Erik Brejls hjemmeside

Start

Bjarne Nørgaard-Pedersen


HIDS HERREDS TINGBØGER 1657 - 1687.


1657.

(0)

** tingbogens autorisation 1657.

(1)

13/1 1657.

** Didrik Uttermøllen på husbondens vegne. navng vidnede, at Søren Jensen i Borup bad dem komme til deres og høre Peder Lassens ord og mundheld, som da lå på sit yderste i Maren Andersdatters stue, og på spørgsmål, hvem der var skyld i hans sygdom, svarede han, at han legede med sin farbrors dreng Christen i hans fars stue, og da svingede Christen ham omkring, så hans hoved ramte kandebænken og hans knæ gulvet. mandagen derefter kom Maren Andersdatters anden søn Niels Jensen til dem, om de ville høre Peder Lassens ord på sit yderste, og da sagde han, at hans far Las Pedersen slog ham lidt, så der blev en blane på hans knæ, og Maren Andersdatter vidnede, at mens drengen lå syg i hendes hus, bekendte han, at hans far havde gjort ham den største skade og sygdom ved at slå ham mod jorden, og da han legede med drengen Christen, da gik der hul på blanen på hans knæ, og siden den tid gik han aldrig. Søren Jensen Niels Jensen og Mette Jensdatter i Borup og andre vidnede det samme. Mette Jensdatter vidnede, at da de hentede drengen i Kejlstrup, efter hans oldemor Maren Andersdatters begæring, da havde han to huller på sine balder og hans knæ var opsvulmet

(2)

** Didrik Uttermøllen gav 1.kald på sandemændene for at gøre deres ed og tov til Viborg landsting, og sandhed at oplede, hvad sl Peder Lassen, som døde i Borup, er blevet til bane og liv lagt

(3)

** Didrik Uttermøllen lod afhjemle syn på de 14 stykker fyrreklov, der fandtes hos Niels Christensen Kirkegård i Sinding

** Tomas Mikkelsen. Mads Andersen i Asmildgård og Karen Gregersdatter sst vidnede, at de 14 polte, som Tomas Mikkelsen er angivet for at have haft på olden, de lå og diede moderen til skt Hansdag, og der iblandt var præstens tiendegrise, og derefter blev de vogtet på marken, hvor skovvogterne tog dem, men Tomas Mikkelsens hustru mødte dem og tog grisene fra dem

(4)

** Didrik Uttermøllen. navng vidnede, at Jens Mortensen i Sejling, der af præsten er optaget i skatteregisteret for håndværk, ikke bruger noget smedehåndværk, hvoraf han kan udgive nogen skat, samt at Niels ...., der tjener Christen Jespersens .... i Borup ikke er god for at tjene mere end halv løn, og udgive mere end halv skat

** Simon Nielsen i Rævshale opsagde det ransnævningetov, han næst forleden år har været i

** Didrik Uttermøllen. navng vidnede, at Christen Svendsen i Kragelund, som af præsten i skatteregisteret er optaget som inderst, han er en gammel skrøbelig og fattig mand, og han kan ikke udgive skat

** Peder Christensen. Las Jensen i Hårup på sine egne vegne og med fuldmagt af sin svoger Las Kvist i Sahling på hans hustru Anne Stigsdatters vegne og på sine andre søstre Anne Jensdatter i Funder Mette Jensdatter i Sjælland samt Berete Jensdatter i Almind, som han er lovværge for, og på deres vegne gav Peder Christensen i Serup på sin hustru Maren Eriksdatters vegne afkald for den arv, Las Jensen og hans søstre kunne tilfalde efter deres morbror sl Jens Pedersen, som boede og døde i Serup, førnævnte Maren Eriksdatters første husbond, og takkede hende godt for god redelig skifte og jævning og redelig udlæg og betaling

(5)

20/1 1657.

** Didrik Uttermøllen. navng vidnede, at Søren Jensen i Borup kom og begærede, at de ville høre Peder Lassens ord og mundheld, der lå på sit yderste, og de vidnede som 13/1. Maren Andersdatter vidnede, at Peder Lassen var 7 år gammel, da han døde. førnævnte dreng Christen Nielsen, som tjener i Funder, blev stævnet for dette vidne

(7)

** Didrik Uttermøllen. Johanne Nielsdatter, barnfødt ved Funder kirke og tjener i øster Bording, beskyldte Rasmus Christensen Skovhus i øster Bording for sin rette barnefar til det barn, hun nu reder til barsel med, som hun ved retten aflagde ed på

** Laurids Bertelsen i Serup. Christen Jacobsen i Lemming på sin hustru Mette Bertelsdatters vegne, og med fuldmagt af hendes bror Jørgen Bertelsen og på hans vegne og Morten Bertelsen i Lemming på sine egne vegne og med fuldmagt af Niels Sørensen i Voel på sin hustru Karen Bertelsdatters vegne og på sin søster Maren Bertelsdatter, som han er lovværge for, hendes vegne gav deres bror Laurids Bertelsen afkald for al den arv, de kunne tilfalde efter deres far sl Bertel Salmandsen, som boede og døde i Serup og efter deres mor Kirsten Mortensdatter, som endnu lever, når hun ved døden afgår, og de takkede ham godt i alle måder

(8)

** Peder Pedersen. Anders Pedersen i Gravballe på sine egne vegne Rasmus Pedersen i Voel på sin hustru Maren Pedersdatters vegne Las Pedersen i Voel på sine egne vegne gav deres bror Peder Pedersen i Borup afkald for arv efter deres mor Dorete Nielsdatter, som boede og døde i Borup, og de takkede ham godt i alle måder

(9)

** Peder Rasmussen i Serup fremlagde to underskrevne sedler, den ene angående den skat, som er givet af den gård i Serup, som sl Niels Jespersen Peder Knudsen og Rasmus Nielsen er afdøde, og da har sl Niels Jespersen betalt den halve skat, og de to andre den anden halvpart. den anden seddel vedrører den gård, hvoraf Jesper Nielsen besidder den ene halvgård, og Kirsten Villumsdatter og Peder Rasmussen den anden, da bør de betale, som de bruger af ager og eng, og som deres formænd har udgivet. varsel til Niels Jespersen Peder Knudsen og Rasmus Nielsens hustruer børn og arvinger

(10)

** Christen Pallesen i Kragelund på hr Mads Bering i Kragelund hans vegne lod fordele efterskrevne for gæld

** delefoged Didrik Uttermøllen stævnede Søren Rask i Funder for dom og gav på husbonds vegne last og klage over ham for ulovligt krohold i sit hus med brændevin Randers øl og andet, hvorfor han bør bøde sine 10 rdl, som bevidnedes. sagen blev opsat 1 måned

(11)

** Didrik Uttermøllen stævnede Jens Pedersen i Serup for dom og gav last og klage på ham for en lille grøn bøg, han har hugget omkuld i KM skov i Lemming skov, hvor hans økse blev frapantet ham. sagen blev opsat 6 uger

27/1 1657.

** Jens Pedersen i Balle på øvrighedens vegne lod fordele efterskrevne for restants til slottet

(12)

** Jens Pedersen. efterskrevne synsmænd aflagde deres syn på sl Peder Lassen, Las Pedersens søn i Kejlstrup, som døde i Maren Andersdatters hus i Borup. han havde to åbne sår på hans ars balder og 2 åbne sår på hans højre knæ. varsel til Christen Nielsen i Funder og Las Pedersen i Kejlstrup

** Terkel Pedersen. Karen Jensdatter i Kragelund vidnede, at hun havde tjent Las Pedersen i Kejlstrup, og da har hun ikke set eller fornemmet, at han slog sin søn Peder Lassen andet end med ris, som en far revser sit barn med, og Mette Nielsdatter i Sinding vidnede, at da hun tjente Las Pedersen, så hun ham aldrig slå sin søn med andet end ris. varsel til Christen Nielsen i Funder for dette vidne og til Rasmus Nielsen i Borup Oluf Rasmussen Christen Sørensen ... Peder Jensen i Svostrup Maren Andersdatter i Borup Mette Jensdatter Poul Jensen Søren Jensen Niels Jensen sst

(13)

** Jens Pedersen. Karen Jensdatter i Kragelund, som tjente Las Pedersen forrige sommer, vidnede, at hun så hans tjenestedreng Christen Nielsen svinge Peder Lassen på gulvet, og da klagede han sig over sit knæ, og Edel Jørgensdatter, der tjener i Resendal og Mette Jensdatter i Borup vidnede, at da han blev hentet til Borup havde han to huller på sine ars balder, og der var hul på hans højre knæ, som var svullent

** Jens Pedersen i Balle på øvrighedens vegne gav 2.kald på efterskrevne sandemænd for at gøre deres ed og tov og udlægge hvad sl Peder Lassen, som døde i Borup, er blevet til bane

(14)

** Poul Jensen i Borup med fuldmagt af sin bror Anders Jensen i Hasle og på hans vegne lod fordele Jens Nielsen bødker i Balle for gæld 2 sld med 8 års rente efter hans forpligt af 13/2 1649

** Peder Pedersen i Tandskov begærede lovmål over Christen Christensen i Sinding for 9 sld og 4 hjul, og Christen Christensen svarede, at han havde betalt med arbejde på nær 7 sld, som han tilbød Peder Pedersen, som ikke ville annamme dem

** Las Jespersen i Serup 4.ting lod fordele Kirsten Mortensdatter i Serup efter deres videstav og videbrevs formelding for 2 sld og 1 tønde øl, som hun er skrevet for på videstaven, og som hun ikke har betalt til skt Stefansdag

(15)

** Niels Lauridsen i Serup Oluf Pedersen i Sejling og Christen Lauridsen i Lemming opsagde det ransnævningetov, de har været i næst forleden år

3/2 1657.

** Christen Jensen. Jens Nielsen i Almtoft og Niels Knudsen i Vinderslev vidnede, at hver mand i Torning sogn, så mange som har hest og vogn, de har hver årligt givet en skæppe havre til Kongensbro, som det er vedtaget i hele herredet, undtagen dem, der tilforn har ligget under Karup birk

** Didrik Uttermøllen gav last og klage over Christen Rask i Gødvad for ulovligt krohold, og for stor uskikkelighed, han opholdt med tyve i sit hus, som er eftersøgt for tyveri, og er dog bortkommet, og han ikke har tilkendegivet det for øvrigheden, hvortil han svarede, at omtalte tyve ikke var med til at plyndre ham, og Uttermøllen satte i rette, om han ikke burde skaffe tyvene til stede, eller lide som deres medvider. sagen blev opsat 1 måned

(16)

** Didrik Uttermøllen. Rasmus Lauridsen i Gødvad vidnede, at Christen Rasks kone i Gødvad brændte brændevin, hvoraf en part blev drukket i huset, og videre vidnede han, at der er søgt efter tyve i Christen Rasks hus, og han hørte 2-3 skud, da de drog fra huset

** Jens Pedersen. Søren Jensen i Lemming skovfoged gav last og klage på Anders Knudsen i Lemming og Jens Salmandsen sst for en grøn bøg, de tog i Lemming skov og kørte det om natten hjem på Morten Bertelsens vogn

** Poul Nielsen i Ebstrup lod fordele Kirsten Jensdatter Maren Jensdatter i Sinding og Christen Jensen i Arndrup hver for sin anpart af 10 sld, som deres far sl Jens Madsen i Sinding var ham skyldig efter hans brev 14/4 1651

(17)

** Niels Christensen i Serup, kirkeværge til Serup kirke, lod fordele Jesper Poulsen i Serup forrige kirkeværge for 15 sld, som han rester med til Serup kirke

** Didrik Uttermøllen begærede dom over Peder Christensen Bonde i Lemming for sin pebersvendeskat 2 rdl, hvorpå navng vidnede, at han ikke er pebersvend, men er fattig og forarmet

** Maren Jensdatter i Sinding på sin egen og søster Kirsten Jensdatter og bror Christen Jensen i Arndrup deres vegne indæskede Poul Nielsen i Ebstrup i sin far sl Jens Madsens bo i Sinding hyrdehus, for at annamme udlæg for det, hendes far førnævnte Jens Madsen skyldte ham

(18)

10/2 1657.

** Christen Mikkelsen i Engesvang til 4.ting lod fordele Søren Mortensen sst efter hans forpligt og købebrev og dom 11/11 1655 for at gøre Christen Mikkelsen skøde på den halvgård sønden bækken

** Christen Jensen i Silkeborg kro gav varsel til Niels Christensen Nore i Gødvad og hans kvinde Anne Christensdatter for lovmål for 3 rdl for 1 td rug, hun fik af ham 1653, hvortil hun svarede, at hun betalte dem 22 alen lærred, som hun leverede hans hustru, den tid de var fæstefolk og samme dag stævnede han Christen Nielsen bødker i Gødvad og hans datter Else, for han ulovligt har huset og hellet hende, da hun er fordelt for undvigelse af tjenesten, og ligeledes stævnede Palle Lassen i Balle for lovmål angående 4 grise, som han lovede at betale

(19)

** Anders Mortensen i Balle på øvrighedens vegne gav 3.kald på efterskrevne sandemænd for at gøre deres ed og tov angående sl Peder Lassen, som døde i Borup, hans bane

** Niels Christensen i Serup. lægdsmændene for rytterlægdet af Serup sogn bekendte, at de havde afkøbt Niels Christensen i Serup en brun hest, som bliver 5 år, som er annammet af sognerytteren efter lensherrens befaling, som de har lovet ham 24 sld for, som menige lægdsbrødre skal betale inden 1 måned

(20)

17/2 1657.

** Christen Jensen i Silkeborg kro 4.ting lod fordele Niels Christensen Nore i Gødvad og hans hustru Kro Anne for 3 rdl for 1 td rug, som hun fik 1653, og hun ikke har villet betale

** Christen Jensen i Silkeborg kro begærede 4.ting over Christen Nielsen bødker i Gødvad, for han ulovligt huser og heller hans datter Else Christensdatter, som Christen Jensen har ladet fordele for undvigelse af hendes tjeneste, hvortil Christen Nielsen svarede, at han ikke havde huset hende, siden hun blev fordelt

(21)

** Peder Christensen i Serup. Peder Lassen i Sejling på sine egne vegne Jens Lauridsen i Mausing på sine egne og bror Peder Lauridsens vegne Laurids Sommersen i Mausing på sine døtre Anne Lauridsdatter Karen Lauridsdatter Mette Lauridsdatter deres vegne, som han er lovværge for, og med fuldmagt af sin svoger Morten Jensen sst på sin hustru Maren Lauridsdatters vegne gav Peder Christensen i Serup på hustru Maren Eriksdatters vegne, afkald for arv efter deres sl farbror Jens Pedersen, som boede og døde i Serup, Maren Eriksdatters forrige husbond, og de takkede hende godt for godt skifte og jævning

** Niels Lauridsen i Serup lægdsmand lod fordele Jesper Nielsen i Serup for 4 1/2 mk KM skat, som er for 2 år

(22)

** Niels Pedersen i Sejling på øvrighedens vegne med 6 ugers opsættelse stævnede for Laurids Sommersens bopæl i Mausing hans datter Anne Lauridsdatter, for hun lod 3 mænd begrave hendes barn, og for 2 år siden rømte hun uden præstens kundskab, og stævnede de 3 mænd, som begravede hendes barn, og ligeledes Laurids Sommersen, for han mod forbud lod barnet begrave. dom: Anne Lauridsdatter bør, da hun er berygtet for letfærdighed og løsagtighed, og avlet barn, som hun ikke har omgåedes ved, som hun burde, undvige Silkeborg len, og de øvrige indstævnede bør stå øvrigheden til rette, som vedbør

(23)

24/2 1657.

(var ingen, som begærede noget beskrevet, som i tingbogen burde indskrives)

3/3 1657.

** Didrik Uttermøllen for retten fremlagde hr Laurids Jensen, præst i Sejling hans seddel, at han på hans øvrighed Mogens Høgs begæring har lyst 3 gange i kirken efter noget egetræ, som skal have ligget på Niels Kirkegårds jord i Sinding, hvoraf en del er bortstjålet, at gud ville åbenbare, hvem tyven var, og da han gik ud af kirken til hans vogn, sagde Niels Christensen Kirkegård til ham, at han havde ikke behov at lyse efter tømmer, som var hans eget. varsel til Niels Christensen Kirkegård i Sinding

(24)

** Didrik Uttermøllen efter 6 ugers opsættelse begærede dom over Søren Rask i Funder for ulovligt krohold, han har holdt i sit hus. dom: han bør efter forordningen betale 10 rdl til øvrigheden

** Didrik Uttermøllen med opsættelse begærede dom i sagen mod Jens Pedersen i Serup angående den bøg, han huggede omkuld i Lemming skov, hvor han blev frapantet en økse. dom: da hans ulovlige skovhugst bevises, bør han stå til rette, som vedbør, og derfor være i øvrighedens minde

(25)

** Niels Pedersen i Sejling med fuldmagt af Laurids Christensen borger og skomager i Viborg og på hans vegne stævnede Niels Christensen Skomager i Serup for dom angående 15 sld efter hans udgivne håndskrift med efterstående rente. dom: han bør betale eller derfor at lide nam og vurdering

10/3 1657.

** Rasmus Nielsen i Hvinningdal. da sagen mellem Rasmus Nielsen på kirkens vegne og Las Pedersen i Kejlstrup angående 36 sld, som han skylder kirken, har været opsat 6 uger, blev der afsagt dom, som lød: han bør betale 36 sld til Rasmus Nielsen på kirkens vegne eller lide nam og vurdering af sit bo og gods

(26)

** Anders Mortensen i Balle på øvrighedens vegne begærede dom for restants efter jordebogen, som lød: de indstævnede bør klarere og betale, og for modvillighed have deres gårdes fæste forbrudt

17/3 1657.

** Laurids Nielsen. navng vidnede, at de var i Randers i Jens Hornbæks hus, og da hørte og så de, at Maren Christensdatter i Svostrup gjorde regnskab med ham om det øl, hun havde fået til denne dag, og da betalte hun 3 dlr og blev ham skyldig 18 slmk

** Anders Lauridsen i Resendal 4.ting lod fordele efterskrevne i Balle sogn for korn, de rester med til Resenbro, og ikke har villet betale, som de har tilsagt ham

(27)

** Didrik Uttermøllen begærede dom anlangende brøstfældigheden på Las Rævshales huse, og så mødte nu Las Christensen Rævshale og svarede, at han ville forfærdige husene, om han måtte forvises tømmer dertil, men han kunne ikke skaffe borgen eller love for sig. dom: da det bevises, at hans gårds huse er brøstfældige, da bør han efter recessen have sit fæste forbrudt

** delefoged Didrik Uttermøllen begærede dom på Simon Nielsen og Las Christensen i Rævshale for største sørnisgods, som lød: da det med skiftebrev bevises, at de indstævnede har annammet største sørnisgods efter sl Christen Sørensen, da bør de levere det til rette lovværge efter skiftebrevets formelding

24/3 1657.

(28)

** Didrik Uttermøllen. Johanne Eriksdatter i Lemming, til huse hos sin bror Niels Eriksen sst, beskyldte Christen Nielsen, som tjente præsten i vinter, for hendes rette barnefar til hendes uægte barn

** Anders Lauridsen i Resendal begærede dom mellem Resendals mænd Anders Jonsen i Gødvad og efterskrevne Gødvad mænd angående soldaterløn. dom: ifølge fremlagte kontrakt mellem de Resendals og Gødvads mænd om soldaterløn, årligt 12 dlr, da bør hver gård den 5.part deraf at udgive

7/4 1657.

** Christen Hansen i øster Bording efter en kontrakt, der er gjort mellem Henrik Mein og Peder Sørensen Vinter i Bording her af tinget 6/11 1655, udæskede af Peder Vinter jord til 3 skpr bygsæd, som han tilkommer på Henrik Meins vegne ifølge kontraktens formelding, som Peder Sørensen forholder ham imod kontrakt og hans fæstebrev. navng vidnede, at de var hos Peder Sørensen Vinter, og da svarede hans søn Niels Pedersen, at han fik intet jord, idet de tilforn havde udlagt ham jord for dette år

(29)

** Søren Jensen. navng vidnede, at det var dem vitterligt, at de tre mænd Søren Jensen i Nisset Niels Pedersen og Peder Jensen sst, der boer på 3 boel i Nisset, ikke har mere ager og eng at bruge på Nisset mark end 4.parten af en gårds jord

** Mads Rasmussen i Nisset fremlagde et skiftebrev dateret 16/5 1655 om skifte i Nisset efter sl Rasmus Hansen og sl Mette Madsdatter imellem deres børn og arvinger. vurdering af boet. dernæst fandtes der børnegods, som var Maren Rasmusdatter efter hendes sl mor Anne Jørgensdatter 4 sld, endnu tilfaldt Mads Rasmussen efter hans sl far 12 1/2 sld og hver af de andre 3 piger Maren Rasmusdatter Anne Rasmusdatter og Kirsten Rasmusdatter og anden Maren Rasmusdatter hver af dem 6 sld 1 mk, endnu tilfaldt Mads Rasmussen efter hans sl mor 16 sld og hver af de 3 piger Maren Kirsten og Anne Rasmusdatter 8 sld. den arv efter far og mor, der er tilfaldet Maren Rasmusdatter, som er udenlands har de delt mellem sig, da de ikke ved, om hun er levende eller død, og vil udlægge arven, dersom hun kommer og kræver den, og vil holde deres andre søskende uden skade, så mange som intet har fået af arven, idet de har fået medgift af boet tilforn, som var Hans Rasmussen i Grønbæk Anne Rasmusdatter og Kirsten Rasmusdatter

(31)

14/4 1657.

** Didrik Uttermøllen begærede høringsdele over Anders Christensen i Gødvad for hans smørlandgilde, hvorefter navng vidnede, at det to gange er brændt for ham og hans søn Peder Andersen, som boer på gården med ham, så de er så forarmede, at de ikke kan udgive skylden

** Didrik Uttermøllen. Anne Pedersdatter, barnfødt i Gødvad og nu i Serup, udlagde Jens Pedersen i Serup for sin rette barnefar, som er sl Peder Knudsens søn, og hun gjorde sin ed derpå

(32)

** Anders Nielsen Nedergård i Sinding til 4.ting lod fordele efterskrevne for deres hestehavre, som de skylder ham for deres øg, de har haft ved hans hest, nemlig for hvert øg, som hesten sprang  4 skpr havre eller 3 mk i stedet

21/4 1657.

** Jens Jensen i Lemming lod afhjemle syn på agre på Lemming mark, hvor Tomas Poulsens jord var flere alen bredere, end Jens Jensen og Niels Jensens gårds jord, som ligger i ren med ham

(33)

** Søren Christensen. Erik Hansen i Ebstrup fremlagde et skiftebrev, dateret Kragelund 3/10 1628, angående skifte mellem Peder Rasmussens børn og Christen Hansens børn og Kirsten Jensdatters børn i Kragelund, og da mødte Jacob Rasmussen i Balle, som er de 3 børns værge, som er Johanne Pedersdatter Mette Pedersdatter og Kirsten Pedersdatter, og da blev der udlagt arv til dem, som i penge var 36 sld, som Jens Lauridsen tog til sig, og så mødte Erik Hansen i Ebstrup på sin broder Christen Hansen i Kragelund hans børns vegne, som er Hans Christensen Jens Christensen Maren Christensdatter, og da tilfaldt dem efterskrevne gods, som Jens Lauridsen annammede

(34)

** Anders Pedersen Foged i Sinding på sine egne og menige granders og bymænds vegne i Sinding forbød alle inderster sst, som ikke har markfællig med dem, at grave hedetørv i deres hede og fædrift, eller at grave klinetørv nogetsteds i deres rebdragne jord mark eller mose, og dersom nogen med sligt bliver ......, og derover fanger nogen skade på dem selv folk heste eller vogn, da vide at have sig det for hjemgæld

28/4 1657.

** Didrik Uttermøllen. Christen Jensen Skrædder i Serup gav last og klage på Niels Christensen Skomager i Serup, for han gjorde ham 5 åbne sår og blåslag i hans ansigt, som ikke kunne skjules med hat eller hår, samt 2 jordskud omkuld på jorden, som blev beseet af synsmænd

(35)

** Didrik Uttermøllen lod afhjemle syn i Kragelund på Kragelund bymænds skovlodder for hvad tømmer, der fandtes derpå. Svend Andersen i Kragelund svarede, at det var udvist dem til deres gårdes bygfældighed, hvorpå delefogden forbød dem at lade tømmeret bortkomme

(36)

** Envold Hansen i Kragelund lod fordele efterskrevne i Kragelund for de penge, de er tillagt at udgive til rytterhest og gevær, som nu er udmarcheret, og som de ikke har villet betale

(37)

** dom imellem Jens Tomasen i Kragelund på Søren Nielsen Broch i Hobro hans vegne og sl Søren Jensen i Balle hans arvinger om 5 rdl, som han skulle have oppebåret af Søren Nielsen for nogle egefjæl, han ikke fik, og så mødte Søren Jensens arvinger Niels Jensen og Jørgen Jensen i Funder og fremlagde Jens Tomasens kvittering. dom: da Søren Jensen i Balle har betalt, da bør de være fri for kravet

** dom imellem Peder Poulsen i Lemming og Jens Sørensen i Kejlstrup for sl Villum Sørensens gæld, Christen Tomasen i Kærsgård på hustru Anne Christensdatters vegne for hendes sl far Christen Jensens gæld til hans svoger Niels Nielsen i Lemming og Niels Christensen Kirkegård i Sinding for gæld efter hans brev. dom: de bør betale inden 15 dage

(38)

5/5 1657.

** Jens Nielsen bødker lod afhjemle syn på Balle mark, hvor hans og hans nabo Jens Jensens ager ikke er så brede, som deres naboers, der ligger i reb med dem, hvortil Jens Nielsen i Balle svarede, at det, der fattes på deres mål, vil de udlægge dem

** Jens Andersen ved Funder kirke. Peder Andersen i Skellerup på hr Palle Pedersens vegne i Linå bekendte at have annammet af ham 10 slmk, som er af 5 gårde, for ålegårdens dæmning for forleden år, hvor den ikke var holdt ved lige, så hr Palle Pedersen led skade

(39)

** Anders Christensen i Nisset lod afhjemle syn på noget jord på Nisset mark, som han havde udlagt til sin søster Anne Christensdatter efter deres kontrakt. varsel til Rasmus Knudsen og hans hustru Anne Christensdatter

** Rasmus Nielsen i Hvinningdal og Søren Nielsen i Balle, kirkeværger til Balle kirke, tilbød Las Pedersen i Kejlstrup al den udlæg og vurdering for kirkegæld, som de har ladet gøre af hans efterskrevne fæmon, om han vil indløse dem og give dem penge på kirkens vegne i alt 5 1/2 dlr og 7 sk

(40)

** Envold Hansen i Kragelund lod fordele Søren Mortensen i Engesvang for 2 sld, han havde lånt ham

** delefoged Didrik Uttermøllen lod fordele Anne Lauridsdatter i Mausing efter dom, for hun ikke er undveget Silkeborg len, som hun er tildømt for sin utilbørlige levned, hvortil hendes bror Jens Lauridsen svarede, at hun er draget bort

(41)

12/5 1675.

** Didrik Uttermøllen på sin husbond lensherrens vegne fremæskede Kragelund mænd angående en del egeblokke og tømmer, som er fundet der i byen ved savlad, om nogen vil vedkende sig det og skaffe hjemmel dertil, og så fremkom efterskrevne og vedkendte sig tømmeret, som er af deres udvisning. sagen blev opsat 1 måned

** ridefoged Peder Jacobsen på øvrighedens vegne tilsagde Christen Lauridsen i Lemming at have varetægt og opsyn med KM skov i Lemming skov, så der intet ulovligt hugges, såfremt han ikke vil stå til rette som vedbør

(42)

** ligeledes befalede han Peder Madsen i Serup at have opsyn med Høgdals skov, der ligger til kaptajnens gård i Serup, så der intet hugges ulovligt

** Peder Jacobsen lod afhjemle syn af bygfæld på Holms mølle. varsel til Niels Jørgensen i Bredvad mølle Herman Hansen i Århus Christen Christensen i Emborg Hans Jensen i Fårehuset Else Nielsdatter, der tjener i Emborg og Katrine Nielsdatter i Kæmpes mølle

(43)

** delefoged Didrik Uttermøllen lod registrere og vurdere Jens Nielsen Holm ? i Stenholt hans bo

** Niels Simonsen. Mette Rasmusdatter, barnfødt i Borup og nu i København, med sin formynder og svoger Niels Simonsen i Nebel bekendte, at hun var forligt med hendes bror Peder Rasmussen i Borup om hendes fædrene og mødrene arv, som han har hos sig

** Peder Rasmussen i Borup. Mette Rasmusdatter, barnfødt i Borup, med sin formynder og svoger Niels Simonsen i Nebel på hendes vegne så vel på sin hustru Anne Rasmusdatters vegne, samt Jens Sørensen Smed i Borup på sin hustru Berete Rasmusdatters vegne gav deres bror Peder Rasmussen i Borup afkald for arv efter deres far sl Rasmus Jensen og deres mor sl Anne ....datter, samt efter Berete Rasmusdatters mor sl Mette Pedersdatter, som samtlige boede og døde i Borup, samt for deres anpart af en skov ved Nisset, som han har betalt dem

(44)

** Niels Christensen i Serup, kirkeværge til Serup kirke, tilbød Jesper Poulsen i Serup al efterskrevne udlæg og vurdering, som han på kirkens vegne har ladet foretage, i alt for 3 sld, om han vil indløse det, kan han det gerne bekomme

(45)

** Peder Christensen i Kærsgård til 4.ting begærede dele over sine naboer Anders Jensen Christen Eskesen og Jens Nielsen Hyrde i Kærsgård, for de holder geder mod deres kontrakt, og de lovede inden 15 dage at afskaffe deres geder

20/5 1657.

** Didrik Uttermøllen 3.ting gav last og klage på Peder Jensen i Allinggård Tomas Gregersens enke og Gregers Madsen i Allinggård og Gunde Smed i Alling mølle, fordi de ikke årligt har villet udgive hver sin part, som deres medbrødre i deres lægd, til soldaterløn. sagen blev opsat 1 måned

(46)

** Didrik Uttermøllen på Laurids Lauridsen i Skellerup hans vegne 4.ting lod fordele Anders Pedersen Foged i Sinding for 12 skpr byg

** Didrik Uttermøllen lod fordele så mange i Balle sogn og sognemænd i Sinding by, som efter syn og dom ikke har færdigholdt forleden år deres anpart af Sminge ålegårds dæmning, af hver gård for deres  overhørelse 3 mk efter loven

** Rasmus Knudsen i Tandskov lod fordele Maren Jensdatter i Sinding, sl Mads Jespersens efterleverske for KM anpart korntiende, som Serup sognemænd har i fæste, af den gård, hun påboer, som rester for forleden år

(47)

** Simon Nielsen i Rævshale lod afhjemle syn på jord mellem Kragelund mark og Rævshale mark, hvor de Kragelund mænd havde pløjet over markskellet mellem Kragelund og Rævshale, nogle steder lidt og nogle steder meget. varsel til efterskrevne Kragelund mænd

** Jep Jensen. Peder Andersen i Hjøllund på Christen Hansen borger i Kalundborg hans vegne gav Jep Jensen i Hjøllund afkald på Christen Hansen og hustru Anne Villumsdatter og Maren Villumsdatter, som tjener Jens Mikkelsen i Tømmerup og på Jens Mikkelsen og hans hustru Kirsten Bertelsdatter i Tømmerup deres vegne, for den arv, de kunne tilfalde efter deres brordatter Maren Bertelsdatter, førnævnte Jep Jensens hustru, som boede og døde i Hjøllund, og de takkede ham godt for godt skifte jævning og betaling af arv efter deres fænke Maren Bertelsdatter

(48)

26/5 1657.

** Jens Jensen i Lemming og Niels Jensen sst bekendte at være venligt forligt på følgende måde om den tvist, som har været imellem dem, angående gærder og andet

** delefoged Didrik Uttermøllen på øvrighedens vegne begærede dom over Niels Christensen Kirkegård i Sinding anlangende de egeblokke tømmer og klove, som er befundet på hans toft. dom: da det med tingsvidne bevises, at tømmeret er fundet på hans toft, men han for præsten har vedkendt sig samme tømmer, hvorfor han ikke turde efterlyse det, så bør han vide sin købmand eller adkomst til samme tømmer, eller derfor at stå til rette

(49)

2/6 1657.

** Anders Lauridsen i Resendal lod afhjemle syn på et nyt gærde på Blæsbjerg i Gødvad bagved Niels Lauridsens lade, som de syntes burde optages og sættes som det gamle gærde, hvilket Niels Lauridsen lovede at gøre, og ikke lukke det videre end det gamle

(50)

** Didrik Uttermøllen. navng vidnede, at de på ridefogden Peder Jacobsens vegne 13/5 i Holms mølle tilbød sl Peder Møller sst hans arvinger, nemlig Niels Jørgensen i Bredvad mølle Herman Hansen Hans Jensen i Fårehuset Christen Christensen i Emborg Niels Sørensen i Kæmpes mølle og Else Nielsdatter i Emborg, om de ville annamme gods og gæld efter ham, da 30.dagen indfaldt 14/5 og svare til brøstfæld og andet, der på KM vegne kunne fordres

(51)

** Didrik Uttermøllen lod afhjemle syn på KM og kronens efterskrevne skove her i herredet, for at bese, hvor mange umærkede ege og bøgestubbe, som kunne findes på enhver skovspart

(52)

** Didrik Uttermøllen fremlagde en registrering og vurdering, som fandt sted 14/5 1657, som var 30.dagen, af boet efter sl Peder Pedersen, der boede og døde i Holms mølle. registrering og vurdering. fordring af gæld, blandt andre Sidsel Christensdatter for lån til Peder Møller før deres trolovelse, udlæg for gæld

(58)

9/6 1657.

(var ingen, som begærede noget beskrevet, som i tingbogen udstedt at beskrives)

16/6 1657.

** Christen Mikkelsen i Engesvang fremlagde et skiftebrev dateret 2/11 1655 efter sl Anne Pedersdatter, Søren Mortensens hustru, som boede og døde i Engesvang, og da løsøret ikke kunne strække til at betale gælden, fandtes der en halv selvejergård sønden bækken, som tilhørte Søren Mortensen, men var pantsat til Christen Mikkelsen i Nørlund for 200 sld, og den blev vurderet til 350 sld, som Christen Mikkelsen købte den for, og af de resterende 150 sld skal han betale Søren Mortensens efterskrevne gæld. varsel til Niels Miltersen i Holstebro Søren Mortensen i Engesvang Kirsten Miltersdatter i Klode

(60)

** Didrik Uttermøllen på Søren Jensen Fisker på Silkeborg hans vegne 4.ting begærede høring over Maren Nielsdatter i Balle for hendes sl husbond Erik Sørensens gæld, men hun mødte og ved ed og oprakte fingre benægtede at være ham noget skyldig, idet hendes sl husbond havde betalt ham 10 mk

(61)

** Didrik Uttermøllen til 4.ting lod fordele Palle Lassen i Balle for gæld til Maren Jepsdatter sst

23/6 1657.

** Anders Lassen i Kejlstrup på Niels Pedersen i Mollerup hans vegne begærede 3.ting over Jens Rask i Sinding for nogle sølvknapper til en trøje, han fik af ham, hvilket han ved ed benægtede

** Niels Rask i Gravballe lod fordele Anne Christensdatter i Kærsgård for gæld til ham for en so med grise og 1 sld, som hun ikke har villet betale

(62)

** den sag på øvrighedens vegne om tømmer i Kragelund blev opsat 8 dage

30/6 1657.

** Christen Hansen. navng vidnede, at de var på Bording mark for at udlægge Christen Hansen den jord, han skulle have til det hus, han iboer efter kontrakt mellem Peder Vinter i Bording og Henrik Mein, og de udlagde efterskrevne jord

** Christen Mikkelsen. efter fuldmagt fremlagde Jens Tomasen i Kragelund en landstings stævning, hvormed Oluf Jensen i Høgild tiltaler Søren Mortensen i Engesvang for et pant, han skal have givet til Christen Mikkelsen nu boende sst, samt for et bænkekøbebrev, han skal have udgivet til Christen Mikkelsen på hans ejendom i Engesvang uden lovbud til arvinger eller samfrænder, hvorfor Oluf Jensen mener, de bør være magtesløse, og ikke komme nogen interesserede til førnævnte ejendom til hinder eller skade i nogen måder

(63)

** Jens Nielsen Bødker i Balle 3.ting på sine egne og naboers vegne, som han er i jordfællig med, lovbød al den sæd, som efter syn er sået i deres jord uden deres vilje og minde og tilbød dem frøgæld, og forbød dem at høste afgrøden under et fuldt vold. varsel til hver mand i Balle by

(64)

** navng vidnede, at de gav varsel til hver mand i deres sogne og byer, som er skyldig til slottet for udborget korn, skovfogederne for vindfældepenge, og så mange, som rester til ridefoged Peder Jacobsen i Viborg for tiendepenge sagefald og stedsmål

** Niels Pedersen i Sejling på Peder Jacobsen i Viborg ridefoged hans vegne 4.ting lod fordele ved 6 høringer så mange, som rester med tiendepenge sagefald og stedsmål efter fremlagte restants

(65)

** Didrik Uttermøllen begærede dom over de udeblevne, som ikke mødte til mønstring, som lød: da de har vist sig modvillige mod øvrighedens påbud, bør de straffes og stå til rette

** Didrik Uttermøllen. da den sag anlangende det tømmer og blokke, som er fundet i Kragelund, ikke længere kan opsættes, blev der afsagt dom: det tømmer og blokke, som ikke kan bevises at være de indstævnedes udvisningstømmer, bør være i KM værge, eller skaffe nøjagtig hjemmel

** Anders Lauridsen i Resendal. da hans sag med Peder Poulsen i Lemming anlangende 6 sld, som han skylder Anders Lauridsen for korn, ikke kan opsættes længere, så blev der afsagt dom, som lød: Peder Poulsen bør betale sin gæld inden 15 dage

(66)

** Niels Pedersen i Sejling på Peder Jacobsens vegne. da sagen med Peder Poulsen i Lemming angående 101 sld, han resterer med til Peder Jacobsen har været opsat 6 uger, blev der afsagt dom, som lød: han bør betale gælden inden 15 dage

** Didrik Uttermøllen begærede dom i sagen mellem ham på øvrighedens vegne og Niels Christensen Skomager i Serup angående sår og skade, han har gjort Christen Jensen Skrædder, som lød: da sagen bevises med syn og klage, så bør Niels Skomager bøde imod bonden og kongen efter loven

** Didrik Uttermøllen til 4.ting lod fordele så mange, som er skyldig til slottet for udborget korn tienderestants med mere

(67)

** Christen Mikkelsen i Engesvang begærede dom i sagen med Søren Mortensen sst angående skøde på hans halve gård sønden bækken, som lød: da i rette lægges Søren Mortensens købebrev til Christen Mikkelsen og hans hustru Anne Pedersdatter på den halve bondegård, som Søren Mortensen er dømt til at lovbyde og gøre Christen Mikkelsen og hans hustru skøde på, som han ikke har efterkommet, så bør gården for deres rette købte køb og ejendom at efterfølge

** Christen Mikkelsen i Engesvang begærede dom i sagen mod Søren Mortensen sst angående et kirkeboel i Engesvang, hvem af dem, der skulle råde for besiddelsen. dom: da irettelægges en gammel dom udstedt 1569, at samme kirkeboel af bønderne i Engesvang er givet til kirken, dog således at de skulle beholde det mod en beskeden afgift for at fæste det, og Søren Mortensen nu intet herimod fremlægger, hvormed han kan tilholde sig samme boel, så bør en af de bønder, der ejer og boer i Engesvang, nyde samme kirkeboel

(68)

7/7 1657.

** Niels Christensen Kirkegård i Sinding på Henrik Mein i København hans hustru Dorete Clausdatter og deres børn Claus Henriksen Lorents Henriksen Johanne Henriksdatter og Margrete Henriksdatter deres vegne lovbød Borregård i Kragelund, hvortil Frands Eskesen i Kragelund og Jens Nielsen i Stenholt bød sølv og penge

(69)

14/7 1657.

** Envold Hansen i Kragelund lod fordele Søren Mortensen i Engesvang for adskillig gæld

** Envold Hansen i Kragelund tilbød Christen Lassen i Kragelund 2 buløkser, han havde ladet fravurdere ham, om han vil indløse dem

** Envold Hansen i Kragelund tilbød Søren Mortensen i Engesvang en del indbo, som er udlagt ham for 5 mk, om han vil indløse det

** Didrik Uttermøllen lod afhjemle syn hos Las Pedersen i Kejlstrup af bygfældigheden på hans gårds huse

(70)

** Envold Hansen i Kragelund begærede 3.ting over Niels Andersen i Kragelund for 1 1/2 års løn, for han tjente ham for 10 eller 11 år siden, hvilket Niels Andersen benægtede, der var kun 1/2 år

** Jens Tomasen Broch i Kragelund stævnede sl Jens Andersen i Nørlund hans hustru Anne Pedersdatter og hendes børn, nemlig Peder Jensen Maren Jensdatter Peder Pedersen Christen Mikkelsen angående sl Jens Andersens gæld 16 sld, hvorimod mødte Peder Pedersen og Christen Mikkelsen i Engesvang med en kvittering fra Jens Tomasen Block, dateret 25/2 1652, og bag på var skrevet, fremlagt på skifte efter sl Jens Andersen i Nørlund 9/5 1653, hvortil Jens Tomasen svarede, at kvitteringen var falsk og skrevet af en skælm, hvorfor fogden ikke vidste derpå at kende, men finder sagen for sin tilbørlige dommer

(71)

** Niels Nielsen i Lemming lægdsmand til 4.ting lod fordele sine lægdsbrødre, som er i lægd med ham for at underholde en soldat, som forleden år ikke er mødt i Skanderborg med de andre soldater, hvorfor han på deres vegne er delt for 10 sld, og derfor gav han dem sag for hver 2 sld

(72)

** Frands Eskesen. Niels Christensen Kirkegård i Sinding på Henrik Mein ridefoged over Københavns len og hans hustru Dorete Clausdatter deres vegne skødede og solgte fra dem og til Frands Eskesen i Kragelund den vestre halvpart af Borregård i Kragelund, som Laurids Nielsen tilforn påboede

(73)

** Jens Nielsen. Niels Christensen Kirkegård i Sinding på ridefoged Henrik Mein og hustru Dorete Clausdatter deres vegne skødede og solgte fra dem og deres arvinger til Jens Nielsen i Stenholt den østre halvpart af Borregård i Kragelund

(74)

** Didrik Uttermøllen. Poul Andersen i Holms mølle bekendte at have annammet efterskrevne gods og løsøre, som blev udlagt ham i Holms mølle 14/5 af sl Peder Møllers efterladte gods for møllens brøstfældighed efter vurderingens indhold, som er til hobe 94 rdl, og han forpligter sig til at holde møllen forsvarligt ved lige

(75)

** Didrik Uttermøllen delefoged begærede dom i sagen mellem Morten Mikkelsen slotsskriver på Silkeborg og Anders Lassen i Kejlstrup anlangende 14 sld, Anders Lassen skylder ham. dom: Anders Lassen bør betale sin gæld inden 15 dage eller lide nam og vurdering

(76)

21/7 1657.

** Christen Eriksen i Hinge på Lisbet Christensdatters vegne sst lod fordele Jens Sørensen møllersvend i Holms mølle for 3 sld for 15 potter brændevin, han fik hos hende til Peder Møllers begravelse

28/7 1657.

(var ingen som begærede noget, som i tingbogen burde at indskrives)

4/8 1657.

** Anders Lauridsen i Resendal på sin bror Rasmus Lauridsens vegne i Gødvad lægdsmand lod fordele efterskrevne, idet soldaten for lægdet ikke mødte, hvorfor der blev gjort udlæg hos Rasmus Lauridsen for 10 sld, på sine egne og lægdsbrødres vegne

(77)

11/8 1657.

** Søren Christensen i Sinding begærede dom over Bertel Jacobsen i Balle og Peder Jacobsen i Funder angående hans hustrus arvepart, som deres far sl Jacob Rasmussen, som døde i Balle, var lovværge for, og dog tilstedt andre at have den under værgemål, om de ikke bør svare ham på hustrus vegne til hendes arvepart. dom: da det med tingsvidne bevises, at sl Jacob Rasmussen i Balle har over skifte været sl Peder Rasmussens børn, nemlig Mette Pedersdatter Johanne Pedersdatter Kirsten Pedersdatter deres værge, da de i Kragelund 3/10 1628 efter skiftebrevets indhold er tilfaldet ved vurdering 26 sld, hvoraf Søren Christensens hustru Kirsten Pedersdatter 3.parten 12 sld, så bør sl Jacob Rasmussens arvinger betale hver sin anpart deraf

(78)

18/8 1657.

** Jens Sørensen i Nisset ved 6 høringe lod fordele Erik Jensen i Serup for 5 1/2 sld med 7 års rente for en ko, han købte

25/8 1657.

(mødte ingen og ingen ting derefter blev holdt, formedelst svenskens fjendtlige indfald i landet, så gud nådeligen hjælpe os fra hans grumme overlast for Jesu Christi skyld)

(79)

(i Jesu Christi navn efter øvrighedens anordning er Hids herreds ting efter igen på ny sat og begyndt tirsdagen den 18/5 1658. Gud give til al lykke for Jesu Christi navns skyld)

18/5 1658.

(var ingen som begærede noget som i tingbogen burde at indskrives)

** nogle KM forordninger i retten blev læst og påskrevet

25/5 1658.

8/6 1658.

15/6 1658.

** Anders Skovrider i Funder efterlyste KM hammer og skovmærke, som han har tabt på tingvejen mellem tinget og Funder fra sin saddel, om nogen har fundet eller kan gøre ham kundskab om samme hammer, vil han gerne betale dem deres umage, og han forbød alle at bruge eller fordølge eller have den i sit værge under et fuldt tyveri

(80)

22/6 1658.

29/6 1658.

** Christen Gundesen i Svostrup lovbød al den sæd, der er ført i Svostrup Kirkegårds jord, som han har fæstet og stedet efter sin stedeseddels formelding og tilbød dem frøgæld og forbød dem at høste og afføre afgrøden under et fuldt rans dele. varsel til efterskrevne i Svostrup Gravballe og Asmildgård
 
(81)

6/7 1658.

13/7 1658.

20/7 1658.

** Villum Pedersen i Sejling kirkeværge lod fordele efterskrevne i Sejling sogn for penge, der er tillagt hver person at udgive til præsten for vin og brød og for hans vinkorn, som er forholdt ham forgangen år af så mange, som er gået til alters. de personer, der var i forfølgning for vinkorns penge mødte og rettede for dem, og blev dermed udelt. dernæst lod han fordele Søren Jensen Grove i Sejling for 1 rejse samt for 4 kokke 6 mk smør og en gås, han ydede for ham til kvartermesteren i vinter

** Peder Pedersen i Sinding gav last og klage på Niels Christensen Kirkegård i Sinding, for han 3.pinsedag overfaldt ham på hans forte med en dragen kniv og stødte ham over ende, og Niels Jørgensens kone holdt ham, mens Niels Christensen skar ham i ansigtet med en foldekniv, og desuden stødte ham Peder Pedersens hustru til jorden og trådte på hende, så han frygter, hun bliver vanfør, og han slog Peder Pedersens søn Anders Pedersen i hovedet med en sten i gården. varsel til Niels Christensen Kirkegård i Sinding Niels Jørgensen og hans hustru Kirsten Pedersdatter og Niels Jensen i Sinding

(82)

** Peder Pedersen i Sinding. Mette Nielsdatter og Anne Pedersdatter i Sinding vidnede, at de så Niels Christensen Kirkegård kom op ad gaden og sagde, nu skal han få en fandens færd, som har klaget mig og lå så hjemme i sit hus, og han sagde til dem, nu skal jeres far den tyv og skælm få en djævels færd og hans kone med hendes horeunger, og da de havde sat deres fæ ind, så de at han lå oven på deres far Peder Pedersen med en kniv i hånden, og deres mor og Niels Jensen tog ham bort, hvorefter han stødte deres mor Anne Andersdatter omkuld og trådte på hende og løb til deres far og skar ham i ansigtet med kniven

(83)

** Maren Christensdatter. Laurids Nielsen i Resendal på Peder Andersen i Farre hans vegne og hans 2 søstre Anne Andersdatter og Johanne Andersdatter, som han er lovværge for, og de begge er i Sjælland, deres vegne og Niels Andersen i Sejling på egne vegne gav deres stedmor Maren Christensdatter i Nebel afkald for den arv, de kunne tilfalde efter deres far sl Anders Mortensen, som boede i Nebel, og den arv, de to piger kunne tilfalde efter deres mor sl Inger Sørensdatter, som boede og døde i Nebel, og de takkede hende godt for godt skifte og jævning redelig udlæg og betaling

(84)

** Laurids Nielsen i Resendal på sine egne og de andre Resendals mænds vegne og på hr Anders Andersens vegne i Gødvad Anders Jensen og Rasmus Lauridsen i Gødvad deres vegne gav last og klage på en part af de Gødvad mænd, for de af avind had og modvillighed ikke ville holde deres vide og ej heller lukke enhver sit gærde for sit eget korn og agerender, som de har pløjet og sået sønden Resendal, som deres andre grander har gjort, og deres agre vender mod KM herredsstræde fra Resenbro gennem Gødvad til Holstebro og Skive og deres egen mark og skovvej, og de har sået kornet så nær de Resendal mænds gårdsled, at de ikke vel kan komme til og fra gården med deres kvæg og fæmon, så det ville gøre skade på vangen, hvorfor de mener, at de Gødvad mænd bør betale skaden

(85)

** hr Laurids Jensen i Sejling gav last og klage på de Sejling mænd, som sidste vinter har hugget træ i Langbjerg skov, hvorved de han fordærvet præstens eng, og forbød dem at hugge i efterskrevne part af skoven, da den er berettiget præsten efter gamle dokumenter

27/7 1658.

3/8 1658.

10/8 1658.

17/8 1658.

(mødte ingen uden foged skriver og 4 mænd)

24/8 1658.

(mødte slet ingen uden skriver alene og ingen ting siden blev holdt ej heller begæret formedelst svenskens overlast og plyndring før end snapsting 1659, der igen i Jesu navn efter øvrighedens befaling er begyndt gud give til lykke og unde os en bestandig fred for Jesu Christi skyld amen)

** ransnævninge for 1659.

(86)

11/1 1659.

(mødte ingen som begærede noget i tingbogen at indskrive)

18/1 1659.

(mødte ingen og blev siden ingen ting holdt formedelst den mangfoldige indkvartering førend 13/10 der igen på ny efter øvrighedens påbud blev anfangen, gud give til lykke)

13/10 1659.

(mødte ingen)

22/11 1659.

** blev læst og påskrevet et forbud på KM vegne, at da der sker stor uskikkelighed i Silkeborg lens skove af lenets bønder med skovhugst, da vil alle, der antræffes i lenets skove efter denne dag med skovhugst til kulmiler eller andet, blive straffet med fængsel, og jern og deres heste og vogne skal bringes til slottet, og desuden vil skovridere og skovfogeder, der ikke fører flittigt tilsyn med skoven, eller ser igennem fingre, og ikke straks bringer dem til slottet, blive straffet med samme straf

(87)

29/11 1659.

** varsel til så mange i lenet, som skylder til Christen Jensen i Silkeborg kro for udborget korn efter restantens formelding

** Christen Jensen forrige skriver stævnede så mange, som skylder Christen Jensen forrige skriver, nu boende i Ry, for borgekorn og forløfte efter en restants

5/12 1659.

** Didrik Uttermøllen. Maren Madsdatter i Svostrup klagede, at Peder Christensens hustru i Svostrup Ellen Andersdatter slog hende med et mangletræ i hendes hoved og på hendes arm og skulder, hvorefter synsmændene aflagde deres syn

(88)

** Didrik Uttermøllen stævnede for hver mands dør for det, delefogden og ridefogden på øvrighedens vegne på 6 ugers tid har at forrette og tage beskrevet

13/12 1659.

** Rasmus Nielsen Vinter i Kragelund fremlagde en seddel, hvori han klager over Christen Pallesen i Kragelund, som i hans fraværelse har slået hans kone i deres egen gård, så han ikke tror hende til livet, og har ingen anden at søge for hendes bane, om hun dør inden år og dag end Christen Pallesen

20/12 1659.

** Didrik Uttermøllen på hr Mads Bering i Kragelund hans vegne til 4.ting begærede dele over Johanne Jensdatter i Lemming for korn, hun har lånt, og der er ingen erklæring gjort herimod

(89)

** Didrik Uttermøllen stævnede Søren Jensen Grove i Sejling for dom angående 12 skpr smør 6 sld, han fik af Jens Worm i Linå 1658. dom: han bør betale eller lide nam og vurdering af sit bedste bo

** Didrik Uttermøllen stævnede for hver mands dør for alt det, delefogeden og ridefogeden på øvrighedens vegne agter her til tinget at forhverve og tage beskrevet

** Christen Jensen i Silkeborg kro på Christen Jensen i Ry, forrige skriver på Silkeborg, hans vegne lod fordele efterskrevne for udborget rug

(90)

** Christen Jensen i Silkeborg kro lod fordele efterskrevne for udborget korn 1658

** Christen Pallesen i Kragelund fremlagde en seddel, at da Karen Nielsdatter i Kragelund har klaget på ham, som er uskyldig, så klager han med rette på hende, for hun med sin mor er kommet i hans gård med grebe og træ for at søge efter den skælm og tyv, og han har intet gjort hende, og dog har hun rykket en håndfuld hår af hans hoved, hvilket nu for retten blev bevidnet. varsel til Karen Nielsdatter og hendes husbond Christen Nielsen

(91)

** Christen Jensen i Silkeborg kro begærede dom over Søren Jensen Grove i Sejling og Anders Pedersen Foged i Sinding angående gæld, som lød: de bør betale deres gæld

** Sidsel sl Anders Bondesens i Hvinningdal mødte og benægtede ved ed, at hun eller hendes sl mand skylder Christen Jensen i Silkeborg kro eller Anders Tomasen i Sejl enten penge eller penges værd

** ransnævninge 1660

(92)

10/1 1660.

(mødte ingen som begærede noget beskrevet, som i tingbogen burde at indskrives)

17/1 1660.

** Peder Jensen ridefoged til Silkeborg fremlagte et underskrevet løfte og forpligt af Peder Sørensen og Niels Poulsen i Balle, at da der fra Jens Sørensen i Nørhoved i Snede sogn Vrads herred er stjålet en hoppe, som er fundet hos Peder Skov i Funder, som er hjemlet ham af Søren Rasmussen i Funder, som de bekender at have solgt samme hoppe, som de ingen hjemmel eller adkomst har til, så lover de at blive til stede til sagens udgang under livs fortabelse, og de har bedt Jens Nielsen og Jens Skov i Balle som tro forlovere een for begge og begge for een love og godsige for dem, at de ikke skal undvige, såfremt de ikke vil udstå bemeldte straf og som selvskyldnere derfor at undgælde og lide

(93)

** Peder Jensen ridefoged. da han har givet last og klage på Søren Rasmussen i Funder for ulovligt krohold imod forordningen med øl og brændevin til fylderi og drukkenskab, bønderne til største skade og afbræk, så forbød han nu Søren Rasmussen og alle andre i Funder Balle og Gødvad at holde kro, da de ellers vil blive straffet

** samme stævnede Peder Pedersen og Jens Pedersen i Funder for det, Anders Tomasen i Sejl vil tiltale dem for

** Peder Jensen ridefoged strengeligen tilsagde og befalede, at der af hvert lægd skal leveres en soldat inden 20/1 under højeste straf

(94)

** Hans Pedersen i Holm herredsfoged befalede de mænd, som er indskrevet til 8 mænd, at de herefter møder for at være tinghøringe, så tinget ikke forsømmes under deres højeste faldsmål, indtil så længe, andre kam forordnes i deres sted

24/1 1660.

(ej nogen er fremkommen, som havde noget at bestille)

31/1 1660.

** Jens Nielsen Bødker i Balle og Jens Jensen Skov sst tilstod den forpligt, som Peder Sørensen og Niels Poulsen i Balle på slottet havde udgivet, som de vil være gestændig

(95)

** Peder Jensen ridefoged begærede dom over Peder Sørensen og Niels Poulsen i Balle, og mente, at de for deres gerning og bekendelse burde straffes med galge og gren. sagen blev opsat 14 dage

7/2 1660.

(mødte ingen af de 8 mænd undtagen Villum Pedersen i Sejling)

14/2 1660.

(ingen af de 8 mænd mødte)

21/2 1660.

(de 8 mænd er strengeligt forelagt og befalet at møde på tinget og være tinghøringe under deres faldsmål, så retten kan administreres, så retten for ingen opholdes, nogen til skade)

6/3 1660.

13/3 1660.

** Peder Jensen Mørk stævnede Peder Sørensen og Niels Poulsen i Balle imod dom, og mente de for deres gerninger bør straffes på livet med galge og gren. sagen blev opsat 6 uger

(96)

** Didrik Uttermøllen i Ebstrup på Anne Nielsdatters vegne i Gødvad lod fordele Rasmus Lauridsen i Gødvad for 10 sld, hendes husbond sl Anders Jensen var i forlov for, for Rasmus Lauridsen til Anders Pedersen på gaden i Gravballe efter forpligt dateret 19/11 1654

** Peder Christensen i Kærsgård beklagede sig over den meget store skade og vanlykke der skete, da han forleden havde indkvartering af de brandenborgske, idet ved nattetide opstod der ildebrand, så hans ganske gård med sit boskab er opbrændt, og ikke fik noget reddet af det, der var i huset, men er med største livsfare med kone og børn udkommet, hvorfor han anmoder den fromme kristne øvrighed om at betænke hans ringe tilstand, hvilket efterskrevne bevidnede, og ydermere, at den fattige mand nu højligt er fornøden hjælp og brandstyr af den fromme øvrighed og andre fromme kristne, som vil tage sig det til hjerte og tage vederlag og løn af gud

(97)

20/3 1660.

** Christen Jensen i Silkeborg stævnede Rasmus Lauridsen i Gødvad for det, han skylder ham nemlig 9 sld og for 2 læs hø, og begærede dom, som lød: han bør betale inden 15 dage

27/3 1660.

(ingen af de 8 mænd er mødt)

3/4 1660.

(ingen af de 8 mænd er mødt)

10/4 1660.

** Christen Jensen i Silkeborg kro hans 1.ting til så mange, som skylder ham penge
 
(98)

** Laurids Andersen. navng vidnede, at Søren Poulsen i Skellerup lod tærske boghveden i sl Niels Andersens lade i 5 dage, af den boghvede, der tilhørte sl Niels Andersens børn, mod børnenes og deres værges vilje og samtykke, de små fader og moderløse børn til stor skade, som kunne være 6 tdr, som Søren Poulsen bortførte

17/4 1660.

(ingen af de 8 mænd er mødt)

25/4 1660.

** Peder Jensen Mørk ridefoged til Silkeborg på Hans Friis, KM befalingsmand på Silkeborg, hans vegne begærede dom over Peder Sørensen i Balle og Niels Poulsen sst angående en hoppe, de har hjemlet Søren Rasmussen i Funder, og de fremlagde deres svar og en kundskab af to personer, der skulle have set dem købe hoppen i Holstebro, og mente sig derfor fri for tiltale. dom: da for retten fremlægges de indstævnedes bekendelse og forpligt, at de ingen hjemmel har til hoppen, og nu af dem fremlægges kundskab af to personer, der har set dem købe hoppen i Holstebro af en person Jesper Andersen, så er det brev mod brev, hvorfor dommeren finder sagen ind for hans overdommere

(99)

1/5 1660.

** ridefoged Peder Jensen. Christen Jensen i Silkeborg kro vidnede, at han var på skriverstuen på Silkeborg 13/12 1659, da Peder Sørensen og Niels Poulsen i Balle udgav den forpligt for den hoppe, som var stjålet, og da forpligtede de sig til 30 rdl til Anders Tomasen i Sejl at udgive for den forseelse med den hoppe, de havde bekendt at have stjålet, og han ville så aftale med lensherren, så de derfor kunne blive fri, hvorpå den blev vist til Peder Jensen, om han på KM og lensmandens vegne ville være fornøjet dermed for deres forseelse, hvortil han svarede, at han ikke ville aftale noget, om de så bød ham 10 gange så meget, hvorpå sedlen blev revet i stykker

(100)

** Niels Christensen i Kragelund lod opsige hos Christen Andersen i Hammerum den gård i Kragelund, Niels Christensen har fæstet af ham

(101)

** Søren Christensen lod afhjemle syn på et kvindfolk, Else Christensdatter, som havde gået i egnen med et lidet barn på armen og betlet, og da lå hun død ved Elling skov, som var hun faldet omkuld, og barnet lå dødt noget derfra, som om det var faldet fra hende, og synsmændene kunne ikke se anden årsag til deres død end sygdom og hungersnød

15/5 1660.

** Peder Jensen ridefoged til Silkeborg førte en fange i retten ved navn Knud Sørensen i Tørring i Vrads herred, som Baltser Pedersen i Sejl og Tomas Pedersen i Abildskov havde antastet og anholdt, som havde med sig en hoppe, som var stjålet fra Baltser Pedersen, og som han sigtede Knud Sørensen for at have stjålet, og blev irettelagt en bekendelse, som Knud Sørensen havde aflagt på Silkeborg slot 14/5 1660 angående det, han og sønnen Søren Knudsen havde stjålet, og hvad de havde gjort af det

(102)

** Christen Jensen i Silkeborg kro lod fordele st Niels Nielsen i Gødvad for 4 rdl, han fik til at købe sædehavre for, men Christen Jensen fik hverken havre eller sine penge igen

(103)

** Jens Mouridsen i Mausing lod fordele hver mand i Mausing by, som har kvæg og fæmon, for hver sin anpart af gjort sølv for 8 rdl med sin arbejdsløn, som han forleden år til de brandenborgske, efter bymændenes begæring for deres ganske hjord, som de havde taget fra dem, der med løste og befriede, som de ellers ville have bortdrevet

22/5 1660.

** Poul Mortensen i vester Bording på hr Jørgen Nielsen i Serup hans vegne lod fordele efterskrevne i Lemming sogn, som rester til ham med æg og kage penge for vin kornarbejde og andet efter fortegnelse

(104)

** Peder Poulsen i Lemming lod fordele efterskrevne for gæld

29/5 1660.

** Hans Pedersen i Holm herredsfoged og hans forordnede domsmænd

** Christen Jensen i Silkeborg kro gav varsel til Sidsel Anders Bondesens i Hvinningdal og hendes små børn og lovværge og formynder for vidne, og Tomas Jacobsen i Silkeborg kro vidnede, at for 2 år siden gav Christen Jensen sl Anders Bondesen i Hvinningdal nogle penge, og Christen Jensen Møller i Kærsgårds mølle vidnede, at han hjalp sl Anders Bondesen med at løfte et træ op på hans vogn, som han havde lovet Christen Jensen, og som han havde taget penge for

(105)

** Peder Jensen Mørk ridefoged til Silkeborg på sin husbonds vegne og på sagsøgerne Tomas Pedersen i Abildskov Baltser Pedersen i Sejl og Simon Nielsen i Rævshale deres vegne lod til tinget føre en fange Knud Sørensen af Tørring i Vrads herred med en hoppe, som han havde stjålet fra Baltser Pedersen i Sejl, og fremlagde tingsvidne 23/5, og ydermere bekendte Knud Sørensen, hvad han havde stjålet i den anden svenske fejde, og han klagede over Niels Poulsen i Balle, som fulgte ham til tinget for 14 dage siden og sagde, at han skulle benægte sine gerninger og sin bekendelse, så blev han ikke hængt, hvorefter Peder Jensen begærede dom, som lød: han har for sine gerninger forbrudt sit liv og derfor hænges i galgen samt have sin hovedlod forbrudt og bonden til sin koste igen

(106)

5/6 1660.

** Anders Tomasen lod afhjemle syn på den halvgård i Funder, som sl Niels Obbesen påboede og fradøde

(107)

** Anders Tomasen. navng vidnede, at for to år siden så de i Silkeborg kro, at Christen Jensen leverede sl Anders Bondesen i Hvinningdal nogle penge på hånden til fæstepenge på en del tømmer

** Laurids Tøgersen, der tjener i Viborg, Søren Tøgersen i Hessellund stævnede deres stedmor Berete Poulsdatter i Vallerbæk på deres egne vegne og Peder Madsen i Høgild på Johanne Tøgersdatter og Inger Tøgersdatter deres vegne, som han er lovværge for, og beskyldte hende for deres mødrene arv efter deres sl mor Else Madsdatter, som er hos deres far sl Tøger Lauridsen i boet, og som de æskede på 30.dagen efter hans død, og fordrede skiftebrevet fremlagt hvortil Berete Poulsdatter svarede, at hun havde intet skiftebrev set i de 22 år, siden hun kom til deres sl far, og de kunne have fordret arven forlængst, og mente sig fri for tiltale, til skiftebrevet fremlægges. dom: Berete Poulsdatter bør fremvise skiftebrev på deres mødrene arv og derefter gøre dem rigtighed

(108)

** Frands Eskesen i Kragelund lod fordele Las Christensen, tilforn i Rævshale, for vitterlig gæld

** Peder Andersen i Hinge tilbød Niels Christensen Skomager i Serup en sort kvie, som er tilvurderet ham for 15 mk, om han vil indløse den og betale ham inden 8 dage

(109)

13/6 1660.

(ingen af de 8 mænd er mødt)

19/6 1660.

** Anne Christensdatter i Balle, sl Peder Lauridsens efterleverske, på egne samt børn og medarvingers vegne vedersagde og forsvor arv og gæld efter hendes husbond sl Peder Lauridsen, og da han blev begravet, kastede hun nøglen på graven af årsag, at hun ikke kunne betale hans gæld

** varsel til alle i Serup og Sejling for syn til Tvilum ålegårde

** Christen Jensen i Silkeborg kro begærede dom over Sidsel sl Anders Bondesens i Hvinningdal og hendes børn angående 7 sld, som Christen Jensen havde leveret Anders Bondesen til fæstepenge på tømmer, som han ikke har fået. dom: hun bør betale gælden

(110)

26/6 1660.

** Anders Lauridsen i Resendal lovbød den sæd, hans bror Rasmus Lauridsen i Gødvad har ført i Anders Lauridsens gårds jord mod hans vilje og minde og tilbød ham frøgæld

** Didrik Uttermøllen i Ebstrup delefoged lod fordele Tomas Pedersen i Abildskov og Simon Nielsen i Rævshale efter deres forpligt for den anvendte bekostning på den tyv, som blev hængt i Hids herreds galge, ved navn Knud Sørensen af Tørring i Vrads herred, som de på slottet 16/5 for deres tyv havde vedkendtes dem, deres kvæg og fæmon at have frastjålet, hvilken omkostning de havde lovet at betale, og fremlagde specifikation på omkostningen, og ligeledes lod han fordele Peder Pedersen Bonde i Kragelund for 6 sld, som er den halve anvendte bekostning, samme tyv igen at opsøge og bringe til veje, som af hans forsømmelse var udbrudt og undveget

(111)

** delefoged Didrik Uttermøllen på øvrighedens vegne stævnede Mikkel Jepsen i Balle for dom angående stedsmålspenge efter ridefogdens restants. dom: han bør betale stedsmålspengene til øvrigheden på KM vegne inden 15 dage

(112)

3/7 1660.

** Laurids Tøgersen, barnfødt i Vallerbæk, på sine egne og søskende Søren Tøgersen Johanne Tøgersdatter og Inger Tøgersdatter deres vegne til 4.ting lod fordele deres stedmor Birgitte Poulsdatter i Vallerbæk for at fremvise skiftebrev på deres mødrene arv, som hun forholder dem, efter deres sl mor Ellen Madsdatter og saggav hende for efterskrevne arv for i alt 66 sld, som de mener, vil beløbe sig til mere, om hun ville vise dem skiftebrevet

** Hans Jensen i Bording by lod fordele Jep Graversen i Majlund for gæld efter hans udgivne forpligt fra 1656 og 1657

(113)

** Hans Jensen i Bording by lod fordele Las Christensen, tilforn boende i Rævshale, for 5 sld efter hans brev

** hr Jørgen Nielsen i Serup begærede dom over Peder Poulsen i Lemming angående 6 sld, som resterer for 1657 for tiende og kornskyld. dom: han bør betale sin tiende og skyld eller lide nam

10/7 1660.

** ridefoged Peder Jensen Mørk lod afhjemle syn af brøstfældigheden på gården Holm, som herredsfoged Hans Pedersen beboer. Hans Pedersen fik forbud mod at afhænde noget af gårdens avl hø eller korn under sit fæstes fortabelse, hvortil han svarede, at han bekom gården kort tid før svenskens indfald, og da var den ganske forfalden, og han fik ingen hjælp dertil, men måtte anvende sin største formue, så den var uden nogen stor brøst, som bevises med 24 mands vidne her af tinget 49, og i den besværlige krigstid såvel som i forrige svenske tid er hans gods og formue fraskattet og frarøvet ham, og nu af de brandenborgske med ulidelig skat og streng indkvartering udpresset og frarøvet hans øg og fæ, til en eneste ko og en hoppe, hvorover hans avling er noget forringet, så han mener ikke ridefogden bør eftertragte ham fattige mand, men håber på øvrighedens undsætning

(114)

** delefoged Didrik Uttermøllen i Ebstrup lod fordele hver mand i Mausing by, så mange, som plejer at færdige dæmningen ved Tvilum ålegård, hver for 3 mk, for de har siddet overhørig og ikke har villet forfærdige deres anpart af dæmningen, og da de står først i dæmningen, kan de andre mænd ikke komme til deres anpart

(115)

** Didrik Uttermøllen begærede dom imellem ridefoged Peder Jensen og Niels Christensen Kærsgård i Sinding, og mente han burde betale sin gæld på 3 1/2 rdl. dom: han bør betale gælden

17/7 1660.

(mødte ingen, som begærede noget beskrevet, som i tingbogen burde indskrives)

24/7 1660.

(116)

** Anders Pedersen Vendelbo i Gravballe tilbød Anne Nielsdatter i Borup og hendes husbond Peder Bodholt det rugland og sæd, som er udlagt ham på skifte efter hendes forrige husbond sl Rasmus Nielsen for hans gæld, som de kan indløse for vurderingen

** Didrik Uttermøllen lod fordele Christen Pallesen og Christen Elbæk i Kragelund hver for 2 rdl, som ridefogden for deres forsømmelse har udlagt, for et opsøge og bringe tyven til veje, som for deres forsømmelse var undveget

** Jens Graversen. Anders Jensen i Vallerbæk vidnede, at han så Christen Mikkelsen i Torning Mads Pedersen i Gråskov Anders Christensen i Grågård og Jens Mikkelsen i Ravnholt kom ridende til Jens Graversens gård i Vallerbæk og tog en okse af hans indelukkede have, som de drev med dem øster på over heden

** Laurids Tøgersen, barnfødt i Vallerbæk, på sine egne og søskende Søren Tøgersen Inger Tøgersdatter og Johanne Tøgersdatter deres vegne tilbød Birgitte Poulsdatter i Vallerbæk med hendes børn og medarvinger den udlæg og vurdering, som er gjort dem for deres mødrene arv, om hun vil indløse den og betale dem deres arv

(117)

** Jens Graversen i Vallerbæk gav last og klage på Christen Mikkelsen i Torning Mads Pedersen i Gråskov Anders Christensen i Grågård og Jens Mikkelsen i Ravnholt for de bortranede hans okse, mod hans vilje og minde, og han mente ikke at skylde dem noget, hvorfor han bandt bogsed, og 1.ting kaldte ransnævningene for at gøre deres ed og tov efter loven, som de agter at forsvare

** Jens Graversen gav varsel til Birgitte Poulsdatter i Skygge for høringsdele, han agter at forhverve over hende for hendes sl husbonds gæld til ham

** Jens Rask i Sinding ved 6 høringe lod fordele Anders Pedersen Foged i Sinding for 9 sld med rente og skadegæld i 7 år

(118)

31/7 1660.

** Didrik Uttermøllen lod afhjemle syn på efterskrevne ødegårde i Sinding

** Envold Christensen i Sahl tilbød Birgitte Poulsdatter i Vallerbæk to sorte køer, som er tilvurderet ham for gæld, om hun vil indløse dem og betale ham efter delens formelding

** Gravers Jensen. Mikkel Jensen i Ravnholt begærede lovmål over Gravers Jensen i Skygge for 2 skpr rug, han lovede ham for en karabin med lås og stok, han forfærdigede for ham, som var en rytters, og da han ikke havde penge nok, lovede han ham rugen, som han ikke har fået, hvortil Gravers Jensen svarede, at han betalte med rede penge 5 mk, da han hentede karabinen

(119)

** Peder Jensen. Sejer Lauridsen i Dalsgård med flere på egne og menige Svostrup sognemænds vegne forpligtede sig til een for alle og alle for een at betale den restants af Svostrup sogn, de skylder oberst Hans Friis, til førstkommende skt Mikkelsdag

** Peder Pedersen. navng vidnede, at Mette Mikkelsdatter i Sinding sidste vinter akkorderede med Peder Pedersen sst, at han skulle underholde en rytter, som var indkvarteret hos hende og lovede ham sin betaling, og han havde rytteren 6 uger for hende, og da drog hun bort af byen, og ikke havde i sinde at betale ham

** Christen Jensen i Silkeborg kro. navng vidnede, at de med fogden var på Gødvad mark, hvor de gjorde Christen Jensen udlæg for gæld hos efterskrevne personer

(120)

** Jens Tomasen Broch i Kragelund lod fordele Niels Pedersen Foged i Sinding for 10 rdl efter hans brev

** Jens Tomasen Broch i Kragelund lod fordele Jens Jensen Skov i Balle for 9 sld og 1 par hjul efter hans brev

** Didrik Uttermøllen i Ebstrup lod fordele Jens Pedersen i Sinding for 9 mk med rente og skadegæld, og Christen Jensen Almtoft i Sinding for 2 rdl

(121)

** hr Laurids Jensen i Sejling lod fordele Niels Pedersen i Sejling og Villum Pedersen sst på egne og menige sognemænds vegne for en okse, som han lovede for dem 2/1 1658, og lod fordele så mange efterskrevne, som har haft køer til hans tyr
 
** Peder Jensen lod afhjemle syn på det, der kan være hugget i KM skove i herredet af eg og bøg

(122)

7/8 1660.

(123)

** Didrik Uttermøllen lod fordele efterskrevne i Sinding for det, de skylder til slottet efter restantsens formelding

14/8 1660.

** Mikkel Jensen i Ravnholt. oberstløjtnant Anders Sandbergs kvartermester fremlagde en seddel, at da Jens Graversen i Vallerbæk ved retten forfølger lægdsmændene i Torning sogn, nemlig Mads Pedersen i Gråskov Anders Christensen i Grågård Christen Mikkelsen i Torning og Jens Mikkelsen i Ravnholt angående 2 stude, de skulle have taget i en have ved hans gård for oberstens skat, hvilke unge stude var Niels Jensens i Skræ, som var rømt til Vallerbæk, og ingen skat ville give, hvorfor studene blev taget i pant, indtil han betaler, og de blev vurderet til 14 sld, og han blev tilbudt at indløse dem inden 14 dage

(124)

** Poul Nielsen i Ebstrup lod fordele Anders Pedersen Foged i Sinding for 11 sld med 12 års rente efter hans brev

21/8 1660.

** Niels Eriksen i Balle stævnede Anne Nielsdatter i Gødvad angående 3 1/2 traver rug, som hun mod forbud bortførte af et stykke jord på Gødvad mark, som han havde lejet gødet pløjet og tilsået. sagen blev opsat 14 dage

28/8 1660.

** Didrik Uttermøllen. Anne Pedersdatter ..... Nielsens hustru beklagede sig over, at da hun var i Christen Jacobsens hus for at akkordere om det, der skulle udgives til den dragon, de var sammen om at underholde, da slog han hende med et økseskaft på hendes arm

(125)

** Villum Pedersen i Sejling på sin egen og Niels Pedersens vegne, lægdsmænd i Sejling sogn, lod fordele efterskrevne i Sejling, som rester med deres penge for den okse, som på sognemændenes vegne blev købt af hr Laurids Jensen i Sejling, og udgivet i deres kontribution til krigsfolket

4/9 1660.

** hr Laurids Jensen i Sejling lod fordele Niels Jensen i Sinding for 2 sld for en sort fløjelshue med silkeknipling beredt, som hans hustru bekom, samt for 3 dages høstgerning

(126)

** Mikkel Jensen i Ravnholt lod fordele Gravers Jensen i Vallerbæk for 2 skpr rug, som han skylder ham for ryttergevær, han har færdiggjort for ham, efter tingsvidnes formelding

** Mads Ebbesen i Stenholt lod fordele Christen Jensen Klode i Engesvang for vognleje 1 sld og tiende med 6 års rente

** Mads Ebbesen i Stenholt lod afhjemle syn på Stenholt mark, hvor der var pløjet fra hans ager, som han beskyldte Niels Christensen i Stenholt for at have gjort

(127)

** Niels Eriksen lod afhjemle vurdering af Anne Nielsdatter i Gødvad hendes rugsæd, som var ført fra marken og hjem til hendes gård, som var 10 traver, der stod i hendes have, hvoraf Niels Eriksen i Balle vedkendte sig 3 1/2 trave af den jord, han havde lejet

11/9 1660.

** Didrik Uttermøllen lod afhjemle syn på Tvilum ålegårds dæmning

(128)

** Jens Jensen. delefoged Didrik Uttermøllen fremlagde en befaling, at da der i Hids herred slet intet smørlandgilde, enten med gode eller onde påmindelser, nærværende sommer er ydet til slottet, så befales delefogden af få dom og ved deling at søge dem, så slotsherren kan bekomme så vidt hans genant bedrager, og ligeledes skal med iver indkræves det, som de står med i jordebogen, og da har herredsfogeden og delefogden på KM vegne enhver bondes lade at tilspigre, indtil KM forordnede kommissærer kommer over og påkender, hvad de i år til landgilde skulle udgive, med mindre enhver straks godvilligt ville udgive en tønde af hver slags, og med det allerførste levere på slottet, og delefogden skal med iver betjene sit embede, som han selv agter at stå til rette for, underskrevet Silkeborg Tomas Jensen Hedtz

** delefoged Didrik Uttermøllen med opsættelse 31/7 med en skriftlig restants stævnede efterskrevne for dom, nemlig Valdemar Piber i Gødvad for fæstepenge 2 mk Niels Jensen i Borup fæstepenge 20 rdl Peder Rasmussen sst 14 rdl Jens Nielsen sst 12 rdl Christen Lassen i Gravballe fæstepenge 20 sld. dom: de bør betale inden 15 dage

(129)

18/9 1660.

** Peder Rask i Serup fremlagde skiftebrev dateret 3/8 1660 efter sl Peder Madsen, som boede og døde forgangen år i Gravsborg i Serup, imellem hans efterleverske Kirsten Nielsdatter og hans børn Christen Pedersen Mads Pedersen Anne Pedersdatter Johanne Pedersdatter Maren Pedersdatter. registrering og vurdering samt bortskyldig gæld, først sl Salmand Poulsen sst og førnævnte Kirsten Nielsdatters børn, nemlig Søren Salmandsen Poul Salmandsen Niels Salmandsen Dorete Salmandsdatter Johanne Salmandsdatter, deres fædrene arv 14 sld, som deres mor Kirsten Nielsdatter førte med sig i sl Peder Madsens bo, hvortil der blev udlagt hest køer svin og andet, som Peder Rask og Kirsten Nielsdatter annammede til sig, til sl Peder Madsens børn blev der 2 1/2 mk, som Peder Rask på sine egne og Kirsten Nielsdatters vegne tilbød Jens Madsen i Roe, børnenes farbror og lovværge, om han vil tage dem under værgemål. landstings varsel til sl Peder Madsens børn Christen Pedersen Mads Pedersen og Anne Pedersdatter, hvad enten de findes inden eller udenlands

(131)

25/9 1660.

** Didrik Uttermøllen lod afhjemle syn i Balle skov af en bøg, som nylig var hugget, som blev forevist dem af skovfogeden, som også foreviste dem nogle bøgeklove i Palle Lassens gård i Balle, og i Oluf Pedersens gård sst, som de syntes stammede fra samme bøg

** Mads Rasmussen. navng vidnede, at forleden år bortrøvede de brandenborgske Mads Rasmussen Palle Pedersen og Rasmus Lauridsen, alle i Nisset, alle deres øg og fæ, så de beholdt ingen igen, uden en spædkalv, hvorfor de aldeles ingen vårsæd har sået, de fattige mænd til stor skade og afbræk

(132)

** Didrik Uttermøllen lod afhjemle syn på KM skove i herredet for at granske syne og taksere, hvad olden der findes i hver skovspart

2/10 1660.

(133)

** Niels Lauridsen. hr Mandrup Christoffersen i Serup lod afhjemle syn til de skovsparter, der ligger til Serup præstegård

** Søren Jacobsen. navng vidnede, at de i Didrik Uttermøllens hus i Ebstrup i svenskens tid hørte, at Søren Nielsen i Nisset lovede for sig og de andre Nisset mænds anpart af en hest, og Jens Poulsen i Lemming for sig og de Lemming bymænd lovede Søren Jacobsen i Lemming for samme hest 12 sld, som blev ydet af Lemming sogn til en dragonhest til svenskens folk. sagen blev opsat 14 dage

** Søren Jensen i Tåstrup stævnede Maren Andersdatter i Sinding for dom angående hendes sl husbonds forpligt. opsat 1 måned

(134)

** Niels Eriksen i Balle på Niels Simonsen Skomager i Nebel hans vegne lod fordele Mads Andersen, der boer ved Resendals mølle for 9 sld, han skylder for en hest og ikke vil betale

** Niels Eriksen begærede dom i sagen mod Anne Nielsdatter i Gødvad angående 3 1/2 trave rug, som lød: da Niels Eriksen ikke beviser, at Anne Nielsdatter har taget noget korn fra ham ulovligt, kan der ikke udstedes noget lovmål over hende, før det bevises anderledes

9/10 1660.

** Jens Graversen lod afhjemle syn på hans ager på Vallerbæk mark, hvor der stod en plov, som var skilt ad, og en del deraf var sønderbrudt, og på de brudte furer kunne de se, at ploven havde kørt tværs over ageren

(135)

** Jens Graversen. Mads Jensen i Vallerbæk vidnede, at da han kørte med Jens Graversens plov, da kom Poul Tøgersen og Niels Tøgersen i Vallerbæk med en hel hob sten hver under sin arm jagende med et galtsvin, som var Jens Graversens, og jog det under plovfæmonet, som blev rædde og gik af furen, hvorved ploven blev adskilt og en del deraf sønderbrudt. andre vidnede derom

** Jens Graversen i Vallerbæk gav last og klage over Poul Tøgersen og Niels Tøgersen sst, for de havde gjort hans fæmon for hans plov løbske, brækket hans plov og brudt furer, og han lyste dem et fuldt plovfred til

** Oluf Rasmussen. navng vidnede, at der er lungesot mellem deres fæ i Borup, og deraf er den største del bortdøde, og de andre syge og fordærvede, de fattige mænd til største skade og afbræk

(136)

** Frands Eskildsen. navng vidnede, at der har været lungesot en langsommelig tid imellem deres fæ i Kragelund, og den største del bortdød, og en del endnu syge og fordærvede, så mange har ingen køer at malke, og mange er forarmede af fjendernes røveri

** Laurids Andersen. navng vidnede, at forleden da de kejserlige var indkvarteret i lenet, lå der en vagtmester ved sl Niels Andersen i Skellerup, som med gevalt tog et gråt øg fra ham mod hans vilje og minde, som vagtmesteren lod blive hos Rasmus Nielsen i Hårup. varsel til Rasmus Nielsen på hans hustrus bopæl i Hårup

** Jørgen Jepsen, barnfødt i Skygge, bekendte, at han i dag har annammet af Christen Christensen Skrædder i Gødvad og hans hustru Birgitte Hansdatter 6 sld for en ko, som de købte af ham for nogle år siden

** Jens Mouridsen i Mausing på sine egne og efterskrevne i Mausing og Vinderslev deres vegne lod fordele efterskrevne sst, og gav enhver til sag for sin anpart af 150 rdl forfalden skat til oberst Hans Friis, efter Jens Mouridsen med flere deres udgivne forpligt på Mausing og Vinderslev mænds vegne

(137)

** hr Mads Bering i Kragelund lod fordele efterskrevne for gæld

(138)

** hr Mads Bering i Kragelund forbød alle og enhver i Kragelund og Funder sogne at have noget .... fæmærke på svin eller andet kvæg, under samme kvægs fortabelse, eftersom ....... er præsternes særlige fæmærke

** Jens Andersen. navng vidnede, at forleden de brandenborgske var her på lenet indkvarteret, blev de fattige mænd af Moselund Tollund Abildskov og ved Funder kirke og Poul Mortensen i Bording deres fæmon dem ganske frarøvet og drevet sønder på af rytternes soldater, de fattige mænd til største skade og afbræk og armod

** Anders Tomasen i Sejl lod fordele efter breve og forpligter

(139)

** Anders Tomasen lod afhjemle syn på hver mands formue af kvæg og fæmon og indavlet korn, som kunne findes hos enhver beholden i ufredstiden, hvorefter skyld og landgilde kunne sættes dette år

(143)

** Christen Jensen i Silkeborg kro begærede dom over Anders Christensen i Skygge angående en okse, som han havde solgt til Christen Jensen. dom: da Christen Jensen har betalt ham oksen, som han ikke har fået, så bør Niels Christensen betale ham oksen

16/10 1660.

** Didrik Uttermøllen fremlagde en skriftlig befaling, at da der sker stor urettighed i Hids herred med at holde skifte, så enhver, der først er færdig, gør skifte efter sit eget hoved, så enhver, der har noget at fordre, bliver stødt, især med KM restantser og med umyndiges børnepenge, som de gør underslæb med, hvorfor forbydes på KM vegne at holde skifte med mindre KM fuldmægtig og herredsfogeden er tilstede, som kan have indseende med samme skifte, og der skal findes en bog, hvor alle skifter skal indføres, så alle forurettede kan søge sin ret deri, og alle, som fordrister sig herimod, bør stå til rette, som vedbør

(1)

** Jens Sørensen i Nisset. Bertel Sørensen, barnfødt i Nisset, og nu boende i Sjælland og hans bror Jens Sørensen i Nisset er forligt om deres arv efter deres sl far Søren Sørensen, som boede og døde i Nisset, eftersom Jens Sørensen har Bertel Sørensens part Niels Sørensens sl Søren Sørensens børns part såvel som pigerne Johanne Sørensdatter Karen Sørensdatter Maren Sørensdatter Mette Sørensdatter Anne Sørensdatter deres part i boet hos sig efter skiftebrevs formelding, og Bertel Sørensen lovede at give ham afkald på egne og alle søskendes vegne, når arven bliver betalt

** Didrik Uttermøllen lod fordele efterskrevne for borgekorn

(2)

** delefoged Didrik Uttermøllen i Ebstrup lod fordele lægdsmændene i Svostrup sogn, nemlig Sejer Lauridsen i Dalsgård Peder Christensen i Svostrup Niels Andersen i Nebel og Søren Lassen i Dalsgård efter deres forpligt til oberst Hans Friis for resten af den udlovede skat af Svostrup sogn, som er forfalden, nemlig 110 rdl og 42 tdr havre 151 .... smør 27 par høns og 50 æg

** Didrik Uttermøllen lod afhjemle syn på lenets skove for olden

(3)

** Anders Lauridsen i Resendal på hr Anders Andersen i Gødvad hans vegne lod fordele efterskrevne Balle bymænd for 3 års efterstående korn til vin og brød, af hver gård 1 skp korn, som de modvilligt forholder ham

23/10 1660.

(4)

** Didrik Uttermøllen. Claus Gertsen i Hinge med flere vidnede, at Jens Graversen i Mausing Rasmus Graversen og Anders Christensen i Mausing kom til adjudanten, som lå i kvarter i Hinge og falbød for hans kæreste 1 grå hat og en grå klædeskjole, men hvis det var, vidste de ikke

** Bertel Sørensen. Karen Sørensdatter og Maren Sørensdatter i Nisset bekendte, at de til dem har annammet al den arv, som de kunne tilfalde efter skiftebrev, og de takkede deres ældste bror og lovværge Bertel Sørensen for redelig skifte og betaling efter deres far sl Søren Sørensen, som boede og døde i Nissetgård, og de kvitterede deres brødre Bertel Sørensen i Sjælland og Jens Sørensen i Nisset for arv efter deres mor sl Ingeborg Sørensdatter, som boede og døde i Nissetgård, eftersom der ingen formue fandtes efter hende videre end til begravelsen

(5)

** Søren Pedersen i Ovstrup og Jens Graversen i Vallerbæk bekendte, at de var forligt om alt det, der til denne dag har været dem imellem, det være sig flæsk mjød og andet, som Jens Graversen eller hans børn har bekommet i Søren Pedersens hus, som han med rede penge i dag har betalt

** Didrik Uttermøllen. navng vidnede, at de var med delefogden til Peder Sørensen og Niels Poulsens bo i Balle for at vurdere deres boskab varer fæ og andet

(6)

** Didrik Uttermøllen i Ebstrup fremlagde en underskrevet forpligt af Jens Graversen i Mausing, der er anholdt på slottet, da der går rygte om, at han hans kone og hans bror Rasmus Graversen så vel som Anders Christensen i Mausing skulle have slået en rytter ihjel, som var indvist i hans hus, hvorfor han forpligter sig til at blive tilstede og ikke undvige og bortrømme før sagens uddrag, og til bedre forsikring har Christen Rasmussen i Mausing og Gravers Christensen i Pederstrup een for begge og begge for een godsagt for ham, at han ikke bortrømmer og indstiller sig igen, når det påkræves, og de stod til vedermåls ting og var samme forpligt gestændig

(7)

** Jens Rask. Niels Sørensen i Gravballe Jens Rask i Sinding og Niels Rask i Bording bekendte at være forligt om de to børn, som Niels Sørensen er lovværge for, som er hans bror sl Erik Sørensen, som boede og døde i Balle, hans børn, således at Jens Rask tager pigebarnet til sig og Niels Rask drengebarnet

** Jens Sørensen. Bertel Sørensen, barnfødt i Nisset og nu boende i Sjælland, gav sin bror Jens Sørensen i Nisset afkald for den arv, som han og hans søskende Niels Sørensen sl Søren Sørensens børn Anne Sørensdatter søstrene Karen Sørensdatter Maren Sørensdatter og Mette Sørensdatter, som han er lovværge for, kunne arveligt tilfalde efter deres sl far Søren Sørensen og efter deres sl mor Ingeborg Sørensdatter, som begge boede og døde i Nissetgård, og han takkede ham på egne søskende og søskendebarns vegne for godt skifte og jævning, hvorfor Bertel Sørensen på egne og sine søskende Niels Sørensen søskendebarn Anne Sørensdatter og søstre Karen Maren og Mette Sørensdatter deres vegne gav ham kvit og kravsløs

(8)

** Berete Poulsdatter i Vallerbæk. eftersom sagen imellem hende og Anders Jensen i Vallerbæk angående en hest har været opsat 6 uger. så mødte Anders Jensen med et fæstebrev på en bolig i Astrup, og skød sig til sit værneting, hvortil sagen henvises

** Berete Poulsdatter i Vallerbæk. da sagen mellem hende og Jens Graversen i Vallerbæk angående blåslag sår og skade, som han har gjort hende, har været opsat 6 uger, så blev der afsagt dom, som lød: da hendes klage er bevist med syn, bør han lide efter loven

(9)

30/10 1660.

** Peder Poulsen. Søren Jacobsen i Lemming vidnede, at 2/5 så han en rytter Rasmus Rasmussen, barnfødt i Edslev sogn i Ning herred, som havde ligget i kvarter i Sinding, borttog en rød hest fra den fattige enke Johanne Christensdatter i Lemming mod hendes vilje og minde og uden vederlag eller betaling i nogen måde, og andre vidnede det samme. varsel til Rasmus Rasmussen ved en plov udenfor Edslev

** Peder Poulsen i Lemming på Johanne Christensdatters vegne sst gav last og klage over Rasmus Rasmussen rytter i Edslev, for han bortrøvede hendes hest til største skade for hendes avl

** Christen Andersen i Kejlstrup lod fordele Peder Ibsen i Nisset for 4 skpr boghvede og 5 mk for 3 potter brændevin, som han har fået

(10)

** Didrik Uttermøllen i Ebstrup til 4.ting lod fordele Christen Rask i Mausing for 3 skpr sædebyg og 1 rdl, som han lånte

** Poul Nielsen i Ebstrup på Anne Nielsdatters vegne i Gødvad stævnede Kirsten Nielsdatter i Borup og sine børn angående hendes sl mand Mads Andersens brev for 20 sld, som de bør betale inden 15 dage. dom: hun bør betale gælden eller lide nam og vurdering

** Poul Nielsen i Ebstrup stævnede sl Mads Andersen i Borup hans hustru Kirsten Nielsdatter og børn for dom angående deres sl fars brev på 11 skpr rug. dom: de bør betale rugen, eller derfor at lide nam og vurdering af deres bo og gods

(11)

** den sag mellem Søren Jensen i Tovstrup og Maren Andersdatter i Sinding blev fremdeles opsat 14 dage

6/11 1660.

** Hans Pedersen. da KM befaling er ankommet, at herredsfogeden og en af sandemændene samt to mænd af herredet skal møde i København 14/11 KM og rigets hverv at forrette, da forordnede han Villum Pedersen i Sejling til at betjene retten i hans fraværelse

(12)

** Søren Christensen. navng vidnede, at de var i øster Bording i sl Anne Sørensdatters bo, for at skifte efter hende mellem hendes børn og arvinger førnævnte Søren Christensen og Peder Lassens hustru i Sinding. og da var der aldeles intet, som kunne vurderes elle skiftes mellem dem

** Frands Eskesen. Niels Frandsen, barnfødt i Asklev i Tem sogn i Vrads herred, tog i hånd sin lovværge Frands Eskesen i Kragelund, som indtil nu har haft hans mødrene arv under værgemål, og nu da han er sin egen værge gav han ham afkald for al den arv, han kunne arveligt tilfalde efter sin sl mor Johanne Nielsdatter, som boede og døde i Asklev, og takkede ham godt for godt skifte og jævning

(13)

** Gunde Gjordsen i Alling mølle klagede sin store nød, som han har udstået i denne ufredstid af idelig marchering frem og tilbage natteleje plyndring røveri og udskatning, eftersom samme mølle ligger på den store adelvej og herredsvej imellem Skanderborg og Viborg, og i synderlighed klagede, at forleden år, da de kejserlige og brandenborgske var her på lenet indkvarteret, er møllehuset uforvarende af en polsk junge afbrændt med al husets formue, han fattige mand til største armod, såvel som begge møllesten sønderbrækkede, så nye sten må indlægges, og er siden af major Herbert Uglig med skatter udpresset, og på ny kræves af møllen den sædvanlige mølleskyld og afgift, hvorfor han anmoder om forskånsel, om han fremdeles skal besidde møllen, hvorefter efterskrevne herredsmænd bekræftede hans klage

** Poul Mortensen i vester Bording klagede og gav til kende, at forleden år, da de brandenborgske var her af lenet og birket og var udmarcheret og stod ved skansen, og han fattige mand havde udgivet al sin skat og kontributioner, han var pålagt af officererne, før de drog afsted, da kom der et parti af samme folk nord fra, og om natten bortrøvede al hans ganske fæmon, så han intet beholdt igen, og er geråden i armod, hvorover han anmoder den kristne øvrighed om forskånsel på sin gårds skat, om han den fremdeles skal besidde

(14)

** herredsfoged Hans Pedersen i Holm fremviste slotsskriverens befaling, at han med en af sandemændene og to lovfaste dannemænd skulle møde i København 14/11 at fornemme hvad, der bliver foreslået, hvorefter han befalede Jens Mouridsen i Mausing Poul Andersen og Jens Jensen i Lemming at gøre dem færdige til at følge ham på rejsen og 24 efterskrevne dannemænd på den menige almues vegne gav dem fuldmagt til at svare på deres vegne, som de personlig til stede kunne være

(15)

** Niels Lauridsen i Serup stævnede Jens Rask i Sinding Niels Rask i Bording Søren Nielsen i Nisset for dom, og mente de burde annamme sl Erik Iversens børns gods, som sl Erik Lauridsen i Serup havde haft under værgemål. sagen blev opsat 1 måned

** Peder Poulsen i Lemming. da sagen mellem ham og efterskrevne angående det, de skylder ham, har været opsat 6 uger, blev der afsagt dom: da der med restants bevises deres efterstand til slottet, mens Peder Poulsen var delefoged, bør enhver sin kvota betale til Peder Poulsen eller derfor at lide nam

(16)

** Hans Pedersen. da herredsfogeden efter øvrighedens befaling skal møde i København med en af sandemændene og to lovfaste dannemænd, da har de 24 mænd, der har givet dem fuldmagt på egne og menige herredsmænds vegne, bevilget dem til rejsen 1 1/2 mk af hver gård

13/11 1660.

** Jens Poulsen i Lemming ved 6 høringe lod fordele efterskrevne i Lemming for det, de tillagt af granderne at betale for heste og fæmon, som er ydet af Lemming sogn i kontribution, og som det er tillagt Jens Poulsen og Søren Jacobsen at indfordre

** Søren Lassen i Dalsgård lod fordele efterskrevne efter deres brev

(17)

** Poul Mortensen i vester Bording lod fordele Jens Pedersen i Sinding for 10 sdl efter hans forpligt dateret 1654

** Christen Christensen i Hvinningdal beklagede sig, at forleden, da de brandenborgske blev indkvarteret i herredet, blev hans isteradhus ganske af brand med al hans boskab klæder og husets formue afbrændt, formedelst en løjtnants knægte, som hos ham var indkvarteret deres uforsvarlighed, ham til største armod og ødelæggelse, og dog har han ingen forskånsel nydt, men har lige ved hans naboer udstået indkvartering og skattering, hvorfor han er forårsaget at anmode om forlindring på sin halve gårds skat og afgift, om han den ellers fremdeles skal besidde, hvorefter 24 efterskrevne dannemænd bevidnede hans klage og stod med ham til vedermåls ting

(18)

** Poul Nielsen i Ebstrup på Anne Nielsdatters vegne i Gødvad tilbød Niels Eriksen i Balle d 3 1/2 trave rug, som er udlagt hende for gæld, om han vil indløse samme rug, hvortil han svarede, at han ikke burde indløse samme rug fra hende, da den var frataget ham ulovligt, idet han havde lejet jorden

** Niels Nielsen i Gødvad lod fordele Peder Pedersen i Sinding for 12 sld efter hans brev dateret 1647

** Peder Poulsen i Lemming. da den sag mellem ham og efterskrevne har været opsat i 6 uger, blev der afsagt dom, som lød: de indstævnede bør betale hver sin kvota til Peder Poulsen

(19)

20/11 1660.

** Didrik Uttermøllen. da sagen mellem hr Mads Bering i Kragelund og de mænd i Kragelund anlangende borgekorn og nannest efter hans bog har været opsat 6 uger, og ikke længere efter recessen kunne bero, så blev der afsagt dom: forskrevne mænd bør betale deres gæld efter præstens bog og restants

27/11 1660.

** delefoged Didrik Uttermøllen i Ebstrup på husbond Hans Friises vegne forbød alle og enhver at skyde eller nedlægge nogen slags vildt med bøsser efter denne dag under livsstraf, hvorefter enhver kan vide sig at rette og for skade at tage vare

** Didrik Uttermøllen. Anne Nielsdatter, som forleden sommer tjente Christen Nielsen Vinter i Hvinningdal, gav last og klage over Søren Christensen, der nu har giftet sig i Balle, og beskyldte ham for hendes rette barnefar til det barn, hun nu reder til barsel med, og hun gjorde sin højeste ed for retten

(20)

** Villum Jensen. Villum Pedersen i Sejling og Las Jensen sst klagede og gav tilkende, at nu forleden år de brandenborgske blev her indkvarteret, blev de af dem forjaget fra hus og gård på en 16 ugers tid, og deres huse og gårde ganske spoleret, og en del af husene nedbrudt og forbrændt vinduerne udslagne boskab med klæder korn husenes formue heste vogne med andet deres kvæg og fæmon, den bedste del, bortrøvet, så de fattige mænd derover er geråden i armod og anmoder om forskånsel på deres skat landgilde og anden afgift, om de ellers des videre skal besidde deres gårde, og efterskrevne bevidnede deres klage

** Didrik Uttermøllen en dom mellem hr Mads Bering i Kragelund og Jens Nielsen i Almtoft om 2 tdr rug, 4 dlr for hver tønde: da præstens bog fremlægges, hvor Jens Nielsen er indført for 2 tdr rug, som han har fået af ham, så bør han efter hans løfte betale ham

(21)

4/12 1660.

** Didrik Uttermøllen på Christen Jensen i Silkeborg kro hans vegne lod fordele Anders Christensen i Skygge for en okse, Christen Jensen havde købt og betalt, men den er ikke leveret ham

** Niels Simonsen Skomager i Nebel ved 6 høringe lod fordele Peder Ibsen i Nisset for 5 sld efter hans forpligt

(22)

** Jacob Jensen. navng vidnede, at forleden år, der de brandenborgske var her på lenet indkvarteret, da var en rytter indkvarteret hos Jacob Jensen og Tomas Poulsen i Funder, hvilke rytter med flere af sine kammerater en dag red over i Tem sogn og kom tilbage med en lam hest, som skulle være Peder Sørensens i Sebstrup, og straks efter kom en trop rytteri nord fra og marcherede sønder på, som tog samme lamme hest og 2 af deres heste med sig, og Jacob Jensen og Tomas Poulsen havde ikke noget med samme lamme hest at bestille, eller havde den i deres havende værge

** Didrik Uttermøllen lod afhjemle syn i alle sogne for ødegods, hvoraf der ikke kunne udgives nogen landgilde til KM, og der foruden er det ganske herred, så vidt de brandenborgske har været indkvarteret, moxen øde ruineret og fordærvet, den bedste del af deres kvæg heste og øg frarøvet dem, deres formue fraskatteret dem, og de har moxen ingen vårsæd haft i 2 år

(24)

** Tomas Jensen Hedtz, slotsskriver på Silkeborg, spurgte menige herredsmænd, om de havde noget at klage eller beskylde ridefoged Peder Jensen Mørk i hans bestilling eller andet, siden han kom her til lenet, hvorefter efterskrevne 24 dannemænd vidnede, at de ikke kunne beskylde ham for andet, end det som ret er, og som en god ærlig karls ære lempe gode rygte og navn vel anstår i alle måder

(25)

11/12 1660.

** Oluf Rasmussen. Søren Jensen i Gravballe på sin steddatter Maren Sørensdatters vegne med hendes husbond Hans Harders fuldmagt gav hendes forrige formynder Oluf Rasmussen i Borup afkald for den arv, hans hustru Maren Sørensdatter kunne tilfalde efter sin far sl Søren Hansen, som boede og døde i Gravballe

(26)

** Niels Jensen. forrige slotsskriver Morten Mikkelsen på Silkeborg lod læse Niels Jensen i Gravballe og Anders Jensen i Asmildgård deres brev for aftingning af Tvilum ålegård, som de var bevilget fra skt Volborgdag 1657 for halvsjette tønde ål eller 10 sld i stedet for hver tønde til snapstinget derefter at betale, og han begærede mindeligt deres betaling, og nu vidnede navng, at en måned før skt Mikkelsdag 1657, da svenskerne havde taget kvarter her i lenet, da kom den svenske løjtnant, som lå på Tvilumgård ridende selvtredie til ålegården og slog og forjagede Niels Jensen og Anders Jensen fra ålegården, og de bortrøvede hov og garn med de ål, der var deri, så de ikke havde nytte af ålegården, mens svenskerne var i landet, og andre vidnede, at de ål, som de havde fanget fra skt Volborgdag og til svenskernes anfang og saltet til deres afgifts betaling, blev af svenskens folk i deres marchering frarøvet dem og kom ikke Niels Jensen og Anders Jensen til nogen nytte og gavn i nogen måder

(27)

** Niels Lauridsen i Sminge birkeskriver stævnede befalingsmand på Silkeborg Hans Friis for vidne, og efterskrevne, som mindes op til 50 år vidnede, at så længe de kunne mindes eller spørge, da er det dem vitterligt, at alle de tingskrivere, som har været i Tvilum birk, førnævnte Niels Lauridsens formænd, har altid været kvit og fri for ægter til slottet og andet arbejde til ladegården, eftersom de derimod har brugt deres egne heste og vogn til tinget, og KM tjenere derfor været forskånet

** Niels Jensen. Jens Jensen i Lemming vidnede, at den vagtmester af de brandenborgske, som forleden år lå til kvarter i Lemming sogn, befalede ham at tilsige menige sognemænd at forskaffe ham en vogn med behørige heste sønden ud, men da han ingen vogn kunne få af sognet, tog han en hest og en vogn fra Niels Jensen i Lemming, som han ikke fik igen

(28)

** Niels Lauridsen. navng vidnede, at Niels Lauridsen i Serup ikke er vederhæftig at annamme mere børnegods under værgemål, end det han har, eftersom en stor del af dette børnegods er ham af fjenderne frarøvet og fraskatteret af de brandenborgske, og ligeledes har de frarøvet ham hans bedste bo og formue kvæg fæmon heste og korn

** Anders Lauridsen. da sagen mellem Søren Jensen i Tovstrup og navng Balle mænd har været opsat 6 uger, blev der afsagt dom: de bør betale deres skyldige gæld til ham eller lide nam

(29)

18/12 1660.

** Hans Pedersen stævnede hver mand i flere sogne for dele for rejsepenge til fogden og hans medfølgere til København, nemlig af hver gård 24 sk

** Hans Pedersen i Holm herredsfoged lod fordele så mange i Funder og Mausing sogne, som rester med rejsepenge til ham og medfølgere til København af hver gård 1 1/2 mk

** Niels Eskesen, forrige skriver på Silkeborg Morten Mikkelsen hans fuldmægtig, lod fordele Christen Rask i Mausing for 2 sld med skadegæld og omkostninger, og gav varsel til hver mand i Funder sogn, som er skyldig til Morten Mikkelsen for kulmiler efter en restants, som er læst og påskrevet

(30)

** Niels Eskesen, Morten Mikkelsens fuldmægtig, lod fordele efterskrevne i Funder sogn for betaling for kulmiler, de har brændt i KM skove, for hver mile 20 sk

** Niels Eskesen lod fordele Jens Jensen Skov i Balle for 3 sld efter hans brev, og han lod fordele efterskrevne i Balle sogn for milehugst efter en restants 1655

(31)

** Hans Pedersen i Holm lod fordele så mange i Balle sogn, som rester med rejsepenge til København

** Anders Lauridsen i Resendal lod fordele så mange i Funder sogn, som rester med deres brokorn til Resenbro

** Jens Mouridsen i Mausing lod fordele hver mand i Mausing by enhver for sin anpart af to okser, han på deres begæring leverede til svenskens kvartermester, der lå i Linå

** Jens Mouridsen i Mausing på sognepræsten hr Christen Eriksen i Hinge hans vegne lod fordele så mange i Mausing, som rester med penge for hans vinkorn nannest og dagsgerninger eller i andre måder

(32)

** Niels Lauridsen i Serup. da sagen mellem ham og Jens Rask i Sinding Niels Rask i Bording og Søren Nielsen i Nisset anlangende værgemål for sl Erik Iversen, som boede og døde i Kejlstrup, hans børn Anne Eriksdatter og Maren Eriksdatter deres arv, som sl Erik Lauridsen i Serup har haft under værgemål, har været opsat 6 uger, blev der afsagt dom, at da de er børnenes næste vederhæftige fædrene frænder, bør de tage deres arv under værgemål

1661.

(1)

8/1 1661

**

** Peder Jensen Mørk lod afhjemle syn på KM skove for at syne og vurdere på hver skovspart, hvad der er nedblæst af bøge og ege

(2)

** Peder Mørk lod afhjemle syn

(3)

** Poul Andersen lod afhjemle syn på et stort udbrud ved Holms mølle ---- det, han bekom til udbedring af møllens brøstfældighed, blev ham af de svenske og brandenborgske frarøvet og fraskatteret, så han ingen  nytte deraf har haft til møllens forbedring og stedse har været besværet med stor skat og udgift, så han af den store skade og udbrud er kommet i den største gæld og armod

** Frands Eskesen. navng vidnede, at næst forleden jul, der den store vinter med sne og kulde ? påkom, da kom en aften en hel hob af kejserens rytteri til Kragelund by som med gevalt ---- og forråd, de havde i husene, så de fattige mænd derover, såvel som af forrige dages brandenborgske indkvartering udskattering og røveri er geråden i største armod, og ikke kan formå at udgive nogen landgilde

(4)

** Didrik Uttermøllen lod afhjemle syn til en liden dreng i Sinding, som lå dødslagen i Anders Fogs skorsten, som var faldet ned over ham, hvoraf han har fået sin bane

** ----  lod fordele efterskrevne for gæld

** hr Mads Andersen. Peder Jensen Overgård i Kragelund med fuldmagt af hr Christen Christensen, sognepræst til Rind med sin anneks, på hans og hans hustru Anne Lauridsdatters vegne gav hendes stedfar hr Mads Andersen Bering, præst til Kragelund og anneks, afkald for arv efter hendes sl far sl hr Laurids Andersen, sognepræst til Kragelund, og takkede ham godt for godt skifte og jævning

(5)

** hr Mads Bering. Peder Jensen med fuldmagt af Christen Nielsen på Svendstrup i Sjælland på hustru Dorete Lauridsdatters vegne gav hr Mads Bering afkald for arv efter hendes sl far hr Laurids Andersen

** Jens Knudsen. Laurids Nielsen i Hinge på sine egne vegne og med fuldmagt af Niels Lassen på hans og hustru Anne Lasdatters vegne og Jens Graversen i Mausing på sin hustrus mor Mette Christensdatters vegne gav Jens Knudsen i Hinge afkald for arv, som var tilfaldet dem, først Las Nielsen på sine egne vegne og på sin søsterdatter Maren Nielsdatter i Sejling hendes vegne efter deres far sl Niels Rasmussen i Hinge og efter deres mor Mette Christensdatter, desligeste på sl -----vegne, nemlig Christen Nielsen ---- datter Mette Nielsdatter og Anne Nielsdatter, som han er lovværge for, og Jens Graversen på sin hustru efter sin mor Mette Christensdatter, som er i Hinge, og Las Nielsen på sin egne og på søskende og søskendebørns vegne og Jens Graversen på hustrus vegne gav ham aldeles kvit for ydermere krav

(6)

** afhjemling af syn på den skade og afbræk, som i sidste storm er sket på husene i Sinding by, hvilket de ikke i langsommelig tid kan forvinde foruden den armod, de i denne ufredstid af de brandenborgske med skattering og røverier har lidt, som de uden øvrighedens benådning i deres ganske livstid ikke står til at forvinde

** Jens Rask. navng vidnede, at der de brandenborgske blev her i herredet indkvarteret, da blev der indkvarteret 2 ryttere hos Jens Rask, og da han ikke kunne udstå at fly dem de ugepenge, de forlangte, jog de ham fra hus og gård, og han var derfra i 13 uger, og da udslog de hans vinduer og bortrøvede alt jernet og al hans formue, og var hans første afbræk, som er årsag til hans armod

(7)

** Mads Ebbesen i Stenholt stævnede Mikkel Jensen Overgård i Kragelund angående 20 sld med rente, han skylder ham for Borregårds tiende, han har haft i brug. dom: han bør betale sin gæld eller derfor at lide nam

** Rasmus Andersen. navng vidnede, at de fattige mænd på 3 gårde i øster Bording blev meget hårdt af de brandenborgske skatteret og den bedste del af deres fæ med gevalt borttaget, og ingen vårsæd ---- hvorover de er meget forarmede, så de ikke kan formå at udgive deres skyld og landgilde

(8)

15/1 1661.

** Tomas Mikkelsen. den forrige slotsskrivers tjener Niels Eskesen begærede dom over Tomas Mikkelsen og Anders Jensen i Asmildgård for afgiften af Tvilum ålegårde, som de har haft i fæste et års tid, hvorefter navng vidnede, at de indstævnede havde leveret 2 okser som betaling for samme års åleafgift, som slotsskriver Morten Mikkelsen lovede at kvittere dem for

** Niels Eskesen en dom: eftersom fremlægges Niels Nielsen i Gødvad hans brev på 10 sld på Iver Tomasens vegne sst, for han måtte ægte Boel Sørensdatter, og Niels Nielsen vedgår gælden, så bør han betale den

(9)

** Anders Lauridsen i Resendal begærede og fik dom efter ridefoged Peder Mørks restants for stedsmålspenge 1659, som lød: de bør betale

22/1 1661.

** Jens Knudsen. Niels Jensen i Funder på sin hustru Anne Nielsdatters vegne gav Jens Knudsen i Hinge afkald for hendes arv efter hendes sl far Niels Rasmussen og mor sl Mette Christensdatter, som begge boede og døde i Hinge

** Mikkel Jensen. navng vidnede, at på en fire års tid har Frands Eskesen og Jens Nielsen Klode i Kragelund haft Borregårds ejendom i brug og har haft den anpart korntiende til nytte, som Mikkel Jensen sst har fæstet med sine naboer, så han har ingen tiende fået i 4 år, siden han flyttede af gården

(10)

** Søren Christensen. navng vidnede, at da de brandenborgske udmarcherede, da kom der et parti af samme folk tilbage igen, som bortrøvede fra den fattige mand Søren Christensen i vester Bording begge hans heste og en ko, som tilhørte de fattige børn i Lemming, som han er lovværge for, samt dyner hynder kobberkedel økse naver, og han var dem ikke noget skyldig

29/1 1661.

** Christen Jensen i Silkeborg kro begærede dom over delefoged Didrik Uttermøllen i Ebstrup angående penge for 3 senge og for voks, som han på herredets vegne leverede til den svenske kvartermester Caspar Prim, hvortil Didrik Uttermøllen svarede, at på den tid blev der pålagt hver gård 9 mk at udgive, som han leverede til Christen Jensen, hvori penge til samme sengeklæder var indberegnet, og voksen var blevet opkrævet og leveret til Christen Jensen. sagen blev opsat 14 dage

(11)

5/2 1661.

** Poul Andersen i Holms mølle på Klaus Gertsen i Hinge hans vegne lod fordele Jens Graversen i Mausing for 4 sld, som rester ubetalt på hans brev

(12)

** Maren Sørensdatter. Søren Eriksen i Lemming med fuldmagt af Søren Christensen i Kellerup og på hans hustru Berete Eriksdatters vegne gav Maren Sørensdatter i Lemming sl Tomas Poulsens efterleverske afkald for hendes arv efter hendes sl forældre Erik Iversen og Maren Andersdatter, som boede og døde i vester Kejlstrup, som sl Tomas Poulsen havde under værgemål, og Tomas Eriksen takkede hende godt for godt skifte og betaling for samme hendes arvs hovedstol rente og skadegæld

** Rasmus Sørensen. navng vidnede, at Maren Sørensdatter i Lemming, sl Tomas Mikkelsens efterleverske, er i denne ufredstid frarøvet og fraplyndret sin ganske formue, så vel som børnegods, som hendes sl husbond havde under værgemål, og er derover geråden i største armod, så hun ikke kan betale nogen børn deres arv. varsel til Jens Poulsen Peder Poulsen i Lemming Jesper Poulsen i Serup Niels Lauridsen sst Salmand Nielsen i Sejling og Søren Nielsen i Nisset

(13)

** Peder Jensen Mørk. Søren Pedersen i Ebstrup lovede ridefogden Peder Mørk at stille lensherren tilfreds for hans husbondhold af den gårdspart i Ebstrup, han påboer

** Jens Tomasen beklagede og gav tilkende, at i denne ufredstid blev han frarøvet al sin formue kvæg svin heste og hopper og al husets formue, som er hans egen, såvel som andres, han efter restants havde indkrævet og skulle gøre regning for, først af de svenske og siden af de brandenborgske, og i synderlighed før jul næst forleden i den store sne og ...., da det brockenhuske regiment blev der i byen i 2 nætter, og da blev der hos ham indkvarteret 24 ryttere, som forjog ham af sit hus og ødede hans korn og anden fætalje, han skulle leve af med sin fattige kone og børn, og det de ikke fortærede, borttog de med dem, der de marcherede, så godt som intet blev beholden, hvilket efterskrevne herredsmænd bevidnede

(14)

** delefoged Didrik Uttermøllen stævnede i alle sogne og byer hver mand for dom angående deres landgilde efter jordebogen. dom: de bør efter restantsen betale deres landgilde

** Niels Eskesen begærede dom over Niels Jensen i Gravballe og Anders Jensen i Asmildgård, som lød: da det med tingsvidne bevises, at de indstævnede ingen nytte har haft af Tvilum ålegård, da ålene blev frarøvet dem, kan de ikke derfor tilfindes nogen betaling

(15)

12/2 1661.

** Didrik Uttermøllen. navng vidnede, at den tid, de svenske var her i landet, da så de, at delefogeden leverede Christen Jensen i Silkeborg kro 9 mk af hver gård, hvori pengene for sengeklæderne var indberegnet

(16)

** ridefoged Peder Jensen Mørk lod afhjemle syn på efterskrevne KM skove angående besigtelse og vurdering af vindfælder af bøg og eg

(17)

** Peder Jensen lod afhjemle syn på en rodblæst bøg i Skægkær, hvoraf der manglede 4 kævler, og synsmændene blev forevist bøgeklove og andet bøgetræ hos Niels Pedersen i Sejling, men de kunne ikke se, om det stammede fra bøgen i Skægkær

(18)

** Anders Lauridsen i Resendal lod fordele så mange i Kragelund og Sinding som rester med brokorn til Resenbro samt hver mand i Lemming og Sejling, som rester med brokorn

** Peder Jensen Mørk ridefoged på KM vegne lod opnævne efterskrevne 24 mænd, som på KM ordre skal sætte og taksere skovene

(19)

19/2 1661.

** Peder Jensen stævnede Laurids Nielsen Laurids Andersen i Resendal Niels Nielsen og Anders Christensen i Gødvad for dom angående en sum penge, han på deres vegne udlagde til ritmester Knob. sagen blev opsat 8 dage

** Frands Eskesen i Kragelund begærede lovmål over Niels Pedersen Vinter i Bording for 3 mk 4 sk, som han og hans sl far Peder Vinter skylder ham, hvorpå Niels Pedersen lovede at betale ham, når med det første bliver holdt skifte efter hans sl far

** Envold Hansen i Kragelund lod fordele ung Peder Jensen Skov i Funder for diverse gæld, som han ikke har villet betale

** Peder Knudsen i Mausing lod fordele så mange af de Mausing mænd, som rester med betaling for et nød og en hest, som han på grandernes vegne og efter deres begæring ydede i skat til svenskens regiments kvartermester Caspar Prim, som lå i Linå

(20)

** herredsfoged Hans Pedersen i Holm lod fordele efterskrevne hver for 24 sk rejsepenge til København

** Niels Eskesen, Christen Jensen i Silkeborg kro hans fuldmægtig, lod fordele efterskrevne for gæld

** Peder Lauridsen i Funder på Søren Rask sst hans vegne lod fordele Jens Jensen Skov i Balle efter hans brev

** Peder Jensen Mørk ridefoged til Silkeborg berettede, at da han tit og ofte på tinget og i kirkerne havde ladet advare og tilbyde sognemændene i Sinding Sejling Lemming og Gødvad sogne, som han har kautioneret for til den svenske general Wrangels kvartermester Caspar Prim, som lå i Linå, efter deres derom udgivne breve og forpligt, tilbød han at lade samme gæld til evig tid af ham og hans arvinger bestå ukrævet, om de ham endnu derfor ville forsikre, at han eller hans arvinger ikke derfor skulle kræves eller komme til at betale, og for at holde sig og sine arvinger fri derfor, forårsages han til samme gældsfordring ved retten at udfordre, hvorfor han lod fordele efterskrevne sognemænd i de ovennævnte sogne på menige sognemænds vegne hver for efterskrevne gæld på mere end 200 rdl i alt

(21)

** Didrik Uttermøllen lod afhjemle syn på herredets broer og veje, hvorledes de er ved magt efter denne ufredstid

(22)

** Didrik Uttermøllen lod afhjemle syn på vester Kejlstrup

(23)

** hr Laurids Jensen lod afhjemle syn af brøstfældigheden på Sejling Serup og Lemming kirker samt Svostrup Gødvad og Balle kirker

(24)

** Morten Mikkelsen, forrige skriver på Silkeborg, begærede dom over sl Anders Nielsen Nedergård i Sinding hans arvinger og Tomas Mikkelsen i Asmildgård og sl Anders Jensen hans arvinger sst angående gæld. dom: de indstævnedes arvinger bør betale den resterende gæld eller derfor lide nam og vurdering

(25)

** Niels Eskesen, Morten Mikkelsens tjener, lod fordele efterskrevne for gæld efter deres brev og forpligt

26/2 1661.

** Didrik Uttermøllen. navng vidnede, at straks efter sidste store storm var de i Funder og Hvinningdal skov for at syne, hvad der var nedblæst, og da traf de Christen Christensen i Hvinningdal med et stykke træ på vognen, som han sagde var til hans gårds bygfældighed, og Didrik Uttermøllen mente, at han derfor bør stå til rette

(26)

** Anders Lassen. Laurids Andersen og Anne Lauridsdatter i vester Kejlstrup vidnede, at det år, de brandenborgske blev indkvarteret i lenet, da blev der indkvarteret i vester Kejlstrup 3 ryttere og 3 junge, som blev der i 18 uger, og da slagtede de af hans fæ 3 nød, og de slagtede intet af hans nabo Las Pedersens fæ uden et nød, som boer på gården med ham, og bør at holde halvt med ham

** Peder Poulsen i Lemming klagede, at den vinter, de brandenborgske blev her på lenet indkvarteret, blev der hos ham indkvarteret en ritmester med mangfoldige heste junger og folk, som med gevalt lod hans ganske korn aftærske og fortærede og førte bort, så han aldeles intet beholdt igen, og af husets formue, som skulle tjene til livets ophold for ham hans kone og små børn, beholdt de aldeles intet, og de bortrøvede alt hans kvæg, så han derover og med stor skattering er geråden i største armod, at han må anmode om forskånsel for landgilde, hvilket bevidnedes af navng herredsmænd

(27)

** Jens Christensen. Jens Obbesen i Lemming på sin hustru Karen Christensdatters vegne gav hendes bror Jens Christensen sst afkald for arv efter hendes sl forældre Christen Jensen og Kirsten Rasmusdatter, som begge boede og døde i Lemming, og de takkede ham godt for godt skifte og betaling

(28)

** Las Christensen lod afhjemle syn på Funder kirke

** Peder Baltsersen i Rævshale lod fremlægge en skriftlig deling af gården Rævshale af efterskrevne på ridefogdens befaling, mellem dens beboere Peder Baltsersen og Simon Nielsen

(29)

** Didrik Uttermøllen fremlagde slotsherrens brev, at da der behøves meget tømmer til reparation af slottet og opbygning af afbrændte bøndergårde samt til skader efter sidste store storm, så befaler han, at der udmeldes 12 uvillige mænd, som kan syne og besigtige skaderne, hvorefter Peder Jensen Mørk lod udmelde efterskrevne

(30)

** Didrik Uttermøllen begærede dom over Anders Christensen i Gødvad angående gæld, som lød: han bør betale inden 15 dage

** Didrik Uttermøllen lod afhjemle syn på KM og selvejernes skove for antal af brændsvin, hver skovspart kan tåle, når fuld olden er

(32)

5/3 1661.

** Anders Lassen i Kejlstrup klagede over, at da de brandenborgske var indkvarteret i herredet, da tog hans nabo Las Pedersen fra hans søn Laurids Andersen en brun hoppe og en vogn og kørte til Kragelund, og han fik hverken hoppe eller vogntøj igen

** Anders Lassen. navng vidnede, at da de brandenborgske lå i kvarter i vester Kejlstrup, da var de i følge med hans søn Laurids Andersen til Ålborg for at hente korn til rytterne, og da havde han omtalte brune hoppe og en af rytternes heste for vognen

** Las Pedersen. navng vidnede, at den søndag, de brandenborgske udmarcherede, kom der en rytter med 5 nød og Anders Lassens søn Laurids Andersen i vester Kejlstrup kom kørende med en vogn med 2 hopper for, som rytteren sagde, han havde taget fra de vester Kejlstrup mænd for deres skat, og som de ville få igen, når de betalte skatten, og derefter kørte de til Kragelund

(33)

** Las Pedersen. navng vidnede, at han kom til Kragelund og indløste 2 nød fra den rytter, der havde taget dem for skat i vester Kejlstrup, og han sagde til Las Pedersen, at Anders Lassen kunne indløse sin vogn, og efter en uges tid udmarcherede de

** Las Pedersen. Maren Sørensdatter, Las Pedersens hustru, i Kejlstrup vidnede, at da de brandenborgske kom til lenet, gav de underholdning til 3 ryttere, og den rytter, der lå til Anders Lassens, gik ind i Las Pedersens lade og tog af hans korn, og der foruden tog de brandenborgske en okse en hoppe og 14 spædlam og nogle tønder byg på loftet og en kiste med hendes klæder. andre vidnede derom

** Søren Lauridsen i Dalsgård begærede et herreds og stokkenævn, hvorledes han havde skikket og forholdt sig, siden han kom her til herredet, og om nogen kunne beskylde ham for køb og salg i denne fejdetid, hvorefter efterskrevne 24 lovfaste mænd vidnede med oprakte fingre, at de ikke vidste noget at beskylde ham for, og han forholder sig i ord og gerninger som en ærlig mand

(34)

** Peder Jensen Mørk ridefoged begærede lovmål over Niels Pedersen i Sejling for det bøgeklov, som er fundet i hans gård, og nu forpligtede han sig til om 8 dage at navngive dem, der har ført træet til hans gård, eller selv være i lensherrens minde, og Christen Christensen i Hvinningdal lovede at være i lensherrens minde for det stykke egevindfælde, som han tog i skoven 

(35)

** Anders Iversen i Funder lod fordele Peder Poulsen i Lemming

** Peder Jensen Mørk lod afhjemle syn på efterskrevne skove

(36)

** Anders Lauridsen i Resendal lod fordele så mange, som rester med brokorn til Resenbro

12/3 1661.

