Erik Brejls hjemmeside

Start

Bjarne Nørgaard-Pedersen


HADS NING HERREDS TINGBØGER 1699 - 1706.


1699.

(1)

** tingbogens autorisation 1699.

28/8 1699.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær på de Saksild bymænds vegne stævnede Peder Knudsen i Rørt for vidner angående nogle torne, han skal have hugget i Saksild krat i Berete Jacobsdatters skovskifte, hvilket efterskrevne bevidnede, hvortil han svarede, at han var uskyldig.

** Christen Bang af Torrild stævnede skriftligt KM amtsskriver Just Hansen i Skanderborg for vidner angående hans sl formands efterladte børns tilfaldne arv, og efterskrevne vidnede, at den tid Just Hansen og Christen Bang havde ord sammen på skifte efter sl oberstløjtnanten, da lovede Christen Bang at skaffe forlovere inden 14 dage, men han hørte ikke, at amtsskriveren begærede, at Christen Bang skulle antage alle sine stedbørns gods, og derfor være formynder, hvilket han afslog.

(2)

** Just Hansen, KM amtsskriver over Skanderborg og Åkær amter, stævnede Christen Bang i Torrild for dom angående den sekvestration, som 10/8 blev gjort på hans tilhørende boel i Torrild, men da kaldsmændene ikke vidste, hvorfor de stævnede, så kan han ikke forstå, hvad han mere til sine stedbørn kan være skyldig. Just Hansen lod varslet falde.

** Rasmus Nielsen i Morsholt på Anne Hansdatter i Odder hendes vegne stævnede hendes børn, nemlig Kirsten Mortensdatter og Maren Mortensdatter i Odder med deres lovværger Søren Hansen og Hans Hansen i Ondrup for at lovbyde halvparten af hvis, hun har arvet og købt i den halve selvejer bondegård i Odder, som hun iboer.

** Søren Jostsen herredsfoged samt efter loven opnævnte otte dannemænd, som med ham skulle kende i den drabssag, gør vitterligt, at 28/8 for retten var skikket Jørgen Christensen af Rathlousdal på sin husbond fru Margrete Gersdorfs vegne og havde stævnet Skang Jensen, skytte på Rathlousdal, for dom angående det klammeri og død, som han har begået på Johan Andersen skovfoged i Torrild 3/7, og fremlagde et tingsvidne 14/8 med vidnesbyrd om slagsmålet udenfor Rathlousdals port mellem skytten og skovfogden, som begge var drukne, hvorunder Skang Jensen stak Johan Andersen i ryggen med sin hirschfænger, så han forblødte, hvorefter han undløb i skoven, og dernæst fremlagde tingsvidne 31/7, hvori skytten efterlyses, og der blev afsagt dom: Skang Jensen bør miste sin fred, og hvor han kan betrædes i KM riger og lande, at have sit liv forbrudt, og hans hoved af skarpretteren at skilles fra hans krop med sværd, og for samme drabsgerning at have sin boeslod forbrudt.

(3)

4/9 1699.

** læst KM brev angående sørgeklæder at drage et år, og om ringen med klokker i alle kirker fra 10-12 og 16-18

(4)

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på sin husbond kommerceråd Bendix Lassen hans vegne stævnede Hans Nielsen i Lundhuset for vidner og dom angående slagsmål, han skal have begået på Jørgen Simonsen i Ørting, såvel og for ulovlig skovhugst i Åkærs lund, og efterskrevne vidnede, at de fandt en riseg i hans lade, som han havde hugget i lunden, og da han red på Ørting vejen med Jørgen Simonsen, slog han ham, så han faldt af hesten, og han måtte hjælpes op på hesten igen, og synsmænd afhjemlede deres syn, og han havde 9 huller i hans hoved, og blodet var løbet på hans klæder.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på sin husbond admiral Jens Rodsten hans vegne stævnede Ole Christensen i Fillerup for vidner og dom angående en halvgård i Morsholt, som han har akkorderet med admiralen om at have i fæste, og siden vægrede sig imod sit løfte den at antage, hvilket efterskrevne bevidnede, og nu tilbød Hans Christensen på admiralens vegne straks at overlade til Ole Christensen, efter den gjorte aftale med admiralen, hvis kvæg bæster og andet, som var Søren Sørensen tilhørende.

** Søren Eriksen i Rude på sin husbond Christen Vegerslev i Århus hans vegne stævnede Rasmus Nielsen i Kysing, tjenende Rasmus Mikkelsen sst, for vidner angående ulovlig skovhugst, og efterskrevne vidnede, at han kom kørende med et læs elleris, hvortil han svarede, at han huggede det på deres eget skovskifte.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på sin husbonds vegne stævnede Eske Sørensen og Christen Skrædder, begge i Amstrup, for dom angående ulovlig sæds bortførelse af Mikkel Jensens jord i Lerdrup og af Rasmus Sørensen Hovmand i Gylling hans jord, og stævnede samme for dom på deres fæste. opsat 14 dage.

(5)

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på hans husbonds vegne stævnede Hans Nielsen i Lundhuset for dom angående hvis, han til hans husbond skyldig er, som er 10 rigsdaler. opsat 14 dage.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på hans husbonds vegne stævnede Søren Sørensen i Morsholt for dom angående hans gårds brøstfældighed, samt for dom på hans fæste, og fremlagde tingsvidne 16/7. sagen blev opsat 8 dage.

11/9 1699.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne stævnede Søren Jensen Dyngby i Tvenstrup for vidner og dom angående hvis hø og korn, han skal have bortført fra Niels Rasmussen Højsgårds gård, og Peder Mikkelsen af Tvenstrup vidnede, at på Hans Christensens spørgsmål svarede Niels Højsgårds hustru, at Søren Jensen Dyngby, hendes bror, havde ført 3 læs hø til Rokballe mølle i Ning herred, og hans bygsæd, som han havde haft i deres jord, havde han ført til en mand i Beder, men hans havresæd havde han i deres lo, hvilket Niels Højsgård bekræftede.

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede Søren Jensen Dyngby i Tvenstrup og Niels Rasmussen Højsgård sst angående hvad hø og korn, som Søren Jensen imod forbud havde bortført fra Niels Rasmussens gård, hvorfor han bør lide efter loven, og Niels Højsgård, som havde tilladt ham at bruge hans jord uden husbondens minde, at have sit fæste forbrudt. opsat 14 dage.

** Rasmus Nielsen i Morsholt på Anne Hansdatter i Odder hendes vegne lovbød halvparten af hvis, hun har arvet og købt i den halve selvejer bondegård i Odder, som hun iboer, og så fremstod Rasmus Mikkelsen af Odder og bød sølv og penge og formente, at han var nærmere til at købe end som nogen anden, eftersom han er trolovet til førnævnte enke Anne Hansdatter.

(6)

** Hans Christensen ridefoged på amtsskriver Just Hansens vegne med opsættelse 21/8 stævnede Christen Bang i Torrild og hans kæreste for dom for hvis penge, de kan være skyldig blevet på sidste auktion, holdt i Torrild 27/7 1698, efter sl hr oberstløjtnant Nickel Burchart von Diebitz, hvor de købte varer for 166 rigsdaler, som oberstløjtnantens børn på deres fædrene arv kan tilkomme, og fremlagde specification på samme sum, hvorefter der blev afsagt dom: han bør betale summen inden 15 dage eller lide udlæg i deres jordegods.

(7)

** Jens Pedersen i Storenor på Peder Vegerslev i Århus hans vegne stævnede samtlige Kysing bymænd for syn på hvis, der kan være hugget i Kysinglund.

18/9 1699.

** kommerceråd Bendix Lassen til Åkær stævnede Søren Sørensen i Vads mølle for vidner og spørgsmål anlangende ulovlig sæd og tørveskær, og dets bortførelse fra Åkær tjeneres gårde, og for tiendesvig ved hans korns omkastelse, samt syn på hvor meget af den jord, han kan tilhøre, som han sig bemægtiger uden lovlig adkomst, og for fædrift på Åkærs mark, som efterskrevne vidnede om.

** Jens Svendsen ridefoged på Åkær på husbonds vegne. Mikkel Jensen af Lerdrup bekendte, at Christen Skrædder af Amstrup havde sået hos ham 1 skæppe ærter, og Rasmus Hovmand i Gylling bekendte, at han havde lejet Eske Sørensen en skæppe ærteland.

(8)

** Jens Svendsen stævnede Jens Nielsen Smed i Ålstrup for vidner og spørgsmål angående ulovlig sæd, og dens bortførelse på Åkærs tjeneres jorder, og derfor dom at lide, og efterskrevne bestod, at Jens Smed havde sået ærter i deres jord.

** Jens Svendsen stævnede Christen Pedersen i Gylling for vidner og dom angående ulovlig korns bortførelse fra Åkærs jorder og gårde, og efterskrevne vidnede om hvis, Christen Pedersen havde sået i deres jord.

** Jens Svendsen ridefoged stævnede Hans Nielsen i Lundhuset for vidner angående det slagsmål imellem ham og Jørgen Simonsen af Ørting, og efterskrevne vidnede, at da Hans Nielsen kom ridende ad vejen til Randlev, kom Jørgen Simonsen efter ham og spurgte, hvor han skulle hen med hans hest, hvortil han svarede, at det var hans hest, og da Jørgen Simonsen ville tage hesten fra ham, faldt de omkuld på jorden.

** mester Henrik Meier af Skanderborg. Sejer Lauridsen, tømmermand af Århus, gav tilkende, at såsom var mester Henrik forebragt, det han skulle ladet nogle utilbørlige ord falde om ham, så tilstod han, at han ej vidste andet med ham, end som en ærlig mand vel anstår, og hvis han kunne have sagt noget andet ham til forklejning, da var det sagt i drukkenskab.

** Rasmus Mikkelsen i Odder. Anne Hansdatter af Odder solgte og skødede fra sig og arvinger og til Rasmus Mikkelsen og arvinger halvparten af alt hvis, hun har arvet og købt i den halve selvejer bondegård i Odder, som hun iboer.

(9)

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne stævnede Søren Sørensen i Vads mølle for dom for hvis, ham kan være til rest for næst afvigte års afgift og andet, han kan være ham skyldig. opsat 14 dage.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, stævnede Christen Pedersen i Gylling for dom angående korns bortførelse. opsat 14 dage.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne stævnede Søren Sørensen i Morsholt for dom angående hans gårds brøstfældighed, samt for dom på hans fæste, og fremlagde tingsvidne 10/7 angående syn på gårdens brøstfældighed for 60 sletdaler, og han blev tildømt at betale 60 sletdaler og have sin gårds fæste forbrudt.

** Peder Jørgensen Dyngby i Torrild på sin forhåbende fæstemø Maren Christensdatter i Torrild hendes vegne. Niels Jørgensen Sandemand i Torrild gav hende afkald for al den arv, som han arveligt kunne tilfalde efter hans sl bror Peder Jørgensen Sandemand, som boede og døde i Torrild, i lige måde fremstod Jørgen Nielsen af Torrild Ole Nielsen og Rasmus Nielsen, samt deres far Niels Rasmussen Rasborg i Torrild, og gav hende afkald for arv, som dem arveligt kunne tilkomme efter deres sl morbror Peder Jørgensen Sandemand.

25/9 1699.

** læst KM brev om konfirmation på bestallings eller benådningsbreve, indeholdende, at alle, som i hænde har hans sl fars bestallings eller benådningsbreve på privilegier bestillinger beneficier, de skal inden efterskrevne tid indsende deres supplikationer angående konfirmation.

(10)

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på hans husbonds vegne. synsmænd afhjemlede syn og måling på jord på Åkær mark i Uldrup, imellem Åkærs ejendom og møllerens jord i Vads mølle, hvortil mølleren svarede, at dersom hans folk af uagtsomhed havde forseet sig med at bruge af Åkærs jord, så var det ikke sket med hans minde.

** Niels Jørgensen i Torrild på sr Christen Bang i Torrild hans vegne stævnede Erik Nielsen i Onsted for vurdering af hvis løsøre kvæg bæster og andet, som findes i hans iboende gård i Torrild.

** Jens Pedersen af Storenor på sr Christen Vegerslev i Århus hans vegne stævnede Rasmus Nielsen, tjenende Rasmus Mikkelsen i Kysing, for vidner angående hans ulovlige skovhugst i Kysing skov. opsat 14 dage.

** Jens Pedersen i Storenor på sr Christen Vegerslev i Århus hans vegne. synsmænd afhjemlede syn på hans skov på Kysing mark.

(11)

2/10 1699.

** læst KM forordning om kornskatten.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på hans husbonds vegne stævnede Søren Sørensen i Vads mølle for vidner anlangende jord i Uldrup, som han har ladet pløje og så, og med hans fæmon drevet, hvor meget af samme jord til Vads mølle af Arilds tid ligget har, og efterskrevne vidnede, at samme jord har Søren Sørensens formand Jens Møller tid efter anden ladet bruge, siden Skovhuset blev øde, og Jens Svendsen fremlagde KM skøde af 4/8 1661 til Jochum Gersdorfs arvinger, hvori Vads mølle er skødet til dem, og Christian Gersdorfs skøde til Otte Krabbe, og hans skøde til Bendix Lassen af 1/5 1697.

** Jørgen Christensen af Rathlousdal på sr Christen Bang i Torrild hans vegne lod afhjemle efterskrevne registrering og vurdering 2/8 1699 af hvis midler, der fandtes i sr Christen Bangs iboende gård i Torrild, i alt vurderet for 1051 sletdaler, hvorpå Jens Nielsen i Onsted svarede, at det stod Christen Bang frit for at lade hans bo vurdere så tit og højt, som han ville, og det i øvrigt ikke vedkom ham.

(12)

9/10 1699.

** Hans Christensen på Rodstenseje på Anders Jostsen i Onsted og Søren Andersen i Fillerup deres vegne stævnede Anders Jostsen i Onsted, på sin hustru Kirsten Tomasdatters vegne, med deres børn, navnlig Tomas Andersen Niels Andersen Jesper Andersen Johanne Andersdatter og Anne Andersdatter, samt Søren Andersen i Fillerup, på sin hustru Maren Tomasdatters vegne med deres børn, navnlig Tomas Sørensen Laurids Sørensen Anne Sørensdatter og Maren Sørensdatter for lovbud det bondegods i Bjerager, som Kirsten Tomasdatter og Maren Tomasdatter er arveligt tilfaldet efter deres sl forældre, nemlig Tomas Madsen og Anne Nielsdatter, som boede og døde i samme selvejer bondegård i Bjerager.

(13)

16/10 1699.

** Søren Andersen i Fillerup på husbond fru Margrete Gersdorfs vegne stævnede generalmajor og amtmand Jochum Schack og KM amtsskriver Just Hansen i Skanderborg angående Rasmus Lauridsen af Fillerup, som hastigt døde på Rathlousdal, hvor han 26/9 havde været til midnat, og næste morgen fandt de ham sovende udenfor porten, og de fulgte ham ind i laden og lagde ham på noget halm, hvor han døde ved 11 slet, og årsagen til hans død syntes at være, at han var forfrosset, formedelst han var kun tyndt klædt, og synsmænd fandt intet blod eller blodigt på hans krop.

** Hans Hansen af Ondrup på magister Knud Utrecht, sognepræst i Ebeltoft, hans vegne stævnede sr Christen Bang i Torrild for dom for hvis, han er ham skyldig for noget sæderug. sagen blev opsat 14 dage.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne med opsættelse 4/9 stævnede Hans Nielsen i Lundhuset for dom angående hvis, han er ham skyldig, 10 rigsdaler, som han blev tildømt at betale.

** Jens Svendsen ridefoged på husbonds vegne med opsættelse 18/9 stævnede Christen Pedersen i Gylling for dom angående korns bortførelse af Åkærs bøndergårde, som han er blevet antruffet med, og fremlagde tingsvidne 18/9, hvortil Christen Pedersen svarede, at omvidnede korn var af hans kornsæd, som han havde tjent for forleden vinter og sommer, hvorpå der blev afsagt dom: Christen Pedersen bør nyde kornet af sin fortjente kornsæd, men hvis videre korn, han har sået, bør være forbrudt.

(14)

** Jens Svendsen ridefoged på husbonds vegne stævnede Hans Nielsen i Lundhuset for vidner og dom angående slagsmål. opsat 14 dage.

** Jens Svendsen ridefoged med varsel af 4/9 stævnede Hans Nielsen i Lundhuset for dom angående ulovlig skovhugst i Åkær lund. opsat 14 dage.

** den sag imellem kommerceråd Bendix Lassen og Eske Sørensen Christen Sørensen af Amstrup, så og Mikkel Jensen i Lerdrup og Rasmus Hovmand i Gylling er opsat 14 dage.

23/10 1699.

** Jens Pedersen af Storenor på Christen Vegerslev i Århus hans vegne med opsættelse 25/9 stævnede Rasmus Nielsen, tjenende Rasmus Mikkelsen i Kysing, for dom for ulovlig skovhugst i Kysing skov og fremlagde tingsvidne 4/9, og der blev afsagt dom: at da det bevises, at Rasmus Nielsen har hugget ellegærdsel i Kysing lund, som Rasmus Mikkelsen ikke har nogen lod i, så bør Rasmus Nielsen betale skovens ejere 6 skilling.

** Jens Svendsen ridefoged på husbonds vegne stævnede sr Christen Bang i Torrild for dom angående hans gæld til ham. opsat 14 dage.

** Jens Svendsen ridefoged på husbonds vegne stævnede efterskrevne for dom angående hvis, de er ham skyldig. opsat 14 dage.

(15)

** Jens Pedersen i Storenor på Anders Jostsen i Onsted og Søren Andersen i Fillerup deres vegne til 3.ting lovbød de lodder og parter, som deres hustruer arveligt er tilfaldet i den selvejer bondegård i Bjerager, som deres sl forældre iboede, og Jens Svendsen ridefoged på Niels Eriksens vegne i Bjerager bød sølv og penge, og formente, han var nærmest til at købe end som nogen anden, eftersom hans hustru er arving, og de beboer samme selvejer bondegård.

30/10 1699.

** sr Christen Bang af Torrild stævnede skriftligt købmand sr Laurids Andersen og byfoged Oluf Andersen af Århus for spørgsmål og dom, formedelst den af dem på hans heste og vogn påbudte arrest 11/10, imod tilbudt kaution og rede penge, og han fremlagde Anders Lassens skriftlige vidne, at han havde tilbudt at stille kaution for Christen Bang, men det blev ikke modtaget af Laurids Andersen, som ville have rede penge, hvorefter Christen Bang for denne sinde lod sagen falde, såsom hans vidner ikke var mødt.

(16)

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, fremlagde fuldmagt af Rasmus Madsen i Snerild angående kvittering og afkald at give sl Niels Nielsens hustru af Odder, Anne Sørensdatter, for de arvelodder, Inger Rasmusdatter af Røde mølle i Bjerre herred Christian Nielsen af Ørnsholt i nør Tørrild herred på hans hustru og hendes søster og brors vegne, dateret Odder 11/9 1699, og fremlagde skifteforretning af samme dato.

** Niels Eriksen i Bjerager. Anders Jostsen i Onsted og Søren Andersen i Fillerup solgte og skødede fra dem og deres hustruer Kirsten Tomasdatter i Onsted og Maren Tomasdatter i Fillerup og deres arvinger, og til Niels Eriksen og hustru Anne Tomasdatter og deres arvinger, de lodder og parter ejendom, som de arvede efter deres sl forældre Tomas Madsen og Anne Nielsdatter i den selvejer bondegård i Bjerager, som Niels Eriksen iboer.

(17)

6/11 1699.

** sr Ernst Svane i Horsens stævnede sr Christen Bang i Torrild for dom for hvis, han er ham skyldig for hans stedsøns kost og logement. sagen blev opsat 14 dage.

** Niels Rasmussen Rasborg i Torrild på hr Ole Jensen Holmbo, sognepræst til Torrild og Vedslet, sogne stævnede efterskrevne i Torrild for dom angående korn, som han har lovet for dem på Rathlousdal. opsat 14 dage.

** Jens Svendsen ridefoged på husbonds vegne med opsættelse 23/10 stævnede sr Christen Bang i Torrild for dom angående hvis, han er ham skyldig, som han blev tildømt at betale.

13/11 1699.

** læst KM forordning om stemplet papir.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne stævnede Hans Nielsen i Lundhuset for dom, angående ulovlig skovhugst i Åkær lund, og der blev afsagt dom: han bør betale 10 rigsdaler til skovens ejer kommerceråd Bendix Lassen og processens bekostning 2 sletdaler.

(18)

** Jens Svendsen ridefoged på husbonds vegne med opsættelse 16/10 stævnede Hans Nielsen i Lundhuset for dom angående det slagsmål, han skal have begået på Jørgen Simonsen af Ørting og fremlagde tingsvidne 4/9 samt 18/9, hvorefter der blev afsagt dom: Hans Nielsen bør efter 6.bogs 7.kapitel 2 og 6.artikel for hvert sår, han har gjort Jørgen Simonsen i hans hoved, 3 gange 3 lod sølv og for det på hånden, halvt mere.

(19)

** Jens Svendsen ridefoged på husbonds vegne med opsættelse 23/10 stævnede efterskrevne mænd i Sondrup og Torup for dom for lånekorn, som de er ham skyldig, som de blev tildømt at betale.

** sr Hans Christensen ridefoged på Tomas Sørensen i Ondrup hans vegne stævnede Mikkel Jensen i Ondrup for syn på den gårds grund, som Tomas Sørensen og Mikkel Jensen påboer.

** Hans Hansen i Ondrup på magister Knud Utrecht, sognepræst i Ebeltoft, hans vegne med opsættelse 16/10 stævnede sr Christen Bang i Torrild for dom angående sæderug, han havde fået, og fremlagde diverse missiver, og Hans Diebitz at Torrild på hans stedfar Christen Bangs vegne begærede opsættelse, og der blev afsagt dom: Christen Bang bør betale gælden.

(20)

20/11 1699.

** sr Christen Bang af Torrild stævnede byfoged Oluf Andersen i Århus og sr Lars Andersen, borger sst, for vidne og dom, og han fremlagde en skriftlig kaution af Anders Lassen i Århus, med påskrift, at den ikke var blevet modtaget af Lars Andersen

(22)

** Mikkel Jensen i Ondrup. efterskrevne vidnede, at de var blevet udnævnt til at efterse og imellem ligne Mikkel Jensen i Ondrup og Tomas Sørensen sst den gårds grund og huse, som de tilsammen påboer, som de tilforn ikke var kommet til endelighed om, som de delte og lignede dem imellem, som efterfølger, som de begge var tilfredse og fornøjede med.

** Hans Christensen ridefoged på Jens Pedersen i Snerild hans vegne stævnede Abraham Jensen i Randlev for dom angående hvis, han er ham skyldig. opsat 14 dage.

(23)

** Jens Svendsen ridefoged på husbonds vegne stævnede Knud Sørensen, tjenende Niels Møller i Fillerup, for dom angående hans lejermålsbøder, som han med Anne Sørensdatter, da tjenende på Åkær, har begået. sagen blev opsat 14 dage.

** Peder Sørensen, prokurator af Århus, på Rasmus Jensen Fulden af Stautrup hans vegne stævnede Jens Rasmussen i Stautrup for dom angående den hårde beskyldning for tyveri imod Rasmus Fulden. opsat 14 dage.

** Jens Rasmussen af Stautrup stævnede Rasmus Fulden i Stautrup for vidne angående den løgn, han beskyldte Peder Sejersen for, og for dom angående hans penge og tre holdestænger, og for kirkefred slagsmål og helligbrøde, og fremlagde tingsvidner af Marselisborg birketing 3/10 og 25/10 1699. opsat 14 dage.

** Jørgen Christensen af Rathlousdal på sin husbond fru Margrete Gersdorfs vegne stævnede Mikkel Hjort i Torrild for dom angående hvis, han er hende skyldig. opsat 14 dage.

27/11 1699.

(var intet at bestille)

4/12 1699.

** Søren Ågesen i Halkær stævnede efterskrevne for dom angående hvis, de er ham skyldig. opsat 14 dage.

** sr Christen Bang af Torrild stævnede Jacob Mogensen Jørgen Pedersen og Mikkel Knudsen i Torrild for dom angående deres resterende skyld og landgilde til deres husbond Christen Bang. sagen blev opsat 14 dage.

** sr Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på sin husbond admiral Jens Rodstens vegne stævnede alle hans bønder, undtagen efterskrevne, for dom for hvis landgilde og andet, de resterer med, og efterskrevne for tiendekorn og lånekorn. opsat 14 dage.

(24)

** sr Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede Christen Bang i Torrild for dom angående tiendekorn af Oksenballekrog. opsat 14 dage.

** Tyge Jensen, skytte på Rathlousdal fremviste en gammel ulv, han har skudt på Margrete Gersdorfs grund udenfor jagten, som han formoder at få hans betaling for efter KM forordning, og af menige herredsmænd blev ham tillagt af hver gård 2 skilling.

11/12 1699.

** læst KM forordning om kop heste og studeskat, penges påbud i stedet for udskrivning, rentepenge og huslejeskat.

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede Christen Bang i Torrild og hans kæreste for vidner angående hvad korntiende, der er gået af Oksenballekrog til kongetiende under Hvilsted sogns kongetiende, og efterskrevne, som mindes op til 55 år, vidnede, at der blev leveret 4 skæpper rug deraf under Hvilsted sogns tiende, og Hans Christensen fremviste KM brev til Jens Rodsten, dateret 1/8 1696, hvori befindes Hvilsted sogns kongetiende er admiralen berettiget under hans hovedgård Kane at lade annamme.

** Jørgen Christensen af Rathlousdal på sin husbond fru Margrete Gersdorfs vegne med opsættelse 20/11 stævnede Mikkel Knudsen Hjort i Torrild for dom angående hvis, han er hende skyldig, som han blev tildømt at betale.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbond kommerceråd Bendix Lassens vegne med opsættelse 20/11 stævnede Knud Sørensen, tjenende Niels Møller i Fillerup, for dom angående hans lejermålsbøder, og fremlagde en attest, at Anne Sørensdatter af Alrø har udlagt i Falling kirke Knud Sørensen af Oldrup for barnefar, og hun at være besovet, mens hun tjente på Åkær, hvorefter han blev dømt til at betale hans bøder og sagens omkostning.

(25)

18/12 1699.

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne med opsættelse 4/12 stævnede alle hans bønder, undtagen efterskrevne, for deres resterende landgilde, og efterskrevne for deres tiendekorn, og nu saggav han efterskrevne for deres restants, som de blev tildømt at betale.

 (27)

** Jens Rasmussen af Stautrup med opsættelse 20/11 stævnede Rasmus Fulden i Stautrup for vidne angående den løgn, han beskyldte Peder Sejersen for, og for dom angående hans penge og tre holdestænger, og for kirkefred slagsmål og helligbrøde, og fremlagde et tingsvidne af Marselisborg birketing 3/10 1699, hvori han stævnede Rasmus Jensen Fulden i Stautrup for vidner, angående hvorledes han skal have været i hans gård, da han var kørt til kirke, og hans penge er blevet stjålet, og angående 3 holdestænger, som blev stjålet af de to vangeled i sommer, hvori vidnede blandt andre Peder Pedersen Sejersen i Stautrup, som er 14 år gammel, og Jens Rasmussens hustru er hans fars moster, og fremlagde et tingsvidne af Marselisborg birketing 25/10 1699, hvori han stævnede Peder Jensen Sejersen i Stautrup angående hans klage på Stautrup videstævne, og Jens Rasmussen fremlagde et skriftligt indlæg, og prokurator Peder Sørensen på Rasmus Fuldens vegne fremlagde et tingsvidne af Marselisborg birketing 5/10 1699, hvori Maren Jensdatter i Stautrup, Rasmus Fuldens søster vidnede om Peder Pedersen, som er Jens Rasmussens søstersøn, og fremlagde et skriftligt indlæg, hvorefter der blev afsagt dom: da der ikke fremlægges bevis, bør Rasmus Fulden være fri for Jens Rasmussens grove beskyldning for tyveri af penge og holdestænger, men for han skal have slået Peder Sejersen et nævehug på hans kirkevej, bør han betale 3 gange 6 lod sølv, og for kirkefred 3 gange 15 lod sølv, og for hans trusler imod Peder Sejersen, bør han stille borgen.

(33)

** sr Ernst Svane, KM kontrollør i Horsens, med opsættelse 6/11 stævnede Christen Bang i Torrild for dom angående hvis, han er ham skyldig for hans stedsøn Otte Abrahams kost og logement, mens han gik i regne og skriveskole i Horsens, og han fremlagde skriftligt vidne om deres fremlagde kontrakt, samt Christen Bangs anmodning om delation med betaling til skiftet efter hans stedsøns far bliver holdt, hvorefter der blev afsagt dom: han bør betale for hans stedsøns kost og logement.

(35)

** Hans Christensen ridefoged på sin husbonds vegne med opsættelse 4/12 stævnede sr Christen Bang i Torrild for dom angående tiendekorn af Oksenballekrog og fremlagde tingsvidne 11/12, hvorefter der blev afsagt dom: han bør betale den resterende tienderug og sagens omkostninger.

(36)

** Søren Ågesen i Halkær med opsættelse 4/12 stævnede efterskrevne for dom angående hvis, de er ham skyldig, som de blev tildømt at betale.

** Hans Rasmussen af Århus på KM byfoged Oluf Andersen hans vegne stævnede Simon Simonsen i Saksild Søren Christensen kræmmer og Tomas Christensen hjulmand i Odder for vidne og dokumenter at høre, angående i deres huse befundne købmandsvarer og brændevinskedler med tilbehør, og fremlagde registrering og vurdering på hvad, som hos enhver er fundet og et tingsvidne af Århus byting 2/11.

8/1 1700.

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede Peder Clemendsen i Boulstrup for vidne og dom angående nogen ris og torn, som han skal have hugget i admiralens skov, som efterskrevne bevidnede.

(37)

** mons Hans Burchart von Diebitz på sin stedfar mons Christen Bang i Torrild hans vegne stævnede admiral Jens Rodsten til Rodstenseje og hans fuldmægtig Hans Christensen for vidne angående Oksenballekrog, hvor mange år, den har ligget usået, siden sl oberstløjtnanten købte den, og om da samme tid er gået årlig afgift deraf, men blev af retten kendt, at ingen vidner stedes til forhør, før Christen Bang selv personlig møder.

** Jens Svendsen ridefoged på husbonds vegne stævnede Jens Nielsen i Lerdrup for vidner og dom angående ulovlig skovhugst.

** Niels Mikkelsen i Trustrup stævnede alle sl Jacob Roluffs arvingers bønder i Bjerager og Hundslund sogne for resterende skyld og landgilde for sidst afvigte år 1699. opsat 14 dage.

** sr Hans Christensen ridefoged på Simon Simonsen i Saksild hans vegne stævnede i efterskrevne byer for dom for hvis, de kan være ham skyldig. opsat 14 dage.

15/1 1700.

** læst KM forordning om nye almanakker.

** Jørgen Christensen af Rathlousdal på husbonds vegne stævnede Peder Jørgensen, som tilforn opholdt sig i Odder, og beretter selv at have tilforn boet i Blegind, og nu er anhæftet og sat på Rathlousdal for efterskrevne tyverier, som han for retten bekendte, og benægtede, at Christen Ibsen, hos hvem han boede, havde været medvider.

** Jørgen Christensen af Rathlousdal på husbonds vegne stævnede ovennævnte Peder Jørgensen for dom angående hans begåede tyveri, som han er antruffet med. opsat 14 dage.

** Hans Rasmussen af Århus refererede sig til sine forrige irettelagte dokumenter og begærede dom. opsat 3 uger.

** sr Hans Christensen, ridefoged op Rodstenseje, på husbonds vegne stævnede Søren Christensens enke i Odder, Maren Tomasdatter, for syn på brøstfældighed af det hus, hun iboer og for dom for hvis, hun er skyldig.
 
(38)

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på sin husbonds vegne stævnede Peder Eriksen i Randlev Skovsgård for dom angående slagsmål på Søren Jensen.

22/1 1700.

** Jørgen Christensen af Rathlousdal på husbonds vegne med opsættelse 15/1 stævnede Peder Jørgensen, som tilforn opholdt sig i Odder, for dom angående hans begåede tyveri, som han er antruffet med, og fremlagde tingsvidne 15/1, hvorefter der blev afsagt dom: han bør straffes efter lovens 6.bog 17.kap 34.art, nemlig først at stryges til kagen, og derefter brændes på sin pande, og skarpretteren at nyde derfor 5 rigsdaler og 1 rigsdaler, der foruden at have sin boeslod forbrudt, og dernæst at betale dem, han stjal fra, igæld og tvigæld.

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne. synsmænd afhjemlede syn på det hus bygfældighed i Odder, som Søren Christensen Morsing iboede.

(39)

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede Søren Christensens enke Maren Tomasdatter i Odder for dom angående hvis, hendes sl mand og hun er ham skyldig, og for deres iboende hus brøstfældighed. sagen blev opsat 8 dage.

** Niels Mikkelsen i Trustrup på sl Jacob Roluffs arvingers vegne med opsættelse 8/1 stævnede efterskrevne hans bønder for restants, som de blev tildømt at betale.

(40)

** Søren Andersen i Fillerup på Maren Nielsdatter Frakærs i Odder hendes vegne stævnede hendes søn Søren Rasmussen i Grandløse i Sjælland og hendes sl søn Jørgen Rasmussen af Holbæk hans børn Niels Christian Jørgensen og Anne Jørgensdatter for lovbud af den halve selvejer bondegård, hun påboer. varsel til Søren Rasmussen i Grandløse og borgmester Laurids Christensen i Holbæk, som er formynder for sl Jørgen Rasmussens børn, og til sl Niels Rasmussens børn i Hadrup, Christen Nielsen Rasmus Nielsen med deres lovværger Hans Christensen ridefoged på Rodstenseje og Peder Christensen i Grumstrup.

29/1 1700.

** Simon Simonsen af Saksild med opsættelse 8/1 stævnede efterskrevne for hvis, de er ham skyldig, som de blev tildømt at betale.

(41)

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne med opsættelse 22/1 stævnede Søren Christensens enke Maren Tomasdatter i Odder for dom for hvis, hendes mand var skyldig, og for deres iboende hus brøstfældighed, hvorefter hendes svar blev fremlagt, at hun ikke kan bringe pengene til veje, uden den gode husbond ville give nogen længere tid, og hvis ikke, så at søge hans betaling i hendes ringe fattigdom og midler, hvorpå der blev afsagt dom: hun bør betale hendes husbonds krav 80 sletdaler eller lide nam.

** Rasmus Haxen, skytte på Åkær, på assessor Peder Lassens vegne stævnede Peder Eriksen i Randlev Skovsgård for dom angående slagsmål og skældsord imod Søren Jensen i Randlev og fremlagde tingsvidne 31/7. opsat 14 dage.

5/2 1700.

** Søren Andersen i Fillerup på Maren Nielsdatter i Odder hendes vegne til 3.ting lovbød 4.parten af den halve selvejer bondegård i Odder, som kaldes Frakærs gård, som hun iboer, så fremstod Mikkel Knudsen af Odder og bød sølv og penge, og formente han var nærmest til at købe, end som nogen anden, eftersom han er Maren Nielsdatters trolovede fæstemand, og har husbondens tilladelse på forbemeldte gård.

(42)

** Søren Andersen i Fillerup på KM og KM byfoged Oluf Andersen i Århus deres vegne med opsættelse 18/12 stævnede Simon Simonsen i Saksild Søren Christensen Kræmmer og Tomas Christensen Hjulmand i Odder angående i deres huse befundne købmandsvarer og brændevinskedler, og han fremlagde stiftsbefalingsmanden over Århus stift hans ordre, og fremlagde en skriftlig registrering og vurdering af hvis varer, som er blevet taget under forsegling i Søren Christensen Kræmmers hus, og derefter i Tomas Christensens Hjulmands hus og Simon Simonsens hus, og fremlagde tingsvidne af Århus byting 2/11 og 3/11 1699, hvorefter der blev afsagt dom: de varer, som fandtes i sl Søren Christensens hus i Odder bør være forbrudt, og brændevinskedlen være forbrudt til angiveren, og der foruden 10 rigsdaler til næste hospital, og det samme gælder en brændevinskedel hos Tomas Christensen i Odder, men da det ikke er bevist at Simon Simonsen har brugt noget af førnævnte gods til forprang, bør han være fri for tiltale.

(46)

12/2 1700.

** Christen Sørensen Sommer i Ovdrup til 3.ting lovbød hans selvejer bondegård i Ovdrup, som han påboer, og Knud Bendixen af Ovdrup bød sølv og penge, og formente han var nærmest til at købe end nogen anden efter hans købekontrakts videre formelding. varsel til Rasmus Mortensen i Hundslund og hans hustru Anne Sørensdatter Søren Sørensen Sommer i Ovdrup Kirsten Andersdatter sst og hendes datter Sidsel Christensdatter.

(47)

** Mikkel Knudsen i Odder. Maren Nielsen Frakærs af Odder solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Mikkel Knudsen og hans arvinger 4.parten af hendes selvejer bondegård i Odder Frakærsgård, som hun iboer.

1/3 1700.

** blev læst et landstingsvarsel angående skifte og deling efter sl Søren Christensen Morsing af Odder, som skal holdes 17/3 førstkommende.

** Søren Jensen i Randlev. Peder Eriksen af Randlev Skovsgård gav tilkende, at eftersom der har været nogen tvistighed imellem dem, og der er faldet ord, som Søren Jensen formener at være sig til forklejning, så tilstod han, at han ikke vidste andet med ham, end det som ærligt er.

** Knud Bendixen i Ovdrup. Christen Sørensen Sommer af Ovdrup solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Knud Bendixen og hans hustru Johanne Nielsdatter den selvejer bondegård i Ovdrup, som Christen Sørensen nu iboer og tilhørt har.

(48)

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på Jens Nielsen og Christen Nielsen i Randlev deres vegne stævnede Christen Nielsens hustru Karen Pedersdatter i Randlev og hendes børn Niels Christensen Peder Christensen Jens Christensen Sidsel Christensdatter og Hiehanne Christensdatter og Jens Nielsens hustru Karen Jørgensdatter sst og deres børn Jørgen Jensen Niels Jensen Sidsel Jensdatter for lovbud af de parter, de har arvet efter deres far og mor i den gård, som Niels Nielsen iboer i Randlev.

8/3 1700.

** Jens Rasmussen af Stautrup stævnede Rasmus Jensen Fulden i Stautrup på grevinden og friherreindens vegne for dom, for han har ikke villet rette for sig eller sat kaution efter dom 18/12. opsat 14 dage.

15/3 1700.

** Hans Christensen ridefoged på Jens Nielsen og Christen Nielsen i Randlev deres vegne til 3.ting lovbød alle de lodder og parter, de har arvet efter deres sl forældre, som boede og døde i Randlev, i den selvejer bondegård, Niels Nielsen nu iboer.

** Niels Nielsen i Randlev. Jens Nielsen og Christen Nielsen, begge af Randlev, solgte og skødede fra dem og deres arvinger og til Niels Nielsen hans hustru Anne Rasmusdatter og deres arvinger, de lodder og parter, som de har arvet efter deres sl forældre i den selvejer bondegård i Randlev, Niels Nielsen iboer.

(49)

22/3 1700.

** sr Jens Terkildsen af Skanderborg efter fuldmagt fra generalmajor og amtmand over Skanderborg og Åkær amter. synsmænd afhjemlede syn på og taksering af hvad brøst, som kunne findes på Jørgen Pedersens og Mikkel Knudsens samt Jacob Mogensens påboende gårde i Torrild, og syn på hvis, som var hugget på ovenmeldte gårdes tilliggende skovsparter i Torrild skove, hvilke gårde med deres tilliggende skovsparter nu tilhører sl oberstløjtnant von Diebitz efterladte børn, hvilket syn skete i overværelse af Christen Bang af Torrild og hans to stedsønner Hans Burchart og Abraham Burchart

(50)

** Jens Terkildsen af Skanderborg fremlagde et pantebrev, udgivet af sr Christen Bang i Torrild og hans kæreste, lydende på 280 sletdaler, som han er blevet hans stedbørn skyldig for en del løsøre, han har tilforhandlet sig på auktion efter deres sl far Nichel Burchart von Diebitz, hvorfor han pantsætter dem og deres formynder den selvejer bondegård, som tilfaldt hans hustru efter hans sl formand, dateret Torrild 21/3 1700 og underskrevet Christen Bang Adelheid Groers.

** Jørgen Christensen af Rathlousdal på sin husbond Margrete Gersdorfs vegne stævnede assessor Peder Lassen på Dybvad for tilbud 1.ting angående markskelsgærder og grøft imellem Dybvads og Fensten marker.

29/3 1700.

** læst KM forordning om kroers afskaffelse på landet, undtaget de ordinære kroer ved landevejen, som på 2 mile nær købstæderne skal tage deres øl og brændevin i den næste købstad.

** Søren Nielsen i Kysing stævnede generalmajor og amtmand Jochum Schack over Skanderborg og Åkær amter og Christen Vegerslev i Århus for syn på hvad skade, deres marker og enge ved vands opskylning fra strandene er tilføjet.

5/4 1700.

** Peder Jensen af Lisbjerg på hans husbond friherreinde Sofie Elisabet Carisius, sl baron Constantin Marselis hans efterladte enke, hendes vegne stævnede Rasmus Jensen Fulden i Stautrup og Ejler Lauridsen sst for dom angående den vold og overlast, de har øvet imod Rasmus Jensen i Stautrup, og fremlagde en dom af Marselisborg birketing 30/1 1700.

** Søren Mortensen af Århus på sr Christen Vegerslev i Århus hans vegne stævnede efterskrevne for dom angående deres resterende skyld og landgilde, forfaldet til Martini 1699. sagen blev opsat 14 dage.

(51)

** Søren Nielsen i Kysing på sine egne og menige Kysing bymænds vegne. synsmænd afhjemlede syn på hvad skade, deres marker og enge ved vandets opskylning af stranden er tilføjet.

** Niels Mikkelsen i Trustrup på sl Jacob Roluffs arvingers vegne stævnede Christen Poulsen i Skablund for dom angående KM anpart korntiende af den gård, han bor på, som han har indhøstet uden hans minde, og fremlagde en kopi af sl Jacob Roluffs skøde, dateret 15/5 1667. sagen opsat 4 uger.

** Jørgen Christensen af Rathlousdal på hans husbonds vegne, og hendes tjenere i Fensten by deres vegne, tilbød assessor Peder Lassen, som Dybvadgård tilhører, markskelgærde og grøft imellem Dybvad og Fensten marker, på det enhver på begge siden kunne have sit korn og eng i fred, og så begærede kommerceråd Bendix Lassen, som har forpagtet Dybvadgård, at de Fensten mænd samme gærde endnu i år ville lukke og holde ved lige, og såfremt assessor Peder Tøgersen bliver tilkendt samme omtvistede gærder at lukke, så vil han et andet år for de Fensten mænd lukke lige så meget gærde, Fensten mænd tilhørende.

14/4 1700.

(var intet at bestille)

(52)

19/4 1700.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne aflyste alle ulovlige veje, som går over Åkærs marker og igennem Åkærs skove og på Dybvads marker, som har været hævd 20 og 30 år, og såfremt nogen betrædes på bemeldte aflyste veje, og de derover fanger nogen skade, har sig det for hjemgæld.

** Jens Svendsen af Åkær stævnede Erik Jacobsen Loft i Hadrup og Rasmus Sørensen sst for dom angående hvis, de er skyldig til Åkær for lånekorn.

** sr Christen Vegerslev af Århus med opsættelse 5/4 stævnede efterskrevne for dom angående resterende skyld og landgilde, forfaldet Martini 1699, som de blev tildømt at betale.

** Jens Svendsen ridefoged stævnede alle sl Jens Rasmussen i Nølev hans efterladte arvinger, nemlig Maren Pedersdatter Anne Pedersdatter af Nølev Rasmus Pedersen i Balle Peder Pedersen Knud Pedersen Anne Pedersdatter Bodil Pedersdatter alle af Nølev og Anne Knudsdatter i Saksild Niels Knudsen i Præstholm Ole Knudsen i Rude Rasmus Knudsen Anne Mikkelsdatter Mette Mikkelsdatter Rasmus Mikkelsen alle af Nølev for syn på hvad brøstfældighed, som forefindes på den gård, sl Jens Rasmussen fradøde.

26/4 1700.

** Jens Svendsen ridefoged. synsmænd afhjemlede syn på den gård i Nølev, som sl Jens Rasmussen påboede og afdøde, og taksering af dens brøstfældighed.

(53)

** Mikkel Jensen i Hølken. Mikkel Rasmussen af Hølken og Niels Rasmussen af Boulstrup gav deres stedfar Mikkel Jensen afkald for al den arvepart, som dem kunne tilkomme efter deres sl far Rasmus Mikkelsen og deres sl mor Maren Rasmusdatter, som boede og døde i Hølken, og efter deres sl søskende Rasmus Rasmussen og Anne Rasmusdatter.

** Jørgen Christensen af Rathlousdal på hans husbond fru Margrete Gersdorf og hendes bønder i Fensten deres vegne stævnede assessor Peder Tøgersen Lassen og Peder Lassen, som nu bebor Dybvad, for dom angående markskel grøft og gærde imellem Dybvad og Fensten marker. sagen blev opsat 8 dage.

3/5 1700.

