Erik Brejls hjemmeside

Start

Bjarne Nørgaard-Pedersen


HJELMSLEV HERRED SKANDERUP OG RY BIRKERS TINGBØGER 1688 - 1719.


1668.

(1)

** tingbogens autorisation.

(2)

19/3 1688.

** regimentskriver Jørgen Bars stævnede Rasmus Olufsen degn i Fruering for vidne at påhøre, og Søren Jensen i Fruering vidnede, at for 3 uger tilsagde han, efter regimentskriverens seddel, 3 vogne af Fruering, som skulle køre til Langballe skov, der at påtage KM tjenere og køre til Horsens, men degnen mødte ikke, idet han bæster var skadede, og han kunne intet køre.

2/4 1688.

** Jens Nielsen i Jeksen stævnede Peder Christensen i Jeksen for dom, og fremlagde et tingsvidne af Hjelmslev herreds ting 23/1 sidst forleden, som formeldte, at Peder Christensen havde talt ham for nær, og satte i rette, om han ikke bør at gøre ham fornøjelig satisfaction for hvis ord, han har ham påsagt. sagen blev opsat 4 uger.

(3)

9/4 1688.

18/4 1688.

** KM amtskriver Just Hansen af Skanderborg stævnede afgangne regimentskriver Matias Ørslevs enke Anne Ottesdatter for dom for en sum penge, hun efter veksel er ham skyldig.

23/4 1688.

(4)

30/4 1688.

** Jens Nielsen i Jeksen mødte med en opsættelse 2/4 angående de ubekvemsord, som Peder Christensen i Jeksen ham om hans kompas havde tilsagt, og satte i rette, om han ikke derfor bør at lide efter loven, og Jens Nielsen benægtede ved sin ed, at han for den beskyldte kompas var uskyldig, og han ikke for Peder Christensens trusler ved sig fri enten på vej eller sti. sagen blev opsat 14 dage.

7/5 1688.

** Niels Sørensen handskemager i Skanderborg stævnede Jens Pedersen Riber i Skanderborg for vidne, og efterskrevne, som mindes op til 30 år, vidnede, at det gårdsrum, som Jens Pedersen Riber handskemager nu påboer, med tilliggende have ikke har været mere, end som det nu er.

(5)

** Jens Pedersen Riber stævnede Niels Sørensen handskemager i Skanderborg for dom, og berettede, at den ejendom, han påboer, har han bekommet med hans hustru for hendes fædrene arv af hendes stedfar afgangne Niels Hansen Kock, og dermed tilbehørende skøder blev af salig magister Jesper Hansen i Skanderborg udgivet, men på hvad måde, den er blevet forringet, kan af medfølgende synsvidne fornemmes. sagen blev opsat 14 dage, da at møde med breve og adkomster.

** Laurids Pedersen tømmermand i Skanderborg stævnede en person Peder Olufsen, som havde tjent oberførsteren i vinter, og gav tilkende, at Peder Olufsen havde besovet hans datter Karen Lauridsdatter, og lovet hende ægteskab, hvorfor han formener, han bør holde sit løfte efter lovens 6.bog pag.936, og hvis han det ikke gør, om han ikke da bør lide efter lovens 6.bogs 8.kapitel pag.836. sagen blev opsat 1 måned.

(6)

14/5 1688.

** KM amtskriver Just Hansen stævnede efterskrevne i Skanderborg, og synsmænd afhjemlede syn på Skanderborg bys gærder.

(7)

** Mikkel Jensen i Skanderborg og Niels Sørensen handskemager sst tog hverandre i hånd og bekendte, at de venlig og vel er forligt om hvis ubetænksomme tvistighed dem imellem har været, så de på begge sider for dem selv og deres hustruer og børn ved hinanden intet at påtale.

** Jens Nielsen i Jeksen med en opsættelse af tinget 2/4 sidst forleden stævnede Peder Christensen i Jeksen og fremlagde et tingsvidne 23/1, hvori efterskrevne, der iblandt Jens Nielsens far Niels Jørgensen i Jeksen, vidnede, at Peder Christensen havde sagt, at Jens Nielsen stod med hans kompas i hænde i hans vindue, og siden så han det ikke, og at Peder Christensen havde spurgt Peder Jensen i Jeksen i hans bror Niels Jensens hus, om han havde set Jens Nielsen havde omtalte kompas, hvortil han svarede nej, han vidste intet deraf, hvorefter blev afsagt dom, at da samme ord ikke egentlig angår Jens Nielsens ære, da vidste fogden ikke Peder Christensen på sin ære noget at lide, men for hans ord at give Jens Nielsen 1 rigsdaler.

(10)

21/5 1688.

** regimentskriver Jørgen Bars stævnede løjtnant Marcus i hans kvarter i Vitved for syn vidne og klage, og efterskrevne vidnede, at løjtnant Marcus slog Knud Bendixen i Rindelev med en kæp, da han sagde til løjtnanten, at han var ham 3 mark skyldig, mens han lå i Gesing, og da svarede han, nu skal jeg betale dig, og Knud Bendixens hustru Johanne Nielsdatter vidnede det samme, og at hun gik imellem, og bad hendes mand gå ind, og da de begge kom ind, og fik dørene i for ham, da stødte løjtnanten to døre op, men den tredie holdt hun med hendes ryg, mens hendes mand undløb. synsmænd afhjemlede syn på Knud Bendixens arm, hvorpå der var to blåslag, og lukkelsen på to døre var sønder, hvorefter Knud Bendixen fremlagde en supplikation angående samme sag, med påskrift til Jørgen Bars at antage sig den forurettede bondes sag, om den af løjtnanten imod bonden forøvede vold og overlast og lade holde krigsret over ham, så han med pengestraf til kassen bliver anseet, foruden at erstatte bonden for sin erlidte skade, dateret Århus 14/5 Friis.

(12)

** KM amtskriver Just Hansen i Skanderborg stævnede efterskrevne i Skanderborg, og fremlagde et tingsvidne af tinget 14/5 sidst forleden, hvor synsmænd afhjemlede syn på byens gærder, og satte i rette, om forskrevne mænd, som deres gærder ej fuldkommen for byen har færdiggjort, om de dem ikke inden 8 dage fuldkommen færdiggør, og deres baglåger afskaffer, og om de ikke bør at betale hvis skade, derover kan komme, hvilket de blev tildømt.

(14)

28/5 1688.

** borgmester Jørgen Hansen i Horsens lod indføre efterskrevne dokumenter angående Jeppe Jensen farver i Skanderborg, nemlig en kvittering fra Jacob Pedersen Ålborg, handelsmand i Christiania i Norge, at Jørgen Hansen for Jeppe Jensen til Jacob Pedersen 222 rigsdaler har betalt, som Jacob Pedersen for ham er gået i løfte for til Christen Stillefsen på Bragnæs for hans brordatters Else Jensdatters beliggelse, hvorfor han lover at holde ham skadesløs, dateret 6/3 1682, og derefter fremlagde en panteforskrivning, udstedt af Jesper Jensen, hvori han pantsætter Jørgen Hansen efterskrevne redskab og farveri, dateret Horsens 4/5 1686.

(16)

6/6 1688.

** Jens Pedersen Riber i Skanderborg stævnede Niels Sørensen handskemager i Skanderborg for vidner, og Johanne Kocks vidnede, at den smøge imellem Jens Pedersen Ribers og Niels Sørensen handskemagers ejendom i Skanderborg har hun, tillige med Jens Pedersen Ribers ejendom købt, og at salig Niels Kock i Skanderborg ofte har sagt, at han ville have den smøge fra Niels Sørensen handskemager.

** Jens Pedersen Riber i Skanderborg fremlagde en opsættelse af tinget 7/5 sidst forleden, og dernæst et synsvidne af Skanderup birketing 8/5 1686, hvori synsmænd afhjemlede efterskrevne syn og skilning imellem Niels Sørensens og Jens Pedersen Riber deres grund og ejendom, og dernæst fremlagde et pergaments skøde, udstedt Skanderborg birketing 14/5 1647, hvormed Christen Jonsen guldsmed, forrige indvåner for Skanderborg og nu i København, sælger til mester Jesper Hansen slotsprædikant og hans hustru Margrete Olufsdatter Bagger hans gård i Skanderborg, dateret 8/5 1647, og dernæst fremlagde et skøde, udstedt Skanderup birketing 17/12 1669, hvormed mester Jesper Hansen slotsprædikant sælger til Andreas Hansen Kock og hans hustru Johanne Knudsdatter hans ejendom på Østergade, og dernæst fremlagde et skøde, udstedt af Skanderup birketing 23/2 1683, hvori Niels Hansen i Skanderborg i hånd tog Jens Pedersen Riber, eftersom han var ham en del af hans hustrus Karen Andreasdatters arvepart, som hende efter hendes salig far Andreas Vinding Kock, fordum indvåner i Skanderborg, arveligt er tilfaldet, skyldig, så skøder han med egen og sin hustrus Karen Knudsdatters fri vilje og velberåd hu fra dem til Jens Pedersen Riber og hans hustru Karen Andreasdatter den halve part af den gård, Jens Pedersen Riber og hustru iboer. og dernæst fremlagde et andet skøde, udstedt af Skanderup birketing 23/4 1687, hvori Jens Nielsen i Skanderborg i hånd tog sin svoger Jens Pedersen Riber, eftersom han var ham en del af hans hustru Karen Andreasdatters arvepart efter hendes salig far skyldig, og såsom Jens Nielsens formand salig Niels Hansen Kock, som boede og døde i Skanderborg, på samme arvepart har skødet Jens Pedersen Riber hans hustru Karen Andreasdatter den halve gård, som Jens Pedersen Riber nu iboer, så har Jens Nielsen og hans hustru Johanne Knudsdatter skødet fra dem til Jens Pedersen Riber hans hustru Karen Andreasdatter og arvinger den anden halve part af forskrevne gård og grund på Østergade, hvorimod Niels Sørensen handskemager fremlagde et gammelt købebrev, dateret 5/2 1619, hvormed Christen Jacobsen Felbereder i Skanderup og hans hustru Maren Christens sælger til Jens Rasmussen Juel her sst og hans hustru Anne Jenses efterskrevne hans hus med gård og gårdsted, og dernæst fremlagde et tingsvidne udstedt af Skanderup birketing 8/1 1630 anlangende en kontrakt og forlig imellem Peder Villumsen i Skanderup og Christen Jensen guldsmed sst angående et 4 gulv hus med havested, som salig Jens Juel sidst iboede, således, at Peder Villumsen skal beholde huset og halvparten af gårdsrummet. dernæst blev fremlagt et skøde af Skanderup birketing 4/9 1629, hvor Anne Jacobsdatter, salig Jens Rasmussen Juels efterleverske i Skanderup, Jens Sejersen i Krogstrup i Hads herred, Rasmus Jensen og Troels Jensen i Dørup i Vor herred på deres egne vegne, Peder Clemendsen sst på hans egne og på hans brors Søren Clemendsens vegne og Anders Mikkelsen sst på hans hustru Kirsten Clemendsdatters vegne tilstod, at de havde solgt til Peder Villumsen og hans hustru Maren Eriksdatter det hus og ejendom, som salig Jens Rasmussen Juel og hans hustru iboede, og han fradøde, og var hendes halvpart, og de andre havde arvet halvpart efter ham. dernæst fremlagde et skøde af Skanderup birketing 17/1 1679, hvormed Rasmus Jensen i Vestermølle og Hans Rasmussen i Hvolbæk tilstod, at de med deres egne og hustruers samt bror Jens Rasmussen i Horsens på sine egne, og Mogens Nielsen Møller i Koldens mølle på hans hustrus vegne har solgt til Niels Sørensen og hans hustru Else Jensdatter deres efterskrevne hus med dets tilliggelse, og dernæst fremlagde et tingsvidne af Hjelmslev herredsting 7/5 1688, hvor efterskrevne, som mindes op til 30 år, vidnede, at det gårdsrum, som Jens Pedersen Riber nu påboer, har ikke været mere, end som det nu er, hvorefter blev afsagt, at da det med tingsvidne bevises, at den ejendom, som Jens Riber påboer, ikke har været mere, end som det nu forefindes, da vidste fogden efter lovens 5.bogs 3.kapitels 13.artikel ikke Jens Riber mere i ejendommen at tilfinde, end som det nu forefundet er.

11/6 1688.

** Jørgen Hansen, borgmester i Horsens, stævnede Jesper Jensen farver i Skanderborg for dom, og fremlagde en obligation, dateret 6/5 1682, og dernæst en obligation, dateret 4/5 1680, med pant i redskab og farveri, i alt på en sum penge til hobe 322 rigsdaler, som Jesper Jensen blev tildømt at betale Jørgen Hansen inden 15 dage, eller Jørgen Hansen at have nam og udvurdering af hans bedste gods og løsøre.

(29)

18/6 1688.

** hr Peder Andersen Sterm i Ry stævnede efterskrevne i Ry for resterende dagsværk for forleden år, som hr Peder Andersen i Ry fordrer af dem, og formente, at de bør at betale ham, hver karlsperson 1 rigsmark og hver kvindesperson 12 skilling, hvorimod efterskrevne ved ed fragik, at de aldrig har gjort præsten noget dagsværk. sagen blev opsat 14 dage.

(30)

** Just Hansen amtskriver stævnede Jacob Envoldsen i Alling for vidne angående ulovligt fiskeri, samt hr Laurids Justsen i Alling, og Henrik Ditmer, som er i kvarter i Alling, og Johan Hagensen i Ry mølle med højeste ed og oprakte fingre efter loven er gestendig den klage, som han til KM amtskriver Just Hansen har overleveret, angående at han søndag aften næst for pinsedag ud på aftenen fandt hr Laurids Just i Alling at fiske med hans vod i Brix sø, og da han efter amtmand Jochum Schacks befaling er kommet til hr Laurids og ville bemægtige sig hans garn, som han således brugte til ulovligt fiskeri i KM sø, svarede han, at han havde lov af kongen, og da Johan Hagensen garnet ville angribe, er han af en rytter, som ligger i Alling, og har Frands Nielsens datter sst til ægte, voldeligt overfaldet, revet ham roret af hånden, taget ham i håret og slået ham over ende i skibet, og ville have draget ham i søen, hvilket også havde sket, havde hr Peder i Ry ikke kommet roende, og i det hr Peder ville hindre gerningen, tog Jacob Envoldsen i Alling, som var på skib med rytteren, ved den ene ende af hr Peders skib, og slog hr Peder over ende, så han nær havde faldet i søen, og da de havde skiltes ad, har rytteren i Alling optaget en stor sten og truet Johan Hagensen, og skældt ham mange gange for tyv og skælm, og truet ham med en ulykke.

(31)

25/6 1688.

** fru Margrete Krabbe til Rosenholm stævnede Jens Mikkelsen i Virring Laurids Jensen i Hemstok og Jacob Tomasen i Firgårde for vidne anlangende deres fæstebreve på Dover og Fruering kirketiender, som de i fæste har, og deres fæstepenges tilbydelse imod fæstebrevenes indlevering, og forbød samtlige Dover og Fruering sognemænd at føre deres korn hjem, før de har patronens tilladelse dertil.

(32)

** KM regimentskriver Jørgen Bars stævnede samtlige Svejstrup og Siim byers mænd, og synsmænd afhjemlede, at de havde været på Brandstrup mark, og synet en del deraf, som Svejstrup havde pløjet og sået med boghvede, hvorimod svarede Simon Andersen Niels Jensen og Rasmus Jensen i Siim på samtlige Siim bymænds vegne, at den lyngmark, som kaldes Brandstrup hede, har ligget til Siim og været i brug mand efter mand i 80 år til visse, hvorimod Just Knudsen i Svejstrup Poul Madsen og Christoffer Simonsen på samtlige Svejstrup bymænds vegne foregav, at den har ligget til Svejstrup i nogle mænds minde.

(33)

3/7 1688.

9/7 1688.

** Johan Hagensen i Ry mølle på sin mor Sidsel Jensdatters vegne stævnede for Skanderborg slotsport for syn på Ry mølles malevands ringhed, og synsmænd afhjemlede, at de havde synet, at de øde ålegårde ved møllen er så slet borte, at vandet har sit fulde løb der igennem, så med kværnene, for mangel af vand, moksen slet intet kan males, og begge mølleaksler samt vandværket for møllen er øde, og det er dem vitterligt, at ålegårdene har i 5-6 år været øde, og til møllens malevands forminskelse bortslugt vandet, hans KM bønder, som plejer at søge møllen, til stor fortræd, idet de langvejs må rejse til andre møller, og mølleren, som skal svare møllens store udgifter, til yderste ruin.

(34)

16/7 1688.

** Christen Mikkelsen i Ry stævnede Abraham Ovesen i Ry for vidne, anlangende den uhøflighed, som af ham 1/7 i Ry kirke imod Christen Mikkelsens hustru er begået, og Niels Lauridsen Skovsrod i Ry vidnede, at han så i kirken, at da Christen Mikkelsens hustru gik ind i stolen til Abraham Ovesens hustru, så gik denne ud af stolen og gik over til hendes mand, så gik Abraham Ovesen over og satte sig i stolen indenfor Christen Mikkelsens hustru, og tog hende under armen, så rejste hun sig og gik af stolen, og bad, godtfolk ville drages til minde.

(35)

** Peder Jensen i Storring på hans bror Bertel Jensen sst hans vegne stævnede Poul Madsen i Svejstrup for vidne syn og klage, angående overlast og uførm, han har øvet imod ham, og Bertel Jensen gav last og klage over Poul Madsen, for han på hans torvevej fra Århus i Brabrand vester vangled overfaldt ham med hug og slag, og slog ham med en vognkæp i hans hoved, så en af hans tænder faldt i tre stykker, og han faldt besvimet til jorden, og slog ham et slag på hans aksel, og hvis han ikke var blevet forhindret, tror han, at han havde slået ham ihjel, og han måtte ages fra stedet, hvorefter synsmænd afhjemlede syn på hans skade, og efterskrevne vidnede om overfaldet, hvortil Poul Madsen begærede, at sagen nogen tid måtte blive opsat til forlig, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

(36)

23/7 1688.

** Jørgen Bars regimentskriver stævnede Hans Olufsen i Svinsager for dom og vidner, formedelst han sig har indladt i ægteskab, førend han har holdt lovligt skifte efter loven.

30/7 1688.

** amtskriver Just Hansen stævnede Oluf Jensen og Jens Jensen Møller i Rødemølle for spørgsmål og dom ,anlangende ulovligt korn, som han ulovligt har malet for Morten Bager i Skanderborg, som også blev stævnet. på spørgsmål om han ikke havde indført 4 skæpper malet hvede, som mølleren i Rødemølle havde malet for ham, svarede Morten Bager, at han intet kunne få toldseddel i Skanderborg, formedelst der restede noget af tolden, så han nødtes til at føre hans korn til møllen at male, og fik det med møllerens vogn til Skanderborg, og han gav det an i porten, og fulgtes med Iver Vogter til Just Hansen og betalte konsumptionen, hvilket Oluf Jensen møller bekræftede, hvortil fuldmægtigen formente, at han efter konsumptionsforordningens 6.kapitels 4.artikel bør at give 100 rigsdaler. sagen blev opsat 14 dage.

(38)

** Christian Vilhelm i Skanderborg stævnede Christen Smed i Skanderborg for syn, og synsmænd afhjemlede syn på et 7 spend hus og et halvtag i KM smedje i Skanderborg, som Christen Nielsen Smed har iboet i mange år, for hvis brøstfældighed derpå findes.

(39)

** løjtnant Daniel Crambeck stævnede Knud Bendixen i Rindelev for vidne, og efterskrevne vidnede, at de ikke har hørt, at løjtnanten har tvunget Knud Bendixen til noget i nogen måder imod KM forordning at udgive af hø, og de hørte ikke, at løjtnanten og Knud Bendixen havde nogen tvistighed med hverandre. så fremstod Knud Bendixen og sagde, at han herefter intet ville spise løjtnanten mere, men ville give ham penge og korn efter forordningen, hvortil løjtnanten svarede, at han dermed var tilfreds.

(40)

** regimentskriver Laurids Ditlevsen stævnede Anders Pedersen i sønder Vissing for vidner angående hvis, han kan have sagt om Niels Lauridsens kvinde og hendes søn Laurids Nielsen i sønder Vissing, og ligeledes stævnede Anders Pedersens hustru angående hvis ord, hun har beskyldt Niels Lauridsens datter Maren Nielsdatter med, og efterskrevne vidnede, at Anders Pedersen fortalte dem, at han havde hugget et stykke gammel bøgefælde, som han forhen havde lov til, hvorfor Laurids Nielsen blev vred på ham, og lovede at betale ham derfor, og de havde hørt, at Maren Nielsdatter, Niels Lauridsens datter i sønder Vissing, sagde om Anders Pedersen, det djævlen besætter hans hjerte den rødhovede skælm, for det rådne ved, han tog, og hendes bror havde hugget.

(41)

** Poul Nielsen i Hørning et vidne. Jens Nielsen i Skanderborg i hånd tog sin bror Poul Nielsen i Hørning, og bekendte, at al den lod og part, han har i den halve gård, Poul Nielsen påboer, har hans bror ham rigtigt betalt, så den herefter at tilhøre ham hans hustru og arvinger.

** Niels Knudsen i Skanderborg et skøde. Mikkel Jensen i Skanderborg solgte og skødede fra ham hans hustru og arvinger og til Niels Knudsen hans hustru og arvinger hans gård, han selv iboer, i Skanderborg.

(42)

** Bertel Jensen i Storring i hånd tog Poul Madsen i Svejstrup og blev de venlig og vel med hverandre forligt, angående den overlast og uførm, som Poul Madsen imod Bertel Jensen har øvet efter tingsvidnes formelding.

(43)

** Mikkel Jensen i Skanderborg et pantebrev. Niels Knudsen i Skanderborg tilstod, at han ret vitterlig gæld skyldig er Mikkel Jensen 100 sletdaler, som han ham lånt har, hvorfor han til forsikring pantsætter ham et hus i Skanderborg, som Mikkel Jensen selv iboer.

(44)

6/8 1688.

(45)

** regimentskriver Jørgen Bars stævnede løjtnant Peder Hertzhauer i hans kvarter i Kolt for vidner angående det slagsmål, som løjtnanten på Peder Sejersen i Fregerslev skal have øvet, og Poul Lauridsen i Fregerslev vidnede, at da løjtnanten kom til Fregerslev at annamme hø af bønderne på rytternes vegne, da begyndte de først at lade læsse af Peder Sejersens hø, og så læssede han så meget på vognen, som han syntes var ret, da sagde løjtnanten, at han skulle lægge mere på, da sagde Peder Sejersen nej, at han intet ville lægge mere på, hvis løjtnanten ikke ville tage der imod, ville han læsse det efter kongens mål, da slog løjtnanten målet sønder på Peder Sejersen og sagde til ham, slå igen din rødskæggede skælm, hvortil han svarede, at han intet ville slå igen, mens ville få bedre ret, hvorefter efterskrevne mænd fra Fregerslev vidnede, at de havde synet omtalte læs hø, og da var det efter et gammelt mål, som officererne havde, ikke langt nok, og efter et nyt mål, som regimentskriveren havde, var det to fingres bredde for stakket.

(46)

** Oluf Jensen i Rødemølle stævnede KM amtskriver Just Hansen for vidne, samt Iver Nielsen komsumptionsbetjent ved Skanderborg for vidne, og efterskrevne vidnede, at de 19/7 var i Rødemølle og hørte, at Oluf Jensen og Morten Bager i Skanderborg blev akkorderet om 6 skæpper mel og klid, som Morten Bager købte af Oluf Jensen, og skulle Oluf Jensen have told deraf, og Morten Bager for retten bekræftede, at det mel og klid, som han indførte til Skanderborg, og angav i porten, har han købt af Oluf Jensen.

** Johan Hagensen i Ry mølle og rytter Henrik Ditmer i hånd tog hverandre og blev venligt og vel forligt om hvis skælds og ærerørige ord samt trusler, som rytteren vedgik i hans hastighed og iver Johan Hagensen har tilsagt.

(47)

13/8 1688.

20/8 1688.

** KM oberførster stævnede samtlige Vitved og Fastrup gårdmænd for vidner og dom, angående ulovlig skovhugst i Vitved skov, som efterskrevne bevidnede, og andre benægtede, at de hverken ved sig selv eller nogen anden havde ladet hugge noget i Vitved skov.

(48)

** løjtnant Marcus Hermand stævnede Knud Bendixen i Rindelevgård imod vidner angående hvis ukvemsord, han skal have løgnagtigt påtalt løjtnant Marcus Hermand, så vel som for et falsk køb, Knud Bendixen til løjtnanten med en saddel gjort har, og fremlagde vidner af 11/6 og 14/8 angående hans ukvemsord, hvorfor Knud Bendixen bør at agtes som en mindre mand, og en anselig mulkt til løjtnanten at blive tilfundet, og for det falske køb, bør Knud Bendixen at eragtes som en falskner, og betale igæld og tvigæld, og hans boeslod til KM at være hjemfalden, samt betale denne unødvendige trættes omkostning, hvorimod mødte Knud Bendixen og begærede opsættelse, hvorfor sagen blev opsat 6 uger.

(49)

** Johan Bandberg i Skanderborg stævnede Mikkel Jensen i Skanderborg for vidner og dom, og efterskrevne vidnede, at de hørte, at Johan Bandberg lejede et stykke jord af Mikkel Jensen, og blev akkorderet med hverandre således, at han skulle give 6 mark danske årligt i tre år.

(50)

27/8 1688.

** Johan Hagensen i Ry mølle stævnede hr Lucius Pedersen, sognepræst i Ry, for vidner angående Johan Hagensens søster Karen Hagensdatter, som hr Lucius Pedersen skal have fravist skriftemål i Ry kirke, og så fremstod Niels Nielsen degn i Ry, som vidnede, at lørdag 4/8 så han, at Karen Hagensdatter af Ry mølle kom til skriftestolen i Ry kirke til hr Lucius Pedersen, som sad i den, og spurgte hende, hvor er din skrifteseddel, hvortil hun svarede, jeg fik ingen af eder, da jeg drog herfra, derfor vidste hun ikke, hun skulle have nogen herhen igen, og hun havde ingen behov, idet hun var født her i sognet, hun ville ikke tro, nogen ville sige hende noget på, andet end som ærligt er, hvortil han spurgte, når kan jeg få den, svarede hun, i kan ingen få, for manden lever ikke, som jeg var sidst sad skrifte hos, da sagde hr Lucius, des bedre er det, vil du ikke holde din mund, svarede hun, i taler om eders rettighed, så gør vi andre om vores, sagde præsten, mener du, jeg vil spilde min velfærd for din laptaskes skyld, da svarede hun, bevis det min gode hr Lucius, jeg er ingen laptaske, så stat op, ja gerne sagde hun, stod så op og bad så degnen og de andre, som var i kirken, de skulle drages til minde, sagde hr Lucius, vil din fantast bede nogen drages til minde, svarede hun, jeg er ingen fantast, så gik hun ned til sin stol, da sagde hr Lucius til degnen, tag hende og træk hende ud af døren, det fulde bæst, hvortil hun svarede, jeg er ingen fuld bæst, da sagde hr Lucius, du skal stå åbenbart skrifte, svarede Karen Hagensdatter, da skal jeg blive den sidste, i skal skrifte på den maner, så gik hun ind i hendes stol og tog sin bog, og gik af kirken. ydermere vidnede Niels Nielsen degn, at da hr Lucius meddelte folkene alterets sakramente, da faldt tre messebrød på jorden, som Abraham Ovesen i Ry skulle til alters, og han tog dem op, og lagde dem på alteret, så tog hr Lucius samme tre brød på alteret uden nogen videre velsignelse og gav folket det, som var til alters, og desuden havde han taget en kvinde til skrifte, som var frugtsommelig, hvilket efterskrevne bevidnede.

(53)

3/9 1688.

** hr Esben Rasmussen i Blegind stævnede Jens Rasmussen Ovesen i Hvolbæk angående hvis gæld, han ham og hans medarvinger skyldig er for forløfte, de for ham gjort har, og saggav Jens Rasmussen for 18 rigsdaler, som salig hr Jens Pedersen i Fruering havde lovet for ham til salig Matias Ferslev, forrige regimentskriver i Skanderborg, og ikke har villet ham og hans medarvinger derfor fri holdt. sagen blev opsat 4 uger.

** Johan Jacobsen Bandberg i Skanderborg stævnede Mikkel Jensen sst for vidne, og efterskrevne vidnede, at Mikkel Jensen havde ladet udsætte 12 kærver på det stykke jord, som Johan Bandberg af ham lejet har, og som han, efter sin egen bekendelse, til sit eget lod hjemføre.

(54)

** Peder Simonsen i Fruering stævnede Mogens Mikkelsen i Svinsager for dom for 7 mark, som er for et skrin, han ham afkøbt har, og ikke vil betale. sagen blev opsat 14 dage.

(55)

** Peder Nielsen Overby, KM oberførsters tjener, satte i rette, om Rasmus Hansen i Virring og hans svend ikke efter foregående tingsvidne bør at lide efter KM skovforordnings 29. og 30.artikel. sagen er opsat 14 dage.

10/9 1688.

** ritmester Bløcher stævnede Peder Sejersen i Fregerslev for vidner angående hans klagemål, som han for rytterhestenes græsning for landkommissarien har angivet, og efterskrevne af Fregerslev vidnede, at de var med at forevise det jord, som rytterhestene skulle tyres på, og de i ritmesterens nærværelse tilbød Peder Sejersen, at de ville betale ham hvis skade, rytterhestene kan have gjort ham på hans eng, og det for den årsags skyld, at der derom ikke skulle være nogen klammeri.

(56)

** KM regimentskrivers tjener Christen Jensen stævnede amtmand Jochum Schack for syn på Hans Christensens gård i Firgårde, samt stævnede Hans Christensen, og synsmænd afhjemlede syn på hvis brøstfældighed derpå fandtes, hvilken blev takseret for 15 rigsdaler.

(57)

** Niels Sørensen i Forlev stævnede Mikkel Sørensen i Forlev for vidner og spørgsmål angående hvis dem er imellem om det gods, han har annammet den tid, han fik gården i fæste, og efterskrevne vidnede, at Mikkel Sørensen beholdt og tog til sig hvis gods, som fandtes i gården, som han nu iboer, den tid, han fik den i fæste, efter skifte.

(58)

** KM oberførsters fuldmægtig Peder Nielsen stævnede Henrik Rasmussen i Gram, Jens Pedersen og hans søn Rasmus Jensen sst med flere angående ulovlig skovhugst, og Ove Sørensen og Jens Pedersen i Skanderborg ladegård vidnede, at de tidlig om morgenen var med KM oberførster Christoffer Elias Hynitz i Holtkær skov, hvor de blev forevist en skovvogn, som var læsset med en risbøg, som tilhørte Jens Pedersen i Gram, og de vurderede vogn og heste for 4 sletdaler, hvorefter de var i Gram by, hvor de fandt efterskrevne træ i gårdene, hvortil efterskrevne svarede, at det træ, som er synet, er af deres egen udvisning, så det ikke skal bevises, at de har hugget noget.

(60)

17/9 1688.

** salig regimentskriver Matias Ferslevs enke Anne Ottesdatter stævnede hr Esben Rasmussen og hans hustru i Blegind angående gældsfordring, og saggav hr Esbens hustru for 40 rigsdaler, hun på hendes børns vegne til Anne Ottesdatter skyldig er. sagen blev opsat 14 dage.

(61)

** på Gregers Sørensens degns vegne hans søn Jens Gregersen i Vissing stævnede Peder Nielsen degn i Vissing angående hvis løfte, han har gjort for Gregers Degn og hans datter, da de med hverandre gjorde kontrakt.

24/9 1688.

** på Gregers Sørensen degns vegne i Vissing hans søn Jens Gregersen stævnede Peder Nielsen degn i Vissing angående hvis løfte, han har gjort Gregers Degn og hans datter, efter deres gjorte kontrakt, og stævnede hr Niels Olufsen, sognepræst i Vissing, og Hans Jensen i Addit vidnede, at han var med hr Niels og Peder Nielsen degn i Vissing hos Gregers Degn, hvor hr Niels oplæste et opladelsesbrev, at Gregers Degn havde opladt hans kald for Peder Nielsen, som skulle ægte Gregers Degns datter, og forsyne ham selv med livs ophold, og give ham 3 daler hver ofringsdag på de tre store højtider, og 4 daler til hans søns lære, som lærer skrædder håndværk, hvortil Gregers Degn svarede ja, og Peder Nielsen svarede ja, og rakte pigen Anne Gregersdatter sin hånd til ægteskab, og sagde, nu i Guds navn, nu skal vi blive som een, og hr Niels Olufsen tog kontrakten med sig hjem, og lovede dem en kopi, når de kunne få stemplet papir, hvilket Gregers Degns søn Erik Gregersen i Vissing bevidnede.

(63)

1/10 1688.

** KM oberførster Christoffer Elias Hynitz begærede dom på nogle mænd, men formedelst forbøns skyld er sagen opsat 14 dage, om det i mindelighed inden den tid kan blive aftinget.

** løjtnant Marcus Hermand med en 6 ugers opsættelse af tinget begærede dom, hvorimod Knud Bendixen bad om forladelse, og erbød at betale for den forårsagede trættes bekostning 10 rigsdaler, hvormed de er vel forligt.

** hr Esben Rasmussen Malling i Blegind et afkald. Rasmus Justsen sst på hr Niels Nielsen Arnsberg, sognepræst til Grimstrup og Årre menigheder, hans vegne gav hr Esben Malling afkald for alle de arvelodder, han på hans hustru Sidsel Lauridsdatters vegne var tilfaldet efter hendes salig far mor og søster Mette Lauridsdatter, som hr Rasmus Olufsen, sognepræst til Åle og Tørring menigheder, havde været formynder for, dog af hr Esben Rasmussen Malling betalt til hr Niels Nielsen Arnsberg.

(64)

8/10 1688.

(65)

15/10 1688.

** hr Esben Rasmussen i Blegind med en opsættelse af tinget 3/9 angående hvis gældsfordring, han havde hos Jens Rasmussen i Hvolbæk, begærede dom, hvorimod Jens Rasmussen tilforpligtede sig at betale hans gæld.

22/10 1688.

** KM oberførster Christoffer Elias Hynitz stævnede samtlige skovfogder i Hjelmslev herred, for syn angående om noget ulovligt kunne befindes at være hugget i skovene indeværende år, hvorefter synsmænd afhjemlede syn.

 (67)

29/10 1688.

5/11 1688.

12/11 1688.

(68)

19/11 1688.

26/11 1688.

3/12 1688.

10/12 1688.

** regimentskriver Jørgen Bars stævnede Mikkel Jensen Søgård i Stilling for dom, angående det besovede kvindfolk Volborg Olufsdatter, som ham som barnefar i Stilling kirke har udlagt, da hun stod åbenbar skrifte, som var dom 23 post trinitatis, i den ganske menigheds påhør, hvorefter blev afsagt, at da Mikkel Jensen er udlagt til barnefar, og han selv har sin ægtehustru, dog sig således imod loven forseet, da bør han at lide efter lovens 6.bogs 13.kapitels 24.artikel, og aftinge efter hans yderste formue.

(69)

17/12 1688.

24/12 1688.

7/1 1689.

(70)

14/1 1689.

21/1 1689.

** Christen Pedersen skrædder i Ry stævnede Peder Jensen, tjenende jægermester Hans Arenfeldt for dom angående ulovlig beskyldning, og efterskrevne vidnede, at da folk gik ud af kirken hellig tre kongers dag, da sagde Peder Jensen til Christen Skrædder, at han havde flyet hans penge i Christen Skrædders hus, og han skulle svare ham til hans penge.

28/1 1689.

** Christen Pedersen skrædder i Ry stævnede Peder Jensen, tjenende jægermester Hans Arenfeldt, for vidne angående hans ulovlige beskyldning, og efterskrevne vidnede, at de så, at Peder Jensen var i Christen Skrædders hus, hvor de drak en pægl brændevin, og da lå hans tøj på en vogn udenfor, og som de senere bar ind, men han talte ganske intet, om enten han havde nogen penge eller ikke.

(71)

** Christen Pedersen skrædder i Ry fremlagde et tingsvidne af tinget 21/1 sidst forleden, samt sit skriftlige indlæg, hvori han ved sin højeste ed benægter, at han ikke ved noget af Peder Jensens penge. sagen blev opsat 14 dage.

(72)

4/2 1689.

(73)

** Peder Jensen i Ry, jægermester Hans Arenfeldts tjener, stævnede Christen Pedersen skrædder i Ry for vidne angående ukvemsord, de imellem hverandre har haft, og nu fremstod Peder Jensen og Christen Pedersen skrædder sst, og efter godtfolks formaning, at de skulle forliges, i hånd tog hverandre, og blev venligt og vel forligt om hvis tvist og uenighed, dem har været imellem.

12/2 1689.

** hr Esben Rasmussen Malling i Blegind stævnede efterskrevne for dom angående gæld, de er ham skyldig, som han formente, de burde at betale inden 15 dage. sagen blev opsat 14 dage.

(74)

** Anders Justsen i Søballe gav tilkende, at ham var kommet for øre, at hans hustru Anne Lauridsdatter har været i Skanderborg i Niels Mikkelsen Haunstrups hus, og skulle have handlet sig uskikkeligt med et tinfad, hun der skulle have taget, hvorfor han har i rette ladet kalde Niels Mikkelsen og hans hustru Sidsel Johansdatter, om sådan tale, hvad dem derom er bevist, hvortil de ved deres højeste ed bekendte, at Anders Justsens hustru aldrig har begået nogen uskikkelighed, langt mindre tyveri, i deres hus.

(75)

18/2 1689.

25/2 1689.

** KM amtskriver Just Hansen stævnede efterskrevne, der iblandt Hans Jensens enke Karen Andersdatter i Skanderborg for syn, og synsmænd afhjemlede syn på byens efterskrevne gærder, hvorefter de blev tildømt deres gærder at færdiggøre inden 8 dage.

(76)

** Niels Mikkelsen på hans egne og hans bror Villum Mikkelsen samt hans søster Johanne Mikkelsdatter deres vegne stævnede Peder Villumsen i Ry for hvis værgemål, han på ermeldte børns vegne, efter skiftebrevs formelding, har haft under værgemål, og Niels Mikkelsen fremlagde et skiftebrev, dateret 12/7 1675, som formelder, at hans farbror Peder Villumsen har til sig annammet deres fædrene og mødrene arv, til hver bror 22 sletdaler og til søster 11 sletdaler. sagen blev opsat 14 dage.

(77)

** hr Esben Rasmussen i Blegind begærede dom efter 14 dages opsættelse. sagen blev opsat 4 uger.

** Anne Ottesdatter, salig Matias Ferslevs, i Skanderborg stævnede hr Niels Pedersen Rønning i Skanderborg for 10 rigsdaler hovedstol og rente. sagen blev opsat 6 uger.

(78)

** Anders Pedersen i Galten stævnede Anders Rasmussen i Ry for 14 mark, som han har bekommet malt af ham for. sagen blev opsat 4 uger.

** Jens Jensen i Hørning et afkald. Knud Sørensen i Hårby gav ham afkald for al den arv, hans hustru Sidsel Sørensdatter kunne arveligt tilfalde efter Jens Jensens hustru salig Anne Jensdatter, og takkede ham for god og redelig betaling.

(79)

** Anders Felbereder i Skanderborg. Oluf Byrgesen i Skanderborg solgte og skødede til Niels Knudsen (Anders Felbereder) efterskrevne gadehus med have.

(80)

4/3 1689.

** KM amtskriver Just Hansen stævnede Jens Andersen og hans hustru Maren Sørensdatter i Skanderborg samt Johan Møller i Skvætmølle, og Niels Pedersen i Skanderborg ladegård vidnede, at Jens Andersen bad ham age en sæk korn til Skvætmølle, som han selv ville tale med mølleren om, og konsumptionsbetjent Iver Nielsen vidnede, at i dag 14 dage kom Laurids Jensen i Vrold kørende ind i byen med et læs sand, hvori betjenten fandt to sække med gryn og grynmel, og Laurids Jensen vidnede, at Jens Andersen bad ham hente mel i Skvætmølle, hvilket han gjorde, og da sagde han til Jens Andersens hustru, om han turde køre ind med det uden toldseddel, da svarede hun ja, hvilket hun for retten bekræftede.

(82)

** hr Nichel Jørgensen i Skanderborg stævnede Tomas Poulsen i Skanderborg og Morten Sørensen, tjenende amtskriver Just Hansen, for vidner. dernæst vidnede efterskrevne, at de indstævnede kom i deres bo tog lagner og gik bort med dem.

(83)

** Mikkel Sørensen i Forlev stævnede Niels Sørensen Hjort i Forlev for syn, og synsmænd afhjemlede, at de var med Mikkel Sørensen i hans gård i Forlev, hvor der var udtaget efterskrevne bjælker, hvorimod at svare mødte Niels Sørensen Hjort og beklagede, at gården var brændt for ham, og da forårsagedes han til at stræbe, og ville have gården opbygget igen, og søgte hjælp hos gode venner, og nogen hjalp ham, og andet købte han i Hads herred og Århus, og da huset var hugget, og det var færdigt at rejse, da kom oberførsteren og viste ham eg ud til bygning.

(84)

** hr Nichel Jørgensen i Skanderborg fremlagde tingsvidne i dag af tinget udstedt, samt hans skriftlige indlæg, at såsom Tomas Poulsen og Morten Sørensen er gået ind i Stilling præstegård, først i Jens Pedersens bo, og dernæst i Morten Hansens bo, og der borttaget lagner, så formener han, at de har forseet sig imod lovens 6.bogs 15.kapitels 3.artikel, dateret Skanderborg 4/3 1689 Nichel Seidelin. sagen blev opsat 14 dage.

(85)

11/3 1689.

** regimentskriver Jørgen Bars stævnede Niels Jensen i Siim og Kirsten Christensdatter sst for syn og vidner, og Niels Jensen berettede, at Kirsten Christensdatter for 3 uger siden kom til ham, og en ungkarl fra Århus Søren Langballe førte hende dertil med en vogn, og nogle dage derefter fødte hun et dødt barn, og jordemoderen og 4 koner vidnede, at de var hos hende den tid, hun fødte sit barn, og at hun ikke var årsag i dets død, og ydermere vidnede de, at hun for dem bekendte, at Søren Langballe var hendes barnefar.

(86)

** Rasmus Pedersen handskemager i Skanderborg stævnede Bertel Jespersen skomager sst for spørgsmål og vidner.

18/3 1689.

** KM amtskriver Just Hansen stævnede Jens Andersen i Skanderborg og Johan Møller i Skvæt mølle for dom, angående det byg, som var malet til gryn, og indført i Skanderborg, og fremlagde et tingsvidne, udstedt 4/3 sidst afvigte, hvorimod Johan Hombrock af Skvæt mølle fremlagde sit indlæg, at hverken han eller hans kone var hjemme i møllen den tid, Laurids Jensen af Vrold har af møllen udtaget det korn, som Jens Bødker i Skanderborg var tilhørende, langt mindre skete det med hans vilje. sagen blev opsat til næste søgnedag efter førstkommende påske.

(87)

** KM amtskriver Just Hansen stævnede Anne Ottesdatter i Skanderborg for rettergang og dom, angående gældsfordring.

(88)

** ritmester Melchior Egidius von Sliben stævnede Jørgen Caspersen i Vrold for vidner angående hvis, han ritmesteren for generalen og obersten samt kammerråd Friis klageligt har angivet, og efterskrevne vidnede, at han på spørgsmål svarede, at han ville være det gestendig.

** Just Hansen, efter indførte varsel, i rette lagde sit skriftlige indlæg, at han på afgangne regimentskriver Matias Ferslevs enke Anne Ottesdatters begæring har påtaget sig en temmelig sum penge til eftermanden regimentskriver Jørgen Bars at betale, hvorfor hun har lovet at betale, tid efter anden, 1200 rigsdaler, hvorfor hun har givet ham efterskrevne veksel, hvoraf han endnu har til gode 281 rigsdaler, og hun i hendes af amtmanden pålagte arrest at forblive, indtil betaling sker. sagen blev opsat 14 dage.

(90)

25/3 1689.

3/4 1689.

** ritmester Sliben stævnede Jørgen Caspersen i Vrold for dom angående hans klage imod ritmesteren, og fremlagde et tingsvidne her af tinget 18/3 sidst forleden, hvori Jørgen Caspersen vedstår klagemålet, dernæst fremlagde ritmesterens indlæg, om ikke Jørgen Caspersen bør at bevise samme klage, eller også at lide som en løgner, hvortil Jørgen Caspersen svarede, at han var hos ritmesteren med et brev, og da han fik brevet, sagde ritmesteren til ham, bliv lidt, du skal prygles, og så gav han ham fire ørefigner, så mødte KM amtskriver Just Hansen og begærede, at sagen måtte blive opsat i 4 uger, eftersom den lod sig vidtløftig anse, hvorfor sagen blev opsat 4 uger.

(91)

** KM amtskriver Just Hansen stævnede Morten Hansen og Jens Pedersen i Stilling for forklaring at gøre angående et vidne, som de 4/3 næst afvigte her til tinget afsagt har, og mødte Jens Pedersen i Stilling, og svarede, at han ikke kunne nægte, at han blev tilsagt at køre en løjtnant fra Skanderborg til Yding, men hr Nichel Jørgensen forbød ham at køre, og han klagede, at han den rejse umuligt kunne køre, og at Just Hansens folk kom andendagen derefter, og fordrede pant af ham og hans nabo Morten Hansen, og da var der intet i deres hus, de ville nøjes med, førend hans hustru måtte tage et lagen af en kiste, som de drog bort med.

(92)

** KM amtskriver Just Hansen stævnede hr Nichel Jørgensen i Skanderborg, slotspræst til Skanderborg og sognepræst til Skanderborg og Stilling sogne, for dom at lide for lånte penge, i alt 100 rigsdaler, foruden de penge, hr Nichel Jørgensen og medarvinger kan tilkomme af hans salig fars besolding for 1687. sagen blev opsat 14 dage.

(93)

** Niels Mikkelsen i Ry stævnede Peder Villumsen i Ry angående hvis værgemål, han har haft under hænder for Niels Mikkelsen og hans bror Villum Mikkelsen og søster Johanne Mikkelsdatter.

** ved tinget indstillede sig to af KM jagtbetjente, Daniel Citerich og Johan Heinrich Deuback med en ulv, som de havde skudt, og begærede deres løn af herredet derfor efter KM forordning, og der blev straks gjort anstalt, om pengene straks at indfordre.

(94)

** KM amtskriver Just Hansen fremlagde en opsættelse af tinget 18/3 sidst forleden, og satte i rette, om Anne Ottesdatter ikke bør at betale ham skadesløs efter loven, eller skaffe ham nøjagtig kaution, hvorimod blev fremlagt Anne Ottesdatters indlæg angående hendes gæld 281 rigsdaler, hvorefter hun blev tildømt at efterkomme hvis, hun med hånd og segl lovet og indgået har, samt at forblive i den arrest, der er gjort på hendes person, indtil hun skaffer vederhæftige forlovere eller anden forsikring.

(95)

** KM amtskriver Just Hansen i rette lagde en opsættelse, udstedt 18/3 sidst forleden, angående noget byg, som i Skvæt mølle skal være malet, og af Jens Andersen i Skanderborg by indført uden toldseddel. sagen blev opsat 8 dage.

(96)

** Niels Mikkelsen i Ry fremlagde efterskrevne ligning og likvidering, af fire mænd forfærdiget, angående hvis værgemål, Peder Villumsen i Ry har haft under værgemål efter hans afgangne bror Mikkel Villumsen, som boede og døde i Ry, og hans børn Niels Mikkelsen Villum Mikkelsen og Johanne Mikkelsdatter arveligt kunne tilfalde, og da kan Peder Villumsen tilkomme at betale de tre søskende 71 sletdaler, som Niels Mikkelsen satte i rette, om hans farbror ikke bør at betale de 71 sletdaler med processens anvendte omkostning inden 15 dage, hvilket han blev tildømt.

(98)

8/4 1689.

** KM jagtbetjent Daniel Citerich begærede, på hans egne og hans kammerat Johan Deubacks vegne, de 4 rigsdaler efter KM jagtforordning, for den ulv, de havde skudt, hvilke ham blev straks tiltalt, og hvis ikke af bønderne var indkommet, blev af herredsfogden udlagt, så han de fire rigsdaler rigtigt bekom.

15/4 1689.

** Oluf Byrgesen Boller i Skanderborg stævnede KM amtskriver Just Hansen for vidne efter efterskrevne varsel, at såsom Hans von Møllengraf efter hans udgivne obligation, dateret 11/10 1674, udgivet til min salig mands stærvbo 400 rigsdaler, og derfor pantsat 3 bøndergårde i Tjæreby i Frederiksborg amt, hvilke tre gårde, formedelst rentens udeblivelse af ermeldte kapital 20/1 1687, til et brugeligt pant er annammet, da som Just Hansen skal have skiftet efter den salig mand forvaltet, gives han kald og varsel at møde til Hillerød herredsting 2/5 førstkommende, hvor jeg en ejendomsdom på bemeldte bøndergårde at lade forhverve, dateret København 12/3 1689 salig baron Fuirens M. Ejlers.

(99)

** KM amtskriver Just Hansen efter en opsættelse her af tinget udstedt 3/4 sidst forleden begærede dom, angående hr Nichel Jørgensen i Skanderborg for gæld. sagen blev ydermere opsat 14 dage.

(100)

** KM amtskriver Just Hansen fremlagde en opsættelse her af tinget 18/3 sidst forleden, og et tingsvidne, udstedt 4/3 næst afvigte, hvorimod at svare mødte Johan Hombrock møller i Skvæt mølle og fremlagde sit skriftlige indlæg, at da det med tingsvidne bevises, at hverken han eller hans hustru var hjemme, der samme korn blev taget, så formener han tiltale at have til den, som samme korn af møllen så som bortstjålet, og mener, han for amtskriverens tiltale at frikendes, og for retten benægtede han, at han aldrig vidste noget af KM forordning om konsumptionen, og ikke heller af øvrigheden, efter forordningens formelding ordineret at forestå Skanderborg bys maling, eller af dem taget i ed, og han ikke var ved møllen, da kornet blev indført og udført af møllen, hvorefter han, af disse grunde, ikke kunne tildømmes så stor en sum penge til Just Hansen at udgive, men Jens Andersen, efterdi han har ladet male, før han seddel har taget, tildømmes at betale 100 rigsdaler til Just Hansen inden 15 dage.

(102)

22/4 1689.

** justits og kancelliråd Peder Lerche stævnede Anne Ottesdatter i Skanderborg for gæld, og fremlagde en skriftlig akkord, udstedt af Matias Ferslev 9/9 1686 til Peder Lerche, angående efterskrevne hans jorder, som han skal have i brug for 40 sletdaler om året, og satte i rette, om ikke hans enke Anne Ottesdatter bør betale 3 års jordleje med rente inden 15 dage, hvilket hun blev tildømt at betale.

(104)

29/4 1689.

(105)

** regimentskriver Jørgen Bars lod opkræve efterskrevne sandemænd til at sværge og udlede den døde rytter, som fandtes ved Vissø på Siim mark, hans banemand.

** ritmester Sliben begærede, efter opsættelse her af tinget 3/4 1689, endelig dom, men på Just Hansens begæring blev sagen opsat 14 dage.

** KM amtskriver Just Hansen, efter opsættelse her af tinget 3/4 sidst forleden, begærede endelig dom. sagen blev opsat 8 dage.

6/5 1689.
 
(106)

** ritmester Sliben begærede dom efter opsættelse, hvorimod Jørgen Espersen i Vrold begærede, at sagen til i dag 8 dage måtte opstå, hvorfor sagen med begge parters bevilling blev opsat 8 dage.

** regimentskriver Jørgen Bars stævnede samtlige Siim bymænd for syn og vidner, angående den døde rytter, som blev fundet i Vissø på Siim mark, og synsmænd afhjemlede deres syn på den døde rytter, som de optog af søen, og der afklædte ham, og beså hans bare legeme, da
(107)
befandtes, at samme rytter havde 7 åbne sår i hans hoved, så skindet var slået fra hovedbenet, og et, syntes de, var gået gennem benet, som kunne være gjort med et kantet stykke træ, tilmed var hans næseben ganske indslået i hovedet, som de syntes, var årsag til hans bane, og efterskrevne vidnede, at den aften, rytteren forsvandt, var bymændene forsamlede i Søren Andersens hus, og da var Tomas Andersens bror Hans Andersen hos dem, og berettede, at hans bror
(108)
Tomas Andersen var syg, og andre vidnede, at den døde rytter var i Tomas Andersens stue den aften, som han blev borte om natten, og de havde hørt, at godtfolk snakkede om, at Tomas Andersen skal have været årsag i hans død, og andre vidnede det samme, og Tomas Andersen i Siim ved hans højeste helgens vidnede, at rytteren var i hans hus om aftenen, som han blev borte, og han lå selv syg på hans seng, men hvor han gik hen, vidste han ikke, og benægtede, at han ikke var årsag eller havde videnskab i hans død.

(110)

** regimentskriver Jørgen Bars stævnede efterskrevne sandemænd, og gav 1.kald på sandemænd at gøre deres tov og da oplede den døde rytters banemand.

(111)

** generalmajor Schack stævnede Tomas Andersen og hans hustru Karen Pedersdatter og søn Anders Tomasen, Rasmus Rasmussen og hans hustru Anne Tomasdatter, Jens Sørensens søn Laurids Jensen i Vrold for at vidne angående Jørgen Caspersens søn af Vrold Rasmus Jørgensen, på hvad måde, han med magt er taget til soldat, og siden af ryttere vogtet om natten, før han om morgenen derefter blev bortført, og Rasmus Rasmussen vidnede, at 14 dage før næst afvigte jul kom korporal Johan Handtelmand med Jørgen Caspersens søn Rasmus Jørgensen, og befalede den rytter, som lå til Rasmus Rasmussens, at han skulle tage vare på Rasmus Rasmussen, formedelst han havde taget penge af løjtnanten, og så gik Rasmus Rasmussen straks til Skanderborg, at ville give det an for amtmanden, og der han om morgenen kom hjem igen, var drengen Rasmus Jørgensen borte, og da han gik til ritmester Sliben, og gav ham det til kende, svarede han, at han intet kunne gøre derved, formedelst han havde taget løjtnantens penge, og Rasmus Rasmussens hustru Anne Tomasdatter vidnede, at Rasmus Jørgensen havde på hans husbonds vegne været i rejse med løjtnanten, og der han kom tilbage igen, gav løjtnanten ham penge, som efter Rasmus Jørgensens ord, skulle være drikkepenge, og den tid, han fik pengene, ville løjtnanten, at det skulle være hvervepenge, og da drengen hørte det, kastede han dem tilbage på bordet igen til løjtnanten. andre vidnede deres vidnesbyrd.

(114)

13/5 1689.

(115)

** ritmester Melchior Egidius von Sliben i rette lagde en opsættelse her af tinget 3/4 sidst forleden angående Jørgen Caspersen i Vrold hans klage over ham.
(116)
dernæst i rette lagde et tingsvidne her af tinget 18/3 sidst forleden, og en missive på tysk fra oberst Holst i Ringkloster,
(117)
samt en attest ligeledes på tysk,

og en missive på tysk,
(118)
og derefter ritmesterens skriftlige irettesættelse, at da han usandfærdigt af en husmand i Vrold Jørgen Caspersen hårdeligt påklages, at han skal være årsag til, at hans søn under infanteriet er kommet, så nødes han til ham med lands lov at forfølge, hvorimod blev fremlagt amtskriver Just Hansens skriftlige indlæg, at han formener, at Jørgen Caspersen ikke bør miste sin ære, for at have sagt sandheden, og ritmesteren bliver tilkendt den unødvendige omkostning at erstatte, hvorefter blev afsagt, da von Sliben lader i rette sætte på Jørgen Caspersen, om han ikke bør at bevise sin klage, hvilken klage ikke noget på ritmesterens ære eller lempe kunne vedkomme, så bør Jørgen Caspersen på sin ære i denne sag at frikendes, men efterdi han ikke beviser sin klage, så bør han at give til straf 2 rigsdaler, og det inden 15 dage.

(120)

22/5 1689.

** KM regimentskriver Jørgen Bars stævnede Tomas Andersen i Siim for vidner at påhøre, og efterskrevne vidnede, at et stykke rorblad, som er sønderslået, og nu for retten blev fremvist, det kendte de ikke, og Anders Jensen vidnede, at morgenen efter rytteren blev borte, gik han til Tomas Andersens gård for at hende noget korn, og da sagde Tomas Andersens dreng, at Tomas Andersen ikke var hjemme, men han var ved søen, og i det samme kom han tilbage.

(121)

** regimentskriver Jørgen Bars stævnede efterskrevne sandemænd, og tog 2.kald på sandemænd at møde her på tinget næstkommende mandag at gøre deres tov, og da oplede den døde rytters banemand.

(122)

27/5 1689.

** Tomas Andersen i Siim stævnede oberst Nickel Borchart von Debitz samt regimentskriver Jørgen Bars og samtlige efterskrevne sandemænd, og Tomas Andersens hustru Kirsten Sørensdatter vidnede, at den nat, som den rytter blev borte, da lå hendes mand hos hende den hele nat i deres seng, og var ikke af sengen fra hende, fra om aftenen, lidt efter de havde indrøgtet, og til om morgenen lidt før solens opgang, og Tomas Andersens bror Hans Andersen vidnede det samme, og Rasmus Jensen vidnede, at om morgenen fulgtes han og Tomas Andersen af deres gårde, og da ville Tomas Andersen til søen at røgte sit garn.

(124)

3/6 1689.

** regimentskriver Jørgen Bars stævnede efterskrevne sandemænd, og begærede, at der måtte sættes fylding på sandemændene, hvorimod efterskrevne sandemænd begærede, at sagen måtte opstå 8 dage, eftersom de ikke før end i dag har haft vidnerne, hvilket blev bevilget.

(125)

10/6 1689.

** Anders Jensen i Salten fremviste to ulveunger, og jægermester Arenfeldts tjener fremviste en ulveunge, som de havde fanget i skoven, og begærede deres betaling efter jagtforordningen.

(126)

** regimentskriver Jørgen Bars lod stævne Tomas Andersen i Siim for sandemandstov angående den døde rytter, som var fundet i Vissø på Siim mark, hvorefter blev oplæst tingsvidner her af tinget 29/4, 6/5 og 22/5 sidst forleden, og derefter et tingsvidne her af tinget udstedt 3/6 sidst forleden, samt et tingsvidne her af tinget 6/5 sidst forleden. ydermere blev fremlagt et tingsvidne her af tinget 22/5 sidst forleden udstedt, og derefter blev fremlagt et krigsforhør 13/5 sidst forleden, affattet på tysk, hvorefter efterskrevne blev eksamineret, om dem videre er bevidst i sagen, hvilket de benægtede, hvorefter blev fremlagt et tingsvidne her af tinget udstedt 27/5 sidst forleden. blev så opmeldt fra stokken to mænd, som tog hverandre i hånd, og satte fylding på sandemændene til at gøre deres tov, hvorefter efterskrevne sandemænd gjorde deres ed og tov således, at de med ed og opholdne fingre efter loven bad sig så Gud hjælpe, at de havde gjort deres aller yderste flid at efterspørge og oplede den døde rytter, som fandtes i Vissø, hans banemand, men den ikke har kunnet oplede eller udspørge, heller ikke vidnerne kunnet fornemme, hvem hans banemand kunne være.

(136)

17/6 1689.

** Peder Gjordsen i Kattrup stævnede Søren Jørgensen i Ringkloster, Jacob Hansen i Nissumgård, Rasmus Hansen i Gesing, som står for den 4.part af Hylke kirketiende, desligeste samtlige Hvolbæk og Gesing mænd for tilbud og forbudsvidne angående Hylke kirketiende, og tilbød dem, efter fuldmagt af hr Jens Krabbe i Kattrup, enhver deres fæstepenge igen, hvilket de nægtede, idet de ikke havde fået kald og varsel til spørgsmål at svare til.

(137)

** Johan Hagensen i Ry mølle stævnede Anders Snedker, Them Pedersen, Peder David og deres hustruer i Stilling, angående et vod, som skal være Johan Hagensen tyvstjålet, og efterskrevne vidnede, at de var med ham i Anders Snedkers hus i Stilling, hvor hans hustru sagde, at de kunne altid få ferske fisk, når de ville, eftersom de havde et vod med så lange reb, at de kunne kaste mange snes favne ud i søen fra land, men da Anders Snedker kom hjem, sagde han, at de havde ingen fisk at sælge, og da de gik ud, fandt de mellem huset og søen et vod hængt på stejle, og Johan Hagensen kendte sig ved samme vod, og efterskrevne vidnede, at voddet var Anders Snedkers og blev brugt af ham og de andre i Krudhuset, men hvor han havde det fra, vidste de ikke, men om aftenen havde han sænket samme garn i en  brønd. andre vidnede om samme, og efterskrevne fra Ry vidnede, at de havde forfærdiget samme garn af ny for Johan Hagensen.

(140)

25/6 1689.

1/7 1689.

** Morten Eriksen i Hørning lod oplæse en lysningsseddel, at næst Guds hjælp skal holdes skifte efter afgangne Poul Pedersen smed, som boede og døde i Hørning, fredag 10/7 næst kommende, så børnenes formyndere og andre, som nogen retmæssig fordring kunne have, da kan møde.

(141)

8/7 1689.

15/7 1689.

** Rasmus Jensen i Salten blev i dag for retten leveret 10 mark, som betaling for to ulveunger, som Anders Jensen i Salten 10/6 fremviste.

** amtskriver Jørgen Bars stævnede Jochum Schack, amtmand over Skanderborg og Åkær amter, for syn.

(142)

** Niels Sørensen Hjort i Forlev stævnede Oluf Rasmussen i Malling, birkefoged til Vilhelmsborgs birketing, for vidner at påhøre angående breve at forsegle, og stævnede Peder Sørensen i Nølev angående arvs afståelse, og efterskrevne vidnede, at Peder Sørensen i Nølev afstod hans arvepart, som han arveligt var tilfaldet efter hans forældre, til Niels Hjort og Søren Sørensen i Hørning, som han havde afstået til dem på Vilhelmsborg birketing.

(143)

** regimentskriver Jørgen Bars. synsmænd afhjemlede syn til det nyopførte tinghus ved Hjelmslev herreds ting, og da befandtes samme tinghus forsvarligt og vel opbygget af efterskrevne tømmer. summa med sin ganske forfærding vil koste 117 rigsdaler.

(144)

22/7 1689.

** seigneur Tomas Tomasen på Rathlousdal stævnede Karen Bartolomeusdatter, som boede i Skanderborg, for vurdering på det hus i Skanderborg, som hun sidst iboede.

(145)

** Niels Sørensen Hjort i Forlev på Mikkel Sørensen sst hans vegne stævnede Jørgen N., Maren Clemendsdatters fuldmægtig i Århus, for vidne, angående arvegods, som er faldet efter Anne Mortensdatter Sommer, som tjente i Glintrup i Lisbjerg herred, og døde sst, og stævnede Anne Mortensdatter i Århus og Maren Jensdatter sst angående samme arvegods, og Søren Hjort spurgte Anders Sørensen i Hårby, hvor nær han var slægtet til Anne Mortensdatter, hvortil han svarede, at de både var hans fars søstre, både Anne Mortensdatter, som er død, og Anne Mortensdatter i Århus, som endnu lever, og Anne Mortensdatter bekendte, at de var søstre til Anders Sørensens far, dog han først havde lokket hende med Anders Sørensen, og siden ægtet hende, og Anders Sørensen afstod al den arv, som han efter hans salig far Søren Mortensen, som døde i Hårby ungefer 5 uger før påske sidst forleden, arveligt kunne tilfalde, til Niels Hjort.

(146)

29/7 1689.

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg stævnede generalmajor og amtmand Jochum Schack for vidne angående hø og halmskat, som blev leveret på Skanderborg slot 1677, og efterskrevne vidnede, at samme fourageskat, som 1677 på slottet blev leveret, deraf blev en part uopfodret, som stykhestene ikke kunne fortære, og 1680 blev halmen af det forrige ridehus, som da kaldtes lade, udført og lagt inde på slotspladsen ved det gamle mælkehus, og sat i en stor hæs, hvor det stod, til det blev forrådnet, og i gødning forandret, og det hø, som blev øvrig, blev liggende på lofterne over slotstalden, og tid efter anden flyttet fra et sted til andet, så det på det sidste er blevet ganske fordærvet og utjenlig, og efterhånden udkastet.

(147)

** seigneur Tomas Tomasen på Rathlousdal stævnede Karen Bartolomeuses for syn og synsmænd afhjemlede syn og taksering af det 9 bindingers hus i Skanderborg, hun iboede, som var ganske forrådnet og meget brøstfældigt, så det kunne ikke gælde for mere end 30 sletdaler.

(148)

** Tomas Tomasen på Rathlousdal stævnede Karen Bartolomeuses, som boede i Skanderborg, for dom på hendes hus og ejendom i Skanderborg, og fremlagde en landstings stævning til hende, udstedt 12/6 sidst forleden, og synsmænd afhjemlede deres syn på hendes hus, og blev fremlagt en dom, udstedt af Skanderup birketing 8/5 1686, hvor Tomas Tomasen havde ladet måle og taksere en del lærred, som han af Karen Bartolomeuses havde i pant, med tilbud om indløsning, men ingen fremkom. sagen blev opsat 14 dage.

(151)

5/8 1689.

** Rasmus Christensen i Hårby stævnede Peder Christensen i Hårby for vidner og dom, angående skældsord, og efterskrevne vidnede, at de hørte, at Peder Christensen sagde til Rasmus Christensen, din tyv, du stjal min økse.

(152)

** amtskriver Just Hansen stævnede for Skanderborg slotsport amtmand Jochum Schack angående hvorledes slottets jorder er blevet brugt i nogle års tid, hvorefter efterskrevne vidnede, at 1680 brugte amtskriveren selv slottets jorder, 1681 om foråret rejste han til København med sine regnskaber, og var borte den hele sommer, og blev jorderne tilbudt, om nogen dem ville leje, men ingen af frygt, muligt for de mange der omkring liggende ryttere, dertil lod sig finde, og endskønt amtskriverens kæreste holdt en egen karl at vogte markerne og engene, så kunne det dog intet hjælpe, og den rug, som i Hestehaven var sået, blev af dyr spoleret, formedelst bønderne, som gærderne skulle ved lige holde, til rytterhold var udlagt, og i 82 lå amtskriveren i København og i proces med Oluf Jespersen den hele sommer, og da blev jorderne i lige måder udbudt, men ingen indfandt sig, som dem ville leje, og blev engene om nattetider med magt af rytternes heste fordærvet, og samme år blev Hestehaven brugt til fædrift.

(155)

12/8 1689.

** Peder Sørensen i Veng stævnede Simon Pedersen i Veng, tjenende Jens Nielsen sst, for vidner angående hans ubekvemsord, han har haft til Peder Sørensens hustru.

(156)

** Simon Pedersen i Veng stævnede Peder Sørensen og hans hustru Maren Nielsdatter i Veng for vidner angående hvis ubekvemsord, hun ham skal have tilsagt.

** Tomas Tomasen, foged på Rathlousdal, fremlagde en opsættelse her af tinget 29/7 sidst forleden, hvormed han stævnede Karen Bartolomeuses, som boede i Skanderborg, for dom på hendes ejendom sst, og fremlagde et synsvidne, samt en dom, udstedt af Skanderup birketing 8/5 1686, og Tomas Tomasen satte i rette, om ikke samme hus burde at være ham følgagtig for hans udlagte penge 22 sletdaler, og fremlagde et synsvidne her af tinget udstedt 29/7 sidst forleden.og en dom af Skanderup birketing 8/5 1686, hvorimod Rasmus Jensen Lassen i Skanderborg fremlagde et skriftligt indlæg, at da nogen vil søge deres gæld i hans hus i Skanderborg, som hans salig hustru dem skal være skyldig, så henskyder han sig til sit værneting, dateret København 20/7 1689 Bartolomeus Meyer, hvorefter blev afsagt, at da Karen Bartolomeuses kæreste, som er officiant under livgarden, henskyder sig efter lovens 1.bogs 2.kapitels 7.artikel til borgerretten, da bør han søges der.

(161)

19/8 1689.

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg stævnede en rytter, navnlig Johan Rosendal i Skanderborg for vidner og dom, angående det malede malt, som hos ham blev fundet, samt stævnede Maren Bødkerkone for vidner og dom, og efterskrevne vidnede, at de var Jens Terkildsen i Johan Rosendals hus, og fandt i hans bryggers to sække med malet malt, og da blev Johan Rosendal tilspurgt, hvor han kunne komme til således at indføre det malt uden toldseddel, hvortil han svarede, vær intet for strenge, for jeg ved intet, hvor min kone har ladet det indføre, mens jeg var sønder ude, og hun fik det af hans bønder.

(162)

** Jens Jensen i Emborg stævnede for Skanderborg slots port og varsel gav generalmajor Jochum Schack samt regimentskriver Jørgen Bars i Tammestrup for syn til deres korns misvækst på Emborg mark, og efterskrevne synsmænd afhjemlede syn på efterskrevne fald med boghvede, som ganske af den svære tørke var opbrændt.

(163)

** amtskriver Just Hansen stævnede amtmand Jochum Schack for syn på smedjen inden slotsporten, og synsmænd afhjemlede deres syn på smedjehuset, som er 11 bindinger, hvor alle lejderne var bortrådnet, så huset næsten overalt stod med stolperne ned i jorden, og var næste alle stolper forrådnet.

(164)

** amtskriver Just Hansen satte i rette, at såsom man i Johan Rosendals bryggershus er kommet over to sække malet malt, hvortil han ingen toldseddel havde, så formener han, at Johan Rosendal og hans kærestes mor Maren Bødkerkone, som hos dem opholder sig, inden 3 solemærker bør at betale til straf 100 rigsdaler. sagen blev opsat 14 dage.

26/8 1689.

(165)

** amtskriver Just Hansen stævnede en rytter Johan Rosendal i Skanderborg samt hans hustru og hustrus mor for vidner angående de to sække malet malt, som blev fundet i hans hus, og efterskrevne vidnede om de to sække, som var opsprunget, og igen syet.

** regimentskriver Jørgen Bars stævnede Christen Mikkelsen Kræmmer og hans hustru i Ry for vidner at påhøre, og for dom, for sin til kammerråd Friis indgivne klage at vedstå, og stævnede hans tjener og pige, som har været udskikket at afhente skattekorn af rytterbonden Peder Villumsens ager i Ry, og talte med Christen Kræmmer angående hvis ord, som imellem Jørgen Bars samt Christen Kræmmer og hans hustru er passeret, hvorefter blev fremlagt en seddel, at Christen Kræmmer er i lovligt forfald, KM ærinde at forrette, dateret 24/8 1689 Christen Mikkelsen Haun, og efterskrevne vidnede, at han var med regimentskriver Jørgen Bars i Christen Kræmmers hus i Ry, og Jørgen Bars spurgte ham, hvem der havde givet ham forlov at handle med kramvarer på landet og bruge købmandsskab, da svarede Christen Kræmmer, det havde ingen endnu begæret at vide, og hvad det kom regimentskriveren ved, og Christen Kræmmers hustru slog i bordet og sagde, hun ville ingen derom adspørge, havde noget lyst til trætte, havde hun endnu en hundrede rigsdaler derpå at spendere, og som han videre fornemmede, at Christen Kræmmer bruger der foruden fal med vin brændevin og tobak, sagde regimentskriveren, det strider også imod forordningen og sessionens resolution, og vidnede videre, at regimentskriveren ikke begærede eller fik penge eller andet for det begåede imod KM forordning, og efterskrevne vidnede, at da Christen Kræmmers bod blev forseglet, fandt de i hans kælder en halvkiste fuldpakket med sort hollandsk tobak, som Christen Kræmmers hustru straks sagde, tilhørte Niels Haunstrup i Skanderborg, da sagde Christen Kræmmer ved ed, at det var hans eget, og han havde betalt det for sine penge, og det blev optaget og ført i sognefogden Niels Skovsrods hus, hvor det skulle blive stående til amtmandens hjemkomst, og efterskrevne vidnede om hvad, de havde købt hos Christen Kræmmer.

 (172)

** ritmester Michel stævnede samtlige Dover sognemænd for rettergang og dom angående KM anpart korntiende i Dover sogn, og satte i rette, eftersom KM har skødet 21/7 1688 til salig Frederik Iver Delsmands efterlevende kæreste Margrete Willers i København og hendes arvinger, KM anpart korntiende af Dover sogn, hvilken tiende Dover sognemænd uden hendes vilje og imod forbud har indført i deres lader, og satte i rette og formener, at Dover sognemænd bør at fornøje tiendetageren. sagen blev opsat 14 dage.

(173)

** Maren Nielsdatter i Veng og Simon Pedersen sst bekendte, at der var faldet nogen uenige ord imellem dem, og nu er de derom på begge sider venligt og vel forligt, og Simon Pedersen bad Maren Nielsdatter om forladelse.

** Jens Rasmussen Lassen stævnede Abraham Ovesen for dom angående gæld, hvorimod Abraham Ovesen begærede, at sagen måtte opsættes, hvorfor sagen blev opsat 4 uger.

2/9 1689.

** Laurids Pedersen Hammer, fuldmægtiget af Christen Mikkelsen i Ry, efter fremlagte befaling fra Tomas Friis, stævnede regimentskriver Jørgen Bars, såvel som den kvartermester, der ligger i kvarter i Nim, og tingskriver Johan Hagensen i Ry mølle imod vidner at svare, angående den hårde medfart, de begik i Christen Mikkelsens hus 8/8 afvigte, og fremlagde Christen Mikkelsens skriftlige klage angående den overlast, som regimentskriveren kvartermesteren i Nim og Johan Hagensen i Ry mølle øvede imod hans stakkels hustru og små umyndige uopfødte børn i hans hus i Ry 8/8, hvor de kom ind i hans hus med stor høflighed, og spurgte, om han havde noget vin at skænke dem med, hvilket han bekom, men noget efter fik piben en anden lyd, da Jørgen Bars spurgte, hvem der havde givet ham forlov at sælge kramvarer, og visiterede så på loft i kamre og kælder, og registrerede en del deraf, som fandtes i kister skabe og skrin, og truede med at ville pine ham, og sagde, at han kunne bemægtige sig alt hvis, han ejede, endog hans kones spinderok, og føre ham til arrest i Skanderborg, og sagde til hans kone, hvis de ikke ville give ham 100 rigsdaler, ville han dem totalt ruinere og ødelægge, hvorfor hun hos sine naboer fik sammensanket 100 sletdaler, som hun leverede til Johan Hagensen, og han gik ind med dem til Jørgen Bars, og da det var sket, sagde Jørgen Bars til sine medfølgere, nu har Christen Mikkelsen vist mig amtmandens brev, det han må sælge sine varer herefter som før, havde han vist mig den før, skulle det ikke sket, som sket er, og lod så Johan Hagensen igen forseglingen opbryde, og der foruden lod borttage en del sort tobak, indpakket i en kiste, og han tilbød at aflægge hans korporlige ed. Anne Pedersdatter, Christen Mikkelsens hustru og andre vidnede det samme, hvorefter Johan Hagensen blev tilspurgt, om han med god samvittighed kunne nægte, at Christen Mikkelsen Haunstrups hustru leverede ham 100 sletdaler, hvortil han svarede, at derpå han agtede at svare på domsdag.

(180)

9/9 1689.

** hr Lyder Lassen i Viby sognepræst stævnede Peder Basse i Adslev for dom angående en del egenavr, han ham har tilsagt.

(181)

16/9 1689.

23/9 1689.

** Iver Nielsen i Skanderborg stævnede amtskriver Just Hansens tjener Morten Sørensen i Skanderborg for vidner, angående hvis klammeri, han imod Iver Nielsens hustru har øvet, hvorefter synsmænd afhjemlede syn på Iver Nielsens hustru, som på begge ben var blåslået, tillige med hendes ene lår var ganske overalt blåslået, og på begge hendes arme var blåslag, som Morten Sørensen hende havde gjort, og sigtede Morten Sørensen, at han gjorde hende samme blåslag om aftenen på gaden.

(182)

30/9 1689.

** hr Peder Andersen Sterm, medtjener i Ry, stævnede Hans Møller i Ørkloster, vidnesbyrd at påhøre, angående hans ublu skælden og den overlast, han har øvet imod ham på Mossø, og Niels Henriksen i Ry vidnede, at da han på amtmand Schacks befaling var på Mossø og fiskede til KM behov, kom Hans Møller i Klostermølle løbende på land med en bøsse, og skød et skud, ladede så bøssen igen, og noget derefter kom han roende ud til dem, og lagde an på en af fiskerne, og sagde, jeg skal skyde dig som en hund, dersom han ikke vidste beskeden, hvem der havde givet dem lov at fiske, Niels Henriksen råbte og sagde, at det var generalmajorens befaling, at de fiskede til kongens fornødenhed, men han ville se en skriftlig ordre, og da roede hr Peder hen til Hans Møller, ragede i sin lomme, og spurgte, om han kunne læse, hvortil han svarede ja, hvorefter hr Peder listede bøssen fra ham, hvorpå Hans Møller mange gange skældte hr Peder både for tyv og skælm, truede ham mange gange, at han skulle få en ulykke.

(184)

7/10 1689.

** ritmester Nichel Nichel i Høver stævnede samtlige Dover sognemænd for dom, angående KM anpart korntiende i Dover sogn, og satte i rette, såsom KM havde skødet til arv og ejendom til Margrete Willers KM anpart korntiende i Dover sogn, uanseet det har Dover sognemænd indhøstet KM korntiende, som Margrete Willers tilkommer, uden hendes minde, da bliver de tiltalt som for uhjemlet. sagen er opsat 4 uger.

(185)

** Jens Rasmussen Lassen i Århus stævnede Abraham Ovesen i Ry for 38 sletdaler, som han er ham skyldig, og fremlagde en kopi af Jens Rasmussen Lassens regnskabsbog, samt Abraham Ovesens missive, dateret Ry 27/2 1675 Abraham Ovesen egen hånd, hvilken gæld han blev tildømt at betale.

(189)

14/10 1689.

** Jens Terkildsen i Skanderborg stævnede Iver Nielsen vægter i Skanderborg og hans hustru for dom på amtskriver Just Hansens vegne, angående deres klage at bevise, som de Morten Sørensen, anlangende slagsmåls beskyldning, har påsagt, og i rette lagde Morten Sørensens skriftlige klage, og formente for slige ubevislige ord, Iver Vægter og sin kone bør efter lovens 6.bog 21.kapitel at lide en stor pengestraf, hvorimod Iver Vægter tillige med hustru sigtede Morten Sørensen, at han hans hustru havde slået, men han havde ikke set det. sagen blev opsat 6 uger.

(190)

** Niels Poulsen i Firgårde stævnede Jens Christensen i Boes for dom angående gældsfordring efter hans efterskrevne obligation på 28 sletdaler, udstedt til Rasmus Troelsen, dateret Firgårde 17/3 1670, hvorpå var afskrevet en stud for 12 sletdaler, og Niels Poulsen dekonterede 4 sletdaler på hans svoger Anders Andersen i Boes hans vegne, som han af Jens Christensen lånt har, og resten tilforpligtede Jens Christensen sig at betale.

(192)

21/10 1689.

28/10 1689.

** Iver Nielsen i Skanderborg stævnede amtskriver Just Hansens tjener Morten Sørensen i Skanderborg, og synsmænd vidnede, at de ikke vidste videre om hans hustrus blåslag, end de i deres forrige afsigt til tinget derom vidnet har. sagen blev opsat 4 uger.

(193)

4/11 1689.

** ritmester Nichel Nichel i rette lagde en opsættelse her af tinget 7/10 sidst forleden, og begærede dom, hvorimod Dover sognemænd berettede, at de havde deres tiendekorn ved tinget, om ritmesteren det ville annamme, hvortil han svarede, at han ikke havde ladet dem stævne med noget tiendekorn, men aleneste for de tienden, uden tiendeejernes vilje og minde, har indført, hvorfor sagen blev opsat endnu 14 dage.

11/11 1689.

(194)

** regimentskriver Jørgen Bars stævnede en husmand i Mesing, Terkild Rasmussen, for vidne, angående de får, som han skal have stjålet i Hørslev, og talte med ham i stokkehuset, som han sad i fængsel, i lige måder stævnede to ryttere af Mesing, som og sad i stokkehuset, Johan Wilken og Jens Smed for samme sag.

** regimentskriver Jørgen Bars stævnede samtlig Svejstrup mænd for vidner, angående de ord, som de har haft til to forbudsmænd, og stævningsmændene vidnede, at samtlige Svejstrup mænd, undtaget præsten og Christoffer Simonsen, havde svaret, at de skøttede intet om regimentskriverens forbud, de ville pløje og så det, som de havde tilforn gjort, indtil han slog dem landgilden af.

195)

18/11 1689.

** regimentskriver Jørgen Bars. efter et varsel for 8 dage siden vidnede Bertel Poulsen i Mesing, at han med efterskrevne var indgået i Terkild Rasmussens hus sst, og da blev oplæst en angivelse af en husmand i Hørslev Søren (blank), at han var frastjålet 6 får, som han beskyldte Terkild Rasmussen for, hvortil han svarede, at han vidste intet deraf, men da de ransagede på hans loft, og fandt en del foder, kastede han sig ned og bekendte, at han havde med været og stjålet fårene sammen med to ryttere Jens Smed og Johan Wilken, og da Jens Smed kom op på loftet, sagde han til Terkild Rasmussen, så, nu har du gjort det vel, det djævlen fare i dig, du har været årsag i, at vi andre to var med at stjæle de får, hvilket han ikke benægtede, og de svarede, at de hver fik to får, hvorefter de blev hensat i stokkehuset i arrest, og hans efterskrevne bo blev derefter registreret.

(197)

** Rasmus Christensen i Hårby og Peder Christensen sst, at eftersom dem for nogen tid siden er faldet nogen tvistige ord imellem, hvilket i hastighed skal være sket, så blev de venligt forligt.

25/11 1689.

** Peder Terkildsen begærede dom efter forrige opsættelse, og satte i rette, om Iver Vægter ikke bør at lide efter forrige irettesættelse, hvorimod Iver Vægter og hustru begærede dom efter deres forrige irettesættelse syn og vidner, og begærede, at Morten Sørensen ville gøre sin ed, at han ikke havde gjort hende hendes blåslag, hvortil han svarede, at hans husbond havde antaget sig sagen, hvorefter Iver Vægters hustru ved hendes højeste helgens ed svor med oprakte fingre, så sandt som Gud og hans hellige ord skulle hjælpe hende, da havde Morten Sørensen gjort hende hendes blåslag.

(198)

** Iver Nielsen Vægter i Skanderborg på sine egne og hustrus vegne samt Jens Terkildsen på konsumptionsbetjent Morten Sørensens vegne. Iver Nielsen fremlagde et tingsvidne 23/9 sidst forleden, og dernæst fremlagde han en stævning, dateret Vengegård 28/10 1689,
hvorefter han lod oplæse af tingbogen kald og varsels afhjemling 28/10 sidst afvigte.herpå til gensvar på Morten Sørensens vegne fremkom Jens Terkildsen af Skanderborg og af tingbogen lod oplæse en opsættelse 14/10 sidst forleden, hvorefter blev afsagt, da Morten Sørensen i dag for retten tre sinde lydeligt er blevet fremæsket, om han sin ed efter loven, sig til befrielse, ville og turde gøre, men han det ikke ville, dog han var til stede, så bør han bøde tre 5 lod sølv efter lovens 6.bogs 7.kapitels 8.artikel, så og at give Iver Vægter til kost og tæring 1 rigsdaler, og det inden 15 dage.

(205)

** regimentskriver Jørgen Bars lod læse af tingbogen et tingsvidne 18/11 sidst forleden, og satte i rette, at da Terkild Rasmussen af Mesing har øvet tyveri, da er han i stokkehuset fængslet, af hvilket fængsel han er udbrudt, hvorfor han formener, at han for slig tyvagtig gerning bør at lide efter loven. sagen blev opsat 6 uger.
 
(206)

2/12 1689.

** hvad seneste landsting er passeret, som blev holdt i Viborg 13/11 1680, er her i dag for retten læst og påskrevet.

9/12 1689.

** KM herredsfoged i Gern og Framlev herred har i dag anmodet og advaret dem her i herredet, som er tildelt parter i Knudsbro og Bjørnsmøllevadsbro at ved lige holde, at det straks kunne blive færdiggjort, hvorefter blev svaret, at de ville tale med deres naboer derom, og så se, hvor de da kunne få noget at færdige dem med.

16/12 1689.

(207)

23/12 1689.

13/1 1690.

** eftersom forleden år er her i retten nedsat penge 5 rigsdaler fæste af kirkens part korntiende i Hylke sogn, hvilke penge herredsfogden tilbød, om nogen dem ville annamme, men ingen fremkom.

20/1 1690.

** Niels Jensen i Tarskov mølle stævnede Johan Bandberg i Skanderborg for dom og rettergang, angående et sølvbæger.

(208)

27/1 1690.

3/2 1690.

** Peder Rasmussen i Mesing stævnede Jens Andersen Hvas i Århus for tilbudsvidne, angående KM anpart korntiende i Mesing sogn, samt stævnede hr Niels Nielsen Brandt i Fruering præstegård angående samme korntiende, og på samtlige Mesing sognemænds vegne tilbød Jens Hvas KM anpart korntiende af Mesing sogn, ligesom de tilforn af samme tiende har givet, og ellers ville de give ham penge derfor efter kapitelskøb, og erbød sig at føre kornet til hvilken af næste liggende købstæder, de det vil have, men ingen fremkom, her imod at svare.

(209)

10/2 1690.

** Laurids Andersen i Hvolbæk stævnede Jens Nielsen i Hvolbæk og hans hustru for vidne og dom, angående et driftetrug, som han berettede, ham ulovligt var frakommet, og efterskrevne vidnede, at de var hos Jens Nielsen og tilspurgte ham, om han godvilligt ville fly ham hans driftetrug igen, hvortil han svarede, at når Laurids Andersen betalte hans hustru nogle penge, som hun Laurids Andersens salig hustru havde lånt, så skulle han få sit driftetrug igen, hvortil benægtede Laurids Andersen ved hans helgens ed, at han eller hans salig hustru ikke var Jens Nielsens hustru noget skyldig.

(210)

** Johan Rosendal i Skanderborg. hr Hans Johansen Lønborg, sognepræst til Fruering og Vitved sogne, skødede til Johan Rosendal og hans hustru Kirsten Sørensdatter og deres arvinger halvdelen af den efterskrevne gård i Skanderborg, som hans moster salig Mette Verkamps sidst iboede og fradøde, og skødede til Niels Andersen snedker i Skanderborg den anden halve del af samme gård.

 (213)

** Niels Andersen snedker i Skanderborg. hr Hans Johansen Lønborg, sognepræst til Fruering og Vitved sogne, skødede til Niels Andersen snedker i Skanderborg og hans hustru Mette Rasmusdatter den anden halvdel af hans salig moster Mette Verkamps efterskrevne gård i Skanderborg, som hun iboede og fradøde.

(216)

17/2 1690.

** Laurids Madsen farver i Skanderborg. Claus Sørensen i Skanderborg, latinske skolemester sst og sognedegn i Skanderup og Stilling sogne, solgte og skødede til Laurids Madsen hans hustru Adelheid Johansdatter efterskrevne hans gård, salig Knud Skomager iboede og fradøde.

(218)

24/2 1690.

3/3 1690.

(219)

** Marcus Krage, instrumentist i Horsens, stævnede Niels Rasmussen, instrumentist i Skanderborg for dom, og i rette lagde hans supplikation til stiftamtmand Nicolaj Friis, såsom han på KM vegne har ordineret og tilsat ham at opvarte med musikken som en musikant og instrumentist i Stjernholm og Silkeborg amter med deri liggende købstæder, og ingen i hans tilbetroede distrikt ham nogen indpas må gøre, hvorfor han klager, at Niels Rasmussen, som og af hans excellence er anordnet at må opvarte med musik i Skanderborg og Åkær amter, sidst forleden er indkommet i Silkeborg amt i Farre by, uden nogen tilladelse, og opvartede der til et bryllup, hvorved han har overtrådt sin bestalling, og besnildet ham det brød, som Gud og øvrigheden ham har tillagt, hvorfor han ydmygst af stiftamtmanden begærer, at han måtte forundes det, som Niels Rasmussen er tillagt i Hads og Vor herred, eftersom det andet er ham så langt fra liggende, dateret Horsens 7/8 1689, hvorpå fandtes påskrevet, at det tilstedes Marcus Krage at nyde Hads og Vor herred mod Silkeborg og Stjernholms amters afståelse, Frisenborg 9/8 1689 Nicolaj Friis, hvorefter Marcus Krage fremlagde hans supplikat til KM, hvormed han aller underdanigst begærer, at KM vil konfirmere, at han Hads herred Vor herred og Horsens by med hans instrumentister på betjene, med påtegning, at KM lader dette allernådigst forblive ved den anordning, som stiftamtmanden efter KM befaling derom gjort har, Københavns slot 13/1 1690, og dernæst fremlagde et tingsvidne af Voer-Nim herreds ting 28/2 sidst forleden, hvor Niels Rasmussen Spillemand af Skanderborg svarede, at Marcus Krage ej havde fornøden at føre vidner, da han ej fragår, han har opvartet med sin spil til Eske Jensens bryllup og Hans Jonasens barsel i Elling, og det efter KM allernådigste bestallingsbrev af dato 29/10 1687, hvorefter Marcus Krage satte i rette, om Niels Rasmussen ikke bør at lide, som KM mandat overtræder, hvorimod Niels Rasmussen instrumentist i Skanderborg fremlagde efterskrevne KM bestalling, hvormed han bevilger, at Niels Rasmussen må til bryllupper i byen og i Skanderborg og Åkær amter med sine instrumenter betjene alle og enhver, som hans tjeneste behøver og begærer, og dernæst fremlagde grev Friises ligning af et bestemt distrikt imellem de privilegerede instrumentister i hans anbetroede stift, og dernæst formente Niels Rasmussen efter samme brev og ligning for Marcus Krages pretentioner at frikendes. sagen blev opsat 4 uger.

(223)

10/3 1690.

(var intet at forrette)

17/3 1690.

** Anders Pedersen i Galten stævnede lille Anders Rasmussen i Ry for dom for 14 mark, som han ham skyldig er for malt, som han for run tid siden har bekommet. sagen blev opsat 6 uger.
 
(224)

** efter en ligning, holdt af sessionen, over Hjelmslev herred Skanderup og Ry birkers skattekorn, beregnet for 1405 tønder, af tønden til tinghusets bekostning skal udgives 8 skilling.

24/3 1690.

** Mikkel Jensen på samtlige Stilling bymænds vegne stævnede Morten Hansen og Jens Pedersen i præstegården i Stilling for vidner, samt hr Nichel Jørgensen, slotspræst til Skanderborg.

(225)

** Jens Justsen i Stilling på Anne Justdatters vegne stævnede Morten Hansen i præstegården i Stilling for vidner og dom, og stævnede hr Nichel Jørgensen i Skanderborg, om han dertil vil have noget at svare.

31/3 1690.

** Jens Justsen i Stilling på Anne Justdatters vegne stævnede hr Nichel Jørgensen i Skanderborg for vidner, angående et forlig, som han med Anne Justdatter om noget kirkejord skal have gjort, og efterskrevne vidnede, at de var overværende, da samme forlig blev gjort i Nichel Jørgensens hus angående noget jord, som har været i fæste til Anne Justdatters gård i 80 år, og Morten Hansen det nu har fæstet, og da har hr Nichel Jørgensen forligt dem således, at Morten Hansen ikke skal befatte sig med samme jord så længe, Anne Justdatter levede, og lovede deres forlig skriftligt at forfatte.

(227)

** Marcus Krage instrumentist i Horsens begærede dom efter foregående opsættelse. sagen blev med begge parters bevilling opsat 14 dage.

7/4 1690.

14/4 1690.

** hr Nichel Jørgensen Seidelin i Skanderborg stævnede samtlige Stilling bymænd samt Anne Justdatter i Stilling angående de vidner at svække, som for tinget i dag 14 dage sidst forleden er ført, om de kirkeblokke, som hans tjener Morten Hansen på Stilling præstegård sig lovligt har tilfæstet.

(228)

** Niels Sørensen Hjort i Forlev og Søren Sørensen i Hørning stævnede Oluf Rasmussen i Malling, Jens Hansen i Synnedrup, Jens Jensen i Ajstrup og Oluf Christensen i Fløjstrup for vidner, angående det ophold, der er sket, at de ikke efter dom har fået udlæg.

** Laurids Christensen i Vitved stævnede Rasmus Lauridsen i Vitved for vidner og dom angående et sosvin, som han for Laurids Christensen skal have slået til døde, som efterskrevne bevidnede, og Rasmus Lauridsen benægtede, at han ikke havde slået det med en vognkæp, eller nogen sinde set det.

(229)

** Christen Sørensen hospitalsforstander i Århus stævnede Rasmus Rasmussen i Blegind for dom, angående hvis efterskrevne landgilde, som han med resterer, som han blev tildømt at betale.

(230)

** Marcus Krage, instrumentist i Horsens med en opsættelse her af tinget 3/3 sidst forleden fremlagde KM brev, at da Jochum Brandt, forrige musicus instrumentalis i Horsens, er ved døden afgået, så antages Marcus Krage i hans sted, på efterskrevne konditioner, dateret Københavns slot 4/5 1686, Christian, og dernæst fremlagde et tingsvidne af Gern Framlev herreds ting 26/3 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at de var til Jens Pedersens bryllup i Farre 18/7 1689, og da spillede Niels Rasmussen af Skanderborg hver anden gang, og brudgommen hver anden gang, men han fik ikke penge af nogen, og Jens Pedersen sagde, at Niels Rasmussen var hans kammerat og havde lovet at hjælpe ham at spille til hans bryllup, og så skulle han gøre ham det samme skel en anden gang igen, og Niels Rasmussen fremlagde en af Jens Pedersen Mariager i Farre underskrevet attest, at da han tjente salig Matias Ferslev i Skanderborg, da gik han tit og ofte i Niels Rasmussens hus, og lærte da at spille på en fiol, og for hans lærevillighed lovede Niels Rasmussen at spille til hans bryllup for intet, hvis han da levede, og da Matias Fischer gjorde hans bryllup, da har han gjort sin opvartning af et godt hjerte, og hvis han ikke havde gjort det uden betaling, da havde han til sit bryllup hverken fået spil eller leg, såsom han er fattig og uformuende, underskrevet med egen hånd Jens Pedersen Mariager, hvilken attest var bekræftet af Matias Fischer, og dernæst fremlagde stiftamtmandens ordre til instrumentisterne i Horsens, at da mange udygtige instrumentister lader sig bruge uden tilladelse, så hidkaldes instrumentisterne i stiftet at møde med alle de instrumenter, de er mægtige at lege på, på Frisenborg. og dernæst fremlagde Marcus Krage sit skriftlige indlæg, hvorimod Niels Rasmussen, instrumentist i Skanderborg, fremlagde KM bestallingsbrev, af dato 10/6 1689, en attest, samt hans skriftlige indlæg, hvorefter blev afsagt, at for det, Niels Rasmussen har spillet i Silkeborg amt, da kan han ikke frikendes for de 10 rigsdaler, som KM har befalet at udgive.

(242)

23/4 1690.

** KM oberførster Christoffer Elias Hynitz stævnede Johan Hombrock, møller i Skvætmølle, for vidner, angående ulovlig skovhugst, og efterskrevne i Skanderborg ladegård vidnede, at de var med oberførsteren i Holt skov ovenfor Skvætmølle, hvor 3 risbøge var nylig hugget, hvoraf den ene var så tyk som en halvtønde, og de fulgte sporet til Skvætmølle, hvor de fandt efterskrevne træ, som Johan Hombrock sagde, han havde fået i Mesing, men han kunne ingen nævne, og så bekendte han, at han havde hugget den ene oven møllen. sagen blev opsat 6 uger.

(244)

28/4 1690.

5/5 1690.

** regimentskriver Jørgen Bars lod lyse efter Johan Hombrock af Skvætmølle, som er bortrømt, om nogen kunne gøre kundskab om ham.

12/5 1690.

** Jens Terkildsen i Skanderborg på amtmandens vegne stævnede oberst Holsts fisker på Ringkloster for vidner syn og klage, angående den overlast, han skal have øvet ved hug og slag på en del Vrold husmænd, hvorefter efterskrevne Vrold mænd klagede og gav til kende, at 13/4, som de kom ned til søen at ville se til deres garn og knobskibe, som de aftenen tilforn havde sat på Vrold land på søsiden, da fornemmede de, at efterskrevnes skallegarn var om natten blevet borttaget, og da de ville søge efter dem i Ringkloster å, kom oberstens fisker og gartner, hver med et ror i hånden, og forbød dem at søge videre, og da de så, de ville søge åen, kom de løbende og gav dem de hug og slag, som synsmændene synet har, hvorefter synsmændene afhjemlede deres syn på deres skader, og efterskrevne vidnede, at da de søgte efter deres knobskib, som dem var frataget, da fandt de skibet under Båstrup land, og i skibet fandtes der ni små garn, med mange døde fisk i.

(247)

19/5 1690.

** Niels Sørensen Hjort i Forlev og Søren Sørensen i Hørning efter varsel 14/4 sidst forleden et vidne. Anders Sørensen i Hårby vidnede, at han 25/2 sidst forleden med flere var hos Oluf Rasmussen i Malling med et sendebrev fra Niels Hjort og Søren Sørensen, hvortil han svarede, at han ikke kunne gå ind i nogen mands bo at gøre udlæg, uden han havde dommen, at han kunne den forsegle og med tingbogen konferere.

(248)

** Anders Pedersen i Galten stævnede lille Anders Rasmussen i Ry for dom, gældssag angående, 14 mark, som han ham skyldig er for malt, som han af ham bekommet har. sagen blev opsat 14 dage.

(249)

2/6 1690.

** KM oberførster lod oplæse af tingbogen en opsættelse her af tinget i dag 6 uger, og satte i rette, om Johan Hombrock ikke bør at lide forrige irettesættelse. sagen blev opsat 14 dage.

** Jacob Hansen i Nissumgård et pantebrev. Laurids Pedersen tømmermand i Skanderborg tilstod at være ham skyldig 100 sletdaler, hvorfor til tryggere forvaring og visere forsikring for bemeldte kapital pantsætter han ham den ejendom i Skanderborg, som Laurids Pedersen og hans søn Sejer Lauridsen påboer.

(251)

11/6 1690.

** Karen Rasmusdatter af Skvætmølle stævnede Johan Rosendal og hans hustru i Skanderborg for dom, angående to tønder malt, som han af hendes mand Johan Hombrock har bekommet, desligeste for 3 1/2 sletdaler, han har lånt. sagen blev opsat 14 dage.

(252)

** Niels Mikkelsen Haunstrup og Bolle Byrgesen Boller i Skanderborg på Skanderborg bys vegne og amtskriver Just Hansen blev således forenede, at Just Hansen, så længe han konsumptionen i forvaltning har, skal for en billig leje, nemlig 2 sletdaler årligt, have de to fag hus inden Skanderborg bys port, byen tilhørende, som Iver Vægter nu iboer.

** Jon Olufsen i Skanderborg stævnede Rasmus Pedersen og hans hustru i Skanderborg for vidne, angående hvis skældsord, som Rasmus Pedersens hustru skal have overfaldet Jon Olufsens hustru med, og nu stod Rasmus Pedersen til vedermålsting med Jon Olufsen og tilbød at ville forliges med ham, og at han og hans hustru intet vidste med Jon Olufsen og hans hustru, andet end som ærligt kristeligt og godt er i alle måder.

(253)

** Anders Pedersen i Galten lod oplæse en opsættelse her af tinget 26/5 sidst forleden, hvor han saggav lille Anders Rasmussen i Ry for 14 mark, som han ham skyldig er for malt, han af ham har bekommet, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

(254)

17/6 1690.

** Knud Sørensen Smed i Torrild stævnede Oluf Jensen i Rødemølle for dom, angående en ambolt, som han for 5 år siden skal have lånt af Knud Sørensen Smed. sagen blev opsat 14 dage.

(255)

** Jon Olufsen i Skanderborg. Rasmus Pedersen i Skanderborg og hans hustru tillige med Jon Olufsen og hans hustru, og eftersom dem har været nogen stridighed imellem, angående nogle ubekvemsord, som Rasmus Pedersens hustru Jon Rasmussens hustru skal have tilsagt, for hvilke ord hun nu for retten bad Jon Olufsens hustru om forladelse, og er de om samme stridighed venligt og vel forligt.

** stor Peder Rasmussen i Mesing på KM oberførsters vegne med en opsættelse her af tinget 23/4 sidst forleden stævnede Johan Hombrock i Skvætmølle imod vidner og dom, angående ulovlig skovhugst, og satte KM oberførster i rette og formente, at Johan Hombrock burde lide efter seneste udgangne skovforordning, hvilket han blev tildømt.

(257)

23/6 1690.

(258)

30/6 1690.

** Daniel Fischer på Silkeborg og Iver Knudsen i Silkeborg lod læse en skriftlig stævning til Laurids Christoffersen, boende på vester Kejlstrup, for vidner, anlangende deres salig svigermors Maren Lauridsdatters tilstand, slette vilkår og urolighed i hovedet, både imidlertid hendes salig mand levede, og siden i hendes enkesæde, hvorimod Laurids Christoffersen fremlagde en attest af borgerskabet og præsten sst udgivet, anlangende Laurids Christoffersens hustrus mor salig Maren Lauridsdatter, som boede og døde i Skanderborg, da kunne de hende ikke andet eftersige, så længe, de hende har kendt, både imidlertid hendes salig mand Clemend Tomasen levede, og siden i hendes enkesæde, til hendes dødstid, der hun havde levet 80 år, end hun var en ærlig gudfrygtig kvinde, søgte kirken Guds hus og sakramenterne, indtil alderdommen og dets svaghed, så hun ikke kunne udrejse til kirken, fordi den en temmelig lang vej fra byen er beliggende, og hun har selv sit hus og husgerninger forestået, dog er en gammel kvinde bestilt af hendes børn og svogre, til at levere hende frisk vand, såsom brønden i gården ikke er ved magt, dateret 2/4 1690, med påskrift af hr Nichel Seidelin, at siden han til stedet ankom for kort tid siden, var den salig kvinde med alderdom og svaghed tilslået, at hun ikke kunne komme til kirken, hvorfor hun ofte til sin død i huset i godtfolks nærværelse brugte alterets sakramente, så han ikke ved, hvorfor han skulle nægte hende et gudeligt og ærligt eftermæle, og derefter fremlagde en attest af Cathrine mester Nichels, at hendes mand ikke har fået kald og varsel. hvorefter Claus Sørensen i Skanderborg vidnede, at Maren Lauridsdatter i Skanderborg, salig Clemend Tomasens efterleverske, har i over 20 år ikke været ved fuldkommen forstand, at hun med andre Guds børn kunne komme til Guds hus at høre hans ord, og Johan Schult i Skanderborg vidnede, at salig Maren Lauridsdatter, salig Clemend Fischers efterleverske, imidlertid hendes salig mand levede og siden, har været urolig og forrykt i hovedet, og gjort hendes salig mand mange store bedrøvelser og hjertesorg, og ikke keret sig efter hendes husholdning, men har haft griller og urolighed i hovedet i 28 år. Jens Rasmussens hustru Maren Jensdatter og Iver Nielsen og hustru Anne Mikkelsdatter vidnede det samme, og Christen Nielsen i Hårby vidnede, at da han tjente Maren Lauridsdatter, da kærede hun sig ikke efter hendes husholdning og ikke gav ham et måltid mad i de to år, han var der og tjente, men hendes datter Anne Clemendsdatter kogte for hende, og Niels Olufsen af Balle vidnede, at han har tjent salig Christian Fischer, og da var han ofte hos Maren Lauridsdatter, og da var hun forrykt i hovedet, og hendes salig mand kunne ingen rolighed have for hende i huset, uden når han kunne stille hende med mange gode ord.

(264)

** regimentskriver Jørgen Bars stævnede Niels Nielsen af Alken, som var arresteret i Skanderborg i Jørgen Hansens hus for slagsmål, som han øvet skal have imod Christen Pedersen hyrdedreng af Alken, for klage syn og vidne, og synsmænd afhjemlede deres syn, at han havde et blåslag ved øret, og Niels Nielsen svarede, at de andre hyrder drev efter ham 3 eller 4 dage og kaldte ham øgenavn, og de slog ham først, derfor slog han dem igen.

(265)

** Hans Rasmussen i Skanderborg på Karen Rasmusdatters vegne i Skvætmølle begærede dom efter opsættelse her af tinget 11/6 sidst forleden, og i rette lagde et skriftligt indlæg angående 7 1/2 sletdaler, som Johan Rosendal af Skanderborg var hendes mand skyldig. sagen blev opsat 14 dage.

(266)

** Hans Rasmussen i Skanderborg på Karen Rasmusdatters vegne i Skvætmølle stævnede Johan Rosendal i Skanderborg for vidners påhør, og Maren Pedersdatter, tjenende i Skvætmølle, vidnede, at hun hørte, at Johan Hombrock sagde til hans hustru om aftenen, førend han bortrejste om andendagen, at Johan Rosendal var ham 7 1/2 sletdaler skyldig, dem skulle hun fordre hos ham.

** Karen Rasmusdatter i Skvætmølle, mølleren Johan Hombrocks hustru, stævnede Henrik Felbereder i Skanderborg for dom, angående et knobskib, som han skal have sig bemægtiget, Johan Hombrock tilhørende. sagen blev opsat 14 dage.

(267)

** regimentskriver Jørgen Bars stævnede Johan Hombrock af Skvætmølle, for han ulovligt fra møllen skal være undveget, og satte i rette, om han ikke bør at lide som en rømningsmand. sagen blev opsat 6 uger.

(268)

** Jens Andersen i Skanderborg et skøde. Jens Nielsen, borger i Skanderborg, med hans egen og hustru Johanne Knudsdatter Kocks fri vilje solgte og skødede fra dem og til Jens Andersen og hans hustru Maren Sørensdatter deres efterskrevne hus og ejendom.

(269)

7/7 1690.

14/7 1690.

(270)

** Knud Jensen i Skanderborg et afkald. hr Peder Zachariasen, sognepræst til Skødstrup, gav hans svoger Knud Jensen afkald for al den arv, som hans hustru Karen Pedersdatter Rønning arveligt efter hendes salig far hr Peder Rønning og salig bror Jens Rønning var tilfaldet, og takkede ham for god betaling.

(271)

21/7 1690.

** Johan Hagensen i Ry mølle på hans egne vegne stævnede Niels Lauridsen Skovsrod i Ry for vidner, angående den dynd å imellem hans eng og Ry mølles eng beliggende, som Niels Skovsrod uden nogen adkomst skal have slået, og fremlagde et skriftligt vidne, at i noget nær 40 år, som hun har boet i møllen, har den dynd å imellem Ry mølles eng og Niels Skovsrods eng altid tilhørt møllen, og dets afgrøde været avlet til Ry mølle, dateret Ry mølle 21/7 1690 SID Sidsel Jensdatter, og efterskrevne vidnede det samme.

(273)

28/7 1690.

** hr Johan Trenovius i Vinding stævnede Jens Sørensen i Vissing, Rasmus Tønning sst, Jens Rasmussen sst, Peder Jensen sst med flere for dom, for hr Johan Trenoviuses heste kobler tømmer og tøjr, som de 7/7 sidst forleden ham frataget har, og i rette lagde tingsvidner af Vrads herredsting og Tyrsting herredsting 23/7 sidst forleden. sagen blev opsat 6 uger.

** Laurids Christoffersen af vester Kejlstrup stævnede skriftligt Daniel Fischer på Silkeborg og Iver Knudsen i Silkeborg for vidner, angående hans hustrus afdøde beskyldte mor Maren Lauridsdatter, som boede og døde i Skanderborg, tilgjorte vanære og ærlige navn for nær talt, dateret Kejlstrup 12/7 1690 Laurids Christoffersen. efterskrevne stævnedes, og dernæst fremlagde et tingsvidne her af tinget 30/6 sidst forleden, og en landstings stævning af 18/7 sidst forleden, hvortil Peder Rasmussen Liime formente, ingen vidner i dag bør st udstedes, såsom allerede dom i sagen ganget er, udstedt 11/6 1690 af Lysgård Hids herredsting, hvorefter efterskrevne, der havde kendt hende op til 40 år, vidnede, at de ikke har fornemmet nogen uskikkelighed til hende, andet end som kristeligt og godt, uden når hun drak en tår brændevin, og var noget snurrende i hovedet, og om natten lå den salig kvinde altid ene i hendes hus, og kunne selv spinde og binde hendes strømper, og som enke selv forestået sit hus, og hun snakkede så fornuftigt, ligesom et andet fornuftigt menneske, og dernæst fremlagde en attest af magister Nichel Seidelin i Skanderborg, lydende, at i hans salig far og formands tid har Maren Lauridsdatter, som en gudelig kristen, ikke forsømt sin saligheds sag, men siden han til stedet ankom, var hun med så megen svaghed tilslået, at hun ikke kunne komme til kirken, men i hendes hus brugte alterets sakramente, dateret 28/7 1690 Nichel Seidelin.

(284)

** Niels Knudsen i Bjedstrup på regimentskriverens vegne stævnede Peder Rasmussen Basse i Adslev for vidner, angående slagsmål, og synsmænd afhjemlede syn på Peder Jespersen Markmand i Adslev, som havde et åbent sår i hans hoved, og hans hustru Karen Jensdatter havde også et sår i hendes hoved, og efterskrevne vidnede, at Rasmus Jespersen sagde til Peder Basse, at han skulle få en ulykke, og de så, at Peder Basse gik på gaden med en kæp, men om han slog nogen med den, vidste de ikke.

(285)

** Peder Jensen i Ry. efterskrevne vidnede, at de efter regimentskriver Jørgen Barses befaling har leveret Peder Jensen en hoppe, som blev vurderet for 1 rigsdaler.

(286)

** Jacob Hansen i Nissumgård. Laurids Pedersen Tømmermand i Skanderborg solgte til Jacob Hansen hans efterskrevne gård her sst.

(287)

** Laurids Christoffersen af Kejlstrup stævnede Daniel Fischer på Silkeborg, Iver Knudsen i Silkeborg kro for vidner og attester, angående hans hustrus afdøde beskyldte mor Maren Lauridsdatter, som boede og døde i Skanderborg, til gjorte vanære og ærlige navn for nær talt, og stævningsmænd afhjemlede, at de har forkyndt samme stævning for efterskrevne vidner, hvorimod blev gjort indsigelse, hvorefter blev kendt, at Laurids Christoffersen jo sine vidner må føre.

(291)

4/8 1690.

** KM oberførster stævnede skovfoged Søren Sørensen Yde i Ry for syn angående en del huggede og umærkede ege i Ry skov, og synsmænd vidnede, at de blev forevist 10 egestavne, i størrelse som til små bjælker, som syntes nyligt og i foråret at være hugget.

11/8 1690.

** KM oberførster stævnede skovfoged Søren Sørensen Yde i Ry for dom, angående en del stavne, som i Ry skov befandtes umærket. sagen blev opsat 4 uger.

(292)

18/8 1690.

25/8 1690.

** regimentskriver Jørgen Bars stævnede Johan Hombrock i Skvætmølle for dom, angående hans ulovlige undvigelse fra møllen, hvorfor han bør at lide som en rømningsmand. sagen blev opsat 4 uger.

(293)

** Jens Rasmussen i Skanderborg stævnede Jacob Mikkelsen bøssemager i Skanderborg for dom angående 10 mark, som han er ham skyldig, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

(294)

** Mogens Christensen i Gram og Rasmus Pedersen sst, at såsom dem skal være nogen iring og tvistighed imellem, angående nogen ubekvemsord, som Rasmus Pedersen på deres grandestævne ham skal have tilsagt, så blev de for retten venligt og vel forligt.

1/9 1690.

** Henrik Henriksen i Skanderborg, amtskriver Just Hansens tjener, stævnede Iver Nielsen Vægter i Skanderborg for dom, angående at han ikke har afflyttet det hus inden Skanderborg bys port, byen tilhørende, og lod oplæse et tingsvidne af tingbogen 11/7 sidst forleden. sagen blev opsat 14 dage.

(295)

** amtskriver Just Hansen stævnede amtmand Jochum Schack på Skanderborg for adkomster på samtlige selvejere i Mesing, og fremlagde et tingsvidne her af tinget 1574 mandag næst dominica trinitatis, som Søren Mikkelsen i Mesing forhvervede, hvori han indvordede Ravndals mark på sine egne og medarvingers vegne, til de 4 bondegårde i Mesing for deres rette endels ejendom, som dem og deres forældre har af Arilds tid efterfulgt for evindelig ejendom, uden alene den rettighed, som den gård, som lå til Ringkloster, og nu til Skanderborg, har deri, og den kirkeeng, som Mesing kirke har.

(296)

** Bolle Byrgesen i Skanderborg. Niels Sørensen, borger i Skanderborg, solgte og skødede fra sig og arvinger og til Bolle Byrgesen og hans hustru Karen Andersdatter efterskrevne hans gård.

(298)

** Bolle Byrgesen i Skanderborg. Knud Andersen i Skanderborg med hans egen og hans hustru Volborg Andreasdatters fri vilje velberåd hu ja og samtykke, solgte til Bolle Byrgesen og hans hustru Karen Andersdatter, den halve part af den efterskrevne gård, han selv og hans svoger Niels Mikkelsen Badskær iboer.

(299)

** Niels Sørensen, borger i Skanderborg. Bolle Byrgesen sst tilstod, at Niels Sørensen skal hans livstid beholde det lidet kammer, som han sover på, til hans husværelse, i den gård Dorte Envoldsgård kaldet, som Bolle Byrgesen ham afkøbt har.

(300)

8/9 1690.

** feltskær Hermand Gertsen i Skanderborg stævnede Niels Knudsen Skomager i Skanderborg for vidner, angående nogen ubekvemme skældsord, han ham skal have tilsagt, og nu offentligt her for retten bad mester Hermand ham om forladelse.

(301)

** hr Johan Trenovius i Vinding i rette lagde et tingsvidne af Tyrsting herredsting 27/8 sidst, og en attest af hr Niels Olufsen i sønder Vissing dateret 4/8 sidst forleden, og lod læse en opsættelse af tingbogen 28/7 sidst afvigte, og satte i rette, om han ikke bør at nyde den kørsel og vej over Vissingkloster kær, og om ikke de Vissing mænd, som ham hans kobbel og tømme frarøvede, bør at lide for vold og hærværk, hvorimod en del Vissing mødte og begærede, at sagen måtte opstå til i dag i 14 dage, som hr Johan bevilgede.

** amtskriver Just Hansen stævnede samtlige Skanderborg bymænd, og synsmænd afhjemlede syn på det hus i Skanderborg, Iver Vægter sidst iboede, og amtskriveren til leje skal være forundt, hvilket huses brøstfældighed blev takseret for 10 sletdaler.

(302)

** KM oberførster lod oplæse en opsættelse af tinget 17/8 sidst forleden, og et tingsvidne 7/8 sidst forleden, og begærede dom. på begæring blev sagen opsat 14 dage.

15/9 1690.

** hr Peder Andersen Sterm i Ry stævnede Maren Jensdatter, Peder Kræmmers hustru i Ry, for at levere ham en blakket ko, som han af hendes mand har købt, og stævnede Peder Sørensen i Ry for vidnesbyrd at påhøre og dom at lide, for ovennævnte blakkede ko, som han gennede fra hr Peders pige på marken, hvortil Maren Jensdatter svarede, at de var hr Peder en del skyldig for KM og kirkens tiende, og for rede penge, ham dem lånt har, hvorfor de ofte har tilbudt hr Peder bemeldte ko, men ikke ville tage den til sig, førend den skulle kælve, men da hun intet havde at betale ham med, lod han koen trække op til præstegården, endnu vidnede Maren Jensdatter, at da hun kom med præstens fæ, da kom Peder Sørensen i Ry, og trak samme ko ind i Niels Skovsrods gård, og satte hr Peder i rette, om ikke Peder Sørensen bør at bøde for helligbrøde, og lide efter lovens 6.bogs 15.kapitels 1.artikel, hvorimod Peder Sørensen på sine egne og en del naboers vegne fremlagde regimentskriver Jørgen Barses seddel, at såsom af seneste session er resolveret, det samtlige rytterbønder i Ry Peder Villumsens gård, han frarømte, skal antage, og deraf svare efter forordningen, da som berettes, at adskilligt af Peder Villumsen kræmmers bæster og kvæg skal findes i nærheden udsat, så anbefales rytterbønderne samme kvæg eller bæster, hvem der findes hos, som de kan have i pant eller købt, skal de lade Ry bymænd samme lade være følgagtig. sagen blev opsat 4 uger.

(305)

** amtskriver Just Hansen lod begære dom efter en opsættelse i dag 14 dage, Iver Vægter i Skanderborg angående. sagen er opsat 14 dage.

22/9 1690.

** KM oberførster begærede dom over Søren Sørensen, skovfoged i Ry, som mødte og bad, at sagen måtte opstå i 3 uger, som blev bevilget.

** hr Johan Trenovius i Vinding æskede dom i den sag på de Vissing mænd. på begæring blev sagen opsat endnu 8 dage.

** hr Johan i Vinding stævnede Anders Pedersen i sønder Vissing for dom, for løgnagtige og falske vidnesbyrd, han på Tyrsting herredsting har aflagt, som er bevist at være falske.

(306)

** Søren Andersen Smed i Skanderborg stævnede for Skanderborg slots port, angående syn til KM smedje i Skanderborg, og synsmænd afhjemlede hvis brøstfældighed, som findes ved fornævnte smedje, som var så udygtig, at ingen kan den bebo, uden den bliver repareret.

** oberførster Christoffer Elias Hynitz. synsmænd afhjemlede, at de 9/9 1689 har synet og takseret olden i efterskrevne skove.

(307)

** KM oberførster Christoffer Elias Hynitz. synsmænd afhjemlede, at de 20/9 sidst forleden synede og takserede efterskrevne skove i Hjelmslev herred for olden.

(308)

30/9 1690.

** hr Jørgen Poulsen, sognepræst i Todbjerg, stævnede to personer i Svejstrup præstegård, nemlig Peder Frandsen og Jacob Brorsen for vidners påhør, samt stævnede sognepræsten i Dover og Veng sogne hr Iver Johan Pedersen i Svejstrup, angående den person Niels Mogensen Todbjerg, som er blevet borte, og Oluf Byrgesen i Skanderborg vidnede, at de tre personer var i hans hus 15/9 sidst afvigte, og drak en pægl akvavit, og aftalte, de ville til Svejstrup, og da de red bort var de halvfulde, men kunne regere sig selv, og ride hvor de skulle, og Peder Frandsen i Svejstrup vidnede, at de fulgtes ad ud af Skanderborg port, men da Jacob Brorsens stigbøjle gik i stykker, steg han af, men hvor Niels Todbjerg blev af vidste han ikke, formedelst han var beskænket, men da han vågnede, var ham frataget hans hat sko med spænder stålkrus tørklæde et klædesbånd, og da han vågnede, vidste han ikke, hvor han var, men fandt sin hest og red til Svejstrup. blev Jacob Brorsen tilspurgt, hvorfor han forlod Mogens Todbjerg, den tid den ridende karl overfaldt ham, og hvorfor de ikke om morgenen, da de havde udsovet, havde givet Mogens Todbjergs venner det til kende, hvortil han svarede, at han havde givet det til kende onsdagen derefter ved skriverstuen, og sagde, at Mogens Todbjerg var borte. Niels Jensen i Tilst vidnede, at da han 15/9 om aftenen drog fra Skanderborg marked, sad og hans selskab norden for Skanderup kirke under en eg og fik noget mad, og da hørte han en røst, der sagde, Gud være mig synder nådig, og da de gik til deres heste, var en hest iblandt deres med saddel og bidsel på, og ved midnatstid kom en karl til dem i en sort kjole uden hat og sko, som sagde, at han havde hjemme i Svejstrup, min hest er borte, og mine lommer vendt, og da han red fra dem, viste de ham vejen til Svejstrup, og siden så de ham ikke mere, og han var så kold, at hans tænder knubrede.

(313)

** hr Jørgen Poulsen i Todbjerg stævnede en soldat Christian Fangrot angående hvis ord, han skal have ladet falde om Mogens Nielsen, som er bortkommet, og Maren Hansdatter vidnede, at hun 21/9 sidst afvigte hørte Christian Fangrot sige, da han kom blodig fra Niels Sørensens, da vendte han sig mon en kvinde, der stod ved samme dør, du hore, hab ich aber gestern abend ein student tot gestochen, og Niels Knudsen i Skanderborg, som er Christian Fangrots vært, vidnede, at han kunne gå ind og ud, når han ville, ham uvitterligt.

(315)

** Henrik Henriksen i Skanderborg stævnede Søren Sørensen i hans arrest på Skanderborg, for klage syn og vidner, angående den overlast, som han har øvet imod Laurids Jensen i Vrold, og Laurids Jensen klagede over, at Søren Sørensen i sin drukkenskab, for han 15/9, da markedet holdtes, slog ham et hul i hans hoved. sagen blev opsat 14 dage.

** Ove Sørensen i Ladegård stævnede samtlige mændene i Skanderborg ladegård for deres vidne at aflægge, angående Ove Sørensens forhold imod hans naboer, og Jens Pedersen Niels Pedersen og Christen Rasmussen vidnede, at de intet andet med ham vidste, end som ærligt kristeligt og godt er i alle måder.

(316)

** indførsel af Jacob Brorsens skriftlige aflagte vidne angående den borteblevne Mogens Todbjerg, at 15/9 kort før aften kom Mogens Brandt til mig i Niels Kræmmers dør, da jeg stod hos min kære svoger hr Iver Johan og Peder Frandsen, og de fulgtes ad til Claus Sørensens hus, hvor andre bekendte venner var forsamlet, og da var ingen uenighed i huset, og efter venlig afsked gik Peder Frandsen og jeg derfra til vores heste, og Mogens Brandt mødte os og ville følge med os til Svejstrup, og da kom en ubekendt person til vores heste, og så os under øjnene, hvorefter en kældersvend bad dem ride bort, eftersom det ej tjente os længere at bie, men noget udenfor porten så de to soldater, som marcherede lige frem, og imidlertid red Mogens Brandt og Peder Frandsen for i vejen for mig, eftersom min stigbøjle var gået i stykker, og da blev min hest mig frajaget, og så råbte jeg efter Mogens Brandt, som svarede, og i det samme kom en, som var ridende, og da jeg spurgte, om det var Peder Frandsen, svarede rytteren, wer frag er nach, og i det samme red han til Mogens Brandt og skældte ham for hundsvot, hvorfor jeg af frygt sprang over stendiget og forvildede mig i skoven, men kom endelig på rette vej, og ud på aftenen til Svejstrup.

(318)

** amtskriver Just Hansen begærede dom i den sag angående Iver Vægter i Skanderborg, og da er afsagt, at da Iver Vægter ikke i rette tid før fardag er opsagt huset, da kan den fattige mand ikke så hård en straf at tilkendes, men bør for straf fri at være.

6/10 1690.

(320)

** Niels Hansen i Overmølle fremlagde en supplikation til amtmand Jochum Schack, som en prokurator i den drabssag, angående hr Jørgen Poulsen i Todbjerg hans stedsøn, med påskrift, Niels Overby samme sag som prokurator at udføre.

** hr Peder Andersen Sterm i Ry stævnede samtlige Ry gårdmænd for dom at lide på kirketiendens fæste for ulydighed uvillighed og hårdnakket for deres arbejde til kirken, og satte i rette, om de ikke derfor bør at miste deres kirketiendefæste. sagen er opsat 14 dage.

** en dom imellem amtskriver Just Hansen og Iver Vægter i Skanderborg, afsagt 30/9 sidst forleden. Just Hansen lod oplæse en opsættelse her af tinget 1/9 sidst forleden, samt lod oplæse en opsættelse her af tinget 15/9 sidst forleden, hvorefter blev afsagt, at da Iver Vægter ikke i rette tid før fardag er opsagt huset, da kan den fattige mand ikke så hård en straf at tilkendes, men efter lovens 5.bogs 8.kapitel 13.artikel bør derfor fri at være.

(322)

13/10 1690.

** Henrik Henriksen i Skanderborg. efterskrevne vidnede, at de i dag måned så, at Laurids Jensen i Vrold var hugget i hans hoved, hvilket han beklager, at Søren Sørensen, som siger sig at have hjemme i Nørlyng herred i Norup, har gjort, og de vidnede, at Søren Sørensen på sig havde 19 rigsdaler 4 skilling, og en grå hest med saddel, som blev vurderet for 6 sletdaler.

(323)

** Henrik Henriksen af Skanderborg begærede dom efter opsættelse 30/9 sidst, angående Søren Sørensen, som sidder i arrest på Skanderborg. på hans begæring blev sagen opsat 8 dage.

** Niels Hansen i Overby stævnede efterskrevne sandemænd, der iblandt Jens Pedersen i Skanderborg ladegård, for 1.kald på sandemænd deres ed og tov at gøre, angående den dræbte person Mogens Todbjerg, som er fundet i søen ved Skanderborg.

** hr Peder Andersen Sterm i Ry begærede dom efter opsættelse her af tinget 15/9 sidst, og dernæst i rette lagde en attest af dato Hammel præstegård 25/9 1690, at hr Peder skal have tilforhandlet sig en ko af Peder Villumsen, som var i Ry. sagen blev opsat 14 dage.

(324)

** salig Cornelis Matiasen hans efterladte hustru Karen Rasmusdatter i Skanderborg et afkald. Matias Cornelisen, foregiver at tjene på Vordingborg slot, på egne og hans bror Rasmus Cornelisen og søster Kirsten Cornelisdatter deres vegne, gav Karen Rasmusdatter afkald for al den arv, de arveligt efter deres salig far Cornelis Matiasen og efter deres salig mor Mette Rasmusdatter var tilfaldet.

** KM oberførster Christoffer Elias Hynitz lod oplæse en opsættelse her af tinget 11/8 sidst forleden, angående en del stavne, som fandtes i Ry skov umærkede, og lod oplæse et synsvidne 4/8 sidst samt en opsættelse her af tinget 22/9 sidst forleden, hvor imod Søren Sørensen fremlagde sit skriftlige indlæg, at han ikke ved, hvem der har bortstjålet omtalte træer, men kan ikke nægte, at Peder Sørensen i Ry frapantede nogle folk to økser, hvoraf han leverede den ene til Søren Sørensen, og beholdt selv den anden, hvilket Søren Sørensen har tilkendegivet Christian Skovrider i Fårhus, og det er ham umuligt KM skov dag og nat at opvarte, som er så stor i sin begreb og vidtløftig, og skønt skovforordningen formelder, at en skovfoged bør at svare til ulovlig skovhugst, så ved oberførsteren, at en skovfoged bør at nyde sin betaling og frihed, og Søren Sørensen har ikke nydt nogen frihed, og ikke antaget skoven som skovfoged, men som tilsynsmand, 13/9 1690 SSS, hvorefter blev afsagt, at af samme grund kunne fogden ikke tilfinde ham at lide nogen straf, men Peder Sørensen, som pant har taget, at søges, angående fra hvem pantet er taget.

