Erik Brejls hjemmeside

Start

Bjarne Nørgaard-PedersenJERSLEV HERREDS TINGBØGER 1631 - 1688. 1. del.


(1)

** tingbogens autorisation 1631

** sandemænd og ransnævninge. fortegn

(2)

13/1 1631.

** Maren Pedersdatter i Klæstrup stævnes for forargerligt levned med Simon Nielsen i Hallund og avlet børn med ham, skønt han er gift. hun dømmes til at bøde 12 rdl at tage åbenbarligt skrifte samt rømme landet, såfremt hun ikke vil have sin hals forbrudt

** synsmænd vidner om den kvinde Maren Prip, der tjente på Kølskegård, og som blev myrdet af 3 mænd, som er anholdt og har tilstået. den ene viser dem til stedet på Hallund hede, hvor hun er nedgravet. liget  føres til Hallund kirkegård. mændene er Simon Nielsen i Hallund Peder Pedersen forrige foged på Kølskegård og Christen Simonsen Bodder

** Knud Holst på Sæbygård på husbonds vegne forbyder 4.ting at huse eller holde Christen Jensen i Kalum, da han er lovfældet af Malte Sehesteds fuldmægtig angående Serreslev kirketiende

(3)

** Jens Mørk i Bjørum på Mogens Kåses vegne fremlægger en fortegnelse fra Peder Pedersen forrige foged på Kølskegård over hans gods og formue og tilgodehavende. fortegn opregn

** Jesper Christensen i Østergård fremlægger fortegnelse over Simon Nielsen i Hallund hans formue og tilgodehavende. fortegn opregn

(4)

** Christen Simonsen, som boede på Ørumholts mark bekendte, at da han var anholdt på Kølskegård, kom hans mor og fik de penge, han havde på sig, som var 7 dlr 8 sk

** et vidne, at Niels Baggesen i Kornum på Ålborg byting tilbød Jens Andersen i Vadum torp betaling for en hoppe, han havde fået af ham

** Jens Mørk i Bjørum fremlagde Peder Pedersen forrige foged på Kølskegård Simon Nielsen i Hallund og Christen Simonsen Bodder, som boede i Ørumholts mark, deres skriftlige bekendelse om mordet på Maren Prip. Simon Møller havde på Peder Pedersens befaling sørget for at Maren Prip var i møllen, hvor de om aftenen ville tage livet af hende de havde tilbudt at bære hendes klædebylt for hende til Linderup og da de kom til Solbjerg på Hallund hede, havde Christen Bodder kastet en strikke om halsen på hende, men da han ikke var hende mægtig, havde Peder Pedersen hjulpet ham med at kvæle hende, hvorefter de havde begravet hende. de havde tidligere aftalt mordet, idet de ikke kunne forliges med hende og Peder Pedersen frygtede, at de skulle miste deres gods og formue, idet hun havde truet med at indgive klagemål over dem til fjenderne

(5)

** Christen Hansen på Jørgen Kruses vegne tilbød Bodil Sørensdatter sl Hieronimus Madsens efterleverske i Ålborg og deres børn Matias Søren og Hans Hieronimussen det gods i vester Brønderslev, som er tildømt og tilvurderet Jørgen Kruse mod at betale ham hans udlagte penge 700 rdl

(6)

** Terkild Sørensen i Åsendrup tilbød at betale Christen Laursen i  Tise 12 sld for 1 skp byg

** Terkild Sørensen 3.ting Christen Ydesen i Åsendrup for 2 sld

** Oluf Pedersen i Røgelhede fordelte for KM skat i Hellevad sogn. fortegn opregn

** på Otte Skeels vegne. vurdering hos Sidsel Eriksdatter i Tømmerby af hendes sl mand Jens Pedersens efterladte bo. Peder degn i Stenum og Jens Jensen i Vrå stævnes  

** Hans Nielsen i Kirkeskov på Jørgen Ahrenfelds vegne stævner Søren Nielsen i Hellum krat for 20 rdl stedsmål fra 1625 samt arbejdspenge mv. desuden forbyder han nam og tag før gælden betales

(7)

** Peder Pedersen i Jerslev tilbød noget gods, som Filip Laursen i Vrensted efterlod sig til dennes gældnere, idet arv er fragået

** Anne Mortensdatter i Pirup, som tidligere boede i Manne, vidnede at rytterne brød ind i hendes hus lille juleaften, slog hende og hendes datter Sidsel Jensdatter vanfør, borttog både hendes eget gods og et dynevår, der tilhørte Peder Svendsen i Stavad  

** Helle Olufsen i Vrensted og Peder Jensen degn sst ved kun hvad ærligt og tilbørligt er om hinanden

** navng vedtager at være ransnævninge for 1631. fortegn

** vidne om varsel i kirkerne for gæld til Jørgen Kruse

** Laurs Jensen i Sterup stævner navng for rest på 3 kvier, som blev slagtet til kejserens folk. fortegn. Sidsel Jensdatter i Linderup er kvit, idet han skulle holde stue seng ild varme stald og strøelse til rytteren

** Christen Mørk i Grindsted på hans dreng Niels Nielsens vegne stævner navng for anpart af en stud, som denne lånte til sl Niels Sørensens plov i Klæstrup, og som blev slagtet. fortegn

(8)

** Mads Pedersen i Obenholt 3.ting for gæld. fortegn

** Søren Jensen i Klokkerholm stævner sl Anders Jensens hustru Maren Tomsdatter i Jerslev for gæld til sl Christen Jensen i Klokkerholm, dateret 1/9 1629. de dømmes til at stille arvingen tilfreds  

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Niels Baggesen i Kornum for 3.dom angående en fuks hoppe, som er fundet i hans hus og som skal tilhøre Jørgen Kruse. dom: dersom han ikke kan skaffe hjemmel til hoppen, må han forskaffe Jørgen Kruse den

(9)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Peder Andersen i Hjermeslev angående brøstfældigheden på hans hus og bygning, hvorover hans fæste menes forbrudt. synsvidnet fremlægges. opregn

** Poul Andersen et vidne. Villads Pedersen på Kraghede vidnede, at den sidste dag fjenderne drog af Sundby skanser leverede Jens Nielsen i Lyngdrup en lang bøsse til Jens Hansen, som nu boer i Hjelmsted, og som denne lovede at levere til Tøger på Kraghede

** Niels Baggesen i Kornum et vidne. Jens og Tomas Vognsen, som tjener i Kornum vidnede at de 23/11 1627 var i Vadum torp, hvor de hørte, at Jens Andersen solgte Niels Baggesen i Kornum den hoppe, som Jørgen Kruse tiltaler denne for

** Svend Pedersen på Margrete Rosenkrantzes vegne ...

** Svend Pedersen på Margrete Rosenkrantzes vegne stævner Anders Bertelsen i Store, om han ikke har forbrudt sit fæste, idet han har ladet husene forfalde, forhugget skoven og rester med landgilde og skyld. synsvidne 13/11 og rest fremlægges. opregn. han lover inden kyndelmisse at bringe forholdene i orden. dom: han har forbrudt sit fæste, med mindre husbonden vil benåde ham

(10)

** Anders Jensen i Hjulskov på Inger Nielsdatter i øster Hjulskov hendes vegne stævner Laurs Olufsen i Ovnstrup mølle for rest gæld til hendes sl mand Jens Andersen. tingsvidner vedrørende deres regnskab fremlægges. dom: han bør betale sin gæld

(11)

** på Jørgen Kruse til Hjermeslevgård hans vegne stævnes Anders Bodders søn i Hjermeslev Christen Andersen sst for 3.dom angående beliggelse af den gode mands nøglekvinde Bodil, da de tjente sammen på Baldringård i Skåne. tingsvidne 25/11 fremlægges, at han har tilstået legemlig omgang med hende, men han ved ikke, om han er hendes barnefar. han dømmes til at stå til rette, om Jørgen Kruse ikke vil benåde ham  

(12)

** på Mogens Kås til Frøstrup KM befalingsmand til Dueholms kloster hans vegne stævnes de 3 fanger på Kølskegård, Peder Pedersen forrige foged Simon Nielsen i Hallund og Christen Simonsen Bodder, som har været på Kølskegård, men nu boer i Ørumholts endel angående deres mord på Maren Prips, som tjente på Kølskegård. han mener de bør straffes på deres hals og kroppen på hjul og stejle, som dømmes af herredsfogden og 8 navng lovfaste tingmænd

** samme stævner de 2 fanger på Kølskegård Peder Pedersen forrige foged og Simon Nielsen i Hallund angående deres formue og boeslod, som han mener, de har forbrudt til husbonden ved deres mord på Maren Prips. dom: de har forbrudt deres hovedlod

(13)

**  Niels Tøgersen i Hellum på husbond Reinhart Hedendorf hans vegne forbød skyden jagt fædrift skovhugst fiskeri tørvegrøft eller anden brugelighed på hans ejendom samt mod at bygge eller indhævde i forte eller fælled mod loven forhugge skoven og grave i grøn jord

(14)

** på Mogens Kåses vegne fremlægges Peder Pedersen forrige foged på Kølskegård hans skriftlige bekendelse om hans horeagtige levned med flere navng kvinder, samt hans uægte børn med andre gennem 18 år. fortegn

20/1 1631.

** på Verner Parsbergs vegne stævnes Poul Jensen i Søndergård i Åsendrup for rest landgilde for 2 år. han vil bevise med kvittering, at han har betalt. opsat 4 uger

** Jens Andersen i Lem gav varsel til Hallund sognemænd for KM og kirkens anpart korntiende

(15)

** Laurs Skøt. navng vidner at de var tilstede på Hammer kirkegård, da Jens Hollensen i Ågård vedkendte sig en brun serdugs trøje stukket med sort silke og blå klæde under flaskerne, som blev båret af Niels Snedker i Grindsted. Jens Hollensen begærede tyvsmærke derpå, men da Niels Snedker gik bort, kunne det ikke ske

** navng lovede at være ransnævninge for 1631. fortegn

** Tøger Pedersen i Allerup. navng bevidner, at den gård i Allerup, som Tøger Pedersen og Christen Skomager nu iboer, stod øde foregående 2 år, så der var ikke brugt sæd dertil 1629

** Laurs Skøt i Ågård lod fordele Niels Laursen i Hellevad for rest fogedpenge til slotsfogden af stedsmål på hans gård

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Anders Jensen i Kraghedegård som før boede i Vestergård i Brønderslev for rest landgilde. opregn. han skal betale inden 15 dage eller lide indvisning

(16)

** på Jørgen Kruses vegne høringsdele til Niels Baggesen i Kornum for hans korntiende KM og kirkens anpart

** på Jørgen Kruses vegne. Niels Baggesen i Kornum forpligter sig at levere Jørgen Kruse inden aften den fuks hoppe, som de trættes om

** på Margrete Rosenkrantzes vegne udvises Anders Bertelsen i Store af den gård, han iboer, idet han er fradømt sit fæste. han forbydes al brugelighed deraf efter påske eller at lukke eller låse under et fuldt hærværk

** Mads Laursen på Enodden stævnes for den arv, han forholder Søren Pedersen i Melvad og Niels Madsen i Torup på deres hustruers vegne     

** på Niels Lange til Tjered (Rønnovsholm) hans vegne stævnes Jens Jensen i Underåre, som ved nattetide er bortrømt fra sit værsted med fæ og bohave. Jens Jensen benægter at være bortrømt. opsat 14 dage

(17)

** på Anders Kjærulfs vegne i store Nejsum stævnes Laurs Christensen i Hjelmsted, som har sl Jens Ovesens hustru samt dennes datter, for dom angående en stud, som sl Jens Ovesen har haft på foder, og som Anders Kjærulf ikke fik igen efter krigen. opsat 14 dage  

** Christen Nielsen i Serreslev. Niels Christensen i Serreslev vidnede, at Christen Nielsen i Serreslev for 5 år siden gav Anders Tomsen i Årup en gråhjelmet stud for 6 1/2 dlr af de 8 dlr, han skyldte ham

** Anders Jacobsen ridefoged til Åstrup tilsagde KM tjenere i Jerslev herred, som sl Peder Munk var forlenet med, herefter at give og gøre til Åstrup slot

(18)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Peder Andersen i Hjermeslev for dom, idet han har ladet sit hus og bygning forfalde. dom: han har forbrudt sit fæste

** Anders Bødker i Jerslev lover at skaffe Bertel Nielsen i Alstrup den brune ko, som tilhørte dennes søster

** Laurs Sørensen i Tømmerby æsker af sl Tøger Madsen, som boede i Kalum, hans efterladte hustru Maren Nielsdatter i Sterup, den arv som hans hustru kunne tilkomme  

** Anders Jensen i Hjulskov et vidne, at Laurs Ovesen i Ovstrup mølle lod læse en landstings stævning angående et løgnagtigt vidne af 16/11 angående gæld til Inger Nielsdatter i øster Hjulskov. hendes datter Mette Jensdatter stævnes også  

** Peder Nielsen i Hellevad gav sag 3.ting til Laurs i Korslund for byg

(19)

** Christen Christensen i Allerup 3.ting. fortegn

** Mads Pedersen i Obenholt lod fordele for gæld. fortegn

** Anders Jensen i Hjulskov på husbonds tjener Peder Christensen i Skoven lod fordele Jens Pedersen i Vrågårds mølle for 14 mk

** skifte og deling mellem Niels Sørensen i Hollensted, og Tomas Svendsen i Boller på hans søster Maren Svendsdatter hendes 2 børns vegne, som er Niels Mikkelsen og Anne Mikkelsdatter. opregn  

** Laurs Nielsen i Brønderslev stævner Johanne Bertelsdatter i Hedegård for dom, om hun ikke bør betale sl Christen Bertelsen som boede i Brønderslev hans efterladte hustru og børn den gæld, som hendes mand sl Morten Nielsen, som boede i Hedegård, var ham skyldig. dom: Sindel Bertelsen i Hedegård på hustrus vegne bør betale inden 15 dage

(20)

** Jens Christensen i Alstrup et afkald, at Laurs Nielsen i Brønderslev på sin egne Tøger Pedersen sst på hustru Maren Nielsdatters vegne og Laurs Jensen i Nørgård i Sterup på hustru Inger Nielsdatters vegne gav afkald for arv efter deres og hustruers far Niels Laursen, som boede i Alstrup

** Tomas Olufsen i Kalum et vidne angående afsigelse af voldgift mellem ham og Jens Hansen i Hjelmsted om arv efter sl Søren Nielsen og sl Hans Christensen i Hjelmsted

(21)

** Ove Nielsen i Povlstrup stævner Søren Rasmussen i Stade og Niels Murmester i Mejlsted på Niels Andersens vegne, der tjener på Odden

** på Margrete Rosenkrantzes vegne syn på de skove og tilhørende gårde og gods, som Falk Giøe har pantsat til hende. opregn

(22)

** Svend Pedersen på husbonds vegne tilsiger Mads Jensen i Stagsted at have opsigt med de skove, der hører til Stagsted by og gårde så de ikke forhugges, og der ikke borttages træ, med mindre det sker med husbonds minde. fortegn

** samme forbyder alle at forhugge eller borttage træ fra samme skove

27/1 1631.

** Laurs Skøt i Ågård et vidne, at Tomas Tomsen i Hjelmsted havde fundet sit blissede øg med 2 hvide fødder i Mogens Christensens stald i Grønderup og tog tyvsmærke derpå. øget er blevet stjålet fra ham. flere vidner

(23)

** Jacob Madsen i Underåre stævner Anders Tomsen i Årup for vidne om hvad Jacob Madsen har afbetalt på hans gæld. opregn

** Oluf Christensen i Søndergård i Holt stævner Hans Andersen i Holt for dom angående gæld iflg brev. sagen opsat 3 uger

** på Just Høgs vegne stævnes Anders Nielsen i Stenum og Christen Sørensen sst for 20 tdr byg, som sl Søren Bjørnsen skyldte Just Høg. ved skiftet blev der udlagt korn for gårdens brøstfældighed, som blev sat i Christen Sørensens høgård, hvorfra det blev borttaget med andet af Christen Sørensens bo af rytterne, der havde jaget ham fra sit hus. tingsvidne derom fremlægges. tingsvidne 7/1 af Børglum birketing fremlægges. da de ikke har lovet at stå inde for kornet, frikendes de

(24)

** Christen Nielsen i Serreslev stævner med varsel for dele Christen Jensen i Linderup for diverse gæld

** Christen Nielsen 3. ting Christen Jensen i Linderup for samme

** på Svend Jensen skriver i Gunderup hans vegne fordeles Peder Sørensen Skomager i vester Brønderslev for gæld

** Niels Pedersen i Åstrup ----

** Søren Andersen i Åstrup gav varsel for dele Kro Laurs i øster Brønderslev for betaling for en bøsse. sagen opsat 14 dage

(25)

** på Anders Nielsen i Sundby hans vegne stævnes Jep Laursen i Kællingbro  for dom angående 2 års løn. sagen opsat 3 uger

** Søren Jensen i Klokkerholm stævner Peder Andersen i lille Landvad for gæld til sl Christen Jensen i Klokkerholm. opsat 8 dage

** på Mogens Kåses vegne stævnes Christen Madsen i Lunden for gæld til Peder Pedersen forrige foged på Kølskegård, som her ved tinget  er heden rettet. opsat 14 dage

** Peder Nielsen i Hellevad fordeler Laurs Pedersen i Korslund

** sagen mellem Tøger på Kraghede og Jens Hansen i Hjelmsted angående en bøsse opsat 14 dage

** Søren Pedersen i Jerslev lover at være ransnævning

** Peder Nielsen et vidne, at Christen Laursen i Klokkerholms mølle skylder Peder Nielsen i Hellevad 14 mk for pløjning og arbejde

(26)

** Peder Nielsen gav 3.ting samme og Morten i Rydslund for gæld

** Peder Nielsen i nør Vrå 3.ting navng for gæld. fortegn

** Niels Laursen i Vrensted fordeler Vrensted sognemænd for rest KM og kirkens korntiende. fortegn opregn

** Jens Andersen i Lem lod fordele i Hellevad sogn for rest korntiende. fortegn opregn

(27)

** Niels Hansen i vester Kornum ...

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Peder Andersen i Hjermeslev for endelig dom angående hans gårds brøstfældighed. synsvidne 23/12 fremlægges. dom: han har forbrudt sit fæste

(28)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Anders Jensen i Kraghedegård og som tidligere boede i Vestergård i Brødslev for dom. dom: han bør stille husbonden tilfreds, som han tidligere er idømt

3/2 1631.

** Laurs Madsen i Vibsig stævner Søren Jensen i Filholm for 2 lagner, som han lånte det første år, rytterne var i landet. opsat 8 dage

** på Just Høgs vegne. navng vidner at pinsedag det år, fjenderne drog af landet, så de at Morten Jensen ladegårdsfoged på Sejlstrup tog 2 brune øg, som var Niels Dals i Linderup, og kørte bort med dem

(29)

** Søren Madsen i Stenum. navng vidner om hvad, Anders Tomsen i Årup har fået af Tøger Pedersen i Em på hans brev. Anders Tomsen i Årup Ove i Povlstrup Tomas Andersen i Vrå og hans hustru Karen Andersdatter og hendes børn stævnes  

** navng bønder tilsiger Margrete Rosenkrantzes deres tro tjeneste, arbejde landgilde etc, som tidligere til Falk Giøe. fortegn

** på Mogens Kåses vegne stævnes Christen Madsen i Lunden, om han ikke fik 6 skp byg af Peder Pedersen, da han var foged på Kølskegård    

** Jens Mørk i Byrum ----

(30)

** på Mogens Kåses vegne stævnes Christen Madsen i Lunden angående de 6 skp byg, om han ikke bør dømmes som for andet uhjemlet. opsat 4 uger

** et vidne, at Christen Jensen i Vrensted vester Jens Laursen og Ville Laursen sst er forarmede og ikke kan betale skyld eller tiende

** Johannes Jørgensen i Vrensted et vidne, at da han drog ind i den  halvgård i Vrensted, som Laurs Madsen tilforn iboede, da fik han kun høet og ingen avl

** Jens Jacobsen i Vrensted et vidne, at han fik ingen sæd, da han drog ind på den tønde skyld i Vrensted, som Niels Laursen tilforn iboede

** Laurs Skøt i Ågård påmindede de KM tjenere i herredet, som har pant på slottet, at afhente deres pant med det aller første

** Hans Nielsen i Ulhøj. navng vidner om hans afbetaling af gæld til Anders Tomsen i Årup

(31)

** Tomas Nielsen i Klæstrup vedtog at være ransnævning 1631

** på Anders Kjærulf i Nejsum hans vegne ----

** Anders Kjærulf i Nejsum et vidne, at da fjenderne var draget af landet lovede Jens Olufsen, som boede i Hjelmsted, at betale Anders Kjærulf den stud, som han havde haft på foder. Jens Olufsens hustru og børn i Hjelmsted stævnes

** Christen Nielsen i Kner et vidne. navng vidner, at de var på Sæbygård, da Sofie Brahe bad Christen Nielsen Skovgård og de andre mænd i Nørgård i Ørslev om at drage af hendes gård og gøre den ryddelig, hun kunne ingen få til gården medens de sad der

** Peder Nielsen i nør Vrå fordelte Dorete Jensdatter i Tømmerby for hendes anpart af hendes sl husbonds gæld

** Jens Christensen i Å stævner Niels Mikkelsen sst for en stud, han lånte til stedsmål og han vil ikke betale 13 dlr, men kun betale 10 dlr for den. opsat 4 uger

(32)

** Laurs Jensen i Vrensted Bundgård et vidne om udvurdering af hans bo for diverse rest til husbonden. opregn. Laurs Jensens stedbørn stævnes Niels Pedersen Dorete Kirsten og Maren Pedersdatter og deres lovværge Jens Olufsen i Torpet  

** Laurs Jensen. syn på 3 øde boliger i Vrensted. fortegn

** på Mogens Kåses vegne stævnes Oluf Skolemester i Jerslev. han har fæstet et værsted i Klæstrup og betalt stedsmål, men ikke holdt sine forpligtelser med arbejde mogagen etc. han dømmes til at efterkomme dem

** Christen Nielsen i Gunders mølle. syn på skudhuller i hans bukser skjorte og trøje samt hug i hans døre

(33)

** Jens Mikkelsen i Vrågård på husbonds vegne lod fordele Jens Pedersen i Vrågårds mølle for 3 tdr mølleskyld

** afsigelse af voldgift mellem Jens Hansen i Hjelmsted og Tomas Olufsen sst angående heste. Søren Nielsen og Tomas Olufsen er draget ind i et fællebunden bo, som Jens Hansen har vedkendt sig for sig og sine søskende, han er værge for, på fædrene og mødrene deres anpart. da der ikke er givet afkald, bør de have deres arvelodder udbetalt, som Jens Olufsen på hustrus vegne skal betale Jens Hansen. opregn  

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Trunde Christensdatter i Serreslev og Else Christensdatter i Underåre med deres farkoste, som er delt ham, samt forbud mod at huse eller helle dem. andre godsejeres fuldmægtige gør indsigelse, idet de ikke var lovfældet, da de flyttede ind på deres husbonds stavn

(34)

10/2 1631.

** Terkild Sørensen i Åsendrup 3.ting Christen Ydesen i Vrensted

** Laurs Mouridsen i Hjermeslev 3.ting Christen Jensen i Kalum for 10 mk rest til Niels Mouridsens søn på et brunt øg

** Peder Jensen i Hjelmsted 3.ting Christen Jensen i Kalum for 7 mk

** sagen mellem Laurs Madsen i Vibsig og Søren Ladefoged i Filholm opsatte herredsfogden igen 

** Christen Jensen i Trøgdrup vedtog at være sandemand

(35)

** Laurs Madsen i Vibsig stævner Søren Jensen Ladefoged i Filholm for nogle lagener, han lånte ham det første år, fjenderne var her, og ikke fik igen. Søren Jensen nægter at have lånt dem, men hentede dem på rytternes befaling, da det er sket i fjendernes tid, skal de indbringe deres tvistighed for deres sognepræst, som skal fordrage dem

** Mads Nielsen på Nejst stævner Søren Jensen i Klokkerholm angående det fællebundne bo i Klokkerholm efter sl Christen Nielsen, som Søren Jensen er indkommet til den sl mands hustru og barn, og som Mads Nielsen er værge for. han mener Søren Jensen må fremskaffe registrering af boet efter Christen Nielsens død, hvad der kunne tilkomme barnet. opsat 14 dage  

** Jens Hansen i Hjelmsted lovede at stille Tøger på Kraghede tilfreds for en lang bøsse, så god som 10 dlr

** Søren Jensen i Klokkerholm 3.ting til Jørgen Rasmussen i sdr Ravnstrup for gæld til Christen Jensen i Klokkerholm iflg hans testamente

(36)

** på Just Høgs vegne stævnes Christen Nielsen i Gunders mølle for rest mølleskyld

** Søren Pedersen i Jerslev 3.ting for gæld. fortegn

** Jens Esbensen på Heden på sl Oluf Munks efterladte hustru Benedikte Porsdatter og hendes døtre Dorete og Gertrud Munksdatter deres vegne gav til kende, at de på grund af ulykkelig tilfald har mistet deres fælles kvæg og landets fjender har bortrøvet deres sølv penge mv. de nødsages derfor til at sælge af bondegodset, som lovbydes til Bagge Kjærulf i Kornumgård og hans søn Niels Baggesen, Anders Kjærulf i Holtet og hans hustru Anne Andersdatter, Anne Sørensdatter i Ellidshøj og Bodil Sørensdatter i Ålborg     

** på Jens Mørks vegne i Bjørum stævnes Mikkel Andersen i Hallund angående landboden, som Villads Pedersen er faldet for

** Mads Nielsen på Nejst stævner Villads Pedersen på Kraghede Peder Villadsens søn angående en krave, denne har lånt til hans brors bryllup og ikke leveret tilbage

(37)

** Christen Nielsen i Serreslev stævner Christen Jensen i vester Linderup for engleje. tingsvidne fremlægges og Christen Jensen fremlægger regnskab. opregn. de skal gøre regnskab i dannemænds overværelse

** på Verner Parsbergs vegne stævnes Poul Jensen i Søndergård i Åsendrup angående hans fæste, da han ikke har betalt landgilde 1629 og 1630. tidligere ridefoged på Baggesvogn Jens Pedersen i Assens lod læse Anne Krabbe til Baggesvogn hendes forleningsbrev til ham og hans hustru Maren Nielsdatter for tro tjeneste på den gård, som Poul Jensen iboer, hvoraf han skal have rettigheden i 20 år. hendes følgebrev af 1624 til Poul Jensen fremlægges

(38)

** på Otte Skeels vegne stævnes Jens Christensen i Hammelmose mølle for 60 rdl stedsmål af møllen samt rest mølleskyld siden 1629. hans kontrakt på Hammelmose og Oddersgårds mølle fremlægges. han skal klarere inden 15 dage eller lide indvisning i hans bo og løsøre

(39)

17/2 1631.

** Søren Jensen i Klokkerholm lydeligt fordelte Jens Rasmussen i sdr Ravnstrup for hans gæld til sl Christen Jensen i Klokkerholm

** Oluf Pedersen i Røgelhede på sl hr Laurs Laursen i øster Brønderslev præstegård hans børns vegne stævner navng for deres rest rytterhold, som de blev ham skyldig

(40)

** Just Høg tilkendegav for hans tjenere, som vil betale med okser køer eller ungstude, at han vil betale den højeste pris, som de kan sælges for andre steder

** Laurs Olufsen i Ovstrup mølle et vidne, at Anders Jensen i Hjulskov tilkendegav at den tvist som Anders Jensen hans stedmoder Inger i Hjulskov og hendes børn og Laurs Jensen i Nørgård på den ene side og Laurs Olufsen på den anden side om den gældssag, som har været dem imellem, er endt med forlig

** Peder Nielsen i Hellevad og Christen Laursen i Klokkerholms mølle voldgav deres sag om gæld arbejde pløjning og andet

** Peder Nielsen i Hellevad fordeler Laurs Pedersen i Korslund for faldsmål

** Søren Andersen i Åstrup fordeler Laurs Laursen Kromand i øster Brønderslev

** Tomas Nielsen i Klæstrup. vurdering af hvad der fandtes til skifte efter sl Morten Jensen i Klæstrup til kvinden og børn

(41)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Anders Jensen i Kraghedegård for endelig dom for rest stedsmål og anden gæld for Vestergård i vester Brønderslev. 2 uendelige domme fremlægges. Anders Jensens svar fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage

(42)

** Laurs Skøt i Ågård et vidne, at navng var med Tomas Tomsen, der boer i Hallund til Mogens Christensen i Grønderup, hvor de så et blisset øg som Tomas Tomsen vedkendte sig, og som var blevet stjålet fra ham. Mogens Christensen forbydes at afhænde øget, før loven har haft sin gang

** Niels Munk i Svennum et vidne, at han ikke har sået så meget korn næst forgangne år, at han kan udlægge den skyld og landgilde, han burde

**  Oluf Christensen i Holt havde tiltale til Hans Andersen i Holt, som lovede at betale sin gæld

** Søren Pedersen i Jerslev lod fordele Søren Skrædder på Holden for kongeskat

** Niels Pedersen i Brønderslev tilbød at betale sin gæld til Tomas Andersen, som holder til i Tise

(43)

** på Mogens Kåses vegne stævnes Oluf Skolemester i Klæstrup for dom. han har fæstet et værsted sst og har kun betalt halvt stedsmål og har heller ikke ydet, hvad han skulle af arbejde mv, som opregnes. Oluf Skolemesters indlæg fremlægges, hvori han tilbyder at kvittere Mogens Kås for skolepenge for en dreng på Nibstrup, som han underviste i skrivning og regning vinteren før fjenderne kom i landet. dom: han bør give og gøre den gode mand den rettighed, han har lovet ham

(44)

** Jens Esbensen i Ulsted på afgangne Oluf Munks efterlevende hustru Benedikte Porsdatter i Attrup og hendes døtre Dorete og Gertrud Munksdatter deres vegne lovbød deres anpart bondeeje, som de er arveligt tilfaldet i Kornumgård, til næste frænder, som er Bagge Kjærulf og hans søn Niels Baggesen, Anders Kjærulf i Holtet og hustru Anne Andersdatter, Anne Sørensdatter i Ellidshøj og Bodil Sørensdatter i Ålborg

** på Just Høgs vegne stævnes sognemænd i herredets sogne for deres rest for år 1630. fortegn opregn

 (47)

** på Just Høgs vegne stævnes sognemænd i herredet for rest sagefald og stedsmål 1630 fortegn opregn

(48)

**  på Just Høgs vegne stævnes for rest til Børglumkloster 1629 fortegn opregn

(49)

24/2 1631.

** Matias Knudsen i Manne på hustru Anne Laursdatters vegne gav Anders Nielsen i Hjermeslev afkald for arv efter hendes far sl Laurs Jensen, som boede og døde i øster Hjermeslev

** Laurs Mogensen på Rosbak og Jens Sørensen i Tømmerby voldgav deres trætte på deres hustruers vegne om lån og gældssag

(50)

** Jens Esbensen på Heden på Peder Munk i Gettrup hans vegne ...

** Jens Esbensen på Heden på Peder Munk i Gettrup hans vegne lovbød sl Oluf Munks efterlevende hustru Benedikte Porsdatter og hendes 2 døtres anpart bondeeje i Kornumgård til næste frænder, som er Anders Kjærulf i Holt og hustru Anne Andersdatter Niels Christensen .....  Munksdatter Bagge Kjærulf Niels Baggesen Vogn Kjærulf og hans sønner, Sidsel Anne og Bodil Sørensdatter     

(51)

** Johan Ertmand i Ålborg lovbød til Bagge Kjærulf i Kornum og hans søn Niels Baggesen et hus, han ejer i vester Brønderslev. opsat 3 uger

** Christen Nielsen i Åsendrup stævnes for syn hvorledes hans hus og gård er ved hævd

** Laurs Skøt i Ågård har forligt Søren Jensen i Klokkerholm og Peder Andersen i lille Landvad om dennes gæld til sl Christen Jensen i Klokkerholm. opregn

** Laurs Skøt et vidne om hvad 2 mænd i Sterup havde sået forgangen år. fortegn

** Laurs Skøt et vidne at den gård i Sterup, Christen Christensen og Christen Jensen iboede, er af det gods, som et tilskiftet KM og står øde

** Niels Tøgersen i Hellum på Reinhart Hedendorfs vegne et vidne om hvad, navng KM tjenere til Sejlstrup har sået 1630. fortegn

(52)

** Niels Tøgersen et vidne, at der døde 2 af de skovsvin, som Reinhart Hedendorf havde på olden i Allerup skov

** på Just Høgs vegne blev Mogens Nielsen i Hedegård spurgt, om han ikke havde solgt øksne efter forbudet den 19/8. han havde ikke solgt siden den dato, kun leveret hans søster 3 stude som var hendes arv

** Tomas Smed i Underåre tog Laurs Christensen i Kalum i hånd og var hans hjemmel til en sortbroget hest, som han havde solgt ham sidste påske og dog beholdt

** Malte Sehested stævner Peder Nielsen i Hellevad til landsting for en dele, han har forhvervet over Laurs Pedersen i Korslund 

** Terkild Sørensen i Åsendrup fordeler Christen Ydesen i Åsendrup

(53)

** Peder Smed i Faksholm 3.ting Matias Tøgersen i vester Brønderslev

** Tomas Ibsen i Klæstrup 3.ting Morten Jensen i Kragdrup

** på Falk Giøes vegne. jomfru Johanne Lykke har indstævnet nogle af Falk Giøes tjenere, men da der ikke var mødt nogen på hendes vegne for at sagsøge, blev de frikendt for stævningen

3/3 1631.

** på Mogens Kåses vegne syn på en høstak, som han havde ladet bjerge til Søndergård i Hollensted. der var fjernet 5 læs og resten var mullen og en del rådden og ugavnlig for kvæg at fortære

** på jomfru Johanne Lykkes vegne stævnes alle de bønder, der boer på det gods, som Falk Giøe har fået som udlæg af sl Anne Krabbe. fortegn. de forbydes at yde deres skyld og landgilde til Falk Giøe, før hun får sin fulde søsterlod

(54)

** på Mogens Kåses vegne stævnes Jens Hvas i Hallund for 2 rdl stedsmål at det værsted, som Christen Vinter iboede

** Laurs Skøt 3.ting for gæld. fortegn

** Poul Andersen 3.ting Jens Hansen i Hjelmsted for en bøsse

** Søren Andersen i Brønderslev. syn af hans sår og skade

** Niels Baggesen 3.ting Knud Madsen i Hjermeslevgårds mølle

** Tomas Ibsen i Lem. syn på hans sår og skade

(55)

** Laurs Christensen i Kalum tog Oluf Jensen i Å i hånd og var hans hjemmel til en hest, som der var taget tyvsmærke på. han vedgik at have solgt den til ham voldborgsdag og fået betaling derfor

** Jørgen Andersen på Sønderheden. syn på hans sår og skade

** Peder Smed i Faksholm fordeler Maren Tøgersdatter i vester Brønderslev og hendes mand Søren Jørgensen for lue linsæk og 1 skp rug  

** Christen Nielsen i Holmgård spurgte Søren Laursen i Holmgård om hjemmel til en linsæk, som blev fundet i hans hus med Christens navn på. han sværger, at han kun havde set sækken i Holmgård

** på Reinhart Hedendorfs vegne et vidne om ødegods i herredet, og hvor meget, der har været sået dertil. fortegn

(56)

** Laurs Villadsen i øster Brønderslev et afkald. Laurs Hansen i Hvilshøj gav afkald for arv, som han kunne tilfalde efter sin søster Anne Hansdatter, som var gift med Laurs Villadsen og som døde i øster Brønderslev

** Laurs Villadsen i øster Brønderslev lovede at holde Laurs Hansen fri for gæld efter hans sl søster

** på Mogens Kåses vegne stævnes Christen Madsen i Lunden for 10 rdl gæld til tidligere foged Peder Pedersen på Kølskegård, som for utilbørlig gerning her ved tinget er heden rettet. Christen Madsen beretter, at han havde betalt Peder Pedersen med en stud, og denne havde lovet ham hans brev igen, men da Peder Pedersen ved tinget 13/1 havde bekendt at have pengene tilgode, dømmes han til at betale

(57)

** på Mogens Kåses vegne stævnes Christen Madsen i Lunden for 6 skp rug, som han om natten havde hentet ved Kølskegård, efter forrige foged Peder Pedersen bekendelse af 13/1, som fremlægges. et tingsvidne om samme sag fremlægges, at Christen Madsen vedgår at have været ved Kølskegård, men Peder Pedersen bar selv kornet ud til hans vogn. dom: han skal betale Mogens Kås kornet eller lide tiltale som for uhjemlet gods

(58)

** Laurs Skøt på Jens Juels vegne fordeler for rest KM tiende til Åstrup slot. fortegn opregn

(59)

10/3 1631.

** Laurs Skøt på Jørgen Ornings vegne fordeler Jørgen Rasmussen i sdr Ravnstrup for en løgner, for hans udtalelse til lensmanden, om KM tjenere til Åstrup deres kornkørsel til Ålborg

** Tomas Jensen i Lem beskylder Anders Sørensen, som opholder sig i Torsholm i Hundslund sogn, for hans sår iflg syn

** Morten Nielsen i Trøgdrup. syn på hans sår

** Jens Andersen i Ravnstrup mølle stævnes for dom, om han ikke bør betale til sin hustrus medarvinger iflg voldgift af Hundslund birketing 6/3 1630. opsat 3 uger

(60)

** Jens Sørensen i øster Linderup, som er bror til sl Jens Sørensen, der boede og døde i Hvilshøj, og værge for dennes datter Johanne Jensdatter, gav Peder Nielsen Kjærulf i øster Hebelstrup fuldmagt til at indkræve 200 sld og 100 rdl af jomfru Lisbet Bilde, der bor i gammel Køgegård iflg hendes håndskrift og som nu er udlagt til sl Jens Jensen, som boede og døde i Sejnhusgård på Stevns, hans børn Anne og Maren Jensdatter. Povl Andersen i Hvilshøjgård på hustru Anne Jensdatters vegne og Anders Kjærulf i Avnkødt på hustru Maren Jensdatters vegne gav også Peder Kjærulf fuldmagt

** på Just Høgs vegne. syn af skade på vinduer hos Jens Povlsen, der bor i Mølgård

** på Just Høgs vegne. navng vidner, at de var tilstede i Jens Povlsens stue, hvor Christen Nielsen i Gunders mølle kom i tvistighed med en fremmed karl. han gik bort, men kom igen med en bøsse, hvormed han skød vinduerne itu. Christen Nielsen svarede, at det skete i drukkenskab, og han kun skød med løst krudt

(61)

**  på Just Høgs vegne. Jens Povlsen i Mølgård gav kære og klage over Christen Nielsen i Gunders mølle for at have skudt hans vinduer itu   

** på Jørgen Kruses vegne 3.ting. fortegn

** syn på ødehuse i Jerslev, og som ligger til Kølskegård. fortegn

** Jørgen Nielsen 3.ting Otte Pedersen i Hollensted for rest landgilde

** afsigelse af voldgift mellem Niels Rasmussen i Halskov og Laurs Pedersen i Korslund

(62)

** på Malte Sehesteds vegne udæskes Christen Jensen i Kalum, da han på landstinget er dømt i dele

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Christen Jensen i Kalum angående Serreslev tiende, som han og hans medbrødre har forpagtet af ham. han har stævnet Malte Sehested for landstinget, hvorfor han bør holde ham skadesløs for vognleje mv. opsat 3 uger

** Søren Andersen i Brønderslev 3.ting Søren Mikkelsen i Holt

** Jesper Pedersen ridefoged til Birkelse stævner Peder Johansen i Ulvemose for gæld. opsat 14 dage

(63)

** på Margrete Rosenkrantzes vegne syn på en bolig i Jerslev sogn som kaldes Røllen eller Busken, som Peder Svendsen påboer, for hvad der kan ydes af landgilde

** Peder Pedersen i Jerslev et vidne, at Maren Nielsdatter i Jerslev, hans brordatter den 16/2 1628 kom med en soldat Jacobus, og forlangte sin arv, idet hun ville leve med ham. den 22/6 kom hun med en anden soldat, idet den første havde forladt hende og hendes bror Jens Nielsen og begærede hendes sølv og penge, idet hun ville drage af landet. 27/5 1629 kom hun igen med en tredie soldat og 20 ryttere. hun begærede endnu engang sølv og penge, da han ikke skulle se hende mere. han flygtede med sin syge kone og børn, mens de opbrød kister og skabe. Jens og Anders Nielsen og Maren og Bodil Nielsdatter alle barnefødt i sdr Lunden stævnes for vidne og dom

** Peder Nielsen i Serreslev gav varsel til Jens Jensen i Underåre for 9 skp byg. opsat 14 dage

(64)

17/3 1631.

** Niels Jensen i Hollensted beretter, at det år, rytterne kom i landet, gav han 1 td byg af de 5 stykker jord, som lå til Nørgård i Hollensted, siden har han ikke givet eller gjort deraf, kun af det gadehus, han iboer

** på Just Høgs vegne stævnes Christen Nielsen i Gunders mølle for syn på Jens Povlsen i Mølgård hans vinduer, om der findes skudhuller deri, i loft eller andetsteds

** på Jørgen Kruses vegne, navng vidner, at Anders Jensen, som nu boer i Kraghedegård, kom til Vestergård i vester Brønderslev forrige høst og indhøstede avlen. han gjorde ægt og arbejde til Hjermeslevgård indtil næste påske, hvor han forlod gården medbringende høfoderet og andet, så gården stod øde. andre vidner, at Anders Jensen kørte 5-6 vogne med hø halm og korn bort. Anders Jensen svarede, at hvad han arvede efter forældre flyttede han fra Agdrup til Vestergård, såvel som hvad han på hans hustrus vegne tilfaldt i Vestergård samt medarvingernes anpart blev stående i Vestergård, medens han boede der

(65)

** på Jørgen Kruses vegne blev Anders Jensen spurgt, om han ville benægte at have bortført korn foder og boskab fra gården. han svarede at han mente kun at have taget sin hustrus arvelod, desuden blev han spurgt, hvilken hjemmel han havde til at drage ind til Vestergård

** på Jørgen Kruses vegne begæres 3.ting til Anders Jensen, som flyttede fra Vestergård imod forbud uden advarsel og lod gården stå øde. Anders svor, at grunden dertil var, at husbondens fuldmægtig ikke ville stede ham gården

** Niels Madsen i Musted og Niels Terkildsen i Vadum er forligt om deres tvist og uenighed om en hestehandel

(66)

** Christen i Alstrup på husbonds vegne stævner Christen Nielsen i Åsendrup for syn på hans gård og bygning, hvorledes den er ved magt. samt varsel for rest landgilde skat og ulydighed, idet han ikke vil gøre arbejde

** Poul Andersen i Hvilshøjgård et vidne, at Jens Jensen i sdr Vrå modtog 10 sld af Johan Andersen sst, som er resten af de penge, som han havde lovet Bodil Andersdatter og hendes mor Kirsten Jensdatter af den gård i Vrå

** Bertel Nielsen i Jelstrup stævner Anders Bødker i Jerslev for dom, om han ikke bør stille ham tilfreds for den arvelod, sl Jens Nielsen som boede og døde i Jerslev hans børn tilfaldt efter deres mor. Poul Andersen i Hvilshøjgård svarede på Anders Bødkers vegne, at da Anders Bødker stedte Jens Nielsens gård og ægtede dennes hustru, kunne boet ikke betale husbondens krav, så han mente Anders Bødker burde være fri for tiltale. opsat 14 dage   

(67)

** syn på Hellevad kirke. opregn

** Jep Rasmussen, der boede i et hus på skellet mellem Trøgdrup og Kragdrup, vidner, at han flyttede fra huset i fjendernes tid, og siden har det stået øde

** Peder Laursen i Hellum lover at levere Peder i Ravnstrup en tønde, som han tiltales for

** hr Erik Nielsen i Brønderslev præstegård stævner Oluf Tomsen i Brønderslev, om han ikke bør betale sl Laurs Laursens arvinger og ham på hustrus vegne 1 pd rug, som han blev sl Laurs Laursen skyldig på en hest i fjendernes tid. opsat 14 dage

(68)

** på Jørgen Kruses vegne. navng vidner, at Anders Jensen kom til Vestergård i vester Brønderslev i høst, høstede afgrøden og gav ægt og arbejde indtil næste påske, hvor han drog bort og lod gården stå

** Laurs Skøt et vidne om forarmede bønder der ikke kan betale madskat. fortegn

** Jens Christensen i Alstrup et vidne om forarmede i Jerslev sogn, som ikke kan betale madskat. fortegn

** forrige ridefoged til Hjermeslevgård Peder Povlsen stævner Hans Sørensen Skrædder i vester Brønderslev for dom, idet han i Peder Jensens hus i Kornum uden tilladelse tog Peder Povlsens værge gik ud og gjorde skade dermed, så klingen er fordærvet

(69)

** Christen Sørensen i Stenum tilbød Jens Sørensen i Stenbjerggård 3 tdr byg, som han skylder ham, og forlangte sine pantsatte effekter

** Anders Nielsen i Stenum fordeler for kongeskat. fortegn

** Niels Pedersen på Kraghede stævner Søren Povlsen i øster Brønderslev for rest på en hest, han købte af ham. opsat 14 dage

** på Falk Giøes vegne. syn på det bol i Sterup, Peder Christensen iboede.

** Jesper Christensen i Østergård 3.ting Niels Baggesen i Kornum for 3 mk rest kongeskat. opsat 8 dage

** på Mogens Kåses vegne. Jens Andersen i Søndergård i Hollensted lover at betale 2 tdr havre Otte Pedersen i Hollensted hans rest landgilde

(70)

** på Just Høgs vegne efter 5 ugers opsættelse stævnes navng lægdsmænd, som skulle opkræve KM skat af kronens bønder ved Børglumkloster men har forsømt det. fortegn. de bør betale den resterende skat inden 15 dage

24/3 1631.

** Laurs Skøt 3.ting til lægdsmænd, som ikke har ydet KM skat. fortegn

** navng vidner, at Søren Simonsen i Allerup og Otte Christensen sst ikke har sået havre forgangen år, så de ikke kan betale havreskyld

** Laurs Skøt påmindede sl Oluf Tomsen, som boede og døde i Ørum, hans arvinger, som er Peder Nielsen i Hellevad Laurs Tomsen i Lem Jens Laursen sst, at møde i boet for at give hans hustru Mette Tomsdatter afkald

(71)

** på Jens Juels vegne stævnes Søren Andersen i vester Brønderslev for klage, idet han har såret KM tjener Peder Hollensen i vester Halne, da denne var på vej hjem fra Ålborg med en ko. på Søren Andersens vegne mødte Niels Andersen i Kærsgård. opsat 8 dage

** på Jens Juls vegne et vidne, at Peder Hollensen i vester Halne sigtede Søren Andersen i vester Brønderslev for uden årsag at have hugget ham i hovedet, da han var på vej hjem fra Ålborg

** på Margrete Rosenkrantzes vegne et vidne, at navng bønder lover at forbedre deres huse og bygninger på deres gårde, eller derover at have deres fæste forbrudt. fortegn

** på Frederik Rantzaus vegne. syn af hus og bygning på den gård i Åsendrup, Christen Nielsen iboer. opregn

(72)

** navng vurderingsmænd har været i Tømmerby hos Dorete Nielsdatter og udvurderet til Otte Skeel for rest stedsmål og landgilde. opregn

** Laurs Christensen i Kalum og Jens Laursen på Rosbak voldgav deres sag om Jens Laursens løn

** Laurs Christensen i Kalum. Peder Johansen i Ulvemose lover at betale sin gæld til Jesper Pedersen ridefoged til Birkelse

** på Just Høgs vegne stævnes Christen Nielsen i Gunders mølle for syn på Jens Povlsens vinduer i Mølgård, om der er skudhuller eller hagl i vinduer bly loft eller andetsteds

** synsmændene tilbyder at afhjemle deres syn på Mølgårds vinduer

(73)

** Mikkel Laursen i Jerslev. Anders Nielsen i Klæstrup lover at betale ham sin gæld til sl Peder Sindelsen i Jerslev

** Tomas Andersen i vester Brønderslev stævner Jens Pedersen i nør Haven for dom angående 13 dlr iflg brev. opsat 8 dage

** Peder Skrædder i Serreslev 3.ting Niels Olufsen i Serreslev og Jens Jensen i Underåre for 18 skp byg på deres hustruers vegne for deres anpart af udlæg til Mads Rasmussen i Ålborg

** på Jørgen Kruses vegne fordeles Anders Jensen, som flyttede fra Vestergård i vester Brønderslev imod forbud og uden advarsel og udplyndrede den og lod den stå øde efter sig

** Anders Jensen i Kraghedegård. Anders Jensens svar: at da han ikke kunne stede gården, var han nødsaget at flytte bort

**  Klemend Brus i Manne og Mads Jensen i Tømmerby voldgav deres trætte om Klemend Bruses rest på en stud

** Jørgen Laursen i Grønderup tiltalte Jens Pedersen i nør Haven med høringsdele. opsat 8 dage

(74)

** Christen Steffensen i Tømmerby og hans lovværge Christen Jensen sst stævnes angående 2 øg 4 får 2 køer og en seng, som han har flyttet og ført fra Laurs Tømmermand i øster Brønderslev uden hjemmel og hans minde. da Laurs Tømmermands hustru er hans hjemmel til samme gods, mener han at være fri for tiltale. opsat 3 uger

** Christen Jensen i Tømmerby et vidne, at Berete Christensdatter i øster Brønderslev var hendes søn Christen Steffensen i øster Brønderslev hans hjemmel til den anpart arv, som hun arvede efter hendes søn Jens Steffensen. da Laurs Tømmermand, som er Berete Christensdatters ægtemand og værge, ikke vil samtykke denne hjemmel, bør den ikke udstedes  

** syn på Mads Hansen i Brønderslev hans sår. han har et slemt hug i højre arm, så han ikke kan røre 2 fingre. han beskylder Hans Sørensen i vester Brønderslev derfor

** syn hos Mads Rasmussen i sdr Vrå skov, hvorledes hans bygninger er ved magt. opregn

** Søren Jensen i Klokkerholm stævner Peder Andersen i Lem, om han ikke inden 15 dage bør betale sl Christen Jensen, som døde i Klokkerholm, hans arving 2 rdl 2 rmk 1 mk for 1 skp byg, som han skylder sl Christen Jensen efter dennes testamente af 19/2 1630, som fremlægges. opregn

(75)

** Søren Jensen i Klokkerholm 3.ting. fortegn

** Peder Pedersen i Abildgård et vidne. navng vidner, at den feltskær, som havde kvarter i Abildgård, lod nedbryde Abildgårds mølle og lod tømmeret opbrænde, og det jern, som fandtes i møllen, lod han smede til sit behov. desuden lod han mølledammen udtørre, så mølle og dam var aldeles øde

** fordeling i øster Brønderslev for KM og kirkens anpart tiende. fortegn opregn

(76)

31/3 1631.

** navng vidner, at Christen Knudsen i Sterup ikke har sået meget korn forgangen år, så han ikke kan give skyld og landgilde, og han er forarmet

** navng vidner, at det boel i Klæstrup, Just Madsen påboede, som skylder 1 pd byg til Jerslev kirke, er øde siden fjenderne drog her af landet

** et vidne, at Jens Andersen, som boer på halv Krogsgård i Jerslev, er forarmet og han kan ikke give kirkeskyld. på den anden halvpart boer en gammel blind mand, som kun kan betale en trediedel af skylden

** navng vidner om forarmede, der ikke kan yde KM madskat. fortegn

** navng vidner, at Peder Jensen i Kalum er forarmet

** samme vidner, at Peder Smed i Underåre er slet armod og har en gammel blind kvinde og der af et stort huskors, så han ikke kan betale KM madskat

(77)

** samme vidner, at Mads Laursen som kom til et boel på Rosbak, har ingen avl haft endnu

** samme vidner, at Tomas Pedersen i Jerslev i fejdetiden var jaget fra sit hus, så han ikke fik sået korn

** Poul Andersen i Hvilshøjgård. syn på Hallund kirke og dens tilbehør, hvad der er fornødent for at opbygge og reparere den. opregn

** Jens Kjærulf i Gerndrup kirkeværge. syn på øster Brønderslev kirke og dens tilbehør, hvad der er fornødent til at opbygge den. opregn

(78)

** Niels Madsen i Musted kirkeværge. syn på Jerslev kirke og dens tilbehør hvad der er fornødent for at opbygge op reparere den. opregn

** Terkild Madsen i Rønnebjerg stævner Niels Hansen i vester Kornum for dom angående 1 pd byg som betaling for fisk. opsat 3 uger

(79)

** afsigelse af voldgift mellem Jens Sørensen i Tømmerby og Laurs Mogensen på Rosbak om gældssag, de på deres hustruers vegne har omtvistet

** Søren Jensen i Klokkerholm stævner Maren Tomsdatter i Jerslev for hendes sl mand Poul Laursens gæld til sl Christen Jensen, der døde i Klokkerholm. opsat 14 dage  

** Jørgen Laursen i Grønborg. Jens Pedersen i nør Haven lovede at betale hans gæld

** på Jørgen Ornings vegne. navng vidner, at de hørte at Christen Jensen i Trøgdrup og Morten Nielsen i sdr Trøgdrup havde nogle onde ord sammen, og Christen slog til Morten med et spyd, hvorefter de blev skilt ad.

** Jep Laursen i Kællingbro og Helle Olufsen i Vrensted lovede at betale Jens Juel en okse for deres sandemandsbrev

(80)

** på Jens Juels vegne begæres 3.ting til Jens Andersen i Lem for 1 okse for hans sandemands brev. Jens Andersen svarede, at da Otte Skeel satte ham til at være sandemand, blev der ikke krævet nogen stude, men han betalte 2 dlr

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Helle Olufsen i Vrensted og Henrik Andersens hustru Maren for den rettighed, de skylder kaptajn Sakarias Roggen efter KM bevilling. opregn

** på Ove Andersens vegne i Ålborg med høringsdele tiltales sl Oluf Tomsen, der boede i Ørum, hans arvinger, som er Peder Nielsen i Hellevad, Laurs Tomsen i Lem og Jens Laursen sst for deres anpart af den gæld, sl Oluf Tomsen var ham skyldig. opregn. de mener sig fri for tiltale, da kravet ikke er gjort rettidigt efter den sl mands død. opsat 4 uger  

** på Just Høgs vegne 3.ting til Christen Nielsen i Åsendrup for en klædebylt en trind ost og et skrin, som tilhørte Anne Laursdatter, der rømte fra Børglumkloster og som han skal have annammet flyttet og ført for hende

** på Just Høgs vegne med høringsdele tiltales Christen Laursen i Vrensted for byg, som sl Rasmus Jensen, der boede i Skøttrup, skyldte Laurs Pedersen. da Christen Laursen på hustrus vegne var medarving til boet og tog til sig, hvad der fandtes i boet, bør han betale gælden

(81)

** Laurs Nielsen på Kraghede varsel for dele til Laurs Villadsen i Brønderslev for 1 dlr og træ til et par hække

** på Frederik Rantzaus vegne stævnes Christen Nielsen i Åsendrup for dom, da han rester med skyld og landgilde lader gården forfalde og er modvillig med ægt og arbejde, om han ikke har forbrudt sit fæste. han vil tale med husbonden. opsat 4 uger

** på Mogens Kåses vegne stævnes Christen Madsen i Lunden for 10 dlr, som han skyldte Peder Pedersen forrige foged på Kølskegård. han hævder at have afbetalt gælden med en stud, men fik ikke sit brev igen. han dømmes til at betale  

** Villads Pedersen på Kraghede med 14 dages opsættelse stævner Søren Povlsen i øster Brønderslev for rest på en hest

(82)

** på Falk Giøes vegne forbydes hans tjenere at give nogen kontribution og skat for de gangspange, som er lagt over åen og bækken på hans ejendom, såfremt de ikke vil have deres fæste forbrudt

** Christen Lange i Stubdrup på husbondens tjener Niels Mikkelsen i lille Nejsum hans vegne æskede af Simon Nielsen, som boede i Holtet, hans efterladte hustru og børn 26 dlr og 1 alen klæde, som han har lovet Niels Mikkelsen for at vige Kølske mølle

** Laurs Madsen i Hjermeslev. syn på den gårds brøstfældighed i Hjermeslev, som Peder Andersen iboede, hvad det vil koste at reparere den. opregn

** på Jørgen Ornings vegne. syn på agre på Sterup mark, som dels bruges til Nørgård, og dels er kommet fra Nørgård

(83)

** Laurs Skøt på husbonds vegne. navng vidner om ovennævnte ager, at for 27 år siden blev den skiftet fra et værsted, som kaldes Løt

** Laurs Jensen i Nørgård et vidne .....

** Laurs Jensen i Nørgård i Sterup et vidne

navng, som mindes op til 28 år, bevidner at omtalte ager har været brugt til Sterup Nørgård ulast og ukæret indtil nu

** Peder Povlsen forrige ridefoged til Hjermeslevgård fordeler. fortegn opregn

**  Johan Ertmand rådmand i Ålborg med 5 ugers opsættelse stævner Bagge Kjærulf i Kornum og Niels Baggesen sst for lovbud af det boel, som han har i vester Brønderslev. da ingen mødte for at gøre indsigelse, blev lovbudet tilstedt

(84)

** Laurs Skøt i Ågård på Christen Povlsen i Ørum og hustru Maren Tomsdatter deres vegne. Peder Nielsen i Hellevad på hustru Bodil Tomsdatters og på hendes bror Laurs Tomsen i Lem deres vegne Jens Laursen i Lem på hustru Mette Tomsdatters vegne gav dem afkald for arv efter sl Oluf Tomsen, Mette Tomsdatters afgangne husbond, som boede og døde i Ørum     

** Anders Nielsen i Sundby, som fuldmægtig for Ludvig Christensen og Morten Hansen i Ålborg samt Jens Olufsen i Dalsmølle, med 3 ugers opsættelse stævner Jens Andersen i Ravnstrup mølle, om han ikke bør betale hans hustrus medarvinger efter sl Mourids Christensen 20 dlr og 1 ko, som sl Christen Mouridsen arvede efter sin mor og som var i boet, iflg en voldgifts afsigelse. tingsvidner af Hundslund birketing fremlægges angående voldgiften mellem Jens Andersen og Maren Sørensdatter i Ravnstrup mølle og sl Mourids Christensen  ---- Karen Simonsdatter og sl Christen Mouridsen, som døde i Ravnstrup mølle deres arvinger. Jens Andersen er indkommet til Ravnstrup mølle til Maren Sørensdatter i et fællebunden og uskiftet bo og skal betale 20 sld og en ko til hendes medarvinger. Jens Andersen og Maren Sørensdatter var jaget fra møllen af soldaterne, men Christen Mouridsen blev der, indtil han døde. da fjenderne var uddraget, vendte de hjem til møllen. da var de så forarmede, at de ikke kunne betale børnepengene. dom: de skal betale medarvingerne iflg voldgiften

(86)

14/4 1631.

** Laurs Skøt på husbonds vegne. syn på Hellevad kirkeskov for hvad, der er hugget i fjendernes tid og siden

** Laurs Skøt på husbonds vegne. syn på Hellevad kirke for hvad, der er fornødent til opbygning. opregn

(87)

** Laurs Skøt på husbonds vegne. syn på Hellum kirke for hvad, der er fornødent for at opbygge den opregn

(88)

** Laurs Skøt på husbonds vegne. syn på vester Brønderslev kirke for hvad, der er fornødent til at opbygge den. opregn

** et vidne, at Christen Laursen i vester Brønderslev ikke har sået korn forgangne år, så han er så forarmet, at han må afstå gården

(89)

** et vidne, at Søren Jensen i Skarnvad kun har sået en trediedel

** Jens Tøgersen et vidne om ødegårde i Serreslev sogn. fortegn  

** Jens Tøgersen et vidne om forarmede i Serreslev sogn. fortegn

** Dines Tomsen forrige ridefoged til Børglumkloster spurgte Christen Hansen i Vestergård i Brønderslev om Dines ikke hængte sin bøsse i hans hus før Mikkelsmesse, og hvor den blev af

** Dines Tomsen stævner Christen Hansen i Vestergård i Brønderslev for dom angående den bøsse, som Dines hængte i hans hus og som han mener, at Christen bør skaffe tilstede. Christen Hansen vil bevise, hvor den blev af. opsat 3 uger

(90)

** Johan Ertmand i Ålborg lovbyder det boel, han har i vester Brønderslev til Bagge Kjærulf i Kornum og hans søn Niels Baggesen

** Søren Povlsen i Brønderslev. Villads Pedersen på Kraghede bekendte at Søren Povlsen havde betalt sin gæld til ham

** Mads Jensen ved Kæret i Brønderslev stævner og beskylder Peder Povlsen forrige ridefoged til Hjermeslevgård for han uden årsag har afpint ham skjorter lagner havre. desuden har han opfødet 5 galte fra skt mikkelsdag til 8 dage før jul, den tid han lod ham pine på træhesten. desuden opfødte han lam for ham, og efter rytterne var uddraget fødte han galte og får en vinter for en ringe betaling

** Mads Jensen ved Kæret et vidne, at navng beediger, at noget før jul det sidste år fjenderne var i landet, lod Peder Povlsen forrige ridefoged på Hjermeslevgård Hjermeslev bymænd sammenkalde og blandt dem udtog han Mads Jensen ved Kæret (han havde ikke ryttere med sig) og lod ham sætte på træhesten på Hjermeslevgård

** Matias Knudsen i Manne 3.ting. fortegn

** Christen Nielsen i Hellumgård 3.ting. fortegn

(91)

** Christen Nielsen i Hellumgård varsel for dele Tomas Pedersen i Jerslev

** på Just Høgs vegne fordeles Christen Nielsen i Åsendrup for en klædebylt en rund ost og et skrin, som tilhørte Anne Laursdatter, som rømte fra Børglumkloster og som han skal have annammet og flyttet for hende

** herredsfogden Peder Jensen i Kornum stævnes til landstinget for en dom, han har afsagt over Christen Mogensen i Lunden

** Hans Jensen i Linderup spørger Christen Jensen sst om han ved andet end ærligt om ham. han ved ikke andet

** Jens Nielsen i Holt stævner Bolle Jensen sst for hans rest fædrene arv, som står i boet. opsat 1 måned

** på Mogens Kåses vegne fordeles for Hellevads korntiende brevpenge mv. fortegn opregn

(92)

** på Jørgen Ornings vegne. navng vidner hvor meget KM bønder til Åstrup slot har sået. fortegn opregn

(93)

** på Jens Juels vegne. navng vidner om KM tjenere, som er øde eller forarmede. fortegn

** Anders Madsen i Underåre et vidne, Søren Sørensen i Ulhøj på sin sl bror Mikkel Madsen, som boede og døde i Underåre, hans børn Maren Berete og Johanne Mikkelsdatter og Søren Mikkelsen deres vegne gav ham afkald for arv efter deres far sl Mikkel Madsen, og for den arv, som Maren og Berete Mikkelsdatter og Søren Mikkelsen kunne tilfalde efter deres mor Johanne Andersdatter, som døde i Underåre

(94)

** på Margrete Rosenkrantz vegne syn på Vrågårds mølles brøstfældighed. opregn

(95)

** på Malte Sehesteds vegne stævnes med 5 ugers opsættelse Christen Jensen i Kalum for dom. han har stævnet Oluf Pedersen i Røgelhede til landstinget for en dom, denne har afsagt over ham vedrørende Serreslev kirketiende, som han og hans medbrødre har kontrakt på, og som de ikke har efterlevet. da landstingsdommen går Christen Jensen imod, fremlægges krav på vognleje, kost og tæring for rejsen til Viborg landsting

(96)

21/4 1631.

** Abraham Nielsen i vester Brønderslev et vidne. navng vidner, at da rytterne kom i landet, var han hos Mette Jensdatter i Blæsbjerg i Vennebjerg herred og tilbød hende at følge med sig, så ville han befri hende for soldaternes beskæmmelse, men hun gik til kejserens folk og var således i deres omgængelse, at hun af præsten måtte tage skrifte og afløsning

(97)

** på Otte Skeels vegne. syn i Niels Skrivers hustrus hus i Tise på Anders Povlsen Kæltrings lig, som havde 4 skudhuller i hans bryst. han var blevet skudt ihjel af Hermand Kæltring

** på Otte Skeels vegne anmodes Laurs Skøt, som er KM lensmands foged, at tage sig af sagen, så morderen og røveren kan udstå rettens dom

** Christen Nielsen i Gunders mølle.. navng vidner, at 3 uger før jul kom Tomas Brun på Børglumkloster og Anders Mortensen i Vittrup ind i Christen Nielsens stue med pistoler og bøsse, og de blev der nogen tid, medens Christen Nielsen gav dem, hvad huset formåede. medens Christen Nielsen var ude, sagde Tomas Brun "mon jeg skal tro djævlen skal regere i aften", og da Christen Nielsen kom tilbage, trak Tomas Brun sit værge og stak efter Christen Nielsen, som løb ud af døren og slog den til efter sig

** Christen Nielsen i Gunders mølle.. Maren Laursdatter i Gunders mølle vidner, at hun så Tomas Brun skyde efter Christen Nielsen, og da han kom ind, havde han 2 skudhuller i hans bukser

(98)

** Matias Knudsen i Manne fordeler Jens Nielsen i vester Brønderslev

** på Jørgen Ornings vegne. navng vidner om KM tjenere i herredet, som ikke har sået så meget, som de plejer, samt om øde gadehuse. fortegn opregn

(99)

** Jens Jensen i Holt og som boede i Underåre et vidne, at der kun blev sået en fjerdepart på boligen i Underåre 
 
** Laurs Skøt fordeler Jens Andersen i Ravnstrup mølle for rest skyld

** Laurs Nielsen Guldsmed i Ålborg stævner sl Peder Jensen, der boede i Uttrup, hans hustru Bodil Tomsdatter og børn Christen Tomas og Peder Pedersen for den afdødes gæld. opsat 3 uger  

** Christen Hansen i Vestergård spurgte Per Smed i Brønderslev, om han ikke sendte ham en bøsse til reparation. Per Smed svarede, at det var sandt, og han beholdt bøssen

** Christen Hansen 3.ting Christen Jensen i Burholt for lånekorn

(100)

** Mads Jensen ved Kæret i vester Brønderslev stævner Peder Povlsen forrige foged på Hjermeslevgård for dom, om han ikke bør betale ham for lagner skjorter samt opfødning af galte og får, som han pinte af ham, da han sad på træhesten

** sagen mellem Terkild i Rønnebjerg og Niels Hansen i Kornum opsat 14 dage

5/5 1631.

** på Reinhart Hedendorfs vegne et forbud mod drift tyring og anden brug på lodskifte ager og eng til 2 gårde i Sterup og Jerslev

** Stenum bymænd forbydes at komme på Jens Badskærs agre med plov eller kvæg

(101)

** Jens Badskær vil forsvare stævningsmændene for deres stævninger

** Børglumklosters tjenere stævnes for forkyndelse af deres rest

** på Just Høgs vegne et vidne om ødehuse. fortegn

** på Just Høgs vegne stævnes Christen Nielsen i Gunders mølle for at have sønderskudt vinduer hos Jens Povlsen i Mølgård. opsat 4 uger

(102)

** Christen i Gunders mølle indstævner vidner. fortegn

** Jens Povlsen i Vrensted 3.ting Niels Simonsen sst

** Poul Andersen i Hvilshøjgård. Anders Jensen i Kraghedegård lovede at holde ham og Niels Christensen i Mejlsted skadesløs for deres løfte om 4 øksne, som de på hans vegne havde udlovet til Jørgen Kruse

** Christen Nielsen i Åsendrup gav Just Høg hjemlov for den landstings stævning, han havde ladet ham stævne med til Viborg landsting

** på Jørgen Kruses vegne ophæves delen over Anders Jensen i Kraghedegård, som han havde ladet forhverve over ham, for han uden tilladelse er flyttet og bortveget fra Vestergård i Brønderslev

** på Jørgen Kruses vegne udspørges Peder Povlsen forrige ridefoged til Hjermeslevgård, om han vil stå ved sine ord, at den gode mand har gjort ham stor uret med det brev og løfte, han tog af ham for hans forseelse, og derved givet ham stor eftertale blandt godtfolk. Jørgen Kruse tilbyder at levere brev samt hans udgivne penge tilbage og vil derefter anlægge sag. Peder Povlsen svarer, at han vil rette sig efter brevet

(103)

** Oluf Pedersen i Røgelhede 3.ting over Anders og Erik Jensen i Kraghedegård for kongeskat

**  Niels Hansen i Kornum stævner Gregers Tomsen i Ålborg for 2 tdr byg, som han har leveret ham 1626

** Niels Murmester i Mejlsted et vidne. navng vidner, at han det sidste år, fjenderne var i landet, købte en ko af den feltskær, som havde kreaturer i vester Mejlsted

** Jørgen Orning et vidne. Christen Jensen i Trøgdrup lover at betale sin bøde for at have slået Morten i Klausholm

** Laurs Skøt i Ågård ----

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Peder Nielsen i Hellevad for dom. han har været til skrifte og afløsning, men siden afholdt sig fra sakramentets uddeling, om han ikke for denne forseelse har forbrudt sin hals. opsat 3 uger

(104)

** på Jens Juels vegne et vidne om KM tjenere i herredet, som dels er forarmede dels slet øde. fortegn

** samme et vidne, at skatten fra KM bønder i Hellum er ydet. ingen er øde

(105)

** Knud Holst på Malte Sehesteds vegne. Jens Nielsen i Lyngdrup vidner at have tilsagt Jens Laursen og Tomas Rasmussen i Lyngdrup til en Viborgrejse for husbonden

** på Falk Giøes vegne stævnes Laurs Jensen i Sterup Nørgård for forbud angående ejendom, som skal have ligget til et boel, som ejes af Falk Giøe men er brugt til Nørgård. da det drejer sig om ejendom, som bruges til KM gård Nørgård, skal lensmanden stævnes. opsat 1 måned

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Jens Tøgersen i Kalum og Laurs Nielsen i Hjelmsted angående 26 tdr byg, som Sofie Brahe skal have udlagt for dem til kirkeværgerne i Serreslev sogn 1625. de sværger, at de ikke er vidende om nogen rest til fruen, nu tienden er blevet dem fradømt. opsat 1 måned  

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Anders Tomsen i Å og Jens Tøgersen i Kalum for deres skyld ifølge brev til sl Peder Munk. de beretter at have ydet kornet, hvilket de vil bevise med kvitteringer. opsat 1 måned  

(106)

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Christen Nielsen i Kner for rest landgilde af Ørslev, han iboede 1622-30. opregn. han vil bevise med kvitteringer at have betalt før fru Sofie drog af landet. opsat 8 dage

** på Just Høgs vegne et vidne om øde gårde og gadehuse. fortegn

** et vidne, at Peder Kjærulf i Hebelstrup har betalt al gæld til Niels Jensen i Bastholm

(107)

** Anders Tomsen i Å stævner Hans Andersen i Holt for dom angående en stud, som han har købt og betalt, men Hans Andersen vil ikke levere studen eller pengene tilbage. opsat 3 uger

** et vidne, at Steffen Gris i Stenum bekender overfor Matias Knudsen i Manne, at han rester til sin broderdatter Anne Laursdatter, barnfødt i Linderup, korn og penge af hendes fædrene arv. opregn  

** på Frederik Rantzaus vegne stævnes Christen Nielsen i Åsendrup for dom, da han sidder efter med landgilde og skyld lader gården forfalde og er modvillig med arbejde og ægt, om han ikke har forbrudt sit fæste. synsvidne fremlægges. vidne om oversiddelse fremlægges samt bevis for rest landgilde. dom: han har forbrudt sit fæste

(108)

** Gertrud Nielsdatter i Kornum mark og Jens Christensen sst vidner, at hendes bror Niels Nielsen, som tjente på Skivehus, er død

** Johan Ertmand i Ålborg lovbyder hans bolig i vester Brønderslev til Bagge Kjærulf i Kornum og hans søn Niels Baggesen.

** Jep Hjartsen i Allerup på hustru Karen Nielsdatters vegne gav Laurs Olufsen i Ovnstrup mølle afkald for arv efter hendes mor sl Mette Nielsdatter, Laurs Olufsens sl hustru, som boede og døde i Ovnstrup mølle

(109)

** Steffen Nielsen Gris i Stenum et vidne, at Matias Knudsen i Manne efter begæring af Anne Laursdatter, datter af sl Laurs Gris, som døde i Linderup, gav ham afkald for hendes arv efter hendes far, og som Steffen Nielsen, hendes farbror, havde under værgemål

** på Ove Andersens vegne i Ålborg stævnes sl Oluf Tomsen, som boede i Ørum, hans arvinger Peder Nielsen i Hellevad Laurs Tomsen i Lem og Jens Laursen sst, for deres anpart af Oluf Tomsens gæld. opregn. da ingen er mødt til svar, dømmes de til at betale

(110)

12/5 1631.

** på Mogens Kåses vegne tiltale til Jens Madsen i Hallund for 10 sld, han skyldte Peder Pedersen forrige foged på Kølskegård, da han blev henrettet, hvilke han lovede at betale

** Niels Mikkelsen i lille Nejsum stævner Christen Povlsen i Ørum for et pantsat sølvbælte, idet gælden er betalt. opsat 14 dage

(111)

** sagen mellem Bodil Tomsdatter i Lem og Laurs Guldsmed i Ålborg opsat 14 dage

** Mads Mikkelsen i øster Brønderslev. syn på den bolig i øster Brønderslev, som Søren Pedersen iboede. opregn

** Christen Jensen i Burholt et vidne om forarmede og øde i øster Brønderslev sogn, som ikke kan betale KM madskat. fortegn

** Laurs Skøt. syn på hvorledes Karen Bosdatter i Ørum hendes vej og drift er forringet sønder ud af den gård, hun og Peder Madsen iboer, på grund af et gærde kan man næppe gå der, og slet ikke køre eller drive

** Laurs Skøt et vidne, at navng vidner at driften fra hendes gård sønder ud har, så længe de kan mindes, været så bred, at man kunne køre og drive. der blev givet klage og kære over Morten Nielsen i Ørum, for han ved gærde og grøft har forkrænket fortet

(112)

** Peder Pedersen i Hallund et vidne. syn på brøstfældigheden på den gård i Hallund, Simon Nielsen iboede. opregn

** syn på dem bolig i Kalum, som Niels Sørensen Degn iboer. opregn

** syn på gårde og boliger, der ligger til Ås, hvorledes de er ved magt. fortegn opregn

** Peder Sørensen i Brønderslev. syn på den halvgård i vester Brønderslev, som Christen Jensen iboede. opregn

(113)

** navng vidner, at de så Jens Hansen i Hjelmsted køre et læs byg fra Tomas Olufsens bygager i Kalum, mens han var på Sjælland. han nægter

** sandemændene stævnes for at møde på landstinget for at gøre deres tov over Hermand Kæltring for han har dræbt en at sine embedsbrødre Anders Povlsen Kæltring på Tise marked

** Laurs Skøt på husbonds vegne fremæskede vidner til drabet, så sandemændene med god samvittighed kunne gøre ret. Søren Madsen i Stenum vidner, at Anders Povlsen Kæltring løb rundt på Tise marked og spurgte, om der ingen djævle var, som ville slås med ham med en ladt bøsse æskede han Hermand Jensen sigtede og skød på ham men ramte ikke. så bøjede Anders sig pegede på sin rumpe og bad Hermand skyde derind, men Hermand ville ikke skyde men undveg. så ladede Anders bøssen igen, og Hermand var nødt til at værge sit liv

(114)

** syn på Børglumkloster gods i Sterup by. fortegn opregn

** Niels Laursen i vester Linderup. navng vidner, at han ikke kom til det boel i Linderup, som Jens Christensen iboede, før efter pinsedag og kun fik sået 6 skp korn

** Morten Svendsen på Kraghede stævner Maren Sørensdatter i øster Brønderslev for dom angående hvad sl Søren Laursen, der boede i Brønderslev, havde annammet af det, som tilhørte sl Simon Simonsens børn på Kraghede. opregn. opsat 3 uger

(115)

** Jens Nielsen i Holt efter 1 måneds opsættelse stævner Bolle Christensen i Holt for hans rest fædrene arv, som findes i boet. han dømmes til at betale

** et vidne, at Villum Nielsen i Borup i Tårs sogn er forhindret at møde for tinget, da han er i husbondens forfald

** Anders Tomsen i Å stævner Jens Jensen i Underåre og Niels Olufsen i Serreslev for dom angående 1 td byg og 1 sld, som sl Christen Mikkelsen i Serreslev skyldte ham, og da de 2 indstævnede er gift med dennes døtre bør de betale gælden. opregn. de dømmes til at betale

(116)

** Eskild Jacobsen i Mellerup spurgte Niels Madsen i Musted, om han ikke fik kornskyld på kirkens vegne af ham de år, fjenderne var her i landet eller året næst efter. han svarede Nej

** Niels Madsen i Musted stævner Eskild Jacobsen i Mellerup for 2 tdr byg hans land skyld 1629 han rester med til Jerslev kirke

** Niels Madsen i Musted Jerslev kirkeværge stævner Niels Munk i Svennum for hans rest landskyld til Jerslev kirke

** på Mogens Kåses vegne stævnes Christen Madsen i Lunden for dom angående 6 skp rug, som forrige foged på Kølskegård Peder Pedersen har bekendt at han har fået på Kølskegård om natten og kørt det til Lunden. tingsvidner fremlægges. dom: han bør stå til rette som for uhjemlet gods

(118)

26/3 1631.

** syn på Maren Madsdatter i Ørum hendes sår og skade

** på Jørgen Ornings vegne et forbud mod at huse eller helle en mand ved navn Hermand Kæltring, som er svoren fredløs for at have dræbt en af sine medbrødre Anders Povlsen Kæltring på Tise marked

** på Jørgen Kruses vegne et vidne ----

** på Jørgen Kruses vegne et vidne om hvor meget korn, der blev hentet på Hjermeslevgårds loft. fortegn opregn

** på Just Høgs vegne et forbud mod at bruge jorden til den bolig i Stenum Niels Pedersen iboer

(119)

** på Reinhart Hedendorfs vegne. Jens Jensen i Sterup vil være i husbondens minde for hans rishugst

** Niels Christensen i Mejlsted fordeler. fortegn

** på Otte Skeels vegne et forbud mod at sælge øksne eller stude, før  Otte Skeel eller hans fuldmægtig har beset dem

** på Falk Giøes vegne stævnes Laurs Jensen i Sterup for forbud mod at bruge de 4 agre, som menes at ligge til et bol, som Falk Giøe ejer. Laurs Skøt på KM lensmands vegne vedkender sig agrene, som har ligget til Nørgård i over 20 år

** et forbud til Børglumkloster tjenere mod at afhænde eller sælge deres øksne, inden den gode mand eller hans fuldmægtig har beset dem. desuden et forbud mod at bruge jorden til klostrets ødegods, samt forbud mod at fiske i Gunders mølledam eller hugge i skovene

(120)

** på Otte Skeels vegne. syn på Ravnstrup mølle. opregn

** på Niels Mikkelsens vegne i lille Nejsum stævnes Bodil ----

** Jørgen Nielsen foged på Kølskegård ----

** Peder Povlsen forrige ridefoged til Hjermeslevgård stævner Mads Jensen ved Kæret i vester Brønderslev angående den uendelige dom, denne har forhvervet over ham 21/4 angående lagner skjorter mv, som han skulle have aftvunget Mads Jensen i fjendernes tid, som ikke skal være bevist. desuden er sagen ikke anlagt ved hans værneting, så dommen må kendes magtesløs, og han må stævnes igen. Christen Hansen ridefoged på Hjermeslevgård beretter, at Peder Povlsen i sit forlig med husbonden havde lovet at stille Mads Jensen tilfreds for det kvæg, denne havde opfødet for ham. han svarer at han vil betale efter dannemænds vurdering

(121)

** Niels Mikkelsen i lille Nejsum stævner Christen Povlsen i Ørum for klage angående et pantsat sølvbælte. tingsvidne af Vorgårds birketing 3/9 1630 fremlægges, hvor restgælden betales, og Christen Povlsen lover at skaffe ham sølvbæltet igen. dom: tingsvidnet står ved magt

** Laurs Guldsmed i Ålborg stævner Bodil Tomsdatter i Ørum og hendes børn Christen Tomas og Peder Pedersen, som er sl Peder Jensen, der boede i Uttrup hans hustru og børn, for dennes gæld til ham, blandt andre for en kedel. opregn. Laurs Skøt møder på deres vegne og beretter, at da krigsfolkene var landet mægtigt pinte de den fattige mand Bodil Tomsdatters husbond ihjel, og de tog i Uttrup både kedel og hvad, de selv ejede, så hun måtte gå derfra i største armod, så hun derfor bør være tiltale kvit. dom: de bør betale

(122)

** Niels Pedersen i Tømmerby på hustru Else Christensdatters vegne gav hendes stedfar Christen Jensen sst afkald for arv efter hendes sl mor Maren Sørensdatter, der boede og døde i Tømmerby

(123)

** Jens Nielsen i Holt stævner Bolle Christensen sst for rest på hans fædrene arv. dom: han bør betale inden 15 dage

** på lensmand på Ålborg slot Otte Skeel hans vegne blev alle kirkeværger i Jerslev herred tilsagt straks at lade opsætte et halsjern på hver kirke, så man derfra kan høre prædiken og guds ord, og deri skal sættes dem, der uden forfald forsømmer prædikenen, eller drikker under denne, eller bander og sværger nogetsteds

** registrering af hvad der tilfaldt sl Jens Sørensens datter, der boede og døde i Hvilshøjgård, ved navn Johanne Jensdatter, og som hendes rette værge og farbror Jens Sørensen i Linderup annammede. opregn

(125)

** Niels Christensen i Mejlsted har 190 daler i forvaring for stude fra skiftet i Hvilshøjgård og som tilhører Johanne Jensdatter

2/6 1631.

** syn på hvad, der er frapløjet Anders Christensen i Hjermeslev

** på Otte Skeels vegne. syn på et dige i Ørum ved Karen Bosdatters gård

** Christen Jensen i Trøgdrup, der mindes 36 år, vidner om samme dige og grob, som hverken har været kastet længere ind eller ud end synet formelder

** syn på et hus i Hallund, som Villads Madsen for 2 år siden fraflyttede. opregn

(126)

** Maren Madsdatter i Ørum beskylder Jens Jensen, der tjener Hans på Tveden, for at have tilføjet hende sår iflg syn. han svarer, at hans husbond havde købt nogle svin, som den hore Maren Madsdatter siger, de har stjålet

** Søren Jensen i Klokkerholm stævner Peder Nielsen i Hellevad angående en malmgryde, som var pantsat til ham for 2 mk af hans hustrus sl bror Christen Jensen i Klokkerholm. han tilbyder at indløse gryden

** herredsfoged Peder Jensen i Kornum lod fordele for brohavre til Jerslev bro. fortegn opregn

** Christen Mørk i Grindsted lod fordele i Brønderslev sogn for rest madskat og føringspenge. fortegn opregn

(127)

** forlig mellem Abraham i Brønderslev og Peder Nielsen i Sulsted angående rest på hestehandel

** Jørgen på Kølskegård 3.ting. fortegn opregn

** Jens Christensen i Em. navng vidner, at de ikke ved om Jens Badskær i Stenum har sået i den jord, hvoraf han betaler skyld til Em kirke

** på Otte Skeel og Jørgen Ornings vegne. syn på hugst i Halskov krat

** Jens Badskær i Stenum fremlægger kvittering for byg, som han har leveret i Tolstrup præstegård 1631 og som sl hr Klauses søn Klaus Klausen har underskrevet

** på Jørgen Ornings vegne. navng bevidner, at bønder i Jerslev herred er øde eller forarmede, så de ikke kan betale KM madskat. fortegn

(128)

** på Just Høgs vegne stævnes Christen Nielsen i Gunders mølle angående hans uenighed med Tomas Brun i Gunders mølle iflg synsvidne, samt den skade, han skal have gjort i Mølgård. Christen Nielsen vil være i husbondens minde

** på Just Høgs vegne 3.ting til Niels Mørk i Vrensted og Christen Povlsen sst for ulydighed. de var tilsagt at føre en fange fra Børglum til Holt

** Jesper Christensen i Østergård. syn på hospitalets gods i Serreslev. fortegn

** Niels Tøgersen i Hellum 3.ting Søren Laursen på Holden

** Niels Biereldsen i Sterup et vidne at Niels Jørgensen i Sterup i fjor fik noget hø af ham for nogle skind, han skulle berede for ham

(129)

** Jens Nielsen i Holt stævner Bolle Christensen sst for endelig dom for Jens Nielsens rest fædrene arv, som findes i boet. opsat 14 dage  

** Christen Laursen i Brorholt på hustru Anne Nielsdatters vegne gav Mogens Nielsen i Hedegård afkald for arv efter hendes forældre sl Niels Olufsen og Maren Mogensdatter, som boede og døde i Hedegård

(130)

9/6 1631.

** Niels Andersen i Tømmerby opsagde den tredie part af det boel i Tømmerby på Jørgen Kruses stavn, som han har i fæste

** Trunde Christensdatter i Serreslev og Else Christensdatter i Å vidnede, at deres far Christen Mikkelsen, som boede i Serreslev, intet skyldte Anders Tomsen i Å, da han døde. det samme vidnede Anders Christensen i Serreslev

** Mads Jensen i Hjermeslev syn på frapløjning af rugager på Hjermeslev mark

** Anders Christensen i Hjermeslev 3.ting til Christen Kræmmer i Hjermeslev. opsat 14 dage

(131)

** Laurs Mouridsen i Hjermeslev stævner Sindel Bertelsen i Hedegård angående sl Morten Nielsen, som døde i Hedegård, hans børns mødrene arv, som stod i boet, da han døde, og Sindel Bertelsen ægtede enken. han beretter, at fjenderne jog hende fra huset, og alt blev forødet, så han mener sig fri for tiltale. opsat 1 måned  

** på Jørgen Ornings vegne stævnes KM tjenere i Jerslev sogn ....

** på Jørgen Ornings vegne stævnes KM tjenere i flere sogne for rest landgilde. fortegn

(132)

** KM tjenere til Åstrup slot stævnes for rest landgilde. fortegn

(133)

** Laurs Skøt tiltaler Hans Jensen på Hollensted hede, som lovede på hustrus vegne at betale 1 rdl, som sl Søren Mortensen skyldte ham

**  på KM vegne stævnes Peder Nielsen i Hellevad for dom. han havde om lørdagen været til skrifte, men søndagen efter søgte han ikke kirken for at modtage sakramentet, men han havde dog siden taget åbenbarlig skrifte i kirken derfor. han begærer opsættelse til lensmanden Otte Skeel kommer hjem. opsat 3 uger

** Otte Skeels fuldmægtig Laurs Skøt i Ågård stævner Morten Nielsen i Ørum angående han har kastet dige og sat gærde op til Karen Bosdatter i Ørum og hendes gårdmands kålgård. synsvidner fremlægges. Morten Nielsen beretter, at han i 20 år har betalt skyld af den jord, hvorpå han har opsat gærde, som der ikke tidligere har været. han dømmes til at nedlægge kastet

(134)

** på KM vegne udnævnes forligsmænd til at gøre ret mellem Anders Hellesen i Hjelmsted og hans svoger og gårdmand Jens Hansen sst angående deres uenighed om sidstnævntes husrums brøstfældighed og anden tvist

** syn på frapløjning af Peder Jensens jord i Linderup mark

** syn på tørvegrøft mellem Stenum mark og Vrensted mark vesten for den gamle grav, som har været holdt for skel mellem de to byers marker

** på Just Høgs vegne stævnes navng for imod forbud at have afhændet stude eller øksne. Jens Povlsen i Mølgård gav tilkende at han havde betalt 4 eller 5 stude på gæld, og mente ikke at have forset sig imod KM forordning. Mogens Nielsen i Hedegård svarede, at hans søsters fædrene og mødrene stod i hans bo, og hun solgte stude, som hun havde opfødt. Tomas Brun spurgte ham, om de 4 stude, han solgte til Brønderslev, var hans egne. da gik han af tinget og svarede intet dertil. Hans Jensen i Stenbjerggård berettede, at han havde været på Børglumkloster og tilbudt studene, men husbonden behøvede dem ikke

(135)

** på Just Høgs vegne stævnes Else Christensdatter i Vrensted for dom, da hun havde ladet sig beligge, da hun tjente på Holmen og avlede barn. dom: hun bør betale 6 rdl inden 15 dage

** på Just Høgs vegne ----

** på Just Høgs vegne stævnes Anders Nielsen på Holmen for dom, da han har avlet barn med Else Christensdatter, da hun tjente sst. Anders Ibsen på Holmen lovede at stille Tomas Brun tilfreds for 12 rdl  

** på Just Høgs vegne et vidne. navng vidner at Christen Christensen i Stenum havde kørt med en stud for ploven, som var brændt med Just Høgs mærke. han hævder, at han lejede den at Tomas Brun. denne svarer, at studen tilhørte Anne Lunges pige, og han udlejede den på hendes begæring

(136)

** Niels Munk i Stenum lovede at betale Niels Madsen i Musted kirkeværge i Jerslev 9 tønder byg for 1629-30, hvis han ikke kunne få det eftergivet på grund af hans armod

** på navng godsejeres vegne. syn på hugst i Hellum fællesskov

** Niels Biereldsen i Klæstrup lod fordele Niels Jørgensen i Sterup

** på Just Høgs vegne. Børglumkloster tjenere forpligter sig at betale deres resterende landgilde.fortegn opregn

(138)

** Laurs Mouridsen i Hjermeslev på Mortens børns vegne tiltaler Sindel Bertelsen i Hedegård for deres mødrene arv. denne fremlægger et tingsvidne 30/7 1629, som Christen Bertelsen i Brønderslev har forhvervet angående vurdering af sl Morten Nielsen, der boede i Hedegård, hans efterladenskaber, som bestod i 2 gamle borde og en gammel kiste og rugsæd på marken for 16 tdr

** samme et vidne, at Sindel i Hedegård fremlagde et tingsvidne 8/7 1629 som Christen Bertelsen i Brønderslev havde forhvervet, at Johanne Bertelsdatter i Hedegård i fjor efter pinse var tvunget til at forlade sit hus på grund af de fremmede krigsfolk, hun havde i kvarter, og hun havde intet at sit bohave eller formue med sig, og hun kom først hjem igen for 3 uger siden, og da fandtes intet i husene

** på Malte Sehesteds vegne med 5 ugers opsættelse stævnes Jens Tøgersen i Kalum og Laurs Nielsen i Hjelmsted for dom angående 26 tdr og 8 skp byg, som de skal reste med for deres anpart efter deres brev 26/8 1623, som fremlægges og som omhandler Serreslev kirkes sognetiende. dom: at betale inden 15 dage

(139)

** på sammes vegne stævnes Anders Tomsen i Å og Jens Tøgersen i Kalum for dom angående deres brev til sl Peder Munk på 8 tdr rug og 34 tdr byg, som er Serreslev kirkes anpart korntiende 1620-21. brevet fremlægges. dom: at betale inden 15 dage

** på Frederik Rantzaus vegne stævnes Christen Nielsen i Åsendrup for dom, da han resterer med landgilde, har siddet overhørig, samt lader gården forfalde ifølge ting og synsvidne. dom: han har forbrudt sit fæste

(140)

16/6 1631.

** på Jørgen Kruses vegne varsel for gæld. fortegn opregn

** på Jørgen Kruses vegne 3.ting. fortegn

** på Otte Skeels vegne et syn på tørvegrøft i fælleden mellem Vrensted og Stenum byer, og som hævdes at være gravet på Stenums fælled

(141)

** Christen Jensen i Vrensted et vidne om ordveksling med Jens Badskær i Stenum

** på Otte Skeels vegne. Ane Jensdatter, som tjente i Oddersgård, udlægger barnefar, som var Abrahams søn i Oddersgård

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Peder Povlsen forrige foged på Kølskegård ....

** på Otte Skeels vegne. Christen Laursen i Tise vidnede, at Mogens Madsen i Favrholt havde skåret øret at en grå hest i Mads Sørensens hus i Tise, skønt ladefogden på Hammelmose havde forbudt ham at befatte sig med hesten, før sagen havde haft sin gang

** på Otte Skeels vegne tillyses et fuldt ran over Mogens Madsen i Ravnholt i Åsted sogn for uden hjemmel imod forbud samt uden Mads Sørensens samtykke at have fjernet en grå hest fra hans hus

** Jens Sørensen i Linderup fremlægger sl Peder Munks seddel af 20/9 1607, at han bevilges kun at betale 6 tdr gæsteri af dem gård, han beboer

(142)

** på Otte Skeels vegne stævnes Jens Jensen i Vrå Søren Povlsen i Vollerup og hans fosterbørn, som er i boet, og Peder degn i Stenum Søren Jensen i Alstrup i Hvetbo herred Mads Madsen i Hjermeslev Anders Jensen i Stenum for dom angående hvilken arv, de fik i Tømmerby efter Jens Christensen og efter Jens Povlsen, som den ene efter den anden var gift med Sidsel Pedersdatter, om de ikke bør give hende afkald  

** på Just Høgs vegne 3.ting til Anders Tomsen i Å for rest på øg

** på Mogens Kåses vegne. syn på den gård i Klæstrup, som Laurs Laursen iboer, og den gård, Anders Nielsen iboer. opregn

** på Mogens Kåses vegne stævnes Laurs Laursen i Klæstrup for dom, om han ikke har forbrudt sit fæste, da han efterstår med hele sin landgilde 1630 og lader sin gård forfalde. han begærer opsættelse, så han kan tale med husbonden. opsat 3 uger

** Niels Jørgensen i Grydbæk gav 3.ting til en dreng Peder Laursen, som er rømt af hans tjeneste

** Niels Madsen i Musted stævner Hellum sognemænd angående deres halve korntiende kirkens anpart af Hellum sogn. opsat 3 uger

(143)

** Niels Christensen i Vrågård. navng vidner, at Anders Sørensen i Sundsted, som tidligere boede i Stenum og var kirkeværge der, bekostede intet på kirken, og da han gjorde regnskab, blev han 12 mk skyldig

** Jens Christensen i Em. navng Stenum bymænd, stævnet med landstings stævning, vidner om hvor meget Jens Badskær i Stenum har sået i 1629

** Peder Skøt i Hjelmsted stævner Markor Sørensen i Åsendrup og hans hustru Berete Nielsdatter, som er sl Hans Olufsens enke sst. da han har overtaget boet efter ham, bør han beholde barnet Jens Hansen hos sig. Markor Sørensen svarer, at der ikke blev holdt skifte, da boet var forødet, og han ikke er barnets værge. desuden vil han bevise at have fået afkald. opsat 8 dage  

** Gregers Mørk i Brønderslev stævner Jens Tøgersen i Kalum for rest på hans brev. opsat 14 dage

(144)

** navng vidner at Niels Olufsen i Serreslev år 1630 kun har sået halvparten af det han plejede

** Laurs Laursen i øster Brønderslev 3.ting til Jens Smed i Serreslev for en høle, som han fik til reparation

** Laurs Laursen i øster Brønderslev tilbød Hans Andersen i Holt sin resterende gæld for malt mod at få sine pantsatte ting igen. opregn

** på Else Jensdatter i Hallund hendes vegne stævnes navng for gæld til Simon Nielsen i Hallund. fortegn opregn

** Niels Baggesen i Kornum forbød vester Brønderslev bymænd at komme over skellet i øster Kornums endels mark og eng med deres kvæg samt skyde jage køre sammesteds

(145)

** Abraham Nielsen i Brønderslev frasagde sig det boel på Mogens Kåses stavn i vester Brønderslev, som han påboer

** Morten Simonsen på Kraghede efterlyser hans 10 årige pige ved navn Kirsten Simonsdatter, som er blevet borte på hans mark, hvorfor kvæget havde gjort stor skade

** Laurs Skøt på husbonds vegne et vidne, at Niels Tomsen i Underåre er forarmet, da han næsten intet har sået

** på Otte Skeels vegne. syn på Hellevad kirkeskov for hvad der er hugget, siden fjenderne drog bort. der var kun hugget til kirkens behov. forbud til alle mod at hugge i skoven, uden det bliver dem forevist af lensmanden

** på Just Høgs vegne. syn på hulgrøft i engen vesten Gunders mølle

(146)

** på Frederik Rantzaus vegne et forbud til Christen Nielsen i Åsendrup mod at lukke eller låse pløje eller så til hans husbonds gård, som han hidindtil har beboet, men nu er han fradømt fæstet

** på sammes vegne begæres endelig dom over Christen Nielsen i Åsendrup. han efterstår med landgilde, har været ulydig overfor fogeden i husbondens fravær, siddet overhørig samt ladet sin gård forfalde. dom: han har forbrudt sit fæste

** på Just Høgs vegne et vidne, at navng Børglumkloster tjenere lover at betale deres rest for 1630, såfremt husbonden ikke vil eftergive den. fortegn opregn

(147)

23/6 1631.

** Laurs Tomsen i Tømmerby gav hans far Tomas Jensen sst afkald for arv efter hans mor sl Maren Laursdatter, som boede og døde i Tømmerby

(148)
     
** Erik Laursen i Holt et vidne, at Christen Christensen, der tjener i Rubjerg præstegård på egne og søstre Mette Anne og Else Christensdatter deres vegne gav afkald for arv efter deres sl farbror Christen Bodder, som boede i Holt

** Christen Povlsen i Stavad 3.ting Christen Laursen i Vrensted

** Mads Sørensen i Tise og Mogens Madsen i Favrholt i Åsted sogn er blevet forligt om deres tvistighed angående et grå øg

** Hans Jensen i Linderup. navng vidner, at Hans Jensen i vester Linderup kørte til Hjermeslevgård med 9 skp byg i hans vogn, og han kom tilbage med en tom sæk

(149)

** Jens Tomsen i Linderup et vidne om hans mellemværende med Simon Nielsen, som boede i Hallund

** Jens Andersen i Lunden lover at betale Else Jensdatter i Hallund hans gæld til sl Simon Nielsen

** Jens Madsen i Hallund svor, at han kun fik 3 skp mel af Simon Nielsen, som boede i Hallund, og som hans hustru lånte i ryttertiden

** Peder Pedersen i Hallund på Else Jensdatters vegne sst og Niels Mørk i Hebelstrup voldgav deres trætte

** fordeling på Else Jensdatters vegne. fortegn

** på Mogens Kåses vegne 3.ting Laurs Jensen i Hallund for 1 rdl

** Niels Nielsen på Nejst 3.ting Tomas Sørensen i Tise

(150)

** på Otte Skeels vegne syn på Johanne Christensdatter i Vrensted hendes sår. hun beskylder Poul Christensen, der tjener i Vrensted præstegård

** på Otte Skeels vegne syn på Christen Pedersen, der tjener i Ørum, hans sår

** på Otte Skeels vegne 3.ting Jens Jensen hyrde på Tveden for bøder

** Christen i Klokkerholms mølle og Søren Jensen i Klokkerholm stævnes for syn på ulovlig tørvegrøft indenfor sandemandstovet i Allerups endel

** Laurs Skøt i Ågård ----

** Laurs Skøt. syn på Christen Ibsen i Hellevad hans sår

** Laurs Skøt. syn på Niels Laursen i Hellevad hans sår

** varsel til Jens Laursen i Lem og Laurs Tomsen sst for deres anpart af den gæld, som sl Oluf Tomsen skyldte Ove Andersen i Ålborg

** Christen Povlsen i Ørum lovede på hustrus vegne at betale hendes anpart af hendes afgangne husbond Oluf Tomsens gæld til Ove Andersen i Ålborg

(151)

** på Jørgen Kruses vegne tiltales Hans Jensen i Linderup for 9 skp byg, som skal reste på hans tiende for 1629, men da navng vidner, at han har betalt, frikendes han

** fordeling på sammes vegne. fortegn opregn

** tilsagn om betaling af rest til Jørgen Kruse. fortegn

** 4 navng skovfogder over Hellum skov vidner om hvem, der havde hugget træ i skoven og hvor meget. fortegn opregn

(152)

** på Jørgen Kruses vegne 3.ting Jens Klausen i Brønderslev

** Christen i Holmgård gav varsel for dele Peder Villadsen på Kraghede

** Niels Jørgensen i Grydbæk fordelte en bortrømt dreng Peder Laursen

** Christen Jensen i Hvorup og Niels Mørk i Vrensted voldgav deres sag angående Christen Jensens hustru Johanne Knudsdatters arv efter hendes sl brødre Jørgen og Niels Knudsen  

** sagen mellem Peder Skøt i Hjelmsted og Markor i Åsendrup opsat 14 dage

** på Just Høgs vegne stævnes Christen Nielsen i Gunders mølle om han ikke bør gøre grunden så god som den var før tørvegrøften fandt sted

(153)

** Peder Tomsen i Mellerup 3.ting Christen Tomsen i Sterup

** på Otte Skeels vegne. navng vidner, at de så Christen Laursen i Hellum og hans hustru føre ild til skoven og stikke ild på nogle stubbe, så lyngheden blev afbrændt. han svor, at de ikke var årsag til branden

** Søren Nielsen i Hellum krat stævner Jens Laursen i øster Linderup og hans hustru Karen Sørensdatter angående nogle af hans klæder, hun har fået til opbevaring men ikke vil levere tilbage. tingsvidne af Vorgårds birketing fremlægges. dom: hun bør skaffe klæderne tilstede

(154)

** Peder Pedersen i Jerslev dele til Anders Tomsen i Å for betaling for en hest til Søren Laursen i Holt

** på Just Høgs vegne et vidne. Anders Nielsen i Stenum vidnede, at da Jens Nielsen sst flyttede fra huset sønden Jens Badskærs, stod det på fald, og efter et halvt års tid faldt det på jorden, og Jens Nielsen bar 4 stykker træ derfra. andre vidner derom

** Niels Jensen på Hollensted hede havde høringsdele til Niels Terkildsen sst for hans rest fædrene arv hos denne. opregn  

** Peder Olufsen Smed i Brønderslev gav sag 3.ting til Peder Jensen i øster Brønderslev for 3 års arbejdsløn, han havde smedet for ham

** på Otte Skeels vegne forbud mod at hugge i Allerup skov

** på Otte Skeels vegne tilbud om frøgæld for ulovlig sået sæd i KM tjenere til Ålborghus og Åstrup deres jord

** Laurs Skøt på Jørgen Ornings vegne og herredsfogden Peder Jensen i Kornum forbød alle at sælge øl eller brændevin ved tinget

(155)

** på Otte Skeels vegne stævnes navng godsejere for syn på ulovlig skovhugst i Allerup skov

** på Jørgen Kruses vegne tiltales Niels Andersen i Tømmerby for hans rest skyld landgilde ægt arbejde og anden forseelse, som husbonden eftergiver ham på vilkår at han flytter til en gård i Stenum, og han lover at være hørig og lydig etc

** på Jørgen Ahrenfelds vegne. syn på en ager på Hellum mark, hvor vejen til Niels Nielsens gård er opgravet

** på Jørgen Kruses vegne. syn på tørvegrøft i vester Brønderslev. navng bønder i Brønderslev stævnes

(156)

** på Jørgen Kruses vegne. syn på Jens Tomsens kast i vester Brønderslev, som skal være indhævdet til Hjermeslevgårds gods, og hvori der er gravet 50 læs splittørv

** Laurs Nielsen i Hellum og Jens Tøgersen i Kalum stævnes for dom, som den 9 Juni er indført i tingbogen. de dømmes derefter  

** Anders Tomsen i Å og Jens Tøgersen i Kalum stævnes for dom, som den 9 Juni er indført i tingbogen og de dømmes derefter  

(157)

30/6 1631.

** Jacob Madsen i Underåre. syn på det kirkeboel, som han er flyttet til. der fandtes intet hus, kun et lidet tørvehus, så stort som til 4 nød

** Laurs Laursen i sdr Vrå 3.ting sl Søren Laursens hustru i Holt Anne Pedersdatter for halvparten af hans gæld  

** sagen mellem Sidsel Pedersdatter i Tømmerby og hendes medarvinger er opsat endnu 3 uger

**  Peder Skøt i Hjelmsted et vidne. Tomas Olufsen i Kalum Maren Olufsdatter i vester Gerndrup Barbara Hansdatter i øster Brønderslev Mette Hansdatter i Gerndrup vidnede, at sidst forleden år i Gerndrup blev der gjort kontrakt med Markor Sørensen i Åsendrup, at han skulle beholde hos sig i boet sl Hans Olufsens vanføre søn Jens Hansen mod at få dennes arvepart. Markor Sørensen svor, at han aldrig lovede det  

** Peder Skøt i Hjelmsted stævner Markor Sørensen i Åsendrup for dom om han ikke bør beholde det vanføre barn til forsørgelse, som han har lovet, hvilket han benægter. opsat 3 uger

(158)

** Mads Jensen i Tømmerby vidnede, at det ravnsorte øg, som nu står for retten, blev frastjålet ham det sidste år, fjenderne var i landet. andre vidner det samme. Christen Terkildsen stævnes for vidne

** Søren Jensen i Klokkerholm gav sag 3.ting til Peder Nielsen i Hellevad for en malmgryde, han havde i pant af sl Christen Jensen

** Peder Nielsen i Hallund gav varsel til Søren i Klokkerholm

** på Otte Skeel og Reinhart Hedendorfs vegne et forbud ----

** på sammes vegne et forbud mod at komme indenfor det sandemænds tov, som er gjort om Allerup endel med tørvegrøft eller anden brugelighed  

** Christen Pedersen i Ørum beskylder Niels Mortensen, Morten Suders søn sst for hans sår og skade  

** Niels Nielsen på Nejst lod fordele Tomas Sørensen i Tise

** på Otte Skeels vegne tredie tilbud om frøgæld for sæd, som kan være sået i KM tjenere til Ålborghus deres jord. samt forbud mod at fjerne afgrøden

(159)

** på Jørgen Ornings vegne. samme for KM tjenere til Åstrup deres jord

** på Just Høgs vegne. samme for KM tjenere til Børglumkloster så vel som hans egne tjenere deres jord

** Tomas Andersen i Sterup blev spurgt om adkomst til den sæd, han har sået i jorden til den gård i Sterup, som Jens Pedersen iboede på Sterup mark. han svarede, at han tjener Maren Nielsdatter, som nu bruger gården og som hans løn har hun undt ham jord til 5 skp korn

** Niels Steen i Serreslev. syn på hans eng, hvori der er gravet 3 læs splittørv

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Tøger Pedersen i Lem for syn på hulgrøft i Klokkerholms mark

(160)

** Peder Tomsen i Mellerup et vidne om den anpart af den gård i Mellerup, som Peder Hermandsen påboede og som var i gård med Benedikte Jensdatter, som nu boer i gården. anparten har stået øde, siden fjenderne drog af landet, og hun har kun sået 2-3 stykker af dennes jord

** på Jørgen Kruses vegne 3.ting Jens Christensen i Hammelmose mølle

** på Jørgen Kruses vegne stævnes navng bønder i Brønderslev for dom angående tørvegrøft, de skal have gravet i vester Brønderslev, men som de hævder kun er sket, hvor de plejer at grave. opsat 3 uger

** Niels Mørk i Hebelstrup. syn på et lidet brunt øg, som skal være slået ihjel. Mads Ibsen, som tjener sst vedgik at have slået øget

** samme gav Mads Ibsen sag for omtalte nød, som var 2 dlr værd

** Laurs Olufsen i Ovstrup mølle og Laurs Jensen i Sterup voldgav sagen om deres trætte og uenighed

(161)

** Laurs Laursen i øster Brønderslev fordelte Jens Smed i Serreslev for en høle, som denne skulle reparere

** på Ove Andersens vegne i Ålborg fordeles Laurs Tomsen og Jens Laursen i Lem for deres egen og hustruers anpart af sl Oluf Tomsen, som boede i Ørum, hans gæld til Ove Andersen. opregn  

** Peder Nielsen i Hallund 3.ting. fortegn

** på Otte Skeels vegne. syn på sår og skade af Peder degn i Stenum og Christen Laursen, som tjener i Tolstrup præstegård. opregn

**  på Otte Skeels vegne. syn på skovhugst i Allerup skov siden fjenderne uddrog af landet. navng godsejere stævnes

** Svend Johansen i Hallund et vidne, at Hallund sognemænd i kirken stævnes for rest anpart af de 2 heste, som skulle udlægges af sognet til ritmesteren

(162)

** på Jørgen Kruses vegne. Jens Pedersen i Sundby berettede, at Palle Pedersen sst aftenen før pinsehelligdagene kom til hans hus, hvor han skrabede på vinduerne før han kom ind i huset og var meget drukken. han brugte mange uskikkelige ord, og ville give en karl ved navn Laurs en hundsfot i hans næse. senere slog han en anden karl på munden, hvor efter denne stak ham med en stakket kårde. Jens Pedersens kone Sidsel Pedersdatter ville følge ham ud af døren, da hun ikke ville have ham i stuen, hvilket fik ham til at slå løs på hende  

** på Jørgen Kruses vegne. Jens Pedersen i Sundby Søren Smed i Hedegård hans dreng Christen Nielsen vidnede, at Laurs Ladefoged på Hæstrup ikke gjorde Palle Pedersen i Sundby nogen skade i Jens Pedersens hus aftenen før pinse, som Palle Pedersen beskylder Laurs Ladefoged for

** Jens Pedersen i Sundby et vidne. Christen Nielsen i Hedegård vidnede  at omtalte aften, hvor Palle Pedersen gjorde bordag i Jens Pedersens hus, stødte han, da han ville ind igen med sin søster Anne Pedersdatter, med døren til Jens Pedersens kone Sidsel Pedersdatter, så hun faldt tilside  

(163)

** Jens Pedersen i Sundby et vidne. Søren Smed i Hedegård og hans dreng Christen Nielsen vidnede, at Jens Pedersen ikke gjorde Palle Pedersen nogen skade, som denne påklager

** Christen Hansen i Vestergård spurgte Palle Pedersen i Sundby, om Laurs Ladefoged på Hæstrup andetsteds var i tvist og bordag med ham end i Jens Pedersens hus, hvortil denne svarede Nej.

** Søren Jensen i Klokkerholm et vidne, at Bodil Jensdatter sst gav til kende, at al arv hos hr Christen Gertsen og hans hustru Maren Laursdatter i Bredkær præstegård efter hendes 2 søskende sl Christen Jensen og Berete Jensdatter har hun annammet, før Søren Jensen indkom til hende i boet. der er siden gået skifte mellem hende og hendes datter om alt det, som ikke er ødet af landets fjender  

** på Christen Gertsens vegne i Klokkerholm et vidne. Søren Jensen i Klokkerholm på hustru Bodil Jensdatters vegne gav afkald til Christen Gertsen i Bredkær præstegård og hans hustru Maren Laursdatter for arv efter hendes søskende Christen Jensen og Berete Jensdatter

(164)

** Laurs Skøt i Ågård på hr Jens Olufsen i Tolstrup præstegård og sl hr Klaus Klausens efterlevende børns deres vegne. registrering og skifte efter sl hr Klaus Klausen og hans hustru sl Berete Jensdatter forhen Tolstrup præstegård. børnene er: Jens Tøger Klaus Morten Envold Hans Otte Klausen og Beate og Maren Klausdatter. samt arv efter deres oldemor sl Maren Povlsdatter ?, som boede i Lundager. diverse kvitteringer og gældsbreve registreres. opregn. hr Jacob Andersen i Årup på hans hustru Anne Nielsdatters vegne afkald for hendes fædrene og mødrene arv dateret 1604. Tomas Nielsen i Tolstrup hans afkald for fædrene og mødrene arv samt arv efter farmor Johanne Jensdatter dateret 1604. hr Hans i Saltum hr Jens Jørgensen i Ingstrup og Sofie Nielsdatter hr Jens Mørks efterleverske deres afkald for arv efter hr Niels Sørensen og Maren Nielsdatter i Tolstrup samt efter deres farmor Johanne Jensdatter i Vrå præstegård dateret 1604. Niels Klausen i Tolstrup hans afkald for mødrene arv samt arv efter farmor ? dateret 1616. forlig i Brønderslev kirke om arv, som Søren Nielsen ville fordre hos hr Klaus dateret 1597. en tingsdom for hvad hr Klaus fordrede efter Johanne Jensdatter sl hr Anderses efterleverske dateret 1603. et brev om det, som hr Klaus havde udlagt til Søren Nielsen dateret 1597. et tingsvidne på hvad hr Klaus havde annammet i Vrå præstegård på sl hr Niels Sørensens børns vegne dateret 1585. en herredstingsdom, hvor hr Jens Jørgensen er tildømt den arv, som er tilfaldet Laurs Nielsen efter hans forældre dateret 1622. et forlig mellem Søren Nielsen og hr Klaus om fædrene arv dateret 1597. en fortegnelse over hvad hr Klaus har bekostet på Tomas Nielsens skolegang. diverse gældsbreve fra Niels Klausen dateret 1622. Niels Klausen har givet afkald for mødrene og fædrene arv. hr Jens Olufsen i Tolstrup præstegård agter at ægte den sl mands ældste datter. de beholder den anden datter og de 3 yngste sønner hos sig i Tolstrup præstegård

(171)

7/7 1631.

** på Niels Mikkelsen i lille Nejsum hans vegne 3.ting

(172)

** Niels Mørk i Hebelstrup fordelte en dreng Mads Ibsen sst for et nød, som han havde slået ihjel

** på Just Høgs vegne 3.ting til Niels Mikkelsen i Å for helligbrøde, idet han leverede sin skyld til Børglumkloster 3.pinsedag

** på Jørgen Kruses vegne fordeles Jens Christensen på Hammelmose mølle

** Søren Nielsen i Hellum kat stævner Karen Sørensdatter i øster Linderup for dom

** Karen Hansdatter stævnes for at være rømt af tjenesten hos Jens Christensen i øster Hjermeslev

** Oluf Christensen i Røgelhede stævner Anders Jensen i Kraghedegård for at tage syn på Simon Pedersen i Kraghede. han er forhindret på grund af husbondens tjeneste

** på Jørgen Kruses vegne 3.ting Søren Povlsen i øster Brønderslev

** synsmænd tages til syn på Klokkerholms mølles eng, som er opædt

** Søren Jensen i Klokkerholm og Peder Nielsen i Hellevad voldgav deres sag om tvist og uenighed

(173)

** Jens Tøgersen i Kalum et vidne. hans datter Inger Jensdatter vidnede, at hun da fjenderne kom til Sundby, leverede hun noget af faderens sølvtøj til Karen Munksdatter i vester Mellerup, som hun skulle opbevare. opregn     

** Jens Tøgersen i Kalum tilbød Karen Munksdatter, at såfremt hun for retten ville benægte at have fået sølvet til opbevaring, ville han fragå sigtelsen. hendes søn Hans Laursen i Gunderup svarede, at han ikke havde fået noget sølv, og det ikke var bevist, at hans mor tog det i forvaring, så hun skulle skaffe det tilstede igen, om landets fjender havde røvet det

** Laurs Skøt et vidne. Karen Tomsdatter på Rosbak vidnede, at det der fandtes efter sl Jens Knudsen på Rosbak og hans hustru gik til den kiste, han blev begravet i. Niels Degn i Kalum tog kornavlen og betalte skylden

** samme stævner Niels Degn i Kalum for dom, om han ikke bør afregne med arvingerne, idet kornavlen var mere værd end den skyld, Niels degn betalte. opsat 14 dage

(174)

** Niels Markorsen og hustru i Brønderslev stævnes for syn

** Christen Svendsen i Lendistved 3.ting Peder Nielsen i Kratterting

** Peder Bertelsen i Langholt Christen Jensen og Søren Andersen stævnes for syn på skade i de lejeenge i Lyngdrup

** Christen Christensen i vester Hjermeslev Tøger Knudsen sst og Peder Laursen i Fristrup på deres hustruers vegne gav Peder Andersen i Vrensted afkald for arv efter hans sl hustru Sidsel Tomsdatter     

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Christen Nielsen i Kner for rest landgilde. opregn. opsat 3 uger

** Laurs Skøt. syn på en ejendom øst Ørum by, som kaldes ---- hvor meget der bør høre til fælleden. opregn

(175)

** Laurs Skøt. navng Ørum bymænd, der mindes mange år, vidner om skellet mellem Ørum enge og omtalte fælled

** på Mogens Kåses vegne ----

** på Mogens Kåses vegne. syn på en af Kølskegårds enge, sønden Ørum, som er indkastet og kaldes Fandens kilde. der er gjort skade for 7 læs hø. navng bønder i Hallund stævnes. fortegn

** Christen Christensen i Kølske mølle et syn på markskader. navng Hallund bønder stævnes. fortegn

** Hallund bymænd fordeles for rest brohavre til Jerslev bo.. fortegn

(176)

** Gregers Mørk i Brønderslev stævner Jens Tøgersen i Kalum for 16 sld, som denne har lovet at betale på Tomas Brandts vegne, men som Jens Tøgersen mener Tomas Brandt har betalt. han dømmes til betaling  

** Christen Hansen ridefoged til Hjermeslevgård på Anders Ibsens vegne i Tømmerby spørgsmål om Maren Andersdatter barnfødt i Tømmerby

** samme på Maren Andersdatters vegne et skudsmål af dannemænd, da hun er rejst fra landet. navng mænd bevidner, at hun er født af ærlige forældre har skikket dig vel etc. hendes far er Anders Ibsen i Tømmerby og hendes mor sl Anne Pedersdatter  

(177)

** Peder Tomsen i Mellerup med 6 ugers opsættelse på Mogens Kåses vegne stævner Laurs Laursen i Klæstrup for dom, om han ikke har forbrudt sit fæste, da han lader sin gård forfalde og rester med landgilde. han havde begæret opsættelse for at kunne tale med husbonden. synsvidnet fremlægges. dom: han har forbrudt sit fæste

14/7 1631.

** Jens Badskær i Stenum tiltaler Jens Nielsen sst for et engskifte, som skal ligge til den gård, som Jens Badskær har fæstet men er brugt af Jens Nielsen

(178)

** Jens Nielsen i Stenum. vidner, som er stævnet med en landstings stævning, bevidner, at siden Karin Fru, som boede i Stenum, blev brændt, har et trolddomsrygte fulgt Jens Pedersens hustru i Stenum Maren Pedersdatter  

** på Just Høgs vegne. Jens Badskær i Stenum vidner, at da Jens Nielsen sst flyttede fra et hus sønden for Jens Badskær, da faldt først nørsiden af huset ned, og Jens Nielsen tog loftfjælene deraf, og siden efterhånden tog han det andet tømmer deraf. Jens Nielsen berettede, at han havde fået lov af Laurs Madsen sst

** på Just Høgs vegne et forbud til Peder Skrædder i Serreslev mod at lukke eller låse eller bruge den gård i Serreslev, som han iboer, da han på grund af sin forseelse er fradømt fæstet

** på Just Høgs vegne et forbud til Anders Rasmussen i Stenum mod at hjemføre afgrøden af den sæd, han har sået i Østergårds jord sst

** på Just Høgs vegne stævnes Niels Pedersen i Sterup for syn på en ... han skal have sat over en vej i Sterups gade

(179)

** på Just Høgs vegne stævnes stor Laurs Madsen i Stenum for dom angående hvad adkomst han har til den eng, han brugte forgangen år, som hører til den gård, som Poul Jensen og Laurs Nielsen iboede. opsat 1 måned

** på Jørgen Kåses vegne stævnes navng bønder i Linderup og Stenbjerggård for syn på en endels eng, som er opdrevet

** Hans Jensen i Linderup stævnes for en lånt bøsse. opsat 14 dage

** Tomas Rasmussen i Lyngdrup fordelte Anne Laursdatter, barnfødt i Vestbjerg, som er rømt af hans tjeneste. varsel i herredets kirker

** 3.ting til Poul Christensen, der tjener i Vrensted præstegård for 12 mk for et blåslag, han har givet Johanne Christensdatter sst

** Jens Laursen i Linderup et vidne. navng vidner, at Karen Sørensdatter i øster Linderup ikke tog eller fik nogen kedel i forvaring, som Søren Nielsen i Hellum krat tiltaler hende for

(180)

** Laurs Olufsen i Ovnstrup mølle et vidne. Laurs Jensen i Sterup på hustru Kirsten Nielsdatters vegne gav ham afkald for arv efter hendes sl mor Mette Nielsdatter, som døde i Ovnstrup mølle

** Mikkel Pedersen i Skæve degneboel et vidne. Christen Tomsen i Kalsbjerg på broderdatter Karen Andersdatters vegne gav ham afkald for arv efter far sl Anders Tomsen, som boede i Føvting og mor sl Kirsten Nielsdatter     

(181)

** på fru Margrete Rosenkrantz vegne. syn på hendes gods og gårde i herredet. fortegn opregn

** fogden på Kølskegård på Niels Mikkelsen i ll Nejsum hans vegne fordelte Christen Povlsen i Ørum for et sølvbælte, han havde i pant, og da gælden er betalt, har han lovet at levere det tilbage

** på Mogens Kåses vegne beskyldes navng Hallund bymænd, som skal have ladet deres kvæg græsse på hans eng, som kaldes Fandens kilde og gjort skade

**  på Frederik Rantzaus vegne et tilbud til Christen Nielsen i Åsendrup, at dersom han vil betale rest landgilde, gøre sit arbejde for husbonden, forbedre gården samt stede og fæste gården for sin forseelse, så kan han bruge gården som tilforn

(182)

** på sammes vegne et forbud til alle andre end Christen Nielsen mod at borttage afgrøden af den gård, han påboer, med mindre der sker med husbondens samtykke

** på Just Høgs vegne fordeles Niels Mikkelsen i Å for helligbrøde idet han 3die pinsedag lod sig tilfordriste at levere landgilde til Børglumkloster, som han mente ikke er helligdagsarbejde

**  Jacob Madsen i Underåre. Søren Laursen i Arup og Tomas smed i Underåre berettede, at efter Jens Knudsen på Rosbak var død 1630, havde de udvurderet til husbonden for hans rest af det efterladte bo. opregn

** Hans Laursen i Gunderup et vidne, at Eskild Jacobsen i vester Mellerup Peder og Laurs Laursen sst vidnede, at det gods, som Jens Tøgersen i Kalum havde sendt til vester Mellerup til forvaring, havde Karen Munksdatter ikke lovet at skaffe tilstede igen, idet det var blevet hende frarøvet af landets fjender med hendes eget gods. Jens Tøgersen hans hustru Anne Andersdatter og 2 døtre Inger og Mette Jensdatter stævnes  

** Hans Laursen i Gunderup et vidne. ovenstående vidner samt Oluf Skolemester i Jerslev og Jens Jensen i Mellerup vidnede, at 1629 i høbjergningen kom mønsterskriveren, som lå i Jerslev præstegård, og en korporal, opbrød nogle loftfjæl i et af Karen Munksdatters huse og fandt et lille kammer, hvortil der ikke var nogen dør, og borttog hvad der fandtes deri, så meget, som 2 heste kunne drage. opregn. Jens Tøgersen og hans hustru havde været i Jerslev præstegård hos løjtnanten og mønsterskriveren for at få det igen, og tilsidst havde måttet købe en del deraf

(183)

** Laurs Skøt. navng synsmænd har synet en vej, som skal være forment Niels Pedersen i Sterup. den er spærret af et led, som et stængt

** Oluf Christensen i Hallund. navng synsmænd har synet et kast vesten om Klokkerholms mølle, om det er således oplukket, at det kan hegne sig med sig eget lukke. desuden har de synet østen Hallund kirke mellem Hallund fælled og Klokkerholms eng, hvor de ikke kunne se noget lukke, hvormed engen kunne hegne sig for skade

** Christen Laursen i Klokkerholms mølle. navng synsmænd har set hans eng, som er opdrevet, og der er gjort skade for 8 læs hø

** navng synsmænd har set Simon Pedersen på Kraghede hans sår. Anders Jensen i Kraghedegård stævnes for dette syn og vidne

(184)

** på Malte Sehesteds vegne. synsmænd har synet lejeengen i Lyngdrup kær for skade

** Laurs Mouridsen i Hjermeslev med 5 ugers opsættelse stævner Sindel Bertelsen i Hedegård angående sl Morten Nielsen, som boede i Hedegård, hans børns mødrene arv, som indført 9/6. kontrakten mellem Morten Nielsen og hans børn fremlægges. børnene er: Niels Mortensen Anne Kirsten Karen Maren og Ingeborg Mortensdatter Moust og anden Niels Mortensen. Laurs Mouridsen er deres morbror. kontrakten om deres arv efter deres mor Mette Mouridsdatter fremlægges. han mener Sindel Bertelsen på hustrus vegne bør stille børnene tilfreds. tingsvidne af 1629 fremlægges, at hun var jaget fra sit hus af fjenderne, som forødede hendes formue. tingsvidne af 1629 fremlægges, at Christen Bertelsen i Brønderslev på Johanne Bertelsdatter vegne havde tilbudt Jens Mouridsen i Tise og Laurs Mouridsen i Hjermeslev skifte og deling efter sl Morten Nielsen. endnu et tingsvidne om vurdering af boet, hvori der kun fandtes et bord og en kiste og på marken noget rug. dom: da det bevises, at Morten Nielsens hustru måtte forlade Hedegård da landets fjender kom dertil, og hun mistede alt, hun ejede, kan Sindel Bertelsen på hustrus vegne ikke dømmes til at svare til sl Morten Nielsens børns arv

(185)

21/7 1631.

** Niels Olufsen i Sterup krat på hustru Else Mortensdatters vegne gav Christen Tomsen i Sterup afkald for arv efter hendes afgangne forældre Morten Tomsen og Inger Pedersdatter, som boede i Kratterting

(186)

** Peder Nielsen i Ørslev, fordum i Tamstrup, stævner Jens Madsen i Hallund angående en landstingsrejse, han skal have gjort for ham i 1625 og udrettet hans ærinde på landstinget, og han mener Jens Madsen bør betale ham derfor, men denne nægter at Peder Nielsen gjorde nogen rejse for ham. opsat 14 dage

** på Otte Skeels vegne 3.ting til Christen Laursen, der tjener i Tolstrup præstegård for hans bøde til husbonden, fordi han slog Peder Degn i Sterup

** Niels Jensen i Tømmerby et afkald. Mads Madsen i Hjermeslev på hustru Anne Christensdatters vegne Anders Jensen i Stenum og Søren Jensen i Alstrup på egne vegne gav Niels Jensen på sin hustru Sidsel Pedersdatters vegne afkald for arv efter hendes forrige husbond sl Jens Christensen, som boede i Tømmerby

(187)

** på Otte Skeels vegne fordeles ----

** på Otte Skeels vegne stævnes navng for deres bøder for slag

** på Just Høgs vegne 3.ting til Niels Mikkelsen Oluf Jensen og Jens Christensen i Å for ulydighed, idet de ikke ville hente en møllesten i Ålborg og føre til Gunders mølle

** på Mogens Kåses vegne. navng vidner, at Mikkel Andersen Jens Hvas Peder Laursen og Jens Pedersen i Hallund stod ved Kølskegårds fold og gennede på det fæ fra Hallund, som var indsat der, mens hyrden gennede fæet derfra, hvilket de benægter

** Peder Nielsen i Åstrup 3.ting. fortegn opregn

(188)

** Christen Pedersen i Stenum 3.ting høringsdele. fortegn. opsat 3 uger

** på Otte Skeels vegne stævnes Søren Smed i Hedegård, om han ikke er pligtig at forskaffe til Ålborg Slot Yde Nielsen, eller selv være i samme sted og stå til rette, som vedbør. opsat 14 dage

** på Otte Skeels vegne et forbud til Niels Andersen i Tømmerby mod at fjerne korn hø tørv eller andet fra den bolig i Tømmerby, som Jens Andersen tilforn iboede

** på Otte Skeels vegne stævnes Niels Andersen i Mellerup Niels Tomsen sst for at tage syn på hugst i Pajhede

** på Just Høgs vegne. da Jens Nielsen i Stenum søger rygtevidne over Jens Pedersens hustru Maren Pedersdatter sst, tilbyder Jens Pedersen, at hun skal være ham følgagtig   

** Christen Nielsen i Kner stævner Malte Sehested på Sæbygård for vidne. Christen Nielsen vil bevise, hvad han har ydet af det, som Malte Sehesteds har tiltalt ham for. opsat 8 dage

(189)

** på Otte Skeels vegne spørges Niels Mørk i Hebelstrup, om han kan klage over nogen uførm i hus eller gård af Peder Nielsen i Østergård eller af Tomas Tomsen i Hallund. han svarede, at der ikke havde været parlament imellem dem

** Christen Povlsen i Ørum. Jens Jensen i Ørum vidner, at han så Morten Hansen i Ørum kom med Christen Povlsens fæ og slog dem med en jerntyv. Johanne Laursdatter i Ørum, som vogtede svin, vidnede det samme, samt at en stud blev slået så meget, at den døde mandagen efter

** Christen Hansen i Ørum. syn på den skadede stud om søndagen. det betvivles, den kan leve. samme dag tilbød de Morten Hansen studen

** Søren Rasmussen i Stade på egne og hr Erik i øster Brønderslev hans fosterbørns vegne spurgte Anders Skrædder i Hebelstrup Jens Sørensen sst og Peder Pedersen i Hulhøj, hvor de ydede deres landgilde efter hr Laurs Laursen i øster Brønderslev døde. de ydede den dels i øster Brønderslev præstegård dels i Ulsted præstegård

(190)

** Simon Nielsen i Hallund. vurdering af hvad, der fandtes efter en gammel karl Jesper Jensen, som døde hos Simon Nielsen. 2 par gamle læderbukser 1 gammel opslidt klædetrøje et gammelt barket livstykke og et gammelt sengeklæde, hvoraf det meste var ugavnligt samt en gammel kiste. tilsammen vurderet for 5 sl mk

** Villads Pedersen på Kraghede 3.ting Tomas Jensen i Lem

** på Jørgen Kruses vegne. syn på en eng Ulkær, som ligger til hans gård i Sterup. den er optrådt af kvæg. dersom den havde været hegnet, kunne der slås 12 læs hø, og desuden var der gravet flag og splittørv. øster Linderup bymænd stævnes

28/7 1631.

** Christen Nielsen i Kner et vidne. Jens Nielsen i Føvting vidner, at hvert år så lang tid, som Christen Nielsen boede i Sterup Nørgård, havde han et fødenød af føde for husbonden Malte Sehested og Sofie Brahe istedet for en foderstud, indtil fjenderne kom og blev landet mægtigt, og Sofie Brahe viste ham fra Nørgård. da havde han intet ført i jorden, men Malte Sehested lod selv føre sæd til gården. opsat 14 dage

(191)

** på Søren Laursens hustrus vegne i Holt. høringsdele til Anders Tomsen for 17 mk rest på et øg

** på Just Høgs vegne fordeles Jens Christensen Oluf Jensen og Niels Mikkelsen i Å for ulydighed, idet de var tilsagt at føre en møllesten fra Sundby til Gunders mølle, men oversad det, møllen til skade

** Jens Badskær i Stenum stævnes for at tage syn på tørvegrøft i Søren Svendsens eng i Stenum

** på Just Høgs vegne ----

** på Just Høgs vegne. Gertrud Pedersdatter i vester Linderup får synet sine sår, som syntes være gjort med en kniv eller andet jern. Peder Jensen i Hjermeslev stævnes

(192)

** på Just Høgs vegne. Gertrud Pedersdatter, der tjener Christen Jensen i vester Linderup, beskyldte ved ed Peder Jensen i øster Hjermeslev for at være kommet til hende, da hun kom agende på Hjermeslev mark, hvor han drog sin kniv og gjorde hende de sår og skade, som synsvidnet omhandler. han nægter ved ed og mener, hun bør bevise det

** på Just Høgs vegne. Christen Jensen i vester Linderup vidner, at han kom kørende på øster Hjermeslev mark og havde et kvindfolk, som tjener hos ham, ved navn Gertrud Pedersdatter med sig. da kom Peder Jensen i øster Hjermeslev imod ham, drog Gertrud Pedersdatter af vognen og med en kniv slog han hende. andre vidner derom

** Jens Laursen i Mølgård i Ugilt sogn stævner Johanne Pedersdatter i øster Brønderslev for gæld

** på Otte Skeels vegne. syn på hvad, der fornylig er hugget i Pajhede endels skov. opregn. Niels Krog i Mellerup og Niels Tomsen sst og hans dreng Jens Jensen, født i Pølen, stævnes

(193)

** på Otte Skeels vegne. Søren Sørensen i Pajhede, skovfoged for Pajhede skov, og andre vidner om de ovenfor indstævnedes skovhugst i skoven

** Jens Badskær gav 3.ting til Jens Nielsen i Stenum for et engskifte, han har brugt 1630, og som ligger til den gård, som Jens Badskær har fæstet

** på Just Høgs vegne. Laurs Skrædder og Tomas Andersen i Vrensted lovede at tale husbondens minde for sæd, de har ført i Dalgårds sted i Vrensted

** på Just Høgs vegne. forbud til Jens Povlsen og Christen Laursen i Vrensted mod at hjemføre den sæd, de har ført i Just Høgs godses jord

** Peder Jensen i Ørum præstegård. syn på en jordvæg, der er lagt så nær på Peder Jensens lades tagdrop, at vandet ikke kan have sit løb, med mindre det skal løbe ind i laden. Morten Hansen i Ørum stævnes

(194)

** Peder Jensen i Ørum præstegård gav last og klage over Morten Hansen i Ørum for at have lagt en jordvæg så tæt til hans lade, at vandet må løbe ind i laden

** på Otte Skeels vegne 3.ting til Niels Mortensen i Ørum for bøder til kongen og husbonden, for han sårede Christen Pedersen i Ørum

** sagen mellem Jørgen Kruse og Anders Markorsen i Linderup angående en bøsse opsat 8 dage

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Linderup bymænd for skade, de skal have gjort på en eng i Ulkær, som ligger til Jørgen Kruses gods i Stenum. engen er neddrevet og græsset opædt. om de ikke bør erstatte ham de 12 læs hø efter synsvidnet, samt gøre engen så god, som den var. navng Linderup bymænd mener, det bør bevises, at de har gjort skaden. opsat 3 uger

** Laurs Christensen i Kalum stævner Tomas Pedersen Smed i Underåre angående 2 stude, som Laurs Christensen havde købt af ham og betalt. han mener, at Tomas Smed bør skaffe ham studene

** Christen Pedersen i Ørum stævner Morten Hansen sst for betaling af 6 mk for en stud, som Morten Hansen havde slået ihjel. synsvidnet fremlægges

(195)

** Peder Jensen i Ørum præstegård gav sag 3.ting til Morten Hansen sst for en studehud, som denne har fået i forvaring, samt for 1 skp havre, han har lånt ham til hans skat

** Villads Pedersen på Kraghede fordeler Tomas Jensen i Lem for rest på et føl, han købte

** Jens Laursen i Mølgård i Ugilt sogn stævner Johanne Pedersdatter i øster Brønderslev, som boede i kroen, for 14 dlr, som hun skylder ham for mjød og mel. tingsvidne af Vennebjerg ting 1629 fremlægges. hendes husbond Mads Mikkelsen i Brønderslev tilbyder at betale

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Jens Tøgersen i Kalum og Anders Tomsen i Å for tredie dom, som indført i tingbogen 5/5. opsat 8 dage

(196)

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Jens Tøgersen i Kalum og Laurs Nielsen i Hjelmsted for tredie dom, som indført i tingbogen 5/5. opsat 8 dage  

4/8 1631.

** Hans Laursen i Gerndrup på mor Karen Munksdatter i vester Mellerup hendes vegne og Jens Tøgersen i Kalum på egne vegne voldgav deres sag på 2 mænd, med den trætte imellem dem om gods sølv penge og andet, som Jens Tøgersen tiltaler Karen Munksdatter for     

(197)

** Inger Jensdatter i Kalum spurgte herredsmændene, om nogen vidste at sige hende noget uærligt på, hvilket ingen gjorde, og Peder Laursen i Mellerup for egne person vidste intet uærligt om hende. hun lagde sin hånd på tingbogen og ønskede så mange djævle i sig, som der var bogstaver i bogen, om hun til uære havde haft noget med Karen Munksdatter i Mellerup hendes sønner at bestille     

** på Just Høgs vegne. navng vidner, at de har set Jens Badskærs 2 drenge Poul og Christen grave knobtørv i Søren Svendsens knobtørv lodskifte jord på Stenum mark og digetørv andetsteds på Stenum mark

** på Just Høgs vegne. syn på ovennævnte tørvegrøft. Jens Badskær i Stenum og hans drenge Poul Laursen og Christen Jensen stævnes

** Jens Badskær i Stenum et vidne. Søren Svendsen i Stenum gav tilkende, at de knobtørv, de 2 drenge gravede i hans jord, gravede de for ham

** på Jørgen Kruses vegne. Ellen Tøgersdatter på Sundsted vidnede, at da hendes afgangne mand sl Anders Sørensen boede i Jørgen Kruses gård i Stenum, bjergede han uhindret årligt den eng i Ulkær, som hører til gården. andre vidner det samme, samt at hans formand Søren Sørensen brugte og bjergede samme eng. vester Linderup bymænd stævnes  

(198)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Hans Jensen i Linderup for betaling af 9 skp byg til kost og tæring på en landstingsrejse. han beretter at have ydet kornet på Hjermeslevgård til en liden dreng. opsat 14 dage

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Knud Madsen i Hjermeslevgårds mølle for en okse til stedsmål og rest. dom: at betale inden 15 dage

** på Otte Skeels vegne. navng, som mindes mange år, vidner, at den ejendom øster og norden Hallund, som kaldes Gunders dal og ligger indtil Kølske mølles markdige, har været brugt til lyngslæt til Hallund by og Kølske mølle 

(199)

** på Otte Skeels vegne et vidne, at samme jord har været brugt som fælled med fædrift til Hallund by og Kølske mølle

** på Otte Skeels vegne. navng Hallund mænd, som mindes op til 50 år, vidner at samme mark har været brugt til tørvegrøft lyngslæt og fædrift til Hallund by og Kølske mølle

** på Otte Skeels vegne. navng Hallund bymænd vedkendte sig omtalte jord som KM og deres husbonds fælled

(200)

** på Mogens Kåses vegne stævnes fru Else Marsvin på Hæstrupgård, da han agter at tage syn på en eng mellem Kølskegårds og Røgelhedes enge, som en del af Hallund bymænd med deres fæ har nedtrådt og opædt. på Else Marsvins vegne svares, at hendes gods i Hallund ligger til Stenalt, og hun må stævnes der, men da hendes tjener i Hallund ikke benægter at han gør sit arbejde til Hæstrupgård, kendes stævningen lovlig

** på Mogens Kåses vegne. navng Hallund bymænd og andre, der har boet eller tjent i Hallund eller Kølske mølle, og som mindes mange år, vidner at Hallund bymænd ikke brugte en nærmere beskrevet eng norden Langsig, hverken til fædrift tørvegrøft eller lyngslæt

(201)

** på Mogens Kåses vegne. stævning for syn på omtalte hegnede græs, som en del af Hallund bymænd har ladet deres kvæg træde ned og opæde

(202)

** Peder Jensen i Brønderslev 3.ting Jens Sørensen i vester Brønderslev

** Christen Hansen i Vestergård 3.ting Laurs ved Kilden for skyldkorn

** Jens Christensen i Em stævner Jens Badskær i Stenum for dom. han har Em kirkes eng i fæste og har ikke rettet for kornskylden for 1629, men han rester med 16 skp byg, takseret til 4 sld. tingsvidne 16/7 fremlægges, hvori navng vidner, at Jens Badskær dette år såede lige så meget, som han plejede. dom: han skal betale inden 15 dage

** Niels i Vrågård stævner navng ----
 
(203)

** Christen Povlsen i Ørum på hustrus vegne og Peder Nielsen i Hallund på egne og medarvingers vegne stævner Laurs Sørensen i Ørum for en ko, som han har haft af sl Oluf Tomsens samt 6 mk, som han skyldte ham. han vil bevise, at koen blev stukket ihjel på marken, og pengene er betalt. opsat 14 dage

** Tomas Christensen, der tjener på Nibstrup. syn på Nibstrup eng for at se hvorledes den er slået revet og ført bort. synsmændene mener arbejdet er godt udført

** på Reinhart Hedendorfs vegne. navng, der mindes mange år, vidner, at de kvinder, der havde boet i den bolig i Sterup, som Jens Tomsen nu iboer, søgte det tredie stade i den tredie kvindestol næst neden gangen af korskirken i Jerslev kirke. Niels Jørgensen i Grydbæk stævnes

** på Mogens Kåses vegne. syn på skade på bårerne til den bolig i Klæstrup, som Just Madsen iboede. skaden var på 1 læs hø

** Niels Jensen i Rumpen vesten Klæstrup. syn på det hus, som kaldes Rumpen vesten Klæstrup. der fandtes et stort hus til rolling og lade, og der fattedes en ringe ting på tag ler og tømmer, samt et nyt jordhus

(204)

** Christen Povlsen i Ørum stævner Morten Hansen sst for betaling af en stud, som han slog, så den døde deraf. tingsvidner af 21/7 fremlægges. dom: han bør betale studen

** Niels Jensen i Sterup på sin søn sl Jens Nielsen, som boede i Sterup hans børns vegne æskede af sl Christen Knudsens hustru Mette Jensdatter i Sterup de arvepenge og gods, som sl Christen Knudsen havde taget til sig i boet, og som tilhørte førnævnte børn  

** Peder Skøt i Hjelmsted med opsættelse af 16/6 stævner Markor Sørensen i Åsendrup og hans hustru Berete Nielsdatter, som var sl Hans Olufsens hustru, som boede og døde i Åsendrup, og med hende tog hvad der fandtes efter ham, om Markor Sørensen ikke bør beholde hans barn Jens Hansen hos moderen i boet at opføde. Markor Sørensen beretter, at han ikke er barnets værge, og har heller ikke taget barnets penge, men at boet var forødet, hvorfor der ikke blev holdt skifte, og han havde fået afkald. opsat 8 dage  

(205)

** Peder Skøt i Hjelmsted med opsættelse 30/6 stævner Markor Sørensen i Åsendrup, om han ikke er pligtig at have hos sig og hustru i boet til opfødsel og underhold et af hans fosterbørn Jens Hansen, som er vanfør og forsørge ham, så længe han og hans mor lever, som han har lovet iflg tingsvidne. Markor Sørensen beretter, at han aldrig har indgået forlig derom. tingsvidne 30/6 fremlægges. Markor Sørensen fremlægger afkaldsvidne 7/1 1630, hvor Peder Skøt i Hjelmsted på sin bror sl Hans Olufsens børn Barbara Mette Jensdatter og Jens Hansen deres vegne gav afkald for arv efter faderen. tingsvidne 12/7 1621 fremlægges angående indkaldelse af dem, som sl Hans Olufsen skyldte penge. dom: da Markor Sørensen selv har lovet det, og den vanføre dreng ikke kan undvære moderen, kan han ikke friholdes for sit løfte

(206)

11/8 1631.