** Søren Lassen i Dalsgård efter ridefogdens befaling lod fordele efterskrevne i Svostrup sogn

** Poul Nielsen i Ebstrup lod fordele Christen Rask i Mausing efter hans 3 gældsbreve

(37)

** Las Pedersen. Anne Pedersdatter i Kejlstrup vidnede, at hun tjente i Kejlstrup i brandenborgernes tid, da tog en rytter Anders Lassens brune hoppe en vogn og 3 af hans køer og 2 af Las Pedersens og førte til Kragelund, og sagde, de kunne få dem igen, når de betalte deres skat

** Las Pedersen lod fordele Søren Nielsen for gæld

(38)

** Jens Nielsen i Kellerup på husbond Laurids Jensen på Avnsbjerg hans vegne, at da en del mod forrige forbud fordrister sig til at køre over husbondens enemærker, hvor de lyster, så forbød han igen alle og enhver i Hids herred at køre ride eller komme med fæmon eller andet på husbondens enemærke og mark og begærede tingsvidne

** Didrik Uttermøllen. navng vidnede, at da der stod skifte efter sl Peder Rask i Borup, da blev der aftaget en stud uden skifte og vurdering, som ridefogeden og Niels Jensen lovede at holde ham til bedste

(39)

** Didrik Uttermøllen. navng vidnede, at da der stod skifte efter sl Rask Nielsen i Borup, da blev der udtaget en stud, som blev bevilget ridefogeden

** Didrik Uttermøllen fremlagde lensmandens befaling til KM tjenere i Hids herred, som bruger avl, at de anvender deres største flid til at så så meget som muligt i deres gårdes tilliggende jord, under deres fæstes fortabelse

** nok en anden seddel blev fremlagt, hvori advares slottets tjenere i Silkeborg len, så mange som kører og giver ægter, at de ikke efter denne dag skal køre for nogen, med mindre de har KM pas på fri vogn

(40)

** Jesper Poulsen i ---- klagede, at da han har mistet sin formue ved røveri fraskattering, både kvæg og fæmon, så kan han ikke blive ved gården, om øvrigheden ikke vil levere ham noget sædekorn

** Didrik Uttermøllen lod fordele så mange, som rester med skattehavre, som skulle have været ydet 1656

** Gregers Madsen i Allinggård fremlagde underskrevne skovridere og skovfogeders indlæg imod Peder Jensen Mørks stævning på husbonds vegne angående den skovhugst, der er gjort i ufredstiden i KM skove, hvor de af svensken og i synderlighed af de brandenborgske blev tvunget til at lade skove de bedste træer til officererne, der var indkvarteret i købstæderne, til deres ildebrand, og ingen skovrider eller skovfoged kunne forhindre, at enhver af ryttere soldater og officerer blev tilladt at tage i skoven, så meget enhver lystede

(42)

** Didrik Uttermøllen. navng vidnede, at Tvilum ålegård forleden sommer ikke kunne færdiggøres formedelst bondens ruin, før den bedste ålefangst var forbigået

** Niels Sørensen. navng vidnede, at da svensken blev landet mægtigt, da lod de hugge i Vrads herred en stor hob træer og gav enhver lov til at hugge, så de kunne levere juliskatten, og siden blev polakkerne indkvarteret, hvorved skoven blev ilde medhandlet

(43)

19/3 1661.

** Laurids Andersen. Niels Andersen i Nebel vidnede, at da ritmesteren var indkvarteret i Linå, da lå der i Skellerup til Laurids Lauridsens en korporal indkvarteret, som lod udtage af sl Niels Andersens gård fæmon korn og får, som blev slagtet i Laurids Lauridsens gård

(44)

** Anders Lassen i Kejlstrup lod fordele sin nabo Las Pedersen for gæld

** Peder Jensen Dyhr i Svostrup lod fordele Berete Jespersdatter i Gødvad for betaling for en ko

** Didrik Uttermøllen. da herredsmændene tit og ofte efter KM befaling er advaret om at lade opskrive, hvad de har betalt i skat til svensken og andre krigsfolk, så svarede de i dag, at det var dem umuligt alt dette ved år og dag at lade opskrive, eftersom de ingen forskånsel har haft, siden de første svenske kom i landet og til denne dag, for idelig indkvartering udskattering røveri og plyndren, først af svensken siden af de kejserlige brandenborgske og polakker og siden af KM egne krigsfolk, så største delen af herredsmændene hverken kan pløje eller så, eftersom heste hopper og kvæg er frarøvet dem, og de i år moxen ingen vårsæd har haft, så de kan ikke komme til rette, med mindre øvrigheden vil betænke deres armod

(45)

** Las Pedersen i Kejlstrup Rasmus Lauridsen i Gødvad. da den sag mellem dem på deres børns vegne og Laurids Nielsen i Resendal angående værgemål for hans sl brorsøn Peder Jensen soldat, som er død i København, og førnævnte deres børn er tilfaldet arv efter ham, er opsat 6 uger, blev der afsagt dom: da Laurids Nielsen fremlægger sl Peder Jensens kvittering på sin jord gods og penge, som han er tilfaldet efter sin sl far Jens Nielsen i Gødvad, og som Laurids Nielsen har haft under værgemål, og han takker sin farbror godt for god betaling, kan der ikke kendes derimod

26/3 1661.

(46)

** Niels Christensen Sinding i Kragelund fremlagde sin skriftlige klage over Jens Klemendsen Niels Vinter med flere i Kragelund, for de med gevalt fratog ham en halvtønde kobberkedel, hvilket røveri han formener bør straffes

** Didrik Uttermøllen lod fordele Christen Christensen i Hvinningdal for en egekævle, som han blev truffet med på sin vogn i skoven

** Peder Mørk lod afhjemle syn på Silkeborg mølle, for hvad mølleren Peder Mikkelsen tilkommer af samme mølles vandværk på egen bekostning at færdiggøre og holde

(47)

** Peder Mørk lod fordele navng for resterende kopskat

** Niels Pedersen i Borum begærede dom i den sag mellem ham og Søren Jensen Fisker, men ridefogeden svarede, at Søren Fisker tjener på Silkeborg i Gern herred, hvor han bør søges

** Peder Jensen Mørk fremlagde en skriftlig befaling angående KM trykte forordning angående konsumptionsskatten, at ingen i Hids herred må lade deres korn male, med mindre de har betalt accissen, og ingen møller må male korn, før han har set toldseddelen

(48)

** Hans Pedersen. navng vidnede, at flesteparten af Hinge bymænd, nemlig efterskrevne gårdmænd og inderster inddrog i Holmskov med gevalt vinteren 1658, da svensken var landet mægtigt, og nedhuggede for fode af eg og bøg og førte det over Hinge sø, så længe søen bar at køre over samme vinter, og derved gjorde en mærkelig stor skade, som endnu med mangfoldige stævne ved søen befindes, og desligeste i brandenborgernes tid blev hugget en hel hob træ i Holmskov til en bro, som de brandenborgske lod gøre over åen imellem Holm mark og Hinge mark, som de havde at køre over, samt til deres ildebrand vognredskab og andet værk at holde ved lige, hvilken skovskade Hans Pedersen ikke kunne afværge eller forhindre, hvilket han samme tid klagede for delefogden

(49)

2/4 1661.

** Niels Christensen. navng i Kragelund vidnede, at de var til stede, da efterskrevne i Kragelund kom ind i Niels Christensen Sindings gård i Kragelund og borttog en halvtønde kobberkedel

** Poul Nielsen i Ebstrup lod fordele efterskrevne for gæld

(50)

** Poul Nielsen i Ebstrup med fuldmagt af sin svoger Mads Knudsen i Kellerup og på hans hustru Maren Nielsdatters vegne lod fordele Jens Nielsen Klode i Kragelund, tilforn i Stenholt, efter hans brev til førnævnte sl Maren Nielsdatter

** Niels Andersen. Anders Knudsen rytter, barnfødt i Nisset, bekendte at have solgt Niels Andersen Nebel i Nisset en rødhjelmet hest, som han er hans hjemmel til

** Christen Rask i Mausing lod fordele efterskrevne i Mausing for markmands korn, de rester med til markmanden Rasmus Graversen

** Niels Lauridsen efter fuldmagt lod på ny afhjemle syn på Serup præstegårds skovspart, da de tilforn ikke blev vist den rette skovspart. varsel til hr Jørgen Nielsen. præst i Serup

(51)

** Peder Jensen Mørk ridefoged til Silkeborg lod fordele lægdsmændene i Gødvad Laurids Nielsen i Resendal og Niels Nielsen i Gødvad for 10 rdl, som rester af sognet af ritmester Knabes skat

** Laurids Nielsen i Resendal lod fordele efterskrevne i Gødvad sogn, som rester med skat til ritmester Knabe for forleden år

9/4 1661.

(52)

** Las Jensen. navng vidnede, at Niels Christensen i Kragelund har avlet den halve selvejer bondegårds rugavl, som han fraflyttede i Kragelund, og førte det til den anden halve gård, han flyttede til sidst forleden sommer, og han avlede byg og boghvede til den halvgård, han påboer

** Anders Pedersen. Rasmus Graversen i Mausing på sin hustru Maren Pedersdatters vegne gav hendes bror Anders Pedersen i Mausing afkald for arv efter hendes far sl Peder Lassen og hendes mor sl Maren Jensdatter, som boede og døde i Mausing, og efter hendes bror sl Las Pedersen, og hun takkede ham godt for godt skifte og jævning, og gav Anders Pedersen og hans arvinger kvit for al ydermere krav

(53)

** bemeldte Anders Pedersen fremviste en kvittering af Niels Christensen i Serup på hans hustru Kirsten Pedersdatters vegne på hendes arv efter hendes mor sl Maren Jensdatter og efter hendes far Peder Lassen, når han ved døden afgår, dateret Mausing 10/8 1658, og han fremviste en forpligt af hans morbror Peder Jensen i Vejerslev, hvori han forpligter sig at komme til Hids herreds ting, når Anders Pedersen begærer det, for at give afkald efter mor og bror, dateret 25/6 1659

16/4 1661.

(som var 3.påskedag)

23/4 1661.

** Niels Eskesen. navng vidnede, at den ---- som var på slottet i sl Mogens Høgs tid, den blev i fjendernes tid bortrøvet og henført

** Jens Madsen. navng vidnede, at da de var forsamlede i Lemming for at skifte efter sl Jacob Madsen, da fandtes der aldeles intet enten af boskab korn klæder eller øg, men al hans formue var i denne ufredstid ganske frarøvet og fraskatteret ham, og nu stod hans efterleverske Sidsel Jensdatter og ynkeligt beklagede, at deres formue således var frakommet dem

(54)

** Jens Poulsen i Lemming. navng vidnede, at han i brandenborgernes tid blev forjaget fra hus og gård og blev frarøvet 3 øg 6 store nød en brøggekedel, som var børnegods, samt al hans formue og klæder og sengeklæder, så han har intet beholdt enten til at æde eller så, og han er ynkeligt blevet slået og medhandlet, som han sent eller aldrig kan forvinde

** Søren Nielsen i Nisset. samme vidnede, at han havde været udsat for det samme som ovennævnte Jens Poulsen

** Niels Christensen Sinding i Kragelund. navng vidnede, at han ikke avlede nogen rug til den halvgård i Kragelund, han påboer, og han udgav rugtienden af den anden halvgård sst, han fraflyttede

(55)

** Christen Christensen. delefoged Didrik Uttermøllen lod læse to KM ordinantser

 (58)

** Peder Christensen. Peder Tygesen, barnfødt i Grågård, gav sin stedfar Peder Christensen sst afkald for arv efter hans sl far Tyge Tøgersen, som boede og døde i Grågård, og for den arv, han kunne tilfalde efter sine tre brødre Tøger Tøgersen Hans Tøgersen og Jacob Tøgersen, som døde i Grågård, og han takkede ham godt for godt værgemål og kvitterede ham for yderligere tilkrav

(59)

** Hans Pedersen i Holm. Peder Christensen i Grågård bekendte at skylde sin steddatter Maren Tygesdatter af hendes fædrene arv efter hendes far sl Tøger Tøgersen og hendes arv efter hendes tre brødre 24 rdl, som han forpligtede sig til at betale til skt Mikkelsdag og holde hende og hendes morbror Hans Pedersen i Holm skadesløs

** Jesper Nielsen i Serup på sin søster Johanne Nielsdatter i Lemming hendes vegne lovbød 4.parten af den bondegård i Lemming, som tilhører hende. varsel til Jesper Nielsen i Serup Søren Nielsen i Pederstrup Anders Pedersen i vester Bording Søren Pedersen i Ebstrup

(60)

** Christen Christensen lod afhjemle syn på Christen Pedersen i Sinding hans 3 huse, hvoraf 14 bindinger forleden pinse var nedblæst i den store storm

** Envold Hansen i Kragelund. navng vidnede, at han solgte Jens Nielsen Klode sst 2 kvier, som var med kalve, og skulle give 10 sld til næstkommende skt Volborgdag

** Rasmus Knudsen i Tandskov lod fordele efterskrevne for gæld

** Jens Pedersen i Balle lod fordele Søren Tordsen i Overgård for hans svendeskat, da Jens Pedersen var lægdsmand

(61)

** Jens Pedersen i Balle. navng vidnede, at på skifte efter sl Erik Sørensen i Balle, da lovede Niels Rask i Bording at betale Jens Pedersen 14 skpr rug, som sl Erik Sørensen skyldte ham. varsel til Niels Sørensen i Gravballe børnenes formynder Niels Rask i Bording og Jens Rask i Sinding

** Didrik Uttermøllen lod afhjemle syn på efterskrevne KM skove

(62)

** Didrik Uttermøllen. da den sag efter Morten Mikkelsens restants har været opsat 6 uger, blev der afsagt dom: de indstævnede bør betale hver sin anpart efter restantsen

30/4 1661.
** Niels Nielsen Vinter i Kragelund. Peder Sørensen i Kragelund vidnede, at Niels Nielsen Vinter ikke var med i Niels Christensens gård, da granderne frapantede ham hans kedel. andre vidnede derom

** Tomas Jacobsen i Tollund på Niels Sørensen i Gjessø og Jacob Pedersen i Løgager deres vegne forbød alle de Funder mænd efter denne dag at drive med noget slags kvæg eller fæmon horn eller hov over herreds og markskel ind på Gjessø eller Løgager eng skov mark eller ejendom under vold og ran

(63)

7/5 1661.

** Peder Jensen Mørk ridefoged lod udnævne efterskrevne 24 mænd til at syne skovene for hvad, der er hugget siden sidste skovsyn

** Didrik Uttermøllen. da den sag mellem ridefoged Peder Jensen Mørk og Niels Jensen og Peder Bodholt i Borup angående de stude, som er bevilget ham efter skifte, har været opsat 6 uger, blev der afsagt dom: da de stude, som blev udlagt Peder Mørk, blev i boet, som blev annammet af de indstævnede, så bør de betale Peder Mørk inden 15 dage, eller derfor lide nam og vurdering

(64)

** Peder Jensen Mørk. da den sag mellem ham og skovfogederne i Hids herred angående skovhugst i krigstiden, har været opsat 6 uger, blev der afsagt dom: da det med tingsvidne bevises, at der forleden 3 års krigstid er hugget mangfoldige træer, og KM forordning tilholder, at bonden skal tiltales for sådan skovhugst, med mindre de kan bevise, at de ikke har kunnet afværge det, eller bevise, hvem der har gjort det, så bør skovfogederne bevise hvem, der har gjort det, eller selv derfor at stå til rette

14/5 1661.

** Didrik Uttermøllen. navng vidnede, at de på ridefogedens befaling var i Gødvad skov, hvor de så 15 bøge, hvoraf der var borttaget den bedste del, og i vester Kejlstrup skov var der borttaget kævler

(65)

** Didrik Uttermøllen. Kirsten Sørensdatter i Sejling udlagde Jens Mortensen Smed i Sejling for sin rette barnefar

** navng vidnede, at de gav lovligt varsel til enhver i deres sogne til så mange, som Peder Jensen Mørk på øvrighedens vegne har tiltale til i dag 8 dage

** Jens Rask i Gravballe lod fordele Niels Jensen i Sinding for gæld

** Peder Sørensen. navng vidnede, at den fattige mand Peder Sørensen i Kragelund er i denne ufredstid af de brandenborgske frarøvet og fraskatteret sin gårds formue, så han nu hverken har øg eller fæ, så han kan ikke pløje eller så videre end andre for guds skyld har hjulpet ham at pløje et stykke eller to, og hvis den fromme øvrighed ikke vil komme ham til hjælp med sædekorn, må han overgive hus og gård, eftersom han nogle gange har været forjaget derfra og med gevalt frarøvet sin boskab korn og klæder

(66)

** Las Jespersen i Serup fremlagde en underskrevet seddel, hvori Jens Mikkelsen i Lemming forpligter sig til at give Margrete Nielsdatter i Lemming efterskrevne aftægt hendes livstid, samt holde hende fri for kongelig tynge, og nu stod han til vedermåls ting og var sit brev gestændig, for Margrete Nielsdatter har afstået og solgt 4.parten af Lemming bondegård til ham, som hun indtil nu har påboet

(67)

** Didrik Uttermøllen på husbond Hans Friis til Klausholm hans vegne lod fordele efterskrevne, som skylder for får, de har haft på foder 1659

** Didrik Uttermøllen på KM og lensherrens vegne fremlagde et forbud, at da en del i herredet holder stor uskikkelighed med brændevins kro og salg imod øvrighedens forbud, hvorover der dagligt klages over slagsmål og bordag, ligesom anden uskikkelig levneds forhold, så forbydes alle at holde kro med tapning og salg af brændevin, med mindre de vil have varerne forbrudt og straffes

(68)

21/5 1661.

** Gravers Jensen i Skygge. navng vidnede, at da de 1659 var på marken at høste byg og boghvede med ham, da lod han blive stående halvparten af afgrøden uhøstet, som Jens Christensen i Bøglund, der skiftede halvgård med Gravers Jensen, for retten vedgik at have fået

** Jens Rask i Gravballe på Christen Andersen i Nebel hans vegne lod fordele Jens Nielsen i Tandskov for hans løn

** Peder Jensen Mørk lod fordele Niels Nielsen i Gødvad for gæld efter hans forpligt dateret 17/1 1661

(69)

** Poul Nielsen i Ebstrup 3.ting æskede skifte og jævning af Laurids Pedersen i Sinding på hans sl brorbørns vegne i Sinding, som han er lovværge for, af deres fædrene arv, eller stille nøjagtig forløfte efter forordningen

** Peder Mørk tilsatte og befalede Anders Mortensen i Gødvad Christen Pedersen sst Christen Jensen Laurids Pedersen i Sinding Villum Pedersen Salmand Nielsen i Sejling Christen Lauridsen Jens Madsen i Lemming at have opsyn og varetægt til de ødegårde i deres byer, at intet bortføres derfra, og der ingen skade sker på deres tilliggende jord af kvæg og fæmon, som de skal svare til og stå til rette for, og desuden befalede han herredsmændene at fjerne de visne vindfælder, der tilforn er udvist dem, inden 3 uger

** Peder Baltsersen Brandenborg friskytte, nu boende i Gødvad fremviste et par gamle engelske klædesbukser og trøje, som var pantsat ham af Jørgen Langskytte for hans børns fortæring i 1 1/2 år, og som han tilbød ham at indløse, og fremlagde en landstings stævning til Jørgen Langskytte, om han findes inden eller udenlands

(70)

** Jens Christensen i Bøglund på grev Christian Rantzaus vegne. da sagen mellem ham og Gravers Jensen i Skygge har været opsat 6 uger, blev der afsagt dom: da Gravers Jensen vedgår gælden, som er landgilde 7 rdl lybsk og husbondhold 9 rdl af den gård i Bøglund, han tilforn påboede, så bør han betale eller lide nam

28/5 1661.

(71)

** Niels Christensen i Kragelund 2.ting lyste efterskrevne i Kragelund et fuldt ran til, for de ranede en kedel af hans hus

** Anders Mortensen i Gødvad. synsmænd afsagde deres syn af bygfældigheden på den gård i Gødvad, som han har antaget

** Terkel Pedersen. synsmænd afsagde deres syn på den halvgård i Sinding, som Johan Skomager og Terkel Pedersen sst har fæstet       

(72)

5/6 1661.

** Niels Christensen Sinding i Kragelund. da han har lyst ran over efterskrevne Kragelund bymænd for en kedel, de har fraranet ham, så svarede de, at de havde frapantet ham kedlen efter deres videbrev, for han ikke ville udgive sit tiendekorn, hvorefter nævningene ikke kunne sværge derom

** Peder Jensen Mørk lod opnævne af hvert sogn to vederhæftige dannemænd, som skulle optegne, efter KM forordning, alt det kvæg, hvoraf der skal gives græspenge, som efterfølger

(73)

** Peder Jensen Mørk. efterskrevne sandemænd afsagde syn på en rytter, som omkom i heden ved Skygge forleden vinter i den store snefog og storm, men er ikke blevet fundet, forinden en hund har fundet ham, og der er fortæret så meget af ham, at synsmændene ikke syntes andet, end det var bedst at begrave ham

** Søren Christensen i vester Bording havde med sig en lille dreng Christen Nielsen, barnfødt i Lemming, som han er lovværge for, som han har haft hos sig med sit arvegods i 3 år, og nu begærede han af 4 mænd, at de ville afgøre, hvor meget barnets kost klæder og underhold årligt kunne beløbe sig til, hvilket blev opgjort til 10 sld, som skal afkortes i barnets arv

(74)

** Svend Lauridsen i Kragelund. navng vidnede, at hans isteradhus og ladehus står på rav og vil falde ned, så der behøves efterskrevne tømmer til reparation og opbygning fra nyt

** Gravers Jensen i Skygge. samme vidnede om det, der behøves til hans halvgård, som i branderborgernes tid blev nedbrudt og forbrændt

** Envold Hansen i Kragelund. navng vidnede, at da brandenborgerne var indkvarteret i herredet, og ritmesteren var indkvarteret hos Envold Hansen, da blev hans skrin og tønder med hans fattige formue i, som han havde gravet ned i hus og gård, fundet af dem, og de bortrøvede korn klæder og bohave samt hans ejendomsbreve og andre folks klæder og gods, de havde pantsat til ham, som var opbevaret i en kælder, hvortil de opbrød døren

(75)

** Las Pedersen. navng synsmænd aflagde syn på ødegods i Sinding

** Anders Mortensen. syn på den ødegård i Gødvad, som Rasmus Lauridsen
fraflyttede

(76)

** Niels Nielsen i Gødvad lod fordele Søren Christensen i vester Bording for 6 sld efter hans håndskrift

** Jens Pedersen i Balle. da den sag mellem ham og Niels Rask i Bording Jens Rask i Sinding og Niels Sørensen i Gravballe angående 12 skpr rug, som rester på sl Erik Sørensens brev, har været opsat 6 uger, blev der afsagt dom: da Niels Rask i Bording har annammet boet og lovet at betale gælden, så bør han betale de 12 skpr rug

** Anders Lauridsen i Resendal. efter opsættelser i sagen mellem Jens Worm i Linå og Didrik Uttermøllen, blev der afsagt dom: efter Didrik Uttermøllens obligation til Jens Worm på 10 tønder rug på Hids herreds vegne og lensherrens befaling om at betale Jens Worm, hvilket ikke er sket, så bør Didrik Uttermøllen betale de 10 tdr rug eller dets værd inden 15 dage

(77)

11/6 1661.

** Didrik Uttermøllen lod afhjemle syn på enhver skovspart for det, der er hugget deri siden sidste skovsyn

** Henrik Andersen lod afhjemle syn på den gårdspart i Nissetgård, Peder Ibsen nu er påboende, og tilhører Anders Vendelbo i Gravballe

(78)

** Anne Nielsdatter i Gødvad gav tilkende, at hun var stævnet af Anders Christensen i Gødvad, men ingen er fremkommet

** Poul Nielsen i Ebstrup fremæskede sl Maren Tøgersdatters, der døde i Sejling, hendes børn og arvinger Tøger Sørensen i Sejling Christen Sørensen Søren Sørensen Kirsten Sørensdatter samt sl Christen Nielsen, som døde i Sejling, hans yngste datter sl Maren Christensdatter deres arvinger, nemlig Christen Christensen i Linå sl Niels Andersen i Skellerup hans arvinger Anders Nielsen Sidsel Nielsdatter og Else Nielsdatter med deres lovværge Laurids Andersen i Resendal, om nogen af dem kan tilholde sig nogen besiddelse af den halve selvejergård i Sejling, som sl Christen Nielsen og hans yngste datter har forundt og bevilget ham deres livstid, og nu svarede Christen Christensen i Linå på egne og søskendes vegne, at de havde ingen adkomst til gården efter sin sl far og søsters død

(79)

18/6 1661.

(var ingen, som begærede noget, som i tingbogen burde indskrives)

25/6 1661.

** Oluf Rasmussen i Borup på sine egne og bymænds vegne og Henrik Andersen i Gravballe på egne og Gravballe bymænds vegne gav last og klage på Jens Christensen Smed i Borup, for han rejser et nyt hus på menige granders og bymænds jord, til fortrængsel på deres forte og fædrift, imod deres vilje og minde, og forbød ham at færdiggøre det

(80)

** Didrik Uttermøllen. Laurids Andersen og Anne Andersdatter i vester Kejlstrup vidnede, at da prædiken var ude i Balle kirke, så de, at Peder Sørensen i Balle tog noget tømmer i Kejlstrup, som Anders Lauridsen har i varetægt

** Christen Andersen i Kejlstrup 3.ting tilbød Søren Lassen i Gødvad 15 sld, som han havde lånt af ham i svenskens tid, og æskede en kobberkedel, som han satte i pant for de 15 sld, hvilket han benægtede. sagen blev opsat 1 måned

** Jens Pedersen. Simon Jensen hyrde i Balle vidnede, at han i 8 år har vogtet Balle fæ, og da har der været fri fædrift i alle sogneskove undtagen lille og store Hjøllunds kær og gårdsted, men alt andet har ligget under horn og hov undtagen en lille sig. andre, der mindes op til 30 år, vidnede det samme

(81)

** Henrik Andersen i Gravballe lod, efter lægdsmændenes fortegnelse af Svostrup sogn, fordele efterskrevne, som rester til hans far Anders Pedersen Vendelbo for heste og øksne, som han på menige sognemænds vegne udlagde til svensken i kontribution

** Didrik Uttermøllen på KM og øvrighedens vegne gav last og klage over Svostrup Lemming Sejling Serup sognemænd og Mausing bymænd, så mange, som skal vedligeholde Tvilum ålegårds dæmning, som de ofte er blevet tilsagt at gøre, men ikke har villet efterkomme, om de ikke bør betale den skade, der forårsages deraf, samt stå til rette for deres overhørsel

(82)

** Jens Pedersen i Balle på sine egne og granders vegne forbød Christen Rask og Søren Jensen Fisker i Balle at grave jord til blanding i deres fædrift eller andetsteds, som ligger til deres gårde, og de Balle mænd forpligtede sig til hverandre ikke at leje eller låne nogen inderster enten ager eller eng

** Anders Pedersen Vendelbo i Gravballe havde stævnet Niels Jensen i Nisset for 18 skpr byg og et læs hø, som han skylder ham til bondeskyld af den gårdspart af Nissetgård, som han påboer, efter sit fæstebrev, hvortil Niels Jensen tilbød at betale til bonden, som han giver til kongen, hvorefter der blev afsagt dom: Niels Jensen bør betale sin bondeskyld inden 15 dage

(83)

** Didrik Uttermøllen. efter opsættelse af sagen mellem ridefogden og Søren Pedersen i Ebstrup anlangende han uden øvrighedens minde er inddraget og giftet sig med sl Erik Hansens efterleverske i Ebstrup, skønt der ikke er givet husbondhold af hans bo og gård, og han ikke har skiftet med sine stedbørn, hvorfor han bør være i lensmandens minde, udgive sit husbondhold, som han har forpligtet sig til, samt holde lovligt skifte med sine stedbørn, hvilket dømtes

(84)

3/7 1661.

** Poul Nielsen i Ebstrup 3.ting lovbød den 3.part af den halve selvejergård i Sejling, som sl Christen Nielsen og hans datter sl Maren Christensdatter påboede og nu er fradøde, hvortil mødte Søren Sørensen i Sejling og tilbød sølv og penge, da han er født på stavnen og er næst til at købe. varsel til Tøger Sørensen Christen Sørensen Søren Sørensen og Kirsten Sørensdatter i Sejling og til Anne Sørensdatter i Voel

** Anders Knudsen i Nisset begærede høringsdele over Niels Andersen sst for 1 sld, som rester på en hest, hvilket han benægtede ved ed

(85)

** Christen Andersen i Kejlstrup stævnede Søren Lassen i Gødvad, for han forholder ham hans brøggekedel, som han leverede Søren Lassen i svenskens tid i pant for 15 slmk, som han lovede ham igen, når han fik sine penge igen. sagen blev opsat 6 uger

** Didrik Uttermøllen på Christen Jensens vegne i Silkeborg kro tilbød Anders Christensen i Skygge den udlæg og vurdering, han lod gøre hos ham, som han kan bekomme, om han inden 3 uger vil indløse det og betale gælden

(86)

9/7 1661.

(var ingen, som begærede noget, som i tingbogen burde at indskrives)

16/7 1661.

** hr Laurids Jensen præst til Sejling og Sinding og provst i Hids herred lod fordele Niels Christensen Kirkegård i Sinding for gæld

23/7 1661.

** Hans Pedersen. Jens Lassen i Frausing fremlagde KM befaling på borgmester Mads Poulsen i Randers hans vegne, som formelder, at efterskrevne byer og gårde i Hids herred er tillagt at give Mads Poulsen hans hustru og arvinger på Tvilum ladegård den årlige landgilde gæsteri sagefald ægt og arbejde, som de plejer at give og gøre til KM af Arilds tid

(87)

** hr Laurids Jensen præst til Sejling og Sinding sogne gav last og klage over sine grander og naboer, de Sejling bymænd, for deres vangegærder, som de ikke efter loven holder ved lige, men ligger moxen øde, hvorover han daglig fanger skade på sit korn og eng, som han mener, at de bør erstatte

** Anders Lauridsen i Resendal. efter opsættelse i den sag mellem Anders Vendelbo i Gravballe og Peder Ibsen i Nisset, blev der afsagt dom: han bør efter sit brev betale Anders Vendelbo 57 sld, og der foruden have sit fæste forbrudt for husets bygfældighed

(88)

30/7 1661.

** Didrik Uttermøllen 3.ting tilbød Niels Nielsen i Gødvad, det udlæg, der blev gjort ham for gæld til ridefogden, om han vil indløse det og betale inden 3 uger

** Didrik Uttermøllen. efter 6 ugers opsættelse i sagen mod Kirsten Sørensdatter i Sejling angående de 3 horebørn, som hun i skørlevned har avlet, og de to med en kones ægtemand, nemlig Jens Mortensen Smed i Sejling og satte i rette, om hun ikke for sit letfærdige levned bør rømme lenet eller at straffes efter loven. dom: hun bør rømme lenet for sit skammelige levned

6/8 1661.

(89)

** Didrik Uttermøllen lod fordele Søren Pedersen i Ebstrup, for han forholder sig modvillig og ikke vil indstille sig i lensherrens minde for husbondhold af den halvgård i Ebstrup, som han har nedsat sig i, efter sin egen forpligt

** den sag angående brøstfældighed på Tvilum ålegårds dæmning blev med bevilling på begge sider endnu opsat

** Didrik Uttermøllen. efter opsættelse i den sag mellem hr Palle Pedersen i Linå og Laurids Andersen i Resendal anlangende 1 td boghvedegryn, som rester af sl Niels Andersen, som døde i Skellerup, som Laurids Andersen, børnenes farbror og værge, bør betale, blev der afsagt dom: Laurids Andersen bør på sin sl brors børns vegne, som han er lovværge for, betale samme tønde boghvedegryn

** Didrik Uttermøllen begærede af Peder Bodholt i Borup kopi af den landstings stævning, som han og Niels Jensen sst lod forkynde for 8 dage siden anlangende vurdering hos dem

(90)

** Didrik Uttermøllen. efter opsættelse i den sag angående resterende stedsmål blev der afsagt dom: Christen Nielsen i Balle Jens Rask sst Niels Mortensen i Vallerbæk Hans Tomasen i Ebstrup Mikkel Tomasen i Gødvad Morten Olufsen i Balle Peder Jensen i Sinding Jens Pedersen sst bør betale deres restants

13/8 1661.

** Didrik Uttermøllen på ridefogedens vegne tilbød Niels Jensen i Borup og Peder Bodholt sst at indløse 3 køer og 7 får og lam, som er fravurderet dem, for vurderingens sum, så skal de straks få dem igen

(91)

** dernæst æskede herredsfogeden kopi af den landstings stævning, som Peder Bodholt lovede for 8 dage siden, men han ville ikke efterkomme sit løfte

** Didrik Uttermøllen. vurderingsmænd afsagde deres vurdering af to traver rug på Søren Christensens toft på Balle mark, som tilhørte Anne Christensdatter, sl Peder Lauridsens efterleverske, som blev udlagt til Jens Pedersen i Balle for hr Mads Andersen i Kragelund hans gælds fordring

20/8 1661.

(var ingen, som begærede noget indskrevet i tingbogen)

27/8 1661.

** Christen Andersen. navng vidnede, at de så, Christen Andersen i Kejlstrup leverede Søren Lassen i Gødvad sin brøggekedel til pant for 15 mk, som han havde lånt til sin skat til de svenske, og Søren Lassen lovede ham kedelen igen, når han fik sine penge igen

(92)

** delefoged Didrik Uttermøllen i Ebstrup 3.ting tilbød Christen Rask i Mausing det udlæg af en ko, som er gjort hos ham, om han vil indløse den og betale restantsen, så kan han gerne bekomme den igen

** Didrik Uttermøllen lod læse ridefoged Peder Mørks befaling til Christen Lauridsen i Lemming om at være skovfoged over Lemming skov og se til, at intet bliver hugget, eftersom skoven efter ufredstiden befindes at være ilde forhugget efter synsvidnes formelding, og det under straf som selvskyldner, og derfor at stå til rette

(93)

3/9 1661.

** den sag med brøstfældigheden på Tvilum ålegårds dæmning blev endnu opsat 6 uger

** Simon Nielsen Peder Baltsersen. Simon Nielsen i Rævshale mødte og fremlagde en kontrakt mellem ham og Peder Baltsersen i Rævshale, at de er blevet forligt om den tvist, der har været mellem dem om deres huse gårdsrum og tofter, som er blevet delt mellem dem som følger

(95)

** Didrik Uttermøllen tilsagde alle og enhver i herredet, som skylder til slottet småbederi penge høns gæs og lam eller andet efter jordebogen, at lade det klarere på skriverstuen inden 8 dage, såfremt de ikke vil lede dele

** Didrik Uttermøllen lod fordele efterskrevne i Kragelund sogn for resterende skat, som ridefogden betalte til den major, som lå i Resendal forleden år 1660

** Envold Hansen i Kragelund lod fordele efterskrevne for gæld

(96)

10/9 1661.

** Frands Eskesen. navng vidnede, at de var tilstede i Kragelund i Envold Hansens gård, hvor den brandenborgske ritmester var indkvarteret, og han lod kalde for sig Envold Hansen Rasmus Eriksen Frands Eskesen og Jens Nielsen alle i Kragelund og befalede dem at skaffe 2 færdige øksne, som han ville sætte på stald, som Envold Hansen og Frands Eskesen leverede på deres egne og på Rasmus Eriksen og Jens Nielsen deres vegne, som lovede at betale dem hver sin anpart af de to øksne, når det blev fred. varsel til Jens Nielsen og Anne Eriksdatter førnævnte Rasmus Eriksens arving

** Didrik Uttermøllen lod fordele efterskrevne efter slotsskriverens fortegnelse for Vejlerejser, som de rester med, samt for resterende smørlandgilde efter restantsens indhold

(97)

** i lige måde lod han fordele så mange af hvert sogn, som rester med penge til dem, som lod tyve hænge i Hids herreds galge, af hver helgård 4 sk af halvgård 2 sk og inderster 1 sk

** Villum Pedersen i Sejling lod fordele så mange i Sejling sogn, som rester med penge til Sejling kirke af kirkens tiende før fjendernes tid, da Villum Pedersen var kirkeværge

** Poul Nielsen i Ebstrup lod fordele efterskrevne for gæld

(98)

** Villum Pedersen i Sejling gav last og klage på sin hustrubror Las Jensen sst for 4 skpr havresæd, han tog fra hende, og som hun havde sået i deres fælles jord, og han spurgte Las Jensen, om han ville unde sin søster hendes arv efter hendes sl forældre, eftersom han sidder i et fælles bo, som tilhører ham og hende, hvortil han svarede, at når skifte har stået og gælden betalt, skal hun bekomme sin arv

** Envold Hansen i Kragelund tilbød Jens Nielsen Klode sst at indløse følgende, som han har pantsat for 14 sld, hvortil han svarede, at ved første lejlighed, når han får penge, vil han indløse det

17/9 1661.

** Anders Iversen skovrider i Funder 3.ting forbød alle at holde geder imod hans bestallingsbrev, vildtbanen til skade og afbræk under gedernes fortabelse, og der foruden at stå til rette for ulydighed, hvorefter enhver ved sig at rette, og for skade at tage vare

(99)

** Jens Sørensen i Nisset gav last og klage på hans grande Niels Jensen sst for en forte mellem hans isterad og Niels Jensens lade, hvilken forte strækker sig ud på Jens Sørensens gårds jord, hvorved Niels Jensen fordærver hans korn og græs med sine geder kvæg og fæmon

** Tøger Sørensen i Sejling. Villum Pedersen og Salmand Nielsen i Sejling vidnede, at Tøger Sørensen havde fået af sin mor og søskende en kvie at føde den vinter, de brandenborgske var der indkvarteret, og da deres fortæring ikke kunne strække, tog brandenborgerne samme kvie og slagtede og fortærede den, og nu bekendte Tøger Sørensen, at hans mor begærede samme kvie at måtte udlægge til rytternes fortæring af alle gårdene, og lovede ham derfor sin betaling 10 sld. Søren Tøgersen og anden Søren Tøgersen i Sejling vidnede, at de gav varsel til Poul Nielsen i Ebstrup Christen Sørensen i Sejling Kirsten Sørensdatter Karen Sørensdatter med lovværge og Christen Christensen i Linå
 
(100)

** Didrik Uttermøllen lod fordele Anders Lassen i Kejlstrup for vindfældetræ, som han er i forlov for

24/9 1661.

** Mads Christensen i Årestrup, kirkeværge til Karup kirke, lod fordele efterskrevne for restants til kirken

(101)

** Envold Hansen i Kragelund på hr Mads Bering i Kragelund hans vegne tilbød Boel, Niels Christensens hustru i Elling ?, og hendes datter Anne, Niels Rodkærs hustru sst, Johanne Mads Ebbesens hustru det udlæg, som er gjort ham, om de vil indløse det og betale gælden

** Niels Sørensen i Gjessø spurgte Laurids Jensen i Funder, hvor og af hvem han havde bekommet den sorte hesteplag, som Niels Sørensen fandt hos ham, og som stjålet fra ham sammen med en anden plag i brandenborgernes tid, hvortil han svarede, at han fik samme plag af Søren Christensen Bødker i Elkær for et brunblisset øg, hvilket blev bekræftet af hans grander
 
(102)

** Bertel Sørensen. Jens Rasmussen i Balle på sin trolovede fæstemø Kirsten Pedersdatter, barnfødt i øster Bording, hendes vegne gav Bertel Sørensen i Bording by afkald for hendes arv efter hendes far sl Peder Rasmussen, som boede og døde i øster Bording, som hendes sl farbror Niels Rasmussen i Hauge nogen stund har haft under værgemål

** Didrik Uttermøllen. synsmænd aflagde syn på en eg i Lemming skov, hvoraf 2 grene var hugget af. varsel til Jens Jensen og Niels Jensen i Lemming

** Jørgen Madsen i Stenholt skovrider 3.ting forbød alle og enhver efter denne dag at holde geder under gedernes fortabelse til øvrigheden, hvortil Envold Hansen Frands Eskesen Jens Nielsen Christen Lassen i Kragelund tilbød gerne at ville holde KM skove og vildtbane uden skade for deres geder, eftersom de har højhedes .... til dem, om de fattige folk i Kragelund måtte beholde deres geder til deres store fornødenhed, eftersom den største del af deres kvæg køer og fæmon i denne ufredstid er frarøvet dem

(103)

** Niels Pedersen. Jens Rasmussen i Sinding med fuldmagt af sl Kirsten Rasmusdatter, Niels Pedersens sl hustru, hendes søskende svogere og samtlige arvinger, nemlig af Niels Rasmussen i Sinding på sine egne vegne Jens Nielsen i Voer på sin hustru Maren Rasmusdatters vegne Rasmus Eriksen i Resdal på sin mor Anne Rasmusdatters vegne Peder Eriksen ved Hampen sø på sine egne og sin søster Anne Eriksdatters vegne Niels Andersen i Bording mølle på sin hustru Maren Eriksdatters vegne Peder Andersen i Hinge på sin sl broderbørns vegne, som han er lovværge for, Jens Rask i Sinding på sin hustru Maren Rasmusdatters vegne samt Anne Nielsdatter i Gødvad på sine egne vegne og sin lovværge Poul Nielsen i Ebstrup gav sl Kirsten Rasmusdatters efterlevende husbond Niels Pedersen i Sejling afkald for deres arv efter deres søster og frænde, undtagen den part i gården, som Salmand Nielsen i Sejling på sine søskendes vegne kan være berettiget

(104)

** Peder Jacobsen i Viborg forrige ridefoged til Silkeborg. efter 6 ugers opsættelse i den dag angående udlovet stedsmål og husbondhold blev afsagt dom: de indstævnede efter Peder Jacobsens restants bør betale hver sin kvota inden 15 dage

(105)

1/10 1661.

** Rasmus Nielsen. Jens Rasmussen i Balle på sin trolovede fæstemø Kirsten Pedersdatter, barnfødt i øster Bording, hendes vegne gav Rasmus Nielsen i Hvinningdal på sin søster Boel Nielsdatter i Hvinningdal, sl Christen Christensens efterleverske, hendes og hendes børns vegne, førnævnte sl Christen Christensens arvinger, afkald for al den arv, Kirsten Pedersdatter kunne tilfalde efter hendes far sl Peder Rasmussen, som boede og døde i øster Bording, som sl Christen Christensen nogen stund har haft under værgemål efter sl Niels Vinters død i Hauge, så han takkede dem godt og kvitterede for al videre tilkrav

(106)

** Søren Christensen i vester Bording lod fordele Niels Pedersen i Nisset for 9 mk efter hans brev, dateret 30/11 1658

8/10 1661.

** Peder Jensen Mørk efter KM brev angående bygningstømmer til skibe lod opnævne efterskrevne dannemænd, der skal være KM skibsbyggere behjælpelige med at opsøge og besigtige de træer, der kan være tjenlige dertil

(107)

** Peder Jensen. synsmænd afhjemlede syn på Sejling Sønderskov, hvor der var hugget 21 egetræer, små og store, siden sidste skovsyn

(108)

** Peder Christensen i Grågård lod fordele Christen Nielsen i Skygge for rest af gæld på en hest

15/10 1661.

** Rasmus Andersen i øster Bording. navng vidnede, at han i denne ufredstid er blevet forarmet, sin formue fraskatteret og frarøvet, sine egne såvel som andre børns børnegods, som han havde under værgemål, så han ikke kan udrede det. varsel til Anne Pedersdatter og Kirsten Pedersdatter i Sejling, sl Peder Lassens arvinger, med deres lovværger

(109)

** Ambrosius Lauridsen Smed i Balle lod fordele Niels Poulsen i Balle for 5 sld, som rester på hans brev på 20 dlr

** Jens Poulsen i Lemming lod fordele Niels Nielsen Dal i Lemming for  5 mk, som det af lægdsmændene er tillagt ham at betale i en ko, som han på grandernes vegne udlagde i kontribution til de svenske

** Henrik Andersen i Gravballe skovrider 3.ting forbød alle og enhver at holde geder, så vidt skoven vildtbanen og hans område strækker sig, under gedernes fortabelse til øvrigheden

(110)

22/10 1661.

** Jens Poulsen i Lemming lod fordele Mikkel Pedersen i Lemming for forskellig gæld, som han gav sl Mikkel Pedersens hustru Maren Jensdatter med børn og arvinger til sag for
 
** Peder Christensen og Christen Gundesen i Svostrup gav last og klage over de Svostrup gadehusinderster, som med deres svin heste kvæg og fæmon øder og fordærver deres forter og marker, og forbrænder deres gærder, og de giver andre husværelse hos dem uden øvrighedens tilladelse, hvorfor de advarer alle og enhver at afholde sig fra sligt nat eller dag, og fanger nogen derover skade på dem selv deres kvæg eller fæmon, da at have det for hjemgæld, og desuden gav de last og klage over en del inderster, der mod forordningen holder øl og brændevinssalg, hvorved ryttere og soldater, der marcherer frem og tilbage ad den store alfare vej, forledes til natteleje, de fattige mænd til ulidelig besværing med øl og mad heste får og andet til deres fornødenhed, de fattige mænd til fortrængsel, hvorfor de begærer af den fromme øvrighed, at det ulovlige krohold måtte afskaffes

(111)

** Didrik Uttermøllen stævnede efterskrevne i Hids herred, som bruger og besidder selvejergårde for dom, da de ikke har betalt husbondhold, og deres navne findes heller ikke indført i jordebogen, hvorfor de må fremlægge kvittering på betalt husbondhold, eller betale 10 rdl af hver helgård til husbondhold. dom: de bør betale

(112)

29/10 1661.

** Niels Pedersen. Morten Lauridsen i Nisset på sin hustru Anne Christensdatters vegne gav hendes stedfar Niels Pedersen Brorup i Gravballe afkald for hendes arv efter hendes far sl Christen Pedersen Bonde, som boede og døde i Gravballe, samt arv efter hendes søstre Mette Christensdatter Johanne Christensdatter Karen Christensdatter, som boede og døde i Gravballe, og hun takkede ham godt for godt skifte og jævning

(113)

** Didrik Uttermøllen fremlagde en skriftlig seddel fra præsten i Kragelund hr Mads Bering angående mølleren i Klode mølle, som beklagede sig over at have modtaget en falsk toldseddel, hvilket han beder Peder Jensen Mørk tage sig af. og nu for retten vidnede navng, at de var tilstede i præstens stue, da Frands Eskesens hustru Maren Jensdatter kom ind og begærede en toldseddel for korn, hun ville lade male i Klode mølle, hvilket blev hende nægtet, idet hun først skulle betale den forrige toldseddel, hvorpå hun gik. Jens Mikkelsen møller i Klode mølle vidnede, at to af Frands Eskesens piger kom kørende med byg, de ville have malet, og leverede ham en toldseddel, men da han ikke kunne læse, sendte han den til Stenholt for at læses af Jørgen Madsen, og da fik han først at vide, at den var falsk, da byggen næsten var malet. varsel til Frands Eskesen i Kragelund hans hustru Maren Jensdatter og piger Margrete Frandsdatter Dorete Frandsdatter med lovværger

(114)

** Didrik Uttermøllen 4.ting havde stævnet alle hel og halvgårdsmænd i herredet for dele, eftersom han i denne ufredstid på Hids herredsmænds vegne havde udgivet sit brev på 10 tdr rug til Jens Worm i Linå for den svenske kvartermester Caspar Prim for hans egen og stedsehavende mangfoldige folks traktement, for hvilket Jens Worm har forhvervet dom, hvorfor ham mente, herredsmændene burde holde ham fri for de 10 tdr rug, og hvis de ikke godvilligt ville betale af hver helgård 3 fdk korn og af hver halvgård 1 1/2 fdk, eller penge i stedet, da at lide høringsdele

(115)

** Didrik Uttermøllen lod fordele efter ridefogdens restants

** Jens Pedersen i Balle lod fordele efterskrevne Balle bymænd efter deres brev dateret 10/8 1658 for en hest, som han ydede til svensken i Linå på deres vegne, hvorfor de lovede ham 12 sld

(116)

** Niels Sørensen i Balle lod fordele efterskrevne af Balle bymænd efter videstaven, for det, de på deres grandestævne efter deres vedtægt for deres kvæg og fæmon, som har gjort skade på eng og korn, og de derfor er skrevet på videstaven

5/11 1661.

** Didrik Uttermøllen lod afhjemle syn i Gødvad skov på det, der ligger usolgt af de forrige vindfælder

** delefoged Didrik Uttermøllen stævnede alle i hvert sogn imod dom, angående skyld til slottet efter jordebogen samt for borgekorn forleden åringer samt anden gæld efter en restants og begærede dom, som lød: enhver bør betale sin gæld inden 15 dage

(117)

** Didrik Uttermøllen lod afhjemle syn i KM skove, om der nogetsteds skulle findes egeolden, der kunne komme KM til fordel, men de fandt intet, der kunne takseres til andet end fugleføde

** Didrik Uttermøllen lod afhjemle syn på Engbroens brøstfældighed

(118)

** Maren Eriksdatter, barnfødt i vester Kejlstrup, sl Erik Iversens datter klagede, at hun i denne ufredstid ikke har kunnet tjene til hendes klæder, som er ganske opslidte, og da hun er tjenesteløs, begærer hun af hendes formynder, at der måtte leveres hende noget af hendes fædrene og mødrene arv til klæder og livs ophold i denne dyre tids tilstand, hvorpå Niels Lauridsen i Serup hendes formynder lovede at skaffe hende af det, han havde under værgemål, og Niels Rask i Bording Jens Rask i Sinding Søren Nielsen i Nisset hendes formyndere lovede at skaffe hende 2 sld af det, de af hendes fædrene og mødrene arv havde under værgemål

** Didrik Uttermøllen. navng vidnede, at enhver i deres sogn havde været med herredsfogeden og delefogeden i hver mands lade hus og gård overalt i herredet at granske og erfare en hver mands formue af korn kvæg og fæmon

(119)

12/11 1661.

** stævning til Gravers Jensen i Skygge for vidner og lovmål, der kan forhverves over ham angående den gæld, som Mads Rasmussen foged på Vig har forhvervet dom for

** Anders Lauridsen i Resendal på Søren Lauridsen, barnfødt i øster Kejlstrup, hans vegne 3.ting lovbød al den lod og part, som arveligt er tilfaldet ham efter hans sl far Laurids Sørensen, som boede og døde i den selvejer bondegård øster Kejlstrup, som Christen Andersen nu påboer, med tilhørende tofter og huse i Gødvad. varsel til Anne Lauridsdatter, barnfødt i samme gård, Maren Tomasdatter i Lemming, og landstingsvarsel til Søren Lauridsen, barnfødt i øster Kejlstrup, og Rasmus Nielsen, barnfødt i Sejling. Salmand Nielsen i Sejling svarede, at dersom førnævnte Rasmus Nielsen, hans bror, er ved døden afgangen, så tager han lod i samme gård efter ham, hvortil blev svaret, at samme part er af samfrænder og lensmandens fuldmægtig sat for skæppeskyld

(120)

** Anders Lauridsen på Christen Andersen i Kejlstrup hans vegne 3.ting lovbød det hus i Gødvad, som Christen Christensen Skrædder har iboet, som Christen Andersen med sin forrige hustru sl Sidsel Lauridsdatter har arvet købt og indfriet

** Jens Poulsen. Søren Christensen i Kellerup på sin hustru Berete Eriksdatters vegne gav hendes formynder Jens Poulsen i Lemming afkald for arv efter hendes far sl Erik Iversen og mor sl Maren Andersdatter, som begge boede og døde i vester Kejlstrup og efter hendes oldemor sl Maren Jepsdatter, som døde i Folmer ?, som han har haft under værgemål, og han takkede ham på hustrus vegne godt for godt skifte og jævning

(121)

19/11 1661.

** Rasmus Nielsen. navng i Kragelund, som mindes op til 50 år vidnede, at de huse og jord, som sl Niels Andersen i Kragelund med sin hustru sl Anne Lasdatter påboede, som de for nogen tid siden er fradøde, hørte til den halve selvejer bondegård i Kragelund, som sl Niels Christensen Hvinningdal påboede, som han afkøbte sl Peder Pedersen Bonde i Kragelund, hvilke huse sl Niels Andersen og hustru har aftaget til deres aftægt deres livstid, da de solgte og afhændede gården til sl Peder Pedersen Bonde i Kragelund, og Christen Pallesen, som nogen tid tjente førnævnte sl Niels Andersen, er ikke arving til samme halve bondegårds huse, men med vrang undervisning har fæstet det af øvrigheden, skønt de aldrig har været gadehuse, men efter sl Niels Andersen og hustrus død igen skal følge førnævnte halve selvejer bondegård, som Rasmus Nielsen og hans hustru, førnævnte sl Niels Christensens datter, nu påboer. varsel til lensherren og Christen Pallesen

(123)

** Christen Andersen. Anders Lauridsen i Resendal på Søren Lauridsen, barnfødt i øster Kejlstrup, hans vegne solgte og skødede fra ham og til hans svoger Christen Andersen i øster Kejlstrup og hustru Anne Hansdatter den part, som har arvede i samme selvejer bondegård efter sin far sl Laurids Sørensen, som boede og døde sst

(124)

26/11 1661.

** Jens Andersen. Rasmus Andersen i Balle bekendte, at han havde annammet af Jens Andersen i Hvinningdal 7 sdl, som han skyldte ham efter hans brev, som i denne ufredstid er blevet borte, hvorfor det skal være kasseret og magtesløst

** Anders Lassen. Laurids Andersen i vester Kejlstrup vidnede, at da de brandenborgske var indkvarteret i herredet, og Otto Bogbinder lå indkvarteret i vester Kejlstrup, da var han i Torslev med sin far Anders Lassens øg og vogn med proviant, og ingen fællesskab eller hjælp havde af nogen til samme rejse, som blev bevidnet

(125)

** Niels Lauridsen. synsmænd afhjemlede syn på en rugager i Hauge, som Niels Lauridsen sst foreviste dem, hvor der var frapløjet 1-2 furer og lagt til Las Bertelsens ager, som ligger i ren med ham

** hr Laurids Jensen sognepræst til Sejling Sinding og provst over Hids herred klagede og gav tilkende den store brøst og skade, han i denne ufredstid havde udstået, så hans ganske formue med børnegods er frarøvet og fraplyndret ham, og fæ kvæg heste og korn pludselig frarøvet ham, ligeledes sølv messing kobber og tin og andet boskab, som blev sønderbrækket og sønderslået af fjenderne, så han om nattetide med sin hustru og børn måtte søge skoven i største elendighed, så han fattige mand ikke kam komme til sin avl som tilforn, hvilket blev bevidnet af efterskrevne herredsmænd. varsel til Niels Pedersen i Sejling og hans hustru Anne Nielsdatter

(126)

** Peder Lauridsen. Christen Andersen i øster Kejlstrup solgte og skødede fra sig og til Peder Lauridsen, født sst, det gadehus i Gødvad, som Christen Christensen Skrædder tilforn iboede

(127)

3/12 1661.

** Jens Jensen i Lemming lod fordele efterskrevne i Lemming for markmandsløn, som han er i forlov for til markmanden, der forleden sommer vogtede deres enge og korn, samt så mange, som rester til ham selv for rejsepenge til København

(128)

** Jens Worm i Linå. da delefoged Didrik Uttermøllen i Ebstrup i svenskens tid på menige Hids herredsmænds vegne har lovet og kautioneret til Jens Hansen Worm for 10 tdr rug for den svenske kvartermesters fortæring, som en tid lang lå i Linå til Jens Worm i kvarter med sit stedsehavende selskab og rytteri daglige fortæring efter delefogedens udgivne brev, så begærede Jens Worm i dag udlæg og vurdering, da sagen er næsten et år gammel, hvortil herredsmændene svarede, at dersom Jens Worm ville lade det bero til skt Mikkelsdag 1662, ville de give af hver gård 1 skp rug i alt 120 skpr, hvortil Jens Worm svarede, at såfremt de straks med forlovsmænd ville forsikre ham derom, så ville han være fornøjet, hvorefter efterskrevne herredsmænd een for alle og alle for een lovede det

(129)

10/12 1661.

** Søren Christensen i Balle. Christen Lauridsen i Hvinningdal lovede sin svoger Søren Christensen i Balle, at holde ham fri for al gæld, der kan kræves efter Søren Christensens hustrus far sl Oluf Nielsen, som boede i Balle

17/12 1661.

** Christen Nielsen i Balle lod fordele Jens Rasmussen i Balle for 8 1/2 sld, som han skylder ham for den 1/4 gårdspart i Balle, som Christen Nielsen påboede og oplod ham, og som han har fæstet

(130)

** Las Jespersen i Serup. navng vidnede, at ved kyndelmissetide 1658, da de brandenborgske blev indkvarteret her i herredet, da blev der indkvarteret hos Las Jespersen en ritmester med sin frue og selskab, og da gennede efterskrevne mænd nogle stude til Vinderslevgård, hvor de ville have dem forvaret, hvoraf nogle stude blev hentet hjem til ritmesteren, og andre slagtet på gården

** Anders Lauridsen i Resendal lod fordele efterskrevne for resterende brokorn til Resenbro for næst forleden 2 år

(131)

** Peder Lauridsen i Kejlstrup lod fordele Isak Tomasen i Balle

** Jens Andersen Degn i Gødvad lod fordele efterskrevne i Balle for sin løn og degnerente

(132)

** Hans Lassen i Frausing på borgmester Mads Poulsen i Randers hans vegne efter opsættelse begærede dom i den sag mod efterskrevne selvejerbønder i Serup sogn angående modvillighed med at gøre deres arbejde til Tvilumgård ligesom deres medtjenere, som de er pligtige til, hvortil selvejerne svarede, at de allerede havde gjort deres arbejde til Tvilum ladegård og ålegård som deres sognemænd, hvorefter der blev afsagt dom: da KM skøde til borgmesteren fremlægges, som blandt andre omfatter bønderne i Serup med herlighed frihed ægt og arbejde, så bør efterskrevne selvejere gøre deres ægt og arbejde som andre deres naboer

(133)

24/12 1661.

** Jens Christensen i Bøglund med fuldmagt af Frands Nielsen i Lind på husbonds vegne tilbød Gravers Jensen i Skygge at indløse den stud, som blev fravurderet ham for 14 sld gæld, hvortil han svarede, at når han får studen at se, vil han indløse den

7/1 1662.

(134)

** Didrik Uttermøllen lod afhjemle syn på Jens Skrædder i Rydal i Funder og hans hustru Mette Christensdatter deres sår. varsel til Peder Nielsen i Funder

** Niels Lauridsen i Serup stævnede Niels Rask i Bording Jens Rask i Sinding Søren Nielsen i Nisset Niels Christensen og Peder Andersen Smed i Serup for høringsdele, for de ikke vil give ham afkald efter sl Erik Lauridsen, som boede og døde i Serup. sagen blev opsat 14 dage

** Didrik Uttermøllen. Niels Nielsen og Anders Mortensen i Gødvad vidnede, at de havde set, at Niels Lauridsen i Resendal Peder Christensen Bonde sst Anders Rasmussen i Gødvad med flere sst havde afført af Gødvad skov af den vindfælde, som de til øvrigheden skal give penge for og er tilvurderet dem

(135)

** Rasmus Nielsen. Tomas Jacobsen i Tollund, som mindes 40 år, og Inger Lasdatter i Ravnholt, som mindes 50 år, vidnede, at de huse i Kragelund, sl Niels Andersen og hustru sl Anne Lasdatter påboede, er bondeeje og er af den halve selvejer bondegård i Kragelund, sl Niels Christensen Hvinningdal påboede, og som sl Niels Andersen og hans hustru havde aftaget til deres vedtægt at bo på deres livstid, men efter deres kontrakt skulle den efter deres død gå tilbage igen

(136)

14/1 1662.

** Gregers Mikkelsen stævnede Frands Eskesen i Kragelund og Jens Mikkelsen Møller i Klode mølle for dom angående den falske toldseddel. sagen blev opsat 3 uger

** Gregers Mikkelsen, der tjener på Silkeborg, i delefogedens fraværelse begærede dom i den sag angående resterende landgilde. dom: de indstævnede bør betale deres landgildekorn og penge og andet, som jordebogen omformelder, inden 15 dage

(137)

** Rasmus Knudsen i Tandskov, kirkeværge til Serup kirke, lod fordele efterskrevne Serup sognemænd, hver for sin anpart af kirkekorn, som de dette år er tillagt at betale
 
21/1 1662.

** Villum Pedersen i Sejling. budfoged Niels Pedersen i Sejling vidnede, at han ingen befaling har fået af ridefogeden til at tilsige Villum Pedersen til noget af slottets arbejde, men når han tilsagde de andre sognemænd til slottets arbejde, havde han også tilsagt Villum Pedersen, da han ikke vidste, at han skulle være fri, for han skulle tage vare på skoven. andre vidnede om de mange gange, Villum Pedersen havde gjort arbejde for slottet, og med hvad

(138)

** Isak Tomasen i Balle afsagde ransnævningetovet, han næst forleden år var i

(overleveret denne tingbog her på Silkeborg 22/1 1662)

(1)

** tingbogens autorisation 1662

(2)

28/1 1662.

** Tomas Jacobsen. navng vidnede, at den fattige mand Tomas Jacobsen boende på en halv selvejergård i Tollund i denne ufredstid er frarøvet og fraskatteret sin ganske formue, så han er så forarmet, at han ikke kan formå at udgive landgilde, desligeste er Niels Nielsen Skov i Funder Jens Jacobsen sst Anders Nielsen i Moselund, boende hver på en halv krongård, også i denne ufredstid meget forarmede og kan ikke udgive landgilde

** Christen Jensen stævnede Søren Rask Niels Nielsen Skov ung Peder Skov i Funder for det, Christen Jensen har at saggive dem til 3.ting i dag 8 dage

(3)

** Jens Rask. Maren Eriksdatter, barnfødt i vester Kejlstrup, og eftersom hendes bror Anders Eriksen, borger i Kristiania i Norge, har skrevet efter hende, at hun straks skulle begive sig derop, så begærede hun en del af sin fædrene og mødrene arv, som sl Erik Lauridsen, som boede og døde i Serup, har haft under værgemål, og nu leverede Rasmus Eriksen i Resdal hende 19 sld, som han har lånt af hendes lovværge af hendes arvelod, og nu stod Rasmus Eriksen med flere af hendes frænder Niels Lauridsen i Serup Jens Rask i Sinding Anders Lauridsen i Resen med hende til vedermåls ting

** Hans Lassen i Frausing med 6 ugers opsættelse på Mads Poulsen borgmester i Randers hans vegne stævnede hver mand i Serup sogn for dom angående deres landgilde for næst forleden år forfalden til Martini 1661, som de resterer med. dom: de indstævnede Serup sognemænd bør betale deres landgilde eller lide nam

(4)

** Anders Lauridsen i Resendal lod fordele så mange af Kragelund Sinding og Gødvad bymænd, som rester med brokorn til Resenbro

(5)

** Jens Rasmussen i Sinding. eftersom den sag mellem Jens Rask i Sinding og Volborg Mouridsdatter i Serup med børn og medarvinger anlangende værgemål, som sl Erik Lauridsen i Serup, hendes husbond, for sl Erik Iversens børn i vester Kejlstrup har haft under værgemål, har været opsat 6 uger, mødte Niels Lauridsen i Serup på førnævnte sl Erik Lauridsens børns vegne, som han er lovværge for, og anden Niels Lauridsen på sin hustru førnævnte Volborg Mouridsdatters vegne og fremlagde skiftebrev efter sl Erik Lauridsen, dateret Serup 5/11 1660, hvori er udlagt til sl Erik Iversens børn en hovedstol på 35 sld, da boet efter denne tids tilstand og KM forordning ikke kunne tåle mere. dom: der kan ikke tilfindes sl Erik Lauridsens børn og arvinger videre at udlægge end det, skiftebrevet formelder

4/2 1662.

** Anders Iversen i Funder lod fordele efterskrevne i Funder for KM tiende, som de har i fæste

(6)

** Las Christensen i Tollund på Funder kirkes vegne, som han er værge for, lod fordele så mange af Funder sognemænd, som rester med kirkens tiende for 1656 og 1660-61

** Villum Pedersen i Sejling med fuldmagt af gefreiter Anders Jensen under major Martin Herrenberg, som lå i Resendal 1660, lod fordele så mange af Sejling sognemænd, enhver for sin anpart af 3 rdl, som Anders Jensen på deres vegne udlagde til det gyldenløvske regiments kvartermester Laurids Steinwinkel for Sejling sogns indkvartering, som de således blev fri for

** Poul Nielsen i Ebstrup lod fordele Christen Sørensen og Søren Sørensen i Sejling sl Maren Tøgersdatters arvinger for 3 rdl, som Poul Nielsen er i forlov for deres mor sl Maren Tøgersdatter til Christen Jensen i Silkeborg kro af hendes skat til de svenske

(7)

** Peder Pedersen Virklund i Funder lod fordele Jens Lauridsen i Funder for forskellig gæld

** Poul Nielsen i Ebstrup lod fordele så mange af Sejling sognemænd, som ikke godvilligt ville betale enhver sin anpart af 8 sld for en okse, som de samtlige købte af Jens Obbesen, der tjente Niels Pedersen i Sejling, som blev udlagt i kontribution til krigsfolket

** Niels Lauridsen Tandskov i Serup. Peder Sørensen i Serup på sin hustru Anne Eriksdatters vegne anden Niels Lauridsen i Serup med fuldmagt af Peder Andersen Højbjerg sst på sin hustru Maren Olufsdatters vegne gav Niels Lauridsen på hans hustru sl Erik Lauridsen, som døde i Serup, hans efterleverske Volborg Mouridsdatter og hendes børns og medarvingers vegne, afkald for arv, som Anne Eriksdatter kunne tilfalde efter hendes far sl Erik Lauridsen og efter hendes mor Mette Olufsdatter, og den arv, som Maren Olufsdatter kunne tilfalde efter hendes søster sl Anne Olufsdatter, sl Erik Lauridsens første hustru. dernæst fremkom Niels Rask i Bording Jens Rask i Sinding Niels Christensen i Serup med fuldmagt af Søren Nielsen i Nisset på sl Erik Iversens børns vegne i vester Kejlstrup, for hvilke de nu er tildømt for deres værgemål, gav Niels Lauridsen i Serup og hans hustru Volborg Mouridsdatter samt hendes børn, sl Erik Lauridsens arvinger afkald for arv, som førnævnte Erik Lauridsen af deres fædrene og mødrene arv har haft under værgemål beregnet efter skiftebrev efter sl Erik Lauridsen til 35 sld, og de takkede for godt skifte og jævning

(8)

** Anders Lauridsen i Resendal. eftersom Christen Jensen i Silkeborg kro begærede 3.ting over de Gødvad sognemænd for KM korntiende på kærven 1660, som han har i fæste og har betalt afgiften til KM, hvortil Anders Lauridsen svarede klagede og gav tilkende, at samme år havde han moxen ingen vårsæd sået og ganske lidt rug, og samme år blev der 8 dage efter skt Volborgdag indkvarteret hos ham major Martin Herrenberg med sit kompagni dragoner, og de blev der til 8 dage før skt Mikkelsdag med mangfoldige heste og hopper og dermed ophjordede og fordærvede både eng og korn, som nat og dag gik løse, hvor de lystede, og da han marcherede, kom der 2.dagen efter skt Mikkelsdag i hans fraværelse en kaptajn med et ganske kompagni soldater, som havde 14 heste og hopper 15 okser og køer 30 får, som med gevalt tog kvarter i 2 dage og nætter, og hans hustru var syg, og da brød de hans ladedør op og udbar KM og kirkens tiende, som stod afsat, enhver part for sig selv ved sin side, og desuden den bedste part af hans egen rug, som de opfodrede til deres heste køer og får og soldaterne til seng, så han ikke beholdt en kærve enten af KM eller kirkens tiende, og derpå eftergav Christen Jensen ham hans tiende

(9)

** delefoged Didrik Uttermøllen i Ebstrup med 6 ugers opsættelse begærede og fik dom over Villum Pedersen i Sejling anlangende den skov i Sejling skov, som lød: da det med tingsvidne bevises, at en del ege i Sejling Sønderskov er hugget siden sidste skovsyn, da bør Villum Pedersen, som skal være skovfoged over samme skov, forklare de egestubbe, som er hugget siden han blev skovfoged

(10)

12/2 1662.
 
** delefoged Didrik Uttermøllen lod fordele Jens Nielsen og Peder Nielsen i Funder for bøder for sår og skader, de gjorde Jens Mikkelsen Skrædder og hans hustru i Funder efter synsvidnes formelding

** Niels Christensen i lille Kær i Sejling. Søren Jensen i Balle på sin hustru Maren Nielsdatters vegne gav Niels Christensen afkald for hendes arv efter hendes mor sl Ingeborg Poulsdatter, som boede og døde i Sejling og efter hendes oldemor sl Anne Sandersdatter, og hun takkede ham godt for godt skifte og jævning

(11)

** Frands Eskesen i Kragelund hans hustru Maren Jensdatter vidnede, at hun med 3 sk gik til hr Mads Andersen Bering i Kragelund, hvor hun fik en toldseddel for at lade male 3 skpr byg i Klode mølle, og samme seddel leverede hun sine døtre, som straks på stedet kørte til Klode mølle, og hun vidste ikke andet, end det var en rigtig toldseddel, indtil hendes døtre kom hjem, idet hverken hun hendes mand eller børn kunne læse, og døtrene Margrete Frandsdatter og Berete Frandsdatter vidnede, at toldseddelen var den samme, som i retten blev læst og påskrevet, og som deres mor kom fra præsten med. varsel til hr Mads Andersen i Kragelund Jens Mikkelsen møller i Klode mølle og Jørgen Madsen i Stenholt

(12)

** Henrik Andersen i Gravballe på hans far Anders Vendelbos vegne stævnede Peder Bodholt i Borup for 4 tdr rug af den rugavl, som blev udlagt for hans krav til sl Rasmus Nielsen i Borup efter skiftebrevs formelding, som han mente, han burde betale, og begærede dom, som lød: Peder Bodholt bør betale de 4 tdr rug eller lide nam

(13)

** Christen Jensen i Silkeborg kro lod fordele Gødvad sognemænd, undtagen Anders Lauridsen i Resendal, for KM korntiende på kærven, som han har i fæste, for år 1660, og ligeledes lod han fordele Niels Christensen i Gødvad for 4 skpr rug

** Christen Jensen i Silkeborg kro tilbød Peder Brandenborg friskuster i Gødvad at indløse 29 sølvknapper og et tinfad, han havde i pant, og det inden 14 dage

** Christen Jensen i Silkeborg kro. navng vidnede, at de var med herredsfogeden og gjorde Christen Jensen udlæg i en stor kulmile i Ballekrog, som nylig var overlagt med tørv, tilhørende Jens Lauridsen og Simon Hyrde i Balle, for 2 sld, Jens Lauridsen var ham skyldig

(14)

** Christen Jensen i Silkeborg kro lod fordele efterskrevne for gæld

** Jens Pedersen i Balle lod fordele Peder Lassen i Balle for gæld

** og i lige måde lod han fordele Jens Jensen Skov i Balle for gæld

** Poul Nielsen i Ebstrup og Villum Pedersen i Sejling, kirkeværger til Sejling kirke, lod fordele efterskrevne i Sejling sogn for kirkens korn 1660

(15)

** Poul Nielsen i Ebstrup lod fordele så mange i Sejling sogn, som skylder for skattekorn 1655, og ikke godvilligt vil betale

(16)

18/2 1662.

** Niels Nielsen. navng vidnede, at 1660, da major Martin Herrenberg lå til kvarter i Resendal fra skt Volborgdag og til Mikkelsdag ringere ungefær 1-14 dage, da måtte de gå med samme majors knægte og en dragon både nat og dag og skiftes til at vogte hans heste og hopper, som var 30 og flere med dragonernes deres, som holdt vagt den ganske sommer, som skulle gå i Gødvads og Resendals eng og korn og ikke de måtte genne dem af kornet, mens gik ledig og løs, hvor de lystede nat og dag, de fattige mænd på deres avl og bjergning til største skade og afbræk, så den ringe avl, som de i største armod havde sået, blev mestendels af samme majors heste og hopper såvel som af det ganske kompagni dragoners heste, når de tit og ofte skulle forsamles, den bedste del opædt og nedtrådt øde og fordærvet, så de ingen tiende kunne udgive, som de nu af Christen Jensen i kroen tiltales for, men derover såvel som fjendernes røveri og udskattering, så blev de af kommissærerne ikke sat for nogen afgift til KM for samme år 1660

** Anders Lauridsen i Resendal. navng vidnede, at det år 1660 om sommeren før skt Volborgdag og til skt Mikkelsdag ringere 14 dage ungefær da major Martin Herrenberg lå i Resendal i kvarter og de dismidlertid var tiltvunget at holde vagt nat og dag over hans mangfoldige heste og hopper med hans knægte ved Guden ved Resenbro i Resendals og Gødvads enge, da så de dag og nat efter anden, at samme majors knægte afbrød øvre og sidetømmeret af Resenbro, som Anders Lauridsen har i fæste, og dermed holdt deres ild og varme for broenden ved lige, imedens og så længe der var græs i engen for deres heste, og dermed spolerede broen ganske, eftersom Anders Lauridsen nyligen havde ladet broen oplægge, som tilforn nogle gange i Guden var udkastet af et parti efter det andet, og dernæst fremkom Anders Lauridsen i Resendal og klagede, at han ikke for samme år 1660 kunne bekomme så meget brokorn, hvormed han kunne reparere broen, meget mindre den sædvanlige afgift udgive, af årsag den største del, som skulle udgive brokorn, en del havde ingen sæd og en del havde hverken vogn eller heste, hvoraf brokorn skulle gives, hvorfor de ikke af kommissærerne for dette år blev takseret for at udgive nogen afgift, af årsag broen stod øde, hvorfor Anders Lauridsen anmodede øvrigheden om nogen forskånsel af afgiften, eftersom han i 4 år i fjendetiden havde måttet holde broen ved lige, som tit og mange gange blev kastet i Guden og bekom intet brokorn, og det måtte ansees samme gård er liggende så godt som for enden af samme bro i den store herstrog og adelvej, og derover af mangfoldige nattelejer røveri og udskattering fraplyndret sin formue og han formodede et mildt og godt svar

(18)

25/2 1662.

** Mads Ebbesen i Stenholt lod fordele Niels Nielsen Vinter i Kragelund for 10 mk, han udlagde for ham i stedsmålspenge

** Envold Hansen i Kragelund lod fordele Peder Andersen i Hjøllund for 2 skpr byg, som han er i forlov for til Svend Andersen i Kragelund

** delefoged Didrik Uttermøllen på øvrighedens vegne lod fordele efterskrevne i Lemming sogn for resterende konsumptions skat af deres kvæg og fæmon, som skulle være leveret til Philippi Jacobi

(19)

** hr Laurids Jensen i Sejling. 24 navng dannemænd vidnede, at hr Laurids Jensen, provst i Hids herred, er gerådet i stor gæld og vidtløftighed, af årsag, at han tog præstegården ganske forfalden og øde, så han måtte anvende sin formue derpå, foruden den store skattering røveri og plyndring, han har udstået i denne fjendetid, sine heste hopper kvæg fæmon korn og fætalje og andet husets formue er frarøvet ham, hans boskab sønderhugget, og nu formedelst den store storm og uvejr er 24 bindinger nedblæst, så han må lade sit brød bage hos sine naboer og øllet brygge i byen, da ovn og skorsten er nedslået, så han behøver hjælp af den kristne øvrighed til forbedring af præstegården og afhjælpning af gæld

(20)

** delefoged Didrik Uttermøllen begærede dom over Frands Eskesen i Kragelund og Jens Mikkelsen i Klode mølle, som skal have malet byg for Frands Eskesens børn efter en falsk toldseddel. dom: da det med tingsvidne bevises, at Maren Jensdatter, Frands Eskesens hustru i Kragelund, samme 3 skpr byg hos præsten at have angivet og fortoldet til Klode mølle at lade male til mel, da kan der ikke kendes deri til de indstævnedes ulempe

(21)

4/3 1662.

** Christen Knudsen. efterskrevne synsmænd afhjemlede deres syn på efterskrevne skove for hvad, der findes hugget nyligt og i fjendetid

(22)

** Christen Knudsen. samme synsmænd afhjemlede syn af bygfældigheden på efterskrevne gårde, derefter syn på Resenbro

(25)

** hr Mandrup Christoffersen i Serup stævnede Peder Poulsen i Lemming kirkeværge for dom angående vinkorn af Lemming sogn 1660-61. sagen blev opsat 6 uger

** Christen Jensen i Silkeborg kro. navng vidnede, at det år de brandenborgske var indkvarteret i lenet, da lå der en major indkvarteret i Nedergård i Sinding, og da blev af hans folk 3 personer dræbt og ihjelslået i Serup Langmark, og af den årsag blev der taget fra Christen Jensen to øksne og to hopper, som blev gennet til samme major i Sinding

(26)

** Anders Lassen. Laurids Andersen i Kejlstrup vidnede, at før de brandenborgske marcherede fra Serup, da kom Las Pedersen i vester Kejlstrup og tog hans far Anders Lassens 2 øg og en vogn og kørte til Kragelund, og de kom aldrig til Kejlstrup igen, og da 3 ryttere og 3 junger var indkvarteret i gården i 18 uger skar hans far hakkelse til deres heste, men Las Pedersen skar ikke en eneste dag, og da de skulle sende en vogn til Ålborg efter kommissekorn, da skjulte Las Pedersen sine heste, og da en rytter tog en af faderens heste, idet hans egen var sprængt, lovede Las Pedersen af betale, når det blev fred, som han ikke har efterkommet, men undsiger hans far på livet. Anne Andersdatter i Kejlstrup vidnede det samme

(27)

11/3 1662.

** Laurids Pedersen. navng vidnede, at sl Laurids Nielsen, som døde i Resendal, var sl Peder Jensen soldat, som døde i København, hans rette lovværge og farbror, sl Jens Nielsen og sl Mette Pedersdatter, som boede og døde i Gødvad, deres søn og arving med flere sine søskende, men de vidste ikke, hvor hans arv blev af. dernæst for retten fremkom sl Laurids Nielsens søn Niels Lauridsen i Resendal og fremlagde tingsvidne 9/8 1642, hvori Laurids Nielsen i Resendal og Mette Pedersdatter i Gødvad med formynder Christen Nielsen i Ebstrup bekendte, at de var forligt om hendes søn Peder Jensens fædrene arv, som han efter sin far sl Jens Nielsen er tilfaldet efter skiftebrev, således at hans mor skulle have det under værgemål uden rente, til han bliver 12 år, hvorefter der skal gå rente af gods og arv, som skal leveres ham, når han bliver sin egen værge. varsel til Anne Sørensdatter i Resendal og hendes børn sl Laurids Nielsens arvinger og Niels Nielsen Ungmand i Gødvad

(29)

** Peder Lauridsen stævnede sl Peder Lassen, som boede og døde i Sejling, hans kreditorer at møde 13/3 til samfrænders sætning på hans gård og ejendom, så mange, der har gæld at fordre, og de var med Peder Lauridsen, børnenes morbror og lovværge, til vedermåls ting

** Tøger Sørensen i Sejling. Poul Nielsen i Ebstrup bekendte at have solgt og afhændet fra sig til Tøger Sørensen den del og part, som Poul Nielsen har haft i den halve selvejer bondegård i Sejling, som Tøger Sørensens mor sl Maren Tøgersdatter påboede, som er den 3.part af samme halvgård, som han er indført i for sin gælds fordring, og er udlagt ham til evindelig ejendom efter breve og tingsvidner, hvilken 3.part var bevilget sl Christen Nielsen og hans datter Maren Christensdatter i begge deres livstid, som de nu er fradøde

(30)

** Tøger Sørensen. da Poul Nielsen i Ebstrup har solgt fra sig og til Tøger Sørensen i Sejling den 3.part af den selvejer bondegård i Sejling, så leverede han nu efterskrevne dokumenter til Tøger Sørensen, nemlig et sætnings tingsvidne 12/11 1644 et tilbudsvidne anlangende denne 3.part 27/10 1646 et indførselsvidne 5/5 1646 et forligsvidne om ager og eng 20/7 1647 en dom 3/11 1648 et vidne om udæskning af breve på samme 3.part 11/6 1661 og lovbudsvidne 3/7 1661, som Tøger Sørensen annammede

(31)

** Poul Nielsen i Ebstrup. Tøger Sørensen i Sejling forpligtede sig til at betale ham 16 rdl, som er rester af de penge, han betalte for den 3.part af hans sl mors halve selvejer bondegård i Sejling

** Jens Rask. Maren Eriksdatter, født i vester Kejlstrup, bekendte, at hun har annammet af hendes fædrene og mødrene arv, som sl Erik Lauridsen i Serup har haft under værgemål 26 sld og af Niels Lauridsen Tandskov i Serup 4 sld, som han har haft under værgemål, for hvilke 30 sld hun nu kvitterede hendes formynder sl Erik Lauridsen og hans arvinger Niels Lauridsen samt Jens Rask i Sinding Niels Rask i Bording og Søren Nielsen i Nisset, som er tildømt værgemål for hende, som hendes frænde Anders Lauridsen i Resendal med hende lovede og godsagde dem skadesløst

(32)

18/3 1662.

** Rasmus Nielsen i Hvinningdal, værge til Balle kirke, lod fordele efterskrevne i Balle sogn, som rester med kirkens korn 1660

(33)

** Mads Andersen og Christen Jensen i Borup bekendte, at de var forligt om huse værelser gårdsted kålgård og abildgård, der ligger til den bolig i Borup, som Niels Andersen og Jens Christensen Skrædder indtil nu har beboet, og som Mads Andersen og Christen Jensen har fæstet, som følger

(35)

25/3 1662.

** Christen Christensen i Birk stævnede Anders Christensen i Skygge for dom på Mads Rasmussen foged på Herningholm hans vegne for resterende landgilde og trællepenge for 1656-57 og for 4.parten 1660 af landgilde og halvparten 1661 af skyld og landgilde. sagen blev opsat 6 uger

** Hans Pedersen Didrik Uttermøllen. herredsfoged Hans Pedersen i Holm lod fordele efterskrevne for resterende landgilde, som er bevilget ham af lensherren på KM vegne for sin bestilling

(36)

** Jens Graversen i Vallerbæk stævnede Peder Baltsersen i Rævshale og hans hustru Birgitte Tomasdatter for dom på Christen Tomasens vegne i Revl angående resterende gæld efter breve af 1651 og 1658. sagen blev opsat 6 uger

2/4 1662.

** Christen Christensen. navng vidnede, at der i Sinding by i denne ufredstid er 3 1/2 gårde blevet ganske øde og folkene afflyttet, og der har ikke været sået eller høstet til gårdene, siden de brandenborgske udmarcherede, førend nu sl gl Anders Nielsens gård er antaget at skal besiddes

(37)

** Laurids Pedersen i Kejlstrup stævnede Anne Sørensdatter i Resendal og hendes børn sl Laurids Nielsens arvinger for dom, som Laurids Pedersen på sine børn såvel som på Rasmus Lauridsen i Gødvad hans børns vegne vil forhverve, for at fremvise skiftebrev efter sl Jens Nielsen i Gødvad, hvis barn er sl Peder Jensen soldat, som skal være død i København, og som Laurids Pedersen og Rasmus Pedersens børn skal være arvinger til, og da der er tilfaldet ham en ganske stor formue efter sin sl far Jens Nielsen, da bør Anne Sørensdatter fremvise skiftebrev og forklare, hvor hans arv er blevet af, eller lide høringsdele. sagen blev opsat 6 uger

** kirkeværge Laurids Andersen i Resendal stævnede hver mand i Gødvad sogn anlangende resterende kirkens tiende 1661

(38)

** Jacob Jensen i Funder opsagde og afsagde det ransnævnings tov, som han næst forleden år har været i

** Jens Pedersen i Balle. Jens Sørensen i Balle gav sin farbror og lovværge Jens Pedersen afkald for sin fædrene arv, som han har haft under værgemål

** Poul Nielsen i Ebstrup lod fordele Jens Rask i Svostrup for gæld

** Poul Nielsen i Ebstrup. Niels Pedersen i Bording forpligtede sig til at betale sin gæld til ham

** delefoged Didrik Uttermøllen i Ebstrup efter slotsskriverens restants lod fordele så mange, som har fæstet gårde og boliger, og ikke har ladet deres navne indskrive i KM jordebog i stedet for deres formænds

(39)

** delefoged Didrik Uttermøllen lod fordele Niels Jensen og Jens Jensen i Lemming for en hel hob resterende landgilde

** Christen Jensen i Sinding fremlagde et skiftebrev dateret Sinding 7/4 1660, som er rette 30.dagen efter sl Peder Nielsen og hans hustru sl Kirsten Christensdatter, som meget tilforn ved døden er afgangen, i overværelse af barnet Anne Pedersdatters oldefar Christen Jensen i Sinding og farbror Poul Nielsen i Ebstrup, som blev forligt om at påtage sig værgemålet for barnets arv 111 dlr

(41)

8/4 1662.

** Peder Baltsersen i Rævshale afsagde og opsagde det ransnævninge tov, han har været i næst forleden år

** Jens Sørensen stævnede sl Søren Jensen Grove, som boede og døde i Sejling, hans kreditorer til samfrændestævne og skifte i Sejling 15/4 og lod opnævne 12 samfrænder, nemlig: Niels Christensen i Ebstrup Christen Andersen i Kejlstrup Søren Eriksen i Lemming Jens Mikkelsen Jens Madsen Søren Jensen i Nisset Morten Lauridsen sst Las Bertelsen i Serup Rasmus Eriksen i Resdal Poul Tomasen i Sinding Salmand Nielsen i Sejling Christen Sørensen sst

** Laurids Andersen i Resendal, kirkeværge til Gødvad kirke, lod fordele så mange af de Gødvad sognemænd, som rester med kirkens tiende 1660, og lod fordele Niels Nielsen i Gødvad, forrige kirkeværge, for det, han rester med til kirken efter kirkens bog

(42)

15/4 1662.

** Las Jensen i Kragelund og Frands Eskesen sst på deres egne og menige bymænds vegne opsagde Kundsø hede, som de har haft fæstet til deres fædrift, så de ingen afgift mere vil svare deraf

** delefoged Didrik Uttermøllen tilbød Søren Nielsen Grove i Sejling hans børn og arvinger, at indløse det udlæg, der er gjort ham på øvrighedens vegne, om de vil indløse det inden 14 dage

(43)

** hr Mandrup Christoffersen i Serup begærede dom over Peder Poulsen i Lemming, kirkeværge til Lemming kirke, angående vinkorn af sognet. dom: kirkeværgen bør betale de tre års resterende vinkorn

22/4 1662.

(44)

** delefoged Didrik Uttermøllen lod fordele så mange efterskrevne i Balle sogn, som har fæstet halve eller hele gårde, og ikke har ladet deres navne indskrive i jordebogen i stedet for deres formænds

** Didrik Uttermøllen fremlagde en skriftlig klage over Poul Nielsen i Ebstrup, for han holder inderster hos sig, som sidder med heste køer får svin og andet fæmon, som de lader gå på marken, som det lyster, så deres rugsæd af deres svin er oprodet, så de ikke kan udgive deres landgilde, og indersterne bruger tørvegrøft og jordblanding, som om de havde stedet og fæstet, hvorfor Poul Nielsen forbydes efter denne dag at holde inderster eller lade deres fæmon findes i marken hos ham eller andetsteds, så vidt Ebstrup grund strækker, under et fuldt hærværk

(45)

** Poul Nielsen i Ebstrup på ovenstående klage fremlagde sit svar, at han efter denne bedrøvelige krig og fejdetid, hvor de har bortrøvet hans heste øg klæder kobber og korn, så han ikke formår at holde tjenestefolk til at høste hans korn, som han plejer, så mener han, at han, ligesom andre bønder, må holde en husinderste til at høste, som er gode ærlige folk, hvorover der ikke er bevist noget tyveri bedrageri eller anden fortræd, så han mener sig fri for tiltale. underskrevet Poul Nielsen egen hånd

** Tøger Sørensen i Sejling på Johanne Jensdatters vegne i Lemming lovbød al den lod og del, som hun arveligt er tilfaldet i jordegods i Nisset Mosegård efter sin far sl Jens Hansen, som boede og døde i Nisset Mosegård, og al den lod og del, hun kan arve efter hendes mor Anne Jensdatter, som endnu lever, og har i 3 ting tilbudt fædrene frænder fædrene gods og mødrene frænder mødrene gods til hvem, som mest vil give og bedst betale, hvortil Poul Nielsen i Ebstrup bød sølv og penge, eftersom han også er lodsejer til Nisset Mosegård, og forbød hende at sælge til andre end ham. varsel til Jens Obbesen i Lemming og Mads Rasmussen i Nisset

(46)

** Jens Mikkelsen i Lemming stævnede Peder Poulsen i Lemming med flere sst hver for 1 sld, de lovede ham for en okse, som han ydede til svensken. sagen blev opsat 6 uger

** Anders Lauridsen i Resendal på Søren Jensens vegne i Tovstrup. efter opsættelse i den sag mellem ham og Maren Andersdatter Nedergård i Sinding samt hendes børn sl Anders Nielsens arvinger anlangende 100 sld, sl Anders Nielsen er Søren Jensen skyldig, mødte hendes husbond Laurids Pedersen i Sinding, som ingen indvending havde mod hans formands brev, hvorefter der blev afsagt dom: da sl Anders Nielsen har forpligtet sig og sine arvinger til at betale gælden 100 sld skadesløst, så bør Maren Andersdatter med sine børn Niels Andersen og Envold Andersen betale gælden med renter

(47)

** Christen Jensen i Sinding og Niels Christensen sst kirkeværger efter opsættelse begærede dom over Sinding sognemænd for kirkens tiende, som de har i fæste, og gav enhver til sag som følger. dom: enhver, som rester med kirkens tiende for næst forleden 2 år bør betale til værgerne på kirkens vegne med korn eller penge

(48)

29/4 1662.

** Christen Gundesen i Svostrup forbød Søren Lassen i Dalsgård og Christen Madsen i Svostrup at føre sæd i den ager på Dalsgårds mark, som Christen Gundesen vedkender sig som sin rette gårdsjord

** Niels Pedersen Vinter. Peder Pedersen Vinter, barnfødt i øster Bording, gav sin bror Niels Pedersen Vinter afkald for al den arv, han kunne tilfalde efter sin far sl Peder Sørensen Vinter og efter mor sl Mette Sørensdatter, som begge boede og døde i øster Bording, jordejendommen alene undtaget, og han takkede ham godt for skifte

(49)

** Jens Sørensen i øster Kejlstrup. synsmænd vidnede, at de synede den ringe vårsæd, som var sået til den gård øster Kejlstrup, Jens Sørensen nu påboer, den tid sl Villum Sørensen var afgået ved døden, som ikke kunne vurderes højere, end det var udlagt for til kreditorerne, så enken og børnene kunne intet bekomme til deling. varsel til sl Villum Sørensens børns formyndere Søren Nielsen i Nisset Jens Poulsen i Lemming Peder Poulsen Tomas Poulsens hustru og hendes børn samt Jesper Poulsen i Serup hr Anders Andersen i Gødvad, og landstings stævning til sl Villum Sørensens børn, nemlig Søren Villumsen Melchior Villumsen Anne Villumsdatter Kirsten Villumsdatter og Karen Villumsdatter

(50)

6/5 1662.

** delefoged Didrik Uttermøllen i Ebstrup stævnede så mange i herredet, som rester med vedagen efter restantsens formelding og gav dem til sag for hvert læs ved 4 sk

(51)

** Envold Hansen i Kragelund. navng vidnede, at det år svensken kom i landet, lånte Las Nielsen Bødker, da i Sinding, 1 td rug og Niels Christensen ved Funder kirke 6 skpr rug og Jens Nielsen Klode i Kragelund 4 skpr byg af Envold Hansen. varsel til Las Nielsen Bødker i Hårup Mette Mikkelsdatter i Vrads sl Niels Christensens efterleverske og hendes børn og Jens Nielsen Klode i Kragelund

** Envold Hansen i Kragelund kirkeværge stævnede Jens Tomasen i Kragelund for dom angående landgilde af det kirkeboel, han påboer. sagen blev opsat 6 uger

(52)

** Poul Nielsen i Ebstrup. Johanne Jensdatter i Lemming med hendes stedfar Niels Pedersen i Nisset solgte og skødede fra hende og til Poul Nielsen hans hustru Genete Lauridsdatter den lod og del, hun er tilfaldet i Nisset Mosegård efter hendes far sl Jens Hansen, som boede og døde i Nisset Mosegård, og den lod, hun eller hendes børn kan arve efter hendes mor Anne Jensdatter, når hun ved døden afgår, i førnævnte Nisset Mosegård

(53)

** Christen Christensen på Mads Rasmussen, foged til Herningholm, hans vegne efter opsættelse begærede dom i den sag mod Anders Christensen i Skygge anlangende hans efterskrevne resterende landgilde for 1656, 1660-61, og da han ingen undskyldning havde, blev der afsagt dom: han bør betale landgilde trælpenge og andet inden 15 dage

(54)

13/5 1662.

** Jens Poulsen. Anne Villumsdatter, barnfødt i øster Kejlstrup, bekendte at have oppebåret af hendes lovværge Jens Poulsen i Lemming af fædrene og mødrene arv efter skiftebrev 6 sld til rejsepenge til Sjælland, hvorpå hun leverede ham hr Anders Andersen i Gødvad hans underskrevne kvittering

(55)

**  Søren Rask i Funder lod fordele Christen Tomasen i Funder og Palle Lassen i Balle for gæld

** delefoged Didrik Uttermøllen. navng vidnede, at de var med til sl Jens Jensen Skov i Balle for at gøre udlæg af hans bo og gods til delefogeden efter restants for 10 dlr, og hans efterleverske og børn blev tilbudt at indløse det udvurderede

** Jens Pedersen. navng vidnede, at de var med i sl Jens Jensen Skovs bo og gård i Balle for at gøre udlæg til Jens Pedersen i Balle, som han tilbød hans efterleverske at indløse

(56)

** Envold Hansen i Kragelund stævnede Søren Andersen og Christen Andersen i Mausing og nu 3.ting søgte dem angående gæld, hvorpå Christen Andersen tilbød at betale 5 skpr rug med penge
 
(57)

** Søren Lassen og Sejer Lauridsen i Dalsgård gav last og klage på de Svostrup mænd Peder Christensen Peder Jensen Dyhr og Christen Gundesen, for de imod KM forordning har små ugildede heste, som fordærver deres øg på marken og jager dem løs, og desuden holder de imod forbud geder, som fordærver deres korn og øder deres imper abild og pilestager, som de efter forordningen skal sætte, hvorfor de vil advare dem, om de over deres modvillighed fanger skade på deres ugildede heste og geder, da vide at have skade for hjemgæld

** Christen Knudsen. Jens Pedersen i Balle budfoged vidnede, at han befalede Søren Jensen Fisker i Balle at gå med husbondens breve til Skanderborg til ridefogden, da han stod først for gangrejser, men han svarede Nej, at han ikke ville gå med samme breve, så budfogeden måtte leje en anden til at gå med dem

(58)

20/5 1662.

** Christen Gundesen. Kirsten Eriksdatter i Svostrup vidnede, at hun og Søren Lassen i Dalsgård er forligt om en ager på Dalsgård mark

** Las Pedersen. navng vidnede, at alle Serup mænd af de brandenborgskes ulidelige og strenge indkvartering blev så forarmede og kom til agters med deres avl og bjergning og ikke endnu er kommet til deres fulde avl på grund af den store misvækst 1661, så de ikke kan formå at udgive KM korntiende fuldkommen

** Niels Christensen i Ebstrup fremlagde en skriftlig afsigelse, som lyder 13/3 1662 var følgende samfrænder og selvejer bønder, nemlig Laurids Andersen i Resendal Christen Andersen i Kejlstrup Tomas Jacobsen i Tollund Poul Tomasen i Sinding Jens Poulsen Jens Madsen i Lemming Søren Jensen i Nisset Niels Pedersen i Sejling Søren Nielsen Søren Andersen Salmand Nielsen og Tøger Sørensen sst forsamlet i Sejling over et venligt samfrændestævne at sætte og taksere de to selvejer bøndergårde, som sl Peder Lassen tilforn har brugt og påboet og for nogen tid siden fradød, som de er på tinget er opkaldt til af Peder Lauridsen i Gødvad, lovværge og morbror til sl Peder Lassens to umyndige børn Anne Pedersdatter og Kirsten Pedersdatter for at dele gårdene mellem arvinger og kreditorer. den østre gård, som sl Peder Lassen selv påboede, blev takseret for 200 sld, og den anden halvgård, som kaldes Eskesgård, blev takseret for 100 sld, Poul Nielsens part deri for 80 sld uforkrænket, hvorpå blev fordret af Villads Nielsen Glarmester borger i Viborg på sin sl hustru Maren Lasdatter og børns vegne hendes arv efter sine sl forældre, som hendes bror sl Peder Lassen havde under værgemål, som beløber sig til 44 sld efter tingsvidne 18/10 1626, samt hendes part i bondeeje, som sl Peder Lassen havde købt for 80 sld efter sit brev dateret Viborg 16/7 1649, hvorpå er betalt 40 sld, samt efter hans regnskabsbog 6 sld for korn, i alt 91 sld. derefter fordrede Niels Christensen i Ebstrup på sin hustru Boel Lasdatters vegne hendes arv i bondeeje efter hendes sl forældre efter sl Peder Lassens brev, dateret Viborg 16/7 1649, for 70 sld. dernæst fordrede Las Jensen i Sejling på sin og på sin bror Søren Jensens vegne og Villum Pedersen på sin hustru Kirsten Jensdatters vegne for deres sl mor Kirsten Lasdatters hendes arvelod i selvejer bondeejet efter førnævnte sl Peder Lassens brev, som til deres sl far Jens Sørensen i Sejling er udgivet, dateret Viborg 16/7 1649. førnævnte tre søsterlodders fordring i løsøre og bondeeje beløber sig til 241 sld, som blev udlagt i den gård, som sl Peder Lassen selv påboede, og Poul Nielsen i Ebstrup blev udlagt Eskes toft for hans fordring på 80 sld, som er pantsat ham efter tingsvidne dateret 21/9 1652. dernæst fordrede delefoged Didrik Uttermøllen på KM vegne for adskillig restants, som sl Peder Lassen var skyldig. efterskrevne kreditorer fordrede, der iblandt Laurids Pedersen i Sinding på hustrus og sl Anders Nielsens børns vegne i Nedergård efter tingsvidne 20/6 1643. gældsfordringer fortsat, skifte og deling af løsøre, hvorefter samfrænderne var deres sætning gestændig, og vidnede, at de på åstederne på Sejling mark havde skiftet og delt agrene i hvert fald over Sejling mark mellem de to halvgårde, som følger

(63)

** Svend Lauridsen i Kragelund lod fordele menige Kragelund sognemænd for penge til fortæring og vognleje til herredsfogeden for at fremføre månedsskatten til Viborg, som de rester med

(64)

** Envold Hansen i Kragelund fremlagde et brev, at 7 navng mænd havde lignet og lagt den halve part kirkens korn, som den ene kirkeværge skal oppebære for 1661, og han begærede høringsdele, og sognemændene blev delt, enhver for sin kvota, som de ikke godvilligt ville betale

** Anders Lassen i vester Kejlstrup begærede efter opsættelse dom over Las Pedersen sst anlangende hans øg og vogn, som Las Pedersen skulle have skilt ham ved i branderborgernes tid, med mere fæmon og proviant, rytterne hos ham har fortæret, og han mener, Las Pedersen bør sin part efter KM forordning at betale, da de lever på een gård tilsammen. dom: da vidnerne findes at være vidnet mod hverandre i samme sag, indfinder dommeren sagen for hans overdommere

(65)

** Christen Knudsen Nørgård på husbonds vegne efter opsættelse begærede dom over Søren Lassen og Sejer Lauridsen i Dalsgård angående de ægter, de skal være tilsagt at køre, men de har siddet overhørig, og ville ikke køre, da de mener, at de som sandemænd bør være fri for ægter, og Christen Knudsen mener, de bør være hørige og lydige og som andre gøre ægt og arbejde. dom: de Dalsgård mænd bør efter KM brev gøre ægt arbejde og anden rettighed efter jordebogen

3/6 1662.

** Mads Ebbesen i Stenholt tilbød Mikkel Jensen Svend Andersen og Niels Nielsen Vinter i Kragelund den udlæg og vurdering, som er tilvurderet ham af deres bo for gæld, at indløse den og betale hans gæld inden 3 uger

(66)

** Søren Eriksen i Lemming lod fordele efterskrevne for gæld

** Niels Christensen. da lensherrens strenge forbud er læst og påskrevet, at ingen må befatte sig med de øde gårdes tilliggende enge græsning bårer og jord med at høste og afføre afgrøden eller med deres heste og fæmon, under vold og andre lovmål, hvis det bevises, men af næste sogn og by at høstes og indsamles og indsamles til boligerne, så KM gods des snarere kan blive besat, og de øde gårdes enge kan blive i fred og indhøstes, så er i dag forordnet efterskrevne 2 mænd af hvert sogn til at have opsyn med de ødegårdes enge og bårer, som de agter at stå til rette for

(67)

10/6 1662.

** Envold Hansen i Kragelund til 4.ting lod fordele Søren Andersen i Mausing for 2 skpr tør rug og 4 skpr våd rug, som han har lånt ham og som han ikke har betalt

** og han gav varsel til Christen Andersen i Mausing for gæld

17/6 1662.

** Christen Gundesen i Svostrup. navng, der var stævnet med en landstings stævning, vidnede, at da de tjente sl Anders Kirkegård i Svostrup, da blev den eng i Bredebrobæk, som Christen Gundesen i Svostrup og Else Nielsdatter i Gravballe omtvister, høstet og afgrøden ført til sl Anders Kirkegårds lade

(68)

** Christen Gundesen i Svostrup tilbød Else Nielsdatter i Gravballe de to stykker jord, som hendes sl mand Jens Nielsen havde udlagt sin søn Peder Jensen i Svostrup til vederlag for den eng i Brobæk, hvortil hun svarede, at hun burde nyde engskiftet, mens det tingsvidne står ved magt, som er gjort mellem dem. Christen Knudsen på husbonds vegne forbød hende at befatte sig med engskiftet

(69)

** den sag mellem Envold Hansen i Kragelund og Jens Tomasen sst anlangende kirkens tiende og korn blev opsat 8 dage

** Jens Sørensen i Nisset. hans søster Johanne Sørensdatter, barnfødt i Nisset, gav ham afkald for hendes arv efter hendes far sl Søren Sørensen Bonde, som boede og døde i Nisset, og hun takkede sin bror godt for godt skifte og jævning

** Christen Knudsen Nørgård. synsmænd aflagde deres syn på brøstfældighed af vester Kejlstrup, som Anders Lassen og Las Pedersen påboer

(70)

** Christen Knudsen Nørgård på husbonds vegne lod fordele Anders Lassen og Las Pedersen i vester Kejlstrup for vindfældetræ i Kejlstrup skov, som er brugt til 2 miler, som efter sidste syn 28/2 blev takseret for 10 mk

(71)

25/6 1662.

** Laurids Pedersen, ladefoged på Palsgård, på sine egne og husbonds vegne stævnede Hans Pedersen i Holm herredsfoged for dom anlangende gæld 60 sld ifølge hans håndskrift, som han bør betale eller lide høringsdele, og desuden for 20 skpr rug, som skulle være betalt, sagen blev opsat 6 uger

(72)

** Didrik Uttermøllen lod afhjemle syn på Sinding mark til de engbårer, som ligger til de øde gårde

** Jens Poulsen i Lemming på sin søn Poul Jensens vegne fremlagde en kontrakt mellem ham og Maren Sørensdatter om deling af hus gård og jord mellem dem, som Maren Sørensdatter med hendes bror og værge. Rasmus Sørensen i Lemming og Jens Poulsen på søns vegne samtykkede

(73)

** Envold Hansen i Kragelund kirkeværge lod fordele hver mand i Kragelund by for kirkens stedsmålspenge, da de har fæstet kirkens tiende på kærven, og dog ikke vil betale

** Simon Nielsen i Rævshale, kirkeværge til Kragelund kirke, lod fordele hver mand i Kragelund for kirkens fæstepenge af tienden, som de har fæstet, og han lod fordele efterskrevne for gæld

** Envold Hansen i Kragelund fremlagde et underskrevet videbrev

(77)

1/7 1662.

** Christen Knudsen. navng vidnede, at de var hos Niels Pedersen pottemager i Asmildgård efter Christen Knudsens befaling med et brev, som han skulle bære til Tem, hvortil han svarede, at han gav penge for dagsgerning af hans hus, så han ville ikke gå med breve

** Christen Mikkelsen i Engesvang udlagde 4 rdl, som er stedsmål af KM tiende af Kragelund sogn på menige sognemænds vegne, som han leverede til Christen Mikkelsen, som tjener på Silkeborg, som han annammede på slotsskriveren Tomas Jensens vegne

(78)

** Gunde Gjordsen i Alling mølle, skovfoged over Allinggård og Asmildgårds skove, forbød alle og enhver at harve pløje eller føre jord af deres forter uden forlov og minde

** den sag mellem Envold Hansen og Jens Tomasen i Kragelund blev med bevilling fra begge sider opsat 14 dage

** Niels Jensen i Gravballe på sin mor Else Nielsdatter i Gravballe hendes vegne og Christen Gundesen i Svostrup på egne vegne bekendte, at de var forligt om den tvist mellem dem om den engjord, som sl Jens Nielsen i Gravballe og hans søn Peder Jensen i Svostrup har skiftet med hinanden efter tingsvidnes formelding, som følger

** Envold Hansen i Kragelund med fuldmagt af Niels Andersen i Bording mølle på hans hustru Maren Eriksdatters vegne og med fuldmagt af Peder Eriksen ved Hampen sø lovbød al den lod og del, de arveligt er tilfaldet i den halve selvejer bondegård i Kragelund efter deres far sl Erik Pedersen Bonde og efter deres mor sl (blank), som begge boede og døde i samme gård, og efter deres bror sl Peder Eriksen, som er de to parter af gården og deres søster Anne Eriksdatter den 3.part endnu bruger og besidder. varsel til Anne Pedersdatter i Hampen sø Las Pedersen sst Erik Pedersen i Bording mølle Inger Pedersdatter Peder Nielsen og Kirsten Nielsdatter

(79)

** Envold Hansen i Kragelund lod fordele Sidsel, sl Anders Bondesens i Hvinningdal, for hendes sl husbonds gæld efter hans brev fra 1653 og Jesper Andersen i Stenholt efter brev fra 1653

8/7 1662.

** Jens Poulsen i Lemming og Niels Rasmussen sst lægdsmænd i Lemming lod fordele Tomas Eriksen i Lemming for hans 3 måneders skat

(80)

** Envold Hansen i Kragelund og Christen Andersen i Mausing bekendte, at de var forligt om deres tvist og uenighed om sæderug, som Christen Andersen nu forpligtede sig til at betale

15/7 1662.

(var ingen som begærede noget, som i tingbogen burde indskrives)

(81)

22/7 1662.

** Christen Knudsen. synsmænd afhjemlede deres syn på en pige Anne Andersdatter, som tjente Peder Christensen i Svostrup, hvor hun hastigt døde, og da hun blev bragt fra sengen, hvor hun lå, ind på bordet i den store stue, så de, at på hendes ryg var hun blå fra skulder og til hendes års, og i lige måde hjemlede de, at de igen blev kaldt til syn på kirkegården, hvor hun stod i kisten i en åben grav, og da så de, at hun var blå under ansigtet, og da de vendte hende, kom der blod ud af hendes mund, men de kunne ikke vide, om hendes hals var i sønder eller ikke. varsel til Peder Christensen og hans hustru Ellen Andersdatter

(82)

** Christen Knudsen Nørgård på husbonds vegne, at eftersom rygte og tidning går, at Peder Christensens hustru Ellen Andersdatter i Svostrup skulle være årsag til den pige Anne Andersdatters død, som i dag ved syn er omhjemlet, hvorfor Christen Knudsen tilbød hendes mand og hendes far Anders Sørensen Smed i Iller at sætte borgen for Ellen Andersdatter, at hun ikke rømmer, da han ellers forårsages at holde hende fast til sagens udgang, hvorefter hendes far lovede og forpligtede sig, at hun ikke skal bortrømme fra sit hus, og hvis det sker, da forpligter han sig i hendes sted at bøde liv for liv

** Oluf Christensen i Nørlund på husbond Otto Pogwischs vegne efter opsættelse begærede dom over Jens Graversen i Vallerbæk anlangende hans resterende efterskrevne landgilde 1657-1662 af hans gård. dom: han bør betale sin landgilde forleden åringer, siden svensken kom i landet, med mindre husbonden af nåde og medynk vil efterlade ham betalingen, eller derfor at lide nam og vurdering

(83)

** Las Sørensen i Overgård fremlagde en skriftlig fortegnelse over det, han og Søren Tordsen i Overgård har udgivet i denne krigstid både til svensken og til brandenborgerne, da de betalte til vagtmesteren og til ritmester Caspar Prim både i penge og kvæg, og blev udplyndret af rytterne både af mad og korn og andet, som fandtes i huset for 50 sld, og de vil ikke nævne anden skade og plyndren, de har måttet lide, eftersom de sidder på en alfar vej, og de har haft mange rytterindkvarteringer, en gang 5 ryttere med 7 heste i 13 uger, og da måtte de ikke æde eller fortære noget af det, der var i huset, men måtte løbe i skovens skjul, da de blev slået og ilde medhandlet, så de ikke fik sået, og desuden blev de frarøvet øg og vogn og måtte selv følge med til Flensborg og måtte lide meget ondt, til gud gav dem den ønskelige fred, og siden har de givet til KM officerer og ritmester Knop i Linå hver uge 2 sld, og har haft indkvartering, og det er umuligt at begribe eller ihukomme hvad mere, de har udgivet, hvilken optegnelse blev bevidnet

(85)

29/7 1662.

** Christen Knudsen. navng, der er stævnet med en landstings stævning angående den pige Anne Andersdatter, som døde i Svostrup, vidnede, at de ikke havde hørt, at Ellen Andersdatter i Svostrup, Peder Christensens hustru, skulle have slået hende, men pigen i længere tid havde klaget over at hun var syg og ilde til pas. andre vidnede, at da hun skulle i kæret for at rive hø, da spiste eller drak hun intet, men da hun kom hjem, gik hun straks til sengs. Christen Madsen vidnede, at han sagde til hende om at gå fast hjem, eller hun tog skade på hendes nadver, og da klagede hun, at hun havde ondt i den ene side, og hun ikke ville tro, hun vel kunne vinde hjem

(86)

** Christen Knudsen Nørgård fremæskede, om nogen af den døde pige Anne Andersdatter, som døde i Svostrup, hendes frænder ville påtage sig eftermål, men ingen fremkom

** Didrik Uttermøllen lod afhjemle syn på Niels Tomasens kone Sidsel Christensdatter af Lemming, som havde adskillige blåslag, som hun klagede over, at Christen Jacobsen i Lemming gjorde hende, og han lod afhjemle syn på Christen Jacobsens hustru Mette Bertelsdatter i Lemming, som havde sår på hånden, som hun klagede over, at Niels Tomasens hustru havde gjort hende

(87)

** Anders Lassen i Kejlstrup gav last og klage på Søren Jensen Fisker i Balle for 12 store og små svin, han havde slået løs i hans rug og boghvede og der gjorde en stor skade, så han var forårsaget at tage dem i hus, hvorfra de blev udtaget af Søren Fiskers hustru Kirsten Jensdatter, som slog en muret væg ind, og gik sin vej med svinene imod hans vilje og minde

5/8 1662.

** Didrik Uttermøllen. Jens Nielsen i Funder klagede og gav tilkende, at hans bror Peder Nielsen havde slået ham i hans mors hus i Funder, og synsmændene aflagde deres syn på hans sår

(88)

** Las Christensen i Tollund, kirkeværge til Funder kirke, forbød de Funder mænd at høste eller indføre deres kornavl af ageren og til deres huse, så mange, som rester med deres korn for KM og kirkens tiende, som de har i fæste, før samme stedsmåls korn og penge betales, under ran og anden lovmål

** Jens  Poulsen i Lemming lod fordele Maren Sørensdatter i Lemming og hendes søn Søren Mortensen sst sl Morten Bertelsens efterleverske og arvinger for gæld efter hans breve dateret 1657 og 1660

(89)

12/8 1662.

** delefoged Didrik Uttermøllen på hans husbond Hans Friis vegne 1.kald på sandemændene til Viborg landsting at gøre deres ed og tov for at oplede Anne Andersdatter, som døde i Svostrup, hendes bane og gav varsel til sandemændene

** Christoffer Spystrup i Ry på den pige Anne Andersdatter, som døde i Svostrup, hendes frænde Niels Rasmussen i Ry hans vegne, begærede genpart af syn og vidner i sagen, idet han mente, at det varsel er hjemløst, og ikke så lovligt, som det sig burde

(90)

** hr Mandrup Christoffersen i Serup. navng, der mindes op til 40 år, vidnede, at der ikke har været nogen høled eller alfar vej sønden om Las Bertelsens ladeende og over præstegårdens jord

** Poul Nielsen og Søren Pedersen i Ebstrup forbød Christen Pedersen i Sejling Nørgård at befatte sig med eller bortføre noget af den mogsamling, som findes i gården på den gårdspart, som er udlagt dem for deres gældsfordring

** Jens Sørensen Grove i Kejlstrup. Søren Nielsen i Nisset Jens Poulsen i Lemming Jesper Poulsen i Serup, sl Villum Sørensen, som boede og døde i Kejlstrup, hans børns formyndere, gav ham afkald for børnenes arv efter deres forældre sl Villum Sørensen og sl Johanne Pedersdatter efter skiftebrev og tingsvidnes formelding, og de takkede Jens Sørensen på hans hustru Kirsten Andersdatters vegne godt for godt skifte jævning og betaling og gav dem aldeles kvit og kæreløs for ydermere krav fra sl Villum Sørensens børn, nemlig Svend Villumsen Melchior Villumsen Anne Villumsdatter Kirsten Villumsdatter og Karen Villumsdatter

(91)

** Jens Worm i Linå efter opsættelse begærede dom over Niels Nielsen Ungmand og Jens Sørensen i Gødvad, som lød: da de indstævnede efter deres obligation, hvor de lover at levere Jens Worm 1 læs hø af hver af de 7 gårde i Gødvad, hvoraf der rester 5 1/2 læs, så bør de levere ham resten eller betale

(92)

19/8 1662.

** delefoged Didrik Uttermøllen lod fremlægge en befaling, at da KM skove er meget frugtbare med olden, hvortil behøves en del svin, så advares KM bønder deres svin på Silkeborgs skove at lade indbrænde, og ikke på fremmede skove, da de alligevel skal betale oldengæld til Silkeborg og derforuden straffes, som vedbør

** Jens Pedersen Virklund i Funder lod fordele så mange af Funder sognemænd, som ikke vil betale den anpart, som er tillagt dem af lægdsmændene, i en stud, som de fik af ham, og som blev ydet i slottet på sognemændenes vegne i kontribution i fjendernes tid

(93)

** Peder Jensen Dyhr i Svostrup lod fordele Stig Eriksen, som tjener i Resdal, for 12 sld efter hans brev af 1657

26/8 1662.

** Didrik Uttermøllen lod afhjemle syn på et gammelt nedfaldet hus på den plads i Kragelund, sl Niels Andersen påboede, samt syn på det hus sst, som Margrete Skomagers iboede

(94)

** Anders Lassen ved vester Kejlstrup. synsmænd afhjemlede syn på et hus sst, hvor der var et hul i væggen så stort, at et svin kunne komme igennem, som havde været lukket med teglsten. varsel til Søren Jensen og hans hustru Kirsten Jensdatter i Balle

** Gunde Gjordsen i Alling mølle. hans søn Christen Gundesen i Svostrup gav ham afkald for den arv, som han er arveligt tilfaldet efter sin mor sl Anne Rasmusdatter, som boede og døde i Alling mølle, førnævnte Gunde Gjordsens første hustru

(95)

** Christen Gundesen i Svostrup fremlagde et skiftebrev efter sin formand sl Peder Jensen Kirkegård i Svostrup, dateret 23/3 1658, hvori der var en gæld på 317 sdl, som enken Kirsten Eriksdatter vedgik, og kreditorerne blev tilbudt udlæg, og Poul Nielsen i Ebstrup og Peder Nielsen i Sinding blev tilbudt at afhente deres udlæg, da Christen Gundesen ikke ville svare dertil i denne ufredstid. varsel til Poul Nielsen i Ebstrup og Christen Jensen i Sinding

(96)

** Christen Knudsen Nørgård på husbonds vegne lod fordele Jens Nielsen Rytter i Balle for 2 rdl stedsmålspenge af den gårdspart i Balle, han påboer og har fæstet

** Poul Nielsen og Søren Pedersen i Ebstrup forbød Christen Pedersen Nørgård i Sejling at iføre nogen slags sæd rug byg eller havre i den jord på Sejling mark, liggende til Nørgård, så vidt de deri er udlagt for deres gældsfordring under et fuldt voldsdele

(97)

** Iver Christensen i Gødvad. navng vidnede, at de havde været forsamlet i den ødegård i Gødvad, som Rasmus Lauridsen tilforn påboede, og skiftede og delte dens huse gårdsrum tofte grund og ejendom i to lige store parter mellem Iver Christensen og Christen Mikkelsen, som nu har fæstet den, i overværelse af Christen Knudsen

(98)

2/9 1662.

** Peder Christensen i Svostrup. navng vidnede, at da synsmændene havde synet den døde pige Anne Andersdatter, da så de, at hun var blå neden for ansigtet, og andre vidnede, at 3 uger før påske klagede pigen, at hun var faldet ned af en stang, da hun var oppe efter hø, og hun troede at to af hendes sideben var i sønder, og hun ikke troede det at kunne forvinde. varsel til lensherren med flere

(99)

** Peder Christensen i Svostrup. efterskrevne synsmænd, som 22/7 synede den døde pige Anne Andersdatter i Svostrup, var deres syn fuldt og fast gestændig, og de forklarede, at om det blå på hendes ryg kunne de ikke vide, om det var gjort med menneskehånd eller af guds tilladelse

(100)

** Didrik Uttermøllen. navng vidnede, at de så Rasmus Nielsen i Kragelund med en økse ved det hus i Kragelund, som nu er nedfaldet, og for retten fremkom Christen Pallesen i Kragelund og sigtede Rasmus Nielsen for at have nedhugget samme hus

** delefoged Didrik Uttermøllen på øvrighedens vegne forbød Kirsten Sørensdatter i Sejling for hendes løsagtighed og letfærdighed at opholde sig nogetsteds på Silkeborg len, men med det første af undvige af landet under sin halses fortabelse, og forbød alle at huse eller helle hende nat eller dag åbenbart eller hemmeligt

(101)

** ligeledes forbød han at ingen må fordriste sig til at plukke nødder under straf, som vedbør

** Niels Rask i Bording tilbød Niels Sørensen i Gravballe sin brorsøn Niels Eriksen, som han har tilstede, og leverede ham drengen, eftersom han ikke ville lyde ham, men løber omkring i landet, og har nu fortæret sin arv hos ham, men hvis man synes, han er yderlige arv pligtig, vil han levere den til Niels Sørensen, men drengen er så gammel, at han kan tjene sin føde og klæder

9/9 1662.

** Christen Knudsen Nørgård på husbond Christen Fischers vegne 3.kald på sandemændene for at gøre deres ed og tov at oplede og sværge, hvad den pige Anne Andersdatter, som døde i Svostrup, hvad er hende til bane og liv lagt og gøre kongen ret og bonden ingen uret. varsel til efterskrevne sandemænd

(102)

** Morten Olufsen i Balle. Ambrosius Lauridsen Smed i Balle gav sin svoger Morten Olufsen afkald for den arv, han kunne tilfalde efter sin datter Maren Ambrosiusdatter, Morten Olufsens hustru

** Niels Andersen i Nebel sandemand på egne og de andre sandemænds vegne fremæskede, om nogen havde nogen af sandemændene fordelt, som kunne forhindre deres ed og tov, som de er kaldt til at gøre ved landstinget anlangende den døde pige i Svostrup, så tilbyder han at betale på deres vegne, men ingen fremkom

(103)

** Didrik Uttermøllen efter opsættelse begærede dom i den sag mellem ham på øvrighedens vegne og Christen Jacobsen Niels Tomasen samt deres hustruer Mette Bertelsdatter og Sidsel Christensdatter i Lemming angående sår og blåslag, som lød: da de to kvinder har været i bordag sammen og gjort hinanden sår og blåslag, så bør de udgive deres bøder eller derfor at lide høringsdele

16/9 1662.

** for retten blev fremlagt ridefogeden Peder Jensen Mørks seddel, at efter KM befaling angående matriklen, da er enhver selvejer af bondegods eller skov pligtig til at angive det på skriverstuen, hvilket ikke er sket, så advares alle vedkommende om at forfatte og levere det på slottet inden 4 dages forløb

(104)

** Christen Andersen i Kejlstrup. Rasmus Lauridsen i Gødvad bekendte, at han i fjendernes tid i sin nød til at udgive sin skat, solgte til Christen Andersen i øster Kejlstrup 6 vinduer, som sidder i hans østerstue, som han nu vil betale

23/9 1662.

** Søren Pedersen i Serup fremlagde et gældsbrev på 13 sld udgivet 27/12 1642 af Søren Sørensen Brun i Resdal, og stod Søren Sørensens efterleverske Kirsten Andersdatter i Resdal med Søren Pedersen til vedermåls ting og stadfæstede brevet, som hun lovede at betale, som hendes frænde og lovværge Anders Lauridsen i Resendal samtykkede

(105)

** Frands Eskesen i Kragelund. Kirsten Andersdatter i Resdal, sl Søren Sørensens efterleverske, lovede at betale ham 6 skpr rug, som han godsagde for til Envold Hansen i Kragelund

** Christen Knudsen. efterskrevne synsmænd afhjemlede deres syn på de skove, KM vinskænk Christian Fischer har i forvaltning, for hvad olden, der kunne findes i hver skovspart, som følger

(106)

** delefoged Didrik Uttermøllen i Ebstrup på øvrighedens vegne lod fordele Peder Nielsen i Funder for blåslag, han gjorde sin bror Jens Nielsen sst efter synsvidnes formelding

** Didrik Uttermøllen fremlagde ridefoged Peder Mørks seddel angående KM anordning angående forpagtning af KM ladegårde, men da ingen har været interesseret, så befales Peder Mørk at udbyde dem til forpagtning på alle herredsting i landet

(107)

** Didrik Uttermøllen lod afhjemle syn på efterskrevne skove, som ligger til slottet, for at syne og eragte, hvad olden der findes på hver skovspart, og hvor mange svin, enhver skovspart kunne tåle

30/9 1662.

** hr Anders Andersen. Peder Lassen i Gødvad vidnede, at han kan mindes 60 år og mere, og i den tid har præsterne i Gødvad, hr Anders Andersens formænd, nydt den skovspart, som kaldes Gødvad Majlund, KM anpart til olden til deres gårds svin og brændsel og anden fornødenhed til præstegården. Laurids Andersen i Resendal, der mindes 40 år og mere, Søren Jepsen i Gødvad 40 år Niels Nielsen 30 år Anders Lauridsen i Resendal 50 år, vidnede som Peder Lassen

(108)

** hr Mandrup Christoffersen i Serup tilbød Peder Poulsen i Lemming, kirkeværge til Lemming kirke, den udlæg og vurdering, der er gjort ham for 2 års vinkorn, om han vil indløse den udvurderede kedel for 20 sld, som skal betales inden 8 dage

7/10 1662.

** delefoged Didrik Uttermøllen i Ebstrup efter slotsskriveren Peder Jensen Mørks seddel tilsagde slottets tjenere, at de skal påtænke at lade deres ganske skyld og landgilde blive leveret på slottet, såfremt de ikke vil stå til rette

(109)

** Laurids Jensen Skov i Funder til 4.ting lod fordele efterskrevne i Funder, for det de skylder ham, og ikke efter deres løfte har villet betale

14/10 1662.