(327)

20/10 1690.

(328)

** hr Johan Trenov i Vinding stævnede Peder Rasmussen i Vissing og Laurids Nielsen sst for dom, angående hr Johans heste, som de med var at røve ham fra i Kloster kær.

** Hans Andersen i Illerup og Søren Jensen sst stævnede efterskrevne i Illerup og Hemstok for deres vidne at aflægge, og efterskrevne vidnede, at Cathrine Johansdatter i Svejstrup havde sagt, at Hans Andersen og Søren Jensen i Illerup havde taget det får, som var blevet borte for hendes bror Jens Johansen i Svejstrup. andre vidnede det samme.

(329)

** Henrik Henriksen Ascanius i Skanderborg på amtmand Jochum Schacks vegne med en opsættelse her af tinget 30/9 sidst forleden stævnede Søren Sørensen, som på slottet sidder i arrest, for dom, angående overlast, han har øvet imod Laurids Jensen i Vrold, hvorefter blev han blev tildømt efter lovens 6.bogs 7.kapitels 2.artikel at bøde sine trende tre lod sølv, og efter samme bogs 9.kapitels 24. artikel sine trende 40 lod sølv med processens anvendte bekostning.

(330)

27/10 1690.

** Niels Hansen i Overby stævnede efterskrevne sandemænd for 2.kald angående Mogens Todbjergs banemand om muligt at oplede, og for deres ed og tov her til tinget at gøre.

** hr Peder i Ry efter hans forrige irettesættelse begærede endelig dom i den sag, angående Peder Sørensen i Ry. sagen er opsat 14 dage.

3/11 1692.

(331)

** Henrik Henriksen i Skanderborg stævnede Søren Sørensen i arrest på Skanderborg, for dom at lide, angående en dom her af tinget, som han ikke har fyldest gjort, hvilken dom af 20/10 sidst forleden blev fremlagt, og efterskrevne vidnede, at da Søren Sørensen blev tilspurgt, om han kunne eller ville betale det, som var ham tilkendt, svarede han, at han intet havde at betale med, hvorefter han blev tildømt, efter lovens 1.bogs 24.kapitel 11.artikel, i KM fængsel at arbejde i 3 år.

(332)

** oberførster Christoffer Elias Hynitz stævnede Niels Sørensen i Svejstrup for syn vidne og dom, angående ulovlig skovhugst, og efterskrevne vidnede, at de var med oberførsteren i Niels Sørensens gård, og der fandt de to stykker a 6 alen grønt bøgetræ og 8 eller 9 stykker grøn kløvet bøgetræ.

** Niels Hansen i Overby stævnede Jacob Brorsen i Randlev præstegård imod vidne og syn, angående salig Mogens Nielsen Todbjerg, som forleden 15/10 blev ihjelslået ved Skanderborg, og desligeste stævnede hr Jochum Brorsen, sognepræst i Randlev og Bjerager sogne, samt stævnede Peder Frandsen i Svejstrup præstegård, og hr Iver Johan Pedersen i Svejstrup, og i Århus stævnede den anholdte grenader Christen Fangrot, og Peder Jensen i Illerup vidnede, at 15/9 ved midnatstid kom Peder Frandsen i Svejstrup præstegård ind til ham, og han var barhovedet, og ingen sko på hans fødder, og hans lommer var vendt, og sagde, jeg er ligesom den, der er faldet iblandt røvere, og Peder Jensens hustru Bodil Jensdatter vidnede det samme, og Niels Madsen i Illerup vidnede, at 15/9 kom Jacob Brorsen til hans dør og bad ham, om han ville følge ham til Svejstrup, for hans hest var ham frajaget, og han gik straks med ham til Svejstrup præstegård, og da var de andre ikke hjemkommet. Niels Knudsen i Skanderborg vidnede, at Christian Fangrot var 15/9 udgået i den lyse aften, og kom igen en time senere, men om han senere gik ud igen, vidste han ikke.

(335)

** Niels Hansen i Overby. efterskrevne synsmænd afhjemlede, at de 1/10 sidst forleden har nøje synet og beseet salig Mogens Todbjergs døde legeme, som samme dag blev fundet af en fisker vesten for Skanderborg, og fandtes på hans legeme en brun klædeskjole, hvori fandtes et par sorte handsker, et par gule læderbukser, en rød nattrøje uden ærmer med tinknapper i, et sort klædes gehæng med en kårdebalg, som var brudt sønder, et par brune strømper, et par hvide lin ditto, et par sko med sølvspænder i, og i hans lomme 15 skilling, og om halsen to klude. på hans legeme fandtes ingen sår enten hugget eller stukket, men på hans arme var nogle blåslag, og på hans hoved befandtes hovedskallen bag det højre øre at være i stykker, og i hjernen indslået.

** KM oberførster satte i rette og formente, at Niels Sørensen i Svejstrup bør at skaffe lovlig hjemmel til det grønne bøgetræ, som i hans gård er befundet. sagen blev opsat 14 dage

(336)

10/11 1690.

** Niels Hansen i Overby tog 3.kald på sandemænd, og begærede, at der måtte sættes fylding på dem i dag at gøre deres ed og tov, og for retten blev opnævnt efterskrevne to mænd, som tog hverandre i hånd, satte fylding på sandemændene, at de nu her i dag for retten gjorde deres ed og tov, således, som de agter at forsvare, både for Gud og øvrigheden, og de gjorde deres ed og tov således, og bad sig Gud hjælpe, at de havde gjort deres yderste flid, om salig Mogens Nielsen Brandts banemand at oplede, og den dog ikke har kunnet finde.

** Niels Hansen i Overby i rette lagde et vidne her af tinget udstedt 13/10 sidst forleden, og dernæst et tingsvidne her af tinget udstedt 27/10 sidst forleden, og endnu et tingsvidne her af tinget udstedt 30/9, og et tingsvidne og synsvidne her af tinget 3/11 sidst.

(338)

17/11 1690.

** KM oberførster lod læse en opsættelse her af tinget 3/11 sidst over Niels Sørensen i Svejstrup, som mødte og begærede, at sagen nogen tid måtte opstå, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

** regimentkvartermester Fitzens stævnede magister Nichel Seidelin i Skanderborg for dom, angående noget tømmer, som han af kvartermesteren skal have købt, og efterskrevne vidnede, at kvartermesteren for et år siden tilbød magister Nichel, om han enten ville levere han træet igen, eller betale det, og mester Nichel erbød at skaffe det tømmer inden 6 ugers forløb, eller betale det, og nu saggav han magister Nichel for 13 rigsdaler for samme tømmer, hvortil magister Nichel svarede skriftligt, at han efter lovens 1.bogs 2.kapitel 15.artikel sagen for provsten først at indstævne, om det der kan forliges, hvorfor sagen er opsat 4 uger.

(339)

** Claus Johansen Drejer i Ry stævnede hr Peder Andersen Sterm i Ry for vidner, og efterskrevne vidnede, at 24 søndag efter trinitatis 1689, den tid, hr Peder Andersen stod for alteret i Ry kirke, og læste bønnen, da lå Claus Drejer på hans knæ i den stol, som han har søgt, siden han kom til Ry, og da kom Hans Jacobsen i Ry gående til samme stol, og ville trykke drejeren ind i stolen, og drejeren ville ikke lade sig indtrykke, så gik Hans Jacobsen af stolen, og bad, de skulle drages til minde, men de ikke så, at de rørte hinanden med hånd eller fod.

(341)

** Hans Adamsen i Ry og Gregers Rasmussen sst beviste med en missive af Hans Adamsens bror, dateret København 26/9 sidst forleden, at Hans Adamsens søster Maren Adamsdatter skal være død i København, og begærede ved tingsvidne at bevise, hvor mange rette arvinger, hun her i Jylland har efterladt, og hr Peder Sterm og andre vidnede, at hun havde ikke flere arvinger her i landet, end Hans Adamsen og Gregers Rasmussen, som har hendes søster Birgitte Adamsdatter.

** Hans Andersen i Illerup og Søren Jensen sst gav tilkende, at de havde hørt, der skulle være nogle ord passeret i Svejstrup deres person anlangende, om et par får, som skal være blevet stjålet, som skulle komme fra Peder Christensen i Svejstrup og nogle ryttere, og fremæskede dem, om de ville fremkomme og give tilkende, om de havde set dem med nogen ulovlig gerning, hvorimod Peder Christensen og de to ryttere benægtede, at de aldrig havde set Hans Andersen og Søren Jensen med nogen ulovlig gerning, og vidste ikke andet med dem, end som ærligt kristeligt og forsvarligt er i alle måder.

(342)

24/11 1690.

** KM oberførster stævnede Anders Rasmussen i Jeksen for syn og lovmål, angående ulovlig skovhugst, og efterskrevne vidnede, at de så i hans gård nogle stykker bøg, som han sagde, han tog i skoven, hvor han det kunne få.

** KM oberførster stævnede samtlige skovfogder i Hjelmslev herred for syn, angående hvis skade, som i skoven ved syn er befundet, og efterskrevne synsmænd afhjemlede syn på hvis skovskade eller ulovligt i efterskrevne skove findes på et års tid at være gjort.
.
(345)

1/12 1690.

8/12 1690.

** KM oberførster stævnede efterskrevne i Vitved for syn og dom, angående ulovlig skovhugst, og efterskrevne synsmænd vidnede, at de var med oberførsteren i Vitved i efterskrevnes gårde, hvor befandtes efterskrevne træ. sagen blev opsat 6 uger.

(346)

** Johan Hagensen stævnede amtmand Jochum Schack, oberst Holst på Ringkloster, regimentskriver Jørgen Bars og amtskriver Just Hansen for syn til den øde bro ved Ry mølle, hvorefter efterskrevne synsmænd afhjemlede på samme bro, som var så brøstfældig, at snart ingen uden livsfare kan over komme, og Johan Hagensen klagede, at Ry mølles maling nu mærkbart er afgået, både formedelst markederne er bortkommet fra Ry, hvilket forårsager møllen en stor afbræk på den sædvanlige maling, og ydermere forårsaget af den øde bro, så møllegæster må søge langvejs til andre møller, hvilket efterskrevne rytterbønder af Firgårde og Siim bevidnede.

(348)

** Johan Svendsen i Skanderborg, tjenende Oluf Byrgesen, stævnede Søren Pedersen i Virring, tjenende Jon Rasmussen, for dom for 1 rigsdaler, han ham skyldig er for en halv tønde øl. sagen blev opsat til næste tingdag efter jul.

** Peder Frandsen i Søballe oplyste et sosvin, som er kommet til hans gård for en måned siden, om nogen er, som kendes sig derved, hvilket svin var vurderet for 2 mark.

(349)

15/12 1690.

** landsdommer Hans Lange til Sjelle skovgård lod oplyse en sort mærplag, som følger hans udgangsbæster.

** regimentkvartermester Fitzen i rette lagde en opsættelse her af tinget udstedt 17/11 sidst forleden, hvorefter blev i rette lagt provst hr Esben Rasmussen Malling i Blegind hans missive, at han har skrevet magister Nichel Seidelin til om et venligt fordrag, men han gav til svar, at han ikke så snart kunne resolvere sig på begæringen, står det længere hen, vil provsten arbejde på, det kan blive forligt, hvis ikke, er rettens middel for os alle, hvorefter blev afsagt, at magister Nichel Seidelin jo pligtig er at betale 13 rigsdaler for ommeldte tømmer.

(351)

21/12 1690.

(var intet at bestille)

** i Jesu navn.

12/1 1691.

** KM oberførster begærede dom efter opsættelse her af tinget 8/12 1690 angående de Vitved mænd. sagen er endnu opsat 14 dage.

** KM oberførster stævnede Peder Rasmussen i Jeksen for dom, angående ulovlig skovhugst. sagen blev opsat 14 dage.

(352)

18/1 1691.

26/1 1691.

** KM oberførster stævnede Jens Rasmussen Møller i Skårup, Rasmus Nielsen sst, Rasmus Rasmussen sst, Anders Mikkelsen sst for syn og vidner, og synsmænd afhjemlede, at de havde været med oberførsteren i de indstævnedes gårde, hvor de fandt efterskrevne træ, hvortil de svarede, at de havde hugget det i deres egen have, eller fundet det på vejen, eller det tilhørte deres ryttere.

(353)

** Niels Hjort i Forlev stævnede Anne Ottesdatter i Skanderborg, angående regnskabs tilbud om hvis, dem var imellem, og stævnede Peder Christensen i Skanderborg angående parlament og skælden, der skete i Anne Ottesdatters stue, og efterskrevne vidnede, at da Niels Hjort kom til Anne Ottesdatters, og bød sig til regnskab, da kom Peder Christensen, og tog fat på Niels Hjort, og truede og sagde, han skulle få en ulykke, og han skulle skyde ham ihjel som en hund, den gamle skælm.

(354)

** amtmand Jochum Schack stævnede en person, som på Skanderborg slot var arresteret, Søren Sørensen for vidner og dom, angående han fængslets dør har brudt og ulovligt bortrømt, og synsmænd afhjemlede, at de så, at stablen var udskåret af fængslets dør, og dernæst i rette lagde en dom her af tinget 3/11 1690, og formente, at Søren Sørensen bør at lide på livet, formedelst han således har brudt KM fængsel, og er bortrømt. sagen blev opsat 6 uger.

(355)

** KM oberførster æskede dom over en del Vitved mænd, efter en opsættelse af 8/12 1690. på deres begæring blev sagen opsat 8 dage.

3/2 1691.

** KM oberførster begærede dom efter opsættelse på de Vitved mænd, angående hvis træ, som hos dem er befundet, hvortil efterskrevne svarede, at han ikke vidste, hvor egegrenen kom fra, og en anden, at han havde hugget en egegren af et træ, da den ville ødelægge hans tag, hvorefter blev afsagt dom, da det ikke bevises med syn, at noget er hugget i KM skov, og bemeldte Vitved mænd ikke ved nogen top eller rod er befundet noget at have hugget, da bør sagen efter skovforordningens 29.kapitel til amtstuen, om det for amtmanden i mindelighed i mindelighed aftinge.

(356)

** seigneur Christen Jensen foregiver for retten, at være indstævnet af Jens Terkildsen i Skanderborg, så erbyder han sig i rette, om nogen har noget imod ham at føre, men ingen fremkom.

** Ove Sørensen i Skanderborg ladegård på sine egne og samtlige ladegårdmænds vegne et vidne. efterskrevne vidnede, at de i samtlige ladegårdsmænds overværelse, efter deres begæring, har skiftet gård og gårdsrum imellem dem, og har de sat pæle imellem hinandens gårdsrum, og skiftet haver imellem dem. angående jorden, da blev samtlige ladegårdsmænd således forligt, at de ville selv forliges med hverandre, at dersom den ene har mere end den anden, da ville den lægge fra sig, som mest har, så de kunne blive lige, og de tog hverandre i hånd og tilstod, at de på forskrevne måde venligt med hverandre var forenet og således tilfreds, med sådanne vilkår, at dersom højøvrigheden det ville tilstede, at de måtte svare lige, som de før den ny jordebogs ankomst gjorde, nemlig Jens Pedersen og Niels Pedersen, som svarer lige den halve gårds afgift, Mikkel Nielsen Ove Sørensen og Christen Rasmussen, hver lige højt, i den halve gårds afgift.

(358)

** Oluf Jensen i Rødemølle oplyste en sort fastegris, som var vurderet, og kunne ikke være mere værd end 1 mark i det højeste.

** Rasmus Knudsen i Vengegård oplyste en gammel brun hest, som kom til hans hopper 3 uger efter skt Sørens dag, om nogen godtfolk kendes derved, er den hos ham at finde.

** KM herredsfoged i Østerlisbjerg Hald og Rougsø herreder, forpagter på Skaføgård, Oluf Henriksen, med en landstings stævning stævnede kaptajn og forrige vejinspektør Søren Leg for dom, angående hvis, han ham skyldig er, og i rette lagde en obligation, dateret Helsingør 23/7 1688 på 219 rigsdaler, af vejinspektøren til Peder Mogensen, borger og brygger i Helsingør, udgivet, og derefter en dom af Søndermols herredsting 12/11 1689, at samme obligation er overdraget til Oluf Henriksen for gæld, og i rette lagde hans begæring om arrest på vejinspektørens resterende løn hos en del herredsfogder i Århus stift, hvorimod herredsfoged Rasmus Knudsen svarede, at Søren Leg af ham havde fået sin tillagte løn, og intet resterede, hvorefter blev afsagt, at den indførte arrest jo bør ved sin magt at blive.

(360)

** KM oberførster begærede dom over Peder Rasmussen i Jeksen, efter tingsvidne her af tinget 24/11 1590, og dommen blev afsagt på den måde, som over de Vitved mænd i dag er indført.

9/2 1691.

(var intet at bestille)

16/2 1691.

** Jens Esbensen i Hørning. hr Esben Rasmussen i Blegind i rette lagde hans forskrivning, at Jens Esbensen har betalt 110 daler, som hans salig formand Ove Mikkelsen i Hørning var skyldig blevet Hørning kirke, til de itzige kirkeværger, og i så måder gør præsten fri og løs fra den obligation, som han på salig Ove Mikkelsens vegne har udgivet til kirkeværgerne, hvorimod salig Ove Mikkelsen havde pantsat ham sin selvejergård i Hørning, hvorfor præsten afstår al den prætention, han formedelst samme pantebrev har at søge, til Jens Esbensen, der har fyldest gjort ham og kirkeværgerne, dateret Blegind 16/2 1691, Esben Rasmussen Malling.

(361)

23/2 1691.

2/3 1691.

** hr Christoffer Davidsen, sognepræst i Adslev og Mesing sogne, stævnede Jørgen Nielsen i Jeksen for vidne og klage, angående hans ubekvemsord, han imod hr Christoffer i Adslev våbenhus skal have brugt, og præsten vidnede, at Jørgen Nielsen havde fraholdt sig sakramentet siden 1689, da han i Mårslet kirke er blevet udlagt til barnefar af Kirsten Bodelsdatter af Dalsgård, og præsten havde i våbenhuset spurgt ham, hvorfor han ikke ville tage skrifte, da spurgte han præsten igen hvorfor, da svarede han, for hans forseelse imod det 6.bud, hvorpå Jørgen Nielsen svarede, det skulle hr Christoffer ikke bevise, da sagde han, mener i, at jeg skulle sige noget, jeg ikke kan bevise, da måtte folk tænke, at jeg skulle være den, som ikke farer med sandhed, hvilket efterskrevne bevidnede.

(362)

9/3 1691.

(363)

** hr Christoffer Davidsen i Adslev stævnede Jørgen Nielsen i Jeksen for dom, angående hans forseelse imod det 6.bud, og for hans ubekvemsord, han imod hr Christoffer har brugt, og i rette lagde et tingsvidne her af tinget 2/3 sidst forleden, hvorefter blev afsagt, at da præsten ikke i hans medhjælperes overværelse har haft Jørgen Nielsen for sig, da er han forelagt at tage ham for sig inden i dag 4 uger, til hvilken tid sagen er opsat.

** amtmand Jochum Schack lod fremlægge en opsættelse her af tinget 26/1 sidst forleden, hvor blev stævnet Søren Sørensen, som på Skanderborg slot var arresteret, angående han er ulovligt bortrømt, hvorefter blev afsagt, at Søren Sørensen for sådan gerning jo bør efter lovens 6.bogs 9.kapitels 7.artikel at miste sit liv, og pågribes, hvor han findes.

(365)

16/3 1691.

(var intet at bestille)

23/3 1691.

30/3 1691.

6/4 1691.

** landsdommer Peder Lerche til Lerchenfeld lod stævne Anne Ottesdatter, salig Matias Ferslevs, i Skanderborg for dom på den arrest, som 27/3 blev gjort, og satte i rette og formente, at denne arrest bliver af retten gyldig kendt, hvorimod Anne Ottesdatter lod begære opsættelse, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

(366)

15/4 1691.

** Oluf Byrgesen i Skanderborg stævnede hr Hans Johansen Lønborg i Fruering, angående et køb af et par heste, han har gjort med ham, og efterskrevne vidnede, at de overværede samme køb af et par brune heste, som skulle koste 105 sletdaler, og som Oluf Byrgesen lovede var uden lyde, men da han senere ville levere dem til hr Hans Johansen Lønborg, da svarede han, at han intet ville blive købet, af den årsag den ene hests bagfod var bullen.

(368)

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg et afkald. Jakob Torsen i Filstrup gav tilkende, at såsom hans søn Tor Jacobsen, som var latinsk skolemester i Skanderborg og degn til Skanderborg slotskirke, og boede og døde i Skanderborg i maj næst afvigte, da har han hans søns efterladte middel til Just Hansen afstået, og derimod at betale hans søns kreditorer, hvorfor han giver amtskriver Just Hansen afkald.

(369)

** Niels Rasmussen Skrædder i Skanderborg et skøde. Oluf Byrgesen, handelsmand i Skanderborg, med hans egen og hustrus fri vilje solgte til Niels Rasmussen og hustru og arvinger efterskrevne deres hus og ejendom i Skanderborg.

(371)

** amtskriver Just Hansen præsenterede sig for retten, såsom han er citeret af hr Johan Trenovius i Vinding.

20/4 1691.

** landsdommer Peder Lerche til Lerchenfeld formente, at den af Anne Ottesdatter irettelagte skiftebrev og indlæg ikke kan prejudicere hans retmæssige fordring, og begærede dom.

** landsdommer Peder Lerche til Lerchenfeld lod fremlægge en opsættelse her af tinget 6/4 sidst afvigte, og dernæst fremlagde en dom her af tinget udstedt 22/4 1689, hvor Anne Ottesdatter bliver tildømt at betale jordleje for 3 år, til hobe 120 sletdaler med skadegæld og omkostning, og derefter fremlagde en dom af Viborg landsting 26/3 og 29/3 1690, hvor Anne Ottesdatter bliver tildømt at betale samme gæld, og dernæst fremlagde regimentskriver salig Matias Fersloviuses forpligt angående efterskrevne jorder, han må have i brug, dateret Viborg 9/9 1686 Matias Ferslovius. hvorefter blev fremlagt Anne Ottesdatters missiver, samt en attest, hvorefter Anne Ottesdatter fremlagde en kontrakt, at Matias Ferslovius må leje efterskrevne jorder, dateret Viborg 9/9 1686 Peder Lerche, og derefter i rette lagde et skiftebrev efter salig Matias Ferslovius af 30/1 1691, hvor er begæret udlæg for 3 års jordleje 120 sletdaler, derimod beviste enken med kvittering, at for år 87 er betalt efter akkorden 40 sletdaler. og derefter fremlagde Anne Ottesdatter sit skriftlige indlæg, dateret Skanderborg 20/4 1691 Anne Ottesdatter, hvorefter blev afsagt dom, at da afgangne regimentskriver Matias Ferslovius har betale 40 sletdaler for der første år, så tilfindes Anne Ottesdatter for de 2 resterende år at betale 80 sletdaler.

(379)

27/4 1691.

(380)

** Oluf Byrgesen i Skanderborg stævnede hr Hans Johansen Lønborg, sognepræst til Fruering og Vitved sogne, for dom, angående et par heste, som han af Oluf Byrgesen har købt, og fremlagde et tingsvidne her af tinget 15/4 sidst forleden. sagen blev opsat 14 dage.

11/5 1691.

** Henrik Henriksen Ascanius i Skanderborg stævnede Laurids Tømmermand i Skanderborg for vidner, angående hans ulempe, da han indkvartering efter kommissariats ordre blev pålagt, og efterskrevne vidnede, at Laurids Tømmermand angreb Henrik Henriksen med uhøflige opsætsige ord, at han ikke agtede hans udgivne polet, men rev den i stykker for hans næse og trådte den under fødder, og ville give Henrik Henriksen årsag til at forgribe sig imod ham.

(381)

18/5 1691.

** hr Hans Johansen Lønborg, sognepræst til Fruering og Vitved sogne stævnede Oluf Byrgesen i Skanderborg for vidner, angående et hestekøb, og efterskrevne vidnede, at da en karl kom for at hente de foromrørte heste, da befandt han den ene at halte, og da blev så sluttet, at Oluf Byrgesens kæreste ville lade hestene beslå, og så forblive hos Oluf Byrgesen på nogle dages tid, indtil han kunne fornemme, om hesten kunne forbedre sig noget.

(382)

** Oluf Byrgesen begærede dom i dag i sagen, såvel hr Hans Johansen Lønborg. sagen blev opsat 8 dage.

** Henrik Henriksen Ascanius i Skanderborg stævnede Laurids Tømmermand for dom, angående hans forhold, da indkvarteringen skete i Skanderborg. sagen blev opsat 8 dage.

** Niels Rasmussen Kræmmer, instrumentist i Skanderborg. KM herredsfoged Rasmus Knudsen i Vengegård solgte og skødede til Niels Rasmussen Kræmmer hans efterskrevne have i Skanderborg.

(1)

** tingbogens autorisation  1698.

(2)

14/2 1698.

** regimentskriver Christian Knudsen Gyberg i Skanderborg stævnede Jens Gertsen og Søren Poulsen Træskomand i Boes for dom, angående det voldelige overfald, de skal have øvet imod Niels Rasmussen sst i hans egen stue, hvortil Jens Gertsen svarede, at han slog ham ikke, før han slog ham, og det, han gjorde, det var nødværge.

** Christen Madsen i Skanderborg på hans bror Mikkel Madsens vegne i Forlev efter tingsvidne her af tinget udstedt 24/1 1698, begærede dom i sagen imellem hans bror og Jørgen Sørensen Smed i Forlev, men de blev for retten venligt forligt.

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg stævnede samtlige Skanderborg bys indbyggere for syn, angående deres brøstfældige gærder omkring byen, og for forbud på baglåger og knobskibes afskaffelse, og synsmænd afhjemlede syn på efterskrevnes gærder.

(3)

21/2 1698.

** apoteker Elbogen af Horsens æskede dom i den sag imellem sig og latinske skolemester Christen Pedersen, og fremlagde sit skriftlige indlæg, hvorimod Christen Pedersen tilstod at være apoteker Elbogen skyldig for medikamenter 2 rigsdaler 2 mark 3 skilling, som han blev tildømt at betale.

(4)

28/2 1698.

7/3 1698.

14/3 1698.

** læst rentekammerets opbud på Skanderborg amts ferske søer til forpagtning.

21/3 1698.

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg stævnede Jens Muhle til Serridslevgård samt efterskrevne for vidner at påhøre, angående deres to attester til Jens Muhle udgivet angående kontribution, hvorefter attester og kvitteringer blev fremlagt.

(5)

28/3 1698.

** KM oberførster Hynitz stævnede Rasmus Rasmussen i Salten for vidner, angående ulovlig skovhugst, og efterskrevne vidnede, at de fandt ham i Salten skov ved et bøgetræ, som nylig var fældet.

** KM amtskriver Just Hansen i Skanderborg fremlagde en landstingsdom af Viborg landsting 18/5 1696, og derefter et tingsvidne af 30/x 1691 angående betaling for restantser, Jens Muhle skal være tilbudt.

(7)

** amtskriver Just Hansen spurgte efterskrevne likvidationsmænd, om salig fru Birgitte Mormands tegnebog af Jens Muhle ikke blev indleveret i likvidationen, hvortil de svarede, at han fremlagde en gammel skrivebog, som han straks tog til sig igen.

4/4 1698.

(8)

** Jens Mogensen Møller i Koldens mølle. synsmænd afhjemlede syn på hvis skade, den sidste store vand ved Koldens mølle på dæmningen har gjort, og de havde gjort efterskrevne overslag for reparationen.

11/4 1698.

** salig regimentfeldskær Hermand Grends efterladte enke Cisila Rebekka i Skanderborg lod stævne en karl, der tjente salig oberst Debitzes enke i Torrild, navnlig Eske Mortensen, for vidne og dom angående 2 skæpper hvede, han af feldskæren blev leveret, hvilket efterskrevne bevidnede.

(9)

** regimentskriver Laurids Ditlevsen i Dallerup stævnede hofjægermesterens tjener Bastian på Nygård for dom at lide, for den voldelige overlast imod rytterbonden Jørgen Jørgensens tjenestekarl i Følle, og fremlagde et tingsvidne af Sønderhald herredsting 14/2 1698. sagen blev opsat 3 uger.

18/4 1698.

** Niels Mikkelsen Stehr, barberer i Skanderborg. Iver Knudsen i Silkeborg kro skødede hans efterskrevne hus og ejendom i Skanderborg på Storegade til Niels Badskær.

(10)

** KM oberførster lod stævne møller Anders Jensen i Kæmpes mølle og hans søn Rasmus Andersen for vidner og syn, angående ulovlig skovhugst, som skal være sket i Vengegårds enemærke, og efterskrevne vidnede, at de havde hjulpet dem træet op på vognen, og synsmænd afhjemlede syn på det træ, som fandtes ved møllen.

** KM regimentskriver Gyberg lod stævne samtlige Hårby bønder for forbud, angående en del imellem Forlev og Hårby omtvistet jord, hvoraf en del Hårby mænd skal have opbrudt og pløjet, og han forbød dem at befatte sig med jorden, indtil af retten dem bliver dømt imellem.

(11)

** regimentskriver Gyberg lod udnævne synsmænd til at syne den omtvistede jord imellem Forlev og Hårby.

** amtskriver Just Hansen lod stævne Iver Knudsen i Silkeborg kro, angående restants af de jorder, som han i fæste havde på Skanderborg bys mark, og for dom på hans fæstes forbrydelse, samme jorder angående. sagen er opsat 3 uger.

2/5 1698.

** hofjægermester de la Roche Galichon på Nygård stævnede Poul Rasmussen felbereder i Ry for dom, angående de hele og stykker dyrehuder, som blev fundet i hans hus og stenkar, og ligeledes stævnede Mads Andersen i Ry og Christen Hansen hyrde i Virklund for vidner, angående dyreskind, de skal have bragt felberederen i Ry, og synsmænd afhjemlede syn på samme skind, som var dels hele, dels skudt hul igennem, og dels bidt af ulve, og efterskrevne vidnede om de huder, de havde leveret felberederen på egne eller andres vegne.

(12)

9/5 1698.

(13)

** regimentskriver Gyberg i Skanderborg stævnede samtlige Firgårde Siim og Svejstrup bønder og besiddere, samt præsten hr Jacob Jensen Müller for vidner, angående den forretning, som er gjort ved deling af Brandstrup mark og jord imellem de tre byer.

** Oluf Byrgesen i Skanderborg stævnede skriftligt dansemester Belfleur for overlast, han skal have gjort i hans hus, hvorefter efterskrevne vidnede, at 27/4 næst afvigte, da kom dansemester Belfleur ind i Oluf Byrgesens stue, hvor han med en kårde huggede i et bord, så det blev umanerlig ophugget og ganske spoleret. sagen er opsat 3 uger.

** velfornemme borgere i Skanderborg Oluf Byrgesen, Knud Jensen, Peder Brorsen og Johan Svendsen på deres egne og samtlige medborgeres vegne fremlagde en stævning, at da de siden næst afvigte Mikkelsdag har mistet den sædvanlige kirketjeneste i Skanderborg slotskirke, hvilken de og deres forfædre stedse skal have nydt af gammel tid, så skal de lide stor nød for Guds ord at høre, eftersom der skal aldeles ingen rum eller stolestader være for dem i Skanderup kirke, som er så langt fra Skanderborg by beliggende, at en stor del af borgerskabet ikke kan gå ud til samme kirke, hvorfor de mener sig at skal være forårsaget hos KM aller underdanigst at gøre ansøgning igen om at nyde den forrige tjeneste i slotskirken, hvorfor de agter at føre vidner til Hjelmslev herredsting, og stævnede efterskrevne, hvorefter efterskrevne, der mindes op til 56 år, vidnede, at så længe havde Skanderborg bys indvånere søgt slotskirken, men ikke søgt Skanderup kirke, som er en landsbykirke, hvori alle stolestader tilhører de landsbyer, som ligger til samme kirke, og de har ikke givet nogen afgift til Skanderup kirke, uden når de har ladet deres døde begrave, da har de givet en kendelse til den for klokken at ringe, og kirken var så lille, at ikke nær halvparten af sognefolkene kunne få rum i de stole, som var dem tilskiftet, hvorfor en del af dem altid har haft deres gang i slotskirken, så længe der blev prædiket der oppe, men siden Skanderborg byfolk har indtrængt sig i Skanderup kirke, da har der været stor alarm og tumult i kirken af de mange folk, så en stor del af kvinderne har siddet i mandsstolene, og mændene i kvindestolene, og karle og kvinder har siddet i stole sammen ilde betrykket, og de første og stærkeste har bemægtiget sig stolestaderne og kirkegulvet, men de andre har måttet stå udenfor kirkedøren og vinduerne at høre Guds ord, og efterskrevne vidnede om hvem, der sad i stolestaderne i kirken og i våbenhuset, de nu kalder korskirken, siden den blev bygget ind i kirken.

(19)

** KM regimentskriver Christian Gyberg. synsmænd, der iblandt Jens Pedersen og Niels Pedersen af Skanderborg ladegård, afhjemlede syn på Brandstrup mark, som ligger imellem Svejstrup Siim og Firgårde, og efter et forlig mellem samme byers berørte og sognepræsten, angående Brandstrup marks afdeling imellem de tre byer, har de delt den, som efterfølger.

(20)

** regimentskriver Gyberg. synsmænd afhjemlede syn på en del jord, hvorom Forlev og Hårby mænd tvistes, og de Forlev mænd fremlagde tre sandemændsganges markskelsbreve imellem Hårby og Forlev skov og mark, dateret 22/11 1587, hvorefter de gjorde efterskrevne forevisning, og derefter sandemandstov 9/7 og 22/11 1574.

(21)

16/5 1698.

** efterskrevne Forlev og Hårby mænd samtlige tilstod et forlig, som de med hverandre indgået har, angående den omtvistede jord imellem deres byer, som efterfølger.

23/5 1698.

** regimentskriver Laurids Ditlevsen efter 6 ugers opsættelse begærede endelig dom overjægermesterens tjener Bastian, hvorefter blev afsagt, at da det med tingsvidne af Sønderhald herredsting 14/2 1698 bevises, at Bastian har gennemhugget Rasmus Jensen af Følle halvparten af sin venstre hånd med sin hirschfænger, da bør han derfor at bøde efter lovens 6.bogs 7.kapitel 3.artikel trende 6 lod sølv, samt til badskær 6 rigsdaler, og til Rasmus Jensens husbond for 10 ugers tid, han af hans tjenestekarl ingen arbejde skal have nydt, og til processens bekostning 2 rigsdaler.

(22)

30/5 1698.

** læst privilegier for en del mandskab til regimentet til hest, som er afgået, og sig i KM riger ville nedsætte.

** den sag imellem Oluf Byrgesen i Skanderborg og dansemester Belfleur er efter begæring ydermere opsat 3 uger.

** Peder Poulsen i Veng, degn i Dover og Veng sogne, stævnede Helvig Leborisdatter, salig Just Jensens, forrige sognedegn til Dover og Veng sogne, samt Tøger Jensen for syn, og synsmænd afhjemlede, at de synede degneboligen i Veng, i overværelse af degnen Peder Poulsen og den forrige degns stedsøn Tøger Jensen, og da befandtes følgende brøstfældighed, som de takserede for 68 daler, deri ikke beregnet 4 spend hus på degneboligen, som Tøger Jensen iboer.

(23)

6/6 1698.

** hofjægermester de la Roches tjener Holger Pedersen har på skovrider Niels Olufsens vegne fremvist for retten 9 ulveunger, som var fundet i Addit skov, og begærede sin betaling efter KM forordning.

** amtmand Jochum Schack lod læse Christian den femtes brev, at såsom er kommet i erfaring, at skarpretterne, uanseet de nyder deres ordinære bøddelpenge, driver deres salær så højt, at sagsøgeren, med de store omkostninger, som går på processerne og misdædernes underholdning og varetægt, ikke skal kunne udstå, så tilskikkes dig herved efterskrevne takst, hvorefter skarpretteren skal betales, der iblandt for et hoved med et sværd at afhugge 10 rigsdaler, og med en økse 8 rigsdaler, for kagstrygning 5 rigsdaler, for at piske af byen 7 rigsdaler.

(24)

20/6 1698.

** efterskrevne fremviste hver en ulveunge, som de havde fundet i Ry Vesterskov, hvorfor de begærede betaling efter forordningen.

** regimentskriver Gyberg. synsmænd afhjemlede syn på en karl, som lå død ved Knud å i 1 1/2 alen dybt vand, hvorpå de ikke noget sår slag eller tegn har kunnet fornemme, som hans død har forårsaget, og derefter blev fremlagt amtmandens resolution til Gyberg, at han af prædikestolen må lade afkyndige, at sådant et dødt menneske er fundet, og finder man ingen efterretning om ham, kan han begraves på kirkegården.

27/6 1698.

4/7 1698.

** ung Peder Olufsen i Hørning stævnede efterskrevne, som er participerede i den halve selvejer bondegård i Hørning, som stor Peder Olufsen nu påboer, nemlig Mads Olufsen i Grensten, salig Søren Pedersens børn i Framlev, Rasmus Jensen i Labing, Mads Sørensen i Galten, samt efterskrevne interessenter i samme halve gård, nemlig stor Peder Olufsen i Hørning og Frands Jensen sst, alle for syn og taksering af bemeldte halve selvejergård.

(25)

11/7 1698.

(var i dag intet at bestille)

18/7 1698.

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg stævnede Poul Bertelsen i Hvolbæk for dom, angående 10 sletdaler, som han ham lånt har næst afvigte oktober måned til hans barsels fornødenhed. sagen blev opsat 14 dage.

** Henrik Henriksen i Skanderborg på Sofie Andersdatter, Maren Pedersdatter og Maren Christensdatter deres vegne stævnede amtmand Jochum Schack, amtskriver Just Hansen, angående Peder Hjulmand, som boede i Skanderborg og havde til ægte Kirsten Lauridsdatter, som 2.gang blev gift med Peder Hansen, deres børns navne, og efterskrevne vidnede, at Peder Pedersen Hjulmand er tillige med Sofie Pedersdatter og Maren Pedersdatter født i Skanderborg af Peder Hansen og Kirsten Lauridsdatter, og efter Peder Hansens død er enken kommet i ægteskab med Christen Pedersen Hjulmand, og avlet tilsammen en datter Maren Christensdatter, forældrene er samtlige døde i Skanderborg, og deres bror Peder Pedersen Hjulmand er for kort tid siden i Ostindien ved døden afgået.

** amtskriver Just Hansen på oberførster Hynitzes vegne stævnede Niels Knudsen i Bjedstrup og hans nabo Jens Nielsen, samt Peder Jensen i Svejstrup for vidner, angående ulovlig skovhugst, hvortil Niels Knudsen svarede, at hans rytter red den rådne eg over ende, og af frygt, at den skulle falde på rytterhuset, har han den nedslået.

(26)

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg stævnede Henrik Felbereder og Niels Jensen Snedker, begge i Skanderborg, for tingsvidne, angående den forandring ved to deres stemplede kornsække, nummereret 108 og 88, såvel og den malt i samme sække foruden det, som efter toldsedlerne angivet var, og efterskrevne vidnede, at de havde beseet samme to sække på en vogn, som holdt for amtskriverens dør, og de indeholdt tre skæpper mere malt, end de var stemplede til, og Niels Snedkers hustrus mor Maren Bødkerkone, (27)
og Henrik Felbereders hustru Karen Sørensdatter vidnede derom.

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg stævnede degnen Jens Svendsen i hans arrest i Skanderborg slot vor vidner, angående den døde mand, som ved Knud å er blevet befundet, hvorefter Frederik Frederiksens hustru Maren Iversdatter vidnede, at hun ikke vidste, hvad hans navn var, men en mørkegrå klædekjole havde han på og en rød nattrøje med nogle snore på for hånden, og han var barfodet og havde hans hoser og sko på armen, en potte øl, hun hentede for ham, kom han noget brød i, som han havde hos sig, og han berettede, han kom fra Holsten, hvor han havde tjent, og Anne Mortensdatter af Ry vidnede, at næste mandag før pinse helligdage sidst afvigte mødte hun en vandrende person i en mørk kjole, som hun viste vejen til Ry mølle, og Niels Lauridsen Skovsrod i Ry vidnede, at næste fredag før pinse helligdage, da han stod ved vangledet imellem Ry og Ry mølle, kom Jens Degn af Tulstrup gående fra Ry, og da spurgte Niels Skovsrod ham, om det var sanden, at en død karl var fundet i Knud å, hvortil han svarede, ja det var sandt nok, og Niels Andersen i Ry og hans hustru Anne Christensdatter vidnede, at de hørte det samme, og Jens Degn vidnede, at om mandagen før pinse gik han i sin kålhave og gravede, og hans hustru og Laurids Jonsens hustru gik sammesteds og satte planter.

(29)

** ung Peder Olufsen i Hørning. efterskrevne selvejere vidnede, at de i overværelse af salig Oluf Pedersens arvinger Peder Olufsen, som boer i gården, Mads Olufsen i Grensten og lille Peder Olufsen, Anne Olufsdatter den ældste datter med sin mand Frands Jensen i Hørning, Anne Olufsdatter den yngre hendes mand Rasmus Jensen i Labing, og Karen Olufsdatter og hendes mand Mads Sørensen af Galten, endnu var salig Søren Pedersen i Framlev, halvbror på mødrene side til disse indførte salig Oluf Pedersens børn, som har efterladt sig tre drengebørn Oluf Sørensen, Søren Sørensen og Søren Sørensen, på deres vegne deres fars halvbror før indførte Mads Olufsen og deres morbror Peder Sørensen af Blegind, 11/7 sidst afvigte var forsamlede i den selvejergård i Hørning, som salig Oluf Pedersen tilforn har påboet, og besigtigede og takserede den halve gård, som stor Peder Olufsen påboer, og for den yngste Peder Olufsen har opladt halvparten af, for 100 daler.

27/7 1698.

** amtskriver Just Hansen stævnede Niels Sørensen Hjort i Forlev og Svend Mortensen i Alken for vidner og dom, angående den græsning, som de skal have slået og bortført.

(30)

1/8 1698.

8/8 1698.

** KM amtskriver Laurids Ditlevsen stævnede rytter Bernt Hundorp med sin frue Marie, som har sit kvarter i Hørslev, og forrige kvartermester Christoffer, samtlige i arrest i stokkehuset, for vidner, angående en hoppe og en ko, som forleden år blev Rasmus Christensen i Søballe frastjålet, hvilket efterskrevne bevidnede, og på 3.dagen kom samme hoppe tilbage, og da var den forrendt og fordærvet, og da så de kvartermesteren ligge på rytterkonen Maries seng, og når de kom derind, drog hun sengeklædet for sengen og skjulte ham, og var da hoppen kommet igen.

** amtskriver Just Hansen stævnede Niels Hjort og hans søn Niels Nielsen i Forlev og Svend Johansen i Alken og hans søn Johan Svendsen for vidner, angående engslet i Skanderborg bys fædrift, hvilket efterskrevne, der iblandt Tomas Nielsen og hans hustru Maren Rasmusdatter af Skanderborg, vidnede om.

(31)

** Niels Brøchner i Skanderborg lod læse et pantebrev, udstedt af Peder Brorsen sst til hans svoger hr Peder Sørensen Spentrup, sognepræst til Gylling, lydende på 80 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham hans iboende gård i Skanderborg, og har bedt hans svoger hr Ude Pedersen, sognepræst til Gosmer og Hatting menigheder, og hans bror hr Jochum Brorsen, sognepræst til Randlev og Bjerager med sig at underskrive, Gylling præstegård 3/8 1698.

(32)

** Jens Jacobsen i Firgårde og Jens Jensen sst bekendte, at de var venligt og vel forligt om den stridighed, som de har haft om en ager, som Jens Jensen i år har pløjet, som Jens Jacobsen tilforn har brugt, således, at Jens Jacobsen har afstået halvdelen af en liden ager.

15/8 1698.

** amtskriver Just Hansen stævnede efterskrevne vidner, der iblandt Poul Mortensens hustru Anne Ennerslev i Gram, Rasmus Mikkelsens hustru i Fruering Maren Mikkelsdatter, angående en student Mogens Brandt, som 1690 i det første marked, som holdtes for Skanderborg, blev dødslået, og siden fundet i søen ved Skanderborg.

** KM oberførster Hynitz stævnede Rasmus Christensen i Fastrup og Christen Olufsen sst for vidner at påhøre, for ulovlig skovhugst, hvilket efterskrevne bevidnede.

(33)

** KM oberførster stævnede Niels Hansen i Salten for vidner og dom, angående ulovlig skovhugst, som efterskrevne bevidnede.

** KM amtskriver Just Hansen. Peder Nielsen af Skanderborg ladegård vidnede skriftligt, at 15/9 1690 om aftenen, da han gik fra Stilling, da mødte han Johan Printzler og hans hustru, og der var ingen med dem, og Niels Pedersen af Skanderborg ladegård vidnede, at samme aften, Mogens Todbjerg blev borte, da kom rytter Johan Printzler og hans hustru til ladegården, en time efter lys var tændt, og Jens Knudsen smed af Mesing vidnede, at få dage derefter kom Johan Printzler til ham med sin kårde, et stykke af klingen var gået i stykker, og der blev slebet od på den igen.

(34)

22/8 1698.

(blev i dag intet bestilt)

29/8 1698.

** magister Nichel Seidelin i Skanderborg. efterskrevne vidnede, at de på hans vegne forbød efterskrevne i Skanderborg at indføre noget af deres korn, før mester Nichel har fået sin tiende deraf i kærven, og han navngav efterskrevne, som havde betalt, og fremlagde sit skriftlige indlæg, hvortil oberførsteren svarede, hvorefter blev afsagt, at magister Seidelins forbud bør at stå ved magt, og borgerskabet pligtig er at give tiendens halve part til præsten.

(35)

5/9 1698.

(36)

** amtskriver Just Hansen stævnede Søren Jensen i Stilling for syn, slagsmål angående, og talte med hans søster, og Hans Heinrich rytter gav last og klage over Søren Jensen, for han har slået hans hustru Clara Anne Envolds, og hun vidnede, at hun sankede nogle aks på præstegårdens ager, og da kom Mette Jensdatter og sagde, det skulle hun ikke gøre, hvorfor hun gik deraf, og da kom Søren Jensen efter hende, og slog hende med en plejlstok, og synsmænd afhjemlede syn på hendes arm, hvor der fandtes et blåslag.

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg stævnede Else Bollesdatter, Oluf Byrgesen med flere for syn på byens gærder bagporte og låger, og fremlagde efterskrevne synsforretning.

(37)

12/9 1698.

** regimentskriver Christian Knudsen Gyberg stævnede Knud Bendixen i Skanderborg ladegård for vidner og dom, angående skældsord og overfald, som han skal have forøvet imod Ove Sørensen sst, og Niels Pedersen og Christen Rasmussen i Skanderborg ladegård vidnede, at Knud Bendixen sagde til Ove Sørensen, at han havde tyve i hans hus, hvortil han svarede, du er opfødt i et gadehus, du skal ikke tale så ondt om fattige folk.

** Søren Jensen i Stilling præstegård stævnede efter en skriftlig stævning, og efterskrevne vidnede, at 22/8 om aftenen da stod Søren Jensens korn i præstegårdens toft, både kærver og rivelse, og tidlig om morgenen den næste dag da så de, at Henrik Envolds hustru gik i toften, og hun tog af kornet, og kastede det i en løb, og Mette Jensdatter, Søren Jensens hustru, kom derud, og Mikkel Jensen Søgård i Stilling vidnede, at for et par år siden, da blev en gås borte for hans mor Mette Jensdatter, og Hans Heinrichs hustru tingede op for den, som Mikkel Jensen af deres gage betalte med rytterkonens minde, og Mette Jensdatters datter Margrete Jensdatter vidnede det samme.

(38)

** amtskriver Just Hansen stævnede Søren Jensen i Stilling præstegård, og talte med hans mor, for vidner, angående overlast med hug og slag øvet imod rytter Henrik Envolds hustru, og fremlagde efterskrevne syn, hvortil magister Nichel Seidelin på sin bonde Søren Jensens vegne svarede, at dette syn var af ingen valør, fordi synsmændene ikke var personlig tilstede.

(39)

19/9 1698.

** amtskriver Just Hansen stævnede Søren Jensen i Stilling for vidner at påhøre, angående klammeri og slagsmål, øvet imod Henrik Envolds hustru, og efterskrevne vidnede derom.

(40)

26/9 1698.

** KM regimentskriver stævnede Maren Christensdatter i Forlev for vidner, angående skældsord, som hun Jørgen Smed sst skal have påsagt, og ligeledes stævnede Maren Christensdatters mand Peder Lauridsen, om han noget hertil ville have at svare.

3/10 1698.

** amtskriver Just Hansen stævnede efter en skriftlig stævning, og efterskrevne ryttere vidnede, at de af korporalen var skikket til Søren Jensen i Stilling at forfare, af hvad årsag han havde slået rytter Henrik Envolds hustru, hvortil han svarede, fordi hun havde sanket af hans vipper.

** regimentskriver Gyberg efter kald og varsel for 8 dage siden. efterskrevne vidnede, at Maren Christensdatter, Peder Lauridsens hustru i Forlev sagde om Jørgen Smed sst, at han havde slået sig på hans mund på herredstinget, og sagde, at han havde sagt løgn.

(41)

** Peder Lauridsen i Forlev stævnede Jørgen Smeds hustru sst for vidner, og efterskrevne vidnede, at Jørgen Smeds hustru sagde til Peder Lauridsens hustru, jeg har ingen tyve trukket endnu, og ikke heller taget nogen tyvepenge endnu.

** Peder Brorsen i Skanderborg stævnede Christen Madsen sst for syn, og synsmænd afhjemlede syn på et plankeværk imellem deres gårde.

** Peder Brorsen i Skanderborg derefter begærede dom i sagen. sagen er opsat 14 dage.

** oberførster Hynitz stævnede Christen Madsen, indvåner i Skanderborg, for dom, angående ulovlig skovhugst. sagen er opsat 4 uger.

** læst politimesterens ordre om forprang.

(42)

10/10 1698.

** amtskriver Just Hansen stævnede Søren Jensen i Stilling for dom, angående usædvanlig medfart og overlast, han har øvet på Henrik Envolds kone sst, og fremlagde sit indlæg. sagen blev opsat 14 dage.

(43)

** Søren Jensen i Stilling præstegård fremlagde en stævning af 3/10 angående et tingsvidne i den sag imellem Hans Henrik Envolds hustru og ham, om de da omvidnede slag, hvorimod efterskrevne synsmænd vidnede, at den tid, de kom til Clara, Henrik Envolds at skulle syne hende, så de hverken slag eller skade på hendes arme, og de havde ingen anden farve, end sin rette naturlige farve.

** magister Nichel Seidelin læste en stævning af 5/9, og efterskrevne vidnede, at de var med Søren Jensen hos Hans Henrik Envold i Stilling, hvor Søren Jensen spurgte ham, hvor de havde fået den balje fra, som var fundet i deres hus, hvortil Hans Henrik Envold svarede, at han havde fundet den ved søen, og lyst den op i Søgård i Stilling, og der var ingen, som kendtes ved den.

(44)

17/10 1698.

** Anders Rasmussen i Vissing stævnede efterskrevne i Vissing for at vidne, angående salig Rasmus Sørensen, som boede og døde i København, hans pårørende arvinger, og de vidnede, at Rasmus Sørensen var barnfødt i sønder Vissing, hans far var Søren Jensen og moderen Ellen Rasmusdatter, og Søren Rasmussen havde to fulde søstre, som boer i Vissing, navnlig Maren Sørensdatter har til ægte Anders Rasmussen, og Johanne Sørensdatter har til ægte Jens Villadsen.

** oberførster Hynitz. efterskrevne synsmænd afhjemlede, at de 12/10 synede for olden i efterskrevne skove.

** regimentskriver Gyberg stævnede Søren Andersen i Siim for dom, angående penge, som Jørgen Rasmussen i Javngyde ham skal have lånt. sagen blev opsat 14 dage,

(45)

** Peder Brorsen i Skanderborg begærede, at den sag imellem ham og Christen Madsen sst, angående plankeværk imellem deres gårde, måtte blive opsat, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

** amtskriver Just Hansen stævnede efterskrevne i Skanderborg for dom, for hvis efterskrevne gods, de fik på auktion efter salig Kirsten Jørgensdatter, som de ikke har betalt, som de blev tildømt at betale.

24/10 1698.

31/10 1698.

** Laurids Pedersen af Favstrup stævnede Jørgen Hansen Rask i Skanderborg for dom, angående 5 sletdaler, han på 3 år har skyldig været, hvorefter blev afsagt, som herefter er indført.

(46)

** amtskriver Just Hansen stævnede magister Nichel Seidelin i Skanderborg for dom, angående de om hans gård beliggende gærder, efter tingsvidne her af tinget 5/9 næst afvigte, og magister Nichel tilbød at ville lade fuldfærdige de lukkelser, om det af dommeren bliver pålagt. sagen blev opsat 4 uger.

** Peder Brorsen af Skanderborg lod begære, at den sag imellem ham og Christen Madsen sst, angående plankeværk, ydermere måtte blive opsat, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

** afsigt imellem Laurids Pedersen i Testrup og Jørgen Hansen i Skanderborg, hvor Jørgen Hansen bliver tildømt at betale de 5 daler med processens bekostning inden 15 dage.

7/11 1698.

** oberførster Hynitz stævnede samtlige skovfogder for syn, og efterskrevne synsmænd afhjemlede syn på hvis skovskade og hvis opelskning, som er sket i KM skove i indeværende år.

(48)

14/11 1698.

** magister Nichel Seidelin i Skanderborg stævnede efterskrevne mænd af Grumstrup, angående den anpart KM tiende, som magister Nichel i fæste har i Vedslet sogn, hvortil de svarede, at det bevises med deres kontrakt med magister Nichel af 9/8 1694, hvad de til ham årligt skal betale, hvilket de har efterkommet.

** amtskriver Just Hansen. synsmænd afhjemlede syn på de to broer i Ravndals have imellem Skanderborg ladegård og Jeksen, som er en alfar landevej til Randers, som begge var meget brøstfældige.

(49)

** amtskriver Just Hansen. synsmænd afhjemlede syn på Knud bro, som ligger imellem Siim og Tulstrup, som er alfarvejen fra Horsens Vejle og til Randers.

21/11 1698.

** amtskriver Just Hansen stævnede Oluf Byrgesen i Skanderborg og Karen Andersdatter sst, angående syn på deres på gaden opsatte kramboder, som han formente, at være byen og en del indbyggere i deres udsigt til forhindring, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på boderne.

** amtskriver Just Hansen efter opsættelse 31/10 sidst afvigte æskede dom i den sag imellem ham og magister Nichel Seidelin i Skanderborg, angående hans gærder at lukke, hvorefter blev afsagt, at da magister Nichel lader en stor del gærder ligge øde og udygtige, hans naboer og byen til skade, så bør han samme gærder forsvarligt at lade forfærdige inden 15 dage.

(50)

28/11 1698.

** læst KM forbud angående kornvarers udførsel af Danmark og Norge, samt takst på rug byg og havre i Danmark.

** efter magister Nichel Seidelins stævning for retten blev læst og påskrevet angående den proces, han vil føre imod de Grumstrup bymænd, men da regimentskriver Gyberg ingen vidner fornemmede, så forbeholdt han til endelig dom i dag i sagen.

** Christen Pedersen i Vitved på egne og efterskrevne i Vitved deres vegne i rette lagde et tingsvidne af Skanderup birketing 18/5 1666, og efterskrevne, som mindes op til 47 år, vidnede, at da har efterskrevne små gårde i Vitved for den liden brug, de har imod andre deres naboer, ikke gjort arbejde uden halvt imod en anden gård i Vitved.

** Henrik Ascanius i Skanderborg. efterskrevne synsmænd afhjemlede syn Bering bro og Illerup møllebro.

5/12 1698.

** Anders Pedersen i Fregerslev på hans brorbørns vegne, nemlig Mads Olufsen i Grensten, Karen Olufsdatter i Galten, Anne Olufsdatter i Labing, Anne Olufsdatter i Hørning, Peder Olufsen sst, stævnede Mads Sørensen i Galten, lille Peder Olufsen sst, Mads Olufsen i Grensten, Anne Olufsdatter i Labing, Anne Olufsdatter i Hørning, Peder Olufsen sst, Hans Poulsen sst, Søren Pedersens børn i Framlev for lovbudsvidne, angående den halve selvejer bondegård i Hørning, som salig Oluf Pedersen og Kirsten Madsdatter påboede og fradøde, og lovbød de parter, som de arveligt var tilfaldet efter deres salig forældre Oluf Pedersen og Kirsten Madsdatter, i den bondegård i Hørning, som Peder Olufsen og Hans Poulsen påboer, og Hans Poulsen gav tilkende at have sig tilforhandlet en part af denne halve gård, som han betalt Oluf Pedersen og Kirsten Madsdatters søn Peder Olufsen, og at have adkomst på den part i samme gård, som Peder Sørensen i Blegind har under værgemål, og formener, at som den anden halve gård er ham tilhørende, han da var nærmest til at indfri de parter, som hører til gården. Rasmus Jensen i Labing, som boer på kannikkegods og svarer magister Jens Mundelstrup i Århus, bød sølv og penge, og ville gården antage og bebo.

(51)

** amtskriver Just Hansen, i den sag angående Oluf Byrgesens og Karen Andersdatters kramboder, begærede dom. sagen blev opsat 14 dage.

(52)

12/12 1698.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Simonsen i Siim for vidner, angående Jens Bertelsen sst, som har solgt et fåreskind til Peder Villumsens datter i Ry, og 2.dagen derefter forbød Jens Simonsen hende, at hun måtte ikke lade skindet komme bort.

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg stævnede Poul Bertelsen i Hvolbæk for dom, angående 5 sletdaler, han er ham skyldig, og begærede dom, som herefter findes indført.

** amtskriver Just Hansen stævnede Jens Svendsen, forrige degn til Alling og Tulstrup sogne, angående den døde mand, som blev optaget af åen ved Knuds bro, og talte med ham i Skanderborg slots portstue i hans fængsel, og såsom dem døde er fundet i skellet mellem Gern Framlev herred og Ry birk, blev sandemænd begge steder stævnet, og fremlagde tingsvidner her af tinget 20/6 og 18/7 sidst, og efterskrevne aflagde deres vidnesbyrd, hvorefter sandemænd fra Framlev Gern herred og Ry birk gjorde deres ed og tov således, at de bad sig Gud hjælpe, at de havde gjort deres aller yderste flid til at udforske og udvise, hvem drabsmanden er, og dog den ikke har kunnet finde etc.

(54)

** regimentskriver Gyberg stævnede trompeter Frands Michel i Alken for dom, angående lejermålsbøder, og fremlagde hr Jacob Müller i Svejstrup hans missive af 6/2 sidst. sagen blev opsat 3 uger.

** afsigt imellem amtskriver Just Hansen og Poul Bertelsen i Hvolbæk, hvori Poul Bertelsen bliver tildømt at betale sin gæld.

19/12 1698.

** Oluf Byrgesen i Skanderborg fremlagde en synsforretning samt et indlæg, hvorimod Just Hansens fuldmægtig svarede, at den plads, samme kramboder står på, af gammel tid skal være anrettet til et torv, helst som ingen plads dertil fandtes, hvortil Oluf Byrgesen svarede, at det ikke kan godtgøres, nogen sinde at have været en torvedag i Skanderborg, langt mindre et torvested. sagen blev opsat til 1.tingdag efter jul.

(55)

** Rasmus Knudsen i Forlev stævnede Niels Hjort i Forlev for dom at lide, angående 3 sletdaler, han er ham skyldig, hvorimod Niels Hjort refererede sig til skiftebrev efter hans salig hustru, hvor de var blevet forenede, og alting imellem dem klargjort.

** Rasmus Knudsen i Forlev stævnede Niels Hjort i Forlev for 3 sletdaler, han ham for 1 års tid lånt har. sagen blev opsat til 1.tingdag efter jul.

** Rasmus Jensen i Labing et skøde. Mads Olufsen af Grensten, Frands Jensen i Hørning, yngre Peder Olufsen i Galten, stor Peder Olufsen i Hørning og Mads Sørensen i Galten solgte og skødede fra dem og deres arvinger til Rasmus Jensen og hans hustru Anne Olufsdatter og deres arvinger al den lod og del ret og rettighed, dem arveligt er tilfaldet efter deres salige forældre i den halve selvejer bondegård i Hørning, som store Peder Olufsen og Hans Poulsen påboer.
 
(56)

9/1 1699.

** læst KM forordning og privilegier for dem, som ulden manufakterer i Danmark og Norge.

** amtskriver Just Hansen æskede dom efter foregående opsættelse over Oluf Byrgesen og Karen Andersdatter i Skanderborg, angående deres kramboder, hvorefter blev afsagt, at Oluf Byrgesen bør inden 8 dage efter hver af de til Skanderborg anordnede markedstider, ommeldte kramboder ganske at have nedtaget.

** ligeledes ord fra andet afsagt om Karen Andersdatters krambod.

** den sag med trompeter Frands Michel i Alken, lejermål angående, er efter regimentskriver Gybergs begæring opsat 14 dage.

16/1 1699.

** læst forordning om matrikelskat med mere.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Simonsen i Siim for vidner at påhøre, angående et fåreskind, som Jens Bertelsen skal være beskyldt for, og Peder Villumsens hustru Maren Jensdatter i Ry vidnede, at Jens Simonsen havde sagt til hende, om hun ville holde det skind til gode til videre, som Jens Bertelsens datter havde solgt til hende.

23/1 1699.

** regimentskriver Gyberg i Skanderborg begærede sagen imod trompeter Frands Michel i Alken opsat 14 dage, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

30/1 1699.

(57)

6/2 1699.

** læst KM forordning om et ekstraordinært påbud.

** Jesper Mikkelsen Smed i Skanderborg ladegård på hans mor Maren Jespersdatters vegne stævnede Niels Jensen Smed i Skanderborg for 48 sletdaler, som hendes afgangne mand Bernt Bolie ham lånt har i oktober 1697, hvortil Niels Jensens hustru Lisbet Sørensdatter begærede, at sagen måtte opsætte, hvorfor sagen er opsat 14 dage.

13/2 1699.

20/2 1699.

** ritmester Grabow stævnede ladefoged Hans Esbensen for vidner og syn, angående den voldelige overfald, som han skal have øvet imod kvartermester Orchas Jochen, og efterskrevne vidnede, at de var på loftet, da ladefogden stødte til kvartermesteren, så han nær var styrtet ned af trappen, hvorover han slog ud med en lille pisk, han havde i hånde, men gjorde dermed ingen skade, hvorefter ladefogden slog ham med et stykke træ, så tykt som enden af en vognstjært.

 (60)

27/2 1699.

6/3 1699.

13/3 1699.

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg stævnede hr Jacob Jensen og Just Knudsen i Svejstrup for vidner, angående deres korn, som de ved Fuldbro mølle skal have ladet male, hvilket efterskrevne bevidnede.

** amtskriver Just Hansen på KM vegne stævnede Anders Jensen i Fuldbro mølle for forbudsvidne og doms forhvervelse, angående Dover sogns møllefart, og efterskrevne vidnede, at de var i Fuldbro mølle, og gjort forbud, at mølleren der intet korn måtte male for nogen af Dover sogn, såsom samme sogns folk efter KM anordning skal lade male deres korn i Ry mølle. sagen blev opsat 3 uger.

(61)

20/3 1699.

** Rasmus Jacobsen Holst i Dalsgård stævnede Daniel Fridenreich til Palstrup for vidner, angående noget beskyldt skovhugst 22/8 sidst på Lysgård Hids herreds ting, som er vidnet af hans forrige tjener Iver Pedersen, og ligeledes for vidner, angående løfter af Fridenreich til Iver Pedersen, som skal bestå i lejermålsbøder, som Fridenreich skal have begået.

(62)

** Ulrik Christian Schandorf af Skanderborg stævnede Hans Rasmussen Gesing i Skanderborg, kirkeværge for Skanderup kirke, angående Skanderup kirkes beholdnings overlevering, samt KM skøde af 4/2 næst afvigte, for hans græsnings fremvisning, som melder, at samme til magister Hans Lønborg i Fruering skulle overleveres, som han bemeldte kirke købt har, hvorefter han fremlagde magister Hans Lønborgs skøde til Hans Poulsen og Jens Poulsen i Skanderborg, hvortil Hans Rasmussen svarede, at så snart, han fik kirkebogen, og en befaling fra bispen, var det ham lige så kært i dag som i morgen.

** amtskriver Just Hansen på KM vegne stævnede hr Jacob Jensen i Svejstrup, angående hans korn, han ved Fuldbro mølle har ladet male, det han efter KM anordning skulle lade male ved Ry mølle, og fremlagde amtmand Jochum Schacks fæstebrev til Johan Hagensen i Ry mølle, dateret 6/4 1696, samt et tingsvidne her af tinget 13/3 sidst afvigte. sagen blev efter begæring henfundet til gejstlig ret.

(63)

** amtskriver Just Hansen stævnede Hans Pedersen Tych i Skanderborg for vidner, angående ubillig revselse og begået sårmål på hans læredreng Niels Lauridsen, og efterskrevne vidnede, at Hans Tych klagede over drengen, for han satte splid imellem ham og hans svend, og han gjorde nar af hans kone, og ville intet lyde hende ad, og da drengen ikke kom så snart med vand, som Hans Tych ville, så slog han ham med st stykke jern, og synsmænd afhjemlede deres syn, at drengen havde et åbent sårmål, som han beskyldte hans mester Hans Tych for at have gjort med en fil. sagen blev opsat 4 uger.

(64)

27/3 1699.

3/4 1699.

** Poul Lauridsen i Fregerslev stævnede Rasmus Pedersen i Nørgård i Fregerslev på hans brordatter Volborg Nielsdatters vegne, Peder Sejersen i Fregerslev på hans hustru Maren Poulsdatters vegne, Jens Jensen i Bjedstrup på sin hustru Maren Nielsdatters vegne, Jens Nielsen i Skanderborg, og han lovbød al den part og rettighed, som hans hustru Anne Andersdatter tilhører i den selvejer bondegård i Hørning, som Poul Nielsen iboer, samt al den part, som Peder Sejersens hustru er tilhørende, og Jens Jensens hustrus part i Bjedstrup, tillige med Jens Nielsen i Skanderborg hans tilhørende part i forbemeldte halve bondegård i Hørning, og Poul Nielsen i Hørning for alle lovbudne parter bød sølv og penge.

** Poul Nielsen i Hørning. Poul Lauridsen i Fregerslev på hans hustrus vegne, Jens Jensen i Bjedstrup på hans hustrus vegne, Jens Nielsen i Skanderborg solgte og skødede de parter, de og deres hustruer er tilhørende i den selvejer bondegård i Hørning, til Poul Nielsen i Hørning.

(65)

** Poul Lauridsen i Fregerslev stævnede Rasmus Hansen i Hørning på hans hustru Maren Rasmusdatters vegne, Peder Olufsen i Hørning på hans hustru Maren Madsdatters vegne, Rasmus Esbensen i Fregerslev på hans søstersøn Mads Rasmussens vegne, og han lovbød alle de lodder og parter, som Rasmus Hansens hustru samt Peder Olufsens hustru i Hørning, og Mads Rasmussen sst er tilhørende i den halve selvejer bondegård i Hørning, som Poul Pedersen påboer, og Poul Pedersen bød sølv os penge.

** Poul Pedersen i Hørning. Rasmus Esbensen i Fregerslev på hans søstersøn Mads Rasmussens vegne, Peder Olufsen i Hørning på hans hustrus vegne, Rasmus Hansen i Hørning på hans hustrus vegne, Søren Jensen i Javngyde på hans hustrus vegne solgte og skødede til Poul Pedersen alle de parter, som de er tilhørende i den selvejer bondegård i Hørning, som Poul Pedersen påboer.

** amtskriver Just Hansen lod oplæse en opsættelse her af tinget 13/3 næst afvigte, angående et hos Anders Jensen i Fuldbro mølle gjort forbud på de Dover mænds maling i samme mølle, hvortil Anders Jensen fremlagde sit indlæg og begærede sagen endnu opsat 3 uger, hvorfor sagen blev opsat 3 uger.

17/4 1699.

** Jørgen Nielsen Brun i Skanderborg lod læse og påskrive en panteforskrivning til Peder Hansen Kryssing, handelsmand i Århus, lydende på 84 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham hans hus i Skanderborg, dateret 24/10 1698, Jørgen Hansen Brun.

(66)

24/4 1699.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Sørensen i Gesing for dom, efter en af Anders Lauridsen i Gesing indgiven klage, angående et af hans svin, som Jens Sørensens søn Anders Jensen skal have jaget med hunde i Gesing mølledam, hvor det skal være blevet druknet, som efterskrevne bevidnede.

** regimentskriver Gyberg stævnede Peder Christensen i Jeksen for dom, angående den løn, han efter loven bør give Rasmus Henriksen af Gram, for han ham fæstede, og ikke ville tage i tjeneste. sagen blev opsat 14 dage.

** amtskriver Just Hansen lod oplæse en opsættelse af tingbogen 15/3 og 3/4 sidst afvigte, angående et hos møller Anders Jensen i Fuldbro mølle gjort forbud mod at male for de Dover mænd, og fremlagde et skriftligt indlæg, hvorefter blev afsagt, at Johan Hagensens forbud bør således at stå ved magt, at Anders Jensen ikke må betjene almuen i Dover sogn.

(67)

1/5 1699.

** læst KM anordning om sørgedragt.

** Jon Olufsen Skrædder i Skanderborg fra sig og hustru skødede til Jens Tomasen i Forlev hans efterskrevne hus i Skanderborg.

8/5 1699.

** magister Nichel Seidelin i Skanderborg fremlagde en skriftlig stævning af 24/4 sidst, angående et tingsvidne at forhverve i dag på et forlig, sluttet imellem magister Nichel og en del af de Grumstrup bymænd, og efterskrevne vidnede, at de i præstegården overværede efterskrevne forlig mellem magister Nichel og efterskrevne Grumstrup bymænd, angående KM kirketiende af Grumstrup by, og en kontrakt, sluttet imellem dem og magister Nichel Seidelin 9/8 94.

(69)

** Niels Brøchner i Skanderborg. Søren Poulsen sst på sine egne og medarvingers vegne skødede til Niels Brøchner en forfalden ejendom, som hans salig far Poul Sørensen Degn ved dom 22/7 1692 og 16/7 1694 på gælds fordring er tilkendt.

** Jens Terkildsen i Skanderborg et skøde. Niels Brøchner sst solgte til ham hans efterskrevne ejendomsplads i Skanderborg.

(70)

15/5 1699.

22/5 1699.

** amtskriver Just Hansen lod fremstille en person, Mikkel Lauridsen, barnfødt i Framlev herred i Storring by, som havde en sorthjelmet ko hos sig, for tingsvidne, angående samme ko, som han bekendte, at han havde taget i en mands fæhus på Frisenborg gods, og bekendte videre, hvad han andetsteds havde stjålet.

(71)

** Hans Pedersen Tych i Skanderborg fremlagde en skriftlig stævning angående regnskab mellem ham og salig Oluf Byrgesen og Karen Andersdatter sst. sagen blev opsat 14 dage.

5/6 1699.

** Hans Pedersen Tych i Skanderborg, efter opsættelse her af tinget 22/5 sidst, æskede dom over Karen Andersdatter, regnskab og gælds fordring angående, hvorefter blev afsagt, som efterfølger.

** hofjægermester de la Roche Galichon stævnede Peder Andersen i Stjær i Framlev herred for vidner, angående hans begåede ulovlige skovhugst, som efterskrevne bevidnede.

(72)

** afsigt imellem Hans Tysk i Skanderborg og Karen Andersdatter sst, at da Karen Andersdatter efter regnskab er skyldig 11 sletdaler, så tilfindes hun sin gæld at betale inden 15 dage.

12/6 1699.

** regimentskriver Christian Knudsen Gyberg stævnede Gertrud Nielsdatter, til huse i Svejstrup hos Poul Madsen, og Kirsten Madsdatter i Virring for dom at lide, deres begangne lejermål angående, og fremlagde hr Jacob Jensen Müllers attest, dateret 14/3 1699, at Gertrud Nielsdatter havde ladet døbe et pigebarn, og faderen skulle være en rytter, og dernæst fremlagde magister Hans Lønborg i Fruering hans attest, at Kirsten Madsdatter stod åbenbar skrifte i Fruering kirke 12/2, og udlagde til barnefar Gregers Hansen af Virring, som har sin ægtekone, og satte i rette, om de før indførte kvinder ikke bør at betale efter loven 12 lod sølv, hvilket de blev tildømt.

(73)

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Møller, tjenende Jacob Hansen, for vidne, angående lejermål, som han skal have begået med Anne Marie Sørensdatter sst, og for dom i dag 14 dage.

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg stævnede samtlige Vrold bymænd for syn, angående den stenbro, som løber igennem Vrold by, og er en adel landevej, og uforsvarlig skal være opbrudt.

** KM amtskriver Just Hansen i Skanderborg stævnede samtlige Skanderborg bys indbyggere, så mange, som har jord udenfor byen, som KM tilhører, for synsmænds opkrævelse.

** Christen Svendsen Herbo, indvåner i Skanderborg, fremlagde en skriftlig stævning, hvori blandt andre Karen Andersdatter i Skanderborg indstævnes, angående hans salig kærestes arvepart, og Rasmus Jacobsen Holst af Dalsgård lod læse og påskrive en skifteforretning, holdt efter salig Hans Jensen i Skanderborg 28/2 1689, og ydermere på hans svigermor Karen Andersdatters vegne herimod førnævnte stævnemål protesterede med påstående, at som hans svoger Christen Svendsen Herbo i sin stævning beskylder den skifteforretning, som efter hans salig kærestes far Hans Jensen er holdt 28/2 1689, hvilken af børnene, såvel Rasmus Jacobsens hustru som hans salig kærestes formynder er med underskrevet, og formoder, at ingen lovmål bliver Christen Svendsen tilstedt, før de vedkommende, som skiftebrevet udviser, bliver stævnet, hvorefter blev resolveret, at da det med skiftebrevet bevises, at Oluf Byrgesen i Skanderborg har derved på børnenes vegne, efter deres formynder og salig farbror hr Rasmus Jensen i Gauerslund hans begæring, kompareret som fuldmægtig, da sees ikke rettere, end bemeldte Oluf Byrgesen, som skiftebrevet på børnenes vegne har samtykket og underskrevet, kan her for retten passere.

(74)

** blev fremlagt en ekstrakt på tysk af interessenterne i Flensborg kobber og messingværk deres allerunderdanigste supplikation til KM af dato 2/1 1687, og derpå allernådigste resolution af 1/3 næst, hvorefter blev fremlagt en skriftlig ordre, at ovennævnte skal overholdes, dateret Århus 21/5 1699 F Wind.

(75)

19/6 1699.

** Rasmus Jacobsen i Dalsgård på Karen Andersdatters vegne i Skanderborg stævnede Hans Pedersen Tysk, kleinsmed i Skanderborg, for dom, gældsfordring angående, hvortil han svarede, at han var intet mere skyldig end 15 sletdaler. sagen blev opsat 14 dage.

** Søren Sørensen i Forlev på hans døtre Cathrine Sørensdatter og Bodil Sørensdatter deres vegne. Peder Johansen og Johan Svendsen, begge i Skanderborg, solgte og skødede til Søren Sørensens døtre efterskrevne stykke havejord, og Søren Sørensen solgte og skødede til sine døtre en gård i Skanderborg.

(76)

26/6 1699.

** Christen Svendsen Herbo i Skanderborg lod fremlægge en skriftlig stævning, hvortil Rasmus Jacobsen Holst i Dalsgård svarede, at Christen Svendsen bør bevise, at deres svigermor Karen Andersdatter har gjort en særlig forening med ham om hans salig kærestes arvepart. sagen blev opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede Knud Bendixen i Hørning for syn på de gårdsparter i Skanderborg ladegård, som han sidst påboede og fraflyttede, hvorefter synsmænd afhjemlede deres syn på den part af Skanderborg ladegård, han frakom, for dens brøstfældighed.

(78)

3/7 1699.

** Karen Andersdatter i Skanderborg æskede dom over Hans Pedersen Tysk sst, efter opsættelse her af tinget 19/6 sidst, og tilbød at gøre hendes ed på, at hendes regnskab var rigtigt. sagen blev opsat 8 dage.

** Karen Andersdatter af Skanderborg stævnede Christen Svendsen Herbo sst for vidner at påhøre, angående hvis middel og gods, som Karen Andersdatter har til sin salig datter Margrete Hansdatter, bemeldte Christen Svendsens afgangne hustru, for sin tilkommende arv overladt, og ligeledes stævnede efterskrevne vidner.

(79)

** magister Nichel Seidelin i Skanderborg, Christian Schandorf sst på Skanderup kirkes vegne fremlagde en stævning, angående dom på en skovspart, som forrige amtsforvalter Clemend Clemendsen førnævnte kirke ved bebrevelse tillagt har, og blev fremlagt kirkens regnskab med efterskrevne gavebrev, lydende på en gård i Forlev, hvoraf årligt skulle skyldes for 76 svins olden, dateret Skanderborg 12/3 1664 C Clemendsen. sagen blev opsat 14 dage.

(81)

10/7 1699.

** Rasmus Jacobsen i Dalsgård på hans svigermor Karen Andersdatter i Skanderborg hendes vegne. efterskrevne vidnede, at Karen Andersdatter, salig Bolle Byrgesens, der lå på sin sygeseng, for dem havde aflagt ed på, at hendes regnskab imod Hans Tysk var rigtigt, hvortil denne fremlagde sin dom af 5/6 1699, som han henholdt sig til.

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg fremlagde en skriftlig stævning af 3/6 1699, angående samtlige Forlev bymænd, som har noget af samme bys jorder i fæste, for at vidne, hvor mange favne jord, enhver har i brug, hvorefter efterskrevne vidnede derom.

(82)

** på Karen Andersdatters vegne i Skanderborg fremlagde Rasmus Jacobsen Holst i Dalsgård en skriftlig stævning, og en attest, hvor efterskrevne vidnede, at på skifte 22/11 1688 med den halve bondegård i Stilling, da gjorde enken Karen Andersdatter tillæg med rede penge, og Just Hansen i Skanderborg vidnede, at på den tid 28/2 1689, da registrering efter salig Hans Jensen i Skanderborg blev holdt, blev skødet på den Stilling gård af enken fremvist, og Peder Rasmussen, boende i den halve selvejergård i Stilling, vidnede, at han fæstede gården 1663 af salig Clemend Clemendsen amtsforvalter over Skanderborg, og havde siden den tid ikke svaret til Karen Andersdatter for den part, som hende arveligt var tilfaldet efter hendes salig forældre, nogen bondeskyld, men aleneste svaret deraf de påbudne udgifter til KM, og efterskrevne vidnede, at de på salig Margrete Hansdatter, Christen Svendsens, hendes begæring, og hendes mor Karen Andersdatters anordning havde været med at bringe efterskrevne gods fra Karen Andersdatters bo til hendes datters bo.

 (85)

** Niels Jensen i Bjødstrup stævnede Mogens Andersen i Blegind for dom, angående efterskrevne restants til Århus hospital siden 1696, som han blev tildømt at betale.

17/7 1699.

** magister Nichel Seidelin i Skanderborg bød sig i rette med en 14 dages opsættelse her af tinget, angående dom på den skov, som forrige amtsforvalter afgangne Clemend Clemendsen, Skanderup kirke til evindelig ejendom bebrevet og tillagt har, hvortil amtskriver Just Hansen begærede gavebrev, skøde eller adkomst fremlagt. sagen blev opsat 14 dage.

(86)

** Just Hansen i Skanderborg. efterskrevne møllere og synsmænd afhjemlede syn på Aldrup mølles tilstand.

(87)

** Just Hansen i Skanderborg. synsmænd afhjemlede syn på den øde bro imellem Javngyde og Nygård, kaldes Bjørnsmøllevadsbro, som er en alfar landevej til Randers fra Horsens, som er i længden 16 alen, og synsmænd afhjemlede syn på den bro imellem Ringkloster og Skårup, som er ganske brøstfældig.

24/7 1699.

** Christen Svendsen Herbo i Skanderborg mødte med en opsættelse her af retten 20/6 næst afvigte angående salig Bolle Byrgesens efterladte enke Karen Andersdatters forening og mundtlige tilsagn med Christen Svendsens kæreste og ham, angående den arvepart, som hendes datter salig Margrete Hansdatter kunne tilkomme efter hendes salig far Hans Jensen, og fremlagde en registrering efter salig Hans Jensen 28/2 1689, samt hans indlæg. sagen blev opsat 8 dage.

(88)

** Jacob Hansen i Nissumgård stævnede Karen Rasmusdatter i Svinsager, og efterskrevne vidnede, at de på tre års tid havde hørt, Karen Rasmusdatter i rygte og sladder og tidende for letfærdighed, og så en karl lå og gyngede på hende i marken, men personen var ikke af det navn Rasmus Rasmussen. og Jens Nielsen i Svinsager vidnede, at hun har holdt sig meget efter ungkarle, og så meget efter ham, at havde han ikke forvaret sig des bedre, da havde han kommet i letfærdig gerning med hende, såsom hun gav ham lejlighed til, og intet skammede sig derfor, hvortil hun svarede, at hun vel måtte have holdt sig så nær til ham, at hun vil have taget ham til ægte, da han det af hende så og af hendes far og mor var begærende. Karen Rasmusdatter berettede, at hun blev med barn, og det blev hende gjort i Niels Lunds hus i Skanderborg af Rasmus Rasmussen i Svinsager, hvorefter Niels Lund og hans hustru Kirsten Rasmusdatter vidnede, at den tid Karen Rasmusdatter, Rasmus Rasmussen, Rasmus Rasmussens søn, begge af Svinsager og Rasmus Sørensen i Virring lå ved deres om natten, da var Rasmus Rasmussen og Rasmus Sørensen så drukne, at de næsten måtte bæres i seng, og Karen Rasmusdatter blev inde hos dem, og Rasmus Sørensen vidnede, at om morgenen lå hun i sengen hos dem ved sengestokken, og han fornemmede, ingen børn blev gjort, hvortil blev svaret, at det ene vidne Kirsten Rasmusdatter er Rasmus Rasmussens søster, og hendes mand er Niels Lund, og Rasmus Sørensen er Rasmus Rasmussens søskendebarn, hvorefter Rasmus Rasmussen, som er beskyldt for barnefar erbød sig at gøre sin ed, at han aldrig har tilsagt hende ægteskab, som hun i landemode stævningen har ladet foredrage, og vedkendte sig ikke at være hendes barnefar, men om morgenen, da de kørte hjem, da sagde Karen Rasmusdatter til ham, at han havde taget fat på hende, og da svarede han, så er det sket i min drukkenskab.

(90)

** Christen Lauridsen i Fruering på Kirsten Christensdatters vegne i Hvolbæk stævnede Jens Nielsen i Blegind for vidne, angående en trolovelse, som hun skal være tiltvunget, og Frands Jensen i Hvolbæk, som er pigens stedfar, og hendes mor Maren Knudsdatter, vidnede, at de tvang deres datter til ægteskab, som ved trolovelse er begyndt imellem Jens Nielsen og hende, og efterskrevne vidnede det samme, og da hun intet deres vilje ville efterkomme, sagde forældrene til hende, dersom hun det ikke ville, ville de ikke nogen tid gøre hende noget til gode.

31/7 1699.

** amtskriver Just Hansen stævnede med en skriftlig stævning magister Nichel Seidelin i Skanderborg, men da stævningen ikke før solens nedgang var forkyndt, kunne ingen vidner stedes.

(91)

** Ulrik Christian Schandorf i Skanderborg, i den sag angående den skovspart, afgangne Clemend Clemendsen Skanderup kirke havde bebrevet, fremlagde på magister Seidelin og egne vegne et skriftligt indlæg. sagen blev opsat 8 dage.

** Karen Andersdatter i Skanderborg lod stævne Christen Svendsen i Skanderborg, for at vise hvad adkomst, han har til at bo i Karen Andersdatters gård, og udsagde ham til førstkommende Mikkelsdag at kvittere og ryddelig gøre førnævnte gård.

(92)

** Ulrik Christian Schandorf fremlagde en skriftlig stævning af 13/6 næst afvigte, hvormed etatsråd Vincent Lerche er stævnet for dom for tiende af hans jord, og stævnede efterskrevne, som har etatsrådens jord i brug. sagen blev opsat 4 uger.

** regimentskriver Christian Knudsen Gyberg på egne og samtlige ladegårdsmænds vegne stævnede amtmand Schack, Poul Knudsen i Vestermølle, Johan Hombrock i Skvætmølle, alle for syn, og synsmænd afhjemlede syn på hvis græsning på ladegårdens tilliggende, som ovennævnte møllere bruger til deres fædrift, hvortil de svarede, at de ikke vidste, at deres kvæg eller bæster havde gjort ladegårdens korn eller tyring nogen skade, og Poul Knudsen vidste ikke rettere, at det tilhørte hans iboende mølle.

(93)

7/8 1699.

** amtskriver Just Knudsen stævnede magister Nichel Seidelin for vidner, angående hvad mænd, som i Forlev by på 60 år siden har boet, så og af de Mesing selvejerbønder så mange, som virkelig boer på alle de selvejergårde i Mesing by, om de ikke, når udvisning i Forlev skov har været, har efter gammel sædvane bekommet deres andel af hvis, der i skoven er befundet udvist, og om Clemend Clemendsen, mens han var i live, og hans enke efter hans død, har nydt noget af deres nu til kirken liggende skovspart, og om hun, efter hun kom i ægteskab med afgangne justitsråd Peder Lerche, har haft nogen opsigt med hendes anpart.

(95)

** Christian Schandorf i den sag, angående den skovspart, som han og magister Nichel Seidelin i Skanderborg har gjort anhængig, fremlagde et skriftligt indlæg, hvortil amtskriver Just Hansen begærede, at de ville fremlægge adkomst. sagen blev opsat 8 dage.

** Christen Svendsen Herbo i Skanderborg mødte med opsættelser 26/6 10/7 og 24/7 kontra salig Bolle Byrgesens efterladte enke Karen Andersdatter af Skanderborg, angående den arvepart, hans salig kæreste Margrete Hansdatter efter hendes far afgangne Hans Jensen kan tilkomme, hvorimod fremlagde Rasmus Jacobsen Holst af Dalsgård på sin svigermor Karen Andersdatters vegne et tingsvidne her af tinget 10/7 sidst, samt skiftekontrakt af 28/2 1689 over salig Hans Jensens efterladte midler, samt et skriftligt indlæg, hvorefter blev afsagt, at Christen Svendsen bør lade sig nøje med hans salig kærestes tilfaldne arv, nemlig 200 sletdaler, og angående Christen Svendsens påstående angående Søgård i Stilling, som han formener af skiftet skulle være udeladt, som da anderledes er bevist, bør ikke at komme Karen Andersdatter til skade.

(96)

14/8 1699.

** læst og påskrevet et patent, hvad tid den nye kirkesalmebog skal indføres, og til gudstjenestens forretning bruges.

** magister Nichel Seidelin i Skanderborg og Ulrik Christian Schandorf sst med 8 dages opsættelse, hvori de søger dom på den skovspart ti Skanderup kirke, begærede dom, hvorefter blev afsagt, at da det bevises, at Clemend Clemendsen har givet en part af Forlev skov, som til 76 svins olden er ansat, det og med KM skøde indeværende år bevist, så bør den at tilhøre Skanderup kirke.

(97)

21/8 1699.

** hofjægermester de la Roche Galichon stævnede Christian Fischer på Lavengård og hans fuldmægtig for vidner at påhøre, angående ulovligt skytteri i KM vildtbane, samt Niels Pedersen og Jens Pedersen, begge af Mollerup, i lige måder for vidner, angående ulovligt skytteri i KM vildtbane, og efterskrevne vidnede, at Christian Fischer på en 10 års tid idelig har været berygtet for ulovligt skytteri, og efterskrevne vidnede, at Niels Pedersen og Jens Pedersen i Mollerup har været berygtet for ulovligt skytteri.

 (100)

** regimentskriver Gyberg stævnede Peder Sørensen, værende hos sin mor Dorte Andersdatter i Mesing, for vidner, angående overfald på Rasmus Rasmussen i Koldensgård på alfarvejen, som han kørte til Århus, som efterskrevne bevidnede.

(101)

28/8 1699.

** Jens Terkildsen i Skanderborg lod fremlægge et tingsvidne, her af retten udstedt 31/7 sidst, hvormed bevistes, at Christen Svendsen af Karen Andersdatter er stævnet for dom, angående hans iboende gårds afflyttelse. sagen blev opsat 8 dage.

4/9 1699.

** læst KM anordning om ringning med klokker for salig Christian den femte, så og forbud på spil og leg i kirkerne.

** amtskriver Just Hansen stævnede Christen Svendsen i Skanderborg for vidner at påhøre, angående hvis gods, som næst afvigte onsdag fandtes på hans bopæl, og efterskrevne vidnede, at de efterså skifteregistreringen, efter Christen Svendsens afgange hustru forfattet, og ville konferere, om alle varer i boet fandtes, og da manglede efterskrevne, og efterskrevne vidnede derom.

(102)

** KM regimentskriver Gyberg stævnede Jørgen Smed i Forlev for vidner, angående overfald, som han skal have øvet imod Søren Pedersen af Forlev på sin torvevej fra Århus, og efterskrevne vidnede om overfaldet.

(103)

** magister Nichel Seidelin og Ulrik Christian Schandorf i Skanderborg begærede opsættelse i den sag angående tiende, hvorfor sagen blev opsat 8 dage.

11/9 1699.

** oberførster Christoffer Hynitz stævnede Jens Poulsen i Fregerslev for vidner og dom, angående ulovlig skovhugst, som han skal have begået i Jeksen skov, hvortil han svarede, at han havde hugget det bøgetræ til støtter for hans ladehus, som står på fald. sagen blev opsat 5 uger.

(104)

** regimentskriver Gyberg stævnede Christen Poulsen i Fårhus for syn og dom, angående slagsmål, han skal have øvet imod Peder Hansen Hyrde i Ry, og synsmænd afhjemlede, at han havde et hul midt i hans pande, og blodet løb ned af hans næse og på hans tøj, herimod svarede Christen Poulsen, at hyrden med mange æreskældende ord søgte ind på ham, og med hans hyrdekæp slog ham, så han i nødværge måtte slå igen med sin pisk.

** hr Peder Andersen i Ry stævnede Christen Poulsen i Fårhus for vidne og dom, angående en ko, som for hr Peder er blevet død i Fælunds hede, men formedelst regimentskriveren ikke i denne sag er stævnet, kunne ikke noget deri føres.

** Jens Terkildsen i Skanderborg stævnede efter en skriftlig stævnings indhold, og Niels Rasmussen, musikant i Skanderborg, vidnede, at 22/8 var han med Jens Terkildsen redet til Mesing, og da de om natten klokken 12 red gennem hestehaven, som Jens Terkildsen i forpagtning har, da mødte de en karl med en bøsse i sadlen og kårde ved siden, som sagde sig at være jægermesterens skolemester, og da Jens Terkildsen begærede, han ville vise nogen seddel, at han havde jægermesterens forlov til ved nattetide at ride med bøsse, svarede han, at han var redet vild, og ville ride til Nygård, men han fulgtes med dem til Skanderborg, hvor hans bøsse blev leveret amtskriveren i forvaring, og efterskrevne vidnede, at Jens Terkildsen ikke opholdt ham i nogen måde.

(106)

** Jens Fog, prokurator i Århus, fremlagde en skriftlig stævning, og Oluf Byrgesen i Skanderborg vidnede, at Christen Svendsens salig hustru i lang tid, før hun blev forlovet med ham, bar og brugte guldkæde og ringe og adskillige smukke klæder af silketaft, og da boet efter hende blev vurderet, kunne han ikke se andet, end det var de samme klæder, og angående den gård, som Christen Svendsen og hans hustru iboede, da vidnede han, at en føje tid før Christen Svendsen kom i gården, da ville Karen Andersdatter ikke leje gården længere til regimentskriver Gyberg, fordi Christen Svendsen og hendes datter skulle have den, og på spørgsmål, om ikke Karen Andersdatters tjenestepige Anne Mikkelsdatter var hendes søsterdatter, svarede han, at hun var hendes næste slægt. Peder Brorsen i Skanderborg vidnede det samme.

 (110)

** Rasmus Jacobsen Holst af Dalsgård begærede dom i den sag med Jens Terkildsen på Karen Andersdatters vegne. sagen blev opsat 4 uger.

** den sag med Jørgen Smed i Forlev blev opsat 5 uger.

** Ulrik Christian Schandorf på magister Nichel Seidelin og egne vegne, angående tiende af Skanderborg, protesterede, at justitsråd Lerches jord bør at tiende til præsten og kirken. opsat 8 dage.

18/9 1699.

** regimentskriver Gyberg lod læse en memorial, angående Niels Skovsrods enke Kirsten Sørensdatter i Ry, som i sit bryggers er fundet død liggende, og hendes strube udskåret,  hvorefter den dødes datter Helvig Nielsdatter vidnede, at hendes mor om natten lå hos hende i hendes klæder, og imod dag havde hun rejst sig, og hun mente, at hun var gået for at sætte gær på øllet, og havde lagt sig på bænken for bordenden, som hun plejede, når hendes sygdom og hovedpine hende havde angrebet, og da hendes mors fæstemand Jacob Hansen og hun ledte efter hendes mor, faldt hun over hende i bryggerset, og da var hun lidt levende, men ganske kort tid efter var hun ganske død, og vidnede videre, at hendes mor, siden hendes salig far døde, havde været syg, og ofte ønskede sig at komme af verden for sådan sygdom og jammers skyld, og efterskrevne naboer vidnede, at hun ofte klagede sig over sygdom og hovedpine, og ønskede hun dertil måtte få noget råd. Niels Sørensen i Mollerup og Mogens Sørensen samt Søren Sørensen sst, Jens Sørensen i Skovsrod, som er den afdøde Kirsten Sørensdatters brødre, Jens Jensen Dyhr i Javngyde og Rasmus Rasmussen i Toustrup, som har hendes søstre til ægte, vidnede det samme.

(112)

** amtskriver Just Hansen stævnede Christen Svendsen Herbo i Skanderborg for vidner, angående hvis gods, som han har pantsat afgangne major Skults efterladte hustru Regitse Skults.

** magister Nichel Seidelin og Christian Schandorf i rette lagde et skriftligt indlæg. sagen blev opsat 3 uger.

25/9 1699.

** hofjægermester de la Roche på Nygård hans fuldmægtig Steen Abel  stævnede tingskriveren i Framlev Gern herred Oluf Hansen i Toustrup for vidner, angående hvis ord, som faldt på tinget imellem Oluf Hansen og Steen Abel, og efterskrevne vidnede, at 6/9 næst afvigte på Framlev Gern herredsting, da vidnede Matias Olibum, Christian Fischers tjener, at han kørte ad skoven med Niels og Jens Pedersens bøsser, og da tilspurgte Steen Abel ham, om han ikke også havde Christian Fischers bøsse med, hvilket han vedgik, så begærede Steen Abel at ville have det indført, så sagde Oluf Hansen, hvad han skulle med det fyldetøj i bogen, da sagde Steen Abel til Oluf Hansen, sagte Marcus, så løftede Oluf Hansen sin arm imod Steen Abel, som sagde, slår du mig, da skal jeg slå dig, at du skal sidde op til væggen.

(113)

** regimentskriver Gyberg stævnede amtmand Jochum Schack på Skanderborg slot for vidner, angående salig Niels Skovsrod i Ry, hans enke Kirsten Sørensdatter, der sig selv skal have ombragt, hvorimod på de umyndige børns vegne mødte Niels Sørensen af Mollerup, og efterdi den salig kvinde Kirsten Sørensdatter med stor sygdom, hovedpine og melankoli har været angrebet, så formente han, at hun efter lovens 6.bogs 6.kapitel 21.artikel bør tilstedes sædvanlig begravelse, og hendes efterladte ringe middel at komme hendes små uopfødte børn til bedste, hvilket blev dømt.

(114)

2/10 1699.

** læst KM forordning om kornskatten.

** Christian Knudsen Gyberg stævnede Peder Væver i Svejstrup for vidner, angående et får, som skal være Just Knudsen i Svejstrup frastjålet, og i hans hus skal være fundet, og efterskrevne vidnede, at de i Peder Vævers hus fandt et fåreskind, som var af Just Knudsens frastjålne får, og Peder Væver svarede, at han ikke vidste, hvorledes skindet var kommet i hans hus.

(115)

** læst KM forordning om kongebreves fornyelse.

9/10 1699.

** Laurids Wild, guldsmed af Århus, stævnede Poul Pedersen Degn i Veng for hvis, han ham skyldig er. sagen blev opsat 14 dage.

(116)

** Dines Pedersen Vind i Århus stævnede løjtnant Carsten i Stilling, angående et bøgetræ, som han skal have hugget i Mesing skov i hans skovskifte, som efterskrevne bevidnede,
og Dines Pedersens fuldmægtig begærede, at løjtnanten ville udsige sin hjemmel på det omtvistede træ, hvor han det bekommet har.

(117)

** amtskriver Just Hansen. synsmænd afhjemlede syn på den næste træbro ved Fuldbro mølle, som var 13 alen lang, og 1691 af ny gjort af nyt bøgetømmer, og er nu så forrådnet, at den rejsende ikke kan komme derover.

(118)

** efter et tingsvidne, som her i dag 8 dage blev ført, angående det fåreskind, som hos væveren i Svejstrup er fundet, fremkom Just Knudsen sst, og gjorde sin ed på, at det fåreskind med fåret, som det påsad, imod hans vilje er ham frakommet.

** magister Seidelin og Ulrik Christian i rette lagde et indlæg, angående den sag imod etatsråd Lerche og Peder Brorsen ?

** Jens Terkildsen i Skanderborg fremlagde dokumenter, angående dom i den sag imod Christen Svendsen, hans iboende gård angående, hvorefter blev afsagt, at han bemeldte gård til skt Mikkelsdag bør et ryddelig gøre, og den uden skade fra sig levere.

16/10 1699.

** regimentskriver Gyberg lod læse et tingsvidne her af retten 4/9 næst afvigte, angående Jørgen Smed i Forlev, som skal have overfaldet Søren Pedersen sst, hvorefter blev afsagt, at Jørgen Smed derfor jo bør efter lovens 6.bogs 7.kapitel 8.artikel at bøde 3 gange 6 lod sølv, tillige med denne processes bekostning.

** Dines Pedersen Vind i Århus efter foregående kald og varsel i dag 8 dage, angående skovhugst, som løjtnant Carsten Pedersen er sigtet for, begærede med saggiveren, at sagen endnu i 14 dage måtte bero, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

** Niels Sørensen i Mesing æskede lovbudsvidne og stævnede Rasmus Sørensen i Forlev, Jens Pedersen i Skanderborg ladegård, Peder Sørensen og Anders Sørensen i Mesing for lovbud, hvorefter han lovbød på egne og på Mikkel Sørensen i Rode, Rasmus Svendsen i Forlev, Jørgen Sørensen, Jens Pedersen i Skanderborg ladegård og Anders Sørensen i Mesing deres vegne, deres parter i den halve selvejergård i Mesing, som salig Søren Mikkelsen beboede og fradøde.

(119)

** Peder Sørensen i Mesing æskede skøde. for retten fremstod Mikkel Sørensen i Rode på egne vegne, Rasmus Sørensen i Forlev på egne og bror Jørgen Sørensens vegne, Jens Pedersen i Skanderborg ladegård på egne og hustru Anne Sørensdatters vegne, Niels Sørensen i Mesing og Anders Sørensen sst og skødede til Peder Sørensen og hans trolovede fæstemø Kirsten Bertelsdatter deres rettighed i den selvejergård i Mesing, salig Søren Mikkelsen iboede samt i Ravndal og Forlev skov.

23/10 1699.

** læst KM forordning om skattekorn af ryttergods.

** Laurids Wild, guldsmed i Århus, hans sag kontra degnen i Veng, gældsfordring angående, er efter begæring opsat 8 dage.

30/10 1699.

(120)

** oberførster Hynitz stævnede Peder Brorsen med flere i Skanderborg for vidner, angående ulovlig skovhugst, som efterskrevne bevidnede.

** Laurids Wild, guldsmed i Århus, fremlagde et skriftligt indlæg, hvorefter blev afsagt, at Peder Poulsen jo bør at betale til Laurids Wild 2 rigsdaler og denne processes bekostning med 2 rigsdaler.

6/11 1699.

** læst KM forordning om stemplet papir.

** oberførster Christoffer Hynitz i Skanderborg. synsmænd afhjemlede, at de har nøjest muligt overseet og synet KM skove i Hjelmslev herred og Ry birk, og aldeles ingen olden af nogen slags fundet.

(121)

** Søren Sørensen i Forlev stævnede Tomas Poulsen i Skanderborg med hans hustru for dom, angående resterende husleje for 2 år, som er 17 sletdaler, og da de har forladt huset, og som han i huset har befundet en brændevinskedel i grue, samt kister og skab, hvorpå han lod gøre forbud, til han sin betaling kunne erlange, at de samme ikke måtte bortflytte. sagen blev opsat 14 dage.

** Peder Sørensen i Boes fremlagde et pantebrev, udstedt til ham af Johan Johansen Skult, borger i Skanderborg, lydende på 100 rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham hans efterskrevne iboende gård grund huse og ejendom med have på Storegade sst.

(122)

13/11 1699.

20/11 1699.

27/11 1699.

4/12 1699.

11/12 1699.

(123)

** læst KM forordning om kop, heste og studeskat.

** Christen Jensen Skrædder i Firgårde på egne vegne stævnede Maren Sørensdatter sst for dom, angående den usandfærdige beskyldning, som hun Christen Jensen har påsagt, at han skulle være hendes barnefar, som han ved højeste ed benægtede, hvortil Maren Sørensdatter svarede, at hendes beretning ikke er usandfærdig. sagen blev opsat 4 uger.

18/12 1699.

** læst KM forordning om de nye almanakker.

** KM skovrider Niels Nielsen ? i Vinding lod fremvise en ulv, og uden tinghuset lod ophænge, som er skudt i Addit skov, og begærede derfor sin betaling efter KM forordning.

** handelsmand Jens Jacobsen Skivholme stævnede efterskrevne personer for hvis gæld, som de er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(124)

** i Jesu navn.

8/1 1700.

** Christen Jensen Skrædder i Firgårde efter en opsættelse her af tinget 11/12 sidst angående den beskyldte lejermål af Maren Sørensdatter sst, begærede endelig dom, og tilbød at gøre sin ed, at han for samme var uskyldig, hvorimod regimentskriver Gyberg lod fremlægge en skrivelse fra hr Jacob Jensen Müller af Svejstrup, sognepræst for Dover og Veng sogne, hvormed bevises, at Christen Jensen skal i Dover kirke være udlagt for barnefar, da Maren Sørensdatter af Firgårde skal have stået offentlig skrifte for beganget lejermål, og at Christen Jensen ikke skal have søgt nadverens sakramente i det sogn, hvor han til huse har. sagen blev opsat 14 dage.

15/1 1700.

22/1 1700.

29/1 1700.

5/2 1700.

** oberførster Hynitz i Skanderborg stævnede Anders Nielsen i Høver, Frederik Skult, Peder Rotkær, Bernt Johansen, Morten Hjulmand, Mikkel Johansen og Simon Nielsen Hjulmand alle sst, for syn og vidner, angående risege og risbøge og kulmiler, som er fundet i og ved deres gårde, og dernæst blev i rette lagt et skriftligt syn.

(125)

12/2 1700.

1/3 1700.

8/3 1700.

15/3 1700.

(126)

22/3 1700.

** magister Nichel Seidelin i Skanderborg lod i rette lægge en stævning af 15/3 sidst afvigte for dom, som de indstævnede bør at lide, angående tiendekorn og andet. sagen blev opsat 8 dage.

29/3 1700.

** læst KM forordning om krohold på landet.

** magister Nichels sag, angående resterende tiende, er efter begæring opsat 8 dage.

** amtskriver Just Hansen stævnede samtlige Skanderborg bys indbyggere for synsmænds opkrævelse, for at syne og angive alle de jorder, som er udvist til bymændene i Hedeager skov.

** amtskriver Just Hansen stævnede Skanderborg bymænd for vidne, angående det forbud, som i dag 8 dage er gjort, både på udvisningen at afhugge og bortføre, og efterskrevne afhjemlede, at de har gjort forbud til samtlige indbyggere at afskaffe deres svin der af byen og marken, såfremt de ikke vil lide den skade, at svinene skal sendes til hospitalerne, samt forbud på dette års udvisning i Hedeager.

6/4 1700.

** Anders Pedersen i Stjær stævnede Steen Abel, tjenende på Nygård, for spørgsmål, angående 4 rigsdaler, som Anders Pedersen ham skal have leveret, for skovhugst, som Anders Pedersens søn Peder Andersen skal have begået.

** amtskriver Just Hansen stævnede samtlige Skanderborg bys indvånere, angående syn til Hedeagers skovs jord, som de er tilladt at bruge, hvorefter synsmænd afhjemlede deres syn.

(128)

19/4 1700.

** amtskriver Just Hansen stævnede madam Sidsel, salig assessor Jesper Hutfelds i Århus.

26/4 1700.

** regimentskriver Gyberg stævnede hr Christoffer ---- i Adslev samt hans tjenestekarle for syn, angående en del diger eller gærdemål, han skal have ladet nedkaste, efter at Rasmus Jensen samme i år for rugvangen har opkastet.

(129)

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg. synsmænd afhjemlede, at de havde synet og takseret efterskrevne brøstfældighed på amtskriver Just Hansens iboende gård.

(130)

** amtskriver Just Hansen. efterskrevne oplæste og gav tilkende, efterfølgende reparation at være sket fra 1692, da amtskriver Just Hansen begyndte at flytte i den gård, som salig regimentskriver Ferslovius eftermand Peder Christensen iboede og fraflyttede.

 (132)

** regimentskriver Gyberg stævnede Niels Christensen og Christen Christensen i Hårby for syn på hvis rug, som er sået til Jens Nielsens gård i Svinsager, som de er forlovningsmænd for.

3/5 1700.

** regimentskriver Gyberg lod fremlægge et skriftligt syn på et dige, som hr Christoffer i Adslev skal have ladet nedkaste.

** samme synsmænd afhjemlede syn på Peder Jensens gærder.

** regimentskriver Gyberg lod fremlægge et skriftligt syn på den ringe rugsæd, som findes på Svinsager mark.

10/5 1700.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Bødker, Hans Badskær med flere i Skanderborg for syn og vidne at påhøre, angående deres forhold imod KM rytterbonde Laurids Pedersen og hans hustru Mette Jensdatter i Illerup, da de skal have taget sig til ærinde, at søge efter brændevin og øl, og da uden lov og dom borttaget bemeldte bondes bryggekedel og andet, som efterskrevne bevidnede.

(133)

** Rasmus Jensen i Adslev stævnede Jørgen Nielsen i Jeksen og hans hustru Maren Pedersdatter for vidner, angående det forlig, som er sket imellem dem 20/11 sidst afvigte, om hvis bondeeje og løsøre, som Jørgen Nielsens hustru kunne være tilfaldet i hans iboende gård, og for at give Rasmus Jensen afkald efter samme forlig, og Peder Pedersen i Adslev og Poul Pedersen i Jeksen vidnede, at de 20/11 1699 var til Rasmus Jensens i Adslev over et venligt forlig imellem ham og Jørgen Nielsen, angående deres søster Maren Pedersdatter, hvis efterskrevne, hun skulle have af Rasmus Jensen, og derimod lovede Jørgen Jensen at give Rasmus Jensen afkald for al den part, som deres søster Maren Pedersdatter havde i den halve selvejer bondegård, som Rasmus Jensen nu påboer.

(134)

** rådmand Hans Vinter i Århus stævnede efterskrevne, angående hvis gæld, de til ham skyldig er. sagen blev opsat 4 uger.

** læst KM åbne brev, angående konfirmation på hvis breve, som de af hans salig far kunne i hænde have, på privilegier bestallinger beneficier eller andet.

** Augustinus Henriksen i Skanderborg. Henrik Henriksen sst på amtskriver Just Hansens vegne, skødede til Augustinus Henriksen afgangne Jens Svinsager, som boede og døde sst, hans efterskrevne gård i Skanderborg, som på skifte efter ham er udlagt Augustinus Henriksen i fuld betaling.

(135)

17/5 1700.

24/5 1700.

** amtskriver Just Hansen stævnede Tomas Rasmussen af Hvolbæk for syn, og synsmænd afhjemlede syn på et lille stykke jord i Hvolbæk, som hidindtil har ligget til hans hus, som de overmålte.

** amtskriver Just Hansen stævnede magister Hans Lønborg i Fruering for syn på Gesing mølles brøstfældighed, og efterskrevne møllere afhjemlede deres syn på møllen.

(136)

7/6 1700.

** efter Hans Vinter i Århus hans begæring er den dom, angående gældsfordring, ydermere opsat til i dag 8 dage.
 
14/6 1700.

** KM hofjægermester stævnede Peder Salmandsen og Rasmus Salmandsen, begge af Ry, for vidner, angående ulovlig skovhugst, som efterskrevne bevidnede, og at de gav Morten Yde det tilkende, som derpå kom til dem og frapantede dem 2 økser.

** amtskriver Just Hansen stævnede Jens Terkildsen i Skanderborg for dom, angående hans regnskaber at indlevere, og fremlagde en regning på 229 rigsdaler, hvortil Jens Terkildsen svarede, at han havde kvitteringer imod det meste. sagen blev opsat 14 dage.

(137)

** Jens Terkildsen i Skanderborg stævnede amtskriver Just Hansen, angående den stævning, amtskriveren har ladet give, for nogle penge, som skal restere af slotsjordens afgift, og stillede amtskriveren adskillige spørgsmål om KM kontributioner, hvortil Just Hansen svarede, at han ville svare derpå om 14 dage.

(138)

** Hans Gesing i Skanderborg på egne og en del Skanderborg bys indvåneres vegne stævnede KM oberførster Christoffer Hynitz for tingsvidne at forhverve, angående dyrehaven, og deres bæster, som deraf har været indtaget, og fremlagde en beskikkelse, hvorimod blev fremlagt oberførsterens svar, at da bymændene, uden tilladelse, i stor mængde lader deres bæster inddrive i KM dyrehave, så må de efter KM forordning betale løsningspenge, men hans tjenere, som har indseende dermed, for deres umage har øvrighedens tilladelse, at deres bæster må gå derinde.

(139)

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg stævnede Oluf Byrgesen, Jens Kock, Peder Pallesen, apoteker Bartolomeus Bolsius, alle i Skanderborg, for forbud, og amtskriveren gjorde forbud til dem på hvis jord og engbund, de uden tilladelse og indfæstning bruger.

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg stævnede Peder Brorsen sst, for en doms fornyelse, gæld angående. sagen er opsat 14 dage.

** rådmand Hans Vinter i Århus lod oplæse en opsættelse af 7/6, og fremlagde en obligation, udstedt af Anne Hansdatter, salig Vogn Nielsens, i Skanderborg, lydende på 148 sletdaler, for afkøbte købmandsvarer, dateret Skanderborg 10/1 1698 Anne Hansdatter, og derefter fremlagde en dom af Århus byting 2/9 1697, hvori Peder Brorsen bliver tildømt at betale sin gæld 29 sletdaler, hvorefter i dag blev afsagt, at de indstævnede bør at betale deres gæld.

(140)

** Johan Hombrock i Skvætmølle stævnede Anders Felbereder i Skanderborg for dom, angående gæld. sagen blev opsat 14 dage.

21/6 1700.

** Peder Frandsen i Søballe stævnede hr Christoffer Davidsen i Adslev, angående gæld, han til salig Niels Hallevs efterladte Maren Villumsdatter og arvinger skyldig er, efter den salig mands regnskabsbog 7 rigsdaler. sagen blev opsat 14 dage.

(141)

28/6 1700.

** provst hr Peder Bredal stævnede Knud Jonsen i Vissing og Laurids Jacobsen i Addit, begge kirkeværger for Vissing kirke, for dom, angående bemeldte kirkes korn, imod øvrighedens tilladelse, de skal have oppebåret for 1699, og ikke derfor har gjort kirken regnskab med penge, hvortil de svarede, at en del af kornet var solgt, og pengene til kirkens reparation anvendt, og resten af kornet findes hos dem i god behold. sagen blev opsat 3 uger.

** regimentskriver Gyberg stævnede i den gård i Svinsager, Jens Nielsen iboede, og uden tilladelse er frarømt, og fremlagde et synsvidne. sagen blev opsat 4 uger.

(142)

** amtskriver Just Hansen tog 3.ting til Oluf Byrgesen, Peder Pallesen, Hans Gesing og apoteker Bartolomeus Bolsius for ulovlig sæd, og frembar for retten rug, byg, havre og boghvede, til vederlag for deres sæd, og forbød dem at afhugge og bortføre noget græs, som de af vedkommende ikke har sted eller fæst.

** amtskriver Just Hansen efter en opsættelse og dom her af tinget 18/10 1697 begærede i dag endelig dom over Peder Brorsen, hvorefter blev dømt, at samme dom fornyes, og Peder Brorsen bør denne processes bekostning at betale.

** Laurids Knudsen i Skårup stævnede Hans Rasmussen i Hvolbæk og Karen Jensdatter sst for dom for hvis, de er ham skyldig. sagen blev opsat 14 dage.

5/7 1700.

** amtskriver Just Hansen. efterskrevne vidnede, at af amtskriveren blev fremlagt en regning på 236 rigsdaler, som han formente, at Jens Terkildsen skulle være ham skyldig, hvilken blev gennemset, og som Jens Terkildsen om hver post gav sin forklaring, var der ikke uden helt få poster, som han egentlig vedgik at være skyldig. sagen blev opsat 14 dage.

(143)

** den doms proces, angående hr Christoffer i Adslev for hvis, han er skyldig til salig Niels Hallevs efterladte enke i Århus. blev opsat ---- dage.

12/7 1700.

** regimentskriver Gyberg stævnede hr Peder Andersen Sterm i Ry for syn og vidne, angående en del jord, som han Ry bymænd skal have frapløjet, og for gærder, han dem for nær skal have ladet sætte, og nogle steder deres gærder til gennemkørsel opbrudt, hvorefter synsmænd afhjemlede deres syn.

(144)

19/7 1700.

** herredsskriver Johan Hagensen i Ry mølle stævnede efterskrevne for at vidne angående nogen indpas, ham er tilføjet på sit fiskeri og ålestangs forhindring til møllen, hvorefter fremkom Peder Sørensen af Ry, som tilstod, at han havde gjort uret, idet han havde med rusesætning åmunden fra Mossø munde og til Ry mølle oversat, og bad Johan Hagensen i Ry mølle ville ham denne forseelse efterlade, og forsikrede, at han efter dags ikke skulle sætte ruser eller garn, og for godtfolks intercession blev ham da denne sin brøde efterladt.

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg stævnede kaptajn Weideman, som ligger til Johan Rosendals i Skanderborg, for vidner, angående en del amtskriverens eng på byens mark, som han uden amtskriverens minde skal have ladet optyre, og synsmænd afhjemlede, at de på samme mark talte 51 heste af kaptajnens kompagni, og de syntes, derpå kunne have blevet 12 bønderlæs hø.

(145)

** den sag imellem amtskriver Just Hansen og Jens Terkildsen er efter begge parters begæring opsat i 14 dage.

** hr Fog Rasmussen i Vissing æskede dom over kirkeværgerne i Vissing sogn for kirkens tiende, hvortil de begærede sagen opsat, og imidlertid at gøre klart med penge hos provsten, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

** Søren Kjærulf stævnede Morten Rasmussen Yde og Søren Steffensen, begge af Ry, for vidner, angående ulovligt krohold, og de fremkom og dem forpligtede, at de efterdags hverken skulle bruge øl eller brændevins salg, og vidste ikke hidindtil at have brugt sligt, hvormed han kunne være sket nogen indpas, muligt de en eller anden rejsende et stob af deres brugende slette øl kunne have forundt.

** Peder Frandsen i Søballe efter foregående opsættelse begærede dom over hr Christoffer i Adslev, som derefter blev tildømt at betale sin gæld 7 rigsdaler inden 15 dage.

26/7 1700.

** rådmand Niels Lauridsen i Århus, fuldmægtig for universitetsbønderne i Linå, stævnede amtmand Knud Gjedde til Hastrup, kaptajn Poul Rosenørn på Tvilum og Oluf Lassen sst for vidner at påhøre, angående fæstebonde Rasmus Sørensen Muus af Linå, som skal være angrebet med prygl og hård overlast, og omsider med gevalt bortført fra hus og hjem, og i fængsel anholdt, og Rasmus Bertelsen i Linå vidnede, at 5/7 kom Oluf Lassen af Tvilum, Jens Andersen af Skannerup, amtmandens tjener Hans Jacobsen med flere ind i hans gård, hvor de i en ærtehave fandt Rasmus Sørensen, som de med vold førte bort imod præstegården. andre vidnede om samme.

(147)

** regimentskriver Gyberg æskede dom over Jens Nielsen i Svinsager, formedelst han sin gård har forladt, hvorefter blev afsagt, at han jo efter loven bør som en rømningsmand at lide.

(148)

2/8 1700.

** Hans Nielsen af Skanderborg ladegård stævnede Niels Krog skolemester i magister Hans Lønborgs hus i Fruering for sigtelse og vidner, angående ubekvemsord, som han skal have haft om degnen Rasmus Olufsens hustru i Fruering, hvilket han ikke nægtede.

** regimentskriver Gyberg stævnede samtlige Gangsted mænd for vidner, angående en del træ af Aggestrup rytterbønders udvisning, som de skal have hugget og bortført. sagen blev opsat 7 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede samtlige Vrold bymænd for vidner, angående en del opkastede lergrave på Vrold gade ved den alfare vej, de rejsende til stor forhindring, og synsmænd afhjemlede deres syn. sagen blev opsat 8 dage.

9/8 1700.

** regimentskriver Gyberg, efter et tingsvidne her af tinget i dag 8 dage, satte i rette, og formente, efterdi de Vrold mænd har ladet grave store lergrave ved alvejen, at de bliver tilfundet dem igen at efterkaste, samt mulkteres til regimentskassen. sagen blev opsat 14 dage.

** Peder Hansen Kryssing i Århus stævnede Jørgen Nielsen Brun, angående gæld 84 sletdaler efter hans panteforskrivning, hvorfor han pantsætter Peder Kryssing hans efterskrevne hus i Skanderborg, hvorefter blev afsagt, at det pantsatte hus bør at tilhøre Peder Hansen Kryssing.

(149)

** den sag imellem amtskriver Just Hansen og Jens Terkildsen er efter begge parters begæring opsat 14 dage.

16/8 1700.

23/8 1700.

** KM oberførster Hynitz stævnede Rasmus Rasmussen og Anders Rasmussen, begge af Skårup, for dom for ulovlig skovhugst.

** den sag imellem amtskriver Just Hansen og Jens Terkildsen er efter begge parters begæring opsat 14 dage.

** Peder Hansen Kryssing i Århus stævnede Hans Tysk kleinsmed i Skanderborg for dom, angående 18 sletdaler for bekomne varer. sagen blev opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg, efter et tingsvidne her af tinget 2/8 næst afvigte, begærede endelig dom over de Vrold mænd, angående ulovlig lergrøft ved adelvejen på Vrold gade, hvorefter blev afsagt, at de for den ulovlige grøft bør inden 15 dage at betale til regimentskassen i mulkt 2 rigsdaler og denne processes bekostning, samt inden 8 dage bemeldte grøft at fylde.

30/8 1700.

** læst KM patent angående landeværns opkrævelse.

** Rasmus Olufsen Degn i Fruering. Christen Lauridsen i Fruering tilstod, at han i ubesindighed har brugt nogen ufolkelige ubekvemsord imod Rasmus Olufsens hustru, og bad, at han ham sådan hans udsagte ubesindige ord ville forlade, og for godtfolks forbøns skyld efterlod Rasmus Olufsen ham sagen.

(150)

** Ulrik Christian i Skanderborg stævnede Jon Bager sst og Karen Ribers sst for dom, gældsfordring angående. sagen er opsat 14 dage.

6/9 1700.

** den sag imellem amtskriver Just Hansen og Jens Terkildsen er ydermere efter begæring opsat 14 dage.

** den sag med Peder Hansen Kryssing kontra Hans Pedersen Tysk i Skanderborg er ydermere opsat 14 dage.

13/9 1700.

** oberførster Hynitz stævnede Christen Christensen og Søren Jensen, begge af Addit, for dom, angående ulovlig skovhugst i Langballe og Addit skov, hvilket efterskrevne bevidnede.

(151)

** den sag med Karen Ribers og Jon Skrædder i Skanderborg kontra Ulrik Christian Schandorf er ydermere opsat 3 uger.

20/9 1700.

** læst KM forordning om løsgivelse på korn og fedevarer, samt på hvede og rug til brændevin at bruge.

** oberførster Hynitz stævnede Jens Jensen, boende i Stilling, for dom, angående ulovlig skovhugst, hvortil han svarede, at han fandt en lille omhugget risbøg i skoven, som han kørte til sin halve ryttergård, eftersom han ikke tænkte, det var til nogen skade.

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg imod Jens Terkildsen fremlagde en regning, bestående af 51 poster, samt et skriftligt indlæg, hvoraf Jens Terkildsen begærede genpart.

27/9 1700.

** regimentskriver Gyberg stævnede hr Christoffer Davidsen Walter i Adslev for vidner at påhøre, angående en del boghvede tiende, som han, mere end loven tillader, skal have taget af Niels Jensen i Jeksen, og fremlagde et skriftligt syn.

(152)

** Ulrik Christian Schandorfs sag kontra Jon Bager i Skanderborg er ydermere opsat 8 dage.

4/10 1700.

** amtskriver Just Hansen stævnede Peder Bom, boende i Århus, angående skældsord og slagsmål imod konsumptionsbetjent Morten Sørensen og hans hustru, og fremlagde Morten Sørensens klage, som efterskrevne bevidnede, og synsmænd afhjemlede deres syn på Morten Sørensens skader.

(153)

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg fremlagde efterskrevne regninger og en likvidation af 19/7 1700 og Jens Terkildsens obligation til Rasmus Eskesen i Horsens af 9/3 1690, samt Jens Terkildsens revers af 22/6 1697, samt hans regnskaber på en del konsumptions oppebørsel samt anden indtægt, og begærede endelig dom, hvorefter blev afsagt, at da Jens Terkildsen, imens har var i amtskriverens tjeneste, har annammet af KM kontributioner skatter og skattekorn, hvorover han for regnskab søges, og da det ved likvidation er udfundet, det Jens Terkildsen er amtskriver Just Hansen skyldig 141 rigsdaler, da bør han bemeldte penge betale inden 15 dage.

(154)

11/10 1700.

** den sag, amtskriver Just Hansen fører på konsumptionsbetjent Morten Sørensens vegne kontra Peder Bom i Århus, angående slagsmål og klammeri, blev opsat 8 dage.

18/10 1700.

** læst KM forordning om kornskatten.

(155)

** Hans Gesing i Skanderborg stævnede Tomas Poulsen i Skanderborg for dom, for 6 sletdaler, han er ham skyldig. sagen blev opsat 14 dage.

** efter kald i dag 14 dage og opsættelse i dag 8 dage i den sag, amtskriver Just Hansen på konsumptionsbetjent Morten Sørensens vegne kontra Peder Bom i Århus, klammeri og slagsmål angående, vidnede efterskrevne, at 16/9, da var han i Morten Sørensens hus, og da havde Peder Bom sin stok løftet imod Morten Sørensen, og sagde, jeg skal love dig, du skal få en ulykke, og Morten Sørensens hustru Cathrine Rasmusdatter vidnede, at Peder Bom kom i deres hus og skældte hendes mand mange gange for skælm og hundsfot, og truede ham med sin stok, og Just Hansen begærede følgende indskrevet i tingsvidnet, at 16/9 1700 kom Morten Sørensen til ham, og beklagede sig, at Peder Bom af Århus kom i hans hus og begærede af hans hustru et otting smør, som andendagen tilforn blev indbragt i byen, og siden indsat i Morten Sørensens hus, men formedelst han ikke var tilstede, kunne hans hustru det ikke udlevere, da begyndte Peder Bom at smelde på hende og med vred hu stødte hende op til sengen i deres stue, og i det samme kom Morten Sørensen ind, og bad at måtte have fred i hans hus

(156)

** amtskriver Just Hansen i samme sag fremlagde et skriftligt indlæg, som for retten blev læst og påskrevet, og i akten indført.

** regimentskriver Gyberg for Frands Jensen i Hvolbæk stævnede Jens Nielsen i Blegind for vidne, angående hvis gods og middel, som i Jens Nielsens bo fra Frands Jensens er indført med hans steddatter Kirsten Christensdatter i agt, at han hende ægtede, som dog ikke skete, hvorover Jens Nielsen lovede sådant at betale, som dog ikke hidtil er sket. sagen blev opsat 8 dage.

(157)

** stiftsbefalingsmand Christian Gersdorfs ordre om tinghusets flytning til Skanderborg lyder således, at efterskrevne aller ydmygst foredrager, hvorledes denne bys og en del omkring liggende landsbyers rette værneting af gammel tid altid har været holdt her udenfor Skanderborg ved Skanderup kirke, indtil nogle år siden, da adskillige herreder blev sammenlagt, hvilken tid vores gamle birkefoged Rasmus Knudsen, som boede en mil fra byen i Veng, formedelst sin rejse at spare her ind til tinget, har fået tinget forflyttet hen til sig i Nygård skov, som er på den kant det sidste og yderste sted her i herredet, og da KM betjente og herredsfogden boer her ved stedet, og tinghuset er brøstfældigt, så erbyder de, på egen bekostning, at opføre et nyt tinghus i Skanderborg, underskrevet på egne og samtlige Skanderborgs indvåneres vegne Jens Terkildsen Jacob Brorsen Oluf Byrgesen med flere, og blev bevilget på KM vegne, at tinghuset måtte opsættes enten på den øde plads ved gadesøen, eller på den øde plads ved enden af den latinske skole.

(158)

** oberførster Gyberg. synsmænd afhjemlede syn og taksering ag dette års velsignede olden i Hjelmslev herreds skove.

25/10 1700.