** på Mogens Kåses vegne til Frøstrup. navng synsmænd har synet et stykke hegnet græs nordøst for Kølske mølle på søndersiden af Kølske å mellem Kølskegård og Røgelhede eng for skade, som de synes kan være for 6 læs græs. navng Hallund bønder møder og vedkender sig engen som deres husbonds fælled for Hallund by. Otte Skeel Else Marsvin og navng Hallund bymænd stævnes

(207)

** på Mogens Kåses vegne. navng vidner, at de hyrder, der gennede Hallund fæ af Kølskegårds fold iflg tingsvidne 21/7 var Jens Jensen, Jens Hvasses søn i Hallund og andre navng  

** på Mogens Kåses vegne stævnes Jens Hvas i Hallund og hans søn Jens Jensen og andre navng for klage, da de har gennet Hallund fæ af Kølskegårds fold. Poul Andersen i Hvilshøjgård svarede, at det ikke er bevist, at bymændene gennede eller uddrog fæet af folden. opsat 3 uger

** Niels Tomsen i Hvilshøj. Christen Bertelsen og Tomas Nielsen i Hvilshøj vidner, at da de kom kørende med Niels Tomsens hest og vogn med hø, kom Gregers Mørk i Brønderslev tog tømme og læderhovedstykke af hesten og gik bort dermed. han skal inden søndag aften levere det tilbage

** på Just Høgs vegne. Niels Madsen i vester Linderup vidner, at et jordstykke i Ulkær, som beskrives, i 26 år har ligget til det boel i vester Linderup, som Niels Laursen påboer. andre, der mindes mange år, vidner om samme

(208)

** synsmænd tages af tinge for syn på øster Niels Laursens eng i vester Linderup i Ulkær

** på Just Høgs vegne stævnes Jens Nielsen i Stenum for dom, idet han skal have forødet det hus, han iboede sønden for Jens Badskærs sst, om han ikke bør opføre det påny samt stå tilrette for arbejde og udgift fra den tid, han drog derfra, og til idag. tingsvidne 14/7 fremlægges

(209)

** på Just Høgs vegne. syn på en eng til Laurs Sørensen og Anne Christensdatters gård i øster Brønderslev, som ligger sønden og østen Hesteledbro. der er gjort skade for 10 læs hø med gravning høslæt og kørsel

** på Just Høgs vegne. forbud mod at køre på KM tjenere Laurs Sørensen og Anne Christensdatters eng til skade for eng græs og hø

** på Jørgen Kruses vegne. Christen Steffensen i øster Brønderslev gav tilkende at han havde sået rug i Karen Nielsdatters jord, og Oluf Tomsen sst havde mejet den, og næste morgen var rugen bortkørt. Oluf Tomsen vedgik at have mejet rugen, men har kørte den ikke bort

** Knud Holst ridefoged på Sæbygård fremlagde stedsmålsbreve af 1623 på kirkens og kongens anpart korntiende af Ørum sogn til Sofie Brahe, som skal følge hende hendes livstid

** Tomas Olufsen i Kalum stævner Markor Sørensen i Åsendrup for den arvepart efter sl Oluf Hansen, som døde i vester Gerndrup, som han er forpligtet at udlægge til Tomas Olufsen og medarvinger. tingsvidne 7/1 fremlægges, at gældssagen mellem Tomas Olufsen Berete Nielsdatter og sl Hans Olufsen, som boede i Åsendrup er forligt. Markor Sørensen på egne og hustru Berete Nielsdatter og hendes datter Maren Markorsdatter deres vegne afstod for arv efter sl Oluf Hansen, så den skal tilfalde Tomas Olufsen og arvinger. han dømmes til at betale  

(210)

** på Otte Skeels Reinhart Hedendorf og Margrete Rosenkrantz deres vegne stævnes navng Jerslev sognemænd for forbud mod at komme over sogne og markskel i sdr Vrå skov og fælled, som ligger til KM gods i Torslev sogn Vrå Vrågård Hedegård og Koldbro, med deres øg fæ får og svin eller andet kvæg eller hugge træ i denne skov, bortføre vindfælder eller grønt lidt eller meget. de vil blive frataget økser vogne heste og hvad de ellers har med sig og desuden stå til rette som for andre stjålne koster. ligeledes, hvis deres kvæg kommer på de forbudte steder og indtages og derved forsultes og omkommer, vil de være deres egne skadesbøder  

** på sammes vegne et forbud til Biereld Laursen på vejen mod at holde noget stræde eller gyde, hvorpå nogle Jerslev bymænd har drevet deres fæ får svin etc over mark og sogneskel for at bruge Vrå Vrågård Hedegård og Koldbros fælled og skov

(211)

** sagen mellem Malte Sehested og Christen Nielsen i Kner opsat 14 dage

** Jens Laursen i øster Linderup stævner Søren Nielsen i Hellum krat for en dom, denne skal have forhvervet over Jens Laursen og hans hustru angående nogle klæder, som hun har haft til forvaring, hvilket hun benægter. han mener dommen er afsagt med vrang undervisning, og bør kendes magtesløs, hvilket den også kendes, da Søren Nielsen ikke er mødt

** på Malte Sehesteds vegne stævnes alle navng Serreslev sognemænd og enker. fortegn. de har ikke villet stille med deres korn, så kirkens tiende kunne blive talt, så de bør stå til rette for deres uvillighed. nogle sognemænd begærer opsættelse. opsat 1 måned

(212)

18/8 1631.

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Just Høg samt Peder Kræmmer i Sterup og hans sønner Christen Poul og Mikkel Pedersen sst for at tage syn på et led, der er afbrudt og stængt norden Peder Kræmmers hus i Sterup. derved hindres Niels Pedersens rette markvej. endvidere syn på en ager til Jep Mikkelsens bolig, hvori der er gravet digetørv  

** på fru Margrete Rosenkrantz vegne. syn på sår og skade på Mads Tomsen på Vrangmose. Christen Pedersen stævnes hos hans far i Ravnsholt

** på sammes vegne. Mads Tomsen i Vrangmose gav tilkende, at for 8 dage siden gik han, efter tjenesten var ovre i Torslev kirke, hjemad som han plejede. da han kom til Ravnsholt bro, overfaldt Christen Pedersen i Ravnsholt ham med hug og slag. han lyste et fuldt kirkefred over Christen Pedersen

(213)

** på sammes vegne. syn på Christen Pedersen i Ravnsholt hans sår og skade. Mads Tomsen i Vrangmose stævnes

** på sammes vegne. Christen Pedersen i Ravnsholt gav tilkende, at da han kom fra Torslev kirke for 8 dage siden og var kommet over Ravnsholt bro, kom Mads Tomsen i Vrangmose til ham og uførmede han og med hug og slag overfaldt ham og gav ham de sår, som er synet. han lyste et fuldt kirkefred over Mads Tomsen

** Erik Jensen på hr Jens Jensen i Vrå præstegård hans vegne lod læse og påskrive hans beskyldning mod Serreslev sognemænd, som i nogle år har forholdt ham rettigheden af korntienden, og ikke vil give ham, som de gav formanden sl hr Oluf Krog. de forbydes at indhøste deres korn, før det er talt

** Laurs Sørensen i Ørum. navng vidner, at det første år, efter fjenderne kom ind i landet, blev den ko, som han havde i leje af Oluf Tomsen i Ørum, stukket fordærvet, så den næppe kunne nå hjem fra heden. den var stukket, så tarmene løb ud af siden på den

(214)

** samme et vidne. navng vidner, at Laurs Sørensen havde opfødt 2 køer og 2 stude for Oluf Tomsen, som fik en jernbunden vognhammel af værdi 6 mk, og desuden lejede Laurs Sørensen ham en ager til havre, men Oluf Tomsen gav intet derfor uden 1 stud, som Laurs pløjede med til vinterrug

** Laurs Sørensen i Ørum på den ene side og Peder Nielsen i Hellevad Laurs Tomsen i Lem Christen Povlsen i Ørum og Jens Laursen i Lem på den anden side voldgav deres trætte og uenighed, om hvad Laurs Sørensen har fået af Oluf Tomsen, som boede i Ørum og hvad han fik i leje mv. Laurs tog Morten Kjærulf i Ravnstrup og Niels Andersen i Kærsgård, de andre tog Jens Andersen i Lem og Tomas Nielsen i Allerup

** på Just Høgs vegne. syn på en eng i Ulkær, som skal ligge til Niels Laursens boel i Linderup, om der ikke ligger en gammel grøft mellem den og en eng, som ligger til Jørgen Kruses gård i Stenum. engen er opdrevet under hov og horn. navng bønder stævnes

(215)     

** på Otte Skeels vegne. navng Hallund bymænd, der mindes mange år, vidner at Hallund bymænd upåklaget har haft deres fri fælled med fædrift norden Langsig fra Kølske mølles markdige og til Røgelhede og Korslunds mark undtagen siden nør ud til åen indtil nu, hvor det omtvistes. navng Hallund bønder stævnes

** på Otte Skeel og Mogens Kåses vegne. Mogens Kås fragik sin stævning angående den ejendom ved Kølske mølle, indtil Otte Skeel selv kommer på de tvistige steder

** sagen mellem Jørgen Kruse og Linderup bymænd opsat 14 dage

** på Jørgen Kruses vegne. Hans Jensen i Linderup tilkendegav, at han i fjor lejede en eng af ham i Ulkær, men bjergede kun 4 læs hø. han lovede at betale 9 skp byg

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Oluf Tomsen i øster Brønderslev om han ikke bør udlægge hvem, der borttog den rug på Brønderslev mark, han mejede. han begærer opsættelse. opsat 14 dage

(216)

** Laurs Madsen i Vibsig 3.ting Knud Pedersen i vester Linderup

** Jep Christensen i Lundergård i Hellum sogn fik et fuldt stokkenævn af 24 navng dannemænd. han har skikket sig vel både som ungkarl og nu, hvor han er kommet til at bo i Lundergård

(217)

25/8 1631.

** på Just Høgs vegne. syn på de sår og den skade, som Tomas Laursen i øster Brønderslev har. Laurs Pedersen i Gerndrup stævnes for beskyldning

** på Just Høgs vegne. da der på Børglum birketing er svoret vold over Christen Nielsens søn i Serreslev Anders Christensen, og sagen er indstævnet for landstinget på hans fredløs mål, lover hans far at stille Just Høg tilfreds  

** Tomas Andersen i Torsholm stævner Peder Andersen i Landvad for en gæld fra 1627 ifølge gældsbrev. dom: han bør betale inden 15 dage

(218)

** på Jørgen Ornings vegne ----

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Just Høg på Børglumkloster for et syn og vidne, som Jørgen Orning vil lade tage til et led, som skal være afbrudt og igen stængt norden Peder Kræmmers gård i Sterup og derved formener Niels Pedersen sst sin rette markvej og kørested. på Just Høgs vegne svares, at da han er udenlands, mener han at en 3 ugers stævning ikke er lovlig, men han bør stævnes med 6 ugers stævning. på Jørgen Ornings vegne kræves bevis derfor, ellers må synsvidnet udstedes

** på Jørgen Ornings vegne. navng synsmænd har set omtalte led, som spærrer Niels Pedersens eneste vej til hans marker. desuden har de set digetørvegrøft på hans ager samt en eng, hvorpå der er slået hø, som er borttaget. Just Høg stævnes samt Peder Kræmmer i Sterup og hans 3 sønner Christen Poul og Mikkel Pedersen  

(219)

** på Jørgen Ornings vegne. navng mænd fra Sterup og andetsteds, som husker mange år tilbage, vidner, at omtalte vej fra Niels Pedersens gård sønden ud til marken, har været brugt som hø tørve og markvej, og den har ikke været dem forment de tidligere beboere. Peder Kræmmer svor, at i 32 år har ingen af de mænd, der boede i det boel, som Niels Pedersen nu iboer, haft deres vej gennem hans gård, undtagen de havde det i hans minde, før nu Niels Pedersen er kommet til at bo der

** på Jørgen Ornings vegne spørges Peder Kræmmer, om han vil benægte, at han har stænget leddet norden for hans hus, og derved forment KM tjener Niels Pedersen sst sin rette markvej og kørested, hvortil han svarede, at han ikke var stævnet for spørgsmål, og han heller ikke benægtede det

** på Jørgen Ornings vegne gav Christen Pedersen kære og klage over Peder Kræmmer i Sterup for at have stænget omtalte led, som har været brugt i 30 år af beboerne i omtalte boel

(220)

** Morten Kjærulf i Ravnstrup fordelte Kirsten Terkildsdatter, født i Tylstrup, som tjente ham 1630 og havde lovet ham sin tjeneste 1631 men bortrømte uden hans minde og ville ikke tjene ham mere til hans store forsømmelse og skade

** Peder Laursen i Ravnsholt et vidne. Laurs Christensen i Vrå og Jens Nielsen i Vrangmose vidnede, at ingen har deres kirkevej over Ravnsholt bro, som Peder Laursen har ladet lægge og bekoste, uden ham selv og dem, der har det i hans minde

** Laurs Madsen i Vibsig. syn på hans so med 6 små grise. soens ryg og lænd er sønder, så den ikke stå eller gå. Poul Christensen, der tjener i Vibsig stævnes

** samme et vidne. Poul Christensen i Vibsig bekendte, at han red med 2 øg, som overløb Laurs Madsens so og af vanvare gjorde den skade

** samme fordelte Knud Pedersen i øster Linderup for rest på hestekøb

** Søren Rasmussen i Stade et vidne. navng bønder vidner, at efter sl gamle hr Laurs Laursens død i øster Brønderslev præstegård, ydede de først deres landgilde i øster Brønderslev præstegård og siden i Ulsted præstegård, og som Karen Jensdatter, sl Laurs Laursens efterleverske, selv havde modtaget begge steder

(221)

1/9 1631. 

** Niels Laursen i Åsendrup gav lille Christen Nielsen sst varsel for dele for 2 rdl og 1 par hjul

** Jens Rasmussen i Lyngdrup stævner Jens Laursen og hustru Sidsel Rasmusdatter sst for gæld, som han har lovet at betale for hende til Christen Nielsen i Ålborg for 4 alen klæde ifølge brev af 1625, som fremlægges, samt lånte penge. kendelse: Jens Laursen bør betale gælden 

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Peder Kræmmer i Sterup hans sønner og hustru angående det stængte led. han kan ikke møde, da han er i husbonds forfald

(222)

** på Jørgen Ornings vegne. Maren Andersdatter i Hjelmsted vidnede, at hendes bror Helle Andersen kom af faderens hus med en bøsse og en jerntyv og stod og lurede ved deres tørvestak, og da Jens Hansen så det, spurgte han, hvad han ville med den bøsse. han svarede, at han ville skyde ham, så djævlen skulle fare i ham. siden kom faderen Anders Hellesen ud og bad sønnen blive inde i huset, og truede og undsagde Jens Hansen. anden dagen efter kom Jens Hansen og Anders Hellesen kørende i deres vogne ved siden af hverandre, da greb Helle Andersen en jerntyv og slog efter Jens Hansen. da datteren Maren Andersdatter så det, råbte hun til broderen, at Jens Hansen slog hendes far ihjel, hvorefter Helle Andersen med en bøsse løb derhen, og de kørte hjem. Helle Andersen svarede, at han ikke havde bøssen i hånd i den mening og forsæt, at ville gøre nogen skade

** på Jørgen Ornings vegne. Helle Andersen og Peder Andersen i Hjelmsted vidnede, at da Helle Andersen kom kørende hjem, løb Jens Hansen efter ham med en jerntyv og en økse, og sagde, han ville splitte dem begge ad, og hans kone løb efter ham og bad, han skulle give sig tilfreds. senere hentede han en bøsse, som han spændte og lagde foran Anders Hellesens dør, men de blev bøssen var, ellers havde Helle Andersen blevet skudt ihjel. anden dagen efter da Anders Hellesen kørte med sin vogn i marken, kom Jens Hansen og slog med en jerntyv efter ham og ramte den ene hæk, hvorover hestene løb løbsk, ellers havde han dræbt ham. Anders faldt af vognen ned mellem hestene, der nær havde løbet ham ihjel

(223)

** Anders i Hjulskov 3.ting. fortegn

** på Jørgen Ornings vegne ----

** på Just Høgs vegne stævnes Niels Pedersen i Sterup for at lyse ham ran til for det korn, han borttog fra jorden til den gård, Peder Jensen i Sterup iboede. Christen Pedersen i Rønnebjerg mente, at den nuværende beboer Søren Matiasen også skulle stævnes angående sæd og avl

** på Just Høgs vegne. navng Sterup bymænd vidner, at de så Niels Pedersen Skomager i Sterup køre flere læs havre fra den gårds jord i Sterup, som Peder Jensen iboede

** på Just Høgs vegne tillyses Niels Pedersen Skomager i Sterup et fuldt ran for 3 læs havre, han skal have bortkørt fra den gårds jord i Sterup, Peder Jensen iboede. Niels Pedersen svarede, at den havre, han bortkørte, havde han sået sammen med Søren Matiasen, som holder til huse i gården, som han vil bevise

(224)

** på Jørgen Ornings vegne. Anders Hellesen i Hjelmsted og Jens Hansen sst er blevet forligt om deres tvistighed og uenighed, som aldrig igen skal opbrydes, og de lover ikke mere at overfalde hinanden etc. såfremt det sker, skal vedkommende betale 2 færdige øksne eller 24 rdl til deres husbond KM lensmand på Åstrup

** sagen mellem Mogens Kås og Hallund mænd angående indtaget fæ er opsat 14 dage

** Jesper Nielsen i Træholt. Søren Andersen i Allerup lovede at stille ham tilfreds for 1 td øl på Jens Andersens vegne i Allerup

** Christen Pedersen i Rønnebjerg. Niels Jensen på Klausholm gav tilkende, at Christen Pedersen havde betalt ham for hans arvepart efter sl Anders Ovesen, som boede i Gunderup   

** Christen Nielsen i Serreslev og Christen Jensen i Linderup voldgav deres sag om deres trætte og uenighed om hvad, de hver især har fået af den anden

** på fru Margrete Rosenkrantz vegne. 11 navng Klæstrup sognemænd svor Mads Tomsen på Vrangmose et fuldt kirkefred over, for han uførmede Peder Laursens søn i Ravnholt Christen Pedersen, da han efter prædiken kom fra Torslev kirke, og gjorde ham de sår og skade iflg synsvidne

(225)

** på sammes vegne. 12 navng mænd svor Peder Laursens søn i Ravnsholt Christen Pedersen et fuldt kirkefred over, da han uførmede Mads Tomsen på Vrangmose, da denne efter prædiken i Torslev kirke var på vej hjem over Ravnsholt bro  

** Klemend Jørgensen i Klæstrup er forhindret i at møde for at gøre sit tov

** Abraham Nielsen i Lyngby, som tidligere boede i ----ønderslev og var ridefoged til Nibstrup fik et fuldt stokkenævn af 24 navng mænd. han har skikket sig vel i liv og levned

(226)

8/9 1631.

** på Just Høgs vegne stævnes Jørgen Orning samt navng mænd for at tage synsmænd for at se, om der ikke løber en stor vej gennem Peder Kræmmers gård i Sterup og et led norden for hans gård samt et tørvedige, der er sat på Sterup fædrift granderne til stor fortrængsel, og et engskifte mellem Niels Pedersens og Peder Kræmmers engskifter, hvem der har slået hø fra den anden, og en ager på Højtoft, hvor mange alen er fragravet

** Peder Pedersen i Jerslev på Just Høgs vegne bandt sin bogsed på Niels Pedersen Skomager i Sterup for 1 mk koste, som er for den havre han skal have frarøvet Just Høg af den gårds jord i Sterup, Peder Jensen iboede imod hans vilje. Niels Pedersen svor, han havde ikke frarøvet Just Høg omtalte havre

(227)

** på Just Høgs vegne blev Niels Pedersen Skomager i Sterup spurgt, om han med opragte fingre og ed ville benægte, at han havde bortkørt omtalte havre fra en gård i Sterup. han svarede, at han havde sået en del af havren sammen med Søren Matiasen og en del såede han for betaling

** på Otte Skeels vegne. da KM brev forkynder, at skatten skal opkræves og betales til Martini, og adelen skal ligne skatten mellem deres bønder, påmindes fogderne på tinge at tilkendegive overfor deres husbond, at brevet skal efterkommes

** Steffen Nielsen i Skøttrup stævner Laurs Madsen i Stenum, om han vil være hans hjemmel til 3 døre, han tiltales for af Tomas Brun. Laurs Madsen tilkendegav, at han lånte Steffen Nielsen de 3 døre på hans husbond Just Høgs vegne, og de hørte til på Østergård, som Laurs Madsen havde opsyn med, og nu er dørene kommet tilbage igen

** Jens Laursen og Tomas Rasmussen i Lyngdrup voldgav deres sag om deres trætte og uenighed om arv eller gæld

(228)

** på Just Høgs vegne. syn på kronens gods under Børglumkloster så vel som Just Høgs arvegods i Jerslev herred, hvorledes der er holdt ved hævd bygning og magt. fortegn opregn

 (232)

15/9 1631.

** på Jens Olufsens i Tolstrup præstegård hans vegne. syn på præstegården

** Peder Simonsen i Tolstrup stævner Simon Simonsen i Landvad for gæld

** Jens Badskær i Stenum stævner Jens Nielsen Bødker sst for betaling for pløjning, men denne har lånt Jens Badskær en hest istedet. han frikendes

** på Jørgen Ornings vegne. navng Sterup bymænd vidner, at Søren Matiasen har i år brugt avl og bjergning til den gård i Sterup, som Peder Jensen tilforn påboede, samt at Niels Pedersen har sået en del deraf sammen med Søren Matiasen og en del for betaling

(233)

** på Otte Skeels vegne. Anders Jacobsen KM ridefoged til Åstrup lod læse og påskrive KM brev angående skatten af Åstrup len, som Jørgen Orning skal opkræve og levere. Laurs Skøt spurgte ham, om han her i herredet ville opkræve og klarere skatten. han svarede, at det vil han så vidt KM brev tilholder hans husbond at indkræve

** Peder Nielsen i Hallund gav navng varsel for dele

** Anders Pedersen i Vrensted stævner vester Jens Laursen sst angående et svin, som han skal have slået ihjel. han nægter at have slået det ihjel, men ikke at han slog det og gennede det ud af kornet 

** Niels Mørk i Vrensted et vidne. Christen Jensen i Hvorup på sin hustru Johanne Knudsdatters vegne gav ham afkald for arv efter hendes far sl Knud Svendsen og efter hendes mor sl Inger Nielsdatter og efter hendes 2 brødre sl Niels og Jørgen Knudsen, som boede og døde i Vrensted

(234)

** afsigelse af voldgift mellem Laurs Sørensen i Ørum og sl Oluf Tomsens arvinger. Laurs Sørensen skal give dem 2 sld

** Christen Pedersen i Lunderdal stævner navng for dele

** Niels Pedersen i Sterup og Peder Kræmmer sst et vidne. de er blevet forligt om det led, som Peder Kræmmer har stængt, og en have, som Niels Pedersen har indelukket ved sit hus og et tørvedige, han har opført på den måde, at Peder Kræmmer lover, at Niels Pedersen kan køre gennem hans gård, dog uden skade for ham, og Niels Pedersen skal nedlægge sin have under hov og horn og tørvediget skal fjernes

** på Margrete Rosenkrantz vegne. syn på et hus, som Gertrud på gaden i Sterup iboede, som tilforn var øde, men nu skal der være sat et hus derpå. siden fjenderne drog af landet har der ikke været sået før 1631, da husbonden selv lod så, og der boede en kvinde forgangen år, som ingen avl havde, så der kan ikke betales nogen landgilde

(235)

** sagen med det fæ, som blev udtaget af Kølskegårds fold, er opsat 3 uger

** Anders Christensen i Hjermeslev spurgte Laurs Christensen sst om han vidste noget uærligt om ham eller hans hustru. han vidste kun hvad der er ærligt om dem

** Laurs Christensen i Torsmark forbød alle at gøre usædvanlig vej eller sti over hans mark andre end rette gamle adel tingvej, eller inddrive i hans mark, som ingen rettighed har dertil. de vil da lide tiltale

** på Just Høgs vegne stævnes Niels Pedersen Skomager i Sterup for at lade ransnævningene tage fylding over ham for 3 læs havre, som han borttog fra den gårds jord i Sterup, som Peder Jensen iboede. tingsvidne 1/9 fremlægges. navng vidner, at Niels Pedersen såede havren sammen med Søren Matiasen samt for betaling. tingsvidne 30/6 fremlægges. 2.lovbogs 72.kap om agerran refereres. dom: da han har sået en del sammen med Søren Matiasen og en del for betaling, frikendes han

(237)

22/9 1631.

** på hr Peders vegne i Lem 3.ting. fortegn

** Tomas Jensen i vester Brønderslev. Mogens Christensen på Kraghede på hustru Bodil Jacobsdatters vegne gav afkald for arv efter hendes far sl Jacob Olufsen, som boede i vester Brønderslev

** Peder Laursen i Brødslev stævner Erik Pedersen i Krogsgård om han vil lade Peder Laursen få den kiste med indhold, han har til opbevaring. opsat 4 uger

(238)

** på Niels Langes vegne tiltales Jens Jensen i Underåre for 3 rigsort føringspenge

** på Otte Skeels vegne. en bededag før Valborgdag var Christen Skomager i Allerup og Jens Christensen sst til Guds bord i deres sognekirke. efter tjenesten gik de til Allerup skov, hvor de traf Jens Christensen i Allerup, som havde læsset sin vogn med ris. Christen Skomager slog Jens Christensen over fingrene, så denne slap øksen, som Christen Skomager tog og gik bort dermed, forfulgt af Jens Christensen med draget kniv, og de skændtes. Christen Skomager Jens Christensen og dennes søn Laurs Jensen stævnes  

** Morten Simonsen på Kraghede stævner Mads Nielsen på Nejst for klage, da han skal have en lille pige ved navn Kirsten Simonsdatter i sin tjeneste mod Mortens minde, idet hans er hendes værge og har efterlyst hende. Mads Nielsen mener, at Morten Simonsen bør bevise, at han har taget hende fra ham uden hans minde. opsat 3 uger

** Morten Simonsen på Kraghede på egne og Niels Madsen på Nejst på sin far Mads Nielsens vegne voldgav deres sag om tvist og uenighed om lån og gæld og om en lille pige Kirsten Simonsdatter, som de omtvister

(239)

** Christen i Holmgård stævner Påske Nielsen i Mildal angående værgemål for hans søstersøn Niels Christensen, som tjener på Linderumgård   

** på Else Marsvin til Stenalt hendes vegne stævnes Bagge Kjærulf i Kornumgård Vogn Kjærulf i vester Brønderslev Jens Bang i Ålborg Johan Ertmand sst Anders Kjærulf i Holt Benedikte Pedersdatter i Attrup og hendes døtre Gertrud og Dorete Munksdatter for dom, da tidligere foged på Hjermeslevgård Jørgen Pedersen skylder sl Envold Kruse og fru Else Marsvin en stor sum penge, og han har udlagt den 5te del af Kornumgård som han har købt af Vogn Kjærulf, til dem. hun mener at hun skal have indførsel i omtalte femtedel for 900 specie dlr. på Jens Bangs vegne fremlægges Bagge Kjærulfs brev af 1621, hvori han pantsætter Johan Ertmand i Ålborg sin anpart bondeeje i Kornumgård for 400 sld. tingsvidne 1624 fremlægges, hvori Johan Ertmand lovbyder bondeejet. tingsvidne 1627 fremlægges, hvori Bagge Kjærulf forbydes at sælge hans bondeeje. Jens Bangs brev til herredsfogden fremlægges, hvori han forbyder denne at udstede indførsel i Kornumgård idet en femtedel er pantsat til ham. dom: der kan ikke udstedes indførsel før arvingerne stævnes

(1)

29/9 1631.

** Niels Christensen i Mejlsted gav sag 3.ting til Anders Tomsen i Å for 4 rdl lån

** samme stævner Anders Tomsen med høringsdele. opsat 8 dage

** Laurs Mouridsen i Hjermeslev gav sag 3.ting til navng tjenestekarle, for hvem han havde udlagt kongeskat, 1 rdl hver

** Peder Madsen i Hjermeslev et vidne. navng vidner, som er indstævnet med landstings stævning vidner, at for over 20 siden, da sl Matias Nielsen, som boede i Hjermeslev, levede, stod han i det næst yderste stolestade i den øverste karlstol i Tolstrup kirke neden for prædikestolen næst efter Hjermeslevgårds stol

** Christen Nielsen i Hjermeslev et vidne. navng vidner, at for over 20 år siden, da sl Matias Nielsen, som boede i Hjermeslev, var afgået ved døden, stod Niels Tomsen, som også boede i Hjermeslev, i omtalte stol

(2)

** Christen Nielsen et andet vidne. han spurgte Peder Madsen i Hjermeslev om han ved noget at beskylde ham for, der kan vedrøre hans ære. Peder Madsen berettede, at han lånte nogle ege deller af Christen Nielsen, som Otte Skeels brændemærke stod på, men Christen Nielsen hentede dem igen i fjendernes tid. Christen Nielsen berettede, at Christen Bodder tog disse deller og andre fjæl fra ham

** Christen Nielsen i Hjermeslev et vidne. navng vidner, at de i Tolstrup kirke for 8 dage siden hørte Peder Madsen i Hjermeslev sige til Christen Nielsen sst, at denne havde ladet gøre vinduer af Otte Skeels egefjæl, som han skulle tørre

** Laurs Skøt stævner Jens Andersen i Lem for dom angående en stud, som han resterer med, som han skulle udgive til lensmanden Jens Juel, da han blev sandemand. Jens Andersen berettede, at han ikke lovede Jens Juel nogen stud, men da fjenderne var udmarcheret af landet, satte Otte Skeel ham til at være sandemand og begærede ingen stud af ham. opsat 4 uger

** Peder Nielsen i Hellevad stævner navng i Hellevad Korslund Rydslund Klokkerholm for den rug, Peder Nielsen og hans medbrødre lægdsmænd havde udlagt for dem, som de skulle give Poul Andersen i Mosen for en stud i fjendernes tid. de mener, at Peder Nielsen skal bevise, de lovede ham rugen. opsat 14 dage

(3)

** på Jørgen Grubbes vegne stævnes hans navng tjenere for rest skyld og landgilde for 1629-30 og smørskyld 1631. de vil bevise, hvor meget de har betalt til Falk Giøe. opsat 4 uger

** Gregers Mørk i Brønderslev et vidne. Jørgen Grubbes foged fremlagde KM og rigets rets dom, dateret 16/6 1630, angående gods, som Falk Giøe og Jørgen Grubbe omtvister. man har ikke haft alle parternes dokumenter og indlæg, så sagen er ikke blevet så ret behandlet, som den burde

** Gregers Mørk i Brønderslev et vidne. Jørgen Grubbe forbyder sine navng tjenere at svare til andre end ham

** på Berete Lindenovs vegne efterlyses hendes signet med hendes navn og våben samt en pung med penge, som er bortkommet for hende for 14 dage siden. signetet gøres magtesløst

(4)

6/10 1631.

** Christen Nielsen i Hjermeslev et vidne. Christen Bodder i Tømmerby, som i fjendernes tid tjente på Hammelmose, vidnede, at han det år, rytterne drog af landet, var hos Christen Nielsen i Hjermeslev og hentede de 6 ege fjæl, Christen Nielsen havde at tørre for Otte Skeel, som skulle bruges til staldens behov. Johanne Andersdatter i Tise, som i fjendernes tid tjente Christen Nielsen, vidnede at det var de fjæl, som Peder Madsen lånte

** Christen Nielsen et andet vidne. Christen snedker i Tise vidnede, at han for 2 år siden sønderskar 3 egestolper for Christen Nielsen i Hjermeslev og gjorde vinduer deraf. Knud Madsen i Møllen og Karen Jensdatter i Brønderslev vidnede, at de hver især havde givet Christen Nielsen egestolperne

** på Jørgen Kruses vegne. navng sognefolk i vester Brønderslev, som er stævnet med landstings stævning vidner, at mens Anne Bruses, Laurs Sørensens hustru i Vestergård i vester Brønderslev, levede og boede i Vestergård, da stod hun i det yderste stolestade i den kvindestol næst østen op til tårnet, når hun søgte kirken, og efter hendes død søgte hendes datter Karen Laursdatter, som boede i Vestergård, samme stol, indtil hun frivilligt veg stolen for 40 år siden. siden Christen Hansens hustru Anne Jensdatter er kommet til Vestergård, har hun søgt samme stol indtil for kort tid siden, da Christen Andersens hustru vil formene hende den

(5)

** Laurs Mouridsen i Hjermeslev fordelte navng tjenestekarle, hver for 1 rdl kongeskat, som han har udlagt for dem

** Peder Nielsen i Sterup. Christen Jensen, som tjener i Li og Jens Jensen i Harpsø gav afkald for arv efter deres sl forældre Jens Pedersen og Kirsten Sørensdatter, som boede i Merkmose. deres arvelodder har sl Peder Jensen, som boede i Sterup, tilforn haft under værgemål

** på Jens Nielsen, der tjener på Gårdslev hans vegne stævnes for gæld. fortegn. opsat 14 dage

(6)

** på Just Høgs vegne varsel for dele. fortegn

** sagen om det fæ, der blev udtaget af Kølske fold opsat 4 uger

** Tomas Rasmussen og Jens Laursen i Lyngdrup et vidne. de er blevet forligt om deres trætte og uenighed for arv lån og gæld

** Christen Christensen i Dårbak og Laurs Laursen i Klæstrup voldgav deres sag om en stud, Christen Christensen sigter Laurs Laursen for at have haft at føde for ham i fjendernes tid og ikke har fået igen

** på Otte Skeels vegne. syn på skovhugst i Allerup skov

(7)

**  på Otte Skeels vegne. navng skovfogder over Allerup skov vidner at en tjenestekarl Peder Andersen fra Korslund og Søren Jensen, der tjener hr Peder i Hellevad, huggede træ i skoven og bortkørte det

** på Otte Skeels vegne. Christen Christensen i Kølske mølle vidnede, at han 7 år boede i den halvgård i Klæstrup, som Tomas Laursen nu påboer, og når han søgte Jerslev kirke, stod han yderst i den fjerde karlstol nedenfor prædikestolen upåklaget. andre navng bønder i Svennum og Klæstrup, som mindes op til 40 år og har kendt op til 5 fæstere i omtalte halvgård, vidner, at disse altid har stået yderst i den fjerde stol, indtil Anders Nielsen i Klæstrup er kommet til den anden halvpart af gården

** Erik Pedersen i Kraghedegård. hans søn Tomas Eriksen vidnede, at da fjenderne kom først ind i landet, kom Maren Hansdatter fra Ålborg til Kraghedegård og bad, om Erik Pedersen ville låne hende hus til en kiste, som han gjorde en tid lang, men da han fornemmede, at han ikke kunne have den i fred for landets fjender, kom Klaus Jørgensen og bad ham føre kisten til Eske Jensen på Kraghede, som Tomas Eriksen gjorde, og da var den hverken lukket eller låst. Eske Jensen modtog kisten, men ville ikke stå fare dermed

(8)

** Niels Madsen på Nejst. afsigelse af voldgift mellem ham Niels Nielsen på Nejst og Morten Svendsen på Kraghede. de skal betale deres gæld og levere lånte genstande tilbage. den lille pige, som Morten Svendsen er værge for, skal være ham følgagtig

** på fru Margretes vegne. syn på et gadehus i Sterup, som Gertrud på gaden iboede. huset er slet øde. Maren Christensdatter, som boede i det værsted, som kaldes Kørup, gik derfra sidste vår af armod med hendes 3 små børn, så der er intet at få af husbondens rest

** Christen Laursen på Klokkerholms mølle et vidne. navng vidner, at i fjendernes tid var Hellevad sogn delt i 2, og hver del skattede for sig. da skattede Christen Laursen til den nør del af sognet

** Jens Andersen i Jerslev Vestergård stævner Jep Andersen i Myrlund for en ko, denne har fået men ikke betalt. opsat 14 dage

(9)

13/10 1631.

** Christen Nielsen i øster Hjermeslev stævner Peder Madsen i Hjermeslev, idet denne har sagt i Tolstrup kirke, at Christen Nielsen havde ladet lave vinduer at Otte Skeels træ, som han havde at tørre, hvilket Christen Nielsen mener går hans ære for nær, og Peder Madsen må bevise det eller lide tiltale. han vil bevise det. opsat 3 uger

** på Otte Skeels vegne læses KM brev, at dronning Sofie er død og derfor forbydes Ålborg slots hospitalets samt Otte Skeels tjenere i Jerslev herred fra 4/10 og et år frem at lade bruge spil ved bryllup eller barsel

** på Jørgen Ornings vegne læses samme brev og forbud til KM tjenere til Åstrup her i herredet

(10)

** Christen Hansen i Vestergård berettede, at hans husbonds tjener havde mistet sit arbejde, var blevet slået og ilde medfaret. Christen Laursen i vester Brønderslev svarede, at havde han vidst, han skulle ikke have tjent anden tak, skulle han have fået mere

** Poul Andersen på Hvilshøjgård stævner 4 navng mænd for rest på deres løfte med Poul Andersen for forrige foged på Børglumkloster Dines Tomsen til Just Høg. Poul Andersen har betalt resten, som er på 40 specie dlr til hver. de vil betale. opsat 3 uger

** på Otte Skeels vegne stævnes Peder Andersen ved Kæret i Brønderslev for tilbud og dom. i fjendernes tid pantsatte hans tjener Jens Nielsen i Manne 4 beslåede hjul for 25 skp rug og måtte ikke få dem igen, selv om han havde tilbudt rugen. Peder Andersen vil med hustru Anne Andersdatter, søn Anders Pedersen og datter Maren Pedersdatter bevise, at han købte hjulene. opsat 3 uger  

** Christen Hansen i Vestergård et vidne. Anders Pedersen i øster Brønderslev er værge for en lille pige Sidsel Andersdatter, og på hendes vegne æsker han af Hans Andersen i Holt hendes arv efter hendes mor Maren Laursdatter og moster Johanne Laursdatter, som døde i Holt. på Hans Andersens vegne tilbydes ret 30 dages skifte

(11)

** Poul Andersen stævner Jens Jensen i Agdrup for dom angående 13 sld

** på Peder Laursen i Brønderslev hans vegne stævnes Eske Jensen på Kraghede angående en kiste med indhold, som han opbevarede for Maren Hansdatter i Ålborg. han bør regnskab for, hvor kisten er blevet af. han vil føre vidner. opsat 3 uger

** på Jørgen Ornings vegne tilsagdes tilstedeværende menige mænd at påminde deres husbond at efterkomme KM brev, om at indkræve skatten hos deres bønder og senest om 14 dage levere den på Astrup slot

** på Just Høgs vegne. Maren Nielsdatter i Stenum, som forgangen år tjente Hans Jensen i Stenbjerggård, svor at Simon Nielsen i Stenum, som også tjente i Stenbjerggård, er hendes rette barnefar til det barn, hun nu reder til barsel med  

** på Just Høgs vegne. varsel til Anders Remsneder i Stenum for det korn, han nu i år har sået i Østergårds jord sst. han vil være i husbondens minde derfor

(12)

** Christen Nielsen i Gunders mølle gav varsel til Jens Sørensen i Ladegård og som forgangen år tjente i møllen, for hans tjeneste, han har lovet Christen Nielsen. han svor og benægtede

** på Just Høgs vegne 3.ting for tørvegrøft. fortegn

** Peder Nielsen i Serreslev. Niels Nielsen nu i Ovnstrup vidnede, at han var i Peder Skrædders hus i Serreslev, hvor han gav Peder Skrædder 3 mk, som denne straks gav Søren Sørensen i Ulhøj, og de blev forligt så Søren Sørensen skal give Peder Skrædder en td byg. andre vidner

** Søren Sørensen i Ulhøj lovede at betale 1 td byg til Peder Skrædder i Serreslev

** Søren Sørensen i Ulhøj gav sag 3.ting Laurs Skomagers kvinde, som boede på Vrangmose og nu boer i Knasborg ved navn Bodil Nielsdatter, for 3 sld, som Laurs Skomager skyldte hans steddatter af hendes fædrene arv, og Bodil på skiftet tog gælden på sig

** Tomas Laursen Skolemester i Tise stævnes for gæld

(13)

** Laurs Jensen i øster Brønderslev. syn på vognhjul, som han har fået som nye af Christen Mikkelsen i Allerup

** Jacob Pedersen i Sterup stævner Oluf Nielsen i Sterups krat for gæld  

** Oluf Nielsen i Krattet et vidne, at han og Niels Kræmmer i Suldrup voldgav deres sag om et svin til 6 mk, som han tiltales for af Niels Kræmmer

** på Otte Skeels vegne. Mikkel Jensen i Føltved svor, at natten mellem lørdag og søndag for 3 uger siden så han Peder Simonsen i Hellevad og Søren Pedersen sst hugge træ i Allerup skov og køre bort dermed. de svarede, at Mikkel Jensen huggede selv træet, de fik, og som de havde købt af ham

** Poul Andersen i Mosen. navng mænd i Allerup og Hellevad vidner, at i fjendernes tid kom der bud til lægdsmændene, at de skulle skaffe senge til Bangsbo. sognemændene havde ingen senge, men de ville hver betale sin anpart af en seng, de kunne handle sig til. sengen fik de hos Poul i Mosen, og de blev tillagt at betale ham med rug. fortegn

(14)

** Peder Andersen i Hellum. navng vidner, at Else Mikkelsdatter i Hellum er slet aldeles forarmet, og har intet at skatte af og at udgive til KM skat

** på Otte Skeels vegne. Laurs Skøt tilsagde alle KM tjenere under Ålborg slot her i Jerslev herred endelig i denne uge at yde på Ålborg slot deres landgildebyg får lam gæs og honning, såfremt de ikke vil give de penge, som dette kan købes for

** på Otte Skeels vegne. navng synsmænd har synet Tolstrup præstegård hvorledes den er holdt ved hævd bygning og magt med nødtørftig husbygning

(15)

20/10 1631.

** Jens Povlsen i Mølgård et vidne. Jens Badskær i Stenum og Søren Madsen sst vidnede, at 2 halvgårde af KM gods til Børglumkloster i Stenum er øde, nemlig Østergård, som Jens Nielsen og Ove Keldsen iboede. der er ingen huse derpå, og ingen skat kan fåes

** på Malte Sehesteds vegne 3.ting for rest tiendekorn i Jerslev herred. fortegn opregn. Christen Christensen på Dårbak og Tomas Terkildsen på sin far Terkild Tomsens i Krattet hans vegne vil bevise, at de har betalt deres tiende. opsat 8 dage  

** på Otte Skeels vegne. navng vidner om ødegods i herredet. fortegn

(16)

** på Otte Skeels vegne et vidne. navng vidner om ødegods under Ålborg slot i Hallund sogn. fortegn

** på Otte Skeels vegne. navng vidner om ødegods i Jerslev herred, hvoraf der ikke kan betales fuld skat. fortegn

** på Otte Skeels vegne ----

** på Otte Skeels vegne. navng mænd vidner om ødegods under Ålborg slot i Serreslev sogn. fortegn

** på Otte Skeels vegne. samme for Vrensted sogn. fortegn

(17)

** på Otte Skeels vegne. Jens Jensen i Vrensted et vidne ----

** Jens Jensen i Vrensted. navng vidner, at han er gadehusmand og har ingen formue, men han har en hel hob små børn og er ganske forarmet

** på Otte Skeels vegne. navng vidner, at 1630 havde Niels Laursen i Vrensted kun sået 3die parten af sit korn, og deraf fik hans hustrus arvinger halvparten

** på Otte Skeels vegne. et forbud til Hans Laursen på Tveden mod at bruge den halvpart af Tveden, som hans far Laurs Nielsen brugte og påboede undtagen han kan have det i husbondens minde  

** på Otte Skeels vegne. navng synsmænd har set sår og skade på Jens Mikkelsen, Mikkel Andersens søn i Hallund, som han beskylder Jens Hvas sst for. desuden har de set Jens Hvasses og hans hustru Maren Mikkelsdatters sår, som de beskylder Jens Mikkelsen og Mikkel Andersen for. sidstnævnte nægter at have slået Maren Mikkelsdatter  

** på Otte Skeels vegne. Laurs Skøt begærer af Mikkel Andersen i Hallund og Jens Hvas sst om de vil stille borgen, så de ikke i ord eller gerning overfalder hinanden. Mikkel Andersen stiller borgen med 2 grander for sig og sin søn, om Jens Jensen vil gøre ham det samme. Jens Hvas veg af tinget

(18)

** Bodel Christensen i Holt et vidne. Jens Nielsen i Holt gav afkald for arv efter forældre sl Niels Pedersen og Johanne Jensdatter, som boede i Lunden     

** Peder Laursen i Hallund stævner i Jerslev Brønderslev og Hellevad for gæld til hans sl bror Niels Laursen. fortegn opregn. opsat 14 dage  

** Peder Laursen i Hallund tiltaler med høringsdele. fortegn opregn. opsat 14 dage

(19)

** på Jens Nielsens vegne i Gårdslev 3.ting Christen Jensen i Kalum

** Laurs Christensen i Kalum. navng vidner, at den sidste vinter, kejserens folk var i landet, slagtede soldaterne, som lå i kvarter til Laurs Christensens, den stud, som Peder Pedersen i Jerslev på Jens Nielsens vegne i Gårdslev tiltaler ham for

** på Just Høgs vegne fordeles for tørvegrøft. fortegn

** Christen Nielsen i Holmgård på husbondens tjener Anders Nielsen i Filholm hans vegne stævner Maren Olufsdatter i vester Brønderslev angående en kappe, hun fik at opbevare i fjendernes tid og nu forholder ham. hendes søn Oluf Povlsen mødte på moderens vegne og berettede, at da byen var fuld af ryttere og Anders Nielsen sad med sin kappe, da skulle han have beholdt og forvaret den selv, så havde han stadig haft den i behold. opsat 14 dage

(20)

** på Otte Skeels vegne. Anne Pedersdatter, Mikkels hustru på Føltved vidnede, at natten mellem lørdag og søndag for en måned siden så hun Peder Simonsen og Søren Pedersen i Hellevad hugge træ i Allerup skov og kørte det bort. de svor, at de havde fået lov af Mikkel på Føltved

** Søren Sørensen i Ulhøj fordelte Laurs Skomagers hustru, som boede på Vrangmose ved navn Bodil Nielsdatter, nu boende i Knasborg, for 3 sld, som det tilkom hende på skiftet at betale til hans steddatter Anne Christensdatter af hendes fædrene arv  

** Søren i Klokkerholm stævner Poul i Mosen for dom

** Christen i Møllen stævner navng for dom. fortegn

** på Jørgen Kruses vegne fordeltes for rest til Hjermeslevgård for 1630. fortegn opregn

(21)

** Christen Hansen på Vestergård begærer dom over Dines Tomsen forrige foged på Børglumkloster for 60 enkende rigsdaler efter hans brev, som Christen Hansen har udlagt til Just Høg. Dines Tomsens brev fremlægges

(22)

27/10 1631.

** på Just Høgs vegne. navng vidner, at under Børglumklosters len i Jerslev sogn er Peder Jørgensen og Jesper Nielsen forarmede og kan ikke give skat 

** Niels Tøgersen stævner navng Allerup mænd for at tage syn på skovhugst i Allerup skov

** på Otte Skeels vegne. synsmænd har synet skovhugst inden for Mikkels lukke i Føltved. opregn

** Jørgen Andersen på Sønderhede et vidne, at 2 mænd under Sejlstrup i Jerslev sogn er så forarmede. at de ikke kan betale skat, som er Jørgen Andersen og Markor Splid

(23)

** på Jens Nielsens vegne i Gårdslev fordeles Christen Jensen i Kalum

** på Malte Sehesteds vegne fordeles Peder Smed i Røllen for rest korntiende. opregn

** Bertel Nielsen i Alstrup på sl Jens Nielsen, som boede i Jerslev, hans børns vegne og Anders Povlsen Bødker i Jerslev blev forligt om deres uenighed om den arv, børnene kunne tilfalde efter deres sl forældre. Anders Povlsen skal betale dem 14 sld og 1 td rug  

** på Falk Giøes og Jørgen Ornings vegne bevilges 4 ugers opsættelse angående den landgilde Jens Hellesen i Stubdrup og hans medtjenere bør betale efter jordebogen 

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Anne Pedersdatter og Christen Pedersen, som sidste år tjente i Hellum, hvor de havde avlet barn sammen. Christen Pedersen lovede at betale bøden både for sig og kvindfolket, idet de er præstegivet tilsammen  

** navng vidner, at Tøger Jensen i Sterup en gadehusmand er forarmet og kan ikke betale KM skat

(24)

** på Eskild Jacobsens i Hytten hans vegne efterlyses en pung med penge og et signet, han tabte i Stagstedskov. signetet gøres magtesløst
 
** Oluf Pedersen i Røgelhede på Jens Murmesters vegne udlægger 1 rdl til Mads Pedersen i Jerslev, som er hans kongeskat

** Niels Baggesen i Kornum gav 3.ting Maren Pedersdatter, som er rømt af hans tjeneste

** Jens Pedersen i vester Brønderslev fordelte Niels Madsen, født i Furreby, som havde tilsagt ham sin tjeneste

** navng vidner, at en dag i høsten faldt en stor ulykke på Poul Smed i Klæstrup, idet lynild faldt ned på hans hus og opbrændte hus og alt, hvad han ejede, så han er kommet i største armod

** Jens Sørensen i Ladegård 3.ting til Steffen Hansen i Vrensted

** Christen Laursen i Klokkerholms mølle stævner Poul Andersen i Mosen for 8 tdr havre og et pd byg, han tog på hans loft og såede i egen jord, samt Christen Pedersen i Landvad for en dyne, denne tog i hans hus og ikke gav ham tilbage. ridefogden svarede på Christen Pedersens vegne, at han var ikke ene derom, så hans medbrødre burde også tiltales. Poul i Mosen mente ikke, han havde fået mere, end han selv havde udlagt til sit rytterhold

(25)

** Christen Pedersen i Rønnebjerg havde med høringsdele tiltale til Johanne Pedersdatter i øster Brønderslev, som havde boet i Krattet, for 3 sld rest på korn

** Christen Pedersen i Rønnebjerg fordeler Johanne Pedersdatter for 3 sld for korn, hun købte af ham

** på Christen Nielsen, der tjener på Linderumgård, hans vegne stævnes Påske Nielsen i Mildal for det værgemål, denne har haft for sin søstersøn ovennævnte Christen Nielsen for dennes fædrene arv, som er 30 dlr. KM ridefoged på Påske Nielsens vegne beretter, at det ikke er bevist, at Påske Nielsen har fået skiftebrev eller penge, og Christen Nielsens mor bekender, at hun har arven hos sig i boet. opsat 3 uger

(26)

** Christen Christensen i Ålborg på sl Laurs Jensen, der boede i vester Hjulskov, hans efterladte hustru og hendes medarvinger deres vegne stævner Jens Sørensen i vester Brønderslev for 20 sld og 3 rdl, som han skyldte den sl mand efter dennes testamente. opsat 14 dage

** samme stævner Anders Laursen i vester Brønderslev for 8 sld, han skyldte sl Laurs Jensen, der boede i vester Hjulskov. han hævder at have afbetalt noget i ryttertiden, men da det ikke bevises, dømmes han til at betale

** Eske Jensen på Kraghede et vidne. navng vidner, at Tomas Eriksen i Kraghedegård i fjendernes tid kom til Eske Jensen og begærede hus til en kiste, om den måtte stå der nogen tid. han svarede, at han ville låne ham hus dertil, men ingen fare ville han stå med den i nogen måde, og han vidste ikke, hvad var i kisten. nogen tid efter kom Tomas Eriksen for at hente et skørt i kisten, og da Eske Jensens hustru ikke ville have med kisten at gøre, tog han det selv. senere kom Maren Hansdatter, der ejede kisten, og hentede skørt og sko derfra. derefter kom fjenderne og udplyndrede Eske Jensen, og tog en af hans drenge af dage, og de var næppe undkommet med livet i behold, og samtidig plyndrede de kisten. efter fjenderne er uddraget af landet, kom Laurs Nielsen i Hjelmsted og begærede kisten med indhold. Eske Nielsen svarede dertil, at såfremt Tomas Eriksen, som bragte ham kisten, ville give hans minde, kunne han få den. senere kom Tomas Eriksen og da spurgte Eske Jensen ham derom, og han svarede, at han skulle levere ham den, som også skete, da Laurs Nielsens hustru Karen Hansdatter og søn Niels Laursen kom efter den, men Eske Jensen vidste ikke, hvor meget der var tilbage deri  

(27)

** med 1 måneds opsættelse stævner Laurs Skøt Jens Andersen i Lem, som ifølge rest fra tidligere lensmand på Ålborg slot Jens Juel, rester med 1 stud, han skulle udgive, da han blev sandemand, hvilket han benægter, at han blev ikke krævet og lovede ingen nogen stud, men da Laurs Skøt gav ham sandemandsbrevet, betalte han med 2 rdl, som bevises med kvittering. dom: da det ikke er bevist at han har lovet lensmanden en stud, kan han ikke lide tiltale

(28)

** Laurs Jensen i Brønderslev stævner med 5 ugers opsættelse Erik Pedersen i Kraghedegård for spørgsmål, om han vil levere ham den kiste med dens beskrevne indhold, han havde annammet til trorhånd i sit hus, og som tilhørte hans hustrus mor Maren Hansdatter. Erik Pedersen svarede, at hun selv havde bedt ham levere kisten til en mand på Kraghede, og hun havde selv nøglen til den, mens den var i hans hus. Laurs Jensen fremlægger register over indholdet, som Maren Hansdatter selv har skrevet, og da det bevises, at Erik Pedersen har noget af godset i sin besiddelse, mener han, det bør leveres til ham. Erik Pedersen fremlægger tingsvidne 6/10, hvori Tomas Eriksen i Vadskær vidner om kisten. ydermere berettede Erik Pedersen, at Maren Hansdatter havde pantsat en dyne og et bækken for 6 dlr 12 sk, og da han efter Klaus Jørgensens befaling havde sendt kisten til Eske Jensen, mente han ikke at kunne svare for den. Laurs Jensen mener ikke, Maren Hansdatter pantsatte noget, og da Erik Pedersens børn har været i Eske Jensens hus og hentet noget gods i kisten, mener han at Erik Pedersen må stille ham tilfreds derfor, hvilket også dømmes

(29)

** Oluf Pedersen i Røgelhede med opsættelse 11/8 på Malte Sehesteds vegne stævner Serreslev sognemænd og enker efter adskillige opsættelser. hans brev af 8/8 1630 fremlægges, at de næste uge skal lade deres korn tælle, så han kan få sin tiende, som han har i fæste. tingsvidne af Sæbygårds birketing 18/9 fremlægges, hvori navng vidner, at efter sedlen var læst i Serreslev kirke, var de hos sognemændene for at tælle kornet, men ingen af dem gav deres samtykke dertil. tingsvidne af samme ting 5/3 1631 fremlægges, hvori Serreslev sogns kirkeværger tilbydes 1 års afgift af kirkens anpart korntiende og kvittere deres husbond derfor, hvilket de afslog, da der var dem forbudt, som tingsvidnet formelder. Serreslev sognemænds skriftlige svar fremlægges, at da Sofie Brahe ikke har ydet afgift til Serreslev kirke det næste år efter fjenderne drog af landet, mener de hun har forbrudt fæstet og de mener sig fri for tiltale. hendes fæstebrev fremlægges. dom: da de er tilsagt at yde deres tiende på kærven, som de skal efter recessens 51.kap, og ikke har gjort det, har de forbrudt sig og må stå til rette

(31)

3/11 1631.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg et vidne. Falk Giøe stævner ham til landstinget for en dele, han 26/10 har forhvervet over hans tjener i øster Brønderslev for 3 sld

** Jørgen i Kølskegård 3.ting Jens Andersen i Jerslev for 2 dlr

** på Jørgen Ornings vegne. navng vidner, at Niels Christensen, som tjener på Linderumgård, har en farbror, som boer i Klemmen i Hørby sogn og som er en vederhæftig mand. Jens Pedersen i Klemmen stævnes  

** Christen Nielsen i Holmgård et vidne. Christen Pedersen i Rønnebjerg stod for tingsdom og sagde til ham, at han ikke skulle købe sig nogen kællingetrætte, idet han havde haft en kællingetrætte til Børglum herredsting som ikke havde vedkommet hans husbonds sag

(32)

** på Jørgen Ornings vegne. navng vidner, at de var hos Johanne Nielsdatter i Ålborg, som da var i Søndergård i Hugdrup, og hun bekendte, at hendes bror Påske Nielsen i Mildal ikke har fået noget af hendes søns fædrene arv  

** på Otte Skeels og Mogens Kåses vegne. sagen om det indtagne fæ på Kølskegård er opsat til næste torsdag, efter Mogens Kås til Kølskegård kommer hjem

** Anders Skrædder i Hebelstrup et vidne. Anders Andersen i Starbæk tiltalte ham for betaling for 1 td rug og 1 td byg, han fik for 12 år siden, hvilket han nægter

** Anders Andersen i Starbæk har med høringsdele tiltale til Hans Jensen på Hollensted for et værge

** samme 3.ting Mikkel Christensen i Hallund for 7 mk forlov

** Peder Christensen i Tise. Peder Andersen i Jetsmark vidnede, at det sidste år, rytterne var i landet, var han en aften tilstede i Peder Christensens hus i Tise, hvor han tjente  en rytter Hans Wellumbeck, som var indkvarteret der. da kom Oluf Jensen i Tømmerby ind i huset, og rytteren solgte ham Peder Christensens bryggekedel og fik korn derfor. rytteren kørte selv kedlen til Tømmerby med Peder Christensens hest og vogn. Oluf Jensen svarede, at han fik kun den kedel, som rytteren selv havde med sig

(33)

** samme stævner Oluf Jensen i Tømmerby for dom angående en bryggekedel på 5 fjerdingkar, som denne købte af rytteren imod Peder Christensens samtykke og minde, idet kedlen var hans og ikke udlagt i kontribution. Oluf Jensen beretter, at han ikke har fået nogen kedel, som han ved skulle tilhøre Peder Christensen, og begærer opsættelse. opsat 14 dage

** Anders Christensen i Hjermeslev og Laurs Christensen sst voldgav deres uenighed om agerjord på Kildedalshøj

** Peder Christensen ....

** på Just Høgs vegne stævnes Niels Pedersen Skomager i Sterup for 3 læs havre, han har ført af den ødegårds jord i Sterup, som Peder Jensen iboede, om han ikke bør lide tiltale som for andet uhjemlet. Christen Pedersen på Rønnebjerg beretter, at han har sået i Søren Mortensens minde, som næste år brugte jorden. opsat 3 uger

(34)

** Peder Pedersen i Hallund. syn af sår og skade på Peder Baltsersen, som tjener hos ham. Oluf Mortensen, født i Klæstrup stævnes

** samme et vidne. navng vidner, at da de sad i Peder Pedersen hus og spiste, så de Oluf Mortensen, født i Klæstrup, overfalde Peder Pedersens dreng Peder Baltsersen, og slå ham skammeligt med en kniv

** Søren Rasmussen i Stade et vidne. han og hr Erik Nielsen i Brønderslev præstegård forbød Anders Skrædder i Hebelstrup Jens Sørensen sst og Peder Pedersen i Hulhøj at afhænde den part af deres udgift skyld og landgilde, som de 2 mænds stedbørn er berettiget til  

** Jens Sørensen fordeler Steffen Hansen i Vrensted for rest løn

** Søren Pedersen i Hellevad. navng vidner at KM tjenere i Hellevad Søren Pedersen og Laurs Pedersen er forarmede  

(35)

** Peder Smed i Brønderslev et vidne. navng vidner, at KM tjenere under Børglumkloster Kirsten Christensdatter og Maren Laursdatter i øster Brønderslev er forarmede

** et vidne om KM tjenere i Serreslev sogn, som er forarmede. fortegn

** et vidne at KM tjener Christen Nielsen i Underåre er forarmet

** Jesper Nielsen i Svennum. navng vidner om KM tjenere til Åstrup, som er forarmede. fortegn

** et vidne om KM tjenere under Børglumkloster i Jerslev er forarmede fortegn

** et vidne, at Klemend Jørgensen i Klæstrup KM tjener under Børglumkloster er forarmet

** et vidne at Mads Pedersen i Jerslev KM tjener under Børglumkloster er forarmet

** Niels Nielsen på Nejst havde 3.ting til Tomas Smed i Brønderslev der møder med modregning. opsat 8 dage til regnskab

(36)

** på Otte Skeels vegne. da mange vejfarende både til hest og vogn bruger en alfar vej over Tolstrup præstegårds mark, som ikke er en sædvanlig vej, hvorved præstens diger nedkastes og vinterrugen nedkøres, både om natten og under prædiken, præsten til stor skade. derfor forbydes alle at køre eller ride eller at lægge vej over præstegårdsmarken

** på Frederik Rantzaus vegne ----

** på sammes vegne et påbud til hans tjenere om at tillægge og opdrætte unge stude, samt forbud mod at afhænde dem til andre under deres fæstes fortabelse

** KM brev 25/8 1631 læses. blandt andet om trætter, som på grund af fjendernes indfald i Jylland, ikke er afgjort, skal inden år og dag anmeldes for landsting eller bispen

(37)

** på Anders Nielsens vegne i Filholm efter 14 dages opsættelse stævnes Maren Olufsdatter i vester Brønderslev for en kappe og hoser

10/11 1631.

** Hans Jensen i vester Linderup et vidne. Søren Nielsen i Hellum kat på hustru Maren Knudsdatters vegne og Peder Knudsen i Knabeshave på egne vegne gav afkald for arv efter deres far sl Knud Pedersen, som boede i vester Linderup, og deres stedfar nævnte Hans Jensen har betalt dem for deres arvelodder

** Jens Nielsen i vester Brønderslev et vidne. Anders Nielsen sst på egne og på hans bror Ove Nielsen, som tjener i Sjælland, deres vegne gav nævnte deres stedfar afkald for arv efter deres far sl Niels Simonsen, som boede i vester Brønderslev     

(38)

** Peder Nielsen i Hellevad gav 3.ting. fortegn

** samme gav 3.ting. fortegn

** på Otte Skeels vegne fordeles for lånt byg. fortegn

** Christen Laursen i Klokkerholms mølle og Morten i Rydslund svor, at de ikke vidste at de skulle udlægge til Poul i Mosen for sengeklæder, før Peder Nielsen i Hellevad og medbrødre fejder på dem derfor

** på Otte Skeels vegne. Peder Jespersen i Bjørnholm vidner, at han tilsagde navng bønder at møde på slotsladegården for at grave mønnetørv til det store hus efter ladefogdens skrivelse, men de sad overhørig

(39)

** Christen Hansen i Vestergård på husbondens tjener Anders Pedersen i Hjermeslev hans vegne stævner Hans Andersen i Holt angående arv, som en lille pige Sidsel Andersdatter, som han er værge for, kan tilfalde efter hendes mor sl Maren Laursdatter og mormor Johanne Laursdatter, som døde i Holt. Hans Andersen tilbød skifte og jævning     

** Hans Andersen i Holt og Christen Hansen i Vestergård på Anders Pedersen i Hjermeslev hans vegne vedtog at mødes i Holt og om muligt forlige Anders Pedersen og Hans Andersen om Sidsel Andersdatters arv  

** Mads Madsen i Hjermeslev fordelte et kvindfolk Maren Pedersdatter barnfødt i Tømmerby, som er rømt af hans tjeneste

** Christen i Vestergård på husbondens tjener Anders Nielsen i Filholm hans vegne stævner Maren Olufsdatter i vester Brønderslev angående en kappe, som han har givet hende at forvare i fjendernes tid. opsat 3 uger

** på Jørgen Ornings vegne stævnes menige Serreslev sognemænd angående en lille bro på Stade mark, som er brøstfalden, og da den ligger i Serreslev sogn, er sognemændene efter recessens kap 58 pligtige til at reparere den. navng sognemænd svarer, at såfremt de var tilsagt at møde omtalte dag med helspand, vil enhver hjælpe til. opsat 8 dage

(40)

** 3.ting til Johanne Krokvinde i øster Brønderslev

** et vidne om forarmede og ødehuse i Vrensted under Børglumkloster fortegn

** på Reinhart Hedendorfs vegne. navng vidner om manglende sædekorn til hans tjeneres jord, året efter fjenderne drog af landet 1629. fortegn

** på Reinhart Hedendorfs vegne. et vidne om gårde, som stod øde efter fjenderne drog ud. fortegn

** Simon Andersen i Brønderslev 3.ting Christen Jensen som boede i Brønderslev

** Erik Jensen i Lem stævner Tomas Jensen sst Laurs Nielsen sst og hans hustru Bodil Tomsdatter for at tage 4 mænd til at vurdere og skifte efter sl Peder Jensen, som boede i Uttrup

(41)

** Niels Nielsen i Brønderslev gav varsel for dele til Mads Madsen sst for en so, han slog ihjel

** Jens Madsen i Hallund, som er KM tjener, bevidnes at være svarlig forarmet

** Christen i Ålborg på sl Laurs Jensen, som boede i Hjulskov, hans arvingers vegne stævner for rest gæld

** på Jens Nielsens vegne, der tjener på Gårdslev, stævnes for gæld fortegn opregn indvendinger

(1)

17/11 1631.

** på Just Høgs vegne. et vidne om øde boliger i Klæstrup. fortegn

** på Just Høgs vegne. et vidne om ødeboliger i Underåre og Kalum fortegn

** Anders Rasmussen i Vodskov et vidne. han spurgte Mikkel Christensens søn i Hallund Christen Mikkelsen, som er anholdt for mord på Kølskegård, om Søren Olufsen i Hollensted var i råd med de ugerningsmænd, da sl Peder Luno blev taget af dage og myrdet. han svarede, at Søren Olufsen ikke var i råd med dem, og ingen vidste, om han fik noget af det gods, som tilhørte Peder Luno  

** Mikkel Andersen i Hallund et vidne. Christen Mikkelsen, som har været anholdt for mord på Kølskegård bekendte, at Mikkel Andersen i Hallund var i råd med dem, før de gik til Kølskegård for at tage livet af Peder Luno. han nægter ved sin højeste ed

(2)

** på Otte Skeels vegne. Mikkel Andersen i Hallund lovede at stille nøjagtig borgen, at han ikke vil rømme eller vige, inden loven har haft sin gænge

** Christen Andersen i Pilgård fordelte Johanne Krokvinde i øster Brønderslev for 1 sld og 17 mk

** Peder Nielsen i Hellevad fordeler Tomas Hansen og Tøger Pedersen i Lem for gæld

** Hans Andersen i Vadskær stævner Bertel Pedersen i Ravnstrup mølle for gæld. da han ikke mener at være lovligt stævnet, er sagen opsat 3 uger

** på Jørgen Kruses vegne. Anders Jensen i Kraghedegård lover at skaffe den sorte stud til Hjermeslevgård, som han har været deroppe med, og som den gode mand begærede at ville have haft

** på hr Jens Olufsens vegne i Tolstrup præstegård tilbydes Klaus Klausen sst al den arv, han kunne tilfalde efter sin far hr Klaus Klausen og sl moder Berete Jensdatter, som boede i Tolstrup præstegård     

(3)

** Hans Knudsen i Sterup et vidne. han gav 3.ting til Søren Matiasen sst for 1 skp malt og et beed, han pløjede for ham

** Steffen Nielsen i Vandkrog et vidne. Christen Nielsen i vester Halne var hans hjemmel til en brun hest, som havde begge øren afskåret. Karen Jensdatter i Gammelkirke og hendes søn Jep Jensen stævnes

** Peder Pedersen i Jerslev et vidne. den gård i Holt, som Søren Laursen iboede og et boel i Tømmerby, Hans Andersen iboede, er øde og de kan ikke udgive deres rest

** Christen Nielsen i Hjermeslev stævner med 3 ugers opsættelse Peder Madsen sst for dom angående han har sagt, at Christen Nielsen har ladet lave vinduer af de egefjæl, han skulle tørre for Otte Skeel, hvilket er hans ære og lempe for nær. Poul Andersen i Hvilshøjgård gav tilkende, at Peder Madsen vil bevise sine ord. tingsvidner af 29/9 fremlægges, tingsvidner af 6/10 fremlægges. ingen er mødt for at svare. dom: Peder Madsen bør bevise sine ord eller lide tiltale

(5)

** Hans Andersen i Holt og Anders Pedersen i Hjermeslev. navng har gjort forlig og skifte mellem Hans Andersen og Anders Pedersen på hans søsterdatter Sidsel Tomsdatters vegne. Hans Andersen skal beholde barnet hos sig, til hun bliver voksen, og hun skal have 30 sld og hendes mors kåbe

(6)

** Tomas Christensen i Hjulskov 3.ting Søren Matiasen i Sterup

** Oluf Mortensen i Mellerup et vidne at han og Peder Baltsersen i Hallund er forligt om deres slagsmål, og Oluf Mortensen skal give Peder Baltsersen 14 mk

** Niels Baggesen i Kornum et vidne at han og Peder Nielsen i Hebelstrup voldgav deres trætte

** herredsfogden Peder Jensen i Kornum et vidne. Falk Giøe stævner ham til landstinget for en dele han 27/10 har udstedt over hans tjener Johanne Pedersdatter i Brønderslev. han mener ikke det er lovligt efter hendes husbonds død og bør kendes magtesløs

** Niels Christensen i Fjeldgård fordeler Mads Mikkelsen i Klemmen for 17 skp rug

(7)

** på Mogens Kåses vegne læses Christen Mikkelsen i Hallund hans skriftlige bekendelse, som er gjort 9/11 1631 på Kølskegård, hvor han er fange. anden pinsedag, da fjenderne var uddraget, kom Villads Jensen i Hallund og Christen Hansen i Hollensted bad ham gå med sig til Mikkel Andersens gård, hvor denne og Søren Olufsen i Hollensted ventede og enedes om at tage til Kølskegård for at se, hvad der var på gården. da de kom dertil, bankede og kaldte Villads Hansen på Peder Luno, og da han kom ud, slog de ham omkuld og bandt ham. så gik de ind i huset og tog en skjorte andre klæder 1 stål og 2 malmgryder og lagde dem i en sæk. da de kom ud, var Peder Luno borte, men de fandt ham ved dammen og enedes om at skyde ham, for at han ikke skulle røbe dem, hvorefter de alle tog fat på en bøsse, satte den på hans bryst og skød ham. inden de red hjem med det røvede gods, kastede de liget i dammen. godset gemte de i Mikkel Andersens hus, og han fik stålgryden. hans fostersøn Villads Hansen klagede senere over, at hans stedfar havde tilskyndet ham til at røve på Kølskegård. senere kom Søren Olufsen i Hollensted til Christen Mikkelsen, da denne var fange, og bad ham for guds skyld ikke røbe at han var med ved Kølskegård

(8)

** på Mogens Kåses vegne stævnes en fange på Kølskegård Christen Mikkelsen, Mikkel Christensens søn i Hallund for dom for mord, han med andre har gjort på sl Peder Luno, forrige foged på Kølskegård efter hans egen bekendelse. han har forbrudt sit liv på hans hals at straffes, og kroppen på hjul og stejle efter Recessens 13.kap tog herredsfogden 8 lovfaste tingmænd og afsagde dødsdommen

(9)

** Christen Hansen i Ladegård et vidne. Klemend Brus i Manne på hustrus vegne og Niels Tomsen i Hjermeslev gav afkald for arv efter deres far sl Tomas (blank) og deres mor sl (blank) som boede og døde i Ladegård

(10)

** på Just Høgs vegne. Tomas Brun tilsagde dem, der har forpligtet sig at vente med sager, til den gode mand kom hjem, at gøre dem klar inden tirsdag, idet han ikke bliver længe her i landet

** Simon Andersen i Brønderslev fordelte Christen Jensen, som boede sst, for 9 mk, som er hans andel af sølv, sl Jørgen Hansen betalte for ham til Niels Pedersen sst 

** Poul Andersen i Hvilshøjgård med 3 ugers opsættelse stævner Christen Hansen i Brønderslev Christen Jensen i Burholt Søren Andersen i Brønderslev og Søren Rasmussen i Stade angående det løfte, de med Poul Andersen for forrige foged på Børglumkloster Dines Tomsen har gjort til Just Høg og har godsagt for hans regnskabs mangler efter deres brev, som lyder på 300 specie dlr. Poul Andersen har indløst det og betalt det resterende, som er 40 specie dlr for hver, som de lover at betale

(12)

24/11 1631.

** Niels Simonsen i Hjørngård stævner navng for gæld til hans far sl Simon Tomsen, som boede og døde i Hjørngård. opsat 1 måned  

** på Malte Sehesteds vegne stævnes navng Ørum sognemænd for deres korntiende, både KM og kirkens anpart, som de bør udgive på kærven, og ikke på skæppen. de er tilsagt at yde tienden på nør Ravnstrup, som de ikke har efterkommet, så han mener de bør straffes efter forordningen. opsat 14 dage

(13)

** Niels Andersen i Kærsgård stævner navng mænd for deres anpart af en okse, så god som 12 dlr som han udlagde til en rytter, som lå i kvarter i Røgelhede år 1629. Laurs Skøt mente ikke oksen kunne gælde 12 dlr på den tid, derfor opsat 14 dage         

** på Otte Skeels vegne. opregn af hvad, der 18/11 fandtes i Mikkel Andersens bo i Hallund

** Niels Tøgersen i Hellum et vidne

(1)

(Jerslev Herreds Tingbog 1632 A 12/1 - 3/5)

(2)

** skødebrev på ---- mølle

** sag med Maren Olufsdatter

(3)

** voldgiftssag

** forlig om trætte og slagsmål mellem Jens Sallingbo og  ----

** ----

** ---- opsat

**  ----eldsen i Em vidner at ---- Nielsen i vester Mejlsted. angående klæde til en kappe

(4)

** ----.

** Peder Pedersen i ---- gav varsel for dele. fortegn

** Peder Pedersen i ---- syn på hus i Tømmerby

** 3.ting

** udnævnelse af ransnævning

** sl Hieronimus Madsen efterladte hustru Bodil Sørensdatter og børn Matias Hieronimusssen og 2 andre sønner ----

(5)

** Maren Povlsdatter stævnes for diverse gæld

** Jep Christensen stævner ----  sag om stjålet gods og om frastjålet svin

(6)

** Niels Munk i ---- stævner Laurs Jensen angående en kiste, som soldaterne tog i fjendernes tid med blandt andet hans hustrus klæder

(8)

** Anders Jensen i ---- på fru Margretes vegne stævner for rest

(9)

** Niels Simonsen med opsættelse 24/11 på egne og moders vegne stævner ..... i Stenum for gæld til hans sl far Simon Tomsen, der boede i ----

(10)

xx/xx 1632.

** sag fra Stenum fra ryttertiden. sl Simon Tomsen

** et vidne i samme sag

(11)

** Peder Pedersen i ---- på Just Høgs vegne fordeler

** et vidne om ødegods

** ---- Nielsen i Vrensted. sag fra ryttertiden. forlig

** Christen Nielsen i Vrensted

(12)

** Niels Mørk i ---- Anders Knudsen i Vrensted gav afkald efter forældre ---- Inger Nielsdatter samt efter sl Niels Knudsen der døde i Vrensted og Jens Knudsen

** Laurs Skøt på husbonds vegne stævner for rest

(13)

** vurdering hos Laurs Kromand af en hest

** Morten K ---- i Ravnstrup stævner for gæld

** Niels Nielsen

** Peder Tøgersen

** sag om føl i Hellevad sogn

** forbrudt fæste på grund af oversidning

(14)

** på Malte Sehesteds vegne stævnes navng

** Oluf Pedersen i Røgelhede på ---- vegne stævner navng mænd

** ---- Pedersen i Røgelhede varsel for dele

** Niels Pedersen i Brønderslev varsel for dele

** gældsstævning til ----hel Pedersen i Ravnstrup mølle

(15)

** på ridefoged Tomas Bruns vegne stævnes for fogedpenge

** på Just Høgs vegne med opsættelse 15/12 stævner navng mænd angående deres anpart af et foldlukke, som de ikke har ydet, om de ikke har forbrudt deres fæste

(16)

** Peder Pedersen på husbonds vegne med opsættelse 15/12 stævner navng mænd. fortegn. de har været modvillige og ikke mødt på Børglumkloster for at tage skifte på deres anpart af en fold

(17)

26/1 1632.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg lod læse en landstings stævning som hans husbond Jørgen ---- til navng mænd for deres vidne på Vorgårds ting angående værgemål, som .... Nielsen i Mildal skulle have ----

(18)

** Peder Christensen i Stenum og ---- i øster Hjermeslev har overværet forlig mellem deres bror ..... i Stenbjerggård og Jørgen ---- i Vestrup på sin hustrus vegne angående arv efter forældre sl Christen Nielsen og sl Anne ----. Søren Tomsen ---- i Ingstrup, ---- Christensen i Torsmark og ---- i Vestrup stævnes

** Laurs Mouridsen i Hjermeslev fordeler

** Christen Nielsen i Holmgård på husbonds tjener Anders Nielsen i Filholm hans vegne stævner Maren Olufsdatter i vester Brønderslev angående en kappe og et par hoser. tingsvidne fremlægges. dom: hun bør lide tiltale

(19)

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Christen Pedersen for hans egne og Anne Pedersdatters bøder, idet de har avlet barn sammen

** på sammes vegne varsel til Christen Pedersen, som tjente Bodil Mørksdatter i Hellum, for hans egne og hans trolovede kvinde Anne Pedersdatters bøder, som han har lovet at betale, da de har avlet barn sammen. der begæres opsættelse

** Jens Jespersen på husbonds vegne stævner ---- ls Madsen på Kraghede for rest landgilde. opsat 3 uger

(20)

** på Urban Steffensens vegne i Ålborg stævnes Johanne Krokvinde i øster Brønderslev for en bryggekedel, som han lejede hende før fjenderne kom i landet, og som han ikke fik igen. hverken hun eller hendes mand Mads Mikkelsen mødte. dom: hun bør inden 15 dage betale kedlen

** Niels Andersen stævner navng herredsmænd for deres anpart af  ---- som han udlagde til en rytter, der lå i kvarter i ---- 629. fortegn

(21)

** Laurs Mouridsen i Hjermeslev stævner Anders Hellesen i Hjelmsted for gæld til Christen Nielsen Stubdrup i Ålborg. sagen opsat

** samme på Christen Nielsen Stubdrup i Ålborg hans vegne stævner Niels Murmester og Jens Jensen i ---- for gæld. opsat 4 uger

(22)

** på Otte Skeels vegne med opsættelse 22/12 stævnes Søren Smed i Hedegård efter tingsvidnes indhold til Ålborg byting

2/2 1632.

** på Jørgen Ornings vegne. navng vidner, at de så Maren Laursdatter, der tjener Laurs Jensen i Nør---- i Sterup, harvede med hans hest på en ager på Sterup mark

** på Otte Skeels vegne stævnes Søren Smed i Hedegård for dom. tingsvidne af ...... byting, om ikke Søren Smed er pligtig at ---- Yde Nielsen på Ålborg slot

(23)

** på Peder Christensen i Tise hans vegne stævnes Oluf Jensen i Tømmerby angående en bryggekedel

** Niels Tomsen i Mellerup stævner Laurs Jensen i øster Hjulskov angående en stud, som denne i fjendernes tid har lovet ham 5 mk for og ikke vil betale. Niels Jensen nægter at have lovet ham de 5 mk. tingsvidne af 5/11 1629 fremlægges. dom: han bør betale de 5 mk

(24)

** Søren Smed i Hedegård et vidne. navng vidner, at aftenen før Søren Smed red til Ålborg for at sætte borgen for Yde Nielsen, da kom Niels Mørk i Bagterp og ville være med at sætte borgen for ham og lovede at holde ham skadesløs for sin borgen og løfte

** på Mogens ---- vegne stævnes Jens Madsen, der tjener i Jerslev præstegård for dom angående bygskyld af et værsted i Klæstrup, som han iboede, og hvor han avlede fuld avl. han begærer opsættelse. opsat 5 uger

** Niels Pedersen i Brønderslev fordelte Peder Skomager for gæld

** Jesper Jensen i Svennum et vidne om nogle ord, Niels ---- havde sagt om ham. de blev forligt

(25)

** Gregers Mørk i Brønderslev stævner Peder Eriksen i vester Brønderslev for dom angående en hest, han solgte ham og ikke fik betalt. Peder Eriksen beretter, at Gregers solgte ham en hest, men han fik den aldrig, og nu begærer han hesten, så god som den var, da han købte den. opsat 3 uger

** Peder Smed i Brønderslev. Jens Olufsen i øster Brønderslev og ---- Smed sst gav tilkende, at de var forligt om arv og gæld

** ---- fordeler i Hellevad sogn for rest til ham, da de er takseret for at udlægge sølv og tøj, som han udlagde for dem til kejserens folk fortegn. navng vidner, at de gav dem alle varsel for dele

** på hr ---- i Bredkær præstegård fordeles i Hellevad sogn for præstens tiende. fortegn opregn

(26)

** Jens Andersen i Lem på bror Jens ---- i Vestkær hans vegne stævner Bertel Pedersen i Ravnstrup mølle for dom angående 25 dlr 18 sk og 2 tdr mel, som rester på det, som Jens Andersen skulle have for at overlade Bertel Pedersen møllen iflg kontrakt af 12/4 1631, som fremlægges. afbetalinger fremlægges. dom: at betale inden 15 dage

(27)

** Peder Jensen i Kornum fremlagde Christen den 4des brev, dateret København 1607, hvori tilsiges sl Jens Kjærulf herredsfoged i Jerslev herred hans sønner, at Kornumgård skal blive hos kronen og ikke vil blive bortskødet til andre    

9/2 1632.

** på Just Høgs vegne. Keld Sørensen Degn i Nørholm fremlagde en landstings stævning, hvori Poul Nielsen Kras i Nørholm stævner Niels Mørk i Brønderslev for et vidne på Børglum birketing 11/x 1630

(28)

** Christen Pedersen i Rønnebjerg på ---- vegne  spurgte Laurs Jensen i Sterup, om han ville være hans pige Maren Laursdatters hjemmel til det, hun harvede på Sterup mark, efter Jep Mikkelsen havde sået og harvet den. han ville intet svar give

** Christen Pedersen på husbonds vegne gav last kære og klage over Maren Laursdatter, det tjener Laurs Jensen i Sterup Nørgård, for mod loven at have harvet en ager, efter Jep Mikkelsen havde pløjet sået og harvet den

** Jens Matiasen i Jerslev. navng vidner, at de var med i Klokkerholms mølle, hvor Jens Matiasen købte et øg af Christen Laursen, og denne lovede at tage øget tilbage, hvis Jens Matiasen ikke behøvede det

** Oluf i Røgelhede på husbonds vegne. navng har været i Serreslev kirke og givet sognemændene varsel for dele, for de mod Malte Sehesteds fæstebrev og mod forordningen har forholdt ham kirkens tiende på kærven

** Søren Pedersen i Jerslev 3.ting Tomas Andersen, som boede på Holden

** Jens Christensen i Holt et vidne. Christen Svendsen barnfødt i Holt gav ham afkald for arv efter forældre sl Svend Christensen og ---- Laursdatter, som boede i Holt 

(29)

** på Just Høgs vegne stævnes Jens Andersen i Vrensted angående en rejse. han har forbrudt sit fæste

** på Just Høgs vegne stævnes Anders Hellesen i Hjelmsted og hans hustru Anne Pedersdatter, om han ikke på hustrus vegne bør betale det, som Søren Laursens hustru i Holt rester med. opregn. opsat

** på Just Høgs vegne stævnes Simon Nielsen i Stenum og Maren Nielsdatter sst for deres bøder for at have avlet barn sammen, da de begge tjente i Stenbjerggård på kloster stavn. tingsvidne 13/10 1632 fremlægges. han har betalt 6 rdl af de 12 rdl, og hun vil betale, når hun kan. dom: de bør betale inden 15 dage

(30)

** på Otte Skeels vegne stævnes Søren Smed i Hedegård i vester Brønderslev sogn for den borgen, han har sat for Yde Nielsen i Ålborg barnfødt i Bagterp, om han ikke bør sende Yde Nielsen til slottet eller selv i hans sted at indstille sig og udstå ret og straf. tingsvidne af Ålborg byting 28/6 1630 fremlægges, at Yde Nielsen, barnfødt i Bagterp, bekendte de gerninger, han beskyldes for. Niels Mørk i Bagterp og hans farbror Søren Pedersen i Vrensted forpligtede sig på liv ære og godses fortabelse at være i øvrighedens minde for hans forseelse, og hvis han rømmer, forpligter de sig til at indstille sig i hans sted på slottet. Søren Smed dømmes til at skaffe Yde Nielsen tilstede eller selv at indstille sig, når det forlanges

(31)

** på Just Høgs vegne. et forbud mod jagt og skytteri på den gode mands ejendom samt mod at sælge øksne, før han får dem tilbudt, samt mod skovhugst under deres fæstes fortabelse, samt mod at holde husfolk og mod fiskeri i Gunders mølledam

(32)

16/2 1632.

** på Otte Skeels vegne ----

** ----.

** på Anders Friises vegne. Peder Laursen i Mellerup og Karen ---- på mors vegne sst tilsagde ham deres tro tjeneste

** på Otte Skeels vegne ----

(33)

** ----

** på Otte Skeels vegne ----

** på Otte Skeels vegne stævnes Poul Christensen, der tjener hr Christen Jensen i Vrensted præstegård og hr Christens datter Johanne Christensdatter, idet Poul Christensen har lokket og beligget hende i hendes fars gård, mens hun var betroet nøgle og ---- til hvad, hendes far ejede. om han ikke efter gårdsretten bør dømmes som tyv. opsat 14 dage

** på Just Høgs vegne stævnes Christen Svendsen og Maren Pedersdatter for dom. da de har avlet børn sammen, bør de betale deres bøder hhv 12 og 6 rdl til deres husbond, eller straffes på kroppen med fængsel og jern 

** Christen Nielsen i Holmgård på husbondens tjener Peder Christensen i Tise hans vegne stævner Oluf Jensen i Tømmerby angående en bryggekedel på 5 fjerdinger, som han havde købt af en rytter, der lå i kvarter hos Peder Christensen, som ejede kedlen, og mod dennes vilje. Christen Sørensen i Brønderslev mener, at de tidligere vidner i sagen er dømt magtesløse, så Oluf Jensen bør være fri for tiltale men da dommeren ikke finder, at dommene er tilbagekaldt, dømmes Oluf Jensen som i de 2 foregående uendelige domme

(34)

** på Jørgen Kruses vegne læses en landstings stævning til Christen Nielsen i Holmgård angående en endelig dom efter 2 uendelige domme, han har forhvervet over Maren Olufsdatter i Brønderslev angående en kappe, som hun sigtes for af Anders Nielsen i Filholm

** navng lover herredsfogden at være ransnævninge for 1632

** Søren Pedersen i Jerslev fordeler Tomas Andersen, som boede på Holden

** Laurs Jensen i øster Hjulskov spurgte Niels Tomsen i øster Mellerup hvor den stud blev af, som han tiltalte ham for, hvortil han svarede, at de var blevet ført til Baggesvogn på lægdsmandens befaling

(35)

** på ridefoged Tomas Bruns vegne stævnes navng Børglumkloster tjenere for dom og dele angående de fogedpenge, de skylder Tomas Brun. fortegn. dom: at betale inden 15 dage

** Tomas Christensen i Alstrup et vidne. Jens Badskær i Stenum fremlægger en kvittering fra Niels Basse i Årup dateret 6/12 1630, at han har modtaget 16 sld, som er stedsmål af den gård i Alstrup, som Tomas Christensen iboer, og som sl Niels Jensen iboede

(36)

** Peder Pedersen i Hallund på hustru Bodil Nielsdatters vegne gav Peder Pedersen i Jerslev afkald for arv efter hendes sl forældre Niels Pedersen og Johanne Jensdatter, der boede i Lunden 

** gældsstævning ----

23/2 1632.

** på Jørgen Ornings vegne. påbud til herredets lægdsmænd, at de skal indkræve KM madskat og imorgen 3 uger møde ham i Ålborgs vejehus og der gøre ham fuld vægt efter KM mandtalsregisters indhold

(37)

** navng Stenum bymænd bevidner, at nogle navng bønder først fornylig er flyttet ind i deres gårde og derfor ingen avl har haft, så de kan ikke betale KM madskat. det samme gælder navng forarmede. fortegn

** Jens Matiasen i Jerslev er forarmet og kan ikke betale KM madskat

** på Otte Skeels vegne. navng mænd har været i Vrensted præstegård, hvor hr Christens datter Johanne Christensdatter udlagde som hendes barnefar Poul Christensen, som tjente hendes far

(38)

** Peder Christensen i Stenbjerggård fremlagde et brev, at Niels Christensen i øster Mejlsted og Peder Christensen i Ingstrup har gjort forlig mellem deres bror Peder Christensen i Stenbjerggård på den ene side og Søren Tomsen i Vestrup på sin hustrus vegne Laurs Christensen og Else Christensdatter på den anden side om arv efter deres sl forældre Christen Nielsen og Anne Christensdatter. følgende stævnes: Berete Christensdatter i Vestrup med lovværge Søren Tomsen sst Else Christensdatter i Furreby med lovværge Helle Pedersen sst Laurs Christensen i Torsmark Niels i Mejlsted og Peder Christensen i Ingstrup 

** på Jørgen Ornings vegne 3.ting til navng lægdsmænd for 1631 for hvad, de resterer med af madskatten dette år. fortegn opregn

** Mikkel Madsen på Sundsted. Jens Sørensen i Ladegård er forligt med Steffen Hansen om deres uenighed og trætte

(39)

** på Christen Nielsen Stubdrup borger i Ålborg hans vegne stævnes i Tomas Christensens hus i Alstrup sl Niels Jensens hustru Anne Nielsdatter og børn Christen og Jens Nielsen samt Anne Maren og Margrete Nielsdatter angående sl Niels Jensens gæld til ham. opregn. Niels Tøgersen i Hellum, som er børnenes morfar, svarede, at da et af børnene var hos ham og ikke er stævnet, er stævningen ikke lovlig. opsat 8 dage

** Laurs Mouridsen i Hjermeslev på førnævnte Christen Nielsens vegne stævner i Hjermeslev sl Laurs Jensens hustru Maren Christensdatter og hendes børn Christen Christen Tomas og Anders Laursen og i Manne stævner Anne Christensdatter og i Klokkerholm stævner sl Christens Nielsens hustru Bodil Jensdatter og hendes datter Berete Christensdatter for dom for deres afdøde ægtefællers gæld til ham. krav fremlægges. Søren Jensen i Klokkerholm mødte på sin hustru og fosterdatters vegne og Christen Nielsen i Holmgård på sl Laurs Jensens hustru og børns vegne og fremæskede regnskabsbogen. opsat 8 dage

(40)

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Christen Pedersen og Anne Pedersdatter, der tjente Bodil Mørksdatter i Hellum, hun med lovværge for dom, da de har avlet barn sammen, da de begge tjente på Åstrup slots stavn. de bør betale deres bøder 12 hhv 6 rdl. Christen Pedersen møder på begges vegne og beretter, at de er præstegivne sammen, og han vil ægte hende. han mener derfor at deres bøder ikke skal regnes så højt, hvilket også dømmes. de skal betale 8 sk grot

1/3 1632.

** Peder Pedersen i Jerslev et vidne. Anders Pedersen i Vrensted tilstod, at han året før fjenderne kom i landet, om høsten af Niels Pedersen i Vrensted modtog ----

(41)

** samme et vidne. Peder Andersen i Lien i Vrensted bekendte, at han året før fjenderne kom, modtog ----

** samme et vidne. Niels Pedersen i Vrensted spurgte Peder Andersen i Lien ----

** Peder Pedersen i Jerslev spurgte Niels Pedersen i Vrensted, hvor mange penge han fik af Peder Andersen i Lien i Vrensted af kirkens penge året før fjenderne kom. han fik 2 halve rdl 1 sld 1 rigsmk og en rigsmk i mønt. Maren Christensdatter vidnede, at han fik 6 sld undtagen 4 sk. andre vidner det samme

** samme på Just Høgs vegne et vidne, at Jens Pedersen i Stenum kun har sået 2-3 stykker jord til den halvgård, han iboer, og som Palle Jensen tilforn iboede

** samme et vidne. navng Stenum sognemænd vidner om navng forarmede sst, som ikke kan betale madskat. fortegn

(42)

** Niels Tøgersen i Hellum. navng vidner, at Niels Pedersen i Hellum på nørside bækken er så forarmet, at han blandt andre stakkels folk er indlagt på sognet til sit underhold, så der har ikke været betalt skyld til kirken, siden fjenderne drog af landet, ej heller madskat. husene er for det meste øde

** Niels Tøgersen 3.ting Søren på Holden for engleje

** samme på kirkeværgernes vegne har med høringsdele tiltale til Benedikte Jensdatter i øster Mellerup for rest skyldkorn til Skt Hans kirke i Hjørring for 1630. Peder Tomsen i Mellerup beretter, at hun kun såede 3 stykker jord sammen med andre 1630, og deraf betalt 1 pd byg. han mener ikke, hun er pligtig at yde mere. opsat 14 dage

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Laurs Jensen i Sterup Nørgård og hans pige Maren Laursdatter, da hun mod loven har harvet Jep Mikkelsens vinterrugsæd på Sterup mark. hun bør betale 3 mk til husbonden samt genoprette skaden. der begæres opsættelse, da bonden formodentlig ingen skade har lidt derved. opsat 3 uger

(43)

** Christen Nielsen i Holmgård et vidne. på Jørgen Kruses vegne stævnes han til landstinget for en dom, han har forhvervet over Oluf Jensen i Tømmerby angående en kedel, som skulle tilhøre Peder Christensen i Tise 

** Christen Nielsen i Ørum. navng vidner, at han og andre navng i Ørum er så forarmede, at de ikke kan betale madskat. fortegn

** et vidne, at Jens Pedersen i Brønderslev er flyttet til sin gård så sent, at han ikke fik nogen kornavl til at give skat af

** Peder Laursen i Brødslev og Erik Pedersen i Kraghedegård et vidne. de voldgav deres trætte og uenighed om det gods, som Peder Laursen tiltaler ham for, som skal tilhøre Maren Hansdatter

(44)

** Niels Baggesen i Kornum et vidne. afsigelse af voldgift mellem ham og Peder Nielsen i Hebelstrup angående 20 sld, som denne har lånt af Niels Baggesen, og som han hævder at have tilbagebetalt, men dette benægtes. Peder Nielsen skal give ham 8 sld

** Peder Keldsen i Vrensted med høringsdele til Else Tøgersdatter, Mikkel Madsens hustru på Sundsted, for en vogn, hun lånte af Peder Keldsens hustru Bodil Nielsdatter, da hun boede i Stenum, og sled den op

** Peder Sørensen i Brønderslev. Jens Pedersen i vester Brønderslev gav sin far Peder Sørensen sst afkald for arv efter mor sl Anne Pedersdatter, som boede og døde i vester Brønderslev

(45)

** Søren Pedersen i Jerslev en lægdsmand i Jerslev sogn. navng vidner om ødegods i Jerslev sogn. fortegn

** på Christen Nielsen Stubdrup borger i Ålborg hans vegne med 5 ugers opsættelse stævner Anders Hellesen i Hjelmsted for dom angående 9 sld, han skal reste med til Christen Nielsen for 3 tdr byg, som Anders Hellesen skal have fået af Jørgen Olufsen, borger i Ålborg, i 1609, og som Christen Nielsen har godsagt for. regnskab fremlægges. Jørgen Olufsens seddel fremlægges. Anders Hellesen mener, at han har betalt gælden: dom: han skal betale det, han ikke kan bevise er betalt
 
(47)

** på Jørgen Kruses vegne tiltale med høringsdele til Tomas Gregersen i Stenum for 4 skp byg, hans tiende 1631, og til Jens Pedersen sst for 17 skp byg, hans tiende for samme år. Tomas Gregersen mødte og svarede, at han ingen avl havde haft og ville bevise det. Jens Pedersen havde sået 1 td korn og ville betale deraf. opsat 3 uger

** på Christen Nielsen Stubdrup borger i Ålborg hans vegne med 5 ugers opsættelse stævnes Niels Murmester i vester Mejlsted og Jens Jensen i Vrangdrup for gæld, Niels Murmester for hans far Christoffer Murmesters gæld. Niels Murmester svarer at han ikke har lovet at betale faderens gæld. afregning 16/11 1625 med Jens Knæverhede i Vrangdrup på hans og moders vegne fremlægges. opregn. afregning 14/10 1619 fremlægges, hvori Niels Murmester lover at betale faderens gæld. de dømmes begge til at betale

(48)

8/3 1632.

** Peder Madsen i Hjermeslev. navng vidner, at han er forarmet, at han ikke kan udgive madskat

** Peder Jensen i Kalum og Christen Jensen i Serreslev et vidne. navng vidner, at de og andre navng i sognet er så forarmede, at de ikke kan betale madskat. fortegn

(49)

** Christen Povlsen i Ørum et vidne at han og andre navng i Ørum er forarmede, at de ikke kan udgive deres anpart KM madskat

** Søren Tomsen i Mejlsted. navng vidner, at det boel i Tømmerby i Tolstrup sogn, Jens Andersen iboede, er øde

** Peder Jensen i øster Brønderslev. navng vidner om navng forarmede i sognet, som ikke kan betale madskat. fortegn

** på Mogens Kåses vegne. Jens Madsen, der tjener i Jerslev præstegård og tilforn boede i Rumpen vesten Klæstrup lovede at betale 1 pund byg skyldkorn at det boel, han påboede 1631

** Christen Povlsen i Ørum 3.ting Jep Jensen i Gersholt

(50)

** på Jørgen Ornings vegne. tilsagn om betaling af rest tiendekorn. fortegn

** på Otte Skeels vegne. Else Christensdatter, Niels Tomsens hustru i øster Mellerup vidnede, at onsdag efter pinsedag det år fjenderne drog af landet, kom Peder Pedersen i Jerslev og Anders Pedersen og hentede en brunblisset hest og lovede hende at levere den tilbage samme aften, men de fik den ikke igen. deres datter Edel Nielsdatter og andre vidner det samme

** på Otte Skeels vegne. Anders Pedersen i Jerslev blev spurgt, om han ville benægte at have hentet omtalte hest. han svarede, at han bød dem skaffe hesten til præstegården og kejserens folk, og han lovede ikke at fly den dem igen

** på Just Høgs vegne. navng vidner, at Anders Pedersen ikke har fået hesten til lån, som Niels Tomsen sigter ham for, men Niels Tomsen var af de kejserlige befalet at skikke hesten til Jerslev præstegård, og kejserens folk tog den med sig den torsdag morgen efter pinsedag 1629 

(51)

** på Otte Skeels vegne. syn på det værsted i Ørum Niels Andersen fraflyttede, om døre vinduer eller loft var borte. de var ved magt

** på Otte Skeels vegne. skovfoged Tomas Nielsen i Allerup kundgjorde at der i Hellevad kirkeskov er hugget træ til Ravnstrup mølles behov, som han vurderede for 1 sld

** Jens Badskær i Stenum fordelte for rest madskat. fortegn opregn

** Laurs Jensen i øster Hjulskov stævner Peder Tøgersen i Klæstrup, om han ikke bør betale den stud, som hans dreng hentede hos Niels Tomsen i Mellerup, og som Laurs Jensen tiltales for. opsat 14 dage

** Niels Andersen i Ørum. Anders Povlsen på Hollensted hede på egne og søskende Christen Povlsen, der tjener i Lem og Maren Povlsdatter, der tjener i vester Brønderslev deres vegne gav afkald for arv efter deres forældre sl Poul Christensen og Anne Andersdatter, som boede og døde i Ørum

(52)

** Poul Andersen i Hvilshøjgård et vidne. Anders Kjærulf i Avnkødt og han havde gjort afregning om det, Poul Andersen havde annammet på Anders Kjærulfs hustru Maren Jensdatter hendes vegne af hendes fædrene og mødrene arv både her i landet og på Sjælland

(53)

** Poul Andersen et vidne. Jens Sørensen i øster Linderup bekendte at han på sin bror sl Jens Sørensen, som boede i Hvilshøjgård, hans datter Johanne Jensdatter hendes vegne havde annammet af Poul Andersen 61 sld som er hendes anpart af gæld hos jomfru Lisbet i gammel Køge

** på Reinhart Hedendorfs vegne stævnes navng for rest landgilde. fortegn opregn

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Otte Skeel Jørgen Orning samt hr Jens Olufsen og navng Hjermeslev bymænd angående 8 sandemænd, han agter at lade opkræve til at forny stabel og sten mellem Hjermeslevgårds endels mark og Hjermeslev bys mark efter et gammelt sandemandsbrevs indhold, da der på mange steder intet ret skel findes, da stenene er bortpløjet. skellet beskrives

(54)

** på Otte Skeels vegne med 3 ugers opsættelse stævnes Poul Christensen, der tjener hr Christen i Vrensted præstegård samt præstens datter Johanne for dom. han bør straffes efter gårdsrettens 18.kap som en tyv

(55)

15/3 1632.

** Tomas Gregersen i Stenum et vidne. navng vidner, at han ikke havde sået korn sidste år, og han havde ingen agerjord, kun et kålgårdsted

** Niels Tomsen i Mellerup stævner Anders Pedersen i Jerslev og hans far Peder Pedersen i rette angående den hest, som Anders Pedersen lånte af ham ugen før pinsedag det år fjenderne drog af landet, og som han ikke leverede tilbage. Peder Pedersen svarede, at Niels Tomsen var påbudt at levere en hest til kejserens folk i præstegården, og hans søn lovede ikke at levere hesten tilbage. opsat til efter påske

(56)

** Søren i Klokkerholm gav sag 3.ting. fortegn

** Niels Sørensen i Lindholt stævner Else Tøgersdatter på Sundsted og hendes datter Anne Andersdatter samt Mikkel Madsen sst angående 14 sld, som hendes afgangne husbond sl Anders Sørensen havde lånt af sl Søren Nielsen, der boede og døde i Lindholt, om Mikkel Madsen på hustru Else Tøgersdatters vegne ikke bør betale dem. han begærede opsættelse. opsat til efter påske

** Christen Mørk i Grindsted en lægdsmand i vester Brønderslev sogn med høringsdele tiltale til Simon Andersen i vester Brønderslev, som boer på en selvejergård for hans anpart af KM madskat. han svarer, at han har fæstet gården af ejeren og da han betaler skyld og landgilde til denne, mener han ikke han bør pålægges mere skat end en brydebonde, der har fæstet på adelens gård og tilbød at betale denne, hvilket også dømmes

(57)

** på Just Høgs vegne efter 5 ugers opsættelse stævnes Anders Hellesen i Hjelmsted og hans hustru Anne Pedersdatter for dom, om han ikke på hustrus vegne bør betale Søren Laursens hustru i Holt hendes rest landgilde 1631. opregn. Anders Hellesen svarede, at han bjergede høet og førte det til den bolig, hans hustru tilforn påboede, og hans hustru burde være fri for gæsteriet deraf. han dømmes til at betale

** Jørgen på Kølskegård gav sag 3.ting Hans Jensen på Hollensted

** Niels Tøgersen i Hellum havde høringsdele tiltale til Benedikte Jensdatter i øster Mellerup for rest skyld til Skt Hans kirke i Hjørring, som hun ikke vil betale, da hun kun har sået 3 stykker jord og har udlagt 1 pd byg deraf. tingsvidne 30/6 1631 fremlægges, at gården har stået øde siden fjenderne drog af landet. hun frikendes
 
(58)

** de 2 sager med Oluf Jensen i Tømmerby om en kedel og Maren Olufsdatter i Brønderslev med en kappe, som er indstævnet til landstinget, skal opstå til næste landsting efter påske

** Peder Laursen i Brødslev og Erik Pedersen i Kraghedegård et vidne. de havde indgivet deres uenighed om en kiste, som tilhørte sl Maren Hansdatter og anden tvistighed for voldgift. navng voldgiftsmænd afsiger deres kendelse, at Erik Pedersen skal betale Peder Laursen 18 sld, dog undtaget, at dersom Peder Laursen kan opsøge noget af sit gods på andre steder, uden skade for Erik Pedersen, skal det være ham uforment. de blev forligt og Erik Pedersen lovede ikke at gøre Peder Laursen nogen forhindring på sit gods, hvor det findes og kan opsøges

(59)

** på Otte Skeels vegne. Poul Christensen, der tjener i Vrensted præstegård og som er sigtet for at have beligget præstens datter Johanne Christensdatter bliver dømt til at betale 12 rdl, samt ikke lade sig finde i Vendsyssel, undtaget det kan ske i øvrighedens minde

** på ridefoged Tomas Bruns vegne stævnes Børglumkloster tjenere for endelig dom for rest fogedpenge. fortegn opregn

(60)

22/3 1632.

** Bertel Bertelsen i Sterup. syn på det boel i Sterup, som Christen Knudsen tilforn iboede. opregn

** Hans Jensen i Stenbjerggård. navng bevidner, at de var tilstede i Stenbjerggård, da Hans Jensen betalte Jens Sørensen i Hjortnæs, født i Stenbjerggård de 65 rdl, som han lovede at betale for opladelse af gården

** Hans Jensen i Stenbjerggård. da han har bevist med tingsvidne at have betalt Jens Sørensen 65 rdl for opladelse af Stenbjerggård fremlægger han et tingsvidne af Hvetbo herredsting 8/1 1631, at Jens Sørensen i Stenbjerggård på Christen Sørensens i Vestrup hans vegne lovede at betale Hans Jensen 15 rdl, som kvitteres i de 80 rdl, som Hans Jensen har lovet ham for opladelse af Stenbjerggård

(61)

** på Mogens Kåses vegne fordeles Hans Jensen på Hollensted hede for rest korntiende 1631

** Jens Smed i Serreslev. navng vidner, at da Jens Smed kom gående fra Niels Laursens hus og ville have gået hjem, kom Christen Nielsens 3 sønner i Serreslev mod ham, Anders og Søren Christensen, hver med en jerntyv og Jens Christensen med en kølle. de jog ham tilbage i huset slog ham med køllen og bad, han skulle komme ud, da skulle djævlen fare i ham

** på Otte Skeels vegne. Laurs Skøt gav last kære og klage på Anders Søren og Jens Christensen i Serreslev, for de skal have uførmet Jens Smed sst og udæsket ham

** Søren Rasmussen i Stade Tomas Olufsen i Kalum et vidne. Peder Mikkelsen i ----, som var kirkeværge 1629, da kejserens folk drog ud af landet, vidnede, at han ikke blev tilbudt Serreslev kirkes korntiende hverken af Malte Sehested eller Sofie Brahe. andre vidner det samme

(62)

** Christen Povlsen i Ørum lod fordele Jep Jensen i Gersholt for lånte penge

** Søren Jensen i Klokkerholm lod fordele Morten Jensen i Kragdrup og Søren Sørensen i Allerup for gæld til sl Christen Jensen, der døde i Klokkerholm

** på Otte Skeel og Jørgen Kruses vegne. de vedtog at 4 uvillige dannemænd på hver side skal møde på de steder mellem Hjermeslevgårds mark og Hjermeslev bys mark, som omtvistes, og syne skellet, hvis det er muligt på grund af vinter og sne

(63)

** på Jørgen Kruses vegne. Maren Olufsdatter i Hjermeslev bekendte, at Anders Skåning, som tjente på Hjermeslevgård, er hendes rette barnefar

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Anders Skåning, der tjener på Hjermeslevgård og Maren Olufsdatter i Hjermeslev for deres bøder hhv 12 og 6 rdl eller at straffes på kroppen

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Maren Olufsdatter i Hjermeslev for dom angående 6 rdl, hendes bøder. hun bekender gerningen, og at hun har nogen formue til at rette for sig. hun dømmes til at betale

** Steffen Andersen i ---- vedtog at være ransnævning 1632

** sagen mellem Laurs i øster Hjulskov og Niels Tomsen i Mellerup
opsat 14 dage

** Laurs Skøt et vidne. navng vidner, at nør Jens Laursen i Vrensted og ----  Laursen sst er forarmede, så de ikke kan betale KM madskat

(64)

** Christen Nielsen i Åsendrup bevidnes at være forarmet

** Niels Simonsen i Hjørngård på sin egen moder og søskendes vegne stævner Christen Christensen i Stenum for dennes gæld til sl Simon Tomsen. opsat 14 dage

** samme stævner Laurs Jensen i Sterup Nørgård angående en stud, som skal reste på det, han skyldte sl Simon Tomsen, da denne døde. opsat 14 dage

** på Otte Skeels vegne fordeles for rest til Hammelmose år 1631 iflg jordebogen. fortegn opregn

(65)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Otte Skeel på Ålborg slot Jørgen Orning på Åstrup Otte Skeel på Hammelmose hr Jens Olufsen i Tolstrup præstegård samt navng Hjermeslev bymænd angående 8 sandemænd, som Jørgen Kruse agter at opkræve for at forny med stabel og sten det rette markskel mellem Hjermeslevgårds mark og Hjermeslev bys mark efter et gammelt sandemandsbrev, som fremlægges

(66)

** på Christen Nielsen Stubdrup borger i Ålborg hans vegne med 1 måneds opsættelse stævnes i Hjermeslev sl Laurs Jensens hustru Maren Christensdatter og børn Christen Christen Tomas og Anders Laursen og i Manne Anne Laursdatter og i Klokkerholm sl Christen Nielsens hustru Bodil Jensdatter og hans datter Dorete Christensdatter for dom som den 23/2 er indført. Christen Nielsens regnskabsbog fremlægges. de dømmes til at betale

(67)

** på sammes vegne stævnes i Alstrup sl Niels Jensens hustru Anne Nielsdatter og hendes børn Christen og Jens Nielsen og Anne Maren og Margrete Nielsdatter i Tomas Christensens hus i Alstrup for sl Niels Jensens gæld til ham. Tomas Christensen i Alstrup på hustru og børns vegne fremæskede tingsvidne af gælden efter sl Niels Jensens død, samt regnskabsbogen. de dømmes til at betale

(68)

5/4 1632.

** på Otte Skeels vegne stævnes Niels Christensen i Vrensted, som er Henrik Andersens fostersøn for dom, idet han har beligget et kvindfolk ved navn Anne Nielsdatter og avlet 3 børn med hende. dom: han bør betale hans bøder 12 rdl 

(69)

** på Otte Skeels vegne stævnes Bertel Pedersen i Ravnstrup mølle for 26 tdr mel og 1 fjerding ål mølleskyld fra Philippi Jacobi 1631-32. Knud Holst ridefoged på Sæbygård beretter, at hans husbond Malte Sehested har tilskiftet sig møllen før Skt Martinidag, og af godset på Sjælland, som han har givet i mageskifte, er skylden ydet til KM og ikke til ham. opsat 4 uger

** på Otte Skeels vegne stævnes navng i Hallund og Lem for rest landgilde 1631. opregn. Peder Simonsen i Hallund berettede, at han var lovet nogle års frihed for afgifter. opsat 14 dage

** på Otte Skeels vegne. syn på de sår, som Anne Laursdatter i Ørum Tved har fået. Hans Laursen og Anne Laursdatter på Tveden stævnes

** på Otte Skeels vegne. varsel for dele til navng for kongeskat

** Christen Povlsen i Ørum gav sag 3.ting. fortegn

(70)

** på Jens Juel forrige lensmand på Ålborg slot hans vegne stævnes slotstjenerne i Ørum for deres rest 1629. navng bymænd møder og sværger, at de har betalt en del af deres landgilde

** på Knud Tomsen forrige ridefoged til Sejlstrup hans vegne fordeles for gæld. fortegn

** Christen Nielsen i Holmgård et vidne. navng vidner, at for 25 år siden, da Christen Pedersen, som boede i Vesterlien i Skæve sogn, afgik ved døden, levede der et barn efter ham ved navn Niels Christensen, og hans nærmeste værge var hans ældste morbror Påske Nielsen i Mildal i Jerslev sogn, som tog værgemålet og brev på hvad, han tilfaldt. da var Jens Pedersen, der boer i Klemmen, et umyndigt barn, da førnævnte hans bror sl Christen Pedersen døde

** Jens Smed i Serreslev et vidne. navng, der er stævnet med en landstings stævning, vidner at efter Jens Smed havde læst en stævning over Christen Nielsens sønner for slag og bordag, hørte de Christen Nielsen sige: havde de endda slagen den tyv ihjel, da var der vel så mange skabede øg i landet, de kunne have betalt ham med

(71)

** Niels Svendsen i Gerndrup stævner navng for dom og dele angående hvad de efter sl Christen Svendsens død skylder ham. opsat 3 uger

** Peder Pedersen i Jerslev lydeligt fordelte for KM skat i Ørum by. fortegn opregn

** på Otte Skeels vegne. syn på den gård i Vrensted, Ejler Laursen påboer. opregn

** Peder Pedersen gav sag 3.ting. fortegn opregn

** Christen Hansen i Vestergård i Brønderslev tilkendegav, at han havde taget noget gods i forvaring efter skiftebrevs indhold, og han tilbød Niels Mortensen i Tømmerby det

** Christen Hansen i vester Brønderslev tilkendegav, at han havde taget noget gods til sig med et lille pigebarn ved navn Maren Hansdatter iflg skiftebrev og tilbød Niels Mortensen i Tømmerby at overtage godset og pigen, da han er hendes rette født værge

(72)

** Laurs Jensen i øster Hjulskov et vidne. Peder Tøgersen i Klæstrup, som i fjendernes tid var lægdsmand i Jerslev sogn, vidner at navng da var tillagt at udlægge til den stud, som Niels Tomsen i Mellerup tiltaler Laurs Jensen i Hjulskov for. fortegn. varsel for dele

** samme gav 3.ting til så mange, der ikke retter for dem inden 8 dage

** på Mogens Kåses vegne. syn på Niels Christensen i Hollensted hans sår, som han beskylder Søren Olufsen sst for

** Søren Olufsen i Hollensted et vidne. han og Niels Christensen sst blev forligt om deres uenighed og bordag 

(73)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Jens Bang i Ålborg Benedikte Pedersdatter og hendes 2 døtre Dorete og Gertrud Munksdatter i Attrup Anne Andersdatter i Holt Peder Jensen i Kornum Bagge Kjærulf og Niels Baggesen sst Inger Munksdatter Søren og Niels Vognsen sst samt Vogn Kjærulf. landsdommernes bevis af 11/2 fremlægges angående stævning af efterskrevne: Inger Munksdatter født i Attrup Vogn Kjærulfs sønner i Kornum Søren og Niels Vognsen Anders Hansens søn Søren Andersen født i Brønderslev for indførsel og tilvurdering, som Jørgen Kruse vil lade tage angående den 5.part i øster Kornumgård, som afgangne Søren Pedersen forrige foged på Hjermeslevgård har købt for 900 rdl, og da han skylder Jørgen Kruses far Envold Kruse en stor sum penge, bør der ske udlæg deri. opsat 5 uger

** på Jørgen Kruses vegne det 3.ting opkræves 8 synsmænd til at forny skellet mellem Hjermeslevgårds mark og Hjermeslev bys mark og sætte stabel og sten efter et gammelt sandemands brev. Peder Kjærulf i øster Hebelstrup og Søren Rasmussen i Stade satte fylding på sandemændene. fortegn. alle, der er nævnt 22/3, stævnes

(74)

** på Jørgen Kruses vegne. sandemændene aflægger deres syn. opregn

(75)

** på Otte Skeels vegne. navng, der mindes mange år, vidner om hvad der gennem disse år har været holdt for ret markskel mellem Hjermeslevgårds mark og Hjermeslev bys mark. opregn 

** Tomas Nielsen i Klæstrup og Jens Nielsen i Brønderslev et vidne. Christen Nielsen i Hjermeslev lovede sine 2 brødre at forsørge alle deres mor Karen Jørgensdatter, som er hos ham. de vil give afkald for fædrene og mødrene arv

(76)

** Christen Nielsen i Hjermeslev et vidne. hans 2 brødre gav ham afkald for arv efter deres far sl Niels Tomsen, som boede i Hjermeslev og deres mor Karen Jørgensdatter

** Niels Simonsen i Hjørngård ----

** Niels Simonsen i Hjørngård med opsættelse 15/3 stævner Else Tøgersdatter på Sundsted og datter Anne Andersdatter samt Mikkel Madsen sst for dom. Niels Simonsen fremlægger sl Anders Sørensen, som boede i Stenum hans udgivne brev af 12/12 1629 på 14 sld til Søren Nielsen i Lindholt. hans testamente fremlægges angående hans gæld til svogeren Søren Nielsen i Lindholt 13 sld samt andet regnskab, hvilket Mikkel Madsen mener bør kvitteres i gælden. de dømmes til at betale

(77)

** Niels Simonsen i Hjørngård. Christen Christensen i Stenum lover at betale sin gæld til sl Simon Tomsen i Hjørngård til Maren Nielsdatter sst og hendes børn

** på forrige lensmand Jens Juels vegne med opsættelse 15/3 høringsdele til KM tjenere under Ålborg slot for rest 1629. fortegn opregn. indvendinger fra indstævnede. dom: de bør betale inden 15 dage

(80)

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Laurs Jensen i Sterup Nørgård og hans pige Maren Laursdatter, om hun mod loven har harvet Jep Mikkelsens vinterrug i Sterup  tingsvidner og Jep Mikkelsens stedsmålsbrev fremlægges. Laurs Jensen hævder at ageren har ligget til Nørgård i 30 år, og fremlægger sin stedsmålsseddel. dom: hun kan ikke frikendes

(82)

12/4 1632.

** Christen Hansen i Vestergård et vidne. syn af Mads Madsen i Hjermeslev hans sår og skade. Laurs Mouridsen i Hjermeslev og hans søn Mourids og dreng Christen stævnes

** Laurs Mouridsen i Hjermeslev på egne og søn Mourids Christensens vegne og ung Mads Madsen sst på egne og far Mads Madsens vegne voldgav deres sag om trætte uenighed slet og bordag

** på Otte Skeels vegne. Anne Laursdatter på Ørum Tved sigtede Hans Laursen på Tveden for han slog hende og gjorde hende skade iflg syn. hun gav husbonden sagen

** Laurs Skøt i Ågård et vidne at navng bønder i Vrensted  er forarmede efter fjenderne drog af landet, og Jerslev bønder er forarmede. fortegn

(83)

** på Mogens Kåses vegne 3.ting til Oluf Skolemester i Jerslev for skyld af et boel i Klæstrup og Bertel Laursen i Klæstrup for 1 dlr fogedpenge

** på Just Høgs vegne fordeles. fortegn

** på Frederik Rantzaus vegne et forbud til hans tjenere (fortegn) mod at bortleje ager eller eng, eller tillade nogen at slå lyng eller grave tørv på hans ejendom, under deres fæstes fortabelse

(84)

** Peder Nielsen i Hellevad gav sag 3.ting for rest KM madskat. fortegn

** Peder Andersen i Hjermeslev et vidne. syn på hans frapløjede jord

** på Jørgen Ornings vegne. et vidne om hvem, der er inderster i Jerslev herred. fortegn
 
(85)

** på fru Margrete Rosenkrantz vegne stævnes Jep Christensen i Lundergård i Hellum sogn for klage, da han har angrebet en af hendes bønder Peder Smed, der boer i Jerslev sogn i Busken, og anholdt ham for tyveri i sin bolig. derefter har han ført ham til tinget, og efter dommen var afsagt til retterstedet, alt sammen uden præst

** Jesper Jensen i Svennum lydeligt lod fordele for KM madskat i Jerslev sogn. fortegn opregn  

** på fru Margrete Rosenkrantz vegne stævnes Jep Christensen på Lundergård i Hellum sogn for han uden præst har ladet en af hendes tjenere Peder Smed i Jerslev sogn henrette uden en præst til at trøste ham med guds ord, hverken i hans hus på tingvejen fra tinget og til retterstedet eller ved retterstedet. Jep Christensen berettede, at han flyede misdæderen præst den tid, han efter loven burde, og da han var dømt i rettermandens hænder, mente han ikke der tilkom ham yderligere, men dog straks han var henrettet, kom præsten og ville gøre, hvad han burde, så han mente sig fri for tiltale. opsat 14 dage

** på Just Høgs vegne efter 1 måneds opsættelse stævnes Christen Nielsen i Gunders mølle for 3 års rest til Børglumkloster. (opregn) han beretter at have ydet noget deraf. dom: han skal betale det, han ikke har kvittering på

(86)

** på Just Høgs vegne med høringsdele tiltales Børglumklosters tjenere i herredet for sagefald oldengæld engleje og landgilde for 1629-31. fortegn opregn. dom: at betale inden 15 dage

(89)

** på Jørgen Kruses vegne. navng sandemænd afsagde deres ed og tov, at de har sat stabel og sten mellem Hjermeslevgårds mark og Hjermeslev bys mark, da de gamle skelsten var bortpløjede. opregn

(91)

19/4 1632.

** på Mogens Kåses vegne. Anne Sørensdatter i Hedegård bekendte, at Christen Nielsen, som tjener i Hedegård, er hendes barnefar

** Peder Tomsen i Mellerup fordeler Bertel Laursen i Klæstrup

** På Mogens Kåses vegne med høringsdele tiltale til Oluf Skolemester i Jerslev for 1 pd byg af et boel i Klæstrup. han lover at betale

(93)

** på Mogens Kåses vegne stævnes Niels Hjulmand i Klæstrup for dom. han har nogen tid boet på husbondens stavn i det hus i Klæstrup, som Christen Ydesen iboede, og nu er han fraflyttet det uden husbondens tilladelse og uden lovlig opsigelse, husbonden til stor skade med arbejde og i andre måder

** på Mogens Kåses vegne stævnes Christen Nielsen, som tjener Søren Smed i Hedegård, for dom, da han har lokket og beligget en pige i Hedegård, da de begge tjente der. han bør betale faldsmål og bøde til husbonden 12 rdl. Christen Nielsen svarede, at dersom han havde forset sig, vil han ægte kvindfolket, og mente ikke bøden i så fald var så høj. derfor opsat 3 uger

** Jens Povlsen i Ørumgård. Jep Mikkelsen i Sterup og Per Tomsen i Mellerup mølle vidnede, at det år fjenderne drog af landet, havde Jens Povlsen kun sået 3 skp byg sammen med andre

(94)

** Laurs Jensen i Sterup Nørgård. navng vidner, at det år, fjenderne drog af landet, havde de jaget ham fra sin gård og han kom ikke igen, før de var draget af landet, hvorfor han kun havde sået lidt, og han kunne ikke betale skyld 1629

** på Reinhart Hedendorfs vegne. da han i nogen tid har haft KM gods i Jerslev herred som ligger under Sejlstrup i forlening, blev tjenerne spurgt, om de kunne beklage sig over ham, om han ikke har forsvaret både ejendommen og dem, så vidt loven tillader. navng tjenere udtaler, at han har skikket sig som en ærlig lensmand bør etc

(95)

** Oluf Eriksen i Kraghedegård. Peder Laursen i Brødslev bekendte at have modtaget de penge, som Erik Pedersen skulle betale ham efter voldgifts afsigelse angående deres uenighed

** Anders Nielsen i vester Brønderslev tiltalte Søren Jensen i Kasenskov for rest af hans fædrene arv 5 sld, som han lover at betale 

** på Jørgen Kruses vegne. navng vidner, at de så Niels Nielsen, som tjener Matias i Manne kom ind i Peder Andersens gård i Hjermeslev og slog gammel Mads Madsen med en spade. hans søn Mads Madsen gav husbonden sagen

** på Jørgen Kruses vegne. syn på gammel Mads Madsen i Hjermeslev hans sår. hans venstre lår var stort, men ikke anderledes end det andet. på skulderbladet var der noget lidt blåt, og der var 2 tænder af hans mund, men de kunne ikke se, om de var slået ud fornylig

** på Otte Skeels vegne stævnes Jens Sørensen i øster Linderup for rest 1631. han fremlægger sl Peder Munks brev 20/9 1607, at Jens Sørensen er fri for 6 tdr havre gæsteri årligt af den gård, han iboer, indtil Peder Munk bliver anderledes til sinds

(96)

** på Otte Skeels vegne med høringsdele tiltale til Ålborg slots tjenere, som var forlenet til sl Peder Munk, for rest maltskæppe 1631. navng møder og beretter, at de ikke i 4 lensmænds tid har givet nogen maltskæppe, men det er et nyt pålæg. andre navng vidner det samme. fortegn

** på Otte Skeels vegne. et vidne om ødegårde i sognene i herredet fortegn

(97)

** på Otte Skeels vegne stævnes Jens Hansen i Hjelmsted Helle Andersen og Niels Laursen sst Jens Keldsen i Underåre Jens Jensen i Holt og Peder Hansen i Kalum for den gerning, de har udøvet natten før Trefoldigheds søndag 1629 i Søren Nielsens gård i Vollerup, hvor de har frarøvet ham noget gods. opsat 3 uger

** Peder Pedersen i Jerslev og Niels Tomsen i Mellerup et vidne. Peder Pedersen i Jerslev på søn Anders Pedersens vegne og Niels Tomsen i Mellerup voldgav deres sag om uenighed og trætte om en brun hest, som Niels Tomsen tiltaler Anders Pedersen for

(98)

** Peder Pedersen i Jerslev på husbonds vegne. syn på det hus på kloster  stavn i Klæstrup, som Poul Smed iboede. opregn

** Christen Povlsen i Ørum lod fordele for KM madskat. fortegn opregn

** på Otte Skeels vegne. syn på Hellum kirkes brøstfældighed. opregn 

** på Falk Giøes vegne fordeles for rest landgilde 1631. fortegn opregn

(99)

** Peder Nielsen i Hallund fordelte for KM madskat. fortegn opregn

** på Hospitalets vegne stævnes Christen Nielsen i Serreslev for at tage syn på noget jord, som han skal have frapløjet Jens Smed sst

** Tomas Christensen i Alstrup fordelte Niels Jørgensen i Sterup for 4 kalveskind, denne havde fået til beredning og ikke leveret tilbage

** varsel for dele til Niels Krog i Mellerup for studeskat

** på Otte Skeels vegne stævnes navng for rest skyld og landgilde 1631 fortegn

(100)

26/4 1632.

** på Otte Skeels vegne med høringsdele tiltale til Jens Tøgersen i Kalum for 9 skp byg engleje 1629. Jens Tøgersen svarede, at han ikke havde bjerget engen i 12 år, som bevidnes af engfogden og andre 

** på slotsskriveren Mogens Svendsens vegne med høringsdele tiltale til Ålborg slots tjenere for skriverpenge. navng møder med indvendinger

** på Otte Skeels vegne. syn på ager og eng i Glindvad, hvor Anders Pedersen har lagt gødning på en ager, som var tillagt Bodil Ottesdatter samt taget hendes halve eng til sig. han forbydes at befatte sig med dem

(101)

** Niels Svendsen i Gandrup et vidne. han og Laurs Svendsen i Åsendrup Peder Svendsen i Stavad og Peder Skøt i nør Vrå, som er arvinger efter sl Christen Svendsen, der døde i Stavad på den ene side og navng mænd på den anden side vedtog at mødes ved Tise kirke på Skt Hansdag for at forhandle om den tvistighed mellem dem, om gælden efter sl Christen Svendsen, som arvingerne sigter dem for, og dersom de ikke kan blive enige, skal sagen for retten

** Poul Andersen i Hvilshøjgård et vidne. Peder Jensen i Kornum og Laurs Skøt i Ågård vidner, at de i 1631 var i Stavad og forligte Niels Svendsen i Gandrup og Peder Svendsen i Stavad om deres arvestrid, således Niels skulle have 12 sld samt sl Christen Svendsens regnskabsbog for Hvetbo herred, og Peder skulle kvittere sin anpart af gælden deri

** Poul Andersen 3.ting Johanne Jensdatter, som tjener i Brønderslev og er rømt af sin tjeneste i Hvilshøj

(102)

** på Otte Skeels vegne. Peder Andersen i Hjermeslev Poul Nielsen sst og Anders Christensen sst vedtog at 4 uvillige mænd skal mødes med dem på Hjermeslev mark for at skille deres agre og sætte sten eller pæle

** på Otte Skeels vegne et vidne. syn på Niels Nielsen, der tjener Matias i Manne, hans sår ung og gammel Mads Madsen i Hjermeslev stævnes

** Niels Nielsen, der tjener i Manne. navng mænd, som er stævnet med landstings stævning, vidner at dagen efter at Niels Nielsen og gammel Mads Madsen havde været i bordag sammen, kørte sidstnævnte med sin plov på Hjermeslev mark, og søndagen efter gik han i kirke, derefter til Tømmerby i et ærinde, før han gik hjem

** på Otte Skeels vegne blev Peder Kjærulf i øster Hebelstrup og Mikkel ---- om de ville beskylde hinanden for bordag uførm sår eller skade. de svarede, at de ikke beskyldte hverandre for andet end godt, som dannemænd bør gøre

(103)

** Jens Smed i Serreslev stævner Christen Nielsen sst og hans 3 sønner Anders Jens og Søren Christensen for dom, idet de ved nattetide havde forment ham adgang til hans hus jaget ham tilbage i Niels Laursens hus og der udæsket ham med skælds og ukvemsord og truet ham på livet (som han mener). han mener, de bør sætte borgen, og ridefogden på de indstævnedes vegne mener ikke, det ikke bør ske, med mindre han selv stiller borgen. opsat 3 uger

** Jens Smed i Serreslev. Christen Nielsen sst sagde, at Jens Smed var gået til hans og taget en ko fra ham

** Peder Svendsen i Stavad. Christen Mørk i Grindsted og Niels Tomsen i Underåre bevidnede, at de breve, Peder Svendsen i Stavad og hans medarvinger havde på gæld efter deres sl bror Christen Svendsen, der boede i Stavad, blev frataget dem af landets fjender i fejdetiden

** Peder Tøgersen i Klæstrup. navng vidner at han ikke havde sået i en kirkeager på Klæstrup mark 1630, og som ligger til Serreslev kirke, men den lå usået

(104)

** Jens Tøgersen gav varsel for dele til Peder Tøgersen og Niels i Rumpen hver for 14 skp byg til Serreslev kirke for 1630-31 af en kirkeager

** Søren Sørensen i Pajhede fordeler. fortegn

** Jens Keldsen i Underåre tilbød Jacob Madsen sst frøgæld af de 3 stk vinterrug, denne havde sået i jord, som ligger til Jens Keldsens værsted

** Christen Mørk i Grindsted. syn på noget kød, som lægdsmændene havde fået i madskat af vester Brønderslev sogn. det var ugavnligt og ikke tjenligt at yde i KM madskat

** Niels Mørk i Grindsted med høringsdele 3.ting til vester Brønderslev bymænd for deres kød til KM madskat, som ikke var tjenligt at yde. navng bymænd sværger, at det kød, de ydede, ikke var i den tønde med dårligt kød, som synsmændene så. andre navng bymænd vil betale det kød, som lægdsmændene vil sværge på er deres

(105)

** Peder Andersen i Hjermeslev gav sag 3.ting til Frands Smed sst for 5 skp rug, som er tienden af den rug, denne såede i hans jord

** Niels Krog i Mellerup og Søren Sørensen i Pajhede voldgav deres sag angående deres uenighed om hvad det skete i fjendernes tid

** Peder Jensen i Kornum gav varsel for dele til Vrensted sognemænd for brohavre

** på Mogens Simonsen slotsskriver hans vegne fordeles Ålborg slots tjenere for skriverskæpper. fortegn opregn

(106)

** på Mogens Simonsen slotsskriver hans vegne fordeles Ålborg slots tjenere for rest skriverpenge. fortegn

** Jens Smed i Serreslev. syn på hans ager på Serreslev mark, hvorfra der er pløjet og lagt til Christen Nielsens ager

(107)

** Jens Tøgersen i Kalum et vidne. syn på Serreslev kirkes brøstfældighed. opregn

** på Otte Skeels vegne stævnes Niels Christensen, Henrik Andersens fostersøn i Vrensted for dom, som blev dømt 5/4 og som igen bliver dømt uendelig

3/5 1632.

** på Jørgen Ornings vegne spurgtes Bagge Kjærulf i øster Kornum, om han ved ed vil benægte, at han blev tilsagt til at føre lensmandens foged til Viborg landsting, eller om hans hustru eller folk i hans fravær havde fået skriftligt bud om rejsen. han svarede ved ed, at han ikke blev budt, men hvad angår hans hustru og folk da er de ikke stævnet, og han ved intet derom

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Bagge Kjærulf i Kornum Jens Povlsen i Mølgård Else Laursdatter i vester Brønderslev Jens Sørensen og Søren Andersen sst for æskning og klage angående en Viborgrejse som af Kornumgård skulle have været gjort med lensmandens foged, og som blev siddet overhørig, skønt Bagge Kjærulf på alle deres vegne skal have fået bud. Søren Andersen i vester Brønderslev mødte med en dom af Viborg landsting, hvori er indført KM brev angående den frihed, han har givet Kornumgård, og som indeholder, hvad der skal ydes på Ålborg slot men intet om rejser. opregn

(108)

** Niels Tøgersen i Hellum et vidne. navng vidner, at han 1629 ikke såede havre eller byg, men en ringe ting rug. 1630 såede han 3 pd byg, han lånte af lensmanden og 1 td havre. 1632 tilsåede han trediedelen af jorden

** på Reinhart Hedendorfs vegne et vidne, at af det boel i Sterup, Laurs ---- iboede, stod halvdelen øde

** mod den tiltale, som Christen Mørk i Grindsted havde til vester Brønderslev mænd for dårligt kød, som skal være ydet i madskat mødte navng Brønderslev bymænd, (fortegn) og vidnede ved ed, at der var ikke noget af deres kød i den tønde, som synsmændene havde set

(109)

** på Just Høgs vegne. hans tjenere tilsiges påmindes og advares, at de skal yde deres ægt og arbejde, når de tilsiges, ellers vil der straks blive taget dom på deres fæste

** på Henrik Holsts vegne et forbud til Ås tjenere mod ulovligt at lade så i deres jord, og til andre mod at så i tjenernes jord, undtagen det sker i hans husbonds minde

** Oluf Christensen i Holt. navng vidner, at da han kom til Søndergård i Holt, stod den øde, så han fik hverken folk køer eller øg

** Niels Mikkelsen i Å. navng vidner, at da han kom til den gård i Å, han iboer, stod gården øde

** Peder Andersen i Hjermeslev fordelte Frands Smed for tiende af den rug, han havde sået i Peder Andersens jord

** Mikkel Laursen i Jerslev 3.ting til Simon Jensen, som er rømt

(110)

** på Jørgen Ornings vegne 3.ting til navng tjenere, som var tilsagt at tærske på Åstrup, men sad overhørig. fortegn

** Peder Munk på Gettrup et vidne at Niels Madsen på Kraghede 1630 er tilsagt at yde rest kornskyld 1629 til Jens Bang i Ålborg

** Peder Munk på Gettrup tiltaler med høringsdele navng for rest skyld 1625-29. fortegn opregn. indvendinger fremføres

** på Otte Skeels vegne. syn på Laurs Jensen i Filholm, hans sår og skade. øster Niels Laursen i Tise stævnes

** Jens Jensen i Holt. navng har overværet, at han og Jens Nielsen sst er blevet forligt om fordeling af avlen og andet

(111)

** sagen mellem Ravnstrup møller og Otte Skeel opsat 8 dage

** Laurs Skøt stævner Biereld Pedersen i vester Hassing angående den arv, han har tiltaget sig efter hans sl far Peder Jespersen, som boede i  Bjørnholm, om han ikke bør skifte med sin bror. på Biereld Pedersens vegne svarede Anders Andersen i vester Hassing, at Biereld Pedersen havde været alene ugift i boet efter faderens død, og hans søskende var udgift af fællesboet med hjemfærd, og mente derfor han burde tilskiftes det, der var igen efter hans far. andre svarer, at han fik arv efter moderen, mens de andre søskende intet fik, derfor bør de skifte efter faderen. opsat 3 uger

** på Otte Skeels vegne. Jens Hvas i Hallund lovede at være i hans minde for hans bøder for sår og skade, som han sigtes for af Mikkel Andersen og hans søn. samt 3.ting til dem for deres bøder

** Laurs Skøt 3.ting Hans på Tveden for 12 rmk for et blåslag for sårmålsbøder til bondesagen og kongesagen

(112)

** på Otte Skeels vegne. 3.ting til slotstjenerne for forbud mod at lade så ulovligt i deres jord, med mindre det sker med husbondens samtykke

** Peder Kjærulf i Hebelstrup stævner Jens Jensen i Hallund for gæld

** på Jørgen Kruses vegne stævnes en dreng Niels Nielsen, som tjener Matias i Manne, for at lyse gårdfred over ham, for han slog Mads Madsen i Hjermeslev i Peder Andersens gård sst med en spade

** på Just Høgs vegne. syn på et hus og andet i den anpart, Jens Nielsen i Holt er tilskiftet. opregn

(113)

** Peder Jensen i Kornum herredsfoged et vidne. han fordeler for brokorn, enhver 1 skp havre. fortegn

** på Tomas ---- vegne stævnes Niels Nielsen i Brønderslev og Christen Laursen sst for dom angående gæld. dom: Niels Nielsen bør betale inden 15 dage

(Jerslev Herreds Tingbog 1632B  3/5 - 20/12)

(114)

** på Otte Skeels vegne stævnes for rest landgilde 1631. fortegn. dom: de har forbrudt deres fæste

17/5 1632.