** Niels Rask i Sinding fremlagde en skriftlig kontrakt, hvori Peder Eriksen i Hampen sø på egne og på søster Anne Eriksdatters vegne i Kragelund Niels Andersen i Bording mølle på hustru Maren Eriksdatters vegne gør vitterligt, at de 4/5 1662 var forsamlet i Kragelund over et venligt skifte og jævning med deres søster, førnævnte Anne Eriksdatter, om den halve bondegård i Kragelund, de havde arvet efter deres sl forældre, og Peder Eriksen har bevilget, at hans 2 søstre må gå lige i skifte med ham, for de har ingen medgift fanget af boet efter deres sl forældre, så enhver skal nyde den 3.part, og da Anne Eriksdatter vil selv besidde sin anpart, så har de bedt 4 dannemænd med dem at tilskifte Anne Eriksdatter den 3.part af samme halvgårds ejendom, som følger, underskrevet af Peder Eriksen og hans to svogre alle med egen hånd. dernæst blev fremlagt deres fuldmagt til Niels Rask i Sinding Anne Eriksdatter og Mads Olufsen, som har købt de 2 parter af samme gård til vedermåls ting

(111)

** Jens Sørensen Grove i øster Kejlstrup 3.ting på sine egne og søskende Christen Sørensen Karen Sørensdatter Margrete Sørensdatter Anne Sørensdatter Kirsten Sørensdatter deres vegne lovbød den lod og del, som de er arvelig tilfalden i den selvejer bondegård i Sejling, som kaldes Nørgård efter deres far sl Søren Jensen og efter deres mor sl Johanne Nielsdatter, som boede og døde i Nørgård, og dernæst fremstod Christen Pedersen i Sejling på sin hustru Johanne Sørensdatters vegne og bød sølv og penge for halvparten af samme gård, eftersom han den med sin hustru har antaget at besidde, varsel til ovennævnte arvinger og landstingsvarsel til Karen Sørensdatter, barnfødt i Sejling, med sin lovværge

(112)

** Christen Pedersen i Sejling. Jens Sørensen Grove i øster Kejlstrup på sine egne vegne skødede og solgte fra sig og til sin svoger Christen Pedersen i Sejling og hustru Johanne Sørensdatter den del, han arveligt er tilfaldet i den selvejer bondegård i Sejling, som kaldes Nørgård, som Christen Pedersen og hustru påboer efter deres far sl Søren Jensen og mor, som boede og døde i Nørgård, og dernæst for retten fremstod Jens Poulsen i Lemming Jens Christensen sst Søren Nielsen i Nisset og Tøger Sørensen i Sejling og skødede og solgte fra dem og til Christen Pedersen i Sejling og hans hustru Johanne Sørensdatter, den lod og del, som af 12 samfrænder er udlagt dem i Nørgård for deres gældsfordring

(113)

** Tøger Sørensen i Sejling. Christen Pedersen i Sejling lovede at betale ham de 5 mk, som han i Nørgårds ejendom af 12 samfrænder er udlagt for, til førstkommende skt Hansdag

(114)

** Søren Nielsen i Nisset. Christen Pedersen i Sejling lovede at betale ham de 9 sld, som han af samfrænder er udlagt for i Nørgård

** Las Pedersen i vester Kejlstrup. synsmænd afhjemlede deres syn på noget rug i hans toft, hvor han havde fanget skade af svin vradsel for (blank) skpr rug, og han viste dem nogle svin, som stod i hus, som han berettede, var Søren Jensen Fiskers svin i Balle, som havde gjort samme skade

** Niels Sørensen i Balle lod fordele Søren Jensen Fisker i Balle for 1 sld, som han skylder ham og ikke vil betale

** Didrik Uttermøllen. efter opsættelse af den sag mellem ham på øvrighedens vegne og Margrete Skomagers i Kragelund angående bygfældigheden på hendes hus, blev der afsagt dom: da det med synsvidne bevises, at hendes hus er nedfaldet og meget brøstfældig, da bør hun have sit fæste forbrudt samt svare til bygfældigheden

(115)

** Didrik Uttermøllen. efter opsættelse af sagen mellem ham på øvrighedens vegne og Gravers Jensen og Christen Mouridsen i Skygge anlangende den ægt, de var tilsagt, idet de skulle hente langhalm i Hestlund og føre det til slottet, men af modvilje sad overhørig, blev der afsagt dom: de bør stå til rette for ulydighed samt oprette skaden for deres forsømmelse

21/10 1662.

** Christen Knudsen stævnede hver mand i flere sogne anlangende restants. sagen blev opsat 6 uger

** Peder Poulsen i Lemming på Peder Jacobsen, forrige slotsskriver hans vegne begærede og fik dom over hr Laurids Jensen i Sejling anlangende en gældsfordring, som lød: da hr Laurids Jensens skadesløsbrev forlængst skulle have været betalt, så bør han betale de 16 sld med pågående rente og omkostning eller derfor lide nam og vurdering

(116)

28/10 1662.

** hr Mandrup Christoffersen i Serup på sin sl formand hr Jørgen Nielsen hans efterleverske Elisabet Christensdatter og hendes børn og arvingers vegne med ham, stævnede Peder Poulsen i Lemming for dom for efterskrevne efterstående skyld og landgilde af den anneksgård i Lemming, han påboer, for 1657-58-59. sagen blev opsat 6 uger

(117)

** Peder Mikkelsen møller i Silkeborg mølle. Christen Pedersen Nørgård i Sejling lovede at betale ham de 23 sld, hans gældsfordring efter sl Søren Jensen Grove, som boede og døde i Nørgård, som han af 12 samfrænder er udlagt for i Nørgårds ejendom, til skt Hansdag 1666, hvorfor han pantsætter et stykke eng, der ligger til gården

** Anders Lassen i Kejlstrup lod afhjemle syn på Kejlstrup mark, hvor der var gjort skade i hans rug og boghvede, som Anders Lassen berettede, var gjort af Søren Jensen Fiskers svin i Balle. Laurids Andersen og Hans Andersen i Kejlstrup vidnede, at de gav varsel til Søren Fisker og Jens Rask i Balle

(118)

** Las Pedersen i Kejlstrup lod fordele Søren Jensen Fisker i Balle for 6 skpr rug, hans svin har gjort ham skade for

4/11 1662.

** Christen Mikkelsen i Gødvad med fuldmagt af sin far Mikkel Jensen i Ravnholt og Keld i Mosen i Sangild lod fordele efterskrevne, der iblandt sl Tøger Lauridsens hustru Birgitte Poulsdatter i Vallerbæk

(119)

** Søren Lauridsen i Dalsgård og Søren Jensen i Borup, lægdsmænd i Svostrup sogn, lod fordele efterskrevne, som rester med skat i fjendernes tid, som de på deres vegne har klareret

** Jens Pedersen i Sinding lod fordele Laurids Jensens enke Johanne Christensdatter med flere i Sinding, som rester med de penge, som han og hans medbrødre udlagde til øvrigheden for den ulyd, som blev gjort på tinget år 1654, som de tilforn er delt for

(120)

** Didrik Uttermøllen stævnede hver mand, som rester med skyld og landgilde til slottet efter jordebogen

** Anders Mortensen i Gødvad stævnede lensherren og ridefogden for Silkeborgs port for vidne, han agter at forhverve

11/11 1662.

** Niels Andersen stævnede Søren Jensen i Borup og Peder Christensen i Svostrup for dom angående en okse, som blev ydet af sognet til de kejserlige, som de lovede at betale. sagen blev opsat 6 uger

** Gregers Madsen. efterskrevne vidnede, at Erik Eriksen i Bøgild, herredsfoged og Gregers Madsen i Allinggård er begge søskendebørn til sl hr Bertel Jacobsen, som boede og døde i Levring, og Erik Eriksen er søskendebarn til sl hr Bertel Jacobsen på fædrene linie og side, og Gregers Madsen var søskendebarn til sl hr Bertel Jacobsen på mødrene linie og side, og de vidnede videre, at Jacob Pedersen, som boede i Løgager, er sl hr Bertel Jacobsens brorsøn, og at Gregers Madsen er værge for 3 kuld børn, hans sl brorbørn Tomas Gregersens børn, som døde i Allinggård, og for hans sl brorbørn Peder Gregersen, som boede og døde i Asmildgård, og for hans søsters børn sl Karen Gregersdatters børn, som boede og døde i Roe, så han derfor ikke er vederhæftig at tage mere børnegods under værgemål. varsel til Erik Eriksen i Bøgild hr Peder Nielsen, præst i Levring, og sl hr Bertel Jacobsens efterleverske børn og arvinger

(121)

** Jens Rask i Sinding. synsmænd afhjemlede syn på Sinding mark for at se, hvor meget af Jens Rasks jord Niels Andersen i Sinding årligt har i brug

(122)

** Anders Mortensen i Gødvad. efterskrevne vidnede, at den fattige mand Anders Mortensen antog den ødegård i Gødvad forleden påske var et år, som Stig Eriksen var fradraget, og da var der ingen avl til samme gård husene forfaldne og gærderne øde, så han vil behøve forlindring på sin skat og udgift af den fromme øvrighed, som vil få løn af gud, som belønner velgerninger

** Jens Pedersen i Balle skovfoged ved 6 høringer lod fordele efterskrevne for milehugst samt for gæld og for ydelser til svensken og brandenborgerne

(123)

18/11 1662.

** Christen Christensen. navng vidnede, at de var med i sl Jens Worms stue i Linå det sidste år, Caspar Prim, regiments kvartermester for Wrangels regiment af svenskens folk, lå i kvarter der, da så og hørte de, at sl Jens Worm og Christen Christensen af Sinding blev forligt om den rug, som skulle ydes af Sinding by til Caspar Prims fortæring, så Christen Christensen lovede Jens Worm en okse for samme rug, og Jens Worm lovede at holde dem kvitteret for samme rug, når oksen blev leveret, og det er den rug, sl Jens Worms arvinger nu tiltaler dem for. andre vidnede, at de leverede oksen til sl Jens Worm og hans hustru Anne Bertelsdatter, som annammede den

(124)

** Laurids Andersen. navng vidnede, at det sidste Caspar Prim, svenskens regiments kvartermester, lå i kvarter hos Jens Worm i Linå, da en måned før han marcherede derfra, da var de i Linå med 10 skpr rug af Gødvad sogn til Caspar Prims fortæring, da befalede både Caspar Prim og Jens Worm dem, at de skulle tage samme rug tilbage hjem igen og levere det til den danske hores mor, som da var hos ham, og de leverede straks samme hores mor, som da var til huse i Gødvad, bemeldte 10 skpr rug, som de nu søges for af sl Jens Worms arvinger

** Envold Hansen i Kragelund. Frands Eskesen og Svend Andersen i Kragelund vidnede, at de var i Linå hos kvartermester Caspar Prim på Kragelund sognemænds vegne og blev forligt om den rug, Jens Worm havde begæret for Caspar Prims fortæring, og de lovede ham af Kragelund sogn 2 tdr rug, som de 4.dagen derefter leverede til Jens Worm og hans hustru på sognemændenes vegne, og det er den rug, som de nu kræves for af sl Jens Worms arvinger
 
(125)

** Niels Pedersen i Kragelund. Svend Andersen i Kragelund på sine egne vegne og med fuldmagt af sin bror Søren Andersen i Viborg og på hans vegne og på sin søster Kirsten Andersdatter i Kragelund og på søsterdatter Kirsten Tomasdatter, barnfødt i Balle, hendes vegne gav sin svoger Niels Pedersen i Kragelund afkald for den arv, de kunne tilfalde efter deres far sl Anders Svendsen og efter deres mor Kirsten Sommersdatter, som boede og døde i Kragelund, og han gav sin svoger Niels Pedersen og hustru Anne S...datter aldeles kvit for al ydermere krav for samme deres arv og Kirsten Tomasdatters oldearv

** Didrik Uttermøllen. synsmænd afhjemlede deres syn på broer og vandværket ved Silkeborg mølle for hvad tømmer og bul, der behøves

(126)

** Niels Christensen Kirkegård i Sejling lod fordele efterskrevne

** Peder Poulsen i Lemming lod fordele efterskrevne for gæld

(127)

** Peder Jensen Overgård i Kragelund et sognevidne og begærede derefter tingsvidne. navng Kragelund grander vidnede, at ærlig dannemand Jens Tomasen har stået på Kragelund kirkegulv i menigheden og begæret et sognevidne på Margrete Christensdatter Skomagers sst, hvorledes hun i liv og levned i ægteskab og uden har skikket og forholdt sig, hvilket de ikke benægte kunne, men vidnede efter alder og minde, at Margrete Christensdatter Skomagers har været sin moder meget genstridig med ord og gerninger, desligeste imod hendes mand, at han derover nødtes til at drage i krigen og sætte livet til i brandenborgernes tid, hun er og en slem skændegæst og tungetærsker imod sine grander, hendes klæder at optage imod folket for at kyse dem, med ære at sige, uden .... hun dem at skandere, så det hus, hun iboer, i 20 år og mere har været et slemt berygtet hus og bolig for tyve og andet, så det går for sig, at æblet falder ikke langt fra roden, og ravnen føder ikke gerne dueunger, hvorfor de beder den kristne øvrighed betænke at sådan en kvinde ikke alene skulle jages af KM hus men også af sogn og herred. underskrevet af granderne hver med 4 bogstaver og Christen Christensen med egen hånd, og alle fremstod og bekræftede sognevidnet

(128)

** hr Mads Andersen Bering i Kragelund, at eftersom det kvindfolk Margrete Christensdatter Skomagers for retten i byen og sognet har skanderet og overfuset ham og andre, så forårsages han at begære et stokkenævn og herredsvidne om sit levneds forhold, hvorefter efterskrevne sogne og herredsmænd vidnede, at de ikke vidste andet om ham, end det som ærligt er i ord gerninger liv og levned i kirken og uden, og som en god ærlig præstemands ære lempe gode rygte og navn vel anstår i alle måder, hvilket de vil være gestændig, og da Margrete Christensdatter i dag for retten har skanderet præsten for at han har gjort hende husvild, taget kål af hendes kålgård og holdt hende fra alterets sakramente, så svarede førnævnte mænd af Kragelund sogn, at det var usandfærdigt, og han havde ikke gjort det

(129)

** Margrete Christensdatter. da Kragelund sognemænd har vidnet om hendes levneds forhold, så er hun fremkommet og ved ed og oprakte fingre benægtede, at hun aldrig har stjålet kål og andet fra præsten og andre

25/11 1662.

** Frands Eskesen i Kragelund lod fordele efterskrevne for gæld

(130)

** Frands Eskesen i Kragelund lod afhjemle syn på hans agre, hvor der var gjort skade af kvæg

** Frands Eskesen i Kragelund stævnede Jens Nielsen i Kragelund for dom angående 5 sld, som han skylder for en okse, som Frands Eskesen udlagde for sig og Jens Nielsen til den brandenborgske ritmester, som lå i kvarter i Kragelund efter tingsvidne 10/9 1661, hvilket Jens Nielsen ved ed ville fragå, hvorefter der blev afsagt dom: da gælden bevises med tingsvidne, bør han betale den

(131)

** hr Peder Nielsen præst i Levring. efter opsættelse i den sag mellem ham og Gregers Madsen i Allinggård anlangende værgemål for sl hr Bertel Jacobsens børn, blev afsagt dom: da lensherren i sit brev forskåner Erik Eriksen i Bøgild, herredsfoged i Lysgård herred, for værgemål og anbefaler Gregers Madsen i Allinggård, og Gregers Madsen med tingsvidne beviser, Erik Eriksen at være lige nær i byrd med ham til sl hr Bertel Jacobsens børn på fædrene side, og Gregers Madsen ikke er vederhæftig at påtage sig flere værgemål, indfinder dommeren sagen for sine overdommere

2/12 1662.

** Poul Nielsen i Ebstrup stævnede Kirsten Andersdatter i Rævshale med hendes børn og medarvinger efter hendes søn sl Anders Sørensen, som med fjenderne drog af landet, for dom angående Anders Sørensens skadesløsbrev til ham, som han mente hans arvinger burde betale, eller  han burde have indvisning i Anders Sørensens jordejendom, som han arvede efter sin sl far i den halve bondegård i Rævshale, hans mor Kirsten Andersdatter påboer. sagen blev opsat 6 uger

(132)

** Poul Nielsen i Ebstrup lod fordele Jens Pedersen i Sinding for gæld efter hans breve dateret 1645 og 1649

9/12 1662.

** delefoged Didrik Uttermøllen i Ebstrup fremlagde ridefogdens befaling, at da han af KM amtsskriver er befalet at indsende en fortegnelse over de brændsvin tægtesvin og oldengældspenge, som indsamles af alle herreder under lenet, så advares og påmindes alle, at de straks uden delation og inden torsdag aften med ovennævnte penge fremstiller sig på slottet, såfremt de ikke vil betale 4 rdl for hvert svin, KM kan være berettiget hos ham. varsel til alle sognemænd i lenets sogne

(133)

16/12 1662.

** Didrik Uttermøllen lod afhjemle vurdering af nogle svin i slottet, varsel til Søren Rask i Funder

(134)

** Didrik Uttermøllen begærede dom over hver mand i Mausing, som rester med skyld og landgilde samt arbejdspenge og borgekorn. dom: de bør betale eller lide nam og indvisning

** Didrik Uttermøllen stævnede Christen Andersen i Hammerum for at svare mod tiltale om 8 dage

** Niels Andersen i Nebel lod fordele Jens Mikkelsen i Lemming for 3 mk, som han skylder og ikke vil betale

(135)

** Peder Jensen i Svostrup lod fordele efterskrevne for gæld

** Laurids Pedersen i Sinding lod fordele Anders Lassen i Kejlstrup

** Knud Mouridsen. Peder Rasmussen budfoged i Serup vidnede, at han på husbonden Mads Poulsen, borgmester i Randers, hans vegne befalede Anders Knudsen og Christen Skrædder i Serup at tage en okse i Frausing og skaffe den til Randers, men de sad overhørig

(136)

23/12 1662.

** Søren Lauridsen i Dalsgård og Søren Jensen i Borup, lægdsmænd i Svostrup sogn, begærede dom over Niels Andersen i Nebel anlangende den skat, som resterer i fjendernes tid, samt stedsmålspenge af det, som af sognet til øvrigheden er udlovet til stedsmål af KM tiende, som er fæstet på menige sognemænds vegne. dom: han bør betale det, der er tillagt ham for sin gårds anpart

(137)

13/1 1663.

** Anders Lauridsen i Resendal. Laurids Lauridsen Fog i Farre solgte og skødede fra sig og til sin morbror Anders Lauridsen i Resendal og hans hustru Margrete Andersdatter den lod og del, som hans mor sl Anne Lauridsdatter, som boede og døde i Farre, er arveligt tilfalden i den gård Resendal, som Anders Lauridsen påboer, efter hendes far sl Laurids Jepsen og efter hendes mor sl Anne Andersdatter, som begge boede og døde i Resendal og efter hendes bror sl Christen Lauridsen, som boede og døde i Århus, som er en fuld søsterlod i samme gård, og nu bekendte Laurids Lauridsen Fog på egne vegne og sine medarvinger Maren Lauridsdatter i Galten og sl Anne Lauridsdatter i Gammelgård hendes børn deres vegne at have oppebåret betaling for hans sl mors arvelod, og han kvitterer derfor, idet han har tilforhandlet sig sine 2 søstres arveparter

(138)

** Anders Lauridsen i Resendal ved 6 høringe til 4.ting lod fordele så mange i Funder Balle og Sejling, som rester med brokorn til Resenbro. Peder Andersen og Søren Andersen i Resendal gav varsel til ovennævnte for resterende brokorn

(139)

20/1 1663.

** Christen Jensen i Silkeborg kro stævnede sl Søren Jensen Grove i Sejling hans arvinger og tilbød dem den part i Nørgård i Sejling, som han af samfrænder er udlagt for sin gældsfordring, om de vil indløse det, da han ellers vil afhænde den til fremmede

** Tomas Mikkelsen stævnede Hans Friis på Silkeborg og forrige slotsskriver Tomas Jensen for 24 mands vidne at føre anlangende skriverskæppe, som de nu søges for, hvortil Tomas Jensens tjener svarede, at da der i sl Mogens Høgs tid var forhvervet dom derom efter KM brev, som han vil bevise om 14 dage, så bør der ikke udstedes tingsvidne derimod

(140)

** Peder Mikkelsen Møller i Silkeborg mølle lod fordele efterskrevne, der iblandt sl Anders Bondesens efterleverske Sidsel Jensdatter i Hvinningdal og hendes børn samt sl Jens Skovs efterleverske Anne Mortensdatter i Balle ag Anne Christensdatter Peder Lauridsens i Balle, de umyndige med deres lovværge

(141)

** Jens Pedersen i Balle på Christian Fischers vegne lod afhjemle syn på den gård i Sebstrup, som Peder Sørensen, herredsfoged i Vrads herred, tilforn påboede og er fraflyttet

(142)

27/1 1663.

** Peder Pedersen på Tomas Jensen, forrige slotsskriver, hans vegne stævnede Didrik Uttermøllen i Ebstrup for dom angående restantser, som er leveret ham, og han ikke har forklaret

** Niels Jensen i Borup. Niels Simonsen i Nebel på Mette Rasmusdatter, nu i København, hendes vegne, gav Niels Jensen i Borup afkald for den arv, hun kunne tilfalde efter hendes far sl Rasmus Jensen og efter hendes mor sl Anne Christensdatter, som boede og døde i Borup, og som Niels Jensen havde haft under værgemål, som hun skriftligt havde anmodet ham om, og hun takkede ham godt for godt skifte og jævning

(143)

** Søren Christensen og Christen Christensen i vester Bording bekendte, at de var forligt med hverandre i begge deres og deres hustruers livstid, at de skal være tilsammen på madmål og anden ophold og livsnæring i stue tilsammen med ild og varme, undtagen de på enten sider bliver anderledes til sinds, og desuden skal Søren Christensen og hustru Kirsten Pedersdatter have 3 skpr sædeland 2 køer og 10 får, som Christen Christensen skal føde, og når de ved døden afgår, skal Christen Christensen og hustru Maren Sørensdatter beholde deres formue, mod at betale Søren Christensens datter Mette Sørensdatter 80 sld som hendes arv

(144)

** Tomas Mikkelsen stævnede lensherren Hans Friis og forrige slotsskriver Tomas Jensen for vidne, og 24 efterskrevne herredsmænd, som mindes op til 50 år, vidnede at så længe da havde det ikke været skik og brug her i herredet at give nogen skriverskæppe til slotsskriveren, som to gange skal være begæret, og formedelst KM benådning er de blevet forskånet derfor

(145)

3/2 1663.

** Bertel Jensen i Linå. efter opsættelse i den sag mellem Bertel Jensen i Linå på sine egne sin mors og søskendes vegne og forlovsmændene Poul Nielsen i Ebstrup Villum Pedersen i Sejling med flere anlangende 1 skp rug af hver gård på deres egne og sognemænds vegne, som er udlovet til sl Jens Worm i Linå at betale til forleden skt Mikkelsdag, så blev der afsagt dom: da det med tingsvidne bevises, at de har lovet at betale 1 skp rug af hver gård i Hids herred til sl Jens Worm i Linå som betaling for 10 tdr rug, som delefoged Didrik Uttermøllen på menige herredsmænds vegne har udlovet til sl Jens Worm, som lensmandens seddel og hånd tilholder ham at skaffe Jens Worm til den svenske regiments kvartermesters kost og underholdning, då bør de efter deres løfte betale hans arvinger hver sin anpart deraf

(146)

** delefogeden Didrik Uttermøllen i Ebstrup på Tomas Jensen, forrige slotsskriver på Silkeborg, hans vegne anlangende skriverskæppe, som bønderne her i herredet søges for, og da den sag har været opsat 6 uger, blev der afsagt dom: da KM forleningsbrev til Hans Friis blandt andet formelder, at skriveren skal nyde og have sin skriverskæppe, så bør de betale deres resterende skriverskæpper

(147)

** Jesper Poulsen i Serup stævnede Niels Christensen Skomager i Serup for dom for 4 dlr med 6 års rente efter hans brev, og dommen lød: han bør betale hans gæld med rente inden 15 dage

10/2 1663.

(var ingen som begærede noget, som i tingbogen burde indskrives)

17/2 1663.

(148)

** Christen Frandsen i Hammel klagede og gav tilkende, at han ved skt Mortensdagstide var i Sejling hos Christen Pedersen Nørgård og blev forligt med ham og Poul Nielsen og Søren Pedersen i Ebstrup, at de skulle sælge ham halvparten af Nørgård, og de fik fæstepenge, men da han efter jul drog til Sejling for at betale den og begærede breve derpå, da svarede de ham, at deres part ikke kunne bedrage halvparten af gården, hvorfor han begærede sine fæstepenge igen, hvilket han ikke da kunne bekomme, hvortil Christen Pedersen svarede, at han kunne få den 4.part til købs, som de ejede, hvorimod Christen Frandsen mente, at da de ikke efter deres forlig kunne tilskøde ham halvparten af gården, burde han have sine fæstepenge igen, hvilket de indstævnede også blev tildømt

(149)

** Laurids Pedersen Nedergård i Sinding lod fordele Poul Pedersen i Sinding og sl Laurids Jensen, som boede i Sinding hans hustru og børn for hans gæld til Laurids Pedersens formand sl Anders Nielsen

(150)

** Peder Mortensen, nu i Resdal, lod fordele Jens Rasmussen i Sinding for gæld efter breve dateret 1653 og 1657

** Laurids Andersen i Resendal og Niels Nielsen i Gødvad, værger til Gødvad kirke, lod fordele Gødvad sognemænd for kirkens resterende tiende 1660, undtagen Anders Lauridsen i Resendal, som berettede, at KM og kirkens tiende såvel som den bedste del af hans eget korn blev frataget ham af en kaptajn med et kompagni ryttere, som opbrød hans ladedør. Niels Andersen i Resendal og Anders Nielsen i Kejlstrup gav varsel til sognemændene

(151)

** Niels Nielsen i Gødvad lod fordele efterskrevne for gæld

** Envold Hansen i Kragelund lod fordele Mads Olufsen, nu boende i Kragelund for gæld

** Svend Lauridsen stævnede efterskrevne forlovsmænd i Kragelund sogn for deres løfte for det fæ og de heste, som af sognet på menige sognemænds vegne er udgivet til fjenderne, som de har lovet betaling for. sagen blev opsat 6 uger, og forinden skal 4 uvillige mænd beregne, hvad enhver gård kan tilkomme at betale

(152)

** Frands Eskesen i Kragelund stævnede Søren Jensen Fisker i Balle for dom anlangende efterskrevne sengeklæder, som han har annammet af Frands Eskesen og brugt, da han var fisker på Silkeborg. dom: han bør levere sengeklæderne tilbage eller betale dem, eller bevise til hvem, han har leveret dem, eller derfor lide nam

24/2 1663.

(153)

** Poul Nielsen Salmand Nielsen lod afhjemle syn på den halve selvejergård, som kaldes Eskes halvgård, for dens bygfældighed. der fandtes ingen bygning derpå og jorden havde ikke været brugt, siden sl Peder Lassen døde, som den da tilhørte, og Poul Nielsen i Ebstrup nu har i pant. varsel til Niels Christensen i Ebstrup Las Jensen i Sejling Søren Jensen Villum Pedersen sst

** Villum Pedersen Peder Christensen lod afhjemle syn på sl Peder Lassens østre halvgård, som han selv påboede, og den var noget brøstfældig. varsel til Villads Nielsen i Viborg og Peder Lauridsen i Gødvad

** Salmand Nielsen i Sejling lovbød halvparten af den arvelod, som hans bror sl Rasmus Nielsen var arveligt tilfaldet efter sin mor sl Maren Sørensdatter, som boede og døde i Sejling, i den selvejer bondegård øster Kejlstrup, som Christen Andersen nu påboer, hvorpå Christen Andersen bød sølv og penge, eftersom han er den største lodsejer og boer på stavnen, og ligeledes lovbød hans sl brors to afbyggerhuse i Gødvad. varsel til Christen Andersen i Kejlstrup med sine børn og Maren Tomasdatter i Lemming Kirsten Nielsdatter i Hinge Anne Lauridsdatter, der tjener i Sinding

(154)

** Tomas Jensen. efterskrevne, stævnede med en landstings stævning, vidnede, at i indtil 50 år havde selvejerbønderne i Hids herred, som endnu ligger under Silkeborg, ikke gjort ladegårdsarbejde til slottet enten med pløjning såning harven mogagen vedagen strøelse hø eller korn at høste eller indføre, undtagen et læs græs årligt af hver gård at udføre af Funderholme til ladegårdsmarken, eftersom engen er skiftet mellem sognene i roder. andre, der havde tjent på Silkeborg, vidnede det samme

(155)

** Søren Tordsen i Mausing. synsmænd afhjemlede deres syn på en gård i Mausing, som Christen Rask for Søren Tordsen havde opladt

3/3 1663.

(156)

** Sejer Lauridsen i Dalsgård stævnede Christen Knudsen på sin husbonds vegne for de vidner, Sejer Lauridsen i Dalsgård Niels Jensen i Borup og Laurids Andersen i Resendal agter at forhverve, hvorefter efterskrevne vidnede, at så langt, de længst kunne minde eller spørge, da er der ikke givet mere end 1/2 ørte byglandgilde af den gård, Sejer Lauridsen påboer, til KM og af den halvgård, Niels Jensen påboer, 1 ørte byglandgilde

** Laurids Andersen. samme vidnede, at der ikke er udgivet enten ægt eller arbejde af den selvejer bondegård Resendal, mens af Arilds tid har været fri formedelst ålegården, som er skødet fra samme gård til kronen efter KM brevs indhold

** Jens Pedersen i Balle lod fordele Rasmus Nielsen i Hvinningdal for resterende skat tiende og flæskeside, som blev ydet til svensken

(157)

** Hans Lassen i Frausing. efter opsættelse i den sag mellem ham på borgmester Mads Poulsen i Randers hans vegne og Anders Knudsen og Christen Skrædder i Serup anlangende den okse, de var tilsagt at skaffe fra Frausing og til Randers, som de sad overhørig, blev der afsagt dom: de har efter recessen forbrudt deres fæste, uden den fromme husbond dem deri anderledes ville benåde

10/3 1663.

** Niels Andersen. forrige slotsskriver på Silkeborg Tomas Jensen hans tjener lod fordele Jens Nielsen i Balle for 6 mk

(158)

** Peder Jensen Overgård i Kragelund med fuldmagt af hr Mads Bering i Kragelund lod fordele efterskrevne for gæld

** Søren Tordsen. navng vidnede, at de var i Overgård og talte med Henrik Mein, jorddrot til Overgård, og på Søren Tordsens vegne afsagde halvparten af Overgård, som han har fæstet af ham, da han ikke efter deres forrige kontrakt agter at besidde den længere. varsel til Henrik Mein

(159)

** Didrik Uttermøllen. navng vidnede, at Christen Rask i Mausing, som boer på en fuld krongård, er nu i denne ufredstid sin ganske formue fraskatteret og frarøvet, så han ikke haft avl på nogle års tid, så han ikke kan betale landgilde skat eller andet, men er ganske forarmet, så han er forårsaget sin gård for en anden at afstå
 
** hr Laurids Jensen i Sejling fremviste en kontrakt, hvori efterskrevne har skiftet og delt mellem hr Laurids Jensen og Peder Jensen i Sejling den selvejer bondegård i Sejling, som sl Søren Grove tilforn tilhørte og påboede, eftersom hr Laurids Jensen har afkøbt og tilforhandlet sig den halve gård af kreditorerne til sig og sin hustru Karen Nielsdatter, og den blev delt som følger

 (161)

** Christen Knudsen Nørgård på sin husbond Christian Fischer, KM vinskænk, hans vegne efter opsættelse i den sag imellem ham og Balle Gødvad og Svostrup sognemænd anlangende deres resterende landgilde blev der i dag afsagt dom: da de Resendals mænd fremlægger kong Hans frihedsbrev på Resendal til evig tid givet, imod den ålegård, som er givet og skødet fra Resendal til kronen, og de benægter at have ladet indbrænde svin på Christian Fischers skove eller olden videre end på Resendals tilliggende skov, eller har tilsagt ham nogen oldengæld, så kan de ikke derimod tilfindes af give videre, end de tilforn til KM og kronen givet og gjort har, og da Christen Andersen beviser med tingsvidne ikke tilforn at have givet nogen trældom eller arbejde af sin selvejergård øster Kejlstrup, og kun har haft svin på sin egen gårds skov, kan han ikke tilfindes at udgive nogen oldengæld af sin gård, og Sejer Lauridsen i Dalsgård og Niels Jensen i Borup, som med tingsvidne beviser deres gårdes byglandgilde til slotsskriveren, så kan de ikke tilfindes mod KM følgebrev at udgive mere end tilforn til KM, mens de andre, som rester med landgilde efter restantsen, bør betale inden 15 dage

(162)

17/3 1663.

** Christen Knudsen Nørgård ved sin tjener Jens Pedersen i Balle lod afhjemle syn på den halvgård i vester Kejlstrup, som Anders Lassen påboer, for dens bygfældighed, hvortil han fremlagde sin skriftlige klage, at han ikke som andre måtte få tømmer sin gård at forfærdige, som han gerne af yderste evne og formue med det første ville gøre, om han måtte træ dertil forundes, eftersom fjenderne samme huse og bygninger havde spoleret, havde vinduer udslået og en del bortrøvet og solgt, og nogle gange forjaget ham med hustru og børn, skorstenen faldt ned og gærderne omkring huset blev af fjenderne opbrændt, hvorfor han bad den kristne øvrighed om nogen forlindring

(164)

** Anders Mortensen i Gødvad. navng vidnede, at der var ingen rug sået til den gård i Gødvad, som han fæstede 1661, så der var ingen rugskyld til KM samme år, da den stod øde, da han antog den

** delefoged Didrik Uttermøllen lod fordele efterskrevne efter restants og forrige dom

(166)

24/3 1663.

** den sag mellem Tomas Jensen skriver og delefoged Didrik Uttermøllen blev opsat 14 dage

** Jens Andersen hyrde i Mausing lod fordele Christen Sørensen i Kragelund for hans hustru Maren Lasdatters løn

** Didrik Uttermøllen lod afhjemle vurdering på KM skov i Nisset for vindfælde bøge, som i sidste storm af guds vejrlig er nedblæst

31/3 1663.

** delefogden stævnede Christen Pedersen i Gødvad hans hustru Maren Andersdatter og Karen Christensdatter sst for vidne og lovmål, som delefogden agter at føre ved tinget

(167)

** Mads Ebbesen i Stenholt med fuldmagt af hr Mads Bering i Kragelund og på hans vegne lod fordele efterskrevne efter håndskrifter og bogs formelding

** Christen Andersen i Kejlstrup. Salmand Nielsen i Sejling solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Christen Andersen og hustru Anne Hansdatter og deres arvinger, al den lod og del, han arvede efter sin sl bror Rasmus Nielsen i den selvejer bondegård øster Kejlstrup, som er 1/2 broderlod

(168)

7/4 1663.

** delefoged Didrik Uttermøllen på øvrighedens vegne lod fordele Villum Pedersen i Sejling efter dom for ulovlig skovhugst i Sejling Sønderskov, som han er skovfoged for, som han ikke vil betale, eller forklare, hvem der har gjort det

(169)

** Christen Knudsen Nørgård lod fordele Ambrosius Smed og Niels Sørensen i Balle, hver for 3 mk for overhørsel, for de ikke ville møde på tinget for at afhjemle deres syn

** Didrik Uttermøllen. vurderingsmænd afsagde deres vurdering af vindfælder i Lemming skov

** Didrik Uttermøllen. navng vidnede, at efterskrevne i Lemming i forleden fejdetid blevet forarmede, avl og bjergning forsømt, så der er intet at bekomme hos dem for KM landgilde for 1661

14/4 1663.

(var ingen som begærede noget, som i tingbogen burde indskrives)

(her endes tingbogen til Hids herreds ting år 1663 den 14 april Anders Lauridsen egen hånd)

(1)

** tingbogens autorisation

(2)

28/4 1663.

** Didrik Uttermøllen lod fordele efterskrevne

(3)

** ----

** Niels Pedersen lod fordele efterskrevne for gæld

(4)

** Jens Pedersen i Sinding ----

** Ole Christensen på husbond Niels Nielsens vegne efter opsættelse begærede dom over Jens Graversen i Vallerbæk for resterende landgilde. dom: han bør betale inden 15 dage

(5)

5/5 1663.

** Niels Pedersen. Jørgen Hansen, barnfødt i Asmildgård, gav Niels Pedersen Pottemager sst afkald for arv efter hans far sl Hans Frederiksen Pottemager og mor sl Boel Pedersdatter, som begge boede og døde i Asmildgård og efter sin bror sl Peder Hansen

(6)

** Christen Knudsen på husbonds vegne stævnede hver mand i Balle for dom for en rejse fra Grønbæk til Viborg med husbonden Christian Fischers korn, de var tilsagt at gøre, men efterkom det ikke, så han måtte leje vogne til at fremføre samme korn. sagen blev opsat 6 uger

12/5 1663.

** Peder Andersen i Serup. navng vidnede, at han og Kirsten Jensdatter sst ikke er så nær i slægt med hverandre, at de ikke kan komme i ægteskab sammen
 
(7)

** delefoged Didrik Uttermøllen i Ebstrup lod læse et skriftligt forbud mod at lade deres fæ komme ----

19/5 1663.

** Niels Rasmussen i Lemming. navng vidnede, at Niels Rasmussen, der påboer en halvgård, antog den 1662, og fik ikke eller havde nogen rugsæd til gården 1662

** Søren Lassen i Dalsgård lod fordele Peder Sørensen for 17 sld, han skyldte hans formand sl Peder Pedersen efter sit brev

(8)

** Søren Lassen i Dalsgård stævnede Niels Jensen i Lemming for dom angående 6 sld, som han skylder hans formand sl Peder Pedersen efter brev dateret 10/9 1646. sagen blev opsat 6 uger

26/5 1663.

** Peder Jensen Mørk. Didrik Uttermøllen i Ebstrup og Henrik Andersen i Gravballe vidnede, at de var tilstede i Sejling præstegård 9/7 1661, da Peder Mørk satte Villum Pedersen i Sejling til at tage vare på Sejling skov, så der intet ulovligt blev hugget

(9)

** Didrik Uttermøllen. efterskrevne personer vidnede, at efterskrevne hel og halvgårde i herredet endnu findes øde og ubesatte, som i denne ufredstid er blevet øde, så der hos forskrevne øde og forarmede intet er at bekomme af skat landgilde arbejdspenge og andet

(10)

** Anders Lauridsen i Resendal fremlagde KM skøde, hvormed kong Hans under og tillader, at hans og kronens bonde Nis Mikkelsen i Resendal skal nyde bruge og beholde med hans medarvinger og siden deres arvinger efter dem til evig tid evindelig al Resendal med al sin rette tilliggelse, mod de giver årligen 1 fdk smør og holde 12 heste til gæsteri 1 skovsvin når olden er, og dertil leding, der plejer af at gå, og for sådan frihed har førnævnte Nis Mikkelsen og hans medarvinger undt og skødet til KM og kronen, den ålegård, som ligger på gårdens grund

** Anders Tomasen. efter som sl Anders Rasmussens enke, som boede og døde i Sinding, Mette Mikkelsdatter, nu boende i Vrads, har klaget hos husbonden, at hendes sl husbond på Sinding sognemænds vegne udlagde en hest til den svenske kvartermester Caspar Prim i Linå, som de lovede at betale, så blev opnævnt 4 uvildige mænd for at lægge og ligne sognemændene, hvad enhver som sin kvota kan tilkomme at udlægge og betale af hesten og en kvie

(11)

** Christen Pedersen med fuldmagt af sin bror Anders Pedersen, der tjener i Tvilum, begærede høring over Jens Rask i Sinding for 7 mk, som han nu lovede at betale

** Søren Simonsen. navng vidnede, at det husværelse i Gødvad, som kaldes Suderhus, som Søren Simonsen og Jens Lassens enke nu påboer, er ikke eller har været beregnet videre end et hus tilsammen

(12)

2/6 1663.

** Poul Tomasen. navng vidnede, at der, så længe de mindes, ikke er givet videre smørlandgilde af den halve selvejer bondegård, Poul Tomasen i Sinding påboer, end 2 lette pund smør årligt

** hr Laurids Jensen i Sejling lovbød al den del og part, som han har købt og tilforhandlet sig i den selvejer bondegård i Sejling, som kaldes Nørgård, som sl Søren Jensen Grove tilforn påboede og fradøde. varsel til sl Søren Jensen Groves børn svogre og arvinger, nemlig: Margrete Sørensdatter Anne Sørensdatter i Tulstrup mølle Jens Sørensen i Kejlstrup Kirsten Sørensdatter sst samt Johanne Sørensdatter Karen Sørensdatter Christen Sørensen og Christen Pedersen i Sejling, de umyndige med hver deres lovværge

(13)

** Peder Lauridsen i Kejlstrup lod fordele efterskrevne for gæld

10/6 1663.

** Laurids Pedersen i Kejlstrup begærede dom i den sag mellem ham og Anne Sørensdatter i Resendal anlangende skiftebrev at fremvise efter sl Jens Nielsen i Gødvad, for at se hvilken arv, der er tilfaldet hans søn sl Peder Jensen soldat, som døde i København, som skal være tilfaldet Las Pedersens børn og Rasmus Lauridsens børn i Gødvad efter sl Peder Jensen, som førnævnte Anne Sørensdatter husbond sl Las Nielsen var formynder for, og nu fremlagde Anne Sørensdatter tingsvidne, hvormed bevises, hvor arven er at søge, og mente sig fri for tiltale. dom: da det med tingsvidne bevises, at sl Peder Jensens mor Mette Pedersdatter annammede sl Peder Jensens fædrene arv, og lovede at holde hans farbror Las Nielsen skadesløs, så bør sl Peder Jensens fædrene arv søges hos hans mor Mette Pedersdatters arvinger

(15)

16/6 1663.

** Las Christensen i Tollund. Tomas Jacobsen i Tollund på sine egne og sin hustru Maren Andersdatters vegne og med fuldmagt af sin svoger Christen Lassen i Nygård på hans og hans hustru Inger Jacobsdatters vegne, og Mogens Andersen i Hvam på sin hustru Volborg Pedersdatters vegne og Jep Nielsen i Torning på sin hustru Mette Pedersdatters vegne og Jacob Pedersen i Løgager på sine egne og sine umyndige søskendes vegne, nemlig Peder Pedersen Baltser Pedersen og Anne Pedersdatter deres vegne, samt efter fuldmagt af Peder Pedersen i Engesvang på hans hustru Anne Pedersdatters vegne og af Peder Sørensen i Virklund på hans hustru Maren Pedersdatters vegne, Peder Sørensen i Pårup på sine søskende Morten Eriksen Anne Eriksdatters og Peder Sørensen Big sin brors og på sine egne vegne, Svend Jensen i Pårup på hustru Kirsten Eriksdatters vegne og med fuldmagt af Christen Christensen i Tulstrup på hustru Mette Sørensdatters vegne solgte og skødede fra dem og til Las Christensen i Tollund og hustru Anne Nielsdatter, den del og part, som enhver kan være arveligt tilfalden og tilberettiget enten ved arv pant eller køb efter fader moder slægt eller frænder i den selvejer bondegård Tollund, som er i den halve part af samme gård, som Tomas Jacobsen hidindtil har besiddet

(17)

** Didrik Uttermøllen. Las Christensen i Tollund lovede at betale det, som Tomas Jacobsen i Tollund kan tilkomme at betale af sin resterende landgilde og anden udgift af halv Tollund

** Anders Lauridsen i Resendal på Henrik Andersens vegne lod fordele efterskrevne for 13 mk, som de på egne og deres sognemænds vegne havde lovet at betale ham, men ikke efterkommet

23/6 1663.

** Søren Jensen i Gravballe. Hans Berentsen Rytter i Borup på sin hustru Maren Sørensdatters vegne gav hendes stedfar Søren Jensen afkald for arv efter hendes sl far Søren Hansen og efter hendes mor Anne Rasmusdatter, som begge boede og døde i Gravballe, og han takkede ham godt for godt værgemål i alle måder

(18)

** delefoged Didrik Uttermøllen stævnede Christen Andersen i Hammerum til tinget i dag 8 dage

** Jens Pedersen i Balle. navng vidnede, at de på husbondens vegne tilbød og advarede de Kejlstrup mænd vester Bording og Overgårds mænd at møde med sække heste og vogne at tage husbondens korn og føre til Århus

(19)

** Jens Pedersen i Balle gav last og klage over Laurids Brusen i Balle, for han slog ham i hovedet om natten. syn afhjemledes

** Mads Poulsen, borgmester i Randers, efter 6 ugers opsættelse stævnede hver mand i Serup for dom anlangende resterende landgilde efter jordebogen. dom: de bør betale deres landgilde inden 15 dage

(20)

30/6 1663.

** Christen Jensen i Silkeborg kro stævnede Didrik Uttermøllen i Ebstrup for dom angående gæld efter hans brev samt resterende sengepenge og vokspenge

** Peder Poulsen i Lemming lod fordele efterskrevne for gæld

7/7 1663.

** Didrik Uttermøllen lod afhjemle syn på efterskrevne KM skove, som endnu ligger under slottet, for hvad der er hugget siden sidste syn

(21)

** delefoged Didrik Uttermøllen lod fremlægge en fortegnelse på hvad enhver i Balle sogn skylder til KM efter Morten Mikkelsens restants og lod dem forlede for deres restants

(23)

** Tøger Sørensen i Sejling. navng vidnede, at de havde været i Sejling for at dele huse og gårdsrum imellem Tøger Sørensen og Christen Sørensen og hans søskende, eftersom Tøger Sørensen har købt og tilforhandlet sig den 3.part af samme halve selvejergård i Sejling, deres forældre tilforn påboede. Søren Tøgersen og anden Søren Tøgersen vidnede, at de varslede Christen Sørensens søskende og Kirsten Sørensdatter Laurids Sørensen Anne Sørensdatter og Karen Sørensdatter i Sejling

(24)

14/7 1663.

** delefoged Didrik Uttermøllen fremlagde en seddel, hvori menige mænd i Hids herred, som endnu hører under slottet, advares om at yde og levere deres smørlandgilde ufejlbar inden lørdag aften, hvis de ikke vil betale med penge, underskrevet Peder Mørk

21/7 1663.

** Peder Christensen i Kærsgård. navng vidnede, at de var tilstede, da Peder Christensen leverede 2 lette pd smør i Silkeborg, som var hans smørlandgilde for 1656

(25)

** Didrik Uttermøllen. navng vidnede, at efterskrevne i denne ufredstid er blevet ganske forarmede, så der intet er at bekomme hos dem til landgilde

28/7 1663.

** den sag mellem Christen Jensen i Silkeborg kro og Didrik Uttermøllen i Ebstrup er opsat 14 dage

** Hans Lassen. synsmænd afsagde deres syn på den gård i Serup, som enken Maren Jensdatter påboer, for dens bygfældighed

(26)

** Envold Hansen i Kragelund. navng vidnede, at de på hans vegne var i Rævshale hos Simon Nielsen og Peder Baltsersen og begærede et øg og et føl, som stod i Simon Nielsens stald med en lås for, og tilbød dem pant og skadegæld, at hans øg ikke skulle blive forsultede og fordærvede, hvilket de ikke ville. synsmænd afsagde deres syn på samme øg og føl, som var forsultede, så der var gjort skade på dem for 4 rdl, som Envold Hansen mente, de burde betale

(27)

** Niels Lauridsen. eftersom den fattige karl Christen Pedersen i Serup begærede vidne om hans store skadelige tilstand, så vidnede efterskrevne, at ikke kunne beskylde ham for andet end som ærligt er, og han i svenskens tid tjente som sognerytter mod landets fjender, hvoraf han fik et ulægeligt sår i sit hoved, som han selv med sandt jærtegn udviser, og må i guds navn besøge fromme kristne om hjælp

** Søren Sørensen i Sejling fremlagde skifte registrering og fortegnelse på det, som fandtes efter sl Maren Tøgersdatter i Sejling, ---- næst efter palmesøndag 1659. bortskyldig gæld, vurderingsmændene og hendes sønner Tøger Sørensen Christen Sørensen Søren Sørensen samt Hans Lassen i Frausing stod til vedermåls ting. varsel til Karen Sørensdatter i Viborg Anne Sørensdatter i Sorring ---- datter

(28)

** Tøger Sørensen i Sejling Christen Sørensen og Søren Sørensen i Sejling bekendte at være forligt om den arv, som kunne tilfalde dem efter deres mor sl Maren Tøgersdatter i løsøre hus og jordejendom, således at Tøger Sørensen har frastået sin arv mod at hans brødre forpligter sig til at holde ham kravsløs for gælden efter hende

** Jens Pedersen i Balle. navng vidnede, at nogle år før svensken kom i landet, da blev der gjort skifte og udlæg på Balle toft, eftersom en part af mændene var brøstholdne, i ridefogeden Peder Christensens overværelse og på lensmandens befaling, som følger

(29)

** hr Laurids Jensen i Sejling begærede efter opsættelse dom i den sag mod sl Søren Jensen Grove, som boede og døde i Sejling hans børn svogre og arvinger anlangende halvparten og noget mere af hans bondegårds ejendom i Sejling, som kaldes Nørgård, som han har tilforhandlet sig af kreditorerne, hvorpå dom blev afsagt: da det bevises at det udlagte gods til kreditorerne efter købebrev er solgt til hr Laurids Jensen, så bør det efterfølge ham

(30)

4/8 1663.

** Morten Lauridsen i Nisset. Christen Lauridsen i Lemming og hans bror Jens Lauridsen i Abildskov og Hans Lauridsen i Lemming gav deres bror Morten Lauridsen afkald for arv efter deres far sl Laurids Jensen, som boede og døde i Nisset Overgård

(31)

** Christen Sørensen i Borup. for dom stod Peder Sørensen i Svostrup med sin hustru Karen Sørensdatter, Peder Rasmussen i Borup formynder for Kirsten Sørensdatter, Jens Lassen i Borup formynder for Maren Sørensdatter, og de tre piger gav deres bror Christen Sørensen afkald for deres arv efter deres far sl Søren Christensen Lovring og deres mor sl Berete Jensdatter, som begge boede og døde i Borup

** Peder Rask Jens Lassen. Christen Sørensen i Borup bekendte at være sine to søstre Kirsten Sørensdatter og Maren Sørensdatter skyldig hver 11 sld, som er af deres fædrene og mødrene arv, som han lovede at betale dem, når de begærer det

(32)

11/8 1663.

** Peder Jensen Dyhr i Svostrup. Mette Simonsdatter i Svostrup lovede Peder Dyhr Peder Christensen og Christen Gundesen sst, at hun efter denne dag skal leve og omgås sine grander og naboer i Svostrup som en ærlig dannekvinde, så ingen skal have noget at klage over hende

** Didrik Uttermøllen efter opsættelse begærede dom i den sag på øvrighedens vegne mod de Lemming sognemænd, anlangende de rejser, de var tilsagt at køre, men sad overhørig. dom: de bør efter recessen bøde og derforuden stå til rette

(33)

** Christen Jensen i Silkeborg kro. efter opsættelse i den sag mellem ham og Didrik Uttermøllen i Ebstrup anlangende gæld senge og vokspenge blev der afsagt dom, som lød: de bør i dannemænds overværelse gøre afregning med hverandre, og det, som resterer, kan søges ved dele og nam

(34)

** Peder Jensen Mørk. da den sag mellem ham på hans tjener Christen Nielsens vegne og Las Pedersen i vester Kejlstrup anlangende 5 års løn, har været opsat 6 uger, blev der begæret dom, og Christen Nielsen ved ed og oprakte fingre sigtede Las Pedersen, at han havde tjent ham i 5 år fra 1650, og var blevet lovet 4 sld om året i løn, men han havde aldrig fået noget deraf, hvorefter der blev afsagt dom: Las Pedersen bør betale Christen Nielsen hans resterende løn

(35)

18/8 1663.

** delefoged Didrik Uttermøllen. efter opsættelse i den sag mellem ham på Morten Mikkelsen, forrige skriver på Silkeborg, hans vegne og Anders Lassen i Kejlstrup anlangende restants på hans landgilde 1654-1657. så mødte Anders Lassen og svarede, at han havde leveret en ko til Mogens Høg på samme sin restants, hvorefter der blev afsagt dom: da der intet bevis fremlægges mod Anders Lassens restants, så bør han betale inden 15 dage eller lide nam

25/8 1663.

(var ingen, som begærede noget, som burde indskrives i tingbogen)

1/9 1663.

(36)
 
** delefoged Didrik Uttermøllen begærede dom i den sag mellem ham på øvrighedens vegne og Niels Pedersen Borum i Balle og Christen Christensen i vester Bording anlangende deres faldsmålsbøder på deres og deres hustruers vegne for lejermål, hvorefter der blev afsagt dom: de bør betale inden 15 dage

** Jens Lauridsen i Mausing på sin hustru Gertrud Pedersdatters vegne og på Anders Pedersens hustru Mette Pedersdatters vegne sst Jens Nielsen sst på hans hustru Maren Pedersdatters vegne og på Christen Eriksen i Hinge hans hustru Anne Pedersdatters vegne og på Svend Nielsen i Pederstrup hans søsterbørns vegne stævnede Peder Jørgensen i Kragelund for dom, for han vil gifte sig og tage en kvindesperson ind i et uskiftet bo, og ikke ville holde skifte efter sin forrige hustru sl Maren Rasmusdatter, hvortil han svarede, at han var selv værge for sine børn. sagen blev opsat 6 uger

(37)

8/9 1663.

** herredsfoged Hans Pedersen i Holm 3.ting til Villum Pedersen i Sejling for sin resterende landgilde og til Søren Andersen sst

15/9 1663.

** Didrik Uttermøllen. synsmænd afhjemlede deres syn i Kragelund skov på den gårds enge, som tilhører Christen Andersen i Hammerum

(38)

** Peder Jensen Mørk, ridefoged til Silkeborg, fremlagde et underskrevet brev, som lyder: vi efterskrevne Niels Gregersen i Gern, birke og delefoged i Gern herred og Tvilum birk, Anders Tomasen i Sejl, delefoged i Vrads herred, og Didrik Uttermøllen i Ebstrup, delefoged i Hids herred, er stævnet af Peder Mørk for at vidne om Jens Nielsen, forrige delefoged i Lysgård herred, Christen Mikkelsen og Las Christensen i Torning, forrige lægdsmænd i Torning sogn, og da er det os vitterligt, at vi hos var og så og hørte 26/5 1658, at førnævnte delefoged og lægdsmænd bad Niels Mørk, om han ville betale eller godsige for dem til den svenske kvartermester Caspar Prim, for resten af Torning sogns skatter, som var 126 rdl, de skyldte, hvortil Peder Mørk svarede, at han ville gerne salvere deres kvæg og kreaturer, som kvartermesteren havde ordre af Wrangel til at tage for restantsen, hvis de ville holde ham skadesløs og få sine lovede og udlagte penge igen foruden møje trætte og anden besværing, hvortil de svarede, at han for guds skyld ville hjælpe dem med førnævnte penge eller godsigelse, så skulle de betale ham ærligt og vel skadesløst uden tøe eller trætte, hvorpå de gav ham deres obligation, og det er dem også vitterligt, at hvis Peder Mørk ikke havde fornøjet kvartermester Caspar Prim for 502 rdl, som Lysgård og Hids herred var skyldig på deres skatter, så havde han straks efter sin ordre med militærisk eksekution fortfaret og taget fra bønderne deres kvæg og kreaturer og således ruineret dem. dateret 18/9 1663, hvilket brevs indhold de var gestændig

(39)

22/9 1663.

** Niels Christensen i øster Bording begærede 1.ting over Poul Mortensen i vester Bording for en stud, som han købte af ham i svenskens tid, hvortil Poul Mortensen svarede, at han ikke købte studen til egen nytte, men den blev udlagt til den svenske kvartermester, hvorfor der ikke kunne udstedes vidne eller lovmål

(40)

** Mads Nielsen i Resdal. navng vidnede, at Mads Nielsen i Resdal og Kirsten ---- Sørensdatter sst ikke er nærmere i slægt eller frændskab med hverandre end i 3die og 4de mand på enten sider, så de vel må komme i ægteskab sammen

** Christen Christensen i Stenholt stævnede Jens Graversen i Vallerbæk og Peder Rasmussen i Engesvang for dom anlangende gæld. sagen blev opsat 6 uger

(41)

** Mads Ebbesen i Stenholt lod fordele Svend Andersen i Kragelund

29/9 1663.

** Laurids Pedersen i Sinding tilbød Poul Nielsen i Ebstrup al den arvelod, som tilfaldt hans bror sl Anders Nielsen, som boede og døde i Sinding Nedergård, hans børn Niels Andersen og Envold Andersen som deres fædrene arv, om han vil annamme den, da han er farbror og ret lovværge, hvortil Poul Nielsen svarede, at Laurids Pedersen bør gøre samme bo så god, som det var, da han kom i boet, med en 12 mands ed

** Peder Jørgensen i Kragelund. navng vidnede, at Peder Jørgensen havde en ægte søn Rasmus Pedersen med sin hustru Maren Rasmusdatter i deres ægteskab, som drog af landet med krigsfolket

(42)

** Didrik Uttermøllen begærede dom i den sag mellem Sejling sognemænd og Niels Black, der tjener på Silkeborg, anlangende 8 sider flæsk, som skulle være ---- på Århusvejen, og mente, de burde levere de 8 sider flæsk til Niels Black, hvortil Niels Andersen med flere i Sejling svarede, at de annammede på slottet 30 sider flæsk på hver af de 4 vogne af Sejling, som de leverede på skibet på Århus Mindehoved, hvor de blev talt, og intet var ---- deraf i nogen måde, så de mente sig fri for tiltale. dom: da de har leveret af hver vogn 30 sider flæsk, hvoraf 8 sider var ----, så bør de betale 1 dlr for hver side

13/10 1663.

** Søren Jensen i Elling stævnede Niels Christensen Sinding i Kragelund for dom angående gæld, som lød: han bør betale gælden

(43)

20/10 1663.

** Christen Knudsen. synsmænd afhjemlede deres syn på efterskrevne skove i herredet, som tilhører Christian Fischer, KM vinskænk, for at erfare hvor meget, der er rodhugget på 2 år, siden han antog det

(44)

** Niels Andersen ved Silkeborg på Christen Jensen i Silkeborg kro hans vegne lod fordele Christen Sørensen i Sejling for 15 mk

(45)

** Niels Andersen fremlagde 2 sedler, hvormed Christen Jensen i Silkeborg begærede 1.ting til dele måtte bevilges over Didrik Uttermøllen i Ebstrup, samt 2.ting og klage over samme
 
27/10 1663.

** Christen Jensen stævnede Didrik Uttermøllen i Ebstrup mod dele efter en dom udstedt 11/8, som blandt andet melder, at 4 uvildige dannemænd skulle dømme mellem dem, og bød sig i rette, og navngav på sin side 2 mænd, men da sagen var indstævnet for Viborg landsting, ville Didrik Uttermøllen vente på dets afsigelse

(46)

** Peder Mortensen i Resdal lovligt lovbød den selvejer bondegård i Resdal, som sl Søren Sørensen fradøde, som nu af 12 samfrænder er udlagt til hans kreditorer, som har tilsagt ham den halve part, og fremlagde en landstings varselsseddel til Anders Sørensen .... Sørensen Søren Sørensen Jacob Sørensen Anne Sørensdatter, alle født i Resdal, om de findes inden eller udenlands, og nu stod Kirsten Andersdatter sl Søren Sørensens efterleverske med lovværge Anders Lauridsen i Resendal samt kreditorerne til vedermåls ting

(47)

** Peder Mortensen i Resdal. Kirsten Andersdatter i Resdal, sl Søren Sørensens efterleverske, at eftersom den halve selvejer bondegård i Resdal, som tilhørte hende og hendes sl mand, af 12 samfrænder er udlagt til kreditorerne, og Peder Mortensen i Resdal har betalt en part af kreditorerne for halvparten af den halve gård, så solgte og skødede hun på sine egne og børn og medarvingers vegne og med samtykke af hendes formynder Anders Lauridsen i Resendal og med fuldmagt af kreditorerne til Peder Mortensen og hans hustru Kirsten Nielsdatter halvparten af samme halve selvejer bondegård

(48)

** Niels Lauridsen. Peder Mortensen i Resdal tog i hånd Niels Lauridsen Tandskov i Serup, og bekendte, at han havde annammet de 30 sld, som sl Søren Sørensen i Resdal havde under værgemål af sl Erik Iversens børns fædrene og mødrene arv, hvilke 30 sld han nu har under værgemål, som han erlægger til sl Erik Iversens arvinger, når de begærer det

(49)

3/11 1663.

** Anders Lauridsen i Resendal fremlagde en obligation, at da tinghuset i denne ufredstid af fjenderne er spoleret, og herredsmændene undslår sig og ikke vil bekoste og forfærdige det, og det ligger for nær KM eng Skærkær, hvor den største del af herredsmændene skal over, hvorfor det er bevilget at flytte tingstedet til skoven sønden for Balle kirke, underskrevet af Peder Mørk, og efterskrevne 12 uvildige mænd bekendte, at de lidt sydøst for Balle kirke havde fundet et sted, som de syntes var bedst både for herredsmændene og rettens betjente

(50)

** Ditlev Rantzau på Vinderslevgård hans fuldmægtig Niels Knudsen i Vinderslev efter 14 dages opsættelse begærede dom over Søren Tordsen i Overgård for 20 sld med rente og omkostning. dom: han bør betale gælden inden 15 dage

(51)

10/11 1663.

17/11 1663.

** Christen Jensen i Silkeborg kro 3.ting til Didrik Uttermøllen i Ebstrup for det, det tilforn er indført i tingbogen, og mente, at der burde tilstedes høringsdele over ham, hvortil Didrik Uttermøllen svarede, at sagen ved landstinget var opsat 6 uger, hvorfor lensmanden ikke kunne kende i sagen, før landstingsdommen kommer

** Christen Jensen i Risgård i Voer herred gav til kende, at det er hans rette bopæl, om nogen vil stævne ham

** Peder Christensen i Svostrup. Jens Mikkelsen i Lemming på sin søsterdatter Kirsten Andersdatter i Gravballe hendes vegne og Jens Andersen i Gravballe Mikkel Andersen sst enhver på sine egne vegne gav Peder Christensen i Svostrup og Peder Rasmussen i Nebel afkald for al den arv, de kunne tilfalde efter deres søster sl Anne Andersdatter, som døde i Svostrup, og hun tilforn havde arvet efter hendes far sl Anders Jensen og efter hendes mor sl Elle Nielsdatter, som begge boede og døde i Gravballe, og som Peder Christensen og Peder Rasmussen havde haft under værgemål, og de takkede godt for godt værgemål

(52)

** Jens Mikkelsen. Rasmus Madsen i Gravballe bekendte at have taget under værgemål 16 sld, som er den arvelod, Mikkel Andersen i Gravballe tilfaldt efter sin søster sl Anne Andersdatter, som døde i Svostrup, som Jens Mikkelsen har givet Peder Christensen og Peder Rasmussen afkald for

(53)

** delefoged Didrik Uttermøllen tilsagde og advarede KM tjenere i herredet, som endnu ligger til slottet, og som rester med arbejdspenge matrikelskat korn, at de leverer det inden 8 dage på slottet, såfremt de derefter ikke selv vil fremskikke det til København, så enhver vedkommende kan vide sig at rette og for skade at tage vare

24/11 1663.

** Niels Miltersen i Holstebro 1.ting lovbød Klode og Klode mølle og dens tilliggende ejendom

** Anders Lauridsen i ---- 1.ting lovbød den part, hans sl far havde købt i Klode og Klode mølle

1/12 1663.

** Niels Miltersen i Holstebro 2.ting lovbød Klode og Klode mølle og i lige måde 2.ting lovbød den part, hans sl far havde købt deri

** Anders Jensen. Jens Andersen i Hvinningdal på sine egne vegne og Niels Christensen i Gødvad på sin hustru Anne Andersdatters vegne og med fuldmagt af Søren Andersen, barnfødt i Kærsgård, nu boende i Stavrby i Sjælland gav deres far Anders Jensen i Kærsgård afkald for arv efter deres mor sl Johanne Lauridsdatter, som boede og døde i Kærsgård, førnævnte Anders Jensens første hustru, og de takkede ham for godt skifte og jævning og gav ham kvit for ydermere krav

(54)

8/12 1663.

** Niels Miltersen, borger i Holstebro, lovbød Klode med al sin tilliggende grund og ejendom samt Klode mølle med tilliggende grund og ejendom. varsel til alle Niels Miltersens arvinger, nemlig Albret Nielsen Iver Nielsen Anne Nielsdatter alle i Holstebro

(55)

** Niels Andersen på Tomas Jensen, forrige skriver på Silkeborg, hans vegne lod fordele Margrete Sørensdatter i Balle for 2 rdl

(56)

** Peder Nielsen i Borup. Christen Jensen i Borup på sin hustru Kirsten Pedersdatters vegne gav hendes far Peder Nielsen i Borup afkald for hendes arv efter hendes mor sl Anne Christensdatter, førnævnte Peder Nielsens første hustru, og han takkede ham godt for godt værgemål

** Niels Lauridsen i Serup på sine egne og Rasmus Knudsen i Tandskov hans vegne, begge kirkeværger til Serup kirke, fremlagde en fortegnelse på hvad enhver i sognet rester med til kirken, hvorefter de begærede dom, som lød, de bør betale hver sin andel inden 15 dage

(57)

** Niels Miltersen af Holstebro. Christen Mikkelsen i Engesvang fremlagde en dom af Viborg landsting 27/9 1648, som formelder, at Søren Mortensen på hans søn Peder Sørensens vegne lovede at betale Peder Madsen omtalte penge til snapsting

(58)

** Peder Pedersen Kirkegård i Sinding på Christen Svendsen borger i Viborg hans vegne lod fordele Anders Pedersen Foged, tilforn boende i Sinding, for 14 dlr, som rester på hans brev af 1648

15/12 1663.

** hr Christen Andersen i Sunds, sognepræst til Sunds kirke. Niels Miltersen, borger i Holstebro, solgte og skødede fra sig og sin hustru og deres arvinger og til hr Christen Andersen og hans hustru Apelone Jacobsdatter og deres arvinger den selvejer bondemølle, som kaldes Klode mølle med tilliggende grund og ejendom hus og jord

(60)

** Niels Miltersen, borger i Holstebro, solgte og skødede fra sig og sin hustru til Christen Jensen, nu boende i Klode, og hans hustru Kirsten Miltersdatter den bolig, som kaldes Klode i Kragelund sogn

(61)

22/12 1663.

(62)

** Christen Mikkelsen i Engesvang Peder Pedersen sst Søren Poulsen i Sejl med flere på egne og medgranders vegne i Kragelund udsogn tilbød Kragelund bymænd, eftersom de samtlige har KM og kirkens tiende i fæste, at dersom de ville udgive halvparten af tiendeafgiften, så ville udsognemændene betale den anden halvpart, hvortil Envold Hansen svarede, at der i udsognet findes 9 fulde redselsgårde og 3 boel, men i Kragelund hun 8 gårde, og deraf en ganske øde, hvorfor de ikke bør give lige ved udsognet

** Christen Mikkelsen i Engesvang Peder Pedersen sst Simon Nielsen i Rævshale med flere på deres egne og menige Kragelund udsognemænds vegne med sammenlagte hænder vedtog samtykkede og indgik en kontrakt, således at al den udgift, som af øvrigheden bliver pålagt udsognemændene at skal udgive, skattekorn penge kvæg eller fæmon eller afgiften af KM og kirkens tiende, som sognemændene samtlig har i fæste, om nogen af udsognemændene findes modvillige og ikke deraf sin tilregnede part ville udgive, når det begæres, da skal granderne have fuldmagt til at pante ham for sin anpart og der foruden pante ham for en tønde øl til granderne

(63)

** Christen Mikkelsen i Engesvang lod fordele Rasmus Nielsen Vinter i Kragelund for 8 sld, han skylder ham

** Christen Christensen i Stenholt på ---- i Kragelund hans vegne lod fordele efterskrevne

(64)

** Jens Pedersen i Levring lod fordele Peder Ibsen i Nisset og Mads Lassen i Lemming for gæld

** Jens Poulsen i Lemming lod fordele efterskrevne for gæld

(65)

** Christen Knudsen Nørgård lod fordele Jens Jensen Vesterby i Lemming for 1 sld, hans husbond Christian Fischer lånte ham

** Peder Lauridsen og Jacob Poulsen i Gødvad fremlagde en kontrakt angående deling af den gård i Gødvad, de påboer, mellem dem

** Jens Pedersen i Balle lod fordele efterskrevne for gæld

(66)

** Christen Christensen i Stenholt på hr Mads Berings vegne stævnede efterskrevne for korn ost og æg. sagen blev opsat 6 uger

(67)

** Inger Andersdatter, nuværende i Linå, efter opsættelse begærede dom i den sag med Niels Nielsen Vinter i Kragelund anlangende 6 sld med kornsæd og husværelse, han er hende skyldig for sin halvgårds opladelse i Funder efter hans brev. dom: Niels Nielsen Vinter bør efterkomme sit brev eller derfor lide nam og vurdering

(68)

12/1 1664.

** Jens Rask i Gravballe. Søren Andersen i Gravballe Christen Andersen og ung Søren Andersen sst gav deres stedfar Jens Rask afkald for deres arv efter deres far sl Anders Jensen, som boede og døde i Gravballe, og de takkede deres stedfar Jens Rasmussen godt for godt skifte og jævning og betaling for deres fædrene arv, så og efter deres søster sl Berete Sørensdatter, og de 3 brødre, som er deres egne værger, gav deres stedfar aldeles kvit for al ydermere krav

** Las Christensen i Tollund lod fordele for gæld

(69)

** Envold Hansen i Kragelund lod fordele Niels Andersen i Sinding

** Christen Mikkelsen i Engesvang lod fordele efterskrevne for gæld

** Las Christensen i Tollund lod fordele Rasmus Nielsen i Kragelund

(70)

19/1 1664.

** Niels Sørensen. Peder Sørensen i Balle vidnede, at for 10 år siden, da han giftede sig og fik Søren Rasmussens datter i Funder Mette Sørensdatter, da gav hendes far førnævnte Søren Rask ham til medgift og hjemfærd 1 hest 6 klov førnød 5 får 2 geder en ny vogn 1 fdk kobberkedel 1 kobbergryde 2 tinfade 2 dyner 2 lagner og hendes forsynlige gangklæder daglig og kirkeklæder

** Søren Madsen, markmand forleden sommer i Sejling, lod fordele efterskrevne i Sejling for sin markmandsløn, som de ikke har betalt

(71)

** Niels Black stævnede Berete Poulsdatter i Vallerbæk imod dom, for hun ikke i nogle år ikke har klareret hendes landgilde, og formener hun derfor har forbrudt sit fæste. sagen blev opsat 6 uger, og her forinden at klarere landgilden

26/1 1664.

(var ingen som begærede noget beskrevet som burde indskrives i tingbogen)

2/2 1664.

(som kyndelmissedag påfaldt og blev derfor ingen ting den dag holdt)

9/2 1664.

16/2 1664.

(72)

** Niels Andersen i Nebel. Søren Lassen i Dalsgård på sine egne vegne og med fuldmagt af sine brødre og svoger, nemlig: Søren Andersen i ---- rup på sin hustru Maren Lasdatters vegne Anders Lassen i Fårvang Niels Lassen i Sminge og på deres vegne gav deres stedfar Niels Andersen afkald for deres arv efter deres far sl Las Nielsen, som boede og døde i ---- og de takkede ham godt for godt skifte

(73)

** Jens Sørensen i Lemming. Poul Jensen i Lemming på sin hustru Maren Sørensdatters vegne gav hendes bror Jens Sørensen afkald for hendes arv efter hendes far sl Søren Jensen, som boede og døde i Lemming

** Maren Lauridsdatter i Sinding, sl Niels Andersens efterleverske, vedersagde og forsvor arv og gæld efter ham, og hun efter hans død hverken kendes ved arv eller gæld, og den tid, han blev begravet, kastede sin nøgle på graven og opgav boet. varsel til Laurids Andersen i Resendal Niels Andersen i Nebel, deres sl bror Niels Andersen, som boede og døde i Skellerup, hans børn Anders Nielsen i Kejlstrup Sidsel Nielsdatter og Else Nielsdatter i Skellerup

(74)

** Mads Christensen i Årestrup og Peder Madsen i Karup, kirkeværger til Karup kirke, på kirkens vegne efter opsættelse begærede dom over Jens Graversen i Vallerbæk og Birgitte Poulsdatter sst samt Jørgen Pedersen i Majlund anlangende kirkens tiende 1660-61-62. dom: de bør betale deres resterende tiende til kirkeværgerne

** Christen Pallesen i Kragelund på hr Mads Berings vegne sst begærede efter opsættelse dom i den sag mod de Pårup og Funder mænd anlangende deres resterende ægt dagsgerninger æg og anden nådigste. dom: de indstævnede bør betale deres rest efter kontrakt og præstens register

(75)

23/2 1664.

** Niels Black, underskriver på Silkeborg. navng vidnede, at da de kom kørende fra Viborg, kom Niels Black gående imod dem, og de så, at han var slået blå, og samme tid så de 2 mænd køre og ride over åen, men de vidste ikke deres navne. varsel til Oluf Sørensen i Kellerup og Jens Sørensen i Sjørslev

** Niels Simonsen i Nebel 3.ting tilbød Peder Christensen i Svostrup og Søren Rasmussen, barnfødt i Borup, sin søster Margrete Rasmusdatter, som drog af landet, hendes fædrene og mødrene arv, som han har haft i forvaring, og ikke længere vil have hos sig. hendes bror Søren Rasmussen har fæstet en gård og er vederhæftig at annamme samme værgemål

(76)

** Anders Lauridsen i Resendal på delefoged Didrik Uttermøllens vegne fremlagde en memorial, hvori tiltales alle mænd, idet de er blevet tilsagt at skibe deres landgildekorn til stranden i Århus, men er ikke mødt, hvorfor de bør have deres fæste forbrudt og stå til rette, og desuden for skibeløn, han har udlagt for dem. ligeledes tiltale til KM tjenere i Hids herred, så mange som rester med landgilde arbejdspenge og magasinkorn, hvorfor de bør stå til rette og begærede dom. samme memorial var læst på tinget 1/12 1663. selvejerbønderne fremlagde stokkenævn, det første 21/2 1637 det andet 24/2 1663 anlangende arbejdspenge, de søges for, og de mente sig fri for tiltale, hvorefter der blev afsagt dom: de indstævnede bør betale Peder Mørks udlagte penge og resterende landgilde, men da selvejerne med stokkenævn beviser, at de aldrig har gjort arbejde til slottet, kan de ikke tilfindes at give arbejdspenge til øvrigheden 

(78)

1/3 1664.

** Søren Lassen i Dalsgård på egne og medbrødres vegne fremlagde en underskrevet seddel fra ridefoged Peder Mørk på Silkeborg slot, indeholdende optegnelse på hvad, de efter jordebogen gav, mens de var tjenere til slottet, hvorefter efterskrevne, der mindes op til 40 år, vidnede om hvad, de gav som landgilde, da de var tjenere til slottet

(79)

** Mikkel Hansen husmand i Gødvad, som af øvrigheden søges for arbejdspenge af det gadehus i Gødvad, han iboer, fremlagde en seddel angående hans arbejdspenge, da han var tjener til slottet, hvorefter efterskrevne, der mindes op til 60 år, vidnede det samme

(xx)

** Poul Jensen i Allinggård. Søren Lassen i Dalsgård med fuldmagt af Niels Pedersen Degn i Grønbæk på hans hustru Karen Tomasdatters vegne gav Poul Jensen afkald for den arv, hans hustru kunne tilfalde efter hendes far sl Tomas ---- og mor sl Kirsten Lauridsdatter, som boede og døde i Allinggård

(80)

** Søren Jensen i Borup. Poul Jensen i Allinggård på sine egne vegne Niels Jensen i Borup på sine egne vegne og på hans bror Anders Jensen i Hasle hans vegne Poul Jensen i Allinggård med fuldmagt af sin svoger Gregers Sørensen i Anst ? og på hans vegne og hans moderløse børns vegne Las Pedersen i Kejlstrup på sine umyndige børns vegne Laurids Andersen i Resendal på sin hustru Kirsten Jensdatters vegne gav Søren Jensen i Borup afkald for den arv, de eller deres børn kunne tilfalde først efter deres far sl Jens Nielsen, som boede og døde i Borup samt efter deres mor sl Maren Andersdatter, som endnu lever, når hun ved døden afgår

(81)

** Søren Nielsen i Nisset. Søren Villumsen, barnfødt i øster Kejlstrup, gav sin frænde og lovværge Søren Nielsen afkald for hans fædrene og mødrene arv, som Søren Nielsen har haft under værgemål

(82)

8/3 1664.

** Jens Poulsen. Søren Villumsen, barnfødt i øster Kejlstrup, gav sin frænde og lovværge Jens Poulsen i Lemming afkald for hans fædrene og mødrene arv, som Jens Poulsen har haft under værgemål, og han gav ham aldeles kvit og fri for al ydermere krav

** Søren Jensen i Borup fremlagde et skiftebrev dateret 22/2 1664 efter sl Jens Nielsen, som boede og døde i Borup, hvor boets formue blev 192 dlr og bortskyldig gæld 238 dlr, som enken Maren Andersdatter og hendes børn og svogre vedgik. Søren Jensen annammede boets formue og lovede at betale gælden, og der blev fremvist en fortegnelse på hvad hjemfærd, Mette Jensdatter i Linå sidste sommer havde fået af boet, da hun blev udgift. varsel til Las Pedersen i Kejlstrup og Peder Jensen Kræmmer i Linå

(83)

** Christen Knudsen. Søren Lassen i Gødvad skovfoged vidnede, at han sidst forleden år, olden var, var i Gødvad og Resendals skove, og da så han, at de svin, som Laurids Andersen i Resendal havde ladet brænde med Christian Fischers brænde, undertiden gik i fællig med KM svin på KM skove

(84)

** Didrik Uttermøllen. Salmand Nielsen i Sejling fremlagde en fuldmagt, som formelder, at Peder Lauridsen i Gødvad har givet Niels Salmandsen i Sejling fuldmagt til at bruge, så vidt Peder Lassens to børn kan tilkomme i Eskes halvgård i Sejling, som er en 15.part, og deraf give ham rente på børnenes vegne, og stod Peder Lauridsen og Salmand Nielsen på førnævnte hans søns vegne og Didrik Uttermøllen til vedermåls ting

15/3 1664.

(som den første almindelige bededag påfaldt og blev ingen ting holdt)

22/3 1664.

** Didrik Uttermøllen. Christen Nielsen degn i Lemming vidnede, at
for 14 dage siden kom han til Kirkegård i Lemming, og gik ind i stalden og så da, at Maren Christensdatter lå død ved spiltovet mellem 2 heste, og da Søren Jacobsen kom til, vendte han hende om på ryggen, eftersom hun tilforn lå på grue, og da tykkede han, at der var noget liv i hende, og der blev hentet en nøgle, som blev lagt i barmen på hende, og formente, at hun skulle have fået det bedre, men det kunne dog ikke hjælpe. andre vidnede det samme, samt at den døde havde været ganske syg og skrøbelig

(85)

** Didrik Uttermøllen. synsmænd afhjemlede deres syn på førnævnte døde kvinde, og de kunne ikke kende sår eller gerning, som kunne være årsag til hendes død, men mandagen efter synede de hende igen, og da var hun sortblå overalt på hendes krop
(86)
og der blev givet 1.kald på sandemændene, og hendes bror Jens Christensen i Lemming svarede på spørgsmål, at han vidste slet intet i den sag at klage eller sige

(86)

** Didrik Uttermøllen. synsmænd afhjemlede deres syn på et 6 bindings hus, som stod ved Bundgård, som tilhører Jens Poulsen Jens Mikkelsen og Maren Sørensdatter, og da var huset delvist nedbrudt

** Tomas Jacobsen i Tollund med fuldmagt af ---- sst lod fordele så mange af Funder sognemænd, som rester med kirkens tiende 1656 1660 1661, og som ikke godvilligt vil betale

** Anders Lauridsen i Resendal. Margrete Andersdatter og Anne Jacobsdatter i Resendal vidnede, at de var tilstede i hans stue, da Rasmus Tygesen i Hvinningdal lovede og godsagde for en Holstebro mand til Anders Lauridsen at betale 2 tønder rug på hans vegne til hr Mads Bering i Kragelund, og 2 rdl og 1 fjerding saltet fisk at levere til Anders Lauridsen inden snapsting, eller derefter give dobbelt. Søren Andersen i Resendal og Anders Andersen i Resendal vidnede, at de stævnede Rasmus Tygesen for dom angående betalingen. opsat 6 uger

(87)

** Niels Gregersen i Gern stævnede Søren Tordsen i Overgård for dom. sagen blev opsat 6 uger

** Anders Lauridsen i Resendal 1.ting til Christen Jensen Møller i Kærsgårds mølle for et par halskobler

** hr Laurids Jensen i Sejling 3.ting forbød Christen Pedersen, som boer på Nørgård i Sejling, at befatte sig med Nørgårds ejendom med brug sæd eller høst, så vidt hr Laurids Jensen deri har købt, som er først halvparten af gård og grund, samt en del af den anden halvpart, og han forbød Salmand Nielsen i Sejling og hans medkonsorter at befatte sig med den del, der er udlagt ham for gæld i den halve gårds ejendom, som kaldes Eskes halvgård, før den bliver delt mellem dem under straf

(88)

29/3 1664.

** Mads Christensen. navng vidnede, at på tinget 19/1 så og hørte de, at Birgitte Poulsdatter i Vallerbæk var for retten og havde tvist med kirkeværgerne til Karup kirke Mads Christensen og Peder Madsen anlangende noget hø, de af hende havde oppebåret på hendes resterende tiende, som de ikke for retten kunne enes om, hvorfor de på begge sider voldgav sagen

(89)

5/4 1664.

** delefoged Didrik Uttermøllen. navng vidnede, at de på delefogedens vegne forbød Jens Mikkelsen i Lemming og Mads Jensen sst at befatte sig med deres påboende hus under et fuldt hærværk

(90)

** Christen Mikkelsen i Gødvad. Søren Jepsen i Gødvad bekendte at Christen Mikkelsen havde kautioneret for ham til delefogden for 12 dlr, og derover er der blevet gjort udlæg hos ham i 2 nød, som Christen Mikkelsen annammede, og dersom han ikke betaler inden pinse, da skal de 2 nød være Christen Mikkelsen følgagtig

** Jens Sørensen i øster Kejlstrup, med fuldmagt af Rasmus Christensen i Sahl på hans og hans hustru Anne Eriksdatters vegne, lovbød al den lod og del, som hun er arveligt tilfaldet efter sin far sl Erik Hansen, som boede og døde i Ebstrup, i det jordegods i den halve selvejer bondegård i Ebstrup, som tilhørte Erik Hansen, og hendes mor Johanne Nielsdatter og stedfar Søren Pedersen nu påboer, samt den del, hun kan tilfalde efter hendes mor Johanne Nielsdatter, når hun ved døden afgår, og nu for retten fremkom stedfaderen og bød sølv og penge. varsel til Margrete Eriksdatter Niels Eriksen Jens Eriksen i Ebstrup

(91)

13/4 1664.

(onsdag efter påskehelligt blev ingen ting holdt)

19/4 1664.

** Bertel Jensen i Linå stævnede hver mand i Serup og Kragelund sogne imod dele for 1 skp rug af hver gård efter dom og forpligt, hvorefter delefoged Didrik Uttermøllen fremlagde ridefoged Peder Mørks seddel, hvorved han pålægger delefogeden på Anne Bertelsdatters vegne i Linå at forhverve dele, hvorefter Bertel Jensen på hans mors vegne lod sognemændene fordele

(92)

** Niels Jensen i Balle. Søren Jensen og Knud Jensen i Balle på deres egne og på de andre søskende, nemlig Karen Sørensdatter Niels Jensen og Peder Jensen, deres vegne gav deres svoger Niels Jensen i Balle afkald for deres arv efter deres far sl Jens Knudsen, som boede og døde i Balle og efter deres mor Maren ----, når hun afgår ved døden
 
** Søren Pedersen i Ebstrup. Rasmus Christensen i Sahl og hustru Anne Eriksdatter gav hendes stedfar Søren Pedersen afkald for hendes arv efter hendes far sl Erik Hansen, som boede og døde i Ebstrup

** Søren Pedersen i Ebstrup. Rasmus Christensen i Sahl med sin fællebundne hustru Anne Eriksdatter solgte og skødede til hendes stedfar Søren Pedersen den part, hun er arveligt tilfaldet i den selvejer bondegård i Ebstrup, som han påboer, efter hendes far sl Erik Hansen, som boede og døde sst, og efter hendes mor Johanne Nielsdatter sst, når hun ved døden afgår

(93)

** Peder Pedersen i Sinding på Jens Nielsen sst hans vegne lod fordele Kirsten Jensdatter Skrædderkone sst for 7 mk

** Anders Lauridsen i Resendal lod fordele Christen Jensen Møller i Kærsgårds mølle for et par halskobler

** Niels Andersen, Tomas Jensen, forrige skriver på Silkeborg, hans tjener lod fordele så mange i Serup, som rester med skriverskæpper

(94)

** i lige måde lod han fordele Christen Pedersen Nørgård og Peder Skrædder i Sejling for hver sin ægt, idet de var tilsagt at køre ham fra Sejling til Kellerup, på hans vej til Viborg med skatten

26/4 1664.

** synsmænd afhjemlede syn på Funder kirkes bygfældighed

(95)

** delefoged Didrik Uttermøllen lod fordele så mange, som er skyldig til ridefoged Peder Mørk på Silkeborg for borgekorn, som er bevilget og forundt enhver efter begæring

** Anders Pedersen ---- på Tvilum lod fordele Jens Rask i Sinding

3/5 1664.

** Jon Knudsen i Tovstrup på Christian Fischers vegne. Christen Sørensen i Borup vidnede, at han med flere på Christian Fischers vegne var i Dalsgård for at gøre udlæg hos Sejer Lauridsen og Søren Lassen for deres resterende arbejdspenge, og med Tøger Sørensen i Sejling i fogedens sted, og da sagde Sejer Lauridsen til ham, at dersom han gjorde udlæg, skulle djævlen fare i ham, og Søren Lassen kom med en økse i hånden og slog ham, og Sejer Lauridsen slog efter ham med en greb, men han vidste ikke, om han ramte ham, og så løb Tøger Sørensen af gården. andre vidnede det samme

(96)

** Jon Knudsen. synsmænd afhjemlede deres syn på Tøger Sørensen i Sejling, som havde 2 blåslag på venstre arm, som han klagede, at Søren Lassen i Dalsgård havde gjort med en økse

(97)

** Søren Pedersen i Ebstrup med en fuldmagt af Christen Nielsen Møller i Tulstrup mølle og på hans hustru Margrete Sørensdatters vegne 3.ting lovbød den lod og del, som hun er arveligt tilfaldet i den selvejer bondegård, som kaldes Nørgård i Sejling, efter hendes far sl Søren Jensen Grove og efter hendes mor sl ---- Nielsdatter. varsel til Jens Sørensen Grove i Kejlstrup på sine egne og på sine umyndige søskendes vegne Christen Pedersen Nørgård i Sejling

** Jens Christensen i Sinding fremlagde en kontrakt angående deling af huse gårdsrum toftejord mellem Jens Christensen Laurids Christensen og Niels Madsen i Sinding, som efterfølger

(98)

** Hans Lassen på sin husbond Mads Poulsen, borgmester i Randers, hans vegne lod afhjemle syn af bygfældigheden af den gård i Holm, sl Hans Pedersen påboede

(100)

** Hans Lassen. synsmænd afhjemlede deres syn på Holmsgårds marker

** Hans Lassen. synsmænd afhjemlede syn på Holmsgårds skove

(101)

** Hans Lassen i Frausing på hans husbond borgmester Mads Poulsen i Randers hans vegne lod efterlyse en sorthjelmet kalv, som er borttaget fra Holms fæ siden første registrering er sket

** Niels Nielsen, tilforn boende i Gødvad, lod fordele Niels Andersen i Gødvad for 20 sld efter hans brev

** Anders Lauridsen i Resendal. efter opsættelse i den sag imellem ham og Rasmus Tygesen i Hvinningdal anlangende 2 rdl 2 tdr rug og 1 fjerding saltet fisk, som han til Anders Lauridsen har lovet og godsagt for en Holstebro mand, blev afsagt dom: da det med tingsvidne bevises, at Rasmus Tygesen har lovet og godsagt til Anders Lauridsen, så bør han betale ham ovennævnte penge rug og fisk

(102)

** efter opsættelse i den sag mellem Niels Gregersen i Gern på Morten Mikkelsen forrige skriver på Silkeborg hans vegne og Søren Tordsen anlangende 5 rdl, som rester på Morten Mikkelsens restants af den gårds landgilde i Holmstol, førnævnte Søren Tordsen fraflyttede, blev der i dag afsagt dom: Søren Tordsen bør betale de 5 rdl eller lide nam og vurdering

10/5 1664.

** Henrik Hansen. Mikkel Hansen i Gødvad på sine egne vegne og med fuldmagt af sine brødre Laurids Hansen og Hans Hansen og af sin svoger sl Morten Nielsen i Virklund på hans hustru Ellen Hansdatters vegne og Christen Andersen i Kejlstrup på sin hustru Anne Hansdatters vegne gav deres bror Henrik Hansen ved Silkeborg afkald for arv efter deres far sl mester Hans Netter, som boede og døde ved Silkeborg, desligeste for deres arv efter deres mor Anne Lauridsdatter, når hun ved døden afgår

(103)

** Niels Pedersen, underskriver på Silkeborg, fremlagde en seddel, at da der klages over stor uskikkelighed i Hids herred med kro, som mestendels i hver by holdes med øl og brændevins udtapning, gud til største forsømmelse, og bønderne til største skade og ruin, så hermed forbydes på KM vegne alle og enhver i herredet at holde sligt ulovligt krohold, med mindre de vil stå til rette derfor, underskrevet Silkeborg Peder Mørk

** Laurids Bertelsen i Serup lod fordele efterskrevne for kirkekorn, de rester med til Serup kirke for 1663

** Tomas Jensen, forrige skriver på Silkeborg, fremlagde en skriftlig afregning dateret 7/5 1663 mellem ham og Didrik Uttermøllen for 2 års landgilde oldengæld og restants med borgekorn i Hids herred, som Didrik Uttermøllen skulle indfordre, som er 422 sld, og stævnede Didrik Uttermøllen imod denne afregning at svare, hvortil han tilbød regnskab, idet Tomas Jensen siden har oppebåret en del af restantsen og begærede dom, som lød: da Didrik Uttermøllen med kvitteringer beviser, at en stor del på samme afregning er oppebåret, kan der ikke tilfindes Didrik Uttermøllen nogen betaling, før de har gjort regnskab

(105)

17/5 1664.

** Peder Christensen i Kærsgård ved 6 høringer lod fordele Christen Tomasen i Kærsgård for et brændsvin, som rester til husbonden Christian Fischer

** Niels Jensen i Gravballe. Niels Andersen i Sej ----  på sin hustru Kirsten Jensdatters vegne Niels Jensen i Troelstrup på sine egne vegne Søren Lassen i Gødvad på sin fæstemø Anne Jensdatters vegne gav deres bror ung Niels Jensen i Gravballe afkald for al den arv, som de kunne tilfalde efter deres far sl Jens Nielsen Rudstrup og deres mor sl Else Nielsdatter, som begge boede og døde i Gravballe

24/5 1664.

(106)

** hr Mandrup Christoffersen i Serup. Christen Nielsen degn i Lemming og andre vidnede, at de på præstens begæring havde været hos Rasmus Nielsen og Maren Jensdatter i Serup og begærede, at de ville fuldkomme deres ægteskab og lade dem sammenvi, eftersom de tilforn er trolovede og har avlet et barn tilsammen, hvortil de svarede, at dersom nogen havde med dem at bestille, da vidste de, hvor de boede. andre vidnede, at Rasmus Nielsen og Maren Jensdatter levede et forargeligt og letfærdigt levned og havde avlet et barn i horeri og skørlevned, ærlige folk til forargelse og gud til forsømmelse

** Didrik Uttermøllen. synsmænd aflagde deres syn på efterskrevne KM skove, som endnu ligger under Silkeborg, for at eragte hvad, der er rodhugget umærket siden sidste skovsyn

(107)

** Poul Andersen Møller i Holms mølle på Anne Nielsdatter i Holm, sl Hans Pedersens efterleverske, hendes vegne fremlagde skifte efter den sl mand dateret 7/5 1664, i overværelse af Hans Lassen i Frausing på husbonden borgmester Mads Poulsen i Randers hans vegne og på enkens vegne Jens Christensen ? af Århus samt på hans første 2 børn Barbara Hansdatter og Else Hansdatter deres vegne deres farbror og rette værge Tøger Pedersen i Bering. boets formue blev vurderet til 84 sld, og gælden opgjort til 685 sld. børnepengene 84 sld tog børnenes formynder Tøger Pedersen til sig

(108)

** Poul Andersen i Holms mølle på bemeldte Anne Nielsdatter i Hammel hendes vegne fremlagde to indlæg, hvori hun begærede at uvillige mænd efter hendes sl mands begravelse ville registrere boets formue, så husbonden og kreditorerne ikke skulle drage nogen mistanke til hende for noget underslæb, og det andet, at herredsfogeden ville se til, at der kunne ske lovligt udlæg til kreditorerne, idet hun og børnene aldeles intet kunne bekomme

(109)

** Peder Mortensen og Mads Nielsen i Resdal fremlagde en kontrakt angående deling af hus og gårdsrum mellem dem

(110)

** Laurids Jacobsen, forrige biskop i Odense i Fyn og prælat i Århus kapitel, hans fuldmægtig Christen Knudsen i Nimdrup. efter opsættelse i den sag mellem ham og Serup sognemænd anlangende 161 dlr, som er for næst forleden 5 år af Serup sogn af KM tiende, som menige sognemænd har i fæste, blev der afsagt dom: da der fremlægges en restants på det, Serup sognemænd resterer med af KM tiende, så bør de betale hver sin anpart deraf, og da de ikke årligt har betalt efter deres fæstebrev, så bør de have deres fæste af tienden forbrudt
 
(111)

1/6 1664.

** Christen Knudsen Nørgård fremviste KM brev anlangende, at han var forordnet at være herredsfoged i Hids herred, og skønt ingen på øvrighedens vegne efter recessen var til stede, faldt han på sine knæ og med opholdne fingre fuldkommen aflagde sin dommered aldeles ord fra ord efter Christian 3.reces, som da for ham blev oplæst, og han lagde sin hånd på bogen og bad sig så sandt gud skulle hjælpe og hans hellige ord

7/6 1664.

** Peder Pedersen i Sinding fremlagde en befaling, hvormed KM bønder i Hids herred på KM vegne advares, at de ufejlbarligt yder deres landgildesmør på slottet 8 dage før skt Hansdag i godt ustraffeligt smør, hvorefter de må betale med penge

** Hans Lassen. synsmænd afhjemlede deres syn på den gård i Serup, som Mads Jespersens enke Maren Jensdatter nu påboer og dernæst så de den bolig, Jesper Poulsen påboer

(113)

14/6 1664.

** Niels Andersen på øvrighedens vegne stævnede Christen Tybo i Kragelund i dag 8 dage imod vidne syn og klage

** Niels Andersen. Margrete Christensdatter i Kragelund klagede og gav tilkende, at da hun fulgtes med granderne og Christen Tybo, da greb han fat på hende slog hende under øret og rykkede håret af hendes hoved og slog hende til jorden. synsmænd afhjemlede syn på hendes sår og skade

(114)

** Anne Hansdatter i Engesvang. Jens Jensen i Sunds på sine egne vegne og på sin mor Anne Jensdatters vegne, boende i Simmelkær, og på sine andre søskende Oluf Pedersen Jens Pedersen Anne Pedersdatter og Johanne Pedersdatter, som han er lovværge for, deres vegne gav sin sl bror Christen Jensens efterleverske Anne Hansdatter i Engesvang afkald for deres arv efter ham, og de takkede hende godt i alle måder

** delefoged Poul Jensen i Allinggård. eftersom den sag anlangende restants på Christian Fischers vegne i Svostrup Balle og Gødvad sogne har været opsat 6 uger, blev der afsagt dom: da Resendals mænd fremviser sl Hans Pedersens dom af 1662 for arbejdspenge såvel som Christen Andersen i øster Kejlstrup at være frikendt, og Niels Jensen i Borup Sejer Lauridsen i Dalsgård for landgilde, som er opskrevet højere i jordebogen, end de af Arilds tid har givet, da dømmes der nu ikke mod denne dom, og Laurids Andersen i Resendal, som har haft sine svin på olden i fællig med husbonden Christian Fischer, bør betale sin oldengæld. de arbejdspenge, Christian Fischer fordrer efter KM følgebrev, bør de betale inden 15 dage, og ligeledes bør de betale den resterende landgilde og andet, eller lide nam og vurdering

(116)

21/6 1664.

** Peder Poulsen stævnede efterskrevne i Sinding Sejling Lemming for omkostninger angående den svenske skat. sagen blev opsat 6 uger

28/6 1664.

** Jens Mouridsen i Mausing på egne og medarvingers vegne. navng vidnede, at de på ovennævntes vegne var i sl Mads Andersens efterladte bo og der udæskede af hans søn Anders Madsen deres mødrene arv, som Mads Andersen og hustru har haft under værgemål. varsel til Anders Madsen i Mausing og Gravers Christensen i Pederstrup, hvortil han svarede, at han ikke var Anders Madsens lovværge

(117)

** Anders Tomasen i Sejl på lensherrens vegne fremlagde en skriftlig befaling, at eftersom Christen Knudsen lader sig forlyde med, at han har KM bestalling på Hids herreds fogderi, som han ikke har villet fremvise, og ikke efter KM befaling mødt på slottet for der at aflægge sin ed for ridefogden på KM vegne, så bør han fremvise sin bestalling, så man kan vide, om han er forordnet til samme fogderi, så han kan aflægge sin ed, og indtil han efterkommer det, så forbydes han imidlertid rettens administration

** Anders Tomasen i Sejl på øvrighedens vegne til 3.ting lovbød al ulovlig sæd, som er ført i KM tjeneres jord og tilbød frøgæld og forbød alle at høste eller bortføre afgrøden

(118)

** Poul Jensen. synsmænd aflagde deres syn på den gård vester Kejlstrup, som Anders Lassen og Las Pedersen påboer. gården blev---- kom i landet ---- spoleret øde og fordærvet heste hopper kvæg og fæmon frarøvet avl og bjergning forkommet huse gærder ødt og brændt og vinduerne borttaget

(119)

** Christen Jensen Skrædder i Gern på Henrik Meins vegne. efter opsættelse i den sag mellem ham og efterskrevne blev der afsagt dom: da fremlægges førnævnte mænds breve på det, de skylder Henrik Mein, så bør de betale inden 15 dage hovedsummen renter og omkostninger

(120)

5/7 1664.

** Gravers Christensen i Pederstrup. navng vidnede, at de efter hans begæring på hans bror Christen Christensen i Skovdal hans vegne var hos Jens Mouridsen i Mausing Mads Sandersen i Fruerlund og Christen Andersen i Mausing og udæskede sl Mads Andersen, som boede og døde i Mausing hans efterladte bo og formue til skifte. Gravers Pedersen på sin brors vegne og på Anders Madsens vegne, som han er formynder for, tilbød Jens Mouridsen og medarvinger deres tilfaldne arvelodder, så snart de må bekomme rigtigt skiftebrev

(121)

** Peder Poulsen. Søren Eriksen i Lemming med flere vidnede, at de såvel som hver mand i Lemming sogn, som har sæd og avl i brug, har årligt hvert år, siden fjendernes tid, leveret Lemming kirkes tiende på kærven i Silkeborg kro efter Christen Jensens befaling. varsel til Christen Jensen

12/7 1664.

** mester Niels Jørgensen i Åby lod fordele Niels Pedersen Borum i Balle for gæld efter hans brev dateret 12/5 1651

(122)

** Peder Andersen i Skellerup stævnede Envold Hansen i Kragelund for dom for sin love og sigelse på egne og sognemænds vegne for 2 mk af hver af 12 gårde, som han har lovet ham for sin umage og besværing med at holde Sminge ålegårds dæmning ved lige. opsat 6 uger

** Jens Poulsen i Lemming 3.ting ved 6 høringe lod fordele efterskrevne for forskellig gæld

19/7 1664.

(123)

** Didrik Uttermøllen stævnede hver mand i Sejling sogn for lovmål, delefogeden kan have at saggive efter Morten Mikkelsens restants

** hr Anders Andersen i Gødvad stævnede Søren Nielsen i Nisset og Jens Poulsen i Lemming og tilbød dem den arv, som Karen Villumsdatter var tilfaldet efter far og mor, og førnævnte hr Anders Andersens formand sl hr Peder Mikkelsen med barnet har annammet, og som han vil levere til hendes rette formyndere Søren Nielsen og Jens Poulsen efter 4 uvildige dannemænds vurdering

(124)

26/7 1664.

** Niels Knudsen i Vinderslev. Jens Lauridsen i Mausing vidnede, at han så, der kom en bisværm flyvende af norden til Mausing by, og da kom Jens Mouridsens søn sst bagefter og fulgte dem til Søren Christensens toftegærde, hvor de lagde en kube til samme bier, som de straks gik i, og da kom Morten Jensen og tog samme bisværm bort i kuben, og han vidnede, at samme dag fløj en bisværm fra Morten Jensen en stund eller to før, men hvis bisværm det var, Morten Jensen bar bort, vidste han ikke. andre vidnede det samme. Anders Nielsen vidnede, at han samme tid fulgte efter en bisværm fra Vinderslev, som fløj fra hans far Niels Knudsen af hans bigård, på en hest til Mausing krat, og da han ikke kunne komme gennem krattet med hesten, fløj bierne af hans syne til Mausing

** Christen Christensen. synsmænd afhjemlede deres syn på Peder Jensen i Overgård, som var i Jens Pedersens stue i Balle, og da havde han et lidet sår i panden, som ikke kunne agtes for et sårmål, som han klagede over, at Hans Sørensen i Vinderslev havde gjort ham med en stryge i Skærkærs eng

(125)

** Peder Jensen i Overgård og Hans Sørensen i Vinderslev bekendte at være vel forligt om samme sår, således at Hans Sørensen skal bøde til øvrigheden for samme sår

** den sag med de Sejling sognemænd anlangende Morten Mikkelsens restants blev opsat 14 dage

2/8 1664.

** Anders Ibsen i Linå, tilforn i Skygge, lod fordele Peder Christensen i ....gård for 7 sld efter hans brev dateret 1654

** Laurids Pedersen i Sinding lod fordele efterskrevne for gæld

(126)

** Anders Sandberg hans tjener Niels Nielsen, foged på Kærsholm, efter opsættelse begærede dom over Jens Sørensen i Nisset og Jens Jensen i Lemming angående 5 sld, som rester på deres brev, der er for Lemming sognetiendes opladelse. dom: de bør betale de 5 sld til Anders Sandberg inden 15 dage, og da pengene ikke til rette tid er betalt, bør opladelsen være forbrudt

(127)

9/8 1664.

** den sag anlangende Morten Mikkelsens restants blev opsat 3 uger

** Peder Poulsen i Lemming stævnede Peder Pedersen i Sinding med flere for dom for 3 mk 4 sk hver, som de er ham skyldig for den trætte, han på deres vegne førte imod Peder Jensen Mørk ved herreds og landsting anlangende den svenske skat. dom: da Sinding og Sejling mænds udgivne skadesløsbrev fremlægges, så bør de betale ham hver 3 mk 4 sk inden 15 dage

(128)

16/8 1664.

(mødte ingen andre end fogeden skriveren og 3 mænd, hvorfor ingen ting den dag kunne blive holdt)

23/8 1664.

** Christian Fischer KM vinskænk hans fuldmægtig delefoged Jon Knudsen i Tovstrup. efter opsættelse i den sag med Søren Lassen og Sejer Lauridsen i Dalsgård anlangende den gevalt og trodsighed, som er passeret i Dalsgård mod Tøger Sørensen i Sejling, blev der afsagt dom: da der ikke fremlægges nogen dom, at Dalsgård at være tilfundet nogen arbejdspenge til husbonden at udgive eller derfor nam af deres bo at lide, da bør de være fri for tiltale

** Peder Andersen bødker i Skellerup. efter opsættelse i den sag mellem Peder Andersen og Envold Hansen i Kragelund anlangende 6 sld, som Envold Hansen på egne og sognemændenes vegne har lovet ham for deres anpart af Sminge ålegårds dæmning, han for dem har holdt ved lige 1657, blev der afsagt dom: Envold Hansen på sine egne og Kragelund sognemænds vegne bør betale Peder Andersen samme 6 sld

(129)

30/8 1664.

** Niels Nielsen, tilforn i Gødvad, lod fordele Terkel Pedersen i Sejling for 4 sld med rente og skadegæld

** Christen Christensen og Poul Tomasen i Sinding lod fordele efterskrevne, enhver for sin anpart af de penge, som Peder Poulsen i Lemming har forhvervet dom på for sin håndtering til landstinget imod ridefoged Peder Jensen Mørk anlangende de svenske skatter

(130)

** Jens Pedersen. synsmænd afhjemlede deres syn i vester Kejlstrup på hø og korn, som Anders Lassen og Las Pedersen sst har avlet

** Didrik Uttermøllen stævnede Christen Tybo i Kragelund imod dom at svare angående slagsmål med Margrete Christensdatter i Kragelund 

** samme stævnede Morten Jensen i Mausing for dom angående gæld til Peder Mørk. sagen blev opsat 6 uger

** Didrik Uttermøllen efter opsættelse begærede dom i den sag mod Sejling sognemænd anlangende Morten Mikkelsens, forrige skriver på Silkeborg, hans restants fra 1654-57. dom: enhver bør betale sin kvota eller derfor at lide nam

(131)

6/9 1664.

(var ingen, som begærede noget beskrevet)

13/9 1664.

20/9 1664.

** Las Sørensen i Overgård gav last og klage på de vester Bording mænd Poul Mortensen Christen Christensen og Søren Christensen for volddrift over markskel ind i Overgårds eng og skov, mod hans vilje og minde med deres kvæg og fæmon horn og hov, og dermed øder hans engkorn han fattige mand til stor skade, og han forbød dem at drive med deres kvæg på Overgårds mark og skov, hvortil de vester Bording mænd svarede og mente, at Las Sørensen med sandemandsbrev sten og stabel bør udvise ret markskel, da deres kvæg af Arilds tid har gået i fællig, og de forbød ham at drive med sit kvæg på Bording mark

(132)

** Poul Nielsen i Ebstrup lod fordele Christen Sørensen i Sejling og Søren Sørensen sst for gæld

27/9 1664.

(var ingen, som begærede noget, som i tingbogen burde indskrives)

4/10 1664.

** Frands Bertelsen ---- lod fordele Svend Lauridsen og Peder Jensen i Kragelund for gæld efter deres brev

(133)

** Peder Jensen Mørk lod fordele Jens Pedersen i Serup og Søren Jacobsen i Lemming hver for 4 rdl, som de godsagde for Villum Pedersen i Sejling for aftingning af ulovlig skovhugst
 
** Frands Bertelsen lod afhjemle syn i Lemming og Nisset skove KM anpart for hvad, der er hugget fra roden siden sidste skovsyn

(134)

** ---- lod fordele Søren Tordsen i Mausing tilforn boende i Overgård for efterstående landgilde

** Niels Jensen i Nisset på sin mor Kirsten Sørensdatter i Lemming hendes vegne stævnede Hans Lauridsen i Levring imod dom at svare, eftersom han ikke vil holde den kontrakt, som imellem hans formand sl Tomas Mikkelsen og Kirsten Sørensdatter er oprettet, om husværelse jord og eng, hun skal beholde sin livstid, for hun for Tomas Mikkelsen og hendes datter har opladt og frastået sin halvgård efter kontrakt dateret 1643, som Niels Jensen på mors vegne mener, at Hans Lauridsen bør holde, eftersom han har hendes datter til ægte, hvortil Hans Lauridsen svarede, at han havde fæstet gården af øvrigheden, og mente ikke, at en hjemmegjort kontrakt kunne fratage ham noget deraf, og de begærede dom, som lød: da Kirsten Sørensdatter har opladt gården mod husværelse jord og eng hendes livstid efter kontrakt, så bør Hans Lauridsen efterkomme den

(135)

** Frands Bertelsen, der tjener på Silkeborg, fremlagde kommissærernes brev anlangende frøkenskatten

11/10 1664.

** Anders Andersen i Vinderslev. navng vidnede, at de hørte og så, at Anders Andersen solgte Peder Lassen i Sinding en rødblisset hest, og Peder Lassen blev ham 8 slmk skyldig på samme hest, hvilket han nu benægtede

** Christian Fischer, KM vinskænk, hans fuldmægtig Christen Jensen i Sinding med 6 ugers opsættelse stævnede Anders Lassen og Las Pedersen i vester Kejlstrup for dom, fordi de mod recessen gennem nogle år har ladet deres husbonds gård forfalde, såvel som avlingen gærder og lukkelser ganske forhutle, og de har intet forbedret på gårdens brøstfældighed, og de har ikke i tilbørlig tid leveret deres landgilde, hvorfor de bør have deres fæste forbrudt, såvel som at svare husbonden for al den skade, han har lidt, hvortil de svarede, at de ingen udvisning af skoven til samme gårds bygfældighed havde bekommet, og tilbød som tilforn at forfærdige efter yderste evne og formue, samt betale den resterende landgilde. dom: da de ikke årligt har betalt deres landgilde, bør de have deres fæste forbrudt

(137)

18/10 1664.

** Jens Pedersen. synsmænd afhjemlede deres syn på efterskrevne KM vinskænk Christian Fischers skove for hvad, der kan være rodhugget siden sidste syn, eftersom de dertil var lovligt opnævnt på tinget

** Jens Pedersen. ydermere hjemlede førnævnte synsmænd syn på de gårdes brøstfældighed, som Christian Fischer har bekommet af KM

(140)

25/10 1664.

** Poul Nielsen i Ebstrup stævnede Christen Sørensen i Sejling imod dom at svare efter sin opskrift for resterende kirkekorn fra 1657 og til 1663, som beløber sig til i penge 6 dlr 3 mk, som Poul Nielsen har ført kirken til regnskab, imidlertid han var kirkeværge. dom: Christen Sørensen bør betale Poul Nielsen for kirkekornet

1/11 1664.

** Jens Mouridsen i Mausing lod fordele Anders Madsen i Mausing for at fremvise skiftebrev efter hans mor sl Sidsel Christensdatter, som døde i Mausing samt et andet skiftebrev efter hans sl far Mads Andersen og efter hans hustru Anne Jensdatter, førnævnte Jens Mouridsens mor, som begge døde i Mausing

(141)

** Frands Eskesen i Kragelund lod fremlægge KM befaling angående militærets anvisning på kontribution af amterne, af Silkeborg amt af 471 tønder hartkorn, som assigneres til rigets feltherres regiment til fods i Fredericia, og militæret ligeledes skal have deres anpart af den påbudne prinsessestyr, som amtmændene skal indfordre

(142)

8/11 1664.

** Jens Mouridsen i Mausing. navng vidnede, at de nærværende hos var i Mads Andersens hus i Mausing 23/4 da hans hustru Anne Jensdatter, Jens Mouridsens mor sst, lå lig ubegravet i huset, og da ville Christen Sørensen i Sejling have nogle breve, han havde givet sl Anne Jensdatter i forvaring, men ikke kunne få dem, og da gik Anders Madsen ind til sin far Mads Andersen, som lå syg i korsstuen, og viste ham en pose med penge, som hans morbror Gravers Christensen i Pederstrup havde i forvaring, og Kirsten Graversdatter i Mausing vidnede, at hun så, at Mads Andersens søn Anders Madsen og hans morsøster Mette Christensdatter i Mausing handlede nogle store penge imellem dem, som Anders Madsen stoppede i lommen og sagde til hende, at det var penge til en tønde øl

(143)

** Jens Mouridsen i Mausing. Anders Christensen i Mausing og hans hustru Mette Christensdatter sst vidnede, at de 3/5 hørte og så, at Jens Mouridsen spurgte Anders Madsen, hvad han ville give ham for sin anpart af sin arv efter sin sl mor, hvortil han svarede, at han ville give ham 20 dlr, hvad heller det skulle være rigs eller slette, vidste han ikke, og senere tilbød Anders Madsen i Mausing og Gravers Christensen i Pederstrup Jens Mouridsen i Mausing 23 dlr for sin arvelod efter sin sl mor Anne Jensdatter, førnævnte Mads Andersens hustru i Mausing

** Anders Lauridsen i Resendal. efterskrevne vidner, stævnet med en landstings stævning, nemlig Peder Lassen i Gødvad, som mindes 70 år, og Søren Jepsen sst, som mindes 60 år, vidnede, at så længe de kunne mindes, da er der aldrig gjort ægt eller arbejde af Resendal til Silkeborg, men af Arilds tid har været fri derfor, formedelst ålegården, som ligger på samme gårds grund, er skødet til kronen for samme frihed, som også til tinget er læst og påskrevet, hvorefter efterskrevne, som mindes op til 60 år vidnede det samme

(144)

** Tomas Jacobsen i Tollund med fuldmagt af studiosus Anders Pallesen i Viborg, barnfødt i Linå, og på hans vegne lovbød den selvejer bondeejendom i Funder, kaldet vester Hessel, som han har arvet efter sine sl forældre. varsel til Sidsel Pallesdatter i Folby og hans andre søskende i Linå, nemlig Jørgen Pallesen Johan Pallesen Adelus Pallesen Anne Pallesdatter Margrete Pallesdatter Birgitte Pallesdatter samt Mette Pallesdatter i Viborg og varsel til Jacob Lauridsen i Hessel
 
(145)

15/11 1664.

(var intet at bestille som i bogen burde indføres)

22/11 1664.

** Gravers Christensen i Pederstrup på Mads Andersens (skal være Anders Madsen) vegne i Mausing, som han er lovværge for, tilbød Jens Mouridsen i Mausing Christen Andersen sst og Anne Jensdatter i Fruerlund den arvelod, som de samtlige er tilfaldet efter deres mor sl Anne Jensdatter, som boede og døde i Mausing, sl Mads Andersens hustru, efter skiftebrevets indhold, hvortil Jens Mouridsen svarede, at han ikke vidste nogen arv at annamme, før han fik genpart af skiftebrevet, som Anders Madsen ikke har villet skaffe ham, men ladet sig fordele derfor

(146)

** Niels Sørensen i Pederstrup lod fordele Jens Nielsen i Kragelund for gæld efter hans brev dateret 1656

29/11 1664.

** Peder Pedersen Kirkegård i Sinding på markmanden Peder Nielsens vegne lod fordele efterskrevne i Sinding for markmandens løn

(147)

** Las Christensen. Anders Tomasen i Sejl, delefoged i Vrads herred, med fuldmagt af Anders Pallesen, barnfødt i Linå, student i Viborg skødede og solgte fra ham og hans medarvinger til Las Christensen i Tollund og hans hustru Anne Nielsdatter den selvejer bondebolig Hessel i Funder sogn, som er tilfaldet ham efter sine sl forældre mod vederlag til hans søskende

 (149)

6/12 1664.

** Envold Hansen i Kragelund. synsmænd afhjemlede syn på efterskrevne Kragelund mænds jord, hvor der var gjort skade med svine vradsel på det afhøstede hø. varsel til Morten Jensen i Mausing med flere sst

(150)

** Jens Mouridsen i Mausing lod fordele Peder Knudsen for 17 sld, som han skyldte sl Mads Andersen efter hans brev, som er leveret Jens Mouridsen for sin mødrene arv

** Anders Tomasen i Sejl. synsmænd hjemlede deres syn på efterskrevne huse og gårde for deres bygfældighed. dernæst synede de forskrevne byers skove

(152)

13/12 1664.

** Mads Ebbesen i Stenholt med flere mødte og gav tilkende, at de var stævnede af Envold Hansen i Kragelund og hans medbrødre, men ingen fremkom, så der skal stævnes på ny

** i lige måde berettede Christen Rask i Mausing med flere, at de var stævnede af Envold Hansen. blev i lige måde henfundet

** Jens Nielsen Klode i Kragelund lovbød al den lod og del, som hans hustru Mette Madsdatter er arveligt tilfaldet i den halve selvejer bondegård i Kragelund, som Rasmus Nielsen Vinter påboer, efter hendes mor sl Karen Mortensdatter, som boede og døde i Kragelund, som er en fuld søsterlod i denne halvgård. varsel til Rasmus Vinter

(153)

** Anders Madsen i Mausing. Jens Mouridsen i Mausing på sine egne vegne Christen Andersen sst på hustru Maren Jensdatters vegne Mads Sandersen i Fruerlund på sine børns vegne gav Anders Madsen med hans formynder Gravers Christensen i Pederstrup afkald for den arv, de kunne tilfalde efter deres mor sl Anne Jensdatter, sl Mads Andersens hustru, som boede og døde i Mausing, og de takkede ham godt for god skifte og Jens Mouridsen på egne vegne Christen Andersen på hustru Maren Jensdatters vegne og Mads Sandersen i Fruerlund på sine børn Sander Madsen Jens Madsen anden Jens Madsen Mourids Madsen Mette Madsdatter Boel Madsdatter Anne Madsdatter deres vegne gav ham kvit og kæreløs for al ydermere krav

** Søren Rask i Funder lod fordele efterskrevne for gæld

(154)

20/12 1664.

** Søren Sørensen. Kirsten Madsdatter i Nisset på egne vegne Mads Rasmussen sst på Jens Hansens vegne, som han er lovværge for og Mads Hansen sst på egne vegne og Søren Eriksen i Lemming på sin hustru Anne Hansdatters vegne gav deres svoger Søren Sørensen i Nisset afkald for den arv, som de kunne tilfalde efter Søren Sørensens hustru sl Johanne Hansdatter, som døde i Nisset, som var datter af Kirsten Madsdatter i Nisset, og de andre deres søster

(155)

** Inge Andersdatter i Linå tilbød Niels Nielsen Vinter i Kragelund den sorte kvindekappe, som er tilvurderet hende for gæld, om han vil indløse den inden 15 dage, så kan ham gerne bekomme den for samme værd, som den er tilvurderet hende for

** hr Mads Andersen Bering i Kragelund, sognepræst til Kragelund og Funder kirke, lod fordele efterskrevne sognemænd for sin nannest æg og ost dagsgerninger tiendekorn borgekorn og andet

(156)

(gott lobett, her endes tingbogen til Hids herredsting for anno 1664 Anders Lauridsen egen hånd)

(157)

10/1 1665.

** Peder Mortensen i Resdal lod fordele efterskrevne for gæld

17/1 1665.

** hr Mads Bering stævnede Niels Christensen og Mikkel Pedersen i Serup for resterende bondeskyld for 4 år af hans bondeejendom i i Serup, som Niels Christensen Mikkel Pedersen og Peder Andersen Smed påboer, hvortil de svarede, at de i 6 år før det sidste svenske indfald betalte 12 sld årligt, som var 4 sld højere end deres fæstebrev omformelder, og siden fjendernes uddrag har de betalt 8 sld årligt, hvorefter de på andre dannemænds forbøn blev forligt med præsten, således at det for meget betalte skal kvitteres dem i bondeskylden 1660-1664

(159)

24/1 1665.

** Poul Jensen. Peder Jensen Dyhr i Svostrup på sin søn Peder Pedersen sst hans vegne gav last og klage på Søren Rasmussen i Nebel, for han skar ham i ansigtet med en kniv i Maren Sørensdatters hus.synsmænd afhjemlede deres syn, og navng vidnede om slagsmålet

(160)

** ----

** Poul Nielsen i Ebstrup klagede og gav til kende, at da han og Christen Jensen i Sinding havde til dem annammet hans brordatter Anne Pedersdatters fædrene og mødrene arv, hver den halve part, og Christen Jensen oldefaderen tog det umyndige barn til sig, men da han ikke holder hende til gudsfrygt tilsyn med klæder og andet, hvorfor Poul Nielsen begærer samme barn at måtte komme til sig, så vil han med sine egne holde hende til skole kost og klæder, eller også Christen Jensen vil forpligte sig dertil

** Mads Sandersen i Fruerlund lod fordele sl Niels Rasmussen, som boede og døde i Mausing, hans efterleverske Bold Rasmusdatter i Mausing med børn og arvinger for 5 sld med rente efter hans brev, dateret 5/11 1647

(161)

** Frands Eskesen i Kragelund lod fordele Svend Andersen i Kragelund for 7 sld, han havde lånt ham

** Anne Andersdatter i Serup. Niels Sørensen i Serup på sine egne og sine to brødre Las Sørensen og Rasmus Sørensen og deres børns vegne, som han er lovværge for, gav Anne Andersdatter i Serup afkald for den arv, de kunne tilfalde efter Anne Andersdatters fællebundne husbond og ægtemand sl Jens Rasmussen Hyrde, som døde i Serup, og han takkede hende godt for godt skifte og jævning og rigtigt udlæg

(162)

31/1 1665.

(var ingen, som begærede noget beskrevet, som i tingbogen burde at indskrives)

7/2 1665.

(mødte ingen uden fogeden og skriveren, og det formedelst den store strenge og umilde vinter og den dybe snefog og jordknog, så ingen kunde moxen rejse uden livsfare)

14/2 1665.

(mødte ingen formedelst den uhørlige vinter med sne og fog)

21/2 1665.

(mødte ingen formedelst den strenge vinter, uden foged og skriver)

28/2 1665.

** Anders Lauridsen i Resendal på Niels Gregersen i Gern hans vegne stævnede efterskrevne for dom på Dorete, sl Henrik Meins og medarvingers vegne, men ingen fremkom på påråb, så sagen blev opsat 3 uger, og da skal samtlige møde for at svare på tiltale

(163)

7/3 1665.

(var ingen, som begærede noget, som i tingbogen burde indskrives)

14/3 1665.

21/3 1665.

** den sag imellem Niels Gregersen i Gern og de indstævnede på Henrik Meins arvingers vegne blev opsat 3 uger

(164)

** Laurids Pedersen Nedergård i Sinding afsagde Sinding hyrde Morten Jensen og hans efterkommere, eftersom hans gård er så særlig beliggende fra sine naboer, så hyrden ikke vil hente hans fæ, som han med rette burde, så han selv har måttet vogte det, så han ikke vil svare eller give hyrden nogen løn, som han samme tid afsagde

** Niels Knudsen i Vinderslev, delefoged til Lysgård herred, lod efter restantens formelding fordele efterskrevne i Mausing sogn hver for sin rest efter jordebogen for år 1664

(165)

** Mads Ebbesen i Stenholt med fuldmagt af Envold Hansen i Kragelund og på hans vegne lod fordele Svend Andersen i Kragelund for 7 sld efter hans udgivne brev dateret 1654

4/4 1665.

** Jokum Christensen. Christen Gundesen i Svostrup vidnede, at han så en hjort stå på en liden holm ved Svostrup ---- og da hunden løb bort gav hjorten sig til strømmen igen og svømmede ned ad Guden til ret sønden for Tvilum kirke, hvor den gik på land og ind i skoven, og Christen Sørensen i Hedehuset og hans søn Peder Christensen gik noget bagefter samme hjort, medens han var i åen, og siden den tid har han hverken set eller høet hjorten. andre vidnede derom.

(166)

11/4 1665.

** Didrik Uttermøllen. Christen Jensen Møller i Kærsgårds mølle vidnede, at Søren Tordsen i Mausing kom med en ko og begærede hus om natten, hvilket han fik, og om morgenen førte han koen til slottet, idet det var Peder Mørks ko, og senere hørte han, at de måtte rejse samme ko op om morgenen, før Søren Tordsen kunne føre den til slottet. andre vidnede, at de hjalp til med at rejse koen op

(167)

** Jens Pedersen. navng vidnede, at de efter ridefoged Christen Christensens befaling var på vester Kejlstrup og udviste Anders Lassen og Las Pedersen fra samme gård, og de skulle gøre den ryddelig inden 8 dage, og forbød dem at lukke låse og oplade bruge ild eller lys under et fuldt hærværk

** Peder Pedersen i Sinding. efterskrevne vidnede, at så længe, de kunne mindes eller spørge, da er der ikke givet videre byglandgilde årligt af den gård i Sinding, som Peder Pedersen nu påboer, uden 18 skpr byg, og de vidnede, at der ikke gives af Sinding by årligt til den tønde samlet smør, jordebogen omformelder, uden 2 lette pund smør, som gives af den halve bondegård, Poul Tomasen påboer

(168)

** Niels Gregersen i Gern med fuldmagt af Dorete, sl Henrik Meins, og på hende og hendes børns vegne stævnede efterskrevne for gæld, som han mente, de burde betale inden 15 dage eller lide nam og vurdering og begærede dom, hvorefter nogle af de indstævnede fremlagde kvitteringer, og mente sig fri for tiltale, og der blev afsagt dom: de indstævnede bør betale deres gæld efter deres breve, da de ingen kvitteringer fremlægger, og det inden 15 dage eller derfor at lide nam, men de, der fremlægger kvitteringer, som Niels Gregersen ikke mener er ægte, de lider ikke tiltale, før kvitteringerne bliver påkendt af sin tilbørlige dommer

(170)

18/4 1665.