** regimentskriver Gyberg stævnede samtlige Siim Firgårde og Svejstrup mænd, så mange som avl bruger, for syn angående den part af Brandstrup mark, der Firgårdes mænd efter forening med Siim mænd fra Siim skal have fået, og synsmænd afhjemlede deres syn.

(159)

** Johan Hagensen i Ry mølle og Jens Hagensen i Linå i hånd tog hinanden, at Jens Hagensen antager det værgemål, som Johan Hagensen på deres søster Bodil Hagensdatters vegne har haft under værgemål fra 13/4 1685 og til 11/3 1695, til 6 procent, nemlig 50 sletdaler, som i en gård i Linå, som Bertel Worm tilforn har ejet, tilsammen beløbende 33 sletdaler, som han med rede penge til Jens Hagensen har betalt, hvorfor han giver Johan Hagensen afkald.

2/11 1700.

** regimentskriver Gyberg stævnede Tomas Andersen i Siim for syn vidner og dom, angående det halve hus i Firgårde, som Laurids Rasmussen næsten øde har forladt, hvorfor Tomas Andersen er gået i kaution, og stævnede Laurids Rasmussen for ulovlig undvigelse. sagen blev opsat 14 dage.

** amtskriver Just Hansen i rette lagde en skriftlig stævning, at da Morten Olufsen i Tørring har andraget, at Rasmus Pedersen, nu værende i Firgårde, og han havde været i amtstuen, og talt med amtskriveren angående den gård i Tørring, Morten Olufsen påboer, den han for Rasmus Pedersen ville oplade, i den tanke han skulle ægte hans datter Mette Mortensdatter, men da amtmanden ikke var tilstede, blev intet bestilt, fra den tid har Rasmus Pedersen lagt sig efter hans datter og hende svangret, derefter ladet sig trolove til en anden kvindesperson, hvorfor stævnes Mette Mortensdatter sin sandhed at vidne, og dernæst fremkom hun for retten, og i hånd tog Rasmus Pedersen, og erklærede, at hun imod ham ikke har nogen tiltale for omrørte sag.

(160)

** Peder Hansen Kryssing i Århus stævnede Hans Pedersen Tysk i Skanderborg for dom for 18 sletdaler, han er ham skyldig. sagen blev opsat 14 dage.

8/11 1700.

(var i dag intet at bestille)

15/11 1700.

** læst KM forordning om vacationen til prædikeembedet og forordning om de ny stempler til det stemplede papir.

** Peder Hansen Kryssing i Århus begærede den sag imellem ham og Hans Pedersen Tysk i Skanderborg måtte opsættes 14 dage, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

** Laurids Bertelsen i Alken lod oplyse en hest, som kom på Alken mark 12/9, som har været oplyst på kirkestævne ved Dover kirke.

** amtskriver Gyberg fremlagde en opsættelse her af tinget 2/11, angående det halve hus i Firgårde, som Laurids Rasmussen næsten øde skal have forladt, for hvilket Tomas Andersen i Siim skal være gået i kaution. sagen blev opsat 14 dage.
 
(161)

22/11 1700.

** læst KM forordning om matrikelskat.

** Jacob Weinhof af Skanderborg med en kaldsseddel, underskrevet af Anne Marie Bering, stævnede hofjægermester de la Roche på Nygård, og fremlagde en attest, hvori Anders Nielsen og hans hustru Karen Jensdatter i Skellerup bevidner, at et skab, som Anne Marie Bering fra Nygård har indført til dem i Skellerup, blev af de la Roche afhentet, imod hans og hans hustrus vilje. sagen blev opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede indersterne i Skanderborg ladegård Jesper Smed og Oluf Krus for syn, angående en del borttaget gærde sst, og synsmænd afhjemlede syn.

29/11 1700.

** regimentskriver Gyberg, efter 14 dages opsættelse, begærede dom over Laurids Rasmussen i Firgårde og Tomas Andersen i Siim, som hans kautionist, og formente, at de begge bør at fuldfærdige det halve hus i Firgårde, som Laurids Rasmussen har i fæste, og betale restantsen, hvortil Laurids Rasmussen svarede, at huset var øde, dengang han kom til det, og Tomas Andersen svarede, at han var ikke gået i løfte for Laurids Rasmussens hus, hvorefter blev afsagt, at Laurids Rasmussen bør huset lovligt kvittere, og Tomas Andersen frifindes.

(162)

6/12 1700.

** amtskriver Just Hansen stævnede Morten Bager i Skanderborg og hans hustru for doms fornyelse, angående de bøder hans hustru er pligtig. sagen blev opsat 14 dage.

** Anne Marie Bering lod fremlægge en opsættelse her af tinget 22/11 sidst, angående et skab, som hofjægermester de la Roche skal have sig bemægtiget. på hans begæring blev sagen opsat 3 uger.

** oberførster Hynitz stævnede efterskrevne skovfogder for syn på KM skove og skovsparter i Hjelmslev herred.

12/12 1700.

** oberførster Hynitz. synsmænd afhjemlede syn KM skove og skovsparter i Hjelmslev herred for hvis ulovligt, siden skovene sidst er blevet synet, er sket, og med hvis opelskning med videre, skovene er blevet forbedret.

(166)

** Peder Hansen Kryssing i Århus i rette lagde en opsættelse her af tinget 2/11 og begærede dom, hvorefter Hans Tysk blev tildømt at betale sin gæld 18 sletdaler.

** Hans Nielsen i Skanderborg ladegård stævnede Niels Krog i Fruering studiosus, for vidner og dom, angående en flintbøsse, som Hans Nielsen ham skal have lånt. sagen blev opsat 14 dage.

20/12 1700.

** læst KM patent om højesteret 1701, og plakat om forbud imod kapere i Østersøen.

** Rasmus Rasmussen i Svinsager oplyste en stud, som kom drivende til hans for 4 uger side, da han den optog.
 
(167)

7/1 1701.

** Hans Nielsen sag i Skanderborg ladegård kontra Niels Krog i Fruering, angående en flintbøsse, blev opsat til 17/1.

** Anne Marie Bering af Viborg med en opsættelse her af tinget 22/11 begærede endelig dom, hvorefter blev afsagt, at jægermesteren bør skaffe hende samme skab uskadt igen.

10/1 1701.

** Poul Nielsen, tjenende i Vengegård, æskede vidne. Søren Jensen i Illerup tilstod, at han har tilsagt Poul Nielsen i hastighed og drukkenskab nogle ubekvemsord og ærerørige ord, og han ved intet andet med Poul Nielsen, end som ærligt er.

17/1 1701.

** Hans Nielsen studiosus i Skanderborg ladegård i rette lagde en opsættelse her af tinget 13/12 sidst, angående en flintbøsse, han til studiosus Niels Krog i Fruering skal have lånt, hvorefter blev afsagt, at Niels Krog jo er pligtig at levere Hans Bredal den ham lånte flintbøsse uskadt igen.

24/1 1701.

(168)

** oberførster Hynitz stævnede Christen Tomasen i Addit og Tomas Nielsen sst for vidner og syn, angående ulovlig skovhugst, som efterskrevne bevidnede.

** Jens Terkildsen i Skanderborg stævnede Skanderborg bymænd og indvånere for konsumptions oppebørsel, som de ikke, efter det ham meddelte forpagtningsbrev, til ham vil svare, og begærede dom, om konsumptionens oppebørsel ikke bør at ske af ham og hans betjente, efter KM forordning, hvorefter han lod oplæse KM kammerkollegiums forpagtnings kontrakt 30/11 1700.

(170)

** Tomas Tomasen i Ry fremviste en gammel ulv, som han dræbt i Ry skov med sin økse og huggede hans hoved i sønder, hvorfor han begærede betaling efter forordningen.

31/1 1701.

** læst forordning om hvad af en bondes bo, når han ved døden afgår, eller gården ledig bliver, skal udredes, førend noget af boet for gæld må udlægges.

** Jens Mikkelsen i Skårup stævnede Mikkel Jensen i Gesing mølle for dom for 4 sletdaler, som han til Mikkel Jensens far for 6 år siden lånt har. sagen blev opsat 14 dage.

** Jens Terkildsen i Skanderborg stævnede Jens Andersen Bødker og Mikkel Adslev, begge i Skanderborg, for vidner, angående malet korns indførsel her i byen, og efterskrevne vidnede, at for 14 dage siden om aftenen holdt Jens Bødker og Mikkel Adslev i byporten med noget malet korn, som Jens Terkildsen begærede, at de ville lade måle, men Mikkel Adslev kastede kornet af vognen, og ikke ville føre det hjem, hvorefter Jens Terkildsen forseglede sækken, og Jens Terkildsen begærede, at sækkene blev overmålt, så det kunne fornemmes, om Jens Bødker med 2 mark 10 skilling kunne svare KM rettighed deraf, og han bevilgede Jens Bødker at tage kornet med sig hjem, på den kondition, at han lovede at svare dertil.

(171)

7/2 1701.

(172)

14/2 1701.

** oberførster Hynitz stævnede Peder Christensen i Koldensgård for vidner, angående ulovlig skovhugst, og han foregav, at da han kom ridende igennem Koldens skov, da fandt han Peder Christensen ved en omhugget risbøg, som han huggede på, og forlod øksen og løb sin vej derfra, og øksen optog oberførsteren.

** regimentskriver Gyberg stævnede hr Hans Toksværd, præst i Århus, for vidne, angående den betaling, han har lovet rytterbonden Frands Jensen i Hvolbæk for hvis, fra ham i hr Hans Toksværds gård i Blegind skal være indført, og efterskrevne, som 18/10 sad stokkemænd til tinget, vidnede, at hr Toksværd lovede at skulle betale Frands Jensen for korn foder og alt andet, som han havde leveret til hans gård.

** amtskriver Just Hansen stævnede latinske skolemester Christen Pedersen i Skanderborg, og fremlagde en regning, under Jørgen Hansens hånd. sagen blev opsat 14 dage,

(173)

21/2 1701.

** Jens Terkildsen i Skanderborg komparerede med en opsættelse her af tinget i sag 14 dage, og eftersom Skanderborg bymænd ikke endnu har villet slutte noget forlig med ham om byens konsumption, så har han været forårsaget at fortsætte sin forrige irettesættelse. sagen blev opsat 8 dage.

28/2 1701.

** oberførster Hynitz stævnede Christoffer Madsen i Hårby for vidne, angående ulovlig skovhugst, som efterskrevne bevidnede.

7/3 1701.

** amtskriver Just Hansen stævnede Emanuel Walter og Bente Jensdatter, begge i Skanderborg, for dom, angående deres lejermål, som de med hverandre, efter hendes bekendelse, skal have begået, og Emanuel Walter benægtede at være hendes barnefar, ej heller har haft legemlig omgængelse med hende, og begærede derpå at gøre sin ed. sagen er opsat 8 dage.

(174)

** Anne Hansdatter i Skanderborg lod stævne Christen Pedersen, latinske skolemester, med flere for dom, angående gældsfordring. sagen blev opsat 14 dage.

14/3 1701.

** læst KM forordning om konsumptions oppebørsel, om pas og skudsmål, forbud på bortrømte officerer ryttere og soldater at huse, helle og føre af landet på fremmede steder.

** amtskriver Just Hansen lod oplæse en opsættelse 7/3 sidst afvigte angående lejermålsbøder for lejermål, begået af Emanuel Walter og Bente Jensdatter i Skanderborg, og nu benægtede Emanuel Walter ved ed, at han ikke er hendes barnefar til det barn, hun ham har beskyldt for, hvorfor han blev frakendt de fordrede bøder, men Bente Jensdatter bør betale hendes bøder.

21/3 1701.

** læst KM befaling angående landeværn, og KM forordning samme angående.

(175)

** Else Hansdatter i Skanderborg efter opsættelse 7/3 sidst begærede dom over de indstævnede, hvorefter efterskrevne benægtede, at de intet havde bekommet af hende. sagen blev opsat til næste søgnedag efter påske.

** konsumptionsforvalter Jens Terkildsen i Skanderborg. synsmænd afhjemlede, at de har besigtiget alle de gærder, som falder landfast imellem søerne her for byen, og konsumptionen kunne være skadelig, og befandtes ej alene nogle bagporte og baglåger, men endog ganske åbne ulukkede gærder, samt anden brøstfældighed, som hos efterskrevne mangler.

** Rasmus Jacobsen Holst i Dalsgård på sin svigermor Karen Andersdatters vegne i Skanderborg og Christen Svendsen Herbo sst tilstod, at de med hinanden venligt og vel var forenet om hvis, Karen Andersdatter havde udlagt til hans salig hustru Margrete Hansdatters begravelse, så han hende ved auktion, han agter at lade holde, derfor betaler.

30/3 1701.

** regimentskriver Gyberg stævnede en fremmed person, logerende til Niels Mikkelsen Haunstrups i Skanderborg, for vidner, angående en hund, som han i Illerup skal have ihjelskudt, rytterbonden Peder Jensen tilhørende, og efterskrevne vidnede, at Jacob Nielsen, som siges at have hjemme på Tistrup, kom ridende gennem Illerup, og udtog af sit hylster en pistol, og skød Peder Jensens hund, og da de spurgte ham, hvorfor han skød hunden, som var lemmet på venstre forfod, dertil han svarede, fordi den ville bide hans hund.

(176)

** amtskriver Just Hansen stævnede efterskrevne, der iblandt magister Nichel Seidelin, Else Bollesdatter, Oluf Byrgesen for dom, angående deres gærder, baglåger og indhegning for Skanderborg by, som ved syn er befundet så brøstfældige, at konsumptionsforpagteren derover har sig at besvære, og satte i rette, at enhver bør efter konsumptionsforordningen lade deres gærder forsvarligt færdiggøre, hvilket de blev tildømt.

** Svend Christensen Hedebo i den sag med en del indstævnede, gældsfordring angående, begærede 8 dages opsættelse, hvorfor sagen blev opsat til næste tingdag.

4/4 1701.

** Christen Svendsen Hedebo i Skanderborg på Anne Hansdatters vegne æskede efter opsættelse endelig dom over indstævnede personer for gæld, som de blev tildømt at betale.

(177)

11/4 1701.

** oberførster Hynitz stævnede Las Knudsen i Hvolbæk og Rasmus Jørgensen sst for vidner og dom, angående ulovlig skovhugst i Fruering skov, som efterskrevne vidnede om.

** Niels Knudsen Leger i Skanderborg stævnede Jens Terkildsen sst for dom, angående oppebårne kopulationspenge af Niels Lund sst, som han formener, at byen deraf sin anpart bør tilkomme, og stævnede Niels Lund imod dom, angående han sine kopulationspenge til byen bør betale. sagen blev opsat 6 uger.

18/4 1701.

(178)

** velagte skovfoged Jacob Hansen i Nissumgård stævnede Peder Jørgensen, tilholdende hos sin far Jørgen Kofod i Hedemølle, for at have antastet hans tjener Mikkel Lauridsen i Nissum hedeskov, og fremlagde Mikkel Lauridsens klage, at da han gik i skoven at skulle fornemme, om ingen skovhugst skete, da overfaldt Peder Jørgensen ham med skælden og siden med håndgribelse antastede, så han måtte bede sig løs fra ham for hug og slem medfart, og nu for retten beskyldte Mikkel Lauridsen ham, at han havde skældt ham for en lådden skælm, fordi han så så nøje til Nissumhede, at han ikke undertiden ville se igennem fingre, og sige, han så ingen.

** Jacob Hansen i Nissumgård efter foregående tingsvidne begærede dom på Peder Jørgensen, så han og hans folk kunne have fred for ham at se til KM skov Nissumhede. sagen blev opsat 4 uger.

25/4 1701.

** hr Niels Christiansen Hirtsnack af Blegind. provst hr Esben Rasmussen i Blegind skødede til hr Niels Hirtsnack den halve part af den halve selvejer bondegård i Blegind, som hr Esben Rasmussen af afgangne Christen Pedersen Kå og hustru sig lovmæssigt tilforhandlet har.

** Peder Rasmussen i Blegind. hr Niels Christiansen Hirtsnack af Blegind ved skøde afhændede til ham og hans fæstemø Anne Jensdatter den halve part af den halve selvejer bondegård i Blegind, som Christen Pedersen Kå var tilhørende, som i dag fra hr Esben Malling til hr Niels Hirtsnack for retten er skødet.

** magister Nichel Seidelin i Skanderborg stævnede samtlige Forlev gårdmand, som nogen kornavl bruger i samme by, for vidner, angående den sædvanlige redsel og nannest af æg og brød, som de før skal have betalt til præsten, som er fra hver mand fire brød og en snes æg, hvorefter efterskrevne vidnede, at de aldrig havde betalt æg og brød, men hvad deres koner havde foræret bort, vidste de ikke, og andre vidnede, at efter akkord med præstens formænd havde givet to snese æg, hvoraf den ene snes var for brød.

(179)

** magister Nichel Seidelin, efter hvis, som i sagen er ført angående præste nannest af Forlev by, begærede en forsvarlig dom. sagen blev opsat 14 dage.

** magister Nichel Seidelin stævnede samtlige gårdmænd i Vrold og Forlev by, angående hvis, de skal være skyldig for korntiende, som de imod deres løfte ikke skal have villet betale. sagen blev opsat 4 uger.

(180)

2/5 1701.

** læst KM forordning om de kirker i Danmark, som er under jure patronatus, eller bort benådede, og findes brøstfældige, deres reparation under en vis tid, item om ornamenter deri, hvor de fattes, at forskaffe, samt om ungkarle, som har taget tjeneste i købstæderne.

(181)

** regimentskriver Gyberg stævnede Niels Sørensen i Fruering for dom, angående helligbrøde. sagen blev opsat 3 uger.

** Jens Terkildsen i Skanderborg fremlagde en panteforskrivning, lydende på 100 sletdaler, hvorfor han overdrager hans skøde på hans gård i Skanderborg til amtsforvalteren.

9/5 1701.

** magister Nichel Seidelin i Skanderborg begærede, at den sag imellem ham og dem, præstenannest angående, i 14 dage at måtte blive opsat, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

** læst KM forordning om grovmønts udførsel, og opgæld på kroner.

** Tyge Jespersen til Mattrup stævnede Søren Nielsen i Addit med flere, angående at 24/4, da han havde udsendt hans tjenere Knud Sørensen og Christen Nielsen at indhente en hans forløbne og bortrømte bonde Peder Jensen, som opholdt sig i Søren Nielsens gård, og da ikke alene forhindrede Søren Nielsen og hans medfølgere dem i at føre den bortrømte hjem, men de bragte dem, tillige med den bortrømte, i en tyk skov, hvor der lå et stor del sten sammenkastede, som de optog og slog Knud Sørensen og Christen Nielsen med, og efterskrevne vidnede derom.

(182)

** regimentskriver Gyberg stævnede hr Jacob Møller i Svejstrup og samtlige gårdmænd sst for syn på den af dem opbrudte skovjord i Sønderskoven imellem Svejstrup og Bjedstrup, som de Bjedstrup mænd formener sig derved at blive fornærmet, idet deres lovlige græsning dem derved betages, og synsmænd afhjemlede deres syn, og efterskrevne vidnede, at for 20 til 50 år siden var Sønderskov fælles fædrift for Svejstrup og Bjedstrup fæ.

(184)

** indført det forhen i vidnet ommeldte syn og klage.

** regimentskriver Gyberg stævnede Rasmus Sørensen i Svinsager for syn, angående hans gårds ulovlige medhandling på bygning og sæd i marken, og synsmænd afhjemlede deres syn på efterskrevne indbo og bygning og på hvad, der er sået. sagen er opsat til næste tingdag.

(185)

18/5 1701.

** oberførster Hynitz i Skanderborg stævnede samtlige Hårby mænd med deres tjenestefolk og husmænd, angående en stor riseg, som er hugget i Hårby skov, og befundet på Hårby gade, og synsmænd afhjemlede syn på egen, som var 6 alen lang, og kunne bruges til 4 stolper, hvorefter efterskrevne, der iblandt Christen Christensen og hans søn Christen Christensen tilkendegav, at det er dem ubevidst, hvorledes egen er kommet til at ligge på Hårby gade.

** Jacob Hansen i Nissumgård efter 4 ugers opsættelse fremstillede Mikkel Lauridsen, tjenende i Nissumgård, som erbød sig sin gjorte beklagelse over Peder Jørgensen i Hedemølle at beedige. sagen blev opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede Christen Nielsen Kusk og Knud Sørensen Skytte, begge tjenende Tyge Jespersen på Mattrup, for vidner at påhøre, angående hvis overfald, de med blodige hug og slag skal have overfaldet og forøvet på rytterbonden Søren Nielsen i Addit på hans hjemvej fra kirken, og synsmænd afhjemlede syn på Søren Nielsen, som havde et hug gennem pandebenet, som de syntes kunne være gjort med en kårde.

(186)

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg stævnede Laurids Bertelsen i Alken for dom for forløfte, han for sin bror Poul Bertelsen har gjort, for lånte penge. sagen blev opsat 14 dage.

23/5 1701.

** magister Nichel Seidelin efter 14 dages opsættelse, angående præstenannest af Forlev by, saggav efterskrevne for resterende nannest for op til 13 år. sagen blev opsat 14 dage.

(187)

** magister Nichel Seidelin æskede dom, i den i dag 4 uger optagne sag, kontra de indstævnede gårdmænd i Vrold by. sagen blev opsat 14 dage.

30/5 1701.

** læst KM forordning.

** Jacob Hansen i Nissumgård begærede dom i den sag, imellem ham på hans tjener Mikkel Lauridsens vegne og Peder Jørgensen af Hedemølle, hvorefter blev afsagt, at Peder Jørgensen, for sin forseelse imod Mikkel Lauridsen, bør at betale 4 lod sølv til sagsøgeren inden 15 dage.

** Peder Egers Billedhugger i København stævnede Niels Mikkelsen Feldskær i Skanderborg for lånte penge og andet, han er ham skyldig. sagen blev opsat 14 dage.

(188)

6/6 1701.

** KM oberførster Hynitz stævnede Augustinus Henriksen i Skanderborg for syn, angående et nyligt hugget egetræ, som lå i hans have, og synsmænd afhjemlede syn, at det var 9 alen langt, hvortil Augustinus Henriksen svarede, at han nok kunne godtgøre, at det stykke træ ham med rette tilhører, og han havde hverken heste og vogn, eller var befundet i skoven, hvorefter Laurids Jensen af Vrold vidnede, at han var lejet af Augustinus Henriksen til at fælde et stykke egetræ, som lå i hans have, hvor det var kommet fra, vidste han ikke. sagen blev opsat 8 dage.

(189)

** regimentskriver Gyberg stævnede Christen Nielsen og Knud Sørensen, tjenende Tyge Jespersen på Mattrup, for vidner at påhøre, angående den ubillige medfart af hug og overfald på rytterbonden Christen Nielsen af Addit, hvorimod blev fremlagt et tingsvidne her af tinget 9/5 sidst afvigte, og Gybergs fuldmægtig lod læse et tingsvidne her af tinget 18/5 sidst afvigte, og efterskrevne vidnede, at de så, at Knud Sørensen af Mattrupgård huggede Søren Nielsen i hans hoved med en kårde, så blodet strømmede ned over hans ansigt og faldt ned til jorden.

** Niels Knudsen i Bjedstrup og hans nabo Jens Nielsen stævnede hr Jacob Jensen Müller tillige med samtlige Svejstrup hele og halvgårdsmænd, så mange, som avler græs, for dom, angående at de ikke må føre sæd i det ompløjede jord i Sønderskoven. sagen blev opsat 14 dage.

(190)

** Jens Terkildsen i Skanderborg stævnede Poul Møller i Vestermølle og Johan Møller i Skvætmølle, Anders Overgård i Skårup, Jens Eriksen i Stilling og hans hustru Anne Justdatter, Niels Sørensen i Fruering og hans hustru Kirsten Simonsdatter, Rasmus Jensen i Adslev og Sejer Møller i Bodilmølle for klage og vidne, angående brændevinsbrænden og salg, stærkt øl samt brændevinsredskab, som hos dem skal være befundet, og efterskrevne vidnede, at de var med Jens Terkildsen omkring på landet for at se, hvad der kunne forefalde med brændevinsbrænden og deslige handel imod forordningen, og da fandt de følgende hos efterskrevne personer. sagen blev opsat 3 uger.

(191)

** for retten fremkom efterskrevne af Forlev, der iblandt Mikkel Sørensen på sin bror Peder Sørensens vegne, og tilbød deres sognepræst hr Nichel Seidelin at betale deres resterende nannest, hvilket de blev tildømt at betale inden 15 dage.

** magister Nichel Seidelin begærede dom i den sag kontra de indstævnede Vrold bymænd, deres restants angående, som de blev tildømt at betale.

(192)

** Johan Ernst Jung rytter, logerende i Veng, stævnede amtmand Grabow på Skanderborg slot for vidne, angående en hoppe, som er fundet på Veng ryttertyring, som lovligt til tinge og kirkestævne er blevet oplyst, og som han for retten fremviste, og den blev vurderet for 8 rigsdaler.

** fru generalmajor ---- lod stævne Peder Væver i Skanderborg ladegård, angående en del vævning, som han noget over år og dag siden for hende havde antaget, og dog ikke siden har tilbage skaffet. sagen blev opsat 4 uger.

** Oluf Byrgesen i Skanderborg på egne vegne stævnede Jens Nedergård, Mikkel Søgård og Peder Nielsen, alle boende i Stilling, for deres fiskeri de med fiskevod, brasengarn og andet fiskegarn og redskab har brugt forleden år i Stilling sø, som Oluf Byrgesen har haft i forpagtning imod en stor afgift, ham til stor skade og afbræk. sagen blev opsat 3 uger.

(193)

13/6 1701.

** den sag kontra Augustinus Henriksen i Skanderborg angående det hos ham befundne træ, begærede oberførsteren opsat 14 dage, såsom han agter at føre bedre bevis, og blev sagen opsat 14 dage.

** den sag imod Niels Badskær blev opsat 14 dage.

** den sag imellem Niels Knudsen i Skanderborg og Jens Terkildsen sst, angående kopulationspenge, blev opsat 1 måned.

** Rasmus Lauridsen i Hemstok fremviste to ulveunger, som han har taget i Hemstok skov, og begærede betaling.

20/6 1701.

** Jens Lauridsen Rumeldanch stævnede Gertrud Jensdatter, Mikkel Adslevs kone, for hvis, hun ham skyldig er, hvilket hun benægtede, og erbød at gøre sin ed derpå, hvorimod Jens Lauridsen begærede at føre vidner, og Anne Fiskerkone vidnede, at før Jens Lauridsens kone døde, da råbte hun på Gertrud og sagde penge, men da hun ikke vidste, om det var Mikkel Adslevs kone, frastod Jens Lauridsen dette stævnemål.

** Niels Knudsen i Bjedstrup på egne og naboers vegne begærede dom på det her i dag 14 dage afhjemlede forbud, hvorefter blev afsagt, at da det med tingsvidne her af retten 9/5 næst afvigte bevises, samme i mangfoldige år har været fri fædrift for Bjedstrup kvæg, så kendes det gjorte forbud ved magt.

** regimentskriver Christian Knudsen Gyberg stævnede Terkild Mortensen, Anders Mikkelsen, Frands Hansen og Jens Knudsen, alle af Vrold, for dom, for de store bededag næst afvigte skal have forsømt kirken, hvortil de svarede, at de enten havde været syge, deres nærmeste lå for døden, eller hele familien havde være i kirken, så en måtte tage varetægt på huset. sagen blev opsat 3 uger.

(194)

** Oluf Byrgesen i Skanderborg fremlagde efterskrevne, som han begærede læst og påskrevet, som lyder: som næst forleden mandag 6/6 da til forrige rektor i Skanderborg salig Christen Pedersens jordefærds bekostning blev auktioneret, fra en karl, lod sig kalde Peder Juul, er givet varsel, at ville føre vidne, angående nogen gæld hos salig Christen Pedersen, men da ikke vidner på en død mand kan føres, så bør de angive det for de fader og moderløse børns forsvar, dateret Ussinggård 13/6 1701 Niels Jensen.

** regimentskriver Gyberg stævnede Rasmus Olufsen Degn i Fruering for syn, angående en del jord på Fruering mark, han Niels Sørensen sst ved pløjning skal have beskadiget.

27/6 1701.

** regimentskriver Gyberg. synsmænd afhjemlede syn på Fruering mark, hvor de havde synet efterskrevne jord, hvortil Rasmus Olufsen svarede, at det var ham ikke vitterligt, Niels Sørensen noget af hans jord at have frapløjet.

(195)

** den sag kontra Augustinus Henriksen i Skanderborg, angående noget hos ham fundet træ, blev opsat 8 dage.

** den sag kontra en del indstævnede, angående brændevinskedler, blev efter Jens Terkildsens begæring opsat 8 dage.

** den sag kontra Niels Badskær blev efter begæring opsat 8 dage.

4/7 1701.

(196)

** amtskriver Just Hansen fremstillede to varselsmænd, som afhjemlede, at de havde stævnet efter en skriftlig stævning, hvormed oberførster Hynitz stævnede Augustinus Henriksen af Skanderborg og Laurids Jensen, husmand af Vrold, for vidner, samt Morten Sørensen, som opvarter ved konsumptionen, og hans hustru Cathrine Rasmusdatter, Augustinus Henriksens fæstemø Karen Mikkelsdatter, Christian Sørensen og hans hustru Karen Rasmusdatter, Anders Lauridsen Felbereder og hans hustru Maren Rasmusdatter for deres sandhed at vidne, og efterskrevne vidnede, hvorledes Laurids Jensen kørte en vogn med omtalte egetræ ind ad byporten til Augustinus Henriksens hus.

(198)

** den sag kontra en del indstævnede, angående brændevinskedler er efter parternes begæring opsat 8 dage.

** den sag kontra Peder Væver i ladegården er endnu opsat 14 dage.

** Niels Knudsen i Bjedstrup på sine egne og naboers vegne stævnede Just Knudsen i Svejstrup for dom, angående de 7 kalve af Bjedstrup, som han 23/6 sidst afvigte tog på Svejstrup tyring, hvor de af våde for hede og varmt vejrligs skyld var stødt på Svejstrup ager, hvor hverken var korn eller eng, og endskønt de har tilbudt Just Knudsen at ville betale, om kalvene havde gjort nogen skade, så måtte de dog ikke deres kalve bekomme.

** Søren Poulsen i Skanderborg efter opsættelse af 30/5 sidst afvigte begærede dom over Niels Mikkelsen Badskær sst, som blev tildømt at betale sin gæld 7 sletdaler.

11/7 1701.

** Jens Terkildsen i Skanderborg efter 8 dages opsættelse begærede dom, angående brændevinshandel og brændevinsredskab, som skal være fundet hos en del i opsættelsen indførte personer, og fremlagde efterskrevne resolution, af stiftamtmanden og amtmanden udgivet, hvorefter blev afsagt, at det brændevins redskab, som hos nogle er fundet, det bør afskaffes inden 15 dage, og Jens Eriksens hustru i Stilling, som med en greb har slået Niels Knudsen af Skanderborg, tilfindes efter lovens 6.bogs 7.kapitels 8.artikel at bøde der for 3 gange 6 lod sølv, og de, der har lovet at tale Jens Terkildsens minde, bør det efterkomme inden 15 dage.

(199)

** Niels Knudsen i Skanderborg begærede dom i den sag om Niels Lunds kopulationspenge, hvortil Niels Lund svarede, at han sine kopulationspenge til Jens Terkildsen havde betalt, hvilket han tilstod, og at hans trolovelse havde stået i Vær præstegård, hvorefter blev afsagt, at efter KM forordning om konsumption betales kopulationspenge af brudgommen på det sted, kopulationen sker, og derfor bør Niels Lund svare til Skanderborg bys konsumptionsberettigede.

(200)

18/7 1701.

** læst KM plakat om tobaksforpagtning.

** regimentskriver Gyberg stævnede Peder Rasmussen i Jeksen for syn og vidne, angående overfald hug og slag, som han på Jep Rasmussen sst skal have øvet på hans torvevej fra Århus. sagen blev opsat 14 dage.

** hospitalsforstander af Århus Hans Terkildsen Rosenkvist stævnede Mogens Andersen i Blegind for dom for efterskrevne restants, han til Århus hospital skyldig er, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

25/7 1701.

** Jens Terkildsen i Skanderborg. efterskrevne Skanderborg bys indvånere tilstod, hver af dem, at de havde afkøbt Jens Terkildsen på offentlig auktion efterskrevne korn, som de lovede at betale.

(201)

** Oluf Byrgesen i Skanderborg fremlagde en skriftlig stævning, og efterskrevne vidnede, at de var lejet af Oluf Byrgesen at slå græs i Tuer eng, og han foreviste dem engen, som stod afdelt med løv og ris i 10 parter, og da de havde slået en del deraf, da kom hastigt tilgående Niels Leger, Peder Pallesen med flere, og sagde til Oluf Byrgesen, at de ikke ville, at engen skulle være afdelt, men de ville dele høet, når det kom i stakke, så bad Oluf Byrgesen, såsom han havde deres lodsedler, de ville lade ham ubehindret fare fort med hans høst, hvortil de svarede nej, og ville oprykke alle de ris, som engen var afdelt med, hvilket han forbød dem, hvortil de svarede, at de intet ville agte hans forbud, og løb de så hastigt, som de kunne, og oprykkede alle de ris og mærketegn, som stod på engen, hvorfor de med deres høsten måtte ophøre, og betalte Oluf Byrgesen dem samtlige deres dagløn. sagen blev opsat 14 dage.

(203)

1/8 1701.

** regimentskriver Gyberg fremlagde justitsråd Gieses ordre, at de bønder, som har noget at klage over officerer eller gemene, de skulle klage skriftligt.

** regimentskriver Gyberg stævnede Ove Sørensen i Skanderborg ladegård for vidnesbyrd at påhøre, angående nogen ubekvemsord, han skal have brugt imod Niels Pedersen, hvortil han svarede, at de var faldet i hastighed eller drukkenskab, og de tilstod, at de var gode venner.

** Karen Andreasdatter i Skanderborg foregav at ville have ført vidner, men frafaldt sagen og gik bort.

8/8 1701.

** Jacob Weinhof i Skanderborg. Oluf Rasmussen i Horsens solgte til han efterskrevne hans hus i Skanderborg.

** amtskriver Just Hansen stævnede Morten Rasmussen Yde og Niels Andersen begge af Ry, for vidner at påhøre, angående det løfte, de gjorde amtskriveren 23/11 1698 på skifte efter afgangne Kirsten Jørgensdatter, som boede og døde i Skanderborg, og efterskrevne vidnede, at de lovede at holde ham, som skifteforvalter, skadesløs.

(204)
       
** den sag imellem Oluf Byrgesen og en del hans medborgere, angående Tuer eng, er efter begæring opsat 14 dage.

** Niels Knudsen Leger i Skanderborg stævnede iels Nielsen Lund i Skanderborg for vidner, angående de ord, som blev talt i Rasmus Møllers hus, da de havde gjort overslag på Tuer eng, og efterskrevne vidnede derom.

(205)

** regimentskriver Gyberg stævnede samtlige Virring mænd for syn, angående Fastrup mænds nødvendige vej norden om Virring til deres skov og mølle, og synsmænd afhjemlede deres syn på vejen, hvor et led var tilnaglet, hvortil de Virring mænd svarede, at leddet havde de lukket, for det om nattetide kunne blive opslået, og derved deres korn beskadiget.

15/8 1701.

** hofjægermester de la Roche på Nygård stævnede Anders Rasmussen i Gram og Erik Brandt rytter i Vitved og Otte Hermandsen i Virring, angående ulovligt fiskeri i Stilling og Solbjerg sø.

21/8 1701.

** Christoffer Them skrædder i Skanderborg. Niels Rasmussen, instrumentist sst, solgte og skødede til ham efterskrevne hans hus grund og ejendom i Skanderborg.

(207)

** Tyge Jespersen på Mattrup stævnede Søren Nielsen i Addit med flere sst for dom, angående hans undvegne bonde Peder Jensen, som de har taget i forsvar, da Tyge Jespersens tjenere var udsendt, samme bortrømte bonde at indhente, og overfaldt dem med hug og slag, og fremlagde 3 tingsvidner her af tinget 8/5 18/5 og 6/7 1701. sagen blev opsat 4 uger.

** Oluf Byrgesen stævnede Peder Pallesen, Niels Leger, Mikkel Adslev med flere for dom for hvis skade, Oluf Byrgesen af dem er tilføjet ved Tuer engs høhøstelse. sagen blev opsat 8 dage.

** den sag med Oluf Byrgesen kontra en del hans medborgere, angående forbud om Tuer engs høhøst er ligeledes opsat 8 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jesper Andersen, Laurids Christensen med flere af Hårby for vidner, angående deres gæs, som forleden sommer har gjort skade på Mikkel Christensens haver sst. sagen blev opsat 14 dage.

(208)

29/8 1701.

** Oluf Byrgesen i Skanderborg fremlagde et tingsvidne her af tinget 25/7 næst afvigte, og formente, at hans kontraparter har påført ham stor skade, med det de ikke ville lade ham slå den eng, som de selv har tildelt ham, og de ikke har villet agte hans forbud, hvortil Niels Knudsen svarede, at engen ikke var rigtigt delt, og de ikke har tildelt Oluf Byrgesen noget af engen.

5/9 1701.

** Hans Christian Kramer af Nordborg på hans svigermor Anne Jørgensdatters vegne sst, som søger arv efter hendes salig søster Kirsten Jørgensdatter, som boede og døde i Skanderborg, og eftersom amtskriveren ikke vil anse hende for eneste arving, stævnede han efterskrevne, der iblandt Bartolomeus Bolsius kæreste Susanne Danielsdatter af Skanderborg, for at vidne derom, og til samme vidne at påhøre stævnede han Morten Rasmussen Yde af Ry med sin hustru Maren Christensdatter, Niels Andersen med sin hustru Anne Christensdatter, Peder Sørensen med sin hustru afgangne Augustinus Augustinusens efterladte enke og arvinger, afgangne Karen Jespersdatter hendes efterladte børn, og Rasmus Jensen af Skanderborg, så og afgangne Henrik Augustinusen sst hans efterladte enke og arvinger, så fremstod Anne Jørgensdatter, og tilkendegav at være født i Ry, hendes far var Jørgen Henriksen Felbereder og hendes mor Maren Nielsdatter, som og boede i Ry, men efter nogle års forløb flyttede til Skanderborg, hvor de lejede et hus på Storegade, hvor hende søster er født, og dernæst købte et hus på den liden gade, og fra hun var tyve år, tjente hun hos efterskrevne, og til sidst i København, hvor hun kom i ægteskab med hendes salig mand Anders Hagensen, som har været død i 18 år, og de boede på Sjælland, men da hendes salig far døde, skrev hendes mor efter dem, men som der ikke var noget for dem at erhverve, har de begivet sig til Ry, hvor hr Otte, sognepræst i Haslund, har skrevet efter hendes salig mand, sammesteds til skolemester at befordre, hvorfra de i svenskens tid er blevet fordrevet, og derfra til Holsten henflyttet, der hendes salig mand efter 36 års ægteskab er hensovet, og de havde 10 børn, 3 sønner og 7 døtre, hvoraf endnu en datter lever, som er bosiddende i Vålse på Falster, og hun selv boer hos en anden datter Cathrine Andersdatter, som efter hendes første mands død, ved navn Christian August, var atter kommet i ægteskab med Christian Kramer, hvor hun har opholdt sig i 18 år, og hun er kristnet af hr Torn i Ry, og hun er opkaldt efter hendes mors halvsøster Anne Rasmusdatter, og hendes salig søster Kirsten Jørgensdatter, som for 3 år siden uden ægteskab er hensovet, er døbt af magister Jørgen i Skanderborg, og efterskrevne vidnede, at Kirsten Jørgensdatter er født 1638, og er Anne Jørgensdatters søster.

(210)

** hofjægermester de la Roche på Nygård stævnede efterskrevne rytterbønder i Addit, angående en del egetømmer og fjæl, som de skal have bortsolgt, som han formener, skal være hugget i KM skove i Addit og Langballe, hvorimod regimentskriver Gyberg, som bøndernes forsvar, lod oplæse rytterbønderne i Addit deres klage, at de la Roche og hans medfølgere var kommet til byen, da hver mand var i marken at høste, og ransaget deres huse, hvor de fandt egefjæl i efterskrevnes huse, hvortil jægermesteren svarede, at han havde ladet gøre ransagning, efterdi der i ovennævnte skove befandtes en stor del skovskade, og i Addit havde fundet efterskrevne træ.

(211)

** Oluf Byrgesen i Skanderborg efter opsættelse æskede dom i den sag kontra en del af hans medborgere, hvorefter blev afsagt, at Niels Leger og hans medfølgere, for sådan Oluf Byrgesen tilføjede skade, bør at betale 4 rigsdaler samt denne processes bekostning.

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg stævnede efterskrevne i Skanderborg for dom for boskab, som de på auktion 27/4 næst afvigte har hver bekommet, og ikke efter påmindelse ville betale, og som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

(212)

** amtskriver Just Hansen fremlagde en skriftlig stævning, angående afgangne skovrider Rasmus Ydes arvingers klage til KM om skifteholdelse efter ham, og stævnede Tomas Pedersen i Søballe og hans hustru Anne Rasmusdatter for vidner at påhøre, angående den klage, som de med flere har indgivet. sagen blev opsat 8 dage.

12/9 1701.

** regimentskriver Gyberg stævnede Laurids Mikkelsen i Fogstrup, hos sin bror Niels Mikkelsen sst, for vidner, angående skammelig omgængelse, som han skal have brugt med en hoppe, og efterskrevne vidnede, at de i Fogstrup skov så, at Laurids Mikkelsen kom trækkende med en hoppe, og stillede hoppens bageste del imod en stub, stod så selv op på stubben, tog halen til side, og brugte skammelig omgængelse med bæstet, som sådan fuldkommen tilgik, som det efter sin måde kunne være begået af en hingst, og Niels Jensen sagde til ham, nu har du gjort det, så du har fortjent bål og brand, derpå svarede han, da er det lige godt, hvorpå han gik bort, og de havde ikke set ham eller hoppen siden.

(213)

** amtskriver Just Hansen fremlagde en af Morten Rasmussen Yde, Søren Rasmussen Yde, Peder Christensen af Jeksen på hans kone Johanne Rasmusdatters vegne, Tomas Pedersen af Søballe på hans kone Anne Rasmusdatters vegne til KM 30/6 indgivne klage over Just Hansen, som skiftet efter deres salig far har forvaltet, og dermed skaltet og valtet over gods og gård, og Morten Yde vidnede, at hans far købte gården i Mesing af de Toysonners børn, men kan ikke erindre, hvad den kostede, men den havde været pantsat til Niels Poulsen i Mesing og til Peder Zeibig, hver gang for 100 rigsdaler, og Anders Andersens enke i Vengegård Anne Justdatter og hendes bror Knud Justsen i Stjær vidnede, hvorefter amtskriveren lod oplæse adskillige dokumenter, hvormed han ville bevise, at deres klage over ham er uforsvarlig, og at forklare hvad Rasmus Sørensen Ydes tilstand har været fra 1672, da Just Hansen kom her til amtet, og indtil den tid, Rasmus Yde døde, som var 23/2 1675.

(216)

** regimentskriver Christian Gyberg stævnede Hans Andersen i Illerup for dom, angående utilbørlig medfart, han imod sin tjener Jens Poulsen skal have øvet, og synsmænd afhjemlede, at der i hans hoved fandtes et hul, men han klagede sig i sin arm, men der fandtes intet blå eller blodig. sagen blev opsat 14 dage.

19/9 1701.

** regimentskriver Gyberg stævnede hofjægermester de la Roche på Nygård, angående hvis gamle brædder og fjæl, som hofjægermesteren med sine medhavende har ladet bortføre fra en del rytterbønder i Addit 17/8 sidst, og efterskrevne vidnede, at de på jægermesterens befaling kørte nogle gamle fjæl fra efterskrevne gårde i Addit, og bønderne blev frapantet efterskrevne for de fjæl, der blev fundet hos dem.

(218)

** Hans Christian Kramer af Nordborg på sin svigermor Anne Jørgensdatters vegne stævnede efterskrevne for at vidne om hvis, de er bevidst om Anne Jørgensdatters afkom, og Peder Andersen i Skanderborg vidnede, at da Jørgen Henriksens hustru Maren Nielsdatter døde, da skrev han hendes testamente, hvor da for ham blev berettet, at hun havde fire børn, Henrik Jørgensen, Anne Jørgensdatter, Mette Jørgensdatter og Kirsten Jørgensdatter, og Villum Mikkelsen i Ry og hans hustru Else Sørensdatter vidnede, at Anne Lauridsdatter i Ry tilstod, at Anne Jørgensdatter og Kirsten Jørgensdatter var kødelige søskende, og hendes bror havde tjent hendes mand for felberedersvend, blev siden slået for Fredericia.

(220)

** amtskriver Just Hansen på Maren Jensdatters vegne i Skanderborg fremlagde en skriftlig stævning, angående forøvet slagsmål af Mikkel Adslev her sst imod Maren Jensdatter, og efterskrevne vidnede, at Maren Jensdatter kom gående udenfor Mikkel Adslevs port, og i det samme kom Mikkel Adslev med en fork i hans hånd, og sagde, hvorfor lader i ikke min kone være i fred på kirkevejen, og i det samme slog hende over hendes ryg med forken, så tav hun stille og gik fra ham, og nu for retten klagede Maren Jensdatter, at Mikkel Adslev havde slået hende.

** Tyge Jespersen til Mattrup begærede dom i den sag imellem ham og Søren Nielsen i Addit, som i dag 4 uger her til tinget blev taget i opsættelse, og fremlagde en dom af Tyrsting herredsting 24/5 1699, hvormed bevises, at hans bortløbne bonde er ham skyldig 100 rigsdaler for restants, og da Søren Nielsen har taget ham i forsvar, så bør han samme restants betale. sagen er opsat 14 dage.

(221)

26/9 1701.

** hofjægermester de la Roche på Nygård stævnede amtmand Bjelke på Kærbygård for vidner, angående hvis tømmer, han af Søren Andersen i Langballe og Addit bymænd, ved sin foged, købt har, efter beretning af samme foged, da han blev truffet i Addit skov.

** regimentskriver Gyberg stævnede Laurids Mikkelsen i Fogstrup for dom, angående den skammelige gerning, han imod naturen skal have øvet med et bæst, tilhørende hans bror Niels Mikkelsen sst, men da Laurids Mikkelsen endnu ikke er blevet opsporet, blev sagen opsat 5 uger.

** den sag kontra Hans Andersen i Illerup, angående forøvet slagsmål imod hans tjener, er atter opsat 14 dage.

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg. efterskrevne i Mesing vidnede, at Rasmus Sørensen Yde sst døde i armod, og lille Peder Rasmussen i Mesing vidnede, at han i oktober for ungefer 26 år siden kom til den gård, som Rasmus Yde påboede, da var gårdens bygning i slet tilstand, og fandt han to gamle bæster, og Niels Poulsens enke Else Tomasdatter i Firgårde vidnede, at for 16 år siden, da hun og hendes mand boede på den halve gård i Mesing, og afgange Rasmus Sørensen boede på den anden halve gård, da var han en gammel mand, henved 80 år, og havde med børnene fortæret hvad, der var, så hun skikkede dem både øl og mad, og efter hans død blev børnene, ved amtskriverens befordring, hos hans og deres venner udsatte, såsom der var intet til dem efter deres salig fars død, uden armod og fattigdom.

(222)

** den sag med Maren Jensdatter i Skanderborg kontra Mikkel Adslev, slagsmål angående, blev opsat 14 dage.

** herredsfoged i Framlev Gern herred Claus Jessen i Galten og Niels Andersen i Hemstok blev om den tvistighed, som faldt dem imellem 4/9 sidst afvigte, forligt, så Claus Jessen tilbød ham 4 rigsdaler, for at blive sparet for tingrejser.

(223)

3/10 1701.

** Rasmus Jensen i Adslev stævnede Rasmus Pedersen sst for vidner, angående hvorledes deres påboende gård, med tilliggende skov, har været skiftet, og hvorledes enhver sine gærder skulle færdiggøre, og efterskrevne vidnede, at deres gård blev for 14 år siden skiftet af Peder Jensen og Knud Jensen, som da beboede gården, og da tilfaldt gården, som Knud Jensen påboede, og nu Rasmus Pedersen, efterskrevne skovpart, og derimod tilfaldt Peder Jensen, som boede på den part, som Rasmus Jensen nu påboer, efterskrevne skovspart.

** Christen Madsen i Skanderborg stævnede Anders Felbereder sst for dom for 10 mark, som han er ham skyldig. sagen er opsat 14 dage.

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg stævnede Morten Nielsen Bager sst for dom, angående forøvet slagsmål imod afgangne Jørgen Barses enke Anne Barses søstersøn Jens Henriksen, da han kom for at købe brød, og da sagde Morten Bager til ham i vred hu, vi har intet brød, og slog ham med knytnæve på øjet, så det var opsvulmet over og under øjet, som synsmænd afhjemlede. sagen blev opsat 3 uger.

(224)

** Tyge Jespersen til Mattrup efter opsættelse i rette lagde dokumenter kontra Søren Nielsen i Addit, hvorimod regimentskriverens fuldmægtig svarede, hvorefter blev afsagt, at da Søren Nielsen i Addit har taget Tyge Jespersens bonde Peder Jensen af Vingum i forsvar, så bør han for sådant at lide efter lovens 3.bogs 19.kapitels 12 og 13.artikel, nemlig at betale Tyge Jespersen den bevislig gjorte skade, som han ved sin tjener Peder Jensen skal have lidt, beløbende 100 rigsdaler, samt denne processes bekostning.

(226)

10/10 1701.

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg begærede dom i den sag imod Mikkel Adslev sst. sagen blev opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg lod oplæse en opsættelse, angående det Hans Andersen i Illerup skal have slået sin tjenestedreng Niels Poulsen, hvorimod Hans Andersen fremlagde et skriftligt forlig under hans drengs og lovfaste dannemænds hænder, at han ingen årsag har at føre klagemål over ham, hvorefter Hans Andersen blev for regimentskriverens tiltale frikendt.

17/10 1701.

** hofjægermester de la Roche på Nygård stævnede amtmand Bjelke til Kærbygård for vidner, angående hvis tømmer og fjæl, han med sin foged købt har af Søren Andersen i Langballe og Addit bymænd, efter beretning af samme foged, men da der ikke var givet varsel til Tyge Jespersen på Mattrupgård, ville jægermesteren ingen vidner i den sag føre.

(227)

** regimentskriver Gyberg stævnede Niels Knudsen i Bjedstrup og hans nabo Jens Nielsen for vidner, angående Langdals bæk, som formenes at skulle være skel imellem Bjedstrup og Svejstrup mark og fædrift, og efterskrevne, som mindes op til 40 år, vidnede, at Langdals bæk var skel imellem de to byer.

(229)

** læst KM forordning om kornskat.

** den sag, angående gæld, som Christen Madsen i Skanderborg søger Anders Felbereder sst for, er opsat 4 uger.

24/10 1701.

** regimentskriver Gyberg stævnede hofjægermester de la Roche på Nygård og hans tjener Hermand Mikkelsen for vidner, angående en del fjæl, han skal have ladet borttage fra nogle Addit bymænd.

** oberførster Henrik Fillip von Qwernhuus ? lod fremlægge et skriftligt oldensyn og taksering på efterskrevne KM skove.

(230)

** regimentskriver Gyberg efter 4 ugers opsættelse æskede dom i den sag kontra Laurids Mikkelsen for omgængelse imod naturen med Niels Mikkelsens hoppe. ingen mødte, sagen blev opsat 14 dage.

** amtskriver Just Hansen på egne vegne stævnede Morten Yde og Niels Andersen, Augustinus Augustinusens enke Johanne Rasmusdatter, Anne Augustinusdatter, Peder Sørensen og hans søster Anne Christensdatter, alle af Ry, og Jesper Præsts i Ry hans afdøde enkes arvinger (Hans Augustinusens enke og arvinger) Rasmus ---- sst, og Tor Jespersen i Vrold for vidner og dom, som Hans Christian Kramer af Nordborg agter at forhverve.

31/10 1701.

** overjægermester de la Roche på Nygård stævnede amtmand Grabow samt oberførster Hynitz, amtskriver Just Hansen for syn, men da stævningen ikke var efter loven, skal der stævnes på ny.

(231)

** samtlige møllere i Skanderborg og Åkær stævnede amtskriver Just Hansen for at forklare, hvorledes han har oppebåret familie og folkeskatten af møllere, hvortil Just Hansen bekræftede ved ed, at fra 1671, da den første forordning om familieskat udkom, og så længe den stod under forpagtning, har møllere svaret årligt for en karl 2 mark og for en pige 1 mark.

** amtskriver Just Hansen æskede dom over Morten Bager efter 4 ugers opsættelse, for beganget slagsmål. sagen blev opsat 14 dage.

** Niels Knudsen i Bjedstrup på egne og hans nabo Jens Nielsens vegne stævnede hr Jacob Jensen Møller, præst i Svejstrup, og samtlige Svejstrup mænd, så mange, som avl bruger, for dom på det af dem opbrudte skovjord, Sønderskoven kaldet. på regimentskriverens begæring blev sagen opsat 14 dage.

** amtskriver Just Hansen, efter stævning i dag 8 dage, begærede dom over Morten Yde og Niels Andersen i Ry, som efter tingsvidne 8/8 næst afvigte selv har lovet, een for alle og alle for een, at skadesløs holde amtskriveren som skifteforvalter efter Kirsten Jørgensdatter i Skanderborg, for hvis arvepart, han da til en og anden, som sig ved skiftet for ret arving har angivet, og da har han betalt efterskrevne arv til Morten Yde, Niels Andersen, Peder Sørensen, Augustinus Augustinusen, Karen Jespersdatter, men da Hans Christian Kramer af Nordborg med tingsvidne 5/9 og 19/9 næst afvigte har bevist, at hans svigermor Anne Jørgensdatter er salig Kirsten Jørgensdatters eneste arving, så har amtskriveren betalt ham samme arv, og påstod, at de indstævnede bliver tilfundet ham det at erstatte. sagen blev opsat 3 uger.

(232)

7/11 1701.

** regimentskriver Gyberg efter irettesættelse begærede dom i den dag kontra Laurids Mikkelsen af Fogstrup, som skal have haft skammelig omgængelse med en hoppe, hans bror Niels Mikkelsen tilhørende. derefter blev af dommeren og efterskrevne domsmænd i denne sag kendt, at Laurids Mikkelsen, såvel som bæstet, han denne skammelige handel har med bedrevet, bør efter lovens 6.bogs 13.kapitels 15.artikel at straffes med bål og brand, men som han er undveget, da bør han, om han ertappes, forbemeldte straf udstå, og skarpretteren tilkommer derfor efter KM anordning 20 rigsdaler.

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg stævnede møller Johan Hombrock i Skvætmølle for vidne, syn og sigtelse, angående hans forøvede skade imod Søren Sørensen Drejer i Skanderborg, som vidnede, at Johan Møller huggede ham i armen med en økse, da han stod ved sit knobskib, som lå ved møllen, og Johan Møller vidnede, at 29/10 fandt han en del af sit gærde borthugget, som han fandt i Søren Drejers knobskib, og ville frapante ham hans økse, hvilket han ikke ville, hvorfor de droges om den, om ham da sig selv nogen skade har tilføjet, vidste han ikke.

(233)

** Henrik Henriksen Ascanius stævnede på efterskrevnes vegne Christen Svendsen Hedebo i Skanderborg for dom, angående en arrest, som 29/10 næst afvigte er gjort på en klædekjole med sølvknapper, og slotsfoged Jørgen Pedersen foregav, at Christen Svendsen har 13/2 1699 pantsat ham en mands klædekjole med sølvknapper for 30 rigsdaler.

(234)

14/11 1701.

** Niels Knudsen i Bjedstrup på egne og nabo Jens Nielsens vegne lod oplæse en opsættelse her af tinget i dag 14 dage, angående den af Svejstrup mænd opbrudte Sønderskov. sagen blev opsat 8 dage.

** hofjægermester de la Roche på Nygård stævnede alle Addit bymænd og Søren Andersen i Langballe for vidner syn og sigtelse, angående hvis egetømmer og fjæl, som de til amtmand Bjelke til Kærbygård solgt har, efter beretning af hans foged Niels Jensen, da han dermed ved dets bortførsel om natten blev truffet i Addit skov, så og for det tømmer, som blev fundet i deres gårde, og stævnede Tyge Jespersen på Mattrup, angående en del egetømmer, som jægermesteren traf amtmand Bjelkes tjenere med i Addit skov 16/8 næst afvigte, som de berettede, at have købt af Tyge Jespersen, hvorefter skovrider Christoffer Ditlev Soetmann i Javngyde aflagde sit vidnesbyrd derom, og derefter mødte Niels Jensen, ladefoged på Kærbygård, og refererede sig til sit værneting, hvor han ville gøre forklaring.

(236)

** på salig hr Esben Rasmussen Mallings arvingers vegne stævnedes efter en memorial, gæld angående, som de til salig hr Esben Rasmussen skal være skyldig blevet. sagen blev opsat 14 dage.

** Henrik Henriksen Ascanius i Skanderborg, efter opsættelse 7/11 sidst, begærede dom på sin principals vegne, angående 50 rigsdaler, Christen Svendsen Hedebo tilhørende, som han påstår lovligt at have arresteret. sagen blev opsat 8 dage.

** Christen Madsen i Skanderborg, efter forrige opsættelse, begærede dom over Anders Felbereder sst, gældsfordring angående, 10 mark, som han blev tilfundet at betale.

21/11 1701.

** læst patent om højesteret 1702, samt forordning om politiet.

** amtskriver Just Hansen fremlagde en opsættelse her af tinget 31/10 sidst afvigte, og begærede dom, hvorefter blev afsagt, at da det med tingsvidne 5/9 og 19/9 bevises, at Anne Jørgensdatter af Nordborg på Als skal være afgangne Kirsten Jørgensdatter i Skanderborg hendes søster og ret arving, hvorfor Just Hansen al arven til hende har udlagt, men da han på skiftet har betalt en og anden, som har angivet at være hendes arvinger, hvorfor Morten Yde og Niels Andersen, begge i Ry, har kautioneret, så er de pligtig skadesløs at holde amtskriver Just Hansen.

(237)

** Henrik Ascanius i Skanderborg på en del sine principalers vegne, efter opsættelse af 7/11 og 12/11 begærede dom på de 50 rigsdaler, Christen Svendsen Hedebo tilhørende, hvorefter blev afsagt, at den gjorte arrest bør ved magt at blive, og efterskrevne kreditorer deres betaling i de 50 rigsdaler at nyde.

28/11 1701.

** hofjægermester de la Roche på Nygård stævnede amtmand Grabow, oberførster Hynitz, amtskriver Just Hansen og samtlige Addit bymænd for syns afhjemmelse, hvorefter blev fremlagt et skriftligt syn på Addit skov for hvis ulovligt skovhugst, der kunne være begået fra 1699 til dette indeværende år og dag.

(238)

** Henrik Ascanius i Skanderborg, efter opsættelse af 14/11 sidst, på salig hr Esben Rasmussen Mallings arvingers vegne æskede dom på efterskrevne, de fleste af Hørning sogn, gældsfordring angående, hvorefter en del mødte og vedgik eller fragik gælden, og bymændene berettede om dem, der var døde, eller bortrejst fra Hørning sogn, hvorefter efterskrevne blev tildømt at betale deres gæld.

(240)

** regimentskriver Gyberg stævnede Kirsten Jensdatter i Illerup for dom, angående lejermål. sagen blev opsat 14 dage.

** den sag med Niels Knudsen og hans nabo i Bjedstrup kontra Svejstrup mænd blev efter begæring opsat 14 dage.

5/12 1701.

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg stævnede Niels Rasmussen, instrumentist i Skanderborg, for vidner syn og dom, angående forøvet slagsmål imod Rasmus Bødkers hustru Mette Rasmusdatter, hvorimod Niels Rasmussen svarede, at den beskyldning ham aldrig skal kan overbevises, mens agtede at bevise, at Mette Rasmusdatter i hans hus viste sig meget uskikkelig med skældsord imod hans mor Birgitte Nielsdatter.

** Jens Terkildsen i Skanderborg stævnede Jens Nielsen Kock her sst for dom at lide, angående en rejse, som han for lang tid siden med sin hest og vogn havde tilsagt Jens Terkildsen at ville køre, og dog ikke endnu har fuldbyrdet. sagen blev opsat 14 dage.

(241)

** Hans Rasmussen Gesing i Skanderborg stævnede Jens Nielsen Kock og hans hustru Johanne Kocks for dom, angående nogle penge, som de var ham skyldig blevet på sit købmandsskab, nemlig 10 mark. sagen blev opsat 14 dage.

** Poul Knudsen i Vestermølle stævnede Jens Hyrde i Skårup for vidner, angående den store vold og overlast, som han med hug og slag øvede imod Poul Knudsen 22/10 sidst afvigte, og efterskrevne vidnede, at Jens Hyrde kom til Vestermølle og ville tale med en dreng, og da sagde Poul Møller til ham, at drengen var borte, hvorefter Jens Hyrde sagde, i er skælme og horeunger til hobe, så trådte Poul Møller ud af døren og sagde, hvad vil du, djævlen skulle fare i dig, og stødte ham fra døren, hvorefter de fik fat på hverandre i håret i bækken, og da fik Jens Hyrde fat i en sten, som han slog Poul Møllers kindben sønder med, og da han ville snakke med dem, kunne de høre, at kindbenet klamrede.

(242)

12/12 1701.

** Niels Knudsen i Bjedstrup på hans egne og nabo Jens Nielsens vegne begærede dom efter forrige opsættelse, angående den opbrudte Svejstrup Sønderskov og deres fælles fædrift, hvorefter blev afsagt, at da det med tingsvidner 9/5 og 17/10 1701 bevises, at Bjedstrupgårds besiddere langt over 20 år har haft fri fædrift i Svejstrup Sønderskov, så bør de fremdeles den at nyde.

(243)

** regimentskriver Gyberg stævnede Sejer Jensen i Bodil mølle for dom, angående hans resterende familie og folkeskat. sagen er opsat 14 dage.

** murmand Them Pedersen af Stilling stævnede Jacob Hansen i Nissumgård, efter en memorial at møde til tinget 4/12, og som den tingdag er forbi, bør han stævne på ny.

** Jens Terkildsen i Skanderborg stævnede Niels Knudsen Leger sst, og talte med hans kone Birgitte, angående en del Vrold husmænd, som Niels Knudsen havde ladet stævne, men ikke førte nogen sag imod dem, med således forhindrede det fiskeri, Jens Terkildsen ved dem den dag kunne have haft, hvortil Niels Knudsen svarede, at han ikke alene stod for samme sag, og ikke har givet noget varsel.

** den sag, som amtskriver Just Hansen har ladet indstævne kontra Niels Rasmussen instrumentist her sst, er efter amtskriverens begæring opsat til næste tingdag efter jul.

(Niels Knudsen i Bjedstrup forordnet sættedommer)

** slotsfoged og herredsfoged Jørgen Pedersen stævnede Niels Knudsen Leger i Skanderborg for vidner og dom, angående hans ulyd for retten, og ubekvemsord imod herredsfogden 28/11 sidst afvigte, og efterskrevne vidnede, at Niels Knudsen skomager kom frem for retten, imidlertid en anden sag var for, og begærede af dommeren, at han måtte få sin sag for, som svarede, at kald og varsel ikke var afhjemlet, men Niels Knudsen råbte til dommeren, at det var det, og råbte højt med usømmelige laden og fagter, og sagde, drages til minde i otte mænd, jeg klager mig retsløs, og det nogle gange, og gik så bort.

(245)

** Søren Poulsen i Skanderborg æskede skøde. slotsfoged og herredsfoged Jørgen Pedersen tilstod, at Søren Poulsen, som højstbydende på auktion 5/7 1701 efter salig Christen Christoffersens enke salig Anne Nielsdatter, blev tilslået deres gård med påstående huse, og da han har oppebåret den sum penge, som den er ham tilslået ham for, tilskødede han ham samme ejendom.

19/12 1701.

(Niels Knudsen i Bjedstrup sættedommer)

** slotsfoged Jørgen Pedersen begærede, at den sag kontra Niels Leger i Skanderborg, angående hans forhold imod ham, i nogen tid måtte blive opsat, eftersom han agtede at føre videre vidner, hvorfor sagen blev opsat 4 uger.

** oberførster Hynitz stævnede amtmand Grabow på Skanderborg, amtskriver Just Hansen, og samtlige Skårup mænd og Poul Knudsen i Vestermølle, Jacob Hansen i Nissumgård med flere efterskrevne, og synsmænd afhjemlede syn på KM skove og skovsparter i Hjelmslev herred, for hvis ulovlig skovhugst deri i dette år er begået.

 (248)

** den sag, regimentskriver Gyberg søger kontra den kvinde i Illerup, lejermål angående, er opsat til næste tingdag efter jul.

9/1 1702.

** på Rasmus Pedersen, skrædder og indvåner i Horsens, hans vegne mødte hans bror Peder Pedersen sst og skødede til Christian Sørensen i Skanderborg hans hustru Karen Rasmusdatter, det hus og våning, som Christian Sørensen iboer.

** læst forordning om matrikelskat og rytterholdspenge.

** regimentskriver Gyberg begærede dom over Anne Nielsdatter i Alken for begået lejermål, hvorefter hun efter lovens 6.bogs (blank) kapitels 1.artikel blev tildømt at betale 12 lod sølv.

** den sag, som Just Hansen har imod Niels Rasmussen instrumentist, på Rasmus Bødkers vegne, er opsat 14 dage.

16/1 1702.

** Niels Knudsen Leger i Skanderborg stævnede efterskrevne husmænd i Vrold for dom, angående oldengæld, de er blevet ham skyldig, for svin, som de til hestehaven, dyrehaven og ladegårdens skove har fedet. sagen blev opsat 14 dage.

(249)

** Anne Holgersdatter i Skanderborg lod stævne Cathrine Mikkelsdatter i Vrold for dom, angående 5 mark, som hun er hende skyldig. sagen blev opsat 14 dage.

** Niels Nielsen Hjort af Forlev. Hans Rasmussen i Skanderborg skødede til ham efterskrevne hus i Skanderborg.

(Niels Knudsen i Bjedstrup sættedommer)

** slots og herredsfoged Jørgen Pedersen æskede vidne. Niels Knudsen Leger af Skanderborg tilstod, at han, efter tingsvidnes formelding her af tinget 12/12 næst afvigte, havde mishandlet herredsfogden, da han retten administrerede, og bad ham efterlade ham hans begangne formastelse, hvilket han på godtfolks intersection gjorde.

** oberførster Hynitz i Skanderborg fremlagde en skriftlig synsforretning på KM skove i herredet og birket for hvis ulovlig skovhugst, der i det forbigangne år 1701 er begået.

 (251)

23/1 1702.

** Mikkel Nielsen Juel, forrige kroholder i Them, stævnede amtmand Gjedde på Hastrup for attester at høre oplæst og vidnesbyrd at anhøre, angående hans kros opbyggelse og forsvarlig holdelse, og fremlagde Christian Fischer på Lavengård hans attest, at han har forevist Mikkel Nielsen Juel en plads, hvor han på egen bekostning har opbygget forsvarlige husværelser for de rejsende, og hvad sig hans udtapning anbelanger, har han holdt som forsvarligt har været, hvorefter efterskrevne vidnede, at de for billig betaling har nydt, både af spisning og drikkevarer, alt hvis honette folk kunne være vel fornøjet, som desuden kunne få staldrum til deres heste, såvel som hø og havre for betaling, og forrige materielskriver, og nu KM privilegeret værtshusholder i Ry Søren Kjærulf, vidnede det samme.

(253)

30/1 1702.

6/2 1702.

** læst KM forordning om session for landmilitsen.

** Jens Terkildsen stævnede herredsfoged Claus Jessen i Galten, og tingskriver Oluf Hansen Brandrup i Toustrup for vidner at påhøre, angående deres forhold i Skanderborg fredagen tilforn i ord og gerning, og efterskrevne vidnede, at de var i Ulrik Christians hus, hvor var tilstede Claus Jessen, Oluf Hansen og Jens Terkildsen, hvor blev diskuteret om den vandrestav, Moses lod oprejse i ørkenen, som Claus Jessen sagde, blev gjort af gloende slanger, og de andre mente nej, og Claus Jessen spurgte Jens Terkildsen, om slangen nogen tid havde bidt ham i hælene, hvortil han svarede, vi har begge årsag til at forvare os for, at han ikke bider os, hvorpå Claus Jessen slog sit glas og vin imod Jens Terkildsen, så vinen kom på hans paryk og kjole, og Jens Terkildsen slog hans glas imod Claus Jessen, så glassene gik i stykker, og Oluf Hansen og Claus Jessen søgte Jens Terkildsen og sagde, at han skyldte ham et par ørefigner eller livfuld hug, og Oluf Hansen sagde, at han ville ikke stå med sin hat i hånden for ham, og de vidnede ydermere, at Jens Terkildsen ikke gav Claus Jessen og Oluf Hansen årsag til samme klammeri.

(255)

** Niels Nielsen Lund, borger i Skanderborg, lod læse og påskrive et skøde, udgivet af Anne Jensdatter Torup, salig regimentskriver Jørgen Barses i Skanderborg til Niels Lund på hendes efterskrevne gård i Skanderborg, som hendes salig svoger Henrik Jensen, efter lovlig adkomst var berettiget, og siden hans og hendes salig søsters over skifte og deling efter dem, i gældsbetaling til Just Hansen er udlagt, efter skifte sluttet 8/2 1689, og derefter af hendes salig mand indfriet 29/4 1689, dateret Skanderborg 6/2 1702 Anne Torup, salig Jørgen Barses.

(256)

13/2 1702.

** KM oberførster foregav, at da han med sin tjener næst afvigte torsdag 14 dage om morgenen ved 4 slet rejste igennem Holtkær, da fandt de en risbøg, nyligt omhugget, som blev fremvist.

** Christen Vegerslev i Århus mølle stævnede skovrider Christen Poulsen i Fårhus for dom, for en sum penge, efter hans til Søren Sørensen i København udgivne obligation. sagen blev opsat 4 uger.

** Peder Hansen Kryssing i Århus stævnede Jørgen Nielsen Brun, og talte med hans brors hustru i Torrild, hvor han opholder sig, angående det hus i Skanderborg, han til ham skal have pantsat for 84 sletdaler, efter hans pantebrev, og fremlagde en dom her af tinget 9/8 1700, og formente, at det pantsatte hus, som efter denne doms slutning er Peder Kryssing for sin fordring udlagt, bør ham til ejendom at efterfølge, hvilket blev ham tilfundet.

(257)

20/2 1702.

** Iver Mikkelsen Smed i Skanderborg æskede skøde. Søren Poulsen i Skanderborg skødede ham efterskrevne våning, som Søren Poulsen har købt på auktion efter salig Christen Kleinsmeds hustru Anne Nielsdatter.

27/2 1702.

** jægermester de la Roche på Nygård aflyste geder og bukke omkring Skanderborg og dets omliggende, som ilde medhandler KM underskov.

6/3 1702.

** regimentskriver Gyberg stævnede Peder Høvinghof i Nørremølle for vidner, angående Fogstrup bys grund og ejendom neden mølleåen, og efterskrevne, som mindes op til 60 år, vidnede, at den grund, som ligger imellem Fogstrup og Nørremølle, vesten for Tømmerbyvejen, har ligget til Fogstrup så længe, de kan mindes.

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg stævnede herredsfoged Claus Jessen i Galten for vidner, angående den overlast, han med vold har øvet på hans hus, og efterskrevne vidnede, at fredag aften 14 dage gik de med Claus Jessen på gaden, og da de kom til amtskriverens hus, bankede Claus Jessen længe på døren, og sagde så, lad os gå, og så gik vidnerne foran med lygten, og da hørte de vinduerne klingrede på amtskriverens hus, og synsmænd afhjemlede, at der var indslået 9 vinduer, hvorimod Claus Jessen svarede, at han havde været i lystigt kompagni i Ulrik Christians hus i Skanderborg, og der blev fortæret en stor del vin, hvorved den begyndte lystighed således tiltog, at alle lod sig forlyste med svingen, dansen og instrumental musik, og han erindrede, at han vel beskænket gik til amtskriverens hus, i den tanke, at han på den overflødige vin ville have nydt noget af amtskriverens øl, men da døren var tillukket, gik han bort, og ved ikke at have tilføjet amtskriveren eller hans hus ringeste skade.

(259)

13/3 1702.

** læst forordning om udskrivning til dragoner på ryttergodset.

** Christoffer Justsen i rette lagde efterskrevne skøde, hvormed Jens Terkildsen i Skanderborg sælger og skøder efterskrevne gård sst til Niels Knudsen Leger, dateret 6/3 1702.

(260)

20/3 1702.

** Jørgen Nielsen på egne og Dorte Mikkelsdatter af Forlev, som han er forlovet med, deres vegne æskede skøde. Søren Mikkelsen i Grumstrup på salig Søren Sørensens døtre, nemlig Cathrine Sørensdatter og Bodil Sørensdatters vegne, som han er formynder for, skødede efterskrevne deres gård i Skanderborg til dem.

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg stævnede samtlige Skanderborg bys indbyggere for tingsvidne, at hvem, som holder svin, at de holder dem inde i deres gårde, at de ikke udkommer på mark eller gaden, såfremt de ikke skal blive optaget, og pengene for dem lægges i de fattiges blok, og derfor betales efter forordningen om tægtefæ.

27/3 1702.

** Jens Terkildsen i Skanderborg på Anne Lisbet, som er fængslet i Skanderborg slot, hendes vegne stævnede regimentskriver Gyberg for hendes klage og vidne at påhøre, angående denne sag, som amtskriveren mod hende har ført, og hun klagede, at hun intet forsvar har været anordnet i denne sag, men 8 dage efter, hun sit utidige foster havde født, blev hun bragt til Skanderborg til fængsel, og nogle gange til Tyrsting herredsting blev hun truet, at bøddelen skulle hugge hovedet af hende, om hun ikke ville sige, at hendes utidige foster var levende ved fødslen, og af frygt og uforstand sagde hun muligt det for retten, som hun ikke vidste, idet hjemtingsdommen ikke for hende er forkyndt, og ingen midler havde haft til en genpart, thi hendes forældre boede i Holsten, 4 mil på denne side Lübeck, og hun havde ikke haft legemlig omgængelse ned Jørgen Sørensen, før de lovede hinanden ægteskab, hvorpå han gav hende sin skriftlige forpligt, og hun ville gøre sin ed, at barnet ingen sinde var ved liv, eller dræbte det, men hun længe før tiden det måtte føde, hvorefter blev fremlagt omtalte ægteskabskontrakt, og landsdommernes kontrastævning, og på spørgsmål, om hun ikke 8/2 på Tyrsting Vrads herredsting hørte, at dommen over hende blev oplæst, hvortil hun svarede, at hun intet forstod sig derpå, hvorefter blev fremlagt samme dom over hende for begået barnefødsel i dølgsmål, og stod Anne Lisbet med hendes kæreste Jørgen Sørensen til vedermålsting.

(262)

** indførsel af de i sagen i rette lagte dokumenter.

(263)

3/4 1702.

** regimentskriver Gyberg stævnede Morten Jensen i Ingerslev, Mads Mikkelsen i Ravnholt, Maren Mikkelsdatter, tjenende i Århus, stor Peder Olufsen i Hørning, Oluf Sørensen Søren Sørensen og Søren Sørensen, Jens Jensens hustru Anne Rasmusdatter, alle i Hørning, Mads Olufsen i Grensten, Mads Sørensen i Galten, lille Peder Olufsen, sidst tjenende Rasmus Jensen i Hørning, eftersom Frands Jensen i Hørning agter ved samfrænder og uvillige mænd at lade taksere den halve selvejergård i Hørning, han beboer.

** regimentskriver Gyberg stævnede Rasmus Olufsen degn i Fruering for spørgsmål, angående hans efterskrevne resterende familieskat. sagen blev opsat 14 dage.

(264)

** amtskriver Just Hansen stævnede anneksbondens søn i Veng, nemlig Christen Christensen for dom, angående lejermålsbøder, som han med hans fars tjenestepige begået har. sagen blev opsat 14 dage.

** amtskriver Just Hansen med kald i dag 3 uger, og er i dag hans 3.ting, at enhver, som svin har, retter sig efter KM befaling.

10/4 1702.

** amtskriver Just Hansen stævnede latinske skolemester Laurids Sørensen i Skanderborg for syn på et gærde ved den latinske skole.

** Niels Knudsen Leger i Skanderborg stævnede Anne Rasmusdatter i Boes, angående brændevin, hun forhandler, og hendes søn Anders Sørensen i Boes for ubekvemsord imod Niels Knudsen, samt Rasmus Rasmussen i Overgård i Svejstrup for hans ulovlige krohold i Hårby hos Christoffer Rytters hustru Anne Rasmusdatter i Hårby, og Anne Rasmusdatter i Boes hendes ældste søn Peder Sørensen lovede, at hun skulle afskaffe hendes brændevinstøj.

(265)

19/4 1702.

** regimentskriver Gyberg begærede dom efter opsættelse 3/4 sidst kontra Rasmus Olufsen degn i Fruering, angående familieskat. sagen blev på hans begæring opsat 4 uger.

(266)

** amtskriver Just Hansen stævnede hans forrige køkkenpige Maren Nielsdatter og hans karl Mikkel for dom, for begået lejermål, hvorfor de bør betale deres bøder. sagen blev opsat til 8/5.

24/4 1702.

** Niels Knudsen Leger af Skanderborg på mademoiselle Kirstine Juels vegne stævnede amtmand Grabow og hans frue for klage at påhøre, angående den medfart, hende skal være begegnet med i deres tjeneste, og hendes tøj, som er hende forholdt, såvel som hendes løn og udlagte rejsepenge, og efterskrevne vidnede, at de på hendes vegne havde begæret hendes tøj, løn og rejsepenge, men det ikke havde kunnet bekomme.

** magister Nichel Seidelin stævnede samtlige Grumstrup gårdmænd for vidner, angående det forlig, de har indgået med ham, efter tingsvidne 8/5 1699, om kongetiende af Grumstrup by, hvorimod regimentskriveren fremlagde en landstingsdom, hvortil Grumstrup bymænd svarede, at den ergange landstingsdom holdt de dem i alle måder efterrettelig.

(267)

1/5 1702.

** læst KM forordning om told og stålmanufaktur.

** amtskriver Just Hansen stævnede Jens Terkildsen i Skanderborg for vidner, angående de Vrold husmænds og indersters huse, de iboer, deres tilstand og hvor længe, de deri har boet, hvorefter efterskrevne vidnede derom.

(268)

** Laurids Sørensen, latinske skolemester i Skanderborg, stævnede amtskriver Just Hansen for vidner, angående det gærde imellem skolen og tinghuset, hvorefter efterskrevne vidnede, at han havde gærdet for skolehaven for salig Claus Sørensen, og da var der så meget rum mellem gærdet og kirsebærtræerne, som han kunne gå og sætte ris på gærdet.

** Tyge Ursin af Slelde i Nørvang Tørrild herred i Koldinghus amt på salig Rasmus Ydes arvingers vegne stævnede amtskriver Just Hansen for vidner, og Søren Rasmussen spurgte Niels Poulsens enke i Firgårde Else Tomasdatter, om hans salig fars begravelse, og hvad, der var blevet af hans ejendele og fæmon. sagen blev opsat til i morgen.

(270)

2/5 1702.

** Tyge Ursin, på børnenes vegne, begærede sine vidner til forhørm hvorefter efterskrevne i Mesing vidnede, at Rasmus Yde døde i armod, hvorfor der ikke blev holdt noget skifte efter ham.

 (273)

8/5 1702.

** regimentskriver Gyberg stævnede Niels Knudsen Leger i Skanderborg, angående hans hårde medfart i ord og gerninger, øvet imod Jep Hansen og hustru i Yding, og fremlagde et tingsvidne af  Nim herreds ting 5/5 indeværende år, hvormed han beviste, at Niels Leger havde frataget Jep Hansen nogle få potter brændevin. sagen blev opsat 4 uger.

** hr Laurids Justsen i Alling stævnede Jens Nielsen Kock i Skanderborg og hans hustru Johanne Knudsdatter for dom for 50 sletdaler, de er ham skyldig. sagen blev opsat 4 uger.

** Jens Jensen i Hørning på sine egne og Peder Olufsen sst, Mads Mikkelsen i Ravnholt og Mads Sørensen i Galten deres vegne stævnede samtlige arvinger efter salig Oluf Pedersen i Hørning, for deres tilhørende parter i den selvejer bondegård i Hørning, som salig Oluf Pedersen tilhørte, påboede og fradøde, som de agter at lovbyde, og talte med Jens Jensen i Framlev, Peder Sørensen i Blegind, og Maren Sørensdatter ---- ---- i Århus, Rasmus Jensen i Hørning, og dernæst lovbød deres arveparter.

(274)

** mademoiselle Kirstine Juel af Skanderborg tilstod, at hun af sin enfoldighed havde ladet stævne amtmand Jørgen Grabow og frue, hvorved hun har sig formastet, som hun beder dem efterlade hende.

15/5 1702.

** magister Anders Lassen i Torrild stævnede efterskrevne for beskikkelsesvidne at påhøre, og Jacob Hansen i Nissumgård og Anders Lauridsen i Gesing oplæste en beskikkelse til Anders Væver i Torrild, som de 8/5 har forrettet, hvilket Anders Væver vedstod.

(275)

** regimentskriver Gyberg efter opsættelse i den sag imod Rasmus Olufsen, degn i Fruering, begærede dom, hvorefter blev afsagt, at Rasmus Olufsen bør betale sin familie og folkeskat.

** Tyge Ursin i sagen kontra amtskriver Just Hansen lod efterskrevne vidner forhøre, angående hvad, der skete med salig Rasmus Ydes selvejer bondegård i Mesing og skov, da han døde.

(277)

** Niels Knudsen Leger i Skanderborg stævnede Anne Rasmusdatter i Boes og hendes søn Anders Sørensen, som er hjemme i gården hos hende, og hendes ældste søn Peder Sørensen sst for dom, angående deres brændevinsbrænden. sagen blev opsat 3 uger.

** regimentskriver Gyberg stævnede amtmand Jørgen Grabow, angående syn til den gård i Ringkloster, brigader Jørgen Rantzau påboede.

22/5 1702.

** læst KM befaling angående landmilitsens mandskabs mundering.

** Jens Jensen i Hørning til 3.ting lovbød alle de parter, som 8/5 blev lovbudt, og Frands Jensen, som beboer den gård i Hørning, hvori de lovbudne parter er, mødte og bød sølv og penge, og begærede det at indløse.

** amtskriver Just Hansen stævnede Poul Madsen og Søren Pedersen, begge tjenende i Skanderborg, for dom, angående den handel med ulyd under prædiken i Skanderborg slotskirke 2.påskedag næst afvigte.

** regimentskriver Gyberg lod afhjemle syn på den part af Ringkloster, som brigader Jørgen Rantzau beboede, og i fæste havde, hvad ny bygning, han der har ladet opbygge, og hvad, deraf kan nu nedbrydes, og hvad husværelse, stald, fæ og kornhuse ved stedet nødvendig til beboeren fremdeles behøves.

(278)

29/5 1702.

** Niels Knudsen Leger stævnede Jep Hansen i Yding for vidner at påhøre, angående noget brændevin, Niels Knudsen hos ham har fundet, og hvorledes han blev begegnet, og efterskrevne vidnede, at da Niels Knudsen kom til Jep Hansens, nægtede både manden og konen, at de havde noget brændevin, men i en kiste fandt de et anker på 30 potter, men hvor meget, der var deri, fik han ikke målt, såsom konen tog tappen af ankeret, og lod en del deraf løbe på gulvet, men han fik det overblevne brændevin under forsegling.

(279)

7/6 1702.

** regimentskriver Gyberg lod oplæse en opsættelse her af retten 8/5 sidst, og et tingsvidne af Vor herredsting 5/5 indeværende år, samt et anker, Niels Knudsen Leger skal have frataget rytterbonden Jep Hansen i Yding, og da det med dette tingsvidne bevises, at Jep Hansen har købt det i Horsens til sit huses fornødenhed, satte han i rette og formener, at Niels Leger bør at levere til Jep Hansen dette brændevin med anker. sagen er opsat til 19/6 førstkommende.

(280)

** den sag imellem Niels Knudsen Leger kontra Anne Rasmusdatter og flere af Boes er opsat til 19/6 førstkommende.

** Laurids Sørensen, latinske skolemester, stævnede hofjægermester de la Roche på Nygård og amtmand Grabow for syn, og synsmænd afhjemlede syn på jægergårdens brøstfældighed.

(1)

** tingbogens autorisation.

(2)

** i Jesu navn.

12/6 1702.

** amtskriver Just Hansen stævnede samtlige Gram bymænd for syn på Holkær skov og Holt skov, som ligger til Gram by.

19/6 1702.

** regimentskriver Gyberg efter opsættelse æskede dom over Niels Knudsen Leger i Skanderborg, angående brændevin med videre, fra rytterbonde Jep Hansen i Yding skal være taget, som han i Horsens til sit huses fornødenhed har købt, hvorefter blev afsagt, at Niels Leger bør levere til Jep Hansen den ham fratagne brændevins bimpel og brændevin, og processens bekostning med 10 rigsdaler erstatte, alt inden 15 dage.

** regimentskriver Christian Knudsen Gyberg stævnede samtlige Blegind gårdmænd, samt hr Niels Hirtznack, for vidner at påhøre, angående et toftedige om Blegind toft, som de Fregerslev mænd mener, at Blegind bymænd tilkommer at holde ved lige, så deres fæmon ikke kan komme der igennem, og som ofte bliver indtaget af de Blegind mænd, hvorover de lider stor skade, hvorefter efterskrevne fra Fregerslev, som mindes op til 75 år, vidnede, at det omtvistede dige har hver mand i Blegind for sin ager holdt ved lige, hvorimod Peder Sørensen i Blegind svarede, at da diget ligger imellem Blegind og Fregerslev marker, bør de Fregerslev mænd at møde dem med halv grøft eller dige efter loven, og var det ikke deres fæmon, så gjordes der hverken grøft eller gærde fornøden.

(3)

** Karen Andersdatter stævnede efterskrevne i Skanderborg for doms fornyelse, angående deres resterende konsumption folkeskat og græspenge, og fremlagde en dom her af tinget 29/11 1697, hvorpå de blev tildømt deres restants at betale.

** Niels Knudsen Leger af Skanderborg begærede dom i den sag imellem enken Anne Rasmusdatter af Boes og hendes to sønner, Anders Sørensen og Peder Sørensen. sagen blev opsat 8 dage.

26/6 1702.

** Jens Terkildsen i Skanderborg med fuldmagt at ritmester Otto von Holstein og hans frue Anne Hedvig von Lossow stævnede på Tvilum kancelliråd Peder Rosenørn, hans søn kaptajn Poul Rosenørn, Oluf Lassen for vidner, angående det skrift, som imellem fru Anne Hedvig von Lossow og Oluf Lassen 19/3 næst afvigte skal være forfattet, og et vidne, angående ritmesteren og hans frues ægteskabs trolovelse, og Henrik Henriksen Ascanius i Skanderborg vidnede, at ritmesteren og fru Anne Hedvig på Ristrup var forlovede folk forganget år, førend KM milits gik til Holland.

(5)

** den sag med Niels Leger i Skanderborg kontra enken Anne Rasmusdatter i Boes og hendes sønner er opsat 14 dage.

** Rasmus Olufsen Degn i Fruering stævnede Niels Sørensen sst for vidne, angående den vej, som af gammel tid har gået bagom hans ladehus, som er møgvej, kirkevej, ting, mølle og markedsvej, som på nogle års tid, ikke til ringe skade, har været ham forment af Niels Sørensen, og efterskrevne, som mindes op til 40 år, vidnede det samme, samtlige af Fastrup og Virring.

(6)

** Niels Sørensen Hjort i Forlev stævnede Hans Ulv i Skanderborg for syn på det hus i Skanderborg, Niels Hjort har købt af ham, og talte med Hans Ulvs hustru og hendes søster Maren Simonsdatter, og synsmænd afhjemlede deres syn, og efterskrevne vidnede, at Niels Hjort og Anders Ulv havde nogle ord om de penge, der skulle gives for huset, og Hans Ulv rykkede Niels Hjort i halsklædet og rystede ham, så de stødte sammen.

3/7 1702.

10/7 1702.

** Frands Jensen i Hørning. Jens Jensen i Hørning på sin hustru Anne Rasmusdatters vegne, Mads Mikkelsen i Ravnholt på sine egne vegne, stor Peder Olufsen i Hørning på sine egne vegne solgte og skødede til Frands Jensen og hans hustru Karen Sørensdatter de parter, som dem og deres hustruer er arveligt tilfaldet, nemlig stor Peder Olufsen efter hans salige forældre Oluf Pedersen og Kirsten Madsdatter, Jens Jensens hustru i Hørning efter hendes forældre Rasmus Madsen og Anne Poulsdatter samt hendes søskende, Mads Mikkelsen efter hans salig far Mikkel Madsen og søster Kirsten Mikkelsdatter er tilfaldet i den selvejer bondegård i Hørning, Frands Jensen beboer.

(7)

** Jens Jensen i Hørning og Mads Mikkelsen tilstod, at de var forligt med Frands Jensen om den arvepart, som de til ham solgt har, hvorimod han lover at give Jens Jensen og hans hustru Anne Rasmusdatter efterskrevne 7 fag hus og jord.

** Niels Knudsen Leger i Skanderborg efter opsættelse 10/4 sidst æskede dom over Anne Rasmusdatter for brændevinsbrænden, hvorefter blev afsagt, at hendes brændevinsvarer, destillerpande og hat, bør være forbrudt, og der foruden betale 10 rigsdaler til næste hospital, samt denne processes bekostning med 2 rigsdaler.

17/7 1702.

** hofjægermester de la Roche på Nygård stævnede amtskriver Just Hansen for 8 rigsdaler til hans husholderske for traktement for to kommissærer i KM vildtsag. sagen blev opsat 8 dage.

24/7 1702.

** Christoffer Them Skrædder i Skanderborg stævnede Johan Svendsen sst, angående en brøndlænke med tilbehør, og efterskrevne vidnede, at de havde været hos Johanne Christensdatter, Peder Brorsens hustru, som tilstod, at da de indkom i den gård, Jacob Svendsen nu iboer, da lejede de brøndlænken af salig Rasmus Jensen, som da flyttede af gården, og da de flyttede af gården, leverede de lænken til salig Rasmus Jensen. sagen blev opsat 8 dage.

(8)

** hofjægermester de la Roche på Nygård begærede opsættelse i den sag kontra amtskriver Just Hansen, hvorfor den blev opsat 14 dage.

31/7 1702.

** Jacob Weinhof i Skanderborg, og i Christoffer Them skrædder sst hans hustru Maren Christensdatters hosværelse begærede dom i den sag kontra Johan Svendsen sst, en brøndlænke angående, efter foregående opsætttelse. sagen blev opsat 14 dage.

7/8 1702.

** regimentskriver Gyberg stævnede samtlige Fregerslev bys beboere for vidner at påhøre, angående det dige, kaldet Blegind toftedige, og efterskrevne, som mindes op til 44 år, vidnede, at der ikke har været gærde på det dige, som er imellem Blegind skov og Fregerslev hede, og ikke heller Blegind mænd har indtaget Fregerslev fæ.

(9)

** amtskriver Just Hansen stævnede Karen Andreasdatter, salig Jens Ribers i Skanderborg for vidner, angående hendes utilbørlige forhold, og efterskrevne vidnede, at hun har levet et uskikkeligt liv med hendes mand børn og naboer, og gjort forargelse i Guds hus, med drukkenskab, skrækkelig sværgen og banden, hvorfor øvrigheden måtte lade hende og hendes mand forvise af byen, men kort tid efter, på forbøn af fornemme folk, mod løfte, at sådan forargelig levned ikke mere skulle øves, tillod øvrigheden dem at nedsætte sig i byen igen, og varede det kun meget stakket, før der begyndtes igen, og siden hendes mand døde, har hun ikke båret tilbørlig omsorg for sine børn, men nat og dag ligget fuld i huset og andetsteds, så om naboerne ikke havde hørt de små børns skrig, og af medlidenhed givet dem noget til livs ophold, havde de muligt af hungersnød forsmægtet.

** hofjægermester de la Roche på Nygård begærede dom i den sag imod amtskriver Just Hansen, angående 8 rigsdaler for fortæring. på Just Hansens begæring blev sagen opsat 14 dage.

(10)

** magister Nichel Seidelin i Skanderborg stævnede Niels Knudsen i Bjedstrup for vidner, angående en transports forkyndelse for retten 14/11 sidst afvigte, og efterskrevne vidnede, at de hørte, at magister Seidelin lod oplæse en transport på 100 rigsdaler, underskrevet af Christen Hedebo her sst og Jørgen Christensen Torsk af Ringkøbing, imidlertid den sag ageredes for retten, angående en arrest på en klædekjole med sølvknapper i, og en missive på 50 rigsdaler, og var Niels Knudsen sættefoged.

(11)

** herredsfoged Jørgen Pedersen skødede til Augustinus Henriksen i Skanderborg og hans hustru Karen Mikkelsdatter efterskrevne ejendom, Jens Ribers enke iboer, som han på auktion 31/7 sidst for 94 sletdaler blev tilslået.

14/8 1702.

** Christoffer Them skrædder i Skanderborg efter opsættelse 24/7 og 31/7 næst afvigte begærede dom over Johan Svendsen sst, angående en brøndlænke med behør, som hans kæreste Maren Christensdatter og hendes forrige mand salig Rasmus Jensen til Johan Svendsen har lånt, hvilket han ved ed benægtede, hvorefter blev afsagt dom, som her efter bliver indført.

** regimentskriver Gyberg stævnede Oluf Pedersen i Mesing og Christen Andersen sst for vidner, angående de tørv, de har skåret på Jens Nielsen af Jeksen hans gårds tilliggende ejendom, som efterskrevne, som mindes op til 60 år, vidnede, altid har ligget til Jens Nielsens gård.

** i den sag Christoffer Skrædder i Skanderborg søger kontra Johan Svendsen sst er således afsagt, at da Johan Svendsen ved ed benægter, at han ingen brøndlænke har, Christoffer Skrædder eller hans hustru Maren Christensdatter tilhørende, hvorfor han for deres tiltale frikendes.

(12)

21/8 1702.

** regimentskriver Christian Gyberg stævnede Jens Andersen i Brabrand og hans stedsøn Rasmus Knudsen for vidner, angående deres ærerørige og grove skældsord samt overlast imod rytterbonden Laurids Christensen i Ry, da han kom kørende på alfarvejen igennem Brabrand, og efterskrevne vidnede, at da kom Rasmus Jensen og en anden ridende med en tyrekølle i hånden, og tog tømmen fra Laurids Christensen, for han havde stjålet hans græs, så han måtte låne en anden tømme der i byen at køre til Århus marked med.

** regimentskriver Gyberg stævnede Oluf Pedersen og Christen Andersen i Mesing for forbudsvidne og dom, angående en del tørv, som de skal have skåret på Jens Nielsen i Jeksen hans ejendom, og efterskrevne vidnede, at de på Gybergs vegne havde forbudt de indstævnede at bortføre nogen af de tørv, de havde skåret der.

(13)

** regimentskriver Gyberg lod oplæse et vidne her af tinget i dag 8 dage, angående det tørveskær, som Oluf Pedersen og hans nabo Christen Andersen i Mesing har gjort. sagen blev opsat 3 uger.

** amtskriver Just Hansen stævnede Andreas Snedker i Skanderborg for syn og dom, angående forøvet slagsmål imod Tøger Holgersen, og synsmænd afhjemlede deres syn på drengen, hvis ene arm var noget blåagtig, og drengens faster Maren Sørensdatter sagde, at drengen havde sagt, at Andreas Snedker ham samme dag havde slået. sagen blev opsat 6 uger.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Tomasen i Forlev for forbudsdom, angående et stykke eng, han har ladet høste. sagen blev opsat 4 uger.

28/8 1702.

(14)

4/9 1702.

** hofjægermester de la Roche på Nygård stævnede Hans Due sst for vidner, angående hans forgribelse imod ham, for han har draget sin kårde imod ham, samt angående penges og varers oppebørsel hos adskillige godtfolk, og efterskrevne, der iblandt Anders Lauridsen, tjenende i Nygård, og hans bror Niels Lauridsen, vidnede, at Hans Due red til jægermesteren på marken, og de talte sammen, og Hans Due havde sin kårde draget, og jægermesteren værgede for sig med en stok, og han kaldte på dem, at de skulle fly ham karlen hjem, hvorefter de red efter ham til Firgårde, hvor de arresterede ham, og da sagde han, dersom min kårde havde været sådan tilforn, som den er nu, skulle jægermesteren få lige så meget til sine nætter (aftensmad), at han intet skulle begære til sin davre.

(15)

** Johan Svendsen i Skanderborg på sin far Svend Mortensens vegne i Alken stævnede Jochum Friedrich von ---- i Alken for dom, angående Svend Mortensens gods, han af hans iboende hus har udkastet, hvorefter efterskrevne vidnede, at de intet har set.

(16)

11/9 1702.

** regimentskriver Gyberg efter 3 ugers opsættelse begærede dom på det gjorte forbud til Oluf Pedersen og Christen Andersen i Mesing, angående tørvegrøft. sagen blev opsat 3 uger.

18/9 1702.

** regimentskriver Gyberg stævnede Margrete Christiansdatter, nu tjenende anneksbonden Christen Nielsen i Veng, for hendes tjenestes ulovlige entvigelse fra rytterbonden Groers Mouridsen i Mesing, hvorfor hun bør tilfindes et halvt års løn at betale. sagen er opsat 14 dage.

** Just Knudsen i Svejstrup på egne vegne stævnede Knud Nielsen i Bjedstrup og hans nabo Jens Nielsen sst for dom, angående deres bæster og kvæg, som voldeligt skal have drevet i rivning og stubbe på Svejstrup mark, hvortil de svarede, at deres hyrde, som har ladet deres svin eller kvæg der indgå, ikke er stævnet, etc.

** anneksbonden i Mesing og samtlige bymænd stævnede samtlige Jeksen gårdmænd for vidner at påhøre, angående Hårby kær, som Jens Nielsen i Jeksen sig tilegner, der Oluf Pedersen og hans nabo har skåret tørv på, og Morten Ovesen af Mesing, og har været hyrde sst, som mindes 70 år, vidnede, at så længe har de Mesing mænd holdt sig til Birk Abildgård ved Hårby kær.

(17)

** Niels Knudsen Leger i Skanderborg stævnede Søren Kjærulf i Ry for vidner at påhøre, angående hvor lang vej der er fra Skanderborg til Ry, og efterskrevne, som mindes op til 50 år, vidnede, at så længe har det ikke været holdt for mere end halvanden mil fra Skanderborg til Ry, nemlig ad den alfare vej fra Skanderborg gennem Illerup, Bjedstrup, Svejstrup, Siim, Ry mølle og til Ry.

(18)

25/9 1702.

2/10 1702.

** Groers Mouridsen af Mesing begærede den sag imod Margrete Christiansdatter måtte blive opsat, hvorfor den er opsat 14 dage.

** Karen Andersdatter i Skanderborg 1.ting lovbød hendes part selvejergård i Stilling by, som hendes svoger Peder Rasmussen iboer.

** læst KM forordning om kornskatten.

** regimentskriver Gyberg stævnede en rytterkone Kirsten Nielsdatter i kvarter i Veng for vidne og klage, angående hendes ærerørige skældsord imod rytterkonen Cathrine Hansdatter i Hårby, hvorefter de for retten blev venligt og vel forligt.

** regimentskriver Gyberg begærede, efter efterskrevne Mesing mænds begæring, at den sag angående det omtvistede tørveskær måtte opsættes 4 uger, hvorfor sagen blev opsat 4 uger.
 
** regimentskriver Gyberg stævnede samtlige Fregerslev bymænd for syn på markskelsdige imellem Blegind og Fregerslev byers marker.

** regimentskriver Gyberg stævnede Niels Andersen i Hemstok for syn, angående en del jord, som han på hans nabo Rasmus Lauridsens grund skal have ladet grave og bortføre.

9/10 1702.

** regimentskriver Gyberg. synsmænd fremlagde deres skriftlige synsforretning på et markskelsdige imellem Blegind og Fregerslev marker, som i akten bliver indført.

(19).

16/10 1702.

** Karen Andersdatter i Skanderborg 3.ting lovligt lovbød hendes part selvejergård i Stilling, som hendes svoger Peder Rasmussen iboer.

23/10 1702.

** Jens Terkildsen i Skanderborg stævnede hos Ove Sørensen i Skanderborg ladegård Peder Rasmussen, som havde tjent der forleden sommer, og nu har fæstet sig til Jens Terkildsen, og taget fæstepenge på hånden, men er undveget sin tjeneste. opsat 4 uger.

30/10 1702.

(20)

** samtlige Fregerslev bymænd stævnede samtlige Blegind bymænd for vidner, angående Blegind tofts indhegning, som formenes, Blegind mænd med rette tilkommer at indelukke. og efterskrevne, som mindes op til 60 år, vidnede, at de Blegind mænd opkastede det dige, og holdt det så vel ved lige, at en karl ikke kunne springe derover.

(21)

** Karen Andersdatter i Skanderborg skødede til hendes svoger Peder Rasmussen og hans hustru Maren Andersdatter i Stilling, den rettighed, som hun havde i den selvejergård i Stilling, som de påboer, og fremlagde hendes svigersøn Rasmus Jacobsen Holsts tilståelse for afhændelsen, dateret Dalsgård 27/9 1702, og læst og påskrevet et skøde af 28/1 1684, fra Hjelmslev herreds ting udstedt, da Poul Lauridsen i Fregerslev på hans hustru Anne Andersdatters vegne, Jens Pedersen af Gram på hans hustrus Kirsten Andersdatters vegne, og Mikkel Rasmussen i Virring på hans hustru Maren Andersdatters vegne skødede til Karen Andersdatters og hendes forrige salig mand Hans Jensen alle de arvelodder og parter, som de på bemeldte deres hustruers vegne har arvet, og er arveligt tilfaldet i den selvejer halve bondegård i Stilling, som kaldes Søgård, hvilken Peder Rasmussen og hustru Maren Andersdatter påboer, hvilke lodder og parter de på deres hustruers vegne efter deres salig forældre Anders Andersen og Maren Jensdatter, som begge boede og døde i bemeldte halve Søgård i Stilling arveligt er tilfaldet.

** Henrik Henriksen i Skanderborg skødede til Niels Rasmussen skomager sst hans efterskrevne hus grund, og ejendom sst.

** den sag imellem Jens Nielsen af Jeksen og Oluf Pedersen og Christen Andersen af Mesing er opsat 8 dage.

6/11 1702.

(22)

** læst KM patent om højesteret.

** Oluf Pedersen og Laurids Christensen på hans svigersøn Christen Andersens vegne af Mesing gav tilkende, at de tørv, som de har skåret i Hårby kær, vidste de ikke andet, end det var på deres gårds part, og tilbød Jens Nielsen af Jeksen, at han måtte tage alle de tørv, som de havde skåret.

** Niels Nielsen Hjort i Forlev stævnede Hans Rasmussen Ulv og hans hustru Anne Simonsdatter i Skanderborg for syn på det hus i Skanderborg, han købte af dem, hvorledes det da var ved magt, og hvorledes det nu befindes, og synsmænd afhjemlede deres syn.

(23)

13/11 1702.

20/11 1702.

** læst KM forordning om debitorers efterladte bo.

** den sag, Jens Terkildsen har kontra Peder Rasmussen i ladegård, er opsat 14 dage.

27/11 1702.

** regimentskriver Gyberg stævnede Søren Sørensen, tjenende Rasmus Jensen i Adslev for en dragon, for vidne, angående hans undvigelse fra lægdet, og hans udeblivelse fra eksercerpladsen, og talte med hans søster til hans stedfars Rasmus Bødker i Skørring, og efterskrevne vidnede, at de var i Skørring og spurgte efter bemeldte dragon, og hans stedfar Rasmus Jensen svarede, at han havde været der natten tilforn, men om morgenen var han gået bort.

** magister Nichel Seidelin i Skanderborg stævnede efterskrevne sst for dom, angående resterende præstepenge, som han formente, at de burde betale. sagen blev opsat 14 dage.

(24)

4/12 1702.

** Oluf Byrgesen i Skanderborg stævnede Hans Pedersen Tysk sst for dom, angående gældssag. sagen blev opsat 8 dage.

** regimentskriver Gyberg 2.ting lyste efter Rasmus Jensen, rytterbonde i Adslev, hans undvegne dragon Søren Sørensen.

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg stævnede Rasmus Pedersen murmand sst for syn på hvis mangler, der kunne findes på hans hus, hvorefter synsmænd afhjemlede deres syn.

** Jens Terkildsen af Skanderborg efter kald og varsel i dag 6 uger begærede dom over Peder Rasmussen, da i Skanderborg ladegård, angående han sig til ham havde fæstet, men er udeblevet, hvorfor han blev tildømt at betale Jens Terkildsen et fjerding års løn.

11/12 1702.

** magister Nichel Seidelin i Skanderborg begærede dom på de resterende præstepenge hos en del af byens indbyggere, som blev tildømt at betale de resterende præstepenge.

(25)

** den sag imellem Oluf Byrgesen i Skanderborg kontra Hans Tysk kleinsmed, angående gæld, blev opsat 4 uger.

** regimentskriver Gyberg 3.ting lyste efter rytterbonde Rasmus Jensen i Adslev, hans entvigte dragon Søren Sørensen.

18/12 1702.

** mons Svejgård i Tarskov mølle stævnede Jens Jespersen i Edslev for vidner, angående ulovlig skovhugst, som han med flere skal have begået i hans skov, Tarskov enemærke kaldet, og efterskrevne vidnede, at de var med Svejgård i hans skov, hvor de fandt de indstævnede, som huggede på toppen af en bøg, og Jens Jespersen huggede med sin økse efter Svejgård, som faldt af hesten, og fik de hug på hans klæder, som han havde på, som han for retten foreviste, og de vidste ikke andet, end han var dødhugget.

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg stævnede Peder Mikkelsen, som tjener Karen Andersdatter i Skanderborg, for en risbøg, som han er pågrebet med i hestehaven, som efterskrevne bevidnede.

** Jens Terkildsen i Skanderborg stævnede Harlev møllers beboer Jørgen Høvinghof samt hans hustru for vidne, angående hans resterende familie og folkeskat december 1700, men han har ikke villet betale mere end andre møllere, om han havde mere folk end de eller ej, ville han holde lige godt, og de folk, han holdt til sin manufaktur, ville han intet give af, og begærede, at Jens Terkildsen ville give ham mandtal, så ville han betale, så svarede Jens Terkildsen, at han burde give ham mandtal.

(26)

** amtskriver Just Hansen stævnede Morten Rasmussen Yde i Ry, Søren Rasmussen Yde i Vengegård, Anne Rasmusdatter Yde af Søballe og hendes mand Tomas Pedersen, Johanne Rasmusdatter Yde af Jeksen og hendes mand Peder Christensen for at høre KM kommissærers forretning, som er afsagt imellem dem og amtskriver Just Hansen, som blev oplæst, om de den ville efterleve, så mødte de indstævnede og bad amtskriveren om forladelse, og bekendte, at de ingen føje har haft ham således at angive, som sket er.

(27)

** Niels Sørensen Hjort i Forlev stævnede Hans Ulv i Skanderborg for dom, angående den overlast, han har øvet imod ham, og for han med hustru Anne Simonsdatter og hendes søster Maren Simonsdatter skal have flyttet i Niels Nielsen Hjorts hus, uden hans vilje og minde. sagen blev opsat 4 uger.

** Laurids Sørensen, latinske skolemester i Skanderborg. Niels Brøchner sst på Magdalene Sybille Brorsen, salig hr Iver Johan Bredals efterleverske af Svejstrup, hendes vegne solgte til Laurids Sørensen hendes efterskrevne gård i Skanderborg.

(28)

8/1 1703.

** amtskriver Just Hansen stævnede Jørgen Nielsen i Skanderborg og hans hustru for dom, angående hug og slag på deres tjenestepige Anne Rasmusdatter, og synsmænd afhjemlede, at hun var blå på hendes arm, som hun sagde, Jørgen Nielsens hustru havde slået.

** Jacob Hansen i Nissumgård 3.ting oplyste en mærplag i andet år, som er fundet på Nissumgårds mark, og vurderet for 10 mark.

** Poul Madsen i Svejstrup 3.ting oplyste en næsten udlevet hoppe, halt på begge bagben, som er fundet på Svejstrup mark hos hans bæster, som blev vurderet for 1 rigsdaler.

** amtskriver Just Hansen i Skanderborg stævnede Peder Mikkelsen, som tjener Karen Andersdatter sst, for dom. sagen opsat 14 dage.

15/1 1703.

** læst KM forordning om matrikelskat og rytterholdspenge.

** Niels Sørensen Hjort begærede, at den sag kontra Hans Ulv måtte ydermere blive opsat 14 dage. sagen er opsat 14 dage.

** KM regimentskriver Gyberg stævnede Søren Sørensen, rytterbonden Rasmus Jensen i Adslev, hans lægds indrullerede og bortrømte dragon, som i Skanderborg slots portstue fandtes anholdt, for vidner at påhøre, og efterskrevne vidnede, at de fandt ham i Skørring, hos hvem, kan ikke for mangel af varsel indføres.

(29)

22/1 1703.

** oberførster Johan Hermand Ritter stævnede Søren Nielsen og Niels Jensen, begge af Jeksen, for syn og vidner, angående ulovlig skovhugst, og fremviste en skørtsav og to økser, som blev frapantet dem i Jeksen overskov ved et nyligt fældet egetræ, og synsmænd afhjemlede deres syn på samme egetræ, som var halvfemte alen rundt omkring.

** KM amtskriver etc.

** Jørgen Nielsen, borger i Skanderborg, æskede vidne etc.

** Niels Nielsen Hjort i Skanderborg stævnede Hans Rasmussen Ulv sst for vidne, angående overlast imod Niels Hjort og hans hustru, og efterskrevne vidnede, at da de kom ind i Niels Hjorts stue, kunne de høre, at Hans Ulv i hans egen stue sagde, at han havde skarnsnaboer til begge sider, hvorefter han kom ind i Niels Hjorts stue, og så gik Niels Hjort og hans hustru ud på gaden og sagde, vil han ikke ud, så tør vi intet blive inde.

(30)

29/1 1703.

** Niels Sørensen Hjort i Forlev både på egne og søn Niels Nielsen Hjort i Skanderborg hans vegne æskede dom i den sag imod Hans Ulv i Skanderborg, hvorimod Hans Ulv lod læse og påskrive en kontrakt af dato 16/1 1702 angående hans beboelse i det hus, som Niels Hjort og hans far beskylder ham for uden minde at skal passere i, og tilbød at gøre sin ed, at han ikke Niels Hjort ringeste skade havde gjort.

** regimentskriver Gyberg stævnede Søren Sørensen, i sin arrest på slottet, imod vidne, angående hvor hans tilflugt har været, siden han fra eksercerpladsen og arrest bortløb, hvem, der har huset og hellet ham, og efterskrevne vidnede, at de fandt ham hos sin stedfar Rasmus Bødker i Skørring i et kammer, og de leverede ham i hans arrest på Skanderborg slot.

(31)

** Johan Hombrock i Skvætmølle stævnede Cathrine Clausdatter i Skanderborg og hendes datter Anne Cathrine, samt Anne Marie, som har Isak Nielsen sst, angående det skifte, som salig Hans Rasmussen Badskær havde lovet at lade holde efter Karen Christensdatter, for samme skiftebrev at fremvise, om Johan Møller ikke bør at nyde sin fordring efter Cathrine Clausdatter i salig Hans Rasmussens stervbo, fordi han ikke har holdt sit løfte. sagen er opsat 14 dage.

** amtsforvalter Just Hansen stævnede Jørgen Nielsen i Skanderborg og hans hustru Dorte Mikkelsdatter for dom, angående hendes forøvede ulovlige medfart imod hendes tjenestepige. sagen blev opsat 14 dage.

** afsigt mellem Niels Hjort og Hans Ulv i Skanderborg, at som af de fremlagte dokumenter ikke kan fornemmes, Hans Ulv eller Niels Hjort hinanden nogen skade at have tilføjet, så kan de ikke kendes til straf, og angående Hans Ulvs beboelse i det til Niels Hjort solgte hus angår, da bevises med pantebrev 16/1 1702, at Hans Ulv dertil er berettiget.

5/2 1703.

** oberførster Ritter stævnede Rasmus Christensen i Fastrup for vidner at påhøre, angående ulovlig skovhugst i Veng skov, og efterskrevne vidnede, at de fandt Rasmus Christensen i Veng skov ved en riseg, hvoraf kroppen var borte, men toppen havde han på sin vogn, hvortil han svarede, at han intet havde hugget, men var kørt ind i skoven for at opsamle sig noget.

(32)

** Jørgen Nielsen i Skanderborg stævnede Anne Rasmusdatter og hendes forældre i Forlev for vidner, angående hendes afvigelse af hendes tjeneste, samt stævnede Mikkel Sørensens hustru Maren Nielsdatter i Forlev, som vidnede, at hun var med Anne Rasmusdatter og hendes stedfar hos Jørgen Nielsen, hvor Anne Rasmusdatter bad ham og hans hustru om forladelse for den løgn, hun havde dem påsagt, og Jørgen Nielsen foregav, at hun havde været meget modvillig imod ham og hans hustru.

12/2 1703.

** admiral Jens Rodsten til Rodstenseje stævnede amtskriver Just Hansen i Skanderborg, angående en deling af broer og veje i amtet, og fremlagde et tingsvidne af Hads herreds ting 27/11 sidst afvigte og et indlæg og begærede dom, som herefter er indført.

(33)

** oberførster Ritter stævnede Christen Svendsen og Peder Svendsen i Ry samt Villum Mikkelsen Skrædder sst for vidner, angående ulovlig skovhugst, og talte med Christen Svendsens hustrus far Niels Mørk, og skovfoged Morten Rasmussen Yde i Ry vidnede, at han 9/1 sidst havde udvist sin lille søn Rasmus Yde at invertere, om nogen ulovlig skovhugst måtte begåes, og han kom straks igen, og foregav, at han kom til de indstævnede i Ry sønderskov ved en nylig hugget bøg, som de læssede på en vogn, og han tog en økse fra dem, som lå på jorden, hvorefter Morten Yde red derud.

** den sag, som amtskriveren søger kontra Jørgen Nielsen og hustru i Skanderborg angående deres tjenestepige, er opsat 14 dage.

** afsigt imellem admiral Rodsten og amtskriver Just Hansen, at da det med tingsvidne af Hads herreds ting 27/11 1702 bevises, at deling af broer og veje i Hads herred skal være gjort 18/10 1697, så bør amtskriveren samme deling in originali til admiralen at overlevere inden 8 dage.

19/2 1703.

(34)

** magister Nichel Seidelin i Skanderborg fremlagde en stævning af 5/2 næst afvigte, angående delingsdom på Forlev skov, og fremlagde en landstingsdom 1/2 1700, hvormed bevises, at Skanderup kirke tilhører en skovspart i Forlev skov, anslået til 76 svins olden, hvorefter blev afsagt, at på det, Skanderup kirke kan få at vide dens part i Forlev skov, så bør skoven efter lovens 5.bogs 10.kapitels 11.artikel at komme til deling.

** regimentskriver Gyberg stævnede Rasmus Bødker og hustru af Skørring for vidner, angående hans arresterede stedsøn Søren Sørensen, og i lige måder stævnede Søren Sørensen i hans arrest på Skanderborg slot, hvorefter efterskrevne vidnede, hvorledes de fandt Søren Sørensen i hans stedfars hus og førte ham til arrest.

(35)

26/2 1703.

** læst KM forordning om adskilligt, landmilitsen vedkommende.

** regimentskriver Gyberg stævnede rytterbonden Niels Knudsens søn af Bjedstrup Jacob Nielsen, som tjener amtsforvalter Just Hansen i Skanderborg, for dom, angående lejermål med Anne Nielsdatter i Svejstrup, og stævnede Anne Nielsdatter hos Jørgen Lauridsen i Svejstrup for dom, og hun bekendte, at Jacob Nielsen har avlet to børn ved hende, det sidste har hun udlagt ham for i Svejstrup kirke, og det andet en rytter, som hun aldrig havde set, på Jacob Nielsens begæring, alt af frygt for hans far Niels Knudsen, og de begge var avlet i Svejstrup, hvortil Jacob Nielsen svarede, at dette kvindemenneske havde fået 4 uægte børn, og han aldrig har forbudt hende at nægte sin sandhed. sagen blev opsat 14 dage.

** oberførster Ritter stævnede Christen Jensen Smed i Skanderborg for vidner at påhøre, angående ulovlig skovhugst, og fremlagde amtmand Grabows attest, at da han og skovfoged Niels Pedersen i ladegården kom ridende ved Dybdal, hørte han huggen der tæt ved, og de fandt der to karle, hvoraf den ene var Christen Smed, men de undrendte, og den dybe dal forhindrede dem i at komme efter dem.

(36)

** Niels Knudsen Leger i Skanderborg stævnede amtsforvalter Just Hansen for dom, angående græspenge af hans heste køer og får. sagen blev opsat 4 uger.

** den sag med amtsforvalter Just Hansen kontra Jørgen Nielsen og hustru i Skanderborg, angående deres tjenestepige, er opsat 14 dage.

** Rasmus Rasmussen i Vestermølle stævnede Elias Hagensen i Hørning for dom, angående 35 sletdaler, han er ham skyldig. sagen blev opsat 14 dage.

** amtsforvalter Just Hansen stævnede Rasmus Murmand i Skanderborg for dom, angående hans forrettede murerarbejde ved amtsforvalterens iboende hus, dets udygtighed. sagen er opsat 14 dage.

** Hans Gesing i Skanderborg. Niels Mikkelsen Haunstrup solgte til ham efterskrevne to spænd hus i Skanderborg.

(37)

** Niels Justsen skomager i Skanderborg. Hans Gesing sst skødede til Niels Justsen og hustru Margrete Christensdatter efterskrevne to spænd hus, som i hans hus er indbygget.

5/3 1703.

12/3 1703.

** regimentskriveren efter 14 dages opsættelse begærede de indstævnede til eksamen, hertil at svare mødte Jacob Nielsens far Niels Knudsen af Bjedstrup og foregav, at hans søn ikke for lovligt forfald skyld kunne møde, hvorefter han satte i rette, om Jacob Nielsen ikke efter hendes beskyldning bør lide efter loven. sagen blev opsat 14 dage.

** den sag, amtsforvalter Just Hansen søger kontra Rasmus Murmand i Skanderborg, er opsat 14 dage.

** Rasmus Møller af Vestermølle æskede dom over Elias Hagensen i Hørning for 35 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

19/3 1703.

** magister Mads Trane af Ormslev stævnede amtmand Jørgen Grabow amtsforvalter Just Hansen, oberførster Ritter, regimentskriver Gyberg, borgmester Basballe i Århus og samtlige Mesing og Forlev mænd, for delingsmænds opnævnelse til Skanderup kirkes tildømte part af Forlev skov, idet magister Mads Trane sig nu har Skanderup kirke tilforhandlet og købt.

(39)

** amtsforvalter Just Hansen stævnede Niels Knudsen Leger i Skanderborg, angående fortegnelse på hvad hver især af byens indbyggere har bekommet af sidste udvisning, og hvad penge, enhver har betalt, og endnu resterer, hvilken fortegnelse han fremlagde, og efterskrevne vidnede, at de havde gjort ligning om udvisningen.

(40)

** amtsforvalter Just Hansen stævnede Niels Knudsen Leger i Skanderborg, og foregav, at han har 5 tønder hartkorn i fæste af slottets jorder, hvoraf han giver skat og landgilde som en bonde, hvis kvæg, han bruger til husholdningen, har i de 31 år, han her ved amtstuen har været, stedse har gået med amtmandens kvæg i dyrehaven, og når hø og kornhøsten er forbi, går byens kvæg hos Just Hansens kvæg, og formener at hans 9 høveder og 5 heste er meget lidt imod det hartkorn, han har i fæste. efterskrevne, der mindes op til 27 år, der iblandt Rasmus Jespersen og hans hustru Anne Sørensdatter, vidnede det samme.

(41)

26/3 1703.

** den sag, som amtsforvalter Just Hansen søger kontra Rasmus Murmand i Skanderborg, er efter begæring opsat 14 dage.

** amtsforvalter Just Hansen stævnede Niels Knudsen skomager i Skanderborg, som i dag 8 dage indgav, at han havde annammet betaling af Skanderborg bymænd for 71 læs brændeved, hvorfor han straks bør betale for de 55 læs, som er blevet udvist. sagen blev opsat 3 uger.

** amtsforvalter Just Hansen foregav, at Niels Knudsen Leger var indstævnet for at gøre forklaring, hvor mange penge, han af indvånerne havde bekommet for brændeved, så man kunne vide, hvem endnu resterer, så blev for retten indlevet hvis penge, enhver havde betalt.

** oberførster Ritter stævnede Christen Pedersen, husmand i Skårup, for vidner at påhøre, angående ulovlig skovhugst i KM skov, og efterskrevne vidnede, at de i Skårup skov fandt en nylig hugget eg, hvoraf rodkævlen var bortført, og de fulgte slædesporet til Christen Pedersens hus.

(42)

** den sag, Niels Knudsen Leger i Skanderborg søger kontra amtsforvalter Just Hansen, er efter begæring opsat 14 dage.

2/4 1703.

** oberførster Ritter stævnede hr Christen Cortsen i Them for ulovlig skovhugst i KM skov i Salten, og efterskrevne vidnede, at de fandt præstens karl i skoven med to heste og en slæde med en rodkævle på, som var så stor, at hestene ikke kunne slæbe den fra stedet, og vurderingsmænd vurderede hestene for 16 rigsdaler, og hr Christen vidnede, at hans karl ikke var født i sognet, og træet var fældet nær ved Them skel, hvortil skovfoged Morten Yde svarede, at skellet var med tre bundne sten, og det var på kongens skov i Salten, træet var fældet.

(43)

** magister Mads Trane. efter Forlev bymænds anvisning rebede og målte efterskrevne al Forlev bys skov, som herefter specificeres, hvoraf Skanderup kirke kunne nyde til sin part for de 76 svins olden, som herefter følger.

(44)

** magister Nichel Seidelin fremlagde en skriftlig stævning, og efterskrevne vidnede om noget kirkegods til Adslev kirke, beliggende i Jeksen, som er øde, og kaldes Klogsgård, hvorpå der ikke findes nogen bygning.

(45)

** Niels Knudsen Leger i Skanderborg stævnede amtsforvalter Just Hansen for vidne, angående en del af borgerskabet vil vedgå, at de ikke har bekommet deres udvisning efter takserborgernes ligning, og efterskrevne vidnede derom.

(46)

11/4 1703.

** den sag, Niels Knudsen Leger i Skanderborg søger kontra amtsforvalter Just Hansen, græsningspenge angående, blev opsat 8 dage.

16/4 1703.

** den sag, amtsforvalter Just Hansen søger kontra Niels Knudsen Leger i Skanderborg, er ydermere opsat 8 dage.

** magister Lyder Lassen af Korsør stævnede magister Nichel Seidelin i Skanderborg for 189 sletdaler efter hans fremlagte obligation, dateret 13/9 1699. sagen blev opsat 14 dage.

(47)

23/4 1703.

** Niels Knudsen Leger af Skanderborg æskede dom kontra amtsforvalter Just Hansen, græspenge angående, og Just Hansen tilbød at betale for 9 køer 2 kalve 12 får 5 heste, og 8 stykker kvæg på fremmede marker, hvorfor han skulle betale 20 rigsdaler, som han betalte Niels Leger.

** amtsforvalter Just Hansen stævnede Niels Knudsen Leger i Skanderborg for 3 mark, han 93 er tildømt at betale til de fattige. sagen blev opsat 14 dage.

** amtsforvalter Just Hansen stævnede samtlige Skanderborg bys indvånere for forbud, angående deres svin at holde af gaderne, og om de indtages uringede, skulle betale 1.gang 1 mark, 2.gang 2 mark, og 3.gang forfalden til amtstuen.

** oberførster Ritter stævnede anneksbonden søn, navnlig Christen Christensen i Veng, for syn og vidner, angående ulovlig skovhugst i Veng skov, som efterskrevne bevidnede.

(48)

** oberførster Ritter stævnede efter en skriftlig stævning, og Niels Pedersen og Christen Rasmussen af Skanderborg ladegård vidnede, at de var med Niels Brøchner i Ravndals have, som ligger til Skanderborg ladegård, og fandt der en egestavn, hvoraf træet var bortført, som de fandt på Mesing mark.

30/4 1703.

** magister Lyder Lassen, sognepræst i Korsør, æskede dom over magister Nichel Seidelin i Skanderborg. sagen blev opsat 14 dage.

** læst KM forordning om toldinspektion.

** amtsforvalter Just Hansen stævnede Peder Pallesen af Skanderborg for vidner at påhøre, angående to egekævler, som fandtes i hans baggård, og synsmænd afhjemlede deres syn.

(49)

** amtsforvalter Just Hansen stævnede Peder Pallesen af Skanderborg for vidner, angående hans baggærder og port, i hvad tilstand de befindes.

** Rasmus Rasmussen af Svejstrup stævnede Knud Nielsen og Jens Nielsen i Bjedstrup for syn til en del hedejord, liggende ved Vejhøj, som de skal have opbrudt, de Svejstrup mænd til fortrængsel i deres fælles fædrift.

7/5 1703.

** oberførster Ritters fuldmægtig Niels Brøchner stævnede samtlige byers beboere i efterskrevne byer for syn på KM skove.

** regimentskriver Gyberg. synsmænd mødte med deres skriftlige syn på Svejstrup og Bjedstrup markskel, mose, hede, skov og engjord, og efter Svejstrup mænds forevisning gik de nordøst fra Svejstrup by til Møgelmose, og et vadested, som de med et tingsvidne af 15/6 1618 oplyste, at deres fædrift strakte sig, og derfra gik de, som efterfølger, hvorefter blev fremlagt et tingsvidne her af retten 16/10 1693, angående et forlig, oprettet imellem Svejstrup og Bjedstrup besiddere, at omvidnede hede ikke skulle være fælles fædrift, men enhver ved sit at blive, og efterskrevne, som mindes op til 40 år, vidnede derom.

(52)

** den sag, amtsforvalter Just Hansen søger kontra Niels Knudsen Leger i Skanderborg, tildømte sagefald angående, er opsat 8 dage.

14/5 1703.