** på Jørgen Ornings vegne med landstings stævning stævnes Jacob i Kildedal og hans hustru for vidne angående det stolestade i Hellevad kirke, som Niels Pedersen, der boede i Hellevad i det boel, som Niels Laursen nu iboer, ----. mange sognemænd svarer, at der findes et register over kirkens stolestader, angående hvilket stolestade, de kvinder, der boer i hver gård og boel med rette tilkommer, og dette register bør fremlægges, før de vidner

(115)

** på Just Høgs vegne. Anne Laursdatter, barnfødt i øster Brønderslev, bekendte at Niels Bur, ladegårdsfoged på Børglumkloster, var hendes rette barnefar, og han belå hende, da de begge tjente der. hun rømte af tjenesten før fardag, hvor Niels Bur hjalp hende bort

** på Jørgen Kruses vegne spurgtes ung Mads Madsen, om det var med hans fars fuldmagt, han voldgav dennes sag med Laurs Mouridsens søn Mourids angående slagsmål og bordag. han svarede, at det var det, idet hans far var gammel og kunne ikke med tøe og trætte

** på Jørgen Kruses vegne. navng mænd, stævnet med landstings stævning, vidnede at have været hos gammel Mads Madsen i Hjermeslev, som lå på sin sygeseng, og denne berettede, at den parlament mellem ham og Niels Nielsen, som tjener i Manne, i Peder Andersens gård med andet var årsag til den sygdom, han havde fået

(116)

** på Jørgen Kruses vegne. kære og klage over Niels Nielsen, der tjener i Manne, for at have slået gammel Mads Madsen i Hjermeslev med en spade i Peder Andersens gård sst. han tillyses et fuldt gårdfred

** på Just Høgs vegne stævnes Christen Nielsen i Gunders mølle, for han efterstår med mølleskylden 1630. han svarer, at han har betalt en del deraf uden kvittering, som han vil bevise. opsat 3 uger

** Jens Smed og Christen Nielsen i Serreslev et vidne. de er blevet forligt om deres og deres børns uenighed og trætte. den der bryder forliget, skal betale 2 færdige øksne til husbonden

** Tomas Gregersen i Stenum. navng vidner at Søren Bjørnsen, som boede og døde i Stenum, blev af Anne Mortensdatter beskyldt for at være hendes rette barnefar, og efter hans død blev der gjort udlæg for hans faldsbøder

(117)

** syn på et værsted, som kaldes Rævbakken i Jerslev sogn liggende til Ås. der var et gammelt rålingshus på støtter, som er ugavnligt, og marklukkerne er slet øde

** Mikkel Laursen i Jerslev fordelte en rømt tjenestedreng Simon Jensen

** Søren i Kasenskov 3.ting Anders Jensen i Kraghedegård for 5 sld

** Jens Smed i Serreslev 3.ting Mads Laursen på Rosbak for 6 mk

** Christen Keldsen i Ørum 3.ting Anne Nielsdatter på Ørum Tved

** på Otte Skeels vegne. Hans Laursen på Tveden lovede at stille ham tilfreds for hans slagsmål med Anne Laursdatter iflg syn

** Jens Andersen i Lem fordelte Hellevad sognemænd for hver sin anpart af kirkens tiende, som rester for 1629 til Ålborg slot. fortegn opregn

(118)

** Peder Munk i Gettrup stævner Hans Knudsen i Sterup for dom, da han har svoret, at Peder Munk på Vrågård for året 1625 havde modtaget 7 tdr byg af hans landgilde, men denne mener det skal være 14 rdl, 2 rdl pr td. opsat 3 uger

** på Just Høgs vegne stævnes Børglumklosters tjenere i herredets sogne for dom, idet de var tilsagt til at møde på klostret for at tage skifte på hver sin andel af en fold ved Kragdam med stenlukke omkring, hver gård 4 favn, og det samme for 2 boel, men de sad overhørig. om de ikke derved har forbrudt deres fæste. Oluf Jensen i Å fremlagde deres skriftlige svar, at de af fjenderne til for kort tid siden har været forarmet og øde, og på grund af ringe avl ikke altid i rette tid kunne betale husbondens rettighed som de gerne ville, men undertiden blev udråbt som dem der ikke ville gøre eller give husbonden sin rettighed, og da de ikke er mægtige for at samle og føre så mange sten til det stendige, som omtales, tilbyder de at bygge diget af tørv og træ så højt, at kvæget kan være uden skade. det vil de gøre når som helst, de bliver tilsagt. så kan den gode mand i mellemtiden se, hvilken mulighed, der er for at skaffe sten, eller betænke sig på, hvorledes enhver, som ikke har lagt stendige tilforn, kan lægge det. opsat 5 uger

(119)

** på Just Høgs vegne stævnes Jens Andersen i Vrensted for dom angående modvilje idet han efterstår med landgilde 2 år og ikke har gjort nogen rejse, siden fjenderne drog af landet. dom: han har forbrudt sit fæste

** på Otte Skeels vegne. syn på en ager på Klæstrup mark, som ligger til Serreslev kirke, for hvad den kan give i kornskyld til kirken

(120)

** på Otte Skeels vegne stævnes Anders Pedersen ved Glindvad for dom angående 2 agre, som Bodil Ottesdatter i Glindvad var tillagt at bruge hendes livstid, og som Anders Pedersen har frataget hende samt et lille stykke eng. han skal give det tilbage og stå til rette

** på Jørgen Kruses vegne med 5 ugers opsættelse stævnes Jens Bang i Ålborg Benedikte Pedersdatter i Attrup og døtre Dorete og Gertrud Munksdatter Anne Andersdatter i Holt Peder Jensen i Kornum Bagge Kjærulf og Niels Baggesen sst Inger Munksdatter i Kornum Søren og Niels Vognsen samt Vogn Kjærulf. kontrakt 5/3 1617 mellem Vogn Kjærulf og Jørgen Pedersen fremlægges. tingsvidne 21/8 1617 fremlægges, hvori Vogn Kjærulf skøder hans arvepart efter hans sl bror Morten Kjærulf til Jørgen Pedersen, som skøder den til Envold Kruse. Vogn Kjærulfs svar fremlægges. dom: Jørgen Kruse tilkendes indvisning i den femtepart af Kornumgård

(122)

24/5 1632.

** på Just Høgs vegne. syn på hvorledes Jens Pedersens hustru og søster i Tømmerby er slået og medfaret. hustruen Anne Jensdatter og søsteren Gertrud Pedersdatter beskylder Jens Hansen i Hjelmsted derfor

(123)

** på Just Høgs vegne stævnes Jens Hansen i Hjelmsted for klage for at være draget til Jens Pedersens gård i Tømmerby, og der overfaldet hans hustru og søster og uførmet og slået dem. Jens Hansen svarer, at han af tinge var tilnævnt i herredsfogdens sted at gøre udlæg i Jens Pedersens bo for budpenge, som han var delt for. og da er han af blevet uførmet af dem. han mener han bør være denne klage kvit. opsat 14 dage

** Jens Hansen i Hjelmsted. navng vidner, at de var tilstede i Tømmerby, da Jens Hansen i herredsfogdens sted ville gøre udlæg i Jens Pedersens bo for budpenge. da kom Jens Pedersens søster Gertrud Pedersdatter ud og ønskede djævlen i ham og greb til jorden og således uførmede ham. hun sværger, at vidnerne var usandfærdige

** på Jørgen Ornings vegne stilles spørgsmål til Mogens Andersen i Holt, at eftersom der desværre var dræbt et kvindfolk i øster Kornum på Åstrup slots stavn, og det siges, at han skal være hende nær beslægtet, hvorfor lensmanden er tilstede for at vide, om han på KM vegne skal, eller Mogens Andersen som ret eftermålsmand skal forfølge sagen, som det sig bør. han svarer, at han vil forfølge sagen, så vidt det tilkommer ham

(124)

** Mogens Andersen i Holt et vidne. navng synsmænd har i øster Kornum beset en piges lig, ved navn Sofie Mortensdatter, for hendes banesår, som var et knivstik under hagen ovenfor brystbenet. Bagge Kjærulf i Kornum stævnes 

** Mogens Andersen i Holt et vidne. navng vidner, at Bagge Kjærulf kom til Niels Baggesens hus og ville have ham ud med sig. da kom Sofie Mortensdatter, som tjente Niels Baggesen, og bad Bagge Kjærulf gå til sin seng og lade Niels Baggesen i fred. da vendte han sig og stak pigen med en kniv. andre vidner derom

(125)

** Mogens Andersen i Holt gav last kære og klage over Bagge Kjærulf i øster Kornum havde stukket Sofie Mortensdatter ihjel

** Mogens Andersen i Holt opkrævede alle 8 sandemænd i herredet at møde på landstinget for at gøre deres ed og tov over Bagge Kjærulf i øster Kornum, som dræbte Sofie Mortensdatter

** på Jørgen Ornings vegne blev Mogens Andersen spurgt, om han ville lade manddræberen pågribe og lade rette efter loven. han svarede, at han vil forfølge sagen med sandemænd, og hvis han bliver svoret fredløs, vil han give lensmanden det tilkende

(126)

** på Just Høgs vegne. syn på den halvgård i Stenum, Jens Nielsen iboede, hvorledes den er opgravet mogen bortført og søldstenene fjernet

** Peder Sørensen i vester Brønderslev stævnes for forbud og tilbud

** på Jørgen Kruses vegne. navng, stævnet med landstings stævning, vidner om en have, som ligger til den gård i Underåre, som Peder Jensen i Brønderslev fæstede, og han boede der et årstid. nu har Søren Mogensen i Underåre pløjet og sået haven

** på sammes vegne. der skal tages syn på omtalte jordhussted og have

(127)

** Jens Nielsen i Brønderslev 3.ting til hospitalstjenerne for rest

** Christen Keldsen i Ørum fordeler Anne Nielsdatter på Ørum Tved

** Søren Pedersen i Jerslev. syn på hans sår og skade. Anders Pedersen Bødker i Jerslev stævnes

** samme gav varsel for dele. fortegn

** på Jørgen Kruses vegne syn på Christen Nielsens sønner i Serreslev for deres sår og skader. Jens Nielsen i Serreslev stævnes

** på Malte Sehesteds vegne med 5 ugers opsættelse med høringsdele 3.ting. fortegn opregn. dom: at betale inden 15 dage

(128)

** på Otte Skeels vegne. Grindsted bymænd stævnes for syn på tørvegrøft

** på Jørgen Ornings vegne 2.ting lystes for lovmål angående det kvindfolk, som desværre er dræbt med kniv i øster Kornum

** på Christen Nielsen Stubdrup borger i Ålborg hans vegne stævnes Tomas Christensen i ---- og hans hustru Anne Nielsdatter og hendes børn, som er sl Niels Jensen, der boede og døde i Alstrup hans hustru og børn angående dennes gæld til Christen Nielsen. desuden stævnes Maren Christensdatter i Hjermeslev og hendes børn, som er sl Laurs Jensens hustru og børn, for gæld til Christen Nielsen. desuden Bodil Jensdatter i Klokkerholm og hendes datter, som er sl Christen Nielsen, der boede sst hans hustru og børn for gæld. dom: de bør betale inden 15 dage

(129)

** på sammes vegne stævnes Anders Hellesen i Hjelmsted for dom

** på sammes vegne stævnes navng for diverse gæld. fortegn opregn. dom: at betale inden 15 dage

(130)

31/5 1632.

** på Otte Skeels vegne. et vidne om tjenere, der ikke kan betale landgilde, da de enten er øde eller har nylig fæstet. opregn

** på Just Høgs vegne. Anne Jensdatter i Tømmerby vidnede, at Jens Hansen i Hjelmsted kom ind i hendes mand Jens Pedersens gård, og der slog han sin kårde sønder på hende. dernæst tog hans et spyd, hvormed han slog Gertrud Pedersdatter. han svor, det ikke var sandt

** på Just Høg og hans tjener Jens Pedersen i Tømmerby hans vegne fremæskes af Jens Hansen i Hjelmsted hvad adkomst han havde med dom eller dele at gøre udlæg hos Jens Pedersen. han svarede, at han har fremlagt ---- , at Anders Jensen i Grønderup havde fordelt Jens Pedersen

(131)

** Jens Pedersen i Tømmerby tillyste Jens Hansen i Hjelmsted et fuldt gårdfred, for han er kommet til hans gård og slået hans hustru og søster

** Anders Laursen i Bjørnkær stævner Peder Sørensen i vester Brønderslev for tilbud og udviselse. han var forhindret i at møde

** på Otte Skeels vegne. syn på tørvegrøft ved Kællingbro og Stokbro hede. navng Grindsted bymænd stævnes

** Mogens Andersen i Holt 2.ting opkrævede 8 navng sandemænd for at møde på landstinget for at gøre deres ed og tov over Bagge Kjærulf i Kornum og udvise rette banemand til Sofie Mortensdatter, som blev dræbt i Kornum

(132)

** på Jørgen Kruses vegne. Christen Nielsens sønner i Serreslev Anders og Søren Christensen beskyldte Jens Nielsen sst for deres sår

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Jens Nielsen i Serreslev for klage, for han har slået Christen Nielsens sønner. han svarer at han ikke gjorde dem skade

** Christen Hansen på husbonds vegne spurgte Peder Andersen i Hjermeslev og Laurs Mouridsen og Mads Madsen i Hjermeslev var i bordag sammen i hans hus torsdag efter påske. han svarede, at de hverken uførmede ham hans hustru eller andre, og han ved ikke, de gjorde hinanden nogen skade. andre vidner

(133)

** Christen Hansen på husbonds vegne spurgte vester Brønderslev bymænd hvad rygte, der havde hængt på Anders Mogensen sst. navng svarede dels at der hængte et passeligt godt rygte på ham, dels at der hængte et tyverygte på ham, og at han var blevet kagstrøget. andre vidner

** Peder Pedersen i Jerslev. afsigelse af voldgift mellem Niels Tomsen i øster Mellerup og Anders Pedersen i Jerslev, da Niels Tomsen efter fjendernes befaling var tilsagt at fremskikke en hest, som ikke kom Anders Pedersen tilgode i nogen måde, men kejserens folk tog den med sig iflg tingsvidne, kan Anders Pedersen ikke søges til noget udlæg

** Niels Tøgersen i Hellum på husbonds vegne forbød Niels Christensen og menige Jerslev bymænd at befatte sig med ager eller eng til den halvgård i Jerslev, Johanne Christensdatter fradøde. samt menige Sterup bymænd mod at befatte sig med ager og eng til gård i Sterup, Niels Jensen påboede, med høslæt tyring drift kornsæd eller andet

(134)

** på Otte Skeels vegne med høringsdele 3.ting for drift i Ovnstrup endel

** Christen Nielsen i Holmgård 3.ting. fortegn

** på Just Høgs vegne. varsel for dele for skovhugst i Hellum skov

** på Jørgen Kruses vegne. navng mænd stod for tingsdom for at gøre deres tov over Niels Nielsen, som tjener Matias i Manne, da Jørgen Kruse har ladet tillyse ham et fuldt gårdfred for at være kommet til Peder Andersens gård i Hjermeslev og der slået gammel Mads Madsen med en spade. da Peder Andersen, der boer i gården, ikke har beklaget sig over, at Niels Nielsen har uførmet ham hans hustru eller folk, skal Niels Nielsen være fri for tiltale

** på Jørgen Kruses vegne. syn på en jordvæg, som er lagt på et jordsmon til Hjermeslevgård i Underåre gade samt pløjning og såning i en have

(135)

** på Mogens Kåses vegne med 5 ugers opsættelse stævnes Christen Nielsen, som tjener Søren Smed i Hedegård for at have lokket og beligget en pige i Hedegård, medens de begge tjente der. dom: han skal betale 12 rdl bøde, eller lide på kroppen

** Christen Mørk i Grindsted med 5 ugers opsættelse havde med høringsdele 3.ting til vester Brønderslev sognemænd for deres kød til KM madskat, som var ugavnligt. dom: da mange af bymændene har vedgået, at det dårlige kød kom fra vester Brønderslev, kunne ingen af dem frikendes

(136)

7/6 1632.

** Mogens Andersen i Holt det 3.ting opkrævede navng sandemænd i Jerslev herred at møde på landstinget for at gøre deres tov over Sofie Mortensdatter, som blev dræbt i øster Kornum, hendes banemand Bagge Kjærulf, som skal have slået hende ihjel

(137)

** på Jørgen Ornings vegne til 3.ting opkrævedes sandemænd

** på Jørgen Ornings vegne. vester Brønderslev sognemænd, stævnet med landstings stævning, spørges om de har hørt rygte om, at Peder Jensen Niels Baggesen og Bagge Kjærulf har været i drukkenskab og parlament den aften, Sofie Mortensdatter blev dræbt. navng vester Brønderslev bymænd vidner, at de ikke har hørt, at det skulle være sket

** på Niels Langes vegne et forbud mod at så sæd i jorden til den gård i Serreslev, som Jens Nielsen iboer, med mindre det kan ske i husbondens minde

(138)

** et vidne, at Jens Nielsen i Serreslev ikke havde sået fuld sæd forgangen år, så han kan ikke udlægge fuld skyld deraf til en kirke

** Peder Jensen og Mads Madsen ----.

** Peder Jensen og Mads Jensen i Hjermeslev voldgav deres tvist og uenighed angående frapløjning på Hjermeslev mark

** på Reinhart Hedendorfs vegne stævnes Niels Tøgersen i Hellum for rest landgilde for 2 år, mens den gode mand havde Sejlstrup len, 1630 og 1631, opregn. Niels Tøgersen berettede, at da han disse 2 år og længe før var KM delefoged, mente han at nyde samme frihed som andre KM delefogder, som er bevilget i den forrige lensmands tid. desuden kan det bevises med tingsvidne, at han på grund af fjendernes indfald. samme sag er kommet af ---- han mener sig fri for tiltale. opsat 5 uger

(139)

** Anders Laursen i vester Halne stævner Peder Sørensen i Krogen i vester Brønderslev for tiltale udviselse og vidne angående den gård, han iboer, og Anders Laursen mener at være medejer deraf på hans hustrus vegne og bevilget ved Anne Andersdatters opladelse. da Peder Sørensen ikke har gjort ham hans rettighed og bortlejet en eng, og da han selv behøvede jorden, mente han at udviselsen burde udstedes. Peder Sørensen og Christen Pedersen i Rønnebjerg på hustrus vegne svarer, at da det ikke bevises, at han ikke har gjort og givet efter sit stedsmålsbrev og heller ikke bortlejet engen, bør han beholde sit fæste. opsat 1 måned 

** på Otte Skeels vegne. syn på de sår, som Niels Laursen, der tjener i Bredkær, har fået

** Laurs Skøt stævner menige Stenum bymænd for at tage syn på nogle tørv, der skal være gravet i Vrensted fælled

** Peder Munk i Gettrup med 5 ugers opsættelse med høringsdele tiltale til Hans Knudsen i Sterup for 2 rdl rest landgilde for 1625. han svor, at han ydede 16 specie dlr for 7 tdr byg på Vrå. Vrågårds jordebog fremlægges, hvoraf fremgår, at der er ydet af den gård i Sterup, Christen Jensen iboede, 14 rdl og rest 1 td byg. han dømmes til betaling

(140)

** på Otte Skeels vegne stævner Niels Laursen i Hellevad angående nogle ærerørige ord, han har sagt om Jacob Nielsens hustru i Kildedal i Hellevad kirke, om han vil være sine ord gestendig. han er ikke mødt

** på Otte Skeels vegne tilsiges bønderne at efterkomme KM brev angående vogne, der skal være 7 kvarter mellem ? og slæderne

** Peder Kjærulf i Hebelstrup gav sag 3.ting til Peder Nielsen Skrædder i Serreslev for 4 1/2 mk overvægt på sølv, han fik

** på Mogens Kåses vegne forbydes alle at komme på Kølskegårds endels mark eller hede eller andetsteds med jagt og skytteri. tjenerne forbydes at bortleje eller låne ager eller eng

(141)

** på Just Høgs vegne fordeles navng for hans anpart af det træ, som 1631 er hugget i Hellum skov, samt tilforn siden fjenderne drog af landet. fortegn opregn

** på Just Høgs vegne fordeltes Christen Laursen i Hellum for han og hans hustru førte ild til Hellum skov

** på Mogens Kåses vegne. navng synsmænd har synet Kølskegårds tilliggende ejendomme for brøstfældighed og bekostning til reparation fortegn opregn

(142)

** Peder Munk i Gettrup stævner Hans Knudsen i Sterup for rest landgilde 1625, som denne hævder at have betalt. da deres ord og ed er tvært mod hinanden, skal sagen påkendes af de tilbørlige dommere

** Morten Kjærulf i Ravnstrup fordelte en rømt tjenestedreng Knud Laursen, født i Ulsted

** Mikkel Laursen i Jerslev 3.ting Jens Tomsen i Vestergård i Jerslev for et lam 

(143)

** Søren Pedersen i Jerslev et vidne. hans søn Jens Sørensen beskyldte Anders Povlsen Bødker i Jerslev for at have slået ham

** Søren Rasmussen i Stade et vidne. Jens Hansen i Kalum og Mogens Andersen i Holt vidnede, at de før og efter fastelavn på Serreslev sognemænds vegne tilbød Jens Tøgersen i Kalum halvparten af Serreslev kirkes korntiende 1631. det samme gjorde Søren Rasmussen idag  

** Christen Andersen i Stenum gav sag 3.ting Peder Terkildsen i Tømmerby for 2 døre og 4 vinduer, han skal have taget af et hus i Stenum, han fraflyttede

** på Margrete Rosenkrantz vegne. syn på det værsted i Hellum, Jens Skrædder fradøde, for brøstfældighed og bekostning samt vurdering af hans efterladte bo. hans hustru Maren Laursdatter stævnes

** Christen Mørk i Grindsted. Anders Laursen i øster Hassing på hustru Karen Laursdatters vegne gav afkald for arv efter hendes far sl Laurs Mørk, som boede i Hellumlund  

(144)

** på Just Høgs vegne med høringsdele tiltale til Christen Tomsen i Kalsbjerg for træ, han har hugget i Hellum fællesskov. Laurs Skøt svarede, at han befalede Christen Tomsen at hugge træ i skoven og føre til Åstrup, hvor det skulle bruges til gærdsel om en hørhave samt til rånstænger. opsat 14 dage

(145)

14/6 1632.

** på Anders Friises vegne stævnes Karen Munksdatter i vester Mellerup for dom på hendes fæste, da hun var tilsagt at pløje i Vrejlev, men sad overhørig. opsat 4 uger

** Jens Keldsen i Underåre lovede at betale Niels Christensen i Tjered ? 1 sld

** Christen Nielsen i Holmgård tiltaler Christen Laursen i vester Brønderslev for 2 sld, som han lover at betale

** Laurs Jensen i Ørum gav kære og klage over Morten Hansen sst, for han norden Uttrup by huggede hans søn Jørgen Laursen med en spade tværs over hans pande

** Jens Hansen i Hjelmsted. navng vidner, at da Jens Hansen var kommet til Jens Pedersens gård i Tømmerby kom Anne Jensdatter, Jens Pedersens hustru, ud og tog en greb, og havde den over hans hoved og sagde, at djævlen skulle fare i ham, om han tog fra dem

(146)

** Mikkel Badskær i Jerslev fordelte ung Jens Tomsen i Vestergård sst for et lam, som blev borte, mens han havde hjorden i varetægt

** Christen Nielsen i Hjermeslev et vidne. han og Laurs Christensen sst voldgav deres sag om frapløjning

** Søren Andersen i Brønderslev. syn på hans eng, som er opdrevet, så den ikke duede at bjerge i lang tid. desuden er vasen opdrevet, så man ikke kan køre på den. navng bymænd stævnes

** Jesper Christensen i Brønderslev Jens Pedersen og Søren Laursen sst et lignende syn på deres enge og vaser. samme stævnes

** Simon Andersen i Brønderslev og Jesper Christensen sst et vidne. navng vidner, at de om natten så navng bønder drive deres øg og fæ på de steder, som synsvidnet omhandler

(147)

** Peder Kjærulf i Hebelstrup fordelte Peder Nielsen Skrædder i Serreslev for 4 1/2 dlr overvægt på sølv, han havde fået, og ikke vil betale

** på Niels Eriksen indvåner i Ålborg hans vegne stævnes Jacob Madsen i Underåre for 4 sld, som Niels Eriksen lånte ham 24/4 1623 iflg hans brev, som fremlægges

** Jens Tøgersen i Kalum gav varsel for KM skat. fortegn

(148)

** Christen Nielsen i Hjermeslev. syn på en tilsået bygager, hvorfra nogle furer er pløjet

** på Otte Skeels vegne. syn på tørv, der er gravet i Tøger Jensens mark på Kraghede. Laurs Nielsen på Kraghede svarer, at de steder, hvor der er gravet tørv, ligger til hans bolig

** på Hospitalets vegne fordeles tjenerne for rest. fortegn opregn

(149)

** på Otte Skeels vegne begæres synsmænd til syn på nogle tørv, der skal være gravet østen Holbæks dam vesten et gammelt kast, som han mener er Vrensted fælled. Jens Badskær i Stenum og Anders Nielsen sst på deres husbonds vegne vedkendte de Stenum by med Vrensted by at være fællebunden på de steder, tørvene blev gravet

** på Otte Skeels vegne. navng synsmænd fra Åsendrup har synet de tørv der skal være gravet i Vrensted fælled af Stenum bymænd

** ---- menige Stenum bymænd stævnes for at tage syn på ovennævnte tørv

** på Otte Skeels vegne læses et tingsvidne 28/4 1614, som Jens Andersen i Lem har forhvervet, at han fremlagde et brev dateret Viborg 11/3 1607 underskrevet Peder Munk, hvori denne giver afslag til de tjenere, der har mistet deres enge til Hundslund birk, som er blevet ham afvundet. fortegn

(150)

** Jens Pedersen i Tømmerby. navng nævninge skal gøre deres ed og tov over Jens Hansen i Hjelmsted for han skal være kommet til Jens Pedersens gård i Tømmerby og imellem laden og rålingen slået hans hustru og søster, hvorimod Jens Hansen svare, at de overfaldt ham, da han i herredsfogdens sted ville gøre udlæg. nævningene sværger ham fri for den gårdfred, Jens Pedersen havde tillyst ham

** på Just Høgs vegne stævnes Jens Andersen i Vrensted, som efterstår med landgilde 2 år og ikke har gjort en rejse, siden fjenderne drog af landet, om han ikke har forbrudt sit fæste. 2 uendelige domme fremlægges. dom: han har forbrudt sit fæste

(151)

** Laurs Skøt tilbød frøgæld for korn, sået i tjeneres jord. fortegn

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Simon og Laurs Simonsen i Landvad for resterende engleje af en eng i Lyngdrups kær i 6 år. dom: de bør betale inden 15 dage

** på Mogens Kåses vegne stævnes et kvindfolk Anne Sørensdatter, som tjente Søren Smed i Hedegård og der har ladet sig beligge, for hendes bøder 6 rdl eller straffes på kroppen med fængsel og jern, som hun også dømmes

** på Otte Skeels vegne stævnes Anders Christensen i Hjermeslev angående Hjermeslev bys granderet og brev, som bymændene har givet ham til troe hånd på alles vegne til forvaring, og han vil ikke give dem det igen. han svarer, at han ikke har det, idet Otte Skeel har befalet ham at give det til Laurs Mouridsen. dom: da man har set det i Anders Christensens gemme, skal han levere det til bymændene

(152)

21/6 1632.

** på Just Høgs vegne stævnes Jens Pedersen i Stenum angående det, han har fjernet fra halvgård i Stenum, Jens Nielsen iboede, samt pløjet gårdsrummet og kålgården. Jens Pedersen svarede, at der var lidt mog i en mødding, som han blandede og førte i marken. opsat 4 uger

(153)

** på Jørgen Ornings vegne tilbydes frøgæld for sæd, der ulovligt er sået i KM tjeneres til Åstrup deres jord

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Christen Laursen i Klokkerholms mølle for den sæd, han har sået i Åstrup slotstjener Niels Laursen i Hellevad hans gårds jord uden hjemmel, så afgrøden bør følge lensmanden på KM vegne, som også dømmes

** Anders Markorsen i vester Linderup. Mads Svendsen i Vestergård i Vrå på hustru Maren Markorsdatters vegne Peder Jensen i Smidstrup på hustru Johanne Markorsdatters vegne og Laurs Markorsen i Linderup på egne vegne gav Anders Markorsen afkald for arv efter Markor Laursen og Sidsel Jensdatter, som boede og døde i vester Linderup

(154)

** på Niels Langes vegne tilbydes frøgæld til navng for sæd, de har sået i den gårds jord i Serreslev, Jens Nielsen iboer, mod husbonds minde

** på Niels Langes vegne stævnes Anders Christensen i Serreslev og hans søn Peder Andersen Christen Nielsen sst og Tomas Christensen i Skarnager angående den kornsæd, de har ført i Niels Langes tjener Jens Nielsen i Serreslev hans gårds jord imod husbondens minde, om afgrøden ikke bør følge ham, hvilket også kendes

(155)

** Christen Keldsen i Trudslev på egne og medarvinger deres vegne æskede af Christen Jensen i Kalum skifte og jævning for deres mødrene arv, som står hos ham, samt den del af deres fædrene arv, som han ikke kan afbevise med afkald. han tilbød dem skifte efter deres mor 

** Anders Nielsen i Hjermeslev æskede af sl Jens Christensen, som boede og døde i Hammelmose mølle hans efterladte hustru 18 mk, som Jens Christensen skyldte ham. Karen Nielsdatter og Tomas Jensen stævnes

** på Just Høgs vegne tilbydes frøgæld 3.ting

** Christen Pedersen i Hellum. syn på halvparten af den bolig i Hellum Niels Pedersen iboede

(156)

** Christen Pedersen på ---- vegne stævner Niels Baggesen i øster Kornum og hans hustru Johanne Pedersdatter og hans 2 piger Anne Andersdatter og Gertrud angående det drab, som Bagge Kjærulf i deres nærvær forøvede på Sofie Mortensdatter, for de ikke forhindrede manddræberen men lod ham undvige. de bør hver bøde 18 kurant dlr. Mogens Andersen i Holt, som er pigens farbror, mener halvdelen af bøden bør tilfalde den dødes arving. opsat 3 uger

** på Otte Skeels vegne. syn på Bertel Tomsen i vester Halne hans dreng Anders Pedersen, som ligger under badskærs hånd. han havde et slemt hugget sår tværs over ryggen, og hvis gud ville spare ham livet syntes de ikke, han kunne blive gavnlig til arbejde inden Skt Mikkelsdag

** på Otte Skeels vegne stævnes for gæld. fortegn

(157)

** Peder Nielsen i Hjermeslev og Peder Andersen voldgav deres trætte og uenighed om afferi på Hjermeslev mark

** Erik Pedersen i Kraghedegård stævner Eskild Jensen på Kraghede for vidne, angående hvilke klæder han og hans hustru i fjendernes tid leverede ham. samtidig stævnes Eskes hustru Anne Olufsdatter. Eskild Jensen er forhindret i at møde. opsat 3 uger

** på Otte Skeels vegne stævnes menige Stenum bymænd for klage for tørv, de skal have gravet mellem Vrensted og Stenum. de forbydes at bortkøre tørvene. synsvidne 16/6 1631 fremlægges, at pågældende steder er fælled til Stenum by. dom: der han ikke udstedes klage

(158)

** Christen Nielsen i Gunders mølle fik et fuldt stokkenævn af 24 navng mænd. man vidste kun ærligt om ham, han har skikket sig som en god ærlig dannemand etc

** på Niels Langes vegne. syn på skovhugst i de skove, hvori KM til Sejlstrup har lod og anpart

(159)

** på Just Høgs vegne ----

** på Just Høgs vegne med 5 ugers opsættelse stævnes Christen Nielsen i Gunders mølle for dom, idet han efterstår med mølleskylden 1630 foruden stedsmål, om han ikke har forbrudt sit fæste. dom: han har forbrudt fæstet

** på Mogens Kåses vegne til 3.ting udvises Niels Nielsen i Mølholm, da husbonden selv vil bruge ejendommen, der ligger dertil, til Kølskegård

(160)

** på Mogens Kåses vegne tilbydes frøgæld for sæd, der ulovligt er ført i hans tjeneres jord

** Christen Sørensen i Brønderslev forbød at gøre usædvanlige veje over hans eng på Rømmen i vester Brønderslev kær

** Tøger Pedersen i Brønderslev ----

** Tøger Pedersen i vester Brønderslev et vidne. Helle Jensen i Holt på sin fosterdatter Karen Nielsdatter sl Niels Pedersen, som boede i Holt hans datter hendes vegne gav Tøger Pedersen i vester Brønderslev, som er hendes farbror, afkald for arv efter hendes far, som Tøger Pedersen havde under værgemål

(161)

** Steffen Nielsen i lille Ågård stævner Morten Nielsen i Kragdrup for 7 sld, denne har lånt for 6 år siden og ikke tilbagebetalt. dom: han bør betale eller lide tiltale

** samme stævner for gæld. fortegn

** Anders Nielsen i Stenum. syn på bortpløjning

** Mogens Andersen i Holt stævner Niels Baggesen i Kornum hans hustru Johanne Pedersdatter og 2 piger Anne Andersdatter og Gertrud for dom, for de lod Bagge Kjærulf, som dræbte en pige i Kornum, uhindret undvige. han mener, de bør betale hver 18 kurant dlr, og deraf halvparten til den dødes arvinger 

(162)

** på Mogens Kåses vegne ----

** på Mogens Kåses vegne tilbydes frøgæld for sæd, der er ført i hans tjeneres jord. fortegn

** på Mogens Kåses vegne stævnes Christen Nielsen, som tjente Søren Smed i Hedegård for dom, for han har beligget en pige i Hedegård Anne Sørensdatter, da de begge tjente der. dom: han bør betale hans bøder 12 rdl eller lide på kroppen

** på Mogens Kåses vegne stævnes Anne Sørensdatter, som tjente Søren Smed i Hedegård, for hun har ladet sig beligge og avlet barn. dom: hun bør betale bøder 6 rdl, eller lide på kroppen

(163)

28/6 1632.

** på Jørgen Ornings vegne. navng, stævnet med landstings stævning, vidner, at medens Maren Skrædderkone, som boede i den bolig i Hellum, som Niels Laursen nu iboer, levede stod hun i det tredie stolestade ---- kvindestol neden for bagdøren. efter hendes død stod Mette Nielsdatter og Anne Ovesdatter i samme stol. de boede efter hinanden i omtalte boel

** på Jørgen Kruses vegne. gamle Mads Madsen i Hjermeslev vidnede, at han i Peder Andersens hus i øster Hjermeslev overværede, at ung Mads Madsen og Laurs Mouridsen kom i tvist og derefter i slagsmål. andre vidner om samme

(164)

** Jens Jensen i Brønderslev ----

** på Niels Langes vegne. navng vidner om korn, der er sået i Jens Nielsen i Serreslev hans gårds jord, dels af ham selv, dels af andre

** Jens Jensen i vester Brønderslev opsagde det gadehus sst på Mogens Kåses stavn, som han iboer, som han ikke vil svare af længere end til første fardag

** på hr Erik i Brønderslev præstegård hans vegne. syn på 4 agre på øster Brønderslev mark, som ligger til præstegården og hvorover der er lagt en stor vej med mange hjulspor

(165)

** Søren Jensen i Klokkerholm. afsigelse af voldgift mellem ham og Peder Nielsen i Hellevad angående deres tvist om det, der fandtes efter sl Christen Jensen, der døde i Klokkerholm, som Søren Jensens hustru burde arve. Bodil Jensdatter nævnes 

** Simon Andersen i Brønderslev. navng lover ham, at deres kvæg ikke i hegnets tid med deres minde skal komme i hans eng på Rømmen i vester Brønderslev kær

** ---- Andersen i Brønderslev stævner Maren Nielsdatter i Å for 4 sld, hendes sl husbond Laurs Mikkelsen skyldte ham

** på Klemend Tøgersen i Ingstrup hans vegne stævnes Jens Laursen og Peder Rod i Vrensted angående en stud, som Klemend Tøgersen i fjendernes tid skal have lånt Jens Laursen til hans plov, og som Peder Rod hentede. Jens Laursen svarede, at han aldrig fik studen, men Peder Rod vedgik at have hentet den, men fjenderne tog den slagtede og fortærede den, efter de havde slagtet hans eget fæ. opsat 3 uger

(166)

** på Margrete Rosenkrantz vegne stævnes hendes tjenere for rest. fortegn opregn

** på Mogens Kåses vegne stævnes navng bønder, der gør rede for jord de har lånt Niels Svendsen i Hallund til gødning og byg

** på hospitalsforstanderen i Ålborg hans vegne tilbydes frøgæld for sæd, der kan være sået i tjenernes jord

** på hospitalsforstanderen i Ålborg hans vegne stævnes Niels Jensen i vester Brønderslev for dom, idet han har beligget et kvindfolk og er rømt med hende, skønt han har sin egen ægtehustru. dom: han bør stille husbonden tilfreds eller pågribes og lide på kroppen

(167)

** Oluf Pedersen i Røgelhede 3.ting. fortegn

** Jens Hansen i Hjelmsted. på lensmanden på Åstrup Jørgen Orning hans vegne læstes hans brev 27/6 1632, at da en sandemand Anders Hellesen i Hjelmsted på grund af alderdom ønsker at træde tilbage, og da han har opladt de 2 parter af hans gård til sin svoger Jens Hansen, da befaler KM, at han bliver sandemand

** på Jørgen Ornings vegne. Jens Hansen i Hjelmsted aflægger sin ed som sandemand

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Christen Laursen på Klokkerholms mølle for dom, da han har sået i Åstrup slotstjener Niels Laursen i Hellevad hans gårds jord

** på Jørgen Ornings vegne. Niels Laursen i Hellevad berettede, at den havre, Christen Laursen havde sået i hans jord, er ikke sået med hans samtykke

(168)

** KM forordning vedrørende arvegang fremlægges

** på Jørgen Ornings vegne. navng, stævnet med landstings stævning, vidner, at mens Niels Pedersens hustru Anne Ovesdatter boede i den bolig i Hellevad, Niels Laursen nu iboer, da havde hun stolestade uden for Jacob Nielsens kvinde i Kildedal

(169)

** på Otte Skeels vegne. Hellevad sognemænd er stævnet i samme sag, men Niels Laursen menes ikke at være lovlig stævnet, hvilket Laurs Skøt modbeviser

** på Otte Skeels vegne. navng vidner, at Jacob Nielsens mor Maren Sørensdatter, medens hun boede i Kildedal, stod i det tredie stolestade i den stol i Hellevad kirke, som ligger til ----  og Blæsbjerg udenfor Mette Nielsdatter, som boede i den bolig i Hellevad som Niels Laursen nu iboer, og det gennem 30 år

** på Otte Skeels vegne. syn på Hellevad kirkes brøstfældighed. opregn

(170)

** på fru Sofie Brahes vegne fordeles for rest til Birkelse 1631. fortegn

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Jens Bang borger i Ålborg samt Anders Kjærulf angående den del af den 5.part af Kornumgård, som Vogn Kjærulf ejer, og som Jørgen Kruse iflg brev vil lade tilskifte sig med 8 uvillige dannemænd. Anders Kjærulf i Holt svarer, at Kornum er et bondeeje og kun een arving skal besidde og bruge den, og de andre arvinger skal modtage fyldest deraf. han mener ikke Jørgen Kruse er arving, men kreditor. han mener ikke der bør udstedes skifte, men sagen skal for lensmanden og 12 samfrænder, hvilken af arvingerne er næst til at bruge og besidde gården, og deraf at udrede til kronen og medarvinger. opsat 14 dage

(171)

** Anne Pedersdatter, Bagge Kjærulfs hustru i øster Kornum tilkendegav at da hendes husbond Bagge Kjærulf, som dræbte en pige i Kornum, er svoret fredløs, og han måske har gæld fra fejdetiden og i andre måder, og hun ikke kan vide til hvem, forsvor hun arv og gæld efter ham. enhver, han skyldte penge, må møde med kravet efter loven

** Laurs Nielsen i Koldbro et vidne. han og Christen Tomsen i Svennum har i Svennum gjort skifte og jævning i sl Poul Sørensen bo, så hans barn Søren Povlsens anpart var 20 sld, som Christen Tomsen på fostersønnens vegne annammede 

** Jens Laursen i Ørum. han og Steffen Nielsen voldgav deres trætte om køb og salg og arbejdsbetaling

(172)

** på Malte Sehesteds vegne stævnes tjenere for rest. fortegn opregn. dom: de bør betale eller indvisning i deres bo

** Laurs Skøt med opsættelse 3/5 stævner Biereld Pedersen i vester Hassing angående den arv, han har tiltaget sig efter hans far sl Peder Jespersen, som boede i Bjørnholm. Laurs Skøt mener, han bør skifte med sine søster og brorbørn. dom: da de ældste er gift af fællesboet og med hjemfærd, og sønnen Jesper (Biereld) Pedersen er alene tilbage i boet, skal samfrænder dele boet

(173)

** på Niels Langes vegne stævnes Jens Nielsen i Serreslev for sæd, som ulovligt er sået i hans gårds jord. opsat 4 uger

(174)

5/7 1632.

** afsigelse af voldgift mellem Anders Nielsen i Stenum og hans svoger Anders Jensen sst angående deres trætte om mødrene arv, som Anders Jensen på hustrus vegne mener at have hos Anders Nielsen. gælden af boet, efter Anders Nielsens hustru er død, skal han betale, og det Anders Jensens hustru har modtaget som arv, skal hun beholde 

** på Jørgen Ornings vegne fordeles Laurs Jensen i Sterup Nørgård hans pige, for at have harvet Jep Mikkelsens ager i Sterup, efter han selv havde pløjet sået og harvet den

** Niels Murmester i Mejlsted. navng vidner, at de i fjendernes tid var i Stavad og så, at vognmesteren, som var indkvarteret der, tvang Niels Murmester til at betale sig de penge, som han iflg brev skyldte sl Christen Svendsen sst. da vognmesteren leverede ham brevet tilbage, da pengene var betalt, rev Niels Murmester brevet sønder

** på Otte Skeels vegne. tilsagn om betaling af gæld. fortegn

(175)

** Niels Hansen i vester Kornum forbød Niels Jensen i Oddersgårds mølle at komme med drift eller grøft i vester Kornums endels mark både i og efter hegnets tid

** Peder Degn i Tømmerby. navng vidner, at de hørte Christen Andersen i Stenum lovede Peder Degn 5 1/2 dlr for at oplade ham det værsted, han iboede, samt stille ham tilfreds for kakkelovn vinduer og døre

** Peder Degn i Tømmerby et vidne. Niels Mouridsen sst lovede at betale sin gæld, 3 mk og 2 skp byg

** Christen Hansen i vester Brønderslev havde med en lille pige Maren Jensdatter annammet noget gods efter skiftebrevs indhold, hvorfor han tilbød Niels Mortensen nu i Tømmerby at få barnet med dets gods, da han er hendes fødte værge

** Jens Nielsen i Serreslev et vidne. Christen Nielsen i Serreslev sagde, at Jens Nielsen i Serreslev aldrig har givet skyld til Em kirke af den gård i Serreslev, han iboer

** på Jens Nielsen i Lyngdrup hans vegne fordeltes Anders Sørensen, der tjener i Torsholm

(176)

** på Jens Nielsen i Lyngdrup hans vegne fordeltes Anders Sørensen for han havde lovet ham sin tjeneste, men er ikke mødt, til stor skade for ham. Anders Sørensen svor, at han ikke har fæstet sig til ham

** på Just Høgs vegne. syn på Gunders mølle med bygning og tilbehør, hvorledes det er ved magt

** på Just Høgs vegne. syn på Børglumklosters gadehuse i Underåre

** på hr Erik Nielsen i Brønderslev præstegård hans vegne stævnes Laurs Laursen i Brønderslev og Mads Mikkelsen sst for klage for at have kørt præstens korn ned iflg syn. opsat 14 dage

(177)

** på Niels Eriksen i Ålborg hans vegne gøres udlæg for gæld hos Laurs Laursen i øster Brønderslev. opregn

** Hans Rasmussen i Bredholt. syn på hans sår

** Christen Christensen i Kølske mølle med høringsdele tiltale til Margrete Madsdatter i Klæstrup, Poul Smeds hustru, for 2 lånte tinfade

(178)

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Niels Baggesen i Kornum og Anne Pedersdatter sst, Bagge Kjærulfs søn og hustru, for dom angående hvad, der findes efter Bagge Kjærulf, som boede i øster Kornum, være sig bondeeje og andet løsøre, som angår hans hovedlod, om det ikke bør følge KM, da han er svoret fra sin fred og er rømt. Niels Baggesen mente ikke bondeejet skulle være forbrudt, men den næste arving at efterfølge. opsat 8 dage 

** Niels Hansen i vester Kornum et vidne. syn på en eng ved Oddersgårds mølle.  skade for 4 læs græs af fæ og øg

** Niels Hansen i vester Kornum stævner Niels Jensen i Oddersgårds mølle angående den skade, han med sit kvæg har gjort i engen. dom: han bør stille Niels Hansen tilfreds

(179)

** på Jørgen Kruses vegne 3.ting. fortegn

** på Otte Skeels vegne stævnes alle Lem bymænd for at tage syn på en grøft mellem Klausholm og Blæsbjerg og til tørvegreft mellem Lem og Ørum

** Peder Degn i Tømmerby stævner Christen Andersen i Stenum for hvad denne lovede at betale, for at Peder Degn skulle oplade sit værsted i Stenum for ham. han dømmes til at betale

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Peder Jensen i øster Kornum og Niels Baggesen sst for forbud

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Peder Jensen og Niels Baggesen i øster Kornum for forbud mod at bruge den 5.part at Kornumgård, som Jørgen Kruse ved indvisning for 900 specie dlr er udlagt. opsat 14 dage

(180)

** Peder Nielsen i Hellevad gav sag 3.ting. fortegn opregn

** Christen Keldsen i Trudslev på sin egne søskende og medarvinger deres vegne stævner Christen Jensen i Kalum for deres fædrene og mødrene arv. Christen Jensen svarer, at de har fået deres fædrene arv og givet afkald, men dette er i fjendernes tid frataget ham, da han var jaget fra hus og hjem. deres mødrene arv skal de gerne få, når gælden er betalt af fællesboet. opsat 3 uger

** Morten Jensen i Kragdrup stævner Steffen Nielsen i lille Ågård angående hvad han har fået på den gæld, sl Jens Laursen i Kragdrup skyldte ham. opregn. opsat 3 uger

(181)

** Niels Jensen i Tømmerby et vidne. Niels Povlsen i Vrå havde tiltale til ham for vogntøj og reb, som han i fjendernes tid skulle forvare. Niels Jensen svor, at han fik intet til forvaring

** på Jørgen Kruses vegne et vidne. vurderingsmænd tilvurderer ham den 5.part af Kornumgård, da han er tildømt indvisning deri for 900 specie dlr

(182)

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Christen Laursen i Klokkerholms mølle angående den havre, han har sået i Åstrup slots tjener Niels Laursen i Hellevad hans jord. dom: afgrøden tilfalder KM

** på Otte Skeels og Margrete Rosenkrantz deres vegne med høringsdele tiltale til Christen Nielsen i Kner for han mod forbud og uden hjemmel har ladet sit kvæg opæde græsset ---- Vrå skov og fælled. opsat

(183)

12/7 1632.

** Otte Christensen i Allerup et vidne. han og Anders Pedersen er blevet forligt om deres tvist trætte og uenighed om slagsmåls og sårmålsbøder og i andre måder

** på Otte Skeels vegne. syn på skade i Ovnstrup endel, forårsaget af ildebrand

(184)

** de 4 navng mænd, der har opsyn med skoven, stævnes for at udlægge den, der har stukket ild på skoven, eller selv derfor at stå til rette. de har hørt, at Laurses søn i Ovnstrup mølle skal have gjort det. hans far beretter, at hans søn uvidende har sat ild på et træ

** på Otte Skeels vegne. syn på 2 huse og en skovpart

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Laurs Mouridsen i Hjermeslev for de ord, han har sagt til gammel Mads Madsen sst. Laurs Mouridsen er forhindret i at møde

** på Jørgen Kruses vegne. Margrete Tomsdatter, der tjener Peder Jensen i øster Brønderslev beskyldte Jens Laursen, som tjener Gregers Mørk sst, for at være hendes rette barnefar

(185)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Jens Laursen, der tjener Gregers Mørk og Maren Jensdatter, der tjener Peder Jensen, angående deres faldsbøder til herskabet, da de har avlet barn sammen. hun beskylder ham, og han nægter ikke at have haft samkvem med hende, men ved ikke om han er barnefar. de dømmes til at betale hhv 12 og 6 rdl

** Niels Ludvigsen i vester Halne på egne og medarvingers vegne stævner Peder Sørensen i vester Brønderslev for at tage syn på den gård, han iboer

** på Otte Skeels vegne. navng, der mindes mange år, vidner, at der hængte et trolddomsrygte på Peder Kræmmer på Sønderhede, at han havde brugt spøgeri med saks og sold.  Jens Jensen i Klæstrup vidnede, at for 14 år siden mødte hans far en hund, der for på ham, så han slog den ihjel med en økse. hunden var Peder Kræmmers, som sagde til ham, at han skulle miste det igen, han havde, og kort tid efter mistede han en ko

(186)

** Eskild Jensen på Kraghede hans hustru Anne Olufsdatter og hans fosterbørn Jens Mikkelsen Karen Maren og Karen Nielsdatter svor, at de ikke beholdt nogle af de klæder, Erik Pedersens søn i Kraghedegård Tomas Eriksen bragte dem i fejdetiden, men klæderne blev røvet af kejserens folk, undtagen de klæder, der er kommet tilbage til Kraghedegård. Erik Pedersen og hustru Maren Olufsdatter svarede, at de ikke ville gøre nogen tvist af sagen

** på Niels Friises vegne. Christen Andersen i øster Brønderslev Anders Bødker og Christen Svendsen i Jerslev tilsagde KM deres tro tjeneste af de boliger, de påboer

** dette Christen Jensen i Filholm hans vidne skal stå uskrevet. Christen Jensen på egne og Laurs Svendsen i Åsendrup Peder Svendsen i Stavad og Peder Skøt i Vrå på deres egne og medarvingers vegne blev forligt om den gæld, som han var deres bror sl Christen Svendsen skyldig

(187)

** Niels Jensen i Manne. samme personer blev forligt med ham om hans gæld til deres bror sl Christen Svendsen

** Christen Jensen i Filholm. samme personer blev forligt med ham om hans gæld til sl Christen Svendsen

** Anders Brus i Manne. samme personer blev forligt med ham om hans gæld til sl Christen Svendsen

** på Anders Friises vegne stævnes Poul Andersen i Hvilshøjgård hans dreng Christen Jensen for klage for at have gjort skade på Christen Christensens søn i Lund. opsat 8 dage

** Laurs Jensen i Ørum et vidne. navng vidner, at de fulgtes med Morten Hansen i Ørum og Laurs Jensens søn Jørgen Laursen sst fra Ålborg på de grønne veje, hvor de to kom i diskussion om agerskifte og i slagsmål, som endte med, at Morten Hansen huggede Jørgen Laursen i hovedet med en spade

(188)

** på Mogens Kåses vegne stævnes en dreng i Stenum, Christen Nielsen, som tjente Søren Smed i Hedegård, og der har beligget Anne Sørensdatter, hvorfor han ved 2 uendelige domme er dømt til at betale 12 rdl bøder. dom: endelig dom på samme

** på Mogens Kåses vegne stævnes Anne Sørensdatter i samme anledning for hendes bøder 6 rdl, som hun er dømt ved 2 uendelige domme, for endelig dom på samme. dom: hun bør betale eller straffes

(189)

** på Mogens Kåses vegne stævnes navng Klæstrup mænd for uden hans minde ulovligt har sået i hans navng tjeneres jord i Klæstrup, og mener derfor afgrøden bør følge ham, som også dømmes

** Peder Christensen i Stenbjerggård fordeler en dreng Tomas Sørensen, som er rømt af hans tjeneste

** Christen Jensen i Kalum et vidne. Oluf Keldsen i Trudslev og han er forligt om Oluf Keldsens fædrene og mødrene arv, som stod hos ham

** Christen Jensen et vidne. Christen Keldsen i Trudslev på egne og på sin bror Mads Keldsens vegne og Christen Jensen i Kalum er forligt om brødrenes fædrene og mødrene arv

(190)

** Christen Jensen i Kalum. Niels Dal i Linderup på egne og på søster Sidsel Keldsdatter hendes vegne er forligt med ham om deres fædrene og mødrene arv, som stod hos ham 

** Christen Jensen i Kalum. Peder Nielsen i Haven på sl Johanne Keldsdatters børn Margrete Laursdatter Mikkel Keld og Christen Laursen deres vegne er forligt med ham om deres sl mors fædrene og mødrene arv hos ham 

** Anne Ibsdatter i Rævlund et vidne, at hun gav 14 vendelbo skp byg i engleje af en eng på Voldbrokær

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Søren Mogensen i Underåre angående sæd, han har ført i Jørgen Kruses jord i Underåre gade. opsat 14 dage

** på Jørgen Kruses vegne. Christen Jensen i vester Linderup vil stille ham tilfreds for engleje mv

(191)

** Christen Nielsen i Serreslev med 5 ugers opsættelse....

** Christen Nielsen i Serreslev med 6 ugers opsættelse på Jørgen Kruses vegne stævner Jens Nielsen i Serreslev for klage for de sår, han tilføjede Christen Nielsen sst hans 2 sønner Anders og Søren Christensen, hvilket han nægter. synsvidne fremlægges. han pådømmes klage

** på Otte Skeels vegne stævnes Maren Olufsdatter i vester Brønderslev angående en kappe, så god som 10 sld, som han i fjendernes tid gav hende til opbevaring. han mener, hun skal betale den inden 15 dage. da der tidligere er afsagt dom, som ved landstinget er kendt magtesløs, blev sagen opsat

(192)

** Christen Sørensen i Brønderslev og Hans Rasmussen i Brødholt et vidne. syn på hans sår, som han skylder Peder Jensen i Guldager for at have gjort på Hjørringvejen

** Hans Rasmussen et andet vidne. navng vidner, at da de kom kørende gennem Guldager efter Hans Rasmussens vogn, kom Peder Jensen løbende ud af sin gård med en jerntyv og slog ham

** Søren Mogensen i sdr Vrå gav varsel for dele til Christen Jensen i Vrangdrup for en bog, Fandens 4 døtre, som denne lånte. opsat 8 dage

** Peder Nielsen i Hellevad fordeler Hans i Katholm for rest madskat, samt 20 s rest på øl, hans anpart i fjendernes tid

** Jens Tøgersen i Kalum og Peder Mikkelsen i ---- kirkeværger til Serreslev kirke stævner Jens Jensen i Holt og Niels Olufsen i Serreslev for rest til kirken for 1630. opsat 4 uger

(193)

** Jens Christensen i Å stævner Bodil Jensdatter i vester Brønderslev og hendes børn angående gæld. opregn. Simon Andersen i Brønderslev vil betale 4 kander øl, den øvrige gæld skal bevises. opsat 1 måned

** Christen Mørk i Grindsted fordeler navng vester Brønderslev mænd for rest madskat. fortegn

** Jesper Jensen i Svennum fordeler Peder Rasmussen i Sterup for 1 lispund kød og flæsk, rest på KM madskat

** Tomas Christensen i Em fordeler. fortegn

** på Mogens Kåses vegne. syn på tørvegravning i vester Hedegårds endels hede

** på fru Margretes vegne med 14 dages opsættelse stævnes Peder Johansen i Ulvemose, som er i forlov for Niels Hermandsen i Rævbakken for hans stedsmål, som fremgår af fruens restanceliste, så han dømmes til betaling

(194)

** på Otte Skeels vegne. syn på tørvegrave mellem Lem og Ørum, hvor de syntes, der var gravet 200 tørv. samt syn på et gadehus i Hellevad, Maren Sørensdatter iboede

** på hospitalsforstanderen i Ålborg hans vegne. vurdering af hus gods og bohave, som tilhørte Niels Jensen i vester Brønderslev, der er rømt. opregn

(195)

** Jens Povlsen i Mølgård et vidne. Poul Andersen i Hvilshøjgård med fuldmagt af Bodil Sørensdatter sl Hieronimus Madsens efterleverske i Ålborg og af hendes ældste søn Mads Hieronimussen på egne og på søskende Søren og Hans Hieronimussen deres vegne udgivet Ålborg 8/5, at da sl Hieronimus Madsen og Bodil Sørensdatter skylder Jørgen Kruse en stor sum penge, som hun ikke kan betale, da forårsages hun til at gøre ham fyldest i deres bondegods i vester Brønderslev, kaldet Krogen Jens Sørensen iboer, samt et boel ved kilden, Laurs Christensen iboede, som vil blive tilskødet ham. Niels Kruse skøder det derefter til Jens Povlsen i Mølgård

(196)

** Poul Andersen et tingsvidne om fuldmagterne i foregående sag

(197)

** Jens Povlsen i Mølgård. Jens Sørensen i Krogen i vester Brønderslev og Laurs Christensen ved Kilden sst tilsagde ham deres tro tjeneste

** på Jørgen Ornings vegne med 3 ugers opsættelse stævnes Niels Baggesen i øster Kornum hans hustru Johanne Pedersdatter og hans 2 piger Anne Andersdatter og Gertrud angående det drab, Bagge Kjærulf har begået i deres hus. dom: bøderne deles mellem KM og den dødes arvinger

(198)

19/7 1632.

** på fru Margrete Rosenkrantz vegne. syn på den gård i Alstrup, Jens Povlsen og Bertel Nielsen påboer, hvorledes den er ved magt samt vurdering af hvad brøstfældigheden vil koste at opbygge. opregn

** Christen Nielsen i Holmgård 3.ting til Christen Laursen i Brønderslev for 2 dlr

** Jens Badskær i Stenum. navng Vrensted bymænd stævnes for at tage syn på tørv, der er sammenkastet i heden mellem Vrensted og Stenum

(199)

** Anders Nielsen i Stenum stævner Anders Jensen sst for syn på afpløjning af hans jord

** Peder Jensen i Brønderslev fordelte Anne Madsdatter, født i vester Brønderslev, for rømning af hans tjeneste

** på Otte Skeels vegne. Kirsten Tomsdatter på Sønderhede vidnede, at medens fjenderne var i landet, kastede Peder Kræmmer i Sønderhede og Peder Jørgensen sst noget af deres gods i en bakke, og det blev siden gravet op. siden brugte Peder Kræmmer saks og sold i deres hus, og dermed ville udlede, hvem deres skadesmand var, og hun så soldet løbe omkring, og han sagde, hvem der havde gravet godset op. Christen Andersen i Lunken vidnede, at noget før fjenderne kom i landet vogtede han med andre kvæg ved Peder Kræmmers hus, da sagde denne, der var blevet en kniv borte for ham, og han kaldte dem ind i huset, og da brugte han en saks og sold, for dermed at forfare, hvor kniven var blevet af, og da så han vel at soldet løb omkring, og siden har der hængt et trolddomsrygte ved Peder Kræmmer

** på Otte Skeels vegne. Christen Laursen i Sterup vidnede, at søndagen efter pinsedag kom han til Peder Kræmmers hus på Sønderhede, og da sagde Peder Kræmmer, hvorledes Bagge Kjærulf havde dræbt en pige i Kornum og berettede, at Bagge Kjærulf engang havde vidnet om ham, så der blev svoret tingfred over ham, og da sagde han til Bagge Kjærulf, at han ikke skulle dø, før der var vederfaret ham en djævlens færd, og det er nu sket. Laurs Olufsen i Ovnstrup mølle vidnede, at søndagen efter pinsedag blev der et hovedklæde borte for hans hustru, og da Peder Kræmmer kom til deres hus, sagde han, at dersom hun ville give ham en kage, skulle han vel vise hende klædet igen. han vidste at der i 27 år havde hængt et trolddomsrygte ved Peder Kræmmer

(200)

** på Otte Skeels vegne. navng, som mindes mange år, vidner at der hængte et trolddomsrygte ved Peder Kræmmer. Jens Pedersen vidnede, at før fjenderne kom i landet, kom Peder Kræmmer efter høsten til hans, og da beklagede Jens Pedersen sig over, at noget utøj skadede hans korn i laden, og han ville betale ham for et råd, men han forlangte intet derfor

** Peder Laursen i Brødslev spurgte Laurs Nielsen i Hjelmsted om han ville skaffe ham den kiste med gods, som er kommet til hans, og som tilhører Peder Laursens hustru Maren Hansdatter. han ville ikke svare ham idag. desuden spurgtes Eskild Jensen i Kraghede, om han ville skaffe ham noget gods, som var kommet i hans hus, og som tilhørte Maren Hansdatter. han svarede, at han havde intet gods fået enten fra Peder Laursen hans hustru eller hendes mor

** sagen med Christen Hansen opsat 14 dage

** Laurs Christensen i Kalum 3.ting til Maren Nielsdatter, Niels Madsens datter på Rosbak, for hun er rømt af hans tjeneste

(201)

** Niels Madsen i Musted. navng vidner, at der ikke har været sået til det boel i Sterup, Christen Knudsen fradøde, siden fjenderne rejste bort, ej heller til det boel i Klæstrup Just Madsen iboede

** Peder Ræv i Havgård stævner Mads og Niels Nielsen på Nejst

** sagen mellem Jørgen Orning angående Bagge Kjærulfs hovedlod. opsat 14 dage

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Laurs Nielsen i Hjermeslev angående de ord, han har sagt til gammel Mads Madsen i Hjermeslev. opsat 1 måned

** på Jørgen Kruses vegne spurgtes ung Mads Madsen i Hjermeslev om han vil klage over Laurs Mouridsen i Hjermeslev for den tvistighed, som har været dem imellem. han vil ikke klage videre end vidne udviser

** Jens Nielsen i Serreslev begærede klage over Christen Nielsens 3 sønner

** Christen Hansen gav sag 3.ting til navng. fortegn opregn

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Tomas Olufsen i Kalum for dom angående ----

(202)

** på Jørgen Kruses vegne med høringsdele tiltale til Tomas Olufsen i Kalum for 1 td havre, som rester på korn han leverede før fjendernes tid. opsat 14 dage

** Niels Ludvigsen i vester Halne på sine egne og medarvingers vegne. syn på den gård i vester Brønderslev, Peder Sørensen fraflyttede, at skulle syne og se, hvad gårdens brøstfældighed vil koste at reparere opregn

(203)

** Niels Ludvigsen spurgte synsmændene, om der var repareret noget på omtalte gård Krogen, siden fjenderne drog af landet. Peder Sørensen havde bødet på det vesterste hus, samt på kålgårdsdiget

** Peder Tomsen i Mellerup et vidne. syn på en ko, som tilhører Jens Jensen i Klæstrup

** på Otte Skeels vegne. syn på et dige mellem Klausholm og Blæsbjerg om diget er til fortrængsel for Blæsbjerg på kørevej eller i andre måder

** på Malte Sehesteds vegne forbud mod at ride over hans enge, der ligger til hans gård Ravnstrup, Morten Kjærulf påboer

** Peder Pedersen gav ung Jens Tomsen i Vestergård sag 3.ting for ulydighed, idet han i vinter ikke ville føre 6 tdr kul til Elkær, ej heller ville han føre husbondens dreng til Høgholt

(204)

** Jens Christensen i Tømmerby ---- Svendsen i Stenum på egne og Jens Badskær på hustru Karen Svendsdatter og på hendes søster Inger Svendsdatter og på Maren Sørensdatter i Stenum deres vegne gav Jens Christensen afkald for arv efter hans sl hustru Sidsel Pedersdatter, som boede i Tømmerby 

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Niels Tømmermand i Tømmerby for rest stedsmål og landgilde

** på Just Høgs vegne stævnes navng Børglumkloster tjenere angående rest stedsmålspenge. fortegn opregn

(205)

** Jørgen Kruses sag angående forbud på Vogns anpart af Kornumgård opsat 8 dage

26/7 1632.

** Niels Madsen i Musted. navng Hellum bymænd vidnede, at de ikke ydede tiendekorn til Bodil Mortensdatter i Hellevad, der år fjenderne uddrog

** på Jørgen Kruses vegne fordeltes for engleje til Hjermeslevgård fortegn opregn

(206)

** på Jørgen Kruses vegne begæres syn til murerarbejde på Tolstrup kirkegårdsmur

** Jens Povlsen i Mølgård. syn på diger og lukker til Gunders mølle

** på Jørgen Kruses vegne. gammel Mads Madsen i Hjermeslev vidnede som 28/6 om tvistigheden i Peder Andersens hus i Hjermeslev mellem ung Mads Madsen og Laurs Mouridsen i Hjermeslev, hvor denne slog blodet af ung Mads Madsens pande med en bog, og Peder Andersen gik imellem og skubbede Laurs Mouridsen tilbage. andre vidner

(207)

** Christen Nielsen i Serreslev. afsigelse af voldgift mellem ham og Christen Jensen i Linderup angående gældssag og andet

** Peder Nielsen i Hebelstrup et vidne. navng vidner, som er stævnet med landstings stævning ----

** Peder Nielsen i Hebelstrup et vidne. navng Ørum sognemænd, som et stævnet med landstings stævning, vidner efter hinanden, først Laurs Skøt i Ågård, at da Peder Jespersen, der boede i Bjørnholm, lod gøre sin datter Anne Pedersdatters bryllup med Christen Nielsen i Ørum, da var han tilstede, og da syntes han, at brylluppet ikke kunne koste mindre end 50 sld. angående det, han gav sin søn Christen Pedersen, da havde han lånt penge til hjælp til dennes stedsmål, desuden gav han ham kvæg og fæ, så han takkede faderen godt at han gav ham efter formåen, så begge hans børn blev udgift af fællesboet medens far og mor levede sammen. dernæst vidner andre om hvad begge børn fik i medgift. opregn. følgende stævnes: Søren Povlsen i Ørum og hans fosterbørn Hans Christensen og Maren Christensdatter og Christen Nielsen sst og hans børn Laurs Christensen Maren Anne og Kirsten samt Maren Nielsdatter i Bjørnholm

(208)

** Peder Nielsen i Hebelstrup et vidne. navng, stævnet med landstings stævning, vidner at Peder Jespersen, som boede i Bjørnholm, gav sin søn Christen Pedersen til hans hjem, da han blev gift, efter sin formue, og tilbød det halve af hans bryllupskost

** på Just Høgs vegne fordeles ung Jens Tomsen i Jerslev Vestergård for ulydighed

** Niels Baggesen i Kornum stævner Mogens Andersen i Holt, som er eftermålsmand for Sofie Mortensdatter, som blev dræbt i Kornum, og tilbød ham 18 rdl, som er Bagge Kjærulfs køn på fædrene for deres anpart til landbod til Sofie Mortensdatters køn. Mogens Andersen svarer, at da Bagge Kjærulf er svoret fredløs og rømt, tilkommer der ham kun at betale 1 sal på fædrene efter 2.bogs 22.kap. opsat 3 uger

** på Mogens Kåses vegne udæskes af Jens Badskær i Stenum en dreng ved navn Christen Nielsen, som er dømt 12 rdl bøder, for han belå en pige i Hedegård, og han forbød Jens Badskær eller andre at huse eller helle ham, uden de vil rette for ham efter loven

** Anders Nielsen i Stenum og Anders Jensen sst tog hverandre i hånden og den tvist og uenighed om afpløjning voldgav de på 2 mænd

(209)

** Jens Laursen i Ørum. afsigelse af voldgift mellem ham og Steffen Nielsen i lille Ågård angående køb og salg arbejdsbetaling gæld og andet. de skal ikke udlægge noget til hverandre

** Anders Nielsen i Stenum et vidne. syn på tørv, der er sammenkastede i dynger på heden mellem Stenum og Vrensted. navng Vrensted bymænd stævnes. fortegn

** Anders Nielsen i Stenum på egne og menige Stenum bymænds deres vegne stævner samme Vrensted bymænd for klage over de splittørv, som Stenum bymænd har gravet og som Vrensted bymænd har kastet sammen i dynger, til stor skade for deres ilding. navng Vrensted mænd svarer, at tørvene var gravet på Vrensted hede. opsat 3 uger

(210)

** på Otte Skeels vegne stævnes Peder Kræmmer på Sønderhede for den rettighed, han skal give og gøre af sit værsted, og som han rester med, siden fjenderne er uddraget

** på Otte Skeels vegne stævnes Peder Kræmmer på Sønderhede for dom, angående nogle kunster med spøgelse han skal lade sig til brug vise igen med andet ondt rygte for trolddom, som i nogle år skal have hængt ved ham, hvilken drøft og brug af Gud allernådigst og af overøvrigheden er forbudt, hvorfor han menes at have forbrudt sin boeslod samt bør rømme kongens lande riger og fyrstedømmer

** Peder Johansen i Ørum og Søren Povlsen sst gav tilkende, at Peder Johansen afstår sin fjerdedel af gården til Søren Povlsen på vilkår

(211)

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Christen Jensen i Kalum for dom angående de penge, Malte Sehested har bekostet på en landstingsrejse at svare imod en dele, som Christen Jensen har ladet stævne der, som er forhvervet over ham angående Serreslev kirkes tiende, og som landsdommerne dømmer ved magt. han dømmes til at betale 16 sld for kost og tæring, som er anvendt. opsat 14 dage

** på Jørgen Kruses vegne med 1 måneds opsættelse stævnes Jens Bang i Ålborg og Anders Kjærulf i Holt, da han agter at lade sig tilskifte den 5.part af Kornumgård iflg tingbogen 28/6. han tildømmes indvisning som tidligere

(212)

** på Jørgen Kruses vegne ----

 (213)

2/8 1632.

** Niels Tøgersen i Hellum gav sag 3.ting. fortegn

** Niels Tøgersen i Hellum, kirkeværge til Hellum kirke stævner Bodil Mørksdatter, sl Mads Pedersens efterleverske, angående 31 sld rest til kirken for 1629. hendes søn Niels Madsen i Musted svarer, at da Mads Pedersen døde i 1629, var tienden ikke forfaldet. opsat 14 dage

** på Otte Skeels vegne. syn på de sår, som en dreng, der tjener i Ravnstrup, Niels Christensen, har fået. han er hugget med en høle på skinnebenet, da han arbejdede på slotsengen i Rørdal. Mikkel Laursen, der tjener Jens Mogensen i Hallund, stævnes

** på Just Høgs vegne, syn på den jord, der ligger til Jesper Knudsens værsted i Underåre. agrene er ikke hegnet og er gravet op, husene er øde og mogen ført bort. navng Underåre mænd stævnes

(214)

** på Just Høgs vegne stævnes Jens Tøgersen i Kalum for at tage syn på en risremme mellem 2 agre 

** Søren Mogensen et vidne. varsel for dele til Jens Nielsen på Vrangmose

** på Margrete Rosenkrantz vegne. et forbud til hendes tjenere mod at bortsælge øksne og stude, før hun har beset dem

** Christen Nielsen i Serreslev på egne og på 2 sønner deres vegne og Jens Nielsen sst voldgav deres sag om trætte og slagsmål

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Laurs Nielsen i Hjelmsted Peder Skøt og Laurs Christensen for at tage syn på lergrave og andre kast

** på Jørgen Kruses vegne stævnes ung Mads Madsen i Hjermeslev, for han rester med 1 lam og 1 mk. han vil tale husbondens minde

(215)

** på Jørgen Kruses vegne. navng vidner, at Niels Murmester i Mejlsted for 14 dage siden slap det murerarbejde, han havde påtaget sig i Tolstrup kirke, og der står kalk og ler i kirken

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Niels Murmester i Mejlsted angående det murerarbejde, han har påtaget sig at gøre i Tolstrup kirke og er frarømt. han mødte og svarede, at han ikke fik de sten, han skulle bruge før Skt Hansdag, og de var ikke brugelige, desuden kunne han ikke få sin betaling, men ville fortsætte efter Skt Volborgdag eller straks, hvis det var husbondens vilje. derimod svaredes, at han skulle have begyndt sit arbejde sidste Skt Volborgdag og blive ved, til det var til ende. han vedgik at have fået den halve betaling og halvdelen af arbejdet var gjort. opsat 3 uger

** på Klemend Tøgersen i Ingstrup hans vegne med 5 ugers opsættelse stævnes Jens Laursen og Peder Rod i Vrensted angående en stud, som han i fjendernes tid skal have lånt Jens Laursen til hans plov, som Peder Rod hentede. dom: da det ikke bevises, at fjenderne slagtede studen, bør Peder Rod stille Klemend Tøgersen tilfreds

(216)

** Peder Mikkelsen i Haven fik tilsagn af Jens Tøgersen i Kalum, at han ville holde ham kvit for en rest for 3 år, som findes i kirkens bog, men som Jens Tøgersen har udstedt kvittering for 

** sagen mellem Jørgen Kruse og Tomas Olufsen i Kalum er opsat 14 dage

** på Jørgen Kruses vegne. syn på murerarbejdet i Tolstrup kirke, og hvad der endnu er ufærdigt samt hvor mange lægter og bjælker, der findes ved kirken, som murmesteren har haft til leje. opregn

** på Malte Sehesteds vegne stævnes ved kirken Serreslev sognemænd. fortegn. de er ved endelig dom og landstingsdom dømt til at levere deres korntiende 1630 på de steder, som de er pligtige til. desuden bør de straffes for deres modvilje. da nogle mener, de ikke er lovligt stævnet bliver sagen opsat 3 uger

(217)

** Peder Laursen i Brødslev med 14 dages opsættelse stævner Eskild Jensen på Kraghede og Laurs Nielsen i Hjelmsted angående noget gods, som tilhører Maren Hansdatter og skal være dem i hænde kommet. de klæder, der forsvandt, medens Eskild Jensen havde kisten i forvaring, beløber sig til 40 dlr, og de resterende klæder i kisten, som Laurs Nielsen hentede på Kraghede, beløber sig til 30 dlr. opsat 14 dage

** på Laurs Christensen i Bøgholt i Horns herred hans vegne stævnes Laurs Jensen Degn i øster Brønderslev for gæld på øl og malt. tingsvidne 5/8 1630 fremlægges angående denne gæld, som er fra 1626, da Laurs Jensen boede i Klodske. dom: han bør at betale

(218)

** på Jørgen Kruses vegne. navng dannemænd foreviser ham den 5.part af Kornumgård, som tilhørte Vogn Kjærulf, men som er tildømt Jørgen Kruse for Vogn Kjærulfs gæld. opregn

(221)

9/8 1632.

** på Jørgen Ornings vegne fremæskes lægdsedler af de navng lægdsmænd i alle sogne, der skal gøre mandtal over dem, der skal betale skat iflg KM brev

** Poul Andersen i Hvilshøjgård. tingsvidne af Vrejlev birketing 18/7 fremlægges, hvori Christen Christensen i Lund bekendte at Christen Jensen, der tjener Poul Andersen i Hebelstrup, slog ham med en jerntyv i hovedet

** Anders Laursen i vester Brønderslev forbød alle i hegnets tid at køre eller lægge veje over hans eng, der ligger til Krogen i Brønderslev kær, på nær kørslen til Kornumgårds eng

(222)

** Laurs Mouridsen i Hjermeslev. afsigelse af voldgift mellem ham og hans søn Mourids Christensen på den ene side og ung Mads Madsen og hans far gammel Mads Madsen på den anden side angående slet og bordag. dom: ingen af parterne skal bøde til hverandre

** på fru Margretes vegne. syn på skovhugst i skov og krat der ligger til Busken i Jerslev sogn. Jens Christensen i Busken stævnes

** på Otte Skeels vegne tiltaler Morten Hansen i Ørum for hans bøder for den skade, han gjorde Jørgen Laursen sst

** Laurs Jensen i Ørum på søn Jørgen Laursens vegne og Morten Hansen sst voldgav sagen om sårmålsbøder kost og tæring

(223)

** på Otte Skeels vegne. syn på Jens Jensens barn i Hallund, ved navn Niels Jensen, som havde været slået ned i en grob i dynd og vand, så hans klæder var gennemblødt. han arm var blå og rød, som havde den været krystet og klemt. Laurs Pedersen i Korslund stævnes

** på Otte Skeels vegne. Jens Jensen i Hallund beskylder Laurs Jensen i Korslund for at han krystede hans lille søn Niels Jensens arm og slog ham i en grob i dynd og dræk. Laurs Jensen nægtede at han slog ham, men han var efter ham, og så løb han selv i dette dræk

** sagen mellem Serreslev kirkeværge og mændene i Underåre opsat 8 dage

** sagen mellem Malte Sehested og Christen Jensen i Kalum opsat 8 dage

** Niels Baggesen i øster Kornum udæskede af bohavet efter hans far Bagge Kjærulf 200 sld af hans mødrene arv, som sl Jens Kjærulf havde modtaget af Niels Baggesen og igen udlagt til Bagge Kjærulf

** på Just Høgs vegne stævnes navng i Jerslev for at tage syn på tørvegreft på Vestergårds bårder i Jerslev og knoptørvegreft i engen, samt en have til det hus i Klæstrup, Poul Smed iboede

(224)

** på Just Høgs vegne. vurderingsmænd vurderede i Gunders mølle for rest til husbonden. opregn

** Christen Nielsen i Holmgård et vidne. på Tomas Andersen, som tjener ham, hans vegne stævnes sl Jens Laursens hustru Mette Markorsdatter i Kragdrup og hans børn Morten og Mads Jensen Mette og Bodil Jensdatter for havre, som Morten Jensen i fjendernes tid fik af ham, men som denne benægter

** Steffen Nielsen i Ågård stævner Morten Jensen i Kragdrup for 7 sld som denne er dømt til at betale ham, men ikke har efterkommet. dom: han bør betale inden 15 dage

(225)

** på Just Høgs vegne. syn på skade i Tomas Olufsens korn på Kalum mark

** Jens Christensen i Å med 1 måneds opsættelse stævner Bodil Jensdatter i vester Brønderslev og hendes børn for rest løn det år fjenderne kom i landet samt anden gæld. opregn. dom: at betale 

** på Mogens Kåses vegne stævnes Peder Tøgersen i Klæstrup for dom på hans fæste idet han har udlejet sin agerjord til andre navng. dom: han har forbrudt sit fæste, med mindre husbonden vil benåde ham

(226)

** på Mogens Kåses vegne stævnes navng Klæstrup bønder for dom på deres fæste, idet de mod recessen har udlejet deres jord til andre

** på Jørgen Ornings vegne ----.

** på Jørgen Ornings vegne med 5 ugers opsættelse stævnes Niels Baggesen i Kornum og Anne Pedersdatter sst, som er Bagge Kjærulfs hustru og søn for dom angående hvad der findes efter Bagge Kjærulf og som tilhører ham iflg ting 5/7 og hvoraf bør udlægges husbondens bekostning vedrørende drabssagen. andre gældsfordringer fremlægges, som formodes at skulle betales af fællesboet iflg landstingsdom 28/1 1632. dom: da Bagge Kjærulf er dømt fredløs og er rømt, skal iflg Recessens. 21 kap hans bo tilfalde husbonden KM, og hans slægtninge betale landbod til den dødes frænder

(227)

16/8 1632.

** på Malte Sehesteds vegne. Anders Tomsen i Å, på Christen Jensen i Kalum hans vegne og i hans overværelse og med hans samtykke, lovede at yde på Sæbygård 12 tdr havre for den bekostning, husbonden har haft til kost og tæring vedrørende en sag med Christen Jensen

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Jens Jensen i Allerup for at tage syn på Korslund eng som er gravet og neddrevet

(228)

** på Sigurd Grubbes vegne. Søren Rasmussen i Stade vidner at have ydet sin landgilde for 1631 til Niels Andersen i Ålborg

** Peder Andersen i Hjermeslev lod læse en landstings stævning, hvori han er stævnet, angående et vidne, han har aflagt 31/5, at hans konefader Laurs Mouridsen ikke var i parlament med ung Mads Madsen i hans stue torsdagen efter påske. andre navng indstævnes også til næste landsting

** Jens Jensen i Hallund gav kære og klage på Laurs Pedersen i Korslund for at have krystet hans lille søns arm og slået ham i en grob i dynd og dræk uden skyld og brøde
** på Margrete Rosenkrantz vegne stævnes Jens Pedersen og Bertel Nielsen i Alstrup for dom, da de lader deres gårde forfalde og ikke holder dem ved hævd bygning og magt og derved har forbrudt fæstet. de begærer opsættelse for at tale med husbonden. opsat 8 dage

(229)

** på Margrete Rosenkrantz vegne stævnes Christen Terkildsen i Sterup for et gråskimlet øg, som han har i brug og som tilhører hendes tjener Jens Christensen i Busken. denne svarer, at han fik øget af Jens Christensens hustru og i hans brors overværelse for at hjælpe sig, da han var syg og ikke kunne rede eller regere noget af sin formue

** Christoffer Nielsen i Vrensted gav sag 3.ting til Jens Andersen sst for betaling for 1 dags pløjning

** på Just Høgs vegne stævnes Jyllen Christen Nielsens hustru, der boede i Gunders mølle for rest af møllen, medens hendes husbond boede der, som er 56 tdr og 4 1/2 skp mel og 2 tdr havre og 2 øksne. opsat 14 dage

** Jens Jensen i Holt. navng vidner at han, som tidligere boede i Underåre, kun har sået fjerdeparten af sin jord 1631 til den bolig, han iboede i Underåre, og da han i fjendernes tid var jaget fra sit hus, som blev nedbrudt og stod øde, har han ikke betalt skat til Serreslev kirke 1629

(230)

** Niels Olufsen i Serreslev bevidnes kun at have sået halvparten af sit korn 1630

** på Otte Skeels vegne. Peder Tomsen, som tjener Christen Nielsen i Hjermeslev forpligtede sig at betale hans egne og Johanne Andersdatters bøder, for de har avlet barn sammen. de agter at begive dem i ægteskab sammen og er præstegivne tilhobe

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Christen Pedersen og Jens Christensen på øster Kornum mark for forbud mod at føre kornet af jorden, før han det bliver talt, så han kan få sin anpart deraf. Niels Baggesen svarer, at den omtalte jord ligger til øster Kornumgård, som de har fået lov at bruge

** Jens Laursen i Kragdrup. syn på de sår, som var gjort Jens Laursens dreng i Kragdrup Laurs Jespersen. Niels Jensen i Kragdrup stævnes

** på Just Høgs vegne. syn på tørvegreft i Vestergårds eng i Jerslev

(231)

** Christen Sørensen i Brønderslev med 1 måneds opsættelse stævner Laurs Mouridsen i Hjermeslev for de ord, han havde til Mads Madsen inden tinge, om han ikke bør bevise dem. tingsvidne 28/6 fremlægges. tingsvidne 12/4 fremlægges angående deres voldgift og afsigelse. på grund af denne dømmes han ikke til bevis 

(232)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes for rest 1629-31. fortegn opregn

(233)

** på Mogens Kåses vegne stævnes navng bønder i Klæstrup for dom på deres fæste, da de har bortlejet deres jord. dom: samme som for 8 dage siden

23/8 1632.

** på Jørgen Ornings vegne. de breve, der er skrevet til adelen, som har gods i herredet, angående KM pengeskat leveres til navng mænd. fortegn

(234)

** Christoffer Mikkelsen i Vrensted havde 3.ting til Jens Andersen sst for 6 mk 1 td byg 1 sld for 1 dags pløjning, som han skylder ham. dom: at betale inden 15 dage

** Laurs Sørensen i Ørum lod fordele en pige Maren Christensdatter, som er rømt af hans tjeneste

** på Just Høgs vegne. syn på tørvegreft på Vestergårds bårder i Jerslev  

(235)

** Niels Nielsen i Stenum. navng bevidner, at han er så forarmet, at han ikke kan betale KM pengeskat

** på Jørgen Kruses vegne begæres dom over Tomas Olufsen i Kalum for 1 td havre, som han rester med for lånt korn

** Christen Hansen gav Mads Madsen i Brønderslev sag 3.ting for 1 dlr

** på Malte Sehesteds vegne tilbydes Peder Nielsen i Hellevad 10 mk efter en voldgifts afsigelse, og æskede af Søren Jensen i Klokkerholm 6 malmgryder. Peder Nielsen svarede, at når Søren Jensen kommer til hans hus med pengene, skal han få gryderne

** Christen Nielsen i Holmgård på hans dreng Tomas Andersens vegne lod fordele Christen Laursen i vester Brønderslev for 2 sld

** Peder Nielsen i Hallund. navng vidner, at Kirsten Hansdatter, som boer i et gadehus på Åstrup stavn, er så forarmet, at hun ikke kan betale KM skat

** hr Erik i Brønderslev. syn på den skade, der er sket på hans korn på øster Brønderslev mark

(236)

** Morten Kjærulf i Ravnstrup stævner Jens Nielsen i Lyngdrup for dom angående en sølvkande, så god som 14 rdl, som han fik til opbevaring i fjendernes tid, og ikke vil levere tilbage. han begærede opsættelse. opsat 5 uger

** Christen Mørk i Grindsted æsker af Bagge Kjærulfs efterladte bo 4 rdl gæld samt 10 sld udlagt til hans søn Jens Baggesen. Niels Baggesen og hans hustru Anne Pedersdatter stævnes

** Niels Baggesen i Kornum gav sag 3.ting Laurs Christensen i vester Brønderslev for et færdigt galtsvin og 1 td god byg, hans rest til sl Hieronimus Madsens hustru

** Jens i Mølgård gav sag 3.ting

** Poul Andersen i Hvilshøjgård. Laurs Laursen i øster Brønderslev lover at betale de penge, som Poul Andersen på hans vegne har udlagt til Niels Eriksens søn Søren Nielsen

** Morten Kjærulf i Ravnstrup. syn på skade i hans korn på Ravnstrup mark

(237)

** på Malte Sehesteds vegne. syn på Korslunds eng, som er nedtrådt og græsset opædt. Jens Jensen i Hallund stævnes

** på Malte Sehesteds vegne fordeles for engleje. fortegn opregn

** Simon Andersen i Brønderslev stævner Jens Christensen i Å for dom angående 4 sld, som sl Laurs Mikkelsen, der boede i Å, skyldte ham, og da Jens Christensen har ægtet enken, mener han at han på hendes vegne bør betale gælden. tingsvidne 17/6 1630 fremlægges, hvori Jens Christensen på hustrus vegne har lovet Mikkel Laursen i Alstrup og Laurs Laursen i Klæstrup at tage al gælden på sig. han dømmes til betaling 

(238)

** på Otte Skeels vegne stævnes Jens Keldsen i Underåre Jens Jensen i Holt Niels Laursen i Hjelmsted Jens Hansen sst og Helle Andersen sst for dom for røveri, som de har forøvet, siden landets fjender er uddraget. de har begivet dem til Vollerup til Søren Nielsens hus, og med gevalt og uden hans minde frarøvet ham en ganske hob af hans gods og formue, så de bør straffes som for andet røveri. Laurs Nielsen i Hjelmsted begærede opsættelse. opsat 8 dage

** Niels Baggesen i Kornum med 3 ugers opsættelse stævner Mogens Andersen i Holt, som er eftermålsmand og farbror til Sofie Mortensdatter, som blev dræbt i øster Kornum for tilbud om 18 rigsmark, som han skal udlægge til landbod, og denne svarede som tilforn. dom: efter lovens 2.bog 22.kap skal han ikke betale mere end 1/3 sal

(239)

** Niels Baggesen i Kornum udlagde til Mogens Andersen i Holt 18 rigsmark, som er hans anpart af landboden til Sofie Mortensdatters arvinger, som er den trediedel sal, han er idømt at udlægge

** på Otte Skeels vegne tilsiges alle KM tjenere under Ålborg slot samt hans egne tjenere at tilbyde ham deres stude store eller små, før de afhænder dem

** på Otte Skeels vegne stævnes Peder Kræmmer på Sønderhede for dom angående kunster med spøgeri, som han skal bruge efter ting 26/7. samme uendelige dom blev afsagt

** Jens Tøgersen i Kalum stævner navng for at tage syn på kornskade

30/8 1632.

** Laurs Skøt leverede Laurs Jespersen i vester Halne et brev, Bagge Kjærulf i Kornum har udgivet til ham på 20 dlr

(240)

** Peder Jensen i Kornum et vidne. Laurs Jespersen leverede Peder Jensen i Kornum ovennævnte brev på 20 dlr, hvilken gæld Peder Jensen havde købt af ham

** på Otte Skeels vegne. Margrete Eskildsdatter, der tjener i Ørum, svor at Simon Laursen i Kragdrup er hendes barnefar

** Niels Baggesen i Kornum på sl Hieronimus Madsens efterleverske Bodil Sørensdatter hendes vegne lod fordele Laurs Christensen i vester Brønderslev for gæld

** Peder Nielsen i Hebelstrup æskede af Maren Nielsdatter i Bjørnholm ret skifte og jævning efter hendes afgangne husbond sl Peder Jespersen som boede sst, da hans søn Biereld Pedersen ikke har fået sin arv. Maren Nielsdatter og Peder Ibsen stævnes 

** Jens Povlsen i Mølgård fordeler

** Peder Nielsen i Hellevad gav sag 3.ting Morten Hansen i Ørum

** på Jørgen Ornings vegne. tilbud til dem, der har brev på gæld, udgivet af Bagge Kjærulf i Kornum. de skal møde på øster Kornum og der gøre udlæg i den halvdel af boet, som tilhørte hans hustru, men som hun har forsvoret, om den kan strække dertil

(241)

** sagen mellem Jørgen Kås og Niels Murmester i Mejlsted opsat 8 dage

** Christen Nielsen i Serreslev. navng vidner, at det år, fjenderne drog af landet, havde han intet sået, og næste år kun en ringe ting

** Erik Pedersen ---- i Holt. navng vidner det samme om Christen Bodder der boede i Holt

** Christen Nielsen i Underåre. navng vidner det samme om ham

** Christen Hansen i Brønderslev. syn på skade på Søren Povlsens korn på Brønderslev mark

** sagen mellem Otte Skeel og dem, som røvede i Vollerup, opsat 14 dage

** Mikkel Andersen i Hallund stævner navng mænd i øster Linderup for at tage syn på den lyng, der er slået på Hallund hede

(242)

** Laurs Nielsen i Hjelmsted og Peder Laursen ----.

** Laurs Nielsen i Hjelmsted. Peder Laursen i Brødslev og han er forligt om deres trætte og uenighed om en kiste med indhold, som Laurs Nielsens hustru og søn hentede hos Eskild Jensen på Kraghede, samt om hvad Laurs Nielsen har æsket efter sl Klaus Jørgensens død. han skal give Peder Laursen 1 får 1 lam og 8 skp byg

** på Jørgen Kåses vegne med 1 måneds opsættelse stævnes ung Mads Madsen i Hjermeslev for dom, da han efterstår med landgilde. opregn. dom: han har forbrudt sit fæste

** Laurs Skøt på KM tjenere i Ørum deres vegne tilbød Biereld Pedersen i vester Hassing og Peder Nielsen i Hebelstrup rugsæden efter sl Peder Jespersen. desuden opkrævede han samfrænder til at skifte mellem Biereld Pedersen og hans søster og brorbørn

(243)

** på Mogens Kåses vegne stævnes Anders Nielsen i Klæstrup Laurs Laursen og Bertel Laursen sst for dom, efter 2 uendelige domme, på deres fæste, idet de mod recessen har udlejet deres jord til andre opregn. dom: de har forbrudt deres fæste

** på Otte Skeels vegne stævnes Peder Kræmmer på Sønderhede for dom efter 2 uendelige domme for kunster med spøgeri efter tingsvidne 19/7 som fremlægges. tingsvidne 26/7 fremlægges. han dømmes som da til at have sin boeslod forbrudt samt rømme kongens riger lande og fyrstedømmer

(244)

** Peder Laursen i Brødslev med 6 ugers opsættelse stævner Eskild Jensen på Kraghede angående noget gods, der tilhørte Maren Hansdatter, og som var i en kiste, som Eskild Jensen havde til opbevaring, og hvorfra der forsvandt klæder for 40 dlr. tingsvidne 27/10 1631 fremlægges, tingsvidne 6/10 1631 fremlægges. dom: da Eskild Jensen iflg tingsvidne ikke ville stå fare med kisten, og fjenderne udplyndrede både hans hus og kisten, kan han ikke dømmes til erstatning

(246)

6/9 1632.

** på Niels Friises vegne. vidner, stævnet med landstings stævning, aflægger vidnesbyrd, først Anne Sørensdatter ? Søren Simonsens hustru i Allerup og Bertel Skomagers hustru Anne Tomsdatter, som vidner, at den første vinter, kejserens folk var i landet, var de i tilstede i Søren Simonsens hus i Margrete Jespersdatter, som sagde sig at være fra vester Hjermeslev, hendes barnsnød, og da bekendte hun, at hendes stedfar Tomas Pedersen i vester Hjermeslev var hendes rette barnefar. denne svarede, at da han tilforn havde bekendt det, kunne han ikke nu benægte det. han stævnes i Sejlstrup borgerstue

** Peder Nielsen i Hallund lod fordele Morten Hansen i Ørum for 2 dages mogagen

(247)

** på Niels Friises vegne. syn på Sejlstrup gods i herredet. fortegn

** på Niels Friises vegne. Anne Laursdatter, der tjener Niels Tøgersen i Hellum, bekender at Helle Laursen, der tjener sst, er hendes rette barnefar. han benægtede det ikke, men tog hende i hånden og de gav begge tilkende, at de ville begive dem i ægteskab sammen

** på Jørgen Ornings vegne blev alle KM tjenere strengt tilsagt at møde på Åstrup slot med deres sønner og tjenestedrenge og der iflg KM brev at lade udskrive soldater

** Peder Tomsen skriver på Hagenskov. Tomas Christensen foged på Nibstrup vidnede, at han tjente Peder Tomsen, mens han var i Hammer præstegård, og våren før fjenderne indkom var han hos Henrik Smed i Ålborg og begærede, at han straks færdiggjorde Peder Tomsens vogn, som denne i julen havde leveret ham at beslå. Morten Kjærulf havde leveret Henrik Smed 2 bukke, som Peder Tomsen på dennes vegne havde betalt som betaling for arbejdet på vognen

(248)

** Niels Laursen i Brønderslev stævner Peder Sørensen i Gunders mølle for at tage syn på den gård i Brønderslev, han iboede samt sætte gårdens brøstfældighed på penge

** Anders Laursen i vester Brønderslev stævner samme for rest KM skat af den gård i Brønderslev, han iboede. han svarer, at han ikke bør skatte af gården længere end han boede der. opsat 14 dage

** Laurs Skøt stævner Peder Nielsen i Hebelstrup for dom angående den arv, der er faldet efter sl Peder Jespersen, som boede og døde i Bjørnholm om sønnen Biereld Pedersen ikke bør dele arven med søster og brorbørn, idet han arvede moderen alene og hans søskende fik intet. Peder Nielsen fremlagde sit svar med reference til lovens 1.bogs 15.kap om arv efter forældres død, når de ældste er gift med hjemfærd og mener, at arven må gå til Biereld Pedersen. opsat 8 dage

(249)

** på Otte Skeels vegne. navng vidner om ødeboliger i Serreslev sogn. fortegn

** Anders Christensen i Serreslev navng vidner, at han 1630 kun har sået en ganske ringe ting

** Tomas Christensen i Skarnager et lignende vidne

** Peder Laursen i Ulhøj. navng vidner, at han aldeles intet har sået

** Peder Sørensen i Ulhøj. et lignende vidne

** Jens Smed i Serreslev. navng vidner, at han såede en ganske ringe ting

(250)

** Hans i Ulhøj. et lignende vidne

** Niels Tomsen i Mellerup. syn på skade på hans korn på øster Mellerup mark. Laurs Jensen sst stævnes

** Laurs Jensen i Mellerup et vidne. syn på kornskade på hans ager på øster Mellerup mark. Niels Tomsen sst stævnes

** Niels Christensen i Vanggård. syn på kornskade på hans jord. menige bymænd stævnes efter kirketjenesten

** Laurs Skøt begærede det syn afhjemlet, som var taget af tinge til den lyng, der var slået ved vester Keldsig på Hallund hede. Jens Nielsen i øster Linderup på husbonds vegne vedkendte sig omtalte sted som fælled hede til hans gård. Matias Nielsen sst og hans formænd havde også brugt denne hede. dom: synet kan ikke udstedes før husbonden stævnes

(251)

** på Jørgen Kruses vegne med opsættelse 2/8 stævner Niels Murmester i Mellerup for dom angående murerarbejde på Tolstrup kirke, som ikke er færdigt. tingsvidne 2/8 fremlægges. Niels Murmester svarer, at Jørgen Kruse i deres kontrakt har lovet at skaffe kalksten og andet til Skt Voldborgsdag, som ikke er efterkommet. noget andet fik han ikke som lovet til Skt Hansdag, og guds strenge vejrlig var tilstede hver dag, så arbejdet ikke kunne færdiggøres, og da han derfor ikke kunne få sin betaling og betale folkene deres løn, gik de fra ham. han mener ikke at have forset sig mod kontrakten. da efter tiltale gensvar og sagens lejlighed. dom ikke indført

(252)

** Knud Holst på Malte Sehesteds vegne stævner Serreslev sognemænd og enker for dom som ting 2/8. dommen fremlægges. landstingsdom 30/1 1632 fremlægges. dom: samme som de uendelige domme, at de bør levere tienden for 1630 på de steder, som de er pligtige til

(253)

13/9 1632.

** på Otte Skeels og øvrige navng godsejeres vegne et forbud mod at komme i Hellum skov for at hugge træ lidt eller meget grønt eller vissent eller vindfælder, før det bliver skiftet og delt mellem lodsejerne. skovfogderne skal have flittigt indseende med vindfælder, at de bliver liggende, til de bliver delt, såfremt de ikke vil stå til rette, som var det deres egen gerning. desuden lystes hele skoven i hegne og fred

(254)

** på Jørgen Ornings vegne blev lægdsmændene tilsagt at møde på Åstrup slot 3/10 med den skat, de har opkrævet af KM tjenere, samt påmindelse til dem, der selv opkræver skat af deres bønder og tjenere, om at yde den samme dag og sted

** Christen Nielsen i Serreslev gav sag 3.ting Christen Jensen i Linderup for 3 mk og 5 skp byg

** Christen Jensen Snedker i Hjermeslev gav sag 3.ting Christen Pedersen Snedker i Stenum for 1 sld arbejdsløn

** Peder Nielsen i Hebelstrup 3.ting Simon Sørensen i Holt for 1 stud, så god som 20 dlr, 12 tdr mel 1 td byg rest til Just Høg af Vadums mølle 1631, som er dømt til indvisning

** Søren Jensen i Kasenskov. navng vidner, at Else Mikkelsdatter, der boer i et gadehus i Hellum, er slet forarmet, at hun ikke kan betale KM skat

** på Otte Skeels vegne stævnes Margrete Eskildsdatter i Ørums Tved, som har ladet sig beligge, for hendes faldsbøder 6 rdl eller lide på kroppen. dom: hun bør betale 6 rdl til KM eller lide på kroppen

(255)

** på Jørgen Kruses vegne et forbud til alle mod at komme i Tømmerby og Vibsig hede med tørvegreft eller lyngslæt mod deres husbonds minde

** på Jørgen Ornings vegne. syn på hus og bygning på den gård i Brønderslev, Peder Sørensen iboede, samt sætte brøstfældigheden på penge. opregn

** på Otte Skeels vegne. syn på hvad, der er hugget i Hellevad kirkeskov

(256)

** på Otte Skeels vegne. navng skovfogder for Hellevad kirkeskov, vidner angående det træ, der blev hugget og bortført om natten, da fulgte de sporet næste morgen til Jenses gård i Voldbro

** Laurs Skøt med 8 dages opsættelse stævner Peder Nielsen i Hebelstrup angående den arv, der er faldet efter sl Peder Jespersen i Bjørnholm. afkaldsvidne 27/8 1629 fremlægges, hvori Biereld Pedersen giver faderen afkald for mødrene arv. Peder Nielsen fremlægger tingsvidne 26/7. dom: da den herredsdom, som Laurs Skøt har forhvervet, er kendt magtesløs ved landstinget, og hans søskende er begge udgift af fællesboet og med hjemfærd og medgift, og faderen har bekostet bryllup med mere, kan de ikke tildømmes arv mod lovens 1.bogs 15.kap

(257)

20/9 1632.

** Christen Jensen i Hjermeslev lod fordele Christen Pedersen Snedker i Stenum for 1 sld arbejdsløn

** Anders Jacobsen ridefoged til Åstrup tilsagde lægdsmændene og andre, der selv opkræver skat af deres bønder, at møde 3/10 på Åstrup slot med skatten

** Niels Tomsen og Laurs Jensen i øster Mellerup er blevet venligt forligt om tvist og uenighed mellem dem deres hustruer og børn angående kornskade engskade eller i andre måder

** på Jørgen Ornings vegne med 14 dages opsættelse stævnes Peder Sørensen, som boede i Krogen i vester Brønderslev og nu boer i Gunders mølle angående hans skat af gården i Brønderslev. Peder Sørensen mener kun at skulle skatte af kornavlen og kun så meget, som en brydebonde kan tilkomme, da han er fra gården og er en andens tjener, hvilket dømmes

(258)

** Niels Murmester i Mejlsted lod fordele Jørgen Markorsen ved Manne for diverse gæld

27/9 1632.

** på Jørgen Kruses vegne. gammel Mads Madsen i Hjermeslev gav husbonden den sag mellem ham og Laurs Mouridsen i Hjermeslev, som inden tinge havde sagt, at Mads Madsen løj

(259)

** Jens Pallesen i Hellum et vidne. navng vidner, at han, der boer i et gadehus er så forarmet, at han ikke kan betale KM skat

** på Jørgen Ornings vegne. Kirsten Johansdatter i Sterup skov er forligt med Søren Laursen Fugl om deres trætte. hun har opladt ham sit gadehus

** Anders Jacobsen gav sag 3.ting Laurs Christensen i Kalum for KM skat 1631

** på Anders Friises vegne. han har tilforhandlet sig 2 tamme svaner, som er sat ud i Vrejlev mølledam og han forbyder alle at skyde eller ødelægge dem, idet de bliver lyst i fred

** Christen Jensen, der tjener i Hvilshøjgård og Christen Christensen i Lund er blevet forligt om slagsmål og bordag

(260)

** på Otte Skeels vegne. navng vidner, at de kørte noget efter Søren Laursens vogn mod Kalum, da der kom 3 karle ridende forbi dem, og da de kom til Kalum, så de, at de 3 karle havde væltet hans vogn, kastet 3 får i en vandpyt, hvorefter de tog halskoblerne af hans heste og red bort. han havde ingen ulovlige koster i vognen, korn eller andet. de 3 karle var Tønnes, en norsk karl Mads Nielsen og Søren, som alle tjente på Vrejlev

** på Otte Skeels vegne. Tomas Olufsen i Kalum vidnede, at han så de 3 karle komme ridende med draget værge og knive i hænderne efter Søren Laursen i Filholm, og da denne kom til hans gård, løb han derind efter undsætning. de 3 karle vendte vognen og ville køre den til Vrejlev, men han bad dem lade deres forsæt falde, da den tilhørte Otte Skeels tjener. det agtede de ikke på, men lod dog vognen stå og tog kun hestenes halskobler med sig. Søren Laursen havde ingen ulovlige koster i vognen

** Niels Madsen i Snukken gav tilkende, at i fjendernes tid er hans segl blevet borte, hvorfor han gjorde det umyndigt

(261)

** på Just Høgs vegne stævnes Oluf ---- i Kalum Jens i Mølgård Jens Ibsen i Vibsig Poul Christensen i Stenbjerggård Hans Andersen i Holt og hans hustru Mette Laursdatter og Jyllen, som boede i møllen, om de har fået noget af det, som er tilvurderet ham i Gunders mølle for rest mølleskyld. opregn

** på Mogens Kåses vegne stævnes Laurs Laursen på ---- for at tage syn på ulovlig skovhugst i Villestrup skov

** på Jens Høg til Vang hans vegne fordeles Simon Møller, som boede i Vadum mølle, men nu boer i Holt for stedsmål og mølleskyld

** Christen Laursen i Stubdrup. Christen Hansen i Hvilshøj vidnede, at han overværede, at Villads Pedersen i Ørum solgte Søren Pedersen i Hvilshøj en gråblisset hestplag og lovede ham, at den var lydefri. andre vidner

(262)

** Christen Pedersen i Rønnebjerg stævner Peder i Gunders mølle for 12 læs tag til reparation af gården, han iboede. opsat 3 uger

** på Jørgen Ornings vegne. påmindelse om at yde skat 3/10 på Åstrup som ting 13/9

** på Just Høgs vegne. syn på det korn, som er avlet i år på Gunders mølles mark. opregn

** på Just Høgs vegne stævnes samme navng som på (261), som har fået bohave fra Gunders mølle, som er tilvurderet ham for Christen Nielsen, som boede i møllen, hans rest. deres svar er forfattet i tingsvidnet. opsat 3 uger

(263)

** på Otte Skeels vegne med 5 ugers opsættelse stævnes Jens Keldsen i Underåre Jens Jensen i Holt Niels Laursen i Hjelmsted Jens Hansen og Helle Andersen sst for dom for røveri iflg tingsvidne. tingsvidne fremlægges, som Søren Nielsen i Vollerup 12/11 1629 har forhvervet, at Maren Christensdatter Maren Sørensdatter og Niels Sørensen alle i Vollerup vidnede, at Jens Hansen i Kalum Peder Hansen sst Jens Keldsen sst Jens Jensen i Underåre Niels Laursen i Hjelmsted Helle Andersen sst Anders Jensen i Grønderup og Anders Sørensen i Ulhøj kom søndagen efter trefoldighedssøndag til Søren Nielsens hus slog hans datter Maren Sørensdatter og bortrøvede bohave og klæder. opregn. Jens Hansen i Kalum nægtede ikke at have været i huset og fremlagde dom af Ålborg byting 4/7 1631, som er afsagt over Christen Rugtved for hans gerning og med hans bekendelse, at Anders Møller, der boede i Underåre vejrmølle Anders Jensen i Grønderup Poul Sørensen i sdr Harreslev Peder Hansen i Kalum Jens Keldsen sst Laurs Jensen i Holt Helle Andersen Jens Hansen i Hjelmsted Niels Laursen sst og Sørens søn i Ulhøj havde udplyndret Søren Nielsen og hans staldbror Peder Skrædder i Fristrup, mens fjenderne var i landet. han dømmes til at straffes på hans hals og hans hovedlod forfalder til KM. de indstævnede svarer skriftligt, at de ikke har frataget Søren Nielsen noget gods eller fået andet, end de har betalt dom: da Christen Rugtved har bekendt, at de var med til røveriet, kan de ikke frikendes

(264)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes for rest tiendekorn for år 1629-31 efter uendelige domme 16/8 og 13/9. fortegn. dom: at betale inden 15 dage

(265)

4/10 1632.

** på Niels Friises vegne fordeles Jep ---- i Allerup for ulydighed, idet han ikke ville føre et læs træ fra Allerup skov og til Sejlstrup, som han var tilsagt men sad overhørig

** Niels Tøgersen i Hellum lod fordele lille Jens Christensen i Allerup for 5 mk

** Niels Mørk i Vrensted tillyste navng Vrensted grander et ran, for de tog et hjul af hans vogn imod hans minde og frarøvede ham

(266)

** Morten Andersen i Vrensted. navng vidner, at han er så forarmet, at han ikke kan betale KM skat

** Niels Christensen i Vanggård. navng vidner, at de hørte ved tinget, at han og Peder Kræmmer i Sterup havde en trætte om en hud, som Peder Kræmmer skulle berede for ham. de blev forligt, at Peder Kræmmer skal give ham 4 hjul for huden, og det inden han skal bruge dem til tørveagen

** på Jørgen Ornings vegne tilsagdes de 37 knægte, som er udskrevet til soldater, at møde på Åstrup slot på lørdag

** Anders Jacobsen ridefoged på Åstrup begærede klage over lægdsmændene, for de ikke har efterkommet KM brev om at yde skatten på Åstrup slot 3/10. opsat 8 dage

** på Jørgen Ornings vegne fordeles navng tjenere for rest skat 1631

** samme 3.ting til Jens Hansen i Hjelmsted for 4 lispund kød KM skat

** på Otte Skeels vegne. Anders Jensen i øster Brønderslev vidnede, at i nat for 14 dage siden noget før dag ville han se til sine øg på toften, og da mødte han en karl, som lod sig falde i en fure. da han gik nærmere, rejste karlen sig op og lod et dødt får en stoleholder og et tøjr falde, som han havde haft på ryggen, og da så han, at det var Anders Mogensen i vester Brønderslev, som spurgte efter vejen hjem. de skiltes, og Anders Jensen hentede Peder Smed, og de løb efter ham og fandt kosterne, som han havde kastet fra sig. Peder Smed vidner det samme

(267)

** på Otte Skeels vegne. navng mænd vedkendte sig omtalte koster, som var blevet tyvstjålet fra dem, og som Anders Mogensen havde på sin ryg og kastede fra sig

** Hans Knudsen i Sterup. Jens Tomsen i Sterup vidnede, at da han med flere var taget på syn på Sterup mark, hørte han, at Søren Matiasen kaldte Hans Knudsen en tyv og en troldunge. andre vidner

(268)

** Mikkel Madsen på Sundsted et vidne. syn på kornskade på hans agre

** Mikkel Madsen et andet vidne. syn på diget mellem de 2 Sundsted mænd

** Anders Ludvigsen i vester Brønderslev. syn på hans datter Karen Andersdatter hendes sår, som var hugget med en høle

** Søren Andersen i Brønderslev. varsel til KM tjenere i sognet for KM skat

** på Mogens Kåses vegne. navng vidner, at Laurs Laursen i Sterup krat for 14 dage siden i dagningen huggede træ i Villestrup krat og førte det hjem, idet de kunne følge sporene og fandt træet ved hans hus

** Jens Povlsen i Torsmark og Laurs Ibsen sst stævnes for at tage syn på Laurs Christensens gård, om den kan være ved magt, undtagen vandet har sit rette gamle løb igennem Jens Povlsens gård som tilforn

(269)

** Christen Povlsen i Ørum. varsel til KM tjenere i Ørum for KM skat

** Peder Smed i Brønderslev. varsel til Anders Jensen sst for 12 høstdages arbejde

** Jens Christensen i Hjallerup. Peder Andersen i lille Landvad gav tilkende, at hvad sag han eller hans fosterdatter Anne Jacobsdatter eller hendes frænder kunne have med ham, for han har beligget hende, den sag er forligt 

** på Mogens Kåses vegne. syn på hvad, der fornylig er hugget i Villestrup skov. Laurs Laursen på Skarnagerbakken i Krattet stævnes

** på Mogens Kåses vegne tillystes Laurs Laursen på Skarnagerbakken i Krattet et fuldt ran for det træ, han huggede i Villestrup skov og førte hjem

** på Jørgen Ornings vegne blev alle Åstrup tjenere tilsagt at yde deres langhalm, hver gård et læs, hvert boel en trave, samt deres skovsvinspenge og limstenspenge på Åstrup

** Christen Mørk i Grindsted lod fordele Mads Mikkelsen i Langholt for 7 enkende rdl, som han skylder ham

(270)

** Peder Jensen i Brønderslev. syn på kornskade i hans korn på Brønderslev mark

** på Just Høgs vegne stævnes Klaus Klausen for dom, om han ikke bør bevise sin hjemmel til det øg som er tilvurderet Just Høg, om som tilhørte Christen Nielsen, der boede i Gunders mølle iflg tingsvidne 9/8, som fremlægges. Klaus Klausen fremlægger Christen Nielsens brev, at han har solgt ham øget. dom: han lider ikke tiltale

** på Just Høgs vegne stævnes Jyllen Nielsdatter, som boede i Gunders mølle, om hun ikke bør betale sin anpart af den resterende mølleskyld, hvilket hun tildømmes

(271)

** Hans Knudsen i Sterup stævner Søren Madsen sst for dom angående nogle ærerørige ord, han skal have sagt til ham. han bør bevise dem, eller lide tiltale som en løgner,
hvilket dømmes

** på Otte Skeels vegne stævnes Anders Mogensen i vester Brønderslev for dom, idet han i mørke og mulm er kommet med et dødt får en stoleholder samt et tøjr, som han har stjålet. han dømmes til at pågribes og straffes som en tyv

(272)

** på Otte Skeels vegne. Karen Jensdatter i øster Hjermeslev bekendte, som tilforn i Hammelmose fruerstue i Otte Skeels overværelse, at hun har avlet 4 børn med hver sin far. den første med Jørgen Mikkelsen, der boer i Alstrup i Hvetbo herred, den anden med Niels i Oddersgårds mølle, hvor barnet endnu er, den tredie med Tomas, Jens Møllers søn i Hammelmose mølle, og det fjerde beskylder hun Laurs Mikkelsen, der tjener i Oddersgård, for. dog benægter hun ikke, at Tomas, Jens Møllers søn i Hammelmose mølle også en gang har haft lejermål med hende 

** på Otte Skeels vegne stævnes Karen Jensdatter i Hjermeslev for udenfor ægteskab at have avlet 4 børn med hver sin far. hun mødte og var sin bekendelse gestendig. dom: hun bør for sin letfærdighed og onde bedrift til kagen på kroppen efter forordningen at straffes

(273)

11/10 1632.

** på Jørgen Ornings vegne udleveredes sedler til de bønder, som er tillagt underholdning af de udskrevne knægte. fortegn

** Anders Jacobsen ridefoged til Åstrup stævner Bertel Pedersen på Ravnstrup mølle for 5 sld, som denne godvilligt havde lovet ham for stedsmål på møllen. Bertel Pedersen berettede, at han ikke lovede ham flere penge, end han havde betalt, undtagen han flyer ham sten tømmer og deller til møllen. sagen er opsat

(274)

** klagen over lægdsmændene, for KM skat ikke er ydet, er opsat 8 dage

** Tomas Andersen i Vrensted stævner sdr Niels Laursen i Vrensted for at binde bogsed og vidne angående at hjul, han med flere skal have frataget ham. han møder med delebrev 27/1 1631, hvor han har ladet Tomas Andersen fordele for KM og kirkens korn tiende

** på Otte Skeels vegne. Anne Mogensdatter, som tjener i Hammelmose bekendte, at Jacob Ladefoged sst var hendes barnefar, og hun lover ikke efter i dag 8 dage at lade sig finde i Jerslev herred, og hvis det sker, vil hun blive straffet til kagen

** Peder Pedersen på Just Høgs vegne. syn på Munkholts endels skov for hvor mange svin, der i år kan gå på olden der, som var 6 svin

** Niels Pedersen på Langtved. syn på det hus på Sønderhede, som Peder Jørgensen iboede

** Anders Jacobsen ridefoged til Åstrup på husbonds vegne lod fordele Jens Hansen i Hjelmsted for rest KM madskat

(275)

** Tøger Jensen i Sterup. navng vidner, at han er forarmet og kan ikke udgive KM skat

** Søren Mogensen i Underåre. et lignende vidne

** Jens Povlsen i Vrensted. et lignende vidne

** Christen Povlsen i Ørum. et lignende vidne

** efternævnte mænd hver et vidne. de bevidnes ikke at kunne betale KM skat. fortegn

** Laurs Nielsen og Tomas Pedersen i Stenum et vidne at de er forarmede og kan ikke udlægge KM skat

** Niels Christensen i Vanggård lod fordele Peder Andersen Kræmmer i Sterup for 4 hjul, som denne lovede ham

(276)

** Christen Povlsen i Ørum fordeler for KM skat i Ørum. fortegn

** på Falk Giøes vegne fordeles for KM skat i Klæstrup. fortegn

** Christen Povlsen i Ørum gav sag 3.ting Ørum sognemænd for kirketiende. fortegn

** Morten Kjærulf i Ravnstrup 3.ting. fortegn

** Jens Tøgersen i Kalum gav sag 3.ting for KM skat 

** Jens Badskær i Stenum gav sag 3.ting for KM skat. fortegn

** Søren Andersen i Brønderslev lod fordele for KM skat. fortegn

(277)

** Søren Pedersen i Jerslev. syn på kornskade på hans agre

** på Jørgen Kruses vegne. Jens Povlsen og Laurs Christensen i Torslev voldgav deres sag om trætte og uenighed om vandløb gennem gården

** på Mogens Kåses vegne blev bundet bogsed over Laurs Laursen på Skarnagerbakken i Sterups krat for 1 mk kåste for træ, som han skovede i Villestrup skov og førte hjem

** på Otte Skeels vegne stævnes Anders Mogensen i vester Brønderslev for dom angående hans utilbørlige gerning, iflg dom 4/10

(278)

** Oluf Pedersen i Røgelhede på Malte Sehesteds vegne stævner Serreslev bymænd og enker, for de forholder ham kirkens anpart korntiende, som han har fæstet

18/10 1632.

** Morten Jensen i Skovgård lovede at være ransnævning

** Søren i Kasenskov gav varsel til Christen i Klokkerholm for 5 mk

** KM tjenere under Åstrup påmindes at yde deres kornskyld til tolderen Hans Sørensen

** på Jørgen Grubbes vegne. vurdering af Anders Mogensen i Brønderslev hans bohave. da de kom om morgenen, var han med hustru og børn rømt om natten, og der var intet at vurdere

** Laurs Jensen i Underåre. navng vidner, at han er forarmet, og han kan ikke betale KM skat

(279)

** Peder Pedersen på ---- vegne stævnes alle Børglum klosters tjenere i herredet for spørgsmål om årsagen til, at de endnu ikke har forfærdiget husbondens fold ved Kragdam. navng bønder svarer, at de er i gang med at samle det fornødne for at kunne forfærdige den del af diget, som tilkommer dem

** Anders Kjærulf i vester Brønderslev og Peder Sørensen i Gunders mølle blev forligt om deres uenighed om brøstfældigheden på den gård i Brønderslev, som Peder Sørensen fraflyttede. opregn

** Morten Kjærulf i Ravnstrup og Christen Povlsen i Ørum blev forligt om deres trætte om kornskade

** Morten Kjærulf lod fordele Morten ---- i Ørum for 4 skp kornskade

(280)

** Søren Tomsen i ---- gav sag til Johanne Andersdatter, født i Manne, for hendes tjeneste, som hun ikke vil holde til fardag

** Laurs Skøt. afsigelse af voldgift om den skade Morten Hansen i Ørum har gjort Jørgen Laursen, Laurs Jensens søn i Ørum. han skal give 9 sld samt betale badskærløn 

** på Otte Skeels vegne. syn på hans skove i herredet for hvor mange oldensvin, de kunne bære. opregn

** på Otte Skeels vegne. syn på hvor mange svin ----

** Poul Andersen Anders Jacobsen og Niels Tøgersen på deres husbonds vegne. syn på hvor mange svin, årets oldenhøst kan bære i Hellum fællig skov

(281)

** Poul Andersen Niels Tøgersen og ---- i Røgelhede på Malte Sehesteds vegne. syn på Allerup og Hellevad kirkeskov for antal af oldensvin. Allerup skov kunne bære 10 svin, og kirkeskoven ingen

** på Mogens Kåses vegne fordeles for kongeskat. fortegn

** samme 3.ting Peder Tøgersen for rest landgilde opregn

** stævning ----

** på Jørgen Ornings vegne fordeles. fortegn

** klagen på lægdsmændene opsat 8 dage

** Mikkel Madsen på Sundsted. syn på et dige mellem de 2 anparter af gården, samt på en bro, hvor stenene er udtrådte, så der ikke kan køres på den og en vej, der er skredet ud sammen med syldstenene på hans lade

(282)

** Mikkel Madsen på Sundsted gav tilkende, at skaderne på hans dige og lade er gjort af hans grande Anders Christensen

** samme gav varsel for dele. fortegn

** Jens Povlsen i Mølgård havde med høringsdele tiltale til Peder Sørensen i Gunders mølle for 2 rdl skat på møllen og kornavlen. han svarede, at han havde været så kort tid i møllen, at han ingen avl havde fået. dom: han frikendes

** Christen Nielsen i Holmgård på Niels Christensen, barnfødt i Lien, hans vegne stævner Påske Nielsen i Mildal, som var på skifte efter hans far og påtog sig værgemålet, da han var næst i byrd til at være værge som ældste morbror, for hans arv 30 sld. tingsvidne 5/4 fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage

(283)

** Niels Tomsen i Mellerup. syn på kornskade

** Jens Badskær i Stenum lod fordele for KM skat. fortegn

** Jens Tøgersen i Kalum gav sag 3.ting til 2 karle, der havde lovet ham deres tjeneste 

** Jens Tøgersen i Kalum. syn på kornskade på hans agre 

** Søren Pedersen i Jerslev gav sag 3.ting Anders Bødker sst for hans bøder til bondesagen for de sår, han gjorde ham

** Peder Jensen i Brønderslev gav sag 3.ting for rest KM skat. fortegn

** Hans Knudsen i Sterup gav sag 3.ting Søren Mortensen sst for en løgner for ærerørige ord

(284)

** Peder Jensen i Kornum gav sag 3.ting Jens Christensen i Pølen for 3 sld for 1 td rug

** Laurs Laursen i Allerup stævner Søren Mortensen i Sterup for 3 sld 2 sk gæld. dom: han bør betale inden 15 dage

** Søren Pedersen i Hvilshøj stævner Villads Pedersen i Ørum angående en gråblisset hestplag, som han solgte ham og lovede den uden sygdom og lyde og ikke så var, idet den døde. tingsvidne 24/9 fremlægges. dom: Villads Pedersen skal stille ham tilfreds for hesten

(285)

** Jens Tøgersen i Kalum lod lydeligt fordele for rest KM skat i Serreslev sogn. fortegn opregn

** på Mogens Kåses vegne. navng ransnævninge svor deres ed over Laurs Laursen på Skarnagerbakken i Sterup krat for en bøg, han havde hugget og bortført af Villestrup skov

** på Malte Sehesteds vegne fordeles i Serreslev sogn for korntiende for 1630, som de forholder ham. fortegn

(286)

** på Otte Skeels vegne stævnes Anders Mogensen i vester Brønderslev for dom angående tyveri, han har begået mod hans tjenere. tingsvidner af 4/10 fremlægges. dom: han bør pågribes og straffes som en tyv

25/10 1632.

** på Otte Skeels vegne. Søren Laursen i Filholm beskyldte en norsk karl Tønnes Mads Nielsen og Søren, der alle tjener på Vrejlev for at have taget 2 halskobler af hans heste op redet bort dermed. Tønnes Andersen svarede, at han tog koblerne, for han skulle vogte husbondens korn og mark

(287)

** på Otte Skeels vegne tillyses samme 3 karle et fuldt ran for de 2 kobler, de tog af Søren Laursens heste på alfar vej

** på Otte Skeels vegne. syn på Vrå skove for hvor mange oldensvin, de kunne bære. sdr Vrå skov ingen svin. nør Vrå skov 4 svin. Hammerholtslund ingen svin Vrå byskov 6 svin

** Niels i Vanggård gav sag 3.ting for rest KM skat i Stenum

** på Margrete Rosenkrantz vegne. Jens Christensen i Busken i Jerslev sogn lovede, at han ikke efter denne dag skal hugge i hendes eller Otte Skeels skove uden deres minde, og hvis han gør det, forpligter han sig til uden dom at flytte fra Busken, han nu iboer, samt betale 20 rdl

(288)

** på Otte Skeels vegne forbydes alle at komme i Allerup skov med deres svin eller andet kvæg, som vil opæde olden, undtagen de, der har det i husbondens minde

** på Niels Friises vegne. Hans Knudsen i Sterup lod fordele Søren Matiasen i Sterup for en løgner, da han har kaldt ham en tyv og troldunge i godtfolks overværelse

** Søren Pedersen i Jerslev lod fordele Anders Povlsen Bødker sst for hans bøder for sår og skade

** Tomas Christensen i Kalum. syn på skade i hans korn. Jens Tøgersen i Kalum stævnes 

** Tomas Christensen gav varsel for dele til Jens Tøgersen for kornskade

** Laurs Skøt. navng vidner ----

** Laurs Skøt. navng vidner, at de var ved hver mands hus og gård i Ørum for forbyde dem at indhøste deres korn, før de stillede de mænd tilfredse, som havde fæstet tienden, eller fik talt deres korn på kærven

(289)

** Niels Laursen i Vrensted gav sag 3.ting for rest skat og tiende. fortegn

** Niels Hansen i Brønderslev. navng vidner, at for 9 år siden leverede Søren Nielsen i Sneverholt Christen Laursen, som nu boer i Klokkerholms mølle 9 slmk, hvoraf de 4 er betalt

** Søren Nielsen gav sag 3.ting Christen Laursen for 5 mk

** Mikkel Madsen på Sundsted lod fordele for kornskade. fortegn

** Jens Tøgersen i Kalum lod fordele 2 navng tjenestefolk, som havde tilsagt deres tjeneste 

** Hans Jensen i Stenbjerggård tilbød Peder Christensen sst, at dersom denne ville lade han have sin dreft vesten ud fra gården, som hans formand har haft, så vil han nedlægge sin fold sønden for hans kålgårdsdige. dertil svarede han, at såfremt Hans Jensen vil lade ham have sin drøft østen ud, da kan han have sin dreft vesten ud

** på Just Høgs vegne stævnes Hans Jensen i Stenbjerggård for at tage syn på et nyt lukke, som er lagt sønden gården over Peder Christensens markvej

(290)

** Hans Jensen i Stenbjerggård stævner Peder Christensen sst for at tage syn på et jordhus, som er sat op ad Hans Jensens råling, samt på et hus, der er sat på grønningen

** Mogens Andersen i Holt. syn på kornskade på hans mark. Helle i Holt Jens Nielsen og anden Jens Nielsen, der tjener Hans Andersen stævnes

** Mogens Andersen gav ovennævnte sag for kornskade hesteleje byg og mog

** Laurs i Torup 3.ting Christen Nielsen, der tjener i Stenbjerggård, for hans tjeneste

** Jens Pedersen i Serreslev. navng vidner, at han har ikke avl eller kålgård og ingen formue til at betale skat af det hus, han iboer

** Jesper Jensen i Svennum fordeler for kongeskat. fortegn

** Christen Nielsen i Serreslev. syn på kornskade i hans korn

(291)

** på Just Høgs vegne udvises navng Børglumkloster tjenere af deres boliger, da de er fradømt deres fæste for ikke at have opbygget et stendige om en fold ved Kragdam samt for efterstående landgilde

** Søren Tomsen i Mejlsted fordeler Johanne Andersdatter, som er rømt af hans tjeneste

** Søren Tomsen i Mejlsted på hr Jens Olufsen i Tolstrup præstegård hans vegne stævner Niels Ibsen for hans tjeneste, idet han har modtaget fæstepenge 

** Søren Tomsen på hr Jens Olufsens vegne lod fordele Søren Pedersen Plov for hans tjeneste, som han havde tilsagt præsten

(292)

1/11 1632.

** på Otte Skeels vegne. Maren Christensdatter i Vanggård i Vrensted bekendte, at Poul Nielsen i Krogsgård i Tise er hendes barnefar

** på Just Høgs vegne. samme vidne

** Laurs Madsen i Stenum gav varsel for dele Anders Nielsen sst

** Jens Sørensen i øster Linderup. Terkild Andersen Fisker på Odden modtog 3 sld af ham for hans løn hos sl Jens Sørensen på Hvilshøjgård, og han lovede at holde Jens Sørensen kvit hos sl Jens Sørensens datter Johanne Jensdatter 

** på Otte Skeels vegne stævnes Christen Jensen i Sejlstrup mølle og Jep Christensen i Skøttrup, og de blev spurgt, hvad de havde hos dem af Tomas Jensen i Hammelmose mølle hans gods kvæg og andet. de havde hver haft 2 nød at føde, de 2 hentede Tomas Jensen, de 2 andre blev solgt, og Tomas Jensen fik pengene. Tomas Jensen og hans mor Karen Pedersdatter i Hammelmose mølle stævnes

(293)

** hr Erik i Brønderslev stævner for tiende og kornskade. fortegn

** på Just Høgs vegne et vidne, at navng 5 mænd i Underåre deres hyrder vogtede deres fæ på de bårder, der ligger til Iver Knudsens værsted, også da der var syn på bårderne

** Tomas Olufsen i Kalum gav sag 3.ting Jens Tøgersen i Kalum for kornskade 

** Peder Jensen i Brønderslev lod fordele for KM skat. fortegn

** Peder Jensen lod fordele for kornskade. fortegn

** Christen Christensen i Kalum gav sag 3.ting Jens Tøgersen i Kalum for kornskade 

** Laurs Jensen i Torup lod fordele Christen Andersen, som havde lovet ham sin tjeneste

(294)

** Niels Laursen i Vrensted lod lydeligt fordele for madskat og tiende. fortegn

** Christen Povlsen i Ørum gav kære og klage på navng Ørum sognemænd, for de mod forbud havde indhøstet deres korn, før det blev talt

** på Mogens Kåses vegne. syn på hans gods liggende til Kølskegård for brøstfældighed. fortegn

** Niels Christensen i Vanggård lod fordele for kornskade. fortegn

(295)

** på Just Høgs vegne. syn på et dige, der er lagt sønden Stenbjerggård til fortrængsel for Peder Christensen sst på hans markvej

** på Otte Skeels vegne æskes bogsed på Tønnes Mads Nielsen og Søren, der tjener på Vrejlev, enhver for 2 mk kåste, for de tog halskobler af Søren Laursens heste i Filholm og red bort dermed

** på Just Høgs vegne stævnes navng som 27/9 angående gods, de har fået af bohave, der tilhørte Christen Nielsen, som boede i Gunders mølle. tingsvidne 27/9 fremlægges, hvori de tilbyder at afstå det, de har fået til husbonden. dom: de bør indfri deres løfte

(296)

** på Just Høgs vegne med 5 ugers opsættelse stævnes Jens Ibsen på Vibsig for dom angående hvad han har fået af den bohave, der tilhørte Christen Nielsen, der boede i Gunders mølle. tingsvidne 27/9 fremlægges. dom: han bør bevise sin lovlige adkomst til den kandebænk, han har fået

(297)

8/11 1632.

** Jacob Madsen i Underåre gav sag 3.ting Maren Jensdatter, som er rømt af tjenesten

** Laurs Madsen i Stenum og Anders Nielsen sst voldgav deres trætte og uenighed om en sadel med tilbehør, som Anders Nielsen skulle reparere

** på Just Høgs vegne stævnes Jyllen Nielsdatter, som boede i Gunders mølle for rest af møllen, medens hendes husbond og hun boede der, om hun ikke bør betale halvdelen. hun møder og svarer, at da hun intet fik af boet, kunne hun ikke tilfindes nogen rest at betale. opsat 14 dage 

** på Just Høgs vegne blev givet sag 3.ting til 5 navng i Underåre for den skade, som de med deres kvæg har ladet gøre på bårderne til Jesper Knudsens værsted sst. 2 af dem nægter at have bedt nogen drive der  

** Jens Jensen i Underåre. navng vidner, at halvparten af gården i Underåre, han påboer, som Morten Christensen tilforn iboede, er aldeles øde på hus og bygning, siden fjenderne kom i landet

(298)

** Niels Christensen i Mejlsted gav sag 3.ting. fortegn

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Christen Sørensens datter Maren Christensdatter i vester Brønderslev for at bekende sin barnefar, som er Peder Eriksen, der mødte og benægtede det ikke, men sagde de ville begive dem i ægteskab sammen 

** Christen Mørk i Grindsted. Peder Eriksen lovede at stille ham tilfreds for det løfte, han er i til Gregers Mørk

** Christen Christensen i Kalum lod fordele Jens Tøgersen sst for kornskade

** Niels Sørensen i Hvilshøj gav sag 3.ting Johanne Krokone i øster Brønderslev

** Tomas Olufsen i Kalum lod fordele Jens Tøgersen sst for kornskade

** Jens Hansen i Hjelmsted et vidne om ødegårde og værsteder i Kalum og Underåre. fortegn

(299)

** på Falk Giøes vegne forbydes Jens Hellesen i Stubdrup Gregers Mørk i Brønderslev Anne Gravers i øster Brønderslev at svare andre end ham med landgilde skyld ægt og arbejde etc, som de tilforn har gjort til sl Dorete Krabbe, da arven efter hende er forsvoret                  

** Peder Nielsen i Brønderslev på hr Erik Nielsen i Brønderslev præstegård hans vegne lod fordele for kornskade. fortegn

** Jens Hansen i Hjelmsted fordeler for rest mad og pengeskat. fortegn

** Knud Jensen i Halsgård på sin egne og sin mor Anne Andersdatter og sine søskendes vegne lovbød det bondegods, som hun med dem havde i vester Brønderslev i en gård, der kaldes Krogen, Anders Laursen iboer og et gadehus sst. stævningsmænd var i vester Halne nør Halne vester Brønderslev Kærsgård og der stævnede sl Anders Andersens ---- arvinger Mette Berete Anne Bodil Anne Johanne Andersdatter og Johanne Andersdatter og hendes børn Anne Gyde og Dorete Laursdatter. på Viborg landsting 22/9 stævnedes sl Jens Andersen Hals i Ålborg sl Anders Andersen i vester Brønderslev og Johanne Andersdatter i Sæby med deres børn og arvinger, som er mester Anders Jensen i Slagelse Knud Jensen Jens Jensen Anne Jensdatter Maren Jensdatter Gertrud Jensdatter Mette Andersdatter Berete Andersdatter Anne Andersdatter Bodil Andersdatter Anne Andersdatter Johanne Andersdatter Anders Laursen Anne Laursdatter Gyde Laursdatter  

(300)

** Søren Andersen i vester Brønderslev på hustru Anne Andersdatters vegne lovbød hendes anpart i ---- i vester Brønderslev Anders Kjærulf påboer og i det boel ved Kæret Niels Laursen iboer. følgende stævnes i øster Halne Niels Ludvigsen og hans hustru Maren Andersdatter, i øster Brønderslev hr Erik og hans hustru Berete Andersdatter, i Stade Søren Rasmussen og hans hustru Anne Andersdatter, i vester Brønderslev Anders Kjærulf og hans hustru Bodil Andersdatter

** på Otte Skeels vegne. navng ransnævninge gør deres ed over Tønnes Andersen, en norsk karl, der tjener på Vrejlev, for med draget værge og kniv at have redet Søren Laursen i Filholm op, da han kørte gennem Kalum, væltet hans vogn omkuld og taget 2 halskobler fra hestene

(301)

** Peder Jensen i Kornum spurgte, før han satte fylding på ransnævningene, Laurs Povlsen på Høgsted om han havde 3 marks kåste, da Tønnes Andersen havde tilstået at have taget halskoblerne. han kastede 3 slmk på tinget for retten

** Christen Nielsen i Holmgård. samme ransnævninge svor et fuldt ran over Mads Nielsen, der tjener på Vrejlev, for at have taget de 2 halskobler af Søren Laursens heste

** på Otte Skeels vegne. samme ransnævninge svor et fuldt ran over Søren, der tjener på Vrejlev for 1/2 mk kåste for de 2 halskobler, han tog af Søren Laursens heste 

(302)

** Niels Nielsen i Hjelmsted på sin mor Mette Christensdatter sst hendes vegne. Peder Tomsen i ny Nejst gav Mette Christensdatter afkald for hendes datterbarn Christen Jensens arv efter hans sl mor Ingeborg Klemendsdatter, som boede og døde i Vestergårdsholt. opregn

** Christen i Holmgård. navng vidner, at Oluf Nielsen er syg, så han ikke kan møde for at gøre sit tov og sin ed

** Peder Jensen i Kornum et vidne. da ingen vil tage de 3 marks kåste, som Laurs Povlsen kastede på tinget angående husbondens folk deres ranssag, da tog han dem på KM og rettens vegne i forvaring

(303)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Peder Eriksen i Brønderslev for dom, idet han har beligget Christen Sørensens datter Maren Christensdatter sst, og han bør betale 12 rdl bøder. han svarer, at da de vil begive dem i ægteskab, mener han ikke forordningen tilholder ham at betale 12 rdl. dom: han skal stille husbonden tilfreds efter forordningen 

** på Otte Skeels vegne. 7 navng ransnævninge svor et fuldt ran over Tønnes Andersen, som tjener på Vrejlev for 1/2 mk kåste, for de 2 halskobler, han frarøvede Søren Laursen iflg 2.lovbogs 76.kap

(304)

15/11 1632.

** på Just Høgs vegne stævnes Hans Jensen og Peder Christensen begge i Stenbjerggård for at tage 4 mænd til at forlige dem om gårdsrum og jord

** Christen Povlsen i Ørum gav sag 3.ting til Ørum sognemænd for rest korntiende 1632. fortegn

** på Just Høgs vegne med høringsdele tiltale til de navng 5 Underåre mænd, der havde gjort skade for 2 læs hø på bårderne til Jesper Knudsens værsted sst

** på Otte Skeels vegne. Laurs Jensens datter i Hallund Anne Laursdatter bekendte, at hun havde været med drengebarn, som Mikkel Christensens søn i Hallund Christen Mikkelsen var far til, og han havde lovet hende ægteskab. hun fødte det i hendes fars bur om natten og der var ingen hos hende. senere begravede hun det i nørende af udskuddet i buret efter at have kvalt ham. hun har tidligere haft i sinde at myrde barnet

(305)

** på Otte Skeels vegne. navng synsmænd har gravet barnet op og indsat det i Hallund kirke

** Niels Pedersen på Langtved. navng vidner, at under prædikenen gik Christen Olufsen i Sneverholt til Langtved og der lukkede hans får ud og gennede dem bort
** Niels Pedersen på Langtved tillyste Christen Olufsen i Sneverholt et fuldt ran for at have lukket hans får ud, hvorved 2 blev borte

** Christen Andersen i Tveden et vidne. Maren og søster Maren Jensdatter sst gav deres stedfar Christen Andersen afkald for arv efter deres sl far Jens Nielsen, som boede og døde i Klæstrup. de modtog hver deres anpart 

(306)

** Peder Tomsen i Mellerups mølle på fornævnte pigers vegne. Christen Andersen bekendte at skylde de 2 piger af deres arv 4 tdr rug og 4 tdr byg, som han vil betale 1634 

** Laurs Jensen i Torup. imod den æskning, som han begærede af Hans Jensen i Stenbjerggård angående en dreng Christen Andersen, der tjener der, da lovede Hans Jensen ikke efter påske at gøre nogen forhindring på ham

** på Niels Friises vegne stævnes Christen Hansen i vester Brønderslev angående en hjemmel på Børglum ting 17/7, hvori han hjemler Oluf Laursen og Helle Jensen i Lyngby deres gerning med tørv, de skal have sønderskåret og spildt for KM tjenere i Lyngby, og som de har gravet i fælleden. hans hjemmel menes at være mod recessen. opsat 14 dage

(307)

** på Just Høgs vegne stævnes Jens Ibsen i Vibsig angående en kandebænk, som skal være tilvurderet Just Høg af Christen Nielsen, som boede på Gunders mølle hans bo for rest mølleskyld. tingsvidne 9/8 fremlægges. dom: han må fly kandebænken tilstede, eller bevise sin hjemmel

** på Otte Skeels vegne stævnes Laurs Jensens datter i Hallund for at have myrdet sit nyfødte barn og begravet det i et udskud i hendes fars hus, som hun godvilligt har bekendt. hun bør straffes på sin hals med sværd, som dømmes af herredsfogden med 8 navng mænd 

(308)

22/11 1632.

** på Niels Friises vegne. Kirsten Christensdatter, som tjente Anders Christensen i Serreslev svor at Søren Nielsen sst er hendes barnefar. han benægtede det ikke, men de tog begge hverandre i hånd og samtykkede hverandre til ægteskab og lovede at ville begive dem deri tilsammen

(309)

** Mads Jensen i Hjermeslev spurgte Laurs Christensen sst, om han vidste noget at beskylde ham hans hustru eller folk for. han svarede, at han kun vidste ærligt om dem etc

** Laurs Christensen i Hjermeslev. Mads Jensen sst bad ham blive en tyv til han beviste, at Mads Jensen havde begået noget tyveri

** Søren Andersen i Brønderslev gav sag 3.ting Johanne Pedersdatter sst for en kedel

** på Otte Powisch hans vegne stævnes alle hans tjenere for at tage syn på hvorledes deres huse og gårde er ved hævd

** på Just Høgs vegne. navng vidner, at Christen Olufsen i Sneverholt kom til Langtved og der gennede fårene ud af huset og bort. han svor det var usandt

** Niels Pedersen på Langtved bandt sin bogsed på Christen Olufsen i Sneverholt for 1/2 marks kåste for at have bortgennet hans får

(310)

** Christen Mørk i Grindsted fordelte Peder Eriksen i vester Brønderslev for 3 dlr, som han havde godsagt for til Gregers Mørk

** Tomas Olufsen i Kalum lod fordele. fortegn

** Jens Hansen i Hjelmsted gav sag 3.ting Niels Christensen for hans tjeneste

** på Malte Sehesteds vegne stævnes navng Jerslev sognemænd, for de har ført en del af deres korn ind og ikke taget tiende deraf. fortegn

** Christen Povlsen i Ørum lod navng Ørum sognemænd fordele for deres korntiende, som de rester med for 1632. fortegn opregn

(311)

** Christen Povlsen i Ørum lod fordele navng Ørum sognemænd for rest stedsmålspenge. fortegn opregn

** Christen Mikkelsen i Møgelmose stævner Mads Mikkelsen i Brønderslev for 9 sld efter hans brev

** Knud Jensen i Halsgård på egne og på moder Anne Andersdatter og søskendes vegne lovbød deres bonde ejendom i vester Brønderslev, som kaldes Krogen samt et gadehus sst til deres næste frænder, som blev stævnet på landstinget 22/9 og som er: sl Jens Andersen Hals i Ålborg sl Anders Andersen i vester Brønderslev og Johanne Andersdatter i Sæby deres børn  

(312)

** på Jørgen Ornings vegne blev tjenerne under Åstrup len tilsagt at bruge vogne efter KM brev til kørsel til Sundby eller andetsteds, såfremt de ikke vil have dem sønderhugget

** på Otte Skeels vegne. samme påbud til menige mænd i herredet

** Christen Pedersen i Rønnebjerg på sin husbonds vegne stævner Christen Nielsen i Holmgård for uendelige domme, han har forhvervet over Påske Nielsen i Mildal angående arvepenge til en dreng Niels Christensen. tingsvidne 3/11 fremlægges. dom: vidnerne skal påkendes af de tilbørlige dommere

(314)

29/11 1632.