** sr Johan Arentsen på Lyngbygård stævnede Anders Nielsen i Solbjerg og hans hustru Kirsten Pedersdatter for dom angående en rytter, som havde lånt hus hos dem, som om natten fra sin mundering er bort blevet, og Anders Nielsen derfor holdes suspekt, og efterskrevne vidnede, at der kom en rytter ridende ad adelvejen fra Århus og lånte hus hos Anders Nielsen, men om natten bortløb fra hest mundering og breve, og de havde intet hørt om stridighed mellem Anders Nielsen og rytteren, og de vidste aldeles intet, om Anders Nielsen skulle have ombragt rytteren, og de vidste intet at beskylde Anders Nielsen og hans hustru, og Anders Nielsen vidnede, at sent på natten klagede rytteren, at han havde fået ondt i hans liv af det tynde øl, han havde drukket om aftenen, han fik at stå op og gå for døren, som han også gjorde, og da han og hustru faldt i søvn igen, savnede de ham ikke før om morgenen, og de aflagde begge ed på, at de ikke havde ombragt ham. opsat 14 dage

(55)

** Hans Christensen ridefoged på hr Christian Jacobsen Hirtznach, sognepræst til Astrup Hvilsted og Tulstrup sogne, hans vegne. Jens Knudsen af Odder mølle på sin hustru Anne Hansdatters vegne og med fuldmagt af sin svoger Knud Sørensen møller i Volk mølle i sdr Hald herred i Essenbæk sogn på hans børn, nemlig Peder Knudsen Søren Knudsen Hans Knudsen Niels Knudsen Rasmus Knudsen Mads Knudsen Maren Knudsdatter og Birgitte Cathrine Knudsdatter deres vegne, gav ham afkald for al den arvelod, hans hustru Anne Hansdatter efter sin sl søster Helvig Barbara Hansdatter, hr Christian Hirtznachs, som døde i Astrup præstegård, samt Knud Sørensen Møllers børn, som med hende var halvsøskende, kunne tilfalde.

10/5 1700.

** Jens Svendsen ridefoged på assessor Peder Tøgersen Lassens vegne stævnede junker Frederik Carl Rathlou på Rathlousdal og Ole Nielsen Degn i Gosmer for vidner angående den overlast, som de i Abraham Jensen og Niels Jensens huse i Randlev om natten forøvet har, og Abraham Jensen vidnede, at junker Rathlou og degnen om natten kom til hans hus og ville hente hans karl, som skulle være soldat, hvortil han svarede nej, at han havde fæstet ham, hvorefter de truede med at skyde ham ihjel som en hund, og kaldte ham en tyv og skælm, og den tid, de var ude af døren, råbte de på ham, at han skulle komme ud, så skulle de gøre ham så ondt, at han skulle bide sig i sin negl. Laurids Mikkelsen, som tjener Abraham Jensen, og Abraham Jensens hustru Kirsten Jensdatter vidnede det samme, og Niels Jensen af Randlev vidnede, at de samme personer kom til hans hus og ville have hans karl til soldat, hvortil han svarede nej, hvorefter de truede med at slå hans arme ben og hoved i stykker, og da de fandt karlen i den låste kælder, tog de ham med sig. hans hustru Kirsten Nielsdatter og hendes datter Anne Rasmusdatter af Randlev og hans stedsøn Niels Rasmussen af Randlev vidnede det samme

(57)

** Jørgen Christensen af Rathlousdal på fru Margrete Gersdorfs vegne. Peder Rasmussen af Fensten vidnede, at han kan mindes 50 år, imens Volmer Lykke samt Hans Envoldsen og sl Laurids Brorsen boede på Dybvadgård, da har disse forskrevne mænd, imidlertid de boede på Dybvadgård, lukket de gærder østen for Dybvads mark imellem Fensten og Dybvads marker, indtil Fensten mænd blev akkorderet med sl Laurids Brorsen, og han gav dem staver og gærdsel til gærdenes veligeholdelse og gjorde dem i andre måder villighed. Simon Sørensen, tjenende i Fensten, vidnede det samme i 40 år.

17/5 1700.

** læst KM brev angående konfirmation af de breve, som de har fået af hans sl far på bestallinger beneficer privilegier eller andet.

(58)

** Niels Vinter af Horsens på sin husbond Christian Nielsen, KM tolder og hospitalsforstander i Horsens, hans vegne stævnede Hans Tomasen i Ask for dom angående hans resterende skyld og landgilde, som han er ham skyldig, og som han blev tildømt at betale.

** Peder Jensen Bonde i Lisbjerg på sin husbond Sofie Elisabet Carisius på Stadsegård, sl baron Constantin Marselis, hendes vegne med opsættelse 5/4 stævnede Rasmus Jensen Fulden i Stautrup og hans svoger Ejler Lauridsen sst for dom angående deres vold og overlast imod Rasmus Jensen i Stautrup på Viby mark, og fremlagde en dom af Marselisborg birketing 30/1 og hans skriftlige indlæg, og Ejler Lauridsen af Stautrup fremlagde sit indlæg, og Rasmus Jensen Fuldens skriftlige indlæg, og der blev afsagt dom: da sagen ikke er lovmæssigt bevist, og Ejler Lauridsen tilbyder at gøre sin ed, da bør de for slig beskyldning fri at være.

(60)

24/5 1700.

** Jens Svendsen ridefoged på assessor Peder Tøger Lassens vegne stævnede Søren Sørensen Påske og Rasmus Sørensen Påske, begge af Fensten, for vidner angående ulovlig skovhugst af torne, de har øvet på Dybvad mark, hvortil Søren Sørensen svarede, at han satte omtalte torne på Dybvads gærder, som hans bæster var overgået.

** Søren Andersen i Fillerup på Maren Rasmusdatter i Torrild hendes vegne stævnede Mads Olufsens kone i Torrild, Johanne Nielsdatter, for vidner om nogle skældsord, som hun skal have haft til Maren Rasmusdatter, og efterskrevne vidnede, at hun kaldte Maren Rasmusdatter en tyv, som havde stjålet Niels Rasborgs rug.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på hans husbond og hans tjenere i Morsholt og Hadrup deres vegne stævnede Anders Knudsen i Morsholt angående hvis bæster, han har i eje, som med skab er besmittet, og han af dannemænd var blevet advaret i mindelighed at holde sine bæster på særlige steder for sig selv af fællesmarken, som han ikke har holdt sig efterrettelig, hvorfor Hans Christensen forelagde ham, at han så måtte tage imod det, som loven om sligt befaler.

(61)

** Jørgen Christensen af Rathlousdal på husbond og hendes tjenere i Fensten deres vegne med opsættelse 26/4 stævnede assessor Peder Tøgersen Lassen, som nu ejer Dybvadgård, og Peder Lassen, som den bebor, for dom angående markskel grøft og gærde imellem Dybvad og Fensten marker, og fremlagde et tilbudsvidne 5/4 samt et tingsvidne 10/5, og fremførte sit indlæg, og Jens Svendsen svarede på Peder Tøgersen Lassens vegne og fremlagde tingsvidne 21/1 1667, hvori er indført kontrakten mellem sl Laurids Brorsen og de Fensten mænd, hvorefter der blev afsagt dom: da kontrakten ikke er samtykket af Fensten mænds husbond, hvilket synes lovstridigt, og tilmed er den, som samme kontrakt har oprettet, ved døden afgået og gården kvitteret, mens hvis gærder de Fensten mænd har holdt ved lige mere end den halve part, er sket af villighed mod Laurids Brorsen, og derfor nydt en del staver og gærdsel dertil, hvilket fornemmes af tingsvidne 10/5, da ses ikke rettere end efter lovens 3.bog 13.kap 36 og 37.art at kunne kende, end assessor Peder Tøgersen Lassen bør lade oprejse halvt markskelsgærde eller grøft.

(64)

** Søren Andersen i Fillerup på sr Jens Fog i Århus hans vegne stævnede sr Christen Bang i Torrild for dom angående gæld til Niels Nielsen i København, nemlig 26 sletdaler. opsat 3 uger.

2/6 1700.

** læst KM forordning om rostjeneste i Danmark.

** sr Jens Terkildsen af Skanderborg stævnede efterskrevne for at modtage det formynderskab, som de er anordnet til, for sl oberstløjtnant vom Diebitz børn i Torrild, nemlig Jørgen Burchart og den ældste søn Hans Burchart Abraham Burchart Anne Cathrine Diebitz Marie Elisabet Diebitz, og han fremlagde skiftebrev efter sl von Diebitz, sluttet 22/3 næst afvigte.

(65)

** Søren Andersen i Fillerup på Maren Rasmusdatter i Torrild hendes vegne stævnede Mads Olufsens kone i Torrild, Anne Nielsdatter, for dom angående skældsord til hende, og fremlagde tingsvidne 24/5. opsat 14 dage.

** Søren Sørensen i Vads mølle. Jens Hansen af Glibing mølle gav ham afkald og kvittering for al den arv, som Jens Hansens hustru Kirsten Mikkelsdatter var arveligt tilfaldet efter hendes sl far og mor, som Søren Sørensen havde under værgemål.

7/6 1700.

(var intet at bestille)

14/6 1700.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne stævnede Jens Nielsen i Løjenkær og hans sønner Mikkel Jensen og Søren Jensen sst for vidner angående nogen skovskade, de skal have gjort i admiralens skovskifte i Balle skov, samt regimentsskriver Christian Knudsen Gyberg i Skanderborg ladegård, om han på rytterbondens vegne vil have noget at svare, og Rasmus Jensen af Balle, som er admiralens skovfoged, og andre af Balle vidnede om to bøge, som Jens Nielsens sønner havde kørt hjem fra Balle skov, hvor de nyligt var blevet fældet.

(66)

** Jørgen Christensen af Rathlousdal på Maren Rasmusdatter i Torrild hendes vegne. Anne Nielsdatter af Torrild gav tilkende, at som hun havde haft nogle ukvemsord om Maren Rasmusdatter, så tilstod hun, at hun vidste hende intet andet et påsige, end som ærligt og godt var.

** sr Johan Arentsen til Lyngbygård med opsættelse 3/5 stævnede Anders Nielsen i Solbjerg og hans hustru Kirsten Pedersdatter for vidner angående en rytter, som havde lånt hus hos dem, som om natten fra sin mundering er borte blevet, og Anders Nielsen derfor holdes suspekt, og fremlagde tingsvidne 3/5, hvorefter der blev afsagt dom: da de førte vidner ikke har hørt om klammeri eller stridige ord med samme rytter, og Anders Nielsen og hustru ikke har været berygtet for utilbørlige gerninger, og de med ed benægter, at de ikke har gjort omvidnede rytter nogen skade, bør de for deres husbonds tiltale fri at være.

(67)

21/6 1700.

** Jørgen Christensen på Rathlousdal på husbond fru Margrete Gersdorfs vegne forbød alle og enhver, som kan have lejet eller ført sæd i noget af hans husbonds tjeneres jord, at føre noget deraf bort, uden husbondens minde, såfremt de ikke derfor vil lide ran.

** Hans Hansen i Ondrup på sin husbond admiral Jens Rodstens vegne forbød alle og enhver, som kan have lejet eller ført sæd i noget af hans husbonds tjeneres jord, at føre noget deraf bort uden husbondens minde, såfremt de ikke derfor vil lide ran.

** Rasmus Haxen, skytte på Åkær, på husbonds vegne forbød alle og enhver, som kan have lejet eller ført sæd i noget af hans husbonds tjeneres jord, at føre noget deraf bort uden husbondens minde, og i lige måde aflyste alle ulovlige veje, som er gjort over Åkær marker, og forbød at borttage tang ved Åkærs tilliggende strande, såfremt de ikke vil lide for ran.

** Rasmus Haxen, skytte på Åkær, på assessor Peder Tøgersen Lassens vegne forbød alle og enhver, som kan have lejet eller ført sæd i noget af hans tjeneres jord, at føre noget deraf bort uden hans minde, såfremt de ikke derfor vil lide ran.

** Hans Hansen af Ondrup på husbond admiral Rodstens vegne stævnede Jens Nielsen i Løjenkær og hans sønner Mikkel Jensen og Søren Jensen sst for vidner angående skovskade i Balle skov, og fremlagde tingsvidne 14/6. sagen blev opsat 14 dage.

(68)

28/6 1700.

(var intet at bestille)

5/7 1700.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbond justitsråd Bendix Lassen hans vegne stævnede Espen Espensen i Ørting Peder Jensen Lundmand og Jørgen Espensen sst for dom angående restants og landgilde. opsat 8 dage.

** Anders Hansen af Oldrup på sin mor Anne Andersdatter sst hendes vegne stævnede Anders Hansen i Oldrup og hans to søstre Johanne Hansdatter og Else Hansdatter sst for at lovbyde 1.ting halvparten af hendes selvejer bondegård i Oldrup, som hun nu iboer.

12/7 1700.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på sin husbonds vegne med opsættelse 5/7 stævnede Espen Espensen i Ørting Peder Jensen Lundmand og Jørgen Espensen sst for dom angående restants og landgilde samt skatter og lånekorn, og fremlagde efterskrevne restants, hvorefter der blev afsagt dom: de bør betale inden 15 dage, og der foruden, for de ej har betalt i rette tider, at have deres iboende gårdes fæste forbrudt.

(69)

19/7 1700.

** Anders Hansen i Oldrup på sin mor Anne Andersdatters vegne og på egne og medarvingers vegne lovbød halvparten af hans mors selvejer bondegård i Oldrup, som hun nu iboer, og Jørgen Hansen af Oldrup bød sølv og penge, og formente, at han var nærmest til at købe, eftersom han er trolovet til Anne Andersdatters datter, som er medarving.

26/7 1700.

** Jørgen Hansen i Oldrup på sine egne og på sin trolovede fæstemø Johanne Hansdatters vegne. Anne Andersdatter af Oldrup og hendes bror og lovværge Peder Andersen af Hadrup solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Jørgen Hansen og hendes datter Johanne Hansdatter og deres arvinger halvparten af hendes selvejer bondegård i Oldrup efter et gammelt skøde, dateret 11/3 1661.

(70)

2/8 1700.

(var intet at bestille)

9/8 1700.

(var intet at bestille)

16/8 1700.

** Jørgen Nielsen i Skægs mølle. Rasmus Nielsen af Klags mølle i Nim herred på sine egne vegne Søren Nielsen i Odder Søren Jensen i Bjerager på hans hustru Bodil Nielsdatters vegne Anders Knudsen i Morsholt på sin hustru Else Nielsdatters vegne Jørgen Ottesen i Odder på sin hustru Kirsten Nielsdatters vegne og Niels Nielsen Møller i Fillerup på sin hustru Anne Nielsdatters vegne, gav ham afkald og kvittering for al den arvepart, som dem samtlige kunne tilkomme efter deres sl far Niels Jørgensen, som boede og døde i Skægs mølle, og efter deres mor Maren Rasmusdatter, som endnu lever, og de takkede deres bror Jørgen Nielsen.

** Niels Nielsen i Fillerup mølle. Jørgen Nielsen af Skægs mølle på sin hustru Karen Nielsdatters vegne og Rasmus Nielsen af Klags mølle på sin hustru Kirsten Nielsdatters vegne gav ham afkald og kvittering for al den arv, deres hustruer kunne tilkomme efter deres sl far Niels Nielsen og enhver af deres sl mor, som boede og døde i Fillerup mølle.

(71)

23/8 1700.

(var intet at bestille)

30/8 1700.

(var intet at bestille)

6/9 1700.

** Rasmus Jensen Fulden af Stautrup stævnede Jens Rasmussen i Stautrup for at gøre erklæring efter landsdommernes dom 28 og 29/4 1700 for ubevislig beskyldning mod ham. opsat 14 dage.

** sr Hans Christensen ridefoged på sin husbond admiral Jens Rodstens vegne stævnede Jens Jensen Skrædder i Hvilsted Jens Pedersen Kirkegård og Jens Pedersen Høver sst for dom angående hvis korn, de har sået i admiralens bønders jord og bortført afgrøden imod forbud, hvortil de svarede, at de havde haft jorden til leje for arbejdspenge, de havde lånt Rasmus Pedersen i Hvilsted.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på sin husbonds vegne stævnede Jens Jensen Skrædder i Hvilsted Jens Pedersen Kirkegård og Jens Pedersen Høver sst for dom angående hvad korn, de imod forbud har bortført af admiralens bønders jorder, og fremlagde tingsvidne 21/6, og formente, afgrøden at følge vedkommende, i hvis jord den er avlet.

(72)

** Niels Mikkelsen i Trustrup stævnede Christen Poulsen i Skablund for vidner angående hans korn, som han har indført imod forbud fra sl Jacob Roluffs arvingers fuldmægtig, hvortil han lod svare, at det blev lige som tilforn, nemlig at indføre sit korn, og derimod svare den vedkommende tiende, som dem efter deres skøde er berettiget.

13/9 1700.

** Henrik Fich af Gosmer stævnede Skang Peder i Gosmer for vidner og dom angående den overlast, som han har begået på hans hustru i hans eget hus, og efterskrevne vidnede, at han slog hende i ansigtet med sin næve hvorefter han slæbte hende ved håret ud af døren, og lagde hende ved siden af møgdyngen, hvor hun blev liggende, som var hun død, og Skang Peder sagde, lad hende dø, det djævlen fare i hende.

20/9 1700.

(73)

** Jens Fog, prokurator i Århus, fremlagde KM ham allernådigst meddelte bestalling til at være prokurator i Århus stift og til landsting.

** Niels Rasmussen af Skanderborg fremlagde KM ham allernådigste bestalling til at spille til alle bryllupper og andre værtskaber i Skanderborg by og Skanderborg og Åkær amter.

** Jens Fog af Århus fremlagde en landstingsdom 28/4 og begærede, at Jens Rasmussen af Stautrup ville efterleve den og gøre Rasmus Jensen Fulden erklæring, for hans imod ham gjorte grove beskyldning, men da han ikke var mødt, blev sagen opsat 8 dage, og Jens Rasmussen blev som tilforn af dommeren pålagt personligt at møde.

** Hans Hansen af Ondrup på sin husbond admiral Jens Rodstens vegne med opsættelse 6/9 stævnede Jens Jensen Skrædder i Hvilsted Jens Pedersen Kirkegård og Jens Pedersen Høver sst for dom angående hvad korn, de imod forbud har bortført af admiralens bønders jord og lod læse forbudsvidne 21/6 og tingsvidne 6/9, og der blev afsagt dom: de bør føre forskrevne foder og korn til gårdene igen, og bøde deres voldsbøder og omkostning.

27/9 1700.

(74)

** sr Jens Fog af Århus stævnede Christen Bang i Torrild for dom angående 26 sletdaler, han til Niels Nielsen i København skyldig skulle være, samt til Anders Jørgensen Bro efter regning. sagen blev opsat 3 uger.

** Rasmus Jensen Fulden af Stautrup. Jens Rasmussen i Stautrup fremkom og erbød sig at ville efterkomme landsdommernes dom, og han erklærede, at han vidste intet andet med Rasmus Fulden på eller eftersige, end det som ærligt sømmeligt og godt er.

4/10 1700.

** sr Anders Bro af Århus stævnede Rasmus Jensen Fulden i Stautrup for dom angående den undvigelse, han gjorde i Fillerup fra Jens Fog og Anders Bro af Århus, og efterskrevne vidnede, at Rasmus Fulden kom kørende i Daniel Jensens gård i Fillerup, og havde samme tid på hans vogn Jens Fogs og Anders Bros pudehynder og rejsekjortler, og der gav han hans heste et foder hø og smurte hans vogn, og gik ind i stuen fik en pibe tobak og en drik øl, og kom ud satte sig på sin vogn og kørte bort af gården.

(75)

** sr Anders Jørgensen Bro af Århus stævnede skriftligt Rasmus Jensen Fulden i Stautrup, for han ubilligt har handlet imod Jens Fog og Anders Bro, som rejste med ham med hans heste og vogn til Hads herreds ting, hvor Jens Fog forrettede hans sag imod Jens Rasmussen i Stautrup, og efter tinget var til ende, så kørte Rasmus Fulden dem til Fillerup, som er straks ved tinget beliggende, hvor de havde noget at forrette, hvorfra han kørte med deres rejsekjortler og pudehynder uden deres vilje, hvorved han har tilføjet dem fortræd tidsspilde og omkostning, som han bør betale, som anslås til 20 rigsdaler. sagen blev opsat 14 dage

(76)

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede samtlige selvejerbønder i Odder og Tvenstrup, Otte Andersen i Fensholt fru Margrete Gersdorf på Rathlousdal Anders Rasmussen og Anne Rasmusdatter i Torrild for syn og taksering af olden i admiralens skove og vedkommende der iblandt liggende deres skovsparter.

** Jørgen Christensen af Rathlousdal på fru Margrete Gersdorfs vegne stævnede hr Ole Jensen Holmbo i Torrild Christen Bang Anders Rasmussen og Anne Rasmusdatter sst for syn og taksering af olden på hendes skove og vedkommende der iblandt liggende på deres skovsparter.

** Henrik Fich af Gosmer stævnede Skang Peder i Gosmer for dom angående slagsmål og overlast, han har begået på Henrik Fichs kone og fremlagde tingsvidne 13/9. opsat 14 dage.

11/10 1700.

** Mikkel Jørgensen af Torrild. Mikkel Knudsen Hjort sst vedgik, at han var ham skyldig 28 sletdaler, som var Mikkel Jørgensens fædrene og mødrene arv, som han annammede på skifte efter sl Jens Ibsen i Torrild.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne. synsmænd afhjemlede deres syn og taksering af olden i admiralens efterskrevne skove, samt til selvejernes og andres der iblandt liggende skovsparter.

(77)

** Christen Eriksen i Tvenstrup på sr Anders Lassen i Århus hans vegne stævnede Christen Bang i Torrild for dom for gæld. opsat 14 dage.

18/10 1700.

** Christen Sørensen i Tebstrup stævnede Knud Bendixen i Ovdrup for vidner angående en kontrakt, som Knud Bendixen har oprettet med ham om hans forældres ophold, og efterskrevne vidnede, at han 12/2 lovede at indgå den kontrakt, som Christen Sørensen havde gjort med hans forældre.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på hr assessor Peder Tøgersen Lassen hans vegne stævnede Søren Nielsen i Smedrup for vidner angående ulovlig skovhugst, og dets bortførelse i Dybvads lund i hans tjeneste på Dybvad, samt stævnede sr Peder Lassen og hustru Karen Lasdatter og søn Jens Pedersen på Dybvad med flere for at vidne derom, og efterskrevne vidnede, at Søren Nielsen, som tjente på Dybvad, huggede 3 asketræer i lunden, som han om aftenen i mørkningen kørte til enken i Smedrup, Anne Pedersdatters, som han er forlovet med.

 (79)

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne stævnede samtlige gård og boelsmænd med deres tjenestefolk karle og drenge for forbud, og han forbød dem, at de ikke herefter lader deres karle eller drenge bortkomme af deres tjeneste, før herskabet først advares derom, og tjenerne med tilbørligt pas, som loven befaler, er forsynet.

(80)

25/10 1700.

** Rasmus Haxen, skytte på Åkær, på husbond justitsråd Bendix Lassen hans vegne. synsmænd afhjemlede syn på ulovlig skovhugst i Dybvads lund.

2/11 1700.

(var intet at bestille)

8/11 1700.

(var intet at bestille)

15/11 1700.

** Jens Keldsen i Sondrup på sin søn Keld Jensens vegne stævnede Maren Albretsdatter i Sondrup for benægtelse mod den beskyldning, som hun 7/11 ved sit skriftemål i Hundslund kirke på Keld Jensen, og ham som sin barnefar udlagt, og Keld Jensen ved højeste ed benægtede at være barnefar til hendes foster, eller har haft legemlig omgængelse med hende.

22/11 1700.

(81)

** Knud Geriksen i Rude på sine egne og på Christen Tomasen og Anders Nielsen sst deres vegne, og efterskrevne vidnede, at 27/10 efter middag ved 2 slet begyndte en ulykkelig ildebrand i Knud Geriksens sals, og så brændte førnævnte 3 mænds huse ganske op med alt, hvis de ejede, og det formedelst ingen kunne komme til at redde for den store storm og Guds vejrlig og blæst, det var forskrevne dag.

** sr Hans Christensen ridefoged på sin husbonds vegne stævnede Jens Christensen i Spøttrup Mikkel Jørgensen Storm sst og Peder Jensen Rytter i Halling imod vidner angående admiralens båd, som forskrevne personer tillige med Åge Simonsen, som derved druknede, uden hjemmel og minde har taget og forkommet med sejl årer og andet behørende redskab, og efterskrevne vidnede, at de sejlede noget korn til Århus, og da de sejlede tilbage og kom under Fulden skov, faldt et stærkt vindkast, som slog båden omkuld, hvorved Åge Simonsen druknede, og Jens Christensen blev reddet af nogle tunøboer, som kom sejlende, og båden blev borte.

** læst KM forordning om ny stempler til det stemplede papir.

** læst KM forordning om matrikelskattens avance.

(82)

** Rasmus Nielsen i Morsholt stævnede Morten Jensen angående hvis, han er ham skyldig. sagen blev opsat 14 dage.

29/11 1700.

** Morten Robertsen af Horsens på Mette Mikkelsdatters vegne af Rude stævnede Christen Eriksen i Tvenstrup og hans søm Søren Christensen i Assedrup for vidne angående hendes ærlige navn og rygte, men da hendes lovværge Søren Eriksen af Rude, som er hendes nære slægt, ikke beviser, at han er hendes rette lovværge, og hun selv ikke var tilstede, og Mogens Robertsen ikke har forsynet sig med fuldmagt fra hende, så kan ikke nogen vidner at stedes til forhør.

(83)

** Enoch Enochsen Degn af Odder stævnede Henrik Fich i Gosmer for vidner angående det slagsmål, som han har begået på ham på hans lovlige hjemvej fra Rathlousdal, og for dom, og efterskrevne vidnede, at Henrik Fich for dem berettede, at han mødte degnen, som ville gå over nogle sten, som lå i noget dynd, og han slog degnen i hans hoved med hans stok, så han gik over ende, og han satte sit knæ på degnen, som lå i dyndet, og han sagde til Henrik Fich, lad mig have mit liv, du må have dit, hvordan du vil.

** Keld Jensen af Sondrup stævnede Maren Albretsdatter i Sondrup og fremlagde tingsvidne 15/11. sagen blev opsat 14 dage.

6/12 1700.

** Peder Madsen af Stensballe på Morten ---- af Horsens hans vegne fremlagde KM bestalling på at være instrumentist i Åkær len.

(84)

13/12 1700.

** Jens Svendsen ridefoged på husbonds vegne stævnede menigmand på Alrø for dom angående hvis lånekorn tiendekorn og andet, de er ham skyldig. sagen blev opsat til næste tingdag efter julehelligdage.

** Enoch Enochsen Degn i Odder stævnede Henrik Fich i Gosmer for vidne angående vold og slagsmål, som han har begået på ham og fremlagde tingsvidne 29/11. opsat til 10/1 1701.

20/12 1700.

(var intet at bestille)

10/1 1701.

** Keld Jensen i Sondrup med opsættelse 29/11 stævnede Maren Albretsdatter i Sondrup og fremlagde tingsvidne 15/11, hvorefter der blev afsagt dom: han bør for Maren Albretsdatters ubevislige beskyldning fri at være.

(85)

17/1 1701.

** Hans Hansen i Ondrup på Enoch Enochsen Degn i Odder hans vegne stævnede Henrik Fich Trompeter i Gosmer for vidner angående den overlast, som han skal have øvet imod ham på hans hjemvej 5/11, og Mikkel Christensen af Odder vidnede, at 5/11 efter middag kom Enoch Enochsen til ham, og da var han ilde medhandlet og havde et åbent sår over det ene øje og håret moxen afrykket, og så var han smurt med dynd på hans klæder og i hans ansigt, at han ikke kunne kende ham, hvilken overlast han beskyldte Henrik Fich for at have gjort, og Henrik Fich vedstod, at han havde været i klammeri med degnen, og han blev så vel smurt som ham, men han vidste ikke, at degnen var så ilde medhandlet.

24/1 1701.

** Erik Jensen af Drammelstrup på Søren Jensen Wærn i Århus hans vegne fremlagde en obligation udgivet af Jens Lauridsen på Tunø lydende på 33 rigsdaler, hvorfor han pantsætter hans iboende gård på Tunø, hvilken gæld rejser sig af et jernbundet pengeskrin, hvori skulle være 72 rigsdaler, som ham i Flensborg blev befalet at føre til Berent Teglbrænders gård med den vogn, det stod på, tillige med noget købmandsgods, og i hans gård tog han skrinet af vognen og satte det på nogle tagsten ved gærdet langt fra huset, hvorfra det blev borte.

(86)

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede alle admiral Rodstens bønder og selvejere for dom angående hvis, de er ham skyldig. sagen blev opsat 8 dage.

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede Jens Christensen i Spøttrup Mikkel Jørgensen Storm sst Karen Poulsdatter samt Peder Jensen Rytter i Halling for dom angående admiralens båd, som de skal have forkommet og fremlagde tingsvidne 22/11. opsat 14 dage.

** Hans Mikkelsen i Rude på sine egne og efter fuldmagt på sine brødre og svogres vegne stævnede Niels Rasmussen i Viby hans hustru Anne Mikkelsdatter og deres søn Mikkel Nielsen Mikkel Mikkelsen i Solbjerg hans hustru Margrete Pedersdatter og deres børn, navnlig Mikkel Mikkelsen Bodil Mikkelsdatter og Ellen Mikkelsdatter angående lovbud af al lod og anparter, som Niels Rasmussen i Viby på hans hustrus og Mikkel Mikkelsen i Solbjerg på hans egne vegne arveligt kunne være tilfaldet i den halve selvejer bondegård i Odder, som kaldes Frakærsgård efter deres sl bror Rasmus Mikkelsen, og stævnede Mogens Jensen og Maren Mortensdatter i Hølken Kirsten Mortensdatter og Maren Mortensdatter i Odder med deres værger Søren Hansen og Hans Hansen i Ondrup for lovbud af den lod og anparter, som Maren Mortensdatter i Hølken arveligt er tilfaldet efter hendes sl far og mor bror og søster i den selvejer bondegård i Odder, som kaldes Frakærsgård, som Anne Hansdatter nu påboer.

(87)

31/1 1701.

** sr Hans Christensen ridefoged på sin husbond Jens Rodstens vegne med opsættelse 24/1 stævnede alle hans efterskrevne bønder samt Christen Bang i Torrild Anders Rasmussen sst og Niels Rasmussen Rasborg sst for dom angående hvis, de er ham skyldig, og han fremlagde domme af 18/12 1699, hvorefter forskrevne blev tildømt at betale deres gæld.

(89)

7/2 1701.

** Enoch Enochsen Degn i Odder med opsættelse 13/12 1700 stævnede Henrik Fich i Gosmer angående vold og utilbørligt slagsmål, han har begået på Enoch Enochsen, og fremlagde tingsvidne 29/11 og et tingsvidne 17/1, og han fremlagde en missive på tysk fra Henrik Fich og hans indlæg, hvorefter Henrik Fich Trompeter begærede at Enoch Degn ville lade denne sag falde og forliges med ham, men degnen ville ikke, hvorefter der blev afsagt dom: Henrik Fich bør at bøde for stavhug 3 gange 6 lod sølv, og for sine trusler og undsigelse stille borgen eller borge for sig selv.

(91)

** Hans Mikkelsen i Rude på sine egne og på sine brødre og svogres vegne fremlagde deres fuldmagt, lydende, at eftersom underskrevne Knud Mikkelsen, tjenende på Skovgård i Fyn, Hans Mikkelsen i Rude og Niels Rasmussen i Viby er forpligtet efter deres revers at give deres svogerske Anne Hansdatter, boende i Frakærsgård i Odder, skøde på det, som de arveligt er tilfaldet efter deres sl bror Rasmus Mikkelsen, så giver de deres bror Hans Mikkelsen fuldmagt til at lovbyde og skøde på deres vegne og Mikkel Mikkelsen i Solbjerg ligeledes gav hans bror Hans Mikkelsen fuldmagt til at lovbyde og skøde til Anne Hansdatter hvad, der kunne tilkomme ham efter hans sl bror Rasmus Mikkelsen, hvorefter han lovbød samme arveparter, og Mogens Jensen af Hølken på hustru Maren Mortensdatters vegne lovbød de lodder og parter, som hun kan være tilfaldet i samme gård i Odder, efter hendes sl far mor søster og bror, så fremstod Rasmus Nielsen af Morsholt på Anne Hansdatters vegne og bød sølv og penge.

** Didrik Cortsen, borger og handelsmand i Horsens og sl Jacob Roluffs arvingers fuldmægtig, stævnede Christen Poulsen i Skablund for dom angående hans tiendekorn, han har indtaget imod forbud og fremlagde et tingsvidne 6/9 1700, og derefter fremlagde KM skøde til sl Jacob Roluff og hans arvinger, dateret 15/5 1667, indeholdende KM anpart korntiende af Hundslund sogn, samt hans skriftlige indlæg. sagen blev opsat 4 uger.

(92)

14/2 1701.

** Anne Hansdatter i Odder. Hans Mikkelsen af Rude på sine egne samt efter fuldmagt på sine brødre Knud Mikkelsen og Mikkel Mikkelsen, så og svoger Niels Rasmussen af Viby deres vegne, og Mogens Jensen af Hølken på sin hustru Maren Mortensdatters vegne skødede til Anne Hansdatter i Frakærsgård i Odder deres arveparter i samme gård.

(93)

** Anne Hansdatter i Odder. Hans Mikkelsen af Rude på sine egne samt efter fuldmagt på sine brødre Knud Mikkelsen og Mikkel Mikkelsen, så og svoger Niels Rasmussen af Viby deres vegne gav hende afkald for al den arv, som dem samtlige kunne tilkomme efter deres sl bror Rasmus Mikkelsen, som boede og døde i Frakærsgård i Odder.

21/2 1701.

** Peder Jensen i Halling stævnede admiral Jens Rodsten på Rodstenseje samt Jens Christensen i Spøttrup Karen Poulsdatter og Jørgen Storm sst for vidner angående admiralens båd, som er borte blevet, men da de forrige vidner ikke var stævnet, så stedtes ingen vidner til forhør.

28/2 1701.

(var intet at bestille)

7/3 1701.

** sr Christen Bang af Torrild på Cathrine, sl Jens Mules på Serridslevgård hendes vegne stævnede Rasmus Jensen i Bleld for skovhugst, han skal have begået i Serridslevgårds skov, nemlig 2 læs gærdsel, som blev fundet i hans gård, som efterskrevne vidnede om, hvortil han svarede, at når det gjordes nødig, da skulle han skaffe hjemmel.

(94)

14/3 1701.

(var intet at bestille)

21/3 1701.

** læst KM forordninger, at ingen tjenestekarl må nyde nogen sæd i marken, enten i sin løn eller for lånte penge, samt forordning om pas og skudsmål, og forbud mod at huse bortrømte officerer soldater og ryttere.

(95)

** Didrik Cortsen, handelsmand af Horsens og sl Jacob Roluffs arvingers fuldmægtig, med opsættelse 7/2 stævnede Christen Poulsen i Skablund for dom angående hans tiendekorn, som han har indtaget imod forbud, og han fremlagde tingsvidne 6/9 1700 samt KM skøde, dateret 15/5 1667, og hans skriftlige indlæg, og Jens Svendsen af Åkær mødte på assessor Peder Tøgersens bondes vegne, hvorefter der blev afsagt dom: Christen Poulsen bør fæste forskrevne tiende af sl Jacob Roluffs arvinger og levere tienden i kærven.

(97)

30/3 1701.

** Jens Terkildsen af Skanderborg stævnede skriftligt Christen Bang i Torrild for dom angående 280 rigsdaler med rente fra 21/3 1700, som han efter hans brev er blevet hans stedbørn skyldig, som skulle have været betalt 11/3, hvilket ikke er sket, og formodede derfor at nyde indførselsdom i Christen Bangs iboende gård, som derfor var sat i pant.sagen blev opsat 14 dage.

(98)

** Jep Nielsen af Rude på sin hustrus søster Mette Mikkelsdatters vegne og hans svoger Ole Simonsen stævnede skriftligt Søren Christensen af Assedrup efter en Århus kapitels dom 15/9 1700, imellem Mette Mikkelsdatter og ham, som har besovet hende, om han ikke efter samme dom, som er funderet på lovens 6.bogs 13.kap 4.art, bør at ægte hende, om hendes forældre og venner det vil samtykke. sagen blev opsat 3 uger.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne stævnede efterskrevne for dom angående hvis lånekorn og andet, som de er ham skyldig. sagen blev opsat 8 dage.

4/4 1701.

(var intet at bestille)

(99)

11/4 1701.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på sin husbonds vegne med opsættelse 30/3 stævnede efterskrevne for dom angående lånekorn og andet, som de er ham skyldig, som de blev tildømt at betale.

** Christen Jensen i Fillerup på sin søster Anne Jensdatters vegne stævnede hendes børn, navnlig Jens Pedersen Anne Pedersdatter i Fillerup for lovbud af 4.parten af det boel i Fillerup, hun iboer.

18/4 1701.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne stævnede Jens Nielsen i Sondrup for dom, for han skal have fæstet sig med ung Rasmus Rasmussen Falling i Gylling og ikke er kommet i hans tjeneste, hvilket han vedstod. sagen blev opsat 14 dage.

(100)

** sr Hans Christensen ridefoged på Rodstenseje på sin husbonds vegne stævnede Niels Filt i Odder for vidne angående hans hus brøstfældighed.

** Søren Andersen i Fillerup på Jens Terkildsen i Skanderborg hans vegne med opsættelse 30/3 stævnede sr Christen Bang i Torrild for dom angående 280 rigsdaler, han er blevet hans stedbørn skyldig, og han fremlagde Christen Bangs pantebrev, dateret 21/3 1700, hvorpå der blev afsagt dom: skifteforvalteren bør have indvisning i den pantsatte gård for bemeldte sum penge og lovlige rente.

(101)

25/4 1701.

(102)

** sr Jens Terkildsen stævnede sr Just Rosenmeier på Alrø for dom angående familie og folkeskat, som de tilstod, at de selv kunne afhandle.

** Christen Jensen i Fillerup på sin søster Anne Jensdatter i Fillerup hendes vegne til 3.ting lovbød 4.parten af det selvejerboel i Fillerup, som hun iboer, og Christen Pedersen af Fillerup bød sølv og penge, og formente sig nærmere til at købe end nogen anden, eftersom han er Anne Jensdatters trolovede fæstemand.

** Christen Pedersen i Fillerup. Anne Jensdatter i Fillerup solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Christen Pedersen og hans arvinger 4.parten af det boel i Fillerup, hun iboer.

(103)

** Søren Andersen i Fillerup på Jens Pedersen i Fulden kobbermølle hans vegne stævnede Jens Rasmussen i lille Fulden Anne Sørensdatter og Edel Jensdatter sst for dom angående gæld. opsat 14 dage.

** sr Jens Fog af Viborg stævnede Rasmus Jensen Fulden i Kolt for dom angående hans forøvede ubillighed imod ham i Fillerup og hans gods forkommelse, og fremlagde tingsvidne 4/10, og satte i rette, om han ikke derfor burde betale ham 20 rigsdaler. sagen blev opsat 14 dage.

** sr Jens Fog, prokurator af Viborg, på Niels Nielsens vegne i København stævnede Christen Bang i Torrild for dom angående hvis, han er ham skyldig efter hans brev på 26 sletdaler for logement og andet, dateret 27/6 1696 underskrevet af Christen Bang og hans svoger P Jørgensen, som han blev tildømt at betale.

(104)

2/5 1701.

** sr Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på assessor Peder Tøgersens vegne stævnede Niels Mikkelsen og Mogens Eriksen, begge værende i Rude, for vidner og sigtelse, samt for deres pas og skudsmål at fremvise, hvorledes de deres tjeneste i Nølev nu afvigte påske er fraskilt, og Søren Jensen af Rude på sin husbond Christen Vegerslev i Århus hans vegne fremlagde et fæstebrev til Niels Mikkelsen i Rude, dateret 7/1 1701, og Søren Jensen i Pederstrup fremlagde Mogens Eriksens pas. sagen blev opsat til næste søgnedag efter pinsehelligdage.

** Søren Eriksen af Rude på sin husbond Christen Vegerslevs vegne i Århus stævnede efterskrevne for hvis, de til ham skyldig er. opsat 4 uger.

(105)

9/5 1701.

** Søren Andersen i Fillerup på Jens Pedersen i Fulden kobbermølle hans vegne stævnede Jens Rasmussen i lille Fulden Anne Sørensdatter og Edel Jensdatter sst for dom angående gæld 18 mark, som de blev tildømt at betale.

18/5 1701.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på sin husbonds vegne med opsættelse 18/4 stævnede Jens Nielsen i Sondrup for dom, formedelst han har fæstet sig med ung Rasmus Rasmussen Falling i Gylling og ikke er kommet i hans tjeneste, hvorfor han blev tildømt at betale 4.parten af et års løn.

(106)

23/5 1701.

(var intet at bestille)

30/5 1701.

(var intet at bestille)

6/6 1701.

** sr Hans Christensen, ridefoged på Åkær, med opsættelse 25/4 stævnede Rasmus Jensen Fulden i Kolt for dom angående den forøvede ubillighed, han har begået mod Jens Fog i Fillerup, samt hans gods bortkommelse, og fremlagde et tingsvidne 4/10 1700, hvorefter der blev afsagt dom: Rasmus Fulden bør betale til næste hospital 1 rigsdaler samt erstatte Jens Fog for vognleje og processens bekostning 4 rigsdaler.

(107)

13/6 1701.

** Rasmus Haxen, skytte på Åkær, fremviste en gammel ulv med 5 unger, som han havde ombragt på hans husbonds grund og formoder, at han derfor nyder af herredet efter KM forordning.

** Søren Lauridsen af Skanderborg på KM amtsskriver Just Hansen i Skanderborg hans vegne stævnede efterskrevne i Torrild og Fensholt for dom, angående de ej efter ordre har villet kørt i rejse fra Skanderborg til Århus og fremlagde amtsskriverens indlæg. sagen blev opsat 14 dage.

** Niels Mikkelsen i Trustrup stævnede alle sl Jacob Roluffs arvingers tjenere, så mange, som rester med landgilde. opsat 14 dage.

** Søren Mortensen på sin husbond Christen Vegerslev i Århus hans vegne med opsættelse 2/5 stævnede efterskrevne for dom angående hvis, de er ham skyldig, hvorefter der blev afsagt dom: de udeblevne bør betale deres gæld, mens de, der ved ed fragår den, bør være fri for tiltale.

(109)

20/6 1701.

** Jens Svendsen ridefoged stævnede Anders Nielsen i Balle for dom, for han er draget fra Jørgen Mikkelsen i Saksild, hvor han en tid lang har opholdt sig, og til Balle, hvortil han svarede, at han havde lånt hus hos Jørgen Mikkelsen, eftersom hans hus var afbrændt, som var på etatsråd Bentsens gods, og hvis han samme måtte være entlediget, ville han tage sig et hus an i Balle, og hvis ikke, får han igen indstille sig på det forrige, han i fæste havde.

** Søren Eriksen i Rude på sin husbond Christen Vegerslev i Århus hans vegne stævnede efterskrevne for dom angående hvis, de er ham skyldig. sagen blev opsat 14 dage.

27/6 1701.

** sr Christen Bang i Torrild stævnede Anders Jensen i Grumstrup og Las Mikkelsen, tjenende Søren Mikkelsen sst, for synsvidne angående de blå og blodige sår, han imod ham til et bryllup uden årsag begået har, og synsmænd afhjemlede deres syn på hans sår.

(110)

** Skang Peder af Brandbyge stævnede Christen Nielsen Angård i Randlev for vidner angående noget gods, som Christen Angård skulle have ført for ham fra Randlev til Brandbyge, hvoraf en pose og et lagen med noget tøj og 19 sletdaler i blev borte, hvortil Christen Nielsen svarede, at han vidste intet deraf at sige,

** sr Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbond admiral Jens Rodstens vegne, forbød alle, som har lejet eller ført sæd i noget af hans husbonds tjeneres jord, at de ikke fordrister sig til noget deraf at bortføre uden husbondens minde, såfremt de ikke derfor vil lide ran.

(111)

** sr Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på fru Margrete Gersdorfs vegne forbød alle, som har lejet eller ført sæd i noget af hendes tjeneres jord, at de ikke fordrister sig til noget deraf at bortføre uden hendes minde, såfremt de ikke derfor vil lide ran.

** Jens Svendsen ridefoged på Åkær på sin husbonds vegne forbød alle, som har lejet eller ført sæd i noget af hans tjeneres jord, at de ikke fordrister sig til noget deraf at bortføre uden hans minde, såfremt de ikke derfor vil lide ran.

** Jens Svendsen på assessor Peder Tøgersens vegne forbød alle, som har lejet eller ført sæd i noget af hans tjeneres jord, at de ikke fordrister sig til noget deraf at bortføre uden hans minde, såfremt de ikke derfor vil lide ran.

** sr Jens Svendsen ridefoged på mons Anders Lassen i Århus hans vegne stævnede sr Christen Bang i Torrild for dom angående hvis, han er ham skyldig og saggav ham efter en dom af Århus byting 14/12 1699 for 30 rigsdaler. sagen blev opsat 14 dage.

4/7 1701.

** Jens Lassen af Skanderborg ladegård på KM regimentsskriver Christen Knudsen Gyberg hans vegne stævnede Søren Nielsen og Søren Olufsen i Oldrup for deres syn at afhjemle på Niels Geriksens barn i Oldrup, som druknede, og de vidnede, at de besigtigede førnævnte barn, som var druknet i hans møddingflod, og da var der ingen anden skade på det, end det var druknet, og efterskrevne vidnede derom.

(112)

** Jørgen Christensen, ridefoged på Rathlousdal, på sin husbond fru Margrete Gersdorfs vegne stævnede Christen Bang i Torrild for dom angående hvis tiendekorn, han til hende skyldig er. opsat 14 dage.

11/7 1701.

** Niels Mikkelsen i Trustrup med opsættelse 13/6 stævnede så mange af sl Jacob Roluffs arvingers tjenere for dom, som rester med forgangen års landgilde, som de blev tildømt at betale.

(113)

** Niels Jensen i Bjødstrup på Århus hospitals forstander sr Jens Terkildsen Rosenkvist hans vegne stævnede efterskrevne for dom angående restants og landgilde, de rester med til hospitalet, og som de blev tildømt at betale.

