Erik Brejls hjemmeside

Start

Bjarne Nørgaard-Pedersen


GJERN HERREDS TINGBØGER 1662 - 1681.


 (61)

24/5 1662.

** Jon Knudsen i Tovstrup 3.ting fremlyste en sort galt, der har gået i Dallerup en tid lang.

** hr Jens i Røgen med 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne og tiltalte dem for gæld. dom: de bør betale inden 15 dage.
 
** Jon Knudsen et vidne. syn på Røgen kirke for brøstfældighed.

(63)

31/5 1662.

** Christen Jensen i Silkeborg kro et vidne. Jens Hansen Worm i Linå med flere vidnede, at 1657, da den svenske kvartermester Casper Prim lå i Silkeborg len og tog skat på general Wranglers vegne, da leverede Christen Knudsen ham 600 rigsdaler og fik kvittering derpå, men senere, da han blev vred på Christen Knudsen, sagde han, at det kun var 300 rigsdaler, og satte ham i arrest derfor og tog kvitteringen på de 600 rigsdaler fra ham, og da han blev løsladt og kom hjem, tog han ham ved ryttere i arrest i Linå, og han skulle have været ført til lejren, og udsatte ham både ved trusler tvang og indkvartering i hans hus og anden plage, til han måtte give ham 100 rigsdaler og en sølvkande, samt forlovsbrev på 162 rigsdaler fra Christen Volstrup, som da var skriver på Silkeborg, som han måtte love bemeldte Prim, og dersom han ikke havde stillet ham tilfreds, var han næppe undkommet med livet og helbredet i behold. dernæst fremlagde han en varsels seddel til Christen Knudsen, forrige skriver på Silkeborg, fra Christen Volstrup for vidner angående omtalte forlov.

(64)

** hr Jens Sørensen i Røgen med opsættelse 28/4 stævnede Niels Rasmussen i Røgen, og tiltalte ham for 1 ørte rug og en ørte byg til vin og brød for forleden år 1661.

(1)

** tingbogens autorisation 1663.

** skurs og ransnævninge. fortegn.

(2)

10/1 1663.

** stævning til flere sognes mænd for restants og resterende landgilde til Skanderborg samt dem, der rester med oldengæld og dem, der ulovligt har borttaget deres svin af skoven. opsat 1 måned.

17/1 1663.

** Niels Gregersen i Gern stævnede Peder Eriksen i Skannerup Christen Jørgensen Frands Lauridsen i Galten og .... Degn i Dalby for dom. opsat 14 dage.

** efter opsættelse 13/12 stævnedes Søren Rasmussen Smed i Låsby Laurids Nielsen Smed i Tovstrup Laurids Rasmussen sst for dom for deres resterende arbejdspenge af de huse, de påboer, hvorimod de fremlagde et tingsvidne 12/7, hvori efterskrevne vidnede efter alder og minde, Niels Rasmussen i Sorring mindes 60 år Peder Andersen i Flensted i 30 år Anders Lauridsen i Sorring i 30 år, at der ikke har været gjort arbejde eller givet arbejdspenge af deres huse. dom: de skal ikke udgive mere end deres formænd.

(4)

24/1 1663.

** Anders Nielsen Roland af Viborg på Hans Jørgen Majoner og Jacob Hasse, borgere og handelsmænd i Viborg, deres vegne stævnede Anne Lykke til Søbygård for dom angående hendes gæld, og fremlagde sit indlæg, om hun ikke bør betale gælden på 237 sletdaler i rede penge med renter, eller lide nam og udlæg i løsøre eller jordegods. hendes gældsbreve og regnskab fremlægges. Jørgen Eriksen i Vadsted på husbond Anne Lykkes vegne svarede, at hun anmodede om udsættelse til at bringe rede penge til veje, hvilket ikke blev bevilget, hvorfor hun tilbød at udlægge 6 heste og en lukket vogn med tøj til 4 heste, og hvis det ikke strakte, ville hun betale resten med rede penge, men Anders Roland mente, hun efter hendes skadesløsbreves indhold burde betale med rede penge. dom: hun tilstedes at betale med gods og varer, som hun tilbyder.

(9)

** vurdering af det gods, Anne Lykke tilbyder for sin gælds betaling. 5 heste vurderedes for 240 sletdaler, og en karm med hestetøj for 30 sletdaler, som Anders Nielsen annammede, og bad Jørgen Eriksen låne ham to karle, som kunne hjælpe ham til Viborg dermed, hvilket skete.

** Peder Rasmussen i Tovstrup lod fordele efterskrevne for gæld.

(10)

** Jon Knudsen i Tovstrup et vidne. navngivne havde været på Bomholts vig og set, at der var draget med vod på Silkeborg side til midtstrøms, men de kunne ikke syne, om der var draget vod over midtstrøms på Skanderborg side. varsel til Jens Fisker i Ry Niels Henriksen og Rasmus Poulsen.

** Tomas Lauridsen i Skovsrod. navngivne vidnede, at han er så forarmet, at han kun kan betale den halve beliggelsesbøde.

** Jon Knudsen i Tovstrup lod fordele Envold Lauridsen i Alling for en sølvske, han havde lånt.

(11)

31/1 1663.

** Peder Andersen i Flensted et vidne. navngivne vidnede, at for 4 år siden hentede Rasmus Rasmussen, som nu boer i Skovgård mølle, og Peder Mortensen, som nu vogter Galten fæ, hans tyr, som de ville bruge til bytyr, og lovede at betale ham derfor, eller levere den tilbage.

(11)

** Jens Bertelsen i Klintrup stævnede Niels Rasmussen Niels Madsen i Røgen Anders Rasmussen i Lyngby for lovmål.

7/2 1663.

(12)

** Christen Knudsen på Christian Fischer, KM vinskænk i København, hans vegne stævnede Laurids Lauridsen Fog og Niels Mortensen i Farre for dom for overhør, de med stor modvillighed har begået, da de nogle gange er tilsagt at køre med deres vogne og andet, hvilket de ikke har efterkommet. Christen Knudsen fremlagde en kopi af KM følgebrev, at da Sporup sogn Lyngby og Farre er tilskødet Christian Fischer, befales alle at give og gøre ham, og ingen anden, årlig landgilde ægt og arbejde. Laurids Lauridsen og Niels Mogensen i Farre fremlagde Christian den fjerdes brev, at sandemændene i Gern herred skal være fri for ægt og arbejde, dateret 1608, og de fremlagde et andet KM brev, at da der er mangel på sandemænd i Gern herred, da forordnes Laurids Lauridsen i Farre at være sandemand, dateret 1649, og de fremlagde deres svar, at de mener sig fri for tiltale, hvortil Christen Knudsen svarede, at de som andre tjenere måtte være deres husbond hørig og lydig. dom: de bør efter KM skøde være deres husbond hørig og lydig med ægt arbejde landgilde og anden rettighed.

(16)

** Christen Knudsen på sin husbond Christian Fischer, KM vinskænk, hans vegne med opsættelse 3/11 stævnede alle Farre bymænd inderster og gårdmænd, og beskyldte dem for resterende landgilde arbejdspenge og anden rettighed til deres husbond, og irettelagde i dag en restants, hvortil Laurids Lauridsen og Niels Mogensen svarede, at de som sandemænd aldrig havde givet arbejdspenge, men mente at være fri for ægt og arbejde, Niels Pedersen og Søren Mogensen i Farre benægtede at have givet arbejdspenge udover det, som findes i jordebogen. dom: de bør betale deres resterende landgilde efter jordebogen.
 
(17)

** Jon Knudsen i Tovstrup irettelagde en opsættelse 3/11 og stævnede alle Farre bymænd for dom og beskyldte dem, skønt de er tilsagt, for de ikke ville møde og lade deres svin brænde til Farre skov som andre KM tjenere, men siddet overhørig, hvortil Niels Mogensen Christen Pedersen Rasmus Pedersen Laurids Lauridsen svarede, at der aldrig havde været brændt svin på deres selvejer bondeskov. dom: de bør stille deres husbond tilfreds for deres modvillighed.

(18)

** Tomas Tomsen i Kellerup med opsættelse 13/12 stævnede Christen Knudsen i Silkeborg kro angående en skat, der er udgivet i svenskens tid, hvortil han svarede, at hovedmanden i sagen burde stævnes. opsat 6 uger.

** Jens Bertelsen i Klintrup stævnede Niels Rasmussen Niels Madsen i Røgen Anders Rasmussen i Lyngby og beskyldte dem for gæld. opsat 3 uger.

(19)

** Niels Gregersen i Gern, delefoged til Silkeborg, stævnede sognemænd i Linå sogn, så mange, som er ham gæld skyldig. opsat 1 måned.

** Christen Jensen i Silkeborg kro og Tomas Tomsen i Ungstrup voldgav deres sag med deres tvistighed om 6 rigsdaler, som Tomas Tomsen skulle have leveret Christen Jensen i fjendens tid.

(20)

** Rasmus Pedersen i Farre et vidne. han og Laurids Lauridsen i Farre spurgte Christen Knudsen, hvor de skulle levere deres tiende på skæppen, så de ikke forbrød deres fæste, hvilket han ville lade dem vide.

** Peder Andersen i Flensted et vidne. synsmænd vidnede, at de i krigstiden vurderede en tyr hos ham.

** Jens Andersen i Mollerup et vidne. Søren Pedersen i Rodegård tilstod at skylde ham 12 sletdaler og 1 tønde havre, som han lovede at betale skadesløst.

(21)

14/2 1663.

** Christen Pedersen i Farre stævnede Niels Rasmussen i Røgen Niels Bonde i Sorring Laurids Pedersen i Mollerup for gæld. opsat 1 måned.

** Niels Gregersen i Gern efter opsættelse 20/12 stævnede Palle Pedersen i Folby Jens Sørensen Bartom i Viborg hr Jacob Sørensen i Linå Margrete Matiasdatter og hendes børn og Jørgen Pallesen sst, og fremlagde landstingsvarsel til Anders Pallesen, barnfødt i Linå, for vidne og dom, og fremlagde sit indlæg, at sl hr Palle Pedersen, som boede og døde i Linå, var ham skyldig for det, han for ham betalte til slotsskriveren på Silkeborg vedrørende hans bondegård i Linå og den helgård, han havde i fæste for år 1651-2, men en del af hans arvinger vil ikke vedgå gælden, hvorimod hans hustru vedstod gælden og begærede, at der skulle ske udlæg, hvilket skete. kvittering for den betalte restants og lodseddel på det udlagte gods fremlægges, men da arvingerne modsætter sig det, skal udlægget blive stående i boet. dom: det udlagte gods skal være Niels Gregersen følgagtig.

(25)

** Niels Gregersen en dom. varsel til Palle Pedersen i Folby Jens Sørensen Bartom i Viborg Jørgen Pallesen i Linå samt landstingsvarsel til Anders Pallesen, barnfødt i Linå præstegård, for vidne og dom angående 200 sletdaler, Casper Roluf havde at fordre efter sl hr Palle Pedersen hans hustru Margrete Zoega efter hendes brev, dateret København 13/5 1658, som er for hendes og hendes børns ophold kost og klæder, som de fik af Rolufs svigerinde Beate Zoega, sl mester Hanses, og hans hustru, og fremlagde hans fuldmagt samt en lodseddel, som enken Margrete Matiasdatter vedgik, med udlæg i boet for 200 sletdaler, blandt andet en obligation af Poul Zoega. Palle Pedersen i Folby på egne og sin svoger Jens Bartom Jørgen Pallesen og Niels Pallesen deres vegne svarede, at gælden ikke blev omtalt på skiftet, så han mener ikke, gælden bør komme ham hans svoger og små faderløse børn til skade i deres arv. dom: da brevene ikke er forseglet og underskrevet, og ikke er konfirmeret af den sl mand, og ikke fordret på skiftet, kan gælden ikke tilfindes Casper Roluf.

(29)

21/2 1663.

** Jon Knudsen i Tovstrup lod fordele efterskrevne for gæld.

** Jon Knudsen i Tovstrup gav last og klage over Rasmus Rasmussen og Peder Pedersen i Farre, for de for to år siden er kommet til hans børn på Sorring mark, og med hug og slag jaget dem fra hans fæmon og frataget dem et øg.

** Tomas Lauridsen i Skovsrod stævnede alle Tulstrup sognemænd for deres resterende stedsmål. opsat 3 uger.

(30)

28/2 1663.

** Peder Sørensen i Låsby et vidne. navngivne i Låsby og Flensted vidnede, at Rasmus Pedersen i Lyngby, som for 9 år siden for et drab blev dømt fredløs på Viborg landsting, straks rømte, og de har ikke siden set eller hørt fra ham, og hans hustru Anne Pedersdatter i Låsby har siden skikket sig ærligt og kristeligt, og fremlagde et landstingsvarsel til Rasmus Pedersen Lundgård for vidner og lovmål, hans hustru agter at forhverve.

(31)

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede Rasmus Rasmussen Laurids Rasmussen og Peder Pedersen i Farre, og tiltalte dem for et øg, de havde frataget ham, hvortil Peder Pedersen svarede, at han havde leveret det til sl Jens Worm i Linå. opsat 3 uger.

7/3 1663.

** Laurids Christensen i Klintrup stævnede Rasmus ..... i Voldby og beskyldte ham, for han havde fæstet Lykkehuset af kaptajn Howitz på Ovstrup, om han ikke bør levere fæstebrevet tilbage eller holde sit løfte. opsat 1 måned.

** Jon Knudsen i Tovstrup et vidne. Laurids Andersen i Alling vidnede, at han ikke havde draget vod på lille Marsø for noget menneske, undtagen med KM vod. Niels Jensen Jens Andersen Søren Pedersen sst og Niels Madsen i Tulstrup vidnede, at de aldrig havde draget vod i søen.