** Mads Nielsen i Brønderslev. angående Søren Andersens tiltale til Johanne Pedersdatter i Brønderslev for en kedel, han har givet hende i pant, da svarede hun, at Søren Andersens far på egne og granders vegne gav hende kedlen i pant for 10 mk for øl, og hun tilbød ham kedlen for den betaling

** Jens Madsen i Promperhede. Johanne Pedersdatter i øster Brønderslev lover at betale ham 3 mk rest på en kvie

** Niels Pedersen på Langtved og Christen Olufsen i Sneverholt er blevet forligt om deres tvist og uenighed

** Jens Madsen i Promperhede gav sag for rømt tjenestedreng

** Christen Pedersen i Munkholt et vidne, at han og Oluf Hansen i Sneverholt på egne og far Christen Olufsens vegne blev forligt om deres uenighed

** Niels Pedersen i Brønderslev gav sag 3.ting Anders Sørensen sst

** Niels Pedersen i Brønderslev gav sag 3.ting. fortegn

(315)

** på Malte Sehesteds vegne 3 ting til Niels Christensen i Allerup for ulydighed, da han ikke ville føre Knud Tomsen Vendelbo i Sæby fra Sundby og til ----

** på Malte Sehesteds vegne. syn på en broget myndehvalp, som Erik i Kraghede havde at føde for husbonden. den var mager og forsultet

** på Malte Sehesteds vegne gav tjenerne 3 ting for rest landgilde

** på Malte Sehesteds vegne 3.ting til Erik Pedersen for han sultede hans husbonds myndehvalp

** Peder Tomsen i Mellerups mølle. syn på et par støvler, Mads Jensen i Jerslev har gjort for ham. de var forskåret på læderet og ilde syet, så de var ugavnlige at bruge

** på Otte Powisch hans vegne. syn på hans gods i Jerslev herred. fortegn opregn

(316)

** på Just Høgs vegne blev Børglumkloster tjenere tilsagt uden al videre forhaling og undskyldning at færdiggøre stenlukket om folden ved Kragdam. fortegn

** Niels Pedersen på Langtved. navng ransmænd gjorde deres ed over Christen Olufsen i Sneverholt for at have gennet Niels Pedersens får ud af huset, så 2 lam er blevet borte

(317)

** på Otte Skeels vegne. Laurs Nielsen i Sterups krat, som er en af ransnævningene, var forhindret i at møde med de andre ransnævninge for at gøre deres tov over Tønnes Andersen, den norske karl, der tjener på Vrejlev. han svor i dag et fuldt ran over ham

** på Otte Skeels vegne. Laurs Nielsen svor som ovenfor over Mads Nielsen, der tjener på Vrejlev

** på Otte Skeels vegne. Laurs Nielsen svor som ovenfor over Søren, der tjener på Vrejlev

6/12 1632.

** på Otte Skeels vegne. Anders Friis stævner med landstings stævning Mikkel Nielsen i Tise Jens Pedersen i vester Brønderslev Tomas Olufsen i Kalum for 2 uendelige domme 27/9 angående Søren Laursen i Filholm, som fik frataget hestenes halskobler i Kalum, og han sigtede 3 karle fra Vrejlev. denne stævnes ligesom ransnævningene stævningsmændene samt herredsfogden

(318)

** Laurs Andersen i Stade 3 ting Peder Andersen i Lem og hans søn Tøger Pedersen for 4 dlr

** Tomas Olufsen i Kalum. navng vurderingsmænd tilvurderede ham af Jens Tøgersens bo et lille studnød for kornskade

** på Malte Sehesteds vegne fordeles Erik Pedersen på Kraghedegård for han har sultet en myndehvalp, han havde at føde for husbonden

(319)

** samme varhøringe gav varsel for dele til Sæbygårds tjenere i Ørum og Hellevad sogne for rest landgilde

** på Malte Sehesteds vegne fordeles Niels Christensen i Allerup for ulydighed, idet han ikke ville føre Knud Jensen Vendelbo fra Sundby og til Lyngdrup

** Poul Jensen Skomager i Sterup krat 3.ting Jens Pedersen i Jerslev for 1 sld

** Christen i Holmgård 3 ting Laurs Nielsen i Hjelmsted for 2 mk

** Jens ---- lod fordele en rømt tjenestedreng Niels Sørensen

** Jep Laursen i Tømmerby et vidne. Tøger Laursen i Tømmerby på egne og på søster Maren Laursdatter sst hendes vegne gav afkald for arv efter deres sl forældre Laurs Sørensen og Inger Tøgersdatter, som boede og døde i Tømmerby

(320)

** Peder Christensen i Stenbjerggård stævner Hans Jensen sst for at tage syn på ---- de omtvister. Hans Jensen er forhindret i at møde

13/12 1632.

** Laurs Andersen i Stade lod fordele Peder Andersen i Lem og hans søn Tøger Pedersen for 2 sld

** på Frederik Giøes vegne. navng vidner, at de var i Klæstrup med husbondens skovsvin, og der begærede hus til svinene for natten hos Anders Jensen, som nægtede, derimod fik de hus til dem hos hans gårdmand

(321)

** Jens Madsen i Promperhede fordeler Niels Ludvigsen, født i Grindsted, som er rømt af tjenesten

** samme Jens Madsen fordeler Johanne Krokvinde i øster Brønderslev for 3 mk, som hun lovede at betale

** Peder Christensen i Stenbjerggård et vidne. Hans Jensen sst stævnes for at tage syn på gården, om Hans Jensen skal have sin fædrøft gennem Peder Christensens halve gård vesten ud imellem hans huse, om det ikke er til fortrængsel og skade, og om hans gødning ikke bliver borttrådt, og om han kan køre med vogn på sin halve gårdsplads 

** Peder Christensen i Stenbjerggård et vidne. navng vidner, hvorledes rålingerne i Stenbjerggård stod for 30 år siden i sl Søren Nielsen og sl Christen Nielsens tid

(322)

** Peder Christensen i Stenbjerggård et vidne. navng, stævnet med landstings stævning og som ihukommer mange år, vidner at markvejen fra Peder Christensens part af gården har ligget sønden omkring kålgården og ud til marken på det sted, hvor nu er lagt en fold

** Peder Christensen i Stenbjerggård et vidne. navng, stævnet med landstings stævning og som ihukommer mange år, vidner det samme om samme markvej

** Hans Jensen i Stenbjerggård et vidne. navng, stævnet med landstings stævning og som ihukommer mange år, vidner at fædriften fra begge gårdsparter gik både sønden vesten og norden fra gården, men i hegnets tid var der stænget for kvæg østen i gården

(323)

** Hans Jensen i Stenbjerggård tilbød Peder Christensen sst voldgift om deres tvistighed angående gårdsrum, men denne ville ikke indgå derpå, medmindre eng og ager også blev voldgivet

** på Just Høgs vegne stævnes Børglumklosters tjenere ved deres sognekirker angående det stendige om folden ved Kragdam, som de på det strengeste er tilsagt at færdiggøre, som de ikke har efterkommet. de menes at have forbrudt deres fæste. navng bønder svarer, at der er ganske meget vand på stedet, så de desværre ikke kan færdiggøre det, men de vil gøre det, inden han skal bruge folden

(324)

** Peder Jensen i Brønderslev 3.ting Søren Povlsen sst for 5 sld
 
** Oluf Christensen i Holt på egne og bymænds vegne forbød menige Kalum og Å bymænd at komme på heden, der ligger til Holt med lyngslæt eller anden brug

** Jørgen i Kølske 3.ting for landgilde. fortegn opregn

** Oluf Hansen i Sneverholt 3.ting Peder Laursen i lille Pajhede for betaling for pløjning og lån

** Christen Andersen i Pilgård et vidne. Christen Jensen i Ravndal i Hundslund sogn gav afkald for arv efter forældre sl Jens Andersen og Estrid Christensdatter, som boede og døde i Agersted, og som Christen Andersen har under værgemål 

(325)

20/12 1632.

**  Hans Jensen i Stenbjerggård begærede af Peder Christensen sst, at han ville lade ham få samme gårdsrum, som hans 3 formænd havde haft, og dersom han ikke ville samtykke, da tilbød han ham skifte og jævning på gårdsrummet, så han kan få sin fædrift vesten ud, som hans 3 formænd. Peder Christensen vil gerne samtykke skifte på gårdsrum, såfremt eng og ager også må skiftes og deles, hvor han findes brøstholden derpå, så han også må få sin vej til og fra sin jord

** Peder Christensen i Stenbjerggård. syn på hans gårdsrum. der er ikke mulighed for nogen kan have sin drøft gennem hans gårdspart uden stor trængsel og skade, for der er et stort vandsted, og skal nogen drive der igennem, bliver hans mog borttrådt, desuden er der ond plads til at køre i gården, hvis nogen skal drive deres kvæg der igennem

** på Just Høgs vegne stævnes navng angående hvad, de har fået af det, der er udlagt til Just Høg af Christen Nielsen, der boede i Gunders mølle, hans bohave. opsat til snapsting

(326)

** Gregers Mørk i Brønderslev. navng vidner, at de forgangen år havde forligt ham og Jens Tøgersen i Kalum angående et øg, Gregers Mørk ved nam og tag havde fået fra Jens Tøgersen for 8 dlr, så han skal give de 4 dlr straks og de andre 4 dlr ----

** Gregers Mørk et vidne. Jens Tøgersen lover at betale ham de 4 dlr til snapsting 

** Anders Tomsen ridefoged til Åstrup på Jørgen Ornings vegne lod fordele Jens Tøgersen i Kalum for 6 dlr rest af KM skat af Serreslev sogn 

** Laurs Skøt i Ågård stævner Tomas Olufsen i Kalum angående landstingsdom ----

(327)

** Peder Jensen i Brønderslev fordeler Søren Povlsen sst for 5 sld

** Oluf Hansen i Sneverholt fordeler Peder Laursen i lille Pajhede for betaling for 4 dages pløjning samt lån 2 mk

** på Otte Skeels vegne med 14 dages opsættelse stævner navng Hammelmose tjenere for rest stedsmål 1625 og frem. fortegn opregn

(329)

** Peder Pedersen i Jerslev med opsættelse 8/11 på Just Høgs vegne stævner Jyllen Nielsdatter, som tilforn boede i Gunders mølle og andre

(1)

** tingbogens autorisation

** 8 mænd 8 ransnævninge. fortegn

(2)

8/1 1635.

** navng vedtog at være ransnævninge

** Peder Pedersen i Torslev. syn på Søren Svendsens hustru i Stenum Anne Jensdatter for hendes sår

** på Just Høgs vegne. Anne Jensdatter i Stenum, Søren Svendsens hustru beskyldte Anders Knudsen i Stenum for at have slået hende og rykket hår af hendes hoved. han svor, at han ikke gjorde det. Søren Svendsen gav husbonden sagen

** Jens Andersen i Vrensted gav Jens Tøgersen i Kalum varsel for dele for hans faldsmål. der bør ingen dele udstedes, da sagen er for landstinget 

(3)

** Laurs Jensen i Vrensted Bundgård på egne og Peder Simonsens vegne lod fordele navng Vrensted bymænd for kirkens korntiende 1629-30. fortegn opregn

** på Frederik Rantzaus vegne. vurdering af sl Niels Munk, der døde i Svennum hans efterladte bo for rest til husbonden. opregn. hans hustru Maren Mikkelsdatter sst stævnes

(4)

** Christen Sørensen ved Assenbæks bro tilbød hans sl hustru Anne Sørensdatters arvinger Niels Simonsen i Manne Peder Simonsen i Hæstrup Maren Simonsdatter i Klæstrup Margrete Simonsdatter i Grimmeshave Inger Simonsdatter i Klæstrup Maren Christensdatter i Åstrup Johanne Olufsdatter i Guldager Liv Olufsdatter sst Dorete Olufsdatter i Hjørring, skifte og jævning på arv og gæld. de bør komme til boet inden 30 dage

** fordeling i Vrensted sogn for KM skat 1634. fortegn opregn

** Niels Murmester i Stenum. navng Tise sognemænd, stævnet med landstings stævning bevidner at der i 5 år har hængt et trolddomsrygte ved Christen Laursen i Tise

(5)

** samme Niels Murmester. navng Tise mænd, stævnet med landstings stævning, vidner at de var tilstede, da præsten besøgte sl Jens Christensen i hans sygdom den sidste tid, og da klagede han hårdt på Christen ----

** på Just Høg og andre navng godsejere deres vegne stævnes Jens Torsen i Lundergård Oluf Hansen og Christen Olufsen i Sneverholt og Peder Nielsen i Merkmose for forbud mod at komme i Hellum fælligskov med nogen øksehug uden lovlig adkomst. på Jørgen Grubbes vegne gøres indsigelse, idet han er lodsejer til skoven og bør stævnes ----

(6)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes i Stenum Tolstrup og vester Brønderslev sogn for rest korntiende til Hjermeslevgård 1634. fortegn opregn

(7)

** Christen Hansen i Torsmark et vidne. Peder Jensen i øster Kornum, som har købt af Jens Sallingbo i øster Brønderslev den arv, som er tilfaldet ham efter hans brorsøn sl Niels Andersen, der boede i vester Brønderslev Dorete Christensdatters afgangne husbond, gav hende afkald for arv

** Christen Hansen i Torsmark med opsættelse 3/11 stævner Simon Andersen i Brønderslev og Laurs Nielsen sst ---- og på Jørgen Kruses vegne stævnedes 3/11 navng fra Brønderslev for samlet at have drevet byens fæhjord med vold og magt over dige og greft ind i Mads Jensens eng ved Kæret op der opædt græsset, imod 2.bogs 73 48 og 49 kap. synsvidne fremlægges. tingsvidne fremlægges. granderetten fremlægges. da granderne deri har samtykket om indtægt, frikendes de indstævnede

(9)

** på Berete Lindenovs Otte Skeels efterleverske hendes vegne. 2 navng nævninge stod for tingsdom, som deres medbrødre tinget tilforn havde gjort, da der blev sat fylding på dem ----

15/1 1635.

** Christen Laursen i Klokkerholms mølle med opsættelse 18/12 stævner Laurs Pedersen for gæld. tingsvidne 7/8 1634 fremlægges angående forlig om betaling af gælden, som Laurs Pedersen mener at have betalt, hvilket kræves bevist

(10)

** på Berete Lindenovs sl Otte Skeels efterleverske hendes vegne. Christen Tøgersen, der tjener i Brønderslev, var Skt Stefansdag i Maren Mortensdatters hus i vester Brønderslev, hvor Peder Jensen, der tjener Inger Mørk i Saltum, og Niels Hansen Skolemester i vester Brønderslev sad og drak en kande øl. Peder Jensen ville brydes med den anden, ellers ville han skyde kanden på ham  ---- de fik fat i håret på hverandre, og Peder Jensen fik et slag i bugen, hvorover han døde. andre vidner det samme

(11)

** på Berete Lindenovs vegne. syn på Peder Jensens sår. Laurs Skøt gav kære og klage over Niels Hansen Skolemester og der opkræves sandemænd for at gøre deres tov over manddræberen

** på Jørgen Kruses vegne. samme klage og påmindelse til sandemændene

** på Berete Lindenovs vegne. navng var i Maren Mortensdatters hus i vester Brønderslev og talte med sl Peder Jensens ----

(12)

** Christen Pedersen i Hobro gav tilkende ----.

** Christen Pedersen i Hobro tilbød, med husbondens tjener Niels Hansens fuldmagt, sølv og penge bod og bedring, for han på grund af nødværge, som han mener, har gjort Peder Jensen sin bane ----

** på Just Høgs vegne stævnes Jens Jensen i Holt for angående plyndring, han har været med  ---- han bør optinge til husbonden for sin forseelse, eller pågribes og anholdes. han begærede opsættelse. opsat 14 dage

** Abraham Jensen i Oddersgård lod fordele Christen Skrædder i Tise

** Christen Jensen på Børglumkloster. varsel til tjenerne for rest

(13)

** på Jørgen Kruses vegne fordeles for rest efter jordebogen. fortegn

** Niels Sørensen i Stenum. navng vidner, at da han kom til gården, var den slet øde, men siden har han opbygget halvparten, så han kan ikke betale fuld skat

** på Just Høgs vegne med opsættelse 4/12 stævnes fæstere Hans Jensen og Peder Christensen i Stenbjerggård for dom på deres fæste for resterende landgilde af en åben kilde. vidne af Ålborg byting 1/12 1634 fremlægges, at Peder Nielsen i Birkumgård og Mads Andersens hustru sst vidner, at de og Anne Pedersdatter sst giver 8 rdl for den åbne kilde, som de efter jordebogen skal holde for husbonden og hans folk, hvorimod de forskånes for gæsteri. jordebogen fremlægges. Stenbjerggård mændene svarer, at de hellere vil betale deres forrige landgilde. dom: de kan ikke frikendes

(14)

22/1 1635.

** på Just Høg og andre godsejere deres vegne. 3.ting til navng for hvad de har hugget i Hellum skov. fortegn opregn

(15)

** Jens Pedersen i Brønderslev på sine søsterbørns vegne og Niels Laursen på egne vegne vedtog skifte og deling for børnenes mødrene arv, som står hos deres far Niels Laursen, og som de var uenige om 

** på Laurs Laursen i vester Mellerup hans vegne stævnes vester Anders Nielsen i Klæstrup for 10 sld, hvoraf han har afbetalt en del. opregn. dom: det ubetalte skal betales

(16)

** Børglumklosters tjenere blev påbudt at møde på klostret med vogne og sække for at køre korn til Ålborg. fortegn

** på Just Høgs vegne stævnes Anders Knudsen i Stenum for klage, for han iflg syn skal have slået Søren Svendsens hustru Anne Jensdatter 17 slag og et sår. 2 tingsvidner fremlægges

** Laurs Nielsen i Brønderslev et vidne. syn på de skader, som Niels Hansen i Brønderslev fik af sl Peder Jensen, der blev dræbt

(17)

** på Berete Lindenovs vegne opkræves sandemændene at møde i Viborg for at gøre deres ed over Niels Hansen i vester Brønderslev, som dræbte Peder Jensen i sdr Saltum

** Peder Madsen i Vrå stævner sl Niels Munks hustru Maren Mikkelsdatter og døtre Else og Ingeborg Nielsdatter og begærede på hustru Margrete Tomsdatter hendes vegne hendes fædrene arv i boet efter sl Niels Munk. opsat 8 dage

** Christen Tomsen i Svennum stævner de samme for hans anpart arvelod efter kontrakts indhold. følgende stævnes Maren Mikkelsdatter i Svennum Else Nielsdatter sst og Ingeborg Nielsdatter i Grindsted

(18)

** Christen Jensen i øster Brønderslev og Laurs Olufsen i Damsgård, som tvistes om arv efter sl Jens Nielsen i Damsgård, betroede 4 dannemænd med dem at møde til forlig på Brønderslev kirkegård

29/1 1635.

** Mikkel Christensen i Svennum stævner Niels Madsen i Musted Anders i Hjulskov Inger sst Mette i Hjørngård Peder Madsen i Vrå Niels Tomsen i Svennum Christen Tomsen Søren Povlsen sst Anders Jensen i Hellevad Maren Mikkelsdatter i Svennum for sigtelse vidne vurdering og udlæg

** Peder Madsen i Vrå på hustru Margrete Tomsdatter hendes vegne  æsker efter sl Niels Munk, der boede i Svennum af hans efterladte hustru og børn Maren Mikkelsdatter i Svennum Else Nielsdatter Mikkel Nielsen sst og Ingeborg Nielsdatter i Grindsted, hendes rest fædrene arv

(19)

** Christen Tomsen i Svennum stævner samme for hans fædrene arv, samt for rest til sl Poul Sørensen, der boede i Svennum

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Niels Tomsen i Svennum hans vegne stævner samme for Niels Tomsens rest fædrene arv

** på Berete Lindenovs vegne opkræves 2.ting sandemændene at møde på Viborg landsting for at gøre deres ed over Niels Hansen i Brønderslev, der dræbte Peder Jensen i sdr Saltum

(20)

** syn i Stenum på sår og skade, som Jens Nielsen og hustru har fået, som Christen Pedersen sigtes for. synsmændene skal møde for landstinget

** Tomas Jensen i Hareskov på husbonds tjener Mette Nielsdatter i Hjørngård og sl Simon Tomsens børn og arvinger deres vegne stævner Steffen Andersen i Hansbæk og hans søstersøn Jens Madsen, som han er værge for. Tomas Jensen berettede, at Jens Madsens far sl Mads Jensen, der boede i Klæstrup, efter hans brev skyldte sl Simon Tomsen i Hjørngård 6 dlr. Jens Madsen har arvet sin farbror Anders Jensen i Klæstrup ----

** Peder Christensen i Grønderup 3.ting Niels Jensen i Linderup

** Peder Christensen i Grønderup gav varsel til Knud Jacobsen i Underåre for 2 dlr, som hans hustrus forrige mand skyldte ham. opsat 14 dage

** imod denne tiltale ----

(21)

** Ålborg slots tjenere stævnes for brødbagen

** den sag mellem Peder Pedersen på husbonds vegne og Jens Jensen i Holt er opsat 14 dage

** Christen i Holmgård på Inger Frandsdatters vegne, der tjener i Oddersgård, gav 3.ting til Niels Jensen sst for 7 1/2 dlr løn

** på Just Høg og andre navng godsejere deres vegne fordeles med ransdele for deres husbonds anpart af det træ, som de har hugget i Hellum fællesskov og bortrøvet uden hjemmel. fortegn opregn

** Tomas Christensen i Alstrup. Christen Pedersen i Stenum på Jens Badskærs vegne gav ham ----

(22)

** Jens Sørensen i Linderup Søren Jensen sst på sine egne og søskendes vegne et vidne. Jens Sørensen fremlagde et forseglet brev dateret 14/11 1634 angående forlig mellem ham og hans børn Søren Niels Christen og Poul Jensen om arv efter deres sl mor Tove Sørensdatter, som boede og døde i Linderup. opregn

** på Just Høgs vegne stævnes Poul Christensen og Gertrud Andersdatter, der tjener Anders Rasmussen i Stenum, for de har avlet barn, mens de tjente der på kloster stavn, for deres bøder 12 og 6 rdl

(23)

** Anders Jensen i Stenum stævnes for rest landgilde. opregn

** Tomas Christensen på husbonds vegne stævner Christen Jensen, der tjener Christen Nielsen i Vrensted, men tilforn tjente Anders Jensen i Stenum, og der belå et kvindfolk, for bøder 12 rdl. tingsvidne 18/9 1634 fremlægges. dom: han bør betale, eller straffes med jern og fængsel

**  Christen Povlsen i Ørum stævner Anders Jensen i Kraghedegård for gæld efter brev, som fremlægges. Anders Jensen hævder at have betalt. han kan ikke tiltales før de med uvillige dannemænd har gjort regnskab

(24)

** Laurs Nielsen i Brønderslev på husbondens tjener Niels Hansen i Brønderslev hans vegne fik et fuldt stokkenævn af 24 navng mænd. han har forholdt sig som en ærlig trofast dannemand og de kunne ikke klage over ham i nogen måde, indtil den ulykkelige hændelse mellem ham og Peder Jensen ----

(25)

** navng Sejlstrup tjenere fordeles for skriverskæppe. fortegn

** på Niels Friises vegne fordeles navng Sejlstrup tjenere for rest fortegn opregn

(26)

** Jens Hansen i Hjelmsted Helle Andersen sst Jens Keldsen i Underåre og Jens Jensen i Holt stævnes for dom. først beskyldes Jens Hansen for om natten at have røvet fra Søren Nielsen i Vollerup, som han nægtede ved ed på herreds og landsting. for denne løgnagtighed skal han straffes på hans finger og være fredløs, men han er rømt, og hans boeslod skal være husbonden følgagtig. landstingsdom 5/6 1634 fremlægges. KM brev og befaling fremlægges. dom: da Jens Hansens benægtelse ikke er underkendt, skal sagen først pådømmes af den tilbørlige dommer. KM tjener Helle Andersen bør betale bøden til lensmanden og med hensyn til adelens tjenere bør der forholdes efter håndfæstningens 6.kap

(28)

5/2 1635.

** på Jørgen Ornings vegne. da der mangler en sandemand, befales KM tjener Jens Christensen i Holt i Jerslev sogn at møde på landstinget med de andre sandemænd for at gøre sit tov

** på Berete Lindenovs vegne. anden opkrævning af sandemænd ----

** Christen Nielsen i Holmgård fordelte på Inger Frandsdatters vegne Niels Jensen i Oddersgård for hendes løn

** på Jørgen Ornings vegne blev Kornumgårds ejer tilsagt at lade vogne og heste møde i Sundby for at føre hans folk til Viborg. om nogen forsynder sig derimod, må de stå til rette

** Laurs Skøt 3.ting til dem, der rester med korn eller penge til Poul Andersen i Brønderslev

** Jens Tøgersen i Kalum stævner Søren Rasmussen i Stade ----

(29)

** Jens Tøgersen i Kalum. Jens Nielsen vidnede, at Jens Tøgersen på Kalum mark leverede Søren Rasmussen i Stade 2 stude på kirkens gæld. andre vidner 

** på Berete Lindenovs vegne fordeles Ålborg slots tjenere i herredet for brødbagning, hver mand 3 mk hver boelsmand 1 1/2 mk. fortegn

** Peder Christensen i Grønderup med fuldmagt af Poul Sørensen i Høgsted
stævner Niels Jensen i Linderup for gæld fra 1613, da han boede i Høgsted, og som består af korn. hans søn Laurs Nielsen svarer, at gælden er betalt. dom: at betale inden 15 dage

(30)

** på Just Høgs vegne. navng vidner om ødegods under Børglumkloster i Jerslev sogn, fortegn

** Christen Sørensen ved Assenbæks bro. Christen Sørensen i Grimmeshave på hustru Margrete Simonsdatters vegne og på Søren Klemendsens i Højen ved Skagen og Niels Nielsen i Klæstrup deres vegne Christen Nielsen i Klæstrup på hustru Maren Simonsdatters vegne Christen Jensen i Astrup på hustru Mette Christensdatters vegne Christen Pedersen i Hæstrup på far Peder Simonsens vegne Niels Simonsen i Manne på sine egne vegne Christen Pedersen i Hjørring på hustru Dorete Olufsdatters vegne og på hendes søstre Olivia og Johanne Olufsdatter i Guldager deres vegne lod læse deres fuldmagt, at de gav ham afkald for arv efter hans sl hustru Anne Sørensdatter

(31)

** Børglumkloster tjenere stævnes for rest 1634 efter jordebogen, om de ikke bør betale inden 15 dage eller lide indvisning i deres bo efter takst. opregn fortegn. indvendinger fremføres. dom: de bør betale inden 15 dage

(32)

12/2 1635.

** på Peder Munks vegne stævnes Peder Galskøt i Kornum for tilbud på en anpart i Kornumgård. Peder Galskøt var forhindret på grund af en rejse til landstinget

** Jens Badskær i Stenum beskylder Peder Nielsen sst for at have slået ham iflg synsvidne. han svarer, at han aldrig har været i slagsmål med Jens Badskær

(33)

** Jens Badskær i Stenum stævner Peder Nielsen sst og beskylder ham for at have klædt sig i kvindeklæder og om natten har overfaldet ham på hans rejse på alfar vej, og han har slået og lemlæstet ham, så han aldrig får sit helbred og førlighed igen. desuden tabte han 9 dlr. Peder Nielsen svarede, at han ikke overfaldt ham, og da Jens Badskær i kirken havde efterlyst hvem, der havde gjort det og dermed sat sin sag i tvivl, mente han sig fri for tiltale. opsat 3 uger

** den sag mellem Just Høg og Jens Jensen i Holt er opsat 8 dage

** Niels Murmester i Stenum. navng vidner, at han 1634 hverken har pløjet eller sået til hans gård

** Christen Laursen i Klokkerholms mølle. Mogens Kås på Laurs Pedersen, som tilforn boede i Korslund, hans vegne stævner Christen Laursen for delebreve og dom, han har forhvervet over Laurs Pedersen

(34)

** Niels Ludvigsen i Nørholm på egne og medarvingers vegne og navng Brønderslev bymænd enedes om at møde vorfruedag til forlig om deres trætte ved Peder Andersens ved Kæret 

19/2 1635.

** Niels Hansen Skolemester i vester Brønderslev tilkendegav, før han blev dømt, sin gæld. opregn

** på Just Høgs vegne med 5 ugers opsættelse stævnes Jens Jensen i Holt angående den plyndring, han har medvirket til iflg ting 15/2. landstingsdom 5/7 1634 fremlægges. herredsdom 19/6 1634 fremlægges ---- Jens Jensen har ved Kær herreds ting ved ed imod vidnerne benægtet at have medvirket, som ved landstinget er kendt ved magt. Jens Jensen fremlagde genpart  ---- 22/5 1632 af Jerslev herreds ting, hvori Søren Nielsen i Vollerup vidner om røveriet og hvor Jens Jensen ikke nævnes dom: han skal efter KM brev aftinge sagen

(36)

**  ---- stævning for rest landgilde

** Christen Hansen i Torsmark fremlagde Niels Hansen Skolemesters bekendelse om hans gæld og formue, før han blev dømt.

(37)

** på Jørgen Grubbes vegne blev Niels Hansen Skolemester spurgt, om han havde gæld til hans tjenere eller fogder

(38)

** på Jørgen Grubbes vegne. Niels Hansen, som har boet i vester Brønderslev, bekendte, før han blev dømt til døden, at han havde er par bukser og en sadel, der tilhørte Laurs Nielsen i vester Brønderslev

** Peder Nielsen i Hellevad gav varsel til Hans Degn i Allerup for 4 sld. opsat 8 dage

** Søren Nielsen i Klokkerholms mølle gav varsel til Christen Andersen i Pilgård for 2 rdl, han skyldte sl Christen Jensen, der døde i Klokkerholms mølle, som han benægter og vil bevise. opsat 3 uger

** på Niels Langes vegne stævnes Anders Jensen i Serreslev for at være modvillig med hans husbonds arbejde og efterstår med landgilde. han skal gøre en Ålborgrejse om året. han hævder at have gjort rejser efter hans stedsmålsbrev. dom: da han er delt, dømmes han til at have forbrudt sit fæste

(39)

** Svend Bodelsen i Hvilshøj gav varsel til Anders Sørensen i Brønderslev

** på Frederik Rantzaus vegne tilbud til dem, som har nogen gæld eller andre udlæg ---- følgende stævnes: Margrete Tomsdatter i Vrå Niels og Christen Tomsen i Svennum Søren Povlsen sst Else Nielsdatter sst Inger i Hjulskov Anders Jensen sst Niels Madsen i Musted Ingeborg Laursdatter i Klæstrup

** Laurs Mikkelsen i Svennum på sl Niels Munk, der døde i Svennum, hans børn Mikkel Nielsen og Ingeborg Nielsdatter deres vegne undsagde og forsvor arv og gæld

** Maren Mikkelsdatter i Svennum, sl Niels Munks efterleverske, forsvor arv og gæld efter ham

(40)

** Laurs Mikkelsen i Svennum på sl Niels Munks hustru og børn deres vegne tilbyder dem, som den sl mand skyldte penge, da han efterstår med en hob af husbondens rettigheder, som først skal udlægges af boet, at de med deres samtykke kan stille kravene til husbonden

** på Frederik Rantzaus vegne. Christen Mørk i Grindsted og Laurs Mikkelsen i Svennum lovede, at dersom det gods, som han havde ladet tilvurdere sig for sl Niels Munks rest, måtte blive dennes hustru følgagtig, da ville de stille ham tilfreds for det, han ikke vil eftergive hende

** på Just Høgs vegne stævnes hans tjenere for rest landgilde. fortegn opregn

(41)

**  ---- sag om husbondens bekostning på rejser til herreds og landsting vedrørende det drab, som Niels Hansen desværre har begået på sl Peder Jensen fra Saltum, om den forlods skal betales af Niels Hansens boeslod uden skifte og udlæg så vel som skarpretterens betaling for hans umage. dom: skarpretteren skal ikke have yderligere betaling, end han får af herredsmændene iflg kontrakt, og boeslodden skal skiftes efter recessen

** ---- Niels Hansen Skolemester i vester Brønderslev stævnes for dom, idet han Skt Stefansdag er kommet ind i Maren Mortensdatters hus sst og der med en kniv stukket Peder Jensen i Saltum i bugen neden for hans ribben i venstre side og dermed gjort ham hans banesår. sandemændene har svoret manddød over ham og fra hans fred. han har tilstået gerningen. dom: da han har forbrudt sig mod guds og verdslig ret dømmes han til at straffes på hans hals

(42)

26/2 1635.

** Jens Murmester i Stenum afstod den landstings stævning, hvormed han 29/1 stævnede navng synsmænd for deres syn på Jens Nielsen i Stenum og hans hustru om deres sår og skade

** Mikkel Nielsen i Torpet med fuldmagt af Peder Ibsen i Sundby stævner Søren Smed i Hedegård  ---- for gæld iflg brev. opsat 3 uger

(43)

** på Just Høgs vegne stævnes Søren Matiasen i Sterup og Jens Andersen i Vestergård sst for modvilje mod at gøre husbondens arbejde, som de er tilsagt. Søren Matiasen for ikke at have gjort sin anpart af diget om folden ved Kragdam, og for ikke at holde gården vedlige iflg syn 14/8. ----  Søren Matiasen svarer, at hans del af folden er gjort færdig. dom: de dømmes begge fra deres fæste

** Christen Madsen i Lunden. Anders Nielsen i Lunden bekendte at have fået af hans stedfader Christen Madsen en del af hans fædrene arv nemlig 26 sld og hans fars spyd

(44)

**  ---- varsel for dele

** på Peder Galskøt i Kornum hans vegne tillyses Just Christensen, der tjener i vester Kornum, et fuldt husfred, for han er gået ind i Peder Galskøts hus og stue overfaldet og uførmet hans folk

** Niels Tomsen i Hvilshøj på sin pige Tove Nielsdatters vegne 3.ting æskede af Anders Nielsen i Brønderslev hendes arv efter hendes moster Anders Nielsens hustru sl Maren Pedersdatter, der boede og døde i Brønderslev 

** Anders Nielsen i Brønderslev tilbød Tove Nielsdatter i Hvilshøj skifte og jævning på arv og gæld ----

** navng vidner, at efter sl Niels Munks død har hans hustru og børn forsvoret arv og gæld, så der er intet at få for hans rest til kirken

** Poul Jensen i Åsendrup 3.ting til Vrensted mænd, som rester med KM og kirkens tiende

** sdr Jens Laursen i Vrensted 3.ting til Vrensted mænd, som rester med at køre KM tiendekorn til Ålborg efter kontrakt

** Anders Nielsen, der tjener på Hammelmose, 3.ting Niels Tømmermand i Manne for rest på en ko

** Niels Madsen i Musted 3.ting for rest kirkeskyld

(45)

** syn på ---- kirke for brøstfældighed. opregn

5/3 1635.

** navng vidner, at Søren Madsen i Sterup ikke kom til sit boel før i fjor faste, så han kun fik sået en ringe bygsæd og ingen vinterrug

** Peder Pedersen gav varsel til Christen i Burholt

** på Berete Lindenovs vegne. Peder Laursen i Pajhede vidnede, at da han kørte gennem Pajhede skov, så han, at der var fældet en grøn bøg af tykkelse som en fjerding, som Jens Tomsen i Vestergård i Jerslev havde på en slæde og kørte fra stubben

(46)

** Jens Tomsen i Vestergård i Jerslev svor, at han ikke havde fældet omtalte træ eller kørte det bort på en slæde

** Anders Nielsen, der tjener på Hammelmose, lod fordele Niels Tømmermand i Manne. opregn

** Peder Galskøt i Kornum. navng vidner, at de så Just Christensen, der tjener i vester Kornum, komme ind i Peder Galskøts hus og stue og med slag og hug

** Jep Andersen i Myrlund. navng, stævnet med landstings stævning, vidner, at i op til 31 år stod Dorete Ibsdatter, der boede i Myrlund, i det yderste stade i den anden kvindestol vesten gangen ind ad den store kirkedør i Jerslev kirke uden for Jens Pedersens kvinde i Krattet Maren Laursdatter 

** Peder Tomsen i Mellerup et vidne. navng vidner, at den anpart af en gård i Mellerup, som Peder Hermandsen påboede, har stået øde, siden fjenderne drog af landet ----

(47)

** på Jens Bang, borger i Ålborg, hans vegne lovbydes den anpart i øster Kornumgård, han har tilforhandlet sig, til hans næste frænder, som er: Else og Margrete Bangs i Horsens og Oluf Hansen Felthus borger i Ålborg samt Anne og Maren Juls sst

** Peder Munk i Gettrup tilbyder Peder Galskøt i øster Kornum at købe kornet af hans anpart i samme ----

** Peder Galskøt i Kornum et vidne. 12 uvillige navng dannemænd bliver tilnævnt af tinget for at gøre deres tov over Just Christensen, der tjener i vester Kornum, for hvad han har gjort i Peder Galskøts hus ----


(48)
.
** varsel for rest. fortegn opregn

** Laurs Mikkelsen i Svennum. navng vurderingsmænd har vurderet hvad der fandtes i boet efter sl Niels Munk i Svennum til kreditorerne, efter der var vurderet for husbondens rest. navng stævnes

** varsel til Vrensted mænd for rest. fortegn opregn

** Laurs Jensen i Vrensted. navng vidner om ødegods i Vrensted sogn, efter fjenderne drog ud. fortegn

** Jens Laursen i Vrensted lod fordele i Vrensted sogn for KM korntiende 1634. fortegn opregn ----

(49)
.
** på Just Høgs vegne stævnes Anders Jensen, der tjener i Åsendrup, for dom, da han har beligget et kvindfolk Johanne Nielsdatter, da de begge tjente i Børglum præstegård iflg tingsvidne af Børglum birketing 6/2. dom: han bør betale sine bøder 12 rdl til husbonden inden 15 dage

** Peder Jensen i øster Kornum stævner Jørgen Rasmussen for dom idet han, for at befri sig for en skammelig død, i Juni 1628 havde angivet navng dannemænd til svenskerne for at have lagt råd op for at dræbe kejserens folk, når KM flåde kom til landet, samt for at have gemt våben i jorden. de blev ynkeligt pint plaget og en del fængslet stokket og blokket, så deres formue måtte sættes, før de blev løsladt. kopi af Jørgen Rasmussens bekendelse på Sæby rådhus 28/7 1628 fremlægges. tingsvidne af Hundslund birketing 26/9 1629 fremlægges tingsvidner 11/9 1634 fremlægges angående løsepengene for hver enkelt af de navng mænd blandt andre Jens Tøgersen i Kalum 20 dlr. endelig dom: han skal være i KM nåde og unåde

(51)

12/3 1635.

** på Just Høgs vegne 3.ting Christen Laursen i Vrensted

** på Just Høgs vegne stævnes Anders Jensen, som tjener i Åsendrup, for dom som ting 5/3

** varsel til Christen i Burholt

** Tomas Olufsen i Kalum. Christen Mogensen i Kalum var på hans vegne  ---- i Ålborg og ydede på Niels Tybos loft ---- tdr byg

** på Berete Lindenovs vegne bandt Christen Nielsen sin bogsed på Jens Tomsen i Vestergård i Jerslev for 1/2 mk kåste for 1 grøn bøg, han havde fældet i Pajhede skov og kørt derfra på en slæde. desuden opkrævedes ransnævningene

(52)

** Peder Nielsen stævner Anders Skrædder for arv efter sl Anders Andersen Skrædder, der døde i Hebelstrup. opsat til 1 ting efter påske

** Christen Mogensen, der tjener i Kalum, 3.ting Anders Madsen i Underåre for 13 skp byg

** Laurs Nielsen i Brønderslev 3.ting Laurs Christensen, som boede ved Kilden sst. opregn

** herredsfogden Peder Jensen udnævnte 2 navng ransnævninge

** Peder Galskøt i Kornum stævner Peder Jensen for at gøre sin gård ryddelig og han forbydes at have nogen brugelighed deri efter denne dag at lukke og låse etc

** Peder Galskøt i Kornum. 11 navng ransnævninge gjorde deres tov over Just Christensen, som er kommet ind i Peder Galskøts stue slået og uførmet Niels Christensen, så han faldt over i kakkelovnen

(53)

** på Berete Lindenovs vegne stævnes Ålborg slots tjenere for rest stedsmål fortegn opregn

** Peder Nielsen i Hebelstrup med fuldmagt af Bodil og Maren Jensdatter stævner Steffen Andersen i Hansbæk for arv, som denne på sl Anders Jensens brorsøn Jens Madsens vegne alene har annammet, skønt Anders Jensens to morsøstre var levende, og som menes at være nærmere arvinger. dommen er underkendt ved landstinget 17/1. dom: arven før følge Peder Nielsen på de to søstres vegne

(54)

** Peder Jensen i Kornum. Hans Degn i Allerup 3.ting til Peder Nielsen i Hellevad for 2 års degnerente

** Jens Bang, borger i Ålborg, med hustru Gertrud Jørgensdatters samtykke skøder en anpart i øster Kornum til Peder Munk i Gettrup

(55)

** på Jens Bang borger i Ålborg hans vegne. Peder Munk i Gettrup på Niels Christensen på Gulland og med hans hustru Inger Munksdatters tilladelse afhændede fra dem og deres 2 arvinger til Jens Bang borger i Ålborg den lod i øster Kornum, som hun har arvet efter hendes brødre sl Anders Kjærulf og Peder Munk

(57)

19/3 1635.

** Laurs Nielsen i Brønderslev gav varsel til Laurs Christensen, der boede ved Kæret. opregn

** Laurs Christensen og Laurs Nielsen i vester Brønderslev voldgav deres tvist og uenighed

** Jens Badskær i Stenum et vidne. Søren Pedersen i Stenum vidnede, at Peder Nielsen sst kom til ham i hans lade i et ærinde. i samtalens løb sagde Søren Pedersen til ham, at der var bedst om han blev forligt med Jens Badskær, hvortil han svarede, at han skulle betale Jens Badskær så hans egne børn ikke kunne bære ham hjem. Peder Nielsen svor, at det var usandt

** Jens Badskær i Stenum med opsættelse 12/2 stævner som der, og fremlagde synsbrev 18/12 1634, at han var blå på ben og krop og 3 sideben var sønder. et brev fremlægges, at præsten i Stenum kirke 1. søndag i Advent i sin bøn havde bedt om tilkendegivelse og åbenbaring af hvem, der havde overfaldet Jens Badskær. Peder Nielsen nægter som tilforn ved sin højeste ed. dom: da der ikke findes bevis, kan Peder Nielsen ikke dømmes for røveri

(58)

** på Berete Lindenovs vegne. Jens Tomsen i Vestergård i Jerslev vil være i husbondens minde for det træ, han har hugget i Pajhede skov, hvorfor der er tillyst ham ran

** på Just Høgs vegne stævnes navng bønder angående det korn, som de skulle betale for deres forseelse, da de har været overhørige. opsat 3 uger

(59)

** Peder Galskøt gav varsel til Oluf Hansen i Sneverholt for 2 bukkekid, som han skylder for engleje

** Oluf Hansen i Sneverholt gav varsel til Peder Galskøt i Kornum for vognleje for et læs træ, han har kørt for ham. dom: det skal bevises

** Jens Andersen i Vestergård i Jerslev. navng vidner, at han har brugt sin formue til at betale sin rest til husbonden, så han kan ikke betale sin rest til kirken

** Niels Madsen i Musted kirkeværge lod fordele for kirkeskyld 1634 fortegn

** Niels Madsen i Musted 3.ting til Peder ---- Kræmmer i Sterup for korn og malt, han fik af hans far sl Mads Pedersen. hans regnskabs fortegnelse fremlægges

(60)

** Jens Kjærulf i Gerndrup kirkeværge. syn på øster Brønderslev kirke opregn 

** varsel til Serreslev sognemænd for rest skyld til præsten. fortegn

** Søren Rasmussen i Stade på hr Jens Jensen i Vrå præstegård hans vegne stævner Jens Tøgersen i Kalum for 6 tdr havre, som han på kirkens vegne skylder præsten for vin og brød 1634, samt hans egen bygtiende. dom: at betale inden 15 dage 

(61)

** Jens Rasmussen i Stade på hr Jens Jensens vegne stævner Niels Laursen Ster i Serreslev for gæld

** Søren Rasmussen i Stade på hr Jens Jensens vegne stævner Anders Tomsen i Å for gæld

** på hr Jens Olufsens vegne fordeles for præstens korn i Tolstrup fortegn

(62)

** Laurs Christensen i Brønderslev stævner Niels Hansen, der blev henrettet, hans efterleverske Maren Tomsdatter for hendes anpart af Niels Hansens gæld

** Mads Jensen ved Kæret i vester Brønderslev stævner samme ----

** på Peder Munks vegne stævnes Peder Galskøt i øster Kornum for forbud angående brugeligheden af det, han tilholder sig i gården. Peder Galskøt mener ikke, der kan udstedes forbud mod landstingsdom og mener besiddelsen er tilkendt ham. opsat 14 dage

(63)

2/4 1635.

** Peder Galskøt i Kornum lod fordele Oluf i Sneverholt for 2 bukkekid for engleje

** Peder Nielsen i Stenum, der er dømt til at bøde eller ved nævn at befri sig for de slag og sår, som Jens Badskær iflg synsbrev har fået, og som han beskylder Peder Nielsen for, tilbød Jens Badskær sin lov og vidne, som han er tildømt

** på Berete Lindenovs vegne. Maren Jespersdatter, som forgangen år tjente lille Christen Jensen i Trøgdrup ----

** Christen Mørk i Grindsted. Karen Andersdatter, der tjener i Grindsted beskyldte Simon Nielsen, som forgangen år tjente Christen Mørk, for hendes barnefar. han stævnes i Hjermeslevgårds lade

** på Knud Rodsteens vegne stævnes Jens Christensen i Milholt for at tage syn på brøstfældigheden på hans hus

** på Jørgen Kruses vegne. syn på de sår, Christen Jensen i Vestergård i Brønderslev har. han klager ikke over Jens Nielsen sst, og denne klager ikke over ham

(64)

** vurdering af sl Maren Mikkelsdatters bo. opregn. i alt for 7 mk, som Mads Jensen tilbyder Søren Mikkelsen i Årup og Hans Nielsen i Ulhøj, såfremt de vil udlægge begravelsesomkostningerne

** Peder Jensen i Jerslev 3.ting Anders Knudsen i Stenum for hans bøder for at have slået Søren Svendsens hustru

** på Niels Friises vegne fordeles navng for stedsmålspenge skriverskæpper og fogedpenge

** på Niels Friises vegne fordeles med ransdele Søren Laursen i Allerup for en grøn bøg ---

** på Mogens Kåses vegne. navng vidner, at Jens Laursen i Klæstrup intet korn såede 1634 til sit boel. der var intet sået deri, uden det Mogens Kås lod pløje og så

** på Mogens Kåses vegne et forbud mod at komme i Nibstrup endel med fædrøft lyngslæt høslæt jagt skyden eller anden brugelighed uden husbondens minde. desuden forbud mod at føre sæd i hans tjeneres jord, såfremt de ikke vil have sæden forbrudt etc

** Anders Christensen i Hjermeslev æskede af Christen Andersen sst hans mødrene arv efter sl Ellen Andersdatter, som døde hos ham  

(65)

** ----  i Hjermeslev på hustru Dorete Christensdatters vegne æskede af Christen Andersen sst hendes arv efter sl mor Ellen Andersdatter, der døde til Christen Andersens

** Laurs Christensen i Brønderslev 3.ting Morten Graver for vogn og koleje

** Jens Tomsen forrige skriver på Sejlstrup stævner Niels Tøgersen i Hellum for rest landgilde 1630-32. opregn. han mener ikke at skulle betale landgilde for 1630 da han var delefoged, og en del af 1631 landgilden er betalt. opsat 8 dage

** Anders Nielsen i Brønderslev. Niels Tomsen i Hvilshøj på sin datter Tove Nielsdatters vegne gav Anders Nielsen afkald for arv efter hans sl hustru Maren Pedersdatter, som var hendes morsøster

(66)

** Niels Tomsen i Hvilshøj. Anders Nielsen i Brønderslev lovede at betale Niels Tomsen i Hvilshøj 15 sld til påske, som er rest af hans datter Tove Nielsdatters arv efter hendes morsøster

** Oluf Andersen i Tylstrup. Anders Nielsen i øster Brønderslev gav ham afkald for arv, som Oluf Andersen har haft under værgemål på Mette Pedersdatter hendes vegne, og som er Anders Nielsens afgangne hustru

** Søren Pedersen i Ålbæk på husbondens tjener Jens Pedersen i Sterups krat hans vegne stævner Jep Andersen i Myrlund og hans hustru Ellen angående det yderste stade i den anden kvindestol vesten gangen ind af den store kirkedør i Jerslev kirke. Jep Andersen fremlægger en dom, som præsten provsten og andre navng har afsagt i kirken 15/3, at stolestadet skal tilhøre hans hustru. dom: der kan ikke udstedes vidne derimod

(67)

** Niels Ludvigsen i vester Halne med opsættelse 16/10 1634 på egne og medarvingers vegne stævner navng menige vester Brønderslev bymænd, da de ikke har holdt et forlig indgået 22/8 1633, som fremlægges. det angår Peder Andersen ved Kæret hans enghave og dige, som er volddrevet og nedskudt af bymændene, da de mener, det er indtaget af fælleden. han skal beholde det, til det ved lov og ret bliver nedlagt. tingsvidne 14/8 fremlægges. 3 tingsvidner fremlægges. endelig dom 21/8 1634 fremlægges. dom: da de ikke har holdt deres kontrakt, kan de ikke frikendes

(69)

** Anders Christensen i Stenum. Jens Jensen i Em på hustru Mette Nielsdatters vegne gav hendes stedfar Anders Christensen afkald for arv, som står hos ham og hendes mor, efter hendes sl far Jens Laursen, som boede i Stenum

** på Just Høgs vegne stævnes en dreng Anders Jensen som, da han tjente på Børglum præstegård, belå et kvindfolk Johanne Nielsdatter og derfor skal bøde 12 rdl, som skal betales inden 15 dage, hvilket dømmes for 3.gang

(70)

9/4 1635.

** Peder Jensen ved Ålborg Lund ?. navng vidner, at kejserens folk tog 2 køer fra ham og slagtede, hvoraf den ene var hans egen, og den anden tilhørte Morten Jensen i Bagterp

** på Just Høgs vegne fordeles Anders Knudsen i Stenum for hans bøder efter loven til bondesagen for 17 blåslag og 2 åbne sår, han har tilføjet Søren Svendsens hustru sst Anne Jensdatter, samt rykket håret af hendes hoved ----

(71)

** på Just Høgs vegne. navng vidner, at Anders Knudsen Skrædder siden fjendernes tid har søgt hus hos sin stedfar Christen Pedersen, når han undertiden var i Stenum, og han har kornsæd i dennes jord, men de ved ikke, om han har bopæl der. de så ikke, at han slog Søren Svendsens hustru   

** på Just Høgs vegne stævnes navng i Jerslev sogn for forbud mod ----

** Poul Andersen i Hvilshøjgård lod fordele Jens Tomsen i øster Linderup for rest korntiende

** Anders Påskesen i Mildal leverede til Poul Andersen i Hvilshøj et tingsvidne 5/5 1625 lydende på de penge, sl Påske Nielsen, der boede i Mildal, var værge for, som hans bror sl Christen Nielsen, der boede i Svennum, hans børn var arveligt tilfaldet efter ovennævnte deres far og mor sl Johanne Sørensdatter. brevet skal leveres til børnene Søren Christensen og Maren Christensdatter, som tjener Poul Andersen

(72)

** navng vidner, at Kirsten Pedersdatter, som boede i det boel i Klæstrup, der giver skyld til Hjørring kirke, ikke har fuld avl, så hun kan kun betale halv skyld

** Christen Jensen på Børglum 3.ting Christen i Burholt for 1 td rug

** på Just Høgs vegne påmindes Børglumkloster tjenere, som har ydet korn i Ålborg til købmænd eller andre, og som de var husbonden pligtig, at møde med kvitteringerne, såfremt de ikke vil udgive kornet igen

** på Just Høgs vegne påmindes tjenerne at møde tidligt til det høstarbejde, de bliver tilsagt. såfremt de forsømmer det, vil de miste deres fæste for ulydighed

** på Knud Rodsteens vegne. navng vidner, at for 5 uger siden rømte Jens Christensen i Milholt med hustru bohave og farkost og forlod husene

** på Knud Rodsteens vegne. syn på brøstfældigheden på Milholt, som vil koste 5 dlr at reparere

(73)

** på Knud Rodsteens vegne blev givet last kære og klage over Jens Christensen, som boede i Milholt, for uden lovlig opsigelse at være rømt fra Milholt og efterladt sig husene øde, så de er faldet sammen

** på Jørgen Kruses vegne forbydes navng Hjermeslev mænd ----

** på Mogens Kåses vegne stævnes for Kølskegårds port Jørgen Nielsen,  forrige foged sst, for hans efterstående regnskabs rest samt 12 rdl hans lejermålsbøder, i alt 95 1/2 sld ----

(74)

** fordeling for brohavre i øster Brønderslev. fortegn

** på Jørgen Ornings vegne fordeles for rest i Åstrup len. fortegn

** på Jørgen Ahrenfelds vegne stævnes Laurs Pedersen i Allerup, som tilforn boede i Korslund, for gæld iflg brev 29/9 1629. dom: han bør betale sit brev inden 15 dage

(75)

** Peder Munk i Gettrup stævner Peder Tomsen Galskøt i øster Kornum angående forbud mod brugeligheden af den anpart Jens Bang ---- landstinget har tilkendt Peder Galskøt besiddelsen. opsat 14 dage

** Peder Munk i Gettrup tilbyder Peder Galskøt at købe eller fæste hans anpart af Kornumgård inden 14 dage, da han ellers vil bortfæste den til anden side

(76)

** Peder Galskøt stævnes for hans bøder 12 rdl, for han har beligget Margrete Tøgersdatter i Hallund. Poul Andersen ridefoged til Ålborg slot mente bøden skulle gå til KM, idet forseelsen skete, medens Peder Tomsen havde sit værelse i Hammer præstegård under Ålborg slots len. Christen Pedersen fremlagde tingsvidne 23/10 1634, hvori Margrete Tøgersdatter beskylder Peder Galskøt i øster Kornum for sin barnefar, og det er efter, han har købt gården og der holdt ild røg hus og værelse. opsat 3 uger

** Jens Tomsen forrige skriver på Sejlstrup stævner Niels Tøgersen i Hellum for rest landgilde 1630-31

** Niels Sørensen Svend Bodelsen i Hvilshøj. Jens Christensen, der tjener i Østergård i vester Brønderslev på egne og søskende Maren Christensdatter, der tjener i Hvilshøjgård Laurs Christensen i øster Brønderslev Kirsten Christensdatter i Hvilshøj Anne Karen og Mette Christensdatter i Svennum deres vegne gav dem afkald for arv efter deres far, som de 2 mænd har annammet 

(77)

** på Just Høgs vegne stævnes Jens Pedersen i Klæstrup for indvisning i hans bo for 15 mk ----

** på Just Høgs vegne. navng vidner, at da de hos Jens Pedersen i Klæstrup havde udvurderet en sortgrimet stud, og da den var gået ud af gården, kom hans søn Peder Jensen og gennede den tilbage igen

** på Just Høgs vegne med 3 ugers opsættelse stævnes Peder Kræmmer i Sterup og Anders Markorsen i Linderup for rest korn og for deres forseelse for overhørighed ----

(78)

** Christen Mørk i Grindsted stævner Simon Nielsen og Karen Andersdatter, der tjente i Grindsted, for deres bøder, da de har avlet barn sammen

** Tomas Christensen i Brønderslev lod fordele Morten Graver i vester Brønderslev for vogn og koleje ----

** Benedikte Porsdatter i Attrup sl Oluf Munks efterleverske har i hendes søstersøn Jørgen Pors til Kastrup og Jørgen Jørgensen i Gettrup deres overværelse og af fri vilje og med næste frænders samtykke mageskiftet med hendes søstersøn Peder Munk i Gettrup. hun får en gård i vester Brønderslev ved Dammen, som Oluf Sørensen nu påboer, hun udlagde til ham ----

(79)

** Peder Munk i Gettrup har mageskiftet med hans moster Benedikte Porsdatter sl Oluf Munks efterleverske i Attrup, så hun udlægger til ham hendes anpart i øster Kornum i vester Brønderslev, som Peder Jensen påboer, og han udlægger til hende en gård i vester Brønderslev ved Dammen, som Oluf Sørensen påboer

(80)

16/4 1635.

** varsel for dele for kornskade

** på Berete Lindenovs vegne stævnes et kvindfolk, der tjente lille Christen Jensen i Trøgdrup, ved navn Maren Jespersdatter for hendes bøder 6 dlr, for hun lod sig beligge af ham

(81)

** Niels Sten stævnes for rest landgilde og voldskat. opregn. han har forbrudt sit fæste

** Laurs Skøt gav varsel for rest til Ålborg slot for 1632

** Mikkel Andersen i Hallund på Hallund bymænds vegne stævnede menige Hallund bymænd og grandefogden med deres granderet for at forbyde bymændene at indtage eller indhævde i Hallund fælled ager eller eng mod deres grandebrev. de blev spurgt, om de med forbudet mente noget af det, Peder Laursen i Hallund ---- 

** Christen Hansen i Torsmark spurgte Mikkel Andersen i Hallund, om han holdt det for fælled, som Peder Laursen havde ført sit mog på. han svarede, at han siger det ikke

** Peder Munk i Gettrup stævner Peder Galskøt i øster Kornum for vidne, om Kornumgård har været besat af flere end een og om engen har været brugt af dem, der besad gården, som en landstings stævning formelder. da Peder Galskøt er bortrejst for at søge sin ret ved højere øvrighed, er sagen opsat 5 uger

** på Berete Lindenovs vegne stævnes for rest 1632. fortegn opregn

(82)

** på Just Høgs vegne. syn på brøstfældigheden på den halvgård i Klæstrup, som Jens Pedersen drog fra

** Peder Nielsen i Hebelstrup med opsættelse 12/3. Anders Skrædder fremlagde en opregn på hvad, han havde bekostet på sin morbror sl Anders Andersen Skrædder, mens han har været hos ham ----

(83)

** Jens Tomsen forrige skriver på Sejlstrup stævner Niels Tøgersen i Hellum for rest landgilde 1631-32. Niels Tøgersen hævder, at kommissæren har godskrevet ham landgilden 1631, hvilket Jens Tomsen siger er en åbenbarlig løgn, og det må han bevise eller lide tiltale som en løgner. tingsvidne 3/5 1632 fremlægges, angående hvor lidt sæd han havde sået de foregående år. desuden mener han ikke at skulle betale landgilde den tid, han var delefoged. dom: han skal afbevise gælden

(84)

** Peder Nielsen i Hebelstrup stævner Steffen Andersen i Hansbæk angående arv efter sl Anders Jensen i Klæstrup. han er ikke mødt på grund af sygdom

23/4 1635.

** Niels Ludvigsen i vester Halne gav varsel til navng vester Brønderslev mænd for de ikke har holdt deres forlig angående Peder Andersens enghave og dige, som de har neddrevet. flere navng bymænd svarer, at der ikke bør udstedes 3.ting, da de har ladet læse en landstings stævning over hovedsagen

** på Jørgen Grubbes vegne. da der skal holdes skifte og jævning efter sl Niels Skolemester i Brønderslev, som blev henrettet, anmodes alle, som har noget af hans efterladte bohave eller andet, at lade det komme tilstede til skiftet, såfremt de ikke vil lide derfor som for uhjemlet kåste

(85)

** Christen Laursen i Stubdrup gav Jerslev mænd 3.ting for rest brohavre

** Simon Andersen i Vrågårds mølle. navng vidner, at på grund af de omliggende vandmøller kan mølleren i Vrågårds mølle ikke fortjene al den mølleskyld, som der nu afgår

** vurdering af 4 små nød i Ørumholt 

** Anders Christensen i Stenum 3.ting Peder Terkildsen i Tømmerby for 2 dlr rest på hans brev til husbonden samt brevpenge 1 dlr

** Christen Andersen i Fogedgård på Peder Galskøt i Kornum hans vegne påmindede sandemændene at møde på landstinget for at sværge hærværk over Peder Jensen herredsfoged, som imod Peder Galskøts minde og forbud besidder øster Kornum

(86)

** på Berete Lindenovs vegne. navng i Hellevad ----

** på Berete Lindenovs vegne. navng i Hellevad, stævnet med landstings stævning vidner. først vidnede Niels Laursen og hans hustru Maren Mikkelsdatter, at Niels Pedersen sst var kommet ind i deres gård og der ihjelskudt en lille hund, som tilhørte hr Christen Gertsen i Bredkær. Niels Pedersen svarede, at han vel skød en hund, men han vidste ikke, det var hr Christens

** på Berete Lindenovs vegne. navng, stævnet med landstings stævning, vidner, at de har hørt rygte og der har gået tale, at Niels Pedersen i Hellevad har skudt 2 af hr Christens hunde foruden den ene, som der er vidnet om, men de har ikke set det

** på Berete Lindenovs vegne blev givet kære og klage over Niels Pedersen i Hellevad, for han, mandagen før han besøgte præsten til skrifte og afløsning, har skudt præstens hund ihjel

(87)

** Christen Mørk i Grindsted stævner Simon Nielsen og Karen Andersdatter, som begge tjener i Grindsted, for deres faldsmål, som ting 9/4 og med samme uendelige dom

** Niels Svendsen i Hassing 3.ting. fortegn

** Christen Madsen i Lunden lod fordele en dreng Poul Nielsen, født i Klæstrup, som er rømt af tjenesten til stor brøst forsømmelse og skade

** på Berete Lindenovs vegne. syn på hvad der er hugget i Hellevad kirkeskov i 4 år, siden sl Otte Skeel fik Ålborg slot i forlening

** på Berete Lindenovs vegne stævnes Maren Jespersdatter, der boer på Hellevad kirkes ---

(88)

** på Berete Lindenovs vegne stævnes Niels Sten i Serreslev for efterstående landgilde. samme uendelige dom som ting 16/4

** på Mogens Kåses vegne stævnes Jørgen Nielsen forrige foged på Kølskegård for hans efterstående regnskabs rest som ting 9/4

** på Berete Lindenovs vegne fordeles Jens Nielsen i Brønderslev for hans voldskat 1 rdl

** på Jørgen Grubbes vegne blev hans tjenere tilsagt at møde med deres rest landgildekorn og penge for 1633-34 i Ålborg 8/5. kornet skal oplægges på Maren Andersdatter sl Knud Kræmmers loft

** Mogens Jensen på Vrangmose. Peder Nielsen i Ørslev på sl Anders Bødker, der boede i Volstrup, alle hans børns vegne har annammet deres tilfaldne arv efter sl Mads Tomsen, der boede og døde på Vrangmose. Mikkel Laursen i Jerslev på hustru Anne Povlsdatter og på hendes søskende Peder Niels og Christen Povlsen og Karen Povlsdatters vegne og på Niels Laursen i Klæstrup og hans søster Maren Laursdatters vegne samt med Peder Nielsens fuldmagt på Anders Bødkers børns vegne gav Mogens Jensen på Vrangmose afkald for arv efter sl Mads Tomsen på Vrangmose ----

(89)

** Christen Pedersen på Berete Pedersdatters vegne stævner Mads Sørensen Søren Mogensens søn i Tovgård for han har begivet sig til Vorså mølle, hvor hun tjente, lagt sig efter hende med ord og tale spildt hendes ærlige rygte og navn, lovet hende ægteskab og derefter beligget hende. han er da efter ordinantsen pligtig til at forsørge hende som en ægtemand sin hustru. hendes beskyldning dateret Vorgårds birketing 31/10 1634 fremlægges, hvor Mads Sørensen ikke benægter det. dom: han skal holde sit løfte

(90)

** Christen Andersen vidnede ----

** Christen Andersen i Fogedgård på Peder Galskøts vegne. herredsfoged Peder Jensen fremlagde Peder Munks i Gettrup hans hjemmelsbrev, at da der er trætte mellem ham og Peder Tomsen Galskøt, om hvilken del af Kornumgård hver især er berettiget til, så har herredsfogden, der boer i gården, forpligtet sig til at fraflytte den del, som Peder Galskøt kan være berettiget til, på dennes begæring. men da gården ikke ved dom er delt mellem dem, vil han, indtil det sker, være Peder Jensens hjemmel til den del af gården, han bruger

(91)

30/4 1635.

** på Falk Giøes vegne blev Niels Havgård i Vrensted spurgt, hvor de 2 sorthjelmede stude, han fødte i vinter, er blevet af. han svarede, at han kun fødte en stud, som var hans husbonds Just Høgs, og den lod han genne op til klostret

** på Jytte Brocks vegne fordeles Peder Terkildsen i Tømmerby for 2 dlr rest

** Søren Rasmussen i Stade på sin dreng Jens Nielsens vegne ---- opsat 14 dage

** sagen mellem Jørgen Orning og Peder Galskøt angående hans bøder for lejermål er opsat 1 måned

** på Berete Lindenovs vegne. vurdering i Jens Hvases gård i Hallund efter indvisningsdom for 11 dlr

(92)

** Peder Galskøt i Kornum stævner herredsfoged Peder Jensen sst for opkrævelse af sandemænd til landstinget 9/5 for at sværge hærværk over ham, for han besidder Kornumgård mod Peder Galskøts minde. Peder Jensen mødte, og for at tvisten kunne afsluttes uden sandemands ed lovede han at fraflytte gården

** Christen Nielsen stævner Niels Jensen i Manne for 12 sld gæld til sl Niels Christensen i Fjeldgård

** Niels Ludvigsen i vester Halne stævner navng i vester Brønderslev for ikke at have holdt deres kontrakt og forlig ---- 

(93)

** Christen Jensen i Tømmerby. Karen Andersdatter i Stenum svor, at Christen Bodder, der tjener på Børglumkloster, aldrig har haft legemlig fællig med hende eller begæret det

** Christen Jensen i Tømmerby et vidne. Karen Andersdatter i Stenum, at da Mads Laursen sst har beskyldt hende på ære og lempe, at hun skulle have anstillet sig i letfærdighed med løsagtig omgængelse med Christen Bodder i Børglum, fremæskede hun ham for at bevise sine ord, og da han ikke mødte, beskyldtes han for løgnagtigt at have pådigtet hende det

**  navng, stævnet med landstings stævning, vidner om Jens Pedersens kvinde i Krattet Maren Laursdatter ikke har stået yderst i den anden kvindestol vesten gangen ind ad den store kirkedør i Jerslev kirke uden for Jep Andersens kvinde i Myrlund i 22 år ulast og ukæret, og om de har hørt nogen, der har kendt sig nogen rettighed dertil, før nu Jep Andersen i Myrlund begærer at føre trætte derpå, og om Jens Pedersens hustru ikke er ældre og ældre gift end Jep Andersens hustru, samt hvor længe enhver kan mindes, at dette stolestade har fulgt det værsted, Jens Pedersen i Krattet påboer. Jep Andersen i Myrlund fremlagde Edel Basses brev, at i 30 år har Dorete Ibsdatter, som boede i Myrlund, stået yderst i omtalte kvindestol. opsat 3 uger

(94)

** på Knud Rodsteens vegne stævnes hans far Mogens Kås for hans skadesløsbrev på 2200 enkende rdl i specie. Mogens Kåses brev dateret 30/1 1635 fremlægges, hvori han lover at betale de 2200 rdl til påske. dom: Mogens Kås bør fyldestgøre sit brev

(95)

** på Just Høgs vegne blev givet kære og klage over Jens Pedersens søn i Klæstrup Peder Jensen, som har frarøvet hans ridefoged en stud, som var udlagt for Jens Pedersens rest iflg tingsvidne

** på Berete Lindenovs vegne. navng lover at betale 12 sld, som Jens Andersen i Jerslev har lovet Poul Andersen i stedsmål, hver for 6 sld

** på hr Christen Gertsen i Bredkær præstegård hans vegne stævnes Niels Pedersen i Hellevad for at have skudt en af hans hunde. dom: han bør stå hr Christen til rette og bøde 3 mk til kongen

** Laurs Christensen i Brønderslev stævner Tøger Pedersen i vester Brønderslev for dom angående 5 sld rest gæld. hans brev fremlægges. dom: at betale etc

(96)

** Christen Mørk 3.ting Peder Smed i Brønderslev for 3 rdl

** på Mogens Kåses vegne stævnes for Kølskegårds port Jørgen Nielsen forrige foged sst for rest på hans regnskab samt 12 rdl faldsmål for beliggelse. dom: han bør stille Mogens Kås  tilfreds

** Jens Mikkelsen i Vrågård. efter sl Gertrud Pedersdatter som tilforn boede i Tømmerby men døde i Linderup hendes død æskede han af hendes søn og arving Jens Olufsen i Linderup diverse gæld. opregn

(97)

** på Berete Lindenovs vegne stævnes Maren Jespersdatter hos hendes mor på kirkeageren for 6 rdl bøder, for hun lod sig beligge af lille Christen Jensen, da hun var i hans brød. endelig dom

** på Helvig Kåses vegne stævnes Simon Nielsen og Karen Andersdatter, der tjener Christen Mørk i Grindsted, for deres bøder 12 og 6 rdl, for de har avlet barn sammen. dom: at betale eller straffes på kroppen

(98)

14/5 1635.

** på Berete Lindenovs vegne. Johanne Andersdatter, der tjener i Agdrup bekendte, at Tomas Jensen sst er hendes rette barnefar

** på Falk Giøes vegne. navng Vrensted mænd vidner, at Niels Havgård sst havde 2 stude til foders forgangen vinter, men hvis de var, vidste de ikke ---- af hende borttaget af marken, men hvor hun gjorde af dem, vidste han ikke

** på Just Høgs vegne stævnes Laurs Svendsen i Åsendrup, for han holder en dreng i hans brød, Anders Jensen, som er overgået endelig dom på 12 rdl, for han belå et kvindfolk, medens han tjente i Børglum præstegård. han mødte og svarede, han ville lade sig præstegive til kvindfolket og vil ægte hende. hvad bøderne siden kan være med rette, vil han være i Just Høgs minde

** på Falk Giøes vegne. Niels Havgård i Vrensted bekendte for retten, hvorledes de 2 stude, han i vinter havde på foder for Anne Tøgersdatter, var mærket

(99)

** ---- Christen Pedersen og hans mor Mette Laursdatter stævnes for vidne

** Søren Sørensen i Ulhøj stævner Poul Sørensen vesten marken, som var forhindret i at møde

** på Berete Lindenovs vegne et tilbud til Niels Steen i Serreslev om at indløse det kvæg, der blev udlagt for hans rest landgilde og for den samme værdi

** ---- navng stævnes for rest landgilde

** på Berete Lindenovs vegne. navng vurderingsmænd vurderer af Steffen Andersens bo i Hansbæk for husbondens rest. opregn. han tilbydes at indløse det

** på Mogens Kåses vegne fordeles Bertel Laursen i Klæstrup. opregn

(100)

** Søren Rasmussen i Stade. syn på Serreslev kirkes brøstfældighed

** på hr Erik Nielsen i Brønderslev præstegård hans vegne fordeles. fortegn opregn

** på Falk Giøes vegne. Christen Madsen Skrædder i Vrensted vidner om de 2 stude hos Niels Havgård i Vrensted, som han på husbondens befaling skulle tilse. anden gang han kom dertil, var studene borte, og Niels Havgård og Anne Tøgersdatter var ikke hjemme. han bad da, at de skulle lade studene komme tilstede igen

(101)

** ----.

** Anders i Hjulskov 3.ting for rest til Hundslund. fortegn

** på Mogens Kåses vegne 3.ting til Jørgen Nielsen forrige foged på Kølskegård for 95 1/2 sld, som mangler på hans regnskab

** på Just Høgs vegne stævnes Jens Pedersens søn i Klæstrup Peder Jensen for at have frarøvet ridefogden en udlagt stud. dom: han bør stå til rette som for uhjemlet eller lide tiltale

(102)

21/5 1635.

** Peder Jensen herredsfoged et vidne. Peder Munk i Gettrup lod læse KM stævning, hvori landsdommerne stævnes for en dom, de har afsagt over herredsfogdens dom angående den rettighed, Peder Munk tilholder sig i Kornumgård efter Recessen og sin adkomst. de skal møde til den første herredag

** på Just Høgs vegne. navng vurderingsmænd gav tilkende, at de for 3 år siden gjorde udlæg i Gunders møllers bo for mølleskyld ----

** på Just Høgs vegne udæskedes af Laurs Svendsen i Åsendrup en dreng ved navn Anders Jensen med sin farkoste, som Just Høg for hans lejermålsbøder 12 rdl ved dom er udlagt. Laurs Svendsen forbydes at huse eller helle ham, med mindre han vil rette for ham

** på Sofie Brahes vegne. navng synsmænd er tilsagt at se den bolig i Ulhøj, Søren Sørensen iboer, om der findes huse derpå samt tørvegrøft ----

(103)

** på Knud Rodsteens vegne ----

** på Knud Rodsteens vegne. navng, stævnet med landstings stævning, vidner, at så ofte han så sl Dorete Ibsdatter, som boede i Myrlund og Peder Nielsens kvinde i Sterups krat Gertrud Sørensdatter sammen, da havde sidstnævnte det yderste stade i den anden kvindestol vesten gangen ud af den store kirkedør i Jerslev kirke, samt i 20 år, når Jens Pedersens kvinde i Krattet Maren Laursdatter søgte. ---- Jep Andersen svarede, at Gertrud Sørensdatter var så skrøbelig, at hun sjældent kom til kirke, men når det skete til skrifte og sakramente, da samtykkede Dorete Ibsdatter, at hun sad i stoledøren uden for sig, da hun på grund af skrøbelighed ikke kunne gå op i stolen

(104)

** et vidne i samme sag, at Gertrud Sørensdatter havde det yderste stade i omtalte stol i Jerslev kirke

** på Knud Rodsteens vegne. navng, stævnet med landstings stævning, vidner at i 20 år, når Jens Pedersens kvinde i Krattet Maren Laursdatter søgte kirken, stod hun yderst i omtalte stol og udenfor Ellen Andersdatter i Myrlund, siden hun er kommet dertil, samt at Maren Laursdatter er ældre gift end Ellen Andersdatter. når Gertrud Sørensdatter og sl Dorete Ibsdatter begge søgte ----

** på Berete Lindenovs vegne. vidne om øde enge under Hammelmose. fortegn opregn. samt om ødehuse og gårde. fortegn

(105)

** fordeling af vester Anders Nielsen i Klæstrup

** på Frederik Rantzaus vegne. Anne Laursdatter i vester Gerndrup bekendte, at Peder Jensen sst var hendes rette barnefar, og han havde lovet at forsørge hende

** på Berete Lindenovs vegne. syn på de hug og slag, Jens Smed i Hallund har fået

** stævning for vurdering af sl hr Peder Nielsens bo i Hellevad

** på Hans Pedersen foged på Hundslund hans vegne fordeles Hundslund tjenere for rest. fortegn opregn

** Christen Jensen i Trøgdrup lod fordele i Hellevad sogn for KM skat fortegn opregn

(106)

** på Berete Lindenovs vegne et vidne om KM gods under Ålborg slot, som er øde og nogle så forarmede, at der ikke kan fåes landgilde. fortegn

** Niels Dal i Linderup. Niels Jensen i Lyngby på hustru Sidsel Keldsdatter hendes vegne gav afkald for arv efter hendes sl mor Anne Pedersdatter, som boede og døde i Kalum, og som Niels Dal har under værgemål

(107)

** Mikkel Andersen i Hallund på egne og bymænds vegne med opsættelse 16/4 stævner menige Hallund mænd for forbud imod deres granderet at indhævde eller indtage i Hallund fælled ager eller eng. dom: der kan ikke udstedes forbud, før jordejerne stævnes

28/5 1635.

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Peder Tomsen Galskøt i øster Kornum for hans bøder 12 rdl til KM, for han har beligget Margrete Tøgersdatter, som tjente Laurs Jensen i Hallund. Christen Nielsen på Berete Lindenovs vegne mener, at da Peder Galskøt den tid havde værelse på Hammer præstegård, bør bøderne følge hende på KM vegne. opsat 1 måned

(108)

** Christen Pedersen i lille Ørumholt stævner Søren Madsens søn i Tovgård Mads Sørensen

** på Just Høgs vegne stævnes til landstinget navng vidner og synsmænd, som har vidnet i en sag 11/9 og 25/9 1634 angående tvist mellem Jerslev og Munkholts ejendom samt Jerslev og Klæstrup bymænd

(109)

** sag angående Tise og Tolstrup kær ---- 

** Anders Christensen i Hjermeslev spurgte Anders Pedersen sst om han vidste noget uærligt om hans datter Kirsten Andersdatter. han vidste kun hvad ærligt var

** Knud Pedersen i Tømmerby opsagde det gadehus i vester Linderup, han tilforn iboede. han og Just Høgs delefoged stod til vedermåls ting

** Laurs Christensen i Brønderslev gav varsel til navng voldgiftsmænd for de ikke vil afsige voldgift mellem ham og Laurs Nielsen sst. opsat 8 dage

** syn på det gadehus i vester Linderup, som Knud Pedersen i Tømmerby tilforn iboede. det var 12 favn langt, men de 7 favn var faldet sammen og en del af tømmeret og en stuedør var borte. i resten manglede vinduer, og de så heller ikke mog eller gødning, som syntes bortført

** Christen Nielsen i Holmgård på Anne Jensdatter, som tjente Oluf Laursen i Brønderslev, hendes vegne stævner ham for rest løn for 2 år 5 1/2 dlr ---- 

(110)

** Bertel Jensen i Hallund. synsmænd har set hans sår, som han beskylder Jens Smed sst for

** Niels Madsen i Musted. syn på hvad, der var igen af det, som murmesteren brugte til Jerslev kirke. opregn

** Laurs Mouridsen i Hjermeslev og Sindel Bertelsen i Hedegård et vidne. Laurs Mouridsen på sin sl søster, som boede i Hedegård, hendes børn Mourids Mortensen Kirsten Karen Maren og Maren Mortensdatter deres vegne og Sindel Bertelsen på egne og på hustru Johanne Bertelsdatter deres vegne gav tilkende, at de var forligt 1/12 34 om deres arv efter sl Morten Nielsen, så Sindel Bertelsen skal betale Laurs Mouridsen 30 sld og Anne Mortensdatter i Ørum 4 sld

(111)

** Anders Christensen i Hjermeslev 3.ting Anders Pedersen sst

** på Falk Giøes vegne stævnes Niels Laursen Havgård i Vrensted for dom angående 2 stude, som han har haft til forvaring, og som han bør skaffe tilstede. opsat 4 uger

** Jens Smed i Hallund beskylder Bertel Jensen sst for at have slået ham med en plovstav

** Gregers Mørk i Brønderslev stævner Anders Nielsen sst for diverse gæld. denne møder med modkrav. opsat 8 dage

** Peder Munk i Gettrup stævner Peder Galskøt i øster Kornum for forbud mod at bruge hans anpart af øster Kornum. Peder Galskøt møder med landstingsdom 17/1 35, at da han er den største lodsejer, skal Peder Munk efter recessen give ham fæstebrev på hans anpart. opsat 14 dage

(112)

** Peder Munk i Gettrup tilbyder Peder Galskøt, at de tager 8 uvillige dannemænd til at dele øster Kornum mellem dem. Peder Galskøt henholder sig til landstingsdommen, at han skal besidde det hele. opsat 14 dage

(113)

** varsel for dele

** Laurs Christensen i Brønderslev 3.ting Jens Andersen i vester Brønderslev og bror Søren Andersen for deres sl fars gæld

** Laurs Christensen i Brønderslev 3.ting Tøger Pedersen sst. opregn

** Laurs Laursen i øster Brønderslev. Anders Nielsen har betalt gæld

4/6 1635.

** på Gunde Lange KM befalingsmand på Ålborg slot hans vegne. navng synsmænd har synet ulovlig skovhugst i Hellevad kirkeskov, hvor der var fældet 4 bøge, som skovfogden Christen Skomager i Allerup havde set Tomas Sørensen på Føltved fælde

(114)

** på Frederik Rantzaus vegne stævnes sl Niels Munks hustru Maren Mikkelsdatter i Svennum med lavværge og bror Laurs Mikkelsen sst for dom på hendes fæste. ridefogdens skrivelse fremlægges, at Christen Mørk i Grindsted selvanden har lovet og godsagt for hende, at hun skal give og gøre af hendes gård dens rettighed, og lovet at hjælpe hende til en god staldbroder, som husbonden og hun skulle være tjent med, men intet deraf er efterkommet. rejser har hun ikke gjort, og skylden efterstår. ridefogden har heller ikke hørt om nogen, der ville have hende. hvis hun vil oplade gården med det gode, skal hun få sit eget slot og beholde noget af jorden. hvis hun ikke vil med det gode, da, eftersom hendes lovsmænd ikke har holdt deres løfte og hun ikke selv kan betale rettighed til kirken og husbonden, vil hun efter recessen have sit fæste forbrudt. han kan ikke længere forsvare, at husbondens gods bliver til intet, iflg synsvidne 28/8 1634, som fremlægges. dom: hun har forbrudt sit fæste

(115)

** Jens Ottesen i Ørsø og Jens Sørensen i øster Linderup gav tilkende, at de er blevet forligt om den arv Tomas Jensen kunde tilfalde efter hans sl far Jens Tomsen, som boede i Hallund, og efter hans sl mor og formor, sådan at Jens Sørensen skal give ham for fædrene og mødrene arv 40 sld, og efter formoderen 10 sld, og desuden skal Jens Sørensen opføde ham med øl og mad sko og klæder etc

** på Just Høgs vegne. syn på hvad, der gennem 2 år er hugget i Munkholts endel til Børglum klosters behov

** på Just Høgs vegne. syn på hvad, der er hugget i Munkholts endel gennem 2 år. fortegn opregn

(116)

** vurdering ----

** Anders Pedersen i Hjermeslev 3.ting Anders Christensen for gæld opregn

** på Berete Lindenovs vegne. navng vidner om ødegods under Hammelmose fortegn

** Poul Andersen 3.ting til Jens Skrædder i Brønderslev for 1 rdl stedsmål af et hus

** Jens Sørensen i øster Linderup forbød fiskeri i åen norden Linderup mellem Jerslev og Linderup mark

** Gregers Mørk og Anders Nielsen i øster Brønderslev voldgav deres sag om gæld og bordag

(117)

** Peder Nielsen i Hebelstrup på Karen Jensdatter i Ulsted hendes vegne udviste Jens Sørensen og Anders Tomsen af den gård i vester Hebelstrup, de påboer, da de er fradømt fæstet

** Jens Tøgersen i Kalum stævner Peder Mikkelsen i Haven for hvad, han har annammet til sig på Serreslev kirkes vegne, da de begge var kirkeværger. opregn. opsat 14 dage

** Søren Rasmussen i Stade lod fordele Jens Tøgersen i Kalum for 62 sld 3 rdl, som er Serreslev kirkes gæld iflg regnskab, som han 13/7 34 har forpligtet sig at betale, og som Peder Mikkelsen har lovsøgt ham for

** Christen Pedersen på husbonds vegne gav Jørgen Pedersen forrige foged på Kølskegård 3.ting for 95 1/2 dlr, som rester på hans regnskab

(118)

** Christen Pedersen og Laurs Pedersen voldgav arvestrid på 4 mænd, som skal skifte mellem dem og medarvinger

** på Niels Friises vegne. navng vidner om ødegods, hvoraf der ingen landgilde kan fåes. fortegn

** varsel for dele ----

** på Just Høgs vegne stævnes Jens Pedersens søn i Klæstrup Peder Jensen for dom angående en stud, han frarøvede ridefogden. dom som 14/5

11/6 1635.

** Jens Nielsen (Niels Jensen) i Hals Fogedgård på bror Anders Jensen indbygger i Ystad hans vegne lod læse et indvisningsbrev ---- i vester Brønderslev ---- nu påboer, på en anpart på 5 tdr hartkorn

(119)

** Peder Nielsen i Hebelstrup stævner Anders Tomsen Skrædder i vester Hebelstrup angående arv efter sl Anders Skrædder, der døde sst, som Anders Skrædder har haft i varetægt. i hans testamente er registreret gældsbreve, som ikke blev fremlagt på skiftet, så han bør tiltales for arvesvig. opsat 3 uger

** Morten Kjærulf i Ravnstrup på Karen Jensdatters vegne i Ulsted præstegård hendes vegne udviste Anders Tomsen af den gårdsanpart i vester Hebelstrup, han påboer, samt forbød ham at have nogen brugelighed i gården

** Morten Kjærulf. Tomas Mikkelsen i Hulhøj forpligtede sig at stille Morten Kjærulf tilfreds ----

(120)

** sagen mellem Peder Galskøt og Peder Munk er opsat 3 uger

** Christen Pedersen i Ravnsholt på sin morbrordatter Berete Pedersdatter i Vorså hendes vegne stævner Mads Sørensen Søren Madsens søn i Tovgård for ved løfte om ægteskab at have beligget hende, om han ikke efter ordinantsen bør forsørge hende ----

** 3.ting til Simon Nielsen i Brønderslev og Karen Andersdatter i Tømmerby for deres bøder for at have avlet barn sammen

** Niels Ludvigsen i vester Halne stævner navng vester Brønderslev grander og bymænd for vidne om hvor meget, der indtaget af byens fælled, både før og siden Peder Andersen ved Kæret fik det, som blev omtvistet

(121)

** Ålborg slots tjenere er blevet tilsagt at møde på Rørdal for at grave tørv til slottets behov. gårde 2 dage boel 1 dag. fortegn. de sad alle overhørig

** Laurs Skøt gav dem sag 3.ting for ulydighed

** på Gunde Langes vegne. navng vidner, at lille Christen Jensen i Trøgdrup ikke har formue at udlægge til faldsmål, for han belå Maren Jespersdatter, end 16 rdl ---- 

** Laurs Skøt 3.ting Tomas Jensen i Lem for ulydighed for han ikke ville bære et brev, og Niels Pedersen i Hellevad for han skød hr Christens hund ihjel

** på Mogens Kåses vegne fordeles Jørgen Nielsen forrige foged på Kølskegård for 95 1/2 dlr rest på hans regnskab, da han var foged

** på Just Høgs vegne. Niels Nielsen i Munkholt skovfoged over Munkholt endel vidnede om hvem, der havde hentet træ i skoven. fortegn opregn

(122)

** på Just Høgs vegne stævnes Jens Pedersen søn i Klæstrup, Peder Jensen angående han har frataget ridefogden en stud, som var udlagt for hans fars rest til husbonden. opsat 14 dage

** Niels Madsen på Nejst på Niels Nielsens vegne sst fremlyste et øg og en plag, som siden Skt Voldborgsdag har gået i hans mark og på hans korn og gjort stor skade. ejeren må gøre fyldest for skaden

** på Mogens Kåses vegne. Steffen Biereldsen i Klæstrup vidnede, at Tomas Nielsen sst har bortført gødning fra hans hus og ført på sin egen jord. Maren Biereldsdatter vidnede, at han også bortførte gødning fra hendes hus. der blev givet kære og klage over dem, for de har ladet føre gødning fra deres huse, da de selv har jord at bruge den på

(123)

** Tomas Laursen i Klæstrup. Maren Biereldsdatter var hans hjemmel til den mog, han hentede ved hendes hus

** Jens Povlsen i Løt 3.ting Jens Ibsen i Sterups krat

** Christen Laursen i Klokkerholms mølle lod fordele. fortegn

** Niels Madsen i Musted lod fordele Peder Andersen Kræmmer i Sterup

18/6 1635.

** på Berete Lindenovs vegne. Oluf Mortensen og Tomas Laursen i Hjermeslev vidnede, at da de kom gennende med Laurs Mouridsens og Christen Nielsens fæ op ad dreften sønden åen, kom Laurs Christensen og hans gårdmand og tog fæet fra dem og gennede det ind i Hjermeslevgård

(124)

** 3.ting for rest til Skt Oles kirke i Hjørring

** Morten Kjærulf i Ravnstrup på Karen Jensdatter i Ulsted præstegård hendes vegne stævner Anders Skrædder i vester Hebelstrup for udviselse. desuden udvistes Anders Tomsen af den anpartgård, han påboer, da han er fradømt fæstet, og han forbydes at bruge den. han begærer opsættelse, da han vil have sagen for landstinget, idet han ikke skylder Karen Jensdatter noget

** på Berete Lindenovs vegne. syn på hugst i Riskær. Jens Povlsen og Peder Svendsen i Stavad stævnes

** på Berete Lindenovs vegne stævnes Jens Povlsen og Peder Svendsen i Stavad for dom. de er skovfogder for ovennævnte Riskær, og har begge hugget ris deri uden husbondens tilladelse, hvorved deres fæste menes forbrudt. Peder Svendsen begærede opsættelse til husbonden kommer hjem. opsat 3 uger

** Niels Laursen i Vrensted. Jens Pedersen i Vrensted og Karen Olufsdatter vidnede ---- Anne Tøgersdatter stævnes

(125)

** Jens Povlsen i Mølgård påmindede dem, hvis vej falder gennem det markled for Tolstrup præstegårds og Vibsigs marker, at de skal tænke på at lukke leddet efter sig, så kvæg og andet ikke kan gå der igennem og gøre skade på korn og andet

** Laurs i Nørgård 3.ting for rest KM skat i Jerslev sogn

** Svend Tomsen i Allerup 3.ting fortegn

** Mikkel Madsen på Sundsted 3.ting Anders Andersen, født i Tise, som er rømt af hans tjeneste

** varsel for dele

** Søren Laursen i Sterup 3.ting Jens Rasmussen sst

** Christen Terkildsen i Sterup 3.ting Jens Rasmussen sst

** Christen Nielsen i Holmgård på Anne Jensdatter, som tjente Oluf Laursen i Brønderslev, hendes vegne stævner ham for rest løn. dom: han bør betale

(126)

** Søren Laursen i Sterup. syn på hans gård. opregn ----

** Christen Mørk i Grindsted lod fordele 2 af hans tjenestefolk, som tjente ham forgangen år, nemlig Simon Nielsen og Karen Andersdatter, for deres bøder til hans husbond, for de avlede barn sammen

** på Just Høgs vegne stævnes alle Børglumklosters tjenere. navng klostertjenere møder for at høre deres husbonds vilje, at da de har været tilsagt at møde på Børglumklosters mark for at tage hver sin andel af godsets mark for at dyrke, og de ikke ville indgå derpå, skal de månedsdagen efter Skt Hans møde igen uden forsømmelse og undskyldninger på klostermarken, og der dele den imellem sig, såfremt de ikke vil straffes for ulydighed. navng tjenere svarer, at de ikke før har været tilsagt til at pløje, idet de har 3 mil til Børglumkloster, og derfor har været forskånet derfor

(127)

** Christen Jensen foged på Børglumkloster spurgte ladegårdsfogden, om nogen havde ladet ham forstå, at de på nogen måde af ham eller bodderen er blevet forurettet, uden Christen Jensen på husbondens vegne havde skaffet dem deres ret, så vidt han kunne og i husbondens fravær er betroet. de svarede Nej, de ved intet at beskylde ham for

(128)

** Niels ladefoged på Børglumkloster spurgte tjenerne, om de havde noget at beskylde ham for, om han ikke på husbondens vegne havde forholdt sig som han burde. navng tjenere svarer, at de intet har at beklage sig over. Jens Povlsen i Mølgård og Hans Jensen i Linderup svarede, at de siden Niels ladefoged er kommet til bestillingen, har de gjort mere arbejde til klosteret end tilforn, men de har aldrig givet ham gunst eller gaver for husbondens arbejde, og han har aldrig begæret det ----

(129)

**  Christen Sørensen i Brønderslev stævnes for gæld til Niels Hansen Skolemester i Brønderslev, som blev henrettet, iflg brev, som fremlægges. Christen Sørensen stiller modkrav. dom: han skal betale gælden

** Jens Tøgersen i Kalum stævnes for 72 sld, som han skylder Serreslev kirke iflg regnskabsbogen. han begærer opsættelse. opsat 3 uger 

** Christen Pedersen foged på Kølskegård et vidne. navng har forligt Peder Laursen Jens Madsen Tomas Tomsen Laurs Jensen og Mikkel Christensen i Hallund med de andre grander angående en mark i fælleden, som Peder Laursen og medbrødre har tilsået med korn. derfor skal de andre grander til gengæld så i Peder Laursen og medbrødres jord, og marken skal lægges under hov og horn

(130)

** Peder Nielsen i Hebelstrup stævner Steffen Andersen i Hansborg for dom som ting 12/3 angående arv efter sl Anders Jensen, der boede i Klæstrup dom: da Anders Jensen ved sin død ikke havde nærmere arvinger end morsøstrene, bør arven efter deres fuldmagt følge Peder Nielsen

(131)

25/6 1635.

** Anders Tomsen i Hebelstrup stævner Peder Nielsen i øster Hebelstrup for dom angående hans anpart af bekostning på sl Anders Andersen Skrædders begravelse og i andre måder. opregn. Peder Nielsen svarer, at han ikke er arving, og hvad han fik af boet, købte han af arvingerne

** Anders Tomsen i Hebelstrup et vidne. Jytte Laursdatter og Else Andersdatter i Hebelstrup vidnede, at ved skiftet efter sl Anders Skrædder, der døde sst, blev brevene lagt i et skrin

(132)

** Morten Kjærulf i Ravnstrup på Karen Jensdatters vegne i Ulsted præstegård 4.ting udviste Anders Tomsen i vester Hebelstrup af den anpartgård han påboer samt forbød ham brugeligheden deraf

** Peder Galskøt i Kornum stævner Niels Baggesen på Spangerhede for synsmænd, Peder Galskøt vil tage ----

** Peder Snedker i Vrensted. syn på hans hustru Kirsten Pedersdatter hendes sår

** på Gunde Langes vegne fordeles Niels Pedersen i Hellevad, for han ihjelskød hans sognepræsts hund

** på Just Høgs vegne blev tilbudt frøgæld for sæd, der ulovligt er sået i hans tjeneres jord. opsat 14 dage

(133)

** Christen Sørensen i Brønderslev. navng vidner om hvad Niels Skolemester, som boede i vester Brønderslev, fik af Christen Sørensen i Krogen. opregn

** Christen Sørensen i Brønderslev begærede 3.ting til Niels Mortensen sst for det, ovenstående vidne lyder på, hans hustrus anpart deraf. opsat 8 dage

** ---- 

** Christen Laursen i Stubdrup gav varsel til Jens Tøgersen i Kalum for gæld. opregn 

** på Jørgen Kruses vegne. syn på pløjning over stabel og sten ind i Hjermeslevgårds mark

(134)

** Christen Pedersen i Ravnsholt og Berete Pedersdatter hos sin far i Vorså stævnes i rette for en uendelig dom, Christen Pedersen på Berete Pedersdatters vegne har forhvervet 23/4 over Søren Mortensens søn, Mads Sørensen, som er dømt til at underholde hende, da han har lovet hende ægteskab før han belå hende. han benægter dette og mener dommen bør kendes magtesløs, hvilket ikke sker, da ingen har stævnet Christen Pedersen med den uendelige dom   

** Jep Mikkelsen stævnes for lånte penge ----

** Jesper i Svennum 3.ting for rest KM skat

** på Falk Giøes vegne med 1 måneds opsættelse stævnes Niels Laursen i Vrensted angående 2 stude, han havde i forvaring, som han bør skaffe tilstede igen. på spørgsmål hvor de var blevet af, svarede han, at han kun havde 1 stud at føde for Just Høg, og de 2 stude, han havde på foder i vinter, var Anne Tøgersdatters. dom: han frikendes

(136)

2/7 1635.

** herredsfoged Peder Jensen stævner Anders Laursen i Krogen i Brønderslev for at bevise sin adkomst til den anpart i Krogen, han påboer, som Anne Andersdatter i Halsgård og hendes børn har været berettiget til. han blev spurgt, hvad adkomst han har af sl Jens Hals der boede i Ålborg så vel også af Anne Andersdatter i Hals. han svarede, at han vil bevise, at Knud Andersen bevilgede ham gårdsparten

** på Jørgen Ornings vegne. syn på vester Sterup mølles brøstfældighed

** Jens Simonsen på Jørgen Ornings vegne tilsagde Kornums ---- at tænke på at fremskaffe hest og vogn og i morgen møde ham i Sundby og køre ham til Århus

** på Just Høgs vegne stævnes Hans Jensen og Peder Christensen i Stenbjerggård for rest landgilde. på begæring opsat 8 dage

(137)

** på Jørgen Grubbes vegne. syn på Jens Torsen i Lundergård og hans hustru deres sår og skade  

**  Jens Torsen i Lundergård stævner 6 navng karle for at have overfaldet ham og hans hustru

** på Jørgen Grubbes vegne. Anne Christensdatter i Lundergård og Christen Laursen sst vidnede, at ovennævnte karle kom ridende ind i Lundergård hen til Jens Torsen bandt ham og tog ham og hans hustru med sig til Pilgård. andre vidner

(138)

** på Jørgen Grubbes vegne lyses gårdfred over de 7 navng karle for at være kommet ind i Jens Torsens gård og der slået ham og hans hustru

** Christen Andersen i Pilgård. syn på hans hustrus sår

** Christen Andersen i Pilgård. navng vidner, at de 6 navng karle efter solrøst kom ind i Pilgård og kaldte Christen Andersen en tyv og skælm 

** Christen Andersen i Pilgård beskyldte de 6 navng karle for at være kommet i hans gård efter solrøst og der slået hans hustru

(139)

** Christen Andersen lyste et fuldt gårdfred over de 6 navng karle for at være kommet i hans gård udæsket ham slået hans hustru og uførmet dem

** på Gunde Langes vegne. syn på Jens Laursen i Ørum hans sår og skade. han beskylder Laurs Sørensen sst og hans hustru

** på Gunde Langes vegne. syn på Laurs Sørensen og hans hustrus sår, som de beskylder Jens Laursen for

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Laurs Jensen i Sterup Nørgård for dom angående den gård, han påboer, som er udlagt herredsfogden hans livstid som Fogedgård. han har indgået forlig med herredsfoged Peder Jensen

(140)

** Morten Kjærulf i Ravnstrup på Karen Jensdatter i Ulsted præstegård hendes vegne stævner Anders Skrædder i Hebelstrup med landstingsdom for dom, da Karen Jensdatter selv vil besidde den gård, han påboer, så han bør gøre den ryddelig. han begærer opsættelse. opsat 8 dage

** på Gunde Langes Just Høg og Mogens Kås deres vegne. syn på et hus og en have, der er sat og indhævdet i Klæstrup gade

** Laurs Sørensen og Jens Laursen i Ørum deres sag om bordag

** på Peder Galskøt i Kornum hans vegne. syn på den gårdspart i Kornum som Niels Baggesen påboede og er fraflyttet. Niels Baggesen i Spangerhede stævnes

(141)

** Christen Laursen i Hjermeslev. Anders Jensen i Vollerup vidnede, at til den gård i Hjermeslev, Christen Laursen iboer, ligger en eng, som er 30 favn bred, det samme som forskrevet står. Christen Laursen vedkendte sig ikke den drift, som omtvistes

** tilbud om frøgæld for sæd sået i Hjermeslevgårds tjeneres jord, samt forbud mod at bortføre afgrøden

** på Gunde Langes vegne samme tilbud og forbud om ulovlig sæd i Ålborg slotstjeneres jord

** Christen Sørensen i Krogen på Christen Hansens vegne lod fordele Laurs Christensen i Hjermeslev for langhalm

** på Jørgen Grubbes vegne tiltales Hans Sørensen Skrædder i Brønderslev for en lovbog, så god som 10 mk, som han lover at skaffe tilstede eller betale

** Peder Munk i Gettrup med opsættelse 28/5 stævner Peder Galskøt i øster Kornum for forbud mod at bruge hans anpart af gården. tingsvidne 18/12 34 fremlægges, hvori Peder Munk tilbyder Peder Galskøt at købe anparten, men Peder Galskøt gik af tinge, da han ikke var stævnet til dette tilbud. han blev også tilbudt at fæste den, men han vil først svare, når han bliver lovligt stævnet. tingsvidne 5/5 35 med samme tilbud fremlægges. tingsvidne af Kær herred 16/6 35 indeholdende ovennævnte forbud fremlægges. dom: da den brugelighed, som Peder Munk iflg sin adkomst har i Kornumgård, er dømt ved herreds og landsting, ikke at måtte komme Peder Galskøt til forhindring, kan der ikke udstedes forbud

(142)

** herredsfogden Peder Jensen gav tilkende, at hans segl er blevet borte, så han gjorde det umyndigt

(144)

9/7 1635.

** syn på Niels Pedersen i Sterup hans sår

** på Just Høgs vegne med 8 dages opsættelse stævnes Hans Jensen og Peder Christensen i Stenbjerggård for rest landgilde efter jordebogen, ---- så deres fæste menes forbrudt. jordebogen fremlægges. deres svar fremlægges, at de har ydet sædvanligt gæsteri 12 tdr havre som deres formænd. opsat 8 dage

(145)

** syn hos Jep Mikkelsen i Sterup på et brunstjernet øg, som han havde på foder af Niels Jensen, som tilforn boede i Bastholm. det døde af sygdom og ikke af sult eller forsømmelse

** på Mogens Kåses vegne. syn på den bolig i øster Brønderslev, Jens Olufsen iboer

(146)

** på Mogens Kåses vegne fordeles for KM skat. fortegn

** på Jørgen Grubbes vegne stævnes 6 navng karle for at tage nævninge for gårdfred, de har gjort i Lundergård og Pilgård i Hellum sogn

** Peder Snedker i Vrensted ---- .

** Peder Snedker i Vrensted et vidne. syn på hans hustru Kirsten Pedersdatter hendes sår. Christoffer Pedersen og Christen Jensen sst stævnes

** Christen Jørgensen i nør Halne stævner Anders Tomsen Skrædder i Hebelstrup for 6 skp rug, som denne lånte, hvilket han benægter, og han hentede det heller ikke for hans sl morbror Anders Andersen

** Anders Christensen i Hjermeslev. syn på en knobtørvegrav sønden Hjermeslev, som Ove Jensens dreng, Niels Terkildsen skal have gravet. i graven var 6 døde gæs, som tilhørte Anders Christensen i Hjermeslev. graven var så dyb og lige ned, så de ikke selv kunne komme op. Ove Jensen og hans dreng stævnes

(147)

** Peder Munk i Gettrup på Niels Christensen på Gulland hans vegne lovbød den anpart i Kornumgård, som han på hustru Inger Munksdatter hendes vegne er berettiget til. Anders Kjærulf i Holt og Benedikte Porsdatter i Attrup og hendes døtre Gertrud og Dorete stævnes

** Peder Munk i Gettrup lovbød den anpart i øster Kornum som han havde tilforhandlet sig. samme som ovenfor stævnes

** NN vidner, at han tog 6 nød, som tilhørte Søren Olufsen i Glindvad, og som gik i Trøgdrups enge i Christen Jensens hegnede græs, og ville genne dem ind i Ågårds fold, da kom Anders Pedersen i Glindvad og Maren Sørensdatter sst og tog dem fra ham og gennede dem bort

** på Jørgen Ornings vegne blev Åstrup tjenere tilsagt at møde med hest og vogn ved øster Sterups mølle og der føre tørv til mølledæmningens fornødenhed. de, der findes forsømmelige og ikke kommer, vil lide tiltale for ulydighed

(148)

** varsel for dele for faldsmål. fortegn

** Christen Nielsen i Holmgård stævner Peder Galskøt i Kornum for rest på en hest, som denne købte af ham. opsat 14 dage

** Laurs Jensen i Nokkebjerg, kirkeværge til Hellum kirke, stævner Niels Madsen i Musted for smørskyld til kirken for 4 år 1624-26 og 29 i alt 10 pd smør. opsat 14 dage

** Laurs Jensen 3.ting Niels Nielsen i Hellum for smørskyld til kirken

** Søren Pedersen i Hvilshøj 3.ting Niels Jensen i Hollensted

** på Frederik Rantzaus vegne blev Jens Eriksen, der tjener i Å, spurgt, hvor det tøj blev af, som fruens pige havde lagt i hans vogn. opregn. han svarede, at det tøj, der var lagt i pudehyndevåret i hans vogn, kørte han til Ålborg og leverede det på slottet i Hans Tysks kammer 

(149)

** på Just Høgs vegne med 5 ugers opsættelse stævnes Jens Pedersen søn i Klæstrup Peder Jensen for dom for at have frarøvet ridefogeden en stud ---- 

** Anders Christensen i Hjermeslev stævner Niels Terkildsen, som tjener Ove Jensen sst for tørvegrøft, som er gjort sønden Hjermeslev, og på grund af der ingen opgang var, og gravens dybde, er 6 af Anders Christensens gæs døde deri iflg synsvidne. Ove Jensen svarede, at det skal bevises, at hans dreng gravede omtalte grøft. han dømmes til at stille Anders Christensen tilfreds

(150)

16/7 1635.

** syn over Søren Pedersen i Jerslev hans engskifter. navng i Klæstrup stævnes

** Peder Pedersen i Jerslev stævner navng i Klæstrup ----

** på Jørgen Ornings vegne blev navng KM tjenere til Åstrup tilsagt at være ransnævninge

** Christen Jensen ridefoged på Børglumkloster tilspurgte Hans Jensen og Peder Christensen på Stenbjerggård, om han havde skrevet dem for rest efter jordebogen og om de ankede yderligere på hans sedler. deres svar var som tilforn

(151)

** Poul Jensen kirkeværge for Vrensted kirke stævner Laurs Jensen og Peder Simonsen forrige kirkeværger for rest iflg kirkens regnskab for 1633 87 1/2 sld

** på Gunde Langes vegne. Peder Madsen i Ørum vidnede, at han så Anders Pedersen i Glindvad og Maren Sørensdatter sst komme drivende med noget kvæg. Søren Olufsen i Glindvad Anders Pedersen og Maren Sørensdatter sst stævnes

** på Gunde Langes vegne. Klemend Ibsen i Ravnstrup gav tilkende, at al heden opgraves, men hvem der gør det, mener han, Laurs Skøt bør finde, men denne svarer på husbonds vegne, at han skal holde opsyn med heden, og hvis den opgraves, skal han give det tilkende, om han ikke selv vil stå hans husbond til rette

** på Mogens Kåses vegne. navng Brønderslev mænd syner et boel, hvorpå der skal bekostes 4 dlr

(152)

** Laurs Jensen i Nokkebjerg lod fordele for Hellum kirketiende. fortegn

** sagen mellem herredsfogden og Niels Laursen i Krogen opsat 3 uger

** Niels Madsen i Musted og hans medbrødre herredsnævninge fremæskede af Laurs Povlsen i Høgsted, før de gjorde deres tov over ham for gårdfred, som skal være gjort i Pilgård, om han havde nogen undskyldning at fremlægge derfor, hvilket han havde gjort i dag

** på Just Høgs vegne. navng nævninge svor et fuldt gårdfred over Laurs Povlsen i Høgsted for han med andre er kommet i Christen Andersens gård i Pilgård, kaldt ham tyv og skælm slået hans hustru og uførmet dem

** på Just Høgs vegne. samme for Christen Ibsen Skomager i Høgsted

(153)

** på Just Høgs vegne. samme for Niels Olufsen i Tolstrup

** på Just Høgs vegne blev Laurs Sørensen i Høgsted, før nævningene gjorde deres tov over ham, spurgt om han havde nogen undskyldning at fremlægge, hvilket han ikke havde

** på Just Høgs vegne. navng nævninge svor et fuldt gårdfred over Laurs Sørensen i Høgsted ligesom for hans medbrødre

** på Just Høgs vegne. samme for Christen Olufsen i Høgsted

(154)

** på Just Høgs vegne. samme for Peder Povlsen i Høgsted

** på ---- vegne. der lyses et fuldt gårdfred over Laurs Povlsen i Høgsted for sammen med flere at være redet ind på Lundergård i Hellum sogn til Jens Torsen, sprunget af deres heste grebet ham og draget deres værge, og stukket både ham og hans hustru

** Laurs Nielsen i Brønderslev på husbonds vegne samme over Peder Povlsen i Høgsted

(155)

** Laurs Nielsen på husbonds vegne. samme for Christen Ibsen Skomager i Høgsted

** Laurs Nielsen på husbonds vegne. samme for Christen Olufsen i Høgsted

** Tomas Ibsen i Agdrup fremæskede af Laurs Sørensen i Høgsted ---- Laurs Povlsen i Høgsted hans erklæring, som han lod læse og påskrive, før de gjorde deres tov

(156)

** Laurs Nielsen på husbonds vegne lod lyse gårdfred over Laurs Sørensen i Høgsted

** Laurs Nielsen på husbonds vegne samme over Christen Olufsen i Tolstrup

** på Just Høgs vegne. syn på hulgrøfter i Mølgårds mark. Peder Jensen i Linderup stævnes

** på Mogens Kåses vegne fordeles. fortegn ---- 

(157)

** Peder Munk i Gettrup stævner Peder Galskøt i Kornum for dom samt varsel for 3.ting for det købebrev, han har på Peder Munks anpart i øster Kornumgård. 2 herredsdomme samt tingsvidne 9/10 1634 refereres, at Peder Galskøt af lensmanden har gården i besiddelse. Peder Munk mener, Peder Galskøt ikke kan benægte, at han bruger gården både ager og eng. Peder Galskøt svarer, at han er ikke stævnet for spørgsmål. opsat 5 uger

** Christen Pedersen i Ravnsholt med 6 ugers opsættelse på sin brordatter Berete Jensdatter i Vorså hendes vegne stævner Mads Sørensen, Søren Mogensens søn i Tovgård for dom, som ting 11/6. på Mads Sørensens vegne møder ridefogden til Restrup og fremlægger dom 25/6 over en uendelig dom, Christen Pedersen har forhvervet 23/4. dom: da den uendelige dom er kendt magtesløs, kan der ikke kendes i hovedsagen 

(158)

** Christen Laursen på Asdal lod læse ---- som lyder: da Christen Mørk og Laurs Mikkelsen ikke har efterkommet deres løfte til Maren Mikkelsdatter i Svennum, så har de på Asdal 5/6 igen godsagt for enken, at der ingen forsømmelse sker enten med gøren eller given både til kirken og husbonden med landgilde arbejde etc indtil påske, hvor hun må afstå gården, hvis hun ikke forinden har fået en staldbroder 

(159)

23/7 1635.

** på Berete Lindenovs vegne. Else Madsdatter, som tjener Jens Bødker i sønder Vrå skov, bekendte, at han var hendes barnefar, som han vedgik

** på Jørgen Ornings vegne. navng vidner, at Jørgen Ahrenfeld til Vorgård lader sin avl bruge til hans gård Dybvad i Skæve, og til arbejde på samme gård bruger han tjenerne i samme sogn

** Laurs Nielsen i Brønderslev lover at betale Laurs Skøt 4 rdl for en landstingsrejse, han gjorde med sandemændene, da de gjorde deres tov over Niels Skolemester for manddrab

** Poul Jensen i Åsendrup, kirkeværge til Vrensted kirke, stævner Laurs Jensen i Vrensted Bundgård, forrige kirkeværge, og Peder Simonsen, som fik sl Niels Laursens hustru for rest på kirkens regnskab 87 1/2 sld for 1633, undtagen hvad, de har betalt hhv 15 og 4 dlr

(160)

** Niels Hansen i vester Kornum og Søren Smed i Hedegård gav tilkende, at de var forhindret i at møde med de andre tovsmænd for at gøre deres ed for gårdfred, som de var opkrævet til. de tilbød at gøre det nu

** Peder Pedersen i Jerslev stævner Peder Jensen i Linderup for klage over ham, for han gravede tørv i kæret til Mølgård torp og Gunders mølle han svarede, at det var Linderups endels mark på KM ejendom

** Laurs Skøt. Steffen i Hansbæk lover at betale smørskyld

** ---- skal betale deres bøder til Just Høg for den skade, de gjorde Peder Smed og hustru

** Laurs Nielsen i Brønderslev stævner Hans Skrædder sst for hans anpart af Laurs Skøts landstingsrejse 6 sld

** Niels Christensen i Mejlsted stævner Poul Nielsen, født i Krogsgård, for gæld

** Niels Christensen i Mejlsted stævner Poul Nielsen, født i Krogsgård, mundtligt i Tise by for gæld

(161)

** på Jørgen Grubbes vegne stævnes Tomas Nielsen i Klæstrup for gæld til Niels Skolemester i Brønderslev, som blev henrettet for manddrab

** Hans Sørensen Skrædder i vester Brønderslev stævner Christen Jensen i Tise for gæld til Niels Skolemester i vester Brønderslev, da denne blev henrettet

(162)

** Peder Pedersen stævner Knud Pedersen, som boede i Linderup, for dom og han fremlagde synsbrev 28/5 angående det fraflyttede hus, hvorfra en del af tømmeret var borte, om han ikke bør lide som for uhjemlet, hvilket dømmes

** Laurs Skøt tillyste Anders Pedersen i Glindvad og Maren Sørensdatter sst et fuldt ran, for de havde frataget Knud Pedersen i Ørum, som er Trøgdrup Ågård og Ravnstrups enghyrde, noget fæ, han havde indtaget i Christen Jensens hegnede græs

** ---- tilsiges at møde med hest og vogn i Sundby for at tage hans husbonds skriver og føre ham til Århus med KM regnskab, som han skal videre med til København

** sagen mellem Christen i Holmgård og Peder Galskøt er opsat 3 uger

** Peder Snedker i Vrensted 3.ting Christoffer Pedersen og Christen Jensen i Vrensted for sårmålsbøder, for de slog hans hustru

** Laurs Christensen i Brønderslev 3.ting fortegn

** Laurs Christensen i vester Brønderslev tilbød Hans Sørensen ved Kilden i Brønderslev en sølvknappet trøje, denne havde pantsat

(163)

** Laurs Nielsen i Brønderslev 3.ting Hans Skrædder for en lovbog, så god som 10 dlr

** Peder Jensen herredsfoged et vidne. Anne Andersdatter sl Niels Jensen i Hals hans efterleverske, i hendes 2 sønner Knud Jensen Jul i Halsgård og Jens Nielsen Skelvig deres overværelse og med fuldmagt af den ældste bror Anders Jensen, solgte til Peder Jensen 2 tdr og 2 vendelbo skpr kornskyld, som er arveligt tilfaldet hende i en gård, kaldet Krogen i vester Brønderslev sogn og by, som Anders Laursen påboer

(164)

** på Just Høgs vegne. syn på Vestergårds eng i Jerslev, der ligger i Krogen, hvori der er slået og bortkørt hø

30/7 1635.

** Poul Jensen i Åsendrup. navng vidner, at da der stod skifte efter sl Niels Laursen, som boede i Vrensted, med hans hustru Maren Nielsdatter, da blev udlagt af fællesboet hans gæld til Vrensted kirke

** Jens Mikkelsen i Vorgård et vidne. Peder Simonsen i Vrensted og lovede at betale

(165)

** Niels Madsen i Musted. syn på den gamle messesærk, som tilforn var brugt i Jerslev kirke og var forslidt med mange huller og aflægs og kunne næppe vurderes for 1 sld

** på Jørgen Ornings vegne læses KM stævning over landsdommerne angående de domme, som de har afsagt over Jens Hansen og Anders Jensen i Grønderup på den ene side og Otte Skeel på den anden side

** på Niels Langes vegne stævnes Jens Keldsen i Underåre angående det røveri, han med andre har begået overfor Søren Nielsen i Vollerup. opsat 3 uger

(166)

** Anders Pedersen i Glindvad og Maren Sørensdatter sst stævnes for hver 1/2 mk kåste for 6 nød, som de fratog enghyrden mod hans vilje

** herredsfoged Peder Jensen spurgte Anders Skrædder i Hebelstrup, om han havde indgået kontrakt med Karen Jensdatter i Ulsted angående hans gårds anpart. Poul Andersen på Berete Lindenovs vegne svarede, at dersom Karen Jensdatter vil gøre ham forhindring på gårdsparten ----

** Morten Kjærulf i Ravnstrup og Jens Nielsen i Lyngdrup på deres egne og efter deres hustrumoder Karen Jensdatter i Ulsted hendes fuldmagt og på hendes vegne på den ene side og Anders Tomsen i vester Hebelstrup på egne vegne på den anden side blev forligt om den tvist og uenighed, som har været mellem dem, om den anpartgård, som Anders Tomsen påboer, og som Karen Jensdatter har haft i agt selv at besidde. han skal give hende 20 rdl mod at beholde gården i sin livstid og så længe han holder hus og bygning ved magt etc

(167)

** Søren Jensen i Klokkerholm gav varsel til Christen Laursen på Kraghede Niels Laursen i Tveden Jens Laursen sst Søren Laursen på Holden og Niels Laursen i øster Sterups mølle for 10 dlr som deres bror sl Poul Laursen, der boede i Jerslev, skyldte sl Christen Jensen i Klokkerholm med rente fra 1629. Christen Nielsen i Holmgård svarede, at da sl Poul Laursens søskende ikke arvede ham, bør de være fri for tiltale. opsat 14 dage

** Mads Laursen svor, at han ikke arvede sin bror sl Poul Laursen, og at alt, der fandtes efter ham, blev udvurderet til husbondens rest

** de øvrige brødre sværger det samme som deres bror Mads Laursen

** Poul Jensen i Åsendrup, kirkeværge til Vrensted kirke, stævner Laurs Jensen i Vrensted Bundgård, forrige kirkeværge sst, for hans anpart rest på kirkens regnskab 1633 43 rdl. på Laurs Jensens vegne møder Peder Pedersen i Jerslev og begærer opsættelse, så han kan gøre regnskab med hans medbror forrige kirkeværge, hvorimod Peder Simonsen i Vrensted svarede at han ikke på hustrus vegne har noget regnskab med ham. dom: de bør betale

(168)

** ---- Peder Simonsen selv mødte. opsat 14 dage

** Laurs Skøt stævner Mogens Kås for at tage syn på hvad vester Anders Nielsen har indtaget i Klæstrup gade

** Christen Nielsen i Holmgård. Anne Tøgersdatter i Åsendrup gav ham sin fuldmagt og gjorde ham til sin værge

** på Just Høgs vegne stævnes Niels Murmester i Stenum og Søren Laursen i Sterup for stedsmål, hver 20 rdl

(169)

** på Berete Lindenovs vegne stævnes navng for deres anpart af Vrensted kirkes tiendekorn, som de er i forlov for, som rester for 1634

** han gav 3.ting Laurs i Bundgård for 8 skp mel og 1/2 mk penge

** Helle Olufsen 3.ting fortegn

** på Jørgen Grubbes vegne fordeles Hans Sørensen Skrædder i vester Brønderslev for en lovbog, så god som 10 mk, som han har forpligtet sig at fly husbonden, men ikke efterkommet ----

** varsel for dele. fortegn opregn

** Jens Andersen i Lem lod fordele i Hellevad sogn for rest kirketiende. fortegn opregn

** på Jørgen Kruses vegne. syn på enge, hvor der er slået og bortført 4 læs hø. navng i vester Brønderslev stævnes

(170)

** på Gunde Langes vegne. syn på tørvegrøft vesten sandemands og ridemands tov, som er gjort mellem Hundslund birk og Jerslev herred sønden for Glindvad i heden. der var gravet over 400 læs og flere er kørt bort. mange navng i blandt andet Hjallerup stævnes

** Svend Pedersen i Lundergård gav tilkende, at han i Ålborg eller Sundby har mistet en ---- og derimod fået en degen, så han søger vedkommende, der har mistet den

** på Berete Lindenovs vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Jens Povlsen i Stavad og Peder Svendsen sst for dom som ting 18/6. dom: da de som skovfogder har hugget ris i skoven, har de forbrudt deres fæste

(171)

** Peder Nielsen i Hebelstrup stævner Anders Tomsen i vester Hebelstrup for dom angående den arv efter sl Anders Skrædder, som døde sst. Peder Nielsen mener ikke, han har handlet med arven, som han skulle, idet der er forskel på de registrerede gældsbreve og de breve, der blev fremlagt på skiftet. opsat 14 dage

** Poul Jensen i Vrensted stævner Peder Simonsen sst angående den anpart rest, sl Niels Laursen, som boede i Vrensted, efter kirkens regnskab for 1633 rester med 43 1/2 dlr, og da Peder Simonsen har den sl mands hustru Maren Nielsdatter til ægte, bør han betale gælden. Peder Simonsen mente at han ville bevise, at sl Niels Laursen ikke skylder så meget, som han sigtes for. opsat 14 dage

(172)

6/8 1635.

** på Berete Lindenovs vegne. Frederik Refs på hans tjeneres vegne i Skindbjerggård stævner til landstinget Poul Andersen i Hvilshøjgård for en dom og sigtelse til Kær herredsting 12/5 angående skovhugst i Føltved samt Berete Lindenov

** Laurs Skøt stævner Maren Sørensdatter ved Glindvad med lovværge Søren Olufsen, som er hendes far, for at ransnævningene kan gøre deres tov over hende, for hun var med at tage fæ på Trøgdrup eng. Søren Olufsen berettede, at hun er umyndig 8 år, og han mener ikke, hun forstår hvad ran er ----

** Laurs Skøt. navng ransnævninge svor et fuldt ran over Anders Pedersen ved Glindvad for 1/2 mk kåste, for han fratog enghyrden 6 nød, som tilhørte Søren Olufsen sst, og som var indtaget, da de gjorde skade i engen

** Niels Laursen i Hellevad er på grund af svaghed forhindret i at møde på tinge

(173)

** navng drenge stævnes for at have gravet tørv i Å i skøren vesten skellet iflg syn

** Poul Andersen i Hvilshøjgård. Laurs Skøt efter landstings stævning begærer vidne og vil dermed bevise, at Anders Knudsens hustru i Vrensted i 15 år har stået i det yderste stade i den kvindestol ret for nør kirkedør i Vrensted kirke. Poul Andersen svarede, at provsten med præsten og nogle sognemænd har tilkendt dette yderste stade at følge Nørgård i Åsendrup, hvilket Laurs Skøt gav sit samtykke til på husbondens vegne

** på Gunde Langes vegne. navng Vrensted mænd, stævnet med landstings stævning, vidner, at så længe Sidsel Mørksdatter havde det boel, som Anders Knudsen nu iboer, da havde hun sit stolestade yderst i den kvindestol ret for nør kirkedøren i Vrensted kirke, og efter hendes død havde Margrete Andersdatter, Anders Knudsens hustru, søgt samme stade i 15 år til for kort tid siden, da det blev omtvistet

(174)

** på Mogens Kåses vegne stævnes Just Høg samt Jens Andersen i Vestergård i Jerslev angående en engkrog, som skal ligge til Mogens Kåses gård i Klæstrup, Laurs Laursen iboer. udsat til Just Høg kommer hjem, da han ikke er i landet

** Jens Kjærulf i Gerndrup forbød alle Hvilshøj grander og bymænd at lade deres kvæg komme ind på hans mark på ager eller eng i hegnets tid eller derefter. hvis de gør det, og deres kvæg tager skade, da må de have skade for hjemgæld

** syn på Jens Kjærulfs eng, hvor der er gjort skade for 4-6 læs hø

** Peder Simonsen i Vrensted stævner Laurs Jensen i Vrensted Bundgård for vidne, at han med landstings stævning vil bevise, at Laurs Jensen annammede korn og kvægtienden af Vrensted sogn 1633, og hverken sl Niels Laursen eller hans arving fik det ringeste deraf. Laurs Jensen er forhindret i at møde. opsat 8 dage

** på Berete Lindenovs vegne fordeles Laurs Jensen i Vrensted Bundgård for 4 skp mel ---

(175)

** Helle Olufsen i Vrensted fordeler. fortegn

** på Just Høgs vegne stævnes Børglumklosters tjenere for at påminde dem, at da klosterjorden er delt imellem dem til dyrkning hver sin anpart, skal de betænke, når de tilsiges til dyrkning af vår og vintersæd, ikke at være forsømmelige

** på Just Høgs vegne. mod denne stævning fremlagde Peder Kræmmer i Sterup klosterbønderne i Jerslev herred deres svar, at de ikke kan overkomme at dyrke jorden på Børglumkloster mark uden den største fortrængsel og armod, da de boer en langsommelig vej derfra i en vind og skarp egn, så der er dem umuligt at dyrke husbondens jord, og såfremt de skal gøre det, kan de ikke besidde deres boliger, men de vil gerne gøre ægt og arbejde som deres formænd har gjort af arilds tid. ridefogden svarer, at de med de andre bønder må tage deres anpart, såfremt de ikke vil stå til rette

(176)

** på Just Høgs vegne. forbud til Peder Nielsen på Langtved at huse eller helle Jens Christensen, samt forbud til denne mod at have værelse hos Peder Nielsen, såfremt han ikke vil have forbrudt det gods og fæmon, han nu har på Langtved  

** Søren Madsen i Stenum og Laurs Madsen sst opsagde deres forlig og kontrakt om korntiende til Hjermeslevgård om at yde den på skæppen, men de vil yde tienden på kærven

** ---- 

** navng i Stenum gjorde ligeså

** navng i Stenum gjorde ligeså

** Anders Jensen i Hjulskov. syn på Mikkel Biereldsens hustru i Klæstrup Kirsten Nielsdatter hendes sår. Jens Laursen ved Leddet i Klæstrup og hans hustru Else Nielsdatter stævnes

** Morten Nielsen i Trøgdrup. syn på skade i hans havreager

** på Gunde Langes vegne. syn på et udflyttet dige. Mogens Kås og vester Anders Nielsen i Klæstrup stævnes

(177)

** på Mogens Kåses vegne stævnes Jens Olufsen i øster Brønderslev og Jens Vognsen i vester Brønderslev for dom angående de penge, deres huse findes brøstfældige for. dom: de bør betale inden 15 dage

** Christen Jensen ridefoged med 5 ugers opsættelse ----

** på Just Høgs vegne stævnes Hans Jensen og Peder Christensen i Stenbjerggård for deres rest iflg Børglumklosters jordebog fra 1630-1633, hvert år for 1 åben kilde 8 rdl ligesom andre KM tjenere med en sådan udgift. selv om de er befriet for gæsteri, har de dog ladet denne udgift efterstå. jordebogen fremlægges. dom 15/1 fremlægges. Hans Jensen fremlægger den forrige tjener Søren Nielsens kvitteringer for betalt landgilde 1612-20, samt sine egne 1632-22. opregn. Peder Christensen fremlægger kvitteringer for den forrige tjener Christen Nielsens landgilde 1604-19, samt hans egne for 1632-34. ridefogden svarer, at det ikke har med hovedsagen at gøre. af Stenbjerggård har der altid efter jordebogen skullet ydes for en åben kilde, og han tvivler ikke på, at deres formænd har været i husbondens minde derfor, men han ved ikke hvorfor. dom: de har forset sig mod Recessen og har forbrudt deres fæste

(180)

13/8 1635.

** Niels Christensen i Mejlsted stævner Laurs Laursen i Vestergård i Stagsted og hans kone Kirsten Laursdatter og hendes søster Karen Laursdatter for dom angående 40 rdl, som deres mor Maren Christensdatter sst og deres bror Anders Laursen sst skyldte ham iflg brev 26/6 1625 på 40 rdl in specie. tingsvidne 24/9 1629 fremlægges, hvori han æsker af Kirsten og Karen Laursdatter samt Laurs Laursen i Vestergård og af Anne Laursdatter, der tjener i Hellum 40 rdl efter sl Maren Christensdatter og Anders Laursen i Stagsted. dom: de bør betale hver deres anpart af gælden

(181)

** Anders Nielsen. syn på eng i Stenum østen for vadet samt stenbro ved hans hus og gamle hulveje og kørested over bækken

** Anders Nielsen. Jens Badskær i Stenum vidnede, at i de 32 år, han har boet i Stenum, har der ikke været kørested alvej eller bro norden Anders Nielsens kålsted i Stenum på de steder, som omtvistes, før det sidste år fjenderne var i landet

(182)

** Anders Nielsen tilbød Stenum bymænd, at dersom de ville reparere de 2 stenbroer over bækken vesten hans hus, vil han være dem behjælpelig med at reparere hans part, så vidt det kan tilkomme 1/4 gård. navng Stenum bymænd samtykker

** på Gunde Langes vegne. navng vidner, at Søren Olufsens dreng ved Glindvad Oluf Sørensen Jens Madsens dreng sst og Søren Nielsens dreng hans Mikkelsen har gravet tørv i skøren vesten skellet

** Jens Laursen i Vrensted. syn på hans 2 kvier, som var druknet i en ny tørvegrav i Vrensted knobgrave. der var ingen opgang, så kvæg, der faldt deri, kunne ikke komme derfra med livet

** Søren Jensen i Klokkerholm med 14 dages opsættelse gav varsel til Christen Laursen på Kraghede Mads Laursen ---- for deres bror sl Poul Laursens gæld 10 sld til sl Christen Jensen i Klokkerholm. dom: hans søskende Christen Mads Jens Søren og Niels Laursen bør betale hver deres anpart af deres sl brors gæld

(183)

** Anders i Hjulskov 3.ting Jens Laursen ved Leddet i Klæstrup og hans hustru Else Nielsdatter for 12 rmk til bondesagen, for de slog Mikkel Biereldsens hustru

** Christen Pedersen i Tømmerby 3.ting Mads Jensen i Hjermeslev for lånt hø

** ---- 

** Peder Nielsen i Hebelstrup stævner Steffen Andersen i Hansbæk for dom angående arv efter sl Anders Jensen, der boede og døde i Klæstrup, som havde 2 morsøstre i live, da han døde, Bodil og Maren Jensdatter, som han mener var Anders Jensens næste arvinger, men Steffen Andersen har på Anders Jensens brorsøn Jens Madsen vegne annammet arven. Steffen Andersen fremlægger tingsvidne af Sæbygårds birketing 27/6, hvor 2 navng, der tjener i København, vidner at have talt med en dreng der ved navn ---- opsat 14 dage

(184)

** Christen Nielsen i Holmgård med 5 ugers opsættelse stævner Peder Galskøt i Kornum for rest på en hest. dom: at betale inden 15 dage etc

** på Mogens Kåses vegne stævnes Jens Vognsen i vester Hjermeslev for dom angående de penge, der skal bekostes på hans huses brøstfældighed iflg syn 19/6 1634 og 16/7 1635. dom: han bør betale inden 15 dage etc

** på Mogens Kåses vegne stævnes Jens Olufsen i øster Brønderslev. samme dom som 6/8

(185)

** ransnævninge svor et fuldt ran over Anders Pedersen ved Glindvad for 1/2 mk kåste, for han frarøvede enghyrden 6 nød, som var indtaget, da de gjorde skade i Christen Jensens hegnede græs i Trøgdrup

20/8 1635.

** Laurs Tomsen i Ørum 3.ting Villads Pedersen sst

** Niels Ludvigsen i vester Halne 3.ting til navng i Brønderslev

** Niels Ludvigsen i vester Halne på egne og medarvingers vegne og navng vester Brønderslev bymænd stod for tingsdom angående den trætte og uenighed mellem dem angående det dige og kast ved Peder Andersens ved Kæret, som iflg syn er neddrevet. de skal mødes til forlig på Brønderslev kirkegård

** på Gunde Langes vegne et forbud til navng i Hjallerup Glindvad og Dal mod at grave tørv i heden ved skøren på den anden side af det skel og tov, som sandemænd og ridemænd har gjort mellem Jerslev herred og Hundslund birk

(186)

** på Gunde Langes vegne. Laurs Sørensen og Jens Laursen i Ørum lovede at møde på Ålborg slot på søndag for at tilfredsstille husbonden for deres bøder til kongesagen for de slag og skader, de har gjort hverandre

** på Gunde Langes vegne stævnes Christen Pedersen i Lunderdal for at tage syn på Morten Nielsens havre i sdr Trøgdrup. Christen Pedersen vedkendte sig grunden som hans husbonds fælled til Lunderdal. opsat 14 dage

** på Jørgen Ornings vegne ---- i Hjelmsted lovede at betale sin rest til husbonden

** på Jørgen Ornings vegne stævner Laurs Nielsen i Hjelmsted Peder Skøt og Laurs Christensen sst for at tage syn på en eng på et kast samt på tørvegrave

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Hans Mørk i Tuen for at tage syn ---- 

(187)

** Laurs Nielsen i Brønderslev. Niels Friis på hans tjener Laurs Povlsen i Høgsted hans vegne lod stævne til landstinget Laurs Nielsen i Brønderslev Jens Torsen i Lundergård Jørgen Orning herredsfoged Peder Jensen Christen i Holmgård og nævningene, som har svoret gårdfred over fornævnte mand, og som skal være gjort i Lundergård

** Christen Pedersen i Tømmerby. navng, stævnet med landstings stævning vidner, at Jens Sørensen gør dem skade med kvæg og gæs

** på Jørgen Ornings vegne. syn på Anne Jensdatter i Sterups krat hendes sår og skader, som hun beskylder Jens Ibsen i Sterups krat for. han lovede at betale sine bøder til kongesagen

** Christen Sørensen i Brønderslev på datterbarn Christen Pedersens vegne tilbød Kirsten Christensdatter sst 7 sld, som barnets far sl Peder Terkildsen fik af hende mod at pantsætte en engelsk kappe, som han begærede igen

(188)

** varsel for dele

** Jens Laursen i Kragdrup stævner navng i Trøgdrup, om de ikke bør tage deres anpart af et gammelt lukke mellem deres marker. opsat 3 uger

** på Just Høgs vegne. Johanne Laursdatter i Vrensted Bundgård beskyldte Christen Sørensen, Søren Nielsens søn i Vrensted, for sin barnefar

** Christen Jensen stævnes for en so, han og hans hustru slog ihjel

** Anders Nielsen i Brønderslev. Christen Sørensen i Krogen berettede, at han var tilstede, da Anders Nielsen leverede Anders Mogensen sst sl Maren Ibsdatter, der døde hos Anders Nielsens, hendes efterladenskaber. opregn

** på Mogens Kåses vegne stævnes Laurs Pedersen på Hollensted hede for 10 1/2 rdl stedsmål af et værsted. dom: at betale etc

(189)

** Anders Jensen i Hjulskov lod fordele Jens Laursen ved Leddet i Klæstrup og hans hustru Else Nielsdatter for 12 rmk for slag, de gjorde Kirsten Nielsdatter Mikkel Biereldsens hustru sst

** Anders Jensen et andet vidne. Niels Biereldsen i Klæstrup vidnede, at Jens Laursen og hans hustru Else Nielsdatter kørte ind i Mikkel Biereldsens eng og læssede deres vogn med hø og kørte bort dermed imod Mikkel Biereldsen og hans hustrus minde, og de slog hende

** Christen Pedersen i Tømmerby lod fordele Mads Jensen i Hjermeslev for 1 sld for 1 læs hø

** Christen Nielsen i Holmgård stævner Peder Galskøt i Kornum for dom angående 19 1/2 sld rest på en hest, han købte. opsat 14 dage

(190)

** Poul Jensen i Åsendrup. udlæg hos Laurs Jensen i Vrensted Bundgård for rest til kirken. opregn

** herredsfoged Peder Jensen lovbød til Anders Jensens næste frænder den anpart gård i vester Brønderslev, Anders Laursen påboer, skyld 5 tdr korn. landstings stævning fremlægges til sl Jens Hals borger og rådmand i Ålborg hans hustru Johanne Pedersdatters børn mester Anders Jensen Knud Jensen Jens Jensen Anne og Maren Jensdatter 

** Anders Jensen i Hjulskov på Hans Lindenov til Hundslund hans vegne tilbød at have svin på olden i hans skove mod en betaling af 1 rmk af hvert svin til oldengæld

(191)

** på Mogens Kåses vegne stævnes Oluf Nielsen, som har fæstet det værsted i Hollensted, som Christen Klemendsen fraflyttede, for 13 rdl stedsmålspenge. dom: han bør betale inden 15 dage etc

** på Niels Langes vegne med 3 ugers opsættelse stævnes Jens Keldsen i Underåre for dom angående røveri, hvorover han formenes at have forbrudt sin boeslod. tingsvidner 29/1 af tinget og 28/6 1634 af Kær herredsting fremlægges og hvori vidnes, at Jens Keldsen med andre navng søndag nat efter hellig trefoldigheds søndag 1629 er kommet til Søren Nielsen i Vollerup og har slået døren ind slået hans datter og røvet en del klæder. Jens Keldsen berettede at han har indstævnet sagen for overøvrigheden, så der bør ikke dømmes, før sagen bliver behandlet der. han dømmes dog til at miste sin boeslod

(192)

** på Niels Langes vegne. navng fremlægger registrering af Jens Keldsens bohave. opregn. han forbydes at fjerne noget deraf eller befatte sig med kornet på marken, uden det sker i husbondens minde

** på Mogens Kåses vegne stævnes Jens Olufsen i øster Brønderslev for 20 dlr for brøstfældigheden på hans hus. dom: at betale inden 15 dage etc

(193)

27/8 1635.

** Jens Laursen i Kragdrup lod fordele. fortegn

** Laurs Tomsen i Ørum. Villads Pedersen sst lovede at betale sin gæld

** Christen Pedersen i Rønnebjerg stævner Hans Mørk i Tuen for at tage syn på noget korn, der skal være opædt og som var sået til Mildal

** på Jørgen Kruses vegne stævnes hr Søren Tomsen Galskøt i Jerslev præstegård for 200 rdl in specie forlov for hans bror Peder Galskøt i øster Kornum, som skulle have været betalt til pinsedag. opregn af omkostninger til rejser stævninger mv fremlægges. Peder Tomsens svar fremlægges, at hr Erik i Hammer er medforlover, og da han er udenfor herredet bør han stævnes med 14 dages varsel, som ikke er sket. opsat 14 dage

(194)

** Christen Nielsen i Holmgård og Christen Nielsen i Kalsbjerg blev forligt om deres trætte forleden søndag ved Hellum kirke

** på Gunde Langes vegne. syn på et halvt læs ris, som lå på en vogn hos Peder Andersen i Lem. Peder Nielsen i Hellevad stævnes for spørgsmål, hvorfor han på Hellevads mark på adelvejen fratog Peder Andersen hans økse for omtalte ris og ikke ved stub og stavn. han svarede, at han var befalet at have opsyn med Halskov krat. Laurs Skøt gav kære og klage over ham

** på Gunde Langes vegne stævnes Poul Smed og vester Anders Nielsen i Klæstrup for indhævd af Klæstrup gade. Poul Smed berettede, han havde intet indhævdet af gaden men satte et lille smedehus på fælled gaden til menige granders nytte. når det ikke må stå længere med husbondens samtykke og i grandernes minde, vil det blive nedbrudt

(195)

** på Berete Lindenovs vegne. Anders Povlsen Bødker i Jerslev svor, at han aldrig havde hugget bøge i Holmgårds endels skov

** Christen Tomsen i Kalsbjerg og Christen Nielsen i Holmgård tilsagde hver andre her for retten, at de ved kun godt om hinanden

** Søren Jensen i Klokkerholm gav varsel til Jens Laursen i Tveden og hans navng brødre for deres anpart af deres sl bror Poul Laursens gæld til sl Christen Jensen i Klokkerholms mølle. opsat til 17/9

** Christen Nielsen i Holmgård. Anne Tøgersdatter i Åsendrup svor, at hun har indført til Niels Laursen Havgård i Vrensted og han har fået og ikke leveret tilbage følgende varer og gods. opregn. Peder Pedersen i Jerslev mente, det bør bevises

(196)

** Peder Nielsen i Holmgård stævner Christen Andersen i Tveden og Jens Christensen i Pøl for rest stedsmålspenge hhv 15 og 5 rdl. opsat 14 dage

** Peder Pedersen i Jerslev på husbonds vegne stævnes Niels Svendsen i Jerslev og hans søn Christen Nielsen for forbud mod at høste det, de har sået på en ødegårds jord i Jerslev. opsat 14 dage om de i mellemtiden kan blive forligt

** Gregers Mørk i Brønderslev lod fordele. fortegn

** Peder Pedersen i Jerslev havde tiltale til Morten Pedersen, der tjener Helle i Holt for en trøje, som tilhørte Laurs Jensen i Rubjerg, men som han har fået til forvaring. han svor, at han ikke fik nogen trøje eller 4 sld, som skulle ligge deri

(197)

3/9 1635.

