursen i Mellerup for tilbud om frøgæld for korn, han har sået i hans jord uden hans minde. desuden udnævnes synsmænd for at syne og vurdere et hus, Christen Laursen Hjulskov har bygget på den gård, Niels Christensen påboer

(47)

** Christen Jensen i Bastrupdal lovede Niels Pedersen i Lyngdrup fri for den arv, (opregn) Christen Ottesen Jens Ottesen Johanne Ottesdatter og Kirsten Ottesdatter iflg skiftebrev er tilfaldet efter deres sl far Otte Pedersen i Bastrupdal

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Hans Godskesen og Niels Christensen soldat på Hjermeslevgård for syn vidne og dom angående sl Anne Jensdatters hastige død, mens de var i hendes hus i Brønderslev. navng synsmænd har set hendes lig og set et lille sår i hendes pande, hvorfra blodet var løbet ned over ansigtet og på gulvet, men om det kunne være årsag til hendes død eller ikke, kunne de ikke vide. Søren Laursen i vester Brønderslev vidnede, at de to soldater kom ind i hans mor Anne Jensdatters stue og begærede hus, men da hun allerede havde en soldat, kunne det ikke lade sig gøre, hvorefter Hans Godskesen sagde, at så ville de selv tage hus, og i det samme faldt Anne Jensdatter ned af en lille stol ved væven og var død. hans søster Anne Laursdatter vidnede det samme. soldaterne svor, at de ikke rørte hende med hånd eller våben. dom: de frikendes

(49)

** Laurs Pedersen i øster Mellerup. syn på ager og eng til den gård, han påboer, hvad der kan såes og avles

3/7 1663.

** Niels Christensen i Ågård på egne vegne. Peder Galskøt deponerede 7 mk, som Niels Christensen på slotsskriverens vegne kræver ham for, som er 1.kvartal af Em og Vejby tiende, som han svor at have leveret Christen Hansen i Torsmark 15/9. desuden deponerede han 19 mk 1.kvartal af skylden til vester Brønderslev kirke, som han også havde leveret Christen Hansen

** Niels Christensen i Mellerup stævner Christen Hjulskov for afsigelse af vurdering vidne og tilbud

** Laurs Pedersen i øster Mellerup stævner Ide Skeel på Odden samt Laurs Jacobsen i Krustrup kirkeværge til Skt Hans kirke i Hjørring for vidne. Niels Olufsen i Krattet i Jerslev sogn vidnede, at for 80 år siden mindes han, at Mellerup mølle blev opbygget med dæmning og dam og andet på de enge og ejendom, som ligger til det boel, Laurs Pedersen iboer, hvorfor han fik tillagt en eng i Brønderslev kær, som siden blev taget fra boelet igen, og der har aldrig gået andet end boelskat deraf
 
(50)

** Niels Christensen i Mellerup. navng synsmænd, som er udnævnt til at syne og vurdere det hus, Christen Laursen har ladet bygge på den gård, Niels Christensen påboer og ellers forlige dem, var med Niels Christensen ved Christen Laursen for at høre, om han ville lade sig forlige, hvilket han ville, dersom han fik sit stedsmål igen og måtte flytte sit korn med sig samt få betalt sit hus. Niels Christensen ville betale frøgæld og huset efter vurdering, men stedsmålet havde han ikke fået noget af. syn og vurdering på huset

(51)

9/7 1663.

** Niels Christensen i Ågård på egne vegne stævner navng i Vrensted by for indskriverpenge 11/2 mk for KM jordebogs landgilde. fortegn

** Niels Christensen i Ågård på husbonds vegne stævner Anders Pedersen i Lem for forbud mod at bjerge eller bruge låse eller lukke, med mindre han kan have det i hans husbonds minde

(52)

16/7 1663.

** herredsfogden tilsagde soldaterne, som endnu ikke er mødt i Ålborg sidste søndag, som de er tilsagt, at de straks begiver dem på marsch nat og dag til Frederiksodde under livsstraf

**  Jens Laursen på husbonds vegne stævner Niels Hansen og Peder Tøgersen i Allerup for vidne klage og delemål. navng vidner, at de så Niels Hansen og Peder Tøgersen tog økser fra Matias Jensens dreng i Linderup, Niels Bodelsens søn i Linderup, Tomas Nielsen, som var tilsagt at hugge træ til Ide Skeel

** Niels Christensen i Ågård på husbonds vegne 3.ting forbød Anders Pedersen i Lem at lukke låse bjerge eller bruge til den bolig, han påboer, da han er fradømt fæstet

** Hans Andersen i Burholt stævner Johanne Kås for syn på Burholt mark for kornskade i rug byg og havre

(53)

** Jens Olufsen i vester Linderup på hr Rasmus Rasmussens vegne i Tolstrup stævner Anders Pedersen i Mølgård for dom angående 13 mk samt navng Tolstrup og Stenum sognemænd for dom angående rest Påske og Skt Hansdags rente. fortegn. dom: at betale inden 15 dage

(54)

23/7 1663.