(53)

** regimentskriver Gyberg stævnede Niels Knudsen Leger i Skanderborg, angående de hårde ord, som han 28/11 1701 gjorde imod rettens betjente, og fremlagde et tingsvidne her af tinget 12/12 1701 og 16/1 1702, og satte i rette, om han ikke derfor burde betale en mulkt. sagen blev opsat 4 uger.

** magister Lyder Lassen i Korsør begærede dom over magister Nichel Seidelin i Skanderborg for 189 sletdaler efter hans obligation, som han blev tildømt at betale.

(54)

** Niels Knudsen Leger i Skanderborg stævnede amtmand Jørgen Grabow på Skanderborg slot for det korn, som han har ladet indføre, og havde ikke rigtig toldseddel, men for kald og varsels urigtighed blev samme afslået.

** amtsforvalter Just Hansen efter 3 ugers opsættelse begærede dom over Niels Leger i Skanderborg i den sag med Niels Glarmester, angående 3 mark, han er tildømt at betale de fattige. opsat 8 dage.

** amtsforvalter Just Hansen i Skanderborg stævnede efter en skriftlig stævning, angående Skanderborg bys udvisning 1702, og efterskrevne vidnede, at af de 52 udviste træer var de 39 bortført, 10 stod på roden, og 3 vindfælder, som lå på stedet.

** amtsforvalter Just Hansen stævnede Rasmus Pedersen Murmand i Skanderborg, angående den imellem dem oprettede kontrakt om amtsforvalterens huses reparation, og det løfte han gjorde, da Peder Lycke Tømmermands arbejde blev synet, at han ville holde ham fri, og efterskrevne vidnede, at da Peder Lycke ville have sine penge på sit arbejde, da blev det synet, og der var intet, man kunne laste derpå, og Rasmus Murmand lovede at holde ham fri.

(55)

** amtsforvalter Just Hansen stævnede Jørgen Nielsen i Skanderborg med flere, og oberførster Ritters fuldmægtig Niels Brøchner vidnede, at da han kom ridende gennem hestehaven, så han en stævnet eg, og andendagen derefter var han med efterskrevne synsmænd i Jørgen Nielsens gård, hvor fandtes det træ, som var nedstævnet, og synsmændene afhjemlede deres syn.

** KM oberførster Ritter fremlagde et skriftligt syn på efterskrevne KM skove for hvad tilstand, de nu befandtes, og hvad ulovligt på et års tid kunne være hugget og bortstjålet.
.
(58)

21/5 1703.

** amtmand Jørgen Grabow stævnede Niels Knudsen Leger i Skanderborg, angående hans malede korn, som af Niels Leger skal være arresteret, og Johan Hombrock, møller i Skvæt mølle, vidnede, at han 5/5 kom kørende med mel af 3 tønder rug, og blev holdende i porten, samme at angive for portneren, og Niels Leger sagde, at mølleren skulle blive holdende, indtil konsumptionen blev betalt, hvorpå mølleren gik til slottet at afhente konsumptionspengene, men Niels Leger ville ikke annamme dem, fordi han ingen toldseddel havde. andre vidnede derom.

(59)

** Jens Nielsen og Knud Nielsen, begge Bjedstrup besiddere, stævnede hr Jacob Jensen Møller i Svejstrup og samtlige bymænd sst for dom, angående den kontrakt, de med Bjedstrup mænd gjort har, og fremlagde et tingsvidne her af retten 16/10 1693, angående et forlig om fælles fædrift. sagen blev opsat 3 uger.

(60)

** ridefoged på Vilhelmsborg Niels Smal fremlagde KM skøde på Adslev kirke, dateret København 3/1 1699, hvormed blev bevist, at KM har solgt efterskrevne kirkegods til samme kirke, og begærede, at der opnævnes 8 lovfaste og uvillige rebsmænd at møde i Jeksen skov og tilmåle Adslev kirke sin skovspart til forbenævnte kirkegård.

30/5 1703.

** amtsforvalter Just Hansen stævnede samtlige Skanderborg bys indbyggere for syn på Skanderup skov, hvor mange høveder ungeferlig kan græsse om sommeren.

4/6 1703.

** amtsforvalter Just Hansen. synsmænd afhjemlede, at de i Skanderup skov havde efterseet, hvad høveder deri kan græsses, som kan være i det allermeste 35 store høveder.

** oberførster Ritter stævnede Peder Skrædder i Jeksen, angående en eg, som han har taget i kongens skov i Jeksen skov, og ført hjem til sin gård, hvilket efterskrevne bevidnede.

(61)

** Niels Smal, ridefoged på Vilhelmsborg, på baron Gyldenkrones vegne fremstillede efterskrevne 8 mænd, som afhjemlede, at de havde rebet og målt al Jeksen skov, som efterfølger.

 (63)

11/6 1703.

** amtmand Jørgen Grabow stævnede Niels Knudsen Leger i Skanderborg for dom, angående en arrest, han skal have gjort på amtmandens malede korn 5/5 sidst afvigte. sagen blev opsat 14 dage.

** Niels Knudsen i Bjedstrup på Jens Nielsen og Knud Nielsens vegne sst æskede dom efter opsættelse her af tinget 21/5 kontra de Svejstrup mænd, angående forlig om fælles fædrift. opsat 3 uger.

** blev oplæst en opsættelse af tingbogen 14/6 næst forleden kontra Niels Knudsen Leger i Skanderborg. blev opsat 14 dage.

18/6 1703.
** lægdsmand Niels Hansen i Salten lod ved sin søn Jens Nielsen fremvise 4 ulveunger, som han har fanget i Salten skov, hvorfor han fordrede betaling efter KM forordning.

** Søren Rasmussen i Veng på egne og samtlige bymænds vegne stævnede salig oberførster Hynitzes kæreste i Skanderborg og Søren Rasmussen Yde i Vengegård, angående den gamle hyrderettighed, som af Arilds tid af Vengegård er gået, og efterskrevne, som mindes op til 60 år, vidnede, at da malkede hyrdekvinden af Veng Vengegårds beboeres køer, den ene uge hos den ene mand, og den anden uge hos den anden mand, indtil for 8 år siden, da salig oberførster Hynitz fik halve Vengegård i fæste, da blev det hos ham afslået. Jens Hyrdes hustru i Vitved Johanne Jensdatter vidnede derom.

(65)

25/6 1703.

** amtmandens fuldmægtig Palle Møller lod oplæse en opsættelse her af tinget i dag 14 dage, angående den formastelse, Niels Leger i Skanderborg har begegnet Johan Hombrock i Skvætmølle med, da han 5/5 indførte amtmandens malede korn. på Niels Legers begæring blev sagen opsat 14 dage.

** Rasmus Christensen i Søballe stævnede stor Peder Rasmussen i Mesing, lille Peder Rasmussen sst, Peder Knudsen dragon sst, Jens Eriksen i Stilling på hans hustru Anne Justdatters vegne, salig Mikkel Rasmussens børn, salig Knud Andersens enke, salig Knud Andersens børn, alle i Stilling, for en arvepart, de skal have i en selvejer bondegård i Stilling, som Jens Eriksen påboer. Peder Lauridsen i Søballe på hans hustrus vegne, og Niels Sørensen i Fruering på hans egne, hans søskendes og medarvingers vegne tilstod dette kald og varsel. dernæst lovbød Rasmus Christensen i Søballe på hans stedsøn Niels Jensen og alle hans medarvingers vegne den part, som de kan have i Jens Eriksens beboende gård i Stilling.

** regimentskriver Christian Gyberg på KM vegne efter opsættelse her af tinget næst forleden 14/5 fremlagde et tingsvidne her af tinget 12/12 1701 og et forlig ved tingsvidne 16/1 1702, og begærede dom, som blev afsagt, at da Niels Knudsen Leger siden den tid imod herredsfogden sig ikke har forseet, så bør han for tiltale fri at være.

(66)

3/7 1703.

** Niels Knudsen i Bjedstrup på hans søn Knud Nielsen og nabo Jens Nielsens vegne lod oplæse en opsættelse her af tinget 21/5 sidst forleden og et tingsvidne 16/10 1693 angående forlig om, hvor fælles fædrift er, og hvor enhver skal forblive inden markskellet ved sit eget, og formente, at de Svejstrup mænd efter loven bør at holde bemeldte kontrakt, hvilket de blev tildømt.

** oberførster Hermand Ritter stævnede efterskrevne for ulovlig skovhugst, som efterskrevne bevidnede. sagen blev opsat 4 uger.

(67)

** amtsforvalter Just Hansen stævnede samtlige Virring og Hvolbæk bymænd angående bøgetræer og brændeved, som er hugget i Boes skov, hvorom efterskrevne aflagde deres vidnesbyrd.

(68)

** magister Nichel Seidelin i Skanderborg stævnede amtsforvalter Just Hansen for vidner, angående hvis tømmer mursten og andre materialer, som kan være bortført fra Skanderborg uden påtale af amtsforvalteren, og efterskrevne vidnede, at for 11 år siden lod salig Jens Pedersen Riber nedbryde en ovn og skorsten i hans baghus, som var opsat af mursten, og da kom der forbud fra amtsforvalteren, at der skulle gøres forbud på materialernes bortførsel.

(69)

** Rasmus Christensen i Søballe på hans stedsøn Niels Jensen og hans medarvingers vegne lovbød den part, de kan have i Jens Eriksens beboende gård i Stilling.

9/7 1703.

** amtmand Jørgen Grabow med opsættelse af 25/6 næst afvigte begærede dom over Niels Knudsen Leger i Skanderborg, for han 5/5 har ladet amtmandens malede korn arrestere, hvorefter blev afsagt, at Niels Leger for sådan hans formastelse bør at give til Skanderborg bys fattige 4 rigsdaler, og denne processes omkostning med 3 rigsdaler at erstatte.

** regimentskriverens fuldmægtig Jørgen Lauridsen foregav, at den tvistighed imellem Peder Nielsen og Jens Eriksen af Stilling angående den begangne forseelse af hans steddatter Inger Mikkelsdatter er således forligt, at de lover herefter af pleje godt naboskab med hinanden.

** amtsforvalter Just Hansen i Skanderborg stævnede baron Christian Gyldenkrone til Vilhelmsborg, angående den deling af Jeksen skov, han har ladet gøre, efter tingsvidne 4/6

 (73)

** amtsforvalter Just Hansen fremlagde en stævning af 25/6 sidst, angående præstegårdens residents materialers bortførsel, men formedelst det nu er ved midnatstid, blev sagen opsat 8 dage.

(74)

** amtsforvalter Just Hansen stævnede samtlige Jeksen mænd for videre forklaring at gøre på et tingsvidne 2/4 næst afvigte, angående den skovspart til Adslev kirke.

** Hans Rasmussen Gesing, borger i Skanderborg, oplyste 2 svin, som tilsammen blev vurderet for 2 sletdaler, og som var fundet på Skanderup skovs olden.

** Rasmus Christensen i Søballe på hans stedsøn Niels Jensen og hans medarvingers vegne 3.ting lovbød deres anpart i den selvejer bondegård i Stilling, Jens Eriksen påboer, og stod med ham til vedermålsting Mikkel Sørensen i Rode, Peder Rasmussen i Mesing, Oluf Andersen og Laurids Bertelsen i Alken, Mikkel Jensen i Stilling, af salig Knud Andersens børn Peder Knudsen, samtlige på egne og alle vedkommendes vegne. Jens Eriksen begærede de lovbudne parter at indfri, fordi han på gården har husbondhold, og allerede sig den 4.part har tilforhandlet, og Jørgen Sørensen i Kousted begærede de 3.parter at indløse, og bød derfor 100 kroner.

(75)

16/7 1703.

** amtsforvalter Just Hansen stævnede baron Christian Gyldenkrone af Vilhelmsborg for det forbud, som 23/6 sidst afvigte blev gjort, at intet tømmer eller tagsten af den nedbrudte præsteresidens i Skanderborg af byen måtte udføres, uden KM tilladelse, og ligeledes stævnede magister Nichel Seidelin, provst i Hjelmslev herred, slotspræst til Skanderborg og sognepræst til Skanderup og Stilling sogne, angående det forbud, som Just Hansen har gjort på de nedbrudte materialer af hans præsteresidens i Skanderborg. magister Seidelin svarede, at gården for 5 år siden ved et hårdt Guds vejr var nedblæst, så den ej længere kunne beboes, hvorfor KM har befalet, at samme residents og dens materialer ved auktion til den højstbydende måtte sælges, og da blev magister Nichels hustru den højstbydende, så vidste magister Nichel ikke, at amtsforvalteren havde noget med samme præsteresidens at bestille, hvortil Just Hansen svarede, at 1679, da salig mester Jesper Hansen, forrige slotspræst døde, da var brøstfældigheden 211 rigsdaler, og 1688, da salig mester Jørgen Seidelin døde, blev udlagt til præstegårdens reparation en temmelig del penge.

(77)

23/7 1703.

(78)

** Mikkel Rasmussen Adslev i Skanderborg stævnede madame Riis, salig major Schultzes, angående en sort klædekjortel, han til hende skal have sat i pant, men som er hende frakommet, og satte i rette og formente, at majorens enke bør skaffe ham sin kjortel igen, hvortil magister Nichel Seidelin på sin morsøster major Schultzes enkes vegne svarede, at han agtede at føre anden oplysning i sagen, hvorfor sagen blev opsat 3 uger.

** magister Nichel Seidelin i Skanderborg fremlagde en stævning, angående vidners førelse om præsteresidensen i Skanderborg, men da amtsforvalteren var forhindret ved KM rejses befordring, blev vidnerne forelagt at møde om 8 dage.

** KM regimentskriver fremlagde en ordre til jægermester de la Roche på Nygård, angående syn af den af jægermesteren iboende ryttergård Nygård, siden samme ganske forfaldes, hvorefter synsmænd afhjemlede deres syn på gårdens brøstfældighed.

(80)

30/7 1703.

** den sag, imellem KM oberførster Johan Hermand Ritter kontra en del rytterbønder, angående skovhugst, er opsat 14 dage.

** magister Nichel Seidelin lod læse en stævning angående vidner om præstens residens i Skanderborg, og efterskrevne vidnede om hvis reparation, magister Nichel havde ladet gøre på efterskrevne huse og bygning, som findes i præsteresidensen, hvorimod svarede Just Hansen, at det hus i haven var bygget for magister Nichel og hans kærestes lyst, en del for at høre nattergalen om morgenen, og at tage frit tilsyn til søen, og fremlagde efterskrevne udtog af Skanderborg bys matrikel 1661.

(83)

6/8 1703.

(84)

** KM regimentskriver Gyberg stævnede jægermester de la Roche på Nygård for synsmænds opkrævelse til gårdens brøstfældighed.

** regimentskriver Gyberg fremlagde en forkyndelse, at alle og enhver på ryttergodset skal søge deres pas hos ham, og ingen må forlade deres tjeneste uden lovlig opsigelse og med pas forsynet.

** magister Nichel Seidelin lod læse en stævning angående vidners førelse om præstegården i Skanderborg, og efterskrevne vidnede om hvis avling, der var til præstegården, og dens brøstfældighed. hertil svarede Just Hansen, hvad præstegårdens bygning anbelanger, så er det vist, at dersom gården tid efter anden var blevet repareret, kunne magister Nichel, såvel som hans formand vel have boet på gården, hans far holdt gården ved lige, men efter faderens død er den kommet til ødelæggelse.

(85)

** magister Nichel Seidelin fremlagde en stævning angående hvis materialer, som er ført fra Skanderborg, uden amtsforvalterens påtale, og efterskrevne vidnede om efterskrevne gårde, som blev nedbrudt, og materialerne bortført.

(86)

** Just Hansen stævnede baron Gyldenkrone på Vilhelmsborg og magister Nichel Seidelin for vidner at påhøre, angående præsteresidensens nedbrydelse og bortførsel af Skanderborg, og efterskrevne vidnede, at de efter begæring af baronens tjener nummererede nogle huse i præstegården, og de arbejdede 3 dage med at nedbryde dem, og læsse tømmer og de mursten og tagsten, så mange der var, thi mange var borte, hvorefter det blev kørt bort.

(88)

13/8 1703.

** regimentskriver Christian Knudsen Gyberg fremstillede synsmænd, som fremlagde deres skriftlige syn, som de i alle måder bestod. jægermesteren begærede genpart.

** amtsforvalter Just Hansen stævnede magister Nichel Seidelin i Skanderborg for syn, på hvor mange fag hus af præsteresidensen i Skanderborg er nedbrudt.

** amtsforvalter Just Hansen fremlagde en stævning af 6/8 1703 angående en del vidners aflagte vidne, og efterskrevne vidnede om hvilke huse, der har været til præsteresidensen i Skanderborg.

(89)

** Niels Knudsen Leger i Skanderborg stævnede amtmand Jørgen Grabow på Skanderborg slot for dom, angående hans konsumption, som er forfaldet i maj og juni måned. sagen er opsat 14 dage.

** den sag imellem Mikkel Adslev og salig major Schultzes enke, angående en klædekjortel, som hende skal være sat i pant, begærede magister Nichel opsat, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

(90)

** indførsel af syn på Nygårds brøstfældighed.

(91)

20/8 1703.

** regimentskriver Gyberg stævnede Siim, Firgårde og Svejstrup beboere, tillige med sognepræsten hr Jacob Møller, angående Brandstrup mark, som i så mange år har været under disput, for synsmænds opkrævelse, og derefter til endelig lignings deling, efter resolutioner i ryttersessionen 17/2 1702 og 30/3 1703.

(92)

** for retten fremkom Mikkel Rasmussen og Oluf Pedersen Skomager, begge borgere i Skanderborg, angående den tvistighed imellem Mikkel Rasmussen Adslev og salig major Johan Schultzes enke i Skanderborg, angående en klædekjortel, han har pantsat hende, og som Oluf Skomager hos enken har annammet, og som er ham frakommet, så lover han at betale Mikkel Rasmussen for samme kjortel 7 sletdaler, og bekostning til rettens betjente.

27/8 1703.

** Niels Knudsen Leger i Skanderborg begærede efter 14 dages opsættelse dom for konsumption, hvorimod amtmand Grabow fremlagde en beskikkelse om samme. sagen er opsat 8 dage.

(93)

** regimentskriver Gyberg begærede synsmændenes forretning til afhjemling, hvilket skete, og de Siim mænd fremlagde deres klage, samt en dom her af tinget 28/9 1698 og KM brev af 3/8 1578, og et forlig i et tingsvidne 9/5 1698.

** indførsel af synsmændenes i rette lagte forretning angående syn på Brandstrup mark.

 (96)

3/9 1703.

** Niels Knudsen Leger efter opsættelse begærede dom i den sag imellem amtmanden og ham, og fremlagde kammerkollegiets forpagtningsbrev på Skanderborg bys konsumption 30/11 1700, hvorefter blev afsagt, at amtmanden bør fremdeles at svare konsumption efter proportion, ligesom Skanderborg by.

(97)

6/9 1703.

** Niels Knudsen Leger stævnede samtlige efterskrevne Forlev mænd og deres tjenestekarle, for de i byporten voldeligt har overfaldet og ilde medhandlet ham, da han næst afvigte 28/8 KM rettighed ville udsøge af nogle læster korn, som de samme dag havde indført, som efterskrevne vidnede om. sagen blev opsat til førstkommende mandag.

(100)

10/9 1703.

** Niels Knudsen Leger efter opsættelse æskede dom i den sag imellem ham og en del Forlev mænd, angående den ham skete overlast for konsumptions oppebørsels skyld. sagen blev opsat 14 dage.

(101)

** Niels Knudsen Leger stævnede Christen Sørensen, tjenende hos Peder Lauridsen i Forlev, angående en arrest, som ham 28/8 her i Skanderborg har været pålagt, for voldeligt overfald på Niels Knudsen Leger, som efterskrevne bevidnede. sagen blev opsat 14 dage.

(102)

17/9 1703.

1/10 1703.

** læst KM plakat om konsumptionsforpagtningen i Danmark.

** regimentskriver Holmer stævnede løjtnant Wivel under kaptajn Bjelkes kompagni for vidner at påhøre efter indgiven skriftlig klage, angående dragonen Laurids Jensen, som var i tjeneste hos Rasmus Christensen i Søballe, som han ved Framlev samleplads og på generalmønstring sidst for Århus ublu med hug og slag har overfaldet, og på ham et spanskrør skal have sønderslået, hvilket efterskrevne bevidnede.

 (106)

** synsmænd afhjemlede syn på olden i efterskrevne KM skove.

8/10 1703.

** Niels Jensen af Oldrup i Hads herred stævnede justitsråd Lagon på Åkær, angående det omtvistede hø, som Poul Rasmussen i Lerdrup har solgt Niels Jensen og hans mor i Amstrup.

(107)

** oberførster Johan Hermand Ritter stævnede efterskrevne for vidner at påhøre og dom at lide for ulovlig skovhugst, som efterskrevne bevidnede. sagen blev opsat 4 uger.

(110)

** Hieronimus Olufsen Danathon, degn i Adslev og Mesing sogne, fremlagde en stævning, angående overfald med hug og slag af sr Peder Rasmussen Helles på Konstantinsborg, og efterskrevne vidnede, at Peder Helles slog degnen med en kæp på ryggen i Oluf Byrgesens stue i Skanderborg. synsmænd afhjemlede syn på hans skade.

(111)

** indførsel af Niels Jensen i Oldrup hans skriftlige beskikkelse til Poul Rasmussen i Lerdrup, om han vil vedstå det hø, som han solgte Niels Jensens mor Valfred Nielsdatter i Amstrup, hvortil han svarede, at han ville være deres fulde hjemmel til høet.

(112)

** Johan Svendsen og Jens Madsen, begge borgere i Skanderborg, bekendte, at de 16/7 1703, i overværelse af efterskrevne, i al venlighed delte deres gård og ejendom, som følger.

(113)

15/10 1703.

** KM oberførster stævnede efterskrevne i Them, Salten og Ry for dom at lide for ulovlig skovhugst i KM skov, som efterskrevne bevidnede.

** herredsfoged Claus Jessen i Galten stævnede Anders Lassen i Torrild for vidner, angående det køb, som blev sluttet for nogen tid siden imellem ham og herredsfogden, angående det gods, han ejer og solgte ham i Saksild Krogstrup og Torrild. sagen blev opsat 8 dage.

(114)

** Jens Tomasen i Forlev stævnede Christen Sørensen og hans hustru Maren Pedersdatter i Forlev, angående deres datter, som de til ham sted og fæst har, og nu udebliver af hans tjeneste. opsat 14 dage.

22/10 1703.

** KM herredsfoged ved Framlev Gern herreds ting Claus Jessen stævnede Anders Lassen i Torrild.

29/10 1703.

** regimentskriver Christian Gyberg stævnede Niels Knudsen, Rasmus Sørensen, Peder Tøgersen, Poul Sørensen og Peder Rasmussen i Bering, samt Christen Mikkelsen i Kattrup, angående hvis overlast, de imod rytterbonden Niels Sørensen i Fruering 22/9 forleden på hans hjemrejse fra Århus, med skældsord blodige hug og slag skal have overfaldet, så og hvad varer og penge ham samme tid er frakommet, og fremlagde et skriftligt syn, og efterskrevne aflagde deres vidnesbyrd.

(116)

** Jens Terkildsen skødede til ---- efterskrevne øde plads i Skanderborg.

** indførsel af syn og klage i det i dag førte tingsvidne angående Niels Sørensen i Fruering.

5/11 1703.

** læst KM forordning angående hvad straf, de underofficerer og gemene, som sig fra KM milits uden pas og afsked af riget sniger.

** KM oberførster begærede dom over en del indstævnede bønder for ulovlig skovhugst, hvorpå efterskrevne bønder fremlagde deres indlæg angående samme skovhugst. sagen blev opsat 14 dage.

(117)

12/11 1703.

** Hieronimus Danathon, degn til Adslev og Mesing menigheder, stævnede Peder Helles, ridefoged på Konstantinsborg, angående den af ham forøvede forurettelse 14/9 sidst afvigte i Oluf Byrgesens hus i Skanderborg, som efterskrevne bevidnede.

(119)

** Niels Jensen af Oldrup i Hads herred stævnede herredsfoged i Hads herred Christen Jensen i Torrild og herredsskriver Jørgen Kofod i Hedemølle, angående for hans breves ophold, som han ikke kan få beskrevet og forseglet, samt for en dom, som hans hustru skal have begæret opsættelse i, som efterskrevne bevidnede.

19/11 1703.

** læst KM patent om højesteret.

** KM oberførster begærede dom efter 6 ugers opsættelse, hvorefter de indstævnede blev tildømt at lide efter KM skovforordning.

(120)

26/11 1703.

** regimentskriver Christian Knudsen stævnede efterskrevne kvinder, der iblandt Maren Steffensdatter hos hendes far Steffen Nielsen i Adslev, alle for begangen lejermål deres barnefar at udlægge, og dom at lide, og fremlagde sognepræsten hr Jacob Møllers missiver, og kvinderne aflagde deres vidner om deres rette barnefædre. sagen blev opsat 3 uger.

(121)

** Peder Pedersen af Adslev stævnede Jørgen Knudsen og hustru Kirsten Christensdatter af Pinds mølle, Peder Pedersen og hustru Kirsten Christensdatter af Adslev, Maren Christensdatter sst, Mads Pedersen i Jeksen for lovbud, angående den halve bondegård, Peder Christensen i Jeksen påboer, og han lovbød den til 1.ting.

3/12 1703.

** Peder Pedersen i Adslev lovbød til 2.ting den halve gård i Jeksen, Peder Christensen påboer.

** KM regimentskriver Gyberg stævnede efterskrevne kvinder med deres barnefædre for begangne lejermål på ryttergodset. sagen blev opsat 14 dage.

(122)

10/12 1703.

** Peder Pedersen i Adslev 3.ting lovbød den halve gård i Jeksen, Peder Christensen påboer, og Peder Christensen fremkom og bød sølv og penge, og begærede samme at indkøbe og indfri.

** KM oberførster stævnede Peder Sørensen og Jens Christensen i Boes, samtlige Alken mænd og Peder Svendsen og Christen Svendsen i Ry for dom, angående ulovlig skovhugst, som efterskrevne, der iblandt skovfoged Morten Yde i Ry og hans søn Rasmus Mortensen, bevidnede. sagen blev opsat 4 uger.

(124)

17/12 1703.

** regimentskriver Rasmus Holmer stævnede herredsfoged Claus Jessen i Galten for vidner at påhøre, angående hvis ord, han skal have haft imod regimentskriveren på Framlev Gern herredsting sidstleden 7/11, da retten holdtes, og 18/11 i Skovby, da Rasmus Rasmussens bryllup holdtes, og efterskrevne vidnede, at Claus Jessen ved brylluppet skældte regimentskriver Holmer for en indgemachte hundsfot, og det ville han erklære ham for. Bertel Nielsen i Storring vidnede, at for 5-6 uger siden var han på Framlev Gern herredsting, og da stod Claus Jessen op af sit dommersæde, og gik frem og tilbage på tinggulvet for at varme sine fødder, og da nævnte han en hundsfot, men ikke hvem han mente.

(127)

** regimentskriverens fuldmægtig Søren Lauridsen lod læse en landstingsdom af 18/8 1703, at regimentskriveren skal med rytterbønder og vidner i alle sager stævnes.

** KM regimentskriver Gyberg stævnede efterskrevne personer for begangne lejermål. sagen blev opsat 8 dage.

** regimentskriver Gyberg fremlagde en opsættelse her af tinget 26/11 sidst afvigte, og begærede dom over efterskrevne kvinder for deres begangne lejermål, som blev tildømt at betale efter lovens 6.bogs 18.kapitels 1.artikel hver 12 lod sølv.

(128)

** regimentskriver Gyberg efter 14 dages opsættelse begærede dom over en del for begangne lejermål.

** Peder Christensen i Jeksen æskede skøde. Peder Pedersen af Adslev med fuldmagt af mølleren i Pinds mølle Jørgen Knudsen, Mads Pedersen i Jeksen og Maren Christensdatter sst på egne og deres hustruers og arvingers vegne solgte og skødede til Peder Christensen den arvepart, som Jørgen Knudsens hustru var tilfaldet efter hendes salige forældre i den selvejer bondegård i Jeksen, som Peder Christensen påboer, og den arv, Peder Pedersens hustru Kirsten Christensdatter var tilfaldet efter hendes salige forældre i samme halve gård, og Mads Pedersen al den part, han arveligt var tilfaldet efter hans salige mor i samme gård, og Maren Christensdatter al den arvepart, hende var tilfaldet efter hendes salige far og mor.

** indførsel af afsigten i den sag angående lejermål, hvori efterskrevne kvinder med deres barnefædre blev tildømt at betale, hver karl 24 lod sølv, og hver kvinde 12 lod sølv.

(129)

** regimentskriver Gyberg stævnede Karen Rasmusdatter hos Ove Sørensen i Skanderborg ladegård for dom, angående hendes tjenestes udeblivelse, som hun ikke har begivet sig i hos Søren Rasmussen i Vengegård, som har givet hende fæstepenge. sagen er opsat 14 dage.

24/12 1703.

** regimentskriver Gyberg æskede dom efter 8 dages opsættelse, angående Søren Yde i Vengegård, som havde fæstet en tjenestepige Karen Rasmusdatter, hendes udeblivelse, og hun blev tildømt at betale 1/4 af et års løn med 6 mark samt fæstepengene at igen give, med processens bekostning 4 mark.

** regimentskriver Gyberg begærede, at den sag, som i dag 8 dage blev opsat, angående lejermålsbøder, ydermere i 14 dage opsat, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

(130)

** i Jesu navn.

7/1 1704.

** læst KM forordninger om matrikelskat og rytterholdspenge.

** den sag imellem oberførster Ritter kontra en del bønder angående ulovlig skovhugst blev opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg begærede dom over en del personer for begangne lejermål, hvorefter efterskrevne karle blev tildømt hver at betale til regimentskassen 24 lod sølv.

14/1 1704.

(var i dag intet at bestille)

21/1 1704.

** oberførster Johan Hermand Ritter stævnede efterskrevne af Skanderborg, angående ulovlig skovhugst, som efterskrevne bevidnede. sagen blev opsat 3 uger.

(131)

** KM oberførster Ritter stævnede efterskrevne i Hårby, der iblandt Jesper Andersen og hans søn Anders Jespersen, angående ulovlig skovhugst, som efterskrevne bevidnede. sagen blev opsat 3 uger.

(132)

** oberførster Ritter lod læse en opsættelse her af tinget i dag 6 uger, angående en del rytterbønder for ulovlig skovhugst og begærede endelig dom, hvorefter blev afsagt, at en del af de indstævnede bør at lide efter KM skovforordning.

(133)

28/1 1704.

(var i dag intet at bestille)

4/2 1704.

** Knud Andersen Skytte i Skanderborg stævnede Johanne Kocks i Skanderborg og hendes mand Jens Nielsen Kock, angående hans hustrus efterskrevne tilfaldne arv efter hendes salig far, som hans svigermor Johanne Kocks ikke vil betale. opsat 14 dage.

(134)

12/2 1704.

** Niels Mikkelsen Haunstrup i Skanderborg æskede afkaldsvidne. hans søn Mikkel Haunstrup gav ham afkald for hvis arvepart, nemlig 200 sletdaler, han arveligt er tilfaldet efter hans salig mor Sidsel Johansdatter, og for hvis arvepart, nemlig 50 sletdaler, han er tilfaldet efter hans salig mors faster Anne Madsdatter Højen, salig Rasmus Knudsens hustru, som boede og døde i Vengegård, såsom han agter at rejse til Holland på sit skrædderhåndværk, for hos hans fætter i Holland at begynde købmandsskab, og han lover at holde sin far samt hans hustru Anne Marie Eskesdatter fri og kravsløs.

** oberførster Ritter begærede, at den sag kontra en del Skanderborg indvånere for ulovlig skovhugst i 14 dage måtte blive opsat, hvorfor sagen blev opsat 8 dage.

18/2 1704.

** læst KM plakat angående et kommercekollegium i København.

** KM oberførster Ritter stævnede Peder Jensen i Ry, Laurids Christensen sst og hans søn Christen Lauridsen for dom, angående ulovlig skovhugst og kulbrænden i Ry skov, som efterskrevne bevidnede. sagen blev opsat 6 uger.

(135)

** Jens Christensen i Boes stævnede oberførster Ritters fuldmægtig Niels Brøchner i Skanderborg, Morten Yde i Ry og hans søn Rasmus Mortensen Yde sst, skovløber Niels Nielsen sst med flere, samtlige for vidners påhør, angående deres vidners aflæggelse i en skovsag, og efterskrevne og Poul Bertelsen i Mesing vidnede, at han aldrig har tjent Jens Christensen i Boes, langt mindre været i Ry skov at begå nogen ulovlig skovhugst, eller noget deraf afhentet, og Steffen Simonsen, tjenende Jens Christensen i Boes, vidnede, at han aldrig har været i Ry skov at hugge noget ulovligt.

(136)

25/2 1704.

** den sag, Niels Brøchner i Skanderborg søger kontra en del af Hårby og Forlev angående ulovlig skovhugst, er opsat 8 dage.

3/3 1704.

** Jens Jacobsen Skivholme, køb og handelsmand i Århus, stævnede efterskrevne for hvis de ham skyldig er. sagen blev opsat 14 dage.

** kammerråd Just Hansen af Skanderborg i hånd tog sr Søren Poulsen på hans bror Jens Poulsens vegne, og skødede efterskrevne hans gård i Skanderborg til ham.

** Laurids Rasmussen i Skanderborg, som har til ægte salig Henrik Meyers enke Cathrine Davidsdatter, tilbød at fornøje kammerråd Just Hansen for skiftets holdelse efter hans salig formand.

** Morten Andersen Dragon, tjenende Tomas Andersens enke i Siim, fremviste en ulv, som han har skudt der i gården, hvorfor han pretenderede 4 rigsdaler efter forordningen.

(137)

10/3 1704.

** kammerråd Just Hansen stævnede Morten Yde i Ry, Niels Andersen, Peder Sørensen, Augustinus Augustinusens enke, samtlige af Ry, angående doms fornyelse for oppebårne arvepenge efter salig Kirsten Jørgensdatter i Skanderborg efter dom 21/11 1701, hvilken dom blev fornyet.

** kammerråd Just Hansen i Skanderborg stævnede Torn Jespersen i Vrold, Rasmus Jespersen i Skanderborg, Augustinus Henriksen Skomager og hans mor Karen Felbereders sst, Karen Jespersdatters svigersøn Jens Hansen i Ry for dom for hvis efterskrevne arvepart, kammerråden til dem har betalt efter salig Kirsten Jørgensdatter. sagen blev opsat 3 uger.

** kammerråd Just Hansen i Skanderborg stævnede samtlige Skanderborg bys indvånere, så vel som magister Nichel Seidelin sst for synsmænds opkrævelse.

17/3 1704.

** kammerråd Just Hansen i Skanderborg i hånd tog sr Søren Poulsen på hans bror Jens Poulsens vegne sst, og skødede til ham hans efterskrevne gård i Skanderborg.

(138)

** Poul Madsen Kleinsmed i Skanderborg æskede skøde. Hans Pedersen Tysk Kleinsmed sst skødede til ham efterskrevne hans gård sst.

** Jens Jacobsen Skivholme i Århus begærede, at de indstævnede kreditorer måtte blive påråbt, om nogen af dem ville betale hvis, de ham skyldig er inden domsdag. sagen blev opsat 4 uger.

** kammerråd Just Hansen i Skanderborg. synsmænd afhjemlede deres beregning på den danske skole i Skanderborg dens reparation.

31/3 1704.

** hr Laurids Justsen Gylling af Alling stævnede skovrider Christen Poulsen i Fårhus for dom for hvis, han er ham skyldig. sagen blev opsat 14 dage.

(139)

7/4 1704.

** Niels Knudsen Leger i Skanderborg æskede skøde. Jens Terkildsen skødede til ham efterskrevne hans ejendom i Skanderborg.

** Johan Danch Kobbersmed i Skanderborg æskede skøde. Niels Knudsen Leger i Skanderborg skødede til Johan Danch og hans hustru Karen Lauridsdatter efterskrevne hans gård i Skanderborg.

** Niels Knudsen Leger i Skanderborg æskede skøde. Jens Nielsen Bandberg i Skanderborg skødede til ham efterskrevne hans gård sst, og gav ham og hans hustru Birgitte Poulsdatter skøde derpå.

** Hieronimus Danathon Degn i Jeksen fremlagde en skriftlig stævning, og synsmænd afhjemlede deres syn på nogle stykker råddent bøgetræ i Jørgen Nielsens gård i Jeksen, og de fulgte et tråd fra gården til et træ i Jeksen Overskov, men hvem der havde kørt træet og gjort trådet, vidste de ikke, og Peder Nielsen, tjenende hans bror Jørgen Nielsen i Jeksen, vidnede, at hverken han eller hans bror havde taget degnens træ. sagen blev opsat 3 uger.

(140)

** oberførster Ritter stævnede Niels Hansen i Salten og Laurids Jacobsen og Anders Andersen i Addit for som, angående ulovlig skovhugst, som efterskrevne bevidnede. sagen er opsat 3 uger.

(141)

14/4 1704.

** Jens Jacobsen Skivholme i Århus til 6.ugers dag begærede dom over indciterede, som var ham gæld skyldig, hvorefter blev afsagt, som herefter bliver indført.

** kammerråd Just Hansen i Skanderborg stævnede efterskrevne for dom, angående resterende landgilde huspenge og arbejdspenge. sagen er opsat 3 uger.

** oberførster Ritter stævnede efterskrevne for ulovlig skovhugst i KM skov, som efterskrevne bevidnede. sagen er opsat 3 uger.

(143)

** Jørgen Knudsen Brun i Skanderborg stævnede efterskrevne af Skanderborg for at aflægge deres vidnesbyrd om salig Knud Jensen Brun, forrige borger og skomager i Skanderborg, hans to giftermål, først med Kirsten Jensdatter og siden med Anne Jørgensdatter, og efterskrevne vidnede, at med den første kone avlede han ingen børn, og med Anne Jørgensdatter Hauch avlede han tre sønner, nemlig Jens Knudsen Brun, som nu skal være student, den mellemste søn skal være død, og Jørgen Knudsen Brun er den 3.søn.

** hr Laurids Justsen Gylling i Alling lod oplæse en opsættelse her af tinget 31/3, angående Christen Poulsen i Fårhus for gæld 9 daler, som han blev tildømt at betale.

(144)

** indførsel af afsigt imellem Jens Jacobsen Skivholme af Århus og en del debitorer, som blev tildømt at betale ham deres gæld.

21/4 1704.

** Rasmus Pedersen Handskemager i Skanderborg. Sejer Lauridsen Tømmermand i Århus skødede til ham hans efterskrevne hus i Skanderborg.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Madsen og Jørgen Nielsen, begge boende i Skanderborg, for dom, angående deres forhold på ryttergodset, efter over dem af rytterbonden Niels Sørensen i Fruering indgivne klage, og efterskrevne vidnede, at de to borgere af Skanderborg var i Niels Sørensens stue i deres eget ærinde om noget sædekorn sig at tilforhandle, og da var der en brændevinskedel over ilden, og da svarede Niels Sørensen dem, at dersom de havde amtmandens, regimentskriverens og slotsfogdens fuldmagt, så ville han gerne lade dem ransage, og da slog Jørgen Nielsen i bordet med sin kæp, men de gjorde ingen molest eller skade. Rasmus Simonsen, tjenende i Fruering præstegård, og er Niels Sørensens hustrus bror, vidnede det samme. sagen er opsat i 4 uger.

(147)

** Jens Terkildsen i Skanderborg og Hans Gesing sst stævnede Niels Sørensen i Fruering for dom, angående brændevinsbrænden i hans hus, som Jørgen Nielsen og Jens Madsen, begge i Skanderborg, bevidnede. sagen blev opsat 4 uger.

** Niels Knudsen Leger i Skanderborg stævnede Jens Madsen Forlev og Jørgen Nielsen, begge i Skanderborg, angående ubekvemsord, de skal have talt om ham. dernæst fremkom Jørgen Nielsen og bad ham lade sagen falde, han vidste intet andet med ham, end hvad en ærlig mand anstår, hvorfor de blev forligt.

** Søren Lauridsen på Skanderborg ladegård lod læse og påskrive en obligation, dateret 24/12 1703, udstedt til ham af Hans Rasmussen i Skanderborg, lydende på 40 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham hans iboende gård i Skanderborg.

(148)

28/4 1704.

** hr Fog Jacobsen i Vissing stævnede Niels Hatting og hans hustru Anne Hattings af Vissing for dom, angående et barn, som hun i præstens gård skal have indkastet, hvorimod de svarede, at de havde et uægte barn at føde for betaling, og barnefaderen frasagde sig ikke mere dertil ville betale, og da de er stakkels og gamle folk, kan de ikke føde sådant et barn uden betaling, og gik derfor til præstegården for at levere det til sin mor, som tjener der, men de kunne ikke komme moderen i tale, og præstens kæreste udkom, og bad dem tage barnet med sig igen. opsat 3 uger.

** kammerråd Just Hansen i Skanderborg stævnede anneksbønderne i Vitved, nemlig Peder Rasmussen og Jens Nielsen, for hvis, de til amtstuen med resterer. sagen er opsat 8 dage.

(149)

** kammerråd Just Hansen stævnede Peder Brorsens hustru Johanne Christensdatter i Skanderborg for fornyelsesdom, gældsfordring angående, og fremlagde en dom, udstedt her af tinget 28/6 1700. sagen blev opsat 8 dage.

** Hieronimus Danathon, degn til Adslev og Mesing sogne, stævnede Jørgen Nielsen i Jeksen, angående et stykke træ i Jeksen Overskov, som han formener, Jørgen Nielsen imod hans vilje har borttaget, og efterskrevne vidnede derom. sagen blev opsat 3 uger.

** Morten Sørensen i Skanderborg. magister Nichel Seidelin skødede til Morten Sørensen og hans hustru Cathrine Rasmusdatter efterskrevne hus og ejendom i Skanderborg, så vidt formeldes i de gamle skøder, dateret 17/6 1631, 17/5 1661 og 24/1 1662.

(150)

** den sag, amtsforvalteren søger kontra Niels Hansen i Salten med flere, er opsat 3 uger.

** Niels Hansen af Salten forklarede, at det hos ham befundne træ var en del af hans seneste udvisning, og tilbød at gøre sin ed.

5/5 1704.

** Jens Terkildsen og Jørgen Nielsen af Skanderborg på egne og Jens Madsens vegne stævnede Niels Sørensen i Fruering for vidner at påhøre, angående en klage, som han over Jørgen Nielsen og Jens Madsen i Skanderborg indgivet har.

(151)

** Jens Terkildsen i Skanderborg på egne samt Jørgen Nielsen og Jens Madsen sst deres vegne stævnede Niels Sørensen i Fruering for dom, angående hans ulovlige beskyldning sidst afvigte mandag. sagen er opsat 14 dage.

(152)

** den sag, kammerråd Just Hansen søger kontra anneksbønderne i Vitved, er endnu opsat 14 dage.

** den sag, kammerråd Just Hansen søger angående en del anneksbønder for resterende landgilde, er opsat 14 dage.

** oberførster Ritter begærede den sag opsat, som 14/4 blev opsat, angående en del af Jeksen mænd for ulovlig skovhugst, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

** kammerråd Just Hansen begærede, at den sag kontra Peder Brorsens hustru, angående doms fornyelse, endnu måtte opsættes, hvorfor den blev opsat 14 dage.

19/5 1704.

** læst KM forordning om dragonerne på ryttergodset, at forsynes med heste og mundering.

** oberførster Ritter lod oplæse en opsættelse af 14/4 og 5/5, angående en del indstævnede for ulovlig skovhugst, hvorefter blev afsagt, at efterskrevne bør at lide efter KM skovforordning.

** oberførster Ritter lod oplæse en opsættelse af 7/4 og 28/4 sidst, angående en del af Salten og Addit for ulovlig skovhugst, hvorefter de indstævnede blev tildømt at lide efter KM skovforordnings 29.artikel, med mindre de i mindelighed sagen kan aftinge.

** kammerråd Just Hansen stævnede Rasmus Jonsen i Virring, Peder Jørgensen sst, Rasmus Mikkelsen sst, og Jacob Jensen i Hvolbæk for dom, angående kammerrådens bortkomne brændeved, og lod oplæse et tingsvidne af 3/7 1703. sagen blev opsat 4 uger.

(153)

** kammerråd Just Hansen lod oplæse en opsættelse af 28/4 og 5/5 og 14/4 og 5/5, angående en del anneksbønder og husmænd for restants. sagen er opsat 8 dage.

** kammerråd Just Hansen efter opsættelse begærede fornyelsesdom, angående Peder Brorsen i Skanderborg, og fremlagde en dom her af tinget 28/6 1700, som blev fornyet.

26/5 1704.

** amtmand Jørgen Grabow stævnede samtlige rytterbønder, anneksbønder, husmænd og inderster, som selv eller folk var på ulvejagt ved Hårby 22/2, deres sandhed at vidne om hvis, de så og hørte, da jægermester de la Roche jagten opholdt, samt efterskrevne dragoner, der iblandt Rasmus Hagensen, som tjener hans bror Troels Hagensen i Mesing, og ligeledes stævnede amtskriver Ulrik Christians svoger og fuldmægtig Hein Justsen, og efterskrevne vidnede, at jægermesteren havde befalet jagtfolkene i sit distrikt, at de ikke skulle bruge forke eller stager til at jage med, men skulle alle bruge klapper, på det rådyrene ikke af dem skulle blive ihjelslået, som tit og ofte skal være sket, og han bad dem lægge deres forke og stænger, og da så vidnerne ikke, at dragonerne satte sig op imod jægermesteren. sagen blev opsat 8 dage til videre vidneførsel.

(158)

** kammerråd Just Hansen, i den sag kontra en del anneksbønder, begærede opsættelse, hvorfor sagen blev opsat 3 uger.

** amtmand Grabow stævnede regimentskriver Gyberg for synsmænds opkrævelse til at besigtige i hvad stand Ringkloster, som brigader Rantzau på Bregning havde i fæste, befindes.

2/6 1704.

** alle vedkommende mødte igen for at vidne i den sag angående ulvejagten, og efterskrevne vidnede, at da jægermesteren og skovriderne sagde til jagtfolkene, at de ville lægge deres kæppe fra dem, som de altid har været vant til at gå i jagt med, så lagde de en del straks fra sig, en del tog skovrideren dem fra, en del fik hug og slag, men de gjorde ingen opsætsighed imod jægermesteren eller skovrideren, men tog nogle elleris af et læs gærdsel, som lå ved hånden.

(166)

** amtmand Grabow fremlagde en skriftlig synsforretning af den part af Ringkloster, som brigader Jørgen Rantzau havde i fæste.

(167)

** amtmand Grabow fremlagde syn på brigader Rantzaus stokkehus, i hvad stand, det er befundet.

9/6 1704.

(168)

** Morten Sørensen, borger i Skanderborg, stævnede magister Nichel Seidelin sst for synsmænds opkrævelse for at syne og taksere det hus og ejendom sst, han af ham har købt.

16/6 1704.

** kammerråd Just Hansen efter opsættelse af 19/5 sidst afvigte begærede dom over de i opsættelsen indmeldte, som tilbød at betale de to udlovede læs træ. sagen er opsat 14 dage.

** kammerråd Just Hansen efter opsættelse begærede dom over en del anneksbønder og husmænd for restants, som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Morten Sørensen i Skanderborg. synsmænd afhjemlede syn på hans hus, som han af magister Nichel Seidelin sig tilforhandlet har.

(169)

** regimentskriver Gyberg begærede den sag endnu i 14 dage opsat imellem rytterbonden Niels Sørensen i Fruering på den ene side og Jørgen Nielsen og Jens Madsen af Skanderborg på den anden side, angående Niels Sørensens klage, hvortil de to mænd svarede, at dersom Niels Sørensen kunne bevise sin tiltale, skulle han den ikke frafalde, men hvis ikke, ville de være fornøjet, hvis han for retten tilstod hans forseelse.

23/6 1704.

** Hans Bredal på sin stedfar Rasmus Olufsen Degn i Fruering hans vegne stævnede Fruering og Vitved husmænd for dom, angående en del degnekorn, de til Rasmus Degn med resterer, hvortil regimentskriverens fuldmægtig formente, at han bør bevise restantsen, som de fleste indstævnede fragår.

** regimentskriver Gyberg for rytterbonden Simon Mikkelsen i Gram stævnede Rasmus Olufsen Degn i Fruering, angående nogle bæster, ham tilhørende, som på Gram bys bårder skal være ham indtaget, og ikke efter tilbud dem igen har villet udløse, og markmanden i Gram vidnede, at han havde indtaget nogle udenbys bæster på Gram bys indhegnede bårder, og førte dem til byen, hvor han gav Simon Mikkelsen dem i forvaring til udløsning, og efterskrevne vidnede, at de på Simon Mikkelsens begæring havde tilbudt degnen hans 6 bæster, men han svarede, at hverken han eller hans folk ville udløse dem, idet det var en ledig tid for bæster, så Simon Mikkelsen måtte passe dem op for ham. sagen blev opsat 14 dage.

(171)

30/6 1704.

** læst KM plakat om forrige generalløjtnant Plessens midlers angivende inden en måneds forløb.

7/7 1704.

** regimentskriver Gyberg efter 14 dages opsættelse begærede dom over Rasmus Olufsen Degn i Fruering. sagen blev opsat 4 uger.

** baron Gyldenkrone på Vilhelmsborg stævnede efterskrevne mænd, som 24/5 1703 har eftermålt, rebet og delt Adslev kirkes skovspart i Jeksen skov til den øde gård i Jeksen, kaldet Klogsgård, som tilhører Christian Gyldenkrone, for deres forretning videre at foretage med skel og pæle med kul flint og sten i Jeksen skov, så vidt baronen deri er berettiget, og samme deres skelsættelse her for retten ved ed at aflægge.

(172)

14/7 1704.

** regimentskriver Gyberg stævnede Søren Pedersen på Fiskergade i Århus for klage syn og vidner, angående den overlast, rytterbonden Mikkel Sørensen af Forlev med hug og slag 25/6 sidst i smedens hus i Viby, og siden på hans rette hjemvej fra Århus skal være tilføjet, og talte med hans hustru Margrete Rasmusdatter, og Jens Mogensen i Koldens mølle, og Christen Pedersen Smed i Viby vidnede, at Jens Mogensen sagde til Mikkel Sørensen, at dersom han ikke ville stå for sine ord, ville ham kalde ham Mikkel Kælling, hvortil han svarede, det siger en hundsfot, hvorefter Jens Mogensen slog til Mikkel Sørensen med knytnæve over næse og mund, så han faldt på jorden, hvor han trådte på ham på maven. smedens hustru Anne Christensdatter vidnede det samme, og synsmænd afhjemlede syn på Mikkel Sørensens skader.

(173)

** baron Christian Gyldenkrone. efterskrevne sandemænd gjorde deres ed, og bad sig så Gud til hjælp, at de ikke har gjort det for vild og ikke for fare, uden for det de tror, at de ikke anderledes end ret skovskel sat har, efter den forevisning, som forleden år skete, og afhjemlede, at de har sat efterskrevne skel i Jeksen skov.

(175)

21/7 1704.

(var i dag intet at bestille)

28/7 1704.

** Jens Nielsen Kock, borger i Skanderborg og hans hustru Johanne Knudsdatter skødede til Sivert Bøckling, borger og kontrafejer sst, deres efterskrevne gård på Storegade sst.

** Sivert Bøckling i Skanderborg skødede til Jørgen Christensen Skrædder sst og hans hustru Karen Lauridsdatter forbemeldte gård.

4/8 1704.

** regimentskriver Gyberg lod læse og påskrive Jens Nielsen Kock i Skanderborg, hans til ham udgivne obligation og pantebrev, samt et skøde på Jens Nielsen Kocks gård, dateret 12/4 1667.

** Rasmus Olufsen Degn i Fruering lod oplæse en stævning af tingbogen 23/6 sidst afvigte, angående en del resterende degnekorn, og fremviste tingsvidner af Skanderup birketing 30/1 1685, af Hads herredsting 5/10 1685, og hr Jens Pedersen Rønnings attest af Fruering præstegård 29/1 1685, samt en doms slutning af Skanderup birketing 19/2 1686, og hans skriftlige indlæg, sagen blev opsat 14 dage.

** Niels Brøchner i Skanderborg stævnede samtlige Vedslet rytterbønder, angående Niels Brøchners udvisning, som de i Boes skov skal have hugget og bortført, hvortil de erbød at ville gøre deres ed, at de ikke vidste at have hugget andet, end det dem var udvist.

(176)

** Rasmus Jespersen Fischer, borger i Skanderborg, stævnede Rasmus Pedersen Murmand i Skanderborg for dom at lide, angående den mundtlige lejeforening, han med Rasmus Fischer har gjort, om husværelse, hvorfor han skulle give hvert halve år 5 mark, som efterskrevne bevidnede. sagen blev opsat 14 dage.

11/8 1704.

** læst KM forordning om landmilitsens mundering.

** Laurids Sørensen Laurbjerg, rector scholae i Skanderborg, gav hans svigerfar hr Villads Olufsen, sognepræst i Grundfør og provst over vester Lisbjerg herred, afkald for al den arvepart, hans hustru Karen Villadsdatter efter hendes salig mor Ellen Bjørnsdatter arveligt var tilfaldet.

(177)

** Rasmus Jensen i Adslev stævnede Sejer Jensen i Bodil mølle, angående ulovlig skovhugst, som efterskrevne bevidnede.

** Jacob Hansen i Nissumgård lod læse og påskrive et pantebrev fra Cathrine Clausdatter Schimmelmands i Skanderborg til ham udgivet på 60 sletdaler, hvorimod ham pantsættes hendes efterskrevne iboende gård.

18/8 1704.

** Søren Poulsen i Skanderborg på egne og hans bror Jens Poulsens vegne sst. Johan Hagensen i Ry mølle på hans hustru Anne Poulsdatters vegne, Mikkel Nielsen i Them på hans hustru salig hustru Christence Poulsdatters vegne gav afkald for arv efter deres salig forældre Poul Sørensen og Johanne Christensdatter af Skanderborg.

(178)

** Jørgen Rasmussen i Illerup stævnede Peder Jensen og Hans Andersen i Illerup og samtlige Illerup bymænd for synsmænds opkrævelse til at syne mark og eng, hvor Jørgen Rasmussen kan finde sig fornærmet.

** Søren Madsen, borger i Skanderborg, stævnede Christen Madsen sst for dom for hvis, han er ham skyldig. sagen blev opsat 14 dage.

** den sag, degnen Rasmus Olufsen i Fruering søger kontra en del inderster og husmænd for resterende degnekorn, er opsat 14 dage.

** Jørgen Knudsen Brun i Skanderborg æskede vidne. efterskrevne vidnede, at salig Knud Jensen Brun Skomager, som boede og døde i Skanderborg, med den første hustru Kirsten Jensdatter avlede ingen børn, og med salig Anne Jørgensdatter Hauch avlede han tre sønner, Jens Knudsen Brun, som skal være student, den mellemste søn Knud skal være død, og Jørgen Knudsen Brun er den tredie søn.
 
(179)

25/8 1704.

** regimentskriver Gyberg stævnede Anders Jespersen og Christen Christensen i Hårby for klage syn og vidner, angående de hug og skældsord, som Anne Rasmusdatter og søn Laurids Christensens tjener i Forlev, Rasmus Christoffersen er overfaldet med, og Anne Rasmusdatter, rytter Christoffer Madsens hustru i Hårby og hendes søn Rasmus Christoffersen gav last og klage over de indstævnede, for de har skældt hende for tyv og hore, og efterskrevne, der iblandt smedens hustru Karen Eriksdatter, vidnede om klammeriet.

 (181)

** Rasmus Hagensen Dragon af Mesing stævnede Niels Sørensen i Mesing med hans to døtre Anne Nielsdatter og Maren Nielsdatter for vidner, angående skældsord, og efterskrevne vidnede, at de havde kaldt ham for en tyv, og de ville bevise, hvor hans pose var, som han havde det meget hvede og korn i.

1/9 1704.

** den sag, Rasmus Olufsen Degn i Fruering søger imod en del samme sogns husmænd, er efter hans begæring opsat 14 dage.

** Søren Madsen i Skanderborg lod oplæse en opsættelse her af retten udstedt i dag 14 dage, angående en fordring på 22 rigsdaler hos hans bror Christen Madsen sst, som svarede, hvorfor han ikke efter hans begæring har villet gøre afregning. opsat 14 dage.

** Niels Mikkelsen Feldskær i Skanderborg tilstod, at imod det skøde, som Jens Nielsen Kock og hans svigermor Johanne Knudsdatter har givet Sivert Bøckling, som igen 28/8 sidst til Jørgen Christensen skødet har på den gård, Niels Feldskær iboer, har han hans hustru og arvinger ingen pretentioner.

(182)

8/9 1704.

** Søren Poulsen i Skanderborg skødede til Niels Brøchner sst og hans hustru Anne Christiansdatter efterskrevne gård, som hans salig forældre tilhørte og sidst iboede.

** oberførster Ritter stævnede Søren Søndergård i Låsby, Christen Andersen og hans søn Rasmus Christensen sst, Rasmus Andersen og Mikkel Nielsen sst, angående ulovlig skovhugst, hvorimod de indstævnede fremlagde efterskrevne dom af Framlev Gern herreds ting, udstedt den 27.sidst, hvorved deres sag til aftingning er henfundet.

** regimentskriver Gyberg stævnede Niels Sørensen, som tjente Peder Nielsen i Engetved, og af sin tjeneste er bortløbet, og fremlagde en klage. sagen er opsat 4 uger.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Pedersen og Niels Pedersen af Ladegård, Jens Poulsen Tømmermand og Søren Hoel i Gram, som 26/1 1699 har været synsmænd til den part af Skanderborg ladegård, som regimentskriveren har i fæste, og da samme tid dens brøstfældighed synet og takseret, samtlige for synsmænds opkrævelse at syne samme part, hvorledes den er repareret.

(183)

** Jens Nielsen Kock i Skanderborg fremlagde et afkald, hvori Niels Mikkelsen Feldskær bekender, at hans hustrus mor Johanne Knudsdatter og hendes mand Jens Nielsen Kock har betalt ham hans hustrus arvepart efter hendes salig far, hvorfor han giver afkald.

** Christen Christensen i Hårby bød sig i rette imod Anne Rasmusdatter rytterkone sst, angående slagsmål og ærerørige ord dem imellem, men for hendes bønfalds og fornemme folks bøns skyld har han efterladt hende hendes ubekvemsord og gerninger.

15/9 1704.

** kammerråd Just Hansen i Skanderborg stævnede herredsskriver Oluf Hansen Brandrup i Toustrup for vidner at påhøre, angående de domme, som blev afsagt på Framlev Gern herreds ting 23/7 næst afvigte, hvorimod Oluf Hansen svarede, at selvom amtsforvalter Just Hansen ikke har leveret ham noget papir til dokumenternes færdiggørelse, så dog alligevel har Oluf Hansen selv lagt papir ud til restantsdommens færdiggørelse, som har i dag for retten frembød amtsforvalteren, om han den vil modtage, og efterskrevne vidnede, at når de havde spurgt Oluf Hansen, om samme dom var færdig, svarede han dem, at det var den ikke, idet den var meget vidtløftig.

(184)

** regimentskriver Gyberg i dag 2.ting lyste efter Peder Nielsens tjenestedreng Niels Sørensen, som af sin tjeneste er bortløbet.

** Rasmus Olufsen Degn i Fruering lod oplæse opsættelser, angående resterende degnerettighed hos en del husmænd i Fruering og Vitved, og fremlagde en dom af Skanderup birketing 9/4 1686, samt flere tingsvidner, hvorefter blev afsagt dom, som herefter er indført.

(185)

** Rasmus Olufsen Degn i Fruering foregav, at såsom loven tilholder, at hvor degnen af gammel tid har bekommet degnekorn i skæpper, da bør det derved at forblive, hvorfor han har forhvervet dom, så dog alligevel formedelst fornemme godtfolks medforhandlings skyld, samt deres egen forbøn, imellem Rasmus Degn og dem om en vis penge årlig, nemlig 6 skilling til skt Mikkelsdag at betale, hvilket forlig efterskrevne lovede at efterkomme.

** regimentskriver Gyberg i rette lagde en skriftlig synsforretning, hvori efterskrevne synsmænd afhjemler syn på hvis reparation, regimentskriveren har bekostet på den part af ladegården, som han beboer og i brug har.

(187)

** indførsel af afsigt imellem Rasmus Olufsen Degn i Fruering og en del af Fruering og Vitved husmænd og inderster, angående resterende degnekorn, som de blev tildømt at betale.

** Oluf Pedersen på Skanderborg slot stævnede Jens Smed i Vrold for dom. sagen er opsat 14 dage.

22/9 1704.

** regimentskriver Gyberg i dag 3.ting lyste efter Niels Sørensen, som er bortveget af sin tjeneste fra Peder Nielsen, rytterbonde i Engetved. sagen er opsat 3 uger.

** KM oberførster Ritter. synsmænd afhjemlede syn på hvis olden, som i dette år findes i efterskrevne KM skove.

(188)

30/9 1704.

** Oluf Pedersen på Skanderborg slot saggav Jens Smed i Vrold for 1 sletdaler, han ham skyldig er, som han blev tilfundet at betale.

6/10 1704.

(var i dag intet at bestille)

13/10 1704.

** Morten Sørensen i Skanderborg stævnede Jacob Hansen i Nissumgård for synsmænds opkrævelse at syne hans gærde og have, som vender ud til den lille gade.

** KM skovrider Christoffer Ditlev Soetmann i Javngyde stævnede Peder Jensen i Ry for vidner, angående ulovlig skovhugst, men da ingen mødte, blev ikke videre påtalt.

20/10 1704.

** Morten Sørensen i Skanderborg. synsmænd afhjemlede syn på gærderne for Jacob Hansens have, og da befandtes, at hans gærder er udflyttet til gaden i dette forår, som efterskrevet.

(189)

27/10 1704.

(var i dag intet at bestille)

3/11 1704.

** læst KM forordning om krybskytters straf, samt anlangende jagt i kornmarker, samt forbud om hvervning af soldater.

** Christen Christensen af Hårby stævnede Anne Rasmusdatter, rytterkone af Hårby, for dom, angående de penge, hun efter forlig ham skyldig er, og fremlagde et tingsvidne her af retten 8/9 sidst afvigte, og formente, at Anne Rasmusdatter bør betale de deri indmeldte to sletdaler. sagen er opsat 14 dage.

10/11 1704.

** læst KM forordning om kornskatten.

** oberførster Ritter stævnede Niels Jensen og Jep Rasmussen i Jeksen for dom, angående ulovlig skovhugst i KM skov, og hvorledes de sig med slagsmål har formastet med hug og slag på skovfogdens Peder Basses søn af Adslev Hans Pedersen, som dem ville pante, og efterskrevne vidnede derom.

(191)

17/11 1704.

** regimentskriver Gyberg stævnede Laurids Pedersen af Hårby for vidner og dom, angående slagsmål og ord imod Jens Sørensen sst, idet han havde beskyldt ham for at have pløjet noget jord fra ham og med hug og slag overfaldt ham, som efterskrevne bevidnede. sagen blev opsat 14 dage.

(192)

** blev læst og påskrevet et pantebrev, udstedt af Johan Danch, kobbersmed i Skanderborg, til amtmand Grabow, lydende på 80 sletdaler, hvorfor han pantsætter hans efterskrevne gård sst, dateret Skanderborg slot 8/4 1704.

(193)

24/11 1704.

** regimentskriver Holmer stævnede Inger Pedersdatter, Lennart Carls hustru i Skanderborg ladegård, for vidner, angående noget tøj, som fra Kirsten Rasmusdatter af Stjær er blevet borte på ulovlig måde, og Anders Rasmussen, som tjener i Storring, og Ellen Rasmusdatter i Stjær, som er Kirsten Rasmusdatters søskende, vidnede, at de så Inger Pedersdatter tog et forklæde af et gærde ved Rasmus Andersens gård i Stjær, som tilhørte Kirsten Rasmusdatter, men på spørgsmål, hvorfra de kendte Inger Pedersdatter, gik vidnerne bort, og svarede intet.

** hofjægermester de la Roche på Nygård stævnede Johan Svendsen i Skanderborg for dom, angående 4 kvartaler, han rester med, for de ferske søers forpagtning. sagen blev opsat 3 uger.

(194)

1/12 1704.

** regimentskriver Gyberg stævnede Rasmus Andersen og sønner Anders Rasmussen og Jens Rasmussen i Stjær, desligeste Søren Christensen, Anne Rasmusdatter, Kirsten Rasmusdatter og Ellen Rasmusdatter sst for vidner, angående den vold og overlast, som Lennart Carls hustru Inger Pedersdatter af Skanderborg ladegård på hendes rette alfare vej igennem Stjær er tilføjet, og for de beskyldninger, som de hende med grove skældsord tilsagt har.

** regimentskriver Gyberg i rette lagde en opsættelse 17/11 sidst, angående slagsmål imellem Laurids Pedersen og Jens Sørensen i Hårby, og nu fremkom parterne og på begge sider bekendte deres forseelse, og lovede at pleje med hinanden godt naboskab, under 4 rigsdalers straf til regimentskassen, hvem først giver årsag til trætte.

** efter før indførte varsel angående Lennart Carls hustru, og Niels Jensen i Jeksen vidnede, at Inger Pedersdatter kom til ham og bad ham gå med sig til Stjær, idet hun af Rasmus Andersens sønner var frataget et forklæde, og da hørte han, at Rasmus Andersens sønner Anders Rasmussen og Jens Rasmussen sagde, at de havde taget et forklæde fra en kvinde, som skulle have taget det på deres gærde søndagen tilforn, og da hun begærede hendes forklæde igen, svarede Rasmus Andersens sønner og deres tre søstre Anne Rasmusdatter, Kirsten Rasmusdatter og Ellen Rasmusdatter og deres svoger Søren Christensen, nej, de havde ikke gjort hende uret, idet det var deres, hun havde stjålet, hvorefter de indstævnede blev påkaldt, men ingen til gensvar fremkom.

(195)

** Hieronimus Danathon, degn i Adslev og Mesing sogne, stævnede hr Christoffer Davidsen Walter i Adslev for vidner at påhøre, angående nogle skælds og ærerørige ord, han har talt imod degnen, og efterskrevne vidnede, at i går otte dage var de til Jens Jensens i Jeksen til trolovelse, og da sagde hr Christoffer til degnen, at han var en skælm og tyv, og det for brød og vin, som han har taget på alteret.

** oberførster Ritters fuldmægtig Niels Brøchner i Skanderborg foregav, at da han med skovløber Niels Nielsen kom igennem Ry, mødte de en lille pige, som var Søren Rasmussens datter sst, som kom kørende med en vogn med egegrene på, og de fulgte vognsporet til skoven, hvor de fandt nylig huggede egegrene, men folkene undløb, og synsmænd afhjemlede, at de ved Søren Rasmussens hus fandt et læs egegrene, men om det var derfra, vidste de ikke.

(196)

** oberførster Ritter i rette lagde en opsættelse her af retten 18/2 sidst afvigte, angående Laurids Christensen i Ry og hans søn Christen Lauridsen samt Peder Jensen sst for ulovlig skovhugst. sagen blev opsat 4 uger.

** den sag, regimentskriver Gyberg søger kontra Niels Jensen i Jeksen, angående forøvede slagsmål imod Peder Basses søn Hans Pedersen af Adslev, blev ydermere opsat 3 uger.

8/12 1704.

15/12 1704.

** baron Gyldenkrone på Vilhelmsborg stævnede Jens Nielsen i Jeksen, angående en eg, han skal have hugget på baronens skovspart i Jeksen skov, Kirkeskoven kaldet, hvorefter synsmænd blev opnævnt.

(197)

** hofjægermesteren efter seneste opsættelse saggav Johan Svendsen for 20 rigsdaler, som han er skyldig for Stilling sø, som han har i forpagtning, som han blev tilfundet at betale.

22/12 1704.

** KM oberførster Ritter begærede dom over en del af Ry for ulovlig skovhugst. sagen blev opsat til næste tingdag efter jul.

12/1 1705.

** læst KM forordninger om sæbesydere og søfolkets privilegier.

** oberførster Ritter æskede dom over en del af Ry for ulovlig skovhugst, hvorimod efterskrevne fremlagde deres indlæg, og Søren Rasmussen af Ry svarede, at han havde ingen datter, som er så stor, at hun kan køre en vogn, og erbød sig at gøre sin ed på, at han aldrig har hugget ulovligt, hvorefter en del blev tildømt at lide efter KM skovforordning.

(198)

19/1 1705.

** oberførster Ritter stævnede efterskrevne for dom at lide, angående ulovlig skovhugst, de skal have begået i KM skov, og efterskrevne aflagde deres vidnesbyrd. sagen er opsat 14 dage.

(199)

** Christen Madsen, borger i Skanderborg, stævnede gammel Jens Jørgensen og hustru i Vrold for dom, angående gæld. opsat 14 dage.

26/1 1705.

** baron Christian Gyldenkrone, friherre af Vilhelmsborg med mere, stævnede Jens Nielsen i Jeksen, angående træ, han skal have hugget i baronens skov i Jeksen skov.

(200)

3/2 1705.

** Christen Pedersen, soldat i Skårup, begærede opsættelse i den sag, han søges for af oberførsteren, og sagen er opsat 14 dage.

** baron Christian Gyldenkrone på Vilhelmsborg forbød alle og enhver at komme i hans skov i Jeksen skov, enten med heste eller vogn, ikke heller at hugge, eller sætte ild på noget træ.

** Hieronimus Danathon, degn i Adslev og Mesing, stævnede Peder Nielsen, tjenende Jørgen Nielsen i Jeksen, for vidner at påhøre, angående truselsord imod ham, så og for overfald med blodige og blå slag, han imod han skal have begået, og stævnede salig Rasmus Hansens børn Søren Rasmussen Ursula ? Rasmusdatter og Anne Rasmusdatter, Rasmus Mortensen og hans datter Maren Rasmusdatter, alle i Jeksen, og efterskrevne aflagde deres vidnesbyrd.

(202)

** konsumptionsforvalter Niels Knudsen Leger i Skanderborg stævnede Jørgen Nielsen i Skanderborg for dom, angående ulovlig indført malet malt. sagen er opsat 8 dage.

** Jens Madsen af Skanderborg stævnede Peder Væver og Peder Ladefoged sst for dom for gæld. sagen er opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede hofjægermester de la Roche Galichon på Nygård for nye synsmænds udmelding til Nygård, hvad derpå siden seneste syn 13/8 1703 er på bygningen repareret.

** Christen Madsen i Skanderborg efter 14 dages opsættelse saggav gamle Jens Jørgensen og hustru i Vrold for 10 mark, som de blev tilfundet at betale.

9/2 1705.

** læst KM forordning om matrikelskat og rytterholdspenge.
 
(203)

** oberførster Ritter stævnede efterskrevne, angående ulovlig skovhugst, som efterskrevne bevidnede. sagen er opsat 4 uger.

(204)

** Niels Knudsen Leger i Skanderborg begærede den sag opsat 14 dage kontra Jørgen Nielsen sst. sagen er opsat 14 dage.

** Jon Olufsen, borger i Skanderborg, stævnede Mikkel Sørensen i Forlev formedelst ulovlig brændevins brænden og kroeri, han skal have holdt, som efterskrevne bevidnede.

(206)

** regimentskriver Gyberg lod oplæse af tingbogen kald og varsel, angående syn til Nygård, hvorefter synsmænd afhjemlede deres syn.

(207)

16/2 1705.

** oberførster Ritter efter opsættelse æskede dom over Christen Pedersen i Skårup for ulovlig skovhugst, hvorefter han blev tilfundet at lide efter KM skovforordning.

(208)

** Jørgen Nielsen, borger i Skanderborg, stævnede Niels Knudsen Leger sst for vidner, angående ærerørige og ubekvemsord, han ham her på tinget skal have tilsagt, men parterne blev, formedelst godtfolks imellemhandling, forligt om alle deres tvistigheder.

** oberførster Ritter stævnede samtlige Vrold bymænd for vidner, angående ulovlig skovhugst, men da regimentskriveren ikke var stævnet, blev sagen ophævet.

** Jon Olufsen i Skanderborg begærede den sag kontra Mikkel Sørensen i Forlev angående brændevins brænden opsat, idet han ikke havde stemplet papir til tingsvidnet. sagen er opsat 14 dage.

23/2 1705.

** læst KM forordning om told af skrivepapir, som indføres.

** Niels Sørensen i Mesing på sine døtres vegne og Rasmus Hagensen Dragon sst på egne vegne tilstod, at hvis ærerørige ord, efter tingsvidnes formelding af 5/8 1704, var faldet imellem dem, var talt og sket i hastighed, så de på begge sider hinanden erklærede.

2/3 1705.

** oberførster Ritter stævnede samtlige Vrold bymænd for dom, for ulovlig skovhugst i Vrold skov, som efterskrevne bevidnede.

(210)

** Hieronimus Danathon, degn i Adslev og Mesing, stævnede Peder Nielsen, tjenende Jørgen Nielsen i Jeksen, for truselsord og overfald med blodige og blå sår, og Anne Rasmusdatter af Jeksen og hendes bror Søren Rasmussen vidnede, at de hørte en klage sig, hvorfor de gik ud og fandt degnen liggende næsegrus på jorden, og han bad dem hjælpe sig hjem i seng, eftersom han var noget drukken, hvorefter de bar ham hjem, og da så de, at han var blodig og havde et hul i sit hoved, og andre vidnede, at Peder Nielsen havde sagt, at når du kommer i klammeri med en, så skal du ikke straks tage ham i håret, men skynde dig derfra, så kan du vel opholde dig, og så give ham et slag, og gå bort.

(211)

** den sag, Jon Bager søger kontra Mikkel Sørensen i Forlev, brændevinshandel angående, er efter begæring opsat 14 dage.

** oberførster Ritter æskede dom, efter opsættelse i dag 4 uger, over en del af Addit og Vissing for ulovlig skovhugst, hvorefter nogle blev frifundet, og andre dømt efter KM skovforordning.

(212)

9/3 1705.

** baron Christian Gyldenkrone stævnede Jørgen Nielsen i Jeksen for vidnesbyrd, angående en grav, han skal have ladet opkaste på Adslev kirkegård 25/1 næst afvigte, og sit barn der nedsat, imod loven og kirkens forsvars videnskab eller tilladelse. sagen blev opsat 4 uger.

16/3 1705.

(213)

** baron Gyldenkrone stævnede Jørgen Nielsen i Jeksen for vidnesbyrd, angående at han skal have ladet opkaste en grav på Adslev kirkegård uden baronen, som kirkens forsvar og ejer, hans tilladelse, og deri ladet hans lille barn nedsætte, og efterskrevne vidnede, at samme barn stod i en åben grav fra en søndag til næste søndag, og Jens Nielsen på hans bror Jørgen Nielsens vegne spurgte samtlige vidner, om han havde ladet opkaste en grav, som var nogen for nær, hvortil de samtlige svarede nej.

30/3 1705.

6/4 1705.

** baron Gyldenkrone efter opsættelse og tingsvidne 9/3 begærede dom over Jørgen Nielsen i Jeksen, angående et hans døde barn på Adslev kirkegård nedsat. Jørgen Nielsen mødte og begærede sagen ydermere opsat, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

(214)

15/4 1705.

** læst KM forordning om forhold med strandede skibe og gods.

** oberførster Ritter efter opsættelse 2/3 sidst begærede dom over de Vrold mænd for begået skovskade, hvorimod de Vrold mænd fremlagde deres indlæg, hvori de benægter ulovlig skovhugst, som ikke er bevist, og angående deres gærdsel, så fremviser de deres gærdselsseddel fra Skanderborg amtstue, hvorefter blev afsagt, at da den ulovlige skovhugst hverken med syn eller vidner bevises, så bør de for denne sag frikendes.

20/4 1705.

** baron Christian Gyldenkrone, efter opsættelse af 9/3 og 6/4 sidst, begærede dom over Jørgen Nielsen i Jeksen, angående gravs opkastelse til sit barns nedsættelse på Adslev kirkegård, hvorefter blev afsagt, at da Jørgen Nielsen ikke beviser, at han har givet kirkens patron det tilkende, så bør han betale til næste hospital en halv lod sølv.

(215)

27/4 1705.

4/5 1705.

11/5 1705.

18/5 1705.

** amtskriver Ulrik Christian Schandorf stævnede salig oberførster Hynitzes enke i Skanderborg, samt efterskrevne anneksbønder Jens Hansen i Vrold, Anders Sørensen i Mesing, Christen Nielsen i Veng, Rasmus Rasmussen og Rasmus Pedersen i Hørning, Tomas Jensen og Peder Rasmussen i Vitved, og Christen Soldat i Skårup for dom for restants af jordebogens indkomster 1/5 1703 - 1/5 1704, og fremlagde efterskrevne restants, hvorefter enhver af dem blev tilfundet at betale deres restants.

** amtskriver Schandorf stævnede efterskrevne anneksbønder og præster for dom for hvis, de til amtstuen resterer af jordebogens indkomster 1/5 1704 - 1/5 1705, som de blev tilfundet at betale.

(216)

** regimentskriver Gyberg lod læse ryttersessionens resolution, angående trættes forbud imellem rytterbønderne, som de selv indbyrdes mellem hinanden anfanger, uden amtmandens eller regimentskriverens tilkendegivelse.

** regimentskriver Gyberg lod læse en Viborg landstings stævning af 15/4 1705 angående skiftes holdelse i Skvæt mølle 10/6 førstkommende efter salig Johan Hombrock.

** konsumptionsforpagter i Skanderborg Niels Knudsen Leger stævnede Rasmus Rasmussen, møller i Vestermølle, og Erik Nielsen, møller i Skvætmølle, for vidner at påhøre, angående hestemøllens oprettelse for Skanderborg, og efterskrevne vidnede, at for 23 år siden havde salig Oluf Jespersen møllen i brug 3 eller 4 år, og den ligger udenfor byporten, og byens indbyggere har ladet male deres malt i Vestermølle og Skvætmølle, før Niels Leger nu har ladet hestemøllen opsætte, hvorefter de indstævnede møllere klagede, at nogle af næst omliggende byer lader male deres malt i hestemøllen, til stor afgang i deres næring, hvorfor sagen på sine steder skal blive påskønnet, så møllerne ikke sker nogen prejudice eller afgang i deres næring.

(217)

25/5 1705.

** Peder Salmandsen og Jens Hansen, begge af Ry, fremviste 5 ulveunger, som de har fanget i Ry skov, og begærede derfor deres betaling efter KM forordning.

3/6 1705.

** regimentskriver Gyberg stævnede amtmand Jørgen Grabow på Skanderborg slot og Søren Jørgensen i Vissingkloster imod synsmænds opkrævelse for syn til Ringkloster, som for nogen tid siden af ulykkelig ildebrand skal være afbrændt, hvad skade der derved er sket, og hvad årsag har været til ildebranden.

(218)

** Niels Knudsen Leger, konsumptionsforpagter i Skanderborg, stævnede Jens Madsen i Skanderborg for dom, angående urigtigt regnskab, som han med Niels Legers søn gjort har, i Niels Legers fraværelse.

** Niels Knudsen Leger stævnede Jens Madsen for 5 sletdaler, han er ham skyldig. sagen blev opsat 14 dage.

8/6 1705.

** regimentskriver Gyberg. synsmænd fremlagde deres syn og forretning på Ringkloster, og efterskrevne vidnede, at formedelst en del var i marken ved pløjning, vidste de intet om ildebranden.

(219)

15/6 1705.

** regimentskriver Gyberg stævnede Anders Andersen i Addit for dom, formedelst han sin halve gård ulovligt skal have beboet, samt stævnede kautionisterne Anders Rasmussen i Vissing og Søren Nielsen i Addit for dom, formedelst de for Anders Andersens halve gårds beboelse og istandsættelse har lovet at svare, og satte i rette, om Anders Andersen bør at dømmes fra sin gård, og kondemneres i næste fæstning på en vis tid, og kautionisterne at skaffe gården i forsvarlig stand. sagen er opsat 4 uger.

(220)

** magister Nichel Seidelin stævnede Laurids Rasmussen i Skanderborg imod syns og vurderingsmænds opkrævelse til at syne og vurdere den skade, Laurids Rasmussen har tilføjet Nichel Seidelin ved det huses nedbrydelse, som står i fælles bygning med magister Seidelins hus.

** oberførster Ritter stævnede efterskrevne af Addit for dom, angående ulovlig skovhugst. sagen blev opsat 14 dage.

** Niels Knudsen Leger af Skanderborg bød sig i rette, efter opsættelse af 3/6 sidst afvigte, og begærede dom over Jens Madsen i Skanderborg. sagen er opsat 8 dage.

22/6 1705.

** skovrider Troels Nielsen af Vinding foreviste en ulveunge, som er fanget i Salten skov.

** regimentskriver Gyberg stævnede Niels Rasmussen, dragon i sønder Vissing, for dom, formedelst han 3.pinsedag på sønder Vissing kirkegård, under brudevielse og messe i kirken, uden nogen årsag skal have skudt nogle gange, og derved såret Niels Gregersen i Vissing, som deraf ved døden er afgået, og derefter fremlagde den dødes far Gregers Nielsen sin klage, og efterskrevne vidnede. sagen blev opsat 4 uger.

(223)

** magister Nichel Seidelin stævnede angående en kirkerejses forsømmelse af anneksbonden Jens Hansen i Vrold, og hvis anden ægt og arbejde, som han skal være præsten i Skanderborg skyldig, og efterskrevne, som mindes op til 50 år, vidnede, at så længe har anneksbønderne i Vrold gjort kirkerejser med slotspræsterne og kapellanerne og skovning og anden ægt af anneksgårdene. sagen er opsat 6 uger.

(224)

** Niels Leger i Skanderborg begærede dom i den sag imellem ham og Jens Madsen i Skanderborg, hvorimod til genmæle fremstod Jens Madsen og hans hustru Maren Rasmusdatter, som tilbød at gøre hendes ed, at hun har betalt Niels Leger, hvilket blev hende tilladt, hvorfor de for Niels Legers tiltale blev frikendt.

** magister Hans Lønborg i Fruering stævnede efter en skriftlig stævning, og efterskrevne, som mindes op til 50 år, vidnede om hvilke enge, som har ligget til præstegården i Fruering, og om de ikke har været i hegnet, når omliggende skov har ligget i fælled, hvorefter blev indgået efterskrevne forlig imellem magister Hans Lønborg og Niels Sørensen i Fruering, angående hans bæster, som har opædt sognepræstens eng, og han har pløjet af præstens jord.

(226)

29/6 1705.

** Niels Brøchner begærede den sag opsat imod en del af Addit, skovhugst angående. sagen er opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg lod lyse efter Niels Rasmussen, dragon i Vissing, som har skudt Gregers Nielsens søn, Niels Gregersen.

6/7 1705.

** regimentskriver Gyberg lyste efter den bortvegne dragon Niels Rasmussen af Vissing.

** regimentskriver Gyberg stævnede Peder Basse i Adslev, formedelst han sin iboende gård ikke som en duelig bonde har forestået, og hvad de poster angår, som i synet findes indtegnet, som skulle tilhøre sønnen Hans Pedersen og datteren Maren Pedersdatter, så bør de ikke bortkomme, før KM bliver fornøjet, hvortil sønnen svarede, at dersom hans far ikke kunne præstere at forbedre brøstfældigheden og betale restantsen, da ville han det efterleve, såfremt han det i fæste måtte bekomme.

** regimentskriver Gyberg stævnede Niels Jensen Kock i Skanderborg for syn på hvad, han af hans iboende gårds bygning har nedbrudt, og dets materialer har solgt.

(227)

** Hieronimus Olufsen Danathon i Jeksen stævnede Peder Nielsen Dragon hos hans bror Jørgen Nielsen i Jeksen, og efterskrevne vidnede, at Peder Nielsen gik på gaden op til Niels Basses hus, og slog på en tromme og hujede, og da sagde degnen til ham, at han skulle smøre sin mund med flæsk, og derefter gik degnens søster imod ham, og da gik dragonen imod hende med en spade og sagde, tilbage igen, eller jeg skal brække din hals, og hverken degnen eller hans søster gav dragonen nogen årsag dertil.

(228)

13/7 1705.

** regimentskriver Gyberg. synsmænd afhjemlede deres syn på Jens Nielsens Kocks gård, hvad af den er nedbrudt.

** oberførster Ritter efter opsættelse begærede dom over efterskrevne i Addit, angående en del på deres tildelte skovsparter i Addit skov bortkomne ege og bøgetræer, og fremlagde efterskrevne skovsyn, hvorefter hver af dem blev tilfundet, efter KM skovforordning, sagen af aftinge.

(229)

** amtsforvalter Just Hansen stævnede amtmand Jørgen Grabow for vidner, angående nogle artilleriheste, som om vinteren 1678 blev fodret i Skanderborg, og en del kureret for skab, og derefter leveret i Fredericia, og fremlagde generalkommisariatets ordre af 19/1 1678 angående 50 stykheste med deres kuske at indlægge i Skanderborg, samt efterskrevne kvittering, hvorefter efterskrevne personer vidnede derom.

(230)

** oberførster Ritter gav tilkende, at efter seneste syn er befundet, at noget ege og bøgetræ er bortstjålet af KM skov, og dersom nogen kunne gøre kundskab derom med bevis, så vil han give for hvert træ 1 sletdaler.

20/7 1705.

** regimentskriver Gyberg efter opsættelse lod oplæse af tingbogen vidner, angående Niels Rasmussen, dragon af sønder Vissing, som på Vissing kirkegård har ihjelskudt Niels Gregersen i Vissing, og satte i rette, om han ikke derfor bør at miste sit liv. sagen er opsat 14 dage.

(231)

27/7 1705.

** baron Christian Gyldenkrone på Vilhelmsborg stævnede samtlige Jeksen gårdmænd og efterskrevne personer, som tilforn sandemænd har været, for synsmænds opkrævelse.

(232)

3/8 1705.

** læst KM forordning.

** regimentskriver Gyberg efter opsættelse begærede dom over dragon Niels Rasmussen af sønder Vissing for drab på Niels Gregersen sst, hvorefter blev af fogden og 8 meddomsmænd dømt, at Niels Rasmussen bør at bøde liv for liv efter lovens 6.bogs 6.kapitels 1.artikel, så at hans hoved skilles fra kroppen med et sværd, hvorfor skarpretteren tilkommer 10 rigsdaler efter KM forordning, og hans hovedlod at være til KM hjemfaldet.

** regimentskriver Gyberg stævnede med en skriftlig stævning angående ildebranden i Ringkloster, og efterskrevne vidnede, at ilden var begyndt i amtmandens part i hans stuehus, og at tjenestepigen Kirsten tabte en brand på gulvet, hvorfor han advarede hende, at hun skulle forvare sig, men om det var årsag til ildebranden, vidste han ikke.

(233)

** baron Christian Gyldenkrone til Vilhelmsborg. sandemænd vidnede, at de har sat ret skovskel efter et rebnings og delingsvidne her af retten 4/6 1703 og landstingsdom 5/12 1703, og en sandemands forretning her af retten 14/7 1704, hvorimod Niels Jensen og Jens Nielsen af Jeksen på samtlige rytterbønders vegne sst fremlagde deres spørgsmål angående skovskellet.

(234)

** baron Christian Gyldenkrone stævnede Jørgen Nielsen i Jeksen for dom, angående ulydighed i sit herskabs tjeneste, og fremlagde et tingsvidne af Vilhelmsborg birketing 13/7 næst afvigte. sagen er opsat 3 uger.

(235)

** indførsel af de af regimentskriver Gyberg irettelagte dokumenter i drabssagen af Niels Rasmussen, dragon i Vissing.

(236)

** indførsel af de af baron Gyldenkrone irettelagte dokumenter, angående skelsættelse i Jeksen skov.

(237)
.
** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Rasmussen Møller i Skårup for synsmænds opkrævelse til syn på en del engslet ved Rødemølle, som møllens besidder formener møllen at tilhøre, som af Jens Rasmussen skal være høstet.

(238)

10/8 1705.

** regimentskriver Gyberg stævnede Anders Andersen i Addit for forbudsvidne, angående hans påboende gårds afgrøde af hø og korn ikke af gården at lade bortkomme.

** regimentskriver Gyberg lod læse kald og varsel i dag 8 dage, og synsmænd afhjemlede syn på noget eng ved Rødemølle, og efterskrevne, som havde søgt møllen op til 40 år, vidnede, at møllerens salig far, som beboede møllen tilforn, foreviste dem samme eng, hvor de kunne sætte deres bæster, mens deres korn blev malet, og på spørgsmål svarede Jens Rasmussen i Skårup, at han havde slået og bortført høet. Oluf Jensen Møller begærede tingsvidne beskrevet.

239

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en skriftlig stævning, og efterskrevne af Hårby vidnede, at da de var på Åby mark på adelvejen og torvevejen, da de kørte fra Århus, da kom nogle vogne af Tåstrup jagende, og den forreste kørte sin vognstjært i Laurids Knudsens vogns bageste hjul, hvorover de kom i klammeri, og to karle fra Tåstrup overfaldt Laurids Knudsen, og slog ham i hans hoved med deres svøbeskafter, så blodet løb på hans klæder, hvorpå synsmænd afhjemlede syn på hans skade.

(240)

17/8 1705.

** regimentskriver Gyberg stævnede samtlige Addit Bymænd for syn vidne og dom, angående noget engjord, som de har fraslået de Salten mænd, og efterskrevne, som mindes op til 30 år, vidnede, at da har samme omtvistede eng altid været brugt til Salten, hvorefter de Addit mænd tilbød at betale den bortførte afgrøde.

(241)

24/8 1705.

** baron Christian Gyldenkrone til Vilhelmsborg efter varsel i dag 3 uger, i en sag imellem baronen og Jørgen Nielsen i Jeksen, begærede opsættelse i 14 dage, hvorfor sagen blev opsat.

** salig Anders Bondes enke Anne Justdatter i Vengegård stævnede Søren Rasmussen Yde i Vengegård for hvis, han er hende skyldig efter kontrakt af 3/5 1698, der iblandt en ko, som salig Anders Bonde til sin (hendes) søsterdatter Volborg Mikkelsdatter skal have givet, og han dens malkning i 3 år skal have sig tilegnet, og desuden en ligkiste, som han til sin salig kone skal have brugt, hvilken enken efter beretning siger sig at være tilhørende. sagen blev opsat 4 uger.

(242)

** kammerråd Just Hansen af Skanderborg stævnede Peder Brorsens hustru i Skanderborg for fornyelsesdom, og fremlagde en dom her af tinget 19/5 1704, hvori domme af 18/10 1697 og 23/6 1700 er fornyet, angående gæld, han på hans salig forældres vegne er skyldig og for borgerskabspenge, hvilken dom blev fornyet.

** hospitalsforstander Hans Rosenkvist i Århus stævnede Mogens Andersen i Blegind for dom, angående efterskrevne resterende landgilde 1696-1704. sagen blev opsat 14 dage.

(243)

31/8 1705.

** læst KM forordning.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jørgen Sørensen Smed og hustru af Forlev, angående deres skælden trusler og klammeri imod hyrden sst Peder Rasmussen, og han og efterskrevne vidnede, at han ikke kunne nyde fred for smeden, hvorfor han, der har været deres hyrde i 4 år, har afsagt dem årligt, så de næppe har kunnet overtale ham at blive, hvorimod Jørgen Smed ville føre andre vidner.

(244)

** oberførster Ritter stævnede efterskrevne for ulovlig skovhugst, som efterskrevne vidnede om. sagen er opsat 3 uger.

(246)

** Jacob Weinhof i Skanderborg stævnede Mikkel Rasmussen, rytter i Skanderborg ladegård, for vidner og dom, angående ulovlig brændevinsbrænden og krohold, som skal være fundet i hans hus, som efterskrevne bevidnede. sagen er opsat 4 uger.

(247)

** konsumptionsforpagter Niels Knudsen Leger i Skanderborg stævnede Søren Kjærulf i Ry, angående det krohold, han skal have i Ry by, for at fremvise hvad rigtighed, han har på samme krohold. sagen er opsat 3 uger.

7/9 1705.

** justitsråd Bendix Lassen til Åkær stævnede Niels Jensen Skrædder af Oldrup for vidner, angående ulovformelige breve, som han kalder et beskikkelsesvidne, som er dateret 10/4 1703, og af Søren Lauridsen og Søren Rasmussen i Skanderborg, og ligeledes stævnede Niels Jensens hustru Anne Jensdatter af Oldrup.

** Anne Justdatter i Vengegård stævnede Søren Rasmussen Yde i Vengegård for dom, angående hvis, han er hende skyldig, der iblandt penge til hendes søsterdatter Volborg Mikkelsdatter, for hendes ko, han lod malke. sagen er opsat 8 dage.

** baron Gyldenkrone efter opsættelse begærede dom på Jørgen Nielsen i Jeksen, hvorimod Jørgen Nielsen fremlagde et fæstebrev, dateret Århus 3/7 1696 under stiftskriver Vegerslevs hånd, og formedelst hverken han eller hans formand Niels Jørgensen af samme ødegårds kirkejord har gjort nogen ægt, og fæstebrevet ikke ham det tilholder, så mener han sig for baronens tiltale fri, hvilket blev dømt.

(248)

** hospitalsforstander Hans Rosenkvist i Århus begærede dom, efter 14 dages opsættelse, kontra Mogens Andersen i Blegind for restants, som han blev tilkendt at betale.

14/9 1705.

** salig Anders Andersens enke i Vengegård efter opsættelse 24/8 sidst fremlagde efterskrevne dokumenter, og begærede dom imod Søren Rasmussen Yde i Vengegård, angående hendes livs ophold. sagen er opsat 14 dage.

** salig Anders Bondes enke Anne Justdatter i Vengegård, efter 8 dages opsættelse begærede dom imod Søren Rasmussen Yde i Vengegård, hvorimod Søren Yde fremlagde hans protest. sagen er opsat 14 dage.

(249)

** Jacob Weinhof i Skanderborg stævnede Niels Pedersen i Skanderborg ladegård for ulovlig brændevinsbrug, samt Jens Pedersen sst, for han ikke ville oplukke, for at han kunne inkvirere om ulovlig brændevinsbrænden.

** Jacob Weinhof i Skanderborg stævnede Jens Nielsen Kock i Skanderborg for dom, angående han skal have fornærmet Jørgen Nielsen sst med skældsord.

** Jacob Weinhof stævnede Cathrine Bindkone i Skanderborg for dom, angående hvis, hun til Anne Magdalene Ludolphs skyldig er. sagen er opsat 8 dage.

21/9 1705.

** oberførster Ritter efter opsættelse 31/8 sidst afvigte begærede dom over en del indstævnede, angående ulovlig skovhugst. sager er opsat 3 uger.

(250)

** konsumptionsforpagter Niels Knudsen Leger i Skanderborg, efter opsættelse her af retten i dag 3 uger, begærede dom kontra kroholder Søren Kjærulf i Ry, eller begærede opsættelse, idet han vil bevise, at Ry er nærmere Skanderborg beliggende end to mil, hvorefter Niels Nielsen Byskov på hans svigerfar Søren Kjærulfs vegne fremlagde Christian 5. tilladelse til krohold i Ry.

** Jacob Weinhof i Skanderborg lod oplæse kald og varsel i dag 8 dage, angående en del i Skanderborg ladegård for brændevinsbrænden, og efterskrevne vidnede, at de i Niels Pedersens bryggerhus fandt en brændevinskedel med hat piber og tønde, og ild under kedlen, og brændte brændevin, og hos Christen Rasmussen sst fandt de mask i et kar af byg, malt og hvede, som var tjenligt at brænde brændevin af, men som konen sagde, hun ville give hendes svin, som det var, og Jens Pedersen, som lå på sin seng, svarede, at de vidste ved, at han havde en brændevinskedel, men den var ikke i brug, og da de begærede at ville have pibe og hat, da svarede han, at han ikke vidste, de kunne få dem, med mindre de havde syndet noget, og da de ville inkvirere i hans hus, ville de have været i et kammer, men konen nægtede, og foregav, at nøglen var borte.

(251)

** Jacob Weinhof i Skanderborg begærede dom over Niels Pedersen i Skanderborg ladegård for brændevinsbrænden imod KM forordning. sagen er opsat 8 dage.

(252)

28/9 1705.

** Anne Justdatter, enke i Vengegård, begærede beskrevet hvad i den sag kontra Rasmus Yde i Vengegård er passeret.

** Jacob Weinhof i Skanderborg begærede dom kontra Mikkel Rasmussen i Skanderborg ladegård samt Niels Pedersen sst. sagerne er opsat 14 dage og 4 uger.

5/10 1705.

** Jørgen Smed i Forlev og hyrden Peder Rasmussen sst mødte og formedelst godtfolks tilskyndelse er de venlig og vel forligt, og gav hinanden hånd på, at deres tvist skal være død og magtesløs.

** konsumptionsforpagter Niels Knudsen Leger stævnede kroholder Søren Kjærulf i Ry, og på forespørgsel svarede efterskrevne, at kromanden selv har brygget og brændt til sit krohold, og solgt øl og brændevin i hele og halve tønder til gæstebud af barsel eller bryllupper, samt har givet en del af Ry bys indbyggere forlov selv af brygge brænde og sælge, og derfor af dem taget en vis afgift, og at kromanden ikke alene brugte gammelt mål, men havde også kommet voks neden i målet at mindske det med, og da en af vidnerne havde klaget derpå, havde han nær fået et livfuld hug.

(254)

** konsumptionsforpagter Niels Knudsen Leger begærede dom over Søren Kjærulf i Ry. sagen er opsat 8 dage.

12/10 1705.

** oberførster Ritter efter opsættelse begærede dom i en sag, angående ulovlig skovhugst, hvorefter en del blev tildømt at lide efter KM skovforordning, og en del blev frikendt.

(255)

** konsumptionsforpagter Niels Knudsen Leger i Skanderborg efter opsættelse begærede dom kontra kroholderen Søren Kjærulf i Ry, og fremlagde et tingsvidne her af retten 18/9 1702, angående vejens længde imellem Skanderborg og Ry kun at være 1 1/2 mil, hvorimod regimentskriver Gyberg lod fremlægge KM bevilling af 27/11 1694 på kroen i Ry at være Søren Kjærulf forundt, samt amtmand Schacks foranstaltning af 6/5 1695, at ingen i Ry må med kroeri eller brændevinsbrænden bruge eller sælge, som kunne være den privilegerede kromand til hinder og forfang i hans væring. sagen blev opsat 4 uger.

(256)

** Jacob Weinhof efter opsættelse begærede dom over Mikkel Rasmussen i Skanderborg ladegård for ulovlig brændevinsbrænden, hvorefter fremkom konsumptionsforpagter Niels Knudsen Leger og har forligt sig med Mikkel Rasmussen, hvorfor klagen frafaldes.

** regimentskriver Gyberg stævnede Hieronimus Olufsen, degn i Jeksen for vidner, betræffende det forbud, han på huskvinden Kirsten Andersdatters person og gods gjort har, samt hendes gods forflyttet og forseglet, da hun samme tid var i hård barnsnød, og straks derefter ved døden afgik. sagen er opsat 14 dage.

(257)

** på Skanderborg bys borgerskabs vegne stævnede Jacob Weinhof Jørgen Rasmussen i Illerup for ulovlig brændevinsbrænden. sagen blev opsat 14 dage.

(258)

** oberførster Ritter. synsmænd afhjemlede syn og taksering af hvis olden, som i KM skove dette år måtte findes.

19/10 1705.

(var i dag intet at bestille)

26/10 1705.

** læst KM forordning om kornskatten.

** regimentskriver Gyberg efter stævning i dag 14 dage blev vidner af Jeksen påråbt, og som ingen fremkom, er de forelagt at møde om 8 dage, hvorefter Hieronimus Danathon, degn i Jeksen, stævnede Poul Pedersen i Jeksen for vidner at påhøre, angående den afdøde kvinde Kirsten Andersdatter. sagen er opsat 8 dage.

(259)

** regimentskriver Gyberg stævnede efterskrevne i Ry, deres sandhed at aflægge om vejlængden imellem Skanderborg og Ry, og om den kro, som den privilegerede kroholder Søren Kjærulf holder.

(260)

** regimentskriver Gyberg stævnede Hans Sørensen, møller i Klostermølle, og hans dreng Tomas Rasmussen, angående samme drengs tjenestes opsigelse, eftersom han skal have fæstet sig til Peder Jensen, rytterbonde i sønder Vissing, og drengens far Rasmus Nielsen foregav, at fra midsommer har drengen dagligt opsagt sin tjeneste hos mølleren, hvortil mølleren svarede, at han havde fæstet drengen for et helt år, og drengen svarede, at han havde fået en tår brændevin, og derfor fæstet sig til Peder Jensen.

** på Skanderborg bys borgeres vegne begærede Jacob Weinhof, efter foregående opsættelse, dom over Niels Pedersen i Skanderborg ladegård, angående brændevinsbrænden. sagen er opsat 8 dage.

** konsumptionsforpagter Niels Leger i Skanderborg efter stævning i dag 14 dage, angående Jørgen Rasmussen i Illerup, betræffende brændevinsbrænden, ville have ført vidner, men sagen er blevet forenet og ophævet.

** blev læst og påskrevet et pantebrev, udgivet af Poul Madsen, nu værende i Horsens, på 40 rigsdaler til hans svoger Poul Nielsen i Forlev, hvorfor han pantsætter ham efterskrevne hans hus.

(261)

2/11 1705.

** KM amtskriver Ulrik Christian Schandorf stævnede Niels Knudsen Leger, som har Skanderborg bys konsumption i forpagtning, for vidner at påhøre, angående en malkeko, som han Christen Madsen i Skanderborg skal have frataget, som lovligt for ham skal være angivet, og Søren Jensen af Hvilsted vidnede, at han skiftede ko med Christen Madsen. hans søm Jens Sørensen vidnede det samme, og efterskrevne vidnede, at koen blev inddrevet i byen med byens fæmon, og den dag var den ikke blevet angivet.

(262)

** regimentskriver Gyberg stævnede Niels Knudsen Leger, konsumptionsforpagter af Skanderborg, for vidner at påhøre, betræffende kroholder Søren Kjærulf i Ry med hans privilegerede kro sst, samt vejens længde imellem Ry og Skanderborg, og efterskrevne, der iblandt Mikkel Jensen Søgård i Stilling, som mindes 30 år, vidnede, at de altid har hørt, at der var 2 mil imellem Skanderborg og Ry, og efterskrevne af Salten, der mindes op til 60 år, vidnede, at når deres vej er faldet igennem Ry, har de undertiden købt for en skilling eller to brændevin, og undertiden mere, og har altid været fornøjet, og ikke befundet nogen urigtighed med mål i ringeste måder.

(264)

9/11 1705.

** regimentskriver Gyberg fremstillede vidner, angående det privilegerede kroeri, som af Søren Kjærulf i Ry holdes, og efterskrevne vidnede, at de altid har holdt det for 2 mil imellem Ry og Skanderborg, og de har ikke hørt klage over kromandens kroeri, men han har upåklageligt holdt kro.

(266)

** Niels Knudsen Leger efter opsættelse begærede dom, angående Ry kroholder. sagen blev opsat 8 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede Hieronimus Danathon i Jeksen imod Vidner, angående den sag med den huskvinde hos Poul Pedersen Kirsten Andersdatter, som der blev død, angående hendes gods, som han har været med at forflytte og forsegle. sagen blev opsat 8 dage.

(267)

** amtskriver Schandorf i Skanderborg stævnede konsumptionsforpagter Niels Knudsen Leger sst for dom, angående den ko, som han skal have taget fra Christen Madsen sst. sagen er opsat 14 dage.

16/11 1705.

** læst KM patent angående justitsråd Severin Rasmussens gods.

** Niels Knudsen Leger, konsumptionsforpagter i Skanderborg, begærede dom kontra Søren Kjærulf i Ry, kroholdspenge angående, hvorefter blev afsagt, da det med tingsvidner bevises, at Ry by ikke er længere end 2 mil fra Skanderborg beliggende, da efter seneste KM konsumptionsforordning af 31/12 1700, tilfindes kroholderen at svare konsumption af kroholdet til Skanderborg.

(268)

** regimentskriver Gyberg begærede vidner i den sag, angående huskvinde Kirsten Andersdatter i Jeksen, men ingen mødte.

23/11 1705.

30/11 1705.

7/12 1705.

** regimentskriver Gyberg stævnede Hieronimus Olufsen Danathon, degn i Jeksen, imod vidner at påhøre, og efterskrevne vidnede, at de efter Jens Nielsen og Jørgen Nielsens befaling gjorde forbud, at ingen den døde kvinde at røre eller tage af sengen, førend hendes bror Jens Andersen af Viby var tilstede, og Jens Nielsens hustru i Jeksen Karen Lauridsdatter, vidnede, at Hieronimus Degn kom ind i stuen, hvor Kirsten Andersdatter lå, og sagde, at da han havde hørt, at hun ville rejse fra sognet, da lod han hende gøre forbud på gejstlig og verdslig rets vegne, at hun ikke måtte rejse fra sognet, og så døde hun straks derefter. Jens Nielsen og Jørgen Nielsens mor Maren Jensdatter i Jeksen vidnede det samme. opsat 14 dage.

(270)

** oberførster Ritter stævnede Jens Lauridsen, Christen Lauridsen
og Jørgen Christoffersen i Ry, angående ulovlig skovhugst i Ry skov, som efterskrevne bevidnede. sagen blev opsat 14 dage.

(271)

** Jacob Udsen, handelsmand i Århus, stævnede Jens Madsen, borger i Skanderborg, samt Villum Mikkelsen i Ry, angående gæld for varer, de har bekommet. sagen er opsat 14 dage.

(272)

** Peder Sørensen i Boes stævnede Niels Jensen i Siim, angående gæld. sagen er opsat 14 dage.

14/12 1705.

** Mikkel Rasmussen, rytterbonde af Skanderborg ladegård, stævnede Oluf Mikkelsen af Bering for vidner at påhøre, angående den akkord, som han med ham skal have gjort, om den arvepart, som Mikkel Jensen i Kolt efter hans farbror salig Søren Rasmussen sst kunne tilkomme, og han sig af Mikkel Jensen skal have tilforhandlet, og stævnede Mikkel Jensen i Kolt, som samme arvepart til Oluf Mikkelsen skal have solgt. sagen er opsat 4 uger.

** Anders Tomasen i Vrold, som ret værge og formynder for salig Rasmus Rasmussen sst, hans to døtre Anne Rasmusdatter og Maren Rasmusdatter, som han er morbror til, som arveligt efter deres salig far er tilfaldet 70 sletdaler, som skiftebrev af 19/2 1705 efter deres salig mor Anne Tomasdatter, af deres stedfar Jens Knudsen fremvist, ikke alene formelder, at der intet efter hende er at arve, men på skifte efter hende er fremvist skifte efter deres salig far af dato 10/4 1700, hvilken arvepart på 70 sletdaler han tilstod at have annammet, hvorfor Anders Tomasen gav Jens Knudsen afkald.

(273)

21/12 1705.

** regimentskriver Gyberg fremstillede vidner af Jeksen for deres sandhed at vidne, angående Kirsten Andersdatter, som var til huse hos Poul Pedersen i Jeksen, og der døde, og efterskrevne vidnede, at de så og hørte, at degnen spurgte Kirsten Andersdatter, om hun ville rejse bort, hvortil hun svarede, at hendes bror havde talt om, at han ville komme efter hende, men de hørte ikke, at degnen gjorde noget forbud.

(274)

** Hieronimus Danathon, degn for Adslev og Mesing sogne, stævnede efterskrevne i Jeksen, der iblandt Jens Nielsens hustru Karen Lauridsdatter og hans mor Maren Jensdatter, Peder Rasmussen og hans søster Maren Rasmusdatter, Poul Pedersen og hans datter Kirsten Poulsdatter for vidner, angående Kirsten Andersdatter, og Niels Jensen i Jeksen vidnede, at Jens Nielsen og Jørgen Nielsen kom ind til Poul Pedersen for at forbyde ham at røre Kirsten Andersdatter eller hendes tøj, før hendes bror kom.

(276)

** oberførster Ritter begærede dom kontra en del i Ry for ulovlig skovhugst. sagen blev opsat til næste tingdag efter jul.

** Jacob Udsen af Århus begærede dom kontra en del, gældsfordring angående. sagen blev opsat til næste tingdag efter jul.

** den sag, Peder Sørensen i Boes søger kontra Niels Jensen i Siim, er opsat til næste tingdag efter jul.

** Hieronimus Danathon i Jeksen fremstillede Peder Christensen sst, som vidnede, at han hørte og så, som Niels Jensen vidnet har.

11/1 1706.

** Christen Lauridsen af Ry med flere sst vidnede, at det hos dem fundne træ er af forrige års vindfælder, som blev byen forundt.

** regimentskriver Gyberg stævnede efterskrevne for at vidne, angående de bøgegrene, som Jørgen Christoffersen af Ry er angivet for at have hugget i Tyr birke, og synsmænd afhjemlede, at de var ikke over 2 skilling værd, og de kunne ikke vide, om det var det, han blev søgt for.

(277)

** oberførsteren begærede dom oven en del af Ry for ulovlig skovhugst, hvorefter en del blev tildømt at lide efter KM skovforordning, med mindre de i mindelighed sagen kan aftinge, og nogle blev frikendt.

** Jacob Udsen af Århus æskede dom over Jens Madsen og Villum Mikkelsen for gæld, som de blev tildømt at betale.

18/1 1706.

** magister Nichel Seidelin i Skanderborg begærede udmeldt rebsmænd, at måle og tildele anneksgården i Vrold sin andel skovspart i Vrold skov, hvorefter blev udmeldt efterskrevne, der iblandt ung Mikkel Jensen i Stilling.

(278)

** Hieronimus Danathon i Jeksen fremlagde en skriftlig stævning, og efterskrevne vidnede, at den aften, Kirsten Andersdatter ved døden i Jeksen i barnsnød afgik, bad Jens Nielsen og Jørgen Nielsen, at de ville forbyde Poul Pedersen at røre Kirsten Andersdatter eller befatte sig med hendes tilhørende, førend hendes bror Jens Andersen af Viby var tilstede, og hun blev i Adslev kirkegård begravet.

25/1 1706.

1/2 1706

** magister Nichel Seidelin i Skanderborg lod oplæse kald og varsel, angående rebs og delingsmænds opkrævelse til at tildele anneksgården i Vrold sin part i Vrold byskov, hvorefter blev fremlagt regimentskriver Gybergs indlæg, og derefter magister Nichel Seidelins indlæg, hvorefter de opnævnte rebsmænd afhjemlede, at de 22/1 mødte i Vrold bys skov, hvor magister Seidelin leverede dem sin begæring, og fremlagde efterskrevne kopi af den ny matrikel 1688, hvorefter de foretog efterskrevne rebning.

 (284)

8/1 1706.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Nielsen Kock i Skanderborg for dokumenter og opsigelse, angående hvis han ham skyldig er, hvorfor han ham sin iboende gård pantsat har. opsat 8 dage.

15/2 1706.

** Jesper Mikkelsen, smed i Skanderborg, et skøde. Peder Jensen af Vestermølle på sin trolovede fæstehustru Johanne Jensdatter af Vestermølle hendes vegne efter fuldmagt solgte fra hende og hendes arvinger til Jesper Smed og hans hustru Anne Albretsdatter hendes efterskrevne gård i Skanderborg.

** regimentskriver Gyberg stævnede Hans Pedersen, som på Skanderborg slot for begået tyveri er anholdt og arresteret, for vidner og dom, angående hans tyveri hos rytterbonden Jens Pedersen i Salten, hvilket tyveri han tilstod, og berettede, at han derfra gik til Jeksen for at tale med sin søn Peder Hansen, som er hos Niels Jensen i Jeksen, og er hans hjem i Rinds herred i Klejtrup sogn i Hærup by, hvor hans kone endnu hos Jens Mikkelsen er til huse, og han bekendte, at han havde været rytter under major Grabows kompagni, og var med regimentet marcheret til Holland, hvor han har skudt en rytter Matias Funch, og så straks uden pas deserteret, hvorefter efterskrevne aflagde deres vidnesbyrd, og Hans Pedersen svarede, at han hverken før eller efter havde begået noget tyveri.

(285)

22/1 1706.

** regimentskriver Gyberg stævnede rytterbonde Anders Andersen i Addit imod syn og dom at lide, angående hans påboende gårds ulovlige besiddelse, og fremlagde en opsættelse her af retten 5/6 1705, hvori Anders Andersen har forpligtet sig, at hvis til hans gårds besætning manglede, ville han skaffe til veje, og satte i rette, at da han ikke har hans fulde besætning til gården, bør han dømmes fra gården, og efter rytterforordningen af 10/8 1695 32.post at kondemneres i næste fæstning, hvorefter Anders Andersen sin halve gårds besiddelse blev frakendt.

(286)

1/3 1706.

8/3 1706.

** kammerråd og forrige amtsforvalter Just Hansen stævnede amtmand Jørgen Grabow på Skanderborg slot for vidner at påhøre, angående en reparation og bekostning, som Just Hansen på Ry mølles ålekister og broer 1684 anvendt har, og efterskrevne vidnede, hvad de havde repareret derpå, som blev betalt af Just Hansen.

(287)

** Oluf Byrgesen i Skanderborg stævnede Jens Knudsen, rytterbonde i Vrold, for dom, angående 4 sletdaler, Jens Knudsen er ham skyldig blevet på skifte efter hans salig kone 19/2 1705. sagen er opsat 14 dage.

15/3 1706.

22/3 1706.

(288)

** Oluf Byrgesen i Skanderborg efter 14 dages opsættelse begærede dom, hvorefter Jens Knudsen i Vrold blev tildømt at betale Oluf Byrgesen 4 sletdaler og omkostninger 1 rigsdaler.

29/3 1706.

** Rasmus Sørensen, skomager i Skanderborg, æskede skøde. Peder Sørensen i Boes skødede til Rasmus Sørensen og hans hustru Maren Jensdatter hans efterskrevne hus i Skanderborg.

12/4 1706.

** hofjægermester de la Roche stævnede efterskrevne af Nebel, Stensballe, Haldrup, Sønderby og Ås for vidner og kæremål, angående deres på sidst holdte ulvejagt i Vor herred beviste modvillighed og voldelige overfald på jægermesteren, og efterskrevne vidnede, at da jagtfolkene var forsamlet i Kattrup by, da holdt en del sig tilbage og ville gå ind ad byen, efter mandtallet var holdt, og da jægermesteren befalede dem at gå tilbage og følge jagten, så omringede de ham, løftede deres stager i vejret, og slog efter ham og hans hest, og efter jagtbetjentene havde reddet ham, red de til præstegården, hvor de måtte lukke porten til imellem dem og jagtfolkene, hvorfor ulvejagten blev ophævet.

(289)

** magister Nichel Seidelins hustru i Skanderborg. Hans Rasmussen Gesing sst skødede til Cathrine Hansdatter, magister Nichel Seidelins hustru, sin efterskrevne iboende gård i Skanderborg, ifølge skøde 12/9 1678 og 26/2 1703.

(290)

19/4 1706.

26/4 1706.

** regimentskriver Gyberg stævnede rytterbonden Peder Pedersen i Adslev imod vidner, angående hans gårds beboelse, og efterskrevne vidnede, at gården er nogenledes ved magt, men Peder Pedersen er forårsaget den at kvittere, for han har ondt i sin højre arm og er en gammel svag mand, og en temmelig del af hans bæster og kvæg er ham frafaldet.

** regimentskriver Gyberg stævnede Christen Mortensen i Fogstrup for dom, angående noget hø, som han skal have beskyldt Christen Eriksen sst for fra ham at have taget, samt skælds og ærerørige ord imod Christen Eriksens hustru og hans oldemor, som han skal have udsagt, hvorimod Christen Mortensen bad om forlig, hvorpå efterskrevne vidnede derom. sagen blev opsat 14 dage.

(291)

** amtskriver over Skanderborg og Åkær amter Ulrik Christian Schandorf stævnede Jens Hansen, anneksbonde i Vrold, for dom at lide for restants til amtstuen, som er arbejdspenge for 3 år, og samme dag stævnede magister Seidelin i Skanderborg, hvortil Jens Hansen svarede, at han i 32 år havde gjort arbejde for præsterne i Skanderborg. sagen blev opsat 14 dage.

(292)

** amtskriver Schandorf stævnede samtlige anneksbønder i Vitved, Hørning, Mesing, Veng og Vrold for dom for resterende landgilde og arbejdspenge for 1705. dommen findes senere indført.

** Kirsten Doses af Linå i Gern herred stævnede Søren Rasmussen Yde i Vengegård, angående hvis tøj, som hendes forrige mand rytter Andreas Dose ved sin udrejse til Holland ham leveret har, efter den gjorte akkord 1/2 1706 mellem hende og Søren Yde, hvortil han svarede, at han havde kontraregning for husleje af hendes tøj for 5 år, og begærede likvidation, hvorefter efterskrevne blev udmeldt, som samme likvidation skal forrette, som de skal afhjemle i dag 14 dage.

** efterskrevne møllere vidnede, at de havde beseet hestemøllen for Skanderborg, som af Niels Knudsen Leger er indrettet, og efter dens beskaffenhed takseret den for årlig afgift.

(293)

** i den sag, amtskriveren søger kontra en del bønder, er i dag dømt således, at de indstævnede bør betale deres restants.

3/5 1706.

** Hans Rasmussen Gesing, borger i Skanderborg, æskede skøde. Jens Nielsen Kock, borger sst, solgte fra sig og hustru Johanne Knudsdatter og deres arvinger til Hans Rasmussen Gesing og hans hustru Anne Cathrine Holmbo hans efterskrevne gård i Skanderborg.

10/5 1706.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Pedersen, Niels Pedersen, Christen Rasmussen og Mikkel Rasmussen, alle boende i Skanderborg ladegård imod synsmænds opkrævelse, at måle det stykke gadejord, som ligger sønden for gården og med stenbroen ved Århusvejen, dets størrelse længde og bredde, som af regimentskriveren er indelukket til en liden have, hvorpå er opbygget 12 fag hus til en skriverstue og nogle små værelser.
 
(294)

** Rasmus Vinter begærede den sag kontra Christen Mortensen i Fogstrup opsat 3 uger, hvorfor den blev opsat 3 uger.

** amtskriver Schandorf begærede dom i den sag kontra anneksbonden Jens Hansen i Vrold, restants angående. sagen er opsat 3 uger.

** Kirsten Doses af Linå bød sig i rette med en opsættelse 26/4 sidst og angav, at hvis efterskrevne kvæg og boskab, som til Søren Yde blev leveret 6/9 1701, før hun og hendes salig mand rytter Andreas Dose rejste til Holland, mener hun, Søren Yde er pligtig at lade hende være følgagtig efter deres akkord, og ikke blive tilfundet at betale ham husleje deraf, idet det har behaget KM at lade rytterkoner have husværelse i rytterhuse, imedens de er ude i Holland, hvorefter Søren Yde tilbød at levere hende lige så god en kvie og 4 grise, som han af hende annammet havde, hvorefter de blev forligt, at han i stedet skulle betale hende med rede penge.

(295)

17/5 1706.

** regimentskriver Gyberg lod oplæse kald og varsel i dag 8 dage, og fremlagde en skriftlig synsforretning, hvor blev synet og målt et stykke gadejord sønden for Skanderborg ladegård, og de indstævnede beboere af ladegården gav til kende, at samme stykke
jord havde været et vandkær og til ingen nytte, før regimentskriveren med stor bekostning havde ladet det med jord opfylde, og ladet opbygge 13 fag hus til en skriverstue.

31/5 1706.

** regimentskriver Gyberg fremlagde en opsættelse af 26/4 sidst afvigte, og Christen Mortensen af Fogstrup bad Christen Eriksen sst om forladelse for hans beskyldninger om ham og hans oldemor, og de lovede hinanden herefter at holde god endrægtighed.

(296)

** Jens Tomasen i Forlev stævnede lægdsmanden Søren Sørensen i Forlev imod sigtelse og vidner, angående det overfald med hug og slag, han imod ham har øvet på hans lovlige hjemrejse, og efterskrevne, der iblandt Mikkel Sørensens hustru Maren Nielsdatter i Forlev, vidnede, at der kom blod ud af hans næse.

** efter forestående tingsvidne var sluttet, blev parterne forligt, så sagen skal være død og magtesløs.

(297)

** Niels Pedersen i Gram på egne og hustru og samtlige hendes medarvingers vegne lovbød den halve selvejer bondegård i Adslev, som Rasmus Pedersen påboer, fædrene gods til fædrene frænder og mødrene gods til mødrene frænder, eller hvem mest vil give eller bedst betale, og nu fremkom til vedermålsting Rasmus Pedersen i Adslev, Søren Christensen i Hørslev på hans hustrus Karen Jensdatters vegne, på Oluf Jensens vegne efter fuldmagt mødte Rasmus Jensen, Peder Jensen og Peder Basse af Adslev, Maren Jensdatter af Adslev, som samtlige tilstod, at ingen af dem begærede noget at indkøbe deraf, men så gerne, at samme halve gård blev solgt til hvem, der mest ville give, og Rasmus Pedersen, som beboer den halve selvejergård, og den 4.part deraf er tilhørende på hustrus vegne, for de øvrige 3 parter bød sølv og penge.

** Rasmus Pedersen i Adslev begærede skøde. ovennævnte arvinger solgte og skødede til Rasmus Pedersen og hustru den lod og part, de tilhører i den halve selvejer bondegård i Adslev, han beboer.

** Rasmus Pedersen i Adslev lovbød efterskrevne øde husplads i Adslev, og Niels Pedersen i Gram, Søren Christensen i Hørslev, Maren Jensdatter i Adslev frasagde sig med samme ikke ville have at bestille, eller det indkøbe.

** Karen Rasmusdatter i Adslev, salig hr Christoffer Walters efterladte enke, æskede skøde. Rasmus Pedersen i Adslev solgte ovennævnte øde husplads til hende, og takkede for betaling.
 
(298)

7/6 1706.

** regimentskriver Gyberg stævnede synsmænd og vidner, angående den skade, dragon Peder Jensen Bjertrup af løjtnant Broch skal være tilføjet på Fruering eksercerplads, og synsmænd afhjemlede, at dragonen havde et sår i hovedet, som en fingerende kan skjule, og blod deraf på hår og klæder, mere findes ikke på ham at syne, og efterskrevne vidnede, at da Peder Jensen under eksercitsen ikke eksercerede sit gevær ret, gik løjtnanten hen og slog ham et slag i hovedet med en hasselkæp, så blodet flød, og da Peder Jensen var kommet lidt fra dem, faldt han over ende, men enten det var af slaget, eller hans sporer tog i hverandre, vidste de ikke.

(300)

** regimentskriver Gyberg stævnede Jesper Andersen, ung Christen Christensen, Niels Jespersen, Anders Jespersen, enken Karen Christensdatters søn Christen, alle i Hårby, mod sigtelse og vidner, angående deres usømmelige forhold med drik dobbel og slagsmål, som de samtlige skal have begået sidst afvigte bededag 30/4 i Jesper Andersens hus, hvorved de har forsømt gudstjenesten og stor forargelse begået, som efterskrevne bevidnede.

(301)

** regimentskriver Gyberg stævnede med en skriftlig stævning, angående overlast imod rytterbonden Søren Nielsen i Siim, og formedelst en stor del ved retten i dag har været at bestille, og ej videre for nattens påtrængsel kunne forrettes, er vidner forelagt at møde her i dag 8 dage.

** oberførster Ritter stævnede efterskrevne for dom at lide, angående ulovlig skovhugst. sagen er af samme grund opsat.

(302)

14/6 1706.

** regimentskriver Gyberg afhjemlede varsel i dag 8 dage, angående det slagsmål til Anders Sørensens i Boes næst afvigte 3.pinsenat, som er forøvet på rytterbonden Søren Nielsen i Siim, og Niels Rasmussen i Boes vidnede, at til barsel hos Anders Sørensen 3.pinsedag sad han i den forreste stue, og da kom Søren Nielsen og satte sig, og da han var ganske drukken, bad værten, at de kunne lægge det drukne menneske i den seng i laden, som han der havde udbåret, og selv ligget på nogle nætters tid, hvorfor de lagde ham i sengen og gik fra ham, da han var faldet i søvn. Niels Rasmussens hustru Maren Rasmusdatter i Boes og Søren Nielsens mor Johanne Jensdatter vidnede derom, og ligeledes vidnede Peder Lauridsen og hans hustru Maren Christensdatter i Forlev, hvorefter blev fremlagt Søren Nielsens kones Kirsten Sørensdatters skriftlige klage til regimentskriveren, og Søren Nielsen svarede, at han var ikke vidende om, hvem der havde overfaldet ham.

(304)

** oberførster Ritter lod af tingbogen oplæse kald og varsel, angående ulovlig skovhugst, hvorefter de indstævnede blev afhørt, og vidner fremlagde deres vidnesbyrd. sagen blev opsat 14 dage.

(306)

** hofjægermester de la Roche stævnede samtlige Firgårdes mænd med deres efterskrevne tjenestekarle for dom, angående den utilbørlige drift, de med deres bæster frivilligt og voldeligt lader inddrive på Nygårds mark, samt for de med magt har frataget jægermesterens folk deres bæster. sagen er formedelst nattens påtrængsel optaget i dag 8 dage.

21/6 1706.

** regimentskriver Gyberg lod oplæse en 14 dages opsættelse, angående dragon Peder Jensen af Bjertrup på den ene og løjtnant Broch af Veng på den anden side, hvorefter efterskrevne vidnede.

(308)

** hofjægermester de la Roche lod læse varsel i dag 8 dage, betræffende fæs indtagelse på Nygård, hvorimod efterskrevne indstævnede bad om forlig, for skaden på hans jord er sket formedelst deres folks forsømmelse og uagtsomhed, hvorefter Niels Rasmussen, som tjener på Nygård, vidnede, at jægermesteren havde skikket ham ned på marken, hvor der gik en del af Firgårdes bæster, som han skulle indtage, men de blev med magt frataget ham af de hosværende af Firgårde, hvortil efterskrevne dragoner af Firgårde svarede, at da de havde udmattet bæsterne i ploven, og tog dem af drættet, styrtede de i hast over på den omvidnede mark, hvorfor der intet skete.

(309)

** jægermesteren satte i rette, om ikke de 3 dragoner bør at lide for deres grove forseelse efter KM lovs 6.bogs 14.kapitel 11.artikel og efter KM forordning om kvæg og bæster, som man i en hegnet mark optager. sagen blev opsat 4 uger.

** skovrider Troels Nielsen i Vinding havde sendt 5 levende ulveunger, som blev skindet aftaget, og udenfor tinget ophængt, og han lod begære sin betaling.