** Johanne Christensdatter. Maren Lauridsdatter i Sinding, sl Niels Andersens efterleverske sst, tog i hånd sin stedmor Johanne Christensdatter og hendes søn Jens Lauridsen sst og gav dem afkald for den arv, hun kunne tilfalde efter hendes far sl Laurids Jensen og efter hendes mor sl Maren Lauridsdatter, som begge boede og døde i Sinding, og hun takkede dem godt for godt skifte

(171)

25/4 1665.

2/5 1665.

9/5 1665.

** Christen Christensen ridefoged til Silkeborg. synsmænd afhjemlede deres syn på Silkeborg slot og ladegård og dens bygninger

(175)

** ligeledes besigtede førnævnte synsmænd en have, som er bevilget som kålhave til Silkeborg kro

** Poul Jensen i Allinggård delefoged fremviste en skriftlig fortegnelse indeholdende syn på vester Kejlstrup og dens marker

(178)

16/5 1665.

(blev ingen ting holdt)

23/5 1665.

(var ingen, som begærede noget indskrevet i tingbogen)

30/5 1665.

** Søren Andersen i Kragelund gav last og klage på Jens Nielsen Ulv i Funder, for han kom løbende bag efter ham og gav ham blåslag på hans ryg og hans arme

** Niels Gregersen i Gern. synsmænd fra Bording afhjemlede syn af brøstfældigheden på den vesterste part af Overgård. Las Sørensen i Overgård synsmændene og Niels Gregersen i Gern til vedermåls ting

(179)

** Anders Lauridsen i Resendal lod fordele så mange i Svostrup sogn, som rester med brokorn til Resenbro, samt for brevpenge og træ, de har fået i skoven efter en restants, som for retten blev læst og påskrevet

(180)

6/6 1665.

** Hans Lassen i Frausing på sin husbond Mads Poulsen på Tvilumgård hans vegne fremlagde et skifteregister dateret Serup 19/1 1665, som er 30.dagen efter sl Jesper Poulsens død med registrering af hans bo i overværelse af enken Mette Sørensdatter og deres små børn. der fandtes kun 2 gamle meget ringe heste en ubrugelig vogn og en ubrugelig seng, idet altsammen i Jesper Poulsens levende live var borttaget og udlagt, formedelst hans store armod, da han ikke kunne betale matrikelskat tiende og landgilde samt anden gæld
(181)
fordring af bortskyldig gæld, der iblandt Søren Nielsen i Nisset og Jens Poulsen i Lemming fordrede børnepenge på sl ---- Sørensen i ---- trup hans børns vegne, som Jesper Poulsen havde under værgemål, og Peder Andersen i Hinge på sl Christen Andersen i Sinding hans børns vegne æskede 32 sld efter hans brev, men der fandtes intet, de kunne bekomme, og der var intet til hans fattige hustru og små børn, idet al hans formue blev bortrøvet i ufredstiden, hvorfor enken på egne og børns vegne undersagde og forsvor arv og gæld efter ham

(182)

** Didrik Uttermøllen med fuldmagt af Peder Jensen Mørk på Palstrup og på hans vegne lod fordele Søren Tordsen i Mausing for gæld

** Niels Andersen i Bording mølle lod fordele Jens Graversen, tilforn i Vallerbæk, for gæld

13/6 1665.

** Niels Sørensen. navng vidnede, at noget før jul 1646, da leverede Niels Sørensen i Gjessø til mester Niels Jørgensen 20 sld på Christen Jensens vegne, da ridefoged på Silkeborg, som derfor lovede at holde ham ---- for Christen Jensen, som var for stedsmål af den halvgård i Gjessø

(183)

** Hans Lassen. Jørgen Nielsen i Holm vidnede, at han kom til Søren Salmandsen, nu tilholdende i Serup, i Holm skov, og da havde han stævnet en gren af en bøg, og synsmænd afhjemlede deres syn på egen. varsel til Søren Salmandsen

** Søren Pedersen i Hauge, kirkeværge den tid til Vinderslev kirke, lod fordele efterskrevne i Mausing by for resterende kirkekorn

(184)

** ---- på sin husbond borgmester Mads Poulsen på Tvilum hans vegne udviste Maren Jensdatter i Serup, sl Mads Jespersens efterleverske, samt hendes trolovede fæstemand Søren Nielsen fra den gård i Serup, som hun og hendes sl husbond Mads Jespersen aldeles uden fæste hidindtil har besiddet uden hjemmel og minde, og ikke deraf udgivet landgilde, og ladet gården skammeligt forfalde, og forbød hende og førnævnte Rasmus Nielsen at have nogen brugelighed af gården under lovmål

20/6 1665.

** varsel til Envold Hansen i Kragelund og Simon Nielsen i Rævshale, forrige kirkeværger til Kragelund kirke, imod dom angående tiende for forgangen år. sagen blev opsat 6 uger

(185)

** Envold Hansen. efter samme stævning stævnedes Jens Tomasen Broch i Kragelund for landgilde af det boel, han påboer. opsat 6 uger

** Envold Hansen i Kragelund gav last og klage på Christen Lassen, som han frapantede en økse for ulovlig skovhugst, og da overfaldt Christen Lassen ham og tilføjede ham flere blåslag, og synsmænd afhjemlede deres syn på hans sår

** Anders Lauridsen tingskriver gav tilkende, at da denne tingbog er udskrevet og lensherren, som skulle underskrive den ny, er overrejst til København, så forårsages han til at indføje 20 nummererede og gennemdragne blade papir, som han bad herredsfogeden og en anden dannemand om at forsegle, så retten kunne administreres

(186)

27/6 1665.

** Anders Tomasen i Sejl på sin husbond Jørgen Lauridsen ---- borger og indvåner i Helsingør hans vegne forbød alle hans tjenere efter denne dag at holde skifte eller jævning, undtagen husbonden eller hans fuldmægtig er tilstede

** Envold Hansen i Kragelund lod fordele de udsogns mænd i Kragelund, nemlig 7 gårde, af hver gård 2 mk, som er deres ålegårdspenge, som de er tildømt at betale

(1)

** efter samme varsel blev efterskrevne fordelt for kirkens gæld

** Envold Hansen stævnede efterskrevne for dom angående gæld, da han var kirkeværge. sagen blev opsat 6 uger

(2)

** Tomas Jacobsen i Tollund med fuldmagt af Christen Jensen Klode, nu boende i Ilshoved og på hans vegne lovbød den selvejerbolig i Kragelund sogn, som kaldes Klode, som tilhører Christen Jensen. varsel til Peder Christensen i Ilshoved Milter Christensen Las Christensen Knud Christensen og Kirsten Christensdatter, førnævnte Christen Jensens børn

** Villum Pedersen i Sejling med fuldmagt af Villads Nielsen Glarmester, borger i Viborg, og på hans vegne lovbød den 10.part af den halve selvejer bondegård i Sejling, sl Peder Lassen fradøde og førnævnte Villads Nielsens børn efter deres mor sl Maren Lasdatter er arveligt tilfaldet. varsel til sl Peder Lassens børn Anne Pedersdatter Kirsten Pedersdatter og Peder Lauridsen i Gødvad, så og Peder Christensen i Sejling Las Jensen sst og Niels Christensen i Ebstrup
 
(3)

** Anders Tomasen i Sejl på sin husbond Jørgen Lauridsen, borger i Helsingør, hans vegne stævnede hver mand i Kragelund sogn for dom angående resterende landgilde, som er forfalden til Martini 1664. dom: enhver bør klarere og betale eller lide nam

4/7 1665.

** Isak Tomasen. navng vidnede, at det stykke KM jord, der ligger østen for Balle kirke, så vidt af samme jord, som sl Søren Jensen i Balle havde stedet og fæstet, denne jord fæstede Isak Tomasen sammen med den gård, sl Søren Jensen fradøde. andre vidnede det samme

(4)

** Frands Eskesen i Kragelund lod fordele efterskrevne i Kragelund sogn for hvad, som er udlagt for kirkens tiende

11/7 1665.

** Didrik Uttermøllen. Maren Pedersdatter, som forleden vinter tjente Peder Christensen Hasle, og nu boer i Roe, beskyldte ham for hendes rette barnefar til det barn, hun nu reder til barsel med

(5)

** Niels Christensen Kirkegård i Sinding lod fordele Anders Pedersen Foged, nu boende i stor Toftlund for gæld efter sit brev af 1657

** Søren Lassen i Gødvad lod fordele Niels Jensen Rudstrup sst

** Anders Lauridsen i Resendal lod fordele efterskrevne i Mausing, hver for 1 skp byg brokorn til Resenbro, som de rester med for 1664

(6)

18/7 1665.

** navng stævnede Niels Andersen i Gødvad imod dom at svare anlangende hans lejermålsbøder 12 rdl for Mette Olufsdatter i Balle, som har udlagt ham for sin barnefar. sagen blev opsat 6 uger

** Didrik Uttermøllen på Morten Mikkelsen, forrige skriver på Silkeborg, hans vegne med en restants over Lemming sognemænd for oldengæld bådsmandsskat landgilde og andet for 1655-56 begærede efter opsættelse dom, som lød: enhver bør betale sin restants

** Didrik Uttermøllen på Tomas Jensen, forrige skriver i Silkeborg, hans vegne med en restants over Lemming og Sejling sogne for resterende landgilde møllegæld og andet for 1660-61 begærede efter opsættelse dom, som lød: de indstævnede bør betale deres restants

(7)

** Didrik Uttermøllen på Peder Jensen Mørk, forrige amtsskriver på Silkeborg, hans vegne med en restants for resterende stedsmålspenge begærede efter opsættelse dom over de indstævnede, som lød: de bør hver sin kvota betale eller derfor at lide nam og vurdering

(8)

** Didrik Uttermøllen i Ebstrup efter opsættelse begærede dom over på Balle kirkes værger Rasmus Nielsen i Hvinningdal og Søren Nielsen i ---- anlangende 4 rdl til Frederiksodde kirkes opbyggelse, som lød: da der ikke i Balle kirkes bog findes indført nogen penge udgivet til Frederiksodde kirkes opbyggelse, kan kirkeværgerne ikke tilfindes nogen skadeslidelse

25/7 1665.

** Jens Pedersen i Serup. navng vidnede, at han ydede til Morten Mikkelsen, da skriver på Silkeborg, et fedesvin af sin gård 1656, og Jesper Nielsen i Serup lod ikke brænde noget svin, og Villum Pedersen i Sejling ydede et brændsvin
 
(9)

** Rasmus Knudsen i Tandskov. navng vidnede, at han 1656, da han var lægdsmand for skatten i Serup sogn, leverede til Morten Mikkelsen, skriver på Silkeborg, et tingsvidne angående vanføre i sognet

** Anders Pedersen i Mausing. Boel Pedersdatter, barnfødt i Mausing, og nu boende i København, med sin formynder og værge Villum Pedersen Sejling og hendes ægte husbond Bertel Hansens samtykke gav hendes bror Anders Pedersen for hendes arv efter hendes far sl Peder Lassen og efter hendes mor sl Maren Jensdatter, som begge boede og døde i Mausing, og hun takkede ham godt for godt skifte og jævning rigtigt udlæg og betaling både for hendes fædrene og mødrene, såvel som hendes bror Las Pedersens arvelodder, som hun kunne tilfalde efter dem

(10)

** Christen Mikkelsen. tinghørerne på tinget 20/6, som da formedelst stor regn og uvejrlig holdtes i vester Kejlstrup, de vidnede, at de så og hørte at Christen Mikkelsen, der nu boer i Klode, spurgte Iver Tomasen Muus i Gødvad af hvad årsag, han havde ladet gøre forbud på hans gods, som han har hos hans bror Iver Christensen i Gødvad, og da svarede Iver Muus, at det skyldtes, at Mikkel Jensen i Ravnholt og hans søn Christen Mikkelsen havde sagt, at de skulle gøre ham et skælmsstykke, hvilket Mikkel Jensen benægtede at have sagt

1/8 1665.

(11)

** Poul Jensen på husbond Christian Fischers vegne afsagde og forbød alle og enhver i Funder by at holde kro med øl mjød eller brændevin, og heller ikke indtage fremmed øl og brændevin end hvad, der er behov for til deres egen fornødenhed

** Christen Christensen i Stenholt lod fordele Jep ---- i Hestlund for 7 1/2 sld efter hans brev af 1658

** Laurids Jensen og Niels Jensen i Funder, kirkeværger til Funder kirke, stævnede Envold Hansen i Kragelund og Simon Nielsen i Rævshale, forrige kirkeværger til Kragelund kirke, for dom angående 51 sld, som de efter kirkens bog er pligtige til Funder kirkes opbyggelse og reparation. sagen blev opsat 14 dage

(12)

8/8 1665.

** Envold Hansen i Kragelund havde tiltale til Jens Tomasen i Kragelund for kirkens gæld, som Envold Hansen har anført i kirkens regnskab, hvortil Jens Tomasen svarede, at Envold Hansen havde gjort som en røver, og gik ind i hans hus og borttog hans boskab

** Didrik Uttermøllen. efter opsættelse i den sag på Peder Mørks vegne anlangende resterende landgilde med mere efter jordebogen, blev der afsagt dom: enhver af de lovligt indstævnede efter restantsen bør betale sin kvota eller lide nam

** Envold Hansen i Kragelund. da den sag mellem ham og en del af sognemændene anlangende kirkens gæld har været opsat 6 uger, blev der afsagt dom, som lød: enhver bør klarere og betale til Envold Hansen på kirkens vegne

(13)

** Poul Jensen i Allinggård på husbonden Christian Fischers vegne begærede dom over hans bønder anlangende resterende landgilde arbejdspenge og andet fra 1662-63-64 efter restantens formelding. dom: de indstævnede bønder bør betale efter restantsen, med undtagelse af de Resendal mænd og Christen Andersen i Kejlstrup, som efter landsdom ikke skal betale arbejdspenge, og de Borup og Dalsgårds mænd, som er sat højere end af Arilds tid

(14)

15/8 1665.

** Poul Jensen. Maren Lauridsdatter, hyrdekone i Svostrup, klagede og gav tilkende, at Christen Gundesen i Svostrup kom til hende og slog hende med en pisk, som blev bevidnet

** Iver Tomasen i Gødvad. navng vidnede, at Iver Tomasen i hans gård leverede Christen Mikkelsen sst og hans far noget hø

(15)

** Iver Tomasen i Gødvad vidnede, at Christen Mikkelsen ikke kørte forgæves fra Gødvad med sin vogn, for han fik noget af sit gods med

** Didrik Uttermøllen fremlagde en seddel, hvormed Lennart Klomands tjenere i Lemming sogn advares om at yde deres smørlandgilde på Palstrup inden onsdag aften, såfremt de ikke vil give 8 mk pr pd

** Jacob Eriksen i Kristiania i Norge på egne og søstre Anne Eriksdatter og Maren Eriksdatter deres vegne stævnede Peder Poulsen Jens Poulsen i Lemming Søren Nielsen i Nisset Niels Lauridsen i Serup Peder Mortensen i Resdal Jens Rask i Sinding og Niels Rask i Bording for dom anlangende deres fædrene og mødrene arv, de har haft under værgemål i 17 år, efter deres far sl Erik Jespersen, som boede og døde i Kejlstrup og efter deres mor og oldemor. dom: de indstævnede bør betale den arv, de har under værgemål, inden 15 dage

(16)

22/8 1665.

** Christen Tomasen i Revl. Karen Christensdatter i Mausing og Johanne Christensdatter i Revl vidnede, at de i Revl så Erik Eriksen i Bøgild herredsfoged, Roer Mikkelsen i Hørup Anders Christensen i Kellerup med flere kom i Christen Tomasens gård i Revl og ville tage en kvie bort med sig, og da Christen Tomasens hustru Anne Nielsdatter spurgte, hvad de havde at bestille, overfaldt Anders Christensen hende og tjenestedrengen Jens Jensen med hug og slag, og de var næppe undkommet med livet, og dersom Karen Christensdatter ikke havde forhindret det, da havde enten af dem blevet på stedet

(17)

** Didrik Uttermøllen. efter opsættelse af den sag mellem ham på husbond Lennart Klomands vegne og nogle af hans bønder i Lemming anlangende resterende landgilde, blev der i dag afsagt dom, som lød: enhver bør efter jordebogen og restantsens formelding betale

** delefoged Poul Jensen i Allinggård. efter opsættelse af den sag mellem husbonden Christian Fischer og Anders Lassen og Las Pedersen i vester Kejlstrup anlangende deres gårds bygfældighed, blev der afsagt dom: da de efter syn har ladet gården forfalde og ingen forbedring er sket, så bør de inden 1/2 år bygge og forbedre gården, som forsvarligt kan være for et fuldt syn, såvel som at forbedre deres avl, såfremt deres fæste ikke derover skal være forbrudt

(18)

29/8 1665.

** navng stævnede Søren Tordsen i Mausing imod dom at svare angående en ko, som døde af sult. sagen blev opsat 14 dage

** den sag med Niels Andersen i Gødvad anlangende lejermålsbøder blev opsat 14 dage

** Christen Mikkelsen i Engesvang. Christen Jensen Klode solgte og skødede fra sig og hustru Kirsten Miltersdatter og til Christen Mikkelsen i Engesvang og hans hustru Anne Pedersdatter, den selvejerbolig Klode i Kragelund sogn

(20)

** Mads Christensen i ---- lod fordele Christen Lassen ---- for gæld


** ---- efter opsættelse blev der afsagt dom: drengen bør være fri for tiltale

(0)

** tingbogens autorisation 1669

** ransnævninge

(1)

12/1 1669.

** Didrik Uttermøllen lod efterlyse en hest, som blev udlagt for gæld fra Christen Nielsen Husnes i Funder, som blev borttaget om natten

** Niels Mortensen. Mads Mortensen i Vallerbæk gav ham afkald for den arv, hans hustru Else Tomasdatter kunne tilfalde efter hendes far og efter hendes mor MND, som begge boede og døde i Vadebæk ?

** Anders Madsen i Mausing lod fordele Peder Lassen i Sinding

** Jørgen Madsen i Stenholt lod fordele efterskrevne

(2)

** Envold Hansen i Kragelund lod fordele efterskrevne for gæld

** Niels Jensen på sin husbond Kirsten, sl Laurids Madsens enke, af Helsingør begærede dom over hver mand i Kragelund og Kragelund udsogn angående restants, som lød: de bør betale deres restants inden 15 dage eller lide nam og vurdering

(3)

** Niels Jørgensen i Sinding på sine egne og Jens Christensens vegne sst, kirkeværger til Sinding kirke, lod fordele efterskrevne i Sinding for resterende kirkekorn 1667

(4)

** Niels Knudsen i Vinderslev på husbonden oberst Rantzau på Vinderslevgård hans vegne med opsættelse 22/9 1668 stævnede hver mand i Mausing by imod dom at svare efter restantsens indhold, som han mente enhver bør betale inden 15 dage eller lide nam, hvilket de blev tildømt

(5)

19/1 1669.

(var ingen, som begærede noget beskrevet, som i tingbogen burde indskrives)

26/1 1669.

(var ingen, som begærede noget beskrevet, som i tingbogen burde indskrives)

2/2 1669.

9/2 1669.

** Mads Jensen i Vallerbæk. Gravers Jensen i Skygge saggav Mads Jensen for 1 rdl og en egebjælke, hvilket Mads Jensen benægtede

** Peder Nielsen i Hjøllund. Niels Iversen i Hjøllund vidnede, at de åringer, som Peder Nielsen nu søges i restantsen af Anders Tomasen i Sejl, da tjente han ham og andre godtfolk

(6)

** Anders Tomasen i Sejl på Jørgen Lauridsen i Helsingør hans vegne efter opsættelse begærede dom over menige Kragelund sognemænd anlangende resterende matrikelskat efter restants, som fremlægges, hvorefter Jørgen Madsen i Stenholt på egne og største delen af Kragelund sognemænd deres vegne fremlagde deres svar, at da de er stævnet for matrikelskat af de øde gårde i Kragelund by samt af Kundsø hede, som de er forbudt at bruge, og de ikke er søgt i rette forfaldne tid, så de mener sig fri for tiltale, og fremlagde tingsvidner 12/1 1669 1/5 1666. dom: da restantsen ikke er underskrevet, og de indstævnede ikke er søgt rettidigt, så bør de være fri for tiltale

(7)

16/1 1669.

** hr Laurids i Sejling stævnede Niels Christensen Kirkegård i Sinding for dom angående hans provsts rettighed for nogle åringer af Sinding sogn, som han forholder ham. sagen blev opsat 5 uger

** Peder Baltsersen i Rævshale. Christen Madsen i Stenholt på sin hustru Birgitte Andersdatters vegne gav hendes stedfar Peder Baltsersen afkald for arv, hun kunne tilfalde efter hendes sl far Anders Lassen, som boede og døde i Pederstrup i Lysgård herred, og han takkede ham godt i alle måder

23/2 1669.

** Anders Tomasen i Sejl på sin husbond Christian Fischers vegne. navng vidnede, at de hørte nogen hugge i skoven nede ved Krudthuset, hvor de fandt 2 nylig huggede egerødder, og de fulgte lyden af vogne øster på til Sminge, og da de kom til vognene belæsset med egetræ, kom Niels Lassen i Sminge med søn og 2 karle og spændte hestene fra den ene vogn og Jens Jepsen spændte fra den anden vogn. varsel til Niels Lassen i Sminge

(8)

** Anders Tomasen på husbondens vegne. synsmænd afhjemlede syn på egerødder ved Krudthuset samt på egestammer i Sminge, som havde samme mål, hvorefter Niels Lassen i Sminge af skovfogeden fremæskede pant, eller om nogen af dem havde taget ham ved rod eller top

** Peder Baltsersen i Rævshale lod fordele Rasmus Nielsen i Kragelund for en rdl
 
** Peder Baltsersen i Rævshale lod fordele efterskrevne for tyrepenge, samt efter fuldmagt af hans svoger Tomas Tomasen over Svend Andersen i Kragelund for 2 mk fæstepenge på en tylt pæle

2/3 1669.

** Anders Tomasen i Sejl på Jørgen Lauridsen i Helsingør hans vegne med opsættelse 8/12 1668 begærede dom over en del af Kragelund sognemænd angående gæld efter en restants, som fremlægges. Peder Nielsen i Hjøllund fremlagde sit indlæg og tingsvidne 9/2. dom: de bør betale deres restants, på nær Peder Nielsen i Hjøllund, der med tingsvidne beviser ikke at have været på gården på den tid, så han bør være fri for førnævnte åringer

(10)

9/3 1669.

(ingen begærede noget beskrevet)

16/3 1669.

** Anders Tomasen i Sejl stævnede Jens Pedersen i Serup for dom efter en dom 24/9 1661 for stedsmålspenge. sagen blev opsat 6 uger

** Didrik Uttermøllen i Ebstrup på Peder Mørk på Palstrup hans vegne med en opsættelse 26/1 sidst forleden begærede dom over menige Lemming sognemænd så mange, som svarer Kirsten Rosenmeier af København, efter en skriftlig restants, som fremlægges. Søren Nielsen i Nisset protesterede, idet hans gård var udlagt til officerer, så han måtte forskånes for arbejdspenge, og fremlagde løjtnant Jean Dalbos bevis, dateret Resendal 26/10 1668, hvorefter der blev afsagt dom: de indstævnede bør betale deres arbejdspenge, og belangende Søren Nielsens arbejdspenge, da bør de følge den, der har herligheden

(11)

** Jens Mouridsen i Mausing stævnede menige Mausing bymænd Peder Lassen i Sinding og Mejers Christensen i Funder efter et underskrevet register, som de ikke vil betale. sagen blev opsat 1 måned

(12)

23/3 1669.

** Didrik Uttermøllen tilbød efterskrevne deres vurdering og udlæg til Peder Mørk på Palstrup, som de kan indløse inden 3 uger

** Didrik Uttermøllen i Ebstrup på Christian Fischer KM vinskænk hans vegne med en opsættelse 9/2 sidst forleden stævnede Las Pedersen, tilforn boende i Kejlstrup og nu i Sinding anlangende hans supplikation til KM, hvori han klager over Christen Christensen KM stiftsskriver over Viborg stift, hvilken klage han bør bevise eller lide derfor efter loven, og fremlagde Laurids Pedersens supplikation, hvori han beklager sig over, at skriveren har behandlet ham hårdt og umildt mere end andre, som han formener, for at fordrive ham med hustru og små uopfødte børn fra hus og hjem, hvilket også skete. i den seneste langvarige krigstid blev han med hustru og børn af fjenderne forjaget fra hus og bopæl udi skov og skjul, og tropperne, der marcherede hid og did, ruinerede bygningerne på hans gård, og skønt han siden havde beflittet sig på at reparere dem, kunne de ikke stå for et fuldt syn, desuden blev han pålagt at betale arbejdspenge, som han aldrig før har gjort, og hans smørlandgilde, som var ustraffeligt, blev afvist, og Christen Christensen har taget hans korn på marken til en ganske ringe vurdering, og han har ikke villet udvise træ til reparation, hvorfor han anmoder om KM protektion og assistance, dateret Hafnia 20/7 1668 Laurids Pedersen. klagen blev fremsendt til amtmand Ebbe Gyldenstjerne for hans erklæring dateret 27/7 1668, og han svarede 1/9 1668, at Christen Christensen havde svaret, at den vurdering, der var gjort i Laurids Pedersens bo, var for hans restants til hans husbond før landsdommen faldt. derefter blev irettelagt Christian Fischers erklæring, at det, Christen Christensen har foretaget sig i sagen som hans fuldmægtig, er sket efter landets lov og på hans vegne, og de eftertragtelser og forurettelser, Laurids Pedersen angiver, er løgnagtige. dernæst blev fremlagt tingsvidne 10/12 1667 indeholdende syn af brøstfældigheden på vester Kejlstrup. dernæst blev fremlagt tingsvidne 16/7 1667 angående udlæg hos Las Pedersen og Anders Lassen i vester Kejlstrup, hvorefter delefogeden begærede dom, som lød: da beskyldningerne ære angår, er der ikke herredsfogedens dom, men sagen indfinder han for overdommerne

(15)

30/3 1669.

** Christen Andersen i Kejlstrup begærede tingsvidne efter en dom af Viborg landsting 9/11 1664, som lyder: eftersom kong Hans brev ikke melder om nogen frihed for ægt og arbejde, som de i Resendal skulle nyde, men mere melder om hvis Niels Mikkelsen og hans efterkommere i Resendal skulle give og gøre, som ikke egentlig kan henføres til ægt og arbejde, som at age kongens fadebur og andre deslige sager, som nu er kommet af brug, da sees ikke samme kong Hans brev at komme de indstævnede af Resendal til befrielse eller skade, men da det med tingsvidne bevises, at der både af den omtvistede gård i Kejlstrup og den i Resendal ikke har været gjort ægt og arbejde i mands minde, da bør de for videre tiltale være fri

(16)

** Christen Christensen, KM stiftsskriver over Viborg stift, på Christian Fischer på Silkeborg hans vegne med opsættelse 16/1 stævnede menige Sejling Svostrup Funder Balle Gødvad og Sinding sognemænd, så mange som svarer til Silkeborg, for resterende landgilde og andet småbederi for 1662 til 1668, og begærede dom, hvorefter de Resendal mænd og Christen Andersen i vester Kejlstrup fremviste landstingsdom 9/11 1664, hvor de blev fridømt for ægt og arbejde, og efterskrevne sandemænd fremviste kong Christian den fjerdes åbne brev om sandemænds frihed for ægt og arbejde, dateret Frederiksborg 10/3 1631, og Christen Christensen fremlagde landstingsdom 2/5 1667, at da KM skøde ikke gør forskel mellem selvejere husmænd sandemænd og andre bønder, så bør de svare arbejdspenge, hvorefter han begærede dom, som lød: de Resendals mænd og Christen Andersen i vester Kejlstrup bør være fri for tiltale, men de øvrige indstævnede bør betale inden 15 dage

(17)

** hr Laurids Jensen i Sejling med opsættelse 16/2 sidst forleden begærede dom over Niels Christensen Kirkegård i Sinding Kirkegård angående hans provsterettighed fra 1661 til 1666. dom: han bør betale forberørte fordring inden 15 dage

(18)

6/4 1669.

** Asmus Holst på Vinderslevgård. synsmænd afhjemlede deres syn på brøstfældigheden af efterskrevne gårde huse og ejendom

(20)

** Asmus Holst. synsmænd afhjemlede syn på Lemming sogneskov

14/4 1669.

(var ingen begærede noget som i tingbogen burde indføres)

20/4 1669.

** Christen Knudsen herredsfoged. Niels Christensen Kirkegård i Sinding skældte ham for en tyv og skælm og sagde, at han nok skulle nå ham, og overfaldt ham med flere ukvemsord

27/4 1669.

** Jens Pedersen i Balle på husbondens vegne stævnede Peder Lassen i Balle imod dom at svare og formener, at han har sin gårds fæste forbrudt, idet han ikke i rette tid har klareret landgilde og skyld. sagen blev opsat 6 uger

4/5 1669.

** Christen Knudsen herredsfoged. Niels Christensen Kirkegård i Sinding, eftersom han har afbedt Christen Knudsen de ord og skælderi, som passerede for retten 20/4, som er sket i hans ubesindighed, så lagde han sin hånd på bogen og bad sig så sandt gud til hjælp, at han ikke vidste med Christen Knudsen andet end som en ærlig mand vel egner og anstår, hvorpå Christen Knudsen efterlod ham

(21)

** Jens Mouridsen i Mausing på sine egne og medbrødre for et soldaterlægd deres vegne og efterskrevne Funder mænd på egne og medbrødres vegne er forligt med hverandre om førnævnte soldaterhold

11/5 1669.

** Tomas Jacobsen i Tollund på Virklund bymænds vegne forbød Funder bymænd at drive med deres heste øg fæ eller andet slags kvæg på Virklund enge skov eller mark over mark eller herredsskel under ran, og dersom nogen derover tager skade, da at have skade for hjemgæld

18/5 1669.

** Jacob Pedersen i Løgager på hr Niels Sørensen i Bording hans vegne stævnede Niels Iversen i Hjøllund imod dom anlangende hans brev på 13 sld dateret 1658. sagen blev opsat 6 uger

25/5 1669.

** Tomas Jacobsen i Tollund med fuldmagt af Las Christensen og Christen Nielsen i Nygård lovbød Tollundgård, som arveligt er tilfaldet dem med deres hustruer Anne Nielsdatter og Birgitte Nielsdatter, og de lodder, de har købt og tilforhandlet sig, og med fuldmagt af Las Christensen i Nygård lovbød Hessel, som han har købt. varsel til Jacob Lassen i Nygård med lovværge og Niels Christensen og Else Christensdatter i Linde med deres lovværger

(22)

** Anders Tomasen i Sejl med opsættelse 16/3 stævnede Jens Pedersen i Serup angående stedsmålspenge 6 rdl, som Anders Tomasen har betalt til sl Peder Jacobsen, forrige skriver og ridefoged, og fremlagde sl Peder Jacobsens bevis på det gamle stemplede papir til Anders Tomasen, at han af ham har modtaget stedsmåls og husbondholdspenge, som Anders Tomasen kan indfordre, dateret 24/1 1665, hvortil Jens Pedersen svarede, at han havde betalt stedsmål til Peder Jacobsen, og Peder Jacobsens bevis derudover ikke var på det rette stemplede papir, så han mente sig fri for tiltale, hvorefter der blev afsagt dom: da beviset ikke kan ansees, da det ikke er på det rette papir efter forordningen, og Jens Pedersen benægter gælden, så kan han ikke tilfindes betaling

(23)

2/6 1669.

(ingen begærede noget beskrevet)

8/6 1669.

** Anders Ibsen i Linå stævnede Anders Christensen i Skygge for dom angående hans obligation til Anders Ibsen. opsat 3 uger

** Christen Nielsen Nore i Funder forbød en del af Funder bymænd at høste afgrøden af deres hø under et fuldt ran, før det bliver skiftet og delt imellem dem, at enhver kan vide sin rette part

** Didrik Uttermøllen i Ebstrup. Søren Mikkelsen, som holder til i Farre vidnede, at Adam Hansen i Farre kom til Sejer Jensens hus med et brev på husbondens vegne, som Sejer Jensen skulle gå til Århus med, og da Adam Hansen ikke ville sidde ned og drikke med Peder Kvottrup, der var tilstede, kom de i klammeri, og Peder Kvottrup og Søren Mikkelsen forfulgte ham til hans gård med hug og slag af en sabel og et stykke træ. på spørgsmål svarede Søren Mikkelsen, at han var født i Hobro, hans far var bødker Mikkel Pedersen og hans mor Anne Iversdatter, og hans far havde lært ham bødkerhåndværket, og han kom sidst fra Hårup i Føvling sogn i Tyrsting herred. Adam Hansen gav last og klage på dem for den skade, han havde fået

(24)

15/6 1669.

** Niels Jensen Brande i Funder forbød efterskrevne mænd i Funder at høste eller afføre noget af deres eng, før der lovligt bliver skiftet og delt mellem dem under et fuldt ran

** Niels Pedersen i Sejling lovbød den 4.gårds ejendom på Sejling mark, som han er berettiget efter skøde 22/3 1636. varsel til Salmand Nielsen i Sejling og Kirsten Nielsdatter med lovværge

22/6 1669.

29/6 1669.

** Niels Jensen i Tollund i Vrads herred på Jørgen Lauridsens vegne stævnede Mads Andersen og Johanne Sørensdatter i Kragelund for dom for deres lejermålsbøder. sagen blev opsat 6 uger

** Christen Christensen på Silkeborg på Christian Fischers vegne. Niels Pedersen i Sejling solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Christen Christensen og hans arvinger den halve part af den halve selvejer bondegård i Sejling by, som kaldes Laurids Lauridsens gård

** Jacob Pedersen i Løgager på hr Niels Sørensen i Bording hans vegne med 6 ugers

opsættelse begærede dom over Niels Iversen i Hjøllund angående gæld efter hans obligation af 1/10 1658, som fremlægges, han boede da i Stapkær. dernæst blev fremlagt en dele af Ginding herred 17/9 1668. dom: han bør betale

(25)

** Christen Christensen på Silkeborg på Christian Fischers vegne med opsættelse 27/4 begærede dom over Poul Lassen i Balle Terkel Pedersen i Sinding og Jens Lauridsen sst efter fremlagte restants. dom: de har efter recessen forbrudt deres fæste og de bør gøre deres boliger ryddelige

(26)

6/7 1669.

** Henrik Henriksen Borchers på Christian Fischers vegne lovbød så mange af hans bønder, som kan have ulovlig sæd i deres jord, forbød dem at høste eller afføre afgrøden og tilbød dem frøgæld

** Niels Jensen i Balle lod fordele Christen Lassen i Kragelund for værgemål, han har haft under hænde efter dom 18/6 1667, hvori Niels Jensen er tildømt at være værge for samme børnegods

13/7 1669.

** Søren Nielsen i Lemming lovbød 1/4 gårds part, som kaldes Laurids Lauridsens gård på Sejling mark, som han og hans far før ham har brugt, om fædrene eller mødrene frænder vil indløse det. varsel til Peder Christensen i Sejling og Anne Nielsdatter med lovværge

** Christen Christensen på Silkeborg lovbød hvis ulovlig sæd, som kan være sået i Christian Fischers bønder deres jord og tilbød dem frøgæld og forbød dem at høste eller afføre afgrøden under ran
 
(27)

** Christen Christensen på Silkeborg. Niels Pedersen i Sejling solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Christen Christensen hans hustru og arvinger halvparten af den halve selvejer bondegård, som kaldes Laurids Lauridsens gård, beliggende i Sejling by

** Christen Christensen på Silkeborg. Niels Pedersen i Sejling vedkendte sig den ejendom, som hører til den 1/4 gård i Sejling, som kaldes Laurids Lauridsens gård, som han har solgt til Christen Christensen, efter følgende specifikation

(28)

**  Peder Sørensen i Balle og Myrs Christensen i Funder. navng, der mindes op til 44 år, vidnede, at de Balle bymænd i forrige lensmænds tider har ikke gjort noget arbejde til Silkeborg ladegård med heste og vogn med pløjen møgagen høslæt, før Christian Fischer fik Silkeborg, uden rejser med lensmandens folk og spredt møg og ler på ladegårdens mark, og de Funder mænd har aget sand og ler til slottet. andre vidnede det samme

(29)

** Peder Sørensen i Balle og Myrs Christensen i Funder. Tomas Poulsen i Funder vidnede om, hvor meget arbejde de Funder og Balle bymænd har gjort til slottet, siden Christian Fischer fik Silkeborg

20/7 1669.

** Christen Christensen på Silkeborg. navng selvejerbønder vidnede, at de med fogeden var hos Søren Nielsen i Sejling for at gøre udlæg for 53 dlr, som han var Christen Christensen skyldig, og da var der intet løsøre eller andet at gøre udlæg i end i hans part af 1/4 selvejer bondegård i Sejling, som kaldes Laurids Lauridsens gård

** Christen Christensen på Silkeborg. Søren Nielsen i Lemming, tilforn boende i Sejling, på sin egen og på sin søster Anne Nielsdatter hendes vegne samt Peder Christensen i Sejling på sin hustru Kirsten Nielsdatters vegne solgte og skødede fra dem og deres arvinger og til Christen Christensen hans hustru og arvinger halvparten af den halve selvejer bondegård i Sejling, kaldes Laurids Lauridsens gård, som er arveligt tilfaldet dem efter deres sl far Niels Sørensen Hvas og sl mor Kirsten Pedersdatter, som boede og døde sst

(30)

27/7 1669.

** Anders Andersen i Grønbæk stævnede Tomas Mikkelsen i Asmildgård og Anne Jensdatter sst for gæld. sagen blev opsat 14 dage

** Christen Christensen lod afhjemle syn til noget eng på Sejling mark, som kaldes Elkær, som ligger til sl Niels Christensens værelse, hvor der var slået og bortført et læs hø

** Christen Christensen. navng Sejling mænd vidnede, at de ikke vidste, hvem der havde ført høet bort fra Elkær, men nogle kvindfolk skulle have sagt, at det var Laurids soldat af Hvinningdal, og Villum Pedersen svarede, at soldaten skulle have noget for sin løn af bemeldte bolig, eftersom han intet havde fået deraf i 2 år, men ingen havde givet ham lov til at tage høet

(31)

** Christen Christensen lod forbyde Christen Knudsen herredsfoged i Sejling og Villum Pedersen sst at befatte sig med Niels Pedersen og Søren Nielsen i Sejling deres ejendom i ager eller eng at høste eller afføre under ran, da det er solgt og skødet til ham

3/8 1669.

** Christen Christensen, Peder Brixen i Hvinningdal vidnede, at Laurids Nielsen Soldat havde lånt hans vogn, men vidste ikke hvortil, og Anders Tomasen i Hvinningdal vidnede, at han havde købt noget hø af Laurids Soldat, men vidste ikke, hvor han havde det fra. andre vidnede derom

** Christen Christensen 1.kald på efterskrevne ransnævninge for at gøre deres ed og tov efter loven

(32)

** Christen Christensen. Søren Nielsen i Sejling på sine egne og søskendes vegne vedkende sig den ejendom, som hører til den 1/4 gård i Sejling, som kaldes Laurids Lauridsens gård, som deres rette bondeeje, som er arveligt tilfaldet dem, og som de har solgt til ham efter følgende specifikation

(33)

10/8 1669.

** Envold Hansen i Kragelund gav last og klage på Rasmus Vinter sst, for han slog ham over hans arm med en fork, da han med fogden ville gøre udlæg for gæld hos ham

** Christen Christensen på Silkeborg på Christian Fischers vegne. Jens Tomasen i Kragelund på sin bror Anders Tomasen i Sejl hans vegne fremlagde hans skriftlige vidne, at da han tjente på Silkeborg i sl Christen Holcks Frederik Urnes og Jokum Becks forleningstider, da har de Farre husmænd og inderster gjort varsel gået med breve til Århus og andetsteds fulgt jagten både KM og lensmandens, når de blev tilsagt, og Jens Tomasen vidnede, at efter det første kejserlige krigsfolk var draget af landet, tjente han 9 år som budfoged og ladefoged på Silkeborg, og da gjorde selvejerhusene i Farre ovennævnte arbejde, og tjente som tømmermænd og murmestre på Silkeborg, holdt vagt over fangerne og huggede træ i skoven, når de blev tilsagt. Didrik Uttermøllen i Ebstrup og Christen Knudsen, der tidligere tjente på Silkeborg, vidnede det samme

(34)

** Envold Hansen i Kragelund fremlagde et brev dateret 14/7 1657, hvori han beskylder sl Niels Christensen Hvinningdal, som døde i Kragelund, hans hustru Karen Mortensdatter sst med børn for det, hendes sl mand skyldte ham, underskrevet EHS, og stævnede Karen Mortensdatter for dom, hvortil hun svarede, at en del af gælden var betalt. sagen blev opsat 6 uger, så de forinden kan gøre regnskab. varsel til Rasmus Vinter hans hustru Karen Nielsdatter Christen Christensen Degn Jens Nielsen Klode

** Jens Nielsen i lille Tollund på husbond Jørgen Lauridsen, rådmand i Helsingør, hans vegne og med opsættelse 29/6 sidst forleden begærede dom over Mads Andersen i Kragelund og Johanne Sørensdatter for deres lejermålsbøder, som de har begået med hverandre, nemlig han 12 rdl og hun 6 rdl, og fremlagde hr Mads Berings attest, at de havde stået åbenbarligt skrifte i Kragelund kirke og er indtrådt i det hellige ægteskab. dom: de bør betale deres lejermålsbøder

(35)

17/8 1669.

** Envold Hansen i Kragelund. Jørgen Madsen i Stenholt vidnede, at da han i herredsfogedens sted ville gøre Envold Hansen udlæg for gæld hos Rasmus Vinter i Kragelund, da slog Rasmus Vinter Envold Hansen med en fork over hans arm. varsel til Rasmus Nielsen Vinter i Kragelund og hans hustru Karen Nielsdatter

** Envold Hansen i Kragelund med opsættelse 10/8 stævnede Rasmus Vinter i Kragelund imod dom at svare og fremlagde en dom 21/7 1661, hvori Rasmus Vinter er tildømt at betale Envold Hansen 16 sld, og dernæst fremlagde han Niels Christensen Hvinningdal, boende i Kragelund hans obligation på 16 sld dateret 22/4 1656 Christen Christensen egen hånd Rasmus Nielsen egen hånd, og et tingsvidne 9/6 1668 angående skifte efter sl Niels Christensen 9/10 1660, hvor Rasmus Nielsen lovede at betale ham gælden, som han selv tog udlæg for i boet, hvorefter der blev afsagt dom, som lød: Rasmus Nielsen Vinter er pligtig at betale gælden

(36)

** Christen Pedersen i Sejling fremlagde en selvejergårds skiftekontrakt mellem ham og hr Laurids Jensen, provst over Hids herred, hvori 6 selvejere har delt den halve selvejer bondegård i Sejling, som kaldes Nørgård, mellem dem

(37)

** Anders Ibsen i Linå. Anders Christensen i Skygge lovede at betale ham 2 tdr rug til skt Mikkelsdag

24/8 1669.

** Christen Christensen på Silkeborg lod læse 2 hjemmelsvidner, som Niels Pedersen i Sejling og Søren Nielsen sst har gjort på en halvgårds ejendom på Sejling mark, Laurids Lauridsens halvgård kaldet, liggende i Sejling by udstedt 13/7 og 3/8. dernæst vidnede Christen Pedersen i Kragelund, som mindes 54 år, at den jord og ejendom, som er navngivet og specificeret i de to tingsvidner, har i hans far sl Peder Sørensen, som boede og døde i Sejling, hans tid været brugt for ret bondejord og bondeeje til bemeldte Laurids Lauridsens halve gård, og hans sl far selv brugte og ejede Søren Nielsens part til sin død for sin rette bondejord og ejendom, og den anden halvpart, som Niels Pedersen nu sidst har brugt, har hans formand Niels Salmandsen på de tider også brugt indtil hans dødsdag for sin rette bondejord og ejendom, og på spørgsmål angav han andre agre, som hørte til gården. så fremkom Niels Pedersen på sine egne vegne Søren Nielsen på sine egne og søster Anne Nielsdatters vegne og Peder Skrædder på sin hustru Kirsten Nielsdatters vegne og vedkendte sig ovennævnte to agre hver til sin part som deres rette bondeeje til bemeldte Laurids Lauridsens halve gård og førnævnte Niels Pedersen i 34 år har brugt bemeldte ager tillige med hans andet bondeeje, som han har købt og betalt, og Søren Nielsen og søskende har arvet den anden ager med det øvrige bondejord efter deres sl forældre. varsel til Christen Knudsen i Sejling Villum Pedersen Niels Pedersen Søren Nielsen hans søster Anne Nielsdatter Peder Skrædder og hans hustru Kirsten Nielsdatter

(38)

** Christen Christensen. Peder Rasmussen korporal i Sorring vidnede, at han var med Laurids Soldat hos hans lægdsmand i Sejling angående hans løn, som lægdsmanden lovede at opkræve i lægdet, undtaget for en halv ødegård i Sejling, som mændene ikke ville give ham noget for, men lægdsmanden Villum Pedersen såvel som Tøger Sørensen i Sejling med flere ville vise ham en eng, der lå til den øde halvgård, hvori han kunne gøre sig betalt. andre i Hvinningdal vidnede, at Laurids Soldat kom kørende med hø

** Christen Christensen. Poul Andersen Smed i Funder gav last og klage over Rasmus Sørensen Funder i Virklund for de sår, han gav ham udenfor hans gårdsled i Funder, som blev synet at synsmændene

31/8 1669.

(39)

** Christen Christensen på Christian Fischers vegne begærede sat fylding på ransnævningene, da det var hans 3.kald på dem for at gøre deres ed og tov, og fremlagde tingsvidner 27/7. dernæst blev fremlagt tingsvidner 3/8 og 24/8, og nu sigtede Christen Christensen Laurids Nielsen Soldat i Hvinningdal og hans mor Karen Lauridsdatter for det hø, som blev hentet på Sejling mark i Elkær, og lod binde bogsed over dem, hvorefter ransnævningene svor dem et fuldt ran over

(40)

7/9 1669.

(41)

** Christen Madsen i Stenholt stævnede Rasmus Nielsen Vinter i Hvinningdal for gæld 6 sld efter hans brev, og Staffen Olufsen sst for 14 mk efter hans brev. sagen blev opsat 4 uger

** Hans Lauridsen i Lemming og 3 andre ransnævninge tilbød at gøre deres ed, som deres medbrødre for 8 dage siden, men da dokumenterne i sagen ikke var tilstede, kunne de ikke tillades at gøre deres ed

** Christen Christensen på Silkeborg gav varsel til Hans Lauridsen i Lemming og Jens Sørensen sst Jens Nielsen i Tandskov og Mads Nielsen i Resdal for dom angående deres udeblivelse, eftersom de var kaldet for at gøre deres ed og tov. sagen blev opsat 6 uger

** Christen Lassen i Kragelund gav varsel til Niels Rasmussen Funder i Gravballe angående et skiftebrev, hvorpå der skulle restere 8 sld med rente. sagen blev opsat 6 uger

14/9 1669.

** Henrik Henriksen Borchers. eftersom Tomas Tomasen ved Funder kirke 7/9 har ladet læse og påskrive KM bestallingsbrev til at være herredsskriver i Hids herred, men da amtsherren ikke er tilstede, så den nye tingbog på 41 blade kan leveres, så forpligter Tomas Tomasen at indstille sig for amtsherren, om han vil betale for de ubeskrevne sider i tingbogen eller udskrive den uden bekostning

(42)

** Christen Christensen på Silkeborg. synsmænd hjemlede, at de var i Grønbæk og Skorups sogneskove for at taksere olden og syne skovhugst

** Christen Christensen på Silkeborg lod afhjemle syn på Christian Fischers skove for at taksere olden

(43)

** Christen Lassen Elbæk i Kragelund. Niels Jensen i Balle gav Christen Lassen afkald for al den arv, som Niels Jensen og hans søskende kunne tilfalde efter deres far sl Jens Nielsen, som boede og døde i Gravballe, som Christen Lassen har været værge for, og Niels Jensen er tildømt at påtage sig værgemålet efter dom 18/6 1667

** Niels Jensen i Balle. Niels Rasmussen i Gravballe lovede at holde Niels Jensen uden skade og skadesløs for den arv, han og hans søskende kunne tilfalde efter deres sl far efter skiftebrev, så længe Niels Jensens mor lever, og siden efter hendes død at betale til Niels Jensen, som er de umyndige søskendes værge, førnævnte arv skadesløst

21/9 1669.

** Mette Jensdatter i Sinding. da Anders Pedersen i Mausing og Jens Mouridsen havde stævnet Mette Jensdatter for dele angående nogen gæld fra den tid, hun boede i Vinderslev, så blev der opnævnt 6 høringe, men da gælden ikke var specificeret, sagde de hende fri for dele

(44)

** Christen Christensen på Silkeborg lod afhjemle oldensyn på Tem sogns skove

** Peder Pedersen Kirkegård i Sinding. Søren Nielsen i Gødvad og Christen Nielsen i Sinding gav ham afkald for al den arv, de kunne tilfalde efter deres sl far Niels Sørensen, som boede og døde i Sinding

28/9 1669.

** Christen Christensen på Silkeborg på Christian Fischers vegne stævnede Tomas Mikkelsen i Asmildgård og Jens Tomasen sst imod dom anlangende en gård i Grønbæk, de har stedet og fæstet, men som de ikke vil tiltræde, og han formente, de burde betale forfalden skyld og landgilde. sagen blev opsat 6 uger

(45)

** Laurids Nielsen soldat af Hvinningdal begærede at få nogle vidner forhørt anlangende det hø af Elkær på Sejling mark, men Christen Christensen på Silkeborg mente ikke, der var stævnet lovligt, idet den ene varselsmand på spørgsmål svarede, at han aldrig havde været til guds bord, hvorfor fogeden ikke turde tage vidnerne i forhør

5/10 1669.

** Anders Iversen i Funder til 3.ting forbød, at ingen måtte oplæsse agern nogetsteds i Funder skov. varsel til hver mand i Funder

** Jørgen Madsen i Stenholt på hans bror Christen Madsens vegne begærede opsættelse i 14 dage kontra Rasmus Vinter i Hvinningdal anlangende gældssag, så sagen blev fremdeles opsat 2 uger

(46)

12/10 1669.

** Rasmus Nielsen Vinter i Hvinningdal stævnede Jens Klemendsen i Kragelund og gav ham til sag for 7 sld. sagen blev opsat 3 uger

** Christen Christensen på Silkeborg på Christian Fischers vegne stævnede efterskrevne gårdfredsnævninge for at gøre deres tov fyldest, som de var opkrævet til

** Christen Christensen. navng vidnede, at Rasmus Sørensen i Virklund gjorde Poul i Funder de sårmål, han har klaget over, udenfor hans gårdsled på Funder gade
 
19/10 1669.

** Jørgen Madsen i Stenholt, KM skovrider, på sin bror sl Christen Madsen sst hans hustru og arvingers vegne med 14 dages opsættelse stævnede Staffen Olufsen i Hvinningdal og saggav ham for 3 sld, som rester ubetalt på en håndskrift, som blev fremlagt, hvormed Staffen Olufsen kender sig at være Mads Ebbesen, skovrider i Majlund, skyldig 10 sld, dateret Hvinningdal 12/6 1641 Staffen Olufsen egen hånd, hvorpå er betalt 3 1/2 dlr, hvorefter blev afsagt dom, som lød: Staffen Olufsen bør betale 3 sld til sl Mads Ebbesens arvinger

(47)

** Envold Hansen i Kragelund. efterskrevne selvejerbønder vidnede, at de var med herredsfogeden Christen Knudsen for at gøre udlæg hos Rasmus Nielsen Vinter i Kragelund efter dom 17/9 på 16 sld med 13 års renter, og da der intet fandtes, hvori der ikke tilforn var gjort udlæg, blev der gjort udlæg i et stykke selvejerjord østen for gården med et 4 fags hus, som blev tilvurderet Envold Hansen for sin fordring på 30 sld, og skal følge ham, til han bliver betalt

26/10 1669.

(ingen begærede noget beskrevet)

2/11 1669.

(48)

** Henrik Henriksen på Silkeborg gav varsel til Anders Christensen i Skygge og saggav ham for en åringsbuk eller 1 rdl i stedet

** Christen Christensen i vester Bording. Peder Christensen i Kærsgård på hans hustru Anne Sørensdatters vegne Christen Sørensen i Hinge på sin hustru Mette Sørensdatters vegne gav Christen Christensen afkald for den arv, de kunne tilfalde efter deres forældre, nemlig deres far sl Søren Christensen, som boede og døde i vester Bording og deres mor Kirsten Pedersdatter, som endnu lever

9/11 1669.

** Christen Christensen på Silkeborg på Christian Fischers vegne. Laurids Pedersen Nedergård i Sinding vidnede, at han 19/10 var en af de 8 mænd, da Laurids Nielsen Soldat af Hvinningdal lod læse landsdommernes dom, og da hørte han ikke, at Christen Christensen havde andre ord om dommen eller i andre måder, end at han sagde, at han skulle levere hans kjortel til lægdsmanden og ikke gå og øde og slide den op, ellers ville han lade ham føre til slottet og lade den tage fra ham. andre, der samme dag var en af de 8 mænd, der iblandt Laurids Soldats bror Rasmus Vinter i Kragelund, vidnede det samme

** Christen Christensen på Silkeborg. Jens Pedersen i Balle vidnede, at Rasmus Nielsen Soldat af Hvinningdal kom til hans hus og havde hans morbror Christen Lauridsen sst og Rasmus Vinter sst med sig, og de aftalte med Jens Pedersen, at han skulle tilbyde Christen Christensen 4 rdl for at aftinge det ran, der var oversvoret Rasmus Soldat, og han gik til Kejlstrup, og Christen Christensen lovede at tale med husbonden. senere kom Christen Lauridsen og sagde, han ikke ville give 4 rdl, med mindre de 4 nævninge, som ikke havde svoret, måtte tage 2 af et andet herred og sværge Rasmus Soldat fri

(49)

** Anders Christensen i Skygge bød sig i rette imod Henrik Henriksen på Silkeborg, men da ingen gav ham sag, er han frikendt

** Laurids Pedersen i Sinding 3.ting gav last og klage over Poul Nielsen i Ebstrup, for han har sat et hus, som er ham til fortræd, især fordi der er skarnsfolk i huset, som brænder andre folks gærder, og slår hans svin, som går ind i huset, da der ikke har en lovlig dør, foruden ulovlig brændevinskro, som holdes i samme hus ham til skade, eftersom han giver afgift af hans brændevinskedel, og samme hus er sat i ufredstiden, som hans bror, der da boede på gården, bevilgede Poul Nielsen. andre klagede i lige måde derover

(50)

** hr Mads Bering, sognepræst til Kragelund og Funder kirker, stævnede efterskrevne imod dom angående resterende bondeskyld og andet. sagen blev opsat 1 måned

** Christen Christensen på Silkeborg på Christian Fischers vegne advarede alle soldater lægdsmænd på hans gods i herredet, at de skulle have soldaternes kjortler i god agt og ikke lade soldaterne øde og slide dem op, men holde dem hos sig i god forvaring så ofte, soldaterne ikke er på mønstring eller i KM tjeneste

16/11 1669.

** Christen Christensen på Silkeborg på Christian Fischers vegne stævnede efterskrevne hans tjenere for dom angående resterende skyld landgilde arbejdspenge sagefald lejermålsbøder stedsmål og andet. sagen blev opsat 1 måned

23/11 1669.

** Poul Nielsen i Ebstrup. at da Laurids Pedersen i Sinding har klaget over de folk, som boer i det hus, som kaldes Smedehuset, så tilbød han, at dersom Laurids Pedersen ville give ham husleje af huset, så måtte han sætte hvad folk i huset, han ville, hvortil Laurids Pedersen svarede, at han formente hans hustru og hendes børn, som Poul Nielsens bror sl Anders Nielsen er far til, skal uden tvivl have lod og del i samme hus, som skødet vil forklare, hvorfor han æskede det i rette, så det kan sees, om Poul Nielsen ejer huset alene, eller om hans stedbørn har part deri efter deres sl far

(51)

** Christen Christensen på Silkeborg på Christian Fischers vegne lod afhjemle syn på hans skove i Tem sogn for hvad, der er hugget deri, og han stævnede efterskrevne husbondens skovfogeder og bønder i Hids herred

(52)

30/11 1669.

** Ditlev Rantzau til Vinderslevgård hans visse bud Niels Knudsen i Vinderslev stævnede menige Mausing og Lemming bymænd imod dom for ny og gammel resterende skyld landgilde og anden gæld. sagen blev opsat til snapsting

** Envold Hansen i Kragelund med opsættelse 19/10 begærede dom over Peder Jørgensen i Kragelund anlangende 7 sld. dom: ham bør betale inden 15 dage eller lide indvisning eller nam

** Peder Jensen i Kragelund og Christen Christensen i Stenholt, kirkeværger i Kragelund sogn, og Frands Eskesen, forrige kirkeværge sst, stævnede Jens Tomasen i Kragelund imod dom anlangende efterskrevne landgilde, han er dem skyldig på kirkens vegne, og 6 mk han skylder Frands Eskesen på kirkens vegne. sagen blev opsat til snapsting

(53)

7/12 1669.

** Jens Pedersen i Balle på Christian Fischer på Silkeborg hans vegne. Christen Pedersen Nørgård i Sejling vidnede om det hø, der blev stjålet på Eskær på Sejling mark, at forleden høhøst så han Laurids Nielsen Soldat i Hvinningdal og hans bror Niels kom gående med høle og rive sammen med Rasmus Christensen i Sejling, som skulle vise ham samme eng. andre vidnede det samme. Niels Andersen i Sejling vidste intet derom, og Tøger Sørensen i Sejling benægtede at have givet ham lov til at høste høet, og Christen Tømmermand i Hvinningdal benægtede, at hans søstersøn Rasmus Soldat brugte hans vogn og heste til at køre hø fra Eskær til Hvinningdal

(54)

** Christen Christensen på Silkeborg stævnede Niels Andersen i Sejling imod dom for 10 dlr for et føl, han havde at føde for Christen Christensen, men som døde. sagen blev opsat 1 måned

** Christen Christensen på Silkeborg fremlyste nogle fjæl og savskåret tømmer, som fandtes ved et savlad ved Hvinningdal, om nogen ville kendes derved. Rasmus Vinter og Christen Vinter i Hvinningdal til vedermåls ting

** Christen Knudsen. Niels Andersen i Sejling lovede at betale 10 sld, som Christen Knudsen havde lovet for ham til Peder Mørk, forrige skriver på Silkeborg

** Laurids Pedersen Nedergård i Sinding gav til kende, at da han højligt havde besværet sig over nogle skarnsfolk, som Poul Nielsen i Ebstrup holdt ham til fortræd i et hus ved hans gård i Sinding, som han og andre havde klaget over, så æskede han forsikring af Poul Nielsen, at han vil stå ham til rette for hvad skade, som kunne tilføjes ham af samme hus og folk

** Tomas Tomasen på hr Madses vegne i Kragelund begærede 14 dages opsættelse over Søren Ibsen i Resdal og Mikkel Pedersen i Serup

14/12 1669.

** Jens Pedersen i Balle på Christian Fischers vegne. Anne Gregersdatter i Sejling vidnede, at forleden høhøst, da kom Laurids Nielsen Soldat af Hvinningdal i hendes hus, og begærede om hun ville give ham noget mad, da svarede hun, lad dem give eder mad, som i har gjort for i dag, hvortil han svarede, at han havde gjort for sig selv, idet han havde skåret noget hø på Elkær, som lægdsmændene havde undt ham i hans løn, og som Rasmus Christensen i Sejling havde vist ham. andre vidnede det samme. ydermere vidnede Anne Gregersdatter, at hun spurgte Tøger Sørensen i Sejling, om han kunne nægte, at han havde givet Laurids Soldat lov til at høste høet, og han svarede, at der var vel dem, som var arrigere end ham i den sag og de måder

(55)

** Niels Pedersen Vinter i Bording fremlyste en gilding, som var stjålet fra ham, og nu er kommet til ham igen, om den tilhører nogen godtfolk, så kan den findes hos ham

** Christen Christensen på Silkeborg på Christian Fischers vegne mødte med 1 måneds opsættelse over slottets tjenere for restants, men da ingen var mødt, blev sagen opsat 14 dage

21/12 1669.

** Jens Pedersen i Balle på Christian Fischers vegne. angående det omtvistede bortstjålne hø af Elkær på Sejling mark, da vidnede efterskrevne Sejling mænd, at Laurids Nielsen Soldat i Hvinningdal hentede høet med 2 vogne og kørte det til Hvinningdal. andre i Sejling vidnede, at de vidste intet derom

(56)

** Niels Pedersen Vinter i øster Bording. da han har fremlyst en gammel gilding, som var frastjålet ham, og nu igen er kommet tilbage, og da der ingen ejermand har meldt sig, blev den vurderet for 1 rdl, og nu tilbød han, om nogen på øvrighedens vegne ville annamme den, så ville han gerne være den kvit

** hr Mads Bering, sognepræst til Kragelund, hans visse bud Jens Klemendsen i Kragelund begærede dom over Niels Christensen og Mikkel Pedersen i Serup og Søren Ibsen i Resdal for en del resterende bondeskyld af en gård i Serup. sagen blev opsat til snapsting

** her sluttes tingbogen for 1669 og jeg begyndte at skrive til herredsting 14/9, hvad siden er passeret. Tomas Tomasen egen hånd

(57)

** tingbogens autorisation 1670.

** ransnævninge for 1670.

(58)

11/1 1670.

** Jens Nielsen i Tandskov på sine egne og på sin bror Mads Nielsen i Resdal hans vegne opsagde den ranstov, han næst forleden år har været i i Hids herred

** Peder Jensen i Kragelund, kirkeværge i Kragelund, på sine egne og medbror Christen Christensen i Stenholt hans vegne, og Frands Eskesen i Kragelund på sine egne vegne med opsættelse 30/11 begærede dom over Jens Tomasen i Kragelund anlangende efterskrevne korn, som er kirkens landgilde. dom: han bør betale inden 15 dage

** hr Mads Andersen Bering, sognepræst til Kragelund, med en opsættelse 9/11 begærede dom over Niels Christensen i Serup Mikkel Pedersen sst og Søren Ibsen i Resdal angående resterende bondeskyld. dom: de bør betale bondeskylden eller lide indvisning og nam

(59)

** Christian Fischer på Silkeborg hans fuldmægtig Christen Christensen, KM stiftsskriver, med en opsættelse 16/11 stævnede Christian Fischers efterskrevne bønder og tjenere anlangende resterende skyld og landgilde arbejdspenge sagefald, hvorefter Jens Pedersen i Balle med flere tjenere fremlagde tingsvidner 13/7 angående hvad arbejde, de af Arilds tid har gjort, og hvad arbejde, de nu er pålagt af Christian Fischer samt deres skriftlige svar, og dertil svarede Christen Christensen, at der er gjort forlig om arbejdspengene, og der er afsagt dom på herreds og landsting om samme, som de bør efterkomme, hvortil de svarede, at de vidste intet om nogen kontrakt, men mente, at da de havde gjort arbejde, burde de være fri for pengene derfor at udgive, hvorpå der blev afsagt dom: bønderne bør betale efter førnævnte restants, mens bønderne i Balle og Funder, der er pålagt mere arbejde, end de har gjort af Arilds tid, siden de blev Christians Fischers tjenere, kan ikke tildømmes at udgive nogen arbejdspenge

(60)

** Ditlev Rantzau til Vinderslevgård hans visse bud begærede dom over hans tjenere i Mausing og Lemming for gammel og ny restants. sagen blev opsat 14 dage

18/1 1670.

(61)

** Niels Knudsen i Vinderslev på oberst Rantzaus vegne på Vinderslevgård. synsmænd var til syn i Lemming skov, hvor de så, der var hugget en lille hallund bøg, og i Jens Madsens gård i Lemming så de en bøgestamme, som var sønderslået i faldet. varsel til Jens Madsen i Lemming og hans søn Mads Jensen

25/1 1670.

** Johan Voss, ridefoged til Vinderslevgård, på oberst Rantzaus vegne gav last og klage på Mads Jensen i Lemming, for han rodhuggede en liden bøg i Lemming skov, hvorfor skovfogeden frapantede ham en økse, hvorpå Jens Madsen, Mads Jensens far, lovede at tale husbondens minde og tilfredsstille ham på sønnens vegne

** Johan Voss på husbondens vegne. vurderingsmænd hjemlede, at de 6/1, som var 30.dagen efter sl Morten Jensen, som boede og døde i Mausing, hans død, var til skifte efter ham i overværelse af to af hans arvinger Søren Poulsen i Skygge og Peder Pedersen i Hinge, og da blev hans gods vurderet og bortskyldig gæld opgjort, som enken Kirsten Graversdatter ? lovede at betale. varsel til arvingerne, nemlig Søren Pedersen i Vorbjerg Søren Poulsen i Skygge Maren Poulsdatter i Pederstrup Hans Hyrde i Kellerup Søren Jensen i Mausing Morten Nielsen i Dollerup Peder Pedersen i Hinge Anders Pedersen Jens Nielsen Jens Lauridsen i Mausing

(62)

** Ditlev Rantzau til Vinderslevgård, KM Oberst til hest, hans fuldmægtig Johan Voss med opsættelse 30/11 begærede dom over alle hans tjenere i Mausing og Lemming sogne anlangende gammel og ny restants efter en restants, som fremlægges, hvorefter der blev afsagt dom: de bør betale

(63)

** Tomas Tomasen på Johan Sørensens vegne i Resendal lod fordele efterskrevne for resterende brokorn til Resenbro

** fru Anne Lisbet von der Greben, sl Flemming Ulfelds til Nørbygård, stævnede Anders Jensen i Vallerbæk og hans gårdmand Jens Christensen imod dom for 4 års resterende skyld og landgilde. opsat 1 måned

1/2 1670.

(denne tingdag kom ej flere mænd (end 4 af 8 mænd) til tinget for guds vejrlig)

** Tomas Tomasen begærede endelig dom over Niels Andersen i Sejling for 10 dlr for et føl på Christen Christensens vegne på Silkeborg. sagen blev opsat 8 dage, så Niels Andersen kunne tale minde

(64)

** ligeledes blev hr Mads i Kragelund hans sag mod nogen i Funder sogn opsat i 14 dage

8/2 1670.

(ingen begærede noget beskrevet)

15/2 1670.

** Niels Sørensen i Balle. Jens Sørensen i Balle gav Niels Sørensen afkald for den arv, hans søsters børn, nemlig Christen Eriksen Maren Eriksdatter Rasmus Eriksen Karen Eriksdatter Anne Eriksdatter, som han er værge for, er arveligt tilfaldet efter deres sl far Erik Rasmussen og mor Maren Sørensdatter, som begge boede og døde i Balle, og han gav Niels Sørensen kvit og kravsløs for videre krav

22/2 1670.

** Peder Jensen Dyhr i Svostrup angav, at han har købt 1/2 tønde brændevinskedel, som han vil give licens af, og Søren Lassen i Dalsgård har part i samme kedel

** Ditlev Rantzau til Vinderslevgård stævnede efterskrevne hans bønder i Lemming sogn for dom for gæld efter fremlagte restants, hvorefter dom blev afsagt: de bør betale inden 15 dage eller lide indvisning nam og vurdering

(65)

** Christen Christensen på Silkeborg med opsættelse 7/12 begærede dom over Niels Andersen i Sejling anlangende et føl, han havde at føde for ham, og som døde, hvorfor han bør betale 10 sld, hvorefter han fremlagde sit svar, at føllet gik ud af en ---- , som den selv slog ud, og gik ud på ---- hvor den undkom, da han ikke kunne bunde der, dom: da føllet ikke er død af sygdom, men af hans uagtsomhed, bør han betale skaden, med mindre Christen Christensen vil efterlade ham noget deri for godtfolks forbøns skyld

(66)

** fru Anne Lisbet von der Greben sl Flemming Ulfelds til Nørbygård hendes visse bud efter 1 måneds opsættelse begærede dom over Anders Jensen og Jens Christensen i Vallerbæk for restants. opsat 14 dage

** Christian Fischer på Silkeborg hans fuldmægtig Christen Christensen med 14 dages opsættelse stævnede Rasmus Vinter Laurids Soldat hans mor Karen Lauridsdatter og bror Niels Andersen, samt menige Sejling bymænd imod dom, og han saggav, at lægdsmændene Villum Pedersen og Tøger Sørensen i Sejling mod deres husbonds vilje havde forundt deres soldat Laurids Nielsen af Hvinningdal en del engbjergning på Elkær mark, som er høstet ulovligt, hvorfor de bør lide som for andet uhjemlet, og han fremlagde tingsvidne 3/8 27/7 24/8 7/12 9/11 21/12, hvorefter dom blev afsagt, som lød: da tingsvidnerne i nogle poster er imod hver andre, og en del er vidnet efter ord og mundheld, og da sagen tilmed er ærerørig, så tør herredsfogeden ikke som en fattig ringe underdommer understå sig, derpå at kende, men indfinder sagen for hans overdommere

(67)

1/3 1670.

** Ditlev Rantzau til Vinderslevgård stævnede Jens Madsen i Lemming og hans søn Mads Jensen for dom anlangende ulovlig skovhugst. sagen blev opsat 6 uger

** Jens Lassen Skrædder i Dalsgård. tingskriver Tomas Tomasen lovede at betale ham den resterende betaling for 1 td rug

8/3 1670.

(68)

** fru Anne Lisbet, sl Flemming Ulfelds til Nørbygård, hendes visse bud Johan Sørensen i Resendal med 6 ugers opsættelse stævnede Anders Jensen og Jens Christensen i Vallerbæk imod dom anlangende 4 års resterende skyld og landgilde og fremlagde en restants, hvorefter dom blev afsagt: de bør betale inden 15 dage

15/3 1670.

(ingen begærede noget beskrevet denne tingdag)

22/3 1670.

** Kirsten, sl Laurids Madsens af Helsingør, hendes visse bud Peder Sørensen i Kragelund stævnede alle hendes tjenere i Kragelund imod dom anlangende ny og gammel restants. sagen blev opsat 1 måned

(69)

** herredsfoged Christen Knudsen stævnede Didrik Uttermøllen i Ebstrup og saggav ham efter hans obligation. opsat 14 dage

29/3 1670.

(denne tingdag kunne man ikke bekomme 8 mænd til tinghører, gik derfor intet beskrevet)

6/4 1670.

** Anders Andersen i Lemming. Dorete Madsdatter, født i Astrup i Hindsted herred, nu i Hals i Fleskum herred, gav Christen Pedersen i Lillevorde i Fleskum herred fuldmagt til at give Anders Andersen på hans mor Maren Andersdatters vegne, afkald for den arv, hun arveligt kunne tilfalde efter hendes morbror sl Niels Christensen Snedker, som boede og døde i Lemming, og for den broderlod hendes bror Christen Madsen, som er udenlands, var tilfaldet efter førnævnte sl Niels Snedker

** førnævnte Anders Andersen på sin mor Maren Andersdatter sl Niels Snedkers i Lemming hendes vegne. Christen Pedersen Bødker i Lillevorde efter fuldmagt gav Anders Andersen, på sin mors vegne, afkald for den arv, som Dorete Madsdatter og Anne Madsdatter, født i Astrup i Hindsted herred samt deres bror Christen Madsen kan tilfalde efter deres sl morbror Niels Christensen Snedker, som boede og døde i Lemming, og han takkede godt for godt skifte og fremlagde sin fuldmagt og landstingsvarsel til sl Niels Snedkers arvinger

(70)

** Christen Christensen på Silkeborg stævnede hver mand i herredet imod dom eller dele for resterende ---- penge, men da restantsen ikke blev fremlagt blev der ikke udstedt dele

12/4 1670.

** Niels Jacobsen i Torning på amtsherren Ebbe Gyldenstjernes vegne lod opnævne efterskrevne dannemænd, som efter KM forordning kunne navngive de sogne, som plejer at give til en bros reparation.og ligeledes lod opnævne efterskrevne 4 dannemænd af hvert sogn til at syne broer og veje

(71)

** Christen Christensen på Silkeborg. Didrik Uttermøllen i Ebstrup afstod og godvilligt udlagde efterskrevne gods til betaling for den KM påbudne kontribution, som Christen Christensen for ham har udlagt fra Mikali 1664 til denne dag, så han kunne være eksekution foruden, som han lovede at levere ham

** Christen Christensen på Silkeborg stævnede hver mand i Sejling og Balle sogn for dom eller dele for resterende ---- penge, men da restantsen ikke blev fremlagt, blev ingen dele udstedt

(72)

19/4 1670.

** Anders Tomasen i Sejl på Christian Fischers vegne lod afhjemle syn på Svinvadsbro på landevejen mellem Horsens og Viborg, og på Hesselvadsbro på landevejen mellem Århus og Holstebro samt andre broer for deres brøstfældighed

** Henrik Henriksen Borchers på sin husbond Christen Christensens vegne lod vurdere det, der blev gjort udlæg i hos Didrik Uttermøllen i Ebstrup for restants til Christen Christensen, og dersom han ville indløse det, stod det ham frit for

(73)

** Henrik Henriksen Borchers på husbond Christen Christensens vegne lod afhjemle vurdering på efterskrevne heste og køer, som Christen Christensen har fået af Didrik Uttermøllen i Ebstrup for den KM kontribution, han har udlagt for ham

26/4 1670.

** Niels Jacobsen i Torning på amtsherrens vegne. de opnævnte 4 mænd af hvert sogn, som skulle møde i dag for at skifte broerne og landevejene, så de straks kunne blive færdiggjort efter KM forordning, og i særdeleshed Engbroen, som var ganske brøstfældig efter synsvidnes indhold, blev begæret at gøre en ende derpå, og efterskrevne, der iblandt Tøger Sørensen i Sejling, svarede, at dersom de kunne få så mange sogne, som havde givet til Engbroen af Arilds tid, ville de vedstå den omkostning til samme bros reparation, som de kunne tilkomme, men Christen Lauridsen i Lemming og hans bror Hans Lauridsen svarede, at dersom ikke flere sogne skulle betale dertil, kunne den ikke være ved magt. Christen Christensen befalede Christian Fischers tjenere at gøre en ende på diskussionen, så Engbroen kunne blive repareret, hvorefter de takserede broen således, at enhver gård skulle udgive 2 mk 3 sk af de sogne, som var depoteret dertil

(74)

** Henrik Henriksen på Silkeborg. Niels Tomasen i Lemming tilforpligtede sig til at betale ham 3 sld på hans bror Gert Henriksens vegne i Viborg til skt Olufsdag

** Hans Lauridsen i Lemming Jens Sørensen sst Mourids Mouridsen i Asmildgård og Jens Nielsen i Gravballe opsagde det ranstov, de forleden år har været i, eftersom andre i deres sted er opnævnet

** Jens Sørensen i Lemming og Poul Jensen sst, kirkeværger i Lemming sogn, lod fordele Niels Tomasen i Lemming med flere for deres tiendekorn til kirken

** Jens Sørensen og Poul Jensen i Lemming, kirkeværger i Lemming, begærede 3.ting over Jens Sørensen Bonde i Nisset for resterende kirkekorn og kvægtiende, hvortil han svarede, at de var ham skyldig på kirkens vegne 20 dlr, hvorefter dommeren dømte dem til at gøre regnskab med hverandre

(75)

3/5 1670.

** Kirsten Clausdatter, sl Laurids Madsens af Helsingør, hendes fuldmægtig Niels Jensen i lille Tollund med 6 ugers opsættelse begærede dom over hendes bønder i Kragelund sogn anlangende deres landgilde og anden gæld efter en restants, som blev fremlagt, hvorefter der blev afsagt dom, som lød: enhver bør betale sin skyldighed efter førnævnte restants

(77)

10/5 1670.

** Jens Sørensen i Lemming. hans bror Anders Sørensen, barnfødt i Lemming, gav ham afkald for den arv, som arveligt var tilfaldet ham efter hans sl far Søren Jensen, som boede og døde i Lemming

17/5 1670.

** Iver Tomasen i Gødvad gav last og klage på nogen ulovlig lukke, som Jens Andersen Degn har indelukket af granders jord, såvel som for han har truet og undsagt ham, hvortil han svarede, at samme jord har stået ulast og ukæret i 20 år

** Niels Knudsen i Vinderslev på oberst Rantzaus vegne, at da Engbroen er øde, så ingen kan færdes derover, og dens reparation er takseret i Hids og Lysgård herreder, så tilbød han, om nogen ville påtage sig at gøre Hids herreds part færdig, da at begynde straks, om de kunne forfærdige den for mindre omkostning, end den er takseret for

** Tomas Tomasen tingskriver på Anders Pedersens vegne i Mausing tilbød at betale licens af en liden brændevinskedel, han har købt

** Ditlev Rantzau til Vinderslevgård hans visse bud med 6 ugers opsættelse begærede dom over hans tjenere i Lemming sogn anlangende arbejdspenge efter en restants, som blev fremlagt, hvorefter Anders Christensen og Søren Nielsen i Nisset svarede, at deres gård var en officersgård og fremlagde løjtnantens kvittering på arbejdspenge, hvorpå der blev afsagt dom, som lød: oberst Rantzaus tjenere bør betale ham hvad, de er ham skyldig, og anlangende officersgårde, da bør den, der har højheden, også arbejdspenge derfor nyde

(79)

25/5 1670.

** Christen Madsen i lille Bredlund. Jens Sørensen i Kærsgård i Balle vidnede, at han boede i den gård i lille Bredlund, Christen Madsen nu iboer ungefær 14 år, indtil han i kejserens indfald nødtes af armod til at flytte, og da havde han et stykke toftejord ved gården i brug, som ingen havde fællig på. Johanne Nielsdatter i Hvinningdal vidnede, som hendes stedfar førnævnte Jens Sørensen, og han vidnede, at hans formand Christen Jensen nød samme jord ulast og upåkæret

31/5 1670.

(80)

** Jens Sørensen i Nisset Anders Christensen Søren Jensen Peder Jensen og Rasmus Lauridsen i Nisset forbød Morten Lauridsen og Mads Rasmussen sst at høste den hvede, de har sået i to stykker jord i grandeskov i deres vang, som er fælles jord til Nisset

** Morten Lauridsen i Nisset og Mads Rasmussen sst vedkendte sig den omtvistede jord som deres rette rebdragne jord til deres gård

** førnævnte mænd begærede at Morten Lauridsen og Mads Rasmussen skulle vise dem, hvad vederlag de havde til deres gård for den jord, de har ført sæd i, ellers begærede de al Nisset mark til rebs, så enhver måtte vederfares, hvis ret er

7/6 1670.

** Jens Sørensen i Nisset. Niels Pedersen i Nisset, som mindes 40 år, vidnede, at så længe har den jord, som Morten Lauridsen og Mads Rasmussen i Nisset har pløjet og ført sæd i, været brugt af granderne i fællig, som havde gravet deri og aget til gårde. andre, der mindes længe, vidnede det samme

(81)

** efterskrevne Christian Fischers bønder og tjenere i Hids herred så mange, som gør hovarbejde til slottet og ladegården, stævnede Christian Fischer for vidne, men Anders Tomasen i Sejl mente ikke, der burde udstedes vidner, da husbonden var i København, hvorfor han burde have 6 ugers varsel, hvortil bønderne svarede, at han havde hjemme på Silkeborg, hvorefter dommeren ikke turde frafinde bønderne deres vidner

(82)

** efterskrevne Christian Fischers bønder i Hids herred, så mange der gør hovarbejde til Silkeborg. 24 efterskrevne dannemænd vidnede, at Christian Fischers bønder i Hids herred, som ikke for deres bestilling eller i andre måder er fri, siden han fik Silkeborg, har gjort lige så fuldt arbejde til slottet som tilforn, og desuden har de ryddet skov på Frydensbjerg østen og sønden slottet høstet og ført til slottet, og hvis de ikke mødte, er de straks blevet pantet og derved tvunget til arbejde

(83)

** Poul Nielsen i Ebstrup. efterskrevne 24 dannemænd vidnede, at 1668 torsdag nat efter skt Hans har gud tilstedt, at formedelst torden og lynild er afbrændt hans isterad med alt boskab og husgeråd samt korn og fætalje på loftet, og i hast kunne intet reddes, men i aller største livsfare kom han med hustru og små børn så godt som nøgne ud, og desuden brændte hans lade og vognhus, som var 25 fag med vogne vognredskab fjæl tømmer og træ samt hans fæhus med en stor del hans ungfæ svin og gæs

(84)

14/6 1670.

** Andreas Iversen i Funder skovfoged 3.ting forbød på KM vegne såvel som på Christian Fischers vegne at hugge i Silkeborgs tilliggende skove eller at komme i skoven med økser heste og vogne eller bære ild til skov eller hede, hvoraf der kunne forårsages skade i KM vildtbane

** Peder Nielsen Fog i Ans stævnede Niels Tomasen Fredholt i Lemming for dom anlangende en sum penge efter hans skadesløsbrev, som blev fremlagt, hvori Niels Tomasen i Ans bekender at være ham 5 sld skyldig, dateret Ans 14/11 1651, samt en obligation på 4 sld, dateret 3/4 1657, og en obligation på 7 sld dateret 24/5 1679 og begærede dom, som lød: han bør betale førnævnte 16 dlr inden 15 dage eller lide nam og vurdering

(85)

21/6 1670.

** Envold Hansen i Kragelund Svend Mouridsen Peder Sørensen Laurids Nielsen Vinter Hans Christensen Jens Nielsen Klode i Kragelund Simon Nielsen i Rævshale og Peder Baltsersen sst på egne og medtjeneres vegne i Kragelund. 24 dannemænd, som mindes op til 50 år, vidnede, at de tit og ofte med deres øjne har set, at Kragelund og Rævshale mænd har haft deres fælles fædrift på heden omkring Lillesø samt tørvegrøft og lyngslæt mellem Lillesø og møllevejen vester ud fra Kragelund gennem Stenholt skov, og ingen har klaget derpå. Peder Hansen i Pederstrup, født i Kragelund, og andre vidnede, at de mænd, der har boet i Hjøllund, har ikke givet last eller kære derpå

(86)

28/6 1670.

** Peder Pedersen i Tollund. Tomas Jacobsen i Tollund med fuldmagt af Las Christensen i Nygård og Christen Nielsen i Lind og på deres vegne solgte og skødede fra dem deres hustruer og arvinger til Peder Pedersen i Tollund den selvejer bondegård Tollund i Funder sogn, som Peder Pedersen selv besidder, og den selvejer ejendom, liggende i Funder, som kaldes Hessel

(87)

** Anders Tomasen i Sejl på sine egne og sin gårdmand Baltser Pedersens vegne fremlagde et gammelt tingsvidne efter et sandemandsbrev, som af alder og vanhjemmel var noget forfulnet, dateret 14/1 1617, hvori Peder Andersen i Sejl fik et 8 mands tingsvidne med et 8 mands sandemandstov om skellet imellem Funder mark og Sejl mark

(88)

** Anders Tomasen i Sejl lod læse et tingsvidne dateret 16/5 1620, hvori Peder Andersen i Sejl gav last og klage på de Funder mænd, at de volddriver på hans mark med deres fæ mod hans vilje over rette markskel, og nu gav Anders Tomasen last og klage over en del Funder mænd Abildskov mænd og Funder kirkemænd, som med deres kvæg og fæmon kommer ham og hans gårdmand alt for nær over ret markskel, og han forbød dem at lade deres fæ komme på hans mark og bortæde hans græs

(89)

** Anders Tomasen på husbond Christian Fischers vegne lovbød al ulovlig sæd, som kan være sået i hans bønders jord, og forbød alle at høste eller flytte afgrøden under et fuldt ran

5/7 1670.

** Niels Knudsen i Vinderslev på Johan Voss, ridefoged til Vinderslevgård, hans vegne lod fordele efterskrevne i herredet for penge, de er tillagt at give til Engbros reparation, efter restants

(90)

** Christen Knudsen herredsfoged på KM vegne befalede, at hvor der endnu findes nogen brøst på broer og alfare veje, så skal det straks uden forsømmelse forfærdiges, og på det sligt des bedre kunne drives i værk, så forordnes efterskrevne dannemænd, en i hvert sogn, som med sådant skulle have flittigt indseende. varsel til hver mand i Sinding Balle Sejling sogne og Mausing by

(91)

** Envold Hansen i Kragelund stævnede Rasmus Nielsen Vinter i Kragelund imod dom anlangende et hus i Kragelund, som er udlagt Envold Hansen i hans gælds betaling. opsat 1 måned

** Envold Hansen i Kragelund stævnede Else Mikkelsdatter i Stenholt imod dom anlangende gæld. sagen blev opsat 1 måned

** Envold Hansen i Kragelund lod fordele Peder Sørensen Voer i Kragelund for gæld

12/7 1670.

(i dag begærede ingen noget beskrevet)

19/7 1670.

** Anders Tomasen i Sejl på Christian Fischers vegne. Villum Pedersen i Sejling bekendte, at han havde 8 grise 2 kalve og hans børn 3 lam, som de har fået hos deres morbror i Resdal, og Henrik Henriksen, Christen Christensens forvalter på Silkeborg, vidnede, at 30/6 var han på husbondens vegne i Villum Pedersens gård i Sejling, og spurgte Villum Pedersen, hvad han havde at tiende for, og da svarede han, at han havde 8 grise og hans søn Jens 4 grise og hans døtre 3 lam og han havde selv 2 kalve, og han gav Henrik Henriksen 12 sk, men han tog kun de 5 sk og ville have et høved, som resten kunne bedrage, når småhøvederne blev sammenlagt, hvorover de kom i skænderi, og Villum Pedersen gik ham under øjnene og slog knep for ham og sagde, han havde tiendet som en skælm, og han ikke agtede Christian Fischer, eftersom han var kongens bonde, hvorefter Henrik Henriksen tog hans spanskrør og slog ham 7-8 gange over hans hoved og arm, som mange godtfolk så, og formedelst godtfolks underhandling blev de forligt, så ingen havde på hver andre i nogen måde at klage

(93)

26/7 1670.

(ingen begærede noget beskrevet)

2/8 1670.

** Meis Christensen i Funder. Niels Jensen Tem i Funder vidnede, at han så, at Jens Nielsen i Funder var i Meis Christensens hus, og hørte han råbte, at han havde forlov at hugge Meis Christensens arm af, og Meis Christensen råbte om hjælp. Anne Meisdatter i Funder og andre vidnede det samme

** Anders Tomasen i Sejl på Peder Bøgeskovs vegne i Virklund stævnede Rasmus Andersen i Bording Niels Andersen i Sejling Peder Sørensen i Balle for gæld efter deres obligation. opsat 6 uger

(94)

** og samme dag stævnede de Las Jensen i Sejling Christen Lauridsen og Anne Christensdatter for dom. sagen blev opsat 6 uger

** Envold Hansen i Kragelund hans pretention til Rasmus Nielsen Vinter i Kragelund og Else Mikkelsdatter i Stenholt blev fremdeles opsat 14 dage

** Jørgen Madsen i Stenholt og Johan Sørensen i Resendal lod læse KM forordning, at på grund af vanskeligheder med at indrette det nye forsvarsværk, så må man endnu beholde en del af det gevorbene rytteri, som købstæderne med det største besvær har underholdt, men det skal nu fordeles på landet, således at to sogne, et stort og et lille lagt sammen, underholder en rytter, hvorimod sædegårdene må være fri for kontributioner, prinsessestyr undtaget

9/8 1670.

** Christen Knudsen herredsfoged lovede at betale Laurids Nielsen Soldat af Hvinningdal 15 mk danske for kost og tæring, han er tilfundet af landsdommerne at give Rasmus Soldat, og dermed skulle alting være klart mellem dem

(95)

** Laurids Pedersen i Sinding og Søren Lassen i Dalsgård lod læse KM forordning angående de 1800 gevorbene ryttere, som under de fire national regimenter til hest er blevet fordelt i sognene, som skal underholde dem på følgende måde

16/8 1670.

** Niels Jensen i Funder. Christen Nielsen Nore i Funder på sin hustru Anne Jensdatters vegne og på sin hustrus søster Mette Jensdatter i Lind hendes vegne og med hendes mand Ib Madsen i Lind hans fuldmagt og Isak Tomasen i Balle på sin hustru Maren Jensdatters vegne gav Niels Jensen afkald for den arv, de kunne tilfalde efter deres sl far Jens Christensen og mor Kirsten Jensdatter, som begge boede og døde i Funder

(96)

** Envold Hansen i Kragelund med 6 ugers opsættelse begærede dom over Else Mikkelsdatter i Stenholt angående hendes sl husbond Niels Christensen, som boede i Stenholt, hans gæld på 10 dlr efter brev, dateret 1654, som blev fremlagt, og som hun tidligere havde lovet at betale. dom: hun bør betale gælden eller lide nam

(97)

** Envold Hansen i Kragelund med 6 ugers opsættelse begærede dom over Rasmus Nielsen Vinter i Kragelund anlangende et hus i Kragelund, som er udlagt ham for hans gældsfordring, og som Rasmus Nielsen ikke har ladet sig bekvemme til at indløse, og Envold Hansen fremlagde en dom 17/8 1669 og tingsvidner 10/8 17/8 19/10 1669, hvorefter Rasmus Nielsen fremlagde tingsvidne 1/9 1668, hvori Karen Nielsdatter vidnede, at efter hendes far sl Niels Christensen Hvinningdals død begærede Envold Hansen af hendes mor at låne hendes fars signet til at forsegle et brev, hvilket moderen nægtede, men senere leverede Karen Nielsdatter faderens signet til Envold Hansen, som han trykkede under et brev, som degnen havde skrevet for ham, og som han nu fordrer gælden efter, som var 1 1/2 år efter hendes fars død. degnen Christen Christensen i Kragelund og Jens Klode vidnede om det samme, hvilket de nu for retten var gestændig, som samme tingsvidne i sig selv formelder, hvorefter dom blev afsagt, som lød: da det befindes at den tid, skifte stod efter Rasmus Nielsen Vinters hustrus far sl Niels Christensen Hvinningdal i Kragelund 9/10 1660, da har hverken Rasmus Vinter eller hans hustru beskyldt Envold Hansens gældsbrev for at være falsk, og Rasmus Vinter har lovet at betale det, og den kvittering, Rasmus Vinters hustru Karen Nielsdatter og hans svoger Jens Klode og Christen Degn ommelder i deres vidne, er ikke fremvist, og da Rasmus Vinter ikke har villet indløse huset, så bør det følge Envold Hansen for ejendom

(100)

23/8 1670.

** Anders Tomasen i Sejl på hans husbond Christian Fischers vegne. Jens Lauridsen i Sinding gav last og klage på Mikkel Poulsen sst, som har lejet ham et hus, men har inden lejemålets afslutning jaget ham hans hustru og spæde ud af huset fra en del af hans fattige formue, som han ikke har måttet tage med sig, og Mikkel Poulsen har væltet en dør ned over hans hustru og barn, så barnet efter den tid ikke har haft sit helbred, så såfremt det dør inden år og dag, kan han ikke klage på andre end Mikkel Poulsen for dets død

** Anders Tomasen på hans husbonds vegne stævnede Peder Lassen og Anders Lassen i Sinding imod dom, for de ikke har villet møde for tinget for at afhjemle deres varsel til Mikkel Poulsen i Sinding for en sag mellem han og Jens Lauridsen sst. sagen blev opsat 1 måned

(101)

30/8 1670.

** Mikkel Poulsen og Jens Lauridsen i Sinding blev venlig forligt med hverandre, så vidt deres egen sag imod hverandre sig belanger, så Jens Lauridsen bekendte, at hans barn var før og skadede intet, og de har gjort rigtigt regnskab med hverandre

** Jens Pedersen i Lemming. Anders Pedersen sst på sine egne vegne Hans Jensen i Kellerup på sin hustru Margrete Pedersdatters vegne Mikkel Mikkelsen i Lemming på hans hustru Anne Pedersdatters vegne gav Jens Pedersen afkald for den arv, de er arveligt tilfaldet efter deres far Peder Jensen, som endnu lever og deres mor sl Karen Andersdatter, som boede og døde i Lemming

** Peder Christensen i Kærsgård på sine egne og sine naboers vegne fremlagde et gammelt sandemandsbrev, hvori sandemændene i Hids herred Christen Lassen i Sejling Søren Bonde i Nisset Erik Sørensen i Engesvang Niels Vinter i Bording Christen Lassen i Ebstrup Christen Bonde i Lemming Niels Andersen i Kragelund og Jens Eriksen i Sejling gør vitterligt, at år MDLXIX (1569) var de forsamlede for at sværge og gøre ret markskel mellem Balle mark og Kærsgårds mark, og de begyndte ret om med deres tov fra et kær, som kaldes Hølvedskær og fortsatte deres nærmere beskrevne tov

(102)

6/9 1670.

** stokkemændene synede Poul Jensen i Allinggård, som havde 8 åbne sår og 2 blåslag i hans hoved og ansigt

** Anders Jensen Møller i Silkeborg mølle stævnede Niels Rasmussen i Nebel imod dele, og 3.ting blev udstedt

13/9 1670.

** Anders Iversen i Funder Henrik Andersen i Gravballe Jørgen Madsen i Stenholt, som er KM skovridere i Hids herred, forbød alle efter denne dag at holde ulemmede hunde ej heller geder til skade for KM vildtbane imod recessen og deres bestallingsbreve

(103)

** Anders Jensen Møller i Silkeborg mølle lod fordele Niels Rasmussen i Nebel for 3 mk for 3 skpr tør rug

** Niels Knudsen i Vinderslev på oberst Rantzaus vegne lod afhjemle syn på Lemming skov for at taksere den olden, gud dette år har velsignet træerne med

** Niels Knudsen i Vinderslev på oberst Rantzaus vegne lod afhjemle syn på vasen ved Engbroen på Serup sogns side

(104)

** Anders Tomasen i Sejl på hans svoger Peder Bøgeskovs vegne i Virklund med 6 ugers opsættelse stævnede Rasmus Andersen i Bording Niels Andersen i Sejling Peder Sørensen i Balle Las Jensen i Sejling og Christen Lauridsen Tømmermand i Hvinningdal for dom anlangende hvad, de er Peder Bøgeskov skyldig, og fremlagde efterskrevne breve og forpligter, som er udgivet til sl Peder Mikkelsen Møller, som før boede i Silkeborg mølle, som arveligt er tilfaldet hans umyndige barn, som Peder Nielsen Bøgskov er værge for. dom, da sagen har været opsat 6 uger, kan den ikke længere forhales, så de indstævnede bør betale deres gæld

(105)

20/9 1670.

** Mourids Vognsen på Tvilum på Mads Poulsens vegne stævnede menige Serup bymænd imod synsvidne anlangende skade på noget rug. sagen blev opsat 1 måned

** Mourids Vognsen på Tvilum på hans husbond borgmester Mads Poulsens vegne fremlagde en fæstekontrakt dateret 23/11 1668, hvori han steder og fæster til Niels Svendsen i Sorring den gård i Serup, kaldet Peder Jacobsens gård, som Jens Jensen Snedker senest frarømte, uden indfæstning, da den er brøstfældig, og uden matrikelskat og landgilde i 2 år, men skal gøre ægt og arbejde, og Niels Svendsen forpligtede sig til at efterkomme kontrakten

(106)

** Mourids Mouridsen i Asmildgård lod fordele Rasmus Sørensen i Lemming for 6 mk og Peder Sørensens hustru for 4 1/2 mk

(107)

** Peder Nielsen Nipgård af Viborg på sin far Niels Pedersen Nipgård, rådmand i Viborg, hans vegne stævnede efterskrevne imod dom anlangende gæld efter hans regnskabs og købmandsbog og deres obligationer, som forlængst skulle have været betalt, og fremlagde købmandsbogen, hvorefter han begærede dom. Christen Jacobsen og hans bror Søren Jacobsen i Lemming fremlagde deres svar, at de 1658 leverede ham en udrustningsvogn til den svenske major, som lå i kvarter hos ham, og senere et par hjul og hamler, og Mourids Mouridsen i Asmildgård på sl Peder Gregersens sst hans hustru og arvingers vegne fremlagde et indlæg, at da hans hustrus mor Birgitte Mikkelsdatter i Asmildgård sidste oldenår 1667 lod vogte 23 svin for Niels Pedersen Nipgård, så bør betalingen derfor modregnes, og andre benægtede gælden. dom: de, der vedgår gælden, bør betale, og de, der fragår gælden, frikendes, og med de øvrige, som har fremlagt modkrav, bør der gøres regnskab
 
(109)

27/9 1670.

(ingen begærede noget beskrevet)

4/10 1670.

** Jens Andersen Degn i Gødvad på hr Anders Andersens vegne sst lod fordele efterskrevne for nannest efter hans opskrift

(110)

** Jens Andersen Degn på sine egne vegne lod fordele efterskrevne

** Jens Pedersen i Lemming. Hans Jensen i Kellerup fremlagde fuldmagt af Henrik Olufsen i Lynge i Sjælland på hans hustru Johanne Pedersdatters vegne, barnfødt i Lemming, til hans svoger Hans Jensen til at give hendes bror Jens Pedersen afkald for hendes arv efter hendes sl mor Karen Andersdatter, som boede og døde i Lemming samt en fuldmagt af Søren Nielsen i Slaglille i Sjælland på hans hustru Kirsten Pedersdatters vegne, barnfødt i Lemming, til hans svoger Hans Jensen til at give hendes bror Jens Pedersen afkald for arv efter hendes sl mor, som boede og døde i Lemming, hvorefter Hans Jensen bekendte at have annammet Johanne og Kirsten Pedersdatters arv efter deres sl mor og gav deres bror Jens Pedersen afkald

(111)

11/10 1670.

** efterskrevne i Mausing gav til kende, at de var stævnet af Rasmus Jensen, forrige skriver på Vinderslevgård, og er nu 3.tingdag mødt for at svare, da de ikke for deres husbonds arbejde og deres egen avls forsømmelse kunne komme hver tingdag, og bød sig i rette og mente, de burde være fri for tiltale, til de bliver stævnet igen, hvilket blev dømt

** Anders Tomasen i Sejl på hans husbond Christian Fischers vegne lod afhjemle syn og taksering af olden i efterskrevne skove

(112)

** Anders Tomasen på Christian Fischers vegne lod afhjemle syn på efterskrevne skove for hvad, der kunne være hugget siden sidste syn

(114)

** Anders Tomasen på Christian Fischers vegne lod afhjemle oldensyn i Gødvad sogneskov

** Anders Iversen i Funder og Henrik Andersen i Gravballe på deres egne og Jørgen Madsens vegne i Stenholt forbød menige mænd i Hids herred at holde geder imod recessen eller ulemmede hunde KM vildtbane til skade

(115)

18/10 1670.

** Christen Gundesen i Svostrup fremlagde sin skriftlige klage over Jens Christensen i Svostrup med flere af Svostrup inderster, som imod forrige klage og forbud holder nogle husfolk, som er til stor fortrængsel for ham, og hvis den kristne øvrighed ikke vil føre råd dertil, kan han ikke blive ved sin gård, for de holder mange svin, der bryder hans ladedør og vægge ned og oproder hans rug og engjord, da de ikke har opsyn med dem, og de holder så meget fæmon på deres ringe græsning til deres hus, så hans fæmon er forsultet, og de stjæler hans gærder om natten og opbrænder dem, hvorfor han forbyder dem at lade deres svin og fæmon komme på den grund og ejendom, han har fæstet, dateret Svostrup 18/10 1670 Christen Gundesen. sagen blev opsat 1 måned

(116)

** Mads Poulsen på Tvilum hans sag mod de Serup mænd blev fremdeles opsat 14 dage

25/10 1670.

(i dag begærede ingen noget beskrevet, som heri burde indføres)

(117)

2/11 1670.

** Hans Jensen i Bording by stævnede efterskrevne imod dom anlangende gæld. sagen blev opsat 1 måned

** Christen Gundesen i Svostrup. Ellen Andersdatter i Svostrup gav last og klage på Christen Gundesen for hug og slagsmål, og klagede, at hun ikke vidste sig sikker på vej og sti for ham

** Peder Christensen i Svostrup gav last og klage på nogle geder og gæs, som tilhører Christen Gundesen, som gør ham skade

** Hans Jensen i Bording by lod fordele Anders Sørensen, forrige boende i Engesvang, nu i Hestlund i Bording sogn for 12 sld

(118)

** efterskrevne Serup mænd gav til kende, at de var stævnet af deres husbond Mads Poulsen op Tvilum imod dom anlangende noget eng, og bød sig i rette. dom: de bør være fri for tiltale, til de stævnes igen

8/11 1670.

** Johan Sørensen i Resendal og Henrik Andersen i Gravballe lod fremlægge registrering og vurdering i Resendal 5/9 1669 efter sl Anders Lauridsen, som boede og døde sst, imellem hans efterladte hustru Margrete Andersdatter og hendes børn Anne Andersdatter Karen Andersdatter Kirsten Andersdatter Else Andersdatter Maren Andersdatter i overværelse af, på enkens vegne hendes trolovede fæstemand Johan Sørensen, og på børnenes vegne deres morbror Henrik Andersen i Gravballe. registrering og vurdering. bortskyldig gæld

(121)

** Poul Rasmussen i øster Bording lod fordele efterskrevne for gæld

** Mette Christensdatter, sl Christen Nielsen Husnes i Funder hans efterladte enke, beklagede, at han på sin rette kirkevej ynkeligt blev overfaldet, så han derover bekom sit banesår, og straks derefter om natten døde, og lyste for lovmål over Mads Madsen Rytter ved Lysbro, som skal have gjort det

15/11 1670.

** Søren Lassen i Dalsgård vidnede, at han hos Christen Gundesen i Svostrup så, at hans vindue skadede intet andet, end det på et sted var noget brækket

(122)

** Mette Christensdatter, sl Christen Nielsen Husnes efterleverske af Funder, 2.gang klagede, at hendes mand på hans rette kirkevej blev myrdet af Mads Madsen Rytter, hende og hendes uopfødte faderløse børn til ulykke og elendighed, hvilket drab bør tilbørligt straffes

** Christen Gundesen i Svostrup. synsmænd aflagde deres syn på hans vinduer, 3 ruder var sønderbrækket og vinduet brækket indad

** Christen Gundesen i Svostrup. Christen Jensen Serup i ---- vidnede, at han var i Christen Gundesens hus 1-2 timer for at hvile sig, og da kom Ellen Andersdatter, Peder Christensens hustru i Svostrup, og satte sit hoved til hans ny vindue og råbte på hyrden, som var derinde, og ville han skulle skaffe hende sit korn igen og forbandede sig, at han skulle aldrig vogte hendes fæ mere og truede og undsagde både ham og Christen Gundesen, og hun beskyldte skammeligt både hans hustru og hendes far på ære og lempe, hvorefter hun stødte vinduet op og lovede dem hundrede ulykker, og da spurgte Christen Gundesen hende, om han og hans hustru ikke måtte få fred i deres eget hus, men hun fortsatte med at skælde. andre vidnede det samme, men de vidste ikke, hvorledes vinduet blev brækket

(123)

** Christen Gundesen i Svostrup fremlagde en skriftlig klage over Ellen Andersdatter i Svostrup, som fulgte efter ham på adelvejen og spurgte efter hyrden angående hendes korn, og da svarede han, om han havde taget noget korn af hende, hvorefter hun forfulgte ham med ukvemsord, så han med nød kom fra hende, men siden kom hun til hans hus og brækkede hans ny vindue, og forfulgte ham hans hustru og hendes far af Balle, som hun skældte på ære og lempe, og han gav last og klage på hendes mand Peder Christensen og hende selv, for de holder landløbere i deres hus, som ikke har besked, hvor de kommer fra, så han frygter at de kunne føre ham i ulykke og skade eller sætte ildebrand på hans gård, eftersom Ellen Hansdatter har lovet dem en ulykke, hvorfor han begærede svar af den kristelige øvrighed

(124)

** Christen Gundesen i Svostrup lyste Ellen Andersdatter i Svostrup et fuldt husfred til, for hun har uførmet ham og hans hustru med æresskælden og brækket hans vindue og begærede 1.kald på nævningene for derom at tove

(125)

** Jørgen Madsen i Stenholt KM skovrider og Niels Pedersen sst. efterskrevne vurderingsmænd hjemlede, at de 5/11 1669 var forsamlede i Stenholt til et venligt skifte efter sl Christian Madsen, som boede og døde i Stenholt, imellem hans efterladte enke Birgitte Andersdatter og hendes barn Sofie Christiansdatter, med hendes farbror og lovværge Jørgen Madsen. udlæg af gæld, blandt andre til Anne Pedersdatter, sl Christen Mikkelsens i Engesvang og Hans Madsen sl Christian Madsens bror. angående Anders Tomasen i Sejl hans fordring til sl Mads Ebbesen, da vil han betænke, om hans efterladte enke Sofie Jørgensdatter og samtlige deres børn pro kvota bør betale. registrering af formue og deling efter lodkast. Jørgen Madsen annammede efterskrevne halvpart af det gods, der tilfaldt spædbarnet, og moderen den anden halvpart, som skal stå hos hende og stedfaderen Niels Pedersen i Stenholt i 12 år

(128)

** Johan Voss, ridefoged til Vinderslevgård, fremlagde en restants for efterskrevne åringer for efterskrevne i Mausing og Lemming

(129)

** Johan Voss, ridefoged til Vinderslevgård, begærede skudsmål og vidnesbyrd af herredsmændene og i besynderlighed af hans husbond oberst Rantzaus tjenere, hvorledes han har skikket sig, mens han har været i denne egn i oberstens tjeneste, hvorefter efterskrevne 24 dannemænd vidnede, at så længe, de har kendt ham, og især siden han er kommet i oberstens tjeneste, da har han ikke skikket sig anderledes, and det sømmer sig for en god ærlig from og oprigtig dannemand, og han har ikke gjort dem uret i nogen måde

** Christen Gundesen i Svostrup hans sag mod hans naboer anlangende flytteinderster i Svostrup at afskaffe blev fremdeles opsat 14 dage

(130)

** Peder Baltsersen i Rævshale lod fordele Las Jensen Overgård i Kragelund for 10 mk danske med rente og omkostning

** Anders Sørensen i Hestlund. Søren Andersen i Kragelund vidnede, at Hans Jensen i Bording by lovede at fly Anders Sørensen hans brev på 10 rdl, som han havde betalt. andre vidnede det samme

22/11 1670.

** Rasmus Hansen, forrige skriver på Vinderslevgård, begærede vidnesbyrd af herredsmændene og husbondens tjenere, hvorledes han havde forholdt sig, mens han var i oberst Rantzaus tjeneste, og efterskrevne 24 dannemænd vidnede, at han havde forholdt sig som en ærlig from og oprigtig karl, og de havde intet at beskylde ham

(131)

** Christen Christensen, ridefoged til Silkeborg, på husbond Christian Fischers vegne fremlagde en lysningsseddel fra Viborg landsting, hvori sandemændene i Hids herred var forelagt at tove om sl Christen Husnes af Funder hans bane, som skal være dræbt og begærede i dag 2.kald på sandemændene

** Christen Gundesen i Svostrup. synsmænd afhjemlede deres syn på hans toft, hvor den største del af rugjorden var fordærvet og omvradt af svin, toftegærderne brøstfældige adskillige steder, og en stor part af lukkelsen borte og erstattet af ny gærdsel

(132)

** Christen Gundesen i Svostrup 2.kald på nævningene anlangende at sværge husfred over Peder Christensens hustru i Svostrup Ellen Andersdatter, som har brudt husfreden imod ham og hans hustru

** Mette Christensdatter sl Christen Husnes i Funder. Meis Christensen i Funder vidnede, at han fulgtes med sl Christen Husnes fra Funder kirke, og da mødte de Mads Madsen Rytter, som kaldte på Christen Husnes, og de kom i klammeri, og Mads Rytter slog Christen Husnes med hans degen over ryggen og derefter stak til ham, og da han var kommet lidt fra stedet, faldt han om, og natten derefter døde han. varsel til Mads Madsen Rytter i Lysbro og talte med hans hustru Sidsel

(133)

** Mette Christensdatter sl Christen Husnes i Funder. synsmænd aflagde deres syn på sl Christen Husnes, som var stukket i armen lidt fra armhulen og stikket var gået ind i siden og livet, og var hans bane, og Mette Christensdatter 3.ting gav last og klage, at hendes mand på hans kirkevej blev myrdet

29/11 1670.

** Christen Christensen på Silkeborg på Christian Fischers vegne. Mette Sørensdatter i Sinding vidnede, at Christen Nielsen Soldat i Sinding kom ind i deres forstue og spurgte, hvor Poul Tomasen Snedker var, og da svarede hun, at han var i gården, og da døren var lukket, huggede og stak han i den med sin degen. Poul Tomasen Snedker gav last og klage på Christen Soldat for at have uførmet ham i hans gård

(134)

** Christen Christensen. Jens Rasmussen i Sinding gav last og klage på Christen Nielsen Soldat i Sinding, for han overfaldt ham i hans eget hus med ukvemsord, så han måtte gå af huset, men Christen Soldat sagde, han skulle få en ulykke. så mødte Christen Soldat og svarede, at han gjorde ingen anden ulempe, end han krævede hans løn

** Christen Gundesen i Svostrup med 6 ugers opsættelse stævnede hver mand i Svostrup inderster og gårdmænd med flytteinderster og andre imod dom, for de imod forrige klage holder flytteinderster horer og skarnsfolk, som er ham til største skade og nachdel, hvorfor han mente, at hvem, som huser flytteinderster, burde betale al den skade, han lider af dem deres kvæg og gårdbrydere, og derforuden lide tiltale, og fremlagde tingsvidne 22/10 1661 angående indersternes fæmon og svin, som fordærver deres sæd i deres tofter, og indersterne øder og brænder deres gærder og lukker, hvorfor de gav last og klage over dem, og over dem, der holder ulovlig kro, og han fremlagde tingsvidne 18/10 1670, som findes på (115) og (116) og begærede dom, som lød: de, der herefter holder flytteinderster uden øvrighedens og samtlige granders vilje og minde, bør lide tiltale for hver nat og dag, de huser dem, og stå til rette for de skader, Svostrup grander lider af dem eller deres kvæg og fæmon

(136)

** Christen Christensen på hans husbond Christian Fischers vegne lod fremlægge en landstings lysningsseddel, hvori sandemændene var forelagt at tove om sl Christen Husnes af Funder hans bane, og var i dag hans 1.kald på sandemændene for at gøre deres tov

(137)

** Christen Christensen i Stenholt lod fordele efterskrevne

** Hans Jensen i Bording by efter 1 måneds opsættelse begærede dom angående gæld. da ingen var mødt, blev sagen opsat 14 dage

** Christen Gundesen i Svostrup efter foregående syn vidner og klage begærede 1.kald på nævningene anlangende husfred, han har tillyst Ellen Andersdatter Peder Christensens hustru i Svostrup

6/12 1670.

** Jens Rasmussen i Sinding og Christen Nielsen Soldat sst er forenet således, at deres sag med øvrighedens vidende er død og magtesløs, men hvis han videre forseer sig, da skal sagen stå åben

(138)

13/12 1670.

** Niels Terkelsen ved Silkeborg. Rasmus Nielsen i Silkeborg kro vidnede, at han i dagningen, da han ville se til ålekisten, da var Anders Møllers to døtre største og mindste Maren Andersdatter ved Silkeborg ålekiste og havde en fiskekurv imellem dem med 11 levende ål. Maren Terkelsdatter i Sinding, som tjente Niels Terkelsen, vidnede det samme

** Niels Terkelsen ved Silkeborg gav last og klage på begge Maren Andersdatter, for de har borttaget ål af Silkeborg ålekiste, som han fattige mand giver en stor afgift af, og på Anders Jensen Møller for han holder hans børn til slig ulovlig gerning

** Mette, sl Christen Husnes, hendes vidne, som Christen Christensen på Silkeborg på husbondens vegne begærede beskrevet. efterskrevne vidnede, at de på Funder gade hørte, at Mads Madsen Rytter i Lysbro og Christen Husnes skændtes, og da de vendte sig, så de, at rytteren havde hans kårde dragen, og slog og stak Christen Husnes, der gav st skrig af sig, men de gik deres vej

(139)

** Frands Eskesen spurgte Peder Sørensen i Kragelund, om han havde noget at beskylde hans datter Dorete for, hvortil han svarede nej, han havde intet at beskylde hende eller ham selv og hustru

** Christen Christensen på Silkeborg på Christian Fischers vegne, at da der klages over, at en del understår sig at tilegne sig genant og interesse hos Christian Fischers bønder, som de ikke er berettiget til, derfor advares alle hans bønder om at afholde sig fra sådanne udgifter og genanter, hvad enten det er korn høveder eller andet, og budfogederne må ikke fordriste sig til at skaffe fri vogne, med mindre de har Christian Fischers seddel, eller det er til KM fart, idet hans bønder derover forurettes forarmes og forsvækkes. varsel til efterskrevne hans bønder i herredet

(140)

** Christen Christensen på Silkeborg på hans husbonds vegne med en landstings lysningsseddel var i dag hans 2.kald på sandemændene for at tove om sl Christen Nielsen Husnes i Funder hans død og bane

** Christen Christensen på Silkeborg. synsmænd afhjemlede deres syn til Søren Jepsens halvgård i Gødvad, som var øde på nær 2 bindinger

(141)

** Christen Christensen på Christian Fischers vegne stævnede hans bønder imod dom anlangende resterende skyld og landgilde arbejdspenge oldengæld og anden skyldighed efter en restants. sagen blev opsat til snapsting tirsdag førstkommende

** Jens Madsen i Lemming fremlagde to obligationer udstedt af Niels Andersen i Sejling, den ene til sl Peder Simonsen, forrige boende i Hinge dateret 28/9 1660, og den anden udstedt til Jens Madsen i Lemming, dateret 9/3 1660, og begærede dom, men på godtfolks forbøn afstod han processen, og Niels Andersen lovede at betale til skt Mikkelsdag

(142)

** Jens Madsen i Lemming fremlagde en obligation, udgivet af Søren Andersen i Sejling til sl Peder Simonsen i Hinge, dateret 1660, som er tilfaldet Jens Madsen med hans hustru sl Peder Simonsens datter. sagen blev opsat til snapsting tirsdag førstkommende

** Henrik Henriksen Borchers på Silkeborg på hans bror Gert Henriksen af Viborg lod fordele Niels Tomasen Træholt i Lemming for 3 sld efter hans forpligt, som han har tilforpligtet sig at betale

(143)

** Niels Knudsen i Vinderslev på oberst Rantzau på Vinderslevgård hans vegne. synsmænd afhjemlede deres syn i Niels Rasmussen i Lemming hans fæhus på den sl kvinde Johanne Christensdatters lig, som dagen tilforn var gået i fæhuset for at tage foder ud til hendes fæmon, men de kunne ingen sår eller slag se på hende i nogen måde, så de syntes, hun havde hendes bane af høj alderdoms skyld, og Niels Knudsen fremlagde hendes søn Hans Christensen Degn til Hinge og Vinderslev sogn hans underskrevne seddel, at han intet har at sige mod synet, som han selv har overværet

** Christen Christensen på Silkeborg på Christian Fischers vegne stævnede Anders Tomasen i Hvinningdal imod dom anlangende nogle løse skarnsfolk, som han uden øvrighedens tilladelse huser og heller. sagen blev opsat til snapsting

(144)

20/12 1670.

** Christen Christensen på Silkeborg på Christian Fischers vegne. Christen Madsen i Svostrup med flere vidnede, at de flere gange havde set Gertrud Simonsdatter i Svostrup komme med bul bulstave og andet trætøj og vinduer fra det øde hus i Svostrup, som hun bar til Mette Simonsdatters hus, hvor hun da var til huse

** Christen Gundesen i Svostrup med 8 dages opsættelse stævnede efterskrevne mænd i herredet, som var opnævnt af tinget for at gøre deres ed og tov over Ellen Andersdatter, Peder Christensens hustru i Svostrup, som Christen Gundesen har tillyst husfred, og han fremlagde tingsvidne 15/11 og synsvidne 15/11 samt tingsvidner 15/11 og 22/11 29/11, hvorefter Peder Christensen og hans hustru fremlagde deres svar, at Ellen Andersdatter er gået til Christen Gundesens gård for at tale med hyrden, som havde til huse der, om deres fæ, som er borte, og det ikke er bevist, at Elle Hansdatter har uførmet Christen Gundesen hans hustru eller spoleret noget i gården, som han har brugt sankevidner til, det ene et berygtet kvindfolk, som har ligget i letfærdighed med landets fjender og andre, og det andet hyrden, som er årsag til trætten, hvorfor de mener sig fri for tiltale, og så er der sat fylding på nævningene, at de skulle gøre deres tov fyldest efter loven og gøre den ene ret og den anden ingen uret, hvorefter de fremstod lagde deres hånd på tingbogen og gjorde deres tov med sådanne ord, at eftersom Ellen Andersdatter gik til Christen Gundesens gård og det ikke udtrykkeligt er bevist, at hun har slået hans vinduer ud, da sagde hende fri for husfred

(150)

** tingbogens autorisation

(151)

10/1 1671.

** Christen Christensen på Silkeborg på Christian Fischers vegne. eftersom befindes, at der holdes skifte på godset ham eller hans principal ubevidst, hvorover der muligt, siden kan komme klagemål, at de umyndige ikke nyder deres ret, så forbydes, at ingen herefter skal holde noget skifte uden husbonden eller hans fuldmægtig er til stede for at have opsyn med, at alt går ret og kristeligt til. varsel til hver mand i sognene

** Christen Christensen på Christian Fischers vegne med landstings lysningsseddel var i dag hans 3.kald på sandemændene for at gøre deres tov anlangende sl Christen Nielsen Husnes i Funder hans bane

17/1 1671.

(ingen begærede noget beskrevet i dag)

24/1 1671.

(152)

** Anders Jensen Møller i Silkeborg mølle. da Maren Andersdatter og anden Maren Andersdatter ville have vidnet i den sag anlangende de ål, som der er vidnet om 13/12, så er de tilfundet at vidne ved deres værneting

** Hans Jensen i Mausing 3.ting bød sig i rette mod Niels Pedersen Borum i Balle, som havde ladet ham stævne, og han blev fundet fri, indtil han stævnes på ny

** Jens Madsen i Lemming med opsættelse 13/12 lod fremlægge en obligation, som Søren Andersen i Sejling havde udgivet til sl Peder Simonsen i Hinge dateret 4/2 1660, hvorefter han begærede dom, som blev afsagt: Søren Andersen bør betale sin obligation eller lide indvisning nam og vurdering i hans bo og bedste løsøre

(153)

31/1 1671.

** Ditlev Rantzau til Vinderslevgård hans visse bud stævnede efterskrevne imod dom anlangende resterende oldengæld. dom: de bør betale inden 15 dage

7/2 1671.

** efterskrevne mødte, at da de var stævnet af deres husbonds fuldmægtig for restants og anden gæld, og sagen har været opsat 6 uger, så bød de sig i rette og ville gerne høre restantsen, så enhver kunne vide sin skyldighed, men eftersom ingen er mødt med restantsen, mente de, de burde være fri for tiltale, til de bliver stævnet på ny, hvilket de blev tildømt

14/2 1671.

(154)

** Envold Hansen i Kragelund lod fordele efterskrevne for gæld

** Johan Sørensen i Resendal lod fordele efterskrevne for brobyg

** Peder Pedersen lod fordele efterskrevne for gæld

21/2 1671.

** Jens Nielsen i Gravballe bød sig i rette mod nogen, som havde stævnet ham, og eftersom sagen havde været opsat 6 uger, ville han ikke længere svare til den, før han bliver stævnet på ny

** Christen Fischer til Silkeborg hans visse bud Jens Pedersen i Balle med opsættelse 10/1 stævnede Søren Jepsen i Gødvad imod dom, da han ikke har ydet sin skyld og landgilde af sin gård i rette tid og ladet samme halvgård forfalde og fremlagde en restants. Søren Jepsen svarede, at der for gælden blev udlagt korn, hvorefter der blev afsagt dom: da Søren Jepsen påberåber sig, at gælden er betalt med korn, bør han gøre regnskab med fuldmægtigen, men da han lader sin gård forfalde, så har han forbrudt sit fæste

(155)

28/2 1671.

** Niels Knudsen i Vinderslev på oberst Rantzaus vegne lod afhjemle syn på den gård i Mausing, sl Anders Pedersen påboede og fradøde. varsel til sl Anders Pedersens enke Mette Pedersdatter

(156)

7/3 1671.

** Laurids Andersen i Resendal. Jacob Poulsen i Gødvad gav Laurids Andersen afkald for den arv, hans hustru Karen Andersdatter er arveligt tilfaldet efter hende sl far Anders Rasmussen og sl mor Kirsten Nielsdatter, som boede og døde i Resendal, og som Laurids Andersen har haft under værgemål, og han gav ham kvit for al videre tilkrav og takkede ham godt for god og oprigtig betaling

** Søren Nielsen og Anders Mortensen i Gødvad på deres egne og menige Gødvad granders vegne 3.ting forbød alle inderster og flytteinderster og andre Gødvad sognefolk at bortskære græsset om sommeren for enden af deres engskifter i Langsø, ej heller at sanke af deres agre om høsten, hvis de ikke vil lide tiltale

** Jacob Poulsen i Gødvad på sine egne og hans gårdmand Peder Lauridsens vegne 3.ting forbød Gødvad sognemænd gårdmænd og inderster at køre eller vende på deres agre enten med plov harve eller vogn, og derved gøre skade på deres agre, hvis de ikke vil stå til rette for skaden

(157)

** Johan Voss ridefoged til Vinderslevgård. navng vidnede, at de var til skifte 1/3 i Mausing efter sl Anders Pedersen, som boede og døde i Mausing imellem hans efterladte enke Mette Pedersdatter med hendes morbror og lovværge Søren Poulsen i Skygge og den sl mands arvinger, nemlig hans søstre Anne Pedersdatter i Gullev Maren Pedersdatter i Mausing Kirsten Pedersdatter i Serup, enhver med sin mand og lovværge og Birgitte Pedersdatter samt Boel Pedersdatter som er udenlands (København) med deres frænder og lovværger Las Jensen i Grønbæk og Hans Offersen i Ilder. registrering og vurdering. udlæg for bortskyldig gæld. enken fremlagde fortegnelse på hendes gæld til begravelse med mere samt fortegnelse over det, der var til deling, når gælden var betalt, som skal deles mellem arvingerne formedelst lodder, som blev kastet for dem, og de satte deres mærke derpå på stedet, og enhver lod sig nøje med de lodder, lykken tilføjede dem. landstingsvarsel til Birgitte og Boel Pedersdatter, og varsel til Anne Pedersdatter i Gullev og hendes mand Mikkel Sørensen Kirsten Pedersdatter i Serup og hendes mand Peder Andersen og Maren Pedersdatter i Mausing og hendes mand Rasmus Graversen

(160)

14/3 1671.

** Christen Christensen på Silkeborg på Christian Fischers vegne. navng vidnede, at de havde skiftet Alling skov og Asmildgård skov imellem Allinggårds mænd og Asmildgårds mænd, så enhver kunne vide hvor vidt langt og bredt, han af samme skov skulle tage vare på og stå til rette for og svare hans husbond til hvad skade med ulovlig skovhugst, som kunne ske, hvilke skove blev delt som følger

(161)

** Mette Pedersdatter, sl Anders Pedersens enke i Mausing, et afkald, som hendes morbror Søren Poulsens søn i Skygge Peder Sørensen tog beskrevet. Las Jensen Kongensgård i Grønbæk og Hans Offersen i Ilder, gav Mette Pedersdatter i Mausing afkald for den arv, som deres frænke, som de er lovværge for, nemlig Birgitte Pedersdatter, barnfødt i Mausing, er arveligt tilfaldet efter hendes sl far Peder Lassen og mor Maren Jensdatter, som begge boede og døde i Mausing, og for den arv Birgitte Pedersdatter og hendes søster Boel Pedersdatter er tilfaldet efter deres sl bror Anders Pedersen, som boede og døde sst, og Mikkel Sørensen i Gullev på hustru Anne Pedersdatters vegne Rasmus Graversen i Mausing på sin hustru Maren Pedersdatters vegne og Peder Andersen i Serup på hustru Kirsten Pedersdatters vegne gav Mette Pedersdatter afkald for deres hustruers arv efter deres bror førnævnte Anders Pedersen, som boede og døde i Mausing

(162)

21/3 1671.

** Christen Christensen på Silkeborg på Christian Fischers vegne lod afhjemle syn på Allinggårds og Asmildgårds skove for skovskade

** en dom mellem oberst Ditlev Rantzau til Vinderslevgård og Niels Sørensen og Anders Christensen i Nisset: da det fremlagte skøde til oberst Rantzau udviser, at der er solgt årlig landgilde af en gård i Nisset 6 rdl 5 skpr rug, og herligheden ikke er undtaget, så bør Niels Sørensen give stedsmål af samme landgilde, og desuden bør han og hans nabo Anders Christensen være i deres husbonds minde om hvad ægt og arbejde, som af samme landgilde kan falde

(163)

28/3 1671.

