Erik Brejls hjemmeside

Start

Bjarne Nørgaard-Pedersen

HVETBO HERREDS TINGBØGER 1630 - 1687. 2. del


(1)

** tingbogens autorisation 1646.

**  Wdi denn Herritz Jesu Christi Naffn /  Till En God Ende.

10/1 1646.

** tingmænd og sandemænd fortegn

** Laurs Laursen i Hjermeslev et vidne. Oluf i ---- lod læse landstings stævning, at P Laursen i Østrup og andre vidnesmænd er stævnet til næste landsting

(2)

** Christen Nielsen i Kalsensgård begærede vidne af menige herredsmænd, hvorledes han har skikket sig, siden han blev herredsfoged, om der var nogen der kunne sige ham noget på. mange navng vidner på menige herredsmænds vegne, at han har været en ærlig herredsfoged, der ikke modtog gaver af nogen for at fremme deres sag

** fordeling

** Anders Madsen i Røgel stævner Anders Mortensen i Røgel, om han ikke bør holde deres kontrakt. opsat 6 uger

** stævning for løn opsat 8 dage

** fordeling fortegn

** Hjermeslev mænd stævnes for bispens tiende. opsat 8 dage

** gældsstævning

** Yde Christensen på farbror Niels Jensens vegne et vidne. navng vidner, at Niels blev forarmet, da fjenderne tog hans fæ øg og formue

(3)

** 2 mænd bød sig i rette, idet de er blevet stævnet

** varsel

** Laurs Laursen i Hjermeslev stævner vidner samt Laurs Bertelsen i Sigen for svar. Jens Brus var med, da Laurs Laursen ydede sin tiende til Laurs Bertelsen

** samme stævner Poul Simonsen for vidne. Christen Jensen i Nørgård havde set et gråt øg for en vogn med proviant, som var Laurs Laursens, og det kom ikke tilbage. en rytter havde taget et øg fra Laurs og givet en hest igen, men ingen af dem kom tilbage  

** drabssag fra landstinget. Niels Mortensen har 23/2 1645 dræbt Niels Torsen i Nørholm ved Anders Mortensens bryllup i Røgel. navng vidner om drabet. der lyses Niels Mortensen fuld manddød, for at have taget livet af Niels Torsen uskyldigt

(4)

** stævning for rest tiende. opregn

** stævning for anpart i ko. fortegn

** gældsstævning opsat 6 uger

17/1 1646.

** gældsstævning

(5)

** stævning for korn af Åby bro

** Jens Andersen i Hønsholm stævnes for dom, for han har beligget 3 kvinder. opsat 1 måned                                     

** Christen Sørensen ? på Halkær stævnes for vidne

** gældsstævning

** Jacob Ibsen i Østrup stævner Niels Christensen i Ingstrup for vidne. Klemend Tøgersen vidste ikke, at Niels var tvunget til at hente de stude, som omtvistes. andre vidner

** fordeling

** Poul Simonsen i Hjermeslev stævner Laurs Laursen i Hjermeslev for anpart i et øg

** fordeling

** fordeling. fortegn. opregn

** fordeling for beliggelsesbøder. fortegn           

** Åstrup tjenere fordeles for rest. fortegn

** Ingstrup mænd fordeles

** Svend i Momgård efter 6 ugers opsættelse gav klage over karle, der skulle have væltet et dige. fortegn. da det ikke bevises, blev ingen klage udstedt

** Jens Andersen i Tvilstedgård efter 6 ugers opsættelse en dom over Christen Nielsen i Ingstrup for 12 tdr byg landgilde, som Johanne Olufsdatter  ---- . hun er dømt til at betale de 12 tdr, som hun er fordelt for. et forbudsvidne mod at huse og helle hende oplæses. da hun bor hos Christen Nielsen, kendes han til at betale de 12 tdr byg

(6)

24/1 1646.

** gældsstævning

** vurdering af stud

** Oluf Christensen lod læse opsættelse af landstinget 14/1

** Margrete Christensdatter udlægger Christen Nielsen, som nu er hos Niels Holdensen i Kølvring                         

** Svend i Momgård forbød at komme i ---- mark

** fordeling

** fordeling. fortegn

(7)

** Jens Madsen i Kås stævner vidner. der vidnes, at den hest, som omtvistes, blev udlagt og ydet til ritmesteren i Tvilstedgård  

** samme begærer dom for halvparten. opsat 1 måned

** gældsstævning

** Poul Simonsens sag med Laurs Laursen opsat 3 uger

** Christen Ydesen i Trudslev stævner Laurs Bendsen og Tomas Olufsen for et øg, han udlagde for dem. opsat 1 måned

** Jens Mikkelsen i Vestergård på Christen Nielsens vegne i Skøttrup efter 6 ugers opsættelse. Christen har givet en stud til Christen Jensen i Ingstrup, men ikke fået den tilbage. han dømmes til at betale

** Jens Andersen i Tvilstedgård på Søren Jørgensens vegne stævner Tomas Olufsen i Brødslev, idet denne skal have kaldt ham en hundspot. Tomas møder og svarer, at han kun ved noget ærligt om Søren Jørgensen. da det synes at røre sig om ærerørige ord, skal sagen for den tilbørlige dommer

** Jacob Ibsen i Østrup efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Niels Christensen i Ingstrup for 4 øksne, han tog i Ingstrup kær. der fremlægges tingsvidner. Jacob formener, at han bør skaffe studene igen bevis for at Niels var tvunget i svenskens tjeneste fremlægges. sagen skal for landstinget         

(8)

31/1 1646.

** stævning for kurv

** landstings opsættelse læses angående Christen i Kalsensgård

** Jens Christensen i Drustrup stævner Morten Nielsen i Østrup, tidligere i Torpet, for betaling ifølge deres forlig

** Christen Ydesen i Trudslev stævner for vurdering af stud

** stævning for udlagt stud

** stævning for rest tiende. opsat 8 dage

** fordeling

** Christen Klausen i Brødslev stævner for vurdering angående en hest, som blev udtaget af løjtnanten, da de var tilsagt at møde i Ingstrup præstegård med deres øg og heste. den vurderede sum deles mellem bymændene. fortegn                             

** Vogn Pedersen i Fristrup stævner Søren Pedersen i Saltum for dom angående 50 sdl, som tingsvidne af Ålborg byting 14/11 1642 indeholder. opsat 1 måned

(9)

** Vogn i Bleggrav på Niels Andersens vegne i Ålborg stævner mange navng vidner, som vidner, at da Niels Friis var jaget fra sit hus til kæret, blev der ikke taget øksne fra ham, men han udlagde en stud til den rytter, der var indkvarteret hos ham. Niels Mørk havde blandt Niels Friises stude set nogle med Niels Andersens bomærke på hornene

** fordeling. fortegn

** Niels Jensen i Kildegård stævner Mads i Damsgård og søn Mads Madsen for vidne, hvorledes Jens Nielsen i Brødslev hans kone og børn skikkede sig. Brødslev mænd vidnede, at de skikkede sig ærligt og vel

** fordeling for brokorn til Åby bro

** P Smed i Momgård begærer dom over Poul Sørensen i Vedsted og Søren Laursen i Kneppet efter tingsvidne af 6/12

7/2 1646.

** Svend Nielsen i Momgård stævner Christen Nielsen og Margrete Christensdatter i Røgel for deres bøder. opsat 1 måned      

** Anders Torsen i Krogsgård 3 opkrævelse til sandemændene for at møde 25/2. fortegn   

** samme tilbyder rede penge, om nogen har fordelt sandemændene

** samme stævner Anders Madsen

** stævning for rest 1643 og 45. fortegn. opsat 6 uger

** Laurs Nielsen i vester Brønderslev stævner Kirsten Mortensdatter for vidne. navng vidner, at hun fik et barn og er afløst. opsat 6 uger

(10)

** fordeling for bispetiende

** fordeling

** gældsstævning. opsat 1 måned

** Niels Friis til Vestrup stævner Niels Andersen i Ålborg samt mange navng vidner

** Oluf Christensen lod læse landstings stævning til 11/2. fortegn

** Jens Christensen i Drustrup vidnede, at en rytter skrev 2 af hans øksne og tog andre 8 med magt. Niels Christensen i Torpet måtte sende øksne til præstegården, så snart der kom bud. Søren Andersen i Kvorup vidnede, at da dragoner drog af Saltum og Ingstrup sogn, da lå Niels Friis i skjul i Hune  klit. andre vidner det samme, men de ved ikke, om der blev taget øksne fra Niels Friis eller ikke

** Niels Friis stævner mange navng vidner. der vidnes om 3 af Niels Friises øksne, som kom til Hjermeslevgård. det bevidnes, at Niels har købt dem før svensken kom i landet          

** alle Jetsmark sognemænd stævnes for kirketiende 1645. opsat 14 dage

(11)

** Sejlstrup tjenere advares at yde deres skyld og landgilde i Ålborg på onsdag

** Christen Johansen i Kettrup stævner navng for anpart af et øg, han udlagde for dem

** samme stævner andre for en ko og et plovøg, som han udlagde for dem. opsat 14 dage

** samme og Oluf Andersen gav deres sag til voldgift

** Peder Jensen i Borup stævner navng for gæld for stude og øg. opsat 1 måned

** samme. Christen Jensen i Borup vidnede om stude og øg, som kom sønden ud

** klostertjenerne stævnes for dom for rest. opsat 1 måned

** stævning for gæld

** gældssag opsat 1 måned

** stævning for rest bispetiende

** 3 ting for kirketiende

** Søren Pedersen i Brødslev stævner Mads Jensen i Damsgård, som har lovet at holde Søren fri for skyld og gæld, samt at give afkald

** stævning for kirketiende

(12)

** Søren Pedersen stævner Mads i Damsgård. opsat 8 dage

** Christen Pedersen i Boelskifte stævner. opsat 8 dage

** 24 mands vidne om ødegods til Ålborg slot. fortegn 

** Bangsbo tjenere stævner for rest for 1643 og 45 fortegn

14/2 1646.

**  Søren Nielsen i Tømmerby stævner Matias Nielsen i Guldager samt vidner

** stævning

** gældsstævning

** Peder Nielsen i Alstrup var jaget fra sit hus, hans øg borttaget, og har ingen avl og kan ikke betale skyld, som bevidnes    

** gældsstævning. gælden er betalt

(13)

** gældsstævning

** gældsstævning opsat 8 dage

** Mads Nielsen i Vestergård stævner Poul Klemendsen i Hvorup for lånt byg

** Hans Henriksen i nør Saltum stævner navng for en hest han udlagde

** samme et vidne, at den hest, han udlagde til den indkvarterede rytter, havde han købt Søren Christensens far          

** samme et vidne

** Jens Madsen i Kås. vurdering af hest, som omtrættes. fortegn

** stævning

** Peder Simonsen stævner Saltum og Østrup mænd, som mod forbud har indført deres korn uden at give det tilkende. opsat 14 dage

** Søren Tomsen i Ingstrup vedgik at have oppebåret stedsmål af Saltum kirkes tiende

** stævning

** varsel

** stævning for soldaterpenge samt anden gæld. fortegn

** varsel fortegn

(14)

** stævning for rest

** fordeling. fortegn

** Søren Tomsen i Ingstrup stævner Peder Simonsen i Brogård for fæstebrev på kirketiende. opsat 1 måned

** Anders Nielsen i Østrup og Christen Mortensen i nør Saltum er forarmet af fjenderne, og kan ikke betale skyld. fortegn

** Søren Pedersen i Brødslev får afkald af Mads Jensen efter hans datter Johanne Madsdatter                        

** Christen Mortensen et vidne. andre vidner det samme   

** Niels Jensen Soldat er løst fra sin tjeneste for bønder. fortegn

** gældsstævning

** Søren Nielsen i Tømmerby fremlagde sin fordring på broder Matias Nielsen i Guldager for løn med videre. opregn          

** Hjermeslev mænd fordeles for tiende til bispen

** fordeling

** fordeling

** fordeling

** efter 6 ugers opsættelse en dom over Maren Pedersdatter i Krattet for hendes bøder

(15)

21/2 1646.

** vidne om betaling

** Jens Olufsen i sdr Saltum stævner Christen Laursen i Vestergård for anpart af en plovhest, som blev udlagt. Christen i Vestergård og Jens Olufsen var i plovfællesskab. Christen Laursen nægter at have lovet at betale anparten                                

** samme fik en anden hest udlagt til kaptajnen, der lå ved Søren Pedersen i Saltum. Christen Laursen vil betale             

** dom på Daniel Jensens vegne

** Mads Laursen i Brødslev fik taget et øg i Ingstrup præstegård, den dag de udtog plovheste, som bevidnes. fortegn     

** vurdering af øget for 20 sdl

** Mads Laursen begærer dom for 4 dlr anpart. opsat 1 måned

** stævning

** stævning for mogagen

** stævning for kirketiende Hjermeslev 1645

** stævning for øg og stud. opsat 14 dage

** stævning for fækorn

** fordeling

** Christen Jensen i Ingstrup stævner P Jensen og Christen Jensen i Borup. de er i fjendetiden kommet til Christens gård og forlangt et nød til at slagte, der var kun Christen Nielsens stud i Vestergård. de førte studen bort og slagtede den til rytterne. andre vidner det samme. de anklagede benægter

(16)

** varsel for sild

** stævning for rytterhold

** stævning opsat 3 uger

** P Sørensen i Trudslev efter 8 dages opsættelse et vidne. vidner har hørt, at navng mænd havde lovet P Sørensen 1 sdl for den stud, de fik af Peder

** Jens Andersen Soldat i Saltum stævner hans bønder. opsat 14 dage

** Jens Nielsen i Alstrup stævnes for dom. opsat 1 måned

** gældsstævning

** Niels Laursen i Hune stævnes for dom. opsat 1 måned

** stævning for skyld. opsat 1 måned

** Morten Svendsen stævner dem, der er i lægd med ham. opsat 14 dage

** fordeling

** efter 6 ugers opsættelse en dom for gæld. fortegn

** Anders Madsen i Røgel efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Anders Mortensen. han har med medgranderne indgået en kontrakt, at de skulle afstå fra uenighed med plov med videre med trætte og klammeri. kontrakten læses. uenigheden stammer fra plovskat til svensken. tingsvidne fremlægges angående trætte om en 2 stude, som en svensk rytter tog med til Bratskov til kvartermesteren. Anders Mortensen skal holde kontrakten

(17)

** varsel for rest brokorn

(18)

28/2 1646.

** Anders Torsen i Krogsgård stævner. der er angiveligt blevet stjålet hø i hans eng i Ulvskov og der diskuteres, om Ulvskov ligger i Hvetbo eller Han herred.

** Oluf Christensen i Kvorup på Anne Jensdatters vegne et vidne, at Jens Jørgensen gav afkald for arv efter far Jørgen Jensen 

** fordeling

** Anne Sørensdatter i Pandrup stævner Niels Laursen for vidne. der vidnes, at han har fået betaling og lovet at give afkald 

** samme 3 ting til samme for afkald

** gældsstævning

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner navng bønder angående en stud, han udlagde ved Ingstrup præstegård. flere navng vidner

** samme. vurdering af øget 18 sdl

** gældsstævning opsat 14 dage

** Søren Pedersen i Saltum stævner for anpart i hest

** Jens Olufsen i Saltum stævner Christen Laursen i Vestergård for vurdering af en hest for 18 sdl

** Margrete Jensdatter i Abildgård stævnes for at udlægge barnefar, som er Christen Christensen i Abildgård                  

(19)    

** Jens Olufsen og Christen Laursen gav deres trætte om rytterhold til voldgift

** Bertel Mortensen i Saltum stævner navng for vidne. Birgit Eskesdatter vidnede, at i fjendetiden hentede Niels Jensen og Knud Sørensen noget hø i hendes høgård, Niels tog også en ko i kæret, og der var ingen ryttere med dem                      

** samme begærer dom over dem, om de ikke bør betale. opsat 1 måned

** gældsstævning opsat 4 dage

** gældsstævning

** stævning for stud. opsat 14 dage

** et vidne, at 4 mænd lovede at betale 6 1/2 td byg for studen

** stævning

** gældsstævning

** Jacob Ibsen i Østrup stævner Niels Andersen i Kettrup for vidne. Søren Tomsen i Ingstrup vidnede, at Nielses øg blev udlagt i Ingstrup præstegård. andre vidner det samme         

** Jens Olufsen i Rolighed vidnede, at efter øget blev udlagt af ploven, kom en dragon og byttede øget med Oluf Madsen, som gav ham et andet for 20 dlr. Niels Andersen ville senere købe øget af ham. andre vidnede det samme                               

** Jacob Ibsen begærede dom, om Niels Andersen ikke burde skaffe øget til stede. opsat 1 måned                             

** Christen Nielsen i ---- et vidne, at Oluf Madsen bekendte, at det øg, som Trudslev Borup og Ingstrup mænd købte af ham til krigsdragonen, og gav ham deres brev på, fik han igen, så brevet skal være magtesløst

** gældsstævning

(20)

** Hans Henriksen et vidne, at Christen Jensen i Dalen vil betale 15 sl mk for en plovhest, som blev ham udlagt         

** Niels Friis stævnes

** Christen Jensen i Ingstrup stævnes

** gældsstævning opsat 1 måned

** tilsagn om betaling. fortegn

** stævning for kirketiende. opsat 8 dage

** Niels Laursen gav Anne Sørensdatter i Pandrup afkald for arv efter far Laurs Nielsen       

** Søren Eriksen lod læse Helvig Brades brev om den eng, som Anders Torsen i Krogsgård bruger, og hvorfra er stjålet ---- hun spørger, hvor samme eng ligger, i hvilket sogn og herred, og hvem der har købt den       

** fordeling for engskyld og mogagen

** fordeling for rest for penge til Hans Henriksen for landstings rejse

** fordeling for korn og kirketiende i Hjermeslev

** Jens Jørgensen i Hune hvarre lod læse forlig med hans mor om arv efter far 

** Mads Jensen i Damsgård fordelte for rest brokorn til Assenbæks bro. fortegn

(21)

7/3 1646.

** Svend Nielsen med landstings stævning stævner om det gods, der findes på Rævkærgård. opsat 14 dage

** stævning

** Jens Andersen Soldat 3 ting til hans bønder for soldaterhold

** Søren Laursen i Hjermeslev stævner navng bønder, om de vil vedstå deres brev

** Anders Jensen stævner alle Hune mænd for 1 ---- opsat 14 dage

** stævning for stud. fortegn

** læst opsættelse af landsting 11/2 angående sagen med Vogn i Bleggrav og Poul

** Mads Christensen i nør Saltum stævnes for vurdering og tilbud på 2 øg. fortegn

** fordeling. fortegn

** gældsstævning

** stævning ?

** Christen Jensen i Ingstrup lod læse landstings stævning 24/2 til næste landsting efter påske

** Christen Torsen i Saltum stævner Morten Jensen for vidne. Søren Tomsen i Saltum vidnede, at kaptajnen befalede, at der skulle udlægges en stud af hver plov. da Morten så kaptajnen, løb han bort, og ville ikke tage sine stude med sig. navng vidner. hvis de kan skaffe ham hans stude igen, vil han tage dem, hvis ikke kan de være deres løfte kvit

(22)

** Søren Pedersen i Saltum stævner Vogn i Frislev og Inger Pedersdatter for vidne

** vidne om rente

** Christen Laursen i Vestergård stævner for 3 mk. fortegn. opsat 14 dage

** samme stævner Laurs Pedersen i Ingstrup, om Maren Christensdatters klæder i Borup ikke bør gives til hendes døtre. opsat 14 dage

** Laurs Jensen i Alstrup stævner Laurs Pedersen i Ingstrup for vidne. Anne Pedersdatter i Alstrup vidnede, at hun fik en kedel af hendes mor Maren Christensdatter. Laurs Pedersen svarede, at han havde købt kedlen, og lånt den til hans mor.

** stævning

** Christen Nielsen i Hedegård stævner Christen Svendsen og P Mortensen. navng vidner, at i fjendetiden, da Christen var fra sit hus, så han, at indstævnede hentede træ og paneler i Hedegård, hvor kornetten boede. andre vidner det samme. Christen Svendsen svarede, at kornettens karl skaffede træet, og han var tvunget til at hente det til at ---- deres malt og mad 

** Laurs Kock i sdr Saltum stævner alle Østrup mænd. opsat 14 dage

** Søren Pedersen i Saltum et vidne, at navng mænd vidner, at i 1630 holdt Søren Pedersens forældre deres datter Inger Pedersdatters bryllup med Vogn Pedersen i Nøtten, og gav hende medgift som deres andre døtre.          

** fordeling

** fordeling for rest tiende til ---- og kirken

(23)

** Jens Madsen i Kås efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Søren Pedersen for 4 sdl, som er hans anpart af en hest, som blev udlagt, og som de er forligt om efter tingsvidne 24/1 11/2 og 6/3. han dømmes til at betale

14/3 1646.

** Mads Christensen i Pandrup stævner Christen Andersen i ---- Niels Pedersen i Fruensgård vidner. opsat 14 dage             

** stævning for faldsmål

** stævning for lånt sølvtøj. opsat 14 dage

** Bend Nielsen i Østrup stævner Laurs Christensen Smed i Saltum for vidne. Søren Nielsen i Torpet vidnede, at Laurs lovede at betale hans del af hvad, der blev udlagt af ploven. andre vidner det samme

** Christen Nielsen i Bunken vidnede, at omtalte hest, som Laurs Smed tiltaler Bend Nielsen og medbrødre for, købte de af ham for 4 rdl. andre vidner ligeså

(24)

** Bend Nielsen og medbrødre begærede dom over Laurs Christensen

** Vogn Pedersen og Søren Pedersen gav deres trætte til voldgift

** Søren Pedersens sag i Saltum med Christen Nielsen i Alstrup opsat 14 dage

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner navng bønder for 18 dlr for 1 plovøg af hans plov. opsat 1 måned

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Her Jacob i Saltum forspørgsmål

** stævning for faldsmål

** gældsstævning opsat 1 måned

** Jacob Ibsen i Østrup stævner Niels Andersen i Kettrup for vidne. der vidnes, at der blev udlagt et grå øg fra Niels, og det er nu i Oluf Madsens eje. Niels vil ikke befatte sig med det, før han har talt Olufs minde. andre vidner det samme

** stævning for rytterhold og vidne Alstrup

** Jacob i Østrup lod læse landstings stævning, at Her Ludvig og andre vidner er stævnet til næste landsting efter påske

** fordeling

** Christen Eriksen i Alstrup udlagde et øg til plovøg af hans plov i Saltum, som bevidnes                                     

** Bertel Mortensen stævner Mads Nielsen i Brødslev for vidne

** Jens Nielsen i Fårup stævner Steffen Nielsen i Hjermeslev forvidne og dom. vidner har købt et gråhjelmet øg

(25)

** Søren Madsen i Østrup. navng vidner bevidner, at han er øde og forarmet og ikke kan yde landgilde

** alle Alstrup mænd stævnes for kirketiende 1645

** Peder Laursen i Kettrup stævner Mads Skrædder for anpart i plovøg

** Peder Christensen i Engisgård og Christen Nielsen i Pilgård voldgav deres trætte

** stævning opsat 14 dage

** gældsstævning opsat 8 dage

** Bertel Mortensen i Saltum et vidne. Mads Christensen i Pandrup og Christen Andersen i Østrup vidnede om et væddemål om 2 heste

** Jens Andersen Soldat fordelte dem, der rester med soldaterpenge. fortegn

** Anders Jensen fordelte Hjermeslev mænd for en ko, de fik af Bend Laursen og en stud af Simon Poulsen

** Erik Christensen i Ingstrup. navng synsmænd har synet hans hus. opregn                                           

** Christen Ydesen i Trudslev efter opsættelse begærer dom over Tomas Olufsen i Brødslev for 5 sdl anpart i et plovøg, som blev udlagt til svensken. Her Ludvigs bevis, at de er i plovlav sammen fremlægges. Tomas Olufsens svar fremlægges, at han nægter. han dømmes til at betale

(26)

** Jens Tomsen i Jonstrup et 24 mands vidne angående rest kongeskat til Martini 1643. en del er forarmede, og mange holdt skatten hos dem selv for onde tiender om fjenderne              

23/3 1646.

** alle kongens tjenere i Jetsmark stævnes for skyld og landgilde 3 ting

** samme stævnes for skriverskæpper og andet

4/4 1646.

** gældsstævning

** stævning for føringspenge opsat 14 dage

** 3 ting for efterlysning af segl

(27)

** Maren ---- i Hune stævnes for at udlægge barnefar   

** Christen Laursen ridefoged til Åstrup på husbonds vegne stævner Christen Torsen i sdr Saltum for vidne. der vidnes, at Christen Torsen og P Jørgensen i Saltum og andre Saltum grander købte en stud af Morten Jensen og betalte ham 6 1/2 tdr byg for den. de førte den til kaptajnen, som sagde, han ville have en stud af hver plov

** Christen Svendsen og Christen Nielsen i Hedegård bliver forligt for deres trætte

** Christen Laursen, foged på Åstrup, stævner Søren Nielsen i Torpet for vidne. Bend Laursen vidnede, at Søren lovede at levere havre til fogden i vinter og som var sort. andre navng vidner har også fået leveret sort havre fra ham

** Jens Nielsen i Alstrup stævner Christen Nielsen for betaling for en hest. opsat 1 måned

(28)

** Matias i Ejersted stævner Niels Olufsen i Jonstrup for vidne. navng vidner, at der kom en stud løbende ind i Nielses gård med en øksen ko, som var Christen Bertelsens. studen blev slagtet. andre vidner ligeså

** Yde Christensen stævner Jens Christensen i Abildgård for vidne. der vidnes, at de har indgået et væddemål, at de hver især skulle tage en hest i Ingstrup og Alstrup sogn og den, der ikke kom, skulle bøde en td øl

** Mads Christensen i Pandrup stævner Christen Andersen i ---- for vidne. Niels Pedersen i Fruensgård vidnede, at den første svenske kvartermester havde skadede øg med sig. Mads tog dem i stald og helede dem, hvorefter kvartermesteren fik dem igen. da han rejste, købte Mads øget for et sølvstob. øget blev senere stjålet og Christen Andersen i Østrup fandt det i Christen Andersens stald     

(29)

** 3 ting

** Mikkel Nielsen i Torpet stævner Bertel Mortensen Birgitte Eskesdatter og Eske Jensen

** Jens Christensen i Alstrup stævner Christen Eriksen for vidne. der vidnes, at Jens udlagde et hvidt øg                

** stævning for rest. opsat 1 måned

** Margrete Christensdatter og Christen Nielsen stævnes for dom angående deres bøder. opsat 1 måned                                 

** husbonds fuldmagt gøres magtesløs        

** stævning for stedsmål. opsat 1 måned

** gældsstævning. opsat 14 dage

** Christen Laursen på Slottet vil stille husbonden tilfreds for dom af 3/5 1645

**  samme et vidne, at Jens Laursen i nør Saltum vil holde ham skadesløs for hans løfte til husbonden

** samme lover Svend Nielsen 13 1/2 dlr inden 8 dage

** Jens Christensen stævner hans bønder for løn

** Jens Mikkelsen i Vestergård et vidne. 2 navng bønder er tilsagt at køre hø fra Børglum til Ålborg

(30)

** Laurs Christensen i Saltum stævner navng for anpart af plovøg

** gældsstævning

** Hans Henriksen et vidne, at Jens Nielsen i Alstrup gav tilkende, at de var forligt om den arvelod, som Jens havde af Poul Christensen i Vrensted  

** samme stævner

** Søren Christensen i Torpet på fars vegne stævner Jens Nielsen i Alstrup for vidne   

** gældsstævning. fortegn. opsat 14 dage

** Søren Laursen i Hjermeslev stævner Anders Laursen sst for dom angående tingsvidnes indhold. opsat 1 måned

** Peder Nielsen i Alstrup stævner Christen Eriksen sst for vidne. Jens Jensen i Saltum vidnede, at det kvæg, som Christen Eriksen omtrætter, det tog en soldat fra ham 8 dage før P Nielsen kom i kvarter til ham. andre vidner det samme     

** stævning for studepenge. opsat 14 dage

** fordeling for kirketiende 1645

(31)

** Mikkel i Torpet et vidne. Niels Jensen og Oluf Sørensen vidnede, at det hø, som Bertel Mortensen tiltaler Niels Jensen og Knud Sørensen for, det tog Niels Jensens rytter til hans hest til Birgitte Eskesdatters, som var i samme rytters kvarter. han lagde det over hesten, og lod den æde deraf, så længe det rakte 

** dom over Helliggejst tjenere for rest landgilde for 1645.

** slotstjenerne fordeles for skriverskæpper

11/4 1646.

** Jens Christensen i Alstrup stævner mange navng for vidne. der vidnes, at han udlagde et hvidgråt øg af hans plov 

** samme og andre gav deres sag om rytterhold til voldgift. fortegn.    

** Laurs Christensen Kock i Saltum stævner mange navng. Christen Laursen i Vestergård vidner, at han hørte Løjtnanten sige, at hans kusk ikke skulle befatte sig med Laurs Kocks plov udover de 2 parter. Anders Jensen i Saltum vidnede, at Laurs udlagde en stud. andre vidner, at han ikke udlagde nogen stud      

(32)

** Laurs Jensen i Alstrup stævner Laurs Pedersen i Ingstrup angående en kedel. opsat 1 måned

** Jens Tomsen i Ingstrup et vidne

** stævning for dom angående nød og stud

** et vidne om gæld

** dom for gæld. opsat 1 måned til regnskab

** Christen Torsen og lægdsmændene er forligt

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner Eske Christensen i Trudslev og Niels i Dalen for oversiddelse. opsat 6 uger

** Eske stævner Laurs Nielsen i Brødslev

** Keld Mortensen i Kvorup stævner Christen Dal i Kvorup og gav varsel. Ove Laursen vidnede, at Christen Dal lovede at betale den 4 part i stud, som Keld købte

(33)

** Laurs Mørk i Østrup stævner Jens Nielsen i Alstrup for vidne

** Laurs Christensen i Myrtue og Laurs i Kvæsthave voldgav deres trætte

** Christen Sørensen lod læse stedsmålsseddel fra Bratskov

** Søren Laursen i Alstrup stævner Anders Laursen sst

** samme stævner Simon Christensen for rytterhold. opsat 8 dage

** fordeling

** vurdering af stude hos Laurs Christensen i Momgård og Palle Pallesen i Vedsted, begge for 14 sdl

** Søren Pedersen i Saltum efter 3 ting fordeler for rest penge til hest og rest af 13 rdl, som blev udlagt til Vorgård    

** Morten ? Svendsen i Hune efter 3 ting fordelte for rest af rug, han kørte til Århus og for øg, han indløste  

** fordeling for skriverskæppe til Ålborg slotsskriver

18/4 1646.

** Mikkel Madsen stævner P Nielsen i Sisgård. opsat 6 uger

** Svend i Momgård stævner Christen Mikkelsen i Sønderby ? for dom angående arbejde, han ikke har gjort. opsat 6 uger

** Christen Pedersen i Hønsholm stævner Christen Nielsen i Pilgård for vidne, samt navng vidner. voldgiftsvidne fremlægges

(34)

** Oluf Madsen i Ingstrup og Niels Andersen i Kettrup voldgav deres øgtrætte

** Jens Mikkelsen i Vestergård gav varsel til Laurs Klemendsen i Brødslev for hans søn, som har fæstet sig til Anders Jørgensen i Vittrup

** der vidnes, at Mads Laursen, Laurs Klemendsens søn har fæstet sig til Anders Jørgensen i Vittrup, og fået 1 rdl i fæstepenge. opsat 1 måned                                                  

** Birgitte Eskesdatter bevidnes at være blevet forarmet af fjenderne. fortegn                                    

** Eske Christensen i Trudslev stævner Laurs Nielsen i Brødslev for anpart af stud. opsat 3 uger                           

** 3 ting. fortegn

** ---- i Borup stævner Niels Jensen i Kettrup Poul Klemendsen i Hvorup og Anne Jensdatter sst for vidne og dom. opsat 1 måned

** Jens Eriksen i Hune stævner Oluf Sørensen i Sønderby

** Niels Mikkelsen i Sønderby stævner Laurs Christensen i Saltum og Jesper Laursen sst for vidne og dom. opsat 1 måned

** Christen Jensen i Ingstrup stævner

** stævning for diverse gæld og effekter

** fordeling. fortegn

(35)

25/4 1646.

** Anders Jespersen og søn Jens Andersen i Hønsholm et vidne, at de blev forarmede i den ufredelige tid og næsten øde        

** Sejlstrup tjenere stævnes for rest

** Laurs Klemendsen i Brødslev stævner Anders Jørgensen i Vittrup for vidne. navng vidner, at Mads Laursen, Laurs Klemendsens søn, lovede Anders Jørgensen at tjene ham så længe, som Laurs Jensen tjente ham. Anders indvilgede 

** 1 måneds landstings opsættelse oplæses 8/4

** gældsstævning. opsat 6 uger

** Christen Pedersen i Hønsholm og Christen Nielsen i Pilgård er forligt

** på Her Jacobs og Her Hanses vegne stævnes. opsat 3 uger

** gældsstævning. opsat 14 dage                              

** 3 ting for anpart af øg

** stævning for sølvske. opsat 14 dage

(36)

** Mikkel Nielsen i Torpet stævner Jørgen Jensen Skrædder på Øland. navng synsmænd har set Søren Tøgersens vinduer, som er slået ind af Jørgen Skrædder, der overnattede hos Søren, og som gjorde det i drukkenskab

** Søren Tøgersen vidner det samme

** Christen Mikkelsen Smed vidner, at Jørgen gjorde det samme i hans hus efter at have købt øl. Else Andersdatter vidner, at han slog hendes kakkelovn itu

** Mikkel Nielsen i Torpet stævner Christen Tyresen. opsat 14 dage

** Laurs Christensen i Saltum stævner Niels Mikkelsen sst for vidne. Niels Mikkelsen i Sønderby vidner, at Niels Mikkelsen og Margrete Christensdatter købte et øg, som blev udlagt til plovøg, og de lovede at betale deres anpart                   

** samme stævner samme for vidne. Anders Jørgensen i Saltum vidnede, at den hest, som Niels Mikkelsen med dem omtrætter, byttede han med løjtnanten og fik en anden i bytte, så han udlagde ikke nogen hest. andre vidner det samme                          

** gældsstævning for korn

(37)

** Anders Laursen i Hjermeslev stævner hans bror Søren Laursen for dom. opsat 1 måned                                      

** et vidne, at Christen Nielsen i Pilgård tjente Jep Eriksen i Røgel forgangen år

** Mikkel i Torpet stævner Birgitte Eskesdatter for vidne. der vidnes om hvad, der blev udlagt af stude og køer          

** samme begærede dom over Birgitte og Jens Christensen for deres anpart                                                

** Fårup grander stævnes for stud med videre. sagen opsat 1 måned

** gældsstævning. fortegn

** Bend Nielsen i Østrup stævner Laurs Christensen Smed for vidne. der vidnes, at Bend og medbrødre udlagde en stud  

** stævning for stedsmål. opsat 6 uger

** stævning for byg. opsat 8 dage

** Jens Laursen i Kølvring stævner               

** Peder Jensen i Borup. vurdering af stud

** samme stævner bønder i Hvorup for vidne

** gældsstævning 3 ting

** fordeling

(38)

** Vill Laursen stævner ---- i Alstrup for vidne. der vidnes om en stud, der blev udlagt Christen Nielsen                     

** forbud mod at føre sæd i Niels Laursens jord i Dalen

** gældsstævning

** Simon Poulsen stævner P Olufsen og Christen i Nørgård opsat 8 dage

** Anders Laursen nordest stævner Anders Laursen og Søren Laursen for vidne. der vidnes om diverse gæld til Anders Laursen

** gældsstævning

** Jens Madsen i Holmgård stævner navng for vidne. der vidnes, at det brune øg med hvid fod kom søndenud med proviant

** gældsstævning

** vurdering af indstrandet træ og vrag opregn

(39)

** Peder Jensen i Borup efter 3 ting fordeler for anpart af en hest ---- , som Jens i Stride udlagde                             

** Svend Nielsen i Momgård efter 6 ugers opsættelse beviser med varselsseddel af landstinget at have stævnet Fru Margrete Banners arvinger for arv og gæld efter hende. syn på Rævkærgård. boopgørelse. kendelse: gården skal gå tilbage til Sofie Brahe                                    

(41)

2/5 1646.

**  3 ting

** kvittering for 4 1/2 rdl

** Sejlstrup tjenere stævnes for landgilde og skyld 1645         

** Alstrup sognemænd stævnes for vidne

** Laurs Christensen i Saltum stævner alle Bunken mænd for vidne. Søren Pedersen i Saltum vidnede at Laurs udlagde til kaptajnen i Saltum en hest og en stud                      

** Laurs Christensen og Niels Andersen gav deres sag om rytterhold til voldgift                                     

** gældsstævning opsat 6 uger

** Oluf Christensens sag med Laurs i Bisgård opsat 8 dage

** gældsstævning

** fordeling

** fordeling

** Morten Christensen i Saltum stævnes angående arvelod efter far P Christensen i Saltum og søskende. sagen opsat 1 måned

(42)

** gældsstævning

** Simon Christensen i Hjermeslev stævner Jens i Holmgård for vidne. Laurs Bertelsen i Sigen vidnede, at Simons hest og Laurs Jensens hest var for hans vogn med proviant. andre vidnede ligeså 

** Jens Tomsen stævner Jens i Holmgård for vidne. Peder Christensen i Hjermeslev vidner, at han kørte Jens Tomsens vogn sønderud, og da var Laurs Laursens og Christen Christensens øg for vognen     

** Jens Andersen i Tvilstedgård et vidne, at navng mænd har takseret Sejlstrup tjenere for hvad, de kan give i landgilde for forleden år

** Jens Mikkelsen i Vestergård efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Niels Jensen i Kettrup Poul Klemendsen i Hvorup og Peder Jensen i Borup for 18 sdl for et øg, som Niels Jensen udlagde. diverse tingsvidner fremlægges

(43)

** dom for gæld. fortegn

9/5 1646.

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Christen Johansen i Kettrup for æskning angående arvelod efter sl Christen Kock og Maren Laursdatter, barnfødt i Manne. Christen svarede, at det, som kunne tilfalde Jens Tomsen, skulle han have                                   

** gældsstævning

** Mikkel Nielsens sag i Torpet med Christen Tøgersen opsat 1 måned

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Peder Jensen i Borup. han var tilsagt at køre, men oversad, da hans øg for nylig var udlagt

** på Niels Friises vegne stævnes i Saltum for 3 stude opsat 14 dage

(44)

** Jens Mikkelsen i Vestergård på husbonds vegne stævner Søren Tomsen i Ingstrup for sin sandhed at vidne og Tomas Jensen for svar. vidner om et øg, der blev udlagt                

** Anders  Poulsen i Fårup ?  stævner Christen Christensen sst for syn. navng synsmænd vidner om Christens agre og tofter. de gav deres jordtrætte for dannemænd at gøre ret kristeligt skel

** samme stævner Jens Christensen i Saltum for et øg, han tog fra hans karl. opsat 3 uger

** Laurs i Østrup på grandernes vegne forbød at komme i Østrup fælled kær eller mark med drøft eller grøft, som ikke har fælled deri       

** forbud mod at komme i Niels Friises mark eller kær med drøft

** fordeling

** Poul Nielsen i Østrup og Vogn Pedersen skal møde for næste landsting

** Tomas Nielsen i Hjermeslev stævner Simon Christensen for renter af arvelod. opsat 14 dage                            

** Jens Laursen i Kølvring stævner Niels Madsen i Vedsted for dom efter 1 måned opsættelse angående hvem, der bør være værger           

** gældsstævning. fortegn

(45)

16/5 1646.

** gældsstævning. fortegn

** fordeling

** Christen Smed i Holmsgård stævner Jens Pedersen Blok for vidne. Mads Pedersen i Bundgård vidnede, at Jens Pedersen bad Christen Smed tage soen med sig og tage den i øret, som han tog ---- andre vidnede det samme

** Hans Henriksen i nør Saltum på egne og medbrødres vegne af Trudslev stævner Niels Friis for vidne, samt andre navng. Christen Mortensen i nør Saltum vidnede, at Niels Friis ikke udlagde noget øg i den ufredelige tid, og ikke forlangte betaling af nogen, før nu. mange andre navng vidner det samme. Oluf Christensen på Nielses vegne sagde, at Niels udlagde først 3 øksne, samt betalte anpart som andre sognemænd       

** Jens Christensen i Saltum stævner Anders Poulsen i Fårup, om han turde benægte, at han havde øget i sin besiddelse, siden karlen var hos ham og ville have det. han svor, han ikke ved, hvor det er. andre vidner, at han havde det hvide øg

(46)

** Jacob Ibsen i Østrup stævner navng for en kornrejse, samt begærer dom over andre for fæstes fortabelse. opsat 6 uger          

** Jens Christensen i Fårup. navng vidner, at den sorthjelmede okse, som kom af Jenses plov, var Jørgen Jensens i Hvarret. andre vidner ligeså                                         

** 3 ting

** Jens Christensen i Sønderby stævner Niels Jensen sst og Oluf Sørensen for vidne. Birgitte Eskesdatter vidnede, at rytteren tog Jens korn samt en færdig stud, som de 2 indstævnede førte til Ålborg og solgte for rytteren. andre vidner det samme

** Birgitte Eskesdatter stævner Niels Jensen og Oluf Sørensen med Søren Olufsen for vidne. hun benægtede at have skaffet Niels og Oluf den ko, som der tidligere er vidnet om. hendes datter Mette Jacobsdatter i Kæret vidnede det samme          

** fordeling. fortegn

** Svend Nielsen i Momgård efter 6 ugers opsættelse stævner Birkelse tjenere for rest, som oplæses. fortegn. opregn

(47)

** Laurs Christensen i Saltum efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Niels Mikkelsen og Margrete Christensdatter for anpart i udlagt øg

** Jens Nielsen i Alstrup begærer dom over Christen Nielsen sst for et øg, han solgte ham i fjendetiden, samt for leje af øget. sønnen Søren Christensen svarede, at hans far havde betalt øget

(48)

23/5 1646.

** Jens Christensen i Sønderby. navng vidner bevidner, at fjenderne slog ham, så han måtte gå på en stav og tog hans korn med sig, så han er forarmet og øde                        

** Anders Jensen i Hjermeslev stævner for tilbud og vurdering

** Bend Laursen stævner for bispens tiende

** tilsagn om betaling

** Laurs Christensen i Myrtue og Laurs Andersen sst gav deres trætte om rytterhold til voldgift                     

** stævning for rytterhold                                  

** stævning for afsigelse af voldgift

** gældsstævning

** Christen Johansen i Kettrup stævner Jens Tomsen for tilbud om arvelod efter Christen Kock                                  

** Jens Nielsen i Hvarret. Christen Nielsen i Tvilstedgård gav afkald for arv efter far Niels Christensen i Hune torp og efter mor

** Jens Pedersen stævner Christen Smed i Holmsgård for vidne. han har kaldt Jens en skælm med videre. flere vidner

(49)

** Laurs Jensen i Alstrup efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Laurs Pedersen for en kedel. der fremlægges tingsvidner. Anne Pedersdatter, Laurs Jensens kone vidner. da det ikke kan bevises, at Laurs Pedersen har fået kedlen, er han fri for tiltale til andet bevises

30/5 1646.

** Niels Bertelsen i Fristrup stævner Søren Laursen på Egholm for æskning og vidne                                  

** samme et vidne. Laurs Jensen i Fristrup vidnede, at han var med andre til skifte efter Gertrud Sørensdatter, Nielses kone, om hvad sønnen Morten Nielsen kunne tilkomme            

(50)

** varsel. fortegn

** Niels Madsen i Vedsted Jens Laursen i Kølvring. Niels Christensen i Fristrup vidner om hvad, sl Søren Laursens søn Laurs Sørensen kunne tilfalde efter sine forældre. Jens Laursen, som var nærmeste værge, ville ikke tage pengene. andre vidner det samme

** samme et vidne. Christen Espensen i Hoven på kone Johanne Nielsdatters vegne gav afkald for arv efter hendes sl mor Maren Laursdatter

** Svend Nielsen i Momgård på husbonds vegne stævner Jens Pedersen på Lundbak for vidne. Søren Keldsen i Holmsgård vidner, at da han skulle stævne Jens Pedersen, tog denne en tyrkølle og truede ham med, og sagde, han skulle få en djævel og Christen Smed med, den tyv, hvorefter han slog Søren omkuld. andre vidner derom. Jens sværger, det er løgn

** Klemend Mortensen i Alstrup stævner Tøger Klausen for et skiftebrev efter sl Morten Klemendsen i Brødslev, og hans fosterdatter Inger Laursdatter om hendes arv efter forældre Laurs Jensen og Gertrud Klemendsdatter ?.brevet er blevet borte i fjendetiden

(51)

** betaling af rytterhold                           

** stævning for afsigelse af voldgift

** gældsstævning af Niels Laursen i Brødslev på søster Kirsten Laursdatters vegne                                      

** vester Laurs Nielsen i Brødslev stævner Tomas Olufsen sst for vidne. Laurs Klemendsen i Brødslev vidnede, at Oluf Tomsen, Tomases søn ikke har tjent andre end hans far                 

** ---- i Jonstrup stævner Christen Keldsen i Jonstrup og Jens Laursen Jens Keldsen i Hedegård for vidne

** dom for gæld

** Peder Jensen i Borup stævnes til landstinget angående 2 stude

(52)

6/6 1646.

** Birgitte Eskesdatter i Sønderby stævner Niels Jensen i Sønderby Søren Smed Oluf Sørensen og Knud Sørensen sst for vidne. Eske Jensen vidnede, at i den ufredelige tid var Birgitte ved Her Niels, at han ikke skulle sætte hende i Plovskat, da hun intet havde. Knud Christensen i Bisgård vidnede, at hun var hos ham, om han ville bede ritmesteren for Guds skyld skåne hende for plovskat, da hun var enke, desformedelst gav han hende aldeles kvit og fri

** Anders Laursen og Søren Laursen i Hjermeslev er blevet forligt, at Anders skal have broderen Mads Laursen hos sig                

** ---- i Hjermeslev stævner Anders Laursen sst for at forsegle et brev. opsat 8 dage

** fordeling af Søren og Anders

** Laurs Pedersen i Ingstrup stævner for rest kirketiende. opsat 14 dage

** samme gældsstævning fortegn opsat 14 dage

** Niels Nielsen i Lyngby torp stævner Laurs Klemendsen i Brødslev Jens Skomager i Hjermeslev og Christen Pedersen i Boelskifte for dom. opsat 6 uger

** på Anders Andersens vegne stævnes Christen Nielsen i Havgård for dom efter bispens forsæt. opsat 1 måned

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Søren Christensen ? P Sørensen i Kvorup for 12 rdl. opsat 6 uger

** Niels Christensen i Torpet stævner Niels Friis samt navng vidner. Jens Jespersen i Østrup vidnede, at han mødte en af Niels Friises karle, som kom med en stud, han havde hentet på Hjermeslevgård. der vidnes også, at da de tog stude fra Niels Friis, tog de også stude af andre i sognet. Oluf Christensen svarede, at han ville bevise, hvad Niels Friis udlagde

(53)

** Morten Pedersen i Pilgård stævner Oluf Sørensen i Sønderby for vidne angående en sølvske, som han havde fået af Simon Jensen og som var Kirstens i Pilgård

** samme begærer dom over Oluf Sørensen for samme ske

** Laurs Laursen i Østrup stævner alle Alstrup grander med deres folk for vidne. Mads Mortensen i Torpet vidnede, at han så navng drive med 40 nød i Torpet og Saltum eng. han ville tage fæet ind, men de var mange, og tog dem fra ham

(54)

** gældsstævning

** Anders Jensen et vidne. Niels Mikkelsen ønsker ham en djævel i sig og kalder ham en hundspot

** Christen Keldsen i Holmsgård stævner Jens Pedersen på Lundbak for klage, for han slog stævningsmanden. opsat 8 dage

** samme stævner samme for hvad han sagde om Christen. opsat 14 dage

** Jens Christensen i Hjermeslev gav varsel til Else Jensdatter, som tjente ham og undveg om natten

** fordeling

** varsel. opsat 8 dage

** stævning for tilbud angående frugtgæld 1 ting

** gældsstævning. fortegn

** Laurs Christensen Smed i sdr Saltum et vidne. navng mænd afsagde voldgift angående plovheste. Laurs har udlagt både plovhest og stud  

** Oluf Christensen på bispens vegne begærer dom over Christen Nielsen i Havgård for afgift af tienden samt stedsmål. opsat 1 måned

** Jens Tomsen i Jonstrup efter 6 ugers opsættelse på Her Jacob og Her Hanses vegne begærer dom over Christen Skovbo og andre Saltum sognemænd for korn og tiende

(55)

** på Jens Christensens vegne i Fårup efter 6 ugers opsættelse begæres dom over navng mænd angående en stud, han udlagde. der vidnes, at studen var Jørgen Jensens i Hvarret                          

** Søren Smed i Sønderby efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Birgitte Eskesdatter og Jens Christensen for deres anpart af stud ko og øg, som blev udlagt. Birgitte beviser med tingsvidne, at hun var øde, og ritmesteren frigjorde hende for plovskat og kreatur. Jens Christensen beviser med tingsvidne, at han af fjenderne blev frataget alt. kendelse: der kan af disse årsager ikke udstedes lovmål

(56)

13/6 1646.

** Poul Sørensen i Vedsted og Søren Laursen i Kneppet stævner navng i Kås og Vedsted. der vidnes om sl Poul Nielsens gods og stude, hvor de blev af                               

** samme stævner Maren Pallesdatter for anpart af det, som han udlagde til rytteren. opsat 1 måned                           

** Jens Pedersen på Lundbak stævner Christen Smed og vidner. Maren Christensdatter på Lundbak vidner, at hun ikke så at Jens slog Søren Keldsen. et andet vidne vidner det samme

(57)

** samme stævner Christen Smed for dom angående skælmsstykker. opsat 1 måned

** Svend Nielsen i Momgård på Niels Pedersens vegne i Fruensgård stævner Søren Smed. Niels vidner, at han lånte en hest til Søren Smed, for at dennes søn Knud Sørensen kunne ride på den til Bundgård, og hesten er ikke siden kommet tilbage. Søren Smed nægter 

** Knud Pedersen stævner for gæld                   

** et vidne, at Anders Jensen på Gøl er morbror til Niels Mortensen, som dræbtes                                   

** gældsstævning. fortegn

** ----

** gældsstævning. opsat 6 uger

** Tomas Nielsen, født i Fårup, får bevidnet, at han ikke kan betale mere ned halvparten af hans bøder, for han belå Maren Pedersdatter

** Christen Mortensen i nør Saltum et vidne, at hans søn Keld Christensen også kun kan betale halvparten                

** Sidsel Jensdatter, som tjente i Nørgård, udlagde Svend Jensen i Ingstrup for sin barnefader                     

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Anders og Niels i Brogård samt andre navng for syn på tørvegrøft           

** Anders Torsen stævner Anders Madsen i Røgel for vidne. der vidnes, at de  ---- på Viborg landsting er blevet forligt

(58)

** Laurs Laursen i Østrup på grandernes vegne stævner Aksel Smed for vidne, samt menige Alstrup mænd. Aksel vidner, at navng drev i Torpet eng med deres kvæg

**  samme begærer dom over Alstrup mænd for drøft i Torpet eng. opsat 3 uger

** Laurs Christensen Smed i sdr Saltum et vidne, at Bunken mænd, Niels Andersen og han var forligt om rytterhold       

** 3 ting til Søren Laursen i Hjermeslev hans bror Anders for at forsegle brev

** Jens Nielsen i Buj og Niels Jensen sst lovede at Maren Jensdatter skal møde om 8 dage for at udlægge barnefader, eller de må selv stå til rette                                    

** fordeling

** Jens Jensen i Ejersted stævner Jens Olufsen sst for syn, han har pløjet af hans jord                               

** Simon Nielsen i Ingstrup stævner for vin og brød dem, der rester 3 ting

** Laurs Jensen i Alstrup stævner Laurs Pedersen i Ingstrup. der vidnes, at Laurs Pedersen betalte kedlen. Laurs Jensen svarede, at kedlen og resten af sl Maren Jensdatters gods var ham arveligt tilfaldet 

** sdr Laurs Pedersen i Ingstrup gav varsel til Laurs Jensen i Alstrup for et skiftebrev på hans fosterbørns arvelod        

** Laurs Pedersen spurgte Laurs Jensen om noget havre, han havde hentet. det gjorde han på fostersønnens vegne         

(59)

** Søren Christensen i Torpet stævner menige Alstrup mænd og deres folk for vidne. Aksel vidner om dem, der tog kreaturerne af folden. fortegn

** Laurs Jensen i Hjermeslev stævner Christen Jensen i Nørgård, for han forholdt dem grandelavsbrevet

** Oluf Andersen i Kettrup stævner voldgiftsmændene for afsigelse mellem ham og Christen Johansen

** stævning for anpart af plovøg. opsat 1 måned

** Christen Smed i Holmsgård et vidne, at Jens i Lundsbak lod læse 2 budskaber fra hans bror Henrik Pedersen, som er et 20 mands vidne samt fra fogden på ---- , at han har skikket sig vel   

** på Tomas Pedersens vegne i Vestrup stævnes efter 6 ugers opsættelse for dom Morten Rod i Saltum for arv efter hans far P Christensen. Morten Christensen Rod svarer, at hans kone var gift 3 gange før hun blev gift med ham, og der var intet efter hendes mænd. opgørelse 1629 fremlægges. kendelse: Morten Christensen bør være fri for tiltale

20/6 1646.

(60)

** Jesper i Havgård stævner Anders Bertelsen i Røgel for syn og klage. navng synsmænd har set Anders Madsens sår. han beskylder Anders Bertelsen, som kun slog ham een gang med en sten

** samme begærer klage. opsat 1 måned

** stævning for 1 td øl. opsat 1 måned

** Jens Andersen stævner for syn på hulgrøft ved Hedegård

** Anders Madsen i Røgel et vidne, at Anders Torsen har modtaget betaling og fuld nøje af ham for hans bøder i landsretten

** Jens Andersen stævner. fortegn

(61)

** Maren Jensdatter i Buj udlægger Jens Andersen i Hønsholm for barnefar                                              

** Jens Nielsen i Buj og hans søn Niels Jensen lovede at sætte borgen for hende, at hun ikke skal undvige            

** Christen Hansen i Torsmark stævner voldgiftsmænd for tilbud mellem Laurs Nielsen i Brødslev og Tomas Olufsen sst. opsat 14 dage

** Christen Keldsen og Jens Pedersen på Lundbak er forligt om deres trætte. den der bryder forliget, skal betale til næste hospital 1 okse eller 10 dlr

** vidner om kornrejser. fortegn

** gældsstævning

** Peder Jensen i Borup stævner for vurdering af kreatur

** tilsagn om betaling

** Bend Nielsen i Hjermeslev stævner for skolemesters løn

** Christen Sørensen i Pirup stævner Søren Olufsen i Pirup for vidne og klage. hans søn Søren og Anders Bertelsens søn Poul er set ridende på en ko i klitten

** samme begærer klage over Søren Sørensen. opsat 8 dage

** gældsstævning. fortegn

(62)

** Laurs Klemendsen i Brødslev et vidne. navng mænd bevidner, at fjenderne tog hans fæ og øg, så han intet kan avle    

** Christen Pedersen i Boelskifte et vidne. navng vidner, at fjenderne tog hans øg og fæ med mere                           

** gældsstævning

** Mads Jensen i Damsgård stævner Niels Jensen i ---- i ---- sogn samt vidner

** Laurs Jensen i Hune stævner for syn på hulgrøft i fælleden

** fordeling

** gældsstævning. opsat 1 måned

** møde på Alstrup kirkegård med skiftebrev fra Laurs Pedersen

** P Jensen i Borup et vidne

** Tomas Jensen i Ingstrup og Christen Nielsen et vidne. navng synsmænd har set deres jorder, hvad der kan såes

** Jens Laursen i Kølvring efter 6 ugers opsættelse begærer dom, om han ikke bør være værge for sl Søren Laursens søn Laurs Sørensen, da han er farbroder på fædrene og Niels Madsen i Vedsted er farbror på mødrene. arven opregnes. kendelse: da Jens Laursen er vederhæftig, bør han være værge

(63)

** på Niels Friises vegne stævnes Saltum mænd for anpart af 3 øksne, som Niels Friis udlagde, som bevises med navng vidner og tingsvidner

(64)

27/6 1646.

** Vogn Pedersen et vidne, at Niels Jensen i Hillested på fars vegne lod læse en landstings stævning

** fordeling

** Jørgen Bertelsen Smed i Hjermeslev stævner Laurs Jensen i Alstrup for tilbud om frugtgæld

** Christen Nielsen i Alstrup stævner Niels Jensen Knud Jespersen og Svend Jespersen for dom, angående Inger Klemendsdatter, som skal være beligget i deres tjeneste og er bortrømt. han mener, de bør skaffe hende tilbage levende eller død, eller at lide derfor. opsat 1 måned   

(65)

** Jens Andersen i Tvilstedgård gav varsel til Sejlstrup tjenere for vogne. fortegn       

** samme stævner P Skrædder for syn på et dige          

** Søren Tomsen i sdr Saltum stævner vester Anders Jensen i Saltum og Morten Christensen for syn                  

** samme stævner Anders og Morten for klage. opsat 14 dage

** Laurs Jensen i Alstrup stævner Laurs Pedersen i Ingstrup for dom angående kedel, om han ikke bør skaffe den til stede

** Laurs Keldsen i Hune torp stævner P Christensen, for han har ved nattetide slået græs i fælleden

** samme begærer klage. opsat 1 måned

** Jens ? Andersen i Hønsholm stævner Else Sørensdatter ---- datter i Risen for vidne. Christen Pedersen i Hune torp var med at forlige Søren Christensen i Risen på datter Else Sørensdatters vegne og Jens Andersen i Hønsholm, at de skulle fraskilles. kontrakten opregnes. hendes brødre er Jens og Christen            

** Bertel Mortensen stævner Mads Jensen Skrædder i Kettrup for vidne. i fjendernes tid kom der en stud fra ---- til Mads Skrædder  

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner P Jensen i Borup og hans navng folk for syn på hulgrøft i Christen Ydesens engskifter     

(66)

** Laurs Christensen i Myrtue stævner P Olufsen i ---- angående plovkorn, som han gav ham at yde på slottet. Mads Pedersen, P Olufsens søn havde ydet kornet på slottet, som bevidnes            

** samme stævner for afsigelse af voldgift mellem ham og Laurs Andersen angående rytterhold                                 

** stævning for 5 td byg, som låntes. opsat 1 måned

** stævning for dom. opsat 1 måned

** stævning for dom

** Christen Tyresens sag med Anders Poulsen. opsat 14 dage

** Niels Mikkelsen i Saltum stævner Anders Jensen i Saltum for syn 

** samme stævner samme for vidne. der vidnes om gæld

** Søren Laursen i Hjermeslev et vidne. navng mænd vidner

** Simon Nielsen fordeler dem, der rester med korn til brød og vin til Ingstrup kirke                                          

** Søren Tomsen i Saltum. navng synsmænd har set hans agre, hvoraf der pløjet til flere sider. der skal sættes skel

(67)

** Bend Laursen i Hjermeslev 3 ting til Hjermeslev mænd for vognpenge 4/7 1646.

** Jens Tomsen i Jonstrup advarede ---- tjenere og dem, der har kirkens og kongens tiende i fæste at møde på Ålborg slot.

** samme stævner Jens Jensen i Jetsmark præstegård og Anne Mortensdatter i Bundgård for deres bøder. opsat 6 uger             

** Tøger Mikkelsen i Jetsmark også for hans bøder. opsat 6 uger 

** Oluf Bertelsen i Saltum stævner alle Helliggejst klosters tjenere for syn på deres huse og bygninger              

** Niels Tomsen Skrædder i Hvorup stævner navng for vurderings afsigelse

** vurdering af hans øg for 10 dlr

** Niels Torsen begærede 3 ting til førnævnte for hver deres anpart. opsat 14 dage

** Saltum mænd stævnes for dom angående tiende til kirken. opsat 1 måned. og andre navng for deres kirkeskyld. opsat 1 måned

** Jens Andersen på Mikkel Skomagers vegne stævner alle Fårup mænd for anpart af et øg. fortegn

** Poul Sørensen i Vedsted stævner mange navng for dom, som tidligere er vidnet,  angående hvad de har efter sl Poul Nielsen efter tingsvidne. opregn

(58)

** samme stævner Maren Pallesdatter i Vedsted. hendes søn Palle Pedersen i Vedsted havde været i Poul Sørensens hus og ville betale gælden  

** gældsstævning

** stævning

** fordeling for vognpenge

** Sejlstrup tjenere fordeles for oversiddelse

** Laurs Jensen i Rævhede stævner Anne Christensdatter, som tjente Niels Sørensen i Åby, for vidne og navng for svar. der vidnes om 1 stud, som den korporal, som lå i kvarter hos Laurs Jensen tog og solgte i Ålborg                                    

** Niels Nielsen i Momgård. der vidnes om 2 stude, som rytteren tog og solgte                                         

** gældsstævning

** tilsagn om betaling

** stævning

** Laurs Pedersen i Ingstrup stævner Laurs Jensen i Alstrup for vidne    

** 3 ting fortegn

(69)

** Jens Jensen i Ejersted stævner Jens Olufsen i Ejersted for klage. opsat 1 måned

** Matias Bertelsen var hans hjemmel til den jord, som Jens har haft i 20 år

** gældsstævning. opsat 14 dage

** øster Anders Jensen i Saltum stævner Niels Mikkelsen for syn på bortpløjet jord                                    

** de giver deres sag til voldgift

** forbud mod at køre på Anders Jensens og Pouls fæ ......

** Svend Nielsen i Momgård på husbonds vegne tilsagde, at eventuel kongeskat på kongens tjenere skal betales efter formue, som billigst er

** gældsstævning

11/7 1646.

** stævning for rest landgilde. fortegn. opsat 6 uger

** Laurs Andersen i Stisborg spurgte, hvor Poul Christensen havde gjort af 2 tdr aske til husbonden, hvortil han svarede, at Niels Nielsen i Saltum tog dem til levering

(70)

** NB. 2 lispund korn og 1/2 til Horns foged og herredsskriver

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner velb Sten Bille for syn på grøft og kast i Hune kær og fælled                    

** samme stævner mange navng for samme syn  

** samme stævner Tomas Christensen, der tjener Jens Nielsen, samt Jens Nielsen selv. de er dømt til at betale og er fordelt. han mener, de bør fanges og sendes til Bremerholm

** samme stævner mange navng angående hvem, der har fået hø i Hune torps fælled, som der er ført syn på. husbonden vedkender sig de pågældende steder

** ---- Madsen i Trudslev stævner Niels Nielsen sst for dom. opsat 8 dage

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner navng for klage, for de har gravet ved Hedegård i Hune sogn. opsat 1 måned

** fordeling

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner Bertel Andersen på Holmen for syn på hulgrøft i hans enge                       

** Bertel Andersen stævner for syn Jacob i Østrup. Anders Bertelsen i Brogård vidner om 14 af Jacobs nød, som kom fra kæret og ind på Bertels korn. disse blev indtaget i laden. andre vidner det samme. der vidnes om flere indtagne nød

(71)

** Bertel spurgte Jacob Ibsen, om han havde hyrde, og om han kendte nogen fælled på Holmens mark. Jacob vil betale skaden på kornet. opsat 1 måned

** Bertel Andersen stævner navng vidner, som vidner om 4 indtagne nød, som de førte til Østrup til Jacobs gård        

** ---- Klemendsen i Hvorup stævner Niels Tomsen og Søren ---- i Hvorup for vurdering. vurderingsmænd vurderer en stud for 6 sdl

** gældsstævning. fortegn. opsat 1 måned

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Christen Sørensen i Pirup for syn på hus og bygning                                 

** samme stævner Niels Christensen på Suderholm for hans tjeneste. opsat 14 dage

** Svend Nielsen i Momgård stævner Christen Sørensen i Ålborg samt Tøger Christen Pedersen og Christen Mouridsen for vidne. der vidnes om Søren Smeds søn i Sønderby, Christen Sørensen, som er kommet ridende på et øg, som tilhørte Niels Pedersen i Fruensgård. han slog øget både på siderne og i hovedet med en ---- , så det faldt omkuld

(72)

** samme et vidne, at han solgte selv øget til Niels Pedersen, og da var det 17 dlr værd

** Morten Christensen i Saltum stævner navng vurderingsmænd for at afsige vurdering

** Laurs Jensen i Alstrup og Laurs Pedersen i Ingstrup voldgav deres trætte

** fordeling

** Laurs Jensen i Alstrup og Jens Mortensen gav deres sag til voldgift

** gældsstævning. opsat 14 dage

** Simon Nielsen i Ingstrup og Eske Christensen i Trudslev stævner for kirkeskyld 1644 og 45 fortegn. opsat 6 uger

** Peder Jensen i Saltum et vidne, at Maren Madsdatter er beligget i hans brød 3 ting                          

** Oluf Bertelsen i Saltum synsvidne på alle klostertjenernes huse                                                  

** Christen Johansen i Kettrup et vidne. vurdering af sl Christen Kocks bo. opregn                     

(73)

18/7 1646.

** Svend Christensen i Alstrup et vidne. navng mænd vidner, at Svend Degn ingen brugelighed har af kongens jord, men han bor på en adelsmands gods og hver uge hver anden gang i den ene kirke og hver anden gang i den anden informerer og læser med ungtjenerne, hvorfor han ikke kan give skat, som han ellers gerne ville

** Niels ---- i Vedsted stævner ---- Christensdatter, der tjener Mads Sørensen i Åby, og Poul Sørensen i Vedsted og Søren Laursen i Kneppet for svar. der vidnes om sl Poul Nielsens stude, samt om heste, der blev byttet med den svenske korporal

(74)

** Jacob Ibsen i Østrup stævner Bertel Andersen på Holmen for vidne, samt vidner. der vidnes, at i 40 år har man i Østrup ikke haft hyrde, idet Tomas Madsen på Holmen havde gærdet lukket. der vidnes om det indtagne fæ, hvoraf et nød skulle være udsultet

(75)

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner Bertel Andersen på Holmen for syn, samt Jacob Ibsen i Østrup                

** Bertel Andersen stævner Jacob Ibsen for dom. opsat 1 måned

** Jacob Ibsen tilbyder erstatning for skade. Bertel svarer, at han ikke forlanger mere, end loven medfører

** ---- i Damsgård stævner Jens Andersen i Ejersted for vurdering. en stud vurderes

** Jens Mikkelsen i Vestergård på Christen Nielsens vegne stævner Mads Laursen i Brødslev for vidne. Christen har haft korn stående hos Mads, men i fjendernes tid blev det ædt sammen med Madses korn   

** samme begærer dom over Mads. opsat 6 uger

** Poul Jensen i Stavad stævner Jens Mortensen i Alstrup for vurdering og tilbud. der vurderes et skørt

** Tomas Christensen i Saltum stævner navng vidner. han blev af fjenderne gennet af tjenesten, og imidlertid blev den kvinde beligget, som han sigtes for. han fik ingen løn, mens fjenderne var her

(76)

** Laurs Mørk og Anders Tøgersen voldgav deres trætte

** på Niels Friises vegne stævnes Saltum mænd for anpart af udlagte øksne. opsat 14 dage

** 3 ting

** gældsstævning

** Bertel Andersen på Holmen. navng synsmænd har set en opfyldt grøft i Holmens eng og fælled  samt nygravning

** syn på skade i hans eng for 3 læs hø. hans korn ar opædt og nedtrådt af fæ                                        

** gældsstævning

** Niels Nielsen Juel i Lyngby på Jacob Grubbes vegne til Kabbel efter 6 ugers opsættelse begærer dom for gæld. fortegn. opregn

(77)

25/7 1646.    

** Jens Tomsen i Jonstrup mindede alle kongens tjenere at yde deres smørskyld

** samme stævner Mads Jensen i Holmgård og Jens Madsen sst, og søger Mads for et dyr, han har fanget og ikke ydet på rette sted. opsat 1 måned

** samme stævner Steen Bille for syn for hulgrøft og indhævd i fang og fælge i Hune kær ved Hedegård. Jens Andersen på husbonds vegne vedkender sig de omtalte steder, som hører til Hedegård   

** samme stævner Christen Madsen og andre vidner. mænd, der mindes op til 50 år vidner, at de omtalte steder er bymændenes alfare vej

** samme begærer syn. Jens Andersen tilbyder, at når de andre nedlægger deres indhævd, ville hans husbonds tjenere gøre det samme. ingen synsafhjemmelse udstedt

** samme stævner alle Alstrup mænd og karle for klage over deres drift i Torpet eng. opsat 14 dage

** stævning for stedsmål. opsat 14 dage

** Jens Andersen stævner for oversiddelse. fortegn

(78)

** Oluf Christensen stævner Christen Sørensen for dom for rest. han mødte og berettede, at han blev jaget fra sit hus af fjenderne til Norge, så han havde ingen avl 1645. næste år havde han fået fiskeriredskab af Niels Friis og brugt det. opsat 1 måned

** fordeling

** Oluf Christensens sag med Niels Christensen i ---- opsat 8 dage   

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner Christen Pedersen i Bundgård og andre angående deres trætte om en hest, som blev byttet med en rytters hest, som bevidnes                               

** Hune sognemænd stævnes for kirketiende for i år og i fjor. opsat 1 måned

** stævning for bispens tiende. fortegn

** Hjermeslev mænd uden Stride og Myrtue stævnes for dom. opsat 14 dage

** en del Hjermeslev mænd stævnes for forbud ?. opsat 14 dage

** Erik Christensen i Ingstrup stævnes for 5 sdl, som han skylder ladefogden på Asdal for arbejde, han betalte for ham forgangen år. opsat 1 måned

** gældsstævning. opsat 8 dage

** Laurs Jensen i Alstrup et vidne om en stud, han solgte

** gældsstævning

** Laurs ---- i Sigen stævner Jens Pedersen for sandhed at sige. der vidnes, at den dragon, der lå til Laurs Bertelsen, tog det byg, som Knud Jespersen og Laurs Bertelsen trættes om        

(79)

** gældsstævning. at betale inden 15 dage

** Søren Christensen som tjener i Kvorup stævnes for 12 rdl bøder for lejermål med Maren Tomsdatter                     

** Peder Jensen i Kettrup begærer efter 6 ugers opsættelse dom over Niels Jensen i Kettrup og Poul Klemendsen i Hvorup for anpart af plovøg, han udlagde. der fremlægges tingsvidner. de dømmes til at betale               

(80)

1/8 1646.

** stævning for langhalm

** Christen Sørensen i Brødslev stævner Christen Nielsen i Kettrup og andre angående Christen Nielsens korn, som den svenske korporal lod tærske og solgte i Ålborg. flere vidner udtaler sig om kornet

** Laurs Mørk i Østrup stævner Knud Laursen Dal for vidne. Svend Sørensen i Østrup havde fået at vide på Gøl, hvor øget var, og sagde til Knud, om han ville følge med og skaffe ham det igen. Knud sagde Nej

** Knud Dal stævner Laurs Mørk for vidne. Laurs Mørk og Knud Dal er forligt om øget

(81)

** stævning for ko. opsat 1 måned

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner Niels Laursen i Toftegård ?

** Christen Tyresen i Fårup stævner navng i Fårup angående den hest, han udlagde af sin plov                                   

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Steen Bille for vidne. Morten Svendsen i Hune kan mindes i 32 år, og da har de omtalte steder været brugt af Hune bymænd til drift og grøft. flere mænd, der mindes op til 50 år, vidner det samme

** samme stævner Jens Andersen i Tvilstedgård for dom, om han ikke bør bevise sin vedkendelse. opsat 1 måned

** Laurs Jensen i Kås stævner navng. opsat 1 måned

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner ---- Poulsen for syn. han benægter at have fået penge af nordbaggen                  

** Niels Andersen i Saltum stævner Østrup Bunken mænd for gæld

** tilsagn om betaling

** Peder Sørensen i Kvorup stævner Johanne og Anne i Toftegård for syn. der vidnes om opæltet jord i Peder Sørensens eng

(82)

** Jens Olufsen Jens Jensen og Matias Bertelsen gav deres jordtrætte på Langager for voldgift 

** Jens Simonsen i Bundgård ? stævner Tøger Jensen Niels Christensen Mads Skøt og Maren i Skødsholm for vidne. der vidnes om en rytter, der tog en hest Hos Tøger                  

** samme begærer dom over Niels og Maren for deres anpart. opsat 1 måned

** samme. Maren Jensdatter lover ham 1 td byg

** fordeling

** Terkild Eriksen i Pandrup stævner Niels Jensen i Sønderby på Ellen Terkildsdatters vegne i Sønderby. der vidnes, at Niels Jensen er set ride på et øg, som tilhører Ellen, og hun har ikke haft det siden 

** samme begærer dom. opsat 1 måned

** stævning for en stud. opsat 1 måned

** gældsstævning. opsat 1 måned

** Anders Jensen øster i Saltum stævner Niels Mikkelsen

** Peder Olufsen i Limbergård. gældsstævning

** samme stævner for anpart af plovøg. fortegn        

(83)

** vurdering af øget for 13 dlr

** Laurs Christensen i Hjermeslev stævner for vurdering at det, der blev udlagt

** Jens Jensen Brus et vidne om byg, Matias tog af hans vogn og førte til Jonstrup

** samme 3 ting til Matias Mikkelsen   

** Jens Tomsen i Jonstrup. navng synsmænd har set en nordbagge Niels Olufsen, som havde en del sår, som han sigtede Gravels Poulsen for, denne havde passet ham op på stranden og truet ham på livet

** på Niels Friises vegne efter 14 dage opsættelse stævnes en part af Saltum sognemænd for deres anpart i stude                    

** Knud Dal efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Laurs Mørk forpenge for et øg. Laurs svarede, at sagen er for landstinget, idet der findes vidne mod vidne

8/8 1646.

** navng forligsmænd har forligt P Nielsen og Maren Christensdatter i Fårup om hendes ophold hos ham

** Oluf Christensen i Kvorup på Dortes vegne i Fårehave spørger Svend Nielsen i Pandrup, om han ved noget uærligt om Dorte. han svarede, at han ville bevise det

** vurdering hos Niels Jensen i Sønderby af et øg, som var Ellen Terkildsdatters for 10 rdl

(84)

** gældsstævning

** gældsstævning. fortegn. opsat 8 dage

** Poul Simonsen i ---- stævner Laurs Laursen sst for anpart i øg, han udlagde                                           

** de gav deres trætte til voldgift

** fordeling

** Knud Jespersen efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Niels Jespersen i Hjermeslev for arvelod efter hans forældre. opregn           

** fordeling af en part af Saltum mænd for anpart af øg

** Svend Nielsen i Momgård på P Christensens vegne i Hune torp begærede klage efter 6 ugers opsættelse for hø, han slog i fælleden. fogderne fra 3 godser mødte og erklærede stedet for fri fælled

15/8 1646.

** fordeling

** stævning for 1 td øl

** Christen Laursen, foged på Åstrup et vidne. navng mænd vidner om jord, som er ødelagt af sandflugt. fortegn           

(85)

** Peder Christensen i Hvarregård stævner navng for anpart af en ko, som de benægter                                

** stævning for arbejdsløn for klæder

** stævning for en bøsse

** Oluf Madsen i Ingstrup et vidne, at Matias Olufsen et stævnet til landstinget

** vurdering af bøsse, som er pantsat

** Christen Madsen i nør Saltum stævner Anders Jensen i Manne for

vidne. de har byttet køer, og den ene skulle være med kalv. dette bevidnes

** et vidne om gæld

** Bertel Andersen på Holmen og Jacob Ibsen i Østrup er forligt om deres trætte

** Klemend Tøgersen stævner Laurs Jensen for vidne. Birgitte Klemendsdatter vidner, at Laurs og Jens Mortensen skændtes, hvorefter Laurs stak en jerntyv gennem døren og havde nær stukket Jens Mortensen

** samme begærer klage over Niels Jensen. opsat 1 måned

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner Niels Laursen i Toftegård for forbud

** Jens Olufsen i Saltum stævner Christen Laursen i ---- for vidne og dom. voldgiften afsiges

(86)

** stævning

** stævning. fortegn. opsat 8 dage

** stævning. opsat 1 måned

** flere bønder bevidnes at være forarmede. fortegn

** Simon Christensen i Hjermeslev er forarmet og kan ikke skatte

** Mads Laursen Block er forarmet

** Christen Nielsen i Fårup og ---- Jensen er forarmede

** angående samme sag. de kan ikke betale skat

** stævning

** gældsstævning

** Laurs Jensen i Alstrup stævner Jens Christensen og Oluf Tomsen. opsat 8 dage

** gældsstævning samt for rømning

** Christen Laursen i Hjermeslev stævner Oluf Tomsen i Alstrup og P Mikkelsen. Oluf vidnede, at Anne Jensdatter hentede et lam i hans hus, som var Christen Laursens

** gældsstævning. fortegn. opsat 1 måned

** gældsstævning. opsat 1 måned

** Hans Henriksen stævner Christen Madsen og Christen Kock for dom. opsat 1 måned

(87)

** stævning for anpart af 2 stude. opsat 1 måned             

** på Niels Friises vegne. navng synsmænd har synet Vestrup. opregn

** Niels Jensen i Hjermeslev et vidne. navng vidner, at han er forarmet efter krigen                                 

** gældssager. fortegn

** Christen Laursen foged på Åstrup et vidne, at navng Åstrup tjenere vidner, at han har skikket sig vel og ikke modtaget gaver

** Poul Sørensen i Vedsted efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Svend Nielsen med flere angående stude og gods efter sl Poul Nielsen i Momgård. tingsvidner fremlægges. kendelse: da fjenderne tog studene kan de ikke derfor lide lovmål                               

(88)

22/8 1646.

** fordeling

** fordeling

** Svend Nielsen på husbonds vegne et forbud mod at komme på Toftegårds endele østen åen med kvæg og fæ

** Jens Pedersen i sdr Saltum. navng mænd bevidner, at han er skrøbelig og forarmet og kan ikke give skat

** Laurs Laursen i Østrup stævnes til landstinget for en dom, han har afsagt

** Svend i Momgård efter opsættelse 20/6 gav klage på Anders Bertelsen for sår og skade, han gjorde Anders Madsen sst

** Niels Christensen i Hvarregård stævner Peder Christensen i Pirup og Poul Pedersen i Krattet for vidne. der vidnes, at de lovede at betale Niels for en ko

** Tomas Jensen i Ingstrup stævner Jens Nielsen i Momgård for vidne. han er i husbondens bestilling

** Oluf Christensen i Kvorup stævner for gæld. fortegn. opsat 1 måned

** samme stævner Svend Nielsen for at forklare hans ord om Dorte Christensdatter efter tingsvidne. opsat 1 måned

(89)

** gældsstævning fortegn

** Mikkel Madsen i Åstrup stævner Niels Christensen, der tjener Niels Laursen i Åsendrup samt Jens og Niels Keldsen og Anders Christensen i Sundsted for vidne. Edel Tøgersdatter vidner om de stævnede, at de har truet hende til at give sig klæder og 21 sølvknapper. desuden havde de en jung med sig, som siden satte ild til gården. endvidere vidnes om, hvad Mikkel Madsen udlagde, og hvad han og Edel havde betalt i plovskat. da gården brændte, tog han hvad der var og kørte bort med det

** et vidne. navng mænd vidner, at Jens Jensen er forarmet og kan kun give halvdelen af sine bøder                  

** Christen Laursen i Hjermeslev efter 8 dage opsættelse 3 ting til Anne Jensdatter P Mikkelsens kone for 1 lam                           

** gældsstævning. opsat 8 dage

** fordeling

** Anders Nielsen i Saltum stævner Jens Nielsen sst for dom. opsat 14 dage

** gældsstævning

** 3 ting

** gældsstævning for hest

(90)

29/8 1646.

** fordeling

** 3 ting for arbejdsløn og brændevin

** 3 ting

**  fordeling af Morten Christensen og Maren Pedersdatter i Kvorup for 9 rigsort                                         

** Sejlstrup tjenere norden Hune bro stævnes for rest. opsat 14 dage

** Helliggejst tjenere norden broen stævnes for dom på deres fæste, idet de ikke har ydet landgilde. opsat 1 måned       

** Jens Tomsen stævner navng Østrup mænd angående deres indfæstninger. opsat 1 måned

** samme begærer dom over Anne Mortensdatter, der tjente i Toftegård

** fordeling

** Christen Andersen i Buj og Mads Pedersen sst er blevet forligt. om forliget brydes, skal der betales en færdig staldokse til husbonden

** Christen Andersen vil betale Mads for en ko, som blev udlagt i plovskat                                              

** stævning

** Jens Sørensen ved Broerbæk på søster Ellen Sørensdatters vegne stævner Jens Andersen i Hønsholm ?              

** Niels Jensen i Sønderby stævner Ellen Terkildsdatter Jens Christensen og Karen Eriksdatter og Oluf Sørensen sst for vidne     

** samme stævner Søren Olufsen Smed for dom, om han ikke bør skaffe den hest til stede igen, eller øget, som han byttede med, samt om han ikke bør bevise ham tyveri over eller lide tiltale. opsat 1 måned

** navng mænd bevidner, at personer i Hune er forarmede. fortegn

(91)

** gældsstævning

** Niels Jensen og Oluf Sørensen på faders vegne gav deres ryttertrætte til voldgift                                

** Morten Svendsen i Hune stævner Hune mænd for vidne. navng mænd vidner, at i fjendernes tid var de forsamlede i Laurs Jensens stue og vedtog, at de, der udlagde mønt for andre, skulle betales efterformue, når Gud gav fred                    

** Jens ---- i Hune stævner Christen Pedersen i Krattet og Poul Pedersen og Laurs Christensen i Pirup                        

** gældsstævning. opsat 1 måned

** Niels Jensen i Sønderby et vidne. Else Jensdatter vidnede om det øg, som Ellen Terkildsdatter fører vidne på. Jens Christensen måtte give rytteren i Niels Jensens gård øget. senere måtte Niels efter hug og slag hente øget i kæret. da rytterne drog bort, købte Ellen øget af rytteren for et lagen                   

** ---- Nielsen efter 6 ugers opsættelse begærer dom på Mads Laursen i Brødslev for 20 læs korn, han havde stående i hans høgård i fjendernes tid efter tingsvidne. de tog kornet og solgte det. derfor frikendes han                                                   

** Christen Pedersen i Bundgård efter 6 ugers opsættelse begærer dom over sl Christen Poulsens arvinger og børn angående en hest, som rytterne byttede med et øg efter tingsvidne 18/7. Mikkel Poulsen fremlagde tingsvidne 25/7. kendelse: da Christen Pedersen ikke har fået noget for sit øg, må arvingerne stille ham tilfreds                 

(92)

5/9 1646.

** Jens Klemendsen i Saltum stævner Maren Madsdatter i Hjermeslev for vidne. der vidnes, at Søren Laursen har lovet at betale hendes gæld til Jens Klemendsen

** fordeling

** efter opsættelse en dom for skyld og landgilde 1643

** Hans og Niels Nielsen og søn Niels Nielsen i Saltum stævnes for 2 td aske ?. de benægter

** gældsstævning. opsat 14 dage

** Niels Madsen i Vedsted stævner Jens i Kølvring for tilbud

** Peder Christensen i Hedegård stævner Jens Simonsen i Bundgård for vidne. i fjendernes tid kom Jens til Hedegård og hentede 4 hjul og 2 ---- og kørte bort, han havde ingen rytter med sig, som bevidnes. Jens svarer, at han havde en rytterkarl med sig, og var nødt dertil                                       

** samme stævner Jens Simonsen, om han ikke bør skaffe tingene tilbage. opsat 1 måned

** Niels Andersen og Steffen Jensen i Hjermeslev bevidnes at være forarmede

** Jesper Jensen i Åsendrup stævner Erik Christensen for 2 kvier, han fik at føde, før fjenderne kom i landet

** Jens Andersen tilsagde, at ingen måtte komme til husbondens tjenere med nam og tag, før de har betalt husbonden

** Peder Jensen i Borup og Jens Nielsen i Furreby blev forligt

(93)

** Niels Madsen i Vedsted et vidne, at han udlagde til Jens Laursen i Kølvring 40 sdl samt messing og tin, som han havde annammet efter skiftebrev, som Jens afslår                     

** gældsstævning

** Laurs Mørk i Østrup stævner Niels Nielsen i Sønderby. denne har lovet at skaffe Laurs hans stud igen, som han havde købt af rytterne, og derfor fik han 3 mk, som bevidnes af flere  

** Christen Dal i Kvorup er forarmet, hvilket bevidnes af navng mænd

** ---- i Hjermeslev får synet sine sår               

** Laurs Laursen i Østrup stævner alle navng Østrup mænd. Jens Jespersen vidnede, at han kun havde bejaet det gamle grandelavsbrev

** samme stævner Christen Andersen for et gammelt grandelavsbrev og for at underskrive et nyt. nogle navng vil kun holde det gamle brev 

** Mikkel Poulsen i Klarborg stævner Jep Tyresen og Mads på Kongsbak for vidne. der vidnes, at Mikkel i fjendernes tid udlagde en ko i plovskat, og han kræver deres anpart 5 mk  

** Jens Andersen i Stisborg efter opsættelse 11/7 begærer dom over Hans og Niels Nielsen i Saltum for deres landgilde 1643. de fremlægger Karen Billes brev, at hendes broders tjener Jens Andersen ikke har noget dermed at bestille

(94)

** gældsstævning

** Svend Mogensens gav klage på Anders Bertelsen i Røgel for 1 studdag 20/712/9 1646.

** fordeling

** gældsstævning

** Niels Andersen i Saltum stævnede alle Bunken mænd for vidne samt vidner. Anders Nielsen vidnede, at kaptajn Unseldorp ? tog en stud fra Niels Andersen til klæder. kaptajnen sagde, at de, der var i hold med ham, skulle betale deres anpart af studen, som var til Jonases klæder. andre vidner det samme

** Jens Tomsen i Jonstrup på kongens vegne stævner navng. opsat 1 måned

** samme stævner på Birgitte Jensdatters vegne i Kettrup for sølv, hun udlagde. opsat 1 måned                                 

** Jep Tyresen i ---- stævner Mikkel i Klarborg for vidne samt vidner. Maren Keldsdatter vidnede, at i fjendetiden kom Mads til deres hus og tog en hakke                             

** samme stævner samme for 10 mk gæld. han vil betale hakken og pengene

** Sejlstrup tjenere stævnes for advarsel efter hans bog

(95)

** gældsstævning

** Keld Mortensen i Kvorup stævner Laurs Nielsen i Hune torp. Keld havde i fjendetiden befalet Laurs at skille ham af med 2 stude, men Laurs havde ingensteds at gøre af dem             

** Laurs Nielsen stævner Keld Mortensen, om studene ikke blev udlagt i plovskat                                     

** navng mænd vidner, at andre navng mænd ikke kan betale penge og kobberskat

** samme vidner samme

** Bend Nielsen på søster Ingrid Nielsdatters vegne Niels og P Nielsen gav arveafkald efter deres far sl Niels Pedersen i Østrup 

** Jens Jespersen vil tale deres minde for halvdelen af arven  

** stævning for tilbud om indløsning

** Peder Olufsen I Limbergård stævner Niels og Hans Nielsen for 2 tdr aske ?, de hentede hos ham for at føre til Børglumkloster

(96)

** Simon Poulsen i Hjermeslev stævner Laurs Laursen og Poul Simonsen. Poul vidner, at i fjendetiden kom Laurs og hentede en stud, som ikke kom til stede igen                            

** Alstrup mænd stævnes for anpart i stud           

** stævning for en sideflaske

** Jens Brus i nør Saltum stævner Christen Pedersen i Dalen. 3 kvinder vidner

** stævning

** gældsstævning

** Tomas Olufsen i Brødslev stævner. fortegn

** gældsstævning. opsat 1 måned

** Christen Mogensen i Risager stævner for en kvie, de fik til kornettens ophold. fortegn. opsat 14 dage                      

** stævning for lånt øg. opsat 14 dage

** Jens i Holmgård Vill Laursen og Jens Tomsen i Hjermeslev et vidne. navng mænd vidner, at de ikke kan betale skat formedelst fjendernes ophold                                     

** andre i Hjermeslev kan ikke betale skat. fortegn

** samme. fortegn

** Mikkel Poulsen stævnes

** Jens Simonsen i Bundgård. Christen Madsen i ll Pandrup vidner, at han i fjendetiden var i Bundgård, hvor korporalen sagde til Jens, at han skulle hente en vogn i Hedegård, som han havde købt af kornetten. med noget besvær hentedes vognen, og Niels Christensen i Bundgård fik sin vogn igen af korporalen. andre vidner det samme

(97)

** Jens Brus i nør Saltum et vidne, at han udlagde en vogn en hest brød af 4 skpr mel flæsk kedel. Christen Pedersen udlagde intet, undtagen et øg til rejse til Sundby, og det kom tilbage, men Jens Nielsens vogn og hest ikke. Christen skulle betale 3 parter af førnævnte                                                 

** stævning for dom. da der findes vidne mod vidne, skal sagen for landstinget

** Laurs Jensen i Kås efter 6 ugers opsættelse begærer dom over navng. dømt til bevis

** Simon Poulsen efter 6 ugers opsættelse en dom over Laurs Laursen i Østrup efter tingsvidne af 13/12 1645 angående stude, han hentede. han dømmes til at betale

** Jesper Jensen i Åsendrup efter 6 ugers opsættelse en dom over Erik Christensen i Ingstrup for 6 dlr. dom: at betale

** efter 6 ugers opsættelse begæres dom over Saltum sognemænd for kirketiende og skyld. ingen mødt

(98)

19/9 1646.

** Jens Tomsen i Jonstrup på husbondens vegne stævner Jens Nielsen i Hune hvarre for 2 tdr vin, der skulle være fundet på stranden. da han som strandfoged ikke har taget vare på stranden, bør han betale vinen

** samme på Christen Jensens vegne i Ingstrup stævner Peder Jensen og Christen Jensen i Borup for betaling af stud, han udlagde. opsat 3 uger

** Oluf Christensen i Kvorup på Dorte Christensdatters vegne i Fårehave stævner Knud Christensen i Bisgård og medbrødre forvidnesbyrd og Svend Nielsen for svar om de ved, at Svend farer med løgn, bruger skældsord og æreskænderi og ikke skikker sig vel. der følger ham et tyverygte efter landstings stævning

** Niels Andersen i Torup på Svend Nielsens vegne et vidne. navng mænd vidner, at Svend skikker sig vel og er ærlig

** Tomas Christensen ridefoged til Børglumkloster på Dorte Christensdatters vegne i Fårehave. samme mænd vidner, at de ikke ved noget at beskylde hende for, enten tyveri trolddom eller noget uærligt, både som pige eller gift kone

** gældsstævning. fortegn

** Jens Brus og Christen Pedersen gav deres trætte om rytterhold for voldgift                                          

** stævning

** Mads Christensen i Pandrup stævner Christen Åbo i ll Pandrup for tækning af hans huse, som han har fået betalt. opsat 5 uger  

(99)

** gældsstævning. opsat 14 dage

** Tomas Nielsen i Fårup stævner for vurdering af 2 stude, han udlagde og ydede i Saltum præstegård for sig og sine plovmænd. 12 sdl

**  3 mænd bevidnes at være forarmede, og ikke kan betale skat

** alle gårdmænd i Hjermeslev stævnes

** Peder Simonsen og Christen Laursen i Vestergård stævner mænd i Østrup og Saltum for anpart af et øg, der blev udlagt. opsat 8 dage

** gældsstævning. fortegn. opsat 8 dage

** fordeling

** Anders Bertelsen i sdr Brogård et vidne. navng vidner, at gården er fordærvet af sandflugt                      

** Svend Nielsen i Momgård stævner Niels Laursen i vester Røgel, om han ikke bør skaffe en hest til stede igen. opsat 3 uger

** samme et vidne. Jens Mortensen i Åby gav sagen til husbonden        

** Jacob Ibsen og Christen Christensen i Østrup stævnes for syn på kornskade på ager mellem deres jord

** Laurs Laursen i Østrup stævner Christen Andersen sst for et gammelt grandelavsbrev, som han skulle afskrive.   

** 3 ting

** Søren Tomsen i Jonstrup og Christen Jensen sst stævner for Ålborg slotsport. navng vidner er deres forrige vidne gestendig, at de 2 mænd har fået hentet halvparten af deres landgilde

** Anders Pedersen i Jonstrup stævner Gunde Lange. han havde tilhold til Jens Olufsen, da han blev udskrevet til soldat

(100)

** stævning for tyreleje

** varsel til Hune sognemænd for vin

** gældsstævning. opsat 3 uger

** stævning for vurdering af øg. fortegn

** stævning for betaling af øg fortegn. opsat 3 uger

** afsigelse af voldgift Alstrup

** stævning. opsat 8 dage

** Søren Christensen i Torpet. navng vidner. at han var jaget fra sit hus i fjendetiden, hans fostersøn var fanget for plovskatten, og han satte sig i gæld for at løse ham, hans jord blev ikke tilsået og er fordærvet                          

** navng mænd bevidnes at være forarmede af sandflugt og fjenderne

** Erik Christensen i Ingstrup bevidnes at være forarmet af fjenderne og kan ikke betale skat                     

** Tomas Olufsen kan ikke betale skat

** navng i Fårup kan ikke betale skat

** Hjermeslev mænd stævner for penge til fækorn   

** dom for gæld

** Niels Andersen i Saltum dom over Bunken mænd for anpart i et øg og en stud, der blev udlagt                        

** Alstrup mænd fordeles for anpart i stud, de købte

** dom over Ingstrup mænd for kirketiende og skyld 1644-45

(101)

26/9 1646.

** herredsfogden advarer, at herefter skal de, der skal have sager for tinget, møde 9 slet

** Laurs Keldsen i Hedegård et vidne, at hans agre er fordærvet af sandflugt, så han i nogle år ikke har sået            

** Jens Simonsen i Vestergård. Åstrup tjenere, som vil betale penge i stedet for kornskat, oplyses om prisen og tidspunkt for betaling

** KM tjenere stævnes for rest. opsat 8 dage

** 4 Bundgårds mænd stævnes for at bevise stedsmål, de har af lensmanden. opsat 3 uger

** samme stævnes for skat. opsat 8 dage

** Keld Mortensen stævnes for syn på hulgrøft ved Fårehave      

** Jetsmark mænd stævnes for værgepenge. opsat 14 dage

** stævning for kornskat. fortegn. opsat 8 dage

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner. P Laursen ? i Kettrup vidner om et sølvstob, som hans mor Birgit ? Ibsdatter gav til navng, som lover at betale, når freden kom. de svarer, at de har betalt hendes plovskat med stoben

** stævning for vurdering

** alle Saltum mænd stævnes. opsat 8 dage

** tilsagn om betaling

** den gård i nør Saltum, som Niels Andersen påboede, er øde, og der er ingen bygninger derpå

** Jetsmark mænd stævnes for rest skat. opsat 8 dage

** et vidne, at Anne Jensdatter kun iboer et lille gadehus  

** P Jensen i Pilgård er forarmet og kan ikke betale skat

** 3 ting

** afsigelse af syn på galgen, som er ved magt

** Jens Christensen i Fårup stævner navng

(102)                                      

** samme. sag om handel.                   

** samme stævner navng. Poul Simonsen udlagde en kvie i Ingstrup præstegård for sig selv og andre og kræver betaling   

** Poul Simonsen vurdering af kvien for 5 dlr

** stævning

** gældsstævning for byg

** stævning

** Hjermeslev mænd stævnes for skat. opsat 8 dage

** varsel for gæld

** Mikkel Nielsen i Torpet, om der er nogen, der vil tiltale husbonden

** fordeling

** Søren Pedersen i Saltum stævner for faldsmål. fortegn

** ---- Olufsen i ---- stævner Christen Ydesen i Trudslev for vidne. Oluf Tomsen vidnede, at han var i skanserne i 5 dage for hans far. Tomas Olufsen udlagde en stud

** stævning for faldsmål

** fordeling

** efter 6 ugers opsættelse dom over Hune mænd for kirketiende

** Hans Henriksen i Østrup stævner navng for anpart af plovkreatur. dom: da de blev øde, udstedes intet lovmål    

3/10 1646.

** Ingstrup mænd og karle stævnes for skat

** Hans og Niels Nielsen i Saltum stævner ---- i Limbergård Tomas Pedersen ? i Vittrup og Mads Pedersen. Mads vidnede, at det var enten Hans eller Niels, der gjorde  ...... vognfælge ?

(103)

** Laurs i Østrup et vidne. Jens Laursen i Kølvring vedgik at have modtaget alt tin og messing, som han efterlod sig. Laurs og Niels Madsen kvitteres                                      

** Christen Laursen i Saltum stævner Søren Tomsen i Saltum for anpart i et øg                               

** samme stævner samme for dom. opsat 3 uger

** samme stævner vidner

** Mikkel Nielsen i Torpet på P Christensens vegne i Hvarregård stævner navng i Hune. Jens Sørensen i Klitgård vidner, at i fjendetiden var de samlede i Klitgård, hvor de købte en kvie af Peter, som han skulle have byg for. kvien blev slagtet til rytterne. andre vidner ligeså                                    

** samme stævner samme for deres anpart i kvien. opsat 3 uger

** samme stævner Christen Sørensen ved Hune kirke for syn på et hus, han har sat på Hune og Hvarregårds ejendom, til fortrængsel for deres fædrift                                         

** Laurs Jensen i Fristrup gav Anders Madsen afkald for arv efter Anne Madsdatter i Røgel                           

** Anders Pedersen forrige foged på ---- stævner Niels Nielsen i nør Saltum for vidne og dom. opsat 3 uger

** Tomas Christensen efter 6 ugers opsættelse stævner Vogn Pedersen for en sag, han har opsat

** samme varsel til samme angående afsigelse af dom

(104)

** stævning

** gældsstævning. opsat 3 uger

** Jens Tomsen stævner P Mortensen med flere for vidne angående salg af sejllærred

** 3 ting for gæld til Laurs i Østrup og medbrødre for kongeskat. opsat 14 dage

** samme stævner for syn. fortegn                       

** et vidne. Laurs Madsen på Heden gav forældrene, Mads Jensen og Johanne Nielsdatter afkald for arv efter dem       

** Oluf Christensen efter 6 ugers opsættelse dom over Svend Nielsen for at forklare sine ord. han svarede, at ikke vidste andet om Dorte Christensdatter, end som sognemændene vidste

** advarsel at yde det meste kobber, de kan

** gældsstævning

** gældsstævning

** stævning for hø og skortørv

** Peder Simonsens sag opsat 8 dage

** Jens Andersen stævner Niels Jensen i Alstrup og Yde Laursen i Hjermeslev for dom angående landgilde, og han mener, deres fæste er forbrudt

** gældsstævning. fortegn. opsat 3 uger

** Niels Jensen i Hjermeslev stævner for kobberskat. fortegn

** Bertel Mortensen stævner Christen Andersen i Østrup, og talte med hans fars pige                                        

** Jens Poulsen i Stavad stævner Jens Jensen Brus, om han ved noget uærligt om hans søn Christen Jensen                  

(105)

** Christen Andersen i Østrup stævner Bertel Mortensen i Saltum for diverse effekter                                          

** Svend Jespersen i Hjermeslev stævner Niels Jespersen for skifte og jævning efter forældre. opsat 14 dage             

** gældsstævning. opsat 14 dage

** Peder Olufsen i Limbergård stævner Hans og Niels Nielsen

** Jens Christensen i Stride efter 14 dage opsættelse spørger Jens Torsen i Jonstrup, om han beskylder ham for brug af heste

** stævning for en kohud

** fordeling for gæld

** fordeling af dem, der rester med deres penge til Niels Friis for 3 øksne

** fordeling for faldsmål

** Jens Tomsen i Jonstrup et vidne. navng nordmænd vidner skriftligt at Peder Ingbertsen købte sejllærred af Peder Mortensen i Pirup. han benægter

** Jens Tomsen i Jonstrup begærer syn på hulgrøft ved Fårehave. der vidnes, at det er fri fælled samt at deres husbond ikke er stævnet. intet syn udstedes                           

** et vidne, at Mads Jensen og hans børn og svoger i Vedsted er forligt, så Laurs Madsen takkede forældrene. andre børn er Inger Madsdatter i Kolding og Anne Madsdatter, gift med Tomas Jensen

(106)

** fordeling for faldsmål              

10/10 1646.

** Jens Tomsens sag med Bundgårds mænd opsat

** Jetsmark mænd stævner for skatter

** 3 ting for gæld

** Laurs Andersen i Stisborg stævner Hans og Niels Nielsen i Saltum for dom angående rest skyld og landgilde 1643 og anden gæld. opsat 1 måned

** sag om rytterhold gives til voldgift             

** Svend Nielsen i Momgård stævner Oluf Nielsen i Fristrup. Laurs Laursen bodder på Birkelse havde mødt Oluf med 1/2 td byg i en sæk, som denne havde taget i bodderens kammer på Birkelse -

(107)

** samme sag. syn på en dør i Birkelse, hvor der havde været brugt en kniv omkring stabellen

** Svend Nielsen stævner Oluf Nielsen for dom, om han ikke bør lide som en tyv. opsat 3 uger

** Søren Tomsen i Saltum stævner Christen Laursen sst og Niels Andersen, som vidnede, at han havde været i Sundby med proviant, og da tog kaptajnen, der lå i Saltum, både vogn og heste. hestene købte han igen. senere i Brønderslev ?  blev både vogn og heste borte. alle skulle stå last og brast med hinanden            

** vurdering af vognen

** Christen Jensen i Fårup et vidne. navng vidner, at han er forarmet af fjenderne. han har hverken øg eller fæ eller avling   

** Christen Andersen i Østrup stævnes for 3 ting. Hans Henriksen svor, at denne tjente ham                                     

** Jesper Andersen og medbrødre stævnes for anpart af øg og øl

** Jens Poulsen i Stavad stævner Jens Brus, om han ved noget uærligt om ham og hans børn. det gør han ikke

** lovsmændene i Saltum stævnes for dom. opsat 3 uger

** Peder i Hedegård stævner Jens Simonsen i Fårup ? for vurdering af 4 hjul og ...... ...... for 12 sdl

** gældsstævning

** stævning

** Christen Mørk i Saltum stævner sine bønder for løn. opsat 8 dage

(108)

** Anders Jensen i Hune torp stævner navng Hune sognemænd. de gav deres sag om rytterhold til voldgift              

** Niels Sørensen i Brogård stævner for skatter

** gældsstævning

** Laurs Laursen i Hjermeslev stævner navng. opsat 8 dage

** Jetsmark sognemænd fordeles for pengeskat

** Hjermeslev mænd samme

** Jens Tomsen i Jonstrup efter 6 ugers opsættelse begærer dom over 4 bønder for at bevise deres indstævning. de 4 bønder i Østrup beviser deres adkomst til gårdene, dels med kongebreve. KM brev af 1543 til Svend Rød oplæses. kendelse: de skal bevise, at de har betalt indfæstning

(109)

17/10 1646.

** fordeling i Jetsmark for rest skatter

** Hans Nielsen og Jens Jensen i Saltum er udplyndrede af fjenderne, så de ikke har kobber til skatten. fortegn     

** Svend Nielsen i Pandrup samme. fortegn              

** Laurs Laursen i Østrup stævner Christen Andersen sst for et gammelt grandelavsbrev. Christen mener sig fri for tiltale. opsat 5 uger 

** Christen Sørensen i Brødslev stævner for afsigelse af syn på kornskade                                             

** Mikkel Nielsen i Torpet stævner Christen Sørensen norden Hune kirke for syn. da husbonden ikke er stævnet, blev der ikke udstedt syn

(110)

** Laurs Madsen og Søren Christensen i ...... voldgav deres trætte om rytterhold                                         

** Mads Skøt et vidne. han er forarmet efter fjendetiden, hvor han var jaget af sit hus                     

** Jens på Lundbak samme                               

** Jens Christensen i Saltum et vidne, at han er forarmet     

** Hjermeslevgårds tjenere stævnes for rest. opsat 3 uger

** Svend Christensen i Alstrup og sønder Søren Laursen er forarmede, og kan ikke give skat

** Søren Christensen stævnes for syn og klage

** Christen Tyresen i Fårup og Anders Poulsen sst gav deres sag til voldgift            

** gældsstævning til Christen Andersen i Østrup            

** fordeling

** Laurs Laursen i Hjermeslev hans sag med voldgiftsmænd opsat 8 dage

** stævning

** tilsagn om betaling

** Saltum mænd stævnes. opsat 8 dage

** 3 ting

** Jens Andersen i Tvilstedgård på husbonds vegne et vidne om ødegods til Sejlstrup

** syn på Christen Sørensens hus for brøstfældighed. fortegn opregn 

(111)

** Peder i Hedegård efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Jens Simonsen i Bundgård for 4 hjul og 2 ---- der fremlægges tingsvidner fra begge sider, hvorfor skal sagen for landstinget              

** Jens Jensen i Jetsmark præstegård efter 6 ugers opsættelse en dom over Vogn i Bleggrav for 4 1/2 tdr byg og 3 læs halm. han skal betale inden 15 dage

24/10 1646.

** Anne Mortensdatter i Bunken, Knud Sørensens datter, stævner Jens Andersen i Ejersted Niels Andersen i Kettrup Oluf Andersen sst og Jens Pedersen for tilbud om arv og gæld efter Knud Sørensen i Bunken

** Søren Andersen i Krogsgård stævner for syns afhjemmelse af kornskade i hans fars mark. fortegn

** Christen Jensen i Jonstrup stævner velb Steen Bille for vidne samt vidner

** 3 ting efterlysning af segl, som blev gjort magtesløst

** vidne om mænd i nør Saltum og Ejersted, der er forarmede. fortegn

(112)

** samme om mænd i Ingstrup og Brødslev. fortegn

** samme Saltum Ingstrup og Brødslev mænd. fortegn

** samme Hjermeslev mænd fortegn

** samme Hjermeslev Alstrup og Torpet mænd. fortegn     

** samme. fortegn

** stævning for rest kobberskat og pengeskat

** Christen Jensen i Jonstrup Christen Nielsen i nør Saltum et 24 mands vidne angående afkortning i landgilde

** Christen Andersen i Østrup stævnes for gæld, han nægter opsat ? uger                                                      

** gældsstævning

** gældsstævning. opsat 8 dage

** fordeling

** Knud Pedersen et vidne, at han ikke har formue til at betale kobber og tinskat                                     

** Niels Christensen i Kalsensgård på moders vegne et vidne, at hans far Christen Nielsen er ved døden afgået, og på grund af deres store tyngsel og hans fars langvarige sygdom, kan de ikke give kobberskat

** Peder Knudsen i Kås et vidne, at P i Fruensgård er død, og Peder har fæstet hans halvgårdspart. han kan ikke give kobber og pengeskat

** fordeling fortegn

** Saltum sognemænd fordeles for vangepenge ?

(113)

** Jens Tomsen i Jonstrup efter 6 ugers opsættelse stævner for anpart i stud. fortegn

** samme efter 6 ugers opsættelse dom over Christen Nielsen i Hvarregård for rest til Vesløsgård. desuden hans brors bøder 10 rdl

** fordeling. fortegn

31/10 1646.

** tilsagn om betaling af gæld

** gældsstævning

** Sejlstrup tjenere stævnes for rest

**  Karen Sørensdatter på Heden udlægger Anders Andersen i Vedsted for sin barnefader                               

** varsel for gæld. opsat 14 dage

** forbud mod at skille Anders ? af med en hud, som er Anders Pedersens i Hune

(114)

** stævning

** Laurs Laursen i Hjermeslev 3 ting til navng for at afsige voldgift

** 3 ting til 4 Bundgårds mænd for skat

** stævning fortegn

** Oluf Christensen stævner Christen Sørensen i Pirup for døre og andet, der er fjernet fra et hus, han iboede. han nægter. opsat 3 uger

** samme stævner Jens Andersen, som tjener i Bundgård, for sin tjeneste, som han har lovet ham imod at slippe for soldatertjeneste. opsat 3 uger

** Johanne Christensdatter, der tjente Christen Torsen i Alstrup, stævnes for at bekende barnefar, som var Anders Andersen, som tjente Terkild Simonsen.                                   

** gældsstævning. opsat 8 dage

** gældsstævning

** gældsstævning

** Laurs Madsen på Heden et vidne. Jens Jensen og hustru Anne Tomsdatter indgår en kontrakt mellem sig og børnene og svigersøn før deres død, som er Tomas skolemester på hustru Maren Jensdatters vegne, Tomas Jensen og Christen Jensen og Laurs Madsen på hustru Johanne Jensdatters vegne

(115)

** Jens Haas ? og Anne Tomsdatter får afkald for arv fra Tomas og Christen Jensen og Tomas skolemester                                           

** 3 ting for gæld. fortegn. opregn

** Knud Christensen i Bisgård. syn på flagtørvegrøft i Sokær

** Knud Christensen i Bisgård stævner Anders Sangør fra Norge for vidne. han har købt korn af Knud, men målt det med et falsk halvtøndemål, som Knud forsøgte at købe af ham, men forgæves. flere vidner det samme

** Jens Tomsen i Jonstrup efter opsættelse begærer dom over navng for anpart i 3 sølvstobe, som Birgit Ibsdatter udlagde i plovskat. tingsvidner fremlægges, samt seddel fra Her Ludvig med opregn af skatten. de dømmes til at gøre regnskab      

(116)

7/11 1646.

** Laurs Andersen i Stisborg et vidne. P Olufsen i Limbergård tog husbondholdsbrev og lovede at være Hans Bille lydig. Jens Jensen og Hans Nielsen ligeså

** Anne Mortensdatter i Østrup et tilbud om arv og gæld efter Knud Sørensen                                              

** Niels Nielsen i Kærsig gav hans mor Anne Christensdatter afkald for arv efter ...... Steffensen                    

** Christen Christensen og Erik i Ribergård bor begge på et bol, som bevises med husbondens seddel. fortegn

** vidne om betaling af gæld

** 4 Bundgårds mænd fordeles for skat

** Anders Andersen, der tjener i Alstrup stævnes for 6 rdl og fogedpenge                                            

** Niels Christensen i Kalsensgård på moder Else Pedersdatters vegne stævner Anne Laursdatter for hendes tjeneste. hun skulle have i løn 4 daler 1 par sko og foder til et får                  

** 3 ting

** gældsstævning. fortegn

** gældsstævning

** Niels Jensen i Sønderby stævner for syn af kornskade. fortegn

(117)

** samme stævner for afsigelse af voldgift. opsat 1 måned

** stævning

** Jens Nielsen i Hune hvarre. navng vidner, at han med kone og børn var fra deres hjem i fjendetiden, og alt var ødelagt 

** Mads Bertelsen fordelte Saltum sognemænd for rest kobber og kornskat samt føringspenge

** fordeling

** Sejlstrup tjenere fordeles for rest

** Jens Tomsen i Jonstrup efter 6 ugers opsættelse begærer dom på Bundgårds mænd for at bevise deres indfæstning

** Sejlstrup ladefogder får vidne af navng tjenere, at de ikke har forurettet nogen, og de har skikket sig vel

14/11 1646.

** fordeling

** Jetsmark sognemænd stævnes, om de vil holde dem skadesløs for anpart i løfte til Fru Sofie Brahe for kirkens anpart kirketiende

** dom for gæld

(118)

**  Anders Pedersen forrige foged på ----hans skyldnere lover at betale deres gæld. fortegn

** gældsstævning. fortegn

** stævning for 7 år gammelt lån

** vidne om betaling af gældsbrev

** stævning for betaling for et øg. opsat 3 uger

** alle kongens tjenere norden Hune bro og de 4 i Bundgård stævnes for rest skat, hver 5 rigsort. opsat 3 uger

** desuden Laurs i Østrup Søren Pedersen Peder Mogensen for skat

**  3 ting for rytterskat

** stævning for regnskab. opsat 14 dage

** fordeling

** 3 ting

** Jens Andersen stævner Anne Mortensdatter Jens Andersen Niels Andersen Oluf Jensen og Jens Pedersen, som alle fragik arv efter Knud Sørensen                                         

** Christen Smed gav afkald på arv, hans kone kunne tilfalde efter Simon Pallesen og Johanne og Birgitte Simonsdatter 

** Søren Christensen i Rise stævner Niels Andersen, som tjener i Nørgård for hans tjeneste og et par sko, han fik i fæstepenge

** stævning

** stævning for pengeskat

** gældsstævning. opsat 8 dage    

(119)

** Jens Tomsen i Jonstrup efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Vogn Pedersen i Bleggrav for at afsige sin dom. han svarede som tidligere. sagen indstillet for herredsfogden

21/11 1646.

** alle Ingstrup mænd stævnes for kobber penge og bådsmandsskat

** gældsstævning

** Jetsmark sognemænd stævnes for rest penge og bådsmandsskat. opsat 14 dage

** stævning for 16 års rest pengeskat. opsat 3 uger

** 3 ting

** Johanne Laursdatter, barnfødt i Manne, gjorde Erik Christensen i Ingstrup til sin rette værge

**  ---- Christen Kocks efterladte arvelod, som døde i Kettrup                

** Erik Christensen et vidne, At Christen Johansen lovede Johanne Laursdatter hendes part                               

** Erik Christensen gav Christen Johansen afkald for Johanne Laursdatters lod                                           

** Kirsten Mortensdatter i Pilgård stævnes for 6 rdl bøder. opsat 5 uger                                                   

** gældsstævning. opsat 5 uger

** de 4 Bundgårds mænd fordeles

** stævning

** Jens Jensen i Saltum et vidne: navng bevidner, at han kun kan betale halv bøde for lejermål med Anne Sørensdatter  

** fordeling for faldsmål

** Laurs i Østrup og P Mogensen et vidne. navng vidner, at de ikke har formue til at betale pengeskat          

(120)

** stævning for de sidste, som rester med skatter

** gældssag. opsat 3 uger

** skifte og deling efter Christen Kock, som døde i Kettrup hos Christen Johansen. arvinger er hans søster Johanne Laursdatter, barnfødt i Manne. Søren Laursen, som er udenlands og Maren Laursdatter  

** Jens Laursen i Fårup fordeler for rest skat

(121)

** Niels Christensen i Kalsensgård på moder Else Pedersdatters vegne fordeler Anne Laursdatter for hendes tjeneste   

** Christen Sørensen i Tise fordeler Niels Jensen for hans tjeneste

** Svend Nielsen i Momgård efter 6 ugers opsættelse på husbonds vegne en dom, som navng afsagde angående Oluf Nielsen, der havde stjålet korn på kirkeloftet og i Birkelse, blev anholdt, brød ud af fængslet og bortrømte. han bør findes og straffes på livet

** Tomas Christensen ridefoged til Ålborg slot begærer dom over Jens Tomsen i Jonstrup og hans medbrødre lovsmænd for KM korntiende, som skal ydes i Ålborg. de har ikke kunnet yde kornet, idet fjenderne tog og solgte det. sognet er øde og forarmet, så det ikke kan betale. de dømmes til at betale

(122)

28/11 1646.