(32)

** Jon Knudsen i Tovstrup fremlyste et hvidt sosvin.

** Niels Gregersen i Gern stævnede Christen Jørgensen Frands Lauridsen i Holmstol Søren Dragon sst Rasmus Svendsen Peder Andersen.

** Niels Gregersen i Gern med opsættelse 17/1 stævnede Peder Eriksen i Skannerup, og beskyldte ham for nogle ord, han havde haft inden tinge, at lensherren havde befalet ham at hugge de egetræer i Hårup skov, hvilket han måtte bevise eller stå til rette, hvortil han svarede, at han på grund af en heftig sygdom ikke vidste, hvad han sagde, men ville indstille sig for lensherren, når han kom til slottet. opsat 3 uger.

(33)
 
14/3 1663.

** Engelbret Lauridsen i Ry stævnede Adam Teller i Farre og tiltalte ham for 12 daler efter hans brev. opsat 1 måned.

** Mikkel Jørgensen i Kalbygård tilstod at skylde hans brorbørn Jørgen Sørensen Niels Sørensen Maren Sørensdatter i Vissing, for deres arv efter deres sl far Søren Jørgensen, som boede og døde i Vissing, som han lover at betale dem.

(34)

** Peder Fog i Ans stævnede Laurids Lauridsen Fog i Farre for 50 sletdaler efter landsdom. opsat 1 måned.

21/3 1663.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede Søren Andersen Søren Jensen i Tørring Laurids Nielsen i Tulstrup, og beskyldte dem for en hest, Peder Nielsen i Skjoldelev har udlagt for dem efter KM befaling efter ridefogden Søren Lauridsens seddel, hvilken hest de bør betale. opsat 1 måned.

** Søren Jensen i Mollerup stævnede Rasmus Tomsen i Farre og tiltalte ham for 10 sletdaler. opsat 1 måned.

(35)

** Christen Pedersen i Farre havde tiltale til nogle Farre mænd for nogle øg, han havde udlagt for dem i fejdetiden.

28/3 1663.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede Rasmus Nielsen Peder Svendsen, Anders Rasmussen i Flensted Laurids Jensen sst og beskyldte dem, for de ikke med de andre ungkarle mødte på Skanderborg slot til udskrivning af soldater, men sad overhørig. ingen mødte, så sagen er opsat 3 uger.

** Envold Rasmussen i Bomholt 3.ting forbød alle at gøre ulovlig vej over Bomholt mark ager eller eng, samt forbød Niels Møller i Kærsmølle at komme med hans fæmon på hans mark, så alle og enhver kan vide sig derefter at rette, for skade at tage vare, eller at have skade for hjemgæld.

(36)

** Jon Knudsen i Tovstrup på hr Søren Olufsens vegne i Njær. navngivne vidnede, at de i Sorring skov så, at Peder Rasmussen i Sorring huggede staver, og holdt der med tre slæder ved en bøg.

** Niels Gregersen i Gern stævnede Frands Lauridsen Christen Christoffersen i Holmstol for 2 fjerdingkar smør, de rester med af deres landgilde. opsat 3 uger.

(37)

** Christen Pedersen i Farre lod lydeligt fordele efterskrevne i Farre.

** Jens Rasmussen Overgård i Låsby et vidne. Envold Rasmussen, barnfødt i Låsby, gav ham afkald for den arv, som er tilfaldet ham efter hans sl far Rasmus Jensen, som boede og døde i Overgård i Låsby.

** Jens Andersen i Mollerup stævnede alle Linå kannikketjenere og Niels Møller i Alling mølle, og tiltalte dem for resterende landgilde. opsat 1 måned.

** Christen Pedersen i Farre med 6 ugers opsættelse stævnede Laurids Pedersen i Mollerup for gæld efter hans brev, dateret 16/1 1647, på 4 sletdaler. dom: han bør betale inden 15 dage.

(38)

4/4 1663.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede efterskrevne ungkarle i Farre, og tiltalte dem for modvillighed, for de ikke er mødt på Silkeborg, da der blev udskrevet soldater. opsat 1 måned.

** Niels Gregersen i Gern tilsagde, at de inden 3 dages forløb forskaffer 2 soldater af sognet af de lægd, der er lagt dertil.

(39)

** Niels Gregersen et vidne. Peder Lauridsen og Peder Andersen i Skannerup forpligtede sig til at dyrke en ødegårds ejendom i Skannerup mod frihed det første år, og derefter at gøre KM sin rettighed.

** Peder Christensen i Klintrup lod læse og påskrive en kontrakt og forlig, dateret 9/3 166x, mellem ham og Jens Keldsen i Låsby angående deres trætte om den arv, der er tilfaldet sl Mikkel Keldsens efterladte børn Keld Mikkelsen og Rasmus Mikkelsen, som er Peder Christensens stedbørn og Jens Keldsens brorbørn efter skiftebrev, dateret 31/7 1658, og det ene barn Rasmus Mikkelsen er afgået ved døden, så moderen Anne Rasmusdatter, som er Peder Christensens hustru, med det andet barn Keld Mikkelsen arver hans anpart af den fædrene arv, som er bortrøvet af krigsfolkene.

(42)

11/4 1663.

** Tomas Lauridsen i Skovsrod med 6 ugers opsættelse tiltalte alle Tulstrup sognemænd for resterende kirkens stedsmål 1654-55, mens sl Jens Bertelsen og Laurids Bertelsen var kirkeværger, hvortil Jon Rasmussen i Kielsgård og Morten Jensen i Tørring tilbød at betale deres part. dom: Tulstrup sognemænd bør betale inden 15 dage.

** Adam Teller i Farre kvartermester med opsættelse 7/3 stævnede Rasmus Jørgensen i Voldby og tiltalte ham, for at han havde fæstet Lykkehus af kaptajnen og modtaget fæstebrev, om han ikke bør skaffe kaptajnen det igen, hvortil han svarede, at han havde leveret det til nøglekvinden. dom: han bør skaffe stedsmålsbrevet tilstede.

(43)
 
** Rasmus Jensen i Javngyde stævnede alle Tulstrup sognemænd for skyld til kirken. opsat 1 måned.

** Niels Gregersen i Gern havde tiltale til Peder Eriksen i Skannerup for nogle ord om nogle ege i Hårup skov, hvortil han svarede, at ordene var faldet i ubesindighed og begærede opsættelse. opsat 1 måned.

(påskeaften ingen ting holdt)

25/4 1663.

** Laurids Lauridsen Fog i Farre lod læse og påskrive et skiftebrev, dateret 11/8 1660, efter sl Laurids Pedersen Fog, som boede og døde i Farre. registrering og vurdering af løsøre og gæld, blandt andre Peder Nielsen Fog i Ans for 100 sletdaler efter landstingsdom 11/10 1654. udlæg for gæld. resten, 20 sletdaler, lovede sønnen Laurids Lauridsen at betale inden jul. Jens Worm i Linå fordrede efter hans sl far Hans Worm efter brev, dateret 1646, med flere gældsfordringer.

(46)

** Laurids Fog et vidne. navngivne vidnede, at 1660, da skiftet stod efter sl Laurids Fog i Farre, da blev der udlagt en del fæmon til Peder Nielsen Fog i Ans, hvoraf en del om sommeren døde, og de udlagte får og svin blev stjålet af krigsfolket, som lå til Laurids Fogs ødegård.

(47)

** Jon Knudsen i Tovstrup et vidne. navngivne vidnede om ødegods og forarmede i herredet, hvorfra der ikke kunne fås fuld landgilde.

** Niels Gregersen efter opsættelse stævnede Peder Eriksen i Skannerup for dom angående nogle ord, at han i 10 dage havde stået i Hårup skov og hugget grønne ege for lensherren, hvilket han bør bevise, hvortil han svarede, at de var faldet i ubesindighed, samt han ikke vidste, hvad han sagde, da han ikke var kommet sig efter en heftig sygdom, og begærede opsættelse, til lensherren kom hjem. opsat 1 måned.

(49)

** Jon Knudsen i Tovstrup 3.ting udæskede Karen Jonsdatter af Kielsgård, og forbød alle at huse eller helle hende.

** Jon Knudsen stævnede Apelone Lauridsdatter i Tørring og Maren Sørensdatter i Vissing for 6 rigsdaler, deres lejermålsbøder. opsat 1 måned.

** Søren Mikkelsen af Århus et vidne. navngivne vidnede, at i det oldenløse år kostede 1 svins olden kun 12 skilling til Silkeborg, samt at der ingen svin kunne fås til olden i Ry skov, som KM havde bevilget de fattige på Århus hospital.

2/5 1663.

** Peder Nielsen i Skjoldelev med opsættelse 21/3 stævnede Søren Andersen Søren Jensen i Tørring Laurids Nielsen i Tulstrup, og beskyldte dem for en hest, han havde udlagt for dem til KM tjeneste efter ridefoged Søren Lauridsens seddel, dateret 28/4 1657, som fremlægges, angående 18 gårde i Ry birk, som skal betale hesten. kvittering for hesten, dateret Århus 10/3 1657, fremlægges. Tomas Lauridsen i Tulstrup svarede, at han havde betalt af sin gård til lægdsmanden Laurids Nielsen i Tulstrup. dom: de indstævnede, som er lægdsmænd, bør indfordre betalingen og betale inden 15 dage.

(51)

** Jon Knudsen med opsættelse 29/3 stævnede efterskrevne ungkarle og tiltalte dem, for de var tilsagt at møde på Skanderborg for at blive skrevet til soldater efter KM befaling, men var modvillige og sad overhørig, hvorfor de bør straffes. dom: de bør være i KM nåde og unåde.

(52)

** Jon Knudsen stævnede Jens Sørensen Peder Sørensen i Dallerup for at give husbondhold af deres selvejergårde, hver en okse, så god som 10 rigsdaler. opsat 1 måned.
 
** Niels Mogensen i Farre et vidne om deres vide. navngivne mænd i Farre tilstod, at samtlige bymænd havde vedtaget efterskrevne vide og vedtægt i Jesu navn, byen til nytte og gavn.

(53)

9/5 1663.

** Frands Nielsen på Niels Gregersens vegne stævnede alle Skannerup og Sporup sognemænd og alle KM tjenere i Linå sogn for lensherrens tiltale på egne og KM vegne. opsat 1 måned.

** Jon Knudsen i Tovstrup med opsættelse 28/2 stævnede Peder Pedersen Laurids Rasmussen Rasmus Rasmussen i Farre og tiltalte dem for et øg, de havde taget fra hans børn, som de bør skaffe ham igen, hvortil Peder Pedersen svarede, at han havde leveret øget til sl Jens Worm i Linå. tingsvidne 21/2 fremlægges. Laurids Rasmussen svarede i dag, at han ikke var i råd eller gerning at tage øget. dom: Laurids og Rasmus Rasmussen bør skaffe øget tilstede.

(54)

** Jon Knudsen tilbød så mange, som er fravurderet fæmon og andet for deres restants og landgilde, at de tænker på at indløse det, og lade deres restants straks blive betalt, såfremt de ikke vil have deres fæste forbrudt.

(55)

16/5 1663.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede Otte Pogwisch, som har Røgen sognetiende i fæste, og rester for 2 år, som han bør påtænke at betale, og siden efter recessen have fæstet forbrudt. opsat 1 måned.

** Morten Olufsen i Alling et vidne. Rasmus Christensen .... i Hårup på hustru Mette Sørensdatters vegne gav ham afkald for arv efter hendes sl bror Laurids Sørensen, som boede og døde i Laven.

23/5 1663.

(56)

** Niels Gregersen et vidne. navngivne vidnede om ødegods til Silkeborg.

** Jon Knudsen i Tovstrup et vidne. Rasmus Lauridsen i Farre og Rasmus Jensen sst vidnede, at de var med Matias Jepsen af Ribe i Rasmus Pedersens gård i Farre, hvor de traf en pige Maren Rasmusdatter, som han kaldte en hore og løgner, da hun aftenen tilforn havde sagt, at Rasmus Pedersen ikke var hjemme, og så kom han ud, og Matias Jepsen greb ham i skægget og kaldte ham en tyv og skælm, der vel kunne betale sin gæld, hvorefter de gik ud på gaden, hvor de kom i slagsmål, og hvor Matias Jepsen stødte enden af sit spanskrør ind i munden på Rasmus Pedersens, der tog det fra ham og sønderbrød det.

(58)

** Jon Knudsen lod påskrive Christen Knudsens brev og gav last og klage på ovennævnte Rasmus Pedersen for hans begåede gerning.

** Jon Knudsen stævnede Rasmus Pedersen i Farre og tiltalte ham for 4 daler og renter i 7 år, han skylder Matias Jepsen af Ribe. opsat 1 måned.

30/5 1663.

** Niels Gregersen i Gern 4.ting fremlyste et hvidt sosvin.

** Rasmus Jensen i Javngyde med opsættelse 11/4 stævnede alle Tulstrup sognemænd, så mange, der rester med kirkens tiendekorn. fortegnelse fremlægges. Rasmus Andersen i Javngyde benægtede, at han skulle skylde kirken noget, enten tiende eller stedsmål, da han ingen avl har haft i 4 år. dom: sognemændene bør betale deres korn og kirketiende inden 15 dage.

(60)

** Niels Mogensen i Farre et vidne. navngivne i Farre vidnede, at 1660 kom Tage Krabbes kvartermester med 2 ryttere og tog 10 køer og stude på Farre mark, og en del af Lyngby mænds fæ og drev det til Bidstrup, og da så mange af dem, som var Tage Krabbes tjenere, betalte deres restants, fik de kvæget tilbage, og da havde kaptajn Howitz antaget kvarteret igen.