** på Jørgen Ornings vegne. syn på Påskes hustru i Mildal hendes marker med havre, som er opædt og oprusket. Hans Mørk i Tuen og hans søn Laurs Hansen og hans pige Ellen ----  stævnes

** på Jørgen Ornings vegne blev Hans Mørk i Tuen spurgt, om han havde sået den havre ved Mildal, som er opædt og oprusket, hvilket han svor, at han havde

** på Jørgen Ornings vegne. Anders Påskesen i Mildal svor, at han for sin mor Johanne Jensdatter i Mildal såede havre i omtalte stykke jord ved Mildal, som blev opædt af Hans Mørks kvæg. Hans Mørk blev spurgt, om han ville benægte det, og han svarede, at de må vidne hvad de vil og benægtede det ikke. Hans Mørk hans søn Laurs og datter Ellen stævnes

(198)

** Jens Star i Ravnsholt stævner Johanne Jensdatter i Mildal for vidne, at Hans Mørk såede omtalte stykke jord ved Mildal. Christen Pedersen i Rønnebjerg på husbond og husbonds tjener Johanne Jensdatter deres vegne svarer, at da der er vidnet derom, og Hans Mørk ikke benægtede det, men mere syntes at have bekendt, mente han ikke, der burde udstedes vidne, før husbonden og synsmændene blev stævnet. opsat 3 uger

** på Mogens Kåses vegne fordeles. fortegn

** på Jørgen Grubbes vegne. syn på hvad der i 2 år er hugget i Sneverholts og Lundergårds skov

(199)

** på Jørgen Grubbes vegne. Oluf Hansen i Sneverholt vidner om hvem, der fik det træ fra Sneverholts skov, som synet omhandler. fortegn opregn

** Niels Krog i Mellerup og hans søn Anders Nielsen og Laurs Jensen sst stævnes for spørgsmål, om de ved noget utilbørligt om hinanden. de ved intet andet end ærligt om hinanden

** på Poul Andersens vegne fordeles Tomas Andersen i Sterup

** sagen mellem Christen Nielsen i Holmgård og Peder Galskøt opsat 8 dage

** på Just Høgs vegne 3.ting til Peder Kræmmer i Sterup for han ikke vil høste sin anpart af kornet på Børglumkloster mark

** på Jørgen Ornings vegne fordeles Jens Hansen i Hjelmsted for rest landgilde. opregn

(200)

** sagen angående Lunderdal opsat 14 dage

** på Berete Lindenovs vegne stævnes Jens Nielsen i Brønderslev for en stud, han har lovet sl Otte Skeel. opsat 14 dage

** på Just Høgs vegne stævnes Jens Kusk i Linderup for 10 rdl stedsmål, som hans mor Gertrud Pedersdatter lovede at betale til stedsmål af det boel i Linderup, hun iboede, samt rest til husbonden, da hun døde, idet Jens Kusk alene fik hendes efterladenskaber. dom: at betale

(201)

10/9 1635.

** på Just Høgs vegne. Laurs Povlsen i Høgsted på egne og navng medfølgere deres vegne stævner til landstinget herredsnævningene, som har gjort deres tov over dem for gårdfred, som skulle være gjort i Pilgård, samt over synsmænd vidner stævningsmænd og herredsfogden

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Anne Pedersdatter og Maren Pedersdatter i Brønderslev for at bekende barnefar. ingen af dem mødte

** Peder Andersen Kræmmer i Sterup fordeles for at være modvillig siddet overhørig og ikke ville høste på Børglumklosters mark, som han er blevet tilsagt til stor forsømmelse og skade for husbonden

** Jens Laursen i Kragdrup 3.ting Jacob Nielsen i Kildedal for faldsmål

** sagen mellem Christen i Holmgård og Peder Galskøt opsat 14 dage

** Christen Sørensen i Brønderslev 3.ting Kirsten Christensdatter sst for en kvindekappe, som hun havde i pant, og som hun forholder ham, skønt han har tilbudt hende at indløse den

(202)

** på Gunde Langes vegne stævnes Poul Smed og vester Anders Nielsen i Klæstrup for indtægt, de har gjort i Klæstrup gade, hvorved de hver har forbrudt en okse til husbonden. synsvidner 3/7 og 6/8 dette år samt 5/9 1633 fremlægges. dom: de må hver bøde en okse til hver deres husbond

** på Mogens Kåses vegne stævnes navng godsejere ----

** på Mogens Kåses vegne stævnes navng godsejere samt navng Jerslev og Mellerup mænd angående tvistigheden mellem Jerslev og Mølholm bymænd om et kast og grøft som om natten er kastet i Mølholm kær. dette ulovlige kast bør straks nedlægges. da Just Høg, som er medejer til Jerslev by, ikke er i landet, blev sagen opsat 5 uger

(203)

** Laurs Skøt på hr Jens Olufsen i Jerslev præstegård hans vegne fordeler Niels Mortensen i Tømmerby for gæld 5 mk

** på Berete Lindenovs vegne stævnes Niels Povlsen og Poul Nielsen for rest til Hammelmose 1634. opregn. dom: at betale inden 15 dage etc

(204)

** Christen Nielsen på Anders Rasmussens vegne 3.ting. fortegn

** Peder Nielsen i Hebelstrup med 6 ugers opsættelse stævner Anders Tomsen i vester Hebelstrup angående arv efter sl Anders Skrædder, som døde sst. da der findes uoverensstemmelse mellem de gældsbreve, som blev registreret og de breve, som fandtes på skiftet, mener han, der er begået arvesvig. fortegnelse over gældsbrevene fremlægges. dom: da Anders Skrædder 19/2 1634 under sin sygdom lod sognepræsten registrere sine gældsbreve, hvoraf 3 ikke fandtes under skiftet, bør Anders Tomsen stå til rette for hvad, han ikke kan afbevise

(206)

17/9 1635.

** Niels Povlsen i Krogsgård. syn på hans dreng Jens Jensens sår. Anders Nielsen i Tise stævnes 

** på Just Høgs vegne. Karen Jensdatter, der tjener Niels Murmester i Stenum, beskyldte Laurs Jensen, som tjener sst, for sin barnefar

** varsel

** på Just Høgs vegne. syn på hvorledes Hans Jensen i vester Linderup er slået og medfaret og ligeledes hans hustru Anne Nielsdatter. Jens Kusk i Linderup stævnes

** på Just Høgs vegne. Anders og Laurs Markorsen i Linderup vidnede, at de fandt Hans Jensen på hans toft, og de tog ham under armene og bar ham ind i huset, da han var så ilde medfaret og afmægtig, at han ikke kunne gå. Jens Kusk i Linderup stævnes

(207)

** Søren Tomsen i Mejlsted. Niels Andersen i Stenum tog i hans hånd og var hans hjemmel til 4 skp bygsæd, han har sået for hans dreng Søren Pedersen på Krogager på Stenum mark, men som om natten er ham frarøvet

** Christen Nielsen i Holmgård et vidne. Christen Nielsen på Anne Tøgersdatters vegne og i hendes overværelse og med hendes samtykke og Niels Laursen i Vrensted voldgav deres trætte og uenighed på 4 navng mænd

** Simon Andersen i Brønderslev. syn på hans fæ, først 16 køer en part levende en part døde, så 7 færdige stude, 6 toårs nød, og alle var stukket så dybt som 2 led af en finger i begge sider af tungerne lige over for hinanden. Jens Nielsen i Brønderslev stævnes

(208)

** Jens Nielsen i Brønderslev imod Simon Andersens syn svarede, at han kun stak dennes fæ så dybt som en halv negl, men fæet døde som andet fæ i byen af sygdom

** Jens Pedersen i vester Brønderslev og andre navng vidnede at natten efter synet døde meste parten af kvæget, og at de hverken vidste så eller fornemmede, at noget af Simon Andersens fæ var sygt før Jens Nielsen stak det med en kniv i tungen. Jens Nielsen benægtede, at han stak fæet til døde, mens Simon Andersen svarede at gerningen var årsag til hans fæ døde

** Simon Andersen et vidne. navng var på hans begæring hos Jens Nielsen og tilbød ham at se hvorledes han havde stukket fæet, men denne mente, at fæet døde af sygdom, hvorimod Simon Andersen sigtede ham for at være årsag til fæets død

(209)

** Jens Nielsen i Brønderslev et vidne. navng vester Brønderslev mænd vidner, at Jens Nielsen har opslået deres fæ på næse og tunge, og deraf døde 2, som han mente af sygdom. Simon Andersen stævnes

** Jens Nielsen et vidne. navng vidner, at der dør meget fæ af sygdom både uopslået og opslået fæ. Simon Andersen stævnes

** Simon Andersen i vester Brønderslev stævner Jens Nielsen for den skade, Jens Nielsen har gjort på hans fæ ved at gennemstikke tungen med en kniv. Laurs Skøt på Jens Nielsen vegne svarer, at da Simon Andersen selv har bedt Jens Nielsen stikke kvæget og da meget kvæg i byen døde af sygdom, bør han være fri for tiltale. Jens Nielsen mener, at da Simon Andersen selv har brugt huderne, og ikke givet ham noget deraf, bør han være fri for tiltale. opsat 3 uger

(210)

** på Just Høgs vegne. vidne om ødegods til Børglumkloster. fortegn

** Søren Jensen i Klokkerholm 3.ting til Jens Laursen i Tveden og hans navng brødre for deres anpart af deres brors gæld til sl Christen Jensen i Klokkerholm

(211)

** Sindel i Hedegård 3.ting Peder Andersen møller i Hallund

** Christen Sørensen i Brønderslev lod fordele Kirsten Christensdatter i Brønderslev for en kvindekappe, som hun havde i pant, og ikke vil levere tilbage

** Laurs Sørensen og Jens Laursen er forligt om deres trætte og uenighed om slagsmål og bordag. forliget fremlægges

** på Peder Galskøts vegne stævnes for kornskade

(212)

** Jens Andersen i Vestergård i Jerslev. navng vidner, at ved påsketid 1634 da fjernede Jens Andersens hustru i Vestergård Anne Rasmusdatter kobber klæder kister og skrin fra huset, og sommeren efter borttog hun 4 øg med vogn og seletøj samt småtøj fra huset. i fasten var hun til sakramente, da lovede hun for godtfolk at vende tilbage til hendes mand som en from kvinde, men efter 14 dages tid rømte hun igen medførende sengeklæder og andet

**  på Just Høgs vegne stævnes Jens Kusk i Linderup for klage for den skade, han skal have gjort Hans Jensen i vester Linderup, hvis skriftlige beskyldning fremlægges, at han stod på sin gårdsplads, da Jens Olufsen i Linderup kom ridende, mens han råbte og skreg. Hans Jensen ville løbe ind for ikke at være i vejen for ham, men han nåede ham, og uden Hans Jensen havde sagt noget til ham, slog han ham med et jerntyvskaft så meget, at han faldt som død til jorden. så råbte Hans Jensen til ham, hvorfor han var så meget efter ham, hvortil han svarede: "du har kun et stykke folk den har du kommet præsten til at brygge det derfor en djævel i din skælm". hans hustru, som kom ud, fik slag over armen, så hun ikke kunne røre den. så steg han af hesten og slog videre på ham, så han besvimede, indtil Anders og Laurs Markorsen kom og greb fat på ham og bar ham ind i huset. Jens Olufsen kastede en stor sten ind ad døren efter ham. Hans Jensen mente, han havde mistet livet, hvis de to karle ikke var kommet ham til hjælp

(213)

** på Just Høgs vegne. navng havde efter indvisningsdom været i Vrensted for at gøre udlæg hos Laurs Jensen i Bundgård for hans rest til husbonden for 1630-34. opregn

** på Gunde Langes vegne ----

** på Gunde Langes vegne stævnes Christen Pedersen i Lunderdal for at tage syn på Morten Nielsens have i sdr Trøgdrup, der ligger øster på Trøgdrups mark sønden for Lunderdal, for at se hvor kornet er opædt. Christen Pedersen vedkender sig jorden som hans husbonds fælled til Lunderdal. Christen Nielsen i Holmgård mener derfor, at der ikke bør udstedes syn, før hans husbond stævnes. dom: intet syn udstedes

** på Gunde Langes vegne stævnes vester Anders Nielsen i Klæstrup for dom som ting 10/9. synsbrev over hans indtægt og kontrakt fremlægges ---- 1 okse til husbonden

(214)

** på Gunde Langes vegne stævnes Poul Smed i Klæstrup for dom som ting 10/9. dom: uendelig som 10/9

24/9 1635.

** på Berete Lindenovs vegne. syn på hendes endels skove for hvor mange oldensvin der kan gå der i år. i Tveden skov kaldes Bøgens Hoved 20 svin Ovstrup endels skov 6 snese Pajhede endels skov 5 snese Holmgård endels skov 60 svin

** på Gunde Lange Berete Lindenov og Jørgen Grubbe deres vegne. syn på ---- skov for antal oldensvin i år. 300 svin om olden kan falde i tide og skoven kan hegnes

(215)

** på Jokum Becks vegne. navng, stævnet med landstings stævning, vidner, at siden 18/8 da Søren Laursen i Årup red fra Børglum herredsting, har ingen set ham ved hans hus eller hjem eller ved, hvor han er

** på Jokum Becks vegne. Søren Rasmussen i Stade vidnede det samme. andre vidner

** på Jørgen Ornings vegne. Maren Pedersdatter i vester Brønderslev bekendte, at Christen Jensen, tjener i Torsmark, er hendes barnefar

** på Just Høgs vegne stævnes Søren Nielsens søn i Vrensted Christen Sørensen og Laurses datter i Bundgård sst Johanne Laursdatter angående deres bøder for de i letfærdighed ved løsagtigt levned har avlet barn sammen ---- dom: at betale inden 15 dage etc

(216)

** på Just Høgs vegne stævnes Jens Olufsen i vester Linderup for dom, om han ikke er pligtig at stille borgen, så han ikke rømmer men bliver tilstede til lovens endelige udgang angående det slagsmål, han har begået mod Hans Jensen i Linderup, så denne iflg syn er lemlæstet og trælbåren, så det betvivles, at han kan beholde sit liv. det menes, han bør stille borgen, eller pågribes og indsættes, til han sætter borgen. synsvidne fremlægges. dom: han skal stille borgen eller indsættes, til han sætter borgen

** på Niels Friises vegne påmindes og tilsiges alle Sejlstrup bønder og tjenere, som i jordebogen findes for gæsteri at fodre foderstude eller fødenød, at de skal tærske havren og holde den klar til at yde, når de bliver tilsagt. desuden skal de være klar til denne vinter at holde foderstude eller fødenød

** på Jørgen Ornings vegne tilsiges de tjenere, som står for skovsvin, at holde færdige galtsvin tilstede for at yde, når de bliver tilsagt. KM skat, som endnu ikke er betalt skal straks betales ----

(217)

** Niels Ludvigsen i vester Halne på sine egne og medarvingers vegne og navng vester Brønderslev bønder blev forligt om den trætte og uenighed, som har været dem imellem angående det, der er indtaget til Peder Andersens bolig ved Kæret, så bønderne ikke skal befatte sig med samme indtægt, før de også gør det med alle andre indtægter, som er indtaget. derimod afstår Niels Ludvigsen fra alle deler og forfølgninger, han har gjort til herreds og landsting

** ---- 19 1/2 sld, som Christen Nielsen i Holmgård tiltaler Peder Tomsen Galskøt i Kornum for, som en rest på en hest, denne købte. Peder Galskøt lovede at betale til Poul Andersen, som så vil fornøje Christen Nielsen på Peder Galskøts vegne

** på Jørgen Kruses vegne fordeles navng tjenere for tørv, de rester med til Hjermeslevgård. fortegn opregn

** på Mogens Kåses vegne. syn på tørvegrøft mellem Nibstrup mark og vester Brønderslev mark. navng vester Brønderslev bymænd stævnes

(218)

** Jens Povlsen i Mølgård fordeler Christen Andersen i Tveden

**  Peder Jensen i vester Linderup lovede at tale Jens Povlsen i Mølgård hans minde for den tyring, hans heste havde på dennes bårder

** Gregers Mørk i Brønderslev. navng har efter delebrev været hos Jens Olufsen i Brønderslev og der udvurderet af hans korn til Gregers Mørk for gæld, og denne tilbyder ham at indløse det

** Jens Jensen i Kalum på sin far Jens Tøgersens vegne stævner Jens Jensen i Underåre for rest på gæld fra 1630 på sl Christen Mikkelsens tvende døtre deres vegne, som deres sl far skyldte Jens Tøgersen for 2 stude

(219)

** Hans Nielsen i Hjulskov på husbonds tjener Laurs Laursen i Vestergård i Stagsted hans vegne stævner Niels Christensen i Mejlsted for en uendelig dom 13/8 mod Laurs Laursen hans hustru Kirsten Laursdatter og hendes søster Karen Laursdatter, som han har forhvervet angående 40 rdl, deres mor Maren Christensdatter skylder ham iflg hendes brev, uanset at da der skulle gøres udlæg til Falk Giøe og til sl Laurs Udsens 4 børn for den gæld sl Jens Pedersen og sl Maren Mørksdatter var dem pligtig, var der ikke tilstrækkelig formue dertil, iflg tingsvidne, hvortil Niels Christensen var stævnet. tilmed er Laurs Laursen bosiddende i Vorgårds birk og bør stævnes der. opsat 14 dage

(220)

** Jens Laursen i Kragdrup med 5 ugers opsættelse stævner Christen Jensen i Trøgdrup Jens Nielsen anden Christen Jensen og Niels Nielsen sst, om de ikke bør oplukke deres anpart af et gammelt lukke mellem deres marker eller holde ham uden skade. Christen Jensen beretter, at ingen af dem har haft dette lukke og mener heller ikke, det skal opsættes. dom: efter 2 lovbogs 58 kap skal de rejse halvt lukke

** Jens Laursen i Vrensted Bundgård stævner Christen Sørensen i Vrensted, Søren Nielsens søn, for klage, for han skal have lokket og beligget hans datter Johanne Laursdatter. Søren Nielsen mente, at hvad der skete, var  hendes vilje så god som hans. opsat 14 dage

(221)

** ---- Just Christensen i vester Kornum stævnes for dom, idet der blev svoret husfred over ham 12/3. han bør dømmes fredløs. Christen Sørensen i Krogen begærer opsættelse. opsat 14 dage

** Peder Galskøt stævner Just Christensen for at være gået ind i hans stue og der overfaldet en af hans tjenestefolk, så han faldt over i kakkelovnen. han bør efter 2.lovbog 32.kap udlægge sine bøder. Christen Sørensen i Krogen begærer opsættelse. opsat 14 dage

1/10 1635.

** Christen Laursen i Klokkerholms mølle. syn på havre, Christen i møllen skal have sået i Søren Laursens jord i Allerup

** Peder Galskøt i Kornum. mod den dom, som Christen Sørensen i Brønderslev på Jørgen Kruses vegne ---- mester Erik i Hammer ----, som var forfaldet til pinsedag, da udlagde Peder Galskøt 200 rdl in specie med 4 rdl rente, og modtog hr Erik og hr Søren Galskøts brev

(222)

** Christen Keldsen i Ørum. efter indvisningsdom for 10 rdl, han har lovet Villads Pedersen i Ørum at betale sl Margrete Rosenkrantz for hans faldsmålsbøder, har navng gjort udlæg i 2 stude 

** på Niels Friis Jørgen Ahrenfeld Jørgen Orning og Jørgen Grubbe deres vegne et vidne. syn på ---- fællesskov for antal af oldensvin. hvis olden er ved magt og kan falde i tide, og skoven kan hegnes, kan der være 9 snese svin

** på Just Høgs vegne. syn på Munkgårds endel for antal af oldensvin, som er 24 svin. i Snabhede lund 1 svin

** på Jørgen Grubbes vegne. syn på Sneverholts skov for oldensvin ---- og i ---- skov 26 svin

(223)

** Niels Christensen i Vanggård et vidne. navng vester Linderup bymænd, stævnet med landstings stævning, vidner. først Niels Madsen, som vidnede, at for 3 uger siden han så Jens Olufsen i Linderup komme ridende efter nogle svin, og han red til Hans Jensen, som stod på hans toft, hvor de skændtes, og Hans Jensen slog efter Jens Olufsen med en ting, hvorefter Jens Olufsen slog ham med en jerntyvstage, så han faldt til jorden, og Jens Olufsen sprang af hesten. andre vidner. Jens Olufsen stævnes

** Godske Jespersen i Hellum. navng vidner, at han er forarmet, så han kan ikke udgive KM skat

** Peder Nielsen i Hebelstrup. Anders Tomsen sst lod læse en landstings stævning over den dom, som Peder Nielsen har forhvervet over ham 10/9 angående arv efter Anders Skrædder. Peder Nielsen og hr Erik Nielsen i Brønderslev præstegård stævnes

** Poul Andersen stævner Jens Sørensen i Hvilshøj for at tage syn på noget mog, som er spredt på et lille stykke jord, som ligger sønden vejen mellem Hvilshøjgårds mark og Hvilshøj bymark

(224)

** Ålborg slotstjenere fordeles for rest. fortegn opregn

** på Just Høgs vegne. syn på Hans Jensen og Jens Olufsen i Linderup for de sår og skader, de har gjort hinanden. Hans Jensen og hans hustru Anne Nielsdatters sår synes. Jens Olufsen ville ikke lade synsmændene syne hans sår

** Laurs Skøt. syn på Hellevad kirkeskov for hvor mange oldensvin, der kunne gå der i år, hvilket var 30 svin

** Laurs Jensen i Alstrup. syn på den halvgård i Alstrup, som han har fæstet. det vil koste 200 sld at reparere den

(225)

** Peder Galskøt stævner Laurs Nielsen i Hjelmsted for dom, for han ikke mødte 12/3 med de andre tovsmænd for at gøre sin ed og tov over Just Christensen, som tjener i vester Kornum for gårdfred, om han ikke bør betale 3 mk for sin forseelse. Hans Nielsen svarer, at han ikke var stævnet til at gøre sin ed, hvilket modbevises med tingsvidne

(226)

** Jens Simonsen stævner Maren Pedersdatter i vester Brønderslev for 6 rdl bøder til Jørgen Orning for hun lod sig beligge på Åstrup slots stavn. dom: at betale inden 15 dage etc

** Jens Svendsen på Jørgen Ornings vegne stævner Jens Hansen i Hjelmsted for dom for den benægtelse, han har svoret, mod røveriet mod Søren Nielsen i Vollerup. Jens Hansen bør pågribes og straffes på 2 fingre samt hans boeslod forbrudt til hans husbond. Jens Hansen beretter, at han har stævnet sagen til KM og Rigens Råd og mener sig fri for tiltale indtil sagen påkendes på førstkommende herredag. opsat 14 dage

** Søren Povlsen i Ørum. Hans Christensen i Ørum gav ham afkald for arv, som han kan være tilfaldet hos Søren Povlsen og hans hustru efter hans sl far Christen Pedersen, som boede og døde i Ørum

(227)

** på Gunde Langes vegne stævnes Poul Smed i Klæstrup for endelig dom. synsbrev fremlægges. dom: han skal bøde en okse til hans herskab

** på Jens Bang borger i Ålborg hans vegne. Peder Munk i Gerndrup på Niels Christensen på Gulland og hans hustru Inger Munk og deres 2 arvinger deres vegne skøder til Jens Bang den part i øster Kornum, som hun er tilfaldet efter hendes sl brødre Anders Kjærulf og Peder Munk, som ting 12/3

(228)

** Poul Andersen i Hvilshøjgård et vidne. Peder Nielsen i øster Hebelstrup på Iver Nielsen KM tolder og byfoged i Skagen hans vegne gav Poul Andersen afkald for arv, som Iver Nielsens hustru Berete Povlsdatter kunne tilfalde efter hendes sl mor Anne Jensdatter, som boede i øster Hebelstrup

** Peder Munk i Gettrup. Jørgen Jørgensen i Gettrup på morsøster Benedikte Porsdatters vegne udlægger til Jens Bang i Ålborg 200 rdl efter hendes brev. desuden pantsætter hun til Peder Munk hendes gård i vester Brønderslev ved Dammen, som Oluf Sørensen påboer

(230)

8/10 1635.

** Jens Povlsen i Mølgård stævner Peder Jensen i Linderup for at bevise sine ord, at den gode mands ejendom, som han lod grave tørv i, mellem Torup og Tolstrup præstegård, er i Linderups endel, og som han vedkendte sig inden tinge 23/7

** på Just Høgs vegne 3.ting Christoffer Pedersen i Vrensted for bøder og Christen Jensen sst for de slag, de gjorde Peder Snedkers hustru

** på Just Høgs vegne stævnes Laurs Jensen, der tjener i Stenum og Karen Hansdatter sst for deres bøder, for de har avlet barn sammen. dom: at betale inden 15 dage

** Peder Keldsen i Kalum. syn på hans søn Mikkel Pedersens sår, som syntes bidt af en hund

(231)

** Ove Abrahamsen i Oddersgård. Anders Nielsen i Stenum og Jens Andersen sst vidnede, at de så Jens Pedersen i Stenum læsse kærver på hans vogn på en ager, som Ove Abrahamsen og han omtrætter. han svarede at han ikke behøvede at stjæle, han tog ved høj middagstid kærverne fra hans egen mark

** Søren i Pajhede 3.ting Ove Hansen i Sneverholt

** på Mogens Kåses vegne. Anne Pedersdatter i Hollensted udlagde Anders Povlsen, som tjener sst for hendes barnefar

** på Mogens Kåses vegne fordeles stærke Hans Jensen tjener i Hebelstrup

** Peder Laursen i Tømmerby med høringsdele tiltale til Mads Laursen på Rosbak

** på Gunde Langes vegne tillyses Peder Nielsen i Hellevad et fuldt ran for en økse, han frarøvede Peder Andersen

** på hr Christen Gertsens vegne 3.ting Morten Jensen i Kragdrup for gæld

(232)

** på Margrete Rosenkrantz arvingers vegne. syn på deres skove for antal oldensvin. opregn

** på Berete Lindenovs vegne. syn på hendes skove i Torslev sogn for hvor mange svin, der kunne gå på olden. opregn

15/10 1635.

** på Niels Friises vegne. varsel til Christen Madsen i Vrensted for rest til Sejlstrup. han var forhindret i at møde

(233)

** Mads Jensen i Vestergård i Jerslev. navng vidner, at gammel Jens Tomsen i Vestergård i Jerslev ligger på sin seng af alderdom og skrøbelighed og er blind og så forarmet, at ikke kan holde sin anpart af gården og kan ej heller betale KM skat. han har kun det at nære sig af, som han får af sine børn

** Hans Jensen i Sterups krat. navng vidner, at hans kreaturer er ham frafalden, så han er kommet i største armod, og han kan ikke udlægge KM skat

** Anders Jensen i Hjulskov på Margrete Lindenovs arvinger deres vegne. navng vidner, at så længe nogen af dem ---- 

** Jens Olufsen i Linderup. syn på hans sår og skader. Hans Jensen sst stævnes

** Laurs Skøt på Gunde Langes vegne bandt sin bogsed på Peder Nielsen i Hellevad for 1/2 mk kåste for en buløkse, som han frarøvede Peder Andersen i Lem på Hellevad mark. ransnævningene tilsiges

(234)

** på hr Christen Gertsens vegne fordeles Morten Jensen i Kragdrup for gæld

** Morten Simonsen på Kraghede. vurdering af nogle klæder, som tilhørte sl Simon Simonsens børn på Kraghede, som han havde under værgemål. opregn

** Niels i Vanggård 3.ting Niels Mortensen i Tømmerby for et læs langhalm

** på Just Høgs vegne blev Christen Jensen i Vrensted spurgt, om han kunne beskylde Christoffer Pedersen sst for nogen ----

** på Just Høgs vegne fordeles Christoffer Pedersen i Vrensted for hans bøder for at slå Peder Snedkers hustru

** Christen Jensen i Vrensted betalte til husbonden 1 rdl til kongesagen, for han har slået Peder Snedkers hustru

** på Just Høgs vegne udvises 1.ting Hans Jensen og Peder Christensen i Stenbjerggård af den gård, de påboer, idet der er dømt fra deres fæste

(235)

** Jens Smed i Serreslev stævnes for klage, for han 1634 kørte over 2 rugagre, som tilhørte Christen Nielsen, truede ham og undsagde ham og hans folk iflg tingsvidne. Jens Smed svarede, at han kun kørte på alvejen og hverken så eller talte med Christen Nielsen. opsat 3 uger

** Christen Sørensen i Brønderslev på sl Peder Eriksens hustru sst og hans søns vegne stævner Dorete Sallingbos og Anders Nielsen i Brønderslev for æskning og forbud, for de huser og heller Kirsten Christensdatter, som Christen Sørensen med dele har lovfældet for 1 klædekappe, som hun forholder Peder Eriksens hustru og søn

** ---- opsat 3 uger

** Jens Povlsen i Mølgård fordeler Peder Jensen i vester Linderup, for han ikke kan bevise sine ord og vedkendelse af den ejendom, hvor han gravede tørv

** Peder Jensen i Nørgård på Jens Bang i Ålborg hans vegne lovbød iflg 1 lovbog 34 kap til næste frænder den anpart i øster Kornum, som han har tilforhandlet sig af Niels Christensen på Gulland på hans hustru Inger Munks vegne. Margrete Bang i Horsens stævnes ----

(236)

** på Mogens Kåses vegne stævnes navng godsejere som ting 10/9. synsvidne 10/9 fremlægges. tingsvidne 10/9 fremlægges. tingsvidne 18/9 1634 fremlægges. dom: det nye kast og grøft bør igen nedlægges, så det bliver som tilforn

(238)

22/10 1635.

** Peder Munk i Gettrup et vidne. Jens Bang i Ålborg skøder til Peder Munk den anpart i øster Kornum, som han har købt af Niels Christensen på Gulland på dennes hustru Inger Munks vegne

(239)

** ----  

** på Berete Lindenov og Gunde Langes vegne. forbud mod at lade geder får og ubrændte svin komme ind i Allerup fællesskov og Hellevads kirkeskov for der at forøde olden, under et fuldt tyveran

** Jens Olufsen i Linderup. Jens Ibsen i Vibsig afhjemlede sit syn på Jens Olufsens sår lige som hans medbrødre for 8 dage siden

(240) 

** Jens Olufsen i Linderup sigtede Hans Jensen i vester Linderup for han har slået ham og gjort ham blåslag

** Jens Olufsen i Linderup. syn på kornskade i hans rugager

** Niels Christensen i Vanggård fordelte Niels Mortensen i Tømmerby for et læs langhalm

** Christen Jensen i Ladegård fordeler Niels Murmester i Stenum for gæld 5 mk

** Peder Tomsen i Mellerup. syn på Niels i Rumpen i Klæstrup hans rug, hvor der er gjort skade for 3 skpr og byg for 3 skpr

** på Mogens Kåses vegne. syn på korn vesten Klæstrup

(241)

** Anders Laursen fordeler ----

** Jens Pedersen i Klæstrup. navng vidner, at han kun har sået en ganske ringe ting til den halvgård på Børglumkloster stavn, som han er tilflyttet

** Jens Pedersen i Klæstrup. syn på den halvgård, han er tilflyttet. der findes kun et hus, som han selv har bygget

** Jens Andersen i Lem lod fordele for KM skat i Hellevad. fortegn

** Anders Nielsen i Stenum. 4 mænd var taget af tinge for at dele et brosted vesten Bækgård i Stenum mellem bymændene i deres overværelse. fortegn

** Niels Christensen i Vanggård på Hans Jensens vegne i Linderup med 5 ugers opsættelse stævner Jens Kusk i Linderup for klage for de hug og slag, han gjorde ham. hans skriftlige indlæg fremlægges. synstingsvidne 1/10 fremlægges, samt tingsvidne 17/9. dom: han bør lide klage

(242)

** Christen Laursen  i Klokkerholms mølle stævner Laurs Pedersen, som flyttede fra Korslund til Hollensted hede for 12 sld. dom: at betale inden 15 dage etc

** på Just Høgs vegne udvistes Hans Jensen og Peder Christensen i Stenbjerggård af den gård, de påboer, idet de er fradømt fæstet, og de forbydes at have nogen brugelighed deraf

(243)

** på Gunde Langes vegne. navng ransnævninge svor et fuldt ran over Peder Nielsen i Hellevad for at han frarøver Peder Andersen i Lem en buløkse på Hellevads mark

** Niels Jensen i Tømmerby lod fordele en rømt pige Anne Jensdatter

** Søren Pedersen i Jerslev gav varsel til Jens Rasmussen i Sterup for 3 dlr. han fremlagde modkrav. dom: at betale inden 15 dage etc

** Anders Nielsen i Stenum stævner navng Stenum bymænd, om de ikke er pligtig med sten og andet at færdiggøre deres anpart af et brosted vesten Anders Nielsens i Stenum. tingsvidne 13/8 fremlægges. 1.lovbogs 36.kap refereres. dom: de skal som de andre bymænd færdiggøre deres anpart

(244)

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Jens Hansen i Hjelmsted for dom som ting 1/10.
dom af Ålborg byting 20/6 1635 fremlægges. dom af landstinget 9/9 1635 fremlægges. dom: på hans 2 fingre og hans boeslod tilfalder herskabet

(246)

29/10 1635.

** Svend Pedersen ridefoged til Hundslund et vidne. han tilbød Christen Asdal, der forhen boede i Hejselt, 3 breve. de 2 underskrevet af Ingeborg Skeel 1600 og det tredie af sl Mads Pedersen, der fordum boede i Gerndrup, alle vedrørende rishugst. Christen Asdal stævnes, da Svend Pedersen vil levere ham brevene, og vil ikke forholde ham dem, som han foregiver i KM stævning

** Hans Jensen og Jens Olufsen blev forligt om deres trætte og uenighed om slagsmål og bordag, så Jens Olufsen skal give Hans Jensen 9 sld for bøder badskærløn og andet

(247)

** Hans Jensen og Jens Olufsen lovede at hverken de deres hustruer eller børn skal overfalde hinanden med bordag truen eller fejde og skældsord. den, der forbryder sig derimod, skal betale husbonden 4 færdige øksne

** på Just Høgs vegne. syn på en lille holt på Dalsmark, hvor der dette år kan gå 1 svin på olden

** Jens Jensen i Kalum stævner Christen Mørk for dom angående 2 stude, han har købt for 26 dlr og betalt Jens Jensen 3 dlr i fæstepenge, hvorfor han er pligtig at holde sit køb. Christen Mørk svarer, at han må bevise købet med lidkøbsvidne

** Laurs Skøt. syn på hvad sår og skade Poul Smeds søn i Klæstrup Christen Povlsen har fået. Poul Smed gav husbonden sagen

** Christen Christensen i Kalum lod fordele for KM skat i Serreslev sogn. fortegn

(248)

** Peder Smed i Faksholm æskede af Maren Nielsdatter i Hjermeslev den arv, han kunne tilkomme efter hans sl søskende Christen Laursen og Maren Laursdatter, som døde i Hjermeslev 

** på Just Høgs vegne 3.ting udvistes Hans Jensen og Peder Christensen i Stenbjerggård af denne gård, som de påboer, eftersom de er fradømt deres fæste. de forbydes at have nogen brugelighed længere end til første fardag, undtagen de kan have det i husbondens minde

** Jens Rasmussen i Sterup stævner Søren Pedersen i Jerslev for betaling af hø, denne har fået, samt for fæ, Jens Rasmussen har fødet for ham. Søren Pedersen nægter. opsat 14 dage

** Søren Pedersen i Jerslev 3.ting for gæld. fortegn

** Søren Nielsen i Hellum et vidne. Peder Jensen, der tjener i Agdrup gav sin stedfader Søren Nielsen i Hellum afkald for arv efter hans sl far Jens Tomsen, som boede i Gårdsholt

(249)

** navng vidner, at de var tilstede i Peder Pedersens hus i Jerslev, da han gjorde forlig med en kvinde ved navn Berete og hendes datter Anne Laursdatter begge født i Åstrup sogn om de 2 kvinders arv efter sl Niels Nielsen, som døde i Jerslev, således at han skal betale dem 3 sld for arven

** Niels Tøgersen i Hellum. Laurs Jensen i Nokkebjerg, kirkeværge til Hellum kirke, med opsættelse 9/7 stævner Niels Madsen i Musted for 4 års rest smørskyld, som hans sl far Mads Pedersen skyldte kirken. kirkens regnskabsbog fremlægges. Niels Madsen fremlagde hans fars sidste regnskab med kirken og mener sig fri for tiltale, idet han har betalt det resterende derpå

(251)

** Peder Nielsen i Tamstrup stævner Christen Laursen i ---- holms mølle for 16 sld iflg brev. dom: han bør betale inden 15 dage etc

(252)

** Svend Pedersen i Lundager, ridefoged til Hundslund gav tilkende, at da Christen Asdal, der fordum boede i Hejselt, skal have ladet ham stævne til første herredag i Odense med nogle breve, som skulle tilkomme Christen Asdal, tilbyder han at levere dem fra sig, om der en nogen tilstede, der på Christen Asdals vegne vil modtage dem, og lod dem læse og påskrive. første brev dateret 3/2 1600 fra Ingeborg Skeel til Christen Asdal på Hejselt, at han skal have igen den rishugst og eng til sin gård, som nogen mener at have fæstet. andet brev fra Ingeborg Skeel omhandler samme sag. tredie skrivelse er fra Mads Pedersen i Gerndrup forrige ridefoged til Vorgård angående Oluf Nielsen i Ålborggård og Jens Bodder ved Præstebroen, som påstår, at han har fæstet dem omtalte eng og rishugst. Christen Asdal er ikke mødt

(253)

** syn på Nørgård i Sterup

(254)

** på sl Otte Skeels arvingers vegne. navng vidner, at noget før fjendernes tid blev et kvindfolk myrdet sønden og vesten Bjerget i Torslev sogn. synet viste, at der i sandet var aftryk af 3 forskellige sko, så der måtte have været 2 om mordet. kvinden var blevet kvalt med sine egne hoser. desuden vidnes, at det blev sagt af folk, at Christen Asdal og hans datter var i følge aftenen før mordet blev begået, og siden indtil hans datter var blevet henrettet for mordet, holdt han sig fra egnen, men så kom han igen. der gik rygter, at han havde været med til drabet

(255)

5/11 1635.

** Søren Pedersen i Jerslev lod fordele Jens Jensen i Sterup

** Christen Nielsen i Holmgård. afsigelse af voldgift mellem Anne Tøgersdatter i Åsendrup og Niels Laursen sst om deres tvist. han skal skaffe hende det gods og de varer, som hun har indført hos ham, men han skal beholde fætaljen

** Peder Nielsen i nør Vrå ----

** Peder Skøt i nør Vrå stævner Mikkel Christensen i Kielsgård i Tømmerby for 3 sld, som er hans anpart af 6 dlr, som hans far sl Christen Nielsen, som boede i Skadbak, skyldte Christen Svendsen i Stavad iflg brev. Mikkel Christensen har forsvoret arv og gæld, men der fremlægges landstingsdom, at denne fragåelse er dømt magtesløs. opsat 1 måned

(256)

** Peder Skøt i nør Vrå stævner Niels Murmester i Stenum for 20 sld, som han skal have skyldt sl Christen Svendsen i Stavad, samt renten i 6 år. Niels Murmester nægter at skylde noget. dom: da han nægter ved ed, skal gælden bevises

** Peder Nielsen i Hebelstrup stævner Anders Skrædder i vester Hebelstrup for vurdering af noget fæ, som tilhørte sl Anders Skrædder, der døde sst. opsat 8 dage

** på Gunde Langes vegne. navng vidner, at Christen Pedersen i Lunderdal hans får og fæ har gjort Morten Nielsen i Trøgdrup al den skade i hans havre sønden Lunderdal

(257)

** Christen Pedersen i Lunderdal. Laurs Skøt spurgte Morten Nielsen, om han ville sigte Christen Pedersen for at hans kreaturer havde gjort skaden i hans havre. han svarede, at han ikke ville benægte, at der undertiden kunne støde et kreatur ind af hans eget 

** Jens Laursen i Hvilshøj. navng vidner, at Maren Jensdatter, som boede ved Asdals ---- , løb med en kæltring, som hed Anders Povlsen, som blev skudt ihjel på Tise marked

** på Jørgen Kruses vegne fordeles Hjermeslevgårds tjenere for rest tørv og arbejde. fortegn opregn

(258)

** på Mogens Kåses vegne fordeles navng for gæld. fortegn

** på Gunde Langes vegne stævnes vester Anders Nielsen i Klæstrup og Poul Smed sst for deres indhævd i Klæstrup gade mod kontrakt. Poul Smed svarer, at han kun har opsat et lille smedehus til grandernes nytte. opsat 8 dage

** Søren Pedersen i Jerslev gav varsel til Jens Rasmussen i Sterup

** Jens Christensen i Alstrup et vidne. syn på Jerslev kirke

(259)

12/11 1635.

** på Gunde Langes vegne fordeles Peder Andersen i Lem for 1/2 læs ris, han har hugget i Halskov krat, hvorfor hans økse er frataget ham af Peder Nielsen i Hellevad, som der er svoret ran over

** Anders Christensen i Hjermeslev 3.ting Peder Andersen sst

(260)

** ---- at fly en tjenestepige ved navn Sidsel Nielsdatter ....

** Peder Simonsen og Niels Povlsen gav varsel for rest brandpenge 4 sk til Ålborg slot

** Søren Pedersen i Jerslev og Jens Rasmussen i Sterup voldgav deres gældssag

** Peder Nielsen i Hebelstrup og Anders Christensen i Attrup stævnes for vurdering, Anders Skrædder i Hebelstrup vil tage på noget kvæg, som tilhørte Anders Skrædder, der døde sst. opsat 8 dage

** på Berete Lindenovs vegne. navng stævnes for at tage syn på hugst i sdr Vrå skov

** på Berete Lindenovs vegne stævnes Tomas Andersen og Søren Jensen for føringspenge af arv, de har fået i Brødholt. opsat 8 dage

(261)

** Laurs Nielsen i Brønderslev gav varsel til navng

** på Mogens Kåses vegne fordeles. fortegn

** Christen Nielsen i Serreslev 3.ting Søren Sørensen i Ulhøj

** Jens Rasmussen i Sterup stævnes for vidne

** Rasmus Jensen i Sterup. Jens Rasmussen i Sterup og Else Jensdatter sst vidnede, at Søren Pedersen i Jerslev har fået det par plovhjul af Rasmus Jensen, som han tiltaler ham for. Søren Pedersen svor, at han ikke har fået hjulene 

(262)

19/11 1635.

** på Just Høgs vegne. vurdering af vindfælder i Munkholt skov og Snabhede lund samt syn på Nielses rålingshus i Munkholt

** navng vidner, at Maren Bodelsdatter som havde Anders Eskildsen og boede i ...., hun var Niels Jensen i Oddersgårds mølle hans mormor og Henning Argemesters hustru i Ålborg sl Anne Hansdatter, som døde i Ålborg og Maren Bodelsdatter var begge ægte søskende

** på Just Høgs vegne blev Børglumklosters tjenere påmindet at holde deres kornskyld penge og anden udgift klar, så de kan yde den straks, de bliver tilsagt

(263)

** Laurs Christensen i Brønderslev et vidne. afsigelse af voldgift mellem ham og Laurs Nielsen sst

** Niels Nielsen i Brønderslev ---- 

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Jørgen Grubbes vegne lod fordele. fortegn opregn

** Niels Mortensen i Brønderslev stævner Christen Hansens hustru i Torsmark Anne Jensdatter for dom angående et sølvstob, som Niels Mortensens hustru Maren Tomsdatter har lånt hende, men ikke fået igen. Christen Hansen er forhindret. opsat 14 dage

(264)

** Jens Christensen i Hjermeslev fordeler Peder Andersen sst

** Peder Nielsen i Hebelstrup stævner Anders Christensen og Anders Ibsen i Attrup samt Anders Skrædder i Hebelstrup og hr Erik i Brønderslev angående de breve, som Peder Nielsen og Anders Skrædder omtrætter. Anders Christensen og Anders Ibsen vil stævnes for at vidne ved deres værneting

** på Niels Friises vegne 3.ting Laurs Nielsen i Klæstrup

** varsel for dele

** Jens Povlsen 3.ting Laurs Klausen i Tømmerby for en stud, han lovede at føde for ham men ikke efterkom

** Hans Knudsen i Sterup fordeler. fortegn

** Peder Nielsen i Hebelstrup. vurdering af noget fæ, som har været sl Anders Skrædders, som døde sst

(265)

** Anders Skrædder i Hebelstrup. vurdering af samme fæ

** på Berete Lindenovs vegne et forbud mod at komme i sdr Vrå skov for at hugge, med mindre de har lod deri eller det sker i husbondens minde

** Christen Nielsen. angående stævningen mod Jep Biereldsen ved Vejen, da er han forhindret i at møde

(266)

** syn på vindfælder i sdr Vrå skov, samt vidne om hvor meget, der er borttaget og af hvem

26/11 1635.

** Peder Jensen i Nørgård på Jens Povlsen i Mølgård hans vegne fordeler

** Peder Jensen på Jens Povlsens vegne fordeler Laurs Klausen i Tømmerby for han lovede at føde en stud for ham og efterkom det ikke

(267)

** på Gunde Langes vegne. 7 navng dannemænd så og hørte at Peder Nielsen i Hellevad lod stævne til landstinget ransnævningene for de har svoret et ran over ham for en buløkse, som skal have tilhørt Peder Andersen i Lem

** på Gunde Langes vegne fordeles Peder Nielsen i Hellevad for rest landgilde 1634 samt for ulydighed

** på Berete Lindenovs vegne. navng vidner, at de så Mogens Kås og hans skytte ved navn Erik Skøt, som lod sine hunde tage 2 ræve i Jens Kjærulfs mark i øster Gerndrup

** Søren Pedersen i Jerslev 3.ting Maren Sørensdatter i Brønderslev

** Peder Tomsen i Mellerup fordeler Laurs Nielsen i Klæstrup

(268)

** varsel for dele

** på Jørgen Ahrenfelds vegne fremlyses 11 svin, 8 hvide 1 rød og 2 grå over lænden, som synes at være brændt med Jørgen Ahrenfelds mærke. den, der har mistet dem, kan finde dem hos Laurs Povlsen i Tophede

** Søren Laursen i Østergård i vester Brønderslev. Christen Tomsen i Lem på sine egne vegne og Jens Andersen i vester Brønderslev på sin hustru Kirsten Tomsdatters vegne gav ham afkald for arv efter deres sl far Tomas Jensen, som boede i Østergård

(269)

3/12 1635.

** Søren Pedersen i Jerslev lod fordele Maren Sørensdatter i vester Brønderslev for 1 sld

** på Gunde Langes vegne fordeles Peder Nielsen i Hellevad for ulydighed, idet han ikke mødte for at grave tørv med de andre tjenere til slottets behov, samt for brøgbagen 1634

** på Gunde Langes vegne tilsiges Søren Pedersen i Jerslev at opkræve rest spindepenge for sidste 5 år af KM tjenere til Ålborg slot. 4 sk af en helgård og 2 sk af halvgård og boel

** Peder Smed i Faksholm med høringsdele tiltale til Søren Smed i Hedegård for 5 mk, som denne lover at betale

** på Jørgen Kruses vegne. Søren Mogensen i Tinghul og Jens Sørensen i Tømmerby stævnes for at have været i Hjermeslevgårds eng og der bjerget hø læsset og bortkørt det

(270)

** Peder Terkildsen i Tømmerby. Bodel Pedersdatter i Tømmerby og Maren Andersdatter sst vidnede, at de så Christen Jensen sst tog en sæk med 3 skp byg fra Peder Terkildsens vogn og bortførte, og han fik hverken sækken eller byggen tilbage. han gav Christen Hansen varsel for dele

** navng stævnes og tilbydes inden 14 dage at indløse det gods, som er tilvurderet husbonden på KM vegne for deres rest

** på Just Høgs vegne. Anders Hansen i Brønderslev vidnede, at han tilsagde Anders Jensen i Brønderslev anden Anders Jensen sst Peder Olufsen Laurs Sørensen Mads Sørensen Tomas Svendsen sst og Laurs Olufsen i Damsgård at de skal være fælles om en vogn, der skal tage deres husbonds førsel og føre til Århus, men de sad overhørig

(271)

** ---- 

** på Jørgen Ornings vegne fordeles dem, som rester med KM skat, som de skulle have betalt men modvilligt forholdt, med flere påmindelser og advarsler. Christen Pedersen i Rønnebjerg påmindede dem som så ofte tilforn, at de endelig inden en dag eller to ydede deres skat på Åstrup, såfremt de ikke vil straffes for deres modvillighed

** på Just Høgs vegne

** Tomas Jensen i vester Brønderslev 3.ting fortegn

** sagen mellem Christen Hansen i Torsmark og Niels Mortensen opsat 3 uger

** på Just Høgs vegne. varsel til Hans Jensen i vester Linderup og Jens Olufsen sst for deres bøder til kongesagen for de slag, de gjorde hinanden. opsat 14 dage

** Peder Skøt i nør Vrå med 1 måneds opsættelse stævner Mikkel Christensen i Kielsgård i Tømmerby for dom for 3 sld som ting 5/11. gældsbrev x/5 1624 fremlægges, hvori Christen Mikkelsen i Skadbak bekender at skylde Christen Svendsen i Stavad 6 sld, samt landstingsdom 15/6 1635, at Mikkel Christensens forsværgelse af arv og gæld ved Hvetbo herredsting 14/8 1630 er underkendt. dom: han bør betale

(272)

10/12 1635.

** Christen Laursen i Vrensted 3.ting Jens Povlsen Skrædder sst for en so, så god som 5 mk, som han har slået ihjel

** Peder Terkildsen i Tømmerby lod fordele Christen Jensen sst for en sæk med 3 skp byg samt for 2 skp byg til degnerente

(273)

** varsel for dele

** Laurs Christensen i Bøgen har leveret Niels Nielsen sst 1/2 rdl til KM skat, som blev udlagt til Christen Mørk i Grindsted

** Jens Povlsen i Mølgård 3.ting Laurs Klausen i Tømmerby for hans faldsmål 3 mk

** Mads Jensen i Stendist 3.ting Niels Murmester i Stenum for en oksehud

** på Just Høgs vegne 3.ting. fortegn

** Peder Knudsen i Knabeshave fordeles 

** Jens Povlsen i Torsmark lod fordele Peder Knudsen nu i Knabeshave

** på Jørgen Kruses vegne. vurdering af tiendekorn til Hjermeslevgård fortegn

(274)

** navng Børglumkloster tjenere i Jerslev sogn stævnes. de er blevet tilsagt at møde på klostret med hest og vogn for at age mog 14 dage efter for at age lyng og 14 dage senere for at age træ, men de sad overhørig

** Peder Pedersen på husbonds vegne med høringsdele tiltaler Mads Jensen i Vestergård i Jerslev for hans bøder, for han belå Johanne Pedersdatter. han svarede, at da han havde ægtet kvinden, ville han betale bøden efter forordningen

** Niels Christensen i Hollensted stævner Søren Simonsen for gæld. opsat 8 dage

** Søren Laursen i Østergård i Brønderslev et vidne. Hans Tomsen i Guldager gav sin stedfar Søren Laursen afkald for arv efter far sl Tomas Jensen, som boede i Østergård

(275)

** Eskild Jacobsen i Hytten stævner Niels Sørensen i Jerslev angående Eskild Jacobsens landgilde til Jerslev kirke 1627. han mener Niels Sørensen bør betale ham 4 tdr byg, eller skaffe ham kvittering fra dem, der da var kirkeværger. Niels Sørensen svarer, at han i fjendernes tid hentede omtalte byg for Else Jacobsdatter i Jerslev præstegård og ikke for sig selv. opsat 14 dage

** Laurs Mouridsen i Hjermeslev gav sag 3.ting Mogens Jensen på Vrangmose

** Christen Sørensen i Krogen gav varsel til Stenum og Tolstrup sognemænd for rest tiende eller skyld til Hjermeslevgård

(276)

** ---- Vrensted sogn ----

** på Gunde Langes vegne stævnes mange navng i sognene for modvilje, da de efterstår med skyld landgilde foderøksne skovsvin gæs høns eller anden udgift for 1635 og for spindepenge i 5 år. de har efter Recessen forbrudt deres fæste. opsat 14 dage

** på Gunde Langes vegne stævnes Peder Nielsen i Hellevad

** Laurs Skøt stævner alle slotstjenere, som rester med noget til slottet, for dom på deres fæste. opsat 14 dage

(277)

17/12 1635.

** på Just Høgs vegne stævnes navng i øster Brønderslev for dom, for de sad overhørig og ikke ville tage deres husbonds førsel og føre til Århus, som de var tilsagt. opsat til snapsting

** ---- Pedersen i Hellevad for rest på hestehandel

** Laurs Mouridsen i Hjermeslev begærede høring over Mogens Jensen på Vrangmose for 1 pd byg

** på Just Høgs vegne fordeles Laurs Jensen og Christen Laursen i Sterup for ulydighed. de var tilsagt at føre ham til Sæby men sad overhørig

** på Niels Friises vegne 3.ting til ----

(278)

** på Niels Friises vegne varsel til Niels Tøgersen i Hellum for ulydighed 2 dages mogagen 2 dages høslæt 4 dages høsten 6 læs ved 1 læs langhalm for 1634, samt varsel til hans søn Tøger Nielsen. denne gav tilkende, at hans far 1634 var delefoged til Sejlstrup og mente derfor, han skulle være fri for arbejde

** ---- 

** på Niels Friises vegne. Jens Andersen i Allerup skovfoged over Allerup skov vidnede, at han kom til Søren Laursen og Anders Laursen i Allerup i Allerup skov, hvor de huggede en stor grøn bøg. de stævnes for vidne og klage

** Jens Pedersen i Mølgård lod fordele Laurs Klausen i Tømmerby for 3 mk

(279)

** Mads Jensen i Stendist lod fordele Niels Murmester i Stenum for en oksehud

** Niels Murmester i Stenum gav sag 3.ting Laurs Skomager i Tise for 12 mk for 2 huder

** Jens Hellesen i Stubdrup forbød alle at age ride eller gå over hans vinterrug og gøre nogen usædvanlig vej derover, men de skal søge den alfare vej. hvis nogen gør herimod og der hænder dem skade, skal de have skade for hjemgæld

** Christen Nielsen stævner Anders Skrædder i Hebelstrup angående 10 rdl, som rester på de 20 rdl, Poul Andersen leverede ham. Anders Skrædder mente at Poul Andersen bør fly ham tingsvidnet, så skal pengene være ham til gode rede. opsat 8 dage

** Christen Pedersen i Tømmerby gav 3.ting Maren Andersdatter i Stenum for 1 dyne og 1 drejlsdug, som hans hustru lånte hende

** Anders Jensen i Hjulskov gav sag 3.ting. fortegn ----

(280)

** på Just Høgs vegne læses hans sendebrev, at han har bevilget, at de 2 Stenbjerggårds mænd må blive ved gården, og dommen på deres fæste må hvile, såfremt de inden længe forpligter sig at betale deres efterstående landgilde, som de resterer med for en åben kilde, samt de ikke herefter skal findes ulydige. dernæst skal de tilsammen give 60 rdl in specie til påske for fremdeles at nyde gården

** Peder Nielsen i Hellevad stævnes for dom, for han på alfar vej har frataget Peder Andersen i Lem en økse, da han kom kørende med 1/2 læs ris. han har derfor forbrudt sig mod landfreden. tingsvidne 27/8 fremlægges. dom: han har forbrudt sig mod landfreden og må stå til rette

(281)

24/12 1635.

** fordeling af Laurs Skomager i Manne

** Niels Mortensen i Brønderslev. Maren Tomsdatter i vester Brønderslev vidnede, at hun torsdag efter sidste snapsting gik til Christen Hansen i Torsmark, og i hans lille stue gav hun hans hustru Anne Jensdatter et sølvstob på de vilkår, at dersom Christen Hansen kunne hjælpe Niels Skolemester til hans fred, skulle han beholde stoben derfor, ellers skulle han levere stoben tilbage

** på Gunde Langes vegne fordeles KM tjenere til Ålborg slot for rest kornskyld gæsteri foderstude penge for skovsvin smørskyld

(282)

** på Gunde Langes vegne stævnes navng for dom for modvilje som ting 10/12. dom: de har forbrudt deres fæste

** Tomas Pedersen i Underåre lod fordele. fortegn

**  ---- skovfoged over Allerup skov vidnede, at de så Søren og Anders Laursen i Allerup, som huggede en stor grøn bøg i Allerup skov, og der står en mile samme sted, som er hugget af samme træ. de bekendte at have hugget træet, og der blev givet klage over dem

** på Gunde Lange og Malte Sehesteds vegne et ligelydende vidne af de 2 skovfogder og de 2 mænds bekendelse og samme klage

** på Niels Friises vegne fordeles Christen Madsen i Vrensted for 3 mk faldsmål

(283)

** ---- Christen Madsen ---- 

** på Jørgen Ornings vegne fordeles Jens Ibsen i Sterups krat for hans bøder til kongesagen

** på Malte Sehesteds vegne fordeles hans navng tjenere for rest landgilde. fortegn opregn

** på Jørgen Kruses vegne fordeles for tiendekorn og skyldkorn til Hjermeslevgård for 1635. fortegn opregn

(284)

** Laurs Nielsen i Hjelmsted 3.ting Christen Knudsen i Klæstrup

** Laurs Christensen i Bøgen gav varsel til Laurs Nielsen i Brønderslev

** på Gunde Langes vegne fordeles for spindepenge. fortegn opregn

** Christen Nielsen i Holmgård på Mikkel Tomsen i Koldbro hans vegne stævner Christen Skrædder i Tise for dom angående 11 rdl rest på faldsmål til Mogens Kås for han belå en pige hos dennes tjener i Koldbro. dom: at betale inden 15 dage etc

(285)

** Christen Nielsen på Falden et vidne. Eskild Jacobsen i Hytten på egne vegne og på sine umyndige søskende Peder Jacobsen Mette Anne og Berete Jacobsdatter deres vegne og på hans søster Anne Jacobsdatter i Tise hendes vegne efter hendes mand og værge Jens Nielsen i Tise hans samtykke og på sin anden svoger Peder Johansen i Ulvemose hans hustru Dorete Jacobsdatters vegne gav Christen Nielsen afkald for arv efter deres far sl Jacob Eskildsen, som boede på Falden

(286)

** Christen Hansen i Torsmark og hans hustru Anne Jensdatter stævnes for dom angående et sølvstob, så godt som 9 sld som ting 19/11. dom: han skal på hustrus vegne levere stoben tilbage eller lide tiltale

(1)

** tingbogens autorisation

** 8 mænd og ransnævninge. fortegn

(2)

7/1 1636.

** Jens Mikkelsen i Vrågård med fuldmagt af Jens Simonsen i Lendum præstegård og hans søn Mads Jensen i ?? i Ugilt sogn æsker af Laurs Jørgensen Jorg, der boer norden Mellerup mølle den arv, som Mads Jensen og medsøskende (så mange som Jens Simonsen er værge for) kan tilfalde efter Laurs Jorgs sl hustru, deres morsøster sl Johanne Pedersdatter. han tilbød skifte og jævning  

** på Gunde Langes vegne. navng ----

** Poul Andersen gav sag Niels ---- i Hebelstrup for 7 dlr

** Peder Ræv i Havgård ----

** Peder Ræv i Havgård et vidne. Jacob Grubbes navng tjenere udlagde KM skat. fortegn 

** Anders Tomsen i Hebelstrup. Poul Andersen i Hvilshøjgård gav tilkende, at Anders Tomsen havde betalt ham 20 rdl, som han havde udlagt til Morten Kjærulf i Ravnstrup og Jens Nielsen ---- på deres hustruers moders vegne

(3)

** Laurs Nielsen i Hjelmsted fordeler Christen Knudsen i Klæstrup for 6 mk for rest på en ko

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Jens Hansen i Hjelmsted for at tage vurdering på hans bo og formue

** på Gunde Langes vegne. Peder Nielsen i Hellevad lovede Laurs Skøt at give husbonden Gunde Lange 1 okse for den sag, denne kan have med ham for en økse, som Peder Nielsen er svoret ran over, og som han har frataget Peder Andersen i Lem, og som han skal levere ham igen. derimod ophævedes det ran og andet, som husbonden har forhvervet over ham og skal være magtesløs 

** på Jørgen Ornings og Niels Friises vegne udnævnes Niels Laursen i Hellevad og øster Christen Pedersen sst til at have opsyn med Halskov krat, så der intet forhugges. hvis det sker, skal de give det tilkende, og hvis de findes forsømmelige, skal de selv lide tiltale

** på Jørgen Grubbes vegne stævnes hans tjenere for modvillighed, idet de efterstår med skyld og landgilde. fortegn opregn. dom: de har forbrudt deres fæste

(4)

** navng vedtager at være ransnævninge

** på Malte Sehesteds vegne fordeles for rest korntiende. fortegn opregn

** på Gunde Langes vegne stævnes navng bønder for modvillighed, da de rester med skyld landgilde penge for skovsvin og andet. dom: de har forbrudt deres fæste

(5)

** på hr Jens Olufsen i Tolstrup præstegård hans vegne stævnes Jens Skrædder ved Stavad for 17 1/2 sld, som han har fået for at lære hr Jenses hustrubror Otte Klausen skrædderfaget, men han har ikke efterkommet det men ladet drengen vende hjem. han bør tage drengen tilbage som læredreng eller levere pengene igen. Jens Skrædder svarede, at når han fik betaling for drengens kost, nåle samt hans hustrus umage med hans klæder med vask, vil han betale ham pengene igen. opsat 3 uger

** Poul Andersen i Hvilshøjgård lod læse et fæstebrev fra lensmanden på Ålborg slot til ham på KM og kirkens anpart korntiende af øster Brønderslev sogn, som fremlægges, underskrevet Jens Juel 23/10 1629

(6)

** på Jørgen Ornings vegne ----

** på Niels Friises vegne et forbud mod at komme på KM ejendom til Sejlstrup med skyderi fiskeri eller anden brugelighed, samt mod at lægge ulovlige veje. KM tjenere må ikke udleje eller udlåne jord under deres fæstes fortabelse, ej heller må der føres ulovlig sæd i eller fra kronens jord, med mindre det sker i husbondens minde. desuden må kronens tjenere ikke huse eller helle løsgængere, som kan være fordrevet fra andre steder. desuden skal de efterkomme KM forordninger om humlekuler pilestager etc

(7)

14/1 1636.

** på Christen Jensens vegne i Tømmerby 3.ting til Peder Terkildsen sst for 5 mk

** på Mikkel Tomsens vegne i Koldbro 3.ting til Christen Skrædder i Tise for 11 sld

** på Jørgen Ornings vegne læses KM brev angående Åstrup slots brøstfældighed. tjenerne bliver på det strengeste advaret, at de skal møde for at arbejde på slottets opbygning, når de tilsiges, såfremt de ikke vil straffes

(8)

** Christen Mørk i Grindsted gav varsel til Bodil Tomsdatter i Lem for hendes anpart af den gæld hendes sl husbond Peder Jensen skal for sl Jens Andersen i Uttrup være i forlov til Christen Vadskær i Ålborg. hun sværger, at hverken hendes sl mand eller hun havde lovet for omtalte gæld

** på Frederik Rantzaus vegne. Gertrud Nielsdatter i Alstrup svor, at Tomas Christensen sst var hendes barnefar

** Anders i Hjulskov gav 3.ting Jens i Kirkholt for kirkeskyld

(9)

** Laurs Nielsen i Brønderslev gav sag 3.ting. fortegn

** Christen Tomsen i Lem. Peder Andersen sst gav ham afkald for arv efter sin datter, som var Christen Tomsens hustru sl Maren Pedersdatter, som boede i Lem

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Niels Laursen i øster Sterups mølle for rest til husbonden 7 rdl. dom: han bør betale inden 15 dage etc

(10)

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Palle Jensen i Vestermølle for rest mølleskyld

** Eskild Laursen i Hvilshøj et vidne. syn på øster Brønderslev kirke for hvad er fornødent for at reparere den

** på Jørgen Ornings vegne. vurdering af Jens Hansens bo i Hjelmsted. opregn

(11)

** Jens Sørensen i Hvilshøj et vidne. han fremlægger en kontrakt mellem ham og hans mor Benedikte Andersdatter, som er skrøbelig og syg, så hun skal have ophold hos ham sin livstid. kontrakten fremlægges med vurdering af hendes fæ og bohave samt vilkårene og betalingen for opholdet 

(12)

** Christen Jacobsen i Hytten med opsættelse 10/12 stævner Niels Sørensen i Jerslev for 4 tdr byg, som denne har modtaget af ham for hans landgilde til Jerslev kirke 1627 og mener, at Niels Sørensen skal levere ham 4 tdr byg eller skaffe kvittering fra de daværende kirkeværger. Niels Sørensen svarede, at han i fjendernes tid hentede byggen for Else Jacobsdatter i Jerslev præstegård. hr Peder Tomsen i Jerslev svarer skriftligt, at da Niels Sørensen i fjendernes tid på befaling af løjtnanten, som havde kvarter i præstegården, hentede byggen hos Eskild Sørensen, der da boede i vester Mellerup, og som han havde berettet for præsten, da ville han bede Laurs Skøt svare Christen Jacobsen efter KM forordning, at trætte fra fjendernes tid skulle inden år og dag stævnes til landstinget. dom: Eskild Jacobsen kan ikke have tiltale mod denne forordning

(13)

21/1 1636.

** Christen Nielsen i Holmgård på husbonds tjener Christen Jensens vegne i Tømmerby fordeler Peder Terkildsen sst for 5 mk

** på Jørgen Grubbes vegne fordeles. fortegn

** Christen Mørk i Grindsted fordeler Bodil Tomsdatter for 2 tdr byg, som er hendes anpart af den gæld, hendes sl husbond Peder Jensen var i forlov for

(14)

** Hans Jensen i Krattet gav 3.ting Maren Nielsdatter i Sterup

** Laurs Christensen i Bøgen gav varsel til Laurs Nielsen i Brønderslev

28/1 1636.

** Niels Povlsen i Krogsgård 3.ting. fortegn

** Laurs Skøt 3. ting for rest rentepenge

** på Gunde Langes vegne. navng, stævnet med landstings stævning, og som husker op til 20 år, vidner om hvad rygte, der har hængt på Morten Suder i Ørum. fortegn. alle vidner, at der har hængt et ondt rygte om tyveri på ham

(15)

** Morten Suder i Ørum stod med de 20 vidner til vedermåls ting og benægtede at have begået noget tyveri, som kunne give årsag til hans vanrygte

** Morten Suder i Ørum. da Ørum sognemænd er stævnet for at vidne om hvad rygte, der hænger på Morten Suder, da vidnede Klemend Ibsen i Ravnstrup, at Morten Suder var kommet i at vanrygte, men hvad hans forbrydelse var, vidste han ikke

** på Gunde Langes vegne. Anne Pedersdatter i Ørum, som var stævnet med landstings stævning, vidnede, at om natten så hun Morten Suder gennede 2 svin ind i hans lade, som hun mente, han havde stjålet, og straks efter lukkede han hunden ud, så hun ikke kunne se efter ham. Morten Suder svarede, at han ikke gennede svin om natten, og han stjal dem heller ikke

** sagen mellem Jens Skrædder ved Hammelmose og hr Jens i Tolstrup opsat 14 dage

** på Gunde Langes vegne. Morten Suder i Ørum og Anne Pedersdatter sst lovede at de ikke med slet eller bordag truen eller fejde ville overfalde hinanden, til sagen bliver til ende bragt. den, der overfalder den anden, skal betale 2 færdige øksne til KM lensmand

(16)

** Niels Laursen i Østermølle sigtede Laurs Nielsen i Sterups krat for ---- og ikke fik igen

** Christen Pedersen i Rønnebjerg. Niels Laursen i Østermølle lover at betale rest gæld

** Hans Jensen i Krattet lod fordele Maren Nielsdatter i Sterup for 5 mk, som hun skylder Hans Mørk og ikke vil betale

** på Mogens Kåses vegne fordeles. fortegn

** Laurs Nielsen i Brønderslev tilbød Laurs Christensen i Bøgen 1 td byg efter voldgifts afsigelse

** Tomas Laursen på Bakken i Sterups krat. under præstens besøg hos hans stedsøn Jens Baltsersen under dennes sygdom, klagede denne over Hans Villumsen i Aslund for at have slået og tærsket ham med en rive slået ham ned og derefter trådt på ham med træsko, så han derefter ikke har haft sit helbred og førlighed og beskyldte ham for at være årsag til hans død, om gud ville bortkalde ham

(17)

** Peder Pedersen i Jerslev med opsættelse 3/12 på Just Høgs vegne gav Jens Olufsen og Hans Jensen i Linderup varsel for deres bøder til kongesagen for de blåslag, de gav hinanden. synsvidner fremlægges. dom: at betale inden 15 dage etc

** på Gunde Langes vegne stævnes navng bønder for modvillighed, idet de efterstår med skyld landgilde etc. 2 uendelige domme på deres fæste 24/12 og 7/1 fremlægges. dom: de har forbrudt deres fæste

(18)

4/2 1636.

** på Mogens Kåses vegne. Berete Nielsdatter på Kølskegård beskyldte Niels Nielsen Tærsker sst for at være hendes barnefar

** Niels Povlsen i Krogsgård fordelte. fortegn

(19)

** Peder Knudsen i Knabeshave gav sag 3.ting Steffen Gris i Stenum

** Jacob Pedersen i Sterup stævnede Morten Tomsen sst

** Jacob Pedersen i Sterup havde tiltale til Morten Tomsen sst for en ager på Sterup mark, som Jacob Pedersen har ført sin gødning på. Morten bekendte, at han gav forlov til at gøde, hvor der var ugødet

** på Just Høgs vegne. Peder Jensen i Klæstrup gav tilkende at han ikke vidste at den stud,
de trættes om, var udlagt til Just Høg, og han lovede at være i hans minde for forseelsen

** Søren Sørensen i Pajhede. navng vidner, at de så Jørgen Laursen, som tjener i Grydbæk, kom gennende med nogle svin fra Pajhede skov, og blandt svinene var et hvidt sosvin, som var Sørens Sørensens i Pajhede

** Søren Sørensen i Pajhede gav last kære og klage over Jørgen Laursen, som tjener i Grydbæk, for hans hvide sosvin, som blev gennet nør ad med de andre svin. svinet er blevet borte og er ikke kommet tilstede igen

(20)

** Laurs Nielsen i Sterups krat leverede for retten en lånt stålharve til Niels Laursen i øster Sterups mølle, som havde tiltalt ham derfor

** på Just Høgs vegne stævnes Hans Jensen og Jens Olufsen i vester Linderup for deres bøder til husbonden for deres slagsmål. dom: at betale inden 15 dage etc

** Søren Pedersen i Jerslev gav sag 3.ting Rasmus Jensen i Sterup for et tingsvidne, Jens Rasmussen sst og hans datter vidnede på ham angående et par plovhjul, som han har betalt men ikke fået

** på Jørgen Grubbes vegne. Anne Pedersdatter i vester Brønderslev beskyldte Niels Pedersen, Anne Madsdatters søn i Brønderslev, som er draget bort til Norge, for hendes barnefar 

** hr Christen Gertsen i Bredkær mente ikke at Christen Laursen i Klokkerholms mølle havde forholdt sig rigtigt med hans korn, som han havde sendt til møllen. denne lovede for eftertiden at male kornet tilbørligt, som han med rette bør

(21)

** Sindel Bertelsen i Hedegård. Laurs Mouridsen i Hjermeslev på sin sl søster, som boede i Hedegård hendes børn Mourids Mortensen Kirsten Karen og Maren Mouridsdatter deres vegne på den ene side og Sindel Bertelsen i Hedegård på egne og hustru Johanne Bertelsdatters vegne på den anden side blev 1/12 1634 forligt om hvad disse skulle give fornævnte børn efter deres sl far og mor, som var 30 sld iflg tingsvidne 28/3 1635. kontrakten fremlægges, hvori der gives afkald

(22)

** på Just Høgs vegne forbydes alle at bruge nogen ----

11/2 1636.

** Christen Andersen i Pilgård. Peder Ibsen i Agersted lovede at fly ham den hjulrok, som tilhørte Anne Jensdatter og blev tilbage i huset, da der stod skifte og jævning

** Søren Pedersen i Jerslev lod fordele Rasmus Jensen i Sterup for et tingsvidne, som denne forholder ham, som Jens Rasmussen i Sterup og hans datter vidnede om 2 plovhjul og ikke vil indse, de er betalt

** Søren Pedersen i Jerslev. navng afsiger voldgift mellem ham og Jens Rasmussen sst om deres gældstrætte, således at Jens Rasmussen skal give Søren Pedersen 2 sld

(23)

** Peder Knudsen i Knabeshave lod fordele Steffen Gris i Stenum

** Christen Mørk i Grindsted forbød alle at huse eller helle 2 rømte tjenestefolk Niels Nielsen i Krogen i Brønderslev og Karen Andersdatter i Stenum

** Christen Mørk i Grindsted. navng vidner, at han betalt Jens Jensen i Kalum 3 sld

** Christen Nielsen i Holmgård stævner Niels Murmester i Stenum for 4 tdr byg, som han har betalt Niels Murmester for, og som denne skulle yde på Hammelmose. dom: at tilfredsstille inden 15 dage etc

(24)

** Mads Simonsen i Hollensted 3.ting Tomas Laursen i Jerslev for rest på en bøsse

** Christen Nielsen, der tjener på Nibstrup 3.ting Mikkel Laursen i Klæstrup for rest løn

** på Jokum Becks vegne stævnes Mogens Kås for betaling for 2000 mursten, som blev leveret på Høgholt. dom: han bør betale inden 15 dage etc

(25)

** på Mogens Kåses vegne. forbud mod at indtage Mikkel Laursen i øster Mellerup på deres gods eller i deres forsvar, før denne har skilt sig lovligt fra hans tiltale. desuden forbydes han at flytte eller føre noget fra Mogens Kåses stavn af den gård, han iboer, før han har stillet Mogens Kås tilfreds for hans tiltale

** på Mogens Kåses vegne blev Mikkel Laursen i øster Mellerup spurgt om han ved ed ville benægte, at han havde skudt harer. han svarede intet dertil

** Jens Ibsen i Krattet 3.ting Peder Nielsen i Kratterting

** på hr Jens Olufsen i Tolstrup præstegård og Jens Skrædder ved Stavad deres vegne bevilgedes opsættelse af deres sag angående kontrakt om hr Jenses hustrubroders lærdom på skrædderarbejdet. opsat 3 uger

** Knud Andersen Buskehus i Norge gav tilkende, at sl Jens Andersen Halses arvinger er nu forsamlede i Ålborg, hvorfor han påmindede den sl mands skyldnerne at møde i Ålborg inden 8 dage for at betale gælden

** Jens Laursen i Ørsø på egne og medarvingers vegne. vurdering og skifte efter sl Jens Andersen, der boede i Allerup, mellem hans efterladte hustru Anne Jensdatter og den sl mands arvinger Jens Laursen i Ørsø Morten Olufsen i Rydslund Jep i Sæby

(26)

** Anne Jensdatter i Allerup. Jens Laursen i Ørsø på egne og sine søskende Anders Laursen og Jep Laursen deres vegne og Morten Olufsen i Rydslund på hustru Margrete Sørensdatters vegne gav hende afkald for arv efter sl Jens Andersen, som boede og døde i Allerup og som er deres farbror og morbror. såfremt Jens Andersens 3 søskende, som er draget af landet, kommer tilstede igen, skal de selv svare dem til deres anpart af arven

(27)

** Christen Andersen i Pilgård. Niels Madsen i Ørsø på hustru Anne Jensdatter og på sin hustrus søster Karen Jensdatter deres vegne Jens Jensen og Anders Jensen i Ørsø på egne vegne gav ham afkald for arv efter deres sl forældre Jens Andersen og Estrid Christensdatter, som boede i Agersted 

(28)

** Jens Olufsen i Allerup. Morten Olufsen i Rydslund på hustru Margrete Sørensdatter hendes vegne gav ham afkald for arv efter hendes sl forældre Søren Tomsen og Maren Andersdatter, som boede i Allerup

** Peder Munk i Gerndrup lovbød 3.ting til næste frænder al lod i øster Kornumgård, både det, han har købt af Benedikte Porsdatter og andet. Anne Andersdatter i Holt med lovværge Anders Kjærulf Benedikte Porsdatter i Attrup og hendes døtre Dorete og Gertrud Munk med lovværge stævnes

** Peder Munk i Gerndrup lovbød på Niels Christensens vegne, den anpart i øster Kornumgård, som han er berettiget til på hustru Inger Munks vegne, til hendes næste frænder. de ovennævnte stævnes

(29)

** på Berete Lindenovs vegne fordeles for rest til Hammelmose 1635. fortegn opregn

(30)

18/2 1636.

** Jens Ibsen i Sterups krat fordeler Peder Nielsen i Kratterting

** Niels Madsen i Musted lod fordele Maren Nielsdatter i Kræmmergård i Hellum

** Niels Pedersen Peder Degn i Vrensted gav varsel til Poul Nielsen, Niels Povlsens søn i Krogsgård for 1 pd byg

** Mikkel Christensen i Lønstrup leverede til Niels Pedersen, der tjener i Kalum, et brev udgivet af Niels Madsen i Underåre til ham

** Niels Madsen i Musted på Niels Skrivers vegne i Bistrup med høringsdele tiltale til Morten Tomsen i Sterup

** Niels Povlsen i Krogsgård på søn Poul Nielsens vegne stævnede Christen Skrædder i Tise for 10 læs foder, som er betalt. dom: han bør skaffe de 10 læs foder

(31)

** på Berete Lindenovs vegne. navng vidner, at Matias Knudsen i Manne begærede af dem, om de ville bede Niels Andersen i Manne ikke at klage over ham for husbonden for den hund, som var ihjelskudt, men i dag gav Poul Andersen kære og klage over Matias Knudsen, fordi han skød hans hund ihjel

** Christen Nielsen, som tjener på Nibstrup. Bertel Laursen i Klæstrup lovede at betale sin gæld

** Søren Sørensen i Pajhede stævner Jørgen Laursen, der tjener i Grydbæk, for hans sosvin, som denne med andre svin gennede fra Pajhede skov og nør på, så svinet er blevet borte. tingsvidne 4/2 fremlægges. Jørgen Laursen nægter at have set eller gennet omtalte svin. dom: han bør skaffe svinet tilstede eller stå til rette og lide tiltale som for andet uhjemlet

** på Berete Lindenovs vegne stævnes Christen Andersen i Tveden i Jerslev sogn for dom angående 15 rdl stedsmål af den anpart gård, han iboer. dom: han har forbrudt sit fæste

(32)

** Jørgen Mikkelsen i Vang 3.ting Niels Hellesen i Sterup og Oluf i Løt for rest kornskyld 1635

** Tomas Christensen i Alstrup 3.ting Christen Jensen i Vrensted

** på Mogens Kåses vegne. Johanne Christensdatter, som forgangen år tjente Mikkel Laursen i øster Mellerup vidnede, at da skød Mikkel Laursen 2 harer. om vinteren svøbte han 3 harer i et halmknippe, som han tog med sig, da han kørte sin havreskyld til Ålborg

** på Mogens Kåses vegne blev Mikkel Laursen i øster Mellerup spurgt, om han ville benægte, at han havde bekendt for husbonden, at han havde skudt harer. han gik af tinget og ville ikke svare

** på Mogens Kåses vegne fordeles for rest skyld og landgilde. fortegn opregn

(33)

** Mikkel Christensen i Lønstrup. Niels Pedersen, som tjener i Kalum, på egne og 3 søskende Barbara ? Anne og Johanne Pedersdatter deres vegne gav ham afkald for arv efter deres sl forældre Peder Christensen og Johanne Pedersdatter, som boede i nør Haven

** på Jokum Becks vegne stævnes Mogens Kås for dom for 2000 mursten, som han fik på Høgholt. samme uendelige dom som ting 11/2

** Christen Nielsen i Holmgård stævner Niels Murmester i Stenum for 4 tdr byg. samme uendelige dom som ting 11/2

(34)

25/2 1636.

** Søren Pedersen i Jerslev 3.ting. fortegn

** Jens Tomsen i Kibsdal 3.ting. fortegn

** Christen Mørk i Grindsted 3.ting Jens Jensen i Kalum for 3 sld

** Christen Nielsen i Holmgård på Berete Lindenovs vegne. Inger Frandsdatter, der tjener i  ---- bekendte, at Oluf Laursen, som tjener i gårde med hende, er hendes rette barnefar, og han hørte hendes beskyldning og selv bekendte tog hende i hånden og lovede at begive sig med hende i ægteskab og vil forse og forsørge hende   

** Niels Jørgensen i Grydbæk et vidne. navng vidner, at de var i Grydbæk, da Jørgen Laursen, der tjener sst, kom gennende med 2 svin, et sosvin og et galtsvin, som begge var Niels Jørgensens. denne svor, at hans dreng ikke kom gennende med flere svin end de to

(35)

** Tomas Christensen i Alstrup fordeler Christen Jensen i Vrensted

** Poul Andersen i Hvilshøjgård fordeler. fortegn

** Poul Andersen 3.ting til de øster Brønderslev sognemænd, som rester med deres brohavre for dette år og forgangne åringer

** Laurs Jensen i Villestrup stævner Ove Jensen i Hjermeslev for dom angående en halv .... med behør, som skal være Laurs Jensens hustru Ingeborg Madsdatters ... af hendes fædrene arv. Ove Jensen er forhindret i at møde. opsat 14 dage

** Christen Nielsen i Holmgård stævner Niels Murmester i Stenum for endelig dom angående 4 tdr byg, som Christen Nielsen har betalt ham, og som han skulle yde på Hammelmose. 2 uendelige domme fremlægges. dom: at betale inden 15 dage

(36)

** Niels Madsen i Musted på Jokum Becks vegne stævner Mogens Kås for dom angående 2000 mursten, han fik på Høgholt iflg hans brev som ting 11/2. dom: at betale inden 15 dage etc

(37)

** på Just Høgs vegne stævnes Hans Jensen og Jens Olufsen i vester Linderup for endelig dom angående deres bøder til kongesagen for deres slagsmål. de svarer, at de vil være i husbondens minde. dom: at betale inden 15 dage etc

** Christen i Holmgård 3.ting Niels Laursen i Hjelmsted for 1 stud, han rester med til husbonden

(38)

3/3 1636.

** Jens Olufsen i vester Linderup stævner Christen Jensen i vester Linderup for gæld iflg brev 24/11 1634, som fremlægges. Christen Jensen nægter at have modtaget penge eller penges værd. dom: han må fyldestgøre sit brev

** Peder Jensen i Nørgård herredsfoged et vidne. Anders Laursen i vester Brønderslev fremlagde landstings stævning over 2 domme, som Knud Jensen og Jens Nielsen i Hals på Ålborg byting 1632 over sl Jens Andersen Halses børn og arvingers har forhvervet for 100 dlr, ligeledes over indvisning, der er gjort i sl Jens Halses bondegods i vester Brønderslev, samt over lovbuds og andre vidner i sagen. Knud Jensen Jens Nielsen og andre stævnes til næste landsting

(39)

** på Niels Friises vegne stævnes Simon Markorsen i vester Linderup i bror Anders Markorsens gård, hvor han tjener, for dom om han ikke bør betale hans bøder 12 rdl, for han skal have beligget Anne Nielsdatter i Smidstrup, som har beskyldt ham på Børglum herredsting 3/2. dom: at betale inden 15 dage eller lide på kroppen 

** Christen Jensen i Tømmerby stævner Mads Laursen i Stenum for spørgsmål. han gav tilkende, at han sidste påske så Børglumklosters bodder springe op i vognen til Karen Andersdatter i Stenum og rev i hende, men at han da skulle have haft legemlig fællig med hende, har han ikke sagt og ved heller ikke noget deraf

** Jens Rasmussen i Sterup udlagde 2 sld til Søren Pedersen i Jerslev iflg voldgifts afsigelse

** Poul Nielsen i Krogsgård 3.ting Christen Pedersen Skrædder i Tise for 10 læs foder

** Peder Tomsen i Mellerup på Christen Nielsen, der tjener på Nibstrup, hans vegne lod fordele Bertel Laursen i Klæstrup for 7 mk, som han iflg tingsvidne lovede at betale inden 15 dage men ikke efterkom

** Laurs Madsen i Try på husbond Anne Friises vegne. navng vidner om gadehuse i Sterup by, hvoraf 2 er øde

(40)

** på Jørgen Ornings vegne fordeles Otte Jensen i Hallund for 6 rdl oldengæld

** Christen Mørk i Grindsted lod fordele Jens Jensen i Kalum for 3 sld samt 3 mk for græsning

** Jens Ibsen i Bondesholt gav varsel til Laurs Jensen i Sterup for 7 skp byg og 6 skp havre

** Søren i Pajhede 3.ting Jørgen Laursen i Grydbæk for et sosvin, han uden hjemmel gennede fra Pajhede skov og som tilhørte Søren og bortrøvede det uden hans vilje og minde

** Christen Nielsen i Holmgård stævner Anders Pedersen ved Glindvad for hans gæld 14 sld til Christen Laursen i Klokkerholms mølle iflg hans brev af 1631, som fremlægges. Christen Laursens brev 16/2 1636 fremlægges, hvori han udlægger til Christen Nielsen af sin gæld Anders Pedersens brev. dom: at betale inden 15 dage etc

(41)

** Christen Nielsen stævner Anders Pedersen for hans gæld til Christen Laursen iflg hans brev 14/5 1603 på 10 sld samt 1 pd rug. brevet er transporteret til Christen Nielsen. dom: som for det andet

** Christen Nielsen stævner Anders Pedersen for gæld til Christen Laursen iflg brev af 1631 på 18 sld for en hest. dom: som for de andre

** på Mogens Kåses vegne stævnes Mikkel Laursen ved Bækken i øster Mellerup for dom, for han mod Recessen har skudt 2 harer i sin kålgård tingsvidner 11/2 og 18/2 fremlægges. dom: at straffes efter Recessens 68.kap

(42)

** Peder Jensen herredsfoged at vidne. vurderingsmænd har vurderet det nye ting, som herredsmændene har bevilget Peder Jensen at lade gøre, så omkostningerne kan fordeles på dem, som følger: af hver gård 4 sk af boel 2 sk og af gadehus 1 sk

** Poul Andersen på husbondens tjener Jens Skrædder ved Stavad på den ene side og Laurs Skøt på hr Jens Olufsen i Tolstrup præstegård hans vegne på den anden side stod for tingsdom angående den tvist og uenighed imellem dem om Otte Klausens lærdom, og de bevilgede sagen opsat 14 dage, hvis de ikke i mellemtiden bliver forligt

10/3 1636.

** på Just Høgs vegne påmindes Børglumkloster tjenere, som har fået sedler på deres kornskyld, som de har ydet i Ålborg, at møde med dem på klostret for at få dem antegnet. desuden påmindes alle tjenerne at møde med rest kornskyld penge småbed og andet efter jordebogen

(43)

** Christen Nielsen i Holmgård på Christen Laursen i Klokkerholms mølle hans vegne stævner Jep Hjartsen i Allerup for gæld 7 sld iflg brev 1632, som fremlægges. dom: at betale inden 15 dage etc

** Niels Povlsen i Krogsgård et vidne, at han lod fordele Christen Skrædder i Tise for 10 læs foder, hvert læs 3 sld

** på Mogens Kåses vegne. Anne Christensdatter, der tjener på Nibstrup, beskyldte Jens Madsen i Klæstrup for at være hendes barnefar

** på Mogens Kåses vegne stævnes Mikkel Laursen i øster Mellerup for dom angående harer, han har skudt i sin kålgård som ting 3/3 og samme dom som da

** på Mogens Kåses vegne forbydes hans tjenere at sælge deres øksne, før han ser dem. de forbydes at bortleje ager eller eng eller lade andre føre sæd deri

(44)

** på Mogens Kåses vegne et forbud til alle mod at komme i Nibstrup endels bymark med fædrift tørvegrift lyngslæt eller anden brugelighed

** på Mogens Kåses vegne 3.ting Jens Pedersen i Klæstrup angående skovsvin

** Laurs Mouridsen i Hjermeslev et vidne. fordeling for KM madskat. fortegn

** på Just Høgs vegne. Else Tomsdatter, som tjener i Haven, beskyldte Jens Pedersen, som tjener i Hallund, for hendes barnefar

** på Just Høgs vegne stævnes Jens Pedersen, som tjener i Hallund, for hans bøder 12 rdl, for han belå Else Tomsdatter, da de tjente sammen i Haven. dom: at betale inden 15 dage eller indvisning eller fængsel

** på Just Høgs vegne stævnes Else Tomsdatter, som tjener i Haven for hendes bøder 6 rdl, for hun har ladet sig beligge. dom: at betale inden 15 dage eller indvisning eller fængsel

(45)

** på Gunde Langes vegne. Peder Simonsen i Vrensted vidnede, at han og hans folk noget før jul tilsagde navng tjenere at møde 2 gange på vester ladegård på slottet for at tærske. i januar blev de tilsagt at tage ved i Allerup skov samt korn fra ---- og føre det til slottet, og ingen efterkom det, men sad overhørig

** på Gunde Langes vegne 3.ting til navng bønder, som var tilsagt at tærske age ved og korn, men ingen har villet

** på Gunde Langes vegne. Søren Pedersen i Jerslev vidnede, at han tilsagde navng tjenere at tage træ i Allerup skov og føre til slottet samt at tærske på slotsladegården

** på Gunde Langes vegne. 3.ting til ovennævnte navng tjenere for at være tilsagt at age træ til slotte og at tærske, men de sad overhørig

(46)

** på Gunde Langes vegne stævnes Steffen Andersen i Hansbæk for 2 pd smør rest landgilde af Hansbæk, han påboer. hans fæste menes forbrudt og gården skal rømmes til Skt Volborgdag. han begærede opsættelse. opsat 3 uger

** på Gunde Langes vegne stævnes Peder Nielsen i Hallund for 2 vendelbo skp byg pr år for 2 års rest landgilde. hans fæste menes forbrudt. Peder Nielsen beretter ar have ydet sin landgilde. opsat 3 uger

** på Jørgen Ornings vegne. Karen Andersdatter i vester Brønderslev beskyldte Christen Nielsen, som tjener i Krogen sst, for hendes barnefar

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Karen Andersdatter i vester Brønderslev for dom, da hun har ladet sig beligge af Christen Nielsen. dom: at betale inden 15 dage etc

(47)

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Christen Nielsen, der tjener i Krogen i vester Brønderslev for dom, for han har beligget Karen Andersdatter, da de tjente sammen. dom: at betale 12 rdl inden 15 dage etc

** Jacob Pedersen i Sterup 3.ting Morten Tomsen i Sterup for en ager han lånte ham at gøde

** på Niels Friises vegne stævnes Simon Markorsen i vester Linderup for hans bøder 12 rdl. samme uendelige dom som 3/3

(48)

** Christen Pedersen foged på Kølskegård. vurdering af sl Anders Andersens bo i Hollensted for hvilken arv Maren og Karen Nielsdatter sl Niels Tomsen, som boede og døde i Allerup hans børn, arveligt kan tilfalde efter deres fædrene og mødrene. de arvepenge, som børnene havde i boet, blev udvurderet til deres morbror og værge Anders Jensen i vester Hassing

** Mads Hansen på Hans Mikkelsen i Vrågård hans vegne 3.ting Peder Simonsen i Vrensted for 3 tdr flynder, sl Niels Laursen i Vrensted skyldte Hans Mikkelsen

** Søren Sørensen i Pajhede et vidne. han lod fordele Jørgen Laursen, som tjener i Grydbæk, for at han gennede svin fra Pajhede skov og der iblandt et sosvin, som tilhørte Søren Sørensen

** på Gunde Langes vegne et forbud til Christen Ibsen i Hallund og Peder Christensen sst mod at bruge den gård, de iboer

** på Poul Holst ridefoged til Ålborg slot hans vegne stævnes Terkild Sørensen i Åsendrup angående 4 rdl fogedpenge af Damsgård i Vrensted, som han har stedet til Anders Laursen, som ikke vil betale. denne møder og beretter at have fæstet halvgården for 40 sld og deraf skulle betale Poul Holst 4 sld, som han for retten tilbød at betale. dom: Anders Laursen bør betale de 4 rdl fogedpenge, som Terkild Sørensen har godsagt for, inden 15 dage

(49)

17/3 1636.

** Jens Olufsen i Linderup et vidne. Christen Jensen i vester Linderup stævner ham til landsretten for en dom, som Jens Olufsen har forhvervet over ham 3/3 angående en sum penge iflg hans brev

** Peder Pedersen i Jerslev 3.ting Tomas Laursen i Klæstrup

** Jacob Pedersen i Sterup lod fordele Morten Tomsen i Sterup for at have frataget ham en ager, som han efter deres kontrakt skulle gøde og have sin rugsæd i, samt for den skade, han derved har lidt eller vil lide

** Søren Laursen i Sterup gav varsel for dele Christen Pedersen i Tømmerby for 6 skp byg, som rester på et par hjul et par hække og 1 td kul . efter indvendinger med krav om bevis sværger Søren Laursen, at Christen Pedersen skylder han 6 skp byg, som denne dømmes til at betale

(50)

** Søren Laursen 3.ting Jens Nielsen i Tise for 6 skp byg for en kalv

** Otte Jensen i Hallund. navng vidner, at han ikke havde mere end 6 svin på olden i Hallund skov dette år. Jens Tomsen i Kibsdal stævnes 

** Laurs Skøt på Jens Madsens vegne i lille Kraghede lod fordele Niels Laursen i Hallund for 2 dlr

** på Niels Friises vegne fordeles Sejlstrup tjenere for rest 1635 efter jordebogen. fortegn opregn

(51)

** Niels Madsen i Musted på Jokum Becks vegne lod fordele for rest. fortegn opregn

** på hr Hans Lindenovs vegne. syn på brøstfældigheden på Vrågårds mølle mølledæmning og tilbehør

(52)

** Christen Christensen i Ovnstrup mølle. syn på møllen og dens tilbehør

** på Gunde Langes vegne fordeles navng Ålborg slots tjenere for ulydighed (fortegn) for de ikke ville tærske. andre navng fordeles for ikke at ville køre korn til slottet, og andre navng for ikke at ville køre ved fra Allerup skov til slottet. desuden fordeles andre navng for diverse gæld til slottet 

** Laurs Skøt. Anders Nielsen i Klæstrup lovede at yde 1 skp byg på slottet

** på Mogens Kåses vegne stævnes Jens Madsen i Klæstrup for dom, da han har fordristet sig til at lokke og beligge en pige Anne Christensdatter, der tjente på Nibstrup og som var betroet husbondens nøgler og lukkelse. han har derved forset sig mod og bør straffes efter gårdsretten, som også dømmes

(53)

** på Niels Friises vegne stævnes Simon Markorsen i vester Linderup for endelig dom på hans bøder 12 rdl for beliggelse. dom: at betale inden 15 dage etc

** Peder Jensen i Nørgård herredsfoged på Jens Bang borger i Ålborg hans vegne ....

** Jens Mikkelsen i Vrågård lod fordele Peder Simonsen i Vrensted for 3 tdr flyndere, som sl Niels Laursen i Vrensted skyldte ham til brevpenge, og som Peder Simonsen havde lovet at betale, idet han på skiftet havde fået fyldest derfor

(54)

** herredsfoged Peder Jensen på Jens Bang borger i Ålborg hans vegne skøder til Peder Munk i Gettrup hans anpart af øster Kornumgård, som han har købt af Niels Christensen på Gulland og som hans hustru Inger Munk har arvet

(55)

** Peder Jensen i Nørgård på Jens Bang borger i Ålborg hans vegne. Peder Munk i Gettrup skøder på Niels Christensen og hans hustru Inger Munk på Gulland deres vegne til Jens Bang i Ålborg den anpart i øster Kornumgård, som Inger Munk har arvet efter hendes sl brødre Anders Kjærulf og Peder Munk   

24/3 1636.

** Søren Sørensen i Pajhede og Jørgen Laursen i Grydbæk er blevet forligt om det svin, som tilhørte Søren Sørensen, som Jørgen Laursen med andre svin gennede af Pajhede skov, og som blev borte. tingsvidner dom og dele skal være magtesløse

** Peder Madsen på Kraghede og vester Søren Madsen i Åstrup et vidne. Christen Terkildsen i Kobbersholt i Torslev sogn på husbonds vegne har modtaget deres rest landgilde 1635

(56)

** Peder Degn i Vrensted 3.ting Morten Jensen i Vrensted for 6 skp havre degnerente i 3 år

** Laurs Nielsen i Brønderslev 3.ting Jens Andersen i Brønderslev og Simon Jensen i øster Brønderslev for faldsmål iflg dele 21/1

** Simon Andersen i vester Brønderslev. navng vidner, at Søren Madsen i Åstrup bekendte ved sit hus, at han skulle på søskendes vegne være Simon Andersen gæld skyldig og han havde korn liggende dertil, når han ville komme og hente det

** Søren Laursen i Sterup fordelte Jens Nielsen i Tise for 6 skp byg for en kalv

** Laurs Nielsen på Kraghede 3.ting Laurs og Niels Tomsen i Hjulskov for 6 mk, han lånte deres sl mor

** Laurs Povlsen i Sterup stævner Hans Nielsen i Hvilshøj og søskende Kirsten og Maren Nielsdatter og Laurs Nielsen, der tjener i Gerndrup angående en sortbrun hest, som tilfaldt Laurs Povlsen og hans søskende efter deres sl mor og deres far sl Niels Tomsen tog til sig, og de har ikke fået betaling derfor. Niels og Laurs Nielsen svarede, at deres far aldrig havde en sådan hest i sin gård. opsat 8 dage

** på Mogens Kåses vegne stævnes Jens Vognsen i vester Brønderslev for 20 dlr for hans huses brøstfældighed iflg syn, da det ikke er vedligeholdt, som det burde være efter Recessen. Jens Vognsen svarer, at han forgangen år købte tømmer dertil men husbonden lånte det af ham, og han har ikke fået det igen og mener sig fri for tiltale. dom: han må stå til rette for bøderne

(57)

** Anders Ibsen på Holmen 3.ting Anders Sørensen i Brønderslev for lån 3 mk Anders Mogensen sst for en vognrå, så god som 2 mk

** Jens Nielsen i Stenvad på Maren Christensdatter i Vanggård i Vrensted hendes vegne stævner Peder Jensen Degn og Niels Pedersen i Vrensted angående det korn og penge, de iflg kontrakt har udlovet for Poul Nielsen i Krogsgård til Maren Christensdatter, for han har beligget hende. kontrakten dateret 12/1 1635 fremlægges. han skal give hende 12 sld og 1 td byg dette år og siden 1 td byg årligt i 5 år, som Peder Jensen Degn og Niels Pedersen forpligter sig at betale

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på Jens Skrædder ved Stavad hans vegne og Laurs Skøt i Ågård på hr Jens Olufsen i Tolstrup præstegård hans vegne efter deres fuldmagt et vidne. deres kontrakt fremlægges, at da en af sl hr Klauses børn Otte Klausen skulle lære skrædderfaget i halvandet år hos Jens Skrædder og han fik derfor 17 sld, og da det viste sig, at Otte var for tungnem til at lære faget, så blev de forligt således, at Jens Skrædder skulle beholde de 11 sld for kost og vask og levere de 6 sld tilbage

(58)

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Christen Laursen i Klokkerholms mølle angående 11 svin, som forleden år i december måned er fundet på olden i Vorgårds skov og optaget. de var brændt og blev fremlyst ved kirker og ting, men ingen ville kendes ved dem, men der gik rygte, at de tilhørte Christen Laursen, hvorfor han blev stævnet til Vorgårds birketing men mødte ikke, men en hyrde vidnede, at han havde vogtet de 11 svin for Christen Laursen om sommeren, og hans tjenestedreng vidnede, at han havde fodret dem, som tingsvidnet melder. Christen Laursen begærede opsættelse. opsat 3 uger 

(59)

** Sindel Bertelsen i Hedegård. Christen Tomsen i Ørum på hustru Anne Mortensdatters vegne gav ham afkald for arv efter hendes sl forældre Morten Nielsen, som boede og døde i Hedegård og Karen Jensdatter, og han havde modtaget redelig betaling af Sindel Bertelsen og hans hustru Johanne Bertelsdatter 

** Anne Jensdatter i Allerup. Anders Bendsen i Allerup på egne og bror Jens Bendsen og på svoger Søren Andersen sst deres vegne gav afkald for al arv, som Anders og Jens Bendsen og Søren Andersen på hustru Anne Bendsdatters vegne kunne tilfalde efter deres sl morbror sl Jens Andersen, som boede i Allerup

(60)

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Peder Tomsen Galskøt i øster Kornum og Peder Munk i Gettrup for tilbud om at tage på mænd på hver side som sammen med lensmanden  vil udvise dem hver deres besiddelse i Kornumgård efter KM dom. da de ikke er mødt, udtages på lensmandens vegne navng mænd dertil

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Niels Laursen i øster Sterup mølle angående 2 års mølleskyld 10 tdr mel hvert år, 10 mk tønden. dom: at betale inden 15 dage etc

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Christen Nielsen, som tjener Anders i Krogen i Brønderslev angående hans bøder som 10/3, og uendelig dom som da

(61)

** på Just Høgs vegne fordeles navng Børglumkloster tjenere for rest landgilde 1635

31/3 1636.

** Peder Pedersen i Jerslev på Anne Andersdatters vegne i Furreby tilbød Jens Nielsen i Tømmerby skifte og jævning på arv og gæld efter sl Niels Laursen, som boede og døde i Furreby mølle samt begærede, at han indførte, hvad han havde udført af boet

** på Berete Lindenovs vegne stævnes Jens Pedersen i Tømmerby for at tage syn på pløjning i Tømmerby fælles hede

** Anders Ibsen på Holmen lod fordele Anders Sørensen i Brønderslev og Anders Mogensen sst

(62)

** Laurs Jensen i Villestrup og Ove Jensen i Hjermeslev blev forligt om deres uenighed og tvist om den seng, Ove Jensen skulle udlægge som arv til Laurs Jensens hustru og hendes søster  

** Oluf Pedersen i Røgelhede lod fordele en tjenestedreng Jens Pedersen, født i Jerslev, som er rømt af tjenesten til stor skade brist og forsømmelse

** Laurs Nielsen i Brønderslev fordelte Simon Jensen i øster Brønderslev for faldsmål iflg ting 21/1

** Peder Degn i Vrensted lod fordele Morten Jensen sst for 6 skp byg 2 års degnerente

** Laurs Nielsen på Kraghede lod fordele Laurs og Niels Tomsen i Hvilshøj for 5 mk, han lånte deres sl mor

(63)

** Laurs Povlsen i Sterup på den ene og Hans Nielsen i Hvilshøj og Laurs Nielsen, der tjener i Gerndrup på deres egne og søskendes vegne på den anden side blev forligt om deres trætte om en hest, som deres far på deres vegne skulle have taget til sig, og som var tilfaldet Laurs Povlsen til arv, således at han skal have 8 mk af de andre søskende

** på Jørgen Ornings vegne tilsiges KM tjenere uden undskyldning eller forsømmelse skal møde med deres sønner og tjenestedrenge på Åstrup næste tirsdag for at lade dem skrive. samme tid skal udskrevne og gamle soldater møde

** Jens Jensen i Stavad et vidne. Jens Povlsen, der boer i Stavad, gav tilkende, at han havde taget sin søn Jens Jensen med sig, som han forkyndte var hans barn og efter 1.lovbogs 21.kap lyste ham i kuld og køn med sine ægte adelkone børn

** Jens Povlsen i Stavad. Jens Jensen, Jens Povlsens søn i Stavad, stod for tingsdom og eftersom Jens Povlsen havde lyst ham i kuld og køn med sine adelkone børn, lovede han, at han efter sin fars død ikke skal tage arv efter ham eller efter hans søskende, som er adelkone børn og heller ikke begære nogen arv, skønt loven ellers tilholder ham det

** på Gunde Langes vegne. navng mænd vidner om forarmede bønder og ødegods. fortegn

(64)

** Poul Nielsen i Krogsgård 3.ting Margrete i Vanggård for 14 mk Christen Povlsens gæld i Ålborg

** Søren Rasmussen i Stade. syn på Serreslev kirkes brøstfældighed

** Niels Hansen i vester Kornum. syn på vester Brønderslev kirkes brøstfældighed og dens tilbehør

(65)

** Jens Andersen i Lem lod fordele for rest korntiende til Hellevad kirke. fortegn

** Laurs Skøt på hr Jens Olufsen i Tolstrup præstegård hans vegne stævner Hans Skrædder i vester Brønderslev, angående han har lovet at lære en af sl hr Klauses sønner Hans Klausen skrædderfaget og fået betaling derfor men ikke efterkommet sit løfte. Hans Skrædder svarede, at han vil holde sit løfte, hvis han får sin betaling og drengen vil tage ved lære

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Niels Laursen i øster Sterups mølle angående hans rest mølleskyld for 2 år. dom: han har forbrudt sit fæste

** Anders Nielsen i Klæstrup lovede at yde 1 Ålborg skp byg på slottet

** sagen mellem Laurs Skøt og Steffen i Hansbæk opsat 14 dage

** Laurs Skøt stævner øster Anders Nielsen i Klæstrup for 1 td byg, som han rester med til Ålborg slot for 1632. han fremlægges kvittering. dom: han skal ikke lide tiltale

(66)

** Peder Munk i Gettrup et vidne. Peder Jensen i Nørgård på Jens Bang i Ålborg hans vegne fremlægger hans skøde til Peder Munk i Gettrup på den anpart i øster Kornum, han har tilforhandlet sig af Niels Christensen på Gulland, som arveligt er tilfaldet dennes hustru Inger Munk
 
(67)

7/4 1636.

** på Gunde Langes vegne. Anne Pedersdatter hos Ejler Laursen i Vrensted beskyldte Christen Pedersen, som forgangen vinter boede sst, for hendes barnefar

** Hans Knudsen i Sterup 3.ting. fortegn

** Peder Skøt i Hjelmsted kirkeværge til Serreslev kirke stævner Jens Tøgersen i Kalum for 72 sld, som han for sin anpart rester med til kirken iflg kirkens regnskabsbog 1634. dom: at betale inden 15 dage 

** på Berete Lindenovs vegne. syn på hvad der er pløjet i Tømmerby fælles hede

(68)

** Poul Andersen. syn på hvad der nylig er pløjet i Tømmerby fælleshede

** på Berete Lindenovs vegne. Jens Pedersen i Tømmerby lovede at udbedre det, han har pløjet i Tømmerby fælles hede, så det bliver som det tilforn har ligget, granderne til fælles under hov og horn

** på Jørgen Kruses vegne. syn på Tolstrup kirke

** på Jørgen Kruses vegne. syn på Tolstrup kirkegårds låger, hvori der findes 28 hagl samt et skudhul. Jens Jensen i Kalum stævnes

** på Jørgen Kruses vegne. navng, stævnet med landstings stævning, vidner at for 14 dage siden efter gudstjenesten i Tolstrup kirke så og hørte de at Jens Jensen i Kalum skød en bøsse af, men de så ikke om han skød til måls med nogen

(69)

** Anders Skrædder i Hebelstrup. navng vidner, at de var taget på syn til at se 2 grå øg, som tilhørte Niels Mørk i Hebelstrup, om de var skabede, da svarede han, at det ene var død og huden taget af, og det andet fik de ikke at se

** på Mogens Kåses vegne. syn på den gård i Mellerup, Mikkel Laursen iboede samt vurdering af brøstfældigheden på penge, hvilket blev 30 dlr

** på Just Høgs vegne. syn på ødegods under Børglumkloster. fortegn opregn

** på Jørgen Ornings vegne fordeles for rest KM skat til Åstrup for 1635. fortegn opregn

(70)

** Anders Knudsen i Manne 3.ting Niels Murmester i Stenum for 10 mk

** Morten Tomsen i Sterup 3.ting Jens Skrædder i Hallund for 4 skp byg

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Peder Tomsen i øster Kornum og Peder Munk i Gettrup for påmindelse om at møde i morgen i øster Kornum iflg KM og rigsråds dom for at forhandle om deres besiddelse af gården, hvilke anparter de hver især skal have

** på Mogens Kåses vegne stævnes andre navng lodsejere til Jerslev by samt navng Jerslev bymænd samt hr Søren Galskøt i Jerslev præstegård angående tvist om et grøft og opkast, som ulovligt og om natten er kastet norden Mølholm i Mølholms kær til forvildelse og skade for hans ejendom liggende til Mølholm, hvorover han har forhvervet en uendelig dom 15/10 og nu agter at lade endelig dom forhverve. vidner og dom 15/10 med synsvidne fremlægges. dom: som den uendelige dom, at kastet skal nedlægges

(72)

21/4 1636.

** på Gunde Langes vegne. Christen Jensen i Trøgdrup lovede at han og Mikkel Rasmussen i Klausholm Morten Nielsen og Jens Nielsen i Trøgdrup ville yde 1 tdr havre til ridefoged Poul Holst, mod at Laurs Skøt vil afstå fra tiltale for ulydighed

** på Gunde Langes vegne et forbud til vester Jens Laursen i Vrensted mod at så eller pløje eller have brugelighed med den gård han iboer, da han er fradømt fæstet

(73)

** på Just Høgs vegne. Maren Pedersdatter, født i Hellum, beskyldte Steffen Nielsen i Vandkrog for sin barnefar

** på Just Høgs vegne stævnes Steffen Nielsen i Vandkrog og Maren Pedersdatter sst for deres bøder, da de har avlet barn sammen udenfor ægteskab. han er ikke mødt, og hun beretter, at hun ikke har formue til at betale 6 rdl bøde. dom: de bør betale inden 15 dage etc

** på Just Høgs vegne. budfogden har tilsagt Tomas Olufsen Christen Jensen og Niels Nielsen i Kalum til at møde i Ålborg med heste og vogn til Jørgen Olufsens og der tage husbondens førsel og føre til Århus, hvortil Tomas Olufsen sagde Nej, han ville ikke, det tilfaldt ham ikke at køre

** på Just Høgs vegne. varsel til navng tjenere i Linderup angående deres anpart af foldlukket ved Kragdam

(74)

** Søren Laursen i Sterup 3.ting Christen Kræmmer i Tømmerby

** Niels Olufsen i Serreslev. mod den tiltale Niels Madsen i Musted har til ham for sin anpart på hans hustrus vegne af sl Christen Mikkelsen i Serreslev hans gæld til Søren Laursen i Årup, da vil han bevise, den er betalt

** Jens Jensen i Underåre. mod samme tiltale på hans hustrus vegne vil han også bevise, gælden er betalt

** Jens Jensen i Holt mod Niels Madsen i Musted hans tiltale til ham vil han bevise gælden er betalt

** på Jokum Becks vegne stævnes ovennævnte Niels Olufsen i Serreslev Jens Jensen i Underåre og Jens Jensen i Holt for ovennævnte gæld. de svarer, de vil bevise, gælden er betalt. opsat 8 dage

** Søren Tomsen i Mejlsted 3.ting fortegn

(75)

** Søren Tomsen i Mejlsted udæskede af Frands Smed i Hjermeslev en dreng Christen Pedersen med sin farkoste iflg dele for 4 skp byg, og han forbød Frands Smed at huse eller helle ham, uden han selv vil rette for ham

** Hans Knudsen i Sterup lod fordele navng

** Terkild Pedersen på Rosbak. syn på hans sorthjelmede ko, hvis ene bagben var sønder. Søren Christensen i Underåre stævnes

** Anders Knudsen i Manne lod fordele Niels Murmester i Stenum

** Laurs Mikkelsen ved Glindvad. Laurs Skøt gav tilkende, at han var med Laurs Mikkelsen på slottet, da denne fæstede de 2 parter af Glindvad for 12 rdl, som Laurs Skøt udlagde, men som Laurs Mikkelsen ikke har afbetalt

** på Gunde Langes vegne stævnes Anders Pedersen ved Glindvad for 3 rdl til kongen iflg dom 6/8 1635, hvor han blev ransvoret for noget fæ, han havde frarøvet Ørum hyrde. dom: at betale

(76)

** på Gunde Langes vegne. syn på Anders Pedersens hus ved Glindvad og på et værsted i Hellevad, som Tomas Pedersen og Christen Ibsen iboede

** Laurs Christensen i Kalum. Niels Sørensen, der tjener i Å gav ham afkald for arv efter sin mor Laurs Christensens sl hustru Gold Nielsdatter, som boede og døde i Kalum

** Christen Christensen i Kalum. Laurs Povlsen i Sterup på egne og på bror Niels Povlsen hans vegne gav ham afkald for den arv efter deres sl mor Anne Laursdatter, som boede og døde i Kalum, som han har taget til sig

(77)

** Knud Holst ridefoged på Sæbygård med opsættelse 24/3 på Malte Sehesteds vegne stævner Christen Laursen i Klokkerholms mølle for dom angående 11 svin, som i december blev optaget iflg ting 24/3. tingsvidne 26/2 af Vorgårds ting fremlægges, med vidnesbyrd om hvem, der solgte ham svinene. tingsvidne 11/12 1635 af Vorgårds ting fremlægges, at svinene var brændt med et mærke, som lignede Jørgen Ahrenfelds, og de havde forskellige mærker i ørerne. tingsvidne 26/11 fremlægges. dom: Christen Laursen har begået falsk og forholdt sig utro og bør stå til rette og straffes

(79)

28/4 1636.

** på Gunde Langes vegne. syn på vester Jens Laursens hus i Vrensted og vurdering af brøstfældigheden, som blev på 10 dlr

** på Gunde Langes vegne forbud til vester Jens Laursen i Vrensted mod at pløje eller så eller befatte sig med den gårds jord, han iboer, og bymændene forbydes at så deri, og dersom de har sået, tilbydes de frøgæld

** på Just Høgs vegne varsel til navng tjenere i Linderup for deres foldlukke ved Kragdam, som de er tildelt som deres anpart af det øde gods. Jens Olufsen svarede, at alle 7 havde færdiggjort deres anpart

** på Jørgen Kruses vegne. navng vester Brønderslev mænd vidner, at det indelukke sønden op til Mads Jensens mark ved Kæret i vester Brønderslev har ligget roligt uden kære til hans bolig i 7 år, før vester Brønderslev bymænd lod det neddrive efter syn og tingsvidne

(80)

** på Frederik Rantzaus vegne. syn på den gård i Stenum, sl Niels Munk iboede, hvorledes den er ved magt. bekostning 40 sld til reparation

** Anders Christensen i Hjermeslev fordelte Peder Andersen sst for 3 mk faldsmål efter dele 19/11

** Søren Pedersen i Jerslev 3.ting Christen Tomsen i Sterup  

** Søren Pedersen i Jerslev gav varsel til ---- sl Niels Christensens efterladte hustru for hans diverse gæld. opsat 8 dage

** Niels Olufsen i Serreslev. navng vidner, at han har betalt sin hustrus anpart af sl Christen Mikkelsen i Serreslev hans gæld til Søren Laursen i Årup

** Jens Jensen i Underåre. navng vidner, at han har betalt sin hustrus anpart af samme gæld

** Jens Jensen i Holt. navng vidner, at han har betalt den gæld, som Søren Laursen i Årup har delt ham for

(81)

** Jens i Mølgård 3.ting fortegn

** Christen Nielsen i Serreslev tilbød Jens Tøgersen i Kalum Anders Tomsen i Å og Laurs Nielsen i Hjelmsted hans rest korntiende 1635 til kirken og til Sæbygård 

** Jens Hansen i Hjelmsted tilbød samme 3 mænd hans rest korntiende til Serreslev kirke 1635, og vil de ikke annamme den i dag, vil han yde den på tirsdag i kirken, om de der vil skille ham af med den

** Laurs Christensen i Hjelmsted tilbød sin rest tiende på samme måde

** Peder Skrædder i Serreslev tilbød sin rest tiende 1634-5 lige sådan

** Peder Mikkelsen i Hallund tilbød sin rest tiende som ovenstående

** Laurs Nielsen på sin far Niels Laursens vegne i nør Haven tilbød at yde dennes rest tiende som ovenstående

(82)

** på Just Høgs vegne stævnes Christen Christensen Tomas Olufsen og Niels Nielsen i Kalum for dom, om de har forbrudt deres fæste, da de har været modvillige og siddet overhørig, da de ikke ville stille med heste og vogn i Ålborg for at føre husbondens førsel til Århus, som de var tilsagt. de svarer, at hvis det med dannemænd kan bevises, at andre klostertjenere i sognet har gjort Århus rejser, siden de kørte sidst, vil de forpligte dem for gårdens rejse. opsat 3 uger 

** Søren Laursen i Sterup lod fordele Peder Kræmmer i Tømmerby for 6 skp byg

** Christen Mørk i Grindsted udæskede af Jens Tøgersen i Kalum en af dennes sønner Jens Jensen med sin farkoste iflg dele, og han forbød Jens Tøgersen at huse eller helle ham, uden han vil rette for ham

** Hans Nielsen i Hjulskov på egne og på bror Laurs Nielsen, der tjener i Gerndrup hans vegne udlagde 12 slmk til Laurs Povlsen i Sterup, som er af Laurs Povlsen og brors fædrene arv

** Terkild Pedersen på Rosbak stævner Søren Christensen i Underåre for 6 sld for en ko, han havde i leje og som blev øde iflg tingsvidne. Søren Christensen svarede, at han havde ikke lovet at betale. opsat 14 dage

** på Mogens Kåses vegne stævnes Jens Vognsen i vester Brønderslev for dom, om han ikke bør betale husbonden for hans huses brøstfældighed. dom: han bør betale inden 15 dage etc

(83)

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Christen Laursen i Klokkerholms mølle for dom angående 11 svin, som fandtes på olden i Vorgårds skov som ting 24/3. dom: samme uendelige dom

** Niels Madsen i Musted med 8 dage opsættelse på Jokum Becks vegne stævner Jens Jensen i Underåre og Niels Olufsen i Serreslev for deres anpart af sl Christen Mikkelsen i Serreslev hans gæld til Søren Laursen i Årup. samt varsel til Jens Jensen i Holt for 1 pd byg af Søren Laursens gæld. dom 22/4 1630 fremlægges over sl Christen Mikkelsens døtre Trunde og Else Christensdatter. delebrev af Vrejlev birketing 23/11 1631 fremlægges. dom: de bør ikke lide tiltale

(84)

5/5 1636.

** på Mogens Kåses vegne stævnes Just Høg og Peder Kræmmer i Sterup for at tage syn på noget jord, som skal være Morten Tomsens i Sterup

** Søren Pedersen i Jerslev gav varsel til Christen Tomsen i Sterup for 1 rdl KM skat

** på Just Høgs vegne stævnes Steffen Nielsen Jens Pedersen og Laurs Jensen for dom, da de har avlet børn med nogle kvinder, medens de tjente på Just Høgs stavn, om de ikke bør betale deres bøder inden 15 dage eller lide indvisning, som dømmes

** på Jørgen Grubbes vegne forbydes Maren Nielsdatter i Snabhede at komme i Sneverholts endel med drøft greft pløjning lyngslæt eller nogen anden brugelighed

(85)

** Jens Povlsen i Mølgård lod fordele Peder Smed i Faksholm for 10 slmk

** Christen Hansen på Jørgen Kruses vegne stævner navng Linderup mænd for at tage syn på en eng i Ulkær, som ligger til Jørgen Kruses ejendom i Stenum, om den er ved magt til at bjerge hø på

** Christen Hansen 3.ting fortegn

** på Mogens Kåses vegne. Jens Nielsen i vester Brønderslev vidnede, at han var med Jens Ibsen, som tjener i øster Kornum, på Nibstrup og der hørte han, at Jens Ibsen fæstede af Mogens Kås den bolig i vester Brønderslev, som Jens Vognsen tilforn iboede, og lovede 8 sld til stedsmål og modtog stedsmålsbrevet

** Peder Tomsen på Mogens Kåses vegne stævner Jens Ibsen, som tjener i øster Kornum for dom, da han har fæstet den bolig i Brønderslev, som Jens Vognsen tilforn iboede, om han ikke bør holde sit løfte eller lide tiltale, hvilket dømmes

** Peder Tomsen 3.ting Jens Pedersen i Klæstrup

(86)

** Søren Pedersen i Jerslev stævner sl Niels Christensens hustru Anne Laursdatter i Jerslev og hendes søn Christen Nielsen

** Niels Madsen i Musted gav varsel til Jens Jensen i Underåre for 1 td byg, som han er delt for af Søren Laursen i Årup

** Jens Jensen i Underåre. imod den tiltale mødte Tomas Smed i Underåre og berettede, at for 6 år siden forligte han Jens Jensen og Søren Laursen, der boede i Årup, således at Jens Jensen skulle give Søren Laursen en hest, mod at denne gav Jens Jensen 1 rdl, som Jens Jensens kvinde straks hentede hos Søren Laursen. Else Christensdatter i Underåre vidnede det samme

** Terkild Pedersen på Rosbak. Maren Pedersdatter på Rosbak vidnede, at Skt Mikkelsdag kom Søren Christensen i Underåre til Terkild Pedersen og begærede en sorthjelmet ko, han skulle have i leje til at malke, og i stedet skulle Terkild Pedersen have en ager til at så 16 skp havre, og Søren Christensen lovede, at koen skulle være ved magt, når han leverede den tilbage. da Terkild Pedersen kom for at så havren, kunne han ikke få ageren. yderligere blev vidnet, at koen havde brækket benet, mens den var i Søren Christensens varetægt

** Terkild Pedersen på Rosbak og Søren Christensen i Underåre voldgav deres trætte og uenighed om den ko, Søren Christensen havde til leje

(87)

** Laurs Skøt gav Jens Rasmussen i Sterup sag for 1 sld rest

** Christen Jensen i Linderup stævner Peder Jensen i Linderup for at tage syn på afpløjning af hans ager

** Laurs Nielsen i Brønderslev Simon Andersen sst på egne og en del bymænd deres vegne stævner navng i vester Brønderslev for at tage syn på indtægt i Brønderslev gade og kær

** Peder Andersen i Hjermeslev tilbød Anders Christensen sst 1 td byg i stedet for de 6 mk hovedgæld forlov for hans dreng Anders Christensen, som han er delt for

** Peder Andersen i Hjermeslev gav varsel til Søren Tomsen i Mejlsted for 3 sld foderleje af en stud

** Christen Jensen i vester Linderup gav Jens Olufsen sst hjemlov for en landstings stævning 24/3 for en dom, denne havde forhvervet over ham, idet landsdommerne er bortrejst til herredag

** Jens Laursen i Linderup med landstings stævning stævner Jens Olufsen sst til landstinget om 6 uger angående en dom, denne har forhvervet over ham angående en sum penge

(88)

** Jens Hansen i Hjelmsted 3.ting Jens Tøgersen i Kalum for 14 skp byg

** Peder Jensen i Nørgård gav Jens Tøgersen sag for 1 pd byg 

** på Malte Sehesteds vegne stævnes Christen Laursen i Klokkerholms mølle for endelig dom angående 11 svin, som gik på olden i Vorgårds skov. Christen Laursens skriftlige svar fremlægges. han nægter at kende til omtalte svin og begærer opsættelse, så han får tid til at indkalde de uendelige domme for herredsfogden. dom: samme som de uendelige domme

(89)

12/5 1636.

** Morten Andersen i Holt gav 3.ting Bodel Christensen sst for diverse gæld

** Laurs Skøt et vidne. Niels Andersen i Ørum og andre navng Ørum mænd vidnede, at de så at Morten Suder sst overfaldt Jens Laursen sst med skældsord og kaldte ham tyv og skælm løb ind og hentede en dragen kniv og en stor bom og æskede Jens Laursen

** Laurs Skøt stævner Laurs Pedersen i Gerndrup for at tage syn på en ny greft, der er kastet i øster Brønderslev fælled og et dige, der er til fortrængsel for byen

** på Gunde Langes vegne blev Jens Tøgersen i Kalum spurgt, om der ikke skete bordag i hans hus i påske helligdagene og hans vinduer blev slået ud. Jens Tøgersen svor og svarede Nej, at der ikke blev gjort ham hans hustru eller nogen af hans nogen uførm, ej heller blev hans vinduer slået ud 

** Christen Andersen i Pilgård. Niels Svendsen i Skovgård gav tilkende at de ord, han havde sagt om Christen Andersen og hans sønner udenfor Hellum kirke, skete af forseelse, og han ved kun ærligt om dem. de gav begge tilkende, at de var blevet forligt om deres tvistighed

** på Mogens Kåses vegne fordeles navng for rest

(90)

** Bodel Christensen i Holt gav sag 3.ting Mogens Andersen sst for diverse gæld

** Christen Hansen i Torsmark på Jørgen Kruses vegne. syn på afpløjning på Hjermeslev mark af Oluf Jensens jord

** på Jørgen Kruses vegne. syn på en eng liggende til Jørgen Kruses ejendom i Stenum, om den er ved magt, så der kan bjerges hø derpå

** på Jørgen Kåses vegne. syn på Morten Tomsens ager i Sterup for afpløjning 

(91)

** Jens Tøgersen i Kalum Laurs Nielsen i Hjelmsted og Anders Tomsen i Å stævner navng i Serreslev sogn for rest tiende til Serreslev kirke. fortegn for året 1609. dom: de bør betale   

** Jens Tøgersen i Kalum Laurs Nielsen i Hjelmsted og Anders Tomsen i Å gav sag 3.ting til navng Serreslev sognemænd for rest tiende til kirken 1634. fortegn

(92)

** Jens Tøgersen i Kalum Laurs Nielsen i Hjelmsted og Anders Tomsen i Å stævner ovenstående navng Serreslev mænd for rest tiende til kirken samt korn de er takseret for til Sæbygård for år 1631-32-33. indvendinger fremføres. dom: de bør betale 

** på Mogens Kåses vegne forbydes alle at huse eller helle Jørgen Nielsen fordum foged på Kølskegård, uden de efter loven vil rette for ham, idet han er lovfældet, både for hans regnskab men også i andre måder

(93)

** på Malte Sehesteds vegne forbydes dem i Serreslev sogn, som han har ladet fordele for deres korntiende, at have nogen lov eller lyd inden tinge, før de retter for dem for hans tiltale, undtagen Jens Tøgersen i Kalum Anders Tomsen i Å og Laurs Nielsen i Hjelmsted

** Peder Olufsen i Lyngbjerggård lod fordele Jørgen Sørensen i Hellum for rest 1635 til husbonden af hans boel

** på Jørgen Ornings vegne stævnes navng Hellum sognemænd for at vidne, om Christen i Pilgård hans søn og Christen Svendsen i Skovgård ikke var i trætte sammen og gjorde kirkefred ved Hellum kirke

** på Just Høgs vegne forbydes Oluf Hansen og Christen Olufsen i Sneverholt at komme på Snabhede endel med drøft greft lyngslæt eller anden brug

** Jens Hansen i Hjelmsted lod fordele Jens Tøgersen i Kalum for 4 skp byg

(94)

** på Jørgen Kruses vegne forbydes navng og menige vester Linderup bymænd med drøft grøft eller i andre måder at komme på den eng i Ulkær, som ligger til hans gods i Stenum, og hvorpå der i dag er taget syn

** Bodel Christensen i Holt leverede fra sig til Niels Nielsen i Hvorup et brev på den arv sl Anders Bodelsen, der boede i Trudslev, hans børn var arveligt tilfaldet efter ham, dateret 13/5 1616

** Morten Nielsen på Slettingen. Jens Tomsen i Kibsdal og Niels Mortensen på Slettingen vidnede, at de var med Morten Nielsen i Knasborg, hvor han købte et gråt øg af Søren Pedersen for 7 sld. dette skulle være lydefri, men nu er det skabet

** Mads Mikkelsen i øster Brønderslev 3.ting Christen Nielsen i Ørum for 1 dlr, som han tjente ved tømmerhugst

** Laurs Nielsen og Simon Andersen i vester Brønderslev på egne og en del bymænd deres vegne stævner navng vester Brønderslev mænd for at tage syn på indtægt i Brønderslev gade og kær. Niels Ludvigsen i vester Halne og Christen Hansen på Jørgen Kruses vegne svarer, at da det angår ejendom, bør der ikke udstedes syn, før jorddrotterne stævnes. dom: der udstedes ikke syn

(95)

** på Mogens Kåses vegne stævnes på Hedegård Berete Nielsdatter forrige for redsel på Kølskegård for dom, da hun har ladet sig beligge, så hun bør betale bøder 6 rdl etc, som dømmes

** på Mogens Kåses vegne stævnes en dreng i Kornum og dømmes som 5/5

** på Just Høgs vegne stævnes Steffen Nielsen i Vandkrog Jens Pedersen tjener i Hallund Laurs Jensen tjener Niels Murmester i Stenum for endelig dom, da de har avlet børn udenfor ægteskab. dom: at betale hver 12 rdl inden 15 dage etc

(96)

** på Mogens Kåses vegne stævnes Gunde Lange samt navng godsejere samt navng Jerslev bymænd og kvinder og hr Søren Galskøt i Jerslev præstegård angående tvistighed om et greft og opkast, som efter syn og vidneudsagn er gjort ulovligt om natten norden Mølholm i Mølholms kær til skade for hans ejendom, som beskrives vidtløftigt. landstingsdom 12/8 1635 fremlægges. tingsvidne 18/9 1634 fremlægges. uendelig domme 15/10 1635 og 4/4 1636 fremlægges. Just Høgs skriftlige svar fremlægges. Gunde Langes svar fremlægges. dom: den ny grøft bør nedlægges, så grunden bliver som tilforn

(100)

19/5 1636.

** Niels Tomsen i Hvilshøj. Laurs Povlsen i Sterup bekendte, at han på egne og bror Niels Povlsens vegne har modtaget af ham 28 sld, som de er arveligt tilfaldet efter deres mødrene

** på Mogens Kåses vegne. navng vidner, at Peder Eriksen siden Skt Mikkelsdag til tider har været hos Jesper Jensen i Svennum, men om denne har fæstet ham, ved de ikke. Peder Eriksen svarer, at han er lånt ud af hans far Erik Laursen i Åby for at hjælpe ham med at grave tørv

** på Mogens Kåses vegne. navng vidner, at de på Svennum gade hørte og så at Jesper Jensen og Christen Christensen i Svennum kom i trætte, og Jesper Jensen hentede en bøsse og truede Christen Christensen med at skyde ham. desuden havde han en fork og en økse med sig, hvormed han huggede Christen Christensens jerntyv, som stod ved hans gærde, midt over. hans dreng Peder Eriksen kom med en spik løb efter Christen Christensen og Christen Tomsens kvinde, skældte på hende og sagde, at dersom hun var en karl, som hun er kvinde, skulle han lægge hende på stedet

** Jesper Jensen i Svennum. syn på hans dreng Peder Eriksen hans sår

(101)

** på Mogens Kåses vegne stævnes Jens Hansen i Hjelmsted angående 20 rdl sagefaldspenge. han begærede opsættelse. opsat 14 dage

** på Mogens Kåses vegne begæres beskrevet et syn på afpløjning af en ager på Sterups mark, som ligger til Morten Tomsens bolig, på øster side af ageren og lagt til Peder Kræmmers jord. dom: da ejendommen, Peder Kræmmer påboer, tilhører KM og lensmanden er udenlands, kan der ikke udstedes syn

** Laurs Skøt på hr Jens Olufsen i Tolstrup præstegård hans vegne på den ene og Hans Skrædder i vester Brønderslev på den anden side blev forligte om deres tvistighed om hvad, hr Jens Olufsen kræver af Hans Skrædder af det, han har givet ham for at lære hans stedsøn Hans Klausen skrædderfaget. han skal give hr Jens 18 slmk samt drengens sengetøj

(102)

** syn på en nyligt opkastet dige, som er til fortrængsel for Brønderslev bymænd

** Jens Tøgersen i Kalum ----

** Laurs Skøt lod fordele navng Serreslev sognemænd for rest til kirken 1634

** Laurs Christensen i Bøgen 3.ting Tøger Pedersen i Brønderslev

** Jens Christensen i Ovstrup 3.ting Niels Mortensen i Tømmerby

** ---- Bødker på Rævbakken 3.ting til samme

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Jørgen Grubbes vegne forbød menige vester og øster Brønderslev bymænd at komme i Stubdrup endel med fædrøft lyngslæt eller anden brugelighed

** Mads Mikkelsen i øster Brønderslev lod fordele Christen Nielsen i Ørum for 1 sld for arbejde

** Christen Jensen i Holt stævner Christen Christensen i Kalum for spørgsmål om, hvorledes han er kommet til Christen Jensens hest. han er ikke mødt

(103)

** Jens Hansen i Hjelmsted. Helle Andersen i Hjelmsted bevidner, at Jens Hansen ydede sin korntiende kirkens anpart på Serreslev kirkeloft for 1634-35. opregn

** på Berete Lindenovs vegne et forbud til navng mod at komme i Ovstrup endel med drøft greft lyngslæt øksehug eller anden brugelighed

** på Just Høgs vegne udæskes af Niels Murmester i Stenum en dreng ved navn Laurs Jensen med sin farkoste. desuden forbydes han og alle andre at huse eller helle ham

** på Mogens Kåses vegne stævnes en dreng ved navn Jens Ibsen for dom, da han har fæstet den bolig i vester Brønderslev, Jens Vognsen iboede iflg tingsvidne 5/5, og lovede at betale stedsmål 8 sld. dom: han skal holde sit løfte eller lide tiltale

(104)

27/5 1636.

** på Hans Lindenovs vegne. navng vidner, at onsdag før hellemissedag grundet et ganske stort vand og Guds vejrlig brød Vrågårds mølledam sammen og bortskyllede en del af laden med høet og størsteparten af hans korn, og møllen stod uden dam og ugavnlig i 6 uger. siden blev vandet noget opdæmmet, men dæmningen er ikke endnu færdig, så han kan holde tilstrækkeligt med vand

** på Jørgen Ornings vegne blev Niels Laursen udvist af øster Sterup mølle, da han efterstår med stedsmål og andet og derfor er fradømt sit fæste

** Laurs Skøt på hr Jens Olufsen i Tolstrup præstegård hans vegne. Peder Terkildsen Degn i Tømmerby vidner, at i de 7 år, han var degn i Tolstrup, fik både han og præsten deres påskerente æg og kage samt ost til Skt Hans af den ejendom i Tømmerby, hvoraf Jens Nielsen nu bruger jorden. andre vidner derom

(105)

** Laurs Mouridsen i Hjermeslev 3.ting Mogens Jensen på Vrangmose

** på Jørgen Kruses vegne. syn på et dige og lukke nord for Jens Jensens mark ved kæret i vester Brønderslev. navng vester Brønderslev mænd stævnes

** på Markor Kåses vegne stævnes Jens Christensen i Holt med flere for forbud mod at komme i Villestrup skov med øksehug mod husbondens minde. Jens Christensen svarer, at hvis det gælder det nørre krat og skov, vedkender han sig det som fælled til Holt og mener, der ikke bør udstedes forbud, før hans husbond stævnes

** på Markor Kåses vegne forbydes alle at komme i Villestrup endels skov med øksehug eller anden brugelighed, undtagen de har det i hans minde, såfremt de ikke vil stå til rette

(106)

** Christen Pedersen på Kølskegård på Mogens Kåses vegne lod fordele Jens Hvas i Hallund for 3 mk faldsmål iflg dele 16/7 1635

** på Mogens Kåses vegne. syn på Christen Christensen i Kølske mølle hans sår

** Christen Christensen i Kølske mølle beskylder Jens Hvas i Hallund for han, i Jens Bertelsens gård i Hallund, løb bag på ham og slog ham med en tyrkølle, så han styrtede til jorden. Jens Hvas benægtede det, han havde kun slået een gang og det forfra

** på Mogens Kåses vegne tillyses Jens Hvas i Hallund et fuldt gårdfred, for han løb bag på Christen Christensen i Kølske mølle i Jens Bertelsens gård og slog ham flere gange med en tyrkølle

** på Gunde Langes vegne. syn på knobtørvegrøft i Ørum gade

(107)

** Jens Mikkelsen i Vrågård på Jens Bødker på Rævbakken hans vegne lod fordele Niels .... i Tømmerby for 2 mk rest på flæsk

** på Gunde Langes vegne fordeles Jørgen Rasmussen Klemend Ibsen og Laurs Pedersen i sdr Ravnstrup for 8 rmk vognleje for 8 mil fra Sundby og til Søndergård på Hannæs, som de var tilsagt at føre ridefogden Poul Holst og sad overhørig, er for hver mil 1 rmk

** Jens Hansen i Ovstrup lod fordele Niels Mortensen i Tømmerby for 7 mk rest på 2 svin, han købte

** Laurs Skøt lod fordele for penge til bekostning af tingstokke. fortegn

** på Jørgen Kruses vegne fordeles navng

** Peder Jensen i Tømmerby 3.ting Niels Sørensen i Tolstrup præstegård         

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Christen Svendsen i Skovgård for dom, da han har beklaget sig for husbonden, at der er sket ham uførm ved Hellum kirke og gjort kirkefred, og da han har ikke bevist sin klage, bør han selv bøde for kirkefred. han begærer opsættelse. opsat 14 dage

** på Jørgen Ornings vegne. Maren Jensdatter, som tjener i vester Brønderslev, beskyldte Simon Nielsen sst for sin barnefar

(108)

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Maren Jensdatter i vester Brønderslev for sine bøder 6 rdl. hun svarer, at hun har ikke formue dertil. dom: at betale inden 15 dage etc

** Morten Nielsen på Slettingen tilbød Søren Pedersen i Knasborg det øg igen, som han købte lydefri, men som er fordærvet af skab og begærede sine penge igen

** Morten Nielsen på Slettingen stævner Søren Pedersen i Knasborg angående det øg, han købte lydefri, men som viste sig at have skab. tingsvidne 12/5 fremlægges. Søren Pedersen svarer, at han solgte den ikke uden lyde, videre end han kunne se. dom: han bør holde sit løfte og tage øget tilbage 

(109)

** på Jørgen Grubbes vegne stævnes Just Høg og Maren Nielsdatter i Snabhede for at tage syn på ulovlig tørvegrøft i Sneverholt mark på skellet mellem Snabhede og Sneverholt

** på Berete Lindenovs vegne. syn på grob og kast mellem Holt og vester Hjulskov, på skovhugst i Ovstrup skov samt på bygninger og hus på vester Hjulskov 

** på Jørgen Ornings vegne. syn på KM gods, hvorledes det er ved bygning og magt. fortegn opregn

(110)

2/6 1636.