** Anders Hansen i Oldrup til 3.ting lovbød halvparten af den halve selvejer bondegård i Oldrup, som ham arveligt er tilfaldet både efter hans sl far Hans Rasmussen og hans mor Anne Andersdatter, og så fremstod Niels Mikkelsen af Trustrup på Bodil Madsdatter i Møballe hendes vegne og bød sølv og penge, og formente, at hun var nærmere til at købe end som nogen anden, eftersom hun er Anders Hansens trolovede fæstemø. varsel til Anne Andersdatter i Oldrup og hendes to døtre Johanne Hansdatter med hendes mand Jørgen Hansen i Oldrup og Else Hansdatter med lovværge.

** Peder Lauridsen i Brandbyge på Skang Peders vegne stævnede Christen Nielsen Angård i Randlev og Søren Sørensen i Bjerager for dom angående noget gods og varer, som de har tabt for ham på vejen mellem Randlev og Brandbyge. sagen blev opsat 14 dage.

** sr Hans Christensen ridefoged på sr Anders Lassen i Århus hans vegne med opsættelse 27/6 stævnede Christen Bang i Torrild for dom angående hvis, han er ham skyldig efter dom af Århus byting 14/12 1699, som blev fremlagt, og som han blev tildømt at betale.

(114)

18/7 1701.

** Simon Simonsen i Saksild stævnede Berete Andersdatter i Nølev for dom, for hun er bortløbet af hendes tjeneste, samt Poul Pedersen i Nølev for dom, for han samme pige har antaget i tjeneste, hvilket bevidnedes.

** Mads Andersen i Møballe på sin datter Bodil Madsdatters vegne. Anders Hansen af Oldrup solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Boel Madsdatter og hendes arvinger halvparten af den halve selvejer bondegård i Oldrup, som han nu iboer.

(115)

** Jørgen Christensen ridefoged på Rathlousdal på sin husbonds vegne stævnede Christen Bang i Torrild for dom for hvis, han er Margrete Gersdorf skyldig, for efterskrevne åringers tiendekorn, som han blev tildømt at betale efter hvert års kapitelskøb.

25/7 1701.

** Søren Mortensen af Århus på sin husbond Christen Vegerslevs vegne stævnede Søren Jensen, som tjente Anne Knudsdatter i Rørt, og som noget efter påske opholdt sig på sr Vegerslevs gods, for dom formedelst undvigelse af samme gods, og i lige måde stævnede Søren Jensens far Jens Sørensen i Fillerup for vidne angående det løfte, som han har gjort sr Vegerslev på hans søns vegne, og Søren Mortensen berettede, at Søren Jensen, siden han begav sig af hans tjeneste, har begæret af sr Vegerslev, at ville stede og fæste og tilsagt han sin tjeneste.

(116)

** Søren Mortensen af Århus på sin husbond Christen Vegerslevs vegne med opsættelse 20/6 stævnede efterskrevne for dom for hvis, de er ham skyldig, som de blev tildømt at betale.

** sr Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne stævnede efterskrevne for dom for hvis, de er ham skyldig, og for dom på deres fæste. opsat 8 dage.

** Jens Svendsen ridefoged på sr Just Hansen, KM amtsskriver over Skanderborg og Åkær amter, hans vegne med opsættelse 14/6 stævnede efterskrevne i Torrild og Fensholt for dom, angående de ikke efter ordre har villet køre i rejse, og fremlagde hans skriftlige indlæg, hvoraf fremgår, at af de bestilte 12 vogne kun ankom 2, hvorfor han måtte leje andre, som han formoder, de udeblevne bør betale, og han fremlagde en kopi af generalkommissariatets rejsepas, og sr Hans Christensen ridefoged på admiralens tjeneres vegne svarede, at amtsskriveren ikke har bevist, at han har tilsagt bønderne at køre, og ej heller husbonden for godset, hvilket efter KM forordning burde være sket, og han selv at ligne sine bønder rejsen imellem, hvorefter der blev afsagt dom: da amtsskriveren ikke beviser, at samme bønder stod for rejsen, og af efterladenhed ikke ville køre, så ses ikke, bønderne kan tilkomme at betale noget, men for tiltale fri at være.

(118)

1/8 1701.

** sr Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede Søren Nielsen, tjenende Niels Andersens enke i Tvenstrup, for dom for slagsmål, han skal have forøvet på Hans Tomasen, tjenende Hans Hansen i Ondrup, og efterskrevne vidnede, at Søren Nielsen uden årsag satte sig ovenpå ham og stødte ham med sine knæ i hovedet, så blodet løb.

** Søren Mortensen af Århus på sin husbond Christen Vegerslev i Århus mølle hans vegne med varsel af 25/7 stævnede Søren Jensen, som tjente Anne Knudsdatter i Rørt, for dom, formedelst undvigelse af godset. sagen blev opsat 14 dage.

(119)

** Rasmus Haxen, skytte på Åkær, på husbonds vegne stævnede efterskrevne for dom for hvis, de er ham skyldig. opsat 8 dage.

8/8 1701.

** Morten Andersen af Dybvad på assessor Peder Tøgersen Lassen hans vegne stævnede Simon Simonsen i Saksild for vidner angående hvis hø, han har bortført fra hans gård i Nølev og til hans iboende gård i Saksild, og efterskrevne vidnede, at de havde læsset og kørt høet.

** Jens Terkildsen af Skanderborg stævnede sr Christen Bangs kæreste i Torrild, Adelheid Groers, for dom for 2 senge og 2 sølvbægre og 2 sølvskeer, som hun på skifte efter sl oberstløjtnant Diebitz lovede hendes døtre Anne Cathrine Diebitz og Marie Elisabet Diebitz, samt for syn på hendes iboende gård, hvorledes den er ved lige holdt, og fremlagde skiftebrev af 22/3 1700. sagen blev opsat 8 dage.

(120)

15/8 1701.

** Morten Andersen af Dybvad på assessor Peder Tøgersen Lassen hans vegne. efterskrevne vidnede om det hø, som fra Simon Simonsens gård i Nølev blev kørt til hans gård i Saksild.

** sr Christen Bang af Torrild begærede af retten, at den sag imellem sr Jens Terkildsen og ham måtte opstå 8 dage til besvaring, hvortil Jens Terkildsen svarede, at han ville bevise, at sagen ingen ophold kunne tåle og fremlagde en sekvestration, gjort i sr Bangs bo 2/8, hvorefter der blev afsagt dom: da oberstløjtmantens efterladte frue har lovet hendes døtre, foruden deres fædrene arv, hver en seng en sølvske og et sølvbæger, som andrager i alt 115 sletdaler, så bør Christen Bang stille kaution derfor.

(121)

** Jens Terkildsen af Skanderborg med opsættelse 8/8 stævnede sr Christen Bang i Torrild for dom angående resterende familie og folkeskat 13 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

(122)

** sr Jens Terkildsen af Skanderborg. synsmænd afhjemlede deres syn på sr Christen Bangs gård i Torrild med tilliggende skov mark samt avl.

** Mikkel Mikkelsen Pedholt på Rasmus Wærn, borger i Århus og forrige domkirkeværge, hans vegne stævnede efterskrevne for dom angående hvis restants og landgilde, de med resterer til Århus domkirke, som de blev tildømt at betale.

(123)

22/8 1701.

** Skang Peder i Bleld sogn stævnede Christen Nielsen Angård i Randlev og Søren Sørensen i Bjerager for dom angående noget gods, de skal have forvakket for ham, og fremlagde tingsvidne 27/6, og Morten Andersen på Dybvad svarede på Christen Angårds vegne, at han tilbyder at gøre sin ed på, at han ikke var vidende om de angivne pakker, hvorpå der blev afsagt dom: da Skang Pedersen ikke beviser, at Christen Angård har været årsag til hans gods frakommelse, så bør slig beskyldning ikke komme ham til skade, men Søren Sørensen bør fornøje Skang Pedersen for hans forkomne gods, og betale 1 rigsdaler til næste hospital samt betale sagens omkostninger.

(124)

29/8 1701.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne med varsel 25/7 og 1/8 stævnede efterskrevne for dom angående deres restants landgilde og KM skatter efter efterskrevne restants, som de blev tildømt at betale.

(126)

** Søren Mortensen af Århus på sin husbond Christen Vegerslev af Århus mølle hans vegne fremlagde et tingsvidne 25/7 1701 og en skriftlig attest om indrullering af bøndernes sønner og tjenestekarle, og i Bjerager sogn Rørt by Rasmus Bjeragers enke Anne Knudsdatter en søn Knud Rasmussen 12 år en karl Søren Jensen 26 år, hvorefter Jørgen Christensen ridefoged på Rathlousdal fremlagde Søren Jensens fæstebrev på et boel i Fillerup, som Rasmus Madsen beboer, som han skal tiltræde, når Rasmus Madsen ikke længere kan svare deraf, hvorefter der blev afsagt dom: da det bevises, at Søren Jensen har tjent Anne Knudsdatter i Rørt på Christen Vegerslevs gods, og der indrulleret til KM tjeneste, så bør han straks begive på sr Vegerslevs gods, og udgive til næste hospital 2 sletdaler samt betale denne sags omkostning.

(127)

5/9 1701.

** sr Hans Christensen på Rodstenseje med varsel 1/8 stævnede Søren Nielsen, tjenende Niels Andersens enke i Tvenstrup for dom angående overlast, han har forøvet på Hans Tomasen, tjenende Hans Hansen i Sondrup, og fremlagde tingsvidne 1/8, og der blev afsagt dom: Søren Jensen bør bøde for stavhug 3 gange 6 lod sølv, og der foruden betale denne proces bekostning.

(128)

12/9 1701.

** Søren Hansen af Ondrup på admiral Jens Rodstens vegne stævnede Simon Simonsen i Saksild og hans tjenestekarl Peder Pedersen og Morten Nielsen af Saksild for dom angående noget gærdsel, som de skal have hugget på hans skovspart, og Niels Mortensen af Odder vidnede, at han så Peder Pedersen hugge et læs torn til et gærde, og fremviste en økse, som han frapantede dem, hvortil Simon Simonsens, Simon Simonsens søn svarede, at hverken han eller hans far vidste noget derom.

19/9 1701.

** sr Niels Vinter på Christian Tolders vegne i Horsens stævnede Hans Tomasen af Ask for dom for hans restants til Horsens hospital, og fremviste en dom 17/5 1700. sagen blev opsat 14 dage.

26/9 1701.

** sr Jørgen Christensen, ridefoged på Rathlousdal, til 3.ting efterlyste en karl Søren Rasmussen af Oldrup, som er undveget uden pas og afsked fra hans husbonds gods, og så fremkom hans bror Peder Rasmussen af Hyrup i Stovby sogn og svarede, at hans bror Søren Rasmussen lå syg, og han havde fæstet i Hyrup, før forordningen blev forkyndt.

(129)

3/10 1701.

** Jens Pedersen af Hundslund stævnede Søren Rasmussen og Peder Rasmussen af Hyrup Karen Pedersdatter og Johanne Rasmusdatter af Oldrup for lovbud af den halve selvejer bondegård i Oldrup, som de nogen tid har ejet og beboet.

** Hans Christensen ridefoged på Christian Tolders vegne af Horsens med varsel 19/9 stævnede Hans Tomasen for dom for hans restants til Horsens hospital, som han blev tildømt at betale.

10/10 1701.

(var intet at bestille i dag)

17/10 1701.

** Hans Christensen på Rodstenseje på sin husbonds vegne stævnede Ove Jørgensen i Morsholt for vidne, angående hvorledes han forleden vinter har været antegnet og været hos sin far Jørgen Ovesen i Morsholt, og på hvad måde han sig mod forbud uden afsked efter loven hans husbond admiralens gods har undveget, og ligeledes stævnede mons Niels Hansen på Stadsegård og Peder Jensen Bonde i Lisbjerg for vidner angående Ove Jørgensen, som de for friherreinde Sofie Amalie af Marselisborg, frue til Stadsegård gods, til soldat har ladet indrullere, og fremlagde en attest af KM amtsskriver Just Hansen, at Jørgen Ovesen i Morsholt hans søn Jørgen Ovesen 22 år er indført i det 7.soldaterlægd samt et tingsvidne 10/10 1700, og Ove Jørgensen berettede, at mens han arbejdede en kort tid i Lystrup, blev han antastet af Niels Hansen af Stadsegård og Peder Jensen Bonde af Lisbjerg og udbragt til Horsens, hvor de lod ham indskrive som soldat, og han havde hverken pas eller skudsmål, enten fra hans husbond eller præsten.

(130)

** Hans Christensen på Rodstenseje på husbonds vegne stævnede Rasmus Nielsen i Odder for dom angående hans resterende landgilde. opsat 8 dage.

** Jens Pedersen af Hundslund stævnede Søren Rasmussen og Peder Rasmussen, begge af Hyrup, og Karen Pedersdatter og Johanne Rasmusdatter af Oldrup for lovbud 3.ting af den halve selvejer bondegård i Oldrup, som de nogen tid har ejet og beboet, og fremlagde deres fuldmagt til at skøde den til Peder Nielsen af Oldrup og hans trolovede fæstemø Johanne Rasmusdatter sst, hvorefter han lovbød gården, og Peder Nielsen bød sølv og penge, og formente sig nærmere til at købe end nogen fremmed, eftersom hans trolovede fæstemø er arving, hvorpå Jens Pedersen skødede til ham og hans fæstemø, efter givne fuldmagt, den halve selvejer bondegård i Oldrup, som Søren Rasmussen nogen tid har beboet, efter gammelt skødes indhold 30/4 1683.

(131)

24/10 1701.

** Jørgen Christensen, ridefoged på Rathlousdal, på husbonds vegne efterlyste en karl Peder Rasmussen af Fensten, som er undveget uden pas og afsked fra hans husbonds gods, imod KM lov og forordning.

31/10 1701.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne stævnede Erik Hansen i Snerild for dom for hvis, han uden minde har hugget og opryddet i admiralens skovspart i Snerild skov, hvilket efterskrevne bevidnede.

** Jørgen Christensen, ridefoged på Rathlousdal, på husbonds vegne stævnede Søren Rasmussen i Hyrup i Bjerre Hatting herred for dom, angående hans bortvigelse af fru Margrete Gersdorfs gods uden pas og afsked, og fremlagde et tingsvidne 26/9, hvorefter han foregav, at såsom det bevises, at Søren Rasmussen har tjent sin mor i Oldrup, Karen Pedersdatter, siden KM forordning er udgået, at ingen må begive sig fra sit herskabs gods uden pas, så satte han i rette, at han bliver tilfundet at indfinde sig på Margrete Gersdorfs gods. sagen blev opsat 8 dage.

(132)

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne stævnede Tomas Hansen i Lystrup i Bjerre Hatting herred for vidne, angående hans svar til udskikkede beskikkelsesmænd angående Ove Sørensen af Morsholt, som er undveget sin husbonds gods, og skal have opholdt sig hos ham, og fremlagde tingsvidne 17/10, og beskikkelsmændene vidnede, at på deres spørgsmål svarede Tomas Hansen i Lystrup, at han ikke havde sted eller fæst Ove Jørgensen, men han skulle kun gøre ham noget snedkerarbejde.

7/11 1701.

** Jørgen Christensen ridefoged med opsættelse 31/10 angående Søren Rasmussen af Hyrup og Peder Rasmussen af Fensten fremlagde KM amtsskriver Just Hansens attest. sagen blev opsat 14 dage.

** Mikkel Mikkelsen Pedholt på baron Christian Gyldenkrone på Vilhelmsborg hans vegne stævnede Mikkel Danielsen i Østerby og Christen Christensen sst angående nogle svin, som de med magt har taget fra baronens markmand på Østerby mark, der han ville drive dem i hus, for de var uringede efter skovforordningen. sagen blev opsat 4 uger.

(133)

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på hans husbonds tjenere i Trustrup og Sander deres vegne stævnede Hans Mikkelsen, værende i Rude, for dom, for han har fæstet sig til dem som skolemester og taget fæstepenge på hånden, dog ville ikke komme i tjeneste, hvortil han svarede, at 2/11, da de Tvenstrup mænd kom til Rude for at hente ham og hans tøj, da begærede de af de Rude mænd, at han måtte komme fra dem i mindelighed, hvilket en del af dem ikke ville tilstede.

** sr Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på Tvenstrup bymænd og Sander mænds vegne stævnede Hans Mikkelsen i Rude for dom, angående han har fæstet sig til dem som skolemester, men er ikke kommet i tjeneste, og formente, at han derfor bør betale dem halvparten at den udlovede halve års løn samt processens omkostning. sagen blev opsat 14 dage.

** Rasmus Haxen, skytte på Åkær, på sin husbonds vegne aflyste al færdsel over hans enemærker gærder og diger uden på de steder, hvor ret landevej går igennem, at ingen understår sig at gøre nogen veje over Åkær mark.

14/11 1701.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på sin husbonds vegne efter 14 dages opsættelse stævnede Erik Hansen i Snerild for dom for hvis, han har hugget og bortført fra admiralens skov. opsat 14 dage.

(134)

21/11 1701.

** Knud Herlovsen af Århus på sin husbond Christen Vegerslev i Århus mølle hans vegne stævnede Ole Knudsen i Torrild for dom, for han er undveget af hans gods og ikke er mødt ved mønstringspladsen ved Bjerager kirke, og efterskrevne vidnede, at Ole Knudsen blev indskrevet som soldat, og majoren sagde, at dersom der fandtes nogen dygtigere karl, skulle han være fri, og Ole Knudsen svarede, at han begærede sit pas af mons Vegerslev, hvortil han svarede, hvad han ville med det.

28/11 1701.

(var intet at bestille)

5/12 1701.

** Niels Mikkelsen i Trustrup på Didrik Cortsen i Horsens hans vegne stævnede Niels Sørensen, som undveg fra Boulstrup, siden forordningen blev læst, og efterskrevne vidnede, at han opholdt sig hos sin mor i Boulstrup, siden KM forordning blev læst, og en aften gik han derfra, og de har ikke hørt noget om ham siden.

(135)

** Jørgen Christensen ridefoged på Margrete Gersdorfs vegne med opsættelse 31/10 stævnede Søren Rasmussen i Hyrup i Bjerre herred for dom, angående hans bortvigelse af hendes gods uden pas og afsked og fremlagde et lysnings tingsvidne 26/9, og Peder Jensen Bonde af Lisbjerg på Sofie Elisabet Carisius, sl baron Marselis, hendes vegne gav tilkende, at Søren Rasmussen havde sted og fæst en gård i Hyrup by i Stovby sogn i Bjerre herred, og han bør stævnes ved hans værneting, og Jørgen Christensen fremlagde diverse attester, og Knud Mikkelsen af Ravnholt fremlagde friherreinden på Stadsegård hendes skriftlige indlæg, hvorefter der blev afsagt dom: Søren Rasmussen bør straks begive sig på fru Margrete Gersdorfs gods, hvorfra han er undveget, om han der efter optegnelse i KM tjeneste kan behøves, om han ej vil vorde anseet efter forordning om landmilitsen indrettelse, samt betale sagens omkostning.

(137)

** Mikkel Mikkelsen af Pedholt på sr Clemend Hansen i Århus hans vegne stævnede efterskrevne Århus domkirkes bønder i Ning herred for dom angående hvis, de er til domkirken skyldig, som de vedgik, og som de blev tildømt at betale.

12/12 1701.

** Jørgen Jacobsen Snøde af Århus på assessor Ejler Ejlersen i Århus hans vegne stævnede Knud Pedersen i Rørt for dom angående ulovlig skovhugst på hans gårds grund. sagen blev ophævet.

** Christen Nielsen Quist degn i Malling stævnede Hans Pedersen i Malling Anders Olufsen sst og Jens Pedersen i Storenor for dom angående hans løn for klokken at ringe morgen og aften, og saggav dem for ringepenge fra 1683, hvortil de begærede, at han ville bevise, det han nogen tid havde fået forskrevne penge eller det var hans ret. sagen blev opsat til 9/1.

(138)

** sr Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbond admiral Rodsten hans vegne. Daniel Nielsen af Fillerup med flere fremlagde en skriftlig befaling fra fru Margrete Gersdorf til Rathlousdal og Jens Rodsten til Rodstenseje til dem, at da de er sindede at lade dele det stykke skov, som kaldes Tues enemærke, sønden for Tues mølle, hvoraf de enhver den halve part er berettiget, dem imellem, så enhver kan have sin andel for sig selv, så har de meldt og anbefalet dem til den forretning, og de afhjemlede deres skifte og deling, som efterfølger.

19/12 1701.

** Jørgen Jacobsen Snøde af Århus på assessor Ejler Ejlersen i Århus hans vegne stævnede Knud Pedersen i Rørt og hans søn Peder Knudsen sst for vidner angående ulovlig skovhugst i deres bondegårds tilliggende skov, og efterskrevne vidnede, at de huggede en eg, hvortil Knud Pedersen svarede, at han ville skaffe hjemmel til det stykke egetræ i hans gård.

(139)

** KM amtsskriver Just Hansen i Skanderborg. Mads Jensen af Nølev og hans hustru Margrete Nielsdatter vidnede, at skt Mikkelsdag kom hendes bror Morten Nielsen til dem, og da var der slået to huller i hans hoved, og han sagde, at Hans Christensen havde gjort det, formedelst han ville skille dem ad, som var i klammeri i Rodstenseje borgerstue, og andre vidnede, at han var helt svag, og begærede hans afsked hos hans far, som han tjente forleden sommer, for hans svagheds skyld, og efterskrevne, som tjente på Rodstenseje, vidnede om slagsmålet mellem gårdskarl Jens Nielsen ladefoged Knud Jensen og Morten Nielsen, som slog hverandre mod bord og bænke, så blodet flød, indtil ridefoged Hans Christensen, som lå i sit kammer næst ved borgerstuen, kom derind med en liden kæp, og da de ikke ville slippe hverandre, gav han dem et slag eller to på deres skuldre, og Morten Nielsen og Knud Jensen blev siddende i borgerstuen mestendels natten over, drak hujede skældte og skanderede hinanden, og ellers siden 5 uger derefter har Morten Nielsen tærsket og gjort sit arbejde i Rodstenseje lade så fuldkommen som de andre tærskere.

(140)

20/12 1701.

** Anders Sørensen i Randlev vidnede, at Morten Nielsen, da han var kommet fra Rodstenseje til Niels Jensen i Randlev, klagede, at Hans Christensen var skyld i hans svaghed, og bad Gud ville straffe Hans Christensen for den pine, han led i hans hoved, og Kirsten Jørgensdatter, Morten Nielsens søsterdatter vidnede, at mens hendes morbror lå til hendes stedfar Niels Jensens, da bad han hende binde et klæde om hans hoved, eller det gik i stykker, og synsmænd vidnede, at da de synede sl Morten Nielsen i Niels Jensens hus, da havde han et ar i panden og et lille hul, hvortil Hans Christensen svarede, at de fornemmeste blandt vidnerne er Morten Nielsens søster og svoger, som både er villige anklagere og Hans Christensens åbenbare uvenner, og ikke har set, hvorledes det med Morten Nielsen er passeret, hvortil Just Hansen svarede, at de skal vidne, som ved deraf. (først i tingsvidnets afskrift skal indføres efterskrevne stævninger og dokumenter, som for dagens korthed ej i går kunne blive indført) som består af 4 stævninger af vidner samt Niels Jensen i Randlev hans klage til Just Hansen og admiral Jens Rodstens missive og amtmandens resolution

(143)

** Niels Mikkelsen af Trustrup på Didrik Cortsen i Horsens hans vegne stævnede Niels Sørensen i Rørt for dom, angående han er afveget fra de Hamborgers gods uden pas og afsked og fremlagde et tingsvidne 5/12 og et indlæg. opsat til 9/1.

** Hans Hansen af Ondrup på forrige provst sl hr Espen Rasmussen i Blegind hans efterladte arvingers vegne stævnede Jens Nielsen Hjulmand i Løjenkær for dom angående hvis, han er skyldig. opsat til 9/1.

** sr Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne stævnede Ove Jørgensen i Morsholt for dom angående undvigelse af hans husbonds gods uden pas og afsked, og fremlagde tingsvidner 18/10 og 31/10, og Peder Rasmussen på Stadsegård på friherreindens vegne fremlagde et tingsvidne af Bjerre herreds ting 21/11 og af Marselisborg birketing 9/11. sagen blev opsat til 9/1.

(144)

** sr Hans Christensen ridefoged med opsættelse 7/11 på Tvenstrup bymænd og Sander mænds vegne stævnede Hans Mikkelsen i Rude for dom, angående han har fæstet sig til dem som skolemester og ikke efter løfte er kommet i tjeneste, om han ikke derfor bør betale dem et halvt års løn, som han blev tildømt.

(145)

9/1 1702.

** Morten Andersen, fuldmægtig på Dybvad, på assessor Peder Tøgersens bonde Christen Nielsen Angårds vegne stævnede Skang Peder i Brandbyge for vidner angående hans skældsord om ham, og efterskrevne vidnede, at han kaldte Christen Angård for en tyv og skælm.

** Morten Andersen på assessor Peder Tøgersens vegne stævnede Søren Nielsen i Smedrup for dom angående en eg, han har hugget. opsat 4 uger.

** Jørgen Jacobsen Snøde af Århus på assessor Ejler Ejlersen til Bonderupgård hans vegne stævnede Simon Rasmussen i Saksild og Niels Rasmussen i Dyngby for dom angående førlovspenge, og Niels Rasmussen svarede, at hvad han havde givet Simon Rasmussen med sin steddatter, det havde han ført bort, og hvad hans steddatter havde fået, det havde han givet hende.

** Hans Christensen ridefoged på husbond Jens Rodstens vegne stævnede hans bønder for dom for landgilde og andet, de er ham skyldig, og efterskrevne for hvis, de er ham skyldig. opsat 14 dage.

** Niels Mikkelsen i Trustrup på Didrik Cortsen i Horsens hans vegne stævnede Anders Mortensen i Hundslund og Bendix Knudsen i Ovdrup for lysning og forbud angående deres bortvigelse af godset, hvortil Anders Mortensen svarede, at han havde sted og fæst på fru Margrete Gersdorfs gods i Fensten, og Knud Bendixen af Ovdrup på sin søns vegne svarede, at han er i tjeneste hos amtmand Jørgen Grabow på Skanderborg slot.

16/1 1702.

(146)

** sr Hans Christensen ridefoged stævnede KM amtmand Jørgen Grabow og KM amtsskriver Just Hansen i Skanderborg for vidner angående den afdøde Morten Nielsen, som tjente som tærsker på Rodstenseje, som han er beskyldt for at have slået, og stævnede efterskrevne, der iblandt Mads Jensen i Nølev med hustru Margrete Nielsdatter Rasmus Rasmussen og hans hustru Kirsten Jørgensdatter Niels Jensen og hustru Kirsten Nielsdatter af Randlev, og synsmænd afhjemlede deres syn 6/12 på den afdødes sår, og Niels Jensen i Randlev og hans hustru Kirsten Nielsdatter berettede, at der ingen andre sår eller skade fandtes på hans legeme.

** Søren Eriksen i Rude på Christen Vegerslev i Århus mølle hans vegne stævnede Søren Christensen i Assedrup for dom angående lejermålsbøder. sagen blev opsat 14 dage.

** sr Hans Christensen ridefoged på husbond Jens Rodstens vegne stævnede Abraham Jensen i Randlev for dom angående skovhugst i admiralens grund i Spøttrup skov, og efterskrevne vidnede, at han hjalp hans bror Isak Jensen af Spøttrup med at læsse egetræ på broderens vogn.

** Søren Eriksen af Rude på mons Christen Vegerslev i Århus mølle hans vegne stævnede alle hans egne bønder, og dem, han er fuldmægtig over, for dom angående deres resterende skyld og landgilde. opsat 14 dage.

(147)

** Niels Mikkelsen i Trustrup på sr Didrik Cortsen i Horsens hans vegne stævnede sl Jacob Roluffs arvingers bønder for dom for hvis, de er skyldig for resterende skyld og landgilde. opsat 14 dage.

** Jørgen Christensen, ridefoged på Rathlousdal, på husbonds vegne stævnede Peder Rasmussen, som tjente Rasmus Jensen i Fensten, for dom, for han ulovligt uden pas og afsked har begivet sig af hans husbonds gods.

23/1 1702.

** Jørgen Christensen ridefoged på husbonds vegne. efterskrevne vidnede, at Peder Rasmussen, som næst afvigte påske kom til Rasmus Jensen i Fensten at tjene, han gik fra ham 8 dage før skt Olufsdag uden hans minde, og siden har han ikke ladet sig finde på godset.

** Jørgen Christensen ridefoged med opsættelse 16/1 stævnede Peder Rasmussen, som tjente Rasmus Jensen i Fensten, for dom, for han uden pas har begivet sig fra hans husbonds gods, og fremlagde tingsvidne 24/10 og satte i rette, og formener, at Peder Rasmussen bliver tilfundet at indfinde sig på hans husbonds gods, og forblive der, til han får sig forsynet med pas og afsked efter KM lov, som han blev tildømt.

(148)

** Hans Christensen ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne med opsættelse 9/1 stævnede hans efterskrevne bønder for dom angående hvis landgilde og andet, de resterer med, og som de blev tildømt at betale.

(150)

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbond justitsråd Bendix Lassen hans vegne stævnede efterskrevne på Alrø for dom angående hvis, de er ham skyldig. sagen blev opsat 8 dage.

30/1 1702.

** Søren Eriksen i Rude på sr Christen Vegerslev i Århus mølle hans vegne stævnede Didrik Cortsen i Horsens Niels Mikkelsen i Trustrup samt efterskrevne i Boulstrup og Rørt for vidner angående Niels Sørensen i Rørt, til hvilken tid han fæstede sin gård sst, og Anne Knudsdatter af Rørt vidnede, at mellem jul og mortensdag 1700 da oplod hun sin gård for ham, og Christen Vegerslev lovede ham gården, og ville skrive fæstebrev, når han kom hjem fra rejse, og efterskrevne vidnede det samme.

(151)

** Niels Mikkelsen i Trustrup på sr Didrik Cortsen i Horsens hans vegne efterlyste to karle, nemlig Anders Mortensen af Hundslund og Bendix Knudsen af Ovdrup, som er undveget uden pas og afsked fra deres husbonds gods, og forbød enhver at antage huse eller helle dem efter denne dag.

** KM amtsskriver Just Hansen i Skanderborg på KM vegne stævnede Hans Christensen på Rodstenseje for vidner og dom, og fremlagde tingsvidne 19 og 20/12 sidst afvigte. sagen blev opsat 14 dage.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på sin husbonds vegne med opsættelse 23/1 stævnede efterskrevne på Alrø for dom for hvis, de er ham skyldig, som de blev tildømt at betale.

6/2 1702.

(152)

** Jørgen Christensen ridefoged på husbond Frederik Carl Rathlou og junker Christian deres vegne stævnede enken Anne Nielsdatter i neder Fillerup mølle for dom angående hvis, hun har ladet hugge i hendes damsted og have ved møllen, og synsmænd afhjemlede syn på stubbene, som nyligt var hugget, men hvem, der havde gjort det, vidste de ikke.

** sr Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne stævnede Jens Rasmussen i Odder Bisgård og Niels Madsen i Odder for dom angående hvis ulovlig skovhugst, der skal have begået i hans skov, og efterskrevne vidnede om den ulovlige skovhugst.

(153)

** Rasmus Mikkelsen af Hadrup stævnede Anders Pedersen i Trustrup for dom angående et stykke egetræ, som skal være fundet i hans gård, og efterskrevne vidnede, at de fulgte vognspor fra skoven til Anders Pedersens gård, hvor de fandt et stykke egetræ med samme mål som stubben i skoven, men hvad enten det var det stykke træ eller ej, kunne de ikke vide.

** Niels Mikkelsen af Trustrup på Didrik Cortsen af Horsens hans vegne stævnede Niels Sørensen i Rørt for dom, formedelst han er undveget fra de Hamborgers gods uden pas og afsked og fremlagde et tingsvidne 5/12 samt et skriftligt indlæg, og herimod at svare på sr Christen Vegerslevs vegne fremlagde Søren Eriksen af Trustrup et tingsvidne 30/1 angående Niels Sørensen i Rørt, hvornår han fæstede sin gård sst, og han fremlagde fæstebrevet samt et skriftligt indlæg, og der blev afsagt dom: Niels Sørensen bør indfinde sig på de Hamborgeres gods, samt betale denne proces omkostninger.

(155)

** Anders Mortensen i Saksild. Mogens Jensen i Hølken gav ham afkald for al den arv, som hans hustru Maren Mortensdatter var tilfaldet efter hendes sl far mor bror og søster, som Anders Mortensen havde under værgemål.

** Hans Christensen ridefoged på sin husbonds vegne med opsættelse 19/12 1701 stævnede Ove Sørensen i Morsholt for dom angående hans undvigelse af hans husbonds gods uden pas og skudsmål og fremlagde tingsvidner 18/10 1700 og 31/10 og 17/10 næst afvigte, samt et skriftligt indlæg, og herimod at svare på Sofie Elisabet Carisius til Stadsegård hendes vegne fremlagde Rasmus Sørensen af Mustrup et tingsvidne af Bjerre Hatting herred 21/11 1701 og et tingsvidne af Marselisborg birketing 29/11 1701 samt attester af amtsforvalter Envold Randulf i Århus, og kaptajn Lottig samt friherreindens skrivelse og hendes skriftlige indlæg, hvorefter rettens kendelse blev afsagt: Ove Jørgensen bør forblive på hans husbond admiral Rodstens gods.

(181)

13/2 1702.

** Jens Jørgensen i Oldrup stævnede Peder Rasmussen i Hyrup i Bjerre herred Rasmus Sørensen i Hadrup Søren Simonsen i Trustrup for vidner angående en fuldmagt, som sl Rasmus Rasmussen i hans levende live havde givet Jens Jørgensen til at lovbyde og skøde hans halve selvejer bondegård i Sødrup til hans søn Jørgen Rasmussen, og efterskrevne vidnede, at Rasmus Rasmussen gjorde en kontrakt imellem hans hustru Johanne Jørgensdatter og deres børn, myndige og umyndige, og da var han ved fuld fornuft.

(162)

** Jens Jørgensen i Oldrup stævnede Anne Rasmusdatter med hendes mand Peder Rasmussen i Hyrup i Bjerre herred og Johanne Jørgensdatter i Sødrup og hendes børn, navnlig Maren Rasmusdatter med hendes mand Rasmus Sørensen i Hadrup Maren Rasmusdatter med hendes mand Søren Simonsen i Trustrup Peder Rasmussen i Sødrup Kirsten Rasmusdatter Johanne Rasmusdatter og Berete Rasmusdatter for lovbud af den halve selvejer bondegård i Sødrup, som sl Rasmus Rasmussen tilhørte og idøde.

** Rasmus Haxen af Åkær på sin husbonds vegne stævnede efterskrevne for dom angående hvis lånekorn, som de har bekommet. opsat 14 dage.

** Niels Mikkelsen i Trustrup på KM amtsskriver over Skanderborg og Åkær amter Just Hansen hans vegne med opsættelse 30/1 stævnede Hans Christensen på Rodstenseje for dom og fremlagde tingsvidne 19/12 og 20/12 samt Just Hansens skriftlige indlæg, hertil fremlagde Hans Christensen et tingsvidne 16/1 samt hans skriftlige indlæg, hvorefter der blev afsagt dom: Hans Christensen bør for denne ubevislige beskyldning aldeles fri og angerløs at være.

(164)

** Niels Mikkelsen i Trustrup på Didrik Cortsen i Horsens hans vegne med opsættelse 16/1 stævnede efterskrevne sl Jacob Roluffs bønder for dom angående deres resterende skyld og landgilde, som de blev tildømt at betale.

(165)

20/2 1702.

** Jørgen Christensen, ridefoged på Rathlousdal, på husbond fru Margrete Gersdorfs vegne stævnede Bertel Jørgensen i Spøttrup for dom angående ulovlig sælhundefiskeri, som han skal have øvet på Gersdorflunds grund ved Ravn skov, hvortil han svarede, at han havde taget en sæl i havet på hans egen krog, men han vidste ikke andet, and var for hans husbond admiralens grund, og han havde ikke hørt, at det havde været forbudt.

** den sag imellem assessor Peder Tøgersen og Søren Nielsen i Smedrup er efter begge parters begæring opsat 8 dage.

** den sag imellem assessor Ejlersen og Simon Rasmussen i Saksild og Niels Rasmussen i Dyngby er sammeledes opsat 8 dage.

(166)

** sr Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne med varsel 16/1 stævnede Abraham Jensen i Randlev for dom angående ulovlig skovhugst og fremlagde tingsvidne 16/1. sagen blev opsat 14 dage.

** Mikkel Nielsen i Saksild stævnede Ole Knudsen i Århus Rasmus Knudsen Rasmus Mikkelsen og hans børn, navnlig Peder Pedersen og Knud Rasmussen, alle i Århus, Mikkel Nielsen i Saksild og hans hustru Anne Knudsdatter og deres børn, navnlig Johanne Mikkelsdatter Anne Mikkelsdatter Maren Mikkelsdatter sst Rasmus Poulsen i Bjerager Hovgård og hans hustru Johanne Knudsdatter Søren Ovesen i Kysing og hans hustru Johanne Pedersdatter og Maren Pedersdatter i Kysing for lovbud 1.ting af den selvejer bondegård i Rørt, som sl Knud Olesen tilhørte og afdøde.

27/2 1702.

** Jens Jørgensen af Oldrup fremlagde en fuldmagt og tingsvidne 13/2 og til 3.ting lovbød den halve selvejer bondegård i Sødrup, som sl Rasmus Rasmussen tilhørte og afdøde, og så fremstod Jørgen Rasmussen, sl Rasmus Rasmussens søn, og bød sølv og penge.

** Anders Knudsen af Rørt på assessor Ejler Ejlersen til Bonderupgård hans vegne med opsættelse 9/1 næst afvigte stævnede Simon Rasmussen i Saksild og Niels Rasmussen i Dyngby for dom angående førlovspenge, og fremlagde hans indlæg samt et skiftebrev, dateret Århus 6/4 1700, hvori findes indført Mette Jørgensdatters arvelod efter hendes sl far 35 sletdaler, og dertil er udlagt efterskrevne, og hendes arvelod efter hendes sl mor en søsterlod 12 sletdaler, og dertil er udlagt efterskrevne, og derefter fremlagde han Jørgen Jacobsen Snødes skriftlige indlæg, hvori han formoder, Simon Rasmussen bliver tildømt Ejler Ejlersen at betale for at svare førlov begge arvelodder at bortføre, førlovspenge i alt 2 rigsdaler, samt processens omkostninger i det ringeste 7 rigsdaler, men Niels Rasmussen for ulydighed imod sin husbond at have sin gård forbrudt, hvortil Simon Rasmussen svarede, at han havde endnu ikke bekommet noget af samme arvegods men kun en liden medgift, hvorpå der blev afsagt dom: når Simon Rasmussen bemeldte arv agter at bortføre, da at fornøje assessor Ejlersen efter lovens 5.bog pag 714 75.art og ellers Simon Rasmussen i Saksild og Niels Rasmussen i Dyngby for anden tiltale fri at være.

(168)

** Jørgen Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede Anne Nielsdatter i neder Fillerup mølle for syn på møllen og taksering af hvis brøstfældighed, som derpå kan findes.
** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på sin husbonds vegne med opsættelse 13/2 stævnede efterskrevne for dom angående hvis lånekorn, som de af af justitsråden bekommet har, som de blev tildømt at betale.

(169)

** Anders Jørgensen af Alrø stævnede Søren Eriksen på Alrø for dom angående hvis, han er ham skyldig. opsat 14 dage

6/3 1702.

** Mikkel Nielsen i Saksild fremlagde en fuldmagt af Oluf Knudsen på sine egne Rasmus Mikkelsen på sin hustru Maren Knudsdatters vegne Mikkel Nielsen på hans hustru Anne Knudsdatter Rasmus Knudsen på sine egne vegne, at da de er kommet over en kontrakt med deres bror og svoger Anders Knudsen i Rørt om hvis, de arveligt kunne tilfalde efter deres sl forældre, være sig jordegods og løsøre, så giver de deres svoger Mikkel Nielsen fuldmagt til at give Anders Knudsen afkald og kvittering for arv efter deres sl forældre samt fuldmagt til at lovbyde og skøde Anders Knudsen de lodder, de arveligt kunne tilfalde i den selvejer bondegård i Rørt, som Anders Knudsen iboer, dateret Rørt 7/10 1695, og han fremlagde en fuldmagt af Rasmus Poulsen af Bjerager Hovgård og Søren Ovesen af Kysing til at lovbyde og skøde til deres svoger Anders Knudsen i Rørt hvis anparter, deres hustruer Johanne Knudsdatter og Johanne Pedersdatter er tilfaldet i den selvejer bondegård i Rørt, som Anders Knudsen påboer, hvorefter han til 3.ting lovbød samme selvejer bondegård, og så fremstod Anders Knudsen og bød sølv og penge.

** Anders Knudsen i Rørt. Mikkel Nielsen i Saksild på sine egne og hustru Anne Knudsdatters vegne samt efter fuldmagt på sine svogres vegne, navnlig Ole Knudsen i Århus Rasmus Knudsen Rasmus Mikkelsen sst og hans hustru Maren Knudsdatter og på Rasmus Poulsen i Bjerager Hovgård og hans hustru Johanne Knudsdatter og på Søren Ovesen i Kysing og hans hustru Johanne Pedersdatter skødede fra sig og sine samt dem og deres arvinger og til Anders Knudsen og hans arvinger de lodder og parter, som både hans hustru og de efter deres sl forældre Knud Olufsen og Johanne Andersdatter i den selvejer bondegård i Rørt, som Anders Knudsen iboer, arveligt kunne være tilfaldet.

(170)

** Anders Knudsen i Rørt stævnede Ole Knudsen i Århus Rasmus Knudsen Rasmus Mikkelsen og hans børn, navnlig Peder Pedersen og Knud Rasmussen, alle i Århus, Mikkel Nielsen i Saksild og hans hustru Anne Knudsdatter og deres børn, navnlig Johanne Mikkelsdatter Anne Mikkelsdatter Maren Mikkelsdatter sst Rasmus Poulsen i Bjerager Hovgård og hans hustru Johanne Knudsdatter Søren Ovesen i Kysing og hans hustru Johanne Pedersdatter og Maren Pedersdatter i Kysing for at lovbyde 1.ting hans halve selvejer bondegård i Rørt.

** Laurids Mikkelsen af Århus på sr Christen Vegerslev i Århus mølle hans vegne med opsættelse 16/1 næst afvigte stævnede hans efterskrevne bønder for dom angående deres resterende skyld og landgilde, som de blev tildømt at betale.

(171)

** Jørgen Rasmussen i Sødrup. Hans Jørgensen af Oldrup efter fuldmagt, som i lovbudsvidnet findes indført, solgte og skødede fra sl Rasmus Rasmussens efterladte hustru Johanne Jørgensdatter hendes børn og arvinger til Jørgen Rasmussen og hans trolovede fæstemø Johanne Andersdatter og deres arvinger al den halve selvejer bondegård i Sødrup.

13/3 1702.

(var intet at bestille)

(172)

20/3 1702.

** Anders Knudsen i Rørt til 3.ting lovbød hans halve selvejer bondegård i Rørt, som han nu iboer, så fremkom Søren Andersen i Fillerup på Johanne Andersdatter i Onsted hendes vegne og bød sølv og penge og formente, at hun var nærmere til at købe end nogen anden, eftersom hun er Anders Knudsens trolovede fæstemø.

** Søren Andersen i Fillerup på Johanne Andersdatter i Onsted hendes vegne. Anders Knudsen at Rørt solgte og skødede fra sig og hans arvinger og til Johanne Andersdatter, hans trolovede fæstemø, hende og hendes arvinger, halvparten af hans selvejer bondegård i Rørt.

27/3 1702.

** mons Anders Lassen af Torrild stævnede Niels Jørgensen i Torrild og hans karle Peder Nielsen og Erik Tomasen sst for dom angående den ulovlige skovhugst, som de skal have øvet på hans skovskifter i Torrild skov, og efterskrevne vidnede, at de så hans karle hugge gærdsel, hvortil Niels Jørgensen Sandemand af Torrild svarede, at han havde befalet hans karle at hugge på hans husbonds skovskifte, men vidste ikke, at de huggede på mons Lassens skovskifte.

(173)

** sr Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede efterskrevne for dom angående hvis tiendekorn og andet, som de er admiralen skyldig. opsat 14 dage.

3/4 1702.

** sr Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede menige Tvenstrup sognemænd og lod læse KM konfirmation, dateret 20/12 1701, på det af KM til admiralen meddelte brev af 29/7 1674 belangende Tvenstrup kirke, at menige Tvenstrup sognemænd skal søge Odder kirke og den for deres rette sognekirke at holde, og Hans Christensen befalede dem at holde KM befaling efterrettelig og søge Odder kirke, hvori dem alt forhen deres stolestader findes tilskiftet.

** Mikkel Mikkelsen af Pedholt på baron Gyldenkrone til Vilhelmsborg hans vegne stævnede Jens Jensen i Rude for dom angående den overlast, han øvede imod Mette Geriksdatter af Rude med hug og blodige slag, da hun gik på gaden, som efterskrevne bevidnede, og synsmænd vidnede, at de på Søren Eriksen i Rude hans begæring synede hans mor Mette Geriksdatter, som havde et lille hul over hendes venstre øje, hvorfra blodet løb.

(174)

** Mikkel Mikkelsen af Pedholt på assessor Ejlersens vegne stævnede efterskrevne for dom angående deres resterende landgilde, og Knud Pedersens søn Peder Knudsen i Rørt for at fremvise hans fæstebrev. sagen blev opsat 4 uger.

** sr Hans Christensen ridefoged på Rodstenseje på sl hr Espen Rasmussen, forrige sognepræst til Blegind og Hørning menigheder og provst i Hjelmslev herred, hans arvingers vegne stævnede rytterbonde Jens Nielsen i Løjenkær for dom angående hvis, han er skyldig blevet Espen Rasmussen, og fremlagde et udtog af hans regnskabsbog. sagen blev opsat 8 dage.