** Niels Christensen i Ågård på Niels Simonsens vegne i Limbergård stævner Mads Jensen i vester Linderup for dele for 6 sld iflg dom 16/7 1657

** Søren Rasmussen i Stade lod læse Ejler Ejlersens seddel, at navng lægdsmænd skal opkræve kvartalsskatten

(55)

30/7 1663.

** Niels Christensen i Ågård på Niels Simonsen i Limbergård hans vegne stævner Mads Jensen i vester Linderup for dele for 6 sld iflg dom

** Jens Sørensen i Hallund et vidne. Laurs Mikkelsen i Hollensted vidnede, at det boel, Knud Christensen og Jens Jensen i Hollensted iboer, skylder i hartkorn 4 tdr 1 skp 1 fdk 1 alb og Christen Pedersen i Hollensted 2 tdr hartkorn. Jens Sørensen fremlagde en seddel, lydende på samme hartkorn. Laurs Andersen, foged på Birkelse, fremlagde en seddel, at han havde leveret til skriverstuen på slottet extrakt på strøgods i Hallund sogn på 18 tdr mod lægdsmændenes 6.1.1.1

** Christen Christensen i Ovstrup et vidne. han gav tilkende, at menige mænd i Serreslev sogn var blevet tilsagt at skaffe rigtig besked fra deres husbond på deres skyld og skat, og om der findes nogen, som rester med skat for forleden år, da skal den klareres såvel som brokorn
 
(56)

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Laurs Christensen Skrædder i Tækkergård hans vegne stævner Christen Villadsen i Ørum for dom angående 8 sld og 1 skp bygsæd iflg håndskrift, som fremlægges. dom: han bør fyldestgøre sit brev

(57)

** Jens Jensen i Brødland på egne såvel som på umyndige søskende deres  vegne med 6 ugers opsættelse 18/6 stævner Christen Christensen i øster Mejlsted for dom angående skifte og registrering efter Jens Jensens sl morbror Niels Christensen, som boede og døde i øster Mejlsted, hvor han havde afstået sin gård til Christen Christensen, mod at han skulle forsørges sin livstid, og da han er død, bør der holdes skifte. Christen Christensen fremlægger tingsvidne 15/7 1663 af Vrejlev birketing, at følgende stævnes: Jens Jensen i Brødland Bertel Jensen i Promperhede Peder Pedersen i Krogsgård i Tise Christen Pedersen Anne Pedersdatter sst Christen i Ingstrup Anne Laursdatter og Christen Laursen i Skøttrup Maren Jensdatter i Vejby Else Christensdatter i Vrensted Anne Pedersdatter i Torup Anne Jensdatter i Tømmerby (husbond Christen Andersen) . følgende arvinger og svogre var tilstede ved begravelsen: Peder Pedersen i Krogsgård i Tise Christen Pedersen og Anne Pedersdatter sst Niels Steffensen i Torup Jep Jensen i Stenvad Christen Jensen i Grønderup Jacob Bertelsen i Vejby Christen Andersen i Tømmerby Christen Laursen i Skøttrup Anne Laursdatter sst og Else Christensdatter i Vrensted, som var den sl mands søster. registrering. deling. sagen på begge sider frafaldet

(60)

6/8 1663.

** Peder Nielsen i Ørslev på egne vegne stævner Niels Laursen i Hellevad og hans svoger Knud Laursen og Anders Simonsen i Kraghedegård for dom. opsat 6 uger

** Christen Laursen herredsfoged på egne vegne stævner Mads Simonsen i Klæstrup angående en kvie, han skylder ham

** Christen Laursen stævner Mads Simonsen for vidne. navng vidner, at de var befalet at skifte mellem Mads Simonsen i Klæstrup og hans sl hustrus arvinger, og da fandtes en kvie, som Mads Simonsen berettede var herredsfogdens, så den blev ikke registreret. han tilbød nu at levere den

(61)

** Niels Christensen i Ågård lod læse KM brev angående udskrivning af  soldater samt indrullerede soldater, som løber bort 

(62)

** Niels Christensen i Ågård lod læse KM brev angående krybskytteri

** Søren Rasmussen i Stade på husbonds tjener Laurs Pedersen i Mellerup hans vegne et vidne. Niels Olufsen i Krattet, født i Mellerup og som mindes 80 år, vidnede hvilke agre og enge ligger til den bolig, Laurs Pedersen iboer (opregn) Jens Pedersen i Krattet, som mindes 60 år og har tjent i boligen 3 år, vidnede det samme 