** jægermester de la Roche havde sendt 2 døde ulveunger, som formedelst de var rådne, blev ophængt med skindet på, og en levende, som han igen lod hjemtage at ville opføde.

** Jørgen Sørensen Smed af Forlev, som før Volborgdag har lidt skade på gods og formue af ulykkelig påkommende ildebrand, fremstillede efterskrevne naboer, som vidnede om ildebranden og den skade, han har lidt.

(310)

28/6 1706.

** oberførster Ritter begærede den sag angående ulovlig skovhugst opsat 14 dage, hvilket skete.

** regimentskriver Gyberg stævnede hele og halvgårdsmænd i Alken for dom på deres fæster, angående de skal have siddet overhørig med tømmer at føre fra Brandstrup skov til Skanderborg slots brug. sagen blev opsat til 19/7 førstkommende.

** regimentskriver Gyberg stævnede en kvinde Karen Pedersdatter, til huse hos Hans Andersen i Illerup, for vidner, angående nogle usømmelige skældsord, hun skal have øvet imod Hans Andersens hustru sst, hvilket hun tilstod. sagen er opsat 3 uger.

(311)

** oberførster Ritter stævnede efterskrevne for vidner at påhøre, angående ulovlig skovhugst, som efterskrevne bevidnede.

5/7 1706.

** Rasmus Jensen i Adslev på egne og samtlige naboers vegne stævnede samtlige Dørup og Hørning mænd for synsmænds opkrævelse til at syne ret skel imellem de to byer Adslev og Hørning.

(312)

12/7 1706.

** i den sag, oberførster Ritter søger imod en del for ulovlig skovhugst, mødte regimentskriverens fuldmægtig på de indstævnede rytterbønders vegne og formente, at da der endnu intet er bevist, så bør de for saggivelsen befries.

** Rasmus Jensen i Adslev på egne og naboers vegne efter varsel i dag 8 dage angående markskelsten imellem Adslev og Hørning, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på markskellet.

(313)

19/7 1706.

** regimentskriver Gyberg stævnede Laurids Jensen i Vrold for dom angående han har overfaldet en af regimentskriverens tjenere Niels Sørensen, som skete i Vrold, da han var udsendt i KM tjeneste, angående hø til dragonhestenes underholdning, og efterskrevne vidnede derom. sagen er opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede Søren Steffensen, Maren Christensdatter, Niels Andersen, Niels Hansen, Jacob Hansen, med flere af Ry for dom, angående øl og brændevin samt andre varers udsælgning, samt bryggen og brænden, og forbød efterskrevne i Ry at brygge stærkt øl eller brænde brændevin eller købmandsvarer at sælge. sagen er opsat 14 dage.

** slotsfoged og herredsfoged i Hjelmslev herred Jørgen Pedersen stævnede Peder Jensen i Gesing for dom, angående resterende auktionspenge, for de på auktion 16/10 1704 efter salig Johan Hombrock i Skvætmølle tilslagne og bekomne varer, som er 3 sletdaler. sagen er opsat 8 dage.

(314)

** regimentskriver Gyberg stævnede Niels Christensen og hans søn Jørgen Nielsen samt Laurids Pedersen af Hårby for dom, angående at de på Forlev mark og tørvemose skal have opgravet en del dynd og ført til Hårby, som efterskrevne bevidnede. sagen er opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg begærede den sag kontra Alken bymænd måtte opstå, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

** hofjægermesteren begærede dom i den sag kontra en del i Firgårde, men da de ikke mødte, blev sagen opsat 8 dage.

** regimentskriver Gyberg efter 3 ugers opsættelse. Karen Pedersdatter bad Hans Andersen og hustru om forladelse for hendes påståede forseelse, hvorfor de frafaldt sagen.

** oberførster Ritter efter 6 ugers opsættelse begærede dom, angående en del for ulovlig skovhugst, hvorefter efterskrevne blev dømt til at lide dels efter KM skovforordning, dels at have deres økser forbrudt, eller blev frikendt.

(315)

26/7 1706.

** regimentskriver Gyberg stævnede efterskrevne i Jeksen og samtlige efterskrevne Firgårde mænd samt efterskrevne i Fogstrup for deres forsømmelse, idet de Firgårde mænd var tilsagt at køre med KM suite fra Skanderborg til Nim, som er 2 mil, og de andre indstævnede var tilsagt at køre med dragonbagage til næste natlejr, som er 3 mil, men de var ikke mødt, hvorfor de bør betale den dobbelte vognleje 28 skilling per mil, og for deres forsømmelse have deres fæste forbrudt. sagen er opsat 3 uger.

** herredsfoged Jørgen Pedersen efter 8 dages opsættelse begærede dom over Peder Jensen i Gesing for 3 mark for 2 kvier, han købte på auktion i Skvætmølle, som han blev tildømt at betale.

(316)

** den sag jægermesteren søger kontra de Firgårde mænd er efter deres begæring opsat 8 dage.

** Anders Sørensen Bredstrup, handelsmand i Horsens, stævnede efterskrevne for dom for hvis efterskrevne, de kan være ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

2/8 1706.

** Anders Lauridsen, felbereder af Skanderborg, stævnede Christen Sørensen i Skanderborg for syn og dom, angående en smøge imellem dem, og forbød ham at befatte sig med det udskud, som han har bygget til Anders Lauridsens side, og synsmænd blev opmeldt.

** regimentskriver Gyberg efter 14 dages opsættelse satte i rette, om ikke Laurids Jensen efter lovens 6.bogs 7.kapitels 8.artikel for hug og slag bør at betale. sagen blev opsat 3 uger.

(317)

** kammerråd Just Hansen stævnede amtmand Jørgen Grabow på Skanderborg slot for synsmænds opkrævelse at måle den næste bro ved Ry mølle, dens længde og bredde, samt ålegårdens længde og bredde, som 1684 blev af nyt opbygget, hvorefter efterskrevne synsmænd afhjemlede deres syn.

(318)

** kammerråd Just Hansen stævnede Emanuel Walter og hans hustru Anne Hansdatter for hvis, hun er ham skyldig for husleje og konsumption, og ligeledes stævnede Jens Nielsen Kock i Skanderborg og hans hustru Johanne Knudsdatter, som annammede korntiende af Storring kongetiende. sagen er opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede Niels Christensen i Hårby og hans søn Jørgen Nielsen og Laurids Pedersen sst for synsmænds opkrævelse til syn på Byllemose i Forlev skov, hvor de en del dynd gravet og bortført har.

9/8 1706.

** regimentskriver Gyberg efter 14 dages opsættelse på de Forlev mænds vegne kontra de Hårby mænd, angående den dem imellem værende tvistighed om en del dynds bortførelse af de Forlev mænds jords mål, lod fremlægge en synsforretning af 5/8 sidst forleden, og et
synsvidne her af retten 9/5 1698 og et forligsvidne 16/5 1698 betræffende skellet samme byers marker. sagen er opsat 4 uger.

(319)

** regimentskriver Gyberg på Mikkel Rasmussen i Skanderborg ladegård hans vegne stævnede Rasmus Smed sst for vidner, angående hvis eng og engbund, han skal have slået og afført fra Mikkel Rasmussens ejendom, uden hans vilje og minde, og synsmænd afhjemlede deres syn. sagen blev opsat 8 dage.

** Anders Lauridsen, felbereder i Skanderborg, efter 8 dages opsættelse fremlagde efterskrevne attester, at for 20 år siden var den smøge imellem Anders Lauridsen og Christian Rytter åben, så svin kunne gå der igennem, og der fandtes intet udskud, og andre vidnede, at det udskud, Christian Rytter har bygget, er bygget op til Anders Lauridsens husstolper, og Anders Lauridsen satte i rette og formente, at Christian Rytter inden en vis tid bør sin bygning at borttage. sagen er opsat 4 uger.

(320)

** Christian Sørensen i Skanderborg stævnede Anders Lauridsen Felbereder sst for vidner at påhøre, angående den omtvistede smøge imellem dem, men alle vedkommende var ikke stævnet, så han ville på ny igen for sagen lade stævne.

** Anders Lauridsen, felbereder i Skanderborg, fremstillede efterskrevne synsmænd, som afhjemlede syn på den omtvistede smøge, at den hører dem begge til, og den ene ingen rettighed deri kan have mere end som den anden, og smøgen er nylig af Christian Rytter forbygget 3 kvarter.

** kammerråd Just Hansen efter 8 dages varsel angående syn til møllebroer. synsmænd afhjemlede syn på de to broer ved Fuldbro mølle og Illerup møllebro, hvilke broer er for 6 år siden af Just Hansen for hans penge opsat af ny.

(321)

** Just Hansen lod afhjemle syn til Bering bro, som han 1700 lod opbygge af nyt.

** Anders Sørensen Bredstrup, handelsmand i Horsens, stævnede Christen Lauridsen i Ry for hvis, han er ham skyldig. opsat 4 uger.

(322)

** Christen Vegerslev i Århus stævnede Villum Skrædder i Ry, Iver Sørensen sst samt Sivert Bøckling Mahler i Skanderborg for dom for hvis efterskrevne, de ham skyldig er. sagen er opsat 4 uger.

** regimentskriver Gyberg stævnede samtlige Alken gårdmænd og enker for dom for deres vognes udeblivelse, som de var tilsagt at køre amtmanden fra Brandstrup skov til Ry. sagen er opsat 4 uger.

** konsumptionsforpagter Niels Knudsen Leger i Skanderborg stævnede efterskrevne for resterende konsumptionspenge, som de blev tildømt at betale.

16/8 1706.

** oberførster Ritter stævnede efterskrevne for ulovlig skovhugst, som efterskrevne bevidnede. sagen er opsat 3 uger.

(323)

** Anders Jensen i Firgårde på egne og samtlige bymænds vegne stævnede regimentskriver Gyberg for vidner at påhøre, angående den kongerejse, som de søges for, at ville bevise, at de samme rejse har kørt, og ikke noget forsømt, hvilket efterskrevne bevidnede.

(324)

** regimentskriver Gyberg efter 3 ugers opsættelse æskede dom over de Fogstrup, Vorret, Firgårde og Jeksen mænd for deres kongerejses forsømmelse. sagen er opsat 3 uger.

** kammerråd Just Hansen begærede den sag kontra Jens Kock og Anne Hansdatter i Skanderborg opsat, hvorfor sagen er opsat 3 uger.

23/8 1706.

** regimentskriver Gyberg begærede den sag kontra Laurids Jensen i Vrold angående formastelse imod hans tjener opsat 8 dage.

** Christen Sørensen, borger og indvåner i Skanderborg, stævnede Anders Felbereder sst for vidner at påhøre, angående en smøge, og efterskrevne vidnede, at for 32 år siden boede Christen Sørensens hustru med sin søster og mor der, mens hun var pige, og da huggede han ved for dem i den omvidnede smøge, som var indelukket med planker, og blev fremlagt en attest af Niels Rasmussen, som mindes 40 år, og nogle år har ejet det hus, som Anders Lauridsen nu iboer, og da har forskrevne smøge hørt til Christen Sørensens iboende hus.

(326)

30/8 1706.

** regimentskriver Gyberg begærede dom i den sag kontra Laurids Jensen i Vrold, angående hans formastelse imod hans tjener Niels Sørensen, hvorefter blev afsagt dom, som herefter er indført.

** oberførster Ritter stævnede Søren Mortensen i Alling og hans bror Rasmus Mortensen, som tjener hans bror, for vidner angående ulovlig skovhugst i kongens fællesskov ved Alling, som Johan Hagensen af Ry mølle bevidnede, som havde hørt det, mens han var på søen med en mand af Ry og fiskede.

** afsigt kontra Laurids Jensen i Vrold, at da det med tingsvidne bevises, at han har slået regimentskriverens tjener, så bør han efter lovens 6.bogs 7.kapitels 8.artikel bøde for nævehug jordskuf og hårgreb med 3 gange 3 seks lod sølv.

(327)

6/9 1706.

** kammerråd Just Hansen begærede, at den sag kontra Anne Hansdatter og Jens Kock i Skanderborg, gæld angående, endnu 8 dage måtte blive opsat, hvorfor sagen er opsat 8 dage.

** oberførster Ritter efter 3 ugers opsættelse begærede dom over en del for ulovlig skovhugst. sagen blev opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jørgen Nielsen i Jeksen og Niels Jensen sst for vidner, angående den rejses forsømmelse, og lægdsmanden Rasmus Jensen i Adslev vidnede, at hans dreng havde tilsagt dem at køre med landmilitsens bagage, hvorimod de indstævnede svarede, dels at de ikke var blevet tilsagt, og dels at de ikke stod for rejsen, og en var blevet så svag, at de, han skulle køre for, gav ham fri.
 
(328)

** regimentskriver Gyberg stævnede Poul Jensen i Illerup for dom, angående den ager, som han rytterbønderne lille Peder Jensen og Jens Rasmussen i Illerup, både med kornhøstning og bortførelse, fornærmet har. sagen er opsat 3 uger.

** Christen Vegerslev i Århus begærede den sag opsat kontra en del for gæld, hvorfor sagen blev opsat 8 dage.

** Anders Bredstrup i Horsens begærede dom efter opsættelse 26/7, hvorefter de indstævnede blev tildømt at betale deres gæld.

(329)

** for retten mødte en del af Forlev og Hårby mænd på deres egne og samtlige naboers vegne, som efter opsættelse 9/8 sidst bød sig i rette angående noget dynd, som de Forlev mænd formener, at en del Hårby mænd skal have taget på deres grund i Byllemose, hvorefter efterskrevne fremlagde efterskrevne forlig.

** afsigt kontra en del af Firgårde, Jeksen, Fogstrup og Vorret angående kongerejsers forsømmelse, som for deres udeblivelse blev tildømt at betale dobbelt så meget af milen, som vognlejen efter forordningen kan beløbe sig.

(330)

** regimentskriver Gyberg efter 4 ugers opsættelse begærede dom i den sag imellem Niels Christensen i Hårby og hans søn samt Laurids Pedersen sst og de Forlev bymænd for det dynd, de har taget i Byllemose. sagen er opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg æskede dom over de rytterbønder i Alken for tilsagte rejse med amtmanden deres forsømmelse. sagen blev opsat 14 dage.

13/9 1706.

** Laurids Bertelsen i Alken på sine egne og nabo Anne Hansdatters vegne stævnede amtmand Jørgen Grabow på Skanderborg slot og regimentskriver Gyberg på Skanderborg ladegård imod vidners påhør til deres befrielse, angående en rejse, som de skal være tilsagt at køre, og efterskrevne vidnede, at 11/7 ved middagstid da bymændene sad på deres videstævne, efter de var kommet af kirken, kom Niels Kromand af Ry ridende med en seddel fra skriverstuen, at en vogn af Alken skulle tilsiges, som samme dag ved middagstid skulle have været på slottet og kørt til Ry, og lægdsmand Peder Jensen af Illerup gik straks til Alken, hvor Laurids Bertelsen og Anne Hansdatter, som stod for rejsen, fik hestene hjem, spændte for og kørte, og da kom amtmanden kørende mod Ry, og tykkede vidnerne, at lægdsmanden næppe kunne være ved Alken gårde, førend amtmanden kom kørende igennem byen.

(331)

** regimentskriver Gyberg stævnede Morten Hansen i Rindelevgård for vidner og dom, angående overlast, som han skal have tilføjet Jens Eriksen, tjenende i Vestermølle, på vejen imellem Hvolbæk og hans hjem, og Jens Eriksen vidnede, at 18/7 kom han gående på vejen med et knippe vidjer på sin ryg, som han i minde og vilje havde fået, og da kom Morten Hansen ridende og slog til ham med en langskaftet økse over hans aksel, og sagde, nu skal djævlen kronne dit hjerte ad, dernæst holdt han øksen i vejret og ville have hjerneslået Jens Eriksen med, men blev forhindret, idet Jens Eriksen måtte trænge sig ind på ham, for at afværge ulykke, men siden fik Morten Hansen dog lejlighed til at slå ham med øksen et stort hul i hovedet, og Morten Hansen forlangte intet pant af ham, før han ham således overfaldt. sagen er opsat 3 uger.

** Christen Vegerslev i Århus efter opsættelser begærede dom over Sivert Bøckling i Skanderborg, Villum Mikkelsen og Iver Sørensen af Ry for gæld, som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

(332)

20/9 1706.

** regimentskriver Gyberg stævnede lille Peder Jensen og Jens Rasmussen i Illerup imod syn og vidner, angående en ager, Poul Jensen sst skal tilhøre, som de skal have bemægtiget sig, og efterskrevne vidnede derom, og Peder Lauridsen i Forlev vidnede, at hans far Laurids Pedersen, der boede i Illerup, havde berettet, at deres byvang var blevet afdelt, og den omtvistede jord delt i to.

** regimentskriver Gyberg begærede dom kontra en del af Alken, angående deres rejses forsømmelse, hvorimod blev fremlagt et tingsvidne her af retten 13/9, hvorefter blev afsagt, at da Laurids Bertelsen og enken Anne Hansdatter af Alken beviser, at amtmanden rejste igennem Illerup, da lægdsmanden nylig var gået til Alken, dem i rejse at ansige, så de ikke betids har været tilsagt, så bør de for tiltale fri at være.

(333)

** regimentskriver Gyberg stævnede Peder Hansen i Ry for vidner og dom, angående den beskyldning, som han skal have pålagt Niels Nielsen, til huse hos Niels Hansen i Ry, om noget korn, han skal have borttaget fra marken, herimod fremkom Peder Hansen og svarede, at han aldrig havde beskyldt Niels Nielsen, som hans ære kunne røre for nær, og de blev venligt og vel forligt.

** regimentskriver Gyberg æskede dom i den sag imellem Forlev bymænd kontra Niels Christensen og søn Jørgen Nielsen samt Laurids Pedersen af Hårby, betræffende det jord eller dynd, de i Byllemose havde gravet og bortført. dommen findes senere indført.

** indførsel af syn angående Høvedsageren på Illerup mark.

(334)

** indførsel af afsigt imellem regimentskriver Gyberg og Niels Christensen med flere i Hårby angående den dynds tagelse, at da Niels Christensen tilbyder at aflægge sin ed, at de ikke rettere vidste, end det var på Hårby grund, så bør de for tiltale at være fri.

27/9 1706.

** oberførster Ritter stævnede Peder Jensen i Vestermølle og hans tjenestefolk Jens Eriksen dragon for ulovlig skovhugst i KM skov, hvorom efterskrevne vidnede. afsigten bliver herefter indført.

(336)

** regimentskriver Gyberg stævnede Rasmus Knudsen i Hårby for vidner og dom for hvis dynd, han skal have taget på Forlev bys grund. sagen er opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede Klara, Envold Rytters kone, og hendes datter Abild Hansdatter i Stilling for dom angående de beskyldninger og ærerørige ord, de skal have påsagt Jens Eriksen i Stilling, og efterskrevne vidnede, at de havde sagt, at Jens Eriksen havde stjålet noget i Oluf Byrgesens hus i Skanderborg, og de kom efter ham ved Skanderborg ladegård, og han lovede dem derfor 8 daler, for at de skulle tie dermed.

(337)

** indførsel af afsigt angående ulovlig skovhugst, at de indstævnede bør deres skovhugst efter KM skovforordning at aftinge og betale processens omkostning.

4/10 1706.

** Jacob Hansen af Nissumgård stævnede Jens Rasmussen i Skårup for vidner at påhøre og dom at lide, angående hvis ulovlige beskyldninger, som han skal have påsagt ham, men hernæst skete forlig i sagen, som herefter bliver indført.

** regimentskriver Gyberg stævnede Peder Jensen og Jens Rasmussen i Illerup for vidner at påhøre, og efterskrevne vidnede, at den omvidnede hævd altid har været i brug til de to mænds gård.

(338)

** regimentskriver Gyberg efter 3 ugers opsættelse begærede dom over Morten Hansen i Rindelevgård for begået sårmål på Jens Eriksen, dragon af Vestermølle. sagen er opsat 3 uger.

** indførsel at det forlig, som for retten er sket imellem Jacob Hansen i Nissumgård og Jens Rasmussen Møller i Skårup, som skal have beskyldt Jacob Hansen for uretmæssigt at have vedkendt sig en af hans væddere, hvorfor Jacob Hansen på hans venlige bøn og godtfolks intercession har ladet den begyndte sag falde.

** Anders Lauridsen og Jørgen Jørgensen med sin søn Gabriel Jørgensen, alle af Gesing, i hånd tog hverandre var venligt og vel forligt, angående nogle usømmelige ord, som Gabriel Jørgensen skal have sagt, og han og Jørgen Jørgensen bekræftede, at de intet vidste at påsige Anders Lauridsen.

(339)

** regimentskriver Gyberg stævnede Søren Ibsen og Peder Jensen i Svejstrup imod synsmænds opkrævelse til en mose på Nygårds mark, hvor de ulovlige en del tørv skal have skåret, og blev fremlagt et synsvidne her af retten 24/7 1693, hvoraf de kunne se, at bemeldte tørv var skåret på Nygårds mark, og de indstævnede tilstod, at de ikke rettere vidste, at de var skåret på Svejstrup mark.

** Oluf Pedersen i Skanderborg æskede skøde. Christen Smed her sst tilstod, at han havde solgt til Oluf Pedersen efterskrevne hans gård på Storegade i Skanderborg.

11/10 1706.

** regimentskriver Gyberg stævnede Anders Sørensen, husmand i Illerup, for vidner at påhøre, angående hans i fæste havende hus, som han til Jørgen Sørensen Smed i Forlev skal have afstået, og efterskrevne vidnede, at de havde aftalt at bytte huse.

(340)

18/10 1706.

** regimentskriver Gyberg stævnede Gertrud Pedersdatter med hendes mand Peder Nielsen i Stilling for vidner, angående hendes beskyldninger og ærerørige ord betræffende Jens Eriksen i Stilling, og efterskrevne vidnede, at hun havde sagt til dem, at Jens Eriksen havde stjålet et skørt hos Oluf Byrgesen i Skanderborg, og havde måttet betale 8 daler, for de skulle tie dermed.

** baron Christian Gyldenkrone stævnede samtlige Jeksen bymænd for forbudsvidne, angående hans skovsparter i Jeksen skov, at alle og enhver fraholder deres kvæg, får, svin og grise og alt andet, som kan skade hans olden, indtil olden er opædt.

(341)

25/10 1706.

** regimentskriver Gyberg begærede dom over Morten Hansen i Rindelevgård, angående slagsmål forøvet på Jens Eriksen, dragon i Vestermølle, hvorimod Morten Hansen mødte og refererede sig til tingsvidne af 27/9 sidst, angående Jens Eriksens begangne skovhugst i Rindelevgårds skov, og beklagede, at han af samme dragon ganske ilde blev slået, hvorefter blev afsagt, at da det af tingsvidnet ikke sees, at Morten Hansen har tilføjet Jens Eriksen nogen skade, så bør han for hans tiltale frikendes.

(342)

2/11 1706.

** regimentskriver Gyberg. synsmænd fremlagde deres syn, og efterskrevne vidnede om hvor meget fæmon, mølleren havde på en eng ved Råballe bæk, og om gærdernes lukkelse, siden han kom til møllen for 10 år siden, og hvor han tørrede det hø, som han slog

(343)

** regimentskriver Gyberg stævnede Niels Knudsen Leger, konsumptionsforvalter i Skanderborg, angående noget smør, som han fredag 22/10 næst afvigte udenfor Skanderborg by uretmæssigt skal have frataget rytterbonden Peder Rasmussen og hans mor Anne Kjær af Dauding, og for en del usømmelige og ubekvemsord, han skal have udsagt til dem. sagen er opsat 14 dage.

** amtmand Jørgen Grabow stævnede Mette Sørensdatter, som tjente på slottet for kokkepige, for hun ulovligt 22/10 næst afvigte er gået af sin tjeneste, og efterskrevne vidnede, at de gjorde forbud til Peder Pallesen i Skanderborg, hvor hun opholdt sig, at han ikke før sagens uddrag måtte lade hende eller hendes tøj bortkomme, og hendes kiste blev forseglet. sagen er opsat til 29/11 førstkommende

(344)

** Jens Jacobsen Skivholme, køb og handelsmand i Århus, stævnede efterskrevne for hvis efterskrevne de til ham, og han dem med forstrakt har, skyldig er efter en dom her af tinget 14/4 1704, hvorimod efterskrevne protesterede. sagen er opsat 14 dage.

(345)

** hr Jacob Daneus, sognepræst til Adslev og Mesing sogne, lod læse og påskrive et pantebrev, hvori han kendes at være skyldig til enkekassen i Århus stift 100 rigsdaler, hvorfor han pantsætter sin iboende præstegård, dateret Århus 13/10 1706.

8/11 1706.

15/11 1706.

** regimentskriver Gyberg på rytterbonden Peder Rasmussen og hans mor Anne Kjær af Dauding deres vegne mødte efter opsættelse kontra Niels Knudsen Leger i Skanderborg, men da Niels Leger ikke var tilstede, blev sagen opsat 3 uger.

** Jens Jacobsen Skivholme, handelsmand i Århus, efter opsættelse 2/11 sidst afvigte, fremlagde en dom her af tinget 14/4 1704, hvorefter blev afsagt, at de saggivne efterskrevne personer bør betale deres gæld inden 15 dage.

(346)

** oberførster Ritter stævnede Jens Rasmussen, Rasmus Lauridsen og degnen Peder Poulsen, alle i Veng, for vidner og dom angående ulovlig skovhugst, og fremlagde et skriftligt vidnesbyrd derom. sagen blev opsat 3 uger.

** regimentskriver Gyberg stævnede Hans Jensen og Niels Pedersen i deres arrest i Vrold for vidner at påhøre, angående den voldelige overlast, som de skal have tilføjet rytterbonde Anders Tomasen i Vrold.

(347)

22/11 1706.

29/11 1706.

** etatsråd og amtmand Jørgen Grabow stævnede Mette Jørgensdatter, som seneste sommer tjente på Skanderborg slot, og nu hos hendes mor i Brøstenbro, for dom at lide efter forbudsvidne 2/11 sidst, for hun uden årsag har undveget sin tjeneste, hvorimod hendes bror Anders Jørgensen gav tilkende, at efter forbudet skulle være forkyndt for hans søster i Peder Pallesens hus, så har hun 2 dage været i sin tjeneste på slottet, men som hun var syg, har hendes mor taget hende hjem med sig, som var amtmanden og frue bevidst. sagen blev opsat 6 uger.

(348)

6/12 1706.

** oberførster Ritter efter 3 ugers opsættelse æskede dom over en del af Veng, angående ulovlig skovhugst, som herefter er indført.

** regimentskriver Gyberg på rytterbonden Peder Rasmussen og hans mor Anne Kjær af Dauding deres vegne begærede dom over Niels Knudsen Leger. sagen er opsat 8 dage.

** rytterbonde Peder Sørensen i Veng stævnede Laurids Knudsen i Hårby for dom, angående han ikke har efterkommet hvis, han efter skiftebrev 7/11 1703 skyldig er og skulle betale salig Peder Christensen og hustru salig Karen Pedersdatter af Hårby deres efterladte datter Maren Pedersdatter, og fremlagde samme skiftebrev, som beviser, at Laurids Knudsen af Hårby årligt skulle give til de salig folks efterladte datter Maren Pedersdatter hendes opfostring efterskrevne varer, som han blev tilfundet at betale tillige processens bekostning.

(349)

** indførsel af afsigt over Jens Rasmussen, Rasmus Lauridsen og degnen Peder Poulsen, alle i Veng, at da der hos dem er fundet en del grønne egekævler, så bør de lide efter KM skovforordning.

13/12 1706.

** Rasmus Randlev på Maren Christensdatter og hendes far Christen Rasmussen af Skanderborg ladegård deres vegne stævnede Jens Nielsen, forhen værende ladefoged på Skårupgård, vidner at anhøre, angående Maren Christensdatters uberygtelse for letfærdighed, førend hun af ham blev besovet og beligget, og hans hende gjorte ægteskabsløfte, og Maren Christensdatter forklarede, at Jens Nielsen, da de tjente sammen på Skårupgård, har lovet hende ægteskab, hvorfor han hende har belagt og hun ved ham blev besvangret, og født en søn, nu over år gammel, og hendes far Christen Rasmussen vidnede, at ved påsketid var Jens Nielsen i hans hus og sagde, at det var imod hans minde, om han ikke måtte få Maren Christensdatter til ægte, og ville betale hendes forældre for hver dag, hun var hos dem, og barnet ikke var gjort i anden henseende eller tanker end til ægteskabs påfølgelse og fuldbyrdelse, og om han ikke fik hende, da ville han aldrig gifte sig. dernæst fremstod efterskrevne, som vidnede, at de har kendt Maren Christensdatter fra hendes barndom, og hun har forholdt sig som en ret kristen, og for letfærdighed aldrig har været berygtet, før hun af Jens Nielsen er blevet besovet, og ydermere vidnede de, at hun for andet ægteskabsløfte, end det hun med Jens Nielsen skal have indgået, er fri.

(350)

** regimentskriver Gyberg stævnede Peder Pedersen, som tjente Peder Rasmussen i Blegind, for dom angående hans ulovlige undvigelse af ryttergodset og hans tjeneste, og lyste efter ham.

** regimentskriver Gyberg stævnede en del af Ry, og fremlagde Peder Hansens hustru Maren Andersdatters klage til amtmand Jørgen Grabow, samt et syn dateret 24/10 næst forleden på Peder Hansen, som havde en rød plet på venstre side, som han ikke vidste, om han havde fået af slag, eller da han faldt af vognen, og efterskrevne vidnede, at 8 dage efter var Peder Hansen i marken, holdt ploven og kørte harven dagen igennem, og skt Sørens dag kom den afdøde Peder Hansen og husmand Hans Nielsen i klammeri, og kaldte hverandre skorstensfejere, og Hans Nielsen slog Peder Hansen med en kæp, og Peder Hansen kom af vognen, hvor han sad, men om han sprang eller faldt deraf, vidste de ikke.

(352)

** Rasmus Randlev et vidne. Niels Knudsen Leger af Skanderborg fremkom, og eftersom han fornemmede, at han har forløbet sig med usømmelige ord, efter her i retten i dag 5 uger førte tingsvidne, hvilket udsagn han ikke kunne erindre, så bad han om forladelse, hvorefter de blev vel og venligt forligt.

20/12 1706.

** oberførster Ritter stævnede Rasmus Andersen i Hvolbæk for vidner, angående ulovlig skovhugst, som efterskrevne bevidnede. sagen er opsat 4 uger.

(354)

** regimentskriver Gyberg 2.ting lyste efter Peder Pedersen, som uden årsag er undveget sin tjeneste.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jacob Sørensen i Vitved for dom, angående hans påboende gårds uretmæssige og ulovlige beboelse. sagen blev opsat til 3.tingdag efter jul.

** regimentskriver Gyberg stævnede samtlige Virring bymænd for synsmænds opkrævelse til syn på deres mark.

** Maren Mikkelsdatter salig Mikkel ------ i Skanderborg solgte til Isak Nielsen og hans hustru Anne Marie Housen efterskrevne hendes gård i Skanderborg.

10/1 1707.

** regimentskriver Gyberg stævnede afgangne Peder Hansens enke Maren Andersdatter i Ry for vidner angående det, Hans Nielsen og Søren Rasmussen i Ry med Peder Hansen venligt og vel var forligt, og han ikke har klaget over dem, og han 24/10 og fremdeles har været frisk og var med i mark, skov og by med andre. sagen er opsat 3 uger.

(355)

** regimentskriver Gyberg 3.ting lyste efter Peder Pedersen, som tjener rytterbonden Peder Rasmussen i Blegind, som uden årsag er bortveget af sin tjeneste. sagen er opsat 14 dage.

** amtmand Jørgen Grabow lod oplæse en opsættelse her af retten 29/11 næst forleden kontra Mette Jørgensdatter, som afvigte sommer har tjent ham, hvorimod blev fremlagt et tingsvidne af Boller birketing 8/1 sidst afvigte, hvorefter blev afsagt, at da det bevises, at Mette Jørgensdatter holder dug og disk i Boller birk, så bør hun stævnes der.

(356)

17/1 1707.

** Rasmus Randlev stævnede dragon Niels Hansen Høj, som tjener Laurids Mikkelsen i Firgårde ? angående hans på eksercitsen brugende hest, Anders Nielsen i Siim tilhørende, og de fremkom og tilstod, at de med hverandre derom var forligt.

** Jens Eriksen i Stilling og Peder Nielsen og hans hustru Gertrud Pedersdatter sst blev venligt og vel forenet om hvis tvistighed og iring, dem har imellem været, angående noget ærerørigt snak, efter tingsvidne her af retten 18/10 1706.

** Anders Jørgensen Bro, prokurator i Århus, stævnede Peder Poulsen i Veng angående 12 rigsdaler, som han skyldig er til Jørgen Nielsen i Trige, efter oprettet skiftebrev 18/7 1604. sagen blev opsat 6 uger.

(357)

24/1 1707.

** læst KM forordning om matrikelskat og rytterholdspenge.

** regimentskriver Gyberg efter opsættelse begærede dom kontra Peder Pedersen, som fra sin husbond Peder Rasmussen i Blegind er bortrømt, hvorpå blev afsagt, at han bør ansees som en rømningsmand og pågribes, hvor han findes.

** oberførster Ritter efter opsættelse 26/12 sidst begærede dom kontra Rasmus Andersen i Hvolbæk, angående ulovlig skovhugst, hvorfor han blev tildømt at lide efter KM skovforordning.

** regimentskriver Gyberg begærede opsættelse i den sag med rytterbønderne Morten Hansen i Rindelevgård og Rasmus Andersen i Hvolbæk slagsmål angående. sagen er opsat 3 uger.

** regimentskriver Gyberg begærede dom efter opsættelse kontra Hans Nielsen og Søren Rasmussen i Ry, angående den afdøde Peder Hansen i Ry, hvorefter blev afsagt, da det af tingsvidner ikke sees, at de har været den afdødes banemænd, helst siden han efter deres klammeri har været både i skov og mark, så bør de ikke derfor lide, men da Hans Nielsen har slået Peder Hansen med et svøbeskaft, så bør han efter loven betale to 6 lod sølv.

31/1 1707.

** regimentskriver Gyberg på rytterbonden Rasmus Kjær hans hustru Anne Kjærs og søn Peder Rasmussen Kjær i Dauding deres vegne stævnede Jens Nielsen Bredal i Skanderborg til Tyrsting Vrads herredsting 9/2 for vidner, angående hans på Tyrsting Vrads herredsting 17/11 1706 afsagte vidne, betræffende hans slægtskab med provst hr Holger Bredal i Skader.

(358)

** Jens Eriksen i Stilling æskede vidne. Klara Envolds i Stilling og hendes datter Abild Hansdatter bekendte, at de ikke i ringeste måde ved eller har vidst skel eller redelighed til det, Abild Hansdatter har påsagt Jens Eriksen, efter tingsvidne 27/9 1706.

7/2 1707.

14/2 1707.

** oberførster Ritter stævnede efterskrevne i Addit, Vissing, Salten og Ry for vidner, angående ulovlig skovhugst i KM skov, som efterskrevne bevidnede. sagen er opsat 4 uger.

(361)

** regimentskriver Gyberg stævnede Niels Andersen af Hemstok for vidner og dom, angående hvis ord, han skal have udsagt, angående afgangne Niels Nielsen i Javngyde, og Niels Andersen erbød at gøre sin ed, at han aldrig nogen sinde ringeste ord har udtalt, som den salig mands ærlige navn og rygte kunne forklejne, hvornæst Poul Nielsen, som er salig Niels Nielsens søn på egne og sin søster Kirsten Nielsdatter i Hemstok deres vegne blev med Niels Andersen forligt.

** Jacob Weinhof i Skanderborg stævnede Christen Madsen i Skanderborg for vidner, angående det i hans hus befundne brændevinsbrænden, hvor man fandt to kar med bærme og en brændevinskedel over ilden.

(362)

** regimentskriver Gyberg efter 3 ugers opsættelse begærede dom over Rasmus Andersen i Hvolbæk, slagsmål angående imod Morten Hansen på Rindelevgård, hvorfor han blev tildømt at betale tre 6 lod sølv.

21/2 1707.

** Jørgen Nielsen Trige i Århus efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over degnen Peder Poulsen i Veng for efterskrevne gæld, som han blev tildømt at betale.

** regimentskriver Gyberg stævnede samtlige bymænd i Hårby samt Daniel Snedker sst imod synsmænds opkrævelse til Daniel Snedkers huses opbyggelse, så vidt grunden angår.

28/2 1707.

** læst KM forbud på heste og hopper at udføre af landet.

** regimentskriver Gyberg stævnede samtlige Vitved, Svinsager, Hvolbæk og Fruerings beboere for markskelsbrev af 11/3 1636 at høre læse, og spørgsmål at besvare, angående markskel imellem Virring og de andre byers marker, hvorimod blev fremlagt et tingsvidne her af retten 7/5 1694.

7/3 1707.

** dragon Adser Lauridsen i Vrold på hans farbror Knud Lauridsens vegne stævnede Jens Hansen og hans steddatter Karen Mikkelsdatter med flere af Vrold for efterskrevne gæld. sagen er opsat 14 dage.

(363)

14/3 1707.

** oberførster Ritter begærede dom efter opsættelse 14/2 sidst, angående ulovlig skovhugst. sagen er opsat 14 dage.

21/3 1707.

** oberførster Ritter stævnede efterskrevne for ulovlig skovhugst, som efterskrevne bevidnede. sagen er opsat 4 uger.

(365)

28/3 1707.

** Anne Jensdatter Høg i Forlev stævnede Christoffer Bagge, rytter ved forrige brigader Preens livkompagni, til Rasmus Pedersen i nør Vissing i Gern herred, som han sidst logerede, for vidner og klage, som hans hustru Anne Høg agter at lade føre, angående hans bortrømmelse fra hende 1695 uden hendes vilje og samtykke, og efterskrevne vidnede, at det skete uden hun gav ham årsag dertil.

(366)

** oberførster Ritter efter opsættelse 14/2 og 14/3 sidst, angående en del for ulovlig skovhugst, begærede dom, hvorefter de indstævnede blev tildømt at lide efter KM skovforordning.

4/4 1707.

** læst KM forordning til lettelse for landregimenterne.

** regimentskriver Gyberg stævnede for syns og rebsmænds opkrævelse til Mikkel Sørensen Due af Hørning hans skovspart.

11/4 1707.

** regimentskriver Gyberg stævnede Rasmus Jensen Labing i Hørning og de øvrige Hørning bys beboere og Dørup bys beboere, og synsmænd fremlagde deres syn på de skovskifter, som Mikkel Sørensen Due kontra Rasmus Jensen Labing omtvister, som de derefter målte og afdelte.

(368)

18/4 1707.

** amtskriver Ulrik Christian Schandorf stævnede Laurids Jensen i Vrold for vidner og dom, angående det overfald, som han imod Peder Pedersen, hjulmand i Vrold, 26/3 sidst i Vrold smedie forøvede, som efterskrevne bevidnede. sagen er opsat 3 uger.

(369)

** efter det således var sluttet, er Laurids Jensen og Peder Hjulmand formedelst tilstedeværende godtfolks imellemhandling for retten venligt og vel forligt.

** den skovsag, som i dag 4 uger blev optaget er opsat 14 dage.

** Jacob Bertelsen i Forlev på sine egne og mor Karen Ibsdatters vegne, Anders Tomasen i Vrold på hans børns vegne, Søren Sørensen i Forlev og Peder Sørensen i Mesing på deres hustruers vegne æskede vidne, angående den salig pige Anne Bertelsdatter, som sidst tjente justitsråd og KM livdoktor doktor Wolf i København, hvor hun ved døden er afgået, at der ingen flere arvinger efter hende er, end som i tingsvidnet er indført, og efterskrevne vidnede, at Anne Bertelsdatter var født i Forlev, hendes far salig Bertel Pedersen, hendes mor Karen Ibsdatter er endnu levende, og hendes fulde søskende Jacob Bertelsen i Forlev, Kirsten Bertelsdatter gift med Peder Sørensen i Mesing, og Maren Bertelsdatter, som var gift med Anders Tomasen i Vrold, er for 3 år siden død og efterladt sig 4 børn Bertel 12 år Karen 14 år Maren 8 år Dorte 5 år, og ikke flere arvinger findes.

(370)

27/4 1707.

** regimentskriver Gyberg på rytterbonde Mikkel Sørensen Due af Hørning hans vegne lod oplæse en synsforretning her af tinget 11/4 sidst udstedt kontra Rasmus Jensen Labing af Hørning, hvorimod Rasmus Labing protesterede, at såsom den halve part af den halvgård, han påboer, er ham ikke tilhørende, den anden halvdel er salig Søren Pedersens tre drengebørn tilhørende, som er umyndige, og er Mads Olufsen i Grensten formynder for den ældste, navnlig Oluf Sørensen, og Peder Sørensen i Blegind formynder for den anden, navnlig Søren Sørensen, og Jens Jensen i Framlev formynder for den yngste, som hedder Søren Sørensen, hvorfor de burde have kald og varsel, og fremviste sit skøde af 16/12 1698, og efterskrevne vidnede om skovhugst i Hørning skov

(1) 

(blank)

(2)

** tingbogens autorisation.

(3)

27/4 1707.

** Rasmus Jensen Labing af Hørning æskede vidne og fremlagde en skriftlig stævning af 10/4 sidst, og efterskrevne, som mindes op til 40 år, vidnede, at det omtvistede skovskifte altid har ligget til Rasmus Jensen Labings gård.

(5)

2/5 1707.

** regimentskriver Gyberg stævnede Niels Andersen i Hemstok for synsmænds opkrævelse til syn til et gærdemål imellem ham og nabo Rasmus Lauridsen deres toft samt dets oppløjning.

** oberførster Ritter efter opsættelse i dag 6 uger og 14 dage begærede dom over en del for ulovlig skovhugst, hvorefter en del blev tildømt at lide efter KM skovforordning.

9/5 1707.

** regimentskriver Gyberg lod oplæse en stævning, hvorefter synsmænd afhjemlede syn på et toftegærde imellem Niels Andersen i Hemstok og Rasmus Lauridsen.

(6)

** Jens Madsen Gunnestrup i Skanderborg æskede skøde. Johan Danch sst solgte og skødede efterskrevne hans gård sst til Jens Madsen.

16/5 1707.

** regimentskriver Gyberg stævnede Laurids Mikkelsen i Firgårde imod forbudsvidne og dom, angående Niels Hansen Høj, forrige dragon, hos ham tjenende, hans løns tilbageholdning, så vidt Anders Nielsen af Siim hos ham har at fordre efter gjorte forlig, som er 4 rigsdaler, som Niels Høj vedgik, som han blev tildømt at betale.

(7)

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Simonsen og hustru Maren Lauridsdatter af Siim og hendes søster Karen Lauridsdatter, hos dem til huse, for vidner og dom, angående den skalten og valten, som de imod loven og tilladelse skal have brugt i stervboet efter afgangne Maren Lauridsdatter i Svejstrup, som skal have været Maren Lauridsdatter og søsters mor, eftersom de skal have bemægtiget sig hendes efterladte bos midler og bortført.

** Skanderborg bys konsumptionsforpagter stævnede Peder Jensen, Poul Jensen og Søren Rasmussen i Illerup, Mads Rasmussen og Mikkel Due i Hørning, Søren Rasmussen i Veng for vidnesbyrd og dom at lide, for de imod KM konsumptionsforordning med ulovlig brændevinsbrænden har sig forseet, som efterskrevne bevidnede. sagen er opsat 3 uger.

(9)

23/5 1707.

(10)

** den sag regimentskriveren søger imellem de Hemstok mænd angående deres toftegærde er efter begæring opsat 8 dage.

30/5 1707.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jørgen Lauridsen i Sejling for vidner, angående hans skalten og valten med stervboet efter hans afgangne mor Maren Lauridsdatter, da til huse værende hos Anders Andersen i Svejstrup, og efterskrevne vidnede om hvis efterskrevne boskab, som fandtes i boet, og hun havde to døtre Maren Lauridsdatter gift med Jens Simonsen i Siim og Karen Lauridsdatter til huse sst.

** den sag imellem de Hemstok mænd angående et gærde er opsat 3 uger.

6/6 1707.

** Hans Rasmussen Gesing i Skanderborg efter 3 ugers opsættelse kontra Mads Rasmussen i Hørning angående ulovlig brændevinsbrænden, de andre i sagen forbigået, da sagen med dem er bilagt, begærede sagen opsat, hvorfor den blev opsat 3 uger.

(11)

** Anne Høg i Forlev stævnede rytter Christoffer Bagge for vidner at påhøre, angående hans ulovlige undvigelse fra hans ægtefælle, samt hendes lovlige forhold, imens han hende har forladt, og fremlagde en landstings varselsseddel 13/4, og efterskrevne vidnede, at Anne Jensdatter på en 10 årstid sig i Stjær har opholdt, siden hendes ægtefælle fra hende bortrømte, og intet usømmeligt hende kunne tillægges.

20/6 1707.

** læst KM forordning om skifters og auktioners forretninger, samt  forordning angående misbrug, som foregår på KM rejser.

** Johan Hagensen i Ry mølle stævnede efterskrevne i Alling, der iblandt salig Laurids Dyhrs enke Dorte Knudsdatter, salig Oluf Degns enke Cathrine Knudsdatter, salig Laurids Holgårds enke Karen Andersdatter for deres vidner at aflægge, betræffende den af samtlige Alling bymænd gjorte kontrakt angående en del Alling by tilliggende skov og hedejord, nemlig Birk hede, Sønderskov og lade, og efterskrevne vidnede derom.

(18)

21/6 1707.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jørgen Lauridsen i Sejling for vidner, angående stervboets bemægtigelse efter hans afgangne mor Maren Lauridsdatter i Svejstrup, og hans skalten og valten dermed, hvorom efterskrevne vidnede.

(19)

** regimentskriver Gyberg begærede dom over Niels Andersen i Hemstok, for han ikke har lukket sit gærde til lovdag, og frapløjet Rasmus Lauridsen sin jord, hvorpå blev afsagt, at han bør betale til Rasmus Lauridsen så meget, som på den afpløjede jord kan avles, og bøde til regimentskassen 3 lod sølv, og samme ulukkede gærde fuldkommelig at gærde og færdiggøre inden 14 dage.

** oberførster Ritter fremlagde en skriftlig synsforretning på Aldrup mølles brøstfældighed, som nødvendigt behøver reparation, beliggende i Tiset sogn, dateret 9/6 1707.

(20)

** Jens Tomasen i Forlev et afkald. Anne Pedersdatter i Tåning og Ingeborg Pedersdatter i Horsens bekendte at de er betalt af deres salig fars søskendebarn Jens Tomasen deres tilfaldne arv efter deres salig far Peder Jensen og mor salig Maren Jensdatter i Gesing efter skiftebrev af 21/8 1691, og efter deres salig søster Kirsten Pedersdatter, og de takkede Jens Tomasen og deres morbror Knud Jensen i Elling i Vor herred og deres bror Jens Pedersen i Skanderborg tjenende.

27/6 1707.

** ridefoged Niels Henriksen på Silkeborg stævnede Niels Hansen i Salten imod vidner og syn, angående et stykke træ, som han 7/6 på Svinhusbjerg i Virklund skov skal have hugget og bortført, og efterskrevne vidnede om skovhugsten.

(21)

** magister Trane af Ormslev stævnede Jens Tomasen i Forlev for dom, angående udlovede penge for begået skovhugst. opsat 4 uger.

(22)

** Jacob Daneus i Adslev lod læse og påskrive et afkald, hvormed Matias Ulrik Krag, forvalter over grevskabet Langeland på hans kæreste Karen Mikkelsdatter Daneus hendes vegne giver hans svoger Jacob Daneus afkald for hendes, som er hans salig brors datter, tilfaldne fædrene og mødrene arv, som han under værgemål haft har.

4/7 1707.

** læst KM ordre til amtmanden angående mønstring ved Skanderborg.

** Daniel Sørensen i Hårby fremlagde en skriftlig stævning angående hans kvægs indtagelse og græsnings nægtelse, hvorefter sagen kom til forlig imellem ham og de Hårby mænd, således at de Hårby mænd skal lade Daniel Sørensen nyde på byens græsning 2 køer og 5 får, og når han kun har en ko, skal han have 10 får.

(23)

** borgmester Jens Basballe af Århus stævnede Jens Hansen i Mesing for synsmænds opkrævelse til hans beboende gårds brøstfældighed og befindende inventarium. sagen blev opsat 4 uger.

(24)

** regimentskriver Gyberg stævnede Rasmus Rasmussen Boes i Skårup for dom, angående hvis, han resterer til regimentskassen. opsat 3 uger.

11/7 1707.

** Niels Henriksen på Silkeborg fremlagde en forelæggelse her af retten 27/6 sidst, hvorefter efterskrevne af Ry foregav, at de ikke havde set Niels Hansen af Salten begå noget skovhugst i Virklund skov, men har vel set nogle Silkeborg tjenere der med læsse af grønt træ, og erbød, at de gerne ville vidne ved ed alt, hvad dem derom er vidende. Niels Henriksen bad alene retten ville pålægge de to personer deres sandhed at udsige om den ulovlige skovhugst, som Niels Hansen har begået, hvortil de to mænd formente, at retten dem ikke pålægger nogen ed at gøre i en sag, som dem intet er vidende om, hvilket dommeren også resolverede.

** borgmester Jens Christensen Basballe i Århus fremlagde en skriftlig kaldsseddel af 4/7 sidst, angående synsmænds opkrævelse til Jens Hansens gård i Mesing, hvorefter synsmænd blev opnævnt.

(25)

18/7 1707.

** borgmester Jens Christensen Basballe lod oplæse kald og varsel i dag 8 dage angående Jens Hansens gårds brøstfældighed, og Poul Hansen i Mesing vidnede, at en måneds tid før påske bad Jens Hansen ham, at han ville advare husbonden i Århus, at han intet kunne besidde gården længere, og 14 dage efter var Jens Hansens kone i Århus, og der bad hun borgmester Basballe, at han endelig ville skille dem fra gården, og at de den intet længere kunne besidde.

** borgmester Jens Basballe i Århus stævnede Jens Hansen i Mesing for vidner at påhøre, angående hvis bæster fæmon eller får, som han hemmeligt fra gården har bortført, men da regimentskriver Gyberg ikke var stævnet, lod borgmesteren dette bero til videre stævnemål.

25/7 1707.

** regimentskriver Gyberg stævnede Mikkel Jensen, møller i Gesing mølle, for vidner og dom, angående hans mølledams opstævning på Anders Borres eng, dens derover tagende skade, hvorfor der var givet ham forbud, at han ikke måtte opstemme sin mølledam således. sagen er opsat 4 uger.

(26)

** regimentskriver Gyberg stævnede Christen Pedersen i Vitved og hans hustru Helle Jensdatter imod vidner og dom, angående Helle Jensdatters udsagte beskyldnings og usømmelige ord imod Niels Mortensens hustru Maren Bertelsdatter i Vitved, og stævnede efterskrevne vidner, der iblandt Jens Jensens kone Anne Jensdatter, Morten Rasmussens kone Anne Pedersdatter, Rasmus Sørensens hustru Maren Pedersdatter, Rasmus Pedersens hustru Anne Sørensdatter, Niels Lauridsens hustru Maren Jørgensdatter, alle af Vitved, som vidnede, at de havde hørt, at Helle Jensdatter sagde til Maren Bertelsdatter, at hun havde indtaget hendes gæslinger og mærket dem som en tyv, hore og løgner, hvortil Maren Bertelsdatter svarede, at det skulle hun selv blive, indtil hun det hende overbeviste. sagen er opsat 3 uger.

(27)

** regimentskriver Gyberg stævnede Peder Rasmussen af Jeksen for vidner og syn, angående hug og slag, han skal givet Johan Christoffersen, tjenende Peder Mikkelsen i Gram, på hans hjemvej fra Århus, som efterskrevne bevidnede. sagen er opsat 3 uger.

(28)

** sagen kontra Rasmus Rasmussen i Skårup, angående restants til regimentskassen, er opsat 8 dage.

** indførsel af borgmester Jens Basballe i Århus hans afhjemlede syn, angående Jens Hansens gård i Mesing.

1/8 1707.

(29)

** borgmester Jens Basballe i Århus stævnede Jens Hansen og hans hustru Maren Jensdatter i Mesing for dom, angående hvis bæster fæmon får eller bohave, som han dette år hemmeligt fra gården har ladet bortføre, imidlertid han sin iboende gård lod afsige, og efterskrevne vidnede derom.

** borgmester Jens Basballe satte i rette og formente, at Jens Hansen ved sin opsigelse bør sit fæste at have forbrudt og betale sin restants samt gårdens brøstfældighed, og for sit uforsvarlige forhold efter loven og KM forordning. sagen er opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Hyrde i Skårup samt Søren Sørensen, som opholder sig hos ham, for vidner og dom, angående Søren Sørensen, som tjente Søren Andersen i Tammestrup, og derfra ulovligt og uden pas og afsked bortrømt. sagen er opsat 14 dage.

(30)

** regimentskriver Gyberg stævnede Niels Andersen i Hemstok for vidner og dom, angående hans uskælds og usømmelige ord imod Rasmus Lauridsen i Hemstok hans hustru.

** regimentskriver Gyberg efter opsættelse 26/7 sidst angående Rasmus Rasmussen efterskrevne restants, som han blev tildømt at betale inden 15 dage med processens bekostning.

8/8 1707.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Pedersen og hans svoger Jørgen Sørensen, under livgarden i København, Mikkel Rasmussen, Christen Rasmussen og Niels Pedersen i Skanderborg ladegård for synsmænds opkrævelse til den store fiskepark ved Fuglsang her udenfor gården, dets udgravning og vandets udløb.

(31)

** Oluf Pedersen, tjenende på Skanderborg slot, stævnede Rasmus Pedersen, murmand i Skanderborg, for gæld. sagen er opsat 14 dage.

** Anders Bredstrup i Horsens stævnede Rasmus Pedersen, murmand i Skanderborg, for gæld. sagen er opsat 14 dage.

15/8 1707.

** læst KM forordning om eksamen og vocation til prædikeembedet.

** Anders Jørgensen Bro i Århus på magister Mads Tranes vegne stævnede efter en skriftlig stævning, og Rasmus Pedersen, murmand i Skanderborg vidnede, at for 6 uger siden kom magister Trane til Skanderup kirke og ville efterse, hvor han kunne lade sig gøre en begravelse, og da fandt han en begravelse under pulpituret, hvor bjælkerne var rådne og nedfaldet i graven, og muren under grundvolden var indfaldet i graven, og gulvet over begravelsen var nedfaldet, og der var intet under pillen, som skulle holde kirken, og stod nogle gamle ligkister under pillen, og Oluf Byrgesen i Skanderborg vidnede, at magister Trane befalede murmanden, at hvis dødeben, som kunne findes i begravelsen, skulle han opsamle og forvare, og ville magister Trane dertil lade gøre en ny kiste, og igen i begravelsen hos sin salig bror nedsætte.

(32)

** regimentskriver Gyberg i sagen kontra Jens Hyrde i Skårup og en bortrømt tjenestedreng Søren Sørensen, fremstillede efterskrevne, som vidnede, at de havde seet, at Søren Sørensen har været i tjeneste hos Jens Hyrde siden pinsedag. sagen blev opsat 14 dage.

(33)

** Jacob Hansen i Nissumgård stævnede Tomas Nielsen Hyrde i Skanderborg, angående udeblivelse af hans tjeneste, som han havde tilsagt ham, hvilket bevidnedes. dommen er herefter indført.

** hr Hans Lønborg i Fruering på egne og medarvingers vegne, såvel som på hans salig moster Mette Verkamp, fordum boende i Skanderborg, sammeledes på hendes salig mands arvingers vegne stævnede magister Mads Trane i Ormslev, angående den begravelse i Skanderup kirke. efterskrevne vidnede derom, der iblandt Rasmus Murmands søster Anne Pedersdatter i Skanderborg.

 (36)

** indført afsigt imellem Jacob Hansen i Nissumgård og Tomas Nielsen Hyrde i Skanderborg, som blev tilfundet at indfinde sig i Jacob Hansens tjeneste, eller til straf for hver dags udeblivelse derefter en halv kvintin sølv.

** borgmester Jens Basballe af Århus begærede endelig dom kontra Jens Hansen i Mesing, som blev tilfundet at betale den halve gårds brøstfældighed, så og inventarium til den halve gård efter KM forordning om ryttergodset.

(37)

** Mikkel Jensen, møller i Gesing mølle, stævnede Anders Lauridsen i Gesing for synsmænds opkrævelse til Gesing mølledam og damsted samt møllens værk og vandløb, for han formener ikke at stemme vandet højere end af gammel tid.

22/8 1707.

** regimentskriver Gyberg stævnede Rasmus Mikkelsen af Roedgård for vidner, angående noget ved Jens Rasmussen Møllers gård i Skårup beliggende og derfra borttagne egetømmer, som til Jørgen Jørgensens og Peder Jensens afbrændte gårds opbyggelse i Gesing skal være udvist og i Rasmus Mikkelsens gård fundet. sagen er opsat 3 uger.

** oberførster Ritter lod fremlægge syn til Gesing mølles dam.

(39)

** Jørgen Christensen i Skanderborg stævnede Anders Matiasen Brun, logerende i Skanderborg, for vidner, angående en snustobaksdåse, som han begærede af Jørgen Christensen at se, og gik så bort med den og sagde, det var hans, hvilket efterskrevne bevidnede. sagen er opsat 14 dage.

(40)

29/8 1707.

** oberførster Ritter stævnede efterskrevne for vidner og dom at lide, angående ulovlig skovhugst, som bevidnedes. sagen er opsat 4 uger.

(42)

5/9 1707.

** oberførster Ritter stævnede efterskrevne for vidner at anhøre, angående Gesing mølleværk dam og dæmning, hvorvidt vandet i gammel tid har været opstemmet, samt om Anders Lauridsen og andre deres enge, som grænser til mølledammen, og efterskrevne, som mindes op til 50 år, vidnede, at da stod vandet højere på engene end nu, og ingen havde tvistet derom, hvorefter blev afsagt, at da det på engen stående vand er forårsaget af den der igennem løbende bæks uopkastning, så kan Mikkel Jensen Møller ikke tildømmes de fordrede 5 læs hø at betale.

(46)

** regimentskriver Gyberg på Skanderborg ladegård æskede skøde. Isak Nielsen, borger i Skanderborg, solgte til regimentskriver Gyberg og hans kæreste Cathrine Elisabet Melbour efterskrevne hans gård i Skanderborg på Storegade.

12/9 1707.

19/9 1707.

** regimentskriver Gyberg stævnede Villum Mikkelsen Skrædder i Ry for vidner og dom at lide, angående hans i fæste havende huses brøstfældighed, og resterende afgift deraf.

(47)

** regimentskriver Gyberg stævnede Anders Møller i Fuldbro mølle for synsmænds opkrævelse til hvad skade, Vrold bymænd på deres eng tilføjes, formedelst hans møllevands opstemning, samt den af ham oppløjede jord i Vrold skov, hvorefter synsmænd blev opnævnt.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jacob Sørensen af Vitved for syn vidner og dom, angående hans påboende gårds ulovlige beboelse. sagen er opsat 4 uger.

** regimentskriver Gyberg stævnede Peder Rasmussen i Jeksen imod dom, angående forøvet voldsgerning på Johan Christoffersen af Gram. sagen er opsat 4 uger.

(48)

** regimentskriver Gyberg fremlagde et skriftligt forlig imellem Niels Mortensens hustru Maren Bertelsdatter i Vitved og Christen Pedersens hustru Helle Jensdatter sst, som i hastighed har udsagt nogle usømmelige ord om Maren Bertelsdatter, hvortil hun ikke har haft skel eller føje, og hun ved intet andet om Maren Bertelsdatter, end hvis ærligt og kristeligt er, hvorefter Maren Bertelsdatter vedstod det samme om Helle Jensdatter, og de og deres mænd lovede at leve som oprigtige naboer og venner, og den der herefter giver anledning til tvist skal betale til regimentskassen 8 rigsdaler samt til de fattige 1 rigsdaler, og de har bedt Poul Bertelsen i Mesing og Rasmus Henriksen af Vitved med dem at underskrive. Christen CPS Christensen, Helle HJD Jensdatter, Maren MBD Bertelsdatter, Niels NMS Mortensen, til vitterlighed Poul Bertelsen, Rasmus RHS Henriksen.

26/9 1707.

** Johan Svendsen i Skanderborg stævnede Jens Madsen Forlev i Skanderborg for dom at lide for hvis børnepenge, han kan være skyldig til hans stedbørn, Dorte Pedersdatter, Kirsten Pedersdatter, Johanne Pedersdatter, som dem arveligt efter deres salige forældre er tilfaldet, såvel de penge, som boet var skyldig til salig Laurids Pedersens enke Anne Hansdatter i Alken, og de godvilligt har foræret børnene, alt efter skiftebrev af 24/1 1703, som i alt beløber sig til 114 rigsdaler, hvorfor de har deres stedfars og mors iboende halve gård i pant. dommen bliver herefter indført.

(49)

** Christen Madsen i Skanderborg stævnede Hans Tomasen i Skårup for dom for hans hoveri, som han var skyldig at gøre, nemlig 34 dage, og satte i rette, om han ikke bør at betale for hver dag 6 skilling. sagen er opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg fremlagde et skriftligt forlig imellem samtlige Vrold bymænd og Anders Jensen Møller af Fuldbro mølle angående vandets overstående på deres enge.

** Niels Brøchner efter tingsvidne i dag 4 uger begærede dom angående ulovlig skovhugst, hvorimod efterskrevne fremkom med forklaringer, der iblandt Christen Christensen af Hårby og hans bror Rasmus Christensen af Søballe. sagen er opsat 14 dage,

(50)

** regimentskriver Gyberg stævnede Villum Skrædder i Ry, og fremlagde efterskrevne skriftlige syn til hans i fæste havende hus i Ry.

** Dines Lauridsen af Vitved stævnede Rasmus Bonde af Vitved, Mikkel Jensen af Stilling, Jens Pedersen sst, Anne Sørensdatter sst, angående den halve gård i Stilling, Poul Pedersen påboer, som Dines Lauridsen agter at lovbyde, hvornæst han lovbød den.

** indført afsigt imellem Johan Svendsen og Jens Madsen Forlev i Skanderborg, at da Jens Madsen ikke er mødt for at give Johan Svendsen, som formynder for Dorte, Kirsten og Johanne Pedersdøtre, fornøjelse for deres arv efter deres salig far Peder Johansen efter skiftebrev 24/1 1703 og for hvis de af Anne Hansdatter i Alken og Anne Hansdatter i Mesing er foræret, i alt 114 rigsdaler, så bør de nyde udlæg i Jens Madsens iboende halve gård.

(51)

3/10 1707.

** Dines Lauridsen i Vitved til 2.ting lovbød den halve gård i Stilling, som Poul Pedersen påboer.

** Rasmus Mikkelsen i Roedgård i Hads herred stævnede Jens Madsen Forlev i Skanderborg for gæld. sagen er opsat 8 dage.

10/10 1707.

** oberførster Ritter stævnede efter en skriftlig stævning angående ulovlig skovhugst i KM skove, som efterskrevne bevidnede. sagen er opsat 4 uger.

(52)

** oberførster Ritter efter opsættelse 26/9 begærede dom over en del for ulovlig skovhugst, hvorefter nogle blev tildømt at lide efter KM skovforordning, og nogle blev frikendt.

(53)

** Rasmus Mikkelsen af Roedgård efter opsættelse i dag 8 dage begærede dom over Jens Madsen Forlev i Skanderborg, som blev tildømt at betale hans fordring.

** Dines Lauridsen af Vitved lovbød den halve gård, Poul Pedersen i Stilling påboer.

** Søren Poulsen i Stilling på hans egne og hans trolovede fæstemø Anne Rasmusdatters vegne æskede skøde. Jens Rasmussen Bonde i Vitved på egne og hustru Johanne Sørensdatters vegne, Dines Lauridsen i Vitved på egne og hustru Maren Sørensdatters vegne, Poul Pedersen i Stilling på sine egne vegne den part, han har købt af Rasmus Sørensen i Århus, Anne Sørensdatter med hendes lovværge Mikkel Jensen Søgård i Stilling, solgte til Søren Poulsen og hans fæstemø de parter, som de arveligt er tilfaldet efter deres salig far og mor i den selvejer bondegård i Stilling, som Poul Pedersen påboer.

17/10 1707.

** regimentskriver Gyberg stævnede Christoffer Simonsen i Svejstrup for vidner og dom, angående hans imod Søren Ibsen sst og Anne Sørensdatter udsagte beskyldning og skældsord, og nu fremkom Christoffer Simonsen og Søren Ibsen og blev venligt forligt.

(54)

** regimentskriver Gyberg begærede dom kontra Jacob Sørensen i Vitved, hvorpå blev afsagt, at da han ikke har holdt sin gård ved magt, så bør han efter lovens 3.bogs 13.kapitel 1. og 2.artikel at have sit fæste forbrudt.

** regimentskriver Gyberg efter opsættelse i dag 4 uger begærede dom kontra Peder Rasmussen i Jeksen, hvorefter blev afsagt, at da det med tingsvidne 25/7 sidst bevises, at han har overfaldet Johan Christoffersen i Gram, så bør han at lide efter lovens 6.bogs 9.kapitels 24.artikel.

24/10 1707.

** magister Mads Trane af Ormslev stævnede Peder Sørensen, Niels Hjulmand, stor Peder Rasmussen, Groers Mouridsen, Troels Hagensen og hans nabo Jens Knudsen, samt de to Nedergårds mænd Oluf Pedersen og Christen Andersen, alle i Mesing, og beboerne i Forlev by for opkrævelse af 8 uvildige mænd, som kan sætte skel imellem kirkens selvejergård i Forlev og kongens skov.

31/10 1707.

** oberst Lewetzau på Bygholm og hr Jørgen Jørgensen i Hatting stævnede Anders Lauridsen Borre i Gesing for sigtelse og dom, angående hr Jørgen Jørgensens tjenestekarl Niels Jensen, som fra ham så vel som fra KM tjeneste er undveget, og som Anders Lauridsen har taget i tjeneste. sagen er opsat 14 dage.

(55)

** magister Nichel Seidelin fremlagde en skriftlig stævning, angående vidneførsel imod 7 bønder i Trige sogn, og efterskrevne bønder af Trige vidnede om samme sogns kongetiende, som magister Seidelin havde købt, og om indførselen af deres korn.

(57)

** magister Mads Trane til Hammergård, præst i Ormslev. synsmænd afhjemlede, at de efter opkrævelse af tinget havde været i Forlev skov at sætte skel imellem KM, selvejerne og Skanderup kirkes skov, og efter foregående rebning og deling nedsat efterfølgende skelsten, hvert skel med tre kampesten, og der imellem nedsat kul og flintesten

(58)

** oberførster Ritter stævnede efterskrevne byers beboere for synsmænds opkrævelse at syne og besigtige KM skovsparter, hvis deri ulovligt kam være hugget siden det seneste skovsyn.

** Søren Madsen, borger i Skanderborg, stævnede Niels Rasmussen, musikant sst, for dom for 14 sletdaler, han ham skyldig er. sagen er opsat 14 dage.

7/11 1707.

** læst KM patent om højesteret og forordning om proviantskatten, dateret 24/10 1707.

(59)

** magister Nichel Seidelin i Skanderborg efter stævning kontra 7 mænd i Trige fremstillede efterskrevne, som vidnede om kongetienden af samme sogn, som magister Seidelin havde købt, og hvorom han havde gjort forlig med de Trige mænd.

(61)

14/11 1707.

** oberførster Ritters fuldmægtig Niels Brøchner stævnede Niels Jensen og Jørgen Nielsen i Jeksen for vidner og dom, angående at de, så godt som på morderisk vis, med sten og stager har ham overfaldet i Jeksen skov, og med magt frataget ham nogle svin, som han fandt på Jeksen skov ubrændte der i olden indsat, så han måtte undfly, og efterskrevne vidnede deres sandhed derom. sagen er opsat 4 uger.

(62)

** oberførster Ritter lod fremlægge en synsforretning på hvis skovskade, som i KM skov er sket siden seneste syn.

 (64)

** den sag, fuldmægtig Peder Elkær på Bygholm fører kontra Anders Borre i Gesing er ydermere opsat 14 dage.

** Søren Madsen, borger i Skanderborg, efter opsættelse begærede dom over Niels Rasmussen, musikant sst, for gæld 14 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

21/11 1707.

** regimentskriver Gyberg stævnede Christen Pedersen og hans hustru Helle Jensdatter af Vitved, angående det imellem dem samt Niels Mortensen og hustru sst oprettede forlig at fremvise, og dets forbrydelse samt efter tingsvidner at lide, alt betræffende Helle Jensdatters udsagte usømmelige ord til Niels Mortensens hustru Maren Bertelsdatter, og efterskrevne vidnede, at da Gybergs tjener og Niels Mortensen begærede af Christen Pedersen, at han ville fra sig levere forligstingsvidnet, som med rette burde tilhøre Niels Mortensen eller regimentskriveren, svarede han nej. sagen er opsat 14 dage.

(65)

** hr Nichel Seidelin i Skanderborg stævnede efterskrevne sst for deres resterende præstepenge. sagen er opsat 8 dage.

** Anders Bredstrup af Horsens stævnede Niels Jensen, snedker i Skanderborg, for gæld. sagen er opsat 6 uger.

** regimentskriver Gyberg efter 6 ugers opsættelse begærede dom over efterskrevne for ulovlig skovhugst, hvorefter de blev dømt efter skovforordningen.

28/11 1707.

** fuldmægtig Peder Kjær på Bygholm efter 14 dages opsættelse kontra rytterbonde Anders Borre i Gesing, gav ham til sag, for han har taget i tjeneste hr Jørgen Jørgensens tjenestekarl Niels Jensen, som er bortløbet af sin tjeneste, såvel for at undgå indrullering til landsoldat for Bygholms gods er undveget. sagen er opsat 14 dage.

(67)

** hofjægermester de la Roche på Nygård stævnede Johan Svendsen, borger i Skanderborg, imod doms fornyelse, betræffende resterende fiskeris forpagtningspenge af Stilling sø, og fremlagde en dom her af retten 15/12 1702, hvori Johan Svendsen blev tildømt at betale resterende 20 rigsdaler af Stilling sø, og da samme dom befindes ved sin fulde kraft, blev den fornyet.

** magister Seidelin i Skanderborg efter opsættelse 21/11 sidst begærede dom kontra en del Skanderborg bys indvånere for resterende præstepenge, som de blev tilfundet at betale.

5/12 1707.

** regimentskriver Gyberg stævnede Oluf Jensen i Illerup og Kirsten Jensdatter, til huse hos enken i Alken, for vidner og dom, angående hug og slagsmål imod deres halvbror Rasmus Pedersen, rytterbonde i Alken, hvorefter de alle fremstod og bekendte, at de var vel forligt.

** regimentskriver Gyberg lod oplæse en opsættelse på Niels Mortensens vegne af Vitved kontra Christen Pedersen sst angående det originale forligstingsvidne, som Christen Pedersen begærede at måtte beholde, eftersom det var lovet ham, hvorpå blev afsagt en interlocotori afsigt, at Christen Pedersen bør omrørte tingsvidne fremlægge, et andet ensstemmende til Niels Mortensen at bekoste eller ikke. sagen blev opsat 14 dage.

(68)

** Jørgen Nielsen i Skanderborg på sine egne og Christen Madsen sst deres vegne stævnede efterskrevne for gæld. sagen er opsat 14 dage.

** Søren Madsen, borger i Skanderborg, stævnede Jens Madsen Forlev sst for dom for gæld til hans bror Jørgen Madsen i Århus, nemlig 16 rigsdaler, som han blev tildømt at betale.

** regimentskriver Gyberg stævnede Lorentz Pedersen, som er undveget Laurids Mikkelsens tjeneste i Firgårde, og lyste efter ham 1.ting.

** regimentskriver Gyberg stævnede Laurids Rasmussen i Skanderborg og Niels Rasmussen Instrumentist angående hvis, de ham skyldig er. sagen er opsat 14 dage.

** skovrider Troels Nielsen lod fremvise en gammel ulv, som han foregav var skudt i Salten skov.

12/12 1707.

** regimentskriver Gyberg til 2.ting lyste efter Lorentz Pedersen af Firgårde, for hans undvigelse derfra.

** Peder Elkær, fuldmægtig på Bygholm, begærede, at sagen kontra Anders Borre i Gesing blev opsat til 19/12, hvilket blev tilstået.

** oberførster Ritter æskede dom over Niels Jensen og Jørgen Nielsen i Jeksen angående deres forhold imod oberførsterens tjener Christen Lauridsen. sagen er opsat 14 dage.

(69)

** Hans Holm, fuldmægtig på Vilhelmsborg, stævnede Peder Christensen i Jeksen for ulovlig skovhugst i baronens skov. sagen er opsat til næste tingdag efter jul.

** Maren Rasmusdatter, Jens Madsen Forlevs hustru i Skanderborg, stævnede Søren Madsen og hans hustru Apelone Jørgensdatter sst for dom, angående overlast hug og slag, hun skal have tilføjet Maren Rasmusdatter i hendes eget hus, som efterskrevne bevidnede.

** Poul Pedersen og hans søn Søren Poulsen i Stilling lovbød et stykke jord og ejendom, tilhørende deres iboende selvejer bondegård i Stilling, fædrene gods til fædrene frænder og mødrene gods til mødrene frænder, eller hvem mest vil give og bedst betale.

(70)

** Peder Knudsen i Stilling et skøde. Poul Pedersen og hans søn Søren Poulsen i Stilling skødede til Peder Knudsen og hans hustru Kirsten Rasmusdatter ovennævnte lovbudne jordstykke.

19/12 1707.

** Peder Elkær, fuldmægtig på Bygholm, efter opsættelse i sagen kontra rytterbonde Anders Borre i Gesing, fremlagde et tingsvidne af Bjerre-Hatting herredsting 3/10 sidstleden, hvormed bevises, at den tjenestekarl Niels Jensen, som Anders Borre uden pas har antaget, 21/8 fra hr Jørgen Jørgensens tjeneste er undveget, og begærede dom.

** regimentskriver Gyberg fremlagde en skriftlig stævning, angående Anders Lauridsen Borre i Gesing hans tjenestekarl Niels Jensens ankomst i hans tjeneste, hvorom efterskrevne aflagde deres vidnesbyrd.

(72)

** Jørgen Nielsen, borger i Skanderborg, stævnede Jens Madsen Forlev og hans hustru sst angående efterskrevne gæld, og begærede dom, som herefter er indført.

** regimentskriver Gyberg efter opsættelse begærede dom over efterskrevne for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** regimentskriver Gyberg og rytterbonde Niels Mortensen i Vitved lod oplæse en 4 ugers opsættelse i sagen imod Christen Pedersen og hustru sst, hvornæst Christen Pedersen i rette lagde en skriftlig ordre fra amtmand Jørgen Grabow, at det tingsvidne, som Christen Pedersen har betalt, det skal han beholde.

(73)

** efter forliget i dag 14 dage mødte Oluf Jensen af Illerup og på sin søster Kirsten Jensdatters og egne vegne betalte de 2 sletdaler og Rasmus Pedersen sst 1 sletdaler til Rasmus Randlev.

** regimentskriver Gyberg til 3.ting lyste efter Lorentz Pedersen af Firgårde, som er rømt at sin tjeneste, og satte i rette, om han ikke bør at betale et halvt års løn, hvilket han blev tildømt.

** fuldmægtig på Bygholm Peder Elkær på hr Jørgens vegne i Hatting en afsigt kontra Anders Borre i Gesing, som lyder, at da Anders Borre i tjeneste har antaget Niels Jensen uden pas og afsked fra hans husbond, da bør han efter lovens 3.bogs 19.kapitels 11.artikel at betale et års løn og svare hr Jørgen Jørgensen til al den skade, han er tilføjet.

** afsigt imellem Jørgen Nielsen og Jens Madsen Forlev i Skanderborg, at Jens Madsen bør betale sin gæld, alt inden 15 dage.

(74)

** regimentskriver Gyberg stævnede Gabriel Jørgensen i Gesing for vidner og dom, angående hans overfald med hug og slag på Peder Jensens tjenestekarl Rasmus Pedersen sst, og ligeledes stævnede vidner, der iblandt Jørgen Jørgensen og hans søn Niels Jørgensen sst.

9/1 1708.

** oberførster Ritter efter opsættelse begærede dom kontra Niels Jensen og Jørgen Nielsen af Jeksen for overlast imod oberførsterens tjener Christen Lauridsen, som bevidnede det ved ed, hvorefter blev afsagt dom, som herefter bliver indført.

** baron Christian Gyldenkrone med en opsættelse her af retten 12/12 samt tingsvidne 28/11 begærede endelig dom over Peder Christensen i Jeksen for ulovlig skovhugst, men da han ikke overbevises at have begået nogen ulovlig skovhugst, blev han frikendt.

(75)

** Johan Knudsen, borger i Skanderborg, fremlagde en skriftlig stævning, og efterskrevne vidnede om klammeriet imellem Maren Rasmusdatter og Apelone Jørgensdatter i Skanderborg, hvorefter Maren Rasmusdatter var blodig i ansigtet. sagen er opsat 14 dage.

** Hein Justsen i Skanderborg, Hans Justsen student i København og amtskriver Ulrik Christian Schandorf på hans hustru Charlotte Amalie Justdatter afsagde sig arv og gæld efter deres salig far amtskriver Just Hansen, som 19/12 1707 døde i København.

(76)

** afsigt imellem oberførster Ritter på sin tjener Christen Lauridsens vegne kontra Niels Jensen og Jørgen Nielsen i Jeksen, som lyder, at da de har slået Christen Lauridsen, da bør de for hvert slag bøde 3 gange 6 lod sølv efter lovens 6.bogs 7.kap 8.artikel.

16/1 1708.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Knudsen og hans hustru Anne Poulsdatter i Hørning og deres tjenestekarl Niels Nielsen Dragon, for vidner og dom, angående det træ, som de i Hørning skov på Frands Jensens part skal have hugget og en del deraf bortført, som efterskrevne bevidnede. sagen er opsat 6 uger.

(77)

** regimentskriver Gyberg stævnede Gabriel Jørgensen i Gesing, og efterskrevne vidnede, at de i faderen Jørgen Jørgensens gård i Gesing så, at Gabriel Jørgensen og Rasmus Pedersen stod op til et læs møg, som Rasmus Pedersen ville køre der igennem med, og havde hinanden i håret, og da de slap hinanden, tog Gabriel et par stavtræer og kastede efter Rasmus Pedersen, men om han ramte ham, så de ikke.

** Poul Nielsen i Forlev begærede efterskrevne obligation læst og påskrevet, hvori Johan Svendsen, borger i Skanderborg, kendes at være Poul Nielsen skyldig 24 rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham sin iboende gård i Skanderborg, dateret 27/12 1707.

(78)

23/1 1708.

** Nikolaj Møller i Svejstrup stævnede Knud Nielsen og Jens Nielsen af Bjedstrup, angående han har hørt, de skal have noget ham at beskylde i en eller anden uærlig måde, hvortil Jens Nielsen svarede, at han havde ham intet at beskylde, end ærligt og godt er.

** Søren Steffensen og Laurids Nielsen i Ry stævnede salig Morten Ydes enke Maren Christensdatter i Ry, og Rasmus Hansen i Fårhus for dom, angående resterende oldenpenge. sagen er opsat 14 dage.

** Peder Rasmussen i Stilling og hans søn Rasmus Pedersen sst bekendte, at de på efterfølgende måder er forenede, at da Peder Rasmussen og hustru har afstået hans påboende selvejer bondegård i Stilling til hans søn Rasmus Pedersen, så skal han give hans far og hans hustru efterfølgende deres livstid.

(79)

** Rasmus Pedersen i Stilling æskede vidne. Peder Rasmussen i Stilling i hånd tog hans fornævnte søn og tilstod, at han med sin egne samt hustru og andre børns samtykke tilsiger hans søn og hans trolovede fæstemø Margrete Jensdatter, at de skal alene nyde den selvejer bondegård i Stilling, som er ham tilhørende, mod at hans søn giver enhver af sine medarvinger for hvis, de med rette efter deres far Peder Rasmussen arveligt kan tilfalde i bemeldte gård, som efterskrevne Jens Lauridsen i Stilling og Mikkel Søgård sst og Jens Rasmussen i Blegind samtykte.

30/1 1708.

** magister Hans Johansen Lønborg i Fruering stævnede hr Mads Trane i Ormslev samt Rasmus Pedersen, murmand i Skanderborg, som han sad i arrest på slottet, angående en begravelse i Skanderup kirke, hvor salig Mette Verkamps samt hendes salig mand med flere var begravet, og ligkisterne sønderslået, og magister Lønborg fremlagde et tingsvidne
her af tinget 15/8 næst afvigte, hvoraf ses, at de spolerede kistefjæl at være af Mette Verkamps, hendes salig mands og andre venner, som i begravelsen var nedsat, og i graven var Hans Nielsen, salig Mette Jensdatters 1.mand, som døde 1654, og derefter fremlagde sit indlæg. sagen blev opsat 4 uger, og imidlertid tillod magister Hans Lønborg Rasmus Murmand, at han måtte være i sit eget hus i arrest.

(80)

** baron Christian Gyldenkrone stævnede Peder Christensen i Jeksen for vidnesbyrd at påhøre, angående noget bøg, som er fundet ved hans gård, og efterskrevne vidnede, at træet ligger på vild mark, og Peder Christensen ikke vedkender sig træet.

(81)

6/2 1708.

** Hein Justsen i Skanderborg på magister Seidelin og amtskriver Ulrik Christian Schandorfs vegne stævnede Rasmus Pedersen, murmand i Skanderborg for vidner og dom, angående de penge, de havde lånt ham af Skanderborg bys fattiges penge, til at lade hans barn kurere for, som med smitsom syge var belad, som er 19 sletdaler, hvorimod han pantsatte dem efterskrevne gård og haveplads, hvorefter blev afsagt dom, som herefter bliver indført.

** oberførster Ritter stævnede efterskrevne angående ulovlig skovhugst i KM skove, som efterskrevne bevidnede. sagen er opsat 3 uger.

(84)

** afsigt imellem amtskriver Schandorf i Skanderborg kontra Rasmus Murmand sst, som blev tildømt at betale hans gæld 19 sletdaler.

13/2 1708.

** magister Seidelin stævnede angående kirketiendes forpagtning.

** Søren Steffensen og Laurids Nielsen i Ry efter opsættelse begærede dom kontra Rasmus Hansen i Hårby, angående resterende oldengæld, som han blev tildømt at betale.

** Peder Jensen i Gesing æskede vidne angående hans gårds afbrændelse, og efterskrevne vidnede, at onsdag næst efter påskehelligt ved en ulykkelig hændelse kom ild i hans gård, så den såvel som hans nabo Jørgen Jørgensens inden 2 timers tid er lagt i aske, så han derover mistede al sit indbo.

(85)

** Peder Andersen, skrædder i Skanderborg, æskede skøde. Niels Rasmussen, skrædder i Skanderborg, solgte til Peder Andersen hans efterskrevne iboende hus i Skanderborg.

20/2 1708.

** magister Nichel Seidelin i Skanderborg lod læse og påskrive en skriftlig stævning angående vidneførsel om Brande kirkes tiendes forpagtning, og efterskrevne vidnede, at de 3/3 1705 var på Stovgård overværende et køb, som samme dag blev sluttet imellem kammerherre Bruchdorf og magister Seidelin om Brande kirketiende og en stor del øksne, som magister Seidelin havde stående på Hammergård, som han beklagede sig at måtte sælge formedelst stor fortrang.

 (88)

27/2 1708.

** Christen Christensen Svejstrup i Horsens på Rasmus Murmand i Skanderborg hans vegne stævnede hr Mads Trane i Ormslev for vidner at påhøre, angående en omtvistet begravelse i Skanderup kirke, og efterskrevne vidnede om reparationen af samme begravelse i kirken.

(90)

** magister Hans Lønborg i Fruering efter 4 ugers opsættelse fremlagde et skriftligt indlæg. sagen er opsat 14 dage.

** i den sag, som oberførster Ritter i dag 3 uger søger kontra en del for ulovlig skovhugst, mødte efterskrevne og beklagede sig, at de var stævnet, men ikke havde begået nogen ulovlig skovhugst.

** regimentskriver Gyberg stævnede amtmand Jørgen Grabow for synsmænds opkrævelse til den part af Ringkloster, han har i brug, hvorledes bygningen, siden den er afbrændt for tillagt hjælp opsat er, hvorefter synsmænd afhjemlede deres syn.

(92)

** magister Mads Trane stævnede efterskrevne Skanderborg indbyggere for dom at lide, angående vin og brød til Skanderup kirke. sagen er opsat 8 dage.

5/3 1708.

** regimentskriver Gyberg fremlagde et skriftligt syn på den bygning, som rytterbønderne i Vilholt Rasmus Rasmussen og Peder Nielsen havde sat i stedet for deres afbrændte stuehus og isterad.

(93)

12/3 1708.

** Johan Svendsen, borger i Skanderborg, stævnede Jens Madsen Forlev sst for dom, angående en del eng og årdagsjord, som han har haft i brug, og ikke deraf svaret afgifter, og fremlagde et fæstebrev på samme jord, dateret 21/8 1695, samt kvitteringer fra amtstuen. sagen er opsat 14 dage.

** oberførster Ritter efter tingsvidne og opsættelse 6/2 og 27/2 begærede dom over en del, angående ulovlig skovhugst, hvorefter nogle blev dømt og andre frikendt.

(94)

** magister Hans Lønborg i Fruering i rette lagde et skriftligt indlæg, og begærede opsættelse i den sag kontra Rasmus Murmand i Skanderborg, og sagen blev efter begæring opsat 14 dage.

19/3 1708.

** magister Hans Lønborg i Fruering stævnede magister Mads Trane i Ormslev for vidner, angående den begravelse i Skanderup kirke, som hr Mads Trane uden noget lovligt syn og tingsdom skal have bemægtiget sig, og var hr Mads Lønborgs salig moster Mette Verkamps og den salig matrones to mænd tilhørende, og hvori 7 hele kister skal have været bestående, og magister Trane skal have befalet Rasmus Murmand at ryddelig gøre graven, hvorover kisterne er blevet optaget og sønderslået, og de dødes legemer ilde medhandlet, og efterskrevne vidnede derom.

(98)

26/3 1708.

** Rasmus Mikkelsen Sael, borger i Århus, stævnede hans svoger Matias Pedersen Buch, fuldmægtig hos amtmanden, og fremlagde en obligation, hvortil han svarede, at han havde modregning derimod, hvorefter blev afsagt dom, som herefter er indført.

(99)

** oberførster Ritter stævnede efterskrevne for dom, angående ulovlig skovhugst, som efterskrevne bevidnede. sagen er opsat 4 uger.

(100)

** Magister Hans Lønborg stævnede magister Mads Trane i Ormslev for vidner og synsmænds opkrævelse, alt angående den omtvistede begravelse i Skanderup kirke, og fremlagde et skriftligt indlæg og en attest, hvorefter synsmænd afhjemlede deres syn.

(102)

** oberførster Ritter stævnede Peder Poulsen, nu værende hos sin bror i Vrold, Elsebet Cortsdatter i Vissing for dom, angående deres lejernålsbøder, og fremlagde hr Hans Seidelin, sognepræst for Tåning og Ovsted sogne, hans attest, at 1707 septuagesima blev publice absolveret i Tåning kirke Elsebet Cortsdatter, som udlagde Peder Poulsen som barnefar, og begge tjente i Fuldbro mølle.

** Niels Pedersen i Skanderborg stævnede Jens Mortensen, skrædder i Vrold, for dom for 14 mark, han ham skyldig er. sagen er opsat 14 dage.

** Johan Svendsens sag kontra Jens Madsen Forlev er opsat 14 dage.

** afsigt imellem Mikkel Sael i Århus og Matias Buch i Skanderborg, hvor Matias Buch blev tildømt at betale sin gæld.

** afsigt for lejermål. Peder Poulsen i Vrold og Elsebet Cortsdatter i Vissing bør betale, han 24 lod sølv og hun 12 lod sølv.

(103)

2/4 1708.

** Peder Hansen Kryssing, handelsmand i Århus, stævnede efterskrevne for hvis, de ham skyldig er, som de blev tildømt at betale.

11/4 1708.

** magister Seidelin i Skanderborg stævnede Matias Ulrik Krag, forvalter på grevskabet Langeland, efter en af ham udstedt veksel, dateret Adslev præstegård 22/7 næst afvigte.

** magister Hans Lønborg af Fruering stævnede Rasmus Murmand i Skanderborg, som svarede, at han vidste ikke af andre kister eller fjæl, end som hos ham er fundet, eller flere ben med hud og kød på, end som er lagt i begravelsesstedet igen.

16/4 1708.

** Johan Hagensen i Ry mølle fremlagde hr Niels Krog i Alling, sognepræst for Alling og Tulstrup, hans missive, at samtlige Alling bymænd har været hos ham og berettet, at de var til sinds at ville lade sig forene i den sag, som Johan Hagensen til landsting allerede har indstævnet, angående græsning og sædeland i Sønderskov, Birk hede, således at de overlader ham fuldkomment mål lige med en helgård i Birk hede, som til den ende skal skiftes, så enhver kam få sin del, hvorpå efterskrevne Alling bymænd fremlagde regimentskriver Rasmus Holmer i Dallerup hans tilladelse om dette forlig.

(105)

23/4 1708.

** i den skovsag, som i dag 4 uger blev opsat, mødte Karen Envoldsdatter i Skanderborg og tilkendegav, at det læs ris, som fandtes i hendes have, havde hun købt på Skanderborg gade.

** provst magister Seidelin stævnede skriftligt Matias Ulrik Krag, forvalter på grevskabet Langeland, og fremlagde hans veksel på 266 rigsdaler, og efterskrevne vidnede, at en kopi af en skrivelse blev lagt i postsækken 30/8 sidst afvigte.

(106)

** efter foregående opsættelse begærede Johan Svendsen i Skanderborg dom kontra Jens Madsen Forlev sst, som blev dømt til at betale halvdelen af afgiften, nemlig 4 rigsdaler 3 mark.

30/4 1708.

** magister Nichel Seidelin i Skanderborg i den sag kontra forvalter på Langeland Matias Ulrik Krag fremlagde hans veksel på 266 rigsdaler.

(107)

** Niels Knudsen Leger i Skanderborg stævnede efterskrevne i Skanderborg for hvis, de ham skyldig er. sagen er opsat 3 uger.

7/5 1708.

** magister Hans Lønborg i Fruering stævnede magister Mads Trane i Ormslev og Rasmus Murmand i Skanderborg, angående hans moster salig Mette Verkamps begravelse i Skanderup kirke, og efterskrevne, der iblandt Anne Mikkelsdatter salig Iver Nielsen, forrige graver til Skanderup kirke, hans efterladte enke vidnede, at da salig Mette Verkamps var død, blev hun nedsat til hendes salige mænd i den begravelse i Skanderup kirke, men om hendes første salig mand havde købt den eller ikke, vidste de ikke, ikke heller om han var kirkeværge den tid.

(108)

** oberførster Ritter efter opsættelse begærede dom over en del for ulovlig skovhugst, som blev tildømt at lide efter KM skovforordning, på nær enkelte, som ingen ulovligt skovhugst havde gjort.

** den sag, magister Lønborg søger kontra Rasmus Murmand i Skanderborg angående dødes medfart i en begravelse, er opsat 14 dage.

14/5 1708.

** magister Hans Lønborg i Fruering lod oplæse en skriftlig stævning, og efterskrevne, der iblandt Kirsten Marcusdatter, Niels Poulsens hustru i Hvilsted, vidnede, at de i Skanderup kirke så dele af døde mennesker med hud og kød på, som syntes at være hugget eller stødt i
stykker, og Karen Sørensdatter, Søren Sørensens hustru af Vitved, vidnede, at hun mødte nogle karle med et sammenbundet knippe håndgreb og jern til ligkister, og spurgte hende, om hun ville købe nogle til hendes mands ligkiste, hvortil hun svarede nej.

(109)

** læst KM forbud, at ingen af KM undersåtter må sende breve med den svenske post, som passerer igennem landet til og fra Hamborg.

21/5 1708.

** den sag, magister Hans Lønborg søger kontra Rasmus Murmand i Skanderborg er efter begge parters begæring opsat 14 dage.

** oberførster Ritter stævnede efterskrevne for ulovlig skovhugst, og efterskrevne vidnede derom. sagen er opsat 3 uger.

(111)

** Niels Knudsen Leger i Skanderborg efter 3 ugers opsættelse begærede dom over en del angående jordleje og andet i Skanderborg. sagen er opsat 3 uger.

** Oluf Byrgesen stævnede efterskrevne for vidner og dom at lide efter KM konsumptionsforordning for begået konsumptionssvig, og efterskrevne vidnede, at de hos Jørgen Nielsen sst befandt, at han handlede med brændevinsbrænden, og stod brændevinskedler på ilden. sagen er opsat 14 dage.

(112)

30/5 1708.

** Mads Nielsen, borger i Skanderborg, stævnede Christen Madsen sst, angående en del jord i Hedeagers skov, og fremlagde en attest angående delingen af Hedeager imellem vedkommende, og lodkastning om samme. sagen er opsat 14 dage.

** Niels Knudsen Leger i Skanderborg på Rasmus Murmands vegne stævnede Jens Tomasen i Forlev for vidner at påhøre og dom at lide, angående forøvede skændsord og overlast mod Rasmus Pedersen Murmand, hvortil Jens Tomasen svarede, at han ikke vidste noget uærligt ham at påsige, men om han skulle have sagt noget, da var det sket i drukkenskab.

(113)

** regimentskriver Gyberg lod oplæse kald og varsel, angående syn og vidner om Ry bys fædrifts beskaffenhed, og fremlagde en skriftlig synsforretning, dateret 24/5 1708, hvorefter efterskrevne, som mindes op til 60 år, vidnede, at så længe har der stedse til Ry by været geder holdt upåanket indtil for nogle år siden, da de af skovbetjente skal være aflyst og forbudt, og Ry bymænd, formedelst den vidtløftige drift med deres fæmon har kun meget ringe mælkning af deres køer, men var en stor nytte for dem, om det allernådigst måtte tillades, som tilforn, at holde geder.

(114)

** regimentskriver Gyberg stævnede Karen Jensdatter, sidst tjenende Peder Jensen i Gesing for dom, angående undvigelse på ulovlig måde, samt stævnede Rasmus Mortensen med hans hustru Kirsten Villumsdatter i Hvolbæk for dom at lide, angående hos ham værende Karen Jensdatter, som er Rasmus Mortensens kones søsterdatter, hvortil ham svarede, at hun berettede for dem, at hun intet var længere fæstet med Peder Jensen i Gesing end til påske.

4/6 1708.

** magister Mads Trane i Ormslev lod læse en KM befaling om kommissarier imellem magister Mads Trane og magister Hans Lønborg, angående en begravelse i Skanderup kirke.

(115)

** den sag imellem magister Hans Lønborg og murmanden Rasmus Pedersen i Skanderborg, angående den begravelses opbrydning i Skanderup kirke er opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg lod lyse efter rytterbonde Peder Jensen i Gesing hans uden lovlig opsigelse af sin tjeneste bortdragne pige Karen Jensdatter.

11/6 1708.

** oberførster Ritter efter opsættelse 21/5 sidst afvigte begærede dom over en del for ulovlig skovhugst. sagen er opsat 14 dage.

** oberførster Ritter stævnede Anders Borre i Gesing, og fremlagde en skriftlig klage fra Mikkel Jensen, møller i Gesing mølle, og Anders Lauridsen Borre vidnede, at ommeldte bæk dette år ikke er opkastet, men for nogen tid siden havde han 16 personer, som bækken skulle have opkastet, mens formedelst mølledammens opstemmelse, som forårsagede bækkens overløb, kunne de det ikke forrette.

(116)

** regimentskriver Gyberg stævnede Johan Heinrich af Fredericia i hans arrest i portstuen ved Skanderborg slot for dom, angående hvis sårmål og slag, som han skal have tilføjet Anders Pedersen inderstes barn Jens Andersen af Svejstrup, og efterskrevne vidnede, at Johan Heinrich med en stav slog efter en hund, men ramte barnet i panden over det ene øje, så synsmændene syntes, pandebenet var sønderslået. Johan Smeds kone i Svejstrup Maren Christensdatter vidnede derom, og Poul Madsen i Svejstrup og hans hustru Gertrud Nielsdatter vidnede, og Knud Jensen, Jens Andersens søn i Svejstrup, vidnede, at han så barnets mor og barnet i Pinds mølle hos en kone sst det at kurere, som det til den ende antog, da hun sagde, at hvis hinden om hjernen tog nogen skade, da kunne barnet ikke leve, men hvis hinden blev ved magt, mente hun, at barnet kunne kære eller komme sig. hvorefter blev afsagt, at da Johan Heinrich af våde har beskadiget Anders Pedersens barn, da bør han efter lovens 6.bogs 11.kapitels 2.artikel at betale badskærløn og den såredes kost, mens han læges, samt betale processens bekostning med 2 rigsdaler.

(118)

** regimentskriver Gyberg stævnede Mikkel Jensen, møller i Gesing mølle, for dom, angående hans mølledams og malevands opstemmelse og overståelse på rytterbonden Anders Lauridsen Borre i Gesing hans eng, og efterskrevne vidnede derom. sagen er opsat 14 dage.

(119)

** regimentskriver Gyberg stævnede Niels Andersen af Hemstok, angående hvis fremmed græsfæmon, som han i år antaget har.

** oberførster Ritter fremlagde et skriftligt syn på hvis brøstfældighed, som kunne være ved Koldens mølle og dens mølledams dæmning, hvorover mølleren Jens Mogensen sig har besværet.

** Niels Knudsen Leger i Skanderborg efter opsættelse 30/4 og 21/5 næst forleden begærede dom over efterskrevne personer af Skanderborg for resterende jordleje og andet, de ham skyldig er, som de blev tilfundet at betale.

(120)

** den sag Isak Nielsen og Niels Andersen snedker i Skanderborg kontra Christen Madsen sst, angående omtvistede stykke jord i Hedeager skov, er opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg lyste 3.ting efter Peder Jensen, rytterbonde i Gesing, hans bortdragne tjenestepige Karen Jensdatter, hvorimod blev fremlagt an attest af Hans Toksværd i Århus, at den efterlyste Karen Jensdatter har siden påske været i hans tjeneste i Århus, hvorfor dommeren ikke kunne se, at hun her bør dom at lide.

18/6 1708.

** magister Hans Lønborg i Fruering begærede dom over Rasmus Pedersen, murmand af Skanderborg, angående salig Mette Verkamps begravelse i Skanderup kirke, og fremlagde et indlæg. sagen er opsat 4 uger.

25/6 1708.

** oberførster Ritter begærede dom over de indstævnede for ulovlig skovhugst, hvorimod efterskrevne fremlagde deres forklaringer. sagen er opsat 8 dage.

(121)

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en skriftlig stævning, og efterskrevne vidnede om Gesing mølles vand og opkastelse af bækken, at såfremt vandet var derfra, kunne de opkaste bækken, og efterskrevne aflagde deres vidnesbyrd, og da det var silde på aftenen, da fortsættes sagen næste tingdag.

(123)

3/7 1708.

** regimentskriver Gyberg i sagen imellem Mikkel Jensen Møller af Gesing mølle og Anders Lauridsen Borre af Gesing, angående deres tvistighed om hvad skade, Anders Borre ved mølledammens opstemmelse har lidt, fremstillede efterskrevne vidner, som vidnede derom.

(126)

** efter opsættelse her af tinget angående ulovlig skovhugst begærede Niels Brøchner dom, hvorefter en del blev tildømt af lide efter KM skovforordning, og en del blev frikendt.

** Christen Madsen, indvåner i Skanderborg, fremlagde en skriftlig stævning, angående den imellem ham og Isak Nielsen sst værende tvistighed om noget jord i Hedeager skov, og begærede opmeldt synsmænd, hvilket blev efterkommet.

(127)

9/7 1708.

** Christen Madsen, indvåner i Skanderborg, lod oplæse kald og varsel angående syn og vidners høring om noget jord i Hedeager skov kontra Isak Nielsen og Niels Andersen Snedker her sst, og efterskrevne vidnede om delingen i Hedeager skov, og synsmænd afhjemlede deres syn.

(128)

** Isak Nielsen af Skanderborg på egne og Niels Andersens vegne sst begærede dom i den sag kontra Christen Madsen sst, angående det jord i Hedeager skov, som de omtvistes. hvorefter blev afsagt, at eftersom Isak Nielsen og Niels Andersen beviser, at formedelst deres i Hedeager tilfaldne lodders korthed, skulle de efter samtliges vedtægt nyde til deres lodder et andet stykke jord, da bør samme jord tilhøre dem.

(129)

** amtskriver Ulrik Christian Schandorf på KM vegne æskede vidne, og synsmænd afhjemlede syn på Ry mølle, hvor de synede brøstfældighed, som behøver efterskrevne egetømmer til reparation.

16/7 1708.

** regimentskriver Gyberg fremlagde en stævning, angående en forening og akkord imellem Frands Jensen og Jens Knudsen i Hørning om den imellem dem værende tvist, deres skovskifte og et derpå af Jens Knudsen omhugget træ vedkommende, og efterskrevne vidnede derom, der iblandt Jens Knudsens far Knud Mikkelsen i Dørup.

(131)

** regimentskriver Gyberg stævnede Mikkel Mikkelsen og hans far Mikkel Svendsen af Tiset for at forklare om den fra ryttergården i Tiset borteblevne ko og svin, samt deres tilbagekomst til gården igen, og Mikkel Mikkelsen forklarede, at det skete, mens han lå syg, men fandt dem på Testrup mark.

** regimentskriver Gyberg og rytterbonde Anders Borre fremlagde en forelæggelse kontra Mikkel Jensen, møller af Gesing mølle, og efterskrevne vidnede, at de for 2 år siden hjalp Mikkel Møller at hænge hans vandhjul og lægge renden, som vandet løber i, og det blev gjort efter den gamle vandbane, som står endnu.

** Jens Knudsen i Hørning på egne vegne æskede vidne og stævnede Frands Jensen i Hørning for på hans ejendom at have skåret en del tørv uden hans vilje og minde, og ikke har villet agte på forrige skel og deling imellem dem, og til samme tid stævnede Knud Bendixen i Ovdrup med hans myndling Oluf Jensen, Søren Snedker i Århus på hans hustru Maren Mikkelsdatters vegne, Søren Sørensen, anden Søren Sørensen og Oluf Sørensen i Framlev med deres formyndere, nemlig Peder Sørensen i Blegind, Jens Jensen i Framlev og Mads Olufsen i Grensten, Karen Olufsdatter i Høver med hendes lovværge, Mads Mikkelsen i Ravnholt på sin salig søster Kirsten Mikkelsdatters vegne, Rasmus Jensen Labing i Hørning og magister Laurids Thura i Århus, om de imod samme vidnesførelse vil have noget at svare.

(132)

** velagte ungkarl Peder Jensen af Skanderborg æskede skøde. Mikkel Rasmussen Ingerslev i Skanderborg solgte til ham hans iboende gård i Skanderborg.

** stor Peder Rasmussen i Mesing æskede lovbudsvidne og lovbød den halve selvejer bondegård i Mesing, som han selv påboer, dernæst for retten fremstod stor Peder Rasmussens søn Poul Pedersen og bød sølv og penge, og begærede den at indkøbe, og stod med dem til vedermålsting Rasmus Pedersen i nør Vissing, Oluf Pedersen i Mesing og Peder Nielsen i Stilling, som på deres egne og hustruers vegne var dette varsel gestendig.

(133)

** ungkarl Poul Pedersen i Mesing æskede skøde. stor Peder Rasmussen i Mesing solgte og skødede til hans søn Poul Pedersen og hans fæstemø Karen Madsdatter hans og hans hustrus tilhørende halve selvejer bondegård i Mesing, som de selv påboer, med dens rette tilliggelse.

** den sag, magister Hans Lønborg i Fruering søger kontra Rasmus Murmand i Skanderborg, angående en begravelse i Skanderup kirke, er ydermere efter begge parters samtykke opsat 14 dage.

23/7 1708.

** amtmand Jørgen Grabow på Jens Knudsen af Hørning hans vegne i sagen kontra Frands Jensen i Hørning fremstillede efterskrevne vidner, der iblandt Peder Olufsen i Hørning, som mindes 36 år, som var født i den halve gård ved Frands Jensen, som Rasmus Jensen iboer, og da blev skellet mellem Frands Jensens og Jens Knudsens påboende gårds skovsparter altid holdt for rigtighed, og hans salig far havde udvist ham det efterskrevne skel, og for nogen tid siden bad hans salig søster, som boede på Frands Jensens gårdspart, om han ville gå med i skoven og gøre rigtighed imellem dem, at den ene ikke skulle komme den anden for nær, og siden hans salig far døde, var han hos sin mor 12-13 år, og da stod han for den hele gård, hvorefter han blev tilspurgt, om han ikke er søskendebarn med Jens Knudsens hustrus mor, og ydermere forklarede, at Frands Jensens forrige og afdøde hustru var hans søster, hvorefter efterskrevne, der iblandt Mads Rasmussen i Hørning, som er født i den gård, som Jens Knudsen iboer, vidnede, at de ikke vidste, om der havde været tvist imellem salig Poul Nielsen, Jens Knudsens formand, og Frands Jensens gårds forrige beboer, hvorefter Iver Pedersen i Hørning aflagde hans vidnesbyrd, og på spørgsmål tilstod han, at Jens Knudsens kones mor Karen Poulsdatter er hans moster, og var også beslægtet med Frands Jensens børn på hans 1.kones side. da der ikke længere for nattens mørke kunne skrives, er det med de uafhørte vidner opsat til i morgen.

(137)

24/7 1708.

** i samme sag vidnede Jens Jensen i Bjertrup, at han boede 30 år i et hus på Rasmus Labings part, og da gik skellet, som efterfølger, og da slog han hø til samme skel for Mads Forlev og sønnen efter ham Rasmus Madsen, som boede på Frands Jensens nu påboende gård, og Rasmus Jensen, som har boet i Hørning 30 år vidnede om samme skel, og at på Frandses gård havde boet Rasmus Madsen, Oluf Pedersen herredsfoged, Jens Bendixen og så Frands Jensen, og på Jens Knudsens gård Poul Lauridsen, så Poul Nielsen og nu Jens Knudsen. Rasmus Nielsen i Blegind vidnede, at han er født i Hørning, og kan mindes 20 år, og på spørgsmål svarede han, at Jens Knudsens hustrus mor er moster til hans hustru, og er slægtet til Frands Jensens 1.kones børn, hvorefter Søren Pedersen i Fregerslev vidnede, at han for 16 år siden tjente Jens Knudsens hustrus far Poul Nielsen i Hørning, og da viste hans husbond ham skellet, hvortil han måtte græsse, og han havde også tjent hans bror Iver Pedersen 4 år, og angående slægtskab svarede han, at Jens Knudsens hustrus mor er hans moster, og at hans mor og Frands Jensens hustru var søskendebørn, hvorefter Oluf Poulsen i Fregerslev vidnede, at for 16 år siden var han hos Poul Nielsen og Rasmus Madsen i Hørning og slå hø, og Poul Nielsen viste ham skellet til Anne Olufsdatter, og angående slægtskab svarede han, at Jens Knudsens hustrus mor er hans søster, og Frands Jensens salig hustru Anne Olufsdatter var med han søskendebarn. derefter vidnede Jens Esbensen i Bjertrup, som kan mindes 20 år, og tjente hans bror Jens Esbensen i Hørning, og da hørte han om skellet imellem Oluf Pedersens gård, som Frands Jensen og Rasmus Jensen nu påboer, og Poul Lauridsens gård, som Jens Knudsen og nabo nu påboer, deres skovskifter, hvorefter fremkom Jens Mikkelsen i Hørning, som vidnede om skellet, samt at han var Jens Knudsens fars halvbror uden ægteskab.

(140)

** regimentskriver Gyberg stævnede Villum Johansen i Svinsager og hustru for vidner, angående deres forhold med hug og slag imod Søren Andersen sst.

30/7 1708.

** magister Hans Lønborg i Fruering fremlagde et brev til herredsfogden, at såsom den sag imellem ham og Rasmus Murmand af Skanderborg til i dag er opsat, og da magister Mads Trane har søgt kommissarier i sagen, så frafalder Hans Lønborg sagen her ved retten.

** regimentskriver Gyberg på rytterbonden Søren Andersen af Svinsager hans vegne lod oplæse kald og varsel kontra Villum Johansen og hustru Maren Eriksdatter sst, angående overfald med hug og slag, og synsmænd afhjemlede, at han havde to store huller i hovedet og var blodig i ansigt og på klæder, og havde flere slag på arme og skulder, og efterskrevne vidnede om overfaldet, der iblandt Maren Rasmusdatter rytterkone af Svinsager, som er Villums hustrus mosterdatter.

(141)

** Jesper Rasmussen, Jens Jensen med flere af Emborg bestod om deres imellemværende tvistighed at være forligt således, at Mikkel Madsen og Niels Lauridsen gør sig deres egen jord nyttig på bedste måde.

(142)

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Knudsen af Mesing for vidner og dom, angående nogle ord til hans tjenestekarl Hagen Jensen, og efterskrevne vidnede, at han sagde til karlen, at han skulle tage vare på hans salt og hans stål, men de så ikke, at han slog ham.

6/8 1708.

** regimentskriver Gyberg fremlagde et skriftligt syn, hvornæst de seks mølleres beboere, nemlig på tingskriver Jørgen Kofods vegne hans søn Peder Kofod af Hedemølle, Jens Lauridsen af Dørup mølle, Sejer Jensen af Bodil mølle, Oluf Jensen af Rødemølle, Peder Jensen af Vestermølle, og Erik Nielsen af Skvætmølle samtlige klagede og berettede, at de til møllernes reparation i langsommelig tid ingen udvisning af egetømmer er blevet bevilget, som forårsager den skete brøstfældighed.

** regimentskriver Gyberg stævnede Maren, salig Peder Todbjergs, og søn student Tomas Pedersen Todbjerg. sagen er opsat 8 dage.

(143)

13/8 1708.

20/8 1708.

** læst KM forordning angående en del misbrugeres afskaffelse.

27/8 1708.

** oberførster Ritter stævnede efterskrevne angående ulovlig skovhugst, som efterskrevne bevidnede. sagen er opsat 3 uger.

(144)

3/9 1708.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Jensen af Firgårde og hans hustru Anne Lauridsdatter for vidner og dom, angående en del træ, han skal have kastet af Peder Jensens vogn, og det til sig taget. sagen er opsat 3 uger.

(145)

10/9 1708.

17/9 1708.

** Oluf Byrgesen i Skanderborg stævnede Mikkel Rasmussen Ingerslev og Jørgen Nielsen Nedergård, begge borgere i Skanderborg, for ulovlig ølbrygning og brændevinsbrænden. sagen er opsat 14 dage.

** Niels Knudsen Leger i Skanderborg stævnede Niels Pedersen sst for de skældsord og håndgreb, han øvede imod ham, da han havde fundet hans svin i hans korn og ville indtage dem, som efterskrevne bevidnede. sagen er opsat 3 uger.

(146)

** oberførster Ritter efter 3 ugers opsættelse begærede dom over en del for ulovlig skovhugst. sagen er opsat 3 uger.

24/9 1708.

** regimentskriver Gyberg stævnede dragon Niels Andersen Krag hos sin far Anders Sørensen, husmand i Illerup, for dom, angående lejermål med Karen Rasmusdatter og Maren Jørgensdatter af Illerup, samt uførm og udjagelse imod Maren Jørgensdatter, samt skælden trusler og andet, hvornæst Maren Jørgensdatter fremstod og beskyldte dragon Niels Andersen Krag for at være far til det uægte barn Johanne, som hun i Hornborg sogn har født og ladet døbe, nu 5 uger gammel. Hans Andersen i Illerup hans datter Maren Hansdatter vidnede.

(148)

** regimentskriver Gyberg stævnede Anders Sørensen Krag i Illerup, angående usømmelige forhold imod husmand Niels Drejer sst, og efterskrevne vidnede, at de så, at en dør i hans hus var aftaget.

(149)

** regimentskriver Gyberg stævnede Jørgen Rasmussen i Illerup imod vidner og dom, angående hans usømmelige forhold imod markmanden Jens Pedersen sst. sagen er opsat 3 uger.

1/10 1708.

** oberførster Ritter stævnede efterskrevne for vidner at påhøre samt hjemmel at forskaffe til træ, som hos dem er fundet.

(150)

** oberførster Ritter stævnede Eske Høg i Horsens, angående skovhugst, som efterskrevne bevidnede.

(151)

** Jens Jensen af Firgårde efter 4 ugers opsættelse, angående nogen tvistighed imellem hans nabo Peder Jensen sst og ham, tilstod, at han intet havde at påsige Peder Jensen hans hustru og datter, så ifremt nogen ord af ham var faldet, var det sket i drukkenskab.

** regimentskriver Gyberg efter 8 dages opsættelse kontra Jørgen Rasmussen af Illerup, angående hans forhold imod markmand Jens Pedersen sst, æskede vidnerne til afhørelse.

** Jens Nielsen i Jeksen har 27/8 hidført en ulv, som han her for retten bælgede, og kroppen i et træ ved tinget ophængt, og begærede sin betaling efter forordningen.

8/10 1708.

** læst KM forordning om hestes udførsel af Danmark.

** regimentskriver Gyberg i den sag kontra Jørgen Nielsen i Illerup for begået slagsmål på markmanden Jens Pedersen fremlagde en skriftlig klage fra markmanden, og Knud Jespersens hustru i Illerup Gertrud Jensdatter med flere vidnede om overfaldet.

(152)

** regimentskriver Gyberg stævnede samtlige Fruering bys beboere, angående noget jord med sæd, som de skal have bemægtiget sig, som skal tilhøre Hvolbæk, og efterskrevne vidnede om skellet imellem byerne. sagen er opsat 14 dage.

(153)

** regimentskriver Gyberg stævnede Karen Rasmusdatter og Maren Jørgensdatter, begge i Illerup, for lejermål. sagen er opsat 8 dage.

** oberførster Ritter lod afhjemle syn på KM skove og skovsparter, hvor synsmændene havde takseret efterskrevne skove for olden.

(154)

** Niels Legers sag i Skanderborg kontra Niels Pedersen sst er efter begæring opsat 3 uger.

** oberførster Ritter efter opsættelse æskede dom angående skovhugst, hvorimod efterskrevne fremførte deres gensvar. sagen er opsat 14 dage.

15/10 1708.

** regimentskriver Gyberg stævnede Karen Rasmusdatter og Maren Jørgensdatter, begge af Illerup, for deres lejermål, hvorfor de hver bør bøde 12 lod sølv, eller lide på kroppen. sagen er opsat 8 dage.

** Casper Bartholin Vestermark i Harlev mølle ? stævnede Christiane Jensdatter af Århus, og fremlagde hendes missive af 26/8 sidst afvigte

(155)

** regimentskriver Gyberg stævnede samtlige Fruering bymænd for synsmænds opkrævelse at forfare markskel imellem Hvolbæk og Fruering byers marker.

22/10 1708.

** Claus Jessen af Galten stævnede Laurids Simonsen, som boede i Galten, med hans kone Sidsel Sørensdatter for vidner at påhøre, angående trusler og skældsord, samt at Laurids Simonsen har ihjelskudt herredsfogdens svin ænder og høns.

 (159)

** herredsfoged Claus Jessen af Galten stævnede hofjægermester de la Roche på Nygård, angående vildthandel, som er kommet ham for øre, at onde og løgnagtige mennesker skal have talt om ham vedkommende, og efterskrevne piger vidnede, at for 4 år siden kom Peder Mand i Galten til herredsfogdens køkken med et lidet vildtlam, han havde fundet i Sjelle skovgårds skov ved siden af vejen, og de gav det mælk nogen tid, så sagde herredsfogdens kone, at de skulle fly det fanden i vold hen til den side, det var kommet fra, hun ville intet have dermed at bestille, så bar de det til Sjelle skovgård, hvortil herredsfoged Claus Jessen svarede, at han ikke vidste, det havde anden beskaffendes med lammet, og han havde ikke brugt ulovligt skytteri.

** efter opsættelse af 8/10 sidst imellem oberførster Ritter og en del for ulovlig skovhugst, blev afsagt, at efterskrevne bør lide efter KM skovforordning, og efterskrevne frikendes.

** regimentskriver Gyberg fremlagde et syn på markskel mellem Hvolbæk og Fruering marker, hvilket skal holdes for ret skel imellem begge byers marker, hvormed Hvolbæk og Fruering bymænd hinanden i hånd tog, at de dermed på begge sider var venlig med denne deling fornøjet.

(160)

29/10 1708.

** regimentskriver Gyberg stævnede Kirsten Rasmusdatter, til huse hos Jens Nielsen, husmand i Skårup, hvor hun er, når hun ikke er ude at betle brød, for dom at lide, angående hendes begangne lejermål med dragon Niels Andersen Krag. sagen er opsat 14 dage.

** Jens Andersen, husmand af Blegind, på sin hustru Kirsten Jensdatters vegne tilstod kald og varsel for lovbud, som Rasmus Jensen, soldat ved marineregimentet i Rendsborg og hans bror Jens Jensen af Blegind på egne og deres bror Jens Jensens vegne af stor Felding agter at forhverve, angående noget selvejerjord i Blegind sønder og norder Aldrup marker, som dem efter deres salige forældre arveligt er tilfaldet, som de nu til 1.ting lovbød.

** Esben Jensen af Fregerslev til 3.ting oplyste en ko, over 10 år gammel, som skt Mikkelsdag med hans kvæg kom i gårde, og som han har ladet oplyse på kirkestævne.

(161)

** oberførster Ritter stævnede Laurids Simonsen og Søren Røgen, begge af Galten, og Anders Nielsen af Høver, angående ulovlig skovhugst, som efterskrevne bevidnede.

** skovsagen imod en del i dag 4 uger er efter begæring opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg lod oplæse kald og varsel kontra dragon Niels Andersen Krag og hans far Anders Sørensen af Illerup, som formedelst tidens korthed blev opsat 14 dage.

5/11 1708.

** læst KM forordning om kornskatten.

** Jens Knudsen i Hørning stævnede Frands Jensen sst, angående en hans skovsparter, hvori han indbilder sig at ville have lod og del. sagen er opsat 5 uger.

(162)

** Rasmus Jensen Soldat til 2.ting lovbød forberørte selvejerjord.

** Peder Hansen Kryssing i Århus stævnede hofjægermester de la Roche samt Niels Poulsen og hans kæreste Bodil Marie, samtlige på Nygård, for dom at lide for hvis gæld, hofjægermesteren er ham skyldig, og fremlagde de la Roches obligation, dateret Nygård 28/10 1704, lydende på 121 rigsdaler, samt hans obligation af 4/7 1707 lydende på 143 rigsdaler, og siden har hofjægermesteren og Niels Poulsens kæreste Bodil Marie bekommet varer for 44 rigsdaler, hvilket gør tilsammen 342 rigsdaler, som hofjægermesteren bør betale. sagen er opsat 4 uger.

12/11 1708.

(163)

** læst KM forordning om betlere på landet og i købstæderne.

** læst KM forordning om fremmede ministre ved hoffet deres domestikker eller gods ikke må stedes arrest på for gæld.

** regimentskriver Gyberg med 14 dages opsættelse kontra Niels Andersen Krag af Illerup fremlagde et tingsvidne her af retten 24/9 næst forleden, og Niels Drejer hans hustru Karen Mikkelsdatter og Maren Jørgensdatter, alle af Illerup, erbød deres saggivelse ved ed at bekræfte, og fuldmægtigen satte i rette, at dragonen bør betale 4 lejermålsbøder, samt holde sig fra Karen Rasmusdatter, som han holder letfærdig omgængelse med, samt for uførm imod Niels Drejer og hans hustru og Maren Jørgensdatter.

** regimentskriver Gyberg efter 14 dages opsættelse æskede dom over Kirsten Rasmusdatter for begået lejermål.

** regimentskriver Gyberg efter 14 dages opsættelse kontra Anders Sørensen, husmand i Illerup, angående hans forhold imod hans nabo Niels Andersen Drejer efter tingsvidnes formelding af 24/9 sidst, begærede dom, hvortil Anders Krag svarede, at han vidste aldeles ingen molest nogen sinde at have gjort sin nabo, og ikke hans dør aftaget.

(164)

** Rasmus Jensen, soldat af Rendsborg, på egne og to brødres vegne til 3.ting lovbød selvejerjord i Blegind marker.

** Jens Andersen, husmand af Blegind, æskede skøde. Rasmus Jensen, soldat af Rendsborg, med sine brødre Jens Jensen, forrige landsoldat, af stor Fulden og Jens Jensen af Blegind solgte til Jens Andersen og hans hustru Kirsten Jensdatter 20 skæpper land i hver af Blegind sønder og norder Aldrup marker, som dem arveligt efter deres salig forældre Jens Jensen, gårdmand i Blegind, og hustru Karen Rasmusdatter er tilfaldet.

** afsigt kontra dragon Niels Andersen Krag i Illerup for begået lejermål med videre, at han efter KM forordning af x/12 1690 frikendes for den første lejermålsbøde, men for hver af de øvrige betale 24 lod sølv efter lovens 6.bogs 13.kapitels 1.artikel.

** afsigt kontra Anders Krag i Illerup, at da det ikke bevises, at han har formastet sig imod hans nabo, og han erbyder at gøre sin ed derpå, så frikendes han.

** afsigt kontra Kirsten Rasmusdatter af Skårup for lejermål, at eftersom det bevises med magister Hans Lønborgs attest 23/9 sidst, så bør hun betale sine bøder 12 lod sølv.

(165)

19/11 1708.

26/11 1708.

** hofjægermester de la Roche på Nygård stævnede Anders Pelsen, rytterbonde i Labing, for vidner og beskyldning at påhøre, angående ulovlig vildtskytteri i KM skov, som efterskrevne bevidnede.

(166)

** Johan Knudsen, borger i Skanderborg, stævnede Jens Madsen Forlev sst for dom på hans iboende gård, og fremlagde en dom her af retten 26/9 1707. sagen er opsat 14 dage.

** Poul Nielsen i Forlev stævnede Poul Madsen i Skanderborg for dom, angående gæld, og fremlagde en obligation af 26/10 1705. sagen blev opsat 3 uger.

** regimentskriver Gyberg stævnede Søren Mikkelsen i Grumstrup og Jacob Hansen i Skanderborg imod synsmænds opkrævelse til at syne og besigtige hvad bygning, rytterbonden Peder Jensen i Gesing på hans afbrændte gårds byggeplads for den allernådigste bevilgede og tillagte hjælp af bygningstømmer og penge, anvendt har.

** regimentskriver Gyberg stævnede Oluf Pedersen og Christen Andersen, begge i Mesing, imod synsmænds opkrævelse til at syne og besigtige hvad bygning, rytterbonde Rasmus Sørensen Kock i Gram, på hans afbrændte gårds byggeplads for den allernådigste bevilgede og tillagte hjælp af bygningstømmer og penge, anvendt har.

(167)

3/12 1708.

** regimentskriver Gyberg stævnede Hans Holmbo, underofficer fra Glückstadt, logerende i Torrild, for vidner, angående rytterbonde Gabriel Jørgensen af Gesing, som han til soldat skal have hvervet, og varselsmændene talte med hans far hr Oluf Holmbo i Torrild præstegård, og efterskrevne vidnede derom.

(168)

** regimentskriver Gyberg fremlagde efterskrevne skriftlige syn på rytterbonde Rasmus Sørensen Kock i Gram hans opsatte bygninger. sagen blev opsat 8 dage.

(169)

** afsigt i en skovsag efter opsættelse 12/11 sidst, at en del bør lide efter KM skovforordning, og en del frikendes.
 
** regimentskriver Gyberg. synsmænd afhjemlede, at de havde været forsamlet ved den ryttergård i Vitved, som Jacob Sørensen frakom, og Rasmus Sørensen nu efter ham beboer, for at efterse bygningernes beskaffenhed, som han har forbedret meget.

** regimentskriver Gyberg fremlagde efterskrevne skriftlige syn til Peder Jensen i Gesing for hvad bygning, han på hans afbrændte byggeplads har ladet opsætte. sagen er opsat 8 dage.

(170)

** stor Peder Jensen i Illerup stævnede Laurids Bertelsen i Alken for dom, angående hvis rede penge, Peder Jensen har forstrakt ham med. sagen er opsat 8 dage.

** Peder Hansen Kryssing i Århus begærede den sag opsat kontra hofjægermester de la Roche på Nygård. sagen er opsat 4 uger.

10/12 1708.

** Johan Knudsen, borger i Skanderborg, efter 14 dages opsættelse begærede dom kontra Jens Madsen Forlev sst, angående salig Peder Johansens tre børn, Dorte Pedersdatter, Kirsten Pedersdatter og Johanne Pedersdatter deres fædrene og mødrene arv, for hvilke dem er pantsat Jens Madsens iboende gård, hvilken gård er tildømt dem, og på Peder Johansens yngste datter Maren Pedersdatter i hendes morbror og formynder Niels Rasmussen i Emborg hans hosværelse begærede hendes arvepart i samme pantsatte gård, efter skiftebrev efter salig Peder Johansen 24/1 1703, hvorefter blev afsagt, at de fire umyndige børn bør at nyde den pantsatte gård.

(171)

** sagen med kautionister for de afbrændte gårde er opsat 8 dage.

** den sag Peder Jensen i Illerup søger kontra Laurids Bertelsen i Alken er opsat 8 dage.

17/12 1708.

** læst og påskrevet instrumentist i Horsens Martinus Rehs allernådigste tilladelse, hvorvidt han er tilladt at betjene.

** regimentskriver Gyberg lod læse to opsættelser kontra Rasmus Sørensen, rytterbonde i Gram, hans kautionister Oluf Pedersen og Christen Andersen, begge af Mesing, og fremlagde deres underskrevne forpligt, dateret 15/9 1707 og synsvidne 3/12 sidst angående Rasmus Sørensens påboende gård i Gram. dommen findes herefter indført.

** regimentskriver Gyberg efter opsættelse kontra rytterbonden Peder Jensen af Gesing hans kautionister Jacob Hansen i Nissumgård og Søren Mikkelsen i Grumstrup, fremlagde de to kautionisters efterskrevne forpligt af 8/9 1707 og synsvidne her af retten 3/12 sidst. den fremlagde kaution medfører, at dersom Peder Jensen ikke anvender det bevilgede tømmer og penge til at opbygge hans afbrændte gård eller ikke kan præstere det, så forpligter de dem dertil af deres egne midler, hvorefter blev afsagt, eftersom syn 3/12 udviser, at Peder Jensens gård ikke endnu forsvarlig er opbygget, så bør Jacob Hansen og Søren Mikkelsen inden 6 uger samme gård i fuld stand at sætte.