** sr Jens Terkildsen af Skanderborg fremlagde en skriftlig stævning, at da han og Daniel Nielsen af Fillerup endelig har bekommet af sr Christen Bang i Torrild de resterende penge til hans stedbørn efter skifte brev 22/3 1700, så agter de at overlade beholdningen til hver af børnenes formyndere, hvorfor de agter at lade syne børnenes jordegods bygning samt tilliggende skove, og stævne efterskrevne formyndere, og synsmænd afhjemlede syn på efterskrevne gårdes brøstfældighed samt det, som var hugget i de tilliggende skove på 2 års tid, samt syn på bæster og fæmon, som tilhørte bemeldte bønder, hvorefter blev fremlagt skiftebrev efter sl von Diebitz med hvert barns arvelod.

(176)

10/4 1702.

** mons Anders Lassen i Torrild stævnede Anders Rasmussen i Torrild for opsigelses og forbudsvidne, og opsagde ham den obligation, han til sl Ole Friis i Hundslund 29/6 1696 har udgivet, som af vedkommende er transporteret til Anders Lassen, og som han skal indfri til 29/6, såfremt han ikke skal søge sin betaling i den pantsatte skov, og forbød ham samme sine skovparter ikke til upligt at hugge.

** sr Christen Bang af Torrild på fru Margrete Gersdorf og hendes tjener Niels Jørgensen i Torrild deres vegne stævnede mons Anders Lassen i Torrild for synsmænd at møde i Hvidens kær, og der at rebe og måle rigtigt skel imellem mons Lassens og fru Margrete Gersdorfs bønders og omliggende granders jord, og stævnede efterskrevne for at vise, hvor Niels Jørgensen Sandemands vogn, som de pantede, stod, og synsmændene vidnede, at tornene var hugget på Niels Sørensens agermåls part, og vognen var taget på hans egen agermåls part, på en vej, som har været der af alders tid.

(177)

** sr Hans Christensen ridefoged på sl Espen Rasmussen, forrige sognepræst til Blegind og Hørning menigheder, hans arvingers vegne med opsættelse 3/4 begærede dom over Jens Nielsen i Løjenkær for gæld, som han blev tildømt at betale.

** mons Anders Lassen i Torrild. Daniel Nielsen i Fillerup på sr Jens Terkildsen af Skanderborg hans vegne fremlagde et skøde fra Rubert Kås Eriksen til Lindskov, som sælger og skøder til oberstløjtnant Nichel Burchart von Diebitz og hans kæreste Adelheid Christensdatter Groers og hendes arvinger efterskrevne gårde i Torrild, dateret Lindskov 7/11 1685, og fremlagde et andet skøde fra Christian Banner til Frederiksgave, som skøder fra hans søskende til oberstløjtnant von Diebitz og hans kæreste efterskrevne gårde i Torrild, dateret Torrild 14/1 1686, og det første skøde blev leveret til Anders Lassen og det andet til Oluf Jensen ? i Falling.

(178)

19/4 1702.

** Mikkel Mikkelsen af Pedholt på baron Christian Gyldenkrone hans vegne stævnede hr Christen Skjønning, sognepræst til Odder og Tvenstrup menigheder, for vidner angående Søren Christensen i Assedrup, som præsten ved beskikkelsesmænd er forbudt at lyse for på prædikestolen eller at sammenvi i ægteskab, andre end med Mette Mikkelsdatter, som tjener hendes svoger Jep Mikkelsen i Rude, indtil hun var stillet tilfreds, hvortil Søren Christensen formente, at Mikkel Mikkelsen burde fremvise fuldmagt, hvilket retten samtykkede.

24/4 1702.

** Christen Bang af Torrild på fru Margrete Gersdorfs vegne stævnede mons Anders Lassen i Torrild for vidner angående den omtvistede vej og tornehug i Hvidensballe agermål, og hans ulovformelige forhold med Niels Sandemands heste og vogn i hans travleste avlingstid og trusler imod ham, og efterskrevne vidnede om hugsten og Niels Jørgensens heste og vogn, som Christen Bang for sagens skyld forholdt ham, indtil han fornøjede ham for dem, og om vejen, som går over hver mands mål.

(179)

** Anders Knudsen i Morsholt. Rasmus Jensen af Saksild gav ham afkald og kvittering for alle de arveparter, som Anders Knudsen har haft under værgemål, både efter Rasmus Jensens far Jens Knudsen, såvel som efter hans oldefar Knud Andersen, og den anpart, ham var tilfaldet efter Ove Knudsen, hans sl fars halvbror, og skete samme afkald i Rasmus Jensens stedfar Jørgen Mikkelsen og hans morbror Ole Jensen begge af Saksild deres overværelse.

** Søren Pedersen i Svorbæk til 3.ting opbød de børnepenge, som for retten 3/4 blev leveret ham, som er af sl oberstløjtnant von Diebitz børns, navnlig Anne Cathrine Diebitz tilfaldne arvepenge 27 rigsdaler, om nogen dem ville antage imod god forsikring og svare deraf lovens renter.

1/5 1702.

(180)

** mons Anders Lassen i Torrild stævnede Christen Bang, som er prokurator i denne sag, og Niels Jørgensen i Torrild og hans karle Peder Nielsen og Erik Tomasen sst for vidner angående gærdselshug af hans to karle i Anders Lassens Hvidenskærskifter, hvortil Christen Bang på fru Margrete Gersdorfs vegne protesterede mod det ene beskikkelsesvidne, som tidligere havde været synsvidne, som synes ulovformeligt, og fogden kendte, at da han af retten er udmeldt som synsmand i samme sag, så ses ikke, loven tillader, hans vidne videre at stedes til forhør.

** mons Anders Lassen af Torrild stævnede Hans Markussen i Torrild for dom angående hvis, han er ham skyldig, som han lovede at betale, og dermed blev sagen ophævet.

** sr Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne stævnede Rasmus Jensen i Bleld, som forleden år tjente admiralen for ladekarl, og fra ham uden pas og afsked bortdraget, og siden skal have opholdt sig hos Christen Bang i Torrild, for vidner, og han forbød enhver at antage huse eller helle ham under straf.

** sr Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede efterskrevne tjenestepiger for dom angående deres utilbørlige forhold i Odder kirke.

(181)

8/5 1692.

** sr Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede Erik Hansen i Snerild angående hans halve påboende gårds bygfældighed og for ulovlig skovhugst og dom på hans fæste, og synsmænd afhjemlede deres syn.

** sr Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne. efterskrevne vidnede, at søndag 2/4 blev ved provst hr Christen Skjønning på admiralens vegne advaret, at tjenestekarle drenge og piger samt andre ledige folk i Odder sogn skulle søge deres stade på pulpituret i Odder kirke, som dertil er blevet bygget, og ikke sidde andre sognefolk til fortræd i deres tilskiftede stole i den store kirke eller korskirken, såfremt de ikke vil straffes med 8 skilling til de fattige i sognet første gang, hvilken advarsel efterskrevne ikke har holdt sig efterrettelig.

** sr Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne stævnede Ole Olesen, tjenende Søren Nielsen i Smedrup, for dom angående hans hårde medfart mod Jens Jensen af Ørting langfredag, da han med et træ slog ham i hans hoved, så blodet løb ned af hans klæder, hvilket bevidnedes.

(182)

** Jens Mortensen af Åkær på sin husbond Bendix Lassens vegne stævnede Søren Sørensen Møller i Vads mølle og hans tjenestefolk for dom angående ulovlig skovhugst i Åkærs skov, som efterskrevne bevidnede, hvortil Søren Møller svarede, at han havde givet hans folk befaling til at hugge omvidnede torne, og Rasmus Haxen skytte havde givet ham lov dertil.

** sr Christen Bang på fru Margrete Gersdorfs vegne stævnede mons Anders Lassen i Torrild for vidner belangende den omvidnede tornehugst i Hvidenskær, og efterskrevne vidnede derom.

(184)
.
** mons Anders Lassen af Torrild stævnede Christen Bang i Torrild og hans hustru Adelheid Groers for dom angående hvis, hun efter afregning er blevet skyldig sl Jens Rasmussen Lassens enke. opsat 14 dage.

** mons Anders Lassen af Torrild på Hans Bendixen, rådmand i Århus, hans vegne stævnede Christen Bang i Torrild for dom for hvis, han er ham skyldig for vin og andre drikkevarer. opsat 14 dage.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på sin husbonds vegne stævnede Ole Olesen, tjenende Søren Nielsen i Smedrup, for dom angående hans hårde medfart mod Jens Jensen i Ørting. opsat 3 uger.

** mons Anders Lassen i Torrild fremlagde efterskrevne dokumenter, nemlig Christen Bangs obligation til sine stedbørn på 280 rigsdaler, og hans panteobligation til Peder Hansen Kryssing i Århus på 121 rigsdaler, og to domme på ovennævnte 280 rigsdaler og for gæld til steddøtre for senge sølvbægre og skeer på 115 rigsdaler, samt kvitteringer, som mons Lassen har indløst, hvorimod han blev leveret Christen Bangs udgivne revers.

** Hans Christensen ridefoged på husbond Jens Rodstens vegne stævnede Erik Hansen i Snerild angående hans halve gårds bygfældighed, samt for ulovlig skovhugst og for dom på hans fæste, og fremlagde tingsvidne 31/10, hvorefter der blev afsagt dom: han bør betale for den borthuggede risbøg 10 rigsdaler samt erstatte gårdens bygfældighed, og have sit fæste forbrudt.

(185)

15/5 1702.

** Daniel Nielsen i Fillerup på fru Margrete Gersdorfs vegne stævnede Anders Lassen i Torrild. ingen vidner mødte.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne stævnede Poul Pedersen i Nølev og hans søn Peder Poulsen, Frederik Jensen i Odder og hans sønner Ole Frederiksen og Jens Frederiksen med flere angående tornegærdsel og hassel, de har hugget på admiralens grund i Odder, Ræveskov, som Ove Rasmussen af Odder bevidnede.

(186)

** Hans Mortensen af Bjerager Svejgård på assessor Peder Tøgersen Lassens vegne stævnede Anders Jensen i Fensten og hans søn Jens Andersen angående ulovlig skovhugst i Dybvads lund, som efterskrevne bevidnede, hvorefter Anders Jensen erbød sig at ville gøre sin ed, at han ikke havde taget noget deraf.

** Poul Jensen af Tvenstrup og Mikkel Ovesen af Sander vedgik at de havde gjort et mageskifte med hinanden om efterskrevne jord.

** Hans Christensen ridefoged på sin husbonds vegne stævnede menige mænd i Randlev for dom angående hvis skattepenge, de resterer med af tienden. sagen blev opsat 8 dage.

(187)

** Mikkel Mikkelsen af Pedholt på assessor Ejler Ejlersens vegne med opsættelse 3/4 stævnede Niels Rasmussen i Dyngby Jens Tomasen sst og Ole Poulsen i Rørt for dom angående hvis, de resterer med på deres landgilde, samt Knud Pedersens søn Peder Knudsen i Rørt for at vise hans fæstebrev, hvortil de svarede, at de havde betalt deres landgilde efter jordebogen, og Knud Pedersen fremviste hans søns fæstebrev, udgivet af Christen Vegerslev på Århus mølle, dateret 16/9 1699, og dommeren kendte, at der kan ikke udstedes videre lovmål, før fuldmagt fra Ejler Ejlersen fremlægges.

** sr Hans Christensen ridefoged på sin husbonds vegne stævnede Niels Madsen og Jens Rasmussen i Odder for dom angående ulovlig skovhugst i admiralens skov. opsat 14 dage.

22/5 1702.

** mons Christen Bang i Torrild på fru Margrete Gersdorfs vegne stævnede mons Anders Lassen i Torrild og hans tjener Ole Knudsen for gærdselshug, han skal have begået i Hvilsted kær, som hendes skovfoged Hans Markussen i Torrild bevidnede.

(188)

** mons Christen Bang i Torrild på sine egne og på sin hustrus vegne stævnede mons Anders Lassen i Torrild for nogle ord, han skal have haft imod Bangs hustru, at hun skulle have udtaget videre, end som hun havde lov til, nemlig en sodstang og nogle låse, hvilke ord bevidnedes.

** Christen Bang af Torrild stævnede Anders Lassen i Torrild for dom angående noget hø, som forgangen år af Oksenballekrog blev indført i hans lade, og han ej derfor har gjort vederlag, som var 22 læs hø, som han ikke efter deres kontrakt og skøde har afkøbt ham. opsat 3 uger.

** sr Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede Mikkel Knudsen i Odder Anne Hansdatter sst og hendes børn Niels Mikkelsen Rasmus Ottesen Simon Ovesen og Mikkel Ovesen sst for syn på skovsparter for hvad, der er hugget på deres skovsparter på en to års tid, og hvorledes de i øvrigt er medhandlet, og synsmænd afhjemlede deres syn

(189)

29/5 1702.

** Jens Hansen i Ovdrup stævnede Knud Bendixen i Ovdrup for vidner angående noget skovhugst, han skal have hugget på hans grund, som efterskrevne vidnede om.

(190)

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne med opsættelse 8/5 stævnede Ole Olufsen, tjenende Søren Nielsen i Smedrup, for dom angående hans hårde medfart mod Jens Jensen i Ørting, og der blev afsagt dom: han bør betale for det sår i Jens Jensens hoved 3 gange 3 lod sølv.

** Hans Christensen ridefoged på sin husbonds vegne stævnede Simon Ovesen Mikkel Ovesen og Rasmus Ottesen alle i Sander Niels Mikkelsen Mikkel Knudsen og Anne Hansdatter og skovfoged Laurids Nielsen Ry, alle i Odder, for dom angående førnævnte selvejeres skovsparter, som skal findes forhugget imod KM forordninger, og skovfogden for hvis, som er hugget på admiralens grund, som han skulle have opsyn med. opsat 14 dage.

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede Mette Sørensdatter i Odder for dom angående arbejde på en helligdag.

(191)

7/6 1702.

** Knud Bendixen i Ovdrup stævnede Jens Hansen i Ovdrup for vidner angående den egestub, som de tvistes om, og efterskrevne vidnede derom.

** Knud Bendixen i Ovdrup stævnede Jens Hansen i Ovdrup for syn på den omtvistede jord og skov på Ovdrup mark imellem dem, og synsmænd afhjemlede deres syn, som skete i overværelse af Knud Bendixen tillige med gamle Søren Sommer og hans søn Christen Sommer, som begge før ham havde beboet gården, og Jens Hansen fremviste et gammelt brev, dateret mandagen næst efter domini judica 1593, formeldende om Ovdrup gårde og deres ejendoms skifte og deling både i by og mark, og gamle Søren Sommer berettede, at gamle Jens Rasmussen, som da boede i Jens Hansens gård, viste ham en sig, som var ret skel.

(192)

** mons Anders Lassen i Torrild stævnede Niels Jørgensen Sandemand i Torrild og hans to karle Peder Nielsen og Erik Tomasen med deres prokurator Christen Bang i Torrild for syn på det omtvistede gærdselshug og den omvidnede vej i Hvidenskær.

(193)

** mons Anders Lassen i Torrild stævnede Christen Bang i Torrild for dom angående det hø fra Oksenballe, han søger ham for.

** Jørgen Christensen, ridefoged på Rathlousdal, på fru Margrete Gersdorfs vegne stævnede Rasmus Pedersen, tjenende i Vads mølle, for ulovlig bortvigelse af hendes gods uden pas og besked.

** Anders Lassen i Torrild på sl Jens Rasmussen Lassens efterladte enke Anne Jacobsdatter af Århus hendes vegne med opsættelse 8/5 stævnede Christen Bang i Torrild og hans hustru Adelheid Groers for dom for hvis, hun er skyldig til sl Jens Lassens enke, og han fremlagde den sl mands regnskabsbog samt borgmester Hans Vinters attest angående samme gæld, som han har fordret, mens han var Anders Jensen Lassens søster Anne Jacobsdatter, sl Jens Rasmussens Lassens enke, nu hr Mads Sørensens i Lynge, hendes værge, og Anders Lassen fremlagde sit indlæg, at Adelheid Groers var indkaldt til afregning i sl Jens Lassens stærvbo 20/7 1697, og Christen Bang og hustru har ikke indkaldt kreditorer til stærvboet efter hendes sl mand, hvilket har været årsag til, at hans sl fætters enke ikke har nydt sin retmæssige betaling, hvorefter Christen Bang svarede, og der blev afsagt dom: da kravet ikke er fordret på skifte efter sl von Diebitz, så bør samtlige hans arvinger søges for gælden.

(194)

12/6 1702.

** mons Anders Lassen i Torrild. efterskrevne vidnede, at forgangen sommer da lå høet af Oksenballekrog slået, og græsset var groet over høet, så de kunne næppe rive det op, og kom der til den gård i Torrild, som Christen Bang da iboede, 21 læs.

(195)

** Anders Lassen i Torrild. efterskrevne synsmænd, som af tinget 7/6 blev opnævnt til at syne og granske om nogen tvistighed imellem Anders Lassen og Niels Sandemand i Torrild angående en vej i Torrild skov, afhjemlede syn på vejen, om den kunne gå over Anders Lassens Hvidenskærs markmål, hvor han havde taget Niels Sandemands heste og vogn med tornegærdsel, som hans karle havde hugget.

(196)

19/6 1702.

** Jørgen Christensen af Rathlousdal på husbonds vegne stævnede Rasmus Pedersen, tjenende i Vads mølle, for dom angående hans ulovlige undvigelse af fru Margrete Gersdorfs gods, og efterskrevne vidnede, at han er født i Halling og har været hos sin far Peder Jensen i Halling indtil nu sidst afvigte skt Mikkelsdag, da han kom i tjeneste med Abraham Jensen i Randlev, som bor på assessor Peder Tøgersens gods.

** Jens Hansen i Ovdrup stævnede Knud Bendixen i Ovdrup for vidner angående en eg, som han skal have hugget, og efterskrevne, som mindes op til 60 år, vidnede, at den grund, som egen stod på, har så længe tilhørt den gård, Jens Hansen iboer.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne forbød alle, som kan have ført sæd i noget af hans husbonds tjeneres jord, at de ikke fordrister sig til noget deraf at bortføre uden husbondens minde.

(197)

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne forbød alle, som kan have lejet eller ført sæd i noget af hans husbonds tjeneres jord, at de ikke fordrister sig til noget deraf at bortføre uden husbondens minde, og han forbød alle ulovlige veje, som går gennem Åkærs skove, og han lyste i fred og hævd Åkærs mark for omliggende bønders fæmon.

** Jørgen Christensen, ridefoged på Rathlousdal, på sin husbonds vegne forbød alle, som kan have lejet eller ført sæd i noget af hans husbonds tjeneres jord, at de ikke fordrister sig til noget deraf at bortføre uden husbondens minde, såfremt de ikke vil lide ran.

** Christen Bang i Torrild på fru Margrete Gersdorfs vegne stævnede Anders Lassen i Torrild for dom i den sag med Niels Jørgensen i Torrild anlangende hans heste og vogn, han langsommelig tid imod loven har forholdt ham. opsat 14 dage.

** Jørgen Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede Rasmus Pedersen, tjenende i Vads mølle, for dom angående hans ulovlige undvigelse af fruens gods uden pas og afsked. opsat 8 dage.

26/6 1702.

** Christen Bang i Torrild stævnede Ole Knudsen af Torrild og hans husbond Anders Lassen sst angående nogle ærerørige og uhøflige ord, som Ole Knudsen skal have haft for retten 12/6 om Christen Bang og hans hustru, og efterskrevne vidnede, at Ole Knudsen sagde til Christen Bang, at de var nogle skønne folk at tjene, de slæbte døde kalve ind af husene og gav dem at æde, da sagde Christen Bang, du skal være en hundsvot og løgner, indtil du beviser det.

(198)

** Christen Bang i Torrild stævnede Anders Lassen i Torrild for vidner angående nogle ord, som han skal have haft om Bangs hustru om en sodstang og nogle låse, og efterskrevne vidnede, at da de var med Anders Lassen i den gård i Torrild, han havde købt af Christen Bang, og da manglede der to låse for to luger og sodstangen af skorstenen, som Anders Lassen sagde, at de var hver på sit sted før købet, men hvem, der havde taget det, sagde han ikke.

** Hans Christensen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne med opsættelse 29/5 stævnede Simon Ovesen Mikkel Ovesen og Rasmus Ottesen alle i Sander Niels Mikkelsen Mikkel Knudsen og Anne Hansdatter for dom angående førnævnte selvejeres skovsparter, som findes forhugget imod loven, og fremlagde et tingsvidne 22/5, og formente formedelst det, som endnu er tilbage af deres skov, kunne ved lige holdes, om ikke selvejerbønderne bør herefter lade sig forevise hvis, de til deres nødtørft af deres skovsparter må hugge, samt betale processens omkostning, som de blev tildømt.

(199)

** Jørgen Christensen, ridefoged på Rathlousdal, på husbonds vegne med opsættelse 19/6 stævnede Rasmus Pedersen, tjenende i Vads mølle, for dom angående hans ulovlige undvigelse af fruens gods, og der blev afsagt dom: han bør straks indstille sig på hans husbonds gods.

3/7 1702.

** Anders Lassen af Torrild stævnede Christen Bang af Torrild og hans hustru for vidner angående hvad tid, hans hustru bortflyttede af Anders Lassens gård, og hvor lang tid samme gård stod ledig, samt ord og tale om det Oksenballe hø før Bangs bortrejse til Holland, og efterskrevne vidnede, at på en otte dages tid var ingen folk i gården, og Anders Lassen fremlagde hr Niels Holmbo, medtjener til Torrild og Vedslet menigheder, hans attest, at Christen Bang kom i hans fars hus og begærede af Anders Lassen, at han ville forære ham et par læs hø, hvortil han svarede, at det intet kunne ske, for en stor del var bortkommet.

(200)

** Hans Christensen ridefoged på husbonds Jens Rodstens vegne med opsættelse 20/5 stævnede skovfoged Laurids Nielsen Ry i Odder for dom for hvis, som er hugget på hans husbonds skove, som han skulle have opsigt med og nydt frihed for, og fremlagde tingsvidne 22/5, og der blev afsagt dom: han bør som en ulydig tjener have sit fæste forbrudt og betale processens bekostning.

(201)

** Mads Jensen af Fillerup på sin far Jens Tomasen i Dyngby hans vegne stævnede ung Peder Clemendsen i Boulstrup for dom angående hvis, han er ham skyldig. opsat 14 dage.

10/7 1702.

** Christen Bang i Torrild stævnede Ole Knudsen i Torrild og hans husbond Anders Lassen for dom anbelangende nogle ærerørige og uhøflige ord, Ole Knudsen 12/6 skal have haft. opsat 14 dage.

17/7 1702.

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede efterskrevne for dom, for de har nedkørt hans eng udenfor ret alfar vej.

** Ole Knudsen i Torrild stævnede Christen Bang i Torrild og hans hustru for dom for utilbørlige skældsord imod ham for retten, og efterskrevne, som havde tjent Christen Bang, vidnede, at fik 8 eller 9 småkalve, som var svage eller syge, at spise, men om de var selvdøde eller slagtede, vidste de ikke, og de vidnede, af Christen Bangs hustru købte rugklid i Fillerup mølle til hendes høns, men noget deraf gav hun dem at æde som brød og grød, og en morgen tog de af samme grød og satte for hunden, som ej ville æde den.

(202)

** Christen Bang af Torrild på fru Margrete Gersdorfs vegne stævnede Anders Lassen i Torrild for dom for hans forøvede imod Niels Sandemand anbelangende hans heste og vogn, som han ham uden lovlig føje har frataget for et læs torn, som skulle være hugget på hans grund, som han ikke igen har ville levere. opsat 14 dage.

** Christen Bang af Torrild stævnede Anders Lassen i Torrild for dom for 21 læs hø, som han har ladet hans fæmon nedtræde uden vederlag. opsat 14 dage.

** Christen Bang af Torrild på sin steddatter Anne Cathrine Diebitz hendes vegne stævnede Anders Lassen i Torrild for dom angående en ko med kalv og 7 får, som han har taget i foder, og lovet at skaffe fri foder til, som han nu ikke vil holde. opsat 14 dage.

** Peder Jacobsen af Krekær på Claus Kobbersmed i lille Fulden mølle hans vegne stævnede Jens Rasmussen i lille Fulden for dom angående nogle ærerørige ord, han skal have haft på ham. opsat 3 uger.

24/7 1702.

(203)

** Mads Jensen i Fillerup på sin far Jens Tomasen i Dyngby hans vegne med opsættelse 3/7 stævnede Peder Clemendsen i Boulstrup for dom angående hvis, han er ham skyldig, og fremlagde en gammel dom 4/2 1684, hvori han er tildømt at betale 5 sletdaler med processens bekostning, som han igen blev tildømt at betale.

31/7 1702.

** Christen Bang af Torrild med opsættelse 17/7 stævnede Anders Lassen i Torrild for dom for hans forøvede imod Niels Sandemand i Torrild, anbelangende hans heste og vogn, som han har frataget ham og ikke igen har villet levere ham, og fremlagde tingsvidner 8/5 24/4 10/4 og husbondens attest med tilladelse til fornøden gærdselshugst i Torrild skov, og han fremlagde hans indlæg, og Anders Lassen fremlagde tingsvidne 27/3 og hr Ole Jensen Holmbo i Torrild og hr Niels Holmbo sst deres attester, samt et tingsvidne 24/4 og et tingsvidne af Hjelmslev herreds ting 15/2 og et synsvidne 12/6 samt hans indlæg, hvorefter der blev afsagt dom: da Niels Sandemands karle ikke af ham var befalet at hugge gærdsel andetsteds end på hans husbonds grund, så bør Anders Lassen straks levere Niels Sandemand hans heste og vogn igen, lige så godt som det var, da han det annammede, og der foruden betale for hver dag, han har haft heste og vogn, 2 mark, og i lige måde erstatte al skade og forsømmelse i pløje og sædetiden og i hans husbonds og egen tjeneste efter uvillige dannemænds sigelse, samt betale processens bekostning.

(207)

7/8 1702.

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede menige Randlev Gosmer Halling med flere sognemænd for vidner angående vejen over admiralens mark og for tilbud med videre.

** Christen Bang af Torrild på fru Margrete Gersdorfs vegne stævnede Anders Lassen i Torrild for syn på Niels Sandemands såmark og gennemsyn af hans skadeslidelse, formedelst hans heste og vogn af ham var frataget.

** Christen Bang i Torrild på sin steddatter Anne Cathrine Diebitz vegne med opsættelse 17/7 stævnede Anders Lassen i Torrild for dom angående en ko med kalv og 7 får, som han har taget i foder og lovet fri foder til, det han ikke vil holde, og fremlagde et skriftligt indlæg, dateret Århus 13/7 1702 Anne Cathrine von Diebitz, og Anders Lassen svarede, og der blev afsagt dom: da ingen af parterne har fremlagt bevis, så bør enhver forholde sig efter lands gammel skik og brug, og samme fæmon af være følgagtig, når begæres, og Anders Lassen betale processens bekostning.

(208)

14/8 1702.

** Mikkel Mikkelsen af Pedholt på Ole Knudsen i Torrild hans vegne stævnede Christen Bang i Torrild for dom angående ærerørige ord, han skal have haft for retten. opsat 14 dage.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne. efterskrevne vidnede, at Hovedstrup fjællebro imellem admiral Jens Rodstens gårds mark og Odder mark findes så ganske brøstfældig, at den af ny vil gøres, og dertil behøves efterskrevne tømmer, og menige mænd i Randlev Gosmer og Halling sogne samt Hølken og Boulstrup byer, som tit og ofte var blevet advaret om Hovedstrup bro og vejen, som løber over admiralens mark at færdiggøre, dog intet skal være påfulgt, de blev nu tilsagt inden 8 dage at love admiralen betaling for den ny bro, samt færdige på vejen, så vil han lade broen gøre, så enhver kan have sin vej derover, og hvis de ikke sligt ville, da forårsages han at lade gøre en bro et andet sted for sig og sine tjenere, hvilken med bom og lås bliver tillukket, så ingen andre får nogen vej derover, hvorpå Jørgen Christensen af Rathlousdal på sin husbonds tjenere i Gosmer og Halling deres vegne lovede, at de ville betale deres anpart deraf.

(209)

** Christen Bang i Torrild på Niels Jørgensen Sandemand i Torrild hans vegne. synsmænd afhjemlede syn på hans gårds jord hvis skade, der er tilføjet ham ved hans avling formedelst to heste og vogn, som Anders Lassen i Torrild har forholdt ham i hans stærkeste plov sæde og høsttid.

(210)

21/8 1702.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne stævnede menige Fillerup bymænd for dom angående deres markskelgærde imellem Fillerup og Ondrup marker, som ikke skal være vedligeholdt, og synsmænd afhjemlede syn på gærdet.

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede Søren Christensen i Assedrup Tomas Tomasen sst for dom angående en stor bøg, som de skal have hugget og bortført af Odder skov, hvorfor de på stedet blev pantet af skovfogden, som med andre vidnede om skovhugsten.

(211)

28/8 1702.

** Søren Henriksen af Rørt stævnede Morten Jensen i Rørt for dom angående hvis hug og slag, han har tilføjet ham 16/8, og efterskrevne vidnede, at Morten Jensen slog ham på hans hoved, så han faldt omkuld, og synsmænd vidnede, at han havde et hul på næsen, og der kom blod ud derfra, hvortil Morten Jensen svarede, at han havde ikke givet ham et blodigt slag.

(212)

** Christen Bang af Torrild med opsættelse 17/7 stævnede Anders Lassen i Torrild for dom for 21 læs hø, som han med sit fæmon har ladet nedtræde, og intet vederlag derfor gjort, og fremlagde sit indlæg og på Anders Lassens vegne svarede Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, og fremlagde tingsvidne 3/7 næst afvigte og dernæst tingsvidne 12/6 sidst afvigte samt en kontrakt, dateret 18/8 1701, samt en revers, dateret 6/9 1701, og endelig Anders Lassens indlæg, og Christen Bang svarede, at Anders Lassen ikke kunne bevise, at han havde betalt de 21 læs hø, hvorefter der blev afsagt dom: Anders Lassen bør efter uvillige mænds sigelse betale Christen Bang høets værdi.

(214)

** Christen Bang af Torrild med opsættelse 10/7 stævnede Ole Knudsen i Torrild og hans husbond Anders Lassen for dom anlangende nogle ærerørige ord, Ole Knudsen 12/6 skal have haft for retten om Christen Bang og hans hustru i Torrild, og fremlagde tingsvidne 26/6, hvorefter på Ole Knudsens vegne mødte Mikkel Mikkelsen i Pedholt og fremlagde tingsvidne 17/7, hvorefter der blev kendt således: da Christen Bang og Ole Knudsen for retten har haft nogle skældsord imod hverandre om noget udygtigt kalvekød, som Christen Bangs hustru har givet Ole Knudsen og andre at æde for 4 år siden, da de tjente hende, for hvilket vel sees Christen Bang at være uskyldig, slige skældsord kan ej træffe nogens æres forklejnelse, så bør de for retten erklære hverandre, og for deres forøvede imod rettens respekt hver at udgive til næste hospital 3 lod sølv.

(215)

** Hans Hansen i Ondrup på sin husbond Jens Rodstens vegne med varsel 21/8 stævnede Søren Christensen af Assedrup og Tomas Tomasen sst for dom angående en stor bøg, som de har hugget og bortført, og fremlagde et tingsvidne 21/8 og dom 26/6. opsat 3 uger.
 
** Søren Henriksen af Rørt stævnede Morten Jensen i Rørt for dom angående overlast på ham på Rørt mark. opsat 14 dage.

4/9 1702.

** Morten Jensen i Rørt stævnede Søren Henriksen i Rørt for vidner angående hans uhøflige ord imod ham, da han gik i sit arbejde, og Knud Pedersen i Rørt vidnede, at Søren Henriksen kom til ham på Morten Jensens ager og sagde, han skulle køre med ham og en korporal til Århus og gav ham nogle onde ord, hvor da Morten Jensen bad Søren Henriksen, at han ikke skulle således tale til en gammel mand, og da skældte Søren Henriksen Morten Jensen for en skælm og hundsvot, og gik op ad bakken og viste ham rumpen, og andre vidnede det samme.

** Søren Henriksen af Rørt på sin husbond assessor Ejlersens vegne stævnede Peder Knudsen i Rørt for dom på hans fæste og hans fæstebrev at fremlægge, samt Christen Vegerslev i Århus, som samme fæstebrev har udgivet. opsat 14 dage.

(216)

11/9 1702.

** Hans Hansen i Ondrup på hans husbond admiral Rodstens vegne stævnede Søren Christensen i Assedrup og Tomas Tomasen sst for dom angående en vindfælde af eg, som de uden minde har kløvet og bortført af Odder skov, som efterskrevne bevidnede, hvortil Søren Christensen svarede, at hans far Christen Eriksen havde givet ham 2 læs deraf, men samme vindfælde var så blød, at de ikke kunne kløve den, men kørte hjem igen og fik intet.

** Rasmus Nielsen i Morsholt på mester Claus Kobbersmed i lille Fulden mølle hans vegne stævnede Jens Rasmussen Hørret i lille Fulden for dom angående ærerørige ord, han har haft om ham om nogle grises borttagelse og fremlagde et tingsvidne af Vilhelmsborg birketing 7/8. opsat 14 dage.

** Hans Hansen af Ondrup på amtmand Grabows vegne stævnede vedkommende, som er indført på en kaldsseddel, for syn på og vurdering af den halve selvejergård i Torrild, som sl Anders Rasmussen tilhørte.

18/9 1702.
 
(217)

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne. efterskrevne vidnede, at de i juni måned så, at Søren Christensen af Assedrup og Tomas Tomasen sst kom af Odder skov, hver gang med to læs kløvet egeved på deres vogne.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på sin husbonds vegne stævnede Peder Laband i Sondrup for vidner angående ulovlig skovhugst, han har begået i Åkær enemærke, og efterskrevne vidnede, at han kom deraf med en ellestang på hans aksel og en håndøkse i hans hånd.

** assessor Ejlersen til Bonderup efter varsel 4/9 foregav, at det fremlagte fæstebrev, udgivet af Christen Vegerslev i Århus mølle til Knud Pedersens søn Peder Knudsen, dateret 16/9 1699, var i alle måder urigtigt og lovstridigt, idet han ikke er eneejer af den halve gård, men assessor Ejlersens part i samme gård er større, og da den største lodsejer har ret til at bortfæste gården, så formener han, at fæstebrevet bliver kendt dødt og magtesløst. sagen blev opsat 14 dage.

(218)

** assessor Ejlersen til Bonderup stævnede Knud Pedersen i Rørt for at fremvise fæstebrev på den grund og ejendom, han har fæstet, og han fremlagde et fæstebrev på det ødegårds jord, udgivet af sl Meulengracht 7/3 1676, og det andet lovede han at fremvise. opsat 14 dage.

** Hans Hansen i Ondrup på amtmanden over Skanderborg og Åkær amter Jørgen Grabow hans vegne. synsmænd afhjemlede syn på og taksering af den halve selvejer bondegård i Torrild, sl Anders Rasmussen påboede.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje på sin husbonds vegne stævnede menige Randlev Gosmer Halling sognemænd samt Hølken og Boulstrup bymænd for vidner angående hvad Hovedstrup bro har kostet, som admiralen har ladet opbygge af ny, og for dom, og efterskrevne vidnede, at til Hovedstrup bro imellem Rodstenseje og Odder mark er der medgået efterskrevne tømmer for 20 rigsdaler og tømmermandens arbejdsløn for sig og to karle i 14 dage 10 rigsdaler, i alt 30 rigsdaler, hvorefter de indstævnede blev opråbt, men ingen fremkom.

(219)

25/9 1702.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på sin husbonds vegne stævnede Søren Christensen og Tomas Tomasen, begge af Assedrup, for dom angående hugst af en bøg og bortførsel af en ege vindfælde af Odder skov, og efterskrevne selvejerbønder svarede, at det hverken var på deres grund, at træerne var hugget, eller de havde givet nogen minde dertil.

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede Poul Andersen i Rude for vidner angående noget korn, som han afvigte høst skal have bortført af Niels Madsen i Odder hans jord, og Niels Madsen svarede, at Poul Andersen havde sået en tønde havre til halvs med ham, og han bekom den halve afgrøde.

2/10 1702.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på assessor Peder Tøgersen Lassens vegne stævnede Anders Jensen i Fensten og hans søn Jens Andersen sst for dom angående noget skovhugst i Dybvads lund, de skal have begået efter tingsvidne 15/5. opsat 14 dage.

** Morten Andersen, ridefoged på Dybvad, stævnede Søren Sørensen Påske i Fensten for vidner angående den overlast, som han begik på ham på hans rette farende vej fra Århus til Dybvad, og efterskrevne vidnede, af Søren Påske med en vognkæp ville slå Morten Andersen, men ramte vognfjælene, og lovede ham en ulykke, før han kom af dette sted, og med mange skældsord kørte han så sin vej, hvortil han svarede, at han var drukken, og hvad der var passeret, vidste han intet af at sige.

(220)

** Søren Nielsen i Kysing stævnede Søren Pedersen i Kysing for vidner angående den overlast, som han øvede imod ham, som de kørte hjem fra Rathlousdal, og efterskrevne vidnede, at Søren Pedersen slog ham med sit svøbeskaft, så blodet løb fra hans næse og mund, så de næppe kunne kende ham, og synsmænd afhjemlede deres syn på hans sår.

(221)

** Anders Hansen i Oldrup på Anne Rasmusdatter i Torrild hendes vegne til 3.ting lovbød halvparten af hendes selvejer bondegård i Torrild, som hun nu iboer, og Peder Eskesen af Kattrup bød sølv og penge, og formente sig nærmere til at købe end som nogen anden, eftersom han er hendes trolovede fæstemand. varsel til Jens Sørensen i Torrild og hans hustru Else Rasmusdatter Maren Rasmusdatter Dorete Rasmusdatter i Torrild og hendes børn, nemlig Rasmus Andersen og Maren Andersdatter, Mikkel Sørensen i Torrild Jens Sørensen i Balle og hans børn, Anders Jensen i Rørt, Søren Rasmussen i Saksild og hans hustru Maren Rasmusdatter og Rasmus Sørensen i Amstrup.

** Peder Eskesen af Kattrup. Anne Rasmusdatter af Torrild solgte og skødede fra sig og hendes arvinger og til ham og hans arvinger halvparten af hendes selvejer bondegård i Torrild.

** hr Hans Toksværd af Århus stævnede Christen Andersen i Rokballe mølle for dom angående hans resterende landgilde, som han blev tildømt at betale, og der foruden efter loven have sit fæste forbrudt.

(222)

9/10 1702.

** Jens Svendsen ridefoged på justitsråd Bendix Lassen og hans tjener Isak Andersen i Svinballe deres vegne stævnede Peder Pedersen i Torup for dom angående de sår og hug, han har begået på ham, og i lige måder stævnede Peder Pedersens hustru Karen Christensdatter for dom angående hendes lejermålsbøder, som hun har begået på Åkær gods, og efterskrevne vidnede, at Peder Pedersen slog Isak Andersen i hovedet med en økse.

** Søren Andersen i Fillerup på mester Claus Kobbersmed i lille Fulden mølle hans vegne med opsættelse 11/9 stævnede Jens Rasmussen Hørret i Lille Fulden for dom angående ærerørige ord, som han har haft imod ham om nogle grises borttagelse, og fremlagde et tingsvidne af Vilhelmsborg birketing 7/8 næst afvigte, hvortil Jens Rasmussen svarede, at han vidste med Claus Kobbersmed og hans hustru ikke andet at beskylde end det, som ærligt kristeligt og godt er, hvorefter Søren Andersen formente, at Jens Rasmussen bør at tildømmes at være en løgner, og der blev afsagt dom: da Jens Rasmussen har sagt nogle ord om Claus Kobbersmed om nogle grises borttagelse, hvilket dommeren ikke kan se at komme Claus Kobbersmed og hustru til deres æres forklejnelse, så bør Jens Rasmussen for retten erklære Claus Kobbersmed og hans hustru og for slig forseelse betale til næste hospital 2 lod sølv.

(223)

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, stævnede Jørgen Jensen i Gylling for dom angående hans resterende landgilde. opsat 8 dage.

** den sag imellem admiral Jens Rodsten og Søren Christensen i Assedrup er efter begæring opsat 8 dage.

** Jens Svendsen ridefoged på sin husbonds vegne stævnede Peder Pedersens hustru Karen Christensdatter i Torup for dom angående hendes bøder for lejermål, som hun på Åkær gods har begået. opsat 8 dage.

16/10 1702.
 
(224)

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på Søren Sørensen af Hemstok hans vegne stævnede Mads Rasmussen i Ask for dom angående hvis, han er ham skyldig. opsat 14 dage.

** Hans Christensen ridefoged stævnede Poul Pedersen i Rude for dom angående noget korn, som han skal have sået i Niels Madsens jord i Odder, og afgrøden deraf imod forbud henført, og fremlagde tingsvidner 25/9 og 19/6. sagen blev opsat 14 dage.

** Hans Christensen ridefoged på sin husbonds vegne med varsel 18/9 stævnede menige Randlev Gosmer og Halling sognemænd så og Hølken og Boulstrup bymænd for dom angående Hovedstrup bro, som admiralen af ny har ladet opbygge. sagen blev opsat 14 dage.

** sr Christian Jensen i Torrild, herredsfoged i Hads herred, stævnede Anders Lassen i Torrild for dom for noget malt, Anders Lassen har lånt ham loftrum til, og som ham er blevet forment at bekomme, hvilket efterskrevne bevidnede, hvortil Anders Lassen svarede, at når fogden leverede ham det, han var ham skyldig, skulle han få sit malt.

(225)

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på sin husbonds vegne med opsættelse. sagen blev forligt.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på assessor Ejlersens vegne med opsættelse 4/9 stævnede Peder Knudsen i Rørt for dom på hans fæste, og hans fæstebrev at fremlægge, og i lige måde Christen Vegerslev i Århus, som samme fæstebrev har udgivet, om han har noget dertil at svare, og fremlagde tingsvidne 18/9 samt en attest om Knud Pedersens landgilde, og Christen Vegerslev fremlagde sit indlæg, og Jens Svendsen fremlagde assessor Ejlersens svar, og der blev afsagt dom: da assessor Ejlersen har 2 skæpper mere hartkorn end Christen Vegerslev, så ses ikke dennes fæstebrev kan være af nogen kraft, og Peder Knudsen at betale denne proces bekostning.

(226)

** Hans Christensen ridefoged med varsel 25/9 stævnede Søren Christensen og Tomas Tomasen, begge af Assedrup, for vidner angående den af dem afhugne og bortførte bøg samt egefælde af Odder skov. opsat 14 dage.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på sin husbonds vegne med opsættelse 28/8 stævnede Søren Christensen og Tomas Tomasen, begge af Assedrup, for dom angående en stor bøg, som de har hugget og bortført af Odder skov, og fremlagde et tingsvidne 21/8 og dom 26/6, og der blev afsagt dom: de bør betale deres voldsbøder til admiral Jens Rodsten samt processens bekostning.

(227)

23/10 1702.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på Bendix Lassens vegne stævnede Hans Madsen Ungermand af Ålstrup for vidner angående den overlast med sår og hug, som han i Falling kirke under prædiken på Jens Pedersen i Falling øvet har, og efterskrevne vidnede, at Hans Ungermand slog Jens Pedersen i hans hoved med en pisk, som han sad forved ham på pulpituret, og så skød Jens Pedersen ham til side, at han skulle lade ham være, hvorpå Hans Ungermand trak sin kårde og slog ham i hovedet med den, og synsmænd afhjemlede syn på hans sår, og Hans Ungermand svarede, at da Jens Pedersen greb ham i hans hår, så greb han til hans kårde i hastighed.

(228)

** Jens Svendsen ridefoged på husbonds vegne med opsættelse 9/10 stævnede Jørgen Jensen i Gylling for dom angående hans resterende skyld og landgilde, samt dom på hans fæste og fremlagde restantsbogen, og der blev afsagt dom: han bør betale inden 15 dage og have sit fæste forbrudt.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne med varsel 9/10 stævnede Peder Pedersen i Torup for dom angående de sår og hug, han på Jens Andersen forøvet har, og i lige måder hans hustru Kirsten Christensdatter for dom angående hendes lejermålsbøder, og fremlagde tingsvidne 9/10. opsat 8 dage.

(229)

30/10 1702.

** Søren Christensen af Assedrup stævnede Søren Christensens hustru i Assedrup Anne Sørensdatter og hans far Christen Eriksen i Tvenstrup samt Søren Christensens søskende Erik Christensen Jacob Christensen Ove Christensen Mette Christensdatter og Anne Christensdatter, alle i Tvenstrup, for lovbud af den halve part af den selvejer bondegård i Balle, som Søren Rasmussen påboer, og førnævnte Søren Christensen den halve part af samme bondegård på sin hustru Anne Sørensdatters vegne er tilhørende, og Søren Christensen til 1.ting lovbød den halve part af forskrevne selvejer bondegård i Balle, som Søren Rasmussen påboer, og hans hustru er tilfaldet efter hendes sl mor.

** Søren Nielsen i Rude stævnede Søren Pedersen, som sidst opholdt sig hos Rasmus Pedersen i Kysing, for dom angående den overlast, han på Søren Nielsen forøvet har og fremlagde tingsvidne 2/10. opsat (blank) dage.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på sin husbond og hans tjener Isak Andersen i Svinballe deres vegne med opsættelse 23/10 stævnede Peder Pedersen i Torup for dom angående de hug og sår, han på Isak Andersen begået har, og i lige måder Peder Pedersens hustru Karen Christensdatter for dom angående hendes lejermålsbøder, og fremlagde tingsvidne 9/10, samt en attest af hr Peder Mouritsen i Hundslund, at siden han kom til kaldet, har Peder Pedersens kone Karen Christensdatter af Torup ikke stået offentlig skrifte, men efter kirkebogen skal hun være publice absolveret dom sexagesima 1697, og samme tid udlagt til barnefar Peder Pedersen af Randers i en by ved navn Kristrup, og der blev afsagt dom: da det ikke bevises, at Peder Pedersen har tilføjet Isak Andersen noget sår, så bør han derfor fri at være, men han bør på hustrus vegne betale hendes lejermålsbøder samt processens omkostninger.