** et vidne, at Tøger Jensen Christen Pedersen Niels Christensen og Mads Skøt blev forarmet af fjendernes indkvartering og kan ikke give skat 

** tilsagn om betaling af gæld

** fordeling for tjeneste

** vidne om boel

** Mikkel Poulsen stævner Christen i Hedegård ? for vidne. Laurs i Østrup havde været i Bundgård ? for at forlige om en hest med Mikkel Poulsen og Christen Jensen i Klarborg ?. de skulle betale Christen Jensen 6 sdl        

(123)

** ----   

** Laurs i Østrup stævner Jacob Ibsen i Østrup for vidne. navng vidner har set hans svin gøre skade i en rugmark. opsat 14 dage

** Laurs Laursen stævner Jacob Ibsen for syn på et hus, om det står på hans egen jord

** Simon Nielsen i Ingstrup stævner for kirkens ......

** Niels Christensen i Torpet stævner for gæld. fortegn

** Ingstrup mænd fordeles for diverse skat

** Hjermeslev mænd fordeles for skatter

** Jetsmark mænd fordeles for rest skat

** Christen Madsen i nør Saltum fordeler Mette Laursdatter i Hune for et betalt gældsbrev

** Svend Christensen i Alstrup dom for rest landgilde fra 1643 samt stedsmål. fortegn

** gældsstævning

(124)

5/12 1646.

** KM tjenere norden Hune bro stævner for advarsel efter lensmandens brev

** varsel. fortegn

** Jens Tomsen og Mikkel Nielsen i Torpet på husbonds vegne stævner fru Dorte Brahe og ...... på Bratskov for vidne og syn, samt Christen Sørensen norden Hune kirke for syn på et hus, der er opsat ved Hune kirke på fælleden til besvær for Hvarregård og Hune mænd. opsat 8 dage

** Laurs Jensen i Hune torp stævner for skat

** Jens Andersen stævner Christen Steffensen ? i Hune for spørgsmål om klage

** Sidsel Christensdatter i Hune stævnes

** Laurs Laursen og Jacob Ibsen i Østrup er forligt om deres trætte, og Laurs skal beholde det hus, han har opsat, sin livstid

** stævning for rest til Åstrup opsat til snapsting

** Maren Madsdatter i Brødslev stævnes for at udlægge barnefar

** Åstrup tjenere stævnes for at yde deres havre i Sæby inden jul

** gældsstævning. fortegn

** Bertel Mortensen i Saltum stævner Christen Andersen i Østrup for vidne                                                 

(125)

** Christen Nielsen i ---- et vidne, at hans hus er nedbrudt

** et vidne, at Mads Jensen og Niels Jensen     

** Jacob Ibsen stævner

** deling for tyrepenge

** Simon Nielsen i Ingstrup stævner dem, der har fået kirkens korn   

12/12 1646.

** Jens Madsen i Hellegård på søn Niels Jensens vegne et vidne. navng vidner, at Mads Jensen i Sundsted og Niels Jensen er ægtefødt og begge i 3 mand                                

** Bunken mænd stævnes for anpart i et øg           

** klostertjenere stævnes for rest landgilde. opsat til snapsting

** Oluf Christensen stævner for 1645. opsat til snapsting

(126)

** gældsstævning. fortegn

** Laurs Laursen i Østrup P Mogensen i ---- og af sl Peder Selgensens gård et vidne. navng vidner, at de er forarmede af fjenderne, og ikke kan give kobberskat                           

** et vidne om bønder, der er forarmede af fjenderne og ikke kan betale kobberskat                            

** Poul Simonsen i Hjermeslev stævner for afsigelse af voldgift

** gældsstævning

** Mads Skøt i Bundgård et vidne. han blev fanget af fjenderne og i bolt og jern ført til Hjørring, hans kvæg frataget ham, så han kan ikke betale skat                                  

** Jens Tomsen efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Jens Nielsen i Hvarret for 7 favne kabel. kendelse: da han med kone og børn var drevet fra deres hjem i hele fjendetiden, og hans bo og bohave var spoleret, skal han ikke lide tiltale                                         

(127)

19/12 1646.

** Søren Olufsen i Pirup. syn på hans søn Søren Sørensens sår

** Poul Simonsens sag med voldgiftsmændene opsat til snapsting

** fordeling

** vidne om forarmning, så der ikke kan gives kobberskat. fortegn

** ----.  

** Niels Jensen i Sønderby efter 6 ugers opsættelse. voldgiften afsiges

** samme efter 6 ugers opsættelse 3 ting for afsigelse af voldgift

** stævning til dem, der fik korn på Lundergård. opsat til snapsting

** vidne om bønder, der på grund af fjendernes fremfærd, ikke kan give kobberskat                                

** vidne om forarmede bønder, der ikke kan give kobberskat

(128)

** stævning for 6 sdl for 2 heste. opsat til snapsting

** gældsstævning. fortegn

** fordeling for hesteleje

** fordeling. fortegn

** fordeling i Hune for rest skatter

** Bertel Mortensen i Saltum dom over Anders Bertelsen for 14 sdl rest på et øg

** samme sag - han dømmes til at betale inden 15 dage                     

** Soli Deo Gloria   Knud pedersønn   Mppia.          

(1)

** tingbogens autorisation 1647.

** Knud Christensønn i Bisgaard Herritzfoged

** Knud pedersønn i Kaas tingschriffuer

(2)

9/1 1647.

**  otte mænd og sandemænd. fortegn

** Peder Simonsen i Brogård stævner menige Saltum mænd for anpart af vin og brød

Søren Pedersen mødte og sagde, at sognemændene ville ligne på sognestævne. opsat 14 dage

** Åstrup tjenere stævnes for 3 måneders rytterskat

** på Morten Kjærulfs vegne stævnes for rest landgilde 1646. de har allerede betalt 6 tdr byg. opsat 3 uger

** varsel for gæld

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Anne Jensdatter i Ålborg for vidne. der vidnes om betaling af byg fra 1643. fortegn

(3)

** Niels Jensen i Sønderby 4 ting for afsigelse af voldgift

** stævning

** Niels Madsen i Vedsted gav Jens Christensen i Fristrup afkald for arv                                          

** Jens Laursen i Kølvring modtager sin lod, da han skal give Niels Madsen afkald                           

** Børglumkloster tjenere stævnes for rest 1643 og 1645. opsat 2 uger

** Christen Smed i Sønderby stævner Mads Christensen i Sønderby for et øg, han ikke skaffede til stede igen. opsat 3 uger

**  Jens Tomsen i Jonstrup stævner alle Jetsmark sognemænd for dom, angående ejendom norden og vesten Fårehave, om det ikke bør tilhøre Fårehave. opsat 3 uger

** Jacob i Østrup stævner Bertel Andersen på Holmen for vidne angående betaling af byg.

** samme stævner Sidsel Jensdatter, som tjente i Nørgård, for hendes bøder. opsat 3 uger                                    

(4)

** Laurs Laursen i Østrup et vidne. Peder Nielsen i Ørslev lod læse en landstings stævning, at Laurs skal møde på næste landstinget angående en dom, han har afsagt mellem Vogn Pedersen i Bleggrav og Jens Jensen, som tjente i Jetsmark præstegård

** fordeling for gæld. fortegn

** på Knud Seefelds vegne fordeles dem, der fik korn på Lundergård. opregn. fortegn

** gældsstævning

** domsbegæring over slotstjenerne for rest landgilde

16/1 1647.  

** stævning

** Christen Pedersen i Bundgård stævner Christen Christensen i Hedegård og Mikkel Poulsen i ---- hver for 3 sdl efter forlig

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner for rest kobberskat i Østrup og Saltum. fortegn. opsat 8 dage

(5)

** 3 ting

** Søren Christensen, der tjener Christen Torsen i ---- , stævnes for bøder                                                 

** stævning for faldsmål

** stævning for kobberskat af Saltum sogn. fortegn. opsat 8 dage

** Jens Tomsen stævner Peder Mogensen i Pirup for dom. han har solgt en Nordbagge noget uhjemlet. han bør bevise hans hjemmel

** stævning for skatter. fortegn

** på Her Nielses vegne stævnes Peder Sørensen i Jetsmark præstegård for hans tjeneste

** Tomas Christensen i Risager stævner Gunde Lange for vedkendelse og vidne. desuden stævnes menige Jetsmark sognemænd og Dorte i Fårehave. fortegn. nogle vidner, at de ikke er stævnet til Ålborg byting

(6)

** stævning for rest

** gældsstævning

** Christen Poulsen i nør Saltum stævner Anne Nielsdatter i Ålborg for vidne. Laurs Olufsen i Torpet vidner, at han ydede korn i Ålborg. andre vidner det samme

** Laurs Olufsen i Torpet. Christen Poulsen i nør Saltum vidner, at han ydede på klostret

** stævning for rest løn. opsat 3 uger

** 3 ting

** Åstrup tjenere fordeles for rytterskat. fortegn

** Jens Tomsen i Jonstrup. navng synsmænd har set et hus, der for nylig er opsat norden Hune kirke i klitten, Hune mænd til storskade. Sofie Helvig Brahe er også stævnet            

(7)

23/1 1647.

** Jens Hansen i Hjelmsted stævner Vogn Pedersen i Bleggrav og Poul Nielsen i Østrup. han agter at forhverve dom over dem for det, de har frarøvet dem. opsat 3 uger

** gældsstævning. opsat 5 uger

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner Peder Mortensen i Pirup for vidne. Jens Andersen i Ejersted vidner, at Peder kom til Niels Andersens og forlangte en kjortel, som Jens og Nielses søn havde taget for hans rytterskat. Peder sagde, de var værre end svensken og gav dem unyttige ord undsagde dem og truede dem. andre vidner det samme. Peder benægtede det      

** Laurs Pedersen i Ingstrup stævner Matias Mortensen i Ingstrup for hans tjeneste

** Svend Nielsen i Momgård stævner Gunde Lange for vidne angående vedligehold af Åby bro af KM tjenere i Hvetbo herred. mange navng vidner, der hver især mindes fra 20 til 50 år, vidner at KM tjenere til Ålborg slot i Hvetbo herred vedligeholdt den øster ende af broen, men ingen af Åby sognemænd. fortegn

(8)

** Niels Madsen i Vedsted stævner Jens Laursen i Kølvring for dom. han bør give afkald for den arv, han har fået. opsat 5 uger  

** gældsstævning

**  Niels Christensen i Kalsensgård stævner Jens Tomsen i Jonstrup og Anne Laursdatter for første æskning

** gældsstævning. opsat 8 dage

** fordeling. fortegn

** Jens Tomsens sag med Peder Mogensen opsat 8 dage

** samme stævner Matias for kobberskat

** Peder Simonsen i Brogård efter 14 dages opsættelse 3 ting til Saltum sognemænd angående betaling af brød og vin samt herredsprovstens løn for 1643. navng vidner, at de har betalt 12 dlr 3 mk 2 s. Peder mener, de også skal yde korn. Saltum sognemænd svarer, at da fjenderne var landet mægtige, havde øvrigheden eftergivet dem landgilde. opsat 3 uger  

** Peder Nielsen i Alstrup stævner Jens Nielsen i nør Saltum angående arvelod, og for 8 Års bekostning for et barn 

(9)

** på Her Nielses vegne fordeles Peder Sørensen for hans tjeneste, og for den skade, han havde lidt

** fordeling for øl og vin

** fordeling. fortegn

** Jens Hansen i Hjelmsted fremlagde synsvidne af Vrejlev birketing 23/10 1644 på de sår, han fik, da Vogn Pedersen i Bleggrav og Poul Nielsen i Østrup røvede fra ham                

30/1 1647.

** Niels Christensens sag med Laurs i Østrup opsat 14 dage

** fordeling

** Mikkel Poulsen stævner Christen i Hedegård for vidne. navng vidner, at Christen har den hest, som omtvistes

** gældsstævning. opsat 8 dage

** Jens Tomsens sag med Peder Mogensen og andre opsat 8 dage

** gældsstævning

**  Jens Tomsen i Jonstrup gav varsel for anpart i stud. fortegn. opsat 14 dage

(10)

** Jens Nielsen Brus i nør Saltum

** stævning for rest tiende. opsat 8 dage

** efter 6 ugers opsættelse stævnes Åstrup tjenere for restlandgilde 1646                   

6/2 1647.

** Tomas Jensen i Hjermeslev stævner Jens Madsen i Holmgård og kone Anne Nielsdatter samt Niels Nielsen og Karen Jensdatter for vidne. Peder Christensen Smed og de andre vidnede     

** gældssag om hest

** Jens Laursen i Kølvring giver Niels Madsen i Vedsted afkald for den arv, som Søren Laursens søn Laurs Sørensen kunne tilfalde efter forældre                                        

** gældsstævning. fortegn

** Niels Christensen i Torpet og Christen Jensen. de er forarmede og Christen har ligget syg 1 år. fortegn

(11)

** Ålborghus tjenere norden Hune bro samt Jetsmark mænd stævnes for rest 1646 til 1647, samt for dom på deres fæste for ikke at betale landgilde til tiden. opsat 3 uger                        

** KM tjenere stævnes for rest 1645-1646, og angående deres fæstes fortabelse. nogle har betalt, som de vil bevise. opsat 3 uger 

** lægdsmændene i Saltum sogn stævnes for kobberskat

** Søren Pedersen i Saltum stævner Niels Jensen i Saltum for vidne. der vidnes, at han har betalt kobberskat

** stævning for lån

** Niels Nielsen i Ejersted er øde af sandflugt. fortegn

** Bolle Laursen i Hjermeslev stævner nør Søren Laursen sst for vidne. der vidnes om hans gæld. fortegn

** Anders Nielsen i Alstrup på fars vegne et vidne. Jens Nielsen i nør Saltum lovede hans søn Laurs Jensen 98 sdl som arv efter mor Kirsten Klausdatter ?                             

(12)

** Jens Nielsen i nør Saltum stævner Christen Pedersen i Dalen ? og hans kone Maren Andersdatter for vidne                

** Søren Andersen i Krogsgård på fars vegne stævner for vurdering af en ko

** gældsstævning

** gældsstævning    

** Søren Olufsen i Sønderby stævner Niels Jensen for opsigelse

** 2 mænd stævnes for vidne

** varsel for bådsmandsskat

** Jens Jensen i Jonstrup 4 ting for skat til Peder Mogensen, som beviste at have betalt

** Tomas Jensen i Hjermeslev et vidne. Peder Christensen Smed i Hjermeslev, der kan mindes i 74 år, vidnede, at i den tid har det yderste stade i den 4 stol på kvindesiden hørt til Jens Bruses gård. da Anne Nielsdatter kom til Holmgård bevilgede Maren Jensdatter hende stolestadet, da hun var fremmed. andre vidner, der mindes i mange år, udtaler det samme. Jens Madsen svarer, at i 45 år har hans kone haft stadet upåtalt                         

(13)

** dom over Christen Smed i Holmsgård for korn, han lånte på Lundergård

** Bolle Laursen i Hjermeslev efter 6 ugers opsættelse dom over nør Søren Laursen i Hjermeslev for 16 sdl rest på 2 heste, han købte af Yde Laursens bror

13/2 1647.

** gældsstævning

** stævning for kobberskat

** stævning for stedsmål for eng østen åen. opsat 1 måned

** Anders Torsen i Krogsgård stævner Anders Mortensen i Røgel for vurdering af ko. den blev vurderet for 18 mk. han tilbydes indløsning  

(14)

** gældsstævning

** stævning for faldsmål

** gældsvarsel. opsat 8 dage

** stævning for ikke at efterkomme KM brev. opsat 3 uger

** varsel for rest landgilde til Tomas Jensen i Ingstrup. hans brev læses

** Christen Smed i Sønderby stævner Mads Christensen sst for vidne og vurdering. de er blevet forligt om en hest

(15)

** gældsstævning

** Niels Jensen i Sønderby stævner Christen Smed og Jens Madsen ? i Kås og Søren Laursen for at afsige voldgift

** stævning. opsat 8 dage

** Christen Mogensen stævner Christoffer ---- for vidne. opsat 8 dage

** gældsstævning for kornskade

** Jens Madsen i Kås stævner Søren Pedersen i Sønderby for gæld

** Niels Christensens sag opsat 8 dage

** fordeling

** tiltalen mod Laurs Laursen i Østrup Peder Mogensen og Søren Pedersen for deres kobberskat frafaldet, idet den var betalt

20/2 1647.

** stævning for rest landgilde fortegn

(16)

** gældsstævning for byg

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Maren Jensdatter i Ålborg angående 3 tdr havre

** Christen Mogensen i Risager stævner Christoffer Godskesen for vidne syn og klage. opsat 8 dage

** Christen Pedersen i Pirup stævner Anders Nielsen i Lindholm for vidne angående betaling for hest og andet                  

** Peder Simonsen i Brogård stævner Jetsmark mænd for kirketiende. opsat 8 dage

** stævning. opsat 3 uger

** fordeling for kornskade

** Laurs Nielsen i vester Brønderslev begærer dom for rest skyld og landgilde. fortegn

** Jens Tomsen i Jonstrup efter 6 ugers opsættelse begærer dom angående en ejendom norden og vesten Fårehave mose, om den ikke burde tilhøre Fårehave. grandelavsbrev læses. der vidnes af vidner, der hver især kan mindes op til 60 år, at ingen har haft brugelighed af ejendommen i den tid. ridefogderne til de involverede godser har vedkendt sig stedet for fri forte og fælled til Jetsmark. da lodsejerne ikke er stævnede lovligt, kan der ikke kendes, at ejendommen skal følge Fårehave

(17)

** Jens Mikkelsen i Vestergård efter 6 ugers opsættelse en dom over Børglum tjenere for rest landgilde 1643 og 45. KM brev angående landgilde i fjendetiden oplæses. kronen begærer ikke landgilde fra 1643 til 1644, men godsejerne er frit stillet men hensyn til egne bønder. da Børglumkloster tjenere betragter sig som kronbønder, mener de sig fri for tiltale. kendelse: da Børglumkloster er skødet til Hofmester på Sorø, bør de betale deres rest

(18)

27/2 1647.

** på Christen Nielsens vegne i Ingstrup læses landstings stævning, at Knud Christensen i Bisgård Jens Tomsen i Jonstrup med flere stævnes

** gældsstævning for byg. opsat 1 måned

** på Birgitte Ibsdatters vegne stævnes Niels og Oluf Andersen for anpart i noget sølv. opsat 8 dage                       

** Niels Hansen i Kornum på P Selgensens vegne i ---- stævner Søren Pedersen i Saltum for 20 rdl samt rente fra 1638. opsat 5 uger.

(19)

** samme stævner samme, om han ikke bør være i P Selgensens minde for den anpart, han har i gården i Saltum, som Søren har besiddet i 10 år. opsat 5 uger

** samme stævner samme for forbud mod at bruge den anpart P Selgensen har, og den, som Niels Hansen med kone Karen Pedersdatter har i gården uden deres godkendelse                        

** Jens Jensen af Tise et vidne. P Svendsen ? i Limbergård modtager sit brev af Jens og lover at betale resten

** 3 ting for kirketiende

** gældsstævning. opsat 3 uger

** Søren Pedersen stævner for gæld og bekostning. opsat 3 uger

** gældsstævning for byg

** Ingstrup sognemænd stævnes for rest kirketiende. opsat 3 uger

** Tomas Jensen i Ingstrup stævner Morten Kjærulf i øster Halne for vidne samt andre navng. de har været i hans gård og vurderet og taget ---- for skyld. opsat 3 uger                              

(20)

** stævning

** stævning

** stævning

** Laurs Christensen og Niels Tomsen i Hjermeslev stævner for rest pengeskat. opsat 8 dage

** Jens Laursen i Fårup fordeler for rest kirketiende

** samme fordeler Saltum mænd for deres anpart af tienden

** Jetsmark sognemænd fordeles for kirketiende

** fordeling for tiende

** Tomas Christensen i Risager fordeler i hans lægd

** Peder Simonsen i Brogård ligeså i hans lægd for tiende foræringspenge og føringspenge

** Knud Pedersen i Kås på egne og Søren Laursens vegne fordeler for tyrepenge                                         

** Jacob Ibsen i Østrup stævner Sidsel Jensdatter, der tjente i Nørgård, for 6 rdl. han mener, hun skal straffes med fængsel. hun er ikke mødt                                          

(21)

** Peder Simonsen i Brogård efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Saltum mænd for anpart af vin og brød samt provstens løn for 1643. provstens seddel læses. de dømmes til at betale

6/3 1647.

** stævning for faldsmål

** Niels Andersen i Kettrup lover at stille Birgitte Ibsdatter tilfreds for hans gæld                                

** stævning for brokorn til Åby bro 1646. fortegn

** Jens Andersen på husbonds og Dorte Christensdatters vegne i Fårehave stævner Jetsmark sognemænd samt alle godsejerne. alle vidner, der hver især han mindes mange år, udtaler, at ingen har haft brugelighed af den ejendom ved Fårehave, undtagen Fårehave, der ingen anden eng havde

(22)

** landstings stævning opsat 8 dage

** Søren Pedersens sag på Morten Kjærulfs vegne med Tomas Jensen i Ingstrup opsat 14 dage

** på Knud Jespersens vegne stævner for gæld. fortegn

** stævning 3 forbud. fortegn

** gældsstævning for lånt byg i 5 år

** Søren Pedersen i Saltum stævner Jørgen Smed for vidne på Morten Andersens vegne angående pløjning efter kontrakt mellem Jørgen og Jens Klemendsen

** samme stævner samme for at skaffe havre til stede. opsat 14 dage

** Vogn Pedersen i Bleggrav stævner Jens Ladefoged for sedler angående deres tvist

(23)

** Anders Laursen i Hjermeslev og bror Søren Laursen er forligt om arvelodder efter forældre og deres søster Maren Laursdatters lod

** Hjermeslev bymænd stævnes for rest tiende til kirken 1646. fortegn

** Vogn i Bleggrav et vidne. på Jens Ladefogeds vegne i Lundergård fremlagdes 3 breve. det første fra Oluf Laursen i Skæve degnebolig omhandlende noget gods, som Jens Hansen i Hjelmsted opbevarede for ham, og som blev taget fra ham. Oluf beder Jens om at skaffe ham godset igen. andet brev siger, at han har fået godset igen, tredie brev, at de er blevet forligt

** fordeling. fortegn

(24)

** stævning for skyld

** Ingstrup sognemænd fordeles for rest kirketiende

13/3 1647.

** gældsstævning. fortegn

** gældsstævning

** Niels Hansen i Kornum 2 forbud til Søren Pedersen om brugen af de 2 parter som Niels Hansen og P Selgensen i Sæby ? er tilfaldet i gården                                    

** fordeling. fortegn

** alle Jetsmark mænd stævnes

** Bertel Mortensen i Saltum på Jens Momgårds vegne i Torngård stævner Peder Nielsen i Vestrup for vidne

** samme stævner Keld Christensen i nør Saltum

** på Jens Madsens vegne i Holmgård stævnes til landsting

** stævning

** fordeling faldsmål

** gældsstævning

** fordeling for 11 skpr byg

** gældsstævning. opsat 3 uger

(25)

** Søren Pedersen i Saltum stævner Jens Nielsen i nør Saltum og kone Maren Sørensdatter og Niels Skrædder for syn      

** Anders Jensen Rod i Saltum stævner Christen Laursen på slottet for en td byg

** Niels Christensen Skrædder i nør Saltum stævner Mads Christensen sst for syn                                   

** Anders Jensen i Hune torp stævner Anne Christensdatter i Kærsig for vidne. Søren Christensen ved kirken vidnede, at sl Niels Steffensen og Anders Jensens søn Mads Andersen er ikke nærmere beslægtet end 3 led. andre vidner derom                 

** tilsagn om betaling af gæld

** voldgifts afsigelse

** Søren Pedersen i Saltum på Mads Christensens vegne syn på hans sår                                    

** Niels Skrædder. syn på mærker i hans dør 

** fordeling. fortegn

(26)

** Lensmandens brev læses angående erhvervet jordegods, som skal indberettes til rigets marsk

20/3 1647.

** fordeling. fortegn

** Svend Nielsen i Momgård stævner Maren Madsdatter ved Holmsgård for at udlægge barnefader. hun kom fra Jetsmark præstegård, og da lå der en i grøften, der tog hende med magt og talte tysk, og hun kender ikke hans navn                                 

** 3 forbud til Søren Pedersen i Saltum om brug af de 2 parter i gården, som ejes af Anders Hansen i Kornum og Peder Selgensen i Sæby ?                                                

** på Knud Seefelds vegne stævnes tjenerne for rest

** gældsstævning                                        

** gældsstævning for 1 bøsse

** Mads Nielsen i Vestergård stævner Mette Klausdatter i Brødslev og børn for gæld efter sl P Laursen. opsat 3 uger     

** samme stævner for vurdering af et skrin samt tilbud om indløsning. fortegn

(27)

** på husbondens vegne stævnes Christen Simonsen i Skaland for vidne. denne har flere gange oversiddet bud om kørsel for husbonden

** Christen Simonsen stævnes for dom, om han ikke derfor har forbrudt sit fæste. opsat 6 uger                                    

** Saltum sognemænd stævnes for 6 tdr byg til brød og vin og provstens løn. de lover at ligne og betale inden 8 dage

** samme stævnes for kongens tiende 1643. opsat 14 dage

** Christen Jensen i Dalen stævnes for syn       

** Jetsmark sognemænd stævnes

** Knud Pedersen i Kås stævner Svend i Pandrup for løn i 3 år og 6 års ---- 

** stævning for gæld. opsat 8 dage

** afsigelse af voldgift

** syn på Kirsten Nielsdatters sår i Snurren       

(28)

** Knud Pedersen i Kås et vidne. Poul ---- i Østrup lovede at holde ham skadesløs for 11 tdr byg                    

** fordeling. fortegn

** Laurs Pedersen i Ingstrup begærer dom over Klemend Tøgersen for kirketiende 1645

** på Morten Kjærulfs vegne stævnes Tomas Jensen i Ingstrup for rest landgilde 1643 og 45. han har fået nedslag, men er blevet afkrævet fuld landgilde, som han ikke har betalt fuldt ud. kendelse: han skal betale

(29)

(30)

27/3 1647.

** på Morten Kjærulfs vegne begæres dom over Tomas Jensen. opsat

** fordeling for en bøsse

** Saltum sognemænd stævnes for kongetiende 1646. opsat 8 dage

** Laurs Keldsen i Hune Hedegård giver Maren Jensdatter i Filholm afkald for arv efter Christen Skrædder i Filholm            

** Christen Jensen i Ladegård på husbonds vegne forbyder fiskeri i Ry å fra hans grund

** Anders Christensen i Torpet stævnes for dom angående gæld til hans søster. opsat 3 uger

** Christen Jensen i Dalen stævner Kirsten Nielsdatter i Snurren for vidne. hun har givet Christen mange ukvemsord og kaldt ham en tyv. han slog hende ikke blodig eller blå. flere vidner derom

** Christen Jensen i Dalen stævnes for sigtelse. Kirsten Nielsdatter sigtede ham for sine sår. han nægter

** Sejlstrup tjenere stævnes for rest

** gældsstævning. fortegn

** gældsstævning. fortegn

** stævning

(31)

** gældsstævning. opsat 8 dage

** adelen og Jetsmark sognemænd stævnes for forbud opsat 8 dage

** Tomas Christensen i Risager stævner Gunde Lange samt andre navng

** gældsstævning. fortegn

** Vill Laursen i Hjermeslev stævner Mads Blok for hans tjeneste 2 dage/uge

** gældsstævning. opsat 8 dage

** gældsstævning for korn klæder med videre

** gældsstævning

** gældsstævning. opsat 3 uger

(32)

3/4 1647.                                 

** stævning

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner Gunde Lange

** Jens Laursen i Kølvring stævner Niels Madsen i Vedsted og Laurs Sørensen for vidne og dom angående deling efter deres far Laurs Sørensen. arvingerne er Jens Peder og Søren Laursen   

** samme stævnes for dom. opsat 3 uger

** fordeling. fortegn

** gældsstævning. opsat 6 uger

** fordeling for tjeneste

** gældsstævning

** på husbonds og Dorte Christensdatters vegne stævnes Jetsmark sognemænd og kvinder

** Peder Simonsen efter 14 dage opsættelse dom for tiendekorn. opsat 3 uger

** stævning

** gældsstævning for diverse. fortegn

(33)

** Jens Laursens sag i Kvorup opsat 8 dage

** Søren Pedersen i Saltum et vidne. Oluf Bertelsen i fogdens sted kom til Jens Olufsen for at gøre udlæg. denne tog en økse og truede ham med. han nægter

** Sejlstrup tjenere fordeles for rest 1645

** samme fordeles for rest landgilde 1646

** efter 8 dages opsættelse dom over Jens Madsen i Holmgård for 2 sdl for en halv rejse til Randers, som Niels Block gjorde. sagen er opsat

** på Morten Kjærulfs vegne dom over Tomas Jensen i Ingstrup, om han ikke bør lide, idet han har overtrådt KM breve. han har nægtet at betale landgilde til Morten, men ville aflevere det i Ålborg, som han plejede. Tomas Jensen videre svarer, at han ikke har fået besked om at yde landgilde til Morten. der blev ikke afsagt dom, da sagen blev forligt

(34)

10/4 1647.

** Hune sognemænd stævnes for rest kirketiende 1645 og 46

** Mads Jensen ved Hune kirke stævnes for 4 års skyld til kirken, og det samme for Palle Andersen. opsat 3 uger

** Jens Tomsen i Jonstrup på husbonds og Dorte Christensdatters vegne i Fårehave lod læse landstings stævning, at de involverede i striden om jordstykket ved Fårehave indstævnes for landstinget

(35)

** Tomas Christensen ridefoged til Ålborg slot et vidne. lovsmændene lover at møde på slottet angående den tvistige tiende

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Anders Bertelsen i Brogård og Anders Christensen i Hvarret. rygtet siger, at de har været i parlament. dette skal tilkendegives

** gældsstævning for byg. opsat 3 uger

** gældsstævning for 14 mk    

** fordeling

** Hans Henriksen stævner P Kræmmer for syn               

** Maren Laursdatter i Alstrup stævnes for ----            

** tilsagn om betaling af landgilde. fortegn

** tilsagn om gældsbetaling

** stævning for brokorn til Åby bro 

** fordeling

** stævning

** Hans Henriksen i Østrup. navng synsmænd har set hans sår

(36)

24/4 1647.

** Hune mænd stævnes for brevpenge. opsat 14 dage

** samme for vin og brød. opsat 14 dage

** Oluf Christensens sag med Christen i Risen opsat 14 dage

** fuldmagt for tiltale

** gældsstævning. opsat 3 uger

** gældsstævning korn

** Hans Henriksen i Østrup skylder Peder Christensen Kræmmer for de sår, som er synet. han var kommet til ham om natten og slået ham. Peder nægter

** Jens Tomsen i Jonstrup gav varsel til selvejerne hver for 10 rdl, som de er dømt den 10/10, for indfæstning

**  Jens Olufsen i sdr Saltum stævnes for faldsmål, han har forulempet udlægsmændene. opsat 8 dage

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Anders Bertelsen i Brogård og kone Else Jensdatter. andre stævnes også, en del for vidne og en del for bordag. opsat 14 dage

(37)

** gældsstævning penge byg og kirketiende. opsat 8 dage

** stævning for afsigelse af voldgift. opsat 8 dage

** 3 ting for forlig om byg

** Peder Kræmmer stævner for gæld. opregn

** Hans Henriksen i Østrup et vidne. Peder Kræmmer lod læse et brev, som er et pas fra hans husbond, at han forhandler deres varer, og de beder at lade ham passere frit og uhindret

** Hune sognemænd fordeles for deres rest kirketiende 1645-46

** Saltum sognemænd fordeles for anpart til vin og brød og provstens løn

(38)

1/5 1647.

** gældsstævning for penge og byg

** på Knud Seefelds vegne stævnes Laurs Laursen og Søren Pedersen. opsat 3 uger

** Mikkel Nielsen i Torpet. syn på Maren Laursdatters sår

** Jens Mikkelsen i Stride og hans karl Mikkel Laursen stævnes for klage.    

** ---- Christensen tjenestedreng havde i Jens Christensens lade kastet en kniv til dem, der tærskede. derved ramte han en mynde, som blev skadet. Mikkel Laursen vidnede det samme

** Niels Hansen stævner Søren Pedersen i Saltum for gæld. han lover at betale

** Hans Henriksens sag med Poul Smed opsat 8 dage

** afsigelse af voldgift

**  Knud Christensen i Bisgård efter 8 dages opsættelse 3 ting til Jens Olufsen i Saltum for faldsmål for at have forulempet udlægsmændene

(39)

** på Knud Seefelds vegne fremlægges en vedkendelse ad 2/8 1645, samt skøde på Vestrup. husbonden har stævnet Laurs Laursen og Søren Pedersen, som vedkendte sig marken fra Kohaven til Rævbæk. de burde bevise deres vedkendelse. opsat 3 uger

** på P Selgensens vegne i Sæby ? stævnes Søren Pedersen i Saltum, om han ikke bør være i hans minde for indfæstning og afgift af hans

anpart. Søren Pedersen fremlægger samfrændeskifte af 1541 samt Laurs Pedersens brev i øster Halne af 1637. han tilbyder broderen skyld og landgilde                           

(40)

8/5 1647.

** gældsstævning for skriverpenge. fortegn

** landstings stævning til Jens Andersen i Tvilstedgård og medbrødre og Knud Christensen i Bisgård

** varsel til 4 Bundgårds mænd for hver 10 rdl

** gældsstævning              

** Mette ---- datter i Sønderby stævnes for at udlægge barnefader

** stævning. fortegn. opsat 14 dage

** Børglumkloster tjenere stævnes for spørgsmål og vidne

** Tomas Jensen i Hjermeslev stævner Jens Madsen i Holmgård og kone Anne Nielsdatter og Niels Nielsen og kone Karen Jensdatter for vidne. Laurs Laursen i Østrup har forligt Jens Madsen og kone og Tomas Jensen og kone Else Jespersdatter angående det yderste stolestade i kirken. Anne Nielsdatter skal bruge det sin livstid, og derefter Else Jespersdatter. andre vidner det samme, samt om konefaderen JensMadsen. Niels Nielsen svor, at han ikke indgik forlig 

** fordeling for gæld

** Jens Olufsen i sdr Saltum fordeles for 3 mk, for han forulempede udlægs og vurderingsmændene

(41)

** vurdering af toldtømmer og strandvrag

** på husbonds vegne stævnes Christen Sørensen i Skaland for oversiddelse efter tingsvidne 20/3. Christen mødte og vil være i husbondens minde. kendelse: da han nogen gange har siddet overhørig og ikke gjort sin husbonds arbejde, har han forbrudt sit fæste

** Niels Nielsen i Trudslev på Tomas Pedersens vegne efter opsættelse 13/3 dom over Klemend Tøgersen i Ingstrup for 18 1/2 sdl, som han har kautioneret for

** Hans Rasmussen ridefoged til Børglumkloster et vidne. mange navng vidner, at de ikke ved noget utilbørligt om ham

(42)

** samme spurgte alle Børglumkloster tjenere, om det var med deres vilje, at de 2 domme over dem for rest landgilde blev stævnet til landstinget, hvortil de svarer Nej.

** Mads Nielsen i Vestergård efter 6 ugers opsættelse dom over Mette Klausdatter i Brødslev og hendes børn for sl P Laursens gæld. brevene fremlægges. hun dømmes til at betale rest             

** Saltum sognemænd stævnes for anpart af tiende til Gunde Lange. kongens forordning om tiende i svensketiden oplæses. de dømmes til at betale

(43)

15/5 1647.

** på Hans Dyhrs vegne stævnes Mikkel Laursen, der tjener i Stride. han har uforvarende såret en mynde med sin kniv. han vil stille husbonden tilfreds

** Bundgårds mændene fordeles

(44)

** gældsstævning fortegn

** Christen Torsen i Saltum stævnes for forbud mod at huse hans karl Søren Christensen, idet denne er fordelt

** Anders Bertelsen i Brogård stævnes for spørgsmål, om der ikke havde været sket uførm ved hans hus. han svarede Jo, men vidste ikke hvem det var, men ville forsøge at opklare det

** Anders Bertelsen stævnes for forbud angående at holde husfolk

** Anders Christensen i Brødslev stævnes for vidne

** gældsstævning

** gældsstævning. opsat 6 uger

** gældsstævning

** gældsstævning for skriver og huspenge

(45)

** Hune sognemænd fordeles for rest tiende og vin og brød 1643-44 til kirken

** Peder Kræmmer stævner Søren Laursen i Kås for gæld. deres mellemværende opregnes. opsat 3 uger

** dom for gæld

samme sag

** Jens Tomsen i Jonstrup fordeler for rest tiende. fortegn

(46)

22/5 1647.

** gældsstævning

** Saltum mænd stævnes for rest tiende

** fordeling

** Laurs Jensen i Hune stævnes for vidne sigtelse og klage. han var kommet i parlament med Maren Laursdatter i Sønderby. hun vidner, at han slog hende til jorden og rev hende i håret. han nægter

** på Laurs Jensens vegne begæres last klage og kære for samme jordslagning og hårriven. opsat 14 dage

** på Jens Nielsens vegne i nør Saltum stævnes Niels Christensen sst for vidne. han har med et stykke træ slået til et svin, så det blev liggende, og han vil erstatte svinet

** Maren Laursdatter i Sønderby gav husbonden sagen

** Vogn Pedersen i Bleggrav stævnes

** Peder Jensen i Borup stævnes

(47)

** Peder Jensen i Borup lod læse landstings stævning. fortegn

** Jens Tomsen i Jonstrup hans sag med Søren Pedersen og Laurs Laursen angående indfæstning opsat 3 uger

** Klemend Christensen i Hjermeslev på moders vegne stævner navng for vurdering og registrering af sl Niels Blocks bo. opregn 

** gældsstævning

29/5 1647.

** Søren Pedersen i Brødslev stævner Anders Christensen i Brødslev for nogle ubillige ord om Sørens kone Maren Sørensdatter. Anders vil have bevis. opsat 14 dage

(48)

** gældsstævning. fortegn

** stævning for faldsmål

** Ove Keldsen i Trudslev stævner Christen Nielsen i Trudslev om han ved noget uærligt om ham eller hans kone Anne Andersdatter ?. han ved kun godt om dem                               

** Laurs Christensen i Saltum stævner Jesper Laursen i Saltum og kone Margrete Christensdatter                      

** gældsstævning

** fordeling for KM tiende. fortegn. opregn

5/6 1647.

** Christen Christensen i Fårup stævner Maren Nielsdatter i Saltum for vidne. Niels Jensen og andre navng vidner om Maren Nielsdatter, der i Saltum kirke havde trykket Inger Nielsdatter i Fårup væk og omkuld fra den forreste stol

(49)

** der gives klage på Maren Nielsdatter, og der skal holdes syn, om nogen er kommet til skade. opsat 14 dage

**  Mikkel Nielsen i Torpet på husbonds vegne stævner Laurs Jensen i Hune for vidne. hos Christen Smeds i Sønderby har han og Maren Laursdatter skændtes, og han skød hende ud af stuedøren, så hun faldt omkuld. han nægter ikke, at han skød hende ud af døren, men han skød hende ikke omkuld

** samme stævner samme for dom, om han ikke skal bøde 6 rigs ort. opsat 5 uger

** vidne om den gård i nør Saltum, som Anders Jensen beboede. den er aldeles øde, og der er ikke nogen bygning derpå

** Fru Helvig Brade til Bratskov og Christen Sørensen norden Hune kirke stævnes angående det hus han har opsat, om det ikke burde nedlægges. opsat 5 uger

** varsel til Jetsmark mænd og grander for kirketiende 1645. opsat 5 uger

(50)

** tilsagn om betaling

** 3 ting. opsat 3 uger

** forbud mod at huse Søren Christensen, idet han er fordelt

** tilsagn om betaling

** varsel for gæld. fortegn

** Morten Svendsen fordeler dem, der rester med kirketiende

** Svend Nielsen i Momgård på husbonds vegne stævner vidner, samt Jens og Peder Laursen i Kølvring for svar. Laurs Bodder var kommet for at pante Jens Laursen, der slog ham til jorden og rykkede ham i håret og lå ovenpå ham, og slog ham ned næverne. Jens løb efter bodderen og råbte på en økse. Laurs søgte tilflugt hos Niels Keldsen i Kølvring. der måtte sendes bud til Birkelse, om nogen ville hente ham. mange vidner derom. opsat 14 dage

(51)

** syn på Jetsmark kirkelade          

** Søren Pedersen i Brødslev stævner Anders Christensen sst, om han ved noget uærligt om ham og hans kone Maren Sørensdatter. han ved kun godt om dem                                   

** dom over Mads Jensen ved Hune kirke for landgilde 1643-44, samt over Palle Andersen i Pirup. de påberåber sig kongens forordning om fritagelse for skyld for den tid, svensken var landet mægtigt. kendelse: de skal betale for 1643, men for 1644 skal de være fri     

(52)

12/6 1647.

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner Jens og Niels Christensen og Christen Nielsen sst (Ejersted) for føringspenge for arv, de fik efter Christen Tyresen. opsat 14 dage                       

** Hans Henriksen stævnes for tilbud om 2 sølvskeer, han har sat i pant til husbonden

** Mette Baggesdatter stævnes for at udlægge barnefar, som er Oluf Christensen                                      

** Jacob Ibsen i Østrup på husbonds vegne stævner dem, der rester med stedsmål af eng. opsat 5 uger

** vidne om betaling af stedsmål

(53)

** Tomas Jensen i Hjermeslev stævner Anders Madsen Helliggejsts forstander for dom            

** stævning til Jens Madsen i Holmgård og kone Anne Nielsdatter samt Niels Nielsen og kone Karen Jensdatter om stolestadet i Hjermeslev kirke ikke burde følge Else Jespersdatter. opsat 14 dage 

** Jens Tomsen i Jonstrup et vidne. navng vidner om ødegods i herredet. fortegn

** fordeling for byg, de fik af kirken

** navng vidner om Hune sognemænd, der ikke kan betale skat

** Laurs Mørk og Jens Jespersen i Østrup voldgav deres jordtrætte

** stævning for gæld. opsat 8 dage

** fordeling for kirkeskyld

** Hune sognemænd fordeles for rest faldsmål

** Mikkel Nielsen i Torpet efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Laurs Laursen i Østrup og Søren Pedersen i Saltum for en vedkendelse, de gjorde i 1625 ved tinget                                      

(54)

** Søren Pedersen fremlægger skøde med videre. kendelse: de bør bevise deres vedkendelse eller lide tiltale

19/6 1647.

** Jens Laursen i Kølvring stævnes for at have overfaldet Laurs Bodder, rykket ham i håret, slået ham til jorden sat sig ovenpå ham og slået ham med næverne efter tingsvidne 5/6

** samme stævnes for dom. opsat 14 dage

** varsel til navng for kvittering for kirketiende i Jetsmark. opsat 14 dage

(55)

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Jens Laursen i Kølvring, om han ville stå ved de ord, han havde sagt om Svend Ladefoged i Fru Brahes overværelse. denne havde sendt hans karle hjem, idet de ikke kunne gøre fuldt arbejde. desuden havde han indklaget ham for svenskerne, og ville have ham skilt fra livet

** Oluf Sørensen i Sønderby stævnes for 12 rdl bøder for beliggelse af Mette Baggesdatter. opsat 6 uger                    

** 3 forbud til Christen Torsen i Saltum og hans karl

** Jens Andersens sag i Jonstrup om stolestade opsat 14 dage

** Christen i Ladegård på husbonds vegne et forbud mod at ride køre eller bruge andet end det, de har fæstet, eller jage i Vildmosen østen åen

** syn på Niels Laursen, der tjener i Vestrup, af hans sår

(56)

** stævning for faldsmål

** Laurs Laursen i Helt stævner Christen Jensen i Ingstrup og hans kone Maren Laursdatter for gæld, penge og bohave. opsat 5 uger 

** gældsstævning. fortegn. opsat 8 dage

** Hans Henriksen i Østrup stævner P Christensen Kræmmer for at have slået ham til jorden

** samme stævner Laurs Mørk, som vidner, at han kom gående på vejen, hvor Hans Henriksen lå, og hans kone sad hos ham. han klagede over at være slået, og Laurs Mørk hjalp med at løfte ham på en vogn og fulgte ham hjem

** Laurs Laursen og Poul Simonsen i Hjermeslev voldgav deres jord og vejtrætte

** Bend Laursen og Niels Tomsen sst voldgav deres jordtrætte

** Simon Poulsen i Hjermeslev stævner Laurs Laursen sst for vidne.  Jens Tomsen vidner om en stud, han solgte

(57)

** stævning

** gældsstævning

** Christen Klausen og Mads Jensen i Damsgård stævner Tomas Nielsen, der tjener Niels Jespersen. han har om natten græsset plovkreatur i deres bedste græs, som bevidnes. opsat 14 dage

** Anders Jensen i Saltum. syn på Saltum kirkes brøstfældighed ude og inde                          

** helgårdsmændene deles for indfæstning 10 rdl eller en færdig okse

26/6 1647.

** Mikkel Nielsen i Torpet gav Søren Pedersen og Laurs Laursen varsel angående deres vedkendelse af Østrup kær for fri fort og fælled. der fremlægges tingsvidne fra 1618 samt et gammelt lovhævd fra 1515, hvori indvordes omtalte jord. kendelse: der udstedes ikke 3 ting

(59)

** Jens Laursen i Kølvring stævnes for at bevise sine ord. opsat 5 uger

** Jens Tomsen i Jonstrup på husbonds vegne stævner Gertrud i Klostergård og hendes folk for forbud mod tørvegravning i det kær ved Fårehave, som de trættes om. tingsvidne af Ålborg byting 17/5 fremlægges. vidner, der mindes mange år, vidner at Fårehave ikke har haft eng vesten og sønden for Fårehave. opsat 14 dage

** samme stævner Jens Andersen i Tvilstedgård for at bevise sin vedkendelse af 25/7 1646. opsat 3 uger

** Hans Henriksen udlægger for 3 delevidners indhold 17 mk

** Jens Hansen i Hjelmsted og Poul Nielsen i Østrup er forligt

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Gertrud i Klostergård for tilbud og spørgsmål på Anders Jespersens vegne i Hønsholm, om nogen af omtalte mænd havde fordelt ham, da ville Jens tilbyde rede penge

(60)

** tilsagn om betaling af gæld

** stævning om dommer og brevpenge

** tilbud om frugtgæld

** 3 ting. fortegn

** fordeling for faldsmål

** gældsstævning. fortegn. opsat 8 dage

** Jens Nielsen i Fårup stævner Jens Tomsen, hvorfor denne har pantet ham for rytterskat af en helgård. gården er registreret som sådan

** gældsstævning. opsat 14 dage

** Anders Jensen i Hjermeslev. syn på Hjermeslev kirke                                                

** fordeling for faldsmål

(61)

3/7 1647.

** stævning for engskyld 1645-6. opsat 8 dage

** KM brev om forbud mod spil ved bryllup læses

** alle KM tjenere advares at yde deres smørskyld inden torsdag aften

** Anders Christensen i Hvorup stævnes for betaling af øksne. han lover at betale. opsat 5 uger

** Anders Christensen stævnes for dom, om han ikke har været værge for Hans og Jens Christensen og deres søster og modtaget deres arvelod. han svarer, at deres farbror Niels Andersen var ret værge, men han tjente og havde ingen bopæl. Anders burde have krævetarvelodden, da Niels Andersen for mange år siden døde. opsat 5 uger   

** på Gunde Langes vegne stævnes Saltum mænd for deres tiende 1643, som de er dømt til at betale 21/11 1646. de lover at betale

(62)

** gældsstævning. opsat 8 dage

** Hune sognemænd stævnes for at høre Her Jacobs fuldmagt om tienden

** fordeling

** Laurs Laursen i Østrup stævner Niels Jespersen i Hjermeslev hans karl og pige. de har gravet hul i hans have uden forlov. Hans Henriksen svarede, at han havde lejet dem til gravning, som skete i hans egen jord. opsat 14 dage

** Laurs Laursen stævner Hans Henriksen for vidne. navng, som mindes op til 40 år, vidner, at samme have altid har hørt til Laurs Laursens gård 

** Christen Klausen og Mads Jensen i Damsgård. syn på skaden i deres eng                                          

(63)

** syn på Laurs Klemendsens eng i Brødslev           

** 3 ting. fortegn

** fordeling for dommer og brevpenge

10/7 1647.

** alle Vedsted mænd stævnes for syn                

** 3 ting

** stævning for dom. opsat 14 dage

** klostertjenerne stævnes for syn på deres bygninger 

** Hans Henriksen stævner de 3 andre gårdmænd i Østrup for syn på hans gravning, om den er til ulempe for Laurs Laursen   

** samme stævner Laurs Laursen for spørgsmål, om han vil vedkende sig den jord, som der er gravet i. Laurs svarer, at der ikke er gjort ham hindring i jord, der vedkommer hans gård

(64)

** Peder Olufsen i Limbergård stævner for gæld. fortegn. opsat 5 uger

** Svend Nielsen i Momgård på husbonds vegne. syn på 40 store ubillige hulgrøfter, som var gravet lige ned og ikke udskåret på nær 2, samt på vejen, der løber til Rævkærgård og Vedsted tørve, som er gennemgravet

** samme begærede dom over de mænd, der har gravet sådanne huller. opsat 14 dage

** 3 ting for skyld 1646. fortegn

** Christen Jensen i Ladegård 3 ting for engskyld. fortegn

(65)

17/7 1647.

** Jens Laursen i Østrup lovede datteren Anne Jensdatter 7 sdl, som er hendes arv efter mor Anne Christensdatter, der boede og døde i Alstrup                                        

** NB efter KM brev skal de, der har tiende i fæste, betale 4 rdl inden Martini

** Jens Christensen i Fårup stævner Henrik Ramel på Børglum for vidne. Hans Rasmussen er forhindret, derfor opsat 8 dage

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner Oluf Madsen i Ingstrup for vurdering af et øg

** Her Niels i Jetsmark præstegård stævner Mads Pedersen Skøt for vidne. han er om aftenen kommet ridende ind i præstegården og ville beskænkes. Jens Jensen svarede, at præsten og hans kone var gået i seng. Mads bad, at han ville støde sin hals sønder, når han stod op. så red han til præstens vindue hujede og råbte Stirrids og red bort, andre vidner ligeså. Mette Nielsdatter havde været hos Mads Skøt for at udbede sig 4 øg, som var indtaget, men som hun ikke fik, da havde Mads sagt, at dersom han havde præsten mellem kirken og præstegården, da skulle han ikke se præstegården mere. Mads svarede, at han var i præstegården for at bede dem hente deres stud i hans mark, og som han kaldte Stirrids, og ønskede den ville støde sin hals sønder, før den opåd hans korn

(66)

** samme stævner samme for rest tiende 1642-3-5. Mads svarede, det var løgn. opsat 6 uger

** Her Niels stævner Mads Skøt samt skolemester Anders Pedersen, der i Søren Smeds hus i Sønderby har hørt Mads Skøt sige, at han ville skille Her Niels ved sit liv. andre vidner det samme. Mads benægter

** fordeling for engskyld

** Svend Nielsen i Momgård stævner navng fra Skald og Vedsted for tørvegrøft, som er gjort i mosen. de tilstår

(67)

** samme stævner dem for dom, om de ikke bør være i husbondens minde eller lide tiltale for ulydighed. opsat 14 dage

** Christen Pedersen i Dalen og Jens Brus i nør Saltum er forligt om deres trætte, og Jens Nielsen har fået betaling af Hans Henriksen

** Christen Mortensen i nør Saltum stævner Niels Laursen i Dal i nør Saltum og hans fosterdatter Maren Jensdatter for dom angående noget tøj i et skrin, som de slog itu. opsat 3 uger      

** gældsstævning

** gældsstævning. fortegn. opsat 3 uger

** Jens Tomsens sag med Jens Andersen angående vedkendelse opsat 14 dage

** alle Hune mænd, som avler og ikke har gjort tingning, stævnes for forbud

** ridefogden til Asdal stævner Niels Jespersen for dom angående 64 rdl rest stedsmål. opsat 5 uger

** Her Niels i Jetsmark gav klage på Mads Skøt for at have overfaldet ham med hujen og råben og kaldt ham øgenavn Stirrids og for at have undsagt ham. Mads Skøt får 24 mands vidne, at han har skikket sig vel. han er født i Pandrup

(68)

** samme 24 mand bevidner at Christen Laursen barnfødt, i sdr Saltum og Margrete Christensdatter, barnfødt i Bundgård, har skikket sig vel

24/7 1647.

** ved registrering af sl Christen Tyusens bo møder sønnerne Jens i Fårup og Niels Christensen med skiftebrev 25/9 1625 ? angående arv efter deres mor Maren Nielsdatter   

(69)

** Morten Laursen i Kåsgård får 24 mands vidne, at han er født i Momgård af ærlige forældre og har skikket sig vel   

** gældsstævning. opsat 5 uger

** stævning for ---- afsigelse

** Tomas Jensen i Hjermeslev efter 6 ugers opsættelse begærer dom angående et kvindestolestade i Hjermeslev kirke. 2 tingsvidner læses og påskrives. Tomas mener, at det yderste stade skulle være hans kone følgagtig    

(70)

(øverste halve side omhandler en anden sag og er krydset)kendelse: efter Anne Nielsdatters død skal stadet være Tomases kone Else Jespersdatter følgagtig

31/7 1647.

** Niels Jespersen i Torpet Nørgård stævnes for syn på hvor meget jord og mark og eng, der bruges                   

** gældsstævning. opsat 14 dage

** Jetsmark stævnes for bådsmandsskat

(71)

** stævning 

** Laurs Pedersen i Ingstrup stævner Jens Christensen for syn på hans søn Laurs Laursens sår                 

** Christen Nielsen i Ingstrup stævner Laurs Jensen i Alstrup for syn på en hest, der var stukket i låret. Laurs bekender     

** Laurs Pedersen begærer klage over Jens Christensen. opsat 14 dage

** Anders Christensen i Hvorup og hans bror Hans Christensen i Tømmerby blev forligt om deres trætte om 2 øksne, som Anders har solgt, mens Hans var i KM tjeneste

** Svend ? Pedersen stævner Laurs Jensen i Alstrup for vidne og spørgsmål, om Peder Sørensen er i hans brød. opsat 14 dage

** Svend Nielsen på husbonds vegne stævner Jens Laursen i Kølvring for at have overfaldet Laurs Bodder med hug og slag. dom: han skal straffes

(72)

** efter 6 ugers opsættelse dom over Oluf Sørensen i Sønderby for 12 rdl hans bøder

** Jens Laursen i Kvorup efter 6 ugers opsættelse stævner Jetsmark sognemænd for kirketiende for 1645. kirken fik i 1644 på grund af svensken ingen tiende, 1645 ikke heller, da Fru Margrete Banner havde det i fæste, så kirken er brøstfældig. kendelse: de skal betale deres rest tiende

(73)

** Laurs Laursen i Helt efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Christen Jensen i ...... for anpart af arvelod, han tilfaldt efter sin sl mor. han dømmes til at betale                                         

7/8 1647.

** Saltum sognemænd stævnes for bådsmandsskat

** på Niels Friises vegne stævnes Anne Villadsdatter i Vestrup for vidne og klage, samt Anne Sørensdatter, Jens Vognsens kone for samme. Anne Villadsdatter har givet Anne Sørensdatter noget tøj, som hun skulle gøre et snøreliv af, som vidnes af Søren Sørensen. Christen Madsen fremviste et stykke tøj, hvoraf ovennævnte tøj var revet fra. opsat 3 uger

(74)

** Henrik Hansen, ridefoged til Bratskov, stævner Røgel mænd for en td smør for drøft i en ager i Ulvskov. de lover at betale

** Oluf Sørensen, der nu bor i Hvarret, stævnes for 18 rdl bøder. opsat 1 måned   

** sag om dige og lukke i Hjermeslev med Mikkel Christensen

** Jens Laursen i Kvorup syn på Jetsmark kirkes brøstfældighed                                       

** Jens og Niels Christensen i Fårup stævnes for føringspenge for arv efter deres far Christen Tyusen. de har ingen arv fået. opsat 5 uger

(75)

** Oluf Madsen i Ingstrup stævner for afsigelse af voldgift

** 4 ting til Jetsmark sognemænd for rest bådsmandsskat

** Svend Christensen i Alstrup på husbonds vegne syn på en øde halvgård i Torpet                     

** stævning for rest stedsmål af enge. fortegn

** efter 6 ugers opsættelse begæres dom over Jens Laursen i Kølvring for de ord, han ytrede for fru Sofie Brahe, og som han bør bevise. tingsvidner læses. hans udsagn om ladefogden gentages, både om hans karle, om hans indklagelse for svensken, samt salg af husbondens øksne. han skal bevise sine ord                       

(76)

14/8 1647.

** Bundgårds mænd stævnes for bådsmandsskat

** stævning for smørskyld. fortegn. opsat 1 måned            

(77)

** Sejlstrup tjenere stævnes for smørskyld

** alle Hjermeslev mænd stævnes for at tage 4 dannemænd at ligne tiende, yderligere 2 pund byg

** Anders Jensen i Østrup lover at betale for kreaturers skade på engene                                              

** Niels Sørensen i Ejersted et vidne, at Christen Olufsen og Jens Olufsen og Anders Eriksen på Kirsten Olufsdatters vegne gav ham afkald for arv efter deres forældre Oluf Christensen og Dorte Jensdatter

** Anders Eriksen i Ribergård et vidne, at Niels Olufsen i Ejersted lover at give Kirsten Olufsdatter hendes arv og hvad ellers tilhører hende                                   

** Oluf Tomsen i Alstrup et vidne, at Laurs Sørensen sst har fået hans brev og segl på 7 sdl, og dette brev er bortkommet, og det skal derfor være magtesløst

** Hans Henriksen i Østrup stævner Christen Pedersen i Dalen for vidne angående nogle skortørv, han har hentet i Østrup kær og ført til nør Saltum. Laurs i Østrup var Christen Pedersens hjemmelsmand til tørvene. Anders Jensen vidnede ligesom Jacob. Poul Nielsen i Østrup vidnede, at han vel havde set Christen køre tørv bort, men ikke hvor mange dage                              

(78)

** Christen Jacobsen i Kettrup stævner Erik Christensen i Ingstrup for at give afkald på Johanne Laursdatters vegne, som han var værge for                                                   

** Christen Jensen i Ingstrup stævner Laurs Laursen i Holtet for vidne. navng vidner udtaler, at Laurs i nogle år havde 3 gulv af det vesterste hus i sønder ende. desuden vidnes om sølv, som Laurs fik af Christen Jensen i fjendetiden som pant for lån          

** Peder Olufsen i Limbergård stævner for syn på kornskade, samt på et lukke, som Peder og Mikkel Christensen ? omtvistes

** samme stævner Niels Jespersen for tilbud om 6 svin, som Peder har indtaget i hans korn. Niels har 3 gange udbedt sig svinene, men forgæves

** tilsagn om betaling for kornskade

** på Niels Friises vegne stævnes Anne Villadsdatter og Anne Sørensdatter for dom angående et snøreliv. opsat 3 uger

(79)

** Vill og Christen Laursen i Hjermeslev voldgav deres trætte om mark og gårdskel

** en del Saltum sognemænd fordeles for rest bådsmandsskat

21/8 1647.

** Keld Mortensen i Kvorup for 3 ting tilkendegav, at hans segl var blevet borte

** ridefogden til Bratskov udsteder første forbud mod at komme på Bratskovs enemærker og veje, på nær alfare veje

** Johanne Jensdatter i Nols stævnes for sine bøder. opsat 6 uger

** Dorte Christensdatter i Fårehave stævnes for tørvegrøft vesten for Fårehave. syn på skaden afhjemles

(80)

** varsel for smørskyld

** Svend Nielsen på husbonds vegne stævner for ulovlig kørsel over fruens enge. deres ridefoged svarer, at de har fæstet engen af fruen, og må køre deres hø hjem. opsat 6 uger

** Sejlstrup tjenere fordeles for rest smørskyld

** gældsstævning

** Knud Pedersen i Kås gav varsel til Tomas Laursen i Kølvring, for han har anklaget Svend Ladefoged for fruen

** Niels Jensen i Sundsted stævner for værger til sl Jens Mortensens børn, som døde i Pilgård, eftersom deres værge sl Mads Jensen i Sundsted er død

** Anders Laursen i Hjermeslev stævner Poul Simonsen for syn på korn, som er frapløjet hans mark.                     

** Anders Jensen i ---- stævner Jens Jensen i Saltum og kone Maren Nielsdatter for at have ført skortørv af Østrup kær. navng vidner derom. opsat 3 uger

(81)

** Bundgårds mænd fordeles for bådsmandsskat

** gældsstævning

** Jens Madsen i Holmgård stævner for syn på en vej, der er lagt over hans eng

** Christen Klausen i Brødslev og andre gav last kære og klage over Tomas Nielsen, der tjener Niels Jespersen i Hjermeslev for volddrift på hans eng ved nattetide

28/8 1647.

** fordeling

** Jens Laursen i nør Saltum stævner Niels Jensen i nør Saltum med lovværge. da Niels var 1 år gammel, døde hans mor Johanne Christensdatter, og da var Jens Laursens gård nedbrudt og afbrændt af kejserens soldater, og der var kun en ko og et skabet øg i behold, og han havde ingen avl eller bjergning

** Knud Pedersen i Kås fordelte Jens Laursen i Kølvring angående hans ord om Svend Ladefoged

(82)

** Søren Christensen i Torpet efter 6 ugers opsættelse dom over Niels Jespersen i Hjermeslev for 64 rdl stedsmål. han dømmes til at betale eller lide nam

** på Her Nielses vegne i Jetsmark stævnes Mads Skøt for tiende i 3 år. Mads møder og mener at have forligt Her Niels med 1 td rug og 1 td byg. han dømmes til at betale

** ----.

** Svend Nielsen i Momgård efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Vedsted mænd for tørvegrøft i mosen. oplæsning af grandelavsbrev og syn. da de har forbrudt sig mod granderetten dømmes de til at lide tiltale

(83)

4/9 1647.

** varsel til Oluf Sørensen for hans bøder 12 rdl    

** varsel for 3 dags arbejde

** Peder Christensen Skrædder i Fårup stævner for vinterrug, som var sået i det boels jord, han havde fæstet. opsat 5 uger

** stævning i samme sag. opsat 5 uger

** gældsstævning. opsat 14 dage

** Jens Madsen i Holmgård 3 ting på søn Niels Jensens vegne i Sundsted tilbød navng et skiftebrev 23/10 1635 angående arvelod, som sl Jens Mortensens arvinger ? i Pilgård kunne tilfalde efter ham

(84)

11/9 1647.

** Johanne Sørensdatter i Sønderby stævnes for 6 rdl bøder

** Jens Christensen i Fårup stævner P Christensen Skrædder sst for diverse gæld penge vognleje og effekter. han mener, han har betalt. opsat 1 måned

** samme stævner P Christensen for vidne. Niels Christensen i Fårup vidner om

Jens og Peders mellemværende. andre vidner derom. opsat 1 måned

** P Christensen Skrædder i Fårup stævner Jens Christensen for vidne. navng vidner om hvad, Peder har betalt Jens. opsat 1 måned

** Oluf Sørensen fordeles for sine bøder            

(85)

** Saltum sognemænd, som har karle og drenge, må ikke betale løn, før skatten er udlagt

** varsel til Mads Skøt i Bundgård for rug. opsat 14 dage

** Jens Laursen i nør Saltum lover sin søn Niels Jensen arv efter moderen ...... Christensdatter                             

** Niels Christensen i Fårup gav varsel til P Skrædder for gæld.opsat 1 måned

** Østrup grander stævnes for vidne. fortegn.

** Hjermeslev mænd stævnes for kirketiende. opsat 3 uger

** Oluf Sørensen i Sønderby fordeles for 12 rdl bøder 

** Peder Olufsen i Limbergård stævner navng for rest landgilde. de dømmes til betaling

(86)

18/9 1647.

(den dag formedelst Stor Regn og Wweir Holldtist tingett Wed Salltum Kiercke)

** vurdering af strandvrag. opregn

25/9 1647.

(den dag formediellst Stor Stobregn Holltist tingett i tiende Laden)

** Sejlstrup bønder, der har børne eller rentepenge, advares om at møde efter KM forordning for at betale skat deraf                 

** Saltum mænd stævnes for skat

** et vidne om 2 ødegårde

(87)

** fordeling

** varsel for soldaterleje. opsat 8 dage

** klostertjenerne stævnes for rest landgilde. opsat 5 uger

** Jens Christensen i Stride forbydes at betale Mikkel Laursens løn, før denne har betalt velb Hans Dyhr for den hund, han stak

** Saltum mænd stævnes for tiendekorn til Gunde Lange

** Jens Nielsen og Niels Jensen i Buj et vidne, at deres gadehus er ødelagt af sandflugt, og skal flyttes     

** Niels ---- i Hune. hans agerjord er øde af sand, og han har ikke øg eller vogn                                         

** stævning for soldaterløn. opsat 3 uger

** gældsstævning. opsat 3 uger

** Ingstrup sognemænd stævnes for dom angående rest landgilde og tiende. opsat 3 uger

(88)

** stævning for tiende 1645-6. fortegn. opsat 3 uger

** stævning for landgilde. fortegn

** Knud Christensen i Bisgård stævnes for landstinget for domme, han har afsagt over Børglumklostertjenerne for rest landgilde

** stævning for soldaterpenge

** stævning for rest skat

** gældsstævning

** Anders Mortensen i Vrensted er forligt med Anders Christensen i Søndergård i Hvorup angående fædrene arvelod, som denne skylder sine søskende, Jens Christensen, der tjener i Sundsted Hans Christensen i Tømmerby Karen Christensdatter i Hjermeslev       

(89)

** Mads Skøt i Bundgård fordeles for 3 halv td rug, hans rest tiende

** Oluf Christensen i Kvorup efter 6 ugers opsættelse dom over Anne Villadsdatter, der tjente i Vestrup og Anne Sørensdatter i ll Pandrup angående et snøreliv, som tilhører Niels Friis, og som er bortkommet. der føres vidner om det formodede tyveri. de 2 piger frifindes, da det ikke er bevist

(90)

2/10 1647.

** Laurs Terkildsen i Kåsgård stævnes for syn på bygningernes brøstfældighed samt på hvor mange tørv, der er gravet i hans enge

** Peder Nielsen i Kås stævnes for syn på et hus, der er opsat i gaden til fortrængsel for grandernes fædrift, desuden på noget jord, som er pløjet                                   

** Peder Simonsen i ---- gård stævner Simon Christensen for hans tjeneste. opsat 8 dage

** Hjermeslev sognemænd stævnes for at høre om hvor meget korn, de skal give bispen

** et vidne, at Bendsager ved Kalsensgård ikke er i brug i år

** Laurs Mørk i Østrup stævner P Matiasen i Dalen for et værge, som han overlod ham for 2 år siden, og som denne benægter. opsat 3 uger

** gældsstævning

** Christen Laursen Kræmmer i Åby stævner Mette Hansdatter i Åby for vidne

** Christen Christensen i Rævhede stævnes for en bistok, som han har solgt ham. sagen opsat 3 uger

(91)

** Hjermeslev mænd stævnes for rest skat

** Laurs Jensen i Hune stævner Laurs Christensen i Hjermeslev for dom angående den arvepart, som han med sin forrige hustru Dorte Jensdatter har modtaget efter afkaldsvidne 22/7 1642, hvor Laurs lover at give afkald                                  

** Niels Christensen i Fårup stævner P Skrædder sst for vidne. navng vidner at P Skrædder har brugt Nielses øg og plov med videre. Peder har lovet Nielses fader at måtte bruge en ager i 2 år

** Peder Skrædder stævner Niels og Jens Christensen i Fårup forvidne. der vidnes om førnævnte ager, samt om deres økonomiske mellemværende

(92)

** Birgitte Eskesdatter og andre i Sønderby stævner Gunde Lange på Ålborg Slot. det bevidnes, at ovennævnte bor på ringe boliger og mener ikke at kunne give pengeskat

** vidne om forarmede, der kun kan betale 3 part skat

** et vidne, at Christen Dal kan kun betale halv skat

** Jens Madsen i Alstrup er forarmet og syg og kan kun betale halv skat

** Hjermeslev sognefolk stævnes for at høre, hvad de skal betale bispen. fortegn

** fordeling af dem, der rester med den tvistige tiende 1643

9/10 1647.

** stævning for rest skat

** gældsstævning

(93)

** alle boelsmænd i herredet stævnes for løberpenge. fortegn

** Peder Skrædder i Fårup stævner Jens og Niels Christensen i Fårup for vidne.    

** gældsstævning. opsat 8 dage

** lægdsmændene stævnes for skat. fortegn

** Gunde Lange stævnes for vidne. der vidnes om forarmede, der kun kan betale 3 part skat. fortegn

** vidne om folk, der ikke kan betale fuld skat. fortegn

** samme. fortegn

** samme. fortegn

** samme. fortegn

** samme. fortegn

(94)

** samme. fortegn

** samme. fortegn

** samme. fortegn

** samme. fortegn

** samme. fortegn

** samme. fortegn

** lægdsmændene i Hune stævner for kornskat. fortegn. der fremlægges stedsmål og tingsvidne, at deres huse er ringe. på grund af det, samt gadehusfolk ikke skal betale skat, frikendes de

(95)

** Jens Madsen i Holmgård er forarmet, og kan ikke betale skat. fortegn

** Peder Olufsen det samme

16/10 1647.

** Søren Christensen i Bedholm et vidne, at P Knudsen i Pandrup gav afkald for arv, hans kone Birgitte Madsdatter kunne tilfalde efter far Mads Mikkelsen og brødre Poul og Anders     

** Dorte Jensdatter gjorde Laurs Jensen i Hune til sin værge                    

** Christen Madsen i nør Saltum stævnes for rest skat. opsat 3 uger

** Jens Nielsen i Hune hvarre fremlyste et nød, som blev borte forgangen år og nu er fundet igen

(96)

** Laurs Terkildsen i Kås stævnes for syn             

** lægdsmændene fordeler for kornskatten. fortegn

** Laurs Jensen i Hune på søsters vegne stævner Christen Christensen i Hjermeslev for arvepart. opsat 3 uger                    

** Mads Jensen i Damsgård stævner Niels Jensen i Kildegård samt Jens Keldsen i ...... for vidne. Tomas Olufsen i Brødslev vidner, at Mads har udlagt en del at arvelodden til sl Jens Nielsens børn i Brødslev, og en part til Niels Jensen i Kåsgård  

** Mads Jensen stævner

** Jens Mikkelsens sag med Børglum boelsmænd angående løberpenge. opsat 14 dage

** vidne om bygsæd

** Erik Christensen i Ingstrup stævner Gunde Lange for vidne. navng vidner, at han er ruineret af fjenderne, og kan ikke give skat

** Saltum sognemænd stævnes for ----  3 ting

** Laurs i Østrup stævner Peder Tyresen, som har lovet at stå last og brast med ham om rejsepenge til landstinget

** stævning for økse. opsat 14 dage

** Christen Christensen i Østrup stævner Jens Pedersen for hans tjeneste

(97)

** Anders Nielsen i Vestermark stævner Christen Sørensen i Brødslev for soldaterpenge

** Peder Nielsen, der tjener P Laursen i Kettrup et vidne, at han har betalt sin anpart

** et vidne

** Jens Nielsen i Hvarret stævner Christen Mortensen på Rønnelien for vidne. Laurs Nielsen i Hune torp vidnede, at Christens hunde havde fået fat på et af Jenses får

** samme giver last kære og klage over hundene

** syn på Laurs Terkildsens hus       

** syn på et hus, der er opsat i Kås grandegade, som de ikke synes, kan være granderne til hinder. desuden har de set på pløjet jord samt tørvegrøft. Peder Nielsen svarede, at han ikke havde pløjet mere end formanden                             

23/10 1647.

** Christen Mikkelsen Smed i Sønderby stævner Mikkel Andersen i Fristrup angående Niels Jensen, som var fæstet af Christen Smed

** Jens Laursen i Fristrup stævnes for dom, angående han er dømt til at være i husbondens minde for sin forseelse. han bør miste sit fæste. opsat 3 uger                                        

** stævning for faldsmål

** syn på tørvegrøft i engene, der tilhører Laurs Terkildsen Søren ? Laursen Jens ...... P i Sisgård 

(98)

** Mikkel Nielsen  stævner P Nielsen i Kås for vidne og dom. han har opsat et hus i Kås grandegade, og såfremt han ikke kan have det i Knud Seefelds minde, vil han nedtage det igen

** stævning. opsat 14 dage

** stævning for rest landgilde. fortegn. opsat 1 måned

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Keld Mortensen for svar. Christen Pedersen i Vedsted vidnede, at han ikke såede eller afførte korn af Keld Mortensens jord i år

** lægdsmændene i Jetsmark sogn et vidne. der vidnes, at i 20 år har der ikke været nogen i sognet ved navn Niels Poulsen, og der findes kun 22 gårde, der giver skat 

** Jens Pedersen i Halager stævner Jens Christensen i Røgel for spørgsmål, om han ikke har modtaget 16 sdl, som er sl Christen Christensens børns fædrene arv, og som Mikkel Pedersen i Kølvring skal have udlagt. Jens Christensen vedgik at have modtaget de 16 sdl, da han er farbroder. Maren Christensdatter skal have sit ophold hos Mikkel Pedersen i 2 år                            

**  Jens Christensen i Røgel stævner Jens Pedersen i Halager og Mikkel Pedersen for deres sandhed. der vidnes, at Jens Christensen har udlagt arven til sl Christen Christensens børn i Halager til føde og klæde undtagen Kirsten Christensdatter i København

** Jens Ibsen i Østrup stævner Maren Laursdatter

(99)

** Christen Johansen i ---- et vidne. Johanne Laursdatter har fået sin arv efter bror Søren Laursen                          

** Christen Johansen i Kettrup får afkald for arv efter Søren Laursen         

** Anders Nielsen Smed i Østrup stævner Niels Jensen i Kettrup og hans søn Niels Nielsen for dom, da de har lejet ham som soldat. opsat 14 dage

** Maren Klemendsdatter stævner Anne Nielsdatter, sl Klaus Markorsens ? efterleverske for vidne. navng vidner om levering af byg til Anne

** vidne om 2 kvinder, der kun kan betale 1/3 skat. fortegn

** 2 mænd det samme.

** 1 mand det samme                

** 2 mænd det samme

** Laurs Laursen og P Mogensen i Østrup stævnes for selvejerskat. opsat 14 dage

** Laurs Nielsen i Hune torp stævnes for 9 rdl for sig og hans kone 3 ting

(100)

** stævning

** Saltum sognemænd stævnes for føringspenge af tiendekorn til lensmanden

** Peder Skrædder i Fårup stævner Jens Christensen for gæld angående en sæk og rug

30/10 1647.

** Niels Andersen i Fristrup stævner Morten Pedersen Skøt for spørgsmål om, hvorledes han er kommet til noget korn, han har

** samme stævner vidner, og Morten Pedersen for svar

** på Christen Laursens vegne i Tise stævnes Niels Tomsen Skrædder i Hvorup for et skørt. opsat 1 måned

** gældsstævning. opsat 1 måned

(101)

** Søren Simonsen ? og søn Oluf Sørensen i Sønderby stævnes 3 udæskning, da de er fordelt                           

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Mads Skøt for dom, angående han har kaldt Her Niels med øgenavn. opsat 3 uger

** Saltum sognemænd stævnes for rest skat. opsat 8 dage

** Jens Tomsen, der tjener i Saltum præstegård, stævnes for 12 rdl. opsat 6 uger                                            

** gældsstævning

** stævning

** Børglumkloster tjenere stævnes for rest for 1646

** gældsstævning. fortegn

** gældsstævning. opsat 6 uger

** Gunde Lange stævnes for vidne angående en mand, der ikke kan betale skat

** vidne om leje om soldat. fortegn

** stævning for engskade. fortegn

(102)

** stævning for ulovlig drøft. opsat 8 dage

** gældsstævning for hø

** Christen Sørensen norden Hune kirke stævner Knud Christensen i Bisgård for vidne og Niels Friis for svar angående tvistighed om et hus

** Christen Sørensen stævner Morten Nielsen i Pirup for 4 sdl, som han har lovet ham til minde af et hus. navng vidner derom. Morten benægter.

** gældsstævning

** gældsstævning. fortegn

** Mikkel Nielsen i Torpet på husbonds vegne stævner Laurs Terkildsen for dom angående rest og andet, han skylder husbonden. desuden har han ikke holdt sine bygninger ved magt. hans fæste bør være forbrudt 

** varsel. opsat 8 dage

** Niels Eriksen i Hvorup. syn på skade i hans mark  

(103)

** syn på flagtørvegrøft i Laurs Terkildsens eng 

** Anders Jensen i Hjermeslev efter opsættelse 11/9 begærer dom over Hjermeslev sognemænd for tiende til kirken for 1643-44. KM forordning angående fritagelse for tiende og landgilde i disse år fremlægges. de frikendes

6/11 1647.

** Niels Tomsen i Hvorup et vidne, at Christen Jensen i Ingstrup bekender at have modtaget det skørt, som Niels tiltales for

** gældsstævning. opsat 3 uger

** Jens Tomsen i Jonstrup på husbonds vegne stævner bønder på Lundbak for syn                                            

** Kirsten Poulsdatter i Hune hvarre stævnes for syn på grøft i grøn jord                                             

(104)

** Søren Pedersen i Hune gav Christen Pedersen i Hune torp afkald for arv, som ...... Mortensdatter kunne tilfalde efter forældre Morten Christensen og Maren Klausdatter                      

** Søren Tomsen i Ingstrup stævner Gunde Lange for vidne. navng vidner om forarmede bønder, der ikke kan betale fuld skat. fortegn

** flere bønder kan ikke betale fuld skat. fortegn

** samme. samme

** samme. samme

** samme. samme

** samme. samme

** samme. samme

** Vogn Frandsen ? stævner Christen Jensen i Dalen, om han ved noget uærligt om ham eller hans kone Kirsten Christensdatter. det gør han ikke                                              

(105)

** vidne om forarmet bonde. fortegn

** Børglumkloster tjenerne stævnes for rest 1645-43. opsat 3 uger

** Christen Sørensen ved Hune kirke stævner Morten Nielsen for vidne

** gældsstævning. fortegn

** gældsstævning for rug. opsat 3 uger

** gældsstævning for byg. opsat 3 uger

** på Kirsten Hr Peders vegne fordeles. fortegn

** Simon Nielsen i Ingstrup og Eske Christensen efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Laurs Pedersen i Ingstrup for 12 sdl rest på kirkens tiende 1645. han dømmes til at betale

** samme begærer dom over Ingstrup sognemænd for rest kirketiende og landgilde 1644. KM forordning vedr tiende og landgilde for de år, svensken var i landet, fremlægges. de frikendes 

(106)

13/11 1647.

** sag om kornskade opsat. fortegn

** efter opsættelse dom over klostertjenerne for rest landgilde 1645. fortegn. opregn

(107)

20/11 1647.

** Jetsmark mænd stævnes for rest kornskat og pengeskat

** fremlysning af kvie

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Christen Sørensen ved Hune kirke for dom og klage for gæld. opsat 3 uger

** samme stævner samme. opsat 3 uger

** samme stævner samme for gæld. opsat 3 uger

** Anders Madsen i Røgel stævner Laurs Jensen i Fristrup. opsat 1 måned

** samme stævner samme, at da han har arvet må han også gælde. opsat 1 måned

** Maren Nielsdatter udlægger Jep Jensen som barnefader 

(108)

** Jens Jensen, der tjener i Saltum præstegård stævnes for 12 rdl, hans lejermålsbøder. opsat 6 uger                       

** Saltum sognemænd stævnes for rest pengeskat

** Hjermeslev sognemænd stævnes for pengeskat

** Ingstrup sognemænd stævnes for rest kirketiende 1645

** Knud Christensen stævner Anders ---- af Norge for dom angående 4 tdr byg. opsat 3 uger

** Ingstrup mænd stævnes for pengeskat

** stævning for vidne

** bønder kan ikke betale fuld skat. fortegn

** samme

** samme. fortegn

** samme. fortegn

(109)

** samme. fortegn

** samme. fortegn

** samme. fortegn

** samme. fortegn

** et vidne, at Peder Mogensen er fæstebonde, og ikke selvejer

27/11 1647.

** lægdsmændene fordeler Jetsmark sognemænd for rest skat

** Jens Jensen ladefoged på Lundergård stævner Jens Jensen i Kås for spørgsmål om ladefogdens ridt på husbondens hest

(110)

** gældsstævning for løn

** gældsstævning. fortegn

** stævning og fordeling. fortegn

** Søren Christensen i Torpet stævner Niels Jespersen i Hjermeslev.  han er tilsagt at føre delefogden Jens Madsen fra Asdal til Han herred, men efterkom det ikke

** Mads Nielsen i Vestermark stævner Johanne ---- datter i Ingstrup og hendes søn Niels Christensen for vidne             

** Peder Olufsen i Limbergård stævner for kornskade. fortegn

** Hjermeslev sognemænd stævnes for kirketiende. fortegn. opsat 8 dage

** fordeling for rest skat

** Hjermeslev mænd fordeles for rest skat

(111)

** Ingstrup mænd fordeles for rest kirketiende

** samme fordeles for rest skat

** lensmandens brev om manglende indbetaling af landgilde læses. der tilstedes udsættelse til jul henholdsvis snapsting

** Anders Jensen i Tvilstedgård dom over Christen Madsen for rest landgilde 1645. Christen Madsen lod læse tingsvidne. han dømmes til at betale rest

(112)

4/12 1647.

** klostertjenerne stævnes for rest. opsat til snapsting

** KM tjenere og lægdsmænd i Jetsmark stævnes for landgilde. opsat 8 dage

** samme og samme norden Hune bro stævnes for rest skat og landgilde. opsat 14 dage

** fortegn. opsat 8 dage

(113)

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Christen Johansen i Kettrup. opsat 8 dage                                                   

** stævning for skat

** gældsstævning. fortegn

** Anders Jensen i Tvilstedgård stævner mange navng for vidne. Jens Matiasen i Ejersted vidner, at han bød navng til en rejse med fjæl til Sejlstrup. andre vidner derom. han begærer dom på deres fæste for oversiddelse. opsat til snapsting

** fordeling

** 3 ting til Hjermeslev mænd for tiende

** dom for gæld for leje af soldat. fortegn. de dømmes

(114)

(denne dag Holldist Retten i Salltum tiendelade formedellst Wweir)

** Niels Andersen i Fristrup stævner Morten Pedersen Skøt. Niels Nielsen, der tjener på Halkær, vidner, at han solgte Morten Skøt en bygager, men ikke fik betaling for den

** samme stævner samme for betaling

** fordeling

** Oluf Christensen og Christen Sørensen voldgav deres trætte

** Jep Jensen i Saltum præstegård og Maren Nielsdatter i Ejersted stævnes for deres bøder. opsat 5 uger                       

** efter 8 dage opsættelse 3 ting til lægdsmændene undtagen Jetsmark for skatten

** 3 ting for føringspenge. opsat 14 dage

** Børglumkloster tjenere stævnes for rest 1646. opsat 5 uger

** gældsstævning for et øg

** fordeling for skat

** de 4 Bundgårds mænd stævnes for skat

** stævning for lån

(115)

** gældsstævning for rug

** Søren Christensen i Torpet 3 forbud til navng mod at huse Søren Madsen ? og Niels Nielsen, da de er fordelte

** gældsstævning for en bøsse

** Anders Jensen i Hjermeslev fordeler Hjermeslev mænd for anpart af kirkens tiende

** gældsstævning

18/12 1647.

** Jens Laursen i Kølvring et vidne, at Peder Laursen i Kølvring på sine egne vegne efter forældre Laurs Sørensen og Anne Nielsdatter, samt Niels Madsen efter mor Anne Nielsdatter gav afkald

** Peder Laursen og Niels Madsen et vidne, at Jens Laursen ville holde dem fri for gæld                             

** Jens Jensens sag med slotstjenerne opsat til snapsting

** lægdsmændene fordeles

** fordeling. fortegn

** stævning for skyld til kirken fortegn

(116)

** Mogens Laursen i Risager et vidne, at Jens Sørensen i Hedegård lovede sine fosterbørn Anders Olufsen og Anne Olufsdatter deres arv efter far Oluf Andersen, der boede i Hedegård og som svenskerne dræbte ved Sundby. de skal blive i boet hos Jens Sørensen og deres mor Sidsel Mogensdatter             

** på Knud Seefelds vegne dom over Peder Nielsen i Sisgård for rest landgilde. rest oplæses samt hans årlige landgilde, hvoraf han har betalt noget

** Mikkel Nielsen i Torpet dom over Mads Skøt for frugtgæld fra 1642 og for rest landgilde 1643-1646. dom: han bør betale

(117)

** samme efter 6 ugers opsættelse dom over Mads Skøt for ikke at have holdt sit hus ved magt, for at have gravet i grøn jord, samt for ikke at have ydet landgilde i rette tid. rest oplæses. kendelse: han har forbrudt sit fæste

**  Gud Allenne Skee Ære.   Knud Pedersønn     Mppa         

(1)

8/1 1648.

** KM brev om hyldning oplæses

** ---- fortegn

** ---- borger i Ålborg stævner ----.

** ----.

** ---- opsat 5 uger

** gældsstævning

** alle ---- tjenere i herredet stævnes for rest 1643-45-47. opsat 3 uger

(2)

**  ---- .

** på Her Niels Nielsens vegne stævnes Mads Skøt i Bundgård. opsat 3 uger

**  ---- mænd stævnes for rest tiende. opsat 14 dages

** Knud Christensen stævner Anders Sangør af Norge for 4 tdr byg, som han har målt med falskt mål. han skal stande til rette

(3)

15/1 1648.

** gældsstævning for byg. opsat 5 uger

** vidne om forarmede bønder, der ikke kan betale skat. fortegn

** gældsstævning. skat. fortegn

** ----.

** P Mogensen stævnes, om han ved noget uærligt om Las Jensen i Jonstrup. det gør han ikke

** gældsstævning for byg. fortegn

** gældsstævning. fortegn

** Hjermeslev mænd stævnes for fækorn

** gældsstævning

(4)

** ----

** en del Saltum mænd fordeles for ---- til lægdsmændene

22/1 1648.

** stævning for rest landgilde. fortegn. opregn. deres fæste formenes forbrudt. opsat 5 uger

** syn på Saltum kirke            

(5)

** Anders Jensen i Tvilstedgård på husbonds vegne gav varsel til navng for 2 mk for at lade sig indskrive i Jordebogen

** Hans Henriksen i Østrup stævner

Laurs Hansen i Ålborg for hvad, der er betalt på hans brev. der vidnes om hans betaling af byg

** fordeling

** betaling af gæld

** fordeling for skat

(6)

**  ----

** syn på Jens Jensens sår og skade                 

** varsel til Hune sognemænd for skat. fortegn

** varsel for 2 mk

** stævning for beliggelsesbøder                       

** ----

** Knud Christensen stævner for årlig betaling af fogden. fortegn

(7)

29/1 - 3/6 mangler (findes eventuelt som løsblade)     

10/6 1648 - 15/7 1648

(8)

** vidne om kong Frederiks hyldning i København

** samme sag. herredsfogden og 2 sandemænd skal til hyldningen i København. en del vil godt betale herredsfogdens rejse, men ikke sandemændene, da de har deres gårde fri for arbejde. opsat 8 dage

17/6 1648.

** efter 8 dages opsættelse 3 ting til Vogn i Bleggrav for 5 mk 1 s

** stævning for afsigelse af voldgift

** Jens i Drustrup stævner Hjermeslev Jens Tomsen for syn

** Svend Nielsen på husbonds vegne stævner Simon Poulsen og Kirsten Poulsdatter i Hjermeslev for syns afhjemmelse og klage. opsat 14 dage 

** Peder Simonsen i ---- stævner vidner

(9)

** stævning for diverse gæld. fortegn

** fordeling

** Søren Christensen i Torpet på husbonds vegne stævner Mads Christensen i ...... for vurdering af et sølvfarvet skørt, samt tilbud

** Christen Laursen i Hjermeslev stævnes for gæld. opsat 6 uger

** Christen Christensen i sdr Saltum stævnes for syns afhjemmelse    

** gældsstævning for 13 skpr byg

** syn på afpløjning af jord, der ligger til Drustrup  

** syn på afpløjning af Jens Henriksen i Østrup hans rugagre

** Svend Nielsen i Momgård efter 6 ugers opsættelse dom for rest til Birkelse. fortegn. opregn

** Knud Pedersen i Kås på Mandrup Dues vegne efter 6 ugers opsættelse dom over Peder Mortensen i Sønderby for oversiddelse og ulydighed. kendelse: han har forbrudt sit fæste           

(10)

** vidne om herredsfogdens rejse til hyldningen. 24 mand på menige herredsmænds vegne vedtager at udlægge til rejsen af hver gård 1 s mk og af hver 1/2 gård og boel 8 s. fortegn

26/6 1648.     

(mandag, da dagen 24/6 var st Hans dag)

** Vogn i Bleggrav efter 3 ting fordeles for 5 mk 1 s rest på landgilde  

** Jacob Ibsens sag med Poul i Østrup Svend i ---- og Christen Andersen i Østrup opsat 8 dage                                      

** fordeling                      

** Hans Henriksen i Østrup stævner Christen Christensen i Saltum for frapløjning af hans jord. opsat 1 måned                

** Peder Christensen i Bunken stævnes. opsat 1 måned

(11)

** mange bønder stævnes for syn på hulgrøft i engen vesten og norden Fårehave. fortegn                              

** ----.

** Jens ---- i Drustrup stævnes for tilbud om at sætte sten mellem deres jord

** Matias Bertelsen i Ejersted stævner for kirkens bog. opsat 8 dage

1/7 1648.     

** Jens Christensen i Drustrup og Jens Tomsen i Hjermeslev gav deres sag til dannemænd at sætte stabel og sten imellem deres agre

(12)

** ----.

** kirkesyn på ----  opregn (ufuldst)                  

** fra forrige tingdag

** syn på Las Laursen i Hjermeslev hans sår og skade, som er slået med en økse af Simon Poulsen, vidneførsel

(13)

** samme sag. Las Laursens forsæt læses. han er kommet gående til sin ager ad en vej, som de tvistes om. Simon Poulsen løb efter ham med en økse, og slog ham til jorden. derefter kom Kirsten Poulsdatter og holdt ham, medens Simon slog Las med et træ

(14)

** syn på Simon Poulsens sår og skade. han skylder Las Laursen i Hjermeslev, som nægter                              


** samme som (x2)

(15)

** samme som (x3)

** samme som (x1)

(16)

** på Sidsel Madsdatters vegne i Hune stævnes Bertel Andersen for syn. synsmænd har set Sidsels sår                 

** hun beskylder Bertel Andersen for skade, som han benægter

** Bertel Andersen stævnes for vidne. der vidnes, at han er kommet til Sidsel Madsdatters hus og kaldt hende en tyv og slået hende til jorden. han nægter

** ----

** Peder Olufsen i Limbergård. vedr Jens Jensens stedsmål opsat 3 uger                

** Jens på Lundbak stævnes

** P Jensen i Pilgård stævnes for 11 1/2 sdl rest. opsat 1 måned

** Svend Nielsen i Momgård på Christen Pedersens vegne i Vedsted spørger Jens Pedersen på Lundbak om, hvorledes han er kommet til Christen Smeds heste

(17)

** ----

** ----

** Jens på Lundbak stævnes for syn på ager eng og fælled

** Jens på Lundbak stævner Christen Smed for vidne og tilbud. navng vidner, at de tilbød Christen at indløse sine heste, men han afslog, han ville give husbonden det tilkende

** Las Jensen i Alstrup. navng synsmænd har set hans sår

** ----.

** Jens Tomsen i Jonstrup efter 8 dages opsættelse stævner 2 kvinder for deres lejermålsbøder                                    

15/7 1648.

** Sejlstrup tjenere stævnes for rest stedsmål

(18)

** ----

** Anne Hansdatter i Hjermeslev udlægger Jens Nielsen som sin barnefader, som han vedgår og lover at ægte hende     

** de stævnes for deres bøder. opsat 1 måned             

** Jens Tomsen i Jonstrup på husbonds vegne stævner for syn på indhævd sønden Risager og på Lundbak. fortegn         

** ----

** do stævning for rest smørskyld. fortegn. opsat 6 uger

** syn på Rasmus Hansens sår. han beskyldte ingen   

** Niels Nielsen Kocks jord i Ejersted er fordærvet af sandflugt. fortegn                                               

** mange navng bønder stævner for Hammelmose port

(19)

(20)

** ----vidneførsel

** Alstrup sognefolk stævnes for deres kirketiende for 1644. opsat 6 uger

** stævning for diverse gæld. fortegn

** Ingstrup sognemænd efter 3 ting fordeles for rest kongeskat. fortegn

22/7 1648- 18/11 1648 mangler (findes eventuelt som løsblade)

25/11 1648.

** herredsfogden stævner for rejsepenge i Kettrup og Ingstrup sogne. opsat 14 dage

** samme efter 8 dages opsættelse 3 ting til Jens på Lundbak for faldsmål

** Anders Christensen i Brødslev stævner Christen Ydesen for 2 mk. opsat 14 dage

** Anders Jensen i Hjermeslev stævner

(21)

** stævning for skat og landgilde. opsat 8 dage

** Jens Jensen i Ejersted fordeler efter 3 ting dem, som han gav sag for 8 dage siden

** Søren Christensen i Torpet stævner for gæld. opsat 6 uger ?

** gældsstævning

** Christen Mørks sag med sine bønder opsat 14 dage

** stævning om leje af øg

** Jens Andersen soldat stævner sine bønder. opsat 8 dage

** gældsstævning. fortegn

** ----.

** Søren Christensen i Torpet på søster Karen Christensdatters vegne i Alstrup stævner for gæld. fortegn        

** Tomas Olufsen i Brødslev efter 14 dages opsættelse på Niels Jensens vegne i ...... 3 ting for gæld

** Mads Laursen i Brødslev på bror Her Niels Laursens Kapellans vegne i Ingstrup til 4. ting fordeler for hans korntiende     

** Søren Christensen i Torpet på Christen Jensens vegne dom for gæld. fortegn. opsat 6 uger

** Anders Bertelsen i Brogård dom over blandt andre Anders Jensen i Østrup for gæld                                       

(22)

** ----

** stævning for kongeskat. fortegn

** Knud Christensen efter 3 ting fordeler Mads på Kongsbak for 3 mk efter tingsvidne af 20/11

** lægdsmændene fordeler Saltum sognemænd til 4 ting for rest kongeskat. fortegn

** fordeling. fortegn

** fordeling

2/12 1648.

** Christen Hansen Tomsen stævner P Jørgensen i Saltum for dom. han er tilsagt at hente 3 tdr rug ved Mariager, og efterkom det ikke. opsat 5 uger

(23)

** Peder Christensen i Ålborg stævner for gæld 3 ting

** samme stævner P og Erik Christensen for dom på indvisning opsat 6 uger

** Laurs Nielsen Kock i Hvarret stævner Anders Bertelsen i ---- for syn. opsat 8 dage                                       

** Alle KM tjenere i Jetsmark stævnes for dom på deres fæste for rest. opsat 1 måned                                         

** Knud Dal stævner Mads Jensen i Løt ? for vidne og Søren Poulsen i Dalen. Knud har solgt 2 øg til Mads, og denne mener at have betalt dem

** Christen Madsen i nør Saltum vidner, at Søren Poulsen købte en plov af Knud

** ----.

** gældsstævning for byg

** på Christen i Torngårds vegne fordelte for gæld. fortegn

9/12 1648.

** varsel for gæld

** KM tjenere i Hvetbo herred stævnes for landgilde. opsat til snapsting

(24)

** ----

** Jens Tomsen stævner Jens Andersen soldat. Laurs Christensen i sdr Saltum sigtede ham for sår og skade 20/11       

** Svend Nielsen i Momgård stævner Christen Mikkelsen ved Møllen og Søren ? på Skald for vidne. angående ---- fortegn. opsat til snapsting

** varsel

** Oluf Christensen til 4 ting fordelte Christen Dal i Kvorup for 4 skpr byg, som han for 8 dage siden blev givet 3 ting

** ----.

** stævning for rømning

** gældsstævning opsat til snapsting

** Las Bertelsen og Laurs Nielsen i Hvarret er forligt om deres trætte

** Las Jensen i Alstrup stævner Niels Jensen i Alstrup og sønner Anders, Søren og Poul ? for vidne. der vidnes om Nielses øg gik i det korn, som han sigter Las Jensen for         

(25)

** ----

** samme stævner P Andersen i Alstrup for penge og 7 gæs, han har slået ihjel. opsat til snapsting

** gældsstævning. fortegn

** vidne om levering af byg til Steffen Andersen i Brogård, som var renten af penge, Oluf Christensen skyldte ham

** alle Klostertjenerne stævnes for rest. opsat til snapsting

** Peder Christensen Brandt borger i Ålborg til 4 ting fordelte for gæld. fortegn. opregn

** sag om kornskade

** Jens Simonsen i vester Halne på husbonds vegne efter 6 ugers opsættelse dom over Åstrup tjenere for rest landgilde

** samme efter 6 ugers opsættelse dom over navng bønder for oversiddelse efter tingsvidne af 28/10. fortegn. kendelse: de har forbrudt deres fæste                                                 

** Christen Andersen i Saltum efter 6 ugers opsættelse dom over Jens Christensen i Bunken angående kontrakt om opladelse af et værsted, som er læst 13/4 1648. (ufuldstændig)                                  

(26)

**  ---- sagen skal indstilles for tilbørlige dommere

** sagen om Ingstrup sognemænds rejsepenge til herredsfogdens rejse til København opsat 14 dage

** Klemend Christensen efter 3 ting og 14 dages opsættelse fordelte Christen Smed i Holmsgård for 2 dlr samt 11 s og føringspenge 14 s

16/12 1648.

** gældsstævning

** gældsstævning

** gældsstævning

** ----.

** Anders i Krogsgård stævner Peder Christensen i sdr Saltum for vurdering og tilbud. vurderingsmænd vurderer 2 køer samt bohave

** efter 3 ting fordeles Christen Sørensen ved Hune kirke for penge til hans pige Johanne Laursdatter

** gældsstævning

** gældsstævning

** stævning for kirketiende

(27)

** ----

** Børglumkloster tjenere stævnes for vidne

** stævning for rest tiende. opsat til snapsting

** stævning

** gældsstævning. fortegn

** stævning for rente

** Christen Torsen efter 3 ting fordelte for kongeskat. fortegn

** gældsstævning. opsat til snapsting

** Niels Nielsen i Torpet stævner Hans Henriksen for 3 ting for at registrere hans bo efter dom. opsat til snapsting        

** stævning for kirkeskyld til Ingstrup kirke. fortegn

** Yde Christensen i Hjermeslev efter 6 ugers opsættelse dom over Niels Jespersen sst for et svin, et ølkar og en skive, som er hans søster Maren Jespersdatters mødrene arv. han dømmes til at betale 

** Jens Tomsen i Jonstrup efter 6 ugers opsættelse dom over KM tjenere til Ålborghus for rest skyld og landgilde. ingen mødt. de dømmes til at betale

(28)

** ----

** Anders Nielsen i nør Saltum et vidne, at Keld Sørensen i Pirup gav Maren Knudsdatter i nør Saltum og hendes børn afkald for arv hans kone Maren Nielsdatter kunne tilfalde efter far Niels Laursen, der boede og døde i nør Saltum i Bundgård       

** Yde Svendsen i Hjermeslev fordeler efter 3 ting for gæld. fortegn

** Morten Svendsen efter 3 ting fordeler for gæld. fortegn

** Knud Sørensen Dal efter 6 ugers opsættelse dom over Søren Poulsen i Dalen for 14 sdl, 3 tdr byg med videre

**  Soli Deo Gloria    Knud pedersønn  Mppia                    Slut 1648.----------

(29)

**  diverse blade angående Hvetbo Herred 1648

(30)

** ----

** Anders Nielsen stævnes for syn. synsmænd har set Christen Andersen, der tjener Else Madsdatter hans sår         

** Christen Jensen i Ladegård på husbonds vegne stævner Ingstrup sognemænd efter opsættelse for syn                    

** samme. et vidne om indsamling af brokorn. fortegn

** Anders Jørgensen i Saltum stævner Las Mørk og Christen Christensen i Østrup for syn. de har begge slået græs på Anders Jørgensens jord efter synsmænds udsagn. opsat 3 uger             

** sag om fælleden norden og vesten Fårehave. Niels Friis og Dorte Christensdatter i Fårehave stævnes, samt de øvrige godsejere

** samme sag. da herredsfogden er med i sagen, vil ingen sidde i retten, men Jens Tomsen på KM vegne tilforordnede Oluf Christensen i Kvorup at sidde i retten i denne sag. opsat 14 dage

(31)

**  Svend Nielsen på husbonds vegne stævner Christen Jensen i Nørgård, Laurs Bertelsen i Sigen Las Jensen og sønder Søren Laursen for 3 ting for at afsige deres voldgift. opsat 8 dage

** Las Laursen tilbød Poul Simonsen, at han ikke ville køre på hans jord. opsat 8 dage

** samme som

(32)

** samme som

(x6)

 efter 1/7 1648.

** sag om øg. Jens på Lundbak

** Jens Laursen i Fårup efter 5 ugers opsættelse 3 ting til P Simonsen og Anders Jensen for kirkens bog. opsat 8 dage

** Las Laursen og Simon Poulsen i Hjermeslev på faders og søskendes vegne er blevet forligt om deres tvistighed

(33)

** ----

** Jens Laursen i nør Saltum stævner for syn på en bygager 

** Las Mørk i Østrup. synsmænd har set hans eng, hvorfra der er slået flere favne bredt.

** Las Mørk giver klage over Anders Jørgensen. opsat 3 uger

?/? 1648.

** en del Ingstrup sognemænd stævnes for syn

** Svend Nielsen i Momgård på Las Laursens vegne i Hjermeslev efter 8 dages opsættelse begærer 3 ting til Las Jensen og sønder Søren Laursen for at afsige voldgift, som blev dem givet 19/7 1647 for at sætte skel mellem Las Laursen og Poul Simonsen

** samme efter 8 dages opsættelse 3 ting til Las Bertelsen og Christen Jensen i Nørgård for voldgift             

** Niels Nielsen i nør Saltum stævner Steen Bilde på Sejlstrup for vidne om ydelse af rug. vidneførsel

(34)

** Jacob Ibsen i Østrup på husbonds vegne stævner Bangsbo ? tjenere for rest. opsat 3 uger

** gældsstævning

** Niels Mortensen i sdr Saltum stævner Peder Christensen i sdr Saltum angående opladelse af gård . deres kontrakt fremlægges. navng vidner derom

(35)

** Niels Mortensen stævner Anders i Toftegård for vidne

** ----

** gældsstævning. Anders Torsen i Krogsgård stævnes. opsat 3 uger

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Christen Torsen for at sigte for sin skade. han benægtede, at ingen slotstjener gjorde ham skade.

** Anders Jørgensen i Saltum stævner Las Mørk og Christen Christensen i Østrup. der vidnes af vidner, der kan mindes op til 30 år, om engene, der hører til deres gårde.

(36)

** ----

** Dorte Christensdatter i Fårehave stævnes. opsat 3 uger

** Søren Andersen i ---- gård stævner Dorte Christensdatter i Fårehave for noget, hun sagde om ham i Lundergårds forstue. hun bør forklare sine ord. opsat 3 uger

** gældsstævning. fortegn

** ----

** Niels Mortensen i Saltum et vidne. der vidnes om P Kræmmer, der ville drikke Niels Mortensen en rus til og tage deres kontrakt fra ham

(37)

**  ----

** sag med Niels Poulsen i Krogsgård angående 3 halve bol og et jordhus i Østrup

** Peder Simonsens sag med Saltum sognemænd for vin og brød. opsat 8 dage

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Keld Nielsen i Kvorup og hans søn Christen Keldsen og Svend Nielsen for svar. Peder Simonsen i Bundgård vidner, at Christen Keldsen og Keld Nielsen tog en halv td byg i hans stue og kørte bort med den på en slæde.          

** ----

** Oluf Christensen stævner for bispens tiende i Jetsmark

** Jens Mortensen i Hune stævner Peder ---- i Saltum, om han ikke bør levere fra sig Søren Christensens brev. opsat 14 dage

** Erik Christensen i Ingstrup på Klemend Tøgersens vegne stævner for gæld til hans kone Anne Sørensdatter 3 ting     

** Anders Poulsen i Fårup 3 ting til Oluf Mørk i Hune for øl

** Jep Mortensen i Vedsted et vidne. navng vurderingsmænd har vurderet et bo. opregn

(39)

** Christen Christensen på hustrus vegne. opsat 5 uger         

(40)

?/? 1648.

** et vidne, at sl Jesper Nielsen i Torpet og Jens Nielsen Brus sst blev ruineret og forarmet af fjenderne, så at de intet han udgive for 1644-45                                        

** Inger Svendsdatter i Saltum stævnes for vidne

** Klemend Tøgersen efter 3 ting lod fordele Niels Laursen i Ingstrup for 16 skpr byg

** Peder Simonsens sag med Saltum sognemænd angående vin og brød for 1644 opsat 3 uger

** ----.

** Mads Jensen i Jonstrup efter 3 ting lod fordele Jep Jensen og Maren Nielsdatter for deres bøder                       

** samme gav varsel til Las Mørk for 16 skpr havre 3 ting

** samme stævner Mads Laursen i Hjermeslev for syn. navng synsmænd har set et hus, han har opsat                         

** Anders Poulsen i Fårup efter 3 ting fordeler Oluf ? for rest på en td øl

** Peder Simonsen i Brogård efter 3 ting lod fordele Jetsmark sognemænd for rest kirke tiende og føringspenge

(41)

** ----

** en del bønder stævnes for dom. de er tilsagt at hente savdeller på Knivholt, men efterkom det ikke. kendelse: da sagen er opsat 6 uger, og ingen er mødt, dømmes de til at miste deres fæste. tingsvidne af 4/12 læses                                  

 11/3 1648 eller senere

** Vogn Pedersen stævnes for mandag før pinsedag 1644 at være kommet til Jens Hansens hus i Hjelmsted, slået døre og vinduer ind efter synsvidne. det er dømt ved landsretten 15/7 1646. Jens Hansens forsæt læses og påskrives. Vogn er kommet til hans hus slået døre vinduer og bohave itu, stjålet en pung med 26 1/2 dlr, en boltebøsse diverse klæder 3 heste samt en saddel efter tingsvidne. desuden har han slået Jens Hansen og bundet ham, og han kræves for lægeløn. Jens Hansen mener, han bør bøde for et fuldt voldførsel. dateret Hjelmsted 11/3 1648. Jens Hansen. opsat 1 måned.

(43)

?/? 1648.

** Mette Jensdatter i Vedsted stævnes for at udlægge barnefar, som er Niels Pedersen hos Jens Tomsen                 

** Maren  ---- datter i ---- udlægger Ingvard ved Niels i Kølvring som barnefar                                              

** Svend Nielsen i Momgård stævner for rest Boel Nielsdatter i ll Pandrup for engskyld. opsat 5 uger

** ---- opsat 6 uger

** Laurs Christensen i Momgård stævner Jens ? Tybo for hans tjeneste 3 ting

** samme stævner Jørgen Pedersen i Fristrup for hans broderdatter Johannes ?  arvelod efter hendes far. hun er Jørgen Pedersens fosterdatter. opsat 3 uger                                   

** Anders Jensen i Tvilstedgård stævner Jens Christensen i Saltum for forbud mod at huse husfolk eller bortleje jord. 1 ting

(44)

** synsmænd vil se Jens Jensens sår, men han vil ikke vise dem.

** Keld Nielsen i Kvorup stævner Oluf Christensen i Kvorup samt andre. der vidnes om den grå sæk med 6 skpr korn, som de tvistes om. Christen Keldsen har taget den lagt den på slæden og kørt bort, hvad der skete med den, vidste vidnet ikke. andre vidner det samme. kornet blev ført til Sundby

** Peder Olufsen i Limbergård stævner på husbonds vegne for gæld. fortegn. opsat 8 dage

(45)

**  ----.

** lensmanden stævnes for vidne. der vidnes om forarmede bønder, der ikke kan skatte fuldt ud. fortegn

** Mads i Albæks Mølle har ikke malet mel, siden fjenderne drog af landet

** stævning

** stævning

** Laurs Pedersen i Ingstrup stævner for kirketiende. fortegn. opsat 6 uger

** ----

** Christen Christensen stævner Boel Nielsdatter for gæld. opsat 1 måned

** på Niels Friises vegne begæres 3 ting til Christen Sørensen norden Hune kirke for faldsmål fra 30/9. han møder og vil betale med kuller, som Oluf Christensen afslog. dommeren vil derfor ikke udstede 3 ting

(46)

** ----

** NN bor på en gård og kan kun betale halv pengeskat

** Las Bertelsen i Sigen bor på en gård og kan kun betale halv pengeskat

** Anders Jensen i Hjermeslev. navng synsmænd har set flagtørvegrøft på hans bårer sønden til vejen og vesterst på marken

** Yde Christensen i Hjermeslev stævner Niels Jespersen for Maren Jensdatters arvelod efter hans mor. de er forligt     

** ----.

** arvesag angående hvad Christen Nielsen skal arve efter hans far Niels Christensen, der boede og døde i Bundgård. Laurs Christensen skal beholde bo og bohave mod at betale gælden             

** Herredsfogden advarer herredsmændene at møde 2 timer før middag, idet dagene bliver kortere.

(47)

?/? 1648.

** Jetsmark sognemænd og drenge stævnes for pengeskat. 3 ting

** Jens Madsen i Alstrup. syn på kornskade i hans blandsæd

** Christen Christensen i Fårup efter 14 dages opsættelse 3 ting til Las Andersen i Østrup for 2 dlr 2 sk

** Niels Christensen i Kalsensgård efter 3 ting fordeler Søren ? Smed i Sønderby for 3 rdl

** samme stævner Tomas Tomsen i Kettrup for vidne, at de er blevet forligt om et lam ?

** Laurs Christensen i Hjermeslev stævner for penge konge og bådsmandsskat

** Mads Jensen i Jonstrup stævner Jens Andersen soldat for syn. navng synsmænd har set Las Christensen, Christen Laursens søn hans sår                                                      

** Keld Nielsen gav varsel til Søren Christensen for 2 mk 3 ting      

** ---- opsat 3 uger

** Anders Nielsen i Alstrup stævner Las Jensen sst for syn på kornskade                                             

**  ---- Mørk soldat for Saltum mænd stævner for betaling. fortegn opregn. opsat 14 dage

** Christen Christensen i Ribergård fordeler for gæld. fortegn

** Ingstrup  mænd og drenge stævnes for rest skat 3 ting

** Anders Jensen i Saltum stævner for gæld. opsat 8 dage

** Las Jensen lægdsmand efter opsættelse 7/10 fordeler for skat. fortegn

(48)

** slotstjenerne fordeles for smørskyld

** Mads Jensen i Jonstrup efter 6 ugers opsættelse dom over Anders Andersen i Saltum for 12 rdl hans bøder, og Christen Torsen for 6 rdl, hans datter Gertrud Christensdatters bøder                        

** Morten Svendsen i Hune efter 3 ting fordeler Hune sognemænd for rest kirketiende for 47

** Christen i Ribergård til 3 ting fordeler Hune sognemænd for tiende til ......

** Anders Jensen i Hjermeslev efter 3 ting til 4 ting fordeler Hjermeslev sognemænd for korn, de har fået af kirken

** syn på Jetsmark kirkes brøstfældighed. fortegn. opregn  

(49)

** Hammelmose tjenere stævnes for rest engskyld 3 ting

** Vogn Pedersen i Bleggrav stævner for tiende til bispen. opsat 3 uger

** Niels Simonsen delefoged til Sejlstrup stævner tjenerne for rest fra 48 til 49. opsat 6 uger

** samme stævner 3 bønder for vidne. de er blevet tilsagt til rejser, men har oversiddet.  

** ----

** Oluf Christensen i Kvorup angående 7 dalers mellemværende mellem Steffen Andersen i Brogård ? og Niels Andersen i ---- Knud Pedersen har skrevet håndskriften

** Niels Christensen spørger Oluf Christensen, om han tør benægte, at han gav Steffen sin håndskrift. han svarer, at når håndskriftet fremkommer, kan det tale for sig selv

** ----

(50)

** vurdering

** stævning for faldsmål for ulydighed. opsat 8 dage

** gældsstævning

** Christen Andersen i Saltum stævner Jens Christensen i Bunken for vidne angående Jens Christensens opladelse af bolig til Christen Andersen. der vidnes, at ingen kontrakt blev skrevet            

** samme stævner samme for 1 td byg. opsat 3 uger 

** fordeling

** Las Jensen i Alstrup stævnes for kornskade. opsat 14 dage

** gældsstævning. fortegn 3 ting

** gældsstævning. opsat 8 dage

** Laurs Jensen i Hune stævner Jens Andersen i Kærsig for 1 td byg

** Poul Simonsen i Hjermeslev stævner Anders Jensen sst for vidne                              

(1)

** tingbogens autorisation 1649.

** sandemænd med videre

(2)

13/1 1649.