** Niels Gregersen i Gern. den sag med Morten Skrivers restants er opsat 14 dage.

6/6 1663.

** Jon Knudsen i Tovstrup 3.ting fremlyste 2 svin, som i langsommelig tid har gået i Vissing.

(61)

** Jon Knudsen med opsættelse 25/4 stævnede Apelone Lauridsdatter i Tørring og Maren Sørensdatter i Vissing og tiltalte dem for lejermålsbøder, som de bør betale eller straffes på kroppen med fængsel og jern. dom: de bør betale inden 15 dage eller straffes.

13/6 1663.
 
(62)

** Jon Knudsen lod læse og påskrive en klage, som Niels Rasmussen i Røgen har indgivet for KM forvalter på Skanderborg, Clemend Clemendsen, hvorledes hr Jens i Røgen hans sønner, Sejer Jensen og Peder Jensen, er kommet ind i hans gård med deres mor og søster og overfaldet ham, hans gravide kone og hans søn med krumsabel, så det er uvist, om der er sket fostret noget, og hans eget albueled er hugget sønder, så han er vanfør, desuden har de tidligere overfaldet og stjålet hans heste. klagen er af Clemend Clemendsen påskrevet, at da det drejer sig om en livssag, må alle personer stille borgen eller borge for sig selv.

(63)

** Jon Knudsen et vidne. syn på Niels Rasmussen i Røgen og hans hustru Anne Pedersdatter deres sår. hans højre albue var hugget over, så de kunne se enden af et ben, og desuden havde han andre sår, og hun havde et åbent hug oven i hovedet med flere sår, og bartskæren fremviste nogle små ben, han havde taget af Niels Rasmussens arm.

(64)

** Jon Knudsen et vidne. Peder Mikkelsen i Røgen vidnede, at han så Sejer Jensen i Røgen kom gående med en bøsse og en kårde på Røgen gade, og foran Niels Rasmussens gårdsled skød han bøssen af, og udæskede så mange, som ville gå til ham, og så kom Søren Nielsen ud, og Sejer Jensen bad ham hente en kårde, og han kom ud med sine forældre, og et større slagsmål begyndte mellem dem og Sejer Jensens søskende mor og hans fars folk. andre vidnede om slagsmålet. varsel til Sejer Jensen Peder Jensen Dorete Jensdatter og alle hr Jenses folk samt Niels Rasmussen Anne Pedersdatter og Søren Nielsen.

(65)

** Peder Andersen i Flensted lod læse og påskrive en klage, som hr Jens i Røgen har indgivet mod Niels Rasmussen hans hustru Anne Pedersdatter og hans søn Søren Nielsen Kræmmer og hans hustrubror Mikkel Pedersen Hammel i Ellerup, og han klager over, at Niels Rasmussen holder ulovlig kro med mjød øl og brændevin, og forleder hans børn til dobbel og drik og nattesæde, og desuden klagede han over slagsmålet, som begyndte med, at Søren Nielsen gjorde hans søn Sejer Jensen uret i kortspil, hvorefter det nærmere beskrevne slagsmål udviklede sig, underskrevet Jens Sørensen Klimp.

(67)

** Peder Andersen i Flensted et vidne. syn på hr Jens Sørensen i Røgen hans hustru Dorete Jensdatter og søn Sejer Jensen, hvad sår og skader, de havde, som de beskyldte Niels Rasmussen og søn Søren i Røgen for. varsel til Niels Rasmussen Søren Nielsen Anne Pedersdatter og Mikkel Pedersen i Ellerup.

(68)
 
** Christoffer Spystrup i Ry skovrider 3.ting forbød alle at komme i KM skove i Gern herred med heste og vogne for at hugge træ under rans dele.

(69)

** Jon Knudsen med opsættelse 2/5 stævnede Jens Sørensen Peder Villumsen i Dallerup og tiltalte dem for husbondhold af deres selvejer bondegårde, som sædvanligt en okse eller 10 rigsdaler. dom: de bør hver give KM forvalter på Skanderborg en okse.

20/6 1663.

(70)

** Jon Knudsen stævnede Niels Rasmussen og hans søn Søren Nielsen i Røgen for ulovligt krohold mod KM forordning. opsat 3 uger.

** Peder Jensen Mørk, ridefoged på Silkeborg, med opsættelse 9/5 på lensherrens vegne stævnede alle Farre bymænd og tiltalte dem for deres resterende indkvarteringspenge, 40 rigsdaler, til Hans Friis til Clausholm, KM befalingsmand over Silkeborg len, da han for 4 år siden var tillagt dem til sit kvarter, og som ritmester Tage Krabbe på hans vegne har udgivet, hvilke penge de bør betale. KM brev til Hans Friis angående hans regiments indkvartering og tingsvidne 30/5 fremlægges. Peder Mørk mente, de burde bevise, at de havde betalt de 40 rigsdaler, hvortil Laurids Fog i Farre svarede, at de med tingsvidne havde bevist, at gælden var betalt. dom: da de har måttet betale det, de skyldte, kan de ikke lide tiltale.

(73)

** Niels Gregersen i Gern, delefoged til Silkeborg, med opsættelse 9/5 stævnede alle Linå sognemænd, KM tjenere samt Skannerup og Sporup sognemænd, så mange, som skylder til Morten Mikkelsen, forrige slotsskriver på Silkeborg, efter hans restants. dom: de bør betale deres restants inden 15 dage.

(74)

** Peder Lauridsen i Skannerup på egne og Niels Eriksens vegne stævnede alle Skannerup bymænd og tiltalte dem for det, han udlagde for dem i fjendetiden. opsat 3 uger.

27/6 1663.

** hr Jens Sørensen og Niels Rasmussen i Røgen et vidne. hr Jens Sørensen i Røgen på sine sønner Peder Jensen og Sejer Jensen deres vegne og Niels Rasmussen på egne og sønner, Søren Nielsen og Tomas Nielsen, deres vegne voldgav deres sag med tvistighed og trætte mellem dem.

(75)

** Jon Knudsen et vidne. hr Jens Sørensen i Røgen på sine sønner, Peder Jensen og Sejer Jensen, deres vegne og Niels Rasmussen sst på egne og søn Søren Nielsens vegne lovede at stille KM forvalter Clemend Clemendsen tilfreds på KM vegne for deres slagsmål og bordag.

** Peder Nielsen Fog i Ans med opsættelse 16/5 stævnede Laurids Lauridsen Fog i Farre og tiltalte ham for 100 sletdaler med 7 års rente, som hans far sl Laurids Pedersen Fog i Farre skyldte ham, og som sønnen har lovet at betale, ifølge tingsvidne af Framlev herreds ting 29/4. landstingsdom 11/10 1654 fremlægges, hvori Laurids Fog på egne og bror sl hr Laurids Fogs vegne lover at betale Peder Fog gælden. dom af Framlev herredsting 29/4 fremlægges. Laurids Lauridsen Fog fremlagde vidner 25/4 1663 og 1/10 1660, hvori Peder Nielsen Fog i Ans tilbydes det, der blev udlagt på skifte efter sl Laurids Pedersen Fog. et sendebrev til sl Laurids Pedersen Fog fra hans søn Søren Lauridsen Fog i Bergen, dateret 1661, fremlægges. Laurids Lauridsen Fog i Farre hans svar imod hans farbrors søn Peder Nielsen Fog i Ans fremlægges, at da han er tilbudt at annamme sit udlæg, hvad han ikke ville, og da en del af kvæget bortdøde, og en del bortstjålet, mener han ikke at skulle svare dertil, og da hans bror i Bergen Søren Lauridsen også er lodsejer, bør han også stævnes. dom: da Laurids Lauridsen Fog har forpligtet sig til at holde sine medarvinger fri for gæld, bør han betale Peder Nielsen Fog.

(80)

** Niels Rasmussen i Låsby stævnede Jens Sørensen i Dallerup og tiltalte ham for 8 sletdaler efter hans brev, dateret 21/3 1657, som fremlægges. opsat 1 måned.

** Jon Knudsen stævnede Peder Jensen, forrige ridefoged til Silkeborg, og tiltalte ham for brevpenge og omkostninger ved en sag. opsat 1 måned.

(81)

4/7 1663.

** Christen Pedersen i Farre et vidne. Mogens Nielsen i Farre med flere synede den gård i Farre, Anders Rasmussen påboede.

** Rasmus Sørensen i Linå gav til kende, at han havde ladet syne den gård i Linå, han påboede, og begærede, at det måtte afhjemles, og Peder Jensen Kræmmer i Linå fremlagde sit fæstebrev fra Københavns universitet på den gård i Linå, Rasmus Sørensen påboer og har opladt. dom: der udstedes ikke vidne, før der bliver givet kald og varsel til kapitelsherren.

(82)

** Jon Knudsen et vidne. syn på herredets præstegårde.

(83)

** Niels Gregersen i Gern stævnede Christen Jensen i Silkeborg kro og beskyldte ham for gæld efter hans brev. opsat 6 uger.

** Niels Gregersen i Gern et vidne. navngivne vidnede, at de nogle gange har været hos Anne Christensdatter, Christen Jensens hustru på Silkeborg kro, og på Peder Mørks vegne begærede at måtte få den degen, han havde tabt, og som hun havde fået i forvaring, hvortil hun svarede, at hun havde leveret den til en rytter, der vedkendte sig den.

(84)

** Niels Gregersen i Gern på Peder Jensen Mørk, ridefoged og slotsskriver til Silkeborg slot, hans vegne stævnede Christen Jensens hustru på Silkeborg kro, Anne Christensdatter, og tiltalte hende for en degen, hun havde fået til forvaring, som Peder Mørk havde tabt mellem Lillesø og slottet, om hun ikke bør skaffe ham den igen. opsat 1 måned.
 
** Niels Gregersen stævnede alle Skannerup sognemænd for den tiltale, Peder Mørk ridefoged på Silkeborg har til dem. opsat 1 måned.

11/7 1663.

** Jon Knudsen i Tovstrup et vidne. hr Jens Sørensen i Røgen på sine sønner, Sejer og Peder Jensen, deres vegne og Niels Rasmussen sst på egne og søn Søren Nielsens vegne lovede at stille KM forvalter Clemend Clemendsen på Skanderborg tilfreds på KM vegne for deres bordag og slagsmål.

(85)

** Christoffer Spystrup i Ry skovrider lod læse og påskrive et brev, at da det erfares, at der i Skanderborg og Silkeborg len ganske uskikkeligt brændes kul i miler på vildtbanen, og der også findes ulemmede hunde, der forjager vildtet af vildtbanen, da formanes skovriderne til at give det tilkende, om de ikke selv vil stå til rette derfor.

18/7 1663.

(86)

** Niels Gregersen i Gern. Villads Jørgensen i Gødvad vidnede, at han 14/5 kørte for Peder Mørk ridefoged fra Gern og til slottet, og Peder Mørk tabte sin degen mellem Lillesø og slottet, og Maren Rasmusdatter i Gødvad vidnede, at hun fandt den og afleverede den på Silkeborg kro hos Anne Christensdatter til forvaring, til ejermanden kom, så hun kunne få findeløn, og da hun senere erfarede, at kården tilhørte Peder Mørk, ville hun hente den, for selv at aflevere den til ham, men da havde Anne Christensdatter afleveret den til en kornet fra Skovgård, som vedkendte sig den.

(87)

** Niels Gregersen på hr Jens Olufsens vegne i Hammel stævnede Jens Jespersen Søren Simonsen i Lyngby for restants og landgilde. opsat 3 uger.

** Rasmus Pedersen i Linå bekendte, at han havde annammet af Jens Jensen i Høver efterskrevne gods i forvaring, mens han var soldat i Frederiksodde, og til han kom hjem igen, og hvis han ikke kom hjem igen, skulle hans trolovede fæstemø Ellen Rasmusdatter have halvdelen deraf og hans søster, hans sande arving, den anden halvdel.

(88)

25/7 1663.

** Søren Mikkelsen i Århus et vidne. syn på Linå kannikkeskov for hvad, der kunne være hugget deri, fra 1661 og hidindtil.

** Søren Mikkelsen i Århus på kannikkers og højlærdes vegne i København tilsagde Bertel Rasmussen i Linå, at han herefter skal tage vare på Linå kannikkeskov, at der intet ulovligt bliver hugget, desuden blev Niels Andersen Møller i Kærsmølle befalet at tage vare på Kærs skov, og Niels Møller i Alling mølle og Jens Andersen i Mollerup blev tilsagt at tage vare på deres egne skove.

(89)

** Søren Mikkelsen i Århus lod læse og påskrive KM konfirmation på hans forrige brev, at da rektor og professorer på universitetet har beklaget sig over, at deres bønder mere end adelens besværes og betynges, til stor skade og afbræk på deres indkomst, så bevilges rektor og professorer selv herefter aleneste at forestå rejser kontributioner skatninger og udskrivninger.

(90)

1/8 1663.

** Jon Knudsen i Tovstrup et vidne. navngivne vidnede, at der blev solgt mjød og øl fra Niels Rasmussens gård i Røgen, men om det var hans øl eller hans søn Søren Nielsens, vidste de ikke.

(91)

** Peder Jensen Mørk ridefoged. syn på skovene i Gern herred.

(92)

** Jon Knudsen i Tovstrup 3.ting forbød alle at komme i Tovstrup Sorring eller Lanby løkkes skove og Klintrup og Ovstrup skove med heste eller vogne, for ulovligt at hugge al slags træ, såfremt de ikke vil straffes for tyveri.