(63)

** Niels Simonsen i Limbergård lod fordele Mads Jensen i vester Linderup for en håndskrift på 6 sld

(64)

** Peder Nielsen i Ørslev stævner Niels Laursen i Hellevad og hans svoger Knud Laursen og Anders Simonsen i Kraghedegård og hans hustru Maren Mortensdatter for dom og æskning. Niels Laursen for 4 sld med rente samt 4 rdl, han er dømt til at betale. han udæskes fra hans svoger Knud Laursen i Hellevad med hans farkoste, med mindre han vil rette og betale for hans hustrus far Niels Laursen for hans gæld. Maren Mortensdatter tiltales for hjemting og landstingsrejser 1651, som Peder Nielsen har gjort for hende på egen bekostning. opsat 6 uger
 
** Søren Rasmussen i Stade på husbonds tjener Laurs Pedersen i Mellerup hans vegne forbyder alle at have nogen brugelighed i hans endels mark i hegnets tid med dreft og i uhegnets tid med rishugst greft fiskeri og andet

13/8 1663.

** Christen Hansen i Torsmark stævner Jens Jensen og Jens Nielsen i Agdrup for syn vidne og dom angående nogle knobtørv, der er lagt ved Hjermeslevgård, og som ikke var tjenlige at yde for fuldt læs

(65)

** Mads Simonsen i Klæstrup lovede at skaffe herredsfogden den kvie, som fandtes på skiftet efter hans sl hustru

** Jens Jensen og Laurs Nielsen i Stenum gav tilkende, at de var venligt forligt om deres uenighed om slagsmål og bordag, så den, der bryder forliget, skal give husbonden en okse og granderne en tønde øl

20/8 1663.

** Niels Christensen i Ågård på husbonds vegne stævner Bodil Laursdatter i Jerslev for beskyldning om jomfrukrænkelse og Tomas Christensen i Jerslev hos Christen Tomsen sst og da hos Tomas Tomsen i Klæstrup

** Jens Jørgensen Degn i Kalum et afkald. Søren Christensen af Viborg på egne og bror Niels Christensen, som er udenlands, hans vegne, og Jacob Pedersen Skive med Anne Christensdatter, da i Skive hendes vegne gav deres stedfar afkald for arv efter deres mor sl Birgit Olufsdatter, som boede og døde i Kalum

(66)

** Christen Laursen herredsfoged lod fordele Mads Simonsen i Klæstrup for en kvie, som fandtes på skiftet efter hans sl hustru

27/8 1663.

** Mads Jensen i Linderup på husbonds tjener Maren Christensdatters vegne i Søndergård i Holt efterlyste det lovmål, der er gjort den fattige enke

** Hans Andersen i Burholt med 6 ugers opsættelse 30/4 stævner Johanne Kås for dom angående kornskade, hendes hopper og plage har gjort i hans korn på Burholt mark. synsvidne 16/7 fremlægges. parterne har frafaldet sagen

(68)

3/9 1663.

10/9 1663.

** Christen Eskildsen, der tjener Maren i Nørgård, stævnes for vidne. Laurs Jensen Skrædder i øster Brønderslev vidnede, at Christen Eskildsen begærede af ham at han ville skaffe ham i tjeneste hos herredsfogden, og han lovede at komme

** Niels Christensen i Ågård på KM vegne lod læse KM brev angående forordning om Højesterets doms eksekution i gældssager

(69)

** Tøger Pedersen i Allerup lod læse et skudsmålsbrev 9/8 1663 af Hellevad kirke, hvori Laurs Nielsen Kjærulf i Røgelhede Peder Jensen sst med flere gør vitterligt, at sognepræsten Anders Jensen Hals med sine hjælpere Anders Nielsen Kjærulf i Trøgdrup og Christen Terkildsen i Felden efter tjenesten, da der var indkommet mange klager over Terkild Bertelsen, der nu holder til i Allerup, og hans hustru Maren Nielsdatter for deres uskikkelige forhold, som ikke længere kunne tåles af menigheden på grund af fremturende naragtighed til Guds fortørnelse og manges forargelse og skade, og da man ikke skulle dømme dem på nogen løs angivelse, da spurgte præsten menigheden, om den vidste noget om de angivne personer, hvortil den samlede menighed svarede, at efter disse kom til Allerup, havde de holdt et forargerligt krohus med idelig drik og dobbel klammeri og trætte, så de fattige sognefolk kunne komme i livsfare, og de anmodede, at sagen blev indbragt for den rette øvrighed, så uskikkeligheden kunne afskaffes, og de kunne blive sådanne folk kvit

(71)

17/9 1663.