** ransnævninge

** varsel for gæld

** vidne om forarmning

** gældsstævning

** fordeling. fortegn

** Børglumkloster tjenere stævnes for rest landgilde. opsat 3 uger

** de stævnes også for fæstes fortabelse, da de ikke har ydet landgilde. opsat 3 uger                                    

** samme stævnes for havre

(3)

** samme advares mod at sælge øksne, før husbonden er blevet dem tilbudt, mod at leje jord ud, huse løse folk og ulovlig jagt

** Anders Nielsen i Bundgård gav varsel for hans soldaterløn 3 ting

** lægdsmændene i Jetsmark stævnes, samt norden Hune bro for KM skat. fortegn. opsat 3 uger

** gældsstævning. fortegn

** stævning for rest pengeskat. fortegn

** Niels Jespersen i Nørgård efter opsættelse 16/12 stævner Hans Henriksen i Østrup for at lade sit bo registrere efter dom 13/5 angående hans datter Kirsten Hansdatters arv efter mor Margrete Jespersdatter

** Simon Tomsen i Vibsig efter opsættelse 16/12 stævner for gæld. fortegn

(4)

** Sejlstrup tjenere stævnes for rest landgilde

** Helliggejst tjenere stævnes for rest landgilde

** efter 6 ugers opsættelse stævner Christen Andersen i Saltum Jens Christensen i Bunken for dom angående 2 agre, som Christen Andersen skulle have haft.                                                      

** efter 6 ugers opsættelse stævner Vogn Pedersen i Bleggrav for tiende til bispen. fortegn. fæstet af korntiende i Jetsmark læses. Christen Nielsen i Kalsensgård hans fæstebrev læses

(6)

20/1 1649.

** gældsstævning. opsat 5 uger

** Søren Laursen i Kås stævner for gæld. fortegn

** Anders Jensen i Kalsensgård stævnes for soldaterpenge

** gældsstævning. fortegn. opsat 14 dage

(7)

** gældsstævning. fortegn

** Tomas Andersen i Kettrup stævner Jens Torsen i Vestermark for arvelod. opsat 5 uger                                  

** stævning for løn

** gældsstævning. opsat 3 uger

** et vidne, at den gård, som Laurs Keldsen i Hune påboer er ødelagt af sand, så han kan ikke skatte                    

** Christen Nielsen i Kalsensgård stævner

** fordeling. fortegn

** Christen i Kalsensgård stævner Erik i Ingstrup for vurdering for kirke og kongetiende samt tilbud

** Søren Svensk stævnes for vidne angående en brun hest, han fik af P Christensen

** gældsstævning

** gældsstævning. opsat 3 uger

** Saltum mænd stævnes for rest påske rente og byg tiende

** Anders Nielsen Smed i Bunken fordeler hans bønder i Kettrup for soldaterløn. fortegn

** Niels Jespersen i Nørgård efter 3 ting fordeler Hans Henriksen i Østrup for at lade registrere sit bo, så datteren kan kende sin arvelod efter moder                                 

(8)

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner for pengeskat. fortegn

** samme fordeler lægdsmændene i Alstrup og Hjermeslev for bådsmandsskat

** samme stævner Johanne Nielsdatter i Østrup og medarvinger for bådsmandsskat                                         

** efter 6 ugers opsættelse begærer Søren Christensen i Torpet på Christen Torngårds vegne dom over Laurs Mørk i Østrup for 4 dlr, Erik ? Christensen i Ingstrup for gæld

27/1 1649.

** Else Pedersdatter i Kalsensgård og Niels Christensen stævnes for dom angående et gadehus, som de har bevilget Søren Nielsen

** fordeling

** fordeling

** fordeling

** gældsstævning. opsat 1 måned

** Jetsmark sognemænd stævnes for rest kirketiende

** Mads Christensen i Pandrup stævner for bispens tiende

** gældsstævning

** Mette Christensdatter i ---- stævner Christen Smed i Holmsgård for 2 års løn. opsat 6 uger

** gældsstævning

(9)

** stævning for kirketiende

** Laurs Andersen stævner

** Karen og Johanne Christensdatter stævner Alstrup sognemænd for rest kirketiende opsat 6 uger

** samme. vurdering af noget gammelt ? værk i Alstrup kirketårn samt noget jern af klokken ?

** fordeling

** stævning for faldsmål. fortegn

** stævning for faldsmål 3 ting

** gældssag

** stævning for rest. opsat 5 uger

** stævning i Alstrup og Hjermeslev for ---- rente. opsat 8 dage

** stævning for kongetiende i Kettrup

** gældsstævning

** fordeling

** gældsstævning. fortegn. opsat 5 uger

(10)

** stævning. opsat 8 dage

** Hjermeslev sognemænd stævnes for kirketiende. opsat 8 dage

** gældsstævning. opsat 6 uger

** efter 6 ugers opsættelse dom for gæld. fortegn

3/2 1649.

** Søren Sørensen i Vestergård i Filholm stævner vidner samt Søren Olufsen Ladefoged i Dal mølle for svar. navng vidner, at 1643 ved Mortensdags tide , før svenskerne kom, boede Søren Ladefoged hos Søren Sørensen indtil svenskerne kom og slaget stod ved Sundby, og da svenskerne drog af landet, boede han der igen, til han kom til Dal mølle    

** Svend Mikkelsen i Momgård på husbonds vegne stævner mænd i Røgel og Vedsted for vidne angående rishugst i Ulvskov, samt Birkelse tjenere vesten åen for svar. der vidnes om rishugsten, og om det er på fælled eller ej                 

(11)

** samme stævner dem, der har hugget ris, men navng har kun hugget med husbondens tilladelse. opsat 1 måned

** Peder Christensen i Rævhede stævner Christen Møller i Lundergårds vejrmølle for korn, han har fået. opsat 3 uger

** Peder Simonsen i Brogård stævner dem, han er i lægd med for kirketiende, de rester med. 3 ting

** Oluf Christensen og Christen Nielsen i Pandrup advares om at samle brokorn i Jetsmark til Åby bro, som de er tilsagt

** fordeling

** på Søren Svenskes vegne stævnes Peder Kræmmer i Saltum for diverse gæld. opsat 14 dage

** gældsstævning

** efter 8 dages opsættelse 3 ting til Hjermeslev mænd for kirketiende og fækorn

** 3 ting

** gældsstævning 3 ting

(12)

** gældsstævning. opsat 14 dage

** gældsstævning. opsat 5 uger

** Hjermeslev sognemænd stævnes for bispetiende. opsat 8 dage

** gældsstævning. fortegn

** 3 ting. fortegn

** til 4 ting fordeles Saltum sognemænd for kirketiende     

** til 4 ting fordeles Kettrup sognemænd for rest kongetiende

** fordeling

** fordeling

** på Christen Torngårds vegne stævnes for gæld. fortegn

** samme til 4 ting fordeles. fortegn

** Svend Nielsen i Momgård efter 6 ugers opsættelse gav klage på navng i Rævhede Fristrup for ulovlig hugst i Ulvskov efter ting 4/11 og 9/12

** fordeling af Jetsmark mænd for rest bispetiende 47. fortegn

** samme for samme 48. fortegn                            

(13)

** gældsstævning

10/2 1649.

** gældsstævning. opsat 14 dage

** gældsstævning

** gældsstævning

** gældsstævning opsat 5 uger

** Margrete Mikkelsdatter stævnes angående korn, der er frastjålet Jørgen Pedersen. vidner fandt spor fra hullet i laden til Margretes hus, hvor de fandt rugen

** hun stævnes for dom. opsat 5 uger

** gældsstævning

** Jens Sørensen ved Hune kirke stævner Jens Andersen i Hønsholm for vidne. der vidnes om forlig mellem Jens Andersen og Elle Sørensdatter

(14)

** fordeling

** 3 ting til Hjermeslev folk for bispetiende

** gældsstævning

** fordeling

** gældsstævning. fortegn. opsat 6 uger

** gældsstævning

** stævning for huspenge. fortegn

** gældsstævning. fortegn

** gældsstævning. opsat 14 dage

** Søren Sørensen i Filholm stævner Søren Olufsen Ladefoged for vidne. der vidnes om deres forlig                     

** Yde Christensen i Hjermeslev fordeler Niels Jespersen for arvelod efter mor, som er dømt 16/12                  

(15)

** fordeling

** fordeling for rest kirketiende 1648

** Hjermeslev mænd fordeles for rest kirketiende 48 og fækorn til Hammelmose

17/2 1649.

** gældsstævning

** på husbondens vegne vurderes hos Morten Pedersen i Vedsted

** på Tomas Johansens vegne i Åby stævnes Søren Jespersen i Hjermeslev og Mette Tomsdatter angående 13 rdl, som sl Jesper Tomsen skal være Karen Olufsdatter skyldig. opsat 6 uger          

** på Peder i Rævhede hans vegne stævnes Christen Møller i Lundergårds mølle for leveret korn, som bevidnes

** gældsstævning for øg. opsat 8 dage

** fordeling

** forbud mod at komme til Vestrup om natten

(16)

** stævning for fækorn

** stævning for faldsmål

** Jens Laursen i Fårup. gældsstævning. fortegn. opsat 6 uger           

** Anders Andersen, der tjener i Østrup stævnes for 6 rdl, rest på bøder                                              

** fordeling

** fordeling. fortegn

** fordeling

** fordeling for bispetiende. Hjermeslev. fortegn

** gældsstævning

** stævning for lån af øg

** stævning for brokorn til Assenbæks bro     

** gældsstævning. opsat 8 dage

** fordeling

** Peder Skrædder i Fårup stævner Anders Olufsen i nør Saltum for en ko, som var sl Christen Skrædders. opsat 3 uger

** Jacob i Østrup efter 6 ugers opsættelse dom for rest landgilde

** Laurs Sørensen i Bisgård efter 6 ugers opsættelse dom over ---- i Skødsholm og børn Jens og Laurs Pedersen samt Jesper Pedersen angående 1 pd byg.

(17)

** Jens Sørensen ved Broerbæk på søster Elle Sørensdatters vegne stævner Jens Andersen i Hønsholm for 1 td rug efter hans brev. han dømmes til at betale

(18)

24/2 1649.

** gældsstævning

** Niels Kock i Ejersted et vidne, at hans værsted er ødelagt af sandfog. fortegn                                      

** et vidne, at den gård i nør Saltum, som Niels Andersen iboede er øde  

** et vidne, at sl Laurs Laursens hustru Johanne Nielsdatter er forarmet                                              

** stævning for rest engskyld

** alle Lundergårds tjenere stævnes for rest 1648. opsat 1 måned

** stævning Jetsmark

** gældsstævning

** Jetsmark stævnes for lyngslæt på Lundergårds endels mark

** Mikkel Nielsen begærede klage for denne lyngslæt. opsat 1 måned

** stævning for faldsmål

** gældsstævning. fortegn

** Ingstrup sognemænd stævnes for rest tiende 48. opsat 14 dage

(19)

** stævning

** gældsstævning. fortegn

** gældsstævning. fortegn. opsat 8 dage

** P Christensens Kræmmer stævnes for tilbud om indløsning af pant

** samme stævnes for dom. opsat 3 uger

** Alstrup mænd fordeles for rest fækorn

** fordeling for brokorn til Assenbæks bro

** efter 6 ugers opsættelse dom over Børglum klostertjenere for rest

** efter 6 ugers opsættelse dom over Børglum klosters tjenere angående fæstes fortabelse, da de ikke har ydet deres landgilde                    

3/3 1649.

** klostertjenere stævnes for dom angående fæstes fortabelse, da de ikke har ydet deres landgilde. fortegn. opsat 3 uger       

** gældsstævning. fortegn

(20)

** gældsstævning. opsat 8 dage

** Mads Skøt stævner Laurs Terkildsen i Kåsgård for skøde på en eng eller 20 rdl

** gældsstævning

** Christen Laursen i Vestergård stævner Niels Hansen for en sæk, han skulle levere hans fostersøn Jens Christensen i Jonstrup 

** ---- i Alstrup stævnes for landgilde. opsat 1 måned        

** gældsstævning. fortegn

** fordeling

** 3 ting for langhalm

** efter 6 ugers opsættelse 3 ting til Mads Skøt for 10 mk

** på Laurs Hansens vegne stævnes P Christensen i Saltum for vurdering. vurderingsmænd har vurderet en hest for hans gæld. tilbud om indløsning. fortegn

** Alstrup mænd stævnes for fækorn. fortegn. opsat 3 uger

** stævning for stedsmål af eng

** fordeling Saltum. fortegn

** fordeling faldsmål

(21)

** stævning

** gældsstævning. opsat 1 måned

** gældsstævning. fortegn. opsat 8 dage

** Hjermeslev mænd stævnes for fæstes fortabelse for rest kirketiende. opsat 1 måned                                    

** gældsstævning 3 ting

** 3 ting for faldsmål. fortegn

** gældsstævning. fortegn

** fordeling

** gældsstævning. fortegn

** stævning ? opsat 8 dage

** gældsstævning

** fordeling for rest engskyld

** på Her Nielses vegne fordeler Jetsmark mænd for rest tiende 1648 og før

** fordeling for gæld. fortegn

** fordeling for gæld til Laurs Hansen i Ålborg. fortegn

(22)

** dom for rest tiende. fortegn. opregn

10/3 1649.

** varsel til Jetsmark mænd for rest tiende til Her Niels. opsat 5 uger

** gældsstævning. opsat 6 uger

** Niels Jespersen og Niels Christensen i Nørgård stævner Jørgen Kruse på Hjermeslevgård for opsigelse af deres fæste af gården. Christen Hansen i Torsmark spurgte dem, om de var overbebyrdede med ægt arbejde landgilde, mere end sædvane, hvortil de svarede, at med misvækst og sygdom blandt kreaturerne, var de nødsaget dertil

(23)

** de stævnes for syn på bygningerne                

** fordeling

** Inger Laursdatter, der tjente Klemend Tøgersen forgangen år, stævnes for dom angående 6 rdl hendes bøder. opsat 5 uger            

** Mads Skøt fordeles for et par læderbukser, efter 6 ugers opsættelse

** Svend Jensen stævnes for vurdering af ---- , han har sat i pant. opsat 3 uger

** Jørgen Christensen i Nørgård i Torpet får afkald for arv efter Maren Olufsdatter, der boede og døde i Nørgård. fortegn 

** Sejlstrup tjenere stævnes for tilbud om at indløse det gods, de har pantsat for rest landgilde

** fordeling

**  fordeling

(24)

** fordeling

** 3 ting for gæld. fortegn

** fordeling

** stævning for tilbud om at indløse pantsatte effekter. fortegn. opregn

** stævning for rest skat. fortegn. opsat 8 dage

** gældsstævning

** fordeling

** fordeling. fortegn

** P Olufsen i Lundergård stævnes for vurdering af pantsat plag for kirketiende

** gældsstævning

** gældsstævning. opsat 8 dage

** stævning ?

** Hans Henriksen i Østrup stævner alle Saltum mænd for er rejse, han gjorde til lensmanden på Kølbygård. opsat 3 uger

** fordeling

** Jens Olufsen i Ejersted stævner P Christensen i Alstrup for det, han har bekostet på P Christensens broder Jens, da denne boede hos ham og gik i skole. opsat 3 uger                   

(25)

** Niels Jespersen i Nørgård i Torpet et vidne, at Hans Henriksens underskrevne brev blev fremlagt med indhold, hvad hans datter Kirsten Hansdatter kunne tilfalde efter mor Margrete Jespersdatter. opregn

** gældsstævning

** efter 6 ugers opsættelse dom for gæld. fortegn

** slotstjenerne stævnes for dom angående fæstes fortabelse, da de ikke har ydet deres landgilde i tide. de dømmes       

** gældsstævning

** Mette Christensdatter i Hedegård ? efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Christen Smed for rest på 2 års løn, lånte penge. han dømmes til at betale

(26)

** gældsstævning

** Søren Christensen i Torpet på søstres vegne i Alstrup efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Alstrup mænd for rest kirketiende 1644. fortegn. de møder og svarer, at da fjenderne forbød dem at pløje og så, skulle de efter KM brev ikke betale tiende dette år. 

19/3 1649.

** på Ove Juel til Lundbak hans vegne stævnes Niels Jensen og Yde Christensen i Hjermeslev for dom angående deres rest landgilde 1647-48. opregn. deres fæste bør være forbrudt. opsat 6 uger    

(27)

** Jacob Ibsen i Østrup gav Christen Andersen i Saltum varsel for hans faldsmål, som han er fordelt 8/7 for 1 rdl. opsættelse til næste tingdag                                               

** samme stævner Laurs Andersen i Østrup for 1 rdl. opsat 8 dage

** Morten Brøgger i Ålborg 4 ting for gæld. fortegn

31/3 1649.

** Jens Simonsen i Vestergård på husbonds vegne stævner for syn på hus og bygning. fortegn                            

** stævning for syn på hus og bygning. fortegn         

** gældsstævning

** stævning til lægdsmand for rest på skatten. opsat 14 dage

** Saltum sognemænd stævnes for rest brokorn til Åby bro for 1648

** stævning for faldsmål

** gældsstævning. opsat 6 uger

** stævning for rest til Birkelse. opsat 6 uger

(28)

** navng synsmænd har set Holmsgårds brøstfældighed. opregn

** samme angående Jesper Laursens gårdspart i Saltum. opregn    

** gældsstævning. fortegn

** gældsstævning

** stævning for lånt kandebænk. opsat 5 uger

** Simon Christensen i Hjermeslev stævnes for vurdering og tilbud angående 1 hest, som blev taget for 1 td byg

** Christen Møller i Lundergårds mølle stævnes for 10 skpr rug og en sæk. opsat 5 uger

** samme stævnes for 4 skpr blanding. opsat 5 uger

** gældsstævning. opsat 14 dage

** stævning for kirketiende. fortegn

** Jacob Ibsen i Østrup stævner Asdal tjenere for rest. opsat 5 uger    

** 3 ting for fogedpenge

** Laurs Nielsen i Kås. navng vidner, at han er forarmet

(29)

** Peder Christensen i Alstrup. tilbud om indløsning af pantsat gods. fortegn                                     

** samme. gældsstævning                                   

** et vidne om tilsagn om betaling af gæld

** 3 ting. opsat 14 dage

** Hans Henriksen stævner alle Saltum mænd for vidne. Jacob Ibsen i Østrup har på sognestævne på Saltum kirkegård hørt, at en del mænd sagde, at han skulle tage til Kølbygård at stævne 

** gældsstævning. opsat 14 dage

** Christen Laursen i Hjermeslev stævnes for vurdering og tilbud. navng vurderingsmænd vurderer noget gammelt indbo for 6 mk 12 s

** gældsstævning

** Peder Simonsen i Brogård på husbonds Knud Seefelds vegne et vidne. navng mænd vidner, at andre navng bor i gårde eller boeler i Jetsmark, disse bruges, men er øde

(30)

** gældsstævning for korn

** efter 6 ugers opsættelse dom over Margrete Mikkelsdatter i Fristrup og søn Peder Mortensen for deres hjemmelsmand til det rug, der fandtes i deres hus efter tingsvidne 10/2                       

** Else Pedersdatter i Kalsensgård stævnes for dom. hun har fæstet til Søren Nielsen et gadehus i Sønderby, som hun selv har fæstet af Ålborghus. hun har derved forbrudt sit fæste. fæstebrev oplæses, samt hendes seddel                           

(31)

7/4 1649.

** fordeling

** Jens Christensen i Drustrup stævner Her Niels for 4 rdl. sagen er af herredsprovsten givet til verdslig ret. opsat 1 måned

** tilsagn om betaling af gæld

** samme

** 3 ting

** fordeling

** gældsstævning. opsat 8 dage

** syn på P Mortensen Christen Simonsen og Jens Jensen i nør Saltum deres huse. opregn                                    

** Jens Simonsen stævner Jens Jensen, hvorfor han drog fra sin gård. husbonden har taget hans øg for landgilde, han har misvækst på avlingen, samt frafald af fæmon, så han kan ikke blive ved gården, men takker husbonden og fogden, at han ikke har lidt uret

(32)

** vurdering og tilbud af 2 øg og 2 plage hos sdr Søren Laursen i Hjermeslev. disse er taget fra ham for rest landgilde

** Laurs Jensen i Hjermeslev pantsatte sin brøggekedel

** Anders Laursen i Hjermeslev pantsatte en hest

** Laurs Pedersen i Ingstrup pantsatte plag kedel med videre

** Christen Madsen i nør Saltum pantsatte et øg med videre

** vurderingsmænd har været hos Niels Nielsen i nør Saltum og Simon Christensen i Hjermeslev for at gøre udlæg for landgilde, men der var intet at vurdere

** syn på begges gårde                      

** vurderingsmænd vurderer i Hjermeslev hos Mads Andersen for rest til Sejlstrup en kvie, plag og vogn

(33)

** stævning for dom angående løfte

** varsel til Jetsmark sognemænd for brokorn til Åby bro

** gældsstævning. opsat 5 uger

** fordeling

** Jacob Ibsen i Østrup fordeler Laurs Andersen sst for fogedpenge til Jens Christensen i Sæby

** stævning for skat. fortegn

** gældsstævning. fortegn. opsat 14 dage

** Christen Pedersen i Bundgård stævnes for dom. han skal holde sine bygninger ved magt. opsat 3 uger

** Christen Madsen i nør Saltum stævnes for vurdering og tilbud. han udlagde en plag

** Saltum sognemænd fordeles for rest brokorn til Åby bro

** Jens Laursen i Fårup efter 6 ugers opsættelse begærer dom for gæld. fortegn

(34)

14/4 1649.

** på Mikkel Andersens vegne i Fristrup fordeles. fortegn

** Saltum sognemænd stævnes for rest tiende. fortegn. opsat 14 dage

** Vogn Pedersen i Bleggrav stævnes for dom angående sår og skade, han gjorde Jens Hansen. opsat 14 dage

** fordeling

** Oluf Christensen i Kvorup stævnes for vidne. han har indtaget 3 stude, som tilhørte Mikkel Madsen, og som stod i en åben stald. senere døde den ene og lå dækket af sne, mens de andre stod i Olufs stald

** gældsstævning

** gældsstævning. opsat 8 dage

(35)

** Morten Olufsen stævner Anders Nielsen i Alstrup for 1 td havre, som han med en hest skulle give i bytte for en anden hest, som bevidnes

** Hans Henriksen efter opsættelse 3 ting til Saltum sognemænd for anpart i en rejse, han gjorde til Kølbygård

** Jens Madsen i Holmgård et vidne. navng vidner, at hans hustru er gammel og skrøbelig, de er forarmede, deres øg og fæ døde. de blev øde af fjenderne og har haft stor misvækst   

** Johanne Christensdatter i Bremrøgel stævner vidner. Niels Christensen i Kås vidner, at han var i Bremrøgel den nat, kornet blev stjålet fra Lundergårds mølle. om morgenen, da han kom til møllen, var den brudt op og kornet borte. andre vidner ligeså

** gældsstævning. fortegn

** gældsstævning. opsat 8 dage

** stævning for rest på studehandel. opsat 3 uger

** stævning for faldsmål

** fordeling

** Anders Jensen og Jens Christensen i Hjermeslev stævnes for vidne. Anne Jensdatter vidnede, at de kom til deres hus, efter at Hjermeslev hyrde var løbet fra deres fæ. de lovede Peder Mikkelsen betaling

(36)

** Jørgen Smed i Hjermeslev stævner Svend Jensen i Ingstrup for 20 skpr byg, som blev betalt med rede penge. andre stævnes også. fortegn

** Jetsmark sognemænd fordeles for brokorn til Åby bro for 1648.fortegn

** efter 6 ugers opsættelse dom på Jetsmark sognemænd for rest tiende til Her Niels for forgangne åringer. fortegn                    

** fordeling

(37)

21/4 1649.

** Hans Henriksen i Østrup efter 3 ting fordeler en part Saltum mænd for anpart i en rejse, han gjorde til Kølbygård

** fordeling

** NB 3 ting

** Christen Andersen i Saltum stævner Christen Svendsen i Bleggrav for 1 td øl til hans mors begravelse                        

** Bend Nielsen i Saltum stævner Dorte Christensdatter for engelsk klæde samt 1 mk hendes løn. opsat 3 uger

** Alstrup sognemænd stævnes for rest kirketiende. fortegn. opsat 5 uger

** fordeling

** fordeling

**  forrige skriver på Ålborg slot stævner for skat af kongens anpart korntiende, som biskop Anders Andersen har stedt dem. fortegn. opsat 5 uger

** stævning for vidne. fortegn

** Søren Nielsen i Torpet stævner Jens Olufsen i sdr Saltum forvidne. denne skulle føde nogle heste for Søren Nielsen. den ene blev kørt ihjel eller sultede ihjel. opsat 5 uger

(38)

** Christen Laursen i nør Saltum stævner Anders Nielsen Smed i Bunken for leje af smederedskab

** Oluf Christensen på Niels Friises vegne gav last kære og klage på dem, der om natten  ----  i hans gård

** Christen Mogensen i Risager stævner Margrete Christensdatter i Saltum for en sølvske, som han har leveret hende. opsat 3 uger

** Saltum sognemænd fordeles for rest kirketiende 48. fortegn

** gældsstævning

** Oluf Bertelsen i Saltum efter 6 ugers opsættelse dom for fæstes fortabelse, for rest landgilde. fortegn                           

** fordeling. fortegn

(39)

28/4 1649.

** gældsstævning

** gældsstævning. opsat 8 dage

** gældsstævning

** vurdering hos P Mortensen i Sønderby for rest landgilde. vurderingsmændene fandt kun en gammel hest, der var utjenlig at vurdere    

** samme stævnes for gæld

** syn på Birkelse endel i Ulvskov                  

** gældsstævning

** gældsstævning

** Mikkel Mortensen i ---- stævner Oluf Christensen i Kvorup for dom angående 4 stude, han skulle overføde for ham. de er forsultede, så de 3 døde. opsat 5 uger

** fordeling

** Bertel Andersen på Holmen og Anders Sørensen i Brogård stævnes for skat af den tiende, de har fæstet. opsat 1 måned.          

(40)

** stævning

** Anders Andersen i Saltum stævner Niels Mikkelsen i ---- for vurdering og tilbud af en pantsat kedel

** fordeling

** Oluf Christensen i Kvorup stævner vidner angående de stude, han skulle føde. Christen Olufsen vidnede, at studene ikke sultede, og det hus, de stod i, var ved magt. han havde selv røgtet dem

** gældsstævning

** fordeling

** gældsstævning. fortegn

** fordeling

** gældsstævning. opsat 1 måned

** gældsstævning

** Niels Simonsen i Biersted, delefoged til Sejlstrup, et vidne om ødegods. fortegn 

(41)

** samme stævner tjenerne for at give Søren og Christen Jørgensen vidne. navng bønder vidner, at de har skikket sig vel og ikke forurettet dem med ubillig vægt eller mål, videre end som af Arilds tid

** Alstrup sognemænd fordeles for kirketiende 1648. fortegn

** Jens Olufsen i Ejersted efter 6 ugers opsættelse dom over P Christensen i Alstrup for hans gæld på broders vegne for dennes ophold i 26 uger, mens han gik i skole. dom: da Peder Christensen har lovet at betale for broderen, bør han betale

** efter 6 ugers opsættelse dom over Jetsmark sognemænd for rest tiende. fortegn

(42)

5/5 1649.

** fordeling

** gældsstævning. opsat 1 måned

** fordeling

** Søren Laursen i Kås stævner Christen Møller og Johanne Christensdatter i Bremrøgel. Laurs Sørensen havde kørt hans fars korn til Lundergårds mølle til maling, men da han kom for at hente det, var både korn og sæk borte #                          

** fordeling

** navng vidner, at den gård i nør Saltum, som Niels Andersen påboede, samt det bol, som Birgitte Eskesdatter påboede, er begge slet øde, og ingen boer der

** # Jens Madsen vidnede, at da Laurs Sørensen var i møllen, lovede mølleren at male om eftermiddagen

(43)

** stævning for vurdering og tilbud af øg hos Terkild Eriksen i Pandrup

** alle Børglum tjenere stævnes for syn på deres hus og bygning                                                      

** stævning for gæld. fortegn

** gældsstævning

** Jens Madsen i Kås stævner Christen Møller og hans kone Johanne samt Peder og Niels Christensen for vidne. Laurs Sørensen vidnede, at han så der var 1 skindsæk i møllen med 6 skpr rug, som mølleren lovede at male, men det skete ikke                    

** ----

** gældsstævning. opsat 1 måned

** fordeling

** Jens Madsen i Pilgård stævnes for syn på den gård, han fraflyttede                         

** stævning for rest. opsat 1 måned

** gældsstævning

** gældsstævning. opsat 1 måned

** gældsstævning 3 ting

(44)

** Anders Jensen i Østrup stævner Jens Jespersen og Anders Bertelsen i Brogård for vidne. Poul Nielsen og Hans Henriksen i Østrup havde indsat smederedskab i deres gård, og det er borttaget af smedjen                                     

** Anders Jensen og Poul Nielsen i Østrup stævner Jens Jespersen for vidne. Christen Andersen i Saltum har været hos Jens Jespersen og begærede smederedskabet                        

** Mads Christensen i Alstrup stævner Morten Svendsen i Alstrup for vidne     

** Oluf Christensen i Kvorup på Dorte Christensdatters vegne i Fårehave stævner P Nielsen i Røgel angående 5 læs hø, hun havde stående i hans høgård, men som hun ikke har fået. opsat 1 måned

** gældsstævning

** Søren Pedersen i Saltum stævner Hans Nielsen for vidne. han er set komme efter solnedgang med 2 jordhussparrer fra det hus, som Laurs Sørensen påboer, og som Jens Laursen tidligere påboede

** samme stævner samme for klage for træet. opsat 14 dage

(45)

** Laurs Sørensen i Saltum stævner Hans Nielsen angående opladt hus

** samme stævner samme for vidne. der vidnes, at de er blevet forligt om det hus, som han oplod for Hans Nielsen

** fordeling. fortegn

** Søren Pedersen stævner Laurs Andersen i Østrup og andre angående reb, de skulle drage for ham

** gældsstævning

** opsigelse af fædrift i Hammelmose

** fordeling

** efter 6 ugers opsættelse dom over Yde Christensen og Niels Jensen i Hjermeslev for rest landgilde. de vil betale ved førstkommende lejlighed. de dømmes til at betale samt have deres fæste forbrudt

(46)

12/5 1649.

** Svend Nielsen i Momgård på husbonds vegne stævner Sidsel Christensdatter i Kås. hun har brudt et jordhus til 4 køer ned, som lå ved det hus, som Christen Skrædder fradøde, og tømmeret bar hun til byen. fra et andet hus brød hun ---- ned og bar til byen

** Peder Christensen i Rævhede stævner Margrete Hansdatter for, på Gertrud Laursdatters vegne i Tvilstedgård, at have begæret til låns af Peders kone Margrete Pedersdatter nogle klæder. hun sigtes for svigagtigt at have tilvendt sig dem

** samme sag. Søren Bodelsen havde hørt Margrete Hansdatter sige, at nogen gav hende klæder at købe med. andre vidner hørte, at hun tilbød Peder Christensen nogle klæder i pant, til hans kone fik sine klæder igen

** samme stævner Margrete Hansdatter i Brødslev for vidne. synsmænd har set sår på hendes strube, som var gjort med en kniv, som var blodig. hun havde selv såret sig, fordi de beskyldte hende for deres klæder

(47)

** gældsstævning

** forbud til Hjermeslev og Alstrup mænd at komme med deres fæ østen Ry å i Hammelmose endel

** gældsstævning

** fordeling

** varsel

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Niels Mørk i Fårup for syn og spørgsmål, om han ville forbedre og bygge sin gård, og sætte lov og visning for rest landgilde og skyld. han gik tiende bort

** syn på Åby bro, hvor der mangler 4 tølter strøtømmer   

** strandfogderne beretter om indstrandet tømmer. opregn

** stævning

** alle Børglum tjenere stævnes for syn på deres huse og bygninger

** Jens Mikkelsen i Vestergård et vidne, at Jens Nielsen i nør Saltum og hans kone er aldrende og forarmede på grund af misvækst, og kan ikke betale rest skyld

** Jens Madsen i Pilgård stævnes for syn på brøstfældighed af et gadehus                                                      

** samme stævnes for gæld. opsat 8 dage

** stævning for landgilde. opsat 3 uger

** fordeling

** gældsstævning

** fordeling

(48)

** gældsstævning fortegn. opsat 14 dage

** stævning

** Jens Jensen i Saltum stævner Niels Laursen for syn på hans bygning                              

** Hans Nielsen stævner samme for at holde hans kontrakt. opsat 3 uger  ##

** gældsstævning           

** ##  samt leje af plovhest korn med videre. opsat 3 uger

** navng synsmænd har set Niels Mørks lade i Fårup. opregn 

** syn på Christen Smeds hus i Sønderby. opregn          

** syn på den gård i Kås, som Jens Madsen fraflyttede, og Christen Tomsen nu påboer. opregn                             

** Jacob Ibsen i Østrup efter 6 ugers opsættelse dom over Asdals tjenere for gæld. fortegn

** dom for gæld

(49)

** dom over Birkelse tjenere for rest. fortegn

19/5 1649.

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner navng for stedsmål. opsat 6 uger

** Jens Nielsen sst stævner Søren Kolding med flere for vidne

** Jens Madsen i Holmgård stævner P Christensen i Saltum for tilbud. de har handlet hest, og Peder har stillet pant for betalingen, denne tilbydes han at indløse inden st Hans

** på Niels Hansens vegne i Bistrup et vidne. Christen Laursen på Slottet lover at betale ham landgilde for 43 45 og 46

** 3 ting

** på Her Jacobs vegne stævnes for rest tiende 48. fortegn    

(50)

** syn på det boel i Trudslev, Christen Ydesen påboede, samt Mads Blocks hus i Hjermeslev                               

** syn på Else Madsdatters ? hus.                   

** syn på Yde Christensens værsted i Brødslev, som er øde

** Jens Torsen i Jonstrup et vidne. der er blevet gjort udlæg hos Niels Mørk i Fårup for rest landgilde 48

** stævning for rest kongeskat. fortegn

** Anders Bertelsen lover at betale indskrivelsespenge inden 8 dage

** Oluf Christensen i Kvorup gav varsel til Keld Nielsen i Kvorup for 1/2 td byg og 3 sdl. Keld lover at udlægge for gælden, dels straks med en lædertrøje, og når han kommer hjem. opsat 14 dage

(51)

** fordeling

** Christen Torsen i Alstrup et vidne. Else Jensdatter, Mads Andersens efterleverske, er forarmet og må tigge        

** det samme gælder Jens Nielsen i Alstrup

** Christen Mogensen i Østrup stævner Margrete Christensdatter i Saltum for en sølvske, som han havde givet hende, efter at han fik den af Christen Torsen

** gældsstævning for byg

** Anders Jensen i Østrup stævner Jens Jespersen i Østrup for smederedskab, som denne skulle have. Jens Jespersen vil sætte lov og visning derfor. opsat 3 uger

** P Olufsen i Limbergård stævnes for vurdering og tilbud af en femskaftes trøje

** Morten Svendsen i Alstrup stævner Mads Christensen i Alstrup, hans kone Sidsel Mortensdatter og Jens Christensen i Saltum for vidne. Yde Svendsen i Holmgård har forligt Morten Svendsen og Mads Christensen om en handel om 2 stude. Morten skulle betale halvparten straks og resten, når studene blev solgt   

(52)

** fordeling

** gældsstævning

** Hune sognemænd stævnes efter en opskrift. opsat 8 dage

** stævning for brokorn til Åby bro. 3 ting

** fordeling

** fordeling

** Jens Olufsen i Saltum et vidne. Søren Nielsen i Torpet havde ført et gammelt øg og en hest til Jens Olufsens stald, så han kunne føde dem og køre med dem. 14 dage senere døde øget, og Søren kom og hentede hesten. der vidnes, at hesten var så god, som da den kom, og øget ikke hverken var kørt eller sultet ihjel

** efter 6 ugers opsættelse dom over Christen Pedersen, der boede i Bundgård for 12 rdl brøstfældighed efter synsvidne 26/8 1648. han dømmes til at betale Gertrud Laursdatter 12 rdl

(53)

26/5 1649.

** stævning for faldsmål

** Christen Torsen i Alstrup stævner Karen og Johanne Christensdatter for rest til Alstrup kirke, samt kirkens regnskab fra 1645. opsat 5 uger                                               

** stævning for rest kongeskat. fortegn. opsat 8 dage

** 3 ting

** P Simonsen i Hune torp stævnes for 3 alen vadmel, som han har lovet Maren Bertelsdatter i Ejersted for hendes tjeneste 

** Oluf Tomsen i Alstrup Terkild Sørensen og ---- Christensen i Hjermeslev stævnes for regnskab for brokorn til Åby bro, som de var tilsagt at indsamle

** gældsstævning

** stævning for tiende 47-48

** stævning for tiende 47-48

**  Mads Christensen i Pandrup og Simon i Brogård, stævnes hver for 12 tdr rug 18 tdr byg 4 tdr havre deres rest kirketiende 47-48. Mads har betalt en del. opsat 5 uger                            

** kirkeværgerne stævnes for Jetsmark kirkebog, som fremlægges, og Knud Christensen tog den

** samme stævnes for gæld. opsat 5 uger

(54)

** Jetsmark sognemænd stævnes for faldsmål af 3/2 for rest kirketiende

** stævning for gæld for korn

** stævning for brokorn, som skulle indkræves i Saltum sogn

** fordeling for kongeskat og indskrivelsespenge på slottet. fortegn

** fordeling

** på Her Jacobs vegne stævnes for gæld. fortegn. opsat 8 dage

** stævning for anpart af en Århusrejse

** stævning for faldsmål

** Margrete Hansdatter stævnes for tilbud

om at indløse hendes pantsatte klæder mod at tilbagelevere de klæder, hun fik af Peder Christensens kone

** Christen Smed i Holmsgård stævnes for syn                  

** Jens Hansen i Hjelmsted efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Vogn Pedersen i Bleggrav. opsat 14 dage

** fordeling

** Peder Christensen i Rævhede stævner Margrete Hansdatter for dom. hun har tilsneget sig noget tøj af hans kone, som hun bør levere tilbage og tage hendes pantsatte klæder, og der foruden straffes. opsat 5 uger

** gældsstævning for påskerente. opsat 8 dage

** gældsstævning. fortegn

(55)

** Christen Mogensen i Risager stævner Margrete Christensdatter i Saltum for en sølvske, hun fik af ham. hun dømmes til at levere den tilbage

** Jens Olufsens sag opsat 8 dage

** Jens Madsen i Holmgård og Niels Nielsen sst stævnes for syn på bygning og enggrøft                                

** Jens Jensen i Holmsgård. synsmænd har set brøstfældigheden på Holmsgård                                 

** syn på den gårdspart i Kåsgård, som Laurs Terkildsen iboede

** på Her Jacobs vegne stævnes for tiende. fortegn

** Hune sognemænd fordeles for rest brokorn til Åby bro, hver 1 skp byg. fortegn

2/6 1649.

** fordeling

(56)

** fordeling for Århusrejse

** Niels Nielsen Kolding i nør Saltum et vidne, at han er forarmet. fortegn

** Laurs Nielsen Kock i Hvarret stævner Anders Bertelsen i Brogård for rest på forligelsesmål for sår og skade. Anders mener ikke at være noget skyldig. opsat 14 dage

** Oluf Nielsen i Kås stævnes for syn på brøstfældighed 

** Laurs Madsen på Heden stævner Anders Andersen i Vedsted og hans kone Karen Christensdatter for en so, de skal have slået ihjel

** Jens Tomsen i Ingstrup efter 8 dages opsættelse 3 ting til Saltum lægdsmænd for skat

** gældsstævning. fortegn. opsat 5 uger

** stævning for indsamling af kongeskat

** stævning for rest stedsmål. fortegn. opsat 3 uger

** 4 ting til P Simonsen for 3 al vadmel, han lovede at betale inden 14 dage

** på Her Jacobs vegne 3 ting for gæld. fortegn

** stævning ?

** Peder Jensen i Alstrup stævner Klemend Tøgersen for vurdering og tilbud angående en plag. opsat 3 uger. er indstævnet for landstinget

(57)

** Bertel Andersen på Holmen stævner alle Hune sognemænd i hans lægd

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Keld Nielsen i Kvorup for 1 td byg. Keld udlagde 1/2 tønde, som Oluf modtog

** varsel for gæld. fortegn

** stævning for rest landgilde. opsat 5 uger

** Anders Torsen i Krogsgård stævner for syn på tørvegrøft ved Sisgård. fortegn

** fordeling

** vurdering for rest landgilde til Ålborg slot. fortegn. hos en del er der intet at vurdere

(58)

** syn på det gadehus i Kås, som Oluf Nielsen iboede

** der begæres dom over Oluf Nielsen for tømmer og mog, der manglede. opsat 1 måned

** Christen Torsen i Alstrup fordeler for faldsmål. fortegn

** Jens Madsen og Niels Nielsen i Holmgård stævnes for syn

** Tomas Christensen i Risager efter 3 ting fordeler for korn, de har fået af ham. fortegn

(59)

** Jens Tomsen i Jonstrup efter 6 ugers opsættelse dom over navng for 4 rdl kongeskat af hver tiende, de har fæstet af bispens tiende. da den ikke er ydet, er der en mangel i den forrige skrivers regnskab. de dømmes til at betale

** Christen Torsen i Alstrup efter 6 ugers opsættelse begærer dom for rest kirkeskyld. fortegn

** Mads Christensen efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Morten Svendsen for 11 sdl rest på 2 stude, han fik af Mads. Morten møder og svarer, at de 2 stude døde, så han fik intet for sine penge. han dømmes til at betale  

9/6 1649.

** på Laurs Friises vegne stævnes Niels Friis i Vestrup for dom angående en halv last rug fra 34 og hidindtil. opsat 3 uger

(60)

**  fordeling

** på Her Jacobs vegne fordeles brødrene Laursen for deres anpart tiende af Østrup

** Henrik Hansen i nør Saltum. syn på brøstfældigheden af hans gårdspart                                     

** stævning

** Jens Christensen i Fårup stævner for syn på afpløjning af ager

** Else Christensdatter i Kås udlægger Jens Christensen som barnefar                                              

** Anders Torsen stævner for syn på tørvegrøft ved Sisgård

** fordeling. fortegn

** Inger Pedersdatter i Alstrup stævnes for syn     

** Anders Jensen i Hjermeslev stævner sdr Søren Laursen for syn og tilbud på et øg

** Jens Jensen i Hjermeslev stævner Jens Madsen i Holmgård og sdr Søren Laursen for vurdering og tilbud

** Christen Mogensen i Risager gav varsel til Margrete Christensdatter i Saltum for en sølvske, hun er dømt at levere tilbage 3 ting

** fordeling

(61)

** fordeling

** Bertel Andersen stævner Hune sognemænd i hans lægd. opsat 8 dage

** på Anders Sørensens vegne i Brogård stævnes Hune sognemænd. han har udlagt skat tiende og andet for dem           

** Terkild Simonsen i Alstrup. syn på hans ager, hvorfra der er pløjet til Inger Pedersdatters ager                   

** vurdering af toldtømmer. opregn

** Niels Christensen i Fårup et vidne om Jetsmark mænd, der er øde, og derfor ikke kan betale brokorn til Åby bro. fortegn

** stævning for rest til Høgholt. fortegn

** Anders Bertelsen i Brogård efter 6 ugers opsættelse dom over Anders Jensen og Poul Nielsen i Østrup for 6 dlr efter deres brev. de dømmes til at betale                                         

(62)

16/6 1649.

** Niels Kolding stævnes for syn på hans hus og bygnings brøstfældighed

** Alstrup og Hjermeslev mænd stævnes for brokorn til Åby bro

** gældsstævning. opsat 14 dage

** stævning

** Christen Pedersen i Dalen. syn på hans sår og skade   

** gældsstævning. opsat 1 måned

** Sejlstrup tjenere advares at yde deres smørskyld inden st Hans

** gældsstævning for 1 td øl. opsat 14 dage ##

** gældsstævning. opsat 14 dage

** ##  desuden en rejse til Bjørnkær og Ålborg samt 1 læs halm

** Anders Andersen i Saltum stævner Niels Mikkelsen sst for vidne. opsat 8 dage

** 3 ting til Hune sognemænd for deres anpart af skat

** gældsstævning

** Knud Pedersen i Kås fordelte Christen Smed for brevpenge   

** lægdsmændene i Saltum fordeles for kongeskat

(63)

** Jens Christensen i Fårup stævner navng for vidne. synsmænd har set hans bygager, den ene halvpart er ikke videre eller bredere end den anden                                    

** gældsstævning. fortegn

** stævning for 1 læs tørv. opsat

** Mads Block stævnes for forbud mod at lukke og låse eller bruge sit hus, idet han er fradømt sit fæste           

** Jetsmark sognemænd stævnes for faldsmål

** stævning for brokorn og faldsmål

** Jens Madsen i Holmgård og sdr Søren Laursen stævnes for vurdering og tilbud. Jens Madsen tilbyder en ko for gælden

** Christen Torsen et vidne. Christen Mogensen begærer 4 ting til hans datter Margrete Christensdatter for en sølvske. Christen Torsen udlagde skeen til Christen Mogensen                          

** gældsstævning. opsat 3 uger

** gældsstævning. opsat 5 uger

** Terkild Simonsen i Alstrup et vidne om mænd i Alstrup, der er øde, og ikke kan betale brokorn til Åby bro. fortegn

(64)

** Oluf Christensen i Kvorup på Dorte Christensdatter i Fårehave hendes vegne efter 6 ugers opsættelse begærer dom over P Nielsen i Røgel for 5 læs hø. han dømmes til at betale

** Søren Laursen i Kås efter 3 ugers opsættelse dom over Vogn i Bleggrav for rest gæld efter hans håndskrift, som oplæses. han dømmes til betaling inden 15 dage

23/6 1649.

** Svend Nielsen i Momgård stævner Keld Mortensen i Kås forvurdering af en kedel, han har pantsat til Jesper i Havgård. den vurderes til 15 mk

(65)

** Svend Nielsen i Momgård på husbonds vegne stævner Gregers Laursen på Gøl og hans kone Karen Madsdatter angående skifte efter deres datter Maren Gregersdatter. der er indgået kontrakt med hendes mand Søren Andersen. de har fået en kiste med klæder. desuden fik Gregers Laursen 3 køer

** på Niels Hansens vegne i Bistrup stævnes P Jensen i Ejersted for 1 pd byg

** Mikkel Nielsen i Torpet på husbonds vegne stævner mange navng i Jetsmark for klage efter vidne 24/2, for de har været i Knud Seefelds endels mose og hentet lyng. opsat 5 uger

** samme stævner Jens Christensen og Else Christensdatter i Kås for bøder 12 og 6 rdl. opsat 5 uger                     

(66)

** gældsstævning

** Jens Simonsen i Vestergård på husbonds vegne stævner alle Sønderby beboere samt P Mortensen i Manne for syn på den gård i Sønderby, han påboede

**  Jacob Ibsen i Østrup et vidne, at det hus i Brødslev, som Bodel Sørensdatter påboede, er øde efter hendes død, og blev bortstjålet om natten

** Jens Tomsen i Jonstrup på husbonds vegne stævner Mads Christensen på Kongsbak, Oluf Christensen i Kvorup Christen Nielsen i Pandrup for vidne. Simon Sørensen i Kalsensgård havde tilsagt dem til at køre fra Kalsensgård til Sundby. Mads Christensen svarede, at der ikke har været kørt af hans værsted formedelst dets ringhed. opsat 8 dage

** gældsstævning for 4 rdl, som skal være betalt med en stålgryde. opsat 3 uger

** Anders Andersen i Saltum begærer dom over Niels Mikkelsen sst for 7 dlr, som denne lover at betale til Mikkelsdag, og hvis han fraflytter sin gård, vil han stille pant eller lov og visning

** gældsstævning. fortegn. opsat 6 uger

** Oluf Bertelsen på Christen Pedersens vegne i Dalen stævner Tomas Nielsen i nør Saltum for klage angående sår og skade

(67)

** Peder Christensen i Pirup stævner Jens Jørgensen i Hune torp, som har solgt ham en kvie, som skulle være med kalv

** samme begærer dom over samme for kvien. opsat 3 uger

** Niels Simonsen i Biersted stævner Niels Kolding for syn på 8 bindingshuse. opregn                                  

** stævning for kongeskat. fortegn

** gældsstævning. rest på 1 td flyndere            

** alle Hjermeslev sognemænd stævnes for skat                

** ---- opsat 8 dage

** gældsstævning

** gældsstævning. opsat 8 dage

** Bertel Andersen på Holmen efter 3 ting fordeler en del Hune sognemænd for deres anpart af kongeskat af tienden, som de har fæstet af bispen

** Terkild Simonsen i Alstrup stævner 4 bønder for syn, da der er pløjet af hans ager på Stensager sønden vejen

**  Anders Torsen i Krogsgård på husbonds vegne begærer dom over Laurs Terkildsen for rest landgilde. opregn

(68)

** gældsstævning for lån

30/6 1649.

** Jens Christensen i Kås stævner Laurs Pedersen Soldat angående et stykke ...... , der er fundet i hans gemmer

** Niels Madsen i Kvorup på husbond Anne Friis til Overgård hendes vegne stævner Christen Keldsen i nør Saltum for dom angående rest landgilde og skyld. der foruden var han tilsagt at køre hendes tjener til Aggersund for 1 rdl. der begæres dom på hans fæste. opsat 6 uger 

** 3 ting til Christen Møller i Lundergårds vejrmølle for 4 skpr blandingskorn

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner navng bønder for dom. de var tilsagt at køre fra Kalsensgård til Sundby. 2 mænd svarer, at de ikke er gode for at køre og Terkild Simonsen svarede, at da han kom til Kalsensgård, var godset borte. opsat 3 uger

** Jens Tomsens sag med de 3 mænd i Jetsmark opsat endnu 14 dage

** Laurs Christensen ridefoged til Torstedlund på Keld Langes vegne stævner Saltum mænd for kongeskat af anpart korntiende af Saltum sogn. opsat 6 uger

** stævning for rest landgilde. opsat 6 uger

** Anders Torsen stævner P Laursen i Pilgård Niels Jensen og Søren Smed for syn på tørvegrøft ved Sisgård          

(69)

** 4 ting. opsat 1 måned

** gældsstævning. opsat 6 uger

** Niels Simonsen i Biersted et vidne. 2 mænd hjalp Niels Mikkelsen at flytte noget fra hans værsted, inden han taler husbondens minde

** Niels Simonsen stævner Jens Christensen i nør Saltum Niels Kolding og Maren Jensdatter for vidne. Niels Christensen har hentet træ fra huset, som Maren Jensdatter iboede. hun huggede selv huset ned med en økse

** Laurs Jensen i Hune stævner navng vidner. hans diger på Voldkær synes, og de er vel ved magt. der vidnes at navng mænd tog en høle som pant for diget

** gældsstævning. opsat 8 dage

** Christen Christensen Rebslager i Ålborg stævner Laurs Christensen. denne svarer, at han har aldrig handlet med rebslageren. opsat 3 uger

** stævning for rest skat. fortegn

** Jens Hansen i Hjelmsted stævner Laurs Skrædder i Fårup og Christen Knudsen i Hvarret angående deres tvistighed. opsat 8 dage

** Bend Laursen på egne og medbrødre lovsmænds vegne spurgte menige Hjermeslev sognemænd, om de ville stå last og brast med dem og holde dem skadesløse for deres løfte til bispen. de svarer, at de vil betale det, de er pålagt, men ikke for ødegods

(70)

** Niels Simonsen i Biersted tilbyder frugtgæld til 3 ting, om nogen har ført sæd i hans husbonds tjeneres jord, og forbød dem at afføre den

** 3 ting for 2 mk

** Oluf Bertelsen på Christen Pedersens vegne stævner Tomas Nielsen i nør Saltum for dom angående bøder for sår og skade, samt hans arme skal være unyttige

** gældsstævning for byg ost og øl

** gældsstævning. der sværges at gælden er betalt

** Bend Laursen i Hjermeslev stævner mange navng, om de ikke bør annamme deres gods, ellers bør Niels Tomsen gøre udlæg. opsat 1 måned

**  samme stævner Anders Jørgensen i Hjermeslev for dom angående tiende til kirken og Her Ludvig. opsat 1 måned

** gældsstævning

** P Jensen i Pilgård stævnes for vurdering og tilbud

** gældsstævning. fortegn

** 3 ting

(71)

** gældsstævning. opsat 1 måned

** efter 6 ugers opsættelse begærer Anders Jensen i Østrup dom over Jens Jespersen i Østrup for noget smedeværktøj, som skal findes hos ham. han leverer det tilbage                               

** Terkild Simonsen i Alstrup efter 6 ugers opsættelse fordeler Alstrup og Hjermeslev sognemænd for rest brokorn til Åby bro for 1648, enhver 1 skip eller 13 s 1 alb. fortegn

** stævning for rest stedsmål. fortegn

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Keld Nielsen sst for 3 sdl, som er hans omkostning for deres trætte om en halv tønde byg. sagen har været for landstinget. kendelse: da Oluf Christensen ikke har lidt nogen skade, og ikke ville modtage penge fra Keld Nielsen, kan der ikke udstedes lovmål eller 3 ting

(72)

7/7 1649.

** fordeling

** fordeling

** Johanne Christensdatter i Kås stævnes for syn på hendes værsted

** Tomas Nielsen i nør Saltum stævnes for dom

** gældsstævning

** Jens Simonsen i Vestergård stævner P Mortensen i Manne og alle Sønderby mænd for syn                            

** Mikkel Nielsen i Torpet på husbonds vegne stævner mange navng for syn                                               

(73)

**  Jens Simonsen stævner P Mortensen for vidne. der vidnes, at P Mortensen, efter det første syn på hans gård i Sønderby, nedbrød et jordhus og førte tømmeret samt døre lofter og andet fra huset bort. andre huse er også blevet brudt ned

** fordeling

** Jens Hansens sag med Laurs Skrædder og Christen Knudsen opsat 1 måned

** Simon Nielsen i Ingstrup stævner P Olufsen i Limbergård for vurdering og tilbud

** Laurs Jensen i Alstrup stævner Anders Laursen i Hjermeslev for vidne. de er forligt om deres mellemværende med øl, hø og havre

** på Søren Jensens vegne i Ålborg stævnes Vogn Pedersen i Bleggrav for vurdering og tilbud af 2 stude for gæld efter dom af Ålborg byting

** Søren i Risen stævnes for dom. opsat 3 uger

** Christen Christensen i Fårehave stævner Laurs Jensen i Kalsensgård for syn. navng synsmænd har set Christen Christensens sår og skade

(74)

** Christen Andersen i Løt stævner Oluf Sørensen ved Broerbæk for vidne. vidner har set ham med 2 andre personer tage en af Christen Andersens køer, skære øret af den og føre den bort. Oluf sværger, at han ikke kendte de 2 andre

** Jens Mortensen i Åby stævnes for vidne

** Christen Pedersen i Dalen stævnes

** fordeling

** Jens Simonsen i Vestergård. syn på en gård, som er slet øde                                                      

** syn på tørvegrøft, som er til skade for Sisgård  

** Niels Simonsen i Biersted. syn på det værsted i Kås, som Johanne Christensdatter iboer. opregn                 

** Niels Christensen i Stride et vidne. han lod læse Klemend Tøgersen i Ingstrup hans håndskrift angående gæld til P Jensen, foged til Kabbel, og hvori han pantsætter sin vejrmølle

(75).

** Peder Christensen i Rævhede Svend Nielsen i Momgård begærer dom over Margrete Hansdatter, om hun ikke bør skaffe de klæder igen, som hun løgnagtigt har tilvendt sig hos Peder Christensen. han kræver klæderne igen, samt at hun straffes

** Jens Hansen i Hjelmsted efter opsættelse begærer dom over Vogn i Bleggrav efter dom 22/4 1745, hvorefter han skal stille Jens Hansen tilfreds for sår skade og uførm. Jens Hansen lod læse tingsvidne af Vrejlev Birketing 23/10 1645, samt indlæg, at Vogn i 1644 har slået hans dør vinduer og bohave i stykker, og fjernet varer og formue og en pung med 27 1/2 daler, en bøsse samt en hest med videre. kendelse: Vogn bør levere det stjålne tilbage eller lide indvisning i hans bo

(76)

** efter 6 ugers opsættelse dom over Mads Christensen i Pandrup og P Simonsen i Brogård for 12 tdr rug 18 tdr byg 4 tdr havre, som er rest tiende 48, samt Jens Laursen i Kvorup og Christen Svendsen i Bleggrav for 109 sdl, som de skylder kirken. de dømmes alle til at betale     

(77)

14/7 1649.

** dom for rest stedsmål

21/7 1649.

** Knud Pedersen i Kås stævner Christen Iversen i Kvorup og Mads Poulsen samt Søren Christensen sst for svar. Mads Poulsen vidnede, at han så 2 af Knuds øg stod bundet i Søren Christensens gård, men han gennede dem ud, og efter prædiken var endt i Jetsmark kirke, var det ene øg dødt. Søren Christensen havde taget øgene ind fra hans bygmark, men da ingen kom for at hente dem, gennede han dem mod kæret. han tilbyder 4 sdl for skaden, men øget vurderedes til 12 sdl. opsat 3 uger

** stævning for rest tiende for adskillige år. fortegn. opsat 3 uger

** stævning for syn                                    

(78)

** P Olufsen i Limbergård stævnes for vurdering og tilbud om kobbergryder, der er pantsat

** Jesper Pedersen stævner Kirsten Pedersdatter i Kvorup, som udlægger som barnefar Søren Christensen på Rønnelien      

** Jens Mikkelsen stævner P Sørensen i Kvorup, som skulle føde en stud for husbonden, for betaling af samme. opsat 3 uger

** Peder Jensen i Ejersted stævner navng bønder. opsat 3 uger

** Svend Nielsen i Momgård på husbonds vegne stævner Oluf Nielsen i Kås for dom, angående han har nedbrudt 2 huse og fjernet mogen fra husene. opsat 3 uger

** stævning for gæld, penge og kuller

** Niels Sørensen i Hvarret stævnes for bøder 12 rdl. opsat 14 dage                                                      

** på Peder Christensens vegne i Fårehave stævnes Laurs Jensen i Kalsensgård for klage. opsat 3 uger

** Jens ? Tomsens sag med dem, der var tilsagt at køre, opsat 3 uger

** Oluf Christensen i Kvorup på Dorte Christensdatters vegne i Fårehave stævner P Nielsen i Røgel for vurdering og tilbud angående en ko, der var frataget ham efter dom 16/7 sidst

(79)

** på husbond Jacob Grubbe til Kabbel hans vegne stævnes for rest. opsat 1 måned

** Jens Skomager i Hjermeslev stævnes for syn

** Jens Klemendsen i Saltum stævner for gæld. fortegn. opsat 14 dage 

** stævning for diverse gæld. opsat 3 uger

** Mads Jensen og Christen Klemendsen i Brødslev stævner navng for syn på hulgrøft i deres enge                          

** syn på det hus i Hjermeslev, som Jens Skomager iboede og fraflyttede. opregn                                   

** på Laurs Friises vegne til Tanderup efter 6 ugers opsættelse stævnes Niels Friis til Vestrup for dom angående en halv last rug, som han skylder Laurs Friis som årlig betaling på gæld, så længe han lever. han skylder for 14 år. der vidnes, at Niels Friis har efterlyst 3 gældsbreve fra Laurs Friis, som er bortkommet, på ialt 1000 dlr. sagen til landsretten ?

(81)

28/7 1649.

** Jep Christensen i Kås lover at betale husbonden 12 rdl, for han belå Else Christensdatter                         

** gældsstævning

** P Nielsen i Sisgård stævnes for års gæld til husbond. opsat 5 uger

** Christen Andersen i Saltum på egne og medtjeneres vegne i Saltum, Hjermeslev og Ingstrup sogne stævner Sten Bilde på Sejlstrup for syn på mark og sæd                                    

** ----

** vidne om slagsmål mellem Christen Christensen i Fårehave og Peder Pedersen i Krogsgård, mens de slog Knud Seefelds enge

** Niels Jensen i Sønderby i Pilgård samt andre stævner Knud Seefeld for vedkendelse

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner Søren Christensen på Rønnelien og Kirsten Pedersdatter i Kvorup for dom angående bøder. opsat 5 uger                                               

** Simon Nielsen i Ingstrup stævnes P Olufsen i Limbergård for vurdering for kirkekorn, han har fået

(82)

** Christen Madsen i Alstrup stævner Maren P for tøj, som hun skulle blege, som hun bør skaffe til stede igen. opsat 3 uger

** på Saltum mænds vegne stævnes Keld Lange på Kølbygård samt Gunde Lange. de tilbød at yde tiende på kærven til Keld Lange, som har tienden i fæste

** Christen Pedersen i Dalen stævnes for syn

** Bend Laursen i Hjermeslev et vidne. Christen Nielsen i Kalsensgård hans arvinger Niels, Christen, Anders, Søren Christensen  Christen Christensen i Hjermeslev på kone Johanne Christensdatters vegne. Laurs Andersen i ---- på kone Anne Christensdatters vegne gav Bend løs for hans værgemål                                 

** Morten Brøgger i Ålborg efter 6 ugers opsættelse stævner P Simonsen i Brogård for 3 tdr byg efter hans bogs indhold. han dømmes til at levere kornet eller betale 3 dlr pr tønde

4/8 1649.

** Oluf Sørensen i Jernsti på Jørgen Brahes vegne et vidne. Mads Madsen i Brødslev, som bor i det værsted, som Jens Nielsen tilforn iboede, lover at være Jørgen Brahe lydig betale ham landgilde  

(83)

** Mikkel Nielsen i Torpet klage over Jens Andersen og Maren Jensdatter i Hønsholm for lyngslæt  

** samme på husbonds vegne stævner mange navng for tørvegrøft ved Sisgård. fortegn

** samme stævner P Nielsen i Sisgård for syn på gården  

** Jens Simonsen i Vestergård på husbonds vegne syn på en halv ødegård, som Jens Jensen i nør Saltum iboede          

** stævning for engskyld

** på bispens vegne stævnes P Nielsen i Sisgård og Mads Christensen i Pandrup for dom. de har ikke i rette tid ydet deres tiende, og deres fæste formenes forbrudt. Mads vil bevise hans tiende er betalt. opsat 14 dage

** Jens Hansen i Hjelmsted efter 5 ugers opsættelse på Christen Andersens vegne i Mosen begærer dom over Laurs Christensen i Fårup og Christen Knudsen i Hvarret for bedrift og røveri imod Christen Andersen. de bør straffes på deres liv. opsat 8 dage

** Jens Tomsen i Jonstrup. syn på den gård i Kvorup Niels Nielsen iboede                                            

** gældsstævning

** Laurs Poulsen i Jonstrup stævnes for bøder 12 rdl for beliggelse af Inger Laursdatter. opsat 5 uger                      

** Jens Torsen i Jonstrup stævner Svend Jespersen i Hjermeslev på Anderses vegne i Kirkensgård for vidne. Svend Jespersen svarede at Anders Jensen havde fæstet ham for kost og løn, som var 7 skpr bygsæd i jord en hørgarns skjorte lærred 14 alen vadmel og et par sko, og derfor gjort arbejde

(84)

** gældsstævning for korn

** Tomas Nielsen i ---- stævner Christen Pedersen i Dalen for syn. synsmænd har set Tomas Nielsens afstødte tand, som han skylder Christen Pedersen for. denne nægter                          

** Anders Jensen i Østrup stævnes for vurdering og tilbud ##                                                      

** Anders Bertelsen stævner Poul Nielsen i Østrup for 3 rdl faldsmål samt rest på smedeværktøj

** ## Anders Bertelsen tilbød Anders Jensen at indløse noget god.

(85)

** på menige Sejlstrup tjeneres vegne stævnes Sten Bilde for syn. synsmænd har set, at tjenerne ikke har sået mere af deres jord end følgende. fortegn opregn                    

(86)

** Børglumkloster tjenere et vidne. synsmænd har set, at tjenerne ikke har sået mere end efterfølger. fortegn opregn 

** Anders Bertelsen i Brogård stævner P Knudsen i Pandrup for 5 dlr og 8 skpr byg. Knud Pedersen stævnes, da han er forlover. han svarer, at Peder Knudsen er vederhæftig selv at betale

(87)

11/8 1649.

** Jens Mikkelsens sag med P Sørensen i Kvorup opsat 3 uger

** gældsstævning. opsat 5 uger

** Knud Pedersens sag med Søren Christensen opsat 14 dage

** Laurs Bendsen i Biersted stævner Ove Christensen i vester Hassing for vidne at sl Bend Laursen, der boede og døde i Biersted var ægtefødt. hans forældre var sl Laurs Ovesen og Kirsten Laursdatter, og de boede og døde i nør Saltum                

** på Hans Nielsens vegne i Saltum stævnes Niels Laursen sst for dom. opsat 3 uger

** Mikkel Nielsen i Torpet på husbonds vegne stævner P Nielsen i Sisgård for syn                                     

** Morten i Kåsgård stævnes angående 3 læs høskade

** vurdering og tilbud

** Mikkel Nielsen stævner mange navng for klage angående tørvegrøft i grøn jord ved Sisgård, denne gård til skade. opsat 3 uger

** gældsstævning for kuller

** Niels Jensen i Sønderby samt andre navng stævner Knud Seefeld for vedkendelse. Niels Jensen på egne og P Laursens vegne i Pilgård vedkendte sig de steder, hvor der var gravet tørv ved Sisgård. det var fri forte og fælled til deres gårde efter stedsmål

(88)

** Laurs Mørk og Jacob Ibsen i Østrup vidner, at Anders Jensen og Poul Nielsen i Østrup lovede for Christen ---- , som var i Østrup til Anders Bertelsen i Brogård samt udlagde smedeværktøj    

** på Iver Gertsens vegne stævnes Jens Jensen i Vestergård i Brødslev for syn og vurdering af en hest, som de har byttet 

** Anne Andersdatter i Brødslev stævner Christen Sørensen sst for en kontrakt og for korn, han har sået i hendes jord

** P Mogensen i Østrup stævner Laurs Jensen i Hune for vidne. P Mogensen har mistet et øg, og Laurs har sagt, at hvis Peder ville koste noget derpå, kunne han muligt få sit øg igen. der vidnes, at Laurs Jensen fik penge, men øget kom ikke hjem

** vidne om omfang af såning

** 3 ting

(89)

** Mikkel Nielsen i Torpet på Knud Seefelds vegne syn på Sisgårds brøstfældighed. opregn                          

** Bend Laursen i Hjermeslev på Åstrup tjeneres vegne. syn over hvor meget de har sået. fortegn. opregn               

** Oluf Christensen i Kvorup på egne og medtjeneres vegne i Jetsmark. syn på KM tjenere til Ålborghus, for hvor meget de har sået. fortegn opregn                                       

(90)

** Jens Laursen i Fårup på egne og medtjeneres vegne til Ålborg slot. syn på deres såning. fortegn. opregn            

** Søren Tomsen i Ingstrup. syn på KM tjeneres såning. fortegn

** Terkild Simonsen i Alstrup et syn, at navng bønder ikke har sået mere. fortegn                                      

** Peder Jensen i Alstrup på faders og medtjeneres vegne. syn på hvad, de har sået. fortegn                          

** efter 6 ugers opsættelse dom over Anders Jensen i Hjermeslev for gæld til kirke og præst

(91)

** dom for rest landgilde efter 6 ugers opsættelse

** på Keld Langes vegne efter 6 ugers opsættelse dom over Saltum mænd for KM anparts korntiende af samme sogn. hans brev på tienden læses. navng bønder på alles vegne vil betale efter 3 ugers varsel. de dømmes til at betale inden 15 dage

(92)

** på Hans rebslagers vegne i Ålborg efter 6 ugers opsættelse dom over Laurs Christensen i Fårup for gæld. gældsbrevet læses. han dømmes til betaling

** Jens Hansen i Hjelmsted på Christen Pedersens vegne i Mosen efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Laurs Christensen Skrædder i Fårup og Christen Knudsen i Buj hvarre. de har overfaldet Christen og røvet støvler trøje kniv med videre fra ham, som der vidnes om. tingsvidne af Vrejlev birketing 6/6 fremlægges. de bør dømmes på hals og liv. kendelse: de bør stande til rette

18/8 1649.                           

(93)

** på Laurs Friises vegne til Tanderup stævnes herredsfogden til landstinget for en dom 27/7

** et vidne at Matias Olufsen i Ingstrup købte 2 stude af Jens Jensen i Vanggård ? i Vrensted. alle sønner og døtre nævnes

** Mikkel Nielsen i Torpet stævner Niels Jensen i Pilgård for dom. han og hans kone Else Jensdatter har hentet lyng på Lundergårds endels hede og mose i sidste vinter ialt 8 læs  

** samme stævner samme for dom for ulovlig lyngslæt. opsat 3 uger

** Knud Christensen og Tomas Christensen stævner Christen Svendsen og Jens Laursen i Kvorup for dom. opsat 5 uger

** fordeling for rejse til Ålborg

(94)

** stævning ? for kirkens korn. opsat 8 dage                    

** Svend Nielsen i Momgård stævner Mikkel Madsen og Jens Pedersen i Vedsted for syn                                     

** stævning for lån. opsat 14 dage

** Laurs Pedersen, der tjener Henrik Hansen, stævnes for bøder. opsat 3 uger                                                              

** Bertel Laursen i ll Pandrup stævnes for 2 td byg til Her Niels for 46, som hævdes betalt til præstens karl. opsat 14 dage

** Jens Christensen stævner Niels Jensen i Saltum og kone Karen Jensdatter for vidne. der vidnes om betaling til sl Niels Madsen 

** gældsstævning for 12 1/2 kander øl

** Anne Andersdatters sag i Brødslev med Christen Skomager opsat 8 dage

** stævning for leje af fold. opsat 8 dage

** Terkild Simonsen i Alstrup stævner Niels Jensen i Alstrup og hans sønner Søren og Anders Nielsen for dom angående afferi. opsat 1 måned

(95)

** gældsstævning. fortegn

** Svend Nielsen i Momgård. syn på Mads Pedersens eng østen Ry å, hvor en grøft var fyldt med grøn jord, som ikke var til skade

** samme syn på den gårdspart i Fruensgård, som Niels Pedersen iboede.

** Oluf Bertelsen i Saltum. syn på klostertjeneres sæd for hvad, de har sået. fortegn opregn                             

** Bertel Andersen og Christen Christensen i Ribergård ?. syn på deres sæd                                               

** Yde Christensen i Hjermeslev. syn på hans sæd    

** Peder Sørensen i Kvorup. syn på klostertjeneres sæd. fortegn opregn                                                

(96)

** ----

** ----

** på Just Degns vegne stævnes for degnerente. opsat 8 dage  

** Søren Nielsen i Neskil i Norge stævner

** Niels Nielsen i Kvorup stævner Christen Christensen Laurs Steffensen Terkild Laursen Niels Laursen for afkald for arv efter mor Margrete Knudsdatter. opsat 3 uger                         

** ---- opsat 14 dage

** Mads Skøt i Bundgård stævner Maren Christensdatter i Buj og sønner Mads Christen og Niels Jensen for vidne angående rest betaling for en stud                                           

** et vidne, at Niels Jensen i Alstrup ikke har jord på vejen på Stensager op til Terkild Simonsens jord, ifølge syn     

** Laurs Svendsen i Pandrup stævner navng

** Mads Mortensen i Torpet stævner Christen Nielsen i Ingstrup for vidne

(97)

** Henrik Hansen på ---- vegne stævner Laurs Mørk i Østrup for syn. fra Østrup kær er forsvundet flere læs knoptørv       

** samme stævner navng i Østrup for vidne. ingen er mødt. fortegn

** Svend Nielsen i Momgård stævner for syn på Mads Christensens gård i Pandrup, samt Klostergård              

** gældsstævning. fortegn

**  ----

1/9 1649.

** fordeling

** Henrik Hansens sag med Niels Sørensen i Hune torp opsat 8 dage

** Jens Jensen i Holmsgård efter 6 ugers opsættelse dom over Oluf Nielsen i Kås, for han flyttede fra sit hus uden lovlig opsigelse, samt for 2 jordhuse, han nedbrød og for mog og gødning, han havde ført bort

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Jens Christensen i Fårup for dom angående jord og korn, han har lejet ?                   

(98)

** fordeling for byg, de har fået fra kirken. fortegn

** Jens Jensen i Holmsgård stævner Margrete Bertelsdatter for syn på det hus, hun fraflyttede. opregn                

** samme stævner navng for syn. på Holmsgårds jord er næsten tredieparten sand

** på Her Hanses vegne stævnes vidner samt Laurs Mørk i Østrup for svar. der vidnes, at Laurs kom kørende med 2 læs tørv i høbjærgningen, men de vidste ikke hvis tørv, det var, men Poul Nielsen i Østrup sagde, det var Her Hanses

** efter 6 ugers opsættelse klage på Jens Christensen i Kås for et øg, som skal have taget skade hos ham, og derefter døde

** stævning for brøggekedel. opsat 14 dage

** dom for gæld efter 6 ugers opsættelse. fortegn

** på Her Nielses vegne stævnes Maren Jensdatter i Kås og datter Maren Christensdatter for rest tiende for adskillige år, som Maren Jensdatter påtog sig ved skiftet efter Jens Jensen. hun dømmes til at betale                                  

(99)

** Svend Jespersen i Hjermeslev efter 6 ugers opsættelse dom over Anders Jensen for 1 pd byg efter tingsvidne 4/8. hans regnskab læses. kendelse: de skal gøre regnskab

8/9 1649.

** læst landstings opsættelse 29/8 med 14 dages opsættelse imellem Laurs Friis og Niels Friis

** gældsstævning. opsat 14 dage

** Laurs Jensen i Kalsensgård stævnes for bøder for sår og skade   

** Peder Mogensen i Østrup stævner Laurs Jensen i Hune for dom. han har lovet at skaffe Peder hans forsvundne øg tilbage, men ikke holdt det. opsat 8 dage

** Anders Torsen i Krogsgård efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Peder Nielsen i Sisgård for landgilde 1648. opregn

(100)

15/9 1649.

** Jens Jensen i Holmsgård stævner Margrete Bertelsdatter i Alstrup for vidne. hun boede tidligere i Kås, og det bevidnes, at Jens forbød hende at føre sæden bort af hendes avl det år

** Oluf Christensen i Kvorup på Maren Christensdatters vegne i Buj stævner Mads Skøt for vidne og dom. han købte en ---- af Niels Jensen i Buj, men betalte ikke alt. desuden stævnes han for anden gæld

** ----

** gældsstævning angående en stud. opsat 6 uger     

** Kirsten Pedersdatter i Kvorup stævnes for bøder 6 rdl. opsat 6 uger                                                      

** Laurs Jensen i Hune stævner P Mogensen i Østrup hans kone Gertrud Sørensdatter og andre for vidne. opsat 8 dage     

** Jens Christensen i Jonstrup stævner Christen Keldsen i nør Saltum for sæd, han havde sået i hans jord

(101)

** Jens og Niels Christensen i Fårup stævner Niels Friises drenge for vidne angående fiskeri

** Jens Christensen i Jonstrup et vidne. Christen Keldsen lovede ham ---- af den jord, han havde lejet samt tienden deraf

** et vidne om Christen Pedersen i  Stapris hans gældsbrev til Tor Sørensen på 7 sdl, som er hans arv efter far Søren ? 

** Sejlstrup tjenere påmindes at yde deres landgilde og gammel rest

** Christen Christensen i Fårehave efter opsættelse 21/7 gav last kære og klage over Laurs Jensen ? , der tjener i Kalsensgård, for sår og skade

** på KM vegne fordeles Laurs Jensen i Kalsensgård for 9 rigsort efter synsvidnes indhold

** efter 6 ugers opsættelse på KM vegne begæres dom over Laurs Poulsen i Ingstrup for 12 rdl, for beliggelse af Inger Laursdatter. Her Ludvigs seddel læses

(102)

22/9 1649.

** på Mette Christensdatters vegne i Tømmerby stævnes Oluf Jensen for vidne. han har købt en hest af sl Mette Christensdatters husbond, og han skulle pløje en ager

** Mads Christensen i Pandrup og Niels Pedersen stævnes angående brøstfældigheden på deres huse samt tørvegrøft i deres enge. deres fæste formenes forbrudt. opsat 3 uger                  

** Jens Jensen stævner Margrete Bertelsdatter i Alstrup. hun er forbudt af føre den sæd bort, som er gravet i hendes have

** syn på omtalte korn                              

** Margrete Bertelsdatter stævnes for at skaffe lige så meget korn igen, samt lide tiltale. opsat 3 uger  

** Jens Jensen stævner mange navng angående hvem, der har nedbrudt et hus    

(103)

25/8 1649.

** Mads Christensen i Pandrup og Gertrud i Klostergård stævnes for syn på deres huse                                 

** Anders Mortensen i Vrensted på de børn i Vorgård deres vegne stævner Matias Olufsen i Ingstrup for dom angående gæld til Jens Jensen i Vorgård. opsat 5 uger

** Oluf Christensen i Kvorup på Niels Friises vegne stævner Niels Christensen i Fårup Jens Christensen for vidne. der vidnes, at rebene, som blev brugt til Niels Friises vod, var blevet blandet med andre, men der var ingen forskel på dem. fortegn

** samme begærer dom over samme angående samme reb

** Christen Skovbo i Alstrup stævnes for vurdering og tilbud

** Søren Andersen stævner Søren Christensen i Kås for vidne angående havre, som omtvistes

** samme gav last kære og klage på samme

** Laurs Mørk et vidne, at han kun har sået en trediepart af det, han pløjede                                           

** gældsstævning for får og lam

** 3 ting. fortegn

** 3 ting. fortegn

(1)

** tingbogens autorisation 1650.

** rettens betjente. fortegn

(2)

12/1 1650.

** ransnævninge. fortegn

** herredsfogden tilkendegiver, at da der er mange tyverier og røverier i herredet, skal alle godvilligt udlægge til den, der fanger pågriber og lader undlive en tyv. 24 navng dannemænd godkender på menige mænds vegne at hver gård og boel giver 4 s og gadehuse 2 s

** Laurs Jensen i Hune et vidne. Peder Mogensen i Østrup har stævnet ham til landstinget

(3)

** Christen Nielsen i Ingstrup stævner Mads Mortensen i Saltum samt andre for vidne, da den stud, som Mads havde stående hos Christen Nielsen, døde, døde Christen eget fæ også, ligesom andres i Ingstrup, som bevidnes

** Bertel Mortensen på Hammelmose stævner Johanne Nielsdatter i Østrup for korn og penge, som hendes afdøde mand Laurs Laursen skyldte Bertel. hans sønner vil bevise, at gælden er betalt

** fordeling for øg og lån

** gældsstævning. fortegn

** fordeling                                        

** fordeling

** Bend Laursen i Hjermeslev fordeler Hjermeslev mænd for deres anpart skat af bispens tiende, de har fæstet

** KM tjenere til Ålborg slot stævnes for dom på deres fæste for rest landgilde                                    

** Knud Pedersen på husbonds vegne efter 6 ugers opsættelse dom over Sejlstrup tjenere for rest landgilde 49                        

(4)

** gældsstævning

** Keld Nielsen i Kvorup stævner Just Christensen i Østrup ? for dom angående 10 sdl, han skylder hans fosterbørn           

** på Christen Torngårds vegne stævnes for gæld. fortegn

** ----

(5)

19/1 1650.

** varsel til dem i Hune, der rester med rejsepenge

** Svend Nielsen i Trudslev et vidne. navng vurderingsmænd skulle vurdere for diverse skat, men der var intet at vurdere. fortegn 

** fordeling

** gældsstævning

** Jens Tomsens sag med Her Ludvig opsat 14 dage

** Jens Tomsen i Ingstrup på husbonds vegne stævner lægdsmændene norden Hune bro for kvittering for skat. fortegn

** samme fordeler selvejerne for skat. fortegn

** Saltum sognemænd stævnes for brokorn til Lindholms bro. opsat 1 måned

** 3 ting for brokorn

** Søren Pedersens sag med Christen Torsen i Saltum opsat 14 dage

** gældsstævning

(6)

** gældsstævning

** Søren Pedersen i Saltum på Niels Jensens vegne stævner navng angående deres gæld til sl Niels Madsen og Søren Andersen. fortegn opregn

(7)

26/1 1650.

** Jens Jensen i Holmsgård på husbonds vegne stævner vidner, samt Johanne Christensdatter på Liis Peder Christensen Jeder og Poul Sørensen i Vedsted for svar. Poul Sørensen i Kås har fået stjålet grimer og havre fra hans lade, og han fulgte sporene til Johanne Christensdatters lade. sammen med andre ransagede han laden, og fandt hans stjålne ting. Peder Jeder var med dem, og da tingene blev fundet, undløb han. han var til vedermålsting og bekendte, han stjal ovennævnte. desuden bekender han at have stjålet flere andre steder. fortegn opregn

(8)

** vurderingsmænd skulle vurdere i Fårup og Sønderby, men der var intet at vurdere                             

** Søren i Risen på bror Peder Christensen vegne i Hvarregård et vidne. Niels Sørensen i Skadbak på far Søren Steffensen vegne giver afkald for arv efter søster Anne Steffensdatter 

** forlig mellem Niels Sørensen i Skadbak og Peder Christensen i Hvarregård om arv, som Søren Steffensen tilfaldt efter Anne Steffensdatter                              

(9)

** Hune sognemænd stævnes for rest kirketiende

** vurderingsmænd skulle vurdere i Alstrup for skat, men der var intet at vurdere på grund af stor armod. fortegn                

** Jens Tomsen i Jonstrup et vidne angående gårde, der er udlagt til rytteri. fortegn

** Christen Torsen i Alstrup et vidne om personer, der er øde og ikke kan give tiende eller skyld. fortegn

** tilbud om indløsning at udlæg for kirkeskyld i Hjermeslev

** KM tjenere i Jetsmark stævnes for skat. fortegn

** Jens Tomsen i Jonstrup efter 3 ting fordeler lægdsmændene norden Hune bro for kvittering for skat

** samme 3 ting til Saltum sognemænd for brokorn til Åby bro

(10)

** fordeling

** Saltum sognemænd stævnes for brokorn til Åby bro

** Poul Nielsen i Østrup stævnes for gæld til Anders Jensen og Christen Andersen                                    

** fordeling                                        

** Saltum sognemænd fordeles for rest rejsepenge

** herredsfogden lader syne galgen, den er stærk og ved magt til at lade tyve hænge i                              

** Ingstrup mænd fordeles for brokorn til Lindholm bro 3 td 2 sk byg hvert år i 3 år

** Alstrup mænd fordeles i lige måde for 1 td byg i 3 år. Hjermeslev mænd for 2 tdr Jetsmark mænd for 2 1/2 td 2 sk begge sogne for 3 år

** Keld Nielsen i Kvorup stævner Svend Nielsen i Pandrup for diverse gæld. opsat 14 dage

** stævning for dom angående lån

** 3 ting for 2 skpr byg leje af en ---- sten

(11)

** Hans Henriksen i Østrup efter 6 ugers opsættelse dom over Laurs Laursens børn og arvinger for korn og tønde, samt for hørivning   

4/2 1650.

** KM brev læses angående herredage

** fordeling for skat. fortegn

** de 3 mænd i Bundgård fordeles for skat

** 4 ting til lægdsmændene for faldsmål. opsat 8 dage

** fordeling for brokorn til Åby bro 49. Saltum Hune og Ingstrup sogne                   

** Niels Tomsen i Biersted stævner Christen Tomsen i Kås for vidne. der vidnes, at han førte alt det korn af jorden, han havde i Biersted, og han udlagde aldeles intet deraf til tiende

** Søren Laursen i Kås stævner for tilbud angående pant for skat, der blev udlagt

(12)

** stævning for faldsmål

** Saltum sognemænd stævnes for kirketiende. opsat 8 dage

** Hune sognemænd fordeles for kirketiende

** på Her Nielses vegne i Jetsmark stævnes for kirketiende 49. opsat 3 uger

** Laurs Andersen i Østrup fordeler Poul Nielsen for gæld til hans bror og far                                      

** på Her Ludvigs vegne stævnes for tiende

** Christen Jensen i Ladegård efter 6 ugers opsættelse stævner for engskyld 49

** på Ide Skeels vegne stævnes Mikkel Sørensen i Hundslev og Maren Jensdatter i  Kettrup for deres bøder, som dømt 24/11 

** Jens Hansen i Hjelmsted efter 6 ugers opsættelse stævner Vogn i Bleggrav for dom angående en kvie, som rester på hans brev, som læses, samt på hans bekostning. Vogn mener, landstings dommen skal fremlægges. han dømmes til at betale

(13)

** Poul Sørensen i Vedsted stævner Peder Jeder for dom for tyveri af korn økse og grimeskafter fra hans lade. herredsfogden og 8 mænd dømmer, da Peder Jeder har tilstået og vist kosterne for retten

9/2 1650.

** på Tor Pedersen, hører i Ålborg skole, hans vegne stævnes for degnerente i Åby sogn 3 ting

** gældsstævning. opsat 1 måned

** gældsstævning

** Christen Torsen kirkeværge i Alstrup et vidne. vurderingsmænd skulle vurdere for kirkeskyld hos nør Søren Laursen, men der var intet af værdi, idet han er forarmet

(14)

** Alstrup sognemænd stævnes for kirketiende

** gældsstævning rejsepenge

** Anders Jensen i Dalen stævnes 

** Søren Pedersens sag med Christen Torsen i Saltum opsat 8 dage

** gældsstævning

** stævning for arbejdspenge til Burholt. opsat 14 dage

** gældsstævning lån. opsat 8 dage

** Keld Nielsen i Kvorup stævner Svend Nielsen for vidne

** Anders Eriksen i Alstrup stævner Peder Jensen i Saltum for vurdering og tilbud. de fik et øg

** gældsstævning

** Peder Laursen i Østrup stævner Hans Henriksen for vidne. Peder Laursen er set i høst køre et vognlæs korn til Hans Henriksens hus med hans egen vogn og øg

** stævning for faldsmål

** Jens Pedersen i Hønsholm stævner hans bønder. opsat 1 måned

(15)

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner Børglum tjenere for rest landgilde 49

** Jens Jensen i Holmsgård efter 6 ugers opsættelse begærer dom for skyld til Birkelse 49. fortegn

** fordeling. fortegn

16/2 1650.

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Vogn Pedersen for vurdering af gods, som skal være pantsat

** vidne om 2 gårde, der er udlagt til rytteri

** vidne om 1 bol, der er udlagt til rytteri

** Jetsmark sognemænd stævnes for brokorn til Åby bro

** gældsstævning. fortegn

** Niels Christensen i Fårup et vidne. vurderingsmænd skulle gøre udlæg, men der var intet at vurdere. fortegn

(16)

** gældsstævning for byg

** gældsstævning. opsat 1 måned

** gældsstævning                                       

** gældsstævning. fortegn. opsat 3 uger

** gældsstævning

** Jens Madsen i Pilgård stævner Christen Tomsen i Kås for at gøre regnskab efter dom 1/12

** Saltum sognemænd stævnes angående hvad, de er pålagt at udgive for ødegods i sognet

** Peder Jensen i Saltum og Anders Eriksen i Alstrup voldgav deres trætte

** Christen Tomsen i Kås stævner Jens Madsen i Pilgård. der vidnes, at da de blev forligt om gården, lovede Jens Madsen  at Christen Tomsen skulle få en gård i fæste

** fordeling. fortegn

(17)

** Lundergårds tjenere stævnes for syn på deres bygninger              

** gældsstævning for diverse. fortegn. opsat 8 dage

** tilsagn og indløsning af pant

** gældsstævning. fortegn. opsat 8 dage

** gældsstævning for byg. opsat 8 dage

** Niels Christensen i Fårup et vidne om øde bønder, der ikke kan yde skat. fortegn

** Saltum sognemænd fordeles for rest kirketiende 49

** fordeling. fortegn

** på Tor Pedersen, hører i Ålborg skole og degn i Åby sogn, hans vegne fordeles for degnerente 47-48-49

** Alstrup sognemænd fordeles for rest kirketiende 49

** Christen Jensen i Ladegård stævner Johanne Nielsdatter i Østrup og hendes fosterbørn for hendes sl mands gæld, som denne har vedgået. hun dømmes til at betale.

(18)

** gældsstævning

23/2 1650.

** gældsstævning

** gældsstævning

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner Kirsten Pedersdatter for 6 rdl bøder efter dom 27/10                            

** P Laursen i Østrup stævnes for dom for rest af den gård i Stenum, han fraflyttede, men som han lovlig opsagde til Knud Seefeld. opsat 3 uger

** 3 ting

(19)

** Jens Tomsens sag med bådsmandsskat opsat 8 dage

** Henrik Hansen i nør Saltum et vidne, at den halvgård i nør Saltum, han tilflyttede, står øde, og han har ingen avl fået

** Oluf Christensen i Kvorup stævner for bispens tiende 49. navng bønder møder og svarer, de har ydet deres tiende. opsat 3 uger

** Jens Laursen i Ejersted stævnes for syn på bygning

** fordeling

** Peder Jensen i Saltum et vidne. voldgiftsmænd har afsagt voldgiften således, at Anders Eriksen skal levere Peder Jensen de 2 øg tilbage, som blev frataget ham ved nam og udlæg, derimod skal Peder Jensen betale 6 sdl

** Knud Pedersen stævner i Ingstrup Hjermeslev og Alstrup for skriverpenge. opsat 14 dage                                

** Christen Torsen i Saltum stævner Jens Tomsen i Jonstrup for et brev fra lensmanden. opsat 8 dage

** Hans Henriksen stævner Anders Henriksen i Vrensted Niels Christensen Iver Christensen Anders Laursen Kirsten Henriksdatter Maren Henriksdatter for vidne. navng vidner om hvad, Hans Henriksen har givet sin mor gennem årene               

(20)

** Lundergårds tjenere stævnes for syn på bygninger. fortegn opregn   

** Christen Smed i Sønderby og Niels Jensen forpligter sig gensidigt at betale gæld

** Jep i Løt lover fru Sofie Brahe sin tjeneste ifølge brev fra Erik Hansen i Viborg

** fordeling

** Saltum mænd fordeles for det, de er pålagt til kirken af ødegodset

** Jetsmark mænd fordeles for brokorn til Åby bro

** NB. Jens Tomsen et vidne om dem, der er øde, og ikke har øg eller vogn

(21)

** NB. vidner. fortegn

** Terkild Simonsen i Alstrup fordeler for rest skat af tienden. fortegn

** fordeling for bådsmandsskat

2/3 1650.

** Sejlstrup tjenere advares endnu en gang om deres rest skat landgilde og andet under deres fæstes fortabelse. en del møder og svarer at de gerne ville betale, men på grund af misvækst kvæg, som er dødt, kan de ikke, og såfremt KM ikke afstår fra landgilden, kan de ikke komme til avl og bjergning

** vurdering og tilbud angående rest skatter. fortegn. opregn

** Kirsten Pedersdatter i Kvorup ? stævnes for 6 rdl bøder, dømt 27/10 49                                                    

(22)

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner Palle ? Jensen og Niels Pedersen i Limbergård ? for deres gæld til husbonden

** stævning for skriverskæppe

** samme

** fordeling

** fordeling

** fordeling for bådsmandsskat

** syn på Åby bro                    

** gældsstævning. fortegn

** Hjermeslev mænd stævnes for rest bispetiende 49

** gældsstævning

** gældsstævning. fortegn

** gældsstævning

** Jens Hansen i Hjelmsted stævner Vogn i Bleggrav for gæld. opsat 5 uger

(23)

** navng vidner om ødegods til Sejlstrup

** syn på Hune kirkes brøstfældighed 

** fordeling af de Saltum mænd, der rester med brokorn til Lindholm bro

** Jens Tomsen i Jonstrup et vidne. navng vidner om det ødegods, hvorfra der ikke kan fås brokorn til Åby bro

8/3 1650.

** på Lene Ruds vegne stævnes hendes tjenere for rest. opsat 6 uger

** Oluf Christensen i Kvorup stævnes for vidne. navng bønder vidner om hvad, de har ydet af bispens tiende. fortegn opregn

(24)

** stævning for dom. fortegn

** fordeling

** stævning for pengeskat

** gældsstævning. opsat 3 uger

** Henrik Hansen stævnes for vurdering og tilbud angående 3 bækkener

** gældsstævning

** gældsstævning

** fordeling

** Anders Bertelsen, som boede og døde i Kalum, og Christen Christensen Christen Christensens søn sst er beslægtet i 3 og 4 mand

** Hjermeslev mænd stævnes. opsat 8 dage                   

(25)

** Christen Andersen i Buj klit. syn på hans hus og agre og eng. alt er ødelagt af sand og vand, så han må flytte  

** Jens Tomsen i Jonstrup. navng vidner om ødegods til Ålborg slot. fortegn

** vidne om vurdering og udlæg hos Åstrup tjenere for rest landgilde efter dom 1/12. fortegn                          

** Åstrup tjenere fordeles for rest skriverskæppe til Jesper Mogensen for 49. fortegn

** Svend Nielsen i Pandrup efter 6 ugers opsættelse stævner Keld Nielsen for dom angående arv efter forældre i den halvgård i Østrup samt for korn til hans mor. Keld Nielsen fremlægger sit skøde 2/5 1637, samt dom af 12/7 1643 angående gæld til mor. denne gæld har han betalt. kendelse: der kan ikke udstedes lovmål

(27)

16/3 1650.

** stævning for stedsmål. opsat 6 uger

** gældsstævning. opsat 3 uger

** Johanne Bodelsdatter på Skald stævnes for at udlægge barnefar, som var Villum Jensen, der tjener i Momgård           

** Jens Jensen i Holmsgård stævner Tomas Jensen for vidne. de enes om betaling af gæld

** Laurs Pedersen i Ingstrup på søsterdatter Anne Pedersdatters vegne stævner Laurs Jensen i Alstrup. opsat 3 uger           

** Tomas Jensen i Ingstrup stævner Jens Jensen i Holmsgård for vidne

** Laurs i Myrtue stævnes Jens Olufsen i Ejersted for dom. opsat 3 uger

** NB. vidne om forliget mellem Tomas Jensen og Jens Jensen i Holmsgård om gården i Ingstrup. Tomas Jensen skulle fæste den gård i Ingstrup, som Jens Jensen fraflyttede, og hvis det ikke skete, skulle forliget være magtesløst

(28)

** 2 ting til Henrik Hansen for 3 bækkener af messing at indløse, som er pantsat

** en del Saltum mænd fordeles for skatter

** Niels Simonsen i Biersted lod læse husbondens brev, og Sejlstrup tjenere gav tilsvar

** dom for gæld

** på Her Nielses vegne efter 6 ugers opsættelse dom over Vogn i Bleggrav for gæld og rest tiende. han dømmes til at betale

** på Her Nielses vegne efter 6 ugers opsættelse stævnes en del Jetsmark sognemænd for rest tiende 49. Søren Christensen i Kås vidnede, at han havde betalt. Oluf Christensen i Kvorup lod læse et brev, at han ikke mente at skulle betale mere end 1/3 af tienden. han dømmes til at betale

(29)

23/3 1650.

** gældsstævning

** gældsstævning

** Knud Christensen i Bisgård stævner Jep Nielsen i Saltum for vidne. Christen Christensen i Fårup havde været hos Jep Nielsen for at gøre udlæg for rest tiende, men Jep ville ikke godvilligt udlægge for tienden, så de ville vurdere et par hamler med stænger. Jep tog hamlerne fra dem, og sagde, de ikke skulle vurdere mere end dem. Knud Christensen gav last kære og klage på ham

(30)

** Mads Bertelsen i Ejersted stævner for kirkens skyld         

** Vill Laursen i Hjermeslev stævner sl Laurs Laursens børn og arvinger i Østrup. Christen og Peder Laursen mente, de burde have deres mødrene arv, før Niels Laursens mor Johanne Nielsdatter kom ind i Laurs Laursens bo. opsat 3 uger                        

** på P Bodders vegne på Sejlstrup stævnes for vidne: Johanne Jensdatter, Niels Ydesen Søren Ydesen Oluf Ydesen i Klitten Maren Ydesdatter i Nørlev og Anne Ydesdatter i Vidstrup . navng vidner, at Yde Laursen som boede i øster Vidstrup var P Bodders ældste farbror                                                       

** Niels Simonsen i Biersted stævner sdr Søren Laursen i Hjermeslev for syn                       

** samme. syn på P Sørensens værsted i Hvorup         

(31)

** Jens Jensen i Saltum stævner Laurs Svendsen i Saltum og hans kone Johanne Nielsdatter for korn, han havde fået i svenskens tid. han svarede, at det var betalt                        

** Mads Christensen Skovbo i Alstrup stævner Mandrup Due til Åstrup, og han opsagde fæstet af den halvgård i Alstrup, han iboer

** Henrik Hansen stævnes for de 3 messingbækkener, og han tilbydes at indløse dem

** gældsstævning for smedeløn og lån

** øster P Laursen i Østrup forliges med brødrene om hans arvelod efter sl Laurs Laursen, som består i en selvejer halvgård i Østrup, før de fæster gården til Christen Andersen i Saltum   

(32)

** Christen Andersen stævner brødrene Laursen, og han lader sit stedsmålsbrev læse                                     

(33)

** Jens Pedersen i Skødsholm efter 6 ugers opsættelse stævner sine brødre Laurs og Jesper Pedersen for dom angående gælden efter deres forældre. de har fået deres arvelodder, og Jens mener, de bør være med at betale gælden, som de også tildømmes                  

30/3 1650.

** gældsstævning

** vidne om udlæg for engskyld i Jetsmark sogn. fortegn  

** vidne om hvad, der blev udlagt i Jetsmark sogn. fortegn opregn

(34)

** Vill Jensen og Johanne Madsdatter ? stævnes for deres bøder. opsat 3 uger                                               

** Jens Jensen i Holmsgård stævner for rest. opsat 3 uger

** 3 ting

** Jens Christensen i Fristrup stævner Hans Sørensen ved Jerslev ting for vidne. navng vidner, at før svensken kom i landet, solgte Jens Christensen Hans Sørensen en ...... for 15 dlr, som endnu er ubetalt

** stævning. opsat 3 uger

** gældsstævning. opsat 3 uger

** stævning. opsat 3 uger

** Mads Pedersen i Albæks mølle stævnes for syn på møllen

** Kirsten Olufsdatter i Saltum, barnfødt i Kettrup, gjorde Søren Pedersen i Saltum til sin formynder, og gav fuldmagt til at fordre arv, hun kunne tilfalde et eller andet sted

** Vogn Pedersen stævner for rest tiende. opsat 14 dage

** Jens Jensen i Holmsgård på husbonds vegne et vidne, at Mikkel Poulsen i Klarborg lovede at være Fru Sofie Brahe hørig og lydig

** Jens Tomsen i Jonstrup på Peder Rasmussens vegne. syn på Bleggravs brøstfældighed                              

(35)

** fordeling

** synsmændene afhjemler syn på Jetsmark kirkes brøstfældighed 

** vidne om dem, der er øde i Jetsmark og ikke kan give tiende. fortegn                                               

6/4 1650.

** stævning for tiende til Ingstrup kirke 48 og 49. opsat 3 uger

** på husbonds vegne stævnes i Jetsmark for rest 48 og 49. opsat 3 uger

** Hønsholm mænd stævnes for syn på det, de skal have frahævdet bispens ejendom.                                    

** stævning for lån af linsæk

** Knud Pedersen i Kås stævner Jens Madsen i Pilgård for diverse gæld. opsat 6 uger                                         

** syn på Åby bro                                    

(36)

** Søren Pedersen i Saltum på Kirsten Olufsdatters vegne stævner Ove Christensen i vester Hassing for vidne. navng vidner, at sl Ove Andersen og Laurs Andersen, som døde i Ålborg og Kirsten Olufsdatter, barnfødt i Kettrup, er ægte søskendebørn både på fædrene og mødrene, således at Kirsten er født af sl Oluf Ovesens datter, som boede og døde i Kettrup                        

** gældssag. opsat 3 uger

** Tomas Olufsen i Brødslev får afkald for værgemål af Niels Andersen i Åby på kone Maren Laursdatters vegne og Tomas Christensen i Krattet på kone Karen Laursdatters vegne efter far Laurs Nielsen, der boede og døde i Hjermeslev og efter Maren Mortensdatter deres mor, der boede og døde på Sobak, og efter morsøster Kirsten Mortensdatter, der boede og døde i Lund       

** stævning for rest. opsat 3 uger

** Yde Christensen i Hjermeslev stævner Niels Jensen sst for at gøre regnskab. opsat 3 uger

** KM brev om betlere og fattige folk læses

(37)

** Laurs Christensen kirkeværge. syn på Ingstrup kirkes brøstfældighed.                                            

** Jens Mikkelsen i Vestergård på husbond Henrik Ramels vegne efter 6 ugers opsættelse stævner P Laursen i Østrup, som boede i Stenum, hvor han rømte fra en gård, som er forfalden, og hvorpå der skyldes landgilde og skyld. han bør stille husbonden tilfreds. han mener, han lovligt har opsagt fæstet. kendelse: han bør betale gælden

20/4 1650.

(38)

** vidne om øde enge

** Anders Sørensen i Brødløs stævner vidner. Baldser Hansen mødte og mente, at ingen vidner burde stævnes, før andre arvinger blev stævnet                                          

** Baldser Hansen på Øland stævner for gæld til sl Christen Christensen i Brødløs. fortegn. opsat 5 uger

** Peder Nielsen i Stenum stævner Niels Murmester for vidne. Niels Madsen i Stenum vidnede, at han var i P Nielsens gård, da Niels Murmester kom, og P Nielsen og han diskuterede, om han skulle gøre arbejdet på kirkegårdsdiget færdigt, samt om betalingen. de kom i slagsmål, og da murmesteren gik, tilønskede han Peder Nielsen en djævels færd

** Søren Pedersen i Saltum på Her Hanses Christen Christensen og Laurs Mørk deres vegne stævner Johanne Nielsdatter i Østrup samt brødrene Laursen og Oluf Andersen for vidne              

(39)

** Jens Simonsen i Vestergård stævner Niels Christensen Skovbo for syn på den gård i Alstrup, han påboede            

** Jens Olufsen i Ejersted. navng vidner, at hans agerjord er ødelagt af sandflugt, så han ikke kan betale fuld skyld

** Jens Simonsen et vidne om ødegods. fortegn

** gældsstævning

** gældsstævning

** gældsstævning

** på Christen Jørgensens vegne, skriver på Sejlstrup, stævnes Peder Christensen i Alstrup for ---- korn 48, hans anpart af Alstrup sogn. opsat 3 uger

** Henrik Hansen stævner Karen Christensdatter i Alstrup for korn, hun på hendes søskendes vegne fik af kirkeværgen 1644. opsat 3 uger

(40)

** Vogn Pedersen efter 14 dages opsættelse 4 ting for bispetiende. fortegn opregn. opsat 14 dage

** Anders Jensen i Hjermeslev stævnes for 7 tdr byg, kirkens korn 49. opsat 3 uger

** gældsstævning. opsat

** Jens i Skødsholm stævnes. opsat 14 dage

** syn på Albæks mølle. fortegn opregn               

** dom for gæld

(41)

** efter 6 ugers opsættelse dom over ---- tjenere for rest landgilde. fortegn

** dom for gæld over Vogn Pedersen. Vogns brev læses. han dømmes til at betale inden 15 dage

(42)

27/4 1650.

** Svend Nielsen stævner Palle Pedersen i Vedsted og Christen Nielsen sst for dom, angående Palle Pedersen har taget til sig den arvelod, som tilfaldt Maren Pedersdatter og Klemend Pedersen efter deres far Peder Jensen, nemlig 36 sdl. da Palle Pedersen ikke anses at være varhaftig, skal han levere børnenes arvelod fra sig. opsat 3 uger

** samme stævner Christen Nielsen for 22 daler, han skyldte sl Peder Jensen 2 børn, og som deres 2 farbrødre Jens og Morten Jensen skal modtage. opsat 3 uger

(43)

** Laurs Christensen i Røgel stævner Anders Mortensen i Røgel hans kone Karen Nielsdatter og tjenestepige Maren Nielsdatter for vidne. Laurs Christensen mener, at tjenestepigen havde hugget Laurs Christensens øg. Anders Mortensen svor, at han ikke gjorde øget nogen skade. han vil låne Laurs et øg om fornødent

** Svend Nielsen stævner Røgel mænd for forpligtelse til ikke at komme med kvæg indenfor ---- engeled. navng forpligter sig dertil

** Laurs Laursens børn og arvinger stævnes for syn på et hus, der er sat i grandefælled til skade for Her Hans         

** Søren Pedersen stævner sl Laurs Laursens børn og arvinger angående, hvor længe det hus skal blive stående. der kan ikke udstedes vidne, idet gården er gået i søskendes skifte

(44)

** varsel for faldsmål

** P Simonsen stævnes for syn på Brogård, han iboede, for brøstfældighed                                        

** fordeling

** Terkild Eriksen stævner for Børglumkloster port Falk Giøe for at opsige fæstet på den halvgård, han iboede

** stævning

** syn på et hus, der er bygget langs markskellet, og som er Her Hans til fortrængsel                              

** syn på det hus i Alstrup, som Mads Christensen iboede

** et vidne om øde gårde, der ikke kan give tiende til Hjermeslev kirke. fortegn

** vidne om de enge, der stod øde. fortegn

** vidne om ødegods til Børglum kloster. fortegn

(45)

** dom for stedsmål

** på Jens Jensens efterleverske Else Sørensdatter i Holmsgård i Hjermeslev hendes vegne stævnes Tomas Jensen i Ingstrup for gæld efter hans brev. han dømmes til at betale        

4/5 1650.

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner for rest brokorn til Åby bro. fortegn

** samme stævner for bådsmandsskat. fortegn

** samme stævner for kongeskat. fortegn

(46)

** samme stævner for faldsmål. fortegn

** stævning for skatter

** samme stævner Mads Mogensen for en rejse, han skulle have gjort fra Ingstrup til Jelstrup præstegård. han har gjort 3 rejser, men hans gårdmand kun 1. opsat 14 dage

** Laurs Christensen i Røgel. navng synsmænd har set hans øg, som var hugget på venstre bagben, som det ikke kunne støtte på

** vurderingsmænd vurderede hesten for 6 daler, om den var uskadt

** Laurs Christensen stævner Anders Mortensen for dom, om han ikke bør betale. opsat 5 uger, da han nægter at have gjort skaden

** Jens på Lundbak stævnes for dom angående skyld og landgilde 46-47-48-49. opsat 5 uger

** på Dorte i Fårehave hendes vegne stævnes Vogn Pedersen i Østrup for vidne

** Morten Nielsen Brøgger i Ålborg stævner Tomas Olufsen i Brødslev på egne og medarvingers vegne Niels Andersen i Åby Morten Skøt i ---- angående en arv, som Kirsten Laursdatter havde hos Tomas Olufsen, samt hendes morsøster Kirsten Mortensdatter, der døde i Lund 

(47)

** Morten Brøgger i Ålborg og Tomas Olufsen i Brødslev voldgav deres trætte om arv, som han har, som er Kirsten Laursdatters sl Laurs Nielsens datter i Hjermeslev.                  

** stævning

** P Simonsen stævnes for syn                       

** gældsstævning. fortegn

** fordeling

** synsmænd har set Brogård, som P Simonsen fraflyttede

** syn på Gammelgård, der fandtes kun brøstfældighed for 2 læs tag

** syn på det værsted, som Søren Ibsen iboer 

** Oluf Christensen i Kvorup efter opsættelse 23/2 stævner for rest tiende 49. fortegn. de gives varsel. tingsvidne af 9/3 fremlægges, at enhver mente at have betalt sædvanlig tiende

(48)

11/5 1650.

** på Dortes vegne i Fårehave stævner Vogn i Bleggrav for vidne. Christen Christensen i Fårehave vidner, at da hans mor har fæstet bispetienden af Vogn, har hun i 20 år betalt 4 skpr rug og 8 skpr byg                                                      

** Vogn Pedersen i Østrup efter 5 ugers opsættelse 3 ting til Dorte i Fårehave for tiende 47-48 og 49 Jesper i ---- gård samt andre. fortegn opregn. opsat 8 dage

(49)

** fordeling

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner for brokorn til Åby bro. fortegn

** på Niels Friises vegne stævnes vidner. der er blevet stjålet et nyt vodreb fra Niels Christensen i Fårup, samt noget fra Niels Friis. senere fortaltes, at rebet stod ved nørside af Christen Klausens kakkelovn, hvilket bevidnes

** Jens Andersen og Christen Klausen stævnes for klage. opsat 3 uger

** Bend Laursens sag med Anders Jensen opsat 14 dage

** Henrik Hansens sag med P Christensen i Alstrup opsat 3 uger

** vurdering af vrag og toldtømmer         

** Ingstrup mænd stævnes for dom for tiende 48-49-45

(50)

** Oluf Christensen efter 6 ugers opsættelse dom over Henrik Hansen i nør Saltum for engskyld østen Ry å

** gældsstævning. fortegn

** fordeling. fortegn

18/5 1650.

** Anders Sørensen i Brødløs stævner vidner. Christen Christensen i Brødløs oplod sit værsted til Anders Sørensen Rod, da blev de forligt om 20 Rigsdaler, som straks blev betalt                    

** 3 ting for tiende. fortegn

(51)

** Keld Nielsen i Kvorup stævner Jost Christensen i Østrup for 2. tilbud om at indløse sit kvæg, som er udlagt for gæld. han svarede, at han ikke kunne indfri det

** fordeling

** Christen Torsen i Alstrup stævnede for præstekorn 49                

** stævning for stedsmål

** Jens Hansen i Hjelmsted på Jens Jensen Rytter i Vrensted hans vegne stævner Jens Jensen i Vestergård i Brødslev for arvelod efter hans forældre, der boede og døde i Furreby, idet han er værge for Jens Rytter, hvilket benægtes. opsat 5 uger      

** Christen Torsen i Alstrup kirkeværge. synsmænd har synet Alstrup kirkes brøstfældighed.                                

** Svend Nielsen i Momgård stævner tjenerne for rest for det gamle og nye år

** samme efter 6 ugers opsættelse dom over Villum Jensen og Johanne Bodelsdatter for deres bøder. de dømmes til at betale              

** dom for gæld

(52)

25/5 1650.

** Jens på Lundbak stævnes for syn på indhævd       

** Peder Christensen i Kølvring stævnes for 2 års huspenge

** gældsstævning for skat

** Peder Christensen i Alstrup et vidne, at Christen Jensen i Brovst på kone Johanne Christensdatters vegne gav ham afkald for arv i hans bo efter forældre                                     

** Christen Christensen Soldat i Saltum stævner navng bønder. opsat 14 dage

** gældsstævning for korn

** fordeling for rest tiende. fortegn

** gældsstævning for byg

** synsmænd har set Hans Nielsen i Saltum hans sår og skade, som han beskylder Peder Christensen for, og der lyses for lovmål og klage. opsat 3 uger                                     

** Christen Christensen i Hune et vidne. Anne Madsdatter i Ringkøbing hendes søn Bend Klemendsen, broder til Maren Klemendsdatter i Ringkøbing, er død hos Christen Christensen i. navng mænd har registreret hans bo. opregn. Oluf Christensen, som er arvingernes fuldmægtig, hans brev læses

(54)

** Laurs Poulsen skriver og ridefoged til Børglumkloster får vidne af tjenerne, at de ikke ved andet end godt om ham

** Knud Pedersen i Kås efter 6 ugers opsættelse dom over Jens Madsen i Pilgård for diverse gæld. han dømmes til betaling          

1/6 1650.

** gældsstævning til Kettrup mænd og andre for tran. fortegn

** Niels Jensen i Hjermeslev stævner Birgitte N på kæret for 7 skind, hun skulle tilberede. hun svarer, at skindene er rede, når arbejdslønnen bliver betalt

** gældsstævning øl

** samme stævner Christen Jensen i Ingstrup og Laurs Bertelsen i Sigen ? for afkald efter hans kone Maren Nielsdatter for arvelod, de har fået. Christen Jensen mente, det skulle bevises. opsat 3 uger

(55)

** Jens Laursen i Fårup stævner Keld Mortensen i nør Saltum for vidne. det bevidnes, at Keld har lovet Jens 2 års kirketiende

** stævning for faldsbøder

** gældsstævning. opsat 5 uger

** Baldser Hansen i Østergård på Øland på adskilliges vegne efter 6 ugers opsættelse stævner sl Christen Christensens skyldnere for dom. da de ikke kan bevise at gælden er betalt, dømmes de til at betale. 2 er ikke navngivet, så over dem kan intet lovmål udstedes

(56)

8/6 1650.

** navng stævner Fru Sofie Brahe til Birkelse for at opsige fæstet af engene østen Ry å samt Nørengene

** Svend Nielsens sag med Palle Pedersen og Christen Nielsen opsat 8 dage

** fordeling

** fordeling. fortegn

** fordeling. fortegn

** gældsstævning skat. fortegn

** stævning. opsat 5 uger

** gældsstævning

** gældsstævning for fæstepenge

** Knud Christensen i Bisgård stævner Mads Christensen i Pandrup og Peder Simonsen i Sisgård for kirketiende for 49 af deres lægd. opsat 5 uger                                    

(57)

** Niels Jensen i Pilgård stævner i Hune for brokorn til Lindholms bro

** Niels Laursen i Kvorup et vidne. vurderingsmænd har vurderet det korn, som han har taget til sig på sl Jens Laursens børns vegne, som tilfaldt dem efter farmor sl Margrete Klemendsdatter      

** Laurs Steffensen i Hune. vurdering af det korn, han har taget til sig på fosterbørns vegne                      

15/6 1650.