** Jon Knudsen stævnede Niels Rasmussens søn, Søren Nielsen i Røgen, og alle Røgen og Klintrup sognemænd og tiltalte dem ulovligt krohold samt ølkøb imod loven. Jens Bertelsen i Klintrup begærede opsættelse på grund af høsten, da alle ikke var tilstede. opsat 8 dage.

(93)

** Niels Gregersen i Gern tilsagde alle varsels og stævningsmænd i Linå og Skannerup sogne at møde og afhjemle, hvad de har varslet for.

** hr Hans Jensen i Gern forbød Skannerup sognemænd at indhøste deres korn, før han har talt med dem på ageren og fået sin rettighed af KM anpart, som han har i fæste.

** Jon Knudsen i Tovstrup på hr Jacob Sørensens vegne i Linå 3.ting forbød Linå sognemænd at indhøste deres korn, før det bliver talt, og det samme gælder Dallerup sognemænd.

(94)

** Rasmus Sørensen i Linå et vidne. syn på den gård i Linå, han påboer. et forseglet brev fremlægges, at Rasmus Sørensen har opladt gården for Peder Jensen Kræmmer i Linå. varsel til kapitelstjenerne.

** Rasmus Sørensen i Linå et vidne. navngivne vidnede, at den gård, han påboer, er 2 gange afbrændt af ildebrand, og han har 2 gange opbygget den af ny. varsel til kapitelstjenerne.

(95)

8/8 1663.

** Niels Rasmussen i Røgen et vidne. afsigelse af voldgift mellem ham og hr Jenses sønner, Peder Jensen og Sejer Jensen, angående deres slagsmål og bordag efter tingsvidne 27/6. voldgiftsmændene har gjort deres største flid for at forlige parterne, så de kunne bo i fordragelighed med hverandre, og de afsagde, at da Niels Rasmussens arm og albue efter slaget bliver krum, og han fremdeles vil være vanfør, da skal Peter Jensen, som slog ham med en krumsabel, betale ham 25 rigsdaler, og hans bror Sejer Jensen, som begyndte slagsmålet, skal betale 25 rigsdaler, derimod skal Søren Nielsen betale Sejer Jensen 5 sletdaler, og hvem af dem, der herefter overfalder den anden, skal betale 5 rigsdaler til øvrigheden og 5 rigsdaler til kirken.

(97)

15/8 1663.

** Jon Knudsen i Tovstrup lydeligt lod fordele efterskrevne for resterende kirketiende i Dallerup sogn.

(98)

** Niels Gregersen med opsættelse 14/7 stævnede Christen Jensen i Silkeborg kro og tiltalte ham for gæld efter hans brev, som fremlægges, dateret 24/1 1648, hvilken gæld han burde betale med renter. dom: han bør betale inden 15 dage.

(99)

** Niels Gregersen med opsættelse 4/7 på Peder Jensen Mørks vegne stævnede Christen Jensen på Silkeborg kro hans hustru Anne Christensdatter og beskyldte hende for en degen, der er leveret hende, og som Peder Mørk tabte, om hun ikke bør skaffe ham den igen. dom: hun bør skaffe Peder Mørk sin degen igen.

(100)

22/8 1663.

(intet andet forhandlet til tinget i dag, for der var ikke 8 mænd)

29/8 1663.

** Niels Gregersen i Gern med 6 ugers opsættelse stævnede Rasmus Christensen Niels Eriksen Anders Svendsen i Skannerup Peder Eriksen Jens Rasmussen Jens Christensen Niels Jepsen og Jørgen Nielsen i Holmstol og beskyldte dem, for de 11/6 havde været på Silkeborg og der læsset KM flæsk og ført til Århus, hvor det straks skulle indskibes til KM proviantgård i København, men de ville ikke gøre rede for det flæsk, de havde på vognene, men slængte det blandt hinanden i skuden og kørte straks hjemad, men ikke på den alfare vej, så de kunne ikke findes for at gøre rigtighed for det, de havde leveret, hvorfor det indskibede flæsk måtte opkastes, og da manglede der 2 sider 9 svinehoveder og 13 svinerygge, som de bør stå til rette for, samt undgælde for den ulempe, de har forårsaget. dom: de bør stå til rette for det flæsk, de beskyldes for.

(102)

** Frands Nielsen i Storring på Poul Pedersen, foged på Bidstrup, hans vegne stævnede Søren Pedersen i Farre Niels Lauridsen i Emdrup og tiltalte dem for stedsmål, de er skyldige til Bidstrup. opsat 6 uger.

** Niels Gregersen i Gern gav last og klage på Jens Rasmussen Peder Lauridsen Niels Svendsen Anders Svendsen i Skannerup for en del havre, der var sået i den ødegård, Frands Lauridsen i Holmstol påboede, som de skulle høste og opbevare, men de har forsætligt ladet det blive øde.

(103)

** Niels Gregersen et vidne. syn på noget havre på Holmstol mark til den gård, Frands Lauridsen påboede, hvilket var opædt. markmanden Oluf Jacobsen i Holmstol bekendte, at han havde indtaget efterskrevne mænds fæmon i kornet. Niels Gregersen gav klage på Jens Rasmussen og Niels Svendsen i Skannerup Christen Christoffersen og Jørgen Nielsen i Holmstol for noget hø, de havde forsømt til samme ødegård, og som de ikke med andre KM tjenere ville føre til slottet, som de tit og ofte var tilsagt.

(104)

5/9 1663.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

12/9 1663.

** Jon Knudsen i Tovstrup lod fordele efterskrevne for overhørighed, enhver for 3 rigsort.

** Niels Gregersen i Gern stævnede alle Holmstol mænd, som har gjort den kornskade, som de bør betale. opsat 3 uger. desuden stævnes nogle Holmstol mænd for vidne. navngivne vidnede, at de havde set 2 traver havre ved en ager, som var opædt af fæmon, og noget fordærvet hø.

(105)

** Niels Gregersen et vidne. navngivne vidnede, at Else Christensdatter, Christen Mogensens hustru i Skannerup, sagde, at Niels Gregersen skulle få en ulykke og en djævels færd, og ønskede, at han skulle bæres om på en båre.

** Niels Gregersen stævnede Else Christensdatter og tiltalte hende for hendes skælden og bagtalelse, hvorfor hun burde forvises fra sognet herredet og lenet. opsat 1 måned.

19/9 1663.

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af Anders Nielsen, ridefoged på Overgård, 3.ting tilbød sl Rasmus Nielsen, som boede og døde i Overgård i Låsby, hans arvinger og kreditorer til skifte, som er i dag ret 30.dagen efter hans død, at møde i Overgård, og der annamme arv og gæld efter den sl karl. varsel til sl Rasmus Mikkelsens børn og arvinger Rasmus Rasmussen i Mesing Peder Rasmussen Ove Rasmussen liden Rasmus Rasmussen Jens Rasmussen sst med flere.

(106)

26/9 1663.

** Jon Knudsen i Tovstrup et vidne. syn på olden og ulovlig skovhugst i Farre skov, både på bondens og husbondens anparter.

(107)

** Christen Knudsen på husbond Christian Fischers vegne tilbød Farre mænd at lade deres svin brænde med hans mærke, hvortil de svarede, at de ville være i deres husbonds minde.

3/10 1663.

** Jon Knudsen i Tovstrup. syn på olden i KM skove.

** Bertel Jensen Worm i Linå stævnede Rasmus Rasmussen Svolgård i Linå og tiltalte ham for gæld til sl Jens Worm. opsat 3 uger.

(108)

** Niels Gregersen i Gern. syn på olden i Skannerup og Dalby skov.

** Jon Knudsen et vidne. Laurids Rasmussen Snedker i Sorring gav last og klage på Niels Nielsen i Sorring, for han havde slået hans hustru Barbara Lauridsdatter.

10/10 1663.

** Jon Knudsen i Tovstrup tiltalte Farre bymænd, for de ikke har ladet deres svin brænde med husbondens mærke, hvortil Peder Pedersen svarede, at der var ingen olden på hans gårds skov forgangen år.

** Rasmus Svendsen i Skannerup lydeligt lod fordele Rasmus Christensen i Skannerup og gav ham sag for 28 mark, som han havde lånt.

(109)

** Peder Sørensen i Låsby et vidne. Niels Rasmussen i Låsby lovede ikke at frapløje ham noget, ikke at slå i hans eng, og ikke tyre med hans heste eller øg andre steder end på hans eget, og hvis han forbryder sig derimod, skal han give granderne 1 tønde godt øl.

** Christen Hansen på Lyngballe og Laurids Fog i Farre 3.ting lovbød et hus i Farre, Sandhuset, med tilliggende jord. Niels Hansen i Voldby tilbød sølv og penge.

(110)

17/10 1663.

** Jon Knudsen i Tovstrup havde tiltale til Farre bymænd angående deres modvillighed mod at lade deres svin brænde på deres skov, hvortil Christen Pedersen og Rasmus Pedersen i Farre begærede opsættelse, indtil de kunne tale med Christian Fischer, hvorfor sagen blev opsat til videre tiltale.

(111)

** Laurids Lauridsen i Farre stævnede alle Farre bymænd, og tiltalte dem for kirkens tiende, de rester med for 1661. opsat 1 måned.

** Niels Hansen i Voldby et skøde. Christen Hansen Guldsmed, forvalter på Lyngballe, og Laurids Lauridsen Fog i Farre skødede til Niels Hansen Skomager i Voldby og hans hustru Kirsten Jespersdatter det selvejerhus i Farre, som Peder Sørensen påboer, og kaldes Sandhuset, med dets tilliggende eng og jord.

(112)

** Laurids Lauridsen Fog i Farre et vidne, at han og Niels Hansen Skomager i Voldby var blevet enige om, hvad Niels Hansen skulle give årligt af det hus, han har købt, af KM skatter til Laurids Fog.

(113)

** Jon Knudsen i Tovstrup lod fordele Låsby Tovstrup Dallerup Sorring bymænd, og gav dem til sag hver for 3 mark for overhørighed, for de ikke færdiggør alfare veje og broer.

24/10 1663.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

30/10 1663.

** Niels Gregersen i Gern med 6 ugers opsættelse stævnede alle Holmstol og Skannerup bymænd og tiltalte dem for 7 traver havre og 1 læs hø, som er blevet øde og opædt til den ødegård i Holmstol, Frands Lauridsen påboede. dom: de bør betale eller lide høringsdele.

(114)

7/11 1663.

** Bertel Jensen i Linå med opsættelse 3/10 stævnede Rasmus Rasmussen Svolgård i Linå for dom for gæld til sl Jens Worm, og fremlagde sit indlæg med regnskab for gælden fra 1660-61. Anne Andersdatters brev, dateret 1646, fremlægges. Rasmus Rasmussens brev, dateret 1658, fremlægges, og Rasmus Rasmussen fremlagde regnskab for det, sl Jens Worm havde fået af ham. dom: Rasmus Svolgård bør betale Bertel Jensen Worm hans og hans mor Anne Andersdatters gæld til sl Jens Worm. angående Rasmus Svolgårds fremlagte regnskab, da bør de gøre regnskab med hinanden.

(117)

** Laurids Christensen i Klintrup på kaptajn Howitz i Ovstrup hans vegne havde tiltale til Oluf Rasmussen Gius i Linå for 13 mark gæld, hvortil han svarede, at kaptajnen skyldte ham noget derimod, så han begærede opsættelse, så han kunne tale med ham. ligeledes tiltale til Anne Bertelsdatter i Linå for en bistok, sl Jens Worm havde lovet kaptajnen, hvortil Bertel Jensen i Linå begærede opsættelse, så han kunne tale kaptajnens minde.

(118)

14/11 1663.

** Poul Frandsen i Skød Terp stævnede Peder Jensen Lindgård i Emdrup og tiltalte ham for gæld efter hans brev. opsat 3 uger.

** Rasmus Svendsen i Skannerup gav last og klage på Rasmus Christensen sst, som for en måned siden beskyldte hans hustru Kirsten Rasmusdatter for at have taget hans humle i hans kålgårdsgærde.

21/11 1663.

(119)

** Bertel Jensen Worm i Linå stævnede Christen Jensen i Silkeborg kro og tiltalte ham for 80 rigsdaler med rente efter hans brev. opsat 3 uger.

** Rasmus Pedersen i Farre et vidne. navngivne vidnede, at de 1656 så, at han leverede Søren Sterck og Karen Clausdatter 3 rigsdaler for 1½ alen klæde, han havde fået af dem, da han rejste til Viborg.

28/11 1663.

(120)

** Laurids Fog i Farre med opsættelse 17/10 stævnede efterskrevne Farre og Lyngby mænd, som rester med kirkens tiende for 1661. navngivne svarede, at de samme år tilbød kirkeværgen Christen Pedersen deres tiendekorn, men han ville ikke annamme det, og mente, at kirkeværgen nu burde annamme det. dom: de bør betale deres kirketiende efter kapitelskøb, men kirkeværgen må annamme tiendekorn af dem, der har tilbudt ham det.

(122)

** Jesper Nielsen i Alling et vidne. navngivne vidnede, at han er så forarmet, at han ikke kan formå at udgive lejermålsbøder for det kvindfolk Anne Nielsdatter, han har beligget, uden 4 rigsdaler.

** Niels Gregersen i Gern stævnede Peder Andersen og hans far Anders Christensen i Skellerup for ridefogden Peder Mørks tiltale. opsat 14 dage.

5/12 1663.

** Didrik Utermeller, delefoged til Silkeborg, tilsagde alle Silkeborg tjenere, at de lader deres arbejdspenge blive ydet inden 8 dage, såfremt de ikke vil straffes på deres fæste.