** på Mogens Kåses vegne. navng stævningsmænd var hos Jens Hvas i Hallund og skulle stævne ham for Christen Pedersen foged på Kølskegård, da svarede Jens Hvas, at Christen Pedersen skulle fare en djævels færd

** på Niels Friises vegne stævnes Simon Andersen tjener i Hjermeslev for 12 rdl hans faldsmål for lejermål. Poul Andersen i Hvilshøjgård svarer på drengens vegne, at denne ikke har gjort beliggelse på Sejlstrup stavn. opsat 14 dage

(111)

** Laurs Mouridsen i Hjermeslev lod fordele Mogens Jensen på Vrangmose

** Christen Jensen i vester Brønderslev lod fordele Anne Sørensdatter, som er rømt af hans tjeneste

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Jørgen Grubbes vegne stævner som 27/5 for Børglumklosters port og i Snabhede

** på Mogens Kåses vegne. navng, stævnet med landstings stævning, vidner at de så Jens Jensen i Hallund slå Christen Christensen i Kølske mølle flere gange med en tyrkølle, mens de stod i Jens Bertelsens gård i Hallund

** på Mogens Kåses vegne. navng Hallund mænd, stævnet med landstings stævning, vidner om Jens Jensen Hvas i Hallund, om han har været i bordag eller parlament. de fleste har hørt om ham, at han var oprørsk og en parlamentmager, så ingen kunne gå i fred for ham. flere vidner

(112)

** på Mogens Kåses vegne. navng vidner, at da landstings stævningen var læst i Hallund kirke at sognemændene skulle vidne om Jens Hvas, hørte de efter tjenesten udenfor våbenhuset, at Jens Hvas sagde, at hvem der vidnede om ham, skulle ikke derefter vidne om andre. han svarede, at meningen var ikke som de ord, som blev tillagt ham  

** på Just Høgs vegne på den ene og Tomas Olufsen i Kalum Christen Jensen og Niels Nielsen i Kalum på den anden side angående den dom på deres fæste, som Just Høg med 5 ugers opsættelse agter at forhverve over dem for ulydighed, bevilger de opsættelse i 14 dage, så sagen i mellemtiden kan afstilles hos husbonden

(113)

** Jens Jensen i Hallund benægtede imod det vidne, Christen Pedersen foged på Kølskegård har forhvervet, at han skulle true ham, at han aldrig havde sagt de ord, som blev bevidnet

** Christen Pedersen foged på Kølskegård stævner Jens Jensen Hvas i Hallund, om han ikke bør stille borgen for slet bordag og truen eller at anholdes og sættes i fængsel, hvilket dømmes

** Peder Jensen i Tømmerby lod fordele Niels Sørensen tjener i Tolstrup præstegård for 9 mk rest på en ko

** på Markor Kåses vegne blev sluttet forlig med Jens Christensen i Holt i Jerslev sogn angående deres tvistighed om det krat norden Villestrup, som Holt mark støder op til, således Jens Christensen skal have sin vej drøft og brug ligesom hans formænd 

** på Jørgen Kruses vegne. Anne Andersdatter ved Kæret i vester Brønderslev vidnede, at Simon Andersen i vester Brønderslev Jens Nielsen og Anders Andersen sst kom ind i hendes husbond Mads Jensens hus ved Kæret og nødte og truede ham til at gå med dem for med dem at nedkaste det indelukke, som de på grandestævne har vedtaget, hvilket de nægtede, de havde på omtalte tidspunkt været i fælleden for at genne deres kvæg hjem

(114)

** Anders Andersen i Brønderslev imod det vidne Mads Jensens hustru Anne Andersdatter ved kæret har vidnet imod ham, svor han, at han ikke truede Mads Jensen, men han var i huset og fik en ---- at drikke

** Laurs Nielsen Simon Andersen Jesper Christensen og flere vester Brønderslev bymænd stævner Jørgen Kruse og hans ridefoged Christen Hansen for benægtelse dom vidne eller syn, de vil tage beskreven angående tiltale for det omtalte kast ved kæret. derimod fremlægges Mogens Kåses brev, at han så de indstævnede med spade og greb nedlægge indelukket

** Mads Jensen ved Kæret stævner Simon Andersen Anders Andersen og Jens Nielsen i Brønderslev for klage for de mod hans minde er kommet ind i hans hus og han var med, da hans indelukke blev nedskudt

(115)

** på Markor Kåses vegne. syn på hvad der i løbet af et år er hugget i Villestrup endels skov. Jens Christensen i Holt Jep Biereldsen på Vejen og andre navng stævnes

** Poul Andersen i Hvilshøjgård. syn på Niels Nielsens dreng på Nejst Christen Nielsen for hans sår 
 
** Poul Andersen i Hvilshøjgård et vidne. Jens Olufsen i Vrå vidnede, at han for Knud Tomsen i Vrå gennede 2 af hans stude til Morten Tomsen i Sterup, som skulle føde dem over vinteren og derfor bruge dem til ploven til vårsæden og han lovede at fly dem tilbage så gode, som de var, da han fik dem

** Poul Andersen ridefoged til Hammelmose på husbonds tjener Knud Tomsen i Vrå hans vegne stævner Morten Tomsen i Sterup angående 2 stude, som denne lånte til sin plov til sidste vårsæd men leverede dem ikke tilbage efter hans løfte. Morten Tomsen svarer, at den ene stud døde i båsen, som han vil bevise. opsat 14 dage

(116)

** Jens Madsen i Hallund 3.ting til Jens Christensen i vester Brønderslev, som tilforn boede i Hallund for 2 skp byg

** Mikkel Andersen i Hallund stævner Peder Madsen på Hollensted hede angående den arv, der er faldet efter sl Simon Pedersen, som døde på Hollensted hede, og som Peder Madsen skal have taget til sig. Mikkel Andersen mener hans hustru og hendes søskende er nærmere arvinger, som er søskendebørn til afdøde. Peder Madsen mente at sl Simon Pedersen havde en søn, som bør arve. opsat 14 dage

** Hans Jensen på Hollensted hede stævner Laurs Pedersen på Hollensted hede angående 12 sld og 6 alen vadmel, som denne har lovet ham for at oplade sit værsted til ham og fremlægger deres kontrakt fra 1634. dom: at betale inden 15 dage etc

(117)

** Laurs Pedersen i Gerndrup Laurs Sørensen i Brønderslev på egne og bymænds vegne. Laurs Pedersen i vester Gerndrup på den ene og navng Brønderslev bønder på den anden side gav tilkende, at angående deres tvistighed om et nyt indhævd og kast sønden ud for Brønderslev og vesten Gerndrup er de blevet forligt således, at det skal nedlægges og blive til endel og fælled, som af Arilds tid

** Christen Pedersen foged på Kølskegård stævner Jens Hvas i Hallund,
om han ikke bør stille borgen for sig for bordag og truen eller anholdes, hvilket dømmes

(118)

9/6 1636.

** på Gunde Langes vegne stævnes navng Vrensted mænd for ulydighed, da de har siddet overhørig og ikke ville møde for at tærske på slotsladegården 2 gange og ej heller ville køre træ fra Allerup til slottet eller køre korn fra Ingstrup dertil, hvortil de var tilsagt. de er delt derfor 17/3, og deres fæste menes forbrudt. dom: deres fæste er forbrudt

** på Gunde Langes vegne stævnes Christen Pedersen i Vrensted for 12 rdl bøder, for han belå Ejler Laursens fosterdatter Anne Pedersdatter, som beskyldte ham 12/4. dom: at betale inden 15 dage etc

(119)

** Christen Pedersen foged på Kølskegård stævner Jens Hvas i Hallund om han ikke bør stille nøjagtig borgen eller anholdes på grund af bordag og truen, hvilket dømmes

** Christen Christensen i Kølske mølle stævner Jens Hvas i Hallund for de slag og den skade, denne har gjort ham, og han mener Jens Hvas bør betale 6 rdl bøder. dom: at betale 6 mk inden 15 dage etc

** Jens Pedersen i Hjermeslev stævner Niels Mortensen i Tømmerby for gæld 7 mk iflg brev, som fremlægges. dom: at betale inden 15 dage etc

(120)

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Niels Laursen i Hellevad for dom, da han efterstår med en del af sin landgilde og ikke holder sine huse ved magt. delevidne 7/4 fremlægges. dom: han har forbrudt sit fæste

** på Just Høgs vegne stævnes de Børglumkloster tjenere i Jerslev sogn, som ikke ville køre træ til Børglumkloster eller lyng til at mønne ladegården. navng møder med forklaringer. opsat 14 dage

(121)

** sagen mellem Jørgen Orning og Christen Svendsen i Skovgård opsat 14 dage

** Jens Simonsen gav Oluf Jensen 3.ting for 5 rdl stedsmål

** på Jørgen Kruses vegne opkrævede 8 navng sandemænd til at møde ved landstinget for efter lysningsbrev 25/5 at gøre deres tov over navng vester Brønderslev mænd for hærværk, for de har med vold nedlagt Mads Jensens kast mod hans vilje. fortegn

** Laurs Nielsen i vester Brønderslev imod det hærværk ----

** Laurs Nielsen i vester Brønderslev imod den tiltale for hærværk benægtede, at han ikke nedskød en tørv på omtalte kast, og på spørgsmål om han ikke var med i flok og følge, da svarede han som tilforn

(122)

** Niels Pedersen i vester Brønderslev benægtede på samme måde og svarede, at han var i fælleden for at hente sit kvæg

** Simon Andersen i vester Brønderslev aflægger samme benægtelse

** Jens Nielsen i vester Brønderslev aflægger samme benægtelse, og svarede som tilforn

** Jens Pedersen i vester Brønderslev aflægger samme benægtelse og svar

(123)

** Niels Nielsen i vester Brønderslev aflægger samme benægtelse og gik i fælleden med hans stude, og svarede som tilforn

** Jesper Christensen i Østergård i vester Brønderslev aflægger samme benægtelse og svar

** Søren Laursen i Østergård i vester Brønderslev aflægger samme benægtelse og svar

** Simon Andersen i vester Brønderslev og andre navng bymænd stævner Jørgen Kruse Christen Hansen i Torsmark Mads Jensen ved Kæret og hans hustru Anne Andersdatter for vedkendelse af den ejendom, som omtalte kast står på, som fælled for Brønderslev. tingsvidne fremlægges, at Mads Jensen bruger det på ottende år, så bymændene må bevise, ar de samme tid har haft fælled der. da herredsfogden ikke er tilstede blev sagen opsat 8 dage

(124)

** Jens Madsen i Hallund lod fordele Jens Christensen Smed i vester Brønderslev, som tilforn boede i Hallund, for 2 skp rugsæd

** Simon Andersen i Brønderslev. navng vidner, at den omtalte dag så Simon Andersen i vester Brønderslev Jens Nielsen og Anders Andersen sst komme gående fra Mads Jensens hus ved Kæret op til hans markdige, og der blev de siddende. en halv time senere kom Mads Jensen gående op til dem, og de gik alle til byen, og de gav ikke et ondt ord til hinanden

** Niels Ludvigsen i vester Halne et vidne. navng og menige vester Brønderslev mænd stævnes for at tage syn på Peder Andersens dige og grob ved Kæret

(125)

** på Mogens Kåses vegne stævnes Just Høg samt Peder Kræmmer i Sterup for at tage syn på afpløjning af Morten Tomsens ager på Sterup mark

** Laurs Skøt på hr Jens Olufsens vegne i Tolstrup 3.ting Hans Skrædder i Brønderslev for de sengeklæder, han fik for at bruge til hr Klauses søn, imens han var i lære som skrædder. dertil svarede Christen Hansen og mente det stykvis måtte navngives, hvad klæde det var

** Christen Nielsen i Holmgård spurgte Jørgen Andersen på Sønderhede, om han ved af, at Jens Hansen i Ovstrup ulovligt har hugget i Ovstrup endels skov, hvortil denne svarede Nej

** Christen Pedersen foged på Kølskegård. Jens Pedersen og Christen Povlsen i Hallund vidnede, at de sønden Hallund kirkegård hørte Jens Hvas i Hallund sagde, at han skulle behandle Peder Pedersen i Hallund sådan, at inden de skiltes, skulle han kalde ham Jens Jensen lille, så han skulle få en djævel

** på Jørgen Ornings vegne udvistes 2.ting Niels Laursen i Sterups mølle fra møllen, han iboer, idet han er lovfældet for sit stedsmål

** Gregers Mørk i Brønderslev 3.ting Jens Christensen i Allerup

** Gregers Mørk i Brønderslev 3.ting Anders Jensen sst for rest på øg

** på Berete Lindenovs vegne ---- 

(126)

** på Berete Lindenovs vegne. syn på hvad der i 4 år er hugget i Ovstrups endels skov. Jørgen Andersen på Sønderhede hævdede, at han ingen skade havde gjort i skoven, men skovfogden Jens Hansen i Ovstrup vidnede, at han havde hugget de træer og gravet de tørv, som synsmændene har hjemlet, og der blev givet kære og klage over ham 

** på Mogens Kåses vegne. Jens Bertelsen i Hallund vidner, at Jens Hvas inden hans gårdsled slog Christen Christensen i Kølske mølle omkuld med en tyrkølle. han gav husbonden sagen

** på Mogens Kåses vegne. navng herredsnævninge svor et fuldt gårdfred over Jens Jensen Hvas i Hallund, for han i Jens Bertelsens gård slog Christen Christensen i Kølske mølle til jorden med en tyrkølle og derefter gav ham flere slag iflg synsvidne

(127)

** navng vidner, at Anders Jensen og Jens Christensen i Hjulskov er forhindret i deres husbonds forfald, så de ikke kan gøre deres tov over Jens Hvas

16/6 1636.

** på Mogens Kåses vegne. Anders Jensen i mellem Hjulskov gør sit tov over Jens Hvas, som hans medbrødre 11 herredsnævninge gjorde 9/6

(128)

** Christen Christensen i Kølske mølle stævner Jens Hvas i Hallund angående de slag og den skade, denne gjorde ham med en tyrkølle, som i uendelig dom 9/6, som også dømmes i dag

** Peder Munk i Gettrup gav varsel til Jens Knudsen i Sterup for rest landgilde 1625-26. opsat 3 uger

** på Jørgen Kruses vegne med 14 dages opsættelse stævnes Simon Andersen i Brønderslev Anders Andersen og Jens Nielsen sst for klage for at være kommet til Mads Jensen ved Kæret og tvunget ham til at være med at nedlægge hans kast. de fremlagde deres bys granderet og mente ikke, de havde gjort mere, end den tillader dem, og mente de burde være fri for klage. dom: da de har truet Mads Jensen til at gå med dem, kan de ikke frikendes

(129)

** på Jørgen Kruses vegne. Christen Sørensen i Brønderslev vidnede, at den dag Mads Jensens dige ved Kæret blev nedskudt, så han tidligere på dagen, at Simon Andersen Jens Nielsen og Anders Andersen kom ind i Mads Jensens hus og bad ham gå med dem og skyde Christen Skrædders kast ned, og dersom han ikke gjorde det, blev han pantet for 1 td øl. de svarede, at deres ærinde var at bede Mads Jensen gå med dem til grandestævne efter deres granderet

** Laurs Nielsen og Simon Andersen i Brønderslev. navng bymænd, som mindes langt tilbage, vidner, at omtalte kast var byfælled, indtil Mads Jensen ved Kæret lod det indkaste

(130)

** Simon Andersen og Laurs Nielsen ----

** Laurs Nielsen og Simon Andersen i vester Brønderslev med 8 dages opsættelse stævner Jørgen Kruse og begærer, at der må udstedes vedkendelse, at omtalte jord vedkendes som fælled til deres gårde. Christen Hansen fremlagde tingsvidne 28/4, at indelukket bruges af Mads Jensen på ottende år. dom: da det med vidnesbyrd i dag bevises, at indkastet var fælled, før Mads Jensen lod det indkaste, bliver vedkendelsen udstedt

** Poul Andersen ridefoged til Hammelmose. syn på den stud, som Morten Tomsen i Sterup havde på foder sidste vinter og til hans plov. den var forsultet og fordærvet af ploven og havde siden været i bløde, og den var død deraf. den anden levende stud var ligesådan

(131)

** på Niels Friises vegne fordeles en dreng, født i vester Linderup og som tjente i Smidstrup, ved navn Simon Markorsen for 12 rdl hans bøder for han belå Anne Nielsdatter

** på Niels Friises vegne. Anne Tomsdatter, der tjener i Hellum, beskyldte en dreng ved navn Jens Christensen sst for sin barnefar, som han vedkendte sig og lovede at ægte og forse hende

** på Niels Friises vegne stævnes Niels Eriksen tjener i vester Mellerup og Maren Jensdatter i Lunden for deres bøder 12 og 6 rdl, for de har avlet barn sammen

** på Jørgen Ornings vegne fordeles Oluf Jensen på Kraghede for 5 rdl rest på hans stedsmål

(132)

** syn på Jesper Jensen i Svennum hans sår og skade

** Jesper Jensen i Svennum sigtede Christen Christensen sst for at have slået ham

** sagen mellem Just Høg og de 3 mænd i Kalum opsat 14 dage

** Laurs Skøt på hr Jens Olufsen i Tolstrup præstegård hans vegne stævner Jens Nielsen i Tømmerby, om han ikke er pligtig at give hans sognepræst sin rettighed; om påsken æg og kage og til Skt Hans ost. Jens Nielsen svarer, at han boer på en ringe bolig, hvoraf der ikke har været givet æg kage og ost, men tiende og offer. opsat 3 uger

** på Gunde Langes vegne stævnes Laurs Pedersen i vester Gerndrup for at tage syn på et nyt grøft, som er lagt for nær øster Brønderslev fælled. Laurs Pedersen på husbond Frederik Rantzaus vegne vedkender sig det som endel til hans gård inden for groben og som fælled udenfor

** på Gunde Langes vegne. 5 synsmænd ----

(133)

** Laurs Skøt med 14 dages opsættelse ---- de Vrensted mænd. opsat 3 uger

** på Gunde Langes vegne. Anders Laursen i Vrensted vidnede, at da han om aftenen kom hjem fra barsel i Tise, var der en hoben navng unge karle, som ventede på Anders Henriksen og ville slå ham ihjel i gyden norden Mads Laursens gård. da han hørte larmen, gik han og hans hustru derhen, og de blev også overfaldet, men de sagde ikke et ondt ord

** på Gunde Langes vegne stævnes Morten Nielsen Suder i Ørum for dom angående ærerørige ord, han i grandernes påhør har sagt Jens Laursen i Ørum iflg tingsvidne 12/5, at han har kaldt ham en tyv og skælm dom: han bør bevise sine ord eller lide tiltale

** Laurs Skøt på Jens Madsens vegne i lille Kraghede lod fordele en dreng Niels Ludvigsen, født i Grindsted, som er rømt af tjenesten

** Oluf Christensen i Kvisselholt sigtede Jens Bertelsen i Blæsbjerg og hans bror
(134)
Tomas Bertelsen sst for de med hver deres spade slog hans øg, da han kom kørende på Lyngdrup kær. de svarede, at det skulle bevises

(

** Oluf Christensen i Kvisselholt et vidne. syn og vurdering af skade på hans øg. det er ugavnligt til at køre eller ride på og er skadet for 10 dlr

** Oluf Christensen i Kvisselholt

stævner Jens og Tomas Bertelsen i Blæsbjerg for dom, da de har slået hans fjermer hest, da han kom kørende på Lyngdrup kær, så det er blevet lam. tingsvidne 3/6 fremlægges, hvori Jens Bertelsen svarer, at han ikke gjorde hesten skade, men han slog den med spaden, men hesten blev kun snavset. Anders Jensen på Plovmandsmosen vidnede, at de 2 brødre kom mod Oluf Christensens vogn slog hans fjermer øg gennede ham af vognen og gav ham mange ukvemsord. Oluf Christensen mener, de bør lide klage derfor, hvilket dømmes

(135)

** Oluf Christensen på Kvisselholt stævner Jens og Tomas Bertelsen i Blæsbjerg for dom, for de har slået hans øg med en spade, så det er blevet lam. dom: de bør stå til rette

(136)

** Villads Madsen ved Skarvad ----

** Villads Madsen ved Skarvad. Anders Jørgensen i Vestbjerg gav tilkende, at da hans hustru Kirsten Villadsdatter er død, er boet skiftet mellem ham og de 2 børn Anne Andersdatter og Mads Andersen, og han forpligter sig at udlægge børnenes anpart til deres morfar Villads Madsen, som også skal tage sig af Mads Andersen

** Niels Laursen i øster Sterups mølle. syn på hvad, Niels Laursen selv har bekostet på møllen, samt vurdering deraf

** Christen Jensen i Tømmerby med høringsdele 3.ting til Poul Jensen i Stavad for 2 stude, han havde lejet af Poul Jensen til sin plov, og denne havde uden hans minde borttaget dem til stor skade for ham. opsat 14 dage

** Peder Pedersen 3.ting fortegn

** Jens Hansen i Ovstrup 3.ting fortegn

(137)

** Niels Laursen i øster Mølle. navng vidner, at øster Sterups mølledam brød ud langfredag 1635 og har siden indtil Skt Hans stået ugavnlig og mølledammen uopdæmmet

** Peder Nielsen i øster Hebelstrup fremlyste et galtsvin, som i lang tid har gået i hans gård og på hans mark og gjort stor skade

** Jens Laursen i Vrensted. vurdering af hvad der var tilbage ved Vrensted kirke efter håndværkerne. opregn

** Christen Hansen i Torsmark. syn på Christen Christensens hustru i Tømmerby Kirsten Jensdatter hendes sår. Jens Nielsen i Tømmerby og hans hustru Else Nielsdatter stævnes

** Christen Hansen i Torsmark et andet vidne. Kirsten Jensdatter, Christen Christensens hustru i Tømmerby, sigter Jens Nielsens hustru Else Nielsdatter sst, for hun kom løbende ind i hendes hus og slog hende

(138)

** Niels Ludvigsen i vester Halne på egne og medarvingers vegne. syn på Peder Andersen ved Kæret hans dige og grob sønden og vesten hans hus

** Jens Nielsen i Brønderslev på hospitalets vegne. syn på det boel i øster Mellerup, Christen Pedersen iboede

** Peder Pedersen i Jerslev med opsættelse 28/4 på Just Høgs vegne stævner Christen Jensen i Kalum Tomas Olufsen og Niels Nielsen sst. tingsvidne 21/4 fremlægges. deres skriftlige svar fremlægges, at de mener, at de gjorde den sidste Århusrejse af Børglumkloster tjenerne østen Stenbjerggård, og hvis de kan overbevises om, at disse har gjort rejser der imellem, da vil de rømme deres gårde og have deres boeslod forbrudt og begærer for guds skyld, at dommen indstilles for husbonden. dom: de har forbrudt deres fæste, med mindre husbonden vil benåde dem

(139)

** Laurs Skøt med 1 måneds opsættelse på hr Jens Olufsen i Tolstrup præstegård hans vegne stævner Jens Nielsen i Tømmerby. tingsvidne 27/5 fremlægges. dom: han skal som formanden give Påske og Skt Hansdags rente til sognepræsten

(140)

23/6 1636.

** på Niels Friises vegne stævnes Niels Eriksen tjener i vester Mellerup og Maren Jensdatter i Lunden angående deres bøder. dom: som 16/6

** på Niels Friises vegne blev tilbudt frøgæld for sæd, der ulovligt er sået i KM tjeneres jord

** på Hans Lindenovs vegne stævnes Bertel Nielsen i Alstrup for 10 rdl stedsmål, som han har lovet og rester med af den halvgård i Alstrup, han iboer. dom: at betale inden 15 dage etc

** Jens Nielsen i Tømmerby. syn på Hans Nielsens hustru i Tømmerby Else Nielsdatter hendes sår. Christen Christensen i Tømmerby og hans hustru Kirsten Jensdatter stævnes

(141)

** Jens Nielsen i Tømmerby beskyldte Christen Christensens hustru Kirsten Jensdatter i Tømmerby, for hun har slået hans hustru Else Nielsdatter
 
** Laurs Svendsen i Åsendrup på egne og medarvingers vegne stævner Niels Povlsen i Krogsgård for dom angående 8 sld, som han skyldte sl Christen Svendsen i Stavad efter regnskabsbog 3/3 1614. Niels Povlsen benægter gælden. opsat 14 dage

** Laurs Svendsen i Åsendrup på egne og medarvingers vegne stævner Niels Murmester i Stenum for 20 dlr gæld til sl Christen Svendsen i Stavad fra 21/10 1622 iflg regnskabsbog. Niels Murmester er forhindret i at møde. opsat 14 dage

** Niels Povlsen i Krogsgård. Laurs Svendsen i Åsendrup bød ham 1 td rug, for han skulle tage sin hest igen

(142)

** Laurs Svendsen i Åsendrup. Niels Povlsen lovede at betale ham den td rug, som han tiltaler ham for

** på Gunde Langes vegne stævnes Kirsten Nielsdatter i Vestergård i Vrensted Peder Svendsen Christen Pedersen Jens Pedersen sst. Anders Laursen sst mødte og ville bevise med hans hustru Kirsten Henriksdatter og med sig selv den beskyldning han gjorde 16/6 og tage de stykker værge med sig

** Christen Olufsen i Gunderup på sin egne sin mor Karen Dals og bror Peder Olufsen sst deres vegne stævner Peder Andersen i Hjermeslev for dom angående 4 færdige stude, han har fået i Karen Dals gård i Gunderup. tingsvidne af Børglum birketing 12/11 1633 fremlægges samt 27/1 1635. opsat 1 måned

** Jens Hansen i Ovstrup lod fordele Niels Mortensen i Tømmerby for 3 mk faldsmål

(143)

** Jens Mikkelsen i Vrågård på Jens Bødkers vegne på Rævbakken lod fordele Niels Mortensen i Tømmerby for 3 mk faldsmål

** på Just Høgs vegne ----

** på Just Høgs vegne stævnes Tomas, der tjener Peder Jensen i Nørgård, og Laurs Jensen i Løt for at tage syn på tørvegrøft i Peder Kræmmers agerskifte på Sterups mark. Peder Jensen vedkendte sig stedet for Sterup bys fælled og som fælled til den gård, han iboer, og forbød syn før KM lensmand Jørgen Orning stævnes

** på Just Høgs vegne. syn på hulgrøft der er gravet i folden til Mølgård og til Gunders mølle 

** Jens Jensen i Holt ----

** Jens Jensen i Holt Jens Nielsen og Søren Mikkelsen sst mod det syn Peder Pedersen i Jerslev tog til tørvegrøft, da vedkendte de sig stedet som fælled til deres gårde i Holt, de påboer 

** sagen mellem de Sterup mænd og Just Høg opsat 14 dage

** på Jørgen Ornings vegne blev alle KM bønder under Åstrup len påmindet at yde deres smør på Åstrup på onsdag, såfremt de ikke vil give penge istedet

(144)

** på Berete Lindenovs vegne. syn på Niels Laursens søn i Tise Tomas Nielsen hans sår. Niels Laursen beskylder en dreng i Tise Peder Pedersen, som stak hans søn gennem armen i ladegården på Hammelmose 

** Jens Jensen i Hallund stævner med en landstings stævning ----

** på Gunde Langes vegne stævnes med en landstings stævning Christen Pedersen foged på Kølskegård angående en dom, han har forhvervet over KM tjener Jens Hvas i Hallund, at han skulle sætte Christen Pedersen borgen for trussel og fejde, skønt han benægter det, og mener derfor de uendelige domme bør være magtesløse. desuden stævnes Mogens Kås. dommene fremlægges. da dommene ikke lyder ---- til sagen igen bliver stævnet, og det nue er sket, bør de derfor ikke længere have magt

(145)

** Christen Pedersen foged på Kølskegård stævner Jens Hvas i Hallund for 3die endelige dom, om han ikke bør stille ham borgen, for han truede Christen Pedersen. Jens Hvas benægter og begærer opsættelse. opsat 3 uger

** Christen Christensen i Kølske mølle stævner Jens Hvas i Hallund for 3die endelige dom angående de slag og den skade, Jens Hvas gjorde ham iflg synsvidne 27/5, som fremlægges. han begærer endelig dom, om Jens Hvas ikke bør betale ham efter loven. Jens Hvas svor, at han kun havde slået et slag og tilbyder erstatning for retten og bør derfor være fri for tiltale. dom: som de uendelige domme at han bør betale erstatning efter loven. opregn

(146)

** Laurs Jensen i Torup 3.ting for KM bådsmandsskat. fortegn

** på Jørgen Ornings vegne fordeles de lægdsmænd, som ikke har udlagt KM bådsmandsskat

** på Peder Munks vegne i Gettrup. syn i en sig, der kaldes Keldsdal østen Kornum mølledam, hvori der er gravet knobtørv

** på Mogens Kåses vegne. Jep Jensen, født i Hallund og nu tjener i Kornum svor, at for 12-14 år siden stjal Jens Jensen Hvas i Hallund sig ind på ham og slog ham, og han fik intet derfor. Jens Hvas svarede og fremlagde tingsvidne 18/4 1616, at de indgik forlig, som han holdt 

** på Just Høgs vegne fordeles Christen Laursen i Sterup og Laurs Jensen, der boede sst, men nu boer i Løt for 7 mk rest af deres gård

** Gregers Mørk i Brønderslev lod fordele Jens Christensen i Allerup for 2 dlr

** Gregers Mørk i Brønderslev lod fordele Anders Jensen i øster Brønderslev for 2 dlr rest på et øg

(147)

** Peder Nielsen i Hebelstrup stævner Anders Jensen i mellem Hjulskov angående et væddemål mellem dem iflg kontrakt dateret 26/6 1635, om hr Søren Tomsen rejste fra Jerslev og til Hammer præstegård i går eller ikke. væddemålet gjaldt 1 td Rostocker øl, som Anders Jensen tabte, og som han dømmes til at betale

** Niels Nielsen i Bøgen stævner Laurs Christensen, som boede hos ham forgangen år, for hans gæld for ophold for ham og 2 stude. opregn. dom: han bør stille Niels Nielsen tilfreds

** Niels Olufsen i Sterups krat forbød alle at køre ride eller gå over hans mark, eller lægge nogen usædvanlig vej eller sti derover

(148)

30/6 1636.

** på Gunde Langes vegne. Peder Simonsen i Vrensted gav tilkende, at øster Christen Nielsen kom ind i hans stue og bad om en kande øl, og Peder Simonsen svarede, at han gerne ville give ham det bedste, han havde, men han ikke vidste, hvad han skulle give eller lade være, idet Christen Nielsen kaldte ham en tyv og skælm og overfaldt ham og skældte på ham og hans hustru, hvortil denne svarede, at han var en tyv og skælm, og hans kvinde en troldkone, som havde vredet halsen om på 2 af hans køer og hvis han ellers ville noget, kunne de gå udenfor

** på Gunde Langes vegne stævnes øster Christen Nielsen i Vrensted for at have kaldt Peder Simonsen en tyv og skælm og hans kone for en troldkone. han bør bevise sine ord eller lide tiltale og bliver ikke en bedre mand, end han har skældt Peder Simonsen for. Christen Nielsen begærer opsættelse. opsat 3 uger

(149)

** på Gunde Langes vegne tillyses Christen Nielsen i Vrensted et fuldt husfred, for han 2. pinsedag er kommet ind i KM tjener Peder Simonsens stue kaldt ham tyv og skælm og hans hustru en troldkone

** Jens Nielsen i Tømmerby stævner Christen Christensen i Tømmerby og hans hustru Kirsten Jensdatter for dom angående sårmålsbøde. tingsvidne 23/6 fremlægges, at hun har slået Jens Nielsens hustru i Tømmerby Else Nielsdatter. Christen Hansen i Torsmark svarer, at kvinden selv bør sigte Christen Christensens hustru, eller de bør være fri for tiltale

(150)

** på Berete Lindenovs vegne. Jens Nielsen i Tømmerby gav ovennævnte sag med Christen Christensen til husbonden

** Christen Hansen på husbonds tjeners vegne. af navng, stævnet med landstings stævning, vidner først Mads Jensen i Stendist, at Jens Nielsens børn i Tømmerby kom til ham og sagde, at deres far slog deres mor Else Nielsdatter, og han ved, at hun samtidig rykkede en del af hans skæg af. flere vidner derom

** Christen Hansen på husbonds tjener Christen Christensens hustru i Tømmerby Kirsten Jensdatter hendes vegne stævner Jens Nielsen sst og hans hustru Else Nielsdatter for dom, for hun slog Kirsten Jensdatter. Christen Nielsen i Holmgård begærede opsættelse. opsat 3 uger

** Niels Ludvigsen i vester Halne stævner navng og menige vester Brønderslev bymænd og enker for vidne angående indhævd i Brønderslev fælled. en del er indstævnet med landstings stævning, men de ville ikke vidne

** Christen Hansen i Torsmark på husbonds vegne. Christen Sørensen i Krogen i Brønderslev vidner om hvem, der har været grandefoged i Brønderslev siden fjendernes tid. fortegn. når nogen iflg grandebrev skulle bøde, er de blevet pantet, men eventuelle bøder til husbonden har man ikke befattet sig med. andre vidner det samme 

(151)

** Christen Hansen et vidne. 8 mænd vidner, at han og Simon Andersen i vester Brønderslev stod for tingsdom i rettergang med hinanden, og da sagde Simon Andersen han forbrød hans liv på dem. dertil svarede han og svor, at han ikke dermed mente Christen Hansen

** Laurs Jensen i Torup et vidne. han lod fordele for KM skat. fortegn

** Jens Simonsen på husbonds vegne stævner ---- i Hjelmsted Laurs Madsen og Laurs Christensen sst for at tage syn på nogle KM tjeneres enge i Hjelmsted kær for kast grave og frapløjning

** Tomas Jensen i Stenbjerggård stævner Christen Sørensen i Åsendrup og tilbød ham det, han bør iflg en kontrakt, som er gjort på Børglumkloster, men denne ville ikke svare, før kontrakten blev fremlagt. han havde været hos Hans Jensen for efter samme kontrakt at begære skifte og jævning

(152)

** sagen mellem Jørgen Orning og Jens ---- i Hjelmsted er opsat 8 dage

** Tomas Eriksen Skrædder på Bakken i Sterup krat. syn på et værsted på Bakken i Sterups krat, Tomas Laursen tilforn iboede

** Oluf Christensen i Kvisselholt med tiltale til Jens og Tomas Bertelsen i Blæsbjerg for de har uførmet ham på vejen over Lyngdrup kær og slået et af hans øg med en spade, så det er lam på det ene ben. de voldgav sagen

** Peder Pedersen på Christen Pedersens vegne i Stenum. syn på hans dreng Laurs Christensen hans sår, som var gjort med en økse. Niels Murmesters dreng i Stenum Laurs Jensen stævnes

** Peder Olufsen i Brønderslev 3.ting Tomas Svendsen sst

** på Just Høgs vegne blev tilbudt frøgæld for det, der kan være sået i KM tjenere under Børglumkloster og hans egne tjenere deres jord

** på Mogens Kåses vegne tilbydes frøgæld etc

(153)

** Jens Povlsen i Mølgård 3.ting en dreng Christen Pedersen, som er rømt af hans tjeneste

** på Hans Lindenovs vegne begæres at synsmændene afhjemler deres syn på  en mark på ?. gik fra synet, da husbonden ikke er stævnet

** Laurs Christensen i Kalum et vidne. syn på hans enge for skader

** Tomas Olufsen i Kalum et vidne. syn på hans enge og fald

** på Gunde Langes vegne. Christen Nielsen i Ørum gav tilkende, at Morten Suders søn i Ørum Christen Mortensen kom til hans hustru og tilbød hende at købe et par hammeljern, men da der gik rygte, at de var stjålet fra Laurs Pedersen i sdr Ravnstrup, blev han spurgt på tinge, men han kendte dem ikke, hvorefter Laurs Skøt på KM vegne tog dem til sig, til den rette ejer meldte sig

(154)

** Laurs Skøt på Poul Holsts vegne lod fordele. fortegn

** Peder Pedersen i Jerslev med opsættelse 9/6 stævner Børglumkloster tjenere som ting 9/6. dom: de har forbrudt deres fæste

** Knud Tomsen i Vrå et vidne. Morten Tomsen i Sterup lovede at betale ham for den stud, som han havde lejet og som døde

** på Niels Friises vegne stævnes en dreng Niels Eriksen tjener i vester Mellerup og Maren Jensdatter i Lunden for deres bøder 12 og 6 rdl. dom: at betale inden 15 dage etc

(155)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Simon Andersen i vester Brønderslev og andre navng bymænd angående Mads Jensens dige og lukke ved kæret, som de med vold har nedlagt uden lov og dom, og de bør derfor stå til rette. Laurs Nielsen i vester Brønderslev på egne og bymænds vegne beretter, at de ifølge granderetten har lov til at nedlægge indhævd i fælleden. opsat 3 uger

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Simon Andersen  Niels Pedersen i vester Brønderslev Niels Nielsen Laurs Nielsen Søren Laursen Jens Andersen Anders Bendsen Jens Sørensen og Tomas Jensen sst for dom, efter landsdommernes dom og hjemfindelse, for de med flere samlet har drevet deres bys hjord med vold og magt 1635 over dige og grøft ind i Mads Jensens eng ved kæret, og derved mod loven frataget ham hans arbejde og bør lide efter 2.lovbogs 73 kap og 3.bogs 48 og 49.kap og stå til rette. Laurs Nielsen på bymænds vegne beretter, at kastet er gjort i fælleden, og de har handlet efter deres grandebrev. opsat 3 uger

(156)

7/7 1636.

** Niels Mørk i Hebelstrup 3.ting fortegn

** på Gunde Langes vegne blev tilbudt frøgæld for ulovlig sæd i KM tjenere under Ålborg slot deres jord samt forbud mod at borttage afgrøden

(157)

** på Gunde Langes vegne stævnes Christen Nielsen i Vrensted vester Jens Laursen Laurs Klemendsen sst med flere for dom som ting 9/6 og med samme uendelige dom over dem

** på Gunde Langes vegne. Peder Simonsen i Vrensted gav husbonden hans sag med øster Christen Nielsen sst alene angående husfred  

** Laurs Skøt på hr Jens Olufsens vegne i Tolstrup præstegård lod fordele Hans Skrædder i vester Brønderslev for de sengeklæder, som hr Jens sendte ham, og som sl hr Klauses søn skulle bruge, mens han var der til undervisning, og som nu forholdes præsten

** Laurs Skøt. Hans Jensen Stærk, som boede på Hollensted hede, lovede at betale 1 rdl gæld samt 18 skp byg engleje til Ålborg slot

** Niels Pedersen i Krogsgård vidnede, at Laurs Svendsen i Åsendrup i ryttertiden var med en rytter i Krogsgård og byttede hest med ham, og Laurs Svendsen lovede ham 1 td rug i bytte. Laurs Svendsen svor, at intet deraf var sandt

** Peder Christensen i Brønderup. Peder Christensen i Stenbjerggård vidnede, at da skiftet stod efter sl Peder Sørensen, som døde i Stenbjerggård, var han Peder Christensen i Brønderup skyldig 120 sld, som Christen Sørensen i Åsendrup og hans medarvinger udlagde. Abelone Ibsdatter i Hjortemose Else Maren Sidsel Karen Ibsdatter og Jens Sørensen sst Christen Sørensen i Åsendrup og Anne Sørensdatter i Stenbjerggård stævnes

(158)

** Peder Christensen i Ingstrup stævner Christen Sørensen i Åsendrup

** Peder Christensen i Brønderup stævner Jep Sørensens børn i Hjortemose. Abelone Else Sidsel og Karen Ibsdatter og Jens Sørensen sst samt sl Anders Sørensens datter i Sundsted Anne Andersdatter samt Anne Sørensdatter Hans Jensens hustru i Stenbjerggård for dom angående deres anpart af 52 dlr, som rester på 120 dlr, sl Peder Sørensen skal være ham skyldig, og som han mener sl Peder Sørensens bror Christen Sørensen i Åsendrup og brorbørn bør betale. Christen Sørensen begærede gældsbrevet fremlagt, og Hans Jensen i Stenbjerggård berettede, at hans hustru ikke begærede arv efter sl Peder Sørensen. opsat 5 uger

** Peder Christensen i Brønderup stævner ung Jens Povlsen i Stavad for 4 tdr byg, som han på Hvetbo herredsting 7/8 1630 bekendte at have taget af sl Peder Christensens på kornhusloftet ved Boelskifte. dom: at betale inden 15 dage etc

(159)

** Christen Jensen i Kalum. syn på hans enge for skade 

** Hans Jensen i Stenbjerggård tilbød Christen Sørensen i Åsendrup alt det, som han arveligt er tilfaldet efter sin sl bror Peder Sørensen, som døde i Stenbjerggård

** sagen mellem Jørgen Orning og Jens Hansen i Hjelmsted er opsat 8 dage

** Hans Jensen i Hals birk. navng har gjort udlæg hos Laurs Pedersen på Hollensted hede for dennes gæld 12 dlr og 6 alen vadmel til Hans Jensen. 

(160)

** Hans Jensen i Hals birk tilbød Laurs Pedersen i Hollensted hede at indløse hans øg for 12 dlr og 6 alen vadmel inden 14 dage

** sagen mellem Peder Munk og Hans Knudsen i Sterup er opsat 14 dage

** på Gunde Langes vegne. Jens Sørensen i Jerslev og Mette Jensdatter sst vidnede, at Peder Andersen Kræmmer kom ind i hans stue og uførmede dem alle og sagde mange ukvemsord truede og undsagde dem og ville slå Søren Pedersens hustru Anne Jensdatter. senere kom han med en jerntyv og æskede Søren Pedersen ud og kaldte ham tyv og skælm.
en anden dag kom han igen og ville overfalde Søren Pedersen og kaldte ham en skælm og en tyv. Peder Andersen i Åstrup stævnes

** på Gunde Langes vegne. Anne Pedersdatter og anden Anne Pedersdatter i Jerslev vidnede det samme

** Søren Pedersen i Jerslev gav last kære og klage over Peder Andersen Kræmmer for han uførmede hans folk ville slå hans hustru og kaldte ham tyv og skælm  

(161)

** på Gunde Langes vegne blev tillyst Peder Andersen Kræmmer i Åstrup et fuldt gårdfred for han uførmede Søren Pedersen hans hustru og folk kaldte ham tyv og skælm etc

** på Mogens Kåses vegne. imod den tiltale Christen Pedersen på husbonds vegne har til Hans Jensen Stærk, som boede på Hollensted hede, da mødte Hans Jensen og skød sig til hans værneting Hals birketing

** Anders Markorsen i Linderup. Jens Olufsen i vester Linderup gav tilkende at han havde modtaget 1 stud og 1 stålharve af Anders Markorsen på Christen Jensens vegne angående dennes gæld iflg kontrakt til Jens Olufsen. resten vil Anders Markorsen betale til Skt Mikkelsdag

** Anders Markorsen i Linderup. Jens Olufsen i Linderup bekendte, at han havde ingen gældsbreve på sin egen eller på hans mors vegne på Christen Jensen i vester Linderup

** Peder Olufsen Smed i øster Brønderslev lod fordele Tomas Svendsen sst for 6 mk

** Jens Povlsen i Mølgård lod fordele en dreng Christen Pedersen født i Alstrup i Hvet, og som er rømt af tjenesten

(162)

** Terkild Pedersen på Rosbak et vidne. afsigelse af voldgift mellem ham og Søren Christensen i Underåre angående en ko, Søren Christensen havde i leje. han skal betale 18 slmk til Kyndelmisse

** på Malte Sehesteds vegne. synsmænd afhjemler syn på Klokkerholms mølleeng, hvor en del er slået og en del opdrevet. nogle navng Hallund bymænd møder og vedkender sig stedet som fælled til deres gårde

** på Berete Lindenovs vegne. da der er tvist og uenighed om afpløjning i ager og eng samt ulovlig kast begge steder, da samtykkede Laurs Nielsen i Harreslev på KM lensmand Jørgen Orning og hans tjener Jens Hansen i Hjelmsted deres vegne på den ene og Poul Andersen på Berete Lindenov og hendes tjenere Laurs Nielsen Laurs Christensen og Peder Skøt sst deres vegne på den anden side og betroede de 4 synsmænd til efter høsten at sætte pæl og sten, og kast og grøft i engene skal nedlægges, så de bliver som tilforn, og alting skal ske retfærdigt, så ingen forurettes

** Mikkel Andersen i Hallund med 5 ugers opsættelse stævner Peder Madsen på Hollensted hede som ting 2/6. tingsvidne af Ålborg byting 4/7 fremlægges, at Mads Jensen på Hollensted hede stævnes for vidne og navng vidner, at Mads Sørensen, født i Hollensted by, drog af landet året efter fjenderne drog ud, og blev syg i Helsingør og døde der. dom: da det ikke vides om faderen overlevede sønnen eller omvendt, vidste dommeren ikke hvem af parterne der skulle arve

(163)

** Laurs Svendsen i Åsendrup med 14 dages opsættelse stævner Niels Povlsen i Krogsgård som ting 23/6. Laurs Smed fremlagde tegnebog 1614, som indeholder fortegnelse over, hvad Niels Povlsen fik. opregn. dom: han bør betale inden 15 dage

** Oluf Pedersen i Røgelhede. syn på engskade i Klokkerholms mølleeng for 4 læs hø

(164)

14/7 1636.

** Jens Badskær i Stenum. syn på toft og agre som tilhører Anders Nielsen i Stenum

** Jens Badskær i Stenum. syn på toft og agre som tilhører Jens Badskær i Stenum

** Jens Badskær et vidne. navng vidner, at på grund af det lukke ---- Jens Badskær skade i hans korn

** Jens Badskær. Niels Andersen og Christen Snedker i Stenum vidnede, at de på hans begæring havde været hos Anders Jensen sst og sagt til ham, at dersom han ville gøre og oplukke sine lukker, så kunne Jens Badskær holdes uden skade i sit korn

** på Berete Lindenovs vegne et forbud til Peder Hansen i vester Hjulskov mod at bevilge Søren Laursen på Holden noget af vester Hjulskovs ejendom, i mark eng fædrift eller andet under hans fæstes fortabelse, samt samme forbud til Søren Laursen

(165)

** Poul Andersen stævner Jens Knudsen i Sterup for at tage syn på tørvegrøft

** Poul Andersen på husbonds vegne stævner Jens Christensen i vester Mejlsted og Anders Christensen i øster Hjermeslev for dom angående deres modvillighed, idet de efterstår med stedsmål og landgilde. opregn. dom: de har forbrudt deres fæste

** på Gunde Langes vegne. øster Christen Nielsen i Vrensted lover at stille husbonden tilfreds med det allerførste for den gårdfred, som er lyst over ham

** på Jørgen Kruses vegne. Christen Sørensen i Brønderslev svor, at en landstings stævning ikke var læst for ham eller hans folk i gården i kirken eller andetsteds

** på Jørgen Kruses vegne. Mads Jensen ved Kæret i vester Brønderslev svor det samme

** Peder Pedersen i Jerslev på husbonds vegne stævner Maren Pedersdatter i Brønderslev, og som tilforn tjente i Mølgård, for at bekende sin barnefar, men hun fremkom ikke

(166)

** Niels Mørk i Hebelstrup lod fordele. fortegn

** Hans Jensen i Stenbjerggård tilbød Christen Sørensen i Åsendrup alt det, kontrakten mellem dem lyder på, som han er tilskiftet efter sl Peder Sørensen 

** Søren Bertelsen i Fristrup fremæsker Iver Fisker, som har ladet ham stævne, om han vil give ham sag, men han svarede, at han vil intet have med ham i dag at bestille  

** på Jørgen Ornings vegne begæres dom over Jens Hansen i Hjelmsted efter 1 måneds opsættelse. han begærede opsættelse. opsat 8 dage

** Christen Christensen i Allerup stævner Niels Mortensen i vester Brønderslev og hans hustru Maren Tomsdatter for dele

** Niels Jensen i Hellum. navng vidner, at de nu i hegnets tid har set Peder Andersen i Hellum hans fæ har drevet over Niels Jensen i Hellum hans border i Hellum mark og hans eng, hvorimod Peder Andersen svarede at han i 20 år har drevet på de steder, de nu vidner om

** Anders Christensen i vester Hjulskov havde med høringsdele tiltale til Søren Jensen i Svennum for 9 mk, han skyldte sl Laurs Jensen, der boede i Hjulskov, efter testamente

** Christen Nielsen i Holmgård på Niels Povlsens vegne i Krogsgård 3.ting over Laurs Svendsen i Åsendrup for 1 td rug, han har lovet ham. opsat 8 dage

(167)

** Anders Nielsen i Stenum på den ene ----

** Anders Nielsen i Stenum havde med høringsdele 3.ting tiltale til navng Stenum bymænd, for de ikke vil forfærdige enhver sit brosted, de er tildelt i den bro vesten Anders Nielsen i Stenum. dom 22/10 1635 fremlægges. dom: da de er dømt til at forfærdige hver sin anpart i brostedet, kan de ikke være fri for tiltale

** Anders Nielsen i Stenum. navng vidner, at der har været kørested vesten Anders Nielsens i Stenum både før ryttertiden og efter mellem Stenum og Børglumkloster, indtil det blev opkørt

** Jens Nielsen i Hellum stævner Peder Andersen sst for klage, for han lader sit kvæg drive over hans border på Hellum mark og over hans eng. Peder Andersen svarer, at han i 20 år har drevet på omtalte steder. opsat 3 uger

(168)

** Mikkel Andersen i Hallund. navng vidner, at sidste jul for 6 år siden døde Simon Pedersen, som boede på Hollensted hede. Peder Madsen på Hollensted hede stævnes

** Mikkel Andersen i Hallund stævner Peder Madsen på Hollensted hede angående den arv efter sl Simon Pedersen, som døde på Hollensted hede, som Peder Madsen har taget til sig. Mikkel Andersen mener, at hans hustru og dennes søster som søskendebørn bør have arven. Peder Madsen begærer opsættelse. opsat 3 uger

** Anders Knudsen i Manne. Erik Pedersen i Kraghedegård vidner, at han 1626 malede 1 td rug til Christen Pedersen i Stenum, som denne fik af Anders Knudsen i Manne, som betalte 2 rdl for rugen på Christen Pedersens vegne

** Anders Knudsen i Manne stævner Christen Pedersen i Stenum for dom angående hvad denne skylder Anders Knudsen, opregn. Erik Pedersen i Kraghedegård vidner om 1 td rug og Anders Knudsen sværger om det øvrige. dom: han bør betale

(169)

** på Just Høgs vegne stævnes Mogens Kås og Morten Tomsen i Sterup for at tage syn på afpløjning i Sterup mark, som beskrives

** Peder Munk i Gettrup stævner Peder Galskøt i Kornum for at tage syn på den anpart gård Kornum, som Peder Munk er tildelt af lensmanden

** på Gunde Langes vegne stævnes Christen Nielsen i Vrensted i Vestergård og andre navng for endelig dom på deres fæste, da de har været modvillige og ulydige og ikke ville tærske til jul i ladegården 2 gange, skønt de var tilsagt, de ville heller ikke tage træ i Allerup skov og køre til Ålborg slot, og en del ville ikke føre korn fra Ingstrup til slottet. de uendelige domme 9/6 og 7/7 fremlægges. dom: de har forbrudt fæstet

(170)

21/7 1636.

** Jens Badskær i Stenum stævner Anders Jensen sst angående et værgemål, han har påtaget sig for sl Christen Andersen, der boede i Tømmerby, hans børn, og har taget børnenes fædrene arv 2 heste til sig, uanset han ikke er ret værge for børnene, da han er farbrorsøn og Jens Badskær er deres morbror, så han mener derfor, at Anders Jensen skal levere ham de 2 heste og begærer dom. dom: iflg 1.lovbogs 28.kap er Jens Badskær ret værge og bør have værgemålet. Anders Jensen svarede, at han mod betaling af hans omkostninger vil afgive værgemålet

(171)

** på Gunde Langes vegne. syn på pløjning i Ørums mark samt på dæmninger, der er lagt over vejen for at skåne kornet for vand

** på Gunde Langes vegne. navng, stævnet med en landstings stævning, og som ihukommer op til 40 år, vidner om vandløbets vej over marker langs veje med videre, som det har haft, så længe de mindes, indtil Laurs Rasmussen i Ørum har lavet en dæmning

** Peder Simonsen i Vrensted begærer dom over Christen Nielsen sst for unyttige ærerørige ord. øster Christen Nielsen svarer, at dersom han har haft ærerørige ord, da er det sket ubevidst i drukkenskab, og han ved kun ærligt om Peder Simonsen og hans hustru

(172)

** Poul Holst. Peder Simonsen og øster Christen Nielsen i Vrensted lovede at møde på tinget med dannemænd, som skal sætte borgen, så de holder inde med slet bordag truen og fejden

** Peder Munk i Gettrup. syn på hans anpart af øster Kornum 

** på Berete Lindenovs vegne. Jens Laursen, tjener i Hebelstrup, vidnede, at da han dagen før Skt Hansdag efter tjenesten gik fra Hallund kirke, så han at Christen Andersen i vester Hebelstrup kom kørende bag efter Niels Mørk sst, og da han nåede ham, faldt Niels Mørk omkuld og blev kørt over, og han sagde, at drengen skulle få skam derfor, om der var lov og ret til. andre vidner det samme

(173)

** på Berete Lindenovs vegne. syn på hans agerjord, hvor Anders Skrædder skal have lagt et dige. Anders Skrædder i Hebelstrup og hans søn Christen Andersen stævnes

** på Berete Lindenovs vegne. syn på Niels Mørk i Hebelstrup hans sår

** Niels Mørk i Hebelstrup sigter Christen Andersen sst for det stød, som han fik på ryggen af vognstjærten og anden skade, da han blev kørt ned

** Anders Skrædder i Hebelstrup. navng vidner, at de var tilstede 30/6 i Hebelstrup, da Niels Mørk og Anders Skrædder sst på hans søn Christen Andersens vegne blev venligt forligt om deres trætte om Niels Mørk, der blev kørt ned, som skal være sket af vanvare. Niels Mørk svarede, at han ikke vil holde forliget, idet det de lovede ham, har de ikke efterkommet

(174)

** på Berete Lindenovs vegne. Sidsel Mogensdatter i Brobak vidnede, at efter Peder Skrædder i Brobak havde ladet grave de tørv i husbondens fælled, som omtvistes, kom Anders Nielsen i Gersholt til hende på kirkevejen og bad bødlen slå hans hals sønder, om Peder Skrædder skulle føre samme tørv hjem. hun vidnede endvidere at Anders Nielsen om natten gennede sit fæ i samme tørv så de blev søndertrådt. han og hans sønner Niels Jens og Mads Andersen stævnes

** på Berete Lindenovs vegne. Peder Ibsen i Brobak sigtede Anders Nielsen i Gersholt for at have ladet sit fæ søndertræde hans tørv

** på Berete Lindenovs vegne blev Anders Nielsen i Gersholt spurgt om han ved ed ville benægte, at han selv eller nogen af hans sønner havde ladet hans fæ søndertræde Peder Ibsens tørv. han svor, at han hverken så det eller var med

(175)

** Peder Nielsen i Hebelstrup. Mikkel Andersen i Hallund og andre navng sst vidnede, at det skolehus, som står i Hallund, er bygget og sat på menige granders gade og fælled

** Tøger Nielsen i Hellum begærede synsmændene måtte afhjemle deres syn på indtægt, som med dige og grob er indkastet i Povlskrog. Peder Andersen i Hellum berettede, at han havde taget det til sin gård og vedkendte sig det som hans husbonds ejendom

** Tøger Nielsen i Hellum. syn på Tøger Pedersens eng i Hellum

** Søren Bertelsen i Fristrup. Kirsten Pedersdatter, som tilforn tjente Søren Degn i Fristrup stod ved hendes ord, som hun i dannemænds overværelse i Søren Degns hus havde udtalt, og hvorom der er vidnet ved Børglum birketing 1/4 

** på Hans Bilds vegne. syn på Mikkel Biereldsens eng i Klæstrup

(176)

** på Hans Bilds vegne. navng vidner, at dette stykke eng i 14 år har uden klage været brugt til den bolig i Klæstrup, Mikkel Biereldsen iboer

** på Hans Bilds vegne. Mikkel Biereldsen i Klæstrup gav klage

** på Niels Friises vegne blev udæsket af Anders Nielsen i Hjermeslev en dreng ved navn Simon Markorsen med sin farkoste angående 12 rdl lejermålsbøder, samt forbud mod at huse eller helle ham

** Søren Christensen på husbonds vegne stævner i Hellum to af Tøger Nielsens folk Jens Christensen og Anne Tomsdatter for deres bøder, for de har avlet barn sammen. Tøger Nielsen forbydes at udbetale deres løn. ingen mødt. opsat 3 uger

** på Jørgen Kruses vegne. syn på Peder Andersens eng i Hjermeslev i Brokær, hvorledes den er slået

(177)

** på Jørgen Kruses vegne. navng vidner om hvor mange favn eng bymændene og Peder Andersen har i Hjermeslev enge i Brokær

** på Jørgen Kruses vegne fordeles Jens Bay i Tise for 1 rdl rest

** Niels Ludvigsen i vester Halne på sine egne og medarvingers vegne. navng vester Brønderslev bymænd vidner om, hvornår Peder Andersens have blev indtaget, som nu er underskyllet

** Niels Jensen i Hellum. syn på hans enge. Peder Andersen stævnes

** Peder Andersen i Hellum. syn på hans enge. Niels Jensen og Tøger Nielsen stævnes

(178)

** Christen Christensen i Allerup lod fordele Niels Mortensens hustru Maren Tomsdatter i vester Brønderslev for 11 mk, som hendes sl husbond Niels Hansen iflg brev skyldte ham, da han blev henrettet

** Niels Povlsen i Krogsgård 3.ting Christen Svendsen i Åsendrup for 1 td rug

** på Just Høgs vegne forbydes alle at komme med dreft eller greft eller anden brug i Vandkrogs mark

** på Just Høgs vegne. syn på Sterups mark på Peder Andersen og Morten Tomsens agre for fra og tilpløjning

** på Gunde Langes vegne. navng herredsnævninge svor Peder Andersen Kræmmer i Alstrup et fuldt gårdfred over, for han er kommet ind i Søren Pedersens gård i Stenum uførmet hans hustru og folk og kaldt ham en tyv og skælm 

(179)

** Peder Munk i Gettrup med 5 ugers opsættelse stævner Hans Knudsen i Sterup for 2 rdl rest landgilde 1625-26. jordebog fremlægges. dom 7/7 1632 fremlægges. Poul Holst ridefoged til Ålborg slot gjorde indvendinger, at da gården er tilskiftet KM, bør lensmanden stævnes og Hans Knudsens formands kvittering for landgilde fremlægges, hvilket Hans Knudsen gjorde. opregn. dom: da han tidligere er dømt for denne rest, kan Peder Munk ikke fradømmes 3.ting

(180)

** på Berete Lindenovs vegne stævnes navng Hammelmose tjenere for rest landgilde og andet. dom: de har forbrudt deres fæste

28/7 1636.

** Søren ? Christensen i Lendistved på bror Jens Christensen og svoger Niels Andersen i Tolstrup deres vegne på den ene og Christen Olufsen i Sneverholt på sin far Oluf Hansens vegne på den anden side er blevet forligt om deres trætte og uenighed om slagsmål og bordag

(181)

** Niels Povlsen i Krogsgård lod fordele Christen Svendsen i Åsendrup for 1 td rug

** Niels Povlsen 3.ting Laurs Svendsen i Åsendrup for 6 mk bodpenge på hans søn Svend Laursens vegne

** Jens Povlsen i Mølgård. Anders Sørensen i Brønderslev lovede inden Skt Mortensdag at færdiggøre det hus, som Jens Povlsen har ladet bygge i vester Brønderslev

** Peder Munk i Gettrup hans fuldmægtig Oluf Sørensen i Brønderslev. Laurs Skøt lovede, at Hans Knudsen i Sterup ville tale Peder Munks minde for hans rest landgilde 2 rdl

** Peder Smed i Faksholm. syn på knobtørvegrave sønden op til Faksholms mark i grøn jord til hans fortrængsel

** Peder Smed et vidne. Niels Laursen i Brønderslev og Anders Nielsen i Stenum vidnede at siden Jens Jensen og Niels Pedersen i Brønderslev havde gravet de tørv sønden op til Faksholm mark, da kom de til Faksholm og der kom Jens Jensen og Peder Smed i trætte, og han gjorde Peder Smed uførm. Jens Jensen svor, at han ikke gav Peder Smed et ondt ord

(182)

** Peder Smed i Faksholm gav kære og klage over Jens Jensen i Brønderslev, for han yppede trætte og gjorde ham uførm

** Niels Madsen i Musted lod fordele Tomas Sørensen på Sønderhede for 3 sld rest på stedsmål

** Christen Hansen i Torsmark stævner Hans Jensen i Linderup og Anders Markorsen sst og bymænd for at tage syn på skade i Ulkær eng 

** Christen i Kølske mølle stævner Jens Hvas i Hallund, for han løb bag på ham og slog ham på kindbenet med en tyrkølle. Laurs Skøt på Jens Jensens vegne skød sig ind for den svorne herredsfoged. opsat 14 dage

** sagen mellem Ove i Gunderup og Peder Andersen i Hjermeslev opsat 8 dage

** Mads Pedersen i Jerslev lod læse en fortegnelse på det, Christen Christensen i Svennum skal forholde ham hos sig i boet af det, Mads Pedersens datter Margrete Madsdatter arveligt er tilfaldet efter hendes morbror sl Tomas Sørensen i Svennum

** Mads Pedersen i Jerslev stævner Christen Christensen i Svennum for det, fortegnelsen lyder på, som hans datter Margrete Madsdatter er arveligt tilfaldet efter hendes sl morbror Tomas Sørensen, som boede i Svennum. Christen Christensen svarede, at det skulle bevises, at han havde mere i boet end hun havde fået hendes anpart af. opsat 14 dage

(183)

** Laurs Skøt på hr Jens Olufsens vegne i Tolstrup præstegård havde med høringsdele tiltale til Søren Madsen i Stenum for 10 skp byg hans tiende 1635. han vil betale efter samme tal som til Hjermeslevgård

** på Gunde Langes vegne. Peder Svendsen i Vrensted tilbød at sætte borgen for sig hans hustru og børn, så Christen Nielsen sst kan være fri for fejden truen slet og bordag, og hvis de gør derimod, skal han have forbrudt 100 dlr og 4 øksne til husbonden. Christen Nielsen er ikke mødt

** Laurs Skøt på Klemend Ibsens vegne i sdr Ravnstrup lod fordele en rømt tjenestedreng Jens Laursen, født i Hjallerup

** på Gunde Langes vegne blev givet kære og klage over Laurs Rasmussen i Ørum og Laurs Sørensen sst, for de skal have forment vandløbets rette gamle vej gennem deres mark og dæmmet i vejen

** på Gunde Langes vegne stævnes Jens Laursen i Ørum for klage for de 2 agre, han opbrød i Ørums fælled. han vil tale med husbonden og begærer opsættelse. opsat 4 uger

(184)

** Christen Christensen i Kølske mølle. Laurs Skøt fremlagde en landstings opsættelse over det, som er forhvervet over Jens Hvas i Hallund i den trætte, Christen Pedersen på Kølskegård og Christen Christensen på Kølske mølle har med ham, og som er opsat til 6 ugers dagen

** Anders Nielsen i Stenum 3.ting til navng Stenum mænd, for de ikke vil forfærdige deres tildelte brosted, som de er tildømt i den bro vesten hans hus

** på Jørgen Kruses vegne. syn på en eng i øster Brønderslev for hvad der var slået revet og bortført

** på Jørgen Kruses vegne. Tomas Jensen ladefoged på Hjermeslevgård vidnede, at de enge til Hjermeslevgård, som synsmændene i dag har omhjemlet, hvorledes de er slået revet og afført, de er tildelt følgende bønder. fortegn

(185)

** på Mogens Kåses vegne. syn på Nibstrup enge for skade på navng bønders skifter

** Niels Ludvigsen i vester Halne på sin egne og medarvingers vegne stævner navng og menige vester Brønderslev bymænd og enker for klage angående Peder Andersens ved Kæret hans havedige, som de 3 gange har nedskudt og neddrevet. Laurs Nielsen svarede, at gerningen er dem ikke overbevist. opsat 14 dage

4/8 1636.

** Niels Povlsen i Krogsgård. Tomas Mikkelsen i Hollensted lovede at betale ham hans gæld til sl Niels Povlsen i Stavad

(186)

** Niels Povlsen lod fordele Laurs Svendsen i Åsendrup for 6 mk bodpenge på hans søn Svend Laursens vegne

** Søren Bertelsen i Fristrup et vidne. Kirsten Pedersdatter, tjener i øster Hjermeslev, og som tilforn tjente Søren Degn i Fristrup vidnede, at hun havde taget et fadfuld mel nogle gryn og en skp korn og givet til Iver Fiskers hustru Karen Jørgensdatter i Fristrup, samt at hun stod ved det tingsvidne af Børglum birketing 1/4, som blev oplæst Karen Jørgensdatter svor at hun fik hverken korn mel eller gryn, udover hvad hun tilforn havde lånt Søren Degns hustru

** Iver Fisker i Fristrup spurgte Kirsten Pedersdatter om hun ville benægte, at hun i Børglumklosters skriverstue havde sagt, at hans hustru hverken fik korn gryn eller mel, hvortil hun svarede, at hun ikke ville vidne mere, end hun havde gjort og gik ud af tinget 

** Jens Madsen i lille Kraghede gav sag Maren Pedersdatter i Fjeldgård sl Villads Jensens hustru, som tilforn boede i Pølen, for halvparten af et jernbundet skrin, som tilhørte Jens Madsen og Villads købte af en rytter og havde forpligtet sig at fly ham

(187)

** Anders Nielsen i Stenum lod fordele navng Stenum bymænd, som ikke vil færdiggøre deres tildelte anpart af en bro vesten hans hus

** Jens Simonsen ridefoged til Åstrup og Jens Hansen i Hjelmsted bevilgede deres sag måtte opsættes 8 dage. opsat 8 dage

** på Mogens Kåses vegne. vurdering på Kølskegård af et øg på 10-11 år, som tilhører Laurs Pedersen på Hollensted hede, som blev vurderet for 11 sld. han blev tilbudt at indløse det for hvad, det var taget for

** Laurs Nielsen i Brønderslev stævner Peder Andersen ved Kæret i vester Brønderslev og Niels Ludvigsen i vester Halne for dom og vidne. han vil bevise at den ejendom, som Peder Andersen har ladet indkaste til den bolig han iboer, er af vester Brønderslev bys fælled. Niels Ludvigsen fremlægger forlig mellem ham og bymændene 24/9 1635, at der intet vidne måtte udstedes, før hans medarvinger blev stævnet samt påstår, at omtalte have har ligget til omtalte bolig, før han fik den, og derfor har de indtaget den uden klage, som benægtes af Laurs Nielsen og spurgte Niels Ludvigsen, om han ville fremlægge vedkendelse. opsat 3 uger

(188)

** Christen Nielsen i Holmgård stævner Niels Murmester i Stenum for 7 sld, som han lover at betale før Skt Mikkelsdag

** Laurs Nielsen i Brønderslev stævner Mads Jensen ved Kæret i vester Brønderslev for dom angående det dige og indkast sønden hans hus, som bør nedlægges under hov og horn til byens fælled. Christen Sørensen mente, der ikke burde udstedes dom, før husbonden blev stævnet. opsat 3 uger

** Christen Laursen i Stubdrup på Morten Sti i Ørumholts mølle hans vegne stævner Laurs Olufsen i Damsgård i Brønderslev for 8 sld. han begærede respit. opsat 5 uger 

** Mikkel Andersen i Hallund. Anders Bonde i vester Hjermeslev vidnede, at sl Simon Pedersen, som boede og døde på Hollensted hede, han var i byrd og blod til Mikkel Andersens hustru i Hallund og til hendes søskende rette søskendebørn, og han ved ingen levende, som er nærmere arvinger end Mikkel Andersens hustru Johanne Steffensdatter. Peder Madsen på Hollensted hede stævnes

(189)

** på Jørgen Kruses vegne. syn på Hjermeslevgårds vinterrug, som var oprodet af svin og skadet for 1 td rug

** Christen i Holmgård et syn på sår eller skade, som er gjort Christen Kræmmer i Tømmerby. hans klædekjole var sønderrevet. navng tømrere af Ålborg stævnes

** på Jørgen Ornings vegne. navng vidner hvem der i Skæve sogn er ugedagstjenere til Dybvad, som Jørgen Ahrenfeld til Vorgård selv lader bruge avl til. fortegn

** Ove Olufsen i Gunderup med 6 ugers opsættelse på egne mor Karen Dal og bror Peder Olufsens deres vegne stævner Peder Andersen i øster Hjermeslev angående 4 færdige stude som ting 23/6. Peder Andersen sværger, at de 4 stude, som han fik af sl Tomas Olufsen, har han betalt, og han frikendes

(190)

** Christen Svendsen i Åsendrup med 6 ugers opsættelse stævner Niels Murmester i Stenum for 20 dlr som ting 23/6. han fremlægger dom 9/11 1635 angående samme 20 dlr, som han ved ed nægter at skylde, hvorfor han frikendes, samt fremæsker sit gældsbrev. han lider ikke tiltale, så længe dommen står urygget

(191)

** Mikkel Andersen i Hallund med 3 ugers opsættelse stævner Peder Madsen på Hollensted hede angående arv efter sl Simon Pedersen, som døde sst som ting 14/7. tingsvidne af Ålborg byting 4/7 fremlægges, samt tingsvidne 14/7 fremlægges. han fremlægger fuldmagt af Søren Jensen i Ålborg på Anne Steffensdatter og hendes andre søskende Ellen Steffensdatter, boer i Skien i Norge Anne Steffensdatter i Helsingør deres vegne til at kræve arven, og Anders Jensen Bonde i vester Hjermeslev hans fuldmagt. dom: da hans hustru og hendes søskende er nærmeste arvinger, bør arven følge dem

(192)

** Christen Pedersen foged på ---- med 6 ugers opsættelse stævner Jens Hvas i Hallund for endelig dom, om han bør sætte borgen som ting 23/6. tingsvidne 2/6 fremlægges. dom: han bør sætte borgen

11/8 1636.

** Peder Munk i Gettrup forbød Peder Tomsen i øster Kornum at befatte sig med den vinterrug, som findes i den jord, som af lensmanden og andre dannemænd er tilkendt ham til besiddelse

** Niels Ludvigsen i vester Halne. Søren Rasmussen i Stade og Anders Laursen i vester Brønderslev vidnede, at de var tilstede, da Christen Laursens søn i vester Brønderslev Laurs Christensen fæstede et gadehus sst af Else Laursdatter sst, og han skal snarest bygge et hus derpå 

(193)

** på Gunde Langes vegne. syn på det korn, som Morten Suder i Ørum er frarømt

** Niels Ludvigsen 3.ting Laurs Christensen i vester Brønderslev, for han ikke efter sit løfte har opsat og bygget et nyt hus på det gadehussted, han fæstede af Else Laursdatter

** på Gunde Langes vegne. lille Christen Jensen i Trøgdrup lovede at stille husbonden tilfreds for hans sårmålsbøder

** Laurs Nielsen i Brønderslev et vidne. Christen Laursen i vester Brønderslev og andre navng vidner, at det hus, Christen Laursen iboer, er bygget 1 år før Peder Andersens have ved Kæret blev indtaget

** Jens Madsen i lille Kraghede lod fordele Christen Nielsens hustru i Fjeldgård Mette Pedersdatter for 6 mk, hendes anpart af et jernbunden skrin, hendes forrige husbond Villads Jensen, der boede i Pølen, havde og som var Jens Madsens og havde lovet at skaffe ham igen

** Hans Jensen i Stenbjerggård stævner Christen Sørensen i Åsendrup for dom, da han var Anne Sørensdatter i Stenbjerggård hendes ældste bror og værge, da Hans Jensen ægtede hende, om han ikke bør bevise med skiftebrev, hvad der tilfaldt hende efter hendes sl forældre og søskende, og svare dertil eller stå til rette. Christen Sørensen svarer, at han ikke var hendes værge, da arven faldt og er ikke pligtig at svare hende dertil. opsat 5 uger

(194)

** Christen i Fjeldgård 3.ting Christen Knudsens hustru i Klæstrup for 4 mk hendes anpart af 1 stud

** Niels Pedersen i vester Brønderslev svor, at han ikke er Anne Pedersdatter sst hendes barnefar, men hun svor, at han er det

** Christen Nielsen i Holmgård. syn på kornskade i Laurs Nielsens korn i Hjelmsted. Jens Hansen i Hjelmsted stævnes
 
** på Berete Lindenovs vegne. syn på hendes tjenere i Hjelmsted deres enge. Jens Hansen stævnes

** Christen Nielsen i Holmgård. syn på Peder Skøts korn på Hjelmsted mark. Jens Hansen stævnes

** Mikkel Andersen i Hallund. Niels Christensen i Hollensted og Laurs Mikkelsen sst vidnede, at de vurderede det, der fandtes efter sl Simon Pedersens bo på Hollensted hede, da han døde 1630. opregn

(195)

** Erik i Rønnebjerg stævner Laurs Nielsen i Hjelmsted for syn på kornskade

** på Just Høgs vegne stævnes Jørgen Grubbe samt Oluf Hansen og Christen Olufsen i Sneverholt, Jørgen Ahrenfeld og Jens Torsen i Lundergård Jens i Kibsdal Mette i Hellumlund for at tage syn på et dige, der er sat fra Sneverholt ud på Snabhede jord øster fra gården

** Peder Pedersen i Jerslev gav Peder Snedker i Vrensted sag for 2 mk

** Peder Pedersen på Just Høgs vegne stævner Peder Snedker i Vrensted angående den jord sst, som Niels Hald tilforn brugte, og som Peder Snedker nu bruger uden fæste og hjemmel. han bør lide som for uhjemlet, og forbydes at afføre afgrøden under et fuldt ran. dom: han bør stå til rette som for andet uhjemlet

** Peder Christensen i Brønderup med 5 ugers opsættelse stævner sl Jep Sørensens børn i Hjortemose som ting 7/7. tingsvidne 7/7 fremlægges. Christen Sørensen i Åsendrup fremlægger sit skriftlige svar. dom: så mange af sl Peder Sørensens arvinger, som er stævnet og boer i Jerslev herred, undtaget Anne Sørensdatter i Stenbjerggård, bør betale hver sin anpart af gælden

(196)

** på Niels Friises vegne med 5 ugers opsættelse stævnes Tøger Nielsens folk i Hellum Jens Christensen og Anne Tomsdatter for deres bøder som ting 21/7. tingsvidne 16/6 fremlægges. dom: at betale inden 15 dage etc

** på Jørgen Ornings vegne med opsættelse 16/6 stævnes Jens Hansen i Hjelmsted for dom som ting 16/6. han møder og tilbyder udlæg i øksne eller andet. dom: han bør inden 15 dage betale husbonden de 20 rdl

(197)

18/8 1636.

** på Niels Friises vegne. navng vidner, at der ikke var sået eller avlet til Stoksted i Hellum sogn 1635. der boede ingen folk deri, men det stod slet øde
  
** Niels Ludvigsen i vester Halne lod fordele Christen Laursens søn i vester Brønderslev Laurs Christensen, for han ikke opsatte et hus på det gadehussted, han fæstede af Else Laursdatter

** Niels Ludvigsen i vester Halne stævner Christen Laursens søn i vester Brønderslev Laurs Christensen for dom, for han ikke som lovet har opført et hus på det gadehus, han fæstede af Else Laursdatter og mener hans fæste er forbrudt. efter begæring opsat 3 uger

(198)

** på Just Høgs og Jørgen Grubbes vegne. synsmænd skulle syne et gærde mellem Snabhede og Sneverholt, som skulle være lagt Snabhede for nær samt hulgrøft i mosen, da blev husbondens ridefogder og tjenere forligt, så der blev sat ret skel og sten mellem dem. Oluf Hansen og Christen Olufsen i Sneverholt og Jens Nielsen i Snabhede på mor Maren Nielsdatters vegne stod til vedermåls ting   

** på Jørgen Kruses vegne. navng, stævnet med landstings stævning, vidner hver især hvilke navng vester Brønderslev bymænd nedskød det dige og kast ved Mads Jensens ved Kæret sst, fortegn

(199)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Simon Andersen i vester Brønderslev og andre navng mænd for volddrift over dige ind i Mads Jensens eng ved Kæret sst med deres fæhjord af vester Brønderslev 1634 imod 2.lovbog 73.kap. de svarer, at de har fulgt granderetten, da omtalte jord er byens fælled. opsat 14 dage

** Peder Pedersen i Jerslev lod fordele Peder Snedker i Vrensted for 2 mk, som han skylder Christoffer Bodder på Børglumkloster

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Simon Andersen i vester Brønderslev samt navng og menige bymænd for vidne angående det dige, de har nedskudt ved Mads Jensens ved Kæret sst. tingsvidne af Hundslund birketing 18/6 fremlægges, hvor der lyses hærværk over 5 navng vester Brønderslev bymænd for at have nedskudt omtalte dige. dom: der udstedes ikke vidne mod fremlagte vidne

(200)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Anders Sørensen i vester Brønderslev samt de andre, som i dag er vidnet om, angående de har nedskudt Mads Jensens dige ved Kæret sst, hvortil de svarer, at de har gjort, som granderetten tilholder dem. opsat 5 uger

** Peder Nielsen på Langtved stævner Tomas Sørensen, som boede i Føltved og nu boer på Sønderhede, for dom angående den arv sl Anders Bertelsen, som boede og døde på Føltved, hans 3 børn Bertel Steffen og Christen Andersen er arveligt tilfaldet efter ham og som er 12 dlr. tingsvidne 28/5 1630 af Vorgårds ting fremlægges, hvori Tomas Sørensen lovede Christen Bertelsen, som boede i Stokholm, at give børnene deres arv. da værgen Christen Bertelsen er død, er Peder Nielsen selv som børnenes ældste morbror værge for dem 

(201)

** Niels Jensen i Hellum med 5 ugers opsættelse stævner Peder Andersen i Hellum for klage som ting 14/7. tingsvidne 14/7 fremlægges. dom: da Peder Andersen i hegnets tid har drevet over Niels Jensens border, bør han lide klage

** Peder Christensen i Brønderup med 6 ugers opsættelse stævner ung Jens Povlsen i Stavad for dom som ting 7/7. dom: han bør betale de 4 tdr byg

** på Just Høgs vegne stævnes Peder Snedker i Vrensted angående den jord, som Niels Hald brugte i Vrensted og frarømte, og som Peder Snedker nu bruger. dom: da han ingen hjemmel har til jorden bør han stå til rette

(202)

** på Mogens Kåses vegne. syn på det boel i Sterup Morten Tomsen påboer samt på Rævbakken i Krattet, Laurs Laursen påboer

25/8 1636.

** Christen Nielsen i Holmgård på husbondens tjener Maren Andersdatter i Tømmerby og hendes mand Niels Sørensen deres vegne stævner Niels Sørensen Kræmmer i Tømmerby for dom angående 6 dlr, som han har lånt af Maren Andersdatter. dom: han bør betale inden 15 dage

(203)

** Matias Nielsen i Guldager på Peder Mikkelsen på Gøl hans vegne stævner Anders Jensen i Serreslev for dom, om han ikke inden 15 dage bør udlægge sl Søren Nielsen, som boede i Vejby hans 2 børn Volborg og Mette Sørensdatter deres fædrene arv, (opregn) iflg tingsvidne 12/8 af Børglum birketing, og som Anders Nielsen med børnenes mor har taget til sig. dom: han bør udlægge børnenes arv inden 15 dage  

** Jens Tomsen forrige skriver på Sejlstrup stævner Niels Tøgersen i Hellum for rest landgilde 35 dlr iflg hans regnskabsbog. Niels Tøgersen møder ikke, da han ligger på sin sygeseng

** Christen Hansen i Torsmark stævner Hans Sørensen Skrædder i vester Brønderslev for dom og fremlægger en kopi af hans seddel, at da han har modtaget en fuld lod på skifte efter sl Niels Hansen i vester Brønderslev, forpligter han sig til at betale ridefogderne Laurs Skøt Poul Andersen og Christen Hansen deres anvendte bekostning på trætten dateret 6/4 1635. dom: at betale

** på Jørgen Kruses vegne. Gertrud Laursdatter der tjener i Em beskyldte en dreng, som tjener sst, ved navn Laurs for hendes barnefar

(204)

** på Jørgen Kruses vegne. Oluf Laursen i vester Brønderslev vidner, at navng vester Brønderslev mænd 13/5 nedskød diget ved Mads Jensens hus ved Kæret sst. andre vidner det samme

** på Jørgen Kruses vegne. navng i vester Brønderslev, som er stævnet med en landstings stævning for at vidne i ovennævnte sag, har oversiddet stævningen og vil ikke vidne. dom: de bør vidne eller lide tiltale

** Christen Nielsen i Serreslev. navng vidner, at de overværede, at Poul Sørensen i Vestermarken solgte Christen Nielsen en sorthjelmet ko og betalte med et sosvin og et studnød, og de drak lidkøb  

** Peder Madsen på Hollensted hede. Niels Tomsen i Hjulskov vidner om hvad, der var udlagt af sl Simon Pedersen, som døde på Hollensted hede hans bo for gæld, og som han købte, samt han købte en ko, som var tilfaldet Laurs Nielsen på Kraghede og medarvinger efter sl Simon Pedersens hustru, samt at der blev udlagt en bagplov af boet til ham for sl Simon Pedersens gæld

(205)

** Peder Madsen et vidne. navng vidner, at Mads Simonsen Simon Pedersens søn på Hollensted hede og Peder Madsen sst er nærbeslægtede, idet Mads Simonsen var Peder Madsens søstersøn, og såfremt Mads Simonsen overlevede sin far og er siden død, er der ingen nulevende, som er nærmere i byrd end Peder Madsen, som så bør arve

** Mikkel Andersen i Hallund. navng vidner, at da sl Simon Pedersen på Hollensted hede var død, var de med at udvurdere til Peder Laursen sst af det efterladte bo. opregn

** Mikkel Andersen i Hallund stævner Peder Madsen på Hollensted hede om han ikke bør udlægge til ham den arv, der er tilfaldet hans hustru og hendes medarving efter sl Simon Pedersen. opregn. på begæring af Peder Madsen opsat 5 uger

(206)

** Morten Nielsen i sdr Trøgdrup. syn på kornskade i hans korn

** på Gunde Langes vegne med 1 måneds opsættelse stævnes Jens Laursen i Ørum for klage for de 2 agre, han opbrød i Ørum fælled

1/9 1636.

** på Jørgen Kruses vegne. Karen Jespersdatter i vester Brønderslev beskyldte Jens Laursen Laurs Sørensens søn sst for hendes barnefar

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Jens Laursen og Karen Jespersdatter i vester Brønderslev for deres bøder, da de har avlet barn sammen. Laurs Sørensen svarede på sønnens vegne, at han vil tale husbondens minde, og Karen Jespersdatter mente at den, der havde gjort hende skaden, burde betale for hende. dom: at betale inden 15 dage

(207)

** Jesper Christensen i Brønderslev 3.ting Jens Laursen Laurs Sørensens søn sst for 3 mk bøder efter loven til næste frænder, for han har beligget Karen Jespersdatter

** på Jørgen Kruses vegne. navng Kraghede mænd vidner, at der ikke så længe de mindes har boet eller tjent på Kraghede i øster Brønderslev sogn en mand ved navn Peder Keldsen. Simon Andersen i Brønderslev Jesper Christensen Søren Laursen Laurs Nielsen og Jens Nielsen sst stævnes

** på Jørgen Kruses vegne stævnes de 5 ovennævnte for dom, idet de til Hundslund birketing har indført en mand, som skulle hedde Peder Keldsen på Kraghede til at vidne for dem mod Jørgen Kruses tiltale, og da denne ikke har kunnet opspores, bør de give tilkende, hvor han findes. de indstævnede mener ikke, at Kraghede mændene har vidnet som det er, og de ikke er pligtige at skaffe Peder Keldsen tilstede. dom: de bør vise hvem Peder Keldsen er mand eller dreng og hvor han er bosiddende

(208)

** på Niels Langes vegne stævnes Jens Keldsen i Underåre for dom, da han har været med i et røveri og ikke stillet ham tilfreds efter KM brev, om han ikke har forbrudt sit fæste og halve bo. efter begæring på hans vegne opsat 3 uger

** på Mogens Kåses vegne. Jens Mouridsen ---- 

** på Mogens Kåses vegne. Jens Mouridsen og Søren Laursen, der tjener på Nibstrup, vidner, at de så Christen Tomsen i Sterup Niels Laursen, som er Laurs Møller søn sst Jens Sørensen Søren Madsens søn sst var ude i Mellerups mølledam, efter dæmningen var brudt sammen, og fiskede ål, hvoraf de optog en del med deres hænder. Niels Laursen i Mellerup fiskede i flødgyden. der blev begæret kære og klage over dem. de stævnes for vidne og klage

** Christen Christensen i Svennum og Mads Pedersen i Jerslev blev forligt om deres trætte og uenighed om den arv, som  er tilfaldet Mads Pedersens datter Margrete Madsdatter efter sl Tomas Sørensen, som døde i Svennum, og som skal være i boet hos Christen Christensen sst. opregn 

(209)

** Peder Pedersen på husbonds vegne stævnes Mads Pedersen i Jerslev og Christen Christensen i Svennum, om de har noget at beskylde hinanden for, som vedkommer husbonden. de svarede begge, at de intet havde

** Knud Holst borger i Sæby på Malte Sehesteds vegne stævner Anders Tomsen i øster Å for 41 sld hans anpart af 123 sld, som han Jens Tøgersen i Kalum og Laurs Nielsen i Hjelmsted har lovet at betale for 38 tdr byg 8 tdr rug og 4 tdr havre Serreslev kirkes anpart korntiende iflg deres brev dateret 30/7 1633, som fremlægges. der er tidlige dømt 2 uendelige domme 21/11 og 19/12 1633 og nu begæres endelig dom, som er: at betale inden 15 dage etc

(210)

** Knud Holst tog en lignende endelig dom over Jens Tøgersen i Kalum for 41 sld hans anpart 

** Knud Holst tog en lignende endelig som over Laurs Nielsen i Hjelmsted for hans anpart 41 sld

** Jens Tomsen forrige skriver på Sejlstrup stævner Niels Tøgersen i Hellum for 35 sld hans rest landgilde for 2 år og andet samt renter. opregn. han svarer, at han blev godskrevet for landgilden 1629 og næste år af KM kommissærer, og desuden havde han været delefoged et år, og hvis det var modregnet i den sum han tiltales for, vil han rette for det, KM ikke vil eftergive ham. dom: han bør betale hovedstol og rente efter Recessen for det, han ikke kan bevise er betalt  

(211)

** Jens Tomsen stævner Niels Tøgersen i Hellum for dom angående kost og tæring, som han har anvendt af den årsag, Niels Tøgersen ikke rettidigt har betalt sin landgilde, som Jens Tomsen har udlagt for ham. opregn. Niels Tøgersen mener ikke, han skal betale disse omkostninger, da han er godskrevet landgilden for 2 år. dom: da det ikke bevises, Niels Tøgersen er kvitteret for de 2 års landgilde, kan han ikke fradømmes omkostningerne, med mindre overdommerne vil kende anderledes

(212)

8/9 1636.

** Peder Munk i Gettrup et vidne. Oluf Sørensen i vester Brønderslev vidnede, at Peder Tomsens navng folk i øster Kornum kørte rug af den jord på Kornum mark, som tilhører Peder Munk, i alt 125 traver, og førte det til Peder Tomsens lade. andre vidner

** Peder Munk i Gettrup tillyste 3 af Peder Tomsens drenge Just Christen og Peder Christensen et fuldt ran for den rug, som de førte af Peder Munks jord på Kornum mark og således bortrøvede

** Peder Munk i Gettrup stævner Peder Tomsens dreng i Kornum Mads Nielsen, for han var med at føre rug af hans mark. han er i husbondens forfald og ikke mødt, men da husbonden er Peder Tomsen i Kornum, mener Peder Munk ikke, at man skal agte derpå og begærede hans vidner må forhøres. opsat 8 dage

(213)

** på Just Høgs vegne. Christoffer Laursen, der tjener på Børglumkloster, vidnede, at Laurs Olufsen i Damsgård Peder Smed i Brønderslev og Mads Sørensen efterstår med deres hø og tørveagen til klostret

** Peder Pedersen stævner Niels Justsen i Stenbjerggård og Maren Jensdatter i Stenum

** Jens Olufsen i øster Brønderslev fik et fuldt stokkenævn af 24 navng dannemænd, hvorledes de har kendt ham, og hvorledes har opført sig i by og uden hjemme og ude etc. de vidste kun godt om ham, så de kunne ikke nægte ham deres skudsmål

(214)

** Jens Andersen i Ørum. Niels Mortensen i Grindsted på sine egne og sine 2 søstre Maren og Benedikte Mortensdatter deres vegne samt Morten og Christen Mortensen i Ørum på deres egne vegne gav ham afkald for arv efter deres sl mor Anne Hansdatter, som boede og døde i Ørum 

** på hr Christian Pentz hans vegne. Peder Hansen i Underåre vidnede, at han på husbondens fuldmægtig hans vegne tilsagde Hans Nielsen i Ulhøj at føre fogden Gregers Hvid fra Underåre og til Nibstrup, hvilket han nægtede, idet han ikke sad for kørsel. han havde ikke heller kørt indtil denne dag og ville heller ikke køre denne gang

(215)

** på Christian Pentz vegne stævnes Hans Nielsen i Ulhøj, for han har siddet overhørig og ikke ville køre fra Underåre til Nibstrup. han berettede, at der havde ikke gået kørsel af hans værsted, som han vil bevise. opsat 8 dage

** Jens Jensen i sdr Vrå stævner Ove Jensen i Hjermeslev for gæld 10 sld. på begæring opsat 14 dage

** Christen Nielsen i Serreslev 3.ting Poul Sørensen i Vestermark for en ko, som denne har solgt ham men forholder ham

** Jesper Jensen i vester Brønderslev lod fordele Laurs Sørensens søn i vester Brønderslev Jens Laursen for 9 mk bod, som han efter 2.lovbogs 18.kap skal betale ham for at have beligget hans datter Karen Jespersdatter 

(216)

** på Jørgen Kruses vegne. Ove Terkildsen på Kraghedegård og ---- på Kraghede vidner, at der ikke i år har været nogen på Kraghede ved navn Peder Keldsen

** Laurs Nielsen i Brønderslev stævner Peder Andersen ved Kæret for vidne

** Niels Ludvigsen i vester Halne stævner Jørgen Kruse og navng og menige vester Brønderslev bymænd for at tage syn på et dige, der er lagt langs Christen Laursens mark

** Niels Ludvigsen gav varsel til navng i vester Brønderslev, som er stævnet med landstings stævning men ikke vil vidne  

15/9 1636.

** Peder Simonsen i Vrensted stævner øster Christen Nielsen sst for nogle ærerørige ord. han har kaldt ham tyv og skælm og kaldt hans hustru for en troldkone, som havde vredet halsen om på hans køer. på hans begæring opsat 3 uger

(217)

** Christen Nielsen i Serreslev lod fordele Poul Sørensen Vestermarken ved Holt for en ko, som denne har solgt ham, men forholder ham samt 8 skpr byg, han ikke vil betale

** på Gunde Langes vegne. syn på et gadehus Vestermarken ved Holt, som Tomas Christensen sidst iboede. det er slet aldeles øde

** på Jørgen Kruses vegne. Villads Madsen på Kraghede vidner, at der ikke i år har boet en mand på Kraghede ved navn Peder Keldsen

** Tomas Olufsen i Kalum 3.ting fortegn

** Christen Andersen i vester Brønderslev, som er indstævnet af Niels Ludvigsen og med landstings stævning tilfundet at vidne om hvad år de indtægter er indhævdet i vester Brønderslev, vidnede, at han ikke vidste noget derom, da han undertiden var udensogns og udenbys

(218)

** Morten Graver i vester Brønderslev med samme stævning vidner, at Christen Laursens hus blev bygget, før Peder Andersens have blev indtaget

** Niels Ludvigsen 3.ting til Niels Jensen i vester Brønderslev for 3 mk faldsmål, for han ikke efter landstings stævning vil vidne

** på Peder Munks vegne i Gettrup. Laurs Kold tjener i øster Kornum vidner, at Peder Tomsens dreng Mads Nielsen i øster Kornum var med at hjemføre rug af Peder Munks jord

** på Peder Munks vegne i Gettrup tillystes Mads Nielsen, der tjener Peder Tomsen i øster Kornum, et fuldt ran, for han kørte rug af Peder Munks jord

(219)

** Peder Tomsen i Kornum et vidne. navng vidner, at den vinterrug, som blev sået i øster Kornum mark, lod Peder Tomsen pløje og så

** Jens Tomsen forrige skriver på Sejlstrup 3.ting Niels Tøgersen i Hellum for rest landgilde 1630 og 1631 samt rente

** Jens Tomsen forrige skriver på Sejlstrup 3.ting Niels Tøgersen i Hellum for anvendt skadegæld brevpenge kost og tæring, som han har anvendt, for Niels Tøgersen ikke har udlagt sin landgilde 1630 og 1631

** Laurs Mouridsen i Hjermeslev 3.ting Mads Jensen sst for 12 mk

** syn på Niels Christensen i Vrensted hans korn for skade

** på Niels Friises vegne påmindedes de tjenere, som giver gæsteri, at holde den klar til at yde

** Oluf Jensen på Kraghede spurgte Mogens Christensen sst, om han vidste noget at beskylde ham for på ære og lempe. det gjorde han ikke

** Anders Christensen i Stenum stævner Niels Christensen i Vanggård, forrige kirkeværge til Stenum kirke for 5 1/2 dlr, som han er kirken skyldig iflg kirkens regnskab. på hans begæring opsat 3 uger

(220)

** Mikkel Biereldsen i Klæstrup havde med høringsdele tiltale til Mads Sørensen og Tomas Laursen i Klæstrup for 2 læs hø for engskade. de vil tale hans minde inden Jul

** Niels Ludvigsen i vester Halne. syn på et dige, som er lagt langs Christen ---- mark i vester Brønderslev

** Niels Ludvigsen i vester Halne stævner Christen Laursens søn i vester Brønderslev Laurs som ting 18/8. tingsvidne 11/8 fremlægges. Laurs Christensen svarer, at han med tiden vil bygge et hus på det gadehus, som har fæstet af Else Laursdatter. dom: han har forbrudt fæstet

(221)

** Laurs Nielsen i vester Brønderslev med 6 ugers opsættelse stævner Peder Andersen ved Kæret i vester Brønderslev for dom og vidne, at den ejendom, han har indkastet med dige og grob, skal være byens fælled. synsvidne og tingsvidne 11/7 1633 fremlægges samt en vedkendelse 17/7 1634 fremlægges. dom 12/5 fremlægges, som der ikke dømmes imod

(222)

** Laurs Nielsen i vester Brønderslev med 6 ugers opsættelse stævner Mads Jensen ved Kæret sst angående dige og indkast sønden hans hus som ting 4/8. tingsvidne 16/6 fremlægges. dom 16/7 fremlægges. dom: da han har indkastet af fælleden uden hjemmel må han stå til rette

(223)

22/9 1636.

** Laurs Nielsen i Brønderslev et vidne. Niels Ludvigsen i vester Halne lod læse en landstings opsættelse i 6 uger angående et vidne, som vester Brønderslev mænd har forhvervet, at Christen Laursens hus er bygget et år før Peder Andersens have blev indtaget

** Niels Ludvigsen i vester Halne på sine egne og medarvingers vegne stævner navng vester Brønderslev bymænd, som er nævnt i kontrakt mellem dem 24/9 1635, for dom angående Peder Andersens dige og kast ved Kæret i Brønderslev, som de fornylig skal have nedskudt imod deres indgåede forlig og kontrakt. opsat 5 uger

(224)

** Niels Jensen i Hellum 3.ting Peder Andersen sst for han i hegnets tid har drevet sit kvæg over hans border

** på Niels Friises vegne. Ellen Pedersdatter i Træholt beskyldte en karl, som har haft tilhold i Tveden, ved navn Peder Skrædder, for hendes barnefar

** Peder Pedersen i Abildgård. Jens Rasmussen i Sterup vidnede, at da han boede i Abildgårds mølle 3 år, tjente han intet år mere end 1 td mel. andre vidner det samme, samt at det samme gælder Peder Pedersen i Abildgård. Hans Lindenov stævnes

(225)

** Peder Munk i Gettrup stævner 3 af Peder Tomsens drenge i øster Kornum Just Niels og Peder Christensen for bogsed, som han vil binde på dem, for de kørte rug af hans jord i Kornum mark og til Peder Tomsens lade. Peder Tomsen svarer, at da 2.lovbogs 40.kap ikke er fulgt, bør der ingen fylding ske, hvilket dømmes

(226)

** Peder Munk i Gettrup bandt sin bogsed på Peder Tomsens dreng Mads Nielsen, for han kørte rug fra hans mark og til Peder Tomsens lade

** Peder Munk et vidne. Oluf Sørensen i Brønderslev vidnede, at Peder Tomsens dreng Mads Nielsen kørte Peder Munks rug fra Kornum mark til Peder Tomsens lade

** Hans Knudsen i Sterup udlagde til Peder Munk 1 rdl, hans rest landgilde for 1625

(227)

** Peder Munk et vidne. Laurs Kold, der tjener i Kornum, vidnede, at Niels Eriksen, der tjener Mads ved Kæret, kørte til en af Peder Munks høstakke og kørte et læs hø hjem til Peder Tomsen. Niels Eriksen svarede at han ikke vidste, det var Peder Munks hø og Peder Tomsen svarede, at han ikke gav ham besked på at tage af Peder Munks hø

** Christen Nielsen i Holmgård. Christen Jensen i Tømmerby vidnede, at Peder Degn kom til ham og berettede, at præsten og fogden havde ---- og udvist ham, at Christen Jensen skulle give ham et tiendelam, hvad han gjorde. andre vidner det samme. Peder Degn svor, at det var usande vidner

** på Berete Lindenovs vegne. vidne om hvad der i fjor stod øde og ikke blev brugt af eng og gadehuse mv. fortegn

(228)

** på Mogens Kåses vegne stævnes Berete Pedersdatter, som tjente på Kølskegård, for dom anden gang som ting 12/5 og samme uendelige dom

** Niels Christensen i Vanggård. syn på kornskade i hans korn

** Laurs Mouridsen i Hjermeslev lod fordele Mads Jensen sst for 12 mk for 1/3 td humle

** Laurs Mouridsen i Hjermeslev og Mads Jensen sst ----

** Laurs Mouridsen i Hjermeslev havde med høringsdele tiltale til Mads Jensen sst for 12 mk for 1/3 td humle. Mads Jensen sagde, det var løgn og skal bevises om 8 dage

** Abraham Jensen i Oddersgård. Niels Jensen i vester Brønderslev vidnede, at for 3 år siden købte Niels Mikkelsen i Aggersborg en brun hest af ham og betalte ham 7 1/2 dlr derfor, og den resterende daler har Abraham Jensen siden betalt

** på Frederik Rantzaus vegne stævnes Søren Pedersen i Hvilshøj for spørgsmål, om han har sået for nogen i sin jord eller udlejet jord til nogen. han svarede, at han i noget dårligt havrejord havde sået for en af hans drenge

(229)

** Tomas Olufsen i Kalum lod fordele Terkild Pedersen på Rosbak for 2 læs hø for engskade

** på Jørgen Kruses vegne med 5 ugers opsættelse stævnes Simon Andersen i vester Brønderslev Niels Pedersen og flere af byen angående det dige og lukke ved Mads Jensens ved Kæret, som skal være nedskudt af dem. dom: da Jørgen Kruses ridefoged ingen fuldmagt har fået af ham, kan der ikke udstedes lovmål

** Anders Jensen på Skindbjerg. vurderingsmænd har på skiftet efter hans sl hustru ....... Nielsdatters død udvurderet for 13 1/2 sld af boet til hans brorbørn for den arv, han har under værgemål, og som er tilfaldet Peder Mikkel og Jens Laursen efter deres sl forældre 

(230)

** Anders Jensen på Skindbjerg. skifte mellem ham og hans sl hustrus børn, Mette og Kirsten Andersdatter Jens og Rasmus Andersen og Anne Christensdatter. af børnenes halvpart 16 sld, blev Anne Christensdatters andel udlagt til Niels Skrædder i Vrå 

** Tøger Pedersen i Allerup. Anders Jensen på Skindbjerg gav ham afkald for den arv, Tøger Pedersens søster Dorete Pedersdatter, som er hans trolovede fæstemø, er tilfaldet hende efter hendes sl forældre Peder Tøgersen og Inger Olufsdatter, som boede i Hellum 

** Christen Sørensen i Åsendrup et vidne. Hans Jensen i Stenbjerggård fremlagde en optegnelse og kontrakt, som er gjort mellem dem angående den arv, sl Peder Sørensens arvinger kræver hos ham. opregn

(231)

** Christen Sørensen i Åsendrup et vidne. Hans Jensen i Stenbjerggård lovede at betale ham 14 rdl, som er den sidste rest af den arv, som Christen Sørensen på egne og 2 brødre sl Anders Sørensen og Jep Sørensen deres børns vegne tilfaldt efter sl Peder Sørensen, som døde i Stenbjerggård 

** Hans Jensen i Stenbjerggård. Christen Sørensen i Åsendrup gav ham afkald for arv på sine egne og to brødre sl Anders Sørensen på Sundsted og Jep Sørensen, som boede i Hjortemose alle deres børn deres vegne, som de kunne tilfalde efter bror og farbror sl Peder Sørensen, som boede og døde på Stenbjerggård

(232)

** Christen Nielsen i Holmgård stævner Peder Degn i Tømmerby angående et lam, han 1635 tog af Christen Jensen sst for tiendelam og skjulte det for præst kirke og konge. Peder Degn benægtede som tilforn. dom: han bør stå til rette som for uhjemlet

** på Berete Lindenovs vegne stævnes Peder Degn i Tømmerby angående et gadehus sst, som er halvt opbygget, og hvorfra han skal have taget både tømmer og tørv. han vil om 8 dage bevise hjemmel til det, han har fået

(233)

** Jens Tomsen forrige skriver på Sejlstrup lod fordele Niels Tøgersen i Hellum for 35 dlr hovedgæld, hans rest landgilde 1630-32 samt rente,  som han er tildømt at betale

** Jens Tomsen lod fordele Jens Tøgersen i Hellum for anvendt skadegæld til kost og tæring, for han ikke ville betale sin landgilde i alt 7 dlr 1 mk 6 sk

30/9 1636.

** på Niels Friises vegne forbydes Laurs Laursen og Søren Jensen i vester Mellerup at afhænde dem noget af det, som Niels Eriksen, der tjener sst, har tilgode korn løn eller andet, før han betaler husbonden hans faldsmål 12 rdl
 
(234)

** på Niels Friises vegne stævnes Laurs Laursen i vester Mellerup for rest stedsmål. på hans begæring opsat 3 uger

** på Niels Friises vegne 3.ting til Niels Eriksen, tjener i vester Mellerup, og Maren Jensdatter sst for deres faldsmål 12 og 6 rdl

** Mads Laursen på Rosbak. navng vidner, at han er så forarmet, at han ikke kan udlægge KM madskat

** Hans Jensen i Krattet. et lignende vidne

** på Jørgen Ornings vegne. Jens Christensen, som tjener Niels Jensen i Hellum, vidnede, at han så Peder Andersens søn sst Anders Pedersen tog en død ræv, som lå i en brønd, og senere så de den ligge i Peder Andersens gård. Peder Andersen svor, at hyrderne havde set en helrådden ræv ligge i marken, men den kom ikke i hans gård

(235)

** Niels Jensen i Hellum lod fordele Peder Andersen sst for han i hegnets tid har drevet kvæg over hans border mod hans vilje

** Christen Sørensen i vester Brønderslev. Else Knudsdatter i Hjermeslev vidnede, at Mads Jensen sst har betalt Laurs Mouridsen sst de 6 skp humle, han tiltales for. andre vidner

** på Just Høgs vegne. Peder Knudsen i Knabeshave svor, at Jens Kusk i vester Linderup på kirkevejen beskyldte hans hustru for en åbenbarlig hore

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Jep Mikkelsen i Sterup og Niels Pedersen sst angående en af Jørgen Ornings sække, som en tid har været borte, og som Jep Mikkelsen nu har leveret til Åstrup med kul. han svarer, at han fik sækken af Niels Pedersen, og han ikke vidste, det var Jørgen Ornings. Niels Pedersen svarer, at han leverede kul til Åstrup med egne sække, og blandt dem han fik tilbage, var omtalte sæk. opsat 3 uger

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Peder Andersen i Hellum og hans søn Anders Pedersen angående en ræv, han skal have optaget af en brønd sønden Niels Jensens gård sst, og denne refererer til 2.lovbogs 112.kap at den, der finder nogen koste og ikke fremlyser den ved kirke eller tinge, skal dømmes som tyv. Peder Andersen svarer, at ræven ikke har været i hans gård og heller ikke flået der. opsat 14 dage

(236)

** Christen Jensen i Vestergård i Brønderslev stævner et kvindfolk, der tjente ham forgangen år, ved navn Anne Sørensdatter, som havde fæstet sig til ham et år men var udeblevet, så hun må stå til rette for hans skade, tørv og humle, som ikke blev bjerget samt foderleje for hendes 2 får. dom: hun bør stå ham til rette eller lide tiltale 
 
** på Hans Lindenovs vegne stævnes hans navng tjenere for rest fortegn. opregn

(237)

** på Niels Friises vegne stævnes Laurs Laursen i vester Mellerup for rest stedsmål. på hans begæring opsat 3 uger

** på Hans Lindenovs vegne. syn på hvad der er sket på Vrågårds mølle og tilbehør siden sidste syn

(238)

6/10 1636.

** på flere godsejeres vegne. Christen Pedersen i Munkholt Christen Nielsen i Krogen Christen Tomsen i Kalsbjerg skovfogder over Hellum fællesskov vidner, at Oluf og Klemend Tomsen i Alstrup huggede træ i skoven og kørte hjem på deres vogne

** navng ridefogder på deres husbonds vegne tillyste Oluf og Klemend Tomsen i Alstrup et fuldt ran, for de ulovligt har hugget grene og træ i Hellum fællesskov. ransnævningene påmindes at møde for at gøre deres ed og tov over dem

(239)

** Christen Nielsen i Krogen vidner, at da Oluf og Klemend Tomsen i Alstrup kom af Hellum fællesskov med træet, fik Christen Tomsen i Kalsbjerg 2 sække til fuld pant, til de kom med hjemmel til træet

** lodsejernes fogder fremæskede Oluf og Klemend Tomsen i Alstrup med deres hjemmel til der træ, hvorom der vidnes. de berettede, at de købte træet af Anders Christensen på Stagstedgård, og vil bevise det om 8 dage

** alle lodsejeres fogder til Hellum skov et vidne. Oluf og Klemend Tomsen i Alstrup stævnes for at tage syn på ulovlig skovhugst i Hellum fællesskov

** på Gunde Langes vegne. øster og vester Christen Nielsen i Vrensted Jens Laursen og Niels Pedersen sst lovede at være i husbondens minde for deres forseelse, hvorover de er fradømt fæstet, og vil stille ham tilfreds med det allerførste

** på Gunde Langes vegne. syn på det boel i Hallund, Niels Christensen iboer. der findes kun et rålingshus, som er faldet sammen

(240)

** Søren Madsen i Stenum et vidne. navng vidner, at han er så forarmet at han ikke kan betale KM skat

** Christen Mikkelsen i Allerup. skifte og jævning mellem Klemend Jørgensen i Klæstrup og hans datter Kirsten Klemendsdatter, hvad hun kan tilkomme efter hendes sl mor Margrete Madsdatter, som boede og døde i Klæstrup. opregn. Klemend Jørgensen lovede at give hende de 20 sld og 1 td rug, når det er hende fornødent, samt holde hende med klæder og føde, til hun selv kan tjene dertil 

** Jacob Steffensen i lille Bjørnlund gav Niels Simonsen i Landvad sag for 7 mk lån

** på Just Høgs vegne blev Niels Dal i Linderup og hans hustru samt Jens Olufsen sst spurgt, om de ved noget utilbørligt om hinanden, efter de har gjort klagemål på hinanden. de var blevet forligt og ved kun ærligt om hinanden

** på Just Høgs vegne blev Peder Knudsen i Knabeshave og hans hustru Anne Laursdatter og Jens Olufsen i Linderup spurgt, om de efter deres klagemål ved noget uærligt om hinanden. de ved kun ærligt om hinanden, og Peder Knudsen har ikke hørt, at Jens Olufsen har haft nogle utilbørlige ord om hans hustru

(241)

** på Mogens Kåses vegne. varsel til Christen Møller i Kølske mølle for 17 sld for korn 1635 og Niels Mørk i Hebelstrup 13 dlr for korn

** Jens Christensen i Hulvejen på hans søn Christen Jensens vegne stævner Anders Nielsen, nu værende på Sønderhede, for en ko, denne har i leje af hans søn, og som han ikke kan få igen. på Anders Nielsens vegne svaredes, at koen var død, fordi den ikke kunne føde en kalv, som han vil bevise, og han mente Anders Nielsen burde stævnes ved Vorgårds birk, da han boer i Barkholt. opsat 8 dage

** Søren Jensen i Klokkerholm et vidne. syn på pløjning i hans eng

** på Niels Friises vegne fordeles Niels Eriksen i Mellerup for 12 rdl og Maren Jensdatter i Krattet for 6 rdl deres bøder

(242)

** på Berete Lindenovs vegne. Jens Bødker på Rævbakken skovfoged over sdr Vrå skov vidnede, at Laurs Nielsen i Koldbro ved Skt Hanstide huggede træ i skoven kløvede det og kørte det hjem. der blev givet kære og klage over ham

** Christen Nielsen i Holmgård 3.ting Niels Murmester i Stenum for 7 sld, han skylder ham

** på Mogens Kåses vegne stævnes Berete Pedersdatter forrige for redsel på Kølskegård for endelig dom, da hun har ladet sig beligge, og bør betale hendes bøder 6 rdl. dom: at betale inden 15 dage etc

** på Malte Sehesteds vegne. Anders Jensen på Skindbjerg vidnede, at ved pinsedagstide kom Christen Skomager i Allerup til ham og tilbød ham at købe en ræveunge, som han gav 1 mk for Christen Skomager nægtede at have solgt ham ræveungen

(243)

** på Malte Sehesteds vegne. navng fremkommer med skudsmål, at da Niels Jensen i Krattet er i husbonds forfald, kan han ikke møde mod Malte Sehesteds tiltale i dag d 8/10. Knud Holst svarede, at der ikke bør agtes derpå, idet datoen er forkert

** på Malte Sehesteds vegne. Niels Andersen i Kærsgård og Søren Jensen i Klokkerholm vidnede, at de efter Malte Sehesteds befaling var på Sterups mark og ville tælle det korn, der var opmejet, at husbonden kunne vide hvad han efter sit fæstebrev kunne få for KM og kirkens anpart på kærven. da så de navng bønder, hver med sin vogn, komme kørende og læssede al den havre, vognene kunne bære, og skønt de forbød dem at køre bort med KM og kirkens tiende deraf, kørte de dog bort fra sognet og til Knud Rodsteens gård Ås dermed, og de kom tilbage med de tomme vogne læssede dem med havre og kørte til Ås igen

** på Malte Sehesteds vegne et vidne. Niels Andersen i Kærsgård og Søren Jensen i Klokkerholm vidnede, at de på husbondens befaling var på Sterups mark og ville tælle det korn, der var opmejet, at husbonden kunne vide hvad han efter sit fæstebrev for KM og kirkens anpart kunne få, da så de navng bønder og deres folk med vogne, der kørte havre fra marken og til Knud Rodsteens gård Ås, skønt de forbød dem at tage KM og kirkens tiende

(244)

13/10 1636.

** varsel til Laurs Laursen i Klæstrup for 7 slmk og 3 tdr byg, som hans hustru Johanne Olufsdatter skyldte Simon ? i Hjørngård, da han døde. Laurs Laursen svarede, at han havde betalt på gælden. opsat 3 uger

** Jens Badskær i Stenum 3.ting Anders Jensen sst for en øltønde, han slog sønder for ham

** varsel til Anne Nielsdatter, som tjener Christen Sørensen, for hun ikke er kommet i Jens Badskærs tjeneste, som hun havde lovet

(245)

** Anders Nielsen i Stenum 3.ting til alle klostertjenere sst, som rester med KM skat, samt Søren Svendsen sst for faldsmål

** Jens Andersen i Jerslev. navng vidner, at han er forarmet, så han ikke kan betale KM skat

** Peder Pedersen i Jerslev. samme vidner, at Jens Tomsen i Vestergård i Jerslev er ganske forarmet blind og døv, så han kan ikke udgive KM skat

** Jens Pedersen i Klæstrup. navng vidner, at han er forarmet, så han ikke kan betale KM skat, som han burde

** Laurs Skøt et vidne. Anders Pedersen ved Glindvad og Anders Mikkelsen i Boller vidnede at Laurs Mikkelsen ved Glindvad sidste høst borttog 2 læs hø af den eng norden deres kålgård, som Bodil Ottesdatter sst lod slå og var hende bevilget hendes livstid. hun sigter ham for at have røvet høet, og således frataget hende hendes arbejde

(246)

** Laurs Skøt 3.ting. fortegn

** på Anders Nielsen ridefoged til Sejlstrup hans vegne efterlyses en lædersæk med varer for 40 dlr, som han tabte mellem Sundby og Langbrokær. om nogen finder den og lader ham det vide, vil han med taksigelse betale deres umage

** Hans Knudsen i Sterup 3.ting til dem i Jerslev sogn, som rester med KM skat

** Peder Tomsen i Mellerup på en dreng, der tjener på Nibstrup, ved navn Søren Laursen hans vegne fremlyser er sort kvinde klædekappe, som han fandt på Ålborgvejen ved Sundby

** Christen Nielsen i Holmgård lod fordele Niels Murmester i Stenum for 6 1/2 dlr

** på Just Høgs vegne stævnes Laurs Olufsen i Damsgård i øster Brønderslev Mads Sørensen og gammel Anders Jensen for dom, for de har været modvillige og ikke ville gøre arbejde til Børglum med høagen og tørvegreft, som de var tilsagt, og deres fæste menes forbrudt. på deres begæring opsat 14 dage

(247)

** Laurs Skøt på hr Jens Olufsens vegne i Tolstrup præstegård 3.ting til Hans Skrædder i Brønderslev for 2 dlr rester på deres regnskab

** Niels Jensen i Hellum 3.ting til Peder Andersen sst for 3 mk hans faldsmål

** Christen Nielsen i Hellevad 3.ting Christen Pedersen sst for 3 mk

** Anders Nielsen i Barkholt. Søren Pedersen i Hugdrup og Bodil Nielsdatter i Barkholt vidnede, at den ko, Jens Christensen i Hulvejen tiltaler Anders Nielsen i Barkholt for, den døde af kalven og ikke af sult eller forsømmelse

** Niels Ludvigsen i vester Halne stævner navng og menige vester Brønderslev bymænd for vidne om hvornår det dige blev nedlagt, som løber sønder fra Anders Jensens sst. tingsvidne 21/7 fremlægges. dom: da Anders Jensen vedkender sig den ejendom, hvor diget ligger, som husbondens og denne ikke er stævnet, kan der ikke udstedes vidne

(248)

** på Mogens Kåses vegne fordeles Christen Møller for korn, han fik på Kølskegård. opregn. Niels Mørk i Hebelstrup for korn. opregn

** på Just Høgs vegne. Peder Smed i øster Brønderslev vidner om hvad, Anders Jensen i øster Brønderslev har bortlejet af hans jord i år. opregn

** Knud Jensen Juel i Halsgård på sin bror Anders Jensen hans vegne stævner Peder Jensen i Nørgård i Sterup for 150 sld efter hans skadesløsbrev. på begæring af Peder Jensen opsat 3 uger

(249)

** på navng lodsejeres vegne. syn på skovhugst i Hellum fællesskov. Oluf og Klemend Tomsen i Alstrup stævnes

** samme lodsejeres fogder et vidne. syn på hvad, der på 2 år ulovligt er hugget i Hellum fællesskov. navng og unavng, som har hugget ulovligt, stævnes

** Jesper Jensen i Svennum spurgte Anders Christensen i Stagstedgård, om han ville hjemle Klemend og Oluf Tomsen i Alstrup de 3 læs ris og det træ, de huggede i Hellum fællesskov

(250)

** fornævnte lodsejeres fogder på deres husbonds vegne bandt bogsed på Klemend og Oluf Tomsen i Alstrup for 3 læs ris og træ, de har hugget i Hellum fællesskov, samt påmindede ransnævningene at komme for at gøre deres ed og tov. Klemend og Oluf Tomsen svor, at de ikke huggede træ eller ris i skoven og kørte det hjem

** Christen Povlsen i Ørum gav varsel til Anders Jensen i Kraghedegård for rest af 17 enkende rdl in specie efter hans brev. Anders Jensen vil bevise, at de er dømt til regnskab. opsat 8 dage

** Laurs Skøt stævner Laurs Mikkelsen ved Glindvad angående eng og agerjord, som ligger til Glindvad, men som er bevilget Bodil Ottesdatter hendes livstid. tingsvidne 10/9 1629 fremlægges, at Anders Pedersen og hun er blevet forligt om besiddelse af Glindvad, som hun beboer, så hun beholder rålingen nogle agre og en eng sin livstid. Laurs Skøt begærer dom, om hun bør besidde det hendes livstid. dom: det bør hun

(251)

** på Just Høgs vegne stævnes et kvindfolk, som tjente i Mølgård og der lod sig beligge, ved navn Maren Pedersdatter, for hendes bøder. dom: at betale inden 15 dage etc

20/10 1636.

** på Gunde Langes vegne fordeles for gæld. fortegn opregn

(252)

** på Just Høgs vegne påmindes Børglum klosters tjenere at betale deres rest iflg jordebogen

** Niels Ludvigsen stævner Jesper i Svennum for dom

** Jesper Nielsen i Træholt og medbrødre ransnævninge gjorde deres ranstov over Klemend og Oluf Tomsen i Alstrup for de 3 bundter ris og træ, de huggede i Hellum fællesskov. de svor at de hverken huggede træ eller kørte det hjem

(253)

** på Just Høg og andre navng lodsejere deres vegne. efter at have hørt tingsvidnerne læst svor navng ransnævninge et fuldt ran over Klemend og Oluf Tomsen, for de huggede træ i Hellum skov og førte det hjem. tingsvidner fremlægges

** Laurs Skøt på hr Jens Olufsens vegne i Tolstrup præstegård lod fordele Hans Skrædder i vester Brønderslev for 2 dlr rest på regnskab

(254)

** Christen Nielsen i Hellevad lod fordele Christen Pedersen i Hellevad, som er hr Peders søn, for 3 mk

** Mikkel Pedersen i Torup på sin bror Jens Pedersen hans vegne fik et fuldt stokkenævn af 24 navng mænd, hvorledes han har skikket sig etc. han er født i Allerup by, hvor forældrene var Peder Mikkelsen og Kirsten Pedersdatter, og har handlet vel i alle måder

(255)

** Jens Mikkelsen i Vrågård herredsskriver ved Jerslev herred på Christen Pedersen, barnfødt i Allerup, og som for nogen tid siden rejste fra landet hans vegne fik et fuldt stokkenævn af samme 24 mænd. han har forholdt sig ærligt og vel etc. hans forældre var Peder Mikkelsen og Kirsten Pedersdatter, som boede og døde i Allerup

(256)

27/10 1636.

** Niels Ludvigsen i vester Halne stævner Jesper Jensen i Svennum, der som dommer fradømte ham hans vidner, da han ville bevise, hvornår Anders Jensens dige i Brønderslev blev nedskudt. Jesper Jensen svarede, at han ikke vidste rettere at dømme, end han gjorde, og den har ikke været for de tilbørlige dommere. opsat 3 uger

** Jens Badskær i Stenum. 4 navng synsmænd hjemlede, at de næst forgangen høst var på syn til kornskade i hans korn

** Jens Badskær i Stenum. syn på hans stud, som var stukket i siden med en jerntyv. Peder Jensen i Stenum stævnes

(257)

** Jens Badskær et vidne. Sidsel Nielsdatter i Stenum vidnede, at da hun kom gennende med Jens Badskærs stud gennem Stenum gade og kom til Peder Jensens gård, da stod denne på sit dige og skød løs på studen med en jerntyv og ramte den i siden, hvor jerntyven blev siddende til studen havde løbet nogle skridt frem, og den gik løs

** Christen Sørensen i Stenum. Mikkel Christensen i Vrensted var hans hjemmel til hans datter Anne Mikkelsdatter hendes tjeneste hos ham til Skt Mikkelsdag

** på Just Høgs vegne et forbud til Laurs Madsen og Jens Ibsen i Vibsig Laurs Jensen i Torup og Peder Sørensen i Gunders mølle mod at komme i Mølgårds endels mark med øg fæ svin eller andet kvæg

** på Just Høgs vegne stævnes Jens Olufsen i vester Linderup for at gøre forpligt, at dersom han med ord eller gerning overfalder sine grander og naboer, skal han straffes på hans hals. han berettede, at han med Hans Jensen har sat borgen for 4 øksne, hvilken forpligtelse han vil holde, og samme forpligtelse vil han gøre dem  

(258)

** Niels Christensen i Vanggård stævner Niels Murmester i Stenum for 1 td blandings kornskade, som han har gjort med sit kvæg. opsat 14 dage

** Kirsten Svendsdatter i Jerslev. navng vidner, at hun er så forarmet, at hun ikke kan udgive KM skat

** på Niels Friises vegne tilsiges alle Sejlstrup tjenere at yde på Sejlstrup til ladens fornødenhed af hver gårdmand 2 traver langhalm og af hver boelsmand et halvt læs

** på Jørgen Ornings vegne. navng Alstrup mænd stævnes for at sætte skel i Hjelmsted mark mellem Jens Hansen og hans grander. de har været på stedet og gjort noget og mener Hjelmsted mænd skal nøjes dermed. opsat 1 måned

** Peder Galskøt i Kornum 3.ting Mads Pedersen Skøt, født i Fruensgård i Jetsmark, for en ny hvid saddel med rød læderbesætning, som han ikke har betalt

** Anders Nielsen i Stenum lod fordele for KM skat. fortegn

(259)

** Anders Nielsen i Stenum lod fordele Søren Svendsen sst for 3 mk faldsmål

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Peder Tomsen i Kornum for dom angående et sosvin, som han har hos sig, og som ingen ejermand vil vedkende sig, og Jørgen Orning mener det bør følge KM lensmand på KM vegne. Peder Tomsen svarer, at han vil møde med svinet næste tingdag og lade det vurdere, så han kan få fyldest for dets føde. dom: da svinet har været fremlyst, og ingen ejermand er kommet ----

** Christen Pedersen foged på Kølskegård udæskede af Sindel Bertelsen på Hedegård en kvinde ved navn Berete Nielsdatter, som tjente på Kølskegård, og der lod sig beligge og er dømt til at betale hendes bøder, derfor forbød han ham at huse eller helle hende, undtagen han vil rette for hende

** Laurs Nielsen i Brønderslev. navng vidner, at for 14 år siden lå den ejendom sønden for Peder Andersens bolig ved Kæret i vester Brønderslev, og som omtvistes, under hov og horn til vester Brønderslev bys fælled Johanne Andersdatter i Sæby Anne Andersdatter i Stade Mette Andersdatter i vester Halne Berete Andersdatter i øster Brønderslev Else Laursdatter i øster Brønderslev Anne Johanne og Bodil Andersdatter sst stævnes samt Peder Andersen ved Kæret og hans søn Anders Pedersen 

(260)

** Christen Christensen i Kalum. navng vidner, at Anders Hellesen i Hjelmsted er så forarmet at han ikke kan udlægge KM skat

**  Søren Laursen i Sterup. syn på kornskade i hans korn

** Søren Laursen i Sterup 3.ting Christen Tomsen og Søren Madsen sst for kornskade

** Mikkel Laursen i Mellerup 3.ting Tomas Mortensen født i Klæstrup for hans løfte om hans tjeneste

** Christen Tomsen i Sterup stod med Søren Laursen sst til vedermåls ting og benægtede ved ed at have gjort ham kornskade med sit kvæg

** Jesper i Svennum et vidne. navng vidner, at den halvgård i Sterup, Laurs Jensen iboede og fraflyttede, står øde på husene og der boer ingen

** på Jørgen Ornings og andre navng lodsejere deres vegne. 4 navng skovfogder over Hellum skov vidner om navng Hellum mænd, der ulovligt har hugget i Hellum skov og hvor meget. fortegn opregn

(261)

** fornævnte lodsejeres fogder et vidne. samme 4 skovfogder vidner om hvad, der er hugget til lodsejernes behov på deres lodder. opregn

** på Just Høgs vegne med 14 dages opsættelse stævnes Laurs Olufsen i Damsgård i øster Brønderslev Mads Sørensen og gammel Anders Jensen sst for dom, da de forgangen sommer har været modvillige og ikke ville gøre deres arbejde til klostret. tingsvidne 8/9 fremlægges. Anders Jensen svarede, at hans husbond havde bevilget, at han skulle forskånes for arbejde, da han ikke har øg og vogn. de 2 andre svarede, at de var tilsagt til at age hø, men det blev straks ændret til, de skulle slå og rive og mener derfor ikke, de har forset sig. dom: da de efterstår med deres arbejde, har de forset sig mod Recessen og bør stå til rette

(262)

** Laurs Nielsen i Brønderslev stævner Peder Andersen ved Kæret i vester Brønderslev for dom angående den ejendom sønden for hans hus, som for en tid siden er indtaget af byens fælled, om det ikke bør nedlægges igen. dom: da indkastet bevises at have været byens fælled, bør det nedlægges

** Niels Ludvigsen i vester Halne med 5 ugers opsættelse stævner vester Brønderslev bymænd som ting 22/9. tingsvidne 29/7 1634 af Kær herredsting fremlægges, hvor Laurs Pedersen i øster Halne Søren Rasmussen i Stade Anders Kjærulf i vester Brønderslev Søren Andersen sst vidnede, at havde overværet Niels Ludvigsens forlig med vester Brønderslev bymænd, som havde neddrevet Peder Andersens dige, at han skulle afstå sin tiltale, mod at Peder Andersen skulle beholde sit indkast indtil det med alle andre indkast i fælleden skulle nedlægges. tingsvidne 24/9 1635 fremlægges angående samme forlig. synsvidne 15/9 samt tingsvidne 21/7 fremlægges. skiftebrev 4/9 1630 fremlægges på den gård i vester Brønderslev, Peder Sørensen påboede og det boel ved Kæret, Peder Andersen påboer og et gadehus, Niels Andersen påboede og et andet øde gadehus sst, hvori sl Anders Andersens børn og arvinger i Brønderslev og Johanne Andersdatter i Sæby er tilfaldet med mere i det boel Peder Andersen påboer 2 tdr byg 1 1/2 pd smør. tingsvidne 11/8 fremlægges. dom: da de indstævnede bymænd ikke har gjort noget mod deres kontrakt, kan de ikke lide klage

(265)

3/11 1636.

** Niels Christensen i Musted stævner Christen Pedersen Kræmmer i Tømmerby for gæld 6 sld. dom: han bør betale inden 15 dage

** Mikkel Laursen i øster Mellerup lod fordele en dreng, født i Klæstrup, ved navn Tomas Mortensen, som havde tilsagt ham sin tjeneste men udeblev

** Peder Tomsen i Mellerup 3.ting for KM skat fortegn

** sagen mellem Niels i Hjørngård og Laurs Laursen i Klæstrup opsat 14 dage

** Christen Pedersen i Stenum 3.ting en dreng født i Vrensted ved navn Niels Jensen for hans tjeneste

** på Just Høgs vegne stævnes gammel Anders Jensen i øster Brønderslev, for han bortlejede ager og eng liggende til hans gård, hvorover hans fæste menes forbrudt. på hans begæring opsat 14 dage

(266)

** Christen Tomsen i Kalsbjerg på egne og medbrødre skovfogder over Hellum skov deres vegne tilbød Klemend og Oluf Tomsen i Alstrup de linsække, som de gav i pant, til de kom med hjemmel til det træ, de huggede og hjemførte fra Hellum skov

** Jacob Pedersen i Sterup 3.ting for gæld. fortegn

** Jens Povlsen i Mølgård. Søren Madsen i vester Brønderslev lovede ikke med utilbørlige ord eller bordag at overfalde hans grande store Ellen men holde godt naboskab med hende

** Laurs Jensen i Torup forbød Jens Povlsen i Mølgård og andre at komme i hans endels mark til Torup med kvæg til drift eller anden brugelighed

** Simon Andersen i Brønderslev. Maren Jørgensdatter i vester Brønderslev vidnede, at det flamske sengeklæde, hendes mor Bodil Jensdatter lånte af Anders Kjærulf i Avnkødt til Jens Jensens søsters bryllup i Agdrup, det tog Karen Pedersdatter i vester Kornum ned og lagde et andet istedet

(267)

** på Berete Lindenovs vegne. Christen Madsen i Lunden vidner om øde enge i Hjermeslev kær, liggende til Hammelmose. opregn

** stor Simon Andersen i Brønderslev 3.ting en dreng født i Allerup ved navn Mikkel Nielsen, som er rømt af hans halve års tjeneste

** Anders Jensen i Kraghedegård 3.ting en dreng Mikkel Nielsen født i Allerup for hans tjeneste det hele år

** Jens i Mølgård 3.ting for gæld. fortegn

** Christen Laursen i Stubdrup 3.ting for KM skat Søren Ibsen og Laurs Hansen i Hvilshøj for deres drenges skat

** på Jørgen Grubbes vegne. navng vidner om hvad, der fandtes i Niels Hansen, der boede i vester Brønderslev, hans hus og som tilhørte ham og hans hustru, efter han begik drab og blev henrettet. opregn. Niels Mortensen i Brønderslev og hans hustru Maren Tomsdatter stævnes

** Hans Knudsen i Sterup fordeler for KM skat af Jerslev sogn. fortegn

(268)

** Peder Tomsen i Kornum lod fordele Mads Pedersen Skøt, født i Fruensgård i Jetsmark, for en ny hvid saddel med rød læderbesætning

** Peder Tomsen i Kornum. syn på flagtørv, som skal være gravet i øster Kornum endels mark

** Christen Christensen i Kalum lod fordele for KM skat. fortegn

** på Gunde Langes vegne. øster Christen Nielsen i Vrensted gav tilkende, at de ærerørige ord, han havde haft om Peder Simonsen i Vrensted og hans hustru, var sket i drukkenskab, og de blev venlig og vel forligt om al deres tvist. den, der måtte bryde forliget, skal bøde 100 dlr til husbonden

(269)

** på Jørgen Grubbes vegne stævnes Niels Mortensen i vester Brønderslev for hans rest stedsmål og landgilde. han tilbyder at betale resten. dom: at betale inden 15 dage etc

** Peder Galskøt i Kornum stod for tingsdom, og da der er tvist mellem ham og herredsfogden, må denne ikke sidde retten, men lensmandens brev blev leveret til Simon Andersen i vester Brønderslev, at denne skulle sidde retten, men denne svarede, at han hverken kan læse eller skrive og sidder for andre og kan tilsiges til rejser, så han ikke kan være tilstede, så han anmoder om at forskånes for hvervet

(270)

** Laurs Nielsen i Brønderslev 3.ting Mads Jensen ved Kæret for han har indkastet en del af byens fælled uden hjemmel og byen til skade

** på Christian Pentz vegne stævnes Hans Nielsen i Ulhøj for dom, for han har i hans fravær siddet hans foged overhørig og modvillig, idet han ikke ville føre Gregers Hvis fra Underåre til Nibstrup, som han var tilsagt. tingsvidne 9/9 fremlægges. dom: han har forbrudt fæstet

(271)

10/11 1636.

** Christen Pedersen i Stenum lod fordele en dreng Niels Jensen, født i Vrensted, som er rømt af tjenesten

** på Just Høgs vegne blev klostertjenerne tilsagt uden forsømmelse inden 8 dage at yde deres landgildebyg til Jørgen Olufsen i Ålborg

** Niels Nielsen i vester Brønderslev stævner Mads Madsen sst for et svin, han skal have slået ihjel. han sværger, at han ikke slog svinet ihjel, men hvis hans hest gjorde det, mener han ikke han er pligtig til at bøde derfor

** på Gunde Langes vegne stævnes i vester Brønderslev kirke alle vester Brønderslev sognemænd for forbud mod at have nogen brugelighed med fædrift eller anden brug i Agdrups endels mark. Peder Galskøt på egne og medejere til øster Kornum deres vegne vedkendte sig marken som fri fælled til Kornumgård og mente, medejerne skulle stævnes, før der kunne udstedes forbud. opsat 3 uger

(272)

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Simon Andersen i Brønderslev for dom angående lensmandens skrivelse, som han har fået og som bestaller ham at sidde retten, indtil Peder Tomsen og herredsfogdens strid bliver dømt, men han har siddet overhørig og vil ikke sidde retten. Simon Andersen svarede, at han er tilsagt rejse for husbonden for 14 dage og begærer opsættelse, så han kan tale med lensmanden. opsat 14 dage

** Niels Pedersen i Sterup. Jep Mikkelsen i Sterup vidnede, at hans søster i høbjergningen for husbonden hentede nogle kul i sække fra Hellum skov, og blandt sækkene var der ingen fra Åstrup og heller ikke, da Poul Pedersen kørte kullene til Åstrup, men da han kom hjem, var der en Åstrup sæk mellem de andre. andre vidner

** Poul Pedersen i Sterup vidnede, at han ikke havde den sæk med sig fra Åstrup, som omtvistes, og han ikke førte andre sække hjem end dem, han førte hen

(273)

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Christen Nielsen, som tjener Søren Andersen i Brønderslev, angående hans bøder 12 rdl som ting 10/3 og med samme dom

** Laurs Nielsen i vester Brønderslev lod fordele Mads Jensen ved Kæret sst, for han har indkastet en del af byens fælled byen til skade og uden hjemmel

** Niels Madsen i Musted 3.ting Eskild i Hytten for rest byg til Jerslev kirke 1629

17/11 1636.

** Peder Pedersen i Jerslev på husbonds vegne 3.ting for ransdele til alle i Hellum, som ulovligt har hugget i Hellum skov

** sagen mellem Just Høg og gammel Anders Jensen i Brønderslev opsat 14 dage

** på Just Høgs vegne stævnes Niels Andersen i Hellevad, for han uden hjemmel lov eller fæste har besat et hus i Hellevad på Børglumkloster stavn, så han bør lide tiltale som for uhjemlet. på Niels Andersens begæring opsat 14 dage

(274)

** på Malte Sehesteds vegne. syn på Klokkerholms mølledæmning, som er brudt igennem

** på Niels Friises vegne stævnes navng Sejlstrup tjenere for rest stedsmålspenge

** 3.ting til dem, som rester med fogedpenge

(275)

** Peder Tomsen i Kornum 3.ting en dreng Holden Christensen, født i Biersted, som er rømt af tjenesten

** Mads Madsen i Brønderslev 3.ting til Niels Mortensen sst for 1 rmk til hesteleje

** Oluf Jensen i Oddersgård ----

** Abraham Jensen i Oddersgård stævner Niels Madsen på Rosbak for dom angående en ko, som denne forholder ham og som Søren Laursen, der boede i Årup gav ham. Niels Madsen berettede at han havde betalt koen og begærede opsættelse. opsat 8 dage

** på Just Høgs vegne stævnes navng Børglumkloster tjenere for rest landgilde. fortegn

(276)

** Laurs Nielsen i Brønderslev. Anders Nielsen i Kraghedegård svor, at i høbjergningen var der en dreng noget hos ham og hjalp ham at bjerge hø, som hed Peder Keldsen og som sagde, at han med vester Brønderslev mænd vidnede et vidne ved Hundslund birketing

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Christen Nielsen en dreng, som tjener Søren Andersen i Brønderslev for endelig dom, for han avlede barn med Karen Andersdatter, som da tjente sst. de uendelige domme 10/3 og 10/11 fremlægges. dom: Niels Christensen bør inden 15 dage betale 12 rdl etc

(277)

** Christen Povlsen i Ørum med opsættelse 13/10 gav varsel til Anders Jensen i Kraghedegård som ting 13/10, om han ikke bør betale rest på hans brev. Anders Jensen svarede, at når de havde gjort regnskab, ville han gerne betale hans rest gæld. dom: at betale inden 15 dage etc

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Niels Pedersen og Poul Pedersen i Sterup for dom angående en sæk, som Poul Pedersen forgangen sommer fik med sig fra Åstrup, da han kørte kul for Niels Pedersen. Poul Pedersen bør skaffe sig hjemmel til sækken og Niels Pedersen, som siden har haft sækken hos sig skjult bør lide som en misdæder eller befri sig efter loven med 12 mænd. Peder Kræmmer på hans søn Poul Pedersens vegne berettede at de sække, Niels Pedersen gav ham op til Åstrup, førte han tilbage igen. opsat 14 dage

(278)

24/11 1636.

** på Berete Lindenovs vegne fordeles navng Hammelmose tjenere for tørv, de i år skulle levere til Hammelmose, men ikke efterkom. fortegn. opregn

(279)

** på Berete Lindenovs vegne. Laurs Laursen i Allerup lovede at være i husbondens minde for de tørv, han tiltales for

** på Berete Lindenovs vegne tilbydes Jens Hansen i Hjelmsted, at dersom han med opragte fingre vil benægte, at han har huset eller hellet Tomas Pedersen, efter denne er delt for sine bøder for lejermål, da vil hun lade tiltalen falde. Jens Hansen svarede, at det bør bevises. Christen i Holmgård svor, at Tomas Pedersen er i Jens Hansens tjeneste og brød, da svarede Jens Hansen, at han hverken stedte eller fæstede ham. fogden gav ham sag for Tomas Pedersens bøder 12 rdl, for han imod forbud hellede denne

** Christen Hansen i Torsmark gav varsel til Hjermeslevgårds for rest

** Peder Tomsen i Kornum lod fordele en dreng Holden Christensen, født i Biersted, som har tilsagt ham sin tjeneste, men er rømt til stor forsømmelse og skade

(280)

** Peder Nielsen i Hellevad 3.ting fortegn opregn

** Anders i Kraghedegård 3.ting til Mikkel Nielsen en rømt dreng

** Jacob Pedersen i Sterup stævner Mikkel Laursen i Mellerup angående et brev, som er gjort på sl Niels Christensen, der boede i Jerslev, hans barn Christen Nielsens fædrene arv. Mikkel Laursen fremlagde et brev, at på skiftet efter gælden er betalt, og moderen har fået halvdelen, er der til barnet 10 sld og en td rug, som Mikkel Laursen skal være forsvarer for, og barnet skal blive i boet hos moderen og stedfaderen Christen Tomsen. dateret 23/11 

** Laurs Nielsen i Sterups krat stævner Jens Jensen i Serreslev for dom angående 14 dlr efter hans brev, som fremlægges. dom: at betale inden 15 dage

(281)

** Knud Jensen i Hals Fogedgård med 6 ugers opsættelse stævner Peder Jensen i Nørgård i Sterup for dom angående 150 sld iflg brev, dateret 12/6 1635, som fremlægges på gæld til Anders Jensen Hals borger i Ystad på 250 sld, som er for en anpart, han har købt i en gård i vester Brønderslev, hvoraf han har betalt 100 sld. resten skal betales til Anders Jensen eller hans sl morbror Jens Andersen Hals fordum borger i Ålborg hans arvinger. Peder Jensen mener at være fri for tiltale, indtil han kan sikres adkomst uden trætte til ejendommen. dom: han bør efterkomme sit brev
 
(282)

** på Gunde Langes vegne stævnes Peder Galskøt i øster Kornum samt Peder Munk sst for vidne, da han vil bevise, at Agdrup mark er en endels mark til Agdrup undtagen 2 agre, som kaldes Kirkeagre, som ligger i hullet mellem Kornum mark og Agdrup mark. Peder Galskøt på egne og medarvingers vegne svarede, at da han havde gjort vedkendelse på fælled over Agdrup mark, burde intet vidne udstedes, før hans medejere stævnes, som er: Dorete Munk Gertrud Munk i Attrup Inger Munk på Gulland og Peder Munk, hvilket dommeren fulgte

** på Just Høg og Jørgen Ornings vegne fordeles med ransdele navng for deres husbonds anpart af den skovhugst, som de uden hjemmel har røvet i Hellum skov. fortegn opregn

** på Jørgen Kruses vegne stævnes navng vester Brønderslev bymænd for de i 1634 har forsamlet sig og drevet deres fæhjord over Mads Jensen ved Kæret hans dige, som han har haft over 7 år uden kære. Laurs Nielsen i Brønderslev berettede, at de ikke er vidende om hvilken sag, de er stævnet for og derfor på hans begæring opsat 8 dage

(283)

** på Berete Lindenovs vegne fordeles Laurs Jensen i Skovsager norden Mellerup for rest havre til husbonden

1/12 1636.