** Svend Nielsen stævner for syn på tørvegrøft i deres enge iFristrup

** samme stævner Laurs Christensen i Momgård for syn vidne og vurdering. Villum Jensen, der tjente i Momgård, red på Svends befaling og gennede Laurses øg og heste af Svends korn. da kom Laurses hest og slog op, hvorved Villum faldt på jorden. da han kom op, stod hesten oven på Svends hest

** hesten vurderedes for 22 daler                   

(58)

** Svend Nielsen stævner Laurs Christensen for klage

** Niels Simonsen i Biersted stævner vidner. navng vidner, at Oluf Nielsen bjergede hø og gravede tørv i de enge, der ligger til det boel i sdr Saltum, som Niels Mikkelsen påboede

** Jens på Lundbak stævnes for syn på indhævd       

** Vogn Pedersen i Østrup stævnes for syn på pantsat gods

** Søren Andersen i Kvorup og medbrødre 2. opsigelse

** tilbud om frugtgæld

** fordeling

** fordeling

** stævning for skat. fortegn

** gældsstævning. korn

** tilsagn om levering af 1 td flyndere              

** gældsstævning for arbejde og puder. opsat 8 dage

(59)

** Søren Christensens sag opsat 3 uger

** Niels Jensen i Pilgård fordeler Hune mænd for brokorn til Lindholms bro

** samme stævner Saltum mænd for samme samt for anden gæld til ham

** efter 6 ugers opsættelse dom over Jens på Lundbak for rest landgilde

** Svend Nielsen i Momgård efter opsættelse 27/4 begærer dom over Christen Nielsen i Vedsted for at levere fra sig 22 dlr, som han har taget til sig på søsterbørns vegne                                  

** samme efter opsættelse 27/4 begærer dom over Palle Pedersen i Vedsted for 36 sdl, han skylder sine fosterbørn for arvelod efter deres sl far. Palle er uvederhæftig                                 

** Svend Nielsen efter 6 ugers opsættelse dom over Anders Mortensen i Røgel, om han ikke burde betale det skadede øg, som tilhørte Laurs Christensen, eller skaffe den til stede, der gjorde skaden. Svend spurgte Laurs, om han ville aflægge ed på, at Anders Mortensen gjorde skade på øget. det ville han ikke, så Anders fridømtes

(60)

22/6 1650.         

** navng stævner Fru Sofie Brahe for opsigelse af deres enge østen Ry å. Svend Nielsen afæskede dem deres stedsmålssedler, hvoraf en del er bortkommet i kejserens tid og en del i svenskens tid. grunden til opsigelsen er, at deres kvæg og fæ er døde

** Jens på Lundbak stævnes for syn                  

** Jost i Østrup 3 tilbud om frugtgæld

** Anders Jensen i Saltum stævner Søren Pedersen for vidne. navng vidner, at Anders havde lejet en ager af Søren Pedersen og ingen andre agre, og at den plag han fik af Søren, var for gammel gæld

** fordeling

** Peder Laursen i Østrup stævner Hans Henriksen for betaling af arbejde samt et par puder. de skal gøre regnskab

** stævning

** gældsstævning for leje af græs

(61)

** fordeling

** Niels Jensens sag i Hjermeslev med Christen Jensen i Ingstrup opsat 3 uger       

** Jens Mortensen født i Hune at vidne, at han er ægtefødt

** Jens Tomsen i Jonstrup. syn på et nyt dige sønden med Lundbaks mark                                             

** Niels Simonsen syn på et hus i nør Saltum, som Niels Kolding boede i                                       

** Oluf Christensen i Kvorup efter opsættelse 11/5 gav klage på Jens Andersen i nør Saltum og Christen Klausen i Fårup for noget vodreb, de har taget fra Niels Friis og Niels Christensen i Fårup

29/6 1650.

** Mikkel Madsen i Åstrup et vidne. Niels Christensen i Stavad på hustru Anne Andersdatters vegne og Christen Christensen i Rævhede ? på hustru Sidsel Nielsdatters vegne gav Mikkel Madsen afkald for arvelod, Anne Andersdatter kunne tilfalde efter far Anders Sørensen

** Svend Nielsen i Momgård stævner de Fristrup mænd for ulovlig tørvegrøft. opsat 5 uger

(62)

** sammes sag med Laurs i Momgård opsat 14 dage

** Svend Nielsen stævner alle Røgel mænd for syn på engskade østen og sønden Ry å                                   

** Niels Laursen i Brovst stævner Søren Madsen i Vedsted for vidne. Anders Nielsen ved Åby kirke vidnede, at hans hustru Anne Jensdatter fik arv efter mor Johanne Pedersdatter. Knud Sørensen og Kirsten Sørensdatters arvelodder blev i boet hos Søren Madsen. opsat 1 måned                                

** samme stævner samme for vidne angående et øg, som var Niels Laursens

** stævning for seler

** Jens Tomsen i Jonstrup stævnes for syn angående sår og skade, som Boel Jespersdatter skal have fået. opsat 8 dage       

** Laurs Jensen i Alstrup stævner Jens Mortensen sst for syn

** Jost Christensen i Østrup stævner Vogn Pedersen sst for tilbud om frugtgæld. Vogn fremlægger stedsmål og kontrakt, men Jost svarede, at han havde fæstet boligen med tilliggende agre. kendelse: da Jost har fæstet boligen, kan tilbudet ikke forholdes ham.

(63)

** stævning for faldsbøder

** Tøger Jensen i Hjermeslev stævner Hans Nielsen i Ingstrup for afkald. opsat 3 uger                                   

** gældsstævning                                       

** Hans Henriksen i Østrup stævner vester P Laursen i Østrup for vidne. Christen Andersen vidner, at Hans Henriksen reparerede Peders vognhæk                                          

** Jens Hansen i Hjelmsted stævner efter 6 ugers opsættelse Laurs Skrædder i Fårup og Christen Knudsen i Hvarret for sår og skade, de har gjort Christen Andersen i mosen. de har slået ham ned, og udrøvet ham. de skal betale erstatning, og de dømmes dertil

(64)

** Jens Hansen efter 6 ugers opsættelse stævner Jens Steen i Brødslev på Jens Jensen Rytters vegne i Vrensted angående dennes arvelod efter forældre, som boede og døde i Furreby, og Jens Steen skulle være hans værge, som han benægter

6/7 1650.

** fordeling

** Knud Nielsen i Mellerup stævner Niels Laursen i Brødslev for dom, eftersom han er næste frænde og i ---- , nemlig broder børn ? til Niels Olufsen, som desværre dræbte Anders Nielsen og Christen Sørensen i Vrensted. Niels Laursen bør betale 2 sal efter loven efter 2 sandemænds ed 5/7. opsat 6 uger                    

** Knud Christensen i Bisgård et vidne, at Jens Tomsen i Jonstrup forpligtede sig for sin forseelse med Christen Johansens kone, til at indstille sig for husbonden

(65)

** fordeling

** Niels Simonsen i Biersted stævner Hjermeslev og sdr Saltum mænd for syn på de bårer, der hører til 2 ødegårde   

** Søren Pedersen i  Saltum efter opsættelse 9/3 på bispens vegne dom over følgende for rest tiende. fortegn                 

** Christen Nielsen i Vestermark stævner Tomas Christensen i Ingstrup på Hans Sørensens børns vegne for dom

** gældsstævning. fortegn

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner P Olufsen i Limbergård for dom angående rest. han benægter ikke, derfor dom på hans fæste  

** Laurs Mørk i Østrup stævner Hans Henriksen for vidne. navng, der mindes op til 44 år, vidner, at ingen har brugt Ligbakken, uden de har haft det i minde                  

** gældsstævning. opsat 8 dage

(66)

** stævning

** gældsstævning for korn

** Søren Christensen i Torpet efter 6 ugers opsættelse gav klage over P Kræmmer for sår og skade, han gjorde Hans Nielsen i Saltum

** Svend Nielsen i Momgård stævner navng Røgel mænd for syn på skade i engene                                        

** Knud i Bisgård. syn på Christen Johansens kone Boel Jespersdatter hendes sår og skade. opregn          

** Jens Tomsen i Jonstrup efter 6 ugers opsættelse på Her Jacobs vegne begærer dom for tiende. fortegn

(67)

13/7 1650.

** gældsstævning. opsat 6 uger

** Peder Rasmussen i Bleggrav stævner Margrete Nielsdatter og Birgitte Jensdatter i Bundgård for vidne. navng vidner, blandt andre Knud Pedersen i 36 år, der kan mindes langt tilbage, vidner, at da Karen Olufsdatter boede i Bleggrav, stod hun i det yderste stolestade, som Margrete Nielsdatter tilholder sig. endvidere vidnes, at Karen Mortensdatter, der boede i Bleggrav, stod der i 22 år. andre vidner, der mindes i 50 år, bevidner, at de 2 kvinder fra Bleggrav havde det yderste stade

** Niels Simonsen i Biersted spurgte Saltum mænd, om nogen ved, hvem der nedbrød og fjernede tømmer døre og andet fra den bolig, som Niels Mikkelsen iboede. ingen ved noget

** gældsstævning for anpart af Viborgrejse 

**  Henrik Hansen i nør Saltum stævner Peder Christensen i Alstrup og hans kone Karen Christensdatter for korn, som sl Christen Nielsen på kirkens vegne har oppebåret. opsat 6 uger  

(68)

** Niels Jensens sag med Christen Jensen og Niels Jensen opsat 14 dage

** gældsstævning

** stævning

** gældsstævning. opsat 8 dage

** Henrik Hansen efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Oluf Christensen i Kvorup for 3 tdr havre

** Niels Simonsen i Biersted stævner Hjermeslev mænd for syn på de bårer, der hører til den ødegård i Hjermeslev, som Simon Christensen og Mads Andersen iboede. af 41 bårer var kun 4 tjenlige at slå

** samme syn på de bårer i Saltum til det boel, som Niels Mikkelsen iboede                                            

(69)

** Vogn Pedersen stævnes for vurdering af pantsat gods for rest landgilde                                                  

** fordeling

** på Her Ludvigs vegne. syn på skade i hans bygmark 

** Søren Laursen i Kås stævner dem, han er i lægd med, for forbud angående deres tiende til bispen, som han har fæstet, og da der er ødegods i lægdet, vil han vide, om de vil holde ham skadesløs

** Oluf Christensen i Kvorup på samme måde stævner dem, han er i lægd med. fortegn    

(70)

** Vogn Pedersen på samme måde. fortegn

** Søren Laursen i Fårup stævner Niels i Fruensgård, om han ved noget uærligt om ham. Niels Pedersen ville skylde ham om 8 dage

** Keld Nielsen i Kvorup stævner Jost Christensen i Østrup, som bliver tilbudt fremdeles at besidde den bolig, han påboer, mod at han ikke derefter rømmer fra kone og 2 fosterbørn, hvilket han lover

** Svend Nielsen i Momgård stævner Røgel mænd for vidne. Jep Eriksens hyrde har drevet hans fæmon i kirkens enge og gjort skade. han svarer, at andres fæmon også kom i omtalte enge. Anders Madsen i Røgel kunne ikke nægte, at hans kvæg havde gjort skade

** samme mener at de bør være i husbondens minde. opsat 6 uger

** Peder Christensen i Saltum stævner Hans Nielsen i Saltum for vidne. de er blevet forligt om deres uenighed

(71)

** Eskes sag med Mads i Brødslev og Jens Jensen opsat 8 dage

** Jens Tomsen i Jonstrup et vidne. vurderingsmænd har vurderet Vogn Pedersens gods, som var pantsat til Jens Tomsen for rest landgilde                                     

** Anders Torsen i Krogsgård på Knud Seefelds vegne lod taksere skifter i Lundergårds kær

** Keld Nielsen i Kvorup efter 6 ugers opsættelse på Anders Mørks vegne i Ålborg begærer dom over Laurs Madsen for rest løn. flere stævnes for rest løn på andres vegne. nogle møder, og vil tale minde. andre møder ikke. de dømmes tilbetaling

** Niels Nielsen i Kvorup efter 6 ugers opsættelse dom over Christen Christensen i Hune for at give afkald på hustru Inger Laursdatters vegne for arv efter mor Margrete Klemendsdatter. Christen vil give afkald, når hele arven er udbetalt. Niels hævder, at den er betalt. Christen dømmes til at give afkald                                    

(72)

** fordeling

** Søren Laursen i Kås et vidne, at 2 bønder lover at ville udlægge deres anpart af det øde gods

** gældsstævning for skat. fortegn

** stævning for bådsmands og madskat i Hjermeslev og Alstrup

** stævning i Saltum for bådsmandsskat

** samme i Hune

** forbud til Vogn Pedersen mod at føre det korn bort, som han såede i andres jord, og for hvilket han er tilbudt frugtgæld

** Keld Nielsen i Kvorup stævner Jost Christensen i Østrup for vidne. Vogn Pedersen vidnede, at Jost næst forleden år drog fra den bolig i Østrup, han havde fæstet, og der blev intet sået, og desuden har han ikke sørget for sine 2 fosterbørn. Jost svarede, at han var fra huset på grund af stor nød og trang, men børnene og hustruen blev der

(73)

** Keld Nielsen stævner Jost Christensen for dom, angående han ikke har holdt sin forpligtelse. Jost svarede, at der var gjort udlæg for børnepenge skyld stedsmål og andet. opsat 3 uger      

** gældsstævning. opsat 5 uger

** gældsstævning

** gældsstævning for arbejdspenge. opsat 5 uger

** diverse stævninger

** Svend Nielsen i Momgård efter 6 ugers opsættelse gav last kære og klage for en hest, der tilhører Laurs Christensen i Momgård, og som har bidt en hest ihjel, som tilhørte Svend Nielsen

** Svend Nielsen i Momgård på Peder Rasmussens vegne i Bleggrav stævner Tøger Jensen i Bundgård og Margrete Nielsdatter for dom angående et stolestade i Jetsmark kirke, som Margrete Nielsdatter 30/6 har forhindret Peder Rasmussens hustru under gudstjenesten at søge. andre vidner stævnes. Peder Rasmussens indlæg læses. sagen skal for herredsprovsten

(74)

** syn på bårer til P Mortensens gård              

3/8 1650.

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Vogn Pedersen for tilbud angående det gods, som er pantsat, og som er vurderet af vurderingsmænd. Vogn siger, at den rest landgilde er betalt. opsat 8 dage til bevis

** Jetsmark stævnes for bådsmandsskat

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Jens på Lundbak for indhævd. han lover at indlægge det igen

(75)

** Anders Torsen i Krogsgård stævner Jens på Lundbak for syn på hans diger                                            

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner navng for syn på Laurs Smeds jord i Saltum mark, hvorover der var lagt en vej 75 favne lang, som havde skadet for 1/2 læs hø                       

** samme begærede klage over ovennævnte mænd for den usædvanlige vej. opsat 5 uger

** Christen Jespersen i nør Saltum stævner Laurs Pedersen Soldat for sigtelse og vidne. synsmænd har set hans kone Maren Christensdatters sår og skade. hendes datter Maren Christensdatter vidner, at Laurs Pedersen gjorde omtalte sår og skade. han nægter ved sin højeste ed

** samme et vidne. Maren Christensdatter ved lige ed vidnede, at Laurs Pedersen kom til deres hus om natten og stjal adskillige alen tøj, og slæbte hende ud af døren. da hun råbte om hjælp, kom Christen Jespersen, og Laurs Pedersen undløb med det meste lærred

(76)

** samme begærer klage. opsat 3 uger

** vidne om Åby bro, som er repareret

** Oluf Christensen i Kvorup stævner i Jetsmark for dom, angående bispens tiende af deres egen jord, såvel som af det øde gods. opsat 8 dage

** fordeling

** Vogn Pedersen har stævnet Knud Christensen for landstinget, angående tilbud, som Knud Christensen har dømt

** stævning ?

** Knud Christensen i Bisgård på Keld Langes vegne til Kølbygård et vidne. navng vidner om ødegods, hvoraf der ikke betaltes tiende 48. fortegn

(77)

** fordeling i sognene for bådsmandsskat

** efter opsættelse dom over Mads Christensen i Pandrup og Peder Simonsen for tiende 47-48-49, som de forholder kirken til stor skade, opregn

10/8 1650.

** Christen Andersens sag med Niels Jensen i Pilgård opsat 8 dage

** Christen Andersen i Østrup stævner P Sørensen i Bunken for vidne                                                      

** på Christen Tøgersens vegne stævnes Christen Christensen i ---- og Christen Christensen i Hune for kirkens regnskab 46-47-48. opsat 3 uger

** stævning for et læs hø

(78)

** navng synsmænd har set Jens på Lundbak hans diger. opregn

** Bagge Ingvardsen i Kvorup. synsmænd har set jorden, der ligger til den øde halvgård, som Christen Dal påboede. halvdelen af jorden er usået                                          

** stævning

** Børglumklosters tjenere stævnes for forbud, angående hvis nogen sæd er lagt i deres jord, forbydes de at lade kornet føre deraf 

** Christen Pedersen Soldat stævner Christen Jespersen i nør Saltum og kone Maren Christensdatter og datter Maren Christensdatter for vidne, samt vidner. navng vidner, at Laurs Soldat den pågældende nat og aftenen før var hjemme hele tiden

** Jens Christensen i Brødslev stævner Laurs Soldat for at tage nævninge. han tillyses et fuldt ran

**  Søren Tomsen i Ingstrup på Jens Tomsens vegne tilbød Vogn Pedersen det pantsatte gods. han vil tale med husbonden

** Anders Nielsen et vidne, at Christen Jespersen gav ham fuldmagt til at følge omtalte ran

(79)

** Jens Christensen i Drustrup stævner Maren Knudsdatter i Trudslev for syn på skade i en rugager               

** Jost Christensen i Østrup stævner Vogn Pedersen, tidligere i Bleggrav for forbud mod at høste korn, han har sået i den jord, der ligger til det værsted, som Jost har i fæste. Vogn svarer skriftligt, og forbyder Jost at høste, idet han har købt en del af jorden og resten har han i forlov af de umyndige arvinger efter sl P Nielsen, deres farbror og formynder

** Svend Nielsen i Momgård begærer dom over Fristrup mænd for ulovlig tørvegrøft i deres enge og i græsning og grøn jord efter syn af 15/6. de dømmes til at have forbrudt deres fæste  

** Tøger Jensen i Hjermeslev efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Hans Nielsen i Ingstrup for at give ham afkald for arv efter hustru Else Nielsdatter. han dømmes til at give afkald       

(80)

** på Søren Steffensens vegne i Skadbak et vidne. Niels Sørensen sst gav ham afkald for arv efter mor Anne Nielsdatter i Kåsgård ?   

17/8 1650.

** Keld Nielsen i Kvorup og Jesper Andersen i Hedegård stævnes for bådsmandsskat af Jetsmark sogn. opsat 8 dage

** Oluf Bertelsen i Saltum, syn på skade i hans rug og blanding, som er gjort af fæ svin og høns                       

** Niels Jensen sst syn på skade i hans rug, gjort af svin

** samme stævner Christen Sørensen, der tjener i Østrup. der vidnes, at han læssede tørv i Niels Jensens knoptørv i Østrup kær, og kørte bort med dem

** gældsstævning. opsat 3 uger

** gældsstævning. fortegn

(81)

** Anders Nielsen i Bundgård stævner ransnævninge i Jetsmark

** Maren Christensdatter i Fårup frasagde sig arv efter Christen Nielsen. der fandtes kun værdier for 2 sdl     

24/8 1650.

** fordeling

** Søren Pedersen i Saltum stævner vidner samt Christen Jespersen i nør Saltum og kone og datter Maren Christensdatter. der vidnes om Laurs Soldat, der havde stjålet lærred fra Christen Jespersens hus og nær havde slået hans kone ihjel. under ransagningen fandtes intet

(82)

** Søren Pedersen spurgte Anders Nielsen, om han ikke for ham kunne nyde, hvad lov og ret medfører. han gik bort og svarede ikke

** Anders Torsen i Krogsgård stævner Jens Pedersen på Lundbak for klage. hans diger er ikke ved magt, som er forsvarligt, så granderne kan være uden skade. Jens mener ikke, der er sket skade. opsat 3 uger               

** samme stævner samme for en flaske, som denne mener er betalt. opsat 3 uger

** Christen Jespersen i nør Saltum efter 3 ugers opsættelse gav last kære og klage på Laurs Soldat i sdr Saltum for sår og skade, han gjorde hans kone samt for det stjålne lærred

** Henrik Hansen i nør Saltum efter 6 ugers opsættelse begærede dom over Peder Christensen og Karen Christensdatter i Alstrup for 9 skpr byg, som Christen Nielsen skal have fået af Mikkel Christensen i Hjermeslev til kirkens skyld. han dømmes til betaling                

(83)

31/8 1650.

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Laurs Pedersen Soldat i nør Saltum for rans tillysning angående lærred, han har frataget Christen Jespersens kone i nør Saltum og slået hende.

** samme stævner samme og hans kone Maren Svendsdatter. vidner afhøres angående ranet                                    

** gældsstævning for skat. fortegn

(84)

** Jens på Lundbak stævner Anders Torsen i Krogsgård for vidne. navng vidner, at den side flæsk, som Anders Torsen tiltaler Jens for, den er betalt. Søren Andersen på far Anders T's vegne spurgte, hvem den var betalt til. da gik de bort og svarede intet 

** Svend Nielsen efter 6 ugers opsættelse stævner alle Røgel mænd for dom, angående volddrift i Birkelse enge. 2 tingsvidner læses 6/7 og 20/7. de 2 bønder, der har vedgået at have græsset fæ i engene, dømmes til betaling. de andre navng bønder frifindes

7/9 1650.

** Christen Mortensen i nør Saltum fremlyser 2 øg, som dagligt har gjort skade i hans korn, og findes til hans

** Jens Tomsen i Jonstrup på husbonds og Christen Jespersens vegne stævner Laurs Pedersen Soldat angående noget lærred, han har frataget Christen Jespersens kone. han benægter og sværger, at han ikke har været i deres hus eller taget lærredet

(85)

** Jens Tomsens sag med Søren Laursen og P Christensen opsat 14 dage

** Oluf Christensen i Kvorup på Niels Sørensen Lofts vegne i Ålborg efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Søren Pedersen i Saltum for gæld ifølge 2 breve, som læses

** Niels Jensen i Pilgård efter 6 ugers opsættelse dom over Christen Christensen for gæld ifølge 2 breve, som læses

** Christen Christensen i Hune ? stævnes for rest provstekorn

(86)

** Keld Nielsen i Kvorup efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Jost Christensen i Østrup, da han ikke har holdt sin kontrakt, som indeholder hvad, han skal betale sine fosterbørn, samt underholde de 2 mindste, til de selv kan. desuden dom for fortabelse af fæstet, idet han har forladt det for en tid. beviset er for svagt   

14/9 1650.

** Anders Torsen i Krogsgård stævner navng kvinder og mænd i Risager for vidne. der vidnes, at de er set i Lundergårds mark med vogne, hvorpå de har læsset kærver og neg, hvilket de benægter

(87)

** samme begærer klage over dem for at have taget neg og kærver. opsat 3 uger

** samme stævner Jesper Christensen i Kås for 12 rdl for beliggelse af Else Christensdatter ifølge ting 9/7 1649. opsat 6 uger        

** Jens Tomsen i Jonstrup på husbonds og Christen Jespersens vegne stævner Laurs Pedersen Soldat for at sætte fylding på nævninge. de sværger et tyveran over ham for 3 stk lærred, han fratog Christen Jespersens kone

** Niels Jespersen i Hjermeslev stævner Jens Jensen Brus sst for nogle pantsatte klæder og en brøgkedel, idet han har betalt 10 rdl, som gælden var, i hans brors hus. Jens Brus hævder, han ikke modtog pengene. opsat 3 uger

** samme stævner Yde Christensen i Hjermeslev for vidne

** Vogn Pedersen i Østrup stævner Jost Christensen sst, angående korn, han har givet bort, og som Vogn Pedersen havde sået. opsat 3 uger

(88)

** Jens Tomsen i Jonstrup på navng bønders vegne stævner Jens Andersen i Hønsholm for vidne. han tiltales for at have taget korn fra Niels Nielsens mark. han nægter

** syn på kornskade i Laurs Andersens mark i Østrup 

** Søren Christensen på Rønnelien stævner Anders Eriksen i Ribergård for et læs hø, som lovet for deres tvistighed

** et brev fra slotsskriveren læses, angående der skal betales penge i stedet for landgildegæs, samt at der skal tilbageholdes skat, når tjenestekarlene forlader tjenesten, såfremt husbonden ikke selv vil betale

21/9 1650.

(89)

** et vidne at Yde Christensen i Hjermeslev og Niels Jespersen er forligt om en båre i Sjælstoften

** Yde Christensen stævner Niels Jespersen for korn. opsat 3 uger

** synsmænd aflægger syn på Brogård, samt den gård i Sønderby, som Søren Tøgersen iboer

** samme synsmænd har set den gårdspart, som Søren Tøgersen iboer                  

(90)

** gældssag

28/9 1650.

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner Peder Olufsen og Niels Pedersen i ---- gård for syn på brøstfældighed         

** stævning rest tiende

** Christen Tomsen i Kås stævnes for tiende

(91)

** Niels Simonsen stævner Christen Christensen i Hune og Christen Christensen i Ribergård for kirkens regnskab 1647-48-49. opsat 3 uger

** Jens Pedersen på Lundbak stævner Anders Torsen i Krogsgård for vidne

** Anders Torsen i Krogsgård stævner Jens Pedersen på Lundbak for vidne. han har indtaget 2 øg med føl, som var Anders Torsens. de havde gjort skade i hans korn

** Tomas Olufsen i Brødslev stævner Anders Christensen sst for nogle ord, som kom hans ære for nær. han nægter, han ved kun ærligt om ham

** Jens Christensen i Hjermeslev stævner Anders Laursen for syn. han tiltales for have slået af Jens Christensens jord. han mener ikke at have slået videre, end han plejer. der skal gøres skel og sættes sten imellem deres jorder                      

** Anders Jensen i Hjermeslev et vidne, at kirkegårdsporten er faldet sammen

(92)

** Åstrup tjenere stævnes for syn på deres huse. fortegn 

** KM brev læses, at Børglum kloster herefter ingen ryttere skal underholde

** Jens Pedersen i Hune torp og den anden Jens Pedersen et vidne. lægdsseddel på en soldat læses. fortegn

5/10 1650.

(93)

** Søren Christensen i Torpet stævner navng for syn på skade i hans bygagre                                          

** Christen Poulsen i Stenum på hustru Agate Sørensdatters vegne gav Søren Steffensen afkald for arv efter mor Anne Nielsdatter

** stævning

** stævning for bådsmandsskat i Ingstrup

** gældsstævning. opsat 3 uger

** på Hans Billes vegne stævnes Peder Olufsen og Niels Pedersen for syn på Limbergård                         

(94)

12/10 1650.

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Jens Pedersen på Lundbak for dom. han bør nedlægge et dige, han har udlagt. han svarer, at når andre nedlægger deres diger, vil han også nedlægge sit. opsat 3 uger

** Laurs Sørensen, der tjener Gertrud i Østrup, stævnes for at have borttaget i høbjergningen nogle tørv i Østrup. han benægter. opsat 3 uger

** gældsstævning for stedsmål

** Jens Laursen i Fårup stævner for tiende til kirken. opsat 3 uger

** stævning for vogn

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Vogn Pedersen, som holder til hos Hans Henriksen i Østrup for vidne, samt vidner. der vidnes, at Vogn og hans karle førte korn bort fra Jost Christensens toft, og da denne ville forhindre det, slog Vogn ham med en jerntyv. Vogn sagde, han havde kun taget det korn, han selv havde pløjet og sået

(95)

** Christen Mørk soldat i Østrup stævner sine bønder for årspenge

** Jens Tomsen i Jonstrup fordeler Ingstrup mænd for bådsmandsskat. fortegn

** vidne om ødebol og gårde i herredet, der ikke betaler bådsmandsskat. fortegn

19/10 1650.

** Niels Christensen i Torpet stævner Niels Jespersen i Nørgård og Anders Pedersen i Saltum for syn. syn på Niels Christensens agre afhjemles

(96)

** Jens Christensen i Hjermeslev stævner Anders Laursen sst for klage for at have slået på hans jord. opsat 3 uger, da sagen er voldgivet

** Jost Christensen i Østrup Vogn Pedersen sst og Keld Christensen i Kvorup voldgav deres sag angående det værsted i Østrup, som sl P. Nielsen fradøde

** gældsstævning

** Peder Christensen i Engisgård stævner Jens Andersen i Hønsholm for kornskade                                    

** stævning

** Niels Simonsens sag med kirkeværgerne i Hune opsat 14 dage

**  Søren Laursen i Kås stævner dem, der er i hans lægd, for deres pålagte korn af det øde

** Oluf Christensen i Kvorup stævner for det øde i hans lægd      

** samme stævner for stedsmål af tienden. fortegn

(97)

** gældsstævning for flaske

** Anders Torsen stævner Jens Pedersen på Lundbak for klage angående hans øg, som Jens har indtaget, er blevet forsultet. Jens nægter. opsat 1 måned

** Hjermeslev mænd, der bruger ---- , stævnes for rest af det øde. opsat 3 uger

** stævning for rest til Asdal. opsat 5 uger

** Anders ---- sag med Hjermeslev sognemænd angående kirketiende er givet til 4 mænd at ligne

26/10 1650.

** fordeling

** gældsstævning for rest på øg

** Oluf Christensen stævner dem, der er i hans lægd til bispen. opsat 6 uger

** gældsstævning. opsat 3 uger

(98)

** på Niels Skyttes vegne stævnes Henrik Hansen for gæld. opsat 3 uger

** samme stævnes for gæld. opsat 3 uger

** gældsstævning. fortegn

** gældsstævning

** Oluf Christensen fordeler dem, der er i hans lægd, for det udlagte til det øde. fortegn. 

** samme fordeler for stedsmål

(99)

** Søren Laursen fordeler i hans lægd for det øde. fortegn

** forbud mod at komme på Lundergårds mark for at skyde og jage

** gældssag. tiende

** Anders Torsen i Krogsgård stævner Jep Christensen i Kås for 12 rdl for beliggelse af Else Christensdatter i Kås. han skal stille husbonden tilfreds eller lide tiltale          

(100)

2/11 1650.

** gældsstævning. forlig

** dom rest landgilde over Vogn Pedersen i Østrup

** gældsstævning for. rest på 1 td øl. opsat 8 dage

** fordeling. fortegn

** Jens Nielsen Soldat i Hvarret stævner sine bønder. fortegn. opsat 3 uger

** Jens Nielsen stævner 2 bønder for løn

** dom for gæld

(101)

9/11 1650.

** Jens Nielsen Soldat fordeler for løn. fortegn

** 3 ting. fortegn

** Jens Pedersen på Lundbak stævner Anders Torsen i Krogsgård. opsat 8 dage

** Søren Jespersen i Hjermeslev stævner Anders Jensen og Bend Laursen for vidne, angående 1 pd byg, de skulle have modtaget for 44 kirkens skyld. Anders Jensen havde leveret halvdelen til hans medbrødre kirkeværger, og den anden halvdel til vin og brød. opsat 3 uger

** gældsstævning for lån

** gældsstævning for rest landgilde. opsat 3 uger

** navng bønder stævner Laurs Pedersen i Ingstrup og P Sørensen i Trudslev for vidne. der vidnes, at Jens Christensen kom til et øde værsted, og han har ikke sæd, hvoraf han kan give til kirkeskyld, uden en trediepart

(102)

** Christen Jensen i Ejersted et vidne om øde bønder, der ikke kan betale fuld skyld. fortegn

** gældsstævning

** gældsstævning for landgilde

** Jens Nielsen Brus i nør Saltum stævner navng bønder for syn

** på Jørgen Kruses vegne til Hjermeslevgård et forbud mod at komme eller køre over vasen fra Hjermeslev mølle til Kornum uden at betale årligt 1 skp byg

16/11 1650.

(103)

** gældsstævning

** varsel til Jens Nielsen i nør Saltum for faldsmål af Ålborg byting snapsmandag 1746

** Peder Jensen i sdr Saltum stævner Morten Jensen i nør Saltum for tilbud, angående arv og gæld efter deres far Jens Nielsen, således at Morten indfører i boet den medgift, han fik af fællesboet       

** gældsstævning. fortegn. opsat 3 uger

** Jens Pedersens sag med Anders Torsen opsat 8 dage

** Peder Jensen i Alstrup stævner Kirsten Pedersdatter i Alstrup for diverse gæld samt for en ager, han skulle have haft i leje, som bevidnes

** Søren Pedersen i Saltum stævner Søren Madsen i Østrup for vidne. der skulle gøres udlæg og vurdering hos Søren Madsen, men der var intet at vurdere

(104)

** klostertjenerne stævnes for rest. opsat 8 dage

** stævning

** fordeling

** fordeling. fortegn

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Jens Christensen i Fårup for vidne. Niels Friis og Jens Christensen ville bytte stude, men vidnet vidste ikke, hvorledes det gik, da de var beskænkede. Jens Christensen benægtede at ville have byttet stude

** samme stævner Jens Christensen for dom angående studebyttet. opsat 3 uger

(105)

** samme stævner samme for vidne. der vidnes om studebyttet

** samme stævner samme for dom, idet han har solgt 2 stude til Niels Friis. opsat 3 uger

** Jens Nielsen Brus stævner Maren Knudsdatter ? for syn

** syn på hans agre for kornskade. han beskylder Maren Knudsdatter for skaden, som er gjort af hendes kvæg. han skylder Henrik Hansen for skade på en anden ager

23/11 1650.

** syn på et lidet skib ved Birkelse mølle, deri fandtes en belt ? med 2 feldinger ? i og en lås, der var sønderslaget og en ---- der var hos som ---- og afrømmet af Birkelse ?

(106)

** 3 ting

** Peder Jensen i Alstrup stævner Kirsten Pedersdatter sst for vidne. flere navng vidner, at hun lovede ham den ager, som han tidligere havde lejet, kvit, og han kunne pløje og så, som han plejede

** Jens Pedersens sag med Anders Torsen opsat 8 dage

** gældsstævning

** gældsstævning

** gældsstævning

** Mads Keldsen i Furreby et vidne. Christen Jensen, der tjener i Hjelmsted og Tomas Christensen i Tolstrup gav ham afkald for arv efter Anne Andersdatter, der boede og døde i Mellerup  

** Oluf Bertelsen i Saltum et vidne, at den gårdspart i nør Saltum, som Christen Poulsen iboede, stod øde og uden avl i fjor 49

** Laurs Christensen i sdr Saltum stævner Niels Nielsen i gården for vidne. han har ifølge vidner høstet og hjemført avlen fra en ager, som tilhører Laurses gadehus

(107)

**  Anders Nielsen i nør Saltum stævner Jens Brus for syn. han skyldes for kornskade i Maren Knudsdatters toft og eng    

** fordeling for faldsmål

** fordeling

30/11 1650.

** Svend Nielsen i Momgård stævner Anne Mortensdatter ? for at udlægge barnefar, som var Niels Eriksen i Jetsmark præstegård.  samme stævner samme for deres bøder. opsat 6 uger           

** samme stævner Mads Christensen i Pandrup og ---- Villumsen i Momgård for rest. opsat 5 uger                                

** Christen Torsen i Alstrup et vidne om ødegods til kirken. fortegn

(108)

** fordeling

** gældsstævning. fortegn

** gældsstævning. faldsmål

** fordeling

** gældsstævning. fortegn. opsat 8 dage

** Mads Klemendsen i Hjermeslev stævner Laurs Laursen sst for klage, idet denne har taget og pantet en vogn fra ham. Laurs svarede, at han gjorde det på Yde Svendsens befaling. opsat 3 uger

** dom over klostertjenerne for rest landgilde. de dømmes til betaling

** Søren Andersen i Krogsgård på far Anders Torsens vegne efter 6 ugers opsættelse begærer klage over Jens Pedersen på Lundbak for at have forholdt dem deres heste, som var indtaget, til stor skade for dem. ifølge vidne af Ølands birketing 7/9 og Jerslev ting 28/11, som læses. Jens Pedersen møder med tingsvidne af Børglum birketing 22/11, som læses. han mener, at han ikke bør lide klage derfor, idet han leverede hestene tilbage uskadte uden betaling for kornskade. da tingsvidne står mod tingsvidne skal sagen for landstinget                         

(109)

7/12 1650.

** fordeling for faldsmålsbøder                     

** Jens Nielsen i Fårup stævner præsten kirkeværger og vidner. der vidnes, at Frands Pedersen fik det yderste stolestade i Saltum kirke, efter kejserens folk var draget af landet og har brugt det siden

(110)

** Klemend Christensen i Alstrup stævner P Jensen sst med flere for vidne angående tiende til præsten af den ager, Peder havde lejet af Kirsten Pedersdatter. da kornet skulle tælles, tilbød han Klemend 4 skpr byg af alle 3 tdr, men Klemend forlangte 6

** Laurs Laursen i Hjermeslev stævner Niels Klemendsen for vidne og tilbud. navng Hjermeslev mænd mødte og var hans hjemmel til den vogn, han skal have pantet for indhævd i fælleden imod granderet

** Knud Laursen Dal i Saltum stævner blandt andre Niels Christensen samt vidner. der vidnes, at 1 1/2 år før svensken kom i landet fik Niels Christensen af Knud Dal en stud en kvie samt 16 alen hørgarnslærred, som skulle betales med sild

** Niels Christensen i Fårup stævner slotsfogden for vidne. Laurs Mørk vidner, at Niels Christensen og Jens Nielsen i Fårup var ude og kaste i Møllekastet for 48. Niels Nielsen vidnede det samme

(111)

** Anders Sørensen i Brogård et vidne. tjenestefolk vidner, at de på Anders og Niels Sørensens vegne var i omtalte Møllekast i 49

** gældsstævning

** Henrik Hansen i nør Saltum stævnes for 20 dlr fra 1627

14/12 1650.

** KM tjenere i Jetsmark og Gertrud Laursdatter i Tvilstedgård stævnes for dom og dele angående deres rest landgilde. opsat til snapsting

** gældsstævning

** fordeling

(112)

** KM tjenere norden Hune bro stævnes for rest landgilde. opsat til snapsting

** Vogn Pedersen stævner dem, der er i hans lægd. fortegn. opsat til snapsting

** Peder Nielsen i Hebelstrup på Jacob Grubbes vegne stævner for rest

** Knud Frandsen ? i Hjermeslev et vidne. navng vidner, at det gadehus, han har fæstet af Jacob Grubbe (Kabbel) det er øde, og har stået øde 2 år. andre vidner det samme

** gældsstævning

** stævning for skat af Hune sogn. opsat 8 dage

** Niels Laursen i Åsendrup stævner Gertrud Nielsdatter i Havgård ? samt Peder og Ove Laursen angående arvelod efter hans far. de bør udlægge arvelodden. opsat 1 måned                      

(113)

** stævning for kirkeskyld. opsat 1 måned

** fordeling

** Hans Glarmester ? et vidne. navng vidner, at han ikke kan arbejde, og derfor er forarmet

** gældsstævning. opsat 8 dage

21/12 1650.

** gældsstævning. opsat 3 uger

** Jost Christensen i Østrup stævner navng for deres voldgift. opsat til snapsting

(114)

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Mette Christensdatter i Hjermeslev, der tjente Her Ludvig, for 6 rdl bøder, idet hun er beligget i hans tjeneste, og er åbenbarlig aflyst. opsat 6 uger 

** Anders Torsen i Krogsgård stævner Jep Christensen i Kås for 12 rdl bøder, som er dømt 26/10. i dag 3 ting             

** Lundergårds tjenere stævnes for rest. opsat 6 uger

** gældsstævning. opsat 6 uger

** Åstrup tjenere stævnes for rest. opsat 6 uger

** gældsstævning. stedsmål. opsat 6 uger

** gældsstævning. opsat til snapsting

** Jens Nielsen i Fårup stævner Niels Christensen i Fårup angående et stolestade, han skal have fortrykt ham. opsat 3 uger    

(115)

** Jens Tomsen i Jonstrup et vidne. navng vidner om ødegods, hvoraf der ikke er betalt pengeskat. fortegn

** samme. samme vidner om forarmede, der ikke kan betale pengeskat. fortegn

** et vidne, at Christen Pedersen i Bundgård er inderste og selvejer. gården er øde og er uden avl, og er 4de parten af Bundgård  

(116)

** på Niels Friises vegne med en landstings stævning stævnes Jens Christensen i Fårup og vidner angående deres studehandel. vidner har overhørt handlen. flere vidner om handlen

** Christen Torsen i Alstrup kirkeværge et vidne. vurderingsmænd har vurderet tømmer og port på Alstrup kirke      

** på Her Ludvigs vegne stævnes Anne Pedersdatter i Alstrup og hendes børn Anne, Maren og Kirsten Olufsdatter for byg. opsat 3 uger

(117)

** Hans Henriksen i Østrup stævner vester P Laursen i Østrup for noget gods, som han lod tage fra Hans Henriksen. opsat 3 uger         

(1)

** tingbogens autorisation 1651.

** tingfolk. fortegn

(2)

11/1 1651.

** Matias Christensen degn i Torslev gav Maren Pedersdatter på ---- i Flade sogn på hans kone Anne Jensdatter og medarvingers vegne afkald for arv efter sl Laurs Andersen degn i Flade   

** Børglum klosters tjenere stævnes. opsat 8 dage

** Svend Nielsen i Momgård et forbud, at ingen må komme i ---- kær Storskov eller Ulvskov

** Jens Jensen i Ingstrup præstegård stævnes for 12 rdl bøder for beliggelse af Mette Christensdatter. opsat 6 uger     

** sandemænd ransnævninge. fortegn

** Vogn Pedersen 3 ting for bispetiende. fortegn

(3)

** Laurs Jensen i Hune et vidne ?

** stævning for kongeskat. fortegn. opsat 8 dage

** Keld Christensen i nør Saltum stævner Jens Nielsen Brus og hans kone Maren Sørensdatter for vidne. Søren Christensen i Torpet vidnede, at juledag i Saltum kirke stod Maren Sørensdatter og Gertrud Nielsdatter, Keld Christensens kone sammen, og ville begge have det yderste stolestade. da de skulle falde på knæ, sad Maren i Gertruds sæde og lagde sig ned på Gertruds ryg, og da præsten var gået på prædikestolen, satte Maren sig på Gertruds sæde, og Gertrud satte sig på hendes knæ, og da prædikenen var endt, stod den ene foran den anden

** samme lyste for lovmål

** fordeling for skat. fortegn

** Jep Christensen i Kås fordeles for 12 rdl, hans bøder for at have beligget Else Christensdatter                    

(4)

** Anders Jensen i Østrup stævner Anders Kjærulf samt Her Hans Pedersen for vidne. Anders Jensen lod læse et sendebrev angående hans svin, som var blevet borte, underskrevet af Anders Kjærulf. navng vidner, at det omtalte svin blev slagtet i Her Hans Pedersens gård

** Oluf Bertelsen i Saltum et vidne. navng vidner, at det gadehus i Torpet, som Maren Poulsdatter iboede, stod forgangen år og er nedbrudt, så der kan ikke fås huspenge deraf

** Laurs Christensen i Hjermeslev stævner for rest pengeskat

** Matias Bertelsen i Ejersted og Jens Laursen i Fårup stævner navng for kirkeskyld

(5)

** samme stævner for kirketiende

** Matias Bertelsen og Jens Laursen stævner Jens Ovesen i nør Saltum og P Laursen i Østrup for tilbud om deres pantsatte effekter for kirketiende

** Vogn Pedersen i Østrup på Her Hanses vegne stævner Henrik Hansen i nør Saltum efter opsættelse 26/10 for gæld

18/1 1651.

** fordeling

** 3 ting til Jetsmark sognemænd for skat

** på Her Hanses vegne i Jetsmark stævnes for tiende. 2 har betalt. opsat 5 uger

** Søren Christensen i Torpet stævner for betaling for kornskade 

(6)

** Jost Christensens sag med voldgiftsmændene opsat 8 dage

** stævning

** varsel for gæld. opsat 14 dage

** dom over Børglum klostertjenerne for rest engskyld og landgilde

25/1 1651.

** stævning for rest. opsat 6 uger

** navng vidner, at den gårdspart i Kalsensgård, som Tomas Andersen påboede og fradøde, stod øde 49 og 50 uden avl

** på Her Hanses vegne stævnes Anders Jensen i Østrup og hans sønner Christen og anden Christen Andersen samt Jens Mortensen i Bunken for vidne. navng vidner om slagtning af et svin i Her Hanses ilders

(7)

** Anders Jensen i Østrup stævner Her Hans hans kone Anne Pedersdatter.  Christen Andersen vidnede, at da han gav Her Hans Anders Kjærulfs seddel, sagde Anne Pedersdatter, at det svin, som omtaltes, havde hun slagtet, og bundet en tråd om skanken. hvis hun fik sit manglende svin, skulle Anders Jensen få sit       

** Anders Jensen i Østrup stævner ung Christen Andersen for vidne. denne vidner, at da Peder Jensen, Anne Pedersdatters søn var i hans gård, da spurgte han ham, hvorfor han ikke gik til tinge. han svarede, at han ikke måtte. han havde sagt til Her Hans og hans moder, at de skulle levere Anders Jensen hans svin tilbage

** ung Christen Andersen i Østrup stævner Laurs Mørk for en sæk. opsat 8 dage 

** Svend Nielsens sag med Matias Christensen i Pandrup og Jens Villumsen samt P Nielsens sag i Hebelstrup opsat 14 dage              

** Jost Christensen i Østrup 3 ting til voldgiftsmændene. de afsiger voldgiften således: da Vogn Pedersen uden adkomst har bortført avlingen fra Justs værsted samt har forurettet ham, bør han betale ham 10 sdl

(8)

** samme 3 ting til Søren Pedersen for samme voldgift

** Laurs Christensen i Hjermeslev fordeler for pengeskat. fortegn
 
1/2 1651.

** Niels Friis stævner Jens Christensen i Fårup ? for dom. opsat 3 uger

** Jens Brus i nør Saltum stævner mange navng

** Christen Christensen i Fårup stævner Jens Nielsen sst for spørgsmål angående en stud, Jens Nielsen skulle føde

(9)

** gældsstævning for penge for øl. opsat 14 dage

** Jost Christensen i Østrup stævner Søren Pedersen i Saltum for at afsige voldgift af 14/10. den afsiges således, at da Vogn har tilforhandlet sig en del af boligen, og har haft den anden part i minde, da den har stået øde, så bør Vogn at rette og sætte til bonden og kongen og give Jost Christensen ----.

** Svend Nielsen i Momgård stævner for gæld til sl Svend Ladefoged. fortegn                                        

** samme stævner vidner i samme sag, som bevidner gælden

(10)

** Knud Nielsen i øster Mellerup stævner Niels Sørensen i Vrensted for vidne. de er blevet forligt med Niels Laursen om ---- som tilfaldt dem af Niels Olufsens frænder i Vrensted, eller brydepenge, som Niels Sørensen lovede dem

** Peder Madsen i Brødslev på søster Anne Madsdatters vegne i Melsted efterlyser sl Søren Tomsens sølvsegl i Melsted, som blev stjålet i Ingstrup                                    

** Saltum sognemænd stævnes for kirketiende 3 ting

** Christen Sørensen ved Hune kirke hans sag med Peder Mortensen i Pirup opsat 14 dage

** Alstrup. stævning for rest bispetiende. opsat 8 dage

** Jens Nielsen Brus et vidne om det yderste stolestade i Saltum kirke. Jens Olufsen, som tidligere boede i sdr Saltum, kunne mindes 60 år, og han gjorde rede for, hvilke kvinder, der havde stået i bemeldte stade i disse år. andre vidner det samme. fortegn 

(11)

** Keld Nielsen i Kvorup fordeler for pengeskat i Jetsmark sogn. fortegn

8/2 1651.

** gældsstævning angående betaling for en båd. opsat 8 dage

** stævning for bispetiende. fortegn. 3 ting

** Svend Nielsen i Momgård på mors vegne stævner Poul Jensen i Bøskov for vidne. han har fået overladt 9 svin til opfedning, og når det var sket, skulle oldengælden betales. 3 af svinene var blevet borte          

(12)

** samme stævner Jetsmark mænd for engkorn og kirketiende 1650. opsat 1 måned

** på Anders Torsens vegne opsat 8 dage med rest og andet

** Niels Pedersen i Limbergård stævner Anders Jensen i Kirkensgård for vidne

** Christen Andersen i Østrup stævner Laurs Mørk for en sæk på en td, som han skal have lånt af Boel Laursdatter i Østrup Christen Andersen Her Hans

** samme stævner Christen Mørk for en bøsse. opsat 1 måned       

** Laurs Mørk stævner Christen Andersen for en sæk 3 ting    

** Saltum sognemænd fordeles for kirketiende 1650, samt for pålagt korn

** Niels Knudsen ? i Holmsgård og Anne Mortensdatter sst stævnes for deres bøder. dømt til at betale                   

(13)

** Svend Nielsen i Momgård dom over Mads Christensen i Pandrup og Jens Villumsen i Momgård for rest til Birkelse. dom: at betale inden 15 dage                                              

** dom over Jens Jensen i Ingstrup præstegård og Mette Christensdatter for deres bøder     

** Vogn Pedersen i Østrup efter 6 ugers opsættelse dom over Peder Rasmussen i Bleggrav for at have indført sit korn mod forbud, før Vogn havde fået sin rettighed

Vogn lader læse sit fæstebrev fra Ålborg slot. på Peders vegne læses kvittering for tienden. han frikendes

(14)

15/2 1651.

** Søren Tomsen i Saltum stævner Mads Mortensen sst for vidne. der vidnes om det forlig imellem dem om agre på Langbak, som lensmanden har udvirket. såfremt de ikke er tilfredse, skal Jens Tomsen dele jorden mellem dem. Mads siger, at Søren har opgivet forkert størrelse på agrene

** samme stævner samme for breve om voldgift med videre

** Christen Christensen i Hune fremlyser noget tøj, der er fundet i våbenhuset

** stævning i Saltum for rest pengeskat 3 ting

** Jost Christensen og Svend Nielsen i Pandrup er forligt om deres tvistighed. Jost skal have 8 skpr rug og 7 skpr byg

(15)

** gældsstævning. fortegn. opsat 3 uger

** gældsstævning. opsat 3 uger

** gældsstævning. opsat 3 uger

** gældsstævning. opsat 3 uger

** Jens Simonsen i vester Halne et vidne om ødegods til Åstrup. fortegn

** Søren Nielsen i Torpet har kun sået 1/6, og kan ikke betale fuld skyld

** Jens Simonsen efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Åstrup tjenere for rest landgilde 50. fortegn

(16)

** dom for stedsmål

** dom over Lundergårds tjenere for rest landgilde og skyld. fortegn

(17)

22/2 1651.

** Laurs Friis lader stævne til landstinget Knud Christensen Niels Friis og andre.

** gældsstævning for lån

** Jørgen Mortensen i Alstrup et vidne. han er fattig og blind, boer i et gadehus, og går om sit brød

** stævning

** Christen Christensen i Kvorup stævner Henrik Hansen for vurdering og tilbud. et føl vurderes

** Saltum sognemænd fordeles for rest pengeskat. fortegn

(18)

1/3 1651.

** Niels Simonsen i Biersted stævner for rest 1650. 3 ting

** Niels Pedersen i Limbergård stævnes for syn på brøstfældighed. navng synsmænd. har synet Limbergård

** Christen Jensen i Ladegård stævner for rest. opsat 3 uger

** Tomas Pedersen i Tise et vidne. Christen Jensen i Ingstrup på egne og Maren Jensdatters vegne gav ham afkald for arvelod, sl Peder Christensen i Tise var værge for

(19)

** på Christen Jensens vegne i Fristrup stævnes Knud Jespersen i Børglum by. Christen Andersen i Østrup vidner om deres hestehandel                                                      

** samme et vidne om kornhandel mellem Knud Jespersen og Christen Jensen

** gældsstævning for lån

** stævning

** Vill Laursen i Hjermeslev stævner Laurs Andersen sst Peder Laursen og Christen Andersen i Østrup. de har gjort regnskab mellem Vill og de 2 små drenge, Niels Laursen og Oluf Andersen. Nielses arv efter hans far og Olufs arv efter morfar

(20)

** på Her Hanses vegne i Jetsmark efter 6 ugers opsættelse stævnes en del Jetsmark sognemænd for rest tiende 1650

(21)

** efter 6 ugers opsættelse dom over Mads Skøt i Bundgård for rest tiende. han fremlægger en forhandling om hans korntiende med Her Niels Nielsen, som læses. kendelse: da han ikke har forhandlet med Niels Nielsens arvinger eller Her Hans Laursen, bør han betale tienden til ham

(22)

** efter 6 ugers opsættelse på Her Hanses vegne dom over Oluf Christensen i Kvorup for tiende 1650. Oluf Christensen lader oplæse hans kontrakt med sl Her Niels Nielsen, samt forlig. deres gæld afregnes. Oluf mener ikke at skulle betale tiende på grund af hans ringe avl han tilbyder regnskab med arvingerne. og således kendes også

(23)

8/3 1651.

** Christen Andersen i Østrup hans sag om bøssetrætte opsat 8 dage 

** Morten Andersen i Bunken og Niels Nielsen sst et vidne. de er blevet forligt om deres trætte, således at Niels skal levere flyndere og 4 sdl.

** fordeling. fortegn

** Keld Christensen i nør Saltum stævner Jens Brus og hans kone Maren Sørensdatter for klage angående det yderste stolestade. da Christen Keldsens kone Mette Pedersdatter er ældre og længere gift end Jens Nielsens kone, bør hun have stadet. Jens Brus mener, at stadet lige vel hører til hans gård, og han derfor ikke bør lide klage. sagen skal for herredsprovsten

(24)

** fordeling for rest huspenge. fortegn

** Anders Pedersen i Alstrup efter 6 ugers opsættelse begærer dom for rest til Kokkedal. fortegn

(25)

15/3 1651.

** Jens Tomsen i Jonstrup. navng vidner om ødegods til Slottet       

** samme stævner strandfogderne for forbud. fortegn

** gældsstævning for rest på øg

** gældsstævning for rest på studehandel

(26)

** gældsstævning for rest på stud. opsat 14 dage

** stævning for løfte. opsat 14 dage

** Morten Christensen på Røn stævner Søren Christensen på Rønnelien for vidne. navng var på skifte efter sl Christen Mortensen, og da blev arvingerne forligt

** Jens Olufsen i Ejersted. navng vidner, at hans jord er fordærvet af sand. fortegn                               

** gældsstævning. fortegn

** gældsstævning

** Jens Tomsen i Jonstrup et forbudsvidne. 1. ingen må oprykke klittag ris, som gror i klitten ved klitbakken mod havet  2. intet krybskytteri. 3. ingen må overløbe KM strande, hvor de ikke har noget at gøre, eller have med skib og vrag at gøre. 4. ingen forprang. 5. ingen må have uringede svin 6. ingen må bortleje ager og eng

(27)

** Oluf Christensen i Kvorup et vidne. navng vidner om ødegods, der ikke har betalt brokorn til Åby bro 1650. fortegn

(28)

24/3 1651.

** Laurs Jensen i Hune et vidne. navng vidner, at hans jord er ødelagt af sand                                    

** stævning

** Jens Jensen, der tjener i Ingstrup præstegård, et vidne. navng vidner, at han er en fattig karl, der tjener for sit brød, og derfor ikke kan betale sine bøder                            

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner for rest. fortegn 

** efter 6 ugers opsættelse begærer Christen Andersen i Østrup dom over Christen Mørk for en lånt bøsse. Niels Knudsen, der tjener Christen Christensen i Fårup mødte og sagde, at han havde arvet omtalte bøsse efter hans bror

** fordeling

** stævning for skat

** stævning for faldsmål

(29)

** Oluf Christensen i Kvorup stævner for brokorn af Åby bro

** varsel

** på lægdsmændenes vegne i Alstrup og Hjermeslev et vidne. navng vidner om gårde, der er udlagt til rytteri 

** Christens sag i Ladegård opsat 14 dage

** Matias Knudsen i Albæks mølle stævner Frands Jørgensen, der tjener på Lundergård, for syn. navng synsmænd har set Matias søn Poul Matiasens sår og skade, som han skylder Frands for, og som blev gjort ved Løt i Jetsmark

5/4 1651.

** Svend Nielsen i Momgård stævner i Jetsmark for tiende og engleje. opsat 3 uger

(30)

** på lægdsmændenes vegne i Alstrup og Hjermeslev vidnes om gårdbesiddelse med mere

** Jens Tomsens sag for rest opsat 8 dage

** Klemend Christensen i Alstrup stævnes for stedsmål skatskriverskæppe. opsat 3 uger

** Niels Simonsen i Biersted på Søren Sørensen Morsings vegne stævner for anpart af rejse til Viborg landsting, som de var tilsagt. opsat 3 uger

** 4 ting til Henrik Hansen i nør Saltum for 3 sdl. opsat 3 uger

** Henrik Hansen et vidne. Oluf Christensen i Kvorup lod læse en landstings stævning

** stævning

(31)

** Christen Andersen i Østrup et vidne. hans fæstebrev fra sl Peder Nielsens sønner Laurs og Jens Pedersen læses    

** Niels Simonsen i Biersted et vidne. navng vidner om ødegods til Sejlstrup. fortegn

** samme et vidne, at et boel i Kås, som Jens Madsen iboede og fradøde, er slet øde og ruineret

** på Henrik Hansens vegne et vidne. navng vidner, at da han kom til den halvgård i nør Saltum, var den slet øde og uden avl, og han kom ikke i rette tid til at få avl, så han kan ikke betale fuld landgilde

(32)

** Jens Ovesen i nør Saltum er slet øde og forarmet

** Oluf Christensen fordeler Jetsmark mænd for brokorn af Åby bro, samt af det øde til bispen og kornskade. fortegn 

** på Elses vegne i Holmsgård efter 6 ugers opsættelse dom over Simon Christensen i Ingstrup vejrmølle for diverse gæld. brevene læses

** Knud Christensen i Bisgård et vidne. navng vidner om gods i Saltum, som er øde eller forarmet, så der ikke kan fås tiende. fortegn

(33)

12/4 1651.

** Henrik Hansen i nør Saltum stævner Oluf Christensen i Kvorup for klage og dom. opsat 3 uger

** samme stævner navng. opsat 3 uger

** stævning for skansepenge og rytterpenge

** fordeling og 4 ting. fortegn

** Mads Mortensens sag i Saltum opsat 3 uger

** stævning for engskyld til Hammelmose

** stævning

** Svend Nielsen i Momgård fordeler for tiendekorn og engbyg til Birkelse. fortegn

(34)

** Christen Jensen i Ladegård efter 6 ugers opsættelse stævner for engskyld i Voldmosen for 1650. fortegn

19/4 1651.

** på Jørgen Seefelds vegne læses KM brev på gods i herredet. navng bønder møder og tilsiger ham deres tro tjeneste. fortegn

(35)

** stævning for rest til Bratskov. opsat 5 uger

** Christen Sørensen på Gøl ? stævner Anne Sørensdatter i Ingstrup og børn Tøger Mads Søren Maren og Ingrid Klemendsdatter for æskning og skifte efter sl Klemend Tøgersen, hans morbroder   

** Niels Simonsen i Biersted og Oluf Nielsen på Jørgen Seefelds vegne et vidne. Christen Laursen, barnfødt i Hjermeslev, bevilges at flytte til den ødegård, som Søren Christensen fraflyttede. han skal næste 2 år være fri for landgilde skyld ægt og arbejde. 3de år skal han betale 6 td byg. alt andet skal han være kvit

** Her Hans Laursen Paludanus, sognepræst i Jetsmark og Oluf Christensen i Kvorup et vidne. de skal mødes i Jetsmark kirke for at gøre regnskab, som de er dømt til

** stævning for rest tiende

** fordeling

** Anders Laursen i Hune hvarre på mor Kirsten Jensdatters vegne stævner Vogn Pedersen i Østrup for gæld. opsat 5 uger      

** Oluf Christensen stævner for brokorn af Åby bro 3 ting

(36)

** syn på råddent hø i en lade ved Limbergård       

** Anders Jensen i Hjermeslev stævner for tiende til kirken 3 ting

** Vill Laursen i Hjermeslev samt brødrene begærede 4 samfrænder, der kunne skifte og dele det jordegods, de arvede efter deres forældre

** Henrik Hansen i nør Saltum stævner Oluf Christensen i Kvorup og Søren Pedersen i Saltum for at høre et tingsvidne af 20/2 1641 læst, hvori Oluf har fremlagt et delevidne over Søren Pedersen for forrige års tiende, og som Søren offentligt kaldte et skælmsk vidne. opsat 3 uger

(37)

** stævning for faldsmålsbøder. fortegn

** Jens Simonsen i vester Halne fordeler for skanse og rytterpenge. fortegn

** vurdering af strandvrag og toldtømmer

** ----

**  slotstjenerne 4 ting for rest landgilde skyld og huspenge

26/4 1651.

** på Hans Billes vegne stævnes Laurs Christensen og Niels Pedersen i Limbergård

** Niels Simonsen i Biersted på Sten Billes vegne tilsiger bønderne at flytte hans gods, som de lover. fortegn

(38)

** samme stævner navng bønder for vidne. de var tilsagt at tage P Tomsen fra Ålborg og køre ham til Viborg, men de sad overhørig. fortegn

** Oluf Christensens sag på Oluf Nielsens vegne i Myrtue opsat 14 dage

** Jens Tomsen i Jonstrup på Her Ludvigs vegne i Ingstrup præstegård stævner Her Jens Pedersen Block for vidne. Her Ludvigs fostersøn Adser Sørensen vidner om Her Jens, som er kapellan, der er kommet drukken til deres hus og fornærmet Her Ludvig. præstekonen kommer til og beder Her Jens gå hjem. Peder Madsen vidnede det samme                        

(39)

** samme på sammes vegne stævner samme for vidne. da Her Ludvig gjorde tjeneste ved en begravelse, kom Her Jens og der faldt adskillige ord imellem dem, og Her Ludvig bad Her Jens gå hjem. Mads Nielsen i Ingstrup vidnede, at da Her Ludvig gik for at kaste muld på liget, bad han, at det skulle drages til minde, hvad der skete, og at han ikke kunne få ro at udrette sit embede. andre vidner om samme episode. Her Jens mener ikke at have overfaldet Her Ludvig

(40)

** Jens Tomsen spørger Her Jens, om han ved noget utilbørligt om Her Ludvig. han har ikke skældt Her Ludvig på ære eller embede. på samme spørgsmål svarede Her Ludvig, at han har tilkendegivet sin mening i retten

** på Her Jens Blocks vegne stævnes Her Ludvig Jensen for vidne. Jens Jensen i Vestergård vidnede, at Her Jens havde bedt Her Ludvig være hans ven, han ville til alters og forlige sig med vorherre. Her Ludvig sagde, det var intet fredstegn, idet han dagen før havde sendt bud, at han ville give ham en djævel i hans næse

** samme et skriftligt vidne. Her Jens har tilbudt Her Ludvig forlig om deres tvistighed, men her Ludvig afslår, idet han har angivet sagen for biskoppen    

(41)

** Jens Jensen i Vestergård i Brødslev et vidne. Christen Torsen på hustru Anne Nielsdatters vegne gav afkald for arv efter far Niels Jensen, og Gunde Jensen i Saltenør i Norge på hustru Johanne Knudsdatters vegne efter far Knud Christensen         

** på Christen Sørensens vegne på Gøl stævnes Anne Sørensdatter i Ingstrup for skiftebrev efter Klemend Tøgersen        

** Jens Nielsen Brus i nør Saltum stævner Keld Christensen sst for vidne. de er blevet forligt om deres tvistighed således, at Jens Bruses kone skal bruge det yderste stolestade sin livstid, og derefter skal det følge Kelds kone. den, der bryder forliget, skal give en god td øl                                

** Søren Andersen i Krogsgård stævner Dorte i Fårehave for syn på en skelsten mellem Lundergårds mark og Fårehaves mark, samt rug, som er bortført, og pløjning over stabel og sten       

** på Her Ludvigs vegne et vidne. navng mænd har været hos Her Jens i Borup med det formål at forlige Her Jens og Her Ludvig, således at Her Jens skulle love ikke at overfalde Her Ludvig med ord eller gerninger. Her Jens svarer Nej, idet Her Ludvig har stævnet ham for bispen. de svarer, at det ikke har noget på sig, og at Her Ludvig ikke vil gøre ham fortræd i nogen måde

(42)

** Jens Tomsen i Jonstrup på Her Jens Blocks vegne lod læse et brev, hvori Her Jens tilbyder hans venskab og tjeneste og begærer svar. Her Ludvig vil ikke forliges uden hans tilsagn, så de kan være sikre i deres hus for ham

** samme et brev, hvori Her Jens beder om svar, hvorfor Her Ludvig ikke ville tage ham til skrifte. svaret er, at deres tvistighed skal være løst først, ellers må han gå til en anden

(43)

** Søren Pedersen i Saltum på Mortens vegne i Birket lovbyder det bondeeje, som Laurs Pedersen og hustru Bodel Mørksdatter i øster Halne ejede i den bondegård i sdr Saltum, som P Selgensen påboede, og som Søren Pedersen nu beboer. fortegn     

** Oluf Christensen i Kvorup 4 ting fordeler for brokorn til Åby bro. fortegn

3/5 1651.

(44)

** Jens Mikkelsen i Vestergård på Hans Billes vegne stævner Niels Pedersen og Laurs Christensen i Limbergård for at høre læse en kontrakt

** gældsstævning. fortegn

** på Her Hanses vegne i Jetsmark stævnes Mads Skøt i Bundgård for rest tiende til sl Her Niels Nielsen. Mads mødte og svarede og fremlagde Her Nielses kvittering. han gør rede for deres mellemværende, og sværger på, at alt er betalt ## opsat 5 uger

** Henrik Hansens sag med Oluf Christensen og Christen Christensen i Fårup opsat 3 uger

** ## han kendes fri for tiltale 

** Anders Jensen i Hjermeslev fordeler for kirkens tiende. fortegn                        

(45)

10/5 1651.

** på Her Hanses vegne stævnes Oluf Christensen for vidne, samt vidner

** Christen Sørensen på Gøl stævner Anne Sørensdatter i Ingstrup for æskning på sl Klemend Tøgersens børn Tøger Mads Søren Klemendsen Maren Ingrid Klemendsdatter deres vegne æskes for skifte efter sl Klemend Tøgersen, der boede og døde i Ingstrup  

** stævning

** stævning for gæld. fortegn. opsat 14 dage

** Jep Nielsen på Gaden stævnes for syn på jord og kornskade, der skal være bortpløjet for ham                      

** synsmændene stævnes for syn på Margrete Jensdatter i Sønderby hendes sår og skade, og Christen Smed for svar. opsat 8 dage 

** stævning i Jetsmark for faldsbøder for brokorn til Åby bro

** varsel for gæld. opsat 3 uger

(46)

** bønder i Hjermeslev stævnes for syn på dige, der er bortført, og jord, som er bortpløjet                            

** på Her Hanses vegne i Jetsmark et vidne. i Jetsmark kirke er der gjort regnskab mellem sl Her Nielses arvinger og Oluf Christensen i Kvorup, således  at Oluf blev Her Hans skyldig for tiende 49 og 50

** fordeling for faldsmålsbøder. fortegn

** Oluf Bertelsen i sdr Saltum et vidne. han spurgte alle Helliggejst klostertjenere, om de vidste noget uærbødigt at sige om ham, eller han har fået noget af dem, husbonden til skade. navng bønder vidner, at de kun ved ærligt om ham. desuden spørger hannaboen, hvorledes han har handlet i de 14 år, de har boet sammen. Niels Jensen svarer, at han har skikket sig som en god dannemand. det samme fremgår af præsten og kapellanens brev

(47)

** Niels Simonsen i Biersted hans sager opsat 8 dage

17/5 1651.

** Peder Simonsen i Sisgård stævner Jesper Pedersen i Havgård for vidne angående Peders tiendebetaling på Birkelse loft

** gældsstævning for lånt korn 3 ting

** et vidne, at Poul Terkildsen, en inderste, er borte af  ----

** Oluf Bertelsen i Saltum stævner Christen Klemendsen i nør Saltum angående, om han ved noget utilbørligt om ham. han ved kun godt om ham

(48)

** på Her Jenses vegne stævnes Niels Tøgersen i Hune for gæld. hans fæste formenes forbrudt. opsat 3 uger                 

** han forbydes at huse eller helle nogen mod Her Jenses vilje

** Oluf Bertelsen stævner Christen Klemendsen for forbud mod at bruge hans lodskifte jord uden minde

** gældsstævning. opsat 3 uger

** Mads Pedersen i Hjermeslev. synsmænd har set den halvgård, som sl Mads Andersen iboede og fradøde

** Oluf Christensen i Kvorup fordeler for brokorn. fortegn

** Svend Nielsen i Momgård efter 6 ugers opsættelse begærer dom for rest tiende og engleje 1650. fortegn

(49)

** samme dom over gadehusfolk i Jetsmark, om de ikke bør betale tiende. da det ikke bevises, at de har haft avl, udstedes der ikke lovmål

** Knud Pedersen i Kås på hans forrige husbonds vegne efter 6 ugers opsættelse begærer dom over navng bønder for anpart af rejse, de var tilsagt for at føre ridefogden til Viborg                                 

** samme på Søren Morsing Rytters vegne efter 6 ugers opsættelse dom over Klemend Christensen i Alstrup for stedsmål arbejdspenge skat og skriverskæppe

24/5 1651.

** fordeling

** Vogn Pedersens sag med Peder Rasmussen opsat 3 uger

(50)

** Søren Tomsen i Saltum og Mads Mortensen sst stævnes for ting og dom. 4 navng mænd skal ligne og love Mads så meget jord igen, i stedet for den jord på Langtoft, som omtvistes

** Knud Pedersen stævner for gæld                   

** Jens Christensen i Fårup stævner navng for syn. fortegn

** Christen Sørensen på Gøl stævner Anne Sørensdatter i Ingstrup samt børn for vidne. navng vidner, at sl Klemend Tøgersen i Ingstrup var Christen Sørensens ægte morbroder          

** samme stævner samme for skifte efter Klemend Tøgersen. opsat 5 uger

** stævning for faldsmålsbøder

** Mads Pedersen i Saltum stævner Jep Nielsen for syn. synsmænd har set Madses jord, hvorfra der var pløjet nogle furer                                              

(51)

** samme stævner samme. navng vidner, at den ager, som omtvistes, skal være i 2 lige store stykker

** Jep Nielsen stævner Mads Pedersen for vidne. navng vidner, at skelstenen, som står i vester ende af ageren, i 20 år har været ret skel mellem deres agre

** Søren Christensen på Rønnelien stævner Christen Sørensen norden Hune kirke og hans navng selskab, for imod hans minde at have brugt 10 reb, hvoraf kun de 9 er kommet tilbage. fortegn

** Søren Christensen formente at Christen Sørensen og hans medbrødre bør skaffe deres hjemmel til de 10 reb eller lide tiltale. opsat 3 uger

** Jens Nielsen Brus i nør Saltum stævner granderne for syn. synsmænd har set 2 hussteder, som var Jens Bruses og Keld Christensens. husene var borte, der var ingen diger, men hvem lukkerne tilhører, ved de ikke                              

(52)

** Henrik Hansen i nør Saltum efter 6 ugers opsættelse stævner Oluf Christensen i Kvorup for klage og dom angående et føl, som han har taget for engleje. Henrik har lejet en eng i nør Hestehave for 2 tdr byg. Oluf har ulovligt taget hans føl ved nam i hans fraværelse, da Oluf sad i dommersted. Oluf har ikke selv betalt lejen af engen til Skeel, men Henrik har betalt til Skeel. han mener, Oluf skal give ham hans føl igen. Oluf Christensens indlæg læses

(54)

** Henrik Hansen i nør Saltum stævner Oluf Christensen i Kvorup angående et tingsvidne, som denne har fremlagt, og hvori Søren Pedersen i Saltum fordeles for rest tiende. Henrik mener ikke, at Oluf kan stævne ham, førend denne sag ved lovlig dom er afgjort. deres indlæg læses

(55)

31/5 1651.

** Jens Tomsen i Jonstrup et vidne. navng har forligt Søren Tomsen i Saltum og Mads Mortensen om deres jordtrætte. forliget beskrives

** på Niels Madsens arvingers vegne i Musted stævnes Laurs Klemendsens arvinger i Brødslev for dennes gæld. Laurs Mads Anne Anne Niels                                                 

** samme sag

** tilsagn om gældsbetaling

** ridefogden til Bratskov stævner Røgel mænd for rest tiende til KM og kirken samt for fædrift vesten Røgel. fortegn. antegnelsen for tienden læses. fortegn. kvittering læses. kendelse: 2 af bønderne skal betale inden 15 dage

(57)

** Knud Christensen, kirkeværge til Jetsmark kirke, et synsvidne. synsmænd har synet kirkens brøstfældighed   

(58)

7/6 1651.         

** Børglumkloster tjenere stævnes for advarsel om at aflevere de geværer, som soldaterne havde, og som tilhører KM. en del bønder svarede, de ingen geværer havde, og hvad soldaterne havde, var dem ubevidst

** Niels Andersen i Fristrup, Else i Holmsgård og Gertrud i Klostergård stævnes for syn på deres huse            

(59)

** alle gadehusmænd i Jetsmark stævnes for syn på avling 

** forbud mod ulovlige veje over Rævkærgårds mark

** Anders Bertelsen i Pandrup stævnes for at registrere og vurdere bo og bohave efter Anders Bertelsens kone sl Else Jensdatter, og fortilbud om arv og gæld. de indstævnede er hendes børn i Rær: Jens Pedersen i Klæstrup Maren Pedersdatter født i Rær, Christen Pedersen i Skanderup, børnenes farbror Her Oluf i Sennels Her Anders i Klim Søren Jensen i Kanstrup og sl Gunder Jensdatters børn i Tisted: Jens Poulsen Mads Poulsen og Tomas Madsen borgmester i Tisted og Poul Jacobsen i Tisted og Keld Jensen i vester Halne   

** gældsstævning. fortegn

** Baldser Hansen i Østergård på Øland på husbond Knud Seefelds vegne et vidne. navng vidner, at de satte en skelsten mellem Lundergårds mark og Fårehaves mark på sit rette sted under ridefogdernes overværelse. Christen Christensen i Fårehave på mors vegne forpligtede sig ikke at komme sønden skelstenen

(60)

14/6 1651.

** Her Hans i Østrup Poul Nielsen sst og Laurs Andersen sst vedtog, at 4 mænd skulle sætte skelsten mellem deres agre

** Christen Andersen i Østrup et vidne, at Vogn Pedersen i Østrup lod læse en opsættelse på en stævning 22/5. opsat 6 uger   

** syn på brøstfældighed på bygninger hos Gertrud i Kalsensgård, Else i Holmsgård og Niels Andersen i Fristrup         

** på Niels Friises vegne i Vestrup stævnes Jens Christensen, Christen Mortensens søn i nør Saltum for hans tjeneste, som han er frarømt   

** Søren Pedersen i Saltum stævnes. opsat 3 uger

** Knud Laursen Dal i Saltum stævner Laurs Sørensen Mørk og Christen Madsen i nør Saltum for vidne. der vidnes om forlig i hestehandel mellem 2 førstnævnte

** 3 ting til Mads Skøt i Jetsmark for korn

(61)

** fordeling. fortegn

** Knud Laursen Dal stævner Christen Madsen i nør Saltum for vidne. Niels Jensen i Saltum vidnede, at Christen Madsens brev på gæld til Knud Dal havde han at forvare, og det blev med andre papirer nedgravet og rådnede op                               

** Christen Sørensen norden Hune kirke stævner vidner. der vidnes, at han 2 gange lånte Søren Christensens vodreb. anden gang lånte han 10 reb, og de blev alle sammen leveret tilbage

** samme gav Søren Christensen varsel for diverse gæld. opsat 8 dage

** Peder Laursen i Østrup stævner brødrene samt Christen Andersen i Østrup for diverse gæld. opsat 14 dage                 

** Jens Tomsen i Jonstrup på husbonds vegne et vidne, at Sejlstrup tjenere lovede Erik Juel Ålborg slot deres tro tjeneste. fortegn

(62)

** syn på Klostergård Holmsgård samt Niels Andersens halvgård i Fristrup. opsat                                         

** på Her Hans Lukassens vegne stævnes Mads Skøt i Bundgård for tiende 50. han dømmes til at betale

**  Vogn Pedersen i Østrup efter 6 ugers opsættelse gav varsel til P Rasmussen i Bleggrav for bispens og kirkens tiende. hans stedsmål læses, samt antegnelser. Peder Rasmussens indlæg læses. Peder Rasmussen dømmes til at betale 2 1/2 fdk byg

(64)

** Anders Bertelsen i Pandrup stævner Keld Jensen i vester Halne, samt Kirsten Jensdatters børn i Ræer for registrering af hendes bo. nemlig Jens Pedersen i Klæstrup Maren Anne og Karen Pedersdatter født i Ræer Christen Pedersen i Skanderup deres farbror Her Oluf i Sennels Her Anders i Klim Søren Jensen i Kanstrup sl Gunde Jensdatters børn i Tisted nemlig Jens og Mads Poulsen og Tomas Madsen borgmester i Tisted og Poul Jacobsen borger sst. registrering        

(66)

** Anders Bertelsen i Pandrup et vidne. Keld Nielsen på arvingernes vegne giver Anders Bertelsen afkald for arv efter Else Jensdatter

(67)

21/6 1651.

** Mads Skøt i Bundgård fordeles for tiende 50

** fordeling for afrømt tjeneste

** Niels Pedersen i Limbergård stævnes for syn på tørvegrøft nær gården                                            

** Christen Andersen i Østrup stævner Christen Christensen sst og Laurs og Vill Laursen for syn    

** Hune sognemænd stævnes for rest tiende 50

** stævning for Hune bro ikke er vedligeholdt. fortegn

** på Christen Skeels vegne et vidne. navng vidner om enge i Vildmosen, som stod ubjergede 1650, og hvoraf der ikke betaltes engskyld. fortegn

(68)

** nuværende kirkeværger til Saltum kirke stævner de forrige værger for kirkens penge samt kalk og jernstænger. de møder og fragår det ikke, og de lover at betale snarest

28/6 1651.

** Anders Nielsen i Røgel stævner navng Røgel mænd angående den tønde smør, som han med andre har udlagt for fædrift på Bratskov enge i Ulvskov. de forbydes at komme i engen, med mindre de vil holde kontrakten

** Mads Nielsen i Vestergård i Brødslev stævner Tomas Christensen Degn og hans kone Maren Jensdatter og Niels Laursen i Brødslev for svar. opsat 8 dage

(69)

** samme giver varsel til samme for 3 mk. opsat 8 dage

** 4 ridefogder på deres husbonds vegne tilbyder frugtgæld rug byg og havre, som kan være sået i tjenernes jord, samt forbud mod at føre sæden bort                                

** navng synsmænd har set sår og skade på Simon Christensen i Trudslev                                              

** Jens Mikkelsen i Vestergård på Hans Billes vegne stævner Niels Pedersen i Limbergård for syn på tørvegrøft. opregn 

** Anders Bertelsen i Pandrup stævner Svend Nielsen i Pandrup for syn på Anders Bertelsens huse                     

** Niels Pedersen i Limbergård stævner Anders Jensen i Hjermeslev for et brev. opsat 8 dage

(70)

5/7 1651.

** forbud til Jetsmark sognemænd mod at indføre korn før det er talt

** gældsstævning for tiende. opsat 3 uger

** gældsstævning for kalv. opsat 8 dage

** Mads Nielsen i Vestergård i Brødslev stævner Tomas Christensen Degn for 3 mk for rhinsk brændevin. Tomas fremlægger er latinsk bibel, og begærede vurdering, som blev 4 slmk. Mads ville ikke modtage den

** samme stævner samme samt hans kone Maren Jensdatter i Ingstrup og Niels Laursen i Brødslev for svar. der vidnes om Tomases vædder, som blev ført til Niels Laursen i Brødslev, hvad han benægter

(71)

** Christen Sørensen i Tuen på Gøl land stævner Anne Sørensdatter i Ingstrup, sl Klemend Tøgersens enke og børn for registrering af hans bo Tøger Mads Søren Klemendsen og Inger Klemendsdatter, så børnene kunne vide deres arvelodder. Christen Sørensen dømmes til at være børnenes formynder

(72)

12/7 1651.

** Christen Christensen i Fårehave stævner Tøger Christensen i Kås for syn. synsmænd har set Christen Christensens sår og skade, som han skylder Tøger Christensen for                         

** gældsstævning. faldsmål

** Anders Madsen i Røgel stævnes for syn og sigtelse. synsmænd har set Peder Andersen i Røgel hans sår og skade, som han skylder Peder Andersen for. han har ikke tilføjet Peder disse sår, men vedgår at have slået ham                              

** Jost Christensen i Østrup stævner Vogn Pedersen sst for gæld

(73)

** fordeling for brokorn til Lindholms bro

** på Sofie Brahes vegne forbydes Jetsmark sognemænd at indføre deres korn, før det er talt

19/7 1651.

** forbud mod at indføre korn før det er talt. fortegn

** på Line Ruds vegne stævnes Jens Madsen i Pilgård for rest landgilde. opsat 5 uger

** gældsstævning. opsat 3 uger

** Baldser Hansen på husbondens vegne stævner Jens Pedersen på Lundbak og Tøger Jensen i Lundergård for vidne. navng vidner, der tjener på Lundergård, tog på Voldkær et øg og føl ind, som tilhørte Jens Pedersen og låste dem ind i laden på Lundergård. Jens kom for at hente dyrene, skønt de forbød ham det, og truede med sin kniv. Jens svarede, han ville bevise, han fik dyrene med vilje og minde

(74)

** samme stævner Anders Madsen i Røgel for klage angående sår og skade. opsat 3 uger

** Jens Mikkelsen i Vestergård på husbonds vegne stævner P Sørensen i Kvorup og hans kone Johanne Sørensdatter og andre. Kirsten Pedersdatter fødte et barn, som blev inddøbt, men en time senere døde barnet. næste morgen blev det båret til præstegården for at blive begravet, men præsten var ikke til stede. næste morgen gik Tøger Nielsen bort med barnet                         

** Christen Sørensen på Gøl stævner sl Klemend Tøgersens hustru i Ingstrup for skifte efter ham. skiftebrevet blev læst    

** fordeling for faldsmål for frarømt tjeneste

(75)

** Niels Tomsen i Kirkensgård stævner Laurs Christensen i Hjermeslev for 28 s lejepenge til deres soldat

** stævning for drengeskat. fortegn

** Mads Nielsen i Vestergård stævner Niels Laursen i Brødslev samt Tomas Degns hustru for vidne angående vædderen. Niels Laursen svarede, at han ikke modtog omtalte vædder

** samme stævner Maren Jensdatter, Tomas Degns kone for dom, om hun ikke bør bevise sine ord, at Mads tog vædderen fra Tomas og leverede den til Niels i Brødslev. opsat 3 uger

** Christen Sørensen i Tuen på Gøl et vidne. skiftebrev efter sl Klemend Tøgersen i Ingstrup læses                    

(76)

** Svend Nielsen stævner Jetsmark sognefolk for forbud mod at indføre deres korn, før det er talt

26/7 1651.

** Klemend Laursen i Brødslev på søster Anne Laursdatter sl Laurs Klemendsens datter i Nørgård ? i Brødslev og på Laurs Jensen, født i Vestermark, sl Jens Tomsens søn deres vegne et vidne. Maren Laursdatter i Brødslev, Annes mor og sl Jens Tomsen i Vestermark var beslægtede i 3 led, så Laurs Jensen og Anne Laursdatter er beslægtede i 4 led 

** Jens Simonsen i Vestergård et vidne. navng vidner, at så længe de mindes, var der ingen gadehuse i Ejersted til Åstrup liggende, og der har aldrig været det

** gældsstævning. fortegn

(77)

** Mads Nielsen i Vestergård stævner Maren Jensdatter, Tomas Degns hustru i Ingstrup, for vidne. navng mænd vidner, at Mads Nielsen har skikket sig vel og er ærlig og tro

** samme stævner Mads Madsen i Ulstrup for vidne. der vidnes, at han har kaldt Mads Nielsen for en skælm

** forbud mod at indføre korn, der ikke er talt. fortegn

** samme i Hjermeslev til dem, der ikke har fæstet KM anpart tiende   

** fordeling lejepenge til soldat. fortegn

** Søren Christensen på Kringelen fik 24 mands vidne. han er født i Fårup, hvor hans far Christen Mortensen, der boede og døde på Kringelen, og mor Mette Laursdatter var hans ægte forældre. han har opført sig ærligt og vel

(78)

** Anders Jensen i Saltum efter 6 ugers opsættelse dom over Søren Pedersen i Saltum for tiende til Saltum kirke, samt lån. han dømmes til at betale

(79)

2/8 1651.

** varsel for afrømt tjeneste

** Jens Tomsen i Jonstrup. syn på den bolig, sl Her Christen Hammer iboede og fradøde                      

** samme stævner P Christensen i Hune torp for syn. synsmænd har set Jens Pedersen i Hvorup hans sår og skade, som han skylder P Christensen for, og som denne gjorde ham i hans stol i Hune kirke. han stødte og slog ham ned i stolen, og lå på ham med sine knæ, mens præsten var på prædikestolen. Peder vil benægte det ved sin højeste ed om behøves

** samme stævner dem begge for vidne. et vidne vidner til fordel for P Christensen. alle andre vidner, at P Christensen ville ind i Jens Pedersens stol, stødte ham ned i stolen med sit knæ og bed ham over øjet, samt sagde til Jens Pedersen i kirkedøren: jeg mente, du var en før karl, hvorfor slog du ikke igen. navng vidner herom 

(80)

** Her K stævnes, og hans skriftlige indlæg følger  

** Jens Tomsen gav last kære og klage over P Christensen og Jens Pedersen                                         

(81)

** stævning

**  ---- P Sørensen stævnes for bøder opsat 3 uger                     

** Jens Mikkelsen stævner Keld Laursen i Trudslev for sigtelse. Søren Christensen beskylder ham for sår, han gjorde med en spade

** Peder Christensen i Saltum stævner Hans Nielsen sst og hans kone Kirsten Pedersdatter for vidne. Bend Nielsen vidner, at han hørte, at de kaldte Peder for en tyv, der skulle være hængt for 10 år siden. flere vidner.                               

** samme stævner samme for syn på en tørvestak, om den ikke ligger i grande fælled, granderne til fortrængsel               

** gældsstævning. fortegn

** gældsstævning

** på Her Jacobs vegne stævnes for brokorn til Lindholms bro

** gældssag for byg

(82)

** forbud mod at indføre korn før det bliver talt. fortegn

** 2 forbud. Bend Laursen og Jens Christensen

** Peder Laursen i Østrup stævner Christen Andersen sst for at fremlægge stedsmålsbrev. opsat 14 dage                        

** Laurs Laursen i Hjermeslev stævner Birgitte Jensdatter sst for syn. synsmænd har set et dige, som hun nylig har udlagt i grandernes kørevej, til stor skade for dem

** fordeling. fortegn

** Mads Jensen ved Hune kirke stævnes for dom angående kirkeskyld 1650. han skal betale inden 15 dage

(83)

9/8 1651.

** Jens Christensen i Drustrup et vidne, at Søren Laursen, tilforn boende i Hjermeslev, gav afkald på hans hustru Maren Madsdatters vegne for arv efter hendes mor Mette Jensdatter, der boede i Drustrup  

** Peder Christensen Kræmmer i Saltum stævner Hans Nielsen sst for syn på en mødding tørvestak høgård og fæhave, som ligger i Saltum granders gade og alfar vej til og fra deres gårde  

** Peder Kræmmer. adskillige mænd vidner om mødding og høgård,  hvornår de er oprettet                                    

(84)

** Jens Pedersen i Hune torp stævner P Christensen sst for vidne. der vidnes om hans overfald i kirken på Jens Pedersen, der ikke gjorde modstand. da de gik ud af kirkedøren, sagde Peder: hvorfor slog du ikke igen, jeg mente, du var en før karl. Jens svarede, at det ikke var på de steder, der skulle slåes       

** Jens Pedersen et vidne. han forbyder P Christensen at gå i omtalte stol. han svarede, at han ikke agtede forbydelsen, men skulle gøre ham vejen trangere end så. Jens Pedersen gav sagen til husbonden  

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Jens Pedersen og P Christensen i Hune torp for kirkefred at lyse, samt for at udtage nævninge 

** stævning

** Laurs Bertelsen og Bend Laursen på egne og medbrødre lovsmænds vegne et vidne. navng bønder i Hjermeslev lover at yde deres tiende i rette tid til bispen og holde dem skadesløs. fortegn

**  samme på sammes vegne forbyder navng at indføre deres korn, inden det er talt. fortegn      

(85)

** Peder Christensen i Alstrup stævner Terkild Simonsen i Alstrup og andre. Klemend Tomsen vidner, at han udlagde sin anpart af stedsmålet, da tienden blev fæstet af bispen. andre vidner det samme

** Peder Christensen og Klemend Christensen et vidne angående hvor meget, deres formænd havde betalt i tiende til bispen. fortegn  

** samme et vidne. de tilbød lovsmændene samme tiende som deres formænd                                               

** Søren Andersen i Krogsgård på husbonds vegne stævner for syn på Lundergård vejrmølles brøstfældighed               

** gældsstævning

** gældsstævning for opfødning af ko. opsat 8 dage

** 4 ting til Christen Nielsen, født i Vrå, for rømning af tjeneste med 1/2 års løn

** Oluf Christensen på bispens vegne efter 6 ugers opsættelse dom over Vogn i Østrup for hans fæstes fortabelse. han har ikke rettidigt betalt tiende. bispens rest læses. Vogns svar læses, han har haft besvær at indkræve tienden af lægdsmændene. han dømmes til at miste fæstet af anpart korntienden

(86)

16/8 1651.

** Jens Tomsen på KM vegne et vidne. Peder Christensen og Jens Pedersen i Hune torp stod for ting og dom angående tvistigheden i Hune kirke. Peder lovede at være i husbondens minde, samt undergive sig kirkens disciplin. da Jens blev spurgt, om han ville bevilge samme forpligtelse, svarede han, at han havde givet sagen til husbonden      

** Baldser Hansen på Knud Seefelds vegne stævner Peder Møller, tidligere i Lundergårds vejrmølle, og hans søn Niels Pedersen for vidne klage og dom samt vidner. Christen Christensen i Fårehave og Niels Pedersen er kommet i parlament i Lundergårds borgstue, og Niels har væltet bordet over Christen, som har rejst det op igen. Niels tog bradspiddet, løb ud og æskede Christen til at slås, men denne ville ikke i husbondens stue og gård. der vidnes, at Christen er blevet hentet for at bringe en ko op, som  var kommet i bløde, og var sammen med Niels gået til borgstuen for at bede om noget at drikke. Niels sagde, de ikke sloges

(87)

** samme stævner vidner

** samme. navng synsmænd har set Lundergård vejrmølles brøstfældighed, som blev takseret til 14 slmk                 

(88)

** samme et vidne. ladefogden Niels Jensen opregner det træ, som mølleren har fået til møllen. det, der ikke er brugt, findes på møllen, men en del er blevet bortført

** Jens Tomsen i Jonstrup. navng synsmænd har set brøstfældighed på den halvgård i Vestermark, Jens Tomsen iboede og fradøde

** på Tomas Degns vegne stævnes Barbara Nielsdatter for hendes tjeneste, hun frarømte

** Jens Simonsen i Vestergård på husbonds vegne stævner Mette Laursdatter, der tjener Jens Olufsen i Ejersted, for 6 rdl bøder. opsat 6 uger                                               

23/8 1651.

** Jens Tomsen i Jonstrup på Niels Nielsens vegne i Kvorup stævner Terkild Eriksens kone Sidsel Pedersdatter samt for Børglum port. vidner, der kan mindes mange år, vidner, at Margit Klemendsdatter, Niels Nielsens kone, har brugt det næst yderste stolestade i Jetsmark kirke ulast og ukæret               

(89)

**  på Niels Friises vegne et vidne. på Knud Jensens vegne læses landstings opsættelse. Niels Friis og Anders Andersen er stævnet

** Baldser Hansen på husbonds vegne stævner P Møller og hans sønner Niels og Jens for vidne. der vidnes, at Karen Danielsdatter, P Møllers kone, sad i møllehuset, da P Møller og Niels kom ind og drak sammen. Niels æskede Simon Mikkelsen, der tjener i Risager, til at brydes med ham, så brød Simon Niels omkuld, og alle i møllehuset kom i slagsmål med stenslag og andet   

** samme stævner P Møller i Lundergårds vejrmølle for 14 slmk brøstfældighed. opsat 3 uger

** han stævnes desuden for tømmer til møllen. opsat 3 uger

** samme stævner Christen Christensen i Fårehave og Niels Pedersen for at have været i parlament og sloges i Lundergård. opsat 3 uger

(90)

** gældsstævning for korn. opsat 8 dage

30/8 1651.

**  Niels Friis i Vestrup stævner Laurs Friis for vidne, samt navng vidner fra flere sogne. disse vidner, at for 16 år siden efterlyste Niels Friis i kirken 3 breve på 300 og 200 rdl samt 12 tdr rug, som Niels Friis skulle have indløst fra Laurs Friis, men som er kommet ham af hænde

** samme stævner andre vidner, som bevidner, at de så og hørte, at brevene blev indløst, men dagen efter var de borte

(91)

** Peder Christensen Kræmmer i Saltum stævner Hans Bertelsen sst. opsat 5 uger

** Niels Friis til Vestrup et vidne. Christen Jensen i Dalen og Kirsten Jensdatter i Bunken vidnede ved ed, at de så og hørte, at Niels Friis og Laurs Friis blev forligt om de 3 breve, som Niels Friis fik og lagde dem i vinduet bag sig. da Laurs Friis var kørt bort, manglede brevene. Niels kørte efter ham til Overklit og spurgte Laurs Friis, om han vidste, hvor brevene var. Laurs svarede, at Niels vel selv kunne tage vare på brevene

** på Line Rud til Vejbygård hendes vegne efter 6 ugers opsættelse dom over Jens Madsen i Pilgård for rest landgilde 1650. han dømmes til betaling

** Mads Nielsen i Vestergård i Brødslev efter 6 ugers opsættelse dom over Maren Jensdatter degnekone i Ingstrup sogn angående hun skulle have sagt, at Mads Nielsen tog Jens Jensens vædder og gav den til Niels Laursen i Brødslev. hun bør bevise sine ord. tingsvidnerne omtales og Tomas Degns indlæg læses, som indeholder, at han mener, at hans kone bør være fri for tiltale, idet vidnerne ikke var uvildige. hun dømmes til at have gjort uret og bør erklære det eller lide tiltale

(92)

** Jost Christensen i Østrup efter 6 ugers opsættelse dom over Vogn Pedersen i Østrup for 10 sdl, som han skylder ham. diverse tingsvidner refereres. han dømmes til at betale inden 15 dage                

(93)

6/9 1651.

** Christen Jensen i Ladegård på husbonds vegne stævner Jørgen Kruse til Hjermeslevgård samt navng vidner. Tomas Pedersen i Manne vidner, at i 40 år har enge i Viers Krog ? i Hjermeslev kær ligget til efternævnte gårde og boel. fortegn. andre vidner, som mindes i 40 år, vidner om samme

** Niels Friis på Vestrup stævner Laurs Friis for vidne, samt navng vidner fra sognene, der for 16 år siden hørte Niels Friises efterlysning af gældsbreve, som han havde mistet. Niels Pedersen i Pandrup havde hørt på forliget mellem Niels og Laurs Friis

(94)

** Svend Nielsen i Momgård stævner Palle i Vedsted for syn. navng synsmænd har set brøstfældigheden på hans hus. taksering ca 18 dlr

13/9 1651.

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Søren Andersen i Krogsgård Niels Pedersen i Fruensgård og Jens Pedersen i Skødsholm for klage efter tingsvidne 30/8 angående, de har hentet en vogn med mere i Fårehave. de svarer, at den er pantet efter grandelavsbrev for høslæt i fang og fælled. opsat 14 dage

(95)

** samme stævner Mads Nielsen i Vestergård for syn. navng synsmænd har set Jens Tomsen i Jonstrup hans sår og skade, som han beskylder Mads Nielsen for                              

** samme stævner samme for vidne. navng vidner, at Mads Nielsen efter tinget var holdt, havde draget sit værge og slået til Jens Tomsen, som var til hest               

** stævning

20/9 1651.

** Niels Friis i Vestrup stævner Laurs Friis for vidne og svar. der vidnes om fremlysningen i Hune kirke for 16 år siden af omtalte 3 gældsbreve, som Niels har indløst, og som er bortkommet

(96)

** Svend Nielsen i Momgård stævner Palle Pedersen i Vedsted angående fæstes fortabelse for brøstfældighed på hans hus. opsat 5 uger 

** stævning

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Mads Nielsen for tingfred at lyse

** samme stævner samme for vidne. Christen Madsen ? i Saltum havde set Mads Nielsen stå i Anders Nielsens lade i Bundgård med et spadeskaft i hånden, og Laurs Nielsen stod udenfor døren med en plejl og med blodig næse. Jens Tomsen gav klage på Mads Nielsen, der svarede, at han ingen skade gjorde, men var der for at hente nogle penge. opsat 14 dage

** klostertjenerne stævnes for deres rest arbejde samt vidne. der vidnes, at de var tilsagt at møde i Ålborg for at høste og gøre deres rest arbejde. opsat 8 dage og 3 uger

** Peder Christensen i Hune torp stævner Maren Jensdatter og børn Jens Peder og Christen Pedersen for vidne. Sidsel Andersdatter, Peder Christensens kone, vidnede, at da sl Peder Christensen i Hune torp var død, lovede Jens Pedersen at betale hvad ---- skyldte Peder Christensen. han sværger at have betalt undtagen en savdele           

** Tomas Jensen i Brogård, som tjente i Bundgård stævner Anders Nielsen i Bundgård for syn. synsmænd har set skade på Tomases øje

(97)

** Jens Mikkelsen delefoged til Børglumkloster efter 6 ugers opsættelse stævner Tøger Nielsen, der tjener P Sørensen i Kvorup for dom. han har udenfor ægteskab avlet et barn med Kirsten Pedersdatter. barnet døde straks efter fødslen, og Tøger bragte det bort. han dømmes til at forklare eller lide tiltale                    

27/9 1651.

** Christen Knudsen i Børglum by stævner Peder Andersen i Vejby og søn Anders Pedersen for vidne                         

** gældsstævning for rest på en td øl

** Laurs Andersen i Østrup og Tomas Madsen ? i Brødslev deres regnskab er klart        

(98)

** Jens Tomsens sag med mændene i Fruensgård Krogsgård og Skødsholm opsat 14 dage

** på Niels Friises vegne stævnes Laurs Skrædder i Fårup og søn Christen Laursen for vidne. Else Jensdatter har taget en kniv fra Christen, mens han sad og skar strå i Niels Friises bygstak 

** Niels Pedersen i Fruensgård stævner Dorte i Fårehave og andre for vidne. der vidnes at Dorte lod føre hø af forte og fælled vesten Hedegård og norden den vase, som før er vidnet

** Tomas Jensen i Brogård stævner Anders Nielsen i Bundgård for sigtelse. han beskyldes for at have skadet Tomases øje med en høle. Anders vil bevise, at Tomas allerede havde et skadet øje

** samme stævner samme for klage. opsat 3 uger

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Mads Nielsen i Vestergård for at udtage nævninge angående tingfred

** stævning for skat                                   

** Bundgårds mænd stævnes for skat. opsat 8 dage

(99)

** Maren Pedersdatter i ll Pandrup stævnes for beliggelsesbøder. opsat 6 uger                                               

** Poul i Østrup stævner P Laursen og kone Margrete Jensdatter . opsat 8 dage                                               

** gældsstævning. opsat 8 dage

** Christen Knudsen i Børglum by et vidne. han har indtaget et øg af hans korn, som var P Andersens i Vejby. Christen Knudsens hustru Anne Nielsdatter lovede P Andersens søn Anders Pedersen øget anden dagen derefter, og han red bort med det, og det var da uskadt, som da det blev indtaget                              

4/10 1651.

** Christen Jespersen i Torpet stævner Jens Christensen, der tjener Christen Torsen i Alstrup for tilbud om et skiftebrev af 6/10 1644 angående arvelod, som hans søskende tilfaldt efter deres far Christen Nielsen. Jens mener ikke, han bør modtage skiftebrevet, da han er tjenestekarl og uden bopæl, men farbroderen, der er besiddende bør gøre det. opsat 5 uger                                  

** Tomas Jensen i Brogård stævner Anders Nielsen i Bundgård samt vidner, som vidner om slagsmålet mellem dem. Tomas nægter ved ed at have skadet Anders øje, og vil bevise, at øjet allerede var skadet

(100)

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Mads Nielsen, født i Vestergård, for at sætte fylding på nævninge, som nævnes. de skal gøre ed og tov imellem Jens Tomsen og Mads Nielsen for bordag, de har begået med hinanden ved tinget. tingsvidnerne om sagen læses. herredsfogden spurgte Mads Nielsen, om han havde noget imod nogen af nævningene, som han så skulle forskyde. han forskød 3 af dem, idet han ikke ville have dem i samme tov. nævningene gjorde deres ed og tov og svor et fuldt tingfred over Mads Nielsen             

** Jens Brus i nør Saltum stævner Keld Christensen sst for vidne. navng vidner, at der faldt mange ord mellem Keld Christensen og Jens Bruses kone Maren Sørensdatter, blandt andet blev hun skældt ud både for tyveri og krohold

(101)

** gældsstævning

** fordeling af klostertjenerne for dette års dagsgerninger. fortegn

** Peder Kræmmer i Saltum efter opsættelse 30/8 dom over Hans Nielsen for skældsord. han bør bevise dem, eller selv være det. Hans Nielsen benægter ordene, og ved kun godt om Peder Kræmmer. sagen indstilles for hans øvrighed

11/10 1651.

(ingen mødte formedelst stor storm og vejrlig)

18/10 1651.

** gældsstævning. fortegn

(102)

** stævning for faldsmål

** gældsstævning. fortegn. opsat 5 uger

** på Gregers Hvids vegne i Viborg stævnes Jens Mortensen i Alstrup for rest landgilde 1649. han fremlægger kvittering. opsat 6 uger

** gældsstævning. opsat 6 uger

** gældsstævning for diverse. fortegn

** gældsstævning for rest på hest

(103)

** Knud Pedersen et vidne, at Mads Nielsen i Brødslev blev forligt med ham om skriverløn                            

** Jens Nielsen Brus og Keld Christensen i nør Saltum et vidne. de lod læse deres kontrakt angående, de er blevet forligt om skældsord og andet dem og deres kvinder imellem. den, der bryder kontrakten skal betale husbonden 3 rdl og til granderne en td godt øl

25/10 1651.

** Laurs Jensen i Alstrup stævnes for 16 rdl stedsmål. opsat 3 uger     

** Christen Andersen i Østrup stævner Niels Nielsen samt vidner, og Keld Nielsen for svar. opsat 8 dage                        

** Jens Tomsen i Jonstrup på Dorte Christensdatters vegne i Fårehave stævner Niels Pedersen i Fruensgård Jens Pedersen i Skødsholm for dom angående en vogn, de har fjernet fra hendes gård. hun mener, de har gjort uret. opsat 3 uger

(104)

** samme på lægdsmændenes vegne i Hune varsel for rest skat. fortegn

** navng lægdsmænd i Jetsmark et vidne. navng vidner om ødegods i Jetsmark, som ikke er beboet. fortegn

** samme i Saltum sogn. navng vidner om ødegods i Saltum sogn

** Erik Jensen i Ejersted et vidne. hans værsted er ødelagt af sandflugt                                             

** forlig om betaling af faldsmål

** kirkeværgerne i Saltum stævne for kirkens korn. fortegn

** fordeling. fortegn

(105)

** Jens Sørensen i Saltum et vidne. navng vidner, at det værsted, han nu påboer, var øde nogle år og ruineret og uden avl, da han fik det. han kan ikke betale fuld skyld

** fordeling. fortegn

1/11 1651.

(var alle helgens dag og da ingen rettergang)

3/11 1651.

** Christen Andersen i Østrup stævner Keld Nielsen i Kvorup og Niels Nielsen i Østrup for vidne. Christen Keldsen i nør Saltum vidner, at i 32 år husker han, at det yderste kvindestolestade i Saltum kirke har været til den gårdspart i Østrup, som Christen har fæstet. andre vidner det samme. Keld Nielsen svarer, at Niels Nielsens kone er ældre og længere gift, derfor bør hun have stolestadet. Christen svarer, at han betaler mest til kirken, og da kvinden er ung, bør stadet bruges af hans kone

** Jens Christensen, der tjener i Kvorup stævner Knud Nielsen i ---- for vidne. navng vidner, at Knud Nielsen er Jens Christensens rette farbroder                                       

** 4 ting for byg. de blev forligt

(106)

** varsel for kongeskat. fortegn

** Alstrup sognemænd stævnes for at tage mænd af tinge til at ligne KM anpart korntiende i Alstrup sogn. 3 mænd møder og svarer, at de selv har fæstet tienden, så de mener ikke, der skal lignes om

** Jetsmark sognemænd stævnes for rest kongeskat

** stævning for stålgryde

** Christen Andersen og Niels Nielsen i Østrup et vidne, at et vandløb, der kan komme gennem deres gård, skal de holde hinanden skadesløs for                                           

** Svend Nielsen i Momgård efter 6 ugers opsættelse dom over Palle Pedersen i Vedsted for brøstfældighed på hans hus og bygning efter synsvidne, og mener hans fæste er forbrudt, som også dømmes      

8/11 1651.

** varsel til dem i Saltum, som rester med skat 3 ting

** Peder Laursen i Østrup stævner Søren Laursen i Bunken for husleje og syløn. han nægter. opsat 14 dage                   

(107)

** Søren Laursen fordeler Peder Laursen for en stålgryde, som denne leverer til Søren her for retten

** fordeling for skat

** gældsstævning. opsat 14 dage

** Anders Jensen et vidne, at Gertrud Pedersdatter gjorde ham til sin værge

** gældsstævning. opsat 1 måned

** gældsstævning for husleje og kornskade. fortegn. opsat 14 dage

** på lægdsmændene i Jetsmark deres vegne fordeles for KM skat. fortegn

fortegn

15/11 1651.

** menige Alstrup sognemænd samt Terkild Simonsen stævnes angående spørgsmål om hvem, der skal have afkortning på det korn, som er pålagt dem. opsat 8 dage

(108)

** lægdsmændenes sag med sognemændene i Saltum opsat 8 dage

** stævning for rest kongeskat i Ingstrup 3 ting

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner i Jetsmark for rest landgilde og kornskat

** Niels Pedersen i Fruensgård og Jens Pedersen i Skødsholm med landstings stævning stævner vidner. opsat 8 dage

** Niels Pedersen stævner Christen Eskesen Møller

** Søren Andersen i Kvorup et vidne, at Jens Sørensen i Pandrup lod læse en fuldmagt: Niels Sørensen i Kølvring Jens Sørensen i Hedegård Tomas Sørensen i Kvorup på egne vegne, Jens Laursen i Kvorup Niels Nielsen sst og Keld Mortensen i Purkær på hustruers vegne gav Jens Sørensen fuldmagt til at give Søren Andersen afkald for arv efter mor Maren Tomsdatter, som boede og døde i Kvorup                

** Jens Sørensen et vidne, at Søren Andersen er forligt med sine fosterbørn om arv efter deres mor                  

(109)

22/11 1651.

** gældsstævning for rest skat. fortegn

** gældsstævning. opsat 3 uger

** gældsstævning. opsat 8 dage

** Jens Tomsen i Jonstrup

** Jens Jensen i Vestergård i Brødslev et vidne

** Terkild Simonsen i Alstrup

** Terkild Simonsen og menige sognemænd i Alstrup stævnes for spørgsmål

** Christen Andersen i Østrup et vidne, at Johanne Nielsdatter gjorde ham til sin værge og gav ham fuldmagt            

** Vill Laursen i Hjermeslev på egne og brødres vegne

** stævning

** gældsstævning

(110)

** Saltum sognemænd fordeles for kongeskat. fortegn

29/11 1651.

** Jens Tomsen i Jonstrup 4 ting til 2 mænd i Røgel for penge til landkisten efter mandtals indhold

** fordeling for skat

** stævning for pengeskat i Ingstrup sogn 3 ting

** på Her Hanses vegne i Jetsmark stævnes vidner angående uskikkelighed i kirken, som Jost Jensen i Klarborg og Anders Nielsen i Klostergård skal have begået. der vidnes, at Jost Jensen kom ind i kirken, tilsyneladende drukken, og sagde nogle ord, som dog ikke forstyrrede prædikenen. andre vidner, at han ikke gjorde bulder, men kaldte på Gud, at han skulle hjælpe ham

(111)

** på Her Hanses vegne stævnes vidner, samt Anne Nielsdatter i Toftegård for svar, angående hvor mange føl svin kalve, der er født i Toftegård gennem 6 år. navng vidner om fødslerne i de senere år. Christen Laursen mødte og svarede, at den tiende, hans moder ikke havde udredt, ville han betale, ligesom han gjorde til den forrige præst Niels Nielsen                           

** på Gregers Hvid borger i Viborg hans vegne efter 6 ugers opsættelse dom over Jens Mortensen i Alstrup for rest landgilde 1649. han fremlægger kvittering og betaler rest

** Terkild Simonsen i Alstrup et vidne. navng vidner om halvgårde, der er øde og andre, hvor der bor inderster. fortegn

** Niels Christensen i Torpet stævner sine frænder for deres anpart landbod at fæste. opsat 8 dage

(112)

** Terkild Simonsen i Alstrup stævner alle Alstrup sognemænd. navng mænd har lignet KM anpart tiende til bispen. fortegn

** Christen Laursen i Vestergård et vidne. Anders Pedersen Rytter, født i Viborg, som nu boer i Veggerby i Sjælland giver afkald for arv, som hans kone Anne Tomsdatter kunne tilfalde efter forældre, Tomas Sørensen og Anne Laursdatter som boede og døde i Tise

** Laurs Andersen i Brogård et vidne, at Poul Rod i Vedsted lovede at betale ham hø for gæld til sl Steffen Andersen i Brogård

** Yde Christensens sag i Hjermeslev angående Niels Jensen opsat 8 dage

** Laurs Andersen i Brogård stævner Peder Jensen, der boede i Pilgård for gæld til sl Steffen Andersen                             

6/12 1651.

** stævning

(113)

** gældsstævning

** Helliggejst tjenere stævnes for rest. opsat 3 uger

** Niels og Jens Pedersen i Skødsholm lover at skaffe den vogn til stede, som de pantede hos Dorte Christensdatter i Fårehave. de lover ikke at pante hende for høbjergning, som er brugt af Arilds tid

** stævning for hesteleje

** gældsstævning. opsat 3 uger

** gældsstævning 3 ting

** gældsstævning. opsat 8 dage

** Eske Christensen i Trudslev et vidne, at Niels Christensen i Torpet vedgik at have modtaget landbod, for de slog Niels Kræmmer ihjel. fortegn

** stævning

(114)

** Christen Andersen i Østrup stævner Søren Pedersen i Saltum for 1/2 svin. opsat 8 dage                                     

** gældsstævning. fortegn. opsat 14 dage og 6 uger

** Christen Christensen i Hune. synsvidne til Hune kirkegårdsdige

** Tomas Jensen i Jonstrup dele for skat. fortegn

** Anders i Kirkensgård 3 ting efterlyste sit segl

13/12 1651.

** på Samuel Meyers vegne i København stævnes for rest landgilde og arbejde. fortegn. opsat 6 uger

** Tomas Jensen i Jonstrup stævnes for fogedpenge. opsat 6 uger

(115)

** fordeling for arbejdspenge

** gældsstævning. fortegn

** på Jens Madsens vegne i Binderup stævnes Poul Tomsen i Kalsensgård for vidne. navng vidner, at den part, Tomas i Kalsensgård iboede og fradøde, står øde og uden avl. Poul Tomsen vedgik ikke at bruge mere, end han havde fæstet. det hus på Skive, som Søren Jensen iboede, stod slet øde

** Anders Laursen i Hjermeslev stævner Christen Bertelsen, om han ved noget uærligt om ham. han ved kun det, der er ærligt

** gældsstævning

20/12 1651.

** Oluf Christensen et vidne, at Knud Jensen lod læse en opsættelse. opsat til snapsting

(116)

** på Nicolaj Holsts vegne et vidne. navng vidner, at den gård i Sønderby til Åstrup liggende, som Peder Mortensen iboede og fraflyttede, den står slet øde og ingen påboer den, og i løbet af nogle år er ganske ruineret, så der er ikke hus eller bygning derpå, så der kan ingen landgilde fås

** KM pantsætningsbrev læses. følgende krongods i herredet er pantsat. fortegn. de tilsagde Nicolaj Holst deres tro tjeneste

** Otte Jensen et vidne på Jokum van Debers vegne. navng lover deres tjeneste

(117)

** fordeling

** Anders Jensen i Hjermeslev. navng synsmænd har synet kirkens brøstfældighed. opregn                                

** Laurs Laursen i Hjermeslev stævner Johanne Nielsdatter, Laurs Laursens efterleverske i Østrup for svar på et brev, som er en kontrakt med hendes stedbørn om en bolig, som blev genløst for 80 dlr. denne oplæses. kontraktens indhold fortsat

(118)

** Christen Jespersen i Torpet på sin mor Johanne Jensdatter og hendes børns vegne efter 6 ugers opsættelse stævner Søren Laursen tidligere boende i Hjermeslev for dom angående 16 sdl, som han skylder sine fosterbørn efter skiftebrev. han lover at udlægge de 16 sdl. han dømmes til at betale inden 15 dage               

(119)
    
** Gud Alleene Skee ære   Knud Pedersønn  Mppa.          

(1)

** tingbogens autorisation 1652

** tingets betjente

(2)

10/1 1652.