** Anders Simonsen stævner Peder Nielsen i Ørslev for vidne. Villads Laursen, som tjener Simon Pedersen på Kraghede, vidnede, at Maren Mortensdatter i Kraghedegård såvel som hendes mand Anders Simonsen aldrig har begæret, at Peder Nielsen skulle forfølge nogen sag for dem. Morten Mikkelsen i Mølgård i Hørby sogn vidnede det samme

** Peder Nielsen i Ørslev med 6 ugers opsættelse 6/8 stævner Niels Laursen i Hellevad og hans svoger Knud Laursen samt Anders Simonsen i Kraghedegård og hans hustru Maren Mortensdatter for dom som 6/8. Peder Nielsen fremlægger hendes fuldmagt dateret Kraghedegård 1/11 1651, at han kan svare for hende på landstinget mod stævning af Laurs Mikkelsen i Svennum, som hun nu ved ed benægter at have udgivet, og det samme gør hendes mand Anders Simonsen. tingsvidne dd fremlægges. Peder Nielsen svarede, at Anders Simonsen ikke var kommet til Kraghedegård på den tid. dom: Anders Simonsen og hans hustru Maren Mortensdatter frikendes, mens Niels Laursen bør lide nam og indvisning

(73)

** Laurs Olufsen i Klæstrup med 6 ugers opsættelse 6/8 stævner Maren Pedersdatter i Nørgård i Sterup for dom angående 6 sld iflg sl Peder Jensens udgivne brev dateret 23/9 1648, som fremlægges. dom 22/5 1651 fremlægges. Niels Christensen i Ågård på Maren Pedersdatters vegne fremlægger skiftebrev 4/9 1656 angående forlig mellem Maren Pedersdatter og hendes børn: Christen Pedersen i Mellerup på egne vegne Niels Baggesen i Damsgård Peder Christensen i Rønnebjerg Christen Christensen i Sterup på hustruers vegne angående arv efter deres far, som er en broderlod 160 sld og søsterlod 80 sld, hvorfor de giver afkald. Laurs Olufsen er ikke da fremkommet med sit krav. dom: Maren Pedersdatter bør betale hendes andel af gælden

(75)

** Laurs Olufsen i Klæstrup stævner Jørgen Nielsen i Manne og hans hustru Anne Nielsdatter for dom angående en vadmelsdyne samt Niels Andersen i Klæstrup (mor Maren Andersdatter) for dom angående 7 skp byg, men da de svor, at de ikke skyldte ham noget, blev sagen frafaldet

** Laurs Olufsen i Klæstrup stævner Povl Nielsen i Klæstrup for dom angående en kontrakt, som er gjort mellem dem, idet Laurs Olufsen har opladt den halve gård til Povl Nielsen, således Laurs Olufsen skulle betale den halve landgilde og andre udgifter, mens Povl Nielsen skulle gøre arbejdet til Nibstrup. Johanne Kåses seddel fremlægges, at hun ikke har tilladt Laurs Olufsen i Rumpen at bortleje nogen jord. sagen frafaldet

(77)

24/9 1663.

** Peder Nielsen i Hebelstrup lod læse Holger Billes seddel, at da hans fætter Morten Skinkel mener, at deres farbror sl Christoffer Billes fæstebrev til Christen Laursen i øster Mellerup skal stå ved magt, så er de ved skiftet blevet enige om, at han og den anden, der tilforn boede derpå Niels Christensen, hver skal have den halve part af gården, som de nu begge er på, og hvis en af dem viser sig modvillig, skal han straks kvittere sin part af gården

** Christen Hansen i Torsmark. Jens Jensen og Jens Nielsen i Agdrup lovede ikke at lade nogen grave tørv på heden, der ligger til Agdrup

1/10 1663.

8/10 1663.

** Peder Nielsen i Hebelstrup på Christen Skeel og Holger Billes vegne spurgte Niels Christensen og Christen Laursen i Mellerup, om de ville forliges og efterkomme deres skrivelse. Niels Christensen svarede, at han havde fæstet sin halve gård før sidste fjendtlige indfald og rettet deraf til fjenderne med skatter og ulidelig indkvartering og andre skatter og kontributioner og siden, efter fjenderne havde kvitteret landet, har han rettet deraf til KM krigsfolk og andre skatter såvel som til hans husbond med landgilde etc, så han tror ikke, hans husbond vil gøre ham uret, og han ved ikke noget at afstå af gården eller dens jord

(78)