** Peder Pedersen i Jerslev. Laurs Skøt lod læse en landstings stævning, hvori Gunde Lange lader stævne de skovfogder, der vidnede om det træ, Oluf og Klemend Tomsen i Alstrup skulle have hugget i Hellum skov, samt lodsejerne fogderne ransnævninge og vidner til Viborg landsting næste landsting før Jul

** på Jørgen Kruses vegne. Karen Povlsdatter, tjener på Hjermeslevgård, beskyldte Niels Andersen Tømmermand borger i Ålborg for hendes barnefar, og som belå hende mod hendes vilje

(284)

** sagen mellem Just Høg og gammel Anders Jensen i Brønderslev og Niels Andersen i Hellevad opsat til næste ting før Jul

** på Berete Lindenovs vegne. Jens Hansen i Hjelmsted på Tomas Pedersen, som tjente i Fjeldgård, hans vegne lovede at betale 6 rdl hans faldsmål, for han belå Maren Nielsdatter. hvis Jens Hansen forsømmer det, skal han betale 2 penge for 1

** Jens Hansen i Hjelmsted. Tomas Pedersen, som tjente i Fjeldgård, lovede at tjene ham så længe, at han kan aftjene de 6 rdl, som Jens Hansen lovede for på hans vegne

** Niels Madsen i Musted 3.ting vester Jens Jensen i Allerup for 7 dlr, som han skyldte sl Mads Pedersen i Hellum

** på Mogens Kåses vegne stævnes Jens Hvas i Hallund for dom for han 9/7 er svoret gårdfred over, som ved landstinget 14/9 er kendt ved magt, og da han på 6 ugers dagen ikke har bødet, bør han at fare som andre fredløse mænd og begærede dom. så mødte Jens Hvases søn Jens Jensen og på faderens vegne begærede opsættelse. opsat 3 uger

** Jens Nielsen i Brønderslev på hospitalsforstanderen i Ålborg hans vegne lod fordele for tjenernes rest. fortegn opregn

(285)

** Jens Nielsen i Brønderslev på hospitalsforstanderens vegne lod fordele hospitalstjenerne for rest. fortegn opregn

** sagen mellem Christen Hansen og de vester Brønderslev mænd opsat 14 dage

** på Jørgen Kruses vegne gav Laurs Nielsen varsel for dele for at udlægge, hvem vidnet Peder Keldsen var som med ham vidnede ved Hundslund birketing, da han ikke kan opspørges. Anders Jensen i Kraghedegård blev spurgt om han udtrykkeligt ville vidne, at det var Peder Keldsen, som tjente ham og gjorde vidne til Hundslund birketing, hvilket han ikke ville

** Jens Tøgersen i Kalum stævner menige Serreslev sognemænd for dele

(286)

** Anders Jensen i Kraghedegård lod fordele en rømt tjenestedreng Mikkel Nielsen

** sagen mellem Jørgen Orning og Niels Pedersen i Sterup opsat 3 uger

** Peder Nielsen i Hellevad lod fordele. fortegn

** Tøger ---- i Lem udlagde 3 slmk til Peder Nielsen i Hellevad

** Knud Holst borger i Sæby. Oluf Pedersen i Røgelhede svor at han 1627 modtog 10 sld af ham, som han lånte Anders Andersen i vester Brønderslev

** Knud Holst ridefoged til Sæbygård. Oluf Pedersen sværger det samme, samt at Anders Andersen lovede at betale Knud Holst pengene igen. følgende stævnes: Else Laursdatter i vester Brønderslev Bodil Andersdatter sst Anne og Johanne Andersdatter sst Berete Andersdatter i øster Brønderslev præstegård Anne Andersdatter i Stade Mette Andersdatter i vester Halne, som er sl Anders Andersens efterlevende hustru og børn

(287)

** Knud Holst et vidne. Anders Jensen på Skindbjerg vidnede, at han 2 år i træk havde været hos Else Laursdatter i vester Brønderslev for at kræve hende for de 10 sld, som sl Anders Andersen havde lånt af Knud Holst, og begge gange lovede hun at ville betale, når hun kom til penge

** Søren Pedersen i Hugdrup stævner Tomas Sørensen i Knasborg. tingsvidne af Vorgårds birk 28/10 1636 fremlægges angående forlig mellem dem forgangen år om det korn, Søren Pedersen havde sået til Knasborg, inden Tomas Sørensen flyttede dertil. opregn. om denne ikke bør tilfredsstille ham for det tildelte korn inden 15 dage, hvilket dømmes

(288)

** Søren Rasmussen i Stade på hr Jens Jensen i Vrå præstegård hans vegne stævner Jens Tøgersen i Kalum for dom angående kirkens korn til vin og brød efter regnskabet fra 1629-30-34. opregn. Jens Tøgersen har i disse år været kirkeværge til Serreslev kirke og ikke her til dags i langsommelig tid villet betale hr Jens Jensen, skønt han mange gange er påmindet derom, om han ikke bør betale med rede penge efter taksten. Jens Tøgersen mødte til gensvar og var bekendt med, at præsten intet havde fået, men berettede at kornet står hos sognemændene. dom: at betale inden 15 dage 

8/12 1636.

** Laurs Christensen i vester Brønderslev æskede af Niels Pedersen sst hans arvelod efter hans morbror sl Niels Laursen, som døde til Niels Pedersens

(289)

** på Jørgen Kruses vegne fordeles Laurs Nielsen i vester Brønderslev, for han ikke vil udlægge og udvise, hvem den Peder Keldsen er, som vidnede med ham og andre bymænd til Hundslund birketing

** på Knud Rodsteens vegne stævnes Niels Murmester i Stenum angående et nyt hus norden i borggården på Lengsholm, som skulle være færdigt iflg deres kontrakt men er ufærdigt, og der mangler arbejde for 20 sld iflg syn. Niels Murmester er i husbonds forfald. opsat til snapsting

** Tomas Jensen i Albæk på husbonds tjenere Mikkel Christensen i Barmose og Hans Snedker i Lengsholm mølle deres vegne stævner Niels Murmester i Stenum angående gæld hhv 2 dlr rest løn for murerarbejde og 15 mk. Niels Murmester er i husbonds forfald. opsat til snapsting

(290)

** Christen Hansen i Torsmark 3.ting til Stenum sognemænd for rest KM og kirkens anpart korntiende

** Niels Madsen i Musted lod fordele vester Jens Jensen i Allerup for 3 dlr gæld til sl Mads Pedersen i Hellum

** Niels Madsen i Musted 3.ting fortegn

** sagen mellem Jørgen Orning og Simon Andersen i Brønderslev opsat til snapsting

** Peder Terkildsen Degn i Tømmerby og Christen Jensen sst vidnede, at de 7/12 i sognepræstens overværelse om det misfordrag dem imellem gennem et år er blevet forligt, så den der måtte bryde forliget, skal bøde 1 pd byg til husbonden

** på Jørgen Ornings vegne med opsættelse 7/7 ----

** på Jørgen Ornings vegne med opsættelse 27/10 stævnes Jens Christensen i Alstrup samt 4 medbrødre sst samt Laurs Nielsen i Hjelmsted Laurs Christensen og Peder Skøt sst for dom som ting 27/10. tingsvidne 7/7 fremlægges angående tvist om ret skel mellem Laurs Nielsen Laurs Christensen Peder Skøt og Jens Hansen alle fra Hjelmsted. de Alstrup mænd menes ikke at have gjort ret skel, som de var tiltaget til og bør lide tiltale. Jens Christensen i Alstrup svarede på egne og bymænds vegne, at siden de var på stedet, var de ikke tiltaget at møde igen, og nu på grund af vinterens hårdhed og sne kan de ikke gøre skel, men først når jorden bliver bar. dom: de bør gøre ret skel efter deres eget tilbud eller lide tiltale

(291)

15/12 1636.

** Anders Jensen i Hjulskov lod fordele Jens Pedersen i Kærsholt for 15 mk for 1 pd smør for rest til Jerslev kirke 1634

** Knud Jensen Juel i Hals Fogedgård på bror Anders Jensen borger i Ystad hans vegne stævner Peder Jensen i Nørgård i Sterup og gav ham varsel for dele for 150 sld, som rester på Anders Jensens anpart i en gård i vester Brønderslev, som Peder Jensen har købt, og som han tilbyder at betale, når han forsikres at godset kan komme ham til ejendom uden trætte. med begge parters bevilling, på grund af herredsmændenes forhandling, opsat til næste ting efter Skt Hans

(292)

** på Just Høgs vegne. Jens Mouridsen i Jerslev vidnede, at Peder Pedersen tilsagde ham og Knud Jensen sst, en af dem, at bære et brev til ridefogden Christen Jensen, som var i Ålborg. Knud Jensen tilbød at gå med brevet, da han var hjemme. han vidnede, at han torsdag nat gik med brevet, men på vejen til Hvilshøjgård blev han syg, så han næppe kunne vinde til gården, hvor han betalte en mand, der skulle køre til Ålborg, for at bringe brevet til ridefogden

** Peder Pedersen 3.ting til husbondens tjenere, som rester med skyld og landgilde

(293)

** på Gunde Langes vegne. Anders Ibsen på Holmen Anders Jensen i øster Brønderslev og Christen Jensen i Tise vidnede, at i 30 hhv 20 år, som de mindes, har ingen haft agerjord i Agdrups endels mark, undtagen 2 agre, som kaldes Kirkeagre, og ingen har været fællebunden med de mænd, der boede i Agdrup i øster Kornum stævnes Peder Galskøt og Peder Munk i Attrup stævnes Benedikte Porsdatter og hendes døtre Gertrud og Dorete Munk 

** Søren Pedersen i Hugdrup stævner Tomas Sørensen i Knasborg for dom og fremlagde tingsvidne af Vorgårds birketing 28/10 som ting 1/12. samme uendelige dom som 1/12

** på Jørgen Kruses vegne fordeles for tiendekorn af Stenum sogn 1636 fortegn opregn

(294)

** på Gunde Langes vegne stævnes Jens Nielsen i Lyngdrup Niels Pedersen Tomas Rasmussen Jens Laursen sst og Bertel Andersen i Fårholt for dom, om disse mænd ikke er forpligtet til at søge deres stolestade i Horsens kirke iflg kirkeforordningen, som er gjort, da stolestaderne er blevet fornyet og forandret, så enhver ikke ved sit stade, og som forordner ret stade til hver gård og boel. dom: de bør søge deres stade efter forordningen

(295)

** på Jørgen Kruses vegne med 3 ugers opsættelse stævnes vester Brønderslev bymænd Simon Andersen og andre som ting 24/11. syn 17/7 1634 fremlægges angående syn på et dige ved Mads Jensens mark ved Kæret. tingsvidne 17/7 1634 fremlægges angående kvægdrift over de 2 boliger ved Kæret, som Mads Jensen og Peder Andersen iboer. synsvidne 28/4 fremlægges. dom 16/6 fremlægges. grandebrev 16/5 1625 fremlægges. dom 15/9 1636 fremlægges. dom: de har forbrudt sig mod loven og må stå til rette

(297)

22/12 1636.

** sagen med Niels Pedersen i Sterup bevilgede han og husbonden opsat til snapsting

** Christen Sørensen i Brønderslev. Søren Christensen og Niels Christensen i vester Brønderslev vidner, at året før fjenderne kom i landet, ydede de Johan Ertmand, der da boede i Ålborg, 12 tdr byg og 3 tdr rug for den gæld Rasmus Knudsen i Ålborg havde forhvervet dom over Christen Sørensen i Brønderslev for

** Peder Madsen på Hollensted hede. imod husbondens tiltale for hans drengs skat, svor Peder Madsen, at han ikke havde haft tjenestedrenge uden hans egne børn

** Jens Hellesen i Stubdrup. mod Niels Jensen i Hellum hans tiltale for KM skat, tilbød han at betale iflg KM brev, men Niels Jensen mener at Stubdrup er en helgård, og da Jens Hellesen er hovedmand i gården, bør han at rette for al skat. Jens Hellesen svarer, at der er 2 lodsejere til gården, og han ikke bør rette for Frederik Rantzaus tjener

** Knud Christensen i Hollensted. mod husbondens tiltale for hans drengeskat, svor han, at han ingen dreng har

(298)

** på Gunde Langes vegne med 6 ugers opsættelse forbydes vester Brønderslev sognemænd at have brugelighed med fædrift eller andet i Agdrup endels mark. Peder Galskøt i øster Kornum på egne og medejeres vegne vedkender sig denne fælled som deres ejendom. tingsvidne 15/12 fremlægges. Peder Galskøts skriftlige svar fremlægges, at ejerne af øster Kornum i langsommelig tid har haft deres vinterdrøft på Agdrup hede. dom 24/11 fremlægges. dom: da vedkendelse og vidne er modstridige, skal de for den tilbørlige dommer

(299)

** på Just Høgs vegne med opsættelse 3/11 stævnes gammel Anders Jensen i øster Brønderslev, for han bortlejer eng og jord til den gård, han iboer. samt med opsættelse 17/11 stævnes Niels Andersen i Hellevad for dom, for han uden hjemmel og uden fæste har besat et hus i Hellevad. dom: Niels Andersen bør stå til rette, og Anders Jensen har forbrudt sit fæste

(300)

** Simon Andersen i Brønderslev på egne og bymænds vegne stævner Peder Andersen ved Kæret i vester Brønderslev og hans søn Anders Pedersen og datter Mette Pedersdatter for dom angående den ejendom sønden hans hus, som er indtaget af fælleden. dom: det må nedlægges til byens fælled som tilforn

(1)

** tingbogens autorisation 1639.

** sandemænd. fortegn

** ransnævninge. fortegn

(2)

10/1 1639.

** navng vedtog at være ransnævninge

** på Otte Marsvin Jørgen Grubbe og Berete Lindenovs vegne. navng ransnævninge lyste et fuldt ran over dem, som har hugget træ i Attrup fælligskov, (fortegn) og de gjorde deres ed og tov over dem

(3)

** på Gunde Langes vegne stævnes alle Ålborg slotstjenere for dom på deres fæste, idet Laurs Skøt længe inden jul på det strengeste har påmindet dem om, at de skulle yde deres landgilde inden jul. dom: de slotstjenere, som ikke har ydet deres landgilde rettidigt, har forbrudt deres fæste

** Laurs Skøt med opsættelse 22/11 på Bertel Kjærulfs vegne i Aslund stævner Laurs Laursen i vester Mellerup for dom angående 20 rdl og 2 tdr rug er 2 års leje, som skulle være betalt 1636. dom: at betale inden 15 dage etc

** på Gunde Langes vegne med opsættelse 22/11 stævnes Mikkel Andersen i Hallund for dom, om han ikke igen bør fæste den anpart af hans gård, som hans søn Jens Mikkelsen iboede og fraflyttede til Kragdrup. han svarede, at når sønnen opsagde fæstet lovligt, ville han fæste. dom: han bør enten fæste anparten eller have den i husbondens minde

(4)

** på Mogens Kåses vegne udvistes Søren Pedersen Smed i Hedegård, som skal gøre hans gård Hedegård ryddelig og rømme den inden påske, og han må ikke derudover befatte sig med den i nogen måde

** Peder Christoffersen på husbond Mogens Kåses vegne med opsættelse 2/11 stævner Anders Christensen i øster Brønderslev for dom, da han har bortlejet af hans gårds jord. dom: han har forbrudt sit fæste

** Christen Pedersen foged på Kølskegård på husbondens tjener Ellen Tomsdatter i Hollensted hendes vegne forsvor al arv og gæld efter hendes sl husbond Niels Sørensen

(5)

** Peder Galskøt i Kornum stævnes til første landsting for et syn på Klokkerholms mølle, han har udstedt, angående kost og tæring

** på Jørgen Kruses vegne. navng Hjermeslev mænd vidnede, at lille Mads Jensen sst og hans hustru Else Laursdatter på 2 års tid undertiden havde ølsalg i deres hus

** på Jørgen Kruses vegne blev Søren Christensen i Krogen i vester Brønderslev spurgt, om han klagede over hans bror Niels Christensen for den skade, denne gjorde ham i hans ene øje. han svarede Nej

** Christen Nielsen i Holmgård på hr Poul i Flade præstegård hans vegne stævner Anders Nielsen i Stenum for en hud, som præsten gav ham men ikke kan få igen. Anders Nielsen svarede, at den blev stjålet fra ham sammen med hans egne huder, som han vil bevise. opsat 3 uger

** Anders Jensen i Brønderslev og Christen Olufsen i nør Halne er forligt om sl Anders Legers efterladte gods, som de omtrætter

(6)

** Christen Hansen i Torsmark på Christen Christensens vegne i Stenum stævner Niels Simonsen i Hjørngård og hans mor Mette Nielsdatter for vidne og dom

** på Mogens Kåses vegne fordeles Jens Andersen i Jerslev og Jens Tomsen sst for rest landgilde (opregn) samt for ulydighed, idet de var tilsagt til flere Sundbyrejser men sad overhørig

** Niels Simonsen i Hjørngård på egne moder og medarvingers vegne 3.ting til Christen Christensen i Stenum for 11 1/2 dlr, som han er tildømt at betale

** Haje Woke skomager og borger i Ålborg stævner Jens Povlsen i Stavad for dom, da han er Haje skomagers hustrus værge, om han ikke bør gøre regnskab for hendes arv efter sl far og mor, som for 38 år siden boede og døde i Stavad, nemlig sl Poul Jensen og Anne Jørgensdatter og hendes sl mormor, som boede og døde i Hjermeslev samt hendes sl bror Christen Povlsen, som døde i Tise. Jens Povlsen tilbød at gøre rede for arven efter hendes far og mor. dom: han bør gøre regnskab for arv efter hendes sl forældre

(7)

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Niels Laursens vegne. Christen Olufsen i nør Halne på hustru Maren Christensdatters vegne gav Niels Laursen afkald for arv efter hendes sl far Christen Jensen Leger, som boede og døde i vester Brønderslev 

** på Jørgen Kruses vegne fordeles for rest tiendekorn og engleje til Hjermeslevgård for 1638. fortegn opregn

(8)

** på Jørgen Kruses vegne med opsættelse 6/12 stævnes Christen Sørensens søn i Krogen Niels Christensen for dom, for han udstødte hans bror Søren Christensens øje iflg synsvidne, men da denne ikke klager over ham og ved ed har undskyldt ham, frikendes han

(9)

17/1 1639.

** Christen Nielsen i Holmgård 3.ting efter en fortegnelse

** Christen Nielsen 3.ting Godske Nielsen født i Hellum, som er rømt

** Jesper Christensen i Østergård. Christen Jespersen i Østergård i Brønderslev og Tøger Tomsen sst vidnede, at det pund byg Jesper Christensen og Søren Laursen i Østergård tiltales for at reste med til Hospitalet i Ålborg for 1630. det blev af KM nådigst efterladt

** Anders Christensen i Stenum. Gertrud Andersdatter, som tjente ham forgangen år, svor at Laurs Pedersen, som tjente i Nørum, er hendes rette barnefar

** Poul Jensen i Åsendrup. Tomas Christensen i Alstrup gav tilkende, at Poul Jensen har udlagt på sin husbond Verner Parsbergs vegne 2 rdl til soldaterhold

** Niels Simonsen i Hjørngård på sin egne moder og medarvingers vegne lod fordele Christen Christensen i Stenum for 11 1/2 dlr, som han er dømt til at udlægge til sl Simon Tomsens arving for hvad, der rester på hovedstolen

(10)

** Jesper Christensen i Østergård på Hospitalets vegne lod fordele tjenerne for rest. fortegn opregn

** på Hospitalsforstanderens vegne fordeles tjenerne for rest i hr Nielses tid. fortegn opregn

** på Jørgen Ornings vegne fordeles for KM skat. fortegn opregn

(11)

** på Christen Povlsens vegne i Ørum. Jens Tomsen i Vestergård i Try på egne og medarvinger Hans Tomsen i Østbjerg Jørgen Tomsen i Gammelkirke Jacob Tomsen i Try og på Peder Nielsen i Ørum Christen Jensen i Trøgdrup Søren Andersen i Dal Niels Andersen Mads Andersen Peder Andersen Volborg Andersdatter så og på sl Steffen Tomsen, som boede og døde i Dal alle hans børn og Maren Tomsdatter som boede i Drustrup hendes børn alle deres vegne gav Christen Povlsen i Ørum afkald for arv efter hans sl hustru Mette Tomsdatter, som boede og døde i Ørum

(12)

24/1 1639.

** på Gunde Langes vegne stævnes Jens Madsen og Anders Germandsen i Vrensted for dom, da de er draget ind i det gadehus i Vrensted, de iboer uden hjemmel og uden stedsmål, og Laurs Skøt mener, de bør stede og fæste. opsat 3 uger

** Laurs Skøt 3.ting til navng Vrensted mænd for ulydighed, da de var tilsagt at hente fisk på Skagen men sad overhørig

(13)

** på Gunde Langes vegne stævnes Oluf Simonsen, der tjener i Skøttrup, angående hans bøder, for han belå Anne Laursdatter i Åsendrup. han bekendte gerningen, men da det skete, tjente han i Åsendrup og skød sig til sit rette værneting

** Laurs Skøt i Ågård. navng vidner, at Christen Pedersen, som belå Ejler Laursens fosterdatter i Vrensted, kan ikke udlægge mere til bøder for lejermål, end han har gjort

** på Mogens Kåses vegne stævnes Christen Laursen i Klokkerholms mølle for vidne angående den rug, der ulovligt er mejet og borttaget af  Kragdrup mark. Christen Laursen er syg, så han kan ikke møde

** Matias Nielsen i vester Linderup og Hans Nielsen, der tjener i Hjermeslev, voldgav deres tvist og uenighed og løn og andet

** Hans Nielsen i Hjermeslev stævner Matias Nielsen i vester Linderup for dele

** Peder Pedersen i Jerslev tilbød Anders Jensen i Rakkeby Jens Jensen i Smidstrup Oluf Jensen i Børglum by Maren Nielsdatter i Furreby 16 tdr havre og 8 tdr byg, som er tilfaldet dem som deres anpart efter sl Laurs Jensen, der boede i Kokholm 

(14)

** samt for at tage syn på Kokholms brøstfældighed

** Laurs Mikkelsen i Svennum 3.ting. fortegn

** Hans Nielsen i øster Hjermeslev stævner Niels Jensen i Manne for rest løn for 10 uger 2 sk pr dag og begærer 3.ting. Niels Jensen svarer, at da Hans Nielsen rømte tjenesten, er han ham intet skyldig, hvortil Hans Nielsen svarede, at han tilbød ham sin tjeneste igen. opsat 8 dage

** Peder Smed i vester Brønderslev. vurdering af 3 alen blåbrunt klæde, som Jens Nielsen i Brønderslev har sat i pant hos Peder Smed for 3 rdl, som de vurderede det til

** på Just Nielsen i Uttrup hans vegne stævnes Niels Povlsen i Krogsgård i Tise for dom angående 12 tdr byg, som denne for lang tid siden skulle have betalt. Niels Povlsen er lovligt forhindret i at møde. opsat 8 dage

(15)

** Niels Tomsen i Vrå et vidne. navng vidner, at de var hos Jens Olufsen i Vrå i hans skrøbelighed og begærede, han ville betale Niels Skrædders hustru Anne Laursdatter hans gæld 7 mk 4 sk, som han lovede at betale, hvis han levede, og hvis han døde, skulle der gøres udlæg i boet ved skiftet, men der skete intet udlæg

** på Gunde Langes vegne. syn på den bolig i Vrensted vester Jens Laursen iboer. det vil koste 20 sld at opbygge boligen

** og for dom på hans fæste for han har ladet sit hus forfalde og findes ulydig med arbejde

** Mads Pedersen i Obenholt 3.ting. fortegn

** Jens Nielsen i Snabhede stævner Matias Nielsen i vester Linderup for dom angående gæld iflg 2 breve fra 1634 og 1637. dom: han bør betale inden 15 dage

(16)

** Mads Pedersen på Obenholt stævner Laurs Pedersen i Hellevad, som tilforn boede i Hollensted, for 18 slmk lån fra 1635. dom: at betale inden 15 dage etc

** Villum i Holmgård 3.ting iflg opskrift

31/1 1639.

** på Gunde Langes vegne. Anne Laursdatter i Vrensted svor, at Oluf Simonsen belå hende, da hun tjente i Åsendrup

** Laurs Skøt et vidne. Christen Pedersen foged på Kølskegård lovede så mange af KM tjenere, som i dag vil vidne og meddele ham deres viden om den rug på Kragdrups mark, som blev mejet og borttaget om natten, at de skal være kvit og fri for Mogens Kåses tiltale

(17)

** på Mogens Kåses vegne stævnes Christen Laursen i Klokkerholms mølle for vidne angående den rug, som blev mejet og borttaget om natten på Kragdrups mark. Christen Jensen i Trøgdrup vidnede, at natten efter 5/8 kørte han med sin vogn til Kragdrups hede, da Christen Laursen tilforn havde begæret af ham, om han ville låne ham den der, hvor der var opmejet en rugager norden klostervejen, og rugen blev læsset på deres vogne og læsset af på Hellevads mark

** Karen Nielsdatter i Hellevad vidnede, at hun var med på omtalte mark

** Christen Pedersen på husbonds vegne. Laurs Pedersen i Hellevad vidnede, at han med flere, på Christen Laursens begæring, var på Kragdrups mark og opmejede rugen, som Christen Laursen læssede på vognen. Jens Laursen i Kragdrup vidnede, at han i lysningen opdagede, at rugen var opmejet, og fulgte vognsporene til en stak på Hellevads mark og videre til Klokkerholm mølles mark, hvor det stod blandt Christen Laursens rug. andre vidner det samme

(18)

** Anders Nielsen i Stenum. navng vidner, at den hud, som hr Poul i Flade præstegård tiltaler Anders Nielsen for, den blev i fjendernes tid tyvstjålet fra ham sammen med flere huder, og der gik bøn og band derfor

** Laurs Mikkelsen i Svennum lod fordele Jens Andersen i Vestergård i Jerslev for 3 tdr byg til Jerslev kirke for 1638

** på Berete Lindenovs vegne. syn på Bodil Christensdatter, som boede i Dårbak og var afsindig, hendes lig, som blev fundet ved Grydbæk. hendes venstre ben var afbidt i knæet af hunde. hendes søn Christen Christensen i Ovnstrup mølle blev spurgt, om han mente noget menneske kunne være årsag til hendes død, hvortil han svarede, at det var ham bevidst, at hun i sin afsindighed er løbet bort og derved mistet livet

(19)

** på Berete Lindenov Otte Marsvin og Jørgen Grubbe deres vegne med opsættelse 20/12 stævnes Poul Andersen i Mosen for dom angående 3 læs træ fra en vindfælde, som han har hugget i Allerup skov uden husbondens forlov. tingsvidne 13/13 fremlægges. dom: han bør stå til rette, eller lide som for uhjemlet

** Jens Nielsen i Snabhede 3.ting Peder Nielsen på Langtved

** Christen i Holmgård på Svend Skøts vegne i Manne havde tiltale til Søren Laursen i Sterup for en hud, han skulle barke for ham og ikke fik igen. Søren Laursen svarede, at huden blev ham frastjålet, og der blev gjort bøn og band i kirken derfor, og hvad han dømmes til at betale Svend Skøt for huden, vil han betale

** Christen Nielsen i Holmgård lod fordele en dreng Godske Nielsen født i Hellum, som havde tilsagt ham sin tjeneste et år men er efter 14 dage bortrømt

(20)

** Mads Pedersen i Obenholt. navng vidner, at da han havde tag til Jep Hjartsen i Allerup for 2 dlr og 1 skp mel, da lovede Jens Laursen i Kragdrup at betale det, hvorfor Mads Pedersen frastod samme tag

** Jesper Christensen i Østergård på Hospitalets vegne lod fordele hospitalstjenere for rest 1638. fortegn opregn

** på Just Høgs vegne. syn på husbygning og brøstfældighed på Kokholm følgende stævnes: Anders Jensen i Rakkeby Jens Jensen i Smidstrup Oluf Jensen i Børglum by Maren Nielsdatter i Furreby

** på Gunde Langes vegne fordeles navng tjenere, som var tilsagt at hente fisk på Skagen og sad overhørig til stor forsømmelse og skade for den gode mand

** Christen i Holmgård gav varsel i Jerslev kirke til Hammelmose tjenere, som rester med engleje

(21)

7/2 1639.

** Laurs Nielsen i Brønderslev fremlyste 4 sække med hamp, som hans dreng ved en fejltagelse tog i en kog ved Sundby bro, og efterlyste en sæk med 1 skp salt, som samtidig blev borte for drengen

** på Gunde Langes vegne. navng mænd bevidner, at de kvinder, der blev beligget på Ålborg slots stavn, først Johanne Christensdatter, som Jens Tøgersens søn Jens Jensen belå, dernæst Anne Jørgensdatter og Anne Christensdatter, som Jens Sørensens søn i øster Linderup Søren Jensen belå, samt Maren Andersdatter, som blev beligget af Jens Hellesen i øster Linderup, de kan ikke betale de bøder for deres forseelse, som de burde  

** Poul Andersen. Niels Povlsen i Krogsgård vidnede, at Niels Laursen i Tise havde 2 stude til sin plov til sidste vintersæd, men hvis det var, vidste han ikke
** Christen i Holmgård 3.ting til Søren Laursen i Sterup for en hud, som han skulle barke for Svend Skøt i Manne, som ikke fik den tilbage

** Niels Pedersen i Brønderslev. Mads Jensen ved Kæret i vester Brønderslev gav ham fuldmagt til på hans vegne at udkræve jordegods og andet, som han kunne være arveligt tilfaldet efter sin mor sl Ingeborg, som boede i Holland i Offensal sogn i Groningen 

(22)

** Niels Jensen i Hellum 3.ting Niels Laursen i Hellevad for ulydighed, idet han ikke ville føre 14 skp aske til Åstrup, som han var tilsagt

** Peder Tomsen i Mellerup på Mogens Kåses vegne lod fordele i Jerslev sogn for rest anpart KM korntiende. fortegn

** Niels Nielsen i Koldbro på mor Maren Nielsdatter og medarvinger deres vegne stævner Christen Tomsen i Sterup for 5 sld gæld til sl Niels Ibsen Smed i Koldbro, om han ikke bør betale hans efterladte hustru og arvinger inden 15 dage, hvilket dømmes

(23)

** Niels Nielsen i Koldbro på mor Maren Nielsdatter og medarvinger deres vegne stævner Peder Johansen i Ulvemose og Laurs Olufsen i Sterup for gæld til sl Niels Smed i Koldbro. opsat 8 dage

** på Berete Lindenovs vegne fordeles for rest og rest engleje til Hammelmose

** på Berete Lindenovs vegne fordeles Hammelmose tjenere for rest engleje

(24)

14/2 1639.

** Peder Christensen i Brønderup stævner sl Christen Sørensen i Åsendrup hans efterladte hustru Bodil Laursdatter og hans børn Laurs og Peder Christensen Bodil og Anne Christensdatter, sl Anders Sørensen i Stenum hans efterladte hustru Ellen Tøgersdatter på Sundsted og hans datter Anne Andersdatter sst for dom angående 52 dlr hovedstol, som deres bror sl Peder Sørensen, som boede i Stenbjerggård, skyldte ham. Mikkel Madsen på Sundsted på hustru Ellen Tøgersdatters vegne svarede, at hun ingen arv fik efter sl Peder Sørensen, så hun bør være kvit. opsat 14 dage

** på Christen Laursen i Stubdrup hans vegne. Laurs Povlsen, som tjener ham, vidnede, at Jens Hellesens søn i Stubdrup Peder Jensen sst talte med ham og skældte Christen Laursen for en tyv, som havde stjålet en stud fra hans far og solgt i Sæby, og han skældte Christen Laursens hustru Margrete Andersdatter for en troldkvinde, som ville forgøre ham, som den vise pige i Børglum sogn skulle have sagt dem. Peder Jensen svarede, at der blev stjålet en hel hob hos dem, men han havde ikke navngivet, hvem der gjorde det. Jens Hellesen hans hustru Bodil Laursdatter og søn Peder Jensen stævnes

(25)

** på Christen Laursen i Stubdrup hans vegne. Laurs Povlsen ----

** på Christen Laursen i Stubdrup hans vegne. Laurs Povlsen, der tjener ham, vidnede, at Jens Hellesens søn Peder Jensen i Stubdrup sagde til ham, at den vise pige i Børglum sogn havde sagt til dem, at Margrete Andersdatter i Stubdrup skulle vide, hvor Niels Vævers skørt var, som Peder Jensen nægtede at have sagt

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Jørgen Grubbes vegne lod fordele Niels Mortensen i vester Brønderslev for rest 1633-36

** på Jørgen Ornings vegne fordeles Niels Laursen i Hellevad for ulydighed, da han ikke ville køre aske til Åstrup, samt Anne Jensdatter på Lunden for hendes bøder

** på Gunde Langes vegne fordeles Niels Jensen i Vrensted præstegård for hans bøder, for han belå Mette Hellesdatter sst

(26)

** på Gunde Langes vegne med 3 ugers opsættelse stævnes Jens Madsen og Anders Germandsen i Vrensted, som har dristet sig til at drage ind i det gadehus i Vrensted, de iboer uden hjemmel og stedsmål. dom: de bør stede og fæste

** Mads Pedersen i Obenholt 3.ting Jens Laursen i Kragdrup for 2 dlr og 1 skp mel forlov for Jep Hjartsen

** på Gunde Langes vegne med 3 ugers opsættelse stævnes vester Jens Laursen i Vrensted for dom på hans fæste, da han ikke har holdt sit hus ved bygning og magt iflg syn 24/1 og er ulydig med arbejde. dom: han har forbrudt sit fæste

** Jens Hansen i Hjelmsted lod fordele Maren Mortensdatter, som er rømt efter 14 dages tjeneste

(27)

** Jens Tøgersen i Kalum lod fordele Serreslev sognemænd for deres rest korntiende 1632. fortegn opregn

** Jørgen Andersen i Hvilshøj 3.ting Niels Christensen i Hellevad for 10 slmk

21/2 1639.

** Niels Simonsen i Hedegård. Christen Christensen i Stenum lod læse en landstings stævning, hvormed Vibeke Podebusk lader stævne Peder Jensen i Sterup Nørgård for en dom over Christen Christensen vedrørende kost og tæring til en landstingsrejse 

** Christen Madsen i Vrensted på Jacob Pedersen i Gølstrup hans vegne stævner Laurs Klemendsen i Vrensted for gæld iflg hans brev, som fremlægges

(28)

** på Jørgen Kruses vegne fordeles for rest. fortegn opregn

** på Jørgen Kruses vegne varsel til Anne Graverkone for det hun har indhævdet og påbygget af hans ejendom, og som er neddømt

** Niels Christensen ved Skarvad 3.ting til Oluf Sørensen ved Dammen i Brønderslev for et hjul til 26 sk

** på Peder Galskøts vegne. på Otte Marsvins vegne læses landstings opsættelse over Peder Galskøt i Kornum angående et syn, han har udstedt

** på Otte Marsvins vegne. navng vidner, at de så Laurs Pedersen i Hellevad slog nogle gedder i Klokkerholms mølledam med en krog og huggede hul på isen med en økse og gik bort med gedderne. han nægtede at have hugget gedder eller fisket med krog vod eller garn på mølledammen

(29)

** på Otte Marsvins vegne. syn på ellehugst i Kærsgårds kær

** på Otte Marsvins vegne. Niels Andersen i Kærsgård vidnede, at Laurs Pedersen i Hellevad i vinter har hugget de elle i kæret, som synet omhandler. andre vidner det samme

** på Otte Marsvins vegne. Laurs Pedersen i Hellevad lovede at være i hans minde for de elle, han huggede i Kærsgårds skov

** på Erik Jørgensen borger i Odense hans vegne. navng takseringsmænd berettede at have været med herredsfogden og Jens Jacobsen i Ålborg i øster Kornum for at gøre udlæg for Peder Galskøts gældsbrev. han gik med dem til en gård Krogen i vester Brønderslev, som Anders Laursen påboer, hvori Peder Galskøt har adkomst for 8 tdr hartkorn, hvor de gjorde udlæg i 2 tdr hartkorn for 155 sld og i gården for 20 sld

(30)

** på Erik Jørgensens vegne et vidne. Tomas Olufsen i Kalum vidnede, at da der blev gjort udlæg i Krogen i vester Brønderslev, skrev herredsfogden på dommen, hvorledes udlægget og vurderingen var gået, og Jens Jacobsen skrev også derpå, siden nappede Peder Galskøt den, vred den sammen og puttede den i lommen, hvorefter Jens Jacobsen kastede hovedbrevet, som Peder Galskøt tidligere havde revet sønder i begge sider, til ham og sagde, han måtte have det med det andet

** på Erik Jørgensen borger i Odense hans vegne stævnes Peder Galskøt i Kornum for klage, for han til Anders Laursens i Krogen har frataget ham de breve, hvorefter der skulle gøres udlæg. opsat 14 dage

** Poul Andersen Peder Nielsen i Ørslev Laurs Nielsen i Brønderslev på deres husbonds vegne 3.ting Poul Andersen i Mosen for deres husbonds anpart af 3 bøge foruden vindfælde, som han uden hjemmel har hugget og bortført af Allerup skov

(31)

** på Otte Marsvins vegne stævnes Laurs Pedersen i Hellevad for klage, for han uden hjemmel har opfisket gedder af Klokkerholms mølledam. Laurs Pedersen svarer, at det ikke er bevist, så han bør være fri for tiltale. opsat 3 uger

** Mads Pedersen i Obenholt lod fordele Jens Laursen i Kragdrup for 2 dlr og 1 skp mel, som han har lovet på Jep Hjartsens vegne at betale

** på Niels Friises vegne fordeles Sejlstrup tjenere for rest 1638. fortegn opregn

** Poul Andersen i Hvilshøjgård et vidne. KM brev til adelen angående ---- som de godvilligt har bevilget at udgive af deres gods og indkomst, og som nogle af dem vil pålægge deres bønder, hvilket sidste forbydes

(32)

** Christen Hansen i Torsmark æskede på hustru Anne Jensdatters vegne en søsterlod i hendes sl far Jens Povlsen i Mølgård hans efterladte jordegods, som efter loven kan tilfalde hende. følgende stævnes: Kirsten Andersdatter i Mølgård Poul Jensen i Åsendrup Hans Jensen i Stenbjerggård og Niels Jensen i Mølgård 

** Niels Simonsen i Hjørngård på mor og medarvinger deres vegne. navng takseringsmænd berettede, at de havde gjort udlæg hos Christen Christensen i Stenum for hans gæld til sl Simon Tomsen, der boede i Hjørngård. et øg blev vurderet til gælden 11 1/2 sld, som Christen Christensen blev tilbudt at indløse det for. gældsbrevet blev sønderrevet

28/2 1639.

** på Berete Lindenovs vegne. Helle Povlsdatter i Gerndrup beskyldte Christen Skrædder i øster Brønderslev for hendes barnefar

(33)

** på Jørgen Ahrenfelds vegne stævnes Søren Madsen og Søren Hansen i Togård for dom angående gæld til sl Christen Nielsen, som døde i Sæbysletten ? hhv 14 sld og 7 1/2 dlr. de nægter. opsat 14 dage

** Steffen Hansen i Vrensted. navng vurderingsmænd gav tilkende at de 12/12 havde været i Vrensted til skifte og jævning mellem Steffen Hansen sst og sl Niels Olufsens efterladte hustru Margrete Christensdatter om arven. der blev først udvurderet til gælden, dernæst en arvelod, som Margrete Christensdatter har arvet efter hendes sl søster Maren Mogensdatter, som boede i Vrensted, og til begravelsen 4 dlr. Margrete Christensdatter beholdt resten af boet, efter at Steffen Hansen på arvingernes vegne havde fået et øg

** Christen Madsen i Vrensted på Margrete Christensdatters vegne. Steffen Hansen i Vrensted gav på sl Niels Olufsen, der boede i Vrensted, hans efterladte arvinger, som er bortdraget af landet, som er en karl og en kvinde, deres vegne gav hende afkald for arv   

(34)

** Mikkel Madsen på Sundsted 3.ting fortegn

** på Niels Friises vegne. Mette Ibsdatter, født på Sønderhede, beskyldte Jørgen Andersen på Sønderhede for hendes barnefar

** på Otte Marsvins vegne stævnes hans tjenere, som rester med arbejdspenge og anden rest

** på Jørgen Grubbes vegne fordeles Peder Andersen i Mosen for hans anpart af 3 læs træ og 3 grønne træer, som Peder Andersen har fået af Allerup fælligskov

(35) 

** på Mogens Kåses vegne stævnes Christen Laursen i Klokkerholms mølle

** på Mogens Kåses vegne stævnes Christen Laursen i Klokkerholms mølle og hans dreng Anders Sørensen samt Christen Jensen i Ørslev, som tjente i møllen forgangen år, for vidne angående den rug, som forgangen år blev mejet og bortkørt af Kragdrups mark, og vidnerne, stævnet med landstings stævning, måtte afhøres. da Christen Jensen i Ørslev er forhindret i husbondens bestilling, blev sagen opsat 14 dage

** Jens Nielsen i Stenum. navng vidner, at han er så forarmet, at han ikke kan give KM skat

** på Jørgen Kruses vegne fordeles Anne Gravers i øster Brønderslev, da hun iflg syn har en del af hans ejendom sst i brug

** Jens Nielsen i Snabhede. navng vidner, at Peder Tøgersen i Sundby det næste år, før fjenderne kom ind i landet, købte 1 pd malt af ham for 4 sld, som sammen med anden specificeret gæld står ubetalt

** på Berete Lindenovs vegne. Søren Sørensen i Pajhede vidnede at Christen Christensen i Svennum kørte ind i Pajhede endels skov og huggede et læs træ, som han kørte bort

(36)

** Niels Nielsen i Hellumlund 3.ting en pige Sidsel Christensdatter, født i Dal, som er rømt af tjenesten, som hun havde tilsagt dem

** Christen Hansen i Torsmark på hustru Anne Jensdatter hendes vegne. i hendes medarvinger Poul Jensen i Åsendrup Hans Jensen i Stenbjerggård Niels Jensen i Mølgård Jørgen Pedersen i Faksholm på hustru Mette Jensdatters vegne deres overværelse fremlagde han den søsterlod, hans hustru er tilfaldet efter sl Jens Pedersen i Mølgård opregn

** Jørgen Pedersen i Faksholm på hustru Mette Jensdatter hendes vegne. i hendes ovennævnte medarvingers overværelse fremlagde han hans hustrus søsterlod. opregn

(37)

** Poul Jensen i Åsendrup i ovennævnte medarvingers overværelse fremlagde han hans broderlod. opregn

** Hans Jensen i Stenbjerggård. i ovennævnte medarvingers overværelse fremlagde han sin broderlod. opregn

(38)

** Niels Jensen i Mølgård. i ovennævnte medarvingers overværelse fremlagde han sin broderlod. opregn

(39)

** Niels Jensen i Mølgård. Jørgen Pedersen i Faksholm på hustru Mette Jensdatter hendes vegne gav Niels Jensen på egne og mor Kirsten Andersdatters vegne afkald for arv

** Peder Christensen i Brønderup med 14 dages opsættelse stævner sl Christen Sørensen i Åsendrup hans hustru Bodil Laursdatter og hans børn som ting 14/2 for dom angående den gæld, sl Christen Sørensen og Anders Sørensen deres sl bror Peder Sørensen, født i Stenbjerggård, var Peder Christensen skyldig som ting 14/2. dom: de af arvingerne, der er dømt til at betale, bør gøre det inden 15 dage

(40)

** på Jørgen Ornings vegne fordeles for rest til Åstrup. fortegn opregn

** Mads Nielsen i Trøgdrup. Jens Olufsen i Grindsted i Kær herred på hustru Bodil Sørensdatter hendes vegne gav ham afkald for den arv, hun kunne tilfalde hos sin stedfar Mads Nielsen efter hendes sl far Søren Povlsen, som boede i Trøgdrup

(41)

** Laurs Nielsen i Brønderslev. mod 4.ting til Poul Andersen i Mosen for Jørgen Grubbes anpart af det træ, som han uden hjemmel fik i Allerup skov, mødte på Jørgen Ahrenfelds vegne hans foged og ville vedkende sig fælled i ovennævnte skov. Laurs Nielsen mente ikke det burde ske uden varsel. dom: vedkendelsen blev ikke udstedt

8/3 1639.

** på Erik Jørgensen borger i Odense hans vegne med 14 dages opsættelse stævnes Peder Galskøt i Kornum for klage som ting 21/2. tingsvidne 21/2 fremlægges. Peder Galskøt svarede, at hovedbrevet er kasseret og leveret tilbage til ham, så han mener sig fri for tiltale. opsat 14 dage

(42)

** Peder Galskøt i Kornumgård et vidne. han fremlægger dom 23/8 1638 angående 155 sld gæld til Erik Jørgensen i Odense, som der 7/2 1639 gøres udlæg for i Krogen i vester Brønderslev med 2 tdr hartkorn, hver td for 45 rdl

** på Erik Jørgensen borger i Odense hans vegne blev Peder Galskøt spurgt, hvad adkomst han har til den del bondeeje i Krogen, som er udlagt til ham. han svarede, at han måtte spørge de 4 vurderingsmænd om, hvad adkomst de hørte, før de gjorde udlæg 

** Jens Matiasen i Jerslev et vidne. navng vidner, at han er så forarmet, at han ikke kan udlægge KM pengeskat

** Jens Matiasen i Jerslev et vidne at han ikke kan udlægge KM kornskat

(43)

** Peder Olufsen i øster Brønderslev et vidne. syn på øster Brønderslev kirkes brøstfældighed samt kirkegårdsdiget og andet

** Christen Nielsen i Hallund et vidne. Tomas Tomsen sst vidnede, at der fandtes 4 traver rug og 1 trave byg i laden til det værsted, som sl Oluf Christensen påboede i Hallund, og som Christen Nielsen fæstede. sl Olufsens hustru Mette Ibsdatter Jesper i Træholt stod med ham til vedermåls ting 

** Christen Nielsen i Hallund et vidne. Mette Ibsdatter sl Oluf Christensens hustru sst gav tilkende, hvad de skyldte Christen Nielsen, som tjente dem, af løn og korn, da sl Oluf Christensen døde

** på Jørgen Kruses vegne påmindes og befales de udskrevne soldater på hans stavn at møde på Hjermeslevgård, hvor de vil få at vide hvor og hvornår, de skal møde til mønstring

** Jesper i Træholt. vurdering af hvad der fandtes efter sl Oluf Christensen, som døde i Hallund. opregn

** Jens Bertelsen i Hallund et vidne. Mette Ibsdatter, sl Oluf Christensens hustru i Hallund bevidnede, at de skyldte Jens Bertelsen 6 sld og 5 skp byg, da Oluf Bertelsen døde

(44)

** Søren Madsen i Stenum et vidne. navng vidner, at han er forarmet, så han ikke kan udlægge KM skat

** Maren Pedersdatter i Stenum et lignende vidne

** Maren Andersdatter i Stenum et lignende vidne

** Maren Pedersdatter i Jerslev et lignende vidne om pengeskat

** Maren Pedersdatter i Jerslev et lignende vidne om kornskat

** på Mogens Kåses vegne. navng vidner, at Vestergård i Jerslev står øde, så der ikke kan udlægges KM påbudne pengeskat

** Søren Pedersen i Jerslev et vidne. navng vidner, at Vestergård i Jerslev står aldeles øde, så der kan ikke udlægges KM kornskat

** Tøger Nielsen i Hellum et vidne på Niels Friises vegne 3.ting alle Sejlstrup tjenere for rest

** Laurs Skøt et vidne. syn på Ørum kirkes brøstfældighed

** Mikkel Madsen på Sundsted lod fordele. fortegn

(45)

** Peder Jensen i Hjermeslev æsker Matias Knudsen i Oddersgårds mølle, at han efter hans stævning vil sagsøge ham

** Peder Christensen i Allerup 3.ting Niels Laursen i Hellevad for 2 mk

** Jens Laursen i Jerslev et vidne. navng vidner, at lidt før Jul kom der ulykkelig ildebrand i hans hus, som brændte helt ned, så han er kommet i stor armod

** Jens Laursen i Jerslev et vidne. navng vidner, at da hans hus er nedbrændt, kan han ikke udgive KM kornskat

** Jens Laursen i Jerslev et vidne. navng vidner, at da hans hus er nedbrændt, kan han ikke udgive KM pengeskat

** på Just Høgs vegne. forbud mod at drive jagt på hans ejendom, samt forbud til Børglumklosters tjenere mod at sælge øksne, før de tilbydes ham, samt mod skovhugst i hans skove, bortleje af jord eller at tage husfolk. desuden forbud mod fiskeri i Gunders mølles dam og forstrøm

(46)

** Christen Hansen i Torsmark på hr Anders Jensen i Tømmerby hans vegne lod fordele for degnerente. fortegn

** Laurs Nielsen i Brønderslev med 6 ugers opsættelse på Just Nielsens vegne i Vittrup stævner Niels Povlsen i Krogsgård i Tise som ting 24/1. tingsvidne 1/3 1638 fremlægges, at de er blevet forligt, så Niels Povlsen skal give Just Nielsen 12 tdr byg. Niels Povlsen i Krogsgård tilbyder at betale halvparten et år og den anden halvpart et andet år. dom: at betale inden 15 dage

** Niels Nielsen i Bøgen et vidne. Maren Pedersdatter sst beskylder en karl Peder, som sagde han var fra København, og som lå en nat til Niels Nielsens i Bøgen 

(47)

14/3 1639.

** på Gunde Langes vegne. syn på Hellum kirkes brøstfældighed

** Jens Mørk i Bjørum på sl Jens Andersen Hals hans børn og arvinger, nemlig Knud og Jens Jensen, Knud Andersen på sin hustru Maren Jensdatter og på Anne Jensdatter deres vegne stævner Peder Galskøt i Kornum for dom, for han har overtalt de mænd i Børglum herred, som skylder Sl Jens Hals penge, at betale ham gælden. Jens Mørk har 19/2 begæret udlæg i Peder Galskøts bo derfor, men det blev afvist af dommeren. Peder Galskøt svarede, at han havde opkrævet pengene på mester Anders Halses vegne. opsat 5 uger

(48)

** Jens Mørk i Bjørum et vidne. Peder Galskøt i Kornum sagde til ham, at han havde tjent sl Jens Halses børn som en tro mand ved at indkræve deres rest

** Jens Mørk i Bjørum på ovennævnte arvingers vegne stævner Peder Galskøt i Kornum, om han ikke bør aflevere dom og håndskrift på den gæld, Anders Jensen i Grønderup var arvingerne pligtig, og som han har annammet. Peder Galskøt svarede, at Jens Mørk bør bevise, at han har opkrævet gælden samt udæskede hans fuldmagt. opsat 5 uger

** Jens Mørk i Bjørum tilbyder Peder Galskøt at indkræve sl Jens Halses gæld i Børglum og Jerslev herreder, men denne svarer, at han ikke vil indkræve mere, end han har gjort på mester Anders Halses vegne

(49)

** Jens Mørk på fornævnte arvingers vegne ----

** Jens Mørk på fornævnte arvingers vegne stævner Anders Laursen i Krogen i vester Brønderslev og forbød ham at svare andre end sl Jens Halses arvinger af det, de er tilfaldet i gården efter deres sl forældre. Peder Jensen svarede, at der bør udstedes forbud på den del, Anders Jensen i Ystad er indført i, og som Peder Jensen har købt. opsat 14 dage

** på Otte Marsvins vegne med opsættelse 28/2 stævnes hans tjenere angående arbejdspenge. fortegn opregn

(50)

** på Otte Marsvins vegne stævnes hans tjenere for rest. fortegn opregn

** på Otte Marsvins vegne forbydes hans tjenere at lade deres drenge eller deres sønner drage af hans stavn. desuden forbydes drengene og sønnerne at drage af hans stavn uden hans tilladelse

** på Otte Marsvins vegne forbydes tjenerne at afhænde eller sælge deres øksne, før de er blevet tilbudt ham 

** på Niels Friises vegne fordeles for rest. fortegn opregn

(51)

** på Jørgen Ahrenfelds vegne med 14 dages opsættelse stævnes Søren Madsen i Togård for gæld til sl Christen Nielsen som ting 28/2. brev dateret 5/5 1638 fremlægges. Søren Madsen svarede som tilforn, at han skyldte 6 mk 2 sk, som han dømmes til at betale og for resten at give 12 mands ed iflg 2.lovbogs 61.kap

** på Jørgen Ahrenfelds vegne med 14 dages opsættelse stævnes Søren Hansen i Togård for gæld til sl Christen Nielsen. dom: at betale

(52)

** Jørgen Rasmussen i Ravnstrup. navng vidner, at hans råling med al indbo nedbrændte

** Mads Pedersen i Obenholt 3.ting Jens Laursen i Kragdrup for hans faldsmål 3 mk

**  Peder Christoffersen. Rasmus Jensen og Morten Tomsen i Sterup er blevet forligt om deres uenighed slagsmål og bordag

** på Mogens Kåses vegne. Morten Tomsen i Sterup lovede ikke at udleje ager eller eng til hans hus samt at opbygge sit hus og ikke sidde overhørig med ægt og arbejde

** Niels Pedersen i Brønderslev på Niels Smed i Koldbro hans efterladte hustru og børns vegne. navng vidner om hvad, Peder Johansen i Ulvemose har fået af Maren Nielsdatter i Koldbro. opregn

(53)

** Laurs Mikkelsen i Svennum kirkeværge. syn på Jerslev kirke

** Niels Nielsen i Koldbro ----

** på Berete Lindenovs vegne blev alle udskrevne soldater tilsagt uden forsømmelse at møde på Hammelmose for at modtage deres soldaterklæder og penge. fortegn

** Niels Jensen i Hellum 3.ting Jens Ibsen i Bondesholt, for han sad overhørig og ikke ville spinde det, som er leveret ham

** Niels Pedersen i Brønderslev med 5 ugers opsættelse. Niels Nielsen i Koldbro på sin mor Maren Nielsdatter og sine medarvinger deres vegne stævner Peder Johansen i Ulvemose for dom som ting 7/2. han fremlægger en optegnelse på hvad, Maren Nielsdatter har fået af ham. opregn, blandt andet rest på en ko, som hans hustru arvede efter hendes sl far Jacob Eskildsen

(54)

21/3 1639.

** Jens Stade i Ravnsholt stævner Niels Hermandsen i Tårs, om han vil vedgå, at Jens Stade ikke tilskyndede ham til at vidne løgn til Vrejlev birketing. han er ikke mødt

** Jens Stade i Ravnsholt benægtede, at han aldrig tilskyndede Niels Hermandsen at vidne løgn i den drabssag angående Laurs i Langholt. Laurs Christensen i Langholt hans sendeskrivelse fremlægges. Jens Stade svor som før, at Niels Hermandsen havde løgnagtigt pådigtet ham det

(55)

** på Mogens Kåses vegne forbydes Søren Smed i Hedegård at befatte sig med avl eller andet i denne gård, da han er fradømt fæstet

** på Mogens Kåses vegne stævnes Søren Smed for at tage syn på Hedegårds brøstfældighed

** Christen Pedersen på Kølskegård på husbonds vegne stævner Christen Laursen i Klokkerholms mølle og hans dreng Anders Sørensen for at lyse ran over dem for den rug, de bortførte af Kragdrups mark. de talte med Christen Laursens husbonds foged og bad ham give stævningen til Christen Laursen, hvilket han ikke gjorde men meddelte retten, at Christen Laursen måtte stævnes påny

** Christen Pedersen foged på Kølskegård på Mogens Kåses efterleverske hendes vegne lyste et fuldt ran over Christen Laursen i Klokkerholms mølle og hans dreng Anders Sørensen, fordi de ulovligt om natten mejede rugen på Kragdrups mark og kørte den bort og således frarøvede husbonden den uden hjemmel

(56)

** Christen Pedersen på sl Mogens Kåses frue og børns vegne. efter KM skiftebrev tilsiger navng bønder sl Mogens Kåses hustru Johanne Høg og hans børn deres tjeneste

** Mikkel Andersen i Hallund. Christen Pedersen foged på Kølske lod læse KM skiftebrev dateret Haderslevhus 3/2 1639, hvori KM tilskifter Mogens Kås krongods i Hallund sogn under Ålborg slots len, som beboes af navng bønder. fortegn

** på Erik Jørgensen ----

** på Erik Jørgensen borger i Odense hans vegne stævnes Peder Tomsen i Kornum for at fremlægge adkomst til den anpart i den gård i vester Brønderslev Krogen, som Anders Laursen påboer, og som er udlagt Erik Jørgensen for gæld. Peder Galskøt svarer, at han ikke er stævnet for at møde med adkomstbreve. opsat 5 uger

(57)

** på Erik Jørgensens vegne borger i Odense. Laurs Skøt vidnede, at da der blev gjort udlæg i Anders Laursens hus i Krogen i vester Brønderslev, tog Peder Galskøt i Kornum dommen til sig og siden tog han også gældsbrevet og rev det itu. andre vidner det samme

** Albert Hansen i Gersholt stævner Jesper i Svennum og andre ----

** på Frederik Rantzaus vegne stævnes i Fjeldgård en dreng Simon Sørensen, født i Allerup, og samme dag stævnede de ham i Kølskegård, hvor han siges at opholde sig, for dom, idet han har tjent ham og er udtaget til soldat, men er rømt af hans stavn og vil ikke møde til mønstring, om han ikke bør anholdes og iflg KM brev straffes på hans hals. han er ikke mødt. opsat 8 dage

** Christen Christensen 1.ting forbød nogen at huse eller helle førnævnte dreng, såfremt de ikke vil bøde for at huse en fredløs

** på Sofie Brahes vegne stævnes Søren Sørensen i Ulhøj, idet han efterstår med 1 pd byg hans landgilde samt rest stedsmål. dom: at betale inden 15 dage

(58)

** på Gunde Langes vegne. navng vidner, at Anne Pedersdatter, som Christen Pedersen belå, ikke formår at udlægge lejermålsbøder

** på Gunde Langes vegne stævnes Christen Christensen i Vestergård i Vrensted for 50 dlr stedsmålspenge for gården, han iboer. dom: at betale inden 15 dage etc

** på Gunde Langes vegne stævnes Niels Jensen tjener i Vrensted præstegård for hans bøder 12 rdl, for han belå en kvindfolk. dom: at betale inden 15 dage etc

** Laurs Skøt 3.ting Tomas Ibsen i Agdrup for han ikke vil møde med et kvindfolk, der tjener ham, for at hun kan udlægge barnefar

** på Gunde Langes vegne udvistes Jens Madsen og Anders Germandsen af de 2 gadehuse i Vrensted, de påboer, og som de er fradømt

** Laurs Skøt på hr Jenses vegne i Tolstrup 3.ting Laurs Pedersen, født i Hjermeslev, som er rømt af tjenesten

(59)

** Mads Laursen på Rosbak. navng vidner, at han er så forarmet, at han ikke kan udlægge KM skat

** på Just Høgs vegne. Jens Pedersen i Jerslev vidnede, at da han boede på tredieparten af Jerslev Bundgård, opbrød han en ager i hedejorden på Jerslev mark, hvortil Knud Jensen i Jerslev svor, at han, siden han kom til Bundgård at bo, havde brugt omtalte ager, og han brød den selv op i hedejorden

** Mads Pedersen i Obenholt lod fordele Jens Laursen i Kragdrup for 5 mk hans faldsmål, idet han 21/2 er delt for 2 dlr og 1 skip mel 

** Matias Knudsen på Oddersgårds mølle. navng vidner, at de torsdag før jul ved tinget hørte, at Peder Jensen i Hjermeslev lovede Matias Knudsen 1 td byg for at afstå den trætte med ham for Peder Jensens dreng, som ved kirken skulle have kørt vognen omkuld med Matiases hustru

** Matias Knudsen i Oddersgårds mølle tiltaler Peder Jensen i Hjermeslev for den td byg, denne lovede ham før jul for at afstå deres trætte. Peder Jensen mener, det bør bevises, at hans dreng kørte vognen omkuld: dom: Peder Jensen bør betale den byg, han har lovet

** Søren Rasmussen i Stade. syn på Serreslev kirke

(60)

** Jens Jensen Jens Povlsens søn i Stavad fik et fuldt stokkenævn af 24 navng dannemænd. hans forældre er Jens Povlsen og Anne Jensdatter i Stavad, og han har skikket sig vel fra fødslen til nu, hvor han er bortrejst til fremmede steder

** på Søren Madsen ridefoged til Ålborghus hans vegne stævnes Peder Tomsen Galskøt i Kornum for dom angående hans skadesløsbrev på 100 sld, som ikke er betalt, hvorfor halvparten af de 2 skpr bondeskyld i gården Krogen i vester Brønderslev, som ejes af Peder Galskøt, bør følge Søren Madsen. Peder Galskøt svarer, at da loven siger, at al pant skal ske på tinge og der indløses, og da hans brev ikke pålægger ham det, og han heller ikke agter at gøre det, mener han sig fri for tiltale. opsat 5 uger

(61)

28/3 1639.

** på Gunde Langes vegne. Maren Mikkelsdatter i Agdrup beskyldte Just Christensen sst for hendes barnefar. han vedgik gerningen og gav tilkende at han ville ægte og forsørge hende

** Christen i Ålborg. sagen mellem Frederik Rantzau og den dreng Simon Sørensen, som er udskrevet til soldat, er opsat 14 dage

** Jens Andersen i Ørum. navng vidner at han er så forarmet, at han ikke kan udlægge KM skat 

(62)

** Jep Terkildsen i Sterup. navng vidner, at han er så forarmet, at han ikke kan udlægge KM skat

** Christen Pedersen foged på Kølskegård stævner i Klokkerholms mølle Christen Laursen og hans dreng Anders Sørensen til tinget for at binde bogsed på dem. på deres vegne svarer husbonden Otte Marsvins foged, at Christen Pedersen bør vise hans husbonds fuldmagt, og der ikke kan bindes bogsed, da det ikke er bevist, at de indstævnede ulovligt har mejet kornet på Kragdrups mark, ej heller hvem der ejede kornet. dom: Christen Pedersen kan ikke frafindes, hvad han har lovligt stævnet

** Christen Pedersen foged på Kølskegård på Johanne Høg hendes vegne bandt bogsed på Christen Laursen i Klokkerholms mølle og hans dreng Anders Sørensen, for de ulovligt om natten har mejet og bortført rug fra Kragdrups mark. ransnævningene påmindes at møde for at gøre deres ed og tov

** på Jørgen Ornings vegne. syn på kongens adelveje fra Skarvad og alfarvejen nør gennem Jerslev sogn, hvorledes de er ved magt

(63)

** Jesper Jensen i Åsendrup 3.ting fortegn

**  Jacob Nielsen i Kildedal stævner Christen Nielsen i Ørum for dom for 6 1/2 sld rest på et øg. at betale inden 15 dage

** Laurs Skøt på hr Jens Olufsen i Tolstrup præstegård hans vegne lod fordele en dreng Laurs Pedersen, født i Hjermeslev, som er rømt af hans tjeneste til stor forsømmelse og skade

** Søren Sørensen i Ulhøj lod læse Jens Pedersen, født i Hallund, hans kontrakt, at han skylder ham 5 1/2 dlr og varer for 2 mk, som er for halvparten af det værsted i Ulhøj, Søren Sørensen iboer

(64)

** på Gunde Langes vegne. syn  på vester Brønderslev kirke

** på Mogens Kåses vegne stævnes Søren Smed i Hedegård for syn på Hedegårds bygning og mark

4/4 1639.

** Christen Laursen på husbond Jørgen Ornings vegne påmindede lægdsmændene samt dem, der er lagt for skat at yde og levere KM pengeskat på Åstrup inden påske

(65)

** Christen Povlsen i Ørum gav navng varsel for dele for gæld. fortegn

** Christen Jensen ridefoged til Børglumkloster på hr Just Høgs vegne lod læse et tingsvidne 14/2 angående ærerørige ord, som Anne Sørensdatter, der er anholdt på klostret for spådoms kunst, skulle have sagt om Christen Laursen i Stubdrup hans hustru Margrete Andersdatter, hvilket hun nu benægtede at have sagt

** Christen Jensen på husbonds vegne stævner Anne Sørensdatter, som er anholdt på Børglum kloster, for spørgsmål og vidne, og hun blev spurgt, da der går ord og tale, at hun har været i Stubdrup, af hvad årsag hun er gået derhen og hvad hendes bestilling var. da svarede hun, at hun skulle sy en krave for Jens Nielsen i sdr Haven og var derhenne for at hente den og begav sig på vejen til Stubdrup. da hun kom dertil, blev hun spurgt om alle slags bedrifter, som hun intet kendte til, hvorfor hun ikke gav svar derpå, nogen til beskæmmelse. han spurgte endvidere, om hun ikke havde vandret omkring i landet og blandt almuen havde ladet sig bruge med ---- om tilkommende ting, samt vise igen, hvad der var blevet borte for dem og således gjort sig til en profetinde, da svarede hun, at hun var i øster Brønderslev hos Christen Andersen, som spurgte hende om årsagen til hans sygdom, hvortil hun svarede, at det vidste hun ikke. så spurgte han menige mænd, om de ikke vidste, at mange besøgte hende af sygdom i det skjulte. Mads ? Nielsen i vester Brønderslev svor, at da han var i Tise, da var hun der i byen, og han hørte hende sige, at Matias Laursen i Tise havde svedet pinde og sat i jorden for den mands byg i Havgård med flere spådomsord, hvilket hun benægtede ved sin saligheds ed

(66)

** Christen Jensen, som har tilhold i Vestergård i vester Brønderslev, spurgte Anne Sørensdatter, som er anholdt på Børglumkloster, om hun havde sagt, at han havde taget af dage et kvindfolk, som tjente i Vrangdrup, året efter fjenderne drog ud. dertil svarede hun ved sin sjæls salighed, at det havde hun aldrig sagt, men rygtet derom gik vel derom, før hun kunne tale

** på Just Høgs vegne ----

** på Just Høgs vegne. Anne Sørensdatter, som er anholdt på Børglumkloster, berettede, at hun er født i Bjærgby, og forældrene var Søren Nielsen, som døde for 10 år siden og Kirsten Pedersdatter, som døde sst, og hun vandrede omkring og syede for folk og i 12 år været stum. hun benægtede at have skrevet et brev til Peder Skøt i Kornum om den kvinde, der tjente i Vrangdrup, da hun hverken kan skrive eller læse skrift. hun havde i Vejby haft søgning af syge mennesker og også på anmodning kommet til dem, der spurgte om deres tilstand, men hun havde ikke spået dem   

(67)

** Christen Tomsen i Sterup. navng vidner, at han er forarmet, så han kan ikke udlægge KM skat

** Jens Ibsen i Sterups krat et lignende vidne

** Laurs Povlsen i Sterup et lignende vidne

** på Jørgen Kruses vegne forbydes hans tjenere at afhænde deres stude, før han har set dem

** var skikket Christen ----

** Christen Laursen i Klokkerholms mølle, imod Christen Pedersen på Kølskegård hans stævning, benægtede at have mejet og bortkørt rug af Kragdrups mark

** på Johanne Høgs vegne stævnes i Klokkerholms mølle Christen Laursen og hans dreng Anders Sørensen for retten at sværge og for fylding på ransnævningene. Christen Laursen svor, at han ikke tog noget rug på Kragdrups mark, hvilket Peder Nielsen i Ørslev sagde, at han med tingsvidne kunne bevise. dom: det tilstedes Christen Pedersen at sætte fylding på ransnævningene

(68)

** Søren Smed i Hedegård stævner Mogens Kås for vidne. da han er rejst til Viborg, er sagen opsat 14 dage

** på Just Høgs vegne udvistes Jens Nielsen i Stenum fra den bolig, han iboer, da han er fradømt sit fæste, og han forbydes at have nogen brugelighed deri efter denne dag

** på Otte Marsvins vegne. Peder Nielsen i Ørslev vidnede, at han var tilstede på Vorgård 1/3, da tjenerne var forsamlet for at lade deres drenge udskrive til soldat, og da tog Niels Jensen, der tjener Niels Andersen i Kærsgård, en seddel til at være soldat, og han blev tilsagt at møde med de andre udskrevne i Randers 19/3. Niels Andersen vidnede, at drengen er rømt at hans tjeneste

** på Otte Marsvins vegne stævnes førnævnte Niels Jensen, som er rømt, for dom, da han er taget til soldat og skulle møde i Randers, som han ikke har efterkommet, om han ikke bør straffes på hans hals iflg KM brev. opsat 6 uger

(69)

** Peder Pedersen i Jerslev. navng vidner, at det boel i Hellum, Anders Nielsen iboede, står øde og der boer ingen

** Jens Sørensen i øster Linderup lod fordele for KM madskat. fortegn

**  på Otte Marsvins vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Laurs Pedersen i Hellevad for klage iflg dom ting 21/2, som udstedes

** Erik i Kraghedegård stævnes for vidne

** Christen Pedersen ----

**  på Johanne Høgs vegne stævnes i Klokkerholms mølle Christen Laursen og hans dreng Anders Sørensen for at ran kan sværges og for fylding på ransnævningene. navng ransnævninge får læst tingsvidner 1/3 14/6 28/6 1638, forbudsvidne 4/5 1638 samt uendelig dom samme år, en anden dom 26/7 samme år, tingsvidne 31/1 1639 samt tingsvidne af Børglum birketing 1/3 1639, tingsvidne 28/8, tingsvidne 23/3. der blev svoret et ran over dem begge, for de ulovligt havde frarøvet husbonden rugen

(72)

18/4 1639.

** Laurs Mouridsen i Hjermeslev lod fordele for KM skat. fortegn

** på Mogens Kåses vegne. Søren Smed i Hedegård fremlagde en 6 ugers landstings opsættelse angående en dom på hans fæste, som Mogens Kås har forhvervet

** Niels Hansen i Kornum. Ib Murmester i Hammelmose er forligt med kirkeværge og sognemænd om reparation af østerende af vester Brønderslev kirke, at han skal reparere søndre halvpart deraf, og såfremt det i hans tid på grund af hans arbejde og hans skyld ikke bliver ved magt, skal han reparere der for samme penge

** Jens Hellesen i Stubdrup og hans søn Peder Jensen lovede, at den stævning til Christen Laursen sst og hans hustru må bero 14 dage

** Christen Pedersen foged på Kølskegård lod læse en landstings stævning over Christen Pedersen hans husbond og hendes børn angående det ran, som er svoret over Christen Laursen i Klokkerholms mølle og hans dreng Anders Sørensen for en rugager, samt vidner at møde i Viborg til landstinget næste tingdag

(73)

** på Peder Munk i Gettrup hans vegne stævnes Søren Smed i Hedegård for dom og dele for 6 dlr for 1 pd rug engskyld af et stykke eng i Vieeng, som han iflg tingsvidne 2/11 1638 har lovet at betale. Søren Smed svor, at han ikke fik et græsstrå for gælden, som han dømmes til at betale inden 15 dage

** Tomas Smed i Underåre lod fordele for KM skat. fortegn

** Jesper Jensen i Svennum lod fordele for KM skat. fortegn

** Jens Pedersen i Klæstrup. navng vidner, at han er så forarmet, at han ikke kan udgive KM skat

(74)

** Søren Andersen i Brønderslev lod fordele for KM skat. fortegn

** Christen Povlsen i Ørum lod fordele. fortegn

** på Gunde Langes vegne fremlægges en fortegnelse over ødegods under Ålborg slot. fortegn opregn. desuden blev der foretaget syn, om der hos nogen var jord, der kunne bruges til humlekuler bistader pilestager eller hampefrø, men det fandtes ikke

** på Mogens Kåses vegne stævnes Søren Smed i Hedegård for dom angående rest landgilde og gæsteri fra 1615-37. i alt 22 rigsort. Søren Smed svarer, at han aldrig i Mogens Kåses tid eller hans 4 adelige formænd deres tid har givet 1 rigsort årligt. dom: at betale inden 15 dage etc

(75)

** på Mogens Kåses vegne blev Søren Smed i Hedegård spurgt, om han havde sået de agre på hans mark, som synet omhandler, hvilket han havde

** på Frederik Rantzaus vegne med opsættelse 21/3 stævnes en dreng Simon Sørensen, født i Allerup, og som siges at opholde sig i Kølskegård, samt fogden Christen Pedersen. drengens far Søren Simonsen i Allerup begærede opsættelse, hvilket Christen Christensen modsatte sig, idet KM brev klart melder, hvorledes udskrevne soldater, som rømmer skal behandles, og det ikke er en tvivlsom sag. dom: han skal pågribes og straffes iflg KM brev

** Jens Mørk i Bjørum med 5 ugers opsættelse på sl Jens Andersens Halses børn og arvinger, Knud og Jens Jensen og Knud Andersen på hustru Maren og på Anne Jensdatter deres vegne stævner Peder Galskøt i Kornum for dom, om han ikke bør levere fra sig dom og brev på den gæld, Anders Jensen i Grønderup skylder Jens Halses arvinger, og som han har opkrævet. Jens Mørk fremlægger hans forpligtelse, at han lover at betale Jens Halses arvinger det, han opkræver udover en broderlod, som tilkommer ham selv. Peder Galskøt svarer, at der ikke står i reversalen, at han skal levere dom og gældsbrev tilbage samt fremlægger kvittering, underskrevet af Anne Jensdatter i Gerndrup. dom: han bør betale Jens Halses arvinger det, han har opkrævet udover en broderlod, som tilkommer ham selv

(76)

** Jens Mørk i Bjørum med 5 ugers opsættelse på sl Jens Andersens Halses arvinger deres vegne stævner Peder Galskøt i Kornum for dom, for han har overtalt de mænd i Børglum herred, som har gæld til sl Jens Halses arvinger, til at betale til ham som ting 14/3. Jens Mørk fremlagde herredsfoged Hans Laursen i Børglum herred hans brev, at Peder Galskøt var kommet til ham og begæret, at han ville gå med ham til de mænd, der skyldte sl Jens Hals penge for der at opkræve gælden, hvad han gjorde. likvidering gældsanfordring fremlægges. Peder Galskøt fremlægger mester Anderses fuldmagt til at opkræve hans anpart af arven efter hans forældre Jens Andersen og Johanne Pedersdatter. dom: han bør betale arvingerne det, han bevisligt forholder dem, undtaget det mester Anders for sin anpart med rette tilfalder

(78)

25/4 1639.

** Hjart Hjartsen i Allerup. navng har forligt ham og hans søn Jep Hjartsen om arv efter hans mor sl Margrete Tomsdatter 

(79)

** Jesper Jensen ridefoged til Ålborg slot og Peder Galskøt i Kornum stod i rette angående sagen med Søren Madsen, og Peder Galskøt sagde, at dersom Jesper Jensen købte sig ind på ham, skulle han få skam derfor, om der var lov og ret i landet med guds hjælp

** Klemend Tøgersen i Ingstrup stævner Anders Jensen i Kraghedegård for dom angående 8 1/2 sld gæld, som denne mener bør bevises. Klemend Tøgersen svor, at han havde fået 3 tdr byg og spurgte Anders Jensen, om han ville vidne ved ed, men denne svarede som tilforn. opsat 14 dage

** Laurs Jensen i Hallund stævner Christen Mikkelsen sst og hans mor Maren Christensdatter sst for gæld, som han delvis vedgår. dom: han skal betale det han vedgår og for resten efter 2.lovbog 61.kap give 12 mands ed

** Laurs Jensen i Hallund gav Maren Mikkelsdatter sst 3.ting

** Christen Mikkelsen i Hallund gav varsel til Laurs Jensen sst for 2 sld

** Søren Pedersen i Jerslev lod fordele for KM skat i Jerslev sogn. fortegn

(80)

** på Jørgen Ornings vegne fordeles for rest KM skat. fortegn

** på Jørgen Ornings vegne fordeles for KM skat. fortegn

(81)

2/5 1639.

** på Johanne Høgs vegne. Poul Nielsen i Ørslev fremlagde en landstings opsættelse 24/4, som Otte Marsvin har forhvervet angående den sag med ran, som er svoret over Christen Laursen i Klokkerholms mølle og hans dreng, hvor sagen er opsat 6 uger. han fremlagde en landstings stævning i samme sag, hvor Otte Marsvin stævner Johanne Høg til næste landsting efter 6 ugers dag

** på Berete Lindenovs vegne. syn på en kokkepige Karen, der tjener på Hammelmose, der af ulykkeligt tilfælde er druknet i graven. på hendes lig kunne de ikke se andet, end hun var faldet i graven og druknet

** Christen i Holmgård 3.ting Søren Laursen i Sterup for 7 mk

** Christen Mikkelsen i Hallund 3.ting Laurs Jensen sst for 2 dlr

** Christen Mikkelsen i Hallund et vidne. Laurs Jensen sst 4.ting Maren Christensdatter sst for 1 1/2 mk, som hun svor ikke at have lånt, og han svor at hun havde

** Christen i Holmgård 3.ting Jens Nielsen på Vrangmose for 13 mk

(82)

** Jep Hjartsen i Allerup æskede af hans far Hjart Hjartsen sst al hans arv efter hans sl mor Margrete Tomsdatter 

** Klemend Tøgersen i Ingstrup. navng vidner, at de var tilstede, da han og Anders Jensen i Kraghedegård gjorde regnskab, og denne vedgik at skylde ham 3 tdr byg

** Klemend Tøgersen i Ingstrup stævner Anders Jensen i Kraghedegård for dom, om han ikke bør betale ham for de 3 tdr byg. opsat 6 uger

** på Mogens Kåses vegne efter dom forbud og syn og efter Søren Smed i Hedegård hans egen bekendelse blev givet kære og klage over ham for 8 agre, som han har sået mod husbondens tilladelse, da han er fradømt sit fæste

** Jens Andersen i Jerslev. Anne Jensdatter sst bekendte, at Jens Mortensen, der tjener i Jerslev præstegård, er hendes barnefar

** Jep Andersen i Myrlund et vidne. Anne Jensdatter i Jerslev svor, at Jens Mortensen, der tjener i Jerslev præstegård, er gået til hendes far Jens Andersen sst og bad om han måtte ægte forse og forsørge hende og havde dermed lokket og beligget hende  

** Jep Andersen i Myrlund. Jens Andersen i Jerslev svor, at Jens Mortensen i Jerslev præstegård kom til ham og bad, om han måtte ægte hans datter Anne Jensdatter, hvorefter han lagde sig efter hende og belå hende 

(83)

** Jep Andersen et vidne. navng vidnede, at Jens Mortensen i Jerslev præstegård bad Jens Andersen i Jerslev om han måtte ægte hans datter

** Morten Simonsen på Kraghede 3.ting Poul Christensen, for han rømte hans tjeneste

** Niels Jensen i Hellum 3.ting Kirsten Jensdatter født i Høgsted, for hun rømte af hans tjeneste

** Niels Jensen i Linderup. Laurs Nielsen sst vidnede, at han hørte Tøger Markorsen lovede Niels Jensen at betale ham for hans anpart af vogn gæs og øg, som var arv efter hans sl bror Christen Jensen

** Niels Jensen i Linderup 3.ting Tøger Markorsen sst for 6 mk rest på en vogn

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Laurs Mouridsen i Hjermeslev for at tage syn på afpløjning fra en mark på Hjermeslev mark

** på Mogens Kåses vegne. Anders Christensen i øster Brønderslev vidnede, at der for 8 dage siden blev der indført nogle varer i hans hus, som siges at tilhøre Mogens Kås. opregn. senere hentede Jens Laursen sst godset med en vogn, som han bekender. andre vidner

(84)

** Christen Pedersen foged på Kølskegård med opsættelse 14/3, hvori Jens Mørk i Bjørum på Jens Hals arvinger deres vegne stævner Anders Laursen i Krogen i vester Brønderslev for forbud som ting 14/3. Peder Jensen i Nørgård i Sterup fremlagde Anders Jensen borger i Ystad hans købebrev dateret 12/6 1635, hvori han sælger til Peder Jensen 5 tdr kornskyld i denne gård, som tilkom hans sl morbror Jens Hals, og som han overlod ham for hans fædrene arv, som Jens Hals havde annammet og været værge for. Peder Jensen mener ikke, der bør udstedes forbud for de 5 tdr kornskyld, hvilket ikke sker, kun for den part, Jens Halses arvinger er berettiget til

** Jesper Jensen ridefoged til Ålborg slot med 6 ugers opsættelse på Søren Madsen ridefoged sst hans vegne stævner Peder Tomsen Galskøt i Kornum angående hans skadesløsbrev til ham på 100 sld, dateret 4/7 1638 som ting 21/3, som fremlægges. såfremt betaling ikke sker, skal Søren Madsen overlades halvparten at 2 skpr kornskyld i gården Krogen, som Peder Galskøt ejer. Peder Galskøts skriftlige indlæg fremlægges, hvori han hævder, det drejer sig om pantegæld, og Søren Madsen kun skal have udlæg for 100 sld, idet hans anpart er 500 rdl værd. Jesper Jensen svarer, at brevet ikke kan tydes som nogen pantsættelse men alene til køb. dom: den omtalte halvpart af 2 skpr kornbondeskyld i Krogen i vester Brønderslev skal være Søren Madsen for 100 sld følgagtig efter Peder Galskøts forpligtelse

(86)

** Laurs Skøt med 6 ugers opsættelse på Erik Jørgensen borger i Odense hans vegne stævner Peder Galskøt i Kornum for dom, om han ikke bør fremlægge adkomst på hans anpart i Krogen i vester Brønderslev som ting 21/3. Peder Galskøt svarer skriftligt, at han har bevist adkomst for vurderingsmændene, da der blev gjort udlæg, og at Peder Jensen herredsfoged også kan give bevis, da han selv har solgt Peder Galskøt en part i samme gård, så han mener ikke at skulle bevise nogen adkomst, hvilket Laurs Skøt gør med henvisning til 2.lovbog 48.kap. dom: Peder Galskøt bør vise adkomst på det, Erik Jørgensen efter vurdering er udlagt

(87)

9/5 1639.

** Peder Pedersen i Jerslev på Else Jacobsdatters vegne lod fordele Jens Smed i Serreslev for 2 mk, han fik af sl Søren Galskøt for arbejde, som han ikke udførte

** på Just Høgs vegne. Anne Jensdatter, tjener i vester Linderup svor, at Laurs Nielsen sst er hendes barnefar, som tit og ofte gik til hende og lovede, hvis han gjorde hende nogen skade, at ægte og forsørge hende

** Jens Tøgersen i Kalum stævnede og gav varsel for dele menige Serreslev sognemænd for dom dele og vidne, Hjelmsted mænd undtaget

** Jens Tøgersen 3.ting samtlige Serreslev mænd, Hjelmsted mænd undtaget, som rester med kirkens korn 1629, og som ikke kan bevise at have betalt

** Laurs Nielsen i Brønderslev 3.ting Christen Sørensen i Krogen sst for 2 skp byg, han er lagt for til skolens ophold

** Jens Mortensen tjener i Jerslev præstegård benægtede, at han lovede Anne Jensdatter i Vestergård i Jerslev ægteskab

** på Frederik Rantzaus vegne blev Eskild Laursen i Hvilshøj spurgt, om han Søren Ibsen og Søren Pedersen sst ikke blev tilsagt at møde med hver sin vogn på Asdal for at føre korn til Fladstrand med andre af husbondens tjenere, hvortil han svarede, at han og Søren Ibsen mødte med een vogn af gården, og da de blev tilsagt at tærske sidste gang, holdt han en dreng dertil i 8 dage, så nu tilkom det de andre i gården. 3.ting for ulydighed 

(88)

** Peder Christoffersen på Jens Madsens vegne 3.ting vester Anders Nielsen i Klæstrup

** Peder Pedersen 3.ting Christen Simonsen i Klæstrup

** Christen i Holmgård lod fordele Jens Nielsen i Vrangmose

** på Christen Villadsens vegne i Bjørnlund. Laurs Nielsen i vester Brønderslev gav tilkende, at Anders Ludvigsen sst og Knud, der tjener Søren Laursen sst bekendte for ham, at de for 1 år siden hentede en linsæk med byg på heden vesten tinget, som de delte mellem sig. Anders Ludvigsen svor, at han intet havde dermed at bestille

** på Jørgen Ornings vegne blev ejerne af Kornumgård tilsagt at holde hest og vogn færdige, når de tilsiges at føre lensmandens bud med KM skat til Ribe

(89)

** på Berete Lindenovs vegne. syn på Oddersgårds mølle. Matias Knudsen i møllen stævnes for det vidne

** og for dom, da han efterstår med mølleskyld, om han har forbrudt sit fæste. han svarer, at han kun rester 1 skp og 1 pd byg. opsat 14 dage

** Christen i Holmgård delte Søren Laursen i Sterup for 7 mk forlov til Svend Skøt

** på Just Nielsen i Uttrup hans vegne stævnes Henrik Andersens hustru i Vrensted Maren Christensdatter og hans børn Hans og Anders Henriksen og Kirsten Maren og Anne Henriksdatter for dom angående 20 sld, som Henrik Andersen skyldte ham for 2 møllesten, som blev udlagt til Niels Andersen i Ålborg. Laurs Skøt mener, det skal bevises. opsat 1 måned

** Anders Nielsen i vester Brønderslev. vurdering af 3 alen blåbrunt klæde, som Peder Smed i Brønderslev har pantsat ham for 3 rdl, og som blev vurderet til 4 sld

** Morten Simonsen på Kraghede lod fordele en dreng Poul Christensen, født i Tylstrup, som rømte og ikke vil tjene ham som lovet

(90)

** Christen Andersen i Brønderslev gav Christen Jensen sst varsel for 1 td rug iflg voldgift

** Sindel Bertelsen i Hedegård. syn på Hallund kirkes brøstfældighed

** Anders Christensen i Stenum. Laurs Jensen i Stenum gav hans stedfar Anders Christensen afkald for arv efter hans sl far Jens Laursen, som boede i Stenum

(91)

16/5 1639.

** Peder Pedersen i Jerslev på Jens Pedersen, der tjener i Børglum præstegård, hans vegne lod fordele Christen Simonsen i Klæstrup for gæld

** på Gunde Langes vegne. vurdering og udlæg for rest landgilde 1638 hos Christen Pedersen i Hellevad

** på Gunde Langes vegne stævnes Christen Pedersen i Hellevad for dom angående afgrøden af 2 rugagre, om den ikke bør tilfalde KM for den rest landgilde iflg vurderingen, hvilket dømmes

** på Jokum Becks vegne stævnes hans navng tjenere for rest betaling af de penge til soldaterhold, som de er udlagt for. fortegn 

(92)

** Mogens Andersen i Holt. imod Jens Tøgersens tiltale for rest kirkens korntiende 1629 vidner navng, at den har han betalt, og Jens Tøgersen lovede at holde ham kvit derfor

** Jens Tøgersen i Kalum gav tilkende, at han i dag ikke vil have med Åstrup slots tjenere at bestille

** Niels Nielsen i Kalum. Anders Christensen vidnede, at da Jens Tøgersen i Kalum annammede Niels Nielsen sst hans korntiende kirkens anpart 1629 på skæppen, lovede han at holde ham kvit 

** Tomas Christensen i Skarnager. et lignende vidne

** Anders Christensen i Serreslev. et lignende vidne

(93)

** på Just Høgs vegne stævnes Laurs Nielsen og Anne Jensdatter i vester Linderup for dom angående deres bøder for lejermål, da de uden ægteskab har avlet flere børn sammen, hhv 12 og 6 rdl, som skal betales inden 15 dage etc

** Christen Laursen i Stubdrup 3.ting Niels Christensen, der tjener i Hvilshøj, for 2 rdl rest på lejermålsbøder

** Christen Mørk i Grindsted på Christen Vadskær borger i Ålborg hans vegne stævner Jens Nielsen i vester Brønderslev for 5 dlr for en brun blisset gilding. han kræver regnskab. opsat 14 dage

** på Jørgen Ornings vegne. navng vidner, at for et år siden rejste Niels Laursen fra det boel i vester Linderup, han iboede, og det står endnu øde, og der er ingen øde boel eller gårde i Ørum, samt at Anders Hellesen i Hjelmsted er forarmet

(94)

** på Jørgen Ornings vegne. navng vidner, at Anders Hellesen i Hjelmsted ikke bruger avl til den gård, han iboer 

** Niels Jensen i Hellum æskede 1.ting af Svend Nielsen i Ovnstrup med brev og segl, som Niels Jensen til Svend Nielsens bror sl Hans Nielsen har udgivet på nogle penge, som skal være betalt. han æskede 1.ting af Niels Mikkelsen i lille Nejsum for en kontrakt på 24 dlr, som skal være betalt

** Niels Jensen i Hellum lod fordele Kirsten Jensdatter, født i Højstrup, som er rømt af hans tjeneste, og ikke vil tjene ham til Skt Mikkelsdag som lovet

** på Gunde Langes vegne. navng, som er taget af tinge til at dele ager og eng mellem de 2 mænd i Hansbæk, Christen Pedersen og Falerius Steffensen, beretter om delingen

** Jens Nielsen i Lyngdrup med 6 ugers opsættelse på Otte Marsvins vegne stævner Niels Jensen en dreng, som tjener i Kølskegård, for dom som ting 4/4. tingsvidne 4/4 fremlægges, at han er udskrevet til soldat men rømt af hans tjeneste hos Niels Andersen i Kærsgård. Niels Madsen i Musted gav tilkende, at da adelen fik KM brev om udskrivelse af soldater, opholdt Niels Jensen sig på Jokum Becks stavn, og fik 27/9 forbud mod at forlade stavnen under livsstraf. KM brev refereres, at såfremt en udskrevet soldat begiver sig af deres stavn, skal de sendes tilbage dertil, hvorimod Jens Nielsen mente, at da Niels Jensen godvilligt var kommet til Vorgård, og der udskrevet til hans husbonds soldat, bør han efterkomme det. dom: han kan ikke frikendes for forseelsen, da han selv har taget seddelen til at være Otte Marsvins soldat

(95)

** på Christen Jensen ridefoged til Børglumkloster hans vegne fordeles tjenerne for skriverskæppe byg. fortegn

(96)

** på Just Høgs vegne fordeles Børglumklosters tjenere for rest

24/5 1639.

** Anders Madsen og Hans i Katholm. navng vidner, at Katholm, som Anders Madsen og Hans Sørensen påboer, ikke er bedre at skatte af end et vagt boel, og tilmed er de 2 mænd forarmede

** på Mogens Kåses vegne. Oluf Olufsen i Gunderup fremlagde en landstings opsættelse 22/5 1639, som han på Søren Smeds vegne i Hedegård har forhvervet angående dommene over ham. opsat 14 dage

(97)

** på Jørgen Ornings vegne. navng vidner, at den halvgård i Sterup, Laurs Jensen iboede, står øde uden folk, at Søren Madsen i Stenum er forarmet, at den gård i Stenum, Niels Murmester iboede, har stået øde forgangen år og til nu samt at Søren Svendsen og Christen Bertelsen i Stenum er slet forarmede

** Peder Pedersen i Hallund 3.ting Peder Jørgensen på Sønderhede, som havde fæstet hans datter til ham for 1 år, og hun rømte

** Søren Pedersen i Jerslev gav Anders Pedersen i Hjulskov varsel for dele

** Niels Jensen i Hellum 2.ting æskede af Svend Nielsen i Ovnstrup et gældsbrev samt et sølvstob, denne har i pant og forholder ham, skønt pengene er betalt

** Laurs Jensen i Mellerup. syn på Laurs Jensen og Niels Andersen i øster Mellerup deres hjorddreng Tomas Christensen for hans sår

** på Mogens Kåses børn deres vegne. navng Hallund bymænd vidnede, at da de var på grandestævne, så de Peder Pedersens dreng i Hallund Christen Povlsen kom gennende med 2 køer, som var Jens Hvasses i Hallund, som drengen havde indtaget i Peder Pedersens eng, og at Jens Hvas og medfølgere tog køerne fra Peder Pedersen og Christen Povlsen, og Jens Hvas sagde, de skulle få en djævel, og han truede både dem og fogden på Kølskegård Christen Pedersen, og de holdt grandestævne som tyve og skælme

(98)

** Peder Tomsen Galskøt i Kornum. Peder Jensen i Nørgård tog Peder Galskøt i hånd på sin svoger Niels Baggesen i Spangerhede hans vegne og med hans hustru Johanne Pedersdatters bevilling og samtykke solgte og skødede til Peder Galskøt et lille hus i vester Brønderslev gade

(99)

30/5 1639.

** Peder Pedersen i Jerslev et vidne. Peder Kræmmer i Sterup lod læse en landstings stævning, hvori han stævner herredsnævningene, som 28/6 1638 har svoret tingfred over ham samt tinghørere herredsfoged og skriver til næste landsting

** på Jørgen Kruses vegne. syn på Hjermeslevgårds vinterrug mellem byens og Hjermeslevgårds mark for bortpløjning. fortegn

(100)

** Christen Hansen i Torsmark på husbonds vegne. Knud Madsen i Hjermeslevgårds mølle og Mads Madsen i Hjermeslev vidnede, at det, synsmændene har omhjemlet, det er pløjet over skellet ind i Hjermeslevgårds endels mark

** Christen Hansen i Torsmark. Knud Madsen i møllen Mads Madsen i Hjermeslev Ove Abrahamsen og Mads Jensen sst gav tilkende, at de på grandestævne var taget til at sætte skel mellem deres agre, som de havde gjort det retteste de kunne

** Peder Galskøt i Kornum stævner Niels Mortensen Tømmermand i Tømmerby for dom angående tømrerarbejde, han har lovet til bestemt tid, men ikke efterkommet. han siges at ville gøre arbejdet og begærer opsættelse. opsat 14 dage

(101)

** Peder Galskøt et vidne. syn på svine vradsel i hans endels eng

** Peder Galskøt. syn på 9 svin i øster Kornum, som er indtaget, hvoraf de 4 var uringede, og alle 9 kunne være 7 1/2 sld værd. Peder Galskøt tilbød Laurs Snedker i Brønderslev de 9 svin mod hans skades opretning

** Peder Galskøt stævner Laurs Snedker i vester Brønderslev for dom for at oprette hans skade i hans endels eng, samt om de 4 uringede svin ikke er forbrudt. opsat 14 dage

** Svend Nielsen i Hvilshøj. navng vidner, at før jul købte han af Laurs Olufsen i Damsgård en grå stud for 8 sld, som straks blev betalt, men Laurs Olufsen svor, at han ikke fik pengene

(102)

** Svend Nielsen i Hvilshøj stævner Laurs Olufsen i Damsgård for dom, om den stud, han købte og betalte, ikke bør være ham følgagtig. Laurs Olufsen nægter at have fået betaling. opsat 1 måned

** Poul Andersen i Hvilshøjgård. Jesper Jensen i Svennum ophævede den dele han har forhvervet over Knud Jensen Snedker i Jerslev for KM skat

** på Berete Lindenovs vegne. Christen Madsen i Lunden engfoged vidnede om hvad, der stod øde i Hammelmose lejeenge 1638. opregn

** Anders Jensen i vester Brønderslev stævner Christen Mikkelsen i vester Brønderslev for syn, han vil tage på hans hustrus sår og skade. Christen Mikkelsen er rejst til mønstring, derfor opsat 3 uger

** Peder Pedersen i Hallund lod fordele Peder Jørgensen på Sønderhede og hans datter Mette Pedersdatter, som er rømt af tjenesten til skade og forsømmelse

(103)

** Niels Jensen i Hellum. da KM brev påbyder almuen at vedligeholde de alfare veje samt anlægge træbroer, hvor det gøres nødvendigt, tilbyder han på Jørgen Ornings vegne de menige mænd, som det vedkommer, at levere dem ris og træ til nødtørftigt behov, så arbejdet kan udføres i kommende uge, såfremt de ikke vil straffes iflg KM brev

** Niels Jensen i Hellum gav menige mænd overalt i herredet 3.ting, som ikke mødte denne uge for at vedligeholde veje og broer

** Tomas Rasmussen i Lyngdrup 3.ting fortegn

** Laurs Skøt stævner navng og menige Grindsted bymænd for en ganske hob knobtørv, som er gravet i Ørum mose ind over ret gammel herredsskel til Jerslev herred

** Peder Jensen i Nørgård 3.ting fortegn

** Søren Pedersen i Jerslev stævner Anders Pedersen i øster Hjulskov for dom for 4 sld og 2 1/2 års rente rester på sl Laurs Jensen i Hjulskov hans gæld. da Anders Pedersen har afbetalt på gælden, opsættes sagen 14 dage

(104)

** Søren Christensen i Alstrup. syn på hus og bygning på den halvgård i Alstrup, Bertel Nielsen iboede

** Anders Jensen i øster Brønderslev gav tilkende, at da Laurs Christensen i vester Brønderslev tit og ofte lader ham stævne til tinget men ikke vil give ham sag, så fremæsker han 1. 2. og 3. gang, om han har nogen sag at give. Laurs Christensen svarede, at han i dag ingen sag havde at give

** på Just Høgs vegne 3.ting navng Linderup bymænd hver for 3 mk faldsmål, da de 20/9 1638 er delt hver sin anpart af 6 læs hø for skade på eng og border til et øde boel

** Niels Jensen i Hellum æskede af Svend Nielsen i Ovnstrup et gældsbrev, som er betalt og et sølvstob, som han har i pant, og som han forholder ham, skønt pengene er betalt

** Jep Hjartsen i Allerup stævner Hjart Hjartsen sst, som er hans far, for dom, om han ikke bør betale ham hans mødrene arv. tingsvidne 21/5 fremlægges. dom: at betale inden 15 dage etc

(105)

6/6 1639.

** Laurs Mouridsen i Hjermeslev. navng vidner, at sl Kirsten Andersdatter, som boede og døde i Trudslev, og Laurs Mouridsens datter Else Laursdatter var ikke nærmere i slægt og byrd end i fjerde led

** på Jørgen Kruses vegne. navng vidner, at Christen Jensen, som Jørgen Kruse lod udskrive til soldat, fæstede sig til ham fra næst forgangne og til førstkommende mikkelsmesse, og han mødte til mønstringen og blev indskrevet i rullen. da han med andre soldater senere var på vej til mønstring, og de kom til Stenum, kom Niels Sørensen til dem tog Christen Jensen i hånden og sagde, han skulle følge med

(106)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Christen Jensen Soldat, der tjener Christen Snedker i Stenum og Niels Sørensen sst for dom, sidstnævnte for han har forhindret Christen Jensen i at møde på mønstring med de andre soldater, om han ikke bør skaffe ham til Jørgen Kruses gods igen eller lide tiltale, og om soldaten ikke bør pågribes og straffes iflg KM befaling. Jens Nielsen i Lyngdrup gav tilkende, at drengen var på Otte Marsvins stavn, da KM befaling kom til adelen om soldaterhold, så han mener, drengen bør være fri for tiltale. Christen Hansen svarede, at drengen havde fæstet sig på hans husbonds stavn, før han blev udskrevet til soldat. opsat 14 dage

** Christen Hansen i Torsmark på Jørgen Kruses vegne stævner en dreng, som tjente Niels Madsen i Stenum, for dom, for han imod forbud er rømt. han mener han bør pågribes og anholdes til han stiller borgen. opsat 14 dage

** Christen Hansen og Christen Nielsen stævner Gregers Mørk i Brønderslev for at tage syn på engskade

** Anders Nielsen ridefoged til Sejlstrup på Niels Friises vegne spurgte Jens Tomsen i Jerslev, om han ikke den 7/2 lovede ham 8 rdl til stedsmål af den halvgård i Sterup, Laurs Povlsen oplod for ham, hvortil han svarede, at han begærede af Anders Nielsen, at han ville tage alting i den bedste mening. navng vidner, at Jens Tomsen, som nu boer i Jerslev, flyttede til den halvgård i Sterup sidste vår, hvilket han ikke benægtede

** på Niels Friises vegne tiltales Søren Pedersen i Jerslev for 5 sld rest for år 1637

(107)

** på Niels Friises vegne stævnes navng Allerup mænd for rest stedsmål

** Sindel i Hedegård stævner Peder Pedersen og Jens Pedersen i Hallund for at tage syn på, hvorledes han med pløjning og sæd er forment sin rette kirkevej

** Peder Skrædder i Serreslev stævner Anders Christensen sst og hans søn

** på Otte Marsvins vegne forbydes Jens Nielsen i Røgelhede at holde geder uden husbondens samtykke 

** på Otte Marsvins vegne. syn på Røgelhedes lund for hvad, der er hugget, siden de er blevet hans tjenere. der synes ikke at være hugget noget overhovedet. Oluf og Jens i Røgelhede stævnes 

(108)

** Peder Hansen i Brønderslev stævner Laurs Skrædder for vidne

** Christen i Holmgård 3.ting Peder Christensen, en rømt dreng

** Tomas Jensen i Krattet stævnes for forbud

** på Just Høgs vegne fordeles navng vester Linderup bymænd for deres faldsmål hver 3 mk, for de lod deres kvæg gøre skade på eng og border

** Peder Skrædder i Serreslev og Peder Knudsen i Knabeshave er forligt om den skade, Peder Skrædders søn fik af det træ, som Peder Knudsen skulle have ---- ham i Hellum skov, så han skulle give sønnen 3 mk, og Peder Skrædder 1 dags mogagen samt 1/2 td øl

** varsel til Peder Knudsen for den halve td øl

** Laurs Olufsen i Damsgård og Svend Nielsen i Hvilshøj voldgav deres trætte om studekøb

** Søren Jensen i vester Mellerup forbød alle at komme i hans endels mark i hegnets tid med deres fæ eller kvæg

** Peder Jensen i Nørgård på Niels Madsens vegne i Musted lod fordele Villads Nielsen i Klæstrup og hans hustru Anne og hendes datter Ingeborg for 6 rdl, som Anne Mortensdatters forrige husbond sl Laurs Tomsen skyldte Niels Madsen

(109)

** Niels Krog i Mellerup. Anders og Knud Nielsen i øster Mellerup vidnede om hvad, Mikkel Laursen i Jerslev har fået af Niels Andersen i øster Mellerup, og som denne ikke fik penge for. opregn

** Niels Krog havde tiltale til Mikkel Laursen for disse varer. opsat 8 dage

** Laurs Skøt på hr Jens Olufsen i Tolstrup præstegård hans vegne stævner Otte Klausen sst, om han ikke bør være sin egne værge og tage sit gods under værgemål, da han er over sit attende år. opsat 3 uger

** på Gunde Langes vegne. syn på knobtørv, som er gravet i Ørum mose over herredsskellet til Jerslev herred. der ligger 300 læs tilbage

(110)

13/6 1639.

** Ove Olufsen i Gunderup på Søren Smed i Hedegård hans vegne. Mads Nielsen, der tjener i Hedegård, vidnede, at Søren Smed siden sidste Skt Mikkelsdag har gjort Mogens Kås 5 Ålborgrejser 1 Viborgrejse 2 skovrejser 1 rejse til Sejlstrup 1 til Vesterstrand 1 til Årestrup, han pløjede til Nibstrup 7 dage harvede 1 dag agede mog 1 dag agede mog 1 dag med 3 vogne og 1 dag med 2 vogne tærskede 1 dag. andre vidner det samme

** Ove Olufsen på Søren Smeds vegne tilbød Mogens Kås frøgæld for den sæd, han har ladet så i Hedegårds jord til gården Søren Smed påboer

** Laurs Skøt. Niels Jensen i Hellum fremlagde en landstings opsættelse, som Peder Galskøt har forhvervet 5/6 angående en herredsdom, Søren Madsen har forhvervet over ham. opsat 1 måned

** Mikkel Laursen i Jerslev ----

** Laurs Hansen foged på ---- på husbonds vegne. Maren Pedersdatter, som tjente i Bøgen bekendte, at før jul kom Mikkel i Sundby til Niels Nielsens i Bøgen sammen med en karl, som belå hende, da de overnattede, men hvem han var og hed, vidste hun ikke og spurgte heller ikke derom. Maren Pedersdatter og Niels Nielsen i Bøgen stævnes

(111)

** Jep Ottesen i Ørså. Niels Christensen i Hollensted og øster Laurs Jensen i Hallund vidnede, at de den næste jul, efter fjenderne var draget af landet, var i Hollensted for at skifte mellem Laurs Mikkelsen og hans afgangne hustru sl Maren Ibsdatters 2 børn Mads Madsen og Anne Madsdatter. da fandt de, at boet var forødt af fjenderne, så der intet tilfaldt børnene på nær en gammel kvindetrøje en gammel kvindekappe og en lue, som pigen fik, og en lille kalv, som tilfaldt drengen, og som Jep Ottesen annammede

** på Berete Lindenov og Jørgen Kruse deres vegne. syn på Hammelmose og Hjermeslevgårds rebsenge sønden åen for skade

** på Gunde Langes vegne. syn på 2 af Ålborg slots rebsenge sst, som ikke har været slået eller bjerget forgangen år

(112)

** Anders Jensen i øster Brønderslev. syn på hans sår

** Peder Skrædder i Serreslev stævner Anders Christensen sst for syn

** Anders Nielsen i Lunden 3.ting Christen Bødker i Hallund for 15 mk

** Tomas Ibsen i Agdrup 3.ting Niels Laursen i vester Brønderslev for 6 mk 4 sk

** Peder Tomsen i Mellerup på Mogens Kåses vegne tilbød Søren Smed i Hedegård frøgæld for det korn, som han ulovligt mod forbud har sået i Hedegårds jord

** Mikkel Laursen i Jerslev fremlagde en fortegnelse over hvad, Niels Andersen i øster Mellerup har fået far 16/4 og til 24/5, og som ikke er betalt. opregn. Niels Andersen i øster Mellerup og hans sønner Anders og Knud Nielsen stævnes

(113)

** på Mogens Kåses vegne. syn på det korn, Christen Nielsen Degn i Jerslev har sået i Mogens Kåses tjeneres jord på Klæstrup mark

** på Jørgen Ornings vegne. syn på Skæve bro

** på Just Høgs vegne stævnes Mads Bertelsen i Sterup, om han har nogle at beskylde. han er ikke mødt

(114)

** Christen Laursen i Stubdrup 3.ting Poul Nielsen, som er rømt

** på Gunde Langes vegne udvistes Christen Pedersen i Hellevad Anders Rytter sst og vester Jens Laursen i Vrensted fra de gårde, de beboer, idet de er fradømt deres fæste på grund af husenes brøstfældighed og rest

** Laurs Skøt stævner Christen Skomager i Allerup Christen i Østergård Anders Bendsen sst samt menige bymænd for at tage syn på et kast

** på Gunde Langes vegne stævnes Just Christensen, der tjener Tomas i Agdrup, og Maren Mikkelsdatter sst for dom angående deres bøder, da de har avlet barn sammen uden ægteskab. dom: at betale inden 15 dage etc

** Niels Madsen i Musted. Tomas Olufsen i Kalum og Søren Jensen i Klokkerholm vidnede, at de 9/7 1637 var i øster Hjulskov for at registrere boet efter sl Laurs Jensens død, og da kom Søren Pedersen i Jerslev med et brev på 8 rdl, hvorpå de betalte af boet 4 sld, som blev afskrevet på brevet. senere betalte Anders Pedersen i Hjulskov resten derpå

** Niels Madsen i Musted et vidne. Peder Jensen i Nørgård vidnede, at han overværede, da Anders Pedersen i Hjulskov betalte ovennævnte gæld, hvilket Søren Pedersen vedgik at have fået

** Christen Nielsen i Holmgård på Mads Nielsens vegne i Åsendrup lod fordele Peder Christensen, en dreng, som er rømt før fardag, samt for hans rest på en ko

(115)

** Christen Jensen i Vrangdrup. Søren Olufsen i Hollensted på Søren Olufsen i Hollensted Christen Jensen i Lindholm Jep Jensen, der opholder sig i Sulsted, og Christen Jensen i Hollensted deres vegne gav tilkende, at de har annammet fra ham deres broders formue sl Peder Jensen, som døde i Vrangdrup 

** Klemend Tøgersen i Ingstrup med 6 ugers opsættelse ...

** Klemend Tøgersen i Ingstrup med 6 ugers opsættelse stævner Anders Jensen i Kraghedegård for dom, om han ikke bør betale sin gæld som ting 2/5. han sværger, at gælden er betalt. dom: han bør betale sin gæld inden 15 dage etc

20/6 1639.

** Peder Pedersen i Jerslev et vidne. Peder Nielsen i Ørslev lod læse en landstings opsættelse 5/6 på Christen Laursens vegne i Klokkerholms mølle angående det ran og vidner over ham. opsat 1 måned

** på Niels Friises vegne blev alle Sejlstrup tjenere tilsagt at holde deres smørskyld klar

(116)

** på Otte Marsvins vegne. syn på Ravnstrup mølle

** på Gunde Lange samt på navng lodsejere deres vegne. syn på et kast sønden for Halskov

** på Gunde Lange og Otte Marsvin deres vegne tilbydes frøgæld for sæd, der ulovligt er sået i deres tjeneres jord i Ørum og Hellevad sogne

** Peder Skrædder i Serreslev. syn på hans stud, som er sønderslået. Anders Christensen, som tjener i Serreslev, stævnes

(117)

** på Jørgen Grubbes vegne tilbydes frøgæld for sæd, som kan være sået i tjenernes jord

** på Jørgen Kruses vegne stævnes ---- i Gunders mølle for at tage syn på engskade. syn på samme

** Tomas Ibsen i Agdrup lod fordele Niels Laursen i vester Brønderslev for 6 mk

** Christen Nielsen i Holmgård. syn på skade i Blæsbjerg eng 

** Christen Nielsen i Holmgård. Jens Bertelsen i Blæsbjerg og Inger Bertelsdatter sst vidnede, at Jens Andersen i Stagsted i Hundslund sogn gjorde skaden i Blæsbjerg eng

(118)

** Christen Sørensen i Krogen stævner Christen Pedersen ved Kæret for syn forbud og vidne. han er i husbondens bestilling

** Niels Jensen i Hellum. Søren Jensen i Kasenskov Peder Andersen i Hellum og Peder Laursen sst vidnede, at de var tilstede, da Svend Nielsen i Ovnstrup kom og ville have udlæg for hans gæld til sl Hans Nielsen. de forligte dem således, at når Niels Jensen betalte gælden, skulle Svend Nielsen levere ham brevene på gælden samt den sølvstob, som Niels Jensens mor havde givet Hans Nielsen i pant

** på Knud Rodsteens vegne stævnes Laurs Jensen i Løt for at tage syn på engskade i Oksekær. samt Anders Mikkelsen i Knasborg for at tage syn på Knasborg skov

** Laurs Skøt. syn på Christen Jensen hyrdedreng, der tjener i Vrensted præstegård, hans sår

** på Mogens Kåses vegne. syn på Hedegårds mark for at se hvad vårsæd Søren Smed har sået

(119)

** på Mogens Kåses vegne blev Søren Smed i Hedegård tilbudt frøgæld for den vårsæd, han mod forbud har sået i Hedegårds jord, samt til andre, der ulovligt har sået i Mogens Kåses ejendom

** Peder Tomsen 3.ting Peder Jensen i Brønderslev for 1 rdl soldaterhold

** Anders Nielsen i Lunden lod fordele Christen Bødker i Hallund for 2 mk koleje

** på Niels Friises vegne med 14 dages opsættelse stævnes Jens Tomsen i Jerslev angående 8 rdl stedsmål af en halvgård i Sterup, samt Anders Markorsen i Linderup for 12 rdl lejermål på bror Simon Markorsens vegne. på begæring opsat 1 måned

** Poul Andersen 3.ting Jens Laursen, tjener Niels i Krogsgård, for 12 rdl lejermål og 1 rdl fogedpenge, for han belå Anne Nielsdatter

** Poul Andersen i Hvilshøjgård. syn på Anders Jensens hustru i vester Brønderslev Else Nielsdatter angående hendes sår. Anders Jensen beskyldte Christen Mikkelsen sst derfor

(120)

** på Niels Friis og Frederik Rantzaus deres vegne stævnes navng for forbud og klage, for de har drevet deres kvæg ind i Vrå fælled sønden åen over sogne og markskel fra Jerslev sogn og ind i Torslev sogn

** samme stævner Jens Andersen i ---- for at tage syn på et indelukke på Vrå og Vrågårds fælled

** på Gunde Langes vegne 2.ting udvistes vester Jens Laursen i Vrensted Anders Germandsen Niels Madsen sst samt Christen Pedersen i Hellevad, da de er fradømt deres fæste

** på Just Høgs vegne blev klostertjenerne tilsagt uden forsømmelse at yde deres smørskyld på Ålborg vejehus mandag efter Skt Hans

** på Jørgen Kruses vegne ----

** på Gunde Langes vegne stævnes Jens Mortensen, der tjener i Jerslev præstegård, for dom angående hans bøder 12 rdl, for han belå Anne Jensdatter i Jerslev. Christen Hansen i Torsmark mente, bøderne burde tilfalde hans husbond Jørgen Kruse, da beliggelsen regnet efter fødslen skete, da Jens Mortensen tjente på hans stavn, men denne svor, at han da tjente i præstegården. opsat 3 uger

** Niels Jensen i Hellum. Peder Kræmmer i Sterup lod læse en landstings opsættelse angående den sag med tingfred, som er svoret over ham forgangen år, som han har forhvervet 5/6, hvori han stævner navng herredsnævninge, synsmænd herredsfogden og andre, som skal møde på landstinget om 1 måned

(121)

** Peder Pedersen i Jerslev. Laurs Mikkelsen i Hollensted fremlagde en landstings opsættelse som Jens Jensen, der fordum boede i Hallund, d 5/6 har forhvervet angående han er svoret fredløs for gårdfred. opsat 1 måned

** på Just Høgs vegne. Anders Jensen i øster Brønderslev sigtede hans bror Christen Jensen, der tjener i Torsmark, for han i Anders Jensens stue sårede ham med et draget værge

** på Just Høgs vegne. Inger Tomsdatter i øster Brønderslev vidnede, at Christen Jensen, der tjener i Torsmark, kom ind i Anders Jensens stue uførmede ham drog sit værge og sårede ham. Peder Pedersen tillyste Christen Jensen et fuldt husfred

** Jep Hjartsen i Allerup. Hjart Hjartsen sst lovede hans søn Jep Hjartsen at betale ham hans rest mødrene arv til mikkelmesse, og det afkald Jep Hjartsen giver ham i dag, skal ikke forhindre det

** Jens Badskær i Stenum. syn på hvad, der er bortharvet af hans korn af hans naboer. fortegn opregn

(122)

** Christen Mørk i Grindsted med 1 måneds opsættelse på Christen Vadskær borger i Ålborg hans vegne stævner Jens Nielsen i vester Brønderslev som ting 16/5. dom: han bør stille Christen Vadskær tilfreds

** Hjart Hjartsen i Allerup. Jep Hjartsen sst gav hans far afkald for arv efter hans sl mor Margrete Tomsdatter, som boede sst

** på Jørgen Kruses vegne med 14 dages opsættelse stævnes Christen Jensen Soldat, der tjener Christen Snedker i Stenum samt Niels Sørensen sst som ting 6/6. desuden stævnes en dreng (uden navn) som tjener Mads Laursen sst, som mod forbud er rømt af tjenesten, som bør anholdes. Niels Sørensen i Stenum beretter, at Christen Jensen er tilbage på Jørgen Kruses stavn. dom: de bør begive dem tilbage på Jørgen Kruses stavn eller lide som KM brev pålægger

(123)

** på Niels Friises vegne med 14 dages opsættelse stævnes navng Allerup bymænd for rest stedsmål. dom: at betale inden 15 dage etc

** Søren Pedersen i Jerslev stævner Anders Pedersen i Hjulskov for gæld

27/6 1639.

** på Gunde Langes vegne 3.ting udvises vester Jens Laursen i Vrensted Anders Germandsen og Niels Madsen sst samt Christen Pedersen i Hellevad og Anders Rytter sst fra de gårde, de påboer, da de er fradømt deres fæste

** på Gunde Langes vegne blev Jens Olufsen i Vrensted spurgt, om der er sket ham uførm i hus eller gård af Peder Svendsen sst, som han vil klage over, hvortil han svarede Nej

(124)

** på Berete Lindenovs vegne fordeles Jens Laursen, tjener i Kærsgård, for jomfrukrænkelse 12 rdl, for han belå Anne Nielsdatter

** Poul Andersen 2.ting udæskede af Niels Andersen fornævnte dreng med sin farkoste og forbød ham at huse eller helle ham, uden han selv vil rette for ham

** Niels Jørgensen i Grydbæk tilbød Hans Sørensen i Jerslev og Laurs Bertelsen i Klæstrup skifte og jævning på arv og gæld på deres hustruers vegne efter hans sl hustrus død 

** på Jørgen Kruses vegne. Maren Sørensdatter i øster Brønderslev vidnede, at for 40 år siden boede hendes forældre i den gård i Stenum, Christen Snedker nu iboer, og da brugte de den hørjord, som nu er indhegnet uden klage. Else Tøgersdatter i Sundsted vidnede at for 9 år siden boede hun i samme gård 12 år og da brugte samme hørjord uden klage

** på Jørgen Kruses vegne. navng, der mindes op til 30 år, vidner, at omtalte hørjord i den tid har været brugt til den gård, Christen Snedker iboer, uden klage

(125)

** på Berete Lindenovs vegne. syn på Jens Pedersens hus i vester Brønderslev. vesterende af huset ligger ind på Anders Ludvigsens dige. Jens Pedersen og Christen Mikkelsen stævnes

** Poul Andersen et vidne. syn på Anders Ludvigsens hustru Bodil Povlsdatter i vester Brønderslev hendes sår. Jens Pedersen og Christen Mikkelsen sst stævnes

** Christen Pedersen foged på Kølskegård. Anne Hvasses i Hallund lovede, at hendes søn Jens Jensen ikke så ofte skal have hus eller værelse tilflugt i det gadehus, hun iboer, men hun vil selv rette deraf med arbejde og afgifter, hvorimod ridefogden lovede hende, at hun måtte beholde samme hus, så længe hun holdt sit løfte

** på Margrete Kåses vegne blev Niels Andersen i Kærsgård og Jens Andersen kirkeværger i Hellevad sogn tilbudt 28 rdl stedsmål af Hellevad kirkes korntiende 

** Christen Jensen, som tjener i Torsmark, stævnes for opkrævning af nævninge

** på Just Høgs vegne 3.ting blev tilbudt frøgæld for ulovlig såning i Børglumklosters tjeneres jord

(126)

** Peder Skrædder i Serreslev stævner Anders Christensen sst og hans søn Peder Andersen for sigtelse

** Anders Laursen i Brønderslev gav Anne Andersdatter varsel for dele

** på Markor Kåses vegne. syn på skovhugst i Villestrup skov

** på Frederik Rantzaus vegne. syn på ejendom, som nylig er indtaget af Vrå og Vrågårds fælled

** Christen Andersen i Pilgård gav varsel til Tøger Nielsen i Hellum for et panel i kirken mellem deres hustruers stole, han efter provstens dom 12/9 1638 ikke har nedtaget. på begæring opsat 14 dage

** på Knud Rodsteens vegne. syn på engskade i Oksekær

(127)

** på Knud Rodsteens vegne. syn på skovhugst i Knasborg skov

** Christen Pedersen foged på Kølskegård et vidne. Laurs Ibsen i Hollensted Niels Christensen Tomas Madsen Jens Olufsen Anders Andersen sst Knud Mikkelsen i Mølholm Laurs Nielsen vidnede om hvor meget korn, de ydede på Jens Hansens loft i Ålborg, og som hans hustru Barbara Johansdatter modtog. andre navng bønder vidner om deres kornleverancer, hvorpå de ikke fik kvittering

(128)

** på Just Høgs vegne. syn på tørvegrøft i Mølgård Gunders mølle og Torups fælled. Oluf Christensen Bolle Christensen og menige Holt bymænd stævnes

** på Just Høgs vegne blev Holt bymænd spurgt, om de har gravet tørv på de steder, der er synet. de svarede, at da det var deres fælled, da har de gravet tørv der til deres behov

** Christen Hansen i Torsmark på Peder Terkildsen i Tømmerby hans vegne lod fordele Ellen Mikkelsdatter, født i Vrensted, for diverse beklædning, hun skal have fra ---- ham. desuden delte han for degnerente. fortegn opregn

** på Jørgen Kruses vegne. syn på en eng i Ulkær, der ligger til hans gård i Stenum

** på Jørgen Ornings vegne fordeles Åstrup tjenere for langhalm til gårdens fornødenhed. fortegn

(129)

** på Just Høgs vegne. Anders Jensen i øster Brønderslev gav husbonden al den sag, han har med Christen Jensen, der tjener i Torsmark, for sårmål og husfred

** på Mogens Kåses vegne 3.ting blev tilbudt frøgæld for sæd, der er sået ulovligt i tjenernes jord, nemlig Christen Nielsen i Jerslev

** på Mogens Kåses vegne fordeles Peder Jensen Tækker i øster Brønderslev for 1 rdl soldaterhold samt 3.ting udvistes Christen Jensen i Brønderslev af det halvboel, han iboer, og han fik forbud mod at huse eller helle hans bror Peder Tækker

** Søren Smed i Hedegård stævnes for at tage syn på Hedegårds hus og bygning samt kornet på marken

** Laurs Nielsen i Brønderslev stævner Christen Pedersen ved Kæret for vidne og klage for uringede svin, han holder og vogter på Brønderslev fælled. han svarer, at han har lånt husbonden og herredsfogden en lille dreng til at vogte deres svin, så der bør ikke udstedes vidne, før de stævnes

** Laurs Nielsen i Brønderslev. Anders Laursen og Søren Bodelsen sst vidnede, at blandt de 80 svin, Christen Pedersen lod vogte på byens fælled, var der ikke over 6, der var ringede

** Eskild Jensen på Kraghede på hans fostersøn Oluf Mikkelsen hans vegne fik et fuldt stokkenævn af 24 navng dannemænd. fortegn. han er født på Kraghede i øster Brønderslev sogn af Mikkel Jensen, som er død og  Anne Olufsdatter, som lever på Kraghede, og han har skikket sig vel

(130)

4/7 1639.

** Niels Hansen i Kornum 3.ting Tomas Nielsen, født i vester Brønderslev, som er rømt af hans tjeneste

(131)

** på Berete Lindenovs vegne 3.ting udæskes af Niels Andersen i Kærsgård en dreng Jens Laursen med hans farkoste, da han er lovfældet for 12 rdl lejermålsbøder, og han forbydes at huse eller helle ham 

** Oluf Jensen i Tømmerby 3.ting Anders Markorsen i Linderup for 8 1/2 mk forlov

** Christen Jensen i Tømmerby. syn på nogle tørv, som Jens Svendsen har gravet for ham, om de er gravet forsvarligt og tjenlige at brænde. de er ikke gravet på tjenlig jord til brændetørv og heller ikke gravet således, at de er gavnlige at brænde, da de er for tykke

** på Mogens Kåses vegne. syn på Hedegård, Søren Smed iboer, at se husene ude og inde, samt haver og enge

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på Anders Ludvigsen i vester Brønderslev hans hustru Bodil og på hendes datter Karen Andersdatter deres vegne på den ene og Jens Pedersen sst på den anden side blev forligt om deres tvist og uenighed

** Peder Tomsen i Mellerup stævner menige Klæstrup bymænd for at tage syn på tørvegrøft i Klæstrup gade

(132)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Laurs Mouridsen i Hjermeslev for at afhjemle syn på enge, som præsten i Tolstrup har lejet af Jørgen Kruse, men skelsten mangler mellem dem og Laurs Mouridsens eng

** på Markor Kåses vegne blev Laurs Jensen i Villestrup spurgt, om han ved, hvem der har hugget træ i Villestrup skov. han svarede Nej, men han havde selv hugget 2 eller 3 stykker til at opbygge sit hus

** på Markor Kåses vegne begæres dom over Laurs Jensen, om han ikke er pligtig at udlægge, hvem der har hugget træ i Villestrup skov, da han selv boer på ejendommen og selv har hugget noget. han lovede at være i husbondens minde

** på Markor Kåses vegne stævnes Johanne Jensdatter, født i Villestrup, for dom for 5 rdl, da hun har ladet sig beligge. på begæring opsat 6 uger

(133)

** på Niels Friises vegne stævnes navng tjenere for rest stedsmål. dom: at betale inden 15 dage

** Christen Jensen tjener i Torsmark gav tilkende, at hans bror Anders Jensen indbød ham i sit hus ----

** Christen Jensen tjener i Torsmark gav tilkende, at hans bror Anders Jensen i øster Brønderslev indbød ham i sit hus og stue, og han gjorde Anders Jensen ingen uførm, men denne overfaldt ham med hug og slag, så han måtte værge sig. Anders Jensen svarede, at han ikke bød ham ind, idet Christen Jensen ville gøre ham ondt

** på Just Høgs vegne. 12 navng herredsnævninge er opkrævet til at gøre deres ed og tov over Christen Jensen, der tjener i Torsmark, for han har uførmet hans bror Anders Jensen, men da denne for dem i dag ikke vil nægte at have budt Christen Jensen ind i sit hus, og der ikke er bevis for slagsmålet, på nær Anders Jensens hustru, og da Christen Jensen sværger ikke at have overfaldet broderen, frikendes han for husfred

(134)

** Laurs Skøt med 3 ugers opsættelse begærer på hr Jenses vegne i Tolstrup dom angående den drengs værgemål. opsat 14 dage

** Laurs Skøt med opsættelse 20/6 begærer dom over Jens Mortensen, der tjener i Jerslev præstegård. opsat 14 dage

** Niels Jørgensen i Grydbæk fremlagde registrering af hans bo efter hans hustrus død, dateret 28/6 1639. opregn

(135)

** Niels Jørgensen i Grydbæk et vidne. Laurs Bertelsen i Klæstrup på hustru Maren Sørensdatters vegne gav ham afkald for arv efter hans hustru og hendes moster sl Maren Madsdatter som boede i Grydbæk

(136)

** Niels Jørgensen fremlagde skifte mellem ham og hans sl hustrus arvinger, Hans Sørensen i Jerslev på hustru Anne Madsdatters vegne og Laurs Bertelsen i Klæstrup på hustru Maren Sørensdatters vegne

11/7 1639.

** Niels Jensen i Hellum på Hans Pedersen i Attrup hans vegne lovbød den anpart i øster Kornum, som Hans Pedersens hustru Dorete Munksdatter efter skiftebrev er berettiget til. deres datter Margrete Hansdatter sst stævnes 

** Niels Pedersen i Lyngdrup. syn på hans hustru Maren Pedersdatter for hendes sår

(137)

** Niels Hansen i Kornum lod fordele Tomas Nielsen, som rømte af hans tjeneste

** Niels Hansen et vidne. Niels Mortensen i vester Brønderslev ----

** Niels Hansen i Kornum havde med høringsdele tiltale til Tomas Nielsen, som rømte hans tjeneste. så mødte Niels Mortensen i vester Brønderslev og berettede, at han gav ham lov at gå hjem

** Hans Knudsen i Sterup. Niels Jørgensen i Grydbæk lovede at betale ham 10 1/2 sld som er børnepenge, Maren Pedersdatter sl Peder Jensens datter i Klæstrup tilfaldt efter sin fædrene og mødrene, og som Niels Jørgensen har taget til sig i boet

** Peder Snedker i Vrensted. Kirsten og Johanne Pedersdatter sst vidnede, at Anders Henriksen og Christen Jensen sst bortførte Peder Snedkers mog fra hans hus uden hans vilje 

** Christen Jensen i Vrensted svor, at det mog, han kørte bort, havde han i Kirsten Pedersdatters og Maren Henriksdatters minde

** Christen Jensen i Vrensted. Maren Henriksdatter sst tog ham i hånden og var hans fri fuld hjemmel til halvparten af det mog, han kørte bort fra Peder Snedkers hus

** Hans Henriksen i Vrensted på bror Anders Henriksens vegne. Maren Henriksdatter sst var hans fri fuld hjemmel til halvparten af det mog, som han førte bort

(138)

** på Berete Lindenovs vegne blev Christen Christensen, der tjener i Manne, spurgt, om han havde set nogen af Tise sogn have nogen legemlig brug med et øg i Kivsdal, som rygtet siger. han svor, at han ikke havde set noget

** Christen Andersen i Pilgård med 14 dages opsættelse begærede 3.ting til Tøger Nielsen i Hellum angående et panel, han efter provstens dom ikke vil fjerne i deres sognekirke mellem deres hustruers stole. på hans vegne svares, at han har sendt bud efter snedker og begærer opsættelse. opsat 8 dage

** Peder Pedersen i Jerslev 3.ting Jens Laursen i øster Brønderslev Kræmmer for 1 rdl, han lovede Just Høg til husbondhold

** de stævner ham også for Peder Smed for 2 dlr badskærløn

** Christen Andersen i Hjermeslev på den ene og Laurs Markorsen og Simon Markorsen i vester Linderup på den anden side var forligt om deres tvist og uenighed slagsmål og bordag

** Anders Jensen i vester Brønderslev lod fordele Christen Mikkelsen sst soldat for hans bøde, for han slog Anders Jensens hustru Else Nielsdatter. opregn

** Søren Laursen i Østergård. syn på hans eng for høslæt

(139)

** på Jørgen Ornings vegne blev KM og kronens tjenere samt gejstlige tjenere og enker strengt påmindet uden forsømmelse og undskyldning efter kongens befaling at møde på Åstrup førstkommende tirsdag, da lensmanden på KM vegne har med dem at bestille, under højeste straf til dem, der findes forsømmelige

** på Mogens Kåses vegne stævnes Christen Nielsen Degn i Jerslev angående afgrøden af den sæd, han i år ulovligt har ført i Mogens Kåses tjeners jord på Klæstrup mark. opsat 3 uger

** Jens Hansen i Hjelmsted stævnes for at tage syn på en eng, som er slået og bortført

** Laurs Nielsen i Brønderslev på Just Nielsen i Uttrup hans vegne stævner Henrik Andersens hustru Maren Christensdatter i Vrensted og hans børn Anders og Hans Henriksen Kirsten Maren og Anne Henriksdatter angående 20 sld for 2 møllesten, som Just Nielsen har udlagt for ham på Ålborg byting til Niels Andersen borger sst. da det er langsommelig tid siden, Henrik Andersen døde, og gælden ikke æskedes dengang, og den er ikke bevist med brev, blev sagen opsat 5 uger   

(140)

** på Gunde Langes vegne. Christen Nielsen i Hellevad vidner om hvem, der pløjede og hvor meget, de pløjede i den jord, som ligger til Christen Pedersens halvgård sst. fortegn. han svarer, at al den sæd, der er sået i hans jord, er hans egen, og han lejede folk til at pløje for sig

** Søren Madsen i Jerslev. syn på et rålingshus, som står på den tredie part af Jerslev Bundgård, Jens Pedersen iboede

** på Gunde Langes vegne stævnes Niels Christensen i Allerup samt menige bymænd for vidne om et indhævd, der er indkastet østen Klokkerholms mølledam iflg syn

** Peder Christoffersen på Mogens Kåses vegne. afhjemling af syn på tørvegrøft i Klæstrup gade og enge. der var gravet 300 læs, halvparten i lyng og halvparten i grøn jord

** Niels Jørgensen i Grydbæk. Hans Knudsen i Sterup på Maren Pedersdatter sl Peder Jensen, der boede i Klæstrup, hans datter hendes vegne gav Niels Jørgensen afkald for arv efter hendes sl forældre Peder Jensen og Johanne Olufsdatter, som boede og døde i Klæstrup, og som Niels Jørgensen har annammet 

(141)

** Jens Mikkelsen i Vrågård på hr Hans Hansen i Skallerup ? præstegård hans vegne stævner Peder Olufsen Smed i øster Brønderslev for dom angående korn og penge, som han har oppebåret af hr Hans Hansen, mere end hvad han på sl Christen Nielsen Degn i Serreslev hans 3 børns vegne af deres arv efter deres sl formoder Berete Christensdatter iflg skiftebrev burde, hvor der tilkom Peder Olufsen en broderlod. Jens Mikkelsen beretter om arv og gæld. tingsvidne 11/3 1639 af Vennebjerg herredsting fremlægges. dom: Peder Smed på sl Christen Degns børns vegne og hr Hans Hansen på egne vegne bør gøre regnskab i dannemænds overværelse, og såfremt Peder Smed på børnenes vegne har annammet mere, end der tilkommer dem iflg skiftebrev, da bør han udlægge det til hr Hans Hansen

(142)

18/7 1639.

** på Niels Friises vegne med 6 ugers opsættelse stævnes Jens Tomsen i Jerslev angående 8 rdl, han lovede til stedsmål af en halvgård i Sterup, Laurs Povlsen oplod. dom: at betale inden 15 dage

(143)

** Anders Markorsen i vester Linderup udlagde til Niels Friis 12 rdl, som var hans bror Simon Markorsen lejermålsbøder, for han belå et kvindfolk, da han tjente på hans stavn

** på Jørgen Kruses vegne. Johanne Sørensdatter, der tjener i Vestergård i Brønderslev, beskyldte Laurs Mogensen i Holt for hendes barnefar

** på Berete Lindenovs vegne blev Christen Christensen i Manne spurgt om hvem, der havde legemlig omgang med et øg i Kivsdal, som rygtet siger, han har set. han svarede, at han havde sagt husbonden, hvad han ved derom, og vil den gode frue spørge ham videre derom, vil han svare hende som tilforn, og  han beskyldte ikke Christen Povlsen i Kærsgård

** på Mogens Kåses vegne stævnes navng Klæstrup bymænd for vidne og klage over tørvegrøft i Klæstrup mark og eng. de svarer, at de har gravet deres tørv, som de plejer, og det bør bevises, at det var på ulovlige steder. opsat 14 dage

** Peder Galskøt. syn på Peder Tomsens vinterrug i øster Kornum mark for kornskade. Anders Laursen i Krogen og Jens Laursen på Glimsholt stævnes

(144)

** Peder Galskøt. syn på Jens Laursen i Brønderslev hans sår og skade. Christen Tøgersen stævnes

** Peder Galskøt forbød Jens Laursen på Glimsholt i Brønderslev nogen brugelighed af det hus, han iboer, til han beviser hjemmel dertil

** han gav Peder Mortensen sst varsel for 1 dlr engskyld

** Christen Tøgersen i Brønderslev spurgte Jens Laursen sst, om han beskyldte ham for sår og skade, hvortil denne svarede Nej

** på Jørgen Ornings vegne. navng vidnede, at sl Mogens Kås har skiftet det krongods, som lå til Ålborg slot i Hallund sogn på nær sdr Lunden, og dette gods er ugedagstjenere til Kølskegård, og store og lille Nejsum er ugedagsmænd under Ormholt

** Christen Andersen i Pilgård med 3 ugers opsættelse 3.ting til Tøger Nielsen i Hellum for et panel, som han ikke efter provstens dom har nedtaget mellem deres hustruers stol i Hellum kirke. han svor, at det var taget ned

** på Jørgen Ornings vegne. navng vidner, at for et år siden drog Niels Laursen i Linderup fra det boel sst, han iboede, og det har siden stået øde, og der er ikke sået dertil. Søren Madsen i Stenum og Maren Jensdatter sst er forarmede. den gård i Stenum Niels Murmester iboede, har stået øde i 3 år, og den gård sst, Anders Jensen iboede, har stået øde 3 år, og Christen Bertelsen sst er forarmet. den halvgård i Sterup, Niels Jensen iboede, står øde, og den halvgård sst, Laurs Jensen iboede, står øde. Jep Mikkelsen i Sterup og Poul Jensen i Sigård er forarmede. det værsted på Bakken, Hans Eriksen iboede, har stået øde indtil påske, og Mads Pedersen i Jerslev og Anders Hellesen i Hellum er forarmede 

(145)

** Peder Pedersen 3.ting Christen Jensen, der tjener i Torsmark, for hans bøder for sårmål

** Peder Smed i Brønderslev lod fordele Jens Laursen Kræmmer sst for 2 sld, han skal udlægge til badskærløn for den skade, han gjorde Peder Smed

** på Just Høgs vegne blev alle Børglumklosters tjenere tilsagt uden forsømmelse at møde med deres sønner og drenge på klostret under højeste straf for den, der forsømmer det

** Jens Laursen Kræmmer i Brønderslev gav Peder Smed sst varsel for 9 mk, som er hans anpart af øl til deres forlig, som han nægter

** Christen Nielsen i Holmgård gav varsel til Hans Sørensen hos Niels Svendsen i Jerslev for hans tilsagn at saggive for afkald for sin hustrus anpart arv efter sl Maren Madsdatter, som boede i Grydbæk

** Jens Laursen i Brønderslev. navng vidner, at de var tilstede, da Peder Smed og han blev forligt om deres bordag, og da blev der hentet en hel hob øl fra Jens Laursens moders hus. Jens Laursen svor, at han betalte 18 mk for øllet, og Peder Smed svor, at han betalte med rede penge, hvad der tilkom ham

(146)

** Jens Hansen i Hjelmsted på Niels Christensen, født i Serreslev, hans vegne stævner Niels Murmester i Jerslev for 7 sld, han skylder ham. at betale inden 15 dage etc. dommen frafaldet. opsat 6 uger

** Laurs Skøt med 6 ugers opsættelse på hr Jens Olufsen i Tolstrup præstegård hans vegne stævner Otte Klausen født sst for dom, om han ikke bør være sin egen værge og tage sit gods under værgemål, da han ifølge en af hans far hr Klaus Klausens bøger, hvori denne har indskrevet børnenes fødsel, er født 15/10 1618, hvilket dømmes

(147)

25/7 1639.

** på Gunde Langes vegne 2.ting forbydes Hans Laursen på Tveden og alle kronens tjenere i Ørum at huse eller helle Jens Hvas, der fordum boede i Hallund, såfremt de ikke vil forfølges og straffes

** Poul Andersen i Hvilshøjgård.navng, der mindes op til 30 år og mere, vidner, at i den tid har det femte stolestade på karlsiden i øster Brønderslev kirke hørt til Hvilshøjgård til de mænd og deres folk, som boede der ulast og ukæret indtil nu, hvor det omtvistes. Oluf Jensen på Kraghede stævnes

** Niels Jørgensen i Grydbæk 3.ting Hans Sørensen i Jerslev for afkald for hans hustrus arvepart efter Maren Madsdatter i Grydbæk, som han ikke vil give ham 

** Poul Andersen i Hvilshøjgård spurgte Jens Smed i vester Brønderslev om han vil kendes ved et stykke stål, som han slog stempel på i vester Brønderslev smedje, som Oluf Sørensen i Tise havde der i smedjen. dertil svarede Jens Smed, at han vedkendte sig intet af stålet, og om han slog stempel deri, var det for at se, om det duede til høleer, og han ved intet at beskylde Søren Olufsen eller hans søn Oluf Sørensen for med hensyn til stålet

(148)

** Christen Hansen 3.ting Hjermeslevgårds tjenere for rest soldaterpenge

** Peder Nielsen i Hebelstrup 3.ting Anders Laursen i Ågård for en høle til 1 dlr

** Niels Hansen i vester Kornum. Niels Mortensen i vester Brønderslev lovede at Tomas Nielsen, som var i Niels Hansens tjeneste, i morgen skal komme tilbage igen

** Niels Mortensen i Brønderslev. Niels Hansen i Kornum lovede, at hvis Tomas Nielsen ikke havde fået det, han havde lovet ham, skal han tale hans minde derfor

** på Gunde Langes vegne. syn på Hellevad kirkeskov, om den er ved magt. den er ved magt med hegn og ikke forhugget 

** på Just Høgs vegne fordeles Christen Jensen, der tjener i Torsmark, for 9 rmk hans bøder til bondesagen for sårmål, han gjorde hans bror Anders Jensen i Brønderslev

** Poul Andersen ridefoged til Hammelmose på Frederik Rantzaus vegne et vidne. han fremlægger hans tjener Jens Mikkelsen i Vrå hans søn Jens Jensens skriftlige sigtelse mod Simon Andersen i Vrågårds mølle, idet han ikke kan møde på tinge, da han er sengeliggende. da han førte Simon Andersens øg, som havde gjort skade i hans fars eng, bort derfra, løb Simon Andersen ham op, slog ham til jorden og slog videre med næverne i skridtet og andetsteds, så han besvimede. da han ikke kunne gå, slæbte Simon Andersen ham efter sig tvang ham op på hesten, så han kunne hjælpe sig hjem, hvor han blev liggende i Vrågårds gyde, til der kom folk, der hjalp ham i seng, hvor han stadig ligger. Simon Andersen svor, at han kun havde slået 10 slag og ikke med knytnæve, og skaden ville han betale. Poul Andersen gav kære og klage over ham for hans gerning

(149)

** Christen Nielsen i Holmgård stævner Laurs Bertelsen i ---- for 1 navr, han købte på skifte

1/8 1639.