(230)

** Jens Svendsen ridefoged på assessor Peder Tøgersen Lassens vegne med opsættelse 2/10 stævnede Anders Jensen i Fensten og hans søn Jens Andersen for dom angående noget skovhug, de har begået i Dybvads lund og fremlagde tingsvidne 15/5, hvorefter der blev afsagt dom: da det ikke er bevist, at Anders Jensen og hans søn har savet og bortført det beskyldte egetræ, så bør de fri at være.

6/11 1702.

** Anders Lassen af Torrild på sr Hans Bendixen, rådmand i Århus, hans vegne stævnede ungkarl Jens Mikkelsen, som opholder sig i Ørnskov, i sr Jens Terkildsen i Skanderborg hans tjeneste, angående vidnesbyrd angående han efter lægdssedlen er tilsagt at møde for sessionsherrerne ved landmilitsen, om han kunne findes dygtig til KM tjeneste, og efterskrevne vidnede, af Jens Mikkelsen af Vitved var draget til Viborg for at få sin sag ført til landstinget angående en dom, som rådmand Hans Bendixen af Århus har taget over ham ved Vor Nim herreds ting næst afvigte 1/9, og Anders Lassen af Torrild på hans morbror rådmand Hans Bendixens vegne protesterede imod de ubekendte vidner, hvorefter dommeren kendte, at da Jens Mikkelsen var i lovligt forfald og ikke kan møde for sig at svare, så kan vidnerne ikke stedes til forhør.

(231)

** Morten Andersen, ridefoged på Dybvad, stævnede Søren Sørensen Påske i Fensten for dom angående den overlast og vold, han begik på ham på hans rette farende vej fra Århus til Dybvad. opsat 14 dage.

13/11 1702.

** Knud Pedersen i Rørt stævnede Anders Knudsen i Rørt for vidner angående Knud Pedersens søn Jens Knudsens alder, og fremlagde hr Jochum Brorsen i Randlev hans attest, at 1783 21.søndag efter trinitatis var Knud Pedersens søn Jens til dåbens konfirmation i Bjerager kirke.

** Søren Christensen af Assedrup til 3.ting lovbød den halve selvejer bondegård i Balle, som Søren Rasmussen nu påboer, førnævnte Søren Christensen den halve part af samme bondegårds ejendom på sin hustru Anne Sørensdatters vegne er tilhørende, og så fremkom Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, og fremviste en revers, udgivet af Søren Christensen i Assedrup 17/10, hvori han forpligter sig til at skøde til admiral Jens Rodsten samme halve selvejer bondegård, og Jacob Christensen af Tvenstrup på Søren Christensens hustrus vegne bød sølv og penge for samme selvejer bondegård. varsel som 30/10.

(232)

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på Anders Pedersens vegne i Ålstrup stævnede Jens Jensen på Alrø for dom angående hvis, han er ham skyldig, som er 10 mark med 9 års rente. sagen blev opsat 14 dage.

** Hans Christensen ridefoged på husbond admiral Rodstens vegne med opsættelse 16/10 stævnede Poul Andersen i Rude for dom angående noget korn, han skal have sået i Niels Madsens jord i Odder, og fremlagde tingsvidner 25/9 og 19/6, hvorpå der blev afsagt dom: Poul Andersen bør straks lade føre samme sæd til Niels Madsens gård i Odder.

(233)

20/11 1702.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, stævnede Jørgen Jensen i Gylling for syn på hans gårds brøstfældighed.

** Søren Nielsen af Kysing med opsættelse 30/10 stævnede Søren Pedersen, som sidst opholdt sig hos Rasmus Pedersen i Kysing, for dom angående overlast, han på ham har øvet og fremlagde tingsvidne 2/10, hvorefter der blev afsagt dom: Søren Pedersen bør betale til vedkommende efter lovens pag.900 8.art samt betale processens bekostning.

27/11 1702.

** Hans Christensen ridefoged på sin husbond Jens Rodstens vegne stævnede samtlige Gosmer Halling Randlev sognemænd samt Hølken og Boulstrup bymænd for vidner angående vejen over Rodstenseje mark fra Randlev mark til Hovedstrup bro, og fremlagde udtog af den deling, som var gjort på vejene og broerne 18/10 1697, samt herredsfogdens befaling til syn på Hovedstrup bro og vejen dertil, for hvis reparation derpå behøves, og gøre en ligning hvad enhver af bemeldte sogne og byer kan tilkomme at holde ved lige, dateret 13/11 1702, og efterskrevne afhjemlede, at eftersom ingen af fru Margrete Gersdorfs tjenere, som var tilsagt tillige med dem bemeldte vej at skifte, ikke var mødt, så kunne de ikke videre udrette, end aleneste at eftermåle, hvor reparation var fornøden.

(235)

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne. synsmænd afhjemlede syn på hvad brøstfældighed, som kunne være på Jørgen Jensens gård i Gylling, og at de på husbondens vegne tilbød Jørgen Jensen, at dersom han vil love herefter at betale landgilde og skatter uden restants og holde sin gård ved lige, og skaffe to mænd, som vil gå i løfte for ham, så må han sin gård beholde, og hans restants på 113 rigsdaler være ham eftergivet, og nu tilbød Jens Svendsen på husbonds vegne Jørgen Jensen det samme, og hvis han ikke vil modtage det, da tilbød han, at da Jørgen Jensen har en datter, om han vil have hende på gården, så vil husbonden bære omsorg en dygtig karl til gården at skaffe, som hende skal ægte.

(236)

** Tomas Tomasen af Assedrup på sine egne og menige Assedrups bymænds vegne aflyste alle de ulovlige veje, som gøres over deres marker, samt forbød alle at opbryde deres gærder og der veje igennem gøre.

4/12 1702.

** Jens Svendsen ridefoged på husbonds vegne stævnede Niels Pedersen Smed, som opholder sig i Odder, for vidner angående ulovlig undvigelse af hans tjeneste på Åkær, og efterskrevne vidnede, at smeden uden lovlig opsigelse og husbondens minde er undveget, og han leverede ikke noget af smedetøjet tilbage.

11/12 1702.

(var intet at bestille)

18/12 1702.

** Morten Andersen, ridefoged på Dybvad, med opsættelse 6/11 stævnede Søren Sørensen Påske i Fensten for dom angående overlast, han begik på ham, og fremlagde tingsvidne 2/10, og der blev afsagt dom: da Søren Påske har haft nogle ukvemsord imod Morten Andersen, så må han afbede hans forseelse og dermed forsikre, at han aldrig uden årsag skal begegne Morten Andersen end høfligt.

(237)

8/1 1703.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på sin husbonds vegne stævnede alle hans bønder for dom angående deres resterende landgilde oldengæld eller andet, og i lige måde soldaterne på hans gods for dom for hvis, de til deres mundering skal betale. opsat 14 dage.

** gamle Simon Simonsen i Saksild stævnede efterskrevne for dom for hvis, de er ham skyldig. sagen blev opsat 14 dage.

(238)

** Knud Hansen af Ørting fremviste et gammelt ulveskind, som han havde ombragt på Åkærs grund, og formodede at nyde derfor af herredet efter KM jagtforordning 8/12 1688.

15/1 1703.

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede Søren Nielsen Broch og Peder Nielsen Broch, begge i Odder, og deres hustruer Anne Rasmusdatter og Karen Rasmusdatter for dom angående deres overfald på Ove Rasmussen i Odder, og efterskrevne vidnede om Søren og Peder Brochs overfald på Ove Rasmussen, som blev slået med en træsko.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på sin husbonds vegne stævnede Knud Bendixen i Odder og hans søn Bendix Knudsen for vidner angående den overlast med hug og slag, de skal have begået på Niels Christensen og degnen Niels Mogensen, begge af Ørting, i Ole Hansens gård i Falling, og efterskrevne vidnede om slagsmålet og synsmænd afhjemlede syn.

(239)

** Jens Rasmussen i Stautrup med fuldmagt af dr Johan Bram, biskop over Århus stift, stævnede Morten Poulsen i Stautrup og hans hustru Anne Bertelsdatter for vidner angående to risbøge, som fandtes i hans vedgård, som synsmænd vidnede, at de havde set, og da kom Morten Poulsens hustru og sagde, at de risbøge havde ligget der længe, og hun havde selv skudt dem hjem på en hjulbør, og ville hugge dem i stykker til at syde garn.

(240)

** Simon Simonsen i Saksild stævnede sl Søren Bentsens efterladte hustru Karen Nielsdatter i Boulstrup og hendes børn navnlig Niels Sørensen i Rørt Bendix Sørensen ----ngby Anne Sørensdatter og hendes mand Niels Sørensen i Boulstrup for vidner angående en hest, som deres sl far satte Simon Simonsen i pant, og som står i Søren Bentsens gård i Boulstrup.

22/1 1703.
** Anders Lassen i Torrild stævnede Christen Bang i Torrild og hans hustru for dom angående en hoppe og føl, de af ham bekommet har, og ikke har villet lade validere imod 21 læs Oksenballe hø. opsat 14 dage.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne med varsel 15/1 stævnede Søren Nielsen Broch og Peder Nielsen Broch, begge i Odder, og deres hustruer for vidner angående overfald. opsat 14 dage.

** Morten Andersen, ridefoged på Dybvad. Jørgen Christensen og Daniel Nielsen af Fillerup tilsagde ham al fred og lejden, så at Søren Påske i Fensten efter denne dag skulle gøre ham nogen skade uden årsag, da Søren Påske at værge sit liv og gods, og hvis han forbryder sig derimod, da skal han give til de fattige 2 rigsdaler foruden bøder, samt til hans husbond 4 rigsdaler.

29/1 1703.

(241)

** Jens Sørensen, ridefoged på Åkær, på justitsråd Bendix Lassens vegne stævnede Keld Jensen i Sondrup for vidner angående en pige Anne Sørensdatter, som han har antaget i hans tjeneste uden pas og afsked fra hendes forrige husbond, og efterskrevne vidnede, at hun undveg sin tjeneste hos Morten Jonsen i Svinballe, og begærede ikke pas af ham.

** Morten Andersen, ridefoged på Dybvad, på sin husbonds vegne stævnede efterskrevne for dom angående hvis, de til ham resterer af tiende lånekorn og landgilde. opsat 14 dage.

5/2 1703.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på sin husbonds vegne stævnede korporal Peder Christensen, logerende hos Abraham Jensen i Randlev, for vidner angående hyrden Søren Jensens søn af Morsholt, ved navn Rasmus Sørensen, som han har været med at bringe til soldat, og efterskrevne vidnede, at Peder Christensen og en anden korporal mødte Rasmus Sørensen ved smedjen og spurgte ham, om han ville være soldat, og han gik med ham til Christen Skrædder, hvor han blev iklædt soldaterkjole sko strømper og hat, og han vægrede sig ikke, men var lystig, hvorpå de gik mod Torrild, og løjtnant Morten Rudolf formente, de ikke havde forseet sig imod KM forordning, om en løsgænger og betler havde følge med dem, hvortil Hans Christensen svarede, at Rasmus Sørensen var ikke løsgænger, men tjente de Morsholt mænd som hyrde med sin far.

(242)

12/2 1703.

** Hans Hansen af Sondrup på sin husbond admiral Rodstens vegne. efterskrevne vidnede, at Søren Jensen Hyrde i Morsholt og hans søn Rasmus Sørensen har tjent de Morsholt mænd i to år og vogtet deres fæ, og de er fremdeles fæstet med dem at vogte deres fæ til skt Mikkelsdag.

19/2 1703.

** Anders Knudsen i Rørt til 3.ting efterlyste en dreng Jens Jacobsen, som var fæstet med ham, men er bortgået uden hans minde, hvortil Niels Mikkelsen af Trustrup på sit herskabs vegne svarede, at Jens Jacobsen, den tid KM forordning udgik om pas skudsmål og indrullering til landmilitsen, tjente på hans herskabs gods hos Mogens Jensen i Hølken, og ingen kunne derfra tage ham i tjeneste.

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne med opsættelse 8/1 stævnede admiralens efterskrevne bønder og tjenere for dom angående deres resterende skyld og landgilde oldengæld og andet, som de blev tildømt at betale.

(245)

26/2 1703.

** sr Jens Terkildsen af Skanderborg stævnede menige mænd i Hadrup for dom angående familie og folkeskat. opsat 14 dage.

** Jens Svendsen ridefoged på husbonds vegne stævnede Keld Jensen i Sondrup for dom angående en pige Anne Sørensdatter, som han har antaget i tjeneste uden pas og afsked fra hendes forrige husbond, og fremlagde et tingsvidne 29/1. sagen blev opsat 14 dage.

(246)

** Jens Svendsen ridefoged med opsættelse x/1 stævnede Niels Pedersen i Odder for dom, angående han er undveget hans tjeneste fra Åkær og fremlagde tingsvidne 4/12, og der blev afsagt dom: Niels Pedersen bør betale til justitsråden efter lovens pag.556 11.art.

5/3 1703.

** læst KM forordning om adskilligt landmilitsen angående.

** Hans Christensen ridefoged på husbond admiral Rodsten hans vegne stævnede menige Randlev Gosmer Halling sognemænd og Hølken og Boulstrup bymænd for dom angående vejen fra Randlev mark og til Hovedstrup bro, som de er tilskiftet at reparere, tillige med broen, som de ikke har efterkommet, og fremlagde en dom af Hjelmslev herreds ting 12/2 samt hans skriftlige indlæg. sagen blev opsat 14 dage.

(247)

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbond og hans tjener Ove Rasmussen i Odder deres vegne med opsættelse 22/1 stævnede Søren Nielsen Broch og Peder Nielsen Broch og deres hustruer Anne og Karen Rasmusdatter af Odder for dom angående overfald på Ove Rasmussen i Odder og fremlagde tingsvidne 15/1, hvorefter der blev afsagt dom: de bør lide efter lovens pag.900 8.art samt betale processens bekostning.

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede Jens Rasmussen Soldat, tjenende Niels Sandemand i Torrild, for dom angående lejermålsbøder. opsat 14 dage.

12/4 1703.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne stævnede Jens Jensen, som tjente Morten Pedersen i Halkær, som uden pas og afsked er draget af hans tjeneste, og han forbød alle at huse eller helle ham.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbond admiral Jens Rodsten hans vegne med opsættelse 18/9 stævnede menige Randlev Gosmer og Halling sognemænd, så og Hølken og Boulstrup bymænd for dom angående Hovedstrup bro, som han har ladet opbygge af ny, og fremlagde et tingsvidne 6/12 1680 og en dom 24/1 1681 og tingsvidne x/10 1684, og en befaling fra KM amtmand, dateret 12/8 sidst afvigte og et tingsvidne 23/3 1696, samt tingsvidner 14/8 1702 6/12 1680 og 23/3 1696 og et tingsvidne 18/9 1702 samt hans indlæg, og der blev afsagt dom: hver gård og boelsmand i forskrevne sogne og byer bør sin anpart af Hovedstrup bros bygning inden 15 dage at betale.

(250)

** Peder Rasmussen i Randlev på husbond assessor Peder Tøgersen Lassen hans vegne med opsættelse 29/1 stævnede efterskrevne for dom angående hvis, de rester med af tiende lånekorn og landgilde, som de blev tildømt at betale.

19/3 1703.

** Simon Simonsen i Saksild stævnede Mogens Jensen og Rasmus Jensen i Hølken for vidner angående en gæld, hans sl far og han var Simon Simonsen skyldig, og ung Simon Simonsen vidnede, at Mogens Jensen havde lovet at betale hans og hans sl fars gæld.

(251)

** Simon Simonsen i Saksild med opsættelse 8/1 stævnede efterskrevne for dom angående hvis, de er skyldig gamle Simon Simonsen i Saksild, og som de blev tildømt at betale.

** Niels Mikkelsen i Trustrup på sr Didrik Cortsen i Horsens hans vegne stævnede sl Jacob Roluffs arvingers bønder for dom for deres resterende skyld og landgilde. opsat 14 dage.

26/3 1703.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne stævnede Jens Jensen i Halkær, som tjente Morten Pedersen sst, for dom angående hans tjenestes undvigelse, og efterskrevne vidnede, at Jens Jensen er født i den gård, Morten Pedersen iboer, og har været hos ham til en måned siden, da han drog fra ham, og de ved ikke, hvor han er afblevet.

(252)

** Jens Svendsen ridefoged på husbonds vegne stævnede Jens Jensen i Halkær for dom angående hans undvigelse af hans tjeneste. opsat 14 dage.

** Jens Svendsen ridefoged stævnede Hans Nielsen i Astruplund Søren Andersen i Svinballe Peder Sørensen Jacob Rasmussen og Mikkel Rasmussen i Kærsgård for synsmænds opkrævelse til at syne og besigtige de skove, de er tilforpligtet at holde i fred og hævd, hvad deri ulovligt findes at være hugget, og i lige måde til at syne det hus brøstfældighed i Hundslund, som ---- Knudsen i Amstrup og medarvinger har solgt til justitsråden.

2/4 1703.

** Simon Simonsen i Saksild stævnede Mogens Jensen og Rasmus Jensen i Hølken for dom angående hvis, deres sl far var ham skyldig, og efterskrevne vidnede, at sl Jens Jacobsen i Hølken var Simon Simonsen i Saksild nogle penge skyldig, som for 4 år siden var 12 sletdaler.

** Abraham Jensen i Randlev fremlagde en panteobligation, underskrevet 26/3 1703 af Simon Simonsen i Saksild og lydende på 140 sletdaler, som assessor Peder Tøgersen Lassen til Rødslet har lånt ham, hvorfor han pantsætter hans bondeeje i den gård i Nølev, som han af sl Knud Nielsen og hans arvinger bekommet har.

(253)

11/4 1703.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på Anne Hansdatters vegne i Odder stævnede Erik Sørensen i Snerild for dom angående noget træ, som skal være fundet i hans gård, som skal være hugget fra hende, og de stævnede ligeledes Erik Sørensens mor Anne Rasmusdatter i Snerild.

** Jens Rasmussen i Stautrup stævnede Morten Poulsen i Stautrup for dom angående tømmer, som han ulovligt skal have taget af hans heste 2/3, som stod for hans vogn på hans gårds agre med nogle torn på, og efterskrevne vidnede, at Morten Poulsen læssede nogle af omtalte torn på hans vogn, og han havde ikke selv eng nær det sted, han tog tømmerne af hans heste.

** Jens Rasmussen af Stautrup stævnede Morten Poulsen i Stautrup for dom angående den tømme, han ulovligt har taget af hans heste, som stod for en vogn på hans agre. sagen blev opsat 8 dage.

** Jens Svendsen ridefoged på husbond Bendix Lassens vegne. synsmænd afhjemlede syn på hvad skovhugst, som i Åkærs skove kunne findes ustemplet at være hugget, så og hvad brøstfældighed, som kunne være på et hus i Hundslund, som han har købt af sl Anders Skrædders arvinger.

(254)

16/4 1703.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje. efterskrevne vidnede, at de på Anne Hansdatter i Odder hendes skovskifte så 4 risbøge, som var hugget og bortstjålet, og de fulgte vognslaget til enken Anne Rasmusdatters gård i Saksild, hvor de fandt to af risbøgene, som var gemt under noget halm.

(255)

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne med opsættelse 26/3 stævnede Jens Jensen i Halkær, som tjente Morten Pedersen sst, for dom angående hans undvigelse uden pas og afsked, og fremlagde tingsvidne 12/3 samt sit skriftlige indlæg, og der blev afsagt dom: han bør lide efter loven og straks indfinde sig på hans husbonds gods, såfremt han ikke vil pågribes.

** Niels Mikkelsen i Trustrup på Didrik Cortsen i Horsens hans vegne med opsættelse 19/3 stævnede sl Jacob Roluffs arvingers efterskrevne bønder angående deres resterende landgilde, som de blev tildømt at betale.

(256)

** Hans Christensen ridefoged på husbond Jens Rodstens vegne med opsættelse 5/3 stævnede menige Randlev Gosmer og Halling sognemænd og Hølken og Boulstrup bymænd for dom angående vejen fra Randlev mark til Hovedstrup bro, som de er tilskiftet at holde ved lige, som og Hovedstrup bro, som de ikke har efterkommet, og fremlagde tingsvidne af Hjelmslev herredsting 12/2 samt en skrivelse fra admiral Rodsten til amtmanden, dateret 10/8 1697 med Jochum Schacks påskrift, dateret Møllerup 12/8 1697, og fremlagde udtog af en deling, som er sket 18/10 1697, samt et tingsvidne 27/11 1702,
og Hans Christensen fremlagde sit indlæg, og Jørgen Christensen på fru Margrete Gersdorfs vegne svarede, og Hans Christensen fremlagde sin besværing, hvorefter der blev afsagt dom: efter KM forordning bør de indstævnede sogne og bymænd vejen fra Hovedstrup bro til Randlev mark forsvarligt at forfærdige og reparere under påfølgende straf.

(261)

23/4 1703.

(262)

** Jens Svendsen ridefoged på justitsråd Bendix Lassens vegne stævnede Hans Mortensen i Bjerager Svejgård for vidner angående den jord fra fællesdrift, han har ladet indhegne, samt angående de gærder, som hans far og han efter ham har holdt ved lige, og efterskrevne vidnede derom.

(263)

** Jens Fog, KM bestalter prokurator i Viborg, stævnede KM herredsfoged i Hads herred Christian Jensen i Torrild for vidner angående den store uret, han i sit embede skal have forøvet, det han skal ved eksekution og udlæg været andre beforderlig til deres betaling, og ikke Jens Fog, der dog skal have haft ældst dom, i Christen Bangs bo i Torrild, og Jens Fog fremstod, at som fornemmes, at justitsråd Bendix Lassen 7/6 1701 har ladet gøre udlæg i Christen Bangs bo for hvis, han havde at fordre, og Jens Fogs fuldmægtig Hans Markussen af Torrild har dagen efter den 8/6 været i Christen Bangs bo tillige med herredsfogden efter dom 25/4 samme år, så spurgte han Jørgen Christensen af Rathlousdal, hvad han vidste om udlæget, og han svarede, at der blev gjort udlæg i et par køer, og Hans Markussen var hos samme tid, og var deres ord, at de skulle tidlig passe på, om de skulle have noget, ellers fik de intet, og Hans Markussen af Torrild vidnede, at han 8/6 ikke fik udlæg, idet hans fuldmagt var på slet papir, og Jens Fog fremlagde herredsfoged Christian Jensens skrivelse, dateret 9/6, at efter fuldmagt af Jens Fog i Viborg til Hans Markussen af Torrild at ville lade en dom over Christen Bang eksekvere, men som justitsråd Lassen 7/6 har ladet en dom eksekvere og da udlagt mesten af det, som fandtes, så fandtes 8/6 aldrig det ringeste, hvorved Jens Fog kunne få sin fornøjelse, og han fremlagde en dom 11/6 1701, og herredsfogden svarede, at han ville bevise, at der intet var til udlæg.

(264)

30/4 1703.

** KM amtsforvalter over Skanderborg og Åkær amter Just Hansen på KM vegne stævnede Niels Pedersen og hans hustru i Torrild, sl Ole Nielsens hustru Mette Pedersdatter i Torrild, hr Ole Jensen Holmbo og hr Niels Holmbo i Torrild angående sl Ole Nielsens død i Torrild, og Anne Jørgensdatter vidnede, at hun var med Niels Pedersens hustru i deres lade, hvor Ole Nielsen sad på gulvet og var slået i hans hoved, og de hentede Ole Nielsens far Niels Rasmussen Rasborg og hans hustru Maren Andersdatter og den dødes hustru Mette Pedersdatter, og da sagde den døde, at Niels Pedersen slog ham med en rive, formedelst han ville have sin fars kasteskovl, da han ville gå ud af døren, og Niels Rasborg vidnede, at hans søn blev berettet af hr Niels Holmbo, og da sagde han, at han ikke kunne tænke, at Niels Pedersen således med forsæt ville have skadet ham, og om han kom over til ham, ville han tilgive ham, om han skulle dø, så han kunne dø med en god samvittighed, og Niels Pedersen havde altid levet som en god nabo, og havde ikke haft noget udstand med ham, og feltskæren vidnede, at han havde et hul i venstre side af hans hoved, som var gået igennem benet til hjernen, og tredie gang han forbandt ham, var han uden forstand og lå i dødsens angst, og den dødes morbror Niels Jørgensen i Torrild vidnede, at den døde ikke ville have sat Niels Pedersen fast, og hans højre side var ham forment, som han kunne være rørt, og efterskrevne vidnede og gav alle Niels Pedersen et fredeligt skudsmål, og Just Hansen fremlagde præstens attest samt en skriftlig stævning til blandt andre Jens Rasmussens hustru Anne Jørgensdatter og Niels Pedersen, som gjorde gerningen og er bortrømt og hans hustru Inger Pedersdatter, og fremlagde Margrete Gersdorfs missive, og hr Ole Jensen Holmboes missive angående hans bonde Ole Nielsen Rasborgs død, med amtmandens påskrift, at Just Hansen som ridefoged påtager sig at føre sagen.

(267)

** læst generalkommissariatets ordre angående dragoners løn og mundering, at rytterbønder ikke må udbetale løn forud, før dragonens mundering er blevet betalt.

(268)

** læst krigs og landkommissærens skrivelse, at dragonernes mundering skal forvares af bonden, hos hvilken han tjener.

** Hans Christensen ridefoged på husbond Jens Rodstens vegne med opsættelse 5/3 stævnede Jens Rasmussen Soldat, tjenende Niels Jørgensen Sandemand i Torrild, for dom angående hans lejermålsbøder med Anne Sørensdatter, som tjente i gårde med ham, som han blev tildømt at betale.

7/5 1703.
 
** Jens Svendsen ridefoged på Bendix Lassens vegne og hans tjenere samtlige Ørting bymænd deres vegne stævnede Morten Andersen, ridefoged på Dybvad, for tilbud angående markskelsgærde imellem Ørting og Dybvad mark.

** Jens Svendsen på husbonds vegne. Mikkel Christensen af Ålstrup vidnede, at for 25 år siden tjente han i Bjerager Hovgård, og da begærede Morten Hansen i Bjerager Svejgård af Poul Eriksen i Bjerager Hovgård, at hvis han ville hjælpe ham med at oprette gærdet på hans grund i Østerskov, så ville han siden holde det ved lige, og andre vidnede, at for 6 år siden, da lukkede Rasmus Poulsen i Bjerager Hovgård ikke de omtvistede gærder, og Hans Mortensen af Bjerager Svejgård svarede, at Mikkel Christensen var et villigt vidne, eftersom han er beslægtet med Rasmus Poulsen.

(269)

** Hans Christensen ridefoged på husbond Jens Rodsten og hans tjeneres vegne stævnede Peder Madsen, som afvigte vinter tjente Hans Hansen i Ondrup, hvorfra han gik bort uden pas efter KM forordning, som efterskrevne bevidnede.

** Jørgen Lauridsen på Strøgerhuset på KM amtsforvalter Just Hansen i Skanderborg hans vegne stævnede Niels Pedersen i Torrild for dom for det mord, han er beskyldt for at have gjort på Ole Nielsen i Torrild og fremlagde et tingsvidne 30/4. sagen blev opsat 14 dage.

13/5 1703.

** Jens Svendsen ridefoged på husbond Bendix Lassens vegne stævnede Jens Nielsen Murmand, som sidst beboede et hus i Ørting by, og derfra uden pas ulovligt er bortrømt, for dom og efterlyste ham, og forbød alle at huse eller helle ham.

(270)

** Jens Svendsen ridefoged på hans husbond og menige Ørting bymænds vegne tilbød Dybvads ejere, om de efter loven vil tage markskelsgærder med Ørting bymænd i Dybvads mark, som skal holdes i hegnet, og Dybvads ejere ikke vil have det i fælled med Ørting mænd, og efterskrevne vidnede, at for 30 år siden skulle Dybvads ejere holde halvt markskelsgærde imellem Ørting og Dybvads marker, indtil sl Laurids Brorsen for bevilling fik de Ørting bymænd til at lukke et stykke gærde, hvortil han gav dem staver og gærdsel til de gærder og deres egne, og siden sl Mads Nielsen gården bekom, gjorde han det samme, men nu i assessor Peder Lassens tid, har de intet bekommet.

(271)

** Jørgen Christensen, ridefoged på Rathlousdal, på sin husbonds vegne stævnede Peder Rasmussen i Randlev for dom angående ulovlig skovhugst, og i lige måde stævnede Niels Mortensen i Fillerup for syn på hans skovsparter.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på Anne Hansdatter i Odder hendes vegne med varsel 11/4 stævnede Erik Sørensen i Snerild for dom angående noget træ, som skal være fundet i hans gård, og som skal være stjålet fra hende. opsat 14 dage.

21/5 1703.

** Christen Eriksen i Tvenstrup på sin datter Mette Christensdatters vegne stævnede Mikkel Ovesen i Sander for syn. denne sag blev opsat, formedelst varsel var ej ret givet.

** Jens Rasmussen af Stautrup med opsættelse 11/4 stævnede Morten Poulsen af Stautrup for dom angående den tømme, han ulovligt skal have taget af Jens Rasmussens heste 2/3, som stod for hans vogn, og fremlagde tingsvidne 11/4 samt hans skriftlige indlæg, hvorefter Anders Sørensen af Edslev fremlagde et tingsvidne af Marselisborg birketing 20/3, samt et skriftligt indlæg, hvorefter der blev afsagt dom: da Morten Poulsen har taget tømmen i den tanke, at Jens Rasmussens folk skulle have hugget en del gærdsel fra ham, hvormed ikke sees, at han har begået vold ran eller hærværk, men hvad forseelse, han derved har øvet, bør han at søges for til sit værneting.

(274)

30/5 1703.

** Christian Jensen herredsfoged stævnede Jens Fog, prokurator i Viborg, for vidner angående udlæg for hans fordring i Christen Bangs bo, hvor der intet fandtes, hvoraf udlæg kunne ske, og efterskrevne vidnede, at samme dag, justitsråd Bendix Lassen fik udlæg, som var 7/6, da blev alt, som fandtes i huset, ført bort, så vel som bæster og kvæg, på det ingen derefter skulle få udlæg, og først lang tid derefter kom tilstede igen.

** Søren Henriksen i Rørt på sin husbond assessor Ejlersen hans vegne stævnede efterskrevne i Rørt for dom angående deres resterende skyld og landgilde. sagen blev opsat 3 uger.

4/6 1703.

(275)

** Henrik Ascanius af Skanderborg på Jens Svejgårds vegne beviste, at han havde stævnet Claus Jessen, herredsfoged i Framlev herred, for syn på Tarskov mølle.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på Bendix Lassen til Åkær hans vegne stævnede i efterskrevne byer for dom angående hvis, de er ham skyldig. opsat 14 dage.

11/6 1703.

** Morten Andersen, ridefoged på Dybvad, på Hans Mortensen i Bjerager Svejgård hans vegne stævnede Rasmus Poulsen i Bjerager Hovgård for vidner angående de gærder til hans iboende gård, som hans sl far har ladet rejse, men da der ikke var stævnet lovligt, kunne vidner ikke stedes til forhør.

18/6 1703.

** Morten Andersen ridefoged på Hans Mortensen i Bjerager Svejgård hans vegne stævnede Rasmus Poulsen i Bjerager Hovgård for vidner angående de gærder til hans iboende gård, som hans sl far har ladet rejse og siden holdt ved hævd, og efterskrevne vidnede derom.

(277)

** Niels Mikkelsen i Trustrup på Didrik Cortsen i Horsens hans vegne efterlyste Anders Tomasen, Tomas Jensens søn i Dyngby, Jens Sørensen Søren Nielsens søn i Dyngby, Jens Rasmussen Rasmus Jensens søn i Hølken, Tomas Sørensen Søren Steffensens søn i Hølken, Bendix Knudsen Knud Bendixens søn i Ovdrup, som alle er bortrømt fra det Hamborger gods uden pas, og forbød alle at huse eller helle dem, hvorefter fædrene forklarede, hvor sønnerne opholdt sig.

(278)

** Niels Mikkelsen i Trustrup på Didrik Cortsen i Horsens hans vegne forbød alle, som har lejet eller ført sæd i noget af sl Jacob Roluffs arvingers tjeneres jord, at de fordrister sig til at noget deraf at bortføre, såfremt de ikke derfor vil lide ran.

** Jørgen Christensen ridefoged på Margrete Gersdorfs vegne forbød alle, som har lejet eller ført sæd i noget af hendes tjeneres jord, at de fordrister sig til at noget deraf at bortføre uden husbondens minde, såfremt de ikke derfor vil lide ran.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne forbød alle, som har lejet eller ført sæd i noget af hendes tjeneres jord, at de fordrister sig til at noget deraf at bortføre uden husbondens minde, såfremt de ikke derfor vil lide ran.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne forbød alle, som har lejet eller ført sæd i noget af hendes tjeneres jord, at de fordrister sig til at noget deraf at bortføre uden husbondens minde, såfremt de ikke derfor vil lide ran.

(279)

** Anders Lassen i Torrild stævnede Christen Bang i Torrild for dom angående hvis, han er ham skyldig og fremlagde en dom 13/11 1699, samt en transport fra hr Knud Utrecht i Ebeltoft til hans svoger Anders Lassen, dateret Ebeltoft 12/2 1703, hvorefter der blev afsagt dom: Christen Bang bør betale samme 31 sletdaler inden 15 dage.

** Niels Mikkelsen i Trustrup på KM amtsforvalter Just Hansens vegne med opsættelse 7/5 stævnede Niels Pedersen i Torrild for dom for det mord, som han er beskyldt for at have gjort på den døde Ole Nielsen i Torrild og fremlagde tingsvidne 30/4, hvorefter Just Hansen på KM vegne begærede dom efter lovens 6.bog pag.886 1.art, at hvo der dræber andre, og det ikke sker af våde, bør bøde liv for liv og have sin boeslod forbrudt, og Niels Pedersens hustru af Torrild Inger Pedersdatter fremlagde sit skriftlige indlæg, at hun ikke kan vide andet at svare, end det hendes mand berettede for hende, før han af frygt må være gået til en side, at han aldrig tænkte at såre Ole Nielsen, men slog skæmtsomt efter ham med en rive, men vidste ikke, om han fik skade af dette slag, eller er faldet over ladedøren, og derved slået sig, og hun beder derfor ydmygst, at hendes mand må frikendes, hvorefter der blev afsagt dom: da ulykken er sket af våde, så tilfindes Niels Pedersen at bøde til den dødes arvinger efter lovens 6.bog 11.kap 1.art 40 lod sølv og dermed være angerløs.

(282)

25/6 1703.

(283)

** Henrik Henriksen Ascanius af Skanderborg på Jens Pedersen Svejgård i Tarskov mølle hans vegne fremlagde en fuldmagt til at handle på hans vegne i den sag, herredsfoged Claus Jessen har anlagt imod ham, og han agter at bevise, at han ikke ligger under Framlev herreds distrikt, dateret Tarskov mølle 2/7 1703, hvorefter synsmænd afhjemlede syn på Tarskov mølles tilliggende jord, og da den store å går nord om møllen, og er herredsskel mellem Framlev og Hads Ning herred, så befandtes Tarskov mølle og dens ganske bygning på den søndre side i Hads Ning herred.

3/7 1703.

** Niels Mikkelsen i Trustrup på Didrik Cortsen i Horsens hans vegne med varsel 18/6 stævnede Anders Tomasen Tomas Jensens søn i Dyngby, Jens Sørensen Søren Nielsens søn i Dyngby, Jens Rasmussen Rasmus Jensens søn i Hølken, Tomas Sørensen Søren Steffensens søn i Hølken, Bendix Knudsen Knud Bendixens søn i Ovdrup for dom og fremlagde tingsvidne 18/6. sagen blev opsat 8 dage.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne med opsættelse 18/6 stævnede Jens Nielsen Murmand, som sidst beboede et hus i Ørting, for dom, for han ulovligt er bortrømt, og fremlagde tingsvidne 14/5, og der blev afsagt dom: da han med hustru og børn er rømt fra hans fæstehavende hus uden opsigelse og pas, så bør han pågribes som en rømningsmand samt betale denne proces bekostning med 2 rigsdaler.

(284)

9/7 1703.

** Hans Hansen i Ondrup på samtlige Nølev bymænds vegne. efterskrevne Nølev og Rude bymænd på deres egne og menige bymænds vegne tilstod at være venligt forligt med hverandre om markskel og gærde, nu så snart muligt ske kan, at oprette imellem de to byers marker.

** Niels Mikkelsen i Trustrup på Didrik Cortsen i Horsens hans vegne med opsættelse 3/7 stævnede Anders Tomasen Tomas Jensens søn i Dyngby, Jens Sørensen Søren Nielsens søn i Dyngby, Jens Rasmussen Rasmus Jensens søn i Hølken, Tomas Sørensen Søren Steffensens søn i Hølken, Bendix Knudsen Knud Bendixens søn i Ovdrup for dom, og fremlagde tingsvidner 18/6 1703 og 23/1 1702, og han satte i rette, at da de indstævnede er rømt uden pas, om de ikke straks bør indstille sig på godset, så de kan blive indskrevet for det vacante lægd, hvilket de blev tildømt.

(285)

16/7 1703.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne stævnede efterskrevne, alle soldater, samt de mænd, de tjener hos, for forbud angående deres soldaterløn, som de hos samme mænd kan bekomme.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på magister Lyder Lassens vegne stævnede ung Rasmus Rasmussen Bødker i Bjerager for vidner angående en ask, som han skal have hugget i Kirsten Pedersdatters mark i Bjerager, og Søren Nielsen af Bjerager vidnede, at han så ung Rasmus Rasmussen ved en ask i Kirsten Pedersdatters toft, som nyligt var hugget, men han så ham ikke hugge den, og næste morgen var den borte.

** Jens Svendsen ridefoged på husbond og hans tjenere i Ørting deres vegne stævnede assessor Peder Tøgersen Lassen på Dybvad for dom angående markskelsgærder at antage imellem Ørting og Dybvad marker, og fremlagte tingsvidne 14/5. opsat 14 dage.

23/7 1703.

(286)

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på magister Lyder Lassens vegne. synsmænd afhjemlede syn på Kirsten Pedersdatters toft i Bjerager. varsel til Erik Pedersen i Saksild på hans søster Kirsten Pedersdatters vegne.

** Hans Hansen i Ondrup på husbond admiral Rodstens vegne forbød efterskrevne bønder, som en del af soldaterne tjener hos, at udbetale dem deres sommerløn, før de bevisliggør, at de har betalt admiralen for det forskud, han har betalt dem til deres klæder og mundering.

(287)

30/7 1703.

(var intet at bestille)

6/8 1703.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne stævnede Niels Jensen Låsby, som nu skal tjene hos Knud Nielsen i Assedrup, for dom angående hans ulovlige entvigelse af admiralens gods uden pas, og ligeledes Knud Nielsen i Assedrup og Søren Christensen for dom, for de har taget Niels Jensen Låsby i tjeneste uden pas, og de lovede, at han skulle indfinde sig på godset, og han lovede det selv.

13/8 1703.

** læst regimentsskriverens memorial om tjenestefolks pas på ryttergodset, som de skal tage hos regimentsskriveren.

(var ej videre at bestille)

20/8 1703.

(var intet at bestille)

27/8 1703.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne stævnede Niels Jensen Steensen i Oldrup for vidner angående noget hø, han imod loven fra Poul Rasmussens gård i Lerdrup skal have bortført, hvilket efterskrevne bevidnede, hvortil han svarede, at han havde købt et læs hø af Poul Rasmussen og ført det til hans mors hus i Amstrup.

(288)

** Jens Svendsen ridefoged på husbond og hans tjenere i Ørting deres vegne med opsættelse 16/7 stævnede assessor Peder Tøgersen Lassen for dom angående markskelsgærder imellem Ørting og Dybvads marker, og fremlagde et tingsvidne 14/5 samt et tingsvidne 19/11 1666, og der blev afsagt dom: assessor Peder Lassen bør efter lovens pag.479 36.art med de Ørting bymænd at tage halvt markskelsgærde, når begæres.

(290)

3/9 1703.

** Jens Mortensen af Åkær på Morten Andersen, ridefoged på Dybvad, hans vegne til 3.ting efterlyste en karl (blank), som tjente Anders Mortensen i Saksild, og skal være bortdraget uden pas.

(291)

** Jens Mortensen af Åkær på husbonds vegne stævnede Niels Jensen Steensen i Oldrup for dom angående det hø, han har ført fra Poul Rasmussens gård i Lerdrup. opsat 14 dage.

** Niels Jensen i Bjødstrup på Århus hospitalsforstanders vegne stævnede efterskrevne for dom, angående deres resterende skyld og landgilde, som de blev tildømt at betale.

10/9 1703.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne stævnede Rasmus Christensen Bach i Spøttrup for dom angående den overlast, han skal have begået på Peder Simonsen i Spøttrup, og efterskrevne vidnede, at Rasmus Christensens kone havde nogle slemme ord til Peder Simonsen, at hans børn var nogle tyveunger, der havde brudt hendes vinduer, og taget hendes æbler, hvorefter han gav hende en ørefigen, og hendes mand kom og slog ham til jorden med en vognkæp.

(292)

** Jens Rasmussen af Stautrup på biskop i Århus Johan Braem hans vegne stævnede Morten Poulsen af Stautrup for dom angående risbøge, som fandtes i hans vedgård, og som formenes at være hugget i superintendantens skovspart. sagen opsat 14 dage.

** Jens Rasmussen af Stautrup på biskop dr Braem hans vegne stævnede Mogens Ovesen i Stautrup for dom for noget brændeved, som fandtes i hans vedgård, som skulle være hugget i superintendantens skovspart og fremlagde tingsvidne 15/1 og et tingsvidne af Marselisborg birketing 9/8, hvortil Peder Jensen af Lisbjerg på baron Peder Rodsten til Constantinsborg hans vegne svarede, og formente, at Mogens Ovesen burde stævnes ved sit værneting Marselisborg birketing. opsat 14 dage.

17/9 1703.

** KM regimentsskriver Christen Knudsen Gyberg hans fuldmægtig Søren Lauridsen af Skanderborg ladegård på KM og principals vegne stævnede Peder Simonsen i Spøttrup for dom, angående rytterbonden Rasmus Christensens hustru Anne Jørgensdatter, som skal være slået, og i lige måde stævnede efterskrevne vidner, der iblandt Simon Rasmussen i Spøttrup og hans søn Anders Simonsen, og han fremlagde Rasmus Christensens skriftlige klage til sessionen over Peder Simonsen, som har overfaldet hans hustru og slået hende og hendes barn til jorden, og hun har siden ikke haft nogen rolighed i hendes lemmer, formedelst hun er frugtsommelig, og hendes bror Simon Jørgensen og Anders Jensen Hyrde i Spøttrup og hans hustru Maren Rasmusdatter vidnede derom. opsat 4 uger.

(294)

** Hans Christensen på Rodstenseje på Peder Simonsens vegne i Spøttrup stævnede Rasmus Christensen i Spøttrup for dom og fremlagde Karen Rasmusdatter, Erik Poulsens hustru i Saksild, hendes attest om hvorledes Peder Simonsen af Spøttrup var medfaret, da han kom til hende for at blive forbundet, og da var hans skulderblad brækket og knust, og han kunne ikke røre armen, før det blev helet med plaster, og som han sagde, at Rasmus Christensen Bach samme dag havde gjort ham.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, stævnede Peder Madsen, som havde tjent Hans Hansen i Ondrup, for dom angående hans ulovlige bortrømmelse af hans tjeneste uden pas. opsat 8 dage.

24/9 1703.

** Peder Rasmussen Helles, forvalter på Constantinsborg, stævnede Peder Jensen Knudsen og hans tjenestedreng Jesper, begge af Holme, for dom for ulovlig skovhugst i herskabets skov Marselisborg skov, og fremlagde et tingsvidne af Marselisborg birketing 24/10 1702 og dom 31/5 1703. sagen blev opsat 4 uger.

(295)

** Peder Lassen af Holme stævnede Jens Pedersens kone Anne Christensdatter af Holme for vidne angående skældsord til Peder Lassens kone Anne Rasmusdatter, og Rasmus Rasmussen af Holm og hans hustru Kirsten Jensdatter vidnede, at Anne Christensdatter kaldte Anne Rasmusdatter en taske, som ved adskillige lejligheder havde ligget med hendes mand, hvilken hun benægtede.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, med opsættelse 17/9 fremlagde tingsvidne 7/5, og fremlagde sit indlæg, hvorledes Peder Madsen, som tjente Hans Hansen i Ondrup, er rømt af hans tjeneste uden pas, om han ikke derfor bør betale Hans Hansen og hans herskab et halvt års løn og indfinde sig på godset, hvilket han blev tildømt.

1/10 1703.

** Søren Lauridsen fra Skanderborg ladegård på KM amtsforvalter Just Hansens vegne stævnede Niels Pedersen af Torrild for dom angående det drab, han beskyldes for, at skal have øvet på Ole Nielsen af Torrild, og efterskrevne blev udnævnt til af dømme med herredsfogden.

(296)

** regimentsskriver Christian Knudsen Gyberg stævnede Peder Simonsen i Spøttrup for vidner angående trusler og undsigelse, som Rasmus Christensen sst skal være overfaldet med, og efterskrevne, der iblandt Rasmus Christensens kones far Jørgen Pedersen, og hendes bror Mikkel Jørgensen af Spøttrup vidnede, at Peder Simonsen mange gange havde sagt, at han skulle gøre Rasmus Christensen en ulykke, hvilket Peder Simonsen benægtede, og ville gøre sin ed derpå.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, stævnede regimentsskriver Christian Knudsen Gyberg på Skanderborg ladegård angående dom på Rasmus Christensen i Spøttrup for slagsmål på Peder Simonsen sst efter tingsvidner 10/9 og 17/9. opsat 14 dage.