(123)

** Jon Knudsen et vidne. syn på skove for vindfælder og ulovlig skovhugst, samt syn af brøstfældigheden på veje og broer.

(124)

** Niels Gregersen i Gern på fru Anne Lykkes vegne 3.ting fremlyste en hvid so med 5 polte, som har gået på Søbygårds mark hele sommeren.

12/12 1663.

** Laurids Sørensen i Laven et vidne og lod læse et skiftebrev, dateret 20/9 1656, efter sl Niels Jensen, som boede og døde i Laven, som indeholder registrering og vurdering. fordring af bortskyldig gæld. Laurids Sørensen og Peder Skrædder i Linå fordrede på sl Søren Lauridsen, som boede og døde i Mollerup, hans efterladte børns vegne, nemlig Niels Sørensen Peder Sørensen Laurids Sørensen Jens Sørensen Mikkel Sørensen og Karen Sørensdatter, deres fædrene arv, som Niels Jensen, deres stedfar har annammet.

(127)

19/12 1663.

** Jon Knudsen 3.ting fremlyste 2 kreaturer, som blev vurderet til 1 sletmark.

** Jon Knudsen 3.ting tilbød så mange, som han har ladet fravurdere fæmon, at indløse det inden 8 dage og betale restants og landgilde.

** Jon Knudsen i Tovstrup 3.ting tilbød alle sl Jørgen Jensen, som boede og døde i Låsby, hans arvinger at møde 30.dagen, som er på onsdag, efter hans død for at skifte og dele hans efterladte bo. varsel til hans arvinger, Christen Nielsen Smed i Glesborg Jens Pedersen Jens Jensen i Liljebjerg Jens Rasmussen i Overgård Peder Rasmussen i Skød Jens Rasmussen Peder Rasmussen i Tovstrup Niels Rasmussen Jens Rasmussen i Låsby Mads Jensen i Tovstrup Mogens Pedersen i Glesborg Jens Rasmussen i Flensted Jens Andersen i Javngyde.

(128)

** Jens Rasmussen i Flensted 3.ting fremæskede alle, som har noget af sl Jørgen Jensen, som døde i Låsby, hans gods ,eller er ham gæld skyldig, at møde på 30.dagen med hans arvinger, som er: Rasmus Andersen i Skørring Jørgen Lauridsen sst Christen Jensen sst Peder Rasmussen i Låsby Niels Rasmussen Mads Jensen Niels Nielsen i Tovstrup Anne Sørensdatter sst Jens Sørensen i Dallerup Niels Jensen sst.

** Niels Gregersen i Gern et vidne. navngivne godsagde for Tomas Nielsen i Røgen for 17 sletdaler til Niels Gregersen, hvorfor han pantsatte dem sin rugsæd en hest og et føl.

(129)

** Niels Gregersen i Gern stævnede alle Linå og Skannerup sognemænd og tiltalte dem for restants og landgilde, de rester med til Silkeborg. opsat til snapsting.

 (1)

** tingbogens autorisation 1664.

** skurs og ransnævninge.

(2)

9/1 1664.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede alle herredets sognemænd og beskyldte dem for restants og landgilde. opsat 14 dage.

** Jon Knudsen stævnede alle Farre bymænd og tiltalte dem for bøder og anden rettighed til husbonden Christian Fischer. opsat 1 måned.

(3)

** Niels Gregersen i Gern med 6 ugers opsættelse stævnede kirkeværgerne i Hammel sogn og tiltalte dem for KM anpart korntiende af sognet, hvortil Jens Andersen i Voldby Christen Pedersen i Emdrup og Søren Jensen i Hammel svarede, at hr Jens i Hammel havde tienden i fæste. dom: sagen bør for sin tilbørlige dommer provsten.

** Bertel Jensen Worm i Linå stævnede Christen Jensen i Silkeborg kro og tiltalte ham for gæld efter hans brev. opsat 14 dage.

** Jon Knudsen i Tovstrup tilsagde Adam Teller i Farre, at han herefter skal tage vare på og have tilsyn med Farre skov.

(4)

** Jesper Olufsen i Borum gav Jon Knudsen i Tovstrup fuldmagt på egne mor og søskendes vegne at tage vare på deres selvejer bondeskov i Sorring skov, som de har arvet efter sl Jesper Pedersen i Ovstrup, så der intet bliver hugget ulovligt.

** Bertel Jensen i Linå stævnede Jens ..... i Lyngby Anders Rasmussen
Rasmus Jespersen i Galten Rasmus Simonsen sst Niels Gregersen i Gern og bød dem til skifte efter sl Laurids Jespersen i Linå.

16/1 1664.

** hr Søren Olufsen stævnede ....... og beskyldte dem for deres mortenskorn, de rester med for 2 år, hvert år 1 tønde rug 2 tønder havre. opsat 6 uger.

(5)

** Jon Knudsen i Tovstrup et vidne. syn på den gård i Sorring, Niels Rasmussen i Voel har i fæste.

** Jon Knudsen i Tovstrup et vidne. Peder Jensen Jens Christensen Anders Nielsen i Flensted Niels Keldsen i Låsby forpligtede sig til efter denne dag ikke at holde ulovlig kro med øl og brændevinssalg.

** Rasmus .... i Skannerup stævnede Peder og Niels Nielsen i Tørring og beskyldte dem for nogle faderløse børns gods, de har annammet med børnene og lovet at føde og klæde dem, hvori de gør uret. opsat 1 måned.

(6)

23/1 1664.

** Christen Jensen i Risgård stævnede Claus Sterck, KM løjtnant, og tiltalte ham for 200 rigsdaler, som han skyldte ham. opsat 1 måned.

** Bertel Jensen Worm i Linå stævnede Christen Jensen i Silkeborg kro for gæld efter hans brev. med begge parters bevilling opsat 1 måned.

(7)

** Jon Knudsen i Tovstrup et vidne. syn på ulovlig skovhugst i den selvejerskov i Sorring Nørskov, Jesper Olufsen i Borum arvede med hans mor og søskende.

** Jon Knudsen i Tovstrup ned opsættelse 9/1 stævnede alle Skanderborg tjenere i herredet og beskyldte dem for deres restants og landgilde. dom: de bør betale deres restants og landgilde.

(8)

** Niels Gregersen i Gern stævnede Søren Mogensen i Farre Jens Rasmussen Rasmus Tomsen sst og tiltalte dem for bådsmandsskat. opsat 3 uger.

** ligeledes tilbød han så mange i Skannerup sogn, som han har taget nam og udlæg fra for restants, at indløse det inden 8 dage.

30/1 1664.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede Laurids Rasmussen i Farre og tiltalte ham for 12 rigsdaler lejermålsbøder. opsat 3 uger.

(9)

** Laurids Rasmussen i Låsby stævnede Jens Pedersen i Farre og tiltalte ham for 5 rigsdaler, han har lånt ham med renter i 2 år.

** Niels Gregersen i Gern 4.ting forbød alle i Linå og Skannerup sogne at holde ulovlig kro med udtapning af øl mjød eller brændevin, under 10 rigsdaler straf.

** Christen Jensen i Mølhave lod fordele efterskrevne Skannerup mænd for resterende korntiende.

(11)

6/2 1664.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

13/2 1664.

** Frands Nielsen i Storring på Jens Andersens vegne i Mollerup stævnede Rasmus Rasmussen i Linå Christen Christensen sst Niels Møller Mikkel Nielsen i Alling, og tiltalte dem for restants og landgilde. opsat 1 måned.

** Peder Jensen i Røgen stævnede Laurids Fog sst for 8 daler, han skylder hr Jens for vin og brød. opsat 1 måned.

** Niels Sørensen i Alling stævnede Maren Tomsdatter Jens Jensen Kirsten Andersdatter Maren Andersdatter Christen Andersen sst og tiltalte dem for gæld efter sl Anders Christensen i Alling hans udgivne brev, dateret 1652. opsat 3 uger.

(12)

** Peder Jensen Mørk, ridefoged på Silkeborg, et vidne. syn på Silkeborgs to broer, som var meget brøstfældige.

(13)

** Peder Jensen Mørk et vidne. syn på Silkeborg kros brøstfældighed.

(14)

20/2 1664.

** Christen Jensen i Risgård stævnede KM løjtnant Claus Sterck på Silkeborg kro og tiltalte ham for 200 rigsdaler efter brev. opsat 14 dage.

(15)

** Christen Knudsen i Allinggård med opsættelse 9/1 stævnede efterskrevne Farre og Lyngby mænd og husmænd for dom, angående deres skyld landgilde og arbejdspenge til husbonden Christian Fischer, som de bør betale inden 15 dage, hvortil deres svar fremlægges, at de tiltales for mere, end de af Arilds tid har udgivet efter den gamle jordebog, og de vil kun betale det, de plejer, hvis de skal kunne blive ved deres boliger. Niels Pedersen fremlagde sit fæstebrev, dateret 1651, på et enemærke, der kaldes Bejstrup, som tilforn tilhørte Oluf Parsberg. Poul Jespersen fremlagde sit fæstebrev, dateret 1650. dom 25/10 1662 fremlægges, at da Lyngby mænd har afkortning i deres landgilde, bør de indstævnede ikke lide tiltale. dom: Sporup sognemænd kan ikke tilfindes at udgive mere, end de af Arilds tid efter jordebogen har gjort.

(18)

** Jon Knudsen med opsættelse 9/1 stævnede Låsby og Tovstrup bymænd og tiltalte dem for restants og landgilde, og fremlagde deres husbond Christian Fischers restants 1663. Lave Rasmussen i Tovstrup fremlagde dom 17/1 1663, at de indstævnede ikke skulle betale videre, end de af Arilds tid havde gjort. dom: de bør betale deres arbejdspenge og landgilde, med undtagelse de i ovennævnte dom nævnte mænd.

(21)

** Niels Mogensen i Farre leverede Christen Knudsen i Allinggård hans arbejdspenge.

** Jens Sørensen i Dallerup lod læse registrering, dateret 13/1 1660, efter hans sl hustru Edel Pedersdatter, som boede og døde i Dallerup. Jens Sørensen tog først 48 sletdaler, som han har i værgemål for 3 børn Peder Pedersen Mikkel Pedersen og Peder Pedersen, og derefter gods til Peder Jensen og Anne Jensdatter efter deres sl mor, og han lover at opfostre hans børn, til de bliver 14 år.

(22)

** Niels Gregersen. dom over Søren Mogensen i Farre for bådsmandsskat, som hans formand sl Hans Smed skulle indfordre. opsat 1 måned.

** Niels Gregersen i Gern 3.ting på KM og lensherrens vegne forbød alle at komme i Skannerup sogneskov med heste eller vogne for at hugge ulovligt, såfremt de ikke vil straffes derfor, og desuden advarede han menige mænd i Skannerup om at yde deres resterende landgilde, såfremt de ikke vil have deres fæste forbrudt, og når de bliver tilsagt, skal de straks skaffe 4 vogne af sognet til at møde på Silkeborg på KM vegne.

(23)

27/2 1664.

** hr Jacob Sørensen i Linå et afkald. Oluf Rasmussen Gius i Linå lod læse en fuldmagt, hvori Anders Pallesen på egne og bror Jørgen Pallesen samt Jens Sørensen Bartom i Viborg deres vegne og Palle Pedersen i Folby på hustru Sidsel Pallesdatters vegne giver ham fuldmagt til at give hr Jacob Sørensen og hustru Margrete Matiasdatter Zoega afkald for deres arveparter efter deres sl far hr Palle Pedersen og deres sl mor Anne Hansdatter, som boede og døde i Linå.

(25)

** Christen Knudsen i Allinggård på husbonds vegne. Christen Pedersen og Peder Pedersen i Farre lovede at stille ham tilfreds for de svin, de havde på olden i Farre skov, og ikke havde ladet brænde. det samme gjaldt Rasmus Jensen og Rasmus Pedersen sst og andre i Farre, som også lovede at stille husbonden tilfreds.

(26)

** Jon Knudsen på Christian Fischers vegne lod fordele efterskrevne i Farre,
for de ikke havde ladet brænde deres svin på Farre skov forleden oldenår.

** Jon Knudsen et vidne. navngivne vidnede, at Karen Jonsdatter i Kielsgård er så forarmet, at hun kun kan udgive halvparten af sine lejermålsbøder. desuden er Tomas Nielsen og Nielsen forarmede, at de kun kan udgive halvparten af deres landgilde.

(27)

5/3 1664.

** Christen Jensen i Risgård med opsættelse 23/1 stævnede løjtnant Claus Sterck i Silkeborg kro for dom og tiltalte ham for 200 rigsdaler efter hans brev, som fremlægges. løjtnantens svar fremlægges, at han bør stævnes ved sit rette værneting krigskollegiet. dom: Claus Sterck bør betale sit skadesløsbrev eller lide dele.

(30)

** Jon Knudsen i Tovstrup tilsagde alle Låsby og Tovstrup bymænd, at de uden ophold yder deres restants og landgilde i Skanderborg.

** Morten Jensen Worm i Linå lod læse et pantebrev, dateret 1664, af Christen Jensen i Riis på 80 rigsdaler til Anne Bertelsdatter, sl Jens Worms i Linå, mod pant i halvparten af hans selvejergård i Riis.

(32)

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede Niels Knudsen i Sorring for gæld til Jens Knudsen i Vissing. opsat 14 dage.

12/3 1664.