** på Just Høgs vegne stævnes Jørgen Kruse hr Jens i Tolstrup præstegård Christen Snedker i Stenum Niels Madsen og Jens Povlsen sst for at tage syn på afpløjning af Per og Laurs Laursens gårdsjord

** Peder Pedersen spurgte Niels Dal i Linderup, om han ville beklage sig over de hug og slag, hans hustru havde fået, hvortil han svarede, at han klagede ikke over nogen

(150)

** på Just Høgs vegne stævnes Niels Dal i Linderup for en stud, han havde på foder i fjor, men som han ikke sendte tilbage. Niels Dal svarede, at studen døde på marken, og han vidste ikke hvorfor, da det ikke skete af forsømmelse, og han skød sig ind for hans gode husbond selv og vil efterkomme hans vilje

** Christen Snedker i Stenum. syn på hans ager, hvorfra der er pløjet nogle furer. Peder Laursen sst stævnes

** Niels Jørgensen i Grydbæk lod fordele Hans Sørensen i Jerslev, da han ikke som lovet har givet afkald på hustru Anne Madsdatters vegne for arv efter Niels Jørgensens sl hustru Maren Madsdatter 

** Jens Kjærulf 3.ting Simon Andersen i Vrågårds mølle for et smedested til 9 dlr

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Knud Madsen i Hjermeslevgårds mølle angående 32 tdr mel mølleskyld rester for forgangen år. opsat 3 uger

** på Hans Lindenovs vegne. Simon Andersen i Vrågårds mølle og Jens Mikkelsen i Vrågård satte borgen, at dersom de med bordag truen ord eller gerning overfalder hverandre eller deres børn, skal vedkommende bøde til hans husbond 2 færdige øksne

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Niels Povlsen i Hvilshøj for 8 rsk ledingspenge af øster Brønderslev kirke 1637

(151)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Laurs Mogensen i Holt og Johanne Sørensdatter, der tjener i Vestergård, for deres bøder, da de udenfor ægteskab har avlet barn. Peder Pedersen beretter, at Laurs Mogensen er hans husbond Just Høgs tjener, så hans bøder bør gå til ham. dom: hun bør betale 6 rdl inden 15 dage etc

** Niels Rasmussen i Halskov. Anders Pedersen tjener i Foldsted vidnede, at han var med Hans Madsens søn Mads Hansen i Foldsted til Niels Rasmussens i Halskov og købte af ham en gråblisset hest for 13 1/2 dlr og betalte derpå 7 1/2 dlr, og resten skulle betales om 8 dage, eller han kunne levere hesten tilbage. følgende stævnes: Hans i Foldsted Mads Hansen sst og Hanses hustru Mette Inger Hansdatter og Anders Pedersen

** Niels Rasmussen i Halskov. Anders Pedersen, tjener i Foltved, vidnede at han var tilstede, da Niels Rasmussen krævede resten af betalingen, og Mads Hansen gav ham, på hans mors råd og samtykke, en stud og det studen var mere værd end resten, betalte Niels Rasmussen til Hans Madsens hustru og søn

** sagen mellem Mogens Kås og de Klæstrup mænd opsat 14 dage

** Poul Jensen i Hebelstrup. syn på hans vinterrug, hvor der var gjort skade for 1 pd rug. Niels Mørk i Hebelstrup stævnes

(152)

** Niels Pedersen i Horsens fremæskede 1. 2. 3.gang om nogen havde noget at beskylde Niels Pedersen i Linderup eller hans hustru for

** Hans Knudsen i Sterup på Mette Pedersdatter, født i Klæstrup, hendes vegne stævner Anne Madsdatter i Grydbæk og Maren Sørensdatter i Klæstrup for dom angående den arv, Mette Pedersdatter tilkom efter sl Maren Madsdatter, der boede i Grydbæk, og som de andre havde fået med deres egen. Laurs Bertelsen i Klæstrup svarede, at hans hustru Maren Sørensdatter ikke fik mere, end der på skiftet blev tilvurderet hende. opsat 14 dage 

** Simon Tomsen, tjener Niels Mørk i Hebelstrup, 3.ting Laurs Laursen, tjener i Mejlsted, for 2 mk rester på et par syede vanter og et par bukser

** Jens Murmester i Jerslev. Johanne Markorsdatter i Jerslev og Jens Jensen sst vidnede, at Jens Murmester har betalt Niels Christensen i Kalum de 7 dlr, han skyldte efter hans brev, som han da fik igen, og som nu er stjålet fra ham 

** Laurs Nielsen i Furreby. Jens Nielsen i Brønderslev, som er eftermålsmand at tale på sl Tomas Laursen, som boede i Furreby hans bane, og derfor svoret åråd over Laurs Nielsen, men da denne har betalt hans bøder til bondesagen, løste han på egne og på den dødes slægt og køn deres vegne Laurs Nielsen af sin åråd  

(153)

** Jens Nielsen i Brønderslev. Jens Laursen i vester Brønderslev på Laurs Nielsens i Furreby hans vegne lovede at skaffe ham den sorte kvie, som denne havde lovet ham

** Anders Nielsen i Stenum. syn på Stenum kirkes brøstfældighed

** Christen Pedersen på Tomas Kås til Ørndrup hans vegne. syn på Kølskegård, hvorledes den er holdt ved magt

(154)

8/8 1639.

** Jens Kjærulf i Gerndrup lod fordele Simon Andersen i Vrågårds mølle for 8 dlr for et smedested, som Simon Andersen på hans hustrus vegne er dømt til at betale Jens Kjærulf, som hendes forrige mand fik og ikke betalte

** Peder Kræmmer i Sterup et vidne. Peder Pedersen i Jerslev fremlagde en opsættelse, som Just Høg 31/6 har forhvervet angående en benægtelse, Peder Kræmmer i Sterup 17/6 1638 har gjort mod 8 mands vidne. opsat 1 måned

** på Just Høgs vegne stævnes Peder Kræmmer i Sterup for dom angående 20 lod sølv, som han er tildømt at betale husbonden, for han inden tinge slog Niels Jensen i Hellum til blods på munden. opsat 8 dage

** Peder Pedersen i Jerslev et vidne. Laurs Madsen i Stenum og Jens Povlsen sst voldgav deres tvist om afpløjning og afferi på deres gårdsjord

(155)

** Peder Pedersen i Jerslev. Christen Hansen i Torsmark  på Christen Snedkers vegne i Stenum og Peder Laursen i Stenum voldgav deres trætte om afpløjning

** Christen Hansen i Torsmark stævner Niels Povlsen i Krogsgård med menige Tise bymænd for at tage syn på et stykke eng, der ligger til Niels Tømmermands bolig i Tømmerby

** Christen Hansen i Torsmark. 7 navng synsmænd har været i Torsmarkgård, og der så de i et nedbrudt fæhus inden for syldstenene 2 nedgravede lerpotter, og i hver potte var der en kampesten 

** Peder Galskøt i Kornum. syn på hans eng, som er nedkørt. menige Brønderslev bymænd stævnes 

(156)

** på Gunde Langes vegne stævnes Jens Mortensen, tjener i Jerslev præstegård, for hans bøder 12 rdl, for han belå Anne Jensdatter i Jerslev. Christen Hansen i Torsmark mener beliggelsen skete, da drengen tjente på Hjermeslevgårds stavn, så bøderne tilkommer Jørgen Kruse. opsat 3 uger

** Peder Nielsen i Hebelstrup. syn på hans vinterrug, hvor der er gjort skade for 3 tdr rug

** Peder Nielsen 3.ting Niels Christensen i Hollensted for 3 dlr

** Jens Nielsen i Snabhede 3.ting. fortegn

** Niels Mørk i Hebelstrup på hans dreng Simon Tomsens vegne lod fordele Laurs Laursen tjener i Mejlsted for gæld 2 mk

** Peder Galskøt i Kornum stævner Jens Laursen i Glimsholt i vester Brønderslev og Anders Laursen i Krogen i Brønderslev for dom angående kornskade iflg synsvidne, som fremlægges. dom: de bør tilfredsstille ham for hans kornskade

(157)

** Peder Galskøt i Kornum stævner Christen Tøgersen i vester Brønderslev for dom angående hans bøder til konge og bondesagen for sårmål, han gjorde Jens Laursen sst iflg synsvidne, som fremlægges. dom: han bør bøde efter loven

** Laurs Skøt på hr Jens Olufsen i Tolstrup præstegård hans vegne. syn på præstegårdens vinduer, hvoraf 5 var nedrevet og sønderbrudt. Anders Markorsen og Hans Jensen i Linderup stævnes

** Tomas Olufsen i Kalum. syn på hans eng, hvor der er gjort skade for 3 læs hø, og grunden er opæltet. samt på andre af hans enge for skade

(158)

** på Dorete Buddes vegne fremæskes om der er nogen, der vil sagsøge hende, da hun er stævnet. ingen kom frem

** Peder Galskøt i Kornum forbød menige vester Brønderslev bymænd sognemænd og andre både i og udenfor hegnets tid at komme i hans mark eng eller på hans tilliggende godses ejendom med deres fæ og kreaturer eller gå age ride derover, såfremt de ikke vil stå til rette

** på Jørgen Ornings vegne påmindes KM og adelens tjenere om ikke at udbetale deres drenges løn, før madskatten er betalt, da bonden vil blive afkrævet den

** på Frederik Rantzaus vegne. forbud til Simon Andersen i Vrågårds mølle såvel som alle andre mod at fiske på hans grund eller skyde sst, da de vil blive straffet for tyveri og bøsse og fiskegarn vil blive frataget dem

(159)

** på Jørgen Ornings vegne fordeles for kontribution. fortegn opregn

15/8 1639.

** Christen Hansen i Torsmark. syn på engskade i Tise enge

(160)

** Christen Snedker i Stenum. samme synsmænd ---- 

** Christen Snedker i Stenum. syn på kornskade i hans byg

** Laurs Skøt. Peder Galskøt lod læse en landstings stævning, hvori han stævner Søren Madsen i Ålborg angående et brev af 4/7 1638 på 100 sld at møde i Viborg til næste landsting

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Hans Jensen i Linderup og Anders Markorsen sst med menige bymænd sst for dom, om de ikke bør betale den engskade, de har gjort med deres kvæg i Ulkær siden 1631. de tilbød efter høsten at møde med 2 helspænd af hver gård og 1 helspænd af hvert boel for at indkaste engen, så de på en gang kan få ro om samme engskade. opsat 5 uger

** Jesper i Østergård 3.ting Jens Nielsen i Brønderslev, for han har optaget tiendelam og kvægtiendepenge men ikke indbetalt dem

(161)

** Peder Nielsen i Hebelstrup lod fordele Niels Christensen i Hollensted for 3 sld forlov

** på Gunde Langes vegne. Anne Jensdatter i Jerslev beskyldte som tilforn Jens Mortensen og hun svor, at hun ikke havde legemlig fællesskab med ham, før han kom af Christen Hansens tjeneste i Torsmark

** på Just Høgs vegne med 8 dages opsættelse stævnes Peder Kræmmer i Sterup for dom angående 20 lod purt sølv, som han for sin forseelse er dømt til at betale herskabet. tingsvidne 9/8 1638 fremlægges, at der er svoret tingfred over ham, fordi han inden tinge i ondt lune slog Niels Jensen i Hellum på munden, så han blødte. han dømmes efter 2.bogs 22.kap. dom: samme som 9/8 1638

(162)

** på Markor Kåses vegne stævnes Johanne Jensdatter, født i Villestrup, for dom som ting 4/7. hans seddel fremlægges, at da Christen Madsen, som tjener Mogens i Skæggesholt, har betalt for sit beliggelsesmål, bør hun også betale ham, hvilket dømmes

** Just Nielsen i Uttrup med 5 ugers opsættelse stævner Henrik Andersens hustru i Vrensted Maren Christensdatter og hans børn Anders og Hans Henriksen Kirsten Maren og Anne Henriksdatter for dom angående 20 sld som ting 9/7. Just Nielsen fremlagde sin regnskabsbog, hvori for 1627 findes, at Henrik Andersen i Vrensted skylder for 2 møllesten 20 dlr. Laurs Skøt mente ikke, bogen var ført efter forordningen. af denne grund samt at gælden ikke blev æsket efter sl Henrik Andersens død, kan de ikke lide tiltale

(163)

** på Johanne Kåses vegne med 1 måneds opsættelse stævnes navng Klæstrup bymænd for klage over tørvegrøft i Klæstrup mark kær og enge som ting 18/7. syn af samme dato fremlægges. Johanne Kåses beskyldning fremlægges, om Klæstrup mænd ikke bør udlægge, hvem der gravede tørvene. de svarer, at de gravede tørv på de steder, de plejede,
og mente, det skulle bevises, at de havde gravet i eng eller grøn jord. dommeren vidste ikke at frikende de af de indstævnede mod tiltale, som kan overbevises at have gravet tørv i eng eller grøn jord

22/8 1639.

** på Frederik Rantzaus vegne. syn på Laurs Mortensen på Vrangmose hans sår. han skyldte Christen Pedersen sst derfor

(164)

** Christen Christensen på husbonds vegne. Laurs Mortensen og Christen Pedersen på Vrangmose lovede, at de herefter ikke vil overfalde hinanden med ord bordag eller fejde, og den, der gør det, må bøde 4 rdl til husbonden

** på Just Høgs vegne stævnes Niels Dal i Linderup for dom angående en stud, som han har fået på Børglumkloster at føde for husbonden, men den døde på marken men ikke af hans forsømmelse. opsat 14 dage

** på hospitalsforstanderens vegne fordeles Jens Nielsen i vester Brønderslev for rest landgilde. opregn

** på Frederik Rantzaus vegne fordeles hans tjenere for rest. fortegn opregn

(165)

** Søren Rasmussen i Stade. syn på hans enge for høslæt

29/8 1639.

** Margrete Laursdatter i Hesselholt. syn på en sort engelsk kappe, som hun havde fremstillet og købt 5 alen engelsk dertil, om alle 5 alen tøj var brugt. de mente, der var brugt mindst 1/2 alen mindre

** Margrete Laursdatter i Hesselholt svor, at hun aldrig havde sagt et ondt ord til Oluf Esbensen eller givet han årsag til at skælde hende ud i godtfolks påhør, uskyldig som hun er, på ære og lempe og på hendes ærlige rygte og navn, som bevidnet af trofaste folk iflg tingsvidne, som blev læst og påskrevet

(166)

** på Berete Lindenovs vegne stævnes Mads Laursen og Christen Andersen i Tveden for dom angående 47 tdr kul, som tilhører fruen, som Christen Nielsen lod føre til Tveden til opbevaring, så de ikke blev fordærvet, og nu er en del rådnet, om de ikke bør levere lige så mange til hende eller lide tiltale. Mads Laursen svarede, at kullene er lige så gode, som da de kom, og Christen Andersen svarede, at der ikke blev ført kul til ham. opsat 14 dage

** på Berete Lindenovs vegne forbydes Jep Mikkelsen i Sterup Christen Tomsen og Niels Jørgensen sst at hente de tørv, som de uden forlov har indført og lagt på hendes ejendom

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Peder Galskøt i Kornum for dom, da Kornumgård og deres besiddere alene findes indført i KM jordebog til Åstrup slot, om Peder Tomsen, som er den største lodsejer og besidder og bruger hovedgården, ikke er pligtig at udlægge sædvanlig årlig afgift tyngde og redsel til kronen. opsat 14 dage

(167)

5/9 1639.

** på Just Høgs vegne stævnes Peder Kræmmer i Sterup for dom spørgsmål og vidne. opsættelse 8/8 fremlægges, at han er dømt til at betale 20 lod rent sølv til husbonden, for han inden tinge har slået Niels Jensen i Hellum på munden, og at han svarede, at han ikke var stævnet til at møde med sine breve, og derfor opsat. og nu i dag svarer han det samme. dom: da sagen er opsat, for at han kan vise sine breve, og han ikke har efterkommet det, har han forset sig

(168)

** på Markor Kåses vegne fordeles hans tjenere for rest KM skat. fortegn opregn

** på Otte Marsvins vegne fordeles Jens Olufsen og Niels Christensen i Allerup, for de ikke vil færdiggøre deres skifte i Klokkerholms mølledam, og Jens Olufsen for ulydighed, for han ikke ville lade hans dreng gå til Randers med et brev den 31/7, som han var tilsagt

** på Jørgen Kruses vegne forbydes nogen enten vester Brønderslev bymænd eller andre af vester og øster Kornum i hegnets tid eller efter at drive med deres kvæg i Klosterengen eller i Christen Sørensens eng i Krogen, som ligger på Rømmen, indstenet og indstablet

** Christen Hansen forbød vester Brønderslev bymænd samt Peder Tomsen og Niels Hansen i Kornum enten i hegnets tid eller efter at komme med deres kvæg i de enge i Brønderslev kær, som ligger til Jens Sørensens gård i Krogen eller til Simon Andersens gård i Brønderslev

** på Jørgen Kruses vegne ---- 

(169)

** på Jørgen Kruses vegne. Jesper Jensen i vester Brønderslev enghyrde vidnede, at han i hegnets tid så Peder Andersen i vester Brønderslev hans øg og fæ og Christen Snedker sst hans øg og svin i Klosterengen, som han gennede bort

** på Mogens Kåses vegne. syn på hans byg på Holmgårds østermark, hvor der var gjort skade for 3 tdr byg 

** Tomas Olufsen i Kalum lod fordele for engskade. fortegn opregn

** Hans Knudsen i Sterup med 5 ugers opsættelse på Mette Pedersdatter, født i Klæstrup, hendes vegne stævner Anne Madsdatter i Grydbæk og Maren Sørensdatter i Klæstrup for dom angående hendes arv efter sl Maren Madsdatter i Grydbæk som ting 1/8. dom: da det ikke bevises, at Mette Pedersdatter ikke er medarving, kan hun ikke fradømmes hendes arv efter hendes morsøster sl Maren Madsdatter 

(170)

** Christen Hansen i Torsmark med 5 ugers opsættelse stævner Knud Madsen i Hjermeslevgårds mølle angående 32 tdr mel mølleskyld som ting 1/8. dom: at betale inden 15 dage etc

12/9 1639.

** Peder Nielsen i Ørslev på Christen Laursen i Klokkerholms mølle hans vegne stævner navng ransnævninge for dom, for de 4/4 1639 har svoret ran over ham, som ved landstinget er kendt magtesløst. han mener de hver især bør bøde 3 mk til bonden. de svarer, at når landstinget dømmer dem dertil, vil de betale. opsat 5 uger

(171)

** Peder Nielsen i Ørslev på Christen Laursen i Klokkerholms mølle hans vegne stævner Jesper Jensen i Svennum for 2 tingsvidner, han imod Recessen har udstedt over ham, hvorover Christen Laursen har haft store omkostninger med landstingsrejser etc. opregn. han mener Jesper Jensen bør betale. på dennes begæring opsat 5 uger

** Peder Nielsen i Ørslev på Christen Laursen i Klokkerholms mølle hans vegne stævner Christen Pedersen foged på Kølskegård for dom, idet han inden tinge 28/3 har sagt, at Christen Laursen og hans dreng uden hjemmel om natten har taget rug på Kragdrup mark. han mener, Christen Pedersen må bevise det eller lide tiltale. på hans begæring opsat 5 uger

** Peder Nielsen i Ørslev på Jens Hvas, der fordum boede i Hallund, hans vegne stævner Christen Pedersen foged på Kølskegård for de sår og skader, som denne har gjort ham. opregn

** Peder Nielsen i Ørslev på Jens Hvas, der fordum boede i Hallund, hans vegne stævner Christen Pedersen foged på Kølskegård for dom, om han ikke bør bøde efter loven for de sår og skade, som han 11/1 1638 inden tinge har vedgået at have gjort Jens Jensen Hvas. efter Christen Pedersens begæring opsat 5 uger

(172)

** Peder Nielsen i Ørslev stævner ----

** Peder Nielsen i Ørslev stævner Tomas Rasmussen i Lyngdrup Niels Pedersen og Jens Laursen sst for dom angående 2 landstingsrejser, han har gjort for dem. opsat 5 uger

** Christen Laursen i møllen 3.ting Peder Tuesen og Søren Nielsen, som er rømt af hans tjeneste

** Jens Andersen i Ørum Bundgård. navng vidner, at han er forarmet, så han ikke kan udgive KM skat

** Jens Ibsen i Sterups krat. et lignende vidne

** på Mogens Kåses vegne fordeles for kornskade og rest pengeskat. fortegn

(173)

** Laurs Nielsen i Brønderslev. syn på Brønderslev byhyrde Jens Jensen hans sår

** Peder Christoffersen gav varsel til Villads, der tjener Laurs Nielsen i Brønderslev, for 1 får og 1 lam, han forholder Christen Tøgersen, der tjener i Hedegård

** sagen mellem lensmanden og Peder Galskøt angående redsler af Kornumgård er opsat 14 dage

** Jesper i Østergård 3.ting fortegn opregn

19/9 1639.

** Poul Jensen i Sigård. navng vidner, at han er så forarmet, at han ikke kan udlægge KM skat

** Christen Sørensen i Jerslev. navng vidner, at han kom fra Dal og flyttede til den halvgård i Jerslev, han iboer og han har ikke sået eller avlet til denne gård lidt eller meget

** Christen Pedersen på sin søster Maren Pedersdatter sl Mads Pedersens hustru i Jerslev hendes vegne. navng vidner, at hun er så forarmet, at hun ikke kan udgive KM skat

(174)

** Mikkel Laursen i Jerslev på Jep Mikkelsens vegne i Sterup. et lignende vidne

** Jens Laursen i Jerslev. navng vidner, at hans hus nedbrændte forgangen vinter og er derover kommet i armod, så han ikke kan udgive KM skat

** Jens Andersen i Hellum. navng vidner, at han ikke kom til den bolig i Hellum, han iboer, før Skt Olufsdag, så han såede intet dertil i år

** Christen i Holmgård på Berete Lindenovs vegne 3.ting Christen Pedersen i Lunderdal og hans svoger Peder for ulydighed, da de ikke vil føre 7 tdr kul til Ålborg, som de 2 gange er tilsagt

** Oluf Jensen i Tømmerby. vurdering af dyne skjorte krave og gryde, som Christen Kræmmer havde givet ham i pant, som blev 4 sld

** Oluf Jensen tilbød Christen Kræmmer i Tømmerby at indløse omtalte pant for 17 mk

** på Just Høgs vegne. syn på hvad, der er hugget på Dalsmark gennem det sidste årstid

(175)

** Christen Knudsen i Jerslev gav varsel til Anders Nielsen i Klæstrup for 2 mk lån

** Christen Laursen i Klokkerholms mølle 3.ting Morten Jensen tjener i Holmgård for 1 pd byg Jens Bendsen i Allerup for 1 rdl

** Christen Laursen i møllen lod fordele to drenge Peder Tuesen og Søren Nielsen, som er rømt af tjenesten

** på Mogens Kåses vegne fordeles Laurs Laursen i øster Brønderslev for 1 pd byg kornskade

** på Mogens Kåses vegne fordeles Anders Skomager i øster Brønderslev for 1 td byg kornskade. han lovede at betale, såfremt det ikke kunne eftergives ham

** Tomas Tomsen i Hallund. navng vidner, at den hvide vædder, som ligger inden tinge er hans rette hjemmefødning, som er født af hans får, og den fulgte og vogtede hans får, og den var ikke mærket. den blev borte for 3 uger siden og er nu kommet hjem nymærket. Mikkel Andersen i Hallund svarede, at han købte vædderen og mærkede den

(176)

** Tomas Tomsen i Hallund vedkendte sig ovennævnte vædder

** Laurs Nielsen i Mellerup. navng vidner, at Jens Andersen, som flyttede fra Jerslev og til Hellum, såede al vinterrug og byg til den halvgård i Jerslev, han iboede 

** på Jørgen Ornings vegne. Laurs Sørensen i Ørum fremlagde en opskrift på de mænd og gårde, som ikke findes i KM skattebog, idet de ikke blev oplæst, da alle var kaldt til Åstrup angående bevillingsskat. fortegn

** Jens Laursen i Ørum. syn på et stænge og grøft for nørenden af Laurs Sørensens toft, om det er til fortrængsel for granderne på deres vej

(177)

** Jens Laursen i Ørum. navng, der mindes mange år, vidner at i så lang tid har de steder, som synet omhandler, været brugt til Ørum bymænds rette kørested og vej

** Jens Laursen i Ørum gav last kære og klage over Laurs Sørensen sst, for han med stænge og grøft har forment bymændene fra deres rette kørested og vej for enden af hans toftager

** Jesper Christensen i Østergård lod fordele Mads Madsen i vester Brønderslev for 9 mk Anders Sørensen sst 8 sk

** Niels Dal i Linderup 3.ting fortegn

** Niels Jensen i Hellum 3.ting Laurs Pedersen ved Hulvejen

** Søren Andersen i vester Brønderslev lod fordele. fortegn

** Jens Pedersen i Tømmerby. vurdering af hvad, der fandtes efter hans sl bror Knud Pedersen, som boede i Tømmerby, og som skal skiftes mellem hans hustru og børn. opregn

(178)

** Laurs Jensen i Mellerup, kirkeværge, stævner Jens Andersen i Hellum, som flyttede fra halv Vestergård i Jerslev og Christen Sørensen i Jerslev, som er flyttet til fornævnte gård, om de ikke bør betale 3 tdr byg landgilde, som går af gården til Jerslev kirke. Christen Sørensen svarer, at han ikke har sået eller avlet til gården. navng vidner, at Jens Andersen, som fraflyttede gården, såede vinterrug og byg, men ikke vårsæd, og han mener ikke selv at skulle rette af gården. dom: da han har sået til gården, bør han også betale landgilden

** Jens Hansen i Hjelmsted ----

** Mikkel Christensen i Kærsgård. Christen Povlsen sst gav hans stedfar Mikkel Christensen afkald for arv efter hans far sl Poul Steffensen, som boede og døde i Kærsgård og efter bror sl Steffen Povlsen, som døde i Hvilshøjgård

(179)

** Jens Hansen i Hjelmsted stævner Jens Murmester i Jerslev for dom angående 7 sld, som han skylder Niels Christensen, født i Serreslev. hans gældsbrev samt Niels Christensens fuldmagt fremlægges. Jens Murmester fremlægger tingsvidne 1/8, at han har betalt gælden og har fået gældsbrevet tilbage, men det er blevet stjålet fra ham. desuden har Niels Christensen siden lånt penge af ham iflg brev, som fremlægges. (dom ikke indført)

(180)

26/9 1639.

** Hans Jensen i Linderup et vidne. navng vidner, at der i 2 år ikke har været avlet til det boel i Linderup, Niels Laursen fraflyttede, undtagen 2 skp byg

** Christen Tøgersen i Filholm fremlyste en vadmels kjole og 2 reb, han havde fundet

** Jens Pedersen i Kirkholt. syn på en af hans køer, som var hugget i låret med en økse. Niels Laursen i Røllen stævnes

** Jens Pedersen i Kirkholt. navng vidner, at de på Jens Pedersens begæring havde tilbudt Niels Laursen i Røllen en hvid ko, som han skal have hugget og slået fordærvet. han tilbød at betale koen, som han så mener er hans. Jens Pedersen gav klage over ham

(181)

** Poul Andersen 3.ting for rest KM skat

** Mikkel Madsen på Sundsted gav tilkende, at han i Vrensted havde tabt sit segl, som han gjorde umyndigt

** Christen Laursen i Klokkerholms mølle stævner Morten Jensen, der tjener i Holmgård, for diverse gæld. dom: at betale inden 15 dage etc

** Christen Laursen i Klokkerholms mølle lod fordele. fortegn

** Christen i møllen 3.ting Terkild i Felden

** Niels Jensen i Hellum lod fordele Laurs Pedersen ved Hulvejen

** Niels Nielsen i Hellum på Jørgen Ornings vegne tilsagde navng mænd fra herredets sogne at møde med andre sognemænd for iflg Recessen at vedligeholde KM alfarvej gennem sognene

(182)

** Niels Jensen i Hellum gav varsel til de sognemænd, som ikke efter Recessen har repareret KM alfarvej

** Niels Dal i Linderup lod fordele Matias Knudsen i Oddersgårds mølle

** Mads Laursen på Rosbak. navng vidner, at han er så forarmet, at han ikke kan udlægge de ham påbudne skatter

** Villads Sørensen i Ulhøj. navng vidner, at hans fæ og øg er døde, så han kan ikke udlægge KM skat

** på Gunde Langes vegne. Karen Andersdatter, der tjener i Ørum, beskyldte Christen Tomsen sst for hendes barnefar

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Niels Laursen i Hellevad for dom, for han sad overhørig og ikke vil indhøste kornet på Åstrup mark, som har var tilsagt. opsat 14 dage

** Laurs Jensen i Mellerup 3.ting Jens Andersen i Hellum, som flyttede fra Jerslev for 3 tdr byg kirkeskyld, som han er dømt til at betale

(183)

** Christen Christensen i Kalum delte for KM skat. fortegn opregn

3/10 1639.

** på Gunde Langes vegne. navng vidner, at Jens Markorsen, som tjente i Jerslev præstegård, er forarmet og kan ikke udlægge hans bøder, for han belå et kvindfolk på Kølskegårds stavn

** Peder Andersen i Knepholt et vidne. Morten Nielsen og Niels Jensen, som tjener ham, vidnede, at Mikkel Nielsen i Hvorups torp var i Knepholt for at hente hans plag, som var indtaget af Peder Andersens korn, og som han havde købt af Mikkel Andersen i Bjørnkær. de vidner endvidere, at Peder Andersens kreaturer ikke i år har gjort den gode frue større skade i hendes korn og i hendes græs end for 1/2 læs hø, forårsaget af et øg, som de hentede efter 1/2 time, og da tilbød de hende med hendes dreng at ville betale for skaden, men hun svarede, at det var ikke at regne på, og bad dem give penge til dem, der havde indtaget øget, hvilket skete

(184)

** Peder Andersen i Knepholt et vidne. Niels Skomager i Knepholt Morten Nielsen Maren Sørensdatter og Margrete Laursdatter sst vidnede, at fra mandag for 14 dage siden var Peder Andersen i Knepholt Laurs Andersen Kjærulf ikke fra Knepholt fra en time før solrøst og til anden dagen ved halv middagstide, og i den tid hverken så hørte eller slog de Mikkel Andersen i Bjørnkær. Jacob Andersen i vester Halne og Selgen Andersen sst vidnede det samme 

** Christen Andersen i Knepholt et vidne. Peder Andersen i Knepholt og Selgen Andersen sst vidnede, at det gærde sønder for Bjørum og til sønder skovdige gennem Fogedgårds skov har været forsvarligt oplukket forgangen sommer. Jacob Andersen i vester Halne og Søren Jensen i Knepholt stævnede Jens Mørk i Bjørum ved Kær herreds ting

** Laurs Mouridsen i Hjermeslev lod fordele for KM madskat. fortegn 

** på Gunde Langes vegne stævnes Søren Tomsen i Ørum, som er ægtemand og Karen Andersdatter, der tjente sst for dom, da de har avlet barn sammen, om hans boeslod ikke er forbrudt til herskabet, og hun bør betale 6 rdl. dom: hun at betale 6 rdl og han straffes på hans boeslod eller stille Gunde Lange tilfreds efter sin formåen inden 15 dage etc

(185)

** Maren Jensdatter i Stenum et vidne. navng vidner, at hun er så forarmet, at hun ikke kan udlægge KM skat

** Maren Andersdatter i Stenum et vidne. et lignende vidne

** Christen Sørensen i Stenum. et lignende vidne

** Christen Sørensen i Stenum et andet vidne. syn på den trediepart af den gård i Stenum, han er tilflyttet. der fandtes kun et jordhus derpå til 4 nød og ikke flere huse

** Jens Pedersen i Klæstrup et vidne. navng vidner, at han er så forarmet, at han ikke kan udgive KM skat

** på Niels Langes vegne. Laurs Svendsen i Åsendrup og Keld Laursen sst tilsagde ham deres tjeneste og give og gøre, som de hidindtil har givet og gjort deres husbond af de gårde, de beboer 

** Christen Laursen i Klokkerholms mølle lod fordele Terkild Andersen for gæld. opregn

(186)

** på Jørgen Ornings vegne ----

** Anders Nielsen i Stenum 3.ting til dem, der rester med KM skat

** Niels Jensen i Hellum med 1 måneds opsættelse på Jørgen Ornings vegne stævner Peder Tomsen Galskøt for dom, da Kornumgård med dens bosteder er indført i Åstrup slots jordebog, og han er største lodsejer, om han ikke er pligtig at svare den sædvanlige tyngde og redsler deraf. så mødte Hans Jensen i Stenbjerggård Niels Jensen i Mølgård og Søren Andersen i Brønderslev og berettede, at dersom der skulle gå nogen dom til skade for dem, mente de burde stævnes lovligt, og de mente, de måtte have den frihed, de altid har haft af det gods, de har købt. der kan ikke dømmes før de stævnes

** på Berete Lindenovs vegne. syn på hendes skove for antal af oldensvin. i Tvedens endel og Ovstrup skov kan der gå 8 svin

** på Berete Lindenovs vegne. syn på hendes skove for antal af oldensvin. i Agersted skov kan der gå 10 svin

(187)

** Jens Andersen i Hellum et vidne. navng vidner, at han, som flyttede fra Jerslev, er så forarmet, at han ikke kan udgive KM skat

** Jens Laursen i Ørum 3.ting. fortegn

** på Just Høgs vegne. syn på hans anpartskov i Hellevads fællesskov og Munkholts endel for antal af oldensvin. der er ingen olden i år

** på Jørgen Ornings vegne. Maren Laursdatter som tjente i Sterup beskyldte Jens Pedersen, som tjente i gårde med hende, for hendes rette barnefar 

** Christen Christensen i Kalum gav varsel for rest KM skat. fortegn opregn. opsat 8 dage

** Laurs Jensen i Mellerup lod fordele Jens Andersen i Hellum, som flyttede af Vestergård i Jerslev for 3 tdr byg, som rester til Jerslev kirke, og som han er dømt til at betale

** fogden på Åstrup på husbonds vegne lod fordele for KM skat alle godsejeres tjenere, samt navng lægdsmænd i herredet

(188)

10/10 1639.

** Jens Badskær i Stenum et vidne. han forbød Matias Nielsen i Linderup at komme i hans eng i Stenum med sit kvæg

** Bertel Jensen i Hallund et vidne. navng vidner, at han og Jens Pedersen sst er blevet forligt om jordskifte

** Christen Pedersen i Stenum et vidne. Christen Christensen sst lovede at betale hans gæld iflg brev

** Jens Rasmussen i Lyngdrup 3.ting Bertel Pedersen i Ravnstrup mølle

** på Gunde Lange og navng godsejere deres vegne et vidne. syn på Allerup skov for olden. der kan i år ingen svin gå på olden der

** på Niels Friises vegne. udlæg hos Terkild Andersen i Felden. opregn. han lovede at betale

(189)

** Christen Terkildsen i Felden. Søren Christensen på Niels Friises vegne var hans hjemmel til det, der blev udvurderet af Terkild Andersens bo, hvorimod Christen Terkildsen forpligtede sig at betale 7 1/2 dlr, som godset er vurderet for

** Peder Pedersen på ridefogden Christen Jensens vegne påmindede Børglumklosters tjenere at de uden vidtløftighed eller længere ophold møder på klostret og klarerer for deres gæld, da han bliver på klostret 8 dage

** Laurs Skøt på hr Jens Olufsen i Tolstrup præstegård hans vegne stævner Hans Klausen sst angående hans fædrene og mødrene arv, om han ikke bør være sin egen værge og tage sit gods under værgemål, da han er født 10/4 1620, hvilket dømmes

** Laurs Skøt på hr Jens Olufsen i Tolstrup præstegård hans vegne stævner Otte Klausen sst

** Laurs Skøt på hr Jens Olufsen i Tolstrup præstegård hans vegne tilbød Otte Klausen sst hans arvelod, som hr Jens har under værgemål

(190)

** på Just Høgs vegne stævnes Laurs Mogensen Mogens Andersens søn i Holt for dom, for han har lokket og beligget et kvindfolk Johanne Sørensdatter i Vestergård i Brønderslev og bør betale 12 rdl. Laurs Mogensen svarer, at da han er udskrevet KM soldat, evner han ikke at betale bøderne under stor armod, om han må blive dem eftergivet. dom: at betale inden 15 dage etc 

** på Jørgen Kruses vegne 3.ting Mette Sørensdatter i Krogen, for hun ikke vil udlægge sin barnefar

** på Berete Lindenovs vegne 3.ting. fortegn

** Jens Laursen i Ørum lod fordele. fortegn

** Laurs Skøt på Gunde Langes vegne har forligt Jens Laursen i Ørum på sin egne og menige Ørum bymænd på den ene og Laurs Sørensen sst på den anden side angående et kast, denne har kastet for nørenden af hans toft iflg syn 19/9, således at vejen skal være 12 alen bred

** på Gunde Langes vegne forbydes Jens Laursen i Linderup at befatte sig med den halvgård eller gårdsjord i Linderup, Søren Ibsen iboer

(191)

** sagen mellem Niels Jensen og Niels Laursen i Hellum er opsat 14 dage

** Jens Nielsen i Stenum et vidne. navng vidner, at han er så forarmet, at han ikke kan udgive KM skat

** Jens Laursen i Ørum et lignende vidne

** på Jørgen Ornings vegne med 14 dages opsættelse stævnes Niels Laursen i Hellevad for dom, for han sad overhørig og ikke ville indhøste korn på Åstrup. dom: han har forbrudt sit fæste

17/10 1639.

** Christen Laursen i Vrensted stævner Peder Simonsen sst for 6 sld lån, hvortil han svarer, at ikke alene han men 4 mand lovede ham hans penge. opsat 3 uger

** Laurs Skøt et vidne. navng vidner, at Laurs Klemendsen i Vrensted hans hus og formue er brændt, så han er kommet i armod og ikke kan betale den påbudne skat

(192)

** Anders Laursen i Vrensted 3.ting Peder Simonsen sst for 9 mk rest på stedsmål af tienden, de har fæstet

** på Jørgen Ornings vegne påmindedes Peder Galskøt, at han med sine medejere skal stille med en vogn til Horsens, når de får bud

** på Gunde Langes vegne begæres vidner angående den gård i Sterup, Christen Nielsen iboer. han er i husbondens forfald

** på Berete Lindenovs vegne. Maren Andersdatter, som tjente i Manne, beskyldte Morten Jacobsen, som tjente i gård med hende, for hendes rette barnefar

** på Berete Lindenovs vegne stævnes Morten Jacobsen, der tjener i Vibsig, og Maren Andersdatter i Manne for dom, da de har avlet barn sammen. dom: at betale hhv 12 og 6 rdl etc

** på Otte Marsvins vegne fordeles for rest. fortegn opregn

(193)

** på Gunde Langes vegne stævnes Knud Rodsteen til Lengsholm og andre navng angående den gård i Sterup, Christen Nielsen iboer, hvem der pløjede og såede til den og hvem anordnede indhøstningen. Christen Nielsen er i husbondens forfald. opsat 8 dage

** Peder Nielsen i Ørslev med 5 ugers opsættelse på Jens Hvas, fordum i Hallund, hans vegne stævner Christen Pedersen foged på Kølskegård for dom for de sår, han gjorde Jens Hvas iflg tingsvidne 11/1 1638. opskrift på badskærløn og anden bekostning, Jens Hvas derved har haft fremlægges. med begge parters bevilling opsat 3 uger

** Christen Hansen på husbonds vegne. Mette Christensdatter, Christen Sørensens datter i Krogen i Brønderslev beskyldte Christen Jensen i Vestergård i Brønderslev for hendes barnefar

(194)

** Peder Nielsen i Ørslev med 5 ugers opsættelse på Christen Laursens vegne i Klokkerholms mølle stævner Jesper Jensen i Svennum for dom for 2 tingsvidner, han imod Recessen har udstedt over ham, så Christen Laursen derover har haft stor bekostning til landstingsrejser, som fremlægges, og han mener Jesper Jensen bør stille ham tilfreds, men denne svarer, at landsdommen ikke tilsagde ham at betale kost og tæring  (dom ikke indført)

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Christen Jensen, som holder til på Vestergård i Brønderslev, og Maren Christensdatter, Christen Sørensens datter i Krogen sst for dom for deres bøder 12 og 6 rdl. dom: at betale inden 15 dage etc 

** Jens Hansen i Hjelmsted 3.ting Jens Murmester i Jerslev for anvendt bekostning på hans skadesløsbrev. opregn

(195)

** Christen Hansen på husbonds vegne stævner Christen Kræmmer i Tømmerby for at tage syn på et jordhus, han har ladet opsætte i Tømmerby gade

** Christen Hansen på husbonds vegne stævner navng, for de ikke vil færdiggøre de dagskørsler, som de med andre har vedtaget at gøre for deres tiende på skæppen i Hjermeslevgårds vaser

** Laurs Mouridsen i Hjermeslev et vidne. Mourids Mortensen i Hallund bekendte at have annammet af ham, hvad denne har haft af deres fædrene og mødrene arvelodder, som var tilfaldet Mourids Mortensen og søstre Karen Kirsten og Maren Mortensdatter

** Niels Tomsen i Linderup 3.ting Peder Jensen sst

** Peder Christoffersen i Hedegård 3.ting Laurs Nielsen i Brønderslev Niels Nielsens bror

** Laurs Tomsen i Mellerup 3.ting Jens Pedersen, der tjener i Underåre

** Niels Christensen i Vanggård stævner Christen Pedersen i Filholm ? for vidne klage og forbud. han er i husbonds forfald

(196)

** Niels Christensen i Vanggård. Christen Nielsen sst og Niels Povlsen i Stenum vidnede om hvis kvæg, han i sidst forgangen hegnets tid har indtaget, som har gjort skade i hans eng og korn. fortegn  

** sagen mellem Niels Laursen i Hellevad og Niels Jensen på husbonds vegne er opsat 8 dage

** Niels Christensen i Kalum stævner Jens Murmester i Jerslev angående gæld opregn. denne sværger, at han intet skylder ham. opsat 14 dage

24/10 1639.

** Peder Pedersen i Jerslev. syn på hans eng, som er opkørt

** Mikkel Laursen i Jerslev gav varsel til Christen Laursen, der tjener Laurs Jensen i Mellerup, som har lovet ham sin tjeneste, men som svor at han ikke havde fæstet sig til ham

(197)

** på Gunde Langes vegne. navng vidner, at Knud Rodsteen lod så kornet 1637 til det boel i Sterup, Christen Nielsen iboer, og denne indhøstede det

** Laurs Skøt lod fordele Christen Keldsen i Ørum for 1 dlr, som skal være udlovet til Ørum kirke for sl Anne Jensdatters lejested, Christen Keldsens hustrus mor, samt Jens Andersen og Villads Pedersen sst for rest tiende til kirken

** Peder Galskøt i Kornum et vidne. Jacob Madsen i Underåre vidnede, at han på Peder Galskøts vegne lejede Christen Jensen i Serreslev og Niels Olufsen sst 2 enge i Kornum enge, som han udviste dem. de nægtede at have lejet engene, men vedgik at have slået den ene

** Peder Galskøt i Kornum spurgte de ovennævnte mænd, om de lejede de 2 enge af ham, som står skrevet i hans engbog, hvilket de svor, de ikke gjorde

** Peder Tomsen Galskøt i Kornum stævner Peder Jensen i Serreslev og Niels Olufsen sst for dom angående leje af de 2 enge, som de har lovet at betale. opregn. dom: de bør betale eller lide tiltale

** Peder Christoffersen i Hedegård lod fordele Laurs Nielsen, Niels Nielsens bror i Brønderslev for 13 skp rug, som han købte af denne

(198)

** Christen Sørensen i Krogen i Brønderslev. Søren Christensen og Inger Pedersdatter sst vidnede, at Christen Jensen, som har tilhold i vester Brønderslev tit og ofte om natten kom til hans gård og der belå hans datter Mette Christensdatter 

** Christen Sørensen et andet vidne. han stævner ovennævnte Christen Jensen for betaling af nogle læs hø, han har fået men ikke betalt. på hans vegne mødte Erik Christensen i Mariegård og fremlagde en stedsmålsseddel, at Klemend Tøgersen i Ingstrup på husbonds vegne havde fæstet Christen Jensen en gård i Fovlum sogn i Hjerm herred i Hardsyssel og mener, han bør stævnes ved sit værneting. Christen Hansen i Torsmark mener ikke, Christen Jensen er skilt lovligt fra hans husbond. opsat 4 uger

** Christen Sørensen et vidne. Søren Christensen i Krogen og Inger Pedersdatter sst vidner, at ovennævnte Christen Jensen har fået 5 læs hø af ham og kun betalt de 3

** Christen Hansen på husbonds vegne. syn på hvad skade der er gjort med drift af øg og fæ i Hjermeslevgårds mølles have. menige Hjermeslev bymænd stævnes

(199)

** Christen Hansen på husbonds vegne. syn på et gammel skør dige og grob, som løber om Hjermeslevgårds endel. Laurs Mouridsen i Hjermeslev og menige bymænd stævnes

** Christen Hansen på husbonds vegne. syn og vurdering af en vogn i vester Brønderslev, som er frataget Anders Nielsen Sallingbo samt syn på en sønderslaget hængelås

** Knud Christensen i Hollensted et vidne. Niels Jensen i Hellum vidnede, at han på husbonds vegne havde modtaget af Knud Christensen Hans Bilds tjeneres forfaldne skattepenge. fortegn

** på Jørgen Ornings vegne fordeles Niels Laursen i Hellevad, for han sidste høst var tilsagt at høste på Åstrup mark men sad overhørig

** på Jørgen Ornings vegne 3.ting Niels Christensen i vester Brønderslev for faldsmål

** Niels Jensen i Hellum på husbonds vegne stævner Maren Laursdatter, som tjener Niels Pedersen i Sterup, for dom, da hun har lader sig beligge, for 6 rdl til Jørgen Orning, hvilket dømmes

(200)

** Erik Christensen i Mariegård på Christen Jensens vegne i Hul i Hjerm herred i Hardsyssel i Fovlum by, som tilforn har haft sin bopæl i Vestergård i vester Brønderslev, stævner Christen Sørensen i Krogen i Brønderslev for gæld på 6 sld iflg gældsbrev, som fremlægges, og som Christen Sørensen tilbyder at betale. dom: at betale inden 15 dage

** Laurs Jensen i Alstrup et vidne. han, som er værge og farbror til sl Anders Jensens børn, som boede i mellem Hjulskov og Jens Christensen i øster Hjulskov, som er deres morbror på den ene, og Jens Pedersen i mellem Hjulskov på sin egen og på sl Anders Jensens efterladte hustru Mette Christensdatter hendes vegne på den anden side fremlagde et forlig om skifte og jævning mellem Jens Pedersen, som har fæstet mellem Hjulskov Mette Christensdatter på den ene og sl Anders Jensens børns rette værge Laurs Jensen og Jens Christensen på den anden side om børnenes arv, nemlig Kirsten Anne Maren Kirsten og Else Andersdatter Christen og Jens Andersen. opregn. børnene skal have nødtørftig kost og klæde i boet hos Jens Pedersen og deres mor Mette Christensdatter, og Jens Pedersen skal holde de 2 drenge til skole til de kan deres katekismus og børnelærdom og lære at læse og kende guds ord

(201)

** Jens Madsen i Klæstrup bad om og fik et fuldt stokkenævn af 24 navng dannemænd. han er født i Klæstrup og har skikket sig vel etc

(202)

** Christen Hansen på husbonds vegne. syn på et jordhus, som er sat i Tømmerby gade

31/10 1639.

** Anders Nielsen i Hjermeslev. Christen Laursen og anden Christen Laursen født sst gav deres stedfar Anders Nielsen afkald for arv efter deres far sl Laurs Jensen, som boede og døde sst

** Mikkel Madsen på Sundsted. syn på hans rette kørevej, hvori der er gravet en rende og jorden kørt bort til fortrængsel for dem, der skal køre der

(203)

** Laurs Svendsen i Åsendrup. Mikkel Madsen på Sundsted gav tilkende, at han havde modtaget af ham af Vrensted kirkes stedsmålspenge 28 rdl og af Helle Olufsen sst 4 rdl, som han har gjort kirken regnskab for

** Laurs Svendsen 3.ting Peder Simonsen i Vrensted for et brev til Gunde Lange på kirkens stedsmål, som han har udgivet men forholder ham

** Christen Nielsen i Holmgård på husbonds vegne 3.ting Christen Andersen i Tveden for 14 tdr kul

** Christen Hansen i Torsmark på hr Laurs Jensen i Jerslev præstegård hans vegne. Peder Galskøt vidnede, at en søndag før høst var han tilstede i Tolstrup præstegård og hørte, at Laurs Nielsen og Niels Pedersen i Brønderslev ville vide, hvorledes de skulle forholde sig med hans korntiende, hvortil præsten svarede, at de kunne give ham det samme som hans formand, og hvis de ikke ville det, kunne de lade ham det vide når høsten kom, så ville han tælle kornet med dem. Laurs Nielsen svarede, at præsten ikke begærede at tælle kornet, men han ydede tienden på kærven, som han vil bevise

** Christen Hansen i Torsmark på hr Laurs Jensens vegne stævner Laurs Nielsen og Niels Pedersen i Brønderslev for dom angående hans tiende, som de forholder ham. Laurs Nielsen svarede, at de har ydet tienden på kærven, som han vil bevise. opsat 3 uger

(204)

** på Jørgen Kruses vegne. Christen Laursen i Hjermeslev vidnede at han var med, da Tolstrup sognemænd gjorde kontrakt med sl Envold Kruse om deres korntiende, og da lovede de 3 dages sandagen af hver gård og 1 1/2 dags agen af hvert boel. Tomas Jensen ladefoged på Hjermeslevgård vidnede, at de sidste 2 år har Laurs Mouridsen i Hjermeslev ikke forlangt noget sand til vasen, hvilket han selv bekendte

** på Jørgen Kruses vegne blev menige Tolstrup sognemænd spurgt, om der var nogen, som ikke ville holde kontrakten om sandagen til vasen, hvortil Niels Dal i vester Linderup Niels Jensen Anders Markorsen og Matias Nielsen sst svarede, at det ville de

** på Jørgen Kruses vegne. Maren Jespersdatter i vester Brønderslev bekendte at Jens Laursen sst er hendes barnefar

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Jens Laursen og Maren Jespersdatter i vester Brønderslev for deres bøder 12 og 6 rdl for at have avlet barn sammen. dom: at betale inden 15 dage etc

(205)

** på Jørgen Kruses vegne. Anders Jensen i vester Brønderslev og Bodil Jensdatter sst videde, at da Jens Pedersen kom til Anders Jensen og ville frapante ham 2 hjul, da begærede Anders Jensen, at da de begge var samme mands tjenere, skulle han lade pantningen være. dertil svarede Jens Pedersen, at han skød intet som husbonden. dertil svor han i dag, at han ikke havde sagt, at han skulle skyde hans husbond

** Peder Smed i øster Brønderslev. Ib Christensen ved Hammelmose vidnede, at han så Christen Jensen i Brønderslev kom rendende ind i Peder Smeds gård hujede råbte og spurgte, hvor den tyv til Jep var, der stjal hans penge

** Peder Smed et vidne. Karen Jensdatter i øster Brønderslev Helle Nielsdatter og Christen Ibsen sst vidnede, at de så Christen Skrædder i Brønderslev tog Peder Smeds hest i hans stald og red vester mod Burholt mark

** på Jørgen Kruses vegne fordeles Johanne Sørensdatter, der tjener i Vestergård, for 6 rdl for beliggelse

(206)

** Laurs Mouridsen i Hjermeslev 3.ting Ove Abrahamsen i Hjermeslev for 2 dlr Anders Ludvigsen i Brønderslev for 2 1/2 mk

** Ove Abrahamsen i Hjermeslev stævner Peder Andersen i Hjermeslev for dom angående 5 dlr rest på en ko samt 1 td byg, og Peder Andersen møder med modkrav. opsat 14 dage

** på Jørgen Ornings vegne fordeles Niels Christensen i Hvilshøj pebersvend for 3 mk faldsmål, da han er delt for 1 rdl KM skat

** Søren Laursen i Østergård i Brønderslev. navng vidner, at Jesper Christensen i Østergård sst i fjor bjergede hele engen, men i år lod han hele engen slå, men kun en del deraf blev revet

** Søren Laursen i Østergård. Jesper Christensen i Østergård fremlagde hospitalsforstander Klaus Markorsens brev til Søren Laursen, at Jesper Christensen har været hos ham og lovet at afstå halvparten af den eng, de tvistes om, sådan at den bliver delt i dannemænds tilstedeværelse, og han vil selv være tilstede, at de kan komme til et venligt forlig

(207)

** Jesper Christensen i Østergård stævner Søren Laursen sst for dom, om han ikke efter hospitalsforstanderens og sit eget løfte bør dele al jorden til Østergård mellem dem. på Sørens Laursens begæring opsat 3 uger

** Anders Nielsen i Stenum. navng vidner om ødegods og forarmede i Stenum. Niels Andersen en gård Mads Laursen en halvgård Niels Murmester en gård Laurs Madsen en halvgård Steffen Gris et halvboel, hvoraf der ikke kan fåes KM skat

** Laurs Jensen i Mellerup kirkeværge lod fordele i Jerslev sogn for rest kvægtiende. fortegn opregn 

(208)

7/11 1639.

** Svend Pedersen i øster Røør på søsterdatter Maren Pedersdatter, Peder Remsneders datter i Tise stævner Peder Remsneder i Tise for 66 1/2 dlr, som er hendes rest arv efter hendes sl mor Anne Pedersdatter som døde i Lund. opsat 5 uger 

** Peder Galskøt i Kornum et vidne. han og Søren Andersen i Brønderslev Anders Laursen i Krogen sst Poul Jensen i Åsendrup Christen Hansen i Torsmark Hans Jensen i Stenbjerggård Niels Jensen i Mølgård er blevet forligt om de 4 rejser, som årligt går af Kornumgård og gods til KM. opregn

** Christen Hansen i Torsmark spurgte Simon Andersen i Brønderslev, om han ville gøre den ene af de 4 rejser, som går af Kornumgård og gods, da svarede han, at han vil gøre det samme som han gjorde i deres sl fars tid, om han må have den mand til sig, han havde tilforn, hvortil Christen Hansen svarede, at de ville ikke holde nogen kontrakt med ham

** Poul Jensen i Åsendrup spurgte Jens Sørensen i Krogen om han med dem, som var i lægd med ham, vil gøre den ene af de 4 rejser, som årligt går af Kornumgård og gods, hvortil han svarede, at det ville han, hvis han kunne overkomme det

(209)

** Peder Simonsen i Vrensted. navng, stævnet med landstings stævning, vidner, at de overværede, at Christen Laursen i Vrensted gav Peder Simonsen 3 dlr og sagde, han ville have dem igen, hvortil Peder Simonsen svarede, at han kun ville give ham sin egen anpart og lagde de 3 dlr på bordet, hvor Niels Christensen tog dem og sagde, at han på KM vegne ville forvare dem til andre tider

** Peder Simonsen i Vrensted stævner Niels Christensen sst for dom for 3 rdl, som han tog på bordet, og Peder Simonsen mener, han ingen ret har dertil. dom: han bør inden 15 dage stille Peder Simonsen tilfreds for de 3 rdl

** Christen Laursen i Vrensted. Peder Simonsen sst lovede at betale ham 4 rdl inden jul       

** Peder Simonsen i Vrensted stævner Niels Christensen sst for dom angående hans forpligt af 8/9 1637 til Vrensted bymænd, som fremlægges, hvori han forpligter sig til at fremføre for kongen deres supplik og bringe svaret tilbage, som han ikke har efterkommet, og Peder Simonsen mener han bør lide tiltale

(210)

** Peder Svendsen et vidne. han fremlagde navng Vrensted granders forpligt, at de står ved deres supplik til kongen angående det markskel mellem Åsendrup og Vrensteds grund og ejendom, som de vil have igen, og de forpligter sig at betale omkostningerne

** Christen Jensen i Vrensted 3.ting fortegn

** Poul Andersen i Hvilshøjgård. Christen Jensen i Burholt svor, at han af Peder Smed i øster Brønderslev fik lov at låne en hest, som han derefter lånte Christen Skrædder i Brønderslev til at hente dennes egen hest i kæret. Peder Smed svor, at han ikke lånte nogen af dem hesten

(211)

** Poul Andersen et vidne. syn på Christen Skrædder i øster Brønderslev hans sår. Peder Smed og hans dreng stævnes

** på Berete Lindenovs vegne. Karen Hansdatter, der tjener i Mejlsted, beskyldte Christen Nielsen sst for hendes barnefar

** Peder Pedersen i Jerslev. Karen Jensdatter i øster Brønderslev vidnede, at Christen Skrædder i Brønderslev kom rendende ind af Peder Smeds søndre låge hujede og råbte og spurgte, hvor den tyv Jep var, der stjal hans penge og truede Peder Smed og hans folk, og hun havde 2 gange bedt ham lade Peder Smeds hest stå. Ib Christensen Murmester vidnede det samme 

** Peder Pedersen i Jerslev på Peder Smed i øster Brønderslev hans vegne stævner Christen Skrædder sst for dom, for han tog Peder Smeds hest i stalden og red vester mod Burholts mark. opsat 8 dage

(212)

** Jesper Nielsen i Træholt. Peder Nielsen i Ørslev fremlagde en landstings stævning, hvori Christen Laursen i Klokkerholms mølle stævner ransnævningene, for de har svoret ran over ham, til næste Viborg landsting

** Jesper Jensen i Svennum. Peder Nielsen i Ørslev fremlagde en landstings stævning, hvori Christen Laursen i Klokkerholms mølle stævner Jesper i Svennum til næste landsting angående kost og tæring for vidner, han har udstedt uden lovlig varsel 

** Jens Nielsen i Lyngdrup stævner en dreng Peder Laursen sst, som uden opsigelse er rømt af tjenesten, for hans halve løn iflg KM forordning. opregn

** Jens Nielsen i Lyngdrup på Otte Marsvins vegne forbød alle at komme i Lyngdrups endels mark med fædrift tørvegreft lyngslæt fiskeri eller jagt 

(213)

** Peder Nielsen i Ørslev på Christen Laursens vegne i Klokkerholms mølle udæskede af Mads Pedersen og Christen Terkildsen i Felden Terkild Andersen med sin farkoste samt forbød dem at huse eller helle ham

** Niels Pedersen i Svenstrup dal. navng har overværet et forlig mellem ham og hans mor Bodil Bertelsdatter, således at han skal forsørge hende hendes livstid. opregn. til gengæld skal han arve hendes efterladte bo dato 20/1 1638

** Peder Galskøt i Kornum lod fordele Jens Laursen på Glimsholt i vester Brønderslev for han uden hjemmel besidder der hus, han påboer

** Peder Simonsen i Vrensted på egne og Vrensted bymænds vegne stævner Niels Christensen sst for dom angående hans forpligt, han har udgivet til bymændene dateret 9/9 1637, som fremlægges, og hvori han forpligter sig at levere bymændenes supplik til kongen og bringe svaret tilbage under hans æres fortabelse på tro og love, hvilket han ikke har efterkommet. dom: han bør efterkomme sin forpligt eller lide tiltale

(214)

** Peder Nielsen i Ørslev med opsættelse 12/9 på Jens Hvas, fordum boende i Hallund, hans vegne stævner Christen Pedersen foged på Kølskegård for dom som ting 12/9. synsbrev 11/1 1638 fremlægges. brev om hans behandling hos badskær fremlægges. Jens Hvases brev 16/8 1639 fremlægges, hvori han overlader Peder Nielsen de sårmålsbøder, som han kan tiltale Christen Pedersen for. Peder Pedersen i Jerslev på Christen Pedersens vegne svarer, at denne har delt Jens Hvas, da han gjorde ham skaden, samt fremlægger delevidner, og mener iflg 3.bog 28.kap at Christen Pedersen bør være fri for tiltale, hvilket dømmes

(215)

14/11 1639.

** på Jørgen Kruses vegne. Anne Mortensdatter, der tjente Mads Jensen ved Kæret, bekendte at Niels Eriksen i Brønderslev er hendes barnefar og belå hende, da han tjente sst 

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Niels Eriksen og Anne Mortensdatter for dom angående deres bøder 12 og 6 rdl

(216)

** på Tomas Kåses vegne. Christen Svendsen, som tjener på Kølskegård, vidnede, at han kom til Christen Jensen i Brønderslev og Steffen Christensen sst i Kølskegårds endels hede, hvor de bjergede lyng, og han forbød dem at bjerge lyng der, hvorefter han red bort, og da han senere kom tilbage, havde de læsset lyng på en vogn, da han ville tage tømmen af hesten, overfaldt de ham med en jerntyv og tog hans kniv af lommen og sønderbrød den

** på Tomas Kåses vegne stævnes Christen Jensen og Steffen Christensen i Brønderslev for at have bjerget lyng i Kølskegårds endels hede uden hjemmel. opsat 14 dage

(217)

** på Berete Lindenovs vegne stævnes Christen Nielsen, som tjente i Mejlsted, for hans faldsmål 12 rdl og fogedpenge 1 rdl, for han belå et kvindfolk

** Niels Dal i Linderup et vidne. Tøger Markorsen sst bekendte at have modtaget af ham hans hustru Maren Laursdatters fædrene arv 

** Søren Laursen i Østergård. syn på et hus, som Jesper i Østergård har sat ham for nær samt på en kålgård, der ligger ham til fortrængsel

** Niels Dal i Linderup 3.ting en rømt dreng Jacob Nielsen

** Niels Mikkelsen i Ovnstrup gav tilkende, at da han er stævnet til tinge om der er nogen, der vil sagsøge ham. ingen fremkom

(218)

** Matias Nielsen i Linderup. vurdering i vester Linderup, hvad der fandtes efter sl Niels Madsen, som boede og døde der. opregn. arvinger er 2 piger Margrete og Kirsten Nielsdatter, hvis arv Matias Nielsen tog til sig, og den efterladte hustru Maren Christensdatter, hvis anpart Christen Nielsen sst annammede

** på Peder Galskøts vegne. Morten Laursen i Lindholm fremlagde en landstings stævning, hvori Søren Madsen borger i Ålborg stævner Peder Galskøt i Kornum at møde på næste landsting angående den vurdering, der blev gjort i gården i Krogen i Brønderslev

** på Dorete Buddes vegne. da hun med en landstings stævning har stævnet tinghørerne som 3/10 vidnede om nogle vidner, herredsfogden skal have udstedt Peder Andersen i Knepholt, og skudsmål Mikkel Nielsen skal have begæret, så fik de navng tinghørere læst Peder Andersens tingsvidne af 3/10. alle navng tinghørere vidner herredsfoged mv stævnes

(219)

** på Dorete Buddes vegne stævnes navng tinghørere vidner angående det skudsmål, som Mikkel Nielsen begærede 3/10, og tilsvarende navng for et andet vidne, Peder Andersen forhvervede 3/10

(220)

** på Jørgen Grubbes vegne stævnes Niels Hansen i vester Brønderslev for dom angående gæld 8 sld. opsat 14 dage

** på Jørgen Grubbes vegne stævnes Søren Andersen i vester Brønderslev for dom angående 10 sld gæld til Sakarias ridefoged til Vejbygård. opsat 14 dage

** Niels Jensen i Hellum 3.ting Niels Pedersen i Vrensted for 3 mk faldsmål og Jens Sørensen i Tømmerby for 3 mk faldsmål

** Christen Andersen i Hjermeslev 3.ting Ove Eriksen i Manne

** Peder Andersen i Hjermeslev stævner Ove Abrahamsen sst for gæld. opregn. han benægtede gælden. opsat 14 dage

(221)

** herredsfoged Peder Jensen i Nørgård fik et  fuldt stokkenævn af 24 navng dannemænd og godsejeres fogder, at han havde handlet som en ærlig dannemand både før han blev foged og som foged etc
 
(222)

21/11 1639.

** på Gunde Langes vegne. Johanne Christensdatter i Vrensted beskyldte Jens Sørensen, der tjener på Hjermeslevgård, for hendes barnefar 

** på Gunde Langes vegne stævnes Jens Sørensen, der tjener på Hjermeslevgård, og Johanne Christensdatter i Vrensted for dom angående deres bøder 12 og 6 rdl

** Peder Nielsen i Hebelstrup et vidne. Tomas Nielsen i Hallund og Christen Pedersen foged på Kølskegård vidnede, at de så at Mads Skøt på Vang hans mynder slap løs fra ham opløb nogle geder, som tilhørte Peder Nielsen, nogle blev liggende og andre blev ilde behandlet. andre navng vidner, at hans mynder en anden dag slap fra ham, og da var det Peder Nielsens får, det gik ud over

(223)

** Niels Jensen i Brønderslev. navng vidner, at Laurs Olufsen i Damsgård lovede ham 17 skp byg for 1 td øl

** Niels Jensen i Brønderslev 3.ting Laurs Olufsen for 17 skp byg

** Niels Dal i Linderup. Jacob Nielsen tjener i Stenum lovede at tjene ham næste hele år til den aftalte løn       

** Laurs Skøt. Christen Nielsen i Sterup bekendte at have 1 pd byg på Jerslev kirkeloft og ville yde til kirkeværgen for skyld at hans boel af den årsag, at han ikke ville trættes med kirkeværgen

** på Gunde Langes vegne stævnes Christen Nielsen i Sterup for dom angående 1 pd byg Jerslev kirkes skyld, han rester med for det boel, han iboer. på hans begæring opsat 3 uger

(224)

** på Jørgen Ornings vegne fordeles Niels Pedersen i Vrensted for 3 mk hans faldsmål, da han 8/8 er delt

** Laurs Christensen i Hjermeslev stævner Christen Nielsen i vester Linderup for dom angående gæld. opregn. Christen Nielsen svarer, at han har betalt det, han har fået. opsat 3 uger

** Steffen Gris i Stenum 3.ting Tøger Markorsen i Linderup for et brev på 10 tdr korn, som er betalt men forholdes ham

** Christen Andersen i Hjermeslev lod fordele Otte Eriksen i Manne for gæld. opregn

(225)

** på Just Høgs vegne stævnes navng mænd og enker for de mod forbud huser og heller nogle folk. han mener de bør bøde 3 mk for hver nat, de har huset en af dem. Christen Hansen i Torsmark mener, det bør bevises. opsat 1 måned

28/11 1639.

** Jesper Nielsen i Træholt tilbød Hans i Hønborg i Hundslund sogn et sølvbælte, han havde i pant for 5 rdl og æskede sin betaling af ham

** Laurs Nielsen i Brønderslev. navng vidner, at de var med at føre Laurs Nielsen og Niels Pedersen i vester Brønderslev deres korntiende præstens anpart på kærven til Jerslev præstegård og lagde det ved hr Laurses søndre agedør på hans østre lade

(226)

** på kaptajn Ludvig Christensens vegne blev Christen Svendsen, som tjener på Kølskegård, spurgt, hvor den ravnsorte hest, som han havde for kaptajnens vogn til Skagen, blev af. han svarede, at hesten blev opstaldet hos Iver Nielsen sst, og andendagen red Christen Christensen i Kølske mølle bort på den, og hvor den siden blev af, ved han ikke

** på kaptajn Ludvig Christensens vegne stævnes Christen Svendsen, der tjener på Kølskegård, og Christen Christensen i Kølske mølle for dom angående en sort hest, som tilhørte Kaptajn Ludvig, og som blev borte for dem i Skagen. han mener de bør skaffe hesten igen. opsat 14 dage

** Sindel Bertelsen i Hedegård et vidne. han stævner navng forligsmænd for at vidne, hvorledes forliget gik mellem ham og Laurs Mouridsen i Hjermeslev om sl Morten Nielsen, der boede i Hedegård, hans børns arvelod. de svarede, at kontrakten er leveret til Laurs Mouridsen, og når han fremlægger den, vil de vidne

(227)

** Jens Sørensen i øster Linderup lod fordele for KM skat. fortegn

** på Berete Lindenovs vegne ----

** på Berete Lindenovs vegne stævnes Niels Tomsen i Svennum og hans hustru for vidne angående det tredie stade i den kvindestol næst op bag til præstekvindens stol i Jerslev kirke, som skal efterfølge Peder Nielsens kvinde i Jerslev og nu er forment. Laurs Nielsen fremlagde provsten præsten og nogle sognemænd deres dom, hvori Niels Tomsens hustru i Svennum er tildømt samme stade, til bedre bevis fremkommer

** på Berete Lindenovs vegne. navng, stævnet med landstings stævning og som mindes mange år, vidner at i så lang tid har omtalte stolestade i Jerslev kirke fulgt de kvinder, der har boet i den bolig, Peder Nielsen nu iboer

(228)

** Jens Laursen i Hallund et vidne. navng vidner, at det hus, han iboer, er et gadehus og har været et gadehus, så længe de har kendt det

** Jens Bendsen i Hvilshøj 3.ting øster Anders Jensen i Brønderslev og Sidsel Laursdatter sst

** på Jørgen Ornings vegne. navng Ørum mænd svor, at de gav det samme i kongeskat som i Skt Mikkelsdagsskat. fortegn opregn

** Niels Madsen i Musted æskede af Anne Andersdatter i Hellum sin anpart af 200 rdl hendes far sl Anders Mørk, som døde i Ålborg, har annammet efter sin sl mor Inger Andersdatter, som boede i Musted  

** Peder Pedersen i Jerslev på hr Laurs Jensen i Jerslev præstegård hans vegne lod fordele for rest tiende præstens anpart. fortegn opregn

(229)

** Laurs Skøt på hr Jens Olufsen i Tolstrup præstegård hans vegne lod fordele Peder Sørensen i Stenum og hans hustru for 4 dags høstarbejde, de er pligtige at gøre præsten årligt, og som de tit og ofte er tilsagt at gøre men sad overhørig

** på Tomas Kåses vegne. syn på Kølskegårds bygning 

(230)

** Jesper Christensen i Østergård i vester Brønderslev stævner Søren Laursen sst for dom, om han ikke bør efterkomme hospitalsforstanderens brev og sit eget løfte om at dele jorden til Østergård, som de iboer, imellem dem. hospitalsforstanderens brev fremlægges. tingsvidne 20/9 1638 fremlægges. et andet tingsvidne af samme dato fremlægges. synsvidne 14/11 fremlægges. hospitalsforstanderens skrivelse fremlægges. dom: uvillige dannemænd bør dømme om deres tvistighed

(231)

** Hans Knudsen i Sterup lod fordele for KM skat. fortegn

(232)

5/12 1639.

** Laurs Christensen i Brønderslev. Niels Biereldsen i Klæstrup gav ham afkald for arv efter hans datter Laurs Christensens sl hustru Maren Nielsdatter, som døde i Klæstrup

(233)

** Steffen Nielsen Gris i Stenum. Tøger Markorsen i vester Linderup gav tilkende at have modtaget hans hustru Maren Laursdatters fædrene arv

** Niels Madsen i Musted lod fordele Christen og Niels Jensen, Dorete Maren og Karen Jensdatter, født i Hulvejen i Hellum sogn, for deres anpart af deres sl far Jens Christensen, der boede i Hulvejen, hans gæld til sl Mads Pedersen i Hellum

** Jens Bendsen i Hvilshøj lod fordele Sidsel Laursdatter i Brønderslev for 6 mk

** på Jørgen Ornings vegne fordeles Åstrup tjenere for rest 1639 fortegn opregn

** på Jørgen Ornings vegne fordeles for KM skat. fortegn opregn

(234)

** Christen Hansen i Torsmark med 5 ugers opsættelse på hr Laurs Jensen i Jerslev præstegård hans vegne stævner Laurs Nielsen i vester Brønderslev og Niels Pedersen sst for dom angående rest tiende. tingsvidne 31/10 fremlægges. præstens beskyldning fremlægges, at de skulle lade ham vide, når de havde ophøstet, så han med dem kunne tælle kornet. tingsvidne 28/11 fremlægges, at de leverede deres tiende ved præstegårdens østre lade. dom: da de ikke har ladet sig skrive af præsten hvad tiende, de yder, kan de ikke frikendes

(236)

12/12 1639.

** Jens Nielsen i Lyngdrup lod fordele en dreng Peder Laursen, født i Horsens, som er rømt af hans tjeneste

** Anders Laursen i Vrensted 3.ting Karen Olufsdatter, født i Vrensted, som er rømt af tjenesten

** kaptajn Ludvig Christensen et vidne. Christen Jensen i øster Brønderslev lovede at han ikke efter denne dag ville komme i Kølskegårds endel for at bjerge lyng. derimod frafaldt kaptajnen tiltalen mod ham for lyngslæt

** Peder Pedersen 3.ting alle Kølskegårds tjenere for rest landgilde

(237)

** på Berete Lindenovs vegne 3.ting Hammelmose tjenere, som rester efter jordebogen og efter rest

** på Berete Lindenovs vegne. Maren Laursdatter, som tjener i Burholt, svor, at Christen Laursen Tybo sst er hendes barnefar 

** Peder Nielsen i Serreslev æskede af Niels Nielsen i Ovnstrup hans hustrus arvelod efter hendes mor sl Maren Nielsdatter, som boede i Ovnstrup 

** på Jørgen Grubbes vegne. Søren Jensen i Svennum, stævnet med landstings stævning, vidnede at de kvinder, som har boet i det boel i Svennum, Niels Tomsen iboer, har haft det tredie yderste stade i den stol næst bag til præstekvindens stol i Jerslev kirke til for få år siden, da Peder Nielsen i Jerslev fik en aldrende kvinde, og de kom i tvist derom. de er forligt, at så længe den aldrende kvinde lever, skal hun have stolen og derefter Niels Tomsens kvinde, idet hun har været længere tid gift og Niels Tomsen skylder mere til kirke og øvrighed

(238)

** Laurs Nielsen på husbond Jørgen Grubbes vegne. navng, stævnet med landstings stævning, vidner at før Niels Tomsen kom til det boel i Stenum, han nu iboer, da stod den kvinde, som tilforn boede der, i omtalte stol i Jerslev kirke, og hendes datter Bodil Jørgensdatter efter hende, så længe hun boede i boelet   

** Laurs Skøt med 4 ugers opsættelse på Gunde Langes vegne stævner Christen Nielsen i Sterup for dom angående 1 pd byg hans rest skyld til Jerslev kirke for det første år, han kom til det boel i Sterup. tingsvidne 24/10 fremlægges. tingsvidne 21/11 fremlægges. dom: han bør betale sin skyld til den, der da var kirkeværge

(239)

** Svend Pedersen i Røør med opsættelse 7/11 på søsterdatter Maren Pedersdatter Peder Remsneders datter i Tise hendes vegne stævner Peder Remsneder i Tise angående 66 sld hendes arv efter mor Anne Pedersdatter, som døde i Lund. skiftekontrakt fremlægges. Peder Remsneders skriftlige svar fremlægges, at han er hendes værge, til hun gifter sig eller han dør. dom: da det ikke bevises, at han efter loven har arven under værgemål og heller ikke vil stille sikkerhed derfor, bør han stille morbroderen tilfreds eller lide tiltale

(241)

19/12 1639.

** sagen med Christen Christensen i Kølske mølle og kaptajn Ludvig Christensen til Kølskegård angående den hest er med begges bevilling opsat til snapsting

** Mogens Sørensen i Try et vidne. han stævner Jens Christensen ladefoged på Hundslund angående nogle vidner om enge i Hundslund sogn, som skal være slået revet og borttaget. han svarer, at husbonden bør stævnes, da det vedrører ejendom, og en del af vidnerne er lovfældte og bød sig mod vidnet i rette

** Peder Galskøt i Kornumgård stævner Laurs Nielsen i Hjelmsted for en sum byg, han for Anders Jensen i Grønderup har godsagt for. opsat til snapsting

** Peder Galskøt 3.ting Peder Jensen i Serreslev og Niels Olufsen for engleje

(242)

** Laurs Skøt på Anders Laursens vegne i Vrensted ...

** Jacob Pedersen i Sterup 3.ting Christen Pedersen i Hansbæk og Laurs Nielsen i Krattet begge for 3 mk, som han har godsagt for

** Laurs Skøt på Anders Laursens vegne i Vrensted lod fordele en pige Karen Olufsdatter, som har lovet ham sin tjeneste og er rømt

** Oluf Tomsen i Nebstrup i Kær herred gav tilkende, at Oluf Hansen i Sneverholt kom til ham og begærede husly, og om natten tog han bort igen og tog med sig en jerntyv en buløkse og et af hans øg. Oluf Hansen svarede, at han købte varerne, som han kan bevise

** Oluf Hansen i Sneverholt et vidne. Christen Olufsen i Sneverholt vidnede, at Oluf Tomsen i Nebstrup kom til Oluf Hansens og overnattede, og da lånte han en hest, da han ville ride til Åsted. samtidig lånte han 6 1/2 mk, og solgte en jerntyv og en økse til Oluf Hansen, som han ville komme med senere. andre vidner det samme

(243)

** Christen Mørk i Grindsted 3.ting. fortegn

** på Just Høgs vegne 3.ting Peder Nielsen på Langtved Søren Nielsen sst Niels i Munkholt Christen Pedersen sst Søren ved Leddet i Hellum Oluf Smed i .... for de ikke vil sende klove til klostret, som de er befalet

** Peder Pedersen på Just Høgs vegne og Jens Mortensen tjener i Mellerup bevilgede den sag med kast i Gunders mølleeng opsat til snapsting

** på Just Høgs vegne begæres dom over Christen Hansen i Torsmark og andre navng, som mod forbud huser og holder lovfældte folk. Christen Hansen på egne og husbonds vegne svarer, at han ikke har holdt nogen folk, siden de er stævnet

** på Just Høgs vegne 3.ting til Børglumklosters tjenere for rest iflg jordebogen

(244)

** Christen Hansen i Torsmark på Jørgen Kruses til Hjermeslevgård hans vegne lod fordele for rest tiende. fortegn

(1)

** tingbogens autorisation 1640

** sandemænd. fortegn

** ransnævninge. fortegn

(2)

9/1 1640.

** på navng godsejere og KM deres vegne et forbud mod at hugge eller lade hugge i Allerup fællesskov, da godsejerne vil have skoven lyst i hegnet

** på navng godsejeres vegne et forbud mod at hugge eller lade hugge i Hellum fællesskov, da skoven skal lyses i hegnet

** på Just Høgs vegne stævnes Peder Kræmmer i Sterup for dom, om han ikke efter landsdommers dom bør straffes på finger, og hans boeslod bør følge hans herskab. landstingsdom 11/9 fremlægges, at han er stævnet for en benægtelse, han har gjort på tinge 14/6 1638 imod et fuldt tingsvidne, idet han svor, at han ikke i ondt lune inden tinge slog Niels Jensen i Hellum på munden men alene slog knep for hans mund. tingsvidne 7/6 1638 fremlægges, at han i ondt lune slog ham på munden, så det blødte. benægtelsen kendes magtesløs. landstingsdom 20/11 1639 fremlægges, at han for denne benægtelse bør være fældet. dom: han bør derfor straffes på 2 fingre og hans boeslod forfalden til hans herskab

(4)

** på Just Høgs vegne. vurdering af Peder Kræmmers bo i Sterup 7/12 1639. opregn. følgende stævnes Peder Kræmmer hans hustru Maren Nielsdatter hans sønner Mikkel Anders Poul Christen Pedersen og datter Margrete

** på Just Høgs vegne blev de Børglumkloster tjenere, som rester med deres kornskyld, påmindet at holde den klar til at yde

(5)

** på Just Høgs vegne stævnes Oluf Nielsen i Vandkrog og hans medarvinger for 20 rdl, hans sl far lovede at betale for hans bror, som undveg, hans forseelse. han vil tale husbondens minde for det, han ikke kan få eftergivet

** på Tomas Kåses vegne. Anne Mikkelsdatter i Hollensted beskyldte Jens Nielsen sst for hendes barnefar, som han ikke benægtede men tog hende i hånd og lovede at ægte og forsørge hende  

** på Tomas Kåses vegne. Karen Jensdatter i Hallund beskyldte en kræmmer, som hun sagde hed Søren Nielsen for hendes barnefar

** på Berete Lindenovs vegne fordeles de tjenere, som rester med ny og gammel bagstå

** Peder Galskøt i Kornum lod fordele Christen Jensen i Serreslev og Niels Olufsen sst for rest engleje

** Villum i Holmgård 3.ting Tomas Sørensen og Christen Nielsen sst

** Jesper Nielsen i Træholt gav tilkende, at da han i langsommelig tid har været ransnævning, frasagde han sig derfor samme tov, som han ikke længere kan påtage sig

(6)

** Peder Andersen i Hellum og andre navng påtog sig at være ransnævninge 1640. ridefogden på Sejlstrup befalede 2 navng tjenere at være ransnævninge

** på Jørgen Ornings vegne blev Laurs Pedersen ved Hulvejen og Tomas Jensen i Krattet på fars vegne tilsagt at være stævningsmænd, når de tilsiges

** Anders Tomsen ridefoged til Sejlstrup. navng vidner, at den halvgård i Sterup, som Laurs Povlsen af armod oplod, stod øde næst forleden år, og intet var sået dertil

** Niels Christensen i Allerup. Otte Christensen bekendte, at han udviste Niels Christensen et stykke træ i Allerup skov, som denne huggede til kul, og det står endnu i en mile og skal brændes til kul til Sejlstrup slot

** Laurs Nielsen i Brønderslev med opsættelse 14/11 på Jørgen Grubbes vegne stævner Niels Hansen i Kornum for dom angående 8 sld gæld. hans brev fremlægges. dom: at betale inden 15 dage

(7)

** Anders Sørensen borger i Sæby stævner Morten Tomsen i Sterup for dom angående 9 dlr gæld. opsat 1 måned

** på Jørgen Ahrenfelds vegne stævnes Tomas Godsen og Søren Laursen i Allerup for dom angående træ, som de har hugget i hans fælled i Allerup skov dels til kul og dels til mileved. på Poul Andersen i Hvilshøjgård hans begæring opsat 1 måned

(8)

** på Jørgen Ahrenfelds vegne stævnes Jens Jensen i Allerup Niels Christensen Søren Laursen og Christen Christensen i Hjortgård sst for dom angående træ, som de har hugget i hans fællesskov i Allerup skov. på begæring opsat 1 måned

** på Jørgen Ahrenfelds vegne stævnes Laurs Nielsen i vester Brønderslev Christen Christensen og Peder Simonsen i Allerup for dom angående det træ, de har hugget i Allerup fællesskov. opsat 1 måned

** Oluf Christensen i Holt. Jens Christensen født i Kammer i Lendum sogn gav tilkende, at hans bror Oluf Christensen har forstrakt ham med en sum penge, som han ikke skal betale tilbage, men istedet skal Oluf Christensen have hans arv efter deres forældre Christen Christensen i Kammer og Anne Bendsdatter, når de afgår ved døden

(9)

** herredsfoged Peder Jensen et vidne. han begærede, at der måtte bygges et tinghus, som herredsmændene skulle betale, når det blev færdigt. 2 navng mænd fra hvert sogn lovede at opkræve betalingen i deres sogne

(10)

** på Ellen Gøyes vegne et forbud til alle mod at komme i vester Mellerups hede eller mark med tørvegrøft lyngslæt drift eller anden brugelighed undtagen dem, der har ret at bruge og bjerge der

(12)

16/1 1640.

** Bend Laursen i vester Hjermeslev stævner Niels Povlsen i Krogsgård for dom angående 5 dlr gæld iflg hans brev 8/7 1638. dom: at betale inden 15 dage

** på Gunde Langes vegne stævnes Ålborg slotstjenere for dom angående rest skyld og landgilde for 1639, som skulle ydes før Jul eller betale i penge iflg takst, som fremlægges

(13)

** Jens Bendsen i Hvilshøj stævner Laurs Laursen i øster Brønderslev for dom angående 1 td rug, som han skylder. dom: at betale inden 15 dage etc

** Peder Pedersen i Jerslev et vidne. Peder Kræmmer i Sterup fremlagde KM stævning, hvori han stævner Erik Juel landsdommer for en dom, han dømte over Peder Kræmmer 3/7 1639 samt Christen Jensen foged på Børglumkloster at møde på første herredag i København 4/5

** Jesper i Østergård gav varsel til hospitalstjenerne

** på Anders Friises vegne 3.ting Oluf Bertelsen i Brønderslev for 24 rdl gammel stedsmålsrest, som han er tildømt at betale

(14)

** Villum Christensen i Holmgård på egne og bror Jens Christensen hans vegne lod fordele Tomas Sørensen i Hellum for gæld

** Christen Mørk i Grindsted på Christen Vadskær borger i Ålborg hans vegne lod fordele Jens Nielsen i vester Brønderslev for en hest, han er tildømt at betale samt Simon Jensen i øster Brønderslev og Peder Smed ved Kæret for gæld

** på Tomas Kåses vegne. Søren Jensen i Hollensted vedgik at have avlet barn med Kirsten Simonsdatter sst, og han vil ægte hende og forse og forsørge hende

** (samme som  ovenfor, dobbelt indført)

** på Just Høgs vegne fordeles Børglum tjenere for rest. fortegn

(15)

** Jesper i Østergård gav varsel til hospitalstjenerne

** Oluf Hansen i Sneverholt. Niels Andersen i Hollensted gav tilkende, hvad hans fosterdatter Anne Jensdatter sl Jens Smeds datter, der boede i Hollensted, er tilfaldet på skiftet efter hendes far. opregn. han lovede at udlægge det til hendes værge eller hende, når det ønskedes

(16)

** på Just Høgs vegne fordeles Børglumkloster tjenere i øster Brønderslev sogn for rest. fortegn

** Christen Pedersen foged på Kølskegård med opsættelse 28/11 på husbond kaptajn Ludvig Christensen på Kølskegård hans vegne stævner Christen Svendsen, der tjener sst, og Christen Christensen i Kølske mølle for dom angående en hans hest, som de har mistet i Sæby. tingsvidne 28/11 fremlægges. dom: da Christen Svendsen har taget hesten i forvaring, må han svare kaptajnen til samme hest

(17)

23/1 1640.

** på Otte Marsvins vegne et vidne. Johanne Nielsdatter, der tjener i Favrholt vidnede, at mandag før nytårsaften blev præsten kaldt til Favrholt for at besøge Peder Pedersen, som tjener sst, i sin sygdom, som han havde haft 8 dage. hen på aftenen stod han op og ville gå, og hun tilbød ham at gå med sig, hvad han afslog og sagde, han ville ikke, hun skulle stå over ham i sin bestilling. straks efter gik hun ud for at se, hvorledes det stod til men kunne ingensteds se ham, og folkene kunne heller ikke finde ham. de havde ikke set, han skadede noget på sanser eller forstand

(18)

** på Otte Marsvins vegne. Niels Pedersen og Tomas Rasmussen i Lyngdrup vidnede, at de var med at søge efter sl Peder Pedersen, som tjente i Favrholt, og da de ikke kunne finde ham, drog de med et reb i dammen, og der fandt de hans lig

** på Otte Marsvins vegne. syn på sl Peder Pedersens lig, hvor de grangivelig har beset hans hele krop, og da kunne de ikke se nogen synlig gerning på hans legeme, som kan være bane til hans død

(19)

** på Otte Marsvins vegne efter lysningsbrev fra Viborg landsting blev 9 sandemænd opkrævet at møde i Viborg ret måneds dag for at gøre deres ed angående hvad, der er blevet sl Peder Pedersen, der tjente i Favrholt, hans bane

** på Otte Marsvins vegne. Christen Jensen på Kraghede på egne og på sin gårdmand Christen Laursen sst deres vegne tilsagde ham deres tjeneste af den gård, de påboer, efter Jokum Becks følgebrev

** på Otte Marsvins vegne stævnes hans tjenere i Hellevad og Ørum sogne for deres rest efter jordebogen. fortegn. indvendinger

(20)

** Peder Simonsen i Vrensted gav varsel til Laurs Svendsen i Åsendrup

** Laurs Svendsen i Åsendrup udlagde til Peder Simonsen 4 rdl, som rester på de 32 rdl Vrensted kirkes stedsmålspenge iflg hans brev, som blev kasseret

** Morten Kjærulf i Ravnstrup. navng vidnede, at de var tilstede i øster Brønderslev præstegård på skiftet efter sl Laurs Laursen, og da hørte de, at hr Erik sst lovede ham for hans hustrus bryllupskost 40 sld, og Karen Jensdatter i Bredkær sl hr Christens i Ulsted lovede ham for sin anpart 20 sld

** på Just Høgs vegne 3.ting forbud mod at huse eller holde Peder Andersen og Jens Mortensen, som tjente i Torsmark, og som er delt for en grøft, de skal have gjort i Gunders mølle eng

(21)

** herredsfoged Peder Jensen. da herredsmændene har begæret og vil betale for opbygningen af et tinghus iflg tingsvidne, blev Peder Galskøt i øster Kornum anmodet om at påtage sig arbejdet og derfor at tage sin betaling, hvilket han ville efterkomme
 
** på Anders Friises vegne fordeles Oluf Bertelsen i vester Brønderslev for 24 rdl stedsmåls rest, som han er tildømt at betale

** Laurs Povlsen 3.ting Hans i øster Sterups mølle for tiende til Vrejlev

** Peder Galskøt i Kornum stævner navng Allerup bymænd for dom angående diverse gæld. dom: at betale inden 15 dage etc

(22)

** Laurs Svendsen i Åsendrup 3.ting Helle Olufsen og Anders Laursen i Vrensted for det, de har opkrævet af kirkens stedsmål. fortegn

** på hospitalsforstanderens vegne fordeles navng tjenere for rest landgilde. fortegn opregn 

** Morten Nielsen i Knudseje. Søren Jensen i Kasenskov på brorsøn Laurs Tomsen, født i Knudseje, som han er værge for, gav ham afkald for arv efter hans sl forældre Tomas Jensen og Anne Laursdatter, som boede og døde i Knudseje

(23)

** Søren Jensen i Kasenskov. Jens Tomsen født i Knudseje gav tilkende, at han og hans bror Laurs Tomsen er tilfaldet et sølvbælte efter deres sl forældre, og Søren Jensen har betalt ham 5 rdl, som er hans anpart af bæltet 

** Tomas Christensen i Alstrup stævner Søren Pedersen i Jerslev for tilbud om 9 sld, som denne er i forlov for og æskede sit brev

** Peder Galskøt i Kornum med opsættelse 19/12 stævner Laurs Nielsen i Hjelmsted for en sum byg iflg brev

** Peder Galskøt i Kornum med 1 måneds opsættelse ...

** Peder Galskøt i Kornum med opsættelse 19/12 stævner Laurs Nielsen i Hjelmsted for dom angående en sum byg, som han for Anders Jensen i Grønderup har godsagt. hans brev fremlægges. dom: at betale inden 15 dage

(25)

30/1 1640.

** Laurs Svendsen i Åsendrup lod fordele Helle Olufsen og Anders Laursen i Vrensted for det, de af kirkens stedsmål har oppebåret af navng Vrensted sognemænd

** på Berete Lindenovs vegne fordeles Hammelmose tjenere og andre for rest engleje. fortegn opregn

(26)

** på Otte Marsvins vegne efter lysningsbrev 2.ting opkrævedes sandemænd som ting 23/1.

6/2 1640.

** på Otte Marsvins vegne 3.ting opkrævedes navng sandemænd at møde på Viborg landsting for at gøre deres ed angående sl Peder Pedersen, som tjente i Favrholt, hans bane

(27)

** Søren Pedersen i Jerslev stævner Jens Christensen og Tomas Christensen i Alstrup for dom. gældsbrev 30/9 1631 fremlægges, hvori Christen Christensen i Torpet i Saltum sogn vedgår at skylde ham 9 sld, som Jens og Tomas Christensen i Alstrup er forlovere for. på deres begæring opsat 14 dage

** Tomas Christensen i Alstrup. Søren Pedersen i Jerslev berettede, at Tomas Christensen skylder ham 3 1/2 skip rug

** Søren Pedersen i Jerslev. Jens Sørensen i Jerslev bevidnede dette, og Søren Pedersen gav ham 3.ting

** på Just Høgs vegne stævnes Peder Kræmmer i Sterup for dom, da han for sin løgnagtige benægtelse ved landsting er fældet og ved herredsting er dømt til at straffes på sine 2 fingre, om han ikke bør stille borgen, så han ikke rømmer, til sagen har haft sin gænge, eller anholdes og således borge selv. opsat 14 dage

(28)

** på Just Høgs vegne forbydes Peder Kræmmer i Sterup hans hustru Maren Nielsdatter hans sønner Christen Christen Mikkel Anders og Poul Pedersen og datter Margrete Pedersdatter at fjerne noget fra boet af det registrerede undtagen kornskyld etc

13/2 1640.

** Christen Nielsen i Holmgård tilbød Christen Povlsen i Ørum 10 sld rester på 70 sld, som han lovede ham for 2 foler, han købte, og hvorpå han har betalt 40 rdl, og æskede folerne. Christen Povlsen svor, at han ikke solgte ham folerne for 70 sld og heller ikke for mindre end 60 rdl

(29)

** Christen Nielsen i Holmgård stævner Niels Povlsen i Ørum for dom angående 2 foler, som han købte for 70 sld, hvilket denne benægter. opsat 14 dage

** Søren Pedersen i Jerslev på doktor Christoffer Christensens vegne. Christen Mortensen i Jerslev gav tilkende, at med guds hjælp og doktor Christoffer Christensens erfaring i lægekunsten har han forvundet en indvortes sygdom, som han har lidt af en tid lang. Maren Christensdatter i Klæstrup berettede, at hun har en lille dreng 1 1/2 år gammel, som doktoren med guds hjælp og sin lægedomskunst hjalp fra den faldende syge

** Laurs Nielsen i Brønderslev 3.ting Niels Hansen i Kornum for 6 mk

** Tomas Christensen i Alstrup stævner Søren Pedersen i Jerslev for vidne dom og spørgsmål

** Christen i Holmgård 3.ting Niels Povlsen i Krogsgård for 2 rdl

** på Mogens Kåses vegne stævnes Søren Smed i Hedegård for 3 tdr skyldkorn efter jordebogen. dom: at betale inden 15 dage

(30)

** på Gunde Langes vegne. Anne Jensdatter i Ørum beskyldte en dreng, som tjente i sdr Ravnstrup, Laurs Sørensen for hendes barnefar 

** på Gunde Langes vegne stævnes Anne Jensdatter i Ørum for 6 rdl bøder. hun svarer, at da hun er fattig, kan hun ikke betale

** på Gunde Langes vegne stævnes Anne Jensdatter i Ørum for hendes bøder 6 rdl. dom: at betale etc

** Søren Pedersen i Jerslev fremlagde doktor Christoffer Christensens skriftlige meddelelse, at han er erfaren i lægekunsten og med guds hjælp kan hjælpe med adskillige skader og bræk for en billig betaling, han har i herredet kureret navng for den faldende syge samt for svindsot og døvhed

(31)

20/2 1640.

** Christen Nielsen i Holmgård stævner Niels Povlsen i Ørum for dom angående 2 foler, som han købte af ham for 70 sld, og som denne forholder ham på 7.uge, om han ikke bør betale for den derover lidte skade. Niels Povlsen svarer, at når han betaler dem, skal han få dem. opsat 14 dage

** Christen Povlsen i Ørum et vidne. navng vidner, at den dag Christen Nielsen i Holmgård købte de 2 foler, sagde han til dem, at han havde givet 100 sld for dem, om de troede, han kunne betale dem, hvilket han svor, han aldrig havde sagt

** på Jørgen Ahrenfelds vegne stævnes Laurs Nielsen i vester Brønderslev Christen Christensen og Peder Simonsen i Allerup for dom angående det træ, de efter synsbrev har hugget i Allerup fællesskov og bortført uden tilladelse. synsvidne af Vorgårds birketing 22/11 samt tingsvidne 29/11 fremlægges. dom: Laurs Nielsen har forset sig mod Recessen

(33)

** Anders Sørensen borger i Sæby med 6 ugers opsættelse stævner Morten Tomsen i Sterup som ting 9/1. dom: at betale gælden inden 15 dage

** på Just Høgs vegne stævnes Peder Kræmmer i Sterup for dom for sin løgnagtige benægtelse. han er ved herredstinget dømt til at straffes på 2 fingre samt til at miste sin boeslod, om han ikke bør stille borgen. opsat 14 dage

(34)

** på Just Høgs vegne stævnes Peder Kræmmer i Sterup angående de domme, der er dømt over ham ved landsting og herredsting

** på Berete Lindenovs vegne fordeles Christen Tybo i Burholt for 12 rdl lejermål og 1 rdl fogedpenge. Laurs Jensens søn i Vrensted, som tjener i Stavad, 12 rdl for lejermål og 1 rdl fogedpenge Christen Nielsen i vester Linderup for lejermål

** på Berete Lindenovs vegne fordeles for rest engleje. fortegn

** Poul Andersen lod fordele for brohavre. fortegn

(35)

** Peder Hansen borger i Ålborg på Søren Madsen Skriver borger sst hans vegne stævner Peder Tomsen Galskøt i Kornum for dom angående 100 sld hovedstol. opsat 5 uger

** Peder Hansen borger i Ålborg på Erik Jørgensen borger i Odense hans vegne stævner Peder Galskøt i øster Kornum for dom angående 155 sld hovedstol. opsat 5 uger

** Laurs Nielsen i Brønderslev på husbonds vegne lod fordele Niels Hansen i vester Kornum for diverse gæld. opregn

(36)

** på Mogens Kåses vegne fordeles for rest tiende. fortegn

27/2 1640.

** på kaptajn Ludvig Christensen på Kølskegård hans vegne gives varsel til Christen Svendsen, der tjener sst, for 100 sld for en hest, han er tildømt at svare kaptajnen til. på hans begæring opsat 3 uger

(37)

** på Mogens Kåses vegne 3.ting. fortegn

** Christen Nielsen i Holmgård havde tiltale til Christen Povlsen i Ørum for 2 foler, han har købt, men denne benægtede at have fået betaling for dem

** Christen Povlsen i Ørum berettede, at dersom Christen Nielsen i Holmgård hans søn Villum Christensen har lagt nogle penge i hans hus, må de tage dem igen, da han ikke vil sælge sine heste, undtagen han vil betale ham det, han vil have. Villum Christensen svor, at Christen Povlsen havde pengene i sin hånd og bad Villum Christensen lægge dem i et skab, som blev låst, hvilket Christen Povlsen benægtede med opragte fingre

** Niels Christensen i Vanggård stævner Matias Nielsen i vester Linderup for dom for gæld iflg breve, som fremlægges. dom: at betale inden 15 dage

(38)

** hr Erik Nielsen i Brønderslev præstegård et vidne. Søren Rasmussen i Stade Laurs Pedersen i Gerndrup og Jens Jensen i øster Brønderslev vidnede, at de 13/7 1631 overværede en venlig kontrakt skifte og jævning mellem hr Erik Nielsen på hustru Birgitte Andersdatters vegne og sl Laurs Jensen i øster Hjulskov på sl hr Laurs Laursen fordum præst i øster Brønderslev hans børn Laurs og Anders Laursen Karen og Johanne Laursdatter deres vegne. følgende var ikke tilstede: Morten Nielsen i Ravnstrup Jens Nielsen i Lyngdrup Oluf Pedersen i Røgelhede  

** hr Erik Nielsen i Brønderslev præstegård stævner Morten Kjærulf i Ravnstrup for dom angående 6 tdr byg, som han har fået men ikke betalt, hvortil Morten Kjærulf svarer, at han har fået byggen på hr Eriks gæld. denne svarer, at han ikke skylder Morten Kjærulf noget. opsat 14 dage 

5/3 1640.

** på Just Høgs vegne stævnes med landstings stævning Laurs Skøt og hans medbrødre 8 mænd, som 7/6 1638 var tinghørere og da vidnede om Peder Kræmmer i Sterup, som slog Niels Jensen i Hellum på munden, som de navng 8 mænd i dag vedgik

(39)

** på Just Høgs vegne. navng vidner, at de overværede registreringen af Peder Kræmmers bo i Sterup 7/12 1639, og da hørte de, at Peder Kræmmers sønner Anders Poul og den yngste Christen Pedersen sagde, det skadede intet, at deres fars bo blev skrevet, men før den blev taget bort, skulle den svide, som lod det skrive, og det var bedre at miste livet end sin formue

** på Just Høgs vegne et forbud til Peder Kræmmer i Sterup hans hustru og børn mod at fjerne noget af det registrerede bo samt et forbud til alle mod at købe eller sælge af boet

(40)

** på Just Høgs vegne stævnes Peder Kræmmer i Sterup for vidne af de 8 mænd, som var tinghørere 7/6 1638, som vidnede, at han slog Niels Jensen i Hellum på munden. han er ikke mødt

** på Tomas Kåses vegne fordeles. fortegn

** Christen Nielsen i Holmgård tilbød Christen Povlsen i Ørum 19 rdl til de 41 rdl, han tilforn har fået, som i alt er 60 rdl, som Christen Povlsen inden tinge vedgik, han solgte folerne for. Laurs Skøt svarede, at da Christen Nielsen havde lagt 40 dlr i Christen Povlsens hus, er de 20 dlr ikke fuldt betalt, desuden er købet sket i drukkenskab, og kun de 2 var til lidkøb, så hestene bør følge Christen Povlsen 

** Christen Svendsen, der tjener på Kølskegård, stævner Christen Christensen i Kølske mølle for dom angående en hest, som denne lånte af ham i tolderens gård i Sæby, og som blev borte for ham. han mener derfor at han bør skaffe hesten tilstede eller betale de 100 sld, som kaptajn Ludvig Christensen har sat hesten til

(41)

** Niels Jensen i Hellum lod fordele Anders Laursen i Krogen i Brønderslev for 1 rdl

** på Jørgen Ornings vegne blev Åstrup tjenere tilsagt uden forsømmelse at møde med deres kvitteringer på landgilde

** Christen Nielsen i Holmgård stævner Jesper Jensen i Svennum for dom angående 6 sld gæld. opsat 14 dage

** Søren Madsen i øster Brønderslev 3.ting Kro Laurs i Brønderslev for 11 mk lån

** Christen Nielsen i Holmgård med 3 ugers opsættelse stævner Christen Povlsen i Ørum for dom angående 2 foler, som han har købt. tingsvidne 13/2 fremlægges. tingsvidne 20/2 fremlægges. dom: da Christen Nielsen tilbyder at fuldgøre de 60 rdl, bør hestene følge ham

(42)

12/3 1640.

** på Mogens Kåses vegne 3.ting til dem, der er delt for KM anpart korntiende i Jerslev sogn enhver for 3 mk

(43)

** Søren Madsen i øster Brønderslev lod fordele Laurs Laursen i øster Brønderslev for 11 mk gæld

** Jens Tomsen i Kibsdal ----

19/3 1640.

** på Mogens Kåses vegne fordeles i Jerslev sogn for 3 mk faldsmål, da de 20/2 er delt for hovedgælden deres korntiende KM anpart, som de rester med til Mogens Kås. fortegn

** på Just Høgs vegne stævnes Peder Kræmmer i Sterup for spørgsmål, om han har KM stævning i den sag, Just Høg tiltaler ham for. hans søn Mikkel Pedersen fremlægger stævningen, hvorefter Christen Jensen ridefoged til Børglumkloster svarer, at han ikke har haft nogen rettergang ved landstinget 3/7 1639 men 11/9 og 20/11 1639

(44)

** på Just Høgs vegne med opsættelse 6/2 og 20/2 stævnes Peder Kræmmer i Sterup for dom for hans løgnagtige benægtelse. landstingsdommene fremlægges. dom: Peder Kræmmer bør stille borgen for sin boeslod, til sagen bliver bedømt af rigets råd, og selv blive tilstede og møde for retten, når han stævnes

(45)

** Peder Pedersen i Jerslev på Christen Pedersen foged på Kølskegård hans vegne 3.ting Niels Mortensen tømmermand i Tømmerby for 1 rdl, han har fået i fæstepenge for tømrerarbejde på Kølskegård, men som han forsømte

** på Just Høgs vegne stævnes Peder Kræmmer i Sterup og hans 3 sønner Anders Poul og den yngste Christen for dom angående deres ord, da deres fars bo blev skrevet. han mener de for deres truen bør stille borgen eller anholdes. da ingen er mødt, er sagen opsat 3 uger

** på Just Høgs vegne blev alle Børglumklosters tjenere tilsagt uden forsømmelse at betale deres rest efter jordebogen, og har de ydet noget uden kvittering, skal de straks møde på klostret, at de kan få bevis derpå, så de ikke kan beklage sig

** på Jørgen Ornings vegne varsel til alle Åstrup tjenere, som findes at restere, samt Søren i Kasenskov og Peder Andersen i Hellum, for de ikke rettidigt ydede den tyske kaptajn i Ålborg deres havre gæsteri, som de var tilsagt. opsat 3 uger

(46)

** på Just Høgs vegne. 8 mand vidnede, at Mikkel Pedersen, Peder Kræmmers søn i Sterup, veg fra retten med KM stævning og lod den ikke påskrive, efter at den var blevet kopieret

** på Jørgen Ornings vegne tiltale til Jesper Jensen i Svennum for den bådsmandsskat, som skulle være udlagt, som han lovede at opkræve den med det første, samt til Jens Christensen i Holt for stedsmål af hans sandemandstov. han lovede at tale husbondens minde

** Peder Olufsen i øster Brønderslev kirkeværge. syn på hvad der er fornødent for at reparere øster Brønderslev kirke og tilbehør

** Jens Nielsen i Vollerup på Haje Woke skomager i Ålborg hans vegne stævner Jens Povlsen i Stavad for dom, idet han, da han var værge for hans hustru Maren Povlsdatter og hendes søskende, havde solgt et hus for dem i Ålborg og modtaget fuld betaling på sine søskendes vegne. han mener derfor at Jens Povlsen bør levere til ham på hustrus vegne en fjerdedel af 50 rdl samt rente fra 1610. ingen er mødt. opsat 3 uger

(47)

26/3 1640.

** Jens Pedersen, født i Allerup, bad om og fik et fuldt stokkenævn af 24 navng dannemænd. hans forældre var Peder Mikkelsen og Kirsten Pedersdatter, som boede i Allerup. han agter at begive sig på fremmede steder. han har skikket sig vel etc

(48)

** Peder Hansen indbygger i Ålborg med 5 ugers opsættelse på Erik Jørgensen borger i Odense hans vegne stævner Peder Galskøt i øster Kornum for dom angående 155 sld som ting 20/2. Peder Galskøts svar fremlægges, at da Peder Hansen ikke er edsvoren prokurator, kan han ingen rettergang have mod ham, og af den grund bliver der ikke tilstedet ham rettergang 

(49)

** Peder Galskøt i Kornum varsel til Ørum sognemænd for rest rugtiende og langhalm. opsat 14 dage

** på Berete Lindenovs vegne. Christen Matiasen i Lunden vidnede om hvad, der stod øde i Hammelmose rebsenge. fortegn
 
** Jens Madsen i Klæstrup. navng vidner, at hans hustru Kirsten Jensdatter er rømt fra ham for 6 år siden uden årsag og medtaget en del af hans formue, og de har ikke siden hørt fra hende. hun er blevet stævnet på landstinget 12/2 og nu ved herredstinget

** på Gunde Langes vegne fremlægges en fortegnelse over ødegods under Ålborghus. fortegn  

** på Mogens Kåses vegne 3.ting vester Niels Nielsen i vester Brønderslev for 1 mk soldaterpenge 

(50)

** Anders Pedersen i Jerslev på Christen Pedersen, foged på Kølskegård, hans vegne lod fordele Niels Mortensen tømmermand i Tømmerby for 1 rdl fæstepenge for tømrerarbejde med at hugge, som han forsømte

** på Jørgen Ahrenfelds vegne varsel til Laurs Nielsen i vester Brønderslev for han skal have hugget træ i Allerup fællesskov. han svor, at han ikke huggede eller var med til at hugge omtalte træ

** på Jørgen Ornings vegne 3.ting Laurs Laursen i vester Mellerup for rest KM skat på egne og drengs vegne

** på Jørgen Kruses vegne fordeles Matias Nielsen og Christen Nielsen i vester Linderup for faldsmål

** Oluf Hansen i Sneverholt på søsterdatter Anne Jensdatter, sl Jens Smeds datter, der boede i Hollensted hendes vegne stævner hendes stedfar Niels Andersen i Hollensted for dom, da pigen er i 3die år, og Niels Andersen har hendes fædrene arv og moderen i boet hos sig, om pigen ikke bør blive ved moderen, til hun er fulde 7 år gammel, eller at han, der er næste værge, tager barnet til sig. dom: barnet bliver hos moderen, mod at fædrenearven bliver i boet uden rente så længe, som stedfaderen har tilbudt

** Jens Mikkelsen i Vrågård leverede ridefogden på Åstrup Jens Simonsen KM tingbog her af tinget fra snapsting 1639 og til årsdagen

(51)

9/4 1640.

** på Gunde Langes vegne. navng vidner om følgende tjenestefolk, Johanne Christensdatter i Kalum Jens Hellesen, tjener i Hjermeslev, og Maren Pedersdatter, som han belå, at ingen af dem kan udlægge deres bøder for lejermål

** Christen Christensen i Kølske mølle spurgte Christen Svendsen, der tjener på Kølskegård, om ikke tolderen på Skagen lånte den hest, de trættes om, til hans jagt, hvortil denne svarede, at Iver Nielsen hverken lånte eller tog hesten

** Christen Christensen i Kølske mølle benægtede ved ed, at han i Skagen lånte omtalte hest af Christen Svendsen, som svor, at han førte hesten ud af stalden, og Christen Christensen red bort på den

** Christen Christensen i Kølske mølle et vidne. Anders Christensen i Stagstedgård og Hans Ibsen i Dårbakken vidnede, at Christen Svendsen for dem havde bekendt, at Iver Nielsen tolder i Skagen havde lånt omtalte hest af ham for 2 skp havre til at bede med på hjemvejen

(52)

** på Just Høgs vegne. Erik Christensen i Mariegård vidnede, at han var tilstede, da Peder Kræmmer i Sterup hans bo blev registreret og hørte Peder Kræmmers 3 sønner Anders Poul og den yngste Christen sige, at det ikke skadede, at deres fars bo blev skrevet, men før det blev taget bort, skulle den svide, som lod det skrive, og det var bedre at miste livet end formuen 

** på Just Høgs vegne stævnes Jens Christensen i Agersted, som har tilhold på Langtved, for forbud mod at tilhold eller værelse der. på Jens Agersteds begæring opsat 1 måned

** på Jørgen Ahrenfelds vegne fordeles Laurs Nielsen i vester Brønderslev for Jørgen Ahrenfelds anpart af en grøn bøg, som Laurs Nielsen med hans folk havde hugget i Allerup fællesskov

** Laurs Skøt på hr Erik Nielsen i øster Brønderslev præstegård hans vegne og Tomas Olufsen i Kalum på Morten Kjærulfs i Ravnstrup hans vegne bevilgede deres sag opsat 1 måned

** på Anne Friises vegne stævnes Niels Jørgensen i Sterup for rest landgilde 1639. opregn. dom: at betale inden 15 dage

(53)

** på Jørgen Ornings vegne fordeltes for rest KM skat 1636-39. fortegn opregn

** Christen Skrædder og Jep Christensen i øster Brønderslev er blevet forligt om deres uenighed og tvist, og Christen Jepsen lovede at betale Christen Skrædder 4 sld

** på Jørgen Ornings vegne. Christen Pedersen i Rønbjerg, forrige ridefoged til Åstrup, havde tilsagt Jens Christensen i Hjelmsted at være ransnævning i Jens Hansen sst hans fravær, men da denne igen er tilbage, blev Jens Christensen tilsagt ikke efter denne dag at befatte sig med samme sandemandstov

** Oluf Nielsen i Agdrup på Mette Andersdatter sl Niels Ludvigsens i nør Halne hans efterleverske hendes vegne stævnes navng voldgiftsmænd, for de ikke med de andre voldgiftsmænd har afsagt deres voldgift mellem Niels Ludvigsen på egne og medarvingers vegne og vester Brønderslev bymænd iflg tingsvidne 16/3 1637, som fremlægges. dom: de bør afsige voldgiften

(54)

** på Just Høgs vegne. Børglumklosters tjenere stævnes for rest 1639. dom: at betale inden 15 dage

(55)

** Poul Andersen i Hvilshøjgård. Anders Povlsen i Hvilshøjgård gav sin far Poul Andersen sst afkald for arv efter sin mor sl Anne Jensdatter, som boede og døde i øster Hebelstrup

** herredsfoged Peder Jensen lod fordele for rest brohavre, hver 1 skp

16/4 1640.

** på Just Høgs vegne med opsættelse 19/3 stævnes Peder Kræmmer i Sterup og hans 3 sønner Anders Poul og yngste Christen Pedersen angående sønnernes ord, da faderens bo blev skrevet. tingsvidner 5/3 og 9/4 fremlægges. dom: sønnerne bør for deres truen sætte borgen eller borge for sig selv

(56)

** på Just Høgs vegne blev Børglumklosters tjenere alvorligt tilsagt, at såfremt de havde klareret eller ydet noget at deres gæld og ikke derpå fordret kvittering, skulle de straks møde på klostret for der at få bevis derpå

(57)

** Tomas Ibsen i Agdrup 3.ting Søren Smed i Hedegård for 1 sld

** på Jørgen Kruses vegne et vidne. Karen Jensdatter i Tømmerby svor at en soldat Niels Jensen, som havde hjemme ved Odden, belå hende. hun blev forbudt at have tilhold på Hjermeslevgårds stavn og tjenerne at huse eller helle hende

** Christen Svendsen tjener på Kølskegård svor, at Christen Christensen i Kølske mølle tog kaptajnens hest i tolderens gård i Sæby og red bort og spurgte ham, om han med opragte fingre ville benægte det. han benægtede det ikke

** på Mogens Kåses vegne 3.ting Christen Jensen i øster Brønderslev for ulydighed, for han ikke ville hente træ i Stagstedskov

** Laurs Nielsen i vester Brønderslev på bror Simon Nielsens vegne. Anders Påskesen i Mildal har fået betaling af Simon Nielsen, sl Niels Svendsens søn i vester Brønderslev, for hvad han skyldte sl Påske Nielsen, som har lovfældet ham med ran for en gerning i fjendernes tid, men som er kasseret 

** på Jørgen Ornings vegne. navng vidner, at Christen Sørensen, som kom til den halvgård i Jerslev, han nu iboer, har hverken sået eller avlet til samme gård 1639 

(58)

** Christen Nielsen i Holmgård på Jep Laursens vegne i Tømmerby. vurdering af en hest, han har i pant af Laurs Bangsbo i Tise

** på Jørgen Ornings vegne sattes Jens Hansen i Hjelmsted til at være sandemand, som han var tilforn

** Niels Jensen i Hellum 3.ting for 1 1/2 ort rest på hans drengs skat

** på Otte Marsvins vegne. syn på Klokkerholms mølle

** på Just Høgs vegne. navng udlægger af sl Mads Pedersens bo i Jerslev for rest til husbonden og hvad, der bliver til skifte  

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Peder Andersen i Hjermeslev for rest iflg jordebogen 1638-39. dom: at betale inden 15 dage

** Jens Nielsen i Vollerup med opsættelse 19/3 på Haje Woke borger i Ålborg hans vegne stævner Jens Povlsen i Stavad for dom som ting 19/3. tingsvidne af Ålborg byting 17/2 1640 fremlægges, at der blev læst et pergamentskøde 29/2 1610, hvori han på søskende Christen og Jørgen Povlsen Inger og Maren Povlsdatter, som han er værge for, deres vegne sælger et hus i Ålborg, som han får betaling for. dom: han bør betale Haje skomager på hustru Maren Povlsdatters vegne hendes anpart deraf

(59)

** Christen Svendsen på Kølskegård med opsættelse 5/3 stævner Christen Christensen i Kølske mølle for dom angående en hest som ting 5/3. dom af 16/1 fremlægges. tingsvidne af Skagen byting 17/3 fremlægges, hvori Iver Nielsen tolder sst vidner, at Christen Christensen lånte hesten for at skyde ænder ved en sø, hvor den druknede. tingsvidne af dd fremlægges. hans skriftlige beskyldning fremlægges. dom: Christen Christensen bør efter 2.lovbog 61 og 114.kap betale Christen Svendsen hesten eller lide tiltale

(61)

23/4 1640.

** på Otte Marsvins vegne fordeles hans tjenere her i herredet for rest. fortegn

(62)

** på Berete Lindenovs vegne. syn på sl Peder Laursen, som havde tilhold hos sin bror Niels Laursen i Åsendrup, hans lig, da havde han et skær  over hans strube, som var bane til hans død

** på Berete Lindenovs vegne. navng vidner, at ovennævnte Peder Laursen for 20 år siden blev afsindig

** Tomas Ibsen i Agdrup lod fordele Søren Smed i Hedegård for 1 sld

** på Just Høgs vegne stævnes Niels Degn i Kalum for dom, da han er rømt fra hans hustru, om hans boeslod ikke bør tilfalde husbonden som rømningsgods. opsat 14 dage

** Jens Mikkelsen i Vrågård på husbonds tjener Peder Laursen i Ravnsholt hans vegne 3.ting Christen i Ovnstrup mølle for 8 skp havre

** Oluf Nielsen i Agdrup på Mette Andersdatter i nør Halne hendes vegne stævner 3 navng voldgiftsmænd, som ikke har afsagt deres voldgift med de andre voldgiftsmænd. de vil gøre deres bedste for at afsige den

(63)

** Mikkel Madsen på Sundsted stævner Peder Madsen i øster Brønderslev for dom angående gæld iflg hans brev. dom: at betale inden 15 dage

** Morten Kjærulf i Ravnstrup stævner hr Erik Nielsen i øster Brønderslev præstegård angående 40 dlr, som denne skal have lovet ham til hans hustrus bryllupskost. Laurs Skøt mener, at præsten ikke skylder Morten Kjærulf noget. opsat 14 dage

** på Markor Kåses vegne stævnes Morten Tomsen i Sterup for at tage syn på hans hus, hvorledes det er holdt ved magt  

** på Gunde Langes vegne. navng vidner, at Morten Suder, som boede i Ørum, nu på 4.år på grund af tyveri er bortrømt fra hans hustru hus og hjem, og de har ikke hørt fra ham siden. han stævnes på hans sidste bopæl i Ørum

(64)

** på Gunde Langes vegne. Anne Jensdatter, Morten Suders hustru i Ørum vidner, at han er rømt for tyveri for 4 år siden, og hun har ikke hørt fra ham

** på Gunde Langes vegne. syn på Hellevad kirkes brøstfældighed

** Jesper Jensen i Svennum på hr Laurs Jensen i Jerslev præstegård hans vegne lod fordele for præstens anpart korntiende. fortegn

(65)

** på Just Høgs vegne. vurdering af boet efter sl Mads Pedersen i Jerslev for husbondens rest samt til skiftet mellem arvingerne. opregn. Peder Madsen, der tjener i Saksager, og Otte Madsen, der tjener i Åbentorp, og Margrete Madsdatter i Jerslev stævnes  

** på Just Høgs vegne stævnes sl Mads Pedersen, der boede i Jerslev, hans ovennævnte arvinger for skifte og jævning

** på Otte Marsvins vegne. navng, stævnet med landstings stævning, vidner at Christen Laursen i Klokkerholms mølle altid har holdt langt mere vand i mølledammen end nødvendigt og mere end hans formænd, og af den årsag er dæmningen brudt gennem

(66)

** på Otte Marsvins vegne. Jens Laursen i Hellevad og Svend Tomsen i Allerup, som er stævnet med landstings stævning, vidner, at Christen Laursen holdt langt mere vand i dammen end formændene, og 18/3, da dæmningen brød sammen, var dammen helt fuld, og søndre stigbord var lukket med en dør som låge

** på Gunde Langes vegne. Tomas Olufsen i Kalum vidnede, at lørdag før påske fik han bud at gå til Jens Tøgersens sst, hvor der var et kvindfolk, Anne Christensdatter, der har tilhold vesten marken, som havde en lue og en kappe med sig, som hun vedgik at have stjålet. Jens Tøgersen vidnede, at hun med andre overnattede, og næste dag drog de bort

** på Jørgen Ornings vegne. Poul Sørensen vesten marken vidnede, at han havde lånt Anne Christensdatter hus, men han vidste ikke, hun var tyv

(67)

30/4 1640.

** på Jørgen Ornings vegne påmindes strengt de bønder, der boer ved havet, at de skal varetage om noget skib lander, om det har retvis tilladelse dertil. alle påmindes ikke at betale deres drenge løn, før KM skat er betalt

** på Tomas Kåses vegne stævnes Jens Sørensen i Jerslev angående en ager på Jerslev mark. han vedkender sig marken som liggende til hans boel, og han har selv opbrudt den af hede 

** på Tomas Kåses vegne. Jens Andersen i Hellum vil tale hans minde for indfæstning og stedsmål af den bolig i Hellum, han er flyttet til

** Christen Svendsen, tjener på Kølskegård, stævner Christen Christensen i Kølske mølle for dom, om han ikke inden 15 dage bør stille ham tilfreds for kaptajnens hest, som druknede ved Skagen. dom 16/4 fremlægges. tingsvidne 27/2 fremlægges. dom: at betale etc

(68)

** på Just Høgs vegne et vidne om ødegods til Børglumkloster 1639
fortegn

** Tomas Olufsen i Kalum på hans dreng Christen Mogensens vegne stævner Niels Degn sst og hans hustru Berete Olufsdatter for 9 sld diverse gæld. opsat 14 dage

** Tomas Olufsen i Kalum på Villum i Borup hans vegne stævner Niels Degn i Kalum og hans hustru Berete Olufsdatter for dom angående 1 pd byg. opsat 14 dage

(69)

** Laurs Nielsen i øster Brønderslev. navng vidner, at Jens Nielsen i vester Brønderslev lejede ham 3 agre til vårsæd

** Laurs Nielsen i øster Brønderslev stævner Jens Nielsen i vester Brønderslev for dom angående de 3 agre, han har lejet af ham, men som denne forholder ham. opsat 14 dage

** på Markor Kåses vegne. syn på hvorledes hus og bygning er holdt ved magt på den gård i Sterup, som Morten Tomsen iboer

** på Markor Kåses vegne stævnes Morten Tomsen i Sterup for dom, da hans hus ikke er holdt ved hævd, som den efter Recessen burde. opsat til torsdag efter påske

(70)

** Jens Mikkelsen i Vrågård på husbonds tjener Peder Laursen i Ravnsholt hans vegne lod fordele Christen Christensen i Ovnstrup mølle for 8 skp havre hesteleje

** på Just Høgs vegne stævnes Søren Laursen i Sterup for syn på hans gårds brøstfældighed

** Søren Rasmussen i Stade 3.ting. fortegn

** Niels Madsen i Musted på Jokum Becks vegne 3.ting for soldaterhold fortegn

** Jens Nielsen i Røgelhede 3.ting Berete Svenningsdatter i Rydslund for hun et helt år har tilsagt hans hustru sin tjeneste og modtaget fæstepenge men er rømt

** på Mogens Kåses vegne ----

** på Mogens Kåses vegne. syn på det halvboel i øster Brønderslev, som Christen Jensen iboede

** Jens Mikkelsen i Vrågård på Frederik Rantzaus vegne gav tilkende, at denne har ladet bygge en bro over åen mellem Nejsum og Ørumholt til hans enge, og skønt det ikke er alfar vej, og der ofte er udstedt forbud, kører mange over broen og engene, som derved bliver nedkørte. denne kørsel lod han aflyse og delte den fredløs

(71)

** på Gunde Langes vegne blev fremlagt en fortegnelse over ødegods under Ålborghus. fortegn

7/5 1640.

** Peder Madsen på Hollensted stævner Mikkel Andersen i Hallund for dom for et vidne, han har forhvervet ved Ålborg byting, at Svend Pedersens søn på Hollensted hede, Mads Simonsen, skal være død i Helsingør, og har tiltalt Peder Madsen for dennes fædrene arv, som Peder har under værgemål, men tingsvidnet er ved landstinget kendt magtesløst, og da Peder Madsen har udlagt arven 18 sld og har haft omkostninger til kost og tæring mener han, at Mikkel Andersen bør betale dette. på begæring af Peder Nielsen i Hebelstrup opsat 14 dage

(72)

** på Just Høgs vegne stævnes Peder Olufsen Smed i øster Brønderslev for han mod forordningen har solgt 4 øksne, uden de først blev tilbudt husbonden. opsat 14 dage

** på Berete Lindenovs vegne stævnes Laurs Nielsen Peder Skøt og Laurs Christensen i Hjelmsted for rest landgilde og engleje samt ulydighed, da de var tilsagt at føre korn fra Hvilshøjgård til Klaus Tor Smed i Ålborg og sad overhørig. efter deres begæring opsat 14 dage

** Peder Nielsen, der tjener i Hedegård, stævner Anders Laursen i Krogen i Brønderslev for dom angående lån 2 sld. dom: at betale etc

** på Otte Marsvins vegne stævnes Christen Laursen i Klokkerholms mølle for dom, da han har haft langt mere vand i mølledammen end fornødent, hvorved dæmningen er brudt igennem, og han mener, at Christen Laursen for egen bekostning må opbygge dæmningen. opsat 8 dage

(73)

** Jens Nielsen i Røgelhede. syn på hans eng for engskade. Morten i Rydslund stævnes

** Jens Nielsen i Røgelhede stævner en pige Berete Svenningsdatter, født i Hellum, som han lovet hans hustru hendes tjeneste og modtaget fæstepenge men er rømt  

** Søren Rasmussen i Stade lod fordele Niels Pedersen i nør Haven for 3 mk lån og Laurs Mogensen, født på Rosbak, for rømning af tjenesten

** på Just Høgs vegne. syn på hus og bygning til den gård i Sterup, Søren Laursen iboede

** Jens Nielsen i Vollerup på Haje Skomager borger i Ålborg hans vegne stævner Jens Povlsen i Stavad for dom angående fjerdeparten at 50 rdl, som er tilfaldet hans hustru Maren Povlsdatter i den ejendom i Ålborg, som Jens Povlsen solgte i 1610 samt renter deraf, og som han er tildømt at betale. et brev dateret 4/3 1640 fremlægges, hvori Christen og Jørgen Povlsen borgere Povlsen i Ålborg bevilger deres søster Maren at gå i lige arv med dem. dom: at betale  

(74)

** på Peder Galskøt i øster Kornum hans vegne fremlægges en kontrakt dateret 8/4 1636, hvori Jørgen Orning med navng mænd iflg rigsrådsdom har delt Kornumgård mellem Peder Galskøt og Peder Munk, underskrevet Peder Galskøt og Peder Munk på egne og mosterdøtres vegne

(75)

** Jens Laursen i Hellevad 3.ting Christen i møllen for 14 skp havre

** Søren Jørgensen ridefoged på Ålborg slot på hr Erik Nielsen i øster Brønderslev hans vegne med opsættelse 27/2 stævner Morten Kjærulf i Ravnstrup for 6 tdr byg, som ikke er betalt, iflg breve af 1631 og 1633, som fremlægges. Morten Kjærulf mener, byggen er afbetaling på de 40 sld, som hr Erik har lovet ham til hans hustru Anne Laursdatters bryllupskost iflg tingsvidne af Vorgårds birketing 20/3 1640, som fremlægges. dom: han lider ikke tiltale  

(76)

** Morten Kjærulf i Ravnstrup med 14 dages opsættelse stævner hr Erik Nielsen i øster Brønderslev præstegård angående 40 dlr, som denne har lovet ham til hans hustrus bryllupskost. tingsvidne 23/1 fremlægges, at på skiftet havde hr Erik Nielsen lovet ham 40 sld og Karen Jensdatter i Bredkær 20 sld. På hr Eriks vegne fremlægges tingsvidne 27/2 angående kontrakt med sl Laurs Laursens børn 13/7 1631. kontrakt mellem sl Laurs Laursen og hans mor Karen Jensdatter efter hendes mands død 15/4 1622 fremlægges, at han skal give sine 2 søstre Lisbet og Anne Laursdatter 50 dlr og betale deres bryllupskost. gæld pr 11/1 1631 fremlægges, der iblandt Morten Kjærulf i Ravnstrup 50 dlr og Jens Nielsen i Lyngdrup 50 dlr. skiftebrev 13/7 1631 fremlægges. hr Eriks svar fremlægges. dom: han frikendes ikke 

(78)

15/5 1640.

** Jens Laursen i Hellevad fordeler Christen Laursen i Klokkerholms mølle for 14 skp havre

** Christen Laursen i Klokkerholms mølle gav varsel til Jens Laursen i Hellevad for 1 rævebælg og 1 par sko

** Christen Christensen i Allerup. navng vidner, at han kun beboer et boel, som skylder årligt 3 tdr byg

(79)

** Niels Christensen i Allerup. navng vidner, at han beboer et boel, som årligt skylder 3 pd smør

** Niels Christensen i Allerup et andet vidne, lige sådan

** på Gunde Langes vegne. navng vidner om gods, der i fjor blev skødet fra KM til Mogens Kås. fortegn. samt gods, der skødet til Sæbygård. fortegn. desuden fremlægges en fortegnelse over ødegods under Ålborg slot, som udbydes til fæste for billig stedsmål

** på Just Høgs vegne. syn på den gård i Å, Niels Mikkelsen iboer, samt på den anpart, Niels Jensen har fæstet

(80)

** Niels Rasmussen i Halskov. navng vidner, at han beboer et boel, som skylder årligt 2 tdr byg

** Jens Nielsen i Røgelhede. Niels og Peder Jensen sst vidnede, at Morten Olufsen i Rydslund med sit kvæg har neddrevet hans engdige og ladet det drive ind på hans eng 

** på Just Høgs vegne stævnes Søren Laursen, som boede i Sterup, om han ikke bør betale landgilde og anden skyld samt holde husene ved magt på den gård, han har fæstet og skiller sig lovligt derfra. opsat 1 måned

** på Jørgen Ornings vegne tilsiges menige mænd overalt i herredet at levere KM skat på Åstrup samt at holde broer og alfare veje ved god hævd

(81)

** på Otte Marsvins vegne stævnes Bertel i Ravnstrup mølle og Christen Laursen i Klokkerholms mølle for rest mølleskyld. Christen Laursen svarer, at han vil betale iflg jordebogen. opsat 8 dage

** på Just Høgs vegne. registrering af Niels Degn i Kalum hans bo. fortegn

** Laurs Nielsen i øster Hassing på Peder Munk i Gettrup hans vegne fremlagde en seddel, hvori han begærer, at Peder Tomsen i Kornum betaler sin gæld. som tidligere tilbød Peder Tomsen 87 1/2 dlr for den del af Kornumgård, han har forpagtet samt 12 rdl for at fyldestgøre sit brev, og som skal være af den anpart, han har tilforhandlet sig af Hans Pedersen i Attrup  

(82)

** på Peder Munk i Gettrup hans vegne stævnes Peder Tomsen i øster Kornum for dom, da Peder Munk har forpagtet ham hans halvpart af øster Kornum i 5 år for 100 sld årligt, og såfremt de ikke bliver betalt, skal forpagtningen ophøre. da det ikke er sket forleden år, mener Peder Munk, at Peder Tomsen ingen brugelighed må have efter denne dag. opsat 14 dage

** på Otte Marsvins vegne blev Christen Laursen i Klokkerholms mølle spurgt, om han vil opbygge mølledæmningen igen, som han er tildømt, hvortil denne svarede, at det var ham umuligt med hans formue at gøre det

** på Otte Marsvins vegne stævnes Christen Laursen ----

** på Otte Marsvins vegne stævnes Christen Laursen i Klokkerholms mølle for dom, da han har holdt for meget vand i mølledammen, hvorover dæmningen er brudt igennem, hvorfor han selv må bekoste reparationen. tingsvidne 23/4 fremlægges. Christen Laursen fremlægger tingsvidne 23/8 1638, hvor han på husbonds vegne tilsagde tjenerne at holde Ravnstrup og Klokkerholms mølledæmning ved magt, enhver sin del. han fremlægger tingsvidne 18/10 1638, at siden Jens Nielsen i Røgelhede Morten i Rydslund Svend Tomsen i Allerup Niels Christensen Jens Olufsen Anders Bendsen Tomas Bertelsen Anders Laursen sst Niels Andersen i Kærsgård og Anders Jensen på Skindbjerg er blevet Otte Marsvins tjenere, er de ofte blevet tilsagt at udbedre dæmningen, men sad overhørig. hans skriftlige svar fremlægges, at i denne vinter er flere dæmninger brudt igennem, hvor møllerne ikke er blevet sagsøgt, og da husbondens tjenere ikke har vedligeholdt hver deres del af dæmningen, mener han sig fri for tiltale. dom: da han har holdt vandet for højt og spærret for stigbordet, bør han stå til rette

(84)

21/5 1640.

** på Berete Lindenovs vegne. Laurs Mouridsen i Hjermeslev vidnede, at der 1639 lå 12 favn eng øde til Ove Abrahamsens boel i øster Hjermeslev

** på Jørgen Kruses vegne. vurdering af det, der fandtes efter sl Christen Tomsen i Sterup. opregn. af det vurderede blev udlagt til husbonden for 15 dlr landgilde. resten til skifte mellem kvinden og arvinger

** på Jørgen Kruses vegne et vidne. Christen Terkildsen og Oluf Jensen i Sterup lovede at betale de 15 dlr, som sl Christen Tomsen, der boede i Sterup, restede med af hans landgilde

** Christen Hansen 3.ting Christen Snedker i Stenum for 2 rdl han gav Jørgen Kruses dreng til at leje en vogn for fra Ålborg til Hadsund, som Christen Snedker var tilsagt men sad overhørig

** Christen Laursen i Klokkerholms mølle lod fordele Jens Laursen i Hellevad for en rævebælg for 6 mk

(85)

** Jens Nielsen i Lyngdrup på Otte Marsvins vegne spurgte Bertel i Ravnstrup mølle og Christen Laursen i Klokkerholms mølle om de ville benægte, at han havde påmindet dem om at levere deres mølleskyld i mel efter jordebogen eller betale i penge. de svarede, at det behøvede de ikke at benægte

** herredsfoged Peder Jensen i Nørgård forbød menige Sterup bymænd at komme i hans enge border eller endel med deres kvæg i hegnets tid

** på Jokum Becks vegne fordeles for soldaterskat. fortegn

** på Jørgen Ornings vegne stævnes Jørgen Rasmussen i Ravnstrup for dom, idet han har fået en seddel på, at hans dreng er udskrevet til soldat, men har gemt den, om han ikke bør gå i hans sted. opsat 14 dage

** Jens Nielsen i Røgelhede imod den tiltale ----

** Jens Nielsen i Røgelhede tiltaler Morten Olufsen i Rydslund for en pige Berete Svenningsdatter, som Jens Nielsen har lovfældet for hendes tjeneste, men Morten Olufsen forholder ham. han mødte med pigen og udlagde hende 

** Tomas Christensen i Alstrup stævner Søren og Laurs Jensen sst for forbud mod at komme på borderne i hegnets tid med flere end halvt så mange køer og får, som han har, idet de kun har halvt så mange border som han. opsat 14 dage

(86)

** Laurs Jensen i Alstrup tilbød Tomas Christensen sst, at såfremt denne ville holde ham uden skade med sit kvæg på hans border, ville han gøre det samme med sit kvæg på dennes border, hvortil der blev svaret Ja

** Søren Jensen i Skarvad. navng vidner, at hans kvæg er frafaldet, hvorover han er så forarmet, at han ikke kan betale KM skat

** Christen Hansen i Torsmark på Peder Degns vegne i Tømmerby lod fordele for degnerente i Tolstrup og Stenum sogne. fortegn

** Christen Hansen i Torsmark på Peder Degns vegne i Tømmerby lod fordele for faldsmål, da de 21/6 1639 er delt for degnerente og anden gæld. fortegn

(87)

** Peder Jensen i Nørgård på Maren Pedersdatter i Sterup hendes vegne stævner Jep Mikkelsen sst for dom angående gæld fra det år, fjenderne uddrog. opregn. han svarer, at han har betalt noget deraf, men hun svor, at han intet havde betalt. dom: han bør betale det, han ikke kan bevise er betalt  

** på Just Høgs vegne stævnes Niels Degn i Kalum for dom, da han er rømt fra sin ægte hustru, om hans boeslod ikke bør følge Just Høg. tingsvidne 15/5 fremlægges. dom: hans boeslod bør som rømningsgods efterfølge hans husbond

(88)

28/5 1640.

** på Peder Munks vegne i Gettrup. Peder Galskøt i øster Kornum mod den dom, Peder Munk begærer over ham for 100 sld, som iflg hans brev skulle være betalt til påske, da beretter Peder Galskøt, at dette er usandfærdigt, idet hans brev nævner Philippi Jacobi dag

** på Just Høg og andre navng godsejere deres vegne et synsvidne angående hvad der ulovligt er hugget i Hellum skov gennem 2 år

** på Jørgen Ahrenfelds vegne 3.ting Laurs Nielsen i vester Brønderslev for 3 mk faldsmål, da han 9/4 er fordelt for hans anpart af en grøn bøg, han med andre har hugget i Allerup skov 

** Søren Laursen i Lendistved, som boede i Sterup. navng vidner, at han, der boede på Børglumkloster stavn, er på grund af armod draget fra den gård i Sterup, da han ikke kunne udlægge og rette deraf, som han skulle

** på Gunde Langes vegne. Sidsel Mortensdatter i Vrensted bekendte, at Peder Hellesen i Furreby er hendes barnefar

(89)

** på Gunde Langes vegne 3.ting Jens Mikkelsen i Kragdrup for 9 skp byg engleje

** Laurs Skøt et vidne. syn på Ørum sogns enghyrde Christen Mortensen hans sår

** Christen Christensen i Kølske mølle stævner Christen Svendsen, tjener på Kølskegård, for vidne. han er i husbonds forfald, derfor opsat 8 dage

** Peder Mikkelsen i Haven. navng vidner, at han er så forarmet, at han ikke kan udgive KM skat

** på Jørgen Ornings vegne et vidne om gods i Hallund sogn, som af KM er tilskødet Mogens Kås, og som nu er ugedagstjenere til Kølskegård.
fortegn

** sagen mellem Jørgen Orning og Jørgen i Ravnstrup opsat 8 dage

** Niels Laursen i Hellevad 3.ting Jens Christensen i Allerup for 2 skp rug og Christen Jensen sst for en bog

** Jens Nielsen i Røgelhede og Morten Olufsen i Rydslund er forligt om deres tvist og uenighed, så Morten Olufsen ikke skal komme i Jens Nielsens eng med sit kvæg og holde sine diger ved magt. desuden må han ikke slå Jens Nielsens børn eller folk 

(90)

** Niels Jensen i Hellum stævner Maren Pedersdatter i Sterup for vidne

** på Jørgen Ornings vegne fordeles Åstrup slotstjenere for rest fra 1634 og frem. fortegn

(91)

** Niels Jensen i Hellum på ridefogden på Åstrup Jens Simonsen hans vegne lod fordele slotstjenerne for rest skriverskæppe byg. fortegn

** på Just Høgs vegne stævnes Børglumklosters tjenere for deres rest afgifter stedsmål sagefald og andet 1633 til 1639 samt anden rest 1630-1632

(92)

4/6 1640.

** Poul Andersen på Berete Lindenovs vegne. Jens Klemendsen i sdr Saltum på sdr Saltum bymænds vegne lod læse en landstings opsættelse angående et sandemandstov, som er gjort mellem Østrup og sdr Saltum, hvori er nævnt Poul Andersen lodsejerne mv. sagen er opsat 1 måned

** Jens Laursen i Hellevad lod fordele Jens Christensen i Allerup for 2 skp byg

(93)

** på Jørgen Ahrenfelds vegne fordeles Laurs Nielsen i vester Brønderslev for 3 mk faldsmål, da han er fordelt, for han har hugget en grøn bøg i Allerup skov

** Christen Christensen i Kølske mølle et vidne. navng, stævnet med landstings stævning, vidner, at efter Christen Christensens søn i Kølske mølle havde oplæst stævningen ved Hallund kirke, gik Christen Svendsen, der tjente på Kølskegård bort med den og ville lade noget skrive derpå. andre vidner. Christen Svendsen svarede, at han lånte stævningen men leverede den tilbage, efter den var blevet kopieret

** Christen Christensen i Kølske mølle spurgte Christen Svendsen, der tjente på Kølskegård, om han ville benægte, at han tog landstings stævningen fra hans søn uden dennes tilladelse, hvortil han svarede, at drengen ikke sagde Nej, da han ville låne stævningen

** Christen Svendsen, som tjente på Kølskegård. navng vidner, at de hørte og så at Christen Christensen i Kølske mølle vedgik sin gæld til Christen Svendsen nemlig 9 mk og 4 skp havre. Christen Christensen svarede, at han siden havde betalt gælden

(94)

** på Peder Munk i Gettrup hans vegne stævnes Peder Galskøt i Kornum for saggivelse

** på Jørgen Kruses vegne stævnes Matias i Oddersgårds mølle for at tage syn på tørvegrøft på vester Kornum endel

** Christen Svendsen, som tjente på Kølskegård, stævner Christen Christensen i Kølske mølle, for han lod oplæse en landstings stævning i Hallund kirke, medens præsten var i sit embedes bestilling og mente, han derved havde forset sig mod forordningen. Peder Pedersen svarede, at den sag kunne Christen Svendsen ikke påtale, men alene præsten og hans medhjælpere. opsat 14 dage    

** Christen Svendsen, som tjente på Kølskegård, stævner Christen Christensen i Kølske mølle for dom angående 9 sld gæld for vadmel samt 4 skp havre og anden gæld. dom: at betale eller befri sig derfor iflg 2.lovbogs 61.kap

(95)

** Sindel Bertelsen i Hedegård stævner Jens Murmester i Jerslev an