(172)

** i den af regimentskriver Gyberg proponerede sag, angående Rasmus Sørensen Kock af Gram hans kautionister, i rette lagde deres kaution, hvori Peder Nielsen, Mikkel Jensen og Jens Pedersen af Stilling, Oluf Pedersen og Christen Andersen af Mesing, Mikkel Andersen, Søren Sørensen, Jesper Jensen og Rasmus Lauridsen af Gram bekender og tilstår, at som Peder Sørensen, Jens Mikkelsen, Rasmus Sørensen, Hans Nielsen og Mikkel Jensen, alle rytterbønder af Gram, deres forhen beboede 5 halve gårde i næst afvigte april måned ved ulykkelig ildebrand er lagt i aske, og KM har bevilget efterskrevne tømmer til gårdenes opbyggelse, dog derfor at stille kaution, så lover de, at omtalte rytterbønder opbygger deres afbrændte gårde, og hvis de det ikke kan præstere, så lover kautionisterne det at fuldføre for deres egne midler.

(173)

** afsigt i denne sag lyder, eftersom Oluf Pedersen og Christen Andersen i Mesing dem har tilforpligtet, at Rasmus Sørensen i Gram sin afbrændte gård forsvarligt skal opbygge, og da synsvidne udviser, det ikke er sket, så bør de betale 75 sletdaler til bygningernes manglende istandsættelse.

** Frands Jensen og Jens Knudsen, begge selvejere og rytterbønder i Hørning, mødte og æskede vidne og fremlagde et skriftligt forlig angående deres tvistighed om deres skovsparter i Hørning skov, hvorom de er blevet forligt, som efterfølger.

(174)

** Poul Nielsen i Forlev lod oplæse en opsættelse 26/11 kontra Poul Madsen i Skanderborg, og fremlagde en panteforskrivning lydende på 40 rigsdaler, som han er skyldig sin kære svoger Poul Nielsen i Forlev, hvorfor han pantsætter ham efterskrevne hans ejendom i Skanderborg, dateret 26/10 1705, hvorefter han begærede dom, som lød, at Poul Nielsen bør have nam og udlæg i den pantsatte ejendom.

** Peder Hansen Kryssing, borger og handelsmand i Århus, lod oplæse to opsættelser 5/11 og 3/12 sidst kontra hofjægermester de la Roche på Nygård, og fremlagde de i opsættelsen nævnte obligationer, og ydermere fremlagde et regnskab af dato 12/12 1708, som formelder, at hofjægermesterens debet, efter afhandlet regning med mamselle Bolmari Christiane og hendes hånds bevis 27/2 1708, er ham skyldig blevet 44 rigsdaler, hvorefter han blev tildømt inden 15 dage at betale den samlede gæld.

(175)

24/12 1708.

** læst amtmand Jørgen Grabows ordre og befaling til rettens betjente i Hjelmslev herred, at hvor vel det ikke påtvivles, at loven og KM forordninger for alle er blevet publiceret, som de skulle rette sig efter, dog fordrer en og anden fornemmet misbrug og forsømmelse efterfølgende poster under ordre og anbefaling at sætte, blandt andet om omløbere, der intet tager sig til, og tjenestefolk i en præsts sogn, og dog går til alters hos en anden præst, samt daglønnere, der forbydes at opholde sig nogetsteds, uden de er gifte. og den store misbrug af ulovligt krohold og brændevinsbrænden, samt at herredsfogder og skriver betid og i rette lovtid på de ordinære lovdage sætter retten på deres herredsting, og ikke fra det sted afviger, hvor retten burde holdes.

(178)

7/1 1709.

** regimentskriver Gyberg på rytterbonde Gabriel Jørgensen i Gesing hans vegne havde ladet stævne sergent Hans Holmbo af Glückstadt, logerende i Torrild, angående den overlast han har tilføjet Gabriel Jørgensen i hans iboende gård, men da Hans Holmbo af Gabriel Jørgensen annammede de af ham forhen tagne hvervningspenge, 6 sletdaler, og lovede at holde Gabriel Jørgensen fri denne sag angående, så blev sagen ophævet.

(179)

14/1 1709.

21/1 1709.

** læst KM forbud på hvede og hvedemels udførsel af Danmark.

** oberførster Ritter stævnede efterskrevne med deres tjenestefolk, angående ulovlig skovhugst, de skal have begået i KM skove, som efterskrevne bevidnede.

(180)

** Poul Pedersen i Jeksen fremviste en plag, som for nogen tid siden er kommet til hans bæster på Jeksen mark, som han havde oplyst på tinge og på kirkestævne, og som blev vurderet for 7 mark.

28/1 1709.

4/2 1709.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Simonsen i Siim og hans hustru for spørgsmål, angående deres tjenestekarl Søren Jensen, som skal have tjent dem 18 år, og for 3 uger siden ved døden afgået, da de ikke samme dødsfald for regimentskriveren som skifteforvalter har angivet, men imod loven med hans efterladte midler skaltet og valtet, men ingen var mødt herimod at svare.

** ungkarl Niels Olufsen, murmand i Skanderborg, æskede skøde. Jørgen Christensen, skrædder sst, solgte til ham deres efterskrevne gård sst.

12/2 1709.

** læst KM forordning om matrikelskatten.

** regimentskriver Gyberg lod oplæse kald og varsel kontra Jens Simonsen i Siim og hans hustru, angående deres tjenestekarl Søren Jensens dødelige afgang. sagen blev opsat.

(181)

** oberførster Ritter stævnede efterskrevne med deres tjenestefolk for vidner at påhøre og dom at lide, angående ulovlig skovhugst i KM skov, som efterskrevne bevidnede.

(182)

18/2 1709.

** læst amtmand Jørgen Grabows ordre af 10/2 1709 efter KM befaling 29/1 sidst angående korn og mels udførelse af Danmark.

25/2 1709.

** oberførster Ritter efter opsættelse angående ulovlig skovhugst fremstillede efterskrevne, som vidnede derom.

(184)

** Mikkel Johansen, borger i Århus, på salig Peder Brendstrups stervbos vegne stævnede efterskrevne personer for dom at lide, for hvis de til stervboet skyldig er, hvorimod nogle fremførte deres protester. sagen er opsat 3 uger.

** oberførster Ritter stævnede Niels Jensen og Jørgen Nielsen af Jeksen for en dom her af retten 9/2 1708 at påhøre, angående ulovlig medfart forøvet imod Christen Lauridsen skovfoged, hvorfor de ikke har rettet, og derfor bør at lide på kroppen. sagen er opsat 3 uger.

** den sag kontra Jens Simonsen i Siim samt hustru og Hans Andersen sst angående hans tjenestekarls dødsfald er opsat 3 uger.

4/3 1709.

(185)

(var i dag intet at bestille)

11/3 1709.

** herredsfoged Claus Jessen i Galten stævnede Johan Svendsen i Skanderborg for dom, angående 40 daler, som ham er blevet betalt for kroholdet i Borum, og derimod lovede afståelse til Claus Jessen. sagen er opsat 14 dage.

** herredsfoged Claus Jessen i Galten stævnede Matias Busch i Skanderborg for dom at lide for hvis, han skyldig er til stervboet i Harlev mølle, som er for 17 pund kobber, eller 2 ny kobberkedler. sagen er opsat 14 dage.

** Jens Tomasen i Forlev stævnede Mikkel Adslev i Skanderborg angående hvis han til Jørgen Jensen, Jens Tomasens søn, skyldig er, som han blev tildømt at betale.

(186)

** Jens Tomasen i Forlev stævnede Rasmus Pedersen i Sillerup for hvis, han ham skyldig er, som han blev tildømt at betale.

18/3 1709.

** Mikkel Johansen i Århus efter opsættelse 25/2 sidst begærede dom, hvorefter de skyldige blev tildømt at betale deres gæld.

** den sag kontra Niels Jensen og Jørgen Nielsen i Jeksen er med parternes bevilling opsat 3 uger.

25/3 1709.

3/4 1709.

8/4 1709.

** oberførster Ritter fremlagde dom 9/1 1708 kontra Niels Jensen og Jørgen Nielsen i Jeksen, hvorefter blev afsagt, at Jørgen Nielsen bør betale inden 15 dage, eller derefter at lide på kroppen med fængsel, angående Niels Jensen, så er han forligt med Christen Lauridsen efter dennes beretning, og derfor forbigåes.

** Christen Lauridsen, tjenende oberførster Ritter, gav tilkende, at han efter Niels Jensen i Jeksen hans ofte gjorte afbedelser og andre godtfolks mellemhandling har efterladt ham alle pretentioner, hvorimod Niels Jensen tilforpligter sig at betale ham til sagens omkostninger 4 rigsdaler.

(187)

15/4 1709.

** Rasmus Jensen i Adslev stævnede Peder Pedersen i Adslev og Rasmus Pedersen, handskemager i Skanderborg, for dom for hvis penge, hver af dem af deres salig søster og mand Peder Jensen i Adslev har bekommet eller lånt. sagen er opsat 8 dage.

22/4 1709.

** Rasmus Jensen i Adslev begærede den sag kontra Peder Pedersen i Adslev og Rasmus Pedersen i Skanderborg opsat 14 dage, hvilket skete.

29/4 1709.

6/5 1709.

** den sag, Rasmus Jensen i Adslev søger kontra Peder Pedersen i Adslev og Rasmus Pedersen i Skanderborg er opsat 3 uger til forlig.

** oberførster Ritter stævnede efterskrevne for ulovlig skovhugst, som efterskrevne bevidnede. sagen er opsat 3 uger.

(191)

** oberst Lewetzau på Bygholm stævnede Anders Borre i Gesing for den over ham udstedte dom 19/9 1707 at høre fornyet, samt lide tiltale og dom, for han ikke har villet rette for sig, hvorefter dommen blev fornyet.

(192)

13/5 1709.

** Tomas Nielsen i Skanderborg i hånd tog Jesper Rasmussen, skomager sst, og tilstod, at han sælger til ham efterskrevne hans hus sst.

** regimentskriver Gyberg stævnede Tomas Jensen, som afvigte vinter tjente Anders Adsersen i sønder Vissing, samt Anders Adsersen, som tilstod om deres tvistigheder angående tjenestes undvigelse, og imellem dem faldende ord at være forligt, således at Tomas Jensen bad ham om forladelse og lovede at betale til regimentskriveren den pågangne omkostning.

** Rasmus Randlev på sin husbonds vegne begærede genpart af Anders Borres dom, som sidste ting blev afsagt.

(193)

27/5 1709.

** Rasmus Jensens sag i Adslev kontra Peder Pedersen sst gældsfordring angående er opsat 8 dage.

** major Poul Rosenørns fuldmægtig gav tilkende, at majoren var indstævnet for vidner at påhøre, angående ulovligt skytteri i vildtbanen, og for at fremlægge sin adkomst til jagtrettigheden på Tvilumgård, og fremlagde udtog af Frederik den tredies skøde, dateret 6/7 1661, hvorefter han tilholdt sig jagtrettigheden, og fremviste et jagtskilt, hvorpå de Rosenørners våben og salig kancelliråd Peder Rosenørns navn fandtes, og samme skilt fandtes 1689 stemplet med Christian den femtes stempel, hvorefter han reserverede sig tiltale til jægermester de la Roche for åbenbar og ubevislig beskyldning.

** oberførster Ritter efter opsættelse begærede dom over de indstævnede af Skanderborg by. sagen er opsat 3 uger.

** indførsel af de af major Rosenørns fuldmægtig fremlagde dokumenter, som er jægermester de la Roches skriftlige stævning, samt kopi af KM skøde på Tvilumgård til Mads Poulsen og hans arvinger, testeret Poul de Rosenørn.

(194)

3/6 1709.

** Rasmus Poulsen af Ry fremviste for retten to ulveunger, han har fanget i Ry skov, og begærede derfor betaling efter forordningen.

** regimentskriver Gyberg stævnede Laurids Knudsen i Hårby, samt hans tjenestedreng Henrik Justsen samt Jørgen Justsen, tjenende Anders Jespersen sst for dom, angående deres usømmelige overfald med hug og slag imod Jørgen Jensen, tjenende Niels Andersen i Hemstok, og efterskrevne vidnede om overfaldet. sagen er opsat 14 dage.

(195)

10/6 1709.

** Jacob Hansen i Nissumgård fremlagde en panteforskrivning, dateret 15/8 1707, hvorefter Jens Terkildsen, da værende forpagter på baroniet Marselisborg, til amtskriver Ulrik Christian i Skanderborg, imod 126 rigsdaler, har pantsat ham hans øde gård og haveplads i Skanderborg, og da amtskriveren efter påtegning har fået sin betaling, blev indført i den forordnede protokol, at dette pant er indløst.

** Hein Justsen, fuldmægtig på Skanderborg, med fuldmagt af Jens Terkildsen, skødede til Jacob Hansen i Nissumgård en præstegårdsplads i Skanderborg by på samme måde som den til Jens Terkildsen af magister Nichel Seidelin er solgt efter skøde 10/8 1707.

** amtskriver Ulrik Christian Schandorf stævnede efter en memorial ommeldte mænd i Vrold for at vidne angående den ulykkelige ildebrand, som om natten 31/5 næst afvigte kom i Jens Hansens iboende anneksgård i Vrold, og efterskrevne vidnede, at alt indbo blev fordærvet, og alt Jens Hansens efterskrevne fæmon blev brændt, og de kunne ikke sige, at ilden var kommet af nogen uagtsomhed, og samme anneksgård for 35 år siden ved tordenild var lagt i aske, og at Jens Hansen, som gården også da beboede, med største umage havde den opbygget, og siden holdt den forsvarlig ved magt.

(196)

** oberførster Ritter stævnede Jørgen Kofod i Hedemølle for synsmænds opkrævelse til at syne Nissum hedeskov, hvad ulovligt der kunne være hugget siden det seneste kongelige skovsyn, som han har haft i opsyn, hvorefter synsmænd afhjemlede deres syn.

(197)

** oberførster Ritter stævnede Rasmus Mikkelsen i Roedgård, Anders Lauridsen i Gesing med flere for vidner, angående ulovlig skovhugst begået i KM skove, som efterskrevne bevidnede, hvorimod Anders Borre i Gesing fremlagde en seddel fra hr Niels Holmbo i Torrild, at han i vinter havde foræret hans svoger Anders Borre i Gesing et stykke egetræ.
vidneførsel af udenbys vidner næstkommende tingdag.

(200)

** indførsel af syn på den afbrændte anneksgård i Vrold.

17/6 1709.

** skovfoged Hermand Hirtz i Ry fremviste en ulveunge for retten, som ved tinget blev ophængt, og pretenderede sin betaling.

** efter opsættelse i dag 8 dage vidnede efterskrevne om skovhugsten.

(201)

** oberførster Ritter efter opsættelse begærede dom over en del af Skanderborg for ulovlig skovhugst. dommen findes herefter indført.

** oberførster Ritter stævnede Maren Lauridsdatter i Svejstrup for vidner at påhøre, angående en del hø, som hendes salig mand har solgt til Niels Knudsen Leger i Skanderborg, og ikke har villet lade oberførsteren være følgagtig, og efterskrevne vidnede, at Niels Knudsen for 3 år siden havde købt hø af salig Just Knudsen. sagen er opsat 3 uger.

** Jørgen Nielsen i Skanderborg stævnede Tomas Nielsen, forrige hyrde i Skanderborg, angående en blok i Hedeager skov, som Jørgen Nielsen har lejet af ham i 3 år, og efterskrevne vidnede derom.

(202)

** indførsel af det af Niels Knudsen Leger i Skanderborg fremlagde skøde, hvormed landsdommer Lerche til Lerchenfeldt skødede efterskrevne jordegods til ham, dateret 21/3 1708.

** indførsel af afsigt imellem oberførster Ritter kontra Niels Leger og interessenter, at da det træ, som de søges for, er hugget i Hedeager skov, som Niels Leger har købt af landsdommer Lerche, så bør de for oberførsterens tiltale fri at være.

(203)

25/6 1709.

1/7 1709.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jesper Sørensen Herskind i Århus for vidner at påhøre, angående Mette Nielsdatters ærlige forhold og saggivelse, at han hende, mens hun var hos ham i tjeneste, har besvangret, så hun nu reder til barsel, hvorefter han fremlagde en attest fra amtskriver Ulrik Christian Schandorf, at Niels Pedersen i Skanderborg ladegård hans datter Mette Nielsdatter for 4 års tid har tjent ham som stuepige, hvor hun forholdt sig ærlig, tro og flittig, og har ikke andet hørt om hende, end som en ærlig og uberygtet pige vel egner og anstår, dateret Skanderborg amtstue 1/7 1709, og derefter en lignende attest fra regimentskriver Gyberg, og efterskrevne, som har kendt hende fra hendes barndom, vidnede det samme, hvorefter Mette Nielsdatter vidnede, at da hun tjente Jesper Sørensen som husholderske, havde han lagt sig efter hende og besvangret hende.

(204)

** amtskriver Ulrik Christian Schandorf fremlagde en memorial til amtmand Jørgen Grabow med hans påtegning, hvori rytter Niels Jensens hustru Anne Rasmusdatter af Vrold vidnede, at hun på landevejen til Århus så hun et spædbarn dødliggende på samme vej.

** indførsel af varsel i samme sag.

** indførsel af memorial i samme sag.

(205)

** indførsel af synsmændenes forretning i samme sag, at de ved landevejen ved Skanderborg slots mark i en busk fandt et stykke af et hestedækken, hvori var en del små ben, som var fuld af orm og maddiker, og de kunne grangiveligt se, at der var bundet et stærkt bånd bundet sammen på det sted, hvor de syntes halsen af barnet kunne have ligget.

8/7 1709.

** læst KM forbud mod at brænde brændevin af hvede eller rug, men aleneste af byg, havre og malt.

15/7 1709.

** Anders Lauridsen Borre af Gesing stævnede dragon Søren Jensen af Gesing for et vidne, angående nogle usømmelige ord, som han skulle have hørt af Peder Jensen i Gesing, som også blev stævnet, og efterskrevne vidnede, at Peder Jensen havde kaldt Anders Borre for en hykler, og sagde til ham, havde jeg flyet en rakker her til byen den tid, jeg flyede dig hertil, da havde jeg gjort mig en god velgerning.

(206)

22/7 1709.

29/7 1709.

** Niels Pedersen af Skanderborg ladegård og hans datter Mette Nielsdatter stævnede Ditlev Bloch, garver i Århus, for spørgsmål at besvare, angående en del af ham udsagte usømmelige ord imod Mette Nielsdatter, og efterskrevne vidnede, at de i Jesper Sørensen Herskinds stue hørte, at Ditlev Bloch sagde til Mette Nielsdatter, du er en løgner, en forsvoren ånd, og du agter ikke, hvad du sværger, og du er et skarn, og så slog hans sig med sin hånd på sit bryst, og bad dem drages til minde.

** regimentskriver Gyberg fremlagde efterskrevne skriftlige syn, angående en del rugmarkers slette afgrøde dette år.

(210)

5/8 1709.

** baron Christian Gyldenkrone til Vilhelmsborg stævnede ung Christen Christensen i Hårby. sagen er opsat 14 dage.

** amtskriveren stævnede Niels Mikkelsen Haunstrup, Niels Knudsen Leger, Peder Pallesen og Johan Svendsen af Skanderborg, Erik Nielsen i Skvæt mølle, Anders Jensen i Fuldbro mølle, Laurids Jensen og Niels Bonde i Vrold, som 1/7 næst afvigte her af retten var blevet udnævnt til sandemænd at påkære det drab, som er forøvet på et barn, som blev fundet på Skanderborg slots mark, i dag deres tov at afhjemle, og de fremkom og med opholdne fingre bad sig så Gud hjælpe, at de havde gjort deres aller yderste flid til at udvise hvem, som det dødfundne barns dræber og morder måtte være, og den ikke havde kunnet finde, hvorefter de modtog de 8 lod sølv, som dem efter loven er tillagt.

** Anders Lauridsen Borre af Gesing fremlagde en skriftlig stævning til Peder Jensen i Gesing for ærerørige og skældsord, og efterskrevne vidnede, at Peder Jensen sagde til Anders Borre, du er en hykler, og havde jeg flyet en rakker til byen, den tid jeg flyede dig, så havde det været bedre for mig, og de havde hørt, at Anders Borre sagde til Peder Jensen, du går og siger, at jeg har tøjr nok til at hænge mit flæsk og gæs i, hvorpå Peder Jensen svarede, at dersom han havde sagt det, da skulle han stå ved det, og siden hørte de Peder Jensen sagde, jeg tror Anders Borre vil kvæle mig, fordi jeg siger, han skal betale Jacob Hansen hans tøjr, hvorimod Anders Borre fremlagde en attest fra hr Niels Holmbo i Torrild, angående forlig mellem Anders Borre og Jacob Hansen i Nissumgård, som han havde overværet, hvor præsten havde tilbudt at betale det omtvistede tøjr, for der herefter kunne være venskab mellem de gode naboer, dateret Torrild 5/8 1709.

(211)

12/8 1709.

** Jacob Hansen i Nissumgård stævnede Anders Borre i Gesing for at høre deres forlig oplæse påskrives og i tingbogen indføres, hvortil Anders Borre fremlagde hr Niels Holmbos attest, hvorimod Jacob Hansen svarede, at forliget var skrevet på forklarligt dansk, som af Anders Borre og Niels Holmbo, som han havde med sig som en svoger og ven på sin side, var underskrevet.

(212)

** Matias Buch i Skanderborg stævnede Niels Knudsen Leger og Johan Svendsen, begge borgere i Skanderborg, angående deres angivende til amtskriveren om Mette Jensdatter, at hun skulle have fået og født det døde barn, som for nogen tid siden blev fundet ved Lovmands dam, hvorefter jordemoder Anne Nielsdatter i Skanderborg vidnede, at hun med andre koner 5/8 var i Matias Buschs hus, hvor Mette Jensdatter tjente, og da befandt de, at hun var ganske uskyldig i slig tiltale, idet der intet tegn var på, at hun havde fået et barn.

(213)

** indførsel af Matias Buschs kaldsmemorial.

** Jacob Hansen i Nissumgård fremlagde efterskrevne skriftlige forlig imellem ham og Anders Lauridsen Borre i Gesing, angående noget hestetøjr, som Anders Borre lovede at betale ham, hvilket forlig blev indgået i overværelse af hr Niels Olufsen, sognepræst til Torrild og Vedslet sogne og Oluf Byrgesen i Skanderborg.

** indførsel af Jacob Hansens fremlagte stævning til Anders Borre, angående deres tvistighed om markskade og indtagelse af heste.

(214)

** regimentskriver Gyberg fremlagde en skriftlig synsforretning på efterskrevne afbrændte og opbyggede ryttergårde.
.
(215)

19/8 1709.

** baron Christian Gyldenkrone fremlagde en forelæggelse her af retten i dag 14 dage betræffende nogle vidners udeblivelse i en sag angående ulovlig skovhugst af ung Christen Christensen i Hårby, hvorefter efterskrevne vidnede derom. sagen er opsat 14 dage.

26/8 1709.

** magister Knud Smidt Gadbjerg, sognepræst for Hylke menighed, stævnede samtlig Gesing mænd for resterende tiende af Tammestrupgårds mark. sagen er opsat 14 dage.

(216)

** Matias Buch i Skanderborg fremlagde en stævning kontra Niels Knudsen Leger og Johan Svendsen, begge af Skanderborg, angående hans tjenestepige Mette Jensdatter, og efterskrevne vidnede derom, som ikke havde hørt rygte om, hun levede et letfærdige levned.

** Christen Sørensen, rytterbonde i Salten, stævnede Laurids Eriksen, tjenende Jens Rasmussen i Salten, efter en skriftlig memorial, og efterskrevne vidnede, at da de var ude at slå hø, sagde Christen Sørensen til Laurids Eriksen, du lader mig vel gå hos dig, da svarede Laurids Eriksen, nej, du skal to tjæren af dig først, og vidnet spurgte Laurids Eriksen, om Christen Sørensen havde stjålet noget tjære, hvortil han svarede ja. sagen er opsat 4 uger.

2/9 1709.

(217)

** læst KM forbud om handel på Danzig og andre befængte steder, så længe den grasserende smitsomme sygdom varer.

** borgmester Hans Vinter af Århus stævnede Sivert Bøckling og Jørgen Hansen af Skanderborg for dom for hvis, de ham skyldig er. sagen er opsat 6 uger.

** Claus Jessen i Galten stævnede Inger Pedersdatter og hendes mand Peder Christensen Mundelstrup for vidner, angående hvis ord hun skal have haft mod ham, og efterskrevne vidnede, at hun havde sagt, at hun to gange havde været ved Framlev Gern herredsting, og kunne ingen ret ske, og to gange var hun i hans hus, men han skjulte sig for hende, formedelst hun ingen ret skulle ske, og sagde, at Jessen ville have krøbet på hende i et kammer, og hun ville klage for Nansen.

** Jens Rasmussen, skomager af Skanderborg, stævnede Niels Nielsen i Naldal hans tjenestekarl Peder Rytter og Svend Jørgensen i Vestbirk og hans hustru for vidner, angående deres overlast imod ham forøvet på landevejen, som efterskrevne bevidnede.

(218)

** Niels Knudsen Leger af Skanderborg stævnede Svend Jørgensens hustru i Vestbirk for vidner at påhøre, angående nogle af hende udsagte ord, den imod ham af Niels Nielsen i Naldal og Svend Jørgensen i Vestbirk forøvede usømmelige medfart, og efterskrevne vidnede, at de i Svend Jørgensens hus hørte, at hans hustru klagede sig, formedelst de i denne sag skulle komme i fortræd, og at Søren Sørensen Kræmmer sst kom ind til hendes mand og begærede, at han skulle følges med ham for til krøbling at slå dem, som har taget hans brændevinshat.

** baron Christian Gyldenkrone stævnede Christen Christensen i Hårby angående ulovlig skovhugst, og Niels Jespersen i Hårby vidnede, at han havde intet hørt eller det dertil, for han den dag, som træet skal være hugget, var i Hørning, og den indstævnede reserverede sig satisfaction for den ubevislige anklage.
 
** Matias Buch i Skanderborg stævnede Rasmus Bødker og Jacob Andersen, begge af Skanderborg, for forklaring at gøre angående stævning af hans tjenestepige Mette Jensdatter, som nu fragik, at hun aldrig havde sagt de ord om Knud Legers pige Birgitte Sørensdatter, hvormed sagen blev ophævet. hendes bror Anders Sørensen i Krogstrup begærede tingsvidne.

** baron Christian Gyldenkrone stævnede samtlige Adslev sognemænd og Sejer Jensen i Bodil mølle for at fremlægge deres fæstebrev på Adslev sogns kirkes anpart korntiende, det at vedstå eller fragå. sagen er opsat 8 dage.

(219)

** den sag baron Gyldenkrone lader føre imod ung Christen Christensen af Hårby, skovhugst angående, er opsat 8 dage.

** regimentskriver Gyberg fremlagde efterskrevne skriftlige forlig imellem Anders Rasmussen Borre og Peder Jensen, begge af Gesing, angående deres tvistighed om lånte rede penge til Peder Jensen.

** Christian Sørensen i Skanderborg æskede skøde. for retten fremkom salig Niels Rasmussen, fordum musikant i Skanderborg, hans efterladte hustru Maren Tomasdatter med hendes tiltagne lovværge og svigersøn Poul Madsen, kleinsmed i Skanderborg, og solgte til Christian Sørensen og hans hustru Karen Rasmusdatter efterskrevne gård i Skanderborg, som hun og hendes salig mand tilhørte, efter skøde af Niels Pedersen Grumstrup udgivet 16/5 1684.

** salig Niels Rasmussen, fordum musikant i Skanderborg, hans efterladte hustru Maren Tomasdatter i Skanderborg æskede skøde på deres gård, som hun på auktion 10/7 1708 efter salig Niels Rasmussen musikant blev tilsået som højstbydende, hvorefter KM slotsfoged tilskødede hende samme efterskrevne ejendom.

9/9 1709.
 
(220)

** læst KM forordning om kornsorters udførsel af landet.

** den sag, magister Knud Schmidt Gadberg i Hylke har i opsættelse kontra de Gesing mænd angående resterende tiende er opsat 4 uger.

** regimentskriver Gyberg stævnede samtlige Svejstrup bys beboere og præsten hr Jacob Møller for dom at lide, angående det jord i Sønderskoven, som de imod forbud endnu bruger til sædeland. sagen er opsat 8 dage.

** baron Christian Gyldenkrones fuldmægtig formente, at de indstævnede Adslev mænd og mølleren i Boel mølle burde tilkendegive, om de ville vedstå deres fæstebrev på kirkens anpart tiende, hvorefter efterskrevne svarede, at de ikke var i stand til at betale afgiften, med de øvrige erbød sig deres fæste at vedstå og den udlovede afgift tilsvare, hvorpå blev afsagt dom, at samtlige Adslev sognemænd bør deres tiende at svare efter deres fæstebrevs indhold, og hvis de ikke svarer afgiften til den anførte termin, da bør baronen hos de skyldige at nyde udlæg derfor i deres bo gods og løsøre.

16/9 1709.

** Johan Svendsen i Skanderborg for Jacob Hansen i Nissumgård stævnede Anders Borre i Gesing for dom at lide for konfirmation af deres forlig, som han bør efterkomme. sagen er opsat 14 dage.

(221)

** regimentskriver Gyberg stævnede Steffen Simonsen i Siim, angående et af ham opsat gærde. sagen er opsat 14 dage.

** den sag, som regimentskriver Gyberg søger kontra Svejstrup bymænd, er formedelst synsmændenes udeblivelse opsat 8 dage.

23/9 1709.

** regimentskriver Gyberg fremlagde en skriftlig synsforretning på Svejstrup Sønderskov og en dom her af retten 20/1 1701, samt en sessions resolution. sagen er opsat 14 dage.

30/9 1709.

** læst KM forbud på heste og hopper at udføre af Danmark, og om hestes og kuskes anskaffelse til artilleriet.

** etatsråd Grabow på Jacob Hansen af Nissumgård hans vegne efter opsættelse i den sag kontra Anders Borre i Gesing angående et forlig satte i rette, om han ikke af retten burde tilkendes samme af ham underskrevne forlig i alle punkter at holde og efterkomme. sagen blev opsat 3 uger.

(224)

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Rasmussen i Siim for dom, angående den kørsel, som han tilegner sig over Steffen Simonsens toft. formedelst nattens påtrængsel blev vidneførsel opsat 8 dage.

7/10 1709.

** læst KM forbud på alle slags korn og fødevarers udførsel.

** regimentskriver Gyberg lod oplæse kald og varsel i den sag imellem Jens Rasmussen og Steffen Simonsen af Siim, angående jords indhegning formenende kørsel med videre, og efterskrevne, som mindes op til 50 år, vidnede om den omtvistede vej, der iblandt Anders Jensens hustru Anne Christoffersdatter af Firgårde og hendes bror Christoffer Simonsen af Svejstrup samt Rasmus Rasmussens hustru Anne Sørensdatter af Siim, og Sidsel Sørensdatter, Jens Rasmussens hustru i Javngyde. sagen er opsat 14 dage, om den i mindelighed kan bilægges.

(225)

** magister Knud Schmidt Gadberg, sognepræst i Hylke, efter opsættelse kontra Jørgen Jørgensen og Anders Borre i Gesing begærede dom for resterende tiende, som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede Christen Madsen og tjenestepige for dom at lide, angående en del tørv, som de fra Illerup mark skal have taget og bortført.

(226)

14/10 1709.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Pedersen, skrædder i Stjær, angående hug og slag imod Peder Christensens hustru Maren Rasmusdatter og deres børn af Koldensgård, og de talte med Jens Pedersens far Peder Jensen Skrædder, og synsmænd afhjemlede syn på hendes skade.

** borgmester Hans Vinter af Århus efter opsættelse her af retten 22/9 sidst afvigte fremlagde en dom her af retten 14/6 1700 og begærede dom, hvorefter blev afsagt, at Peder Brorsens hustru Johanne Christensdatter og Sivert Bøckling bør betale deres gæld.

(227)

** Jesper Mikkelsen, smed i Skanderborg, stævnede Jens Rasmussen, skomager i Skanderborg, for hvis penge, han ham skyldig er. sagen blev opsat 6 uger.

** regimentskriver Gyberg lod oplæse kald og varsel kontra Christen Madsen og tjenestepige af Skanderborg angående tørvs afførsel af Illerup mark. sagen er opsat 8 dage.

21/10 1709.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Nielsen, rytterbonde i Jeksen, for dom, angående begået lejermål med Bodil Jensdatter sst, som ligeledes blev stævnet, og fremlagde præstens missive, at dom 1 post pascha stod Jens Jensens søster i Jeksen Bodil Jensdatter åbenbart skrifte for løsagtighed i Adslev kirke, hvorfor hun udlagde til barnefar en gift mand af Jeksen Jens Nielsen. sagen er opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede Mikkel Mikkelsen i Hvolbæk for dom, angående hvis korn og afgrøde, som han har bortført af rytterbonden Peder Jensens tilhørende jord i Gesing, og et af hans bæster, som han skal have bemægtiget sig og bortført, uden hans vilje og minde. sagen er opsat 14 dage.

(228)

** regimentskriver Gyberg begærede dom kontra de Svejstrup mænd, angående Sønderskovens pløjning med videre. sagen er opsat 8 dage.

** Jacob Hansen i Nissumgård efter opsættelse 16/9 og 30/9 begærede dom over Anders Borre i Gesing, som blev tildømt at betale Jacob Hansen 4 skæpper rug efter deres indgåede forlig.

** den sag angående Steffen Simonsen i Siim hans indhegnede toft er efter begæring opsat 14 dage.

28/10 1709.

** Christen Christensen i Kovtrup i Tyrsting Vrads herred på egne og Matias Podemester på Hammergård og Christen Olufsen af Bøgeballegård deres vegne stævnede Niels Christensen, Jens Jensen og Anne Pedersdatter, så og Peder Madsen, som sagen angår, alle i Kovtrup for vidner og kontravidner, anlangende deres aflagte vidner på Tyrsting Vrads herredsting 9/10 sidst afvigte, og efterskrevne vidnede, at Christen Kovtrup ikke i ringeste måde gjorde Peder Madsen af Kovtrup nogen forfang, den tid han af korporal Bøcher blev taget til soldat på Kovtrup mark, og han var hverken fængslet eller bundet, og han gik og holdt på sin plov på marken til hans stedfar Jens Jensens gård, og ved pinsedagstide blev Peder Madsen og hans stedfar tilsagt at møde på Kærbygård hos kaptajn Bjelke som soldat for det strølægd, som hans stedfar har en del hartkorn i.

(229)

4/11 1709.

** sagen imellem Steffen Simonsen og Jens Rasmussen af Siim blev endnu opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede Niels Mikkelsen af Hvolbæk angående korns bortførsel fra ---- ----- gårds tilliggende jord. opsat 14 dage.

** den sag kontra Jens Nielsen i Jeksen angående begået lejermål med Boel Jensdatter er opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg lod oplæse kald og varsel i dag 14 dage til Jens Mortensen, husmand i Vrold, angående en kvie, som hans hustru har taget på Søren Lauridsen sst hans gård, af årsag Peder Jensen ikke har betalt hele lejen derfor. sagen er opsat 14 dage.

11/11 1709.

** læst patent om pardon for en del hans KM undersåtter af Ballum med flere sogne i Ribe stift, som af frygt for indrullering under landmilitsen sig til fremmede steder har begivet.

** oberførster Ritter stævnede efter en skriftlig memorial angående ulovlig skovhugst, og efterskrevne vidnede derom.

(231)

18/11 1709.

** Niels Brøchner af Skanderborg efter opsættelse i dag 14 dage fremstillede efterskrevne, som vidnede om ulovlig skovhugst.

(232)

** den sag imellem Jens Rasmussen og Steffen Simonsen i Siim er opsat 8 dage.

** ligeså den sag kontra Jens Mortensen i Vrold angående en kvie er opsat til forlig 8 dage.

** ligeså den sag kontra Jens Nielsen i Jeksen og den kvinde, som beskylder ham for lejermål, fremlagde han sit skriftlige indlæg.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jacob Hansen af Nissumgård og Søren Mikkelsen af Grumstrup, angående deres kaution og forløfte for ryttebonde Peder Jensen i Gesing, som blev stævnet for restants og gårdens ulovlige beboelse, og synsmænd afhjemlede syn på hans gård, hvorefter blev fremlagt en dom her af tinget 17/12 1708, hvori er indført deres efterskrevne kaution, hvorefter blev afsagt, at da Peder Jensens gård ikke endnu er forsvarlig opbygget, så bør kautionisterne inden 6 uger samme gård i fuld stand at sætte, og nu i dag blev afsagt, at de indstævnede kautionister bør betale til regimentskriveren til gårdens inventarium og besætning de manglende 172 sletdaler.

(234)

** regimentskriver Gyberg fremlagde en forelæggelse her af tinget i dag 14 dage kontra Mikkel Mikkelsen, husmand i Hvolbæk, samt Jørgen Jørgensen og Gabriel Jørgensen i Gesing deres vidne at aflægge at aflægge, angående noget korn, som Mikkel Mikkelsen af Peder Jensen i Gesing hans mark har borttaget, og da vidnerne ikke mødte, blev de tildømt at betale 20 lod sølv, samt at møde deres vidne at aflægge.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Mortensen, husmand i Vrold, for vidner at anhøre, angående en kvie, som tilhørte Rasmus Jensen, hvorimod Jens Mortensen erbød sig at gøre sin højeste helgens ed, at han såvel hans hustru, at de om studens bortkommelse ikke havde ringeste videnskab. sagen er opsat 14 dage.

(235)

25/11 1709.

** regimentskriver Gyberg lod oplæse et kald og varsel i dag 14 dage kontra Jens Nielsen i Jeksen og Boel Jensdatter sst, angående deres begåede lejermål, og Boel Jensdatter erbød sig at gøre sin ed derpå, og Jens Nielsen erbød sig at gøre sin ed, at han aldrig havde haft legemlig omgængelse med hende. sagen er opsat 14 dage.

(236)

** sagen kontra de Svejstrup mænd, angående Svejstrup Sønderskov, er opsat 8 dage.

** Jesper Mikkelsen, smed i Skanderborg, lod oplæse kald og varsel i dag 6 uger kontra Jens Rasmussen, skomager i Skanderborg, angående en gård, han ham afkøbt har, hvorpå Jens Rasmussen resterer 139 sletdaler at betale, som han blev tildømt at betale.

2/12 1709.

** regimentskriver Gyberg efter 14 dages opsættelse i den sag kontra Mikkel Mikkelsen af Hvolbæk fremkom Jørgen Jørgensens og hans søn Gabriel Jørgensen i Gesing, som vidnede, at de så, at Mikkel Mikkelsen holdt med en vogn på Peder Jensens agerende med en del havre på samme vogn, hvortil Mikkel Mikkelsen svarede, at han havde lejet noget jord af Peder Jensen, men han ikke borttog noget havre af hans jord.

** Rasmus Randlev begærede, at de to sager kontra Jens Mortensen, husmand, måtte blive opsat i 8 dage, hvilket blev bevilget.

** Jens Jacobsen Skivholme af Ørskov stævnede efterskrevne imod dom for hvis, de ham skyldig er, og efterskrevne protesterede. sagen er opsat 3 uger.

(237)

9/12 1709.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Rasmussen og hustru i Siim, og efterskrevne vidnede, at de ikke af Jens Rasmussen og hustru havde hørt noget usømmeligt og uærligt at udsige, men havde hørt, at Jens Rasmussens kone sagde, om de ikke havde hørt sige, hvorledes konen tog mandens sko på, når hun ville stjæle havre, men hun navngav ingen. andre, der iblandt Jens Hansen Husmands kone Maren Jensdatter, vidnede, at de ikke havde hørt Jens Rasmussen eller hustru sige noget utilbørligt om Steffen Simonsen eller hans hustru Maren Lauridsdatter. sagen er opsat 14 dage.

(238)

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Nielsen i Jeksen, angående hvad ord og omgang, han har haft med Boel Jensdatter sst, da han som barnefar til hendes barn blev udlagt, at hun i hans sted skulle udlægge en anden, og derfor tilbudt hende penge og andet. sagen er opsat 8 dage.

** den sag kontra Jens Mortensen i Vrold er opsat 8 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede Anders Rask i Ry på Søren Andersen af Tammestrup hans vegne for hvis, han af ham bekommet har. sagen er opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede samtlige gårdmand i Ry for dom at lide, angående deres utilbørlige forhold imod gadehusmændene sst, både med usædvanligt pålæg med gærders lukkelse og græspenge. sagen er opsat 14 dage.

(239)

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Mortensen, husmand i Vrold, angående hans huses og lukkelses beskaffenhed. sagen er opsat 8 dage.

** Niels Olufsen, murmester i Skanderborg, stævnede Jørgen Nielsen sst for han skal have overfaldet ham med skælden og blodige slag, hvorpå synsmænd afhjemlede syn på hans sår.

16/12 1709.

** regimentskriver Gyberg lod oplæse kald og varsel til Jens Nielsen af Jeksen, angående Boel Jensdatter sst, som ham for barnefar har udlagt, og Boel Jensdatters bror Jens Jensen af Jeksen og hans hustru Kirsten Pedersdatter vidnede, at Jens Nielsen havde tilbudt Boel Jensdatter 16 rigsdaler, om hun ville angive en anden for hendes barnefar i hans sted, hvortil hun intet gav til svar. formedelst nattens påtrængende blev sagen opsat 8 dage.

(240)

** regimentskriver Gyberg stævnede Søren Rasmussen Yde i Vengegård og Peder Christensens enke af Jeksen og Hans Nielsen sst, som Peder Christensens gård fæst har, for dom at lide angående hvis salig Peder Christensen og Søren Yde efter udgivne forpligt til regimentskriveren skyldig er, samt angående skiftebrev efter den salig mand. sagen er opsat 8 dage.

** den sag kontra Jens Mortensen i Vrold er opsat 8 dage.

23/12 1709.

** regimentskriver Gyberg i sagen kontra Jens Nielsen af Jeksen, angående hans med Boel Jensdatter begangne lejermål, fremstillede Kirsten Jensdatter af Jeksen for at vidne om dette lejermål med hendes faster Boel Jensdatter, og hun vidnede, at Jens Nielsen tilbød hendes faster 15 rigsdaler for at udlægge en anden i hans sted. sagen blev opsat 14 dage.

(241)

** Poul Madsen, smed i Skanderborg, stævnede Jørgen Nielsen sst, for han har overfaldet ham i hans hus. sagen er opsat 14 dage.

** Niels Olufsen, murmester i Skanderborg, stævnede Jørgen Nielsen sst, angående hans overfald på ham. sagen er opsat til næste tingdag.

(242)

** Jens Jacobsen Skivholme af Ørskov lod oplæse en opsættelse af 25/11 sidst kontra en del gældnere. sagen er opsat til næste tingdag.

13/1 1710.

** regimentskriver Gyberg stævnede afgangne Jacob Jensens enke Birgitte Olufsdatter af Hvolbæk og hans efterladte børn, alle som eftermålsmænd efter den afdøde Jacob Jensen, for syn og vidner, samt Rasmus Andersen af Hvolbæk og den salig mands søn Daniel Jacobsen, som med den salig mand skal have været i følge fra Skanderborg, og de talte med enken og hendes stedsøn Daniel Jacobsen, og Daniel Jacobsen vidnede, at da han med sin far kørte fra Skanderborg ad vejen ved søen, som løber til ladegård og forbi Skvætmølle, da løb hestene løbsk, da de kom til limgraven, og vognen væltede, og hans far slæbte efter hestene i hamlerne, hvorved han døde, og på en af hestene red Daniel Jacobsen til enkens far Oluf Jensen i Rødemølle og gav det tilkende, hvorefter blev kendt, at salig Jacob Jensen i kirke eller kirkegård som sædvanligt må begraves.

(243)

** regimentskriver Gyberg lod oplæse et kald og varsel af 23/12 sidst kontra KM oberførster Johan Hermand Ritters fuldmægtig Niels Brøchner i Skanderborg angående det hos Jens Christensen af Mesing befundne ege og bøgetræ, og fremlagde to hjemmelsbreve af Bjertrup 10/12 1709 og af Hørning 14/12 1709, hvorefter blev afsagt, at da det med nøjagtig hjemmel tilstås det hos ham fundne træ, så bør han for hvis, der imod ham kan søges, fri at være.

(244)

** regimentskriver Gyberg lod oplæse kald og varsel af 16/12 sidstleden kontra afgangne Peder Christensens enke i Jeksen angående gældsfordring, og fremlagde en skriftlig forpligt, dateret 27/6 1702 af Søren Rasmussen Yde i Vengegård og salig Peder Christensen i Jeksen, lydende på 23 rigsdaler, som han har lånt dem til deres højnødvendige udgifter, som de forpligter dem og deres arvinger, alle for een og een for alle, at betale, underskrevet Søren SRS Rasmussen og Peder Christensen Jeksen, hvorefter blev afsagt, at salig Peder Christensens arvinger bør betale samme gæld, og de kan derimod søge regres hos Søren Yde for hvis, han deraf bør at svare.

** sagen imod Jens Mortensen af Vrold er opsat 8 dage.

** Poul Nielsen i Forlev æskede skøde. Poul Madsen, kleinsmed i Skanderborg, solgte og skødede til Poul Nielsen og hustru Kirsten Madsdatter efterskrevne hans gård i Skanderborg.

20/1 1710.

** Jens Jacobsen Skivholme af Ørskov efter opsættelse 23/12 1709 begærede dom over de indstævnede gældnere, hvorpå efterskrevne fremførte deres protester. sagen er opsat 14 dage.

(245)

** regimentskriver Gyberg lod fremlægge et indlæg i sagen kontra Jens Mortensen i Vrold, angående den hos ham af Rasmus Jensen i Træden i forvaring indsatte stud, som han har bundet i hans hus og tillukket døren, hvorfor han bør svare dertil og skaffe studen tilbage uskadt, eller betale dens værdi. sagen er opsat 14 dage.

27/1 1710.

** regimentskriver Gyberg lod oplæse kald og varsel 21/10 1709 samt tingsvidner 16/12 og 23/12 næst afløbne, angående Jens Nielsen i Jeksen, som har søgt Boel Jensdatters nærmeste frænder for ved deres hjælp at overtale hende til at udlægge en anden til barnefar i hans sted, hvortil Jens Nielsen svarede, at Boel Jensdatter har til sig taget bror og søster, brors hustru og datter til vidne i sine utidige beskyldninger, hvorefter han ved ed med opholden finger efter loven gjorde sin benægtelsesed, at han aldrig med hende har haft nogen legemlig omgængelse, hvorefter retten frikendte ham for Boel Jensdatters beskylding, og hun blev tildømt at betale til lejermålsbøder 12 lod sølv inden 15 dage.

(246)

** regimentskriver Gyberg på Steffen Nielsen og hustru Maren Lauridsdatter af Siim deres vegne stævnede efter en skriftlig memorial alle benævnte i den sag imod Jens Rasmussens hustru og datter i Siim, og Mette Jensdatter af Hårby vidnede, at efter salig Jens Simonsens enke Maren Lauridsdatter havde haft bryllup med nu hendes mand Jens Rasmussen, da kom hun til Maren Lauridsdatter og bad om noget almisse, som hun og fik, og da bad hun godt for Steffen Simonsens hustru Maren Lauridsdatter, for hun havde været så god ved hende med almisse, og da sagde Jens Rasmussens kone, hun havde godt ved at være god, hun havde gode råd dertil, og Jens Rasmussens yngste steddatter Anne Jensdatter vidnede, at hun intet hørte af deres samtale, hvorefter Jens Rasmussens datter Maren Jensdatter af Firgårde vidnede, at på bryllupsdagen kom Steffen Simonsens hustru med flere folk ind i stuen, og da sagde Jens Rasmussens hustru, tak du Gud, Maren Jensdatter, at du intet mere havre eller sild har, end du har lov til, og du har intet stjålet deraf, og Niels Jensens datter Anne Nielsdatter af Siim vidnede det samme.

** Hieronimus Danathon på Veng Vissing og Søballe mænds vegne stævnede samtlige Hårby mænd for dom at lide, angående deres tilkommende del af Veng sogns konge og kirketiende, som de imod fæstebrevet indesidder med og ikke vil betale. sagen er opsat 4 uger.

(247)

** Niels Olufsen, murmester af Skanderborg, fremstod, eftersom Jørgen Nielsen Nedergård sst ham har stævnet for nogle ubekvemsord, som han formente, at Niels Olufsen og hustru imod ham og hustru skulle have sagt, så erklærede Niels Olufsen, at han intet andet vidste dem at påsige, end hvis ærligt og kristeligt er, hvorpå de blev forligt.

** Jens Rasmussen i Siim på egne og hustru Maren Lauridsdatter vegne begærede forlig i den sag med Steffen Simonsen, eftersom hans hustru 9/12 havde erklæret, at hun intet utilbørligt om Steffen Simonsens hustru havde sagt, og Jens Rasmussen og hans steddatter Anne Jensdatter erklærede, at de ikke vidste noget utilbørligt om Steffen Simonsens hustru, hvorefter de blev venligt forligt.

** Rasmus Bødker i Skanderborg æskede skøde. Jesper Rasmussen, skomager sst, solgte til Rasmus Bødker og hans hustru Kirsten Rasmusdatter hans efterskrevne iboende hus og ejendom sst.

3/2 1710.

** læst KM forordning om matrikelskatten og rytterholdspenge, samt om svensk gods midler og formue, som i Danmark er konfiskeret.

(248)

** amtmand Grabow stævnede Christen Madsen i Skanderborg for dom at lide, angående hans forseelse for uden tilladelse at have borttaget af amtmandens udvisning af bøgetræ i Skanderborg skov, og stævnede vidner, der iblandt Peder Krogstrups hustru Mette Rasmusdatter i Skanderborg, og efterskrevne vidnede derom. sagen er opsat 3 uger.

** regimentskriver Gyberg stævnede løjtnant Hans Holmbo til hans logement i Skanderborg for at gøre forbud og arrest på en person, som Hans Holmbo har bemægtiget sig og fra sit hus i Stilling hos rytterbonden Jens Eriksen imod vilje bortført, og efterskrevne vidnede, at de forbød Hans Holmbo at føre samme karl bort. sagen er opsat 3 uger.

(249)

** regimentskriver Gyberg stævnede Anders Pedersen af Ringkloster for dom, angående to af Laurids Nielsen af Ry afkøbte stude, som han 6 dage efter drev tilbage igen til Laurids Nielsen, og satte i rette, om han ikke burde betale de 23 sletdaler som lovet. sagen er opsat 14 dage.

** fremkom Jens Rasmussen og hustru Maren Lauridsdatter og Steffen Simonsen og hustru Maren Lauridsdatter, alle af Siim, som alle tilsluttede sig deres forlig i alle sine ord og punkter, og at de er venligt og vel forligt, og begge parter begærede tingsvidne.

** den sag kontra Jens Mortensen af Vrold er opsat 14 dage.

** Jens Jacobsen Skivholme af Ørskov med en del af de indstævnede begærede sagen opsat, hvorfor den blev opsat 3 uger.

** ung Christen Christensen af Hårby oplyste en hoppe, som imellem hans bæster på Hårby mark skal være fundet.

10/2 1710.

** Jens Mikkelsen i Gram æskede vidne, og efterskrevne vidnede, at 11/12 om natten opbrændte hans halve gård med alt hans korn og foder samt sengeklæder og boskab, så han ganske intet fik reddet, men kom i hans bare skjorte ud af døren, og dersom en gammel kvinde, som noget derfra sad og vævede om natten, og blev lyset var på hendes vinduer, ikke havde opråbt dem, havde de brændt inde, hvorover de er gerådet i armod og må opsøge medlidende kristne om hjælp og undsætning.

(250)

** regimentskriver Gyberg på rytterbonden Søren Nielsen af Siim og hustrus vegne stævnede Jens Jacobsen Skivholme på Ørskovgård for vidner at anhøre, angående den søgte gæld, og hvor længe hans formand salig Tomas Andersen den i regningen ommeldte brændevinskedel til leje haft har, desuden stævnedes efterskrevne vidner, der iblandt Søren Nielsens bror Anders Nielsen og hans mor Johanne Jensdatter af Siim, og efterskrevne vidnede, at salig Tomas Andersen havde en brændevinskedel i sit hus for 6 år siden, som blev afhentet af hans bror Hans Andersen i Siim, som han efter Jens Jacobsen Skivholmes begæring førte til Århus, og Søren Nielsen ved ed benægtede, at han aldrig havde haft eller brugt kedlen.

17/2 1710.

** regimentskriver Gyberg i den sag kontra Anders Pedersen af Ringkloster angående rytterbonden Laurids Nielsen af Ry begærede dom. sagen blev opsat 14 dage.

24/2 1710.

** Søren Rasmussen af Veng på sine egne og medinteresseredes vegne begærede, at den sag kontra de Hårby mænd angående Veng sogns konge og kirketienders afgift måtte opsættes, hvorfor den blev opsat 8 dage.

(251)

** Jens Jacobsen Skivholme af Ørskov begærede, at den sag kontra en del personer for gæld måtte opsættes, hvorfor den er opsat 8 dage.

** amtmand Jørgen Grabow efter opsættelse spurgte Christen Madsen, om han kunne skaffe en vederhæftig hjemmel til det træ, som han har taget i Skanderup skov, hvortil han svarede og begærede opsættelse, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

3/3 1710.

** Jens Jacobsen Skivholme af Ørskov æskede dom efter stævnemål, hvorimod efterskrevne fremførte deres protester, hvorefter blev afsagt dom, at de skyldige bør betale deres gæld inden 15 dage.

** oberførster Ritter stævnede efter en skriftlig memorial, angående ulovlig skovhugst, som efterskrevne bevidnede. sagen blev opsat 14 dage.

(253)

10/3 1710.

** læst KM patent om pardon for alle KM søfolk, som til fremmede steder har sig begivet, for at undgå indrullering under landmilitsen.

** Søren Rasmussen i Veng i den sag kontra de Hårby mænd angående tiendens afgift begærede opsættelse, hvorfor sagen er opsat 8 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede samtlige Svejstrup bys beboere, som lod og del i Sønderskoven bruger, for dom at lide, angående den sæd, som de imod forbud har ført i Sønderskoven. sagen blev opsat 14 dage.

(254)

17/3 1710.

** oberførster Ritter stævnede Søren Andersen af Krogstrup og hans medfølgere for ulovlig skovhugst, som bevidnedes.

(255)

** sr Hans Mikkelsen i den sag for hans principal og øvrige interesserede i Veng, Vissing og Søballe kontra Hårby bymænd til dom på den sidste bys fæste, formedelst deres anpart af tiendepengenes tilbageholdelse, begærede dom, hvorimod blev fremlagt en resolution fra ryttersessionen af 27/2, hvorefter blev afsagt, at eftersom samme resolution tilfinder de Hårby mænd lindring i den sædvanlige afgift, og Veng, Vissing og Søballe beboere skal svare hvis, Hårby mænd efter dets indhold er afslået, så henvises parterne for 1709 og fremdeles at holde sig samme efterrettelig.

** Christen Jensen Basballe i Århus med samtlige selvejerbønder i Mesing, som er Peder Sørensen, Niels Sørensen, Poul Pedersen og Groers Mouridsen af Mesing stævnede magister Mads Trane, sognepræst for Ormslev og Kolt menigheder, for rebsmænds opkrævelse til at rebe og dele Forlev skov til de i Mesing selvejergårde, hvorefter rebsmænd blev opnævnt.

(256)

24/3 1710.

** Christen Jensen Basballe af Århus og selvejerbønderne i Mesing fremlagde rebsmændenes efterskrevne rebning og deling af Forlev skov.

(257)

31/3 1710.

** læst KM forordning om krigsstyr.

** regimentskriver Gyberg lod begære den sag kontra de Svejstrup mænd angående sæd i Sønderskoven opsat, hvorfor den blev opsat 4 uger.

** regimentskriver Gyberg stævnede Anne Jensdatter, tjenende Niels Christensen i Hårby, og hendes mor Maren Lauridsdatter sst, angående hvis hug og slagsmål, som de 19/3 imod Kirsten Olufsdatter af Hårby skal have øvet, hvorefter hun 3.dagen bortdøde, og ligeledes stævnede Christen Andersens mor Karen Christensdatter og datter Gunder Andersdatter, Frands Madsen og hustru Anne Christensdatter, Niels Christensens hustru Kirsten Jørgensdatter, alle i Hårby, for deres sandhed at vidne, samt stævnede Kirsten Olufsdatters pårørende og eftermålsmænd, nemlig Laurids Christensen, Jesper Andersen, Christen Andersen i Hårby, og efterskrevne vidnede, at Kirsten Olufsdatter havde beklaget sig, at hun var blevet klemt meget hårdt op til en kiste af Anne Jensdatter og Maren Lauridsdatter. sagen er opsat 14 dage.

(258)

** oberførster Ritter stævnede efterskrevne for ulovlig skovhugst, som efterskrevne bevidnede.

(259)

14/4 1710.

** læst KM forordning om rytter og dragonhestes anskaffelse.

** oberførster Ritter lod afhøre efterskrevne vidner, angående ulovlig skovhugst.

(260)

23/4 1710.

** læst KM forordning og reglement for kommisfarere og fribyttere.

** den sag angående slagsmål i Hårby er efter begæring opsat 14 dage.

28/4 1710.

** regimentskriver Gyberg stævnede Peder Keldsen i Låsby og regimentskriver Holmer i Dallerup angående hvis gods og midler, som Christen Simonsen Smeds hustru i Veng sig efterladt har, som de skal have bemægtiget sig, og efterskrevne vidnede, at efter smeden og hans hustru, som begge på en 8 dags tid efter hverandre bortdøde, fandtes efterskrevne smederedskab, som blev registreret og vurderet, og som han havde hørt, at Peder Keldsen tog til sig.

(261)

** Morten Sørensen, skovfoged i Skanderborg, vidnede om ulovlig skovhugst.

5/5 1710.

** Jørgen Christensen i Skanderborg æskede skøde. Laurids Madsen, farver i Skanderborg, fremviste en fuldmagt til at skøde den gård, som hr Laurids Sørensen Laurbjerg, sognepræst til Jelstrup og Lyngby sogne, ejede og iboede, mens han var rektor i Skanderborg skole, og madame Cathrine magister Seidelins i Skanderborg på Jørgen Christensens vegne blev tilslået på auktion, hvorefter Laurids Madsen tilskødede Jørgen Christensen og hans hustru Karen Lauridsdatter samme gård.

12/5 1710.

** læst KM forordning om pas og skudsmål, samt forbud på bortrømte underofficerer og ryttere og soldater at huse, helle og føre af landet på fremmede steder.

** Niels Knudsen Leger, borger i Skanderborg, stævnede Mikkel Rasmussen i Skanderborg ladegård for dom at lide, angående ulovlig brændevinshandel og krohold, og efterskrevne vidnede, at de i et aflåst værelse fandt en brændevinskedel på ilden. opsat 14 dage.

(262)

19/5 1710.

** regimentskriver Gyberg stævnede Peder Jensen af Gesing og hans hustru Karen Jørgensdatter, angående hustruens brugte unyttige og ubekvemsord til en og anden og især til regimentskriverens tjener Nikolaj Henriksen, da han var ved gården dens tilstand at efterse og jordens dyrkelse af befordre, og efterskrevne vidnede derom. sagen er opsat 8 dage.

(263)

** regimentskriver Gyberg stævnede Rasmus Mikkelsens hustru og søn Niels Rasmussen i Mesing, angående hvis ubekvems og skældsord, Maren Nielsdatter imod Jens Christensen og hustru skal have udsagt, og efterskrevne vidnede derom. sagen blev i venlighed afgjort.

** regimentskriver Gyberg stævnede samtlige Svejstrup bys beboere, som lod og del i marken har, for dom at lide, angående den boghvedesæd, som de har ført i Sønderskoven, hvor Bjedstrup beboere skulle nyde fædrift. sagen er opsat 6 uger.

(264)

26/5 1710.

** efter opsættelse i den sag om Peder Jensen af Gesing hans bekomne hjælp og omgang ved gården begærede regimentskriver Gyberg vidner ført, og efterskrevne vidnede om hans forhold.

2/6 1710.

** skovrider Troels Nielsen fremviste og lod ophænge 6 ulveunger, som han har fanget i Salten skov, og begærede derfor betaling.

11/6 1710.

** regimentskriver Gyberg stævnede Gabriel Jørgensen i Gesing, angående forøvet overlast imod hans tjener Nikolaj Henriksen, og efterskrevne vidnede derom.

16/6 1710.

(265)

23/6 1710.

** regimentskriver Gyberg stævnede kyrasser Konrad Brøgger, indkvarteret i Nissumgård, angående Jens Madsen, borger i Skanderborg, som han sidst afvigte fredag ved Nissumgård skal have ihjelslået. efterskrevne aflagde deres vidnesbyrd.

(266)

** regimentskriver Gyberg stævnede hr Niels Hirtznack i Blegind, angående en person Peder Jensen, som uden pas eller afsked af ryttergodset er undveget, og som er set i præstegården. sagen er opsat 14 dage.

(267)

** regimentskriver Gyberg stævnede efterskrevne tjenestekarle, der iblandt Knud Christensen hos broderen Jens Christensen i Hvolbæk, angående deres undvigelse uden lovlig pas eller afsked, og lyste efter de indstævnede personer, og ingen til gensvar mødte.

** Christen Basballe af Århus og samtlige selvejere i Mesing stævnede efterskrevne, som alle er udnævnt af retten 17/3 indeværende år, som delte og rebede Mesing selvejeres skovspart i Forlev skov, at møde på åstederne 30/6 og sætte skel med kul sten og flint, så vidt Mesing selvejere deri er berettiget.

30/6 1710.

** Christen Basballe i Århus og selvejerne i Mesing. de opnævnte efterskrevne 8 mænd vidnede, at de var mødt i Forlev skov, hvor de satte efterskrevne skel imellem KM og Mesing selvejeres skovsparter.

(268)

** regimentskriver Gyberg lod lyse efter de af ryttergodset uden pas og afsked undvegne personer.

7/7 1710.

** regimentskriver Gyberg lod lyse efter de af ryttergodset uden pas undvegne personer, hvorimod Søren Rasmussen af Jeksen mødte og gav tilkende, at hans bror indstævnede Jens Rasmussen igen på ryttergodset er indkommet og sig hos ham opholder. regimentskriveren satte i rette, at de indstævnede dragoner burde at pågribes, hvor de kan træffes, og straffes som rømningsmænd. sagen er opsat 8 dage.

** regimentskriver Gyberg begærede dom i den sag kontra hr Niels Hirtznack i Blegind, angående Peder Jensen, som han er saggivet for, for han har taget ham i tjeneste. sagen er opsat 14 dage.

(269)

** regimentskvartermester Stenstrup stævnede mester Wolf i Skanderborg, og efterskrevne vidnede om klammeri imellem dem.

(270)

** regimentskriver Gyberg stævnede Laurids Andersen i Blegind, angående det imellem ham og rytterbonden Simon Hansen sst omtvistede tørveskær, dernæst fremstod de og lovede at komme til forlig, hvorfor blev imellem dem gjort efterskrevne forlig.

(271)

** regimentskriver Gyberg på de Svejstrup mænds begæring, angående sæd i Sønderskov, begærede opsættelse, hvorfor sagen blev opsat.

14/7 1710.

** regimentskriver Gyberg i den sag kontra de Svejstrup mænd, Sønderskov betræffende, tillod opsættelse i sagen 3 uger.

** regimentskriver Gyberg stævnede Clemend Pedersen, som tjente Niels Poulsen på Nygård, og nu er kyrasser og opholder sig i Svejstrup, angående hans ulovlige undvigelse af hans tjeneste på Nygård, og anden mod ham forøvede utroskab, idet han havde lånt 10 sletdaler, og Helvig Didriksdatter vidnede, at sidste vinter var hun på Nygård, og da hørte hun alarm på Niels Poulsens loft, og Niels Poulsen råbte, at han skulle sige hvem han var, ellers skulle han skyde ham, og da råbte Niels Poulsens kone, at han ikke skulle gøre det, det var Clemend, og så sprang han ned af loftet med en sæk malt, og da sagde Niels Poulsen til ham, Clemend fy i må skamme jer, i står der som en tyv, og da svarede han, ja, nu kan i gøre med mig, hvad i vil. sagen er opsat 3 uger.

(272)

** regimentskriver Gyberg begærede dom over de af ryttergodset, som uden lovligt pas og afsked er undveget, som blev dømt til at pågribes, hvor de findes, og ryttergodset at tilhøre.

21/7 1710.

** regimentskriver Gyberg begærede dom i den sag kontra hr Niels Hirtznack i Blegind, angående den hos ham tjenende karl Peder Jensen, som uden pas af ryttergodset er undveget. sagen er opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede rytterbonden Peder Christensen i Koldensgård for dom at lide, angående hans påboende gårds ulovlige beboelse, og dernæst fremlagde et skriftligt syn, og efterskrevne vidnede, at de havde overværet i Koldens mølle, at Peder Christensen oplod sin påboende gårdspart til Jens Mogensen i Koldens mølle på efterskrevne vilkår i en kontrakt, som Jens Mogensen for retten lovede at efterkomme.

(273)

** Peder Olufsen, skomager i Skanderborg, stævnede Poul Madsen, kleinsmed sst, og hans hustru Karen Vognsdatter for vidner at påhøre, angående hvis beskyldning, som hans hustru har beskyldt ham for, som efterskrevne bevidnede.

28/7 1710.

** læst KM forordning om artillerikuskes anskaffelse.

4/8 1710.

** regimentskriver Gyberg stævnede hr Hans Toksværd i Århus for vidner, angående en af ryttergodset uden lovligt pas undveget person ved navn Peder Jensen, nu tjenende hr Niels Hirtznack i Blegind, som hr Hans Toksværd vil tilholde sig, og efterskrevne vidnede, at Peder Jensen er født i Blegind i en gård, som hr Hans Toksværd pro officio er tillagt, og Peder Jensens far Jens Nielsen beboede, og nu beboes af Peder Jensens bror Niels Jensen, men ikke haft noget tilhold i samme gård, siden han først kom til hr Hirtznack i tjeneste, hvor han tjente i 6 år, hvorefter han tjente blandt andet i Skanderborg, og ikke har været antegnet i reserverullen, hvorefter blev fremlagt en attest fra Villads Bager i Århus, at Peder Jensen med pas fra hr Hirtznack kom til ham at tjene, samt flere attester fra hvem, han havde tjent, hvorefter blev afsagt dom, som herefter bliver indført.

(275)

** Jens Nielsen i Svejstrup stævnede vagtmesteren ved oberst Langhors kompagni, nu indkvarteret i Alken, angående Clemend Pedersens midler, som han af Jens Nielsens hus har udtaget, og efterskrevne vidnede derom. sagen blev opsat 8 dage.

(276)

** indførsel af dom over hr Hans Toksværd, at da Peder Jensen er født på hans gods i Blegind, så bør han tilhøre hr Toksværds gods, hvorover hr Toksværd frikendes.

** den sag kontra Svejstrup mænd er opsat 8 dage.

11/8 1710.

** læst KM forordning om fourages udskrivning.

** Niels Leger, konsumptionsforpagter i Skanderborg, stævnede Peder Olufsen, skomager i Skanderborg, for dom at lide, og efterskrevne vidnede, at de kom i hans hus at fornemme om ulovlig bagen og brændevinsbrænden, og da fandt de i 2 kar mæskning til brændevin, og Peder Olufsen svarede, at han havde lovligt fortoldet malten, men da han ikke kunne bevise det, blev han tildømt at have malt og mel konfiskeret, og til straf betale for hver skæppe mel 1 rigsdaler og for hver skæppe malt 2 rigsdaler.

** Jens Colin, fuldmægtig på Urup, på sit herskabs vegne stævnede efter en skriftlig stævning, og talte med Anders Jensen i Fuldbro mølle og Erik Nielsens hustru i Skvætmølle, men eftersom de indstævnede ikke mødte, blev de forelagt at møde om 14 dage.

** regimentskriver Gyberg begærede dom over de Svejstrup mænd for at have sået boghvede i Sønderskov, hvorfor de blev tildømt at bøde efter loven samt betale denne processes bekostning.

(277)

18/8 1710.

25/8 1710.

** mons Colin, fuldmægtig ved Urup, stævnede Erik Nielsen, møller i Skvætmølle, og Anders Jensen, møller i Fuldbro mølle, som fremkom og vidnede, at de afvigte vinter efter amtmanden og amtskriverens anordning var ved Urup mølle, som nyligt var opbygget, og beså mølleværket, og de syntes, at møllen ikke kunne sættes højere i hartkorn end 2 tønder.

1/9 1710.

** regimentskriver Gyberg på rytterbonde Jens Andersens vegne i sønder Vissing stævnede Niels Pedersen, degn i sønder Vissing, angående hvis ærerørige skældsord, han imod Jens Andersen skal have udsagt, og efterskrevne, der iblandt Gregers Nielsens hustru Maren Nielsdatter, alle af sønder Vissing, vidnede, at for 14 dage siden da Niels Pedersen Degn på præsten hr Fog Ørsteds vegne med provsten hr Holger Bredals søn Jens Jørgensen var forsamlede for at tage tiende af bymændene, da sagde degnen til Jens Andersen, i er en tyv og skal blive en tyv, men nu for retten svarede degnen, at det var sket i hastighed og ubesindighed, og bad at sagen måtte ham efterlades.

(278)

** Jørgen Lauridsen i Sejling fremstillede efterskrevne vidner af Vrold, som vidnede om Iver Knudsens arvinger, som boede og døde i Silkeborg kro, at hans far Knud Nielsen og mor Anne Iversdatter boede og døde i Vrold, og han havde ingen søskende, som avlede børn og ikke heller endnu er i live, og Iver Knudsens mor ingen søskende havde i live og ikke heller efterlod sig nogen børn, hans fars søskende var Laurids Nielsen, som boede og døde i Forlev, som efterlod sig en søn Niels Lauridsen, som boede og døde i -----, en datter Maren Lauridsdatter, som boede og døde i Svejstrup, deres børn igen, nemlig Jørgen Lauridsen i Sejling, Maren Lauridsdatter i Siim, Karen Lauridsdatter i øster Kejlstrup, Maren Nielsdatter i Vrold, den anden søster Maren Nielsdatter, som tjener i Virring, en bror Laurids Nielsen, som er trommeslager under de militæriske, og samme børn er Iver Knudsens rette arvinger, og har ingen andre på fædrene og mødrene side.

8/9 1710.

** læst kammerkollegiets plakat om auktions holdelse over en del beholdne kirker med jus patronatus.

15/9 1710.

** læst KM forordning om skytters udskrivning.

** amtmand Grabow stævnede skrædder Christoffer Thin i Skanderborg og hans hustru Mette Johansdatter, angående deres overfald med hug og slag, da de en del svin, som formedelst gjort skade på Skanderborg slots mark blev inddrevet, og som de med gevalt borttog, og efterskrevne vidnede derom. sagen er opsat 4 uger.

(279)

22/9 1710.

** Søren Madsen i Skanderborg stævnede Niels Rasmussen, skomager sst, angående ulovlig ølbryggen, som i hans hus befandtes, hvortil konsumptionsforpagter Niels Justsen svarede, at konsumptionen af kornet var blevet betalt.

6/10 1710.

** læst KM forordning, at forbud på handelen til og fra KM riger og lande på Danzig og andre befængte steder i Østersøen ophæves.

13/10 1710.

(280)

** læst KM forordning om adskillige ekstraordinære påbud.

20/10 1710.

** Jørgen Nielsen, borger i Skanderborg, stævnede Groers Mouridsen i Mesing og Maren Jørgensdatter sst for gæld. sagen er opsat 14 dage.

** Niels Knudsen Leger i Skanderborg lod oplyse en brun hest, som blev vurderet for 4 sletdaler.

3/11 1710.

10/11 1710.

** Jørgen Nielsens sag kontra Groers Mouridsen og Maren Jørgensdatter i Mesing, gældsfordring angående, er opsat 14 dage.

17/11 1710.

** læst KM forordning om sølvs indkøb.

24/11 1710.

** Ove Olufsen i Skvætmølle fremviste en mærplag, som han tilforn 3 tingdage har oplyst, som blev vurderet for 4 sletdaler.

** Johan Hagensen i Ry mølle æskede skøde. Hans Andersen i Siim med fuldmagt af Jens Poulsen på Slumstrup solgte til Johan Hagensen hans gård og ejendom i Skanderborg.

1/12 1710.

** Rasmus Andersen i Vrold stævnede efterskrevne, der iblandt Gertrud Jensdatter, salig Jens Hansens enke, Peder Hansen og hans datter Anne Pedersdatter i Vrold, for dom angående hvis, de ham skyldig er. sagen er opsat 14 dage.

(281)

8/12 1710.

** Jens Albretsen et skøde. salig Jesper Smeds enke Anne Albretsdatter og hendes bror Jesper Albretsen med formynder Erik Nielsen i Skvætmølle, og hendes halvbror Albret Rasmussen med begge hans formyndere og farbrødre Jens Rasmussen Møller og Anders Rasmussen i Skårup var forenede og vel tilfreds, når enken, for de 40 sletdaler, som hendes bror Jens Albretsen, og 100 sletdaler, som hendes halvbror Albret Rasmussen for deres fædrene arv havde hendes gård i pant for, som vederlag skøder gården til Jens Albretsen, og han betaler hans halvbror Albret Rasmussen 100 sletdaler, hvorfor hun skødede samme efterskrevne gård til hendes bror Jens Albretsen.

** Jens Rasmussen Møller og Anders Rasmussen i Skårup på deres myndling og brorsøn Albret Rasmussen hans vegne et pantebrev. Jens Albretsen med sin formynder Erik Nielsen i Skvætmølle bekendte, at hans søster Anne Albretsdatter, salig Jesper Smeds efterladte enke i Skanderborg, har for der arveparter, som han efter hans salig far Albret Johansen, som boede og døde i Skanderborg, var tilfaldet, nemlig 40 sletdaler, såvel som hans halvbror Albret Rasmussen efter hans salig far Rasmus Rasmussen, som boede og døde i Vestermølle, var tilfaldet, nemlig 100 sletdaler i deres mor Johanne Jensdatters efterskrevne gård i Skanderborg, skødet samme gård til ham, og da hans halvbrors arv bliver bestående i samme Jens Albretsens tilskødede gård, så pantsætter han til ham samme gård.

(282)

15/12 1710.

** salig Christen Sørensens efterladte enke Karen Rasmusdatter i Skanderborg fremlagde et afkald, hvormed Søren Pedersen i Torsted i Hatting herred og Christen Pedersen tjenende sst på egne deres bror Jesper Pedersen i Assendrup i Engum sogn hans vegne, giver afkald for arv efter deres søskendebarn salig Christen Sørensen.

** oberførster Ritter begærede synsvidne, og efterskrevne synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på brøstfældigheden af mølleværket på Koldens mølle.

** Mikkel Jensen Søgård i Stilling på sin trolovede fæstemø Mette Poulsdatter af Stilling hendes vegne begærede lovbudsvidne, og stævnede Peder Nielsen og Anders Nielsen i Stilling, Jens Pedersen sst, Rasmus Jensen i Mesing og Peder Rasmussen i Stilling for lovbud, angående den arvepart, de kan have i Mikkel Jensens halve selvejergård i Stilling, hvorefter Peder Nielsen i Stilling lovbød samme arveparter, og ingen fremkom uden Mikkel Jensen Søgård på hans trolovede fæstemøs vegne og begærede samme arveparter for sølv og penge at købe, så mødte Anders Rasmussen af Slet i Ning herred, som var kald og varsel gestændig.

** velagtbare Mikkel Jensen Søgård i Stilling på hans trolovede fæstemø Mette Poulsdatter af Stilling hendes vegne æskede skøde. Peder Nielsen og Anders Nielsen i Stilling på deres egne vegne, Jens Pedersen i Stilling på sin afgangne hustru Else Nielsdatters børns vegne, nemlig Niels Jensen, Peder Jensen, Anne Jensdatter og Maren Jensdatter, som er en broderlod, Peder Rasmussen i Stilling og Anders Rasmussen i Slet i Ning herred på deres egne og søster Karen Rasmusdatters vegne, en søsterlod, solgte til Mikkel Jensens trolovede fæstemø Mette Poulsdatter de lodder, som de har arvet i den efterskrevne halve selvejergård i Stilling, som kaldes Søgård, og stod Mikkel Jensens trolovede fæstemøs far Poul Pedersen af Stilling til vedermåls ting.

(283)

** Rasmus Andersen i Vrold efter opsættelse 1/12 sidst begærede dom, hvorefter de indstævnede blev tildømt at betale deres gæld.

22/12 1710.

(284)

12/1 1711.

** læst KM mandat om KM ordrer og befalinger af alle vedkommende med iver allerunderdanigst at efterleve.

19/1 1711.

26/1 1711.

** læst KM forordning om matrikelskatten.

** Henrik Jensen af Skanderborg stævnede efterskrevne for resterende græspenge og folkeskat med videre. sagen er opsat 8 dage.

3/2 1711.

** Henrik Jensen af Skanderborg efter opsættelse æskede dom over en del Skanderborg bys indvånere angående konsumptionen, hvorefter de blev tildømt at betale deres resterende græspenge dobbelt og til straf hver 20 rigsdaler efter konsumptionsforordningen.

9/2 1711.

16/2 1711.

** læst KM forordning angående artillerihestes anskaffelse.

** herredsskriver Johan Hagensen i Ry mølle stævnede hans undvegne tjener Jens Sørensen, og talte med ham i hans kvarter i Forlev, samt hans medfølger kyrasser Henrik Iversen, angående at de var kommet i hans hus 8/2 og på morderisk vis truede ham og undsagde ham til ulykke, hvor de ham kan overkomme, og efterskrevne vidnede derom.

(286)

23/2 1711.

** Ove Olufsen i Aldrup mølle æskede skøde. hr Niels Hirtznack i Blegind solgte og skødede til Ove Olufsen de to parter af den halve selvejer bondegård i Blegind by, som Christen Pedersen Kå sidst påboede, såvel og den 3.part i bemeldte halve gård, som hr Nielses salig hustru efter hendes salig mor Maren Jensdatter arveligt var tilfaldet, hvilke 3 parter, som er den halve part af bemeldte selvejer bondegård, som salig hr Esben Rasmussen i Blegind solgte hans gode kæreste Maren Jensdatter efter skøde 4/7 1687. Ove Olufsen skøder igen i dag samme til Mikkel Sørensen i Blegind, som er hans søstersøn.

2/3 1711.

9/3 1711.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Christensen i Salten for dom, angående med Anne Ovesdatter af Hem. sagen er opsat 3 uger.

16/3 1711.

** Mikkel Nielsen, kroholder i Them, stævnede Peder Lauridsen, husinderste i Salten, og Kirsten Pedersdatter, husholder for inderste Jens Andersen for vidne, angående deres ulovlige krohold, som efterskrevne bevidnede. sagen er opsat til 20/4 førstkommende.

(287)

23/3 1711.

** for Groers Mouridsen i Mesing mødte hans svoger Poul Pedersen sst og stævnede Poul Pedersens søn Søren Poulsen i Stilling for dom, angående nogle risbøge, som om natten er bortført fra hans selvejerskov. sagen er opsat 8 dage.

30/3 1711.

** Groers Mouridsen i Mesing med 8 dages opsættelse angående nogle risbøge, som han formener, Søren Poulsen i Stilling ham skal have frataget, som blev fundet i hans gård, og efterskrevne, der iblandt Laurids Rasmussen Molbos datter i Stilling Anne Cathrine Lauridsdatter, vidnede derom. sagen er opsat 14 dage.

(288)

13/4 1711.

** Groers Mouridsen i Mesing stævnede Søren Poulsen i Stilling for vidner, angående en del risbøge, som er fundet i hans hølade, og efterskrevne vidnede derom. sagen er opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg i den sag kontra Jens Christensen i Salten for begået lejermål, begærede dom. sagen er opsat 8 dage.

** oberførster Ritter fremstillede efterskrevne synsmænd, som afhjemlede, at de havde efterseet hvad af Ove Olufsen i Aldrup mølle på dæmning og maleværket kan være gjort og bekostet siden synsvidne af 20/6 1707, som efterfølger.

(289)

20/4 1711.

** læst KM forordning om reduktion ved nationalregimenterne.

** regimentskriver Gyberg stævnede Iver Knudsen i Blegind og Esben Jensen i Fregerslev, angående deres påboende gårdes ulovlige beboelse, samt for restants til regimentskassen, og fremlagde syn af 13/4 og 20/3. sagen er opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede Christoffer Simonsen i Svejstrup for dom at lide, angående Rasmus Rasmussens tjener Peder Rasmussen i Svejstrup, som han uden lovligt pas har antaget i tjeneste, men da Rasmus Rasmussen ikke forlangte Peder Rasmussen i sin tjeneste, kunne han forblive i Christoffer Simonsens tjeneste

** regimentskriver Gyberg på Jørgen Nielsen i Svejstrup hans vegne stævnede Rasmus Nielsen, bødker i Svejstrup, tillige med hans hustru Anne Rasmusdatter, angående noget hør, som i deres hus skal være fundet, og af en kyrasser, dem uafvidende, indlagt, hvilket samme kyrasser med sin attest tilstår, og bødkeren tilbød med ed hans og hustrus uskyldighed at bekræfte, hvorefter sagen blev ophævet.

(290)

** den sag kontra Jens Christensen i Salten er opsat 14 dage, da han har at møde, om han har noget til sin befrielse at fremlægge.

** Mikkel Nielsen, kroholder i Them, fremlagde en forelæggelse her af retten 16/3 sidst, og efterskrevne vidnede om Peder Lauridsen og Jens Andersens husholderske i Salten deres ulovlige krohold.

27/4 1711.

** læst KM forordning og reglement.

** Niels Knudsen Leger i Skanderborg stævnede Christen Madsen sst for synsmænds opkrævelse, angående noget jord i Hestehaven, som han skal have pløjet for Niels Leger.

4/5 1711.

** regimentskriver Gyberg med forelæggelse 20/4 sidst stævnede Jens Christensen i Salten, og for retten fremkom hans hustru Anne Pedersdatter og fremlagde en attest, hvorefter dommeren med efterskrevne 8 meddomsmænd afsagde, at da Jens Christensen har sin ægtehustru og 4 gange af hyrdens steddatter i Hem Anne Ovesdatter for barnefar udlagt, og intet til sin befrielse fremlægger, så bør han efter lovens 6.bogs 13.kapitels 24.artikel at miste sit hoved, nyder skarpretteren for hans hoved med et sværd at afhugge 10 rigsdaler.

(291)

** regimentskriver Gyberg begærede dom i den sag kontra Iver Knudsen i Blegind og Esben Jensen i Fregerslev med deres kautionister for de af dem beboede ryttergårdes ulovlige beboelse, og Esben Jensen gav tilkende, at han formedelst hans køers og bæsters frafald og forleden åringers slette kornvækst er gerådet i slet tilstand, og hans flittighed ved stedet ikke har manglet. afsigten er herefter indført.

** indførsel for de i dag fremlagte dokumenter kontra Jens Christensen i Salten.

** oberførster Ritter stævnede Niels Byrgesen og Oluf Byrgesen i Skanderborg for synsmænds opkrævelse til Hestehaven med videre.

** indførsel af afsigt i den sag kontra Iver Knudsen i Blegind og Esben Jensen i Fregerslev og deres kautionister, at da Peder Sørensen og Peder Salmandsen af Blegind har caveret for de indstævnede deres gårdes ulovlige beboelse, så bør hver af dem efter deres gjorte løfte undgælde.

(292)

11/5 1711.

** oberførster Ritter. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hvis, som ulovligt kunne være hugget i Skanderborg bys Hestehave.

18/5 1711.

1/6 1711.

** læst KM forordning om krigsstyr for 1711.

8/6 1711.

** KM oberførster Ritter stævnede Laurids Rasmussen i Hvolbæk, angående ulovligt skytteri i vildtbanen, som efterskrevne bevidnede. sagen blev opsat 4 uger.

(293)

** Tomas Nielsen, markmand i Skanderborg, som forgangen år vogtede byens kvæg, stævnede Marie Oberførsters i Skanderborg og Christen Madsen sst for resterende vogterleje for forgangen vinter. sagen blev opsat 14 dage.

** herredsfoged Jørgen Pedersen på Skanderborg slot stævnede Niels Olufsen, murmester i Skanderborg, og hans hustru Maren Tomasdatter for dom for hvis, de ham skyldig er, nemlig 6 sletdaler, som de blev tilfundet at betale inden 15 dage.

** oberførster Ritter lod afhjemle syn på efterskrevne KM skove

(295)

15/6 1711.

** regimentskriver Gyberg stævnede Anne Pedersdatter i Virring, tjenende hos Rasmus Sørensen Hvolbæk sst for dom, angående hendes begangne lejermål, og fremlagde præstens attest. opsat 4 uger.

** baron Christian Gyldenkrone stævnede Rasmus Lauridsen i Jeksen hans fæstemø og hendes mor sst, angående den skovhugst, de to kvinder i Jeksen kirkeskov, baronen tilhørende, skal have begået. sagen er opsat 14 dage.

** Peder Sørensen, Niels Sørensen, Poul Bertelsen, Groers Mouridsen, og på borgmester Christen Jensen Basballe i Århus hans vegne Troels Hagensen, alle af Mesing tilstod, at de 10/6 sidst afvigte har imellem deres iboende selvejer bondegårde i Mesing således skiftet og delt deres andel skov i Forlev skov, som samme deres gårde 1710 24/3 ved rebs og delingsmændenes afhjemling er tildelt, som efterfølger.

(296)

** Peder Bertelsen, skrædder i Mesing, til 3.ting lovbød hans iboende selvejer bondegård. så fremkom hans søskende, nemlig Poul Bertelsen i Mesing og hans søster Gertrud Bertelsdatters mand Groers Mouridsen i Mesing, Niels Mortensen i Vitved på hans hustru Maren Bertelsdatters vegne, som samme lovbud var gestændig, men samme lovbudne gods ikke ville købe.

** Peder Bertelsen solgte og skødede samme selvejer bondegods til regimentskriver Gyberg for 40 rigsdaler.

22/6 1711.

** Peder Andersen, skrædder i Skanderborg, på egne og Jacob Mikkelsen, Morten Sørensen, Peder Nielsen Væver og Niels Hansen Glarmester i Skanderborg deres vegne. efterskrevne vidnede, at ovennævnte på egen bekostning har kastet en brønd på den liden gade i Skanderborg, og ingen anden uden de at være interesserede i samme brønd.

** Jacob Hansen på Nissumgård og Søren Madsen i Skanderborg stævnede efterskrevne indvånere i Skanderborg, angående deres agre i Hedeager skov, hvor vidt de sig efter lodkastning strækker, og efterskrevne vidnede derom.

(297)

** Niels Brøchner i Skanderborg æskede skøde. Søren Villumsen, fordum indvåner og skrædder i Skanderborg, solgte til Niels Brøchner og hans hustru Anne Christiansdatter hans efterskrevne ejendom og have.

** Tomas Hyrde i Skanderborg begærede dom efter 14 dages opsættelse. sagen blev opsat 4 uger.

29/6 1711.

** Jens Pedersen i Mesing fremviste en hoppe, som han lovligt har oplyst, som blev vurderet for 3 sletdaler.

** baron Christian Gyldenkrone på Vilhelmsborg stævnede Niels Rasmussen i Jeksen hans fæstemø Karen Sørensdatter og hendes mor sst, angående deres begangne ulovlige skovhugst. sagen blev opsat 4 uger.

(298)

** Jacob Hansen i Nissumgård og Søren Madsen i Skanderborg stævnede efterskrevne borgere i Skanderborg, angående deres agre i Hedeager skov, hvor vidt de strækker sig efter deling og lodkastning, og efterskrevne vidnede derom, hvorefter blev afsagt, at da det omtvistede Ravnkær ved delingen er tildelt de agre, som støder derpå, så bør den herefter at tilhøre samme agre.

(299)

** Jacob Hansen i Nissumgård stævnede Jørgen Nielsen i Skanderborg for dom, angående de tørv, han har ladet skære i Hedeagerskov, og efterskrevne vidnede derom.

** regimentskriver Gyberg lod afhjemle syn på den store ulykke og ildebrand, som 6 halve gård og en hel hans KM ryttergårde i Fruering sogn i Skårup er overgået.

(301)

** amtskriver Ulrik Christian Schandorf lod afhjemle syn på de afbrændte ryttergårde i Skårup.

6/7 1711.

13/7 1711.

** regimentskriver Gyberg efter 4 ugers opsættelse i den sag kontra Anne Pedersdatter i Virring for beganget lejermål begærede opsættelse, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

20/7 1711.

** Jørgen Nielsen i Skanderborg stævnede Christen Madsen sst for dom, angående noget græs, som han på Jørgen Nielsens enggrund skal have skåret, hvilket efterskrevne bevidnede.

27/7 1711.

** læst KM forordning om deserterede soldater fra de gevorbene regimenter på udmarchen til Holsten.

** regimentskriver Gyberg efter opsættelse begærede dom over Anne Pedersdatter i Virring for begået lejermål, hvorfor hun blev tildømt at betale lejermålsbøder 12 lod sølv.

** baron Gyldenkrones sag kontra Rasmus Lauridsen i Jeksen er opsat 8 dage.

3/8 1711.

** regimentskriver Gyberg stævnede baron Christian Gyldenkrone til Vilhelmsborg, angående den formenende skovhugst, som baronen lader Rasmus Lauridsen hans kone og hendes mor i Jeksen søge for. sagen er opsat 14 dage

(302)

** baron Christian Gyldenkrone på Vilhelmsborg efter opsættelse begærede dom i den sag kontra Rasmus Lauridsens hustru og mor i Jeksen, hvortil Rasmus Lauridsen berettede, at hverken han, hans hustru eller hendes mor havde hugget nogle af de risbøge i Adslev kirkeskov, hvorefter blev afsagt, at da de indstævnede er befundet i Adslev kirkeskov med 18 afhuggede risbøge, hvoraf en del var på hans vogn, så bør han betale til baronen efter KM skovforordning for hver af samme bøge 10 rigsdaler.

(303)

** indførsel af de i samme sag fremlagte dokumenter.

(305)

** regimentskriver Gyberg stævnede Niels Andersen i Hemstok angående restancer af hans forhen beboede gård. sagen er opsat 3 uger.

10/8 1711.

17/8 1711.

** oberførster Ritter stævnede samtlige gård og husmænd i Skårup for synsmænds opkrævelse at syne Skårup og næstliggende skove, som de uforsvarligt nyligen har forhugget.

24/8 1711.

** oberførster Ritter lod afhjemle syn på efterskrevne skove, som de Skårup mænd har forhugget.

(306)

** regimentskriver Gyberg på rytterbonde Peder Mortensens vegne i Dørup stævnede Rasmus Knudsen i Fløjstrup, angående den brune hest, som han skal have vedkendt sig hos Peder Mortensen, som er ham frakommet sidst afvigte helgensaften, hvilket bevidnedes.

** den sag kontra Niels Andersen i Hemstok er opsat 14 dage.

** indførsel af de Skårup mænds i rette lagte indlæg.

(307)

31/8 1711.

7/9 1711.

14/9 1711.

** regimentskriver Gyberg fremlagde efterskrevne synsforretning på hvis bygning, som rytterbønderne Jens Mikkelsen og Jens Poulsen i Stilling på deres gårde har opsat.

21/9 1711.

** læst KM forordning om adskillige anstalter.

** regimentskriver Gyberg stævnede Poul Jensen i Illerup, angående et stykke jord, som han skal have frapløjet Jørgen Rasmussen, og efterskrevne vidnede derom. sagen blev opsat 14 dage.

(308)

** regimentskriver Gyberg stævnede Jørgen Rasmussen i Illerup imod synsmænds opkrævelse til at syne et stykke jord, som Poul Jensen har ført sæd i, og Poul Jensens søn Jens Poulsen i Illerup vidnede, at for 4 år siden slog han det omvidnede jord med hans far, og for 3 år siden pløjede han det, hvorefter andre vidnede derom.

(309)

28/9 1711.

** læst KM forordning om kongelige betjente.

** kammerherre Christian Albret Bruchdorf stævnede hr Nichel Seidelin, slotspræst til Skanderborg slot for den over ham ergange landstingsdoms fornyelse af 21/6 1710, angående det af Brande kirketiende til kammerherren resterende korn efter deres kontrakt, hvorimod magister Seidelin lod fremlægge en højesterets stævning.

5/10 1711.

** læst KM forordninger.

** oberførster Ritter. efterskrevne vidnede, at de i Nedenskov hørte, at der blev gjort forbud til Knud Pedersen i Nedenskov, at han ikke måtte lade en person, som kaldte sig Jens Møller, og som havde tændt ild på en eg i Nedenskov ved Knud Pedersens gærde, bortkomme før sagens uddrag.

12/10 1711.

** læst KM forordning om kornskatten.

** oberførster Ritter stævnede Knud Pedersen i Nedenskov, angående den hos ham opbragte afdankede rytter Jens Møller, som efter egen bekendelse har tændt ild i en eg i Nedenskov, som efterskrevne bevidnede.

(310)

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en skriftlig memorial, hvorimod Poul Jensen i Illerup og Jørgen Rasmussen tog hinanden i hånd og blev således forligt om det omtvistede stykke jord, at det skal forblive liggende upløjet, og bruges til lige dele imellem dem.

** hr Jacob Møller i Svejstrup stævnede Hans Christensen Terskov af Illerup, Søren Sørensen med flere i Firgårde for dom, angående deres modvillige udeblivelse med deres arbejdsdag, de efter lovens pag 302 2.bogs 5.artikel er deres sognepræst skyldig. sagen er opsat 14 dage.

19/10 1711.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Lauridsen og søn Knud Jensen i Grumstrup, angående den beskyldning de kan have imod deres tjenestekarl Jens Frandsen, og i Skanderborg slots portstue er indsat, hvor han blev stævnet angående den skammelige handling, han har tilstået, hvorimod blev fremlagt en skriftlig attest og dokument, og Jens Frandsen benægtede, at han ikke havde frataget Knud Jensen nogle penge og fragik det forlig og tilståelse, som Jens Lauridsen og søn havde truet ham til at vedgå.

(311)

** Søren Steffensen og Laurids Nielsen i Ry fremlagde kald og varsel angående synsmænds opkrævelse til syn på Ry kirke, da sognemændene på auktion næst afvigte 8/12 havde tilkøbt sig Ry kirkes tiende, hvorefter synsmænd afhjemlede syn på kirkens brøstfældighed.

** indførsel af de fremlagte dokumenter i sagen kontra Jens Lauridsen og hans søn Knud Jensen i Grumstrup.

(312)

** Jørgen Nielsen, borger i Skanderborg, lod opbyde en kapital på 17 rigsdaler, som er salig Niels Rasmussens Spillemands datter Birgitte Nielsdatters fædrene og mødrene arv, om nogen samme penge ville antage, og svare vanlig rente deraf og give ham forsikring derfor.

20/10 1711.

** Dankvart Hansen på Vilhelmsborg på Niels Olufsen Murmands vegne af Beder stævnede med en skriftlig stævning, og Sofie Vognsdatter, Niels Olufsens steddatter, som siger sig at være 17 år og tjener Anne Hansdatter i Skanderborg, vidnede, at da Niels Olufsen ville udflytte noget af sit gods fra Skanderborg, kom Steen Pedersen Bøssemager gående med en hammer under armen og sagde til Niels Murmand, djævlen skal regere din knægt og hundsvot, hvorefter han slog ham med hammeren, og sagde, at han ville lade ham sætte i tyvehullet. sagen er opsat 14 dage.

(313)

** Søren Steffensen og Laurids Nielsen i Ry fremlagde syn på Ry kirkes inventar, kalk og disk af sølv og forgyldt, som salig hr jægermester Arenfeldt og hans frue salig Helle Urne skal have foræret til kirken, og findes deres navne derpå udstukket, nemlig HAS og HW samt årstal 1686, en mindre kalk og disk af tin, 3 lysestager af messing, som er gamle, et rødt damaskes alterklæde, en lærreds alterdug og messeskjorte, et messingfad, som står i fonten, en alterbog, ritualer og Luthers postil på latin samt en gradual, en ligbåre, en gammel ubrugelig ditto, et gammelt ildkar, og derefter syn på kirkens brøstfældighed.

(314)

** oberførster Ritter lod afhjemle syn på efterskrevne skove for hvis ulovligt deri er hugget siden sidste syn.

2/11 1711.

** regimentskriver Gyberg stævnede Tomas Knudsen, tjenende Rasmus Rasmussen i Svinsager, for han ikke har indfundet sig i tjeneste hos rytterbonden Rasmus Jensen i Hvolbæk, som han var fæstet til. sagen er opsat 14 dage.

(315)

** amtskriver Schandorf i Skanderborg stævnede Niels Olufsen Murmand i Beder for vidner, angående hans uskikkelige liv og levneds forhold, ikke alene imod hans hustru, men endog imod en del andre, og efterskrevne vidnede, at Niels Murmand havde kaldt officerer og borgere skælme og hundsfotter, og han agtede dem ikke mere end det skarn, han trådte på.

(316)

** magister Seidelin i Skanderborg stævnede Jens Rasmussen Trige, Niels Snedker, Niels Pedersen Grim og Søren Pedersen af Ølsted, angående deres kirketiendes fæstes fraståelse. sagen er opsat 8 dage.
 
** Jørgen Nielsen i Skanderborg et afkald. Jens Rasmussen af Borup og Christen Rasmussen af Hylkegård på egne og deres søskende Peder Rasmussen, tjenende generalmajor Bruchdorf i Fyn for ladefoged, Maren Rasmusdatter, som opholder sig hos Christen Rasmussen i Hylke og Margrete Rasmusdatter, som skal være i Holland, deres vegne gav Jørgen Nielsen på Mikkel Rasmussens enke Anne Rasmusdatters vegne i Skanderborg ladegård afkald for al den arvepart, de efter deres salig bror Mikkel Rasmussen, som boede og døde i Skanderborg ladegård, arveligt er tilfaldet.

9/11 1711.

** læst på magister Nichel Seidelin i Skanderborg hans vegne et stævnemål angående kirketiendes fraståelse.

** amtskriver Schandorf stævnede efter en skriftlig stævning, og fremlagde et skriftligt syn på Didrik Hansen, som var dumpet i åen i Dyrehaven, da han ville gå over en bro, som ikke var bedækket med fjæl i den ene ende, og da han var en gammel afmægtig mand, kunne han ikke redde sig selv, og synsmændene kunne ikke se, at hans død var forårsaget af noget slag eller stød.

(317)

** regimentskriver Gyberg stævnede Laurids Knudsen i Hårby, angående de penge, som han efter skifte holdt efter salig Peder Christensen og hustru i Hårby har forpligtet sig til Niels Christensen sst at betale. sagen er opsat 3 uger.

** regimentskriver Gyberg på inderstekvinde Anne Madsdatters vegne stævnede Anders Jespersen og hustru Kirsten Jensdatter i Hårby, angående Kirsten Jensdatters utilbørlige forhold med hug og slag imod Anne Madsdatter.

** Søren Rasmussen i Veng oplyste en hest, som han for 6 uger siden har optaget på Veng mark, som blev vurderet for 8 sletdaler, og som han har oplyst på 3 prædikendage ved Veng kirke.

16/11 1711.

** læst det af magister Seidelin i Skanderborg protokollerede stævnemål angående Ølsted kirketiendes fæste.

** Mikkel Mikkelsen i Pedholt på Niels Olufsen Murmand i Beder hans vegne stævnede efterskrevne, angående den overvold, Sten Bøssemager 14/10 sidst ham skal have tilføjet, men ingen vidner fremkom.

23/11 1711.

** Dankvart Hansen på Vilhelmsborg på hans herskabs tjener Niels Olufsen Murmand i Beder hans vegne stævnede Sten Pedersen Bøssemager i Skanderborg angående hans overvold, og efterskrevne blev afhørt.

(319)

** Knud Christensen i Grumstrup med stævnemål og derefter vidners afhøring med videre betræffende ægteskabs fuldbyrdelse med Knud Jensen i Grumstrup og hans trolovede Mette Rasmusdatter, som blev indført.

30/11 1711.

** læst KM forordning om kop og hesteskat.

** magister Nichel Seidelin i Skanderborg lod oplæse stævnemål af 2/11 sidst og fremlagde et tingsvidne af Galten Hovlbjerg herredsting 26/10 næstleden og et tingsvidne af Marselisborg birketing 8/9 næst forleden, hvorfra ham lod oplæse efterskrevne kvittering af 14/2 1710 for Ølsted kirkes tiende for to års afgrøde 1708 og 1709, som er for Niels Sørensen, Jens Rasmussen, Niels Pedersen og Søren Pedersen i Ølsted af deres påboende gårde, og efterskrevne vidnede om deres akkord.

(320)

** Sten Pedersen af Skanderborg, anordnet kaptajn for borgerskabet, og Niels Olufsen Murmand i Beder foregav, at de om deres tvistighed er forligt således, at Niels Olufsen beder om forladelse for hans forseelse, og deres uenighed skal være død og magtesløs.

** den af Knud Christensen i dag 8 dage indførte stævning lyder, at han stævnede Knud Jensen i Grumstrup, angående han ikke har villet fuldbyrde hans begyndte ægteskab ved endelig kopulation med hans trolovede Mette Rasmusdatter, som han ved konsistorialdom er tilkendt, og efterskrevne vidnede, at 22/10 var Jens Lauridsens søn Knud Jensen i Grumstrup indkaldt på Skanderborg slot for amtmand Grabow, hvor han blev forelæst tamperretsdom 16/9 sidst, hvor han blev tilkendt inden 4 uger hans ægteskab med Knud Christensens datter i Grumstrup, Mette Rasmusdatter, at fuldbyrde, og da begærede han 14 dages delation, om han sagen til højere ret ville appellere.

7/12 1711.

14/12 1711.

** Anne Cathrine Frankenberg, salig Knud Henriksens af Stjær, stævnede med en skriftlig stævning regimentskriver Holmer med sin fuldmægtig Jens Hvas i Dallerup, angående skifte efter salig Knud Henriksen, som på KM flåde i København ved døden er afgået, og efterskrevne vidnede, at de 11/7 sidst afvigte overværede registrering af den salig mands bo.

(321)

** indførsel af de i ovennævnte sag fremlagte dokumenter.

(322)

21/12 1711.

** læst KM forordning om kornvarer til magasinerne for betaling.

** oberførster Ritter stævnede samtlige gård og boelsmænd i Adslev, Jeksen, Koldens mølle, Dørup, Bjertrup, Hørning, Fregerslev, Mesing samt Skvæt og Vestermølle for synsmænds opkrævelse til syn på bemeldte byers tilliggende skove og skovsparter, samt deling imellem samme byers lodsejere, efter KM seneste skovforordning, som skal svare til ulovlig skovhugst, hvorefter blev fremlagt efterskrevne deling, og efterskrevne, der mindes op til 50 år, vidnede om hvad, der har ligget til Knud Pedersen og Søren Pedersens gårde i Adslev, og Christen Andersen i Mesing på egne og naboers vegne fremlagte tingsvidner af 1574 og 1686, angående deres gårdes græsning, som bør dem fremdeles at tilhøre.

(326)

11/1 1712.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Lauridsen og søn Knud Jensen i Grumstrup, angående deres tjenestekarl Jens Frandsen, som Jens Lauridsen skal have begæret i forvaring i Skanderborg slots portstue at måtte indsættes til afstraffelse for hvis tyveri, Knud Jensen har beskyldt ham for, hvorefter blev fremlagt en attest, at da Jens Lauridsen og Jens Frandsen var indkaldt for amtmand Grabow angående det forlig, de dem imellem havde gjort, og som Jens Frandsen ikke ville vedstå samme forlig, begærede Jens Lauridsen ham indsat i slottets portstue.

18/1 1712.

** læst KM forordning og okse og flæskeskat.

** læst skov og jagtsessionens deputeredes ordre til proprietærer og selvejere, om at holde sig KM skovforordning efterrettelig, og til hvert års høstsession indsende forklaring, hvorvidt deres skove og enemærker efter forordningen forplantes og opelskes.

** Laurids Madsen, farver i Skanderborg, fremlagde efterskrevne afkald, hvormed Christian Ditlev Nielsen giver hans formynder Laurids Madsen afkald for arv efter hans salige forældre, 31 rigsdaler.

25/1 1712.

** regimentskriver Gyberg stævnede Niels Poulsen i Nygård for dom, angående hvis restantser, som han til regimentskassen er tilbage med. sagen blev opsat 3 uger.

(327)

1/2 1712.

8/2 1712.

** regimentskriver Gyberg stævnede salig Mads Beck Smeds enke i Blegind med hendes søn Peder Beck, smed sst, for dom, belangende Mads Becks efterladte smederedskab, som de uden registrering og skifte har bortført, endskønt hos ham indestår KM restants. opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede Gabriel Jørgensen og hans bror Niels Jørgensen, begge af Gesing for dom, angående hvis de efter skiftebrev efter deres salig far Jørgen Jørgensen i Gesing til rytterbonden Jørgen Clausen i Riis skyldig er, nemlig 8 sletdaler, som de blev tilfundet at betale inden 15 dage.

** Rasmus Jensen i Adslev på egne og hans nabo Rasmus Andersens vegne med en skriftlig stævning stævnede samtlige Adslev bymænd for at vidne om et skovskifte, om det ikke altid har ligget til deres to gårde, og efterskrevne, som mindes op til 50 år, vidnede derom.

(328)

** indførsel af Rasmus Jensens fremlagte stævning.

(329)

** Rasmus Nielsen i Skårup fremstillede efterskrevne vidner, som vidnede, at 20/6 1711 om natten af en ulykkelig ildebrand afbrændte og ganske i aske lagde 6 halve og en hel ryttergård i Skårup, der iblandt Rasmus Nielsens efterskrevne halve gård, så han er nødt til at søge medlidende kristne om nogen hjælp og undsætning.

15/2 1712.

22/2 1712.

29/2 1712.

** regimentskriver Gyberg stævnede Niels Poulsen i Nygård, angående hans efterskrevne restants, som han blev tilfundet at betale inden 15 dage.

7/3 1712.

14/3 1712.

21/3 1712.

4/4 1712.

** læst KM forordning om krigsstyr, og om den mangel, som ved nationalregimenterne findes, at fyldestgøres og kompletteres.

11/4 1712.

** efterskrevne pantebrev blev læst, hvormed Søren Nielsen Hylke, borger i Skanderborg, tilstår skyldig at være til Søren Mikkelsen i Grumstrup 100 sletdaler, som han ham lånt har, hvorfor han pantsætter ham hans efterskrevne iboende gård i Skanderborg.

(330)

18/4 1712.

25/4 1712.

2/5 1712.

** sessionsskriver Bertram Buchwald i Galten stævnede samtlig Illerup bys beboere efter en skriftlig kaldsseddel, og fremlagde et syn over de i Illerup skov afbrændte træer, samt en memorial af 2/11 1711, og efterskrevne vidnede, at de aldrig havde stukket nogle træer i brand. sagen blev opsat 3 uger.

** sessionsskriver Bertram Buchwald stævnede Jens Tomasen af Forlev efter en skriftlig kaldsseddel, og synsmænd aflagde deres syn på nogle gamle egestubbe ved Jens Tomasens gård, hvilket Jens Tomasen berettede at have fået af Søren Sørensen sst, som tilstod, at han havde fået samme træ af skovfogden for betaling. sagen er opsat 3 uger.

(331)

** Niels Langballe af Skanderborg ladegård fremlagde et af retten forseglet stævnemål kontra Niels Knudsen Leger og hans to sønner i Skanderborg, angående deres uforsvarlige forhold mod Niels Langballe, og efterskrevne blev tilspurgt, om de ikke så Niels Langballe kom løbende ud af Oluf Byrgesens hus efter en af Niels Legers sønner, som samme aften meget ilde skal være trakteret, hvortil de svarede, at det havde de forklaret i deres attester, men havde hørt, at Niels Leger og hans sønner havde angrebet Niels Langballe på gaden og sagde, du skal få en ulykke din rakkerknægt, og andre vidnede, at de ikke så nogen slå Niels Legers søn.

(332)

** Hans Trige stævnede Niels Knudsen Leger af Skanderborg, hans hustru Birgitte Poulsdatter og hans slegfredsøn Knud Nielsen og hans anden søn Poul Nielsen for vidner og endelig dom, for en del usømmelige skældsord, som Niels Leger og hans søn Knud Leger har antastet ham med, og efterskrevne vidnede om hvem, der havde løftet Niels Legers døre af hængslerne eller slået hans vinduer ind, og vidnede, at da Hans Trige gik på gaden mod Niels Legers dør, stod Niels Leger i døren, og da bad Hans Trige godaften, hvortil intet blev svaret, og da spurgte Hans Trige, er i så sildig oppe i aften, da svarede Niels Leger, han fik at være oppe for stratenrøvere som Hans Trige og hans lige, som går på gaden sildig nat, hvortil Hans Trige svarede, at han havde lov at gå på gaden tidlig og sildig, da sagde Niels Leger mange gange, det var en skælm, der tog hans dør af hængslerne og slog hans vinduer ind, så kom Knud Leger springende, og sagde til Trige, hold din mund din hundsvot, hvad er du mere end en skriverknægt.

(333)

** regimentskriver Gyberg på rytterbonden Mortensens vegne i Vrold stævnede Anders, som tjener madame Hynitz i Skanderborg, for dom, angående en hest, Jørgen Mortensen tilhørende, som han skal have kørt til døde. sagen er opsat 3 uger.

** indførsel af stævning og attester kontra Niels Leger og hans sønner

 (335)

9/5 1712.

** regimentskriver Gyberg stævnede rytterbønderne i Astrup og Simon Olufsen Smed i Stjær, angående noget egeudvisningstræ, som til Astrup rytterbønder i Stjær skov er blevet udvist efter to skriftlige efterskrevne varselsmemorialer.

** Christian Carisius på Konstantinsborg stævnede korporalen, som ligger i kvarter i Illerup by imod vidner, angående den voldelige overlast, som korporalen øvede på hans tjener Niels Olufsen afvigte 25/4 i Hemstok på hans lovlige hjemrejse, og efterskrevne, der iblandt Niels Andersen og hans hustru Karen Lauridsdatter i Hemstok, vidnede om samme overlast, hvor han blev slået, så han var blodig i ansigtet.

(337)

** regimentskriver Gyberg i anledning af varsel i dag 8 dage fremstillede efterskrevne, som vidnede om Niels Legers forhold imod Hans Trige i Skanderborg.

** kornet Krüger i Hemstok stævnede Samuel Ludvig Didriksen i Vissing for synsmænds opkrævelse at syne og taksere den af ham forladte gårds brøstfældighed sst, som han et års tid beboet har.

(338)

** regimentskriver Gyberg stævnede Knud Jensen af Grumstrup, som i hullet på Skanderborg slot er indsat, angående hans trolovede Mette Rasmusdatter, som han har forsøgt at ombringe, idet han slog hende i en lergrav, som var fuld med vand, men ved Guds forsyn kom hun op igen, og synsmænd afhjemlede syn på hendes skader, og efterskrevne samt Mette Rasmusdatter, Knud Christensens steddatter, vidnede, at Knud Jensen havde slået hende i en lergrav, trådt på hende, og sagde, her skulle hendes kirkegård være, men hun undslap.

** Oluf Pedersen på Skanderborg slot stævnede Laurids Rasmussen i Skanderborg for hvis, han er ham skyldig efter efterskrevne obligationer lydende på 188 og 100 sletdaler. sagen er opsat 6 uger.

(339)

** regimentskriver Gyberg stævnede Peder Lauridsen, nu tjenende kornet Krüger i Hemstok for dom, angående hans undvigelse fra rytterbonden Rasmus Lauridsen i Hemstok. sagen er opsat 3 uger.

18/5 1712.

** i den sag angående Niels Leger og hans sønner i Skanderborg deres medfart med Gybergs tjener blev læst og påskrevet to attester.

** kornet Krüger fremstillede synsmænd, som havde synet og takseret den gårds brøstfældighed, som kornetten har antaget, og nu fremlagde efterskrevne syn og taksering.

** indførsel af de fremlagte attester.

** oberførster Ritter stævnede samtlige gårdmænd i Salten og Pårup for synsmænds opkrævelse til bøndernes skove og skovsparter, hvad utilbørligt på et års tid kan være forøvet.

23/5 1712.

** Poul Nielsen i Forlev æskede skøde. Poul Alsing i Skanderborg solgte til Poul Nielsen og hans hustru Kirsten Madsdatter hans efterskrevne gård i Skanderborg.

(340)

** Niels Olufsen, murmester af Beder, og hustru Maren Tomasdatter, angående skifteforretning efter hans hustrus forrige mand salig Niels Rasmussen, forrige musikant i Skanderborg, som herredsfogden ikke har villet bekvemme sig til nogen endelig rigtighed, stævnede efterskrevne vidner, hvortil Johan Hagensen svarede, at salig Niels Spillemands børn, navnlig Christian Ditlev Nielsen og Nicolaus Nielsen, som begge er myndige og de andre børn med formyndere er ustævnet.

(342)

** KM skov og sessionsskriver Bertram Buchwald med 3 ugers opsættelse angående Illerup bymænd og Jens Tomasen i Forlev betræffende skoven, fremlagde to indlæg, som for retten blev læst og påskrevet.

(343)

** indførsel af Laurids Madsen i Skanderborg hans brev, at eftersom han er indstævnet sit vidne at aflægge angående noget farverredskab, som fandtes i salig Niels Rasmussen Spillemands stervbo, da kan han ingen forklaring gøre derom, idet det skete, før han kom til Skanderborg.

** baron Christian Gyldenkrone stævnede Jørgen Lauridsen i Jeksen, angående restance af sit forhen påboede boel samt for udeblivelse af baronens gods. sagen er opsat 3 uger.

** Niels Knudsen Leger i Skanderborg stævnede Niels Langballe, regimentskriver Gybergs fuldmægtig, og Hans Trige, familieskatsforpagter over Skanderborg amt, angående de næst afvigte 22/4 om aftenen på gaden skal have overfaldet ham med skældsord hug og slag samt indslået Niels Legers vinduer med videre, men da tidligere vidner i sagen ikke er stævnet, så kan ingen rettergang tilstedes, før lovligt bliver stævnet.

** oberførster Ritter stævnede samtlige Addit Vissing og Nedenskovs beboere imod synsmænds opkrævelse til at syne og besigtige samme byers skove for hvis skade deri på et års tid kan være forøvet, hvorpå synsmænd aflagde deres efterskrevne syn.

(344)

** Niels Langballe lod læse og påskrive en skriftlig stævning.

30/5 1712.

** Peder Sørensen af Veng fremviste en mærplag, som han 3 ting har ladet oplyse, som for 4 uger siden kom løbende til Veng by.

** regimentskriveren begærede den sag kontra Peder Lauridsen, som nu tjener kornet Krüger i Hemstok, opsat 14 dage.

** oberførster Ritter stævnede angående syn til Vissingkloster skov, og fremlagde en skriftlig synsforretning, som blev læst og påskrevet.

6/6 1712.

** KM skov og jagtsessionsskriver Bertram Buchwald efter opsættelse af 2/5 og 23/5 sidst afvigte begærede dom kontra Jens Tomasen i Forlev og de Illerup bymænd, hvorimod Jens Tomasen fremlagde sit skriftlige indlæg, hvorefter blev afsagt, at da Søren Sørensen i Forlev tilstår, at han af skovfogden har købt noget egevindfælde, og igen til Jens Tomasen overleveret, så bør Jens Tomasen for tiltale fri at være.

(345)

** indførsel af de Illerup mænds fremlagte indlæg.

13/6 1712.

** regimentskriver Gyberg stævnede Samuel Ludvig Didriksen, skovfoged i sønder Vissing, angående hans forhen beboende ryttergårds beboelse og fratrædelse i Hemstok, samt fremvise hvad kontrakter om gårdens afståelse kan have indrettet, hvortil han svarede, at hans kontrakt med Niels Andersen havde efterskrevne indhold.

** jagtsessionsskriver Bertram Buchwald stævnede Rindelevgårds beboere Morten Hansen og Rasmus Eriksen angående efterskrevne træ, som er hugget i Spotkærhoved. sagen blev opsat 3 uger.

** baron Gyldenkrones sag kontra Jørgen Lauridsen i Jeksen er ydermere opsat 14 dage.

** Niels Langballe på Skanderborg ladegård lod oplæse af tingbogen et stævnemål i dag 6 uger kontra Niels Leger og hans to sønner i Skanderborg, angående deres forhold imod Niels Langballe 22/4 sidst afvigte, hvorpå han fremlagde et tingsvidne 2/5 sidst forleden. sagen er opsat 3 uger.

(346)

** Niels Langballe på Skanderborg ladegård lod oplæse stævning kontra Peder Lauridsen, nu tjenende kornet Krüger i Hemstok, angående hans undvigelse fra rytterbonden Rasmus Lauridsen sst, men da kornetten berettede, at ham var ubevidst, at karlen havde begivet sig af sin tjeneste, så tilstod han derfor, at Peder Lauridsen straks kunne begive sig til Rasmus Lauridsen, og sagen blev ophævet.

20/6 1712.

** læst KM forordning om en avance af jordegods og kongetiende.

** Oluf Pedersen af Skanderborg efter opsættelse 9/5 kontra Laurids Rasmussen sst begærede endelig dom, hvorefter blev afsagt, at de pantsatte gårde bør at tilhøre Oluf Pedersen.

27/6 1712.

(efter trende sinds lydelig påråbelse mødte ingen for retten, som foregav at have noget at bestille, hvorfor retten blev ophævet)

4/7 1712.

(347)

** Laurids Madsen, farver i Skanderborg, stævnede Jørgen Nielsen af Skanderborg, angående skælds og ærerørige ord i Vrold Nørskov, og efterskrevne vidnede, at de var med Laurids Farver at fælde et træ, da kom Jørgen Nielsen ridende og sprang fra hans hest, svingede en økse i vejret og sagde, nu skal en få en ulykke, og den, der tager det træ herfra, skal tage det som en tyv, for ham havde betalt det. sagen blev opsat 14 dage.

** Jørgen Nielsen af Skanderborg stævnede Christian Pedersen i Ry for dom at lide, angående den underskrevne hjemmelsseddel på to stykker udvist bøgetræ i Vrold skov, som Christian Pedersen har forundt ham.

(348)

** Niels Leger i Skanderborg stævnede Hans Trige og Niels Langballe af Skanderborg for vidner at påhøre, men samme vidners førelse kunne ikke tilstedes Niels Leger, før de andre vidner bliver stævnet.

** Niels Langballe af Skanderborg ladegård lod oplæse en opsættelse angående Niels Leger og sønners uforsvarlige forhold og omgængelse imod Niels Langballe 22/4 sidst afvigte om aftenen på gaden. sagen blev optaget til doms i 3 uger.

** regimentskriver Gyberg stævnede Niels Knudsen, nu tjenende Peder Jensen i Svejstrup, angående hans udeblivelse af hans tjeneste hos Jens Nielsen i Bjedstrup, med hvem han var fæstet at tjene til næstkommende skt Mikkelsdag, og ligeledes stævnede Peder Jensen i Svejstrup, som ham har antaget. sagen er opsat 3 uger.

** Søren Nielsen i Siim og Jens Rasmussen sst æskede vidne, og gav til kende, hvorledes imellem Søren Nielsens steddatter Anne Tomasdatter og Jens Rasmussens steddatter Anne Jensdatter nogen tvistighed skal være tildraget, hvorom de er venligt og vel forligt.

(349)

** Jens Ditlevsen Schrøder af Fruering fremlagde en attest, at da han havde begæret en attest angående hans forældre og søskende, så er det efterskrevne vitterligt, at hans far Ditlev Schrøder og mor Birgitte Jensdatter boede i Skanderborg og for mange år siden begge er hendøde, og efterlod sig tre børn, nemlig Albret Ditlevsen Schrøder, Jens Ditlevsen Schrøder, Karen Ditlevsdatter Schrøder, og for nogle og 30 år siden rejste Albret Schrøder til København, og derefter de andre børn.

11/7 1712.

** rytterbonden Poul Nielsen af Fregerslev stævnede Christen Andersen i Hårby for dom at lide, for hvis Christen Andersens salig mor Karen Christensdatter til Poul Nielsen for lånte penge skyldig var, nemlig 2 rigsdaler, som han for 13 år siden har lånt hende, som Christen Andersen blev tilfundet at betale.

18/7 1712.

** Laurids Farver af Skanderborg efter 14 dages opsættelse i den sag kontra Jørgen Nielsen i Skanderborg, for at leve i fredelighed med sine naboer, tilbød Jørgen Nielsen forlig på efterfølgende måde. sagen er opsat 14 dage.

(350)

** Jørgen Nielsen fremlagde en stævning, men da stævningsmændene ikke har i deres påskrift på stævningen nævnt, hvor de opholder sig, så kan samme ikke i retten blive modtaget.

25/7 1712.

** Niels Langballe af Skanderborg på egne og Hans Triges vegne af Skanderborg æskede dom i de to sager kontra Niels Leger og to hans sønner i Skanderborg, og nu mødte Niels Leger og blev med håndstagelse med dem forligt, hvilket forlig herefter bliver indført.

** Niels Sørensen i Rudstrup med 6 ugers varsel stævnede salig Hermand Mikkelsens enke og hendes nuhavende mand Christian Pedersen i Ry for dom at lide, angående hvis, salig Hermand Mikkelsen til Niels Sørensen skyldig er på et hestekøb for 3 år siden, nemlig 7 sletdaler, som hun blev tildømt at betale.

** Jens Henriksen Torup, theologie studiosus, nuværende i Dalbyneder præstegård fremlagde en attest, hvori efterskrevne vidnede, at Jens Henriksen er barnfødt i Skanderborg, og hans forældre var salig Henrik Jensen og Margrete Jensdatter, som boede og døde i Skanderborg, og avlede to børn, nemlig Jens Henriksen, som nu kan være 26 eller 27 år gammel, og en datter Kirstine Henriksdatter, som ikke vides andet, end ved døden er afgået, og salig Henrik Jensen havde en søster Margrete Jensdatter, som boede i København i skt Peders stræde, og var gift med Bagge Tomasen Smed, som nu efter hinanden ved døden er afgået, og de ingen børn sig efterladt har, hvorefter Jens Henriksen er ret arving på hans salig fars vegne.

** regimentskriver Gyberg stævnede efterskrevne i Dørup for at vidne, angående Peder Mortensen i Dørup, som ved pløjning på sin ager havde oppløjet en halv håndfuld penge, og efterskrevne vidnede om efterskrevne mønter, hvoraf nogle var dateret 1626 og 1651, og Peder Mortensen tilstod, at han ikke havde angivet det, som ske burde, og hans stedsøn havde fået nogle af samme penge.

(351)

** indførsel af forlig imellem Hans Trige, Niels Langballe og Niels Leger og hans sønner.

1/8 1712.

** Laurids Farver af Skanderborg efter 14 dages opsættelse i den sag kontra Jørgen Nielsen i Skanderborg angående hans beskyldninger imod Laurids Farver, og nu tilstod Jørgen Nielsen, at han for 14 dage siden havde indgået efterskrevne forlig med Laurids Farver, hvorefter sagen skal være død og magtesløs.

** hr Hans Hiersing af Skivholme stævnede Niels Simonsen og hans husholderske Dorte Pedersdatter, begge af Skovby, at høre en såkaldt attest læse samt vidner at påhøre, angående det ry og rygte, som de er i med hverandre, så hun har født et barn og begæret ved dåbens konfirmation at ansees og modtages som et ægte barn, men da det ikke er bevist, at hendes mand har været her i landet den tid, samme barn kunne være tillagt, har det ikke kunnet som et ægte barn blive modtaget, og fremlagde et ægteskabs pas, dateret Dallerup 1/11 1710 og en attest, dateret Alken 10/6 1712 af en del Alkens beboere underskrevet, og efterskrevne vidnede, at Dorte Pedersdatter og hendes mand, som er soldat, begge var i Alken i august måned forleden år, og de søgte seng med hverandre, men han vidste ikke, enten det var hendes mand eller ikke, helst som han ikke havde været til deres bryllup.

(352)

** Johan Hagensen i Ry mølle på Knud Nielsen i Bjedstrup og egne vegne stævnede kornet Krøger i Hemstok og student hr Jens Høyer i Svejstrup præstegård for vidner at påhøre, angående hvad tid på dagen 25/4 næst afvigte retten her ved tinget blev sat, hvorefter efterskrevne vidnede, at retten blev sat af sættefoged og skriver ved 9 tiden, og der var ingen, som angav sig at have noget at bestille, hvorfor sættefogden påråbte 3 gange, om nogen var, som noget havde at bestille, hvorefter retten blev ophævet, og da de gik fra tinget kom kornet Krøger.

(353)

8/8 1712.

15/8 1712.

** læst KM fundation angående hedningernes omvendelse.

** Søren Madsen i Skanderborg stævnede efter en skriftlig stævning, og efterskrevne vidnede, at han var med Søren Madsen i Svinsager, og der købte de brændevin hos Anne Pedersdatter, og da spurgte de hende, hvis det brændevin var, og for hvem hun solgte det, og da svarede hun, at hun solgte det for Steffen Madsen i Hvilsted. sagen er opsat 14 dage.

22/8 1712.

** regimentskriver Gyberg på rytterbonden Søren Sørensens vegne i Forlev stævnede Samuel Skovfoged i sønder Vissing for dom, angående hvis penge 10 mark, han af ham bekommet har. sagen er opsat 14 dage.

** Dankvart Hansen, forrige fuldmægtig på Vilhelmsborg, nu i Århus logerende, stævnede Niels Bjerregård, tjener Niels Hansen i Mårslet, og Rasmus Pedersen, tjener hr Mads Bergen Hammer sst, angående deres imod ham forøvede overfald med trusler og undsigelser. sagen er opsat 3 uger.

(354)

** Oluf Byrgesen i Skanderborg stævnede Peder Jensen i Vestermølle for dom at lide, angående brændevinsbrænden og ølbrygning, som han skal have øvet konsumptionen til svækkelse og købstæderne til indpas i deres næring, som efterskrevne bevidnede.

29/8 1712.

5/9 1712.

** Knud Nielsen i Bjedstrup og Johan Hagensen i Ry mølle stævnede kornet Krøger i Hemstok, Otte Iversen sst, og student hr Jens Høyer i Svejstrup for vidner at påhøre, angående rettens holdelse 25/4 sidst afvigte, og på Johan Hagensens spørgsmål, hvorfor han ikke kom så tidligt til tinget, at han kunne få sit synsvidne afhandlet, svarede kornet Krøger, at han rettede sig efter de tider, som ting plejer at holdes på, nemlig klokken 10, hvorefter efterskrevne vidnede om tingets holdelse.

(355)

12/9 1712.