** Tøger Pedersen i Allerup på egne og menige Hellevad sognemænds vegne lod læse herredsfogdens stævning, hvori han stævner Laurs Nielsen i Røgelhede Peder Jensen sst med menige Hellevad sognemænd for at stå ved deres anklage mod Terkild Bertelsen i Allerup og hans hustru, så enhver ved ed skal bekræfte den eller lide derfor, da det vedrører ære og velstand. de mødte alle og ville stå ved deres vidnesbyrd

(79)

** Jens Laursen i Stubdrup på Ide Skeels vegne. Peder Andersen i Allerup Christen Sørensen Niels Hansen og Peder Tøgersen sst, alle skovfogder, begærede, at de måtte være fri for tiltale for de økser, de havde frapantet hendes tjenere, hvilket Jens Laursen frastod, og de lovede ikke at befatte sig med hendes tjenere i skoven iflg KM pantebrev

15/10 1663.

** Peder Galskøt i Kornumgård på landsdommer Villum Lange hans vegne stævner Jørgen Kruse til tinget iflg stævningens indhold

** Jens Jørgensen Degn i Kalum beviste med kaldsseddel af Viborg landsting, at han havde givet varsel til sl Birgit Olufsdatter, som boede og døde i Kalum, hendes børn Niels Christensen og Anne Christensdatter, født i Underåre for registrering vurdering og tilbud ved udlæg angående deres arv hos Jens Jørgensen. registrering og vurdering af hans og hans sl hustru Birgit Olufsdatters bo fremlægges. fordringer fremlægges. tilvurdering for gæld. der blev intet til skifte mellem ham og arvingerne

(82)

** Peder Galskøt i Kornumgård og Christen Hansen i Torsmark med opsættelse 23/7 stævner Laurs Nielsen i vester Brønderslev for dom angående 22 sld, som de er i forlov til Peder Jensen Bjerring i Viborg, som skulle have været betalt. dom: han bør betale dem inden 15 dage

(83)

** Peder Galskøt på Villum Lange landsdommer hans vegne stævner Jørgen Kruse for dom angående 102 rdl, som han af de tilforordnede kommissærer er udlagt på Asmildkloster kirkes vegne hos Jørgen Kruse. kommissærernes likvidering fremlægges. dom: Jørgen Kruse bør betale eller have indvisning

(84)

** på hr Hans Povlsen præst til Vilsted hans vegne stævnes Jørgen Kruse på Hjermeslevgård for dom angående 208 rdl, som han skylder hans søster Anne sl mester Frands Rosenbergs i Viborg, og som skulle være betalt. Jørgen Kruses brev fremlægges. dom: han bør betale sin obligation

(85)

** Søren Villumsen af Skærup på Hans Rasmussen, borger i København, hans vegne stævner Jørgen Kruse for dom angående 81 rdl, som af kommissærerne er udlagt ham hos Jørgen Kruse. deres lodseddel i Jørgen Langes jordegods fremlægges. dom: Jørgen Kruse bør betale eller have indvisning

(86)

22/10 1663.

** slotsskriver Mogens Villumsens seddel læses, hvori bønderne påmindes at betale deres kvartalsskat til 1/11, og såfremt det ikke sker, er officererne ankommet, som selv skal gøre sig betalt. desuden påmindes de at yde deres kornskat

(87)

** Jens Pedersen, foged på Kølskegård, på husbonds vegne stævner Christen Møller i Kølske mølle for dom. opsat 6 uger

** Klaus Pedersen i Skæggesholt på Anne Stygges vegne stævner Tomas Jensen i Sterup krat for beskyldningsvidne. opsat 6 uger

** samme stævner Margrete Sørensdatter, født i Tranget i Tårs sogn, som beskyldte Tomas Jensen i Sterup krat for hendes barnefar

** på Jørgen Rosenkrantz vegne stævnes Niels Baggesen i Damsgård i øster Brønderslev med flere navng sst for at vidne. Niels Baggesen blev spurgt, om han ikke ved, at Peder Olufsen i øster Brønderslev og hans sønner Laurs Pedersen og Jens Pedersen i nogle år har købt mange øksne til forprang og solgt til adel borgere fogder og andre, hvortil han svarede, at han havde boet i øster Brønderslev i nogle og tyve år, og da har han ikke hørt derom. andre navng vidner, at de har hørt rygte om, at Peder Olufsen og hans sønner har brugt noget købmandskab

(88)

** Niels Christensen i Ågård på husbonds vegne stævner alle KM tjenere i herredet for 3.ting

** Niels Christensen lod læse Mads Rasmussen, KM ridefoged over Ålborghus len, hans sendeskrivelse, at da herredsfogderne og delefogderne hidindtil har foretaget skifte på KM gods, hvilket har ført til urigtighed med enker og faderløse børn, så forbydes det herefter, og skifte skal foretages af ham

(89)

29/10 1663.