** Christen Christensen på Silkeborg på Christian Fischers vegne, at da KM forordning, hvorledes skal forholdes med skovene, tilforn er læst på tinget, så advares hans bønder mod at overtræde den med skovhugst vindfælder kulmiler og andet, og såfremt nogen forseer sig herimod og bliver straffet, da kan de tilskrive det sig selv, hvorfor enhver nu kan vide sig at rette, og for skade at tage vare

** Søren Jensen Fisker i Balle gav til kende, at han havde ladet gøre en liden brændevinskedel på 2 fdk, som han vil give licens af

4/4 1671.

** Didrik Uttermøllen i Ebstrup med 6 ugers opsættelse stævnede Niels Andersen i Sejling for dom anlangende gæld efter hans brev dateret 15/12 1666, og som han er tildømt at betale 25/8 1668. Niels Andersen fremlagde opskrift på det, Didrik Uttermøllen havde fået af ham, som burde godtgøres ham, hvorefter dom blev afsagt: Niels Andersen bør betale gælden, men dekorteres deri for det, han har betalt

(164)

** Henrik Andersen i Gravballe et afkald. Niels Gregersen i Holm, herredsfoged i Gern herred, og Johan Sørensen i Resendal gav Henrik Andersen afkald for den arv, deres hustruer Margrete Andersdatter i Resendal og Karen Andersdatter i Holm er arveligt tilfaldet efter deres sl far Anders Pedersen Vendelbo, fordum skovrider på Silkeborg amt, som boede og døde i Gravballe, samt den arv, de kan tilfalde efter deres mor Karen Pedersdatter i Gravballe, som endnu lever, hvis Henrik Andersen overlever hans mor, førnævnte Karen Pedersdatter

** Niels Gregersen i Holm, herredsfoged i Gern herred, stævnede Las Sørensen og Søren Terkelsen i Overgård i Balle sogn og Christen Hansen i øster Bording imod dom anlangende Overgårds afgift efter Dorete Clausdatter, sl Henrik Meins, hendes kontrakt og transport, og fremlagde en opskrift samt transport til Niels Gregersen. dom: da Dorete sl Henrik Meins har afstået afgifterne til Niels Gregersen, bør de være ham følgagtig

(165)

11/4 1671.

(denne dag kom ej flere (end 4 af 8) mænd til tinget, blev derfor intet beskrevet)

18/4 1671.

** Laurids Lauridsen i Ålborg hans fuldmægtig Jens Christensen på husbonds vegne befalede Las Sørensen i Overgård Søren Terkelsen sst Christen Christensen i Bording Niels Poulsen på sin mors vegne Christen Hansen i Bording skovhus, at de herefter svarer ham med bondeskylden af Overgård og Bording skovhus ifølge et pantebrev, som berettiger ham dertil

** Niels Jensen i lille Tollund på hans husbonds vegne lod afhjemle syn på sl Laurids Madsen af Helsingør hans arvingers gods i Kragelund sogn for dets brøstfældighed

(166)

** Henrik Andersen i Gravballe et afkald. Jokum Christensen, skovrider i Hårup, gav ham afkald for al den arv, hans hustru Anne Andersdatter er arveligt tilfaldet efter hendes sl far Anders Pedersen Vendelbo, fordum skovrider i Silkeborg amt, som boede og døde i Gravballe, og ligeledes efter hendes mor Karen Pedersdatter i Gravballe, som endnu lever, såfremt Henrik Andersen overlever hans mor, førnævnte Karen Pedersdatter

(167)

** Niels Simonsen i Nebel. navng vidnede, at de var til registrering og vurdering 30/3 i Niels Simonsens gård i det hus, sl Peder Jepsen iboede og fradøde, som var samme dag, han blev begravet, eftersom det ikke kunne bero til 30.dagen for den efterladte enke Kirsten Nielsdatters svagheds skyld. registrering og vurdering samt bortskyldig gæld, der iblandt til den sl mands søn Christen Skolemester, og da gods og gæld løb næsten lige op, beholdt enken det armod, der var i stuen, og lovede at holde kreditorerne skadesløse

** Envold Hansen i Kragelund. navng vidnede, at de så og hørte, at Mads Knudsen i Kellerup satte Envold Hansen en gammel bryggekedel i pant, som havde et skår i bunden, for 8 sld, som han lovede at give rente af, så længe de stod ubetalt

(168)

** Envold Hansen i Kragelund. navng vidnede, at for 4 år siden kom Christen Andersen i Frølund i Gellerup sogn til Envold Hansen og gjorde køb med ham om 1 par gamle beder for 1 rdl

** en dom over nogle i Kragelund sogn for restants til deres husbond: de bør betale deres restants inden 15 dage

** Henrik Henriksen på Silkeborg på Christian Fischers vegne en dom: enhver bør betale deres oldengæld efter restantsens indhold

** Christian Fischer til Silkeborg hans fuldmægtig Christen Christensen med 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne Christian Fischers tjenere imod dom anlangende skyld landgilde og oldengæld. dom: de indstævnede bør betale deres skyldighed inden 15 dage

(169)

** dom i den sag om arbejdspenge: da det bevises, at Christian Fischers bønder har gjort så meget arbejde som af Arilds tid, og Silkeborg ladegårds mark er formeret med en ny mark Frydensbjerg med nye lukker, og der ikke er så mange tjenere til ladegården som i forrige tider, og bønderne med pantning er tvunget til at arbejde, og en del gårde tid efter anden bliver ubesat til besvær for dem, der besidder gårde, med avl til de øde gårde, og da de aldrig har indgået nogen kontrakt med deres husbond, og lovet ham både arbejde og penge, hvilken kontrakt ikke fremlægges, så bør de bønder, der har gjort arbejde, være fri for arbejdspenge

** efter opsættelse satte Christen Christensen i rette, om Johan Sørensen i Resendal ikke bør betale hans husbond Christian Fischer 25 rdl og Peder Pedersen i Tollund 10 rdl husbondhold af de gårde, de er kommet til at besidde, hvortil de svarede, at de, der besad selvejer bøndergods, ikke var pligtige at give indfæstning stedsmål eller husbondhold til andre end ejermanden og jorddrotten. dom: de kan ikke tildømmes at udgive videre husbondhold til Christian Fischer end efter deres egen vilje

(170)

** efter opsættelse satte Christen Christensen i rette over efterskrevne mænd, der har været skovfogeder over Christian Fischers skove, om de ikke bør gøre regnskab for de vindfælder, der er bortsolgt og for kulmiler, der er brændt i skoven, og betale deres husbond det, som de har fået derfor, hvilket de blev tildømt

** efter opsættelse en dom om lejermålsbøder: Poul Rasmussen i øster Bording bør betale sine bøder efter dom for samme lejermål, men de øvrige kan ikke dømmes, før der fremlægges bevis

** Envold Hansen i Kragelund med opsættelse 14/2 stævnede Jens Tomasen i Kragelund imod dom anlangende resterende soldaterpenge, som Envold Hansen havde udlagt, mens han var lægdsmand, hvortil Jens Tomasen svarede, at han ikke var i lægd med Envold Hansen, så han mente sig fri for tiltale. dom: da Envold Hansen og medbrødre ikke beviser, at det kirkeboel, Jens Tomasen beboer, var i lægd med dem, kan han ikke tildømmes samme fordring

(171)

26/4 1671.

** Johan Voss, ridefoged til Vinderslevgård, lod afhjemle syn i Lemming skov til selvejerbønderne deres anparter for det, der nyligt er hugget deri

(172)

2/5 1671.

** Henrik Henriksen Borchers på Christian Fischers vegne lod afhjemle syn til Silkeborg mølles brøstfældighed

** Henrik Andersen i Gravballe på Peder Mørk på Søbygård hans vegne med 6 ugers opsættelse stævnede Niels Andersen i Nebel Sejer Lauridsen i Dalsgård Søren Lassen sst og Peder Christensen i Svostrup for dom anlangende en sum penge, de skylder ham, og fremlagde tingsvidne 25/8, hvorefter der blev afsagt dom: de bør betale de resterende penge med rente inden 15 dage

(173)

** Christen Christensen i Stenholt stævnede Jens Nielsen Klode i Kragelund imod dom og fremlagde hans forpligt på 29 dlr dateret 29/9 1662, og der blev afsagt dom: han bør betale inden 15 dage

9/5 1671.

** Ditlev Rantzau til Vinderslevgård hans fuldmægtig Johan Voss stævnede alle husbondens tjenere i Lemming sogn imod dom anlangende gammel og ny restants. dom: de bør betale deres restants

(174)

16/5 1671.

** hr Anders Andersen Viborg i Gødvad fremlagde sin skriftlige klage over Niels Christensen i Gødvad og hans hustru Anne Andersdatter, som har overskældt ham med mange uhøflige usandfærdige skældsord, fordi markmanden havde indtaget deres øg, som gik i præstens hegnede eng, og da han beklagede sig derover, så overfaldt Niels Christensens hustru ham med usandfærdig tale, at hun ikke agtede ham eller hans kæltringepak, og hun var lige så god som ham, hvilken side han gik til hende på, tog sand op i hånden og kylede det foran ham og sagde, jeg agter dig lige ved det, og hvad mere vederstyggeligt er, og som ikke burde nævnes, jeg vil skide for dig, og løb efter ham ned ad gaden, og hendes mand kom løbende og råbte, hvad vil din rødhovedede skælm, jeg vil give djævlen i dit rødhoved. på grund af deres trusler ved han sig ikke sikker på at kunne betjene sit embede, så han beder øvrigheden hjælpe sig til fred og sikkerhed, hvorefter efterskrevne vidnede, at de hørte de samme ord og ydermere, at Anne Andersdatter havde sagt, at præstens mor havde ligget i Viborg rendesten og ladet sig krybe på, og måtte hun ikke skændes med ham, ville hun slås med ham, og hun agtede ikke præsten eller hans prædiken

(175)

** Jens Lassen i Borup et afkald. Peder Pedersen, barnfødt i Borup, gav ham afkald for al den arv, som han selv og hans søskende Jens Pedersen og Maren Pedersdatter, som han er værge for, kunne tilfalde efter deres sl far Peder Pedersen, som boede og døde i Borup, og efter deres sl bror og søster Søren Pedersen og Dorete Pedersdatter, som er født i Borup, og takkede ham godt for god rigtighed

(176)

** Anders Pedersen i Voel. Peder Pedersen i Borup fratog ham det værgemål, han har været i for ham og hans andre søskende, eftersom han nu er bosat og var værge for sig selv og sine søskende, og bekendte af have annammet deres fædrene gods fra deres stedfar, som det har stået hos, og takkede sin værge Anders Pedersen for værgemål

** Niels Andersen i Nebel et afkald. Søren Lassen i Dalsgård gav hans stedfar Niels Andersen på sine egne vegne såvel som på sine brødre Anders Lassen i Fårvang Niels Lassen i Sminge og søster Maren Lasdatter i Skorup deres vegne, afkald for den arv, de er tilfaldet efter deres sl mor Mette Andersdatter, som boede og døde i Nebel, og han takkede ham godt for godt skifte

23/5 1671.

** Anders Tomasen i Sejl på hans husbond Christian Fischers vegne lod afhjemle syn på den gård i Funder, sl Christen Nielsen Husnes sidst påboede, og syn til den 4.part gård, Christen Tomasen har påboet, og til den 4.part gård i Funder Niels Jensen Brande har fæstet

(177)

** Anders Tomasen på hans svoger Peder Nielsen Bøgeskov i Virklund hans vegne. Niels Andersen i Sejling pantsatte til ham hans rugsæd for den gæld, Peder Bøgeskov har ladet forhverve dom over 13/9

30/5 1671.

** Anne Jørgensdatter i Funder et afkald. Peder Jensen Skov i Funder og anden Peder Jensen Skov sst og Bertel Jacobsen i Balle på hans hustru Kirsten Jensdatter Skov hendes vegne gav Anne Jørgensdatter, sl Laurids Jensen Skov, som boede og døde i Funder, hans enke afkald for deres arv efter deres sl bror Laurids Jensen

** Peder Jensen Skov i Funder og anden Peder Jensen Skov sst og Bertel Jacobsen i Balle et vidne, at Anne Jørgensdatter, sl Laurids Jensens enke i Funder, indgik en kontrakt med dem angående deres arv

(178)

** Jacob Sørensen Wander instrumentist i Randers lod læse og påskrive hans KM allernådigste brev, at han og hans staldbror Anders Holst i Randers er privilegeret at må betjene godtfolk med deres musica over al Århus stift, og ej nogen fusker deri at gøre dem indpas, men de personer, som de tilforordner, på de steder, de ikke selv kan betjene, så har de antaget Valdemar Jørgensen i Gødvad og Søren Christensen Færgemand hos sin far i Silkeborg færgehus

** Niels Gregersen i Holm med opsættelse 4/4 stævnede efterskrevne hans gældnere imod dom anlangende gæld efter deres dokumenter, og fremlagde en antegnelse, hvorefter Las Sørensen i Overgård på egne og medtjeneres vegne fremlagde tingsvidne 18/4, og mente sig fri for tiltale. dom: de indstævnede bør betale deres gæld til Niels Gregersen, også de Overgårds mænds bondeskyld, idet Laurids Lauridsen ikke har ladet hans pantebrev forkynde her til tinget

(179)

** hr Anders Andersen i Gødvad fremlagde tingsvidne udstedt for 14 dage siden anlangende ærerørige skældsord og undsigelse, Niels Christensen og hustru Anne Andersdatter i Gødvad skal have haft til hr Anders, hvorfor han æskede borgen og kaution af dem, eller de bør borge for dem selv. dom: da de ikke tilbyder at stille kaution, så bør de skaffe borgen for dem eller borge for dem selv i forvaring

(180)

** Niels Andersen i Nebel Sejer Lauridsen Søren Lassen i Dalsgård og Peder Christensen i Svostrup, der har været lægdsmænd, med 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne imod dom anlangende resterende penge, som rester af Svostrup sogn af en kontribution til oberst Friis, og fremlagde dom 13/10 1668, hvori de er tildømt at betale efterskrevne til kontributionen, som lægdsmændene havde udlagt Jens Nielsen i Gravballe svarede, at han er den 3.mand i gården, siden skatten faldt, så han mente, de burde søge den dødes arvinger, og fremlagde skifte efter sl Christen Jensen Lovring i Gravballe, hvor gælden ikke blev fordret. dom: de bør betale inden 15 dage, men Jens Nielsen i Gravballe bør være fri for tiltale

(181)

** eftersom Niels Gregersen i Holm havde stævnet Niels Christensen Kirkegård i Sinding for 6 sld med 14 års rente, så fremlagde han Dorete, sl Henrik Meins, kvittering dateret Overgård 24/7 1667, hvilken kvittering blev leveret til herredsfogeden til sagens uddrag, så landsdommerne kunne anse dens rigtighed

6/6 1671.

** hr Anders Andersen i Gødvad. Christen Christensen i vester Bording og Peder Lauridsen i Gødvad lovede at ville være borgen for Niels Christensen i Gødvad og hans hustru Anne Andersdatter, at de skal ingen skade tilføje hr Anders Andersen til sagens uddrag, og det samme lovede de Christen Christensen på Silkeborg

13/6 1671.

(var 3.pinsedag blev da ingen ting holdt)

14/6 1671.

(2 af 8 mænd. flere kom ej til tinget, var ej heller noget at bestille)

20/6 1671.

** hr Anders Andersen i Gødvad. Niels Christensen i Gødvad og hans hustru Anne Andersdatter indgik forlig med ham, således at han frastår sin egen sag og tiltale til dem imod de forpligter sig til at stå åbenbarlig skriftemål i Gødvad kirke og afbede menigheden den forargelse, som de har givet årsag til, og de bekender, at deres skældsord og undsigelse er sket i hastighed

(182)

** Christian Fischer til Silkeborg hans fuldmægtig Christen Christensen med opsættelse 21/3 stævnede Poul Jensen i Allinggård og Tomas Mikkelsen i Asmildgård imod dom angående ulovlig skovhugst i Allinggårds og Asmildgårds skov, som de var tilsat at tage vare på og fremlagde synsvidne 21/3 og tingsvidne 28/3, hvorefter der blev afsagt dom: da der findes fældet 46 bøge og 4 ege i omtalte skove, så bør de stå til rette efter skovordinantsen, såfremt de ikke anderledes derom med deres husbond kan handle

(183)

27/6 1671.

** Christen Christensen på Silkeborg på Christian Fischers vegne fremlagde en skriftlig seddel, at da der sker stor skovskade og ulykkelig ildebrand i skove og på heder, til skade for tørvegrøft og fædrift, såvel også ved ulovlige kulmilers opsættelse, og der begås mere skovskade og tyveri formedelst selvejernes hjemmel, til forkrænkelse af KM skovordinants og skovene til aller største ruin, så for at afskaffe det, forbydes hans bønder og tjenere al ulovlig skovhugst og at bære ild i skov eller hede, og der sætte ild enten på træ eller hede, det være sig askebrænden eller andet, og heller ikke opsætte kulmiler uden hjemmel, og selvejerne forbydes at hugge i deres skove uden lovlig forvisning

** Christen Christensen på Christian Fischers vegne lovbød al ulovlig sæd, som nogen kan have sået i hans tjeneres jord, og forbød dem at høste flytte eller afføre afgrøden

(184)

** førnævnte Christen Christensen 3.ting forbød alle at køre ride eller gå igennem sæden på Kejlstrup mark, da det står enhver frit for at bruge den rette alfare vej over marken

** Christen Christensen Vinter i Hvinningdal på sine egne og naboers vegne gav last og klage på Funder mænd og Kærsgård mænd, for de nat og dag sniger dem ind på deres mark og enge med deres øg og fæmon og lader dem opæde deres græs, hvorfor de forbydes at lade deres øg og fæmon komme i deres skov og mark, til alt kornet er inde

** Jens Pedersen i Balle gav last og klage over Søren Jensen Fisker i Balle og Christen Rasmussen sst, for de pløjer over ret skel på efterskrevne steder, og forbød dem at høste afgrøden, samt over Christen Christensen Færgemand ved Silkeborg, for han volddriver deres ager og eng på Balle mark, og de forbød ham at have får eller køer nogetsteds derpå

4/7 1671.

** Peder Christensen i Mausing annammede en stud til hans fulde nøje for 4 1/2 dlr, som restede på et års løn, og Peder Christensen i Kærsgård lovede ham græs til den, og de var vel forligt

(185)

** Poul Nielsen i Ebstrup lod afhjemle syn på det boel i Nisset, Peder Ibsen påboer, som er Poul Nielsens ejendom

** Henrik Henriksen på Silkeborg på Henrik Andersens vegne i Gravballe stævnede Maren Bondekone i Gravballe imod dom anlangende 4 sld, som han har udlagt for hende og dermed indløst en dyne fra Peder Mørk, og dommen lød: hun bør betale ham inden 15 dage

11/7 1671.

(kunne ej bekommes 8 mænd, eftersom der kom ingen folk til tinget)

18/7 1671.

** Laurids Pedersen Nedergård i Sinding et afkald. Envold Andersen, barnfødt i Nedergård i Sinding, og hans farbror og formynder Poul Nielsen i Ebstrup gav Laurids Pedersen, Envold Andersens stedfar, afkald for den arv, som er tilfaldet ham efter hans sl far Anders Nielsen og mor sl Maren Andersdatter, som boede og døde i Nedergård i Sinding, og efter hans sl bror Niels Andersen, barnfødt i Sinding, og da han nu er sin egen værge har han annammet sin arv i sølv penge og selveje bondegods, og han takkede Laurids Pedersen godt for godt skifte

(186)

** Envold Andersen, barnfødt i Sinding, et vidne, at Laurids Pedersen i Nedergård i Sinding forpligtede sig til at betale hans stedsøn Envold Andersen hans arvepenge 324 sld, som han er ham skyldig på hans arv, i tre terminer

** Envold Andersen, barnfødt i Nedergård i Sinding, et vidne, at Laurids Pedersen Nedergård i Sinding, eftersom han på hans sl hustru Maren Andersdatters vegne i sin gældsbetaling efter sl Peder Lassen, som boede og døde i Sejling, er udlagt en del og lod i førnævnte Peder Lassens selvejer bondegård, kaldet Eskes gård i Sejling, så solgte og skødede han bemeldte bondeeje til sin stedsøn Envold Andersen

(187)

** Niels Pedersen i Stenholt med 14 dages opsættelse stævnede Rasmus Nielsen Vinter i Hvinningdal for dom anlangende 4 sld gæld efter hans skadesløsbrev til Peder Baltsersen i Rævshale på 6 sld dateret 13/3 1668, som er tilfaldet Niels Pedersen hos Peder Baltsersen i hans hustrus arv, hvorpå er afskrevet 2 sld. dom: Rasmus Nielsen Vinter bør betale 4 sld med rente

25/7 1671.

** Henrik Henriksen på Silkeborg på Christian Fischers vegne lod afhjemle syn på Christian Struck Rytter, som ligger i Nebel, og på hans kvinde Margrete, deres sår. varsel til Niels Andersen i Nebel og Niels Rasmussen sst

** førnævnte Henrik Henriksen på Christian Fischers vegne lod afhjemle syn i Sminge eng på en egestamme og sønden for Skærbæk ved Krudthuset på en egerod, som fuldkommen akkorderede med egestammen. varsel til Søren Rask i Skellerup Jens Jensen i Hårup Anders Lassen i Krudthuset

(188)

** Las Sørensen i Overgård på hans husbond Laurids Lassens vegne begærede afhjemlet syn på brøstfældigheden på den 4.part af Overgård, som Christen Christensen i vester Bording og sl Poul Mortensens enke har i brug, men så mødte Morten Poulsen i vester Bording på sin mors og Christen Christensens vegne og begærede fremlagt Laurids Lassens fuldmagt, hvilket ikke skete, hvorfor der ikke kunne udstedes noget syn

1/8 1671.

** Christen Christensen på Silkeborg et vidne, at Margrete Jacobsdatter, Christian Strucks hustru i Nebel, sigtede Niels Rasmussen i Nebel, at han har gjort hende de sårmål, synet omtaler

8/8 1671.

** Envold Hansen i Kragelund. da han har givet last og klage på Simon Nielsen i Rævshale, for han imod hans vilje har slået revet og bortført afgrøden af et engskifte, som er udlagt Envold Hansen i hans gældsbetaling fra Jens Nielsen Klode i Kragelund, så mødte Simon Nielsen og berettede, at han havde skiftet i minde af Jens Nielsen Klode, som for retten hjemlede ham afgrøden, på det vilkår, at Simon Nielsen ville betale Envold Hansen gælden

(189)

** Simon Nielsen i Rævshale et vidne, at Jens Nielsen Klode i Kragelund pantsatte ham ovennævnte engskifte, som ligger til hans gård, som Simon Nielsen har indløst fra Envold Hansen

** Envold Hansen i Kragelund et vidne, at Simon Nielsen i Rævshale tilforpligtede sig at betale til ham 29 sld til snapsting 1672

** Didrik Uttermøllen i Ebstrup. synsmænd har synet Laurids Gregersens toftgærde ved Ebstrup, som var øde en plovslængde

** hr Mads Bering i Kragelund en dom over Niels Olufsen Skrædder i Abildskov: Niels Skrædder bør betale 8 sdl med rente til præsten

15/8 1671.

(denne dag kom ej en eneste menneske til tinget uden herredsfogeden og tingskriveren)

22/8 1671.

(denne tingdag kunne retten ej blive sat, eftersom man ej kunne få de 8 mænd, idet der kom ingen til tinget)

29/8 1671.

(190)

** Christen Andersen i Stenholt lod afhjemle syn på et stykke hus på hans gård

5/9 1671.

(i dag begærede ingen noget beskrevet)

12/9 1671.

(kom ingen folk til tinget andre end rettens betjente herredsfoged og tingskriver)

19/9 1671.

(intet beskrevet)

26/9 1671.

** Didrik Uttermøllen i Ebstrup fremlagde en seddel hvori han 3.ting giver last og klage over Laurids Gregersen i Ebstrup for et led, han har opsat på forten på deres fælles toft i skellet mellem deres jord, hvor der i hans formands tid ikke har været noget led, og gav klage over hans høns, som opæder og nedtræder hans hør og andet, men hvis han vil afstå jordstykket, vil Didrik Uttermøllen give ham til vederlag et stykke jord i marken efter dannemænds tykke

(191)

3/10 1671.

** Christen Christensen på Silkeborg på Christian Fischers vegne gav til kende, at eftersom gud aller mægtigste dette år har givet nogen velsignelse af olden på træerne, så advarede han alle og enhver, som er naboer til husbondens skove, om at holde deres fæmon af skovene, og ingen må fordriste sig til at sanke olden, og hvis noget fæmon eller ubrændte svin antræffes i skoven, da bliver det taget i hus. varsel til alle husbondens tjenere og skovfogeder

** Christen Christensen på Christian Fischers vegne lod taksere for olden i efterskrevne skove

(192)

** Christen Christensen på Christian Fischers vegne lod afhjemle syn på ulovlig skovhugst siden sidste syn i efterskrevne skove

(193)

19/10 1671.

** Laurids Christensen og Peder Christensen i Sinding et afkald. Poul Nielsen i Ebstrup gav ovennævnte afkald for den arv, hans brordatter Anne Pedersdatter, barnfødt i Sinding, er arveligt tilfaldet efter hendes sl far Peder Nielsen, som boede og døde i Sinding og efter hendes mor sl Kirsten Christensdatter, som tilforn med medgift er udgiftet af hendes sl forældres bo, og det Anne Pedersdatter er tilfaldet efter hendes forældre, har hendes oldefar sl Christen Jensen i Sinding haft under værgemål, så nu har førnævnte hans to sønner gjort afregning med Poul Nielsen om det gods, Anne Pedersdatter kan have i hendes oldefars bo, som Poul Nielsen har annammet, så han har ikke på Anne Pedersdatters vegne mere at fordre efter hendes sl oldefar Christen Jensen og oldemor sl Kirsten Andersdatter, og han gav Laurids og Peder Christensen kvit og kravsløs for videre tilkrav

(194)

** Poul Nielsen i Ebstrup et vidne, at Laurids Christensen og Peder Christensen i Sinding forpligtede dem til at betale til deres søsterdatter Anne Pedersdatter hver af dem 6 1/2 sld, som er resten af hendes arv, og hendes sl mors gangklæder vil de levere til hende, når det kræves

** efterskrevne vidnede, at sl Peder Nielsens datter i Sinding Anne Pedersdatter er barnfødt i Sinding og har dagligt været i deres omgængelse, og hun har ikke kunnet fortjene sin føde og klæder længere end fra skt Volborgdag nu sidst forleden

17/10 1671.

** Niels Christensen i Ebstrup et vidne, at Ib Christensen, barnfødt i Ebstrup, bekendte at to gældsbreve, som hans bror førnævnte Niels Christensen havde givet ham og som nu er betalt, er blevet borte, så skal de to breve være kasserede døde og magtesløse

(195)

24/10 1671.

(ingen begærede noget beskrevet)

31/10 1671.

** Niels Knudsen i Vinderslev på oberst Rantzaus vegne lod afhjemle syn på Lemming selvejerskov for det, det var hugget siden sidste syn. varsel til Søren Eriksen Niels Sørensen Jens Mikkelsen Jens Madsen Jens Poulsen Christen Lauridsen Niels Rasmussen alle i Lemming

7/11 1671.

** Iver Tomasen i Gødvad et vidne, at navng vidnede, at de var tilstede hos Poul Jensen i Allinggård sidst forleden sommer i maj, da han leverede Kirsten Tomasdatter, Iver Tomasens hustru, en klædekåbe en fløjlstrøje og en kamelottes skørt, som hun skulle tage for 20 sld, som han blev fornøjet for med tre nød, og der blev ubetalt 4 rdl, som skulle dekorteres i hendes arv, når de kom til regnskab med hverandre. varsel til Gregers Madsen og Poul Jensen i Allinggård

(196)

14/11 1671.

** Niels Poulsen i Balle lod fordele efterskrevne for gæld

** Henrik Andersen skovrider i Gravballe havde tilstede en ulv, som han nylig havde dræbt og begærede, at de dannemænd efter gammel herreds maner ville give ham noget derfor, men eftersom der var så få mænd tilstede, blev han intet denne gang tillagt

21/11 1671.

** Didrik Uttermøllen lod fordele Peder Jacobsen Balle i Funder

** Iver Tomasen i Gødvad et vidne, at navng vidnede, at de har set, at Kirsten Tomasdatter, barnfødt i Allinggård, imidlertid hun har været i Poul Jensens gård i Allinggård og i hans brød, da har hun fulgt hans arbejde lige ved andre hans tjenestefolk, og Niels Pedersen Degn i Grønbæk vidnede, at da der blev holdt skifte i Allinggård efter sl Kirsten Lauridsdatter, da fandtes der følgende, som Birgitte Tomasdatter og Kirsten Tomasdatter skulle dele, og Iver Tomasen sigtede Poul Jensen i Allinggård, at der foruden fandtes 4 sølvskeer, hvilket han benægtede

(197)

** Iver Tomasen i Gødvad lod vurdere nogle klæder til en seng, som Poul Jensen i Allinggård havde givet Iver Tomasens hustru Kirsten Tomasdatter, som blev vurderet til 22 sld

28/11 1671.

** Laurids Pedersen Nedergård i Sinding med opsættelse 17/10 stævnede efterskrevne for dom anlangende gæld efter fremlagte gældsbreve, hvorefter han fremlagde en dom 10/9 1667 over blandt andre Anne Lauridsdatter og Maren Lauridsdatter i Sinding for deres anpart af deres sl far Laurids Jensen i Sinding hans udgivne breve til sl Anders Nielsen, Laurids Pedersens formand, og han begærede dom, som lød: enhver af de indstævnede er pligtig og bør betale enhver sin skyldighed

(198)

5/12 1671.

** Mikkel Pedersen i Serup på hans søster Anne Pedersdatters vegne lod fordele Niels Sørensen Lemming i Balle for 2 1/2 mk væveløn

** Henrik Andersen skovrider i Gravballe begærede opnævnt dannemænd, som kunne tillægge ham hvad de syntes, herredsmændene burde give ham for den ulv, som han havde dræbt, hvorefter efterskrevne gjorde deres afsigt, da det var gammel sædvane og herreds vedtægt, at hvem, der dræbte skadelige dyr, blev bevilget noget, og da tillagde de ham 4 sk af hver gård og 2 sk af inderster med fæmon

(199)

12/12 1671.

** Jens Pedersen i Balle stævnede Søren Christensen med flere alle i Balle for afgift af de kulmiler, de har brændt, som han skal gøre husbondens fuldmægtig regnskab for

19/12 1671.

** Laurids Pedersen Nedergård i Sinding fremlagde et gældsbrev, udgivet af hr Laurids Jensen, sognepræst til Sejling og Sinding sogne og provst over Hids herred, til sl Anders Nielsen, som boede og døde i Nedergård i Sinding på 38 sld, dateret Sejling præstegård 30/1 1652 og fremæskede af hr Laurids Jensen, om han havde nogen kvittering, om han ville fremlægge den, så han fattige mand kunne være fri for hans stedsøn Envold Andersens fordring

(200)

** Iver Tomasen i Gødvad med opsættelse stævnede Gregers Madsen og Poul Jensen i Allinggård imod dom, eftersom Gregers Madsen var Iver Tomasens hustru Kirsten Tomasdatter hendes farbror og rette lovværge og Poul Jensen er kommet i hendes forældres bo, om de ikke burde gøre rigtighed for hendes arv efter hendes sl forældre, hvortil Gregers Madsen i Allinggård svarede, at Poul Jensen beholdt al hendes tilfaldne arv og gods, som skiftebrevet forklarer, hvilket skiftebrev blev fremlagt, ifølge hvilket Birgitte Tomasdatter beholdt sengeklæderne, og derimod lovede Poul Jensen at give Kirsten Tomasdatter en seng med tilbehør, så god som 24 sld, og Iver Tomasen mente, Poul Jensen burde betale samme skiftebrevs kapital, hvilket han blev tildømt

(201)

** Iver Tomasen i Gødvad med 6 ugers opsættelse stævnede Poul Jensen i Allinggård imod dom angående efterskrevne varer, som hans hustru Kirsten Tomasdatter havde til fælles med hendes søster Birgitte Tomasdatter, Poul Jensens hustru, som ikke er indført i skiftebrevet, og som forholdes hende, såvel som hendes løn fra skiftebrevets dato til hun er kommet i ægteskab med Iver Tomasen, som er over 11 år, hvert år 5 sld i alt 55 sld, som han mener, Poul Jensen bør skaffe hende, og Iver Tomasen fremlagde tingsvidne 21/11 samt skiftebrev dateret 6/5 1660, hvorefter der blev afsagt dom: Poul Jensen bør forskaffe Kirsten Tomasdatter halvparten af førnævnte varer, som fandtes i sl Kirsten Lauridsdatters bo og er indført i skiftebrevet, og ligeledes bør han betale hende hendes løn efter samfrænders tykke

(1)

** tingbogens autorisation 1677

** foged skriver sandemænd ransnævninge

(2)

9/1 1677.

** Tomas Jørgensen i Gravballe et skiftebrev på Anne Jepsdatters vegne. navng vidnede, at de 21/12 var forsamlet til skifte i Gravballe efter sl Niels Svendsen Hyrde mellem hans efterleverske Anne Jepsdatter med hendes lovværge Tomas Jørgensen og den sl mands arvinger, nemlig Maren Nielsdatter, Jens Simonsen Hyrdes hustru i Balle, og hendes søster Anne Nielsdatter, som var den sl mands søskendebørn og næste frænder såvel som den sl mands kreditorer. registrering og vurdering og bortskyldig gæld, som var det dobbelte af hans efterladte formue, hvorefter der blev gjort udlæg for gælden. der blev intet til arvingerne

(3)

** Tomas Tomasen ved Funder kirke på efterskrevne, der iblandt ung Søren Tøgersen i Sejling og Laurids Poulsen i Ebstrup, deres vegne opsagde det ranstov, som de fra nytårsdag 1676 til nytårsdag 1677 har været i, da andre er antegnet i deres sted

(4)

16/1 1677.

** Henrik Borchers, ridefoged til Silkeborg, spurgte menige Sinding grander, at eftersom Niels Christensen Kirkegård i Sinding har bekendt, at han på hellig korsdagsmarked i Ry købte den hest, han hentede hos Anders Tomasen i Hvinningdal, som Henrik Borchers har proces med, om de har set, at han havde samme hest på marken eller har brugt den mellem de to Ry markeder, hellig korsmarked og skt Sørens marked, hvortil efterskrevne Sinding bymænd vidnede, at de ikke har set, at han haft en sådan hest

(5)

23/1 1677.

** Hans Carstensen, forvalter på Silkeborg, stævnede Kirsten Christensdatter, sl Mikkel Poulsens efterleverske, i Sinding med lovværge for dom, for hun skal have forkommet adskilligt af hendes sl mands bo, som på skifte efter ham blev udlagt til husbonden for hans restants, som er 20 dlr værd. sagen blev opsat 3 uger

** Hans Carstensen stævnede sl Mikkel Poulsens søn i Sinding, Christen Mikkelsen, som sidst havde sit værelse hos moderen for dom, for han ikke har betalt sin folkeskat, og for han er rømt af Silkeborg gods og ikke er mødt, når der skulle udskrives soldater. sagen blev opsat 3 uger

(6)

** Hans Carstensen stævnede Laurids Pedersen Nedergård i Sinding imod dom anlangende en vogn, som står indført i skiftebrevet efter sl Mikkel Poulsen i Sinding, og da husbonden er kommet til kort og ikke kan nå hans betaling i samme bo, og vognen findes i forvaring i Laurids Pedersens gård, om han ikke bør skaffe hjemmel til vognen. sagen blev opsat 6 uger

** Henrik Henriksen Borchers, ridefoged til Silkeborg, stævnede Niels Sørensen Lemming i Balle imod dom, for han ulovligt har hugget en bøg i Virklund skov. sagen blev opsat 6 uger

(7)

30/1 1677.

** Melsen Nielsen i Sinding med opsættelse 5/12 stævnede Jens Mouridsen i Mausing og Knud Mouridsen sst imod dom anlangende 11 sld, som de på deres egne og deres lægdsbrødres vegne skylder hans søn Niels Melsen for soldaterløn af det lægd, de er lægdsmænd for. Melsen Nielsen fremlagde Johan Voss, ridefoged til Vinderslevgård, hans brev, hvori lægdsmændene befales at indkræve soldatens løn af lægdsbrødrene, og med Ebbe Gyldenstjernes påskrift, at såfremt den resterende løn ikke straks bliver betalt, vil lægdsmændene lide eksekution, og på samme brev er skrevet, at eftersom samme soldat Niels Melsen ikke har søgt sit læge som andre kuske, men taget tjeneste i Rendsborg, og lægdet har fået befaling at skaffe en anden soldat, da ses ikke, at han af samme lægd kan bekomme løn, underskrevet Johan Voss. derefter mødte Johan Voss på lægdsmændenes vegne og fremlagde en attest af amtsskriver Oluf Nielsen på Østergård, at ovennævnte lægd har antaget en anden soldat Jens Jensen i Niels Melsens sted, og fremlagde sit eget indlæg, hvorefter der blev afsagt dom: da Niels Melsen ikke har søgt sit regiment og lægd igen, da han blev hjemsendt fra artilleriet, hvor han havde været kusk, så lægdet derover har måttet antage en anden soldat, da Niels Melsen ikke har tjent lægdet året ud, da kan han ikke bekomme videre soldaterløn, end han allerede bekommet har

(10)

6/2 1677.

** Hans Carstensen, forvalter på Silkeborg, på hans principals vegne stævnede menige Resendals mænd imod dom, nemlig Johan Sørensen Anne Sørensdatter Jens Lauridsen og Anders Lauridsen, som nu boer på Resendal, for de ikke har villet møde på Silkeborg for at føre KM skattekorn til Århus tillige med andre Silkeborg tjenere. sagen blev opsat 6 uger

** Henrik Henriksen Borchers, ridefoged på Silkeborg, efter opsættelse 12/12 stævnede Niels Christensen Kirkegård i Sinding og Anders Tomasen i Hvinningdal imod dom anlangende en brunblisset hest, som gik gangergang, er frakommet ham ved skt Mikkelsdagstide, hvor den stod hos Anders Tomasen i lås og fjeder, og som Niels Christensen Kirkegård skal have hentet, og da han er berygtet, så skulle Anders Tomasen have set sig bedre for, og ikke ladet hesten bortkomme, før han havde fremlyst den og han mente, de burde skaffe ham hesten tilstede, og fremlagde tingsvidne 28/11, hvori Maren Pedersdatter, der havde tjent Anders Tomasen i Hvinningdal, vidnede, at hun fandt omtalte hest på vej fra Lysbro og red hjem til husbonden på den, hvor den senere blev hentet af Niels Christensen Kirkegård, som sagde, den tilhørte ham, og han red vester på over heden med den, efter at Anders Tomasens hustru Anne Christensdatter havde spændt den af fjederen. andre vidnede det samme, og nu svarede Niels Christensen Kirkegård, at han købte hesten på helligkors marked i Ry, som han vil bevise, og Henrik Borchers fremlagde tingsvidne 16/1 her af tinget samt attester på, at hesten var blevet efterlyst i Tem kirke og ved tinget, og Anders Tomasen i Hvinningdal fremlagde sin beretning, at da han kom hjem fra marken, så han hesten, som næste dag kom i hans toft, mens han gik ud at pløje, og i hans fravær kom Niels Christensen Kirkegård og vedkendte sig hesten, og sagde til hans hustru, om hun ville tage fjederen af den, hvorefter han red bort, og han kunne ikke fremlyse den, når den ikke var i hans gård og mente sig fri for tiltale, hvorefter der blev afsagt dom: Niels Christensen Kirkegård bør skaffe hesten tilstede, og Anders Tomasen bør være fri for tiltale

(15)

** efterskrevne vidnede, at eftersom den fattige mand Poul Nielsen i Ebstrup havde begæret deres vidne om den store skade, han to gange har lidt af ildebrand, da var det dem vitterligt, at 1666 torsdag nat næst efter skt Hansdag formedelst torden og lynild brændte hans isterad med al hans indbo og husgeråd kister skrin korn fætalje, og samme tid brændte hans lade og vognhus 45 fag med fæhusene med en stor del af hans ungsvin og gæs, men med stor bekostning slæb og trældom har han opbygget hans gård igen, så der ikke fandtes mange bøndergårde i lenet, som er bedre bygget, men 1676 ved skt Volborg dags tide er hans gård 2.gang aldeles afbrændt med 80 spænd hus, og da blev atter igen hans indbo og løsøre korn fætalje fæmon og vogne brændt, så han med hustru og mange uopfødte børn er gerådet i fattigdom, og andre vidnede, at ildebranden kom af Niels Bondes skorsten, som luen slog igennem limbanden ? på, og ingen kunne redde det, idet det var en meget stor storm, og sognefolkene var i kirke, da ulykken skete

(16)

** Søren Pedersen i Ebstrup Laurids Poulsen Jens Pedersen Dyhr Christen Nielsen Bonde og Laurids Gregersen sst et vidne. efterskrevne vidnede, at 1676 ved skt Volborgdagstide har gud tilstedt, at de Ebstrup gårde slet og aldeles er afbrændt, så beboerne mistede efterskrevne deres bo og boskab, så de er gerådet i stor fattigdom formedelst det ulykkelige tilfald

(17)

** Hans Carstensen, forvalter på Silkeborg, stævnede Peder Andersen i Asmildgård imod dom, idet han ikke har opgivet sin familie rigtigt til nytårsdag, for at KM kunne nyde den påbudne folkeskat, men har fordulgt sin bror en voksen karl Jens Jensen, hvorfor han bør stå til rette. sagen blev opsat 1 måned

13/2 1677.

** den sag med sl Mikkel Poulsens hustru og søn af Sinding, som Hans Carstensen på Silkeborg har indstævnet, blev opsat 3 uger

20/2 1677.

(18)

** Else Jonsdatter i Ans, sl Peder Fogs efterleverske, hendes visse bud Mikkel Rasmussen stævnede Mads Rasmussen i Nisset imod dom, for han forholder hende rettigheden af den bondegårdspart, han påboer, som Niels Bertelsen, født i Levring præstegård, har pantsat til hendes sl mand, som skulle nyde afgiften deraf i 4 år, og hvis gårdsparten ikke inden da blev indløst, da skulle den være forbrudt, og da ingen har begæret pantet indløst, bør Mads Rasmussen skaffe hende afgiften af hans gårdspart. sagen blev opsat 1 måned

27/2 1677.

** Hans Carstensen på Silkeborg lod efterlyse Jørgen Valdemarsen af Gødvad og Stig Sørensen, som tjente Christen Knudsen i Allinggård, som ikke har villet møde på Silkeborg for at se, om de ikke kunne være dygtige til KM tjeneste, men er rømt, og alle blev forbudt at huse eller helle dem, såfremt de ikke vil stå til rette

(19)

6/3 1677.

** navng vidnede, at de 29/1 var forsamlet i Gravballe til skifte efter sl Elle Nielsdatter, Anders Nielsens sl hustru, imellem ham og deres barn Maren Andersdatter i overværelse af Peder Jensen Dyhr i Svostrup, som er sl Elle Nielsdatters farbror. vurdering af boet og krav af bortskyldig gæld, hvorefter der til skifte blev 45 sld, som faderen beholdt hos sig

(20)

** efterskrevne stævningsmænd stævnede menige Christian Fischers tjenere imod dom anlangende resterende skyld landgilde arbejdspenge stedsmål vindfælder kulmiler. sagen blev opsat 3 uger

(21)

** Laurids Pedersen Nedergård i Sinding bød sig i rette, eftersom han var stævnet, men ingen var mødt, så han blev frifundet

13/3 1677.

** Christian Fischers fuldmægtig stævnede hver mand i Sinding sogn og to mænd i Sejling sogn imod dom for resterende skyld landgilde arbejdspenge stedsmål oldengæld og andet. sagen blev opsat 14 dage

20/3 1677.

** den sag Else Jonsdatter, sl Peder Fogs efterleverske, i Ans har indstævnet mod Mads Rasmussen i Nisset blev fremdeles opsat 14 dage

** Hans Carstensen på Silkeborg lod hans restants læse og påskrive

(22)

27/3 1677.

** Hans Carstensen på Silkeborg stævnede Stig Sørensen, født i Lemming, som tjente i Allinggård, da der senest blev udskrevet soldater, og gav ham til sag, for han er bortrømt, om han ikke derfor bør straffes, ligesom dem, der huser eller heller ham. sagen blev opsat 14 dage

3/4 1677.

** Johan Voss, ridefoged til Vinderslevgård, på hans husbonds vegne et vidne, at Jens Mouridsen i Mausing vidnede, at da der i Mausing bys lægd resterer en soldat i stedet for Niels Melsen, som de 1675 lejede til soldat, som blev udtaget til kusk for stykhestene, og ikke igen har indstillet sig, så har Johan Voss anbefalet lægdsbrødrene i samme lægd at udgive 2 sld af hver gård, så ville han gøre sit bedste for at skaffe dem en soldat, som Jens Mouridsen havde oppebåret af hver mand foruden Knud Mouridsen sst, som ikke ville give mere end 3 mk, og sagde, at hvis fuldmægtigen ikke ville have dem, måtte han gøre, hvad han ville, og ydermere vidnede Jens Mouridsen, at de af deres husbonds fuldmægtig var skikket til Knud Mouridsen og leverede ham 20 dlr 2 mk 4 sk og et skjortelærred, som det samtlige lægd havde udgivet med den befaling, at efterdi han alene gjorde sig opsætsig og ikke ville være husbondens fuldmægtig lydig, da han ikke ville udgive sin kvota, så skal han annamme pengene og skjortelærredet, og derimod påtage sig ulejligheden med at skaffe en soldat til lægdet, og ydermere bevidnedes det, at Knud Mouridsen og hans formand Anders Pedersen altid i gårdtal til soldater har betalt, og gården er så god som den allerbedste

(23)

** Johan Voss ridefoged til Vinderslevgård. Jens Mouridsen i Mausing vidnede, at han var forordnet lægdsmand for januarskatten, og da var Knud Mouridsen sat for 5 mk 8 sk, hvilken han ingenlunde ville udgive, men frembød på 3 dages tid 4 og 4 1/2 mk, hvorved skatten blev opholdt nogle dage. Jens Budfoged i Vinderslev vidnede, at Knud Mouridsen ikke ville udgive mere, end han havde tilbudt, og ville fuldmægtigen ikke havde dem, måtte han gøre, hvad han ville

(24)

** Johan Voss, fuldmægtig på Vinderslevgård, stævnede Knud Mouridsen i Mausing imod dom efter følgende indlæg angående hans ulydighed mod fuldmægtigen, vedrørende lægdets manglende soldat, om han ikke for denne ulydighed har forbrudt sit fæste og må fæste på ny, og betale stedsmål og resterende landgildepenge og processens omkostninger, men da han intet dertil i dag ville svare, blev sagen opsat 14 dage

(25)

** Else Jonsdatter, sl Peder Fogs efterleverske, i Ans hendes visse bud med opsættelse 20/2 stævnede Mads Rasmussen i Nisset imod dom angående hendes afgift af den bondegårdspart, han påboer, og fremlagde et pantebrev 26/3 1672 fra Niels Bertelsen, barnfødt i Levring præstegård, til Peder Nielsen Fog i Ans på en gårdspart i Nisset, som Mads Rasmussen påboer, som er arveligt tilfaldet ham efter hans sl far og mor, på en sum af 20 rdl, som han vil betale tilbage inden påske 1676, og imidlertid skal Peder Fog nyde bondeskylden af gårdsparten, og hvis ikke betalingen sker, da skal Peder Fog have skøde på gårdsparten, hvorefter han begærede dom, så fremlagde Jacob Pedersen i Løgager og førnævnte Mads Rasmussen i Nisset et tingsvidne 24/4 1676 af Lysgård herreds ting, hvori navng vidnede, at de 22/3 tilbød Else Jonsdatter, st Peder Fogs efterleverske, i Ans 30 sld, som Niels Bertelsen skyldte hende, men som hun ikke ville annamme men æskede Niels Bertelsens fuldmagt, og de fremlagde et vidne udstedt af samme ting samme dag, hvor samme tilbud blev gjort, men der var ingen tilstede til at annamme dem, hvorefter Jacob Pedersens indlæg blev fremlagt, at da hans frænde Niels Bertelsen har lånt 20 rdl af Peder Fog i Ans mod pant i en gårdspart i Nisset, men da Jacob Pedersen er værge for sl Bertel Jacobsen, fordum præst i Levring, og hans hustru sl Anne Christensdatters sammenavlede børn, og forordnet dertil af øvrigheden, så mener han, at Else Jonsdatter bør annamme sin kapital, og ikke have mere med gårdsparten at bestille, og nu tilbød han pengene igen, som Else Jonsdatters fuldmægtig ikke ville annamme, da Niels Bertelsens fuldmagt ikke blev fremlagt, og der blev afsagt dom: da der ingen fuldmagt fremlægges om indløsning af pantebrevet, så skal der betales sædvanlig bondeskyld, men Niels Bertelsen kan ubehindret indløse sin gårdspart

(28)

10/4 1677.

** Johan Voss på husbonds vegne stævnede hver mand i Mausing by og Lemming sogn imod dom for resterende skyld og landgilde oldengæld og andet. sagen blev opsat 6 uger

(29)

** Hans Carstensen, forvalter på Silkeborg, med opsættelse 27/3 stævnede Stig Sørensen, født i Lemming, som tjente i Allinggård og som er bortrømt, da han ikke ville møde for at lade sig anse, om han var dygtig til KM tjeneste, om han ikke bør stå til rette, hvorefter der blev afsagt dom: da han ikke efter advarsler er mødt, når der skulle udskrives soldater, bør han efter KM forordning lide og stå til rette

(30)

** Johan Voss, forvalter over Vinderslevgårds tilliggende gods, på hans herres vegne stævnede Knud Mouridsen i Mausing imod dom og fremlagde et indlæg, at da han ikke parerer hans sedler om kontributioner og soldatens udredelse, hvortil han ikke vil betale sin kvota til en soldat i Niels Melsens sted, om han ikke derfor bør  svare til den skade, der deraf kan påkomme, og om han, for ikke at have fulgt fuldmægtigens befalinger, bør have sit fæste forbrudt, og han fremlagde tingsvidne 3/4 her af tinget samt en underskrevet advarsel angående Mausing lægds manglende soldat, som de bør levere, og ydermere fremlagde han en missive fra kommissær Ejlersen i Fredericia og en dom 30/1, og han mente, Knud Mouridsen for sin ulydighed burde holde lægdet fri for tiltale, hvorefter der blev afsagt dom: Knud Mouridsen bør, da han ikke at have villet parere husbondens fuldmægtig og ikke i rette tid udgivet hans tillagte portion i kontribution og soldats udflyning, og heller ikke i rette tid har klareret skyld og landgilde af sin gård, så bør han udstå den skade, der af soldatens udeblivelse kan påkomme og stå til rette på hans gårds fæste efter KM reces

(34)

** Hans Carstensen, forvalter på Silkeborg, på hans principals vegne med 3 ugers opsættelse stævnede hver mand i efterskrevne sogne imod dom anlangende resterende skyld og landgilde ifølge specifikation, hvorefter der blev afsagt dom: de bør betale inden 15 dage

(41)

18/4 1677.

** Henrik Andersen i Gravballe og Søren Jensen i Borup på deres egne og en del af deres sognemænds vegne, så mange som har eng i Brunbjerg ved Asmildgård, til 3.ting gav last og klage på menige Asmildgård mænd, for de lader deres heste kvæg og fæmon opæde og opdrive deres eng, hvorfor de forbød dem at komme i engen med deres heste øg eller fæmon og at tilføje dem skade på deres korn. varsel til menige Asmildgård mænd

24/4 1677.

** Søren Pedersen i Ebstrup et skøde. Las Andersen Smed i Gravballe på hans hustru Margrete Eriksdatters vegne og Jens Eriksen, barnfødt i Ebstrup, på sine egne vegne solgte og skødede fra dem og deres arvinger og til Søren Pedersen og hans hustru og arvinger den lod og del, de er arveligt tilfaldet efter deres sl forældre i den halve bondegård i Ebstrup, som Søren Pedersen påboer og besidder, som de er barnfødt i

(43)

1/5 1677.

** Hans Carstensen, forvalter på Silkeborg, et vidne, at Rasmus Sørensen i Kærsgård vidnede, at der kom bud, at der skulle komme en vogn af Kærsgård til Silkeborg landsted for at age folk til Balle kirke, og de havde tilforn sendt bud til Peder Christensen sst, da de mente, han stod for rejsen, hvilket han benægtede, og begærede at sværge med Christen Tomasen sst, som han mente stod for rejsen, og tog smuld op fra jorden og bad, at der skulle fare så mange i ham, om han ikke havde kørt den sidste rejse, hvorefter han løb ind og kom ud med salt og vand faldt på hans knæ og begærede at ville sværge, da svarede Christen Tomasen, gud fri mig fra dig, der en intet at tjene på dig, og så faldt han på hans knæ og rakte hånden i vejret og bad, at gud ville gøre jærtegn på den, som gjorde hverandre uret, hvorefter de sprang op og kom i slagsmål i skellet mellem deres gårdsrum, og Peder Christensen slog Christen Tomasen med en sten, og Christen Tomasens hustru kom løbende og lagde sig imellem. andre vidnede derom. varsel til Peder Christensen i Kærsgård Christen Tomasen Rasmus Sørensen og menige Kærsgårds folk

(44)

** efterskrevne synsmænd afhjemlede deres syn på Christen Tomasen i Kærsgård og hans hustru Anne Christensdatter deres sår, som de sigtede Peder Christensen sst for at have gjort

(45)

** Henrik Henriksen på Silkeborg et vidne, at Svend Lauridsen i Kragelund vidnede, at 1670 havde han svin på olden på Silkeborg skove, og sl Envold Hansen i Kragelund godsagde for ham til Henrik Henriksen, og siden betalte han oldengælden til Envold Hansen, som skulle gøre klart derfor på Silkeborg. andre i Kragelund, som havde haft svin på olden samme år, vidnede, at de havde gjort på samme måde. varsel til Anders Hansen Hans Christensen Jens Pedersen og hans hustru Karen Christensdatter

** Henrik Borchers gav til kende, at eftersom han havde begæret vidne, om hvorledes Margrete Christensdatter Skomagers har skikket sig mod hendes naboer, så vidnede efterskrevne, at hun omgås med løgn og sladder er en skændegæst en ond nabo og et oprørsk menneske og slår hendes fattige naboers fæmon ihjel og afstedkommer meget oprør og klammeri. varsel til Anders Hansen Hans Christensen Jens Pedersen Karen Christensdatter i Kragelund og kvinden med lovværge

(46)

** Henrik Borchers stævnede Anders Hansen Hans Christensen i Kragelund imod dom, for de på fremmede ting har forhvervet falske og løgnagtige vidner til skade for ham og godtfolk og begærede dom. sagen blev opsat 1 måned

** Anders Hansen og Hans Christensen i Kragelund stævnede herredsfoged Christen Knudsen i Allinggård imod dom og fremlagde deres brev med optegnelse på hvad, de har anvendt på en nødvendig trætte, han har påført dem, ved Hids herred og Viborg landsting. sagen blev opsat 1 måned

(47)

8/5 1677.

** Niels Simonsen i Nebel stævnede Jacob Villumsen i Borup og Villum Mouridsen i Svostrup og hans hustru Mette Simonsdatter imod dom for 27 dlr, som han har lånt dem, og som de ikke vil betale. sagen blev opsat 6 uger

(48)

** Anders Pedersen Smed i Serup på menige Serup sognemænds vegne, som har fæstet kirkens tiende i Serup sogn, stævnede Niels Svendsen i Serup såvel som menige Serup sognemænd, som har fæstet kirkens tiende og skal betale stedsmål 12 1/2 rdl, som de ikke vil betale til kirkeværgerne, imod dom, eftersom Niels Svendsen ikke vil udlægge korn på skæppen, som de ærlige mænd, der tilforn i mange år har boet i Hjortsgård, godvilligt har udgivet af kirkens tiende, og ikke har haft mere jord i brug, end han nu bruger, om han ikke bør betale det samme som dem, eller tiende på kærven efter fæstebrevet, og om de Serup sognemænd ikke bør betale deres stedsmål, og han fremlagde en ligning af kirkekornet 1640 af Hjortsgård, samt sl grev Friis stiftsbefalingsmand hans fæstebrev 8/7 1674, og han begærede dom, som lød: Niels Svendsen bør betale som hans formænd, og Serup mænd bør betale deres stedsmål af kirkens tiende

(49)

15/5 1677.

** Søren Jacobsen i Lemming et vidne, at Jens Sørensen i Lemming vidnede, at 3 uger før jul, da hans sl bror Villum Sørensen lå i hans helseng 8 dage efter han var blevet syg, da var han i Jens Pedersens hus i Serup, og da begærede hans bror, at han ville tælle hans penge i hans skrin, og da Jens Pedersens datter kom med nøglen, forbød han hans datter at åbne skrinet. Else Sørensdatter i Lemming vidnede, at nogle dage efter hendes bror var der, var hun i Serup til Jens Pedersens og ville besøge sl Villum Sørensen, da bekendte han, at der lå 80 sld i skrinet, og det er dem vitterligt, at deres far Søren Jacobsen først fik nøglen til skrinet natten efter hans død, og Jens Sørensen og Laurids Sørensen i Lemming vidnede, at deres søster Else Sørensdatter gav Jens Pedersen 4 sld den aften, deres far fik nøglen til skrinet

(50)

** Niels Simonsen i Nebel et vidne, at Kirsten Jørgensdatter sst vidnede, at hun hentede 4 1/2 sld hos Niels Simonsen i Nebel hans datter Anne Nielsdatter i Borup, som hun leverede til Villum Mouridsens hustru Mette Simonsdatter i Svostrup. dette vidne gik ikke videre, da der ikke var stævnet så lovligt, som det sig burde

(51)

** Søren Jacobsen i Lemming stævnede Jens Pedersen i Serup, og talte med hans datter Kirsten, imod dom med et skriftligt indlæg for efterskrevne penge og gods, som han forholder ham, som er arv efter hans sl søn Villum Sørensen, som døde i hans hus, og i hans levende live forholdt hans børn nøglen til den sl karls skrin, og ligeledes stævnede han efterskrevne i Serup imod dom for gæld til sl Villum Sørensen. opsat 6 uger

(52)

** Christen Christensen i Sinding et skiftebrev. efterskrevne vurderingsmænd vidnede, at de 5/5 var forsamlet i sl Christen Christensen Kærsgård i Sinding hans gård og bo for at skifte mellem hans efterladte enke Sidsel Christensdatter og den sl mands børn Christen Christensen Søren Christensen Kirsten Christensdatter Anne Christensdatter. registrering og vurdering samt fordring af bortskyldig gæld. udlæg til gæld. der blev intet til arvinger eller kreditorer. varsel til Poul Nielsen i Ebstrup Niels Christensen Kirkegård i Sinding Anders Pedersen i Sinding Kirsten Christensdatter Anne Christensdatter med deres lovværge

(54)

22/5 1677.

** Johan Voss på Vinderslevgård lod afhjemle syn på den gård i Mausing, sl Peder Knudsen påboede og fradøde

(55)

** Johan Voss, forvalter på Vinderslevgård, med opsættelse 10/4 stævnede hver mand i Mausing by og Lemming sogn imod dom for resterende skyld og landgilde efter en fremlagt restants. dom: de indstævnede bør betale det, de ikke har kvittering på

(59)

29/5 1677.

** Anne Rasmusdatter i Borup, Peder Nielsens hustru, et afkald og kontrakt. Christen Jensen Skrædder i Borup på sin hustru Kirsten Pedersdatters vegne indgik efterskrevne kontrakt med hans hustrus stedmor Anne Rasmusdatter og hendes fuldmægtig Christen Lauridsen i Lemming, at da han har modtaget hans hustrus arv efter hendes sl mor Anne Christensdatter, som boede og døde i Borup, og efter hendes far Peder Nielsen, når gud vil bortkalde ham, så har hun intet videre at fordre af mødrene og fædrene arv

6/6 1677.

(intet beskrevet)

(60)

12/6 1677.

(intet beskrevet)

19/7 1677.

** Hans Christensen i Kragelund på hans egne og medarvingers vegne med opsættelse 1/5 stævnede Christen Knudsen herredsfoged i Allinggård imod dom angående bekostning på den nødvendige trætte, han har påført dem ved herredsting og landsting, og fremlagde landstingsdom 28/4 1675, at da Christen Knudsen har ladet gøre udlæg i deres sl bror Envold Hansens bo, som er skrevet på ustemplet papir, som er makuleret og raderet, og den forhvervede dom ikke er fremvist, så bør samme forretning være som ugjort og magtesløs, og herredsfogeden bør forskaffe de udvurderede varer eller nøjagtig betaling derfor. derefter blev fremlagt dom af Viborg landsting 22/11 1676, hvori besluttes, at da Henrik Borchers ikke fremlægger bevis for hans fordring til sl Envold Hansen for gæld eller forlov, så bør fordring og dom være magtesløse, og det samme gælder Tomas Tomasens fordring for skriverpenge og Peder Poulsen i Sinding hans fordring for løn, så herredsfogeden bør straks skaffe de udvurderede varer i boet igen uskadte i alle måder eller derfor nøjagtig betaling, og Hans Christensen fremlagde deres indlæg indeholdende specifikation over de udvurderede varer som sammen med deres omkostninger for kost og tæring andrager 126 dlr, og begærede dom. herredsfoged Christen Knudsen fremlagde sit indlæg, hvori han blandt andet hævder, at landsdommerne ikke har dømt ham til at betale deres omkostninger, og en sættefoged ikke burde dømme ham, hvorefter der blev afsagt dom: Christen Knudsen bør skaffe de udvurderede varer og gods i boet igen uskadte eller nøjagtig betaling, men da landsdommen ikke formelder noget om kost og tæring, så skal den henstilles til sine tilbørlige steder

(64)

26/6 1677.

** Niels Jensen i lille Tollund på hans husbonds vegne stævnede hans husbonds tjenere i Engesvang Skygge Rævshale og Kragelund imod dom og fremlagde en underskrevet restants, hvorefter der blev afsagt dom: de indstævnede bør betale det, de ikke med kvittants kan bevise er betalt

(66)

** Niels Jensen i lille Tollund 3.ting lovbød al den ulovlige sæd, som kan være sået i hans husbonds tjenere i Kragelund deres jord, og han forbød dem at høste eller afføre afgrøden

** Peder Andersen i Skellerup stævnede Laurids Andersen i Resendal imod dom efter hans skriftlige indlæg, at da hans hustru Anne Andersdatter hendes bror Laurids Andersen i Resendal har været hendes værge og beholdt al hendes tilfaldne fædrene og mødrene arv i løsøre og selveje bondegods, som han ikke vil levere hende, så formener han, at Laurids Andersen bør fremvise rigtigt skiftebrev på det, der er tilfaldet hans hustru, og gøre rede og regnskab og begærede dom. sagen blev opsat 6 uger

(67)

3/7 1677.

** Johan Voss, forvalter på Vinderslevgård, tingsvidne og skifte efter sl Peder Knudsen i Mausing. efterskrevne vurderingsmænd hjemlede, at de 13/6 var forsamlet i Mausing til skifteforhandling i sl Peder Knudsens bo imellem hans efterladte enke Kirsten Hansdatter og den sl mands søskende og arvinger, nemlig Christen Knudsen i Hauge Rasmus Knudsen i Tandskov Anne Knudsdatter i Torning med hendes lovværge Jacob Christensen sst Maren Knudsdatter i Hauge med hendes lovværge Las Christensen og Anne Jensdatter i Voer med hendes lovværge Mads Sørensen sst, og da på førnævnte dag, som er 30.dagen, blev der foretaget registrering og vurdering. fordring af bortskyldig gæld, blandt andre enkens far Hans Jensen for omkostninger ved begravelsen. fordring af bortskyldig gæld, som blev betalt med boets midler, så der blev intet til arvingerne

(70)

** Frands Eskesen i Kragelund på egne og medbrødres vegne en dom. Frands Eskesen i Kragelund på sine egne og på hr Mads Andersen Bering, sognepræst i Kragelund, hans vegne Anne Andersdatter sst og Søren Andersen Sinding, som er soldat, deres vegne stævnede Hans Christensen Anders Hansen Karen Christensdatter og hendes mand Jens Pedersen, alle i Kragelund, imod dom anlangende en dom, som de har forhvervet over dem 14/9 1675, men da den er over år gammel, er de forårsaget at stævne samtlige igen og fremlagde samme dom, hvori hr Mads Andersen Bering i Kragelund Anne Andersdatter sst Frands Eskesen sst på sine egne vegne og Peder Lassen i Sinding på hans stedsøn Søren Andersens vegne, som er soldat og i KM tjeneste, med 6 ugers opsættelse stævnede Anders Hansen og Hans Christensen i deres gård i Kragelund og deres søster Karen Christensdatter og hendes mand Jens Pedersen imod dom, at eftersom førnævnte kreditorer på 30.dagen efter sl Envold Hansens død, den 25/5 1672, har bekommet udlæg for deres gældsfordring i hans bo, hvilket udlæg herredsfogeden på Viborg landsting 28/4 blev tildømt at skaffe tilbage til boet, dog den retmæssige fordring uforkrænket, hvorfor de burde have indvisning i sl Envold Hansens bo og begærede dom for efterskrevne specifikation, hvorefter dommen blev afsagt, som lød: da gælden er lovlig fordret på 30.dagen, da bør den efter landstingsdom igen indføres i boet, og kreditorerne bør have indvisning nam og vurdering i sl Envold Hansens bo, som endnu er uskiftet, som samme dom i sig selv indeholder. en del af hr Madses fordring skyldtes øl og brændevin, Anders Hansen og Hans Christensen havde lånt af hr Madses forrige hustru sl Kirsten Mikkelsdatter til sl Envold Hansens begravelse, hvorefter der blev afsagt dom: sl Envold Hansens arvinger bør betale fordringerne inden 15 dage eller lide nam og vurdering i sl Envold Hansens uskiftede bo

(73)

** Christen Knudsen herredsfoged tilbød Hans Christensen og Anders Hansen i Kragelund 22 sld, som er for det udlæg, der blev gjort i deres sl bror Envold Hansens bo, til Tomas Tomasen Søren Terkelsen i Overgård og Peder Poulsen af Sinding 3/4 1676, men Hans Christensen ville ikke annamme dem, men krævede betaling for al den omkostning, han havde anvendt på trætten

(74)

** Niels Jensen i lille Tollund. Gravers Jensen i Skygge gav last og klage over hans gårdmand Peder Hansen, for han har slået hans dør ned og taget sin hest ud, som han havde taget i hus, og han truer og undsiger ham og hans fattige hustru og skælder dem på ære og lempe

** Niels Jensen i lille Tollund lod fordele alle hans husbonds tjenere i Kragelund for en rejse til Kolding med husbondens smør, som de sad overhørig, så han måtte leje en vogn for 2 sld, og han lod fordele efterskrevne for forskellig gæld

** Anders Tomasen i Sejl på egne og sognemænds vegne lod fordele efterskrevne resterende tiendekorn

(75)

** Anders Tomasen på hans husbonds vegne 3.ting lovbød al den ulovlige sæd, som nogle kan have sået i husbondens tjeneres jord, og de kan få deres frøgæld igen, og han forbød alle at høste afgrøden eller føre den bort under et fuldt ran

10/7 1677.

** Henrik Henriksen Borchers på Silkeborg 3.ting lovbød den ulovlige sæd, som nogen kan have sået i hans husbonds bønders jord, og tilbød frøgæld og forbød alle at høste eller afføre afgrøden under et fuldt ran og andre lovmål

(76)

17/7 1677.

** Jacob Trompeter i Randers et vidne, at Niels Simonsen i Nebel vidnede, at 24/6 var han til bryllup i Resendal til Johan Sørensens steddatters bryllup med Anders Jensen i Gravballe, og da spillede Søren Christensen Færgemand og Valdemar Jørgensens søn til samme bryllup og havde deres fad over borde

** Jacob Trompeter. Jacob Wander instrumentist i Randers på

24/7 1677.

** Jacob Wander instrumentist i Randers et vidne at Niels Simonsen i Nebel vidnede, at 24/6 var han til bryllup i Resendal til Johan Sørensens steddatters bryllup med Anders Jensen i Gravballe, og da spillede Søren Christensen Færgemand og Valdemar Jørgensens søn til samme bryllup og havde deres fad over borde

(77)

** Jacob Sørensen Trompeter på hans egne og hans kammerat Anders Holsts vegne stævnede Christen Sørensen Færgemand i Silkeborg færgehus, og talte med hans far, og Jørgen Valdemarsen i Gødvad imod dom og fremlagde deres indlæg, at eftersom KM konfirmationsbrev dateret 22/9 1670 indeholder, at ingen fusker eller andre, som ej er privilegeret og ikke har lært den rette kunst, må gøre os instrumentister af Randers nogen forhindring under KM hyldest og nåde, og da Søren Færgemand og Jørgen Valdemarsen i Gødvad har spillet til bryllup 24/6, om de ikke bør lide, som modvillig og trodsig overtræder KM mandat. sagen blev opsat 6 uger

** Niels Jensen i lille Tollund stævnede alle hans husbonds bønder i Kragelund sogn imod dom anlangende deres smørlandgilde, som de ikke har villet betale og fremlagde en restants, hvorefter der blev afsagt dom, at de bør betale deres resterende smørlandgilde

(78)

** Niels Jensen i lille Tollund lod fordele hans husbonds tjenere i Kragelund sogn for adskillig gæld

** Niels Jensen i lille Tollund på hans husbonds vegne gav last og klage over Peder Baltsersen og Christen Simonsen i Rævshale for nogle træer, de skal have hugget i deres skov, og synsmændene afhjemlede deres syn på stubbene i Rævshale skov

(79)

** Niels Jensen i lille Tollund stævnede Peder Baltsersen og Christen Simonsen i Rævshale for dom anlangende ulovlig skovhugst. sagen blev opsat i 6 uger

** Christen Knudsen herredsfoged et vidne. efterskrevne, som 17/6 var skrevet til stokke til tinghørere, vidnede, at Christen Knudsen da tilbød Anders Hansen og Hans Christensen i Kragelund at rette for sig med rede penge for det udlæg, som landsdommerne havde tildømt ham at forskaffe i deres bror sl Envold Hansens efterladte bo, men Hans Christensen svarede nej, han ville sætte varerne dyrere

** Christen Knudsen herredsfoged stævnede Anders Hansen i Kragelund og Anders Christensen sst imod dom efter hans skriftlige beretning, hvori han tiltaler dem, eftersom de 22/11 af landsdommerne er forelagt at fremvise den landstingsdom, som de da forhvervede, for amtmanden, at Mads Olufsen, som sidst havde sit tilhold i Sinding, kunne få sin tilbørlige straf for hans løgn og mened, som de selv har købt ham til, hvilket de ikke har gjort, men gemt dommen, til han var død og undgik sin straf, samt tiltaler dem for den unødvendige trætte for deres omkostning tvært imod landsdommernes dom, hvorefter han begærede dom. sagen blev opsat

(80)

31/7 1677.

(kom ingen folk til ting for tranghed i høst)

7/8 1677.

** Peder Andersen i Skellerup en voldgift, at Peder Andersen og Laurids Andersen i Resendal voldgav den sag mellem dem om Peder Andersens hustrus fædrene og mødrene arv, som Laurids Andersen har under værgemål, på efterskrevne to mænd på hver side og en opmand

(81)

14/8 1677.

** Hans Lassen i Frausing på hans husbond Mads Poulsen til Tvilum hans vegne stævnede efterskrevne hans tjenere i Serup sogn imod dom for resterende smørlandgilde efter fremlagte restants, hvorefter der blev afsagt dom, at de bør betale inden 15 dage

(82)

** Johan Voss på Vinderslevgård på hans herres vegne stævnede efterskrevne i Mausing imod dom anlangende resterende oldengæld og skyldsmør efter fremlagte restants, hvorefter der blev afsagt dom: de bør betale deres oldengæld og smørlandgilde

(83)

21/8 1677.

(i dag gik intet beskrevet)

28/8 1677.

** Jacob Trompeter i Randers en dom. ærlige agtbare og kunstrige mand Jacob Wander, instrumentist i Randers, på hans egne og hans kammerat Anders Holsts vegne med opsættelse 24/7 stævnede Søren Christensen Færgemand i Silkeborg færgehus imod dom anlangende hans forseelse mod deres privilegium, og han fremlagde KM konfirmation på efterskrevne brev fra borgmester og råd i Randers, som har antaget og forordnet Anders Holst og Jacob Wander at være instrumentister i Randers, hvor de skal opvarte med musik for billig betaling i og uden kirken, såvel bryllupper og anden samkvem, hvor imod de har tilforpligtet sig at forskaffe en trompeter til KM flådes tjeneste, og de fattige mænd begærer om det måtte tillades, at de lader sig bruge i Århus stift, og ingen fusker, som ikke har lært den rette kunst, gør dem nogen forhindring, dateret Randers 2/9 1670, og påtegnet KM konfirmation dateret 22/9 1670. dernæst fremlagde de et tingsvidne 24/7, hvorefter Jacob Sørensen Wander begærede dom, som lød: da Søren Christensen har forseet sig mod deres privilegium, bør han stå til rette

(85)

4/9 1677.

** Christen Knudsen i Allinggård herredsfoged gav til kende, at han har forhvervet øvrighedens befaling til Christen Andersen i Kejlstrup at betjene retten i dag i den sag mellem ham og sl Envold Hansens arvinger i Kragelund, men da han ikke kom tilstede for at betjene retten, lyste han for videre lovmål

(86)

** Peder Christensen i Stenholt et vidne, at Niels Pedersen i Stenholt vidnede, at Christen Mikkelsen i Klode begærede et strygejern af Peder Christensen i Stenholt, som hans hustru Kirsten Andersdatter havde lånt, hvilket hun ved retten benægtede, hvortil Christen Mikkelsen svarede, at han ville bevise det. stævning til efterskrevne, der iblandt Niels Grydemand i Klode og hans datter Inger Nielsdatter Christen Mikkelsen i Klode og hans hustru Kirsten Graversdatter

** Peder Christensen i Stenholt forbød Christen Mikkelsen i Klode at have nogen brugelighed på Stenholt mark og eng med fædrift eller anden brugelighed, hvad det være kan

(87)

11/9 1677.

** Christen Knudsen herredsfoged stævnede Hans Christensen i Kragelund Anders Hansen og hans søster Karen Christensdatter imod dom anlangende, at de imod landsdom opskriver videre end ret er, samt for et vidne, de har forhvervet til Hids herreds ting, som skal være løgnagtigt, men da ingen var mødt, blev sagen opsat 6 uger

18/9 1677.

** Hans Carstensen, forvalter på Silkeborg, et skovsyn. efterskrevne mænd afhjemlede deres syn på efterskrevne Silkeborgs underliggende skove, for at besigtige hvad der er hugget siden sidste syn

(89)

** Hans Carstensen en oldentaksering. samme synsmænd afhjemlede syn på samme skove for hvor mange svin, der kunne fedes på årets olden

25/9 1677.

(ingen begærede noget beskrevet)

2/10 1677.

(samme dag mødte ingen flere ved tinget formedelst skatten af kvæg og ildsteder, som da skulle ufejlbarlig ydes. samme dag var og en himmel regn, så ingen fast kunne komme frem derfor)

9/10 1677.

(kom ikke så mange til tinget, at retten kunne sættes, ej heller begærede nogen noget beskrevet)

16/10 1677.

(flere mødte ikke (end 4 af 8 mænd), og ingen begærede noget beskrevet)

23/10 1677.

(90)

** Christen Knudsen i Allinggård herredsfoged med 6 ugers opsættelse stævnede Hans Christensen i Kragelund Anders Hansen og hans søster Karen Christensdatter imod dom anlangende, at de imod landsdom opskriver mere end ret er, og for et løgnagtigt vidne, de skal have forhvervet, og fremlagde hans skriftlig beretning angående den døde Mads Olufsen, som de skulle have købt til at vidne, samt deres trætte om kost og tæring imod landsdommernes dom, og han fremlagde en genpart af en dom 12/6, samt et tingsvidne af Fjends herred 19/9 1676, Anders Hansen i Kragelund har forhvervet, og hvori Mads Olufsen i Lysgård herred og Margrete Christensdatter i Kragelund har vidnet, og et tingsvidne 17/10 1676 her af herredet, hvor Mads Olufsen fragik vidnet, som Hans Christensen i Kragelund og Anders Hansen sst havde købt ham til at vidne løgn, og derefter et tingsvidne 3/8 1675, hvor Christen Knudsen tilbød sl Envold Hansens arvinger, at dersom de holdt skifte efter ham, så kunne samtlige kreditorer få deres fordringer betalt, idet han efterlod sig en anselig gods og formue, så ville han skaffe det udlæg tilbage i boet, som blev gjort på 30.dagen efter sl Envold Hansens død i Kragelund, og dernæst et tingsvidne 18/4 1676 anlangende udlæg for gæld i den sl mands bo, blandt andre til Søren Terkelsen i Overgård på hans hustru Karen Jensdatters vegne, og Christen Knudsen fremlagde tingsvidne 3/7 samt et tingsvidne 4/7, hvorefter han begærede dom, som lød: da sagen med det løgnagtige vidne synes ærerørig, så indfindes den for landsdommerne, og angående deres fordring til Christen Knudsen, så bør de bevise den eller lide tiltale

(96)

30/10 1677.

(97)

** Jens Klemendsen i Kragelund et afkald. Christen Knudsen i Kragelund på hans hustru Anne Andersdatters vegne Søren Christensen sst på hans hustru Mette Andersdatters vegne gav deres svoger Jens Klemendsen afkald for al den arv, deres hustruer kunne tilfalde efter deres sl forældre Anders Madsen og Mette Nielsdatter, som boede og døde i Kragelund, og efter deres sl søster Karen Andersdatter, som boede og døde sst, og de takkede ham godt for god rigtig og nøjagtig betaling

6/11 1677.

(i dag gik intet beskrevet)

13/11 1677.

(gik ej heller noget beskrevet, som burde indføres)

(98)

20/11 1677.

(i dag gik intet beskrevet)

27/11 1677.

(i dag gik intet beskrevet)

4/12 1677.

(i dag gik intet beskrevet)

11/12 1677.

** Johan Voss, forvalter på Vinderslevgård, et vidne. navng vidnede, at de var på Vinderslevgård, hvor Søren Salmandsen, barnfødt i Lemming, lovede at ville antage en 4.part gård i Vinderslev, som Anders Lysdal af armod afstod, og Johan Voss lovede ham frihed for skatter og KM kontributioner indtil 1/5

(99)

** Johan Voss på Vinderslevgård et vidne, at han for 14 dage siden stævnede efterskrevne Rasmus Lauridsens søn i Nisset Rasmus, Søren Jensens søn Jens Sørensen, Peder Ibsens søn Søren Pedersen, Christen Roeds søn Niels Christensen Roed, alle i Nisset med flere ungkarle, for de næste onsdag skulle møde på Vinderslevgård og kaste om, hvem der efter KM forordning skulle være soldater, og nu gav han last og klage på dem for ulydighed og modvilje, idet kun 3 af dem er mødt. varsel til alle forskrevne

(100)

20/12 1677.

(denne tingdag begærede ingen noget beskrevet)


** tingbogens autorisation

** ransnævninge for 1678

(101)

8/1 1678.

** Tomas Tomasen i Funder Kirkegård på hr Mads Berings vegne stævnede efterskrevne imod dom for gæld efter obligationer og hans bog. sagen blev opsat 4 uger

(102)

15/1 1678.

** Oluf Rasmussen i Borup et afkald. Jesper Rasmussen i Borup gav ham afkald for al den arv, hans hustru Johanne Andersdatter er tilfaldet efter hendes far sl Anders Nielsen og mor sl Maren Rasmusdatter, som begge boede og døde i Borup, og gav ham aldeles kvit og fri for al videre tilkrav

22/1 1678.

(i dag begærede ingen noget beskrevet)

29/1 1678.

** Peder Mortensen i Resdal på Laurids Jespersen i Serup hans vegne 3.ting lovbød den halve selvejer bondegård i Serup, som Las Jespersen påboer og besidder, som han af alderdom og skrøbelighed forårsages til at afhænde, om nogen af vedkommende slægt vil købe den. varsel til Hans Lassen i Mausing Peder Rasmussen Skrædder i Serup Kirsten Lasdatter i Tandskov, samt landstings stævning til slægt

(103)

5/2 1678.

(i dag begærede ingen noget beskrevet)

** hr Mads sag i Kragelund blev fremdeles opsat 14 dage

12/2 1678.

(i dag begærede ingen noget beskrevet)

19/2 1678.

** Christen Lauridsen i Lemming på hans husbonds vegne et vidne, at Anne Christensdatter, barnfødt i Nisset, sigtede og beskyldte Anders Knudsen i Nisset, at han er hendes rette barnefar. stævning til Anne Christensdatter hos hendes stedfar Rasmus Knudsen i Nisset

(104)

** Christen Nielsen i Balle sigtede Poul Nielsen i Balle, og lyste ham et fuldt ran til for en hest, han har frataget ham og bortført, og begærede opkrævelse af sandemændene

26/2 1678.

** Las Bertelsen i Serup lod fordele efterskrevne for gæld

5/3 1678.

** Johan Voss på Vinderslevgård på hans herres vegne et vidne. Anders Christensen og Niels Sørensen i Nisset beklagede, at de er indført forkert i matriklen for 6 tdr 5 skpr hartkorn bondeskyld, endskønt de ikke bruger videre end deres gårdmænd, og Jens Sørensen og Niels Jensen i Nisset, som boer med dem i gården, vidnede, at Anders Christensen og Niels Sørensen ingen særjord har for den skyld, de er indført i matriklen for, idet de boer 4 mænd i gården, og de bruger hver en 4.part af samme gård, og Jens Sørensen, der mindes 50 år, vidnede, at de 6 tdr 5 skpr rug er en bondeskyld, som sl Hans Worm i Hårup har givet til mageskifte med kronen. andre, som mindes mange år, vidnede det samme

(106)

** Johan Voss et vidne. Hans Lassen i Mausing beklagede sig over, at han både i Silkeborg jordebog og matriklen er indført for 2 tdr 2 skpr 2 fdk 1 alb hartkorn, som skulle være særjord, hvorefter efterskrevne vidnede, at han ingen særjord har i brug

(107)

12/3 1678.

(ingen begærede noget beskrevet)

19/3 1678.

** Henrik Andersen i Gravballe stævnede Anders Knudsen i Nisset imod dom, for han ulovligt er rømt fra det værested sst, han påboer uden lovlig opsigelse, samt for noget kvindfolk, han i sit ægteskab har besovet, og som har beskyldt ham, hvorfor han bør have sit fæste forbrudt og for det andet forbrudt sin boeslod. opsat 6 uger

** Christen Sørensen i Borup et afkald. Niels Jensen i Borup på en KM rytter Morten Falcks vegne gav Christen Sørensen afkald for den arv, hans hustru Anne Sørensdatter er tilfaldet efter hendes far sl Søren Christensen og mor Mette Jensdatter, som begge boede og døde i Borup, og gav ham kvit og fri for al videre tilkrav

(108)

26/3 1678.

** Johan Voss på Vinderslevgård på hans herres vegne stævnede Jens Sørensen i Lemming og hans hustru Maren Jensdatter Rasmus Knudsen i Nisset og hans steddatter Anne Christensdatter med flere imod dom for lejermålsbøder. sagen blev opsat 6 uger

(109)

** borgmester Mads Poulsen til Tvilum hans fuldmægtig Jens Nielsen stævnede hans tjenere i Serup for resterende kornlandgilde og anden restants samt stedsmål og husbondhold efter fremlagte restants, der iblandt Peder Mortensen og Mads Nielsen i Resdal for en staldfærdig okse eller 10 rdl husbondhold, og Peder Jensen Poul Jensen og Christen Lassen i Serup for stedsmål. dom: de bør betale inden 15 dage

(111)

** hr Mads Bering i Kragelund et afkald. Anders Iversen, KM skovrider i Funder, lod læse og påskrive efterskrevne fuldmagter 1: Jens Nielsen Dyberg, præst til Snejbjerg og Tørring kirker, på hustru Maren Staffensdatters vegne giver afkald for arv efter hendes sl mor Kirsten Mikkelsdatter, som boede og døde i Kragelund præstegård, undtagen den anpart, der tilkommer hende i den bondegård i Serup, som hr Mads Bering og sl Kirsten Mikkelsdatter ejede, som er den 8.part af samme gård. 2: Christen Mikkelsen, forpagter på Tandrup, på hustru Dorete Lauridsdatters vegne giver afkald for hendes arv efter hendes mor sl Kirsten Mikkelsdatter. 3: Laurids Jacobsen i Kjærup i Janderup sogn på hustru Kirsten Lauridsdatters vegne giver afkald for hendes arv efter hendes sl mor Kirsten Mikkelsdatter. 4: Hans Pedersen, som værge for sl Anne Lauridsdatters datter Karen Christensdatter giver på hendes vegne afkald for arv efter hendes sl mormor, med undtagelse af den gård i Serup, som Niels Christensen påboer, som endnu ikke er skiftet fællesarvingerne imellem, og nu gav Anders Iversen efter fuldmagterne hr Mads Bering i Kragelund afkald for arv efter sl Kirsten Mikkelsdatter, som boede og døde i Kragelund præstegård

(114)

2/4 1678.

(var 3.påskedag, derfor blev ting holdt den næste søgnedag)

3/4 1678.

** Jens Lauridsen i Abildskov lod fordele efterskrevne i Funder sogn for stedsmål og kirkekorn

9/4 1678.

** Hans Carstensen på sl Christian Fischers enke og arvingers vegne stævnede alle, der opholder sig på deres gods imod dom anlangende resterende skyld landgilde arbejdspenge oldengæld og alt andet. sagen blev opsat 14 dage

(115)

** Hans Carstensen stævnede Silkeborg tjenere i Hids herred, at da de er stævnet til i dag 14 dage for at høre restantsen læst, så de kunne vide, hvad hver især var skyldig, så advarede ham dem om at møde, og hvis de ville vide det forinden, så kunne de søge ham på slottet, hvor de kunne få det at vide

(116)

16/4 1678.

** læst KM forordning om bededagene

23/4 1678.

** Søren Nielsen i Gødvad et afkald. Anders Nielsen i Gødvad gav hans stedfar Søren Nielsen afkald for al den arv, han kunne tilfalde efter sin sl far Niels Rasmussen, som boede og døde i Gødvad

** Johan Voss, forvalter på Vinderslevgård, på oberst Rantzaus vegne stævnede samtlige hans tjenere i Lemming sogn og Mausing by imod dom for resterende gammel og ny resterende skyld og landgilde arbejdspenge oldengæld stedsmål og andet. sagen blev opsat 14 dage

(117)

** Johan Sørensen i Resendal lod fordele efterskrevne for resterende korn til Resenbros vedligeholdelse

** Henrik Borchers, ridefoged til Silkeborg, et vidne. efterskrevne mænd var 27/3 1677 forsamlet i sl Anders Mortensen, som boede og døde i Gødvad, hans efterladte bo for at registrere vurdere og skifte hans midler imellem hans efterladte hustru Johanne Poulsdatter og den sl mands og hendes børn, Poul Andersen og Mette Andersdatter. registrering og vurdering og fordring af bortskyldig gæld. udlæg for gæld. Anders Nielsen, som har fæstet halvgården, havde annammet det gods, som ikke er udlagt til de første kreditorer, og lovede at kontentere og betale husbonden

(119)

** Henrik Borchers på Silkeborg et vidne, at efterskrevne mænd vidnede, at de 27/3 1677 var forsamlet i sl Morten Andersens bo i Gødvad til skifte mellem hans hustru Margrete Andersdatter og deres børn Niels Mortensen og Johanne Mortensdatter. registrering og fordring af og udlæg for bortskyldig gæld. Christen Simonsen i Gødvad, som har fæstet samme 4.gård, annammede det, som ikke var udlagt til kreditorerne, og lovede at betale husbonden

(121)

** Hans Carstensen på Silkeborg på hans principals vegne med 14 dages opsættelse stævnede samtlige, der opholder sig på godset, for dom anlangende resterende skyld landgilde efter fremlagte restants, og da de bekendte, at de intet deraf havde betalt, blev der afsagt dom: de bør betale inden 15 dage

(129)

30/4 1678.

** Henrik Andersen i Gravballe KM skovrider med 6 ugers opsættelse stævnede Anders Knudsen i Nisset imod dom, for han ulovlig er rømt fra det værested, han påboer, uden opsigelse, og for den andet for et kvindfolk, han har besovet i hans ægtestand, som har sigtet ham for hendes barnefar, og fremlagde tingsvidne 19/2, hvorefter der blev afsagt dom: han har forbrudt sit fæste, og for lejermål i hans ægteskab, at straffes af hans yderste formue, eller at lide på kroppen, hvis han ingen midler har

(131)

7/5 1678.

** Henrik Borchers på Silkeborg et syn. synsmænd hjemlede, at de var til syn på sl Jens Pedersen, barnfødt i Elling, hans døde legeme på Funder mark, hvor der lå et stykke egeklov over hans ansigt, som havde trykket pandebenet ind, og der lå en væltet vogn ved hans side. varsel til Peder Jensen i Elling

** Henrik Borchers på Silkeborg med lysningsseddel af Viborg landsting angående en person Jens Pedersen, født i Elling, hans død og bane, og begærede 1.kald på sandemændene for at tove, hvad er blevet ham til bane. varsel til Peder Jensen i Elling og hans hustru Johanne Sørensdatter

(132)

** Henrik Borchers, ridefoged til Silkeborg, på grev Otte Rantzau til Avnsbjerg hans vegne stævnede Jens Nielsen i Bøglund og Tomas Christensen sst imod dom for resterende skyld og landgilde efter den fremlagte restants for årene 1669 til 1677, og begærede dom, som lød: de bør betale inden 15 dage


(133)

** Johan Voss på Vinderslevgård med 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne imod dom for lejermålsbøder og fremlagde en attest med fortegnelse over de lokkede kvinder, som har taget åbenbar skrifte i Lemming sogns menighed, nemlig Else Sørensdatter, som udlagde Jens Sørensen sst, Johanne Pedersdatter, som udlagde Søren Salmandsen, Johanne Sørensdatter, som udlagde Mads Jacobsen, Kirsten Ludvigsdatter, som udlagde en rytter Søren Sørensen, Kirsten Tomasdatter, som udlagde en karl af Linå Jens. Lemming præstegård 13/2 1678 Mandrup Christoffersen, samt fremlagde endnu en attest af samme, at Jens Sørensen Kærgård i Lemming og hans ægte hustru Maren Jensdatter har taget åbenbar skrifte, for hun imod ordinantsen skal være blevet for tidligt frugtsommelig, og fremlagde et tingsvidne 19/2, og derefter blev afsagt dom: de bør betale deres lejermålsbøder

(135)

14/5 1678.

** Johan Voss et skovsyn. synsmænd afhjemlede syn på Lemming og Nisset skove for hvad, der er hugget siden sidste syn. varsel til Niels Rasmussen skovfoged og sl Christen Lauridsens enke Karen Mikkelsdatter samt selvejerbønderne

(136)

** Johan Voss lod afhjemle syn på sl Christen Lauridsens gård i Lemming for dens brøstfældighed

** Johan Voss stævnede alle ejendomsbønder i Lemming sogn, som besidder general Rantzaus gods, imod dom, for de har hugget træ i deres selvejerskove og ikke har ladet dem det forevise efter forordningen. sagen blev opsat 6 uger

(137)

22/5 1678.

** Christen Christensen på Urup, forrige fuldmægtig på Silkeborg, fremlagde restants på resterende landgilde og arbejdspenge af Christian Fischers gods i Silkeborg amt fra 1661 til 1675. indvendinger fremføres. varsel til alle sl Christian Fischers bønder tjenere og enker

(140)

** Henrik Borchers på Silkeborg 2.kald på sandemændene at gøre deres tov om sl Jens Pedersen, barnfødt i Elling, hans bane

** Henrik Borchers på Silkeborg stævnede efterskrevne imod dom for deres gæld efter fremlagde opskrift. sagen blev opsat 6 uger

(141)

** Henrik Henriksen Borchers på Silkeborg gav tilkende, at da han havde været betroet af opkræve landgilde kontributioner og andet af sl Christian Fischers tjenere, så tilbød ham den kvittering for det, de havde leveret på slottet, såfremt de ikke havde en kvittering. varsel til hver mand i efterskrevne sogne

28/5 1678.

** Johan Voss på Vinderslevgård et vidne, at Peder Andersen ladefoged sst og Jens Nielsen i Vinderslev budfoged vidnede, at Anders Andersen Lysdal i Vinderslev 7/3 sidst afvigte rømte af den gård i Vinderslev, han påboede, og siden ikke svaret til hovarbejde eller befattet sig med gårdens avl, hvilket er blevet gjort af de andre husbondens tjenere, hvilket de bevidnede

(142)

4/6 1678.

** Henrik Borchers på Silkeborg 3.kald på sandemændene for at gøre deres tov om sl Jens Pedersen, født i Elling, hans bane og livslagt. stævning til navng sandemænd

(143)

** Henrik Borchers på øvrighedens vegne tilbød Niels Nielsen Ladegård i Funder hans hustru hjælp og forsvar, om den klage kunne findes sandfærdig, hun havde klaget på Jens Rasmussen sst, at han skulle have slået hendes mand på vejen fra Skive marked, men da vidnerne var forhørt, og intet kunne fornemmes, at klagemålet kunne stå til at bevise, fik sagen bero, som hun også selv begærede

** Johan Voss, forvalter på Vinderslevgård, med opsættelse 23/4 stævnede husbondens tjenere i Lemming sogn og Mausing by imod dom for gammel og ny resterende landgilde arbejdspenge oldengæld og andet efter fremlagt afregning og restants, og begærede dom: de bør betale inden 15 dage

(146)

** Henrik Borchers på Silkeborg på Barbara Gundesdatter i Grønbæk hendes vegne stævnede Anne Jensdatter i Asmildgård og hendes søn Peder Andersen imod dom for 6 sld, som de skyldte hendes sl husbond og hende, og som er tilfaldet hende på skifte. opsat 6 uger

11/6 1678.

** Johan Voss, forvalter på Vinderslevgård, spurgte hans husbonds tjenere i Mausing by, hvor meget de havde givet i månedlig skat fra 1/7 1675 til 1/1 1677, som de besvarede, der iblandt Las Nielsen og Jens Lauridsens enke Gertrud Pedersdatter, at de gav 4 1/2 mk af deres gård, og Hans Jensen af sl Peder Knudsens gård gav 5 mk, og Johan Voss fremlagde følgende ekstrakt af matriklen, og gav til kende, at der var blevet 11 sk månedlig tilovers af indtægten, hvorfor efterskrevne fik forlindring. derefter vidnede bymændene om, hvad de havde givet i månedlige kontributioner, og Johan Voss gav tilkende, at han havde givet mere ud for Mausing by, end han havde oppebåret, så efterskrevne har haft forlindring, hvorefter bymændene vidnede om, hvad de havde givet i kornskat, og Johan Voss gav tilkende, at efterskrevne havde haft forlindring, og Knud Mouridsen i Mausing fremæskede lægdssedlen, hvorefter skattekornet blev krævet, og Johan Voss svarede, at han havde den og spurgte ham, om han nogen sinde havde brugt hårdhed mod ham med hug eller slag, hvortil Knud Mouridsen svarede nej

(149)

** Johan Voss på Vinderslevgård et vidne, at Knud Mouridsen i Mausing bekendte, at han 8/4 af ubesindighed og hans hoveds svaghed havde skrevet en klage til hans herskab over Johan Voss, som han ikke kunne bevise, og nu bad han ham af kristen medlidenhed og for hans svagheds skyld ville forlade ham, og Johan Voss tilgav ham

(150)

** Laurids Andersen i Resendal et afkald. Peder Andersen i Skellerup på sin hustru Anne Andersdatters vegne gav hendes bror Laurids Andersen afkald for den arv, som er tilfaldet hende efter hendes far sl Anders Rasmussen og mor sl Kirsten Nielsdatter, som boede og døde i Resendal, dog undtagen hendes anpart i selvejer ejendom og bondegods, og gav ham fri for videre tilkrav

** Johan Voss forvalter på Vinderslevgård tingsvidne efter skifte efter sl Christen Lauridsen i Lemming. efterskrevne vurderingsmænd vidnede, at de 29/5 var forsamlet i Lemming til skifte efter sl Christen Lauridsen, som boede og døde sst, imellem hans efterladte enke Karen Mikkelsdatter med hendes lovværge Mikkel Sørensen og den sl mands arvinger nemlig hans mor Maren Christensdatter med hendes lovværge Jens Lauridsen og den sl mands søskende nemlig Morten Lauridsen i Nisset Hans Lauridsen i Lemming Jens Lauridsen i Abildskov Elle Lauridsdatter Maren Lauridsdatter i Skellerup Maren Lauridsdatter i Nisset, hver med sin lovværge sl Kirsten Lauridsdatter, som boede og døde i Lemming, hendes børn Laurids Jensen Jens Jensen Maren Jensdatter med lovværge og ældste bror Laurids Jensen i Nisset, hvorefter boet blev registreret og vurderet til 143 rdl. fordring af og udlæg for bortskyldig gæld. lodkast mellem enken og den sl mands arvinger om efterskrevne to lodder, som boets gods og formue er delt i

(154)

18/6 1678.

(i dag begærede ingen noget beskrevet)

25/6 1678.

(ingen flere mødte og ingen begærede noget beskrevet)

3/7 1678.

(155)

(i dag begærede ingen noget beskrevet)

9/7 1678.

** Henrik Borchers på Silkeborg med 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne imod dom for deres gæld til ham efter opskrift, og fremlagde dom 17/5 1676 angående gælden, og der blev afsagt dom: de bør betale inden 15 dage

(156)

** Henrik Borchers på Silkeborg på hans principals vegne 3.ting lovbød al den ulovlige sæd, som kan være sået i Silkeborgs bønder i Hids herred deres jord, og forbød alle at befatte sig dermed, og tilbød frøgæld af hvad slags korn, der være kan

** Niels Jensen i lille Tollund på hans husbonds vegne med opsættelse 22/5 stævnede husbondens tjenere i Engesvang Skygge Rævshale og Kragelund imod dom for resterende skyld og andet, og fremlagde en underskrevet restants, og begærede dom, som lød: de indstævnede bør betale deres restants inden 15 dage

(158)

** Niels Jensen i lille Tollund på husbonds vegne gav tilkende, at da husbondens skovspart ved Kragelund forhugges og ødes, ham til største skade, så forbydes alle at hugge træ i skovsparten, uden de har det i husbondens minde

** Niels Jensen i lille Tollund 3.ting aflyste og lovbød al ulovlig sæd, som kan være sået i hans husbonds tjeneres jord i Kragelund sogn, og alle forbydes at befatte sig dermed, og desuden advarede han husbondens tjenere at yde deres smørlandgilde inden skt Olufsdag

(159)

16/7 1678.

** Niels Simonsen i Nebel lod fordele Peder Ibsen i Nisset for 10 mk og Palle Pedersen sst for 3 mk, og de 6 høringe gjorde deres tov

** Hans Lauridsen i Lemming og Morten Lauridsen i Nisset et afkald. Laurids Jensen og Jens Jensen, barnfødt i Lemming, og deres bror Laurids Jensen i Nisset på hans søster Maren Jensdatters vegne gav deres morbrødre afkald for den arv, som Laurids Jensen Jens Jensen og Maren Jensdatter, barnfødt i Lemming, er arveligt tilfaldet efter deres far sl Jens Lassen og mor sl Kirsten Lauridsdatter, som begge boede og døde i Lemming, og de gav dem kvit for videre tilkrav

(160)

** Karen Mikkelsdatter, sl Christen Lauridsens enke, i Lemming et afkald, som hendes søn Mikkel Sørensen tog beskrevet. Hans Lauridsen i Lemming og Morten Lauridsen i Nisset på egne og to søstre Elle Lauridsdatter og Maren Lauridsdatter i Skellerup deres vegne Mads Rasmussen i Nisset på hans hustru Maren Lauridsdatters vegne og sl Christen Lauridsens søster sl Kirsten Lauridsdatter, som boede og døde i Lemming, hendes børn, som gav afkald for den søsterlod, de på mors vegne kunne tilkomme, nemlig Laurids Jensen og Jens Jensen i Lemming på deres egne vegne og Laurids Jensen i Nisset på hans søster Maren Jensdatters vegne gav Karen Mikkelsdatter afkald for den arv, de kunne tilfalde efter hendes sl mand deres bror og morbror Christen Lauridsen, som boede og døde i Lemming, og de takkede hende godt for god og rigtig betaling

(161)

23/7 1678.

** Niels Gregersen i Holm 3.ting lod fordele for tiendekorn, han har lovet for Serup sognemænd for

30/7 1678.

** Las Bertelsen i Serup lod fordele efterskrevne for korn og brændsvin, de er skyldig til Serup kirke, da han var kirkeværge

** Las Bertelsen i Serup stævnede Anders Pedersen Smed i Serup imod dom for 13 sld stedsmål af Serup kirkes tiende på egne og en del Serup sognemænds vegne, som kirkeværgerne har ført kirken til indtægt, men de ikke har betalt. sagen blev opsat 1 måned

(162)

6/8 1678.

** Niels Gregersen i Holm stævnede hver mand i Serup sogn og Holms mølle imod dom for 45 dlr, af hver helgård 6 dlr, som han mente de burde betale. sagen blev opsat 14 dage

** Henrik Borchers, ridefoged til Silkeborg, stævnede Niels Christensen Kirkegård i Sinding imod dom. sagen blev opsat 14 dage

13/8 1678.

(163)

** Niels Jensen i lille Tollund stævnede alle hans husbonds tjenere i Kragelund sogn imod dom for deres smørlandgilde. opsat 14 dage

** Henrik Borchers til Silkeborg et skiftebrev. efterskrevne vurderingsmænd vidnede, at de i onsdags var forsamlet i sl Christen Andersens bo i Abildskov for at registrere og skifte den sl mands bo imellem hans enke Anne Lauridsdatter med lovværge Jens Jørgensen i Funder og den sl mands datter Anne Christensdatter, som ingen vidste hvor var, og da blev boet vurderet som følger. tilstående og bortskyldig gæld, der iblandt børnegods til lille og største Maren Pedersdatter, der begge tjener i Tollund, som deres sl farbror Christen Andersen var værge for efter en opskrift af 18/6 1662, samt gæld til Peder Sørensen Møller og hans bror Jens Jørgensen. udlæg for gæld

(165)

** Henrik Borchers. Poul Rasmussen i øster Bording lyste for hans lovmål for nogen, som slog og afførte afgrøden af en eng, som ligger til hans og hans gårdmænds gård

20/8 1678.

** Anders Pedersen Smed i Serup lod fordele efterskrevne af Serup sognemænd for stedsmålspenge, de er skyldig til Serup kirke

** Niels Gregersen i Holm, herredsfoged i Gern herred birkefoged og skriver til Tvilum birketing, med 14 dages opsættelse stævnede efterskrevne mænd i Serup sogn imod dom, anlangende en sum penge, som han først har kautioneret for og siden måtte betale til superintendanten over Århus stift for tiendeafgift af Serup sogn, og fremlagde kvittering på summen samt opskrift på dem, der resterer med tiendekorn, og begærede dom, som lød: de bør betale inden 15 dage

(167)

** Henrik Borchers, ridefoged til Silkeborg, på regimentsskriverens vegne med opsættelse 6/8 stævnede Niels Christensen Kirkegård i Sinding imod dom efter regimentsskriverens brev, at da han ikke har svaret sine afgifter til KM i 2 år, og der er ringe udsæd at svare af indeværende år, så bør han arresteres til doms påkendelse af boets middel og tilstand, og han bør tiltales for hvad, han resterer med for 76-77 samt for gårdens brøstfældighed. på spørgsmål svarede Niels Christensen Kirkegård, at han ingen kaution kunne bekomme, hvorefter Henrik Borchers begærede dom, som lød: han har forbrudt sit fæste, og han bør skaffe kaution eller kautionere for sig selv

(169)

27/8 1678.

** Johan Voss, forvalter på Vinderslevgård, lod afhjemle syn på Engbro, hvor 2.parten af bullene var borte, og af de tilbageblevne var meste parten i stykker, så der behøvedes 6 tylter bul 3 fingre tykke 1/2 alen brede samt 18 rækketræer 6 alen lange 3 fingre tykke. varsel til hver mand i efterskrevne sogne

** Johan Voss forvalter på Vinderslevgård lod læse og påskrive et tingsvidne 26/4 1670 anlangende Engbros reparation, og gav tilkende, at Serup Lemming Sejling Balle Sinding sogne og Mausing by af Arilds tid har været deputeret at holde Engbro ved lige, hvorefter der blev udmeldt 2 mænd af hvert sogn til at taksere, hvad enhver kan komme til at udgive til broens reparation, som efter at have rådført sig med hverandre, og alting vel overvejet, satte det således, at hver, som har vogn og heste i de 5 sogne skal udgive 8 sk danske

(170)

3/9 1678.

** Morten Poulsen i vester Bording stævnede Søren Terkelsen, nu boende i øster Bording, imod dom anlangende 10 sld efter hans obligation. sagen blev opsat 4 uger

(171)

10/9 1678.

** Las Bertelsen i Serup med opsættelse 30/7 stævnede Anders Pedersen Smed i Serup imod dom for 13 sld, som han er skyldig af stedsmål af Serup kirkes tiende på egne og en del Serup sognemænds vegne, som kirkeværgerne har betalt, og fremlagde Serup kirkes bog, hvorefter der blev afsagt dom: han bør betale inden 15 dage

(172)

17/9 1678.

** Johan Voss, forvalter på Vinderslevgård, et syn. synsmænd afhjemlede deres syn på Engbro, som var færdiggjort med ny egebul med videre, så den kan stå for et fuldt syn, men af vaserne østen Engbro var 44 alen slet øde, så ingen kunne ride eller køre derover. varsel til enhver i efterskrevne sogne

(173)

** Christen Gundesen i Svostrup på hans far Gunde Gjordsen i Alling mølle et vidne og fremlagde en missive til Gunde Gjordsen fra Peder Jacobsen i Viborg, fordum skriver og ridefoged på Silkeborg, dateret 24/10 1660 angående en stud, han skal have drevet op til Viborg, og dernæst vidnede Peder Sørensen i Levring, at for 18 år siden tjente han i Alling mølle, og han drev studen til sl Peder Jacobsen i Viborg, men han skulle ingen betaling for studen have med hjem, den skulle stå, til de taltes ved. varsel til Daniel Friederich apoteker i Viborg

(174)

24/9 1678.

** læst KM forordning anlangende korn okse og flæskeskat

** Johan Voss på Vinderslevgård en oldentaksering. efterskrevne synsmænd hjemlede, at de havde synet og takseret i Lemming og Nisset skove hvad olden, der kunne være på træerne dette år

** Hans Carstensen, forvalter på Silkeborg, fremlagde en fortegnelse på det, efterskrevne skylder sl Christian Fischers enke og arvinger

(175)

7/10 1678.

(176)

** Peder Jensen i Allinggård et afkald. Jens Jensen Bach i Ris Peder Jensen Smed i Hinge og Jens Jensen Kongensgård i Grønbæk på hans brordatter Maren Lasdatter, barnfødt i Kongensgård, hendes vegne, som han er formynder for gav Peder Jensen afkald for den arv, som Jens Jensen og Peder Jensen Smed er arveligt tilfaldet efter deres sl mor Mette Jensdatter, som boede og døde i Allinggård, og den arv, Maren Lasdatter er tilfaldet efter hendes mormor førnævnte sl Mette Jensdatter, og bekendte at have annammet og oppebåret fyldest og fuld værd for samme arv, og gav ham fri for videre krav

** Peder Pedersen i Engesvang til 3.ting lovbød den halve part af alt det selvejer bondegods og ejendom, som tilhører ham i Engesvang. varsel til Christen Andersen i Stenholt og hans hustru Maren Pedersdatter og Niels Pedersen og Anne Pedersdatter sl Christen Mikkelsens samt Peder Pedersen Baltser Pedersen Anne Pedersdatter

(177)

** Henrik Borchers ridefoged til Silkeborg. efterskrevne synsmænd hjemlede, at de var til syn til efterskrevne skove til Silkeborg, at syne hvad der kunne være hugget siden sidste syn for et år siden. varsel til efterskrevne skovfogeder og andre

(179)


** Anders Pedersen i Balle og Christen Nielsen sst. efterskrevne vidnede, at ved midnatstid 2 uger før skt Mikkelsdag har gud aller mægtigste tilladt at en ild er opkommet, og ingen ved endnu hvoraf, og i elendige måde ganske opbrændte de fattige mænds hus og gård, både isterad med al deres formue lade med korn hø og foder og fæhus med al deres fæmon, så de aldeles intet beholdt, men med livsfare reddede livet, så de er kommet i armod og må søge gode mennesker, som af kristen medlidenhed ville hjælpe i Jesu navn. gud bevare os alle fra sådan ulykke

(180)

8/10 1678.

(i dag gik intet beskrevet)

15/10 1678.

(intet gik beskrevet)

22/10 1678.

(ingen begærede noget beskrevet)

29/10 1678.

** Hans Carstensen på Silkeborg stævnede samtlige sl Christian Fischers arvinger angående en dom, han agter at forhverve over Silkeborgs tilliggende tjenere i Hids herred for hvad, de kunne være skyldig, mens han har været betroet tjenesten på Silkeborg og stævnede samtlige Silkeborgs tilliggende tjenere imod dom anlangende restants fra 1675 til 1678 efter fremlagte specifikation, og fremlagde en restants, som er indført 10/4 1677 på (35a-40b) samt en restants for 1677, og indført 23/4 1678 på (121b-128) og fremlagde dommene, hvori restantserne er indført, først 23/5 1676, hvori bønderne dømmes til at betale restantsen, samt en dom 10/4 1677 hvori bønderne dømmes til at betale, og en dom 23/4 1678 hvor de ligeledes dømmes til at betale og et tingsvidne 24/9, hvori Hans Carstensen fremlægger en restants, og han fremlagde tingsvidne 9/4 1678, hvorefter Hans Carstensen begærede dom, som lød: de indstævnede bønder bør betale deres restants inden 15 dage

(190)

** Niels Christensen i Ebstrup 3.ting lovbød al den lod del ret og rettighed, hans hustru Boel Lasdatter er berettiget og arveligt tilfaldet efter hendes far sl Las Pedersen og mor sl Mette Pedersdatter i den østerste halvgård i Sejling, som hendes bror sl Peder Lassen påboede og fradøde. varsel til Las Jensen i Sejling Søren Jensen Villum Pedersen og hans hustru Kirsten Jensdatter Anne Pedersdatter Kirsten Pedersdatter og Peder Lauridsen i Gødvad

** Peder Christensen i Sejling 3.ting lovbød al den lod del ret og rettighed, som han er arveligt tilfaldet, i den halve bondegård i Ebstrup, som hans far sl Christen Bonde og mor Mette Nielsdatter tilforn har ejet og påboet, så vidt han efter dem og hans sl søster Anne Christensdatter er arveligt tilfaldet. varsel til Peder Christensen i Sejling

(191)

** Knud Nielsen i Vinderslev på Johan Voss på Vinderslevgård hans vegne lod fordele efterskrevne for de penge, de er ham skyldig, som de er tillagt at give ham for Engbro, han har ladet reparere

5/11 1678.

** Christen Simonsen i Engesvang et skøde. Peder Pedersen i Engesvang og hustru Anne Pedersdatter solgte og skødede til sin svoger Christen Simonsen og hans hustru Anne Pedersdatter den halve part af det selvejer bondegods, som tilhører ham i Engesvang

(193)

** Niels Villumsen i Serup et skøde. Las Jespersen i Serup solgte og skødede fra sig og hustru Anne Sørensdatter og til Niels Villumsen og hans hustru Maren Christensdatter den halve part af den halve gård i Serup, som Las Jespersen og Anne Sørensdatter har påboet, og nu for alderdom og skrøbelighed afstår

(194)

** Niels Bonde i Ebstrup et skøde. Peder Christensen i Sejling solgte fra sig sin hustru og arvinger til sin bror Niels Christensen Bonde i Ebstrup hans hustru og arvinger den lod og del, han er arveligt tilfaldet i den halve bondegård i Ebstrup, som hans far sl Christen Bonde og mor Mette Nielsdatter tilforn påboede, både efter dem og efter hans søster sl Anne Christensdatter

(195)

** Peder Christensen i Sejling et skøde. Niels Christensen Bonde i Ebstrup og hustru Boel Lasdatter solgte og skødede til hans bror Peder Christensen i Sejling den lod og del, hans hustru er berettiget og arveligt tilfaldet efter hendes sl far Las Pedersen og mor sl Mette Pedersdatter i den østerste halve bondegård i Sejling, som hendes sl bror Peder Lassen påboede og fradøde

(196)

12/11 1678.

(ingen begærede noget beskrevet)

(197)

19/11 1678.

(ingen begærede noget beskrevet)

26/11 1678.

** Peder Jensen i Sejling. vurderingsmænd vidnede, at de 2/11 vurderede den ringe armod, førnævnte Peder Jensens far sl Jens Pedersen i Sinding efterlod, og det i samme dag og time, som gud bortkaldte den sl mand, og da fandtes efterskrevne, så sønnen måtte bekoste begravelsen, og andre vidnede, at Peder Jensen da kastede nøglen på hans sl fars grav og vedersagde arv og gæld, som han nu for retten gentog

(198)

3/12 1678.

** Henrik Borchers, ridefoged til Silkeborg, på hans husbonds vegne stævnede alle Silkeborgs tilliggende tjenere imod dom for resterende skyld landgilde arbejdspenge og andet. opsat til 1.tingdag efter jul

10/12 1678.

(ingen begærede noget beskrevet)

17/12 1678.

(199)

** Christen Andersen i øster Kejlstrup på øvrighedens vegne stævnede menige Svostrup sognemænd imod dom for restants. sagen blev opsat til 1.tingdag efter jul

** samme stævnede Elle Andersdatter i Svostrup og menige Svostrup folk anlangende slagsmål, som skete i Christen Pedersens gård i Svostrup, som øvrigheden vil have bevist, hvorledes det gik til

24/12 1678.

(i dag begærede ingen noget beskrevet)

(200)

** tingbogens autorisation 1679

** herredsfoged skriver tinghører ransnævninge

7/1 1679.

(kom ingen folk til ting og var ganske intet at bestille)

14/1 1679.

(i dag gik intet beskrevet)

21/1 1679.

(201)

** Jens Pedersen i Balle begærede den sag opsat 14 dage anlangende Henrik Borchers restants og andre sager for Silkeborg

28/1 1679.

** Henrik Borchers på Silkeborg. Sidsel Christensdatter af Sinding beskyldte Søren Jensen Dalsgård i Sinding for hendes rette barnefar, og Anne Jensdatter af Sinding beskyldte en karl Søren Nielsen, som tjente i Hestlund, og nu i Gellerup, hvor han skal være født, for hendes rette barnefar

** Laurids Nielsen i Balle om skade af ildebrand. efterskrevne vidnede, at ved midnatstid lørdag nat brændte hans isterad med al hans formue og middel og fæhus med fæmon, men laden blev reddet, men korn og hø blev slet fordærvet at vand, som blev slået derpå for ildens skyld, så han er kommet i armod og må besøge godtfolk om hjælp

(202)

4/2 1679.

** Henrik Borchers, ridefoged til Silkeborg, ned opsættelse 3/12 stævnede alle Silkeborgs tilliggende tjenere og særdeles skovfogederne imod dom, anlangende ulovlig skovhugst vindfælder og kulmiler, som skovfogederne bør stå til rette for og svare til, og fremlagde synsvidne, som er indført på (117-118), hvorefter der blev afsagt dom: enhver af skovfogederne bør stå til rette for hvad, der er hugget i enhver sin tilsynsskov, men belangende selvejerne tør herredsfogeden sig ikke understå at påkende, undtagen Laurids Andersen i Resendal, så vidt den forbrudte lod angår, men kulmiler og vindfælder bør skovfogederne forklare og stå til rette for

(203)

12/2 1679.

(samme dag var intet at forrette)

18/2 1679.

(i dag gik intet beskrevet)

25/2 1679.

(204)

** Iver Tomasen i Gødvad lod fordele efterskrevne for kirkekorn

** Christen Christensen i Sinding et vidne. efterskrevne vidnede, at 1677 slog de høet til den øde halvgård hos Peder Lassen i Sinding og indførte det i hans lade, men 1678 slog han det selv og førte det til sin lade

4/3 1679.

** Peder Hammel i Allinggård bød sig i rette, da han var stævnet, om nogen havde noget at tiltale ham for

11/3 1679.

** Henrik Borchers, ridefoged til Silkeborg, på husbondens vegne. da Jens Nielsen Ulv i Funder har forseet sig imod hans husbonds folk, som det ikke anstår sig nogen ærlig mand, som han også for retten tilstod og bad om nåde, så har husbonden denne gang efterladt det, og Jens Nielsen forpligtede sig til at leve som en skikkelig ærlig dannemand, og hvis noget klagemål over ham kunne bevises, da uden modsigelse at straffes til Bremerholm

(205)

** Jens Pedersen i Balle på hr Anders Lauridsens vegne i Gødvad lod fordele Anne Jensdatter i Anneksgården i Balle for brændsvin Maren Poulsdatter for samme og Jens Rytter Jens Rask for nannest

18/3 1679.

(i dag gik intet beskrevet)

26/3 1679.

(206)

** Niels Gregersen, ridefoged til Avnsbjerg, hans visse bud Jens Jørgensen i Teglgården stævnede Niels Jensen Niels Mortensen Mads Jensen Peder Nielsen i Vallerbæk imod dom for det, de er husbonden skyldig efter fremlagte restants, hvorefter der blev afsagt dom: de bør betale deres restants inden 15 dage eller lide nam eller dele

(207)

1/4 1679.

** øvrigheden på Silkeborg stævnede alle tjenere til Silkeborg imod dom for gammel og ny restants og gæld til deres husbond. da ingen var mødt, blev sagen opsat 6 uger

8/1 1679.

** øvrigheden på Silkeborg stævnede hver mand imod dom, men da ingen var mødt, blev sagen opsat 5 uger

15/4 1679.

** Peder Mortensen i Resdal lod fordele Søren Ibsen i Resdal for 2 sld, Niels Hinge i Serup for 1 sld for bispens tiendekorn

(208)

** Las Bertelsen i Serup stævnede menige Serup sognemænd imod dom for kirkekorn af den gård, Niels Svendsen frarømte. sagen blev opsat 1 måned

23/4 1679.

29/4 1679

(kom ingen folk til ting og blev intet beskrevet)

6/5 1679.

** Mads Rasmussen i Nisset lod fordele efterskrevne mænd i Lemming sogn for kirkekorn til Lemming kirke

(209)

** Johan Voss, forvalter på Vinderslevgård, på hans herres vegne lod læse og påskrive efterskrevne restants

(210)

13/5 1679.

** Daniel Fischer til Silkeborg på hans egne og medinteresseredes vegne med 6 ugers opsættelse stævnede samtlige Silkeborgs bønder og tjenere imod dom for gammel og ny restants og gæld til husbonden, efter efterskrevne underskrevne restants, hvorefter der blev afsagt dom: enhver bør betale sin skyldighed med den anvendte omkostning inden 15 dage

(217)

** Tomas Madsen ved Funder kirke et afkald. Niels Nielsen Skov i Funder gav hans svoger førnævnte Tomas Madsen afkald for den arv, som Niels Nielsen Skov kunne tilfalde efter hans datter Tomas Madsens hustru sl Kirsten Nielsdatter, som boede og døde ved Funder kirke, og han takkede ham godt for godt skifte

(218)

20/5 1679.

(i dag gik intet beskrevet)

27/5 1679.

** Caspar Sørensen Skomager i Mausing et afkald. Christen Nielsen Degn i Lemming på sine egne og på Karen Christensdatter Villum Sørensens hustru i Viborg, Niels Nielsen i Lemming og Laurids Nielsen i Serup deres vegne gav Caspar Nielsen Skomager afkald for den arv, de arveligt kunne tilfalde efter Caspar Sørensen Skomagers sl hustru Boel Christensdatter, som boede og døde i Mausing

** Henrik Andersen i Gravballe lod læse og påskrive et brev, at der 6/11 er sluttet ligning og ening imellem Johan Sørensen i Resendal på den ene og hans svoger Jens Lauridsen sst på den anden side, hvad enhver af dem af løsøre har til sig annammet efter sl Anders Lauridsen, som boede og døde i Resendal, som følger: Johan Sørensen på hans hustru Margrete Andersdatters vegne samt på de to mindste piger Else Andersdatter og Maren Andersdatters vegne, og Jens Lauridsen på hans hustru Anne Andersdatters vegne samt på de to største piger Kirsten Andersdatter og Karen Andersdatters vegne. deling fortsat, der iblandt bondeskylden af tre selvejer bønderhuse i Gødvad, som ligger under gården, nemlig et hus Anders Lauridsen Muus påboer, et hus Niels Lauridsen påboer, som kaldes Klemsky ?, og et hus Mads Jacobsen påboer, som kaldes Blæsbjerg

(220)

** Henrik Andersen i Gravballe. Johan Sørensen i Resendal og Jens Lauridsen sst bekendte, at såsom Henrik Andersen var sl Anders Lauridsen, forrige herredsskriver i Hids herred, hans børns morbror og lovværge og været deres formynder, siden deres sl far døde, og han har alligevel intet annammet af deres løsøre bondeskyld eller rente, som Johan Sørensen og Jens Lauridsen har annammet til sig, hvorfor de forpligter sig til at holde ham uden skade og skadesløs

(221)

3/6 1679.

(i dag gik intet beskrevet)

11/6 1679.

** Jens Pedersen i Balle på øvrighedens vegne på Silkeborg lod afhjemle syn på efterskrevne skove for det, der er hugget siden sidste skovsyn

(222)

17/6 1679.

(223)

** Niels Jensen i Almtoft og Gorids Ebbesen i Mausing mølle et lovbud. Niels Jensen i Almtoft på sin hustru Anne Eriksdatters vegne og Gorids Ebbesen i Mausing mølle på hans steddatter Karen Sørensdatter, sl Rasmus Eriksens efterleverske, i Resdal hendes vegne 3.ting lovbød den søsterlod, som er tilfaldet Niels Jensens hustru i den halve bondegård i Resdal, som hun er barnfødt i, som var hendes sl forældres, og som hendes sl bror Rasmus Eriksen sidst påboede og fradøde, og Gorids Ebbesen på steddatters vegne den lod og del, hun i samme halvgård har købt og er berettiget til. varsel til Karen Sørensdatter i Resdal og hendes søn Erik Rasmussen sst

24/6 1789.

(falder skt Hansdag, så ting blev holdt næste dag)

25/6 1679.

** Søren Lauridsen i Laven på hans hustru Anne Lauridsdatters vegne Niels Jensen i Tyregård på hans hustru Mette Lauridsdatters vegne Laurids Sørensen i Laven på hans morsøster Maren Lauridsdatters vegne i Gødvad et vidne. efterskrevne, der iblandt Mads Lauridsen i Flensted, barnfødt i Gødvad og Anders Tomasen i Sjelle vidnede, at der er dem i guds sandhed vitterligt, at sl Peder Lauridsen Hås, som boede og døde i Bergen i Norge, er barnfødt i Gødvad i den gård, som Peder Sørensen nu påboer, hans far var sl Laurids Jensen og hans mor sl Karen Pedersdatter, og nu lever ingen af hans slægt, som kan være hans rette arvinger, undtagen førnævnte hans tre mosterdøtre Anne Lauridsdatter Mette Lauridsdatter Maren Lauridsdatter, som på deres mors side er fuldt søskendebørn i ægteskab til sl Peder Lauridsen Hås, og hans mor hed Karen Pedersdatter og deres mor hed Elle Pedersdatter, begge barnfødt i samme gård i Gødvad

(224)

** Niels Jespersen, barnfødt i Serup, et skøde. Karen Sørensdatter, sl Rasmus Eriksens efterleverske, i Resdal med hendes stedfar Gorids Ebbesen i Mausing mølle solgte og skødede fra hende og til ungkarl Niels Jespersen den halve part af alt det, hun er berettiget i den halve selvejer bondegård i Resdal, som hun påboer, og det, hendes sl søn Søren Rasmussen var arveligt tilfaldet efter hans sl far, og Niels Jensen i Almtoft solgte og skødede fra sig og hans hustru Anne Eriksdatter, barnfødt i Resdal, til Niels Jespersen den søsterlod, som er arveligt tilfaldet hende i den halve bondegård i Resdal, hendes sl forældre og hendes sl bror påboede og fradøde

(226)

** Christen Andersen i øster Kejlstrup et vidne om skade af ildebrand. efterskrevne vidnede, at i en stor storm afbrændte hans velbyggede gårds fire skønne huse, så der blev intet stående, hvorover han med hustru og små børn er gerådet i armod og elendighed

1/7 1679.