** læst KM patent om højesteret.

19/9 1712.

(356)

** Dankvart Hansen i Århus fremlagde en stævning 31/8 1712 kontra Niels Bjerregård, tjener Niels Hansen i Mårslet, og Rasmus Pedersen, tjener hr Mads Bergen Hammer sst, og efterskrevne vidnede om deres overfald på Dankvart Hansen med hug og slag.

** Søren Madsen i Skanderborg stævnede Christoffer Simonsen og Rasmus Rasmussen, begge af Svejstrup, Jens Rask i Siim og Jens Pedersen i Firgårde for deres ulovlige brændevinshandel, og efterskrevne, som havde inkvireret om ulovlig brændevinsbrænden og ølbrygning, vidnede om hvad, de havde fundet hos de indstævnede.

(357)

** indførsel af Dankvart Hansens skriftlige stævning.

** oberførster Ritter lod afhjemle oldensyn i efterskrevne skove.

** indførsel af afsigt kontra en del for ulovlig brændevinsbrænden, at de anvendte brændevinssåer, destillerpander og brændevinshatte til angiveren at være forbrudt, og enhver af dem der foruden af betale 10 rigsdaler til næste hospital.

26/9 1712.

** Johan Hagensen i Ry mølle stævnede Dankvart Hansen, formedelst han har været ridefoged på Vilhelmsborg, for dom at lide, angående hvis utilbørlighed og æreskænden, som han mod Johan Hagensen næst afvigte 5/9 her for retten har forøvet og udsagt. sagen blev opsat 3 uger.

(362)

3/10 1712.

** Dankvart Hansen i Århus fremlagde en skriftlig memorial til amtmand Jørgen Grabow.

** Christen Svejstrup, byskriver i Horsens, fremlagde en ham af en del salig Rasmus Envoldsen, forhen boende i København, hans søskendebørns givne fuldmagt, angående hvis arveparter, de efter Rasmus Envoldsens datter Dorte Cathrine Rasmusdatter, forrige overskibsskriver Hans Jacobsens efterladte enke, kunne tilfalde, som formelder, såsom undertegnede Bertel Bertelsen i Gosmer er berettet, at min hustrus farbrordatter Dorte Cathrine Rasmusdatter, forhen boende i København, ved døden skal være afgået og ingen livsarvinger efterladt sig, da som min svoger Christen Christensen Svejstrup, KM byskriver i Horsens, er formået på min hustrus Maren Jonsdatters og mine egne vegne at søge hvis arvepart, min hustru efter den afdøde som sand arving tilkommer, hvorfor jeg har givet ham fuldmagt, dateret Gosmer 21/6 1711 BBS, og underskrevet af Christoffer Olufsen på egne og morsøster Kirsten Envoldsdatters vegne, Anders True på sin hustru Dorte Lauridsdatters vegne, Niels Lauridsen i Skovby på egne og bror Jens Lauridsens vegne, hvorefter efterskrevne vidnede, det Rasmus Envoldsen, som boede og døde i København, var barnfødt i Svejstrup, hans forældre var Envold Nielsen og Dorte Lauridsdatter, begge boede og døde i Svejstrup, og havde han to kødelige brødre og to søstre, nemlig Laurids Envoldsen, som boede og døde i Mesing, og efterlod sig en søn Niels Lauridsen i Skovby og Jens Lauridsen ladefoged på Ristrup, samt to døtre Dorte Lauridsdatter gift med Anders True i Sjelle og Karen Lauridsdatter gift med Rasmus Christensen ved Mollerup, den anden bror Jon Envoldsen boede og døde i Svejstrup, efterladt sig en søn Rasmus Jonsen i Århus og en datter Maren Jonsdatter gift med Bertel Bertelsen i Gosmer i Hads herred, søstrene er Kirsten Envoldsdatter endnu levende og boende i Bording, så og Maren Envoldsdatter, som er død i Sjelle, efterladt sig en søn Christoffer Olufsen og en datter Dorte Olufsdatter, som har Anders True og boer i Sjelle, der foruden havde han en søster Elle Envoldsdatter og en bror Niels Envoldsen, hvilke begge er bortdøde, og ingen arvinger efterladt, hvorefter de øvrige efterskrevne arvinger fremkom og gav byskriver Christen Svejstrup fuldmagt.

(363)

** Dankvart Hansen i Århus fremlagde hans begæring til amtmand Jørgen Grabow om at ordinere en sættedommer og skriver i hans sag imod Johan Hagensen i Ry mølle betræffende hans usømmelige forhold imod ham ved tinget.

(364)

10/10 1712.

** Dankvart Hansen i Århus begærede oplæst det af ham på Niels Olufsen Murmands vegne i dag 8 dage indførte varsel. sagen er opsat 14 dage

(365)

** regimentskriver Gyberg stævnede Karen Mikkelsdatter, nuværende hos Rasmus Eriksen i Rindelevgård, angående hendes begangne lejermål. sagen er opsat 8 dage.

17/10 1712.

** Johan Hagensen i Ry mølle efter 3 ugers opsættelse begærede dom kontra Dankvart Hansen I Århus. sagen er opsat 3 uger.

(366)

** Dankvart Hansen af Århus stævnede efter en varselsseddel Johan Hagensen i Ry mølle for vidner dokumenter og attester at anhøre, angående hvad ord Johan Hagensen har udsagt i Ry mølle.

(368)

** indførsel af de af Dankvart Hansen fremlagte dokumenter 23/5.

(1)

** tingbog for Hjelmslev herred samt Skanderup og Ry birker 1712-1719.

(2)

** tingbogens autorisation.

(3)

24/10 1712.

** Jens Nielsen i Skanderborg stævnede Maren Christensdatter i Hørning kro hos hendes mor og stedfar Niels Jensen for hendes undvigelse af hendes tjeneste. sagen er opsat 14 dage.

** Hieronimus Danathon i Jeksen stævnede Rasmus Jensen Løjenkær i Jeksen, angående trusler og undsigelser, han imod ham skal have sagt, og ligeledes stævnede Rasmus Jensens hustru Anne Jespersdatter for at vidne, og efterskrevne vidnede, at Danathon kom til den første gård i Adslev og beklagede sig, at han på vejen i skoven var blevet overfaldet af Rasmus Jensen Løjenkær, så han næppe kom fra ham med livet. sagen blev opsat 14 dage.

** Laurids Christensen og Jacob Hansen, begge af Ry, fremstillede efterskrevne, som vidnede, at Christen Lauridsen og Johanne Svendsdatter boede i Ry og avlede i deres ægteskab 6 børn, nemlig 1. Anne Christensdatter, som boede i København og først havde til ægte Hans Pedersen Kornmåler, som døde og ingen arvinger efterlod, efter hans død er hun kommet i ægteskab med Niels Hansen, og efter beretning boede på Runddelen inden Vesterport i København, som begge uden livsarvinger nu er bortdøde, 2. en datter Mette Christensdatter, som nu boer i Ry, og 3. Karen Christensdatter, som boer i Hørning, 4. en bror Laurids Christensen boende i Ry, 5. Maren Christensdatter boer i Ry og har til ægte Claus Andersen, som begge er døde og har efterladt 5 børn, nemlig Anders Clausen boende i Gunnestrup, Christen Clausen boende i Illerup, Niels Clausen tjenende præsten i Ry, Johanne Clausdatter og Anne Clausdatter, begge gifte og boer i Ry, 6. Anne Christensdatter, som boede i Ry og havde til ægte Hans Jensen Høg, avlede med ham Christen Høg, som boer i Favrholt i Vrads sogn, Jens Hansen Høg tjener major Gedde på Hastrup, Niels Hansen blev for ungefer 24 år siden soldat, vides ikke enten er levende eller død, endnu to døtre Lisbet Hansdatter og Johanne Hansdatter har i mange år været i København og været gift, som skal være døde, om de har efterladt sig arvinger vides ikke. bemeldte afdøde Niels Hansen er også barnfødt i Ry, hans far var Hans Jacobsen og mor Mette Nielsdatter, har foruden Niels Hansen avlet 3 børn, Jacob Hansen og Augustinus Hansen og Karen Hansdatter, alle boende i Ry, og Christen Lauridsen og Johanne Svendsdatters børn og børnebørn efter den afdøde Anne Christensdatter, og Hans Jacobsen og Mette Nielsdatters børn efter den afdøde Niels Hansen er de rette og sande arvinger.

31/10 1712.

** læst KM forbud, at ingen bondesøn over 17 a 18 år i latinske skoler optages.

(4)

** regimentskriver Gyberg på rytterbonden Jens Nielsens vegne i Jeksen stævnede mølleren i Koldens mølle, angående Jens Nielsens kvæg, han skal have indtaget.

** Johan Hagensen i Ry mølle stævnede Jens Pedersen Skrædder i Stjær for spørgsmål at besvare, angående æreskælden, Dankvart Hansen har øvet imod Johan Hagensen på tinget 5/9 sidst afvigte.

(6)

** regimentskriver Gyberg fremlagde efterskrevne skriftlige syn på afgangne Christen Christensen Saltens efterladte hus og gods i Ry.

(7)

7/11 1712.

** regimentskriver Gyberg fremlagde en opsættelse 10/10 sidst kontra Maren Mikkelsdatter, tjenende i Rindelevgård, angående hendes lejermålsbøder og forbud på hendes løn, og fremlagde præsten hr Hans Lønborg i Fruering hans attest x/9 1712. dommen er herefter indført.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Jespersen og Mikkel Rasmussen, begge af Adslev, angående hug og slag, de skal have tilføjet Peder Knudsen i Stilling på hans farende vej imellem Skanderborg og Stilling, som bevidnedes.

(8)

** Johan Hagensen i Ry mølle fremlagde en opsættelse 26/9 og et tingsvidne af Framlev Gern herreds ting 12/10 sidst afvigte og et tingsvidne her af retten 31/10 sidst, angående Dankvart Hansens æreskælden imod ham, og begærede dom. sagen er opsat 6 uger.

(9)

** Dankvart Hansen af Århus stævnede Johan Hagensen i Ry mølle, men de indstævnede vidner var ikke mødt.

(10)

** indførsel af afsigt i sagen imellem Jens Nielsen i Skanderborg og Maren Christensdatter og hendes stedfar i Hørning kro, at hun bør betale til Jens Nielsen et halvt års løn 10 mark, samt processens bekostning, alt inden 15 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede Karen Mikkelsdatter hos Rasmus Eriksen i Rindelevgård, angående hendes begangne lejermål, og fremlagde magister Hans Lønborgs efterskrevne attest, at 29/9 1712 tog Karen Mikkelsdatter åbenbart skrifte i Fruering kirke, hvor hun udlagde en rytter Mikkel Haubolt for hendes barnefar, hvorefter hun blev tildømt at bøde for sit lejermål med 12 lod sølv, og hvis hun ikke har middel til bøderne, straffes hun med fængsel på kroppen.

(11)

** regimentskriver Gyberg begærede opnævnt synsmænd til at syne Skanderup kirkes brøstfældighed, hvorefter efterskrevne blev opnævnt.

14/11 1712.

** regimentskriver Gyberg. synsmænd fremlagde efterskrevne syn på Skanderup kirkes brøstfældighed.

(13)

21/11 1712.

** oberførster Ritter. synsmænd afhjemlede syn på hvis brøstfældighed, som befandtes på Fuldbro mølles maleværk.

28/11 1712.

** regimentskriver Gyberg på rytterbonden Rasmus Lauridsens vegne i Hemstok stævnede Anders Nielsen, tjenende i Boes, og Anne Sofie, nu tjenende Knud Nielsen i Bjedstrup, angående deres udeblivelse af deres tjeneste hos Rasmus Lauridsen, hvorfor hun blev tildømt at betale et halvt års løn 5 mark, og han et fjerding års løn 4 mark.

** Mikkel Sørensen i Forlev æskede vidne. efterskrevne vidnede, at Mikkel Sørensens søn Søren Mikkelsen, nu 23-24 år gammel, har i hans barndom fået et tilfald i hans bryst og det højre ben, og endskønt forældrene har søgt om mange råd dertil, er samme svaghed blevet værre og værre, og særdeles for 10 år siden sygen bed ham i ansigtet, så han er næsten fordærvet og ansigtet fortæret, og ingen redning for ham er at se, med mindre han for en forstandig mand kan blive antaget, hvortil hans fattige forældre, som i mange år har anvendt deres midler på hans sundhed, ganske ingen midler har, men er over deres store bekostninger ruineret, så de må søge medlidende kristne om hjælp.

(14)

** Laurids Jensen i Vrold stævnede Jørgen Hansen i Skanderborg for dom for hvis, han ham skyldig er, 4 sletdaler. sagen er opsat 3 uger.

** Oluf Byrgesen i Skanderborg stævnede Søren Hansen i Skanderborg for hvis, han ham skyldig er, 8 sletdaler. sagen er opsat 3 uger

5/12 1712.

19/12 1712.

** Johan Hagensen af Ry mølle efter opsættelse fremlagde dokumenter i den æresag kontra Dankvart Hansen i Århus, hvortil Dankvart Hansen fremlagde en landstingsdom 10/12 sidst afvigte imellem ham og Johan Hagensen i Ry mølle. sagen er opsat 6 uger.

(15)

** regimentskriver på Boes mænds vegne stævnede Tebstrup, Tåning og Båstrup bymænd efter en skriftlig memorial, hvorefter synsmænd afhjemlede oldensyn på Boes skov, og kunne ikke anderledes synes, end hvis svin, som var indbrændt til Boes skov, kunne blive forsvarligt fede, og andre vidnede, at deres svin var blevet forsvarligt fede.

** Jens Eriksen i Stilling stævnede Peder Rasmussen i Stilling, angående ulovlig skovhugst i Jens Eriksens skov. er opsat 4 uger.

** indførsel af Boes mænds stævning og afhjemlede syn.

(16)

** Jens Eriksen i Stilling stævnede Peder Rasmussen i Stilling for at bevise med hvad rettighed, han kan tilkomme at bebo hans iboende selvejerhus, som Jens Eriksen formener af Arilds tid at tilhøre hans iboende selvejergård, som han 5-6 år har beboet, og Peder Rasmussens far, som samme hus har beboet, har årligt svaret Jens Eriksen 1 mark. sagen er opsat 4 uger.

** Laurids Jensen af Vrold efter opsættelse begærede dom over Jørgen Hansen i Skanderborg for gæld 4 sletdaler i 15 år, som han blev tildømt at betale med renter inden 15 dage.

** den sag, Oluf Byrgesen i Skanderborg søger kontra Jørgen Hansen sst, gældsfordring angående, er med parternes bevilling opsat 6 uger.

(17)

9/1 1713.

** læst KM forordning angående omkostninger i de sager, som imod tyvagtige mennesker samt mordere og manddræbere ved retten skal udføres.

16/1 1713.

23/1 1713.

30/1 1713.

** læst KM forordning om matrikelskat.

** Johan Hagensen i Ry mølle efter 6 ugers opsættelse kontra Dankvart Hansen af Århus bød sig i rette. sagen blev opsat 6 uger.

(18)

** regimentskriver Gyberg stævnede Maren Nielsdatter, værende hos hendes far Niels Sørensen i Mesing, angående hendes begangne lejermål. sagen er opsat 8 dage.

6/2 1713.

** læst KM forordning om krigsstyr.

** regimentskriver Gyberg stævnede Niels Sørensens datter i Mesing Maren Nielsdatter, som har begået lejermål, og fremlagde præsten i Adslev hans skriftlige tilkendegivelse, at Maren Nielsdatter har udstået kirkens disciplin, og udlagt til barnefar Niels Pedersen, tjenende en major, hvorefter hun blev tildømt at betale 12 lod sølv.

** Oluf Byrgesen i Skanderborg efter opsættelse 28/11 1712 begærede dom kontra Jørgen Hansen sst, som blev tildømt at betale sin gæld.

13/2 1713.

20/2 1713.

** Dankvart Hansen af Århus stævnede Johan Hagensen af Ry mølle. samtlige vidner blev forelagt at møde om 14 dage.

(21)

27/2 1713.

6/3 1713.

** Dankvart Hansen af Århus fremlagde den i dag 14 dage producerede stævning til efterskrevne vidner, der iblandt kornet Krüger af Hemstok og hans svigerfar Otto Iversen sst, hvorefter efterskrevne vidnede, at Dankvart Hansen kaldte Johan Hagensen en bøddel, skønt han ikke gav ham årsag dertil. sagen blev opsat 8 dage.

(26)

** indførsel af de i sagen omtalte dokumenter.

(28)

13/3 1713.

** Jens Hagensen af Ry mølle fremlagde en opsættelse 17/10 1712 samt diverse tingsvidner, som blev læst og påskrevet, og begærede dom, hvorefter blev afsagt, at Dankvart Hansen bør betale 4 rigsdaler til de fattige, og betale sagens omkostning til Johan Hagensen med 16 rigsdaler, alt inden 14 dage.

(29)

** Dankvart Hansen af Århus efter stævning i dag 8 dage begærede vidner afhørt, og efterskrevne vidnede, at de hørte Dankvart Hansen skældte Johan Hagensen for en mølletyv og hundsvot og en skælm.

(31)

** Dankvart Hansen af Århus stævnede efter en skriftlig memorial, men samme kald og varsel blev til nyt stævnemål henfundet, idet regimentskriver Holmer som rytterbondens forsvar ikke var stævnet.

** indførsel af de af Johan Hagensen i sagen fremlagte dokumenter.

 (43)

** regimentskriver Gyberg stævnede inderstekvinde Maren Poulsdatter, sidst opholdende sig hos Jens Jensen i Firgårde, for dom at lide, angående hendes begangne lejermål. sagen er opsat 8 dage.

20/3 1713.

** Hans Adolf Høg af Vengegård stævnede Jens Nielsen i Jeksen, angående afvigte års oldengæld, som han endnu resterer, endog han efter hans akkord med Hans Adolf Høg har lovet en vis sum derfor til ham at svare, som efterskrevne bevidnede. sagen blev opsat 3 uger.

(44)

** oberførster Ritter stævnede Niels Leger i Skanderborg for synsmænds opkrævelse til Hestehavens skov, som ligger under slotsjordenes forpagtning, som han har i forpagtning, for at syne hvis ulovligt kan være forøvet siden sidste skovsyn.

27/3 1713.

** magister Hans Lønborg i Fruering stævnede efter en skriftlig memorial samtlige Fruering bymænd, angående Fruering skov, som for henved 32 år siden har været delt til bymændene, hvor da præstegården og kirken også har fået deres skifte efter proportion, og han begærede rebs og delingsmænd til Fruering skov, helst fordi ikke nogen sinde af hr Hans Lønborg eller hans formænd er gjort nogen begæring til vedkommende, hvorefter blev udmeldt efterskrevne delingsmænd.

(45)

** regimentskriver Gyberg stævnede Peder Andersen i Vitved, angående hans beboende ryttergårds ulovlige beboelse og restants til regimentskassen, hvorefter han blev tilfundet den fordrede sum at betale samt at have hans fæste forbrudt.

** Dankvart Hansen af Århus mødte med hans stævning i dag 14 dage, som for retten blev læst og påskrevet, hvortil Johan Hagensen mødte og fremlagde hans svar, hvorefter Hieronimus Danathon, sognedegn til Adslev og Mesing sogne vidnede, at efter seneste afvigte Helligkorsmarked kom Jens Pedersen, skrædder af Stjær, i hans hus og sagde, at Johan Hagensen havde budt ham 10 rigsdaler for at vidne ham til rette i en sag imellem Johan Hagensen og Dankvart Hansen.

(48)

** indførsel af den af Dankvart Hansens stævning til blandt andre Anne Cathrine, salig Oluf Jespersens i Jeksen, hendes søn Hieronimus Danathon og datter Margrete Danathon for deres sandhed at aflægge, samt en af Hieronimus Danathon fremlagt attest på sin mor og søsters vegne, underskrevet af Margrete Olufsdatter med egen hånd.

(49)

** indførsel af den af magister Hans Lønborg fremlagde varselsmemorial, eftersom han mener sig at være fornærmet ved de skovsparter i Fruering skov, som skovbetjentene påstår til kirken og præstegården er beliggende, hvorfor han begærer delsmænds opkrævelse.

** indførsel af Hans Adolf Høgs fremlagte indlæg i samme sag.

(50)

** oberførster Ritter. synsmænd fremlagde deres syn, at de havde været i Hestehaven i Skanderborg og synet hvis efterskrevne, som ulovligt deri er hugget.

** indførsel af synsforretning il ryttebonden Peder Andersen hans hus og gård i Vitved.

3/4 1713.

** læst KM forordning om skatter samt om korn og fedevarer til Københavns proviantering med videre.

(51)

** oberførster Ritter stævnede efter en skriftlig memorial samtlige gårdmænd i Siim, Firgårde, Hårby og Forlev og begærede udmeldelse af rebs og delingsmænd, som bemeldte byers skove skal afdele.

** magister Hans Lønborg i Fruering lod oplæse stævnemål i dag 8 dage, og rebs og delingsmændene fremlagde deres skriftlige forretning.

(52)

** indførsel af forskrevne rebningsforretning.

(55)

10/4 1713.

** Hans Adolf Høg af Vengegård på oberførster Ritters vegne med kald og varsel i dag 8 dage, angående skovdeling i Hjelmslev herred fremstillede de udnævnte rebs og delingsmænd, som fremlagde deres skriftlige forretning, som herefter bliver indført.

** Hans Adolf Høg med opsættelse sidst afvigte 20/3 begærede dom over Jens Nielsen i Jeksen angående hans resterende oldengæld. sagen er opsat 3 uger.

** indførsel af skovdelingsforretningen i Hjelmslev herred.

(57)

10/4 1713.

** Jens Rasmussen i Svinsager fremstillede efterskrevne, som vidnede, at han for 7 uger siden fandt et sortblisset øg, som han antog, til ejermanden sig dertil indfinder.

** sessionsskriver Bertram Buchwald stævnede Rasmus Jensen i Torrild imod vidner og spørgsmål om de i Spotkærhoved af ask og el huggede stager, som efterskrevne vidnede om.

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en skriftlig memorial, hvorefter blev udmeldt 8 uvillige synsmænd.

** indførsel af kaldsmemorialen til samtlige sønder Vissing mænd for synsmænds opkrævelse til at syne et dige og grøft, som de har understået sig at opkaste.

24/4 1713.

1/5 1713.

** Hans Adolf Høg af Vengegård stævnede efter efterskrevne memorial samtlige bymænd i Pårup Engetved Salten sønder Vissing og Vissingkloster imod synsmænds opkrævelse for at syne og besigtige deres skove for hvad skade deri kan være forøvet siden sidste skovsyn.

(58)

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en skriftlig memorial, og fremlagde en af Iver Hansen i Emborg indgiven klage, og efterskrevne vidnede, at 1/4 da ilden antændte Iver Hansens hus, da hørte hun, at Kirsten Tomasdatter skændtes med folk. sagen er opsat 8 dage.

** indførsel af varselsmemorialen.

** indførsel af den til regimentskriveren indsendte klage.

8/5 1713.

** læst KM forordning angående autoriserede seddelpenge i Danmark.

** læst kammerkollegiets plakat angående Skanderborg amts reserverede ferske søers forpagtning.

** læst kammerkollegiets skrivelse angående tjenestepiger og kvindfolk, som skal betale halvt krigsstyr.

** den sag kontra Kirsten Tomasdatter i Emborg er opsat 14 dage.

** Peder Rasmussen i Stilling på sine egne vegne fremlagde et skøde, dateret 20/6 1680, hvormed Johanne Mikkelsdatter, salig Jørgen Jensens i Stilling, med hendes bror Søren Mikkelsen i Mesing hans minde, sælger til Knud Andersen, barnfødt i Forlev og nu boende i Stilling, efterskrevne hus i Stilling, som salig Jacob Rasmussen Smed påboede og afdøde, underskrevet JMD Søren Mikkelsen i Mesing egen hånd Peder Rasmussen i Mesing egen hånd med flere af Stilling med egen hånd.

(59)

15/5 1713.

** KM familie og folkeskatsforpagter Hans Trige i Skanderborg fremlagde et stævnemål 8/5 sidst afvigte kontra hr Fog Jacobsen Ørsted, præst til sønder Vissing og Voerladegård sogne, og efterskrevne vidnede om hvem, der havde været ansat i præstens hus. sagen blev opsat 14 dage.

(60)

** indførsel af Hans Triges fremlagde skriftlige stævning til hr Fog Ørsted i sønder Vissing, angående hans skattemandtal.

(61)

** oberførster Ritter fremstillede synsmænd, som fremlagde deres efterskrevne forretning angående skovsyn på efterskrevne KM skove i Ry birk for hvad, der siden sidste syn ulovligt var hugget.

22/5 1713.

(62)

** læst KM forordning.

29/5 1713.

** læst plakat, at KM anpart korntiende af Skanderup sogn, som sognemændene afvigte 3 åringer havde i forpagtning, atter ved offentlig auktion for den højstbydende bliver at bekomme.

** magister Hans Lønborg af Fruering stævnede alle vedkommende efter en varselsmemorial, og fremlagde sit skriftlige indlæg, samt den i hans indlæg ommeldte attest, indgivet af justitsråd Krabbe, og begærede delingsmænd af retten bliver udmeldt.

** Hans Triges sag kontra hr Fog Jacobsen Ørsted i Vissing er opsat 3 uger.

7/6 1713.

** regimentskriver Gyberg stævnede Knud Jespersen i Illerup for dom at lide, angående den volddrift, som han 28/5 skal have forøvet på Forlev bys mark, som efterskrevne bevidnede. sagen er opsat 14 dage.

** oberførster Ritter stævnede efter en rettens stævning vedkommende, og efterskrevne, som mindes op til 50 år, vidnede om skovsparterne i Fruering skov, som var blevet delt mellem kongen og præsten.

(64)

12/6 1713.

** amtmand Grabow begærede opnævnt synsmænd til Voerladegård kirke.

19/6 1713.

** KM folke og familieskatsforpagter Hans Trige i Skanderborg med opsættelse 29/5 sidst afvigte begærede dom i den sag kontra hr Fog Jacobsen Ørsted i sønder Vissing om ulovligt mandtals extradering. sagen blev opsat 8 dage.

(65)

** regimentskriver Gyberg lod oplæse en opsættelse i dag 14 dage angående en sag kontra Knud Jespersen i Illerup. opsat 14 dage.

** amtmand Jørgen Grabow. synsmænd afhjemlede syn på Hørning kirke samt på sønder Vissing kirke.

(66)

** efterskrevne Virring bymænd og Fastrup bymænd tilkendegav, at de på samtlige bymænds vegne konfirmerede, at de med hverandre var forenet om den imellem dem faldende tvistighed angående en vej, som går norden omkring Virring, som efterfølger.

26/6 1713.

** Hans Trige begærede den sag i rette kontra hr Fog Jacobsen, sognepræst for Vissing og Voerladegård sogne og tilbød ham for hans forseelse med mandtallerne at betale 6 rigsdaler, så skulle den sag ikke videre blive påtalt. sagen blev opsat 8 dage.

(67)

** Anders Nielsen af Skanderborg stævnede Mikkel Rasmussen, som er i lære hos Peder Olufsen, skomager i Skanderborg, men er af sin lære bortløbet, og opholder sig hos sin far hyrden Rasmus Mikkelsen i Skanderborg. sagen er opsat 4 uger.

** rytter Aleksander Frands, som er død i den hollandske krig, hans efterladte hustru Karen Christensdatter i Hørning stævnede Hans Poulsen, smed i Beder, angående ejendomsdom på et selvejerhus i Hørning, efter hans udgivne forskrivning til Aleksander Frands, og fremlagde en panteforskrivning 27/9 1696 af Rasmus Hansen i Hørning til Hans Poulsen Smed, da i Hørning, hvormed han pantsætter efterskrevne selvejer bondehus i Hørning, som han arvede efter hans salig far, og dernæst fremlagde Karen Christensdatter et tingsvidne her af retten 13/9 1697, hvor Hans Poulsen, smed i Beder, lod læse samme panteforskrivning, udstedt af hans bror Rasmus Hansen, hvorefter Hans Poulsen overdrog samme panteforskrivning til Aleksander Frands, hvorefter blev afsagt, at efter forskrevne dokumenter så sees ikke rettere, end samme selvejer bondehus bør tilhøre Karen Christensdatter til evindelig ejendoms eje, brug og nyttiggørelse.

(68)

3/7 1713.

(69)

** oberførster Ritter fremstillede synsmænd, som i Ry skov havde synet 19 egetræer, hvoraf var hugget 2 vognlæs bark.

** regimentskriver Gyberg på rytterbonden Jens Simonsens vegne af Adslev stævnede Jens Mogensen i Koldens mølle, angående et Jens Simonsen tilhørende engskifte, som Jens Mogensen med hans kvæg voldeligt skal have ladet opdrive.

** den sag kontra Knud Jespersen i Illerup, angående den volddrift, han med sine bæster i Forlev eng og rugvang har forøvet, er opsat 8 dage.

** Anders Nielsen af Skanderborg efter varsel i dag 8 dage kontra Frands Smed i Skanderborg, for han har talt ærerørige ord om ham, fremlagde en underskrevet attest. sagen er opsat 14 dage.

10/7 1713.

** læst KM plakat angående de autoriserede sedler i Danmark.

** magister Hans Lønborg af Fruering fremlagde en stævning angående vidner til tinget i dag, angående Fruering kirke og præstegårds skovsparter, og dernæst fremlagde et skøde af 17/6 1701 af borgmester salig Mikkel Mikkelsen Malling i Århus, hvorved Fruering og Vitved kirkers jura patronatus tienden med skov til Fruering kirke og alt, hvis de to kirker tilhører, er solgt og skødet til magister Hans Lønborg og hans svoger Peder Thrøner i Fruering, og efterskrevne fremlagde deres attest. efterskrevne aflagde deres vidnesbyrd.

(71)

** madame Margrete Weghorst i Tarskov stævnede Jens Jespersen og Søren Andersen, begge i Edslev, angående deres begangne ulovlige skovhugst i hendes tilhørende enemærke, som efterskrevne bevidnede.

** regimentskriver Gyberg stævnede Knud Jespersen og hans hustru Gertrud Jensdatter i Illerup, angående hvis ord, hun skal have udsagt om hendes mand, der med hans bæster havde volddrevet Forlev bys eng og rugvang, og efterskrevne vidnede, at hun havde sagt, at det var ikke den første fortræd, han havde ført dem i, hvilket hun nu benægtede og tilbød at gøre sin ed, at hendes mand lå hos hende den ganske nat, som han er beskyldt for at have været i Forlev eng.

** regimentskriver Gyberg efter opsættelse i den sag kontra Knud Jespersen i Illerup angående hans volddrift i Forlev eng, som er bevist, om han ikke bør erstatte skaden. sagen er opsat 8 dage.

** Jens Sørensen i Blegind og Jens Andersen i Fregerslev fremstillede efterskrevne, som vidnede, at Anne Jensdatter, som er født i Blegind og gift i København med Laurids Johansen Bødker, havde hendes søskende, nemlig Søren Jensen boende i Blegind og er død, efterlod sig børn, Jens Sørensen, Oluf Sørensen, Mikkel Sørensen, Sidsel Sørensdatter, Anne Sørensdatter, Johanne Sørensdatter, Kirsten Sørensdatter, Maren Sørensdatter, og nok en bror Knud Jensen, som boede i Blegind og er død, efterlod sig en datter Kirsten Knudsdatter, endog en søster Kirsten Jensdatter boede i Testrup og er død, efterlod sig børn, Mikkel Sørensen, Jens Sørensen, Knud Sørensen, Rasmus Sørensen, Johanne Sørensdatter, nok en halvbror Jens Andersen, som boer i Fregerslev, hvilke forskrevne Anne Jensdatters søskendebørn og halvbror alle er levende, og er ingen flere på Anne Jensdatters side.

(72)

17/7 1713.

** Anders Nielsen æskede den sag i rette kontra Frands Grovsmed i Skanderborg, som fremlagde sit indlæg. sagen er opsat 8 dage.

** amtskriver Schandorf på KM vegne æskede vidne, angående en karl af Fruering præstegård, Rasmus Rasmussen, som ved en ulykkelig hændelse druknede i Skanderborg sø, og efterskrevne vidnede, at de var på søen for at skære siv, og da de havde læsset sivene på knobskibet, begyndte det at synke, hvorved Rasmus Rasmussen druknede.

(73)

** regimentskriver Gyberg begærede dom i den sag kontra Knud Jespersen i Illerup, hvorefter blev afsagt, at efterdi synet ikke forklarer, at Knud Jespersen har gjort den skade, som han søges for, og i sagen kun findes eet vidne, og Knud Jespersen har tilbudt at gøre sin ed, så bør han for tiltale fri at være.

** indførsel af Anders Nielsen i Skanderborg hans fremlagte synsforretning.

** indførsel af Frands Smed i Skanderborg hans indlæg.

24/7 1713.

** Anders Nielsen i Skanderborg efter opsættelse 26/6 sidst afvigte begærede to sager for retten kontra Frands Smed i Skanderborg og Mikkel Rasmussen af Skanderborg, som i lære hos Peder Olufsen Skomager var indskrevet og hans far Rasmus Mikkelsen hyrde. sagerne er opsat 14 dage.

31/7 1713.

** regimentskriver Gyberg stævnede Esben Rasmussen i Fregerslev imod syn og vidne, angående hans tjenestepige Kirsten Sørensdatter, som af et træ i Hemstok skov skal være slået til døde, og stævnede pigens mor Birgitte Poulsdatter i Fregerslev som eftermålsmand, og synsmænd afhjemlede, at træet var faldet på hende, og hendes legeme var knust, og efterskrevne vidnede, at da de var i skoven at hugge deres udvisning, da blev et træ stående med roden noget i vejret, og da det væltede om, faldt det på pigen.

(74)

** oberførster Johan Hermand Ritter på Vengegård stævnede magister Hans Lønborg i Fruering imod synsmænds opkrævelse til Fruering kirkes og præstegårds skov, hvorledes i stand befindes, hvorimod Hans Lønborg lod fremlægge et skriftligt indlæg, hvorpå synsmænd blev udmeldt.

7/8 1713.

** oberførster Ritter. synsmænd afhjemlede et skriftligt syn til Fruering bys tilliggende skov.

(75)

** Anders Nielsen af Skanderborg begærede den sag i rette kontra Frands Grovsmed i Skanderborg, og den sag kontra Mikkel Rasmussen og hans far Rasmus Mikkelsen, angående Mikkel Rasmussen, som er bortløbet fra sin lære hos Peder Olufsen, skomager i Skanderborg, hvorefter blev afsagt dom, at han bør indfinde sig hos sin læremester, eller pågribes, hvor han findes, og i den sag kontra Frands Pedersen, smed i Skanderborg, at da Frands Pedersen i sit indlæg 17/7 benægter, at han intet deraf ved, og da lovens pag 103 1.art befaler, at vidner skal ikke være mindre end to ensstemmende personer, så bør han for denne tiltale fri at være.

(76)

14/8 1713.
 
** læst KM forbud om alle slags kornvarers udførsel.

** Mikkel Nielsen Juel af Them fremviste en stævning 7/8 kontra Rasmus Jensen Skovfoged i Salten, ulovligt krohold betræffende, og efterskrevne vidnede, at lige siden Rasmus Skovfoged kom til Salten at bo, havde han holdt offentligt krohold med øl, brændevin og tobak. sagen blev opsat 3 uger.

(77)

21/8 1713.

28/8 1713.

** Johan Hagensen af Ry mølle fremlagde en skriftlig fuldmagt af 26/8 sidst og en skriftlig stævning til hr Peder Jacobsen Hvid og en beskikkelse og begærede tingsvidne.

** indførsel af de i sagen fremlagte dokumenter, først ovennævnte fuldmagt, hvori Margrete, salig Henrik Ascanius enke i Skanderborg, giver hendes fætter Johan Hagensen fuldmagt til at føre hendes sag imod hr Peder Jacobsen Hvid, sognepræst til Asdal og Horne sogne, for brudt ægteskabsløfte, og derefter en beskikkelse til hr Peder Hvid, at han bør erstatte hende efterskrevne penge, mobilier og andre varer, som han af hende har annammet.

(79)

** regimentskriver Gyberg på rytterbonden Jens Christensens vegne stævnede efter en skriftlig memorial Poul Pedersen Skrædder, opholdende sig i Boes, angående hvis ubekvems og ærerørige ord samt trusler, han skal have udsagt imod Jens Christensen hans hustru og børn i Boes. sagen er opsat 8 dage.

4/9 1713.

** den stævning imod hr Peder Hvid er for retten læst og påskrevet.

** regimentskriver Gyberg lod oplæse stævning i dag 8 dage kontra Poul Pedersen Skrædder i Boes, angående nogle ubekvemsord, han skal have udsagt imod Jens Christensen i Boes, hvorimod Poul Pedersen erklærede, at han aldeles intet havde at påsige Jens Christensen, hustru og børn.

** Mikkel Nielsen Juel af Them mødte med forelæggelse 14/8 sidst afvigte, hvorefter efterskrevne vidnede, at somme tider har de kunnet få at købe hos Rasmus Skovfoged i Salten brændevin og øl for 2 skilling stobet, som han selv brygger.

** regimentskriver Gyberg fremlagde en synsforretning på Jens Nielsen i Hårby hans ladehus, som 1710 af storm er nedblæst, hvor de efterså hvad reparation, Jens Nielsen derpå har anvendt.

(80)

11/9 1713.

** den stævning kontra hr Peder Hvid er for retten læst og påskrevet.

** Hans Jensen, privilegeret musikant i Horsens, lod læse KM bestallingsbrev 21/7 1713, at han ham Horsens og tilliggende distrikt med lige vilkår som hans formand Martinus Ricks, instrumentist i Århus, før ham haft har, og lod oplæse KM befaling, at Skanderborg amt til Horsens distrikt er annekteret.

** Niels Nielsen Hjort i Forlev stævnede Jens Tomasen, Mikkel Sørensen Krogstrup og hustru, Søren Sørensen og Jacob Bertelsen, alle i Forlev, for tingsvidne angående efterskrevne oprettede kontrakt imellem ham og Mikkel Krogstrup, hvori Mikkel Sørensen Krogstrup og hustru Maren Nielsdatter har forundt hans svoger Niels Nielsen og hans hustru Karen Andersdatter efterskrevne jord, hvor han må opbygge et 4.fag hus, dateret 29/2 1708.

18/9 1713.

** Them Pedersen og Anders Snedker, begge i Stilling, æskede vidne, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på det hus i Stilling, som salig Karen Tomasdatter og hendes mand Peder Davidsen iboede.

25/9 1713.

** Johan Hagensen på Margrete Pedersdatter, salig Henrik Ascanius efterladte enke, hendes vegne fremlagde en skriftlig stævning 28/8, og dernæst fremlagde hr Jacob Hvid, sognepræst for Horne og Asdal sogne i Vendsyssel, hans til Margrete Pedersdatter ergangne tre skrivelser, som blev læst og påskrevet.

(81)

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en memorial og fremlagde en skriftlig synsforretning, hvori efterskrevne vidnede, at siden hyrden salig Christen Lauridsen i Stilling hans hustru ved døden afgik, som er for 6 uger siden, har han været forrykt i hovedet, og han blev borte indtil for 14 dage siden, da hans døde legeme blev fundet i Stilling sø, hvor han sig selv skal have druknet, og anden årsag til hans død vidste de ikke.

** regimentskriver Gyberg stævnede vedkommende efter en skriftlig memorial, og dernæst blev fremlagt en akkord imellem Søren Andersen i Kvottrup og Jens Eriksen i Stilling, dateret 12/1 1713, og nu fremkom Peder Lauridsen af Søballe, Morten Eriksen i Hørning og Anders Pallesen i Labing og vidnede, at de tilstede var, da samme akkord blev oprettet, og Søren Andersen indgik på at ægte Jens Eriksen steddatter Anne Mikkelsdatter, og de tog hverandre i hånd, at de skulle ægte hverandre, og vidnerne pålagde deres hænder til stadfæstelse, og nu mødte Søren Andersen og på spørgsmål svarede, at han aldeles intet vidste Anne Mikkelsdatter at beskylde, end hvis ærligt og skikkeligt være kan.

** regimentskriver Gyberg stævnede Poul Pedersen, skrædder i Alken, for dom, angående hvis han til Jens Christensen i Boes skyldig er, nemlig 4 sletdaler og 2 mark, så mødte Poul Pedersen og svarede, at han var ham kun 2 mark skyldig, som han tilbød at betale, hvorpå han gjorde sin ed, hvormed Jens Christensen lod sagen ophæve.

** Johan Hagensen på Margrete Ascanii vegne i rette lagde efterskrevne missiver, som hr Peder Jacobsen Hvid, sognepræst for Horne og Asdal sogne har tilskrevet Margrete Morsing, salig Henrik Ascanius enke.

(82)

** indførsel af de i rette lagte dokumenter angående hyrden i Stilling, som druknede sig selv i Stilling sø.

(83)

** indførsel af de i rette lagte dokumenter kontra Søren Andersen i Kvottrup, angående hans ægteskabsløfte til Jens Eriksen i Stilling hans steddatter, som han ikke skal vil fuldkomme, først stævning og derefter hans akkord med Jens Eriksen i Stilling angående afståelse af hans selvejergård i Stilling.

** regimentskriver Gyberg på Anders Lauridsens vegne i Gesing stævnede efter en skriftlig stævning Peder Kofod i Hedemølle for dom at lide, for han har overfaldet Anders Lauridsen med ubekvemsord, hug og slag på hans farende vej fra Skanderborg, hvortil han svarede, at hvis sådanne ord skulle være faldet, så var det sket i hastighed, og han havde ham intet at beskylde, hvorpå de blev forligt sådan, at Peder Kofod betaler ham 10 rigsdaler og til de fattige 2 rigsdaler.

2/10 1713.

** læst KM forordning om en dygtig soldat af hver 80 tønder hartkorn i Jylland at berede til den tid, krigskommissæren lader kundgøre.

** regimentskriver Gyberg stævnede vedkommende efter en memorial Hans ---- og Jens Jonsen i Virring, angående udeblivelse med deres vogne, da de har været tilsagt at møde på gården og køre i rejse. sagen blev opsat 8 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede Søren Rasmussen i Illerup for dom at lide, angående hans ulydighed, idet han, efter tilsigelse at møde med hans vogn i Skanderborg ladegård at køre fuldmægtigen på rejse, ikke er mødt. sagen er opsat 8 dage.

(84)

9/10 1713.

16/10 1713.

** regimentskriver Gyberg stævnede samtlige Fruering og Gram bymænd for forbud, at de ikke herefter må grave eller bortføre lim fra limgården her på Skanderborg ladegårds mark.

** regimentskriver Gyberg stævnede Mikkel Mikkelsen i Hvolbæk for dom at lide, angående en del egetømmer, som han har bortført, som tilhørte den ryttergård i Fruering, som Niels Knudsen nu beboer, hvorefter efterskrevne vidnede derom.

** Johan Hagensen af Ry mølle stævnede Dankvart Hansen i Århus attester dokumenter og vidner at anhøre kontra et tingsvidne, han ved Vilhelmsborg birketing har forhvervet 3/4 1713.

(86)
 
23/10 1713.

** regimentskriver Gyberg i den sag kontra Mikkel Mikkelsen i Hvolbæk begærede opsættelse, hvorfor sagen blev opsat 8 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede samtlige Fruering og Gram bymænd for dom at lide, for en del af dem imod forbud har bortført lim fra Skanderborg ladegårds mark. sagen er opsat 8 dage.

(87)

30/10 1713.

** regimentskriver Gyberg lod oplæse stævnemål 16/10 sidst kontra Mikkel Mikkelsen i Hvolbæk, angående noget egetømmer, han har ført fra Fruering til Hvolbæk. sagen er opsat 4 uger.

** Niels Langballe af Skanderborg ladegård med stævnemål i dag 8 dage kontra Gram og Fruering bymænd, angående jord og lim, som de skal have bortført, fremlagde en synsforretning.

** Niels Langballe af Skanderborg ladegård fremstillede efterskrevne, som vidnede, at de havde synet Peder Jensen, som sad død i Jens Rasmussens gård i Mesing, og de kunne intet slag eller sår se på hans legeme, som kunne være årsag til hans død.

** Anders Nielsen fra Skanderborg på Johan Hagensens vegne af Ry mølle lod oplæse af tingbogen stævnemål kontra Dankvart Hansen af Århus, hvorefter efterskrevne aflagde deres vidnesbyrd.

(88).

6/11 1713.

** læst forordning om en del af de autoriserede sedler.

13/11 1713.

20/11 1713.

** læst forordning om rytterhestes anskaffelse.

(89)

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en skriftlig memorial, og efterskrevne vidnede, at de 31/10 om natten kom til Knud Jensen af Grumstrup, som ulovligt havde hugget hasselvidjer i skoven.

** indførsel af den fremlagte memorial.

** Søren Madsen i Skanderborg æskede vidne og fremstillede efterskrevne vidner, som vidnede, at Søren Madsen tre prædikedage på kirkestævne lyste efter en kvie, som er ham frakommet, og ladet oplyse en ko, som med hans køer af marken er indkommet.

27/11 1713.

** efter Niels Langballes begæring er den sag kontra husmand Mikkel Mikkelsen af Hvolbæk opsat 14 dage.

4/12 1713.

11/12 1713.

** Jens Pedersen i Virring stævnede Rasmus Sørensen Hvolbæk i Virring for dom, angående den arvepart, som Jens Pedersen efter hans salig far Peder Jørgensen efter skiftebrev skal være tilfaldet, som hos Rasmus Sørensen skal være udestående.

** lille Jens Pedersen i Virring stævnede Rasmus Sørensen Hvolbæk i Virring betræffende den arvepart, som lille Jens Pedersen arveligt er tilfaldet efter hans salig far Peder Jensen i Gesing. begge sager er opsat 8 dage.

18/12 1713.

(90)

** de to sager kontra Rasmus Sørensen Hvolbæk i Virring er opsat 4 uger.

8/1 1714.

15/1 1714.

** stor Jens Pedersen af Virring efter opsættelse 11/12 kontra Rasmus Sørensen i Virring angående hvis, han til Jens Pedersen efter skiftebrev 6/10 1705, holdt efter hans salig far Peder Jørgensen i Virring, af hans tilfaldne fædrene arv skyldig er, 46 sletdaler, som enken med hendes forlovede fæstemand Rasmus Sørensen, som stedet agter at fæste, lovede at betale. sagen er opsat 8 dage.

** lille Jens Pedersen i Virring efter opsættelse 11/12 kontra Rasmus Sørensen i Virring angående hvis, Jens Pedersens formynder afgangne Peder Jørgensen i Virring har til sig taget arvepart, som hans søster Maren Pedersdatter efter hendes mor, som var salig Peder Jensens hustru i Gesing var tilfaldet, til ham og medarvinger skyldig er, som på skifte efter salig Peder Jørgensen blev dem tillagt, siden hans søster ved døden var afgået. sagen er opsat 8 dage.

(91)

22/1 1714.

** stor Jens Pedersen og lille Jens Pedersen, begge i Virring, tilstod, at de med Rasmus Sørensen i Virring er blevet forenet om de arveparter, som han dem skyldig er efter skiftebrev af 6/10 1705 efter afgangne rytterbonde Peder Jørgensen i Virring, på efterfølgende måde.

29/1 1714.

** regimentskriver Gyberg stævnede samtlige Ry bys gårdmænd, angående hvad kvæg, som af lungesot fra dem kan være bortdød, hvorefter efterskrevne vidnede om kvæg, der var døde af lungesot og bidt af ulve.

(92)

** regimentskriver Gyberg stævnede husmand Mikkel Mikkelsen i Hvolbæk, angående noget tømmer, han skal have bortført. sagen er opsat 8 dage.

5/2 1714.

12/2 1714.

19/2 1714.

26/2 1714.

5/3 1714.

** Jens Pedersen i Stjær stævnede efter en skriftlig memorial. vidnerne blev forelagt at møde i dag 14 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en skriftlig memorial. sagen er opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en memorial på Margrete Jensdatter, nuværende hos hendes søstermand Christen Nielsen i Sabro, hendes vegne Jens Nielsens søn Niels Jensen i Jeksen, angående Margrete Jensdatter, som tjente i Bodil mølle, som han skal have besvangret og ægteskabsløfte hende tilsagt.

(93)

** regimentskriver Gyberg stævnede på Niels Poulsens vegne i Nygård Peder Andersen, nu tjenende kornet Krüger i Hemstok, for hvis, han ham skyldig er for en kur, som han har betalt. sagen er opsat 14 dage.

** indførsel af Jens Pedersen af Stjær hans fremlagte kaldssedler.

12/3 1714.

** Jens Hagensen af Linå stævnede amtmand Hans Nansen på Lystrup og herredsfoged i Framlev Gern herred Johannes Snell i Høver, og efterskrevne vidnede, at de på deres rejse havde været i Linå kro, og der i alle måder blevet skikkeligt og vel akkommoderet med æden og drikkende varer i godt lovligt mål og billig betaling, og Jens Hagensen fremlagde efterskrevne attester samme krohold betræffende, og begærede tingsvidne.

(95)

** Jens Hagensen af Linå stævnede efter en skriftlig memorial efterskrevne i Linå, der iblandt Anne, Christen Smeds hustru, samt amtmand Hans Nansen, og efterskrevne vidnede om Rasmus Rasmussen Svolgård i Linå, som kom til Linå kro og var drukken og begærede øl, og Jens Hagensen svarede, at han solgte intet, før prædiken var ude, og da Rasmus Svolgård senere kom igen og sagde, at Jens Hagensen skulle fly ham øl for penge i hvilken stue, han ville sidde i, og han havde lov af amtmand Nansen til at slå hans vinduer ind eller ud, og Jens Hagensen bad om at få fred i hans hus, og tog et krus på bordet med øl i og slog efter Rasmus Svolgård, og da vidnet så sig tilbage, lå Rasmus Svolgård på gulvet, men om han havde ladet sig falde, eller han blev slået og faldt deraf, vidste han ikke.

(97)

** indførsel af de af Jens Hagensen i rette lagte dokumenter.
.
(102)

19/3 1714.

** Jens Hagensen af Linå lod oplæse kald og varsel i dag 8 dage.

** Jens Pedersen af Stjær fremlagde en af retten udstedt forelæggelse og begærede hans indstævnede vidner måtte af retten påråbes, hvorefter efterskrevne blev forhørt angående ildspåsættelse på degnen Hieronimus Danathons hus i Jeksen, hvorefter blev fremlagt to attester af denne dags dato af degnens mor Anne Cathrine, salig Oluf Jespersens, og hendes døtre Margrete Olufsdatter og Cathrine Olufsdatter.

(107)

** Niels Langballe af Skanderborg ladegård lod oplæse 14 dages opsættelse, og Sejer Jensen og Edel Poulsdatter af Boel mølle vidnede, at Jens Nielsen i Jeksen på hans søn Niels Jensens vegne i Bodil mølle begærede af Margrete Jensdatter, som tjente i møllen og af hans søn besvangret, det hun ikke skulle udlægge hans søn for barnefar, og tilbød at ville give hende en halv eller en snes sletdaler og et par tønder korn, hvortil hun svarede nej og påstod, at Niels Jensen skulle fuldkomme hans løfte med at ægte hende, og de havde ofte hørt, at Jens Nielsen mange gange havde de ord til hende, at hun skulle have hans søn til ægte og nyde hans gård.

** Niels Langballe på rytterbonden Jørgen Rasmussens vegne i Illerup stævnede Jens Pedersen, tjener Søren Sørensen i Alken, angående hans formastelse mod Jørgen Rasmussen på hans hjemrejse fra Skanderborg ladegård. sagen er opsat 3 uger.

** den sag kontra Peder Andersen, tjener kornetten, er opsat 3 uger.

** indførsel af dokumenter i Jens Pedersens sag af Stjær.

(108)

** Peder Nielsen i Stilling æskede vidne. Mikkel Jensen Søgård, Jens Pedersen og Rasmus Pedersen, alle af Stilling, Oluf Pedersen og Poul Pedersen af Mesing vidnede, at de overværede efterskrevne forlig imellem Jens Eriksens hustru Anne Justdatter i Stilling og hendes datter Anne Mikkelsdatter på den ene side samt Peder Nielsen og hustru Gertrud Pedersdatter sst på den anden side, angående nogle ubekvems og ærerørige ord, som Anne Justdatter og datter imod Gertrud Pedersdatter og søn Mikkel Pedersen skulle have udsagt, og hvorom de blev forligt.

26/3 1714.

** blev oplæst kald og varsel, som Jens Hagensen i Linå 12/3 sidst lod afhjemle angående hans krohold.

9/4 1714.

** Jens Hagensen af Linå lod oplæse kald og varsel, hvorefter efterskrevne vidnede, at siden Jens Hagensen kom til Linå, har de haft handel og vandel med ham, og hvis de havde at afhænde af korn, har de altid ført til Linå til Jens Hagensen, som han med rigtigt kongens mål har købt, og hvis de af ham igen har fået, har de fået med KM vægt og mål, så de har intet derpå at klage, hvorefter Jens Hagensen fremlagde attester.

(109)

** regimentskriver Gyberg stævnede Karen Jensdatter og Mette Sørensdatter, begge opholdende sig i Vrold, angående deres begangne lejermål, og fremlagde præsternes attester, hvorefter de blev tildømt hver at betale 12 lod sølv.

** regimentskriver Gyberg stævnede Rasmus Sørensen Hvolbæk i Virring angående hans beboende ryttergårds ulovlige beboelse, hvorfor han blev tildømt sit fæste at have forbrudt.

(110)

** den sag kontra Peder Andersen, tjener kornetten, er opsat 3 uger.

** indførsel af to præsters attester angående åbenbart skrifte.

** indførsel af syn på rytterbonden Rasmus Sørensen Hvolbæks gård.

** indførsel af Jens Hagensens i rette lagte attester.

(111)

16/10 1714.

** oberførster Ritter stævnede efter en skriftlig memorial, og synsmænd afhjemlede syn på træ, som ulovligt var hugget i Addit skov. sagen er opsat 14 dage.

(112)

** magister Hans Lønborg, sognepræst til Fruering og Vitved sogne, stævnede efter en skriftlig stævning og begærede udnævnt synsmænd til efter landstingsdom at udvise hver sin anpart i Fruering skov, hvorefter synsmænd blev udnævnt.

** regimentskriver Gyberg stævnede alle vedkommende efter en skriftlig stævning, og efterskrevne af Vrold forklarede, at de sidste sommer fæstede den indstævnede Søren Akselsen tillige med hans far Aksel Pedersen til at være deres bys hyrde et år. sagen er opsat 3 uger.

** Jens Hagensen i Linå i hans sag angående hans krohold i Linå kro begærede opsættelse. sagen er henfundet til doms til hans værneting.

(113)

** indførsel af Nicolaj Hansen på Skanderborg ladegård hans i rette lagte indlæg i den sag, angående Jens Hagensens krohold i Linå kro.

** indførsel af oberførster Ritters kaldsmemorial.

** indførsel af magister Hans Lønborgs stævning angående præstegårdens og kirkens skovsparter i Fruering skov.

(114)

** indførsel af varselsmemorial på Vrold bymænds vegne kontra hyrden Søren Akselsen.

23/4 1714.

30/4 1714.

** Niels Jørgensen af Starup stævnede Frands Pedersen, grovsmed i Skanderborg, angående hans tilgodehavende løn for 3 uger og 52 uger samt en del rede penge. sagen er opsat 8 dage.

** Hans Trige stævnede Bernt Hundorp i Skanderborg, angående hans utilbørlige medfart. sagen er opsat 14 dage.

(115)

** Hans Adolf Høg i Vengegård stævnede Søren Rasmussen Yde i Vengegård, angående hans tjenestekarl Peder Sørensen. opsat 14 dage.

** Jens Pedersen i Stjær begærede dom beskrevet kontra Jørgen Nielsen og Niels Jensen af Jeksen snapsmandag 1710 faldet, samt tingsvidner af 27/3 afvigte og 1706.

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en skriftlig memorial, og efterskrevne vidnede, at Karen Jørgensdatter lovede kornet Krüger, at hendes søn Morten Olufsen skulle tjene ham, og de vidnede, at de hørte, at kornetten fæstede Anne Andersdatter at tjene ham, hvorefter blev afsagt, at da de indstævnede Morten Olufsen og Anne Pedersdatter ikke er kommet i kornettens tjeneste i Hemstok, så bør de hver betale ham et fjerding års løn.

7/5 1714.

** læst KM forordning om krigsstyr.

** Anders Nielsen af Skanderborg lod læse kald og varsel sidst afvigte 30/4 kontra Frands Grovsmed i Skanderborg og stævnede vidner, men da ingen fremkom, blev sagen opsat til 23/5.

** Anders Nielsen stævnede Erik Jensen i Skanderborg, angående en del penge, som han er Niels Jørgensen af Skårup skyldig. sagen er opsat til 23/5.

** kornet Krüger og Rasmus Lauridsen, begge af Hemstok, lod aflyse al kørsel på de steder på Hemstok mark, hvor fuldkommen vej ikke findes udlagt, og alfare veje ikke har gået af Arilds tid.

(116)

14/5 1714.

** Hans Adolf Høg af Vengegård lod den sag kontra Søren Yde i Vengegård blive opsat 14 dage.

** Niels Langballe af Skanderborg ladegård på Jacob Hansens vegne af Nissumgård fremlagde en stævning kontra en del personer af Skanderborg, som Philipi Jacobi aften skal have opbrudt Jacob Hansens havegærde ved Skanderborg udenfor byen, og efterskrevne vidnede. sagen blev opsat 14 dage.

** Henrik Bay af Skanderborg stævnede Niels Markmand i Skanderborg for dom, angående resterende konsumption for efterskrevne slagtenød, som han blev tildømt at betale.

** indførsel af Jacob Hansen i Nissumgård hans skriftlige stævning til efterskrevne karle i Skanderborg, som har nedbrudt hans havegærde for at bruge det til deres gadeild.

(117)

** oberførster Ritter stævnede samtlige Adslev, Koldens mølle, Jeksen, KM bønder i Mesing, Gram, Fruering, Rindelevgård, Nissumgård, Skvætmølle, Vestermølle og Rødemølles beboere for synsmænds opkrævelse til bemeldte byers tilliggende skovsparter, hvad skade deri siden sidste syn kan være forøvet, hvorefter blev fremlagt samme synsforretning

(118)

** regimentskriver Gyberg stævnede Anne Lauridsdatter i Vitved for dom, angående hendes begangne lejermål. sagen er opsat 14 dage.

23/5 1714.

** Anders Nielsen i Skanderborg æskede den sag i rette kontra Frands Smed i Skanderborg, angående 3 års løn, han er Niels Jørgensen af Skårup skyldig. sagen er opsat 8 dage.

** Anders Nielsen i Skanderborg æskede den sag i rette kontra Erik Jensen sst for 5 sletdaler, han er Niels Jørgensen af Skårup skyldig, som han blev tilfundet at betale.

(119)

** enken Mette Pedersdatter i Pinds mølle lod opbyde 100 sletdaler imod pantsættelse, hvilke penge tilhører Jens Pedersen i Pinds mølle, hvorfor enkens salig mand Jens Nielsen har været formynder for, og ikke hidindtil har kunnet få udsat.

** indførsel af de af Anders Nielsen i Skanderborg fremlagte dokumenter kontra Frands Smed sst.

** indførsel af den af Anders Nielsen i Skanderborg fremlagte attest kontra Erik Jensen af Skanderborg.

** oberførster Ritter. synsmænd afhjemlede syn på afgangne Anders Jensen Møller af Fuldbro mølle, som næst afvigte 23/3 for hans hustru og andre folk af møllen er udgået og bortblevet, idet han ville optage en ruse, som sad i åen ved sømunden.

(120)

** oberførster Ritter stævnede samtlige efterskrevne byers beboere og skovfogder imod synsmænds opkrævelse til deres skovsparter at besigtige, hvad skade siden sidste syn er forøvet, hvorefter blev fremlagt samme deres synsforretning.

(121)

** oberførster Ritter fremlagde efterskrevne syn på plantede haver, som 1712, da olden til var, i anledning af skovforordningen oberførsteren har ladet anlægge.

28/5 1714.

** Anders Nielsen af Skanderborg æskede den opsatte sag i rette kontra Frands Smed sst. sagen er opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede Kirsten Rasmusdatter og hendes mand Tomas Knudsen i Skanderborg ladegård, angående hendes formastelse imod regimentskriverens tjenestepige Elisabet Margrete Engelsdatter, som hun har overfaldet med hug og slag, og stævnede Kirsten Rasmusdatters mor Maren Pedersdatter i ladegård, hvorefter Christen Rasmussen og Søren Rasmussen af Skanderborg ladegård fremlagde deres syn på de slag, som Margrete Engelsdatter havde fået. den indstævnede Kirsten Rasmusdatters mand Tomas Knudsen begærede sagen opsat 6 uger. sagen blev opsat 4 uger.

(122)

** Anders Nielsen af Skanderborg stævnede Jacob Hansen i Nissumgård, angående hans haves ødelæggelse, men der kunne ingen vidner føres, idet regimentskriveren som rytterbondens forsvar ikke er stævnet.

** Jacob Hansen af Nissumgård begærede den sag kontra en del personer i Skanderborg måtte opsættes, hvorfor sagen blev opsat 8 dage.

** oberførster Ritter stævnede Niels Knudsen Leger i Skanderborg samt de øvrige interessenter i slotsjordenes forpagtning imod synsmænds opkrævelse, som skal syne hvad skovskade er forøvet på et års tid, hvorefter synsmændene fremlagde deres synsforretning.

** oberførster Ritter stævnede samtlige Årslev bymænd for synsmænds opkrævelse, som den til deres by tilliggende og KM tilhørende skov skal syne, for hvad skovskade deri siden sidste syn kan være forøvet, hvorefter synsmændene fremlagde deres synsforretning.

(123)

4/6 1714.

** regimentskriver Gyberg stævnede Tomas Mikkelsen, smed i Illerup, angående hans forøvede formastelse med hug og slag imod Jørgen Rasmussens tjenestepige Johanne Pedersdatter, hvorefter Tomas Mikkelsen gjorde forlig med Johanne Pedersdatters bror Niels Pedersen af Ry og mor Anne Jensdatter, således at han skal give Johanne Pedersdatter 3 rigsdaler.

11/6 1714.

** Anders Nielsen i Skanderborg æskede dom i den sag kontra Frands Smed i Skanderborg, angående den løn, han er Niels Jørgensen skyldig, og som han blev tildømt at betale.

(124)

** regimentskriver Gyberg stævnede korporal Brun i nør Vissing, samt Morten Bertelsen og Christen Keldsen, ryttere indkvarteret i Veng, angående lægdsmanden Søren Rasmussen i Veng, som de i hans hus uden årsag med hug og slag skal have overfaldet.

** indførsel af stævningen i forberørte sag.

** indførsel af den af Søren Rasmussens fremlagte klage.

** indførsel af regimentskriverens fremlagte ordre.

(125)

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en skriftlig stævning Johan Hansen og Rasmus Nielsen, som sidst tjente på Nygård, angående deres undvigelse fra ryttergodset. sagen er opsat 8 dage.

** indførsel af Frands Pedersen, smed i Skanderborg, hans indlæg.

18/6 1714.


** Niels Langballe til 2.ting lod lyse efter Johan Hansen, Rasmus Nielsen og Rudolf Roese.

25/6 1714.

** læst KM plakat om toldinspektion i Danmark.

** regimentskriver Gyberg til 3.ting lyste efter Johan Hansen og Rasmus Nielsen og Rudolf Roese, som fra ryttergodset uden lovligt pas er bortrømt. sagen er opsat 8 dage

** regimentskriver Gyberg lod oplæse hvis er indført kontra Kirsten Rasmusdatter i Skanderborg ladegård, angående hendes formastelse imod regimentskriverens tjenestepige. sagen er opsat 14 dage.

** indførsel af Clemend Sørensen i Kejlstrup på Silkeborg gods hans indlæg, angående hans stedsøn Rudolf Roese.

(126)

3/7 1714.

** skovfoged Morten Ebbesen i Ry og Peder Svendsen sst angav at have fundet i Ry skov 4 ulveunger, som de ved tinget har ophængt og begærede betaling efter KM forordning.

** Niels Langballe på rytterbonden Christen Lauridsens vegne af Ry stævnede Christen Nielsen Degn og hans hustru Ellen Christensdatter i Ry, angående nogle beskyldninger, som hun har påsagt Christen Lauridsen og steddatter Mette Rasmusdatter i Ry, og Christen Lauridsen fremlagde sin klage, hvorpå blev fremlagt Niels Nielsen Degn og hustru Anne Christensdatter i Ry deres attest. sagen er opsat 14 dage.

(127)

** indførsel af Niels Degns fremlagte attest.

9/7 1714.

** degnen Henrik Frakær af Hørning stævnede rytterbonden Esben Jensen sst, angående hans søn Peder Henriksens løn, som han ikke vil betale. sagen blev opsat 14 dage.

** oberførster Ritter stævnede kornet Krüger og hans nabo Rasmus Lauridsen i Hemstok efter en skriftlig varselsmemorial, og fremlagde oberførster Ritters forkyndte plakat, og begærede rettens kendelse på forbudet, hvilket forbud blev af retten ved magt kendt.

(128)

** Niels Langballe af Skanderborg ladegård på Svejstrup bymænds vegne stævnede Niels Poulsen i Nygård og hans medfølgere for dom at lide, angående Svejstrup bys hyrde, som af dem med hug og slag skal være begegnet. sagen er opsat 8 dage.

** Niels Langballe på rytterbonden Christen Lauridsens vegne i Ry lod oplæse stævning kontra Christen Nielsen og hustru Ellen Christensdatter i Ry.

** Niels Langballe begærede dom efter opsættelse i dag 14 dage, angående de personer, som på ryttergodset i Nygård hos Niels Poulsen var indfæstede, og igen af deres tjeneste undveget, hvorefter blev afsagt, at enhver af dem bør betale et halvt års løn, og pågribes som rømningsmænd, hvor de findes.

16/7 1714.

** Nikolaj Hansen på Skanderborg ladegård på Svejstrup bymænds vegne stævnede Niels Poulsen og medfølgere i Nygård, som skal have overfaldet Svejstrup hyrde, som efterskrevne vidnede om. sagen er opsat 14 dage.

(129)

** Nikolaj Hansen lod oplæse kald kontra Christen Nielsen og hustru i Ry og begærede sagen opsat 14 dage.

** på magister Hans Lønborgs vegne fremkom hans søn Johan Lønborg og stævnede kornet Dankvart Påske, logerende i Fruering, efter en skriftlig kaldsmemorial. sagen er opsat 14 dage.

** indførsel af kaldsmemorial til kornet Dankvart Påske i Fruering, angående nogle utilbørlige ord, han skal have haft til Fruering bymænd om præstens person og embedsforretning.

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en memorial hr Rasmus Liime i Them, angående urigtighed i hans mandtal over familie og folkeskatten i Them sogn, og om deraf er udeladt tjenestekarle og piger og bøndersønner og døtre over 15 år. sagen er opsat til 30/7 førstkommende.

(130)

** Peder Svendsen i Alken lod efterskrevne pantebrev læse og påskrive, udstedt af Jens Nielsen, markmand i Skanderborg, til ungkarl Peder Svendsen i Alken, lydende på 16 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham efterskrevne hans iboende våning i Skanderborg, dateret x/7 1713.

23/7 1714.

** regimentskriver Gyberg på rytterbonden Christen Lauridsen i Ry hans vegne stævnede efter en memorial, og efterskrevne vidnede.

** indførsel af kaldsmemorialen til Christen Nielsen Degn og hustru Ellen Christensdatter, angående at Ellen Degns har villet bekøbe Laurids Rytter i Ry, at han ikke skulle vidne sin sandhed i den sag, hun har beskyldt Christen Lauridsen og steddatter.

** for retten mødte Mikkel Due, Rasmus Jensen, Rasmus Nielsen og Esben Jensen, alle af Hørning, angående den tvistighed imellem dem om deres børn og tjenestefolk, som af Esben Jensen skal være overfaldet, så er de derom forligt på efterfølgende måder.

(131)

30/7 1714.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jon Nielsen og bror Tomas Nielsen, Steffen Simonsen og stedsøn Simon Sørensen, Jens Rasmussen, Christen Christensen og søn Gert Christensen, Anders Rasmussen og søn Rasmus Andersen, alle i Siim, angående noget engjord, de skal have slået og afgrøden bortført. sagen er opsat 4 uger.

** Christen Lauridsen i Ry hans sag kontra Christen Nielsen Degn og hustru i Ry er opsat 14 dage.

** magister Hans Lønborg i Fruering lod oplæse kald kontra kornet Dankvart Påske i Fruering, og efterskrevne vidnede, at kornetten bad en mand sige til præsten, at når han prædikede igen, han da ville bede Gud om en nådig regn, at der kunne vokse noget græs til deres rytterheste og korn til andre, som kunne have det fornøden, thi om præsten syntes at kunne få korn nok, så måtte han dog bede for sine sognefolk, men muligt at han ville ikke en del af dem så vel.

** indførsel af syn på den eng, som er slået og afgrøden bortført.

6/8 1714.

** Hans Adolf Høg i Vengegård begærede den sag i rette kontra Esben Jensen i Hørning, som 9/7 til i dag er opsat. sagen er opsat 14 dage.

(132)

** oberførster Ritter stævnede vedkommende efter en skriftlig memorial, og skovfogden Christen Leth vidnede om ulovlig skovhugst. sagen blev opsat 8 dage.

** regimentskriver Gyberg fremstillede synsmænd, som afhjemlede syn på den ulykke og ildebrand, som 2 halvgårde i Svinsager overgået er.

(133)

13/8 1714.

** oberførster Ritter lod oplæse opsættelse sidst afvigte 6/8, og Jens Jensens hustru Barbara Pedersdatter og Søren Mikkelsens hustru Karen Lauridsdatter, begge af Vissingkloster, vidnede, at økser, vogn med tilhørende redskab, som skovfoged Rasmus Leth havde indlagt i Jens Jensens gård i forvaring, og som ikke før sagens uddrag måtte afhændes til dem, fra hvem det var pantet for ulovlig skovhugst, det blev af 3 karle afhentet, som sagde, de havde forlov dertil.

** Christen Lauridsen af Ry lod oplæse opsættelse i dag 14 dage kontra Christen Nielsen Degn i Ry og hans hustru Ellen Christensdatter, angående hendes løgnagtige beskyldninger imod Christen Lauridsen og steddatter Mette Rasmusdatter. sagen er opsat 4 uger.

** Christen Nielsen Degn i Ry stævnede Christen Lauridsen i Ry, angående hvorledes han med hug, slag og æresskælden har overfaldet Christen Degne udskikkede varselsmænd, så han ikke kunne få vidner ført.

(134)

20/8 1714.

** Hans Adolf Høg fra Vengegård æskede den sag i rette kontra Esben Jensen i Hørning, angående den resterende løn, han er degnen Henrik Frakær af Hørning hans søn skyldig, som han blev tildømt at betale.

27/8 1714.

** regimentskriver Gyberg stævnede Anders Rasmussen og Søren Nielsen i Siim, angående et stykke jord, Føvlingholm kaldet, liggende under Ry sogn, med hvis KM tiende, de to mænd deraf bør at svare og nogle år resterer. sagen er opsat 8 dage.

** Christen Nielsen, degn i Ry, stævnede Christen Lauridsen i Ry efter en skriftlig memorial, angående hans overfald på degnens varselsmænd, og efterskrevne vidnede derom. sagen blev opsat 14 dage.

(135)

** Hieronimus Danathon af Jeksen på sin søster Margrete Danathons vegne stævnede Niels Jensen af Jeksen, angående 2 sølvspænder, som hun hos ham har pantsat, og ikke igen til løsning har kunnet bekomme. sagen er opsat 14 dage.

** indførsel af stævnemål i samme sag.

(136)

** Nikolaj Hansen af Skanderborg ladegård lod oplæse en kaldsseddel kontra Søren Jensen og hustru i Mesing, angående usømmelige ord, de skal have udsagt imod Troels Hagensen sst. sagen blev opsat 8 dage.

** Søren Steffensen og interessenter i Ry stævnede Anders Rasmussen og Søren Nielsen i Siim, angående et stykke jord, Føvlingholm, hvoraf de med kirketiende resterer. sagen er opsat 8 dage.

** indførsel af Christen Degn i Ry hans kaldsmænds memorial.

(137)

3/9 1714.

** regimentskriver Gyberg lod oplæse stævnemål i dag 8 dage i den sag kontra Anders Rasmussen og Søren Nielsen i Siim, angående tiende af noget jord, Føvlingholm, som de med resterer, hvorimod de fremlagde en kontrakt, underskrevet af sognepræst hr Jacob Møller 1/7 1713, hvorefter blev afsagt, at da det ikke bevises, at der nogen sinde er leveret tiende af samme jord til tiendetageren i Ry, så bør de for regimentskriverens tiltale fri at være.

** indførsel af de i rette lagte dokumenter i den sag imod Anders Rasmussen og Søren Nielsen i Siim.

(138)

** indførsel af Anders Rasmussen og Søren Nielsen i Siim deres fremlagte fæstebreve.

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en memorial vedkommende Mogens Skåning og Jens Udsen i Vitved, angående hvis, de kan tilkomme at svare ad fiskeri i Stilling sø, som amtskriveren og regimentskriveren har i forpagtning, samt for resterende familie og folkeskat. sagen blev opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg lod oplyse til fæste en halvgård i Svinsager, som ved ulykkelig ildebrand er afbrændt, som beboerne formedelst deres armelige tilstand stedet ikke kan i stand sætte.

10/9 1714.

** regimentskriver Gyberg stævnede alle vedkommende efter en memorial, men efter påråbelse mødte ingen.

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en skriftlig memorial, men efter påråbelse mødte ingen.

** regimentskriver Gyberg stævnede vedkommende efter en skriftlig memorial, og efterskrevne vidnede om nogle egekævler liggende ved Erik Mikkelsens og Søren Jensens gårde i Addit.

(139)

** regimentskriver Gyberg stævnede Laurids Jacobsen og Laurids Pedersen af Addit, angående en kævle af Våbensholms beboeres egeudvisning til bygningstømmer i Addit skov. sagen er opsat 14 dage.

** degnen Hieronimus Danathon af Jeksen på sin søster Margretes vegne kontra Niels Jensen i Jeksen i den sag, angående de omtvistede sølvspænder, begærede han til doms.

(140)

** på Niels Jensens vegne i Jeksen stævnes Margrete Danathon og mor Anne Cathrine, salig Oluf Jespersens og bror Hieronimus Danathon, angående de to sølvspænder, som Margrete har pantsat hos Niels Jensen. sagen er opsat 14 dage.

** degnen Christen Nielsen i Ry i den sag kontra Christen Lauridsen sst begærede opsættelse, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg lod til 2.ting til fæste oplyse de to halve ryttergårde i Svinsager, som ved ulykkelig ildebrand afbrændte.

** indførsel af de af Niels Langballe i dag fremlagte dokumenter.

(141)

17/9 1714.

** Jens Hagensen af Linå stævnede Hans Smed i Linå, angående hans ord om Jens Hagensens vindue, som Hans Smed om nattetide skal have indslået, og fremlagde en attest, og efterskrevne vidnede.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Rasmussen Nymand i Træden, og synsmænd afhjemlede deres syn, hvorefter blev fremlagt præsten hr Jørgen Hjort hans udgivne attest, og efterskrevne vidnede, at Jens Rasmussen i Træden har levet et forargeligt levned med fylderi, drukkenskab, klammeri og skældsord.

(142)

** regimentskriver Gyberg afhjemlede kald og varsel kontra Mikkel Madsen og Hans Nielsen i Ring, og synsmænd fremlagde deres synsforretning angående deres gårdes beskaffenhed.

** regimentskriver Gyberg til 3.ting til fæste oplyste to halvgårde i Svinsager, som af ildebrand er afbrændt.

** Niels Langballe lod oplæse stævnemål kontra Peder ---- og Søren Jensen i Træden.

** Hieronimus Danathon af Jeksen på sin søster Margrete Danathons vegne begærede dom over Niels Jensen af Jeksen, som blev tildømt at levere hende de pantsatte spænder, imod hans udlånte penges betaling.

(143)

** indførsel af det af Niels Langballe fremlagte synsforretning kontra Jens Nymand i Træden, samt den fremlagte attest.

** indførsel af syn kontra Mikkel Madsen og Hans Nielsen i Ring.

(144)

** indførsel af den af Jens Hagensen i Linå fremlagte attest.

24/9 1714.

** Niels Langballe af Skanderborg ladegård æskede dom i den sag på Christen Lauridsens vegne i Ry kontra Christen Nielsen Degn og hustru Ellen Christensdatter sst, hvorimod de gjorde erklæring, at de ikke vidste Christen Lauridsen eller hans steddatter Mette Rasmusdatter noget at beskylde, hvorfor de blev venligt forligt.

** regimentskriver Gyberg stævnede Peder Hattemager i Skanderborg med flere efter en skriftlig varselsmemorial, hvorpå Peder Hattemager tilstod at have forseet sig, idet han med ubekvems og skældsord har tiltalt Niels Andersen Drejer og hustru i Illerup, som han ingen årsag havde til.

(145)

1/10 1714.

** regimentskriver Gyberg stævnede skrædder Hans Casper af Flensted og rytter Hans Ibsen, for de har slået og hugget Anders Andersen af Malling og Rasmus Rasmussen af Holme med en pallask, og efterskrevne vidnede om overfaldet.

(146)

** regimentskriver Gyberg fremstillede synsmænd, som afhjemlede deres skriftlige synsforretning, og efterskrevne, som alle tjente i Nissumgård, vidnede, at ilden antændtes 20/9 om natten ved 1 slet i ladehuset, og formedelst den hårde blæst nedbrændte hele gården.

(147)

** indførsel af ovennævnte syn på Nissumgård.

** indførsel af dokumenter kontra rytter Hans Ibsen og skrædder Hans Casper, som er varselsmemorial og klage, samt attest angående slagsmålet og badskærens attest.

(148).

8/10 1714.

** den sag kontra Peder Hattemager i Skanderborg er opsat 3 uger.

15/10 1714.

** regimentskriver Gyberg på rytterbonden Jens Rasmussens vegne af Veng stævnede Søren Yde i Vengegård, angående hvis skælds og ærerørige ord, han om Jens Rasmussen udsagt har, hvorefter Søren Yde fremlagde sit skriftlige indlæg, at det var sket ved en drik i hastighed, og han havde Jens Rasmussen intet at beskylde, hvorfor han efterlod Søren Rasmussen Yde sagen.

(149)

22/10 1714.

** læst forordning om søleverancen i Sjælland for betaling.

** amtskriver Ulrik Christian Schandorf i Skanderborg stævnede efter en skriftlig memorial efterskrevne for dom, angående hvis, de efter jordebogen til amtstuen skyldig er, og begærede dom.

** amtskriver Schandorf stævnede med ovenstående memorial og fremlagde en restants og begærede dom.

** indførsel af afsigt i den 1.sag, at de bliver tildømt at betale.

** indførsel af afsigt i den 2.sag, at de bliver tildømt at betale.

** den sag kontra Peder Hattemager i Skanderborg er opsat 8 dage.

29/10 1714.

** Anders Jørgensen Bro, borger og prokurator i Århus, på hospitalsforstander Hans Rosenkvists vegne stævnede Hans Mønster og kæreste Else Byrgesdatter i Skanderborg for dom at lide, angående hvis de kan være hospitalet skyldig af plovhavre, og fremlagde en restants. sagen blev opsat 4 uger.

(150)

** indførsel af mons Bros fremlagte indlæg.

** oberførster Ritter stævnede efter en skriftlig kaldsmemorial efterskrevne byers beboere imod synsmænds udnævnelse, som bemeldte byers og gårdes skove skal syne, hvad skade i dem siden sidste syn kan være forøvet.

** sagen kontra Peder Hattemager er endnu opsat 3 uger.

** indførsel af restants, som 22/10 blev irettelagt.

(151)

** indførsel af den anden restants af samme dato.

5/11 1714.

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en memorial rytter Anders Nielsen, indkvarteret i Hørning, angående to får, som om natten fra rytterbonden Peder Rasmussen i Jeksen skal være bortstjålet, og efterskrevne, der iblandt Morten Tomasen Hyrdes hustru Karen Mikkelsdatter af Hørning, vidnede, og blev fremlagt en attest af Søren Søgårds hustru Maren Rasmusdatter i Hørning.

** indførsel af den fremlagte varselsmemorial.

(152)

** indførsel af Maren Rasmusdatter af Hørning hendes attest.

** oberførster Ritter lod fremlægge efterskrevne skovsyn.

** regimentskriver Gyberg på Mikkel Pedersens vegne i Mesing stævnede efter en memorial Jørgen Nielsen i Skanderborg og hans tjenestepige for dom, angående hvis ærerørige ord, som de imod Mikkel Pedersen skal have udsagt, og Jørgen Nielsen mødte og gjorde erklæring, at hverken han eller hans tjenestepige vidste ham intet at påsige.

(153)

** oberførster Ritter stævnede samtlige Fogstrup, Engetved og Salten bymænd imod synsmænds opkrævelse, som deres skove skal syne, hvad skovskade siden sidste syn kan være forøvet.

12/11 1714.

** læst KM forordning om forbuds løsgivelse på korn og malt.

** læst KM befaling om eftersøgelse af en skorstensfejer og natmand, som har ihjelslået en mand i Lundenæs amt.

** oberførster Ritter lod fremlægge et skriftligt skovsyn.

19/11 1714.

** læst KM plakat om højesteret.

** regimentskriver Gyberg stævnede Mette Rasmusdatter i Hårby, Maren Tøgersdatter og Anne Christensdatter, begge af Veng, for dom angående deres begangne lejermål, samt Tomas Jespersen, husmand i Veng, for dom om sagen ham måtte anrøre angående Anne Christensdatters lejermål. sagen er opsat 3 uger.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Pedersen og Knud Sørensen, begge af Firgårde, angående deres ulydighed, idet de ikke ville køre med hans fuldmægtig, som de var blevet tilsagt. sagen er opsat 3 uger.

(154)

26/11 1714.

** regimentskriver Gyberg fremlagde en kaldsmemorial kontra generalmajor Valdemar Reetz til Barritskov. sagen er opsat 8 dage.

** Anders Jørgensen Bro, prokurator af Århus, på hospitalsforstander Hans Rosenkvists vegne efter 4 ugers opsættelse kontra Hans Mønster i Skanderborg begærede dom angående hans resterende plovhavre, som Hans Mønster for retten tilbød at betale, hvorfor han blev frikendt.

** Jens Nielsen i Skanderborg æskede tingsvidne. Anders Lauridsen Borre i Gesing bekendte, at han havde annammet af Jens Nielsen al den arv, som salig Hans Gesings børn, navnlig Eske Hansen, Rasmus Hansen og Anne Cathrine Hansdatter arveligt efter deres salige forældre er tilfaldet, som er 283 sletdaler, hvorfor han gav han afkald.

(155)

** Anders Nielsen i Skanderborg fremlagde en obligation, udgivet af Jens Nielsen Haugård i Skanderborg til hr Rasmus Sørensen, sognepræst til Beder og Malling sogne på 440 sletdaler, dateret 14/11 1714.

3/12 1714.

** regimentskriver Gyberg på rytterbonden Hans Jørgensen i Klejs hans vegne i den sag kontra generalmajor Reetz til Barritskov begærede opsættelse, hvorfor sagen er opsat 8 dage,

** Oluf Lauridsen i Illerup stævnede regimentskriver Gyberg på Skanderborg ladegård, angående et hus, som Oluf Lauridsen har opsat på et stykke jord af Poul Jensens kålhavejord, som han ham dertil har forundt, og fremlagde en skriftlig tilståelse på samme byggested, hvormed Poul Jensen tilstår at have bevilget hans hustru Karen Lauridsdatters bror Oluf Lauridsen her i Illerup og hans hustru Maren Christensdatter efterskrevne stykke jord, som de deres livstid må nyde, dateret Illerup 25/5 1714 Poul Jensen Oluf OLS Lauridsen, hvilken kontrakt blev læst og påskrevet.

10/12 1714.

** Anders Nielsen i Skanderborg lod oplæse kald 26/11 sidst kontra generalmajor Reetz, og fremlagde eb underskrevet attest, og begærede sagen opsat 8 dage.

** amtskriver Schandorf stævnede gamle Rasmus Bødker og hustru i Skanderborg, angående deres uskikkelige forhold i deres ægteskab med indbyrdes klammeri og slagsmål, samt fordi Rasmus Bødker bruger hans håndværk mesten alle helligdage, såvel under prædiken som den ganske dag, og efterskrevne vidnede. sagen blev opsat 8 dage,

(156)

** indførsel af Anders Nielsens fremlagte attest.

** indførsel af den fremlagte attest kontra generalmajor Reetz.

** indførsel af stævningen, som Anders Nielsen i dag lod oplæse.

17/12 1714.

** amtsforvalter Ulrik Christian Schandorf lod oplæse en opsættelse i dag 8 dage kontra Rasmus Bødker og hustru i Skanderborg, og dernæst blev fremlagt 3 attester, hvorefter blev afsagt dom, at de begge bør udstå kirkens disciplin samt at bøde for helligdagsbrøde efter lovens 6.bogs 3.kapitels 1.artikel og erstatte denne processes bekostning.

(157)

** indførsel af de i denne sag kontra Rasmus Bødker og hustru fremlagte 3 attester.

(158)

** indførsel af den af Anders Nielsen i Skanderborg fremlagte obligation 26/11 1714, udstedt af Jens Nielsen Haugård i Skanderborg til hr Rasmus Sørensen Hørning, sognepræst til Beder og Malling sogne.

24/12 1714.

** regimentskriver Rasmus Holmer i Dallerup stævnede efter en memorial og fremlagde amtmand Grabows ordre af 30/11, og fremstillede Hans Pedersen og hustru Bodil Rasmusdatter uden bånd eller fængsel, og fremlagde en eksamen af 30/11 sidst, holdt af etatsråd Randlev og amtmand Grabow, og efterskrevne vidnede om de køer, de havde stjålet. der skal falde dom over dem ved Gern Framlev herreds ting.

(159)

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en memorial Christen Tærsker i hans arrest i Skanderborg slots portstue, og fremlagde efterskrevne syn på Rasmus Lauridsen i Hemstok hans skade, som bartskærens attest om formelder, som var tilføjet ham af kornet Krügers tjenestekarl Christen Tærsker på hans hjemvej fra Svejstrup, og efterskrevne vidnede om overfaldet. sagen er opsat til næste tingdag efter jul.

** indførsel af de i dag kontra Christen Tærsker fremlagte dokumenter.

(160)

** indførsel af de fremlagte dokumenter kontra Hans Pedersen og hustru Bodil Rasmusdatter, angående tyveri af nogle køer.

(161)

** Mikkel Sørensen i Hørning æskede vidne. Søren Jørgensen af Forlev på hans hustru Karen Nielsdatters vegne til 3.ting lovbød den part i den selvejer bondegård i Hørning, som Mikkel Sørensen nu påboer, Jens Mikkelsen Søgård i Hørning som værge og formynder for afgangne Rasmus Jensen og hustru Johanne Nielsdatter, som boede og døde i Hørning, deres efterladte børn Hans Rasmussen og Søren Rasmussen lovbød den part, samme hans myndlinger kunne tilkomme efter deres salig mor, Morten Eriksen i Hørning på hans børn Maren Mortensdatter, Anne Mortensdatter og Else Mortensdatter deres vegne lovbød den part, de efter deres salig mor Anne Nielsdatter er tilhørende, og så fremkom Mikkel Sørensen og bød sølv og penge.

** Mikkel Sørensen i Hørning æskede vidne. Søren Jørgensen i Forlev på hans hustru Karen Nielsdatters vegne, Jens Mikkelsen Søgård i Hørning, som værge for afgangne Rasmus Jensen og hustru Johanne Nielsdatter, som boede og døde i Hørning, deres børn Hans Rasmussen og Søren Rasmussen, og på deres vegne, Morten Eriksen i Hørning på hans døtre Maren Else og Anne deres vegne, solgte og afhændede til Mikkel Sørensen og hans arvinger de parter, de var tilfaldet i den selvejer bondegård i Hørning, han påboer.

(162)

8/7 1715.

** amtskriver Schandorf stævnede Jørgen Nielsen i Skanderborg for synsmænds opkrævelse.

7/1 1715.

** læst KM forordning anlangende jordemødres eksamen, antagelse og forhold.

** regimentskriver Gyberg lod oplæse kald 24/12 kontra Christen Tærsker, som er arresteret i portstuen. sagen er opsat 8 dage.

14/1 1715.

** regimentskriver Gyberg fremlagde en synsforretning, og synsmændene forklarede, at det afdøde menneske fra sin ungdom og fremdeles havde været angrebet med et fald, og i samme således bortdød, og efterskrevne vidnede, at på gaden blev Mette Sørensdatter angrebet af et fald, og de tog hende op og bar hende ind i hendes hus, hvor hun døde imellem deres hænder.

** den sag kontra Christen Tærsker i Skanderborg slots portstue er blevet opsat 8 dage.

** indførsel af det af regimentskriver fremlagte syn.

(163)

** Rasmus Pedersen, murmand i Skanderborg, stævnede Peder Andersen, hattemager i Skanderborg, gæld og forløfte angående. opsat 3 uger.

** Christen Rasmussen i Fastrup til 3.ting oplyste en hestplag i 3.år, som kom i hans gård med hans egne bæster.

21/1 1715.

** regimentskriver Gyberg i den sag kontra Christen Tækker af Hemstok, som med hug og slag ilde har medhandlet Rasmus Lauridsen sst, lod af tingbogen oplæse det i samme sag 24/12 sidst indførte stævnemål samt tingsvidne. på Christen Tækkers begæring blev sagen opsat 8 dage.

28/1 1715.

** regimentskriver Gyberg begærede dom kontra Christen Tækker af Hemstok, men Christen Tækker begærede opsættelse, at han sagen i mindelighed kunne få afhandlet, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

** Christen Pedersen, handskemager i Skanderborg, æskede skøde, og Peder Andersen, skrædder i Skanderborg, i hånd tog ham og solgte og skødede til Christen Pedersen og hustru Sidsel Madsdatter hans efterskrevne iboende hus i Skanderborg.

(164)

4/2 1715.

** amtsforvalter Schandorf fremlagde en memorial til amtmand Grabow, angående forrige degn i Jeksen Hieronimus Danathons lig, såsom han 18/1 sidst ved en ulykkelig hændelse druknede i Skanderborg sø, og amtmandens på samme memorial givne resolution med tilladelse om ligets nedsættelse i åben grav, og for det 2.det et syn af 31/1 1715, samt amtmand Grabows tilståelse for kald og varsel og begærede, om ikke degnens døde legeme straks til jorden måtte bestediges og jord påkastes, hvilket dommeren bevilgede.

** amtsforvalter Schandorf stævnede efterskrevne i Vrold for at vidne om den ulykkelige ildebrand, som sidst afvigte 14/11 skete på Jens Jørgensen og Poul Andersen, begge i Vrold, deres huse, og stævnede Jens Jørgensen, hans hustru og datter Anne Jensdatter, og Poul Andersen, hans hustru, og svigermor Maren Bertelsdatter, og efterskrevne vidnede om ildebranden.

(165)

** amtskriver Schandorf refererede sig til forhen indførte stævnemål, og efterskrevne vidnede om ildebranden, og de ikke vidste, af hvad årsag ilden var påkommet.

** indførsel af amtmand Grabows tilståelse til kald og varsel.

** indførsel af dokumenter vedrørende degnens lig af Jeksen.

** regimentskriver Gyberg efter en kaldsmemorial stævnede Anne eller Maren Tøgersdatter, til huse hos Niels Christensen, husmand i Veng, og Anne Christensdatter sst, angående deres begangne lejermål, og da deres børn blev døbt i Veng kirke, blev en rytter udlagt at være barnefar til Maren Tøgersdatters barn, og da Anne Christensdatter udstod kirkens disciplin, udlagde hun en karl, som hun ikke kendte, som kom til hende på vejen imellem Søballe og Stjær, hvorefter de blev tildømt at betale deres lejermålsbøder, hver 12 lod sølv.

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en skriftlig memorial Kirsten Frandsdatter i Dørup, værende hos hendes far Frands Pedersen, og Maren Christiansdatter, værende hos hendes far Niels Jensen i Hørning, angående deres begangne lejermål, og efterskrevne vidnede, at da deres børn blev døbt i Hørning kirke, blev en rytter Hans Møller af oberst Lewetzaus regiment udlagt at være far til Kirsten Frandsdatters uægte barn, og en rytter Sejer Pedersen af samme kompagni udlagt for barnefar til Maren Christiansdatters uægte barn, hvorefter de blev tildømt at betale deres lejermålsbøder hver 12 lod sølv.

(166)

** regimentskriver Gyberg stævnede med en skriftlig memorial på rytterbonden Rasmus Lauridsen i Hemstok hans vegne kornet Krüger og hans kæreste i Hemstok for spørgsmål at besvare, angående Rasmus Lauridsen, som af deres tjenestekarl Christen Tækker er slået og medhandlet, hvortil han af dem skal være tilskyndet. sagen er opsat 8 dage.

12/2 1715.

** Peder Sørensen i Mesing på hans egne og samtlige hans søskendes vegne samt på Mikkel Jensens vegne i Stilling og Niels Jensens vegne i Søballe stævnede Jens Eriksen og hustru Anne Justdatter i Stilling for lovbuds tingsvidne, angående den lod og part, som Peder Sørensen og hans søskende, Mikkel Jensen i Stilling og Niels Jensen i Søballe er tilhørende og arveligt tilfaldet i den selvejer bondegård i Stilling, som Jens Eriksen og hustru Anne Justdatter påboer, hvorefter han lovbød samme lod og part, hvortil Jens Eriksen på egne og hustrus vegne begærede samme lovbudne parter at indløse.

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en skriftlig stævning, og fremlagde hans til amtmand Grabow indgivne memorial med påskrevne resolution samt en skriftlig synsforretning, hvorefter Peder Jensens hustru af Boel mølle Edel Poulsdatter vidnede, at afvigte 24/1 gik afgange Sejer Jensen fra Boel mølle til Edslev med nogle bildejern hos smeden at lade forfærdige, og samme dags aften så hun noget ligge i mølledammen, som var Sejer Jensen, der måtte være faldet deri.

(167)

** regimentskriver Gyberg i den sag kontra Christen Tækker, som med hug og slag har overfaldet Rasmus Lauridsen i Hemstok, fremlagde en regning på omkostninger til badskær, forsinkelse og skade i hans arbejde og tilføjet lyde og skade, i alt beløber sig 30 rigsdaler, samt feltskærens attest, samt betalt til underholdning i hans arrest for hver 8 dage 3 mark, som beløber sig 3 mark, hvorefter blev afsagt, at Christen Tækker bør at bøde for efterskrevne sår og skade samt badskærløn 30 rigsdaler samt til underholdning i arresten 3 rigsdaler, tillige med processens bekostning, alt inden 15 dage.

** indførsel af fremlagte dokumenter i sagen kontra Christen Tækker.

** indførsel af fremlagde dokumenter angående afgangne Sejer Jensen af Boel Mølle, først en memorial til hans nærmeste pårørende slægt og venner, som er Rasmus Jensen i Viby, Søren Jensen i Kolt og hustru Birgitte Jensdatter, Peder Jensen i Stautrup og hustru Sidsel Jensdatter, Niels Andersen og hustru Karen Jensdatter, Christen Poulsen og hustru Anne Jensdatter, Maren Jensdatter salig Reinholt Skrædders enke, alle i Stautrup, og dernæst en memorial til amtmand Grabow samt syn.

(168)

18/2 1715.

** Peder Sørensen af Mesing til 2.ting lovbød den gård i Stilling på samme måde, som i dag 8 dage.

** stævning kontra kornet Krüger i Hemstok er læst og påskrevet, som i dag 8 dage, og er efter begæring opsat 8 dage.

15/2 1715.

** læst KM forordning angående jordemødres eksamen med videre.

** regimentskriver Gyberg stævnede Maren Pedersdatter i Illerup, angående hendes begangne lejermål, og fremlagde præsten hr Jacob Müllers missive, at hun 10/2 havde fået et uægte barn døbt i Dover kirke, og nu blev hendes far Peder Rasmussen af Illerup spurgt, om han vidste hvem, der havde besvangret hende, hvortil han svarede, det var en rytter Hans Nielsen Skærbæk, hvorefter hun blev tildømt at betale hendes lejermålsbøder 12 lod sølv.

** Rasmus Lauridsen i Hemstok lod oplæse stævning kontra kornet Krüger og kæreste i Hemstok, og efterskrevne vidnede, at Christen Tækker havde sagt, at kornettens kæreste havde befalet ham at slå og ilde handle med Rasmus Lauridsen, hvilket kornet Krüger for retten benægtede, og derpå gjorde sin korporlige ed.

(169)

** Johan Lønborg af Fruering på Jens Rasmussen af Skårup hans hustru Maren Nielsdatter hendes vegne stævnede Jens Rasmussen i Skårup, om han noget at svare på den beskikkelse, som sognepræsten hr Hans Lønborg på hans hustru Maren Nielsdatters vegne, som nu opholder sig i København, ham har tilskikket, og fremlagde en kopi af en missive til ham fra Jens Rasmussens hustru Maren Nielsdatter, om han ville fornemme hos hendes mand Jens Rasmussen, om hun kom hjem til påske, om han ville tage imod hende som hans kone, og skønt hun har tjent i København over 12 år, vil hun føre sit skudsmål med sig, at ingen skal sige hende noget utilbørligt på, dateret København 24/1 1715 Maren Nielsdatter, og derefter fremlagde han en skriftlig beskikkelse angående samme, hvortil Jens Rasmussen havde svaret, at han ville betænke sig.

4/3 1715.

** Peder Nielsen i Engetved fremviste en gammel ulv, som han har skudt ved hans gård, da den kom og tog et af hans får fra hans hyrdedreng, og han tog bælgen af den og hængte kroppen i ulvegalgen udenfor tinget på Nygårds mark, og fordrede sin betaling.

** blev læst og påskrevet et skødebrev, dateret Løjenkær 25/2 1715, udgivet af Anton Kipper i Løjenkær til Them Pedersen og hans hustru i Stilling på den arvelod og hus og ejendom, som Anton Kipper arveligt er tilfaldet efter hans hustrus mor Karen Tomasdatter, som boede og døde i Stilling.

** regimentskriver Gyberg på rytterbonden Laurids Jensen Tonbos vegne af Gangsted stævnede Peder Hattemager i Skanderborg for dom, angående hvis han er ham skyldig, 3 rigsdaler. sagen er opsat 14 dage.

11/3 1715.

** læst KM forordning om matrikelskatten i Danmark.

(170)

18/3 1715.

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en skriftlig memorial, hvorimod den indstævnede Oluf Andersen af Alken på hans hustru Anne Sørensdatters vegne gav tilkende, at den tvistighed imellem hans hustru og hyrdekonen Maren Jensdatter sst, derom er de med hinanden i venlighed forenede, og angående hendes udsagte trusler imod byen, så er det passeret i drukkenskab og ubesindighed.

** Villum Johansen i Svinsager fremstillede efterskrevne, som vidnede, at hans beboede halve gård i Svinsager, som bestod af 28 fag hus, er 26/7 næst forleden af en stor ulykkelig ildebrand aldeles fortæret, så ikke det ringeste af ildens lue blev sparet, hvorover de er gerådet i største elendighed og armod, så det er ham umuligt at komme på fode igen, med mindre medlidende og barmhjertige kristne, som han i Guds navn kan besøge, ham nogen hjælp vil meddele.

26/3 1715.

** regimentskriver Gyberg lod oplæse stævnemål kontra Oluf Andersens hustru Anne Sørensdatter i Alken, dernæst fremstod Søren Sørensen og Hans Lauridsen, begge af Alken, som lovede og caverede, at Anne Sørensdatter ingen skade Alken by eller dens beboere skulle tilføje, og de af hende udsagte usømmelige og truselsord ikke at komme hende til hinder eller skade i nogen måder.

** indførsel af kaldsmemorialen i samme sag.

** Mads Rasmussen i Hørning et lovbudsvidne. Morten Eriksen i Hørning og Jens Olufsen i Blegind til 3.ting lovbød de lodder og parter, som dem og deres hustruer er tilhørende, og deres hustruer arveligt er tilfaldet efter deres salige forældre Peder Pedersen Løjenkær og hustru Maren Pedersdatter i den halve selvejer bondegård i Hørning, som de påboede og fradøde, og nu af Mads Rasmussen og hans hustru Anne Jensdatter beboes, og som begærede samme parter at indfri. salig Jens Pedersen Løjenkærs efterladte hustru Birgitte Rasmusdatter i Bjertrup med lovværge Morten Jensen sst, Jens Pedersen Løjenkærs søn Rasmus Jensen i Dørup, og hans datter Anne Jensdatters mand Jens Pedersen Nørgård i Stilling samtlige frasagde sig den ikke at ville købe.

(171)

** Mads Rasmussen i Hørning æskede skøde. Morten Eriksen i Hørning og hustru Maren Pedersdatter samt Jens Olufsen i Blegind og hustru Anne Pedersdatter solgte til Mads Rasmussen og hustru Anne Jensdatter de parter, som Morten Eriksen og Jens Olufsens hustruer arveligt er tilfaldet efter deres salig forældre Peder Pedersen og Maren Pedersdatter i den selvejer bondegård i Hørning, Mads Rasmussen og hustru iboer, og var for retten tilstede salig Jens Pedersen Løjenkærs efterladte hustru Birgitte Rasmusdatter i Bjertrup, som tilstod, at hendes salig mand, kort tid før han døde, havde solgt sin arvepart til Mads Rasmussen, og salig Jens Pedersens søn Rasmus Jensen i Dørup tilstod samme køb, som enken hans stedmor Birgitte Rasmusdatter tilstået har, og Jens Pedersen Nørgård af Stilling på hans hustru Anne Jensdatters vegne, som er salig Jens Pedersens datter af Bjertrup, tilstod ingen del at have i samme gård.

** Mikkel Jensen i Stilling lod stævne efter en kaldsmemorial på Niels Sørensen og hans medarvingers vegne i Fruering, Mikkel Jensen i Stilling, Niels Jensen i Søballe, Oluf Andersen og søster Maren Andersdatter i Alken, deres vegne kald og varsel gives Peder Knudsen i Ry, Peder Rasmussen i Stilling, Laurids Rasmussens hustru Inger Mikkelsdatter i Stilling, Peder Lauridsen og hustru Johanne Mikkelsdatter i Søballe, og hendes søster Volborg Mikkelsdatter, og Anne Mikkelsdatter i Mesing hos lille Peder Rasmussen, tillige med deres søskende og andre medarvinger imod lovbudsvidne, angående den lod og part, som dem er tilhørende i den selvejer bondegård i Stilling, som Jens Eriksen påboer, hvorefter citanterne agter at sælge samme deres anpart til den bedst vil købe og betale, så stævnes også lille Peder Rasmussen i Mesing samt stor afgangne Peder Rasmussen efterladte børn, nemlig Poul Pedersen i Mesing, Oluf Pedersen og hustru i Mesing, Rasmus Pedersen i nør Vissing, samt Peder Nielsen og hustru i Stilling for dette lovbud at anhøre, og Mikkel Jensen af Stilling lovbød deres tilhørende parter.

1/4 1715.

(172)

** læst KM forordning om landregimenterne.

8/4 1715.

** efter kald og varsel i dag 8 dage angående lovbudsvidnes forhvervelse betræffende Jens Eriksens påboende selvejer bondegård i Stilling, fremkom Mikkel Jensen af Stilling og tilbød i dag til 3.ting at lovbyde samme, hvorimod blev indvendt, at efterskrevne ikke var stævnet, skønt de i samme selveje var lodtagne, som er Rasmus Mikkelsen, som er korporal, og Just Mikkelsen, som formodes at være i København, Peder Lauridsen af Søballe på hans hustrus vegne, lille Peder Rasmussen i Mesing på hans myndling Anne Mikkelsdatters vegne, Laurids Rasmussen i Stilling på hans hustru Inger Mikkelsdatters vegne, og Peder Lauridsens myndling Volborg Mikkelsdatters vegne af Søballe, som alle 6 er søskende, hvorefter blev fremlagt en ordre fra ryttersessionen, dateret 5/7 1690, hvis 4.post lyder, at intet lovbudsvidne bør udstedes, før med lovlig adkomst bevises, at det er en selvejergård.

24/4 1715.

** læst KM anordning om de svenske fangers underholdning.

** læst plakat om sessionernes holdelse.

** regimentskriver Gyberg stævnede Anders Mikkelsen, tjenende Hans Mønster i Skanderborg, for dom at lide for beganget lejermål, imens han har været på ryttergodset, og fremlagde en missive fra hr Johan Nørholm i Birk og et tingsvidne, udstedt af Voer-Nim herreds ting 29/3 sidst, hvoraf fornemmes, at han to gange har begået lejermål, hvorfor han blev tildømt at betale 24 lod sølv.

** indførsel af præstens missive.

(173)

** indførsel af ovennævnte tingsvidne.

** Niels Langballe af Skanderborg ladegård på rytterbonden Laurids Tonbos vegne i Gangsted stævnede Peder Hattemager i Skanderborg, angående hvis, han er ham skyldig. sagen er opsat 14 dage.

29/4 1715.

** læst KM forordning om videmerede kopier af fundatser og gavebreve, henhørende til legater til hospitaler, fattige og kirker.

6/5 1715.

** læst KM forordning om krigsstyr.

** læst amtmand Grabows ordre efter KM allernådigste befaling 12/4 sidst, at herredsfogden straks, så snart nogen sager her til retten bliver indstævnet, som hospitaler, skoler eller de fattiges midler angår, og før sagen behandles, giver stiftamtmand, biskop og amtmand underretning derom, såfremt fogden ikke derfor vil stå til rette.

** den sag kontra Peder Hattemager i Skanderborg er opsat 8 dage.

13/5 1715.

** den sag kontra Peder Hattemager i Skanderborg er opsat 14 dage.

** Groers Mouridsen i Mesing lovbød efterskrevne stykke selvejerjord på Mesing mark, og begærede tingsvidne.

** regimentskriver Gyberg æskede skøde. Groers Mouridsen i Mesing solgte til KM regimentskriver Christian Knudsen Gyberg på Skanderborg ladegård og hans kæreste Cathrine Elisabet Melbour efterskrevne stykke jord på Mesing mark.

(174)

** regimentskriver Gyberg fremlagde efterskrevne delings forretning imellem Andreas Ernst Pedersen og Them Pedersen, begge af Stilling, angående deres iboende selvejerhus.

** oberførster Ritter fremlagde efterskrevne synsforretning på hvad skade, der siden sidste syn kunne være forøvet i efterskrevne skove.

(175)

20/5 1715.

** Christen Madsen, indvåner i Skanderborg, stævnede Jens Nielsen og hans hustru Anne Cathrine Olufsdatter i Skanderborg og deres forrige tjenestepige Cathrine Rasmusdatter for dom, angående to tintallerkener, som pigen på hendes madmors vegne lånte af Christen Madsens hustru. sagen er opsat 14 dage.

** oberførster Ritter lod oplæse stævning til adskillige for skovsyn, og fremlagde syn på efterskrevne skove for ulovlig skovhugst.

(176)

27/5 1715.

** den sag kontra Peder Hattemager i Skanderborg er opsat 14 dage.

3/6 1715.

** den sag, Christen Madsen i Skanderborg fører kontra Jens Nielsen sst, er opsat 14 dage.

** Anders Sørensen i Boes stævnede Jens Christensen i Boes for dom at lide, angående smeden Poul Madsens resterende løn, som han ikke godvilligt har villet betale. sagen er opsat 14 dage.

(177)

** salig korporal Baltser Skotmands enke Volborg Nielsdatter i Skanderborg med hendes lovværge Peder Andersen Skrædder, indvåner i Skanderborg, æskede skøde. Rasmus Rasmussen Bødker i Skanderborg solgte til hende efterskrevne hans hus i Skanderborg.

** Rasmus Rasmussen Bødker i Skanderborg æskede skøde. salig korporal Baltser Skotmands enke Volborg Nielsdatter solgte til Rasmus Bødker og hans hustru Gertrud Jensdatter efterskrevne hendes hus i Skanderborg.

** Otte Johansen i Stjær æskede skøde. forrige rytter salig Aleksander Frandses efterladte hustru Karen Christensdatter i Hørning solgte til Otte Johansen og hans forlovede fæstemø Kirsten Simonsdatter i Stjær hendes efterskrevne hus i Stjær.

(178)

** regimentskriver Gyberg på en del Stilling bymænds vegne stævnede Peder Nielsen, Anders Nielsen og Søren Poulsen i Stilling imod synsmænds opkrævelse til et stykke jord på Stilling gade, som de har bemægtiget sig, og med grøft og dige ladet indhegne, hvorefter blev fremlagt efterskrevne forlig imellem samtlige bymænd, angående det stykke jord på Stilling gade, som tilhører de indstævnedes selvejergårde.

12/6 1715.

** læst jægermester Rathlous skrivelse til herredsfogden, at skovfoged Rasmus Christensen har optaget 8 ulveunger, som kongen tog med sig fra Skanderborg, og derfor ikke ved retten kunne fremvises, for samme ulveunger blev han for retten betalt 8 rigsdaler af herredsfogden.

** læst et pantebrev, hvormed Jens Eriksen i Stilling vitterligt gør, at han skyldig er til ungkarl Mikkel Pedersen i Stilling 80 sletdaler, han ham lånt har, hvorfor han pantsætter ham efterskrevne hans hus i Stilling, dateret 2/3 1715 Jens JES Eriksen.

(179)

17/6 1715.

** Christen Madsen i Skanderborg efter opsættelse æskede den sag i rette kontra Jens Nielsen sst. sagen er opsat 14 dage.

** Jens Nielsen af Skanderborg stævnede Christen Madsen og hustru af Skanderborg, angående den sag med to tintallerkener, hvorimod Christen Nielsen fremlagde sit skriftlige indlæg, at da Jens Nielsen Haugård har indstævnet sin forrige tjenestepige for vidner at føre, angående to tintallerkener, så protesterer han imod samme stævnemål, at ingen vidner bliver antaget, før de forrige vidner i sagen bliver stævnet.

** Peder Andersen Skrædder, indvåner i Skanderborg, æskede skøde. Jacob Hansen på Nissumgård solgte til Peder Andersen og hustru Johanne Jacobsdatter efterskrevne forrige præsteresidens i Skanderborg.

(180)

** mons Hans Mønster lod læse og påskrive en obligation, udstedt af Oluf Byrgesen Boller, borger i Skanderborg, til Hans Mønster, forpagter på Århus mølle, lydende på 300 rigsdaler, som han ham lånt har, hvorfor han pantsætter ham hans efterskrevne gård i Skanderborg, dateret Skanderborg 12/1 1706 Oluf Byrgesen, med påtegning, efter min svogers begæring er ovenmeldte penge blevet bestående hos ham til videre opsigelse, Hans Mønster, og videre påtegnet, at såsom samme penge er indkommet i fælles bo, så forpligter Henrik Bay sig på egne og far Oluf Byrgesens vegne at holde Hans Mønster skadesløs, dateret Skanderborg 22/12 1714, Henrik Bay.

25/6 1715.

1/7 1715.

** hr Rasmus Liime, sognepræst i Them, stævnede samtlige ryttergodsets beboere i Them sogn for at høre oplæst den af dem gjorte akkord med præsten om KM anpart korntiende af Them sogn 1714, samt præstens beskikkelse af 3/6, om de samme akkord vil tilstå eller fragå.

(181)

** indførsel af de fremlagte dokumenter, først akkorden.og derefter beskikkelsen.

(183)

** indførsel af regimentskrivers dokumenter i samme sag.

(184)

8/7 1715.

** amtskriver Schandorf på KM vegne stævnede Jørgen Nielsen i Skanderborg for synsmænds opkrævelse, angående jord og indhegning ved Skanderup kirke, som han indhegner og tilvender sig.

** Tomas Jensen af Skanderborg stævnede Jørgen Nielsen Nedergård af Skanderborg for dom at lide, angående vold og overlast i hans hus, da Jørgen Nielsen uden årsag slog Tomas Jensens hustru Anne Albretsdatter, som redte fremmelig til barsel, og siden den tid har været i stor nød, hvorimod Jørgen Nielsen svarede, at han var blevet overfaldet i Tomas Jensens hus, hvorefter efterskrevne vidnede. sagen blev opsat 14 dage.

(185)

** indførsel af stævning til Jørgen Nielsen Nedergård i Skanderborg.

** indførsel af stævning til Peder Pallesen i Skanderborg.

** Niels Poulsen på Nygård og samtlige Firgårdes beboere fremlagde efterskrevne forlig angående deres markskel.

15/7 1715.

** Anders Nielsen af Skanderborg lod oplæse stævnemål kontra Jørgen Nielsen i Skanderborg og Peder Pallesen sst, og begærede sagerne opsat, hvorfor de blev opsat 8 dage.

** Jørgen Nielsen af Skanderborg fremlagde en stævning kontra Tomas Jensen i Skanderborg, og som vidnerne ikke i dag for retten er tilstede, blev de forelagt at møde om 8 dage.

(186)

** Jørgen Nielsen i Skanderborg fremlagde en stævning kontra Tomas Jensens steddatter Johanne Jespersdatter i Skanderborg, og som vidnerne ikke var til stede, blev sagen opsat 8 dage.

22/7 1715.

** regimentskriver Gyberg stævnede samtlige Illerup bymænd imod forbud og dom at lide, angående en del tørv, de skal have ladet grave i en mose, Lysemose kaldet, som Forlev bymænd formener dem at tilhøre.

** Niels Poulsen på Nygård begærede oplæst det i dag 8 dage afhjemlede stævnemål kontra Villum Danielsen og Peder Rasmussen i Storring, som har spændt 4 heste fra deres vogne i Nygård skov og ladet dem gå i Nygårds græsning, og efterskrevne vidnede, at da de ville indtage hestene og føre dem til Nygård, blev de overfaldet af de to mænd.

** regimentskriver Gyberg på rytterbonden Jens Pedersens vegne i Salten stævnede Peder Rasmussen i Salten, for han har tiltalt ham med ubekvems og ærerørige ord, hvorimod Peder Rasmussen erklærede, at det var sket i hastig ubesindighed, hvorpå de tog hverandre i hånd og således venligt forenede.

(187)

29/7 1715.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jørgen Nielsen i Svejstrup, angående nogle ubekvems og ærerørige ord, han imod rytterbonden Peder Jensen i Svejstrup skal have udsagt, som efterskrevne bevidnede. sagen blev opsat 14 dage.

5/8 1715.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Pedersen og søn Peder Jensen i Firgårde, angående hug, slag og ubekvemsord imod Laurids Mikkelsen og hans børn i Firgårde. sagen er opsat 8 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede samtlige Illerup bymænd for dom at lide, angående noget tørvejord, som de til andre skal have bortlejet. sagen blev opsat 14 dage.

(188)

** Johanne Sørensdatter i Edslev, tjenende magister Seidelin, stævnede Mikkel Rasmussen i Edslev, angående hans trusler på liv og lemmer imod hende, hvorover hun endog om nattetide har måttet søge skjul for sådan hans hårde efterstræbelse. sagen er opsat 8 dage.

12/8 1715.

** Anders Nielsen af Skanderborg på sin principal amtskriver Schandorfs vegne fremlagde dokumenter, udgivet af Knud Nielsen i Bjedstrup, og i den anledning, såvel som efter skiftebrev efter salig Peder Johansen af Skanderborg, gav retten tilkende, at Johan Svendsen sst ikke er mægtig at sælge den gård, som salig Peder Johansen iboede, og hans børn for deres arveparter tilfaldet, da han kun er kurator for et af børnene, og ikke ejer noget i den gård.

** regimentskriver Gyberg på Johanne Sørensdatters vegne i Edslev lod oplæse stævnemål i dag 8 dage kontra Mikkel Rasmussen sst. sagen blev opsat.

19/8 1715.

** Jørgen Nielsen i Skanderborg stævnede Johan Svendsen i Skanderborg for dom, angående det sluttede køb, som han har gjort med Jørgen Nielsen om den halve gård i Skanderborg, som Jens Madsen Forlev tilforn beboede. sagen er opsat 14 dage.

** Johanne Sørensdatter af Edslev lod oplæse stævnemål kontra Mikkel Rasmussen i Edslev, og formedelst vidnerne ikke var tilstede, blev sagen opsat 8 dage.

** den sag imod Illerup bymænd angående tørvejord er opsat 14 dage.

** Niels Langballe æskede dom i den sag imod Jørgen Nielsen i Svejstrup, angående skældsord. sagen blev opsat 14 dage.

** Jørgen Nielsen i Svejstrup lod læse stævnemål angående sagen imellem ham og Peder Jensen sst. sagen er opsat 8 dage.

(189)

26/8 1715.

** rytterbonden Jens Rasmussen Møller i Skårup lod oplæse stævnemål imod hans hustru Maren Nielsdatter, som fra ham er undveget, og lyse efter hende, som for mere end 12 år siden fra ham har sig begivet uden nogen skellig føje eller årsag, og siden ikke hørt fra hende, og dernæst blev fremlagt præsten magister Hans Lønborgs attest, og efterskrevne vidnede, at for mere end 12 år siden indlod Jens Rasmussen Møller i Skårup sig i ægteskab med Anders Rasmussens steddatter sst Maren Nielsdatter, og nogle måneder efter de havde haft bryllup, undveg hun fra ham, og Maren Nielsdatter blev af hendes stedfar Anders Rasmussen og mor Anne Gundersdatter så godt som nødet til at indlade sig i ægteskab med Jens Rasmussen. sagen er opsat 8 dage.

** Jørgen Nielsen i Svejstrup lod oplæse kald og varsel kontra Peder Jensen sst og fremlagde en attest af Jens Jacobsen Møller i Svejstrup præstegård, samt en attest af en svensk Gustav Hagstrøm, som tjener præsten i Svejstrup, som blev læst og påskrevet.

** indførsel af den oplæste stævning.

** indførsel af de i sagen fremlagte attester.

(190)

** indførsel af stævningen, angående Jens Rasmussens hustru i Skårup.

** indførsel af magister Lønborgs attest i samme sag.

2/9 1715.

** regimentskriver Gyberg. synsmænd afhjemlede, at de havde været i Matias Pedersens gård i Forlev at syne og efterse Jens Madsens salig kone Maren Rasmusdatter af Skanderborg, som af en ulykkelig hændelse i laden, hvor hun var at fratage korn, er nedfaldet og slået sig til døde, og efterskrevne vidnede derom.

** amtsforvalter Schandorf fremlagde en skriftlig revers af 18/7 sidst afvigte, underskrevet af Jørgen Nielsen i Skanderborg, som blev læst og påskrevet.

** amtsforvalter Schandorf fremlagde en revers, underskrevet af Peder Pallesen i Skanderborg, som blev læst og påskrevet.

** Anders Nielsen af Skanderborg stævnede samtlige gårdmænd i Virring for dom at lide, angående stempelpenge, som de for indeværende år resterer med. sagen er opsat 14 dage.

(191)

** Jens Rasmussen Møller af Skårup lod oplæse stævnemål kontra hans for 12 år siden fra ham undvegne hustru, og efterskrevne vidnede om hendes undvigelse.

** på hr Jacob Møllers vegne i Svejstrup præstegård mødte hans søn Jens Jacobsen og stævnede Rasmus Nielsen Smed i Firgårde, Søren Jensen sst og Knud Pedersen i Bjedstrup for dom, formedelst de ikke er mødt at gøre præsten deres dagsarbejde efter loven. sagen er opsat 8 dage.

** Peder Jensen i Svejstrup efter opsættelse begærede dom i den sag kontra Jørgen Nielsen sst og fremlagde sit indlæg. sagen er opsat 8 dage.

(192)

** indførsel af de af Anders Nielsen fremlagte reverser.

9/9 1715.

** KM forbud, hvorved handel til og fra KM riger på Hamborg og Altona ophæves, så længe den smitsomme sygdom der grasserer.

** regimentskriver Gyberg lod oplæse stævning kontra gammel Jens Pedersen og søn Peder Jensen i Firgårde, og efterskrevne vidnede om Laurids Mikkelsen og Peder Jensens slagsmål på Firgårdes mark. sagen er opsat 14 dage.

(193)

** hr Jacob Møller af Svejstrup lod oplæse en opsættelse i dag 8 dage og begærede dom over efterskrevne husmænd, som blev tildømt at betale hver af dem 1 mark danske for deres forsømte dagsarbejde.

** indførsel af forlig imellem Peder Jensen og Jørgen Nielsen af Svejstrup, angående de skældsord, han imod Peder Jensen har udsagt.

16/9 1715.

23/9 1715.

** den sag kontra Jens Pedersen og søn Peder Jensen i Firgårde er efter begæring opsat 14 dage.

30/9 1715.

** kvartermester Bent Halberg ved det svenske ---- kavalleriregiment stævnede en feldvebel af det svenske Elsborgs regiment Svend Hyssing i kvarter i Skanderborg imod dom, angående hvis ærerørige ord, han om ham har udsagt. sagen er opsat 3 uger.

** Anders Nielsen i Skanderborg stævnede Peder Simonsen i Spøttrup, angående den vold og overlast, som han skal have tilføjet Jens Andersen i Skanderborg på Skanderborg gade ved seneste marked der ved byen, samt efterskrevne vidner, der iblandt Mikkel Jensen Lunds hustru Anne Cathrine, Anders Lauridsen Felbereder og hans sønner Rasmus Andersen og Jacob Andersen vidnede om overfaldet.

(194)

** i den sag imellem Laurids Mikkelsen i Firgårde og Jens Pedersen og hans søn Peder Jensen sst er følgende forlig indgået, at Jens Pedersen og søn erklærer Laurids Mikkelsen og hans to steddøtre for ærlige folk og betaler til Laurids Mikkelsen sagens omkostninger.

7/10 1715.

14/10 1715.

** oberførster Ritter stævnede efter en skriftlig memorial og fremlagde regimentskriver Gybergs tilståelse for samme varsel, angående Fogstrup skovs deling, som Ritter agter at foretage, hvorefter 8 uvildige mænd blev udnævnt.

** indførsel af stævning om skovdelingen.

21/10 1715.

** Jens Andersen af Skanderborg lod oplæse stævnemål 30/9 sidst samt vidner, og begærede tingsvidne beskrevet.

** skovrider Peder Jacobsen Zøllner af Framlev fremstillede synsmænd, som fremlagde deres skriftlige syn på rytterbøndernes tørvejord.

** skovrider Søren Jensen af Vinding fremstillede synsmænd, som fremlagde deres skriftlige syn på rytterbøndernes tørvejord.

** oberførster Ritter fremstillede syns og delingsmænd, som afhjemlede en af dem forfattet delingsforretning angående Fogstrup skov.

(195)

** indførsel af skovrider Zøllners syn på tørvejord.

** indførsel af skovrider Søren Jensen hans syn på tørvejord.

** indførsel af delingen af Fogstrup skov.

28/10 1715.

** oberførster Ritter stævnede efter en skriftlig memorial samtlige Salten, Engetved, Pårup, sønder Vissing, Vissingkloster, Nedenskov, Addit og Pindsmølles beboere imod synsmænds opkrævelse at syne deres tilliggende skove og skovsparter, hvad ulovlig skovhugst deri siden sidste syn kan være forøvet.

(196)

4/11 1715.

** læst KM forordning om kornskatten, samt om 12 skilling af hver tønde hartkorn jordegods til fourage, hø og halm i magasinerne at indkøbe.

** oberførster Ritter efter afhjemlet varsel i dag 8 dage fremstillede synsmænd, som fremlagde deres skriftlige synsforretning.

** regimentskriver Gyberg stævnede Rasmus Jørgensen og Jens Villumsen i Javngyde med flere efter en varselsmemorial, og efterskrevne vidnede, at 8/10 ved aften kom de i følge med Rasmus Jørgensen og Jens Villumsen, som gik og drev nogle stude for sig, og fulgte samme tid med blandt andre Oluf Jespersen af Javngyde, og da hørte de, at Oluf Jespersen ønskede, at det var mørkt, da ville de vel få deres medfølgere Rasmus Jørgensen og Jens Villumsen, som var gående, til at ride hjem.

** indførsel af varselsmemorialen.

** indførsel af skovsynet.

** Claus Jensen Søgård, skomagersvend af Skanderborg, æskede skøde. Oluf Pedersen, skomager i Skanderborg, skødede til ham efterskrevne deres gård i Skanderborg.

11/11 1715.

** KM skovrider Christoffer Soetmann fremstillede synsmænd, som afhjemlede, at de havde synet og gransket hvad tørvemoser, som kunne findes på Ry grund til tørveskær for samtlige Ry bys indbyggere, og da befandtes efterskrevne moser.

(197)

18/11 1715.

25/11 1715.

** indførsel af Jens Jensen Odder hans forpagtningsbrev på familie og folkeskatten i Skanderborg og Åkær amter, da han på auktionen er blevet den højstbydende.

2/12 1715.

** læst patent om højesteret, samt proklama angående auktion over en del købstæders konsumptions samt familie og folkeskat.

** regimentskriver Gyberg stævnede amtmand Grabow for synsmænds opkrævelse til den af ham forhen beboede ryttergård Ringkloster, hvorefter synsmænd blev udmeldt.

9/12 1715.

** Jens Andersen af Skanderborg lod oplæse tingsvidner og plakat.

** regimentskriver Gyberg fremstillede synsmænd, som fremlagde deres synsforretning på Ringkloster, som af ildebrand 22/9 er lagt i aske.

(198)

** Anders Nielsen af Skanderborg i anledning af en indkommen klage fra Maren Rasmusdatter i Hørning stævnede hendes mor Anne Jensdatter sst, angående hun har nødet hendes datter imod hendes vilje at lade sig trolove til Rasmus Nielsen i Hørning, og efterskrevne vidnede, at Maren Rasmusdatter, der var 15 år gammel, græd kontinuerligt både under trolovelsen og efter, og de har i de tre følgende år mange gange skændtes, og Anne Jensdatter har sagt til pigen, at hun skulle tie stille og holde hendes mund, for hun skulle have Rasmus Nielsen.

(199)

** Jens Jensen i Vitved til 3.ting lod oplyse en hest, som han på Helligkors marked ved Skanderborg solgte, men han ved ikke, hvem han solgte hesten, men den har siden holdt sig til hans gård.

16/12 1715.

** kornet Krüger i Hemstok stævnede Rasmus Lauridsens tjenestekarl i Hemstok Anders Nielsen, angående hans ubekvemsord og trusler imod ham, men da varselsmændene ikke vidste, om solen var nedgået eller ikke, da de varslet forkyndte, hvorfor dette denne sinde blev ophævet.