** Jens Laursen i Stubdrup på husbonds vegne stævner Gunde Jensen i Vollerup for vidne. Bertel Christensen, som tjener i ---- vidnede, at han tilsagde Gunde Jensen at drive nogle øksne, hvortil han svarede, at han gennede ingen øksne til Asdal, hvilket hans formænd i hans hus heller ikke havde gjort, men djævlen kunne genne dem

** Jens Pedersen foged på Kølskegård på husbonds vegne stævner Christen Christensen i Kølske mølle for at tage syn på Kølske mølle. syn afhjemles

** Mads Jensen på husbonds vegne stævner Niels Tomsen Niels Nielsen i Snabhede Laurs Jespersen i Pilgård Laurs Jensen i Nokkebjerg og Anders Pedersen i Mølgård for vidne og dom. Klemend Jørgensen i Klæstrup vidnede, at han tilsagde dem at være fælles om en vogn med heste til at føre deres husbond til Århus, men de sad overhørig. Anders Pedersen i Mølgård mødte og svarede, at han betalte 8 rdl arbejdspenge, så han mente ikke, han skulle køre så lange rejser

(90)

** på Jørgen Rosenkrantz vegne stævnes Niels Tomsen og Niels Nielsen i Snabhede Laurs Jespersen i Pilgård Laurs Jensen i Nokkebjerg og Anders Pedersen i Mølgård for dom på deres fæste, da de har siddet overhørig, da de var tilsagt at skaffe vogn og heste til en Århusrejse. opsat 6 uger

** Søren Povlsen i øster Brønderslev på Ove Juels vegne lod læse KM brev angående kornskat

(91)

** Søren Povlsen i øster Brønderslev på Ove Juels vegne lod læse hans skrivelse til Niels Christensen i Ågård, at slottets landgildekorn uden nogen rest straks skal indskibes

(93)

5/11 1663.

** Knud Jacobsen Sommer i Nibe. Børge Hansen af København vidnede, at han 12/10 var i Knud Sommers hus i Nibe, og da kom der en gammel mand Didrik Nielsen, som de sagde var KM salter i Nibe, sammen med Gjødert Schmidt af Ålborg og en student Jens Pedersen og ville købe et svin af ham, og Knud Sommer tog venligt mod dem, men da Jens Pedersen lod falde nogle ufine ord, og Knud Sommer bad ham om ikke gøre ham despekt i hans eget hus, gik han med Gjødert Schmidt, men Didrik Nielsen blev siddende og drak med Knud Sommer. senere bad ham Knud Sommer følge ham hjem, og Knud Sommers hustru Karen Mogensdatter bad ham lade være, da han var halvdrukken, men de gik, og da hun klagede, at han ville være en fremmed blandt Didrik Nielsens svogerskab, så gik Børge Hansen efter ham til Didriks hus, hvor Knud Sommer spillede kort med de andre, indtil ham blev overfaldet af Jens Pedersen og nogle andre, som trak ham i håret og slog ham til jorden. tilsidst slap han ud på gaden, og hans hustru fulgte ham hjem, og han havde ikke på nogen måde været årsag til deres overfald

(95)

** herredsfogden lod læse amtsskriverens sendeskrivelse, at enhver, der yder på slottet, skal have kvittering derfor uden vederlag, og hvis nogen hidindtil har betalt derfor, skal det genoprettes, da det er sket uden hans vilje og minde

** Niels Christensen i Ågård på Ove Juels vegne lod fordele KM tjenere til Ålborghus for deres rest landgilde og arbejdspenge

(96)

** Christen Christensen og Peder Sørensen i Jerslev stævner Ove Juel og amtsskriveren Mogens Villumsen for vidne. Mads Jensen i Jerslev vidnede, at han mindes 46 år, og da har der ikke været givet mere end en halv foderstud af den bolig, de påboer, samt årligt 1 rdl foruden andet specielt iflg jordebogen, og der har aldrig været forlangt mere før nu. andre navng, som mindes op til 40 år, vidner det samme

12/11 1663.

** Christen Laursen herredsfoged i øster Mellerup ----

(97)

19/11 1663.