(297)

** Hans Christensen ridefoged på Hans Nielsen af Odder og Jep Knudsen af Randlev deres vegne stævnede KM amtmand Jørgen Grabow på Skanderborg slot og KM amtsforvalter Just Hansen i Skanderborg for vidner angående den ulykkelige ildebrand, som har været hos Hans Nielsen og Jep Knudsen, og efterskrevne vidnede, at deres huse blev opbrændt, hvorfor de er gerådet i armod, så de ikke kan svare KM skatter eller husbonden sin herlighed.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på hans husbonds vegne med opsættelse 3/9 stævnede Niels Jensen Steensen i Oldrup for dom angående det hø, som han har ført fra Peder Rasmussens gårds grund i Lerdrup, og fremlagde tingsvidne 27/8 og forbudsvidne 18/6, hvorpå der blev afsagt dom: han bør betale til vedkommende efter lovens pag.465 11.art.

(298)

8/10 1703.

(var intet at bestille)

15/8 1703.

** Peder Simonsen og Rasmus Christensen i Spøttrup gav tilkende, at de var venligt og vel forligt om deres klammeri med hinanden, og hvis enhver af dem ved skældsord eller andet skulle give årsag til nogen tvistighed, forpligter de dem til at give til de fattige i sognet 2 lod sølv foruden hvis efter loven kan følge.

** KM amtsforvalter Just Hansen over Skanderborg Åkær amter med opsættelse 1/10 stævnede Niels Pedersen af Torrild for dom angående det drab, som han beskyldes for at have øvet på Ole Nielsen i Torrild, og fremlagde slutningen af en landstingsdom x/9 1703, at da herredsfogden, i den sag imellem Just Hansen i Skanderborg og Niels Pedersen i Torrild, har afsagt dom over Niels Pedersen uden tiltagne 8 mænd, så bør samme dom som ukendt at være, og der bør kendes på ny, og han fremlagde et tingsvidne 30/4, hvorefter de tiltagne otte mænd frafaldt forrige dom, og efter tingsvidner og den dødes egen bekendelse dømte Niels Pedersen til at miste sit liv.

(299)

22/10 1703.

** Jens Svendsen ridefoged på husbond Bendix Lassens vegne stævnede Niels Jensen Steensen i Oldrup for vidner angående hans forhold liv og levned samt hans modvillighed imod at betale KM skatter og tiende til KM kirke og præst og hvis jord, han har lejet af Åkærs bønder, og efterskrevne, der iblandt Anne Christensdatter Jørgen Rasmussens hustru og Maren Rasmusdatter af Amstrup og hendes mand Anders Hansen, vidnede om jord, han havde lejet, og hans ukristelige levned med hans hustru, som han skammeligt handlede ilde med, så hun tit blå og blodig beklagede sig, og hun og Niels Jensens mor havde bedt dem anmelde det for præsten, som formanede Niels Jensen, men det bar ikke frugt, og han levede ufredeligt med de fleste naboer, og han gjorde hverken hoveri for husbonden eller gav tiende til kirken, og de nærede dem af, at hun vævede.

(301)

** Jens Rasmussen af Stautrup på biskoppen i Århus Johan Braem hans vegne med opsættelse 10/9 stævnede Morten Poulsen af Stautrup for dom for ulovlig skovhugst og fremlagde tingsvidne 15/1 samt biskoppens indlæg, hvorefter sagen blev henvist til Morten Poulsens værneting.

(303)

** Jens Rasmussen i Stautrup på biskop Johan Braem i Århus hans vegne med opsættelse 10/9 stævnede Mogens Ovesen for dom for noget brændeved, som skal være hugget i den skovspart, som ligger til superintendantens embede og fremlagde tingsvidne af Marselisborg birketing 7/8. sagen blev henvist til hans værneting Marselisborg birketing.

(304)

29/10 1703.

(305)

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær på husbonds vegne stævnede Søren Sørensen i Vads mølle for vidner angående skovhugst i Åkærs skov, og Adam Jensen af Ålstrup vidnede, af han så Søren Sørensen og hans karl huggede to læs bøgegrene af en nedblæst gren, hvortil Søren Sørensen svarede, at han mente at have det i minde.

** Jens Svendsen på husbonds vegne stævnede efterskrevne tjenestekarle for vidner angående deres ulovlige undvigelse af deres tjeneste uden pas og lovlig opsigelse, og efterlyste dem og forbød alle og enhver at huse eller helle dem, og efterskrevne vidnede derom.

** Jens Svendsen på husbonds vegne stævnede samme tjenestekarle for dom angående deres ulovlige undvigelse uden pas. opsat 14 dage.

(306)

** Jørgen Christensen, ridefoged på Rathlousdal, på sin husbond fru Margrete Gersdorfs vegne og Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på sin husbond justitsråd Bendix Lassen hans vegne. synsmænd afhjemlede syn og opmåling af den plads, som degnehuset i Saksild og Jens Mikkelsens gård stod på, før den ulykkelige ildebrand påstod.

5/11 1703.

12/11 1703.

** Jens Hansen i Ovdrup på sine egne og samtlige formynderes vegne for sl oberstløjtnant von Diebitz børn stævnede sergent Jens Hansen Emhus i Torrild og Jens Nielsen sst for syn på ovenmeldte børns skov for ulovlig skovhugst, som de indstævnede skal have ladet hugge.

** Jens Svendsen ridefoged på husbonds vegne stævnede Jens Nielsen Bondberg og Søren Rasmussen begge af Skanderborg for vidner angående deres varsel til Niels Jensen af Oldrup, som var efter solens nedgang, og stævnede Søren Lauridsen og Søren Rasmussen af Skanderborg angående Poul Rasmussens benægtelsesed angående det hø, som Niels Jensen havde købt af ham, og de stævnede Niels Jensen Steensen som hovedmanden for vidner, og efterskrevne vidnede, at omtalte varsel skete en halv time efter solens nedgang, og Poul Rasmussen af Lerdrup fragik, at han aldrig havde sagt, som Søren Lauridsen og Søren Rasmussen havde vidnet på Hjelmslev herreds ting, og nu vidnede og hans hustru Anne Rasmusdatter ved ed, at Niels Jensen Steensen købte et læs hø af dem, og kørte det selv bort.

(307)

19/11 1703.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne med opsættelse 29/10 stævnede efterskrevne tjenestekarle for dom angående deres ulovlige undvigelse af deres tjeneste uden pas, og fremlagde tingsvidne 29/10 og sit indlæg, og der blev afsagt dom: de bemeldte personer bør straks indfinde sig på godset, hvorfra de er bortrømt, såfremt de ikke vil pågribes, hvor de kan findes.

(308)

** Ole Hansen i Falling på sine egne og samtlige formynderes vegne for sl oberstløjtnant von Diebitz børn lod afhjemle syn på børnenes skovsparter i Torrild for ulovlig skovhugst.

26/11 1703.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på sin husbonds vegne stævnede Mogens Rasmussen i Odder hos Niels Mikkelsen sst og Peder Pedersen Skomager sst for vidner angående ulovlig skovhugst, som de skal have begået i Odder skov på admiralens grund, som blev bevidnet af Erik Christensen af Tvenstrup, skovfoged over Odder skov, som fulgte vognsporet fra tre risbøge, som nyligt var hugget, til Peder Skomagers hus, og Mogens Rasmussen vedgik, at han havde hugget og undt Peder Skomager samme tre risbøge.

(309)

** Rasmus Christensen Skrædder i Fillerup stævnede Maren Simonsdatter i Morsholt for vidner angående det forbud, hun har ladet gøre Rasmus Christensen Skrædder angående, og efterskrevne vidnede, at de var med ham til Maren Simonsdatter for at høre hendes ord, om Rasmus Skrædder havde givet hende noget ægteskabsløfte, eller hun i så måder ville have noget med ham at bestille, og da svarede hun, at han havde gjort hende ægteskabsløfte, og hun hellere ville gå omkring og betle sit brød, end ville have ham til ægte og var tilfreds, når han enten drak trolovelse eller bryllup med en anden.

3/12 1703.

** Peder Sørensen, prokurator i Århus, på magister Mads Trane, sognepræst til Ormslev og Kolt menigheder, stævnede Jens Svejgård i Tarskov mølle for dom angående gæld efter en veksel på 35 sletdaler. opsat 14 dage.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne med varsel 26/11 stævnede Mogens Rasmussen i Odder og Peder Pedersen Skomager sst for dom angående ulovlig skovhugst. opsat 14 dage.

(310)

10/12 1703.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne oplyste to stude, som har været ved Rodstenseje en 5 ugers tid, om nogen sig dem med rette kan vedkende, kan de bekomme dem for omkostning og foderløn.

** Otte Andersen i Fensholt på sine egne og hustru Karen Jensdatters vegne på den ene og Knud Sørensen sst på egne og sin hustru Karen Ottesdatters vegne på den anden side indgik efterskrevne forlig, at da Otte Andersen har overladt sin fæstegård til hans datter og svigersøn, så skal hendes gamle forældre have efterskrevne til deres levnedsmiddel og ophold deres livstid.

** Niels Mikkelsen i Trustrup på Didrik Cortsen i Horsens hans vegne stævnede sl Jacob Roluffs arvingers bønder for resterende skyld og landgilde. opsat 14 dage.

17/12 1703.

(311)

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne stævnede alle hans bønder for dom for hvis, de er ham skyldig af landgilde lånekorn og andet. opsat til næste tingdag efter jul.

24/12 1703.

** Niels Mikkelsen i Trustrup på Didrik Cortsen i Horsens hans vegne med opsættelse 10/12 stævnede alle efterskrevne sl Jacob Roluffs arvingers bønder for dom angående deres resterende skyld og landgilde, som de blev tildømt at betale.

(312)

7/1 1704.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbond og hans skytte Henrik Olufsen deres vegne stævnede efter en skriftlig stævning Peder Pedersen Keldsen i Torup og hans bror Peder Pedersen, som tjener ham, for vidner angående den overlast, de skal have øvet på Henrik Skytte samt Simon Nielsen i Torup og hans hustru Johanne Jensdatter Peder Nielsen og hans kone Mette Simonsdatter Gregers Espensen og hans kone Kirsten Nielsdatter Niels Gregersen og hans kone Kirsten Olufsdatter Mikkel Pedersen og hans kone Maren Rasmusdatter alle af Torup og Christen Hansen og hans kone Mette Jensdatter i Sondrup, og synsmænd afhjemlede syn på Henrik Olufsen, som havde et hul ved det ene øre, så han ikke kunne høre, og et åbent sår over øjet, hvilket ham beskyldte Peder Pedersen og hans bror Peder Pedersen af Torup for at have gjort i Åkærs enemærke, hvor de huggede i hans husbonds skov, hvor de voldeligt fratog ham hans bøsse, og efterskrevne vidnede, at de fulgte vognsporet til Peder Pedersens gård.

(313)

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede Jens Pedersen i Rude og Poul Andersen sst og Jens Olufsen i Boulstrup for dom angående hvis, de er admiralen skyldig. opsat 14 dage.

14/1 1704.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne stævnede Peder Pedersen Keldsen i Torup og hans bror Peder Pedersen sst for vidner angående skovhugst på Åkærs grund, og Mette Simonsdatter af Torup vidnede, at hun så de to brødre på deres egen grund nogle dage før jul, og Henrik Olufsen Skytte på Åkær sigtede Peder Pedersen i Torup og hans bror, at da han ville forhindre dem i at hugge på hans husbonds grund, tog de hans bøsse fra ham og slog ham de sår, synet ommelder.

(314)

** Jens Svendsen ridefoged på husbonds vegne stævnede Peder Pedersen i Torup for dom og hans hustru Karen Christensdatter angående hendes lejermålsbøder, som hun skal have begået på Åkær gods, og fremlagde en dom 30/10 1702, som han blev tildømt at betale.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne stævnede efterskrevne for deres lejermålsbøder. opsat 8 dage.

** Jens Svendsen ridefoged på husbonds vegne stævnede Peder Pedersen i Torup og hans bror Peder Pedersen sst for dom angående overlast på Henrik Olufsen Skytte med hug og slag. sagen blev opsat 8 dage.

(315)

21/1 1704.

** Peder Sørensen, prokurator af Århus, på magister Poul Poulsen, sognepræst for Saksild og Nølev menigheder, hans vegne stævnede hr Jens Hiertzing, sogneherre til Falling og Ørting menigheder, og hans tjenestedreng Christen Christensen for vidner angående Christen Christensen, som har tilsagt magister Poul Poulsen sin tjeneste og modtaget fæstepenge, hvortil Christen Christensen svarede, at da han havde opsagt sin tjeneste hos hr Jens, var han på Åkær med et brev, og da sagde justitsråden til ham, at han ville give ham samme løn som en anden, og han skulle fly sine fæstepenge tilbage igen, men hr Poul ville ikke modtage dem, og senere var han på Skanderborg slot for at blive antegnet som soldat.

(316)

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne med opsættelse 17/12 stævnede admiralens efterskrevne tjenere for dom for hvis, de er ham skyldig for landgilde lånekorn og andet, som de blev tildømt at betale.

(318)

** den sag imellem justitsråd Lassen og Peder Pedersen i Torup og hans bror blev opsat 5 uger.

(319)

** Jens Mortensen af Åkær på sin husbonds vegne stævnede menige Sondrup Torup og Hundslund bymænd præsten og alle vedkommende angående tilbud om markskelsgærder og grøfter at antage og hegne imellem deres marker.

28/1 1704.

** magister Poul Poulsen, sogneherre for Saksild og Nølev menigheder, stævnede Christen Christensen, som tjener i Ørting præstegård, for dom angående den tjeneste, han har tilsagt ham. opsat 14 dage.

4/2 1704.

** Hans Hansen i Ondrup på sr Jens Svejgård i Tarskov mølle hans vegne oplyste en mærplag, som er kommet til ham, om nogen sig den med rette kunne vedkende, kan de den for foderløn og omkostning bekomme.

12/2 1704.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne stævnede Christen Christensen, tjenende hr Jens i Ørting, for vidner angående hans tjeneste, han har tilsagt justitsråd Lassen til førstkommende påske, og derpå fæstepenge annammet, som efterskrevne bevidnede, og fremlagde attester angående hans indrullering som soldat i stedet for Peder Sørensen, hvis fæstebrev blev fremlagt.

(320)

** Jens Svendsen ridefoged på husbonds vegne tilbød menige Sondrup Torup og Hundslund bymænd præsten og alle vedkommende at tage halvt markskelsgærder efter loven imellem deres marker, hvortil nogle få svarede, at de for deres part ville lade gærdet forfærdige.

** løjtnant Morten Rudolf af Oldrup stævnede Knud Jensen i Fillerup for vidner angående en pistol flintlås, som er frakommet løjtnanten, og efterskrevne vidnede, at løjtnanten så den lås, som Knud Møller i Fillerup mølle havde købt af Jens Mikkelsen, som havde købt den af Peder Smeds søn Morten Pedersen af Sødrup, og sagde, at det var den samme, som er frakommet ham, og andre vidnede, at Morten Pedersen havde bekommet den af Jens Hansen i Ovdrup.

(321)

** Hans Hansen i Ovdrup på sin husbond Jens Rodstens vegne stævnede Jens Hansen, som opholder sig hos Johanne Nielsdatter i Pederstrup, for vidner angående hvor længe, han tjente på admiralens gods, og hvornår han uden pas er bortgået, og efterskrevne vidnede, at han tjente på godset 6 år, og har været deraf siden skt Hansdag var et år, og Rasmus Nielsen i Tvenstrup vidnede, at Jens Hansen tjente hans mor Gertrud Rasmusdatter i Tvenstrup, og hun lånte ham ud til hendes datter Johanne Nielsdatter.

** Knud Jensen Møller i Fillerup stævnede løjtnanten i Oldrup og Jens Mikkelsen Smed i Torrild for vidner angående en lille flintlås, som Jens Mikkelsen har solgt til Knud Møller, og efterskrevne vidnede, at de så, at Jens Mikkelsen fik den fremviste lås af Morten Pedersen af Sødrup, og Jens Mikkelsen svarede Knud Jensen, at han skulle være hans hjemmelsmand.

** den sag imellem justitsråd Bendix Lassen og magister Poul Poulsen i Saksild blev opsat 8 dage.

18/2 1704.

(var intet at bestille)

(322)

25/2 1704.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, stævnede Niels Jensen Skrædder i Oldrup for vidner angående hans utilbørlige og lovstridige forhold søndag 10/2 under og efter prædiken med arbejde at skal have forøvet, og efterskrevne vidnede, at da de kom fra kirken, sad han og syede på et par bukser, som Erik Sørensen og hans kone Kirsten Rasmusdatter vedgik, at være de bukser, som var fremlagt, hvortil Niels Skrædder svarede, at han var kommet ind til Erik Sørensen i Halkær og varmede sig ved skorstenen, og havde noget vadmel til et par bukser, men han syede ikke på dem.

** Jens Svendsen af Åkær krævede den sag i rette angående Henrik Skytte og begge Peder Pedersen af Torup, og begge Peder Pedersen svor ved deres ed, at de omtalte dag ikke har været på Åkær mark, og langt mindre har de slået eller frataget ham sin bøsse.

** Jens Mikkelsen i Torrild stævnede løjtnant Morten Rudolf i Oldrup og Morten Pedersen i Sødrup for vidner angående den lås, og efterskrevne vidnede, at Jens Mikkelsen tilbyttede sig låsen af Morten Pedersen mod en liden fyrbøsse.

(323)

3/3 1704.

** Jens Svendsen ridefoged på husbonds vegne stævnede menige Sondrup Torup og Hundslund bymænd for dom angående markskelsgærder, som efterskrevne bevidnede, blev kastet på Åkær grund, og Jens Svendsen fremlagde tingsvidne 25/6 1689.

** Jens Svendsen ridefoged på husbonds vegne stævnede menige Sondrup Torup og Hundslund bymænd for vidner angående markskelsgærder og grøfter imellem deres marker, samt for syn. opsat 8 dage.

10/3 1704.

(324)

** løjtnant Martinus Rudolf i Oldrup stævnede Morten Pedersen i Sødrup, som på spørgsmål svarede, at den lås, som han havde solgt til Jens Mikkelsen i Torrild, skulle han med det fordeligste bevise, at han havde købt den, og var Jens Mikkelsens fulde hjemmelsmand.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne stævnede Rasmus Christensen Skrædder i Fillerup og hans hustru Maren Nielsdatter, og Maren Simonsdatter i Søby for dom for lejermålsbøder. opsat 14 dage.

** den sag imellem justitsråd Lassen på Åkær og magister Poul Poulsen i Saksild blev opsat 5 uger.

17/3 1704.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne med opsættelse 3/3 stævnede menige Sondrup Torup og Hundslund bymænd for vidner og dom angående markskelsgærder og synsmænds opkrævelse, og fremlagde tingsvidner 3/3 og 12/2 1704 og 11/9 1693, og der blev afsagt dom: de indstævnede bymænd bør efter lovens pag.479 36.art at tage halvt markskelsgærde med Åkærs ejere, når det begæres.

(325)

** Hans Christensen ridefoged på husbond Jens Rodstens vegne stævnede Jens Hansen, som opholder sig hos Johanne Nielsdatter i Pederstrup, for dom angående hans utilbørlige undvigelse uden pas fra admiralens gods. opsat til næste tingdag efter påske.

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede Bodil Jacobsdatter i Boulstrup og Anne Mogensdatter i Odder for deres lejermålsbøder. sagen opsat 14 dage.

** Poul Sørensen af Fillerup på hr Hans Toksværd i Århus hans vegne stævnede Morten Rasmussen og Mads Rasmussen, begge i Ask, for dom angående deres resterende landgilde og andet samt ulydighed. sagen opsat 2 uger.

26/3 1704.

** Hans Christensen ridefoged stævnede Rasmus Andersen i Fillerup for dom angående hvis, han er ham skyldig og fremlagde en dom 9/10 1693, hvori han er tildømt at betale efterskrevne proces bekostning. opsat 8 dage.

31/3 1704.

** Filip Jørgensen af Odder stævnede Enoch Enochsen i Odder for dom angående 2 tønder byg, og efterskrevne vidnede, at da Filip Jørgensen og Enoch Enochsen blev forligt, da lovede Enoch Enochsen at levere ham 2 tønder byg til juleaften, hvortil Enoch Enochsen svarede, at han helst skal indstævnes for gejstlig ret.

(326)

** Peder Sørensen af Snerild oplyste en hvid umærket orne, som han været hos ham nogen tid, om nogen sig den med rette han vedkende, vil de den mod vederlag og omkostning igen bekomme.

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne med opsættelse 17/3 stævnede Jens Hansen, som opholder sig hos Johanne Nielsdatter i Pederstrup, for dom angående hans utilbørlige undvigelse uden pas, og fremlagde tingsvidne 12/2 næst afvigte og 18/10 1700, og der blev afsagt dom: Jens Hansen bør straks indfinde sig på admiralens gods og betale processens bekostning.

(327)

7/4 1704.

** Søren Henriksen på husbond assessor Ejlersen på Bonderup hans vegne stævnede Jørgen Mikkelsen af Torrild for dom på hans fæste angående KM anpart havretiende af Torrild sogn, som de ikke i rette tid har ydet. sagen blev opsat 8 dage

** Jens Mortensen i af Åkær på husbonds vegne stævnede samtlige Sondrup Torup og Hundslund bymænd for synsmænds opkrævelse til at syne og skille imellem deres marker og Åkærs, hvor grøft eller gærder skal opkastes eller sættes.

** Jørgen Christensen, ridefoged på Rathlousdal, på husbonds vegne stævnede Rasmus Andersen i Fillerup for vidner angående hvis ulovlig skovhugst, han skal have begået i fruens skov.

14/4 1704.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på justitsråd Bendix Lassen til Åkær hans vegne. synsmænd afhjemlede syn og mål på markskelsgrøfter, som skulle være opkastet imellem Åkær og Sondrup marker, og der var til enhver 370 favne, som de blev forligt om at opkaste, som efterfølger.

(328)

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede Jens Rasmussen, som tjente Frands Jensen i Hvilsted, for dom, for han uden pas er draget af hans tjeneste, og til 3.ting efterlyste ham.

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne med opsættelse 10/3 stævnede Rasmus Christensen Skrædder i Fillerup og hans hustru Maren Nielsdatter og Maren Simonsdatter i Søby Bodil Jacobsdatter i Boulstrup og Anne Mogensdatter i Odder for dom for lejermålsbøder, og fremlagde præstens attest, at Anne Mogensdatter af Odder blev publice absolveret for sin forseelse og udlagde til barnefar Jens Nielsen, gårdskarl på Rodstenseje, og Maren Simonsdatter af Morsholt stod åbenbar skrifte i Odder kirke og udlagde Rasmus Christensen Skrædder i Fillerup, som er soldat, som også havde besovet Maren Nielsdatter af Balle, før han kom i ægteskab med hende, og Bodil Jacobsdatter udlagde Sejer Mortensen forrider på Rodstenseje, og satte i rette, om de ikke burde betale deres bøder, Rasmus Skrædder 24 lod sølv og de besovede kvinder hver 12 lod sølv, som de blev tildømt.

21/4 1704.

** løjtnant Morten Rudolf i Oldrup stævnede Morten Pedersen i Sødrup og hans far Peder Jørgensen sst for vidner angående en pistollås, som var frakommet ham, og hans hustru og andre vidnede, at pistoler og låse lå i en kiste søndagen næst før jul om morgenen, men om aftenen var den en ene lås borte, og Morten Pedersen af Sødrup havde været i gården 2 timer og begæret noget krudt.

(329)

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede Niels Mikkelsen i Odder og hans hustru Maren Nielsdatter samt sønner Mogens Rasmussen og Niels Rasmussen og datter Maren Rasmusdatter for vidner angående hvad af den halve selvejergårds skovspart, Niels Mikkelsen bruger, kan være bort forundt og henhugget uden forevisning af vedkommende øvrighed, samt for syn på berørte gård huse og skovsparter.

28/4 1704.

** Hans Christensen ridefoged på husbond Jens Rodstens vegne. efterskrevne vidnede om det træ, som de havde fået af Niels Mikkelsen i Odder, der iblandt Nette Nielsdatter om det, hendes sl mand Peder Christensen af Odder bekom.

(330)

** Jens Hansen i Ovdrup stævnede Peder Pedersen, som tjener hans bror Peder Pedersen i Torup, og Peder Pedersen selv for vidner og dom angående det Peder Pedersen har tilsagt ham sin tjeneste, og ikke er kommet i tjeneste, som efterskrevne bevidnede.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne. synsmænd afhjemlede syn på den halve selvejergård i Odder, som Niels Mikkelsen påboer, samt til hans selvejerhuse og de skovsparter, som til samme selvejergård henhører for skovhugst, som var ustemplet, hvortil Niels Mikkelsen fremlagde sit skriftlige svar, at han kun har hugget til gårdens fornødenhed, men noget kan være stjålet i hans og hans formands tid.

(331)

5/5 1704.

** Peder Jørgensen i Sødrup stævnede løjtnant Morten Rudolf i Oldrup for vidner angående den omtvistede flintlås, som Morten Pedersen af Sødrup har købt og igen solgt til Knud Jensen Møller i Fillerup mølle, hvorefter Søren Rasmussen og Søren Lauridsen af Skanderborg vidnede, at de var tilstede i Peder Smeds hus i Sødrup 24/4, og da vedgik løjtnantens tjener Søren Jensen, at han havde solgt bemeldte lås til Peder Jørgensens søn for 10 skilling, men han turde ikke hjemle ham den, for løjtnanten havde truet ham med at løbe spidsrod, dersom han gjorde det.

(332)

** løjtnant Morten Rudolf af Oldrup stævnede Morten Pedersen i Sødrup og hans far Peder Jørgensen for vidner angående den omtvistede flintlås, samt andre, der iblandt Knud Jensen Møller i Fillerup og hans hustru Else Rasmusdatter, og efterskrevne vidnede, at Knud Jensen havde sagt, at Morten Pedersen havde sagt, at han havde fået låsen af Jens Hansen i Ovdrup.

** Hans Christensen ridefoged på husbonds tjener Peder Kuhlman hans vegne stævnede Maren Nielsdatter, Niels Mikkelsens hustru i Odder, for vidner angående nogle ord, som hun skal have haft om Peder Kuhlman billedhugger, og efterskrevne vidnede, at da de savede sten ved Odder kirke, kom Maren Nielsdatter og sagde, at hun havde meget i hendes hoved at tage vare på og al den fortræd, hun var kommet i, måtte hun takke Peder Kuhlman for, thi havde han ikke begæret hendes hus, havde hun været det forbi.

(333)

** Søren Henriksen af Rørt på Søren Sørensen i Tilst hans vegne stævnede Anders Jensen i Rørt for dom angående hvis, han er Søren Wærum skyldig. sagen opsat 14 dage.

14/5 1704.

(var intet at bestille)

19/5 1704.

** Søren Henriksen på sin husbond assessor Ejlersen til Bonderup hans vegne med opsættelse 7/4 stævnede Jørgen Mikkelsen i Torrild for dom angående KM anpart havretiende af Torrild sogn, som de ikke har ydet i rette tid og fremlagde sit skriftlige indlæg, og Knud Sørensen Smed af Torrild på samtlige sognemænds vegne svarede, at de ikke havde fået varsel, hvor de kornet in natura skulle levere, før nu i deres strengeste avlingstid, og tilbød at betale i rede penge, hvilket blev afslået, og der blev afsagt dom: da de ikke har fået varsel om levering af tienden, kan deres fæstebrev ikke være forbrudt, men de bør inden 15 dage betale tienden efter kapitelskøb.

(334)

26/5 1704.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på Anders Lassen i Torrild hans vegne stævnede Jens Steffensen, som tjente Anders Sørensen i Krogstrup, for dom angående hans ulovlige undvigelse af hans tjeneste uden opsigelse eller pas, og efterlyste ham og forbød alle at huse ham.

** Hans Christensen ridefoged på husbonds tjener Peder Pedersen i Randlev hans vegne stævnede Søren Knudsen Bisgård i Randlev for dom angående de gærdemål, som han og hans formand har lukket af dem, som ellers skal have tilhørt Mogens Bondes boel, som Peder Pedersen nu iboer, så og hvis Mogens Bonde derimod har lukket af de gærder, som skal tilhøre Søren Bisgårds gård, og efterskrevne, som mindes op til 45 år, vidnede hvorledes gærderne i forrige tider har været lukket.

** Jens Svendsen af Åkær på Anders Lassen i Torrild hans vegne stævnede Jens Steffensen, som tjente Anders Sørensen i Krogstrup for dom for hans ulovlige undvigelse af hans tjeneste. opsat 14 dage.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på Mads Jensen af Tunø hans vegne fremlagde et pantebrev udgivet af Vogn Rasmussen på Tunø til Mads Jensen sst, lydende på 13 sletdaler, hvorfor han pantsætter en ager, dateret 26/3 1704.

(335)

** Daniel Nielsen i Fillerup på Jens Jacobsen i Århus hans vegne stævnede Skand Franskmand i Halling med flere for dom angående hvis, de er ham skyldig. opsat 4 uger.

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede Niels Mikkelsen i Odder og hans hustru Maren Nielsdatter samt sønner Mogens Rasmussen Niels Rasmussen og datter Maren Rasmusdatter for dom angående hvad af den halve selvejergårds skovsparter, som Niels Mikkelsen bruger, kan være bort forundt og henhugget uden forevisning af rette vedkommende øvrighed. sagen blev opsat 14 dage.

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede Niels Mikkelsen i Odder og hans hustru Maren Nielsdatter samt sønner Mogens Rasmussen Niels Rasmussen og datter Maren Rasmusdatter for dom angående en nedslået bøgetop på admiralens grund og skov, hvilken bøgetop Niels Mikkelsen uden minde har taget og hjemført, og fremlagde tingsvidne 28/4. sagen blev opsat 14 dage.

** Jens Hansen i Ovdrup stævnede Peder Pedersen, som tjener hans bror i Torup, og i lige måde hans bror Peder Pedersen i Torup for vidner og dom, angående han har tilsagt Jens Hansen sin tjeneste, og endnu ikke er kommet i den. sagen blev opsat 14 dage.

2/6 1704.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbond Bendix Lassens vegne stævnede efterskrevne tjenestekarle for dom angående deres ulovlige undvigelse uden pas og lovlig opsigelse, som enhver af dem sin husbond bevidnede.

(336)

** Carsten Andersen, ridefoged på Frisenborg, på sit herskabs vegne stævnede efterskrevne mænd for deres sandhed at vidne om hvis, de var bevidst om et stykke skovjord på Ormslev mark, som skal have tilhørt sl borgmester Søren Frost af Århus, hvoraf Søren Mikkelsen Langballe i Århus skal have solgt halvparten til grev Nikolaj Friis til Frisenborg, og efterskrevne vidnede, at det 5-6 år havde været i brug til Constantinsborg, og blev fremlagt magister Tranes attest angående tienden af samme jord, samt Søren Mikkelsen Langballes skøde til grev Friis på den jord, som han og søskende arveligt er tilfaldet efter deres sl oldemor Anne Jensdatter Karlbys, som var tilfaldet hende efter hendes sl bror Søren Jensen Frost, dateret Frisenborg 10/6 1698.

(337)

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på hans husbonds vegne stævnede efterskrevne angående deres ulovlige undvigelse. opsat 14 dage.

9/6 1704.

(338)

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på Peder Pedersen i Randlev hans vegne stævnede Søren Knudsen Bisgård i Randlev for vidner angående de omtvistede gærder imellem ham og Peder Pedersen, og synsmænd afhjemlede syn på hvor meget gærdsel Peder Pedersen havde gærdet, og hvor meget Søren Knudsen Bisgård havde lukket.

16/6 1704.

** Hans Bredal af Fruering på sergent Jørgen Wittes vegne stævnede instrumentist Martinus Reies i Horsens for vidner angående hvad tilstand en sort hoppe var i, da sergent Witte ankom til Rathlousdal med den, og efterskrevne vidnede, at da sergenten kom dertil fra Horsens, var hoppen ikke svedig, og han sagde, at han var nødt til at ride sagte, eftersom hoppen var forrendt for ham, og den ville hverken æde eller drikke, indtil den døde, og da den af natmanden blev opskåret, var lever og lunger ganske sorte på den ene side, og han kunne ikke se anden årsag til dens død, end den var forrendt.

(339)

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne forbød alle, som kan have ført sæd i hans tjeneres jord, noget deraf at bortføre, såfremt de ikke derfor vil lide ran, og i lige måde aflyste alle de ulovlige veje, som gøres igennem Åkærs skove mark og gård, og vil have dem henvist til landevejen, som går over Bilsbæk.

** Jørgen Christensen, ridefoged på Rathlousdal, på husbonds vegne forbød alle, som kan have lejet eller ført sæd i hendes bønders jord, at bortføre noget deraf uden husbondens minde, såfremt de ikke vil lide ran.

** Mikkel Mikkelsen af Pedholt på Rasmus Wærn, borger i Århus og forrige domkirkens fuldmægtig, hans vegne stævnede Jens Pedersen i Storenor og sl Jacob Sørensens enke i Lillenor for dom angående hvis, Jens Pedersen er ham skyldig, og sl Jacob Sørensens enke for forløfte, hendes mand gjorde for Niels Mikkelsen sst. opsat 14 dage.

23/6 1704.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på sin husbonds vegne forbød alle og enhver, som kan have lejet eller ført sæd i noget af hans tjeneres jorder, afgrøden at bortføre uden husbondens minde.

30/6 1704.

** Hans Christensen ridefoged på Jens Rodstens vegne stævnede Ole Knudsen i Odder og Mette Tomasdatter i Dyngby for vidner og dom angående to unge bøge, som skal være hugget i admiralens skov i Odder Ræveskov.

7/7 1704.
 
(340)

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på magister Lyder Lassens vegne stævnede Jens Simonsen, Simon Simonsens søn i Saksild, for vidner angående hans ulovlige undvigelse af godset uden pas, og han efterlyste ham og forbød alle og enhver at huse eller helle ham, og efterskrevne vidnede derom.

** Niels Eriksen i Bjerager stævnede fenrik Henrik Lindrath under major Vinds kompagni og logerende til Hans Hansen i Ondrup for vidner angående den overlast, han skal have forøvet på Niels Eriksen ved Bjerager kirke, og efterskrevne vidnede, at da de kom af kirken, da stod fenrikken og mønstrede soldaterne, og befalede korporalen, at han skulle tage tre kæppe med sig til eksercerpladsen, som skulle slides på soldaterne, så sagde Niels Eriksen til sognemændene, at det var ikke på enfoldig måde at undervise soldaterne, så spurgte fenrikken ham, om han snakkede med, hvortil Niels Eriksen svarede, somme tider, hvorefter fenrikken slog ham i hovedet med hans kårde, så den bøjedes, så han måtte rette den over knæet, og da bad Niels Eriksen, at de hosværende ville drages til minde, hvortil fænrikken svarede, hvis Niels Eriksen ikke holdt sin mund, så skulle han hugge ham, at blodet skulle løbe ud efter.

** Laurids Pedersen af Århus på Peder Rumor i Bergen hans vegne stævnede KM herredsfoged Christian Jensen i Torrild for dom anlangende gæld 25 sletdaler med rente siden 20/4 1701. sagen blev opsat 4 uger.

(341)

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne. Niels Mikkelsen af Odder, eftersom admiralen, formedelst fornemme folks forbøn, havde ladet sin påtale falde angående skovhugst i hans selvejerskov, så lovede han på sine egne og hustrus vegne ikke at hugge i berørte halve selvejergårds skovsparter, uden det bliver ham forevist til nødvendig vedligeholdelse, og ikke sælge eller afhænde noget deraf til andre.

** Laurids Pedersen af Århus på Jens Jacobsen, borger i Århus, hans vegne med opsættelse 26/5 stævnede Skand Franskmand i Halling med flere for dom angående hvis, de er ham skyldig, som de blev tildømt at betale.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på Anders Lassen i Torrild hans vegne med opsættelse 26/5 stævnede Jens Steffensen, som sidst tjente Anders Sørensen i Kragstrup, for dom angående hans ulovlige undvigelse og fremlagde tingsvidne 26/5, dernæst blev fremlagt Christian Gybergs indlæg, hvorefter der blev afsagt dom: han bør straks indfinde sig på Anders Lassens gods, indtil han sig med pas forsyner.

(342)

** Jens Svendsen ridefoged på magister Lyder Lassens vegne stævnede Jens Simonsen, Simon Simonsens søn i Saksild, for dom angående hans ulovlige undvigelse af godset uden pas. opsat 14 dage.

** Jens Hansen i Ovdrup med opsættelse 26/5 efter varsel 28/4 stævnede Peder Pedersen, som tjener hans bror Peder Pedersen i Torup, og Peder Pedersen selv for vidne, angående Peder Pedersen har tilsagt ham sin tjeneste, men endnu ikke er kommet deri, og fremlagde tingsvidne 28/4, hvorefter der blev afsagt dom: Peder Pedersen bør betale Jens Hansen efter lovens pag.556 11.art samt denne processes bekostning.

14/7 1704.

** Hans Christensen ridefoged på husbond Jens Rodstens vegne stævnede Peder Jensen Soldat i Ondrup Poul Simonsen Soldat i Fensten for vidner angående hvis ved, de skal have bragt korporal Jens Simonsen i Odder, og efterskrevne vidnede, at da bønderne skovede ved for admiralen, da kørte de indstævnede soldater et læs ved til Odder til korporalen, hvortil Peder Jensen svarede, at det var med de andre, der skovede, deres samtykke, at de tog et læs ved, som de solgte til korporalen.

(343)

** Hans Bredal af Fruering på løjtnant Morten Rudolfs vegne af Oldrup stævnede Søren Lauridsen Hattemager i Skanderborg imod vidne angående hans forhen aflagte vidne 5/5 sidst, og nu fremkom Peder Jørgensen Smed af Sondrup og begærede ydmygst, at løjtnanten ville efterlade samme begyndte proces, som mest henseer til hans søn Morten Pedersen, og så har han på mange tilstedeværende smukke folks forbøn ganske efterladt ham samme proces, og Peder Smed lovede at betale sagens omkostning 11 rigsdaler.

** Søren Christensen i Assedrup stævnede Søren Christensens hustru, Anne Sørensdatter i Assedrup, samt deres barn Mette Sørensdatter for lovbud af den halve part af den selvejer bondegård i Balle, som Søren Rasmussen påboer. varsel til Søren Rasmussen i Balle og hans hustru.

** Jens Olesen af Alrø stævnede menige mænd på Alrø og deres husbond Just Rosenmeier på Alrø for dom angående en kontrakt, som de har oprettet med Jens Olesens far, degneboelet på Alrø angående. opsat 14 dage.

21/7 1704.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne stævnede Søren Sørensen i Vads mølle for vidner angående de tørv, som han i Niels Sørensen i Ålstrup hans eng har ladet skære, og en del deraf bortført, og for hvis ejendom, han efter egen bekendelse har frataget ham, og som efterskrevne vidnede om, og Søren Sørensen svarede, at han ikke brugte mere, end som var hans eget, og havde det for ejendom efter hans sl far, som hans svoger Niels Jørgensen havde lovet ham fri for skatter og afgifter.

(344)

** Jens Svendsen ridefoged på husbonds vegne med opsættelse 2/6 stævnede efterskrevne tjenestekarle for dom angående deres ulovlige undvigelse uden pas og fremlagde et tingsvidne 2/6, og de indstævnede blev tildømt straks at indfinde sig på godset.

(345)

** Jens Svendsen ridefoged på Søren Nielsen, tjenende i Århus, hans vegne stævnede Rasmus Jensen i Fensten for dom angående hvis, han er ham skyldig for hans løn. opsat 14 dage.

** Jørgen Lauridsen i Strøgerhuset på amtsskriver Christian Schandorf i Skanderborg hans vegne stævnede sognepræst hr Espen Pedersen på Alrøland for dom angående en hos ham begæret vogn til KM rejses befordring, som var tilsagt at møde ved Rindelev bæk, men udeblev, og i lige måde stævnede Just Rosenmeier på Alrø for dom angående 10 af hans bønders vogne, som var tilsagt at møde til KM befordring, som også udeblev. opsat 8 dage.

28/7 1704.

** Søren Christensen af Assedrup til 3.ting lovbød halvparten af den selvejer bondegård i Balle, som Søren Rasmussen påboer, som hans hustru Anne Sørensdatter efter hendes sl mor Christence Andersdatter efter skiftebrev 7/9 1689 arveligt er tilfaldet, og Søren Rasmussen bød sølv og penge og formente sig nærmest til at købe, eftersom han beboede og ejede den anden halve part.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på Peder Pedersen i Randlev hans vegne stævnede Søren Knudsen Bisgård i Randlev for dom angående det omtvistede gærde imellem dem og fremlagde tingsvidner 26/5 og 9/6. opsat 14 dage.

** Mikkel Mikkelsen af Pedholt på Rasmus Wærn, borger i Århus og forrige domkirkens fuldmægtig, hans vegne med opsættelse 16/6 stævnede Jens Pedersen i Storenor og sl Jacob Sørensens enke i Lillenor for dom angående gæld og forløfte, som de blev tildømt at betale.

(346)

4/8 1704.

** den sag imellem sr Rumor af Norge og herredsfoged Christian Jensen i Torrild blev opsat 14 dage.

11/8 1704.

** Knud Bendixen i Ovdrup stævnede Bendix Knudsen i Ovdrup for lovbud af den gård i Ovdrup, som Knud Bendixen påboer.

18/8 1704.

** Laurids Pedersen af Århus på rådmand Peder Rumor i Bergen hans vegne med opsættelse 7/7 begærede dom over herredsfoged Christian Jensen for en fordring på 25 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Hans Christensen ridefoged på husbond Jens Rodsten hans vegne stævnede Søren Rasmussen i Ondrup for dom angående noget ved, som skal være forkommet af admiralens, da Søren Rasmussen med flere sidst skovede til Rodstenseje, og stævnede Anne Rasmusdatter i Snerild og Peder Sørensen Egholm sst for vidner, og efterskrevne vidnede, at Søren Rasmussen kørte et læs ved til hans søster Anne Rasmusdatter i Snerild, som svarede, at hun ikke gav noget derfor, men hendes bror sagde til hende, at hun måtte tage det omvidnede træ, om hun ville stå hendes eget eventyr.

(347)

** Anders Hansen i Oldrup stævnede Mogens Rasmussen Kolding i Oldrup for vidner angående det omtvistede jord på Oldrup mark, og efterskrevne, som mindes op til 40 år, vidnede, at samme jord havde været brugt til den gård, Anders Hansen og Jørgen Hansen nu påboer, ulast og ukæret.

** Søren Knudsen Bisgård i Randlev stævnede Peder Pedersen i Randlev for vidner angående de omtvistede gærder imellem dem, som efterskrevne vidnede om.

** Jens Svendsen ridefoged på magister Lyder Lassens vegne med opsættelse 7/7 stævnede Jens Simonsen, Simon Simonsens søn i Saksild, for dom angående hans ulovlige undvigelse uden pas og fremlagde tingsvidne 7/7, og der blev afsagt dom: Jens Simonsen bør straks indfinde sig på godset, til han sig med rigtigt pas og afsked kan forsyne.

(348)

** Søren Rasmussen i Balle. Søren Christensen i Assedrup solgte og skødede fra sig og hustru Anne Sørensdatter og til Søren Rasmussen og hustru Lisbet Lauridsdatter den halve gård i Balle, som Søren Rasmussen beboer, som hans hustru Anne Sørensdatter arveligt var tilfaldet efter hendes sl mor Christence Andersdatter.

25/8 1704.

** Jens Svendsen ridefoged på magister Lyder Lassen hans vegne stævnede Morten Andersen, nu værende i Bjerager Svejgård, for vidner angående otte får og seks bistader, som Rasmus Rasmussen holder ved det hus, hans far sidst fradøde, så og om det, Rasmus Rasmussen af hans sl far Rasmus Bødker bekommet har, før han ved døden afgik, hvilket efterskrevne vidnede om.

(350)

1/9 1704.

** Knud Bendixen i Ovdrup til 3.ting lovbød hans selvejer bondegård i Ovdrup, som han nu påboer, og Bendix Knudsen bød sølv og penge, og formente sig nærmest til at købe, eftersom han er en arving.

** Morten Andersen af Dybvad på assessor Peder Lassens vegne stævnede ung Rasmus Rasmussen Bødker i Bjerager og hans mor Margrete Rasmusdatter for syn på hans sl fars Rasmus Bødkers boel i Bjerager.

8/9 1704.

** Morten Andersen, ridefoged på Dybvad, stævnede Rasmus Rasmussen Bødker i Bjerager for vidner angående hvis, han skal have bortført af det boel, hans sl far iboede og afdøde, hvilket efterskrevne vidnede om.

(352)

** Morten Andersen ridefoged på assessor Peder Lassens vegne. synsmænd afhjemlede syn og taksering af hvis brøstfældighed, som fandtes på sl Rasmus Bødkers boel i Bjerager, og Rasmus Rasmussen fremlagde hans mors skriftlige indlæg.

(353).

** magister Poul Poulsen i Saksild stævnede Peder Sørensen i Saksild for dom belangende hans korn, som han har indtaget uden at tiende deraf til hans præst. opsat 14 dage.

** Hans Christensen ridefoged på husbond Jens Rodsten hans vegne med opsættelse 28/7 stævnede Søren Knudsen Bisgård i Randlev for dom, angående det omtvistede gærde imellem ham og Peder Pedersen sst, og fremlagde tingsvidner 26/5 og 9/6, og der blev afsagt dom: Søren Knudsen bør betale denne reparation, som dette år er gjort på hans gårds tilskiftede og omtvistede gærde efter uvillige dannemænds sigelse, og at udgive hvis vide, som førnævnte gærde er skrevet for.