** Niels Gregersen i Gern. Niels Pedersen Black, underskriver på Silkeborg, vidnede, at 26/1 kom han med Niels Pedersen i Mollerup til Niels Gregersen i Gern, for at de med Anders Tøgersen skulle begive sig til Tvilum birk angående matrikels forretning efter KM forordning, og da sendte de bud til Anders Tøgersen, som på tinget var udnævnt til at køre for dem, men han nægtede at køre ud med heste og vogn, idet han betalte arbejdspenge, men han ville gå med dem, men mødte dog ikke. Niels Pedersen i Mollerup vidnede det samme.

(34)

19/3 1664.

** hr Søren Olufsen i Njær et vidne. Rasmus Jespersen i Dallerup Peder Villumsen Niels Jensen Poul Lauridsen sst tilstod at være forligt med hr Søren om det mortenskorn, de skal give af Dallerup by.

(35)

** Jørgen Eriksen i Vadsted lod læse et skiftebrev, dateret 1/3 1664, efter sl Jens Bertelsen i Tulstrup imellem hans efterladte hustru Karen Eriksdatter og deres børn Bertel Jensen Sejer Jensen Erik Jensen Anne Jensdatter Mette og Abild Jensdatter i overværelse af blandt andre Jørgen Eriksen i Vadsted, deres morbror, og enkens trolovede fæstemand Christen Rasmussen og hans far Rasmus Rasmussen Balle i Sandby, herredsfoged i Sabro herred, 2 navngivne vurderingsmænd samt Bertel Jensen Worm og Morten Jensen Worm i Linå. registrering vurdering og fordring af bortskyldig gæld, blandt andre Gertrud Nielsdatter i Javngyde 6 daler samt hr Jost i Gylling 6 daler. drengene bliver hjemme til de bliver 18 og pigerne til 20 år.

(39)

** Niels Gregersen i Gern et vidne. Christen Christensen, der tjener i Kielsgård, vidnede, at han hentede en pot brændevin hos Henrik Hansen og betalte 12 skilling.

(40)

** Niels Gregersen stævnede Henrik Hansen for dom og tiltalte ham for ulovligt krohold. opsat 1 måned.

** Niels Gregersen gav last og klage på Peder Eriksen i Skannerup for en eg, han har hugget i Skannerup skov uden øvrighedens tilladelse.

** Niels Gregersen stævnede alle Røgen og Klintrup bymænd og beskyldte dem for gæld til Hans Friis på Clausholm for den tid, de skulle kontribuere til ham og hans krigsfolk i forleden krigstid. opsat 1 måned.

** Niels Gregersen stævnede Tomas Nielsen i Røgen og tiltalte ham for restants og gæld, da han var tjener til Silkeborg. opsat 6 uger.
 
(41)

26/3 1664.

** Søren Mikkelsen, borger i Århus, med opsættelse 13/2 stævnede Christen Christensen i Linå for dom og beskyldte ham for restants og landgilde. håndskrifter fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage.

(42)

** Frands Nielsen i Storring på Rasmus Nielsen Ersholt hans vegne stævnede efterskrevne for dom, og tiltalte dem for deres gæld. opsat 6 uger.
 
** Niels Gregersen i Gern tilsagde KM tjenere i Linå og Skannerup sogne at møde på Silkeborg næste mandag morgen og tage hver 3 tønder byg og gøre i malt efter KM ordre, såfremt de ikke vil have deres fæste forbrudt.

(43)

9/4 1664.

(ingen ting holdt af årsag det var påske aften helligt)

2/4 1664.

** Christen Knudsen i Allinggård på husbonds vegne. navngivne Farre bymænd vidnede om hvor mange svin, Christen Pedersen og Peder Pedersen i Farre havde brændt for dem til Farre skov og Krarup enemærke, og de blev spurgt, om nogen ville kendes ved mærket, svinene blev brændt med, hvortil de svarede nej, og Christen Pedersen svarede, at der aldrig var brændt med KM mærke til Farre skov, men tilbød at lade sine svin brænde herefter.

(45)

** Peder Jensen Mørk lod fremlægge syn på Silkeborg mølle.

(47)

** Niels Gregersen i Gern et vidne. syn på en egestub i Skannerup skov.

** Niels Gregersen i Gern stævnede Peder Eriksen i Skannerup og tiltalte ham for eg, han havde hugget og savet i tømmer. opsat 1 måned.

** Niels Nielsen i Tørring et vidne. Peder Lauridsen Jens Jensen Maren Jensdatter i Skannerup tilstod at være forligt med Niels Nielsen om en ko, som han har taget til sig under værgemål for hans søstersøn Niels Jensen, således at hans søster Maren Jensdatter har taget koen til sig og lovet at opfostre hendes bror Niels Jensen i 4 år.

** Jon Knudsen stævnede Jens Pedersen i Skannerup Rasmus Christensen sst for tiltale. opsat 1 måned.

** Niels Gregersen i Gern et vidne. Jens Andersen i Farre lovede at betale hans gæld 5 sletdaler til ham til sankt Olufsdag.

(49)

16/4 1664.

** Christen Knudsen i Allinggård stævnede Christen Pedersen Peder Pedersen i Farre for dom og beskyldte dem, for de har indbrændt svin til Farre skov, som de bør skaffe hjemmel til. opsat 1 måned.

** Niels Gregersen et vidne. Jens Sørensen i Linå på Anne Sørensdatters vegne i Hårup godsagde for hende til Niels Gregersen for 23 sletmark restants.

(50)

** Niels Gregersen stævnede Rasmus Christensen i Skannerup for ridefogdens beskyldning. opsat 1 måned.

** Niels Gregersen lod fordele Rasmus Christensen i Skannerup og Jørgen Nielsen i Holmstol for en Århusrejse, de har siddet overhørig.

** Niels Gregersen 4.ting forbød Peder Eriksen i Skannerup at befatte sig med den gård, han påboer, med nogen brug under et fuldt hærværk.

** Rasmus Sørensen i Linå lod læse og påskrive en kontrakt mellem ham og Peder Jensen Kræmmer i Linå, dateret 28/2 1664, angående det ophold, Rasmus Sørensen skal have af Peder Jensen, for han har afstået den kannikkegård i Linå, Peder Jensen Kræmmer påboer.

(53)

** Jon Knudsen stævnede Henrik Lauridsen i Kalbygård og tiltalte ham for det smør, han rester med af Stadsegårds eng. opsat 1 måned.

** Christen Pedersen i Farre stævnede Jens Rasmussen i Farre for dom, og beskyldte ham for resterende provstekorn af Sporup kirke. opsat 1 måned.

(54)

23/4 1664.

** Niels Gregersen i Gern stævnede Claus Sterck i Silkeborg kro og Christen Jensen i Riis og fremlagde et indlæg på hofskrædder Anders Søbødkers vegne i København, angående beskyldning til Claus Sterck i Silkeborg kro og Christen Jensen, som tilforn boede i kroen, for i hemmelighed at have forhandlet dem imellem om kroen, imod KM skøde til mester Anders på samme kro, hvorfor de befales ikke at gøre mester Anders nogen forhindring på kroen efter hans skøde, uanset de indbyrdes har handlet om den, så kroen bør gøres ryddelig, og Christen Jensen bør betale for kroens brøstfældighed, som findes efter syn.

(55)

** Terkel Sørensen, ridefoged til Jernit, stævnede alle Jernits tjenere i Gern herred for dom, og tiltalte dem for restants og landgilde. opsat 1 måned.

(56)

** Maren Rasmusdatter i Linå et vidne og lod læse et brev, at hun har opladt til Peder Jensen Kræmmer det hus, hun påboer, og hendes sl mand Niels Skomager havde i fæste, imod aftægt.

(57)

** Peder Andersen i Flensted stævnede alle herredets sognemænd og tiltalte dem for deres restants til Skanderborg. opsat 1 måned.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede Jens Mikkelsen i Voldby og tiltalte ham for at have taget en arv i Storring i Framlev herred, og ikke udlagt førpenge. opsat 14 dage.

(58)

** Rasmus Jensen i Javngyde stævnede Rasmus Poulsen i Javngyde og tiltalte ham, for han har Tulstrup kirketiende i fæste, og da bør han betale og indfordre kirkens tiende og restants eller levere fæstebrevet fra sig. opsat 14 dage.

** Niels Gregersen med opsættelse 19/3 stævnede alle Røgen og Klintrup navngivne og menige bymænd for dom angående resterende kontribution for 1660 til Hans Friis, da han var tillagt sognet med sit regiment. regnskab fremlægges, hvortil Niels Madsen i Røgen svarede, at de intet skyldte, da de har betalt kontribution for 7 uger og fremlagde kvittering. dom: de Røgen sognemænd bør være fri for tiltale.

(60)

** Niels Gregersen i Gern et vidne. navngivne vidnede, at de på øvrighedens vegne havde forbudt Peder Eriksen i Skannerup at føre det tømmer bort, som han beskyldes for at have hugget i kirkeladen, hvortil han svarede, at han ikke havde ført noget deraf bort.

(61)

30/4 1664.

** Søren Torbensen i Flensted lod fordele Niels Nielsen i Flensted og gav ham sag for 1 sletdaler, han skyldte ham.

** Niels Gregersen i Gern 3.ting til Niels Eriksen i Skannerup for en tingrejse, han sad overhørig og ikke ville køre, hvortil han svarede, at han stod ikke for rejsen.

(62)
 
** Niels Gregersen med opsættelse 19/3 stævnede Tomas Nielsen, som boede i Røgen, for dom og tiltalte ham for restants og landgilde, han skylder fra den tid, han var tjener til Silkeborg. dom: han bør betale inden 15 dage.

(63)

7/5 1664.

** Niels Gregersen et vidne. syn på Gern herreds skove, liggende til Silkeborg, for hvad, der var hugget umærket.

(64)

** Niels Gregersen et vidne om ødegods under Silkeborg.

(65)

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af Rasmus Jensen Ersholt i Låsby med opsættelse 26/3 stævnede efterskrevne og tiltalte dem for gæld. dom: de bør betale inden 15 dage.

(67)

** Niels Gregersen i Gern lod fordele Niels Eriksen i Skannerup og gav ham sag for 3 rigsort for en rejse, han sad overhørig.

** Niels Gregersen stævnede Christen Jørgensen i Holmstol for tiltale. opsat 1 måned.

** Søren Jensen i Mollerup stævnede Rasmus Tomsen i Farre og beskyldte ham for 5 sletdaler. opsat 3 uger.

(68)

14/5 1664.

** Jon Knudsen et vidne om efterskrevne forarmede i herredet, som ikke kan udgive landgilde og arbejdspenge til Skanderborg.

** Niels Gregersen i Gern med opsættelse 2/4 stævnede Peder Eriksen i Skannerup for dom og beskyldte ham for en eg, han har hugget og skåret til tømmer i Skannerup skov, og fremlagde tingsvidne 2/4. Peder Eriksen fremlagde en seddel på trykt papir, at han som anneksbonde i Skannerup Kirkensgård er bevilget at nedhugge en gammel eg, hvoraf tømmeret skal bruges til annekspræstegården, underskrevet af Peder Jensen i Århus. dom: han bør være fri for tiltale.

(70)

** Niels Gregersen i Gern et vidne. syn på de to broer ved Silkeborg.

(71)

** Niels Gregersen et vidne. syn på de to ålekister ved Silkeborg mølle.

** Niels Terkelsen, tømmermand ved Silkeborg, et vidne. syn på noget jordsmon ved Silkeborg, som Niels Glarmester påboede og fradøde.

(72)

21/5 1664.

** Rasmus Christensen i Skannerup. Peder Eriksen i Skannerup vidnede, at da han og andre Silkeborg tjenere var i Århus for at indskibe korn, da kørte Rasmus Christensen i Skannerup hjem før de andre, og da havde han kun 3 af hans egne sække i vognen.

(73)

** Bertel Jensen i Linå. syn på Linå kirkes brøstfældighed.

(74)

28/6 1664.

** Niels Gregersen i Gern med opsættelse 16/4 stævnede Rasmus Christensen i Skannerup for dom, og tiltalte ham for nogle sække, han har taget fra dem, der indskibede KM korn i Århus, og fremlagde tingsvidne 16/12 angående sækkene, som Rasmus Christensen tog fra dem i Århus. Rasmus Christensen benægtede at have taget nogen sække og fremlagde vidne 21/5. dom: han bør ikke lide tiltale.

(76)

** Jon Knudsen i Tovstrup et vidne. syn på Farre bys skov, hvad svin den kunne fede, når der var fuldt olden, hvilket var 24 svin, og det var den eneste skov, der blev forevist dem.

4/6 1664.

** Peder Jensen Mørk ridefoged med opsættelse 23/4 stævnede Claus Sterck i Silkeborg kro og Christen Jensen i Riis for dom og fremlagde KM brev, at kroen er tilskødet hans hofskrædder, uanset den forrige kromand Christen Jensen har handlet med Claus Sterck om kroen, hvorfor de befales ikke at gøre hofskrædderen nogen forhindring. dom: de bør gøre kroen ryddelig, da de har forbrudt fæstet.

(78)

** Niels Gregersen i Gern lod fordele Laurids Fog i Farre og Jens Pedersen sst.

** Christen Frandsen i Hammel og Rasmus Rasmussen sst tilstod, at de intet vidste at beskylde hinanden for, og er venligt forligt.

** Peder Mogensen på Gunde Rosenkrantz vegne med 6 ugers opsættelse stævnede alle Skanderborg tjenere og tiltalte dem for restants, de rester med for den tid, han var lenet mægtigt og fremlagde hans restants samt hans indlæg, at han har måttet stævne dem, da de ikke godvilligt har villet betale ham. opsat 3 uger.

(80)

** Maren Jensdatter og Jens Jensen i Skannerup et vidne. Rasmus Christensen i Skannerup lovede at betale dem deres oldearv både til dem og deres bror Peder Jensen.