** Niels Christensen i Ågård lod læse slotsskriverens sendeskrivelse, at da der endnu resterer landgilde, som er 8 dage over tiden, så skal den ydes inden 8 dage både korn og penge, med mindre de vil betale kornet på det dyreste

** Laurs Laursen i Landvad. Anders Pedersen i Lem på hustru Johanne Nielsdatters vegne gav ham afkald for den arv, hun kunne tilfalde efter hendes sl far Niels Simonsen, som boede og døde i Landvad

(98)

** Christen Laursen i øster Mellerup stævner Niels Christensen i Mellerup for dom syn klage og vidne, for han med sit sammenrottede selskab på øster Mellerup mark har frataget ham afgrøden på 18 agre på hans mark imod hans fæstebrev dateret Mejlgård 12/7 1662 samt husbondens seddel, at det, han havde sået, skulle Niels Christensen ikke befatte sig med. opsat 3 uger

** på Jørgen Rosenkrantz vegne med opsættelse 8/10 stævner navng Børglumkloster tjenere i herredet for dom angående deres rest landgilde arbejdspenge mv. rest fremlægges. fortegn. dom: de bør betale eller lide nam og vurdering

(101)

26/11 1663.

** Christen Christensen i Kølske mølle. Laurs Sørensen, der tjener i Bøgen, vidnede, at for 5 år siden var han med at optage og hugge stenene i Kølske mølle, da var den underste sten i 4 stykker, så kornet blev spildt, og den øverste var så tynd, at den ikke kunne hugges og ganske forslidt, og kværnværket var noget forrådnet og forfaldet  

** Jens Nielsen i Krogshave på Terkild Bertelsen i Allerup hans vegne stævner menige Hellevad sognemænd for dom angående et vidnesbyrd, de har gjort over ham og hans hustru, som han mener er gjort af had og avind, som han vil bevise med sandfærdigt vidnesbyrd. tingsvidne 10/9 fremlægges. Terkild Bertelsens stedsmålsseddel på et gadehus i Allerup under Hundslund fremlægges. Tøger Pedersen i Allerup på menige sognemænds vegne fremlægger tingsvidne 10/9 samt tingsvidne 8/10. dom: da sognemændene ved ed vil bekræfte deres sognevidne, lider de ikke tiltale, og hvis de agter at drive Terkild Bertelsen og hans hustru fra deres hus, bør de bruge lovlige procedurer
 
(105)

3/12 1663.

** Christen Jensen i Em på hr Christen Gertsens vegne i Bredkær stævner navng iflg rest, som fremlægges. fortegn. opsat 6 uger

(106)

** på Laurs Below hans børns vegne med opsættelse 22/10 stævnes Christen Christensen Møller i Kølske mølle for dom angående rest mølleskyld for forgangne åringer. rest fremlægges. Christen Christensen fremlægger synsvidne 3/2 1660. tingsvidner 29/10 og 26/11 fremlægges. Christen Christensens indlæg fremlægges. dom: da der fremlægges syn, at møllen er så brøstfældig, at den ikke kan tjene skylden, kan mølleren ikke dømmes på sit fæste eller lide nogen tiltale

(108)

** på Anne Stygges vegne med opsættelse 22/10 stævnes Tomas Jensen i Sterup krat for dom angående hans lejermålsbøder. tingsvidne 22/10 fremlægges. Anne Stygges seddel fremlægges. dom: han bør betale 12 rdl bøder

(109)

** på Anne Stygges vegne stævnes Markor Splidsen i Mellerup for dom angående rest skyld og landgilde. rest fremlægges. Markor Splidsen svarede, at han vil gerne betale sin rest. dom: han bør betale eller lide nam og vurdering

(110)

** Rasmus Rasmussen foged på Hundslund på husbonds tjener Christen Grøn i Dor i Hundslund sogn hans vegne. navng vidner, at de var med ham i Sterup mølle og der fandt de hos Palle Jensen en sortbrun blisset hoppe, som sammen med moderen var blevet stjålet fra ham, hvilket hans grander nu bevidnede. Palle Jensen svarede, at han ville bringe hoppen tilstede og bevise, hvor han har fået den fra

(111)

** Rasmus Rasmussen på husbonds tjener Christen Jensen Grøn i Dor i Hundslund sogn hans vegne stævner Palle Jensen i Sterup mølle for at bevise hjemmel til den hoppe, Christen Grøn har fundet hos ham og taget tagsmærke på. opsat 8 dage

10/12 1663.

** Rasmus Rasmussen på husbonds tjener Christen Grøn i Dor i Hundslund sogn hans vegne. han fremlægger tingsvidne 3/12. Palle Jensen fremlægger tingsvidne 9/12 af Vrejlev birketing, at Peder Hellesen i Pergård lovede at være hans hjemmel til den brunblissede plag, han havde solgt Palle Jensen. Peder Hellesen fremlægger tingsvidne 9/12 af Vrejlev birketing, at Peder Christensen i Dor, der var på Fuglsang i Vrejlev, tilbød ham en brunblisset plag som betaling for gæld og lovede at være hans hjemmel til plagen. navng vidner derom. dom: Christen Grøn tillades at annamme sin hoppe igen

(113)