** ransnævninge

** Niels Nielsen i Kvorup og Terkild Eriksen i Pandrup blev forligt om deres tvistighed angående deres kvinders stolestade i Jetsmark kirke

** Jep Eriksen i Røgel et vidne, at Christen Pedersen i Hønsholm lod læse sin sl bror Anders Pedersen hans børns arvelod, som er 150 sdl. børnene er Christen Jens Ingvard Morten og Peder Andersen og Maren Andersdatter, og skal det lidet pigebarn gå lige i skifte med et af drengebørnene

(3)

** gældsstævning

17/1 1652.

** Jens Mikkelsen i Vestergård, delefoged til Børglumkloster, stævner tjenerne for rest landgilde 1651. opsat 6 uger

** stævning for tiende til Jetsmark kirke

(4)

** samme. fortegn

** Karen Jensdatter i Bunken gav Niels Jensen i Porten fuldmagt

** Tomas Christensen i Risager stævner Tomas Bertelsen i Alstrup for vidne. Tomas Christensen har købt en stud at Tomas Bertelsen og betalte fæstepenge straks, men har ikke hentet og betalt den inden st Stefans dag

** Niels Christensen i Fårup stævner Jens Olufsen i Saltum og Christen Justsen i Fårup for vidne og Jens Nielsen i Fårup for svar. vidnerne, der kan mindes 64 år, bevidner, at det stolestade i Saltum kirke, som Niels Christensen og Jens Nielsen tvistes om, er ret stolestade til deres gårde                     

** gældsstævning

(5)

24/1 1652.

** Maren Sørensdatter, der tjente i Krogsgård udlægger som barnefar Søren Andersen i Krogsgård                      

** Jetsmark mænd stævnes for rest tiende. opsat 3 uger

** Tomas Olufsen i Brødslev stævner Poul Nielsen i øster Hjermeslev, Jens Brus i ? Boel ? Nielsdatter  nør Saltum, Søren og Anders Nielsen i Alstrup Poul Tomsen i Kalsensgård, Keld Christensen i nør Saltum ---- Gertrud Nielsdatter for tilbud om skifte efter hans hustru Volborg Nielsdatter  

** Jens Nielsen i Fårup stævner Niels Christensen i Fårup og andre for vidne. Søren Nielsen i Østrup, der mindes 67 år, vidner at sl Rasmus Christensen, der boede i den gård, som Jens Nielsen og Niels Christensen iboer, søgte ikke det stolestade, som omtvistes. Laurs og Niels Christensen vidner, at deres sl far Christen Nielsen stod yderst i omtalte stol, indtil Frands Pedersen fik den, og ingen af føromtalte gård søgte den                    

(6)

** Niels Jensen i Porten på Karen Jensdatters vegne i Bunken stævner Morten og Peder Jensen samt Mette Jensdatter i Saltum angående arv og gæld efter sl Niels Jensen i Bunken. de frasiger sig arv og gæld

** gældsstævning 3 ting

** fordeling for føringspenge

31/1 1652.

** Jens Tomsen i Jonstrup på Anne Jensdatters vegne i Vestermark stævner Tomas Jensen i Kettrup, Laurs Jensen i Nørgård Mads Jensen i Vestermark for at give afkald. opsat 3 uger                

** 4 ting

(7)

** Oluf Bertelsen på husbonds vegne stævner navng tjenere for en Skagenrejse, de var tilsagt at gøre med en karl, men oversad. opsat 5 uger

** stævning for føringspenge. opsat 5 uger

** fordeling for rest tiende til Jetsmark kirke

** fordeling

** Oluf Bertelsen i Saltum efter 6 ugers opsættelse fordelte Helliggejst klostertjenere for rest landgilde 1651. fortegn

** Peder Simonsen i Sisgård efter 6 ugers opsættelse begærer dom for gæld. fortegn. de dømmes til betaling

(8)

** samme efter 6 ugers opsættelse dom over Oluf Christensen i Kvorup for gæld. hans indlæg læses samt antegnelse over deres regnskab. de dømmes til at gøre regnskab

(9)

7/2 1652.

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Maren Hansdatter, der tjente på Egholm, som udlagde som barnefar Niels Frandsen, som tjente sammesteds                                            

** samme gav varsel til Niels i Fruensgård og Jens i Skødsholm for en vogn, de pantede fra Dorte i Fårehave. 3 ting

** Niels Christensen i Brogård stævnes for 12 rdl, for han belå Maren Pedersdatter i ll Pandrup. opsat 5 uger              

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Laurs Christensen i Hjermeslev for at forklare skatten, han har opkrævet. opsat 8 dage

** samme stævner for skat. fortegn. opsat 8 dage

** stævning for brokorn til Åby bro. opsat 8 dage

** samme stævner for beliggelsesbøder. fortegn. opsat 5 uger

** gældsstævning

** Oluf Christensen i Kvorup på Saltum sognemænds vegne stævner Matias Davidsen Krog i Ålborg for vidne. flere navng vidner, at da de ydede deres tiende, brugte Matias en ny tønde med ubillige topmål, og skæppen var en Vendelbo skæppe, der var  ubrændt og med ubillige mål derpå. han tog fra siden af korndyngen med topmål, og spildte til alle sider

(10)

** Poul Nielsen i øster Hjermeslev på medsøskendes og medarvingers vegne blev forligt med Tomas Olufsen om arv efter hans hustru sl Volborg Nielsdatter, som udgør 37 sdl, som de vil give afkald for, når de bliver udlagt

** Laurs Christensen i Pirup et vidne. Christen Pedersen i Krattet på hustru Anne Christensdatters vegne, og Søren Jensen i Klitgård på hustru Maren Christensdatters vegne og Niels Christensen skolemester barnfødt i Hune på egne vegne gav afkald for arv efter sl Christen Pedersen i Pirup og kone sl Maren Laursdatter

** Saltum sognemænd stævnes for kirketiende 3 ting

(11)

** gældsstævning

** gældsstævning. opsat 14 dage

14/2 1652.                        

** Christen Christensen i Fårehave fordeler Niels i Fruensgård og Jens i Skødsholm for en vogn med tilbehør, som de pantede fra Dorte i Fårehave

** fordeling

** Laurs Mørk i Østrup stævner Matias Dinesen Krog for vidne. synsmænd har set Laurs sår og skade, som blev gjort af Matias D

** stævning

** Peder Laursen i Østrup stævner for diverse gæld. fortegn. opsat 14 dage

(12)

** Anders Laursen i Hjermeslev stævner Keld Simonsen Simon Christensen Christen Eriksen Ellen Simonsdatter P Simonsen i Sisgård Anders Andersen i Vestrup Poul Simonsen i Hjermeslev Maren Christensdatter for vurdering af sl Christen Simonsens gods    

** gældsstævning. fortegn. opsat 8 dage

** nør Laurs Pedersen i Ingstrup kirkeværge et vidne. navng synsmænd har synet Ingstrup kirkes brøstfældighed og tilbehør 

** efter 6 ugers opsættelse stævnes Jetsmark sognemænd for rest tiende. fortegn. dom: at betale inden 15 dage 

(13)

21/2 1652.

** gældsstævning for rest på dom. fortegn. opsat 3 uger

** Anne Jørgensdatter i Hvorup tilsagde Erik Juel sin tjeneste

** Laurs Christensen i Pirup stævner Niels Christensen, født i Hune angående 1 sdl, som Niels fik på egne og 2 søstres vegne, som var arv efter deres morfar sl Christen Pedersen og moder Maren Laursdatter

(14)

** Tomas Olufsen i Brødslev et vidne, at Poul Nielsen i øster Hjermeslev Jens Nielsen i nør Saltum Anders Nielsen i Alstrup Søren Nielsen sst og Keld Christensen i nør Saltum på kone Gertrud Nielsdatters vegne og Poul Tomsen i Kalsensgård på kone Birgitte Nielsdatters vegne gav ham afkald for arv efter hans sl kone Volborg Nielsdatter                                  

** Hans Henriksen og lille Peder Laursen i Østrup blev forligt om deres tvistighed om et ølkar

** på Niels Friises vegne i Vestrup stævnes vidner samt Laurs Friis på Hersumgård for svar. han har stævnet Niels Friis til landstinget uden skriftlig stævning.

** begge Christen Andersen i Østrup vidner, at de også er blevet stævnet til landstinget uden skriftlig stævning                       

** Henrik Hansen et vidne. synsmænd har set Morten Nielsen og Jens Christensen i Vestrup de sår og skader, de havde, da de kom hjem efter at have stævnet Laurs Friis. de vidner, at Laurs Friis havde gjort det med deres egen jerntyv

(15)

** samme. navng vidner, at de for 17 år siden i Saltum kirke hørte efterlysningen af de 3 gældsbreve

** Mads Skøt i Bundgård stævner Peder Laursen i Østrup Svend Nielsen i Pandrup og Christen Nielsen sst, angående han har købt og betalt dem deres anpart i Virfled i Østrup, så han mener, de bør give ham skøde derpå, som han også får      

** Peder Jensen i Alstrup et vidne, at Simon Nielsen i Ingstrup havde fuldmagt af brødre Mads og Christen Nielsen sst til at give Peder Jensen afkald for arv efter sl mor Johanne Madsdatter i Alstrup

(16)

** Vogn Pedersen stævner vester P Laursen for vidne angående en ager, som Vogn har lejet af P Laursen, samt angående en kedel, som Peder havde fået i pant for 2 skpr mel. han vil få den tilbage, når dette bliver betalt

** Niels Nielsen i Bunken stævner samme for diverse gæld. opsat 3 uger

** Jens Tomsens sag med Niels i Vestermark opsat 14 dage

** Christen Torsen i Alstrup. synsmænd har synet kirken. opregn

** gældsstævning

** Matias i Ejersted fordeler Saltum sognemænd for rest kirketiende 1651

(17)

28/2 1652.

** Vogn Pedersen i Østrup. syn på den ager, som han har lejet af P Laursen

** Christen Nielsen i nør Saltum efterlyser sit signet, pung og penge

** Peder Laursen i Østrup stævnes Vogn Pedersen sst for vidne      

** Christen Christensen i Fårehave gav varsel til Niels og Jens Pedersen for faldsbøder

** fordeling

** Peder Laursens sag med Johanne Nielsdatter og andre opsat 8 dage

** gældsstævning. fortegn. opsat 8 dage

** gældsstævning. fortegn. opsat 8 dage

** 3 ting

** Tomas Jensen, der tjener i Kettrup stævner Anne Jensdatter i Vestermark samt Johanne Jensdatter. der vidnes, at der er 4 køer til Niels Jensens i Vestermark samt 2 kister, hvoraf Tomas Laurs og Mads Jensen intet skifte har fået

(18)

** Christen Andersen i Østrup stævner Laurs Andersen sst for et brev på 5 tdr byg, som er betalt. opsat 14 dage                 

** samme stævner Maren Nielsdatter

** Laurs Laursen i Hjermeslev på Johanne Nielsdatters vegne stævner begge P Laursen for vidne

** Oluf Tomsen i Brødslev stævner Keld Christensen for vidne angående handel om en nordbaggeplag

(19)

** Jens Mikkelsen i Vestergård efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Børglumkloster tjenere for rest landgilde. dom: de bør betale 6/3 1652.

** Oluf Bertelsens sag med tjenerne for oversiddelse opsat 8 dage

** Christen Nielsen i nør Saltum efterlyser signet 

** Niels Jensen i Hjermeslev efter 8 dages opsættelse søger Gertrud Pedersdatter for en hest med videre. hun svarer, at hans medarvinger gav hende halvparten af hesten og Niels gav hende halvparten. de blev forligt

** Jens Tomsens sag med dem i Vestermark opsat 8 dage

** Christen Sørensen ved Assenbæks bro stævner Anders Jensen i Kirkensgård for tilbud angående penge efter forlig efter hans kone Karen Hansdatter                                            

** gældsstævning. fortegn. opsat 814 dage

** Niels Christensen i ---- stævner for landbod. opsat 3 uger

** Laurs Jensen i Hune på sin egen og søskendes vegne stævner Maren Andersdatter i Pandrup samt Laurs Pedersen for svar angående arv, som Laurs Jensen og søskendebørn kunne tilfalde efter sl Laurs Madsen. opsat 3 uger

(20)

** stor Peder Laursen i Østrup stævner Mads Skøt for vidne. Peders kone Karen Pedersdatter vidnede, at Mads og Peder var forligt, og Mads fik brev på 20 dlr, da lovede han at give Peder 2 tdr korn.

** lille Peder Laursen i Østrup stævner Christen Christensen sst for vidne. Margrete Jensdatter vidner, at P Laursen satte ølkarret i pant, men Christen mener at have købt det. opsat 3 uger

** gældsstævning. opsat 14 dage

** Christen Madsen i Damsgård et vidne, at Tomas Madsen sst gav afkald på egne og søster Anne Madsdatters vegne for arv efter sl Mads Jensen i Damsgård                                

** varsel for gæld. fortegn

** Peder Jensen i Alstrup et vidne, at Simon Nielsen i Ingstrup Christen Nielsen og Mads Nielsen gav afkald for arv efter deres mor Johanne Madsdatter

(21)

** dom for rest tiende

13/3 1652.

** Anders Jensen i Kirkensgård et vidne, at Christen Sørensen ved Assenbæks bro tilkendegav, at hvad Margrete Andersdatter, som er opfødt i hans bo, havde fået af hans sl hustru, skulle hun beholde

** Anders Bertelsen i Pirup stævnes for rest, samt for dom på hans fæste. opsat 5 uger                                        

** gældssag. opsat 5 uger

** fordeling

** Christen Nielsen i nør Saltum efterlyste sit segl            

** Christen Sørensen ved Assenbæks bro gav Anders Jensen i Kirkensgård afkald for arv efter søster Karen Jensdatter, Christen Sørensens hustru idet han modtog rede penge for retten

(22)

** samme et vidne, Jens Jensen i Vridsted i ---- herred, og Christen Madsen i Agerbæk i Mårup sogn på hustru Maren Jensdatters vegne gav afkald for arv efter Karen Jensdatter, Christen Sørensens sl hustru

** Mads Skøt i Bundgård et vidne,. han lod læse hans købebrev til 3 skpr bygskyld i en lille bolig Virfled i Østrup. sælger var Svend Nielsen i Pandrup

(23)

** Oluf Bertelsens sag med tjenerne for deres oversiddelse opsat 3 uger

** Simon Poulsens sag opsat 14 dage

20/3 1652.

** Niels Christensen i Torpet stævner for vidne. Maren Simonsdatter, Eske Christensens kone vidnede, at Niels Andersen i Kettrup Oluf Andersen Jens Andersen i Ejersted var næstsøskendebørn til Niels Olufsens mor i Vrensted                     

** Christen Torsen i Alstrup stævner Mads Pedersen i Hjermeslev for landgilde til Alstrup kirke. ifølge seddel fra Kornumgård skal han kun betale halv landgilde

(24)

** alle Alstrup sognemænd stævnes for kirketiende 1650 samt for det øde. opsat 8 dage

** gældsstævning

** stævning i Østrup for forbud

** vester P Laursens sag opsat

** dom for gæld. at betale inden 15 dage

27/3 1652.

** Peder Nielsen i Hebelstrup på Jacob Grubbe til Kabbel hans vegne stævnes for syn på husenes brøstfældighed. fortegn  

(25)

** samme stævner Mads Klemendsen i Hjermeslev for dom, idet han ikke har opbygget hus, hvor han er bevilget. han har forbrudt sit fæste. opsat 6 uger                                        

** Niels Christensen i Torpet stævner Jens Andersen i Ejersted og sønner Laurs og Anders, Niels Andersen i Kettrup og søn Søren, Oluf Andersen og søn Laurs og gav dem varsel for landbod for Niels Olufsen, der dræbte Anders Nielsen og Christen Sørensen i Vrensted

** Otte Jensen stævner Jens Nielsen i Alstrup for syn. navng synsmænd har set bårerne til hans halvgård           

** på Niels Friises vegne forbydes Christen Keldsen i nør Saltum at huse hans søn Jens Christensen, idet han er fordelt for sin tjeneste

** gældsstævning. fortegn

** Peder Simonsen i Sisgård stævner Christen Christensen i Østrup  for vidne

** Christen Torsens sag opsat 8 dage

(26)

3/4 1652.

** Maren Christensdatter, som tjente i Krogsgård udlagde barnefar Laurs Christensen, som tjente Christen Tomsen           

** Jens Tomsen i Jonstrup et vidne om ødegods. fortegn

** samme et vidne om toldtømmer og strandvrag

** Jens Pedersen i Bejstrup på Samuel Meyer og Laurs Hansen i København deres vegne stævner Peder Jensen i Borup og Anders Laursen i Hjermeslev for vidne. Anders vidner, at han tilsagde Peder Jensen i Borup på husbondens vegne at tage Laurs Hansen i Ålborg og føre ham på vejen til Års. andre vidner det samme. Peder Jensen svarer, at han ikke var hjemme, og han ikke tidligere var tilsagt til rejse over fjorden

(27)

** samme stævner samme for dom, for at sidde en befaling overhørig, samt på hans fæste, som menes at være forbrudt. opsat 6 uger             

** samme stævner samme for dom, om han ikke bør gøre sædvanligt arbejde, som tidligere til Sejlstrup. han svarer, at han ikke blev tilsagt at gøre arbejde til Sejlstrup. opsat 6 uger

** Oluf Christensen i Kvorup på Niels Friises vegne et vidne om en landstings stævning

(28)

** slotstjenerne stævnes for rest

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Maren Andersdatter i Pandrup for æskning og forbud, angående arv og skifte efter sl Laurs Madsen, eftersom Jens Andersen og Jens Tomsen har tilforhandlet sig arvelodden af Laurs Pedersen i Saltum                  

** samme stævner Laurs Jensen i Brødslev for hans anpart af avl, som er arvelod efter hans far. opsat 8 dage                    

** samme på Anne Jensdatters vegne i Vestermark stævner Laurs Jensen i Nørgård Tomas Jensen i Kettrup Mads Jensen i Vestermark for dom angående afkald, da de har modtaget arv. opsat 3 uger           

** Simon Poulsens sag med Peder Simonsen opsat 14 dage

(29)

10/4 1652.

** Bend Laursen et vidne. navng vidner om et øde gadehus i Sønderby, som Simon Brus frarømte, og som stod øde forleden år

** Ålborg slotstjenere fordeles for rest

** gældsstævning for diverse. fortegn. opsat 14 dage

** stævning for bådsmandsskat. fortegn. opsat 14 dage

** Mads Christensen i Pandrup på mors vegne stævner Laurs Pedersen Soldat på Mikkels vegne i Torpet for tilbud angående arv efter sl Laurs Madsen i Pandrup                            

** Jens Tomsen i Jonstrup 2 forbud angående Maren Andersdatter i Pandrup på arv                                        

** gældsstævning. fortegn

(30)

24/4 1652.

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Margrete Jensdatter i Sønderby, som udlagde Christen Christensen i Kalsensgård, født i Abildgård, for sin barnefar                                

** Mads Skøt i Bundgård et vidne. øster P Laursen i Østrup skødede ham et hussted med 4 stykker jord i Østrup, kaldet Virfled

** vester P Laursen i Østrup gav varsel til Christen Christensen sst for et ølkar

** Christen Christensen i Østrup stævner vester P Laursen og kone Margrete Jensdatter for vidne                         

** P Laursen 3 ting til Christen Christensen for omtalte ølkar  

** varsel for rest brokorn og andet

** Christen Laursen i Hjermeslev stævner sdr Christen Laursen og bror Anders for syn og vidne. Oluf Andersen så at brødrene slog Christen Laursen med svøbe og plovstav                

(31)

** Jens Tomsen i Fristrup et vidne, at Christen Jensen sst på hustru Dorte Jensdatters vegne gav afkald for arv efter hendes sl far Jens Rod og mor Kirsten Jensdatter, der boede og døde i Vedsted 

** Mads Skøt i Bundgård lod læse et brev, at P Laursen har pantsat til Mads et hussted Virfled samt 4 stykker jord for 20 sdl. hvis han ikke betaler tilbage, vil han give Mads skøde derpå. deres forlig om Virfled læses, samt skødet på samme

(32)

1/5 1652.

** Peder Christensen Kræmmer i Saltum stævner flere beboere i Østrup for vidne

** et vidne, at Birgitte Eskesdatters boel i Sønderby stod øde forgangen år, og der findes intet hus derpå

** stævning for brokorn. fortegn

** samme

** 3 æskning til Maren Andersdatter i Pandrup for arv efter sl Laurs Madsen                                          

** stævning for klage. opsat 8 dage

** stævning for økse. opsat 14 dage

(33)

** fordeling af Christen Christensen i Østrup for et ølkar

** Morten Nielsen i Bunken vil holde Christen Mortensen i Hvorup fri for arv, som hans søster Anne Jensdatter kunne tilfalde efter hendes sl mor Anne Christensdatter, der boede og døde i Alstrup efter tingsvidne

17/7 1647                            

** Jens Tomsens sag med Anne Jensdatter i Vestermark opsat 8 dage

** fordeling for rest brokorn. fortegn

** på Niels Friises vegne efter 6 ugers opsættelse dom over Anders Bertelsen i Pirup for hans landgilde 49-50-51 samt for 18 mk ulden garn. han dømmes til at betale samt lide dom på hans fæste           

8/5 1652.

** Jens Pedersen stævner sl Hans Sørensens børn: Poul Søren Jens Hansen Elle Johanne Margrete Maren Dorte Kirsten Anne Hansdatter for vidne, samt Christen Nielsen i Vestermark for spørgsmål, samt vidner, angående arv efter deres forældre sl Hans Sørensen og sl mor Mette Poulsdatter i Vestermark. Mads Sørensen i Hvorup vidnede, at der stod skifte for 2 år siden. da fik de ældste deres arvelod, og de yngstes lod annammede deres svoger Christen Nielsen

(34)

** på Her Ludvigs vegne med landsting stævning stævnes vidner samt Her Jens Black for svar. opsat 8 dage

** Laurs Andersen i Stisborg stævner Niels og Laurs i Limbergård for syn på deres huses brøstfældighed        

** Børglumklosters foged et vidne, at 2 huse i nør Saltum var øde 1648

** Peder Laursen i Østrup stævner Mads Pedersen i Bundgård for syn på pløjning i grøn eng ved Virfled. synsmænd syner pløjningen. Mads vedkender sig stederne, som hans skøde omhandler                                               

(35)

** Jens Tomsens sager opsat 8 dage

** Peder Laursen og Mads Skøt udtog 2 mænd på hver side at sætte skelsten mellem deres agre

** gældsstævning for byg

** Anders Jensen i Hjermeslev. synsmænd har set hans rugager i Hjermeslev mark, hvorfra der er pløjet 8 furer til en bygager 

** samme og Niels Jespersen tog på begge sider 2 mænd at sætte sten imellem dem

** nør Christen Laursens sag med sdr Christen Laursen opsat 14 dage

** Christen Andersen i Østrup og Mikkel Madsen, der tjener på Hammelmose, er blevet forligt om deres tvistigheder. Mikkel Madsen skal være fri for Christen Andersens tiltale ved diverse ting 

(36)

15/5 1652.

** Peder Nielsen i Hebelstrup efter 6 ugers opsættelse dom over Mads Klemendsen i Hjermeslev for husbygning, som Mads lover at forbedre

** stævning for rest. opsat 5 uger

** på Her Ludvigs vegne stævnes Her Jens Block samt vidner. 3 påskedag ved kristen barsel hos Vill Andersen i Ingstrup overfaldt Her Jens Kirsten Sørensdatter, Her Ludvigs steddatter, med utugtige ord, idet han sagde: kys I Laurs Pedersen i hans røv og lad ham så gå at prædike. hendes mor Kirsten Jacobsdatter, der overhørte det, sagde: Her Jens, det er ikke smukt at bede nogen ærlig mands børn at kysse nogen i rumpen, hvortil Jens svarede: lad hende endnu kysse Laurs Pedersen Abag Abag. Her Ludvig svarede: Jeg kan ikke lide sådanne unyttige ord, jeg må indklage det. vidneførsel    

(38)

** fordeling

** stævning

** gældsstævning for rest på hest

** Her Jens Blocks indlæg

(39)

** Bertel Mortensen i Hammelmose og Jens Vognsen lod læse en kontrakt og forlig mellem dem og den ældste Christen Andersen i Østrup

** Christen Torsen og Niels Christensen i Saltum et vidne. deres skifte og forlig læses, hvori Christen Torsen oplader Niels Christensen, der er gift med datteren Margrete Christensdatter, de 2 parter af gården, og efter hans død resten. deres udførlige kontrakt læses

(40)

22/5 1652.

** Niels Friises sag med Laurs Friis opsat 6 uger

** Laurs Mørks sag opsat 6 uger

** stævning for soldaterpenge. fortegn

** på sl Jens Tøgersens efterleverske Maren Christensdatter, der bor i Viborg, hendes vegne stævnes Niels Friis for gæld. opsat 3 uger

(41)

** Laurs Jensen i Brødslev lover at betale sin anpart skyld og landgilde og forfalden tiende for hans arvelod i Vestermark

** samme og Niels Jensen i Vestermark giver deres tvistighed om arv til voldgift                                          

** Jens Tomsens sag med Niels Christensen i Fårup og Oluf Christensen i Kvorup opsat 8 dage

** fordeling

** Henrik Hansen i nør Saltum stævner Christen Madsen sst for syn på deres gårdes jord, hvem der har mest                 

** Hans Henriksen stævner vester P Laursen for et ølkar

** Peder Laursen i Østrup et vidne, at Mads Skøt lover ikke at pløje længere, end han har gjort

** Christen Laursens sag opsat 3 uger

** Mads Skøt i Bunken et vidne, at Peder Laursen er forligt med ham om et hussted i Bunken, Virfled og 4 stykker ager, samt et lille stykke eng imellem agrene. alt er indstenet af dannemænd

(42)

** Jens Christensen i Fårup et vidne. navng synsmænd har beset hans jord, tredieparten er ødelagt af den skadelige sandflugt, han kan ikke betale landgilde, og håber husbonden vil forskåne ham derfor

29/5 1652.

** stævning i Jetsmark for rest tiende

** gældsstævning for lån

** gældsstævning for byg. opsat 3 uger

** gældsstævning for byg

** stævning for faldsbøder

** på Her Jacobs vegne varsel i Jetsmark for rest 1650-51

** Matias Bertelsen og Jens Laursen i Fårup kirkeværger et synsvidne. navng har set Saltum kirkes brøstfældighed

(43)

** Jens Pedersen i Bejstrup på Laurs Hansens vegne i København efter 6 ugers opsættelse dom over Peder Jensen i Borup for oversiddelse, da han var tilsagt at føre Laurs Hansen. han formenes at have sit fæste forbrudt, som han også dømmes

** samme dom over samme for hans sædvanlige arbejde: 13 dages mogagen 13 dages høslæt 5 dages høstdagsgerning og 3 dages vedagen, som han tidligere har gjort til Sejlstrup. han dømmes dertil

(44)

5/6 1652.

** fordeling for faldsbøder

** fordeling i Jetsmark for rest tiende

** fordeling

** Her Hans i Østrup stævner Morten Nielsen på Birket for skifte efter Karen Laursdatter på egne og medarvingers vegne   

** Her Hans Pedersen stævner Morten Kjærulf i Birket og Niels Pedersen i Lørslev for vidne. Morten Nielsen havde ladet registrere sit bo efter hans kones død, men ikke forevist noget hverken kreaturer korn eller andet, men der blev kun indført i registreringen, hvad Morten selv angav. Her Hans udbad sig en kopi deraf, men det blev ham nægtet                                   

** Her Hans i Østrup Laurs Pedersen i Ingstrup og P Jensen på Bjerget begærede af Morten Kjærulf registrering efter sl Peder Christensens bo. Morten svarede, at der var ingen, idet Niels Pedersen i Lørslev og han delte boet i 2 lige lodder, og tog hver en lod

(45)

** på Her Jenses vegne i Ingstrup stævnes Laurs Pedersen i Ingstrup for vidne. for 3 uger siden kom Laurs Pedersen gående af tinget, da sagde Her Jens til ham, at han skulle blive, der var flere vidner, der skulle forhøres. Laurs svarede: Jeg har gjort mit vidne, jeg vil hjem

** på Her Jacobs vegne fordres af Jetsmark sognemænd brokorn til Lindholms bro 1/2 skp om året

** fordeling

** varsel. fortegn

** varsel. opsat 3 uger

** gældsstævning for gjorte rejser. opsat 3 uger

** Henrik Hansen stævner Tomas Nielsen i nør Saltum for syn på bortpløjet jord                                       

** på Karen Nielsdatter sl Frands Christensens efterleverske i nør Saltum hendes vegne et vidne. navng, der mindes 40 og 60 år, vidner, at der ikke blev givet mere kornskyld end 24 s af hendes værsted 

(46)

** på Knud Seefelds vegne stævnes Mogens Laursen i Risager og Christen Andersen for vidne og dom. de er tilsagt at gøre deres arbejde, nemlig at harve deres korn i jorden, men efterkom det ikke, hvorfor de bør miste deres fæste. opsat 5 uger             

** Baldser Hansen stævner Steffen Nielsen, der tjener i Holmgård, for vidne. han har taget noget fæ fra Lundergårds hjord sønden Engisgård og gennede det mod kæret. Jørgen Pedersen, der tjener i Lundergård vidner det samme. Steffen nægter ved ed

** på Her Hans Pedersen i Østrup Laurs Pedersen i Ingstrup Peder Jensen i Bjerget og Niels Jensen i Saltum deres vegne begæres skifte efter deres mor sl Karen Laursdatter, som døde i Birket. Morten Kjærulf svarede, at han var forligt med Niels Pedersen i Lørslev derom

(47)

** Svend i Momgård fordeler for rest tiende. fortegn

12/6 1652.

** Knud Pedersen på husbonds vegne stævner flere navng bønder for vidne. de er tilsagt at føre Oluf Nielsen til Vennebjerg. den ene havde ikke heste, men ville godt levere en vogn, og den anden ville godt levere en hest, og hvis han havde forset sig, vil han være i husbondens minde

** fordeling. fortegn

** Laurs Jensen i Alstrup stævner Søren Nielsen sst angående en ager, som bevidnes skal gå lige i mål med de 2, der ligger næst norden til

** Søren Christensen i Torpet stævner Matias Krog i Ålborg for vidne. Søren Laursen fra Ingstrup vidner, at han så en del af Saltum sognemænd yde deres tiende, som blev taget med en ny tønde og ubillige topmål, samt der blev spildt ved siden af. andre vidner det samme

(48)

** Laurs Mørk stævner Matias Krog og vidner. Laurs Andersen i Østrup vidnede, at da de havde stævnet Matias Krog, løb han efter dem på fjorden med en stage, hvormed han slog Laurs Mørk, mens Laurs undveg ved at komme på slæden

** Jens Tomsen i Jonstrup på husbonds vegne stævner for rest brokorn 1649. fortegn. opsat 5 uger

** samme stævner 2 bønder for brokorn 1648. opsat 5 uger

** samme for 1650-51. opsat 5 uger

** Søren Nielsen i Alstrup stævner Laurs Jensen og Jens Mortensen sst for syn. synsmænd har set pløjning og såning på deres agre

(49)

19/6 1652.

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Jens Andersen Soldat for syn og klage

** på Her Ludvigs vegne stævnes Peder Tomsen i Ørslev for vidne, og Her Jens for svar. Peder vidner som Hans Rasmussen vidnede 14/6

** Svend Nielsen i Trudslev et vidne. under hans sygdom kom Her Ludvig for at tale med ham, men Her Jens sad i stuen og overfaldt straks Her Ludvig med ukvemsord, så denne til sidst gik hjem

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Laurs Jensen, der tjener Her Jens for vidne samt vidner. Christen Klausen og Morten Laursen i Brødslev vidner, at Laurs Jensen kom og bad dem på Her Jenses vegne, om de ville på til Peder Madsen, der boede i det værsted, som var bevilget Her Jens, og bede ham finde et andet sted at bo, da Her Jens selv ville have huset. efter de gik fra Peder Madsen, hørte de, at han og Laurs skændtes. senere kom de i slagsmål, og Laurs havde slået Peder Madsen og hans kone i jorden. Laurs mente, det skulle bevises

(50)

** Jens Mikkelsen i Vestergård på Niels Pedersens vegne i Limbergård stævner Anne Jespersdatter i Kirkensgård angående hun ---- Nielses kone

** samme på Furreby granders vegne stævner Henrik ---- på Åstrup ladefoged Oluf Nielsen samt vidner. Oluf vidner, at han har betalt granderne bjærgeløn for noget træ. fortegn. andre vidner det samme

** samme stævner for Åstrup port. Jens Jensen i Furreby vidner om tømmeret, som blev bjærget på havet, og ført til land på deres både. andre vidner om samme

(51)

** stævning for stedsmål. opsat 5 uger

** vurdering af en halv båd, som blev bjærget på havet, for 3 mk

** Peder Laursen i Pilgård på bror Jens Laursens vegne et vidne. Peder Sørensen på Heden i ---- sogn gav ham afkald for arv, hans kone Karen Laursdatter kunne tilfalde efter forældre Laurs Nielsen og Maren Mikkelsdatter, som boede og døde i Rævhede   

** Jens Tomsens sag med Jens i Drustrup opsat 3 uger

** Laurs Andersen i Østrup stævner Jens Nielsen i Fårup og kone Anne Nielsdatter, samt Niels Christensen i Fårup og kone Anne Nielsdatter                                             

** Laurs Jensen i Alstrup stævner Søren Nielsen sst for syn. navng synsmænd har beset deres agre og skelsten samt pløjning. de gav deres trætte for voldgift.                           

** Jens Andersen i Engisgård stævner Christen Pedersen i Hønsholm og hans kone Johanne Jensdatter og tjenestedreng Steffen Christensen for syn. navng synsmænd har set sår og skade på Anders Pedersen, der tjener i Engisgård. han beskyldte ingen derfor

(52)

** Bend Laursen på husbonds vegne et vidne. navng, der mindes i mange år, vidner, at der ikke har været noget gadehus i Ejersted til Åstrup

** Jens Tomsen i Jonstrup på Peder Pedersens vegne i Hune torp et synsvidne. synsmænd har set hans sår og skade . Peder Pedersen beskyldte Jens Andersen Soldat for sårene. Jens havde gravet tørv for Peder, og da fået en kniv at spise med, som Peder havde brugt til at skære heste med, og at Peder var kommet til ham og udæsket ham. Peder sværger ved ed, at han selv brugte kniven at spise med

** Her Jens Blocks svar imod Her Ludvigs vidne, hvori han ønsker at leve i fred og tage vare på hans kald

(53)

** Søren Pedersen i Saltum et vidne. Jens Nielsen, født i Hune, har ladet sig leje som soldat for bønder i 3 år. fortegn

26/6 1652.

** på Her Ludvigs vegne læses Her Jenses stævning til landstinget af vidnerne, og Her Ludvig for svar

** Oluf Christensen i Kvorup stævner for brokorn til Åby bro. fortegn

(54)

** gældsstævning. fortegn

** Jens Tomsen i Jonstrup på husbonds og Peder Pedersens vegne i Hune torp stævner Jens Andersen Soldat for klage for sår, han gjorde Peder Pedersen. Jens vil bevise, at Peder udæskede ham. opsat 3 uger

** Jens Andersen Soldat stævner Peder Pedersen for vidne. der vidnes, at Peder kom til Christen Pedersens i Hune torp og kom i klammeri med Jens og havde fat i hans hår. Jens bad ham slippe håret. Peder svor, at han ikke gik for parlament, men kun for at tilse sit øg

** Laurs Jensen i Alstrup stævner Anders Nielsen i Alstrup for syn. synsmænd har været i Alstrup enge, og set Anders Nielsens gamle og nye englukker. de nye lukker er byen til gavn, men de er tilskiftet ham uden hans vilje                         

(55)

** Jens Mikkelsen i Vestergård på Niels Pedersens vegne i Limbergård stævner Anders Jensen i Kirkensgård og kone Anne Jespersdatter. opsat 8 dage                                       

** Søren Pedersen i Saltum stævner Mads Pedersen sst for syn. synsmænd har set Sørens ager, hvorfra der er pløjet til Mads Pedersens

** samme stævner Jens Nielsen Soldat for tilbud om rest lejemåls penge. han svarer, at når han bliver betalt efter deres brev, vil han gå for dem

** samme stævner Christen Sørensen, Søren Tomsens søn i Saltum, for ulovligt at have holdt en hoppe til hans hest. opsat 14 dage

** Jørgen Christensen i Trudslev stævner vidner samt Jens Nielsen i Alstrup Niels Nielsen i Kettrup og Anne Nielsdatter, der tjener Anders Simonsen i Alstrup for svar. de er arvinger til sl Anne Nielsdatter i Kettrup, og har delt boet, og gælden opregnes  

(56)

** Anders Nielsen i Alstrup stævner granderne

3/7 1652.

** stævning

** Peder Laursen i Østrup gav varsel til Christen Andersen i Østrup

** Jens Andersen i Momgård stævner P Christensen i Hune torp for vidne og syn. der vidnes om skellet mellem Momgård og Hune torp af bønder, der har boet der i mange år. flere vidner om den omtvistede ager

** Laurs Jensen i Alstrup på egen og medgranders vegne stævner Anders Nielsen i Alstrup for klage angående englukkerne. Anders vil bevise, at de nye lukker er tilskiftet ham ubilligt. opsat 3 uger

(57)

** samme stævner samme og hans bror Søren Nielsen for gæld. havre

** Søren Christensen i Torpet stævner førnævnte Anders Nielsen for vidne og klage og P Christensen sst for syn. synsmænd har set Søren Christensens sår og skade, som han skylder P Christensen for

** varsel

** stævning

** på Her Jens Blocks vegne stævnes nør Laurs Pedersen i Ingstrup for vidne. Niels Pedersen i Limbergård vidnede som Oluf Nielsen 5/6

** Søren Pedersen i Saltum stævner Mads Pedersen sst for dom, idet han har pløjet mere end hans egen jord. opsat 5 uger

** fordeling for brokorn til Åby bro

** Jens Andersen i Momgård et synsvidne. synsmænd har beset skel mellem Momgård og Hune torp og enge, der var optyret. Anders Christensen svarede, at i 12 år har han boet i Hune torp, da har han tyret på omtalte steder

(58)

10/7 1652.

** alle Røgel mænd stævnes for dom angående 1 td smør for fædrift 1651-52 på Bratskovs enge. Anders Madsen på egne og medtjeneres vegne svarede, at hvis de ikke kunne bevise med kvittering at de havde ydet 1/2 td smør, ville de udlægge den. opsat 6 uger

** på Niels Friises vegne fremlægges en kontrakt om en gård i øster Svenstrup, som Anders Nielsen påboer

** Baldser Hansens sag med Mogens i Risager opsat 8 dage

** Peder Nielsen i Hebelstrup et vidne. navng vidner at det hus i Boelskifte, som Johan Brandt tidligere beboede, er øde siden svenskens krigsfolk drog af landet. der er intet hus derpå

(59)

** på Her Ludvigs vegne stævnes Her Jens Block for vidne. navng vidner, at de på Ingstrup kirkegård spurgte Her Jens på Her Ludvigs vegne, om han havde noget at udrette på tinge den dag, da ville Her Ludvig tage skriftemålet i kirken, så han ikke derfor blev forhindret. Her Jens svarede, at han havde intet på tinge at gøre, men ville varetage sit arbejde i kirken

** samme stævner samme. P Madsen i Brødslev vidner, at da han havde sit værelse i den bolig i Brødslev, som tidligere kapellaner havde besiddet, da holdt Her Jens ikke seng eller søgte dug og disk. andre vidner, at Her Jens kun holdt folk i omtalte bolig. Her Jens svarede, han ville gerne selv bo der, men Peder Madsen boede der uden hans minde.

** på Jens Blocks vegne stævnes Her Ludvig for vidne. Vill Andersen vidnede, at Her Jens holdt skifte i kirken, og derfor ikke kunne vide, om Her Ludvig førte vidner mod ham

** Søren Pedersen i Saltum hans sag med Christen Sørensen opsat 8 dage

** Jens Tomsens sag om brokorn opsat 14 dage. dom på Jens i Drustrup

(60)

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Gertrud Laursdatter i Tvilstedgård for adkomst til eng, hun bruger i Hune torp. Anders Jensen fremlagde stedsmål og tilbød at betale afgiften, men den skulle leveres til husbond eller fuldmægtig.

** samme. Anders Jensen i Hune torp vidner, at nævnte eng kun blev brugt af sl Jens Andersen, og efter ham af hans enke. andre vidner det samme, samt at Niels Andersen slog engen. Jens Sørensen ville for 2 år siden leje engen, men den var lovet til Niels Andersen

** samme stævner Jens Sørensen i Klitgård, om engen ikke lå til Broerbæk mølle. han svarer, at for 50 år siden boede hans forældre i Broerbæk, da lå engen til Broerbæk, men om den var lejet eller var ejendom, vidste han ikke. Anders Jensen i Hune torp vidner, at for 48 år siden boede hans far i Broerbæk. da blev engen brugt dertil, men om det var lejeeng eller ej, vidste han ikke

** Anders Nielsen i Alstrup stævner granderne og synsmændene i Torpet                                                

** Peder Christensen i Alstrup stævner Søren Christensen i Torpet for syn. synsmænd har set Peders sår som denne beskyldte Søren for

(61)

** Søren Christensen i Torpet stævner Peder Christensen for klage angående omtalte sår. opsat 3 uger                        

** Anders Jensen i Hjermeslev stævner Bend Laursen sst for dom. opsat 3 uger

** Peder Pedersen i Hune torp stævner Jens Andersen Soldat for dom angående sår og skade. opsat 5 uger

** Jens Andersen i Momgård stævner P Christensen i Hune torp for ulovlig tyring. opsat 3 uger

** samme stævner samme for vidne. Niels Nielsen i Høgsted vidner, at kun P Christensens kreaturer har gjort skade på omtalte ejendom, samt at Jens ofte havde indtaget hans øg, som ikke benægtes af Peder Christensen, men han mente, jorden var hans egen

** Peder Pedersen stævner Jens Andersen Soldat. Anders Christensen i Pirups hvarre vidner, at han så Peder ligge vesten hans hus på jorden, og var slået af Jens. han kunne ikke stå eller gå, så de bar ham ind på en dyne    

** Anders Jensen i Tvilstedgård lod læse sit stedsmålsbrev på omtalte eng

(62)

** på Her Jørgen Brahes vegne et vidne. Oluf Christensen i Kvorup på Niels Friises vegne lod læse et brev. Fru Helvig Brahe til Bratskov har udlagt til Niels Friis en gård i øster Svenstrup, som er blevet indløst af Jørgen Brahe

** Anders Nielsen i Alstrup et vidne. Jens Nielsen i nør Saltum, der mindes 30 år, vidner om almindelig fædrift til Alstrup enge samt om lukkerne på de gamle diger. fædriften har granderne skiftet til Anders Nielsen. andre vidner om samme

** samme et vidne, at han tilbød Alstrup grander, om de ville tage uvildige dannemænd til af skifte og dele sidelukkerne ligeligt. Laurs Jensen svarer, at de har hver sit i favnetal, men for de nyes vedkommende vil de skifte og dele

** Jens Tomsen i Jonstrup efter 6 ugers opsættelse dom over Jens i Drustrup for 6 sdl rest til Ålborg slot 1649. at betale inden 15 dage   

(63)

** Jens Tomsen efter 6 ugers opsættelse på Maren Christensdatter sl Jens Tøgersens enke hendes vegne stævner Niels Friis i Vestrup for dom, angående 24 rdl gæld, som stammer fra et forlig imellem dem, idet Jens Tøgersen er blevet forvist fra en gård Lindterp, som han havde fæstet halvparten af. tingsvidne 21/4 1634 fremlægges. Oluf Christensen lod læse tingsvidne 1/4 1637, som indeholder et forlig mellem Niels Friis og Jens Tøgersen angående deres trætte. det oprindelige gældsbrev er bortkommet, men de er enige om, at der mangler 9 rdl at betale derpå. Niels Friis dømmes til at betale 9 rdl

(65)

17/7 1652.

** Knud Jørgensen i Tårup et vidne, at Mads Jacobsen i sdr Saltum lovede ham 5 rdl for en stud, Anders Pedersen i sdr Saltum lånte, om som døde af vanlykke. Anders lover at betale de 5 rdl til Mads

** Jens Tomsen i Jonstrup på KM tjeneres og egne vegne gav last kære og klage over en hob uringede svin, som gør skade på Voldkær og Dyreengen 3 ting                        

** stævning for syn                                    

** på Gregers Krabbe, statholder i Norge, hans vegne et vidne, at han lod læse et pantebrev Viborg 2/2 1650, hvori nævnes bønderne på det pantsatte gods. de lover han deres tro tjeneste. fortegn

** på Otte Jensens vegne stævnes for gæld. fortegn

** samme. Tomas Jensen i Hjermeslev vidner, at han tilsagde tjenere at føre Otte Jensen til  ---- samt til Viborg. fortegn. de efterkom det ikke, hvorfor de bør lide dom på deres fæste. opsat 8 dage

(66)

** Hjermeslev grander stævnes for syn på hø i Studedal, som skal være ført bort                                   

** forbud mod at indføre korn før det er talt. fortegn

** Niels Sørensen i Hvarret stævnes for sine bøder, angående lejermål med Johanne Frandsdatter. opsat 5 uger                 

** Henrik Hansen i nør Saltum stævner Laurs Kock sst for diverse gods, som denne har taget fra ham uden lov og dom. Laurs mødte og svarede, at han på granders vegne havde pantet det for hans digers brøstfældighed. opsat 3 uger

** samme stævner Jens Laursen sst og hans ældste datter Johanne Jensdatter for utilbørlig tale, for de har kaldt ham en landløber, samt med magt taget 3 svin fra hans folk, som de tog i hans eng. opsat 3 uger                                          

** samme stævner Tomas Nielsen for syn på bortpløjning fra ham, samt stævner hans hustru Maren Christensdatter, der havde taget et svin fra hans børn, da det havde gjort skade i hans korn på Nørretoft. opsat 3 uger                                       

** Jens Andersen og P Christensen i Hune torp er forligt om deres trætte. Peder skal ikke komme på Momgårds ejendom med tyring uden minde

(67)

24/7 1652.

** Jens Christensen i Drustrup et vidne, at navng bønder vidner, at de ydede på hans vegne på Ålborg slots loft hans korn

** Peder Nielsen i Hebelstrup et vidne, om der er nogen, der vil have de boel og hus i Boelskifte, som Johan Brandt og Mads Rasmussen havde i fæste. de kan fås for billig stedsmål          

** Søren Pedersens sag med Peder Sørensen opsat 14 dage

** Knud Pedersens sag med Jens Ovesen og de andre medtjenere opsat 3 uger

** Jens Nielsen i Alstrup et vidne. navng vidner, at den halvgård, som Mads Christensen i Alstrup fraflyttede, stod øde 1651

** Peder Christensen i Alstrup stævner Søren Christensen i Torpet for sår og skade. opsat 3 uger                         

** Peder Nielsen i Hebelstrup stævner alle Hjermeslev sognemænd for syn på deres forte og fælled. fortegn. da husbonden ikke er stævnet, er sagen opsat 3 uger

(68)

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Gertrud i Tvilstedgård for dom, angående et stykke eng i Hune torp, som sl Jens Andersen havde i fæste. da der ikke er ydet afgift, menes fæstet at være forbrudt. opsat 1 måned 

** Tomas Christensen i Risager 2 forbud til Dorte i Fårehave mod at indføre kornet, før det bliver talt

31/7 1652.

** dom for stedsmål     

7/8 1652.

** Henrik Hansen i nør Saltum stævner Tomas Nielsen og hans kone sst for vidne. Else Christensdatter vidnede, at hun med Henriks kone og datter Margrete tog en gris i deres byg og gennede den hjem. så kom Tomases kone Maren Christensdatter med en kæp, tog grisen fra dem, og sagde til Else, at om hun var uden for gården, skulle hun slå hende, så hun ikke kunne gøre gavn et år. opsat 3 uger  

(69)

** samme stævner Jens Laursen sst for vidne

** samme stævner Laurs Kock for vidne. grandefogden Christen Jensen vidnede, at han ikke befalede Laurs Kock eller andre at pante fra ham

** samme et vidne, at Jens Laursen sst ikke ved andet end ærligt om ham, og han ikke vil overfalde ham med ukvemsord uden at angive årsag

** samme et vidne. han og Tomas Nielsen er blevet forligt om deres tvistighed

14/8 1652.

** Christen Hansen i Torsmark på husbond Jørgen Kruses vegne stævner Fru Ide Skeel på Asdal samt Simon Sørensen i Oddersgårds mølle for vidne. Abraham Jensen i møllen, der kan mindes i 70 år, vidner om ret skel mellem møllen og vester Kornum eng og fælled. andre, der mindes mange år, vidner om samme

(70)

** samme et vidne. flere vidner

** gældsstævning. opsat 6 uger

** Laurs Jensen i Alstrup på egne og medgranders vegne efter 6 ugers opsættelse gav klage over Anders Nielsen sst, for ikke rettidigt at have oplukket sine englukker. han møder og lover at lukke dem op samtidig med naboerne. desuden skal 4 mænd skifte og dele de nye lukker mellem dem

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner Peder Jensen i Brødslev og Margrete Madsdatter for vidne. Poul Christensen i Kettrup vidnede, hvornår de to tjente ham, og i den tid belå han hende

(71)

** Peder Christensens sag i Alstrup med Søren Christensen i Torpet opsat 3 uger

** på Søren Laursen i Kås hans vegne spørges, om der er nogen, der vil tiltale ham

** Knud Pedersens sag med Jens Ovesen og medbrødre opsat 14 dage

21/8 1652.

** sagen med Røgel mænd og deres smørskyld opsat 1 måned

** på Knud Seefelds vegne stævnes Søren Laursen i Kås og hans hustru Birgitte Svendsdatter og Laurs Sørensen sst for spørgsmål vidne klage og dom. Søren Laursen har fået stjålet tøjr fra hans øg, som han mener er gjort af Tøger Christoffersen, der også har skudt Sørens hund

(72)

** Christen Hansen i Torsmark stævner Niels Jespersen i Nørgård i Torpet og Søren Laursen i Alstrup for syn på Nørgård. syn på Søren Laursens huse

** samme stævner Søren Laursen for dom for brøstfældighed og fæstes fortabelse. opsat 5 uger

** samme stævner samme for gæld. opsat 5 uger

** P Jensen i Brødslev og Margrete Madsdatter sst stævnes for beliggelsesbøder                                           

** Bend Laursen i Hjermeslev et vidne, at Anders Jensen tiltalte ham for 18 sdl rest efter kirkens bog, da de var kirkeværger sammen

** Jens Klemendsen i Saltum stævner Hans Nielsen i nør Saltum og hans kone Kirsten Pedersdatter for syn og vidne. de er set slå et svin, de havde taget i deres korn. Hans vil betale, hvis det tog skade. flere vidner

(73)

** samme. synsmænd har set hans svin, som så ilde ud, og var lamslået

** samme stævner samme for 8 skpr byg. opsat 3 uger

** Jens Brus i nør Saltum stævner Christen Jensen i Dalen og menige grander for at i rette lægge deres grandelavsbrev. Jens er blevet pantet af granderne for ikke at møde til stævne

** Jens Tomsens sag med Gertrud i Tvilstedgård opsat 14 dage

** Laurs Jensen i Nørgård. syn på skade i hans agre for kornskade, som han skylder Christen Klausen for, som nægter ved ed    

(74)

** Christen Klausen stævner Laurs Jensen for en galt, han har slået for ham                          

** Søren Christensen i Torpet efter 6 ugers opsættelse dom over P Christensen i Alstrup for sår og skade. synsvidnet læses. han dømmes til at lide klage                                            

** Peder Pedersen i Hune torp efter 6 ugers opsættelse dom over Jens Andersen Soldat for sår og skade. tingsvidnet af 19/6 læses. han dømmes til at stille Peder Pedersen tilfreds

(75)

28/8 1652.

** på Jørgen Seefelds vegne stævnes Tøger Christoffersen i Lundergård og Knud Seefeld, samt vidner. Keld Jensen i Kås vidnede, at Tøger Christoffersen kom ridende sønden om Søren Laursens gård, da Sørens hund kom ud, og Tøger skød den. andre vidner det samme. Svend Sørensen i Kås vidnede, at Tøger kom til ham og hans bror Laurs i marken, da de læssede korn. han havde en bøsse foran sig i sadlen og degen ved siden. han talte ondt til hans bror, og slog hanen på bøssen og truede ad dem. deres søster Boel vidner om samme. Birgitte Svendsdatter, Søren Laursens kone, vidner, at hendes lille søn på 6 år kom grædende og fortalte, at Tøger ville skyde hans far. Søren Laursen vidner om samme. Tøger nægter ved ed

(76)

** på Knud Seefelds vegne stævnes Søren Laursen i Kås, Birgitte Svendsdatter hans hustru og Laurs Sørensen for vidne. Knud Seefelds indlæg læses, at han er kommet gående i Kås og mødt Søren Laursen, og spurgte ham, om han ville stå ved sine ord. han havde sagt, at Knud Seefelds karl Tøger var en skarnskarl og havde stjålet hans tøjr. Søren svarede, at han ville beskylde ham i retten. Knud Seefeld mente, han måtte bevise sine ord, eller det selv at være

(77)

** Svend Nielsen i Momgård stævner Laurs Andersen i ll Pandrup for vidne. Morten Jensen havde været hos ham for at tælle hans korn, da svarede Laurs, at han havde gjort tingning med Jesper Pedersen forgangen år, og den skulle holdes. han har indført største delen af hans korn, før det blev ham forbudt. han vil stille Jesper tilfreds

** Jens Mikkelsen i Vestergård i Vittrup stævner Her Hans Lukassen for vidne. der vidnes, at han har pløjet og sået til det værsted i Sønderby, som Birgitte Eskesdatter fraflyttede i fjor. han vil rette for sig

** samme fordeler P Jensen i Brødslev og Margrete Madsdatter sst for bøder                                             

(78)

** på Niels Friises vegne stævnes Christen Keldsen i nør Saltum og Keld Christensen for vidne, og Jens Christensen, Christen Keldsens søn, for svar. Jens Brus vidner at Christen Keldsen eller Keld Christensen har haft Jens Christensen i deres tjeneste i år. andre vidner det samme                                                 

** Oluf Christensen forbød vidnerne at huse eller helle Jens Christensen, da han er fordelt

** samme stævner Johannes Laursen i Klitten for vidne og spørgsmål, samt P Christensen og Jens Andersen i Engisgård. Johannes blev spurgt om hjemmel til et læs hø, som han kørte fra Engisgårds eng. han svarede, at det var hans løn, som de også bevidnede

** Tomas Christensen Degn i Ingstrup stævner for degnerente. fortegn

** Niels Holsts sag med tjenerne opsat 1 måned

** Jørgen Bertelsen i Hjermeslev stævner Niels Christensen, der tjener Anders Jensen for syn. synsmænd har set Jørgen Bertelsens vinduer, som var sønderslået

(79)

** Anders Laursen i Hjermeslev. synsmændene har set hans trævinduer, som var slået itu                            

** Jens Brus stævner alle nør Saltum mænd for syn   

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner for diverse rest skatter og brokorn. fortegn. opsat 3 uger

** Niels i Brogård stævnes for hans bøder          

og Margrete Jensdatter i Pilgård for hendes bøder. opsat 5 uger                      

4/9 1652.

** varsel

** på Jørgen Seefelds vegne stævnes Knud Seefeld på Lundergård for syn på enge i Kås kær, hvor græsset er slået og ført bort

(80)

** navng bønder stævnes for at tage synsmænd til førnævnte syn. fortegn                                               

** Jens Brus i nør Saltum stævner Christen Jensen i nør Saltum for spørgsmål, om alle bymændene var tilstede, da Jens Brus blev pantet. ikke alle var på stævnet

** samme begærede klage over Christen Jensen, da han havde tilbudt penge for hans vogn men ikke kunne få den, idet Henrik Hansen var på rejse med den. opsat 5 uger

** samme stævner Henrik Hansen for syn                 

** Jens Tomsen i Jonstrup efter 6 ugers opsættelse dom over Gertrud Laursdatter i Tvilstedgård angående, hun ikke rettidigt har betalt afgift af et stykke eng i Hune torp, og hendes fæste formenes forbrudt, hvilket også dømmes

(81)

** Peder Nielsen i Hebelstrup efter 6 ugers opsættelse begærer syn angående hø, som Hjermeslev mænd har slået og bortført af Stride dal. navng mænd, der mindes i mange år op til 60 år, vidner, at de omtalte steder i dalene østen Stride har været forte og fælled til Hjermeslev og Stride. der udstedes ikke syn

11/9 1652.

** gældsstævning for lån. opsat 3 uger

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner på Johanne Simonsdatters vegne i Hune torp Karen Christensdatter i Hune torp for syn. navng synsmænd har set Johannes sår og skade, som hun skylder Karen Christensdatter, P Simonsens hustru, for              

** samme stævner samme for klage angående omtalte sår og skade. opsat 3 uger

(82)

** samme et vidne, Johanne Simonsdatter gjorde ham til sin formynder

** stævning på Tor Pedersens vegne opsat 3 uger

** Vill Andersen i Ingstrup stævner Christen Jensen i Ingstrup for syn på et dige, denne har lagt på Vills ejendom, ham til skade. Christen mener, det ligger på hans egen jord               

** Christen Sørensen Smed i ll Pandrup stævner Laurs Christensen i Bundgård, om han ved noget uærligt om ham. det gør han ikke

** gældsstævning for tærskepenge

** gældsstævning

** Jens Christensen i Hjermeslev stævner Anders Jensen og Bend Laursen for syn på et stykke eng i Alstrup, der tilhører Hjermeslev kirke. der er sket stor skade, der er gravet flere huller, samt gravet tørv, både flagtørv mønnetørv og brændtørv

** Jens Nielsen Brus i nør Saltum stævner Henrik Hansen for syn på en ager, hvor der er sket skade, som han sigtede Henrik Hansen for. han har også flere gange taget hans øg og kreaturer i hus. Henrik Hansen svarede, at Jens Bruses diger er brøstfældige, så øgene kunne gå der igennem                            

(83)

18/9 1652.

** på Jørgen Seefelds vegne stævnes Knud Seefeld på Lundergård samt navng bønder for at møde i Kås kær og fælled for syn på noget græs, der er slået og ført bort. flere ridefogder møder og vedkender sig engene som hørende til deres husbonds gårde i Jetsmark. Oluf Christensen i Kvorup mener, de ligger til hans gård. Christen Sørensen (på Jørgen Seefelds vegne) svarer, at hans husbond har gods i Kås by, som han fik af KM, tillige med engene, og at Knud Seefeld havde slået høet og ført det til Lundergård. Knud Seefeld er ikke mødt. opsat 6 uger

(84)

** Niels Jensen i Vestermark på Anne Jensdatters vegne sst et vidne, at Laurs Jensen i Nørgård på egne og sin bror Tomas Jensens vegne i Kettrup og Mads Jensen i Vestermark på egne vegne, gav afkald for arv efter far Jens Tomsen og mor Johanne Ibsdatter

** Laurs Jensen i Nørgård og Mads Jensen i Vestermark et vidne, at Niels Jensen i Vestermark lovede dem, at det, de har i Jens Tomsens bo, skal være dem følgagtig                           

** Jørgen Laursen i Purkær på hans hustrus moder Maren Poulsdatters vegne et vidne, at Laurs Jensen i ---- på egne og søster Kirsten Jensdatters vegne gav afkald for arv efter Jens Tomsen, der boede og døde i Purkær                                

** Jens Tomsens sag med brokorn opsat 14 dage

** Jens Brus i nør Saltum stævner

** varsel opsat 14 dage

** Peder Pedersen i Hune torp stævner Niels Jensen i Buj for 4 gamle vædderbælge, som han skulle lade berede. opsat 8 dage

** Oluf Christensen i Kvorup på Ertmann Baltzers vegne stævner Jens Mortensen i Alstrup for dom angående 4 stk kramlagen, som fandtes i hans hus. Jens svarede, at han havde fundet 3 stykker i Hammelmose vase, og havde sendt bud til ejermanden, at hente dem mod findeløn. Ertmann Baltzer kom, og han fik de 2 stykker, det tredje gemte han og mente, det var findeløn. opsat 5 uger

(85)

** Røgel mænd stævnes for dom angående betaling for græsgang for deres fæ og kvæg i Bratskov enge. kontrakten læses samt tingsvidne af Han herreds ting 22/3 læses. husbondens indlæg læses. Helvig Brahe til Bratskov hendes kvittering læses. kontrakten om fædrift i Ulvskov enge læses. en kvittering læses. bønderne frikendes

(86)

25/9 1652.

** på P Munks vegne i Gettrup et vidne, at 3 navng bønder i Saltum lod læse en dom og kvittering                  

** Peder Pedersen i Hune torp 3 ting til Niels Jensen i Buj for 4 gamle vædderbælge, som skulle beredes. opsat 3 uger

** Henrik Hansen i nør Saltum stævner Jens Brus sst for vidne. Christen Smed, der havde høstet for Henrik, havde set skade i Henriks blandingsager, som var gjort af Jens Bruses kvæg, idet hans diger var lagt ned. andre vidner om samme

(87)

** Knud Pedersen på husbonds vegne stævner Jens Hansen og Tomas Christensen i Kås for vidne. de er tilsagt at gå til Klæstrup og Vennebjerg, hver med et ---- , men de efterkom det ikke. han begærede dom på deres fæste. opsat 1 måned 

** samme 3 ting for gæld. fortegn. opsat 1 måned

** samme en gældsstævning. opsat 1 måned

** samme på Niels Holsts vegne stævner Jens Ovesen og Morten Jensen i nør Saltum for at tage 4 mænd til at dele deres gård imellem dem

** Vill Andersen i Ingstrup stævner Christen Jensen sst for syn på et dige, han har lagt over hans jord til skade og fortrængsel

(88)

** Christen Smed i ll Pandrup stævner Laurs Christensen i Bundgård og hans kone Birgitte Jensdatter for vidne og spørgsmål samt Mogens Jensen, der tjente i Bundgård. Christen Madsen Skrædder vidnede, at Christen Smed havde spurgt Laurs Christensen, om han beskyldte ham for en bortkommet bryggerkedel. Laurs svarede, at Mogens Jensen havde sagt, at Christen Smed var årsag dertil, hvilket Mogens nægter 

** Jens Nielsen Brus stævner Henrik Hansen for tilbud om at indløse en hat, som var pantsat for kornskade. Henrik Hansen mente, at da han havde haft større kornskade på grund af Jens Bruses digers brøstfældighed, burde det pådømmes. opsat 8 dage

** på Peder Munks vegne i Gettrup et vidne, at en dom af 5/5 1638 læses lydende på 4 tdr byg og 4 tdr havre 2 pd smør og 1 svin, som Søren Tomsen og Christen Laursen i Saltum er dømt til at betale. 2 kvitteringer læses og påskrives

** gældsstævning. opregn

(89)

** Oluf Mortensen, født i Sønderby, et 24 mands vidne, at han er født af fattige men ærlige forældre

2/10 1652.

** Jens Tomsens sag med Niels i Brogård og Margrete i Pilgård opsat 8 dage, samt med brokorn af Åby bro                   

** Jens Tomsens sag med Kølvring mænd opsat 3 uger

** på Laurs Christensens vegne i Bundgård stævnes Mogens Jensen, som tjente i Bundgård, for at have sagt, at Christen Smed var den største årsag til, at Laurs Christensens brøgkedel var blevet borte. flere vidner

** Laurs Christensen i Bundgård gav varsel til Christen Smed for et værge og et vedhæng, han lånte ham

(90)

** gældsstævning. fortegn

** Henrik Hansen i nør Saltum stævner Jens Brus sst for syn på kornskade i blandingsager, som skyldes, at Jens Bruses diger lå ned

** Jens Brus gav varsel til Henrik Hansen

** Vill Andersen i Ingstrup stævner Christen Jensen sst for syn på et dige, denne har lagt over hans gårdsdam til skade for jorden samt en dæmning

** stævning for faldsbøder

** gældsstævning. opsat 8 dage

** Jens Tomsen efter 3 ugers opsættelse gav last kære og klage på Karen Christensdatter Peder Simonsens kone i Hune torp for et stort åbent sår, hun tilføjede Johanne Simonsdatter sst           

9/10 1652.

** Knud Christensen i Bisgård et vidne, at Vogn i Østrup lod læse en landstings stævning, at han var stævnet for en dom 30/8 1651 imellem Jost Christensen og Vogn Pedersen

(91)

** Svend Nielsen i Momgård stævner Karen Laursdatter, som tjente Laurs Laursen i Kølvring, som udlagde Søren Bodelsen på Skald som barnefar                                          

** samme stævner dem for deres bøder. opsat 6 uger               

** Knud Pedersen i Kås på Nicolaj Holsts vegne stævner Morten Jensen og Jens Ovesen i nør Saltum for afsigelse. navng har delt deres gård imellem dem

** KM tjenere i Jetsmark og Hune sogne samt norden Ellesbæk stævnes for rest landgilde. opsat 3 uger

** stævning for bådsmandsskat. fortegn

** Vill Andersen i Ingstrup stævner lensmanden og Christen Jensen i Ingstrup, som har lagt en dæmning. opsat 8 dage

** fordeling. fortegn

(92)

** Laurs Christensen i Bundgård 3 ting til Christen Smed for et værge og vedhæng

** på Christen Smeds vegne stævnes

** Jens Tomsens sag med Oluf Christensen og Christen Nielsen for rest brokorn opsat 1 måned

** Jens Brus i nør Saltum stævner navng vidner  

** Jens Bruses sag med Christen Jensen i Dalen og Henrik Hansen opsat 8 dage. Henrik H tilbød Jens B hans vogn og æskede sin hat

** Anders Jensen i Hjermeslev stævner Yde Laursen og Jens Christensen sst for syn på Hjermeslev kirkeeng, der ligger i Alstrup enge. der var nyligt gravet flagtørv og mønnetørv, græsningen til skade

** Anders Jensen ? i Alstrup et vidne. navng har synet Alstrup kirkes brøstfældighed                         

** Jens Tomsen i Jonstrup efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Niels Christensen i Brogård og Margrete Jensdatter, født i Pilgård, for beliggelsesbøder. præstens bevis på afløsning i Jetsmark læses, samt tingsvidne. dom: de bør betale eller lide tiltale                                               

(93)

** samme efter 6 ugers opsættelse dom for rest brokorn af Åby bro 1649. fortegn. nogle møder med kvitteringer og tingsvidner om betaling. dom: da en del af Jens Tomsens fordringer bevises at være betalt, skal der gøres rigtigt regnskab, og de, der skylder, skal betale

16/10 1652.        

** Jens Andersen i Kærsig stævner Steffen Nielsen, der tjener i Bisgård, Maren Nielsdatter Christen Nielsen i Kærsig Laurs Nielsen, der tjener i Hune for afkald efter far Niels Steffensen

(94)

** Jens Tomsens sag med Laurs Pedersen og Tomas Jensen opsat 14 dage, da de vil bevise, at Børglumkloster tjenere skal være fri for bådsmandsskat som andre adelstjenere. sag med Niels Jensen og Christen Christensen opsat 14 dage

** samme stævner for diverse skat. fortegn

23/10 1652.

** Knud Pedersens sag med Tomas Christensen og Jens Hansen opsat 8 dage

** Christen Laursen i Vestergård stævner

** gældsstævning

** Tomas Jensen i Jonstrup 4 ting til Tomas Sørensen i Kvorup for skatter. opsat 14 dage

(95)

** fordeling for skat. fortegn

30/10 1652.

** på Jørgen Seefelds vegne efter 6 ugers opsættelse begæres syn på høslæt i Kås kær. Oluf Christensen i Kvorup spurgte, om han havde hjemmel af Kås grander til at lade foretage syn, og om nogen af menige grander har beklaget sig over høslættet. Christen Sørensen svarer, at det er sket mod grandernes vedtagne skik. Baldser Hansen mente, der burde ikke udstedes syn, da hans husbonds tjenere ikke var stævnet. dom: af den grund kan der ikke udstedes syn

** Christen Sørensen stævner Simon Christensen og Johanne Christensdatter i Saltum for deres bøder. opsat 6 uger              

(96)

** samme stævner med landstings stævning navng vidner, der efter alder vidner om det næst yderste stolestade i den 7de stol fra øverst på kvindesiden i Saltum kirke, som har fulgt den gård, som Peder Christensen iboer

** Jens Tomsen lod læse Jens Mortensen på Ålborg slot hans seddel, at præsterne og bønderne inden 14 dage skal yde til Poul Holst 40 rdl for hest og  ----

** tilsagn om betaling af bådsmandsskat. fortegn

** fordeling for samme. fortegn

** Vill Andersen i Ingstrup stævner

** Oluf Christensen i Kvorup stævner navng i Saltum sogn. Laurs Sørensen i Østrup vidnede, at han var med Oluf C til landstinget med hest og vogn på de indstævnedes vegne, samt at Oluf C endnu engang var til landstinget på deres vegne

(97)

** Maren Rasmusdatter i Fårup stævner Christen Sørensen for et læs halm, han havde solgt hende, som han havde fået 4 sdl for

** stævning

** Christen Sørensen i Ålborg på husbonds vegne et vidne, at Jens Hansen og Tomas Christensen i sdr Saltum, som havde været modvillige og ikke gjort som tilsagt, forpligtede sig ikke mere at være modvillige, og Christen S lod sagen bero, men husbonden ville ikke nøjes dermed, og han begærede dom

** Vill Andersen i Ingstrup efter 3 ugers opsættelse et synsvidne. navng synsmænd har set diget over hans gårdsdam og en nedtrådt dæmning

** Jens Christensen og Yde Laursen et synsvidne på Hjermeslev kirkes brøstfældighed                                 

6/11 1652.

** Mads Christensen i Pandrup gav varsel for gæld. fortegn

(98) 

** samme et vidne, at Mads Christensen, der er opfødt hos ham, gav afkald for arv efter mor Birgitte Jensdatter, det gælder både fædrene og mødrene arv                                

** Her Hans Pedersen i Østrup gav klage over hunde, der har revet hans får ihjel

** Knud Pedersens sag med Tomas Christensen og Jens Hansen i sdr Saltum opsat 5 uger

** tilsagn om betaling af gæld

** Jost Christensen i Østrup på søster Anne Christensdatters vegne stævner Niels Jensen i Hjermeslev for hendes løn, som han lover at betale inden snapsting.                        

31/11 1652.

** Erik Jensen i Ejersted et vidne, at navng vidner, at hans værsted er fordærvet af sand og vand                 

** stævning

** Niels Jensen i Hjermeslev stævner Yde Christensen for 2 sdl og 3 alen vadmel til en trøje. Yde C møder med et forlig mellem dem om deres tvistigheder af 4/5 1651. der kan ikke udstedes lovmål

(99)

** Jens Brus i nør Saltum stævner menige nør Saltum grander for vidne. fortegn

** gældsstævning

** Mads Christensen i Pandrup fordeler for rest kirketiende 1648. fortegn                                         

20/11 1652.

** Peter Dohrm på egne og underofficerers vegne et vidne, at han lod læse KM pantebrev på 1864 rdl for tjeneste i fejdetiden, på efterskrevne pantsatte gods           

** Svend Nielsen i Momgård stævner Anne Christensdatter i Kås, som udlægger som barnefar Niels Christensen, der tjener i Brogård

** samme begærer dom for deres bøder                   

(100)

** Else Christensdatter i Sønderby stævnes for 6 rdl bøder

** gældsstævning

** Keld Nielsen i Kvorup et vidne, at Niels Pedersen og Inger Pedersdatter, sl Peder Nielsens børn i Østrup, har modtaget deres anpart af hans landgilde samt af stedsmål 2 rdl, af det hus, Christen Andersen har fæstet                                        

** fordeling

** Svend Nielsen i Momgård dom over Søren Bodelsen og Karen Laursdatter i Kølvring for deres bøder 12 og 6 rdl. dom: at betale eller lide tiltale                                          

27/11 1652.

** Peder Jensen i Borup stævner Anders og Christen Laursen i Hjermeslev og mor Birgitte Christensdatter, sl Laurs Jørgensens enke for dom, da de ikke har betalt huspenge i 2 år, og deres fæste formenes forbrudt. P Tomsen i Kornum mødte på Christen Lunds vegne i ...... og vedkendte sig huset. KM skøde skal fremlægges. opsat 6 uger   

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Anne Jespersdatter, som udlagde en kræmmer af Tisted, Niels Christensen som sin barnefar

** Keld Nielsen i Kvorup lægdsmand et vidne, at navng vidner om ødegårde og boel. fortegn

(101)

** Peder Jensen i Sønderby en gadehusmand bevidnes at være fattig og må tigge sit brød

** Christen Laursen i Hedegård et vidne, at hans far Laurs Keldsen sst er inderste og forarmet og ikke avler eller kan betale skat 

** de forrige lægdsmænd i Saltum stævner for tilbud om indløsning af pantsat gods for kongeskat. fortegn

** stævning for bådsmandsskat. fortegn

** Jens Brus stævner menige nør Saltum grander og Henrik Hansen. opsat 8 dage

** Peder Laursen i Østrup stævner Vill og Niels Laursen i Østrup for gæld. opsat til snapsting

** syn på Jetsmark kirke                    

(102)

4/12 1652.

** Keld Nielsen i Kvorup stævner alle i Jetsmark for rest kongeskat. opsat 8 eller 14 dage

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner for rest konge og bådsmandsskat i Hune. opsat 8 dage

** Matias Bertelsen i Ejersted stævner Matias i Albæks mølle for tilbud angående en bøsse, der var pantsat for kirketiende

** Niels Knudsen i Sønderby

** Jens Jensen Basse i Kås stævnes for et par vanter. opsat 8 dage

** Jens Nielsens sag i nør Saltum med Henrik Hansen opsat 8 dage

(103)

11/12 1652.

** Niels Nielsen i Saltum stævner P Nielsen sst og hans kone Maren Tomsdatter for et hørgarnslagen, som de i fjor lånte til at klæde hendes mors lig i. de blev forligt om 4 1/2 mk 

** gældsstævning for skat                                 

** Peder Simonsen i Sisgård stævner Oluf Christensen i Kvorup for at gøre regnskab, som dømt 31/1. opsat 8 dage

** samme stævner Jens Pedersen i Skødsholm for rest tiende. opsat 8 dage

** samme stævner Laurs Pedersen i samme for samme. opsat 8 dage

** samme stævner Christen i Vestergård for halvparten af en kvie, han fik i fjendetiden. opsat til regnskab lørdag efter snapsting   

** samme stævner Søren Madsen i Østrup for rest tiende 1642. opsat til lørdag efter snapsting

** Jens Brus i nør Saltum stævner Christen Jensen i Dalen for en vogn, som uden årsag blev pantet fra ham. den blev tilbudt ham

(104)

** Peder Laursen i Østrup stævner Vill og Niels Laursen for vidne. opsat 8 dage                                        

** Jens Brus i nør Saltum stævner alle nør Saltum mænd for vidne. 2 mænd vidner, at dagen efter at de pantede Jens Brus, så de, at Christen Keldsens diger var brøstfældige og lå ned både før og efter Henrik H fik kornskade

** lægdsmændene et vidne om hvem, der boer på Nørgård i Torpet og på et boel i sdr Saltum

** Knud Pedersen på husbonds vegne stævner Simon Christensen og Johanne Christensdatter for dom angående 18 rdl deres bøder, og de skulle straffes med fængsel og jern. Simon C lod læse præsten i Saltum hans seddel, at Simon C har taget skrifte for sin forseelse, og ægtet pigen. han tilbød 9 rigsort for forseelsen til Knud Pedersen, der svarede, at han skulle betale fuld bøde. dom: da de har ægtet hverandre, og ikke derefter har forset sig, bør de ikke straffes på kroppen eller betale 18 rdl bøder, men hvad deres bøder angår, som derefter følger, må de betale til husbonden

18/12 1652.

(105)

** Morten Tollesen udlagde til Keld Nielsen lægdsmand 6 sdl af 2 gadehuse i Purkær

** Jens Pedersen i Skødsholm et vidne om forarmede og øde gadehuse og boel. fortegn 

** et vidne om forarmede samt beboere i Nørgård i Torpet. fortegn

** vidne om forarmede, der ikke kan betale skat. fortegn

(106)

** gældsstævning. opsat 5 uger

** 3 ting

** på Jens Tomsens vegne i Jonstrup stævnes for rest brokorn. fortegn

** på Christen Jørgensen forrige skriver på Sejlstrup stævnes for rest efter jordebogen for 1648-49-50. fortegn. opsat 5 uger                  

**  Soli Deo Gloria  Knud Pedersønn Mppa.           

(1)

** tingbogens autorisation 1653

(2)

8/1 1653.

** Peder Nielsen i Hebelstrup på Sten Billes vegne et vidne, at han begærede af tidligere KM tjenere til Sejlstrup udtalelse, om hvordan Steen Bille havde skikket sig som lensmand, om han havde forurettet nogen. navng tjenere vidner, at han ikke har beskattet dem mere end sædvanligt og i de dårlige år hjulpet med korn og andet af sit eget, samt givet de forarmede afslag i landgilde

(3)

** Peder Nielsen i Hebelstrup på Tomas Pedersen i Ålegård hans vegne stævner Poul Laursen i Brårup for vidne. Christen Christensen i Sennels vidnede at på landstinget 4/11 under sagen med Christen Pedersen i ---- og Gøttrup mænd, da havde Tomas Pedersen ingen ubillige ord med Poul Laursen, som kunne komme ham til hinder eller skade

** Peder Sørensen i Holbæk, som var kommet til Tomas Pedersen med brev fra hans bror Niels Pedersen i Holbæk, vidnede ligeså

** Peder Madsen i sdr Saltum et vidne, at navng vidner, at han var taget til soldat, men lejede en anden til at gå for ham i 3 år, nemlig Jens Sørensen, som vedgik at have fået rede penge efter kontrakten

(4)

** Keld Nielsen lægdsmand i Jetsmark fordelte for rest kongeskat. fortegn

** Peder Laursen i Kettrup stævner i Kettrup sogn for rest kongeskat. opsat 8 dage formedelst uvejr

15/1 1653.

** på Jacob Høgs vegne i Viborg stævnes Niels Friis for 30 sdl for trætte og omkostning. opsat 5 uger

** gældsstævning. opsat 5 uger

** stævning i Saltum sogn for brokorn til Åby bro 3 ting

** Peder Simonsens sag med Christen i Vestergård opsat 14 dage

** fordeling for tiende

** Peder Simonsens sag med Søren Madsen i Østrup opsat 14 dage   

** ransnævninge

(5)

** Henrik Hansen i nør Saltum stævner Jens Brus sst for vidne last klage og dom. opsat 1 måned

** Jens Brus stævnes for tilbud på Christen Jensens vegne

** Jens Brus stævner Henrik Hansen og Christen Jensen for vidne klage og dom. Laurs Mørk i Østrup vidnede, at den dag, de pantede vognen fra Jens B, var hjulene hele på vognen. Henrik H havde tilbudt dem vognen og æsket sin hat

** Jens Brus begærede dom over Christen Jensen. opsat 3 uger

** Peder Pedersen i Hune torp gav varsel til Jens Andersen Soldat for hans bøder for sår og skade, han gjorde Peder Pedersen. 3 ting

** 3 ting for gæld. fortegn

** Svend Nielsen i Momgård efter 6 ugers opsættelse dom over Else Christensdatter i Sønderby, Niels Christensen i Brogård og Anne Mørks i Kås for beliggelsesbøder. de dømmes til betaling

(6)

** gældsstævning

22/1 1653.

** Laurs Jensen i Manne på bror Jens Jensens vegne, der tjente i Nørgård, et vidne, at Christen Jensen i Nørgård havde udlagt dennes kongeskat                                             

** Jesper Pedersen, født i Skødsholm, stævner Jens Pedersen i Skødsholm for gæld. opsat 5 uger

(7)

** de gav deres sag til voldgift

** Niels Jespersen i Hjermeslev stævner Jens Pedersen i Skødsholm på hans bror Jesper Pedersens vegne for gæld, som menes at være betalt. opsat 5 uger                                  

** Christen Christensen i Hune stævner for kirkens rest tiende for forgangne år. opsat 14 dage

** varsel. opsat 8 dage

** stævning for skat. 3 ting

** på Gregers Hvids vegne i Viborg stævnes Knud Christensen i Bisgård for dom. opsat 3 uger

** varsel

(8)

** Henrik Hansen i nør Saltum stævner Jens Brus for vidne at påhøre. Laurs Christensen i nør Saltum vidnede, at Jens Brus ikke var tilstede på grandestævne, og blev pantet derfor, samt for hans digers brøstfældighed efter grandelavsbrevet. andre vidner det samme

** Jens Brus stævnes for tilbud om indløsning af hans vogn, så god som den var, da de pantede den fra ham. han svarer, at når de lover ham vognen som den var, og betaler skade og omkostning, vil han indløse den

** Jens Tomsen fordeler for rest brokorn af Åby bro 1652. fortegn

** Peder Pedersen i Hune torp fordeler Jens Andersen Soldat for sår og skade. 13 blå slag hver 6 rigsmark. 27 sårmål hver 3 rmk. for benbrud og trælbåren. 12 mk for jordslæt 6 rmk

** Peder Jensen i Borup på Peter Dohrms KM forrige kaptajn hans vegne efter 6 ugers opsættelse stævner Anders Laursen Christen Laursen og deres mor Birgitte Christensdatter for dom, idet de ikke har betalt huspenge i 2 år af det hus, som de iboer og som er pantsat af KM til Peter Dohrm. pantebrevet læses. de dømmes til at betale

(9)

29/1 1653.

** KM brev læses, at gejstlige og borgerlige, der har KM gods i pant, skal opkræve rostjenestepenge inden 1 måned

** Niels Laursen i Hune stævner flere navng for gæld efter skiftebreve                                          

(10)

** gældsstævning. fortegn

** 3 ting for tiende

** gældsstævning for rug 3 ting

** fordeling

** fordeling for drengeskat

** Knud Pedersen stævner Svend Nielsen i Pandrup for gæld. blandt andet løn og st Hansdagsrente samt brevpenge for dom og opsættelser. Svend Nielsen fremlægger regnskab        

** Henrik Hansen i nør Saltum stævner Jens Nielsen Brus sst med flere for vidne. der vidnes om Jens Brus blev pantet for udeblivelse fra grandestævne, eller for hans digers brøstfældighed

(11)

** KM missive læses, at de udlagte bønder skal beholde deres landgilde til deres husbond har klareret. desuden skal almuen opfordres at levere penge for de heste og geværer, der er takseret for

** Jost Christensen i Østrup på søsters vegne fordeler Niels Jensen i Hjermeslev for hendes løn

** Christen Christensens sag i Hune opsat 8 dage

5/2 1653.

(12)

** stævning i Jetsmark og Hune for brokorn til Åby bro. 3 ting

** stævning for rest. opsat 8 dage

** gældsstævning for stedsmål. fortegn. opsat 3 uger

** stævning i Saltum for rest kirketiende. 3 ting

** fordeling

** gældsstævning. fortegn. opsat 14 dage

** fordeling for rest tiende 1642

** Christen Christensens sag i Hune opsat 8 dage

12/2 1653.

** 4 ting angående Saltum mænds rest tiende opsat 8 dage

** Oluf Christensens sag i Kvorup med Niels Christensen i Brogård for rest tiende og stedsmål. opsat 1 måned

(13)

** Christen Jensen i Ladegård stævner Christen Sørensen i Ingstrup for at tage husbondhold. opsat 3 uger

** Christen Christensen i Hune stævner for rest kirketiende 1647-51. fortegn

** Her Hans Pedersen i Østrup på egne og deres vegne, som er i lægd med ham at holde soldat, et vidne. Anders Christensen født i Saltum gav tilkende, at han ville være soldat for dem i 3 år for 15 sdl samt desuden til løn krudt og andet efter KM forordning

** syn på Saltum kirke. mørtelen på østerside er faldet ned

** Oluf Christensen i Kvorup fordeler for brokorn af Åby bro. fortegn

** Christen Jensen i Ladegård efter 6 ugers opsættelse stævner for engleje 1652 til Hammelmose. fortegn. dom: at betale inden 15 dage

(14)

** Vill Andersen i Ingstrup stævner Knud Christensen i Bisgård for 17 sdl, som dennes svigermoder Maren Christensdatter i Viborg skylder ham for korn. da kravet er 21 år gammelt, og krav over 20 år er magtesløse, frifindes KC                        

19/2 1653.

** fordeling

** på Sidsel Jørgensdatters vegne i Vrensted stævnes Niels Jørgensen i Skadbak for vidne. Laurs Jensen i Vrensted vidner, at sl Jørgen Jørgensen i Vrensted lånte hans slegfredsøn et øg. Jens Jørgensen i Vrensted vidner lige så. Niels J nægter

** Knud Pedersen begærede dom over Niels Jørgensen for øget, som han skal betale. Niels svarer, at øget er betalt. opsat 1 måned

(15)

** Laurs Jensen i Vanggård stævner Niels Jørgensen for 13 skpr lånt byg, som denne siger er betalt. opsat 1 måned

** gældsstævning. opsat 8 dage

** stævning

** Jens Pedersen i Skødsholm stævner Jesper Pedersen født sst. opsat 8 dage

** Laurs Christensen i Limbergård stævner Niels Pedersen sst for syn på hans gårdspart                                 

** stævning. opsat 1 måned

** stævning. opsat 1 måned

** gældsstævning. fortegn. opsat 3 uger

** Hans Henriksens sag med Christen Madsen i nør Saltum opsat 8 dage

** Anne Nielsdatter i Saltum udlægger Tomas Nielsen i Brogård som barnefar                                          

(16)

** Christen Andersen i Østrup et vidne, at Laurs Pedersen, sl P Nielsens søn, pantsætter til Christen Andersen hans broderlod i den bolig i Østrup, som hans far påboede                     

** Jens Christensen i Alstrup syn på brøstfældighed på den bolig, som Jens Svendsen oplod til ham, og som var 5 sdl

** Jens Laursen i Fårup fordeler for kirketiende. fortegn

26/2 1653.

(17)

** gældsstævning. fortegn

** Laurs Andersen i Stisborg på Hans Billes vegne stævner Niels Pedersen i Limbergård for syn. den var vel ved magt på nær 3 læs tag, som han vil blive holdt skadesløs for            

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner navng for heste, der er udlagt af sognene, til Ålborg slot. fortegn. de bør betale skatten inden 15 dage. opsat 3 uger

(18)

** Maren Pedersdatter udlægger barnefar, Frands Jørgensen, Jørgen Jørgensens søn på Øland                           

** Søren Pedersen i Saltum stævner for rest hesteskat. 3 ting

** Jens Pedersen i Skødsholm efter 8 dages opsættelse et vidne, at navng har set Jens Pedersens og Jesper Pedersens indbyrdes regnskab         

** Laurs Jensen i Alstrup stævner for kirketiende. fortegn

** Hans Henriksens sag med Christen Madsen i nør Saltum opsat 14 dage

** sagen med Jens Brus Henrik Hansen og Christen Jensen opsat 14 dage

** på Her Hanses vegne i Jetsmark dom for tiende 1652. fortegn. at betale inden 15 dage

5/3 1653.

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner ransnævningene for at gøre deres ed. de er mødt

(19)

** Jens Madsen i Skoven i Åsted sogn stævner P Christensen i Alstrup og 2 af hans karle, Christen Sørensen og P Pedersen og andre, der tjener på Ide Skeels stavn, de skal møde hos Her Hans i Østrup enten for at leje en soldat, eller at være med at tage sedlen

** samme stævner nævnte drenge for dom, da de ikke er mødt, som beordret. de bør tjene Ide Skeel som soldater, eller straffes med fængsel. P Pedersen svarede, at han ikke fik bud. opsat 6 uger

** på Laurs Pedersens vegne i Saltum stævnes vester Mads Christensen i Pandrup og hans mor Maren Andersdatter for 1 td byg for omkostning han har haft vedrørende arv efter morbroder. 3 ting 

** Christen Madsen i nør Saltum stævner Knud Laursen Dal for vidne. navng vidner, at for 15 år siden blev de forligt om deres mellemværende. andre vidner om samme forlig. Knud Dal vil betale, når ønskes

(20)

** Niels Jørgensen i Skadbak stævner Laurs Jensen i Vanggård. Oluf Nielsen vidnede, at han var med Niels J i Vanggård, og der blev han og Laurs J forligt om deres mellemværende

** Vill Andersen i Ingstrup stævner Kirsten Mortensdatter i Brødslev, Maren Mortensdatter i Fårup og Klemend Mortensen i Alstrup for tilbud om nogle gamle kvindeklæder, som de ikke vil befatte sig med

** samme stævner Anders Laursen for gæld til sl Klemend Tøgersen

** Christen Andersen i Østrup stævner P Christensen i Saltum og hans kone Birgitte Steffensdatter for vidne angående et stolestade i Saltum kirke, som hun tilholder sig. Knud Pedersen i Kås på husbonds vegne mente, der burde ikke udstedes vidne, før husbonden bliver lovligt stævnet                                       

(21)

** stævning for hesteskat.  3 ting     

** Matias Bertelsen stævner for kirkeskyld. fortegn

** gældsstævning

** Oluf Nielsen i Sønderby et vidne. vurderings.mænd har vurderet boet efter hans sl kone Maren Rasmusdatter. arvingerne i land og udenland er stævnet med en landstings stævning. opregn

(22)

** Jesper Pedersen, født i Skødsholm, stævner hans bror Jens Pedersen for gæld. der fremlægges regnskab. opskrifter og tingsvidner fremlægges. dom: de bør gøre regnskab med hverandre, og gælden betales

(23)

12/3 1653.

** gældsstævning for tiende. opsat 8 dage

** Christen Jespersen i Torpet et vidne, at Mads Christensen og Johanne Christensdatter, sl Christen Nielsens børn, der boede og døde i Hjermeslev har modtaget deres arv af Christen J           

** Christen Laursen i Vestergård og P Simonsen i Sisgård stævner for gæld. fortegn

** stævning

** gældsstævning. opsat 3 uger

** gældsstævning. opsat 3 uger

(24)

** Laurs Andersen i Østrup betaler rest af stedsmål

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Saltum mænd for rejsepenge til landstinget. fortegn. disse kræver fremlæggelse af brevene til landstinget. opsat 14 dage

** sammes sag med Niels i Brogård opsat 8 dage

** Laurs Andersen i Østrup stævner Jens Nielsens kone i Fårup Anne Nielsdatter for forbud mod at bruge den stol i Saltum kirke, som tilhører Laurses kone. 1 ting                            

** Christen Christensen i Ribergård stævner for rytterskat. fortegn. 3 ting

** Jens Brus Henrik Hansen og Christen Jensen i nør Saltum voldgav deres sag

(25)

** fordeling

19/3 1653.

** Jens Tomsens sag angående hesteskat opsat 14 dage

** stævning i Hjermeslev for hesteskat, samt æskede mandtal på alle sognemænd opsat 14 dage

** øster P Laursen i Østrup stævnes for vidne. Niels Nielsen var i fogdens sted tillagt at gøre udlæg i Peder L's bo for brokorn af Åby bro. vurderingsmænd vurderede et par hjul og en ---- da Niels N ville gå med dem, sagde Peder L, at han skulle lade dem stå, og djævlen skulle fare i ham. Christen Andersen vidnede det samme

(26)

** 3 ting for tiende

** Knud Pedersens sag med Niels Jørgensen opsat 14 dage

** Anders Pedersen i nør Saltum hans sag med Maren Sørensdatter, Jens Bruses kone, opsat 14 dage                             

** Knud Christensens sag med Christen ? i Bleggrav opsat 14 dage. klage på Peder Laursen, som overfaldt vurderingsmændene, opsat 3 uger

** fordeling

** fordeling for hesteskat

** fordeling

** Knud Laursen Dal efter 1 måneds opsættelse dom over Christen Madsen i nør Saltum for gæld fra 1633. Christen M lod læse tingsvidne af 5/3, og mente sig fri for tiltale. dom: da det bevises, de er forligt om deres tvistighed, kan han ikke dømmes til at betale

(27)

26/3 1653.

** Poul Andersen fremlagde Gregers Hvids stedsmål på den ødegård i Sønderby, uden stedsmål og 3 års frihed

** Jens Christensen Skovbo i Alstrup stævner Jens Svendsen sst for vidne. han og andre navng vidner om jord, de har lejet af ham. Knud Christensen mener, hans fæste er forbrudt  

** Svend Nielsen i Momgård stævner for rest kirketiende for 1652. 3 ting

** Peder Nielsen i Hebelstrup stævner Laurs Mørk og Christen Christensen og deres karle i Østrup, de er alle tilsagt at møde ved Brønderslev kirke

** P Nielsen begærede dom på deres fæste, da de ikke er mødt. opsat 3 uger

(28)

** Jesper Bendsen i Hjermeslev et vidne, at navng vidner, at der i 30 eller 40 år ikke findes gadehuse i Ejersted, liggende til Åstrup

** stævning for rest kongeskat. opsat 8 dage

** Bertel Mortensen på Hammelmose stævner Tomas Bertelsen, der tjener i Limbergård, for 4 øksne, 2 om året, gående på Hammelmose græsgang. han svarer, at det er sket uden hans minde. opsat 14 dage

** Jetsmark sognemænd stævnes for hesteskat. 3 ting

** stævning rest på tiende. 3 ting

** Oluf Christensen i Kvorup efter 6 ugers opsættelse 3 ting til Saltum mænd for rejsepenge. opsat 14 dage

** stævning for kirkeskyld. fortegn. opsat 3 uger

** fordeling

** Jens Tomsen i Jonstrup et vidne om ødegods til Ålborg slot. fortegn

(29)

** Yde Laursen i Hjermeslev kirkeværge synsvidne. syn på Hjermeslev kirkes brøstfældighed                  

2/4 1653.

** Saltum sognemænd stævnes for rest kongetiende. opsat 14 dage

** Svend Nielsen i Momgård stævner for rest til Birkelse. opsat 3 uger

** samme gældsstævning 3 ting

** fordeling for hesteskat. opsat 14 dage

(30)

** Niels Christensen, der tjener sin stedfar Christen Christensen i Vestergård i Vrensted, stævner Anders Jacobsen sst for vidne. Christen Laursen vidnede, at Niels C havde tjent såvel stedfaderen som Anders J og havde været med at leje en soldat, som bevidnes af dem, han er i lægd med. Anders J nægter, at han har tjent ham  

** Peder Simonsens sag med Vill Laursen opsat 14 dage

** lægdsmændenes sag af Hjermeslev, samt Jens Tomsens sag med alle lægdsmænd her i herredet opsat til næste tingdag

** Matias Bertelsens sag med hesteskatten opsat ligeså

** synsmændene afhjemler deres syn på Ingstrup kirkes brøstfældighed, som er sket under murmester tømmermand samt præstens overværelse                                            

** Jetsmark sognefolk fordeles for rest kirketiende 1652

** fordeling i Jetsmark for rest hesteskat. fortegn

(31)  

** Niels i Brogård fordeles for rest tiende 1651-2 samt stedsmål af tienden

** Yde i Holmgård og Laurs Laursen i Hjermeslev lod læse mandtal på hesteskat. fortegn

** vurdering af strandvrag                 

16/4 1653.

** Svend Nielsen i Momgård stævner Jens Christensen i Vestrup for syn på hvilken skade, Poul Ibsen har fået          

** Oluf Christensens sag med Saltum sognemænd opsat 14 dage

** Christen Pedersen kirkeværge i Tise stævner Laurs Pedersen i Ingstrup og Christen Jensen i Borup for dom angående 50 sdl, som Ingstrup kirke skal udlægge til Tise kirke. opsat 6 uger

(32)

** Laurs Christensen i nør Saltum Tomas Nielsen i Fårup og ung Jens Jensen stævner kirkeværgerne for tilbud og vidne angående kirkeskyld af Saltum kirke. navng, der boede i pågældende boliger, vidner at de ydede skylden enten på tiendeloftet eller hos kirkeværgen. de har selv ydet tienden enten hjemme eller med penge

** Jens Tomsen i Jonstrup begærer dom over lovsmændene for hesteskat. opsat 14 dage

** Jens Tomsens sag med Laurs Jensen i Hune torp opsat 3 uger

** Niels Christensen i Fårup på Maren Jensdatters vegne lod læse kvitteringer til Jens Christensen i Fårup fra Vinzens Bildt og Kirsten Bildt på hans skyld at den halvgård i Fårup, han iboer. 1631 - 1639

(33)

** samme lod læse Jens Christensens stedsmål fra 1632 på halvparten af den bolig i Fårup, Jens Nielsen iboede. kvittering for stedsmål læses

** samme et vidne, at Knud Christensen i Bisgård tilstod at have modtaget landgilde og skyld fra Jens Christensen fra 1640-43. 1644 var svensken i landet, da fik han landgilde og skyld eftergivet. siden modtaget til 1651, men der resterer fra 1652 i boet, da ingen har overtaget det

(34)

** samme et vidne, at Knud Christensen lod læse Daniel Bildts lodseddel

** fordeling

** Knud Christensen i Bisgård efter 6 ugers opsættelse dom over Christen Svendsen i Bleggrav for rest på en dom, samt rente og brevpenge. dom: at betale inden 15 dage

23/4 1653.

** Christen Jensen i Ladegård et vidne, idet han lod læse en kontrakt mellem Albert Skeel til Hammelmose og Anders Pedersen til Birkelse, at ingen må fiske med ruse ålegård eller andet fiskeri med opsatte pæle, der kan hindre pramdragningen

** Peder Simonsens sag med Vill Laursen opsat 8 dage           

(35)

** Søren Christensen i Torpet stævner for gæld og rest skat. fortegn. en del har betalt. opsat 8 dage

** Mads Skøt i Bundgård stævner Christen Smed i ll Pandrup samt Niels Pedersen for vidne. P Mortensen, der tjente Mads Skøt, vidnede, at Niels P var kommet til Mads Skøts hus, undsagde ham, og bad ham komme ud, om han var bedre end en tyv og skælm. Niels P nægtede det ikke, han var kommet for at besøge hans bror Jens, da løb der nogle ord imellem dem, og Mads S jog ham baglæns ud af døren med en kniv. Peder M vidnede, at Christen Smed havde slået Mads Skøt, så Peder gik hjem og hentede en vogn til at køre ham hjem på. senere kom Christen Smed til Mads Skøts hus, slog ham i jorden men en kæp. han undsagde ham, og tidligere havde han sagt, at han ville skære Madses mund op til begge ører. Mads S gav husbonden sagen

(36)

** samme stævner Anders Bertelsen for rest på soldaterhold fra 1651 samt for en soldat, de lejede 14/4. Anders B mener karlene i lægdet skal betale. opsat 14 dage

** Christen Andersen i Østrup et vidne, at Jens Pedersen, Peder Nielsens søn, pantsætter sin lod i den bolig i Østrup, hans far iboede, for 28 sdl 

** fordeling for hesteskat i Hjermeslev

(37)

30/4 1653.

** Peder Jensen i Borup stævner Christen Jensen sst og talte med hans søn Laurs, om han ved noget utilbørligt om ham hans hustru og børn. Christen Jensen ved kun tilbørligt og Peder Jensen og hans hustru Mette Pedersdatter og børn, og Peder Jensen i lige måde om Christen Jensen og hans hustru Anne Laursdatter og børn

** Jens Tomsens sag med lovsmændene opsat 3 uger

** sammes sag med Laurs Jensen i Hune torp opsat 14 dage

** Søren Tomsen i Saltum stævner Mads Mortensen for syn af afpløjning fra en ager i Bodilsig. de stævnede også Anne Andersdatter                                                  

** samme. de gav sagen til dannemænd at sætte sten imellem dem

(38)

** Laurs Andersen i Østrup stævner Anne Nielsdatter i Fårup for vidne samt lensmanden Erik Juel på Ålborg slot. P Simonsen i Sisgård vidnede, at for 30 år siden, da han kom til Østrup, stod Anne Nielsdatter i hendes mors stol og hun søgte ikke det stade, der ligger til Laurs Andersens gård. Anders Jensen vidner det samme på 40 år, og andre vidner det samme                

** 3 ting. fortegn

** 3 ting. fortegn

** Niels Christensen i Torpet stævner Oluf Christensen i Kvorup og gav ham varsel på deres vegne, som står i fuldmagten, for de breve, han havde med til landstinget. Oluf C vil have det bevist, at han havde brevene, eller lovede dem svar. opsat 3 uger

(39)

** Peder Simonsen og Vill Laursen voldgav deres sag

** Tomas Mortensen i Brødslev stævner Peder Jensen i ? og hans ---- kone. opsat 3 uger

** samme stævner samme, om han ved noget uærligt om ham, da han har kaldt ham en tyv. han ved kun ærligt om ham

** kirkeværgerne til Saltum kirke og andre er tilsagt af sognepræsten 1/3 1646 for at forlige Niels Christensen i Fårup og Jens Nielsen og deres hustruer om deres stolestader i kirken, da det rette stolestade til gården er forvildet. deres stader beskrives

** Søren Christensen i Torpet efter 6 ugers opsættelse dom over Niels Mortensen i Saltum for gæld til Søren Haes i Ålborg

(40)

** Jens Tomsens sag med Laurs Jensen i Hune torp opsat 14 dage

7/5 1653.

** Jens Christensen i nør Saltum stævner Jens Sørensen i sdr Saltum for syn på jord og korn, som er ham frapløjet  

** Niels Christensen i Vanggård stævner Laurs Andersen i Fårup for rest landgilde, samt hans fæste at være forbrudt. opsat 6 uger

** Christen Keldsen i nør Saltum stævner Keld Christensen sst for dom angående nogen arv og gods, som Christen K efter sin søn Jens Christensen er tilfaldet. han formenes at levere det fra sig. Keld C svarer, at det kun angår halvparten, den anden part har han købt af broderen. opsat 3 uger                         

** de voldgav deres tvistighed

(41)

** Keld Christensen i nør Saltum stævner Christen Keldsen for 22 sdl efter brev, som denne mener er falskt. opsat 3 uger

** Knud Pedersen i Kås stævner Tomas Sørensen for hans påskerente og 4 års st Hansdagsrente, samt andre navng for løn rente og skriverpenge samt rente og gæld. opsat 3 uger 

** fordeling for skat

** Mads Skøt efter 14 dages opsættelse 3 ting til Anders Bertelsen for 24 s og 3 rdl til en soldat, de har lejet i år

** Knud Pedersen 3 ting til Keld Nielsen i Kvorup for hans løn 51, hvorom de blev forligt                                       

** Christen Jensen i Ladegård lod forbyde alle dem, der ikke har fæstet enge østen Ry å, at komme i Vildmosen for jagt høslæt eller anden brug

(42)

** Knud Christensen i Bisgård gav last kære og klage på øster P Laursen i Østrup for overfald på vurderingsmænd       

** tilsagn om betaling af gæld                      

** fordeling. fortegn

** Jens Tomsen i Jonstrup efter opsættelse 26/2 dom over alle lovsmændene for penge til hest og gevær, som er pålagt at udlægge i sognene. dom: 40 rdl til hest og gevær inden 15 dage at betale

14/5 1653.

** Peder Nielsen i Hebelstrup efter 6 ugers opsættelse dom over Laurs Mørk og Christen Christensen i Østrup for oversiddelse. de var tilsagt at møde med deres karle ved Brønderslev kirke for at handle om soldat, men udeblev. de lover at stille husbonden tilfreds

** Simon Poulsen i Hjermeslev stævner Tomas Jensen sst for vurdering af bo og formue, som ville tilfalde Bertel Tomsen efter hans morfar sl Poul Simonsen

(43)

** Jens Tomsen i Jonstrup efter 6 ugers opsættelse dom over Laurs Jensen i Hune torp for 5 rdl kongeskat af Hune sogn. opsat 8 dage

** på Her Ludvigs vegne stævnes Christen Jensen i Borup og hans sønner Jens Anders og Laurs for vidne og Her Jens Block for svar. P Jensen i Borup og nør Laurs Pedersen fremlagde deres svar, nør Laurs Jensen var i Christen Jensens hus uden at se Her Jens

** Jens Tomsen stævner Christen Nielsen i Havgård og Niels Laursen i Brødslev, som fremlagde deres svar. Christen Jensen svarede, at han bad dem gå i hans hus for at se, om Her Jens var der

** Jens Tomsen spurgte Christen Jensen, om Her Jens ikke var i hans hus efter beskikkelsesmændene var der. det kan Christen J ikke ihukomme

** samme spurgte nør Laurs Pedersen, om han ikke så Her Jenses bøger blækhorn og papir, da han var i Christen Jensens hus. Laurs svarede, at han så en hob bøger, men om det var tysk latin eller dansk, eller om det tilhørte Her Jens eller værten, vidste han ikke

(44)

** stævning       

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner Oluf Andersen i Kettrup for vidne, samt vidner angående Oluf A skal have holdt kro og ølsalg. navng vidner, at hverken han eller hans kone holdt kro nogen til skade, men når de havde øl, ville de gerne dele med deres naboer eller andre.

** samme stævner for rest landgilde samt gæld. fortegn. opsat 3 uger

** Morten Christensen på Rønnelien og P Mortensen i Pirup stævnes for syn på deres avling, og hvilken skyld der kan betales 

** gældsstævning. opsat 6 uger

** gældsstævning. opsat 6 uger

(45)

** gældsstævning. opsat 6 uger

** Mads Skøt et vidne, at Oluf Bertelsen lovede at betale 24 s og 3 rdl

** fordeling. fortegn

** Peder Jensen i Borup og nør Laurs Pedersen i Ingstrup har været hos Christen Jensen for at tale med Her Jens på Her Ludvigs vegne, for at give ham nogle penge på hans venner i Viborg deres forbøn, men Christen J kommer med en økse i hånden. de byder goddag og spørger efter Her Jens, og Christen svarer, at Her Jens har ikke bopæl her, og talte mange ukvemsord

** Christen Nielsen i Havgård og Mads Laursen i Brødslev var også hos Christen Jensen for at tale med Her Jens, men Christen J påstod, han var rejst til Tolstrup

(46)

** Jens Laursen i Fårup og Matias Bertelsen i Ejersted efter opsættelse dom på Laurs Christensen i nør Saltum og Tomas Nielsen sst for 3 td byg og Jens Jensen i Fårup for 2 tdr byg kirkens skyld, de rester med. de har ikke i rette tid ydet skylden. de møder med tingsvidne af 16/4, samt deres skriftlige svar, at de vil yde tienden på kirkeloftet eller hos kirkeværgen. de dømmes til at yde tienden

(47)

21/5 1653.

** 3 ting til Saltum sognemænd for rest kongetiende

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner Morten Christensen og P Mortensen for syn. opsat 8 dage                            

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Niels Pedersen i Fruensgård og Christen Sørensen Smed begge for klage. Niels P har truet og undsagt Mads Skøt i Bundgård og Christen Smed har overfaldet ham 2 gange. de mødte, og mente de ikke burde lide klage. opsat 5 uger, da det ikke bevises, at Mads S har fået nogen skade

** Niels Christensen i Torpet hans sag med Oluf Christensen i Kvorup opsat 3 uger

** Jens Tomsen i Jonstrup efter opsættelse dom over Laurs Jensen i Hune torp og Søren Laursen i Hedegård for rest flodskat     

** Christen Sørensen norden Hune kirke et vidne, at Laurs Christensen i Fårup var hans hjemmel til det, som Laurs Jensen i Skien og hans kone Johanne Jensdatter kunne tilfalde efter sl Niels Nielsen   

** sdr Saltum bymænd stævnes for syn på et lukke mellem Torper fælled og nør Saltum fælled og mellem sdr Saltum mark  

(48)

** Tomas Christensen i Torpet stævner Tomas Nielsen i nør Saltum for at vidne og Anders Christensen for svar. Tomas N vidner, at Tomas Christensen lovede Tomas Skrædder (Anders Christensen ?) 2 rdl for et barn, han har taget i kost. Anders C bød sig til regnskab. opsat 8 dage

** Svend Nielsen i Momgård efter 6 ugers opsættelse dom for rest til Birkelse. fortegn

(49)

28/5 1653.

** der læses et sendebrev, at slotstjenerne skal yde deres smørskyld inden st Hans, samt at møde  fra dagen 13/6 og dagligt til st Hans eller betale i stedet

** alle sdr Saltum bymænd stævnes for syn på et dige, der løber mellem Torpet og nør Saltum. det er øde på et langt stykke  

** 3 ting til gadehusmænd og karle i Hune sogn for kongeskat

** Simon Poulsen i Hjermeslev stævner Tomas Jensen for vurdering og tilbud. Tomas J svarer, at han ikke er lovligt stævnet. opsat 3 uger

** stævning for tjeneste

** på Niels Friises vegne 3 ting forbud mod drøft grøft eller andet ulovligt i Vestrup endel eller ejendom

(50)

** Christen Pedersen i Tise og Anders Jensen i Manne efter 6 uger opsættelse dom over Laurs Pedersen i Ingstrup for hans anpart 25 sdl, som er taget fra Ingstrup kirke til Tise kirkes reparation. han betalte her for retten

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner Morten Christensen på Kringlen for syn                                                  

** Christen Nielsen i Havgård fordeler. fortegn

** Oluf Mortensen ? i Ingstrup stævner Svend Jensen i Ingstrup Mads ---- Olufsen Johanne Olufsdatter og Johanne Jensdatter i Vestergård for vurdering og registrering af sl Anne Nielsdatters efterladte bo         

** Knud Pedersens sag opsat 3 uger

** dom for gæld. opsat 5 uger

** Keld Christensens sag med hans far opsat 14 dage

** Jens Mikkelsen i Vestergård. syn på Morten Christensens jord på Kringlen norden Hune kirke. der kunne gives 1 td landgilde 

(51)

** Søren Andersen i Krogsgård. syn på huset på den gård i Kås, som Christen Tomsen fraflyttede

** KM brev læses, at der skal indsamles gevær til sogneheste eller penge, så der kan købes for 16 rdl til sadel tøjr og pistoler, samt 25 rdl til heste. de dygtigste karle udskrives, men kan blive i tjeneste i sognet, dog skal de være i beredskab og møde til mønstring een gang om året. borgerne skal holde deres gevær i beredskab

(52)

** Christen Pedersen i Tise og Anders Jensen i Manne stævner Christen Jensen i Borup, kirkeværge til Ingstrup kirke, for 25 sdl, hans anpart 25 sdl, som er bevilget Tise kirke til reparation fra Ingstrup kirke ifølge KM missive, at de velhavende kirker skal give til forarmede kirker til reparation

(53)

4/6 1653.

** Svend Nielsen i Momgård stævner for indløsning af pantsat gods. fortegn                                         

** gældsstævning

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner Christen Keldsen i nør Saltum for syn på hans bygninger                             

** gældsstævning. opsat 5 uger

** Søren Andersen i Krogsgård hans sag med Søren Christensen i Fårup opsat 14 dage

** Karen Christensdatter i Hune torp stævnes for sårmålsbøder. 3 ting

** Søren Christensen på Kringlen stævner Jens Andersen i Ejersted og Morten Christensen for svar. navng vidner, at han var med at forlige Søren Christensen og hans bror Morten Christensen, så denne skulle give Søren C 10 sdl                     

(54)

** Laurs Jensen i Hune fordeler gadehusmænd og karle for kongeskat. fortegn

11/6 1653.

** Peder Tyresen i Fårup og Niels Jespersen i Nørgård i Torpet et vidne, at de var frastjålet 2 heste. navng vidner, hvorledes de så ud

** Christen Jensen i Borup et vidne, at han udlagde 25 sdl til Christen Pedersen i Tise og Anders Jensen i Manne, som de modtog på Tise kirkes vegne. de skal tilbagebetales til Ingstrup kirke

(55)

** Niels Christensen i Torpet efter 6 ugers opsættelse 3 ting til Oluf Christensen på egne og medbrødres vegne for nogle breve, han har haft til landstinget og forholder dem

** Christen Andersen i Østrup stævner Jens Svendsen i Bunken for syn på engskel, der var nedlagt, og skelsten, der var oppløjet

** Christen Madsen i nør Saltum stævner Knud Dal for vidne. da andre navng ikke var stævnet, blev intet vidne udstedt

** Søren Christensen på Rønnelien stævner Morten Christensen på Kringlen for vidne. Tomas Nielsen i Fårup havde forligt dem, så Morten C lovede sin bror Søren C, at han ikke ville forhindre hans mor i at give ham, hvad hun ville               

** Morten Christensen på Kringelen stævner Søren Christensen sst for forbud mod at befatte sig med den sæd, der er sået i hans fæstede sted. 1 ting

** Knud Dal stævner Christen Madsen for vidne. Laurs Andersen har set de to snakke sammen, hvorefter Christen M red bort på et sort øg. Christen M nægter at have lånt eller købt øg af Knud Dal

** Her Hans Pedersen i Østrup stævner Anders Jensen Laurs Andersen og Poul Nielsen for syn på agerjord, som er pløjet mellem Her Hanses gård og den gård, som Anders Jensen Laurs Andersen og Poul Nielsen iboer

(56)

** Mads ? Jensen i Jonstrup et synsvidne. navng syner Åby bros brøstfældighed                              

(57)

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner Christen Keldsen i nør Saltum for syn på hans gård                                           

** Mads ? Jensen i Jonstrup på fars vegne fordeler Karen Christensdatter, P Simonsens hustru i Hune torp, for 3 rdl sårmålsbøder

** gældsstævning. fortegn

** Keld Christensen i nør Saltum hans sag med hans far opsat 8 dage

** Knud Pedersen og Jens Mikkelsen tilbød frugtgæld 1 ting

18/6 1653.