** Anders Christensen i Skygge Gravers Jensen Peder Sørensen sst et vidne. Maren Lauridsdatter i Skygge vidnede, at Peder Hansen i Skygge har skældt og skanderet hendes mand Gravers Jensen og hende, og sagt, at både de og deres kvæg skulle få en ulykke, og han ligeledes skulle have skældt Anders Christensen og Peder Sørensen, for han ikke måtte låne hans fæmon til ploven, og sagde, at han skulle ikke inden jamling være bedre kørende, end han er nu, og andre vidnede, at Peder Hansen ofte truede førnævnte Skygge mænd, at han skulle slå deres fæmon ihjel, han vidste en anden kvota til dem, som de ikke vidste, hvorfor de gav klage over ham, og dersom de eller deres kvæg vederfares ulykke, har de mistanke til ham, og vil derfor klage over ham for gud den kristne øvrighed og retten

(227)

** Laurids Nedergård i Sinding et vidne. Jens Rask i Sinding vidnede, at han mindes 33 år, og da imidlertid har sl Christen Kærsgård og Anders Nielsen i Sinding stået i den øverste stol i Sinding kirke, som var deres fælles stol, og Christen Kærsgård stod yderst, for han var ældst gift. Poul Nielsen i Ebstrup, som mindes 70 år, vidnede, at sl Peder Andersen i Nedergård og gl Christen Kærsgård stod tilsammen i samme øverste stol, og sl Peder Andersen stod yderst så længe, han levede. andre, der mindes op til 40 år, vidnede det samme, og Mikkel Nielsen vidnede, at på pinsedag gik førnævnte Laurids Pedersen i samme stol og blev stående udenfor Søren Kærsgård, som sagde til ham, gak ind, hvortil Laurids svarede, nej, og så gik Søren af stolen

(228)

** Henrik Borchers, ridefoged til Silkeborg, på øvrighedens vegne. Iver Tomasen i Gødvad vidnede, at han i Nederskov så Søren Nielsen i Gødvad hugge på et fældet træ med en økse, og andre vidnede, at de ikke så Niels Nielsen, men at Iver Tomasen huggede på træet

(229)

8/7 1679.

(flere mødte ikke og intet at bestille)

15/7 1679.

** Rasmus Nielsen Vinter i Kragelund. Apelone Sørensdatter i Agerskov vidnede, at hun har boet i den halvgård i Kragelund, som kaldes Hammerumgård, i 38 år, som Søren Rasmussen Elbæk nu påboer, og da hverken pløjede eller såede hendes sl mand Niels Christensen Sinding nogle af de dalblokke, som ligger i Møgelhøj fald på Kragelund mark, men de lå til sl Niels Hvinningdals halvgård, men hendes sl mand havde i stedet en anden ager, som Søren Elbæk nu har i brug. andre vidnede derom

(230)

22/7 1679.

(flere mødte ikke, og intet at bestille)

29/7 1679.

** Niels Jensen i lille Tollund på hans husbonds vegne stævnede sl Laurids Madsen af Helsingør hans arvinger, nemlig de højfornemme Lemmer af Helsingør deres tjenere i Kragelund sogn imod dom for resterende landgilde arbejdspenge og anden gæld efter fremlagte restants, og begærede dom, som lød: de bør efter forrige forhvervede domme betale deres gæld

(232)

5/8 1679.

(denne tingdag kom ingen folk til ting)

12/8 1679.

(i dag tog ingen noget beskrevet)

19/8 1679.

(i dag begærede ingen noget beskrevet)

26/8 1679.

** Tomas Mikkelsen i Asmildgård et vidne, at efterskrevne synsmænd havde synet hans hoppe, hvis ene lår var sønder, og før den fik skaden, kunne den gælde 10 dlr, og navng vidnede, at Peder Andersens stodhest sloges med Tomas Mikkelsens hoppe, som ikke kunne være i fred for hesten, hvorefter Tomas Mikkelsen beskyldte Peder Andersen, for hans hest slog hoppens lår sønder, og gav last og klage på ham, at han holder slige bæster, hans naboer til skade. opsat 1 1/2 måned

(233)

9/9 1679.

(i dag gik intet beskrevet)

16/9 1679.

** Niels Gregersen i Holm på hans husbond Jens Poulsen til Søbygård hans vegne aflyste al ulovlig krohold i Serup sogn med mjød øl eller brændevin, hvis de ikke vil straffes efter KM forordning med 10 rdl. varsel til alle  Serup sognemænd

(234)

** Niels Gregersen i Holm på hans husbonds vegne stævnede efterskrevne i Serup sogn imod dom for resterende smørlandgilde efter en restants, som blev fremlagt, hvorefter der blev afsagt dom: de bør betale

(235)

** Christen Knudsen i Allinggård spurgte Anders Hansen i Kragelund, om han ville have noget med den sag at befatte, som Hans Christensen sst havde stævnet Christen Knudsen for, hvortil han svarede, at det ville han, til indtil sagen fik endelig ende

23/9 1679.

30/9 1679.

(ganske intet at bestille, som burde indskrives i tingbogen, og ej heller 8 mænd at bekomme ved tinget)

(236)

7/10 1679.

** Jens Pedersen i Balle på husbonds vegne. synsmænd afhjemlede deres syn på efterskrevne skove, til Silkeborg liggende, i Vrads Lysgård og Hids herreder, for ulovlig skovhugst siden sidste syn

(237)

** Niels Poulsen i vester Bording et afkald. Peder Mortensen i Resdal med fuldmagt af Morten Poulsen i vester Bording på sine egne vegne Søren Poulsen i Sinding på hans hustru Anne Poulsdatters vegne Jens Jonsen i Ans på hans hustru Maren Poulsdatters vegne Hans Sørensen i Overgård på hans hustru Kirsten Poulsdatters vegne og Anders Rask i øster Bording på hans hustru Apelone Poulsdatters vegne, gav Niels Poulsen afkald for al den arv og gods, som de er arveligt tilfaldet efter deres sl far Poul Mortensen, som boede og døde i vester Bording og efter deres mor Mette Nielsdatter, sl Poul Mortensens, som endnu lever

(238)

** Søren Rasmussen i øster Bording et afkald. Søren Rasmussen i Hinge på hans hustru Mette Pedersdatters vegne gav førnævnte Søren Rask afkald for den arv, hans hustru er arveligt tilfaldet efter begge hendes forældre sl Peder Mikkelsen og mor sl Mette Andersdatter, som begge boede og døde i Serup, hvilken arv Søren Rasks far sl Rasmus Andersen havde haft under værgemål, og han gav Søren Rask kvit og fri for al videre tilkrav

(239)

14/10 1679.

** Henrik Borchers, forrige ridefoged til Silkeborg, et vidne, at Peder Hansen Hammel i Allinggård lovede at betale sin gæld

** Henrik Borchers på Gunde Gjordsens vegne i Alling mølle lod læse og påskrive en kontrakt, at 6/3 1679 blev sl Peder Jensen i Allinggård hans efterladte bo registreret i overværelse af Gunde Gjordsen på sin hustru Maren Pedersdatters vegne og Peder Hansen Hammel på sin hustru Karen Pedersdatter som rette arvinger deres vegne, og da forpligtede Peder Hansen Hammel sig til at betale Gunde Gjordsen på hustrus vegne 40 sld, hvorimod Gunde Gjordsen afstod hans hustrus arvepart, som er tilfaldet hende

(240)

21/10 1679.

(i dag gik intet beskrevet)

28/10 1679.

** Mikkel Nielsen i Sinding et gårdsyn. synsmænd afhjemlede deres syn på den gård i Sinding, Kirkegård kaldet, som Niels Christensen tilforn påboede og forlod, og Mikkel Nielsen nu besidder

(241)

4/11 1679.

** Jens Nielsen Ulv i stor Tollund på Christen Nielsen, forpagter på Tandrup hans vegne, med en hjemtingsstævning over hr Mads Bering i Kragelund anlangende Karen Christensdatter, barnfødt i Rind præstegård, hendes oldearv, men da Jens Nielsen ikke med to personer beviser, at hr Mads Bering er stævnet, og da han ikke er mødt, bliver sagen ikke taget til forhør, før stævningsmændene møder

(242)

** Jens Nielsen Ulv i stor Tollund på Christen Nielsen, forpagter på Tandrup, hans vegne fremlagde en hjemtingsstævning til hr Anders Andersen i Gødvad, hvor han stævnes for Karen Christensdatter i Rind præstegård hendes fædrene arv, som hun er tilfaldet efter hendes sl far hr Christen Christensen Vinding og sl Anne Lauridsdatter, som begge boede og døde af Rind præstegård, samt for rigtigt skiftebrev efter dem, hvoraf arven kan oppebæres, som han bør levere til hendes formynder førnævnte Christen Nielsen. sagen, der først havde været i rette for provsten, men henfundet til den verdslige ret, blev på hr Anders Andersens begæring opsat 1 måned

(243)

** Jens Pedersen i Balle på øvrigheden på Silkeborg deres vegne stævnede efterskrevne skovfogeder for ulovlig skovhugst, der skal være begået i de skove, de er tilsat at tage vare på. opsat 6 uger

** Anders Jensen i Sinding fremlagde en obligation, hvori Jens Markussen i over Uhre bekender, eftersom Anders Jensen i Vallerbæk har afstået og opladt hans gård til ham, så er de forligt som følger. varsel til Jens Markussen i Vallerbæk

(244)

11/11 1679.

** Jens Ulf i stor Tollund på Christen Nielsen, forpagter på Tandrup, hans vegne stævnede hr Mads Andersen Bering i Kragelund præstegård, og fremlagde stævningen, hvormed han stævnes for Karen Christensdatter, barnfødt i Rind præstegård, for hendes oldearv, som hun er arveligt tilfaldet efter hendes sl mormor Kirsten Mikkelsdatter, som boede og døde af Kragelund præstegård, og for skiftebrev efter hende samt regnskab for hendes arv, som han skal betale til hendes formynder førnævnte Christen Nielsen. sagen blev opsat 3 uger, hvor parterne skal møde med deres dokumenter

(246)

18/11 1679.

** Christen Vinter i Hvinningdal lod fordele Niels Jensen Tem i Funder for en sav, han havde lånt ham

23/11 1679.

** Peder Hansen i Skygge gav last og klage over Anders Christensen i Skygge hans sønner Christen Andersen i Torning og Poul Andersen i Skygge, for de overfaldt ham og hans hustru på deres vej mellem Torning og Skygge, og mens han med stor nød undkom med hans liv, så kunne hans hustru Anne Jensdatter ikke undløbe, og blev ynkeligt medhandlet. synsmændene vidnede, at hun havde 4 blåslag på hendes arme og en åben blodig skade i hendes hoved, og hun beskyldte Poul Andersen for at have slået hende, som hun frygter, hun aldrig skal forvinde, og dersom hun dør inden år og dag, har hun ingen anden at skylde for hendes bane end Poul Andersen

(247)

** Peder Hansen i Skygge stævnede Anders Christensen i Skygge og hans sønner Christen Andersen i Torning og Poul Andersen i Skygge imod dom for deres overfald på ham og hans hustru. opsat 6 uger

** Jens Pedersen i Balle på hans husbonds vegne et vidne, at Oluf Smed i Abildskov vidnede, at han i Skærskov så, Christen Nielsen Soldat i Sinding og en anden karl læsse et stykke eg på en vogn, men han havde ikke set dem hugge derpå

(248)

2/12 1679.

** Christen Mouridsen i Viborg stævnede Anders Jensen Vallerbæk i Sinding imod dom for resterende skyld landgilde arbejdspenge og andet af den halvgård i Vallerbæk, han fradrog, og fremlagde en restants fra 1673-1678, hvorefter han begærede dom, som lød: han bør betale restantsen 46 dlr inden 15 dage

(249)

** Jens Ulv i stor Tollund på Christen Nielsen, forpagter på Tandrup, hans vegne med opsættelse 4/11, hvor han på Karen Christensdatters vegne stævnede hr Anders Andersen i Gødvad for den arv, der er tilfaldet hendes efter hendes far sl Christen Christensen Vinding og mor sl Anne Lauridsdatter, som boede og døde i Rind præstegård, hvilken sag ved provsteretten 24/10 i Sinding blev henvist til verdslig ret, og Jens Ulv fremlagde en befaling fra Niels Sehested, amtmand over Lundenæs Bøvling amter, at da det befrygtes, at hr Anders Andersen i Gødvad, som godvilligt har afstået sit embede, ikke er sufficant at svare Karen Christensdatter til hendes arv, og da hr Mads Bering i Kragelund har leveret hendes oldearv til en fremmed, da har hr Jens Dybæk til Snejbjerg og Tørning sogne, som har hendes moster til ægte begæret, at Christen Nielsen forpagter på Tandrup, som også har hendes moster, må antages til hendes værge, hvilket amtmanden på KM vegne befaler og anordner ham til at være. derefter blev fremlagt et tingsvidne af Hammerum ting 27/4 1678, hvori navng vidnede, at de var med Peder Christensen Vinding, degn i Tyregod hos hr Mads Bering i Kragelund præstegård og fordrede Karen Christensdatters oldearv, hvortil han svarede, at den havde han leveret fra sig, og han ville ikke fremvise skiftebrev, og de var i Gødvad præstegård angående hendes fædrene arv, og da svarede hr Anders Andersen, at han gerne ville levere arven fra sig, hvorefter Jens Ulv begærede dom, og hr Anders Andersen i Gødvad fremlagde sit svar angående det arvegods, der var betroet ham som Karen Christensdatters fødte værge efter loven, hvorefter der blev afsagt dom: da der fremlægges en fremmed amtmands befaling, at hr Anders Andersen ikke er sufficant til at påtage sig værgemål, hvilket ikke bevises, så kan han ikke fradømmes værgemålet, da han er ret forordnet værge

(252)

** Jens Ulv i stor Tollund på Christen Nielsen, forpagter på Tandrup, hans vegne med opsættelse 11/11 stævnede hr Mads Andersen Bering sognepræst til Kragelund og Funder sogne og provst over Hids herred anlangende Karen Christensdatter i Rind præstegård hendes oldearv efter hendes sl mormor Kirsten Mikkelsdatter, som boede og døde i Kragelund præstegård, og for at forevise skiftebrev, hvorefter samme arv kan oppebæres, hvilken arv han bør betale til hendes forordnede formynder førnævnte Christen Nielsen. sagen havde 20/10 1679 været indstævnet for viceprovst hr Henning Lauridsen, sognepræst til Sejling og Sinding sogne, som henviste den til verdslig ret. amtmand Niels Sehesteds befaling til Christen Nielsen blev fremlagt, hvorefter Jens Ulv begærede dom, og hr Mads Bering fremlagde Ebbe Gyldenstjerne, fordum amtmand over Silkeborg Dronningborg og Mariager amter, hans befaling, at da der for kort tid siden er holdt skifte efter sl Kirsten Mikkelsdatter hr Madses, og den umyndige Karen Christensdatter, den sl kvindes datterbarn, hendes fødte værge har undskyldt sig ikke at kunne forestå værgemål, da har han forordnet Hans Pedersen, forpagter på Sødal, til at påtage sig værgemålet dateret 19/2 1675, og fremlagde skiftebrev efter hans sl hustru 14/10 1674 med Karen Christensdatters lod, som hendes fødte værge hr Anders Andersen i Gødvad ikke kunne annamme, eftersom han allerede havde hendes fædrene og mødrene arv under værgemål, og desuden fremlagde han et tingsvidne eller afkald 25/3 1678. dom: da sagen synes ærerørig bliver den indfundet for overdommerne

(256)

** Peder Meisen i Funder fremlyste en vallak, som er kommet til ham

9/12 1679.

(i dag begærede ingen noget beskrevet)

(257)

16/12 1679.

** Anders Smed i Serup lod fordele efterskrevne for gæld

** Jens Pedersen i Balle på hans øvrigheds vegne med 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne skovfogeder for ulovlig skovhugst i de skove, de har tilsyn med, og fremlagde tingsvidne 1/10 1678 angående skovsyn, hvorefter Christen Tomasen i Kærsgård og Peder Tomasen i Hvinningdal fremlagde deres svar, at da de ikke at øvrigheden har fået nogen seddel på at være tilsat at have opsyn med skoven, som de heller ikke nyder nogen frihed for, så mener de sig fri for tiltale, og Frederik Baltsersen i Sejl fremlagde lignende svar. dom: da det ikke bevises, at de skulle have opsyn med skoven, lider de ikke tiltale

(259)

23/12 1679.

(var intet at beskrive ved Hids herreds ting)

** tingbogens autorisation for 1680

** ransnævninge

(260)

13/1 1680.

** Frederik Baltsersen i Sejl gav tilkende, at eftersom hans svend Peder Jensen i mørke og mulm er rømt ulovligt af hans tjeneste, og da han næste tingdag før jul tog 3.ting over ham, da mødte Peder Jensen og gav til kende, at han rømte, for han ikke fik mad og øl nok, så han kunne være ved magt, hvilke usandfærdige og ubillige ord, han ikke kunne fordrage, hvorefter efterskrevne personer, der havde tjent ham i flere år, vidnede, at så tit de gik til bords, da fik de altid guds velsignelse og nok mad og øl, så de takkede Frederik Baltsersen og hans hustru for god omgængelse og oprigtig mad og øl, som de kunne være fornøjet med, og andre vidnede, at Peder Jensen havde sagt til dem, at grunden til, at han rømte, var, at når han havde tærsket hele dagen, skulle han hugge ved om aftenen

** Frederik Baltsersen lod fordele hans svend Peder Jensen, for han er rømt af hans tjeneste uden billig årsag og uden lovlig opsigelse

(261)

20/1 1680.

(intet at beskrive)

27/1 1680.

** Christen Andersen i Kejlstrup lod fordele efterskrevne for gæld

3/2 1680.

** Gregers Christensen i Asmildgård et afkald. Anne Sørensdatter, født i Asmildgård med lovværge Anders Rasmussen i Gravballe og Anders Sørensen, barnfødt i Asmildgård, gav Gregers Christensen afkald for den arv, som de er arveligt tilfaldet efter deres far sl Søren Andersen og mor sl Anne Mikkelsdatter og søster førnævnte Gregers Christensens hustru sl Maren Sørensdatter, som alle boede og døde i Asmildgård

** Anne Sørensdatter, barnfødt i Asmildgård, bekendte, at den arv, hun er tilfaldet efter sl forældre og sl søster, har hun selv til sin fornødenhed annammet, og hun har ingen krav til sin lovværge

(262)

10/2 1680.

** Peder Lauridsen i Gødvad et afkald. Søren Pedersen i Ebstrup på hans hustru Kirsten Andersdatters vegne gav hendes stedfar Peder Lauridsen afkald for den arv, hun er tilfaldet efter hendes far sl Anders Jensen, som boede og døde i Gødvad og efter hendes bror sl Jens Andersen, som boede og døde sst, og takkede ham godt for godt skifte og nøjagtig betaling

** Jens Poulsen på Søbygård stævnede efterskrevne i Serup sogn for dom for skyld landgilde og andet, de er ham skyldig efter restants, og der blev afsagt dom: de bør betale

(263)

** Anders Pedersen i Balle og hans medbrødre et brandvidne, at efterskrevne vidnede, at 1677 ved skt Mikkelsdag, da afbrændte to helgårde i Balle, som fire mænd Laurids Nielsen Niels Sørensen Kusk Anders Pedersen og Christen Nielsen påboede, så der blev hverken stik eller stage stående, idet alle deres huse brændte med indbo kvæg og korn

(264)

17/2 1680.

(i dag intet beskrevet)

24/2 1680.

** Hans Lauridsen i Lemming og hans bror Jens Lauridsen i Abildskov til 3.ting på deres egne på deres medarvinger og på deres mors vegne lovbød al den lod og part, som de efter skiftebrev, dateret Nisset 3/9 1660, af 12 samfrænder og selvejerbønder er tillagt i Nisset Overgård. varsel til Søren Poulsen i Skellerup Peder Andersen i Skellerup og begge deres hustruer Elle Lauridsdatter og Maren Lauridsdatter Maren Christensdatter i Lemming Morten Lauridsen i Nisset Mads Rasmussen i Nisset og hans hustru Laurids Jensen i Nisset Jens Jensen, der tjener i Lemming og Laurids Jensen, der tjener i Resendal. Morten Lauridsen i Nisset, som boer på førnævnte anpart i Nisset Overgård, bød sølv og penge, da han er nærmest i frændeskab

(265)

** Morten Lauridsen i Nisset fremlagde et brev dateret 5/9 1660, hvori Niels Sørensen i Skellerup på hustru Elle Lauridsdatters vegne og Søren Rasmussen på hans hustru Maren Lauridsdatters vegne gør vitterligt, at de er fornøjede for bondegods, som de arvede efter deres sl far Laurids Jensen i Nisset Overgård, og som han købte af hr Christen Pedersen i Sahl, og som skal efterfølge Morten Lauridsen Hans Lauridsen og Jens Lauridsen

** herredsfoged Christen Knudsen i Allinggård lod fordele Anders Hansen og Hans Christensen i Kragelund efter en dom 23/10 1677 for en ubillig og ubevislig fordring, som de har søgt ham for, som er langt højere, end landsdommen tilholder dem, som ikke kommer overens med vurderingen på de varer, han er tildømt at skaffe i deres bror sl Envold Hansens bo igen

** Morten Lauridsen i Nisset tilbød hans søskende og søskendebørn at det, de kunne tilkomme i den bondeejendom, han påboer, nemlig Nisset Overgård, og var tilfaldet dem efter hans sl bror Christen Lauridsen, det ville han nu med rede penge betale dem. varsel til Søren Poulsen i Skellerup og Peder Andersen sst og deres hustruer Elle Lauridsdatter og Maren Lauridsdatter Maren Christensdatter i Lemming Mads Rasmussen i Nisset og hans hustru Laurids Jensen i Nisset Jens Jensen, der tjener i Lemming og Laurids Jensen, der tjener i Resendal, samt Hans Lauridsen i Lemming og Maren Jensdatter i Lemming

(266)

2/3 1680.

(var intet at bestille)

9/3 1680.

** Jens Pedersen i Balle på øvrighedens vegne stævnede samtlige Silkeborgs tjenere imod dom for gammel og ny restants skyld landgilde arbejdspenge oldengæld og andet. sagen blev opsat 1 måned

16/3 1680.

** Hans Lauridsen i Lemming Jens Lauridsen i Abildskov på deres egne og på deres mor Maren Christensdatters vegne og samtlige deres medarvingers vegne, Mads Rasmussen i Nisset på hustru Maren Lauridsdatters vegne Peder Andersen i Skellerup på hustru Elle Lauridsdatters vegne solgte og skødede fra dem og til Morten Lauridsen hans hustru Anne Christensdatter og deres arvinger, den lod og del, som de efter skiftebrev dateret Nisset Overgård 3/9 1660 er tillagt i Nisset Overgård, som Morten Lauridsen er barnfødt i og nu påboer og besidder

(267)

23/3 1680.

(var ganske intet at beskrive)

30/3 1680.

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede mange efterskrevne mænd, som er truffet i færd med ulovlig skovhugst, hvorfor de er blevet frapantet økser af skovfogederne. sagen blev opsat 1 måned

(268)

** Søren Terkelsen i Overgård et syn. synsmænd afhjemlede syn på brøstfældigheden af øster Bording skovhus

** Christen Nore i Funder stævnede Jacob Jensen Bjerresgård i Funder imod dom for 6 sld, han skylder ham på kirkens vegne. opsat 1 måned

(269)

** Laurids Lassen, indvåner i Ålborg, hans visse bud Søren Terkelsen i øster Bording stævnede Christen Hansen i øster Bording imod dom angående hans rettighed af øster Bording skovhus efter fremlagte restants, og fremlagde en obligation udstedt af Søren Terkelsen, og der blev afsagt dom: han bør betale inden 15 dage, med mindre han med kvittering kan bevise, at det er betalt

(270)

6/4 1680.

** Jens Pedersen i Serup på husbonds vegne lod afhjemle syn på den gård i Serup, Niels Svendsen sidst påboede og frarømte

** Johan Voss forvalter på Vinderslevgård stævnede hans husbond generalmajor Rantzaus tjenere i Lemming sogn og Mausing by imod dom anlangende resterende landgilde arbejdspenge og anden gæld, og fremlagde en restants og afregning, hvorefter der blev afsagt dom: de bør betale

(272)

** den sag med Silkeborg restants er opsat 14 dage

14/4 1680.

(intet at beskrive)

20/4 1680.

** Jens Poulsen i Lemming til 3.ting lovbød den halve selvejer bondegård i Lemming, han ejer og påboer. varsel til hans sønner Peder Jensen Mads Jensen Poul Jensen i Lemming

** Jens Pedersen i Balle på samtlige Christian Fischer til Silkeborg hans arvingers vegne med opsættelse 9/3 stævnede alle Silkeborgs tilliggende tjenere imod dom for resterende skyld landgilde og andet, og fremlagde en underskrevet restants, som for sin storhed ikke kunne få rum i bogen, og derpå blev afsagt dom: de indstævnede bør betale inden 15 dage, hvis de ikke kan fremvise kvittering

(273)

27/4 1680.

** Jens Pedersen i Balle begærede opsættelse i den sag med skovhugst, som blev opsat 14 dage

** den sag, Christen Norge i Funder havde indstævnet mod Jacob Jensen i Funder blev opsat 14 dage

4/5 1680.

(intet at beskrive)

11/5 1680.

** Christen Andersen i øster Kejlstrup fremlagde et gammelt sandemandsbrev med 11 signeter, som af alder og vangemme var noget sønder og formuldet dateret tirsdag 24/10 MDLXXXI (1581), at herredsfoged Jep Lauridsen i Resendal og efterskrevne sandemænd vidnede, hvorledes de havde gjort deres tov og ed imellem øster Kejlstrup og vester Kejlstrup sted fra sted og sten fra sten 

(274)

** Daniel Fischer til Silkeborg med opsættelse 30/3 stævnede efterskrevne for ulovlig skovhugst og fremlagde et tingsvidne 30/3, og begærede dom, hvorefter nogle af de indstævnede fremførte deres forklaringer, og der blev afsagt dom: de indstævnede bør stå til rette efter skovordinantsen, såfremt de ikke kan have det i deres husbonds minde

(276)

18/5 1680.

(var intet at bestille)

25/5 1680.

(var intet at bestille)

2/6 1680.

** Anders Hansen og Hans Christensen i Kragelund lod læse og påskrive 3 landstingsdomme og 1 hjemtingsdom mod herredsfogeden

9/6 1680.

(kom ingen folk til ting, og intet at beskrive)

15/6 1680.

** Peder Rasmussen i Lemming et afkald. Niels Rask i Lemming og Christen Rasmussen sst gav deres bror førnævnte Peder Rasmussen afkald for den arv, de kan være arveligt tilfaldet efter deres far sl Rasmus Christensen, som boede og døde i Lemming

(277)

22/6 1680.

** Frands Eskesen i Kragelund på sine egne og på hr Mads Bering, sognepræst til Kragelund og Funder sogne, Anne Andersdatter af Kragelund Søren Andersen Sinding, som er soldat i KM tjeneste, deres vegne stævnede Hans Christensen og Anders Hansen i Kragelund og deres søster Karen Christensdatter imod dom anlangende en dom over dem 3/7 1677, med da den er over år gammel, er de forårsaget at stævne sagen igen, og fremlagde dommen 3/7 1677, hvorefter der blev afsagt dom, som lød: sl Envold Hansens arvinger bør betale omtalte fordringer

(280)

** Anders Hansen og Hans Christensen i Kragelund havde bestilt høringe over herredsfoged Christen Knudsen, for han ikke har efterkommet tre landstingsdomme for udlæg, han havde gjort i deres sl bror Envold Hansens bo i Kragelund, hvortil herredsfogeden svarede, at dersom de ville lade dem nøje med hvad, lovligt og ret var, da ville han efter gode oprigtige uvillige dannemænds tykke og sigelse gøre dem satisfaktion, ellers måtte de søge ham til første andet og tredie ting, før de kunne lade ham fordele, og Hans Christensen begærede 1.ting over Christen Knudsen, som fremlagde tingsvidne 17/2, hvori han havde ladet fordele Anders Hansen og Hans Christensen, hvorefter der blev afsagt følgende dom: da Anders Hansen og Hans Christensen ikke har søgt Christen Knudsen til 1-2-3.ting, kan der ikke udstedes dele over ham

(281)

29/6 1680.

** Laurids Christoffersen af Skanderborg på hans egne og hans svoger Iver Knudsens vegne stævnede Christen Christensen i vester Kejlstrup imod dom, for han fra 1/5 1675 til 1/5 1680 har besiddet vester Kejlstrup men ikke i ringeste måde betalt skyld landgilde eller arbejdspenge, og da gården er dem på deres hustruers vegne tilfaldet efter sl Christian Fischer til Silkeborg, så mente han, at hvis han havde noget fæstebrev på samme gård, da at have det forbrudt, og til 3.ting fremæskede adkomsten og fremlagde en restants, hvorpå Christen Christensen fremlagde sit skriftlige indlæg, at han uden unyttig vidtløftighed vil afstå gården, dog mener han, at han bør have erstatning for sæden, hvortil Laurids Christoffersen svarede, at da Christen Christensen fører adskillige materialer fra gården og ikke holder tilsyn med eng og korn, og ikke bjerger høet, så begærer han straks en endelig dom, såfremt fogeden ikke agter at svare til hans og hans svogers skade, og der blev afsagt dom: da Christen Christensen ikke fremviser nogen adkomst og ikke i 5 år har ydet skyld og landgilde, bør han straks kvittere gården
 
(282)

** Laurids Christoffersen af Skanderborg på hans egne og svoger Iver Knudsens vegne stævnede Christen Christensen på vester Kejlstrup imod dom for skyld og landgilde af vester Kejlstrup i 5 år efter fremlagte restants, hvorefter der blev afsagt dom: han bør betale

(283)

** Jens Mouridsen i Mausing på hans husbonds vegne lod afhjemle syn på den halvgård i Mausing, som Jens Nielsen fradøde og hans søn Poul Jensen nu påboer

6/7 1680.

** Søren Terkelsen i Overgård. efterskrevne vidnede, at da Envold Hansen i Kragelund døde ved påsketid, da tjente Karen Jensdatter, som nu er Søren Terkelsens hustru, ham og blev hos arvingerne til næste påske derefter, og ingen klagede på hendes arbejde

(284)

** Christen Sørensen i Gravballe. Christen Nielsen Roed i Nisset vidnede, at for 50 år siden tjente han i den gård i Gravballe, som Peder Christensen og Christen Sørensen nu påboer, da pløjede og såede han 2 nærmere beskrevne agre på hans husbond Christen Bondes vegne, og avlen blev ført i Christen Bondes lade, og andre, der mindes op til 40 år, vidnede det samme, men om det var rebdragen jord eller skiftejord vidste de ikke

13/7 1680.

** Søren Terkelsen i øster Bording på sin hustru Karen Jensdatters vegne stævnede Anders Hansen og Hans Christensen i Kragelund imod dom for hendes resterende løn, som hun ikke kan bekomme, og hun fremlagde tingsvidne 6/7, hvortil Anders Hansen svarede, at hun fik efterskrevne i løn, som hun ved ed fragik, hvorefter dom blev afsagt, Anders Hansen bør betale hende hendes løn inden 15 dage

(285)

** Hans Christensen i Kragelund tog 1.ting til Christen Knudsen herredsfoged for kost og tæring efter landstingsdom, hvortil han svarede, at han ville betale efter landstingsdommen

20/7 1680.

** Hans Christensen i Kragelund begærede 2.ting over herredsfoged Christen Knudsen for 7 snes daler efter sættefogedens dom, og dertil svarede han, at deres udregning for kost og tæring var åbenbarlig løgn og usandfærdigt

(286)

27/7 1680.

** Niels Jensen i lille Tollund beklagede, at det gik utilbørligt til med hans husbonds skovspart i Vands, af årsag der var ingen forordnet skovfoged, som har haft inspektion dertil, hvorfor han forordner Mads Andersen i Kragelund som skovfoged, for at have indseende med ulovlig skovhugst, og hvis han antapper nogle, da at have forlov til at pante dem, så de derefter kan blive straffet

** Henrik Andersen i Gravballe lod afhjemle syn på efterskrevne gårde i Sejling, først en 2/3 gård, som Christen Sørensen og Sørensen iboer og er jordejergods

(287)

** Hans Christensen og Anders Hansen i Kragelund til 3.ting sigtede herredsfoged Christen Knudsen for 7 snes daler ringere 7 mark dansk, som er efter 3 landstingsdomme og 1 herredstingsdom, hvortil Christen Knudsen fremlagde sit indlæg med hans beregning, og der blev fremlagt tingsvidne 22/6 og dom 13/7, hvorefter der blev udstedt 3.ting over herredsfogeden for summen

(288)

** Christen Knudsen herredsfoged lod læse og påskrive et tingsvidne 24/2, hvori han lod fordele Anders Hansen og Hans Christensen i Kragelund efter dom 23/10 1677

(289)

** Las Sørensen i Overgård et afkald, at Jørgen Lassen i øster Bording og Jens Lassen i Overgård gav deres far Las Sørensen afkald for al den arv, de er tilfaldet efter deres mor sl Anne Jørgensdatter, som boede og døde i Overgård

3/8 1680.

** Anders Hansen og Hans Christensen i Kragelund stævnede herredsfoged Christen Knudsen i Allinggård imod dele for 7 snes daler ringere 7 mark, som han efter landstings og herredsdomme er dem pligtig, men da herredsfogeden var i Århus i KM forretning blev sagen opsat 8 dage, hvor parterne skal møde med dokumenter

10/8 1680.

** Laurids Christoffersen på vester Kejlstrup på hans egne og hans svoger Iver Knudsens vegne med 8 dages opsættelse stævnede hver mand i Gødvad Balle Sinding sogne og efterskrevne i Sejling sogn imod dom for 5 års resterende skyld og landgilde arbejdspenge og fremlagde en underskrevet restants, som var så vidtløftig, at den ikke kunne rummes på de ubeskrevne blade i tingbogen, underskrevet Kejlstrup 10/8 1680 Laurids Christoffersen Bagge, men da de Resendal mænd og Christen Andersen i øster Kejlstrup stod for en stor del arbejdspenge i samme restants, nemlig 24 rdl af Resendal og 6 rdl af øster Kejlstrup, så fremlagde Johan Sørensen i Resendal og Christen Andersen i øster Kejlstrup en dom af Viborg landsting 25/2 1674, hvori er indført en anden landstingsdom 9/11 1664, at kong Hanses brev ikke omtaler frihed for ægt og arbejde, men da de ikke i mands minde har gjort ægt og arbejde, og KM følgebrev til Christian Fischer melder, at bønderne skal give og gøre, som de plejer og af Arilds tid, da kan de omrørte bønder ikke tilfindes at gøre videre ægt og arbejde, end tingsvidnerne omtaler, og Jens Pedersen i Balle svarede, at han ingen arbejdspenge var pligtig, idet han havde været budfoged, og der blev afsagt følgende dom: de indstævnede bør betale deres arbejdspenge, undtagen de Resendal mænd og Christen Andersen i øster Kejlstrup, og Jens Pedersen bør bevise med sin husbonds seddel, at han har været fri for at betale arbejdspenge

(291)

** Tomas Tomasen ved Funder kirke på Christen Christensen Skriver, nu forpagter på Urup, hans vegne stævnede Søren Jørgensen Møller i Funder, og talte med hans mor Dorete Møllers, samt Niels Pedersen, forrige tjenende Christen Skriver på vester Kejlstrup, og nu tjener Jens Sørensen Grove i øster Kejlstrup, imod dom, for de begge er rømt fra deres tjeneste ulovligt ved nattetide uden advarsel, om de ikke derfor bør straffes efter KM forordning på Bremerholm. opsat 3 uger

(292)

** Anders Hansen og Hans Christensen i Kragelund fremlagde en opsættelse 3/8, og de beviste med tingbogen, at de 13/7 tog 1.ting til Christen Knudsen herredsfoged for kost og tæring 7 snes daler og 20/7 tog de 2.ting og 27/7 tog de 3.ting over ham, og fremlagde en dom af Viborg landsting 28/4 1675, som Hans Christensen i Kragelund Anders Hansen i Bisgård og deres søster Karen Christensdatter i Sjælland havde indstævnet angående udlæg i deres sl bror Envold Hansen i Kragelund hans bo, og de fremlagde en anden landstingsdom 22/11 1676, hvor Christen Knudsen er stævnet for en dom, han havde dømt på Hids herreds ting 14/9 1675, og i samme landstingsdom er indført et vurderings tingsvidne 18/4 1676, og fremlagde en hjemtingsdom 12/6 1677, og derefter fremlagde en dom af Viborg landsting 10/3 og 13/3, hvori Christen Knudsen dømmes til at betale Hans Christensen 8 rdl for kost og tæring, hvorefter Christen Knudsen fremlagde sit indlæg, at da han efter sidste landstingsdom er tildømt at betale 8 rdl for kost og tæring, og ikke 7 snese daler mindre 7 mark, så begærer han nøjagtig specifikation derover, og derefter gjorde efterskrevne høringe deres tov, at de ikke vidste  Christen Knudsen at befri, men han bør være fordelt, for så vidt han kan tilkomme at betale med rette efter landsdommernes og sættefogedens dom, men de satte ingen sum derpå

(296)

17/8 1680.

** Laurids Christoffersen på Kejlstrup stævnede Niels Poulsen i vester Bording imod syn vidner og dom, og synsmænd afhjemlede syn på en dreng Hans Sørensen i Overgård, og Las Sørensen i Overgård vidnede, at Niels Poulsen og Hans Sørensen stod og snakkede og de føg sammen, så han måtte skille dem ad, og Niels Sørensen tilstod, at han gav klage over Niels Poulsen til Laurids Christoffersen. Maren Hansdatter, Las Sørensens hustru i Overgård, vidnede som hendes mand

(297)

** Laurids Christoffersen på Kejlstrup. synsmænd aflagde deres syn på Kirsten Christensdatter i vester Bording, som beskyldte Niels Poulsen i vester Bording for at have givet hende samme sår

** Laurids Christoffersen på Kejlstrup lod afhjemle syn på 3/4 part gård i Sinding, som Anders Vallerbæk påboer

** Laurids Christoffersen på Kejlstrup. navng vidnede, at Las Overgård holdt med et læs hø, som han havde købt af Anders Jensen Vallerbæk i Sinding, på Sinding mark på Anders Vallerbæks jord

** Laurids Christoffersen på Kejlstrup stævnede Anders Jensen Vallerbæk i Sinding imod dom, for han lader hans gård forfalde sælger hø fra gården og bortlejer jord imod recessen. opsat 14 dage

(298)

** Niels Jensen i lille Tollund på hr Limmers vegne af Helsingør med opsættelse 3/8 stævnede alle hans bønder i Kragelund sogn imod dom for skyld og landgilde og fremlagde en underskrevet restants, og begærede endelig dom, som blev afsagt: de indstævnede bør betale deres restants inden 15 dage

(299)

** Tomas Tomasen ved Funder kirke på provst hr Mads Bering i Kragelund hans vegne gav tilkende, at et nyfødt dødt barn er fundet på Kragelund mark, som en letfærdig kvinde har født og myrdet og gået fra, om øvrigheden vil lade undersøge derom

24/8 1680.

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede hver mand i Balle sogn, undtagen i vester Kejlstrup, imod dom for at føre deres landgildekorn til Århus eller Horsens, samt resterende lånekorn skattekorn og andet og hans omkostning, for han ikke har fået kornet til købmanden, hvorfor de burde stå til rette. sagen blev opsat 1 måned

31/8 1680.

** den sag med Anders Vallerbæk i Sinding blev opsat 8 dage

** Christen Sørensen i Gravballe og Peder Christensen Jonsen sst bekendte, at de havde delt den toft mellem dem, som ligger til deres gård, så Christen Sørensen skal have den østre part

(300)

** Henrik Andersen i Gravballe på hans svigerfar hr Niels Pedersen af Skanderborg hans vegne stævnede hr Niels Pedersen og hans hustru Karen Tomasdatter af Skanderborg deres efterskrevne tjenere imod dom for 5 års resterende landgilde arbejdspenge oldengæld og andet efter en restants, og der blev afsagt dom: de bør betale

7/9 1680.

** Laurids Christoffersen lod afhjemle syn på efterskrevne skove for hvad, der kunne være hugget stemplet og ustemplet

(301)

** Laurids Christoffersen af Skanderborg med opsættelse 17/8 stævnede Anders Jensen Vallerbæk i Sinding imod dom, for han lader gården forfalde sælger gårdens hø lejer jord ud og resterer med smørlandgilde, om han ikke bør have sit fæste forbrudt, og fremlagde et syn og tingsvidne 14/8, og Anders Jensen fremlagde sit svar, at han ikke mener, gården er blevet brøstfældig i hans tid, idet træværket kunne ikke rådne på et år, og formedelst kornkøb og skatter kunne han ikke på så kort tid opbygge og reparere gården, så han mener ikke, han bør lide på sit fæste eller på anden måde, og derefter blev afsagt dom: da han har bortlejet gårdens tilliggende ejendom og ikke ydet hans landgilde rettidigt, har han forbrudt sit fæste

(302)

14/9 1680.

(gik intet beskrevet)

21/9 1680.

** Laurids Christoffersen af Skanderborg stævnede Morten Poulsen i vester Bording og Niels Poulsen sst imod dom angående adskillige ege og bøge, som de burde betale efter KM skovordinants. opsat 1 måned

(303)

** samme stævnede Niels Poulsen i vester Bording imod dom for helligbrøde klammeri og bordag i Overgård. sagen blev opsat 1 måned

** Laurids Christoffersen aflyste 1.ting ubrændte svin og al andet fæmon at komme på deres skove, så længe olden varer

** Christen Christensen Skriver, fordum ridefoged og skriver på Silkeborg, med opsættelse 10/8 stævnede Søren Jørgensen af Funder og Niels Pedersen, som tjener Jens Sørensen i Kejlstrup, imod dom, for de uden årsag om natten er rømt af hans tjeneste, hvorefter der blev afsagt dom: de bør stå til rette efter KM forordning

(304)

28/9 1680.

** Niels Nielsen i Grønbæk et vidne, at Jens Jensen Rydal i Funder solgte til Niels Nielsen den arvepart, han er arveligt tilfaldet efter hans sl morbror Christen Jensen, som boede og døde i Matrup i Ringsted herred i Sjælland, og sl Niels Smed i Valsølille havde under værgemål, som han må indfordre hos sl Niels Smeds enke

5/10 1680.

** Laurids Christoffersen af Skanderborg. Salmand Nielsen i Sejling skovfoged gav last og klage på Søren Christensen Kærsgård af Sinding for ulovlig skovhugst i Sejling skov så tidligt om morgenen, at han af dug og hjulspor kunne følge sporet til hans gård, hvor han fandt træet, og da han kom tilbage med synsmænd, slog Søren Christensen ham med en greb, så han måtte undløbe

(305)

** Laurids Christoffersen et syn. efter Henrik Andersen i Gravballe hans befaling synede efterskrevne synsmænd en egestub i Sejling skov, men da de kom til Søren Christensens gård i Sinding, da var træet bortført, og de synede Salmand Nielsens blåslag på hans skulder

** Laurids Christoffersen på hans egne og på hans svoger Iver Knudsens vegne til 3.ting aflyste og forbød, at ingen ubrændte svin eller andet fæmon må komme i deres gårde i Gødvad og Balle sogne, imidlertid olden varer, hvis de ikke vil have svin og fæmon forbrudt

** Johan Voss, forvalter på Vinderslevgård, lod afhjemle syn og taksering i Lemming sogneskov for olden samt af det, der er hugget umærket siden sidste syn

(306)

** Johan Voss på hans herres vegne gav tilkende, at eftersom KM forordning var ankommet, at skove skulle deles mellem bymændene i hver by, så enhver skulle have opsyn med sin tilskiftede part, da har han haft Lemming sognemænd forsamlet i skoven og skiftet skoven mellem dem, som følger, og han advarede dem om at have flittigt indseende med deres skovsparter, og stå til rette, om noget bliver hugget ulovligt, og selvejerne blev forbudt at hugge i deres skove, med mindre det bliver dem udvist, idet deres skove er forhuggede til upligt efter synsvidne af Lysgård herred 8/1 1672

(307)

** Johan Voss forbød alle hans husbonds tjenere i Lemming sogn at holde kro med brændevin mjød eller øl i deres huse efter denne dag, hvis de ikke vil have drikkevarerne forbrudt og betale 10 rdl straf

12/10 1680.

** Laurids Christoffersen på vester Kejlstrup stævnede Jens Andersen, Anders Vallerbæks søn, i Sinding imod dom for hans fæstebrev på den fjerdeparts gård i Sinding, han tilholder sig, eftersom hans far er fradømt hans fæste, og sønnen er et umyndigt barn. opsat
19/10 1680.

(308)

** Johan Voss, forvalter på Vinderslevgård, gav tilkende, at da bymændene i Lemming var tildelt hver sin anpart af skoven for at have opsyn dermed, så mødte de nu og bekendte, om der fandtes noget hugget i hver sin anpart

2/11 1680.

(intet at beskrive)

9/11 1680.

(309)

** Anders Dyhr i Svostrup et afkald. Peder Pedersen Dyhr i Lemming Jens Pedersen Dyhr i Ebstrup gav deres bror Anders Pedersen Dyhr afkald for den arv, de er tilfaldet efter far sl Peder Pedersen Dyhr, som boede og døde i Svostrup og efter deres mor Kirsten Christensdatter i Svostrup, som endnu lever

16/11 1680.

(intet at bestille)

23/11 1680.

(intet at bestille)

30/11 1680.

(intet at bestille)

7/12 1680.

** efterskrevne synsmænd afhjemlede syn for olden og skovhugst på den skovspart i Vands, som hører til Kragelund præstegård og på Serup præstegårds skov, Meldal, og Vesterskov, som ligger til samme præstegård

(310)

** Rasmus Lauridsen i Nisset gav tilkende, at han boer på en 6.part af Nisset Overgård, hvoraf de 5 parter er jordejegods, og den 6.part er KM gods, hvortil skoven er uafdelt fra bondens, så han kan ikke svare til samme skovspart, med mindre det bliver skiftet og delt

7/12 1680.

** Jens Poulsen Kolding til Søbygård stævnede alle hans tjenere i Serup Tandskov og Resdal imod dom for resterende landgilde arbejdspenge stedsmål og andet efter en restants. sagen blev opsat til næste tingdag efter jul

(311)

14/12 1680.

(intet at bestille)

21/12 1680.

(intet at bestille)

(1)

** tingbogens autorisation 1681

** foged skriver sandemænd ransnævninge

(2)

11/1 1681.

** Laurids Christoffersen på vester Kejlstrup stævnede Jens Pedersen i Balle imod dom for st stykke jord, kaldet Tyreborg, som han har i brug, og som skal have været byens fælles jord og fædrift, som han bør vise adkomst samt for en del træer, der er hugget i Balle og Kejlstrup skove, mens han havde opsyn med dem, som han bør bevise med seddel og stempel, om de er lovligt udvist. opsat 4 uger

** og ligeledes stævnedes Søren Rask i øster Bording Jens Sørensen i Balle Maren Poulsdatter sst med sønner Niels Sørensen og Poul Sørensen imod vidner og dom om 6 uger

(3)

** Jens Poulsen Kolding til Søbygård med opsættelse 7/12 stævnede efterskrevne mænd i Serup sogn imod dom for resterende skyld og landgilde og fremlagde en underskrevet restants, hvorefter blev afsagt dom: de bør betale

(4)

18/1 1681.

** Jens Sørensen i Risager mølle stævnede Jens Pedersen i Balle imod dom for hans fædrene og mødrene arv, han som hans farbror og ret født værge skal have annammet, om han ikke bør fremvise skiftebrev og betale ham derefter. sagen blev opsat 14 dage

25/1 1681.

(i dag gik intet beskrevet)

(5)

1/2 1681.

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Iver Knudsen på vester Kejlstrup for dom for 200 rdl efter højesteretsdom 16/7 1678, hvori sl Christian Fischers kæreste Mette Harders er tilkendt af sl Christian Fischers arvinger 2000 rdl, hvoraf der tilkommer Iver Knudsen på en søsterlod 200 rdl, og da de ikke blev betalt, har Mette Harder supplikeret til KM, som har behaget at svare 27/3 1679, hvorefter en del af arvingerne har betalt, men ikke Iver Knudsen, hvorfor Daniel Fischer har givet hende en obligation derfor af 8/8 1679, som hun nu har opsagt, hvorfor han søger Iver Knudsen for omtalte 200 rdl, og fremlagde højesterets dom 16/7 1678, samt Mette Harders supplikation til KM, med KM påskrevne resolution, og fremlagde en kvittering til hendes kære bror Daniel Fischer, som på hr Niels Pedersen i Skanderborg og Iver Knudsen deres vegne har betalt hende deres anpart af omtalte 2000 rdl, og fremlagde en påmindelse til Iver Knudsen om at betale søsterlodden på 200 rdl, dateret Silkeborg 28/12 1680 Daniel Fischer, med Rasmus Fischers påskrift, at han vil erlægge hans part nemlig 1/5 af 2000 rdl, og Matias Fischer Daniel Fischer og Henrik Allers påskrift, at de vil betale deres anpart, og fremlagde KM forordning 12/6 1679, hvortil Iver Knudsen svarede, at de på skifte kunne have taget hans betaling i jordegods, hvorefter der blev afsagt følgende dom: da sl Christian Fischers arvinger ved højesteret er tilfundet at betale hans enke Mette Harder 2000 rdl i rede penge, så bør Iver Knudsen straks betale på hans hustrus søsterlod hendes anpart deraf 200 rdl med omkostninger og skadegæld

(9)

** Daniel Fischer stævnede alle sl Christian Fischers tjenere i Funder sogn imod dom for resterende gammel og ny restants. opsat 4 uger

(10)

** den sag med Jens Sørensen i Risager mølle mod Jens Pedersen i Balle om arv og bondegods blev opsat 1 måned

8/2 1681.

** Niels Sørensen Lemming tilbød Jens Pedersen i Balle 7 dlr, han havde lånt af ham, og æskede sin kedel igen

15/2 1681.

(intet at beskrive)

1/3 1681.

** Jens Sørensen i Risager mølle et vidne, at eftersom Jens Pedersen af Balle fremlagde en fuldmagt skrevet bagefter et tingsvidne 6/2 1666, hvorunder stod skrevet ISS Niels Jepsen egen hånd, hvilket navn Jens Sørensen fragik aldrig at have skrevet, og eftersom årstallet var skrabet og raderet, så blev det i herredsfogedens forvaring til sagens uddrag, og Niels Sørensen Kusk i Balle vidnede, at han havde ingen fuldmagt af hans bror Jens Sørensen til at give Jens Pedersen afkald

(11)

** Jens Sørensen i Risager mølle stævnede Jens Pedersen i Balle imod dom anlangende hans fædrene og mødrene arv, efter hans sl forældre Søren Pedersen og Mette Nielsdatter, som begge boede og døde i Balle, som hans farbror og ret værge Jens Pedersen havde under værgemål, og fremæskede skiftebrev, hvorefter han burde betale ham hans arv, og Jens Pedersen fremlagde sit svar, at den fædrene og mødrene arv, Jens Sørensen i Risager mølle søger ham for, har han bekommet, som bevises af hans bror Niels Kusk i Balle, som har givet ham afkald, som bevises med tingsvidne 6/2 1666 og 22/12 1663, så han mener sig fri for tiltale og fremlagde et tingsvidne 6/2 1666. på samme vidne var påskrevet, Jens Sørensen i Risager mølle i Vrads herred giver min bror Niels Sørensen i Balle fuldmagt til at give Jens Pedersen i Balle afkald for min arv efter mine sl forældre Søren Pedersen og Mette Nielsdatter, og bedt Niels Jepsen med mig at underskrive, underskrevet Balle 16/2 1657 (disse årstal var skrabet og raderet) ISS Niels Jepsen egen hånd, og ligeledes var påskrevet en fuldmagt til Jens Pedersen til at indfordre gæld hos Niels Sørensen, ungkarl i Funder, med samme underskrift og raderet årstal, hvorfor Jens Pedersen mente sig fri for tiltale, hvorefter der blev afsagt dom: Jens Pedersen bør fremlægge skiftebrev, og betale Jens Sørensen derefter, og med hensyn til fuldmagterne, som er raderede, da må de påkendes på sine tilbørlige steder

(13)

8/3 1681.

** Anders Nielsen i Skellerup stævnede Laurids Andersen i Resendal og Laurids Sejersen i Nebel imod dom for hans egen og hans søstre Sidsel Nielsdatter og Else Nielsdatter deres fædrene og mødrene arv, som Laurids Andersen som en farbror og Niels Andersen i Nebel skal have haft under værgemål. sagen blev opsat 6 uger

** Jens Pedersen i Balle et afkald. Jens Sørensen i Risager mølle gav hans farbror og lovværge Jens Pedersen afkald for den arv, han er arveligt tilfaldet efter hans forældre sl Søren Pedersen og sl Mette Nielsdatter, som boede og døde i Balle, og takkede ham godt for godt værgemål og oprigtig og nøjagtig betaling

(14)

** hr Mads, Bering sognepræst til Kragelund og Funder sogne, stævnede efterskrevne i Kragelund sogn imod dom for adskillig gæld efter obligationer og andet. sagen blev opsat 6 uger

** Jens Poulsen til Søbygård hans visse bud Anders Andersen på Søbygård stævnede hans tjenere i Tandskov Serup Resdal og Holms mølle imod dom for gammel restants efter forhvervet dom og resterende skyld og landgilde, og fremlagde dom 19/2 1680 og en underskrevet restants fra 1/5 1680 til 1/5 1681, hvorefter blev afsagt følgende dom: de indstævnede personer bør betale inden 15 dage

(16)

15/3 1681.

** Niels Sørensen i Balle og Jens Pedersen sst bevilgede, at den sag om den pantsatte kedel blev opsat 8 dage

22/3 1681.

(intet at bestille den dag)

29/3 1681.

** hr Otte Jensen, sognepræst til Grønbæk og Svostrup sogne, stævnede Christen Gundesen i Svostrup imod dom for en sum penge efter hans obligation, som blev fremlagt, underskrevet 25/6 1679 med egen hånd, hvorefter der blev afsagt dom: han bør betale inden 15 dage

(17)

** Daniel Fischer til Silkeborg og Iver Knudsen af Skanderborg, nu residerende på vester Kejlstrup, fremlagde en kontrakt eller købebrev, hvormed Iver Knudsen med sin hustrus vilje har solgt den anpart i Silkeborgs tilliggende gods, som er arveligt tilfaldet dem efter sl Christian Fischer, til Daniel Fischer og hans arvinger

(18)

** hr Mads Bering i Kragelund stævnede efterskrevne imod dom for adskillig gæld. sagen blev opsat 3 uger

(19)

6/4 1681.

** Peder Jensen Skov i Funder på sine egne og menige Funder bymænds vegne gav last og klage på de Hvinningdal mænd, for de med deres hyrde og fæ driver dem alt for nær og opæder deres græsning og fædrift, hvorfor de nu forbød dem at komme nogetsteds på Funder mark og skov med deres kvæg vinter eller sommer, og såfremt de ikke holder kvæget derfra, og de bekommer skade derpå, da det at have for hjemgæld

** Christen Knudsen i Allinggård herredsfoged gav tilkende, at eftersom han fattige mand var gerådet i langvarig trætte med sl Envold Hansens arvinger, som boede og døde i Kragelund, anlangende noget gods, han har udlagt af hans bo, som er pådømt ved landsting, så tilbød han dem i dag, at dersom de ville voldgive sagen på uvillige dannemænd, så ville han betale dem det, som de tilkendte ham, og de kunne selv bestemme, hvem der skulle være opmand

(20)

12/4 1681.

19/4 1681.

** Peder Rasmussen, fuldmægtig på Silkeborg, på hans principal Daniel Fischer hans bonde Anders Nielsen i Skellerup hans vegne med opsættelse 8/3  stævnede Laurids Andersen i Resendal imod dom for hans egen og hans søstre Sidsel Nielsdatter og Else Nielsdatter deres fædrene og mødrene arv, som Laurids Andersen som farbror skal have haft under værgemål, og Peder Rasmussen havde tiltale til Laurids Andersen for et værgemål for hans sl bror Niels Andersen, som boede og døde i Skellerup, hans børn Anders Nielsen Sidsel Nielsdatter og Else Nielsdatter, barnfødt i Skellerup, deres tilfaldne arv, som skal være på nær 300 dlr, og fremæskede lovligt skiftebrev, idet det allerede foreviste ikke var på stemplet papir, og alene underskrevet af Anders Lauridsen, og desuden skal han mod loven have fravendt dem deres selvejergård og bondeejendom i Skellerup, som deres sl forældre påboede, og solgt det til hans søsters mand Peder Andersen i Skellerup, hvilket ikke skulle være lovligt, så han bør levere dem deres tilfaldne arv samt deres jordegods, og skødet derpå kendes dødt og magtesløs, hvortil Laurids Andersen svarede, at han skyldte dem intet, de havde selv deres gård og gods, hvorefter der blev afsagt dom: da Laurids Andersen som den ældste farbror er ret født værge ikke fremviser noget afkald for deres arv, så bør han fremvise skiftebrev og gøre regnskab for deres tilfaldne løsøre og bondeejendom inden 15 dage

(22)

** Rasmus Fischer til Silkeborg hans fuldmægtig Peder Rasmussen sst stævnede Christen Knudsen i Allinggård herredsfoged imod dom for efterstående skyld landgilde arbejdspenge efter fremlagte restants. dom: Christen Knudsen bør betale inden 14 dage eller lide nam

(23)

** Rasmus Fischer til Silkeborg stævnede efterskrevne imod dom for resterende landgilde og arbejdspenge efter fremlagte restants. dom: de bør betale inden 15 dage

(24)

** hr Mads Bering i Kragelund med opsættelse 8/3 stævnede efterskrevne i Kragelund sogn imod dom for adskillig gæld penge og korn, de er ham skyldig, og efter 3 ugers opsættelse stævnede efterskrevne imod dom for adskillig gæld penge og korn, og fremlagde en underskrevet opskrift på hans fordringer, og fremlagde adskillige obligationer, hvorpå der blev fremlagt en dom 11/1 1676, og Johan Gjessø svarede, at han intet skyldte præsten, hvorefter han begærede dom, og der blev afsagt følgende dom: de bør betale deres gæld og gøre deres dagsgerninger, og Johan Gjessø kan ikke lide tiltale, da han nægter at være noget skyldig

(31)

26/4 1681.

(var intet at beskrive)

3/5 1681.

(intet at beskrive, ej heller begærede nogen noget at få beskrevet)

(32)

10/5 1681.

** Peder Rasmussen på Silkeborg på sine principalers vegne stævnede alle Silkeborgs tjenere i Hids herred sogne til spørgsmål at svare og dom at lide for det, de kan være husbonden skyldig efter Christen Christensen, fordum fuldmægtig på Silkeborg, hans generalrestants, og de stævnede Christen Christensen, forpagter på Bostrup, og dernæst blev fremlagt KM deputerede kommissærers afhandling, som de af KM var befalet at forrette imellem de herrer Fischere og Christen Christensen, dateret København 6/9 1680, og nu blev fremlagt Christen Christensens restants, dateret Kejlstrup 6/3 1678, som blev lydeligt oplæst, hvorpå efterskrevne bønder svarede, at de ikke vidste, hvad de kunne være skyldig, idet de ikke havde fået kvittering på alt det, de havde leveret, og Christen Christensen havde drevet dem til arbejde på sine gårde Kejlstrup og en selvejergård i Sejling, han har ladet opbygge. andre vidnede om det, de havde leveret ham, og han havde borttaget uden at give dem kvittering derpå, og derforuden havde de gjort arbejde på Kejlstrups såvel som på Silkeborg ladegårds gærder. Laurids Sejersen i Nebel gav til kende, at mens han var hjemme hos sin far Sejer Lauridsen i Dalsgård, førte han og andre lange savede ege fra Kejlstrup til Hansted bro, som han da lod opbygge, og budfogederne vidnede, at de på Christen Skrivers befaling tilsagde sognemændene at gøre arbejde for ham på Kejlstrup, hvorefter Christen Skriver fremlagde sit svar, dateret Marsvinlund 2/5 1681, hvorpå der blev begæret tingsvidne

(36)

17/5 1681.

** Morten Poulsen og Niels Poulsen af vester Bording til 3.ting forbød de Overgårds mænd Las Sørensen og Hans Sørensen at have nogen drift på deres mark fra skt Volborgdag til skt Mikkelsdag med deres øg og fæmon, og på deres rug året omkring, og hvis de derved får skade på deres kvæg, da have det sig for hjemgæld, og stå til rette

** Jens Nielsen Klode i Kragelund 3.ting lovbød den anpart og arvelod, hans hustru Mette Madsdatter er arveligt tilfaldet i den halve selvejer bondegård i Kragelund, som Rasmus Nielsen Vinter påboer, både det, hun selv kunne tilkomme personligt, og det, hun arveligt kunne være berettiget efter hendes sl bror Morten Nielsen. varsel til Rasmus Nielsen Vinter i Kragelund og hans hustru Karen Nielsdatter med hendes lovværge

(37)

** Johan Voss, forvalter på Vinderslevgård, på hans herre major Rantzaus vegne stævnede alle hans tjenere i Lemming sogn og Søren Christensen Gjessø i Kragelund imod dom for gæld og restants efter hans fremlagte restants for 1664-1680. dom: de bør betale deres gæld inden 15 dage

(38)

25/5 1681.

(8 mænd kunde ej haves, da der mødte ingen og intet gik beskrevet)

31/5 1681.

(39)

(intet at beskrive)

7/6 1681.

(intet at beskrive)

14/6 1681.

** Peder Rasmussen, fuldmægtig på Silkeborg, stævnede Christen Knudsen i Allinggård herredsfoged og Peder Cordsen i Alling mølle imod syn vidner og dom anlangende skovskade, som skal være gjort af dem selv og andre, og synsmændene afhjemlede deres syn på Alling skov, hvortil Christen Knudsen svarede, at han havde ingen myndighed til at tilse skoven, og kunne ikke svare til mere end den eg og bøg, han var pantet for, og Peder Cordsen havde ingen skovskade gjort, uden den eg, som endnu ligger på stedet

** Peder Rasmussen, forvalter på Silkeborg, på hans principals vegne stævnede Christen Knudsen i Allinggård og Peder Cordsen i Alling mølle imod dom for deres gæld til ham, som bevises med dom 19/4 næst afvigte, hvorfor han bør have sit fæste forbrudt. opsat 1 måned

(40)

** Peder Rasmussen, fuldmægtig på Silkeborg, stævnede efterskrevne imod dom efter en fremlagt dom anlangende gæld. sagen blev opsat 1 måned

** Laurids Christoffersen, sitzhaftig på vester Kejlstrup, stævnede Poul Nielsen i Ebstrup imod dom for et hus i Sinding, han tilegner sig, og ikke siden Christian Fischer blev godset mægtigt har betalt KM kontribution eller arbejdspenge deraf, og stævnede efterskrevne for resterende landgilde og arbejdspenge for 1680. opsat 6 uger

(41)

21/6 1681.

** Daniel Fischer til Silkeborg. efterskrevne vidnede, at de havde skiftet og delt vester Kejlstrup gård toft haver og skov i to lige parter mellem de to mænd, som den nu tilhører

(42)

28/6 1681.

** Anne Pedersdatter i Engesvang kendte hendes svoger Søren Envoldsen sst i denne sag for hendes lovværge, og dernæst fremstod Peder Jensen i Pårup på hans egne vegne og Peder Pedersen i Tollund på hans hustru Maren Jensdatters vegne gav hende afkald for al den arv, de er arveligt tilfaldet efter deres far sl Jens Andersen, som boede og døde i Nørlund, og Morten Poulsen i vester Bording på hans hustru Maren Christensdatters vegne gav hendes mor Anne Pedersdatter afkald for hendes arv efter hendes sl far Christen Mikkelsen, som boede og døde i Engesvang, og de takkede alle tre deres mor Anne Pedersdatter for godt skifte og rigtig og nøjagtig betaling

(43)

5/7 1681.

** Niels Jensen i lille Tollund på hans principalers vegne de herrer Limmere af Helsingør deres vegne stævnede deres bønder og tjenere i Kragelund Rævshale Engesvang og Skygge imod dom for resterende skyld landgilde og arbejdspenge og fremlagde en restants og begærede dom, som lød: de bør betale deres gæld

(44)

** Christen Nore i Funder på husbonds vegne stævnede efterskrevne kvinder anlangende deres lejermålsbøder. sagen blev opsat 6 uger

12/7 1681.

** Laurids Christoffersen på Kejlstrup stævnede Laurids Andersen i Resendal for syn vidner og dom, og synsmænd afhjemlede deres syn på skel mellem Resendals selvejerskov og Laurids Christoffersens skov og  på den forbrudte lods skovspart

(46)

** Laurids Christoffersen, sitzhaftig på vester Kejlstrup, forbød, at ingen efter denne dag må fordriste sig til at bære ild i hans skov både i Balle Gødvad og Sejling sogne, hvis de ikke vil straffes med jern på Bremerholm, og ingen må komme i hans skove med heste og vogne eller hugge ulovligt

(47)

** Peder Rasmussen på Silkeborg til 3.ting på hans principals vegne et ligelydende forbud anlangende hans skov

** Henrik Andersen i Gravballe stævnede alle hans tjenere i Svostrup og Sejling imod dom for restants. sagen blev opsat 14 dage

19/7 1681.

26/7 1681.

** Peder Rasmussen, fuldmægtig på Silkeborg, på hans principals vegne gav tilkende, at da det er 6 ugersdag, skal der falde dom over herredsfoged Christen Knudsen, men på dennes begæring er sagen opsat 14 dage, for at betænke, om han skal tage imod hans husbonds tilbud

** den sag imod Poul Jensen og Peder Hammel i Allinggård og de mænd i Asmildgård blev opsat 14 dage

** Laurids Christoffersen på vester Kejlstrup stævnede Jens Sørensen for ulovlig skovhugst og Laurids Andersen i Resendal for ulovlig skovhugst i den forbrudte lod. sagen blev opsat 14 dage

(48)

** Andersens sag med hans restantsdom blev opsat 14 dage

** Laurids Christoffersen på vester Kejlstrup med 6 ugers opsættelse stævnede Poul Nielsen i Ebstrup imod dom anlangende et hus i Sinding, han tilholder sig, uden at han betaler kontribution eller arbejdspenge deraf, samt hans efterskrevne tjenere, for det, de er ham skyldig fra 1675 efter forhvervet dom, og fremlagde en restants og en dom 10/8 1680 på restants til Silkeborg for 1675, hvorefter Poul Nielsen i Ebstrup fremlagde vidne 11/3 1673, hvorpå der blev afsagt dom: de bør betale inden 15 dage

(50)

2/8 1681.

(51)

** Niels Jensen i lille Tollund på hans husbonds vegne beklagede, at en stor skade skal være sket af hedebrønde på Kragelund mark, så hans husbonds tjenere har lidt stor skade på fædrift og ildebrand

** Anders Tomasen i Sejl et lovbud, at hans steddatter Anne Pedersdatter, sl Peder Pedersens enke, i Engesvang kendte ham for hendes lovværge, og han 3.ting lovbød halvparten af den selvejer bondeejendom, som hun ejer i den halve selvejer bondeejendom i Engesvang, som hendes sl mand havde påboet, og hun nu påboer. varsel til Niels Pedersen i Engesvang Christen Simonsen sst og hans hustru Anne Pedersdatter Christen Andersen i Stenholt og hans hustru Maren Pedersdatter og Anne Pedersdatters børn, som endnu er i boet hos hende, nemlig Peder Pedersen Baltser Pedersen Kirsten Pedersdatter Maren Pedersdatter

9/8 1681.
** Henrik Andersen i Gravballe stævnede Christen Gundesen i Svostrup for syn vidne og klage anlangende klammeri og slagsmål, som han skal have begået på markmanden Christen Jensen i Svostrup for 14 dage siden, og synsmændene afhjemlede deres syn på hans sår, som han sigtede Christen Gundesen hans hustru Anne Hansdatter og søn Peder Christensen for at have gjort, da han drev Christen Gundesens svin af rugen i vangen, men sagen blev af husbonden efterladt, og Christen Gundesen lovede, at det ikke tiere skulle ske, at han forgreb sig

(52)

** Laurids Christoffersen på Kejlstrup et vidne, at Jens Sørensen i øster Kejlstrup, skovfoged over øster Kejlstrup skov, vidnede, at Christian Jørgensen i Sejling, som tjener Christen Christensen, forrige skriver til Silkeborg, for 3 år siden i Jens Sørensens underliggende skovfogderi har rodhugget og bortført en stor grøn eg og en grøn bøg uden stempel og udvisning, som er af dem, som hans husbond Laurids Christoffersen forleden år med synsvidne har ladet afhjemle. andre vidnede det samme. varsel til Christen Jørgensen i Nørgård i Sejling

** Daniel Fischer til Silkeborg og Laurids Christoffersen, sitzhaftig på vester Kejlstrup, tog hinanden i hånden og fremlagde en underskrevet kontrakt af 8/3 1681, hvori de i Jesu navn har skiftet og delt den arvepart imellem dem, som tilfaldt sl Klemend Tomasen Fischers børn og arvinger i Silkeborgs jordegods efter sl Christian Fischer, hvoraf Daniel Fischer har købt den halvpart, som tilhørte Iver Knudsen og sin hustru Kirsten Klemendsdatter, og da har de delt samme broderlod i to parter, hvoraf den første lod tilkommer Daniel Fischer og består i efterskrevne gods, der iblandt den halve del af vester Kejlstrup, som det allerede er delt, og af Arilds tid har været delt, i alt 144 tdr hartkorn. den anden lod, som tilkommer Laurids Christoffersen og sin hustru Anne Klemendsdatter, består i efterskrevne gods i Sejling Sinding og al Gødvad sogn med Resenbro og halvparten af Sminge ålegård, og den halve del af vester Kejlstrup, som han allerede har i possession, og gods i Balle sogn, i alt 138 tdr hartkorn underskrevet Silkeborg Daniel Fischer Laurids Christoffersen, hvorefter Daniel Fischer tilstod, at han havde afstået sin halvpart af vester Kejlstrup til Laurids Christoffersen, som havde afstået sin halvpart af Kærsgård til Daniel Fischer

(55)

16/8 1681.

** Henrik Andersen i Gravballe KM skovrider med opsættelse 12/7 stævnede alle hans tjenere i Svostrup og Sejling sogne imod dom for restants og anden gæld efter en dom 31/8 1680, som han vil lade forny, samt for ny restants, og fremlagde dom 31/8 1680, og derefter fremlagde en restants for 1680, hvorefter Sejer Lauridsen i Dalsgård og Niels Jensen i Borup fremlagde tingsvidne 5/3 1663 anlangende deres landgilde, hvorefter der blev afsagt følgende dom: enhver bør betale sin restants inden 15 dage

(57)

23/8 1681.

** den sag, Laurids Christoffersen på Kejlstrup har indstævnet mod Jens Sørensen Grove i Kejlstrup og Laurids Andersen i Resendal blev fremdeles opsat 14 dage

** Hans Lauridsen i Lemming på hans egne og en del af hans naboers vegne. efterskrevne synsmænd vidnede og hjemlede, at de var til syn på et gærde, som var sat fra Søren Eriksens toft vester på og kroget noget sønder på, og der var ført sæd i jorden på begge sider, hvorved naboerne forhindres adgang ad markvejen til deres toftejord i Vestertoft. navng, der mindes op til 30 år, vidnede, at så længe havde der ikke været sat gærde på omtalte sted. andre vidnede det samme, hvortil Jens Jensen i Lemming på hans egne og hans svoger Christen Rasks vegne og Niels Jensen sst på egne vegne vedkendte sig samme gærde og jorden, det ligger på, for ejendom til den gård, de påboer, hvorpå Hans Rasmussen æskede deres hjemmel og gas last og klage på samme gærde

(59)

** de Skygge mænd en klage og forbud. Anders Christensen i Skygge Peder Sørensen Gravers Jensen og Peder Hansen 3.ting gav last og klage på menige Bøglund mænd og Anders Sørensen i Klode mølle Christen Mikkelsen i Klode Christen Jonsen og Christen Madsen i vester Moselund Niels Andersen i Bording mølle Christen Christensen i Elbæk, for de ulovligt lader deres kvæg og fæmon volddrive og hultrække deres bløde enge og på deres fædrift og mark, og nu forbød de dem at komme med deres fæmon på deres enge hede eller fædrift, men holde dem på deres eget

30/8 1681.

** Erik Jensen i Hjøllund bød sig 3.ting i rette, da han var stævnet af Christen Mikkelsen i Klode med flere, men da de ikke var mødt, så er han fri for deres tiltale, til han på ny bliver stævnet

6/9 1681.

** Erik Stoltenberg i Funder et vidne. navng vidnede, at de var med ham i Jacob Jensen Bjerresgårds hus, og da var Jacob Jensen og hans hustru Kirsten Meisdatter og Peder Meisen og hans hustru Kirsten Pedersdatter i stuen, og da begærede Erik Stoltenberg at få noget gods igen, som hans hustru Boel Lasdatter havde efterladt og muligvis pantsat, og da talte han to dynger penge op på bordet, og da gav Peder Meisen og hans hustru ham mange ubillige skældsord, og Jacob Jensens hustru fejede med en ovnvisk pengene ned på gulvet, hvor de blev strøet alle vegne, hvorpå Erik Stoltenberg gik ud

(60)

** Erik Stoltenberg i Funder, KM skovrider, stævnede Peder Meisen i Funder og hans hustru Kirsten Pedersdatter og Jacob Jensen i Funder og hans hustru Kirsten Meisdatter imod dom for det gods, som hans hustru Boel Lasdatter havde pantsat dem, som han havde tilbudt at indløse, men som Kirsten Meisdatter havde fraranet ham og med en ovnvisk fejet dem ned på gulvet, og nu tilbød han med andre penge at indløse det pantsatte gods. sagen blev opsat 6 uger

(61)

** Hans Lauridsen i Lemming på egne og naboers vegne stævnede Niels Jensen Jens Jensen i Lemming med flere imod dom for de har sat en gærde over deres markvej imod loven. sagen blev opsat 6 uger
 
** Laurids Christoffersen på Kejlstrup med opsættelse 26/7 stævnede Jens Sørensen i øster Kejlstrup samt Laurids Andersen i Resendal imod dom for ulovlig skovhugst, og fremlagde tingsvidne 7/9 1680 og et synsvidne 12/7 sidst forleden om skovhugst i den forbrudte lods skovsparter i Resendals skove og mente, at Jens Sørensen som skovfoged over øster Kejlstrup skove burde svare til de træer, som Christen Jørgensen i Sejling skal have hugget og bøde efter KM skovordinants 10 rdl for en eg og 8 rdl for en bøg, og anlangende skovhugst i Resendals skov i den forbrudte lods skovsparter, som Laurids Andersen har antaget i varetægt som skovfoged og selvejer, og hans søn Anders Lauridsen har jorden og engen i fæste, og har sit ophold hos faderen, da er der i den forbrudte lods skovspart i Sønderskoven hugget 9 ege og 6 bøge og i den forbrudte lods skovspart i Majlund 23 store bøge og 1 eg uden lovlig udvisning, som Laurids Andersen bør stå til rette for. så mødte Laurids Andersen og fremlagde et gammelt pergamentsbrev med 12 hængende segl, dateret MDLWIJ (1557) torsdagen næst for Philippi Jacobi dag, hvori Søren Pedersen i Kejlstrup Anders Mogensen i Farre Jens Lassen Erik Pedersen sst Christen Lassen i Sejling Peder Nielsen Søren Tygesen i Jernit Søren Bonde i Nisset Peder Bonde i Kragelund Christen Bonde i Lemming Jens Eriksen i Sejling og Niels Skriver kundgør, at de var forsamlede i Resendal med Søren Olufsen slotsfoged på Silkeborg på Frands Bilde lensmand hans vegne på den ene side, og Las Haes på sine og sine sande arvingers vegne på den anden side, for at granske og forfare, hvad skæppeskyld KM kunne tilfalde af den forbrudte lod, som findes i den ejendom, Las Haes i Resendal og hans forældre tilforn har haft i brug til Resendal, som de har forbrudt til KM, og de takserede den for landgilde 5 skpr rug og 5 skpr byg, både af skov og mark, og siden at nyde den i rolighed, og Laurids Andersen fremlagde en dom af Viborg landsting 9/11 1664 angående frihed for ægt og arbejde af Resendal, hvorefter der blev afsagt dom: Jens Sørensen Grove i øster Kejlstrup bør som skovfoged stå til rette for skovhugsten, og da den forbrudte lod med 12 selvejeres brev er takseret for landgilde af mark og skov, og siden at nyde i rolighed, da turde fogeden ikke kende derimod, men indstævner sagen for overdommere

(64)

** Laurids Andersen i Resendal fremstillede sig som svar imod hans husbond Laurids Christoffersen, som havde indstævnet ham for ulovlig skovhugst, og fremlagde en dom af Viborg landsting 9/11 1664 angående frihed for ægt og arbejde af Resendal efter kong Hans brev

(65)

** Daniel Fischer til Silkeborg hans visse bud Christen Nielsen Nore af Funder stævnede Johanne Andersdatter Smeds i Funder Maren Jensdatter Inger Nielsdatter Maren Nielsdatter sst imod dom for deres bøder for lejermål, som bevises med hr Mads Berings attest. dom: de bør betale deres bøder til husbonden

(66)

13/9 1681.

** Las Sørensen i Overgård gav last og klage på hans nabo Hans Sørensen sst, for han holder skalkagtige folk, som slår hans fæmon og forlokker hans børn og gør ham idelig skade, og han forbød ham at holde sådanne folk, hvis ikke han vil svare til deres gerninger

20/9 1681.

** Niels Gregersen i Holm bekendte, at han på hr Christen Pedersen i Sahl hans begæring havde ladet syne skovhugst i Nisset skov, som ligger til Nisset Overgård

** eftersom det beklages, at der er stor brøst på Ørvads og Engbros vaser på Serup side, så blev Jens Pedersen i Serup tilsat, at han skal tilsige sognemændene straks at færdiggøre det, hvis de ikke vil stå til rette for den skade og ulempe, der kan påkomme

** Oluf Sørensen Smed i Abildskov lydeligt lod fordele efterskrevne i Funder by for korn, de rester med til Funder kirke

(67)

27/9 1681.

** Henrik Andersen i Gravballe på KM vegne. efterskrevne vidnede, at de havde været i Nisset skov, liggende til Nisset Overgård, for at skifte og dele skoven mellem alle de lodsejere, som har del deri. varsel til hr Christen Pedersen i Sahl Niels Nielsen i Tolstrup, som forvalter godset på sin hustru Else Bertelsdatters vegne, og på hendes bror Niels Bertelsens vegne Henrik Andersen i Gravballe på KM vegne og Mikkel Nielsen i Sinding på KM vegne

(68)

4/10 1781.

(69)

(i dag gik intet beskrevet)

11/10 1681.

** Hans Sørensen i Overgård gav last og klage over hans nabo Las Sørensen og hans børn, for de skader og slår hans fæmon bedrager og forlokker hans folk og overskælder ham og hans hustru og folk, så han ikke kan holde tjenestefolk og jager hans hyrde fra hans fæmon, så det tit og ofte går varetægtsløs

18/10 1681.

** Johan Voss. Søren Sørensen i Vinderslev vidnede at 19/6 da var hans bror Christen Sørensen i hans hus, og da hentede hans far Søren Christensen Funder sst Johan Voss, som han bror fæstede sig til for et år og modtog fæstepenge. navng vidnede, at de stævnede Christen Sørensen i vester Kejlstrup for svar, og de talte med Laurids Christoffersens hustru sst og på Johan Voss vegne æskede førnævnte dreng, at han skulle forføje sig i hans tjeneste, hvortil hun svarede, at hverken hun eller hendes mand vidste, at han havde fæstet sig til Johan Voss

(70)

** Johan Voss, forvalter over Vinderslevgård, stævnede Christen Sørensen på vester Kejlstrup, barnfødt i Vinderslev, for han har fæstet sig til ham for et år, hvorefter han har taget tjeneste på vester Kejlstrup. sagen blev opsat 6 uger

** Hans Lauridsen i Lemming på sine egne og en del hans naboers vegne med 6 ugers opsættelse stævnede Niels Jensen Jens Jensen Christen Rasmussen og Rasmus Nielsen i Lemming imod dom for et gærde, de har sat over deres markvej imod loven, og fremlagde et tingsvidne 23/8 indeholdende syn på ovennævnte gærde, hvorpå der blev afsagt dom: da det bevises, at der i 30 år ikke har stået et gærde på omtalte sted, så bør Jens Jensen og hans gårdmænd nedtage det, og de bør bevise deres vedkendelse til stedet, eller stå til rette

(71)

25/10 1681.

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Anders Tomasen i Sejl imod syn vidner og dom og Jens Nielsen Meisen i Funder hjemlede, at han på hans husbond Daniel Fischers befaling og i hans nærværelse synede 2 vogne på Funder gade, som hver havde et 10 alen egetræ på, som husbonden selv havde taget ved Abildskov, som var kommet af Skærskov, og han antraf en 3.vogn i Sejl skov med et egetræ på, som førnævnte Anders Tomasens dreng var med, og baron Juels tjenere, som var med de 2 første vogne bekendte, at træerne var købt af Anders Tomasen i Sejl, og samme dag stævnede varselsmændene Anders Tomasen i Sejl for restants og anden gæld til hans husbond. sagen blev opsat 14 dage

(72)

2/11 1681.

(var intet at bestille og ingen begærede noget beskrevet)

8/11 1681.

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup lod afhjemle syn på den halvgård i Sinding, Anders Jensen Vallerbæk har haft i fæste

(73)

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup stævnede Anders Jensen Vallerbæk i Sinding imod dom, for han ikke rettidigt har betalt KM kontributioner og landgilde og lader gården forfalde, hvorfor han bør have sit fæste forbrudt. sagen blev opsat 14 dage, og hvis han kunne skaffe kaution, kunne han blive ved gården

(74)

** Daniel Fischers sag med Anders Tomasen i Sejl blev opsat 8 dage

15/11 1681.

** Daniel Fischer til Silkeborg med opsættelse 25/10 stævnede Anders Tomasen i Sejl imod dom for resterende arbejdspenge af halv Sejlgård, han påboer, og fremlagde en restants fra 1675-1681, hvorefter der blev afsagt dom: han bør betale inden 15 dage

(75)

22/11 1681.

** Laurids Christoffersens sag mod Anders Jensen Vallerbæk blev opsat 3 uger

29/11 1681.

** Christen Nielsen Degn i Lemming på Johan Voss vegne lod afhjemle syn på generalmajor Rantzaus skove i Lemming sogn for hvad, der kunne være hugget siden sidste syn, da skoven blev delt mellem sognemændene

(76)

** Johan Voss, forvalter over Vinderslevgård og dets underliggende gods, med opsættelse 18/10 stævnede Christen Sørensen, der tjener i vester Kejlstrup, skønt han har tilsagt Johan Voss sin tjeneste. dom: Christen Sørensen bør erstatte Johan Voss et års løn til en anden karl samt betale sagens omkostninger

(77)

6/12 1681.

** Daniel Fischer til Silkeborg med 3 ugers opsættelse stævnede Anders Tomasen i Sejl imod syn vidner og dom for noget tømmer, han skal have solgt baron Juel. sagen blev opsat 14 dage

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede hver mand i Funder og Balle sogn imod dom for restants til deres husbond. opsat 14 dage

(78)

** Laurids Olufsen Kræmmer i Grønbæk stævnede efterskrevne imod dom for gæld efter obligation og for varer. sagen blev opsat 6 uger

** Anders Pedersen Smed i Serup lod fordele efterskrevne for gæld

13/12 1681.

** Laurids Christoffersens sag blev opsat til næste ting efter jul

20/12 1681.

** Johan Voss fremlagde sit indlæg på trykt papir anlangende hans 3.ting til Christen Sørensen, barnfødt i Vinderslev, nu tjenende i vester Kejlstrup, hvorpå 3.ting blev udstedt

(79)

** tingbogens autorisation for 1682.

(80)

** Hids herreds tingbog for anno 1682.

** foged skriver sandemænd ransnævninge

10/1 1682.

** Johan Voss på Vinderslevgård lod fordele Christen Sørensen, barnfødt i Vinderslev, for han har tilsagt ham et års tjeneste og modtaget fæstepenge, og dog taget tjeneste hos en anden, og han forbød nogen mand at huse eller helle ham

(81)

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup med opsættelse 8/11 stævnede Anders Vallerbæk i Sinding imod dom for KM kontribution og landgilde, som han ikke rettidigt betaler og lader gården forfalde og fremlagde dom 7/9 1680, hvor Anders Vallerbæk blev fradømt sit fæste, samt synsvidne 8/11 angående hans gårds brøstfældighed og en restants for 3 år, hvorefter Anders Jensen Vallerbæk fremlagde sit indlæg, at når han betalte landgilde og andet, så fik han ingen kvittering, så han kunne vide, hvad der resterede, og der i hans lade findes tag til forbedring af den brøstfældighed, der er opstået i hans tid, som han tid efter anden vil forbedre, så han ikke nu om vinteren med hustru og børn skal blive husvilde og formoder, at han kan nyde det foder, han har indavlet, så han mener sig fri for tiltale. dom: da han ikke rettidigt har betalt landgilde og kontributioner og har ladet gården forfalde, har han forbrudt sit fæste

(84)

17/1 1682.

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Christen Christensen i Elbæk imod dom for restants af et værested i Pårup, han påboede og fraflyttede, samt gæld. sagen blev opsat 14 dage

** Daniel Fischers sag mod hans tjenere i Balle og Funder sogne blev fremdeles opsat 14 dage

** Jens Pedersen i Balle stævnede efterskrevne imod dom for gæld. sagen blev opsat 4 uger

(85)

** Las Olufsen Kræmmer af Grønbæk med opsættelse 6/12 stævnede efterskrevne imod dom for gæld efter obligation og hans regnskabsbog, hvorpå blev afsagt dom: de bør betale deres gæld

24/1 1682.

** Rasmus Nielsen Vinter i Kragelund et skøde. Jens Nielsen Klode i Kragelund solgte og skødede fra sig og hustru Mette Madsdatter til hans svoger Rasmus Nielsen Vinter og hustru Karen Nielsdatter den part, hans hustru Mette Madsdatter er arveligt tilfaldet i den halve selvejer bondegård i Kragelund, Rasmus Nielsen Vinter påboer, både det hun selv personligt var berettiget og det, hun arvede efter hendes bror sl Morten Nielsen

(87)

31/1 1682.

** Daniel Fischer til Silkeborg efter opsættelse begærede dom over hans tjenere i herredet for restants, men da en del af Balle sognemænd begærede 8 dages frist, så de der forinden kunne tale med deres husbond, så blev sagen med bevilling opsat 8 dage

7/2 1682.

** herredsfoged Christen Knudsen Nørgård i Allinggård fremlagde en seddel, der ikke var skrevet på stemplet papir, som han begærede at få indført i tingbogen, at han på KM vegne havde konfiskeret en restants af Silkeborg, som ikke var skrevet på stemplet papir, og heller ikke angav nogen sum for adskillige års restants

14/2 1682.

** Erik Stoltenberg, KM skovrider i Funder, stævnede løjtnant Morten Knop i Funder imod dom for en sum penge, han har lånt ham. sagen blev opsat 1 måned

(88)

21/2 1682.

** Peder Rasmussen på Silkeborg på hans principal Daniel Fischers vegne lod afhjemle syn på Jens Lauridsen i Sinding hans sår, som han beskyldte hans nabo Anders Pedersen Kirkegård for at have gjort ham. Jens Lauridsens hustru Anne Terkelsdatter vidnede, at hun hørte hendes mand skreg, og da lå han på gulvet og havde fået skaden. så mødte Anders Kirkegård og gav last og klage på Jens Lauridsen og hans hustru, for de om natten var kommet i hans hus og slået hans boskab stol og andet i sønder

(89)

** Peder Rasmussen, forvalter på Silkeborg, på hans principals vegne stævnede Anders Pedersen Kirkegård i Sinding imod dom, for han har overfaldet Jens Lauridsen sst. sagen blev opsat 1 måned

** Anders Kirkegård i Sinding et syn. synsmænd afhjemlede deres syn på Anders Kirkegårds hus, hvor der var skade på 2 døre, og en stol var sønder, og Anne Christensdatter, Anders Kirkegårds hustru, og hans bror ung Peder Pedersen i Sinding vidnede, at deres nabo Jens Lauridsen slog deres døre vinduer og stol sønder om natten, og Anders Kirkegård gav last og klage over dem for husfred og overfald. varsel til Jens Lauridsen og hans hustru

(90)

** Peder Rasmussen på Silkeborg stævnede menige Balle og Funder sognemænd imod dom for restants. sagen blev opsat 1 måned

** Peder Rasmussen på Silkeborg 3.ting aflyste al ulovlig krohold eller salg af øl brændevin mjød eller andre drikkevarer, såfremt de ikke vil have dem forbrudt og betale 10 rdl som straf

** Peder Rasmussen, fuldmægtig på Silkeborg, fremlagde amtsskriver Søren Sørensen i amtmandens fraværelse på KM vegne hans underskrevne seddel, dateret Brusgård 19/6, hvormed Laurids Pedersen Nedergård i Sinding tilforordnes at betjene retten i de sager, der vedkommer herredsfoged Christen Knudsen for hans egen person, og dertil fremlagde Christen Knudsen KM herredsfoged en seddel fra Frederik Ulrik Skuldt i Mariager, dateret 18/2 1682, hvormed han på KM vegne forbyder, at ingen må betjene retten i herredsfogeden eller skriverens sted, uden de dertil er forordnet af ham, og 14/3 vil han eller hans fuldmægtig møde med sættefoged og skriver

(91)

28/2 1682.

** Laurids Christoffersen på Kejlstrup stævnede efterskrevne i Sejling og Sinding imod dom for restants til deres husbond sl Christian Fischer eller hans arvinger for 1681 efter Christen Christensen, forrige fuldmægtig, hans leverede restants. sagen blev opsat 1 måned

(92)

** Laurids Christoffersen stævnede Anders Jensen Vallerbæk i Sinding imod dom for resterende KM skatter og restants. opsat 1 måned

** Hans Christensen i Kragelund gav tilkende, at det var hans 4.ting til efterskrevne for gæld efter hans fremlagte fortegnelse, blandt andre Anne Poulsdatter og hendes mand Søren Poulsen for 1/1 tønde rug, han lånte hendes sl mand Jens Christensen i Sinding, men da de indstævnede nægtede gælden, svor de 6 høringer dem fri for tiltale, indtil der fremlægges bevis

** de Hvinningdal mænd et 24 mands vidne om deres ildebrandskade, og efterskrevne vidnede, at natten efter 10/4 1681 ved midnatstid opstod ildebrand i Hvinningdal, og før dagskin gav sig til syne, var der hverken stik eller stage uopbrændt af samme gårde, ja ikke så meget som en stav, idet husene var i et dalskår så nær sat tilsammen på hverandre, at intet for ildebranden kunne frelses, så de fattige folk fik intet reddet af deres formue bo eller boskab klæder sølv penning kobber eller andet husgeråd, og de kom så godt som nøgne ud med en hoben elendige små børn, og ingen fik så meget fætalje reddet, at de kunne svale deres hunger, og både sæde og ædekorn småfæmon brændte mesten alt sammen og en del af det store fæmon, som ikke uden stor livsfare i sådan hast kunne komme af gårdene

(93)

7/3 1682.

** Rasmus Fischer til Silkeborg stævnede herredsfoged Christen Knudsen i Allinggård imod syn vidner spørgsmål og dom, og synsmænd afhjemlede deres syn på Allinggårds skov for det, der var hugget mærket og umærket, og på spørgsmål svarede Christen Knudsens forrige tjenestefolk, at han havde ladet træerne hugge, hvilket de nu for retten var gestændig

(95)

** Peder Rasmussen, forvalter på Silkeborg, på sin principals vegne. navng vidnede, at Christen Knudsen i Allinggård i 4 år har været skovfoged og set til Allinggårds skov, og Peder Cordsen i Alling mølle vidnede, at siden han kom til møllen, har Christen Knudsen været skovfoged over Allinggårds skov

** Tomas Poulsen i Allinggård vidnede, at Christen Knudsen i Allinggård herredsfoged har part i et vod, som han nu på to årstid har ladet bruge i Gudens å fra Kongensbro til Brorup, og Christen Knudsen har mange gange været med at drage voddet og ellers hans søn Laurids, og har næsten altid fået nogle gedder. andre, der havde tjent ham, vidnede det samme

(96)

** Rasmus Fischer til Silkeborg stævnede Christen Knudsen i Allinggård imod dom først på hans formand sl Gregers Madsens vegne, såsom han har bemægtiget sig hans efterladte bo, og fremlagde restants 12/5 1681, og for hans egen restants fra 1675-81 efter dom 19/4 1681, samt for indeværende år, og desuden 20 rdl kost og tæring, han er tildømt at betale sl Christian Fischer efter landstingsdom 11/4 1673, og endnu efter kvitteringer af 1662 og 1664 44 rdl, som han på Christian Fischers vegne havde annammet af nogen af Farre. sagen blev opsat 6 uger

** Rasmus Fischer til Silkeborg ved hans fuldmægtig Peder Rasmussen et vidne, at Christen Jensen Pottemager i Asmildgård vidnede, at han havde lejet jord af Christen Knudsen i Allinggård, og Jesper Rasmussen i Borup vidnede, at han sidst forleden høhøst købte hø af Christen Knudsen

(97)

** Poul Jensen i Allinggård stævnede Christen Knudsen sst imod dom, som Poul Jensen agter at forhverve over ham på hans brordatter sl Anders Jensen, som boede og døde i Horslund, hans datter Karen Andersdatter, som han er værge for, at eftersom hendes morfar sl Gregers Madsen, som boede og døde i Allinggård, for kort tid siden er ved døden afgået, og Christen Knudsen har bemægtiget sig hans efterladte bo, uden at lade de rette medarvinger indstævne, hvorfor han bør fremlægge skiftebrev, og derefter betale hende hendes oldearv. sagen blev opsat 6 uger

** Peder Rasmussen, forvalter på Silkeborg, fremlagde et underskrevet brev, udgivet af Poul Jensen i Allinggård og Peder Hansen Hammel sst, at da deres husbond Rasmus Fischer til Silkeborg selv vil bruge Allinggård, så har de godvilligt afstået hver en 3.part af gården, hvorimod Poul Jensen efter egen begæring forsynes med den halvgård i Asmildgård, som Gunde Gjordsen i Alling mølle sidst i fæste havde og fradøde, og Peder Hansen Hammel efter begæring den gård i Brorup, som Søren Jepsen i armod har opladt og frakom, begge uden stedsmål og på følgende konditioner. underskrevet af begge med egen hånd

(98)

** Peder Rasmussen på Silkeborg på Rasmus Fischers vegne lod afhjemle syn på Allinggård på de husværelser, som Poul Jensen og Peder Hansen Hammel iboede

(99)

** Poul Jensen i Allinggård lod afhjemle syn på den halvgård i Asmildgård, som sl Gunde Gjordsen sidst havde i fæste

14/3 1682.

** amtmand Frederik Ulrik Skuldt mødte for at høre vidnesbyrdene anlangende den sag, herredsfoged Christen Knudsen har begyndt mod Daniel Fischer til Silkeborg, og befalede Niels Gregersen i Gern i fogdens sted og Morten Poulsen i vester Bording i skriverens sted og fremlagde Christen Knudsens til amtmanden indgivne skriftlige klage over Daniel Fischer, som 7/2 med tingskriveren havde sat retten med sin egen tjener, da herredsfogeden ankom klokken halv elleve, og da truede Christen Knudsen, for han konfiskerede hans restants, som ikke var skrevet på stemplet papir, som han bad skriveren skrive i tingbogen, hvilket han ikke ville, men lovede at indføre herredsfogedens seddel i tingbogen, skønt den ikke var skrevet på det hjemlede papir, underskrevet Allinggård 16/2 1682, hvorefter Peder Rasmussen på Daniel Fischers vegne svarede, at hans vrange og utilbørlige klage ikke kunne bevises og fremlagde de 8 mænd, som omtalte dag var skrevet til stokken, deres vidne, at den dag ventede de så længe på fogeden, at de tvivlede på, om han kom, og da han kom, satte han sig mellem Daniel Fischer og skriveren uden at hilse, og rakte frem for Daniel Fischer og tog hans papirer, som han havde liggende for sig, vred dem sammen og lagde dem i lommen, og sagde, vil I sætte kongen en voksnæse på, hvortil Daniel Fischer svarede, det skal ingen ærlig mand sige mig på, og de hørte ikke, at Daniel Fischer begærede dom eller tingsvidne

(102)

** Hans Lauridsen i Lemming et afkald. Jens Sørensen Nisset i Lemming på hans hustru Kirsten Tomasdatters vegne gav hendes stedfar Hans Lauridsen afkald for al den arv, hun kunne tilfalde efter hendes far sl Tomas Mikkelsen og mor sl Johanne Jensdatter, som begge boede og døde i Lemming

(103)

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup stævnede alle Gødvad sognemænd imod dom anlangende gammel og ny restants. sagen blev opsat 5 uger

21/3 1682.

(ingen begærede noget beskrevet)

28/3 1682.

** Laurids Christoffersen på vester Kejlstrup hans restantssag og sag mod Anders Vallerbæk i Sinding blev opsat 14 dage

4/4 1682.

** Henrik Andersen i Gravballe stævnede Christen Gundesen i Svostrup imod dom for en grøn bøg, som han uden hjemmel og minde har hugget. sagen blev opsat 1 måned

(104)

** Jens Pedersen i Balle. navng vidnede, at da de var hos Morten Olufsen i Balle anlangende nogle skældsord om Oluf Jensen og Mads Sørensen, begge af Balle, at de skulle have stjålet en sæk rug i hans lade, da var begge drenge tilstede, og da sagde Morten Olufsen til dem, vil i overhutle mig i min gård, efter i har stjålet mit korn

** Rasmus Fischer til Silkeborg stævnede Christen Knudsen i Allinggård imod dom for ulovlig skovhugst i Allinggårds skov, mens han har været skovfoged samt for fiskeri i hans fiskevand i Gudens å og for at have bortlejet jord og resterer med landgilde, hvorfor han bør have sit fæste forbrudt. sagen blev opsat 3 uger

(105)

** Daniel Fischer til Silkeborg hans fuldmægtig Peder Rasmussen stævnede herredsfoged Christen Knudsen imod dom for hans utilbørlige handling mod ham ved tinget 7/2, hvor han voldeligt fratog ham hans papirer og breve, som han havde liggende foran sig, samt for hans usandfærdige og ubevislige klage til amtmanden. opsat 3 uger

(106)

11/4 1682.

** Laurids Christoffersen på vester Kejlstrup. Christen Sørensen i Mausing mølle vidnede, at han forleden vinter tjente Laurids Christoffersen, og da kørte han med ham til Sinding og satte en tærsker Jens Eriksen i Gødvad ind til Anders Vallerbæk, som skulle tærske korn til landgilde, og samme tærsker vidnede, at da de var kørt igen, da kom Anders Vallerbæk og truede ham med en økse og jog ham af gården, som navng bevidnede, og andre vidnede, at han dagen efter sagde, at havde tærskeren blevet en time længere, skulle han piske ham sådant ud af gården, så han ikke skulle have kommet tilbage

(107)

** Henrik Andersen i Gravballe. han og synsmænd var til syn til noget fiskeri, som Christen Gundesen i Svostrup har bemægtiget sig i Gudens å østen for Svostrup ved den vestre side, hvor der i strømmen var slået 57 pæle med ris, som kunne forhindre fisken, som ellers kunne gå op og ned i åen, og navng vidnede, at Christen Gundesen roede ud i åen til pælene og brugte fiskeri derved med garn. varsel til Christen Gundesen

(108)

** Laurids Christoffersen. navng vidnede, at da der var faldet dom over Anders Vallerbæk i Sinding på hans fæste, da udviste de ham af gården og forbød ham at blive i den samt gøre den ryddelig

** Henrik Andersen i Gravballe lod afhjemle syn på en bøgestub på Nebelbjerg, som Christen Gundesen i Svostrup skal have hugget

** Peder Cordsen i Alling mølle fremlagde et skiftebrev, at efterskrevne 4/3 1681 var forsamlet i Alling mølle til skifte af sl Gunde Gjordsens efterladte bo, som var rette 30.dagen efter hans død, imellem hans efterladte enke Maren Pedersdatter og den sl mands børn med hans første hustru nemlig Christen Gundesen i Svostrup Gjord Gundesen i Grønbæk Barbara Gundesdatter sst Kirsten Gundesdatter i Rynge mølle med hendes mand og lovværge Peder Sørensen, og sl Gunde Gjordsen og bemeldte Maren Pedersdatters svoger Just Andersen Degn i Torning på hans datters vegne, og Peder Cordsen i Alling mølle på hans hustru Anne Gundesdatters vegne. registrering og vurdering samt fordring af bortskyldig gæld, som oversteg formuen med 48 rdl

(111)

19/4 1682.

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup med opsættelse 28/2 stævnede Anders Jensen Vallerbæk i Sinding for dom for KM skatter restants brøstfældighed og andet, og fremlagde domme 10/8 1680 og 20/7 med påskrevet udlæg for gælden, hvorefter der blev fremlagt dom 10/1 sidst forleden, og en attest om opmåling af korn i hans lade til landgilde, og videre blev fremlagt et tingsvidne 11/4 og KM forordning og Laurids Christoffersens indlæg, hvorefter Anders Jensen Vallerbæk fremlagde sit indlæg, hvorefter dom blev afsagt: da Anders Jensen er fradømt sit fæste, bør han gøre gården ryddelig, og angående hans trusler, bør han stille borgen eller borge for sig selv

(115)

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup med opsættelse 28/2 stævnede efterskrevne imod dom for restants, og med opsættelse 14/2 stævnede Gødvad sognemænd imod dom for gammel og ny restants, og fremlagde Christen Christensen, forrige forvalter, hans restants samt en dom 10/8 1680 samt en dom 26/7 1681 og endnu for det sidste fremlagde en restants, og der blev afsagt dom: de bør betale

(122)

25/4 1682.

** Rasmus Fischer til Silkeborg med opsættelse 7/3 stævnede Christen Knudsen i Allinggård imod dom for hans sl formands restants og egen gæld til husbonden, hvorefter der blev afsagt dom: han bør betale

** Peder Rasmussen på husbond Rasmus Fischer til Silkeborg hans vegne med opsættelse 7/3 stævnede Christen Knudsen i Allinggård imod dom, for han ikke har ydet landgilde af sin part af Allinggård gennem 6 år og fremlagde dom 19/4 1681 og vidner 7/3 sidst forleden, hvorefter der blev afsagt dom: da Christen Knudsen ikke har betalt landgilde rettidigt, bortlejet jord hugget og ladet hugge ulovligt i den skov, han var skovfoged over, så har han forbrudt sit fæste

(125)

** Poul Jensen i Allinggård med opsættelse 7/3 stævnede Christen Knudsen i Allinggård imod dom for hans brordatter Karen Andersdatters oldearv efter hendes sl morfar Gregers Madsen, som boede og døde i Asmildgård, hvis efterladte midler Christen Knudsen har bemægtiget sig uden at indstævne de rette medarvinger, og nu  blev afsagt dom: Christen Knudsen bør skaffe sl Gregers Madsens efterladte gods midler og formue i boet igen, så Karen Andersdatter kan få sin tilfaldne oldearv

2/5 1682.

** Laurids Christoffersen på Kejlstrup. navng vidnede, at Anders Jensen Vallerbæk i Sinding har truet og undsagt, at den, der kom til at bo i den halvgård i Sinding efter ham, skulle få en ulykke. varsel for den halvgård i Sinding, han har påboet, og endnu sidder i

(126)

** Laurids Christoffersen gav tilkende, at da Anders Jensen Vallerbæk i Sinding har undsagt ham og i særdeleshed den, der kommer til at bo i den halvgård, han er fradømt, så forårsages han til at æske af Anders Vallerbæk, at han stiller borgen, eller borger selv

** Hans Lauridsen i Lemming på Niels Bertelsen, barnfødt i Levring præstegård, hans vegne 3.ting lovbød den lod og anpart, som er arveligt tilfaldet ham i Nisset Overgård. varsel til sl Bertel Jacobsen, fordum præst til Levring og Sjørslev, hans børn arvinger og samfrænder og i Tolstrup til Niels Nielsen og hans hustru Else Bertelsdatter

9/5 1682.

** Henrik Andersen i Gravballe stævnede løjtnant Morten Knop i Funder imod dom for en køllert med sølvkæder, han havde lånt ham. sagen blev opsat 8 dage

** Johan Voss på Vinderslevgård stævnede alle major Rantzaus tjenere imod dom for resterende skyld landgilde oldengæld og andet og fremlagde en restants og en dom 6/4 1680, og der blev afsagt dom: de bør betale

(128)

16/5 1682.

** Henrik Andersen i Gravballe lod afhjemle syn på den gård i Svostrup, Christen Gundesen påboer, for dens brøstfældighed

(129)

** Henrik Andersen i Gravballe et vidne, at efterskrevne vidnede, at de havde lejet jord af Christen Gundesen i Gravballe

** Henrik Andersen i Gravballe stævnede Christen Gundesen i Gravballe imod dom, for han ikke betaler udgift af den gård, han påboer, som han lader forfalde bortlejer jord og begår ulovlig skovhugst, om han ikke bør have sit fæste forbrudt. opsat 4 uger

** den sag, Henrik Andersen har indstævnet mod løjtnant Morten Knop i Funder, blev opsat i 6 uger

(130)

** Daniel Fischer til Silkeborg hans fuldmægtig Peder Rasmussen med opsættelse 4/4 stævnede herredsfoged Christen Knudsen i Allinggård imod dom, for han voldeligt ved tinget har frasnappet ham en del breve og papirer, som han havde liggende foran sig på tingbordet, og for hans usandfærdige klage til amtmanden, og fremlagde tingsvidne 14/3 sidst forleden, som findes på (102), og der blev afsagt dom: Christen Knudsen bør levere de opsnappede dokumenter til Daniel Fischer, og stå til rette for hans forseelse, og belangende hans klage til amtmanden, da han søges derfor på hans ære, så skal den påkendes på tilbørlige steder

(131)

** Rasmus Fischer til Silkeborg med opsættelse 4/4 stævnede herredsfoged Christen Knudsen i Allinggård imod dom for ulovlig skovhugst i Allinggårds skov, som han var skovfoged for, og fremlagde synsvidne 7/3, som findes på (93-95), hvorefter der blev afsagt dom: Christen Knudsen bør betale husbonden for hver eg 10 rdl og for hver bøg 8 rdl inden 15 dage

(132)

** Rasmus Fischer til Silkeborg hans fuldmægtig Peder Rasmussen med opsættelse 4/4 stævnede Christen Knudsen i Allinggård imod dom, for han har fordristet sig til at fiske i hans fiskevand i Gudens å, og fremlagde vidne 7/3, som findes på (96), hvorefter der blev afsagt dom: han bør skaffe sig hjemmel til hans fiskeri eller derfor at stå til rette

(133)

** Rasmus Fischer til Silkeborg med opsættelse 4/4 stævnede Christen Knudsen i Allinggård imod dom for 20 rdl kost og tæring efter landstingsdom 11/4 1673 samt landgilde arbejdspenge og andet, han på husbondens vegne har annammet i Farre, og han fremlagde landstingsdom 11/4 1673 samt sedler på det, han havde annammet i Farre, hvorefter der blev afsagt dom: Christen Knudsen bør betale gælden

(134)

23/5 1682.

(i dag gik intet beskrevet)

30/5 1682.

** Berent Fallenkamp på hans husbond Peder Luxdorfs vegne stævnede hans bønder i Kragelund Hjøllund Stenholt Elbæk Klode imod dom for deres skyld og fremlagde en restants, og der blev afsagt dom: de indstævnede bør betale deres restants

(135)

** Johan Sørensen i Resendal et vidne, at Jens Lauridsen i Resendal på hans hustru Anne Andersdatters vegne Anders Jensen i Gravballe på hans hustru Kirsten Andersdatters vegne Jørgen Valdemarsen i Gødvad på hans hustru Else Andersdatters vegne Christen Christensen Vinter i Hvinningdal på hans hustru Maren Andersdatters vegne og Henrik Andersen i Gravballe på hans søsterdatter Karen Andersdatters vegne, som han er formynder for, gav deres stedfar Johan Sørensen afkald for arv i løsøre efter deres mor sl Margrete Andersdatter, som boede og døde i Resendal, og han lovede at betale den bortskyldige gæld, men deres andel i jordeje bondegodset i Resendal uforkrænket

(136)

7/6 1682.

** Morten Poulsen i vester Bording et vidne, at Niels Sørensen Lemming i Balle lovede at betale ham sin gæld

** Morten Poulsen i vester Bording et afkald. Søren Christensen, barnfødt i vester Bording, annammede 10 sld i rede penge af hans forordnede værge og formynder Morten Poulsen, som er resten af hans fædrene og mødrene arv efter hans far sl Christen Christensen og mor sl Maren Sørensdatter, som begge boede og døde i vester Bording, og nu var Niels Poulsen i vester Bording på hans svoger førnævnte Søren Christensens vegne tilstede og i hånd tog hans bror Morten Poulsen og stadfæstede samme afkald

(137)

** Henrik Andersen i Gravballe stævnede Christen Gundesen i Svostrup imod dom for gammel og ny restants. sagen blev opsat 3 uger

13/6 1682.

** Jens Pedersen i Balle på hans husbonds vegne stævnede Niels Christensen Vinter i Kærsgård imod dom for ulovlig skovhugst. sagen blev opsat 6 uger

** Henrik Andersen hans sag mod Christen Gundesen i Svostrup, anlangende dom på hans fæste, blev fremdeles opsat 14 dage

20/6 1682.

** Mads Rasmussen i Nisset et skøde. Hans Lauridsen, boende i Lemming, på Niels Bertelsen, barnfødt i Levring præstegård, hans vegne solgte og skødede fra Niels Bertelsen og til Mads Rasmussen og hans hustru Maren Lauridsdatter, begge boende i Nisset Overgård, den del, Niels Bertelsen er arveligt tilfaldet efter hans far sl hr Bertel Jacobsen, fordum præst til Levring og Sjørslev sogne, i den gård i Nisset, Mads Rasmussen påboer, og Niels Nielsen i Tolstrup på hustru Else Bertelsdatters vegne solgte og skødede til Mads Rasmussen den del, hun var arveligt tilfaldet i Nisset Overgård, og deltog i hendes bror Niels Bertelsens lovbud

(138)

27/6 1682.

** Peder Rasmussen, forvalter på Silkeborg, stævnede Niels Rasmussen i Svostrup imod dom, for han ulovligt rømte af det hus i Nebel, han havde i fæste, og efterlod sig intet, og mente, han burde straffes med Bremerholm, hvis han ikke retter for sig. opsat 6 uger

(139)

** Peder Rasmussen på Silkeborg stævnede førnævnte Niels Rasmussens søn Rasmus Nielsen i Svostrup imod dom, for han mod loven har indtaget hans far med hans gods og farkoste. sagen blev opsat 6 uger

** Johan Voss lod afhjemle syn på Vinderslevgårds enge ved Mausing skel, hvor der var slået et læs hø, som var ført bort med hest og vogn til Mausing by, og på en eng, som var opædt og optyret, og de forbød alle i Mausing Pederstrup og Vinderslev at komme på Vinderslevgårds ejendom for at gøre skade

** Henrik Andersen i Gravballe med opsættelse 16/5 stævnede Christen Gundesen i Svostrup imod dom, for han ikke vil betale, hvad han er pligtig af hans gård, som han lader forfalde og lejer jorden ud, og fremlagde en restants fra 1664-1681 samt synsvidne 16/5, som er indført på (128) og at vidne samme dato, som er indført på (129) og et syn 11/4, hvorefter Christen Gundesen fremlagde sit indlæg, underskrevet med egen hånd, og Henrik Andersen fremlagde hr Otte Jensen i Grønbæk hans attest, hvorpå der blev afsagt dom: da skovhugsten ikke efter forordningen er bevist, og hvilken tid engen er bortlejet, heller ikke er bevist, og brøstfældigheden på hans gård er nogenledes ved magt, og han ikke som sædvanligt har fået udvist træ dertil, så kan han ikke have sit fæste forbrudt, før det bevises anderledes

(141)

** Henrik Andersen i Gravballe med opsættelse 16/5 stævnede Christen Gundesen i Svostrup imod dom for fiskeri uden husbondens hjemmel og fremlagde syn 11/4, som er indført på (107) og et forbudsvidne 31/8 1630 til Svostrup og Gødvad sognemænd mod at fiske i Langsø og Guden fra Silkeborg til Kongensbro, hvorpå der blev afsagt dom: da hans ulovlige fiskeri ikke bevises, bør han være fri for tiltale

** Henrik Andersen i Gravballe med opsættelse 9/5 stævnede løjtnant Morten Knop i Funder imod dom for en køllert, han havde lånt ham. dom: løjtnant Knop bør skaffe køllerten uskadt tilstede inden 15 dage eller lide nam og udlæg

(142)

** Laurids Christoffersen. synsmænd afhjemlede syn på et gadehus i Resendal, som enken Anne Sørensdatter har ladet bygge og opsat for 4 år siden, som var udbygget over KM forte og landevej, og hendes nabo Laurids Andersen gav hørlig last og klage på samme hus til skade og forhindring på hans ind og udkørsel samt fædrift, og enken Anne Sørensdatter med hendes søn Niels Lauridsen mødte til genmæle. dernæst synede de et rindende vand og vældbæk, sønden for en liden skvætmølle, som kaldes Resendals mølle, som bliver drevet af vældbækkens vand, og da så de, at afløbet til Gudens å var tilgroet, så vandet har søgt sig en ny gang, hvorved der er sket stor skade på de Gødvad mænds enge, og derefter synede de mose og engslæt vesten for møllen samt et kær midt på Gødvad mark

(143)

** Laurids Christoffersen et vidne, at Johan Sørensen i Resendal lod læse et gammelt pergaments skøde med 4 hængende segl, som lyder: Las Pedersen i Kragelund foged på Hids herreds ting Simon Graversen i Serup stor Peder Poulsen i Sejling Tøger Svendsen i Kragelund Peder Nielsen i Sejling Las Christensen sst og Peder Skriver kundgør at MDLXXXX (1590) den tirsdag næst for vor herres himmelfartsdag da begærede Niels Mikkelsen i Resendal et fuldt herredstingsvidne af 24 mænd, som vidnede, at det møllested, som ligger østen Resendal, har været i Niels Mikkelsens hævd og hans forældres i 50 år og mere i rolig hævd og ukæret før nu, Niels Mikkelsen bød sin lovhævd til

** Laurids Andersen i Resendal gav last og klage på Anne Sørensdatter sst og hendes sønner for et hus, som var sat ham til fortrængsel og forhindring i hans forte

** Laurids Christoffersen i Kejlstrup et vidne, at Iver Christensen i Gødvad Iver Tomasen Peder Sørensen Søren Nielsen Anders Nielsen ung Anders Nielsen Mikkel Hansen Christen Pedersen sst vedkendte sig den jord, som støder på bækken ovenfor Resendals mølle, og neden for møllen jord og eng fra møllen til Gudens å og deres jord ligger om det kær på Gødvad mark, som ligger til Gødvad

(144)

** Laurids Christoffersen et vidne, at Mads Jacobsen markmand i Gødvad vidnede, at han så Resendals hyrde Jens drev med Resendals fæmon i Gødvad enge, og da han spurgte ham, hvorfor han drev i engene, trængte ham sig ind på ham med en buløkse, og sagde, jeg skal se dit hjerteblod, og forfulgte ham ind på ålegården

** Laurids Christoffersen lod afhjemle syn på en bygager, som tilhører Peder Sørensen i Gødvad, som var meget opædt af fæmon

** Søren Nielsen i Gødvad lod afhjemle syn på en rugager vesten for Resendals toft, som var opædt og skadet for 3 skpr rug. varsel til Anders Lauridsen markmand i Gødvad

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Jens Rask og hans søn Mads Jensen imod dom for gæld, samt de øster Bording mænd anlangende en halv ødegård sst, de bør opbygge efter forordningen. opsat 6 uger

** Jens Rasmussen i Mausing et afkald. Jens Andersen Smed i Mausing gav ham afkald for den arv, der kunne tilfalde hans hustru Anne Andersdatter efter hendes far sl Anders Christensen Fruerlund, som boede og døde i Mausing og mor Mette Christensdatter, som endnu lever og takkede ham godt for god rigtig og nøjagtig betaling

(145)

** Laurids Christoffersen et vidne, at Johan Sørensen i Resendal fremlagde et gammelt pergaments brev med 7 hængende segl, som lyder: Las Pedersen i Kragelund foged på Hids herreds ting Niels Graversen Simon Graversen i Serup Milter Jensen i Engesvang stor Peder Poulsen i Sejling Peder Nielsen sst Las Christensen sst og Peder Skriver kundgør, at MCDXXXXIX den tirsdag næst for skt Gregoridag æskede Niels Mikkelsen i Resendal et fuldt vidne af 8 dannemænd, som var Peder Jensen i Borup Oluf Nielsen i Serup Svenning i Borup Jens Madsen i Nisset Anders Mikkelsen i Lemming Christen Christensen Anders Pedersen i Borup og Milters Jensen, som vidnede, at Niels Mikkelsens lovhøringe Las Jensen i Ebstrup og Jens Christensen i Sejling kundgjorde, at de var tilstede på det møllested østen Resendal og hørte at Niels Mikkelsen vordede møllestedet med dam og damsbundflod og flodemål for hans rette enemærke til Resendal for sig og sine medarvinger

4/7 1682.

** Peder Rasmussen, forvalter på Silkeborg, gav 1.kald på sandemændene for at gøre deres tov om hærværk, som han har tillyst Christen Knudsen i Allinggård herredsfoged, for han er af adskillige årsager fradømt sit fæste og er udvist af gården, men dog trodsigt ikke vil efterkomme KM lov og ret og gøre gården ryddelig

** Peder Rasmussen på Silkeborg på hans principals vegne stævnede Christen Knudsen i Allinggård imod dom for 6 rdl, han har lovet for Anders Nielsen for lejermålsbøder. sagen blev opsat 6 uger

** Jens Pedersen i Balle stævnede Morten Olufsen i Balle imod dom for nogle ærerørige skældsord. sagen blev opsat 6 uger

11/7 1682.

** Henrik Andersen i Gravballe stævnede Christen Gundesen i Svostrup for vidne anlangende et træ, som han skal have hugget, og skovfoged Anders Rasmussen i Nebel vidnede, at han på Nebel bjerg så Christen Gundesen hugge på en grøn bøg, og da han sagde til ham, I hugger vel ikke et sådant træ uden forlov, så svarede Christen Gundesen, at han havde halvt om halvt forlov

(146)

** Anders Lauridsen i Resendal på hans mor Anne Sørensdatters vegne. efterskrevne 12 selvejerbønder vidnede, at de havde synet det hus, som hendes nabo Laurids Andersen har givet last og klage på, og de syntes at samme hus står på deres rette ejendom. Laurids Christoffersen på Kejlstrup spurgte Laurids Andersen, om ham endnu klagede på huset, hvilket han vedstod, og Laurids Christoffersen formente, at Anne Sørensdatter ikke kan have den myndighed imod recessen og KM skøde at tilegne sig eje imod tilstand af øvrigheden, eftersom hun besidder stedet tvært imod recessen og den, som står for gården, hvorefter hendes søn Anders Lauridsen vedkendte sig den ejendom i Resendal, som de 12 selvejere havde tilfundet hende, og han ville fremvise fæstebrev, når han blev stævnet

(147)

18/7 1682.

** Henrik Andersen i Gravballe med opsættelse 7/6 stævnede Christen Gundesen i Svostrup imod dom for en stor andel arbejdspenge og andet, og fremlagde en underskrevet restants samt Christen Gundesens kvitteringer, og Christen Gundesen fremlagde en seddel fra amtsstuen, og der blev afsagt dom: da restants og kvitteringer strider mod hverandre, bør de gøre regnskab med hverandre

(148)

25/7 1682.

(intet at bestille)

1/8 1682.

(149)

** Jens Rasmussen Skov i Funder et vidne, at Tomas Poulsen Snedker i Funder gav tilkende, at da han flyttede fra hans svoger Jacob Bjerresgård i Funder, da efterlod han en udskåret lukket seng, som står i Jacob Bjerresgårds stue, som samme hans svoger tilegner sig uden ret og skel, eftersom han har givet sengen til hans datters barn Dorete Jacobsdatter, da hun blev gift med Jens Rasmussen Skov

** Niels Jensen i lille Tollund på hans principaler de herrer Limmer af Helsingør deres vegne stævnede deres tjenere i Kragelund sogn imod dom og fremlagde en restants, hvorefter der blev afsagt dom: de bør betale

** Niels Jensen i lille Tollund på hans principalers vegne stævnede Christen Simonsen i Engesvang, for han er draget ind på hans husbonds ejendom i Engesvang og ulovligt er veget fra en kvartgård i Rævshale. sagen blev opsat 6 uger

(150)

** Niels Jensen i lille Tollund stævnede Anne Pedersdatter i Engesvang for at holde skifte efter hendes sl mand. opsat 6 uger

** Henrik Andersen i Gravballe stævnede alle hans tjenere i Sejling og Svostrup sogne for gl og ny restants. sagen blev opsat 3 uger

8/8 1682.

(intet at beskrive)

15/8 1682.

22/8 1682.

29/8 1682.

** Jørgen Valdemarsen i Gødvad lod afhjemle syn på to huse i Gødvad, Anders Lauridsen Muus påboede, som er en del af sl Anders Lauridsens selvejer gods i Resendal, og Jørgen Valdemarsens medarvinger nemlig Henrik Andersen i Gravballe på hans søsterdatter Karen Andersdatters vegne Anders Jensen i Gravballe Jens Lauridsen i Resendal Christen Vinter i Hvinningdal enhver på deres hustruers vegne til vedermåls ting, og Johan Sørensen i Resendal på hans søns vegne

5/9 1682.

** Christen Knudsen herredsfoged. efterskrevne vidnede, at den store landevej, som løber imellem Ribe Kolding Fredericia Snoghøj og til Viborg, som er den rette landevej af Arilds tid, og den begynder i Hids herred sønden Engesvang ved Fladhøjdal, hvor Vrads herred slipper og nør på til en høj, som ligget tæt ved vejen på Voer mark, som kaldes Herredsskelhøj, og samme vej er brøstfældig ved Klode mølle nør på, hvor åen om vinteren er farlig at komme over, så der behøves højligt en bro

(151)

12/9 1682.

** Jens Rasmussen Skov i Funder med opsættelse 14/8 stævnede Jacob Jensen Bjerresgård imod dom, at da han er kommet i ægteskab med hans datter Dorete Jacobsdatter, og der ikke er gjort rigtighed for det, som er tilfaldet hans hustru efter hendes mor sl Sidsel Tomasdatter, så bør han fremlægge registrering og skiftebrev, og han gav Jacob Jensen til sag for en udskåret seng, som han forholder ham, og fremlagde et tingsvidne 1/8, hvorpå Jacob Bjerresgård fremlagde en registrering 1/5 1676 imellem ham og hans børn Jens Jacobsen og Dorete Jacobsdatter, hvorefter der blev afsagt dom: da registreringen kun vedrører løsøre med ikke avl og bjergning, og der ikke er afholdt egentligt skifte, så bør han gøre rigtighed for hans datters mødrene arv, og han bør skaffe hjemmel til den udskårne lukkede seng, eller lade den efterfølge Jens Rasmussen Skov uskadet

(152)

** Niels Jensen i lille Tollund på hans husbonds vegne med opsættelse 1/8 stævnede Mogens Pedersen i Engesvang imod dom for en sum penge for en del gods, som på skifte efter hans sl formand Peder Pedersen sst blev udlagt for husbondens restants, og fremlagde Peder Pedersens obligation 3/8 1681, hvorefter der blev afsagt dom: Mogens Pedersen bør betale inden 15 dage

(153)

** Niels Jensen i lille Tollund på hans husbonds vegne med opsættelse 1/8 stævnede Anne Pedersdatter, sl Christen Mikkelsens i Engesvang, og Maren Christensdatter, sl Simon Nielsens i Rævshale, imod dom for de mod loven hensidder i uskiftet bo, hvorefter der blev afsagt dom: da de ikke på 30.dagen har holdt skifte bør de derfor lide og stå til rette

** Niels Jensen i lille Tollund med opsættelse 1/8 stævnede Christen Simonsen i Engesvang imod dom, for han er draget ind på husbondens gods i Engesvang og ikke endnu har ladet sig indskrive i jordebogen, så husbonden kan vide, hvem godsets rette besidder er, og for han er ulovligt draget fra den kvartgård i Rævshale, som han påboede, hvorpå der blev afsagt dom: han bør lade sig indskrive i husbondens jordebog og stille ham tilfreds, og derforuden stå til rette, for han uden minde er draget fra gården i Rævshale

(154)

** Niels Jensen i lille Tollund på hans husbonds vegne med opsættelse 1/8 stævnede Niels Simonsen i Rævshale imod dom, for han uden fæste og adkomst har bemægtiget sig den kvartgård i Rævshale, som hans bror Christen Simonsen frarømte, og der blev afsagt dom: han bør være i husbondens minde

** Henrik Andersen i Gravballe med opsættelse 1/8 stævnede hr Niels Pedersen af Skanderborg og hans hustru Karen Tomasdatter deres tjenere i Hids herred imod dom for gammel og ny restants og fremlagde domme 31/8 1680 og 16/8 1681 samt en restants, hvorefter der blev afsagt dom: efter de forrige domme bør de betale gælden

(155)

19/9 1682.