11/6 1664.

** Claus Sterck på Silkeborg kro et vidne. navngivne vidnede, at Claus Sterck har betalt til Christen Jensen i Riis efter obligation, dateret 3/7 1663, og de har gjort kontrakt om kroens afståelse for 500 rigsdaler, hvorpå der er betalt 25 rigsdaler.

(81)

18/6 1664.

** Niels Andersen på Peder Jensen Mørks vegne et vidne. syn på Hårup enge og gærder.

(82)

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede alle Farre gårdmænd og inderster og tiltalte dem for svin, de har brændt og har haft på Farre skov sidst forleden olden. opsat 1 måned.

** Adam Teller i Farre stævnede Laurids Rasmussen Maren Andersdatter i Farre for deres bøder efter recessen. opsat 1 måned.

(83)

25/6 1664.

** Jon Knudsen 3.ting lovbød så megen ulovlig sæd, som er sået i KM tjeneres jord til Skanderborg og tilbød frugtgæld, samt forbød alle at høste kornet eller føre det bort under ran og dele.
 
** varsel til alle Tulstrup Alling Låsby og Røgen sognemænd.

** Jon Knudsen et vidne. syn på humlekuler og pilestave.

(84)

4/7 1664.

** Rasmus Nielsen, borger i Århus, et vidne. Jens Herlovsen i Farre vidnede, at noget før de svenske kom ind i landet sidst, da var han i Karen Lauridsdatter og hendes mors hus i Århus, og da så han, Karen Lauridsdatter gik omkring med en sølvkande i hånden, men hvor hun gjorde af den, vidste han ikke.

** Rasmus Jensen i Farre et vidne. Laurids Fog sst lovede at betale ham 10 sletdaler, som er af kirkens gæld.

** Christen Pedersen i Farre et vidne, at han 3.ting tilbød Jens Jespersen i Lyngby og Jens Andersen i Farre at indløse de agre, som er fravurderet dem for kirkens gæld.

(85)

9/7 1664.

** Niels Gregersen i Gern et vidne. Rasmus Jensen i Laven Peder Lauridsen sst lovede at betale ham deres restants.

16/7 1664.

** Morten Nielsen i Slumstrup et vidne på Anne Mortensdatters vegne i Møgelby. Jens Rasmussen sst vidnede, at Anne Mortensdatter på Møgelby gade sagde, at djævlen skulle fare i den rødøjede kælling, hvortil Jacob Jonsen svarede: da skal djævlen fare i dig din hore, kalder du min hustru for en rødøjet kælling, og hun svarede: djævlen fare i din tyv selv, til du beviser mig nogen horesag. andre vidnede det samme.

(86)

23/7 1664.

** Anders Nielsen foged på Overgård. skifte på Overgård i Låsby efter sl Rasmus Nielsen, som boede og døde der. registrering vurdering samt tilstående og bortskyldig gæld, blandt andre Peder Andersen i Borum efter hans brev, dateret 1651. Anders Nielsen fordrede mødrene og fædrene arv 100 sletdaler med 8 års rente, Maren Sørensdatter i Overgård fordrede hendes fædrene og mødrene arv 100 sletdaler, som Rasmus Nielsen havde under værgemål. Jens Olufsen i Gerning fordrede på brorsøn Niels Sørensens vegne hans fædrene og mødrene arv, og der blev gjort udlæg for gæld.

(91)

** Bertel Rasmussen i Linå kannikkeskovfoged 3.ting forbød alle at indkomme i Linå kannikkeskov med heste og vogn for at hugge ulovligt.

(92)

** Frands Nielsen i Storring på Niels Gregersens vegne stævnede alle Skannerup sognemænd for tiltale for gæld. opsat 1 måned.

** Jens Rasmussen i Farre et vidne. navngivne havde synet hans ko, hvis ene ben var sønder, og de vurderede den for 8 daler, og Jens Rasmussen beskyldte hyrden Jens Jensen, at det var sket af hans forsømmelse.

30/7 1664.

** Jon Knudsen i Tovstrup et vidne. syn på gårde og huse i Låsby og Tovstrup for deres brøstfældighed.

(94)

** Jon Knudsen på Christian Fischers vegne med opsættelse 18/6 stævnede alle efterskrevne gårdmænd og inderster i Farre for dom og tiltalte dem for, at Christen Pedersen og hans bror Peder Pedersen havde brændt deres svin til Farre skov 1662, uanset de er tilbudt deres husbond Christian Fischers brændemærke, som de ikke har agtet, hvorfor de bør være i KM og husbondens nåde og unåde, og fremlagde vidne 3/11 1662 dom 27/2 og vidne 2/4 1664. Niels Mogensen svarede, at de ville stille deres husbond tilfreds, om de havde forset sig. dom: da sagen synes at angå deres ære og liv, skal den indkomme for sin tilbørlige dommer.

(96)

** Jon Knudsen forbød alle efter denne dag at hugge træ i Farre skov, med mindre det bliver dem forevist, under ran og dele og andre lovmål.

(97)

** Niels Gregersen stævnede efterskrevne og tiltalte dem for gæld. opsat 1 måned.

6/8 1664.

** Frands Nielsen i Storring på Anders Nielsen, foged på Overgård, hans vegne stævnede efterskrevne og tiltalte dem for gæld. opsat 6 uger.

(98)

** Jon Knudsen på Maren Sørensdatters vegne i Overgård i Låsby. skifte i Overgård 26/7 efter sl Jens Simonsen om arv til hans hustru Maren Sørensdatter og deres søn Søren Jensen, i overværelse af hans farbrødre Jørgen Simonsen i Herskind Søren Simonsen i Høver Rasmus Simonsen i Galten. registrering og vurdering samt fordring af og udlæg for bortskyldig gæld.

(100)

** Jens Andersen i Låsby et vidne. skifte 26/6 efter sl Anders Terkelsen i Låsby imellem hans børn, Jens Andersen Peder Andersen sl Karen Andersdatter, som boede og døde i Galten, hendes 6 små børn Anne og Johanne Andersdatter i Randers hospital, Kirsten og Johanne Andersdatter i København i overværelse af hans 2 sønner Jens Andersen i Låsby og Peder Andersen i Galten. registrering vurdering og bortskyldig gæld.

(101)

** Jon Knudsen i Tovstrup med opsættelse 16/4 stævnede Henrik Lauridsen i Kalbygård og tiltalte ham for smør, han rester med af Stadsegård eng og Langvads eng til Christian Fischer. dom: han bør betale inden 15 dage.

(102)

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af hr Laurids Sørensen i Harlev stævnede Jon Poulsen i Javngyde og tiltalte ham for gæld. opsat 1 måned.

(103)

13/8 1664.

** Jon Knudsen et vidne. syn på Ovstrupgård for brøstfældighed.

(105)

** Jon Knudsen et vidne. syn på to gårde i Røgen, som Henrik Jacobsen og Tomas Nielsen påboede.

20/8 1664.

(intet andet forhandlet til tinget i dag af årsag, der var ikke 8 mænd)

27/8 1664.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede Jens Jespersen i Lyngby og tiltalte ham for landgilde og hans gårds brøstfældighed, og mente hans fæste burde være forbrudt. opsat 1 måned.

(106)

3/9 1664.

** Jon Knudsen et vidne. syn på rugsæden til den gård i Røgen, som Tomas Nielsen fraflyttede.

10/9 1664.

(107)

** Jon Knudsen i Tovstrup med fuldmagt af Jost Andersen i Søballe lod fordele efterskrevne Vissing mænd for kirkens tiende, de rester med.

** Jon Knudsen lod fordele efterskrevne, for de sad overhørig og ikke mødte på Skanderborg og betalte deres landgilde, samt Tovstrup og Låsby sognemænd, for de ikke holder Langvads bro og Gammelmølle bro ved magt.

** Rasmus Sørensen i Vissing Laurids Andersen i Alling Jens Nielsen i Tørring et vidne. 24 navngivne, der mindes op til 50 år, vidnede, at så længe har de Vissing Tørring og Alling mænd betalt deres landgildekorn med penge, nemlig 1 tønde hartkorn for 1 daler, efter KM benådning, af den årsag, at de altid har været så meget fattige i de 3 byer, formedelst de onde og ufrugtbare marker og grunde, så de ikke kunne avle det korn, de skulle give til landgilde, om de skulle have noget at underholde dem med, og endvidere vidnede de, at såfremt de ikke bliver benådet med de penge, vil de 3 byer blive øde.

(109)

** Niels Gregersen i Gern et vidne. syn på Christen Jørgensens hustru i Holmstol Anne Jensdatter hendes sår, som hun beskyldte Niels Ibsen for.

** Niels Gregersen i Gern med 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne for gæld til ham. dom: de bør betale inden 15 dage.

(111)

** Rasmus Nielsen i Farre et vidne. navngivne vidnede, at 17/4 1663 er Kirsten Nielsdatter i Farre draget bort fra hendes mand Rasmus Nielsen i Farre uden årsag, og medtaget, hvad hun kunne overkomme af gods klæder og fæmon, men han har taget hende til sig igen, og det samme er sket 2 gange siden, hvorfor han angiver det for den kristne øvrighed. varsel til Kirsten Nielsdatter i Møgelby, hvor hun holder hus for sin søn.

17/9 1664.

** Jon Knudsen i Tovstrup et vidne. syn på engskifter på Dallerup mark, som Poul Lauridsen og Niels Jensen sst havde fæstet, hvor der var frapløjet dem hver 5 og 6 favne i bredden og 17 favne i længden, hvilket de beskyldte Jens Sørensen i Dallerup for.

(112)

** Niels Gregersen i Gern stævnede Søren Mikkelsen i Laven og tiltalte ham for gæld. opsat 3 uger.

** Niels Gregersen i Gern et vidne. syn på en eg, der var hugget på Troldbjerg, og som skovfogden beskyldte Peder Lauridsen, som tjener Karen Nielsdatter i Holmstol, for at have hugget, og han havde tilbudt ham 4 skæpper havre for at tie dermed.

(113)

** Jørgen Eriksen i Vadsted et vidne. navngivne havde talt den rugsæd på Tulstrup mark, som var sået til Karen Eriksdatters gård, som var 86 traver, og når landgilde tiende og alle udgifter bliver frataget, da tilfalder der sl Jens Bertelsens børn Bertel Anne Mette Sejer Abild og Erik 8 tønder rug, som deres stedfar har annammet, og han lovede at betale børnene deres part deraf.

24/9 1664.

** Oluf Nielsen, skriver på Hald, på Ebbe Gyldenstjernes vegne fremlagde et indlæg, at da han efter KM befaling har opbygget Kongensbro på egen bekostning, har KM tilladt ham at oppebære det sædvanlige brokorn deraf, både for de resterende år og fremdeles, hvilket han har ladet påminde, men er blevet ganske uagtet, uanset KM udtrykkeligt har befalet, at det straks uden ophold skulle betales, og desuden har han tilbudt at gøre kontrakt derom, men ingen har villet indgå en sådan, hvorfor han er forårsaget at tiltale alle, som har heste og vogn, at betale 7 års brokorn. Christen Pedersen i Farre med flere begærede opsættelse, så de kunne tale med Ebbe Gyldenstjerne, om de kunne komme til en kontrakt.

(115)

** Jon Knudsen i Tovstrup et vidne. navngivne vidnede, at den eng på Dallerup mark, som Jens Sørensen har ladet pløje, har været brugt til Kirkensgård, men hvis det var, vidste de ikke.

1/10 1664.

(116)

** Christen Rasmussen i Tulstrup 3.ting lovbød halvparten af Baggehuset i Sorring, som Christen Jensen påboer, som tilhører hans hustru Karen Eriksdatter og hendes børn.

8/10 1664.

** Jon Knudsen havde tiltale til Jens Jespersen i Lyngby på hans fæste, som begærede husplads i gården i vinter, hvorefter han gerne ville afstå den til hvem, øvrigheden ville fæste den til, og han lovede ikke at gøre vedkommende overlast under hans livs fortabelse.

** Christen Knudsen i Allinggård et vidne. på Christian Fischers vegne syn på flere skove for det, der kunne være hugget de sidste 2 år.

(117)

** Christen Knudsen et vidne. syn på gårde og huse for brøstfældighed.

(118)

** Jens Pedersen i Møgelby lod fordele efterskrevne for gæld.

(119)

** Knud Jespersen i Tovstrup stævnede Anne Bertelsdatter i Linå, sl Jens Worms efterleverske, og hendes børn Bertel Jensen Morten Jensen Worm Maren og Anne Jensdatter og anden Maren Jensdatter Helvig Jensdatter, og beskyldte dem for sl Jens Worms gæld til Søren Jensen i Tovstrup, nemlig 70 sletdaler med 2½ års rente. opsat 1 måned.

15/10 1664.

** Ebbe Gyldenstjerne, befalingsmand på Hald, lod fordele efterskrevne for 6 års brokorn til Kongensbro, som de rester med.

(121)

** Oluf Nielsen, skriver på Hald, havde tiltale til Farre boelsmænd og inderster, som bruger heste og vogn, for 6 års resterende brokorn til Kongensbro og fremlagde KM brev, hvortil Jens Poulsen i Farre svarede, at de fattige inderster og husmænd havde aldrig givet brokorn af broen, og fremlagde dom 3/2 1649, at da der ikke har gået brokorn af de huse i Farre af Arilds tid, da kan Christen Jensen ikke tilfindes tiltale, og de mente derfor at være fri for tiltale. dom: der tilstedes ikke Oluf Nielsen høringsdele.