** gældsstævning for 1 høle. opsat 8 dage

** Jens Mikkelsen og Knud Pedersen tilbød frugtgæld 2 ting

** stævning

** Svend Nielsen i Momgård stævner navng for syn. fortegn 

(58)

** Knud Dal i Østrup stævner Christen Madsen i nør Saltum for vidne at påhøre. Bertel Mortensen, der tjener på Hammelmose vidnede, at han skrev et gældsbrev for Christen M til Knud Dal

** Her Hans i Østrup stævner Anders Jensen Laurs Andersen og Poul Nielsen for vidne. Laurs Mørk vidner om hvem, der ejer de forskellige agre i engen. Christen Andersen og Christen Christensen vidner om samme      

** fordeling for tjeneste

** Christen Andersen i Østrup stævner Jens Smed i Bunken for syn

** Søren Tomsen i Ingstrup på Bolle Christensens børns vegne i Helt et vidne. Laurs Laursen i Helt lovede sine fosterbørn Bertel Christen Anders Bollesen og Else Bollesdatter deres arv, når de behøver den. opregn

(59)

** Anders Pedersen i Saltum stævner Mads Mortensen for syn på jord, som er frapløjet ham                            

** Christen Andersen i Østrup. synsmændene afhjemler et syn på et stykke jord, som Jens Svendsen har pløjet på Virfled

** Knud Pedersen efter 6 ugers opsættelse dom over Tomas Sørensen i Kvorup for 4 års påskerente og 5 års st Hansdagsrente. tingsvidner læses

** samme efter opsættelse fordelte for løn og skriverpenge. fortegn

** samme efter 6 ugers opsættelse dom over Christen Jensen i ll Pandrup for gæld blandt andet degneløn fra kejserens tid skriverpenge. Christen Skrædder fremlagde regnskab. at betale inden 15 dage

(60)

25/6 1653.

** Christen Sørensen i Ålborg stævner Christen Laursen i Vestergård for vidne, og menige Saltum bymænd og grander at vidne. der vidnes, at Christen L har givet 12 tdr havre hestegæsteri foruden landgilde

(61)

** samme stævner Christen Christensen Simon Christensen og Johanne Christensdatter for vidne at påhøre. Christen Laursen i Vestergård vidner, at Simon C besov Johanne C i Christen Christensens brød, og de blev trolovede og viede. Christen C vidner, at de tjener hos ham for kost og løn                                           

** Jesper Eriksen i Røgel et vidne, at Christen Jens Ingvard Andersen gav afkald for arv efter deres sl far Anders Pedersen

** Svend Nielsen i Momgård stævner Røgel mænd for syn på skade på Birkelse enge ved Røgel af svin og digetørvegrøft  

** samme. synsmænd har set Palle Pedersens eng, der var opæltet og ikke tjenlig til at slå. det var gjort af svin        

** stævning for faldsbøder

** 3 ting for faldsbøder

(62)

** Christen Andersen i Østrup stævner Jens Svendsen for klage efter synsvidne. opsat 3 uger                               

** på Her Ludvigs vegne stævnes Jep Eriksen i Trudslev for syn     

** Jens Tomsen ? i Jonstrup stævner Jep Eriksen for spørgsmål angående hans brev til Her Ludvig, og som er ham bortkommet. Jep E svarede, at en tiggerkone havde fundet det, og givet det til hans børn at lege med, og han ikke vidste, hvilket brev det var, og det uden hans minde var kommet ud i byen og der læst, hvor det er blevet af, vil han høre om til næste ting

** samme stævner Mette Nielsdatter, Jep Eriksens kone, som ikke mødte                                                 

** Christen Smed i Sønderby stævner Christen Mogensen i Risager og Mogens Laursen sst for 2 heste, han havde beslået

** gældsstævning. opsat 3 uger

** Laurs Jensen i Alstrup stævner Søren Nielsen for syn på hans eng, hvorfra der er pløjet til Søren Nielsens ager. Søren N mener at have pløjet på hans eget, og tilbyder stabel og sten  

(63)

** stævning for bådsmandsskat norden Hune bro. opsat 8 dage

** på Her Ludvigs vegne syn på et stykke jord i Trudslev, som ligger til det bol, som Jep Eriksen iboer. der er pløjet fra Her Ludvigs jord til Jep E's jord                         

** gældsstævning

** Knud Pedersen og Jens Tomsen 3 ting tilbud om frugtgæld

4/7 1653.         

(mandag, eftersom det var helligdag på lørdag)         

** stævning for landgilde. opsat 6 uger

** Svend Nielsen og Baldser Hansen. syn på dige ved Røgel samt ved Ulvskov på hvad, der var fælled eller ikke

(64)

** fordeling i Jetsmark for faldsbøder                       

** Anne Nielsdatter stævnes for bøder 6 rdl, for hun er blevet beligget af Tomas Nielsen, der tjente i Brogård. opsat 6 uger 

** 3 ting for bådsmandsskat i Hune sogn

** Søren Nielsen i Alstrup stævner Yde Svendsen og Tomas Jensen i Hjermeslev samt Laurs Jensen i Alstrup for syn jord og korn, der skal være frapløjet ham                     

** Laurs Jensen i Alstrup stævner Søren Nielsen sst for klage

** gældsstævning. fortegn

** Jens Tomsens sag med Niels i Fruensgård opsat til næste ting

9/7 1653.

** Jens Tomsen i Jonstrup fordeler for 2 og 3 års bådsmandsskat

** Svend Nielsen i Momgård stævner Johanne Mortensdatter og Anne Nielsdatter for syn. synsmænd har beset engene østen Ry å og sønden Toftegård, hvor der ikke var gjort ringeste skade, samt sat pæle mellem engene og Toftegårds drøft

(65)

** Svend Nielsen stævner navng for vidne. Maren Tomsdatter i Saltum vidnede, at alle indstævnede kom til hendes hus, slog døren ind, slog hendes bohave itu, kastede skarn i maden, og fjernede en kedel og en skodgreb. de svarede, at de var i Morten Rods gård for at pante efter vedtagelse på grandestævnet, idet han havde slået hø i sogneengene på Voldkær og Dyreengen, men de gjorde ingen skade

** samme stævner for syn. synsmænd har set i Morten Rods gård, at dørene lå på jorden, og en fjæl var slået ind, en vogn slæde hæk og hjul lå mellem hinanden på jorden                  

**  samme gav klage på omtalte mænd og karle for overlast. opsat 14 dage  

** Søren Nielsen i Alstrup stævner Laurs Jensen sst Yde i Holmgård og Tomas Jensen i Hjermeslev for syn. synsmænd har set hans ager på Alstrup mark, han har ikke pløjet mere end hans egen jord. på Vesterholm så de, at Laurs Jensen havde pløjet en fure for meget af Søren Nielsens jord. det var sket uden Laurses minde

(66)

** fordeling. fortegn

** på Her Ludvigs vegne spørges Jep Eriksen i Trudslev om Her Ludvigs brev. han svarede, at Ove Keldsen tog brevet i hans hus, og ville lade hans søn læse det. Ove K svarede, at han hverken havde set eller hørt brevet

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Ove Keldsen og Svend Nielsen for spørgsmål om brevet. Svend N svor at han ikke har hørt det læse eller ved, hvor det er. Jep Efter vidste ikke af brevet og formente, at han ville gøre ed derpå

** Jens Tomsen 3 ting gav klage på uringede svin

** Jens Brus stævnes for afsigelse af voldgift. Christen Jensen skal give Jens Brus hans vogn igen, så god som den var, da den blev pantet, samt et par nye ----

** samme stævner Christen Jensen for 1 fieml øl, som han og voldgiftsmændene drak. Christen Jensen svarede, at han kun drak en halv kande øl, som han betalte for tinget

(67)

** stævning

** fordeling for faldsbøder

** Jens Tomsen i Jonstrup begærede klage over Niels i Fruensgård og Christen Smed i Sønderby for overfald på Mads Skøt. da overlasten ikke bevises med synsvidne og Mads S ikke har sigtet dem, kan de ikke lide klage

16/7 1653.

** Jetsmark mænd stævnes for rest bådsmandsskat 3 ting

** gældsstævning for smør

**  Jens Andersen i Hønsholm stævnes for syn på hus og bygning

** Mads Kongsbak stævnes for 4 rdl stedsmål for et hus i Pandrup. opsat 8 dage

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Jens Christensen i Borup for jord og korn, han havde frapløjet Her Ludvigs jord. opsat 3 uger

(68)

** Christen Andersen i Østrup efter 3 ugers opsættelse begærer klage over Jens Svendsen i Bunken for at have pløjet skelsten ned ved Virfled samt for et indhævd, som han har lagt. opsat 3 uger   

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner for rest til Børglumkloster. opsat 6 uger

** Christen Madsen i nør Saltum lod læse en landstings stævning til Knud Laursen Dal i Østrup for et vidne angående et øg, som Christen Madsen skulle have lånt eller købt af ham, som Christen M benægter ved ed. desuden stævnes Anders Knudsen i Bunken og Jens Christensen, der tjener Laurs Andersen i Østrup, da de skal have vidnet samme vidne, og udgivet sig for 2 andre personer fra Remholt, som ikke findes

** Søren Nielsen i Alstrup stævner Laurs Jensen sst, for hans karl har pløjet fra hans jord mellem skelstenene. opsat 3 uger

(69)

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Anders Smed for en dobbelt skrinlås en nøgle og en krog, som han fik for 3 år siden til reparation

** stævning for faldsmålsbøder. fortegn

** fremlysning af hestplag, der står på Lundergård

** Laurs Andersen i Østrup på Knud Dals vegne efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Christen Madsen i nør Saltum for diverse gæld, samt for et øg, som han i svenskens tid fik af Knud Dages og lovede at levere tilbage. tingsvidner og domme læses. tingsvidne af Børglum ting 6/5 læses, hvori 2 navng personer fra Remholt vidner, at Christen M fik omtalte øg. Christen M nægter, og mener, vidnet er usandfærdigt. dom: da  Christen M siger, at gælden er betalt og gældsbrevet ikke fremlægges, samt vidnet om øget ikke er vidnet af uvildige mænd, kan der ikke tilkendes Knud Dal indvisning i Christen M's bo

(70)

23/7 1653.

** Jens Tomsen i Jonstrup på Maren Simonsdatters vegne i Vrensted stævner Ove Nielsen i Vrensted Anders Nielsen sst lille Niels hos Ove Nielsen Niels Andersen i Nørgård i Åsendrup Maren Nielsdatter i Holmen. Niels og Peder Simonsen vidnede, at den arv, som sl Anne Nielsdatter og Maren Nielsdatter, som var født i Holmen, tilfaldt efter deres far, stod hos deres stedfar Anders Ibsen og deres mor sl Boel Andersdatter, som boede og døde i Holmen, og de var ikke udkommet af boet, da de afgik ved døden. deres efterladte gods delte Ove Nielsen og Anders Nielsen i Vrensted, Niels Andersen i Nørgård og Maren Nielsdatter i Holmen imellem sig, og lille Niels fik en part i hans sl mors sted

** fordeling for smørskyld og bådsmandsskat

** samme på Her Ludvigs vegne stævner Ove Keldsen for vidne at påhøre. Mette Nielsdatter vidnede, at det brev, som en tiggerkvinde havde fundet og givet til et barn i deres hus, leverede hun til Ove K, som ville lade hans søn læse det. siden leverede han det tilbage igen og sagde, det var skrevet af Her Ludvig. hun vidste ikke, da hun leverede brevet til Ove K, at det var Her Ludvigs, og at det var bortkommet for ham

** Søren Christensen i Torpet stævner sdr Saltum bymænd for spørgsmål og vidne

(71)

** fordeling for faldsbøder 3 ting

** Jens Christensen i Kvorup stævner Morten Christensen på Kringelen Christen Sørensen norden Hune kirke Anders Jensen i Hune torp på Anders Nielsens børns vegne i Hedegård ? Christen Mortensen ? sst P Sørensen i Kvorup på hans børns vegne Niels Andersen, der tjener i Kvorup Christen Andersen i ---- for afkald. opsat 3 uger   

** P Simonsens kone Karen Christensdatter stævnes for faldsbøder 11/7. 3 ting                                        

** Bend og P Nielsen i Saltum 3 ting forbød usædvanlige veje og stier over Langtoft ager og Fortemose ager

** fordeling 3 ting

** stævning

** på Her Hanses vegne stævnes Her Jacob for at lade registrere og vurdere bo og bohave, som findes i Jetsmark præstegård efter sl Else Sørensdatter

** Ingstrup og Kettrup mænd stævnes for hesteskat. opsat 8 dage

** stævning

30/7 1653.

** Tomas Nielsen, som tjener Svend Nielsen i Trudslev, stævnes for 12 rdl faldsbøder, for at have beligget Anne Nielsdatter i Saltum. opsat 6 uger                                       

(72)

** forbud til Svend Nielsen mod at udbetale Tomas Nielsen hans løn. 1 ting                                                  

** Christen Madsen i nør Saltum stævner Knud Dal for vidne. Dorte Christensdatter i nør Saltum vidnede, at Christen M hverken har lejet eller lånt nogen hest af Knud Dal. Anne Christensdatter vidnede det samme

** Oluf Christensen i Kvorup stævner navng for syn. synsmænd har set et barn Jost Olufsens sår, som Oluf C beskyldes navng for. de nægter, og andre har ikke set, hvorledes det gik til                                               

** samme stævner dem for klage

** Oluf Christensen i Fårup stævner navng for forbud mod at indføre deres korn, da han har fæstet tienden. Jens Christensen og Anders Bertelsen mente, at den var fæstet på deres vegne, som er i lægdet, men Oluf C fremviste bispens brev, at han alene havde fæstet. opsat 3 uger

** gældsstævning. opsat 3 uger

(73)

** Christen Jensen i Ladegård et vidne, at Anders Nielsen  og Laurs Jensen i Alstrup tilsagde Christen Skeel deres tro tjeneste

** Hans Henriksen i Østrup stævner P Andersen i Bunken med hans lovværge og talte med hans mor Kirsten Nielsdatter. Hans H havde bedt hans tjenestedreng Peder Andersen tage et øg og hente de andre i engen. han førte et øg efter sig, og det sank i bløde og døde. Anders Jensen, der tjente Hans H og øster P Laursen vidnede. Hans H begærede klage. opsat 1 måned                            

** Jens Tomsen stævner Jens Andersen i Hønsholm for syn. synsmænd har beset hans huses brøstfældighed      

** samme på Her Jacobs vegne stævner for rest brokorn af Åby bro. 3 ting         

** Anders Poulsen i Sønderby stævner navng for forbud mod at indføre deres korn af den jord, de har fæstet. de spørger, om de ikke fik kornet i minde af ham og hans søn, hvortil han svarede, at han ikke var deres hjemmel fuldkommelig, da han ikke har tilbudt frugtgæld eller beviser, at han har lejet dem ageren, kan der ikke udstedes forbud

(74)

** samme stævner Jens Sørensen og kone Maren Nielsdatter i Pandrup for overlast                                          

** stævning

** klage

** Jens Tomsen i Jonstrup fordeler P Simonsens kone i Hune torp for faldsbøder

** Knud Pedersen lod læse landstingsstævning med opsættelse 6 uger fra 20/7

6/8 1653.

** Oluf Bertelsen stævner Svend Nielsen i Trudslev for 2 forbud mod at udbetale Tomas Nielsen hans løn               

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner Jesper Christensen i Jetsmark præstegård for vidne. Laurs Andersen i Stisborg vidnede, at han var i Limbergård og der udskrev Jesper C til soldat, eller han bør stille husbonden tilfreds derfor. opsat 6 uger

** Jens Tomsens sag med i ---- opsat 3 uger

** Knud Dal i Østrup stævner Christen Madsen i nør Saltum hans kone Dorte Christensdatter og datter Anne Christensdatter for vidne. Christen Andersen i Østrup vidnede, at Christen M fik et sort øg af Knud Dal. andre vidner det samme. Christen M nægter     

** samme stævner samme for vidne, at Niels Jensen i sdr Saltum vidnede om det brev, som Christen M gav Knud Dal for 14 år siden, at det lyder på 30 dlr og 10 tdr byg. det og andre breve forrådnede

(75)

** Knud Dal stævner Christen Madsen for vidne. Anders Christensen i Bunken og Jens Christensen, der tjener Laurs Andersen benægtede, at de var til Børglum ting, som Christen M beskyldte dem for. da de og herreds og birkefogden er stævnede til landstinget, blev intet vidne udstedt

** Christen Andersens sag i Østrup med Mads Skøt opsat 8 dage 

** stævning

** Laurs Laursen i Hjermeslev stævner Johanne Andersdatter for tilbud angående arvelod                                    

** Knud Pedersen lod læse landstingsstævning til Christen Sørensen. opsat 6 uger

** Jens Tomsen efter 6 ugers opsættelse dom over Anne Nielsdatter i Saltum for 6 rdl bøder. at betale eller lide tiltale          

** dom for gæld: at betale inden 15 dage

** samme på Her Jacobs vegne fordeler for brokorn af Lindholms bro

** stævning

13/8 1653.

** Oluf Bertelsen stævner Svend Nielsen i Trudslev for forbud mod at betale hans karl Tomas Nielsen hans løn, da han har beligget Anne Nielsdatter                               

** på Her Jacobs vegne stævnes i Jetsmark for brokorn af Åby bro. 3 ting

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Anders Mikkelsen i Purkær Tomas Jensen sst og hans mor Kirsten Jensdatter for dom angående sår og skade. opsat 1 måned

(76)

** varsel

** Niels Christensen i Fårup på Maren Jensdatters vegne sst stævner for registrering og vurdering sl Jens Christensens efterladte bo i Fårup                                      

** Jens Mikkelsen i Vestrup efter 6 ugers opsættelse dom over P Laursen i Østrup for rest landgilde 1649 af den gård i Stenum, han fraflyttede, ifølge domme af Jerslev og Hvetbo herreders ting. Peder L mener ikke, han skal betale, da der er gået 4 år. han dømmes til at betale

** Christen Andersen i Østrup på egne Saltum bymænd og Østrup grander deres vegne efter 6 ugers opsættelse dom over Jens Svendsen i Bunken, da han har pløjet omkring skelsten på Virfled, samt indhævdet af fælleden. Mads Skøt mente ikke, dette var nogen til skade. dom: da der er pløjet omkring skelsten, skal han lide klage, men ikke for indhævd

** Jens Tomsen i Jonstrup lod læse registrering efter Hans Lukassens sl hustru Else Sørensdatter. børn Maren Nielsdatter og Lukas Hansen

(81)

** skiftebrev efter sl Else Sørensdatter fremlægges

(83)

** Jens Christensens sag i Kvorup opsat 3 uger

20/8 1653.

** fordeling

** Mads Christensen i Hjermeslev stævner navng for syn. synsmænd har set hans og kone Sidsel Mortensdatters sår                             

(84)

** samme stævner samme navng for vidne. Anders Christensen i Hjermeslev vidnede, at han fulgtes med Mads C og hans kone fra Alstrup en nat. de omtalte personer kom østen og norden Holmgård på vejen og sprang imellem dem med kæppe og træer, og da fik Mads C og kone deres sår. Johanne Christensdatter vidner, at hun ville advare dem, men forhindredes heri

** Christen Torsen i Alstrup stævner Christen Christensen og Anders Christensen for vidne. Mads Christensen i Hjermeslev vidnede, at samme nat var de 2 samme personer på vejen og truede Christen Torsen med vognkæppe, og han måtte undløbe. Anne Nielsdatter i Alstrup vidnede det samme

** Oluf Christensen i Kvorup efter 3 ugers opsættelse forbød navng at indføre deres korn den 30 kærve, før de talte minde derfor

** samme fordeler i Jetsmark for rest brokorn til Lindholms bro

** Knud Pedersen lod læse 1 måned landstings opsættelse angående Knud Christensens dom over dem i Saltum

27/8 1653.

** Peder Pedersen i Hune torp stævner Christen Sørensen norden Hune kirke for syn. synsmænd har set Peder P's kone Sidsel Jensdatter hendes sår, som hun skyldte Christen Sørensen for han gjorde det med hans næve

(85)

** samme begærer klage over samme. han møder og svarer, han vil bevise, at Peder P selv slog hans kone. opsat 3 uger

** Baldser Hansen stævner Maren Pedersdatter i Kås for spørgsmål vidne og dom. Maren P vidnede, at hun fødte et barn i hendes mors hus, og der var ingen hos hende. andendagen efter bar hun barnet til Jetsmark kirkegård og lagde det under Her Anderses sten

** samme stævner samme for dom for ikke at have behandlet barnet lovligt, om hun ikke har forbrudt sit liv. Maren P mødte og svarede, at hun ikke er meddelt sakramentet. opsat 8 dage

** på Her Ludvigs vegne efter 6 ugers opsættelse klage på Jens Christensen i Borup for jord og korn, han skal have frapløjet Her Ludvigs ager

** Jens Mikkelsen i Vestergård efter 6 ugers opsættelse dom for diverse rest. fortegn

(86)

3/9 1653.

** Christen Andersen på sin egen og Saltum og Østrup bymænd deres vegne stævner Mads Skøt Peder Nielsen og Jens Svendsen i Bunken for vidne. Anders Jensen i Østrup vidnede, at det indhævd, som Jens Svendsen har indkastet, er både Saltum og Østrup til fortrængsel både på grøft og grøn jord. andre vidner det samme

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner Morten Christensen og Mette Laursdatter (i Fårup). synsmænd skal syne, hvad der kan sås, og hvilken skyld, der skal betales af deres værsted  

** sagen med Maren Pedersdatter i Kås opsat 8 dage, da hun vedgik sin bekendelse

** Baldser Hansen stævner Sidsel Bertelsdatter for spørgsmål og vidne. han spurgte hende, om hun med råd og gerning havde bistået hendes datter angående det barn, hun fødte i dølgsmål, og lagt på Jetsmark kirkegård. hun svor med ed, at hun intet vidste derom

** Oluf Christensen med Hans Knudsen ? opsat 3 uger

** Knud Christensen i Bisgård stævner Anders Christensen og Christen Christensen i Alstrup for dom for de sår og skader, de gjorde. Christen Christensen tjener i Ålborg og formente ingen dom burde overgå ham. opsat 1 måned                                   

** Jens Christensen i Kvorup et vidne, at Anders Jensen i Kvorup på Jens og Søren Andersen og Maren Andersdatters og på egne vegne Christen Madsen i Hune torp på kone Kirsten Andersdatters vegne og Christen Andersen i Hedegård ? på egne vegne gav afkald for arv efter sl Niels Nielsen, der boede og døde i Kvorup

(87)

** Erik Christensen i Ribergård et vidne, at Christen Christensen i Ribergård på egen og søster Kirsten Christensdatters vegne Anders Christensen i Pirups hvarre og P Christensen i Pirup og Anders Eriksen gav afkald for arv efter mor Maren Pedersdatter, der døde i Ribergård                                           

** Anders Eriksen et vidne, at Erik Christensen tilkendegav, at alt var klart imellem dem                             

** Jens Christensen i Kvorup efter 6 ugers opsættelse dom over P Sørensen i Kvorup Morten Christensen på Kringelen og Christen Sørensen norden Hune kirke og Laurs Christensen i Fårup for afkald for arv, de har fået efter Niels Nielsen i Kvorup. de dømmes til at give Jens Christensen på hustru Birgitte Sørensdatters vegne afkald eller lide tiltale    

10/9 1653.

** Christen Sørensen, borger i Ålborg, stævner Christen Laursen i Vestergård for dom angående 4 tdr årligt, som han ikke har ydet, så hans fæste formenes forbrudt. opsat 5 uger                            

** samme stævner Christen Christensen i Saltum for dom, da hans datter Johanne Christensdatter har ---- sig og er trolovet med Simon Christensen. Christen C bør skaffe dem fra sig. opsat 5 uger        

** Oluf Bertelsens sag med Tomas Nielsen opsat 8 dage

(88)

** stævning efter opskrift samt forbud                                      

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner Morten Christensen og Mette Laursdatter på Kringelen for syn. synsmænd har det deres avling. landgilden er 1 td byg                   

** på Jørgen Poulsens vegne i Ålborg stævnes Christen Torngård i Saltum for gæld 13 dlr, som han dømmes til at betale

** Baldser Hansen i Østergård efter 14 dages opsættelse dom over Maren Pedersdatter i Kås, angående hun har født et barn i hendes mors hus, og båret det til Jetsmark kirkegård, om hun ikke bør straffes på sit liv. hun har bekendt, har fået sakramente, og vil lide for forseelsen. hun dømmes til at straffes på livet                   

** Christen Sørensen i Ålborg lod påskrive 1 måneds opsættelse, udstedt 31/8

(89)

17/9 1653.

** fordeling. fortegn

** stævning for leje af en ager

** Jens Brus i nør Saltum stævner Christen Jensen for en ---- opsat 8 dage

** stævning for rest til Lundergård. opsat 3 uger

** gældsstævning       

** Matias Bertelsen i Ejersted et vidne. navng har set brøstfældighed på våbenhuset samt vurderet tømmer og tag

** Sidsel Bertelsdatter i Kås et 24 mands vidne, at hun er født i Jetsmark af Bertel Mortensen og Maren Pedersdatter, og siden mandens død og krigsfolkenes afgang har hun boet i Kås, og hun har skikket sig vel                                    

24/9 1653.

(90)

** Jens Mortensen af Norge og Oluf Christensen i Kvorup stævner Christen Sørensen norden Hune kirke og Laurs Christensen Skrædder i Fårup for vidne

** gældsstævning. opsat 3 uger

** Jens Christensen, der tjener Christen Andersen i Østrup, stævner navng i Saltum sogn for 20 sdl. han har lovet dem sin tjeneste som rytter i 3 år for 20 sdl om året, og vil nu have 1ste års løn. den er til rede. opsat 3 uger

** Oluf Bertelsen i Saltum stævner Anders Sørensen i Hune torp, om han ikke var tilsagt 2 dags arbejde for klostret i Ålborg. han nægter ikke, og der begæres dom på hans fæste. han vil være i husbondens minde                                      

** samme stævner samme for syn på hans avl, hvad der kan gives i skyld deraf                                                 

** Søren Pedersen i Saltum et vidne, at navng vidner om hvilke huse, der er bygget på hans selvejer ejendom

** Christen Andersen i Østrup et vidne. samme vidner om de huse, der findes på den selvejer ejendom, han iboer             

** Laurs Christensen og Tomas Torsen i Kettrup er forligt. TT skal give LC 2 mk og 1 td flynder af første fangst

** Jens Brus i nør Saltum med 8 dages opsættelse 3 ting til Christen Jensen i Dalen for en vognrå

** fordeling

** Jens Mortensen, boende i Norge og født i Hune, gav Oluf Christensen i Kvorup fuldmagt til at kræve arv efter sl Niels Nielsen i Kvorup

** Oluf Christensen i Kvorup efter 6 ugers opsættelse dom over navng i Purkær for sår og skade, de gjorde hans søn. de mener sig fri for tiltale, idet skaden ikke er vurderet, og badskærløn ikke er bevist, samt at den hund, der gjorde skaden ikke er anklaget

1/10 1653.

(91)

** Jens Brus og Christen Jensen er forligt, så Christen J skal give Jens B 24 sk for en vognrå og 3 12 mk for et par nye hjul

** stævning for skat af Hune sogn. 3 ting

** Laurs Jensen i Hune torp begærer vidne om forarmede i Hune sogn, som aldeles ingen skat kan give. navng vidner. fortegn

** Niels Jensen i Borup et vidne, at hans gård er fordærvet af sandflugt, og han kan ikke betale mere skat end af et boel 

** Mads Laursen i Pirup på far Laurs Keldsens vegne et vidne, at den gård han iboer er ødelagt af sandflugt, så der ikke kan pløjes                                       

(92)

8/10 1653.

** stævning i Jetsmark for rest pengeskat. 3 ting

** alle Hune sognemænd stævnes for faldsbøder 9/7, samt 3 ting for bådsmandsskat

** Saltum sognemænd stævnes for pengeskat 3 ting

** på Tøger Christoffersens vegne stævnes Christen Jensen Basse i Kås. han skal have sagt, at Tøger C har beligget en pige i Ålborg. Christen J ved ikke, at han har sagt det, han ved kun ærligt om ham

** Jesper Andersen i Hedegård lægdsmand et vidne, at navng vidner om forarmede, der ikke kan betale skat. fortegn

** Anders Poulsen på Poul Andersens vegne i Sønderby et vidne, at han ikke i år har fuld avl, da han for nylig er kommet til gården og bygger

** Søren Christensen i Torpet lægdsmand et vidne om forarmede i Saltum sogn, som ikke kan betale fuld skat. fortegn

(93)

** samme et vidne, at i Saltum findes 38 fæstegårde og 14 inderster

** Simon Nielsen i Ingstrup lægdsmand et vidne om forarmede i Ingstrup sogn. fortegn

** Peder Laursen i Kettrup lægdsmand et vidne om forarmede. fortegn

** Laurs Jensen i Hune lægdsmand et vidne om forarmede i Hune. fortegn

** Svend Nielsen i Momgård et vidne, at navng mænd lover fru Sofie Brahe deres tro tjeneste. fortegn

** læses stedsmålsbrev til Søren Steffensen, som boede i Kåsgård, på Skadbak, at han skal sidde 2 år kvit og frit for arbejde landgilde og skyld

** Peder Pedersen i Hune torp efter 6 ugers opsættelse dom over Christen Sørensen norden Hune kirke for sår, han gjorde hans kone. han dømmes til at lide klage

(94)

15/10 1653.

** Christen Sørensen i Ålborg lod læse landstings stævning 28/9. opsat 6 uger

** Jens Christensen, der tjener Laurs Andersen i Østrup, hans sag opsat 3 uger

** stævning. opsat 1 måned

** stævning

** Christen Christensen i Hune på Anders Halvorsen Sangør af Norge hans vegne lod efterlyse en pung og et signet, der er tabt, såfremt det ikke findes, gøres det magtesløst

22/10 1653.

** Christen Sørensen i Ålborg stævner Christen Christensen Simon Christensen og Johanne Christensdatter i Saltum for dom, Simon 12 rdl og Johanne 6 rdl. opsat 5 uger                              

** Christen Sørensens sag med Christen Christensen Søren ? Christensen og Christen Laursen i Vestergård opsat 5 uger

** Peder Laursen i Hune torp stævner Bertel Andersen på Holmen angående 20 rdl, han skal have lovet ham for at være rytter for karlene i Saltum og Hune sogne. Bertel A svarer, at han ikke er mere i løfte end andre. opsat 3 uger

** stævning for løfte. opsat 3 uger

(95)

** et vidne om forarmede i Jetsmark. fortegn

** Jens Eriksen i Hune stævner Christen Sørensen norden Hune kirke for vidne. Maren Sørensdatter, Jens E's kone, vidnede, at Christen S kom til deres hus og talte mange ukvemsord til hendes mand. andre vidner, at han kaldte ham en tyv og skælm. Christen S mente ikke, han havde sagt sådant                                     

** stævning i Ingstrup for rest kongeskat. 3 ting

** Jens Brus i nør Saltum stævner Christen Jensen i Dalen for et par hjul. Christen J fremviste et par, som Jens B ikke mente var gode nok. de blev vurderet, og Jens B tog dem samt 1 1/2 mk

29/10 1653.

** Anders Jensen i Hjermeslev stævner navng for forbud mod usædvanlige veje over hans ager vesten kirkens sønderste ager i maden. Yde Christensen svarede, at dersom Anders J ville blive af deres agre, ville de være af hans

** gældsstævning for rest på 1 pd byg. opsat 3 uger

(96)

** Bend Nielsen i Saltum og hans kone Karen Nielsdatter stævnes for spørgsmål, om de ved noget uærligt om Jens Klemendsen og hans kone Gertrud Jensdatter. Knud Pedersen mødte på deres vegne og begærede bevis. opsat 8 dage                               

** Jens Block i Lund på velb ---- vegne stævner lensmanden på Ålborg slot for syn på et hus norden Hune kirke på Pirup ejendom, som er opsat på Bratskov ejendom

** samme stævner for hjemmel     

** gældsstævning

** indlæg om huset norden Hune kirke, som Christen Sørensen har opsat

(97)

** fordeling for rest kongeskat i Saltum

** Knud Pedersen i Kås gav last kære og klage på ukendte hunde, der river får ihjel, samt på uringede svin, der oproder vinterrugen og gør skade

5/11 1653.

** Jens Block i Lund på velb Jesper ? Brahe Bjørn Ulfeld og børns vegne stævner lensmanden på Ålborg slot for syn samt Christen Sørensen i Pirup for svar. der møder 2 mænd med deres stedsmålsbreve på boliger i Hune, hvortil den ejendom, der skal synes, er fri forte og fælled. af den grund er sagen opsat 3 uger

(98)

** Erik Jensen i Ejersted et vidne. navng vidner, at det værsted, ---- , kun giver 6 skpr byg skyld til Ingstrup kirke

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner efter 8 dages opsættelse Bend Nielsen, om han ved noget uærligt om Jens Klemendsen hans kone og børn. Bend N mener, det skal bevises, hvad han skulle have sagt

**  stævning

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Christen Sørensen og hans kone Anne Jensdatter for vidne. Tomas Jensen i Jonstrup vidnede, at han var norden og vesten  Hune kirke at pløje og så, da kom Christen Sørensen med en bøsse og truede Søren Christensen, og sagde: hvad gør du i min jord ---- derefter gav han konen bøssen og såede selv. senere slog han hanen på bøssen, og de måtte undvige med ploven. Christen Pedersen vidnede det samme. Jens Block var Christen S's hjemmel til omtalte jord                      

** Jens Christensen, der tjener i Østrup efter 6 ugers opsættelse dom over de mænd, som har lovet ham 20 rdl pr år for at være rytter for Saltum og Østrup karle. de dømmes til at betale              

12/11 1653.

(99)

** Jens Jensen i Fristrup på far Jens Tomsens vegne gav P Poulsen i Vedsted afkald for arv, som Dorte Jensdatter kunne tilfalde efter far Jens Pedersen Rod og mor Kirsten Jensdatter, der boede og døde i Vedsted                               

** Peter Laursens sag i Hune torp opsat 14 dage

** Christen Sørensen norden Hune kirke et vidne, at Oluf Christensen modtog på Jens Mortensens vegne i Norge arv efter Niels Nielsen i Kvorup                                                 

** Oluf Christensen et vidne, at Christen Sørensen lovede ham 1 td flynder skadesløst

** Oluf Bertelsen i Saltum stævner Anders Sørensen i Hune torp for dom, angående han havde lovet at stille husbonden tilfreds. opsat 5 uger

** gældsstævning

19/11 1653.

** Laurs Christensen i Hjermeslev på egne og andres navngivnes vegne forbyder Anders Jensen at gøre usædvanlige veje over deres agre

** samme på Mikkel Christensens vegne et vidne, at han er forarmet

** samme stævner for kongeskat. fortegn

** Jens Mikkelsen i Vestergård på Jens Eriksens vegne i Hune stævner Christen Sørensen norden Hune kirke for klage. han er kommet i hans stue, har udæsket ham, kaldt han et tyv og skælm. opsat 14 dage

** Jens Tomsen i Jonstrup på KM og egne vegne stævner Christen norden Hune kirke for vidne. de mænd, der var  8 mænd for 14 dage siden, vidnede, at de havde hørt ham sige til Jens Tomsen, at han havde talt med lensmanden, og næste gang skulle han sætte en tørv til hans ild, som skulle ryge ad ham, og han skulle ikke varme sig

(100)

** samme stævner samme på Søren Christensens vegne for klage, angående en bøsse, som han havde truet denne med. Christen S mener ikke at lide klage, idet han kun har været på egen jord. opsat 3 uger

** Søren Christensen. da Christen Sørensen har truet og undsagt ham med en bøsse og sagt, han skulle få en djævels fred, så sagde Søren C, at såfremt der skulle ske ham en ulykke, skulle han efter dette løfte anklage Christen Sørensen

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Anders Jensen, der tjener Laurs Mørk i Østrup, for syn. navng synsmænd har set Laurs Christensens sår, som han skyldte Anders Jensen for. opsat 3 uger       

** fordeling i Jetsmark for rest kongeskat

26/11 1653.

** Oluf Christensen i Kvorup gav varsel til navng i Purkær for badskærløn til hans søns sår. opsat 8 dage

(101)

** Peder Jensen i Borup på kaptajn Peter Dohrms vegne stævner Birgit Christensdatter for huspenge for 3 år, som de er dømt til at betale, men ikke efterkommet. deres fæste formenes forbrudt. opsat til snapsting                                       

** Christen Andersen i Østrup stævner for rytterpenge.   

** Søren Christensen i Torpet stævner Christen Andersen og medbeboere på selvejergården i Østrup for skat, Christen og Niels 3 rdl og hver af husmændene 20 s. opsat 8 dage 

** gældsstævning for 1 td flyndere

3/12 1653.

** gældsstævning. opsat til snapsting

(102)

** Peder Madsen i Stubdrup på Alstrup folk deres vegne stævner for vidne. Jens Christensen i Alstrup vidnede, at det hø og græs i Fuglsig, som Alstrup bønder tiltales for, det har Klæstrup kreaturer ligeså vel opædt og opdrevet som Alstrup kreaturer

** samme stævner menige Klæstrup bymænd for vidne. Jens Christensen i Alstrup vidnede, at velb mand Ove Tott har en af Fru Ide Skeels døtre til ægte, ved navn Margrete Ritz, og er medarving til godset

** samme et vidne

** fordeling

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner Christen Sørensen for at vidne, og Søren Christensen for svar. Christen S vidner, at han så Søren Christensen læsse noget tømmer af på det sted, hvor han nylig har bygget                       

** Oluf Christensen efter 6 ugers og siden 8 dages opsættelse begærer dom over Laurs Christensen i Fårup på Laurs Jensens vegne i Hune ? for dennes arvelod efter sl Niels Nielsen i Kvorup            

** samme på Niels Hases vegne stævner Christen Sørensen norden Hune kirke med landstings stævning for vidne. Søren Christensen norden Hune kirke vidnede, at han havde hørt, at Christen S skulle have skudt harer og ræve, men han har ikke set det, heller ikke at han har oprykket klittag. andre vidner det samme. fortegn

(103)

** Svend Nielsen i Momgård. synsmænd har set i Momgård sl Jens Villumsens gårds bygning for brøstfæld        

** Søren Laursen i Bunken stævner Christen Christensen i Hune for dom for hans hustrus arvelod efter hendes forældre. opsat til snapsting                             

** Christen Andersens sag med rytterskat opsat 8 dage         

** 3 ting

** stor og lille P Laursen i Østrup stævnes for deres anpart 3 mk

** Klæstrup bymænd. Peder Madsen stævner. fortegn

(104)

** Peder Madsen stævner. Jens Christensen i Alstrup vidnede, at han så navng Klæstrup mænd køre hver et læs tørv bort fra de steder, som kendelsen omhandler. andre vidner det samme

** Jens Mikkelsen i Vestergård efter opsættelse gav klage på Christen Sørensen norden Hune kirke for at have kaldt Jens Eriksen en skælm. Christen Sørensen svarede, at han ikke ved andet end ærligt om Jens Eriksen. der udstedes ikke klage

** Jens Simonsen 1ste forbud på 3 gadehuse

10/12 1653.

** Laurs Christensen i Stenum stævner Matias Jensen i Vollerup for vidne angående dennes gæld til ham

** fordeling

** stævning for rytterskat. opsat 8 dage

(105)

** Christen Andersen i Østrup fordeler hver i Saltum for deres karles rytterskat                                        

** Jens Simonsen 3die forbud til 3 gadehusmænd

17/12 1653.

** Jens Simonsen i Vestergård stævner navng for forbud mod at give eller gøre til andre end Åstrup. fortegn

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner alle KM tjenere i Jetsmark Hune og norden Ellesbæk for rest til slottet

** Peder Pedersen i Hune torp gav varsel til Christen Sørensen for 6 rdl for sår, han gjorde hans kone. han lover at betale

** Jesper Andersen i Hedegård stævner for faldsmål. fortegn

** Oluf Christensen i Kvorup på Anders Andersen og Niels ---- deres vegne stævner Terkild Simonsen for svar på vidne. Christen Eriksen i Alstrup vidnede, at Simon Poulsen læste sl Christen Svendsen ? i Hjermeslev hans testamente, som Terkild S tog                    

** samme stævner Anne Andersdatter i Saltum Anders Andersen i Fristrup samt andre søskende for deres far Anders Jensens gæld. opsat til lørdag efter snapsting. desuden stævnes andre for gæld. fortegn

(106)

** gældsstævning

** Vill Andersen i Ingstrup stævner Tomas Terkildsen for hans tjeneste

24/12 1653.

** Anders Jensen i Hjermeslev stævner Laurs Andersen i Stisborg for vidne. Christen Laursen vidnede, at han gennede 4 svin fra Anders Jensen og til Stisborg, afleverede dem og brændpenge til Laurs Andersen. Laurs Jensen, der tjener i Nørgård skulle hente de 4 svin, men fik kun et

** samme stævner samme for vidne. to mænd i Hjermeslev vidnede, at de kendte svinene, og de var alle lige gode, og det svin, Anders J fik tilbage, kunne vel gælde 4 sdl

(107)

** fordeling for faldsbøder. fortegn

** Terkild Simonsen i Alstrup gav varsel. fortegn

** Vill Laursen i Hjermeslev på Ide Skeels vegne stævner P Christensen i Alstrup og Niels Jespersen i Hjermeslev for dom. de har ikke i rette tid ydet deres landgilde og deres fæste bør derfor være forbrudt. opsat 5 uger                  

** fordeling. fortegn

** fordeling

**  ---- Anders Olufsen i Kvorup og Mogens Jørgensen i Vestrup                                                 


** Knud Pedersønn   Mppia             

(1)

** tingbogens autorisation 1654

(2)

7/1 1654.

** sandemænd. fortegn

** på Mads Sørensen i øster Hjermeslev og hans medarvinger deres vegne stævnes Vill Andersen for dom, idet han har lovet at betale sl Klemend Tøgersens gæld. han kræves for gæld til Anne Madsdatter og arvinger i Mejlsted. opsat 6 uger

** Børglumkloster tjenere stævnes for rest landgilde for 1653. opsat 6 uger

** Knud Pedersen på husbonds vegne stævner Malte Sehested til Ryhave for syn

(3)

** på Samuel Meyers vegne i København stævnes tjenerne for rest. opsat 14 dage

** Terkild Simonsen i Alstrup stævner vidner angående hans kontrakt med Anders Andersen i Vestrup

** samme fordeler for kongeskat og egen gæld. fortegn

** Jens Tomsen i Jonstrup på Laurs Christensens vegne i Fårup gav last kære og klage på Anders Jensen, der tjener i Østrup, for sår og skade på 3 fingre på venstre hånd

** Peder Pedersen i Hune torp ved 6 høringsmænd fordelte Christen Sørensen norden Hune kirke for sår, denne gjorde hans kone Sidsel Jensdatter

14/1 1654.

** Christen Frandsen i nør Saltum på hans mor Karen Nielsdatters vegne sst et vidne. Christen Jensen i Ingstrup vidnede, at i 50 år har de været medtjenere, og da har der kun gået 24 sk huspenge af det hus, hun iboer. andre vidner, der mindes lang tid, vidner det samme

(4)

** gældsstævning. opsat 3 uger

** Anders Olufsen i nør Saltum på Anne Andersdatter sl Anders Rods efterleverske i sdr Saltum hendes vegne stævner Anders Andersen i Fårup og Niels Kolding på Heden og Christen Andersen i Sønderby for vidne, og Anders Andersen der tjener i Vestrup, for svar  

** Morten Andersen i Østrup et vidne, at da det hus, han påboer, er udlagt til Samuel Meyer, og deraf fordres 3 mk landgilde, så vidnede P Simonsen i Sisgård, at i 31 år Peder Laursen 30 år, Jens Jespersen ?, Christen Andersen 18 år, havde der ikke været udgivet mere end 24 s årligt

** Søren Nielsen i Brødslev stævner Klemend Laursen sst for vidne. Klemend Mortensen i Alstrup vidnede, at det korn, som han og medarvinger kunne tilfalde på Bylangager, købte Søren Nielsen og betalte. flere vidner                                 

** Svend Nielsen i Momgård lod læse Jesper Pedersens ---- angående da Søren Steffensen ifølge jordebogen skal føde en okse årligt af hans gård, så kan han ikke være fri derfor nu på 20nde år uden at bevise det. hans hustru Kirsten Jensdatter mødte med stedsmålsbrevet fra 1634, at han havde fæstet Skadbak, uden foderstude at føde, samt fri for landgilde i 2 år samt arbejde. hun samt andre vidner, at i 20 år har de ikke betalt studepenge, eller holdt stude, eller er begæret derom

(5)

** Svend Nielsen i Momgård på Karen Pedersdatters vegne sst et afkaldsvidne ---- Jensen på egne og på Villum og Otte Jensen og Kirsten Jensdatter deres vegne gav afkald for arv efter deres sl far Jens Villumsen, der boede og døde i Momgård

** på kaptajn Peter Dohrms vegne efter 6 ugers opsættelse dom over Anders Laursen og Birgit Christensdatter i Hjermeslev på deres fæste, da de ikke i 3 år har betalt huspenge. tidligere dom læses. dom: hans fæste er forbrudt

(6)

21/1 1654.

** 3 ting til Ingstrup sognefolk for rest kongeskat

** Søren Laursen i Bunken og Christen Christensen i Hune gav deres sag på 4 dannemænd angående regnskab om Søren L's kones arvelod, om hendes opfødsel skal afkortes deri                    

** stævning

** alle Hune sognemænd stævnes for rest kongeskat

** Saltum sognefolk samme

** på Her Jacobs vegne 3 ting for rest brokorn af Lindholm bro      

** på Steen Rodsteen til Lerbæk hans vegne stævnes for rest landgilde og arbejde i Saltum. fortegn. opsat 5 uger

** gældsstævning. opsat 3 uger

(7)

28/1 1654.

** Svend Nielsen i Momgård stævner navng for beliggelse. fortegn. opsat 5 uger                                         

** samme på Maren Tomsdatter sl Morten Rod i Saltum hendes vegne stævner Christen og Søren Christensen i Saltum for afkald. Christen C svarede, at når han fik sin anpart af boet, ville han give afkald både på egne og medarvingers vegne   

** samme stævner samme for 7 skind, som han lover skal komme til skifte og deling                                      

** samme stævner samme for føringspenge, 3 ort af hver arving, som han lover at betale, når han får sin arvepart         

** med 6 høringsmænd fordeles Hune sognemænd for rest kongeskat

**  3 ting til Hjermeslev mænd for rest skat. fortegn            

** Jep Nielsen i Saltum stævner Christen Christensen sst, Maren Tomsdatter sl Anders Nielsens ?. han sagsøger Maren T for hans løn. opsat 3 uger

(8)

** 3 ting

** gældsstævning. opsat 14 dage

** med 6 høringsmænd stævnes Saltum sognemænd for rest flæske og kornskat

** med samme fordeles Ålborg slots tjenere for rest

4/2 1654.

** Peder Pedersen i Hune torp med 6 høringsmænd fordeler Christen Sørensen norden Hune kirke for faldsbøder

** Jens Mikkelsens sag opsat 8 dage

** Saltum sognemænd stævnes for rest kirketiende 1653

** gældsstævning. fortegn

(9)

** Simon Nielsen i Ingstrup med 6 høringsmænd fordeler for rytterskat

** samme med samme fordeler sognemænd og deres karle for skat      

** på Anders Andersens vegne efter 6 ugers opsættelse dom på Terkild Simonsen i Alstrup for at have frataget Anders A sl Christen Simonsens testamente. han dømmes til at levere det tilbage

(10)

11/2 1654.

** 3 ting for gæld

** Søren Christensen på Kringelen hans sag opsat 8 dage

** 3 ting for gæld

** Knud Jensen i Ingstrup præstegård stævner Vill Andersen sst for løn. opsat 6 uger

** Saltum sognemænd stævnes for dele for rest kirketiende 1653 med 6 høringsmænd

** Børglumkloster tjenere stævnes for rest, som de dømmes til at betale

(11)

18/2 1654.

** på lægdsmandens vegne 3 ting til Jetsmark sognefolk for skat

** Morten Nielsen i Pirup stævner Christen Sørensen norden Hune kirke for 10 mk 4 sk. han nægter ved ed, og skyldte kun 12 sk for ankertov, som han har betalt til Morten N's kone. opsat 14 dage

** Christen Sørensen i Ålborg lod læse 2 landstings domme

** Jens Sørensen i Hellevad ? stævner Mads Klemendsen i Hjermeslev for syn                                        

** stævning

** Jørgen Jensen (Jens Jørgensen ?)i Hune hvarre stævner Niels Sørensen sst for æskning og dom angående den arvelod, som hans bror sl Christen Jørgensen kunne tilfalde efter hans sl far. opsat 4 uger. desuden 3 ting for gæld                                         

** Søren Andersen i Krogsgård på Peder Christensens vegne i Hvarregård stævner Jens Andersen i Kærsig for vurdering af P Christensens gods samt taksering

(12)

25/2 1654.

** Jens Pedersen i Skødsholm lover at give landgilde ægt og arbejde til velb Anders Kås ? efter følgebrev fra Christen Skeel

** Jens Sørensen i Hallund på Jacob Buddes vegne stævner Jens Christensen og Mads Klemendsen i Hjermeslev for syn på et jordhus, som Mads Klemendsen havde opsat på Jacob Grubbes ejendom

** samme stævner Mads Klemendsen for dom, angående et hus, som han har forpligtet sig at bygge, men ikke efterkommet. han formenes at have forbrudt sit fæste samt at betale for husbygning. opsat 6 uger  

** samme på Peder Nielsens vegne i Hebelstrup stævner Jens Christensen i Hjermeslev for spørgsmål. Peder Nielsen skal have lovet ham hus igen, og derfor har Jens C givet ham 2 rdl samt tækket for ham 6 dage. han var i rest for 2 års landgilde, men havde betalt det ene med 17 mk, de 2 mk og 6 dages tækning blev kvitteret i andet års landgilde

(13)

** sdr Oluf Jensen i Kettrup stævner Niels Andersen sst for vidne. Jens Nielsen i Alstrup vidnede, at for 16 år siden flyttede hans sl far Niels Jensen til den bolig i Kettrup, som Oluf Jensen nu påboer, da var den jord sønden og østen for huset, som Niels A har i fæste, brugt til Oluf Jensens bolig i 4 år, siden oplod Jens Nielsens far det til Niels A. Oluf J spurgte, om det var med hans fars minde, Jens N vidnede, at hans far ikke vidste det, førend Niels A havde fæstet. andre, der mindes mange år, vidner om samme jord. Niels A fremlægger stedsmålsbrev 1648

(14)

** Tomas Nielsen i nør Saltum stævner Christen Mortensen sst og hans kone Mette Pedersdatter for vidne. Jens Laursen i nør Saltum vidnede, at 14 år før kejserens krigsfolk kom i landet, da boede han i den gård, som Tomas N nu iboer, og da havde hans kone Johanne Christensdatter det yderste stolestade i den stol, som Tomas N og Christen Keldsen omtvister. andre navng, der mindes mange år, vidner ligeså. det stade, som Margrete Andersdatter havde i samme stol, var lånt og bevilget hende                      

** Christen Keldsen i nør Saltum stævner Tomas Nielsen og hans kone 

** Christen Jensen i Ladegård stævner Jørgen Kruse på Hjermeslevgård samt navng bønder i Hjermeslev, vester Brønderslev, Filholm for vidne. fortegn. vidner, der mindes mange år, vidner om engstykker iHjermeslev kær, og til hvilke gårde de ligger. Laurs Nielsen i vester Brønderslev på Jørgen Kruses vegne mener, engene skal være tilfaldet sl Steen Bilde, men Christen J mener, de skal følge hans husbonds tjenere

(15)

** gældsstævning. fortegn

** Jens Tomsen i Jonstrup et vidne om ødegods til Ålborg slot. fortegn

** Keld Laursen barnfødt i Pandrup et 24 mands vidne. han er født i Pandrup, forældre var Laurs Keldsen og Anne Jensdatter,  og han har skikket sig vel          

(16)

** Jesper Andersen i Hedegård lægdsmand med 6 høringsmænd fordeler for rest skat i Jetsmark. fortegn

** gældsstævning. forlig

4/3 1654.

** Christen Nielsen i Hvarregård et vidne, at Niels Christensen i Hvarregård på egen og broder Søren Christensen i Risager hans vegne Laurs Jensen i Hune på hustru Boel Jensdatters vegne Søren Jensen i Klitgård på egne vegne Jens Andersen i Kærsig på hustru Anne Christensdatters vegne gav afkald for arv efter P Christensen i Hvarregård, når han ved døden afgår             

(17)

** førnævnte arvinger et vidne, da P Christensen på grund af skrøbelighed og alder har opladt sin bolig til Christen N og skiftet og delt med sine arvinger, så forpligter Christen N sig at føde og klæde ham til hans død, samt betale en hæderlig jordefærd, og betale eventuel gæld og holde arvingerne kvit for føringspenge      

** 3 ting for gæld. opsat 3 uger

** Oluf Christensen i Kvorup på Anders Andersens vegne i Vestrup 3 ting til Terkild Simonsen i Alstrup for at fremvise sl Christen Simonsens testamente

** gældsstævning

11/3 1654.

** stævning

** Peder Nielsen i Alstrup på Sten Billes vegne stævner for syn. fortegn                                               

(18)

** stævning

** Peder Nielsen i Hebelstrup stævner Jens Christensen Skomager for dom angående et vidne, han den 25/2 har vidnet. opsat 3 uger

** Christen Keldsen i nør Saltum stævner Tomas Nielsen og hans kone Maren Christensdatter for vidne. navng, der mindes mange år, vidner at Christen K's kone Margrete Andersdatter stod 25 år i det yderste stade. flere vidner det samme                     

** Oluf Christensen i Kvorup på Anders Andersens vegne i Vestrup stævner Terkild Simonsen i Alstrup for dele, angående at skaffe et testamente tilstede, som han nu fremlagde og lod læse og påskrive

** samme stævner samme for dom, om han ikke bør skifte og dele med Anders Andersen efter hans farbror. opsat 3 uger

(19)

** Christen Andersen i Østrup stævner Her Jacob og andre for vidne, og P Christensen på hans kones vegne for svar              

** Terkild Simonsen i Alstrup lod læse og påskrive Christen Simonsens testamente. da denne mærkede døden nærme sig, har han tilkaldt præsten, samt dannemænd for at registrere hans gæld. fortegn

(20)

** Peder Nielsen i Hebelstrup syn på flere boliger for brøstfældighed. fortegn               

** Svend Nielsen i Momgård stævner for beliggelsesbøder. fortegn

20/3 1654.

(på lørdag d 18 marts holdtes Marie bebudelsesdag og i dag d 20 marts mødte ingen af herredsmændene, eller andre til tinget)

1/4 1654.

** Knud Jensen i Ingstrup præstegård efter 6 ugers opsættelse dom over Vill Andersen sst for hans løn, da han tjente sl Klemend Tøgersen. opsat 14 dage

** på P Frandsens vegne i Fårup stævnes stor P Laursen i Østrup for gæld, hvor om de er forligt

(21)

** 3 ting for skat

** Tomas Bertelsen i vester Halne stævner navng slægtninge for lovbudsvidne, Bertel Tomsen i vester Halne og Anders Kjærulf i Nejsum deres børn og arvinger, nemlig Morten Andersen i Hollensted Peder Andersen i Nejsum Lisbet Andersdatter sst Mette i Kraghedegård Johan i ---- Karen Bertelsdatter i Bleggrav Johan på Øland Maren i Vedsted Gertrud i Hvorup Inger i Stapris Tomas Bertelsen i vester Halne Karen og Johanne Bertelsdatter sst angående den lod, som hans far på hustru Inger Mortensdatters vegne og Anders Kjærulf havde arvet i den bondegård i sdr Saltum, som sl P Selgensen påboede.

** Morten Kjærulf i øster Halne et vidne. ovenstående skøder ham den lovbudne lod. skøde fremlægges

(23) 

8/4 1654.

** Jens Sørensen i Hjelmsted stævner Peter Brandt i Ålborg for syn på et øde hussted i Boelskifte på Jacob Grubbes ejendom

** Christen Hansen i Torsmark stævner sl Jep Jensens efterladte hustru Kirsten Jensdatter i Hoven, og hendes børn Peder anden Peder og Jens Ibsen Anne og Karen Ibsdatter for forsigelsesvidne           

** Sten Billes tjenere stævnes. opsat 3 uger

** på Anders Andersens vegne i Vestrup stævnes for gæld. fortegn. Terkild Simonsen vil ikke gøre Anders A nogen forhindring på hans arv efter testamente, og at han ingen gæld havde til den afdøde

(24)

** 3 ting for faldsbøder

** Oluf Christensens sag med Terkild Simonsen i Alstrup opsat 3 uger

** dele for skat

** varsel for kongeskat. fortegn

** Henrik Hansen forrige foged til Bratskov lod læse landstings stævning fra Morten Berthus borger i Ålborg for gæld

(25)

** Jens Sørensen i Hallund efter 6 ugers opsættelse dom over Mads Klemendsen i Hjermeslev. han har fæstet en ødegård og forpligtet sig at opbygge den, hvad han ikke har gjort. han dømmes til at miste fæstet

15/4 1654.

** Jens Sørensen i Hallund stævner Peter Brandt for syn. navng synsmænd har set et øde hussted i Boelskifte, som denne har i fæste. der fandtes aldeles intet, hverken syldsten eller andet. 

(26)

** Oluf Christensens sag opsat 8 dage

22/4 1654.

** Christen Jensen i Ladegård et vidne, at de 2 gadehuse i Ingstrup, som Gertrud Nielsdatter iboede, er øde og uden bygning. vidner, der mindes op til 50 år, vidner, at der kun har været 2 gadehuse. Christen Sørensen i Ingstrup møder med stedsmål af 1653 på et gadehus sst

** Niels Mortensen i Ravnstrup på Morten Kjærulfs vegne stævner Jens Laursen i Hvorup for dom, og talte med hans kone Anne Nielsdatter, idet han skal have borttaget en plag i Mejlsted, som hans søn Jens Jensen tidligere havde solgt Morten K. opsat 6 uger        

** på Anders Andersens vegne i Vestrup stævnes for gæld. fortegn

** Peder Simonsen i Sisgård et vidne at 2 broder og 3 søsterlodder ikke var skiftet efter Christen Simonsen ifølge testamente. arvingerne er heller ikke stævnet. Peder S er opført i testamentet med 90 dlr gæld, som Anders A må indkræve for at få sin arv. der udstedes ikke lovmål, da alle ikke er stævnet

(27)

** fordeling for faldsbøder med høringsmænd

** vurdering af strandvrag og toldtømmer    

** gældsstævning. fortegn. opsat 14 dage     

** Anders Jensen i Hjermeslev 3 ting til Niels Andersen, tjenestekarl for rømning

** Jens Tomsen i Jonstrup på Jens Laursens vegne i Hvorup af et tingsvidne af Jerslev herreds ting 2/3 angående en plag, som Morten Kjærulf i Ravnstrup havde købt af Jens Jensen, Jens Laursens søn. den blev sendt til græsning i Mejlsted, hvorfra den blev borte. Jens L havde hentet den, men han ville levere den tilbage, eller tale Morten K's minde

29/4 1654.

(28)

** stævning

** Jens Ovesen i nør Saltum på sin datter Anne Jensdatters vegne stævner Niels Christensen på Heden, som er rømt derfra, for vidne klage og lysning. navng mænd vidner, at for noget over 3 år siden kom Niels C og Anne J i ægteskab, og han rømte straks fra hende, uden de havde haft samkvem, og han har ikke kunnet findes. hun har ikke givet ham anledning til rømningen, men har skikket sig vel     

(29)

** fordeling med høringsmænd

** Niels Christensen i Fårup stævner stor P Laursen for vidne. Niels Nielsen Niels C's søn vidnede, at hans far lejede 4 sk bygsæd ved Møgelhøj og betalte straks. andre vidner det samme

** Jens Ovesen i nør Saltum på datter Anne Jensdatters vegne på Heden begærede 24 mands vidne og stokkenævn på hendes fødsel, samt hendes vandel før og under sit ægteskab, samt efter hendes mands død. 24 navng mænd vidner, at hun har skikket sig vel

** på Niels Friises vegne lyses Vansengen i hegnet

** Knud Christensen i Bisgård stævner for ---- penge fortegn. opsat 3 uger

(30)

6/5 1654.

** gældsstævning. opsat 6 uger

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner alle Ingstrup og Kettrup mænd, da de af øvrigheden er tillagt at holde 2 heste og ryttere med deres gevær. de er nogle gange tilsagt at møde på mønstringspladsen, men kun mødt med en udygtig hest. de har været modvillige og bør være i KM nåde og unåde. 2 mænd udlagde deres anpart til hest og rytter

** Børglumkloster tjenere forbydes at afhænde deres øksne, før husbonden får dem tilbudt

** Svend Nielsen i Momgård stævner Laurs Christensen i Holmsgård for vurdering.                                        

(31)

** gældsstævning. opsat 3 uger

** gældsstævning 3 ting

** Bend Laursen i Hjermeslev på sin egen og medbrødres vegne stævner Christen Andersen, der tjener Simon Pedersen i Hjermeslev for vurdering. navng bønder har beset den hest, som lægdsmændene har indkøbt af Vill Laursen til rytterhest, og da Christen Andersen var til mønstring med den, da var ryggen slidt sønder og findes opbundet i selen og var ganske ugavnlig. Christen Andersen svarede, at den faldt på pladsen, uden han var skyld deri

** gældsstævning. fortegn

** Søren Christensen i Torpet på Jens Christensen Vævers vegne i sdr Saltum fordeler med høringer for gods, de har fået. fortegn

(32)

13/5 1654.

** Oluf Christensen i Kvorup på Peter Brandts vegne i Ålborg opsagde fæstet af det hus i Boelskifte

** gældsstævning 7 sdl for en hest. opsat 1 måned

** Christen Sørensen ved Assenbæks bro stævner Jens Eriksen i Hune for æskning og dom angående rest på sl Laurs Tøgersens børns arvelod. opsat 1 måned, for i mellemtiden at gøre regnskab

** Niels Christensen i Fårup stævner stor P Laursen i Østrup for dom, om han ikke bør holde hans løfte om de 4 skpr bygsæd, han lejede ham og fik betalt. opsat 1 måned

** Søren Christensen i Torpet på Christen Torngårds vegne i Saltum fordelte ned høringsmænd for gæld. fortegn

** samme på Laurs Christensen Kræmmers vegne i Saltum fordeler for gæld. fortegn

(33)

** Iver Nielsen ridefoged til Børglumkloster lod læse KM brev

20/5 1654.

** Jens Christensen i Hune stævner Christen Sørensen ved Assenbæks bro angående møde med de mænd, der blev udtaget for 8 dage siden 

** på Niels Friises vegne stævnes 4 navng bønder for syn på deres englukker, om de er oplukkede og ved magt          

** på sammes vegne et forbud, at ingen må bruge Vestrup endels mark og ejendom uden hans minde

** Jens Torsen i Jonstrup stævner Anders Nielsen i Alstrup for syn. synsmænd har beset Christen Andersen, der tjener Christen Christensen, hans sår. Christen Andersen beskylder Jens Christensen, der tjener Anders Nielsen

(34)

** samme stævner Jens Christensen for sår og skade. opsat 14 dage

** Niels Laursen i Stride stævner vidner efter landstings stævning for vidne, og Mads Klemendsen for svar

** Søren Pedersen i Saltum stævner Christen Andersen i Østrup med flere for dom, angående de har været lægdsmænd for at indkræve penge af karlene i hver deres by til leje af halvanden rytter, men kun betalt een rytter, nemlig Jens Christensen. de bør betale 10 sdl til den anden halve rytter. Christen Andersen svarede, at han kun skulle indsamle til Jens Christensen, og fremlagde kvittering fra Jens C, samt antegnelse på karlene. opsat 14 dage

(35)

** Laurs Christensen og Yde Laursen, kirkeværger i Hjermeslev, et vidne, at den eng i Alstrup enge, der ligger til Hjermeslev kirke, ligger under hov og klov, så der kan intet udgives til kirken

27/5 1654.

** på Niels Friises vegne stævnes 4 navng bønder for syn. synsmænd var i Vaseengene og set englukkerne. der var dels ingen lukker dels var de oplukkede, og dels ikke oplukkede

** stævning

** Oluf Christensen 3 ting til Saltum mænd for fæstepenge

(36)

** 3 ting for gæld

** Jens Tomsen i Jonstrup på Her Ludvigs vegne stævner Jep Eriksen i Trudslev og Christen Jensen i Borup og hans søn Jens Christensen for syn. synsmænd har set Her Ludvigs ager, hvorfra der var pløjet til en ager, der hører til det boel i Trudslev, som Jep Efter påboer   

** Jens Tomsens sag med Ingstrup sognemænd angående deres rytterhest opsat 3 uger

3/6 1654.

** Svend Nielsen i Momgård stævner Anne Sørensdatter, der tjente Laurs Christensen i Momgård, som udlagde Godske Christoffersen, der tjente Christen Christensen i Rævhede ?, som barnefar   

** samme stævner dem for deres bøder. opsat 6 uger          

(37)

** på Jacob Grubbes vegne med landstings stævning stævnes vidner angående Mads Klemendsen i Hjermeslev, om han har ført sæden af jorden til hans eget hus og ikke til Jacob Grubbes. desuden har han ført det gamle kålgårdsdige til sit hus og blandet det med mog, og ikke anlagt et nyt. navng vidner, at han har ført sæden til eget hus

** Jens Tomsen i Jonstrup på Her Ludvigs vegne stævner Jep Eriksen i Trudslev og Jens Christensen i Borup for vidne klage og dom og spørgsmål, om han vedkender sig den jord, der er pløjet fra Her Ludvig. han svarede, han aldrig havde pløjet det, men er der pløjet videre, er det mod hans vilje og begærede, at der sættes sten mellem dem, og han dermed vil nøjes

** samme begærer klage på Jep. opsat 14 dage

(38)

** samme spurgte Jens Christensen i Borup om han ikke i fjor lovede at lægge tilbage igen det, der var frapløjet Her Ludvig. han svarede, at det havde han ikke lovet og vil bevise det med vidner, der var tilstede under forliget

** samme stævner vidner, der mindes mange år, og som vidner, at den omtvistede jord ikke har været pløjet før i fjor

** Jens Tomsens sag med Jens Christensen Rytter opsat 1 måned

** Søren Pedersens sag med Christen Andersen opsat 14 dage

** 3 ting for gæld

** på Jens Nielsens vegne ved Åby bro med varsels seddel af landstinget 12/4 til Maren Nielsdatter, førnævnte Jens Nielsens ægte hustru, som for 4 år siden rømte fra deres bolig i Hune by, om nogen ved hende levende eller død, da at tilkendegive det

20/6 1654.

(39)

** Slotstjenerne advares om at yde deres smørskyld inden st Hans   

** på Morten Kjærulfs vegne i Ravnstrup stævnes Jens Laursen i Hvorup for en mærplag. opsat 5 uger

** på Jep Nielsens vegne i Saltum stævnes navng for syn. fortegn

** Jep Nielsen i Saltum og ovennævnte indstævnede gav deres jordtrætte på dannemænd at gøre ret skel og sætte sten

** Christen Hansen i Torsmark stævner Jep Nielsen for forbud mod at afhænde en sorthjelmet okse, før husbonden har set den

** stævning for rest bispetiende. opsat 3 uger

** 3 ting for faldsbøder

** på Niels Friises vegne stævnes Mikkel Christensen på Vaseager. da han ikke er dømt til at vidne, kan 3 ting ikke udstedes

(40)

** 3 ting for 2 dags høstarbejde

** Jens Sørensen i Hallund stævner Mads Klemendsen i Hjermeslev for klage, angående at han har bortført afgrøden fra den bolig iHjermeslev, han havde fæstet. opsat 3 uger

** Jens Mikkelsen i Vestergård synsvidne på Børglumkloster tjenere deres bygningers brøstfældighed. fortegn over bygninger ved magt. fortegn over bygninger ved magt. fortegn over brøstfældighed                                                

** Vill Laursen i Hjermeslev stævner Yde Christensen og Niels Christensen sst for syn. synsmænd har set 6 furer frapløjet Vill L's ager på Hjortemose. Yde C begærede at dannemænd gjorde ret skel og satte sten

(41)

** fordeling med høringer

** fordeling for ---- penge. hver gård 6 sk boel 2 sk gadehus 1 sk

** Niels Christensens sag i Fårup med P Laursen i Østrup opsat 14 dage

** Knud Pedersen på Christen Laursen i Trudslev og hans medgranders vegne gav last og klage på uringede svin, som gør skade på engen

17/6 1654.

** på Niels Friises vegne stævnes navng vidner angående englukkerne i Vaseengen. flere vidner derom. opsat 8 dage

(42)

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner Hvorup mænd og grander forsyn på tørveskifter, der skal være opgravet til 2 huse liggende i Hvorup                                        

** Jens Tomsen i Jonstrup på Nielses vegne i Mejlsted hans sag opsat 14 dage

** Christen Keldsen på egen og medgranders vegne stævner Christen Jensen i Borup for syn på Christen Jensens diger i Borup, kaldt Krogdiget om det er ved magt       

** fordeling for 2 dages høstarbejde

** gældsstævning. opsat 3 uger

** voldgiftsmænd har sat skelsten mellem Jep Nielsen og Niels Christensen i Saltum

** samme mellem Søren Pedersen og Jep Nielsen

(43)

** Søren Pedersens sag med Christen Andersen i Østrup opsat 14 dage

** Oluf Christensens sag med Jens Rod i Bundgård opsat til næste tingdag

** Christen Pedersen i Pirup et vidne, at Søren Christensen i Pirup på hustru Anne Nielsdatters vegne gav afkald for arv efter hendes far Niels Nielsen, der boede i Pirup                  

** Anders Jensen i Hjermeslev stævner alle, der bruger Hammelmose kær, for forbud mod at drive på deres lodskifte ager og eng i Hjermeslev mark

** Vill Laursen og Yde Christensen i Hjermeslev voldgav deres tvist om Hjortemose

** Jens Tomsen i Jonstrup efter 1 måneds opsættelse gav last kære og klage på Jens Christensen i Alstrup for sår, han gjorde Christen Andersen efter synsvidne samt jordslæt og hårdræt

** nør Laurs Pedersen i Ingstrup fordeler med høringer for rest kirketiende og kirkeskyld. fortegn    

NB: paa Løffuerdag war S. Hansdag og daa ingen rettergang     

26/6 1654.

(44)

** Oluf Christensens sag med Saltum mænd angående englukker opsat til næste ting

** Mads Laursen i Brødslev et vidne, at Peder Pedersen i nør Harreslev på datter Johanne Pedersdatters vegne gav afkald for arv efter hendes mormoder Anne Jensdatter, som døde i Brødslev 

** Mads Skøt i Bundgård stævner Jens Rod i Bundgård for syn. synsmænd har set hans sår og skade                   

** Mads Skøt gav husbonden sagen

** Jens Tomsen i Jonstrup på Christen Sørensens vegne i Mejlsted stævner Niels Pedersen i øster Hjermeslev for syn. synsmænd har set Christen S's sår og skade. han sigter Niels Pedersen derfor, han gjorde med en svøbe. Niels P kræver bevis

(45)

** Jens Nielsen i nør Saltum stævner Christen Christensen Tybo og Hans Nielsen for syn. synsmænd har set 4 af Jens Nielsens svin, som var blevet slået                                  

** samme stævner samme for vidne. Morten Nielsen i nør Saltum vidnede, at han så de 2 mænd slå de 4 svin. Christen Terkildsen vidner det samme. de stævnede nægter ved ed

** samme stævner samme for klage for nævnte svin. opsat 3 uger

** Anders Jensen 2det forbudsvidne på ---- i Hjermeslev

** Oluf Bertelsen Knud Pedersen Jens Tomsen og Jens Mikkelsen 3 ting tilbød frugtgæld, og forbød alle, der kan have sået i tjenernes jord, at føre afgrøden bort

** Niels Christensen i Fårup efter 6 ugers opsættelse dom over øster P Laursen i Østrup for 4 skpr byg, han har lejet og betalt. han dømmes til at holde sit løfte eller lide tiltale

1/7 1654.

(46)

** på Niels Friises vegne et vidne, at Jens Sørensen i Hallund lod læse en landstings stævning 7/6 med 6 ugers opsættelse

** Oluf Christensen i Kvorup begærede dele til 4 bønder for ikke at have oplukket deres englukker, som de havde forpligtet sig til. de svarer, at de har oplukket dem som deres formænd. de dømmes kvit for dele

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner i Jetsmark sogn for ulovlig gerning og grøft i græsning og grøn jord vesten Hønsholm 

** gældsstævning. fortegn

** Christen Tybo i nør Saltum stævner Jens Nielsen sst for syn

** fordeling ved høringer

(47)

** Jens Tomsen i Jonstrup på Niels Christensen i Mejlsted hans vegne stævner Henrik Hansen i nør Saltum for dom for gæld. at betale inden 15 dage

8/7 1654.

** gældsstævning. opsat 5 uger

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner i Jetsmark sogn for syn på græsning vesten Hønsholm. Søren Andersen på Knud Seefelds vegne vedkender sig omtalte steder for fri forte og fælled til tjenernes gårde. af den grund kan intet syn udstedes

(48)

** Søren Andersen i Krogsgård på Knud Seefeld og hans tjeneres vegne stævner lensmanden på Ålborg slot for syn på et nyt indhævd vesten Hønsholm og stævner Christen Pedersen og Jens Andersen i Hønsholm

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Anne Jensdatter på Heden for vidne og dom. Knud Pedersen og Laurs Mørk vidnede, at de havde været med Oluf C hos Anne J, og hun havde lovet at betale Oluf C 10 rdl for hans umage og rejser       

** Peder Nielsen i Hebelstrup stævner Sten Bildes tjenere for syn

** samme stævner samme for arbejdspenge, samt Anders Jensen og hans kone for 12 og 6 rdl. opsat ---- uger                          

(49)

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Jens Rod i Bundgård for sigtelse efter syn. Karen Jensdatter i Bundgård beskyldte ham for sår og skade

** Jens Rod i Bundgård stævner Karen Jensdatter sst for syn. synsmænd har set Jens Rods datter Anne Jensdatter hendes sår og skade, som hun beskyldte Karen Jensdatter for         

** samme begærede klage. opsat 3 uger

** Jens Tomsen i Jonstrup på Her Ludvig og Anders Jensen i Kirkensgård deres vegne stævner Klaus Tøgersen i Ingstrup for vidne. Laurs Christensen, der tjener Her Ludvig, vidnede, at han så Klaus Tøgersen ride på en af Anders Jensens heste, som han vedgik, men han gjorde den ingen skade

** samme begærede klage over ham. opsat 3 uger

** samme stævner samme for syn. synsmænd har set omtalte hest ligge død i Ingstrup kær. de kunne ingen skade se, uden en lille ---- på venstre side

** Tøger Klausen i Ingstrup stævner Laurs Pedersens søn Laurs Laursen for vidne. Anders Pedersen i Ingstrup havde set Laurs L stikke omtalte hest i venstre side med en spisk, han havde til at røgte tørv med, men om hesten døde deraf, vidste han ikke

(50)

** Laurs Andersen i Kvæsthave stævner Jens Villsen, Vill Laursens søn, for syn. synsmænd har set Laurs Andersens søn Anders Laursen hans sår og skade                                     

** samme stævner Jens Villsen for klage. opsat 8 dage

** Søren Pedersen i Saltum  stævner Christen Andersen i Østrup og andre for dom, da de har været lægdsmænd for at indkræve penge af karlene i hver deres by til halvanden rytter, de har lejet, men kun har betalt til den ene rytter, de bør også betale til den halve rytter. de svarede, at de kun havde indsamlet til den ene rytter, Jens Christensen, og ikke var tillagt mere at indkræve. de dømmes til at indkræve til den halve rytter

** Peder Laursen i Hune torp stævner Søren Pedersen og hans medbrødre for hans løn. opsat 3 uger

** 3 ting. fortegn

** Søren Christensen i Pirup med landstingsstævning stævner vidner, samt Anders Møller i Lundergårds Mølle for svar. Christen Sørensen norden kirken vidnede, at Søren Christensen havde hentet noget korn i hans hus og sagt, han ville køre til Lundergårds vejrmølle for at få det malet. Oluf Nielsen i Sønderby var kommet for at hente en sæk korn, han havde fået malet, men der manglede 3 skæpper deraf. Anders Møller mente, det måtte være Søren på Rønnelien den tyv og fyldte sækken. andre vidner det samme

(51)

** Peder Nielsen i Hebelstrup på Sten Bildes vegne syn på tjenernes gårde for brøstfældighed. fortegn        

(52)

15/7 1654.

** Søren Andersen i Krogsgård stævner lensmanden på Ålborg slot samt Christen Pedersen og Jens Andersen i Hønsholm for syn på indhævd vesten Hønsholm. med skudsmål opsat 8 dage

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Anne Jensdatter på Heden for 10 rdl, hun skylder ham. opsat 3 uger

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner for rest på stedsmål. fortegn, 2 af dem mener at have betalt. opsat 6 uger

(53)

** Laurs Andersen i Kvæsthave stævner Jens Villsen for sigtelse for sår og skade, han gjorde Laurses søn Anders Laursen. opsat med klage 3 uger  

** Jens Tomsen i Jonstrup på Christen Jensens vegne sst 3 ting forbud mod at køre eller gøre usædvanlige veje eller stier over hans lodskifte jord

** Knud Pedersen i Kås på fru Sofie Brahes vegne efter 6 ugers opsættelse dom over Godske Christoffersen og Anne Sørensdatter, der tjente i Momgård for 18 rdl deres bøder. dom: at betale              

** Jens Tomsen i Jonstrup på Her Ludvigs vegne efter 6 ugers opsættelse gav klage over Jep Eriksen i Trudslev for at have pløjet jord fra Her Ludvig og lagt til sit egen jord. synsvidne læses. han dømmes til at lide klage

22/7 1654.

** Søren Andersen på husbond og tjeneres vegne efter 8 dages opsættelse syn på kast og indhævd vesten Hønsholm. synsmænd har set dette indhævd, som er kastet med dige og grob     

(54)

** samme stævning i Jetsmark og Hune sogne for bådsmandsskat 3 ting

** Christen Andersen i Østrup stævner for rytterskat     

** samme 3 ting for rest rytterskat og faldsbøder            

** Jens Sørensen i Hallund på P Nielsens vegne i Hebelstrup stævner Laurs Mørk i Østrup for brøstfældighed på hans bygninger, samt for rest landgilde og fæstes fortabelse. opsat 3 uger

** Morten Kjærulf i Ravnstrup efter 6 ugers opsættelse dom over Jens Laursen i Hvorup for en plag, han har borttaget, som var Morten K's. Jens Tomsen i Jonstrup på husbonds og Jens L's vegne mødte med en landstings stævning af 19/7 med 6 ugers opsættelse

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Jens Rod i Bundgård for sår på Mads Skøts kone i Bundgård. opsat 8 dage

** Mads Skøt i Bundgård stævner vidner og Jens Rod for svar. Jens Simonsen i Bundgård vidnede, at han så østen for Mads Skøts hus, at Jens Rod slog Madses kone, og han sagde, han ville behandle Mads ligeså. andre vidner det samme

(55)

** Jens Rod i Bundgård stævner Karen Jensdatter sst for dom, angående hun har slået hans datter Anne Jensdatter. Mads vil bevise det anderledes. opsat 3 uger                               

** Søren Laursen i Kås stævner navng bønder for forbud. fortegn. han forbød dem at indføre deres korn, før det er talt og tienden betalt, idet han har fæstet 4de parten deraf. Christen Mogensen vil bevise, at hans far Mogens Laursen har fæstet omtalte tiende, og ikke Søren Laursen på hans vegne

** Niels Christensen i Fårup 3 ting til stor Peder Laursen i Østrup. han er dømt for 4 skpr bygsæd

** Jens Sørensen i Hallund efter 6 ugers opsættelse gav klage over Mads Klemendsen, angående han har ført sæden af den bolig, han har fæstet af Jacob Grubbe, til sin egen bolig. tingsvidne læses. han dømmes til at lide klage

29/7 1654.    

(st Olufs dag)

(56)

** Jens Rods sag i Bundgård med klage over Mads Skøts kone opsat 3 uger

** Jens Tomsen i Jonstrup hans sag med Jens Rod angående klage for sårmål, han gjorde Mads Skøts kone, opsat 3 uger

** samme. fordeling i Jetsmark og Hune sogne for rest bådsmandsskat. fortegn

** Baldser Hansen stævner Christen Tomsen på Gøl samt vidner. Anders Olufsen og P Nielsen i sdr Iver vidnede, at de havde været hos Christen Tomsen i den eng i Ulvskov, som Anders Torsen havde vedkendt som liggende til Krogsgård, hvor han gik og slog hø. de spurgte ham, hvem der ejede de 7 stakke hø, der stod i samme eng. han svarede, at de var hans

** Gregers Sørensen i Skøttrup stævner Jørgen Rosenkrantz samt Laurs Nielsen og P Mikkelsen sst, Laurs Laursen hans kone Birgitte Nielsdatter og fosterdatter Kirsten Pedersdatter og andre. Jens Jacobsen på Værnsengene vidner, at i 29 år mindes han, at de 3 grob eller huller, som Gregers S har kastet mellem hans egen og Laurs Nielsens ager, er kastet i Gregers S's egen ager. andre vidner det samme

(57)  

** Her Hans Pedersen i Østrup et vidne, at Jens Laursen i Fårup vedgik, at ingen havde tilbudt ham korn på Her Hanses vegne, på nær 2 mænd

** Jens Laursen i Fårup efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Her Hans for kirketiende for 2 år 1651-2. samtidig stævnes Saltum sognemænd, da de har vedtaget godvilligt at betale Her Hanses anpart til kirken, eftersom han både i kirken og udenfor har bevist dem sin tjeneste. Christen Andersen i Østrup og 5 andre blev tillagt at ligne for Her Hanses tiende, hvor meget enhver af sognemændene skulle udlægge

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Christen Andersen i Fårup ? for vidne. Christen Laursen i sdr Saltum, som husker 60 år, vidner om adelvejens forløb i Fårup. andre, der husker langt tilbage, vidner om samme

(58)

** Peder Frandsen i Fårup et vidne. han gav last kære og klage, angående indbrud i hans hus, hvor der er fjernet blandt andet hans stedsmålsbrev på en kirkeager

** Christen Andersen i Østrup 4 ting til Oluf Jensen, der tjener Søren Pedersen i Saltum for hans anpart af rytterpenge 2 1/2 mk. han svarede, at han havde betale rytteren Jens Christensen direkte, og vil bevise det. opsat 14 dage                           

** Bend Nielsen i Saltum stævner Anders Poulsens karl Laurs Pedersen for vidne. han er set læsse et læs flagtørv i Østerkær, som var Bend Nielsens. Laurs P svarede, at Niels Christensen, der tjener i Østrup, havde forevist ham tørvene

** samme stævner samme for klage

** samme stævner Niels Christensen, der tjener Christen Andersen i Østrup og tjenestepigen Karen Nielsdatter for vidne

** Christen Andersens sag med 4 ting opsat 8 dage               

** Peder Laursen i Hune torp hans sag med Søren P og medbrødre opsat 3 uger

** stævning for rytter og kongeskat

** Niels Christensen i Fårup gav varsel til P Laursen i Østrup for 4 skpr bygsæd. P Laursen svarede, at han ikke havde lejet bygsæd til Niels Christensen, men til dennes søn, som havde fået pengene tilbage

(59)

** Christen Andersen i Østrup fordeler Christen Keldsen i Jonstrup for hans karls rytterskat, og Anders Jørgensen i Ejersted for samme    

5/8 1654.

** Jens Tomsen i Jonstrup 3 ting for rest bådsmandsskat

** samme et vidne, Jens Christensen rytter vedgik at have modtaget rytterpenge. fortegn

** Jens Laursen i Fårup stævner Søren Pedersen i Saltum med flerefor tilbud. de har købt en hest af ham til deres rytter for 22 rdl, og nu tilbød han dem hesten mod at betale resten

** 3 ting for bådsmandsskat

(60)

** Anders Poulsen i Fårup stævner Bend

** fordeling

** Svend Nielsen i Momgård stævner Christen Smed i ll Pandrup for 12 rdl, hans bøder for at have beligget Maren Pedersdatter, ifølge Her Hanses seddel i Jetsmark, at hun havde beskyldt ham. Christen Smed vil bevise, at han ikke var på den gode frues stavn, da gerningen blev gjort, eller han var hendes tjener. opsat 5 uger      

** Niels Christensen i Fårup stævner stor Peder Laursen i Østrup for vidne. Henrik Hansen i nør Saltum vidnede, at Niels C fordelte Peder L efter en dom, som denne mente var ulovlig afsagt, og han ingen bygsæd havde lovet ham, da det var ham påløjet. andre vidner det samme

** Christen Mogensen i Risager stævner Søren Laursen i Kås

** Tomas Nielsen i nør Saltum stævner Christen Keldsen sst og Maren Christensdatter for syn. synsmænd har set en galt, der lå norden Christen Keldsens dige, og ryggen var sønderhugget. han skyldte Maren C derfor                                              

** Søren Laursen i Bunken stævner Christen Christensen i Hune for 25 sdl, rester på hans kones arvelod. han bør betale  

(61)

** 3 ting

** Christen Andersen i Østrup fordeler for faldsbøder dem, der er fordelt for rytterskat. fortegn                       

12/8 1654.

** 4 ting for bådsmandsskat. opsat 8 dage

** Svend Nielsen i Momgård stævner navng for syn på deres huse. synsmænd har set brøstfældigheden. fortegn            

** stævning

** Keld Christensen i nør Saltum 3 ting forbud mod usædvanlige veje over hans korn eller ager

(62)

** Knud Pedersen i Fristrup på Jørgen Rosenkrantzes vegne stævner Christen Keldsen i nør Saltum for forbud mod at indføre den sæd, der hører til hans gård, andetsteds hen end til hans eget hus

19/8 1654.

** Vogn Frandsen i nør Saltum stævner Niels Christensen sst for syn. synsmænd har set Kirsten Christensdatter hendes sår og skade, som hun ved ed skylder Niels C for

** fordeling med høringsmænd for rest bådsmandsskat

** Peder Laursen i Hune torp efter 6 ugers opsættelse dom over navng for 4de parten af hans løn for at være rytter. dom: de bør betale, eller søges

(63)

26/8 1654.

** Søren Andersen i Krogsgård stævner lensmanden på Ålborg slot samt Christen Pedersen og Jens Andersen i Hønsholm for vidne. med skudsmål opsat 8 dage  

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Anne Jørgensdatter i Hvorup for vidne. Søren Pedersen i Brødslev havde været hos hende med et knippe breve, hun skulle bære til Tværsted til delefogden, og lagde dem på hendes bord, men hun sagde, det ville hun ikke. Tomas Jensen i Jonstrup vidnede, at hun var kommet til hans fars hus med brevene, og da han ikke var tilstede, havde hun kastet dem på stålkakkelovnen

** Christen Laursen i Hjermeslev stævner Laurs Laursen i Brødslev for vurdering og tilbud. de vurderede et gammelt øg og en liden kiste, og tilbød indløsning inden 14 dage

(64)

** 3 ting for gæld. fortegn

2/9 1654.

** Søren Andersen i Krogsgård stævner lensmanden på Ålborg slot samt Christen Pedersen og Jens Andersen i Hønsholm for vidne. med skudsmål opsat 8 dage

** Jens Rod og Mads Skøt i Bundgård blev forligt om deres trætte og uenighed både med hustruer og børn med slagsmål

** Jens Sørensen i Hallund stævner Laurs Laursen og Laurs Jensen for syn på deres huse                                 

** Christen Christensen i Østrup stævner vester P Laursen for syn

** Laurs Nielsen i Bundgård stævner Jens Nielsen Brus for syn. synsmænd har set en ager på Morland, som var Laurs N's, og der var gjort skade på rugen for 8 skpr. han beskyldte Jens Bruses svin og kreaturer for skaden                              

(65)

9/9 1654.

** Svend Nielsen i Momgård stævner Karen Laursdatter i Vedsted for at udlægge barnefar, og Niels Nielsen, der tjente i Momgård, for svar. han mødte med tingsvidne 9/10, hvori Karen Laursdatter beskyldte Søren Bollesen for sin barnefar. da han ikke er stævnet, kan der ikke udstedes beskyldelse                     

** Søren Andersen i Krogsgård stævner lensmanden på Ålborg slot samt Christen Pedersen og Jens Andersen i Hønsholm angående deres indhævd vesten Hønsholm. Christen Jensen Mørk i Kås vidnede, at for 50 år siden tjente han i Brogård i Jetsmark, og da var der ingen forhindring i vejen vesten Hønsholm, idet det lå under hov og horn. andre vidner, der mindes mange år, siger det samme

(66)

** Jens Christensen i Drustrup stævner P Sørensen, der tjener Laurs Jensen i Alstrup, for en sølvvægt så god som 2 mk

** gældsstævning. fortegn. opsat 14 dage

** stævning

** Jens Laursen i Fårup stævner Saltum mænd for det, de er pålagt

** Kettrup sognemænd og Trudslev grander stævnes for rest til rytter og gevær

** Tomas Nielsen i nør Saltum med landstings stævning stævner vidner, samt Maren Christensdatter, Christen Keldsens datter, for svar. Anders Nielsen i Bundgård vidner, at han så Maren C gik efter Tomas N's galt på deres toft, derefter hørte han galten skrige, og siden så han den ligge på vejen skamhugget, så den ikke kunne krybe. Tomas N beskyldte Maren C for skaden

(67)

** Jens Sørensen i Hallund stævner Mads Klemendsen i Hjermeslev for dom. opsat 5 uger

** gældsstævning. opsat 6 uger

** Vill Laursen i Hjermeslev 3 ting for rytterskat. fortegn

** Søren Pedersen i Saltum stævner for samme. (blandt andre Christen A i Østrup)

** Jens Andersen og P Christensen i Engisgård stævner Christen Pedersen i Hønsholm for syn. synsmænd har set 5 agre med korn, hvori der var gjort skade. de skyldte Christen Pedersen for skaden, der var gjort at hans kreaturer                           

16/9 1654.

** Svend Nielsen i Momgård stævner Karen Laursdatter for at udlægge barnefar og Niels Nielsen og Søren Bollesen for svar. hun skyldte Niels Nielsen for sin rette barnefar. Svend N spurgte hende, hvorfor hun ikke havde sagt det første gang, og hun svarede, at da hun ville have noget af Niels N til sig og sit barns opfødsel, slog han hende og lokkede hende til at beskylde Søren B, som hun nu sagde, aldrig havde haft med hende at bestille i slig måde        

(68)

** Jens Christensen i Drustrup fordelte P Sørensen for en sølvvægt så god som 2 mk

** Peder Nielsen i Hebelstrup efter opsættelse dom over Laurs Mørk i Østrup på hans fæste for hans gårds brøstfældighed, samt for rest. han lover at forbedre sin gårdspart, samt betale sin rest snarest       

** Niels Jespersen i Nørgård stævner Tomas Laursen Skrædder i nør Saltum for syn. synsmænd har set noget havre, der var Niels J's, hvori der var skade for 1 td, og han skyldte Tomas Skrædder for skaden 

** Søren Tomsen 3 ting til Ingstrup mænd for rest rytterskat

** Christen Nielsen i Havgård hans sag opsat 8 dage

(69)

** gældsstævning. opsat 3 uger

** gældsstævning

** Jens Laursen i Fårup fordelte i Saltum for den part, de er pålagt at udlægge i tiende for Her Hans i Østrup

** Søren Pedersen i Saltum fordelte Christen Andersen i Østrup og andre for penge til rytter, hver 10 mk. opsat 14 dage            

** fordeling for rytterhest. fortegn 

23/9 1654.

** Søren Tomsens sag i Ingstrup med sognemændene for penge til rytterhest opsat 8 dage

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Mads Christensen i Kongsbak for spørgsmål og vidne. Jens Pedersen, der tjener i Kalsensgård, var en morgen i Pandrup til Mads C med et brev, der skulle til delefogden i Jonstrup straks, og lagde det på bordet. en stund før solrøst kom Mads til Jonstrup med brevet. han svarede, at hverken han eller konen var hjemme, da brevet blev lagt til ham, og straks han kom hjem, red han til Jonstrup med brevet

(70)

** Svend Nielsen i Momgård stævner Niels Nielsen i Momgård for dom, angående han har beligget Karen Laursdatter, samt tilskyndet hende til løgnagtigt at beskylde en anden. han bør lide tiltale. opsat 5 uger

** Anders Bertelsen i Kølvring stævner P Laursen i Pilgård og Niels Madsen i Vedsted, førnævnte Anders B's stedbørn deres farbror, for vurdering af sl Jens Laursen i Kølvring hans efterladte bo, samt hvad hans 2 børn Anne og Birgitte Jensdatter kan tilkomme. P Laursen svarede, at han ikke var god for at annamme nævnte børns arvelodder, idet han har 2 arvelodder i hans bo, som hans egne fosterbørn og hans brodersøn tilkommer

** Oluf Bertelsen i Saltum stævner Christen Laursen i Vestergård for vidne. Anne Christensdatter fremkom

** Oluf Bertelsen og Christen Laursen blev forligt, så de på begge sider ikke ved andet end ærligt om hinanden. den, der bryder forliget, skal give en td godt øl til granderne

** 3 ting til Christen Pedersen i Hønsholm for kornskade

(71)

** Laurs Jensen i Hune torp et vidne

** stævning for dele

** Tomas Nielsen i nør Saltum stævner Maren Christensdatter sst for dom, angående hun skal have hugget en galt, hun bør benægte det, eller lide tiltale. opsat 3 uger

** Anders Jensen i Østrup stævner Poul Nielsen sst for syn. synsmænd har set Anders Jensens vogn, samt en rift ved det højre øre. ved ed beskyldte han Poul Nielsen derfor, da denne skød ham omkuld

** fordeling i Saltum af en del sognemænd for deres anpart af Her Hanses kirketiende

** fordeling i Ingstrup med høringsmænd for rest penge til hest og gevær          

30/9 1654.

** fordeling for lån

(72)

** Søren Pedersen i Saltum fordelte for rytterskat. fortegn  

** Laurs Laursen i Holt et vidne, at Jens Tomsen i Jonstrup efter fuldmagt gav ham afkald for arv, som nævnte Laurs L's fosterbørn: Bertel Christen og Anders Bollesen og Else Bollesdatter kunne tilfalde efter deres sl far Bolle Christensen, der boede og døde i Holt. på Søren Tomsens vegne i Ingstrup       

** Vill Andersen i Ingstrup stævner Søren Jensen og nør Laurs Pedersen for dom for deres rytter ?. han stævner også Christen Nielsen i Havgård og Mads Laursen i Brødslev for svar. opsat 5 uger

**  Christen Pedersen i Hønsholm stævnes for kornskade

** Jens Jensen i Saltum stævner Christen Klemendsen i nør Saltum for syn på hvor meget jord, der er frapløjet Søren Pedersens jord inden stabel og sten                                    

(73)

** 3 ting for gæld

** Laurs Jensen i Hune torp stævner navng for klage over uringede svin. fortegn

** fordeling. fortegn

** Laurs Jensen i Hune torp stævner Søren Christensen på Rønnelien for klage og vidne. Laurs Jensen i Hune vidnede, at han var med Laurs J på Rønnelien

** Laurs Jensen og Søren Christensen blev forligt for retten, at de efter den dag ikke skal undsige hinanden

** vidne om vanføre og forarmede i Hune, der ikke kan betale skat. fortegn

** vidne om gård i Hune, der er fordærvet af sandflugt

** Søren Christensen i Torpet et vidne om forarmede i Saltum, der ikke kan betale skat. fortegn

(74)

** Christen Sørensen norden kirken stævner navng for vidne og klage. fortegn

7/10 1654.

** Keld Nielsen i Kvorup begærede tingsvidne over gårde bol og huse i Jetsmark, som er forarmede, og ikke kan give kornskat. fortegn

** Søren Tomsens sag i Ingstrup opsat 8 dage

** Anders Bertelsen i Kølvring stævner Niels Madsen i Vedsted og P Laursen i Pilgård samt Anne og Birgitte Jensdatter i Kølvring for vurdering, som efterfølger                  

** samme et vidne, at P Laursen gav ham afkald for arv , som Laurs Sørensen, sl Søren Laursen og Anne Andersdatters søn, kunne tilfalde efter dem, som var i Jens Laursens bo, såvel som arv efter farmor Anne Nielsdatter, der boede og døde i Kølvring. P Sørensen i Åby gav afkald for den arvelod, sl Jens Laursen var værge for, for hans kones søster Else Laursdatter

(75)

** 3 ting for gæld

** Søren Pedersen i Saltum stævner Anders Madsen på klostret i Ålborg, samt Christen Klemendsen for syn                   

** øster P Laursen i Østrup stævner Hans Henriksen sst for vidne. Christen Jespersen i nør Saltum, der for 30 år siden boede i det hus, som P Laursen nu iboer, vidner, at da lå der til huset en lille grønning mellem husene. Vill og Laurs Laursen, der begge mindes 30 år, vidner ligeså

** 3 ting til Ingstrup og Hune sognemænd for kongeskat

** Søren Pedersen i Saltum. syn på hans jord på Saltum mark. der var frapløjet 3 1/2 favne midt på, spidsende til begge ender

** vurdering i Kølvring af boet efter sl Jens Laursen, samt skifte og dele mellem hans hustru Sidsel Andersdatter og 2 børn Anne og Birgitte Jensdatter i deres farbror Peder Laursen i Pilgård hans overværelse. der blev 140 sdl til arv, hvoraf de 2 børn tilkommer hver 35 sdl, som deres stedfar Anders Bertelsens har taget til sig. børnene skal blive i boet hos deres mor

(76)

14/10 1654.

** KM skrivelse om skattekornet og skattepengenes ydelse læses

** Jens Tomsens sag med Ingstrup og Hune mænd opsat 8 dage

** gældsstævning. fortegn. opsat 1 måned

(77)

** fordeling i Ingstrup for gevær og ryttertøj til hest og karl og for 2 mønstringshold

** nør Laurs Pedersen i Ingstrup stævner Vill Andersen sst for vidne. Mads Nielsen, der tjener Laurs P vidner, at han så Vill A's svin gå i marken, og om aftenen så han, at Vill A slog et svin, der var Laurs P's. andre vidner derom

** Mads Laursen i Brødslev et vidne om forarmede, der ikke kan give fuld skat. fortegn

** et vidne at Mikkel Christensen i Hjermeslev er forarmet

** et vidne, at Anders Poulsen i Sønderby ikke kan give kornskat, da han for kort tid siden er kommet til en ødegård

** Christen Christensen i Hune begærer 3 ting til Søren Laursen i Bunken for et brev, som er betalt og for afkald derfor

(78)

** stævning for dele og for 3 ting. fortegn

** ---- Nielsens sag med Maren Christensdatter i nør Saltum opsat 3 uger

** Jens Mikkelsen i Hune hvarre stævner Christen Sørensen norden Hune kirke for at have taget et reb fra en båd norden Jens M's hus. Niels Sørensen i Hune hvarre vidner, at han så det. andre navng vidner det samme. Christen S svarer at han tog rebet, idet han havde haft vod og reb i fællesskab. Niels Sørensen vidnede at Christen S havde kun 1 vodreb på makrelvoddet, de var fælles om. andre vidner det samme. Christen S svarede, at han tog 2 reb til stranden, og tog ikke flere hjem igen end hans egne                

** gældsstævning efter forlig

** gældsstævning

** nør Laurs Pedersen fordelte for anpart af ryttertøj og 2 mønstringshold

21/10 1654.

(79)

** Søren Christensen i Bedholm et vidne, at Mikkel Madsen i Åstrup på egne vegne, Anders Nielsen i Sulsted og Christen Christensen i Rævhede og Knud Pedersen i Kås enhver på deres hustruers vegne gav afkald for arv efter sl Johanne Sørensdatter, der boede og døde i Bedholm                                        

** Knud Pedersen i Kås et vidne, at Søren Christensen i Bedholm gav afkald for arv på hustrus vegne efter Margrete Simonsdatter, der døde i Kås                                        

** Søren Laursen i Bunken gav afkald til Christen Christensen i Hune for arv på hustru Karen Pedersdatters vegne efter hendes forældre sl Peder Christensen og Inger Sørensdatter            

** Børglumkloster tjenere stævner for rest 1654. opsat 3 uger

** gældsstævning. opsat 3 uger

** stævning

** 3 ting last på uringede svin

** fordeling

** Søren Laursen i Bunken begærede genpart af hans og Christen Christensens kontrakt                                     

** gældsstævning efter 6 ugers opsættelse. dom: at betale

(80)

28/10 1654.

** Anders Jensen i Hjermeslev 3 ting til Christen Christensen, der tjener Her Ludvig for 3 mk efter forlig for at blive løst af tjeneste

** Hans Henriksen i Østrup stævner for kvægtiende 1653 efter kirkebogen. fortegn. opsat 3 uger

** samme. 3 ting for kirkekornet. fortegn            

** 3 ting til Hjermeslev sognemænd for kongeskat

** Niels Christensen i Saltum et vidne, at Niels Christensen i Vrensted på sin egne vegne Oluf Bertelsen på hustru Anne Christensdatters vegne. Niels C på Anders Jørgensen og hustru Karen Christensdatters vegne, Anders Pedersen på hustru Anne Christensdatters vegne samtlige gav afkald for arv efter sl Christen Pedersen, der boede i Saltum                                    

** 3 ting til Kettrup sognemænd for kongeskat

** Christen Pedersen i Saltum et vidne, at Christen Christensen gav Maren Tomsdatter afkald på egne vegne for arv efter sl Morten Christensen i sdr Saltum, samt på Anders Nielsen i Salling i Vejby sogn hans hustru Kirsten Andersdatter og søster Inger Andersdatters vegne deres vegne. Anders Nielsens fuldmagt læses, hvori han takker svogeren Christen Christensen for god betaling

(81)

4/11 1654.

** Peder Christensen i Saltum på husbonds og Christen Sørensens vegne i Ålborg stævner Knud Christensen i Bisgård og Knud Pedersen i Kås for dom angående landstingsdom, at tingsvidne og tingbog ikke stemmer overens, hvilket er mod Knud P's ed, og herredsfogden ikke har konfereret dem. opsat 5 uger                                       

(82)

** stævning i Jetsmark og Hune for rest til Ålborg

** Laurs Christensens sag i Hjermeslev hans sag med rest kongeskat opsat 8 dage

** fordeling

** Laurs Nielsen i Bundgård 3 ting til Jens Brus i nør Saltum for kornskade

** Peder Laursen i Kettrup stævner Knud Nielsen i Hvorup for kongeskat. han svarede, at han havde fæstet, og var ikke længere tjenestekarl. opsat 8 dage for at komme med stedsmålsseddel

** Jens Laursen i Fårup 3 ting til lovsmændene for rest på hest

** Tomas Nielsens sag i nør Saltum opsat 8 dage

** Matias i Ejersted stævner for hestepenge. fortegn. opsat 6 uger

** samme stævner Christen Laursen og Søren Pedersen i Saltum for vidne. Jens Laursen i Fårup vidner, at de har købt en hest af Matias B og lovet at betale ham

** Erik Jensen i Ejersted et vidne, at hans bolig er fordærvet af sandflugt, så han kan kun give 6 skpr byg              

(83)

11/11 1654.

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Christen Pedersen i Hønsholm for vidne og dom. han er tilsagt at føre mestermanden fra Jetsmark til Han herred, hvad han ikke efterkom

** samme begærer dom over samme. opsat 3 uger

** Bertel Mortensen i Kalsensgård stævner P Mortensen, der tjener i Krogsgård, for dele. han er rømt fra tjenesten

** Bertel Andersen på Holmen 3 ting til Dorte Christensdatter for hendes tjeneste

** på P Rasmussens vegne i Bleggrav 3 ting til Jens Mørk, der rømte af tjenesten

** Jens Tomsens sag med rest til slottet opsat 8 dage

** Christen Christensen i Rolighed og Bertel Andersen på Holmen på egne og medbrødres vegne, lovsmænd for rytterheste, et vidne, at Jens Laursen i Fårup vedgik at have fået 14 rdl på den hest, de købte af ham. desuden var mændene blevet enige med ham om, at de skal skaffe hø og havre til den halve hest og til mønstringshold

** stævning i Jetsmark for rest kongeskat

** stævning for dele for kornskade

(84)

** Tomas Nielsen i nør Saltum efter opsættelse 23/9 begærer dom over Maren Christensdatter for at have slået hans galt ihjel. hun dømmes til at betale erstatning

18/11 1654.

** Bertel Andersen på Holmen fordeler Dorte Christensdatter for hendes tjeneste, som hun havde lovet                  

** gældsstævning. fortegn. opsat 3 uger

(85)

** Peder Keldsen Soldat stævner karlene i Hune for hans årsløn

** Hans Henriksen i Østrup efter 3 ugers opsættelse 3 ting til Jens Laursen i Fårup og Matias Bertelsen i Ejersted for kvægtiende, samt for korn

** samme stævner Jens Laursen på kirkens vegne for dom, idet han tidligere var kirkeværge og bør klarere og betale rest 1653. opsat 3 uger

** fordeling for faldsmål. fortegn

** stævning i Hune sogn for dele for skat med videre. fortegn

** Christen Andersen i Knepholt et vidne, at Peder Pedersen i Fristrup på kone og kones moder Kirsten Jensdatter deres vegne har solgt den arvelod, de kunne tilfalde efter deres datter og søster Karen Madsdatter, der døde i Andersløf i Skåne til Christen Andersen 

(86) 

** Keld Nielsen i Kvorup stævner dem i Jetsmark, der rester med konge og pengeskat    

** Vill Andersen i Ingstrup efter opsættelse 30/9 dom over Søren Tomsen og nør Laurs Pedersen i Ingstrup for 10 sdl, der rester på ryttertøj, de har købt af ham til deres rytter. dom: de bør betale

25/11 1654.

** Christen Christensen i Hune et vidne, at Søren Nielsen i Hune på hustru Anne Pedersdatters vegne gav afkald for arv efter hendes forældre sl Peder Christensen og Karen Jensdatter, der boede og døde i Brødslev

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Anders Christensen i Brødslev for vidne. han er tilsagt at bringe breve fra Jonstrup til Jerslev herreds ting, men ville ikke efterkomme det

(87)

** stævning for faldsbøder. fortegn

** på Hans Rasmussen, tidligere ridefoged til Børglumkloster, hans vegne stævnes P Laursen i Østrup for dom, angående 33 dlr restlandgilde af den gård i Stenum. opsat 3 uger

** 3 ting til Saltum sognemænd for kongeskat

** på Hans Rasmussens vegne i Bleggrav fordeles Jens Mørk i Kås for hans tjeneste, han rømte fra

** 3 ting for kongeskat

** 3 ting til Hune sognemænd for hø og havre til deres rytterhest samt for hesteskat. fortegn

** fordeling i Ingstrup for rest kongeskat

(88)

** Peder Laursen Rytter i Hune fordeler i Hune sogn for rest rytterløn

** på Her Hanses vegne i Østrup efter 6 ugers opsættelse dom for diverse gæld. fortegn. forskellige møder med indsigelse mod påskerente med videre, da de er gadehusmænd og gamle

(89)

2/12 1654.

** et vidne om ødegods til Ålborg slot, hvoraf ingen landgilde kan fås. fortegn

** 3 ting for gæld

** Keld Nielsen i Kvorup 3 ting til Johanne Olufsdatter for en tintallerken

** sagen med Hune mænds hø og havre til rytterhest opsat 8 dage

** Jens Sørensen i Alstrup stævner for opsigelse af hans tjeneste, han har lovet dem i 3 forgangne år, og som nu er gået. fortegn

** stævning for kongeskat

** efter 6 ugers opsættelse stævnes Børglum tjenere for restlandgilde 1654. fortegn. de dømmes til at betale

(90)

9/12 1654.

** på Gregers Krabbes vegne stævnes Christen Nielsen i Havgård Christen Jensen i Borup og Søren Nielsen i Alstrup for at yde deres landgilde og skyld, som de er blevet tilsagt

(91)

** samme stævner samme for dom på fæstets fortabelse, da de ikke rettidigt har ydet deres landgilde med videre. opsat 3 uger           

** Hans Henriksens sag med Jens Laursen i Fårup angående kirkens tiende opsat til snapsting

** Peder Jensen i Alstrup hans sag med Christen Poulsen og P Nielsen i Kås opsat til snapsting

** Søren Andersen i Kvorup stævner Christen Tomsen i Hune for en væv med tilbehør, som han lånte. han vil skaffe den inden 8 dages eller deles

** Laurs Jensen i Hune på Jens Mortensen og Laurs Jensen af Norge deres vegne stævner Laurs Skrædder i Fårup for dom angående en arvelod efter sl Niels Nielsen i Kvorup, som han ved ulovlig fuldmagt har oppebåret. opsat til snapsting 

** stævning for rest til klostret i Ålborg og Samuel Meyer i København. opsat til snapsting

** stævning for rest landgilde. fortegn. opsat til snapsting

(92)

** gældsstævning

** Oluf Jensen, der tjener P Christensen i Saltum 3 ting til Maren Tomsdatter sst for 5 1/2 mk rest på hans løn

** Mads Nielsen i Vrensted stævner Jens Jensen i Vestergård for æskning angående hans arv efter hans sl far Niels Ibsen, eller fremlægge skiftebrev 1 ting                                 

16/12 1654.

** gældsstævning. opsat 3 uger

** Mads Nielsen i Vrensted stævner Jens Jensen i Vestergård for æskning angående arv efter hans far sl Niels Ibsen 2 ting    

** Tomas Nielsen i nør Saltum 3 ting til Maren Christensdatter sst for 2 sdl for en galt, hun har slået ihjel

** på Her Hanses vegne 3 ting til Christen Mørk, der rømte af tjenesten

** Tomas Nielsen i nør Saltum stævner for Børglumklosters port Jørgen Rosenkrantz for vidne samt navng vidner. Anne Pedersdatter i Torpet vidnede, at da hun er født i den gård i nør Saltum, som Tomas Nielsen nu iboer, er det hende vitterligt, at sl Margrete Andersdatter, som boede i den gård i nør Saltum, som Christen Keldsen iboer, havde intet stolestade i den kvindestol i Saltum kirke, som Christen K's kone Mette Pedersdatter tilholder sig, uden ved lån og bevilling                    

(93)

23/12 1654.

** fordeling af Christen Mørk, som rømte af Her Hanses tjeneste

** gældsstævning. fortegn. opsat 3 uger

** 3 ting for rest kongeskat

** 3 ting til Ålborg slots tjenere for rest landgilde

(94)

** lægdsmændene i fjor stævnes for rest skat. fortegn. opsat 3 uger

** Knud Christensen i Bisgård stævner Oluf Christensen og Keld Christensen i Kvorup for at udgive deres forpligtelse, angående tvistigheder, som har været mellem dem deres hustruer og børn

** Mads Nielsen i Vrensted stævner Jens Jensen i Vrensted for 3 æskning angående arv efter far, og fremvise skiftebrev med renter, siden han kunne tjene sine klæder og føde selv          

** Margrete Jensdatter født i Pilgård udlagde Oluf Sørensen som barnefar                                          

** Jens Jensen i Vestergård stævner Mads Nielsen for vidne. Volborg Christensdatter i Vestergård vidnede om Mads Nielsens arvelod efter far Niels Ibsen. da skiftebrevet var borte, indeholdt det 20 sdl og 1 td korn. Niels Knudsen i Brødslev vidnede, at skiftebrevet havde Mads Nielsen i hans hånd i herberget i Vestergård i Brødslev, efter de svenske krigsfolk var draget af landet                                                     

(95)

 Knud Pedersøn   Mppa          

(1)

** tingbogens autorisation 1655

** herredsfoged og skriver

(2)

13/1 1655.

** ransnævninge. fortegn

** Jens Sørensen i Hallund stævner Jens Jensen og Maren Knudsdatter, der tjente i Stride, for dom angående deres beliggelsesbøder. opsat 3 uger 

** ---- sag med Laurs Jensen og Laurs Laursen i Nørgård opsat 3 uger

** Hans Henriksens i Østrup hans sag med Matias i Ejersted og Jens Laursen i Fårup opsat 3 uger

** Peder Kræmmer i Saltum på husbond og Christen Sørensen i Ålborg deres vegne stævner Knud Christensen i Bisgård og Knud Pedersen i Kås. opsat 6 uger                                        

** 3 ting til Saltum sognemænd for rest kongeskat 1654

** Oluf Bertelsens sag på husbond og Samuel Meyers vegne angående tjenernes rest opsat 14 dage      

** samme på Niels Nielsen, der tjener Laurs Hansen i Ålborg hans vegne stævner for dele for gods, de har modtaget

(3)

** samme på sammes vegne begærer dele. fortegn. opsat

** Tomas ----

** forbud til Børglumkloster tjenere. ikke at sælge stude, uden først at tilbyde husbonden dem. kun at handle med stude til eget brug. ikke at bortleje agre, eller tillade andre at bruge dem. ikke at huse eller helle løsgængere eller andet skarnsfolk. ikke holde kro eller ølsalg. ikke at bygge jordhuse eller grave i deres enge græsning eller grøn jord. samt hvis nogen parlament sker i deres huse, og det forties, da selv at stande til rette

** Bend Laursen i Hjermeslev 3 ting til de karle, der rester med deres rytterskat

** Peder Jensen stævner Christen Poulsen for gæld  

(4)

20/1 1655.