(156)

** Peder Jepsen i Hjøllund. efterskrevne synsmænd afhjemlede syn på Peder Jepsens mor Maren Pedersdatter, som var fundet død på vejen mellem Engesvang og Elbæk, og hun lå næsegrus på vejen med et par træsko under venstre arm og et segl i højre hånd, og der var intet tegn på hende, som kunne være årsag til hendes død og bane

** Laurids Christoffersen på vester Kejlstrup på Rasmus Fischers vegne stævnede Niels Rasmussen, forrige boende i Nebel, og nu i Svostrup i den gård, hans søn Rasmus Nielsen iboer, imod dom, for han ulovligt er rømt fra det hus i Nebel, han havde i fæste, og medtaget alt levende og dødt, og siden er huset blevet spoleret. sagen blev opsat 4 uger

26/9 1682.

** Christen Christensen, forpagter på Avnsbjerg, 3.ting lovbød hans part i den halve selvejer bondegård i Sejling, som kaldes Laurids Lauridsens gård, som er uden bygning, og Peder Nielsen Hvas i Sejling og Jens Salmandsen sst bød sølv og penge, eftersom det tilforn havde været deres fædres gods. varsel til Peder Nielsen Hvas i Sejling Søren Nielsen Hvas Peder Skrædder Salmand Nielsen sst

(157)

3/10 1682.

** Johan Voss på Vinderslevgård på hans herres vegne lod afhjemle syn på Lemming sogneskove for hvor mange svin, der kunne indbrændes, samt på ulovlig skovhugst siden sidste syn

** Laurids Christoffersen lod afhjemle oldensyn på Resendals skove

** afhjemling af syn på det hus i Nebel, Niels Rasmussen frarømte

(158)

10/10 1682.

** Christen Christensen. Peder Nielsen Hvas i Sejling afstod al den rettighed, som han kunne have, til den halve selvejer bondegård i Sejling, kaldet Laurids Lauridsens gård, så Christen Christensen må afhænde den til hvem, han vil

** Christen Christensen, forpagter på Avnsbjerg, 3.ting lovbød den halve selvejer bondegård i Sejling, som kaldes Nørgård, som han har tilforhandlet sig og opbygget. varsel til Christen Sørensen i Jordbo mølle Christen Christensen i Ørum mølle på hans hustru Margrete Sørensdatters vegne Anders Nielsen i Gødvad på hans hustru Kirsten Sørensdatters vegne Jens Sørensen Grove i Kejlstrup og Christen Pedersen i Sejling på hans hustru Johanne Sørensdatters vegne

** Søren Tøgersen i Sejling og anden Søren Tøgersen sst. Christen Christensen, forpagter på Avnsbjerg, solgte og skødede fra sig og hustru og børn til de to brødre og ungkarle Søren Tøgersen og anden Søren Tøgersen i Sejling den halve part af den halve selvejer bondegårds tilliggende grund og ejendom i Sejling by, som kaldes Laurids Lauridsens gård, hvorpå der ingen bygning findes

(159)

** Jens Salmandsen i Sejling et skøde. Christen Christensen forpagter på Avnsbjerg, solgte og skødede fra sig hustru og børn og til Jens Salmandsen i Sejling hans hustru Maren Nielsdatter halvparten af den halve selvejer bondegård i Sejling, som kaldes Laurids Lauridsens gård, hvorpå der ingen bygning findes

(160)

17/10 1682.

** Rasmus Fischers sag mod Niels Rasmussen af Nebel og hans søn Rasmus Nielsen i Svostrup blev opsat 14 dage

24/10 1682.

** Svend Jensen i Kragelund stævnede Hans Christensen i Kragelund imod dom for 44 dlr, som rester af 6 års løn og i andre måder. sagen blev opsat 6 uger

** Las Sørensen i Overgård et vidne, at Søren Hansen i øster Bording og Søren Rasmussen sst bekendte, at de siden skt Volborgdag 1680 har brugt den andel af Bordinghoved i Balle sogn, som førnævnte Las Sørensen tilforn har haft til brugelighed og opladt for dem, og de vil fæste det, men ved ikke, hvor de kan få det i fæste, men vil betale landgilde fra den dag, de antog det

31/10 1682.

** Rasmus Fischer til Silkeborg hans visse bud Johan Sørensen i Resendal med opsættelse 19/9 stævnede Niels Rasmussen, forrige boende i Nebel, men nu i Svostrup i den gård hans søn Rasmus Nielsen iboer, imod dom, for han er rømt fra det hus, han har i fæste i Nebel, og han stævnede hans søn Rasmus Nielsen i Svostrup, for han mod loven har indtaget hans far med hans gods, og fremlagde syn og tingsvidne 3/10, som findes på (157), hvorpå der blev afsagt dom: Niels Rasmussen bør stå til rette efter KM forordning for at have rømt fra sit hus, og hans søn Rasmus Nielsen bør stå til rette og betale hans fars gæld til Rasmus Fischer, hvis hans far ikke selv er vederhæftig

(161)

7/11 1682.

** hr Rimbolt Rimboltsen, af KM forordnet til sognepræst i Serup og Lemming sogne, et syn. synsmænd afhjemlede syn på Serup præstegårds bygning og de skovsparter, som ligger til samme præstegård. varsel til Maren Pedersdatter sl hr Mandrup Christoffersens i Serup og alle hendes børn og den sl mands søn Jørgen Mandrupsen

(162)

** Poul Nielsen i Ebstrup lovbød hans rettighed i den halve bondegårds selvejergods i Sejling, som kaldes Eskes gård, som ham ved pant og indførsel tilhører, og det selvejergods her i herredet, som han ejer, om nogen af slægten vil købe det, hvem der vil bedst betale fædrene gods til fædrene frænder og mødrene gods til mødrene frænder. varsel til Kirsten Pedersdatter, barnfødt i Sejling, og hendes mand Poul Mortensen Anne Pedersdatter i Sejling og hendes lovværge og Peder Lauridsen i Gødvad, førnævnte Anne Pedersdatters formynder og Jens Pedersen Dyhr i Ebstrup og alle Poul Nielsens børn

14/11 1682.

** Peder Lauridsen i Gødvad til 3.ting lovbød på Kirsten Pedersdatter, barnfødt i Sejling, hendes vegne den anpart i den halve selvejer bondegård i Sejling, som kaldes Eskes gård, som tilkommer hende. varsel til Anne Pedersdatter i Sejling og talte med hende i Nørgård

(163)

** Johan Sørensen i Resendal lod fordele efterskrevne i herredet for byg, de er ham skyldig, for Resenbros vedligeholdelse

21/11 1682.

(intet at bestille)

28/11 1682.

(intet at bestille)

5/12 1682.

** Laurids Poulsen i Ebstrup i hånd tog hans søn Laurids Poulsen i Ebstrup ungkarl, barnfødt i Ebstrup, solgte og skødede fra sig og hustru og arvinger til Laurids Poulsen og hans arvinger den halve selvejer bondegård i Ebstrup, som Poul Nielsen nu påboer

(164)

** Niels Nielsen på Silkeborg på Daniel Fischers vegne lod afhjemle skovsyn i Hvinningdal og Kærsgårds skove for skovhugst og vindfælder

** Daniel Fischer til Silkeborg hans visse bud Niels Nielsen stævnede alle Hvinningdal mænd imod dom for ulovlig skovhugst i Hvinningdal skov. sagen blev opsat til første tingdag efter jul

(165)

12/12 1682.

(intet at bestille)

19/12 1682.

** Svend Jensen i Kragelund og hans morbror Hans Christensen sst voldgav den sag, Svend Hansen havde indstævnet hans morbror for, anlangende hans løn i 6 år, og nogle penge, han havde flyet ham at gemme, og de voldgav den på 3 dannemænd, som skal akkordere mellem dem, og hvad de siger dem imellem, skal de være fornøjet med

** Laurids Poulsen i Ebstrup på hans kære far Poul Nielsens vegne sst stævnede Kirsten Pedersdatter og Anne Pedersdatter begge sl Peder Lassens døtre, som boede og døde i Sejling, imod dom for den del i den halve selvejer bondegård i Sejling, som kaldes Eskes gård, som hans far ved pant indførsel og køb har til brugelighed, og som han til 3 ting har lovbudt, men ingen har villet indløse det, så han kan få sine penge igen, om selvejer bondegården derfor ikke bør følge ham og hans arvinger. sagen blev opsat 6 uger

(1)

** tingbogens autorisation 1683

** herredsfoged skriver sandemænd ransnævninge

(2)

9/1 1683.

** Daniel Fischer til Silkeborg hans sag imod de Hvinningdal mænd blev fremdeles opsat 3 uger

16/1 1683.

(i dag begærede ingen noget beskrevet)

23/1 1683.

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup stævnede ung Peder Kirkegård i Sinding imod vidner og spørgsmål, om han havde skilt sig af med de to høveder, som han havde til gårdens brug, som Laurids Christoffersen havde betroet ham, og om resterende KM kontributioner på 135 sld. endnu stævnede han Valdemar Jørgensen og hans søn Jørgen Valdemarsen imod vidner og spørgsmål om fæstebrev til det hus i Gødvad, han boer i, og Jørgen Valdemarsen om adkomst til det hus, han iboede, eftersom han ikke har kunnet få deres fæstebreve at se, hvorpå Valdemar Jørgensen fremlagde fæstebrev dateret 8/3 1661 af Hans Friis, KM befalingsmand over Silkeborg len, som bevilger, at han må opsætte et hus på Gødvad gade efter samtlige bymænd samtykke, og samme fæstebrev er læst og påskrevet på tinget adskillige gange

(3)

** Christen Christensen Vinter i Hvinningdal og Jørgen Valdemarsen i Gødvad på begge deres hustruers vegne stævnede Johan Sørensen i Resendal, og talte med hans fæstemø, imod dom, eftersom han efter skiftebrevs formelding skal blive dem en sum penge skyld, som han bør gøre regnskab for. sagen blev opsat 3 uger

** hr Henrik Lauridsen et vidne. efterskrevne vidnede, at eftersom sl Karen Nielsdatter i Sejling sl hr Laurids Jensen, fordum sognepræst til Sejling og Sinding sogne og provst i Hids herred, hans efterleverske ved døden er afgangen 17/12 1682, da har de på deres sjælesørger hr Henrik Lauridsens begæring været i præstegården, og da fandtes der intet efter hende uden en gammel ko, som skal anvendes til betaling af ligkiste, og hende ringe gangklæder havde hun givet hendes søster Anne Nielsdatter, som i nogle år har haft besværing med hende i hendes svaghed, og været hos hende siden hr Laurids død. varsel til hr Henrik Lauridsen og hans forrige hustru sl Anne Lauridsdatters børn, såvel som deres mormors søster førnævnte Anne Nielsdatter

(4)

30/1 1683.

6/2 1683.

** Peder Christensen og Laurids Christensen i Sinding. Henrik Andersen i Gravballe fremlagde for Christen Knudsen herredsfoged tre domme 27/6 18/6 1682 og begærede dem beseglet, men han svarede, nej

** Poul Nielsen i Ebstrup et afkald. Søren Andersen, barnfødt i Sinding, på fæstemø Anne Pedersdatters vegne gav hendes farbror og lovværge Poul Nielsen afkald for den arv, hun er arveligt tilfaldet efter hendes far sl Peder Nielsen og mor sl Kirsten Christensdatter, som begge boede og døde i Sinding

(5)

** Poul Nielsen i Ebstrup med opsættelse 19/12 stævnede Anne Pedersdatter og Kirsten Pedersdatter sl Peder Lassens døtre af Sejling imod dom anlangende en del af deres sl fars selvejegods, som han ved pant indførsel og køb har til brugelighed, om de vil indløse det og fremlagde tingsvidne 22/6 1652, hvori Peder Lassen i Sejling lovbød det stykke jord og hus i Sejling Eskes toft, som han har pantsat til Poul Nielsen i Ebstrup, samt et tingsvidne 21/9 1652 med et pantebrev til Poul Nielsen i Ebstrup fra Peder Lassen i Sejling på 80 sld, som han skal bruge til at betale to af hans svogre deres arvelodder i det bondegods i Sejling, nemlig Villads Nielsen i Viborg og Niels Christensen i Ebstrup, og han fremlagde en opskrift på hans fordring, blandt andet på hans sl bror Anders Nielsens sl søn Envold Andersens vegne, og Peder Poulsen i Lemming på Jens Jensens arvingers vegne i Bording, og fremlagde et skiftebrev eller samfrænders sætning dateret Sejling 13/3 1662 hvori Poul Nielsen er indført for sin gæld, og Laurids Pedersen i Sinding på sin hustru og sl Anders Nielsens børns vegne i Nedergård for deres gæld efter tingsvidner 1644 og 1655 med flere kreditorer, som Poul Nielsen havde betalt, og da godset ikke kunne strække til betalingen, blev han indført i Eskes halvgård i Sejling, og han fremlagde tingsvidne 18/7 1671, og nu afstod Envold Andersen hans rettighed i Eskesgård til hans farbror Poul Nielsen, og hen fremlagde tingsvidne 7/11 1682, hvorefter der blev afsagt dom: da ingen af de indstævnede er mødt, så bør omtalte andel i Eskesgård i Sejling følge Poul Nielsen

(9)

13/2 1683.

** Daniel Fischer til Silkeborg hans tjener Niels Nielsen stævnede hans tjenere i Kærsgård Hvinningdal øster Bording og vester Bording imod dom for en stor andel restants til Silkeborg og for ulovlig skovhugst. sagen blev opsat 1 måned

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup lod afhjemle syn og taksering på brøstfældighed til den halvgård i Sinding, ung Peder Kirkegård iboer, og til den halvgård, gl Peder Kirkegård iboer. varsel til ung og gl Peder Pedersen Kirkegård i Sinding

(10)

** Laurids Christoffersen. navng var med herredsfogeden hos ung Peder Kirkegård i Sinding for at gøre Laurids Christoffersen udlæg for 135 sld, han var ham skyldig efter dom, men der var kun en ko, så god som 5 sld, idet han skal have bortsolgt hans bedste høveder, og hos gl Peder Kirkegård sst, hvor de skulle gøre udlæg for 135 sld efter samme dom, fandtes der kun en ko og 2 gamle heste

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup stævnede Niels Poulsen i vester Bording imod dom for en vogn, som Søren Jensen Dalsgård af Sinding havde pantsat ham, og fremlagde tingsvidne 19/4 1682, at samme vogn blev udlagt ham for gæld, og han mener, at Niels Poulsen bør levere ham vognen. sagen blev opsat 1 måned

(11)

** Laurids Christoffersen et vidne. efterskrevne vidnede, at Søren Jensen Dalsgård af Sinding er rømt af den 4.part gård i Sinding, han havde i fæste, og siden fra en halvgård i Sinding, han havde i fæste, og Laurids Christoffersen satte i rette, om han ikke burde lide for disse forhold. sagen blev opsat 1 måned

20/2 1683.

** Jens Poulsen på Søbygård hans fuldmægtig Frands Christensen i Holm stævnede Jens Pedersen i Serup Niels Lauridsen Oluf Eriksen sst imod syn på en gård, de har i fæste, hvorefter synsmænd afhjemlede deres syn på gårdens brøstfældighed

(12)

** Jens Poulsen Kolding til Søbygård stævnede Jens Pedersen i Serup og Niels Lauridsen sst imod dom for den gård i Serup, de har i fæste og har ladet forfalde. sagen blev opsat 4 uger

** Peder Nielsen Gartner i Serup lod læse og påskrive et fæstebrev underskrevet af amtmand Frederik Ulrik Skuldt, som på KM vegne forunder ham krohold i Serup sogn, hvorfor Peder Gartner nu forbød alle at befatte sig med kroeri eller sælge og udtappe drikkevarer øl mjød eller brændevin, hvis de ikke vil straffes af øvrigheden

27/2 1683.

(intet at bestille)

6/3 1683.

** Christen Jørgensen i Sejling et skøde. Christen Christensen, forpagter på Avnsbjerg, skødede til Christen Jørgensen de 3/4 af den selvejer bondegård i Sejling kaldet Nørgård, som han for nogen tid siden har tilforhandlet sig, og som Christen Jørgensen har i brug

(13)

** Peder Rasmussen, forvalter over Silkeborgs tilliggende gods, gav enhver tilkende, at der skal holdes skifte efter sl Anne Gregersdatter, som boede og døde på Allinggård, om nogen har noget at fordre i boet, da skal de indstille sig på skiftestedet 12/3, som er rette 6 ugers dag

** Christen Christensen Vinter af Hvinningdal og Jørgen Valdemarsen i Gødvad med opsættelse 23/1 på hustruers vegne stævnede Johan Sørensen i Resendal imod dom for en del penge, han er dem skyldig efter skiftebrevs formelding, og Christen Vinter på hustru Maren Andersdatters vegne fremlagde sit indlæg angående gælden, som er rest på arv 30 sld, samt hendes tilfaldne bondeskyld af Resendal mølle og af bondehuse i Gødvad, samt hendes løn for 6 år, hun har tjent Johan Sørensen, og hendes mødrene arv, hvorefter Jørgen Valdemarsen fremlagde sit indlæg om hans hustru Else Andersdatters fædrene og mødrene arv, hvorpå Johan Sørensen svarede, at på skifte efter hans sl hustru Margrete Andersdatter 28/4 1682, da har de ladet deres fordringer indføre i skiftebrevet, hvormed de kan bevise deres krav, og de skal gerne få det, der er udlagt dem til betaling, hvorpå der blev afsagt dom: da Johan Sørensen er kommet i ægteskab med sl Anders Lauridsens enke i Resendal, og har besiddet den sl mands bo og bondeejendom, så bør han fremlægge skiftebrev efter ham, og gøre regnskab med arvingerne, og ligeledes bør han betale dem efter kontrakt om deres mødrene arv

(15)

** Daniel Fischer til Silkeborg hans sag imod hans tjenere i Kærsgård Hvinningdal Overgård øster Bording vester Bording blev fremdeles opsat 3 uger
 
(16)

13/3 1683.

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup begærede sine sager indført i tingbogen, men da ingen herredsfoged var til stede for at betjene retten, beklagede han, at hans sager var forspildte

** Laurids Pedersen Nedergård i Sinding på hans egne og Mads Jensens vegne sst var tilstede anlangende kirkens gæld, men som ingen herredsfoged mødte, fik han intet forrettet, hvilket han klagede på

20/3 1683.

27/3 1683.

** Niels Nielsen på Silkeborg på hans husbonds vegne stævnede Rasmus Nielsen Vinter i Kragelund og Niels Madsen sst imod dom for ulovlig skovhugst. sagen blev opsat 6 uger

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup på hans svoger Henrik Andersens vegne af Gravballe stævnede herredsfoged Christen Knudsen i Allinggård mod dom, for han ikke ville forsegle tre domme, som han selv har udstedt, og formener, han bør erstatte den skade, han derover har lidt og kan lide, hvilke domme Henrik Andersen flere gange havde sendt til fogeden til forsegling. sagen blev opsat 1 måned

(18)

** Laurids Christoffersen et vidne. navng vidnede, at de var med Henrik Andersen i Gravballe hans tjener Simon Jespersen i Allinggård hos herredsfoged Christen Knudsen for at få nogle domme forseglet, hvortil han svarede, at det kunne ikke ske, førend han så hans hånd eller kom til tingbogen, og samme domme var over Christen Bondesen i Svostrup, og nu i dag er Christen Gundesens domme fremlagt og imod dommen konfereret, og dog ville Christen Knudsen ikke forsegle dem

** Niels Jespersen i Resdal lod læse og påskrive et skiftebrev, lydende, at 9/6 1681, som var 30.dagen var efterskrevne i Resdal, der iblandt Hans Lassen i Frausing på øvrighed Jens Poulsen til Søbygård hans vegne, for at registrere og vurdere boet efter sl Karen Sørensdatter, som boede og døde i Resdal imellem hendes efterladte mand Niels Jespersen og deres børn Erik Rasmussen stedsøn og Rasmus Nielsen den unge. registrering, vurdering og deling. 16/3 1683 fortsattes skiftet, hvortil var stævnet den sl kvindes søns farbrødre Søren Eriksen og Tomas Eriksen i Lemming, som ikke mødte, men svarede, at de var fornøjet med, hvad de andre gjorde i så måde, og de blev enige om Niels Jespersens stedsøn Erik Rasmussens tilfaldne arv efter hans sl mor Karen Sørensdatter og efter hans far sl Rasmus Eriksen og hans bror Søren Rasmussen og farsøster Maren Eriksdatter

(20)

** Niels Jespersen i Serup et afkald. Gorids Ebbesen i Mausing mølle på Niels Jespersens stedsøn Erik Rasmussens vegne gav ham afkald for den arv, Erik Rasmussen er arveligt tilfaldet efter hans sl forældre, der begge boede og døde i Resdal, dog det selvejergods i Resdal, som han er berettiget, uforkrænket

(21)

** Gorids Ebbesen i Mausing mølle et vidne, at Frands Sørensen i Holm fremlagde et tingsvidne skøde dateret 1/5 1666, hvori Søren Eriksen i Lemming på egne vegne Peder Christensen i Serup på sin hustru Maren Eriksdatters vegne og Stig Eriksen i Resdal på egne vegne solgte og skødede til deres bror Rasmus Eriksen i Resdal og hans trolovede fæstemø Karen Sørensdatter den lod og del, de er arveligt tilfaldet i den halve selvejergård bondegård i Resdal, Rasmus Eriksen påboer, først efter deres far sl Erik Stigsen og desligeste efter deres mor sl Anne Rasmusdatter, som begge boede og døde i Resdal, og den del Stig Eriksen og Rasmus Eriksen har tilforhandlet sig af deres bror Tomas Eriksen i Lemming

(23)

3/4 1683.

(var intet at bestille)

11/4 1683.

(var ej heller noget at beskrive)

17/4 1683.

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Rasmus Nielsen Vinter i Kragelund og Niels Madsen sst imod syn og dom og Niels Nielsen Østergård i Virklund, skovfoged over Virklund Vesterskov, vidnede, at han i skoven så, at der var nylig afsavet en grøn eg, og han fulgte vognsporet til Kragelund by, og senere fandt han en 3 alen egekævle og nogle bul ved Rasmus Vinter i Kragelund hans savlad, som var det samme træ, som var afsavet i Virklund Vesterskov, og synsmænd aflagde deres syn på egeblokken i Rasmus Nielsen Østergård hans toft i Kragelund

(24)

24/4 1683.

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Søren Rasmussen Elbæk i Kragelund og Jens Rask i Sinding imod syn og vidner, og Niels Nielsen Østergård, skovfoged i Virklund vidnede, at Jens Rasmussen i Sinding i Silkeborg kro tilbød ham 1 sld, hvis han ville tie stille og ikke røbe den skovhugst med de Kragelund mænd, som han gjorde for hans stedsøns skyld. Jens Pedersen ladefoged vidnede det samme

1/5 1683.

** Niels Nielsen på Silkeborg på hans husbond Daniel Fischers vegne fremlagde et købebrev, hvormed Rasmus Fischer sælger og skøder til hans bror Daniel Fischer hans jordegods i Sejling, nemlig en gård Nørgård, Christen Nørgård og Christen Christensen påboer samt Sejling sogns KM anpart korntiende, som sognemændene leverer i kærven, dateret Farregård 17/4 1683

(25)

** Johan Voss, forvalter på Vinderslevgård, på hans herres vegne stævnede alle efterskrevne Vinderslevgårds tjenere i Sejling sogn og Mausing by imod dom anlangende gl og ny restants og fremlagde en restants fra 1664-1683, hvorefter der blev afsagt dom: de bør betale deres restants

(27)

** Christen Christensen Vinter i Resendal og Jørgen Valdemarsen i Gødvad stævnede Johan Sørensen i Resendal imod dom eller dele for deres hustruer Else Andersdatter og Maren Andersdatter deres fædrene og mødrene arv, som Johan Sørensen endnu en del af til dem med rester og fremlagde dom 6/3 sidst forleden og tingsvidne 30/5 1682 samt et tingsvidne 8/11 1670, hvorefter Johan Sørensen fremlagde en opskrift på, hvad han havde betalt på denne fordring, hvorefter der blev afsagt dom: da Johan Sørensen har skaffet skiftebrevet i retten, kan der ikke udstedes dele over ham, men han bør betale dem deres fordringer, og deri skal dekorteres det, han med kvittering kan bevise er betalt

(30)

** Johan Voss, forvalter på Vinderslevgård. efterskrevne vidnede, at de så og hørte, at Christen Jacobsen i Lemming oplod og afstod sin 4.part gård til Søren Nielsen, som lovede ham efterskrevne ophold, og Christen Jacobsen fremviste, hvad han havde at betale husbonden med, hvilket Søren Nielsen annammede, og hans stedfar Peder Sørensen i Lemming lovede at betale til Johan Voss

(31)

8/5 1683.

** Anders Rasmussen i Grønbæk et afkald. Anders Madsen, barnfødt i Borup, gav hans formynder Anders Rasmussen afkald for den arv, som han var arveligt tilfaldet efter hans far sl Mads Andersen og mor sl Karen Andersdatter, som begge boede og døde i Borup, og takkede ham godt for godt skifte oprigtig og nøjagtig betaling

(32)

** Tomas Sørensen i Dalsgård på hans mor Anne Tomasdatters vegne et skiftebrev efter sl Søren Lassen. efterskrevne vidnede, at de 2/4 sidst forleden var forsamlet i Dalsgård over skifte imellem sl Søren Lassens enke og deres børn Tomas Sørensen Laurids Sørensen Peder Sørensen og Anne Sørensdatter med deres lovværge og farbror Anders Lassen i Fårvang. registrering og vurdering og æskning af bortskyldig gæld, der iblandt den sl mands stedsøn Peder Pedersen for resterende fædrene arv, nemlig 60 sld, hvorfor der blev udlagt gods Karen Pedersdatter for hendes fædrene arv, og Poul Jensen i Holms mølle på hans sl hustru Anne Pedersdatters vegne, til hans og hendes barn, hendes resterende fædrene arv. fordring af bortskyldig gæld. der blev intet til enken og børnene

(35)

** Daniel Fischer til Silkeborg med 6 ugers opsættelse stævnede Rasmus Nielsen Vinter i Kragelund og Niels Madsen sst imod dom for ulovlig skovhugst og fremlagde tingsvidne 17/4 samt et tingsvidne 24/4, hvorefter Rasmus Vinter svarede, at husbondens fuldmægtig havde undt ham træet, som var blevet udvist ham af Jørgen Madsen i Stenholt og fremlagde en seddel, som herredsfogeden ikke turde antage og afsagde derefter dom: da Jørgen Madsen ikke er mødt for at tilstå udvisningen, så bør Rasmus Vinter stå til rette

(36)

** Henrik Andersen i Gravballe med opsættelse 27/3 stævnede Christen Knudsen i Allinggård herredsfoged imod dom, for han ikke har villet forsegle nogle domme, han selv havde udstedt, og fremlagde en dom 27/6 1682 og tingsvidner 6/2  27/3 sidst forleden, og Christen Knudsen fremlagde sit indlæg med kopi af en dom, og tingskriveren fremlagde Christen Knudsens underskrevne dom og berettede, at 27/6 82 blev begge sager indført hver for sig i tingbogen for retten, og der blev afsat rum til hver dom for sig selv, og 8.dagen derefter leverede Christen Knudsen ham dommene på et stykke papir. dom: eftersom fremlægges 2 domme, udstedt af herredsfogeden, og sentensen deraf under hans egen hånd fremlægges af skriveren, så bør herredsfogeden forsegle dommene og stå til rette for skaden

(41)

15/5 1683.

(flere kom ej til tinget, og ingen begærede noget beskrevet)

22/5 1683.

(flere kom ej til tinget, og ingen begærede noget beskrevet)

30/5 1683.

5/6 1683.

** Iver Tomasen i Gødvad stævnede Poul Jensen i Asmildgård imod dom for 10 sld og nogle års rente. sagen blev opsat 4 uger

(42)

12/6 1683.

(intet at bestille)

19/6 1683.

(intet at bestille)

26/6 1683.

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup stævnede Laurids Gregersen i Ebstrup og Poul Nielsen sst for oldengæld og hus og arbejdspenge af et hus i Sinding. sagen blev opsat 1 måned

** Simon Jespersen i Gravballe på hans husbond Henrik Andersens vegne lovbød den ulovlige sæd, som nogle i Svostrup sogn kan have sået i hans tjeneres jord, som ligger til deres gårde, og tilbød dem deres sæd igen og forbød dem at høste eller flytte afgrøden

** Rasmus Nielsen Vinter i Kragelund lod læse og påskrive en seddel fra Peder Luxdorf til Fjællebro hans fuldmægtig, hvorved tilstås Rasmus Nielsen Vinter hjemmel til det egetræ, som findes på hans gårds grund i Kragelund, som andre skal have sig vedkendt uden lovlig bevislighed, idet træet er udvist ham af hans gårds tilliggende skov, dateret Viborg 2/4 1683 Berent Fallenkamp

(43)

** Daniel Fischer til Silkeborg et vidne. efterskrevne vurderingsmænd hjemlede, at da den fattige mand Peder Christensen i Kærsgård formedelst alderdom og langvarig sengeliggende svaghed og skrøbelighed har afstået den kvartgård i Kærsgård, han havde i fæste, så han ikke længere var vederhæftig at forestå det værgemål, han havde påtaget sig for hans hustrus søsterdatter Anne Christensdatter, barnfødt i vester Bording, så ville han betale børnegodset og anden gæld, han havde, og de har været forsamlet i Kærsgård og på Peder Christensen og hustrus begæring vurderet boet. vurdering og udlæg for gæld, først for børnepenge til Niels Poulsen i vester Bording på hans hustrus søster førnævnte Anne Christensdatters vegne, som kom i Peder Christensens hus, da hun var 6 år gammel, og dernæst til andre. Daniel Fischer tog børnegodset under værgemål, da Niels Poulsen ikke ville tage det, med mindre det måtte stå hos ham uden rente. varsel til Søren Christensen Bording, der tjener på Åkær Niels Poulsen i Bording Poul Rasmussen i øster Bording Hans Sørensen i Overgård

(45)

** Laurids Christoffersen lovbød al ulovlig sæd

3/7 1683.

** den sag Iver Tomasen i Gødvad har anlagt mod hans svoger Poul Jensen i Asmildgård blev opsat 14 dage, idet Poul Jensen sad i dommersted

** Jens Pedersen i Serup på hans husbond Jens Poulsens vegne på Søbygård til 3 ting lovbød al den ulovlige sæd, som kan være sået hos nogle af hans tjenere i Serup sogn, og vedkommende kan få deres sæd igen, og forbød alle at høste eller flytte afgrøden

(46)

** Anders Jensen i Resendals mølle lod afhjemle syn på møllen i et jordgravet lade og fæhus manglede en loskillebjælke, som bullerne er borte af, og har været bullet. varsel til Karen Jørgensdatter sl Jens Pedersens enke, forrige boende i møllen, og talte med hende til Anders Nielsens i Skellerup

** Morten Lauridsen og Mads Rasmussen i Nisset på egne og menige Nisset bymænds vegne lod læse og påskrive deres grandebrev, som efterskrevne havde vedtaget, og lyder som følger, underskrevet af Niels Jensen med egen hånd og alle andre med deres initialer

(48)

10/7 1683.

(i dag begærede ingen noget beskrevet)

17/7 1683.

(da herredsfogeden ikke mødte, kunne ingen få noget bestilt)

24/7 1683.

** efter ordre fra amtsstuen om at opnævne 34 af de bedste forfarne og vederhæftigste mænd til takseringsmænd ved landmålingen blev efterskrevne mænd udmeldt

** Laurids Christoffersens sag mod Poul Nielsen i Ebstrup blev fremdeles opsat 14 dage

** Peder Pedersen den unge af Sinding begærede skudsmål og stokkenævn hos hans herredsmænd, som de kendte ham, eftersom han er født og opdraget hos dem, hvorpå Laurids Christoffersen protesterede og mente, at intet stokkenævn burde udstedes, før han udreder hans gæld for KM skatter og brøstfældighed, og han selv bliver lovligt stævnet, hvortil Peder Pedersen svarede, at han skyldte ham intet af skatten, hvorfor dommeren kendte, at der ikke kunne udstedes stokkenævn, før der bliver stævnet for disse beskyldninger

(49)

** Anders Pedersen Kirkegård i Sinding begærede stokkenævn, eftersom han er født og opvokset i herredet, og efterskrevne vidnede, at han er født i Sinding, og han har skikket sig vel både som barn ungkarl og ægtemand, hvilket de videre vil være gestændig

(50)

31/7 1683.

7/8 1683.

(kom ingen folk til tinget, derfor blev retten ikke heller sat)

14/8 1683.

(ingen flere mødt, intet at beskrive)

21/8 1683.

** Laurids Christoffersen fremlagde Johan Sørensen i Resendal hans klage, at Jens Lauridsen i Resendal havde stået med et ror i begge hænder og skældte og udæskede ham af hans hus og begærede nogle breve anlangende Resendals mølle, som de ikke kunne bekomme, og da han kom ud af huset slog Jens Lauridsen ham i hans hoved med roret, og Jørgen Valdemarsen i Gødvad og Anders Jensen i Resendals mølle holdt ham, mens Jens Lauridsen huggede ham over venstre arm, til roret gik i stykker, og han blev liggende som død, og de løb bort. Johan Sørensens hustru Boel Christensdatter vidnede, at klagen var sand, og hun bad Jørgen Valdemarsen og Jens Lauridsens hustruer, at de ville styre tilfreds, at ingen ulykke skulle ske

(51)

** Laurids Christoffersen lod afhjemle syn på Johan Sørensens skade, han havde et sår til benet over hans højre øje og det under og yderste ben i armen var brudt og overslået, som Johan Sørensen beskyldte Jens Lauridsen i Resendal for at have gjort med et ror

28/8 1683.

** Laurids Christoffersen stævnede Jens Lauridsen i Resendal Anders Jensen i Resendals mølle og Jørgen Valdemarsen i Gødvad imod dom for deres overfald på Johan Sørensen i Resendal. sagen blev opsat 1 måned

(52)

** Laurids Christoffersen stævnede Jens Lauridsen i Resendal, og han spurgte ham, hvad adkomst han havde til det sted i Resendal, han påboer, hvortil han svarede, at når Johan Sørensen fremlagde hans fæstebrev, så ville han bevise, hvorledes han var kommet dertil, og angående gårdens deling mellem dem, svarede han, at der fandtes intet skriftligt derom

** Laurids Christoffersen stævnede Laurids Andersen i Resendal og hans søn Anders Lauridsen sst imod syn og vidner, og synsmænd hjemlede, at de var til syn på 2 kulmiler, som var opsat i Majlund på den forbrudte skovspart, og Laurids Andersen og hans søn vedkendte sig den ene mile, og den anden havde de givet foged Anders Nielsen i Gødvad forlov til at sanke sig ved til, men de gav ham ikke forlov til at opsætte milen, og Laurids Christoffersen begærede, at de ville fremlægge den adkomst, de havde til at hugge træer og sætte miler i den forbrudte skovspart imod KM skovforordning, såfremt de ikke vil stå til rette og hans fæste være forbrudt. sagen blev opsat 1 måned

(53)

4/9 1683.

** Laurids Christoffersen stævnede Laurids Andersen i Resendal og hans far Anders Lauridsen imod syn vidner og dom og lod afhjemle syn på en eg, der var hugget i den forbrudte lod i Resendals skov, som Anders Lauridsen har i fæste, og han bekendte, at han havde hugget egen, hvorefter Laurids Christoffersen mente, Anders Lauridsen burde fremlægge hjemmel til at hugge egen eller have sit fæste forbrudt. sagen blev opsat 1 måned

(54)

** Laurids Christoffersen stævnede Iver Tomasen Mus i Gødvad imod syn vidne og dom for ulovlig skovhugst af en grøn bøg i Gødvad Nørreskov. sagen blev opsat 1 måned

** Niels Jensen i lille Tollund på de Limmers vegne i Helsingør stævnede efterskrevne hans tjenere i Kragelund Rævshale Engesvang, hvor de stævnede blandt andre Anne Pedersdatter sl Christen Mikkelsens og Anne Pedersdatter sl Peder Pedersens i Skygge imod dom for gl og ny restants, som blev fremlagt, hvorefter der blev afsagt dom: de bør betale

(55)

** i dag blev taksering på enge skove fædrift forkyndt

11/9 1683.

(56)

** Christen Gundesen i Svostrup lod forbyde Henrik Andersen i Gravballe at lade tærske eller afføre tærsket korn af den rug, som blev fravurderet ham for vintersæd, og ikke befatte sig med samme rug, da han så nødes til at andrage sagen på høje steder

** Rasmus Nielsen i Svostrup opsagde det ranstov, som han forleden år var i, på egne og medbrødres vegne, som var i tov med ham

** Christen Gundesen i Svostrup et vidne og fremlagde et fæstebrev, som af alder og vangemme var noget revet og fordærvet, hvormed Peder Jacobsen på husbond Mogens Høgs vegne fæster til Christen Gundesen en gård i Svostrup, som Peder Jensen påboede og fradøde, med sådanne vilkår, at han ægter sl Peder Jensens enke, med gårdens tilliggende til lands og vands, såvel som fiskeri mellem gårdens ejendoms holme og i den store strøm for opgang og nedgang, dateret Viborg 7/4 1568 Peder Jacobsen egen hånd. varsel til Henrik Andersen i Gravballe og talte med hans søn

18/9 1683.

(57)

** Peder Lauridsen i Gødvad lod fordele efterskrevne for gæld

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup stævnede hans tjenere i al Gødvad og Sinding sogn og by imod dom for gammel og ny restants, og særdeles stævnede gl Peder Pedersen Kirkegård og ung Peder Pedersen Kirkegård og Anders Pedersen Kirkegård i Sinding imod dom for restants, ung Peder Kirkegård for 165 sld og gl Peder Kirkegård for 150 sld, men de også har ladet gården forfalde, skønt de har fået udvist træ til gårdens reparation, og desuden har ung Peder Kirkegård bortsolgt de eneste to bæster, som skulle bruges til avlingen, og de har ikke villet gøre eller give, men har frasagt dem gården, og han tilbød dem at blive ved gården, og han ville skaffe dem bæster og andet til avlingen, hvilket de ikke har villet, hvorfor han har ladet dem udvise, så gården kunne forsynes med en anden, men de er trodsigt blevet i gården, hvorfor de bør betale gårdens brøstfældighed og deres restants, og dersom betaling ikke bekommes i deres bo, da burde de anholdes, til der stilles kaution, eller at straffes til Bremerholm. ligeledes besværgede han sig over Anders Pedersen Kirkegård, for han uden hjemmel er trængt ind på samme gård i Sinding, hvorfor han bør bevise hvad adkomst, han havde af ham dertil eller stå til rette. sagen blev opsat 14 dage

(58)

25/9 1683.

** Laurids Christoffersens sag på Johan Sørensens vegne i Resendal mod Jens Lauridsen i Resendal Anders Jensen i Resendals mølle og Jørgen Valdemarsen i Gødvad blev opsat 14 dage

(59)

2/10 1683.

** Henrik Andersen i Gravballe stævnede Christen Gundesen i Svostrup imod vidne og tilbud. navng vidnede, at de på deres husbond Henrik Andersens vegne tilbød Christen Gundesen i Svostrup, at dersom han ville betale KM efterstående skatter og kontributioner, så kunne han selv høste og beholde sin udlagte rug, hvortil han svarede, at han kunne ikke skaffe så mange penge, og fremlagde Henrik Andersens underskrevne restants

(60)

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup hans vidne følger efter næste vidne, som Henrik Andersen ville have indført i sit vidne

** 7/5 1683 var efterskrevne hos Christen Gundesen i Svostrup, boende i Anneksgården, for at gøre udlæg for hans resterende påbudne kontributioner i alt 22 rdl, hvorfor blev gjort udlæg i korn i efterskrevne agre

(61)

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup lod afhjemle syn på ung Peder Pedersen Kirkegårds gård i Sinding for dens brøstfældighed

** Laurids Christoffersen et vidne, at efterskrevne selvejere hjemlede at de 1/10 var til syn på Laurids Christoffersen i vester Kejlstrup og Christen Andersen i øster Kejlstrup deres skove, og da fulgte de skellet efter et gammelt sandemandsbrev, som følger, hvorefter de synede skovhugst på Laurids Christoffersens grund indenfor skellet, hvorefter de fulgte skellet videre efter sandemandsbrevet

(63)

** Laurids Christoffersen et vidne, at Christen Andersen i øster Kejlstrup fremlagde et gammelt sandemandsbrev med 11 trykte signeter under dateret tirsdag 24/10 MDLXXXI (1581) hvori Jens Birk i Kejlstrup fik tingsvidne om sandemandstov mellem vester Kejlstrup mark og øster Kejlstrup mark

(64)

** Frands Eskesen i Kragelund Jens Nielsen Rasmus Vinter og Søren Rasmussen sst stævnede Margrete Christensdatter og Sidsel Christensdatter i Kragelund imod dom, for de bruger 2 agre med et gammelt skjul derpå, som ikke er værdigt at kaldes et hus, som hører til de deres 2 selvejergårde Sandbjerggård og Borregård, som de bør skaffe adkomst til eller kvittere agrene. så mødte Margrete Christensdatters søn Christen Christensen og fremlagde et indlæg fra Mads Christensen Kragelund i Vejle, at han vedkende sig de to agre med hus. sagen blev opsat 1 måned

9/10 1683.

** Laurids Christoffersen til vester Kejlstrup lod efterlyse en hest, som er bortkommet fra hans gods i Gødvad, som Niels Christensens enke påboer

16/10 1683.

(65)

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup begærede dom over Laurids Andersen i Resendal og hans søn Anders Lauridsen for ulovlig skovhugst i den forbrudte lods skovspart i Majlund og Sønderskov, hvortil Laurids Andersen svarede, at han havde arvet og købt samme forbrudte lod, og kendtes derved, indtil nogen kommer med bedre bevis, hvortil Laurids Christoffersen svarede, at KM havde solgt og skødet det til sl Christian Fischer, og det er tilfaldet ham på hans hustrus vegne som arv

** Laurids Christoffersen stævnede samtlige Resendal mænd Christen Basse i Gødvad Valdemar Jørgensen og Jørgen Valdemarsen imod forbud mod at fiske i Langsø eller Gudens å fra Skærbæk til Nebel, og han forbød de Resendal selvejere at hugge i Resendals tilliggende skov, undtagen det, deres husbond udviser dem. ligeledes forbød han, at ingen må holde kro med øl mjød eller brændevinssalg eller handle med købmandskab enten med hør hamp salt tjære eller humle

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup med opsættelse 4/9 stævnede Laurids Andersen i Resendal og hans søn Anders Lauridsen imod dom for ulovlig skovhugst i den forbrudte lod og fremlagde tingsvidne 12/7 1681 angående ret skel mellem den forbrudte lod, som tilhører Laurids Christoffersen, og Johan Sørensen og Jens Lauridsen i Resendal deres selvejer skov, og fremlagde et tingsvidne 28/8 sidst forleden angående syn på 2 kulmiler i den forbrudte lod, og fremlagde synsvidne 4/9 samt KM skøde til Christian Fischer, gældende fra 11/11 1661, hvorefter Laurids Andersen i Resendal fremlagde et gammelt pergamentsbrev med 12 hængende segl dateret torsdag før Philippi Jacobidag MDLVII (1557) angående skæppeskyld til KM af den forbrudte lod, som findes i den ejendom, Las Haes i Resendal og hans forældre har haft i brug til Resendal, og de medarvinger, samme lod tilhørte, har forbrudt imod KM og riget, og fremlagde en dom 6/9 1681 hvori er indført en landstingsdom 9/11 1664, hvor er fremlagt en dom af Hids herredsting 10/3 1663, hvori er indført tingsvidne 12/10 1641, hvori bevidnes, at i 40 år og længere, da har Resendals skove af forrige lensmænd på slottet ikke været synet eller takseret for skovhugst eller olden, og dommeren ville ikke mod 12 ejeres sættelse dømme ham for ulovlig skovhugst, som samme dom i sig selv formelder, og nu blev afsagt dom: da Laurids Andersen betaler skæppeskyld af den forbrudte lod, så skal forrige dom 6/9 1681 stå ved magt

(70)

23/10 1683.

** Niels Jensen Rudstrup i Gravballe et skiftebrev. efterskrevne vidnede, at de 3/9 var forsamlet i Niels Jensen Rudstrups gård til skifte efter hans sl hustru Maren Andersdatter imellem ham og deres fælles børn, nemlig Jens Nielsen 14 år Laurids Nielsen i det 7.år Niels Nielsen 5 år Else Nielsdatter 3 år i overværelse af børnenes
(71)
morfar Anders Rasmussen i Gravballe og deres farbror Niels Jensen i Troelstrup. registrering og vurdering samt æskning af bortskyldig gæld, der iblandt Henrik Andersen, der fordrede arbejdspenge, og mandens søster Kirsten Jensdatter fordrede 3 mk. der blev til skifte 281 sdl, og da faderen oldefaderen farbroderen og alle samfrænder eragtede det billigt og kristeligt at være, at pigebarnet som er den aller yngste og behøver størst fremtarv, måtte gå i lige arv med drengebørnene, så blev der til hvert barn 35 sld

(73)

** Rasmus Andersen i Borup et skiftebrev. efterskrevne vurderingsmænd hjemlede og vidnede, at de 29/10 sidst forleden var forsamlet i Rasmus Andersens hus til skifte efter hans sl hustru Anne Nielsdatter imellem ham og deres børn, nemlig Peder Rasmussen 8 år Oluf Rasmussen i 7.år Anne Rasmusdatter 4 år i overværelse af børnenes oldefar Anders Rasmussen i Gravballe og børnenes morbror Peder Nielsen i Frausing. registrering og vurdering. til deling blev 267 sld, og ydermere er at agte, at den gamle Oluf Rasmussen skal have sin føde og klæde hans livstid i Rasmus Andersens bo, og fremlagde et tingsvidne 13/7 1675, hvori Oluf Rasmussen fledførte sig til hans brorsøn Rasmus Andersen og hustru Anne Nielsdatter i Borup med alle sine penge gods og formue, og de skal være hans arvinger, når han ved døden afgår, og derimod forpligtede de sig til at holde ham med mad øl sko og klæder husild og varme og kristelig venlig omgængelse hans livstid efter loven

** Frands Eskesen i Kragelund med flere lod afhjemle syn på 2 agre liggende i mål med de agre, som kaldes Kirkeagre østen Kragelund, hvor der i samme reb var en ager til hver gård i byen, med undtagelse af de 2 selvejer bondegårde Sandbjerggård og Borregård, til dem var der ingen agre uden de samme 2 agre, som der står et stykke hus på, så hvis de to gårde ikke skulle være brøstløse, da hørte de 2 agre til førnævnte 2 gårde. varsel til Margrete Christensdatter Skomagers og Sidsel Christensdatter Skomagers

(76)

** en klage over Margrete Skomagers. efterskrevne gav last og klage på et kvindfolk i byen Margrete Skomagers for hun overfalder dem og deres hustruer og børn med skældsord æresskælden og løgn og slår deres fæmon, og skøtter ikke på, hvad hun gør og siger, og når der kommer krigsfolk til byen og vil have natteleje, såsom byen ligger straks ved den store hovedlandevej, da løber hun ud mellem dem og ublu forspitser bymændene og hvilke fattige folk, hun er vred på, og ophidser dem til strenghed og til alt ondt, hvilket de nødes til at beklage. andre bevidnede det

30/10 1683.

** Daniel Fischer stævnede Johan Sørensen i Resendal Peder Lauridsen i Gødvad og Iver Tomasen sst for vidner at høre, og Karen Jørgensdatter sl Jens Pedersens, forrige boende i Resendals mølle, og nu i Skellerup vidnede, at hun havde solgt til Daniel Fischer 6 bistader, som var vinterstader, med yngel og sværme, som hun havde til halvs med Johan Sørensen i Resendal

(77)

** den sag Laurids Christoffersen havde indstævnet mod gl og ung Peder Kirkegård i Sinding blev opsat 14 dage

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup med opsættelse 19/9 stævnede hans tjenere i Gødvad og Sinding sogne imod dom for restants, og med opsættelse 16/10 stævnede hans tjenere i Sejling, der iblandt begge Søren Tøgersen imod dom for restants og fremlagde dom 10/8 1680 samt domme 26/7 1681 og 19/4 1682, og derefter fremlagde han en restants, hvorefter der blev afsagt dom: de indstævnede bør betale hver sin skyldighed, med undtagelse af de Resendals mænd og Christen Andersen i Kejlstrup, som ikke tildømmes at udgive arbejdspenge

(80)

6/11 1683.

** Mads Nielsen i Resdal til 3 ting lovbød den 1/4 part selvejer bondegård i Resdal, som han påboer. varsel til Mette Nielsdatter i vester Bording Peder Nielsen i Resdal Peder Mortensen sst Boel Madsdatter og Karen Madsdatter i Resdal Søren Madsen, barnfødt i Resdal, nu tjenende i vester Bording

(81)

** Morten Poulsen i vester Bording et vidne, at Peder Jespersen, barnfødt i Serup, tog i hånd Morten Poulsen på hans morbrorsøn Søren Madsen, barnfødt i Resdal, hans vegne og lovede at betale ham 10 sld for hans part af 1/4 selvejer bondegård i Resdal, hans far Mads Nielsen påboer, og nu er afstået til førnævnte Peder Jespersen

13/11 1683.

** Niels Nielsen på Silkeborg på hans husbond Daniel Fischers vegne lod afhjemle syn på Resenbro, og stævnede Johan Sørensen i Resendal, som svarede, at ingen var kommet til skade på broen, og en del af  broen allerede var repareret

(82)

** Peder Jespersen, barnfødt i Serup, et skøde. Mads Nielsen i Resdal solgte og skødede til Peder Jespersen den 1/4 part selvejer bondegård i Resdal, han hidindtil har påboet og besiddet

(83)

** Frands Eskesen Jens Nielsen Klode Rasmus Nielsen Vinter og Søren Rasmussen Elbæk i Kragelund med opsættelse 2/10 stævnede Margrete Christensdatter og Sidsel Christensdatter i Kragelund imod dom for 2 agre til deres selvejer bondegårde Borregård og Sandbjerggård, som de to kvinder bruger og æskede deres adkomst dertil, hvorefter Margrete Christensdatters søn Christen Christensen fremlagde et brev fra Mads Christensen Kragelund i Vejle, at omtalte jord, som hans søster har i brug, arvede han efter sine sl forældre, og Frands Eskesen fremlagde et købebrev, udgivet af sl Henrik Mein, fordum skriver over Silkeborg amt, dateret København 1/6 1657, hvori han og hustru Dorete Clausdatter skøder til Frands Eskesen og hustru den vestre halvpart af Borregård, som Laurids Nielsen har påboet, og han fremlagde et pergamentsskøde her af tinget udstedt 14/7 1657 på samme halvgård, og Jens Nielsen i Kragelund fremlagde sl Henrik Meins købebrev og skøde af samme dato på den østerste halvpart af Borregård, og Rasmus Nielsen Vinter i Kragelund fremlagde købebrev dateret 17/4 1630, hvori sl Peder Pedersen Bonde sælger til Rasmus Nielsen Vinter hans hustrus far sl Niels Christensen, barnfødt i Hvinningdal, den halve bondegård, han selv påboede, og Rasmus Vinter fremlagde et skøde dateret 10/8 1630, som hans hustrus far havde fået på samme halve bondegård, hvorefter Rasmus Elbæk i Kragelund fremlagde et købebrev, som Anders Christensen i Birk Hans Jensen i Bording by og Knud Christensen i Vrå havde udgivet til ham på den halvgård, han påboer, og de 4 mænd fremlagde et tingsvidne her af tinget udstedt 23/10 sidst forleden, hvorefter der blev afsagt dom: da det med synsvidne bevises at agrene egentlig er af de 2 selvejer bondegårdes tilliggende grund, og da Margrete Christensdatter Sidsel Christensdatter og deres bror Mads Christensen ikke fremlægger adkomst, så bør agrene tilhøre mændene på de 2 selvejer bondegårde

(86)

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup med opsættelse 18/9 stævnede gl Peder Pedersen Kirkegård og ung Peder Pedersen Kirkegård i Sinding imod dom for gammel og ny restants, som er på 163 og 150 sld, samt de lader gården, de påboer, forfalde, og ung Peder Pedersen har solgt de eneste 2 bæster, som skulle bruges til gårdens avling, hvorefter de blev udvist af gården, men er dog blevet boende, så de forhindrer, at gården kan blive forsynet med en anden, og Laurids Christoffersen fremlagde en restants på de indstævnedes gæld, og han fremlagde tingsvidne 10/8 1680 og domme 26/7 1681 19/4 1682, samt tingsvidner 23/1 og 13/2 sidst forleden, og derefter fremlagde et synsvidne 13/2 sidst samt et andet synsvidne 2/10 sidst forleden, og en attest, hvormed bevidnes, at Laurids Christoffersen har været god mod gl og ung Peder med udvisning af træ til reparation af gården samt med afgiften af gården, og ikke ladet noget fratage dem for skat eller landgilde eller ladet dem eksekvere derfor, hvorefter han begærede dom, da Henrik Andersen i Gravballe fremlagde landsdommernes dom, at herredsfoged Christen Knudsen er fradømt sit sæde, er der ikke kommet nogen sentens til denne dom, som vil blive indført et andet sted, eftersom ingen bare pletter tillades at afsætte i tingbogen

(92)

20/11 1683.

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Rasmus Nielsen Vinter i Kragelund Anders Christensen Holdgård Anders Jensen og Niels Madsen i Kragelund imod syn vidner og dom, og efterskrevne synsmænd hjemlede, at de synede noget bøgetræ, som lå ved Rasmus Vinters hus, samt roden i Hvinningdals skov, hvorfra træet stammede, og Peder Tomasen i Hvinningdal vidnede, at han havde fulgt vognsporet derfra til Rasmus Vinters hus. sagen blev opsat 1 måned

(93)

27/11 1683.

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup stævnede Christen Madsen Basse i Gødvad imod vidne for ulovligt krohold og købmandsskab, og efterskrevne vidnede, at han holdt kro med mjød øl og brændevin tobak samt hamp hør humle salt stål og tjære

4/12 1683.

(94)

(i dag mødte ingen, som havde fuldmagt at betjene retten i fogdens sted)

** hr Mads Bering i Kragelund var tilstede med 6 ugers opsættelse, men da ingen foged var tilstede, bevilgede han opsættelse til 3.tingdag efter jul

** hr Otte Jensen i Grønbæk Henrik Andersen i Gravballe Laurids Christoffersen til Kejlstrup med flere begærede at få bestilt

** Niels Gregersen, barnfødt i Allinggård, æskede hans arvelod efter forældre hos hans svoger Christen Knudsen forrige herredsfoged

11/12 1683.

** Henrik Andersen i Gravballe gav tilkende, at såsom han var forårsaget af få dom over Christen Gundesen i Svostrup på hans fæste til Viborg landsting 26/9 sidst forleden, hvori Christen Gundesen blev tildømt at forsikre hans husbond, ikke at gøre eftermanden forfang, og forsikre ham for det, han med rette efter KM forordning bør at efterstå, så æskede han i dag 3.ting samme forpligt og forsikring, såfremt han ikke skal søge hans ret efter KM lov

** Henrik Andersen på hr Otte Jensens vegne i Grønbæk et vidne, at efterskrevne, som af deres sognepræst var anmodet om at aflægge deres sandfærdige vidnesbyrd imod Christen Gundesen og hans hustru Anne Hansdatters usandfærdige beskyldning imod ham, vidnede, at 17/10 var de efter deres husbond Henrik Andersens befaling med hr Otte Jensen, som var i Henrik Andersens sted, for at registrere Christen Gundesens bo, og da begyndte hans hustru Anne Hansdatter ublu at skælde på præsten, og uanset han bad hende tie, så de kunne gøre deres lovlige forretning i fred, blev hun ved med hendes råben, hvorfor præsten stod op fra bordet gik hen til sengen og lagde sin kæp på hendes hoved uden slag og sagde, sådan en æreskældsk mund skulle få en ulykke, og videre så de ikke, at han slog hende

(95)

** Peder Mortensen i Resdal på Søren Lassen i Skibby i Sjælland hans vegne og på Hans Lassen i Mausing og Oluf Eriksen i Serup deres vegne til 3.ting lovbød al den lod og del, som Søren Lassen i Sjælland samt Hans Lassen i Mausing og Oluf Eriksen i Serup, begge på deres hustruers vegne, var arveligt tilfaldet i den halve selvejer bondegård i Serup, som deres far, sl Las Jespersen og mor sl Anne Sørensdatter tilforn ejede og påboede. varsel til Hans Lassen i Mausing Peder Mortensen i Resdal Niels Villumsen og Oluf Eriksen i Serup og deres hustruer

(96)

** indførsel af sentens til den dom, som Laurids Christoffersen til Kejlstrup 13/11 forhvervede over gl og ung Peder Kirkegård i Sinding, som lød: da de lader gården forfalde og ikke har betalt restants og landgilde, så bør de betale restantsen inden 15 dage eller lide nam

18/12 1683.

** Daniel Fischer til Silkeborg begærede tingsvidne anlangende Hvinningdals og Kærsgårds skove, men ingen foged var tilstede

(97)

** tingbogens autorisation for 1684.

** sandemænd ransnævninge herredsfoged og skriver

(98)

8/1 1684.

(intet at beskrive)

15/1 1684.

(ej flere end 2 af 8 mænd)

22/1 1684.

(ej flere end 2 af 8 mænd)

29/1 1684.

5/2 1684.

12/2 1684.

(kom ingen andre til tinget end tingskriveren, for guds hårde og strenge vejrlig vinter og knog)

19/2 1684.

(kom ingen folk til tinget)

26/2 1684.

** Anders Jensen foged på Vindum Overgård stævnede Frands Christensen i Holm imod dom for 10 sld, som han havde lånt ham. sagen blev opsat 6 uger

(99)

4/3 1684.

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup stævnede Christen Knudsen, forrige herredsfoged, og talte med ham til Anders Madsens i Borup, imod dom, som han på Rasmus Fischer på Allinggård hans vegne og på Lisbet Nielsdatter, sl Henrik Andersens i Gravballe, hendes vegne og på førnævnte Christen Knudsens umyndige søn Laurids Christensens vegne agter at forhverve over Christen Knudsen anlangende Laurids Christensens tilfaldne arv efter hans mor sl Anne Gregersdatter efter skiftebrevs indhold, dateret Allinggård 12/3 1683, og begærede dom. sagen blev opsat 1 måned

** Laurids Christoffersen et vidne, at efterskrevne vidnede, at Christen Knudsen forrige herredsfoged har nu ingen vis bopæl og bjergning, og hans middel og formue forringes hver dag

(100)

11/3 1684.

(kom ingen folk til tinget)

18/3 1684.

(kom ingen folk til tinget)

25/3 1684.

(kom kun en mand til tinget, nemlig Peder Mortensen i Resdal)

2/4 1684.

** Laurids Christoffersen lod læse og påskrive en måneds opsættelse over Christen Knudsen forrige herredsfoged hans søns mødrene arv, men da ingen var mødt, blev sagen opsat 14 dage

8/4 1684.

(intet at bestille)

15/4 1684.

** Laurids Christoffersen på Lisbet Nielsdatters vegne i Gravballe et syn. efterskrevne synsmænd hjemlede, at de havde været til syn i Svostrup skov på ulovlig skovhugst, som deres husbonds karl og Christen Gundesen i Svostrup beskyldte Christen Jensen i Svostrup, at han havde hugget samme træer. varsel til Christen Jensen og hans far Jens Christensen i Svostrup

(101)

** Laurids Christoffersen på vester Kejlstrup på Rasmus Fischer til Allinggård og Elisabet Nielsdatter, sl Henrik Andersens i Gravballe, deres vegne og på Christen Knudsen forrige herredsfoged hans umyndige søn Laurids Christensens vegne med opsættelse 4/3  stævnede Christen Knudsen imod dom anlangende hans søns mødrene arv, og fremlagde et tingsvidne 4/3, hvorefter der blev afsagt dom: da Christen Knudsen ikke har nogen vis bopæl og hans formue hver dag forringes, kan han ikke være vederhæftig længere at være formynder for hans søn, men bør levere hans mødrene arv til den formynder, som bliver forordnet af øvrigheden

(102)

** Johan Voss, forvalter på Vinderslevgård, stævnede alle major Rantzaus tjenere i Lemming sogn imod dom for gl og ny restants, og Jens Nielsen i Mausing for gæld. sagen blev opsat 1 måned

** Niels Gregersen ridefoged til Avnsbjerg på Peder Luxdorfs vegne stævnede efterskrevne hans tjenere i Kragelund sogn imod dom for restants og modvillighed, som de har udvist mod deres herre og husbond, men da ingen var mødt, blev sagen opsat 1 måned
 
(103)

22/4 1684.

** på amtmandens befaling leverede Tomas Tomasen, som har været herredsskriver til dato, tingbogen til Jacob Pedersen i Løgager, som fremdeles skal betjene herredsskriverens bestilling, og den er af de 8 mænd og andre, som forstår skrivekunsten, nøje efterseet, og da er amtmandens segl og de skrevne blade umakuleret og uraderet

(104)

** Jens Poulsen til Søbygård hans fuldmægtig Frands Christensen i Holm stævnede Laurids Bertelsen Niels Villumsen Mikkel Pedersen Niels Pedersen og Niels Hinge i Serup og Peder Mortensen Niels Jespersen Peder Jespersen i Resdal imod vidner angående ulydighed mod deres husbond angående deres anpart arbejde til Søbygård, som samme selvejerbønder er blevet tilsagt to gange, at de skulle møde med plov og harve ved Søbygård. sagen blev opsat 4 uger

(105)

** Frands Christensen et vidne, at efterskrevne vidnede, at de på deres husbond Jens Poulsens vegne tilsagde ovennævnte selvejerbønder i Serup og Resdal at møde med plov og harve ved Søbygård for at gøre så vidt arbejde, enhver af dem efter loven kunne tilkomme, og de stævnede dem imod dom derfor. sagen blev opsat 4 uger

** Morten Poulsen i vester Bording stævnede Kirsten Lasdatter i Tandskov og hendes hyrdedreng Søren Madsen, for han er bortdraget at hans tjeneste og medtaget et par bukser, og Kirsten Lasdatter, for hun har taget samme dreng i tjeneste, som ikke er skilt ved hans husbond. sagen blev opsat 1 måned

(106)

29/4 1684.

(mødte ingen flere end 3 af 8 mænd)

6/5 1684.

** Jens Poulsen til Søbygård hans fuldmægtig stævnede Laurids Bertelsen Niels Villumsen Mikkel Pedersen Niels Pedersen og Niels Hinge i Serup og Peder Mortensen Niels Jespersen Peder Jespersen i Resdal imod vidner, og efterskrevne vidnede, at de tilsagde alle førnævnte selvejerbønder at møde med deres plov og harve for at gøre deres arbejde efter loven

** Jens Poulsen hans fuldmægtig stævnede samme selvejerbønder imod dom, for de har siddet overhørig og ville ikke gøre deres arbejde med avl og gærder til Søbygård, hvorfor de bør bøde 3 rigsort hver gang, og stå deres husbond til rette for den skade, han derfor kan have lidt. sagen blev opsat 14 dage

(107)

** Anders Pedersen i Svostrup. synsmænd vidnede, at de havde været på Anneksgården i Svostrup for at syne og taksere dens brøstfældighed

(108)

13/5 1684.

** Johan Voss stævnede alle major Rantzaus selvejere i Lemming sogn for skovhugst, og han forbød Jens Mikkelsen i Lemming at hugge i det, han formener er hans selvejerskov, indtil han fremviser adkomst og skelsten, og han gav last og klage og formener, at hans herres tjenere ikke forholder sig så tilbørligt med skovhugst, som KM forordning om selvejerskove tilholder

** Johan Voss på Ditlev Rantzaus til Vinderslevgård hans vegne med
(109)
opsættelse 15/4 stævnede hans tjenere i Lemming og Nisset og Jens Nielsen i Mausing imod dom for det, de skylder efter restants, hvorefter der blev afsagt dom: de bør betale inden 15 dage

(110)

21/5 1684.

(111)

(ingen flere mødte end 2 af 8 mænd)

27/5 1684.

** Søren Nielsen i Gravballe på hans far Niels Sørensen Skovs vegne et afkald. Christen Jensen Skov i Borup og Jens Jensen Skov i Nebel tog i hånd deres halvbror Søren Nielsen på hans far Niels Sørensens vegne og gav ham afkald for den arv, de begge var arveligt tilfaldet efter deres oldefar sl Peder Nielsen, som boede og døde i Dalsgård, og efter deres far sl Jens Pedersen, som boede og døde i Gravballe, og efter deres søster sl Mette Jensdatter og efter deres mor Sidsel Christensdatter, som endnu lever, og når hun ved døden afgår, har de ingen arv efter hende at søge hos deres stedfar Niels Sørensen, og de takkede ham godt for god og rigtig betaling

3/6 1684.

** Jens Lauridsen i Resendal på hans hustru Anne Andersdatters vegne Anders Jensen i Resendals mølle på hans hustru Kirsten Andersdatters vegne gav Johan Sørensen i Resendal afkald for den arv, de kunne tilfalde efter deres far sl Anders Lauridsen, som boede og døde i Resendal, og mor Margrete Andersdatter, som Johan Sørensen har haft under værgemål, og de takkede ham godt for god betaling

(112)

** Niels Sørensen Kusk i Balle på Niels Nielsen i Tolstrup hans vegne gav Jacob Pedersen i Løgager afkald for den arv, som hans hustru Else Bertelsdatter er tilfaldet efter hendes far sl hr Bertel Jacobsen, forrige sognepræst i Levring, som Jacob Pedersen har haft under værgemål, og takkede ham godt for redelig skifte og jævning

** Niels Jespersen i Resdal til 3.ting lovbød den andel, han ejer i den halve bondegård i Resdal, han påboer og besidder. varsel til hans søn Rasmus Nielsen i Resdal

** Morten Poulsen i vester Bording med opsættelse 22/4 stævnede Kirsten Lasdatter i Tandskov og hendes hyrde Søren Madsen imod dom, for han er bortdraget af hans tjeneste, og hun har taget ham i tjeneste, hvorefter der blev afsagt dom: de bør lide efter KM lovs 3.bogs 11.artikel eller lide indvisning nam og vurdering

(113)

10/6 1684.

** for retten blev tilkendegivet, da KM forordning tilholder, at alle vedkommende, som behøver vægt og mål, inden pinse skulle have forsynet sig med dansk mål og vægt, så er de nu færdige og kan for betaling bekommes i København hos Rasmus Lerche i Læderstræde

** Johan Sørensen i Resendal stævnede Jørgen Valdemarsen i Gødvad imod dom anlangende hans hustru Else Andersdatters fædrene og mødrene arv, som han har haft under værgemål, og som han har gjort Jørgen Valdemarsen fyldest og udlæg for, og formener derfor, at han bør give ham afkald derfor. sagen blev opsat 4 uger

(114)

** Søren Jensen i Elling stævnede Peder Baltsersen i Rævshale imod dom for løn til hans søn Poul Sørensen. sagen blev opsat 1 måned

** Jens Nielsen i Elling på hans bror Søren Nielsens vegne stævnede Erik Sørensen Skrædder i Kragelund imod dom for 6 sdl 2 mk for at lære hans bror skrædderhåndværket, men da han havde fået pengene, jog han drengen fra sig og lærte ham intet, og ligeledes stævnede han Mikkel Jensen i Kragelund for 2 mk, han havde lånt ham. sagen blev opsat 4 uger

17/6 1684.

** Niels Jensen i lille Tollund på hans husbonds vegne stævnede Mads Andersen i Kragelund imod dom, for han ulovligt og uden opsigelse er rømt af den halvgård i Kragelund, han havde i fæste, og efterladt sig en stor gæld til husbonden, og gården er ved stor brøstfældighed. da ingen mødte, blev sagen opsat 6 uger

(115)

** Niels Jensen i lille Tollund stævnede Svend Lauridsen i Kragelund imod dom for restants siden 1664 og til han afstod gården til Mads Andersen. da ingen mødte, blev sagen opsat 6 uger

** blev fremlagt de Limmer af Helsingør deres restants for resterende landgilde og arbejdspenge i Vrads og Hids herreder, sidst for enker: Anne Pedersdatter sl Christen Mikkelsens i Engesvang fra hendes husbonds død til Søren Envoldsen kom til gården, og Anne Pedersdatter sl Peder Pedersens fra hans død til Mogens Pedersen antog gården

(116)

** Niels Jensen i lille Tollund på hans husbonds vegne stævnede de Limmers bønder i Kragelund sogn imod dom for gammel og ny restants, hvorefter der blev afsagt dom: de bør betale inden 15 dage

** Anne Jensdatter i Resdal et skøde. Niels Jespersen i Resdal tog i hånd Anne Jensdatter, barnfødt i Mausing, og hendes far Jens Mouridsen boende sst, og solgte og skødede til hende den halve part af alt den lod og del, han ejer i den halve selvejer bondegård i Resdal, han påboer og bruger

(117)

** Niels Jensen i lille Tollund et syn. synsmænd afhjemlede deres syn på den halve ødegård i Kragelund, Mads Andersen iboede og frarømte, for dens mangler og brøstfældighed. varsel til Mads Andersen og talte med hans kone i det hus, han er frarømt

(118)

25/6 1684.

1/7 1684.

** Johan Voss på Vinderslevgård et vidne, at Frands Eskesen i Kragelund vidnede, at for 46 år siden tjente han på Vinderslevgård hos Anne Folkvardsdatter i 4 år, og da havde hun sin fædrift både østen og vesten Viborgvejen i Vinderslev hede ulast og ukæret, og Moust Jensen i Hinge vidnede, at han tjente hende for 43 år siden, og siden nogle år jomfru Mette Høg på Vinderslevgård, og da havde de begge deres fædrift på omtalte steder, og han er født i Hinge og kan mindes 50 år, og har aldrig hørt, at Vinderslevgårds fæmon er forment at drive på Vinderslev hede

8/7 1684.

(119)

** Jørgen Valdemarsen i Gødvad stævnede Johan Sørensen i Resendal imod dom for lånte penge samt 2 hovedpuder, hans hustru lånte hans sl hustrus mor, hvortil Johan Sørensen svarede, at han havde ikke bekommet pengene, og puderne med en seng var leveret ham efter skiftebrevs formelding. sagen blev opsat 1 måned

** Johan Sørensen i Resendal et afkald, at Jørgen Valdemarsen i Gødvad på sin hustru Else Andersdatters vegne og Christen Vinter i Hvinningdal på sin hustru Maren Andersdatters vegne gav deres stedfar Johan Sørensen afkald for den arv, deres hustruer arveligt er tilfaldet efter deres far sl Anders Lauridsen og mor sl Margrete Andersdatter, som begge boede og døde i Resendal, dog deres bonde ejendom og selvejergods uforkrænket

** Peder Baltsersen i Rævshale lovede at betale Søren Jensen i Elling på hans søn Poul Sørensens vegne hans resterende løn

15/7 1684.

** Niels Gregersen, ridefoged på Avnsbjerg, stævnede Peder Luxdorfs tjenere i Kragelund sogn imod dom for gammel og ny restants. sagen blev opsat 1 måned

(120)

** Jens Nielsen på hans husbond Daniel Fischers vegne. synsmænd hjemlede, at de var på syn til Sejl Hvinningdal og Kærsgårds skove for hvad, der var hugget af ege og bøgetræer

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Anders Tomasen i Sejl Frederik Baltsersen sst og samtlige Hvinningdal og Kærsgårds mænd imod dom for ulovlig skovhugst. sagen blev opsat 6 uger

22/7 1684.

29/7 1684.

** Niels Jensen i lille Tollund på hans husbonds vegne med 6 ugers  opsættelse stævnede Mads Andersen i Kragelund imod dom, for han ulovligt og uden opsigelse er undveget fra den halvgård i Kragelund, som han havde i fæste og efterladt sig gæld til hans husbond, og fremlagde en restants samt synsvidne 17/7 sidst forleden, hvorefter der blev afsagt dom: Mads Andersen bør betale førnævnte restants og gårdens brøstfældighed inden 15 dage

(122)

5/8 1684.

** Anders Madsen i Duelundhus på Niels Gregersen, ridefoged på Avnsbjerg, hans vegne, som er fuldmægtig for Peder Luxdorf med 1 måneds opsættelse anlangende restants hos efterskrevne. sagen blev opsat 14 dage

** Laurids Christoffersen på Kejlstrup på sl Henrik Andersens efterleverske Lisbet Nielsdatter i Gravballe hendes vegne lod afhjemle syn til en bøg i Nisset skov i den skovspart, som ligger til Mosegård i Nisset, som Laurids Poulsen i Ebstrup på hans far Poul Nielsen i Ebstrup hans vegne vedkendtes. varsel til Didrik Pallesen i Ebstrup Jens Bonde i Nisset Mads Hansen i Mosegård og Søren Sørensen sst

** Laurids Christoffersen på Kejlstrup på sl Henrik Andersens efterleverske Lisbet Nielsdatter i Gravballe hendes vegne. navng vidnede, at de var i Nisset skov, hvor de fandt Didrik Pallesen i Nisset, som huggede på et træ, og på spørgsmål svarede han, at han var i Lisbet Nielsdatters skov, og Jens Sørensen Bonde i Nisset havde givet ham forlov til at hugge træet, idet han selv skulle have toppen til en mile, hvorpå de frapantede ham en økse

** Laurids Christoffersen på Kejlstrup på sl Henrik Andersens efterleverske Lisbet Nielsdatter i Gravballe hendes vegne stævnede Jens Sørensen Bonde i Nisset og Didrik Pallesen sst imod dom for ulovlig skovhugst. sagen blev opsat 14 dage

(123)

** Niels Pedersen, barnfødt i Elling, et vidne, at hans far Peder Jensen i Elling lovede at betale ham 20 sld, som rester på hans mødrene arv, til skt Mikkelsdag 1685

** Peder Jensen i Elling et afkald. Niels Pedersen, barnfødt i Elling, gav hans far Peder Jensen afkald for den arv, som han er tilfaldet efter hans mor sl Karen Nielsdatter, som boede og døde i Elling, og han takkede for godt værgemål og rigtig betaling

** den sag med Jørgen Valdemarsen i Gødvad og Johan Sørensen i Resendal blev opsat 14 dage

12/8 1684.

(124)

19/8 1684.

** Laurids Christoffersen på Kejlstrup på Peder Sørensens vegne i Gødvad stævnede Iver Tomasen Muus i Gødvad, og talte med hans svoger Niels Andersen, for vidne, og nu afhjemlede Iver Tomasen, at eftersom Peder Sørensen har mistanke om nogen skældsmål på ham, så ved han ikke noget at beskylde Peder Sørensen hans hustru eller børn, og Peder Sørensen bekendte det samme om Iver Muus

** Niels Gregersen, ridefoged til Avnsbjerg, et syn. efterskrevne synsmænd hjemlede, at de havde været til syn til landsdommer Peder Luxdorfs gods i Kragelund, samt syn på en gårds tilliggende skov

(125)

** Niels Gregersen ridefoged til Avnsbjerg på landsdommer Peder Luxdorfs vegne med opsættelse 15/7 stævnede hans tjenere i Kragelund imod dom anlangende gammel og ny restants efter følgende restants, hvorefter der blev afsagt dom: bønderne bør betale deres restants, som ikke med kvittering kan bevises at være betalt

(128)

** Daniel Fischer til Silkeborg med 6 ugers opsættelse stævnede Anders Tomasen i Sejl og Frederik Baltsersen sst samt samtlige Hvinningdal og Kærsgårds mænd imod dom for ulovlig skovhugst og fremlagde et synsvidne 15/7, og Niels Rasmussen Virklund i Hvinningdal fremviste en økse, han havde frapantet Niels Vinter i Kærsgård, hvorefter der blev afsagt dom: de indstævnede bør gøre rede for, hvem der har hugget træ i omtalte skove

(129)

** Johan Voss på Vinderslevgård på sin herres vegne stævnede Niels Sørensen og Søren Eriksen i Lemming imod dom for deres smørlandgilde. sagen blev opsat 6 uger

26/8 1684.

** sl Anders Lauridsen i Resendal og hans hustru sl Margrete Andersdatter deres arvinger og Niels Gregersen i Gern på hans børns vegne ved Jens Lauridsen i Resendal lod lovbyde det selvejer bondegods i Nissetgård til 1.ting

2/9 1684.

** Jens Lauridsen i Resendal på sine egne og medarvingers vegne til 2.ting lovbød det selvejergods i Nisset, de arvede efter sl Anders Lauridsen og sl Margrete Andersdatter i Resendal

9/9 1684.

(130)

** Jens Lauridsen i Resendal på hans hustru Anne Andersdatters vegne og på hans medarvinger Niels Gregersen i Gern hans børns vegne Anders Jensen i Resendals mølle på hans hustru Kirsten Andersdatters vegne Jørgen Valdemarsen i Gødvad på hans hustru Else Andersdatters vegne Christen Christensen Vinter i Hvinningdal på hans hustru Maren Andersdatters vegne og hans hustrus søster Karen Andersdatters vegne og Johan Sørensen i Resendal på hans søn Anders Johansens vegne til 3.ting lovbød den lod og del, de kan være arveligt tilfaldet efter deres sl far Anders Lauridsen og sl mor Margrete Andersdatter, som boede od døde i Resendal i den selvejer bondegård i Nisset, som kaldes Nissetgård, og det selvejer bondehus sst, som Christen Roed hans hustru og søn Niels Roed nu påboer. varsel til Jokum Christensen i Hårup og hans hustru Anne Andersdatter Niels Gregersen i Gern og alle hans børn Jens Lauridsen i Resendal hans hustru Anne Andersdatter hans hustrus søster Karen Andersdatter Johan Sørensen i Resendal og hans søn Anders Johansen Jørgen Valdemarsen i Gødvad og hans hustru Else Andersdatter Christen Vinter i Hvinningdal og hans hustru Maren Andersdatter Anders Jensen i Resendals mølle og hans hustru Kirsten Andersdatter

** Lisbet Nielsdatter, sl Henrik Andersens i Gravballe, et skøde. Niels Gregersen i Gern, herredsfoged i Gern herred, på hans egne og hans tre børn, nemlig Anders Nielsen Gregers Nielsen og Jens Nielsen deres vegne, Jens Lauridsen i Resendal på hustru og hustrusøsters vegne Anders Jensen i Resendals mølle på hustrus vegne Jørgen Valdemarsen i Gødvad på hustrus vegne Christen Vinter i Hvinningdal på hustrus vegne Johan Sørensen i Resendal på hans søns vegne solgte og skødede til Lisbet Nielsdatter i Gravballe den lod og del, de er arveligt tilfaldet i den selvejer bondegård i Nisset, Nissetgård

(132)

** Johan Sørensen i Resendal. Elisabet Nielsdatter, sl Henrik Andersens i Gravballe, bekendte, at hun var hans søn Anders Johansen skyldig 14 sld for hans anpart i det selvejergods i Nisset, som hun lovede at betale, når han blev sin egen værge

16/9 1684.

** Johan Voss på Vinderslevgård på hans husbonds vegne stævnede menige Lemming sognemænd og lod afhjemle syn på olden og skovhugst

(133)

** Johan Voss fuldmægtig på Vinderslevgård stævnede Jens Mikkelsen i Lemming imod dom for ulovlig skovhugst. sagen blev opsat 6 uger

(134)

20/9 1684.

** ting blev holdt i Sinding anlangende landmåling og forordning om kop og kvægskat samt korn og flæskeskat

23/9 1684.

** Jens Lassen i Overgård stævnede Maren Tomasdatter i øster Bording imod tilbud om at indløse en kvindekåbe, hun havde pantsat

30/9 1684.

** Rasmus Fischer til Allinggård stævnede Maren Pedersdatter, sl Gunde Gjordsens i Alling mølle, og hendes tjenestekarl Peder Rasmussen imod dom for ulovlig skovhugst, hvortil Peder Cordsen i Alling mølle på hans hustrus mor Maren Pedersdatters vegne svarede, at Peder Rasmussens skovhugst burde bevises, men da han ikke nægtede at have taget et læs træ, blev han dømt til at skaffe sig hjemmel dertil, eller stå til rette efter
skovordinantsen

(135)

7/10 1684.

14/10 1684.

** Jens Jørgensen i Sejling gav last og klage over Johanne Jensdatter og hendes mor Kirsten Sørensdatter sst, for de overfaldt hans børn Jens Jensen og Margrete Jensdatter med hug og slag med stænger kampesten og træsko, og pudsede deres hund på hans datter udenfor Villum Pedersens gård, som Villum Pedersen Mette Villumsdatter Jens Villumsen bevidnede, og endvidere at Johanne Jensdatter levede et uskikkeligt levned med eder og banden og skænden, og hun havde en brændevinskedel, og solgte brændevin

(136)

** Jens Jørgensen i Sejling lod afhjemle syn på hans børns sår, Jens Jensen var slemt tilredt i ansigtet af slag, så tænderne var løse, og læben var kløvet og var slået igennem tænderne, og Margrete Jensdatter var ilde hundebidt i benet, og klæder og strømper var udrevet af hunden

21/10 1684.

29/10 1684.

4/11 1684.

** Peder Luxdorf stævnede samtlige hans tjenere i Kragelund sogn imod dom for gammel og ny restants samt skovhugst og bygfældighed på deres gårde, som skulle bevises med synsvidne

(137)

11/11 1684.

** Johan Sørensen i Resendal stævnede efterskrevne imod dom, hver for 1 skp byg til Resenbro, hvorefter der blev afsagt dom: de bør betale inden 15 dage

** Las Bertelsen i Serup stævnede Søren Ibsen i Resdal for 4 sld efter hans obligation. sagen blev opsat 14 dage

18/11 1684.

** Laurids Pedersen Nedergård i Sinding stævnede gl Peder Kirkegårds hustru hans søn Peder Pedersen og stedsøn Christen Nielsen og svoger Peder Lassen, Christen Christensen Kærsgård og Søren Christensen Kærsgård, sl Laurids Jensens arvinger Jens Lauridsen og Anne Lauridsdatter, Maren Terkelsdatter Anne Terkelsdatter i Sinding imod dom for kirkekorn rytterhold og andet. sagen blev opsat 1 måned

(138)

25/11 1684.

** Frands Christensen i Holm lod læse og påskrive KM brev, at han skal være herredsfoged i Hids herred, og Jacob Pedersen, som har været i skrivers sted siden 22/4, leverede tingbogen til skriveren Tomas Tomasen igen, som har været i fogedens sted

** Peder Luxdorf til Fjællebro hans visse bud Anders Madsen af Duelund stævnede samtlige hans tjenere i Kragelund sogn imod dom for restants af landgilde og arbejdspenge efter følgende restants og fremlagde dom 19/8, hvorefter der blev afsagt dom: de indstævnede bønder bør betale deres restants inden 15 dage

(141)

** Laurids Christoffersen på Kejlstrup stævnede Kirsten Sørensdatter i Sejling og hendes datter Johanne Jensdatter sst imod dom, for de uden årsag har overfaldet hans tjenere Jens Jensen og Margrete Jensdatter af Sejling på deres farende vej, hvorfor de bør betale lovens bøder, og Johanne Jensdatter særdeles for hun imod konsumptions forordningen har holdt brændevinskro og brændt brændevin, hvorfor hum bør betale 20 rdl, og om hun ikke for sit uskikkelige levned bør forvises fra herredet, og fremlagde syn vidne og klage 14/10, som er indskrevet på (135-136) og en attest om hendes uskikkelige og forargelige levned, for hvilket hun har udstået kirkens disciplin, hvorefter der blev afsagt dom: de indstævnede kvinder bør betale for de overfaldnes sår, og Johanne Jensdatter derforuden 20 rdl for ulovlig brændevinsbrænden, samt for sit letfærdige levned at vige af sognet

(142)

** Anders Tomasen i Sejl stævnede ung Peder Jensen Skov i Funder imod dom for gæld efter hans obligation. sagen blev opsat 14 dage

(143)

** Johan Sørensen i Resendal stævnede efterskrevne i Balle by for brokorn til Resenbros vedligeholdelse, og begærede og fik dom, som lød: de indstævnede bør betale deres brokorn inden 15 dage

2/12 1684.

** Rasmus Jensen Klode i Funder et vidne. Jens Jensen i Funder tog i hånd hans sl hustrus far Rasmus Klode og lovede ham og hans hustru Maren Nielsdatter efterskrevne aftægt, for de har opladt deres halvgård til ham

(144)

** Jens Jensen i Funder et afkald. Rasmus Jensen Klode i Funder gav ham afkald for den arv, han og hans hustru kunne tilfalde efter deres datter førnævnte Jens Jensens hustru sl Johanne Rasmusdatter

9/12 1684.

** Christen Nielsen i Balle stævnede Laurids Poulsen i Ebstrup, og talte med hans søster, og Niels Rasmussen Vinter i Hvinningdal, begge imod dom for resterende løn til hans datter Maren Christensdatter og søn Knud Christensen

** Anders Tomasen i Sejl med opsættelse 25/11 stævnede ung Peder Jensen Skov i Funder imod dom for 10 rdl efter hans obligation, som blev fremlagt, dateret 31/12 1667, hvorefter der blev afsagt dom: han bør betale sin gæld

(145)

** den sag, som Anders Tomasen i Sejl søger ung Peder Jensen Skov i Funder for efter det skiftebrev, som er oprettet efter sl Tomas Abildskov blev opsat 6 uger

** den sag Peder Luxdorf har indstævnet mod de selvejerbønder i Kragelund om skovhugst og bygfældighed blev opsat 4 uger

16/12 1684.

** Peder Jespersen i Serup på hans hustru Johanne Jensdatters vegne et skøde. Peder Mortensen i Resdal tog i hånd Peder Jespersen i Resdal og solgte og skødede fra sig og hustru til Peder Jespersens hustru Johanne Jensdatter og hendes arvinger den 4.part af den selvejer bondegård i Resdal, som Peder Mortensen påboer

(146)

** Niels Villumsen i Serup et skøde. Peder Mortensen i Resdal på Søren Lassen i Skibby i Sjælland hans vegne og på Oluf Eriksen i Serup og hans hustru Kirsten Lasdatter deres vegne Las Christensen i Tandskov på hans mor Kirsten Lasdatters vegne solgte fra dem og til Niels Villumsen og hans hustru Maren Christensdatter den lod og del, de er arveligt tilfaldet i den halve selvejer bondegård i Serup, som sl Las Jespersen og hans hustru sl Anne Sørensdatter påboede

(147)

** Johan Sørensen i Resendal stævnede efterskrevne imod dom for brobyg til Resenbro. sagen blev opsat til næste tingdag efter jul

(148)

** Peder Lauridsen i Gødvad stævnede Rasmus Christensen i Ebstrup for 9 mk gæld. sagen blev opsat til næste tingdag efter jul

** den sag, Laurids Pedersen Nedergård i Sinding havde indstævnet og var opsat 1 måned, blev fremdeles opsat 14 dage

23/12 1684.

** Hans Sørensen i Overgård stævnede Jens Nielsen Klode i Kragelund imod dom for gæld. ved rettens underhandling blev de forligt

** tingbogens autorisation for 1685.

(149)

** foged skriver sandemænd ransnævninge

13/1 1685.

** Laurids Christoffersen på Kejlstrup stævnede menige Gødvad sognemænd imod dom for resterende landgilde og anden skyldighed. sagen blev opsat 14 dage

** Laurids Christoffersen stævnede hans tjenere i Sinding imod dom for restants. sagen blev opsat 14 dage

** Anders Tomasen i Sejl Sejer Lauridsen i Dalsgård Jens Mouridsen i Mausing Laurids Pedersen Nedergård i Sinding opsagde deres sandemandstov, idet de har været sandemænd i mange år, og en tid lang ikke nydt nogen frihed for samme bestilling

(150)

** Peder Baltsersen i Rævshale Rasmus Nielsen Vinter i Hvinningdal og Søren Pedersen i Ebstrup opsagde deres sandemandstov, som de har bestridt et år, eftersom KM lov tilholder, at ingen skal besværes dermed over et år

** Anders Pedersen Dyhr i Svostrup Peder Pedersen i Lemming Kirkegård Søren Envoldsen i Engesvang Jens Pedersen Dyhr i Ebstrup opsagde ligeledes deres sandemands bestilling

** Laurids Pedersen Nedergård i Sinding med opsættelse 18/11 stævnede Christen Christensen Kærsgård og Søren Christensen Kærsgård af Sinding for deres sl far Christen Kærsgårds gæld og Jens Lauridsen og hans søster Anne Lauridsdatter for deres sl far Laurids Jensens gæld, og fremlagde tingsvidne 3/10 1665, hvor sl Laurids Jensens arvinger blev fordelt for deres sl fars gæld fra 1654, hvorefter der blev afsagt dom: de indstævnede bør betale deres fædres gæld, eller lide nam og udlæg

(152)

20/1 1685.

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup stævnede efterskrevne hans tjenere i Sejling imod dom for restants. sagen blev opsat 8 dage

27/1 1685.

** Laurids Christoffersens sag for restants blev opsat 14 dage

** Simon Jespersen i Gravballe på husbonds vegne 3.ting lod fremlyse to svin, som findes hos Rasmus Andersen i Borup

** Laurids Christoffersen på hans tjener Jens Sørensen i Sinding hans vegne stævnede Anders Jensen Vallerbæk i Sinding imod dom for en ko, som han havde forsømt, så låret kom sønder. opsat 14 dage

** Anders Tomasen i Sejl hans sag med ung Peder Jensen Skov i Funder blev fremdeles opsat 14 dage

(153)

** Rasmus Knudsen i Nisset et afkald. Søren Sørensen i Mosegård i Nisset på hans hustru Johanne Pedersdatters vegne Laurids Jensen i Tem på hans hustru Karen Pedersdatters vegne Mads Hansen i Nisset på hans hustru Maren Christensdatters vegne Søren Nielsen i Nisset på hans hustru Anne Christensdatters vegne gav deres stedfar Rasmus Knudsen afkald for den arv, deres hustruer er tilfaldet efter deres mor sl Anne Christensdatter, der boede og døde i Nisset

3/2 1685.

** Laurids Christoffersen stævnede Laurids Andersen i Resendal og hans søn Anders Lauridsen, og talte med to af Laurids Andersens sønner, imod syn på skovhugst i den forbrudte lods skovspart, som Anders Lauridsen har i fæste, og synsmænd afhjemlede deres syn, og Anders Lauridsen vedgik skovhugsten

(154)

** Johan Sørensen i Resendal på Niels Pedersen Gødvad, forvalter på Valdemar slot, hans vegne stævnede Mette Jensdatter, sl Peder Nielsen Møllers, i Holms mølle med hendes mand og lovværge Poul Jensen sst imod dom for en bøsse og et par pistoler, han havde leveret hendes sl mand, som han skulle gøre rene. sagen blev opsat 6 uger

10/2 1685.

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup stævnede menige Sinding mænd imod syn på den gård der i byen, som er blevet øde, som gl og ung Peder Kirkegård frakom, og synsmændene afhjemlede deres syn

17/2 1685.

(155)

** varselsmænd for Poul Rasmussen i øster Bording og Laurids Nielsen i Balle bekendte ikke at have været til alters, så de blev ej anset

24/2 1685.

** Laurids Christoffersen på Kejlstrup hans restantssag blev efter begæring opsat 14 dage

** hr Rimbolt Rimboltsen i Serup og Anders Pedersen Smed sst, kirkeværger til Serup kirke, stævnede efterskrevne for restants til Serup kirke. sagen blev opsat 14 dage

** landsdommer Peder Luxdorf til Fjællebro med opsættelse 25/11 stævnede Hans Christensen i Kragelund Rasmus Vinter og Søren Rasmussen Elbæk sst imod dom, for de ikke holder deres selvejergårde ved magt, og deres skovsparter i Vands er forhuggede, som han nødes til at påtale, eftersom han er herligheden berettiget, og fremlagde synsvidne udstedt 19/8 1684, hvorefter de indstævnede svarede og lovede, at de ville efterhånden forbedre husene, men de havde ikke fået nogen udvisning af træ, og med hensyn til Vands, da var det kun et krat, som aldrig havde været synet for skovhugst, og både de og fæstebønderne i Kragelund har været tilladt at rydde deres engjord, som ligger der, hvorefter der blev afsagt dom: de bør betale for 3 ege, som er hugget i hver deres skovspart

(157)

** Maren Salmandsdatter, sl Knud Jensens i Balle, med lovværge Christen Andersen i øster Kejlstrup afstod til hendes bror Jens Salmandsen i Sejling den lod, hun kunne tilkomme i den selvejer gårds part i Sejling, som hendes forældre har ejet, og som Jens Salmandsen nu påboer. varsel til hendes bror Niels Salmandsen i Sejling og hendes børns farbror Søren Jensen Fisker i Balle

(158)

3/3 1685.

** Poul Rasmussen i øster Bording og Laurids Nielsen i Balle stævnede efterskrevne i Balle, der iblandt Søren Fisker og hans søn Mads Sørensen, for deres resterende korn til kirken. opsat 8 dage

10/3 1685.

** Mads Jensen i Lemming og Søren Jensen i Nisset ---- blev afslået

** Jens Lauridsen i Resendal på Jokum Christensen i Hårup hans vegne til 3.ting lovbød det selvejer bondeejendom i Nebel, som Jokum Christensen og hans hustru Anne Andersdatter ejer, som Rasmus Pedersen påboer. varsel til Johan Sørensen i Resendal og hans søn Anders Johansen Anders Jensen i Resendals mølle på hustru Kirsten Andersdatters vegne Jørgen Valdemarsen i Gødvad på hustru Else Andersdatters vegne Christen Vinter i Hvinningdal på hustru Maren Andersdatters vegne

(159)

** Christen Andersen i øster Kejlstrup til 3.ting lovbød den anpart, som han og hans børn ejer i det selvejerhus i Gødvad, som Anders Christensen iboer, og Laurids Andersens søn i Resendal Anders Lauridsen bød sølv og penge, eftersom han tilforn har part deri. varsel til Laurids Christensen i Egtved Laurids Andersen i Resendal for dette lovbud

** Daniel Fischer til Silkeborg et skovsyn. synsmænd hjemlede, at de havde synet efterskrevne Silkeborg underliggende skove

(160)

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede efterskrevne skovfogeder imod dom for syn på de skovsparter, de er tilsat at have opsyn med, og de bør udlægge hvem, der har hugget træerne, og de stævnede efterskrevne for ulovlig skovhugst. sagen blev opsat 14 dage

(161)

** Laurids Ditlevsen Møller på Ovstrup, KM regimentsskriver, hans visse bud Jokum Fog stævnede Mikkel Nielsen i Sinding imod dom og fremlagde regimentsskriverens indlæg, at eftersom Mikkel Nielsen ikke kan give hans rytter efter KM forplejnings reglement, lader gården forfalde og ikke bruger sin ager og eng, om han ikke derfor bør udvises af gården og betale hans rest til rytteren, og fremlagde syn, dateret 24/2 1685, til Kirkegård i Sinding, som Jacob Pedersen og Mikkel Nielsen påboer, hvortil Mikkel Nielsen svarede, at han tog gården af øde, og har efter hans middel forbedret den, og hvis han kan få udvist træ, vil han bedre kunne reparere den, og han fremlagde rytterens kvittering, og der blev afsagt dom: da rytteren er betalt, og Mikkel Nielsen lover at forbedre gården, kan han ikke have sit fæste forbrudt

(162)

** hr Rimbolt Rimboltsen, sognepræst til Serup og Lemming sogne, med 14 dages opsættelse stævnede Niels Hinge i Serup imod dom for efterstående KM og kirkens tiendekorn og fremlagde en opskrift, og der blev afsagt dom: tiendekornet bør leveres i naturalier eller betales efter kapitelskøb

(163)

** Laurids Christoffersen på Kejlstrup med opsættelse 13/1 stævnede menige Gødvad og Sinding imod dom for gl og ny restants resterende landgilde arbejdspenge og oldengæld. sagen blev opsat 14 dage

** Laurids Christoffersen med opsættelse 20/1 stævnede hans tjenere i Sejling Villum Pedersen Jens Villumsen Anders Sørensen Jens Fynbo imod dom for gl og ny restants og fremlagde Christen Christensen forrige skriver til Silkeborg, hans til Christian Fischers arvinger overleverede general restants, og fremlagde domme 10/8 1680 26/7 1681 30/10 1683, hvorefter der blev afsagt dom: bønderne bør betale inden 15 dage

(166)

** Poul Rasmussen i øster Bording og Laurids Nielsen i Balle, kirkeværger over Balle kirke, med opsættelse 3/3 stævnede efterskrevne imod dom for resterende kirkekorn til Balle kirke, og fremlagde en seddel på det resterende korn og et tingsvidne 22/2 1653, hvorefter der blev afsagt dom: de indstævnede bør betale

(167)

17/3 1685.

** Christen Madsen Basse i Gødvad et skøde. Christen Andersen i øster Kejlstrup solgte og skødede fra sig hustru og børn til Christen Madsen Basse og hans hustru Else Lauridsdatter og deres arvinger den lod og del, han hans hustru og børn har ejet i det selvejerhus i Gødvad, som Anders Christensen iboer

** løjtnant Jens Augsborg og hans hustru Elisabet Nielsdatter i Gravballe. Jokum Christensen KM skovrider i Hårup solgte og skødede fra sig og hustru Anne Andersdatter og deres arvinger og til løjtnant Jens Augsborg og hustru Elisabet Nielsdatter den selvejer bondegård i Nebel by i Svostrup sogn, som Rasmus Pedersen iboer

(168)

** Hans Lassen i Frausing, herredsskriver i Lysgård herred, med 6 ugers opsættelse stævnede Mette Jensdatter, sl Peder Møllers i Holms mølle, med hendes mand Poul Jensen sst imod dom på Niels Pedersen, skriver og ridefoged på Valdemar slot på Tåsinge, hans vegne for en bøsse, han skulle skæfte og et par pistoler, som han skulle rense, og fremlagde et brev, dateret Tåsinge 12/4 1680 fra Niels Pedersen til hans kære bror og fætter Hans Lassen angående bøssen og pistolerne, som han anmoder ham om at afhente, og sende til hans bror Matias Pedersen Hamborg og beder ham hilse hans svoger hr Anders, og fremlagde et andet brev dateret Grønbæk 22/1 1685 fra Matias Pedersen Hamborg om samme, hvorefter Mette Jensdatters mand Poul Jensen fremlagde sit svar, at hans sl formand havde befalet hans hustru ikke at lade bøssen bortkomme før Niels Pedersen, som ejede bøssen, afhentede den, og da han skal være død, mener han, at den bør tilhøre hans arvinger, og der blev afsagt dom: bøssen bør tilhøre arvingerne mod betaling af skæfteløn og reparation af lås og pibe

(170)

24/3 1685.

** Daniel Fischer til Silkeborg et vidne. Oluf Sørensen i Abildskov fremviste en buløkse, som han havde pantet fra Hans Sørensen i Overgård, da han havde hugget en eg halvt over i Skærskov

** Daniel Fischers sag mod skovfogederne og dem, der havde hugget ulovligt, blev fremdeles opsat 14 dage

** løjtnant Jens Augsborg i Gravballe fremlagde en attest fra Søren Jensen i Sejling, som er blevet stævnet til tinget af hans husbond Elisabet Nielsdatter i Gravballe for at vidne om, hvorledes hendes gode sl mand havde handlet imod ham, og af hvad årsag han er kommet fra den 4.part selvejer bondegård i Sejling, han har fæstet af assessor Henrik Jørgensen i Viborg, og Elisabet Nielsdatter er berettiget herligheden deraf, men da han i langsommelig tid har ligget i sin sygeseng, kan han ikke møde ved tinget, men med to dannemænd fremsender attesten, hvori han bekendte, at da stedet var forskyldet og skatterne mange, som han for sin høje alder og ringe middel ikke kunne svare, så sendte han sin hustru til Viborg for at opsige fæstet hos Henrik Jørgensen, som var i maj 1683, og tilbød ham, at han ville sætte en anden til stedet, hvilket han ikke ville svare på, hvorfor han senere sendte Søren Pedersen og Christen Nielsen i Ebstrup til Viborg også uden resultat, hvorfor han sendte hans hustru Anne Villumsdatter og Jens Villumsen i Sejling og Villum Pedersen sst til hans anden husbond Henrik Andersen i Gravballe, hvor de berettede derom, og hans hustru begærede, han ville skille dem fra stedet, for hendes mands alder og svagheds skyld, og hun betalte ham den resterende herlighedsafgift, dateret 3/3 1685, hvilken attest blev bevidnet af de deri omtalte personer, og Rasmus Christensen i Ebstrup og Rasmus Andersen i Borup vidnede, at de 1684 i snapsting på Elisabet Nielsdatters vegne var hos Henrik Jørgensen i Viborg, om han ville fly en anden til omtalte gård, hvortil han svarede, at dersom Elisabet Nielsdatter, der var nærmere derved end han, kunne ingen fly dertil, så kunne han heller ikke. Henrik Jørgensen fremlagde sit indlæg, at da han ikke har kunnet få en ny fæster, så har han for rum tid siden afstået gården til KM, så sagen angår nu KM og ikke ham

(173)

** løjtnant Jens Augsborg stævnede Henrik Jørgensen i Viborg imod dom for KM kontributioner af bondeskylden af den 4.part gård i Sejling, Søren Andersen af armod og alderdom frakom, som han har udlagt, som han mener Henrik Jørgensen bør betale ham, eller gården bør følge ham og hans hustru Elisabet Nielsdatter. opsat 4 uger

(174)

** løjtnant Jens Augsborg i Gravballe stævnede menige Svostrup sognefolk og Ebstrup mænd og så mange i Sejling by, som er tjenere til ham og hans hustru Elisabet Nielsdatter imod dom for gl og ny restants landgilde oldengæld borgekorn. opsat 14 dage

31/3 1685.

** løjtnant Jens Augsborg. Rasmus Jensen i Gravballe og Laurids Poulsen i Ebstrup vidnede, at sl Henrik Andersens enke Elisabet Nielsdatter har 4 gange været eksekveret for skatterne af den bondeskyld, som går af den 1/4 selvejer gårdspart i Sejling, som tilhører Henrik Jørgensen i Viborg, og derforuden måtte hun holde eksekverrytterne med øl mad og hestefoder, og har måttet give dem eksekverpenge hver gang

(175)

7/4 1685.

** Peder Jensen i Pårup, forrige kirkeværge til Funder kirke, på hans egne og medbror Jens Jørgensen af Funder hans vegne stævnede Oluf Sørensen Smed i Abildskov og Jens Jensen Lemming i Funder imod dom for gæld til kirken 1680, da de var kirkeværger. opsat 14 dage

** Laurids Christoffersen. synsmænd vidnede, at de var med ham i vester Kejlstrup skov, hvor de fandt Niels Sørensen og hans søster Johanne Sørensdatter, begge af Anneksgården i Balle, med heste og vogn, hvorpå de læssede en bøge vindfælde

** Laurids Christoffersen lod vurdere en vogn med 2 bæster for, som han frapantede Niels Sørensen og hans søster Johanne Sørensdatter i hans enemærkeskov for ulovlig skovhugst

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup gav tilkende, at han havde frapantet Niels Sørensen i Balle og hans søster Johanne Sørensdatter sst en vogn med 2 heste for for ulovlig skovhugst, som han mente, de burde stå til rette for. sagen blev opsat 14 dage

(176)

** Daniel Fischer til Silkeborg hans sag mod skovfogederne og andre for ulovlig skovhugst blev fremdeles opsat 14 dage

14/4 1685.

** Laurids Christoffersen et vidne. vurderingsmænd hjemlede og vidnede, at de 13/4 var til registrering og skifte efter sl Iver Christensen, som boede og døde i Gødvad, på rette 30.dagen efter hans død, imellem den sl mands enke Else Pedersdatter og den sl mands søskende, nemlig Anders Terkelsen i Knudstrup i Lysgård herred og Christen Mikkelsen i Klode, som er hans brødre, og den sl mands brorsønner, nemlig Jens Jensen Erik Jensen og Anders Jensen og en datter Maren Jensdatter i Ravnholt i Lysgård herred, og den sl mands søster Johanne Terkelsdatter i Torning og Birgitte Mikkelsdatter i Ravnholt, og Søren Mikkelsen, der tjener i Resendal, som er den sl mands brorsøn med hans søskende Terkel Mikkelsen Christoffer Mikkelsen Anne Mikkelsdatter med deres lovværger. registrering vurdering og bortskyldig gæld

(177)

** Christen Knudsen, forrige herredsfoged, gav last og klage over Poul Jensen i Asmildgård Niels Jensen i Borup og Jacob Villumsen sst, for de er gået ind i Anders Madsens hus i Borup, hvor han var til huse, og der ladet optage af hans kiste en fifskaftet kjole med 6 snese sølvknapper i, som de beså, og lod pigen lægge den tilbage igen. sagen blev forligt

22/4 1685.

** Lisbet Nielsdatter, sl Henrik Andersens i Gravballe, hendes sag mod Henrik Jørgensen i Viborg blev fremdeles opsat 14 dage

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup stævnede Laurids Andersen i Resendal hans søn Anders Lauridsen og hans andre sønner, og talte med hans to sønner Niels Lauridsen og Jens Lauridsen, imod forbud mod ulovlig skovhugst i den forbrudte lods skovspart samt syn og dom, og synsmænd aflagde deres syn til 3 egekævler ved Laurids Andersens gård i Resendal, som Laurids Christoffersens mærke og stempel stod på, som Anders Lauridsen bekendte at have hugget i den forbrudte lods skovspart i Resendal skov, og han var gestændig, at Anders Rasmussen, som tilforn har boet i Resendal og har haft den forbrudte lod i fæste, var hans farfar, hvis navn for samme forbrudte lod findes i KM skøde, som Christian Fischer har fået, og da han døde, har hans far fæstet det igen, og nu på det sidste har hans far afstået det til ham, og Laurids Christoffersen beviste med KM skøde, at Anders Rasmussen har haft det fæstet for landgilde 5 skpr rug 5 skpr byg, og det nu er tilfaldet Laurids Christoffersen med hans hustru, og fremlagde synsvidne 12/7 1681, og han formente, den forbrudte lod burde følge ham hans hustru og arvinger. opsat 8 dage

(178)

** Daniel Fischer til Silkeborg hans sag mod skovfogederne om skovskade blev opsat 14 dage

(179)

** den sag, løjtnant Jens Augsborg af Gravballe har indstævnet mod assessor Henrik Jørgensen anlangende den 1/4 selvejer bondegård i Sejling blev fremdeles opsat 14 dage

28/4 1685.

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup med opsættelse 7/4 stævnede Niels Sørensen og hans søster Johanne Sørensdatter i Balle for ulovlig skovhugst i hans enemærkeskov, som de bør stå til rette for, og fremlagde synsvidne og tingsvidne 7/4, hvorefter der blev afsagt dom: de bør betale til Laurids Christoffersen det, heste og vogn er vurderet for

(180)

** Peder Tomasen i Hvinningdal til 3.ting gav last og klage på nogle af hans naboer, som gør ulovlige veje over hans jord, og nedkører hans korn, og han forbød alle at gøre ulovlige veje over hans agre og fordærve hans ager og mark

** Jens Sørensen Degn i Sinding et afkald. Niels Jensen i Sinding på hans egne vegne Søren Nielsen sst på hans hustru Anne Jensdatters vegne gav deres svoger Jens Sørensen afkald for den arv, de kunne tilfalde efter deres søster hans hustru sl Mette Jensdatter, som døde uden livsarvinger, hvis der havde været noget at arve, som der ikke ville have været, hvis gælden skulle have været betalt

(181)

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup med opsættelse 22/4 stævnede Laurids Andersen i Resendal og hans sønner imod dom for ulovlig skovhugst i den forbrudte lods skovspart i Resendal skov, og fremlagde en kopi af KM skøde til sl Christian Fischer, dateret 24/12 1661, og Laurids Andersen og hans søn Anders Lauridsen svarede dertil, at deres formænd havde haft den forbrudte lod i fæste af øvrigheden på Silkeborg, siden den blev forbrudt, og fremlagde et pergaments brev dateret MDLWIJ (1557) angående taksering af skæppeskyld af den forbrudte lod, samt et fæstebrev til Anders Lauridsen på samme lod, dateret 27/6 1675, hvorefter der blev afsagt dom: da samme forbrudte lod i gammel til er forbrudt til KM og kronen, og Laurids Andersen ikke fremlægger frihedsbrev derpå, men kun en gammel taksering og et fæstebrev, men Laurids Christoffersen fremlægger et KM skøde, så bør den forbrudte lod efterfølge ham hans hustru og arvinger, dog skal Laurids Andersen og hans søn have udvist træ til bygningstømmer og ildebrand

(184)

5/5 1685.

** Johan Voss, forvalter på Vinderslevgård, stævnede menige generalmajor Rantzaus tjenere i Lemming sogn imod dom for restants til deres husbond. da ingen var mødt, blev sagen opsat 1 måned

** Mads Rasmussen i Nisset stævnede efterskrevne i Lemming imod dom for resterende kirkekorn til Lemming kirke. opsat 14 dage

(185)

** Jens Lauridsen og Anders Lauridsen af Resendal stævnede efterskrevne i Gødvad imod dom for resterende kirkekorn. sagen blev opsat 14 dage

** Peder Nielsen i Frausing på hans søster Maren Nielsdatter, sl Laurids Sejersens af Nebel, hendes vegne. Laurids Andersen i Resendal gav hende afkald for den arv, hans brorsøn Anders Nielsen er tilfaldet efter hans sl far Niels Andersen, som boede og døde i Nebel, som skiftebrevet efter sl Laurids Sejersen om formelder

** løjtnant Jens Augsborg med opsættelse 24/3 stævnede menige Svostrup sognefolk Ebstrup mænd og hans tjenere i Sejling imod dom for gl og ny restants landgilde borgekorn, og fremlagde en restants, dateret Gravballe 7/4 1685 Jens Jensen Augsborg, og fremlagde dom 12/9 1682, hvorefter der blev afsagt dom: de bør betale deres gæld

(188)

** løjtnant Jens Augsborg i Gravballe med opsættelse 24/3 stævnede assessor Henrik Jørgensen i Viborg imod dom for KM kontributioner af den 1/4 selvejergård i Sejling, som Søren Andersen af armod frakom, som de med eksekution er blevet tvunget til at betale, hvorfor han mener, at ejendommen bør følge ham og hustru Elisabet Nielsdatter, og fremlagde tingsvidner 24/3 og 31/3 og kvitteringer af amtstuen samt flere kvitteringer, hvorefter han begærede og fik dom, som lød: da Henrik Jørgensen ikke i 4 år har betalt KM kontributioner af samme hans bondeeje i Sejling, som løjtnant Augsborg ved eksekution er blevet tvunget til at betale, så bør Henrik Jørgensen betale samme udlagte penge, nemlig 32 rdl eller lide indførsel i bemeldte bondeeje i Sejling, så vidt det kan tilstrække

(190)

** NB: løjtnant Jens Augsborg fremlagde en namsdom 12/9 1682 angående følgende udlæg, der er gjort i Søren Andersens bo i Sejling for 48 sld, som er Henrik Andersen i Gravballe hans fordring, men han eftergav dem de 15 mk, på det de gamle fattige forarmede folk måtte beholde deres seng, og hvad armod, de videre kunne have

** Daniel Fischer til Silkeborg med opsættelse 10/3 stævnede Niels Christensen Vinter og Christen Christensen i Kærsgård Oluf Smed og Jens Lauridsen i Abildskov Peder Jensen Niels Jensen og Poul Pedersen i Elling imod dom for skovhugst i de skovsparter, de har været betroet at tage vare på, og burde udlægge hvem, der havde hugget i deres skovsparter, og fremlagde synsvidne 10/3, hvorefter der blev afsagt dom: skovfogederne bør stå deres husbond til rette for det, der er hugget uden hans minde, og de ikke har bevist er bortkommen imod deres vilje

(191)

12/5 1685.

** Jens Pedersen i Serup på hans husbond Karen Madsdatter i Randers hendes vegne lod afhjemle syn på den 1/4 gård i Serup, som Niels Hinge sidst påboede og fradøde, og fremlagde en varselsseddel af Viborg landsting, at der var givet varsel til de selvejere og andre, som har nogen lod i den 1/4 selvejer gård i Serup, Niels Christensen Hinge er frarømt

(192)

** Karen Madsdatter, sl borgmester Niels Mogensens, i Randers hendes visse bud lod læse og påskrive en kaldsseddel af Viborg landsting angående lodsejere i den 1/4 selvejergård i Serup, Niels Christensen Hinge frarømte, og stævnede Niels Christensen Hinge imod dom for restants af gården samt dens brøstfældighed. sagen blev opsat 4 uger

** Jens Pedersen i Serup på hans husbonds vegne stævnede hr Rimbolt Rimboltsen i Serup og på assessor Jens Poulsen til Søbygård og Karen Madsdatter i Randers og samtlige Serup bymænds vegne forbød præsten at befatte sig videre med den jord, han har opbrudt i Serup Vesterskov, såfremt han ikke vil stå til rette

(193)

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup på løjtnant Jens Augsborg af Gravballe hans vegne. efterskrevne vurderingsmænd vidnede, at de 23/4 var forsamlet i sl Laurids Sejersen, som boede og døde i Nebel, hans efterladte bo til skifte imellem hans enke Maren Nielsdatter med hendes lovværge Tomas Nielsen Degn i Grønbæk og den sl mands og hendes efterladte børn, nemlig Anders Lauridsen 7 år Birgitte Lauridsdatter 9 år Mette Lauridsdatter 3 år og et spædbarn  Anne Lauridsdatter med deres lovværge og farfar Sejer Lauridsen i Dalsgård. registrering vurdering og æskning af bortskyldig gæld, deriblandt fordrede Laurids Andersen i Resendal på hans brorsøn Anders Nielsens vegne hans arv efter hans far sl Niels Andersen. udlæg for gæld, der iblandt til enkens mor Karen Tomasdatter i Grønbæk for en ligkiste til den sl mand

(195)

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup. Christen Jørgensen i Sejling vidnede, at han 1/10 1683 var på syn i vester Kejlstrup skov, og da var der på Laurids Christoffersens grund nær skellet til Christen Andersen i øster Kejlstrup hans skov hugget 6 store ege og 16 store bøge ustemplede, og Christen Andersen vedkendtes både stedet, de var hugget på og træerne at have ladet hugge, og træerne kunne være hugget på en seks års tid, imens han var ved vester Kejlstrup hos Christen Skriver, efter sl Christian Fischer var død. andre vidnede, at Christen Andersen havde solgt dem træer fra vester Kejlstrup skov, som han berettede var hans ejendom. Laurids Christoffersen fremlagde en varsels seddel af Viborg landsting om stævning af Christen Andersen i øster Kejlstrup for ulovlig skovhugst og skovsyn

(196)

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup stævnede Christen Andersen i øster Kejlstrup hans hustru og børn imod dom og fremlagde landstings varslet og gav ham til sag for ulovlig skovhugst 69 alen indenfor skellet til vester Kejlstrup skov, som bør efterfølge ham og hans arvinger og fremlagde et tingsvidne 2/10 1683 med et gammelt sandemandsbrev om skellet mellem øster og vester Kejlstrup samt et synsvidne af samme dato, og begærede dom, og nu svarede Christen Andersen, at han ikke kendtes ved samme skovspart, og der blev afsagt dom: da det med sandemandsbrev bevises, at pladsen, hvor træerne er hugget, ligger på vester Kejlstrup grund, som Christen Andersen ikke vedkender sig, så bør den være Laurids Christoffersen følgagtig

(198)

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup stævnede Christen Andersen i øster Kejlstrup imod dom, og fremlagde landstings varslet og gav ham til sag for en del træer, han har hugget ulovligt i hans enemærke. sagen blev opsat 14 dage

19/5 1685.

(199)

** amtsskriver Søren Sørensen stævnede Johan Sørensen og Jens Lauridsen i Resendal Laurids Andersen og hans søn Anders Lauridsen så og anden Anders Lauridsen og Niels Lauridsen sst Anders Jensen i Resendals mølle Christen Madsen Basse og Jørgen Valdemarsen i Gødvad Mikkel Pedersen i Serup imod beskyldning og dom om 6 uger

** Laurids Christoffersen. Jens Pedersen i Balle vidnede, at da han var skovfoged over vester Kejlstrup skov, siden sl Christian Fischer var død, da kom han til Christen Andersens søn Anders Christensen i øster Kejlstrup, som huggede en stor ustemplet eg indenfor skellet og førte den bort

26/5 1685.

** Daniel Fischer stævnede hans tjenere i Balle Funder og Sinding sogne imod dom for gl og ny restants af skatter landgilde med videre. sagen blev opsat 14 dage

(200)

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup lod læse et købebrev, hvormed Christen Andersen i øster Kejlstrup sælger til ham et stykke skov, som han har indpælet, og sat pælene som følger, hvilket han ved tinget bekræftede

(201)

2/6 1685.

** amtmand Søren Sørensens sag blev opsat 14 dage

** Johan Voss sag for forstrækning blev opsat 14 dage

** stævning til Søren Terkelsen i øster Bording imod dom anlangende restants. sagen blev opsat 14 dage

** stævning til Erik Pedersen i Tandskov imod dom for noget børnegods hos ham. sagen blev opsat 14 dage

** stævning til Jacob Pedersen i Sejling for gæld. opsat 14 dage

(202)

** fru Anne Sofie von Reichou, sl generalmajor Rantzaus til Vinderslevgård, hendes fuldmægtig Johan Voss med opsættelse 5/5 stævnede hendes tjenere i Lemming sogn imod dom for restants og fremlagde en undertegnet restants, hvorefter der blev afsagt dom: de bør betale inden 15 dage, eller stå til rette

(203)

** Laurids Christoffersen på løjtnant Jens Augsborgs vegne. selvejere afhjemlede syn på en 1/4 selvejergård i Sejling, som assessor Henrik Jørgensen i Viborg har ejet bondeejendommen i, og som Søren Andersen sidst har påboet, som blev vurderet for 40 sld, som blev udlagt til Jens Augsborg for hans fordring. varsel til assessor Henrik Jørgensen i Viborg

(204)

** de øster Bording mænd en klage. Søren Rasmussen i øster Bording til 3.ting på sine egne og menige øster Bording mænd deres vegne gav last og klage på menige Sinding grander og bymænd for volddrift, de lader deres kvæg drive over markskel og lader deres græsning opæde, samt graver tørv og både opgraver deres ildebrand og fordærver deres fædrift, og nu forbød de dem ikke efter denne dag at grave tørv på øster Bording mark og ikke fra skt Volborg til skt Mikkelsdag lade deres kvæg komme over markskellet på øster Bording mark

** Jens Pedersen i Serup på hans husbonds vegne stævnede hr Rimbolt Rimboltsen i Serup og menige Resdal og Serup mænd for ulovlig sæd og forbud mod at høste afgrøden

** Jens Lauridsen, kirkeværge over Gødvad kirke, med opsættelse 5/5 stævnede efterskrevne imod dom for korn, de rester med til kirken, og fremlagde en restants, hvorefter der blev afsagt dom: de bør betale

(205)

10/6 1685.

** Karen Madsdatter, sl borgmester Niels Mogensens af Randers, hendes sag blev opsat 2 uger

** Frands Christensen i Holm herredsfoged stævnede Peder Mikkelsen i Serup og hans hustru imod dom for gæld, hvorefter der blev afsagt dom: de bør betale inden 15 dage

** Erik Pedersen i Tandskov et afkald. Jens Lassen i Overgård gav ham afkald for den arv, som Erik Pedersen har haft under værgemål for Jens Lassens afdøde to afdøde søskende, nemlig Rasmus Lassen og Anne Lasdatter, begge barnfødte i Overgård, som han har annammet

(206)

** Laurids Christoffersen i vester Kejlstrup på sine egne og løjtnant Jens Augsborg i Gravballe hans vegne 1.ting lovbød den ulovlige sæd, som kan være sået hos nogen af deres tjenere på deres gods og grund og tilbød dem sædekornet igen

** Daniel Fischer til Silkeborg hans restantssag blev opsat 1 måned

16/6 1685.

** Laurids Christoffersen i Kejlstrup løjtnant Jens Augsborg i Gravballe Jens Poulsen på Søbygård og Karen Madsdatter, sl borgmester Niels Mogensens i Randers, 2.ting lovbød al ulovlig sæd, som kunne være sået hos deres tjenere, og forbød dem at høste afgrøden

** amtsskriver Søren Sørensens sag blev fremdeles opsat 14 dage

23/6 1685.

** Jacob Pedersen Løgager i Sinding stævnede Jens Lauridsen og hans hustru Anne Terkelsdatter i Sinding imod dom for en kedel, hans hustru havde lånt dem. sagen blev opsat 14 dage

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup på egne og løjtnant Jens Augsborg af Gravballe hans vegne 3.ting for lovbud på ulovlig sæd hos deres tjenere og forbød at høste afgrøden

** Jens Pedersen i Serup på hans øvrighed Jens Poulsen til Søbygård og på Karen Madsdatter, sl borgmester Niels Mogensens i Randers, deres vegne til 4.ting lovbød al ulovlig sæd hos nogen af deres tjenere i Serup sogn, og forbød dem at høste afgrøden

(207)

** Erik Pedersen i Tandskov et afkald. Jørgen Lassen i øster Bording og Jens Lassen i Overgård gav ham afkald for den arv, deres umyndige søskende nemlig Rasmus Lassen Peder Lassen Anne Lasdatter og Mette Lasdatter er arveligt tilfaldet efter deres sl forældre Las Sørensen og Anne Pedersdatter, som begge boede og døde i Overgård, hvilken arv Erik Pedersen, deres morbror, var indskrevet for at skulle have hos sig, men da to af børnene var døde, havde førnævnte deres to brødre påtaget sig værgemålet for det øvrige

** Morten Poulsen og Niels Poulsen i vester Bording til 3.ting gav last og klage på de øster Bording mænd, for de lader deres kvæg og fæmon volddrive på deres mark og opæder deres græsning, og lader deres rugland nedtræde med deres fæmon og bæster og lader deres svin omvrade deres rug og deres engjord sommer og vinter, hvilket de forbød dem efter denne dag

** Jens Pedersen i Serup på hans husbond Karen Madsdatters vegne med opsættelse 12/5 stævnede dem, der kunne have lod eller del i den selvejerpart og bolig, Niels Christensen Hinge i Serup påboer for syn og vidne og fremlagde en restants og et synsvidne 12/5, hvorefter der blev afsagt dom: de indstævnede bør betale restants og brøstfældighed til hans husbond, eller hun bør have indvisning i gården, til den bliver indløst

(209)

30/6 1685.

** Laurids Christoffersen i vester Kejlstrup på sine egne og løjtnant Jens Augsborg i Gravballe hans vegne 3.ting lovbød den ulovlige sæd, som nogen kan have sået hos deres tjenere og forbød dem at høste eller flytte afgrøden

(210)

** Søren Terkelsen i øster Bording til 3.ting opsagde det hus i øster Bording, som kaldes Bording Skovhus, som han har haft i fæste af Laurids Lassen rådmand i Ålborg, da han ikke kan formå at udstå den afgift, som er sat derpå

** Jørgen Valdemarsen i Gødvad stævnede Jens Olufsen i Nebel imod dom for en hulform, han havde lånt. sagen blev opsat 14 dage

** Niels Olufsen i Balle. efterskrevne vurderingsmænd vidnede, at de 29/6 var forsamlet i Jens Pedersen, som boede og døde i Balle, hans bo for at registrere og vurdere og skifte hans efterladte midler mellem hans brødrebørn og arvinger, nemlig Morten Olufsen Peder Olufsen Niels Olufsen Søren Olufsen og sl Jens Olufsens børn alle i Balle, og Niels Sørensen Kusk i Balle Jens Sørensen i Risager mølle og sl Peder Sørensens børn på deres fars vegne og Karen Sørensdatter i Gødvad med hendes lovværge førnævnte Niels Olufsen i Balle og Maren Sørensdatter i Tinnet med hendes mand Christen Jacobsen. udlæg for gæld, blandt andre til den sl mands brorsøn Niels Olufsen, som har fæstet gården. arven blev delt i 2 lodder til sl Oluf Pedersens børn og børnebørn samt til sl Søren Pedersens børn, hvorefter der blev kastet lod om de to lodder med følgende indhold

(212)

7/7 1685.