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en skriftlig memorial, og fremlagde Jens Rasmussen i Siim hans til amtmand Grabow indgivne memorial, hvorimod Steffen Simonsen af Siim på egne og hans indstævnede hustru Maren Lauridsdatters vegne tilbød forlig, og berettede, at hvis hans hustru skulle have udsagt nogle ord om Jens Rasmussens hustru Maren Lauridsdatter, så var det sket i hastighed, hvorefter de blev venligt forligt.

(200)

23/12 1715.

** Anders Nielsen, tjenende Rasmus Lauridsen i Hemstok, tilstod at have forseet sig imod kornet Krüger med ubekvemsord, hvilken forseelse var sket i hastighed, og han ikke kunne beskylde eller påsige ham andet, end hvis han som en skikkelig mand i alle måder anstår, og begærede, at sagen måtte henfalde, hvilket af kornetten blev consenteret.

7/1 1716.

** Jørgen Nielsen i Skanderborg stævnede efter en skriftlig memorial Mikkel Jensen, logerende i Skanderborg. sagen er opsat 14 dage.

13/1 1716.

** regimentskriver Gyberg fremlagde efterskrevne dokument angående den afbrændte gård Ringkloster, hvis gårds grund og hartkorn skal bortfæstes til den, som lyst har, imod at nyde efter allernådigste resolution og på efterskrevne konditioner, 1. at nyde 1 rigsdaler på hvert af de opbyggede fag hus, 2. at nyde 2-3 års frihed for al afgift af det reducerede hartkorn, og for det 3.die gives fæstefrihed, hvilket blev 3.sinde, i dag som forrige to tingdage, lydeligt påråbt, om nogen var, som lyst havde til samme gårds antagelse, men ingen i nogen af alle tre tingdage indfandt sig.

(201)

20/1 1716.

27/1 1716.

3/2 1716.

10/2 1716.

17/2 1716.

** regimentskriver Gyberg stævnede Søren Sørensen og Niels Rasmussen, begge af Hårby, angående deres imod Laurids Pedersen i Hårby forøvede overlast på hans farende vej. sagen er opsat 8 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede vedkommende med en skriftlig memorial, og efterskrevne vidnede, at Christian Pedersen stod på Ry gade imellem Hans Jensen, Salmand Rasmussen og flere, som skældte ham for tyveknægt, horeunge, kramkurvknægt og præsteknægt, hvorpå Christian Pedersen og hans bror Søren Pedersen gik ind på kroen, men gav ingen årsag til klammeri, hvorefter Johanne Rasmusdatter, Peder Svendsens hustru i Ry, og hendes datter Karen Hansdatter af Ry vidnede om de indstævnedes overfald på Christian Pedersen og hans bror.

(203)

** indførsel af den i foregående sag afhjemlede kaldsmemorial, hvormed stævnes efterskrevne, angående deres overfald med hug og slag, samt efterskrevne vidner, der iblandt Niels Byskov og hustru Anne Marie.

** regimentskriver Gyberg med en kaldsmemorial på afgangne Morten Ydes enke Maren Christensdatters vegne stævnede Peder Sørensen og svoger Hans Jensen samt Christen Nielsen, alle i Ry, angående oppebårne arvepenge efter salig Kirsten Jørgensdatter i Skanderborg, som Maren Christensdatter og Niels Andersen i Ry efter dom, udstedt 10/3 1704, til vedkommende har betalt, og derfor beføjet at søge regres hos dem, så stævnes Christen Lauridsen, Knud Jørgensen og Troels Christensen for hvis, de til Maren Christensdatter skyldig er. sagen er opsat 8 dage.

24/2 1716.

** regimentskriver Gyberg lod oplæse opsættelse angående Laurids Pedersen i Hårby, som på hans farende vej fra Århus skal være overfaldet, og dernæst fremlagde hans klage, og efterskrevne vidnede om overfaldet. sagen er opsat 14 dage.

(204)

** regimentskriver Gyberg begærede sagen på Maren Christensdatters vegne i Ry opsat 14 dage, hvorimod Christen Nielsen af Ry gav tilkende, at han ikke nogen arvepart var blevet leveret. sagen blev opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en kaldsmemorial, og efterskrevne vidnede om ulovlig skovhugst i Forlev kirkeskægskov, og i Jørgen Rasmussens gård i Illerup fandt de noget råddent træ, og i Troels Jensens gård fandt de noget kløvet træ. sagen er opsat 14 dage.

(205)

** indførsel af stævningsmemorial i samme sag.

** Peder Lauridsen i Forlev lod oplyse et hvidt galtsvin, som har haft sit tilhold hos ham siden Mortensdag.

** amtsforvalter Schandorf i Skanderborg stævnede med en skriftlig stævning Oluf Byrgesen og Johan Svendsen i Skanderborg samt Tomas Hyrde i Skanderborg ladegård for doms fornyelse for hvis, de efter jordebogen resterer med til amtstuen, hvorefter blev irettelagt en dom her af tinget 22/10 1714, hvor de blev tildømt at betale det, de skyldig er efter restantsen, hvorefter blev afsagt, at da dommen ikke er fyldestgjort, fornyes forbemeldte i rette lagte dom.

(206)

** amtsforvalter Schandorf med en skriftlig stævning stævnede efterskrevne, angående hvis, de resterer med til amtstuen, og irettelagde en dom her af retten 21/10 1714 med betalinger påskrevet, og derefter fremlagde efterskrevne restants, hvorefter dommen blev fornyet, og efter restantsens formelding tilkendes de deri navngivne personer at betale.

2/3 1716.

** læst kammerkollegiets plakat angående Skanderborg og Åkær amters familie og folkeskats forpagtning.

9/3 1716.

(207)

** den sag, som til i dag er opsat på Laurids Pedersens vegne i Hårby kontra Søren Sørensen og Niels Rasmussen sst, er opsat 14 dage.

** Niels Langballe på Skanderborg ladegård lod oplæse af tingbogen hvis, som er passeret i den sag, som på Maren Christensdatters vegne af Ry kontra Peder Sørensen sst og en del flere efter varselsmemorialens formelding, og Peder Sørensen i Ry vidnede om det tøj, han til Maren Christensdatter havde overleveret, og hvorfor hun fik det i pant, hvilket tøj hun for retten tilbød at levere tilbage, imod han betaler hvis, han i rede penge af hende har bekommet. sagen er opsat 14 dage.

(208)

** regimentskriver Gyberg begærede dom i den sag angående ulovlig skovhugst i Forlev skov. sagen er opsat 14 dage.

** Groers Mouridsen af Mesing mødte for rette, fordi ham er blevet tilskrevet, at renteskriver ved KM rentekammer i København Christian Ruus er ved døden afgået, så gav han tilkende, at Christian Ruuses forhen ved døden afgangne salig hustru Anne Mouridsdatter Torup er barnfødt i Skanderborg ladegård, hendes far var Mourids Christensen, og hendes mor Anne Nielsdatter, som begge ved døden er afgået, og havde salig Anne Mouridsdatter 3 fulde brødre og 4 søstre, som er 1. Peder Mouridsen Torup stiftskriver i Norge, boende i Grimsted i Nædenæs len. 2. Christian Mouridsen Torup, som var kongens foged i Norge, er ved døden afgået og efterladt 5 døtre, nemlig Anne Elisabet Christiansdatter Torup gift med Gotfred Becker fyrbøder og kammerlakaj hos prinsessen, Johanne Christiansdatter Torup gift med hr Niels Skyt skibspræst på den kongelige danske flåde, Sofia Christiansdatter Torup, som var gift med salig hr Niels Ravn i Hornslet, opholder sig i Ommestrup i Jylland, Maria Torup gift med Lars Hagendahl by og rådstueskriver i Frederikshald i Norge, Sofia Amalie Torup, som er ugift og tjener på Svenstrup i Sjælland. 3. Groers Mouridsen. 4 Mette Mouridsdatter, som var gift med Morten Keldsen i Kirke Sondrup i Sjælland, som ved døden er afgået og efterladt sig 4 børn, nemlig Christen Mortensen ridefoged på Fredsholmsgård ? i Sjælland, Mourids Mortensen i Arendal i Norge, Anne Johanne tjener geheimerådinde Kauttes i København, Sidsel Lauridsdatter, som er født af samme mor men halvsøster til de andre, opholder sig i København, 5 Margrete Mouridsdatter i Grimsted i Norge gift med skipper Matias Dyllo. 6. Bodil Mouridsdatter, som var gift med Niels Pedersen i Skanderborg ladegård og efterladt sig 5 børn Peder, Mourids, Margrete, Anne og Mette. 7. Mette Mouridsdatter, som var gift og boede i Nakskov i Lolland, og tilstod Groers Mouridsen, at de var salig Anne Mouridsdatters rette arvinger, hvilket efterskrevne bevidnede.
 
(209)

** Christen Lauridsen Hans Jensen og Christen Jensen af Ry fragik, at de ikke kunne erindre sig at have udtalt ærerørige ord imod Søen Pedersen og Christian Pedersen i Ry, som tingsvidne 17/2 sidst formelder, og de har dem intet at beskylde, hvorefter de tog hverandre i hånd og blev vel og venligt forligt.

16/3 1716.

** læst KM forordning, at omslagsterminen, anordnet at være i Viborg 2/4, skal i dette år til 15/4 udsættes.

23/3 1716.

** blev oplæst efterskrevne dokument angående Ringklosters 4 bøndergårdes opbyggelse og bortfæstelse på efterskrevne konditioner, og hvis nogen bonde eller bondekarl findes, som vederhæftig er og lyst har samme gårde at vil antage og bebygge, så skal de angive det i regimentskriverstuen, underskrevet C K Gyberg.

** kornet Krüger i Hemstok på samtlige Dover sognemænds vegne fremlagde et tingsvidne af Ry birketing 18/5 1648, hvor Søren Jonsen af Boes fremlagde en forpligt, hvori efterskrevne Dover sognemænd vitterlig gør, at de er overens kommet, at når de blider tilsagt at møde angående deres sognetiende, da hvilken, som ikke møder, da skal han bøde 2 rigsdaler, dateret 8/11 1647, og fremlagde itzige Dover sognemænds tilståelse, at de vil holde forskrevne tingsvidne og kontrakt, dateret 22/1 1716, og underskrevet af sognemændene.

(210)

30/3 1716.

6/4 1716.

** regimentskriver Gyberg stævnede Peder Sørensen og hans hustru i Ry imod vurdering af det gods, som Peder Sørensen har pantsat til Maren Christensdatter i Ry, hvorefter de fremkom, og var forligt om sagen angående arv efter salig Kirsten Jørgensdatter af Skanderborg.

** regimentskriver Gyberg stævnede Søren Sørensen og Niels Rasmussen i Hårby for at aflægge deres ed, at de ikke har tilføjet Laurids Pedersen i Hårby de sårmål på hans hjemvej fra Århus 5/2 sidst, men varselsmændene kunne ikke aflægge deres ed, enten solen var nedgået eller ikke, da de for vedkommende ankyndigede varslet.

(211)

** læst efterskrevne brev fra amtmand Grabow, at som KM er blevet foredraget, hvorledes en del af de svenske fanger, som er blevet proprietærer og præster anvist, for der at tjene og arbejde for deres føde og underholdning, skal findes så genstridige og modvillige, at de hverken med øl, mad eller løn vil lade sig nøje, skønt de det samme får som andre tjenestefolk, men går til andre amter at tjene, hvortil de ingen tilladelse har, hvorved en del af dem skal søge lejlighed at blive ganske borte, så er det KM befaling, at ingen må tage nogen svensk i tjeneste, som kommer fra et andet amt, og ej heller nogen præst må give dem skudsmål, og ingen præst, hvor de henkommer, må på noget sådant skudsmål tage dem til sakramente.

15/4 1716.

** læst KM forordning om de hid indtil i brug værende autoriserede pengesedlers omveksling imod andre med nyt stempel, samt læst KM forordning om krigsstyr.
 
** regimentskriver Gyberg stævnede Søren Sørensen og Niels Rasmussen i Hårby efter et varsel i dag 8 dage, og efterskrevne vidnede, at Niels Rasmussen havde vist dem stedet, hvor Søren Sørensen og Laurids Pedersen var sammen, og skød hinanden omkuld i sneen, hvorefter de indstævnede formodede for Laurids Pedersens tiltale bliver frikendt.

(212)

** Gregers Steengård fra Norringgård stævnede Jens Nielsen Haugård i Skanderborg, angående en del penge, han til Mikkel Nielsen Malling, borger i Århus, skyldig er, efter en udgivet revers på 105 sletdaler. sagen blev opsat 14 dage.

** indførsel af de i sagen fremlagte dokumenter.

** Peder Rasmussen Kjær i Addit stævnede Jacob Jensen sst, angående ærerørige ord imod ham, hvorimod Jacob Jensen svarede, at det var sket i hastighed, hvorpå de blev forligt.

(213)

20/4 1716.

27/4 1716.

** læst KM forordning om fourage leverancer imod betaling.

** den sag imellem Mikkel Nielsen af Århus og Jens Nielsen Haugård i Skanderborg er opsat 14 dage.

4/5 1716.

** regimentskriver Gyberg på Christen Lauridsens vegne i Båstrup stævnede Niels Jørgensen, Gabriel Jørgensen og Niels Mikkelsen i Gesing, angående hvis, de tilkommer efter skifte efter salig Jørgen Jørgensen i Gesing til Christen Lauridsen at betale. opsat 8 dage.

** Ib Jensen, husmand i Ry, stævnede efterskrevne vidner af Ry, som vidnede, at Ib Jensen i den meget ulykkelige ildebrand, som hastigt påkom i Ry seneste Volborgdags marked, da en del huse blev i aske lagt, og en kone indebrændte, og manden således forbrændt, at han døde dagen efter, mistede alt det han ejede, så han derover i største elendighed er gerådet, og derfor nødtrængende at besøge barmhjertige kristne om nogen hjælp, til hvilken ende dette tingsvidne er ham meddelt, som aleneste efter KM derom udgangne forordning på eet års tid validerer.

11/4 1716.

** regimentskriver Gyberg lod oplæse stævnemål kontra Niels Jørgensen og Gabriel Jørgensen af Gesing, hvorpå fremstod Christen Lauridsens hustru, som tilstod, at Niels Jørgensen havde betalt hans anpart, hvorefter blev fremlagt en skifteforretning, holdt efter salig Jørgen Jørgensen i Gesing 17/10 1710, hvor Christen Lauridsen i Båstrup fordrede penge, som den salig mand havde lånt af Christen Lauridsens stedsøn salig Jon Mikkelsen, hvorefter Gabriel Jørgensen blev tildømt at betale hans del af gælden.

(214)

** Mikkel Nielsen Malling af Århus i den sag kontra Jens Nielsen Haugård i Skanderborg begærede dom. sagen blev opsat 8 dage.

** oberførster Ritter stævnede efterskrevne i en kaldsmemorial imod synsmænds opkrævelse til at besigtige hvis ulovlig skovhugst siden sidste syn kan være forøvet i deres skove og skovsparter.

** oberførster Ritter stævnede efter en kaldsmemorial.

18/5 1716.

** læst plakat angående Skanderborg amts ferske søers forpagtning.

** læst plakat om KM anpart korntiende i Skanderup sogn.

** regimentskriver Gyberg. synsmænd afhjemlede syn på de huse i Ry, som 26/4 næst forleden ved ulykkelig ildebrand er lagt i aske.

(215)

** oberførster Ritter. synsmænd fremlagde deres efterskrevne syn på efterskrevne byers skove og skovsparter for ulovlig skovhugst.

** oberførster Ritter stævnede efterskrevne byers beboere imod synsmænds opkrævelse til at syne hvis ulovlig skovhugst siden sidste syn kan være forøvet i deres byers tilliggende skove.

(216)

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en kaldsmemorial samtlige efterskrevne Tånings beboere, angående den kornleverance, som de efter KM forordning 30/11 1711 for år 1712 til magasinerne har gjort. sagen blev opsat 8 dage.

25/5 1716.

** oberførster Ritter. synsmænd fremlagde deres synsforretning, som af dem blev afhjemlet.

** Søren Madsen af Skanderborg, konsumptionsforpagter sst, fremlagde en skriftlig stævning, angående en formastelse og urigtig angivelse, som Jørgen Nielsen i Skanderborg skal have forøvet imod KM konsumptionsforordning, og efterskrevne vidnede derom.

(217)

** herredsfoged Christian Jensen, boende i Skanderborg, fremlagde en stævning, og efterskrevne vidnede i sagen mod Jørgen Nielsen sst, angående hans urigtige anmeldelse. sagen blev opsat til næste søgnedag efter pinse.

** indførsel af skovsyn.

** regimentskriver Gyberg lod oplæse stævnemål kontra Tønning bymænd, og fremlagde amtsforvalter Schandorfs kvittering, som Tønning bymænd til magasinerne har leveret, som efterfølger, og dernæst blev fremlagt Tønning bymænds indgivne memorial.

(218)

3/6 1716.

8/6 1716.

15/6 1716.

** regimentskriver Gyberg fremstillede efterskrevne synsmænd af Ry, som fremlagde deres synsforretning, og efterskrevne vidnede, at afdøde Karen Jensdatter, som blev fundet i Fårhusvig 8/6 sidst, har nogen tid tilforn været meget svag og syg, og vidnerne kunne ikke vide andet, end hun af vildelse i hovedet kan have sig druknet. Karen Jensdatters bror Laurids Jensen i Javngyde og hendes søster Anne Jensdatters mand Hans Nielsen af Ry vidnede der samme.

** Niels Poulsen i Nygård lod fremvise en ulveunge, han har fanget.

** indførsel af det af regimentskriver Gybergs fremlagte syn på den afdøde Karen Jensdatter.

22/6 1716.

** oberførster Ritter stævnede efter en memorial borgmester Basballe i Århus for syn i Mesing på hvad antal træer, som på 2-3-4 årstid kan være hugget på Troels Hagensen og Søren Jensens iboende ryttergårdes tilliggende skovsparter, hvortil borgmesteren sig selvejerrettigheden tilegner, hvorefter synsmænd blev udnævnt.

(219)

** regimentskriver Gyberg fremlagde en skriftlig synsforretning, og Anne Pedersdatter af Bjertrup vidnede, at hun og hendes mand salig Niels Andersen har boet i den gård, Jens Madsen nu påboer, og da har Jens Lauridsen, som boede i Bjertrup vist dem den i synet omtalte skelsten, og sagt, at det var ret skel imellem Jens Madsen og Rasmus Jensen. Morten Jensens hustru Maren Rasmusdatter af Bjertrup vidnede det samme. sagen er opsat 3 uger.

(220)

** regimentskriver Gyberg stævnede Tomas Rasmussen og Jens Pedersen Due i Bjertrup, angående forøvet slag og sårmål mod Søren Pedersen i Bjertrup, og synsmænd afhjemlede deres syn på hans sår, hvorefter efterskrevne vidnede om overfaldet. sagen er opsat 3 uger.

(221)

** indførsel af oberførster Ritters stævning kontra borgmester Basballe i Århus.

** indførsel af regimentskriver Gybergs syn på jord i Bjertrup.

** indførsel af stævnemål i samme sag.

(222)

29/6 1716.

** oberførster Ritter refererede sig til stævnemål i dag 8 dage angående syn til borgmester Basballes tilhørende skov i Mesing og Forlev skove, dernæst fremlagde synsmændene deres skriftlige syn.

** oberførster Ritter fremlagde en stævning kontra amtsforvalter Schandorf i Skanderborg, som en part i Mesing og Forlev selvejerskov er tilhørende, for syn på hvor mange træer, der på 1-2-3 eller 4 år deri kan være hugget, hvorefter synsmænd blev udmeldt.

** amtmand Grabow fremlagde en stævning kontra Christoffer Jensen i Skanderborg, angående et skrin, som han af to af amtmandens tjenere skal have taget i hus, og derved givet anledning til, at tjenerne nogle dage derefter deres tjeneste ulovligt var undveget. sagen blev opsat 14 dage.

(223)

** indførsel af stævning i samme sag.

** indførsel af skovsyn kontra borgmester Basballe i Århus.

(224)

** indførsel af Christoffer Jensens indlæg.

** indførsel af stævning angående skovsyn.

6/7 1716.

** oberførster Ritter refererede sig til stævnemål angående syn til Mesing selvejerskov, og fremlagde det skriftlige syn.

** herredsfoged Jørgen Pedersen med en skriftlig stævning stævnede Mikkel Nielsen Malling af Århus og Jens Nielsen Haugård i Skanderborg, og fremlagde Jens Nielsens obligation til Mikkel Nielsen Malling, lydende på 105 sletdaler, og da samme obligation ikke er på den sort papir, som KM forordning tilholder, så formoder han, at den bør være konfiskeret, den halve part til KM, og den halve part til ham som angiver, hvorefter blev afsagt, at Jens Nielsen Haugård bør betale omtalte obligations kapital med rente til KM og herredsfogden.

(225)

** indførsel af stævningen i samme sag.

** indførsel af den i rette lagte obligation.

** indførsel af Mikkel Nielsen Malling af Århus hans indlæg.

** indførsel af syn på skovhugst i Mesing selvejerskov.

(226)
 
13/7 1716.

** hr Jens Spliid, sognepræst til Skorup og Tvilum menigheder, stævnede samtlige sognemænd i Dover sogn, angående deres korn og kvægtiende, som de i år har holdt tilbage, og ikke har villet betale in natura eller med penge. sagen er opsat 14 dage.

** de to sager kontra Rasmus Jensen i Bjedstrup samt Rasmus Tomasens søn Tomas Rasmussen og Jens Due sst blev opsat 3 uger.

** amtmand Grabow æskede dom angående den sag kontra Christoffer Jensen i Skanderborg, men formedelst kaldsmændenes urigtige påtegnelse på stævnemålet kan derefter ikke tilstedes nogen rettergang.

** amtmanden begærede sagen kontra Christoffer Jensen opsat 14 dage. sagen blev opsat 4 uger.

(227)

** indførsel af stævning kontra Dover sognemænd.

** indførsel af Jacob Hansen i Nissumgård, hans fremlagte obligation.

20/7 1716.

** læst KM forordning om høleverance i Sjælland for betaling.

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en memorial Niels Poulsen i Nygård for dom at lide, angående rytterbonden Mikkel Jensen fra Astrup, som han 6/7 på landevejen på Nygårds mark skal have angrebet med trusler, og med et skud af en pistol såret Mikkel Jensen, hvorefter synsmænd fremlagde deres skriftlige synsforretning, og efterskrevne vidnede. sagen er opsat 8 dage.

(229)

** indførsel af stævnemål kontra Niels Poulsen i Nygård.

** indførsel af syn på Mikkel Jensens sår, som han beskyldte Niels Poulsen i Nygård for at have skudt, da Mikkel Jensen tillige med hans far Jens Sørensen af Astrup og bror Søren Jensen af Virring afhentede deres udviste træ i Nygårds skov.

(230)

** Jens Nielsen af Ry vemodigt beklagede sig, at han i den ulykkelige ildebrand i Ry mistede alt det, han ejede, hvorfor han er gerådet i armod, og har til sig, hustru og mange uopfødte børn hverken til klæde eller føde, og derfor er trængende at besøge barmhjertige kristne om nogen hjælp, og begærede tingsvidne, som på et år validerer.

27/7 1716.

** regimentskriver Gyberg lod oplæse stævnemål kontra Niels Poulsen i Nygård, og efterskrevne vidnede om hans skud imod Mikkel Jensen.

(231)
 
** oberførster Ritter efter en varselsmemorial stævnede Jens Sørensen Kå i Astrup og søn Mikkel Jensen sst samt Søren Jensen Kå i Virring med flere deres medfølgere, angående deres dumdristighed imod skovrider Christoffer Soetmann af Javngyde og Niels Poulsen på Nygård, som skovfoged over samme gårds skov, da de blev antastet i Nygårds skov og ville frapante dem for ulovlig skovhugst, men hvor de søgte at beskadige dem på livet med deres økser, men da varslet ikke var blevet forkyndet for Mikkel Jensen, henvistes sagen til nyt stævnemål.

** herredsfoged Johannes Snell i Høver fremlagde hr Jacob Müller af Svejstrup og hr Jens Spliid af Skorup deres indgivne memorial til amtmand Grabow og derpå følgende resolution, hvori Snell beordres at betjene retten i en sag imellem de to præster og Dover sognemænd, og blev oplæst stævnemål kontra Dover sognemænd angående kongens og kirkens anpart korn og kvægtiende for afvigte år 1715, som de sig har bemægtiget, uden tiendetagerne sin rettighed deraf at give. sagen blev opsat 3 uger.

(232)

** ritmester Daniel Andreas Günther stævnede Niels Knudsen Leger i Skanderborg og hans søn Knud Nielsen Leger, som boer straks udenfor byen samt Poul Nielsen, konsumptionsbetjent i Skanderborg, imod synsmænds afhjemling angående den behandling, som afvigte fredag er forøvet imod hans underhavende, nemlig korporal Hans Friedrich Burmann og trompeter Christoffer Funch, og synsmænd afhjemlede syn på deres sår og skader.

(233)

** indførsel af beskikkelse imod Dover sognemænd.

** indførsel af stævnemål angående Mikkel Jensen af Astrup med flere.

** indførsel af Mikkel Jensens klage.

(234)

** Christoffer Jensen i Skanderborg stævnede amtmand Jørgen Grabows fuldmægtig Hans Prip, som uden føje har påbyrdet ham og hustru en proces angående et skrin, som om nattetide skal være indbåret i deres hus, som skal tilhøre hans stedsøn Johan Hermand Johansen, skræddersvend i Århus. sagen blev opsat 8 dage.

3/8 1716.

** Christoffer Jensen af Skanderborg lod oplæse varsel kontra Hans Prip, amtmand Grabows fuldmægtig, angående et skrin, som er indsat i hans hus, og efterskrevne fremlagde deres skriftlige vidne, og Christoffer Jensen tilbød at gøre sin ed, at han ikke havde tilrådet amtmandens tjenere, at de skulle undvige deres tjeneste.

(235)

** regimentskriver Gyberg lod oplæse hvis er passeret i den sag på rytterbonden Mikkel Jensens vegne af Astrup imod Niels Poulsen på Nygård og skovrider Christoffer Soetmann i Javngyde, og fremlagde en attest af magister Hans Lønborg i Fruering. sagen er opsat 8 dage.

** indførsel af de fremlagte attester i Christoffer Jensens sag, hvori efterskrevne vidnede, at det omtalte skrin havde Hans Prip solgt til Christoffer Jensens stedsøn Johan Hermand Johansen, der arbejdede hos en skrædder i Århus, og Christoffer Jensen ikke havde tilrådet amtmandens tjenere at undvige deres tjeneste.

** indførsel af magister Lønborgs attest.

** indførsel af Niels Poulsen på Nygård hans stævning til efterskrevne, som er indkommet i hans hus at gøre udpantning og borttage af hans bohave, alt uden foregående dom.

** de to sager kontra Rasmus Jensen i Bjertrup, Rasmus Lauridsen Tomas Rasmussen og Jens Due sst er opsat 14 dage.

10/8 1716.

(236)

** Mikkel Jensen af Astrup hans sag kontra Niels Poulsen på Nygård er opsat 8 dage.

** Niels Poulsen på Nygård lod oplæse stævnemål i dag 8 dage kontra Jon Nielsen, Christen Christensen og Anders Rasmussen af Siim, Laurids Mikkelsen af Firgårde, Oluf Skov og Christen Clausen af Illerup, og efterskrevne vidnede, at mændene kom til Nygård for at pante ham, for han ikke var mødt ved tinget med de andre sognemænd, angående den sag, præsten havde ladet dem stævne for, og han ikke havde leveret hans anpart af hans tiendepenge, og de tog en tinpotte med sig, og nu berettede sognemændene, at udpantningen var sket efter samtlige sognemænds vedtægt. sagen er opsat 8 dage.
 
** Niels Knudsen Leger, borger og indvåner i Skanderborg, stævnede vedkommende efter en memorial. sagen blev opsat 14 dage.

** Jørgen Nielsen, borger og indvåner i Skanderborg, stævnede amtsforvalter Ulrik Christian Schandorf i Skanderborg, angående det dige, som han har ladet opkaste for hans gård ved Skanderup kirke, og efterskrevne, som mindes op til 54 år, vidnede om samme jord, som da var indhegnet med grøft eller dige.

(237)

** amtmand Grabow æskede dom i den sag kontra Christoffer Jensen i Skanderborg, som fremlagde sit indlæg, hvorefter blev fremlagt et tingsvidne udstedt 3/8 sidst afvigte, hvorefter blev afsagt, at da Jon Pedersen sit skrin af sit herskabs hus om nattetide har udbåret og med tilladelse indsat i Christoffer Jensens hus, og straks derefter ulovligt af sin tjeneste begivet, så bør Christoffer Jensen for sin dumdristighed give til de fattige i Skanderborg 2 lod sølv.

17/8 1716.

** de to sager, som til i dag er opsat, kontra Rasmus Jensen i Bjertrup med flere er opsat 8 dage.

** blev oplæst stævnemål kontra Niels Poulsen på Nygård og skovfoged Christoffer Soetmann i Javngyde. sagen er opsat 8 dage.

** hr Jacob Müller af Svejstrup og hr Jens Spliid i Skorup lod oplæse af tingbogen hvis, som er passeret i sagen kontra Dover sognemænd, angående deres konge og kirketiende 1715, hvortil de svarede, at de ikke uden tilladelse havde bemægtiget sig tienden, men er blevet derom kontraheret således med deres sognepræst hr Jacob Møller, at han har fæstet tienden i hans og hans kærestes livstid, på hans egne og hans bror hr Jens Spliids vegne, imod 5 sletdaler årligt af tiendernes hartkorn, og fremlagde en kvittering, samt kontrakt eller fæstebrev, dateret Svejstrup præstegård 11/8 1715. dommeren optog sagen til doms i 8 dage.

(239)

** Niels Poulsen af Nygård begærede dom i den sag kontra efterskrevne Dover sognemænd, angående deres ulovformelige voldsomme gerninger, hvorimod blev fremlagt et tingsvidne her af retten 23/3 1716.sagen er opsat 4 uger.

(240)

** oberførster Ritter stævnede vedkommende efter en memorial for synsmænds opkrævelse, som blev opmeldt, hvorefter de synsmænd, som 7/7 sidst havde synet Mikkel Jensen, som lå kvæstet på Nygård, vidnede, at Mikkel Jensen sagde, at han havde fået et stød på skulderen af en skovrider, som var med Niels Poulsen, som han gjorde med hans bøsse.

** Augustinus Henriksen i Skanderborg på egne og hustru Karen Mikkelsdatters vegne æskede tingsvidne, og for retten fremkom Jens Nielsen Hovgård i Skanderborg og med sin og hustru Anne Cathrine Holmbos fri vilje og samtykke afhændede til Augustinus Henriksen og hustru efterskrevne hans gård i Skanderborg.

(241)

** indførsel af stævning angående syn i Nygård på Mikkel Jensen i Astrup hans bevilgede bøgeudvisning.

24/8 1716.

** Niels Knudsen Leger i Skanderborg lod oplæse stævning kontra ritmester Günther, angående hvis slag og hårdrag, som han med sine medfølgere 18/7 sidst afvigte Knud Nielsen, som boer i Niels Legers hus, har angrebet, og efterskrevne vidnede derom.

** Niels Jensen, markmand i Skanderborg, lod påskrive et pantebrev, som af Peder Svendsen var påskrevet, at samme er betalt og indfriet.

** Peder Henningsen i Skanderborg lod påskrive en obligation af Oluf Byrgesen sst til Hans Mønster udgivet, og af samme påskrevet, at kapital og rente er indløst.

** Niels Poulsen på Nygård refererede sig til et i dag 8 dage afhjemlet stævnemål kontra Mikkel Jensen af Astrup og hans medfølgere, hvorefter synsmænd afhjemlede deres synsforretning på Mikkel Jensens bøgeudvisning i Nygårds skov.

(242)

** hr Jacob Møller af Svejstrup og hr Jens Spliid af Skorup efter opsættelse kontra Dover sognemænd, angående KM og kirkens anpart tiender, begærede dom, hvorefter blev afsagt, at Dover sognemænd bør betale hr Jacob Møller efter deres kontrakt, men som hr Jens Spliid, som ejer af kirkens tiende, ikke har underskrevet samme kontrakt, så bør han selv oppebære tienden på kirkens vegne, og da kvægtienden ikke er nævnt i kontrakten, så bør hr Jacob og interessenter samme selv at oppebære.

** oberstløjtnant Rosenørn fremlagde et skøde, udgivet af hr Jacob Møller i Svejstrup på Dover sogns kongetiende, som han til ham havde solgt, dateret 21/8 1716, og herredsfoged Johannes Snell af Høver fremlagde et af oberstløjtnant Rosenørn til Tvilum meddelt fæstebrev på Dover sogns KM korntiende i indeværende år.

** Peder Henningsen i Skanderborg lod læse og påskrive et skøde, hvormed Oluf Byrgesen, borger og handelsmand i Skanderborg, skøder til ham efterskrevne hans gård i Skanderborg.

(243)

** Tomas Nielsen af Virring æskede vidne, og Rasmus Poulsen af Virring og hans hustru Anne Rasmusdatter tilstod, at de ikke i nogen måder kunne påsige Tomas Nielsen andet, end hvis skikkeligt er.

** Niels Langballe af Skanderborg ladegård begærede dom i den sag kontra Rasmus Jensen og søster i Bjertrup, hvorefter blev kendt, at Rasmus Jensen bør at flytte hans kålhavegærde, som han har sat ind på Jens Madsens ager.

** Niels Langballe begærede dom i den sag kontra Rasmus Tomasen i Bjertrup, hvorefter blev afsagt, at da han på vejen fra Århus har angrebet Søren Pedersen med hug og slag, så bør han derfor bøde efter lovens pag.100 8.artikel to gange 6 lod sølv.

** Niels Langballe fremstillede synsmænd, som afhjemlede deres efterskrevne syn på Niels Sørensen Handskemager af Gram hans afgange hustru Maren Lauridsdatter, som ved en ulykkelig hændelse er blevet ihjel slået af en træ i Skanderup skov, som efterskrevne bevidnede.

(244)

** indførsel af fremlagte syn og attest angående Astrup bys udvisning Nygårds skov.

** indførsel af de fremlagte dokumenter angående Dover sogns konge og kirketiende, først et tingsvidne af Voer-Nim herreds ting 14/8 1716, og dernæst en kvittering for korn og kvægtiende for oktober kvartal, samt hr Jacob Møllers kontrakt, samt kvitteringer for kvægtienden.

(246)

** indførsel af Niels Leger af Skanderborg hans stævning.

31/8 1716.

** oberførster Ritter lod oplæse af tingbogen hvis, som er ført i den sag kontra Mikkel Jensen fra Astrup og hans medfølgere. sagen blev opsat 8 dage.

** regimentskriver Gyberg lod den sag imellem Niels Poulsen på Nygård og Mikkel Jensen af Astrup opsætte 8 dage.

7/9 1716.

** den til i dag opsatte sag kontra Niels Poulsen på Nygård og Christoffer Soetmann i Javngyde er opsat 14 dage.

14/9 1716.

** læst KM plakater angående indløsning af pantsat gods, samt til armeen, og Københavns bys frihed for fremmede og indlandske.

** Niels Poulsen på Nygård begærede dom over en del Dover sognemænd, angående den udpantning, de i Niels Poulsens hus øvet har, hvorefter blev afsagt, at Niels Poulsen bør holde sig samtlige Dover sognemænds vedtægt efterrettelig, hvorfor de indstævnede for hans tiltale bør fri at være.

(247)

** Dover sognemænd stævnede sognepræsten hr Jacob Møller i Svejstrup og hans søn Jens Jacobsen Møller efter en skriftlig varselsmemorial, hvorimod blev fremlagt hr Jacob Møllers indlæg, hvorefter Knud Nielsen af Bjedstrup, som havde deres kontrakt i forvaring, vidnede, at samme kontrakt nogle dage havde været udlånt til Jens Jacobsen Møller, da hans far behøvede den til eftersyn, og da den blev tilbage leveret, var det tilføjet, SÅ LÆNGE MIN BROR OG JEG TIENDERNE I EJE HAR, hvilket efterskrevne bevidnede, og efterskrevne, som kunne læse og skrive, som var Søren Rasmussen af Illerup, Peder Sørensen af Boes, Anders Sørensen sst, Jacob Jacobsen af Firgårde, Søren Sørensen af Alken, Jon Nielsen af Siim, Christen Christensen sst vidnede, at de havde læst omvidnede kontrakt, og de øvrige, som ikke kunne læse, vidnede, at den var af præsten og en del af sognemændene lydeligt og tydeligt blevet oplæst.

(249)

** indførsel af Dover sognemænds stævnemål kontra hr Jacob Møller i Svejstrup, tienden angående.

** indførsel af hr Jacob Møllers indlæg, at han kun har givet sognemændene et projekt eller udkast til en kontrakt, hvori han har raderet noget og tilføjet noget, men siden den blev stemplet, har han ikke forandret noget deri.

(250)

** Niels Poulsen af Nygård fremstillede synsmænd, som afhjemlede, at de havde været på Nygårds mark, hvor han af dyr og vildsvin dette år har lidt skade for 4 tønder boghvede og 4 tønder havre.

** Steen Pedersen, bøssemager af Skanderborg, fremlagde et skøde, hvormed Christian Henriksen, bøssemager sst, vitterlig gør, at han med hans svigersøn Niels Brøchner og hans hustru Anne Christiansdatters samtykke har sluttet efterskrevne kontrakt med hans svigersøn Steen Pedersen og hans hustru Else Christiansdatter, angående hans ophold hans livstid i hans alderdom og enkemandsstand, hvorfor han tilskøder Steen Pedersen og hustru efterskrevne hans gård i Skanderborg, hvorimod Niels Brøchner og hustru skal arve hans efterladte løsøre, og hvis penge, han efterlader, skal de dele, underskrevet 15/11 1715 Christian Henriksen Niels Brøchner Steen Pedersen.

21/9 1716.

** den sag, som til i dag er opsat, kontra Niels Poulsen i Nygård og skovrider Christian Soetmann af Javngyde blev begæret opsat, hvorfor den blev opsat 14 dage.

(251)

** Dover sognemænd stævnede med en skriftlig varselsmemorial, og efterskrevne vidnede, at de på samtlige Dover sognemænds vegne havde gjort tilbud hos hr Jacob Møller i Svejstrup, hr Jens Spliid i Skorup, herredsfoged Johannes Snell i Høver, Nikolaj Hansen i Vengegård om tælning af Dover sogns konge og kirketiender indeværende år, efter en skriftlig forretning.

** den sag, Dover sognemænd i dag 8 dage stævnede deres sognepræst hr Jacob Møller for, angående en med dem gjorte kontrakt om Dover sogns konge og kirketiender er opsat 14 dage.

** Mikkel Nielsen af Them stævnede Jens Sørensen i Them, angående et gærde, som de omtvister, og findes stående på Mikkel Nielsens toft.

(252)

** Niels Langballe på Skanderborg ladegård fremstillede 4 synsmænd, som afhjemlede syn på rytterbonden Laurids Jensen af Fregerslev, som lå druknet i et kær straks udenfor Fregerslev by, og efterskrevne vidnede, at han nogen tid har været urolig i hovedet.

** Niels Jensen af Skanderborg æskede og fik tingsvidne. efterskrevne vidnede, at 9/9 om aftenen sildig blev optændt en forskrækkelig ildebrand i Niels Sørensens hus, så det og hosliggende Niels Brøchners hus og gård opbrændte, hvorved Niels Jensen mistede alt hans indbo, der iblandt musikalske instrumenter, han havde tilforhandlet sig på Oluf Byrgesens auktion i juli.

(253)

** Niels Rasmussen af Skanderborg æskede vidne, og efterskrevne vidnede, at han ligeledes i samme ildebrand mistede alt indbo, hvorfor han er gerådet i armelig tilstand.

** Erik Jørgensen Drejer af Skanderborg æskede vidne, og efterskrevne vidnede, at han i samme ildebrand mistede alt sit indbo, hvorover han er gerådet i miserabel tilstand.

** indførsel af Niels Langballes stævning fra Dover sognemænd.

** indførsel af Dover sognemænds tilbud angående deres tiender..

** indførsel af Matias Abrahamsens attest angående hvilke ord, som faldt imellem Mikkel Nielsen i Them og Søren Them.

(254)

26/8 1716.

(i dag indfandt sin ingen ved retten efter 3.sinds lydelig påråbelse, om noget havde at bestille)

5/10 1716.

** den sag på rytterbonden Mikkel Jensen af Astrup hans vegne kontra Niels Poulsen på Nygård og Christoffer Soetmann af Javngyde, angående Mikkel Jensen, som af Niels Poulsen 6/7 med et skud er blevet såret, blev frafaldet indtil videre, om Mikkel Jensen igen kan komme til hans helbred.

** Nicolaj Hansen af Vengegård på egne og interessenters vegne stævnede vedkommende efter en varselsmemorial, og derefter fremlagde et af oberstløjtnant Rosenørn til Tvilum til ham og interessenter udgivet fæstebrev på Dover sogns konge korntiende, samt en missive fra hr Jens Spliid i Skorup til herredsfoged Johannes Snell, hvorved han og interessenter berettiges til Dover sogns kirkekorntiende, og derefter fremlagde forbud til Dover sognemænd. sagen er opsat 3 uger.

(255)

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en kaldsmemorial Maren Tysk i Ry, Maren Pedersdatter i Siim, samt smedens datter i Vrold Maren Jensdatter sst, for dom at lide angående deres lejermålsbøder. sagen blev opsat 8 dage.

** oberførster Ritter stævnede efter en skriftlig memorial efterskrevne byers beboere for synsmænds opkrævelse til at syne bemeldte byers tilliggende skove for ulovlig skovhugst.

(256)

** oberførster Ritter stævnede efter en memorial efterskrevne byers beboere imod synsmænds opkrævelse til at syne deres tilliggende skovsparter for ulovlig skovhugst.

** indførsel af Nicolaj Hansens fremlagte kaldsmemorial.

** indførsel af oberstløjtnant Rosenørns fæstebrev.

** indførsel af Jens Spliids missive til herredsfoged Snell.

(257)

** indførsel af Nicolaj Hansens forbud.

12/10 1716.

** oberførster Ritter fremstillede efterskrevne synsmænd, som afhjemlede deres skriftlige synsforretning angående ulovlig skovhugst siden sidste syn i efterskrevne skove.

** den sag angående begået lejermål er opsat 8 dage.

19/10 1716.

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en skriftlig memorial på rytterbonden Søren Nielsens vegne i Veng Hans Lauridsen i Alken og Peder Lauridsen i Søballe, angående deres overfald på ham på hans hjemvej. sagen er opsat 8 dage.

(258)

** indførsel af kaldsmemorial i samme sag.

** oberførster Ritter fremstillede synsmænd, som afhjemlede syn på ulovlig skovhugst i efterskrevne skove.

** oberførster Ritter fremstillede synsmænd, som afhjemlede syn på ulovlig skovhugst i efterskrevne skove.

(259)

26/10 1716.

** regimentskriver Gyberg stævnede vedkommende efter en varselsmemorial Peder Christensen, hyrde i Mesing, og søn Christen Pedersen, angående Niels Hjort af Forlev, som imellem Forlev og Mesing drev med Forlev kvæg, som de skal have angrebet og tilføjet ham sår og blodige slag, og synsmænd afhjemlede deres syn derpå. sagen blev opsat 14 dage.

(260)

** Nicolaj Hansen af Vengegård på egne og interessenters vegne efter opsættelse begærede dom i sagen kontra Dover sognemænd, hvorefter sættedommeren resolverede, at da hovedsagen er under opsættelse ved landstinget, så bør denne sag stå under opsættelse, indtil dom i hovedsagen ganget er.

** indførsel af stævnememorial kontra hyrden i Mesing.

** indførsel af Hermand Feldskærs attest angående hyrden Niels Hjort af Forlev hans skade.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Sørensen og Rasmus Christensen i Fregerslev, angående en del bistader, Laurids Jensens stærvbo tilhørende, som de skal have bortsolgt uden tilladelse. opsat 14 dage.

** skovrider Peder Jacobsen af Framlev fremviste en gammel ulv, hvoraf kroppen blev ophængt udenfor tinget, og han begærede betaling .

2/11 1716.

(261)

(i dag angav sig ingen ved retten, som havde noget at bestille.

9/11 1716.

** læst KM forordning.

** den sag kontra Rasmus Sørensen og Jens Christensen i Fregerslev er opsat 14 dage.

16/11 1716.

** Oluf Byrgesen af Skanderborg stævnede efter en memorial efterskrevne, deriblandt Niels Feldskærs enke Anne Lisbet, for dom at lide for hvis, enhver af dem kan være ham skyldig. sagen er opsat 3 uger.

** den sag kontra hyrden i Mesing er opsat 8 dage.

23/11 1716.

** Niels Langballe af Skanderborg ladegård æskede den sag i rette kontra hyrden Peder Christensen i Mesing, angående hans formastelige forhold imod hyrden Niels Nielsen af Forlev, hvorefter hyrden Peder Christensens hustru Maren Rasmusdatter i Mesing fremlagde hendes mands skriftlige indlæg, men da det ikke var underskrevet, kunne det ikke accepteres. sagen blev opsat 3 uger.

(262)

** Johan Hagensen i Ry mølle fremviste en gammel ulv, som han havde skudt ved møllen, og formodede for den at nyde efter KM forordning.

30/11 1716.

7/12 1716.

** den sag, Oluf Byrgesen i Skanderborg fører kontra en del for gæld er opsat til næste tingdag efter jul.

14/12 1716.

** Niels Langballe på Skanderborg ladegård stævnede hyrde Peder Christensen i Mesing for vidner og spørgsmål angående hyrden Niels Nielsen Hjort i Forlev, og efterskrevne aflagde deres vidnesbyrd. sagen blev opsat 3 uger.

** læst KM befaling til stiftbefalingsmand von Plessen, om at lade pågribe og føre til Bremerholm at arbejde hans livstid en husmand af Vigsø i Thy, Envold Madsen Lund, for hans formastelige skældsord imod hr Mads Andersen Torup, sognepræst til Ræer, og at han har voldeligt med blottet kårde overfaldet hans formand hr Jens Tulstrups enke, hvorfor han er dømt til at rømme, og såfremt han der i egnen lod sig finde, da at bringes til Bremerholm at arbejde hans livstid, og han har indfundet sig i Tisted, og overfaldet en kvinde og hendes datter i Vigsø samt præsten med blottet kårde, hvorfor han skal pågribes, hvor han befindes, efter præstens efterskrevne beskrivelse af ham.

(263)

21/12 1716.

(var i dag intet ved retten at bestille)

(264)

11/1 1717.

** Niels Poulsen fremviste en gammel ulv, han havde skudt ved sin gård Nygård, og han lod skindet aftage og kroppen ophænge ved tinghuset.

18/1 1717.

** læst KM forordning om matrikelskatten.

25/1 1717.

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en skriftlig kaldsmemorial smedeenken Anne Rasmusdatter i Stilling, betræffende Ove Rasmussen, som i hendes hus 7/1 ved døden skal være afgået, hvad årsagen til hans død kunne være, samt hvad midler han har sig efterladt, og efterskrevne vidnede, at han faldt ned af et hus i Skanderborg, og blev ilde slået, så han deraf lå elendig, og blev berettet til døden.

** indførsel af ovennævnte stævning.

** indførsel af synsforretningen.

(265)

1/2 1717.

8/2 1717.

15/2 1717.

** Niels Knudsen Leger i Skanderborg stævnede amtmand Jørgen Grabow på Skanderborg slot og amtskriver Schandorf i Skanderborg, angående den ulykkelige ildebrand i hans gård, som han bruger til at indlægge Skanderborg slots jorders avling, som han havde i forpagtning, og efterskrevne vidnede derom.

** Mads Mikkelsen i Ravnholt på Ove Olufsen i Aldrup mølle hans vegne, som lovværge for hans søster Anne Olufsdatter, salig Søren Jensen, som døde i Blegind Bondegård, hans efterladte enke, lovbød den 4.part af den selvejer bondegård i Blegind, som Jens Sørensen Grenne besidder og påboer, og var i dag 3.ting samme 4.part var lovbudt, og ingen indfandt sig uden Jens Sørensen Grenne, som på hans trolovede kæreste Anne Jespersdatter af Borum hendes vegne derfor bød sølv og penge.

** Mads Mikkelsen i Ravnholt efter fuldmagt af Anne Olufsdatter, Oluf Sørensen, Jens Rasmussen og hustru Sidsel Sørensdatter i Blegind, Jacob Pedersen og hustru Johanne Sørensdatter, Peder Salmandsen i Blegind, som formynder for to ugifte søstre Kirsten Sørensdatter og Maren Sørensdatter, og Mads Mikkelsen og hustru Anne Sørensdatter lovbød halvparten af den halve selvejer bondegård i Blegind, som deres bror og svoger, salig Mikkel Sørensen, som døde i Hørning, og hans morbror Ove Olufsen i Aldrup mølle, sig tilkøbt har, hvortil Jens Sørensen Grenne på hans egen og trolovede kæreste Anne Jespersdatters vegne bød sølv og penge.
 
(266)

** velagte og forstandige Jens Sørensen Grenne i Blegind på hans trolovede kæreste Anne Jespersdatters vegne æskede skøde. Mads Mikkelsen i Ravnholt med fuldmagt af Søren Jensen i Blegind hans efterladte enke Anne Olufsdatter og hendes bror Ove Olufsen i Aldrup mølle skødede til Jens Sørensens fæstemø Anne Jespersdatter den 4.part i den selvejer bondegård i Blegind, Jens Sørensen Grenne påboer.

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en skriftlig varselsmemorial Jens Christensen, Rasmus Markmand og sønner Niels Rasmussen og Mikkel Rasmussen, og Søren Jensen, alle af Mesing, angående et ham tilhørende hus i Mesing, hvori vinduerne af dem skal være indslået, opsat 8 dage.

** velagte Jens Sørensen Grenne i Blegind på egne og trolovede kæreste Anne Jespersdatters vegne æskede skøde. Mads Mikkelsen i Ravnholt på egne og hustru samt medarvingers vegne, nemlig Anne Olufsdatter med hendes bror og lovværge Ove Olufsen i Aldrup mølle, Oluf Sørensen, Jens Rasmussen og hustru Sidsel Sørensdatter i Blegind, Jacob Pedersen og hustru Johanne Sørensdatter, Peder Salmandsen i Blegind som formynder for to ugifte søstre Kirsten Sørensdatter og Maren Sørensdatter solgte og skødede til Jens Sørensen Grenne samt hans trolovede kæreste Anne Jespersdatter den halve part af den halve selvejer bondegård i Blegind, som Jens Sørensen Grenne påboer.

(267)

** Jens Pedersen Due i Bjertrup på hans datter Maren Jensdatters vegne, som har til ægte Tomas Rasmussen, æskede skøde. Jens Troelsen i Fregerslev solgte til Jens Pedersen Dues datter Maren Jensdatter den del, som ham er tilhørende og efter hans salig mor har arvet, som er den 4.part af den selvejer bondegård i Bjertrup, som Maren Jensdatter påboer, hvorefter Jens Pedersen Due begærede dette skøde beskrevet.

22/2 1717.

** regimentskriver Gyberg lod oplæse varsel kontra en del i Mesing, som har indslået vinduerne i hans hus i Mesing, hvortil de svarede, at de var ganske uskyldige. sagen er opsat 14 dage.

** Christoffer Henriksen i Stilling æskede skøde. Jens Eriksen og Laurids Rasmussen i Stilling og Peder Lauridsen i Søballe med deres hustruers samtykke solgte og skødede til Christoffer Henriksen samt hans hustru Anne Mikkelsdatter den part, som de kan tilkomme i det efterskrevne hus, som Christoffer Henriksen nu påboer, som er 8 stokkelav hus.

(268)

1/3 1717.

8/3 1717.

** læst KM anordning til forordningen om autoriserede sedler.
 
15/3 1717.

22/3 1717.

** læst KM forordning.

** læst og påskrevet et pantebrev, udstedt af Niels Knudsen Leger i Skanderborg til Jørgen Nielsen, handelsmand sst, lydende på 200 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham hans efterskrevne iboende gård i Skanderborg, dateret 12/12 1717.

31/3 1717.

5/4 1717.

** Jens Sørensen Grenne i Blegind lod læse og påskrive et afkald, hvormed Svend Johansen i Blegind på egne og hustru Kirsten Knudsdatters vegne tilstår, at han med hans svoger Jens Sørensen Grenne i Blegind Bondegård venligt er forenet om den arvepart, hans hustru kunne have at fordre, og Jens Sørensen Grenne beviser, at samme arvepart af hans salig far Søren Jensen Bondegård til sin bror Knud Jensen rigtigt afbetalt er efter følgende afkald, hvormed Knud Jensen i Blegind på egne og Søren Mikkelsen i Testrup på hustru Kirsten Jensdatters vegne tilstår at have annammet af deres bror og svoger Søren Jensen Bondegård i Blegind fyldest og fuld værd for al den arvepart, som de arveligt efter deres salig far Jens Sørensen Grenne, som boede og døde i Blegind og mor Johanne Rasmusdatter er tilfaldet, hvorfor de giver ham afkald, dateret Blegind Bondegård 4/5 1696.

(269)

12/4 1717.

** Maren Jensdatter fremstillede efterskrevne, som vidnede, at 9/9 optændtes en ildebrand i Niels Brøchners huse uden byen, hvorved hun mistede alt det, hun ejede, hvorfor hun er gerådet i miserabel og kummerlig tilstand, og begærede tingsvidne, som et år validerer.

19/4 1717.

** Jacob Weinhof i Skanderborg efter en skriftlig memorial stævnede efterskrevne hans debitorer for dom, angående hvis, de ham skyldig er.

26/4 1717.

** læst KM plakat om revision af krigsstyrsmandtaller og taksation.

3/5 1717.

** Frands Lønborg af Fruering lod oplæse varsel kontra Søren Pedersen i Bjertrup, og efterskrevne vidnede, at den stud, Søren Pedersen solgte Frands Lønborg havde en skade, hvorefter Søren Pedersen blev tildømt at annamme studen igen, og levere pengene derfor tilbage.

** indførsel af samme stævnemål.

(270)

** læst og påskrevet et pantebrev, hvormed Søren Jensen, borger i Skanderborg, gør vitterligt, at han er Anders Lauridsen Borre i Gesing skyldig 160 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham hans efterskrevne iboende gård i Skanderborg, dateret 26/4 1717 Søren Jensen.

10/5 1717.

** Oluf Byrgesen begærede dom over de indstævnede for gæld, som de blev tilfundet at betale inden 15 dage.

** Søren Jensen Snedker af Skanderborg æskede skøde. Søren Nielsen Hylke i Skanderborg skødede til Søren Jensen og hustru Anne Tomasdatter hans efterskrevne hus i Skanderborg.

19/5 1717.

** læst KM forordning om ulovligt skytteris afskaffelse i vildtbanen.

** oberførster Ritter begærede udmeldt 4 uvildige synsmænd til at syne Aldrup mølle, hvad stand den findes i.

(271)

24/5 1717.

** slotsfoged Gotfred Becker lod læse og påskrive KM bestalling, tillige med slotsfogeds bestilling på Skanderborg slot at være herredsfoged i Hjelmslev herred Skanderup og Ry birker.

** regimentskriver Gyberg på fæstebonden Jens Pedersens vegne i Sillerup mølle stævnede efter en skriftlig memorial Peder Andersen, som tjener Peder Christensen i Sillerup, angående han har overfaldet Jens Christensen i Sillerup mølle på morderisk vis, og fremlagde hr Rasmus Liime i Them hans attest. sagen blev opsat 8 dage.
 
** Jens Poulsen til Slumstrup, som formynder for sin myndling Peder Sørensen, efter en skriftlig stævning stævnede magister Nichel Seidelin af Skanderborg, angående en del midler, hans forrige myndling nu salig Ejler Schøler, sig skal have efterladt, hvoraf Jens Poulsens myndling Peder Sørensen, Schølers halvbror, skal kunne arve, og endskønt Ejler Schøler 1710 ved døden skal være afgået, skal magister Nichel Seidelin endnu hensidde med samme midler. af det fremlagte skiftebrev, dateret ---- 7/12 1709 sees, at magister Seidelin for sin salig søsters børn er indsat til formynder for deres på Slumstrup tilfaldne fædrene og mødrene arv, nemlig Ejler Pedersen Schøler og Ide Lisbet Pedersdatter Schøler 2058 rigsdaler, som Jens Poulsen til magister Seidelin har betalt, og Jens Poulsen ligeledes indsat for sin salig brors søn Peder Sørensens tilfaldne fædrene og mødrene arv, hvorefter blev afsagt, at magister Seidelin bør betale Peder Sørensens tilfaldne arv efter salig Ejler Schøler 645 rigsdaler.

(274)

** Jacob Pedersen Skanderup stævnede Oluf Byrgesen af Skanderborg for hvis efterskrevne told, han er ham skyldig. sagen er opsat 4 uger.

** indførsel af stævning kontra Peder Andersen i Sillerup.

(275)

** indførsel af en attest kontra Peder Andersen i Sillerup.

** indførsel af Jens Poulsens til Slumstrup hans stævning, og dernæst en fuldmagt, samt et skiftebrev, og magister Nichel Seidelins skrivelse til hans svoger Jens Poulsen, med kvittering for 2085 rigsdaler, som tilfaldt hans salig søster Dorte Seidelins to børn, Ejler Pedersen Schøler og Ide Lisbet Pedersdatter Schøler, som deres fædrene og mødrene arv.

(276)

** oberførster Ritter fremstillede synsmænd, som afhjemlede syn på Aldrup mølle i hvad stand, den befindes.

** de af by og herredsfoged Jacob Pedersen Skanderup og Oluf Byrgesen i Skanderborg fremlagde dokumenter bliver ved dommens afsigt indført.

** regimentskriver Gyberg fremstillede synsmænd, som afhjemlede syn på hvis bygning i Nissumgård og Svinsager, Jacob Hansen, Villum Jonasen og Niels Madsen på deres ved ulykkelig ildebrand afbrændte gårdes grund igen har opsat.

31/5 1717.

** Peder Nielsen og Peder Lauridsen, begge af Ry, fremviste 4 ulveunger, som de har fanget i Ry skov, som de ved tinget ophængte.

7/6 1717.

14/6 1717.

21/6 1717.

** læst KM plakat anlangende Hans Henrik Rantzaus midler og effekter, hvor de måtte findes, tilbørligt at angive ved regeringskancelliet i Glückstadt.

(277)

** regimentskriver Gyberg på rytterbonden Christen Pedersen i Rønslund hans vegne stævnede efter en skriftlig memorial Poul Nielsen og hans stedfar Anders Pedersen sst, angående den overlast, Christen Pedersen er tilføjet, idet de med hest og vogn har overkørt ham på hans ager.

** by og herredsfoged Jacob Pedersen Skanderup af Dalagergård efter opsættelse begærede dom over Oluf Byrgesen i Skanderborg, som herimod fremlagde sit skriftlige indlæg. hvorpå sagen formedelst gode venners mellemhandling blev forligt.

(278)

** Oluf Byrgesen i Skanderborg æskede skøde. KM byfoged i Ringkøbing og herredsfoged i Bølling herred Jacob Pedersen Skanderup af Dalagergård solgte til ham efterskrevne hus i Skanderborg, som Jacob Skanderups far salig Peder Nielsen sidst iboede og fradøde.

(279)

** Niels Pedersen af Stilling på egne og trolovede fæstemø Anne Nielsdatter af Mesing hendes vegne æskede skøde. Niels Sørensen i Mesing solgte til Niels Pedersen og hans trolovede fæstemø, som er Niels Sørensens datter, den halve selvejergård i Mesing, som Niels Sørensen påboer, efter forrige skødes formelding, her af retten udstedt 15/4 1695, med al den rette tilliggende.

** indførsel af regimentskriver Gybergs varsel.

28/6 1717.

5/7 1717.

12/7 1717.

** Jørgen Nielsen i Svejstrup fremlagde efterskrevne synsforretning af brøstfældigheden på den gård i Skanderborg, som salig Peder Johansens børn for fædrene og mødrene arv er udlagt, i overværelse af børnenes formyndere Knud Nielsen i Bjedstrup, Hans Lauridsen i Alken og Jørgen Nielsen i Svejstrup.

(280)

19/7 1717.

** læst plakat angående adkomsters forevisning til det gods, som endnu kunne være pantsat.

** regimentskriver Gyberg stævnede Erik Nielsen og Rasmus Nielsen Smed af Svejstrup med flere efter en skriftlig varselsmemorial for dom at lide, angående Fruering bymænds tilhørende udvisningstræ, som de skal have bemægtiget sig og brændt i kul, og efterskrevne vidnede derom. sagen er opsat 8 dage.

** indførsel af ovennævnte memorial.

26/7 1717.

2/8 1717.

(281)

** regimentskriver Gyberg efter opsættelse i sagen kontra Erik Nielsen i Svejstrup fremstillede efterskrevne, som vidnede, at de havde set Erik Nielsen sætte træ i kulmile. sagen er opsat 8 dage.

9/8 1717.

** læst KM plakat om et i København oprettet manufaktur af snustobak.

** regimentskriver Gyberg stævnede vedkommende efter en skriftlig memorial, og efterskrevne i Illerup, som mindes op til 47 år, vidnede, at i den tid har Jørgen Nielsen og hans formænd på gården været berettiget at slå deres eng en dag før de andre mænd i byen begynder at slå af deres eng, og ikke hørt derom klage. sagen blev opsat 14 dage.

** den sag på Fruering bymænds vegne kontra Erik Nielsen i Svejstrup blev opsat 14 dage.

16/8 1717.

** Knud Tomasen, borger i Århus, fremstillede Christen Christensen i Veng, som tilstod, at han sidst afvigte Volborgs marked i Ry solgte Knud Tomasen en hoppe, og hans far Christen Nielsen i Veng vidnede det samme, hvilken hoppe Knud Tomasen beklagede ham at være frastjålet i Sjælland nogle dage efter skt Hans.

23/8 1717.

(282)

** herredsfoged Johannes Snell stævnede efter en memorial efterskrevne Dover sognemænd for dom at lide, betræffende afgiften af kongens og kirkens anpart korntiende for sidst afvigte år. sagen er opsat.

** den sag imellem de Svejstrup mænd angående engslet er opsat 8 dage.

** indførsel af Johannes Snells memorial.

30/8 1717.

** Niels Langballe lod oplæse af tingbogen et tingsvidne 9/8 sidst på Jørgen Nielsens vegne i Svejstrup kontra de øvrige Svejstrup bymænd, angående Jørgen Nielsen og hans formænd har slået deres eng før de andre bymænd, hvorefter blev afsagt, at da Jørgen Nielsen og hans formænd af alders tid har været berettiget årligt at slå deres eng en dag før de andre bymænd, så bør Jørgen Nielsen herefter ubehindret være tilladt det samme, og da bymændene har hindret ham deri, bør de betale til de fattige 4 mark.

** den sag på Fruering bymænds vegne kontra Erik Nielsen i Svejstrup blev opsat 8 dage.

** Jørgen Nielsen Nedergård af Skanderborg stævnede Johan Svendsen i Skanderborg, angående hvis, han ham skyldig er, nemlig 4 rigsdaler på et køb om en gård. sagen er opsat 8 dage.

(283)

** Jørgen Nielsen Nedergård stævnede herredsfoged Christian Jensen i Skanderborg, angående hvis, han ham skyldig er, 39 sletdaler, han lånte ham. sagen blev opsat 8 dage.

** den sag, Nicolaj Hansen på herredsfoged Johannes Snell og egne vegne i dag 8 dage stævnede for, blev opsat 8 dage.

6/9 1717.

** den sag, Jørgen Nielsen i Skanderborg i dag 8 dage lod opsætte til i dag, kontra herredsfoged Christian Jensen i Skanderborg, er ydermere efter begæring opsat 5 uger.
** den sag, Jørgen Nielsen i Skanderborg i dag 8 dage lod opsætte til i dag kontra Johan Svendsen sst, er opsat 14 dage.

** Nicolaj Hansen af Vengegård på egne og interesseredes vegne lod oplæse stævnemål kontra Dover sognemænd, og ville fornemme hos dem, om de i mindelighed ville betale den udlovede afgift for kongens og kirkens anpart korntiende for 1716, hvorimod de fremlagde hr Jacob Møllers fæstebrev på samme samt en landstingsdom af 24/4 1717, og tilbød at betale og svare efter samme fæstebrev. sagen er opsat 14 dage.

(284)

** indførsel af hr Jacob Møllers kontrakt med Dover sognemænd.

** indførsel af fremlagte landstingsdoms sentens, at den forandring på deres fæstebrev, SÅ LÆNGE MIM BROR OG JEG TIENDEN I EJE HAR, ikke kommer Dover sognemænd i deres fæste på konge og kirketienden til nogen prejudice, men hr Jacob pligtig er at holde sit fæstebrev.

13/9 1717.

20/9 1717.

** Nicolaj Hansen lod oplæse stævnemål i dag 8 dage kontra en del Dover sognemænd angående kongens og kirkens anpart korntiende af Dover sogn for 1716 efter deres med Nikolaj Hansen og interesserede indgået har. sagen er opsat 14 dage

(285)

27/9 1717.

** slots og herredsfoged Gotfred Becker fremstillede synsmænd, som fremlagde deres skriftlige synsforretning, som de nu samtlige for retten ved ed for et fuldt syn afhjemlede.

** indførsel af ovennævnte syn på Skanderborg slots brøstfældighed.

(286)

4/10 1717.

** Nikolaj Hansen af Vengegård lod oplæse opsættelse kontra en del Dover sognemænd, som deres tiendeafgift har indeholdt. sagen blev opsat 8 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede Mogens Andersen i Blegind efter en memorial. sagen blev opsat 8 dage.

** regimentskriver Gyberg på rytterbonden Rasmus Pedersens vegne i Forlev stævnede efter en memorial Søren Jensen, rytter ved major Rasmussens kompagni, indkvarteret i Forlev, angående hvad, der er frastjålet ham.

** indførsel af kaldsmemorial i samme sag.

(287)

** indførsel af Rasmus Pedersens klage.

** oberførster Ritter stævnede efter en kaldsmemorial efterskrevne byers beboere for synsmænds opkrævelse, som skal syne deres byers tilliggende og skovfogderne til opsyn anbetroede skove.

11/10 1717.

** Nikolaj Hansen af Vengegård begærede dom over en del Dover sognemænd, hvorimod blev svaret, at den fremlagte landstingsdom udviser, at hr Jacob Møller er tilfundet at holde de Dover sognemænd det fæstebrev, han dem på kongens og kirkens anpart korntiende meddelt har, hvorefter blev afsagt dom, som følger.

(288)

** Anders Nielsen af Skanderborg stævnede efter en memorial skipper Niels Pedersen Borre, logerende hos hans bror Mikkel Pedersen i Århus, og fremlagde adskillige dokumenter angående 104 tønder ærter, som blev indskibet i Kaløvig, som skulle fragtes til Norge, hvortil han svarede, at formedelst kontravind og for mangel af konvoj har påstået i langsommelig tid, førend han til rette losseplads i Norge ankom, så kan de 59 tønder ærter, som er fordærvet, ikke regnes ham til last.

** indførsel af Anders Nielsen i sagen fremlagde dokumenter.

(289)

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en kaldsmemorial samtlige rytterbønder i Gram for dom, angående jord og lim, som de voldeligt imod forbud af Skanderborg ladegårds jord har bemægtiget sig og bortført. sagen er opsat 14 dage.

(290)

** indførsel af afsigt imellem Nikolaj Hansen af Vengegård og interessenter på den ene og en del Dover sognemænd på den anden side, at de indstævnede Dover sognemænd kan ikke efter landstingsdommen tilfindes at betale mere for tiendens afgift, end de efter det ved magt kendte fæstebrev kan tilkomme, som her for retten ofte skal være tilbudt hr Jacob Møller.

18/10 1717.

** Niels Jensen i Jeksen oplyste i dag til 3.ting en hoppe, som for retten blev vurderet for 6 sletdaler.

** oberførster Ritter fremstillede synsmænd, som afhjemlede syn på efterskrevne skove for hvis ulovlig skovhugst deri måtte være begået

25/10 1717.

** regimentskriver Gyberg lod oplæse varsel i dag 14 dage kontra de Gram og Fruering bymænd, angående jord og lim, som de imod forbud har ført fra Skanderborg ladegårds mark, og fremlagde samme forbudsdom 16/12 1713. sagen blev opsat 14 dage.

(291)

** Laurids Eskildsen saggav efterskrevne for hvis, de er skyldig til regimentskassen. sagen blev opsat 14 dage.

** Laurids Eskildsen, regimentskriver Gybergs tjener, på kornet Krügers vegne af Hemstok efter en skriftlig kaldsmemorial stævnede Niels Pedersen i Hemstok, angående 6 skæpper havre, han af kornettens jord skal have borttaget, hvortil han svarede, at det var sået for hans tjeneste hos kornetten, og blev indført i kornettens hus, hvor han boede, hvor det blev liggende, da han flyttede, og i øvrigt blev kornetten ham en del dagløn skyldig. sagen blev opsat 3 uger.

** regimentskriver Gyberg på Niels Nielsens vegne i Fogstrup stævnede efter en kaldsmemorial Christen Eriksen sst, angående en del beskyldninger om Niels Nielsen og hustru, hvortil Christen Eriksen svarede, at han havde dem intet at beskylde, og efterskrevne vidnede, at Christen Eriksen havde sagt til Niels Nielsen, mim dyne har taget skade i dit hus, hvortil han svarede, hvad skader den, er der dryppet på den, da svarede Christen Eriksen, der er vel taget fyld af den for en eller to daler, og samme dyne var en omgangsdyne i rytterlægdet til ryttersengen, Niels Nielsens far Niels Jensen i Fogstrup vidnede, at Christen Eriksen til ham havde sagt, at hans dyne havde taget skade, men hvem det havde gjort, vidste han ikke. sagen er opsat 14 dage.

(292)

** indførsel af varsel i samme sag.

** indførsel af den fremlagte forbudsdom kontra Fruering og Gram mænd.

** læst KM befaling, at til erstatning for det kvæg, som i Holsten i amt Tønder og omgrænsende steder formedelst den smitsomme syge bliver ihjelslået og i jorden nedgravet, skal af hver tønde hartkorn i Jylland betales 4 skilling danske.

2/11 1717.

(dag var intet her ved retten at bestille)

8/11 1717.

** læst KM forordning om kornskatten.

(293)

** regimentskriver Gyberg lod den sag kontra Fruering og Gram mænd opsætte 14 dage.

** Laurids Eskildsen lod oplæse varsel i dag 14 dage kontra Christen Eriksen i Fogstrup angående hans beskyldning imod Niels Nielsen sst. sagen blev opsat 4 uger.

** Niels Nielsen og hans hustru Gertrud Hansdatter tillige med Christen Eriksen, alle af Fogstrup, gav hverandre hånd og blev venligt og vel forligt om den tvistighed imellem dem.

** Mikkel Møller af Gesing mølle til 3.ting oplyste en mærplag, som kom til ham før Helligkorsdag, som blev vurderet for 4 sletdaler.

** regimentskriver Gyberg stævnede Johanne Sørensdatter hos Jens Pedersen i Vitved, angående hendes begangne lejermål. opsat 14 dage.

** oberførster Ritter stævnede vedkommende efter en memorial samtlige efterskrevne byers beboere for synsmænds udmeldelse, som skal syne samme byers tilliggende og KM tilhørende skovsparter, hvad ulovlig skovhugst siden sidste syn kan være forøvet.

** Peder Sørensen af Ry stævnede Laurids Nielsen af Ry, angående hans voldelige overlast med hug og slag, og for en økse, han fraranede ham af hans vogn. sagen er opsat 8 dage.

15/11 1717.

** Peder Sørensen i Ry efter opsættelse i dag 8 dage fremstillede efterskrevne vidner, som vidnede, at de for 14 dage siden så, at der var et stykke hud stødt af hans underlæbe. sagen er opsat 14 dage.

(294)

** oberførster Ritter fremstillede synsmænd, som afhjemlede syn på efterskrevne skove for ulovlig skovhugst

** den sag kontra Johanne Sørensdatter af Vitved er opsat 14 dage.

22/11 1717.

** oberførster Ritter fremstillede synsmænd, som afhjemlede syn på Tyrehaven ved Skanderborg og et stykke skov, Syvege kaldet, for hvis ulovlig skovhugst på 2 årstid kunne være begået.

** oberførster Ritter stævnede efterskrevne byers beboere for syns og delingsmænds udmeldelse, samme byers tilliggende skove imellem beboerne at dele.

** regimentskriver Gyberg stævnede Anne Nielsdatter i Boes og Bodil Pedersdatter i Skanderborg angående deres begangne lejermål. sagen blev opsat 8 dage.

29/11 1717.

(295)

** den sag kontra Anne Nielsdatter og Bodil Pedersdatter for lejermålsbøder er opsat 14 dage.

** den sag kontra Johanne Sørensdatter af Vitved er opsat 14 dage.

** Peder Sørensen i Ry lod den sag kontra Laurids Nielsen sst opsætte 14 dage.

6/12 1717.

** oberførster Ritter fremstillede synsmænd, som afhjemlede syn og deling af efterskrevne skove.

** oberførster Ritter stævnede efter en skriftlig memorial samtlige Ringklosters beboere for synsmænds udmeldelse til at syne Ringkloster skov for ulovlig skovhugst, samt Skårups beboere for at vise ret skel imellem Skårup og Ringkloster grund.

** oberførster Ritter stævnede samtlige Boes mænd for syns og delingsmænds udmeldelse til Boes skov.

** oberførster Ritter stævnede Alken og Illerup bymænd for syns og delingsmænds udmeldelse, som Boes skov skal syne og dele.

** kornet Krüger af Hemstok begærede dom i den sag kontra Niels Pedersen i Hemstok, som svarede, at han for sin tjeneste havde fået 6 skæpper havre, og formodede derfor at blive frikendt. dommeren optog sagen til doms i dag 8 dage.

(296)

** Jens Eriksen af Stilling stævnede hyrden Johan Pig og hustru af Stilling for dom at lide, angående en del ærerørige ord, de skal have tilsagt ham og hustru, hvorimod Johan Pig og hustru Anne Pigs svarede, at de havde intet at påsige ham, hvorfor han lod sagen falde.

13/12 1717.

** i den sag imellem kornet Krüger i Hemstok og Niels Pedersen sst er afsagt, at da det med tingsvidne bevises, at omtalte sæd havde kornetten lovet Niels Pedersen for hans ugedagstjeneste, hvorfor han bør beholde samme hjemførte havresæd uden forhindring.

** oberførster Ritter fremlagde efterskrevne syns og delingsforretning over Illerup og Alken skove.

** oberførster Ritter fremlagde efterskrevne syns og delingsforretning over Ringkloster skov.

(297)

** oberførster Ritter fremlagde efterskrevne syns og delingsforretning over Boes skov.

** regimentskriver Gyberg fremstillede synsmænd, som afhjemlede syn i Boes skov på Jens Christensens husmand i Boes Peder Madsen, som lå dødslået af en bøg, som var omblæst og faldt på ham.

(298)

** regimentskriver Gyberg lod oplæse stævnemål kontra Johanne Sørensdatter af Vitved for beganget lejermål, og fremlagde magister Hans Lønborg i Fruering hans attest, at 2/5 1717 udlagde Johanne Sørensdatter en rytter Hans Justsen som barnefar, og 9/5 udlagde Else Jensdatter som barnefar Anders Lauridsen, som tjente med hende i Gesing, hvorfor Johanne Sørensdatter blev tilfundet at betale 12 lod sølv.

20/12 1717.

** regimentskriver Gyberg fremlagde landetatens ordre, hvormed bevilges rytterbønderne i Ry, formedelst vanheld på deres kvæg og bæster af lungesot, på deres beboede gårdes hartkorn nyde 6 måneders frihed for afgift til rytterhold, og der foruden efterlades restants for åringerne 1713, 1714 og 1715.

** læst KM forordning om påbud af ligkister af egetræ.

** Peder Sørensen i Ry lod hans sag kontra Laurids Nielsen i Ry opsætte til 28/2 førstkommende.

(299)

10/1 1718.

** læst KM forordning om forbud på alle slags fedevarers udførsel.

** læst KM plakat om toldfrihed for udenlandske, som fedevarer til København indfører.

** skovfoged Rasmus Christensen i Salten fremviste og ophængte ved tinget en gammel ulv, som af skovrider Søren Jensen i Vinding og ham i Salten skov er skudt.

17/1 1718.

24/1 1718.

31/1 1718.

** skovfoged Matias Severin af Skanderborg aflagde sin troskabsed.

** Christen Christensen i Hårby oplyste en hest i 5.år, som blev vurderet for 4 sletdaler.

7/2 1718.

14/2 1718.

** Niels Knudsen Leger i Skanderborg hans slegfredsøn Knud Nielsen lod læse og påskrive en obligation, udstedt af Niels Knudsen Leger til hans slegfredsøn Knud Nielsen, lydende på 60 sletdaler, hvorfor han har lovet og tilsagt ham efterskrevne stykke jord uden byen, dateret 11/12 1717 Niels Knudsen Leger.

21/2 1718.

** Søren Pedersen Sterm i Ry stævnede hr Christen Knudsen Friis i Ry, sognepræst sst, for dom at lide, betræffende hans til Søren Sterm udgivne obligation, dateret 29/6 1715, lydende på 50 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

(300)

** Jørgen Nielsen, handelsmand i Skanderborg, stævnede Poul Tysk af Firgårde for dom, angående hvis, han er ham skyldig. opsat 14 dage.

** indførsel af Søren Pedersen Sterms fremlagte obligation, hvormed Christen Knudsen Friis kendes at være skyldig Søren Pedersen Sterm for bekomne bæster og andre varer i hans salig formand hr Peder Andersen Sterms stervbo til hans avlings og brugs fortsættelse.

** Jørgen Nielsen, handelsmand i Skanderborg et skøde. Knud Nielsen i Bjedstrup, Jørgen Nielsen i Svejstrup og Hans Lauridsen i Alken på deres myndlinger, Dorte, Kirsten, Johanne og Maren Pedersdatter deres vegne har ved auktion ladet bortauktionere deres arvepart, som de efter deres salig far Peder Johansen, er tilfaldet i efterskrevne halve gård i Skanderborg, som Jørgen Nielsen som den højstbydende blev tilslået, hvorfor de giver ham skøde, dateret 14/12 1717 Knud Nielsen, Jørgen Nielsen, Hans Lauridsen.

(301)

28/2 1718.

** Peder Sørensen af Ry lod sagen imod Laurids Nielsen sst atter opsætte i 3 uger.

7/3 1718.

** læst KM forordning angående nogle imod missionskollegiet udgivne nærgående bøger og skrifter deres konfiskation, samt forordning om prompte assistance af rettens betjente til resterende skatters inddrivelse, samt forbud på dem, som nyder udvisning af KM skove, at de det ikke må afhænde.

** læst plakat for sessionerne for ryttergods og nationalregimenter.

** Jørgen Nielsen i Skanderborg efter opsættelse begærede dom kontra Poul Tysk i Firgårde, gæld angående, hvorimod han svarede, at han imod Jørgen Nielsen havde kontraregning. sagen er opsat 14 dage.

** Jens Sørensen Grenne i Blegind æskede vidne. Peder Rasmussen i Blegind tilstod, at da Jens Sørensen Grenne har solgt ham halvparten af Peder Rasmussens påboende halve gård sst, så forsikrer han Jens Sørensen Grenne deres sædvanlige fart ligesom af alders tid gennem hans gård til gaden med fæmon, bæster, køring og gang.

** Peder Rasmussen i Blegind æskede skøde. Jens Sørensen Grenne i Blegind solgte fra sig og hustru til Peder Rasmussen og hustru Anne Jensdatter den ham tilhørende halvpart af den halve selvejer bondegård i Blegind, som han sig af salig Mikkel Sørensen, som boede og døde i Hørning, hans arvinger har tilforhandlet.

(302)

14/3 1718.

** Niels Jensen, borger og spillemand i Skanderborg, begærede læst og påskrevet sit pantebrev, hvormed han tilstår at være skyldig Poul Nielsen i Forlev 40 rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham efterskrevne hans hus i Skanderborg, dateret 14/3 1718 Niels Jensen Spillemand.

21/3 1718.

** Jens Nielsen af Skanderborg begærede dommerens kendelse i den sag kontra smeden Poul Tysk i Firgårde, men da regimentskriveren ikke var stævnet, så henvistes sagen til nyt stævnemål.

** regimentskriver Gyberg fremstillede 4 mænd, som fremlagde deres skriftlige forretning angående Niels Svejstrup, som for begået tyveri i Skanderborg slots portstue var arresteret, og sammesteds ved døden afgået, dernæst blev fremstillet Niels Svejstrups søn Ulrik Nielsen og hyrden Jens Eriksen af Ring, som tilstod deres bekendelse om tyveri, som de 15/3 sidst har udsagt, og Stig Nielsen af Nim mødte og gav tilkende, at de indstævnede fra ham havde stjålet en saddel med mere, og da han igen har bekommet mestendelen deraf, så efterlader han hans pretentioner til samme arresterede personer, idet hans uformuenhed og slette tilstand ikke formår sagen imod dem at udføre, men henstiller til øvrigheden, hvad de derved behager at gøre.

(303)

** Peder Sørensen af Ry efter opsættelse begærede dom over Laurids Nielsen i Ry, for han har tilføjet ham blodige slag og sår i hans ansigt, og der foruden frataget ham en økse, hvorefter blev afsagt, at Laurids Nielsen bør betale for sår 3 gange 6 lod sølv og levere Peder Sørensen sin økse igen, og betale til regimentskassen 2 rigsdaler.

** indførsel af den fremlagte forretning angående Niels Svejstrups død i Skanderborg slots portstue, hvor de øvrige arresterede vidnede, at der ikke var tilføjet ham noget slag, som kunne være årsag til hans død, men den afdankede rytter i mange år har haft en svaghed, de kaldte svimelse eller opstigelse for hans bryst, som også angreb ham få timer, før han døde.

** Knud Nielsen i Bjedstrup på egne og interesseredes vegne, som formyndere for salig Peder Pedersens efterladte børn i Skanderborg opbød på rente deres arvepenge efter loven.

28/3 1718.

** læst KM plakat angående moderation af told for alle slags fedevarer samt rug fra fremmede steder.

4/4 1718.

(304)

** Jørgen Nielsen i Skanderborg begærede et skøde protokolleret, hvormed Johan Svendsen, borger i Skanderborg, med hans hustrus samtykke sælger til Jørgen Nielsen og hustru Elisabet Ovesdatter efterskrevne hans haveplads i Skanderborg.

** Oluf Byrgesen af Skanderborg efter en skriftlig memorial stævnede en del hans efterskrevne debitorer for hvis, de er ham skyldig. sagen er opsat 4 uger.

11/4 1718.

20/4 1718.

** Jørgen Nielsen, handelsmand i Skanderborg, stævnede smeden Poul Tysk i Firgårde angående gæld 7 mark, som smeden fremlagde, og Jørgen Nielsen annammede, og sagen blev ophævet.

(305)

** indførsel af et skøde, hvormed amtskriver Ulrik Christian Schandorf i Skanderborg sælger til KM slotsfoged Jørgen Pedersen en selvejer skovspart i Mesing skov, som er halvparten af den skov, som ligger til den halvgård, Niels Pedersen Hjulmand i Mesing nu iboer, dateret Skanderborg 23/12 1716.

** indførsel af et skøde, hvormed Niels Haunstrup, borger og handelsmand i Skanderborg, sælger til Knud Nielsen Leger efterskrevne hans gård i Skanderborg, dateret Skanderborg 18/12 171x.

(306)

25/4 1718.

2/5 1718.

** Oluf Byrgesen lod den sag kontra en del hans debitorer opsætte 14 dage.

9/5 1718.

** regimentskriver Gyberg stævnede vedkommende efter en skriftlig memorial. sagen blev opsat 8 dage.

** indførsel af den fremlagte varselsmemorial.

** indførsel af en panteforskrivning, udstedt af Laurids Rasmussen i Skanderborg til Søren Mikkelsen i Grumstrup, lydende på 200 sletdaler

hvorfor han pantsætter ham efterskrevne hans gård i Skanderborg, dateret Skanderborg 3/5 1718.

16/5 1718.

** Oluf Byrgesen i Skanderborg efter opsættelse begærede dom over en del indstævnede debitorer, hvorimod Niels Jensen Snedker af Skanderborg fremlagde sit skriftlige indlæg, hvorefter blev afsagt, at efterskrevne, der iblandt Tomas Jensen og hans hustru Anne Albretsdatter, bør betale deres gæld.

(307)

** indførsel af Niels Jensen Snedkers indlæg.

** Eske Nielsen Haunstrup i Skanderborg begærede en panteforskrivning læst og påskrevet, udstedt af Knud Nielsen, borger i Skanderborg, lydende på 336 rigsdaler, til ungkarl Eske Nielsen Haunstrup, hvorfor han pantsætter ham efterskrevne hans iboende gård i Skanderborg, dateret Skanderborg 14/4 1717.

** konsumptionsforpagter Niels Leger på egne og samtlige Skanderborg bys vegne stævnede amtsforvalter Schandorf for synsmænds opkrævelse til at syne og besigtige vægterhusets reparation.

(308)

23/5 1718.

30/5 1718.

8/6 1718.

** Niels Knudsen Leger og Søren Madsen af Skanderborg fremstillede synsmænd, som afhjemlede, at de har synet og besigtiget hvis nødvendige reparation, som ovenmeldte to mænd har på samtlige byens vegne ladet vægterhuset reparere for, som efterfølger.

** Jens Jensen i Jeksen på hans datter Kirsten Jensdatters vegne æskede skøde. Henrik Christoffersen, smed i Stilling, sælger til hans trolovede fæstemø Kirsten Jensdatter halvparten af efterskrevne hus i Stilling, han iboer, nemlig 4 stokkelav af de 8 stokkelav, huset i alt består af.

13/6 1718.

20/6 1718.

** salig Peder Henningsens enke Maren Vognsdatter af Skanderborg med en rettens stævning stævnede Johan Meyer, som salig Peder Henningsen til døde havde ihjelhugget, samt vedkommende vidner, og talte med Johan Meyer i arresthuset, og synsmænd afhjemlede syn på salig Peder Henningsen, som havde et dybt hug i hovedet, så man kunne se hjernen, som var beskadiget, samt sår på hans arm, hvilket skete i Johan Meyers overværelse, som da tilstod, at han det havde gjort, og derefter blev fremlagt feldskærens attest, og efterskrevne vidnede, at de 8/6 sidst var i Poul Nielsen Legers hus udenfor Skanderborg port, og da faldt nogle ord imellem husværtens far Niels Leger og Johan Meyer, som var drukken, og da sad Peder Henningsen ved vinduet og bandede Johan Meyer med mange eder, hvorfor Anders Borre i Gesing bad ham tie stille, thi han så vel, at Johan Meyer var drukken, og straks derefter gik Johan Meyer ud af døren, og Peder Henningsen søgte efter en kårde på en sengehimmel og gik med den ud af døren, og andre gik efter for at afvende en ulykke, og i tumulten fik Peder Henningsen et hug i hans hoved af Johan Meyer. formedelst nattens påkommende blev retten ophævet til i morgen klokken 8, da retten atter her igen bliver sat.

(313)

21/6 1718.

** fortsættelse af vidneførsel i samme sag. sagen blev opsat til 4/7 førstkommende.

(316)

27/6 1718.

4/7 1718.

** efter 14 dages opsættelse fortsatte vidneførsel i samme sag. sagen blev opsat 14 dage.

(321)

** indførsel af stævning i samme sag, hvormed stævnes Johan Meyer samt vidner, der iblandt Poul Leger og hans hustru Kirsten Johansdatter, Jørgen Nielsens hustru Lisbet Ovesdatter, Jørgen Ladefogeds hustru Anne Lisbet, alle af Skanderborg, Niels Poulsen i Hjordbjerg.

** indførsel af regimentfeldskærens Suldrups attest.

** itzige inspektør for de fattige i Århus med rettens stævning stævnede hr Christen Friis, sognepræst i Ry, for en kapital 50 rigsdaler efter hans obligation af 2/4 1712, som er opsagt 27/8 1717, men han ikke har indfundet sig for at betale. sagen er opsat 3 uger.

(322)

11/6 1718.

18/6 1718.

** salig Peder Henningsens enke Maren Vognsdatter lod oplæse stævnemål kontra Johan Meyer, som fremkom og fremlagde sin skriftlige forklaring, og efterskrevne vidnede om, hvorledes Peder Henningsen fik sit banesår udenfor Skanderborg. sagen er opsat 14 dage.

(324)

** indførsel af Johan Meyers fremlagte erklæring.

(325)

25/7 1718.

** Nikolaj Hansen af Vengegård lod den sag kontra hr Christen Friis i Ry opsætte 8 dage.

1/8 1718.

** Nicolaj Hansen af Vengegård lod oplæse stævnemål kontra hr Christen Friis i Ry, og fremlagde hans obligation af 2/4 1712 på 50 rigsdaler og en opsigelse 27/8 1717. sagen blev opsat 14 dage.

** Lucas Kjærulf refererede sig til hvis i sagen er passeret kontra Johan Meyer, angående hans begangne mord på salig Peder Henningsen, hvorefter han påstod dom over ham, og som han, siden sagen sidst var i retten, er undveget, så kan man deraf erfare hans skyld i mordet. sagen er opsat 6 uger.

(326)

8/8 1718.

** blev fremlagt et pantebrev, hvormed Tomas Jensen, borger i Skanderborg, vitterligt gør, at han er Søren Mikkelsen i Grumstrup skyldig 60 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham efterskrevne gård i Skanderborg, dateret 8/8 1718. Tomas TJS Jensen.

(327)

** Nicolaj Hansen fremlagde en del Dover sognemænds missive til herredsfoged Snell i Høver, hvormed de forpligter sig at betale ham de forlangte penge for kongens og kirkens tiende dette år.

** Nicolaj Hansen fremlagde hr Jacob Møller i Svejstrup hans attest, tienden angående, som han ikke men herredsfoged Snell og interessenter er berettiget, hvorfor den ikke af ham kan modtages.

15/8 1718,

** den sag, Nicolaj Hansen på de fattiges inspektørs vegne af Århus fører kontra hr Christen Friis i Ry, er opsat 4 uger.

** regimentskriver Gyberg stævnede på Mikkel Christensen og kone Maren Pedersdatter i Mesing deres vegne Groers Mouridsen hans kone Gertrud Bertelsdatter og datter Anne Groersdatter, alle af Mesing, angående ærerørige ord og beskyldninger imod Mikkel Christensens kone, samt efterskrevne vidner, Jens Hagensens enke Dorte Mikkelsdatter, Poul Pedersens kone Karen Madsdatter, Rasmus Mikkelsen og hans kone Maren Nielsdatter, alle af Mesing, og Mikkel Andersens kone Kirsten Sørensdatter, Niels Pedersen og kone Anne Jensdatter af Gram, for deres sandhed at vidne. sagen er opsat 3 uger.

** Århus hospitals forstander salig Holmsteds enke stævnede Mogens Andersen i Blegind for dom at lide for efterskrevne restants af landgilde til Århus hospital for 1717, som han blev tildømt at betale.

(328)

22/8 1718.

29/8 1718.

** læst KM forordning om opgæld på kroner.

** enken Maren Vognsdatter af Skanderborg hendes fuldmægtig agtede at bevisliggøre Johan Meyers undvigelse af sin arrest, og fremlagde en af retten udstedt stævning, hvorefter efterskrevne vidnede, at de 26/6 om natten holdt vagt over Johan Meyer, som da sad i Skanderborg portstue med bolt og jern om begge ben og en lås ved den ene ende, men om låsen var låst eller ikke, vidste de ikke, men flere gange om dagen og natten klagede han sig, at han havde ondt i maven og durchløb, så havde han et vist sted ved muren ved søen, han gik til, og når han havde sat sig ned, gik vagten lidt frem og tilbage, og den 3.gang han havde sat sig på det sædvanlige sted, hørte de klingen af jern og et dump, og de tænkte, han havde ladet sig falde igennem et hul i muren og ned i søen, men da det var mørkt, kunne de intet se, men hørte en båd tage sin fart ud på søen, hvorefter de skød efter lyden, og synsmænd afhjemlede syn på jernene, Johan Meyer havde været ilagt, og da lå lås og tilhørende stabel adskilt.

(329)

** indførsel af stævning i samme sag.

** Morten Pedersen Damsgård i Ringkloster stævnede Søren Rasmussens tjenestefolk sst, navnlig Niels Clausen og Kirsten Sørensdatter, angående hvis ærerørige skældsord og trusler, de skal have sagt imod Morten Damsgård og hustru, hvortil de erklærede, at de vidste intet andet at beskylde dem for, end hvis ærlige folk vel anstår.

** magister Hans Lønborg i Fruering stævnede efter en skriftlig memorial Poul Jensen Nørgård i Vitved, for han overfaldt præsten i kirken og forfulgte ham ud på kirkegården med nogle unyttige ord. sagen er opsat 3 uger.

(330)

5/9 1718.

** regimentskriver Gyberg stævnede Iver Hansen i Ry for dom at lide, angående hans i fæste forundte gadehuses ulovlige beboelse og restants til regimentskassen, hvorefter han fremlagde efterskrevne skriftlige syn, og satte i rette, at da hans bos midler ikke er tilstrækkelige til husets brøstfældigheds reparation og restants, så bør han dømmes til at betale det manglende og have sit fæste forbrudt, og begærede dom, som herefter i dag bliver indført.

(331)

** Peder Olufsen, skomager i Skanderborg, stævnede Peder Hattemager og hans hustru Karen Mikkelsdatter i Skanderborg for dom for hvis, de skylder ham for husleje, rede penge og varer, de han bekommet, i alt 12 rigsdaler, som de blev tilfundet at betale.

** Peder Olufsen, skomager i Skanderborg, lod læse og påskrive et skøde, hvormed Rasmus Sørensen Back i Skanderborg og hustru Anne Nielsdatter sælger til Peder Olufsen Skomager og hans hustru Birte Nielsdatter efterskrevne hans hus i Skanderborg, dateret Skanderborg 7/4 1714 Rasmus Sørensen.

(332)

** Maren Pedersdatter i Mesing æskede vidne. den indstævnede Groers Mouridsens hustru mødte for retten og berettede, at hun ikke vidste at have beskyldt Maren Pedersdatter for noget usømmeligt, men hvis nogle ord skulle være faldet, er det sket i hastighed, og hun ved hende intet at beskylde.

** afsigt i sagen kontra Iver Hansen i Ry, at hans fæste bør at være forbrudt, og han bør betale hans restants til regimentskassen inden 15 dage, eller lide nam og videre tiltale.

12/9 1718.

** efter opsættelse fra 1/8 blev fremlagt et KM forundt beneficium paupertatis i den sag enken Maren Vognsdatter nødtvungent var beføjet at have mod Johan Meyer, hvorefter blev fremlagt et indlæg. sagen er opsat 4 uger.

(333)

** krigsråd Gyberg stævnede efter en kaldsmemorial, og fremlagde en skriftlig synsforretning, hvorefter blev fremlagt Peder Jensens hat, som han havde på hovedet, da han fik det hug i hovedet, og et hug gennem hat og foer, og derefter vidnede efterskrevne, at nogle ryttere fulgte efter Peder Jensen på hans mark, og rytter Johan Meyer huggede ham i hans hoved og på hans arme.

** indførsel af Nicolaj Hansens indlæg.

** Peder Vinding fra Hvolgård på Maren Vognsdatters vegne af Skanderborg stævnede Hans Rasmussen Ulv, Peder Hattemager, og Niels Spillemand, alle af Skanderborg, angående den gæld, de er hende skyldig. sagen er opsat 4 uger.

(334)

** indførsel af syn på Peder Jensen af Ringkloster.

** indførsel af varselsseddel i samme sag.

19/9 1718.

26/9 1718.

3/10 1718.

10/10 1718.

** efter 4 ugers opsættelse begærede enken Maren Vognsdatter dom i den sag kontra Johan Meyer. dommeren optog sagen til doms i dag 4 uger.

** enken Maren Vognsdatter efter opsættelse i den sag kontra Niels Spillemand og Peder Hattemager i Skanderborg begærede opsættelse i 14 dage, hvilket retten konsenterede.

** velfornemme Jørgen Nielsen, indvåner og handelsmand i Skanderborg, stævnede Johan Svendsen i Skanderborg for dom at lide, angående han ikke vil lade den halve gavl reparere på den gård, Jørgen Nielsen har solgt til Jesper Jensen i Vedslet, som han ved hans gårds nedbrydelse har gjort blot og åben. sagen er opsat 14 dage.

(335)

** Nicolaj Hansen på jagtbetjent Johan Meyers vegne æskede den sag i rette, som salig Peder Henningsens enke lader føre kontra Johan Meyer, og fremlagde et skriftligt indlæg samt et tingsvidne 18/7 sidst afvigte og krigstingsvidner udstedt Skanderborg 23/6 og 5/10 sidst.

** indførsel af fremlagte indlæg med demonstration af sagens rette sammenhæng og Johan Meyers uskyldighed, og hvorledes han, formedelst den på ham af Peder Henningsen og hans karl Gregers Mortensen uden ringeste føje voldsomme forøvede overlast, har været nødt til at værge sig for at redde sit liv, hvorfor fremlægges efterskrevne dokumenter, hvoraf kan fornemmes, at Johan Meyer ikke har givet anledning til, at han af Peder Henningsen og hans karl er blevet overfaldet, ilde trakteret og medhandlet, og Johan Meyer har begæret af Peder Henningsen at han ville lade ham være, hvilket han ikke har villet agte, men forsætligt søgt og stødt ham efter livet, hvorfor Johan Meyer har været nødtvunget at værge sit eget liv, hvilket lovens 6.bogs 12.kapitels 1.artikel pag.630 fuldkomment tillader ham.

(338)

** indførsel af det af Nicolaj Hansen fremlagte krigsvidneforhør af tysk i dansk verteret.
.
(343)

** indførsel af det andet fremlagte krigsvidneforhør.

 (345)

17/10 1718.

24/10 1718.

(346)

** Jørgen Nielsen i Skanderborg efter 14 dages opsættelse begærede dom over Johan Svendsen i Skanderborg, som blev tildømt at betale gælden.

31/10 1718.

7/11 1718.

** enken Maren Vognsdatter begærede endelig dom, til hvilken beskrivelse blev leveret 3 bøger papir, og by og herredsfoged Rasmus Leth fremlagde amtmand Grabows ordre til ham om at være sættedommer. sagen blev opsat 4 uger.

** indførsel af amtmand Grabows ordre.

14/11 1718.

21/11 1718.

** regimentskriver Gyberg stævnede Jens Mikkelsen Kock i Skanderborg, betræffende en del hø, han skal have borttaget fra KM magasin. sagen blev opsat 8 dage.

(347)

** Jesper Jensen i Vedslet fremlagde efterskrevne skøde, hvormed Jørgen Nielsen, borger og handelsmand i Skanderborg sælger til ham hans efterskrevne gård i Skanderborg, og han har ombedet Niels Knudsen Leger i Skanderborg og Søren Sørensen i Forlev med ham at underskrive, dateret Skanderborg 16/8 1718, Niels Knudsen, Søren Sørensen, Jørgen Nielsen.

** Søren Mikkelsen i Grumstrup fremlagde efterskrevne pantebrev, udstedt af Peder Nielsen Væver i Skanderborg, lydende på 64 sletdaler, hvorfor han pantsætter Søren Mikkelsen hans efterskrevne hus i Skanderborg, dateret 12/10 1718. Peder Nielsen.

(348)

** Peder Nielsen Væver, borger i Skanderborg, æskede skøde. salig Jacob Hansens enke Maren Rasmusdatter af Nissumgård med hendes bror og lovværge Rasmus Rasmussen i Svinsager skødede til Peder Væver og hustru Maren Mikkelsdatter efterskrevne stykke jord, som hendes salig mand i levende live havde solgt ham.

28/11 1718.

** regimentskriver Gyberg begærede den sag kontra Jens Kock i Skanderborg opsat 14 dage, hvilket af retten blev konsenteret.

** Johan Svendsen, borger i Skanderborg, fremlagde efterskrevne skøde, hvormed Volborg Nielsdatter, salig Baltser Skotmands efterleverske, sælger hendes efterskrevne hus i Skanderborg til Johan Svendsen og hans hustru Johanne Rasmusdatter.

(349)

5/12 1718.

** Søren Mikkelsen af Grumstrup fremlagde efterskrevne pantebrev, hvormed Johan Svendsen, borger i Skanderborg, tilstår at være ham skyldig 20 rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham efterskrevne hans tilhørende hus i Skanderborg, dateret 1/9 1718.

12/12 1718.

** Erik Nielsen i Skvætmølle lod protokollere efterskrevne pantebrev, udstedt af Søren Madsen i Skanderborg, lydende på 100 rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham efterskrevne hans gård i Skanderborg.

19/12 1718.

(350)

** salig Peder Henningsens enke Maren Vognsdatter fremlagde sit indlæg, og jagtbetjent Johan Weiger begærede dom, og sættefogden opsatte sagen til 10/1 førstkommende.

** indførsel af ordre til by og herredsfoged Rasmus Leth at være sættedommer i ovennævnte sag.

** indførsel af Maren Vognsdatters indlæg, underskrevet Maren Vognsdatter, salig Peder Henningsens.

** Jens Rasmussen i Skanderborg fremlagde efterskrevne skøde, hvormed Hans Tomasen Ravn, boende på Pebringegård i Sjælland gør vitterligt, at som hans halvbror nu salig Peder Pedersen i 1716 overrejste til Skanderborg, angående en arv efter deres salig mor Maren Hansdatter, salig Tomas Ravns efterleverske, som boede og døde i Skanderborg, hvis de og deres søster Karen Pedersdatter i Skanderborg kunne tilkomme, og da deres søster afhandlede dem deres arveparter i deres salig mors gård, så giver han nu Karen Pedersdatter og hendes nuhavende mand Jens Rasmussen skøde på deres salig mors efterskrevne gård i Skanderborg, og han har ombedt Peder Kane, birkedommer i Antvorskovs grevskabs birk og herredsfoged i Antvorskov herred og Peder Hansen, birke og herredsskriver sst, begge i Slagelse, dette med ham at underskrive.

(351)

9/1 1719.

16/1 1719.

** salig Peder Henningsens enke Maren Vognsdatter begærede dom kontra Johan Meyer af Ballebo, hvorimod blev fremlagde attester. hvorefter blev afsagt, at da tingsvidner krigsforhørsvidner og attester forklarer, at jagtbetjent Johan Meyer ikke har søgt slagsmål med nogen, men salig Peder Henningsen med flere har søgt ham på livet, hvorfor han har været nødtvunget at gøre nødværge, så bør han efter lovens 6.bogs 12.kapitals 1. og 2.artikler for denne sag fri at være, men bør til salig Peder Henningsens arvinger betale 40 lod sølv.

(352)

** indførsel af Johan Meyers fremlagte attester.

(353)

23/1 1719.

** Niels Moldrup fra Skanderborg ladegård stævnede efter en memorial rytterbonden Rasmus Jensen Labing i Hørning for resterende 12 sletdaler, som han skyldig er efter hans udgivne kontrakt af 10/5 1714 til Oluf Pedersen i Tåstrup, Søren Sørensen i Framlev og Søren Sørensen i Labing mølle, som var brødre, hvorimod Rasmus Jensen begærede delation til 4 uger efter næstkommende Mikkelsdag.

(354)

** indførsel af kaldsmemorial i samme sag.

30/1 1719.

6/2 1719.

13/2 1719.

** Poul Pedersen af Mesing stævnede efter en memorial Peder Pedersen i Gram, for han ulovligt har hugget en mådelig riseg i hans selvejer skovskifte i Mesing skov, og efterskrevne vidnede. sagen blev opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede Troels Jensens hustru Bodil Sørensdatter i Illerup med en skriftlig kaldsmemorial, hvorpå Bodil Sørensdatter og Anne Marie Nielsdatter begge fremstod og begærede, at sagen måtte ophæves, og Bodil Sørensdatter betale omkostningerne.

** indførsel af Poul Pedersen i Mesing hans stævning.

(355)

** læst KM forordning om adskillige ekstraordinære skatter.

27/2 1719.

** Poul Pedersen af Mesing efter 14 dages opsættelse i sagen kontra Peder Pedersen af Gram begærede, at han ville fremvise hjemmel til omtalte træ. sagen blev opsat 14 dage.

6/3 1719.

** konsumptionsforpagter Søren Madsen i Skanderborg begærede et auktionsskøde læst og påskrevet, som er på efterskrevne hus, som Oluf Pedersen Skomager, indvåner i Skanderborg, har ladet bortauktionere, dateret 28/2 1719 Gotfred Becker, Hagen Johansen, Oluf Pedersen.

(356)

** Peder Olufsen, borger og skomager i Skanderborg, lod læse og påskrive efterskrevne skøde, hvormed Niels Jensen i Skanderborg sælger til ham efterskrevne hans hus i Skanderborg, dateret 6/2 1719.

13/3 1719.

** læst KM forbud angående ulds udførsel af Danmark.

** Poul Pedersen i Mesing begærede dom i den sag kontra Peder Pedersen i Gram. sagen blev opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en memorial. opsat 8 dage.

20/3 1719.

** regimentskriver Gyberg stævnede Maren Lauridsdatter af Vrold, og synsmænd fremlagde syn angående hendes ifæstehavende gårds slette tilstand og brøstfældighed, og efterskrevne vidnede, at det skyldtes vanheld af bæster og kvægs frafald samt misvækst.

** indførsel af det fremlagte syn.

(357)

** Søren Nielsen Overgård i Illerup fremviste en galt, som er kommet til ham ved Helligtrekongersdag, da han den optog.

27/3 1719.

** regimentskriver Gyberg efter en kaldsmemorial stævnede Søren Nielsen af Gram, angående hans ifæstehavende gårds slette tilstand, og synsmænd fremlagde deres skriftlige syn, og vidnede, at hans slette tilstand skyldtes misvækst og kvægs frafald.

** indførsel af kaldsmemorial.

** indførsel af synsforretning.

(358)

3/4 1719.

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en skriftlig memorial. sagen blev opsat 14 dage.

12/4 1719.

** læst KM forordninger.

17/4 1719.

** konsumptionsforpagter Søren Madsen i Skanderborg stævnede Jørgen Nielsen i Skanderborg for dom, angående ulovlig mæskning, som efterskrevne bevidnede, hvorimod Jørgen Nielsen tilbød at gøre sin ed. sagen blev på begge sider ophævet.

(359)

** regimentskriver Gyberg stævnede Mikkel Kock i Adslev, for han har overfaldet Anne Rasmusdatter sst, og synsmænd afhjemlede syn på hendes sår. sagen er opsat 14 dage.

24/4 1719.

** regimentskriver Gyberg stævnede vedkommende efter en skriftlig kaldsmemorial. sagen beror til nyt stævnemål.

** regimentskriver Gyberg erbød til fæste den halve gård i Gram, som Søren Nielsen Bonde iboede og formedelst armod måtte kvittere.

1/5 1719.

** læst KM forordning om et lotteris oprettelse.

** regimentskriver Gyberg stævnede vedkommende efter en kaldsmemorial, og fremlagde en synsforretning, som synsmændene har underskrevet og tilstået, at den omtvistede jord tilhørte de to forurettede Jørgen Olufsen og Rasmus Pedersen i Forlev. sagen er opsat 14 dage.

** herredsskriver Johan Hagensen i Ry mølle fremviste en gammel ulv, som han næst forleden nat skød i hans kålhave udenfor hans vindue.

(360)

8/5 1719.

15/5 1719.

** regimentskriver Gyberg begærede dom i den sag kontra Mikkel Kock i Adslev. sagen er opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg begærede opsættelse i sagen kontra Jens Tomasen med flere af Forlev. sagen er opsat 14 dage.

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en memorial vedkommende, angående den afgangne Mette Jensdatter, som sidst har opholdt sig i sønder Vissing, hendes dødelige afgang, og synsmænd afhjemlede, at de ikke kunne finde nogen årsag til hendes død, og efterskrevne vidnede, at hun led af en længevarende svaghed.

** indførsel af kaldsmemorial.

** på skovrider Christen Poulsen i Ejer hans vegne mødte hans bror Niels Poulsen på Nygård og stævnede efterskrevne af Ry, som vidnede, at løjtnant Henrik Harbo er af ægte fornemme forældre barnfødt i Fårhus i Ry sogn, hvor hans forældre da boede, hvor hans far var KM skovrider Christian Henriksen Frost sst, for rum tid siden død, og hans mor Anne Pedersdatter Ramshart, som er hendes søns eneste arving, som lever endnu og har til ægte Christen Poulsen i Ovsted sogn.

(361)

22/5 1719.

** regimentskriver Gyberg fremstillede synsmænd, som afhjemlede syn på hvad bygning, som Morten Pedersen Damsgård, Peder Jensen og Søren Sørensen på Ringkloster, som 1715 ved ulykkelig ildebrand afbrændte, har opbygget med videre.

31/5 1719.

** skovfoged Peder Knudsen i Ry og Niels Poulsen sst mødte med 8 ulveunger, som de har fanget i Ry skov, og forventede betaling.

** regimentskriver Gyberg begærede efter opsættelse dom over Mikkel Kock i Adslev, som blev tildømt at betale 3 gange 3 lod sølv og denne processes bekostning med 2 sletdaler.

** regimentskriver Gyberg refererede sig til sagen imellem Rasmus Pedersen og Jørgen Olufsen på den ene og de indstævnede på den anden side, og nu fremkom begge parter, som om det omtvistede jord blev forenede, således at Rasmus Pedersen og Jørgen Olufsen beholdt det.

5/6 1719.

(362)

** Ejler Farver af Skanderborg fremlagde en obligation, udstedt af Augustinus Henriksen i Skanderborg til salig Mads Jørgensens enke Maren Pedersdatter Stauning i Horsens på 200 rigsdaler, dateret 20/7 1716 Augustinus Henriksen, og til vitterlighed hans bror Niels Henriksen i Horsens.

** Ejler Farver af Skanderborg fremlagde en obligation, udstedt af Søren Jensen i Skanderborg til Maren Pedersdatter, salig Mads Jørgensens enke i Horsens, lydende på 120 sletdaler, dateret 29/7 1718.

12/6 1719.

19/6 1719.

26/6 1719.

10/7 1719.

** Jørgen Jensen i Mesing fremviste for retten en ulveunge, som han har fanget i Mesing skov, som skindet blev aftaget.

17/7 1719.

(363)

** Sejer Madsen af Blegind stævnede Peder Jensen, tjenende Jens Olufsen i Blegind, som har beskyldt ham for at have skudt Jens Olufsens hund, og efterskrevne vidnede, at Peder Jensen spurgte ham, om han ikke hørte et skud, for så var det nok Sejer Madsen, som havde skudt Jens Olufsens hund, som han ville have til suppe til hans trolovelse, hvorefter Sejer Madsen henstillede til alle, om Peder Jensen ikke kan ansees for en, der har tabt det meste af hvis, et ærligt menneske vel anstår.

** Peder Andersen, skrædder og borger i Skanderborg, lod efterskrevne pantebrev læse og påskrive, hvormed han tilstår at være Erik Nielsen Møller i Skvætmølle skyldig 80 rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham hans efterskrevne hus.

(364)

24/7 1719.

31/7 1719.

** Laurids Eskildsen af Vengegård stævnede Hans Vognsen, degn i Fruering, for dom, angående en fordring, som det tilkommer ham at betale. sagen er opsat 8 dage.

7/8 1719.

** Peder Sørensen i Mesing fremviste en ulveunge, som han har fanget i Mesing skov.

** regimentkvartermester Langballe stævnede salig Jens Nielsens enke af Skærlund med en memorial, og talte med enken Karen Christensdatter, angående 290 rigsdaler efter hendes salig mands obligation. sagen blev opsat.

(365)

** Laurids Eskildsen af Vengegård begærede dom over Hans Vognsen i Fruering, angående 16 rigsdaler, som han blev tildømt at betale.

14/8 1719.

** indførsel af regimentkvartermester Niels Langballes stævning kontra Karen Christensdatter og samtlige arvinger i stervboet efter salig Jens Nielsen i Skærlund.

(366)

21/8 1719.

** regimentskvartermester Niels Langballe lod oplæse i dag 14 dage sidst afhjemlede stævnemål til salig Jens Nielsens enke og arvinger i Skærlund, og fremlagde den af hans morbror salig Jens Nielsen, som boede og døde i Skærlund, til ham udgivne obligation af 16/12 1715.

 (368)

** indførsel af Niels Langballes stævnemål til Karen Christensdatter og samtlige arvinger i stervboet efter salig Jens Nielsen i Skærlund.

** indførsel af det af enken og arvinger fremlagte indlæg.

** indførsel af den af regimentkvartermester Langballes fremlagde panteforskrivning, udstedt af Jens Nielsen i Skærlund i Koldinghus amt i Brande sogn til hans søstersøn Niels Langballe, lydende på 290 rigsdaler, hvorfor han skal være prioriteret i hans sædegård Brandholm, dateret 16/12 1715 Jens JNS Nielsen.

** Jens Nielsen i Jeksen på egne og samtlige Jeksen mænds vegne stævnede amtmand Grabow, regimentskriver Gyberg, med flere for synsmænds opkrævelse til deres dette år avlede byg, som formedelst den langvarige hede og brynde, har været så slet, at de ikke kan få deres i jorden lagte sæd igen.

(369)

** Johannes Snell i Høver lod oplæse og påskrive den ham givne bestalling, dateret Clausholm 15/6 1719, på at være birkedommer i det skanderborgske distrikts birk.

28/8 1719.

** regimentskvartermester Langballe lod oplæse stævnemål kontra Karen Christiansdatter af Skærlund. sagen blev opsat.

** regimentskriver Gyberg stævnede efter en kaldsmemorial, og efterskrevne vidnede, at de så 14-16 bæster gå på Nygårds mark, men da Niels Poulsen og nogle af hans tjenere ville indtage dem, tog Firgårdes folk bæsterne fra dem med magt, og drev dem ind på Firgårdes mark. sagen er opsat 8 dage.

PERSON- OG STEDNAVNEREGISTER

Abel
Abild
Abildgård
Abrahamsen
Adamsdatter Adamsen
Addit
Adelheid
Adolf
Adser Adsersen
Adslev
Aggestrup
Ajstrup
Akselsen
Albret Albretsdatter Albretsen
Aldrup
Aleksander
Alling
Altona
Amalie
Amstrup
Anders Andersdatter Andersen
Andreas Andreasdatter
Anton
Antvorskov
Apelone
Arendal
Arenfeldt
Arnsberg
Ascanii
Ascanius
Asdal
Assendrup
Astrup
Augustinus Augustinusdatter Augustinusen

Badskær
Bagge
Bagger
Ballebo
Ballum
Baltser
Bandberg
Barbara
Barritskov
Barses
Bartholin
Bartolomeus Bartolomeusdatter
Basballe
Bastian
Bay
Beck
Becker
Becks
Belfleur
Bendix Bendixen
Bent
Bente
Bergen
Bering
Bernt
Bertel Bertelsdatter Bertelsen
Bertram
Bindkone
Bjedstrup
Bjedstrupgård
Bjelke
Bjerager
Bjerre-Hatting
Bjerregård
Bjertrup
Bjødstrup
Bjørnsdatter
Bjørnsmøllevadsbro
Blegind
Bloch
Bløcher
Bodelsdatter
Bodil
Bodilmølle
Boes
Bolie
Bollesdatter
Bolmari
Bolsius
Borchart
Borre
Borum
Borup
Brabrand
Bragnæs
Brandholm
Brandrup
Brandstrup
Brandt
Bredal
Bredstrup
Bregning
Bremerholm
Brendstrup
Brix
Broch
Brorsen
Bruchdorf
Brøchner
Brøgger
Brøstenbro
Buch
Buchwald
Burmann
Busch
Bygholm
Byllemose
Byrgesdatter Byrgesen
Byskov
Bøcher
Bøckling
Bødkerkone
Bøgeballegård
Bølling
Båstrup

Carisius
Carl
Casper Caspersen
Cathrine
Christen Christensdatter Christensen
Christence
Christiane
Christiania
Christiansdatter Christiansen
Christoffer Christoffersdatter Christoffersen
Cisila
Citerich
Clara
Claus Clausdatter Clausen
Clausholm
Clemend Clemendsdatter Clemendsen
Colin
Cornelis Cornelisdatter Cornelisen
Cortsdatter Cortsen
Crambeck
Dalagergård
Dalbyneder
Dallerup
Dalsgård
Damsgård
Danathon
Danch
Daneus
Daniel Danielsdatter Danielsen
Dankvart
Danzig
Dauding
Davidsdatter Davidsen
Debitz
Delsmand
Deubach
Didrik Didriksdatter Didriksen
Dines
Ditlev Ditlevsdatter Ditlevsen
Ditmer
Dorte
Dose
Dover
Dybdal
Dyhr
Dyllo
Dørup
Ebbesen
Edel
Edslev
Egidius
Ejler
Elbogen
Elisabet
Elkær
Elling
Elsborg
Else
Elsebet
Emanuel
Emborg
Engelsdatter
Engetved
Engum
Ennerslev
Envold Envoldsdatter Envoldsen
Envoldsgård
Eriksdatter Eriksen
Esben Esbensen
Eske Eskesdatter Eskesen
Eskildsen
Espersen

Fangrot
Farre
Fastrup
Favrholt
Favstrup
Felding
Ferslev
Ferslovius
Fillip
Filstrup
Firgårde
Fischer
Fiskergade
Fitzen
Flensborg
Flensted
Fløjstrup
Fogstrup
Forlev
Frakær
Framlev
Frands Frandsdatter Frandsen
Frankenberg
Fredericia
Frederik Frederiksen
Frederiksborg
Frederikshald
Fredsholmsgård
Fregerslev
Fridenreich
Friedrich
Friis
Frisenborg
Fruering
Fuglsang
Fuiren
Fuldbro
Fulden
Funch
Fælund
Følle
Føvlingholm
Fårhus
Fårhusvig

Gabriel
Gadbjerg
Galichon
Gangsted
Gauerslund
Gern
Gersdorf
Gert
Gertrud
Gertsen
Gesing
Giese
Gjedde
Gjordsen
Glintrup
Glückstadt
Gosmer
Gotfred
Grabow
Gregers Gregersdatter Gregersen
Grends
Grenne
Grensten
Grimsted
Grimstrup
Groers Groersdatter
Grumstrup
Grundfør
Gunder Gundersdatter
Gunnestrup
Gyberg
Gyldenkrone
Gylling
Günther

Hagendahl
Hagensdatter Hagensen
Hagstrøm
Halberg
Hald
Haldrup
Hallev
Hamborg
Hammergård
Handtelmand
Hansdatter Hansen
Harbo
Harlev
Haslund
Hastrup
Hatting
Haubolt
Hauch
Haugård
Haun
Haunstrup
Hedeager
Hedeagerskov
Hedemølle
Hedvig
Hein
Heinrich
Helvig
Hem
Hemstok
Henningsen
Henriksdatter Henriksen
Herbo
Hermand Hermandsen
Herskind
Hertzhauer
Hieronimus
Hiersing
Hillerød
Hirtz
Hirtznack
Hjelmslev
Hjordbjerg
Hoel
Holgersdatter Holgersen
Holgård
Holkær
Holmbo
Holmer
Holmsted
Holst
Holstein
Holtkær
Hombrock
Hornborg
Horne
Hornslet
Horsens
Housen
Hovgård
Hovlbjerg
Hundorp
Hutfeld
Hvilsted
Hvolbæk
Hvolgård
Hylke
Hylkegård
Hynitz
Hærup
Høg
Hørning
Hørslev
Høvedsager
Høver
Høvinghof
Høyer
Hårby

Ibsdatter Ibsen
Illerup
Ingeborg
Inger
Ingerslev
Instrumentist
Isak
Iversdatter Iversen

Jacobi
Jacobsdatter Jacobsen
Javngyde
Jeksen
Jelstrup
Jensdatter Jensen
Jep
Jeppe
Jespersdatter Jespersen
Jessen
Jochen
Jochum
Johansdatter Johansen
Jonasen
Jonsdatter Jonsen
Juel
Jung
Just Justdatter Justsen
Juul
Jørgensdatter Jørgensen

Kaløvig
Kattrup
Kauttes
Kejlstrup
Keldsen
Kirkeskoven
Kirstine
Kjær
Kjærulf
Klara
Klejs
Klejtrup
Klogsgård
Klostermølle
Knud Knudsdatter Knudsen
Knudsbro
Kock
Kofod
Koldens
Koldensgård
Koldinghus
Kolt
Konrad
Konstantinsborg
Kornmåler
Korsør
Kousted
Kovtrup
Kramer
Krogstrup
Krudhuset
Kryssing
Krüger
Kvottrup

Kærbygård
Labing
Ladefoged
Lagon
Langballe
Langdal
Langhors
Lassen
Laurbjerg
Laurids Lauridsdatter Lauridsen
Lavengård
Leborisdatter
Leger
Lerche
Lerchenfeld
Lerdrup
Leth
Lewetzau
Liime
Linå
Lisbet
Lisbjerg
Lorentz
Lossow
Lovmand
Lucas
Lucius
Ludolph
Lundenæs
Luther
Lycke
Lyngby
Lysemose
Lysgård
Lystrup
Lübeck
Løjenkær
Lønborg
Låsby

Madsdatter Madsen
Magdalene
Mahler
Malling
Marcus Marcusdatter
Margrete
Mariager
Marselisborg
Martinus
Matias Matiasen
Mattrup
Mattrupgård
Melbour
Melchior
Mesing
Meyer
Michel
Mikkelsdatter Mikkelsen
Mogens Mogensen
Moldrup
Mollerup
Mormands
Morsing
Mortensdatter Mortensen
Mossø
Mourids Mouridsdatter Mouridsen
Muhle
Mundelstrup
Murmand
Muus
Müller
Møgelmose
Møllengraf
Mårslet

Nakskov
Naldal
Nansen
Nebel
Nedenskov
Nedergård
Nichel
Nickel
Nicolaj
Nicolaus
Nielsdatter
Nim
Ning
Nissum
Nissumgård
Nissumhede
Nordborg
Norringgård
Norup
Nygård
Nymand
Nædenæs
Nølev
Nørgård
Nørholm
Nørlyng
Nørremølle
Nørskov
Nørvang

Oldrup
Olibum
Oluf Olufsdatter Olufsen
Ommestrup
Orchas
Ormslev
Ottesdatter
Ovdrup
Ove Ovesdatter Ovesen
Overby
Overgård
Overmølle
Ovsted

Pallesen
Palstrup
Pebringegård
Peder Pedersdatter Pedersen
Pedholt
Pindsmølle
Plessen
Podemester
Poulsdatter Poulsen
Preen
Printzler
Prip
Pårup

Qwernhuus

Ramshart
Randers
Randlev
Rantzau
Rasmus Rasmusdatter Rasmussen
Rathlou
Rathlousdal
Ravndal
Ravnholt
Ravnkær
Rebekka
Reetz
Regitse
Rehs
Reinholt
Rendsborg
Ribe
Riber
Ricks
Riis
Rindelev
Rindelevgård
Rind
Ringkloster
Ringkøbing
Ristrup
Roche
Rodsten
Rodstenseje
Roedgård
Roese
Rosendal
Rosenholm
Rosenkvist
Rosenørn
Rotkær
Rougsø
Rudolf
Rudstrup
Rumeldanch
Ruus
Ræer
Rødemølle
Rønning
Rønslund
Råballe

Sabro
Sael
Saksild
Salmand Salmandsen
Salten
Samuel
Schack
Schandorf
Schimmelmand
Schmidt
Schrøder
Schult
Schultze
Schøler
Segalt
Seidelin
Sejersen
Sejling
Serridslevgård
Severin
Sidsel
Siim
Silkeborg
Sillerup
Simon Simonsdatter Simonsen
Sivert
Sjelle
Skaføgård
Skanderborg
Skanderup
Skannerup
Skellerup
Skivholme
Skorup
Skotmand
Skovby
Skovsrod
Skult
Skvætmølle
Skyt
Skårup
Skårupgård
Skærbæk
Skærlund
Skødstrup
Skørring
Slagelse
Slelde
Slet
Sliben
Slumstrup
Snell
Soetmann
Solbjerg
Sondrup
Spentrup
Spliid
Spotkærhoved
Spøttrup
Starup
Stauning
Stautrup
Steen
Steengård
Steffen Steffensdatter Steffensen
Stehr
Stensballe
Stenstrup
Sterm
Stillefsen
Stjernholm
Stjær
Storegade
Storring
Stovgård
Suldrup
Susanne
Svejgård
Svejstrup
Svendsdatter Svendsen
Svenstrup
Svinhusbjerg
Svinsager
Svolgård
Sybille
Synnedrup
Syvege
Søballe
Søgård
Sønderby
Søndergård
Sønderhald
Søndermols
Sønderskov
Sørem Sørensdatter Sørensen

Tammestrup
Tammestrupgård
Tarskov
Tebstrup
Terkild Terkildsen
Testrup
Them
Thin
Thrøner
Thura
Thy
Tilst
Tiset
Tisted
Tistrup
Tjæreby
Todbjerg
Toksværd
Tomas Tomasdatter Tomasen
Tonbo
Torrild
Torsen
Torsted
Torup
Toustrup
Toyson
Trenov
Trenovius
Trige
Troels Troelsen
Træden
Tulstrup
Tvilum
Tvilumgård
Tych
Tyge
Tyrehave
Tyrsting
Tøger Tøgersdatter Tøgersen
Tømmerby
Tønning
Tørrild
Tåning
Tåstrup

Udsen
Ulrik
Ursin
Ursula
Urup
Ussinggård

Valdemar
Valfred
Vedslet
Vegerslev
Vejhøj
Vendsyssel
Veng
Vengegård
Verkamp
Vestbirk
Vestermark
Vestermølle
Vesterport
Vesterskov
Viborg
Viby
Vigsø
Vilhelmsborg
Vilholt
Villads Villadsdatter Villadsen
Villum Villumsdatter Villumsen
Vincent
Vingum
Virklund
Virring
Vissing
Vissingkloster
Vissø
Vitved
Voer-Nim
Voerladegård
Vognsdatter Vognsen
Volborg
Vordingborg
Vorret
Vrads
Vrold
Våbensholm
Vålse

Walter
Weghorst
Weideman
Weiger
Weinhof
Wild
Wilken
Willers
Wind
Wivel
Worm

Yding

Zachariasen
Zeibig
Zøllner

Ølsted
Ørkloster
Ørskov
Ørskovgård
Ørslev
Ørsted
Østergade
Østerlisbjerg

Åby
Åkær
Århus
Årre
Årslev

udarbejdet 2000 af Bjarne Nørgaard Pedersen Agernvej 95 DK-8330 Beder