** gældsstævning for hestplag. opsat 5 uger

** Oluf Sørensen i Sønderby og Margrete Jensdatter sst stævnes for 18 rdl, deres bøder. opsat 6 uger                              

** ransnævninge. fortegn

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Laurs Jensen og P Simonsen i Hune torp for dom angående 7 1/2 rdl rest skat af Hune sogn 1653. opsat 6 uger    

** samme stævner Jost Jensen, der tjener i Vedsted for syn. synsmænd har set Morten Tollesens sår, og denne svarede, at han og Jost J faldt omkuld sammen, og han vidste ikke hvem, der havde såret ham. de blev forligt, at Jost lovede ikke mere at overfalde Morten, og såfremt det skete, da at betale ham 16 rdl

(5)

** gældsstævning for skat soldaterpenge og penge

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Laurs Mørk i Østrup for tilbud angående en bøsse, som er pantet for rest skat

** stævning for skansepenge. fortegn

** Tomas Nielsen i nør Saltum med høringer fordelte Maren Christensdatter sst for 2 sdl for en hvid galt, hun har slået ihjel

** Peder Pedersen i sdr Saltum stævner Jesper Mortensen sst for syn. de blev forligt, så Jesper skal betale 24 s      

** de Hjermeslev karle, der rester med rytterpenge til den rytter, der er lejet at sognet, fordeles. fortegn

(6)

** fordeling i Saltum for rest kongeskat. fortegn

** vester P Laursen i Østrup stævnes for landgilde af den gård i Stenum, som han tidligere iboede og frarømte, fra 1649-1650. der er tidligere udstedt 2 domme. Peder Laursens indlæg læses. han mener KM har eftergivet landgilden for dette år, og han er ikke hvert år blevet krævet for den, så han mener sig fri for tiltale. han dømmes til at betale

(8)

27/1 1655.

** stævning for rest. opsat 3 uger. Oluf Bertelsens sag opsat 8 dage

** 3 ting for rest kongeskat

** 3 ting til Saltum sognemænd for rest tiende på Her Hanses vegne

** gældsstævning for skat

3/2 1655.

** fordeling for skat

** ransnævninge stævnes for at gøre deres ed

** 3 ting til Ålborg slots tjenere for rest  

** Hans Henriksens sag i Østrup med Jens Laursen i Fårup og Matias i Ejersted opsat 3 uger

** Laurs Jensen i Hune på Jens Mortensens vegne i Neskil i Norge efter 6 ugers opsættelse stævner Laurs Christensen Skrædder i Fårup for dom, idet han med falsk fuldmagt af Laurs Jensen i Skien i Norge har annammet arvelod efter sl Niels Nielsen, Laurs J's morbroder og solgt den til Christen Sørensen norden Hune kirke. tingsvidne læses, hvori Laurs Skrædder lover at betale omtalte arvelod. skrivelse fra borgmester og råd i Skien læses, hvori Laurs Jensen beretter, at han er født i Jylland, og hans svoger Laurs Skrædder har annammet hans arvelod. han har givet hans bror Jens Mortensen i Neskil fuldmagt til at søge arven udbetalt med øvrighedens hjælp. Jens Mortensen er gift med Laurs Christensen Skrædders søster. Laurs C dømmes til at stille tilfreds for arvelodden

(11)

** ransnævning stævnes for at gøre hans ed, hvilket efterkommes

10/2 1655.

** herredsmændene advares om at holde deres hest rytter og gevær tilstede, at de kan møde på tilsagte steder

** på Anders Rytters vegne stævner for betaling. fortegn

** KM tjenere stævnes for rest

(12)

** 3 ting

** Jens Nielsen i Fårup 14 dages opsættelse med soldaterpenge

17/2 1655.

** Anders Iversen Soldat stævner for løn. fortegn

** sdr Laurs Pedersen i Ingstrup stævnes for rest landgilde. opsat 3 uger

** Jens Laursen i Fårup 3 ting til Saltum mænd for rest tiende i år, samt på Her Hanses vegne for deres pålagte penge og korn

** 3 ting

** stævning for rest til Børglumkloster. opsat 3 uger

** Jens Tomsen i Jonstrup på Søren Christensens vegne under Bakken og på Christen Sørensen i Pirup hans vegne stævner navng for at sætte skel mellem deres marker. der vidnes om placeringen af stenene

(13)

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Christen Svendsen i Bleggrav og Jep Andersen i Hedegård og Laurs Christensen i Bundgård for dom angående 4 1/2 rdl rest skat af Jetsmark sogn 1653. de dømmes til at betale inden 15 dage

** på Niels Nielsen Vinge, der tjener Laurs Hansen i Ålborg, hans vegne stævnes for gæld. fortegn. rest fremlægges. de dømmes til betaling

(14)

24/2 1655.

**  Jens Tomsen i Jonstrup på husbonds og Oluf Christensens vegne i Kvorup stævner Christen Christensen i Toftegård for vidne og klage, angående han har forhindret Oluf C at komme i sit stolestade under prædikenen. opsat 8 dage                             

(15)

** Oluf Nielsen i Saltum stævner Henrik Hansen og Christen Nielsen i nør Saltum for dom på fæste for rest landgilde og arbejdspenge. opsat 3 uger

** på Niels Nielsens vegne i ---- stævnes Peder Pedersen i Hune torp og hans kone Sidsel Jensdatter for vidne. Anders Jensen i Hune og andre vidner, at de i Hune kirke hørte P Pedersen og hans kone beskyldte Niels Nielsen for tyveri, samt mange ukvemsord. Niels N mener, de bør bevise det, eller selv være det                   

** Jens Jensen i Saltum fragik arv og gæld efter far sl Jens Olufsen, der boede og døde i sdr ? Saltum             

** Laurs Kræmmer 3 ting til Saltum sognemænd for gæld

** fordeling for gæld

** Jens Andersens sag i Ejersted opsat 14 dage

** 3 ting

** 3 ting til Saltum mænd for tiende

** 3 ting

** Hans Henriksens sag i Østrup opsat 3 uger

** Peder Laursen i Pilgård stævner Niels Madsen ? i Vedsted ? og Niels Holdensen i Fristrup og Niels Holdensen i Kølvring for dom angående sl ----  Jens Laursens 2 børn i Kølvring deres arvelod efter deres sl far, og formener de bør annamme den, og være værge. opsat 5 uger

(16)

** Jens Laursen i Saltum med høringer fordeler Saltum sognemænd for den tiende, de er pålagt på Her Hanses vegne

** på Niels Vinges vegne i Saltum stævnes efter 6 ugers opsættelse Jens Brus i nør Saltum for dom angående gæld på varer             

** efter 6 ugers opsættelse på Christen Sørensen i Ålborg hans vegne stævnes herredsfogden og herredsskriveren efter landstingsdom, at der ikke er overensstemmelse mellem et tingsvidne og tingbogen, som ikke burde ske. dommen læses: da der ikke er ordret overensstemmelse alle steder af et vidneudsagn, mens andre for det meste er afskrevet ord for ord kendes tingsvidnet magtesløst. dom: da landstingsdommen kun omhandler tingsvidnet, men ikke herredsfogden og herredsskriverens forseelse kan der ikke udstedes lovmål

(17)

3/3 1655.

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Christen Christensen i Toftegård for vidne klage og dom. Søren Laursen i Kås vidner, at Oluf Christensen kom gående ind i kirken under prædikenen, lagde sit rør fra sig i stolen, og ville gå derind. da han havde sin ene fod inden døren, gik han tilbage og gik ind i en anden stol til Jens Laursen, skønt Christen C ingen forhindring gjorde ham. Jens L vidner, at Oluf C har haft det yderste stade, siden kejserens folk drog af landet. andre vidner det samme. Christen C svarede, at han havde haft det yderste stade, siden hans far døde, og vil bruge det, til det bliver ham fradømt. Oluf C mener, der ikke efter forordningen kan arves stolestader

(18)

** Svend Nielsen stævner Oluf Christensen i Kvorup for vidne. Søren Laursen i Kås vidner, at i 40 år mindes han, da stod Søren Andersen, Christen C's far i Toftegård yderst i stolen. Søren Andersen i Kvorup, der mindes 60 år, da stod Anders Svendsen i Toftegård yderst, efter ham hans søn Christen Andersen, så længe han levede. Mads Christensen i Pandrup, der mindes 38 år samt andre, der mindes længe, vidner det samme. der vidnes ydermere, at Christen C ikke gjorde Christen O nogen forhindring, da denne ville ind i stolen. Oluf C mener, der ikke kan arves stolestader, men de længst gifte skal have de yderste stader efter forordningen

(19)

** Laurs Kræmmer stævner for gæld. opsat 8 dage 

** Oluf Christensen stævner Niels Christensen i Bundgård for stedsmålspenge af bispens tiende samt faldsbøder

(20)

** Anders Jensen i Tvilstedgård hans sag opsat 3 uger

** 3 ting. fortegn

** Jens Sørensen i Hallund stævner lensmanden på Ålborg slot for æskning angående Mads Laursen, der tjente Laurs Laursen i Nørgård og er udskrevet til soldat, men findes ikke på husbondens stavn. de stævner ham hos Jens Tomsen i Jonstrup

** samme stævner Peder Brandt for syn på det øde hussted i Boelskifte, som han tidligere havde i fæste samt taksere det

** Jens Christensen i nør Saltum stævner Niels Rasmussen, der tjener Laurs Laursen i Hjermeslev, for dom for 14 mk 4 sk for hug og slag, han gjorde hans kone. opsat 3 uger

** Jens Tomsen i Jonstrup efter 6 ugers opsættelse dom over Oluf Sørensen og Margrete Jensdatter i Sønderby for deres bøder. de bør betale      

(21)

10/3 1655.

** Henrik Hansen i nør Saltum et vidne, at Morten Brochenhus i Ålborg lod læse en landstings stævning 18/1 for hans fredløs mål    

** Peder Christensen i sdr Saltum lod læse landstings opsættelse

** gældssag. til bevis opsat 6 uger

** Mads Nielsen i Vrensted stævner Christen Andersen i Østrup for gæld, som Christen A mener er betalt                       

** Jens Sørensen i Hallund stævner Peter Brandt i Ålborg for syn på det ødested i Boelskifte, som han har haft i fæste. de syntes, der havde været et 5 gulvs hus, som vil koste 12 sdl at opføre fra nyt

(22)

** samme. synsmændene har set Christen Pedersens søn P Christensen i Boelskifte. han er så vanfør på lænd og ben, at han ikke er duelig som soldat                                        

** 3 ting til karle og ungkarle i Kettrup for rest rytterpenge

** Jens Sørensen i Hallund stævner Maren Andersdatter i Hjermeslev for vidne at høre. Christen Hansen vidnede, at han tilsagde hende til at føre 2 stævningsmænd til Ålborg og siden til ---- hun svarede, at hun ikke var god for at lede

** Jens Andersen i Ejersted efter 6 ugers opsættelse dom over Jens Christensen i nør Saltum for 8 sdl for en plag. den blev vurderet til 9 1/2 sdl

** Peder Pedersen i Hune torp og hans kone Sidsel Jensdatter og Niels Nielsen i Høgsted blev forligt om deres trætte  

** fordeling for 11 mk

(23)

** 3 ting for gæld. fortegn

** gældsstævning

** på Laurs Kræmmers vegne fordeles for gæld

** gældsstævning. opsat 3 uger

** efter 6 ugers opsættelse dom over Børglum kloster tjenere for rest

17/3 1655.

** Jens Christensen i nør Saltum stævner Niels Rasmussen, der tjener Laurs Laursen i Hjermeslev, for vidne. Matias Bertelsen i Ejersted vidnede, at han hørte, da Jens C og Niels R blev forligt således, at for den skade, han havde gjort Jens C's kone Kirsten Christensdatter, skulle han give hende 6 sdl, og han gik til sengen, hvor hun lå, og bad hende æde og drikke, så hun kunne blive tilpas igen, og det, han lovede hende, skulle hun få. Oluf Bertelsen i sdr Saltum vidne ligeså

(24)

**  Søren Pedersen i Saltum på Jens Tomsens vegne i Jonstrup stævner en del Saltum sognemænd for rest korntiende. navng svarer på egne og medbrødres vegne, at de vil bevise, tienden er ydet. opsat 3 uger

** Morten Brochenhuses opsættelse af landstinget 2 gang læst

** stævning. opsat 3 uger

** 3 ting for tjenestekarls rømning

** Jens Sørensen i Hallund med landstings stævning stævner Brødslev bymænd, om Mads Laursen ikke tjente Laurs i Nørgård for kost og løn. opsat 8 dage

** Knud Pedersen i Kås på Hans Rasmussen tidligere ridefoged på Børglumkloster hans vegne begærede tingsvidne om ødegårde og huse. fortegn

(25)

** gældsstævning for diverse. fortegn

** fordeling

24/3 1655.

** Christen Andersen i Østrup stævner Mads Nielsen i Vrensted for vidne. Bodel Laursdatter vidner, at han har fået en bøsse et værge med gehæng samt et par nye støvler. Niels Christensen vidner det samme

** Hans Simonsen i Vrensted stævner ridefogden til Åstrup angående han har befalet lovsmændene i Vrensted at yde KM anpart tiende i Ålborg inden fastelavn

(26)

** Knud Pedersen i Fristrup stævner nør Laurs Pedersen i Ingstrup for dom på hans fæste, idet han har siddet overhørig. opsat 3 uger 

** Jens Sørensen i Hallund stævner Brødslev mænd. opsat 8 dage

** Jens Christensen i nør Saltum hans sag med Niels Rasmussen opsat 3 uger

** Laurs Jensen i Hune på Jens Mortensens vegne i Norge og Tomas Nielsen i Fårup på Anne Nielsdatter og hendes børns vegne. registrering af bo og bohave efter sl Morten Svendsen i Hune

** Mads Nielsen i Vrensted stævner Christen Andersen i Østrup

** Anders Jensen i Hjermeslev stævner Laurs Jensen og Mads Pedersen sst for vidne og spørgsmål, om de ikke har haft deres fæ østen Ry å i Christen Skeels ejendom. de har begge haft 2 nød der, som de vil betale for

** sagen med karlene i Kettrup opsat 8 dage

** fordeling for karls rømning   

(27)

** Anders Jensen i Hjermeslev stævner Jesper Mortensen, der tjener Anders Laursen sst, for vidne. tjenestekarle vidner, at Jesper Med om natten er kommet til Anders J's gård og har æsket ham og hans folk og truede og undsagde ham med mange ukvemsord

** stævning for dele. fortegn

** Peder Kræmmer i Saltum efter 6 ugers opsættelse dom over sdr Laurs Pedersen i Ingstrup for rest landgilde 1654, 4 tdr byg og 4 tdr havre. at betale inden 15 dage

31/3 1655.

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Bodel Justdatter, der tjener Mads Laursen i Brødslev for at udlægge barnefar, som var Tomas Laursen i Brødslev                                   

(28)

** Jens Nielsen i nør Halne stævner Else Nielsdatter, som tjente Christen Jensen i Borup, og som udlagde som barnefar Morten Pedersen Block i Rævsgård                                      

** Søren Christensen i Torpet hans sag med Laurs Væver opsat 3 uger 

** Jens Sørensen i Hallund stævner med landstings stævning vidner samt Mads Laursen. Laurs Jensen i Nørgård vidnede, at han ikke ved, at Mads L har været sted og fæst med sin bror Laurs Laursen forleden år 1654. andre vidner det samme. andre vidner det samme. Laurs Laursen i Nørgård vidnede, at hans bror ikke var sted og fæst med ham

(29)

** samme stævner Jens Christensen og Christen Hansen i Hjermeslev for vidne, samt Laurs Laursen i Nørgård og Laurs Jensen, som er tilsagt at føre Jens Sørensen fra Manne og til Hallund og fra Hallund til Ålborg for at forrette husbondens sager

** samme stævner Laurs Laursen og Laurs Jensen på deres fæste. opsat 6 uger                                                      

** samme stævner Laurs Jensen for rest landgilde. 3 ting

** Christen Andersen i Østrup stævner Jens Jensen i Vestergård i Brødslev, Christen Torsen og Christen Jensen i Alstrup for vidne. Niels Jensen i sdr Saltum vidnede, at for 6 år siden, da Christen A flyttede fra Saltum til Østrup, var han i handel med Niels Nielsen om et vognredskab, samt om havre og humle, som Christen A skal have fået af Niels N, men om han fik vognen ved han ikke. andre vidner det samme

(30)

** P Laursen i Østrup stævner Christen Jensen i Dalen for vidne. Margrete Jensdatter, P Laursens kone vidner, at Christen J skylder Peder L 5 mk på et øg                                   

** Jens Christensen i nør Saltum aflyser usædvanlig vej og sti over hans toft og agre

** Peder Laursen Rytter stævner for hans løn. fortegn

** Anders Jensen i Hjermeslev fordeler med høringer for fækorn og byg. fortegn

** P Laursen i Hune torp fordeler hver for 2 sdl. fortegn

** Niels Jespersen i Hjermeslev stævner Anders Jensen i Kirkensgård og hans kone Anne Jespersdatter og talte med hans datter Margrete. P Madsen i nør Saltum vidnede, at Anne Jespersdatters gæld til ham, havde Niels J, hendes bror, betalt       

** på Anders Madsens vegne i Ålborg efter 6 ugers opsættelse stævnes Henrik Hansen og Christen Madsen i nør Saltum for rest landgilde til Samuel Meyer i København for 1653-54. dom: at betale

(31)

7/4 1655.

** Jens Nielsen i nør Halne stævner Else Nielsdatter, som tjente i Borup for dom, angående hendes beliggelsesbøder 6 rdl. hun bør betale eller lide straf på kroppen. opsat 6 uger                  

** på Steen Billes vegne stævnes tjenerne

(32)

** Christen Jensen i Dalen stævner vester P Laursen i Østrup for diverse gæld. opsat 3 uger

** Matias i Ejersted stævner Oluf Nielsen i ---- i Hellum sogn for vidne at høre

** gældsstævning

** Peder Laursen i Pilgård efter 6 ugers opsættelse dom over Niels Madsen i Vedsted og Niels Holdensen i Fristrup og Niels Holdensen i Kølvring, om de ikke burde være sl Jens Laursens børns værger og formyndere, der døde i Kølvring, da Peder L i sit bo har 3 arvelodder, hans brodersøns og hans egen steddatters, og derfor ikke kan antage flere. han fremlægger 3 skiftebreve på arvelodderne. Niels Holdensen i Kølvring mente, at Peder L skulle bevise, at han ikke kunne antage arvelodderne, idet han er farbror til børnene. han er selv næstsøskendebarn til deres sl far. Niels Holdensen i Fristrup og Niels Madsen, børnenes farbror har opladt deres gårde til deres børn. kendelse: da Niels Holdensen i Fristrup, som er søskendebarn til deres far, og Niels Madsen i Vedsted, som er farbror til børnene, har opladt deres gårde, da må Niels Holdensen i Kølvring være børnenes værge og formynder og antage arvelodderne

(34)

21/4 1655.

** på Knud Seefelds vegne stævnes Jørgen Brahe og Bjørn Ulfeld på Bratskov, samt Jens Block i Lund og skovfogderne Jens Friis og Keld Jensen for vidne. Søren Andersen ? i Hoven ? vidner, at han kørte Knud Seefeld i sin slæde til en eng i Ulvskov, der kaldes Krogsgårds eng, og fik af Jens Friis vist skelstenene i engen, indenfor hvilke der var hentet 7 læs ris. der vidnes af andre, at risene var blevet ført til Lundergård

(35)

** Niels Christensen stævner

** Søren Christensen under Bakken stævner

** samme 3 ting aflyste alle usædvanlige veje over hans korn og agerjord

** gældsstævning

** Matias Bertelsen i Ejersted stævner for tiende. fortegn

(36)

** Laurs Jensen, der tjente i Kvorup, stævner Niels Pedersen i Fruensgård for vidne

** Morten Svendsen i Hjermeslev stævner menige Hjermeslev grander for spørgsmål angående den drift, han og hans medbrødre har fæstet i Hammelmose kær, hvor meget korn og arbejde, de vil betale. de vil svare, når de ser fæstebrevet

** Jens Christensen i nør Saltum efter 6 ugers opsættelse stævner for dom Niels Rasmussen, der tjener Laurs Laursen i Hjermeslev angående 17 mk, som rester på forlig imellem dem for skade på hans kone Kirsten Christensdatter. tingsvidne læses. han dømmes til betaling

(37)

28/4 1655.

** Søren Andersen i Krogsgård stævner Niels Christensen i Brogård og Søren Christensen i Sønderby for vidne. ladefoged Niels Jensen på Lundergård vidnede, at han havde tilsagt dem at føre Knud Seefeld til Sundby, samt føre hans gods tilbage, men da de kom til Sundby, drog de bort og lod godset stå. Tøger C i Kås vidnede, at han hentede godset, som bestod af øltønder og humle, fra Ålborg til Sundby, men da han kom med det, var de borte

** samme stævner samme for dom angående deres fæstes fortabelse efter dette vidne. opsat 6 uger                                        

** gældsstævning for skat 3 ting

** Søren Christensen under Bakken stævner Christen Sørensen og hans kone Anne Jensdatter, hans sønner Christen og Jens Christensen for syn vidne sigtelse klage og dom. synsmænd har beset Søren Christensens sår og skade samt hans kone Anne Nielsdatters sår. de beskyldte Christen Sørensen og hans familie derfor. han svarer at kun han gjorde det, og det var i nødværge

(38)

** samme stævner Christen Sørensen hans kone og børn for klage. han vedgår. opsat 3 uger

** Christen Sørensen stævner Søren Christensen og hans kone Anne Nielsdatter for vidne klage og syn og dom. syn på Christen Sørensens sår, som han skylder Søren Christensen og hans kone Anne Nielsdatter for

** Christen Sørensen stævner Søren Christensen og hans kone Anne Nielsdatter for klage angående skaden. opsat 3 uger

** samme stævner samme for vidne. Anne Ibsdatter, Christen Sørensens kone, vidner om de penge, Søren Christensen lånte af hendes mand. opsat 8 dage        

(39)

** Tomas Laursen i Hjermeslev og Boel Jensdatter i Trudslev stævnes for deres bøder. opsat 6 uger

** Knud Pedersen i Fristrup stævner nør Laurs Pedersen i Ingstrup for vidne. han er blevet tilsagt at møde på Børglumkloster med hest og vogn for at føre korn til Ålborg, men efterkom det ikke

** gældsstævning. opsat 3 uger

** Niels Nielsen tjener i Limbergård stævner 

** gældsstævning. opsat 3 uger

** Jens Tomsen i Jonstrup et synsvidne. synsmænd har set brøstfældighed på huse og bygninger i Drustrup

(40)

** samme efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Saltum sognemænd for kongetiende

** gældsstævning

** gældsstævning

** vurdering på strandvrag og toldtømmer

5/5 1655.

** Jens Tomsen i Jonstrup på Søren Laursens vegne i Hune fremlyser et kors af en messehagel, samt et stykke, som messehagelen havde været prydet med, samt 2 linsække, som blev fundet i Voldkærs digegrob

** samme på Anne Nielsdatter i Hune hendes vegne stævner Laurs Jensen i Hune, Jens Mortensen i Norge hans fuldmægtig, for tilbud om skifte og deling efter sl Morten Svendsen i Hune, samt vurdering. Laurs Jensen fremlægger sin fuldmagt til at lade godset registrere men ikke til at lade vurdere. intet vidne udstedt

(41)

** Mads Christensen på Kongsbak stævner Niels Pedersen i Fruensgård for vidne. de blev forligt om deres trætte

** stævning for rest stedsmål

12/5 1655.

** Jens Tomsen 2 ting fremlyste et kors samt prydelse fra en messehagel, samt 2 linsække. Mads Christensen Skovbo i Alstrup vedkendte sig sækkene, som blev stjålet fra hans ? loft

(42)

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Jens Pedersen i Skødsholm for syn på hans huses brøstfældighed                  

** gældsstævning. fortegn

** Christen Sørensen norden Hune kirke stævner Søren Christensen under Bakken samt andre navng for at påhøre deres kontrakt, som efterfølger

** varsel for dele

** omtalte kontrakt fremlægges, hvori forliget mellem Christen Sørensen og Søren Christensen beskrives, angående deres jordtrætte. der er gjort skel og sat sten mellem dem

(43)

** Knud Pedersen i Fristrup stævner Laurs Pedersen i Ingstrup for dom. han er tilsagt at møde på Børglumkloster for at føre korn til Ålborg, men efterkom det ikke. tingsvidne læses. han formenes at have forbrudt sit fæste. Laurs Pedersen mødte og lod læse præstens bevis, at han er kirkeværge og præstens medhjælper. Hans Rasmussens bevis læses, at på grund af ovenstående er han forskånet for rejser, idet KM tjenere er forskånet for ægt, og adelens tjenere for ---- KM forordning læses, hvori Børglumkloster bortskødes. han dømmes til at have sit fæste forbrudt, medmindre husbonden vil benåde ham, da han er kirkeværge og præstens medhjælper

(44)

19/5 1655.

** Maren Nielsdatter i Fristrup udlægger Hans Stisen i Halager som barnefar                                          

** stævning i Jetsmark og Røgel for rest. opsat 3 uger

** på Anders Krases vegne stævnes Jens Pedersen i Skødsholm for syn                                                   

(45)

** Søren Christensens sag på brodersøn ---- Nielsens vegne opsat 3 uger

** Jens Sørensen i Hallund stævner

** Christen Smed i Pandrup stævner for diverse gæld. fortegn

** på Anders Krases vegne et syn på Skødsholms brøstfældighed

Jens Pedersen vil forfærdige brøstfældigheden, så hans husbond ikke skal beklage sig

26/5 1655.

** Christen Hansen i Torsmark stævner Tomas Olufsen i Brødslev og Niels Jespersen i Nørgård i Torpet, om de har gjort arbejde til Hjermeslevgård siden forrige påske. det har de ikke, ej heller har de betalt arbejdspenge             

(46)

** Søren Nielsen på husbond og Anne Christensdatters vegne stævner navng i Røgel og Vedsted samt Her Jens i Brovst og Jens Laursen på Øland for dom angående, de på Øland birketing 21/4 har vidnet, at Anne Christensdatter er en tyv. det formenes, de bør bevise det, eller selv være det, de beskylder hende for. de vil bevise det. opsat 5 uger

** Søren Nielsen i Slet stævner Niels Holdensen for syn. synsmænd har set Anne Jensdatter, født i Hvorup, hendes sår, som hun beskyldte Niels Holdensen for                         

** fordeling for gæld

(47)

** Søren Christensen i Torpet stævner P Jensen i Alstrup for syn. synsmænd har set et skår i et dige neden Torp mark 

** samme stævner P Jensen for vidne. 2 bønder vidnede, at omtalte dige har i mere end 20 år ligget til P Jensens gård i Alstrup

** efter 6 ugers opsættelse stævnes Else Nielsdatter, der forgangen år tjente Christen Jensen i Borup for 6 rdl, hendes bøder. hun bør betale eller straffes på kroppen                             

** Peder Nielsen i Hebelstrup efter 6 ugers opsættelse dom for diverse gæld, landgilde og arbejdspenge

(48)

2/6 1655.

(intet blev bestilt. ingen mødt)     

9/6 1655.

** Jens Tomsen i Jonstrup på Søren Nielsen på Slet ? og Else Sørensdatter ved Aggersund deres vegne stævner Ove på Kongsbak for en bibel, som Else S har lånt ham. opsat 6 uger

** stævning

16/6 1655.

** Anders Pedersen i Saltum stævner Anders Nielsen i Saltum og hans kone Kirsten Pedersdatter. Søren Christensen i Torpet vidner, at efter Kirsten P kom til Saltum, havde hun overfaldet mange godtfolk med ukvemsord uden årsag. andre vidner, at hun kaldte Peder Christensen og Anders Pedersen for tyve. Anders Nielsen havde også skældt ud. de svarede, at de ikke havde overfaldet nogen uden årsag

(49)

** Christen Sørensen i Ålborg stævner Hans Nielsen i sdr Saltum for vidne. P Christensen havde tilsagt ham at skulle gå med et brev til Jetsmark på husbondens vegne, hvortil han svarede, at han ville lade djævlen gå med det, samt gav han flere ukvemsord

** samme stævner Knud Pedersen i Kås for vidne, og Søren Laursen i Kås for svar. Christen Sørensen havde skrevet til Knud P, at han skulle sørge for, at Søren L fik de personer, der boede i hans hus på Liis, ud deraf. han havde talt med dem, og de svarede, at når de fik det hus tilbage, de havde overladt Søren L, ville de rømme huset. Søren L svarede, at Knud P ikke havde advaret ham, og desuden havde han bedt omtalte personer rømme huset på Liis, og hvis de siden boede der, var det uden hans viden

(50)

** Tomas Nielsen i nør Saltum

** Søren Christensen i Torpet og Christen Christensen i Fårup et vidne. synsmænd har set brøstfældigheden på Saltum kirke

** slotstjenerne skal yde deres smørskyld inden st Hans dag, samt holde deres landgilde i beredskab

** efter 6 ugers opsættelse dom over Tomas Laursen og Boel Justdatter, som sidste år tjente Mads Laursen i Brødslev for deres bøder 12 og 6 rdl. dom: at betale eller lide tiltale                    

23/6 1655.

(51)

** Jens Tomsen i Jonstrup på P Rasmussens vegne i Bleggrav stævner Søren Christensen i Kås og hans karl Jens Jensen Basse samt andre navng for syn på deres marklukker. synsmænd har set lukkernes brøstfældighed                    

** på Niels Friises vegne

** Ove Laursen på Kongsbak stævner Laurs Christensen ved Aggersund og Else Sørensdatter

** gældsstævning. opsat ---- uger

** Anders Jensen Rytter stævner for faldsbøder. fortegn

** gældsstævning. opsat 3 uger

(52)

30/6 1655.

** Peder Nielsen i Hebelstrup stævner Laurs Mørk i Østrup for dom, angående han ikke rettidigt har betalt landgilde skyld og andet. han formenes at have forbrudt sit fæste. opsat 6 uger      

** gældsstævning. opsat 6 uger

** Niels Madsen i Kærup stævner Christen Andersen i Østrup for syn på noget tiur, der skal være sønderhugget i Østrup fælled fra Her Hanses eng            

** gældsstævning. fortegn

** Hans Henriksen stævner Christen Andersen i Østrup for tiende. han svarer, at Hans H skylder ham. opsat 3 uger                

** Anders Madsen i Røgel stævner Anne Christensdatter ? i Røgel for vidne og klage, om hun vil benægte det vidne, han og medbrødre har vidnet om hendes gerninger

(53)

** Tomas Laursen i nør Saltum stævner Anders Olufsen sst for syn angående jord og korn, som er frapløjet ham. synsmænd har synet agrene                                        

** Laurs Jensen i Alstrup stævner alle Alstrup mænd for dele, de svarer, at de ikke er tilsagt at føre sten, og budfogden svarer ved ed, at de blev tilsagt

** på Niels Friises vegne 3 forbud mod at have brugelighed i Vestrup endels mark eller ejendom med grøft drift eller andet uden hans minde

** tilbud om frugtgæld

** Anders Jensen Rytter fordeler med høringer. fortegn

** Anders Olufsen og Tomas Laursen i nør Saltum voldgav deres jordtrætte. der skal sættes skel og sten imellem dem

(54)

** Svend Nielsen i Momgård efter 6 ugers opsættelse begærer dom for rest. fortegn

7/7 1655.

** Christen Sørensen byfoged i Ålborg på Jørgen Seefelds vegne stævner Søren Laursen i Kås og talte med hans kone Birgitte Svendsdatter. Knud Pedersen i Kås vidnede, at han havde pålagt Søren L at få de letfærdige folk, som boede i hans gadehus på Liis, bort derfra inden 3 dage. da en kvindetyv blev henrettet ved Jerslev ting, rømte de derfra ved nattetide. Knud P havde ikke hørt, at Søren L havde forbudt dem at blive i huset, eller havde beklaget sig for granderne. Søren Christensen i Kås og andre vidnede ligeså. Søren L benægtede ved ed, at han ikke havde bevilget dem at bygge huset

(56)

** Baldser Hansen på Knud Seefelds vegne stævner på Bratskov Jørgen Brahe og Bjørn Ulfeld for vidne, samt mange vidner fra Røgel og Søren Andersen i Krogsgård og P Simonsen i Sisgård og Christen Smed i Sønderby og andre angående en eng i Ulvskov, som kaldes Krogsgårds eng, og som godsejerne tvistes om. Søren A i Krogsgård vidner, at i 1646 blev engen slået, og høet blev bragt til Krogsgård. andre vidner, der mindes mange år, vidner, at engen altid har ligget til Krogsgård

(57)

** Niels Christensen i sdr Iver stævner Godske Jensen i Røgel for spørgsmål og vidne. Niels C spurgte Peder C, om det ikke var ham vitterligt, at han efterlod sit gods hos faderen i Røgel, da han drog til Norge ?

(58)

** gældsstævning. fortegn                              

** Niels Madsen i Kvorup ? stævner Christen Andersen i Østrup for syn. synsmænd har set nogle tøjr på engen, som var sønderhugget eller skåret. Hans Henriksen beskyldte Christen A for at have skåret dem itu for 1 måned siden. han svarer, at for 3 uger siden var de hele, og hans køer stod bundet i dem, som han vil bevise 

** Christen Sørensen i Ålborg stævner sdr Laurs Pedersen i Ingstrup for syn. synsmænd har set den tredie gårdspart, han besidder, for brøstfældighed, som takseres til 34 sdl

(59)

** samme stævner Tomas Jensen i Hjermeslev for syn på et jordstykke

** samme stævner vidner og Tomas Jensen for svar. Steffen Jensen i Hjermeslev vidner, at da han boede i den gård, som Jens Tomsen nu iboer, da brugte han omtalte jord uden indsigelse. andre vidner det samme. Jens Tomsen vidner, at han havde brugt jordstykket ulast og ukæret indtil i år, hvor Tomas Jensen tilsåede det

** fordeling i Ingstrup for rest til rytterne. fortegn

** Mikkel Madsen i Vedsted tog i sin søn Christen Mikkelsens hånd og efter loven svor ham i kuld og køn at være ret adelkone barn og som ret søn at være hans arving efter hans død. han har ingen nærmere arvinger i levende live. ingen mødte her imod at svare

14/7 1655.

(60)

** Jens Tomsens sag med Søren under Bakken opsat 3 uger

** Mads Christensen i Pandrup på hustru Mette Knudsdatters vegne og Peder Knudsen på egne vegne gav afkald for arv efter mor Margrete Simonsdatter, der boede og døde i Kås        

** Christen Andersen i Buj på Hune kirkes vegne stævner Niels Andersen i Brogård for stedsmål af Hune kirkes tiende. opsat 6 uger

** Knud Pedersen i Kås stævner for gæld brevpenge med mere

** fordeling ved høringer

(61)

** Søren Nielsen i Slet begærer efter 6 ugers opsættelse dom over Ove Laursen på Kongsborg for en bibel, som han havde fået af sl Jens Jensen, der boede i Holmsgård. de blev forligt, så biblen leveres tilbage mod 4 rdl                                            

** på Eske Jacobsens vegne stævnes Jens Sørensen i Pandrup og Christen Jensen i Hedegård for deres udtalelse om, hvorledes han har forholdt sig den tid, han tjente dem og deres medbrødre lægdsmænd som soldat. han har tjent dem ærligt og vel

** Christen Sørensen Smed i Pandrup et vidne. 24 mand bevidner, at han er født i Jetsmark sogn af ærlige forældre, Søren Olufsen og Sidsel Jørgensdatter, og han har skikket sig vel

(62)

21/7 1655.

** Jens Tomsen i Jonstrup på husbond og Her Peder Pedersen præst til Vrejlev deres vegne stævner på Åstrup Sejlstrup og Børglum Hunderup nør Vrå samt menige grander i Borup for vidne. vidner, der mindes mange år, vidner om skelsten imellem Anders Johansens eng i nør Vrå og det kær, som kaldes Kærsig. stenene står omkring en ager, som altid har hørt til Vrå præstegård

(63)

** på Niels Friises vegne i Vestrup stævnes Christen Christensen i Østrup og hans kone Sidsel Sørensdatter. 3 tjenestefolk fra Vestrup vidnede, at de fulgte en bisværm fra et bitræ i Niels Friises gård og til Østrup. der kom Christen Christensen og lagde et bitræ til sværmen. så gik de hjem til Vestrup, men om det var Niels Friises bier eller ikke, vidste de ikke. Christen Christensen svarede, at bierne kom fra hans have

** Niels Sørensen i Brogård stævner menige Hune mænd for at tage mænd af tinge til at vurdere, hvad enhver skal give i tiende til Hune kirke, som Niels S har fæstet på sognemændenes vegne

** samme 3 ting til Peder Laursen Rytter for 5 mk, han har fået af sin løn

** 3 ting for kongeskat 

(64)

28/7 1655.

** Kirsten Nielsdatter i Saltum udlægger som barnefar Niels Hansen, der tjener i Saltum                           

** Her Hans Lukassen sognepræst til Jetsmark og Her Peder Sørensen Bhi, sognepræst til Bøvling, med hans fuldmægtig Christen Knudsen fordrede Maren Nielsdatters arvelod efter skiftebrev og Her Hanses håndskrift 312 sdl plus renter 

(65)

** på Svend Pedersens vegne i Stavad stævnes Laurs Pedersen Christen Pedersen og Tomas Pedersen for syn. synsmænd har beset Svend P's sår, som han beskylder de indstævnede for. Laurs P begærer opsættelse. opsat 3 uger

(66)

** Maren Matiasdatter udlægger barnefar, som er Anders Jørgensen ved Stien                                         

** samme sag. de stævnes for deres bøder 12 og 6 rdl

** syn på Jens Andersens gårdspart i Hønsholm for dens brøstfældighed, som blev takseret til 8 sdl

** på Eske Jacobsens vegne stævnes 3 bønder i Pandrup Trudslev og Hedegård for spørgsmål, hvorledes han havde tjent dem som soldat. han havde tjent dem godt, og de havde intet at beskylde ham for

(67)

**  3 ting

** Niels Sørensen i Brogård stævner menige Hune sognemænd, angående hvor meget enhver skal udlægge i tiende til Hune kirke, som efterfølger

** samme stævner samme for forbud mod at indføre deres korn, før det er talt

** stævning for tienden til Hune kirke. fortegn

(68)

4/8 1655.

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner KM tjenere i Jetsmark og Hune sogne for bådsmandsskat. Jetsmark 12 sk af gårde, 6 sk af boel eller huse. Hune sogn det halve. opsat 8 dage

** Svend Nielsen i Momgård stævner Anders og Christen Pedersen i sdr Saltum for rest landgilde 54. opsat 3 uger

** gældsstævning 

(69)

** 3 ting til karle, som rester med penge til rytterløn   

** Oluf Nielsen i Sønderby stævner navng grander for at have taget et hjul fra hans gård uden hans vilje. de svarer, at de har pantet ham efter granderetten for ulovlig grøft imod grandebrevet, som er gravet i fælleden. opsat 3 uger

** Jens Tomsen i Jonstrup efter en landstings stævning og opsættelse, som indeholder, at Christen Sørensen i Ålborg har stævnet Knud Christensen i Bisgård og Knud Pedersen i Kås samt Jens Tomsen i Jonstrup for en dom, som han den ---- februar sidst har dømt. læst på landstinget 18/7 og opsat 6 uger

** Morten Svendsen i Hjermeslev stævner Laurs Laursen sst for syn på noget korn, der er slået af enden af en bygager, som var beset af synsmænd. Laurs Laursen svarer, at det, han har slået, har han lov til

** Niels Sørensen i Brogård 3 ting for rest stedsmålspenge til Hune kirke

** Anders Iversen ? Rytter stævner Tomas Christensen i Risager og Oluf Tomsen sst for forbud mod at huse og helle Oluf T, idet denne er lovsøgt for hans rest løn, med mindre Tomas C vil rette og sætte for ham

** Christen Pedersen i sdr Saltum stævner Niels Nielsen i Bunken for 3 læs hø, som han havde slået og bortført af hans eng uden hans minde. han har kun lejet ham 2 læs. Niels N svarede, at han havde lejet af Niels Jensen i Bunken

(70)

** gældsstævning for rytterløn

** Christen Christensen i Alstrup stævner 2 bønder i Alstrup for dom for at føre 300 sten fra Ålborg, 11 tdr byg at føre til Ålborg, 1 rejse til Ålborg, 2 læster kalk, som der skulle hentes, og som han ikke fik og måtte vente 5 dage. opsat 6 uger               

** nør Laurs Pedersen i Ingstrup stævner navng samt Laurs Laursen forrige rytter i Ingstrup for at påhøre vidne. navng vidner, at Laurs Laursen, nu i Ålborg, blev lejet på menige Ingstrup sognemænds vegne som rytter og fik lejepenge og løn

** 3 ting for rejsepenge til rytter. fortegn

** Peder Nielsen i Sisgård hans gældsbrev til Steffen Andersen i Brogård dateret 4/2 1636 lydende på 20 sdl, som blev læst og påskrevet

** Jens Tomsen i Jonstrup efter 6 ugers opsættelse dom over Søren Christensen under Bakken for 6 rdl stedsmål, som han dømmes til at betale

** da det bevises med Peder Nielsens underskrevne brev på 20 daler, som for lang tid siden skulle have været betalt, og det ikke er sket, dømmes han til at betale inden 15 dage eller derefter at have udlæg, og angående de 21 rdl. da det ikke bevises med brev, kan der ikke gøres udlæg

(71)

11/8 1655.

** Tomas Nielsen i Fårup stævner Laurs Laursen i Brødslev og hans karl Mads Laursen for syn. synsmænd har set Berete Tomsdatters sår og skade. hun skyldte de 2 indstævnede derfor

** Jens Tomsen i Jonstrup hans sag med bådsmandsskat opsat 8 dage

** samme på Peder Nielsens vegne i Hebelstrup stævner Laurs Laursen og Laurs Jensen i Brødslev angående rest penge efter jordebogen og deres brev. opsat 3 uger

** på Karen Bilds vegne stævnes Niels Hansen, som tjener i Saltum og Kirsten Nielsdatter sst for deres lejermålsbøder. opsat 6 uger

(72)

** Oluf Sørensen i Sønderby gav varsel for penge, de er pålagt at give til deres rytter, som er første års leje. fortegn

** på Niels Friises vegne i Vestrup stævnes Christen Christensen i Østrup angående en bisværm, som hans folk har fulgt fra hans have til den satte sig, og omtalte Christen C havde taget sværmen. han menes at have gjort uret dermed, og skal bevise, at bierne er hans. opsat 6 uger

** på Peder Nielsens vegne i Hebelstrup efter 6 ugers opsættelse stævnes Laurs Mørk i Østrup for dom på hans fæste, da han ikke i rette tid har betalt landgilde. restancen fremlægges. han dømmes fra sit fæste

(73)

** Søren Pedersen i sdr Saltum stævner menige sdr Saltum bymænd for syn på en gammel grøft og kast på Gammeltoft. fortegn 

(74)

** Niels Madsen i Kærup på Bertold Wolchs vegne i Ålborg efter 6 ugers opsættelse stævner Tomas Christensen degn i Ingstrup for gæld fra 1651. hans gældsbrev og Niels Madsens omkostninger fremlægges. han dømmes til at betale inden 15 dage

(75)

18/8 1655.

** Søren Pedersen i Saltum stævner sdr Saltum bymænd for syn på grob og kast i Saltum mk på Gammeltoft. fortegn. Peder Christensen Kræmmer fremlægger en skriftlig erklæring, at Søren P vil tilegne sig noget jord på Saltum mark, som formenes at være bymændene til fortrængsel, og som vil være ham selv til nytte. han mener, at husbonden Jørgen Seefeld bør indstævnes. Søren P spurgte Peder C og de indstævnede, om de på husbonds eller egne vegne ville vedkende sig omtalte kast, som han begærede syn på. de svarede, at kastet var gjort med bevilling, og der burde ikke udstedes syn, før husbonden blev stævnet. Søren P mener, at da de ikke vil vedkende sig kastet, skal synet udstedes. synsmænd beskriver kastet

(77)

** Søren Pedersen stævner menige sdr Saltum bymænd for vidne. Jens Nielsen i nør Saltum vidnede, at for 32 år siden lod sl Peder Selgensen, der boede i den gård, som Søren Pedersen nu iboer, kaste omtalte grob og indhævd på Gammeltoft. andre vidner det samme. Søren P på egne og medlodsejeres vegne vedkendte sig omtalte grob

** samme stævner Bend Nielsen i Saltum for at have frapløjet noget jord fra hans ager, som synsmænd har set. Bend N svarede, at jorden hørte til hans gård                               

** Tomas Nielsen i Fårup stævner Mads Laursen i Brødslev for sår og skade, han gjorde hans datter Berete Tomsdatter. opsat 3 uger  

(78)  

** Knud Christensen i Bisgård på egne 4 sandemænd og 4 herredsmænd deres vegne fremlagde, efter KM brev om prinsehyldning i Viborg 20/9, en fuldmagt givet af efterskrevne, at de med herredsfogden kan møde til bestemte tid, og der at gøre og samtykke lige som andre stænder 

25/8 1655.

(aldeles intet at forrette)

1/9 1655.

** gældsstævning. opsat 3 uger

** på Niels Friises vegne fremlyses 7 gæs, der er indtaget fra hans korn

** på Tomas Christensens vegne i Ålborg fordeles for rest tiende

(79)

** Christen Christensen i Bunken et vidne om hans tiende til Didrik Nielsen i Ålborg.

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner for bådsmandsskat, samt fordeling for samme skat. fortegn

8/9 1655.

(80)

** Mikkel Madsen i Hoven ? stævner Søren Christensen i Bedholm og hans kone Maren Knudsdatter, om han ikke havde indtaget en plag fra sit korn, som siden døde. han nægter ved ed       

** på Christen Jørgensens vegne på Sejlstrup stævnes Anders Jensen og Bend Laursen i Hjermeslev for 12 sdl, som de skylder hans sl bror Steffen Jørgensen på Hjermeslev kirkes vegne. opsat 3 uger

** på Her Ludvigs vegne stævnes 3 bønder for syn for kornskade, gjort af deres kvæg. Tomas Olufsen vidste ikke, at hans kvæg havde gjort skade, men nok 5 grise, som var indtaget

** Laurs Nielsen og Maren Madsdatter i Brødslev stævnes for høst dagsgerning som de ikke vil gøre. Laurs N svarer, at han vil være i husbondens minde

** stævning for bådsmandsskat i Hjermeslev. fortegn

(81)

** Christen Keldsen i Kvorup stævnes. opsat 8 dage             

** Jep Nielsen i sdr Saltum 2 ting fremlyser en hvid galt af hans egen avl, som er kommet hjem med et nyligt afskåret øre, om nogen vil kendes ved den

** Peder Laursen i Østrup stævner Hans Henriksen sst for gæld forkorn høslæt opbinding. Hans Henriksen fremlægger deres regnskab

** Laurs Laursen i Brødslev stævner Tomas Nielsen i Fårup og Birgitte Tomsdatter i Brødslev for dom, da Tomas N forholder ham sin hustru samt heste og vogn og andet bohave, som hun har taget med sig og bortført uden hans vilje og i hans fravær. Tomas N bør skaffe sig hjemmel til hustru og gods. opsat 3 uger

(82)

** en dom af 1599 her af tinget læses og påskrives: Vogn Hansen herredsfoged gør vitterligt, at på adskillige godsejeres vegne stævnes Ingeborg Skeel til Vorgård og hendes tjener Mads Christensen i Drustrup for dom om det kast, han har kastet østen fra Drustrup og østen ad kæret. navng vidner derom. syn fra 1597 samt tingsvidner fremlægges. et 18 mands vidne fremlægges om markskel mellem Drustrup og Saltum torper mark. kendelse: kastet skal nedlægges under hov og horn

(89)

** Svend Nielsen i Momgård efter 6 ugers opsættelse dom over Anders Jørgensen ved Stien og Maren Matiasdatter sst for deres bøder 12 og 6 rdl. dom: de bør betale                        

(90)

15/9 1655.

** dom for rest landgilde. opsat 14 dage

** Jens Christensen i Kvorup stævner Christen Keldsen i Kvorup for vidne og klage. Peder Sørensen i Kvorup vidnede, at Christen Keldsen kom ridende over Hune bro og igennem leddet for den alfare vej og lukkede det ikke efter sig. da han kom til Jens C, som gik ved sit hus på marken, sagde denne: du kan vel gøre som en god karl og lukke leddet efter dig. Christen K svarede, at han kunne lukke det selv. Jens sagde, at han burde have et slag af en jerntyv, hvorefter Christen K red hjem efter en jerntyv og ville slås med Jens C, og desuden kaldte han ham en kæltring og skabhals, som bevidnes af flere vidner. Christen K svarede, at han ikke kaldte ham således og ikke vidste noget utilbørligt om ham i nogen måde

(91)

** Oluf Christensen i Kvorup syn på Hune bro, om der var fjernet eller forrykket sten. der var ikke fjernet nogle sten. Christen Keldsen hørte på vidnet

** Hans Henriksen i Østrup stævner stor Peder Laursen sst for vidne. navng vidner, at Hans H købte en galt af Peder L for 5 mk, og Peder L svor, at galten ikke blev betalt

(92)

** samme stævner samme for vidne. Sidsel Andersdatter vidner om handler mellem hendes mand og Peder Laursen. opregn

** Peder Laursen i Østrup stævner Hans Henriksen sst for vidne. Karen Pedersdatter, Peder Laursens hustru, vidner, at omtalte svin solgte hendes mand aldrig til Hans H

** 3 ting

** Søren Pedersen i sdr Saltum stævner sdr Saltum bymænd for syn på deres gårdslukker, hvorledes de er holdt ved magt. fortegn 

(93)

** Jep Nielsen i sdr Saltum 3 ting fremlyste en galt, som er kommet hjem

** Svend Nielsen i Momgård hans sag med Anders Pedersen i sdr Saltum opsat 14 dage

22/9 1655.

** Mads Christensen i Hjermeslev stævner Anders Laursen sst for vidne. Peder Mortensen, der tjener Mads Christensen, havde været i Ålborg med Anders L for at yde deres bispetiende

** på Niels Friises vegne i Vestrup efter 6 ugers opsættelse dom over Christen Christensen i Østrup angående en bisværm, som denne har taget. opsat

** på Peder Nielsens vegne i Hebelstrup efter 6 ugers opsættelse angående de mænd i Brødslev. da fogden ikke var tilstede, blev sagen opsat 8 dage

1/10 1655.

** på Tomas Nielsens vegne i Fårup stævnes Mads Laursen i Brødslev for klage over sår og skade, han gjorde Birgitte Tomsdatter. Mads L er ikke mødt           

**  Christen Jensen i Ladegård stævner Johanne Christensdatter i Kalsensgård og hendes søn Christen Bertelsen for dom angående 10 1/2 sdl, som sl Bertel Mortensen skyldte ham. opsat 3 uger

** ---- på Kirsten Tomsdatters vegne stævner Johanne Christensdatter og hendes søn Christen Bertelsen efter sl Bertel Mortensens brev på 20 sdl. opsat 3 uger

(94)

** på Christen Keldsens vegne i Vrensted stævnes Anders Bertelsen i Fårup og hans hustru Johanne Pedersdatter for diverse gæld. opsat 3 uger                                                      

** gældsstævning. fortegn. opsat 3 uger

** Laurs Laursen i Brødslev hans sag med hans hustru Birgitte Tomsdatter og Tomas Nielsen i Fårup med opsættelse i 3 uger. læst og indført en fortegnelse over hvad, hun har fjernet fra hans bo  

** Hans Henriksen og Peder Laursen i Østrup voldgav deres svine og jordtrætte                                         

** Christen Jørgensens sag med de mænd i Hjermeslev opsat 3 uger

** gældsstævning. fortegn

** Peder Knudsen i Pandrup på Maren Madsdatter og hendes børns vegne i Kås 3 ting for gæld til sl Knud Pedersen. opsat 3 uger 

** gældsstævning

** på Peder Nielsens vegne i Hebelstrup stævnes Laurs Laursen i Brødslev for rest skyld og landgilde og stedsmål ialt 49 rdl. Laurs Laursens brev fremlægges, hvori han lover at betale stedsmål af halvdelen af Nørgård, som han har fæstet. fortegnelse over hans gæld fremlægges. hans kvitteringer fremlægges. kendelse: han bør betale sin rest inden 15 dage

(95)

** på Niels Friises vegne i Vestrup stævnes Christen Christensen i Østrup for dom angående en bisværm, som hans folk har fulgt til sæde, men som Christen Christensen tog. Niels F's tjenestefolk vidner. Christen Christensen fremlagde tingsvidne af Bjørum birketing 28/9, hvori vidnes, at bisværmen kom fra Christen C's have, samt at Niels Friises folk ikke vidste, hvor hans bisværm var fløjet hen. der kan ikke udstedes lovmål over Christen Christensen

(98)

6/10 1655.

** gældsstævning

** fordeling for faldsbøder. fortegn

** gældsstævning. fortegn

** Peder Knudsen i Pandrup på Maren Madsdatter og hendes børns vegne i Kås gav varsel for gæld til sl Knud Pedersen. fortegn 

(99)

** 3 ting

13/10 1655.

** Børglumkloster tjenere stævnes for rest. opsat 3 uger

** Hans Henriksens sag med Jens Laursen i Fårup og Matias Bertelsen i Ejersted. opsat 8 dage

** 3 ting

** Christen Bertelsen i Hjermeslev stævner Sidsel Laursdatter i Nørgård for vidne. Laurs Christensen og Yde Laursen havde efter sognepræstens befaling været i Nørgård og spurgt hende, om hun vidste eller havde noget at beskylde Christen B for, hvortil hun svarede, at hun ikke ville beskylde ham for noget, men hvis der skete hende en ulykke, da ville hun ikke tage nogen anden derfor end Christen B

(100)

** Laurs Laursen i Brødslev stævner Tomas Nielsen i Fårup og hans hustru Birgitte Tomsdatter for vidne og spørgsmål 

** Jesper Andersen i Hedegård et vidne for korn og penge. fortegn

** samme et vidne, at Peder Christensen Skrædder i Jetsmark er lejet til soldat i 3 år af lægdsmænd i Vesløs og Øsløs. fortegn

** Søren Christensen i Torpet lægdsmand et vidne på forarmede i Saltum sogn, som ikke kan betale KM penge og kornskat. fortegn

(101)

20/10 1655.

** 3 ting. fortegn

** Christen Bertelsen i Hjermeslev stævner Sidsel Laursdatter i Nørgård for dom, idet hun har sagt, at Christen B var skyldig, hvis der skete hende en ulykke. opsat 6 uger

** 3 ting til dem i Saltum sogn, som rester med KM skat

** samme i Hune sogn

** Peder Laursen i Østrup stævner for gæld. fortegn

(102)

** Søren Nielsen i Slet stævner Christen Jensen i Ingstrup for tilbud angående en foliant bibel, som Søren N på sl Jens Tomsens hustru og arvingers vegne havde indløst af Ove Laursen i Jetsmark, hvor den var pantsat for 6 sdl. han leverede den til Laurs Christensens søn ved Aggersund, Christen Laursen, som kvitterede derfor på faderens hustru og hendes børns vegne                                                  

** Niels Christensen i Brogård stævner Søren Andersen i Krogsgård og Jens Christensen i Pandrup for vidne. 2 kvinder, der begge mindes 60 år, vidner om rette stolestader i Jetsmark kirke til Kalsensgård og Brogård. mandsvidner vidner om samme. Peder Simonsen i Sisgård vidner, at da han for 40 år siden kom til Brogård at bo, da havde hans hustru det yderste stade i ommeldte stol. andre vidner om samme

(103)

** et vidne om forarmede i Hune sogn, som ikke kan betale penge og kornskat. fortegn

** samme i Ingstrup sogn. fortegn

** Jens Nielsen Brus i nør Saltum stævner Keld Christensen sst for vidne. da Jens N kom kørende over Keld C's toft, kom Keld C og tog tømmen fra ham. Keld C svarede, at der var ingen kørevej over hans toft

(104)

** Jens Jensen i Brødslev fik afkald af hans stedsøn Mads Nielsen for arv efter far Niels Ibsen, som boede og døde i Brødslev   

** Søren Andersen i Krattet fik afkald fra hans brødre Peder og Niels for arv efter forældre Anders Jensen og Mette Nielsdatter, som boede og døde i Krattet                                    

** Jep Mortensen i Vedsted får afkald for arv efter forældre af Laurs Mortensen præst i Nakskov, Peder Mortensen borgmester sst, Jens Mortensen ridefoged til Krænkerup Christen Mortensen, tidligere ridefoged på Hvidholm, og Knud Christensen, præst i Rødby. forældrene var Morten Ibsen og Karen Jensdatter

(106)

27/10 1655.

** 3 ting til Ingstrup sognemænd og karle for rest til rytteren og rytterhesten

** Erik Jensen i Ejersted et vidne. navng bevidner, at hans jord er overløbet af sandflugt, og han kan kun betale 1/2 td byg skyld

** Jens Tomsen i Jonstrup og Søren Andersen i Krogsgård

** Søren Christensen i Torpet med skatten opsat 8 dage

** Niels Jensen i Hune opsat med 4 ting 8 dage, og Iver Andersen med skatten af Jetsmark sogn opsat 8 dage

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Keld Christensen i nør Saltum for klage. han har taget tømmen fra Mads Jensen, da han i høst kørte over Kelds toft. han fremlægger tingsvidne, hvori han forbyder 3 ting at gøre usædvanlige veje over hans jord

(107)

** Peder Laursen i Østrup stævner Jens Jensen på Kogsted for dom, om han ikke bør gøre hans grund så god som den var, da han fæstede den. opsat 3 uger

3/11 1655.

** Knud Pedersen i Fristrup med Børglumklosters tjeneres rest opsat 3 uger

** på Jens Christensens vegne i Skaland stævner    

Niels Christensen i Brogård og hans hustru Anne Jensdatter samt Poul Tomsen i Kalsensgård og hustru Birgitte Nielsdatter samt Søren Andersen i Krogsgård og hustru Maren Pedersdatter samt andre angående det yderste stolestade i 5 stol ovenfor døren i Jetsmark kirke. navng, der mindes mange år, vidner om rette stolestade til ommeldte gårde                        

(108)

** på Niels Friises vegne stævnes Christen Knudsen i Hvarret og Johanne Christensdatter sst for hjemmel til de gæs, som Niels F har købt af hende

**  på sammes vegne stævnes Christen Knudsen i Hvarret for vidne. Jens Madsen, der tjener Niels Friis, havde været i Hvarret for at hente de 5 gæs, som Niels F havde købt af Johanne Christensdatter. Christen K løb efter vognen, kastede de 5 gæs på jorden, idet han sagde, at han kendtes ved dem. senere kastede han dem tilbage på vognen, og sagde, han vedkendte sig både Jens med hestene og vognen

(109)

** på Niels Friises vegne stævnes Christen Christensen i Østrup for vidne. Laurs Andersen sst vidnede, at han på Christen C's vegne skulle gå til Niels Friis og tale med ham angående den bisværm, således at han skulle få den, skønt det var Christens egen

** Niels Christensen i Brogård på søster Johanne Christensdatter vegne i Kalsensgård stævner for gæld             

** Søren Andersen i Krogsgård stævner på Rødslet for syn på et hus, som Søren Christensen i Ris har ladet opsætte i Hune fælled til fortrængsel for Hune og Hvarre mænd på deres forte og drøft

** 3 ting for diverse gæld. fortegn

(110)

** 3 ting

** Christen Sørensen norden Hune kirke stævner Christen Nielsen i Høgsted for vidne. Anne Jensdatter norden Hune kirke og Christen Christensen sst vidnede, at Christen S fæstede Christen N, og gav ham 2 mk til fæste. Christen N svarede, at han ikke havde fæstet sig til Christen S, men blev hos sin stedfar

** Christen Sørensen på sin far Søren Christensen i Ris hans vegne stævner på Rødslet for syn på det hus, hans far iboer, om det ikke er så overløbet af sandflugt, at han er nødt til at flytte    

** 3 ting for gæld. fortegn

** 3 ting til Ingstrup mænd og karle for rest til rytterhest og løn

** Søren Christensen i Torpet gav varsel for KM skat. fortegn

(111)

10/11 1655.

** Hans Henriksens sag i Østrup med Jens Laursen i Fårup opsat 14 dage

** 3 ting

** Ove Andersen i Hedegård lydeligt fordelte i Jetsmark for KM skat. fortegn

** 3 ting. fortegn

(112)

** fordeling. fortegn

** Christen Jensen i Ladegård på Kirsten Laursdatters vegne i Vrensted begærer dom over Johanne Christensdatter i Kalsensgård og hendes søn Christen Bertelsen for sl Bertel Mortensens gæld. gældsbrevet læses. dom: at betale inden 15 dage                  

** Her Ludvig Jonsen i Ingstrup får afkald af sine stedbørn for arv efter deres forældre Søren Christensen Bhi og Kirsten Jacobsdatter Holm                                      

(113)

17/11 1655.

(114)

** gældsstævning. opsat 6 uger

** på Niels Friises vegne stævnes Christen Knudsen i Hvarret for vidne. Boel Christensdatter i Hvarret vidnede, at den gås, som Niels Friis købte af hendes søster, havde hun købt, da den var gæsling. andre vidner det samme. Christen Knudsen svarede, at han ikke havde gjort Niels F's folk nogen forhindring. opsat 3 uger

** på Her Hans Lukassens vegne stævnes for kvægtiende. fortegn. opsat 3 uger

(115)

** Jørgen Christensen i Vrensted Niels Christensen i Trudslev Peder Christensen i Vrensted Tomas Jensen i Ingstrup på hustru Anne Christensdatters vegne et vidne. navng vidner, at sl Erik Christensen, der døde i Helsingør, er deres fulde bror både på fædrene og mødrene, og han er født i Ingstrup. de gav deres bror Peder Christensen fuldmagt at fordre deres arv efter ham samt at bortskøde hus og ejendom

** 3 ting for rest KM skat i Alstrup

** Søren Andersen i Krogsgård stævner Christen Madsen i nør Iver for vidne angående hestehandel

(116)

** rest KM skat i Hjermeslev opsat 8 dage

** hospitalstjenerne stævnes for rest. opsat 3 uger

** 3 ting

** Anders Bertelsen i Pandrup 3 ting til Christen Keldsen for penge byg øl med videre

** 3 ting for tilsagt tjeneste, som ikke blev efterkommet. fortegn

** Christen Keldsen begærede 3 ting til Anders Bertelsen for leje af en stud til plov. da der ikke er aftalt leje, kan 3 ting ikke udstedes 

24/11 1655.

** Maren Rasmusdatter i Hjermeslev udlægger Peder Knudsen for barnefar                                              

** 3 ting

** tidligere ridefoged på Børglum Hans Rasmussen stævner Vill Andersen i Ingstrup for 800 sdl efter brev. dom at betale

(117)

** gældsstævning

** 3 ting til Ingstrup mænd og karle for rest skat        

** stævning for skat. fortegn

** Svend Nielsen i Momgård stævner Laurs Nielsen i Hune for spørgsmål angående hvad gevær, nemlig en musket en kårde og bandoler, som er leveret ham, da han sagde, at han ville tjene som soldat. han svarede, at det var leveret til Jesper Pedersen i Havgård. musketten havde han købt af Søren Bodelsen. opsat til snapsting

** 3 ting til dem i Jetsmark, som rester med rytterløn samt havre til hesten

** Anders Bertelsen i Pandrup stævner Niels Tomsen i Fårup for rømning af hans tjeneste

(118)

** gældsstævning

** fordeling

** gældsstævning for diverse gæld

** Niels Christensen i Fårup stævner Christen Bertelsen sst for vidne og Jens Nielsen for svar. Christen B vidnede, at for 40 år siden boede han i den gårdspart, som Niels Christensen iboer, samt forklarede hvorledes skellet var mellem de to gårdsparter. de vil hver tage 2 mænd til at sætte ret skel imellem deres gårdsparter

1/12 1655.

** Kirsten Christensdatter i Bundgård og Anders Jensen, der tjener i Sisgård stævnes for deres bøder 18 rdl. opsat 6 uger  

** Maren Rasmusdatter i  Hjermeslev og Peder Knudsen i nør Saltum stævnes for deres bøder. opsat 6 uger                   

(119)

** KM tjenere til Ålborghus stævnes for rest 1653-54-55

** 3 ting for faldsbøder

** 3 ting til dem i Saltum, som rester med rytterhest hans havre og løn

** fordeling. fortegn

** Søren Andersen i Kvorup stævner Laurs Christensen i Holmsgård for vidne. Jens Christensen i Kvorup vidnede, at da Jetsmark sognemænd var i Ålborg med KM skattekorn, da tog Laurs C en af Søren A's sække med byg og lånte til Bagge Jacobsen. Laurs C svarede, at det var en af Toftegårds sække. opsat 14 dage

** Mads Laursen i Brødslev med skat af Ingstrup sogn opsat 8 dage

** Anders Jensen i Hjermeslev mener ikke at skulle betale skat af hans karl Laurs Tomsen, som kom af hans tjeneste 10/9

(120)

** 3 ting for 700 flyndere

** 3 ting for rug

** 3 ting for 2 dlr

** fordeling i Jetsmark for rytterløn samt havre til hesten. fortegn

** 3 ting  for havre til rytterhesten i Hune

** Hans Henriksen i Østrup stævner Tomas Nielsen i nør Saltum for syn og sigtelse, angående Hans H's sår og skade, som er synet af synsmænd. Hans H beskylder Tomas N for at have gjort det på alfar vej, hvor han har frataget ham hans jerntyv og handske. Tomas N svarede, at Hans H kom i hans gård og udæskede ham med en jerntyv

(121)

** Peder Laursen i Østrup stævner Jens Jensen på Kogsted for stedsmål rytterløn og soldaterhold, hvorimod Jens J mødte med en kontrakt, som sagde at han var fri for kongelig tyngde. opsat 14 dage

** og søger enhver, som følger, for rest til Ålborg slot. fortegn 

(122)

8/12 1655.

** Christen Sørensen i Ålborg og Jesper Pedersen i Havgård på husbonds vegne stævner mange navng i Jetsmark for vidne. Gertrud Nielsdatter i Klostergård vidner om ret stolestade til Kalsensgård og Brogård samt Tomas Christensens gård i Kås. hun mindes 53 år. andre vidner om samme gennem mange år

** Svend Nielsen i Momgård tilsagde Gertrud Nielsdatter i Klostergård, at hun eller hendes søn skulle stede og fæste den gård, de besidder, hvis de vil beholde den og give besked inden snapsting, eller gøre den ryddelig til førstkommende fardag

** Christen Sørensen i Ålborg stævner Søren Laursen i Kås angående vurdering og klage over et hus på Liis. navng vidner at Søren L nedbrød omtalte hus og førte tømmeret hjem til sin gård. Christen S begærede klage, at han havde ført det hjem mod husbondens tilladelse. Søren L vil være i husbondens minde

(123)

** Jens Tomsen 4 ting for rytterhavre. opsat 8 dage

**  3 ting til så mange, der rester med skatten

** på Mikkel Nielsens vegne i Hvorups torp stævner Søren Christensen i Ris for 700 tørre flyndere, som resterer for 1652-53 på hans landgilde. hans søn Christen Sørensen vil bevise, at hans far havde ydet dem på Rødslet                             

** Niels Friises sag med Christen Knudsen om gåsetrætte opsat 14 dage

** stævning efter dom 21/4 1655

** 3 ting for vognleje

** Tomas Nielsen i nør Saltum stævner Hans Henriksen i Østrup for syn og klage. synsmænd har set Tomases sår. han beskylder Hans H at have gjort dem oven for hans gårdsled

(124)

** Niels Ovesen i Hjermeslev stævner hans tidligere karl for KM skat 3 mk

** Oluf Christensen i Kvorup på Her Hans Lukassens vegne hans sag opsat 14 dage

15/12 1655.

** Jens Tomsen i Jonstrup med rytterhavre opsat til snapsting

** Peder Christensen i Saltum stævner ......     

** på sl Knud Pedersens arvingers vegne 3 ting for rest

** 3 ting for rente 1654. fortegn

** Niels Christensen i Fårup stævner Christen Tøgersen, der tjener i Saltum for vidne. Peder Christensen i Fårup vidnede, at de 2 havde væddet en td øl, som deres heste skulle rende om. han skulle stå på mål, men hestene rendte ham omkuld, så han ikke kunne se, hvilken hest var forrest

** fordeling

(125)

** stævning

22/12 1655.

** Søren Andersen i Krogsgård stævner ---- , som omhandler hø og ris fra Ulvskov

** på Tomas Nielsens vegne i Pirups hvarre stævnes Peder Pedersen i Saltum for syn angående sår og skade                 

(126)

** ulæselig  

** på sl Knud Pedersens arvingers vegne i Kås stævnes for faldsbøder. fortegn

** forlig mellem Jep Jensen Søren Nielsen og Niels Tomsen om jord

(1)

8/1 1659.

** tingfolk

** fremlysning af hest

15/1 1659.

(kun 5 tinghørere mødte, derfor kunne ingen lovmål udstedes)

22/1 1659.

** på hospitalsforstanderens vegne i Ålborg stævnes Anders Bertelsen på Holmen for syn på den gårdspart i Pandrup, som han fraflyttede 

(2)

** på Her Hans Lukassens vegne stævnes samme for nogle års tiende samt gæld

** på Morten Kjærulfs vegne i øster Halne stævnes Tomas Jensen og Christen Nielsen i Ingstrup for rest landgilde. opsat 5 uger

** gældsstævning. opsat 3 uger

** gældsstævning. fortegn

29/1 1659.

** syn på den gårdspart i Pandrup, som Anders Bertelsen fraflyttede. Anders Bertelsens svar kan ikke indføres i tingbogen, da husbonden er nævnt deri, men ikke stævnet. opsat 8 dage   

(3)

** Anders Bertelsen stævnes for vidne. 2 navng vidner, at gårdsparten har stået øde siden Anders B flyttede derfra, på nær 2 stakkels kvinder har været i husene, samt Saltum folk, der har brugt jorden, og ført en del hø bort. Anders B har også kørt skattekorn derfra og til hans gård i Holmen i Hune sogn

5/2 1659.

(4)

** Børglumkloster tjenere stævnes for rest. opsat 8 dage

** høringer. fortegn

** Søren Nielsen i Vestrup fordeler. fortegn        

** Svend Nielsen i Momgård stævner for rest. fortegn

** Jens Christensen i Kalsensgård stævner navng for vidne. Laurs Sørensen i Kalsensgård vidner, at i 1657 købte indstævnede en hest med saddel og tømme af Jens C, og lovede på egne og medbrødres vegne at betale 18 sdl

** stævning

** Jens Laursen i Fårup stævner for kirkens tiende

(5)

** gældsstævning

** varsel

** på Laurs Eriksen Degns vegne i Jetsmark 4 ting over Anders Bertelsen, som svarede, at han havde betalt, men skyldte 2 oste eller 20 sk

12/2 1659.

** Søren Nielsen i Vestrup lod fordele. fortegn    

(7)

** Jens Laursen i Fårup gav varsel for rest kirketiende. fortegn

19/2 1659.

** 2 ting til dem i Hjermeslev, som rester med kirketiende

** Peder Jespersen i Ejersted stævner for andel i 2 stude, som blev udlagt forgangen år i proviantskat. fortegn. opsat 3 uger

12/3 1659.

(kun 4 tinghørere mødte, derfor kunne ingen lovmål ske)

19/3 1659.

** Mads Christensen i Hjermeslev stævner Laurs Jensen i Hune for gæld 4 sdl 8 sk, som skulle have været betalt Michaeli 1656. dom: at betale inden 15 dage

(8)

** på hospitalsforstanderens vegne i Ålborg stævnes Anders Bertelsen på Holmen i Hune sogn, og talte med hans mor Dorte Olufsdatter, for dom, angående han har fraflyttet en gård i Pandrup uden tilladelse, og taget sig en anden husbond. han har ladet gården blive øde, og ikke gødet agrene, bortført er bortført, og bygningerne er rådne. Mads Christensen i Pandrup vidner om gårdens tilstand. Anders Bertelsen svarede, at han ville forbedre bygningerne, om Gud vil give os fred. synsmændenes syn oplæses. tingsvidne læses. lægdsmændene i Jetsmark bevidner, at der ikke kan fås skat af gårdsparten

(10)

26/3 1659.

** prokurator Niels Laursen Beck i Ålborg på skipper Duer ? Freddes vegne af Christiania i Norge. Laurs Laursen, borger i Ålborg beretter, at skipperen kom til Ålborg med hans utætte bojert, kort efter svenskerne kom dertil 9/9 1657. da han havde fået den repareret, kom den under arrest. ved gaver og gode venners hjælp fik Laurs L udvirket hos den svenske generalmajor, at han måtte gøre en rejse til Lybeck og tilbage

(11)

2/4 1659.

(mødte ingen tinghørere)

9/4 1659.

(mødte ingen tinghørere)

16/4 1659.

(mødte ingen tinghørere)

23/4 1659.

(mødte ingen tinghørere)

30/4 1659.

** Søren Nielsen i Vestrup efter 6 ugers opsættelse dom over Peder Christensen i sdr Saltum for den sidste skat til ---- samt for at fremlægge kvittering og gøre regnskab. kvittering fremlægges. 2 mænd tages til at gøre regnskab

(12)

7/5 1659.

** Her Hans Pedersen i Østrup, Guds ords medtjener til Saltum og anneks, på egne og sin sl bror Søren Pedersens efterladte hustru Maren Andersdatter og børns vegne stævner Christen Tøgersen, der tjente sl Søren Pedersen for syn. synsmænd har synet sl Søren P's lig, hvorpå halsen synes at være brækket. Christen T vidnede, at da de var på hjemvejen, var Søren P af ulykkelig hændelse faldet af vognen og var død. Christen T, som havde været under arrest, blev givet fri mod at forpligte sig at blive, til sagen er afgjort under æres og livs fortabelse. Mads Jensen i Østrup Bunker, som er Christen T's morbror begærede genpart

(13)

14/5 1659.

(mødte ingen tinghørere)

21/5 1659.

(mødte ingen tinghørere)

28/5 1659.

** på Peder Christensens vegne i Hune torp stævnes Anders Jensen sst for syn. synsmænd har set en ager ved Peder C's hus, som var sået med byg, men der var også vinterrugstrå at se. Peder C vidnede, at han såede vinterrug på ageren. Anders J afviste det ikke, men mente, husbonden skulle stævnes                    

** Søren Nielsen i Vestrup stævner lægdsmændene, som var tiltagne at indfordre fjerdepart skatten til Ålborg slotsfoged for den munderede hest, som blev købt af ham. opsat 3 uger

(14)

** samme stævner lægdsmændene i Ingstrup Hjermeslev og Alstrup for dom

** Knud Christensen i Drustrup lod læse KM kommissærbefaling, at eftersom herredsfogden er befalet at fremskaffe de påbudne soldater, og der ikke kommer nogen, samt skatterne som forfalder, da befales herredsfogden uden ophold at befordre begge poster under tilbørlig straf. præsterne skal tilsige bønder, der huser udskrevne soldater, skal straffes. en del karle, som har skjult sig i skov og krat med bøsser og gevær, skal straks advares at gå til deres husbond, og de udskrevne skal stille sig under KM nåde og unåde, som skal forkyndes, så alle hører det, ingen skuder med korn eller ædelvarer må afsejle, og såfremt det sker, må han svare dertil. læst i alle herredets kirker

(15)

** samme lod læse samme forbud mod at nordbagge skuder eller andre udskibes fra herredets strand uden kommissærens tilladelse. læst i alle kirker

4/6 1659.

** varsel til menige sognemænd i Ingstrup og Kettrup sogne angående den munderede hest, som ridefogden på Ålborg slot har leveret dem, samt det jerntøj, som blev påbudt af de svenske

(16)

** på Peder Christensens vegne i Hune torp stævnes Anders Jensen sst for klage angående jord og korn efter synsvidne. opsat 3 uger

11/6 1659.

(da kun 5 tinghørere mødte kunne ingen lovmål ske)

18/6 1659.

** Jens Sørensen ved Broerbæk et vidne, at synsmænd har set hans agre og eng, hvor han tidligere avlede 12 læs hø. de var optrådt af heste og det skete den dag, der var mønstring på stranden. hans vinterrug var opædt og optrådt. desuden havde sandflugt fordærvet hans huse, så han måtte flytte med tilladelse af skriveren på Ålborg slot                

** Anders Jensen i Hune torp stævner på Ålborg slot

** Søren Nielsens sag angående tiltale til navng lægdsmænd, som skulle indkræve den 4de part skat til den monterede hest, som ridefogden på Ålborg slot har udlagt opsat 3 uger

** Søren Nielsens tiltale til navng lægdsmænd angående enhver sognemands anpart til den monterede hests betaling, som blev udlagt af ridefogden på Ålborg slot samt til jerntøj opsat 3 uger

(17)

25/6 1659.

** Søren Nielsen i Vestrup lod læse og påskrive KM seddel angående KM tjenere i Hvetbo herred snarest skal yde deres landgildesmør på slottet

** Peder Christensens sag i Hune torp imod Anders Jensen angående korn og jord opsat 8 dage
 
** Søren Nielsen i Vestrup stævner navng lægdsmænd i Jetsmark sogn på menige sognemænds vegne for 10 rdl, som de skulle indkræve til den monterede hest samt for det jerntøj, svensken havde påbudt. opsat 8 dage

4/7 1659.

(mødte ingen tinghørere, hvorfor intet blev bestilt på tinge)

9/7 1659.

(mødte ingen på tinge undtagen Anders Jensen i Hune torp, hvorfor ingen lovmål kunne ske)

(18)

16/7 1659.

** Anders Jensen i Hune torp stævner Peder Christensen sst for vidne og talte med hans kvinde Sidsel Andersdatter for vedkendelse hjemmel og forbud, samt lensmanden på Ålborg slot. Niels Nielsen i Høgsted vidnede, at han kan mindes 24 år, og da har den omtvistede ager kun været brugt at Anders Jensen. andre vidner det samme. Peder C svarede, at han de sidste 12 år har brugt ageren med tyring og hø

** stævningsmændene har stævnet diverse godsejere, og Palle Gris på mors vegne vedkender sig ageren som hørende til det værsted, Anders Jensen påboer

23/7 1659.

(mødte ingen tinghørere, hvorfor ingen rettergang skete)

30/7 1659.

(mødte ingen tinghørere, hvorfor ingen rettergang skete)

(19)

6/8 1659.

(mødte ingen tinghørere)

13/8 1659.

** Peder Jensen i Saltum stævner Laurs Nielsen i Havgård i Tise og talte med hans hustru Maren Jensdatter, for vidne vedkendelse. Mads Mortensen i sdr Saltum vidnede, at den hoppe, som Peder Jensen havde, den blev ham frastjålet. andre vidner samme, samt at hoppen kom gående mod Saltum til Peder Jensens andre øg, hvor Peder J vedkendte og annammede den

**  Laurs Nielsen i Havgård stævnes for vidne. Peder Christensen i sdr Saltum vidnede, at Laurs Nielsen påstod at havde købt hoppen. Mikkel Nielsen vidnede at have solgt den til Peder Jensen for 11 sdl.

20/8 1659.

(mødte ingen tinghørere)

27/8 1659.

(mødte ingen tinghørere)

(20)

3/9 1659.

(mødte ingen tinghørere)

10/9 1659.

(mødte ingen tinghørere)

17/9 1659.

**  Anders Nielsen i Åby stævner Poul Nielsen, der tjener Christen Andersen i Fristrup for 3 sdl, som Anders N havde betalt i lejepenge for en soldat, som han og medbrødre havde lejet

24/9 1659.

** Svend Nielsen i Momgård på Anders Nielsens vegne ved kirken i Åby sogn fordeler Poul Nielsen for 3 sdl lejepenge for en soldat 

**  Jens Pedersen i Vedsted gav husbonden hans sag angående sår og skade, som Jens Laursen i Vedsted skal have gjort ham og hans datter Mette Jensdatter. Jens Laursen svarede, det var i nødværge, da Jens P truede ham med kniv

1/10 1659.

** Søren Tomsen i Ingstrup stævner navng mænd i Ingstrup sogn, om hans søn Simon Sørensen ikke har været udskrevet til KM tjeneste som dragon eller soldat, men han og de andre karle i sognet har lejet for sig, som herredsmændene tilstod

(21)

8/10 1659.

** Peder Jespersen i Ejersted stævner Oluf og Niels Andersen i Kettrup for deres anpart af 2 stude, han udlagde for dem til svensken. de mødte og mente, han skulle bevise, at de havde lovet ham betaling. opsat 3 uger                                  

15/10 1659.

** Johanne Jensdatter i Fristrup udlægger Jens Nielsen i Fristrup for hendes barnefar. Maren Jensdatter i Fristrup udlægger Morten Nielsen sst for barnefar                       

** Svend Nielsen i Momgård på Anders Bodelsens vegne på Skald stævner Laurs Jensen på Skald hos far Jens Laursen for syn. synsmænd har set hans sår, som han skylder Laurs Jensen for. da han mødte ham med ris, som han havde hugget i skoven. opsat, da Laurs Jensen berettede, at han ikke havde hugget i Svend N's husbonds skov. opsat 6 uger                       

(22)

** Svend Nielsen i Momgård stævner Jens Laursen i Vedsted for syn. synsmænd har set Jens Pedersen og hans datter Mette Jensdatters sår, og de beskyldte Jens Laursen for dem. opsat 6 uger 

** Peder Jespersen i Ejersted stævner 2 bønder for vidne. navng vidner, at de indstævnede købte 2 stude af Peder J, som blev udlagt til svensken, og de lovede ham betaling

** Anders Jensen i Hjermeslev stævner mange navng i Hjermeslev for syn på et dige, som ved nattetide er blevet sønderskåret  

22/10 1659.

(23)

** varsel for dele

** Anders stævner alle navng Hjermeslev grander for syn på indhævd og dige i Hjermeslev fælled. opsat 8 dage               

** Laurs Jensen i Alstrup stævner navng bønder for anpart af stud, han udlagde til svensken for dem og medbrødre. de lovede at betale

29/10 1659.

** Anders Jensen i Hjermeslev efter 8 dages opsættelse begærer syn på et dige og indhævd i Hjermeslev fælled. på grund af synsmands forfald opsat 8 dage

** Peder Christensen i Alstrup på mor Mette Pedersdatter ?, sl Klemend Tomsen i Abildgård hendes vegne et vidne, at han leverede Simon Christensen i Alstrup et skiftebrev imellem Peder Nielsen i Saltum og Klemend Tomsen på sl Jens Poulsens vegne, som døde i Saltum angående den arvelod, Poul Tomsen og Maren Jensdatter kunne tilfalde                      

(24)

** Peder Mortensen i Vrensted stævner Laurs Laursen i Hjermeslev og gav varsel for rest løn lån med videre. de voldgav sagen

** Christen Poulsen i nør Saltum på søn Christen Christensen Soldat hans vegne stævner navng bønder efter skriftlig antegnelse. 3 ting 

** Peder Jespersen i Ejersted hans sag opsat 3 uger

** fordeling

** høringer

** gældsstævning. fortegn

** Vill Laursen i Hjermeslev på menige granders vegne 3 ting til Anders Jensen for deres grandebrev, som de har leveret ham

** Terkild Simonsen i Hjermeslev på egen og medbrødres vegne ? stævner for den stud som blev udlagt til svensken 3 ting        

** Søren Nielsen i Alstrup 3 ting for udlagt stud. fortegn

5/11 1659.

** på Jørgen Seefelds vegne stævnes sdr Laurs Pedersen i Ingstrup og Peder Nielsen i Kås. opsat 6 uger

(25)

** på sammes vegne stævnes navng Ingstrup grander angående hvilken arv, der er faldet på Jørgen Seefelds gårde og gods i Ingstrup efter sl Simon Nielsen. der æskes registrering af hans bo       

** Laurs Nielsen i Alstrup høringsdele. fortegn. opsat 14 dage

** høringer

** Terkild Simonsen i Alstrup på egne og medbrødre lovsmænds vegne fordeler for den stud til Laurs Jensen. fortegn

** Søren Nielsen i Alstrup 4 ting. fortegn. de lover betaling

** Mads Mortensen i sdr Saltum stævner for gæld. fortegn. opsat 6 uger

** fordeling. fortegn

** fordeling. fortegn

(26)

** Anders Jensen i Hjermeslev efter opsættelse begærer syn på indhævd og dige. Anders J fremlagde stedsmålsseddel fra 1626. opsat 3 uger 

** Vill Laursen i Hjermeslev på egne og menige granders vegne 4 ting til Anders Jensen for deres grandelavsbrev. han vil levere det tilbage, når de betaler deres gæld til ham

** Peder Christensen i Alstrup på mor Mette Pedersdatter sl Klemend Tomsens i Abildgård et vidne. følgende giver hende afkald for arv efter sl Klemend T. Tomas Christensen i Torpet og Søren Christensen i Alstrup med fuldmagt af Christen Pedersen i Tise på hustrus vegne og sl Oluf Tomsens børns vegne. Jens og Christen Sørensen sst Peder Nielsen i Saltum og Jens Nielsen i Kås alle på deres hustruers vegne

12/11 1659.

** Laurs Jensen i Kvorup stævner Jens Pedersen i Skødsholm angående hestebytte. opsat 3 uger

(27)

** Jens Pedersen i Skødsholm stævnes for vidne. flere navng vidner, at Jens P i Skødsholm byttede en rød ko samt en halv td korn mod Laurs Jensens hest, men han fik hverken ko eller korn

** samme stævnes for syn. synsmænd har beset Laurs Jensens sår og skade, som han skylder Jens P for. opsat 3 uger            

** Jens Christensen i Ejersted stævner Laurs Jensen i Hune for 7 sdl på en hest, som han på menige Hune sognemænds vegne havde købt. opsat 3 uger

** Jep Nielsen i Saltum stævner navng bønder for en hest, som sognerytteren fik, og som de ikke har betalt. opsat 5 uger

19/11 1659.

** Jens Pedersen i Skødsholm stævner Laurs Jensen i Kvorup for syn. synsmænd har set hans sår og skade, som Laurs Jensen havde gjort med en kniv, men som denne benægter. opsat 3 uger

(28)

** Søren Nielsen i Vestrup stævner blandt andre Oluf Jensen i Kettrup og hans karl Christen samt Peder Laursens karl Peder Nielsen. strandfogden vidnede, at de 2 karle med økser havde hugget bolte af det vrag, der lå på Ejersted strand, og som Christen Christensen i Ålborg havde solgt til Søren Nielsen i Vestrup og hans medbrødre. andre vidner det samme

** Klemend Christensen og Laurs Jensens sag med Terkild Simonsen opsat 8 dage

** varsel. fortegn

** Mads Mortensen i sdr Saltum stævner Niels Christensen i Torpet for halvparten af den stud, som blev udlagt i proviantskat, og som denne havde lovet at betale, som bevidnes af flere

** Peder Jespersen i Ejersted med opsættelse 8/10 stævner Oluf Andersen i Kettrup og Niels Andersen sst hver for 4 sdl deres anpart af stude, han udlagde for dem og deres medbrødre til svensken. tingsvidne fremlægges, hvori Oluf Jensen i Kettrup vidnede, at han og de 2 indstævnede købte 2 stude af Peder J, som blev udlagt til svensken, og de lovede at betale ham 16 sdl. de dømmes til at betale

(28)

26/11 1659.

** på Christen Soldat født i Østrup hans vegne stævnes navng for hans løn. opsat 5 uger

** Søren Nielsen i Vestrup stævner de 2 karle fra Kettrup, som på Ejersted strand havde hugget boltenagler af et vrag og ført dem bort. opsat 3 uger

** Oluf Bertelsen på mor Mette Olufsdatters vegne et vidne, at Anders Jensen i Hune torp vedgik, at de var blevet venligt forligt om sl Bertel Andersens gæld                           

(30)

** Christen Torsen i Alstrup stævner navng for vurderings afsigelse. fortegn. vurderingsmænd tilkendegav at ved st Olufs dags tide, da rytteriet marcherede derfra, da så de de 2 heste, som løjtnanten fik for vognen, og vurderede dem for 11 1/2 sdl hver                       

** Jens Tomsen i Jonstrup på Her Jacob Sørensen og egne vegne stævner for gæld. fortegn

** høringer

** Peder Christensen i Alstrup på kirkens vegne stævner Laurs ---- i Alstrup for halvparten af kirkens tiende 57-58-59. opsat 3 uger

** stævnes menige Alstrup grander, som rester med betaling for den stud, som de fik af Søren ----

** Mads Mortensen i sdr Saltum hans sag opsat 3 uger

** fordeling for lejepenge af en hest, som kom ud med rytteren

** Svend Nielsen i Momgård på Anders Bodelsens vegne på Skald efter 6 ugers opsættelse stævner Laurs Jensen, som bor hos hans far Jens Laursen i Vedsted, for dom angående sårmålsbøder, som han skal have gjort Anders B ifølge syn, samt for vidjer, han har hugget i skoven. kendelse: for sårmål bør han bøde efter loven, samt for skovhugst at stande til rette

(31)

** samme på husbonds vegne stævner Jens Laursen i Vedsted for sårmålsbøder for den skade, han gjorde Jens Pedersen og hans datter Mette Jensdatter i Vedsted. kendelse: han bør bøde efter loven

(32)

3/12 1659.

** gældsstævning. fortegn 3 ting

** Jens Pedersen I Skødsholm stævner Laurs Jensen i Kvorup for vidne, samt Johanne Pallesdatter i Engisgård og Christen ---- i Hønsholm

** Jens Pedersen i Skødsholm og Laurs Jensen i Kvorup voldgav deres trætte

** fordeling. fortegn

10/12 1659.

(33)

** Niels Christensen i Torpet fordeler for rest på en stud, der blev udlagt til kommissionen. fortegn                  

** Anders Jensen i Alstrup på kirkens vegne stævner for kirketiende. opsat til snapsting

** navng Alstrup mænd stævnes for anpart af de 2 heste, som løjtnanten fik med sig bort. opsat til snapsting              

** 2 Alstrup mænd stævnes for betaling af stud, som de købte af Christen Torsen

** Søren Andersen i Krogsgård stævner Tøger Christensen og Laurs Klemendsen i Brogård for vidne og spørgsmål om Søren A's tidligere kone ikke søgte det yderste stolestade i den 6te stol fra kirkedøren og opad. de indstævnede protesterede, at de ikke var skriftligt stævnet. intet lovmål skete                           

** Jens Tomsen i Jonstrup på Her Jacob Sørensens og egne vegne gav varsel. fortegn

** Morten Nielsen i Fristrup stævnes for 12 rdl, for han havde besovet Maren Jensdatter, samt for beliggelse af Dorte Sørensdatter, der tjente hans far. 12 rdl og hende 6 rdl. og 2 mk fogedpenge. opsat til snapsting                                               

** varsel for betaling af en hest. fortegn

** stævning for betaling af en stud, som blev udlagt til KM skat. fortegn. opsat til snapsting

** Søren Laursen i Hune stævner for betaling af stud, som blev udlagt til svensken. fortegn                          

(34)

17/12 1659.

** Anders Bodelsen stævner Laurs Jensen på Skald for klage og gav varsel, da han er dømt for sårmål

** Svend Nielsen i Momgård stævner Jens Christensen i Jonstrup og Tøger Jensen sst for vidne. Christen Pedersen Torngård i sdr Saltum vidner, at han adskillige gange har tilsagt dem at tærske på Rævkærgård, men de havde siddet overhørig. opsat til snapsting

** samme stævner skovfogderne samt navng bønder i Vedsted. Jens Jensen på Skald vidnede, at han havde set omtalte bønder komme kørende med hver sit læs ris fra skoven. senere så han, at Anders Bodelsen kom kørende med 2 læs ris fra Ulvskov, og siden så han 30 knipper og læs ris komme fra skoven, men hvem det var, vidste han ikke. Anders B svarede, at de 2 læs ris var til ham selv og husbonden. om der var kommet nogen ris derfra, mens han var syg, vidste han ikke

** Svend Nielsen i Momgård stævner Anders Jensen i Hjermeslev og Morten Svendsen for syn på et dige og jordhævd østen for Laurs Bondes gård, som skal være ham til fortrængsel      

** Laurs Christensen i Lemmergård efter Terkild Sørensens Peder Jensens Anders Nielsens og Laurs Jensens begæring

** Villum Christensen i Torpet stævner

** Jens Nielsen i Alstrup stævner Laurs Jensen i Alstrup og Christen Torsen sst for vidne

(35)

** Peder Jensen og Laurs Jensen i Alstrup fordeler Mads Christensen ---- for 5 skpr byg og Jens Mortensen for 3 skpr byg

** Søren Laursen i Hune  lod fordele

** på Jørgen Seefelds vegne stævnes Laurs Pedersen i Ingstrup for 34 sdl samt Laurs Pedersen og Peder Nielsen i Kås for rest landgilde. dom: at betale inden 15 dage

(36)

24/12 1659.

** gældsstævning. fortegn  

** stævning for faldsmål. fortegn    

** Anders Bodelsen 3 ting til Laurs Jensen på Skald, der ikke har betalt sårmålsbøder

** på Knud Seefelds vegne stævnes Anders Jensen i Hjermeslev for dom. ifølge landgilde har husbonden sendt ham 2 nød at føde, men han sendte dem tilbage. hans fæste formenes derved forbrudt. opsat 5 uger                                        

** samme stævner samme for vidne. Christen Svendsen i ll Pandrup vidnede, at han bragte de 2 nød til Anders Jensen, som sagde, at han ville tage dem, om rytteren, der lå i kvarter hos ham, ville samtykke deri. så kom rytteren ridende og tvang ham tilbage med de 2 nød og sagde, han ville ikke agte et påbud, med mindre det var hans H: kommissærs befaling                                 

** på Gertrud Mortensdatters vegne i Hune torp stævnes Jens Jensen i Purkær og hustru Inger Tollesdatter og Christen Nielsen i Pandrup for det gods, som de har annammet af sl Morten Tollesens efterladte, som sl Laurs Jensen skal have været lovværge for 

** Jens ---- ved Rævkærgård stævnes for at lade sl Laurs Jensens bo registrere                                             

** Søren Andersen i Krogsgård fordeler Knud Seefelds tjenere i Jetsmark, som rester med betaling for hesten til Iver Seefelds rustvogn. fortegn

(37)

** Jep Nielsen i sdr Saltum stævner Niels Christensen Søren Christensen og Mads Pedersen i sdr Saltum for 15 dlr for en hest, de købte af ham til deres sognerytter, og som de lovede at betale. dom: at betale inden 15 dage

(38)

7/1 1660.

** Laurs Jensen i Alstrup, hans sag angående kirkens tiende opsat 3 uger

** høringer

** Anders Bodelsen på Skald skovfoged til Birkelse fordeler Laurs Jensen på Skald for sårmålsbøder

** Søren Andersen i Krogsgård stævner Tøger Christoffersen og Laurs Klemendsen i Brogård for vidne. Jens Sørensen i Pandrup vidnede, at Søren A's tidligere hustru sl Maren Pedersdatter, som boede og døde i Krogsgård havde det yderste eller gangstadet i den 6te stol ovenfor kirkedøren på kvindesiden ulast og ukæret. andre vidner det samme

** Mikkel Christensen i Kås stævner Christen Nielsen sst for vidne angående en so, som han skulle have slået ihjel. han vedgik at have slået soen, men ikke at have slået den ihjel, men han ville betale dens værdi 3 mk inden påske

** Jens Pedersen i Knudegård på Øland stævner Søren Andersen i Kåsgård Peder Simonsen i Sisgård Tomas Christensen i Risager og Laurs Eriksen degn i Jetsmark for vidne angående hans sl søster Maren Pedersdatters efterladte børn Peder Sørensen og Johanne Sørensdatter deres mødrene arv, og fremlagde en fortegnelse over hvad, Søren Andersens børn kan tilfalde efter deres sl mor Maren Pedersdatter, samt vurdering . Søren A fremlagde overslag over boets gæld til tjenestefolk rytterhold skatter og proviant i krigstiden samt gæld til svogeren Jens Pedersen

(39)

14/1 1660. 

** Niels Jensen i Porten gav varsel for en stud, han er forlover for til Mads Mortensen i sdr Saltum

(40)

** Jens Nielsen i Saltum stævner Niels Christensen i Saltum Søren Christensen og Mads Pedersen sst for deres anpart af 15 dlr for en hest. 3 ting, samt Jens Nielsen sst for en hampesæk

** Søren Nielsen i Vestrup stævner menige Saltum sognemænd og enker angående deres tiende KM anpart fra sept 1658 og til nu. opsat 6 uger

** på Søren Laursens vegne i Bunken stævnes Christen ---- og Jens Jensen i sdr Saltum for 1 skp byg for de stude, han drev til Ålborg til svensken                                          

** Mads Laursen i Brødslev stævner menige Brødslev grander for deres anpart af den stud, de han fået af ham. 3 ting til dem, der ikke har betalt

** Laurs Jensen i Hune stævner for anpart af den stud. fortegn

** Ove Pedersen i Hune torp gav varsel for anpart i stud. fortegn

** Laurs Christensen i Lemmergård fordeler for anpart af den hest, han udlagde for dem. fortegn

** Peder Christensen i Alstrup kirkeværge med opsættelse 26/11 stævner Laurs Jensen i Alstrup, også kirkeværge til Alstrup kirke, og tiltaler ham for halvparten af kirketienden for 1657-8-9, årlig 8 tdr byg, som han rester med. Peder C lod læse Laurs Jensens brev, som blandt andet indeholder, at han lover at betale tienden rettidigt samt holde sognemændene skadesløse. kendelse: han bør holde sin medbroder Peder C skadesløs for den rest tiende, med mindre øvrigheden formedelst det fjendtlige indfald vil eftergive noget deraf

(41)

** Mads Mortensen i sdr Saltum med opsættelse 5/11 stævner Niels Christensen i Torpet Niels Jensen i Porten og Jens Christensen i Jonstrup for dom angående en stud, som han udlagde for dem i proviantskatten, og de havde lovet ham betaling, men ikke efterkommet det, men tvunget ham til bekostelig rettergang. vidne af 19/11 fremlægges. dom: at betale inden 15 dage

(42)

** Søren Nielsen i Vestrup med opsættelse 26/11 stævner Oluf Jensens karl i Kettrup ved navn Christen ---- og Peder Laursens karl sst ved navn Peder Nielsen for dom. de tiltales for fra et vrag på Ejer strand med økser at have udhugget boltenagler, som de borttog, som bevidnes af strandfogden og et andet vidne. kendelse: de bør stande til rette

(43)

** samme på Christen Christensen soldat, barnfødt i Østrup, hans vegne stævnes hans bønder for rest soldaterløn. fortegn. lejebrevet læses samt afskrivning på betaling. lægdsbrødrene dømmes til at betale resten eller lide indvisning

(44)

21/1 1660.

** Svend Nielsen i Momgård stævner Christen Madsen, som tjener Laurs Christensen i Momgård og Laurs Christensen samt Niels Holdensen i Kølvring og hans søn Holden Nielsen for vidne. Anders Bodelsen på Skald skovfoged vidnede, at han så Christen M og Holden N i Ulvskov på husbondens ejendom hver med en slæde med et læs ris på. opsat 3 uger  

** Henrik Hansen på Niels Hansen, foged på Hammelmose, hans vegne stævner for fædrift i Hammelmose endel samt for engskyld, og formener, de bør betale inden 15 dage, og da de ikke rettidigt har betalt engskyld, at de har forbrudt deres fæste. opsat 3 uger 

** Niels Christensen i Torpet gav varsel for et løfte for en hest, som han udlagde for dem til den svenske kommission. fortegn. opsat 8 dage 

** høringer. fortegn

** varsel

** Henrik Hansen stævner så mange i Jetsmark sogn som rester med ---- 3 ting

** stævning for anpart i hest

** Anders Nielsen i Alstrup stævner navng for vidne. Klemend Mortensen i Alstrup vidnede, at ved st Olufs dags tid, da den løjtnant, der lå i kvarter i Alstrup, skulle udmarchere, måtte hans kvarter love ham 2 vogne til rejsen, og for bedre at kunne skaffe dem, delte de kvarteret i 2 lægd, som hver skulle skaffe en vogn med heste. derefter var der nogle, der ikke var i lægd om vogn eller heste, mens andre måtte skaffe vogn og heste som det andet lægd. andre vidner det samme

(45)

** Christen Torsen i Alstrup stævner Anders Nielsen og andre for vidne. navng vidner, at de ikke var med at dele lægdet i to eller samtykkede deri. Anders Nielsen sagde, at de ikke ankede mod delingen før nu, og de svarede, at de ikke kunne anke, idet de ikke var der    

** stævning

** Poul Nielsen i Østrup stævner navng hver for 2 sdl for den hest, som de ----                       

** Niels Jensen i Porten fordelte dem, der rester med betaling til ham for den stud, han er i løfte for til Mads Mortensen. fortegn.  studen udlagde Niels J i svenskens tid   

** på Mads Laursens vegne i Brødslev fordeles dem i Brødslev, der rester med betaling for den stud, de fik af Christen Laursen, som tjente i Vestergård. fortegn

(46)

** Jep Nielsen i sdr Saltum fordelte for anpart af hest samt hampesæk. fortegn

28/1 1660.

** Christen Andersen i sdr Saltum stævner for en stud, han udlagde i kongeskat. fortegn 3 ting

** høringer. fortegn

** fordeling

** gældsstævning. fortegn

** stævning

** gældsstævning

** Anders Nielsen Smed i nør Saltum stævner Christen Christensen i Østrup for hans smederedskab, som denne lånte af hans kone, mens han var i KM tjeneste, om han får det igen, eller om det er solgt eller pantsat. opsat 3 uger

** fordeling for rest brokorn. fortegn

(47)

** Poul Nielsen i Østrup fordeler for gæld. fortegn

** Christen Torsen og Laurs Jensen i Alstrup stævner navng for deres anpart betaling for de 2 heste, som løjtnanten fik med sig bort, og som var vurderet for 23 sdl. fortegn. vurderingsvidnet fremlægges. vidnet af 21/1 fremlægges. vidnerne gentages, at byen blev delt i 2 lægd for bedre at kunne skaffe vognene og hestene. Jens Sørensen, der var lejet til at køre en vogn, havde fået pengene, men da vognen ikke kom, betalte ham dem tilbage. kendelse: da de indstævnede har været i kvarter sammen, og der kun er kommet en vogn, men der hævdes, at de i stedet har betalt med rede penge for deres vogn og heste, men det er ikke bevist, vidste fogden ikke rettere, end de måtte gøre regnskab med hverandre, og dem, der bliver andre skyldig, må betale eller lide tiltale    

(48)

** Laurs Jensen, kirkeværge til Alstrup kirke, med opsættelse 10/10 stævner Alstrup sognemænd for 2 1/2 års rest tiende til kirken. fortegn

(49)

** Christen Laursen i Skøttrup med opsættelse 20/10 stævner Christen Nielsen i Havgård og Mads Laursen i Brødslev for deres anpart af en stud, de fik af ham, som blev udlagt til KM skat. dom: hver bør betale 6 sdl inden 15 dage

4/2 1660.

** Søren Nielsen i Vestrup stævner Christen Nielsen i Havgård for dom angående KM anpart kvægtiende af Ingstrup sogn for 1658-9, hvoraf en del resterer. opsat 3 uger

** høringer. fortegn

** Peder Sørensen i Østrup stævner Christen Bertelsen i Hjermeslev og hustru Maren Poulsdatter for vurdering af boet efter sl Maren Ibsdatter, som boede i Bunken og døde hos Peder S. navng vurderingsmænd har vurderet boet    

(50)

** Jens Jespersen i Østrup stævner Hans Henriksen i Østrup og Laurs Andersen sst for hhv 1 sdl og 3 mk for løfte til Tøger Jensen for en hoppe, som de købte til kornetten, som lå i Østrup. 3 ting

** Christen Andersen i sdr Saltum fordeler for 10 sdl 3 mk for løfte for en stud, han udlagde i kongeskatten. fortegn    

** fordeling. fortegn

** Anders Nielsen i Bundgård 4 ting til en del sognemænd, der rester med betaling for rytter hesten løn og mundering. opsat 3 uger  

** Terkild Simonsen i Alstrup stævner for rest for fædrift i Hammelmose. fortegn. opsat 8 dage

** Peder Jensen i Alstrup stævner for rest for de tønder, der kom ud til proviant. fortegn. opsat 8 dage          

** Mads Christensen i Hjermeslev stævner for gæld. fortegn 3 ting

** Anders Nielsen Smed i nør Saltum stævner Tomas Laursen Skrædder for forskelligt gods, som hans kone har pantsat og vil indløse det. Tomas svarer, at han skal bevise, hvad han har fået, når han vil betale. opsat 14 dage

** Søren Nielsen i Vestrup på Peder Laursen i Østrup hans vegne fordeler dem, som rester med betaling for han kørte med kvartermesteren. fortegn              

(51)

** Svend Nielsen i Momgård på husbondens vegne stævner Jens Christensen i Jonstrup og Tøger Jensen sst, som var budt at tærske på Rævkærgård, men havde siddet det overhørig. de bør stille husbonden tilfreds  

11/2 1660.

** Tomas Christensen i Torpet på husbond og dennes tjener Margrete Tomsdatter, sl Simon Nielsens efterleverske, i Ingstrup deres vegne stævner navng for vidne. fortegn. der er foretaget skifte efter Simon Nielsen uden medvirken af godsejeren, således der ikke er korn til avl, så gården bliver øde, desuden er der ikke foder til dyrene. arvingerne forbydes at befatte sig med høet til gården   

(52)

** Christen Nielsen i Havgård, lovsmand for bispens tiende, stævner Ingstrup sognemænd for KM anpart tiende for 1558 og 1659. opsat 3 uger

** stævning for rest KM tiende 1658-9. fortegn. opsat 3 uger

** stævning for gæld. fortegn. 2 ting

** Bertel Andersen i Krattet stævner Else Christensdatter for vurdering . der vurderedes en ko for 2 sdl, som Bertel A tog til sig for hvad, hans fars begravelse havde kostet og tilbød hende at indløse den

(53)

** Laurs Jensen i Alstrup stævner Anders Nielsen

** 6 høringer

** Mads Christensen i Hjermeslev lod fordele Laurs Jensen, Maren og Johanne Jensdatter hos Morten Svendsen, Anders Laursen, Simon Poulsens dreng Laurs Pedersen Else Klemendsdatter, Karen Poulsdatter, Knud Smed, Christen Jensen

** Terkild Simonsen i Alstrup lod fordele Mette Pedersdatter i Abildgård Christen Christensen sst, Niels Smed, Christen Bunde ved Boelskifte, Jens Jensen

** Peder Jensen i Alstrup dele for de tønder til provianten                                                      

18/2 1660.

** på Her Hans Pedersens vegne i Østrup varsel for rest tiende 1658-59 fortegn. opsat 14 dage

** Christen Torsen i Alstrup og Laurs Jensen sst stævner navng for regnskab efter dom. fortegn. (vogn og heste til den svenske løjtnant) opsat 8 dage                                     

** Anders Nielsen i Bundgård stævner Laurs Andersen i Østrup, Oluf Bertelsen i Saltum og Christen Christensen i Fårup for vidne

**  samme angående Saltum sogns halvanden hest, med sin mundering og rytterløn, som retfærdigt skal fordeles mellem dem. fortegn

** Jens Laursen i Fårup stævner menige Saltum sognemænd for rest tiende til kirken for 1656 og 1659. 3 ting

(54)

** Anders Nielsen Smeds sag mod Christen Christensen i Østrup opsat 3 uger

** Søren Nielsen 3. ting til Søren Andersen i Krogsgård med sine medbrødre

25/2 1660.

** Jens Laursen i Fårup stævner for rest på en stud. fortegn

** Tomas Jensen i Hjermeslev stævner for hammelpenge til svensken. fortegn 3 ting                                     

** Christen Christensen i Abildgård stævner for byg for proviantskatten, han ydede for dem på slottet. fortegn

** gældsstævning. opsat 3 uger

** høringer. fortegn

** Jens Laursen i Fårup fordeler for rest på Saltum kirketiende 1656. fortegn

** Jens Laursen i Fårup fordeler Saltum sognemænd for rest kirketiende 1660. fortegn

(55)

** Søren Nielsens sag på bispens vegne imod Christen Nielsen i Havgård angående Ingstrup tiende, som han er forlover for, opsat 3 uger

** Christen Torsen og Laurs Jensen i Alstrup efter opsættelse 18/2 stævner Alstrup mænd for at gøre regnskab. fortegn. dommen fremlægges, hvori Alstrup grander, som har været i løjtnantens kvarter, skal gøre regnskab om deres udlagte penge og heste og vogn, som løjtnanten fik med sig, da han marcherede derfra. de begærer at uvildige dannemænd ser på deres regnskab, som også sker

(56)

3/3 1660.

** høringer fortegn

** Tomas Jensen i Hjermeslev fordeler Laurs Laursen for 11 s. Vill Laursen for 8 s og Christen Jensen i Nørgård for 11 s hammelpenge til svensken.                                  

** Laurs Bertelsen i Sigen stævner Yde Svendsen i Holmgård og Laurs Christensen i Hjermeslev for at fremlægge lægdssedlen

** Christen Torsen i Alstrup og Laurs Jensen sst stævner navng Alstrup grander for vidne angående regnskab. de mænd, der var udmeldt af tinget at se deres regnskab vidnede, at til det berammede møde mødte kun få indstævnede                              

(57)

** Oluf Jensen i Kettrup på sin egen

** Niels Jensen i Hvorup og Christen Andersen sst, syn på sandflugtens ødelæggelse af deres ager eng og drift       

** Matias Knudsen i Albæks mølle et vidne. navng vidner, at møllen var yderst forfalden, før Matias kom dertil, og han ikke i den besværlige tid kan give skat til husbonden, med mindre han og hustru og børn skal gå i armod

** fordeling. fortegn

** skriveren på Ålborg slot stævner menige Saltum mænd og enker, som er tiendepligtige, for dom angående deres rest tiende  fra 1658 og til denne dag. krigskommissærens brev på KM vegne fremlægges, hvori der advarer om indbetaling af tiende. menige Saltum sognemænds svar lægges i rette, at de vil gerne betale, hvis de kunne, men i den længevarende fejdetid har de haft adskillige udgifter til fjenderne, mens de var her, og siden med månedlig skat og indkvartering, og hvis Gud ikke vil forbarme sig over deres elendighed, kan de ikke få til deres sæd, men må forlade kone og børn og tigge deres brød. de håber på dilation. kendelse: da de vedgår at skylde tiende, må de betale eller lide indvisning

(58)

10/3 1660.

** Oluf Jensen i Kettrup på egne og granders vegne stævner på Børglumkloster for syn på deres agre, som er overløbet med sandflugt 

(59)

** Niels Jensen i Hvorup og Christen Andersen sst et vidne. synsmænd har beset deres huse og agre, som for en stor dels vedkommende er ødelagt af sandflugt, så de ikke kan betale deres skat og tynge

** Peder Christensen i Alstrup på sin egne og sognemænds vegne stævner Laurs Jensen og Anders Nielsen sst for skat, de indkrævede af præstens tjenere

** høringer. fortegn

** Christen Torsen og Laurs Jensen i Alstrup begærede dele over Anders Nielsen og Jens Nielsen med deres medbrødre for at gøre regnskab

** Yde Christensen på sin egne og en part sognemænds vegne stævner lægdsmændene i Hjermeslev for at fremlægge lægdssedlen for den proviant, der blev ydet på Ålborg slot

** Christen Olufsen i Østrup stævner vester Peder Laursen i Østrup for syn angående hans hustru Kirsten Andersdatters sår og skade, som synsmænd har beset, samt skade på stuedør en lergryde med videre. Peder L vil bevise, at 2 dage efter han var i deres hus for at hente vadmel, havde hun ingen sår                         

(60)

** navng synsmænd har set Christen Olufsens pigebarn, som var død. der var intet at se, som kunne være årsag

** Laurs Mørk i Østrup stævner 2 mænd i Fårup for 29 s og 1/2 td byg for en rejse, han gjorde for dem med ryttere      

** Søren Nielsen i Vestrup på KM vegne stævner Laurs Jensen i Hune og Christen Sørensen norden Hune kirke for egetømmer, som de har sønderhugget på Vesterstrand og ført til deres huse. opsat 3 uger

** Margrete Jensdatter i Sønderby stævnes for dom, idet hun 5 gange er blevet besovet. formenes derfor at have sit liv forbrudt                                                      

** i lige måde for 3 mk resterende stedsmål, som ikke er betalt formente han dermed sit fæste har forbrudt       

** Oluf Sørensen Smed i Sønderby stævnes for lejermålsbøder 12 rdl, som han havde haft med Margrete Jensdatter før svensken indkom. opsat 3 uger                                           

** Christen Andersen i Østrup lod læse et pantebrev fra Niels Laursen på 60 sdl med pant i den broderlod, som er tilfaldet ham i den gård i Østrup, som hans far Laurs Laursen påboede

** Søren Laursen i Kås stævner i Jetsmark for rest bispetiende i Søren L's lægd for 1657-8-9. fortegn

(61)

** Anders Nielsen Smed i nør Saltum med opsættelse 28/1 stævner Christen Christensen i Østrup for hans smederedskab, som Anderses kone skal have givet ham, mens han var i KM tjeneste. Christen Christensen lod svare, at han ikke ved, hvorfor han skal angribes mere end andre, da han ikke er hans husbond, og han vel ikke skal tage vare på hans gods i hans fravær, og som ikke er bevist

17/3 1660.

** stævning for faldsmål. fortegn

(62)

** Søren Andersen i Krogsgård på Jens Jørgensens vegne i Hvarret hans sag imod Christen Sørensen norden Hune kirke opsat 14 dage

** syn på ejendomme i Kettrup og Ejersted, som er fordærvede af sandflugt. fortegn                              

** Jens Tomsen i Jonstrup på Tøger Laursens vegne stævner alle i Jetsmark for rest, samt i Ingstrup og i Saltum sogn. opsat 3 uger

** Jens Andersen i Ejersted et vidne, at den tredie part af hans agerjord er fordærvet af sandflugt                             

** varsel

** Yde Christensen i Hjermeslev på egne og en del sognemænds vegne begærer dele over lægdsmændene for betaling til Christen Christensen for proviant, han udførte og øltønden. det vil blive fremlagt for retten

** Peder Christensen i Alstrup begærede 3 ting over Laurs Jensen og Anders Nielsen. de fremlagde kvittering samt lægdsseddel til regnskab

** Laurs Mørk udsatte 4 ting med de 2 mænd i Fårup 8 dage

** gældsstævning. opsat 6 uger

(63)

** Anders Nielsen i Alstrup på sin egen og menige granders vegne stævner Peder Christensen for vidne             

** Tøger Jensen i Jonstrup et vidne om hans betaling af havre til Her Hans Pedersen i Østrup, som bevises med kvittering

** Christen Nielsen i Havgård stævnes for KM anpart korntiende i Ingstrup sogn for 1657-8. fortegn. bispens påtegning fremlægges. dom: Christen Nielsen bør betale den rest tiende inden 15 dage

(64)

24/3 1660.