** Mads Jensen i Linderup et vidne. Anders Markorsen i Linderup vidnede, at da han var i Mølgård i Tolstrup sogn for at gøre udlæg på Anders Jensens vegne, forrige foged på Hjermeslevgård, i Anders Pedersens bo i Mølgård, da gjorde han dem ingen uførm, og han så ikke, at Anders Pedersen eller Jens Olufsen i Linderup slog hverandre

** på Erik Krag KM kancelliråd hans vegne med opsættelse 29/10 stævnes navng Åstrup tjenere for dom angående rest landgilde og arbejdspenge. Erik Krags sendeskrivelse fremlægges, at da en del bønder i Børglum og Jerslev herreder er modvillige med at yde deres landgilde, da skal de straks tilsiges at levere den til Bagge Baggesen i Ribe, og hvis de ikke gør det, skal de stævnes for dom på deres fæste. dersom nogen vil købe deres gårde, for ikke årligt at skulle betale landgilde, da er taksten 50 rdl for hver tønde hartkorn. rest fremlægges. fortegn. taksten på landgildeydelser fremlægges. Jens Christensen i Holt fremlægger supplikat angående den frihed, sandemændene som tilforn har haft, samt hans svar. dom: de bør betale deres rest landgilde

(118)

17/12 1663.

** Peder Galskøt i Kornumgård stævner Klaus Below for dom angående 100 rdl lån til sl Laurs Below iflg brev, som fremlægges. dom: Klaus Below bør stille forsikring eller have indvisning i hans sl forældres bo

(120)

** Søren Villumsen af Skærup på Klaus Christensen, borgmester i Viborg, hans vegne stævner Klaus Below for 300 rdl lån til sl Laurs Below iflg brev, som fremlægges. dom: han bør stille forsikring ved pant eller forlover

(121)

** Søren Villumsen på Klaus Sørensen, borgmester i Viborg, hans vegne stævner Jørgen Kruse for dom angående 50 rdl, som han hos ham har annammet af kontributioner, som skulle have være betalt. Jørgen Kruses brev fremlægges. dom: han bør betale

(122)

** Søren Villumsen af Skærup på Hans Jørg og Jacob Hase købhandlere i Viborg deres vegne stævner Jørgen Kruse for dom angående 274 rdl iflg obligation og lodseddel på Jørgen Langes jordegods, som fremlægges. dom: han bør betale i rede penge eller have indvisning

(124)

** Peder Nielsen i Hebelstrup på øvrigheds vegne stævner navng Burholt tjenere for dom angående rest landgilde og lejermålsbøder, iflg rest, som fremlægges. rest landgilde. fortegn. rest lejermålsbøder og fogedpenge. fortegn. de, der har forset sig mod det 6.bud og er absolveret fra 1649-1663. fortegn. dom: rest bør betales. lejermålsbøder skal ikke udlægges, med mindre deres beskyldningsvidner lægges i rette
 
(127)

** Niels Nielsen i Klæstrup et vidne.  vurdering af det gods, som fandtes efter sl Laurs Olufsen i Klæstrup. (opregn) (fortegn) fordringer fremlægges

(2)

7/1 1664.

** på husbonds vegne med opsættelse 10/12 stævnes navng Vrå tjenere for rest landgilde 1660. 63 med omkostninger fortegn. dom: enhver bør betale sin rest

(3)

** herredsfogden tilsagde efter amtsskriverens befaling tilforordnede dannemænd at møde med ham i Bredkær præstegård og Kornumgård

(4)

14/1 1664.

** på hr Christen Gertsens vegne i Bredkær hans vegne med opsættelse 3/12 stævnes navng for dom angående rest. fortegn. dom: de bør betale deres rest

** Jens Olufsen herredsskriver tilbød Christen Hansen, om han vil annamme en dom her af tinget over Åstrup tjenere med de tilhørende breve

(5)

21/1 1664.

** Christen Jensen i Træholt i Jerslev sogn stævner Else Pedersdatter, født sst, for at udlægge barnefar, som var Povl Hansen, da skolemester i Vrangmose   

** Povl Pedersen i Hjermeslev mølle et vidne. Mads Madsen og andre, der mindes op til 38 år, vidnede om møllen

** Peder Laursen i Kildedal i Hellevad sogn og Anders Sørensen i Hjulskov lovede at være ransnævninge dette år

** Jens Olufsen herredsskriver tilbød 2.gang Christen Hansen på Åstrup en dom her af tinget angående Åstrup tjenere

(6)

28/1 1664.

(kun foged, skriver og 3 af 8 mænd mødt, så ingen ret kunne holdes)

4/2 1664.

** Niels Svendsen, KM ridefoged til Ålborghus, lod læse hans brev til Niels Christens