(354)

15/9 1704.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne stævnede Niels Jensen Steensen Skrædder i Oldrup for tilbud angående den sag om et læs hø, han af Poul Rasmussen i Lerdrup forganget år købt har, hvorpå landsdommernes dom afsagt er, og han tilbød Niels Skrædder, om han ville levere samme landstingsdom i retten, da vil han levere ham de 10 rigsdaler, som Bendix Hansen er tildømt at betale ham.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne med varsel 18/8 stævnede Søren Rasmussen af Ondrup for dom angående noget ved, som skal være frakommet af admiralens, samt stævnede Anne Rasmusdatter i Snerild for dom angående hvis ved hun har bekommet. sagen blev opsat 14 dage.

22/9 1704.

(355)

** Jens Svendsen på Åkær på husbonds vegne æskede i rette Niels Jensen Skrædder i Oldrup med den forhvervede landstingsdom, om den måtte fremvises, så skal dens indhold blive efterlevet. Niels Jensen blev forelagt at møde om 8 dage.

30/9 1704.

** Jens Svendsen på Åkær på husbond Bendix Lassens vegne tilbød Niels Jensen Skrædder i Oldrup de penge, som justitsråd Lassen efter landstingsdom er tildømt at betale ham, såfremt han vil give kvittering.

** Jørgen Pedersen af Alrø stævnede Poul Eriksen på Alrø og Tyra Jensdatter sst samt hendes søn Anders Jørgensen for vidner angående noget jord, som de har pløjet fra hans gård, og sæden imod forbud bortført.

** Bendix Knudsen af Ovdrup. Knud Bendixen af Ovdrup solgte og skødede fra sig og sin hustru Johanne Nielsdatter og til deres søn Bendix Knudsen og hans arvinger de tre parter af den selvejer bondegård i Ovdrup, som han iboer og tilhørt har.

6/10 1704.

(var intet at bestille)

13/10 1704.

(356)

(var intet at bestille)

20/10 1704.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne stævnede Søren Rasmussen i Ondrup for vidner angående hvis ved og træ af admiralens, han har henbragt og forkommet, som blev bevidnet.

** Hans Christensen ridefoged på Søren Rasmussen i Balle hans vegne stævnede Søren Christensen i Assedrup og hans hustru Anne Sørensdatter og Søren Rasmussens hustru i Balle Lisbet Lauridsdatter for lovbud af den halve part af den selvejer bondegård i Balle, som Søren Rasmussen påboer.

27/10 1704.

** Jørgen Christensen, ridefoged på Rathlousdal, på hans herskabs vegne stævnede Søren Nielsen i Smedrup for vidner angående ulovligt tørveskær, han har bortsolgt, samt for hug og slag på Søren Olesen i Smedrup, og endnu for hvis, han er junker Christian Rathlou skyldig for den sag, han havde med Morten Andersen på Dybvad, som han på hans vegne har betalt, og efterskrevne vidnede om deres slagsmål.

** Søren Sørensen i Vads mølle på hr Espen Pedersen på Alrø hans vegne stævnede ung Peder Jensen Smed af Alrø Jørgen Pedersen og Anders Jørgensen sst for dom angående en nannest gås, som hans formænd præster og han af Arilds tid nydt har, som de i år har nægtet ham, hvorefter efterskrevne, der mindes op til 50 år, vidnede, at præsten på Alrø af hver gård årligt har nydt en nannest gås, hvortil de svarede, at de havde givet ham, hvad han havde begæret, og han havde ikke begæret nogen nannest gås.

(357)

3/11 1704.

** Jens Svendsen ridefoged på Bendix Lassens vegne stævnede Niels Jensen Steensen Skrædder i Oldrup for tilbud angående 10 rigsdaler, han skal tilkomme efter en landstingsdom angående et læs hø, og samme penge nu at annamme.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på Søren Rasmussen af Balle hans vegne til 3.ting lovbød halvparten af Søren Rasmussens selvejer bondegård i Balle, og Anders Rasmussen af Tvenstrup bød sølv og penge og formente sig nærmest til at købe, eftersom han har sluttet køb med ejermanden Søren Rasmussen i Balle.

** Anders Rasmussen i Tvenstrup. Søren Rasmussen i Balle solgte og skødede fra sig og hustru Lisbet Lauridsdatter og til Anders Rasmussen og hans arvinger den halve selvejer bondegård i Balle, de beboer.

10/11 1704.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne fremæskede Niels Jensen Steensen Skrædder i Oldrup til at tage imod de 10 rigsdaler efter landstingsdom, og derfor at give kvittering, og Niels Jensen mødte og annammede pengene og kvitterede derfor.

(358)

17/11 1704.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne stævnede Niels Rasmussen i Ørting Rasmus Rasmussen Kirkegård Tomas Nielsen og hans søn Anders Tomasen alle sst for vidner angående det ved, som de har taget fra teglovnen uden hjemmel og minde, som efterskrevne bevidnede.

** Jens Svendsen ridefoged på hr Espen Pedersens vegne på Alrø stævnede Peder Jensen Smed af Alrø Jørgen Pedersen og Anders Jørgensen sst for dom angående en nannest gås, som hans formænd har nydt. opsat 14 dage.

** Anders Køn af Assedrup stævnede Peder Nielsen i Løjenkær og hans hustru Anne Sørensdatter for dom angående hvis, de er ham skyldig. sagen blev opsat 14 dage.

24/11 1704.

(var intet at bestille)

1/12 1704.

(var intet at bestille)

(359)

8/12 1704.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne stævnede alle hans bønder for dom angående hvis, de er ham skyldig. opsat 14 dage.

15/12 1704.

(var intet at bestille)

22/12 1704.

** Niels Mikkelsen i Trustrup på Didrik Cortsen i Horsens hans vegne stævnede samtlige Trustrup bymænd for vidner angående det klammeri og slagsmål, som de skal have begået i Søren Hansens hus i Trustrup.

** Jørgen Christensen, ridefoged på Rathlousdal, på Jens Jacobsen, handelsmand i Århus, hans vegne stævnede Tomas Nielsen Degn i Randlev for dom angående hvis, han er ham skyldig. opsat til 7/1 1705.

(360)

7/1 1705.

** Jens Svendsen ridefoged på regimentsskriver Christian Knudsen Gyberg i Skanderborg ladegård hans vegne stævnede Jens Rasmussen, som havde sted og fæst Søren Rasmussens gård i Kolt, for dom for sin undvigelse fra hans KM ryttergård sst uden pas, og forbød alle at huse eller helle ham.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på Niels Rasmussen i Ørting hans vegne oplyste en kvie, som har været hos ham 10 uger.

** Jens Svendsen ridefoged på hr Espen Pedersen, sognepræst på Alrø, hans vegne med opsættelse 17/11 og varsel 17/10 stævnede ung Peder Jensen Smed på Alrø Jørgen Pedersen og Anders Jørgensen sst for dom angående en nannest gås, som hans formænd og han af Arilds tid har nydt af det ganske land, og fremlagde et tingsvidne 27/10 samt hans skriftlige indlæg, og der blev afsagt dom: de indstævnede bør straks betale præsten de resterende nannestgæs og processens bekostning.

12/1 1705.

(361)

(var intet at bestille)

19/1 1705.

** Hans Mikkelsen af Skanderborg ladegård på husbond regimentsskriver Gyberg hans vegne efterlyste Jens Rasmussen, som har sted og fæst Søren Rasmussens gård i Kolt, og derfra bortrømt uden pas.

** Jørgen Christensen, ridefoged på Rathlousdal, på sin husbonds vegne stævnede Anders Olesen, som sidst tjente på Rathlousdal, for lysningsvidne angående hans ulovlige undvigelse af hans tjeneste af hans tjeneste uden pas, og han efterlyste ham.

** Simon Simonsen af Saksild stævnede i efterskrevne byer for dom angående hvis, de er ham skyldig. opsat 14 dage.

** Hans Mikkelsen på regimentsskriver Gybergs vegne med varsel 7/1 stævnede Jens Rasmussen, der havde sted og fæst Søren Rasmussens gård i Kolt, men rømt derfra. opsat 3 uger.

** Niels Mikkelsen i Trustrup på Didrik Cortsen i Horsens hans vegne stævnede alle sl Jacob Roluffs arvingers bønder for dom angående deres resterende skyld og landgilde. opsat 14 dage.

** Anders Køn af Assedrup med opsættelse 17/11 stævnede Peder Nielsen i Løjenkær og hans hustru Anne Sørensdatter for dom angående hvis, de er ham skyldig, som de blev tildømt at betale.

(362)

** Simon Simonsen i Saksild stævnede efterskrevne hans kreditorer på Tunø for vidne angående hvis, de er ham skyldig, og efterskrevne vidnede, at de indstævnede dagen efter hellig tre kongers dag 1700 vedgik gælden.

26/1 1705.

** Simon Simonsen i Saksild stævnede sl Ove Sørensens enke Anne Rasmusdatter i Skanderborg ladegård med hendes lovværge Christen Rasmussen sst for vidner angående hvis, hendes sl mand skulle være ham skyldig, og efterskrevne vidnede, at Ove Sørensen sidst afvigte skt Mikkelsdag sagde, at Simon Simonsen kunne få en stud for pengene, og Simon Simonsen svarede, at han havde indgivet sin fordring i stærvboet.

(363)

** Simon Simonsen i Saksild stævnede efterskrevne for hvis, sl Søren Bendixen var Simon Simonsen skyldig. opsat 14 dage.

3/2 1705.

** Jørgen Christensen, ridefoged på Rathlousdal, på husbonds vegne stævnede Anders Olufsen, som senest tjente på Rathlousdal, for dom angående hans ulovlige undvigelse af hans tjeneste. opsat (blank) dage.

** Niels Jensen Steensen Skrædder i Oldrup stævnede KM herredsfoged Christian Jensen i Torrild for dom angående de tildømte penge efter landsdommeres dom, nemlig 6 rigsdaler, og for dommens ophold i 64 dage, efter den blev begæret og for bekostning og skadeslidelse. opsat 14 dage.

9/2 1705.

** Jens Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på KM regimentsskriver Christian Gyberg hans vegne med opsættelse 19/1 og varsel 7/1 stævnede Jens Rasmussen, der har sted og fæst Søren Rasmussens gård i Kolt, for sin undvigelse fra KM ryttergård, og fremlagde tingsvidne 19/1, og der blev afsagt dom: Jens Rasmussen bør som en rømningsmand pågribes.

(364)

16/2 1705.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne stævnede Erik Christensen i Tvenstrup for dom angående hvis, som findes hugget i Odder og Tvenstrup skove, som han har været skovfoged over, og synsmænd afhjemlede syn på de omtalte skove for skovhugst, hvortil han svarede, at noget havde han selv hugget, og noget havde han efter admiralens sedler udvist til lægter, og en stor del bortstjålet, og efterskrevne vidnede derom.

(365)

** Hans Christensen ridefoged på sin husbond Jens Rodsten hans vegne stævnede Ove Rasmussen i Odder for dom angående hvis, som er hugget i sønder og nørre Ræveskov, som han har været skovfoged over, og synsmænd afhjemlede syn på hvis, som kan være hugget på to års tid.

(366)

** Niels Mikkelsen af Trustrup på Didrik Cortsen i Horsens hans vegne med opsættelse 19/1 stævnede alle sl Jacob Roluffs arvingers efterskrevne bønder for dom angående deres resterende skyld og landgilde, som de blev tildømt at betale

** Jørgen Christensen, ridefoged på Rathlousdal, på husbond Margrete Gersdorfs vegne med opsættelse 3/2 stævnede Anders Olufsen, som senest tjente på Rathlousdal, for dom angående hans ulovlige undvigelse af hans tjeneste og fremlagde tingsvidne 19/1, og der blev afsagt dom: han bør straks indfinde sig i hans tjeneste under straf.

(367)

23/2 1705.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne stævnede Ove Rasmussen i Odder Rasmus Jensen Niels Ottesen og hans søn Morten Nielsen og Niels Mortensen Hjort sst for dom angående hvis, de kan have hugget og bortført af admiralens skov uden minde, og stævnede Niels Eskesen i Kysing og hustru Maren Hansdatter for vidner angående noget bøgetræ, som er set i deres gård, og efterskrevne vidnede om skovhugsten, som er forøvet af Ove Rasmussen og hans far Rasmus Jensen af Odder og Niels Ottesen og hans bror Jørgen Ottesen.
 
(368)

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne. Johanne Nielsdatter af Ingerslev, som forleden sommer tjente Erik Christensen i Tvenstrup, vidnede, at han hentede mange læs ved i Odder skov på admiralens grund, som han dels solgte i Århus, og dels kørte hjem til hans gård, hvor nogle hentede det om natten.

** Niels Jensen Skrædder i Oldrup med varsel 3/2 stævnede herredsfoged Christian Jensen i Torrild for dom angående dommens opholdelse i 64 dage, efter den blev begæret og for bekostning og skadeslidelse, og fremlagde tingsvidne af Hjelmslev herreds ting 12/11 1703 og landstingsdom 8/9 1703. sagen blev opsat 4 uger.

(369)

2/3 1705.

** Christen Kalmer, ridefoged på Tyrrestrup, på madame Frises vegne stævnede Niels Jørgensen Sandemand i Torrild for dom angående ulovlig skovhugst i Søren Nielsens skovspart i Torrild, og efterskrevne vidnede, at Niels Jørgensen huggede en eg på et skovskifte Juelsbæk, som han sagde, hans husbond havde givet ham lov dertil.

** ung Simon Simonsen af Saksild på hans far Simon Simonsens vegne sst med opsættelse 19/1 stævnede efterskrevne for dom angående hvis, de er ham skyldig, som de blev tildømt at betale.

(370)

** ung Simon Simonsen af Saksild på sin far Simon Simonsens vegne sst med opsættelse 26/1 stævnede Niels Bødkers enke i Falling Niels Sørensen i Boulstrup Mogens Jensen i Hølken for hvis, sl Søren Bendixen var ham skyldig, som de ved deres ed fragik, og der blev afsagt dom: da gælden ikke bevises, og den fragås, bør de for hans tiltale fri at være.

9/3 1705.

** Niels Sørensen Hjort af Forlev på sl Knud Hjorts søns vegne i Torrild stævnede hr Laurids Andersen, sognepræst til Vær og Nebel sogne og provst over Voer herred, for vidner angående skifte, som er holdt efter sl Bodil Mortensdatter, som boede og døde i Torrild og for dom, for de ikke har kunnet bekomme et rigtigt skiftebrev, hvorpå blev fremlagt ovenmeldte provsts protest, at da Niels Hjort af Forlev og Rasmus Knudsen har indstævnet ham angående skifte efter sl Knud Hjorts kone i Torrild skal være holdt, så erklærer han, at han på sin hustrus vegne er ringeste lodsejer i gården, som Niels Hjort påboede, da hans hustru døde, og derfor ikke af arvingerne er anmodet om at holde skifte, eftersom hans svogre sr Oluf Byrgesen i Skanderborg hr Erik Bay på Endelave hr Bertel Bay i Ørum og Peder Bay var dobbelt i bemeldte gård lodtaget imod ham, og derfor nærmest til at skifte efter den sl kone, og formener at ingen vidner bliver tilstedt at føre, før hans svogre får kald og varsel, dateret Vær præstegård 4/3 1705 Laurids Andersen Stenhugger.

16/3 1705.
 
(371)

** Christen Kalmer, ridefoged på Tyrrestrup, på madame Frises vegne stævnede efter en skriftlig stævning, og efterskrevne i Torrild vidnede om deres skovskifter, at de ligger lige for deres agerender, og Niels Jørgensen Sandemand svarede, at det træ, han havde hugget, mente han, at det skulle være på hans gårds grund og efter hans husbonds tilladelse.

** Just Rosenmeier af Alrø stævnede hans efterskrevne bønder på Alrøland for dom angående deres resterende skyld og landgilde, som de blev tildømt at betale.

23/3 1705.

(372)

** herredsfoged Christian Jensen i Torrild stævnede Niels Jensen Skrædder i Oldrup for dom angående beskyldning over ham i hans embede angående en landstingsdom imellem justitsråd Bendix Lassen og Niels Skrædder i Oldrup angående et læs hø, og han fremlagde sit indlæg.

(373)

** Jørgen Ovesen i Morsholt til 3.ting lovbød hans halve selvejer bondegård i Morsholt, og så fremstod Jens Sørensen af Morsholt og bød sølv og penge og formente at være nærmest til at købe, eftersom han har Jørgen Ovesens datter til hans ægtehustru, og på 10 år den halve gård beboet har. varsel til Else Jørgensdatter i Boulstrup og hendes mand Rasmus Rasmussen sst Ove Jørgensen i Morsholt Anne Jørgensdatter og hendes mand Jens Sørensen og Mette Jørgensdatter sst samt Bodil Jørgensdatter i Århus og hendes mand Ole Tollesen sst, og fremlagde en tilståelse af Oluf Ibsen i Illerup i Sjælland, at da hans hustrus far Jørgen Ovesen agter at lovbyde hans selvejergård, så er han dette varsel til at lovbyde gestendig.

** Jens Sørensen i Morsholt. Jørgen Ovesen i Morsholt solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Jens Sørensen og hans hustru Anne Jørgensdatter den halve selvejer bondegård i Morsholt, som Jens Sørensen nu iboer, og har tilhørt Jørgen Ovesen.

30/3 1705.

** Niels Sørensen Hjort i Forlev på Rasmus Knudsen af Stjær hans vegne stævnede hr Laurids Andersen, sognepræst til Vær og Nebel menigheder, for vidner angående skifte efter sl Knud Hjorts kone i Torrild, og efterskrevne vidnede, at de som skriver og vurderingsmænd var på skifte efter sl Knud Hjorts hustru Bodil Mortensdatter i overværelse af herredsfogden Søren Justsen og hr Laurids Andersen, og skiftebrevet blev leveret til sl Knud Hjort i Torrild, og blev fremlagt et indlæg fra hr Laurids Andersen Stenhuggers hustru, at da han i hans fraværelse er stævnet til tinget angående skifte efter sl Knud Hjorts hustru i Torrild, og hun ved ikke andet, end hendes mand til Voer herredsting og Ning herredsting har gjort sin erklæring, at han intet med skiftet har haft at gøre, dateret Vær præstegård 30/3 1705 Birgitte Kirstine Bay.

(374)

6/4 1705.

** Christen Kalmer af Tyrrestrup stævnede menige Torrild bymænd samt Margrete Gersdorf og Bendix Lassen imod uvillige synsmænds opkrævelse til at syne og måle det skovskifte Hjulbæk, som ligger til Søren Nielsens gård i Torrild.

(375)

** Niels Jensen Skrædder i Oldrup med opsættelse 23/2 stævnede herredsfoged Christian Jensen i Torrild for dom angående en doms opholdelse i 64 dage og for omkostning og skadeslidelse og fremlagde et tingsvidne af Hjelmslev herredsting 12/11 1703, og en skriftlig beskikkelse og en landstings opsættelse, samt Niels Jensen Skrædders indlæg, hvortil herredsfoged Christian Jensen fremlagde et tingsvidne 23/3, og der blev afsagt dom: herredsfogden bør for Niels Jensen Skrædders hårde irettesættelse fri at være.

(378)

15/4 1705.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne med opsættelse 8/12 1704 stævnede efterskrevne hans bønder for dom for hvis, de er ham skyldig af landgilde borgekorn og andre varer, som de blev tildømt at betale.

(379)

20/4 1705.

** Christen Kalmer, ridefoged på Tyrrestrup, på madame Frises vegne. synsmænd afhjemlede syn og opmåling af Søren Nielsen i Torrild hans skovskifte på Torrild mark, og de befandt, at Niels Jørgensen Sandemand havde hugget et træ 13 sjællandske alen ind på Søren Nielsens skifte, og ingen af de Torrild mænd vidste af noget andet skel, og hertil svarede Niels Jørgensen af Torrild, at det usædvanlige syn blev begyndt tvært imod det gamle rebsbrev.

(380)

27/4 1705.

(var intet at bestille)

4/5 1705.

** Christen Kalmer på Tyrrestrup på madame Frises vegne stævnede Niels Jørgensen Sandemand i Torrild for dom angående det egetræ, som han har hugget på Søren Nielsens gårds grund i Torrild skov og fremlagde tingsvidner 16/3 og 20/4. opsat 4 uger.

** Hans Christensen ridefoged på husbond Jens Rodsten hans vegne stævnede Knud Bertelsen i Smedrup for dom for hvis, han uden hjemmel skal have hugget på admiralens skovspart i Randlev skov, og efterskrevne vidnede, at han kom ud af skoven med et læs gærdsel, som han kørte til hans gærde på Smedrup mark.

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede Erik Christensen i Tvenstrup og Ove Rasmussen i Odder for dom angående hvis, de uden hjemmel og minde har hugget og bortført af admiralens skov, som de har været skovfogder over, samt for dom at lide Niels Ottesen Niels Mortensen og Rasmus Jensen i Odder for hvis, de uden hjemmel har hugget og bortført fra admiralens skov. opsat 14 dage.

11/5 1705.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på Anders Knudsen af Tues mølle i Odder hans vegne stævnede Peder Nielsen i Rørt og hans søn Niels Pedersen sst for vidner og dom, angående et pantebrev og skøde på noget jord, som hører til Anders Knudsens mølle, og ligger på Fillerup mark, og efterskrevne vidnede, at de hørte og så, at Peder Nielsen i Rørt indløste og betalte et pantebrev på omtalte jord, og han gav Anders Knudsen det indfriede pantebrev og jord til medgift med hans datter Maren Pedersdatter, som Anders Knudsen har til ægte.

(381)

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede Erik Christensen i Tvenstrup og Ove Rasmussen i Odder for dom angående hvis, de uden hjemmel har hugget og bortført af deres husbonds skov, som de har været skovfogder over og fremlagde tingsvidner 16/2 og 23/2. opsat 14 dage.

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede Niels Nielsen i Ondrup og Else Christensdatter i Hvilsted for dom angående deres lejermålsbøder og fremlagde præstens attest om kirkens disciplin, og de blev tildømt at betale efter loven, han 24 lod sølv og hun 12 lod sølv.

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede i efterskrevne byer for dom angående hvis, de er ham skyldig. opsat 14 dage.

18/5 1705.

** Niels Jensen Skrædder af Oldrup stævnede justitsråd Bendix Lassen på Åkær for dom for det omtvistede læs hø, han har forhvervet dom over ham for, og for at have sat ham i fængsel en lang tid, og holdt dem fra deres hus, og deres gods derover blev øde, og han stævnede Rasmus Ladefoged på Åkær med flere for dom for deres voldelige medfart, da de førte ham til Åkær og der satte ham i fængsel. opsat til næste tingdag efter pinse.

(382)

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, fremlagde et afkald fra Niels Sørensen Faber, regimentsadjudant ved de nordenfjeldske dragoner i Norge, til hans formynder og kurator Peder Eriksen Skovsgård, for den fædrene og mødrene arv, han har haft under hænder, og som han har gjort ham regnskab for.

** Mikkel Mikkelsen af Pedholt på sin husbond baron Gyldenkrones vegne stævnede Mikkel Knudsen i Balle for dom for en bøg, han skal have hugget i Løjenkærs skov på baronens skovspart, samt hans hustrus bror Niels Jensen i Balle, og fremlagde et tingsvidne af Vilhelmsborg birketing 2/3. sagen blev opsat 3 uger.

** Mikkel Mikkelsen af Pedholt på sin husbonds vegne stævnede Mikkel Andersen i Solbjerg for vidner og benægtelsesed at aflægge angående en riseg, som han skal have hugget, og fremlagde et tingsvidne af Vilhelmsborg birketing 30/3. opsat 3 uger.

(383)

25/5 1705.

** Claus Mikkelsen af Østerby i Ning herred. efterskrevne vidnede, at 16/5 optændtes en ulykkelig ildebrand i Østerby, hvorved Claus Mikkelsens gård og alt deri blev ganske opbrændt, hvorover han er gerådet i største armod, og kan ikke svare KM skatter eller husbondens rettighed.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne med opsættelse 11/5 stævnede efterskrevne for dom angående hvis, de er ham skyldig, som de blev tildømt at betale.

3/6 1705.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på justitsråd Bendix Lassens vegne begærede af Niels Jensen Skrædder i Ålstrup, at han og hans tjenere måtte have fred for hans anklage, da han ikke ved sig eller sine folk at have gjort Niels Jensen Steensen ringeste fortræd, hvortil han svarede, at han ville påtale sagen, og Jens Svendsen svarede, at så måtte Bendix Lassen føre vidner angående Niels Skrædders liv.

(384)

** Jens Svendsen ridefoged på sin husbonds vegne stævnede Niels Jensen i Oldrup med sin hustru Anne Jensdatter for vidner angående deres uskikkelige liv og levned med slagsmål, som de har holdt imellem dem og med Niels Jensens mor Malfred Nielsdatter og andre, mens de var til huse i Amstrup på justitsrådens gods, samt for hvis hø og tørv, han imod forbud har bortført af hans bønders jord, og han fremlagde tingsvidne 22/10 1703, og efterskrevne vidnede om Niels Jensens tid i Amstrup, og blev fremlagt et skriftligt vidne af sl Christen Nielsen, som var degn til Falling og Ørting menigheder, hans enke Anne Pedersdatter, at præsten hr Peder ofte havde spurgt hendes mand til råds angående Niels Jensen og hustrus onde forligelsesmål og uforskammede liv, hvorefter de nogen tid blev holdt fra sakramentet, hvorpå blev fremlagt en attest af Margrete Gersdorfs, at Niels Jensen, mens han mod hendes vilje 3 år opholdt sig på hendes gods, ikke ville gøre pligtsgerning eller gå ud af en dør for hende, langt mindre betale nogen afgift eller skat.

(387)

** Hans Christensen ridefoged stævnede baron Christian Gyldenkrone til Vilhelmsborg for vidne angående noget bøgetræ, som han søger Mikkel Knudsen i Balle for.

** den sag imellem madame Friis på Tyrrestrup og Niels Jørgensen Sandemand i Torrild blev fremdeles opsat 8 dage.

8/6 1705.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på Mikkel Knudsen i Balle hans vegne. efterskrevne vidnede, at Mikkel Knudsens kones bror Niels Jensen af Balle ikke var i Mikkel Knudsens gård, da baronens skovfoged var der for at ransage efter træ.

(388)

** regimentsskriver Gyberg på Skanderborg ladegård stævnede Christen Andersen, rytterbonde i Holm, for dom angående hans påboende ryttergårds ulovlige beboelse, og fremlagde syn på hvad, der fandtes i samme gård, samt på hvis brøstfældighed, der fandtes på gården, som han af armod måtte kvittere, og der blev afsagt dom: han bør have hans fæste forbrudt.
 
** regimentsskriver Gyberg stævnede Søren Mortensen, rytterbonde i Rude, for dom angående sin påboende ryttergårds ulovlige beboelse, og synsmænd afhjemlede syn på gårdens tilstand, og da Søren Mortensen svarede, at han vidste en person, der gården ville antage, blev sagen opsat 8 dage.

** Regimentsskriver Gyberg stævnede Anders Tomasen i Rude for dom angående det forløfte, han har gjort for Søren Mortensen i Rude. sagen blev opsat 8 dage.

(389)

** Mikkel Mikkelsen af Pedholt på baron Gyldenkrones vegne med opsættelse 18/5 stævnede Mikkel Andersen i Solbjerg for dom angående en riseg, der er hugget i Ingstrup skov og fremlagde et tingsvidne af Vilhelmsborg birketing 30/3, og der blev afsagt dom: da skovhugsten ikke bevises, bør han for Mikkel Mikkelsens tiltale fri at være.

15/6 1705.

** den sag imellem madame Friis på Tyrrestrup og Niels Jørgensen Sandemand i Torrild er opsat 14 dage.

22/6 1705.

** Niels Jensen Skrædder i Oldrup stævnede justitsråd Bendix Lassen for vidner, og efterskrevne, der iblandt Jens Jensen og hans hustru Maren Christensdatter Anders Hansen hans hustru i Amstrup Malfred Nielsdatter sst Jørgen Rasmussen sst og hans hustru og døtre Bodil Jørgensdatter og Maren Jørgensdatter sst for at vidne deres sandhed, og efterskrevne vidnede, at de så Niels Jensen i et kammer på Åkær, men han var hverken stokket blokket eller fængslet, men gik ledig og løs derinde, og han var ikke blevet slået, og Jørgen Rasmussen af Amstrup vidnede, at han hængte en lås for døren på Niels Jensens hus, at der ikke skulle blive noget stjålet, og andre vidnede, at de vidste ikke andet end godt om Niels Jensen og hans hustru.

(391)

** Peder Jensen Smed af Alrø fremlagde en fuldmagt, at da deres sl far Peder Jensen Storm af Alrø sidste påske begav sig til København at afhente arv efter hans sl søn Knud Storm, og imidlertid samme steds ved døden afgik, og den arv, han efter sin sl søn skulle have bekommet, som er 500 sletdaler er i forvaring hos deres søster Anne Pedersdatter, Peder Rasmussens hustru, efter hendes skrivelse til hendes mor, så giver efterskrevne, som er sl Peder Jensens efterladte enke Kirsten Rasmusdatter Storms, samt herværende og gifte døtre Anne Peder Jørgensens Else Poul Eriksens Anne Cathrine Jens Olesens Maren Niels Jørgensens Karen Peder Jensens samt førnævnte Anne Peder Rasmussens, som er fulde søskende, giver deres svoger Peder Jensen Smed fuldmagt til at afhente de 500 sletdaler og dele dem i 7 lodder mellem enken og hendes 6 døtre.

(392)

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne stævnede hans bønder og forbød alle og enhver, som har lejet eller ført sæd i noget af hans tjeneres jord, noget deraf at bortføre, under ran.

** Jens Christensen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne stævnede hans tjenere og forbød alle og enhver, som har lejet eller ført sæd i noget af hans tjeneres jord, noget deraf at bortføre, uden husbondens minde.

** regimentsskriver Christian Knudsen Gyberg med opsættelse 8/6 begærede dom over Søren Mortensen i Rude, og da han ikke for armod kan bebo hans KM ryttergård, som er brøstfældig, så dømmes han fra sit fæste.

** regimentsskriver Gyberg med opsættelse 8/6 stævnede Anders Tomasen i Rude for dom angående hans forløfte for Søren Mortensen sst, og fremlagde hans og Jørgen Sørensen Smed i Forlev, som er Søren Mortensens svoger, som skal tiltræde gården, deres kautionsbrev, dateret 14/8 1704 samt et synsvidne 8/6, og der blev afsagt dom: Anders Tomasen, som er Søren Mortensens kautionsmand, bør betale den skade, der findes på Søren Mortensens gård, så vidt ham kan tilkomme efter hans kautionsbrev.

(393)

29/6 1705.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne stævnede Niels Jensen skrædder i Oldrup for dom efter stævning 18/5 og for helligbrøde. sagen blev opsat 8 dage.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på Anders Knudsen Møller af Tues mølle hans vegne stævnede Anders Knudsen Møllers kone Maren Pedersdatter af Odder samt Søren Jensen, værende hos sin far Jens Knudsen Møller i Odder, og Jens Knudsen Møller i Odder for vidner angående Maren Pedersdatters og Søren Jensens onde og usømmelige forhold med hverandre, og efterskrevne vidnede, at de på Rodstenseje hørte, at Maren Pedersdatter frivilligt bekendte, at Søren Jensen, som om natten blev grebet i et kammer med låst dør hos hende, og af hendes mand og andre blev ført til Rodstenseje, at hun med ham på 1 1/2 års tid har brugt letfærdighed og et usædeligt levned, og han var far til hendes sidste barn Peder, hvorefter præsten hr Christen Skjønnings attest blev fremlagt, og tjenestepiger vidnede, at Maren Pedersdatter ofte sendte dem til Søren Jensen, at han skulle komme til hende, og vidnede om den nat, de pågreb dem sammen i herbergskammeret, og førte Søren Jensen til Rodstenseje.

(395)

** Christen Kalmer på Tyrrestrup på madame Frises vegne gav tilkende, at den sag imellem Madame Friis og Niels Jørgensen Sandemand i Torrild er blevet forligt således, at grund og ejendom skal være madame Friises.

** Tomas Panck, prokurator af Horsens, på ridefoged på Tyrrestrup Christen Kalmers vegne stævnede fenrik Lindrath hos Hans Hansen i Ondrup og Daniel Nielsen i Fillerup, for de i Daniel Nielsens hus med hug og slag har overfaldet ham, og samme tid skal være ham frakommet en sølvhirschfænger og breve af hans taske, og efterskrevne vidnede, at de så Kalmer og fenrikken var sammen i en stue, hvor Kalmer lå med blodigt ansigt på en seng, og fenrikken stod på gulvet med blodige hænder og sagde, at Kalmer beskyldte ham for hans hirschfænger, men de så ikke Daniel Nielsen slog Kalmer.

(398)

** Jørgen Christensen, ridefoged på Rathlousdal, på husbond Margrete Gersdorfs vegne stævnede hendes bønder og forbød alle, som kan have lejet eller ført sæd i hendes tjeneres jord, at de ikke fordrister sig til noget deraf at bortføre, såfremt de ikke vil lide ran.

** Jens Andersen, fuldmægtig på Vilhelmsborg, på Christian Gyldenkrones vegne med opsættelse 18/5 stævnede Mikkel Knudsen i Balle og hans hustrus bror Niels Jensen samt Rasmus Salmandsen, alle af Balle, angående en bøg, som er hugget i Løjenkær skov og fremlagde tingsvidne af Vilhelmsborg birketing 2/3. Hans Christensen på Rodstenseje på Mikkel Knudsens vegne fremlagde et tingsvidne 8/6, og der blev afsagt dom: da det ikke er bevist, at de har begået ulovlig skovhugst, og der ikke er fundet noget træ i Mikkel Knudsens gård, bør de for Jens Andersens tiltale fri at være.

(400)

6/7 1705.

** Anne Jensdatter, Niels Jensens Skrædders hustru af Oldrup, fremlagde hans begæring om opsættelse af sagen imellem ham og justitsråd Bendix Lassen. sagen blev opsat 8 dage.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbond Jens Rodstens vegne med opsættelse 11/5 stævnede Ove Rasmussen i Odder for dom for ulovlig skovhugst og fremlagde tingsvidner 16/2 og 23/2, og der blev afsagt dom: Ove Rasmussen, som har været skovfoged, bør have sit fæste forbrudt samt betale for de risbøge, han har hugget.

(401)

13/7 1705.

** Hans Christensen ridefoged på admiralens tjeneres vegne i Odder stævnede menige mænd i Nølev for vidner angående deres markskelsgærder imellem Nølev bys og Odder marker, som de dette år skal have ladet ligge ufærdige, og efterskrevne vidnede derom, og Hans Christensen fremlagde tingsvidne 18/7 1681, hvori de Nølev mænd dem havde forpligtet til at holde deres markskelsgærder ved god hævd.

** Jens Svendsen ridefoged på Bendix Lassen og vedkommendes vegne stævnede Rasmus Mikkelsen i Torrild for vidner angående en risbøg, han skal have hugget på Jørgen Pedersens grund i Torrild, og efterskrevne vidnede, at han kom med hest og vogn og læssede et lille læs risbøg.

(402)

** Tomas Panck af Horsens på Christen Kalmer, ridefoged på Tyrrestrup, hans vegne stævnede efterskrevne i Fillerup for at aflægge vidne angående Christen Kalmer, som blev slået i Daniel Nielsens hus, og efterskrevne vidnede derom.

(403)
.

20/7 1705.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne stævnede KM amtmand Jørgen Grabow på Skanderborg slot samt amtsskriver Christian Schandorf og KM amtsskriver Christian Gyberg for vidner angående Rasmus Sørensens tjenestedreng af Balle, ved navn Claus Jochumsen, som ved en ulykkelig hændelse 2/7 skal være druknet i Vitved sø, og efterskrevne vidnede, at den dødes mor Karen Højers i Hvilsted overlod sagen til rette øvrighed, og Rasmus Sørensen af Balle vidnede, at han med drengen var ved Vitved sø at søge nogle af hans bæster, og mens han koblede dem sammen, ville drengen to sig, og klædte sig af og gik ud i søen, og da han hørte ham råbe, vadede han ud for at redde ham, men vandet havde taget ham i dybet, hvorefter synsmænd afhjemlede deres syn, at der var intet tegn eller sår, som kunne være årsag til hans død.

** Just Rasmussen på Alrø stævnede efterskrevne, som vidnede, at om vinteren kan de ikke i 3 eller 4 dage komme fra Alrøland, og om sommeren i ondt vejr han de ej heller i 3 eller 4 dage, og når udfald er, og båden ligger tør, kan de ikke få den ud for kvægdynd, som er ved landet, og om sommeren ved højvande, kan ingen køre enten til eller fra landet med heste og vogn.

(404)

** Mikkel Mikkelsen af Pedholt på baron Christian Gyldenkrones vegne stævnede hr Niels Hutfeld i Holme, sognepræst til Holme og Tranbjerg menigheder, for dom angående ildebrand 16/5 i Østerby, hvilken er antændt i hans tilhørende gård sst, som Rasmus Smed iboede, formedelst hr Niels skal have ladet en del smedearbejde forrette ved hans tjenestefolk i hans tilhørende gård, hvor intet forsvarligt smedested er anrettet. sagen blev opsat 4 uger.

27/7 1705.

** justitsråd Bendix Lassen begærede endelig dom imellem ham og Niels Jensen Skrædder i Oldrup. sagen blev opsat 8 dage.

** Niels Rasmussen i Holme stævnede Sara Lauridsdatter, Morten Christensens hustru i Holme, for vidner angående nogle ærerørige ord, som hun har haft om Niels Rasmussen og hans hustru Anne Mikkelsdatter, og Sara Lauridsdatter svarede, at hun vidste intet andet med hende og hendes mand end det, som er ærligt og godt.

** Jørgen Christensen, ridefoged på Rathlousdal, på husbonds vegne stævnede Poul Sørensen, som senest tjente Mikkel Nielsen i Oldrup, angående hans ulovlige undvigelse af hans husbonds gods uden pas, og forbød alle og enhver at huse eller helle ham.

(405)

3/8 1705.

** Jørgen Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede Poul Sørensen, som tjente Mikkel Nielsen i Oldrup, for dom angående hans ulovlige undvigelse, som efterskrevne bevidnede.

** Jens Jensen af Spøttrup stævnede Volborg Albretsdatter af Fensten for benægtelse angående den beskyldning, hun har gjort over ham for barnefar, samt hendes mor Anne Nielsdatter i Amstrup og hendes bror Jens Albretsen, hvorpå Jens Jensen gjorde sin benægtelse, at han ikke er hendes barnefar eller har haft legemlig omgængelse med hende.

** Jørgen Christensen ridefoged på husbond Margrete Gersdorfs vegne stævnede Poul Sørensen, som tjente Mikkel Nielsen i Oldrup, for dom angående hans ulovlige undvigelse af hans tjeneste. opsat 14 dage.

10/8 1705.

** Niels Jensen Skrædder af Oldrup fremlagde amtmandens befaling angående sættedommer og skriver i denne sag samt en landsdom, hvorefter Tomas Panck af Horsens fremlagde et tingsvidne 22/6, og Niels Jensen fremlagde hans lærebrev, dateret 2/1 1698 Christen Sørensen i Amstrup.

(406)

11/8 1705.

** Tomas Panck af Horsens på Niels Jensen Skrædder i Oldrup hans vegne stævnede justitsråd Bendix Lassen på Åkær imod vidner angående hans fængsling med videre, samt efterskrevne for deres sandhed at sige, der iblandt Anne Jensdatter Niels Jensens hustru, Jens Hyrdes hustru Maren Christensdatter i Amstrup, Jørgen Rasmussen med hustru Anne Christensdatter og døtre Bodil Jørgensdatter og Maren Jørgensdatter af Amstrup, som vidnede om låsen for Niels Jensens dør og hans fængsling.

(408)

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på justitsråd Bendix Lassen hans vegne stævnede Rasmus Rasmussen Falling i Gylling for dom angående hans ulovlige medfart med hug og slag på Rasmus Rasmussen i Gylling, og ærerørige ord om ham og hans hustru, og efterskrevne vidnede, at han skældte Rasmus Rasmussen for en skælm og hans hustru for en troldkone og slog ham med en fork, hvortil han svarede, at hvis han havde gjort noget, var det sket i drukkenskab.

(409)

** Hans Christensen ridefoged stævnede Knud Pedersen i Rørt og hans søn Søren Knudsen for vidner angående en del blåtag, som de uden minde og hjemmel skal have taget på Niels Madsens skifte, hvilket efterskrevne bevidnede.

** Hans Christensen ridefoged på admiralens vegne stævnede Søren Nielsen i Bjerager for dom angående et læs rødder, han har opkløvet og er blevet ertappet med i Fensholt skov, hvortil han svarede, at Frands Andersen i Odder havde givet ham minde til at kløve sig nogen op på hans grund, og han viste ham, hvor han dem måtte opkløve, og efterskrevne vidnede.

** Christian Jensen i Torrild herredsfoged og efterskrevne tiltagne dannemænd, som skulle kende i denne sag, gør vitterligt, at i rette var skikket Jens Svendsen og på husbond justitsråd Bendix Lassens vegne stævnede Niels Jensen Skrædder i Oldrup for dom for hans unyttige trætter og stævning, han har påført Bendix Lassen og hans tjenere, og talte med hans hustru, såsom han ikke var selv hjemme, og skrev på hans dør, og Jens Svendsen fremlagde tingsvidne 10/11 1704 og Niels Jensens supplik til kongen, hvori han beklager sig over den store uret, han har lidt, først 1701, da der skulle udskrives soldater, da ville officererne ikke tage ham, så blev Bendix Lassen på Åkær så vred, at han ville lægge 20 rigsdaler på hans hoved, så skulle han af med ham, så svarede majoren, at det var ingen hestemarked, og Niels Jensen svarede, at der var friske ungkarle nok, og han havde fæstet et hus i Oldrup, og senere hængte Bendix Madsen en lås for døren i samme hus, og lod Niels Jensen fængsle, og dernæst fremlagde Bendix Lassens indlæg, hvorefter Tomas Panck på Niels Jensen Skrædders vegne fremlagde et tingsvidne 27/8 og et tingsvidne af Hjelmslev herreds ret 8/10 1703 og tingsvidner her af tinget 22/10 og 12/11 1703, og blev fremlagt en landstingsdom 8/10 1703 samt Niels Jensens lærebrev, dateret 2/1 1698, og hans fæstebrev, samt hans skriftlige indlæg, og Jens Svendsen fremlagde sit indlæg, og der blev afsagt dom: da Niels Jensen har annammet 10 rigsdaler efter landstingsdom, og ikke beviser sine grove beskyldninger, så bør han bøde til næste hospital 8 lod sølv og gøre justitsråden og hans tjenere offentlig erklæring her for retten.

(416)

17/8 1705.

** Peder Jensen af Århus på husbond Hans Rosenkvist, hospitalsforstander i Århus, hans vegne stævnede efterskrevne anlangende skyld og landgilde, som de resterer med til Århus hospital. opsat 14 dage.

24/8 1705.

** Jørgen Christensen, ridefoged på Rathlousdal, på husbonds vegne stævnede efter en skriftlig stævning, og efterskrevne vidnede, at 31/8 kom Gert Brunlev og hans svoger Rasmus Sørensen begge af Fillerup i slagsmål i gården, og da Hans Nielsen af Lundhuset spurgte, om de ville myrde hinanden, stod Rasmus Sørensen op og tog en vognkæp, og Hans Nielsen tog et stykke træ, og de slog på hverandre, og da styrtede Rasmus Sørensen til jorden, og der var intet tegn på liv, og synsmænd afhjemlede, at de fandt et blodigt sår oven i hans hoved, og hovedbenet var slået sønder, og der kom blod både af hans hoved næse og mund.

(417)

** Tomas Panck af Horsens på Christen Jensen Kalmer, ridefoged til Tyrrestrup, hans vegne stævnede Daniel Nielsen i Fillerup anlangende overlast med hug og slag, han har øvet på ham. sagen blev opsat 14 dage.

31/8 1705.

** Mikkel Mikkelsen i Pedholt på baron Christian Gyldenkrones vegne med opsættelse 20/7 stævnede hr Niels Hutfeld i Holme, sognepræst til Holme og Tranbjerg menigheder, for dom angående den ulykkelige ildebrand i Østerby, hvilket antændte hans tilhørende gård sst, som Rasmus Smed iboede, formedelst hr Niels skal have ladet smedearbejde forrette i smedjen i hans gård, hvor ingen forsvarligt smedested var anrettet, og fremlagde et tingsvidne 3/6, og Mikkel Mikkelsen fremlagde sit indlæg, og der blev afsagt dom: da baronen ikke tilforn har påanket smedestedets farlighed, og ej heller gjort forbud samme smedested at afskaffe, så bør hr Niels Hutfeld for baronens tiltale fri at være.

(421)

** Jørgen Christensen ridefoged på husbond Margrete Gersdorfs vegne stævnede Hans Nielsen af Lundhuset og Gert Brunlev af Fillerup for dom angående det drab, som er sket på Rasmus Sørensen af Fillerup, og fremlagde tingsvidne 24/8. sagen blev opsat 14 dage.

7/9 1705.

** den sag imellem Christen Kalmer og Daniel Nielsen i Fillerup blev fremdeles opsat 8 dage.

** Jørgen Christensen, ridefoged på Rathlousdal, på husbonds vegne med opsættelse 3/8 stævnede Poul Sørensen, som tjente Mikkel Nielsen i Oldrup, for dom angående hans ulovlige undvigelse af hans tjeneste uden lovligt pas, og han blev tildømt straks at indfinde sig op godset.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på Hans Rosenkvist, hospitalsforstander i Århus, hans vegne med opsættelse 17/8 stævnede efterskrevne for dom angående deres resterende skyld og landgilde, som de blev tildømt at betale.

14/9 1705.

** Tomas Panck af Horsens på Christen Kalmers vegne æskede dom i sagen, som blev opsat 14 dage.

(422)

** Niels Vinter af Horsens på sl Christian Nielsen, forrige tolder og hospitalsforstander i Horsens, hans efterladte arvingers vegne stævnede Hans Tomasen i Ask for dom angående hans resterende skyld og landgilde til Horsens hospital, som han blev tildømt at betale.