** stævning

** Svend Nielsen i Momgård stævner Anders Bodelsen på Skald for syn. synsmænd var i Ulvskov på Birkelse ejendom, og der syntes de, at der var kun var hugget 3 læs ris. opsat 5 uger          

** Svend Nielsen stævner Mads Christensen i Pandrup Peder Knudsen Niels Pedersen i Fruensgård Peder Laursen i Klostergård Mikkel Poulsen i Klarborg Laurs i Holmgård Laurs i Brogård Keld Jensen i Kås Søren Steffensen i Skadbak, for de har siddet overhørig og ikke udført KM korn fra Rævkærgård og til Ålborg         

** samme mænd stævnes for vidne. bud og ladefoged har tilsagt dem til omtalte kornrejser, som de sad overhørig. de bør tale husbondens minde. opsat 5 uger                                

** navng bønder i Rævhede tiltales for deres uringede svins ødelæggelser på Rævkærgårds rum bårer og eng. synsmænd vurderer skaden til 3 læs hø. det formenes, svinene bør være forbrudt. opsat 5 uger 

** Morten Jensen,, ladefoged på Rævkærgård havde nogle gange advaret dem om, at de skulle holde svinene hjemme eller lade dem ringe

** stævning

** Niels Christensen i Torpet hans sag angående hest penge opsat 8 dage

** Peder Sørensen i Hvorup Peder Olufsen i Kettrup og Laurs Sørensen i Hvorup et vidne. synsmænd har set ødelæggelserne af sandflugt på deres ejendomme. de er overløbne med sand 1/2 2/3 og al jord

(65)

** tilsagn om betaling af gæld

** Christen Andersen i Østrup her for retten lod læse et pantebrev, at Christen Frandsen, barnfødt i Tømmerby i Tolstrup sogn, og nu boende i Tømmerby pantsætter til Christen Andersen i Østrup den selvejer anpart i den bolig i Østrup, som hans hustru har arvet efter hendes sl far Peder Nielsen, og som Just Christensen har afstået til Christen Andersen, og denne har fæstet. han har fået 14 sdl, som skal betales til påske, og dersom det ikke sker, skal Christen A beholde anparten til ejendom. det er en søsterlod i bondeskyld 2 skpr 1 1/2 fdk og 1/3 fdk  

** Christen Nielsen i Havgård i Ingstrup sogn stævner menige Ingstrup mænd, som rester med bispens tiende 1658-9, som han og Niels Mørk, som tidligere boede i Ingstrup, på menige sognemænds vegne havde fæstet. bispens fæstebrev fremlægges

(67)

** Mads Christensen i Pandrup og Søren Laursen i Kås forlovningsmænd for en andel KM tiende af Jetsmark sogn stævnes for rest 1657-8-9. rest fremlægges                            

** fordeling

31/3 1660.

(68)

** gældsstævning. opsat 5 uger

** Niels Christensen i sdr Saltum stævner Jens Nielsen sst for syn. synsmænd har beset Niels C's agre, hvorover der var lagt en vej. Jens N formente, han ikke skulle lide tiltale derfor mere end andre sognemænd                                   

** Niels Christensen i sdr Saltum Tomas Jensen sst Oluf Bertelsen og Bend Nielsen sst har lignet Saltum sogn i 2 lige lodder. Laurs Andersen i Østrup tog sedlen på den halve hest, når Saltum mænd betaler den hele hest

** gældsstævning for 10 skpr rug

** Jens Christensen i Jonstrup stævner for rest på hest, de købte af ham på herredets vegne. fortegn. opsat 5 uger

** stævning

** på Her Hans Pedersen sognepræst til Saltum Hune hans vegne stævnes for rest tiende 1658-9 Christen Olufsen og øster Peder Laursen i Østrup. dom: de bør betale inden 15 dage

(69)

** Søren Nielsen i Vestrup hans sag med Laurs Jensen i Hune og Christen Sørensen norden Hune kirke opsat 3 uger

** i lige måde den sag med Oluf Sørensen Smed i Sønderby for 12 rdl lejermålsbøder med Margrete Jensdatter opsat 3 uger 

7/4 1660.

** Margrete Jensdatter, hos hendes stedfar Peder Jensen i Sønderby, bekendte frivilligt, at hun havde 5 uægte børn, 3 med en karl fra Åby, og 2 med hver sin far, som bevises med Her Hans Lukassens seddel 

** Jens Nielsen i sdr Saltum lod forbyde ulovlige veje over hans toftejord                                        

** Jens Christensen i Jonstrup stævner for en stud til Mads Mortensen samt for 2 Ålborgrejser. fortegn

** Peder Christensen og Søren Nielsen i Alstrup stævner navng Alstrup grander for vidne. Laurs Jensen i Alstrup vidnede, at den vogn, løjtnanten fik med sig, kunne koste 7 1/2 sdl. andre vidner det samme, samt at køresvenden fik 1 rdl                  

** gældsstævning. opsat 8 dage

** på Jens Jørgensen vegne i Hune hvarre med opsættelse 25/2 stævnes Christen Sørensen norden Hune kirke for 1 td rug og 1 td byg efter hans gældsbrev. kendelse: at betale inden 15 dage

(70)

14/4 1660. 

** Christen Andersen i Østrup på Her Jacob Sørensen, sognepræst til Saltum og Hune, hans vegne stævner navng hver for 2 tdr byg, som han har forstrakt til deres skat. andre stævnes. fortegn. opsat 3 uger

(71)

** Christen Jensen i Kvorup stævner for korn. opsat 14 dage

** Christen Christensen i Ribergård stævner for præstens tiende. opsat 14 dage

** Søren Keldsen på Søren Nielsens vegne stævner for rest

** Niels Andersen i Hune krat stævnes for at fremlægge stedsmålsseddel af den jord, han bruger til den bolig, han påboer. sedlen er dateret 31/10 1654 Hebelstrup

** Christen Christensen i Fårehave stævnes for rest stedsmål. opsat 14 dage

** Oluf Andersen i Kettrup og Peder Jespersen blev forligt

** Jens Christensen i Jonstrup 3 ting til navng for den stud til Mads Mortensen og de 2 Ålborgrejser 7 1/2 mk og 5 mk. fortegn

28/4 1660.

** på Svend Nielsen i Momgård hans vegne opsat 8 dage

** Svend Nielsen på husbondens vegne lod lyse Toftegårds mænds enge og endel i hegnet, og forbød nogen at komme der, ej heller kvæg

** Christen Nielsen i nør Saltum på Her Jacob Sørensens vegne stævner for kornskyld

(72)

** høringer. fortegn

** kornskyld

** Bolle Laursen, der tjener i Holmgård, stævnes

** Jens Christensen i Jonstrup stævnes

** Jens Laursen i Fårup på egne og granders vegne stævner Søren Nielsen i Vestrup og Anders Nielsen i Krattet for syn på indhævd og kast i Pirup Fårup og Brogårds fælled              

** samme stævner Bertel Andersen, der holder til hos Anders Nielsen i Krattet for at fremvise stedsmålsseddel til det indhævd, han har ladet opsætte. opsat 3 uger

** Christen Jensen i Kvorup stævner Jens Pedersen i Skødsholm for 8 skpr rug og 6 skpr byg, som han har taget på hans loft uden hans minde

** samme stævner Jens Pedersen i Skødsholm for vidne. Christen Jensens kone Maren Jensdatter vidnede, at Jens P kom på deres loft og målte kornet op og sagde, det var skat til de brandenborgske, som lægdsmændene havde lagt Christen Jensen for            

** Søren Nielsen i Vestrup på KM vegne stævner for skat

(73)

** Søren Nielsen i Vestrup på KM vegne efter 6 ugers opsættelse dom over Margrete Jensdatter i Jetsmark i Sønderby, som efter bekendelse har avlet 5 børn uden ægteskab, og formente, hun har forbrudt sit liv, med mindre hun af øvrigheden benådes. til at påkende dommen med herredsfogden blev navngivet 8 mænd                   

** Jens Pedersen i Skødsholm stævner Christen Jensen i Kvorup for vidne. Peder Simonsen i Sisgård vidnede, at da Christen J blev eksekveret for den brandenborgske skat, da bar han selv kornet ud og lagde det på en slæde. Christen J svarede, at hvis han bar korn ud, var han tvunget dertil af rytteren                    

** gældsstævning

** Søren Nielsen i Vestrup. dommen over Laurs Jensen i Hune og Christen Sørensen norden Hune kirke for at skaffe deres hjemmelsmand tilstede til det egetømmer, de har sønderhugget på stranden

** Niels Jensen i Pilgård stævnes for lægdsseddel til den brandenborgske skat                    

** sagen med Oluf Sørensen Smed i Sønderby angående 12 rdl lejermålsbøder med Margrete Jensdatter opsat 3 uger                 

** sag med Christen Christensen i Fårehave angående rest stedsmålspenge opsat 1 måned

** på Karen Jensdatters vegne, der tjener på Vang, stævnes for gæld

(74)

** Christen Jensen i Nørgård i vester Hjermeslev og Yde Christensen sst med opsættelse 17/5 stævner Anders Laursen og Mads Christensen i Hjermeslev, og talte med hans hustru Sidsel Mortensdatter, angående de har været sammen om at holde en korporal fra 18/2 1659 og 23 uger frem til rytterne afmarcherede, og i den tid har de indstævnede kun betalt halvt så meget som de andre, som fremgår af fortegnelse samt af korporalens kvittering. de indstævnede møder med deres kvitteringer af korporal Mikkel Bredtschreder. register over deres udgifter fremlægges. de dømmes til at gøre rigtigt regnskab med hverandre

(75)

** Søren Nielsen i Vestrup med opsættelse 10/3 stævner Margrete Jensdatter i Sønderby for dom, idet hun har avlet 5 børn udenfor ægteskab, og derved forbrudt hendes liv, som fremgår af tingsvidne 7/4. Her Hans Lukassens missive fremlægges med fortegnelse over dem, hun har beskyldt i Jetsmark kirke, når hun blev afløst

** Oluf Sørensen i Sønderby dømt til at betale 12 rdl bøder for at have besovet Margrete Jensdatter i Sønderby samt 3 mk rest stedsmål

(76)

5/5 1660.

** Svend Nielsen i Momgård efter 6 ugers opsættelse dom over Peder Knudsen og Mads Christensen i Pandrup og deres medbrødre for oversiddelse til en Ålborgrejse. de vil indstille sig i husbondens vilje og minde 

**  høringer. fortegn

** dele

** Niels Jensen i Pilgård fordeles for en lægdsseddel på den brandenborgske skat                                          

** Jens Christensen i Jonstrup hans sag imod Niels Laursen i Stride, Oluf Nielsen i Myrtue, Anders Nielsen i Alstrup og Peder Jensen sst opsat 8 dage

** Svend Nielsen i Momgård hans sag angående svin uringede svin og rishugst opsat 3 uger

** Niels Mikkelsen i Pandrup stævner Ove Laursen på Kongsbak og hans hustru Boel Sørensdatter for vidne. Niels Pedersen i Fruensgård vidner, at i 27 år har det yderste stade i den 3 stol på kvindesiden ligget til den bolig, som Niels M påboer. andre vidner det samme, samt Niels M's kone Else Christensdatter blev gift det år de ---- var her i landet                    

** Christen Keldsen i Hønsholm stævner Niels Pedersen i Fruensgård for syn. synsmænd har beset hans sår, som ikke kunne skjules med hår eller hat, og som han skyldte Niels P for. denne vil bevise, han ikke gjorde det. opsat 14 dage                   

(77)

** Peder Laursen i Østrup stævner Jens Jensen i Kogsted for 4 års skyld og 6 mk stedsmål af det værsted, han påboer. Jens J vil bevise, han har betalt. opsat 3 uger

** Søren Nielsens sag på Jens Pedersens vegne opsat 3 uger

** på Her Jacob Sørensens vegne dele for korn

12/5 1660.

** Søren Andersen i Krogsgård på Jens Smeds vegne i Kås stævner Christen Keldsen i Hønsholm og spurgte ham, om han ville sigte Jens Smed for det sårmål, som Christen skal have sigtet ham for at have taget en nål i hans hus

** samme stævnede samme for vidne. Niels Jensen og Jens Madsen i Pilgård vidnede, at de havde været i Christen K's hus og spurgt ham om han sigtede Jens Smed. han svarede, at de havde snakket derom, og de friholdt ham ikke. Søren A mente, han burde bevise sådanne uærlige ord. opsat 3 uger

** Morten Jensen i nør Saltum og Peder Jensen i sdr Saltum gav Simon Christensen i sdr Saltum afkald for arv efter deres søsterdatter sl Johanne Christensdatter, som var Simon Christensens hustru   

** Simon Christensen i sdr Saltum et vidne, at Anders Nielsen i Vejby sogn i Rødding herred på hustru Kirsten Andersdatters vegne og Peder Olufsen født i vester Lem sogn og by på mor Inger Andersdatters vegne giver ham afkald for arv efter hans afgangne hustru Johanne Christensdatter

(78)

** stævning

** Jens Christensen i Jonstrup med opsættelse 31/3 stævner navng mænd for 11 sdl for en hest, de har købt af ham på herredets vegne og lovet at betale, hvilket ikke er sket. fortegn. dom: at betale inden 15 dage                                                                

(79)

19/5 1660.

** Søren Nielsen i Vestrup på Ove Laursen på Kongsbak hans vegne stævner Niels Mikkelsen i Pandrup og hans kvinde Else Christensdatter for vidne. Mikkel Poulsen i Klarborg vidnede, at han mindes 40 år, da havde Anne Nielsdatter, som boede på Kongsbak, det yderste stolestade, som Ove Laursen og Niels Mikkelsen tvistes om. andre vidner det samme                        

** Søren Nielsen stævner Anne Nielsdatter i Hune for at udlægge sin barnefar, som er Christen Keldsen i Hønsholm, søn af Keld Nielsen i Kvorup                                       

**  Christen Nielsen stævnes for dom, angående 12 rdl bøder. opsat 6 uger 

** Søren Nielsen begærer 3 ting for KM anpart korntiende af Saltum sogn

** Anders Jensen i sdr Saltum stævner lægdsmænd for 19 mk rest skat. opsat 3 uger

** Knud Jensen i Ingstrup præstegård på præstens vegne lyser mark enge og kær i hegnet

(80)

** Søren Nielsen i Vestrup et vidne. vurdering af toldtømmer og strandvrag                              

26/5 1660.    

** Jens Eriksen i Hune stævner for tiendekorn 

** Søren Nielsen på Her Hans Lukassens vegne stævner for tiende. opsat 3 uger

** Søren Nielsen i Vestrup stævner Saltum sognemænd for dele

** høringer. fortegn

** Søren Nielsen i Vestrup stævner Peder Nielsen og Christen N i Kettrup og gav dem varsel efter dom 14/1, for de har på Kettrup strand udhugget boltenagler af et vrag

** Søren Nielsen stævner for gæld 3 ting

** gældssag

** gældssag

** gældssag

** Bolle Laursen der tjener i Holmgård stævner Peder Christensen i Alstrup for vidne. Yde Svendsen i Holmgård vidnede, at Peder C's pige kom og sagde til Bolle Laursen, at de ikke længere ville have de 2 stude i foder, og den ene var borte. næste dag fandtes den i mosen, og straks efter de drog den op, døde den. Christen Laursen i Hjermeslev havde haft de 2 stude at pløje med, og da han leverede dem tilbage til Peder C, var de lige så gode, som da han fik dem      

(81)

** Søren Christensen i Torpet på Johanne Laursdatters vegne i Jonstrup stævner Yde Christensen i Hjermeslev Jens Christensen i Ejersted Maren Christensdatter i Ejersted for afkald angående arv efter deres sl forældre Christen Jensen i Jonstrup og Dorte Christensdatter. opsat 3 uger                                       

** Saltum sognemænd stævnes for rest tiende 1658-9. fortegn. dom: at betale inden 15 dages med 2 rdl pr td byg

** skriveren på Ålborg slot fordeler Saltum sognemænd for rest tiende 1659. fortegn

(82)

**  Svend Nielsen i Momgård stævner navng i Vedsted Røgel Kølvring og på Skald for dom angående ulovlig rishugst i Ulvskov. flere er set komme fra skoven med ris, og der har været afholdt syn. skovfogden Anders Bodelsen svarer, at de ris, han hentede, blev brugt til limer til husbonden. da vidner og syn strider mod hverandre skal sagen for sin tilbørlige dommer

(83)

** Svend Nielsen i Momgård stævner mange navng bønder for dom, da de er tilsagt til en Ålborgrejse med korn fra Rævkærgård, men har siddet overhørig. dom: de bør tale husbondens minde eller lide tiltale

(84)

** Svend Nielsen i Momgård stævner navng bønder i Rævhede for dom og tiltalte dem for at have ladet deres uringede svin gøre skade på Rævkærgårds ejendom, som bevises med tingsvidner, og formener, de bør betale skaden samt have forbrudt deres uringede svin til husbonden. de er ofte advaret mod at holde deres svin fra husbondens ejendom. syn på skaden læses. der er gjort skade for 3 læs hø. de bør være i husbondens minde

2/6 1660.

(85)

** Svend Nielsen i Momgård på husbonds vegne stævner for gæld. opsat 3 uger

** Jens Pedersen i Skødsholm stævner Christen Jensen i Kvorup og hustru Maren Jensdatter for vidne angående den tid, Jens P eksekverede Christen Jensen med rytter                                 

** Vill Andersen i Ingstrup stævner Peder Christensen i nør Saltum for dom, og talte med hans hustru Johanne Jensdatter, da han i sit ægteskab har besovet en anden kvinde, og dermed begået skørlevned, og mener, han har forbrudt hans boeslod. opsat 3 uger

** Bolle Laursen, der tjener i Holmgård, stævner Peder Christensen i Alstrup for vidne. Peder Jensen vidnede, at han solgte en stud til Bolle L for 9 sdl. samme stud havde Peder C i foder, og den druknede i mosen. den var nu 11 sdl værd efter vurdering

** høringer. fortegn

** Jens Eriksen i Hune lod fordele for gæld

** Knud Nielsen i Fårup lod fordele for en stud

(86)

** Knud Christensen i Drustrup fordeler Mads Christensen i Kongsbak i Pandrup for 6 skpr byg a 1 mk

** Søren Nielsen i Vestrup lod fordele Mads Christensen i Kongsbak

** Søren Nielsen i Vestrup fordeler Oluf Jensens karl i Kettrup, ved navn Christen N, og Peder Laursens karl sst, ved navn Peder Nielsen, da de er dømt for at have udhugget boltenagler ulovligt af et vrag ved Ejersted strand, som Søren Nielsen og hans medbrødre havde købt af Christen Christensen i Ålborg

9/6 1660.

** Christen Jensen i Kvorup og Jens Pedersen i Skødsholm blev forligt med hver andre angående den brandenborgske skat, som Jens P har eksekveret ham for, uanset han havde udgivet sin skat med dem af Saltum sogn. Jens P giver ham kornet tilbage

** Anders Jensen i Tvilstedgård stævner Jens Pedersen Rod i Bundgård for udvisning forbud og tilbud. han lå på sin sygeseng. opsat 8 dage

** Jens Christensen i Alstrup stævner Christen Torsen og Klemend Mortensen sst for syn på jord og korn, der er frapløjet ham. Christen T tilbyder stabel og sten måtte sættes af dannemænd imellem dem

** Peder Jensen i Alstrup stævner Peder Christensen for syn på en ager, der er tilsået med rug, hvorfra der er pløjet og lagt til Peder C's ager

(87)

** Niels Laursen i Fårup stævner Niels Christensen i Fårup for 3 skpr rug, der rester på en degen, som sognerytteren fik. pr skp 20 s

** gældsstævning for 1 mk lån 3 ting

** Christen Keldsen i Hønsholm stævner hans far Keld Nielsen i Kvorup og talte med hans datter Johanne, for skifte efter hans sl mor. opsat 3 uger                                               

** Bolle Laursen, der tjener i Holmgård, stævner Peder Christensen i Alstrup for en sorthjelmet stud, som han havde at føde, men som sank i mosen, og da de drog den op, døde den     

(88)

16/6 1660.

** Søren Nielsen i Vestrup på Her Anders Andersens vegne stævner Christen Nielsen i Havgård Mads Christensen i Pandrup Søren Laursen i Kås for tilbud om Ingstrup kirketiende   

(89)

** Søren Nielsen i Vestrup på Her Hans Lukassens vegne stævner Søren Andersen på Røn for volddrift

** Niels Jensen i Porten stævner en del bønder for kornskyld fortegn

** Peder Sørensen i Sisgård stævner 6 bønder. fortegn

** høringer. fortegn

** Peder Mortensen i Pirup lod fordele Tøger Laursen

** Niels Laursen i Fårup lod fordele Niels Christensen i Fårup for en degen til rytteren

**  Søren Nielsen i Vestrup på Jens Pedersen i Bejstrup hans vegne stævner for rest. fortegn. kvitteringer fremlægges

(91)

23/6 1660.

** Jens Pedersen Rod i Bundgård i Jetsmark stævner præsten Hans Lukassen for vidne

** Søren Nielsen i Vestrup stævner Bend Nielsen i sdr Saltum og hans søn Søren Bendsen for syn af Jens Laursen sår, Laurs Christensens Smeds søn i sdr Saltum                       

** høringer

**  Niels Jensen i Porten lod fordele. fortegn

** Søren Andersen i Krogsgård på Jens Sørensen Smeds vegne i Kås stævner Christen Keldsen i Hønsholm, som har sigtet ham for at have stjålet en sølvnål

(92)

30/6 1660.

** Søren Nielsen i Vestrup stævner Christen Keldsen i Hønsholm for lejermålsbøder for at have besovet Anne Nielsdatter i Hune året før svenskerne kom. Christen K fremlægger stedsmålsseddel på et hus i Hune hvarre, samt kvittering for betalte bøder til Knud Seefeld. han dømmes ikke til at betale flere bøder

(93)

7/7 1660.
 
** Søren Nielsen i Vestrup på Johanne Laursdatters vegne i Jonstrup begærer dom over Yde Christensen i Hjermeslev Jens Christensen i Ejersted for at give hende afkald for fædrene og mødrene arv     

** Niels Christensen i Fårup stævner Jens Laursen i Østrup for dele

** Laurs Andersen i Østrup stævner adskillige i Saltum sogn for andel af hans udgift for at holde rytteren og rytterhesten i 19 dage. fortegn   

(94)

** Jens Laursen i Fårup stævner Niels Christensen og Anders Andersen for deres anpart af vogn og hest, som kom bort med rytteren ved st Olufs dags tid forgangen år. de skal gøre regnskab  

** Svend Nielsen i Momgård stævner mange bønder for syn på ulovlig tørvegrøft i græsning i Birkelse og Rævkærgårds enge. fortegn   

** Svend Nielsen stævner mange bønder for syn på Toftegårds kær, som er opgravet til tørv. fortegn                     

(95)

** Niels Jensen i Porten stævner Christen Christensen i Østrup og talte med hans kvinde Sidsel Sørensdatter og søn Christen Christensen for at have kørt tørv fra Østrup kær, som tilhørte Niels J.

** stævning af samme. opsat 3 uger

** Søren Nielsen i Vestrup. syn på Bisgårds brøstfældighed

** Søren Nielsen i Vestrup på Hans Lukassens, præst i Jetsmark, hans vegne stævner Jetsmark sognemænd for diverse restancer. fortegn

(98)

** Henrik Hansen på sammes vegne stævner for rest. fortegn. ingen dom, da de blev forligt

14/7 1660.

** Jens Madsen i Skoven på Ide Skeel til Bollerup hendes vegne stævner navng bønder for vidne. de er tilsagt at slå hø på Asdal men oversad. fortegn

** Svend Nielsen i Momgård stævner Laurs Bunde i Hjermeslev for gæld. opsat 6 uger

** Jep Eriksen i Røgel mod Jesper Pedersen angående dennes tiltale for rest

(99)

** Svend Nielsen i Momgård stævner Sidsel Laursdatter i Hune torp for at udlægge barnefader, som var en svensk rytter ved navn Jens Tomsen, som havde voldtaget hende               

** samme stævner samme for lejermålsbøder. opsat 6 uger

** Søren Andersen i Krogsgård på Baldser Hansens vegne

** fordeling

** Tomas Laursen Skrædder i nør Saltum lovede at betale Henrik Hansen 6 skpr rug for kornskade

** Laurs Andersen i Østrup fordeler for rest betaling til ham for rytterne og rytterhestene, han holdt i 19 dage. af gård 1 mk af 1/2 gård og bol 8 s. fortegn   

** Svend Nielsen i Momgård stævner for restancer til Birkelse. fortegn

(100) 

** Vill Andersen i Ingstrup på Gregers Hvid, borger i Viborg, hans vegne stævner Peder Christensen i nør Saltum og talte med hans hustru Johanne Jensdatter. han sigtes for at have besovet en anden kvinde, så han formenes at have forbrudt sin boeslod. præstens bevis om absolution fremlægges. svigermoderen Margrete Sørensdatters indlæg fremlægges, at da han er i hendes bo, men ikke har fæstet, mener hun ikke, der kan gøres udlæg. han dømmes til at straffes på hans formue

(101)

21/7 1660.

** på Peder Mørk, ridefoged til Silkeborg, hans vegne stævnes Laurs Jensen i Fristrup og Christen Nielsen sst for dom, og talte med Laurs Jensens kvinde Mette Madsdatter                       

**  Svend Nielsen i Momgård stævner Anne Christensdatter på Heden for at udlægge barnefar, som var Christen Christensen. opsat 6 uger

** begge stævnes for dom. opsat 6 uger                    

(102)

**  samme stævner Maren Sørensdatter i Vedsted for at udlægge barnefar, som var Christen Kræmmer

** Henrik Hansen på Her Hans Lukassen Paludani sognepræst hans vegne stævner navng for forbud mod at indføre korn. fortegn

28/7 1660.

** Mads Christensen i Pandrup stævner for dem i Madses lægd, der rester med bispens tiende. fortegn                

** Jens Christensen i Kås og Poul Tomsen i Kalsensgård stævner dem i sl Oluf Christensens lægd, der rester med bispens tiende. fortegn

** Oluf Bertelsen i sdr Saltum på Hospitalets vegne stævner for smørskyld. fortegn

** Oluf Bertelsen stævner Christen Nielsen i Ulvshøj. han og hans søn Niels Christensen i Trudslev skulle hente Hospitalets lam, men da de havde så megen agen og køren med rytterne, kunne de ikke komme, skønt de gerne ville                   

(103)

** Anders Jensen i Tvilstedgård på sin moders sin egen og søskendes vegne et vidne, at Jens Pedersen Rod i Bundgård udlagde til dem bondeskylden af Bundgård for 4 år

** Jens Pedersen Rod opsagde den gårdspart i Bundgård han nu påboer

4/8 1660.

** Svend Nielsen i Momgård stævner Jep Eriksen i Røgel med flere for gæld. fortegn

** samme stævner Anne Christensdatter i Vedsted for at udlægge barnefar, som var Søren Madsen sst                    

** samme stævner begge for dom for deres bøder. opsat 6 uger

** samme stævner Laurs Sørensen på Skive for dom

** samme stævner Anders Madsen i Røgel for kongeskat

** samme stævner for kongeskat. fortegn

(104)

** Morten Svendsen i Hjermeslev stævner Jens Jensen Bruse for vidne. han har kaldt Morten S for en skælm tyv og horeunge

** Vill Andersen i Ingstrup på Gregers Hvids vegne et forbud. Peder Christensen i nør Saltum og Margrete Sørensdatter sst forbydes at afhænde korn eller det registrerede gods eller kvæg

** Jens Christensen i Kås og Poul i Kalsensgård et forbud mod at indføre korn før bispens tiende er ydet. fortegn

** Jens Tomsen i Jonstrup på Tøger Laursens og sin egne vegne stævner for dom en del navng bønder. fortegn. opsat 6 uger

** Mads Christensen i Pandrup stævner for bispens tiende. fortegn

** høringer

** Knud Pedersen i Børglum stævner Henrik Hansen i nør Saltum for 10 mk

11/8 1660.

(105)

** Laurs Jensen i Fristrup og Christen Nielsen sst stævner Anders Jensen Mørk i Bjørum og Christen Jensen Mørk sst for vidne. de har købt stude, som de lovede at hente senere

** samme stævner samme for vidne om samme stude. vidneførsel

** Anne Bertelsdatter sl Oluf Christensens i Kvorup gav tilkende, at hendes mand modtog tiende af 2 navng bønder i fjor

** Vill Andersen i Ingstrup på sin husbonds vegne stævner Margrete Sørensdatter i nør Saltum og Peder Christensen for syn på brøstfældigheden på deres halvgård          

** høringer

** Keld Nielsen i Kvorup fordeler for KM skat fortegn

(106)

** navng lover at holde skadesløs for KM anpart tiende. fortegn

** Keld Nielsen fordeler

** Knud Nielsen i Hvorup på sin hustru moders Ellen Hansdatters vegne stævner Jens Christensen i Vrensted og Hans Christensen iTømmerby og Johanne Christensdatter i Hjermeslev og Karen Christensdatter for tilbud om arv efter sl Anders Christensen, samtarv efter far Christen Andersen                         

** Jens Jensen Bruse i Hjermeslev stævner Morten Svendsen degn i Hjermeslev og kone Anne Poulsdatter og datter Johanne for vidne. opsat 8 dage

**  Jens Christensen i Kås og Poul Hansen i Kalsensgård fordeler. fortegn

18/8 1660.

** Peder Laursen i nør Saltum stævner Jens Laursen sst for syn på hans og Niels Skrædders agre, hvor Jens L's svin havde gjort skade                                                 

** Peder Christensen i Hjermeslev lod læse en landstings stævning over Bolle Laursen i Hjermeslev og nogle vidner, han havde forhvervet, samt Knud Christensen for hans dom

** Christen Nielsen på Ulvhøjsnæs på sin egen og sin søns Niels Christensens vegne i Trudslev her for retten tog Oluf Bertelsen i hånden og lovede at betale Anders Madsen hospitalsforstander i Ålborg 5 mk inden 3 uger, for de ikke hentede de lam i Thy 

** Morten Svendsen Degn i Hjermeslev stævner Jens Jensen Bruse sst for dom, idet han har udskældt ham på hans ærlige navn og rygte. opsat 3 uger

(107)

** Niels Jensen i Porten i sdr Saltum stævner Christen Christensen i Østrup og hans søn og tjenestefolk for dom angående de har bortført 1/2 dags skortørvegrøft med 2 vogne efter tingsvidne 7/7, hvor Niels Jensen bevidner det. kendelse: de bør lide klage

25/8 1660.

** Svend Nielsen i Momgård stævner Laurs Bund i Hjermeslev for 3 års arbejdspenge 12 rdl. kendelse: at betale inden 15 dage

(108)

** Svend Nielsen i Momgård stævner Sidsel Laursdatter, der holder til i Hune torp, for 6 rdl hendes bøder efter dom 14/7. hun er blevet voldtaget af en svensk rytter, Jens Tomsen, mens hun vogtede får i klitten i marts måned 1658 og mener sig derfor fri for tiltale. kendelse: da hun ikke rettidigt har klaget over voldtægt og derfor intet syn foretaget, er hun pligtig at betale til husbonden 6 rdl 

1/9 1660.

** Jens Laursen i nør Saltum stævner Niels Christensen Skrædder i nør Saltum for syn. synsmænd har set skade i hans bygager for 10 skpr byg, som er gjort af Niels Skrædders svin          

** samme stævnes for vidne. Johanne Pedersdatter, Jens Laursens hustru, vidnede at da de havde indtaget Niels Skrædders ene svin, så hun ham komme med en økse i hånden og tog svinet i deres stald. Birgitte Jensdatter vidnede som hendes mor. Niels S vil bevise, at Birgitte gennede hans svin øster af hans egen gård 

** Yde Christensen i Hjermeslev stævner Mads Christensen Skovbo og Anders Laursen i Hjermeslev. opsat 8 dage                

(109)

** Søren Jespersen i Hjermeslev stævner Laurs Christensen sst for syn. synsmænd har set hans bygager på Hjermeslev mk, hvor der var slået korn                                           

** samme stævner samme og hans karle for korn, der er afrevet og bortført. opsat 8 dage    

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Jens Pedersen i Gammel mølle i Ålborg for vidne angående betaling af unionsskatten 1655, da han var kornmåler på slottet. 2 mænd vidner at have betalt 2 tdr    

** Svend Nielsen i Momgård stævner Christen Christensen i Kvorup, tidligere Vedsted, Anne Christensdatter på Heden og Maren Sørensdatter hos Anders Andersen i Vedsted alle for deres beliggelsesbøder 12 og 6 rdl. tingsvidner fremlægges. kendelse: de bør betale til husbonden

(110)

** på Peder Mørk, ridefoged til Silkeborg, hans vegne med opsættelse 21/7 stævnes Laurs Jensen i Fristrup og talte med hans kvinde Mette Madsdatter samt Christen Nielsen sst angående nogle stude, han har købt af dem og straks betalt enhver 6 rdl, og han har hverken fået stude eller pengene igen. et vidne af Kær herreds ting læses om samme sag. et tingsvidne af Hvetbo herreds ting læses, hvori Anders Jensen Mørk og Christen Jensen Mørk i Bjørum stævnes for at modtage og betale stude, de har købt af Laurs Jensen og Christen Nielsen, hvilket de ikke er i stand til. kendelse: da vidner strider mod vidner særdeles om købet af studene og tiden, skal de påkendes på tilbørlige steder

(111)

8/9 1660.

** Christen Andersen i Østrup stævner lille og stor Peder Laursen sst for vidne. navng beboere i Østrup vidner at i vinteren 1658, da  Friises folk var indkvarteret, og en rytter Oluf Hadderup lå i kvarter hos Christen A, da lovede de indstævnede at betale ham for hans udlæg for dem. de mødte og svarede, at de havde udgivet efter deres yderste evne efter kommissariatets seddel     

** Morten Svendsen Degn i Hjermeslev hans sag opsat 3 uger

** Yde Christensen og Christen Jensen i Nørgård i Hjermeslev stævner Mads Christensen Skovbo og Anders Laursen sst for vidne. Niels Jensen og Christen Jensens hustru Sidsel Laursdatter vidnede, at så længe korporalen lå i Hjermeslev betalte Yde og Christen mere end Mads og Anders. forskellige beviser for betaling fremlægges. forligsmænd udmeldes for at gøre regnskab mellem dem

(112)

** Vill Andersen i Ingstrup på husbonds vegne stævner Peder Christensen i nør Saltum Margrete Sørensdatter sst og Johanne Jensdatter sst for vidne. 2 mænd vidner om hvor meget korn, der er sået til deres anpart gård samt deres besætning

**  Søren Jespersen i Hjermeslev efter 8 dages opsættelse dom over Laurs Christensen i Hjermeslev og hans karle for at have frataget ham hans korn og bortført det. forligsmænd udmeldes

** Jens Madsen i Pilgård stævner Jens Pedersen i Pilgård og Kirsten Mikkelsdatter, om han ved noget utilbørligt om ham hans hustru eller børn. Jens P ved kun hvad ærligt er, og på hustru Kirsten Mortensdatters vegne, at hun heller ikke ved andet end godt

** Niels Jensen i Alstrup stævner Christen Laursen i Hune Hedegård for KM skat 1656. han vil med stedsmålsseddel bevise, at han på den tid ikke havde fæstet    

15/9 1660.

** Knud Christensen et vidne, og han spurgte menige herredsmænd, om de ville give hver rytter 8 rdl denne måned med afkortning for kost og foder til hesten. navng svarede, at de denne måned ville betale efter KM forordning

** Anders Nielsen Smed i nør Saltum stævner Anne Christensdatter, hans tidligere kvinde, der nu løber omkring med soldater, for vidne om hvorledes, han har skikket sig både før hans ægteskab og siden. navng vidner, at han er født af ægte forældre sl Niels Mørk, som døde i Momgård og Johanne Andersdatter og han har skikket sig vel

(113)

** Søren Andersen i Krogsgård stævner Laurs Christensen og Kirsten Pedersdatter, begge tjener i Røgel, for at vidne. de vidnede særskilt, at da de var i Christen Keldsens stue i Hønsholm 2den påskedag, var Jens Sørensen Smed der også, og han skikkede sig ikke utilbørligt, og der blev ikke efterlyst noget, da han var gået, men der var en ung karl, som de ikke kendte. 2 mænd har på Jens Smeds vegne været i Hønsholm og spurgt, om man beskyldte ham for den sølvnål, der var stjålet, hvortil Christen K svarede, at man holdt ham ikke fri. stævningsmændene har stævnet efternævnte, om der har været nogen i Christen K's tjeneste ved navn Christen Jensen. Christen Keldsen svarede, at han var hos ham forgangen sommer

** varsel

** klostertjenerne stævnes for dom. opsat 3 uger

** gældsstævning. opsat 3 uger

** 3 ting. fortegn

** gældsstævning for diverse

** Søren Jespersen i Hjermeslev stævner for gæld. fortegn. de mente, han burde bevise om og hvad han udlagde for dem. opsat 3 uger

(114)

** Søren Nielsen i Vestrup et vidne. synsmænd har synet Åby bro.

** Søren Nielsen lod læse kopi af KM brev, at efter krigens ødelæggelser skal uvildige mænd vurdere KM gods vildtbaner skove 

** Svend Nielsen i Momgård stævner Søren Madsen, der tjener J Sørensen i Vedsted, og Anne Christensdatter, der tjener Poul Sørensen sst for deres lejermålsbøder 12 og 6 rdl, som skal betales til husbonden                                         

** samme stævner Anders Bund og andre på Røgel bymænds vegne for engleje af Niels Hellesens eng i 4 år 8 dlr 3 mk. at betale inden 15 dage

** skriveren på Ålborg slot stævner for rest unionsskat 1656-7 i Hvetbo herred. fortegn. dom: at betale inden 15 dage

(115)

** Jens Tomsen i Jonstrup med opsættelse 4/8 stævner for rest skat 1655-6-7 fortegn. dom: at betale eller lide udlæg

(116)

** Knud Pedersen i Børglum by med opsættelse 4/8 stævner Henrik Hansen for dom angående hans gældsbreve til Knud P, som skulle have været betalt for rum tid siden og er blevet opsat adskillige gange

fortegnelse over gælden opregnes med udgift til rejser vognleje stævninger og domme samt renter. kendelse: at betale inden 15 dage 

(117)

22/9 1660.

** Jens Nielsen i Alstrup 3 ting over Søren Nielsen sst. opsat 14 dage

** varsel for faldsmål. fortegn

** høringer. fortegn

** Jens Christensen i Ingstrup stævner for gæld. fortegn. opsat 3 uger

** Christen Klemendsen på hustru og hendes medarvingers vegne stævner Niels Eriksen i Søndergård i Hvorup for sl Kirsten Svendsdatters arvelod efter hendes sl faster Johanne Jensdatter i Hvorup samt på Maren Svendsdatters vegne. opsat 3 uger   

** gældsstævning 3 ting

** 4 ting. opsat 8 dage

** fordeling. fortegn

** Peder Nielsen i Hebelstrup Ridefoged over Burholt gods et vidne. syn på brøstfældighed på tjenernes huse kålgårde og agre. fortegn

(118)

** Oluf Bertelsen i sdr Saltum på hospitalsforstander Anders Madsens vegne får et fuldt tingsvidne af 8 dannemænd. Anders M har gjort sig stor umage for at indkræve landgilde til de fattiges ophold, samt bespist de mange børn i tugthuset, hvorfor han får 24 mands vidne

1/10 1660.

** høringer. fortegn

** fordeling

** fordeling

(119)

** Yde Christensen i Hjermeslev et vidne. navng vidner, at den første vinter, da de svenske kom, borttog de en hest og slæde fra ham samt plyndrede i husene, så han er forarmet. hans øg og kreatur døde af skab, så han kan ikke give sin skyld i år  

** Morten Svendsen degn i Hjermeslev stævner Jens Jensen Brus for at have udskældt ham på hans ærlige navn og rygte efter tingsvidne af 4/8, hvor 2 piger vidner, at Jens Bruse er kommet i Morten S's gård og skældt han ud for en gammel tyv, der havde stjålet hans hest, samt forskælm og horeunge. Jens Bruse møder med tingsvidne af Vrejlev birketing, hvori navng vidner, at det var Morten degn, der havde udskældt Jens Bruse for en tyv. kendelse: da vidne står mod vidne, skal sagen for landstinget

** efter KM befaling skal der afholdes syn på kronens gårde bol og gadehuse samt det pantsatte gods. 6 uvildige mænd skal syne tilstanden på hver enkelt ejendom både på bygning og avl og andet. fortegn                                            

(122)

6/10 1660.

** læses KM brev, at rest kirketiender skal betales på tilbørlige steder

(123)

** Jens Eriksen i Hune stævner for betaling af stude, han udlagde i brandskatten. fortegn 3 ting             

** Peder Christensen i Alstrup lod læse en landstings stævning, at herredsfogden Knud Christensen stævnes for en dom, han afsagde 9/6 samt de vidner, Bolle Laursen forhvervede             

** Niels Christensen i Boelskifte på Maren Christensdatters vegne, som tjente ham nu til Michaeli, et vidne, at hun lang tid har ligget syg, så hun ikke kan betale mere end 2 rdl lejermålsbøder, som bevidnes af flere                          

** på Poul Christensens vegne i Ålborg stævnes for lovbud af den fjerdepart af Bundgård i Jetsmark, som Mads Pedersen Skøt påboer: Jørgen Poulsen i Ålborg Jens Poulsen i Stavad Kirsten Poulsdatter ved Blokhus sl Jens Poulsens børn ...... nemlig Poul Jensen Inger Jensdatter Anne Jensdatter Svend og Peder Jensen og sl Niels Poulsens børn i Krogsgård nemlig Poul Nielsen i Østrup og Jens Nielsen i Tise Anne Jensdatter i Egholm og Haj Skomagers børn i Ålborg nemlig Johanne Hajsdatter og Anne Hajsdatter

** gældsstævning. fortegn

** Niels Jensen i Pilgård stævner Christen Torsen i Alstrup for spørgsmål, om han ikke købte en sorthjelmet stud og slagtede den. vidner bevidner, at en sådan blev stjålet fra Niels Jensen. Christen T svarer, at han købte studen og betalte den med rede penge, og spørger, om Niels J vil sigte ham, og han har købt den af en ærlig karl

(124)

** Søren Christensen i Torpet stævner for KM skat 1656. fortegn.3 ting

** gældsstævning. fortegn

** Christen Keldsen i Hønsholm og Jens Sørensen Smed i Kås er forligt om deres tvistighed. Christen K skal give Jens S et tingsvidne, at han ikke kan beskylde ham noget på hans evne og rygte, samt de tingsvidner, han har fået over ham, skal være usandfærdige

13/10 1660.

** Svend Nielsen i Momgård stævner navng i Hjermeslev for syn på et dige og indhævd, der er lagt til fortrængsel for Laurs Laursen i Hjermeslev

** Christen Christensen og Christen Olufsen i Østrup stævner på Burholt for vidne. navng bevidner, at de ikke kan betale den skyld og landgilde, som deres nye husbond forlanger, og hvis gården skal blive ved magt, må de have nedsættelse

** klostertjenerne stævnes for dom. opsat 5 uger

(125)

** Christen Torsen i Alstrup stævner Mads Jensen Rytter, som kom trækkende med en sorthjelmet stud til Christen Torsens og solgte den til ham for 14 mk 2 sk, og han betalte ham derfor, som bevidnes

** høringer. fortegn

** fordeling for stud. fortegn

** Søren Christensen i Torpet fordeler for KM skat 1656. fortegn

** fordeling for stud. fortegn

20/10 1660.

** stævning

** høringer. fortegn

** gældsstævning

** Niels Andersen i Pirup stævner for rest betaling for stud, han udlagde til svensken 1658. fortegn 3 ting    

** Søren Nielsen i Vestrup stævner Maren Laursdatter, der tjener Peder Rasmussen i Bleggrav, for at udlægge barnefar samt for bøder. opsat 3 uger                                        

** Laurs Jensen i Hune stævner for betaling af hest, som blev købt af Jens Christensen i Ejersted til sognerytteren. fortegn

** samme stævningsmænd stævner navng i Hune for deres anpart betaling til de 3 stude, som blev udlagt i skat til svensken. fortegn. opsat 3 uger                                               

(126)

** Søren Laursen i Hune stævner Christen Nielsen i Hunegård for anpart i vod og en stud 3 ting

** Svend Nielsen i Momgård på husbonds vegne stævner Anders Jensen i Hjermeslev og Morten Svendsen for syn. synsmænd har set diger og indhævd ved Laurs Laursens og Anders Jensens gårde 

** stævning 3 ting

** 3 ting for skat og lånt byg

** Niels Eriksen i Hvorup stævner Christen Smed i Ingstrup og Christen Klemendsen i ---- og Inger Svendsdatter i Ingstrup angående arv efter deres sl faster Johanne Jensdatter               

** Niels Jensen i Sønderby på Her Hans Lukassens vegne stævner Christen Olufsen i Østrup og Anders Bertelsen på Holmen for tilbud. sidstnævnte tilbydes et øg en bænkedyne 2 lammeskind og en høle. Anders B vidste ikke, hvormed han kunne indløse det, idet han tidligere havde tilbudt penge. opsat 8 dage

** Peder Laursen i Østrup på brors vegne stævner Christen Olufsen i Østrup for synsvidne og klage angående stedsmål af Peder Nielsen i Hebelstrup

** Christen Andersen i Østrup stævner for eksekverpenge hver gård 8 sk. fortegn                                      

27/10 1660.

** Peder Nielsen i Hebelstrup stævner Birkelse tjenere for rest for dette års landgilde og for gammel rest fra før svenskens indfald. fortegn. opsat 3 uger

(127)

** Hebelstrup tjenere vidner, at de plejer at betale 24 sk hver. vidnerne mindes fra 20-40 år. fortegn

** Jens Andersen i Kås på Her Hans Lukassens vegne et tilbudsvidne angående det gods, som er tilvurderet ham. der tilbydes indløsning

** høringer

**  Christen Christensen i Ribergård stævner navng sognemænd for betaling for den hest, han udlagde på deres vegne til kornetten, som bevidnes af flere mænd. fortegn              

** Laurs Jensen i Hune efter 3 ting begærede dom

** Jens Andersen i Engisgård, den ene stævningsmand, der sagde Nej, for han ikke havde stævnet Ove Pedersen og Peder Christensen i Enggård, men Peder Hofmand og Johannes Laursen i Hune torp

** Mads Laursen i Brødslev fordeler for rest havneskat 1656. fortegn

** Christen  Christensen i Ribergård fordeler for betaling for en hest, han udlagde, hver 3 mk ringere 4 alb. fortegn

** fordeling. fortegn

** fordeling. fortegn

** Søren Christensen i Torpet og Christen Christensen i Fårup stævner for rest tiende til Saltum kirke 1655-6. fortegn. dom: at betale inden 15 dage 3/11 1660.

(128)

** Anders Nielsen i Bunken stævner Jens Pedersen i Hvorup for vidne. vidner bevidner, at de har hørt, at Jens og Anders blev forligt om nogle jordstykker

** Christen Torsen i Alstrup stævner Niels Jensen i Pilgård for vidne, samt Mads Jensen Rytter for svar. Christen T spurgte Niels J, om han ville vedkende sig den stud, han købte af Mads Rytter. det ville han ikke, og han havde ikke noget at beskylde Christen T for i nogen måde

** høringer. fortegn

** Søren Andersen i Krogsgård på velb Iver Seefelds vegne stævner for gæld. fortegn 

** Johanne Christensdatter hos hendes mor i lille Pandrup stævnes for 6 rdl hendes beliggelsesbøder. opsat 6 uger         

** Laurs Laursen i Hjermeslev stævner Anders Jensen Anders Laursen og Morten Svendsen sst for syn på et dige, der er lagt Laurs L til fortrængsel. Anders J svarede, at når de der i byen nedlægger det, de har taget i fælleden, vil han også nedlægge sit. opsat 3 uger

(129)

** Jep Andersen i Kås stævner for gæld. de svarer, at da de har betalt skyld og landgilde til hospitalet samt udgivet tilgeneralløjtnant Carl Gustav Wrangel, burde de være fri for tiltale. fortegn. opsat 3 uger                                      

** Klemend Christensen i Alstrup stævner Christen Pedersen, formedelst han uden hans minde er undveget hans tjeneste 3 ting

** gældsstævning. fortegn

** Christen Christensen i Østrup stævner Mads Christensen i Pandrup og Peder Knudsen i Kås for gæld efter sl Knud Pedersen, samt Laurs Sørensen på brors vegne 3 ting                 

** læses slotsskriverens advarsel til KM bønder om straks at levere deres landgilde på slottet, såfremt de ikke vil miste deres fæste. PS. regnskaberne over, hvad bønderne har udgivet i fejdetiden, skal indsendes snarest fra de sogne, som rester

** Jens Christensen i Ingstrup stævner for gæld efter opsættelse 22/9. fortegn. betaling inden 15 dage

10/11 1660.

(130)

** Anders Jensen i Hjermeslev stævner Laurs Laursen Anders Laursen og Christen Jensen i Hjermeslev for vidne og Laurs Laursen for svar. Anders Laursen vidner, at Laurs L har udlagt sine diger i fælleden, som er Anders J til fortrængsel på hans kørevej. Christen J vidner det samme

** Oluf Bertelsen på herredsfogdens vegne stævner Jens Andersen i Engisgård og Jens Andersen i Kærsig samt navng tinghørere 20/10, der vidnede om indstævnedes stævning af Ove Pedersen i Hune torp, som Jens A fragik

** Peder Christensen i Alstrup stævner Anders Nielsen sst for spørgsmål angående en sten, som ligger 2 alen ud fra hans lervæg på rålingshuset, om den er ret skel mellem deres ejendomme. Anders N begærede dannemænd at syne stenen. sagen afvist, da der ikke var stævnet for syn

** Søren Andersen i Krogsgård på Baldser Hansens vegne stævner Jens Skadeland der tjener ---- Christensen i Kås og gav ham varsel for dele for fogedpenge for lejermålsbøder 7 1/2 mk  3 ting  

** Klemend Laursen i Brødslev Niels Laursen og Anders Christensen stævner Niels Knudsen i Brødslev for vidne og spørgsmål, om han ved noget utilbørligt om dem, og om han vil stå ved sine ord angående præstens havre, som er blevet stjålet. Niels K benægtede at have sagt noget derom og vidste intet at beskylde dem

** gældsstævning. fortegn

** høringer. fortegn

** Klemend Christensen fordeler Christen Pedersen, som uden hans minde er undveget af hans tjeneste

(131)

** Klemend Christensen stævner Christen Torsen og Jens Mortensen for syn på et dige, der er lagt Klemend til fortrængsel

** 3 ting

** fordeling

** Laurs Terkildsen lod fordele Jens på Lundbak for 10 mk, hans søns løn, og Tomas i Risager for et ølkar

** Søren Laursen i Hune stævner for diverse gæld. fortegn

** Mads Pedersen i sdr Saltum fordeler for rest til Morten Rytter for sognehesten. fortegn

** Søren Nielsen i Vestrup, delefoged til Ålborg slot lod Læse KM missive til krigskommissær Otto Powisch, at denne skal indkræve restancerne i Jylland og på Fyn til forsyning af Middelfart og Frederiksodde

17/11 1660.

** Oluf Bertelsen i Saltum på hospitalets vegne stævner for rest. opsat 5 uger

** gældsstævning. opsat 3 uger

** slotstjenerne i Jetsmark og Hune stævnes for rest

** høringer. fortegn

** Niels Christensen i Torpet stævner for en deles fornyelse 3 ting

** Niels Hansen foged på Anders Nielsens vegne i Alstrup stævner Peder Christensen sst for syn på en sten, der skal være ret skel mellem deres ejendomme samt på et dige           

(132)

** Anders Bertelsen på Holmen på sin egen og Hune sognemænds vegne stævner Christen Skeel på Hammelmose for opsigelse angående Assenbæks bro. 1 ting

** Klemend Christensen i Alstrup stævner Christen Torsen i Alstrup og Jens Mortensen sst for syn. synsmænd har set nye diger, der er lagt nær de 2 indstævnedes diger                

** Anders Knudsen i Drustrup lod læse KM påmindelse til herredsmændene, at de ikke skal give de indkvarterede ryttere mere end 7 rdl for alt denne måned og fremdeles

** Henrik Hansen skriver lod læse en kopi af KM missive angående restancerne her i herredet, som skal inddrives straks. kopien skal læses første tingdag, såherregårde præster sogne og møllere inden 14 dage skal betale deres rest

** Søren Laursen i Hune fordeler for betaling af en hest, som blev købt af Poul Nielsen i Østrup, samt for 1 skp rug, som blev udlagt i kommissærskat. fortegn 

24/11 1660.

** Jens Christensen i Ingstrup gav varsel angående en hest, som han har udlagt for navng. fortegn. 3 ting. opsat 3 uger            

(133)

** Peder Simonsen i Sisgård stævnes for rest på 2 stude, der blev udlagt til slottet

** Erik Sørensen i Kalsensgård ---- angående Åby bro

** Christen Jensen i Kærgård på egne og medbrødres vegne stævner navng. fortegn

** Anders Bertelsen på Holmen på sin egen og Hune sognemænds vegne stævner Christen Skeel på Hammelmose for opsigelse angående Assenbæks bro. 2 ting

** høringer. fortegn

** Anders Nielsen i Alstrup stævner Peder Christensen i Alstrup for syn. synsmænd var på syn mellem dem, da så de en sten sønden Anders N's rålingshus, hvilken sten syntes dem at være ret skel. Peder C spurgte, om de så kul eller sten under denne sten, hvortil de intet svarede                                  

** gældsstævning 3 ting

** Laurs Jensen i Hune stævner navng for deres anpart af en hest. fortegn 3 ting

** Terkild Simonsen i Alstrup stævner Anders Nielsen for 2 dlr, Jens Nielsen 2 dlr, Peder Christensen 2 slet dlr Peder Jensen 2 slette dlr. NB 3 ting, for en stud til de svenske.    

** varsel

** gældsstævning 3 ting

** Peder Christensen i ---- stævner sdr Laurs Pedersen i Ingstrup for ulydighed. Anders Christensen i sdr Saltum vidnede, at han tilsagde ham at møde med 4 heste og en stærk vogn, da svarede han, at han kun havde 2 føløg, og var forarmet af fjenderne 

** stævning for deles fornyelse.  3 ting

** Bolle Laursen stævner Peder Christensen i Alstrup for 4 rdl efter landsdom                                        

(134)

** Peder Christensen i Alstrup stævnes for vidne. Laurs Pedersen i Stavad vidnede, at han var med at drage den sorthjelmede stud op, som tilhørte Bolle Laursen, og som lå i skøren og var død 

** Knud Pedersen i Vittrup stævner Børglumkloster tjenere for rest arbejdspenge leding fra 1657-60. fortegn. de skal betale inden 15 dage 

** Hans Henriksen i Østrup gav varsel til Keld Christensen i nør Saltum for en sæk med 3 skpr havre og en foret lue værd 3 mk

1/12 1660.

** fordeling      

(2)

11/1 1662.

** tinghørere sandemænd ransnævninge

** Jens Pedersen i Hebelstrup på husbonds vegne stævner hans tjenere for rest skyld og arbejdspenge. opsat 3 uger

** Knud Christensen i Drustrup hans sag mod Erik Sørensen og Else Pedersdatter i Kalsensgård opsat 3 uger

** samme på Kirsten Rosenkrantz vegne stævner for rest tiende af Saltum sogn. opsat 3 uger

** Oluf Andersens sag i Kettrup imod Anders Jensen i Brødslev med sine medbrødre angående den båd fremdeles opsat 3 uger

18/1 1662.

** gældsstævning 

(3)

** Jens Sørensen i Hjørring på Niels Hansen i Bistrup hans vegne stævner Maren Andersdatter for indløsning af pantebrev på 100 rdl, pantsat 2 1/2 td skyld i den selvejer bondegård i sdr Saltum, sl Søren Pedersen påboede. 1ste æskning

** Søren Nielsen i Vestrup på Mogens Villumsen slotsskriver hans vegne et vidne. navng vidner, at der ikke kan fås spind og brødpenge eller arbejdspenge af Bisgård, da den er officersgård og har stået øde. det samme gælder Bleggrav, som Peder Rasmussen påboer, uden bondens største skade

** Søren Nielsen i Vestrup på KM vegne stævner Christen Christensen i Fårehave for vidne. han er tilsagt at køre fogden fra Kongsbak til Vestrup, og han mødte ikke, formener derfor hans fæste er forbrudt. Christen C svarer, at hans heste og vogn ikke var hjemme, men søndagen kørte han ham til Biersted og sagde, at han ville indstille sig i hans minde. opsat 6 uger                      

** Søren Nielsen på KM vegne stævner Christen Sørensen, der tjener Tomas Jensen i sdr Saltum, og Inger Pedersdatter hos Niels Christensen sst for deres lejermålsbøder. opsat 6 uger         

** Søren Nielsen delefoged til Birkelse med opsættelse 23/11 stævner i Jetsmark for rest tiendekorn 61. fortegn. afkortningsseddel fremlægges. dom: på nær afkortningen betales inden 15 dage

(4)

** Søren Nielsen i Vestrup, delefoged til Ålborg slot, stævner Jens Tomsen i Jonstrup for rest skyld landgilde og arbejdspenge 61. dom: at betale inden 15 dage

(5)

25/1 1662.

** høringer

** gældsstævning

** Peder Sørensen i sdr Saltum på egne moders og medarvingers vegne stævner Niels Christensen Skrædder for vidne og talte med hans kone Dorte Andersdatter. flere navng vidner, at Klokkehøjsager, som omtvistes med Niels Skrædder, blev sået og høstet til sl Søren Pedersens gård i sdr Saltum

(6)

** Tomas Tomsen i Gerndrup på husbonds vegne stævner hans tjenere for rest skyld og landgilde. opsat 6 uger

** gældsstævning. opsat 3 uger

** Peder Nielsen i Kås et vidne, at navng bønder vidner, at han er så forarmet, at han ikke kan betale skyld eller landgilde af den årsag, at han tog det boel af øde, som han påboer, og har der foruden skattet fra fjendernes indfald og hid indtil 

** gældsstævning

** Niels Hansen i Bistrup med pantebrev, som sl Søren Pedersen i sdr Saltum har udgivet 1649, på 2 1/2 tdr hartkorn i den selvejer gårdspart, han iboer for 100 dlr med 3 måneders opsigelse, stævner hans hustru Maren Andersdatter og deres børn. 2 æskning    

** fordeling for 1 sdl

** Poul Tomsen i Kalsensgård i Jetsmark sogn bød sig i rette imod lille Peder Laursen i Østrup, som ikke mødte    

(7)

1/2 1662.

** Peder Pedersen, der tjener Jep Mortensen i Vedsted, stævner Søren Nielsen i Alstrup for 1 td byg, som han lånte året før svensken ---- opsat 3 uger

** Her Hans Pedersen i Østrup på Maren Andersdatters vegne i sdr Saltum, hans brors efterleverske og børns vegne begærer udnævnt 4 dannemænd til at vurdere hans sl bror Søren Pedersens bo

** Terkild Simonsen i Alstrup, Peder Jensen og Christen Torsen stævner for fækorn til Hammelmose. fortegn

** Søren Pedersens søn Peder Pedersen i sdr Saltum begærer 3 ting over Niels Skrædder for 1 rdl byg af en ager på Klokkerhøj. Niels Christensen vil bevise anderledes. intet 3 ting udstedt. opsat 3 uger

** Mads Christensen i Hjermeslev på egne og medbrødres vegne lod læse en tysk fuldmagt, udgivet af kaptajn Peiter Dohrm og løjtnant Jacob Heldt til Carsten Carstens af Altenwerde i Ditmarsken at opkræve rest landgilde af 2 navng bønder i Hjermeslev og Borup

(8)

** på Jørgen Rosenkrantz, KM høvedsmand over Børglumkloster len, hans vegne stævnes Børglumkloster tjenere for rest landgilde og arbejdspenge 1661

(8)

** Oluf Andersen i Kettrup med opsættelse 7/12 stævner Anders Jensen i Brødslev Søren Nielsen Niels Laursen og Jens Andersen sst for 4 sdl for en båd, de har købt af ham. og som de har brugt til deres fiskeri i vår og sommer, som bevidnes. de indstævnede svarer, at de ikke købte nogen båd, men lånte den, og de har bekostet reparation på den, så de vil gerne gøre regnskab med ham, og han bør bevise, at de har købt den af ham. da den var livsfarlig at ro, selv i stille vejr, havde de repareret den. dom: da de har brugt båden, må de stille Oluf A tilfreds

(10)

** Knud Christensen i Drustrup stævner Erik Sørensen og Else Pedersdatter i Kalsensgård for rest skyld og landgilde 57 og 61, som er bevilget ham af KM for hans bestilling. dom: de bør betale

8/2 1662.

** høringer

** Jens Christensen i Ingstrup stævner 5 navng bønder for 15 dlr, som rester på de 4 stude, som Jens C og andre navng havde udlagt til KM efter lensmandens befaling. Peder Simonsen svarer, at da Jens C har modtaget en del af pengene, byder han til regnskab. opsat 3 uger

** Laurs Kjærulf i Brogård ? stævner navng. 2 ting

** Peder Henriksen ved Hune kirke stævner Fred v Oddersdorf til Rødslet for at tage synsmænd til syn på den skade, sandflugten har gjort på hans værsted 

(11)

** Jens Laursen i Fårup stævner menige Saltum mænd for rest kirketiende til fastelavn

** Niels Sørensen i Brogård stævner for rest tiende til Hune kirke til fastelavn. størstedelen af sognemændene svarer, at de på grund af misvækst ikke kan yde korn, men tilbyder betaling i rede penge, hvis ikke kommissæren Knud Seefeld har eftergivet dem tienden

** Terkild Simonsen i Alstrup, Peder Jensen og Christen Torsen fordeler for rest med betaling for fækorn til Hammelmose. fortegn. indvending fremsættes. opsat 14 dage

** Knud Christensen i Drustrup hans sag på Henrik v Ahlefelds vegne angående hans tjeneres rest skyld og landgilde er opsat 14 dage

** Anders Jensen i Tvilstedgård på Morten Kjærulf, herredsfoged i Kær herred hans vegne, hans sag imod Tomas Jensen og Christen Nielsen i Ingstrup angående deres bygskyld 16 tdr, som er tillagt ham af KM for sin bestilling er opsat 14 dage, idet det berettes, de er på vej til ham og vil klarere med ham

** Oluf Bertelsen i sdr Saltum, delefoged til hospitalet i Ålborg, stævner tjenerne for rest landgilde Martini 61  

(12)

15/2 1662.

(13)

** Jens Nielsen i Hoven i Åby sogn stævner Søren Sørensen, som tjente Jens Pedersen i Skødsholm for vidne. Søren Bodelsen i Åby vidner, at 2 dage efter hellig 3 kongers dag var han hos Søren S i Jetsmark på Maren Nielsdatters vegne, som han er trolovet med, og spurgte ham, om han ville fæste, da ville han oplade sit værsted til dem, og da ville hun lade sig vie og ægte med ham. han svarede Nej, da han ville have hende, ville hun ikke have ham. han vil med 24 mands vidne bevise, at da der 3 gange var lyst for dem i Jetsmark kirke, og da han næste søndag ville lade sig vie med hende, mødte hun ikke og gav heller ikke nogen forklaring

** Søren Andersen i Krogsgård på bispens vegne stævner for resttiende 60. fortegn

** Peder Laursen i nør Saltum på egne og Henrik Hansens vegne stævner Niels Tøgersen sst for at tage synsmænd til syn på noget jord, som skal være indhævdet til deres fortrængsel                

** høringer

** Jens Laursen i Fårup stævner Saltum sognemænd for rest tiende for Vestrup til Fastelavn. navng Saltum mænd på egne og medbrødres vegne svarer, at de ikke er pligtige at yde tiende for Søren Nielsen, idet han er en ufri mand, så han bør selv yde sin tiende. han protesterer og begærer opsættelse. opsat 3 uger

** Anders Nielsen i Alstrup stævner Torkild Simonsen i Alstrup og andre for vidne og spørgsmål. Søren Laursen Rod, som vogter Alstrup sognehø ----

(14)

** Laurs Pedersen i Ingstrup Søren Tomsen Christen Nielsen i Havgård og Peder Laursen i Kettrup stævner menige Ingstrup og Kettrup sognemænd for de 2 rytterheste med tøj og tilbehør og 2 karle med dem at mundere, som enhver i sognet skal betale. fortegn

** Anders Jensen i Hjermeslev stævner for rest kirketiende

** Laurs Christensen i nør Saltum Tomas Nielsen Jens Christensen Jens Jensen i Fårup og Christen Olufsen sst et vidne. navng bønder vidner, at ovenmeldte, formedelst stor misvækst skatter med korn penge fætalje indkvartering og andre besværinger flere siden fjendernes indfald, månedsskatter både i fjendetid og siden til KM krigsfolk, er så forarmede, at de kun kan betale tredieparten kornskyld

(15)

** Peder Laursen i Hune torp stævner menige Hune sognemænd og gav dem varsel for dele for den rejse, de gjorde med de svenske ryttere

** Anders Jensen i Hune torp stævner Christen Andersen norden Hune kirke og hans hustru Anne Nielsdatter for vidne. Morten Christensen på Rønnelien vidner, at da sl Søren Christensen lå syg, talte han med hende på Anders Jensens vegne, om hun ville betale hendes husbonds gæld til Anders J, som var 18 mk. desuden havde hun lånt af ham 1 rdl

** slotsskriverens brev angående kornkørsel læses, da KM korn skal leveres og indskibes hurtigst muligt, og det påhviler KM tjenere, foreslår han, at de i stedet betaler vognmændene i Ålborg derfor, 1 slmk af hver gård. navng KM tjenere på egne og medtjeneres vegne indvilger deri. fortegn 

(16)

** Ingvard Andersen i vester Røgel har oppebåret hans halvbror Anders Ibsens arv efter hans sl far Jep Eriksen, som boede og døde i Røgel, som er 65 sdl korn og varer, og lover at betale dem, når han eller Niels Andersen i øster Kinderup, som skal være hans formynder, begærer det

** Peder Henningsen ved Hune kirke stævner Fred v Oddersdorf for syn på sandflugtens skader på hans værsted. synsmænd har beset hans agre, der er næsten totalt ødelagt af sand og vand, og husene er flyttet 2 gange. 

(17)

** Søren Andersen i Krogsgård på bispens vegne 3 ting for tiende

** Niels Sørensen i Brogård i Hune fordeler for rest kirketiende til Hune kirke. fortegn 

** Jens Laursen i Fårup fordeler for rest kirkens anpart korntiende. fortegn

(18)

** Anders Jensen i Hjermeslev stævner for rest kirketiende. fortegn

(19)

22/2 1662.

** Laurs Pedersen i Ingstrup og Christen Nielsen i Havgård deres sag angående rest penge til rytternes mundering er opsat 14 dage

** Peder Laursen i nør Saltum stævner Niels Tøgersen for syn på et indhævd ved enden af Vestertoft på nør Saltum mark. han vil bevise, jorden ligger til det gadehus, som han har fæstet

** Søren Nielsen i Torpet hans sag med Anders Jensen i Hjermeslev er opsat 8 dage

** høringer

** Knud Christensen stævner Niels Skrædder i nør Saltum for at tage synsmænd til at syne brøstfældigheden på den 1/2 gårdspart, han påboer og taksere den                             

** gældsstævning. fortegn

(20)

** gældsstævning

** gældsstævning

** Peder Laursen og Christen Madsens sag med Hune sognemænd angående den rejse med de svenske ryttere er opsat 14 dage, da en del af sognemændene påberåber sig at ville tale med lensmanden. angående hospitals og Børglumklosters tjenere, da skal de betale med de andre sognemænd    

** på Laurs Hansens vegne i Ålborg stævnes Tomas Christensen degn i Ingstrup for gæld. hans gældsbrev fremlægges. han bliver dømt til at betale

(21)

1/3 1662.

**  Niels Andersen i Mejlholm et afkald. Poul Tomsen i Kalsensgård og Morten Torsen i Biersted på deres hustruer Maren og Sidsel Nielsdatter deres vegne gav afkald for arv efter deres sl far Niels Laursen, som boede og døde i Mejlholm         

** Mads Pedersen Skøt i Jetsmark stævner Anders Pedersen og Anders Jensen i Bunken for tilbud om de stedsmålspenge, de har betalt af de boliger, de påboer, da Mads P selv nødes til at besidde det, hvortil de svarer, at de har betalt skyld og skatter med videre, og at de ikke er advaret i tilbørlig tid at fraflytte deres værsted

** Søren Andersen i Krogsgård stævner for rest bispetiende 60.fortegn

** Niels Pedersen i Trudslev på sin mor Margrete Andersdatters vegne et vidne, at navng mænd bevidner, at hun er forarmet af misvækst, så hun ikke kan betale mere end 1 td byg til kirken                   

(22)

** Christen Andersen i Østrup stævner Vill Laursen i Hjermeslev Christen Laursen Oluf Andersen Laurs Laursen og Peder Laursen i Østrup for vidne   

** høringer

** fordeling af Laurs Pedersen Soldat i sdr Saltum

** angående sagen med Henrik Hansen, så er han ikke tilstede. opsat 8 dage

** Søren Nielsen i Vestrup på KM vegne stævner Christen Sørensen i sdr Saltum og Inger Pedersdatter sst for deres lejermålsbøder 12 og 6 dlr. Her Jacob Sørensens seddel fremlægges, at Christen Sørensen og hans fæstemø er publice absolverede fastelavns søndag. dom: de bør betale eller lide tiltale                              

(23)

** Anders Jensen i Hjermeslev fordeler for rest tiende til fastelavn fortegn

8/3 1662.

** Søren Kolding i Torpet stævner Laurs Soldat i sdr Saltum for diverse gæld

**  nør Christen Sørensen i Hjermeslev stævner nør Christen Laursen sst for 2 1/2 skpr byg efter dele 6/6 1658

** Jens Henriksen i nør Saltum stævner Jens Christensen, der tjener i Bundgård, for syn på sår og skade, som han har gjort Jens H, der sigter ham, og siger, at han gjorde det med en hammer i smedjen uden årsag                                    

** samme stævner Jens Christensen og hans hustru Maren Christensdatter og Anne Christensdatter for vidne. Margrete Henriksdatter vidner, at Maren C sagde til hendes søster Helvig H, at hun skulle love, at Jens H skulle blive gjort sådan, at hun skulle bære ham ind i sine arme. Anders Nielsen Smed vidner, at Jens C spurgte Jens H, om han var lige så lystig som sidste gang, og han svarede, at det var noget nær det samme, og så slog han ham med hammeren. Jens C vil bevise anderledes. opsat 3 uger  

(24)

** Knud Christensen stævner navng for drift på Bisgårds bårer. fortegn

** gældsstævning. fortegn

** Jens Christensen i Bundgård stævner Jens Henriksen for syn på hans sår og skade, og efter eden blev det forelagt, om han turde sigte Jens H ved ed og oprakte fingre for sårmålet, hvilket han ikke ville 

** Henrik Hansens hustru Kirsten Sørensdatter stævnes for vidne. Christen Madsen i nør Saltum vidner, at han uden for smedjen hørte hende sige til hendes søn Jens H, at han skulle gå hen og tage en kniv og slå den tyv og skælm, så han kan ligge for din fod  

**  Tomas Christensen i Risager stævner Simon Christensen i Bisgård og hans hustru Anne Laursdatter for vidne. navng vidner, der mindes mange år, vidner, at Tomas C's hustru Kirsten Andersdatter har været gift 24 år og altid søgt det yderste stolestade, som Simon C's hustru nu søger                         

(25)

** høringer

** Laurs Pedersen i Ingstrup på egne og medbrødres vegne hans sag angående hestepenge er opsat 8 dage

** fordeling for tiende. fortegn

**  Vill Laursen i Hjermeslev stævner Niels Laursen i Østrup, der tjener Christen Andersen, og Oluf Andersen i Hjermeslev for afkald for værgemål, han har forvaltet for dem. opsat 3 uger            

** gældsstævning. fortegn

** Christen Torngårds sag med Henrik Hansen opsat 14 dage

** Jens Laursens sag med Vestrup tiende opsat 3 uger

** på Christen Christensens vegne, der holder til i sdr Saltum stævnes Tomas Christensen degn i Ingstrup for 1 td byg og 7 mk 4 sk, som denne skylder ham og ikke godvilligt vil betale. han bør betale gælden og omkostning skadesløst. gældsbrevet fremlægges. dom: at betale gælden og omkostning inden 15 dage

(26)

** Peder Laursen og Christen Madsen i Hune torp lod fordele efterskrevne i Hune sogn, der rester med betaling for den rejse, de gjorde med de svenske ryttere. fortegn 

15/3 1662.

** høringer

** fordeling for 3 tdr korn for drift på Jetsmark bårer samt for engleje. fortegn

** Jens Sørensen i Pandrup på egne og medbrødres vegne bevilger 4 ting til dem, der rester med korn for drift på Bisgård mark

** på Laurs Hansen borger i Ålborg hans vegne stævnes for rest

** Knud Christensen i Drustrup på principals vegne stævner Niels Christensen i nør Saltum for syn på hans gårdsparts brøstfældighed. han svarer, at hvis han ikke kan tale den dannemands minde, inden han flytter, vil han lade det reparere forsvarligt                              

(27)

** Niels Christensen Skrædder på egne og husbonds vegne. synsmænd har beset Lundbaks brøstfældighed. det vil koste mindst 30 rdl at opbygge

** Jens Jespersen i Østrup Henrik Hansen i nør Saltum og Christen Madsen sst et vidne. navng bevidner deres armod på grund af misvækst og store skatter, så de kun kan betale tredieparten skyld 

** Jens Nielsen Bruse i nør Saltum et vidne, at samme 6 mænd vidner, at formedelst langvarige udgifter, såsom fjendernes indfald kejserlige polske brandenborgske og KM eget militær samt misvækst kan han kun betale tredieparten skyld, om husbond vil have medlidenhed med ham

** Laurs Laursen i Hjermeslev stævner navng for ulovlig indhævd mod recessen og grandebrevet. fortegn

** samme stævningsmænd stævner Anders Laursen og Mads Christensen i Hjermeslev hver for 2 rdl for seng hestefoder øl og mad, han har bekostet på Filip rytter. de svarer, at de gav ham penge og hø efter KM kommissærs ordre. opsat 3 uger

** Peder Simonsen i Sisgård stævner for rest stude og hestepenge fortegn. indvendinger fremføres

(28)

** Laurs Pedersen i Ingstrup hans sag angående hestepenge er opsat 3 uger

** Søren Kolding i Torpet stævner Laurs soldat for diverse gæld

** på Jørgen Poulsens vegne i Ålborg læses landstingsdom over Mads Pedersen Skøt, at han for sine ubevislige ærerørige ord bør være en løgner bagvasker og æreskænder, og hans ord skal ikke komme Jørgen P's ærlige navn til skade

24/3 1662.

** Svend Nielsen i Momgård stævner for resterende skyld og landgilde. opsat 4 uger

** samme på husbonds tjener Laurs Laursen i Hjermeslev hans vegne stævner Anders Jensen i Hjermeslev efter dom, hvor han er dømt til at nedlægge hans ulovlige indhævd i fang og fælled. opsat 14 dage, om de ikke er blevet forligt før

(29)

**  Baldser Hansen i Østergård på Øland på husbonds tjener Anders Jensen i Hjermeslev hans vegne stævner Laurs Laursen for syn på det indhævd, som han har indhævdet i fang og fælled imod grandebrevs 13 artikel                                       

** varsel for dele på Laurs Sørensen på Skive hans vegne

** høringer

** fordeling af Niels Pedersen i Fruensgård Svend Nielsen i Pandrup.

** Christen Torngårds sag med Henrik Hansen i nør Saltum opsat 14 dage

** Peder Laursen i Fårup stævner Søren Nielsen i Vestrup for kirkens anpart tiende til fastelavn. opsat 8 dage  

** Peder Simonsen i Sisgård begærer 4 ting over 3 navng, som sværger at have betalt

** Søren Jensen i Pilgård fremlyser en so, som er mærket og har været hos ham siden jul

5/4 1662.

** Søren Nielsen i Vestrup på Tomas Christensen degn i Ingstrup hans vegne stævner for hans tiende

(30)

** Christen Jensen Smed i Ingstrup stævner Tomas Christensen degn og gav ham varsel for dele. opsat 8 dage.

** høringer

** Vill Laursen i Hjermeslev hans sag med Niels Laursen i Østrup og Oluf Andersen i Hjermeslev er opsat 3 uger

** Mikkel Christensen Søren Jespersen og Christen Poulsen i Hjermeslev et vidne, at navng mænd bevidner, at de på grund af misvækst indkvartering månedsskatter kun kan betale en del af skylden

** Knud Christensen i Drustrup fordeler Laurs Sørensen på Skive for gæld efter hans brev, som fremlægges

** Jens Laursen i Fårup med opsættelse 15/2 stævner Saltum mænd for betaling af Vestrup tiende, som de mener ikke at skulle betale, da Søren Nielsen er en ufri mand. Jens L mener at da de betalte Vestrup tiende, da Niels Friis boede der, bør de vedblive dermed. Knud Seefelds brev fremlægges, at da andre adelspersoner ikke betaler tiende af deres gårde, formener han, at det også gælder ham. slotsskriverens brev fremlægges, at Vestrup ikke er opført blandt bøndergårde i KM skattemandtal, så der skal ikke betales mere end af andre herregårde. dom: Søren Nielsen skal ikke betale tiende af Vestrup

(32)

12/4 1662.

** Jens Christensen i Alstrup et vidne, at navng bevidner, at han er så forarmet på grund af misvækst, at kun kan betale 1/4 skyld til Alstrup kirke

** høringer

** Svend Nielsen i Momgård på Laurs Laursens vegne i Hjermeslev begærer 4 ting over Anders Jensen i Hjermeslev for hans ulovlige indhævd i fang og fælled. på Anders J's vegne svarer Søren Andersen i Engisgård, at han med andre synsmænd havde set Laurs L's indhævd. da de er blevet forligt angående deres indhævd på begge sider, udstedes der ikke 4 ting. opsat 3 uger

** gældsstævning i Østrup. fortegn

** Laurs Pedersen i Ingstrup stævner Peder Laursen i Kettrup og talte med hans hustru Sidsel Pedersdatter og Anders Klausen i Brødslev angående penge og udgifter til 6 eksekverryttere, som var i sognet 2 1/2 dag, som var til fortæring øl tobak og hø og strøelse til hestene. de 4 lægdsmænd i sognet skal fordele udgifterne og de 2 indstævnede skal indsamle pengene 

(33)

** Laurs Laursen i Hjermeslev hans sag mod Mads Christensen er opsat 3 uger

** Søren Nielsen i Vestrup på Tomas Christensen Degns vegne i Ingstrup stævner for rente. fortegn    

** Peder Knudsen i Tise stævner navng i Vrensted for vidne. flere bønder vidner, hvor han tjente omkring det sidste svenske indfald

19/4 1662.

** på Oluf Andersens vegne i Hjermeslev stævnes Vill Laursen sst og medarvinger. opsat 3 uger                          

** Svend Nielsen i Momgård lod lyse Rævkærgårds mark i hegnet og forbød nogen at age eller ride derover under tilbørlig straf, og dersom nogen handler derimod og får nogen skade derover, da må de have det for hjemgæld

(34)

** Søren Andersen i Krogsgård stævner Svend Jensen i Gammelgård i Jetsmark for syn på gårdens brøstfældighed, som er for 3 1/2 mk   

** Laurs Laursen i Hjermeslev stævner Anders Laursen og talte med hans kvinde Maren Jensdatter, og gav varsel for dele efter dom 4/2 61. 1 ting                                          

** Søren Andersen i Krogsgård på Anders Jensens vegne i Hjermeslev stævner Laurs Laursen sst og Svend Nielsen i Momgård for vidne. da synsmændene var kommet for at syne Laurs L's indhævd, kom denne og Svend N i Momgård og Søren Nielsen i Vestrup ind i Anders J's stue og talte om forlig, og de enedes om, at Anders J skulle fylde de huller, han havde gravet i Laurs L's kørevej, samt nedtage så meget af digets hjørne, at Laurs L kunne gå ved siden af vognen. de lover ikke at grave hinanden til fortrængsel. Svend N samtykker forliget, men Anders J skal nedlægge diget

** Søren Nielsen i Vestrup på KM vegne stævner Jens Christensen, der tjener Anders Nielsen i Bundgård, for hans lejermålsbøder 12 rdl. opsat 3 uger                                          

** høringer

** Søren Nielsen i Vestrup på Her Hans Pedersens vegne i Østrup fordeler for rest tiende til præsten 61. fortegn

(35)

** på Her Jacob Ottesens vegne i Ingstrup lyses hans mark i hegnet, og gav last og klage på Brødslev mænd, da de volddriver hans vinterrugsæd med deres fårehjord. han formener, efterdi den gode gud i himlen havde velsignet jorden med god fremvækst, da burde de holde deres kvæg og får med hyrde og varetægt

26/4 1662.

** Laurs Laursen i Hjermeslev stævner Anders Laursen sst og gav varsel efter dom 4/2 61. 2 ting

** stævning for rest

**  Laurs Jensen kirkeværge i Alstrup stævner for tiende. fortegn. opsat 3 uger

** Søren Nielsen i Vestrup stævner Niels Pedersen og Niels Nielsen i Trudslev for syn på jord, de har pløjet i grandefælleden           

** Ove Pedersen i Hune torp stævner Niels Sørensen i nør Brogård for Hune kirkes rest tiende for 4 år, som han har fæstet, samt Mads Jensen ved kirken for skyld i 5 år, og Palle Andersen 4 år. opsat 5 uger

** stævning for rest månedsskat i Hvorup

** Svend Nielsen i Momgård på Søren Christensens vegne i Bedholm lod lyse hans mark i hegnet, og forbyder nogen at komme over hans agerjord

** i lige måde lod han lyse Toftegårds mark og enge i hegnet

(36)

3/5 1662.

** høringer

** Søren Justsen i Ejersted på fars vegne stævner efterskrevne, hver for 1 skp byg. fortegn  

**  Christen Pedersen, der holder til i Hune hvarre stævner Christen Keldsen i Trudslev for hans løn og 8 alen vadmel. opsat 3 uger

** stævning, men kun 1 stævningsmand mødte, så intet lovmål udstedt

** Svend Nielsen i Momgård et forbudsvidne, at ingen må komme på Rævkærgårds endels mark eller eng, uden på alfare veje

** Laurs Laursen i Hjermeslev stævner Anders Laursen sst efter dom 3 ting

** Laurs Jensen i Alstrup kirkeværge begærer 4 ting for tiende. fortegn. de lover at betale med det forbehold, at dersom gårds og boelsmændene får afkortning i tienden, vil de også nyde afslag

** Søren Christensen i Torpet og Christen Christensen i Fårup stævner på Saltum kirkes vegne. opsat 5 uger

** Niels Pedersen i Trudslev  

** Poul Laursen i Hjermeslev stævner for diverse gæld. fortegn

(37)

** Laurs Hansen, borger i Ålborg, hans fuldmægtig Niels Poulsen, der holder til i sdr Saltum, stævner for varer og penge, som efterskrevne har fået af hans tjener sl Niels Winge. fortegn. gældsbreve fortsat. dom: at betale inden 15 dage

(38)

** Søren Christensen i Torpet på Mads Jensen, ridefoged på Nees, hans vegne et vidne. navng vidner, at efterskrevne sl Jørgen Seefeld til Nees hans tjenere i herredet er forarmede af skatter misvækst, at de ikke kan yde mere skyld, end de har betalt. fortegn 

(39)

10/5 1662.

** høringer

** Laurs Laursen i Hjermeslev stævner gadehusmand Anders Laursen i Hjermeslev og gav varsel for dele efter dom 4/2 61 angående indhævd i fælleden samt ulovlig tørvegrøft i græsning og grøn jord, Laurs L til skade. han er dømt til at nedlægge hans indhævd samt bøde til granderne

** Søren Nielsen i Vestrup stævner Niels Pedersen og Niels Nielsen i Trudslev for vidne angående jord, de har pløjet, og som flere bønder vidner ikke at have været pløjet i 40 år. Niels P svarer, at han kun har pløjet det, han fik forevist som liggende til det værsted, han har fæstet

** samme stævner samme for syn på omtalte jord

** Oluf Andersen i Hjermeslev stævner Vill Laurs Christen Niels og 2 Peder Laursen i Østrup for spørgsmål, om Oluf A ikke er deres søstersøn. de vidner, at han er deres søsters uægte søn, og de tog ham i arv og skifte efter deres sl far Laurs Laursen med en fuld broderlod, og hans mor var død mange år før Laurs Laursen

(40)

**  Henrik Hansen i nør Saltum på søn Jens Henriksens vegne stævner Jens Christensen i Bundgård for 4 mk for udlæg til øl

**  Søren Nielsen i Vestrup hans sag med Jens Christensen i Saltum er opsat 3 uger

** på Just Andersen degn til Saltum og Hune hans vegne fordeles for rente. fortegn

** Christen Christensen i Abildgård i Alstrup fordeler for gæld. fortegn

** Svend Nielsen i Momgård stævner for rest landgilde og skyld til Rævkærgård. fortegn

(41)

17/5 1662.

** Niels Pedersen i Trudslev stævner Christen Nielsen på Vestermark Niels Jensen og Maren Jensdatter sst for vidne. Yde Laursen i Hjermeslev vidner, at for 48 år siden tjente han sl Niels Mørk i det værsted, som Niels P har fæstet, og da brugte de den jord ved Ryggelshøj, som Niels P tvistes med Vestermark mænd om. Margrete Laursdatter, sl Niels Mørks enke, vidner, at da de blev gift noget før kejserens tid, pløjede og såede de i omtalte jord

** Jens Tomsen i Jonstrup lyser sin endels mark og enge i hegnet og forbyder alle at komme der med heste og kvæg i hegnets tid. fortegn

(42)

24/5 1662.

** Christen Pedersen, der holder til i Hune hvarre, begærer dom over Christen Keldsen i Trudslev for 20 sdl og 8 alen vadmel. opsat 3 uger

** Jens Christensen Mølgård, som uagtsomt har dræbt Jens Sørensen i sdr Saltum, hvorfor sandemændene på landstinget 20/11 1661 har svoret manddød over ham, han tilbyder at betale mandeboden, men ingen er mødt at annamme den. han betaler KM delefoged 3 rigs ort, og han tillyses KM fred, og den dødes frænder eller andre forbydes at true ham i nogen måde

31/5 1662.

(43)

**  Steffen Nielsen, der holder til i Blokhus, stævner Christen Olufsen i Østrup angående hans hustru Dorte Olufsdatters arvelod efter hendes sl far Oluf Christensen, som boede og døde i Kvorup og sl mor Maren Jensdatter. opsat 3 uger                               

** Ove Pedersen i Hune torp hans sag med Niels Sørensen i Hune Brogård opsat 8 dage

** på Søren Nielsens vegne stævnes for skat. fortegn

** på sammes vegne stævnes Jens Christensen, der tjener i Bundgård, for 12 rdl bøder for lejermål med Maren Christensdatter, som han siden har ægtet. dom: at betale inden 15 dage

** Oluf Andersen i Hjermeslev stævner hans navng morbrødre i Østrup for den arvepart, han mener tilkommer ham i selvejergården i Østrup. tingsvidne 23/3 1650 angående Christen Andersens fæstebrev fremlægges. kontrakt mellem Peder Laursen og hans brødre angående hans arvelod fremlægges. tingsvidne 20/12 1668 fremlægges angående kontrakt med deres stedmor Johanne Nielsdatter angående det indløste gods. tingsvidne 10/5 fremlægges angående Oluf Andersens arv, da han er deres søsters uægte søn. Niels Laursen i Østrup fremlagde en skriftlig erklæring, at Oluf A er ikke lyst i kuld og køn, men har dog fået en fuld broderlod. Christen Andersen fremlægger pantebreve. kendelse: jydske lovs 1.bog 8.kap vedrørende slegfredsbørn refereres, og Oluf A tilkendes ingen arvelod i bondeejet                               

(48)

7/6 1662.

**  Christen Christensen i Fårup stævner lensmanden skriveren og kornmåleren på Ålborg slot for vidne. flere vidner, at de overværede, da Christen C ydede sit korn på slottet

** Jens Christensen Mølgård, som ved vådeskud dræbte Jens Sørensen i sdr Saltum, stævner eftermålsmanden Tomas Sørensen i Børglum og tilbød ham mandebod, som han modtog og lovede, at frænderne ikke ville efterstræbe ham

** Tomas Sørensen tilbød næste frænder mandeboden, om de ville betale ham hans anvendte bekostning

** 2 ting 

** Jens Tomsen i Jonstrup på egne og Saltum sognemænds vegne stævner Matias Knudsen i Albæks mølle for syn på en vej, som er indhævdet, til deres fortrængsel til og fra deres enge 

(49)

** Søren Christensen i Torpet hans sag opsat 8 dage

** Steffen Nielsen i Hune hvarre fremæsker hans hustru Dorte Olufsdatters arv efter morfar sl Jens Klemendsen og mor sl Maren Jensdatter og sl far Oluf Christensen i Kvorup. Christen Olufsen fremlægger kontrakt angående hendes arv                        

14/6 1662.

** Jens Tomsen i Jonstrup på egne og Saltum sognemænds vegne stævner Matias Knudsen i Albæks mølle for syn. ingen synsmænd er mødt, hvorfor ingen rettergang kunne ske

** samme stævner Christen Nielsen i Havgård og Peder Laursen i Kettrup hver for 1 sdl. 3 ting

** Knud Christensen i Drustrup stævner Erik Sørensen og Else Pedersdatter i Kalsensgård angående fæstes fortabelse. opsat 6 uger 

** tilsagn om gældsbetaling

** Søren Nielsen i Vestrup stævner Jens Nielsen, som tjente Her Hans Lukassen og Margrete Poulsdatter, nu i Bundgård i Jetsmark, for lejermålsbøder 12 og 6 rdl. opsat 6 uger              

** Jesper Bendsen stævner for syn på Tvilstedgårds brøstfældighed

(50)

** Hans Henriksen i Østrup stævner Laurs Andersen sst for syn på hans dør og plankevæg                              

** samme stævner samme for vidne. Sidsel Andersdatter Hans H's hustru vidner, at Laurs A kom løbende med en spade ind i deres gård og kaldte Hans H for en tyv og skælm og huggede med spaden på deres dør og plankevæg. Laurs A kan intet huske derom       

** syn i samme sag

** vedrørende samme sag

** samme sag. Dorte Pedersdatter, der tjener Laurs Andersen vidner, at hun så Hans H udtog en ko, som Laurs A havde indtaget og som tilhørte Just C, af hans stald. Hans H har kun lukket et led op til kålhaven, hvor koen gik, og lukket det igen

** vedrørende samme sag. de otte tinghørere havde hørt Sidsel A sige, at det var ikke det første skælmsstykke, Laurs A havde gjort

** Laurs Jensen, kirkeværge til Alstrup kirke, stævner sognemændene opsat 6 uger

** samme stævner Søren Nielsen i Alstrup for syn på frapløjning. Søren N tilbød at lade sætte sten og stabel

** Terkild Simonsen og Peder Jensen i Alstrup stævnes for syn

(51)

** Niels Christensen i Trudslev på egne og bror Peder Christensens vegne i Vrensted, samt Tomas Jensen i Ingstrup på egne og Christen Nielsens vegne gav fuldmagt til Hans ...... skomager i Ålborg til at oppebære arv, som Niels og Peder Christensen samt Tomas Jensens hustru Dorte Christensdatter og Christen Nielsens hustru Anne Christensdatter kunne tilfalde efter bror Erik Christensen, borger i Helsingør   

** Anders Jensen i Hjermeslev stævner Knud Jensen sst angående hans ager

** Søren Nielsen i Vestrup stævner slotstjenerne i herredet for syn på, hvorledes deres huse er ved magt 

(52)

21/6 1662.

** Ove Pedersen i Hune torp stævner blandt andre Niels Sørensen i Brogård. opsat 5 uger

** Søren Nielsen i Alstrup stævner Laurs Jensen sst for syn, om Søren har frapløjet Laurs noget korn

(53)

28/6 1662.

** Peder Nielsen i Hebelstrup på husbonds vegne stævner for restlandgilde. opsat 6 uger

** på Jens Bloks vegne i Lund stævnes Henrik Hansen i nør Saltum for gæld

** på Her Hans Lukassens vegne stævnes efter opskrift

** Søren Nielsen i Alstrup stævner Laurs Jensen sst for syn. synsmændene har ikke kunnet se, at Søren havde frapløjet Laurs noget som helst, tværtimod

5/7 1662. 

(54)

** Christen Laursen i Vestergård stævner Anders Pedersen i sdr Saltum for rytterhold

** Jens Christensen Skomager i Hjermeslev stævner Christen Frandsen i Fårup for 5 alen vadmel, som skulle sværtes, men som blev stjålet fra ham sammen med hans eget lærred. de blev forligt

** Ove Pedersen i Hune torp stævner sognemændene for 10 td korn, som blev udlagt som kontribution til de brandenborgske. fortegn 

** Niels Sørensen i Brogård stævner Hune mænd for tiende 57 og 59 efter tingsvidne 28/7 55

12/7 1662.

** Jens Poulsen ridefoged til Hammelmose stævner mange navng for syn. fortegn

(55)synsmændene syntes ikke at de enge, som Alstrup og Hjermeslev mænd skulle slå, var forsvarligt slået

** Christen Laursen i Vestergård begærer 3 ting over Anders Pedersen i sdr Saltum for rytternes fortæring, da de eksekverede for månedsskatten. Anders P svarer, at pengene er lagt på dem, der resterer med skatten. opsat 8 dage

** høringer

**  Ove Pedersen i Hune torp på kirkens vegne fordeler Hune mænd, som rester med betaling for de 10 tdr korn, som tilhører kirken, og som blev udlagt i kontribution på sognemændenes vegne til de brandenborgske. fortegn                       

(56)

** Ove Pedersen i Hune torp til 4 ting

** Niels Sørensen i Hune Brogård på kirkens vegne fordeler Hune mænd for tiende 57 og 59. fortegn

(57)

19/7 1662.

** Jens Christensen i Ingstrup stævner Tomas Jensen og søn Mads Tomsen og datter Boel Tomsdatter for syn. Tomas lovede at det indhævd, som ligger ved siden af de lange kaster, skal være fælled som hidindtil

**  Søren Nielsen i Vestrup på Her Hans Lukassens vegne stævner Laurs Terkildsen i Bundgård og datter Dorte Laursdatter for vidne. Laurs har udtalt, om præstens kreaturer kom ham for nær, ville han genne dem i hans stald. desuden er Dorte kommet til præstegården for at udbede sig de svin, der var indtaget, og havde fået til svar, at det kunne hun først få, når præsten kom hjem. dertil svarede hun, at præstens øg gik i deres korn om natten, og de ville sætte dem i den skabede stald, så skulle de betale ham lige for lige. Laurs svarede, at det ville ikke ske med hans minde

(58)

**  samme på sammes vegne spurgte Laurs Terkildsen, om han kunne bevise, at hans døtre, der var besovede, havde stået åbenbar skrifte. han svarede Jo, tilmed har den ene Anne Laursdatter søgt sakramente i Tise kirke

26/7 1662.

** på Niels Poulsens vegne i Nibe stævnes Christen Christensen, som tjener hos ham. Niels Andersen og Christen Sørensen i Grønderup havde været hos Niels P i Nibe for at købe fisk og sad i hans stue om aftenen, da der kom bud, at der var stjålet fiskeredskaber. Niels P frygtede, at hans ålevod, der lå ved fjorden også skulle blive stjålet. derfor hentede de det og lagde det ind i Christen Poulsens lade 

** Ove Pedersen i Hune torp hans sag mod Niels Sørensen i Brogård Mads Jensen ved kirken og Palle Andersen i Pirup opsat 8 dage

** Laurs Jensen kirkeværge hans sag mod Alstrup sognemænd opsat 14 dage

** Søren Nielsen i Vestrup KM delefoged stævner Jens Bertelsen, som tjente Her Hans Lukassen og Margrete Poulsdatter sst for deres lejermålsbøder. præstens bevis for åbenbar afløsning samt trolovelse til ægteskab fremlægges. dom: at betale 12 og 6 rd

(59)

l2/8 1662. 

** på Her Hans Lukassens vegne stævnes Poul Tomsen i Kalsensgård. Peder Simonsen i Sisgård vidner, at sidste søndag i kirken efter Her Hans havde læst evangeliet, gik Poul T til hans kone, som lå på knæ i hendes stol og tog hende ved hånden og tog hende til hans egen stol. forinden bad han dem drage til minde, hvorledes hans hustru var blevet behandlet. imedens holdt Her Hans inde. andre vidner det samme. Poul T svarede, at han var nødt til at hente hustruen, idet hun blev trykket i stolen, men han forhindrede ikke præsten i hans embede på nogen måde  

** på tidligere ridefoged til Ålborg slot Christen Hansens vegne stævnes Anders Jensen i sdr Saltum for gæld og talte med hans kone Mette Christensdatter. opsat 6 uger               

(60)

** på KM præstens og kirkens vegne stævnes Christen Olufsen i Østrup for forbud mod at indføre korn, før de er advaret og tienden afsættes

** på Her Hans Pedersens og Maren Andersdatters vegne stævnes Jørgen Andersen skolemester for husværelse i vinter 6 mk. han mener, det skal bevises. han har læst med hendes børn 2-3 måneder. opsat 14 dage

**  Jens Tomsen i Jonstrup stævner Jens Christensen og Jørgen Jensen i Jonstrup for syn på hans enge, hvor der var slået hø

**  samme på egne og medarvingers vegne stævner Jens Christensen i Ingstrup for forbud mod at indføre vintersæd, der er sået til hans gårdspart, før han får den anpart, han tilkommer efter hans sl søster                                             

** samme på egne og Jens Christensens vegne gav varsel for dele fortegn

** Svend Nielsen i Momgård på husbonds tjeners vegne, nemlig Laurs Laursen i Hjermeslev, stævner nør Christen Jensen sst Knud Bendsen og hans kone Maren Andersdatter og Niels Tomsen for syn på Hjortemose, hvor der var gjort skade for 2 læs hø. et vidne siger, at Laurs L selv havde tyret hans eng op, hvorimod han svarede, at han havde haft 8 af deres køer indtaget, som Maren Andersdatter udtog med vold, som han vil bevise

(61)

** på Tøger Laursens vegne i Ålborg stævnes Johanne Jespersdatter i Bisgård for 2 års arbejdspenge. opsat 6 uger

** Morten Christensen på Rønnelien stævner Niels Sørensen for opsigelse angående hans tiende, samt tilbud om at tage den på kærven, da han er lagt ubilligt

** Iver Nielsen, tidligere foged på Kølskegård, stævner Søren Andersen i Krogsgård og Kirsten Andersdatter i Risager angående deres sl far Anders Torsen, som boede og døde i Krogsgård, som skal have været eftermålsmand på hans sl bror Niels Torsen, som boede i nør Halne, og desværre blev dræbt i Røgel, hans vegne. Anders Torsen har opkrævet landboden og bøderne, og noget er betalt til Maren Nielsdatter, den dræbtes hustru. Iver Nielsen, der er den dræbtes søn mener, at der resterer 78 sdl, som Anders T skulle betale til Maren N og hendes børn, og da de indstævnede er Anders T's arvinger, bør de betale. Anders T's bevis angående bødernes betaling fremlægges. Søren Andersens svar fremlægges, som blandt andet indeholder, at det intet krav blev gjort ved hans fars død, og han mener, Iver Nielsen bør gøre afregning med ham om omkostningerne, hans far har haft. tingsvidne 8/3 45 fremlægges, at Peder Torsen i Alsbjerggård gav broder Anders T fuldmagt i sagen om drabet på Niels T i nør Halne. bilag over omkostningerne fremlægges. Tomas Christensen i Risager hans svar fremlægges, at da hans hustru Kirsten A er gift af fællesboet mange år før drabet, mener han sig fri for tiltale. kendelse: da Søren Andersen er eneste arving, bør han gøre regnskab med Iver Nielsen

(64)

9/8 1662.

** Anders Jensen i Hjermeslev stævner Hjermeslev sognemænd for kirketiende 1657. opsat 6 uger

(65)

** på vester Peder Laursens vegne i Østrup stævnes Mads Pedersen Skøt for 6 sdl rest på købebrev. opsat 6 uger

** 3 ting til Peder Olufsen i Østrup for forbud mod at indføre sit korn, før det bliver talt

** Jens Christensen Skovbo i Alstrup fremlyser en linsæk, som en tyv løb fra forleden nat

**  Peder Laursen i nør Saltum stævner Henrik Hansen i nør Saltum for syn på kornskade

** Burholts tjenere i Hvetbo herred stævnes for rest landgilde arbejdspenge. fortegn. kendelse: at klarere inden 15 dage

(66)

** kirkeværger i Alstrup Peder Christensen og Peder Jensen stævner for rest tiende 1657-58-59-60-61, samt navng i Hjermeslev for rest skyld. fortegn. kendelse: at betale inden 15 dage

(68)

** på Jens Block i Lund hans vegne stævnes Henrik Hansen i nør Saltum for skyldig korn og penge. gældsbrevet fremlægges. dom: at betale inden 15 dage

(69)

** på Her Hans Lukassens vegne stævnes Jetsmark mænd for rest tiende. fortegn

(70)

16/8 1662.

** Søren Nielsen i Vestrup stævner Steffen Nielsen i Hvarret og Tøger Nielsen i Kringelen for syn på indhævd. de møder med stedsmålsseddel på husstederne. da fru Karen Friis ikke er stævnet, kunne intet syn tilstedes

** samme på KM tjenere i Jetsmark deres vegne stævner Laurs Terkildsen i Bundgård for syn på et hus, der er opsat mellem Kalsensgård og Bundgård, KM tjenere til fortrængsel

23/8 1662.

(71)

** Søren Nielsen i Vestrup stævner Laurs Terkildsen i Bundgård for vidne. Her Hans havde bedt Jens Simonsen i Bundgård at sammenkalde gården for at ransage om noget byg, der skulle være taget fra hans bygfald ved kirken. de fandt noget byg i Laurs T's ovn, som han sagde, hans datter havde fået i Stavad. de fandt også tabte aks på vejen fra præstens ager og til Laurs T's hus. dette bevidnes af navng vidner 

** Laurs Christensen i Holmsgård spurgte Laurs Terkildsen i Bundgård, om han vidste noget at sige ham på, der kunne angå hans ærlige rygte. han svarede, at han vidste ham intet at påsige, heller ikke hans bror Jep Christensen                 

** Poul Tomsen i Kalsensgård stævner Kirsten Madsdatter i Skadeland samt vidner. Anne Madsdatter i Kås vidnede, at forleden søndag i Jetsmark kirke sad Poul T's hustru i hendes stol, og da kom Kirsten Madsdatter i Skadeland i samme stol, og Poul T's kone kom omkuld, og Kirsten M satte sig i hendes stol, hvorefter Poul T tog konen i hans egen stol. andre vidner det samme. Jens Christensen i Skadeland svarer, at da hans kone kom til stolen og ville sætte sig, lagde Poul T's kone sig ned i stolen, som han vil bevise              

(72)

** Anders Pedersen i sdr Saltum lod fordele dem, der ikke i rette tid har betalt skatterne, så de er blevet eksekveret. fortegn

30/8 1662.

(da kun 6 tinghørere mødte, kunne intet i retten udstedes)

6/9 1662.

** Søren Nielsen i Vestrup på KM tjeneres vegne i Jetsmark stævner Laurs Terkildsen i Bundgård for syn på det hus, han har opsat. det står så nær vejen, at man ikke kan gå ved siden af en vogn med læs

(74)

** Mads Pedersen Skøt stævner Anders Jensen i Bunken, og talte med hans kvinde Boel Nielsdatter, for syn på sår og skade, som han og søn Peder Madsen havde fået, og som han beskylder Anders Jensen for at have gjort med en spade       

** samme stævner Anders Jensen for klage. han svarer, at de sår, han havde gjort Mads P og søn, skete i nødværge, idet Mads P havde søgt ham med en ladt bøsse, med blår på panden og i fænghullet og hanen på

13/9 1662.

** Anders Jensen i Virfled stævner Mads Pedersen Skøt i Bunken for vidne. navng vidner at de så Mads P kom gående med sin bøsse omkring Anders J, som stod og gravede tørv med sin spade i gaden, og de kom i parlament, og Anders tog bøssen fra Mads og slog ham med spaden

**  Mons Villumsens skrivelse læses, angående ydelse af korn inden september måneds udgang

20/9 1662.

** Anders Jensen i Virfled stævner Mads Pedersen Skøt i Bunken for

(75)vidne. flere navng vidner, at Mads P har sagt, at dersom Anders Jensen ikke ville flytte med det gode, ville han sætte ild på den ene ende af huset og ryge ham ud af den anden ende. Mads svarede, at gud skulle forbyde, at han skulle være så dårlig, at han brændte sit eget hus

(75)

** Anders Jensen i Hjermeslev hans sag mod granderne opsat 3 uger

27/9 1662.

** Anders Pedersen i sdr Saltum stævner Laurs Svendsen i sdr Saltum for syn angående sår og skade. da Anders P på rettens vegne var hos Laurs S for at søge ham ved nam og tag, slog denne ham med en plejl, som han siger skete af forseelse. han vil derfor være i hans minde

** Mads Pedersen Skøts sag imod Anders Jensen i Virfled angående klage opsat 3 uger

** på Christen Hansen, tidligere ridefoged til Ålborg slot, hans vegne stævnes Anders Jensen på Bakken i sdr Saltum for stedsmålspenge 7 rdl. Anders J's gældsbrev fremlægges. dom: at betale de 7 rdl samt sagsomkostninger

(76)

4/10 1662.

** Laurs Andersen i Østrup søger lille P Laursen sst for en sæk

(77)

** Her Hans Lukassen, sognepræst i Jetsmark, stævner Laurs Terkildsen i Bundgård for vidne. navng vidner, at de har været 2 gange hos ham og spurgt ham, om deres 3 døtre var afløst for de børn, de havde avlet udenfor ægteskab i andre sogne. den ene havde fået afløsning i Ålborg, og den anden i Tise    

** samme stævner Laurs Terkildsen for vidnes påhør. mange navng vidner, at de var med at ransage efter noget byg, som Her Hans foregav var pløjet af hans bygager, og der blev fundet byg i Laurs ovn, men han sagde, det havde hans datter fået i Stavad. der blev fundet bygaks på vejen fra Her Hanses bygager og til Laurs hus i Bundgård

** på KM vegne stævnes de 3 beboere af selvejergårde blandt andre Christen Andersen i Østrup for spørgsmål om bondeskylden og jorddrotten til gårdene. tingsvidne 15/11 1621 fremlægges angående forlig mellem Peder Nielsen i Østrup og hans far Niels Keldsen vedrørende bondeskyld. vidne om samfrændemøde på Ingstrup kirkegård st Hans dag 1541 fremlægges om deling af Laurs Mørks gods

(79)

11/10 1662.

** høringer

** Laurs Andersen i Østrup lod fordele lille Peder Laursen sst for 1 sæk

** Jens Laursen i Bundgård på far Laurs Terkildsens vegne lod læse landstings stævning 24/9 1662, hvori han stævner Her Hans Lukassen, præst i Jetsmark, samt de navng mænd, der var med at ransage i hans hus for byg, samt herredsfogden, der havde udstedt vidnet. opsat 6 uger    

** Peder Jensen i Alstrup med navng medarvinger stævner nør Laurs Pedersen i Ingstrup og andre for en hest, de har fået af sl Simon Nielsen

** på Mads Pedersen Skøts vegne stævnes Anders Jensen i Virfled for vidne. Mads P's hustru Karen Jensdatter vidner, at Mads og Anders var kommet i parlament, så gik Mads og søn Peder Madsen mod kæret. Anders råbte efter ham, at hans hest havde gjort skade i hans korn. da Mads gik tilbage, slog Anders ham med spaden. Anders svarede, det var i nødværge, idet Mads truede ham med bøssen

(80)

** Anders Pedersen i sdr Saltum stævner Laurs Svendsen ? i sdr Saltum, og talte med hans kone Johanne Pedersdatter, for 9 mk

18/10 1662.

** Knud Christensen i Drustrup stævner Christen Christensen i Torpet for syn på en ager, hvorpå der var høstet nogle furer

25/10 1662.

** Christen Christensen i Fårehave stævner Laurs Sørensen på Skive for nogle gæs, han i bygsæd havde annammet af Christen C's bror i forvaring. opsat 6 uger

** på Søren Andersens vegne i Krogsgård stævnes 3 navng for dom. opsat 3 uger

** Poul Pedersen i Krattet på egne og Tomas Jensen ved Pirups hvarre og Oluf Pedersen sst stævner Peder Laursen i nør Saltum for gæld

(81)

** lille Peder Laursen i Østrup stævner Poul Nielsen i Østrup og Inger Poulsdatter, dog uden lovværge, hvorfor ingen lovmål kunne ske

** Christen Andersen i Østrup lod læse et pantebrev fra Vill Laursen i Hjermeslev, hvori han pantsætter hans anpart i selvejergården i Østrup, som Christen A har fæstet, for 42 sdl. hvis tilbagebetaling ikke sker, skal Christen A beholde den pantsatte andel af gården  

** Vill Laursen i Hjermeslev lader læse en kontrakt mellem ham og Christen Andersen angående det pantsatte bondeeje. lille og stor Peder Laursen skal beholde deres arveparter i eng mark med videre, og Christen A lover at holde Vill A fri for hans søstersøn Oluf Andersens trætte                  

(82)

3/11 1662.

8/11 1662.

**  Jens Tomsen i Jonstrup Søren Tomsen i Ingstrup på egne vegne og Keld Laursen i Fårup på hustru Karen Tomsdatters vegne gav Jens Christensen i Ingstrup afkald for arv efter deres søster Margrete Tomsdatter, som var hans hustru           

** Erik Jensen i Ejersted et vidne, at han boer på et kirkeboel, og kan på grund af sandflugt ikke betale fuld skyld. navng begærer 4 ting over Peder Laursen i nør Saltum. han lover at betale

** Laurs Andersen i Østrup efterlyser en hest og en vædder

(83)

** Anders Jensen i Hjermeslev, kirkeværge sst, stævner for resttiende 1657. fortegn. KM forordning om skyld og tiende til kronen læses. dom: da denne forordning ikke omhandler kirketiende, bør enhver betale eller lide indvisning

(84)

** Ove Pedersen i Hune torp og Jens Laursen i Hune kirkeværger stævner Niels Sørensen i Hune Brogård, Mads Jensen ved Hune kirke og Palle Andersen sst. de 2 sidste for resterende skyld til kirken. Niels Sørensen har kirketienden i fæste og har ikke rettidigt betalt til kirkeværgerne. dom: de bør betale

(85)

15/11 1662.

** Søren Andersen i Krogsgård hans sag angående drabssagen med sl Niels Torsen i nør Halne, som blev dræbt, er opsat 3 uger

22/11 1662.

29/11 1662.

** Svend Nielsen i Momgård på husbonds vegne stævner størsteparten af Jetsmark sognemænd for rest tiende. opsat til snapsting

** læst KM brev til amtmanden om rest skatter

(86)

6/12 1662.

** gældsstævning i Ejersted

**  Jens Eriksen i Hune et afkald angående den arv hans stedbørn, nemlig Søren Laursen i Hune Tøger L sst Christen L i Åby og Laurs Eriksen i Åby på hustru Mette Laursdatters vegne kunne tilfalde efter sl far Laurs Tøgersen                             

** Søren Laursen i Hune et afkald. Niels Mortensen i Østrup og Laurs Nielsen i Hune på hustru Dorte Mortensdatters vegne for arv efter deres far Morten Svendsen                       

** Jens Henriksen i nør Saltum stævner Jens Nielsen Bruse for vidne. han erklærede, at han vidste kun godt om Jens H             

** Søren Andersen i Krogsgård stævner Anders Mortensen i Røgel og Laurs Christensen sst for de bøder, de er tildømt at betale, fordi de ikke hindrede manddræberen, som dræbte sl Niels Torsen i nør Halne, som skete i Røgel 1645. de blev forligt

13/12 1662.

(87)

** på Anne Pedersdatter, sl Søren Andersens efterleverske, i Krattet hendes vegne udtages 2 uvildige mænd til at vurdere hans bo   

** Jesper Bendsen i Tvilstedgård stævner Christen Christensen i Kvorup for vidne. Søren Laursen i Kås, der mindes 40 år, vidnede, at sl Christen Andersen, som boede i Toftegård, havde det yderste stade i den stol, som Jesper B og Christen C omtvister, og sl Jens Andersen iTvilstedgård det næst yderste stade. Christen Christensen i Toftegård og Christen Mogensen i Risager og Niels Mikkelsen i Stenderup vidner det samme                 

** Christen Sørensen norden Hune kirke på egne og medarvingers vegne stævner Anders Jensen Smed i Tranum og Christen Sørensen i Ejstrup ? for at tage mænd af tinge til at registrere boet efter sl Jens Sørensen ved Broerbæk                   

** Mikkel Nielsen i Fårup og Niels Christensen sst lod læse en skiftekontrakt angående hvad, han vil yde sine børn Niels Mikkelsen og Maren Mikkelsdatter efter deres sl mor Johanne Jensdatter 

20/12 1662.

(88)

**  KM tjenere i alle sogne i herredet stævnes for rest skyld landgilde og arbejdspenge. opsat til snapsting

** gældsstævning. opsat til næste ting efter snapsting

** stiftsskr