** Peder Mortensen i Resdal på sine egne og menige Serup sognemænds vegne. Søren Eriksen i Lemming, der er barnfødt i Resdal, og Villum Pedersen i Sejling, der er barnfødt i Serup by, vidnede, at afgiften af KM tiende er sat for dyrt, da den er takseret i bedre tider, men sognet har nu kun 9 gårde, hvoraf en halvgård er øde, og jorden ligger ubrugt, og forleden år var stor misvækst. andre vidnede det samme

(213)

** Hans Lauridsen i Lemming stævnede Christen Gundesen, som sidder til huse hos Peder Søndergård i Lemming imod dom for penge og korn, han havde lånt, og Anders Andersen sst for gæld. opsat 14 dage

** Niels Olufsen i Balle. Morten Olufsen i Balle Peder Olufsen Søren Olufsen på egne vegne Oluf Jensen på hans egne og på samtlige hans søskende sl Jens Olufsen, som boede og døde i Balle, hans børns vegne, Niels Sørensen Kusk i Balle på hans egne vegne og på bror Jens Sørensen i Risager mølle og svoger Christen Jacobsen i Tinnet deres vegne og hans søster Karen Sørensdatter i Gødvad hendes vegne gav Niels Olufsen afkald for den arv, de kunne tilfalde efter deres farbror sl Jens Pedersen, som boede og døde i Balle i den halvgård, deres bror og frænde Niels Olufsen besidder

** Christen Andersen i øster Kejlstrup. Laurids Christensen, barnfødt i øster Kejlstrup, nu boende i Egtved, gav hans far Christen Andersen afkald for den arv, som er tilfaldet ham efter hans mor sl Sidsel Sørensdatter, som boede og døde i øster Kejlstrup

(214)

** Jacob Pedersen Løgager i Sinding hans sag blev opsat 1 måned

** Daniel Fischer til Silkeborg med opsættelse 26/5 stævnede hans bønder i Funder og Balle sogn og Sinding by imod dom for restants, og fremlagde en restants og afregning, hvorpå Niels Poulsen i vester Bording svarede, at såfremt den fordrede gæld var far hans sl fars tid, før han fik den i fæste, da burde det have fordret på 30.dagen, så alle arvinger kunne have svaret dertil, hvorefter der blev afsagt dom: de indstævnede bør betale deres restants, og Niels Poulsen sin anpart af hans fars gæld

(216)

14/7 1685.

** Peder Sørensen i Skygge stævnede Peder Hansen i Skygge imod syn vidne klage og dom, og synsmænd aflagde deres syn på Skygge hyrdedreng Christen Christensen hans sår, som han beskyldte Peder Hansen for at have gjort med en svøbe og en stok, da han vogtede husbondens fæmon på Skygge hede, og andre vidnede, at Peder Hansen var et oprørsk og parlamentsk menneske, og vil hverken hegne eng eller korn med de andre naboer, som han truede med hug og slag og selv lader sine svin og fæmon gå deres eng og korn

(217)

21/7 1685.

** Niels Jensen i lille Tollund på hans husbonds vegne stævnede Claus Limmer af Helsingør og hans medarvinger deres tjenere i Kragelund sogn imod dom for gl og ny restants og fremlagde en restants og forrige forhvervede domme, hvorefter der blev afsagt dom: de bør betale deres restants inden 15 dage

(218)

** Peder Sørensen Gravers Jensen og Søren Christensen i Skygge et vidne. Peder Hansen i Skygge tog sine naboer i hånd, at da han har været i tvist med dem, så de har klaget på ham, så er han nu med dem forligt, så alle klager og vidner skal være døde og magtesløse, og han lovede og tilforpligtede sig til at holde godt naboskab og venskab med vide og vedtægt, som bør at holdes, og han lovede ikke at slå eller skælde eller skandere dem eller nogen af deres folk

** Christen Andersen i øster Kejlstrup 3.ting lovbød et stykke skov, som kaldes Lunden med noget tilliggende hede ager og eng, som er indpælet efter tingsvidne 26/5, som han agter at sælge. varsel til hans søn Laurids Christensen i Egtved og Christen Andersens børn i øster Kejlstrup og talte med Christen Andersens hustru Anne Hansdatter. Laurids Christoffersen i Kejlstrup bød sølv og penge

(219)

** Laurids Christoffersen i vester Kejlstrup et skøde. Christen Andersen i øster Kejlstrup solgte og skødede  fra sig og hustru Anne Hansdatter til Laurids Christoffersen og hustru Anne Klemendsdatter et stykke skov Lunden med ager hede og eng efter tingsvidne 26/5.

(220)

** Hans Lauridsens sag i Lemming for gæld blev opsat 8 dage

28/7 1685.

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Hans Sørensen i Overgård Niels Poulsen i vester Bording Peder Sørensen Voer i Kragelund og Jens Lassen i Overgård imod syn vidne klage og dom, og synsmænd afhjemlede syn på Jens Lassen, som havde et stort åbent hus i venstre side af tindingen, og han sigtede Hans Sørensen i Overgård for at have gjort samme sår og skade, og navng vidnede, at de kom op at skændes, for Jens Lassens hest havde nedtrådt og opædt Hans Sørensens rug, hvorpå de kom i slagsmål og kastede sten på hinanden, hvorpå der blev afsagt dom: Hans Sørensen bør betale for de sår, han har tilføjet Jens Lassen, og Jens Lassen, som var årsag dertil, at dekortere den halve bøde

(221)

** Hans Sørensen i Overgård gav last og klage på hans nabo Jens Lassen, for han omgås ilde med ham og overfalder ham med skældsord og parlament, så han ikke kan have ro i hans gård for ham

** Morten Poulsen i vester Bording stævnede Jens Lassen i Overgård imod dom for 1 skp bygsæd, som han har lovet hans stedmor Maren Hansdatter årligt, for hun drog af gården for ham. opsat 14 dage

(222)

** Hans Lauridsen i Lemming med 3 ugers opsættelse stævnede Christen Gundesen i Lemming imod dom for korn og Anders Andersen for et par hjul, og han mente, de burde betale gælden og levere hjulene tilbage eller betale dem, hvorefter der blev afsagt dom: de bør betale

** indstævnede efterskrevne Balle sognemænd indgik med hverandre følgende kontrakt og forpligt angående KM korntiende af Balle sogn, som husbonden har forundt dem i fæste, som de således har vedtaget

4/8 1685.

(223)

** Johan Voss på Vinderslevgård stævnede Søren Eriksen i Lemming imod syn vidne og dom, og lod afhjemle syn på hans halve selvejergård i Lemming for dens brøstfældighed, og gav ham til sag for restants og gårdens bygfældighed, som han bør betale inden 15 dage. sagen blev opsat 3 uger

** Johan Voss på Vinderslevgård stævnede menige Lemming sognemænd, så mange, som er tjenere til Vinderslevgård, imod dom for resterende landgildesmør, men da ingen var mødt, blev sagen opsat 3 uger

(224)

** løjtnant Jens Augsborg af Gravballe på Rasmus Knudsen af Nisset hans vegne stævnede Christen Jensen i Svostrup og Niels Andersen i Nebel imod dom for Rasmus Knudsens hoppe, som de om natten uden minde har taget og redet over markskel og skåret den med en høle over ryggen og ned ad den ene side, og da de ikke har villet aflægge benægtelsesed, mente Jens Augsborg, de burde betale skaden, og der blev afsagt dom: de indstævnede bør bøde 3 lod sølv og betale Rasmus Knudsen den skade, han har lidt, da han ikke har kunnet bruge hoppen i lang tid

** Frands Christensen i Holm herredsfoged stævnede Morten Poulsen i vester Bording Niels Poulsen sst Hans Sørensen og Jens Lassen i Overgård imod vidne og dom, og han gav last og klage på dem for ulyd, og for de ikke ville være ham lydig på rettens vegne, og to stokkemænd vidnede, at for 8 dage siden gjorde de indstævnede herredsfogeden stor ulyd og ville ikke trods mange påmindelser være stille, men med bulder og larm var ham ulydig imod loven, hvorefter der blev afsagt dom: de bør bøde for ulyd efter lovens ord

(225)

11/8 1685.

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Christen Jørgensen i Sejling og Christen Pedersen Nørgård sst imod dom for ulydighed og husbondhold. sagen blev opsat 1 måned

** Hans Sørensen i Overgård på Laurids Lassens vegne i Ålborg lod afhjemle syn til øster Bording Skovhus, som Søren Terkelsen har i fæste, og Søren Terkelsen fremlagde synsvidne 30/5 1680, hvormed han beviste, at huset da blev takseret for 10 sld brøstfældighed

18/8 1685.

** Johan Voss på Vinderslevgård på hans husbonds vegne. Hans Lauridsen i Lemming vidnede, at han næst forleden år så, at Christen Gundesen, som har til huse hos Peder Sørensen Søndergård i Lemming, gik med et bræt i hånden engang om dagen og fiskede karudser i Lemming fiskedam, som han bar hjem i sine bukser. andre vidnede det samme, hvorpå Johan Voss på husbondens vegne forbød Peder Sørensen Søndergård at huse og helle Christen Gundesen længere end til skt Mikkelsdag, såfremt han ikke ville straffes derfor

(226)

** Johan Voss, forvalter på Vinderslevgård, på hans husbonds vegne stævnede Christen Gundesen i Lemming imod dom, for han har fisket i Lemming bys fiskedamme. sagen blev opsat 8 dage

25/8 1685.

** fru Anne Sofie von Reichou til Vinderslevgård hendes fuldmægtig Johan Voss med opsættelse 4/8 stævnede Søren Eriksen i Lemming imod dom for gæld samt brøstfældighed på hans selvejergård, og fremlagde en dom 2/6 og synsvidne 4/8 sidst forleden og et varsel af Viborg landsting til alle, der kunne have lod eller del i gården, hvorefter der blev afsagt dom: han bør for sin restants og gårdens brøstfældighed og den tilliggende skovs onde medfart betale inden 15 dage eller lide nam og vurdering eller lide indførsel i hans selvejergård

(228)

** fru Anne Sofie von Reichou til Vinderslevgård hendes fuldmægtig Johan Voss med opsættelse 4/8 stævnede menige Lemming sognemænd så mange, som er tjenere til Vinderslevgård, imod dom for resterende smørskyld og fremlagde en underskrevet restants, hvorefter der blev afsagt dom: de bør betale inden 15 dage

(229)

** Peder Tomasen i Hvinningdal lod afhjemle syn på et engskifte, der ligger til den gård, han og hans mor Anne Jensdatter påboer, som var fuldt med huller, som havde det ligget under hov og horn, skønt det var indelukket med ris og stave, og han stævnede Kærsgård og Hvinningdal mænd imod dom for deres engskifte, som er fordærvet af hultrækken, og han mente, de burde hegne engskiftet. sagen blev opsat 6 uger

1/9 1685.

(230)

8/9 1685.

(kom ingen folk til tinget)

15/9 1685.

** Rasmus Vinter i Hvinningdal på hans egne og naboers vegne. Rasmus Tygesen i Balle vidnede, at han har boet i Hvinningdal i 34 år, og da boede der en gammel mand Tomas Christensen i den halve gård i Hvinningdal, som Peder Tomasen og hans mor Anne Jensdatter påboer, og da hørte han, at førnævnte Tomas Christensen tit anmodede hyrden i Hvinningdal både med trusler og hårde ord, såvel som med bøn og gode ord, at han skulle hegne det engskifte Eskær for hultrækken, efterdi det var så blødt, at det ingen hultrækken kunne tåle, men det hjalp lidet, fæet gik der alligevel. andre vidnede det samme

22/9 1685.

** løjtnant Jens Augsborg i Gravballe lod afhjemle syn i skoven mellem Dalsgård Nebel og Svostrup for skovhugst og stævnede samtlige Nebel Dalsgård og Svostrup mænd imod syn vidne og dom for ulovlig skovhugst i omtalte skov, som ligger midt mellem deres marker, så det synes urimeligt, at nogen udefra kommende skulle fordriste sig dertil, så de indstævnede bør udlægge, hvem der har hugget træerne eller selv bøde derfor. sagen blev opsat 6 uger

(231)

** Jens Pedersen i Serup på hans husbonds vegne stævnede hr Rimbolt Rimboltsen i Serup Oluf Eriksen og Peder Mikkelsen sst imod dom for ulovlig sæd, som de mod forbud har ført af Mette Sørensdatters jord. sagen blev opsat 6 uger

(232)

** Jens Sørensen Bonde i Nisset fremlagde en undertegnet kontrakt mellem Jens Sørensen Bonde i Nisset Søren Pedersen og Jens Pedersen sst, eftersom Jens Sørensen og hustru Maren Andersdatter har opladt den 4.parts gård i Nisset, han nu påboer, til Søren Pedersen og Jens Pedersen på følgende vilkår, dateret 23/2 1684 og undertegnet med bogstaver

** Jens Sørensen i Nisset stævnede Søren Pedersen og Jens Pedersen i Nisset imod dom for gæld for det, de har fået af ham, da han oplod hans gårdspart til dem, i alt 20 sdl, som skulle have været betalt for rum tid siden, og så var Søren Pedersen i Nisset på hans egne og på hans bror Jens Pedersens vegne mødt og vedgik gælden, hvorefter der blev afsagt dom: de bør betale inden 15 dage

(233)

29/9 1685.

(var skt Mikkelsdag og blev ingen ting holdt)

30/9 1685.

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup stævnede Laurids Andersen i Resendal og hans søn Anders Lauridsen imod dom, idet Laurids Andersen før sin søn har haft den forbrudte lod i fæste, og opladt den til sin søn Anders Lauridsen efter sl Christian Fischers fæstebrev dateret 27/7 1675, og Laurids Andersen har ikke svaret arbejde deraf, siden KM skødede den forbrudte lod til Christian Fischer 24/12 1661, som bliver 14 år, og hans søn efter ham har ikke givet arbejdspenge deraf, som bliver 10 år, som han mener de bør betale. sagen blev opsat 3 uger

(234)

** Laurids Christoffersen et vidne, at Niels Andersen i Gødvad budfoged vidnede, at han tilsagde Anders Lauridsen i Resendal ægt af den forbrudte lod, og da svarede han, at han intet kunne køre, og han ikke ville køre samme ægt

** Jens Tomasen i Hvinningdal beklagede sig, at han var meget forskiftet på engen til den 4.part gård i Hvinningdal, han har i fæste, og Peder Tomasen sst havde fordelen for ham, både i eng skov og mark, hvorfor han klagede sig brøstholden

6/10 1685.

** Laurids Christoffersen stævnede samtlige Resendal mænd imod syn og vidner, da de selvejere i Resendal intet syn har taget i år til deres gårds underliggende skov, hvor mange svin, der kunne fedes, hvorfor han forårsages at lade deres skov taksere, så de kan få deres ret, og da de ligger i fælled med ham nogle steder, så han kan få sin ret, hvilke vilkår han i Resendal lod læse for Laurids Andersen og hans søn Anders Lauridsen og Jens Lauridsens hustru, og nu mødte Johan Sørensen og Jens Lauridsen og svarede, at deres husbond havde tilbudt dem, at de kunne lade brænde 100 svin, men da de alene ville lade brænde 100 svin, svarede han, det var bedst, syn og taksering gik først, og nu svarede Laurids Christoffersen, at hvis de ikke kunne nøjes med det syn, han ville tage, måtte de tage syn derover igen, at alting kunne få sin rigtighed, så de ikke skulle have årsag til at klage over ham, og for at forbigå al vidtløftighed, måtte de brænde på deres selvejerskov 200 svin

(235)

** Iver Jensen, skovrider i Gravballe. synsmænd vidnede, at de i Nisset skov liggende til Nisset Overgård havde synet og takseret for olden, og de syntes, der kunne fedes 3 læg svin

** Peder Tomasen i Hvinningdal med 6 ugers opsættelse stævnede menige Hvinningdal og Kærsgård mænd imod dom angående hans eng Eskær, som er så blød, at den ikke tåler volddrift og hultrækken, og fremlagde tingsvidne 27/6 1671 og synsvidne 25/8 sidst forleden, hvorefter Jens Tomasen og Christen Christensen Vinter i Hvinningdal fremlagde deres svar, at da samme engskifte ligesom al gårdens eng har gået i græsskifte til den hele gård, og da Peder Tomasen ikke er fornøjet med dette kær, så vil de være fornøjet med det, og tilbyder ham deres tilsvarende kær i stedet, hvortil han svarede, at de burde lukke deres eng, som havde lukket

(237)

** amtsskriver Søren Sørensen lod læse kommissariatets ordre, at udlånt korn af magasinerne skulle betales og resterende skattekorn for forrige åringer skulle betales med penge
 
13/10 1685.

** læst kommissariatets ordre om udlånt korn og skattekorn

20/10 1685.

** Laurids Christoffersens sag mod Laurids Andersen og hans søn Anders Lauridsen i Resendal blev fremdeles opsat 8 dage

** efterskrevne blev skrevet til stokke 27/10 til at være tinghørere

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup med opsættelse 30/9 stævnede Laurids Andersen i Resendal og hans søn Anders Lauridsen imod dom anlangende ægt af den forbrudte lod, som Laurids Andersen har haft i fæste af Christian Fischer siden 1661, og hans søn Anders Lauridsen efter ham siden 1575, som de ikke har betalt gennem 25 år, og Anders Lauridsen bør derforuden have sit fæste forbrudt for sin modvilje mod sin husbond, og fremlagde dom 28/4 sidst forleden, og derefter en dom af Viborg landsting 17/6 sidst forleden, og en dom her af tinget 19/4 1682 samt en dom her af tinget 10/3 sidst forleden og tingsvidner 12/7 1681 og 30/9 sidst forleden, hvorimod Anders Lauridsen fremlagde dom af Viborg landsting 9/11 1664 og en dom her af tinget 30/10 1683 og fæstebrev på den forbrudte lod dateret Silkeborg 27/6 1675, og fremlagde et vidne 8/11 1664 og et gammelt pergamentsbrev dateret MDLWIJ (1557) om skæppeskyld til KM af den forbrudte lod, hvorefter der blev afsagt dom: da hans fæstebrev melder, at han skal nyde den forbrudte lod som sine formænd, og da det bevises, at de ikke i mands minde har gjort nogen ægt og arbejde, så bør han være fri for Laurids Christoffersens tiltale, men da det bevises, at han modvilligt svarer mod sin husbond, har han forbrudt sit fæste
 
(244)

** Peder Christensen Vestergård i Serup stævnede Rasmus Christensen i Ebstrup imod dom for 1 rdl gæld

3/11 1685.

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup. efterskrevne 8 mænd, der 20/10 var skrevet til stokke og til at være tinghørere, vidnede, at herredsfogeden spurgte Laurids Andersen og hans søn, om de havde noget at fremlægge mod deres husbonds tiltale, og da svarede Laurids Andersen af vred hu, det gjorde dem ingen gode, deres husbond gjorde i retten, hvad han ville, han skrev selv og gjorde sig selv ret, og herredsfogeden sagde, Laurids Andersen hold inde med sådanne beskyldninger, thi sligt havde højt at betyde, og Laurids Christoffersen spurgte herredsfogeden og skriveren, om han havde gjort dem indpas i deres sæde i retten i nogen måde, hvortil de svarede, nej, han havde altid indfundet under retten og rettens kendelse, som en ærlig mand, hvorefter Laurids Christoffersen mente, at Laurids Andersen burde bevise sin beskyldning. sagen blev opsat 3 uger

(245)

** løjtnant Jens Augsborg af Gravballe med 6 ugers opsættelse stævnede Christen Madsen i Borup og hans søn Anders Christensen imod dom for ulovlig skovhugst af en stor grøn bøg, og fremlagde tingsvidne 22/9 sidst forleden, og nu vedgik de indstævnede, at de havde hugget bøgen, og der blev afsagt dom: han bør bøde 8 rdl efter skovforordningen

(246)

** løjtnant Jens Augsborg. synsmænd afhjemlede syn til en ager på Svostrup mark, som Mads Rasmussen i Gravballe vedkendtes at ligge til den halvgård, han har i fæste, hvorfra 2 furer var pløjet til Anders Pedersen Dyhr i Svostrup hans ager. sagen blev opsat 3 uger

** løjtnant Jens Augsborg i Gravballe forbød efterskrevne at holde husfolk og huskvinder efter denne dag, og befalede dem straks at skille sig med af dem, såfremt de ikke vil tiltales på deres fæste

** Anders Pedersen Dyhr i Svostrup. synsmænd afhjemlede deres syn til en ager på Svostrup mark, hvorfra der var pløjet 3 furer

** den indstævnede sag, Peder Christensen i Serup havde mod Rasmus Christensen i Ebstrup, blev opsat 14 dage

10/11 1685.

(247)

** Jens Rasmussen Skov i Funder stævnede Søren Jensen Rydal sst imod dom for gæld. til forlig blev sagen opsat 8 dage

** Peder Christensen og Søren Poulsen af Sinding stævnede menige Sinding bymænd imod dom for resterende kirkekorn til Sinding kirke. sagen blev opsat 14 dage

17/11 1685.

** provst hr Mads Andersen Bering i Kragelund stævnede efterskrevne imod dom for adskillig gæld. sagen blev opsat 1 måned

** Laurids Christoffersens sag imod Laurids Andersen i Resendal blev fremdeles opsat 14 dage

** Peder Christensen af Serup med opsættelse 27/10 stævnede Rasmus Christensen i Ebstrup imod dom for 1 sld, som han blev dømt til at betale inden 15 dage eller lide nam

(248)

** Villum Pedersen i Sejling et afkald. Niels Villumsen i Serup på sine egne vegne Jens Villumsen i Sejling på sine egne vegne og hans søster Anne Villumsdatters vegne, eftersom hendes mand Søren Andersen lå på sin sygeseng, og på hans søster Mette Villumsdatters vegne, Anders Sørensen i Sejling på hans hustru Kirsten Villumsdatters vegne gav deres far Villum Pedersen afkald for den arv, de er tilfaldet efter deres mor sl Maren Nielsdatter, som boede og døde i Sejling, og for den arv, de kunne tilkomme efter ham, når gud bortkaldte ham, og de gav ham hans hustru og arvinger aldeles kvit og fri for deres mødrene og fædrene arv

1/12 1685.

** Daniel Fischer til Silkeborg lod læse og påskrive et købebrev fra hans bror Matias Fischer, hvormed han sælger og afstår til ham hans efterskrevne jordegods i Sejling sogn, nemlig Nørgård samt Sejling sogns KM anpart korntiende, som sognemændene leverer på kærven

(249)

8/12 1685.

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup. Rasmus Tomasen i Resendal vidnede, at Jens Lauridsen i Resendal spurgte Laurids Christoffersen, om de måtte hugge det, der var nedfaldet i den forbrudte lod, hvortil han svarede, ja mod betaling, og Jens Lauridsen sagde, at ingen skulle hugge der, med mindre de havde det i deres minde, og derefter vidnede Laurids Jørgensen i Resendals mølle og hans hustru Karen Nielsdatter, at da de på Laurids Christoffersens ordre huggede noget træ i den forbrudte lods skovspart i Sønderskoven, da kom de brødrene Niels Lauridsen og Jens Lauridsen i Resendal gående, og Jens Lauridsen fratog dem deres økse og gik bort, og Anders Lauridsen svarede, at han havde befalet hans brødre  at have tilsyn med skoven, så der intet blev stjålet, til de fik talt med deres husbond, og de vidste ikke, at deres husbond havde befalet Laurids Jørgensen at hugge træet, men da de fik det at vide, leverede de øksen tilbage til Laurids Jørgensen

(251)

** Laurids Christoffersens sag imod Laurids Andersen i Resendal for hans beskyldning blev opsat 14 dage

15/12 1685.

22/12 1685.

** hr Mads Bering i Kragelund hans sag blev fremdeles opsat til 1.tingdag efter jul

** Laurids Christoffersen på Kejlstrup stævnede Laurids Andersens sønner i Resendal, nemlig Anders Lauridsen Niels Lauridsen og Jens Lauridsen imod dom for en økse, de ulovligt skal have ranet fra en af hans tjenere. sagen blev opsat til 1.tingdag efter jul

** den sag, Laurids Christoffersen har indstævnet mod Laurids Andersen i Resendal anlangende beskyldning, blev fremdeles opsat til næste ting efter jul til forening

** Bertel Lassen i Serup et skøde. Las Bertelsen i Serup solgte og skødede til hans søn Bertel Lassen halvparten af den halve selvejer bondegård i Serup, han påboer og besidder

(1)

** tingbogens autorisation 1686

** herredsfoged skriver sandemænd

(2)

12/1 1686.

** hr Rimbolt Rimboltsen Skyt i Serup et skøde. Anders Andersen Bodum solgte og skødede til ham den andel selvejer bondeejendom i Nisset Overgård, som sl Christen Pedersen Nørkær, fordum sognepræst til Sahl, tilforn ejede, og som på skifte efter ham blev udlagt Anders Andersen Bodum

(3)

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Laurids Andersen i Resendal imod dom anlangende det værgemål, han har for hans bror sl Niels Andersen, som boede og døde i Skellerup, hans børn, hvorpå der er forhvervet dom 19/4 1681, som han ikke har fyldestgjort. sagen blev opsat 14 dage

** Laurids Christoffersens sag mod Laurids Andersen i Resendal og hans sønner blev opsat 8 dage

** hr Mads Bering i Kragelund hans sag imod hans debitorer blev fremdeles opsat 8 dage

** Oluf Sørensen Smed i Abildskov på sine egne såvel som på hans efterskrevne medbrødres vegne opsagde det sandemandstov, som de forleden år har været i, da de har tjent året omkring

(4)

19/1 1686.

** eftersom Laurids Christoffersen til Kejlstrup begærede endelig dom over Laurids Andersens sønner i Resendal for den økse, de havde pantet i den forbrudte lods skov, så svarede de på spørgsmål, at de ikke på forhånd vidste, at deres husbond havde givet Laurids Jørgensen lov til at hugge det træ, og de leverede øksen tilbage, da de fik det at vide                 

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup med opsættelse 22/12 stævnede Laurids Andersens sønner i Resendal, nemlig Anders Lauridsen Niels Lauridsen og Jens Lauridsen imod dom for en økse, som de ulovligt skal have ranet fra hans tjener, hvorfor de bør bøde for vold og ran og fremlagde tingsvidne 8/12 og en dom 28/4 sidst forleden, samt en dom af Viborg landsting 17/6 sidst forleden. (NB: det, som findes indført efter de 8 mænd om denne sag, findes her indført i den beskrevne dom) og de mente sig fri for tiltale, hvorefter der blev afsagt dom: da det ikke bevises, at Jens Lauridsen eller hans brødre forsætligt deres husbond til fortræd har pantet øksen, og da enhver bonde efter KM lov skal have tilsyn med sin gårds tilliggende skov, så bør de være fri for husbondens tiltale

(8)

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup med opsættelse 3/11 stævnede Laurids Andersen i Resendal imod dom for nogle utilbørlige beskyldninger mod ham 29/10 for den siddende ret, og fremlagde et tingsvidne 3/11 sidst forleden, hvorefter der blev afsagt dom:  da Laurids Andersens ubetænksomme ord bevises, så tilfindes han at bøde 8 rdl til Laurids Christoffersen

(9)

** hr Niels Friis, sognepræst til Skorup og Tvilum sogne, hans visse bud Hans Lassen i Frausing stævnede Christen Sørensen, som tjener i Serup præstegård, imod dom, for han har fæstet sig til ham som avlskarl og taget fæstepenge, men dog ikke indstillet sig i tjenesten, og fremlagde hr Niels Friis brev til hans kære svoger Hans Lassen, hvori han beder ham anlægge sag mod karlen, hvorefter der blev afsagt dom: Christen Sørensen bør stå til rette for sin udeblivelse, og derforuden betale sagens omkostninger

(10)

** hr Rimbolt Rimboltsen i Serup et syn, som hans bror Ebbe Rimboltsen tog beskrevet. synsmænd afhjemlede syn til den bolig i Nisset, som Didrik Pallesen påboer, med dets tilliggende skov

(11)

26/1 1686.

** assessor Jens Poulsen på Søbygård et vidne. Peder Sørensen, der holder til i Hinge, vidnede at for 17 år siden, da sl Peder Mørk havde Palstrup, da havde de hans øksne i hus i Hinge, som de tog i Kyndesmose og Knudsens mose i Hinge skov, og han lod dem udløse mod betaling, og de Hinge mænd tit og ofte havde kvæg i hus af Hedehus Rotterdam Buskkrog Astrup Dalsgård og Vinderslev, som de tog på Hinge fædrift i Hinge skov og Hingeballe. andre vidnede det samme. Mikkel Svendsen i Pederstrup vidnede, at 1666 tjente han i Hinge præstegård, og da havde han indtaget Palstrup øksne, som de drev i præstens gård, og formedelst Søren Madsen, som ejede omtalte øksne, havde præstens datter, fik han dem fri uden betaling denne gang. flere vidnede om indtagne øksne og andre, som mindes 50 år, vidnede om det kvæg, som blev taget i hus. Christen Mouridsen i Vinderslev, der er barnfødt i Hinge, og Jens Christensen i Frausing, barnfødt i Hinge, vidnede derom

(17)

** Jens Poulsen på Søbygård et andet vidne. Laurids Jensen ladekarl på Søbygård vidnede, at da de to personer fra Palstrup 8/12 gav varsel på Søbygård, da stævnede de for vidner til Lysgård herredsting, og de navngav ikke, hvorfor det var, og andre vidnede, at de stævnede på samme måde i Hinge præstegård. andre vidnede det samme, hvorefter kaldsseddelen blev fremlagt, og navng stævningsmænd vidnede, at de gav varsel til efterskrevne til det først indførte vidne, og andre varselsmænd vidnede, at de gav varsel til efterskrevne det andet vidne

(19)

** Daniel Fischers sag mod Laurids Andersen i Resendal blev fremdeles opsat 3 uger

3/2 1686.

(i dag tog ingen noget beskrevet)

9/2 1686.

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup stævnede. kom ej videre

(i dag gik intet beskrevet)

16/2 1686.

(20)

** Daniel Fischers sag mod Laurids Andersen i Resendal blev efter parternes bevilling opsat 8 dage

** Christen Andersen og Jens Sørensen i Kejlstrup Anders Christensen og Salmand Christensen i øster Kejlstrup stævnede menige Balle og Gødvad bymænd imod forbud og klage, og nu til 3.ting gav de last og klage på dem, for de idelig fører krøblinge og stakler til de fattige mænd, som boer i de to enestesteder, da det er dem umuligt at føre så mange, som bliver påført dem fra de to byer, som er fremmede, som ikke har hjemme i Hids herred, og forbød dem at gøre det herefter, hvis de ikke vil tiltales

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup fremlagde et skriftligt forbud til Laurids Andersen i Resendal og hans søn Anders Lauridsen samt alle andre ved hvad navn de have kan, imod hans vilje herefter at befatte sig med den forbrudte lod, som Anders Lauridsen havde i fæste, og for sin ulydighed er fradømt, og de bør gøre den forbrudte lods tilhørende bygning ryddelig, så at en ærlig mand kan komme til at bo deri

(21)

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup stævnede Laurids Andersen i Resendal og hans søn Anders Lauridsen imod spørgsmål vidne syn og deling samt dom angående den forbrudte lods afdeling fra de andre selvejeres andele i mark ager og eng, samt at svare til skovhugst i sl Christian Fischers tid og Laurids Christoffersens egen tid. sagen blev opsat 6 uger

(22)

23/2 1686.

** Anders Lauridsen i Resendal på hans far Laurids Andersens vegne et afkald. Anders Nielsen i Skellerup på hans egne og hans søster Sidsel Nielsdatters vegne, som han er formynder for, Niels Sørensen i Skellerup på hans hustru Else Nielsdatters vegne gav ham på hans fars vegne afkald for den arv, både jord og løsøre, de er tilfaldet efter deres sl forældre Niels Andersen og Maren Christensdatter, som begge borde og døde i Skellerup, som deres kære farbror Laurids Andersen havde haft under værgemål

(23)

2/3 1686.

** Jens Poulsen til Søbygård stævnede samtlige i Serup Tandskov og Resdal imod dom for skyldig restants, og fremlagde en restants, hvorefter der blev afsagt dom: de indstævnede bør betale deres restants inden 15 dage

(25)

9/3 1686.

** Peder Christensen og Søren Poulsen i Sinding stævnede menige Tandskov og Sinding bymænd imod dom for resterende korn og gæld til Sinding kirke. sagen blev opsat 14 dage

16/3 1686.

** hr Mads Bering i Kragelund stævnede Peder Nielsen i Hjøllund Peder Jepsen sst og Mogens Pedersen sst imod dom for gæld. opsat 3 uger

23/3 1686.

** Niels Eriksen i Balle stævnede Søren Olufsen i Balle imod dom for 2 1/2 mk lånte penge, som han blev dømt til at betale

(26)

** Peder Christensen og Søren Poulsen af Sinding, kirkeværger for Sinding kirke, med opsættelse 9/3 stævnede menige Sinding bymænd imod dom for resterende korn og gæld til Sinding kirke efter en restants, hvorefter der blev afsagt dom: de bør betale

** Jens Lauridsen i Resendal på hans husbond Laurids Christoffersens vegne et skøde. Poul Nielsen i Ebstrup solgte skødede og afhændede fra sig hustru og arvinger til Laurids Christoffersen og hans hustru Anne Klemendsdatter og deres arvinger det jordejerhus i Sinding, som kaldes Smedehuset, som Mikkel Nielsen Clausen nu påboer

(27)

30/3 1686.

** Peder Cordsen i Alling mølle et vidne, at Peder Lassen i Kongensgård i Grønbæk vidnede, at han var tilstede i Alling mølle, da Anders Christensen, Christen Mikkelsens søn i Grønbæk slog Peder Cordsens hustru Anne Gundesdatter af vred hu to gange på munden, og skældte hende for en hore og en caron og truede med at træde hende under hans fødder. andre vidnede det samme. varsel til hans fars hus, hvor han havde sit værelse og talte med hans brødre Laurids Christensen og Mikkel Christensen

(28)

** Peder Cordsen i Alling mølle stævnede Anders Christensen i Grønbæk imod dom for slagsmål og æresskælden mod hans hustru. sagen blev opsat 14 dage

(29)

6/4 1686.

(var 3.påskedag og da holdtes ingen ting)

7/4 1686.

** Søren Tøgersen i Sejling stævnede Johanne Jensdatter og hendes mor Kirsten Sørensdatter for husleje, som de blev dømt til at betale

** hr Mads Bering, sognepræst til Kragelund og Funder sogne, med opsættelse 16/3 stævnede Peder Nielsen i Hjøllund Peder Jepsen sst og Mogens Pedersen og hustru Anne Pedersdatter i Engesvang imod dom for gæld, som de blev tildømt at betale

(30)

13/4 1686.

** Peder Bertelsen af Vinderslev på Claus Wolf af Viborg hans vegne stævnede Christen Jørgensen Jens Salmandsen og begge Søren Tøgersen i Sejling om indførsel i den bondeejendom, de tilholder sig, for gæld, Christen Christensen, forrige forpagter på Avnsbjerg, skal være skyldig til Niels Jensen af Århus og Laurids Klemendsen af Horsens, hvorefter de indstævnede protesterede, at Christen Christensen i Fredericia burde stævnes og fuldmagt og adkomster fremlægges, hvorefter dommeren ikke turde dømme derimod

(31)

** Jens Mouridsen af Mausing stævnede Johan Voss, fuldmægtig på Vinderslevgård, imod vidne klage og syn anlangende Engbrovejen på Vinderslevgårds eng, samt en grøft, som er opkastet mellem Mausing eng og Vinderslevgårds eng. navng, der mindes op til 60 år, vidnede, at så længe havde de Mausing mænd ikke flyet eller forfærdiget noget på den vej, som går fra Engbroen og vester på over Vinderslevgårds eng. andre vidnede det samme

** Jens Mouridsen af Mausing et syn. synsmænd afhjemlede syn på en opkastet grøft mellem Vinderslevgårds og Mausing eng, så vandet falder på Mausing eng, hvoraf en del allerede er fordærvet, og de Mausing mænd gav last og klage over samme grøft

(32)

** Peder Cordsen i Alling mølle et vidne, at Anders Christensen, barnfødt i Grønbæk, fremlagde et forlig mellem dem, at hans forseelse mod Peder Cordsens hustru Anne Gundesdatter er sket i drukkenskab, og han har ingen skel eller rede til de ord, han i hans drukkenskab har udtalt, hvilken forseelse er efterladt ham på godtfolks forbøn, og han lover at betale omkostningerne
 
20/4 1686.

(i dag intet at beskrive)

27/4 1686.

** Poul Rasmussen i øster Bording Laurids Nielsen af Balle, kirkeværger til Balle kirke, stævnede menige Balle sognemænd imod dom anlangende vognleje for rejser efter materialer til Balle kirkes reparation og pligtfolk til tømmermand og murmester, hvorefter efterskrevne svarede, at deres fæstebrev ikke forbandt dem til at gøre rejser eller pligtarbejde til kirken, end efter deres vilje, idet de gav korn og kvægtiende, og fremlagde fæstebrev på tienden, dateret 8/10 1661, hvorefter der blev afsagt dom: da deres fæstebrev ikke melder om rejser og pligtarbejde, da kan de ikke tilfindes nogen rejser end efter deres egen vilje, som dog ej tvivles enhver jo gør mod sin sognekirke, som han agter for gud at svare

(34)

4/5 1686.

** Peder Nielsen i Frausing stævnede Mikkel Mikkelsen i Lemming imod dom for 2 mk, han skylder ham på Mikkel Sørensens vegne i Lemming. sagen blev opsat 14 dage

11/5 1686.

** Hans Christensen af Kragelund stævnede Peder Baltsersen i Rævshale imod dom for 11 sld, som han er ham skyldig på hans sl bror Envold Hansens vegne. sagen blev opsat 14 dage

** Johan Voss, forvalter på Vinderslevgård, på hans husbond Anne Sofie Reichous vegne stævnede hendes tjenere i Lemming og Nisset imod dom for skyld landgilde og anden gæld efter efterskrevne restants, som de blev tildømt at betale inden 15 dage

(35)

** Johan Voss, forvalter på Vinderslevgård. synsmænd afhjemlede syn til sl Søren Jensens selvejerboel i Nisset, både til skoven og gårdens bygfældighed

(36)

18/5 1686.

** Claus Wolf, borger og prokurator i Viborg, fremlagde en hjemtings stævning, hvormed Christen Jørgensen af Sejling Jens Salmandsen og begge Søren Tøgersen af Sejling var stævnet samt en kaldsseddel til Christen Christensen, forrige forpagter på Avnsbjerg, anlangende selvejer bondegods i Sejling, de skal have tilforhandlet sig af Christen Christensen, og begærede deres adkomster på godset, som de tilbød at fremvise, når Claus Wolf fremlagde hans fuldmagt

(37)

** Jens Jensen i Ris stævnede Matias Melchiorsen, herredsfoged i Lysgård herred, såvel som samtlige 8 mænd, som sad retten samme dag, imod vidne angående en hvid hest, som blev fremlyst, hvorefter Jens Pedersen Smed og Peder Jensen i Serup vidnede, at den døde, da Jens Jensen var hos smeden med den for at lade den kurere

** hr Rimbolt Rimboltsen i Serup gav tilkende, at han var stævnet af Peder Nielsen, som skulle være overførsterens fuldmægtig, angående skovhugst ildebrand, men da ingen var mødt, blev han frikendt

** Claus Wolf, prokurator af Viborg, fremlagde en hjemtings stævning, hvormed han på sl Laurids Klemendsens arvingers vegne af Horsens indkalder de skøder og adkomster, som Christen Jørgensen Jens Salmandsen og begge Søren Tøgersen i Sejling kan have på 3/4 Nørgård og på Laurids Lauridsens gård sst, som de har fået at Christen Christensen, da forpagter på Avnsbjerg, som er bondeeje, som han ikke efter loven skal have lovbudt, til største skade for de umyndige, hvis gods han havde at værge, som formynderne har prioritet at søge i Christen Christensens bo, hvor det findes, og han fremlagde en kaldsseddel til Christen Christensen, som ulovligt undveg fra Avnsbjerg, angående bondeeje, han har solgt uden lovligt lovbud, for at besvige sin myndling, hvilket blev forkyndt i Fredericia for hans datter Kristiane Barbara Christensdatter, og fremlagde KM dom 27/8, at sl Laurids Klemendsens formyndere på deres myndlingers vegne skal være prioriteret i Christen Christensen af Avnsbjerg hans midler for et værgemål, han har haft under hænde, med mere samme dom tilholder, hvorfor han Claus Wolf er påvist det bondeeje i Sejling, Christen Christensen havde under værgemål, nemlig 3/4 Nørgård, som Christen Jørgensen nu påboer, og en ubebygget halv bondegårds grund, som ung og gammel Søren Tøgersen siges at have ved skøde, hvorpå der alene er bygget et hus, som er købt ved skøder af 6/3 1683 og 10/10 1682, og hvorpå der samme dag skal være gjort lovbud, dog indført uden dato, hvilket bondeeje, de ikke bør afhænde, før der bliver afsagt dom, og han fremlagde et brev fra amtsherrens fuldmægtig, at han har efterset tingbøgerne, og fandt, at der ikke var gjort lovligt lovbud, dateret Viborg 17/5 1686. så mødte Christen Jørgensen i Nørgård i Sejling Jens Salmandsen og begge Søren Tøgersen og fremlagde et tingsvidne 26/9 1682, og Søren Tøgersen fremlagde et skøde 10/10 1682, hvorpå Jens Salmandsen fremlagde et skøde 10/10 1682, og Christen Jørgensen fremlagde et vidne 10/10 1682, samt et skøde 6/3 1683. sagen blev opsat 14 dage

(45)

26/5 1686.

** assessor Jens Poulsen på Søbygård stævnede fru Anne Sofie Reichou, sl generalmajor Rantzaus, på Vinderslevgård og samtlige Serup bymænd imod forbud angående fiskeriet i Hinge sø, og forbød Vinderslevgårds ejere at fiske i søen videre end deres grund strækker sig og forbød Serup mænd at fiske i Hinge sø, hvis de ikke vil miste skib og garn

** Peder Meisen i Funder stævnede efterskrevne gårdmænd i Funder imod vidne angående de 7 gårdes tilliggende eng, og nu fremstod efterskrevne gårdmænd og vidnede, at de alle havde delt deres gårdes tilliggende eng rigtigt imellem hverandre, og da tilfaldt til hver gård efter lodkastning som følger, hvilket de alle har samtykket

(46)

** Hans Christensen i Kragelund og Peder Baltsersen i Rævshale deres sag er endnu opsat 14 dage

1/6 1686.

** Claus Wolf, prokurator i Viborg, begærede endelig dom i den sag anlangende jordegne bondegods i Sejling, som Christen Jørgensen Jens Salmandsen og begge Søren Tøgersen i Sejling tilholder sig, hvorpå de indstævnede fremlagde deres indlæg, at de har lovbudsvidner og skøder på de ejendomme, de har købt af Christen Christensen, hvilke lovbud er gjort 3 ting ved retten, men de første 2 ting er ikke indført i tingbogen, men efter sædvane og gammelt brug her ved tinget og ved andre ting her i landet, da tages mundtligt første og andet ting, og til 3.ting bliver man tingsvidne meddelt, og godset har været deres forfædres, som for armods skyld er frakommet dem i betaling for restants, det meste til Christian Fischer til Silkeborg efter dom, og Christen Christensen forrige forpagter på Avnsbjerg fremlagde sit indlæg, at han ikke er undveget fra Avnsbjerg, og bondeejet i Sejling er solgt efter lovligt lovbud, hvorefter der blev afsagt dom: da der fremlægges lovligt lovbud og skøder, kan de indstævnede ikke frakendes deres lovlige ejendom

(49)

9/6 1686.

(var intet at forrette, men blev tvende gange påråbt)

15/6 1686.

(ingen begærede noget beskrevet, blev 3 gange påråbt)

22/6 1686.

** Christen Knudsen i Kragelund stævnede Mogens Pedersen i Engesvang imod dom for gæld til Kragelund kirke. sagen blev opsat 14 dage

** Anders Pedersen Dyhr i Svostrup stævnede Tomas Jørgensen i Gravballe imod dom for gæld 2 dlr 2 mk. sagen blev opsat 14 dage

29/6 1686.

** KM overførsters fuldmægtig Peder Nielsen Overby stævnede hr Rimbolt Rimboltsen, sognepræst til Serup og Lemming sogne, og efterskrevne bønder for syn, og synsmænd afhjemlede deres syn på skovhugst i Serup præstegårds tilliggende skov

(50)

6/7 1686.

** Niels Jensen i lille Tollund på hans principals vegne stævnede Jens Pedersen, som boede i kirkeboelet i Kragelund, som han er frarømt, imod syn, og lod afhjemle syn på brøstfældigheden af den andel af boelet, han påboede og havde i fæste

(51)

** Niels Jensen i lille Tollund stævnede i Kragelund sogn alle tjenere til Frederik Hansen af Helsingør og hans medarvinger imod dom for gæld for 1685. sagen blev opsat 4 uger

** Christen Knudsen i Kragelund med opsættelse 22/6 stævnede Mogens Pedersen i Engesvang imod dom for gæld til Kragelund kirke, hvorpå der blev afsagt dom: han bør betale sin gæld til kirken

** Anders Pedersen Dyhr i Svostrup med opsættelse 22/6 stævnede Tomas Jørgensen i Gravballe imod dom for gæld, hvorefter der blev afsagt dom: han bør betale sin gæld inden 15 dage

(52)

13/7 1686.

(i dag begærede ingen noget beskrevet)

20/7 1686.

** Christen Christensen i Elbæk stævnede Christen Tomasen i Engesvang og hans hustru Kirsten Nielsdatter og hans far Tomas Sørensen imod dom for en bistok, som Christen Tomasen har ladet ligge ude imod loven, og en sværm bier er fløjet fra ham ind i samme bikube, så han formener, Christen Tomasen bør betale ham hans bier. sagen blev opsat 14 dage

(53)

27/7 1686.

** Niels Sørensen Hjort i Forlev i Skanderup birk stævnede Laurids Christoffersen på Kejlstrup imod dom og fremlagde hans skriftlige indlæg angående nogle tingsvidner, som han har forhvervet ved Skanderup birketing, og et tingsvidne af Voer herredsting 17/3 1682, som beviser, at han har betalt både til papir og skriverløn for at få tingsvidnerne udskrevet, som han ikke har kunnet få, skønt han tit og ofte har anmodet derom, som bevises med tingsvidne af Skanderup birketing 16/7 1686, og han fremlagde et tingsvidne af Voer herredsting 17/3 1682, og derefter en beskikkelse og et tingsvidne af Skanderup birketing 16/7 sidst forleden, hvorpå Laurids Christoffersen fremlagde sit skriftlige svar. sagen blev opsat 14 dage

(57)

3/8 1686.

** Niels Jensen i lille Tollund stævnede Anne Pedersdatter i Kragelund imod dom for 6 rdl lejermålsbøder

(58)

** Niels Jensen i lille Tollund på hans husbonds vegne med opsættelse 6/7 stævnede Frederik Hansen af Helsingør hans tjenere i Rævshale Engesvang og Kragelund imod dom for gæld efter afregning, og han fremlagde en restants. dom: de indstævnede bør betale hver sin andel efter restantsen

(59)

** Niels Jensen i lille Tollund på hans husbonds vegne stævnede Anne Pedersdatter, Peder Sørensens datter i Kragelund, imod dom for hendes lejermålsbøder for lejermål med en karl Søren Jensen af vesten, som fremgik af præstens attest af 22/3 1685, for hun stod åbenbarligt skrifte, hvorefter der blev afsagt dom: hun bør betale 12 lod sølv inden 15 dage, såfremt den beskyldte ikke indlader sig i ægteskab med hende

10/8 1686.

** Niels Hjort i Forlev begærede dom i hans indstævnede sag mod Laurids Christoffersen, men da han ikke var mødt, blev sagen opsat 4 uger

(60)

17/8 1686.

(flere tinghørere mødte ikke, ej heller begærede nogen noget beskrevet)

24/8 1686.

** Jens Nielsen, fuldmægtig på Silkeborg, stævnede Anders Pedersen Dyhr i Svostrup for ulovlig skovhugst i Silkeborg skov og imod dom for hans skælden mod Jens Nielsen, og stævnede Christen Andersen i Borup imod vidne og dom for ulovlig skovhugst i Silkeborg skov, som bevidnedes af skovfogederne. sagen blev opsat 3 uger

31/8 1686.

(61)

(i dag begærede ingen noget beskrevet)

7/9 1686.

** Niels Sørensen Hjort af Forlev begærede endelig dom over Laurids Christoffersen til Kejlstrup, og derimod mødte Laurids Christoffersen og spurgte ham, om han med god samvittighed kunne sige, at han nægtede ham at få udskrevet tingsvidner og fremlagde tingsvidner af Skanderup birketing 7/4 1682, og spurgte Niels Hjort, om han nogensinde havde beklaget sig overfor ham angående hans tjener Laurids Sørensen, som skrev i retten for ham, og om han havde leveret penge til udskrivning af tingsvidner. dernæst lod Niels Hjort oplæse tingsvidner og beskikkelser, og Laurids Christoffersen fremlagde tingsvidner af Skanderup birketing 7/4 1682 og 7/4 1682, hvorefter der blev afsagt dom: da de fremlagte tingsvidner strider mod hverandre, og Niels Hjort ikke beviser, at han fordrede samme tingsvidne, før tingbogen blev leveret til sit tilbørlige sted, så kan Laurids Christoffersen ikke tilfindes at svare til samme tingsvidne, men Niels Hjort må søge det af tingbogen hos amtmanden eller amtsskriveren

(64)

** Henrik Christensen i Lemming stævnede Mikkel Mikkelsen og Anders Sørensen i Lemming imod dom for penge, de skylder ham. opsat 14 dage

14/9 1686.

(flere af de 8 mænd mødte ikke, og ingen begærede noget beskrevet)

(65)

** den sag, Daniel Fischer har indstævnet mod Anders Pedersen Dyhr i Svostrup, blev opsat 3 uger

21/9 1686.

** Christen Tomasen i Engesvang et afkald, at Christen Andersen i Guldforhoved på hans egne og mor Anne Baltsersdatters vegne og på hans søstre Maren Andersdatter Johanne Andersdatter Kirsten Andersdatter Anne Andersdatter, som han er formynder for, deres vegne, og Tomas Jørgensen i Funder på hans hustru Anne Andersdatters vegne gav deres svoger Christen Tomasen afkald for den arv, de er tilfaldet efter hans hustru sl Kirsten Andersdatter, som boede og døde i Engesvang, og de takkede ham godt for godt skifte rigtig og nøjagtig betaling

28/9 1686.

** Rasmus Christensen i Ebstrup på løjtnant Jens Augsborgs vegne i Gravballe stævnede efterskrevne imod dom for resterende landgilde og arbejdspenge, de er deres husbond skyldig. opsat 8 dage

(66)

** Jens Nielsen Klode i Funder stævnede Christen Meisen i Funder imod vidner og klage, og Peder Jensen Skov i Funder vidnede, at Christen Meisen og hans fæstemø Dorete Pedersdatter hentede 2 læs mog i Jens Nielsens gård, hvorfor han gav last og klage på dem

** Daniel Fischer stævnede menige Funder bymænd Tollund Abildskov og Elling folk for at vidne om Kirsten Poulsdatters forhold, medens de har kendt hende, og hun har opholdt sig i Funder, hvorefter navng, der har kendt hende op til 20 år, vidnede, at de vidste ingen trolddomssager med hende, men hun var berygtet for trolddomskunster. andre vidnede det samme, samt at hun mange gange blev afhentet af fremmede folk, men hvor hun skulle til, vidste de ingen besked om

(67)

** hr Jens Prentzler, sognepræst til Tørslev og Dalbyover sogne, stævnede Johanne Melchiorsdatter sl hr Rimbolt Rimboltsens, fordum sognepræst til Serup og Lemming sogne, og hr Anders Andersen, sognepræst til Gødvad og Balle sogne, imod syn, og synsmænd afhjemlede syn på Serup præstegårds skov for skovhugst, som var det samme som på 30.dagen, da der blev holdt skifte

(68)

5/10 1686.

** Daniel Fischer på Silkeborg stævnede Kirsten Poulsdatter af Funder imod vidner anlangende hendes trolddomskunster, og da hun selv var tilstede, bekendte hun, at hun kunne signe heste for orm, og forvende kvæg, om det havde vredet sine ben, og ydermere begærede hun, at hun måtte blive prøvet med svømmen, og Anders Nielsen af Salten vidnede, at hun har været berygtet for trolddom i 12 år, og hver mand, som kendte hende, bar frygt for hende

** Anders Pedersen Dyhr i Svostrup stævnede Karen Hansdatter i  Frausing og hendes far Hans Lassen for vidne at påhøre, og navng vidnede, at de sidst i maj 1684 var i Skorup præstegård, hvor Karen Hansdatter tjente, med Peder Pedersen Dyhr i Lemming på hans bror Anders Pedersen Dyhrs vegne, og tilbød hende ægteskab, eftersom de havde været trolovet i et år, og det ikke kunne forhales længere, hvortil hun svarede, at samme ægteskab behagede hende ingenlunde, hun ville rejse af landet og tjene sit brød, hvorefter de rejste til Frausing og talte med hendes far derom, og da svarede han, at han kunne intet gøre derved i nogen måde

** Anders Pedersen Smed i Serup på hr Rimbolt Rimboltsens enke hendes vegne et afkald. vellærde karl Ebbe Rimboltsen, nu tilholdende i Serup præstegård, fremlagde en fuldmagt, at da de er forligt med deres sl brors enke Johanne Melchiorsdatter om deres arv efter ham, så giver efterskrevne deres bror Ebbe Rimboltsen fuldmagt til at give hende afkald, dateret Estvad 25/9 1686 Søren Rimboltsen Christen Jensen, hvorefter han på egne og medarvingers vegne gav Anders Pedersen Smed på Johanne Melchiorsdatters vegne afkald for den arv, de kunne tilfalde efter deres sl bror hr Rimbolt Rimboltsen, som boede og døde i Serup præstegård

(70)

** løjtnant Jens Augsborg i Gravballe med 8 dages opsættelse stævnede efterskrevne hans tjenere imod dom for resterende landgilde og arbejdspenge og fremlagde en restants, hvorefter der blev afsagt dom: de indstævnede bør betale deres skyldighed inden 15 dage

(71)

** Daniel Fischer til Silkeborg med opsættelse 24/8 stævnede Anders Pedersen Dyhr i Svostrup for ulovlig skovhugst i Silkeborg skov, og for skælden på Jens Nielsen, og stævnede Christen Andersen i Borup imod dom angående ulovlig skovhugst, som blev bevist af skovfogeden, hvorpå Anders Pedersen Dyhr fremlagde sit svar, at da han ud på aftenen kørte på hans rette hjemvej fra Silkeborg til Svostrup, kom Jens Nielsen Skellerup og to andre med stor bulder efter ham, så han tænkte, det var ryttere, der ville plyndre ham, hvorfor han af frygt veg noget af vejen, men de fandt ham, og Jens Nielsen overfaldt ham med hug og slag, og var meget ubehoven mod ham med ord og gerninger uden al skyld og brøde, og han havde intet ulovligt på vognen, hvorfor han mener fri for ubevislig tiltale. sagen blev afsonet og venligt forligt, så intet herom blev senteret

(72)

12/10 1686.

(73)

** Jens Nielsen på Silkeborg et vidne. Anders Pedersen Dyhr i Svostrup bestod, at hvis som i tingbogen var indført angående klammeri og skælden, der var passeret mellem dem, det har han gjort i drukkenskab og ubesindig hastighed, og han vidste intet at påsige ham i nogen måde

** Daniel Fischer til Silkeborg gav tilkende, at han var påført en kvinde Kirsten Poulsdatter, som han havde ladet fængsle anlangende trolddom, som hun skal beskyldes for, og førte hende 3.ting til rette, om nogen havde hende noget for trolddomssag at beskylde, og fremlagde tingsvidner 28/9 og 5/10, og begærede dom, som lød: da hun har bekendt, at hun kan signe bæster og kvæg, så bør hun have hendes boeslod forbrudt og rømme landet

(75)

19/10 1686.

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup stævnede alle hans tjenere i Sinding og Sejling sogne imod dom for gl og ny restants, og især Villum Pedersen i Sejling imod tilbudsvidne anlangende det gods, som er udlagt hos ham, som han tilbød at betale med en plov og en stud. sagen blev opsat 14 dage

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede menige Funder bymænd og forbød dem efter denne dag at huse eller helle Kirsten Poulsdatter, som er dømt til at rømme landet, såfremt de ikke vil stå til rette

26/10 1686.

** Søren Jensen i Balle stævnede menige Balle bymænd og folk imod vidne syn beskyldning og dom anlangende hans plov, som skal være sønderslået og plovjernet borttaget på Silkeborg mark, hvilket synsmændene bekræftede

(76)

** Jens Rask i Balle stævnede Poul Nielsen i Balle imod dom for 1 dlr, han havde lovet Søren Jensen i Balle. sagen blev opsat 8 dage

2/11 1686.

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup hans sag anlangende restants blev fremdeles opsat 8 dage

9/11 1686.

** KM kancelliråd og amtmand over Silkeborg og Mariagers amter Knud Gedde til Voskærgård lod oplæse KM forordning om ryttergodset og korn og proviantskat, som skal oppebæres med lovligt mål, som er for rug stregmål og for havre løst topmål, og han spurgte menige herredsmænd, om de havde noget at beklage sig over justitsadministrationen, hvortil de svarede nej, og de vidste intet om forløbne soldater og rytteres ophold, og videre spurgte ham dem om skatternes oppebørsel og KM gods tilstand i herredet, og da fandtes kun 1 gård i Kragelund by, som var ganske forarmet, og om de havde noget at beklage over ryttere eller over amtsskriveren for skattekorns oppebørsel, hvortil Daniel Fischers fuldmægtig Voss svarede, at husbondens tjenere blev forurettet med måling af deres korn, som blev målt med tryk og top, og de satte tønden i korndyngen, så deres korn blev spildt i dyngen, og Johan Voss beklagede sig over de Mausing mænd, som ikke efterkommer en dom anlangende vaserne ved Engbro på Serup grund, som er ganske brøstfældig, og amtmanden befalede herredsfogeden at have indseende med ulovlig kroeri, som han straks skal tilkendegive ham, og på spørgsmål svarede herredsmændene, at de ikke havde videre at klage over

(80)

** Anders Pedersen Dyhr i Svostrup på hr Otte Jensens vegne i Grønbæk stævnede Peder Christensen Skrædder Niels Salmandsen og Villum Pedersen i Sejling imod dom for en rejse, de har forsømt. sagen blev opsat 14 dage

** Laurids Christoffersens sag mod hans tjenere blev opsat 14 dage

16/11 1686.

** Peder Mortensen i Resdal stævnede menige Serup sognemænd imod dom for afgift af KM tiende for 1684-85. sagen blev opsat 14 dage

** kirkeværgerne stævnede menige Serup sognemænd for kirkerejser, men da ingen mødte, blev sagen opsat 14 dage

** Daniel Fischer til Silkeborg. synsmænd afhjemlede syn på en død mand, som blev fundet i bækken i Hvinningdal skov, og de mente, han var faldet ned fra en bøg, som lå over bækken, og derved brækket halsen itu, og han efterlyste arvinger, som ville være eftermålsmænd

(81)

23/11 1686.

** løjtnant Jens Augsborg i Gravballe stævnede Christen Andersen i Borup og Niels Jensen sst, og talte med hans søn Peder, imod syn vidne og dom anlangende ulovlig skovhugst. sagen blev opsat 14 dage

** løjtnant Jens Augsborg et vidne, at Christen Andersen i Borup fremlagde et tingsvidne eller skøde dateret 7/7 1618, hvori Jens Hansen i Nisset skøder fra sig og hustru Anne Jensdatter til Rasmus Jensen i Borup og hans hustru Mette Pedersdatter et af sine skovskifter, som ligger til den bolig Mosegård, han nu iboer, som han har købt af hr Anders i Bording, og nu berettede Christen Andersen, at han på hustru og hendes medarvingers vegne havde denne part i skoven, hvortil Niels Jensen i Borup svarede, at han havde intet dermed at bestille

(82)

** hr Otte Jensen i Grønbæk hans sag mod de mænd i Sejling blev fremdeles opsat 14 dage

** Las Olufsen kræmmer i Grønbæk stævnede efterskrevne imod dom for gæld, men da ingen mødte, blev sagen opsat 14 dage

** Mikkel Christensen i Grønbæk stævnede Tomas Jørgensen i Gravballe imod dom for 3 snes par træsko, han skylder ham, og på Las Skrædders vegne i Grønbæk stævnede de Mikkel Graversen i Gravballe imod dom for gæld. sagen blev opsat 14 dage

(83)

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup stævnede enhver i Gødvad imod dom for gl og ny restants. sagen blev opsat 14 dage

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup med opsættelse 19/10 stævnede alle hans tjenere i Sinding og Sejling imod dom for gl og ny restants og fremlagde en restants, og derpå fremlagde en dom 10/3 1685 og begærede dom, som blev afsagt og lød: de bør betale

(86)

** Daniel Fischer 2.ting efterlyste en eftermålsmand til den døde person, som er fundet i Møllebæk på Hvinningdal grund

30/11 1686.

** Peder Mortensen i Resdal og kirkeværgerne i Serup deres sag mod sognemændene om afgift af KM tiende og kirkens rejser blev fremdeles opsat 14 dage

** læst KM forordning, at Hamborg og dets indbyggere er forundt fri handel i KM riger, og de anholdte skibe skal frigives og indbyggerne bør ikke hindre dem i deres handel

(87)

** læst KM befaling, at kornmagasinerne i Holsten skal forsynes med korn, eftersom vinteren er nær, hvilket amtmændene skal lade forkynde, så de, der vil betale med penge, straks kan indfinde sig på amtsstuen

** Daniel Fischer til Silkeborg 3.ting efterlyste en eftermålsmand, som vil kalde på sandemændene til at tove om den døde mands død og bane, som er fundet i Møllebæk i Hvinningdal skov

(88)

7/12 1686.

** Daniel Fischer stævnede efterskrevne imod skovsyn og vidner, og synsmænd afhjemlede deres syn på efterskrevne skove

(89)

** Las Olufsen Kræmmer i Grønbæk og Mikkel Christensen sst deres sag blev fremdeles opsat 14 dage

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup med opsættelse 23/11 stævnede hver mand i Gødvad Resendal og øster Kejlstrup imod dom for gl og ny restants, og fremlagde en underskrevet restants, hvorefter ung Anders Lauridsen i Resendal begærede og fik dag til skt Volborgdag, og der blev afsagt dom: de bør betale

(90)

** Laurids Christoffersens sag mod selvejerne i Resendal og øster Kejlstrup blev opsat 14 dage

14/12 1686.

(91)

** Peder Pedersen i Tollund og Peder Jensen i Pårup stævnede Christen Christensen i Elbæk imod dom for resterende bondeskyld af Elbæk for 4 år, som er 24 sld, hvorpå Christen Christensen fremlagde kvittering for 1683 for rostjeneste, og der blev afsagt dom: han bør betale sin bondeskyld, men dekorteres for den rostjeneste, han har betalt af bondeskylden

** Peder Jensen af Pårup stævnede Peder Nielsen i Hjøllund imod dom for 10 sld gæld. sagen blev opsat til første tingdag efter jul

21/12 1686.

(92)

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup stævnede Kirsten Sørensdatter i Sejling Johanne Jensdatter sst og Christen Sørensen sst, og talte med hans søster Kirsten, imod vidne og dom om 6 uger, men da sættefogeden ikke var mødt, blev intet udstedt

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup med opsættelse 23/11 stævnede selvejerbønderne i Resendal Laurids Andersen Johan Sørensen Jens Lauridsen og Anders Lauridsen og i øster Kejlstrup Christen Andersen imod dom for resterende arbejdspenge og fremlagde en restants, hvorefter de indstævnede fremlagde en dom 9/11 1664 og en dom af Viborg landsting 25/2 1674, og Laurids Christoffersen svarede derpå, og der blev afsagt dom: da de fremlagde domme frikender de indstævnede for arbejdspenge, kan der ikke kendes videre over dem

(94)

** herredsfoged skriver og sandemænd

(95)

** tingbogens autorisation for 1687.

11/1 1687.

** Morten Poulsen i vester Bording og Peder Tomasen i Hvinningdal på deres egne og efterskrevne medbrødres vegne opsagde den sandemands bestilling, som de har været i, eftersom de har tjent det hele år

18/1 1687.

(96)

** Christen Sørensen på Silkeborg på hans husbonds vegne stævnede hans tjenere i Balle by Funder og Sinding imod dom for restants og skovhugst. sagen blev opsat 14 dage

25/1 1687.

** Mikkel Nielsen af Sinding på amtsskriveren Søren Sørensens vegne stævnede Anders Jensen i Resendals mølle og samtlige Resendals mænd imod dom for resterende skat af bondeskyld. sagen blev opsat 8 dage

1/2 1687.

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup stævnede efterskrevne hans bønder i Sinding for at bevise deres indgivne klage til amtmanden, hvorefter Johan Sørensen i Resendal vidnede, at 1680 var han med Laurids Christoffersen og hans svoger Iver Knudsen og 4 vurderingsmænd i Sinding for at gøre ham udlæg efter en dom, men da mændene akkorderede med Laurids Christoffersen og Iver Knudsen om deres fæmon, blev der intet udlæg gjort, og vurderingsmændene vidnede det samme, og de ikke vidste, på hvad måde de kom til rette med bønderne. sagen blev opsat 4 uger

(97)

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup stævnede hans tjenere i Sinding by imod dom for gl og ny restants. sagen blev opsat 1 måned

(98)

** Peder Jensen i Sinding på hans egne og hans medtjenere i Sinding deres vegne stævnede Laurids Christoffersen til Kejlstrup imod vidne, og efterskrevne vidnede, at Laurids Christoffersen lod hente Sinding fæ i heden og drive til Sinding, men om han fik det i minde, vidste de ikke, og hans tjenere drev gl Peder Kirkegård af hans halvgård og tog heste vogn og plov fra ham, og siden er avlingen deraf ført til Kejlstrup. for retten blev fremlagt de Sinding mænds klage over Laurids Christoffersen, som det allerførste, han blev dem mægtig, tog det bedste af deres fæmon uden deres vilje og minde, i alt 18 stykker stort fæmon, og de fik ingen rigtighed, hvorfor han tog det, og han drev 2 mænd gl og ung Peder Kirkegård af deres gård, og siden har de måttet dyrke gården og føre avlingen til Kejlstrup, og han sætter dem højere i skat end efter KM ordre, og de kan ingen kvittering få derpå, og de må yde ubilligt arbejde til Kejlstrup, og de tør ikke tale for hans strengheds skyld, eftersom en del af dem er slået fordærvet, og de plages med lange rejser med træsko til Ribe og skibsplanker til Århus, og desuden har han taget deres skattekorn med det gamle mål, og har sat en mand i Sinding Mikkel Nielsen over dem, som slår deres børn og folk, og han skal føre dem i en fjeder om deres ben, om de ikke straks efterkommer hans befaling, og på samme klage var skrevet: remitteres til herredsfogeden, som skal være supplikanterne behjælpelig med det, som kan bevises, og dømme i sagen, underskrevet Knud Gedde, og forbemeldte mænd, som har indgivet klagen, var alle tilstede og var deres klage gestændig

(100)

** Knud Mouridsen i Mausing på regimentsskriverens vegne. synsmænd afhjemlede deres syn på efterskrevne KM ryttergods i Hids herred

(102)

** Daniel Fischers sag mod hans tjenere for gæld restants og ulovlig skovhugst blev opsat 14 dage

** amtsskriver Søren Sørensens sag mod selvejerbønderne i Resendal blev fremdeles opsat 8 dage

8/2 1687.

** løjtnant Jens Augsborg af Gravballe. kom ikke videre for varslet

** Søren Terkelsen af øster Kejlstrup stævnede sl Anders Hansens hustru i Kragelund og deres børn imod dom for gæld til hans hustru, og fremlagde dom 13/7 1680. sagen blev opsat 14 dage

** samme varselsmænd stævnede Peder Jensen Skrædder i Serup imod dom for 3 mk rest på en ligkiste. kom ikke videre

** KM amtsskriver Søren Sørensen på Viskumgård med opsættelse 25/1 stævnede Anders Jensen i Resendals mølle samtlige Resendals mænd og Jørgen Valdemarsen i Gødvad imod dom for resterende skat af bondeskyld, og fremlagde en underskrevet restants, hvorefter Anders Lauridsen i Resendal på hans far Laurids Andersens vegne og Anders Lauridsen på bakken i Resendal fremlagde deres indlæg, at de har betalt deres skat og mener, resten angår Resendals mølle, som de intet har at gøre med, og Anders Jensen i Resendals mølle fremlagde sit svar, at han på hustrus vegne som arv ikke har modtaget noget, hvoraf der skulle gå bondeskyld, og fremlagde en kvitteringsbog fra dem, der har nydt bondeskylden af møllen, nemlig Johan Sørensen og Jens Lauridsen i Resendal, og samtlige indstævnede fremlagde kvitteringer, og de fremlagde deres husbonds Laurids Christoffersens bevis, hvorefter der blev afsagt dom: mølleren bør betale for de år, han har beboet møllen, og arvingerne til møllen bør hver pro kvota betale for de øvrige 3 år

(107)

15/2 1687.

** løjtnant Jens Augsborg i Gravballe stævnede menige Gravballe og Dalsgårds mænd i Svostrup sogn imod dom for en angivelse til amtmanden, som de burde bevise. sagen blev opsat 14 dage

** Daniel Fischer til Silkeborg med opsættelse 18/1 stævnede hans tjenere i Balle og Sinding imod dom for gl og ny restants og gæld, og fremlagde en underskrevet afregning, og en dom 7/7 1685, hvorefter der blev afsagt dom: de indstævnede bør betale inden 15 dage, med mindre de har kvittering

(110)

22/2 1687.

** løjtnant Jens Augsborg i Gravballe stævnede Rasmus Pedersen i Nebel imod dom, for han har forgrebet sig og ville slå ham med en sten. sagen blev venligt afbedet og forligt

1/3 1687.

** løjtnant Jens Augsborg af Gravballe stævnede Las Andersen Smed i Gravballe imod vidner at påhøre og forbudsvidne angående krohold, og Jens Augsborg forbød ham at holde kro med øl eller brændevin

** Sejer Lauridsen i Dalsgård stævnede løjtnant Jens Augsborg i Gravballe på amtmanden og menige Gravballe og Dalsgård mænds vegne imod vidner, men da ingen vidner fremkom, blev intet beskrevet

(111)

** løjtnant Augsborgs sag mod Dalsgård og Gravballe mænd, for at bevise deres klage, blev opsat 14 dage

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup hans sag mod hans tjenere i Sinding, for at bevise deres klage, blev opsat 14 dage

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup gav tilkende, at da ung Peder Kirkegård i Sinding ved dom 13/11 1683 er tilfundet at betale ham en stor sum penge foruden den halvgård, han har besiddet og ladet ruinere, ikke har rettet for sig, om han ikke er pligtig at skaffe kaution, eller pågribes og arbejde hans livstid i jern på Bremerholm. opsat 14 dage

** Laurids Christoffersens restantssag mod hans tjenere i Sinding og Laurids Pedersen Nedergård sst blev opsat 14 dage

** Mads Rasmussen i Nisset på Johanne Melchiorsdatter, sl hr Rimbolt Rimboltsens enke i Serup, hendes vegne stævnede Maren Melchiorsdatter i Viborg Jens Ibsen Snedker og hans hustru imod lovbud af et lidet stykke bondeeje i Nisset Overgård i Lemming sogn, som Didrik Pallesen påboer, og han lovbød det 1.ting

(112)

** Daniel Fischer til Silkeborg. vurderingsmænd vidnede, at de 28/2 1687 var forsamlet i sl Niels Jensen i Funder hans efterladte bo, for at registrere og vurdere hans midler imellem hans efterleverske Ellen Nielsdatter med hendes lovværge Niels Christensen, og den sl mands arvinger, nemlig Peder Jensen Skov den ældre og anden Peder Jensen Skov i Funder og deres søster Kirsten Jensdatter, og Jens Nielsen Laurids Nielsen Inger Nielsdatter Anne Nielsdatter, barnfødt i Funder, og da blev registreret og vurderet følgende og fordret bortskyldig gæld. der blev intet at arve

8/3 1687.

** løjtnant Jens Augsborg i Gravballe stævnede alle Gravballe og Dalsgård mænd, så mange, som er hans tjenere, imod syn, og lod afhjemle syn på Gravballe mark til den jord, han lader ørke og bruge, som de mente kunne drives med 2 plove og 1 harve

(114)

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup stævnede samtlige hans tjenere i Sinding imod vidner at påhøre, og Johan Sørensen i Resendal vidnede, at 1680 var han med vurderingsmænd i Sinding for at gøre udlæg, hvilket ikke blev gjort, eftersom Laurids Christoffersen fik fæmon af bønderne i deres vilje og minde, og vurderingsmændene vidnede det samme, og at kvæget blev afskrevet i deres restants, og Laurids Christoffersen gav tilkende, at han og hans svoger Iver Knudsen kun fik kvæg af 3 af de klagende

(115)

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup stævnede efterskrevne hans tjenere i Sinding imod vidner, og efterskrevne mænd af Gødvad vidnede, at de altid har drevet mere avling til vester Kejlstrup, enhver sin part, end enhver af hans tjenere i Sinding, som derfor skulle drive avling til det øde i Sinding, og de tilbød, at dersom de ville tage fuldt mål på vester Kejlstrup mark, enhver gård i Sinding imod lige mange gårde i Gødvad, så ville de gerne tage deres mål på Sinding mark af det øde

** Mads Rasmussen i Nisset på Johanne Melchiorsdatter, sl hr Rimbolt Rimboltsens enke i Serup, hendes vegne lovbød 2.ting det stykke bondeeje i Nisset Overgård, Didrik Pallesen påboer

15/3 1687.

(116)

** Mads Rasmussen i Nisset lovbød 3.ting det stykke bondeeje i Nisset Overgård, Didrik Pallesen påboer

** Laurids Christoffersens sag mod Peder Kirkegård i Sinding blev efter begge parters bevilling opsat 6 uger

** Jens Pedersen i Serup på assessor Jens Poulsens vegne på Søbygård stævnede menige Serup sognemænd imod forbudsvidne for hedetørvegrøft på Serup mark, og han forbød dem efter denne dag at grave hedetørv på Serup grund, og på så måde fordærve fædrift og græsning, hvorefter Peder Mogensen i Resdal beklagede sig, at de ingen klynetørvemoser havde på deres grund, og de skulle jo have ildebrand, og kunne intet få af skoven

** Hans Andersen af Kragelund på husbonds vegne stævnede Jørgen Hansens tjenere i Kragelund imod dom for restants. opsat 14 dage

** Peder Tomasen i Hvinningdal stævnede Christen Rasmussen Møller i Kærsgårds mølle og hans hustru imod vidner at påhøre, anlangende nogle skældsord mod Peder Tomasen og hans søskende, men på amtsherrens og andre fornemme folks underhandling og forbøn blev de venligt forligt

** løjtnant Jens Augsborg i Gravballe et vidne, at efterskrevne hans tjenere fremstod og bad deres husbond om forladelse, idet de havde forseet sig med deres klagemål til amtmand Knud Gedde

(117)

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup med opsættelse 1/2 stævnede samtlige hans tjenere i Sinding imod dom for gl og ny restants, og fremlagde en restants på landgilde, hvorefter der blev afsagt dom: de bør betale

(118)

** Johanne Melchiorsdatter, sl hr Rimbolt Rimboltsens enke i Serup, til 3.ting lovbød den andel bondeeje i Nisset Overgård, som Didrik Pallesen påboer, så meget, som tilkommer hende deri

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup med opsættelse 1/2 stævnede efterskrevne Sinding mænd anlangende en klage, de havde indgivet for amtmanden over deres husbond, som de burde bevise, og han fremlagde tingsvidne 8/3 og hans skriftlige indlæg, hvori han beskylder nogle oprørske og løgnagtige bønder i Sinding deres formand og prokurator Peder Jensen for en letfærdig horekarl, som i sit ægteskab har levet et løsagtigt liv og besovet to kvinder, og er ulydig mod husbonden og er ham skyldig 139 sld, og hans svoger Mads Poulsen har besovet Peder Jensens datter, som er beslægtet 2. og 3.led eller fulde 3.led, og drog fra sognet og lod sig vi i ægteskab hos en fremmed præst, og således lever i blodskam, og hans bror Niels Poulsen lever sammen med en kvinde i letfærdighed, som han ikke vil ægte eller skille sig ved hende, og han er ham også skyldig både for den gård, han forlod, og den, han nu påboer, og de øvrige efterskrevne indstævnede er ham skyldig efterskrevne gæld, og skønt de har været uhørsomme, har han ikke ved nam og udlæg ladet noget fratage dem, men udvist dem tømmer til deres bygninger, og bespist dem, når de har gjort arbejde til gården, men alligevel angriber de ham skammeligt i deres klage, som han modbeviser med tingsvidne 8/3, og fremlagde en dom 13/11 1683, hvorefter der blev afsagt dom: da de Sinding mænd intet har bevist angående deres klage, kan den ikke komme Laurids Christoffersen til præjudice i nogen måde, og anlangende det gamle skæppemål, som blev anvendt til skattekornet, da vil dommeren tilkendegive det for KM politimester

(121)

** Knud Gedde KM kancelliråd og amtmand lod læse og påskrive KM ordrer om nationale regimenter til hest og deres forstærkning samt KM resolution om gejstligt gods

 (124)

22/3 1687.

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede menige Balle bymænd imod vidne anlangende en eg, som er hugget i Silkeborgs enemærke, hvorefter efterskrevne begærede at gøre deres ed mod deres husbonds mistanke, og de svor ved deres højeste helgens ed, at de ikke havde hugget egen

** Hans Lauridsen i Lemming på Johanne Melchiorsdatter, sl hr Rimbolt Rimboltsens enke i Serup, med lovværge solgte og skødede fra hende og hendes arvinger til Hans Lauridsen i Lemming og hans arvinger det selvejer bondegods, hun ejer i Nisset Overgård, som hendes sl mand har købt af Anders Andersen Bodum, som i sin gældsbetaling har fået det på skifte efter sl hr Christen Pedersen Nørkær, fordum sognepræst til Sahl

(126)

30/3 1687.

** læst KM forordning om kop og kvægskat

(129)

** borgmester Jørgen Hansen af Horsens med opsættelse 15/3 stævnede Peder Nielsen og Peder Jepsen i Hjøllund Christen Andersen og Peder Christensen i Stenholt Christen Mikkelsen i Klode og Christen Christensen i Elbæk imod dom for resterende landgilde og arbejdspenge, og han fremlagde en underskrevet restants, hvorefter jordejerne til Klode og Elbæk, nemlig Peder Jensen i Pårup Peder Pedersen i Tollund Søren Envoldsen i Engesvang og Morten Poulsen i vester Bording fremlagde tingsvidne 26/7 1625, hvori 8 mænd vidnede, at de havde sat leding og landgilde på Elbæk og Klode, hvad de kunne tåle, fordi det er taget fra de to bøndergårde i Engesvang af gammel tid, og de påboende bønder svarede, at de ikke havde lovet ham de penge af herligheden, som han krævede, hvorefter der blev afsagt dom: de bør ikke betale mere landgilde og arbejdspenge end efter det fremlagte tingsvidne og efter KM lov om arbejdspenge af selvejergods

(130)

5/4 1687.

** læst KM forordning om gældende mønt i riget

(131)

** læst amtmandens ordre til herredsfogeden om at indfordre specifikation over hvor mange hopper og stodheste, enhver proprietær har

12/4 1687.

** Peder Tomasen i Hvinningdal stævnede Jens Tomasen i Hvinningdal imod vidne og klage anlangende en blok, som skal være sønderhugget på hans lad, og stævnede Niels Tomasen i Hvinningdal imod beskyldning for en plov, de skal have taget fra ham, hvorefter navng vidnede, at da de var ved at save egeblokken for Peder Tomasen, kom Jens Tomasen og sønderslog de fjæl, de havde savet. formedelst godtfolks forbøn blev de forligt

(132)

** Las Bertelsen i Serup Peder Mortensen i Resdal stævnede Johanne Melchiorsdatter, sl hr Rimbolt Rimboltsens enke, imod dom for gæld angående hendes sl mand begravelse. sagen blev opsat 14 dage

19/4 1687.

(i dag tog ingen noget beskrevet)

26/4 1697.

** Peder Tomasen i Hvinningdal stævnede Jens Tomasen og Niels Tomasen begge af Hvinningdal imod vidne og dom. kom ej videre

** Christen Nore i Funder et afkald. Mette Jensdatter sl Ib Madsens enke i Lind gjorde hendes svoger Isak Tomasen i Balle til hendes rette lovværge i denne sag, hvorefter han på Mette Jensdatters vegne og på hans datter Maren Isaksdatters vegne og Jens Jensen Lemming i Funder på hans hustru Anne Jensdatters vegne gav deres svoger Christen Nore afkald for den arv, de kunne tilfalde efter hans sl hustru Anne Jensdatter, som boede og døde i Funder

(133)

3/5 1687.

** Johan Voss, fuldmægtig på Vinderslevgård, stævnede samtlige Vinderslevgårds bønder i Lemming sogn imod dom angående resterende skyld og landgilde. sagen blev opsat 4 uger

** hr Mads Bering, sognepræst til Kragelund og Funder sogne, stævnede Johanne Melchiorsdatter, sl hr Rimbolt Rimboltsens enke i Serup, imod dom angående registrering efter hendes sl mand. sagen blev opsat 4 uger

10/5 1687.

** Laurids Gregersen af Ebstrup stævnede Sejer Lauridsen i Dalsgård imod dom for et sarses kvindeskørt, han havde pantsat, som han vil indløse. sagen blev opsat 4 uger

(134)

18/5 1687.

** Hans Lauridsen i Lemming stævnede Didrik Pallesen i Nisset for syn, og synsmænd afhjemlede syn på den 1/6 part gård i Nisset, han påboer

** læst KM forordning om handelen på skt Tomas i Vestindien

 (136)

24/5 1687.

(i dag gik intet beskrevet)

31/5 1687.

** Christen Christensen i Elbæk stævnede Anne Christensdatter i Moselund i Bording sogn, og talte med hendes far Christen Madsen, imod dom, for hun har fæster sig til ham og annammet fæstepenge, men hun gik fra ham, hvorefter der blev afsagt dom: da hun har fæstet sig til ham og modtaget fæstepenge, så bør hun betale den halve løn

(137)

** hr Mads Bering i Kragelund hans sag mod hr Rimbolts enke i Serup blev fremdeles opsat 14 dage

** Johan Voss, forvalter på Vinderslevgård, på husbonds vegne med opsættelse 3/5 stævnede husbondens tjenere i Lemming sogn imod dom anlangende deres resterende skyld og landgilde og fremlagde en restants, hvorpå der blev afsagt dom: de bør betale deres gæld

7/6 1687.

** Karen Madsdatter i Randers og Maren Madsdatter på Søbygård stævnede menige Serup sognemænd imod dom angående gl og ny restants. sagen blev opsat 14 dage

** Peder Mortensen i Resdal stævnede menige Serup sognemænd imod dom for resterende KM anpart tiendepenge for 1684. sagen blev opsat 14 dage

14/6 1687.

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Mogens Pedersen i Engesvang imod vidner og beskyldning for noget bark, som han forleden Skive marked blev antruffet med, og fremlagde en attest fra KM byfoged i Skive, at Mogens Pedersen havde beråbt sig på Jens Rasmussen i Salten, som sagde, han havde lejet ham. varsel til Jens Rasmussen i Salten angående Mogens Pedersens hjemmel

(139)

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Mogens Pedersen i Engesvang imod dom anlangende et læs egebark, pillet af unge træer, som han skal have solgt på Skive marked, som han mente var taget i hans skov. sagen blev opsat 4 uger

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede menige Virklund bymænd for syn anlangende ulovlig skovhugst i Virklund bys tilliggende skov, og synsmænd afhjemlede deres syn på det, der var hugget siden sidste syn

(140)

** Hans Andersen af Kragelund på hans husbond borgmester Jørgen Hansens vegne af Horsens stævnede Peder Nielsen og Peder Jepsen af Hjøllund Christen Andersen og Peder Christensen i Stenholt imod syn anlangende brøstfældigheden på deres gårde, og efterskrevne synsmænd afhjemlede deres syn

** borgmester Jørgen Hansen af Horsens stævnede Peder Nielsen og Peder Jepsen i Hjøllund Christen Andersen og Peder Christensen i Stenholt imod dom anlangende deres gårde, som de har ladet forfalde. sagen blev opsat 4 uger

(141)

** Niels Simonsen i Rævshale (Engesvang) et afkald. Christen Simonsen i Rævshale på hans egne vegne Niels Madsen i Kragelund på Laurids Simonsen, barnfødt i Rævshale, hans vegne Christen Tomasen i Engesvang på hans hustru Maren Simonsdatters vegne gav Niels Simonsen afkald for den arv, de er tilfaldet efter deres sl forældre Simon Nielsen og Maren Christensdatter, som boede og døde i Rævshale, og de takkede ham godt for godt skifte oprigtig og nøjagtig betaling

** Peder Jensen i Pårup lod læse og påskrive et forbud fra sig og sine gårdmænd til menige Funder udsognemænd mod at komme på Pårup mark med deres øg og fæmon eller i deres skov Hørbylunde for at hugge, hvis de ikke vil have deres heste og vogn forbrudt efter loven

(142)

** hr Mads Bering, sognepræst til Kragelund og Funder sogne, med 6 ugers opsættelse stævnede Johanne Melchiorsdatter i Serup, sl hr Rimbolts enke, imod dom anlangende registrering efter hendes sl mand, hvorefter der blev afsagt dom: hun bør lade bekoste registrering efter hendes sl mand

21/6 1687.

** Jens Pedersen Hovmand i Funder på hans egne og naboer i Funder deres vegne stævnede Funder kirkemænd og Abildskov mænd imod forbudsvidne angående fædrift og tørveskær på Funder grund, og de forbød dem efter denne dag at befatte sig med de tørv, de havde skåret på deres grund

(143)

** Oluf Sørensen Smed i Abildskov på sine egne samt Abildskov og Funder kirkemænds vegne stævnede menige Funder bymænd imod forbudsvidne på fædrift på Abildskov og Funder kirke grund og ulovlig fædrift over markskel, hvorefter efterskrevne, der mindes op til 60 år, vidnede, at de drev Abildskov fæ ulast og ukæret på Skærskov hede og i Skærskov og ned til Hårvad å i Fællekrog, men Jens Pedersen Hovmand i Funder vedkendtes Skærskov hede fra Nørhøj til Stålshøj, rent til åen, for fuld ejendom til Funder by

(144)

** Maren Madsdatter, sl Jens Poulsens på Søbygård, hendes sag blev fremdeles opsat 8 dage

** Søren Envoldsen i Engesvang et afkald. Peder Jensen i Pårup på hans egne vegne Peder Pedersen i Tollund på hans hustru Maren Jensdatters vegne og Morten Poulsen i vester Bording på hans hustru Maren Christensdatters vegne gav deres svoger Søren Envoldsen afkald for den arv, de kunne tilfalde efter deres sl mor Anne Pedersdatter, som boede og døde i Engesvang, dog selvejer bondegods uforkrænket

28/6 1687.

(145)

** læst KM forordning, hvorledes rente skal betales

** læst KM forordning om fremmed mønts afskaffelse

(146)

** KM regimentsskriver af Ålborg til 1.ting forbød, at ingen må bruge eller afføre nogen afgrøde af KM rytterbønders ager eller eng

** Karen Madsdatter, sl borgmester Niels Mogensens i Randers, hendes fuldmægtig Christian Jørgensen på Søbygård med opsættelse 7/6 stævnede menige Serup sognemænd imod dom angående gl og ny restants, og fremlagde en underskrevet restants, hvorefter der blev afsagt dom: enhver bør betale sin anpart efter restantsens indhold inden 15 dage, eller lide nam

(148)

** Maren Madsdatter, sl Jens Poulsens på Søbygård, hendes fuldmægtig Christian Jørgensen på Søbygård med opsættelse 7/6 stævnede menige Serup sognemænd imod dom angående gl og ny restants og fremlagde en restants, hvorefter der blev afsagt dom: enhver er pligtig at betale sin anpart efter restantsens indhold inden 15 dage

(149)

5/7 1687.

** Frederik Giese KM kancelli og kammer og admiralitetsråd på hans vegne. amtsskriver Søren Sørensen af Dronningborg lod læse og påskrive et pantebrev fra Korfits Ulfeld til Matrup på en gård i Skygge, som sl Søren Poulsen påboede, og nu besiddes af Peder Sørensen, og synsmænd afhjemlede deres syn på gårdens brøstfældighed, og han forbød Peder Sørensen herefter at svare andre end Frederik Giese og amtsskriver Søren Sørensen på hans vegne

(150)

** Oluf Sørensen Smed i Abildskov Jens Lauridsen sst på egne og Funder kirkemænd deres vegne stævnede menige Funder bymænd imod dom anlangende det forbud, de har forhvervet på fædriften på Skærskov hede i Skærskov og Fællekrog og fremlagde deres skriftlige indlæg, at de med tingsvidne har bevist, at Skærskov hede Skærskov og Fællekrog i 60 år har været fælles fædrift til Funder kirke og Abildskov, så de mener at have hævd derpå, og fremlagde tingsvidne 27/6, hvorefter der blev afsagt dom: da de omtalte steder, så længe nogen kan mindes, har været fælles fædrift, så bør de nyde fædriften ligesom tilforn

(151)

** Laurids Christoffersen på Kejlstrup stævnede Peder Lassen husmand i Sinding imod vidne at påhøre og advarede ham, at han straks for hans ulydelse og modvillighed skulle pakke sig af huset, han iboer

12/7 1687.

** Peder Pedersen Kirkegård i Sinding og Søren Poulsen sst blev for retten forligt om den tvistighed, som har været imellem dem anlangende tørveskær og slagsmål, og de lovede ikke at gøre hverandre fortræd i ord eller gerninger, såfremt de ikke ville straffes derfor

(152)

** Matias Fischer til Farregård på hans myndling Niels Henriksens vegne stævnede Søren Sørensen og Christen Sørensen i Sejling imod dom for gl og ny restants. sagen blev opsat 14 dage

** borgmester Jørgen Hansen af Horsens stævnede Peder Nielsen og Peder Jepsen i Hjøllund imod dom angående deres restants og gårds brøstfældighed, og han fremlagde dom 30/3 1687 og synsvidne 12/6 1687, og mente, de burde betale restants og brøstfældighed og have deres fæste forbrudt, hvilket de blev tildømt

(153)

** borgmester Jørgen Hansen af Horsens stævnede Christen Christensen i Elbæk og Christen Mikkelsen i Klode for restants for 1686 og fremlagde en attest, at de havde akkorderet med deres husbond om landgilde og arbejdspenge, hvilken attest blev bevidnet, blandt andre af Hans Christensen og hans brorsøn Hans Andersen af Kragelund, og efterskrevne hans tjenere svarede, at de ville give efter KM jordebog, og tykkedes ikke, de kunne tåle at give efter akkorden

(154)

** Christen Sørensen af Sejling stævnede Søren Sørensen og Kirsten Sørensdatter i Sejling imod lovbud af hans og hans søster Kirsten Sørensdatters selvejer bondeejendom i Sejling, som tilhører dem, og der blev givet varsel til Karen Sørensdatter i Viborg, og han lovbød 1.ting foromrørte selvejer ejendom til næste frænder, hvortil Matias Fischers fuldmægtig forbød ham at bortsælge bondeejet, før han har betalt hans restants til Matias Fischer på hans myndling Niels Henriksens vegne

19/7 1687.

** Johan Voss, forvalter på Vinderslevgård, på Johanne Melchiorsdatter, sl hr Rimbolt Rimboltsen i Serup, hendes vegne æskede og fik tingsvidne, at Ebbe Rimboltsen i Bjerregrav på sine egne og søskendes vegne, så mange, som skulle have arvet deres sl bror hr Rimbolt Rimboltsen i Serup, kvitterede hans enke for en obligation, hun havde udgivet for deres arv, og som hun har betalt

(155)

** KM amtsskriver Søren Sørensen i Viskumgård stævnede Jens Mouridsen i Mausing Villum Pedersen i Sejling Jens Pedersen i Serup Jesper Nielsen og Peder Christensen sst Anders Lauridsen i Kellerup Mads Nielsen i Torning for vidne angående efterskrevne skifte i Mausing 1/7 1687 efter Jens Sørensens hustru sl Else Pedersdatter, som boede og døde i Mausing, mellem hendes efterladte mand Jens Sørensen og hendes arvinger, som er søskendebørn: Villum Pedersen i Sejling Jens Pedersen i Serup på deres egne og Jesper Nielsen i Serup på hustru Anne Pedersdatters vegne Peder Christensen sst på hans mor Mette Pedersdatters vegne Anders Lauridsen i Kellerup på sin hustru Maren Pedersdatters vegne Jens Mouridsen i Mausing på sin søster Maren Jensdatters vegne, Mette Rasmusdatter sst Mads Nielsen i Torning, og boet blev registreret og vurderet, og  gæld blev fordret.. vurderingsmændene var denne forretning fuldt og færdigt gestændig

(156)

** Niels Jensen i lille Tollund på sin principal Frederik Hansen af Helsingør hans vegne stævnede alle hans bønder i Kragelund sogn imod dom anlangende deres skyldige landgilde og arbejdspenge for 1686, og han fremlagde en opregning derpå, som de blev tildømt at betale inden 15 dage

(157)

** Søren Christensen Gjessø af Kragelund på sin mor Johanne Jensdatters vegne stævnede Søren Christensen Lysdal og Christen Knudsen i Kragelund imod dom angående den kontrakt, som er gjort imellem dem, og som ikke er holdt, hvortil Søren Christensen Lysdal svarede, at da han oplod gården for Christen Knudsen, da lovede han at holde enken tilskrevne ophold. sagen blev opsat 3 uger

** Matias Fischer til Farregård stævnede Christen Sørensen og Søren Sørensen i Sejling imod syn og brøstfældighed på deres påboende gårdsparter og imod forbudsvidne, at de ikke måtte afhænde den, hvorefter synsmænd afhjemlede deres syn på gårdens brøstfældighed

(158)

** Christen Sørensen i Sejling 2.ting lovbød den selvejer bondeejendom, som tilhører ham i Sejling med tilliggende ejendom

** Laurids Christoffersen på Kejlstrup stævnede Mads Sørensen Knud Christensen og Niels Christensen i Balle imod syn vidne og dom angående engtyren og skovskade og milesteder, og synsmænd aflagde deres syn på en eng, hvor en stor del af græsset var opædt, og på en bøg, som var hugget, og på en mile på Balle bys grund

26/7 1687.

** hr Mads Andersen Bering, sognepræst til Kragelund og Funder sogne og provst i Hids herred, stævnede menige Pederstrup Mausing Kragelund og Rævshale mænd imod klage og forbudsvidne anlangende den skade, omliggende naboer har gjort i Kragelund præstegårds tilliggende skovsparter i Vands, og forbød alle at komme i skoven for at hugge, såfremt de ikke vil have hest og vogn forbrudt og straffes efter loven og skovordinantsen

(159)

** Matias Fischer til Farregård på hans myndling Niels Henriksens vegne med opsættelse 12/7 stævnede Søren Sørensen og Christen Sørensen i Sejling imod dom for gl og ny restants og fremlagde en restants, som de blev tildømt at betale

(160)

** Christen Sørensen i Sejling til 3.ting lovbød det selvejer bondegods i Sejling by, han ejer, om nogen vedkommende slægt vil købe det. varsel til Søren Sørensen og Kirsten Sørensdatter i Sejling og Karen Sørensdatter i Viborg

** Matias Fischer til Farregård stævnede Søren Sørensen i Sejling og hans søskende og medarvinger anlangende tilbudsvidne om den selvejer gårdspart, som Søren Sørensen påboer og forsidder og lader forfalde, og på Niels Henriksens vegne til 1.ting tilbød, om Søren Sørensen ville skaffe kaution, eller om nogen interesserede medarvinger ville tiltræde og opbygge den og svare KM kontributioner

(161)

2/8 1687.

** Søren Tøgersen i Sejling på Matias Fischers vegne til 2.ting æskede kaution af Søren Sørensen i Sejling om at opbygge hans selvejer bondegårds part, eller tilbød en anden af samfrænderne, at de kunne tiltræde den og svare deraf efter loven

9/8 1687.

** Matias Fischer til Farregård 3.ting æskede kaution af Søren Sørensen i Sejling, som har ladet sin bondeejendom forfalde og ikke klarerer skyld og landgilde til hans husbond, som er til skade for den umyndige Niels Henriksen, og han 3.ting tilbød, om nogen medarvinger ville tiltræde ejendommen, og opbygge og forbedre den og svare KM kontributioner deraf, så kan de det nu bekomme, og dertil svarede Søren Tøgersen i Sejling den ældre, at han havde allerede rettighed til de 2 parter i hans sl farmoder Maren Tøgersdatters gård, og ville tiltræde det øvrige, og dertil svarede Søren Sørensen og vedkendte sig den 3.part i førnævnte halvgård, og ville opbygge og forbedre den år efter andet, og Christen Sørensen i Sejling svarede, at Søren Tøgersen havde intet med hans søstres anparter i samme bondeejendom at bestille, såsom han var deres ældste bror og rette lovværge. stævning til Søren Sørensen og hans søskende og medarvinger

(162)

** Søren Christensen Lysdal af Kragelund stævnede Niels Jensen i lille Tollund Christen Knudsen i Kragelund og hans svoger Tomas Christensen for vidner at påhøre, og efterskrevne vidnede, at for 2 år siden, da Søren Christensen Lysdal afstod sin gårdspart til Christen Knudsen i Kragelund, da skulle Christen Knudsen påtage sig al den aftægt, som deres kontrakt ommelder, til Johanne Jensdatter og hendes datter, men der blev intet skrevet derom, idet fuldmægtigen Niels Jensen svarede, at det gjordes ikke fornøden, efterdi der var dannemænd tilstede

** Søren Christensen gav tilkende, at han havde stævnet Christen Knudsen imod dom og begærede dom, men for videre vidnesbyrd til sagens oplysning blev sagen opsat 14 dage

** ung Tøger Sørensen i Sejling stævnede Rasmus Nielsen i Lemming imod vidner og dom og han gav last og klage på ham, for han om natten bankede på hans dør og hujede, og da han kom ind, begærede han en potte øl og en pibe tobak, og sagde, at Søren havde købt skarnstræsko, som han forrådte folk med og skældte ham på hans ære og truede ham, at han skulle betale ham for noget, han havde sagt om ham i Århus, og slog så en rude ind

(163)

16/8 1687.

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup. gl Søren Tøgersen i Sejling vidnede om Rasmus Nielsen i Lemming, som om natten kom til ung Søren Tøgersens hus, hvor han fik øl og sagde, at Søren Tøgersen havde sagt, at han ikke kunne betale sin gæld i Århus til Tomas Pedersen, så han fik hverken penge eller træsko, hvilket han ikke kunne forsvare, og han skulle betale ham på vej og sti, og skældte ham for hundsvot og æsel, og da han gik, slog han en rude ind på vinduet i den lille stue. andre vidnede det samme, og synsmænd afhjemlede deres syn på vinduet, og Laurids Christoffersen mente, han burde bevise sine beskyldninger, og for hans trusler burde han stille borgen eller selv at være borgen, samt lide for den rude, han havde slået ind, hvortil Rasmus Nielsen svarede, at han vidste slet intet derom, idet han samme aften var beskænket. sagen blev opsat 14 dage

(164)

23/8 1687.

** Søren Christensen Gjessø i Kragelund på hans mor Johanne Jensdatters vegne med opsættelse 19/7 stævnede Søren Christensen Lysdal og Christen Knudsen i Kragelund imod dom for den kontrakt om hans mors aftægt, og fremlagde aftægtskontrakten til sl Christen Sørensens efterleverske i Kragelund Johanne Jensdatter, som for armod og svagheds skyld har afstået sin halvgård for dem, imod efterskrevne aftægt, dateret 1/12 1677, og Søren Christensen Lysdal svarede, at da han afstod gården for Christen Knudsen, da lovede Christen Knudsen at holde førnævnte kontrakt, og fremlagde tingsvidne 9/8 sidst forleden, og Christen Knudsen svarede, at når han skulle betale husbonden skyld og landgilde, og Johanne Jensdatter ville bruge jord og ejendom, så nødes han til at afstå gården til en anden, hvorefter der blev afsagt dom: da Christen Knudsen har lovet at holde Søren Christensen fri for aftægten, så bør han alene holde den udgivne kontrakt

(166)

30/8 1687.

** den sag, Laurids Christoffersen til Kejlstrup havde indstævnet mod Rasmus Nielsen af Lemming angående hans forseelse blev opsat 14 dage

** Søren Tøgersen i Sejling på hans husbond Matias Fischer i Farre en taksering. efterskrevne jordejerbønder vidnede, at de havde beseet og takseret den 2/3 halve selvejer bondegård i Sejling, som Søren Sørensen og Christen Sørensen påboer og tilholder sig som deres og deres søstres ejendom, hvortil Christen Sørensen og Søren Sørensen svarede, at den gode mand Matias Fischer havde intet med deres jordeje at lade taksere, da han har fået fyldest for landgilde og rettighed af herligheden, og de havde holdt det ved lige i de hårde ufreds og krigstider og givet hårde skatter

(167)

** Matias Fischer til Farregård stævnede Søren Sørensen og Christen Sørensen i Sejling imod dom, idet Søren Sørensen sidder på 1/3 af førnævnte halvgård, og har ladet det skammeligt forfalde, om han ikke bør afstå den mod betaling eller indløse samme halvgård alt sammen, såsom loven ikke tillader, så mange at sidde på en halvgård. opsat 14 dage

6/9 1687.

(flere af de 8 mænd mødte ikke i dag, for det var tørvejr, og man agede korn hjem, og der var intet i dag i retten at bestille)

13/9 1687.

(168)

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Peder Tomasen i Hvinningdal og hans dreng. for varslets vanhjemmels brøstskyld blev de afvist

** Matias Fischer i Farre med opsættelse 30/8 stævnede Søren Sørensen og Christen Sørensen i Sejling imod dom, om Søren Sørensen, som sidder på 1/3 af samme halvgård, ikke bør afstå den eller indløse hele halvgården, og fremlagde synsvidne 19/7 sidst forleden, tilbudsvidne af 9/8 og takseringsvidne 30/8 sidst forleden, og ældste Søren Tøgersen et købebrev fra Christen Sørensen i Sejling til Tøger Sørensen sst på hans part, som er noget mere end den 3.part, i den halve selvejergård i Sejling, som han har påboet og for armods skyld har opladt og afstået, dateret Sejling 1/8 1686 med egenhændig underskrift af begge Søren Tøgersen, og Søren Tøgersen mente, at da de 2/3 af samme halvgård tilkom ham, så bør han nyde den 3.part med, hvortil Søren Sørensen fremlagde et skriftligt indlæg, at såsom han har fornøjet hans søskende for deres arveparter i samme halvgård, så mener han, at han bør besidde den hans livstid, eftersom han har besiddet den i 40 år, og i to fejdetider og udredet KM skatter og andet, så der intet rester, hvorpå der blev afsagt dom: eftersom Søren Sørensen kun besidder 1/3 af en halv selvejergård i Sejling, som han lader forfalde, og Søren Tøgersen den ældre i Sejling, som er medarving i samme halvgård, og har tilforhandlet sig mere, tilbyder at tiltræde gården, så bør Søren Sørensen gøre gården ryddelig til skt Volborgdag

(170)

20/9 1687.

** læst KM forordning om korn og proviantskat

** løjtnant Jens Augsborg i Gravballe et afkald, at Tomas Fischer på Allinggård med fuldmagt af hr Otte Jensen, sognepræst til Grønbæk og Svostrup sogne, Matias Fischer Daniel Fischer og Peder Rasmussen Lihme, som har påtaget sig værgemålet for sl Henrik Andersen og sl Lisbet Nielsdatter, som boede og døde i Gravballe, deres efterladte 5 børn nemlig Anders Henriksen Mogens Henriksen Niels Henriksen Karen Henriksdatter Boel Henriksdatter giver deres svoger Jens Augsborg afkald for førnævnte børns fædrene og mødrene arv i løsøre og jordegods

(171)

** løjtnant Jens Augsborg i Gravballe. efterskrevne vidnede, at de havde delt Svostrup sogneskov imellem sl Henrik Andersen og sl Lisbet Nielsdatters 5 børn på den ene side, og Jens Augsborg i Gravballe og hans og sl Lisbet Nielsdatters barn Katrine Jensdatter på den anden side

(172)

** Søren Christensen Kærsgård af Sinding stævnede Anders Jensen Vallerbæk hyrde i Sinding imod syn og dom for to får, som han har forsømt, og ulvene har bidt ihjel, og han lader skødesløse børn gå ved kvæget, og han mente hyrden bør tage den halve skade, som han blev tildømt at betale

(173)

27/9 1687.

** Mikkel Roede, KM rytter under ritmester Styrcks kompagni, som har sit kvarter i Mausing. Hans Sørensen i Overgård gav tilkende, at da der havde været misforstand mellem dem, som Mikkel Rode på godtfolks underhandling havde ladet henfalde, da tilstod han, at intet vidste af beskylde ham

** Matias Fischer stævnede Søren Sørensen imod forbudsvidne og til 1.ting forbød ham at bruge noget af den gårds ejendom, han er fradømt, men da den ene stævningsmand tilstod, at han ikke havde været til alters, blev hans hjemmel ikke anseet, og intet blev udstedt

** Klaus Wolf, prokurator i Viborg, på de Klemendsen i Horsens deres vegne, at eftersom den 3/4 gård i Sejling by, Nørgård kaldet, som Christen Christensen tilforn var berettiget, er ved landsdom 29/7 1686 tildømt dem for deres fordring, så lovbyder han 1.ting gården, som Christian Jørgensen nu har i besiddelse. stævning til Daniel Fischer til Silkeborg Christian Jørgensen i Sejling

(174)

** læst KM forordning om proviantskatten

(175)

4/10 1687.

** Johan Voss på Vinderslevgård på husbonds vegne stævnede menige Lemming sognemænd imod oldentaksering, og synsmænd afhjemlede deres taksering

(176)

** Søren Tøgersen i Sejling stævnede Søren Sørensen i Sejling imod dom at påhøre og for forbudsvidne, og han lod dommen oplæse og forbød ham at befatte sig med den 1/3 part gårds ejendom i Sejling, han har besiddet

** læst KM forordninger

 (181)

** Klaus Wolf, prokurator i Viborg, lovbød 2.ting den 3/4 selvejer bondegård i Sejling, Nørgård kaldet, som tilhører de Klemendsen i Horsens, og som Christian Jørgensen besidder

11/10 1687.

** Rasmus Andersen i Borup stævnede efterskrevne for at vidne om hans første sl hustru Anne Nielsdatter, barnfødt i Grønbæk, og Karen Andersdatter, barnfødt i Hasle ved Århus, som er sl Anders Jensen og Maren Gregersdatters datter, som boede og døde i Hasle, hvorefter de indstævnede vidnede, af Rasmus Andersens første hustru Anne Nielsdatter og Karen Andersdatters slægtsskab bestod således, at begge deres sl mødre var søskendebørn, og de selv er næstsøskendebørn

** Peder Lassen, der boer i Sinding, stævnede efterskrevne for at vidne om slægtsskab mellem ham og Kirsten Pedersdatter, barnfødt i Sinding, og de vidnede, at de er beslægtet med hverandre i 3.led som næstsøskendebørn

(182)

** Klaus Wolf i Viborg på sl Laurids Klemendsens arvinger i Horsens deres vegne 3.ting lovbød 3/4 part af Nørgård i Sejling, og fremlagde dom af Viborg landsting 20/7 1686, hvor blev fremlagt højesteretsdom 27/8 1685, hvorpå Daniel Fischer, som ejer herligheden til Nørgård, tilbød sølv og penge

(183)

18/10 1687.

(i dag begærede ingen noget beskrevet)

25/10 1687.

** Arent Prentzler, sognepræst til Serup og Lemming sogne, stævnede Niels Pedersen Vendel og hans fæsteenke Johanne Melchiorsdatter for tiltale, og synsmænd afhjemlede deres syn på hr Arents sår, og andre vidnede om slagsmål mellem hr Arent og hr Niels Pedersen Vendel i præstens læsekammer, men de var skilt, da hr Arents kæreste Maren Ottesdatter og hendes søster Else Ottesdatter kom derind, og da var Niels Vendel og Johanne Melchiorsdatter gået ind i deres egen stue, og nu beskyldte hr Arent dem for hans sår og skade, og Niels Vendel slog ham, mens Johanne Melchiorsdatter holdt ham

(185)

** Niels Vendel beklagede, at hr Arent slog ham to ørefigner i hans læsekammer og tog ham i hans skulder og stødte ham ud af døren

** læst KM forordning om adskillige landgilde og afgifters mål, som findes indført på (206-214)

2/11 1687.

** Daniel Fischer til Silkeborg. efterskrevne synsmænd afhjemlede syn på noget eg, som var fundet ved vester Bording. varsel til Morten Poulsen og Niels Poulsen i vester Bording Hans Sørensen og Jens Lassen i Overgård for vidne og dom om 6 uger, og Daniel Fischer mente, de indstævnede bør skaffe hjemmel til egetræet, som fandtes ved deres gårde. opsat 14 dage

(186)

** Johan Voss, forvalter på Vinderslevgård, på hans husbonds vegne stævnede Christen Gundesen i Lemming for vidner og forbud og stævnede Mads Jensen i Lemming imod forbud, og Sidsel Christensdatter vidnede, at Søren Nielsen i Lemming, hvor hun er i hus, sendte hende til Christen Gundesen med penge for et træ, han havde købt, men hans kone ville ikke annamme pengene, og Anne Christensdatter vidnede, at hun havde betalt Christen Gundesen for træet, og nu beskyldte Søren Nielsen ham for at have solgt det træ, som han skulle have, hvorefter Johan Voss forbød Mads Jensen at huse Christen Gundesen, og forbød Christen Gundesen at afføre noget af hans gods, før han havde talt hans husbonds minde

8/11 1687.

(i dag begærede ingen noget beskrevet)

(187)

15/11 1687.

** Knud Christensen i Balle stævnede Christen Vinter i Hvinningdal imod dom for 2 dlr hans løn. sagen blev opsat 14 dage

** Niels Tomasen i Hvinningdal et afkald. Christen Tomasen i Kærsgård gav hans bror Niels Tomasen i Hvinningdal afkald for den arv, der er tilfaldet ham efter hans far sl Tomas Christensen og mor sl Mette Christensdatter, som begge boede og døde i Hvinningdal, og Peder Tomasen i Hvinningdal på egne vegne Niels Sørensen Lemming i Balle på hans hustru Mette Tomasdatters vegne og Søren Rasmussen i øster Bording på hans hustru Johanne Tomasdatters vegne gav ham afkald for den arv, de er tilfaldet efter deres far sl Tomas Christensen, som boede og døde i Hvinningdal, og efter deres mor Anne Jensdatter, som endnu lever

22/11 1687.

(188)

(i dag begærede ingen noget beskrevet)

29/11 1687.

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Jens Nielsen i Elling imod dom anlangende ulovlig skovhugst i Hørbylunde, som bevidnedes, og som Jens Nielsen ikke benægtede. sagen blev opsat 4 uger

** Niels Tomasen i Hvinningdal et afkald. Rasmus Nielsen i øster Bording på hans mor Maren Tomasdatters vegne gav ham afkald for den arv, hun er tilfaldet efter hendes far sl Tomas Christensen og mor sl Mette Christensdatter, som boede og døde i Hvinningdal, og Søren Rasmussen i Hinge på hans hustru Maren Tomasdatters vegne Jens Andersen i Hvinningdal på hans egne og samtlige søskende deres vegne, nemlig Tomas Andersen Christen Andersen Niels Andersen Peder Andersen Maren Andersdatter Anne Andersdatter gav ham afkald for den arv, de arveligt kunne tilfalde efter sl Tomas Christensen, som boede og døde i Hvinningdal og efter deres mor Anne Jensdatter, som endnu lever, og de var fornøjet med deres fædrene mødrene og oldearv, og de takkede ham godt for god betaling

(189)

** Knud Christensen af Balle med 14 dages opsættelse stævnede Christen Vinter i Hvinningdal imod dom for 2 dlr hans løn og 3 mk på et par støvler, som han blev tildømt at betale

6/12 1687.

** Laurids Christoffersen til Kejlstrup stævnede hr Anders Andersen sognepræst til Gødvad og Balle, for vidne at påhøre anlangende en skovspart, som er indført i den ny landmålings takst med dets svins olden, og mod skovudvisning og indbrænding af svin, når olden er, og Christen Pedersen i Gødvad vidnede, at han kan mindes 36 år, og da har Gødvad øster skov, som kaldes Majlund, alt sammen været KM skov, undtagen den selvejerskov, som tilhører de Resendals folk, og præsterne havde ladet deres svin indbrænde på skoven med øvrighedens mærke, og præsterne i Gødvad har nydt deres ildebrand, som blev udvist dem, når andre fik udvisning. efterskrevne Gødvad mænd, som mindes op til 40 år, vidnede det samme, og Resendals mænd Jens Lauridsen, som mindes 28 år, Anders Lauridsen på bakken 27 år anden Anders Lauridsen 15 år Johan Sørensen 18 år vidnede det samme, dog vidste de intet om ildebrand

(190)

** Laurids Christoffersen et vidne, og efterskrevne vidnede, at de på KM kommissærers ordre havde takseret Gødvad sogneskov til den ny landmåling, og da blev der ikke forevist eller takseret nogen skovspart til præstegården, men blev takseret til Gødvad by og proprietæren Laurids Christoffersen. sagen blev opsat 8 dage

(191)

** Gregers Pedersen i Sinding. synsmænd vidnede, at de havde været forsamlet i den halvgård i Sinding, som han og Christen Pedersen påboer, for at skifte huse og gårdsrum imellem dem, og de rebede gårdsrummet og satte skelsten, som følger

(192)

** læst KM skovforordning

(200)

** læst KM brev om politimesterembedet

(201)

13/12 1687.

** da der har været nogen rettergang imellem Laurids Christoffersen på Kejlstrup og hr Anders Andersen, sognepræst til Gødvad, om en skovspart, som kaldes Majlund, og hr Anders fremlagde et tingsvidne 30/9 1662 og bekendte, at han ikke efter tingsvidnet havde nogen ejendom i Gødvad bys tilliggende skov, men begærede, at han måtte nyde som hans formænd, hvorefter Laurids Christoffersen fremlagde en kopi af KM skøde dateret 24/12 1661 på efterskrevne ejendom i Hids herred, og han fremlagde tingsvidner 6/12 og hr Anders Andersen Viborgs missive til kommissær Jørgen Grubbe Kås angående skovsparten, som hans formænd før ham har nydt til ildebrand og præstegårdens fornødenhed, hvorefter hr Anders fremlagde tingsvidne 30/9 1662, hvori efterskrevne, der mindes langt tilbage, der iblandt Anders Lauridsen i Resendal i 50 år, vidnede, at skovsparten var brugt til præstegårdens fornødenhed, hvorefter Laurids Christoffersen svarede og begærede dom, som lød: da Laurids Christoffersen med tingsvidne beviser, at al Gødvad skov, Majlund kaldet, at Arilds tid har været KM skov til Silkeborg, undtagen selvejerskoven, og da ingen skov er takseret til præstegården i landmålingen, og da der ikke er varslet lovligt for det tingsvidne, hvormed hr Anders Andersen vil bevise, at hans formænd har nydt ildebrand og olden til deres svin, så kan det ikke komme Laurids Christoffersen til skade i nogen måde, men det præsten vil have eller nyde, det at have i Laurids Christoffersens minde

(206)

20/12 1687.

** Hans Christensen i Kragelund på hans husbond borgmester Jørgen Hansens vegne af Horsens stævnede Peder Nielsen og Peder Jepsen i Hjøllund Christen Andersen og Peder Christensen i Stenholt imod dom anlangende gl og ny restants og deres gårdes brøstfældighed og dom på deres fæste, som han næste tingdag efter jul skal give sag for

** læst KM forordning om adskillige landgilde og afgifters mål og vægt, med skemaer for gammel og nyt mål i landsdelene


PERSON- OG STEDNAVNEREGISTER

Abildskov
Adelus
Agerskov
Albret
Allers
Alling
Allinggård
Almind
Almtoft
Ambrosius Ambrosiusdatter
Amstrup
Anders Andersdatter Andersen
Andreas
Ans
Anst
Apelone
Arent
Arndrup
Asklev
Asmildgård
Asmus
Astrup
Augsborg
Avnsbjerg
Bach
Bagge
Ballekrog
Baltser Baltsersdatters Baltsersen
Barbara
Beck
Berent Berentsen
Berete
Bergen
Bering
Bertel Bertelsdatter Bertelsen
Big
Bisgård
Bjerregrav
Bjerresgård
Black
Block
Blæsbjerg
Bodholt
Bodum
Boel
Bondekone
Bondesen
Borchers
Bordinghoved
Borregård
Borum
Borup
Bostrup
Brandenborg
Bredebrobæk
Bredlund
Bredvad
Bremerholm
Brixen
Brobæk
Broch
Brorup
Brunbjerg
Brusgård
Bundgård
Buskkrog
Bøgild
Bøglund
Bøgskov
Bøvling

Carsten Carstensen
Caspar
Christen Christensdatter Christensen
Christian Christiansdatter
Christoffer Christoffersen
Claus Clausdatter Clausen
Cordsen

Dalbyover
Dalsgård
Daniel
Didrik
Ditlev
Dollerup
Dorete
Dronningborg
Duelund
Duelundhus
Dyberg
Dybæk
Dyhr

Ebbesen
Ebstrup
Edel
Edslev
Egtved
Ejlersen
Elbæk
Elisabet
Elkær
Elling
Else
Emborg
Engbro
Engesvang
Envold Envoldsen
Erik Eriksdatter Eriksen
Eske Eskesen
Eskesgård
Eskildsen
Eskær
Estvad
Falck
Fallenkamp
Farre
Farregård
Fischer
Fjends
Fjællebro
Fladhøjdal
Flemming
Flensborg
Flensted
Fleskum
Fog
Folby
Folkvardsdatter
Folmer
Forlev
Frands Frandsdatter Frandsen
Frausing
Fredericia
Frederik Frederiksen
Frederiksborg
Frederiksodde
Fredholt
Friederich
Friis
Fruerlund
Frydensbjerg
Frølund
Funderholme
Fællekrog
Føvling
Fårehuset
Fårvang

Gammelgård
Gellerup
Genete
Gern
Gert Gertsen
Gertrud
Giese
Ginding
Gjessø
Gjordsen
Gorids
Gravballe
Gravers Graversdatter Graversen
Gravsborg
Gregers Gregersdatter Gregersen
Grove
Grubbe
Grydemand
Grågård
Gråskov
Grønbæk
Guldforhoved
Gullev
Gunde Gundesdatter Gundesen
Gyldenstjerne
Gødvad

Haes
Hafnia
Hamborg
Hammerum
Hammerumgård
Hans Hansdatter Hansen
Hansted
Harder
Hasle
Hauge
Hedehus
Hedtz
Henning
Henrik Henriksdatter Henriksen
Herbert
Herman
Herningholm
Herredsskelhøj
Herrenberg
Hessel
Hessellund
Hesselvadsbro
Hestlund
Hindsted
Hinge
Hingeballe
Hjortsgård
Hjøllund
Hobro
Holck
Holdgård
Holmsgård
Holmskov
Holmstol
Holst
Holstebro
Hornbæk
Horsens
Horslund
Hovmand
Husnes
Hvam
Hvinningdal
Høg
Høgdals
Høgild
Højbjerg
Hølvedskær
Hørbylunde
Hørslev
Hørup
Hårup
Hårvad
Hås

Ibsen
Iller
Ilshoved
Ingeborg
Inger
Isak Isaksdatters
Iver Iversdatter Iversen

Jacob Jacobsdatter Jacobsen
Janderup
Jean
Jens Jensdatter Jensen
Jep Jepsdatter Jepsen
Jernit
Jesper Jespersdatter Jespersen
Johan Johansen
Jokum
Jon Jonsdatter Jonsen
Jordbo
Juel
Jørgen Jørgensdatter Jørgensen
Kalundborg
Karup
Katrine
Kejlstrup
Keld
Kellerup
Kirkeagre
Kjærup
Klaus
Klausholm
Klemend Klemendsdatter Klemendsen
Klemsky
Klomand
Knabe
Knud Knudsdatter Knudsen
Knudstrup
Kolding
Kongensbro
Kongensgård
Korfits
Kragelund
Kristiane
Kristiania
Krudthuset
Kundsø
Kvottrup
Kyndesmose
Kærgård
Kærsgård
Kærsholm

Langbjerg
Langmark
Langskytte
Langsø
Las Lasdatter Lassen
Laurids Lauridsdatter Lauridsen
Lerche
Levring
Lihme
Lillesø
Lillevorde
Limmer
Linå
Lisbet
Lorents
Lovring
Ludvigsdatter
Lundenæs
Luxdorf
Lynge
Lysdal
Lysgård
Læderstræde
Løgager

Mads Madsdatter Madsen
Majlund
Mandrup Mandrupsen
Margrete
Mariager
Markussen
Marsvinlund
Matias
Matrup
Mausing
Mein
Meis Meisdatter Meisen
Melchior Melchiorsdatter Melchiorsen
Meldal
Melsen
Mikkel Mikkelsdatter Mikkelsen
Milter Miltersdatter Miltersen
Mindehoved
Mogens Mogensen
Mollerup
Morten Mortensdatter Mortensen
Mosegård
Moselund
Mourids Mouridsdatter Mouridsen
Moust
Muus
Møgelhøj
Mørk

Nebel
Nebelbjerg
Nedergård
Nederskov
Niels Nielsdatter Nielsen
Nimdrup
Ning
Nipgård
Nisset
Nissetgård
Nore
Nygård
Nørbygård
Nørgård
Nørhoved
Nørhøj
Nørkær
Nørlund
Nørreskov

Obbesen
Offersen
Oluf Olufsdatter Olufsen
Ottesdatter
Overby
Overgård
Ovstrup

Pallesdatter Pallesen
Palsgård
Palstrup
Peder Pedersdatter Pedersen
Pederstrup
Pogwischs
Poul Poulsdatter Poulsen
Prentzler
Pårup

Randers
Rantzau
Rasks
Rasmus Rasmusdatter Rasmussen
Ravnholt
Reichou
Rendsborg
Resdal
Resen
Resenbro
Resendal
Ribe
Rimbolt Rimboltsen
Ringsted
Risager
Risgård
Rodkær
Roed
Rosenmeier
Rotterdam
Rudstrup
Rydal
Rynge
Rævshale

Sahl
Salling
Salmand Salmandsdatter Salmandsen
Salten
Sandberg
Sandbjerggård
Sandersdatter Sandersen
Sangild
Sebstrup
Sehested
Sejersen
Sejlgård
Sejling
Serup
Sidsel
Silkeborg
Simmelkær
Simon Simonsdatter Simonsen
Sinding
Sjelle
Sjørslev
Skanderborg
Skanderup
Skellerup
Skibby
Skorup
Skovdal
Skræ
Skrædderkone
Skuldt
Skyt
Skægkær
Skærbæk
Skærkær
Skærskov
Slaglille
Sminge
Snede
Snejbjerg
Snoghøj
Sommersdatter Sommersen
Sorring
Spystrup
Staffen Staffensdatter
Stapkær
Stavrby
Steinwinkel
Stenholt
Stigsdatter Stigsen
Stoltenberg
Struck
Styrck
Stålshøj
Suderhus
Svend Svendsen
Svendstrup
Svenning
Svinvadsbro
Svostrup
Søbygård
Sødal
Søndergård
Sønderskov
Søren Sørensdatter Sørensen

Tandrup
Tandskov
Teglgården
Tem
Terkel Terkelsdatter Terkelsen
Toftlund
Tollund
Tollundgård
Tolstrup
Tomas Tomasdatter Tomasen
Tordsen
Torning
Torslev
Tovstrup
Troelstrup
Træholt
Tulstrup
Tvilum
Tvilumgård
Tybo
Tyge Tygesdatter Tygesen
Tyreborg
Tyregod
Tyregård
Tyrsting
Tøger Tøgersdatter Tøgersen
Tømmerup
Tørning
Tørslev
Tåsinge
Tåstrup

Uglig
Uhre
Ulfeld
Ulrik
Urup
Uttermøllen

Vadebæk
Valdemar Valdemarsen
Vallerbæk
Valsølille
Vejerslev
Vendel
Vesterby
Vestergård
Vesterskov
Vestertoft
Viborg
Villads
Villum Villumsdatter Villumsen
Vinderslev
Vinderslevgård
Vindum
Virklund
Viskumgård
Voel
Voer
Vognsen
Volborg
Vorbjerg
Voskærgård
Voss
Vrads

Wander
Worm
Wrangel

Øksenballe
Ørkloster
Ørskov
Ørskovgård
Ørum
Ørvads
Østbirk
Østergård
Østerskov
Østervang
Øvlesen

Åbo
Åby
Åbygård
Ågård
Åkær
Årestrup
Årslev
Årslevgård
Åsbækgårde
Åsum

udarbejdet 1996 af Bjarne Nørgaard Pedersen Agernvej 95 DK8330 Beder