21/9 1705.

** Jørgen Christensen, ridefoged på Rathlousdal, på husbonds vegne med opsættelse 31/8 stævnede Hans Nielsen af Lundhuset og Gert Brunlev af Fillerup, nu siddende i Rathlousdal, for dom angående det drab, som er gjort på Rasmus Sørensen af Fillerup, som de beskyldes for at have gjort, og fremlagde et tingsvidne 24/8 og hans skriftlige indlæg, og Hans Nielsen fremlagde hans svar, at han blev bedt om at skille Rasmus Sørensen og Gert Brunlev ad, som sloges i gården, og da søgte Rasmus Sørensen ham med en vognkæp, hvorfor han tog et træ at værge sig med, men et slag mod træet var så hårdt, så den ene fløj tilbage mod hans hoved, men enten det var hans eget træ eller hans, vidste han ikke, som han tilbød at gøre sin højeste ed på, og Gert Brunlev fremlagde sit svar, at Rasmus Sørensen slog ham i hans hoved med en vognkæp, så han faldt til jorden, og Rasmus Sørensen satte sig på ham, og slog hans hoved op og ned, og så kom Hans Nielsen ud af stuen, og da Rasmus Sørensen rejste sig, slog Hans Nielsen ham med et stykke træ, så han faldt til jorden, og der blev afsagt dom: da drabet ikke er sket af våde, så bør Hans Nielsen have sit liv forbrudt, og hans boeslod at være forfalden, og hovedet at afhugges med sværd og tillige med kroppen at nedgraves ved retterstedet, og skarpretteren at nyde for at afhugge hovedet 10 rigsdaler og kroppen at nedgrave 3 rigsdaler.

(423)

** Hein Justsen af Skanderborg på sin far kammerråd Just Hansen sst hans vegne stævnede KM herredsfoged Christian Jensen i Torrild for dom angående hvis, han er ham skyldig for den sag, han har dømt på Niels Pedersen i Torrild, og ikke taget 8 mænd til sig at dømme med i samme sag, som loven omformelder og fremlagde dom 18/6 1703 og ekstrakt af landstingsdom 12/9 1703. opsat 4 uger.

28/9 1705.

(424)

** Claus Jessen af Galten på fenrik Lindraths vegne stævnede Christen Kalmer, ridefoged på Tyrrestrup, for vidner angående hans ord og beskyldninger imod fenrik Lindrath 15/6 i Daniel Nielsens hus i Fillerup, og efterskrevne vidnede, at de hørte, at Kalmer beskyldte fenrikken for hans hirschfænger, og andet vidste de ikke at vidne om.

** Tomas Panck af Horsens på Christen Jensen Kalmer ridefoged hans vegne med opsættelse 24/8 stævnede Daniel Nielsen i Fillerup for dom angående overlast 15/6, som skal være forøvet på ham i Daniel Nielsens hus, hvorfra han næppe med livet undkom, og han fremlagde et tingsvidne 29/6 samt Christen Kalmers skriftlige indlæg, og Daniel Nielsen Kær fremlagde sit skriftlige svar, og Tomas Panck fremlagde Kalmers svar, hvorefter der blev afsagt dom: da det ikke bevises, at Daniel Nielsen har tilføjet Christen Kalmer noget slag, så bør han for de pretenderede bøder fri at være.

(426)

5/10 1705.

(var intet at bestille)

12/10 1705.

(var intet at bestille)

19/10 1705.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne stævnede Anders Jørgensen i Ørting at møde for at modtage de penge sølvskeer og sølvspænder, som han har nedsat hos justitsråd Lassen, og han svarede, at han havde nedsat 248 rigsdaler, hvoraf han tilforn havde annammet 50 rigsdaler, så der restede 198 rigsdaler og spænder og skeer, som nu blev leveret ham.

(427)

** Hans Hansen i Ondrup på husbond admiral Rodsten hans vegne stævnede samtlige efterskrevne Gedved bymænd for vidner, angående de med andre er inddraget på hans gods i Fensholt by, og der af hyrdens hus i hans fraværelse imod forbud bortført en del gods og varer.

26/10 1705.

** Jens Svendsen på Hans Pedersen i Ørting hans vegne stævnede Anders Jørgensen i Ørting for vidner. sagen blev forligt.

2/11 1705.

** herredsfoged Christian Jensen i Torrild stævnede Peder Andersen i Torrild og hans hustru Maren Andersdatter for vidner angående ulovligt krohold, som skal være forøvet i deres hus, og efterskrevne vidnede, at Peder Andersen en til lang har holdt mjød øl og brændevin til salg både til uden og indenbys folk, men om han selv havde brygget og brændt det, vidste de ikke.

(428)

9/11 1705.

** Anders Pedersen af Alrø på hans svoger hr Espen Pedersen, sognepræst på Alrø land, hans vegne stævnede Peder Jensen Smed på Alrø og hans kone Karen Pedersdatter Storm for vidner angående det udlæg, som hr Espen havde ladet gøre i hans bo, som efterskrevne bevidnede, hvortil Just Rosenmeier svarede, at han formente, at hr Espen havde bekommet af hans gård så mange gæs, som hans formænd før ham havde nydt, og begærede, at præsten ville vedstå eller fragå deres forlig.

16/11 1705.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på Jens Rodstens vegne stævnede menige mænd angående forbud og fremlagde KM frihedsbrev, dateret 2/11 1695 og forbød alle og enhver at bruge noget fiskeri med ørredfangst enten med garn eller i andre måder, som kunne være admiralen på hans rettighed til ørredfiskeriet til nogen præjudice.

(429)

** Hans Christensen ridefoged på hr Christen Skjønning, sognepræst til Odder og Tvenstrup menigheder, hans vegne stævnede efterskrevne gadehusmænd og inderster i Odder og Fillerup for dom angående deres resterende høstdage. opsat 14 dage.

23/11 1705.

** Hans Christensen ridefoged på husbond Jens Rodstens vegne stævnede Christen Olesen i Fastrup for vidner angående en eg, som skal være hugget på admiralens grund, hvilket efterskrevne bevidnede.

** Gregorius Knudsen af Halling stævnede Johanne Bertelsdatter i Halling, men da hun tilbød forlig, lod han sagen falde.

(430)

** Niels Mikkelsen i Trustrup på Didrik Cortsen i Horsens hans vegne stævnede sl Jacob Roluffs arvingers bønder for dom angående deres resterende skyld og landgilde. opsat 4 uger.

30/11 1705.

(var intet at bestikke)

7/12 1705.

** Jørgen Kofoed i Hedemølle stævnede Maren Tomasdatter i Vedslet angående den overlast, hun gjorde hans datter Margrete Jørgensdatter af Hedemølle i Vedslet kirke, og efterskrevne vidnede, at Margrete Jørgensdatter kom i kirken og gik til Søren Lauridsens kone Maren Tomasdatter af Vedslet og gik forbi hende i stolen, og så stødte Maren Tomasdatter til hende med begge hænder, så hun styrtede til stolen under bænken, og da hun kom op, gik hun til en anden stol og sad og græd.

14/12 1705.

(431)

** Palle Møller af Skanderborg slot på Margrete Krabbe til Rosenholm hendes vegne stævnede samtlige Nølev bymænd for dom angående afgiften af KM anpart havretiende, som er berettiget. opsat 8 dage.

21/12 1705.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne stævnede Knud ---- i Rørt og hans søn Søren Knudsen anlangende det blåtag på admiralens grund. opsat til 1.tingdag efter jul.

** Søren Rasmussen af Dyngby stævnede. varslet blev ophævet, eftersom det ikke var lovligt givet.

** Hans Christensen ridefoged på husbonds vegne stævnede hans bønder for dom for hvis landgilde og andet, som de resterer med. opsat til 1.tingdag efter jul.

** Hans Christensen ridefoged stævnede Erik Christensen i Tvenstrup Niels Ottesen Niels Mortensen og Ove Rasmussen i Odder for dom for hvis, de er skyldig på ulovlige bøder for skovhugst. opsat til 1.tingdag efter jul.

** den sag imellem provsten hr Christen Skjønning i Odder og en del gadehusmænd er opsat til næste tingdag efter jul.

(432)

11/1 1706.

18/1 1706.

** Niels Mikkelsen i Trustrup på Didrik Cortsen i Horsens hans vegne med opsættelse 23/11 stævnede sl Jacob Roluffs arvingers efterskrevne bønder for dom angående resterende skyld og landgilde, som de blev tildømt at betale.

(433)

** ung Simon Simonsen af Saksild på sin far Simon Simonsen hans vegne stævnede sl Rasmus Olesens enke Bodil Madsdatter på Tunø med hendes lovværge Mads Degn sst, og sl Rasmus Olesens far Ole Hansen sst for vidner angående den skudepart, som gamle Simon Simonsen var reder i med Rasmus Olesen og hvis, han blev Simon Simonsen skyldig på den.

25/1 1706.

** Søren Rasmussen af Dybvad på assessor Peder Tøgersens vegne stævnede Morten Simonsen for vidner angående nogle ænder, som han skal have skudt i Skablund, som efterskrevne bevidnede.

(434)

** Anders Lassen i Torrild stævnede Søren Christensen Tærsker for dom angående ulovlig bortvigelse af sin tjeneste hos Anders Lassen, og ligeledes stævnede Peder Christensen Tærsker, tjenende i Hundslund præstegård, for dom angående hvis penge, Anders Lassen på hans forløfte til hans bror Søren Christensen har lånt.

** Jørgen Espensen i Ondrup oplyste 2 svin, som en tid lang har været hos ham, om nogen godtfolk leder efter dem, så er de hos ham at finde og bekomme mod omkostningers betaling.

1/2 1706.

(var intet at bestille)

8/2 1706.

(var intet at bestille)

15/2 1706.

(var intet at bestille)

22/2 1706.

(var intet at bestille)

1/3 1706.

** Søren Rasmussen af Dybvad på sit herskab assessor Peder Tøgersen Lassens vegne stævnede en del mænd for hvis tiendekorn, de med resterer og er ham skyldig. opsat 14 dage.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på hr Christen Skjønnings vegne med opsættelse 16/11 stævnede gadehusmænd og inderster i Odder og Fillerup for dom angående deres resterende høstdage, som de blev tildømt at betale ham for.

(435)

8/3 1706.

** Jørgen Christensen, ridefoged på Rathlousdal, på junker Frederik Carl Rathlous vegne stævnede Niels Rasmussen i Dyngby og Eske Rasmussen i Spøttrup for dom angående ulovlig skovhugst, som efterskrevne bevidnede.

15/3 1706.

** Søren Nielsen i Oldrup lovbød hans halve selvejer bondegård i Oldrup, hvorefter hans søn Niels Sørensen bød sølv og penge. varsel til Søren Nielsens børn, navnlig Rasmus Sørensen, der tjener Hundslund præst, Markus Sørensen i Oldrup Niels Sørensen og Hans Sørensen sst og Niels Sørensen i Kær.

** Niels Sørensen i Oldrup. Søren Nielsen sst solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til hans søn Niels Sørensen og hans trolovede fæstemø Johanne Pedersdatter hans halve selvejer bondegård i Oldrup.

(436)

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på admiral Rodstens vegne med opsættelse 21/12 stævnede hans efterskrevne bønder og tjenere for dom angående deres resterende landgilde og andet, som de er ham skyldig, som de blev tildømt at betale.

(438)

** Jens Jørgensen i Hedemølle oplyste 2 hopper, som er kommet skævende til Hedemølle, hvor rette ejermand kan bekomme dem mod vederlag.

22/3 1706.

** Claus Jørgensen af Århus på Christen Vegerslev hans vegne stævnede efterskrevne for dom angående hvis, de er ham skyldig. opsat 4 uger.

** Jørgen Christensen ridefoged på junker Frederik Carl Rathlous vegne med varsel 8/3 stævnede Niels Rasmussen af Dyngby og Eske Rasmussen i Spøttrup for dom angående ulovlig skovhugst. opsat til efter påske.

** Jørgen Christensen, ridefoged på Rathlousdal, på junkerens vegne stævnede Mikkel Jørgensen Storm i Spøttrup for dom for ulovlig skovhugst.

** ----

(439)

29/3 1706.

** Jørgen Christensen ridefoged på junker Frederik Carl Rathlou hans vegne stævnede Rasmus Nielsen i Fillerup for det træ Mikkel Jørgensen Storm er antruffet med, om han ham det vil hjemle, og ved ed bekræftede han, at træet havde han bekommet af ham. opsat 4 uger.

7/4 1706.

** Rasmus Ottesen i Odder stævnede Jacob Mogensen og Mikkel Knudsen i Torrild angående deres resterende ----- til deres husbond. opsat 8 dage.

12/4 1706.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, stævnede Christen Kalmer, ridefoged på Tyrrestrup, for vidner angående hans lovlige forfald og uvidenhed om den landstings forelæggelse, som et vidne at møde i den sag imellem Kalmer og Daniel Nielsen i Fillerup, som han ikke var vidende om, før han 2/3 til Åkær hjemkom, og efterskrevne vidnede, at han først i januar kørte til Vendsyssel i husbondens bestilling for at købe stude, og han ej igen hjemkom før 2/3.

(440)

19/4 1706.

(var intet at bestille)

26/4 1706.

** herredsfoged Christian Jensen i Torrild stævnede Peder Andersen i Torrild for dom angående ulovligt krohold. sagen blev opsat -- dage.

** Søren Rasmussen på assessor Peder Tøgersen Lassens vegne med opsættelse 1/3 stævnede en del personer angående deres resterende tiendekorn, som de blev tildømt at betale.

3/5 1706.

** herredsfoged Christian Jensen i Torrild og Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på deres egne og vedkommendes vegne stævnede Christen Kalmer, ridefoged på Tyrrestrup. stævningen blev frafaldet.

** Jørgen Christensen, ridefoged på Rathlousdal, stævnede Rasmus Jensen i Fensten med flere. opsat 14 dage.

10/5 1706.
 
(441)

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbond Bendix Lassens vegne fremlagde en panteobligation på 66 rigsdaler, udgivet af Jens Hansen af Ovdrup og hans hustru Anne Hansdatter, hvorfor de pantsætter selvejer rettigheden i deres påboende gård i Ovdrup, dateret 5/5 1706.

17/5 1706.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, stævnede Christen Kalmer, ridefoged på Tyrrestrup, for vidner angående en påskrift på en landsdommeres forelæggelse 17/2, og Hans Sørensen af Brigsted og Søren Jensen af Toftum vidnede ved højeste ed, at de ikke havde skrevet derpå, men Christen Kalmer tog forelæggelsen fra dem og skrev selv derpå og sagde til dem, at de skulle skrive deres hænder derunder, som de gjorde.

** Christen Vegerslev af Århus med opsættelse 22/3 stævnede efterskrevne for dom for hvis, de er ham skyldig, som de blev tildømt at betale.

(442)

** ---- Jensen af Odder stævnede ----. opsat 14 dage.

(443)

26/5 1706.

** Jørgen Christensen ridefoged på Søren Rasmussen i Falling hans vegne stævnede Søren Nielsen i Dyngby for dom for hvis, han er ham skyldig. sagen blev opsat 14 dage.

31/5 1706.

(var intet at bestille)

7/6 1706.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne stævnede Mikkel Nielsen ---- ----- alle i Saksild og Søren Nielsen i Torrild for syn på deres gårdes brøstfældighed.

** Anders Lassen i Torrild stævnede Oluf Rasmussen i Torrild for dom angående hans trusler og voldelige overfald på ham i hans egen port, hvorefter Oluf Rasmussen bad Anders Lassen om forladelse for hans ulovlige medfart, som han uden given årsag har forøvet imod ham, og efter mange godtfolks forbøn lod Anders Lassen det forblive derved.

14/6 1706.

** ----- Sørensen og hans tjenestedreng tilstod at være forligt om deres tvistighed.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbond Bendix Lassens vegne. synsmænd afhjemlede syn på hvis brøstfældighed, som kunne findes på Søren Nielsens gård i Torrild, samt syn og taksering af hvad de gårdes bygninger i Saksild, Birgitte Jacobsdatter Jens Mikkelsen og Mikkel Nielsen påboer, kan have kostet af ny, som de er ved at opbygge.

(445)

21/6 1706.

** ---- på mester Martinus Instrumentist hans vegne ---- men formedelst Henrik Fichs afbedelse og godtfolks mellemhandling blev sagen ophævet.

(446)

** Jørgen Christensen ridefoged på junker Frederik Carl Rathlou vegne stævnede Mads Jensen Rasmus Andersen Niels Jensen og Frands Knudsen, alle af Fillerup, for dom angående nye gærders oprettelse og jorders indhegning, og gærdsel at have hjemmel til.

** Frands Knudsen i Fillerup stævnede Rasmus Andersen i Fillerup for dom angående nogen utilbørlige ord, han skal have haft om ham og hans søn, hvortil Rasmus Andersen svarede, at han vidste ikke, at han havde sagt noget utilbørligt, og ved ikke andet med dem, end ærligt og godt er.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på admiral Rodstens vegne stævnede hans bønder og forbød alle, som kan have ført sæd i noget af hans tjeneres jord, noget deraf at bortføre, såfremt de ikke derfor vil lide ran.

** Sejer Hellesen af Åkær på Bendix Lassens vegne stævnede hans bønder og forbød alle og enhver, som kan have lejet eller ført sæd i noget af hans tjeneres jord, noget deraf at bortføre, såfremt de ikke derfor vil lide ran, og aflyste alle ulovlige veje, som gøres gennem Åkærs skove.

** Jørgen Christensen, ridefoged på Rathlousdal, på husbonds vegne stævnede hendes bønder og forbød alle og enhver, som kan have lejet eller ført sæd i noget af hans tjeneres jord, noget deraf at bortføre, såfremt de ikke derfor vil lide ran.

28/6 1706.

** Jørgen Christensen ridefoged på husbond Frederik Carl Rathlous vegne stævnede Hans Espensen for dom angående ulovlig skovhugst i Søby skov, som blev bevidnet.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på husbonds vegne stævnede Jens Nielsen i Torrild for vidner angående hvis ulovlig skovhugst, han i Torrild skov skal have begået, som blev bevidnet, og som han vedgik at have hugget uden minde, og det var heller ikke blevet ham forevist.

(447)

** Jørgen Christensen på junker Rathlous vegne stævnede Mikkel Knudsen og Jacob Mogensen i ---- for dom angående ulovlig skovhugst, hvortil de svarede og begærede, at junkeren ville være af den godhed og forskåne dem for trætte og pengespild, som de aldrig havde tilføjet ham nogen skade.

5/7 1706.

** Daniel Nielsen i Fillerup på Søren Rasmussen i Halling hans vegne med opsættelse 26/5 stævnede Søren Nielsen i Dyngby for dom for hvis, han er ham skyldig, som han blev tildømt at betale.

12/7 1706.

** ---- på Rodstenseje på admiral Jens Rodstens vegne stævnede Rasmus Jensen i Fensten for dom angående ulovlig skovhugst i Randlev Vesterskov. sagen blev opsat 8 dage.

(448)

** Hans Christensen ridefoged på admiral Rodstens samt jomfru Øllegård Gersdorfs og egne vegne stævnede KM herredsfoged Christian Jensen i Torrild for dom angående hvis, han er dem skyldig. opsat 14 dage.

** Jørgen Christensen ridefoged på junker Frederik Carl Rathlous vegne med varsel 28/6 stævnede ---- Espensen i Søby for dom angående ulovlig skovhugst i Søby skov. opsat 14 dage.

** Hans Mortensen af Bjerager på sin husbond assessor Peder Tøgersen Lassen hans vegne stævnede Jørgen Jensen i Dyngby for dom angående at fremvise hvad rettighed, han har til at befatte sig med en toftager og to narkblokke uden hans kålgård.

19/7 1706.

(var intet at bestille)

26/7 1706.

** Hans Mortensen af Bjerager på husbond assessor Peder Tøgersen Lassens vegne stævnede Jørgen Jensen i Dyngby for vidner angående det jord, som Peder Rasmussen har i fæste, og Jørgen Jensen har indhegnet fra fælleden og med planter og kål har ladet besætte, og efterskrevne vidnede, at samme jord tilhører Bjerager kirke.

** Simon Simonsen i Saksild stævnede efterskrevne, der iblandt sl Anders Sørensens enke i Rude, Johanne Simonsdatter, og hendes søn Søren Andersen for hvis, de er ham skyldig.

2/8 1706.

** ----- stævnede Niels Sørensen Bisgård i Kysing for vidner angående den overlast med trusler og ærerørige ord, han har haft til Søren Ovesen i Kysing i hans lovlige arbejde på hans fæstegård, hvilket han tilstod, og han i hast og uden årsag havde angrebet hans nabo, og bad ham denne gang ville efterlade ham hans forseelse.

(449)

** Daniel Nielsen i Fillerup på KM regimentsskriver Christian Knudsen Gyberg i Skanderborg ladegård hans vegne stævnede samtlige Ravnholt gårdmænd for synsmænds opkrævelse, for at møde på Ravnholt og Tiset byers fælles mark at syne og besigtige rytterbønderne Morten Tomasen og Mikkel Mikkelsens tilliggende jord, hvor de formener sig at være fornærmet.

** Jørgen Christensen på jagtjunker Frederik Carl Rathlous vegne stævnede Søren Andersen i Fillerup for dom angående ulovlig skovhugst.

** Jørgen Christensen ridefoged på Margrete Gersdorfs vegne stævnede herredsfoged Christian Jensen i Torrild for dom angående hvis, han er hende skyldig.

** Hans Christensen ridefoged på husbond admiral Rodstens Øllegård Gersdorfs og egne vegne med opsættelse 12/7 stævnede herredsfoged Christian Jensen i Torrild for dom angående hvis, han er dem skyldig, og fremlagde hans obligation til admiral Rodsten på 50 rigsdaler, dateret 11/3 1703, samt andre obligationer, som han blev tildømt at betale.

(450)

9/8 1706.

** Tomas Panck af Horsens på jagtjunker Frederik Carl Rathlous vegne med varsel 2/8 stævnede Søren Andersen i Fillerup for dom angående ulovlig skovhugst, som efterskrevne bevidnede, og Søren Andersen svarede, at han ville være Søren Sørensen i Vads mølle hans hjemmel til det omtvistede træ, som han har ladet hugge i den fuldkomne mening, at det var hans eget.

(451)

** Hans Hansen i Ondrup på Anders Knudsens vegne i Rørt stævnede Knud Pedersen og Peder Knudsen i Rørt angående deres overfald på hans hustru på Rørt gade med hug og slag, og de bad om forladelse og forpligtede sig at de skulle leve redeligt skikkeligt og vel med Anders Knudsen hans hustru og folk og ikke angribe dem, og hvis det mod forhåbning skulle ske, så forpligter de dem at give til de fattige i sognet 2 rigsdaler.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, fremlagde en panteobligation udgivet af herredsfoged Christian Jensen, lydende på 52 rigsdaler, til Jens Svendsen, som han ikke har kunnet betale, hvorfor han afstår hans fogedskæpper i efterskrevne sogne, som Jens Svendsen årligt skal være tilladt at oppebære, indtil kapitalen med rente er betalt, og han pantsætter ham efterskrevne gods og løsøre.

16/8 1706.

(452)

** Tomas Panck af Horsens på jagtjunker Frederik Carl Rathlou hans vegne stævnede Søren Andersen i Fillerup for syn på det skovhugst, han skal have forøvet på Hedeskovskiftet og Vejlskovskiftet, samt for dom angående samme skovhugst.

** mons Panck på jagtjunkerens vegne stævnede Niels Jensen i Fillerup for vidner og dom angående ulovlig skovhugst.

** Tomas Panck på fru Margrete Gersdorfs vegne efter varsel 2/8 saggav herredsfoged Christian Jensen i Torrild for hvis, han til hende resterer både for KM kontributioner stedsmålspenge og landgildepenge af hans iboende boel. sagen blev opsat 14 dage.

** Tomas Panck fremlagde en obligation, udgivet af Hans Espensen til jagtjunker Frederik Carl Rathlou, lydende på 230 rigsdaler, hvorfor han pantsætter al hans middel og formue, dateret Rathlousdal 9/8 1706.

23/8 1706.

** Tomas Panck på jagtjunker Frederik Carl Rathlou hans vegne, synsmænd afhjemlede syn på hvis skovhugst, som Søren Andersen i Fillerup har begået, og som han har forundt Søren Sørensen i Vads mølle.

(453)

** Tomas Panck af Horsens på hospitalsforstanderen i Horsens hans vegne stævnede Hans Tomasen i Ask for dom angående resterende landgilde til Horsens hospital, som han blev tildømt at betale.

** Hans Hansen af Ondrup på hr Christen Skjønning af Odder hans vegne stævnede Mogens Hansen af Odder og Søren Christensen Hjulmand for dom angående deres høstdage eller deres betaling, som de tillige med andre gadehusmænd er deres sognepræst skyldig.

** Hans Mortensen af Svejgård på husbond assessor Peder Tøgersen Lassen hans vegne med opsættelse 12/7 stævnede Jørgen Jensen i Dyngby for dom angående en toftager, som han har besat med kål, og fremlagde tingsvidne 8/4 1639, og der blev afsagt dom: da Jørgen Jensen har indhegnet et stykke jord, som efter tingsvidne tilhører Bjerager kirke, så bør han samme indhegnede jord af udlægge, og betale processens omkostning.

(454)

30/8 1706.

** Hans Christensen på Rodstenseje på husbonds vegne stævnede Ole Madsen hos hans far Mads Olesen i Odder, som uden pas og skudsmål fra Rodstens gods er undveget, som hans far bevidnede, samt at hans søn var 24 år.

** Søren Andersen i Fillerup stævnede junker Frederik Carl Rathlou for vidner angående de omtvistede træers bortførelses tilladelse, og efterskrevne vidnede om skel mellem skovskifterne, der iblandt Søren Andersen i Tammestrup, som svarede, at han ingen del havde i hans bror Søren Andersen i Fillerup hans gård.

(455)

** ----- på Søren Knudsen Kjellergård i Odder hans vegne stævnede Peder Nielsen i Fillerup og hans hustru og deres sønner Niels Pedersen og Rasmus Pedersen for dom angående deres beskyldning imod Søren Knudsens hustru Maren Jacobsdatter, hvortil Niels Pedersen svarede, at den daler, han havde sagt for hans forældre, at han havde leveret hende, havde han selv forkommet og brugt det som et påskud, og han og hans far tilstod, at de vidste intet andet med Maren Jacobsdatter end det, som ærligt var.

(456)

6/9 1706.

** Søren Andersen af Fillerup. synsmænd afhjemlede syn på hvis skovhugst, som er begået på Søren Andersens skovskifte i Hede og Vejlskov.

** Jørgen Christensen, ridefoged på Rathlousdal, stævnede herredsfoged Christian Jensen i Torrild for vidner angående hans iboende boels årlige afgift, og efterskrevne vidnede, at Christian Jensen gav 9 daler og hans formand Jacob Rasmussen gav 8 daler.

(457)

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje, på husbonds vegne fremlagde tingsvidne 30/8 og satte i rette, om Ole Madsen, som uden pas er undveget godset, ikke straks bør indfinde sig på admiralens gods igen, hvilket han blev tildømt.

** den sag imellem provsten hr Christen Skjønning og resterende for høstdage blev opsat 14 dage.

13/9 1706.

** Rasmus Christensen Leth, KM byfoged i Horsens og herredsfoged i Voer Nim herred, fremlagde amtmand Grabows ordre til ham om at være dommer i den sag imellem junker Frederik Carl Rathlou og Søren Andersen i Fillerup for ulovlig skovhugst, hvortil herredsfoged Christian Jensen svarede, at han syntes ikke efter loven sit dommerembede at kunne entvige i den henseende, han ikke i den sag er interesseret, hvorefter Panck på sin principals vegne stævnede Søren Andersen i Fillerup for synsmænds opkrævelse til at syne den begangne skovhugst på Mads Jensen og Rasmus Andersens skovskifter.

(458)

** sergent Jørgen Witt af Torrild stævnede Anders Lassen af Torrild og hans tjenestekarl Steffen Pedersen for vidner angående noget byg, som han har købt af Steffen Pedersen, og som Anders Lassen har ladet bortføre af stedet, hvor det var vokset, hvorefter efterskrevne vidnede om købet.

20/9 1706.

** Hans Christensen, ridefoged på Rodstenseje på ----- vegne stævnede Jørgen Holm Hans Rasmussen Jacob Knudsen og Jørgen Jensen i Gylling for vidner at påhøre, samt synsmænds opkrævelse angående det skovhugst, de i Gyllenæs skov skal have øvet, samt skovfogden i Gylling for utilbørligt tilsyn med skoven, samt stævnede Gylling og Lerdrup byers beboere for syn på deres gærdselshugst i samme skov, samt for forbud mod samme.

(459)

** synsmænd afhjemlede syn på skovhugst, som Søren Andersen skal have gjort på Rasmus Andersen og Mads Jensens skovskifter, samt på skel imellem efterskrevne skovskifter, og på Søren Andersens spørgsmål svarede de, at de syntes at den omtvistede bøg kunne findes på hans skovskifte.

(460)

** Tomas Panck prokurator på junker Frederik Carl Rathlou hans vegne stævnede Søren Andersen i Fillerup for dom angående ulovlig skovhugst på Mads Jensen og Rasmus Andersen af Fillerup deres gårdes skovskifter og fremlagde tingsvidner 9/8 og 23/8. sagen blev opsat 4 uger

** ---- Pedersen i Balle stævnede Simon Simonsen i Saksild for vidner angående hvis, som skal være betalt Simon Simonsen af penge, som han skal være ham skyldig, som efterskrevne bevidnede.

** Anders Lassen i Torrild stævnede sergent Witt i Torrild for vidne angående utilbørlig medfart i ord og gerning imod Anders Lassen og Mikkel Jensen 27/8, og efterskrevne vidnede, at han slog Mikkel Jensen med en stok, så den gik i stykker.

** Simon Simonsen af Saksild med opsættelse 26/7 fremlagde en dom 2/3 1705, og saggav efterskrevne mænd og enker for korn og penge, som de blev tildømt at betale.

** Hans Hansen af Ondrup på hr Christen Skjønning af Odder hans vegne stævnede Christen Lauridsen Skøt i Odder for dom angående hans høstdage, som han tillige med andre gadehusmænd i sognet er deres præst skyldig, som han blev tildømt at betale.

(461)

27/9 1706.

** sergent Witt af Torrild fremlagde tingsvidne 13/9. opsat 14 dage.

4/10 1706.

** Anders Lassen af Torrild stævnede sergent Jørgen Witt af Torrild for forbuds og andre vidner anlangende den ulovformelige måde, han skal have brugt til at antage Anders Lassens tjenestekarl Steffen Pedersen til soldat, som efterskrevne vidnede om.

** Jens Svendsen, ridefoged på Åkær, på justitsråd Bendix Lassens vegne.
synsmænd afhjemlede syn på skovskade, som de Gylling og Lerdrup mænd skal have gjort i deres efterskrevne skovskifter.

(465)

** Hans Hansen af Ondrup på hr Christen Skjønning i Odder hans vegne med opsættelse 23/8 og 20/9 og satte i rette, at de indstævnede personer, som er husmænd, bør til præsten betale deres høstdagsarbejde, som de blev tildømt.

11/10 1706.

** Mogens Jensen af Århus på Christen Vegerslev hans vegne stævnede Jens Pedersen og Jacob Mørch i Storenor for dom angående skældsord og overlast, som de har gjort imod ham 15/9, da han i mindelighed er kommet i deres hus at fordre en bryggekedel, som Jens Pedersen har lånt og lejet af ham, og i lige måde Jacob Mørch for dom for hvis, han er ham skyldig, hvorpå Jens Pedersen tilstod at have lånt kedlen, som han ville levere tilbage eller betale dens værd.

** Anders Lassen af Torrild stævnede sergent Jørgen Witt i Torrild for vidner angående den forhandling, som er sket imellem ham og Anders Lassens tjenestekarl Steffen Pedersen, barnfødt i Yding sogn, og angående Steffen Pedersens undvigelse af sin tjeneste, som efterskrevne bevidnede.

** Daniel Nielsen i Fillerup på hr Christen Skjønning i Odder hans vegne stævnede Søren Knudsen Kjellergård og hans søn Mikkel Sørensen for dom, formedelst han ikke efter løfte har begivet sig i tjeneste hos præsten. sagen blev opsat 14 dage.

(466)

** Mikkel Pedersen af Rørt på Christen Vegerslevs vegne stævnede Jens Pedersen i Nor for dom angående en ny grå klædekjole, som han har bekommet af Karen Eriks i Rørt uden betaling. opsat 14 dage.

18/10 1706.

** Tomas Panck prokurator på jagtjunker Frederik Carl Rathlou hans vegne stævnede Søren Andersen af Fillerup imod vidner angående det begangne skovhugst i Hede og Vejlskov, og hvorledes det forholder sig med skelsten, såsom ikke trebundne skel med sten er fremvist på omtvistede steder, og efterskrevne vidnede om skovskifterne. sagen blev opsat 8 dage.

(467)

** Anders Lassen af Torrild fremlagde tingsvidner 4/10 og 11/10 angående hans tjenestekarl Steffen Pedersen, for han uden opsigelse er undveget hans tjeneste, og han blev tildømt straks at indstille sig i tjeneste hos Anders Lassen og betale processens omkostninger.

(468)

25/10 1706.

** Søren Andersen i Fillerup på Anders Lassens vegne begærede den sag imellem ham og sergent Jørgen Witte måtte optages. blev opsat 14 dage.

2/11 1706.

** Tomas Panck æskede dom for det skovhugst, Søren Andersen af Fillerup søges for, og fremlagde tingsvidner 9/8 20/9 30/8 og 2/11, og han svarede på Søren Andersens indlæg, hvorefter dommeren var forårsaget, da Søren Andersen på hans ære søges, at til sig tage efterskrevne 8 meddomsmænd.

** Tomas Panck på jagtjunker Frederik Carl Rathlou hans vegne stævnede alle selvejere i Fillerup og Oldrup, nemlig Christen Pedersen i Fillerup Daniel Nielsen Søren ---- Niels Mortensen Peder Nielsen imod forbud mod at hugge noget træ staver eller gærdsel på deres gårdes tilliggende skovsparter, før det bliver dem udvist.

(469)

** Jens Jensen i Hadrup stævnede Peder Pedersen i Torup for vidne og dom angående den bøg, som er sporet fra Hadrup skov og til hans gård 12/10 om natten, og han samme tid truede de udsendte mænd med en bøsse, som efterskrevne bevidnede. sagen blev opsat 14 dage.

** Tomas Panck af Horsens på Margrete Gersdorfs vegne stævnede efterskrevne for dom angående hvis, de er hende skyldig.

** indførsel af Tomas Pancks indlæg 20/9 angående den sag imod Søren Andersen af Fillerup for den skovhugst, han har begået.

PERSON- OG STEDNAVNEREGISTER

Abrahamstorp
Adelheid
Adsersdatter
Albret Albretsdatter Albretsen
Alrø
Alrøland
Amalie
Amstrup
Anders Andersdatter Andersen
Angård
Antoni
Apelone
Arboe
Arentsen
Arnoldus Arnoldusen
Ascanius
Assedrup
Assens
Astrup
Astruplund
Atentorp
Auning

Bach
Ballebo
Bang
Barbara
Barritskov
Bartolomeus
Basballe
Bay
Belsensgård
Bendix Bendixen
Benid Benidsdatter Benidsen
Bening
Bentsen
Berent Berentsdatter Berentsen
Berete
Bergen
Berlle
Bertel Bertelsdatter Bertelsen
Bertram
Bhi
Bilds
Bilsbro
Bilsbæk
Birgitte
Birning
Bisgård
Bjelke
Bjerager
Bjerre
Bjerregård
Bjertrup
Bjødstrup
Blegind
Bleld
Blickfelt
Bodil
Boes
Bogense
Bolundgård
Bomholt
Bondberg
Bonderup
Bonderupgård
Borupgård
Boulstrup
Braem
Brandbyge
Bredal
Bredtorp
Bredvad
Bremerholm
Brigsted
Broch
Brorsen
Brunlev
Bundgård
Burchart
Byrgesen
Bøgskov

Carisius
Carl
Casper
Cathrine
Christen Christensdatter Christensen
Christence
Christi
Christoffer Christoffersen
Claus Clausdatter Clausen
Clausholm
Clemend Clemendsdatter Clemendsen
Constantin
Constantinsborg
Cortsen

Daniel Danielsen
Detlev
Deuback
Didrik
Diebitz
Dines Dinesdatter Dinesen
Dorete
Drammelstrup
Dubrevilles
Dybvad
Dybvadgård
Dyngby

Ebbel
Ebbesen
Ebeltoft
Edel
Edslev
Egebjerg
Egholm
Ejler Ejlersen
Elbæk
Elisabet
Elkær
Elkærgård
Else
Emhus
Endelave
Engelsen
Engmark
Enner
Enoch Enochsen
Envold Envoldsen
Eriknaur
Erik Eriksdatter Eriksen
Eske Eskesdatter Eskesen
Eskild Eskildsdatter Eskildsen
Eskildsøre
Espen Espensdatter Espensen
Essenbæk
Estvadgård

Faber
Falling
Faltesen
Fastrup
Fausing
Felbereder
Fensholt
Fensten
Fich
Filip
Fillerup
Fjellerup
Fladlands
Flensborg
Fochsen
Forlev
Frakær
Frakærsgård
Framlev
Frands Frandsdatter Frandsen
Fredericia
Frederik Frederiksdatter Frederiksen
Frederiksborg
Frederiksgave
Frederiksodde
Friis
Frisenborg
Fruering
Fulden
Fussing
Fårbæk

Gabriel
Gadsbøl
Gangsted
Geding
Gedved
Gerik Geriksdatter Geriksen
Gersdorf
Gersdorflund
Gert Gertsen
Gertrud
Gjesing
Glattrup
Glibing
Glibstrup
Gosmer
Grabow
Gramstrup
Grandløse
Gregers Gregersdatter Gregersen
Gregorius
Groers
Grumstrup
Gråbæk
Guldsmedegade
Gullestrup
Gundesen
Gyberg
Gyldenkrone
Gyldensten
Gyllenæs
Gylling
Gyllingnæs
Gyus
Gødesen

Hadbjerg
Hadrup
Hagensen
Hagenskov
Hald
Halkær
Halling
Hamborger
Hans Hansdatter Hansen
Hansted
Hanstedbro
Harlev
Harlevholm
Harridslev
Harridslevgård
Hatting
Haversholm
Havreballegård
Haxen
Hedemølle
Hedeskovskiftet
Hein
Hellesen
Helvig
Hemstok
Henrik Henriksen
Herlov Herlovsen
Hermand Hermandsen
Herning
Herst
Hiehanne
Hiertzing
Hirtznach
Hjarnø
Hjelmslev
Hjulbæk
Hobro
Holbæk
Holger Holgersdatter Holgersen
Hollandsbjerg
Holmbo
Holmgård
Holst
Horndrup
Hornslet
Hornsyld
Horsens
Hovedsholm
Hovedstrup
Hovedstrupgård
Hovgård
Hovmand
Humlemand
Hundslund
Husby
Hutfeld
Hvejsel
Hvidensballe
Hvidenskær
Hvilsted
Hvolgård
Hylke
Hyrup
Højby
Højbygård
Højer
Højsgård
Hølken
Hørning
Hørret
Høver
Ib Ibsdatter Ibsen
Illerup
Ingeborg
Inger
Ingerslev
Ingild
Ingstrup
Ingvardsen
Isak
Iversen

Jacob Jacobsdatter Jacobsen
Jacobi
Javngyde
Jegstrup
Jeksen
Jens Jensdatter Jenses
Jensnæs
Jep
Jes
Jesper Jespersdatter Jespersen
Jessen
Joakim
Jochum Jochumsen
Johan Johansdatter Johansen
Jonas Jonasen
Jonsen
Jost Jostdatter Jostsen
Juel
Juelsbæk
Just Justsen
Justinus
Jørgen Jørgensdatter Jørgensen

Kalhave
Kalmer
Kanegård
Karlby
Kattrup
Keld Keldsdatter Keldsen
Kirstine
Kjellergård
Klags
Klingberg
Knedsted
Knud Knudsdatter Knudsen
Koed
Kofoed
Kolding
Kollemorten
Kolt
Korfits
Kragbjerg
Kragstrup
Krekær
Kristianssand
Kristrup
Krogbjerg
Krogstrup
Kryssing
Kuhlman
Kvorning
Kvottrup
Kysing
Kysinglund
Kærbygård
Kærgård
Kærsgård
Kølsen
Køningsmark

Laband
Ladefoged
Langballe
Las Lasdatter Lassen
Laurentii
Laurids Lauridsdatter Lauridsen
Laust
Lejrskov
Lemmestrup
Lerbæk
Lerdrup
Leth
Liedt
Lillenor
Lindrath
Lindskov
Linå
Lisbet
Lisbjerg
Lottig
Lottrup
Loverstrup
Loverstrupgård
Lundbæk
Lundhuset
Lundmand
Lundum
Lyngbygård
Lynge
Lystrup
Løjenkær
Løjstrup
Lønborg
Låsby

Machillumsen
Madeline
Mads Madsdatter Madsen
Magleby
Malfred
Malling
Malmø
Margrete
Markor
Markussen
Marselis
Marselisborg
Martini
Martinus
Matias Matiasen
Meier
Mejlgade
Melchior
Mesing
Meulengracht
Middelfart
Mikkel Mikkelsdatter Mikkelsen
Milhug
Mogens Mogensdatter Mogensen
Mogenstrup
Morsholt
Morsing
Morten Mortensdatter Mortensen
Mourits Mouritsen
Murmand
Mustrup
Møballe
Møgelkær
Møllerkone
Møllerup
Mørch
Mårslet

Nebel
Nedergård
Nickel
Niels Nielsdatter Nielsen
Nim
Nimtoft
Ning
Nissumgård
Noer
Norupgård
Nykøbing
Nølev
Nørgård
Nørtredings
Nørvang

Odensegård
Offersen
Oksenballe
Oksenballekrog
Oldrup
Ole Olesdatter Olesen
Oluf Olufsdatter Olufsen
Ondrup
Onsted
Ormslev
Ormstrup
Otte Ottesdatter Ottesen
Ovbjerg
Ovdrup
Ove
Overby
Overglud
Overgård
Ove Ovesdatter Ovesen
Ovsted

Pallesen
Panck
Peder Pedersdatter Pedersen
Pederstrup
Pedholt
Philippi
Pilgård
Pogwisch
Porsborg
Porsgård
Poul Poulsdatter Poulsen
Præstholm

Quist

Randers
Randlev
Randulf
Rantzau
Rasborg
Rasmus Rasmusdatter Rasmussen
Rathlou
Rathlousdal
Ravnholt
Reies
Ribe
Rigtrup
Rindelev
Ringkloster
Robertsen
Rodkærsballe
Rodsten
Rodstenseje
Rokballe
Roluff
Rosenholm
Rosenkrantz
Rosenkvist
Rosenmeier
Rosensgade
Rougsø
Rubert
Rudgård
Rudolf
Rugbakken
Rugbaksmarken
Rumor
Ræveskov
Rødemølle
Rødkilde
Rødslet
Rørtrup

Saksild
Salmandsen
Saltø
Sandege
Sandemand
Sandersen
Sara
Schack
Schandorf
Scheel
Sehested
Sejer Sejersdatter Sejersen
Serridslev
Serridslevgård
Sidsel
Simon Simonsdatter Simonsen
Skablund
Skand
Skanderborg
Skanderup
Skang
Skerrildgård
Skjønning
Skot
Skovmølle
Skovsgård
Skårup
Skæg
Smedegården
Smedrup
Snerild
Snoghøj
Snøde
Solbjerg
Sondrup
Spøttrup
Stadsegård
Starup
Stautrup
Stavsballe
Stavsballeled
Steensen
Steffen Steffensdatter Steffensen
Stensballe
Stensballegård
Stevns
Stjernholm
Stjær
Storenor
Storring
Stovby
Strithorst
Strøgerhuset
Svanbæk
Svejgård
Svejstrup
Svendsen
Svinballe
Svinsager
Svolgård
Svorbæk
Synnedrup
Søby
Sødrup
Søften
Søndergård
Søndermark
Søren Sørensdatter Sørensen

Tamdrup
Tammestrup
Tarskov
Tebstrup
Tendrup
Terkild Terkildsen
Terndrup
Testrup
Thott
Tilst
Tiset
Toftum
Toksværd
Tollesen
Tomas Tomasdatter Tomasen
Tonbo
Torrild
Torup
Tranbjerg
Trige
Troels
Trolle
Trustrup
Tuenæs
Tuesen
Tulstrup
Tunbo
Tunø
Tvenstrup
Tybjerggård
Tydmose
Tyge Tygesen
Tyra
Tyrrestrup
Tøger Tøgersen
Tørrild
Tåning

Uhre
Uldrup
Uldskov
Ulkær
Ullum
Ungermand
Ursula
Urupgård
Ustrup
Uth
Utrecht

Vadsmøllebro
Valdemar
Valdemarslykke
Vedslet
Vegerslev
Vejlskov
Vejlskovskiftet
Vejstrup
Vellum
Vendsyssel
Vengegård
Vestergård
Vestermølle
Vesterskov
Viborg
Viby
Videby
Vilhelmsborg
Villadsen
Villum Villumsdatter Villumsen
Vinten
Virring
Vissing
Vitved
Voer
Voerladegård
Vognsen
Volborg
Voldum
Volk
Vårst

Weye
Witt
Wittenberg
Worm
Wærn
Wærum

Yding

Øland
Øllegård
Ørnsholt
Ørnskov
Ørskov
Ørting
Ørum
Øster
Østerby
Østergård
Østerskov
Øvlisen

Ås


udarbejdet 1997 af Bjarne Nørgaard Pedersen Agernvej 95 DK8330 Beder