(122)

** Knud Jespersen i Tovstrup stævnede Niels Johansen i Dallerup med flere og tiltalte dem for gæld til Søren Jensen i Tovstrup. opsat 1 måned.

** Rasmus Christensen i Skannerup et vidne. navngivne vidnede, at de forleden år, da de ydede Silkeborg skyld i Århus, så, at han ydede 1 tønde havre, som underskriveren Niels Black annammede.

(123)

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede alle Tovstrup bymænd og tiltalte dem for restants og landgilde til Christian Fischer. opsat 1 måned.

** Niels Mogensen i Farre stævnede så mange, som skylder Else Svinekone sst noget. opsat 1 måned.

22/10 1664.

** Jacob Pedersen Øregård af Viborg med fuldmagt af Berent Schrøder af Lybeck med opsættelse 10/9 stævnede Oluf Rasmussen Gius i Linå og tiltalte ham for en sum penge efter hans brev, som han har fået dom for på Århus byting, om han ikke bør betale inden 15 dage eller dømmes til KM fængsel på Bremerholm, og fremlagde hans brev dateret Århus 1661, hvor han da var borger, på 110 rigsdaler. tingsvidne af Århus byting 16/1 1662 fremlægges, samt en dom af samme ting 5/3 1663, hvori han dømmes til at betale. desuden fremlægges en dom af samme ting 12/11 1663, hvori han pantsætter sin iboende gård i Århus til Berent Schrøder. Oluf Gius svar fremlægges, at han har stillet sikkerhed i hans gård i Århus, som fuldmægtigen har ladet påskrive ved proces ved Århus byting, så han mener sig fri for tiltale, til der gøres rede for pantet. dom: han bør betale sin gæld til Berent Schrøder eller have indvisning i hans bo. angående irettesættelsen, om han bør straffes i jern i Bremerholm, anser fogden for ærerørig, så det skal indkomme for sin tilbørlige dommer.

(128)

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede menige Låsby gårdmænd og inderster og tiltalte dem for restants og landgilde, de rester med. opsat 1 måned.

(129)

** Niels Gregersen i Gern stævnede Søren Mikkelsen i Laven og tiltalte ham for gæld efter hans breve, dateret 1657 og 1658, som fremlægges. på Søren Mikkelsens begæring opsat 1 måned.

29/10 1664.

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af hr Laurids Sørensen i Harlev med opsættelse 6/8 stævnede Jon Poulsen i Javngyde for dom, og tiltalte ham for gæld 10 rigsdaler efter hans brev, dateret 1655. dom: han bør betale inden 15 dage.

(130)

** Jon Knudsen et vidne. Envold Rasmussen i Bomholt på Maren Jensdatters vegne i Alling forpligtede sig til at betale førløn, som Jørgen Nielsens arvinger skulle udgive til KM.

(131)

** Envold Rasmussen i Bomholt et vidne. skifte efter sl Jørgen Nielsen i Alling mellem hans hustru Maren Jensdatter, og den sl mands arvinger Niels Jensen i Nebel på hustru Maren Jensdatters vegne, Mads Christensen i Serridslev på Kirsten Jensdatters vegne og Niels Jensen på hustrubror Jens Jensens vegne samt Niels Jensen, født i Vor herred, som er udenlands. enken giver arvingerne 10 sletdaler, og betaler gæld førløn og udgifter.

** Envold Rasmussen et vidne. Niels Jensen i Nebel på hans hustru Maren Jensdatters vegne og på Kirsten Jensdatter Niels Jensen, som er udenlands, og Jens Jensen i Tvingstrup, som han er værge for, deres vegne gav afkald for arv efter sl Jørgen Nielsen, som boede og døde i Alling.

(132)

5/11 1664.

** Niels Gregersen stævnede Jens Pedersen i Laven Christen og Søren Skomager i Linå og tiltalte dem for restants til Peder Mørk, ridefoged til Silkeborg. opsat 1 måned.

** Jørgen Eriksen i Vadsted. Christen Rasmussen i Tulstrup på sin hustru Karen Eriksdatter og hendes børns vegne solgte til Jørgen Eriksen halvparten af det selvejer bondehus i Sorring, som kaldes Baggehuset, som er udlagt ham for sl Jens Bertelsens gæld.

(133)

12/11 1664.

** Knud Jespersen i Tovstrup et vidne. Rasmus Sørensen i Dalbygård lovede at betale sin gæld til Søren Jensen i Tovstrup.

19/11 1664.

** Niels Nielsen i Tovstrup et vidne. varsel til Jesper Nielsen, stiftsskriver over Århus stift, og hans tjener Tyge for dette vidne. navngivne vidnede, at da de leverede matrikelskattekorn på skibet i Århus, så de, at Niels Nielsen ydede 4 skæpper rug, som Jesper Nielsens tjener Tyge annammede.

(134)

** Søren Christoffersen i Voldby et vidne. registrering og vurdering efter hans hustru sl Maren Nielsdatter for den arv, hans søn Christoffer Sørensen kunne tilkomme efter hans mor. registrering og vurdering.

(135)

** Jens Sørensen i Dallerup stævnede Rasmus Jespersen Niels Jensen Niels Johansen Peder Villumsen i Dallerup og tiltalte dem hver for 1 daler i en stud, han udlagde for dem i fjendens tid. opsat 1 måned.

** Knud Jespersen i Tovstrup med opsættelse 8/10 stævnede Anne Bertelsdatter i Linå, sl Jens Worms efterleverske, og hendes børn, og beskyldte dem for sl Jens Worms gæld til Søren Jensen i Tovstrup efter hans brev, dateret 1653, som fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage.

(137)

26/11 1664.

** Anders Jensen i Javngyde et vidne. navngivne vidnede, at han i fejdetiden var jaget fra hus og gård i mange uger, og hans hus blev udplyndret og hans formue og det børnegods, han havde under værgemål, blev ham frarøvet, så han derover er ganske forarmet.

(138)

** Niels Andersen i Mollerup stævnede efterskrevne og tiltalte dem for gæld til hans sl far Anders Nielsen i Mollerup. opsat 3 uger.

** Anders Olufsen i Vissing stævnede Søren Terkelsen sst for vidner.

3/12 1664.

(139)

** Svend Hansen, borger i Viborg, hans fuldmægtig Jacob Jensen med opsættelse 22/10 stævnede fru Anne Lykke på Søbygård og tiltalte hende for 250 rigsdaler efter hendes obligation, som fremlægges. dom: fru Anne Lykke bør betale hendes skadesløsbrev inden 15 dage eller have vurdering og indvisning.

(140)

** Knud Jespersen i Tovstrup stævnede Laurids Møller i Brønds mølle og Anders Fisker i Sorring for gæld til Søren Jensen i Tovstrup. opsat 1 måned.

(141)

10/12 1664.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

17/12 1664.

** Jens Rasmussen i Tovstrup lod fordele Rasmus Rasmussen sst for 4 sletdaler, han skylder ham.

24/12 1664.

** Søren Terkelsen Oluf Andersen i Vissing et vidne. de tilstod, at Søren Terkelsen har opladt den bolig i Vissing, han påboer og har i fæste, til Oluf Andersen, således, at han skal blive boende til sankt Mikkelsdag, og da have 20 sletdaler, som rester på deres forrige kontrakt.

 (1)

** tingbogens autorisation 1665.

** skurs og ransnævninge fogder og skriver.

(2)

7/1 1665.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede alle herredets sognemænd for dom og beskyldte dem for restants og landgilde, de rester med til Skanderborg. opsat 14 dage.

** Jon Knudsen stævnede Christian Fischers tjenere i Låsby og Tovstrup og beskyldte dem for restants og landgilde, de rester med. på begæring opsat 3 uger.

(3)

** Jon Knudsen et vidne. varsel til Morten Olufsen i Alling Jens Jensen Søren Jensen i Tørring Peder Andersen i Javngyde Rasmus Pedersen Jens Pedersen i Veng Maren Rasmusdatter sst. skifte 19/12 i Javngyde mellem Anders Jensen og hans børn Jens Andersen og Anne Andersdatter, i overværelse af Morten Olufsen i Alling på hustrus vegne Jens Jensen i Tørring på hans søster Karen Jensdatters vegne Søren Jensen i Javngyde på hans fæstemø Berete Andersdatters vegne. registrering vurdering og bortskyldig gæld. efter skiftebrev 10/12 1652 arv efter hendes sl mor til Søren Jensens fæstemø Berete Andersdatter, Morten Olufsen på hustru Mette Jensdatter hendes fædrene arv, som Anders Jensen havde under værgemål, Jens Jensen i Tørring på hans søster Karen Jensdatters vegne fordrede 67 sletdaler, Peder Jensens hustru af Veng Maren Rasmusdatter fordrede 4 daler, som Anders Jensen vedgik at skylde hans bror Peder Jensen, Rasmus Pedersen og Jens Pedersen 8 daler. udlæg for gæld. da Peder Jensen var blevet udplyndret i fejdetiden, kunne der af børnegodset kun blive halvparten til hver.

14/1 1665.

** Christen Pedersen i Farre stævnede Laurids Fog i Farre Niels Christensen Skrædder Jens Pedersen Morten Jensen og alle Farre bymænd for dom, og tiltalte dem for kirkens gæld. opsat 1 måned.

(6)

** Niels Andersen i Mollerup med opsættelse 28/11 stævnede efterskrevne og tiltalte dem for gæld til hans sl far Anders Nielsen i Mollerup efter deres gældsbreve, som fremlægges. dom: de bør betale deres gæld inden 15 dage eller have vurdering og indvisning.

(8)

21/1 1665.

** Jon Knudsen i Tovstrup efter slotsherren Korfits Trolles befaling 3.ting advarede alle, der har noget at bestille til tinget, at møde på tingdagen klokken 10 slet, så skal tinget blive holdt.

28/1 1665.

** Christen Pedersen i Farre et vidne. Mogens Nielsen i Farre, der mindes 66 år, vidnede, at der af Anders Rasmussens gård i Farre ikke har gået mere end en halv fedeko foruden landgilde. andre navngivne, der mindes længe, vidnede det samme.

(9)

** Rasmus Sørensen i Dalbygård lod fordele Rasmus Svendsen i Skannerup for 8 alen vadmel, så god som 6 mark, han havde givet ham at sy.

** Søren Jensen Degn i Dallerup lod fordele Peder Lauridsen sst for hans degne nådigste, han rester med for 2 år, hvert år ½ skæppe byg ½ gås 8 brød 1 snes æg, i penge anslået til 1 sletdaler.

4/2 1665.

** Christen Skøt i Dalby et vidne. han fremviste bælgen af en ulv, han havde skudt på Voldby mark, om der måtte bevilges ham en ringe penning af hver mand for hans umage, så ville han gøre sin største flid at skyde så mange af de skadelige dyr, han kunne overkomme på husbondens gods. navngivne og menige herredsmænd tilstod ham 4 skilling af hver helgård 2 skilling af halvgårde og 1 skilling af inderster, så han bedre kunne ødelægge dem.

(10)

** Knud Jespersen i Tovstrup med opsættelse 3/12 stævnede Laurids Sørensen Møller i Tovstrup mølle og beskyldte ham for mølleskyld, 20 tønder mel. dom: han bør betale inden 15 dage.

(11)

13/2 1665.

(intet andet forhandlet til tinget)

18/2 1665.

** Jens Bertelsen i Klintrup lod fordele efterskrevne for gæld.

25/2 1665.

** Niels Gregersen i Gern på Mogens Friises vegne stævnede alle Skannerup sognemænd for deres restants. opsat 8 dage.

(12)

** Peder Christensen i Kvottrup på Niels Lauridsen sst hans vegne stævnede Rasmus Jensen i Farre og tiltalte ham for et afkald, han havde lovet at give ham. opsat 5 uger

** Christen Pedersen i Farre med opsættelse 14/1 stævnede Laurids Fog med flere og tiltalte dem for gæld. dom: de bør betale deres gæld inden 15 dage.

(13)

4/3 1665.

** Peder Envoldsen i Mollerup et vidne. syn på sl Niels Andersen, som havde ombragt sig selv i hans moder Karen Envoldsdatters stue, hvor han i afsindighed havde skåret halsen over på sig selv med en kniv.
 
(14)

** Peder Envoldsen et vidne. Peder Andersen i Mollerup vidnede, at han var tilstede i Karen Envoldsdatter hus, og da gik hendes søn Niels Andersen ud af korsstuen, og da han nogle dage før havde raset og været afsindig, gik de ud efter ham, men da havde han skåret sig i halsen, og straks efter han gik ind i stuen med blodet løbende, døde han. andre vidnede det samme. på det kongelige akademis vegne fremlægges varsel, underskrevet af Niels Nielsen Krog i Århus, hvori Jens Envoldsen i Lundgård på sin søstersøns og søster Karen Envoldsdatter i Mollerup deres vegne er varslet gestændig for syn og vidner angående hans død.

(15)
 
** Jens Jørgensen i Kasted med fuldmagt af Anders Lauridsen, borger i Århus, stævnede Karen Eriksdatter i Tulstrup og tiltalte hende for landgilde af den hellige Anderses jord på Tulstrup mark. opsat 1 måned.

** Peder Rasmussen i Tovstrup på Anne Sørensdatters vegne i Flensted stævnede efterskrevne for at møde næste tirsdag i sl Oluf Rasmussens hus og gård i Flensted for at annamme vurdering og udlæg for gæld.

(16)

** Jon Knudsen et vidne. navngivne vidnede, at de så Rasmus Rasmussen i Linå stå under en bøg i Linå fællesskov, hvor noget af hans fæ stod og åd af ved, der var hugget af bøgen, og Oluf Gius spurgte ham, hvad han gjorde i husbondens skov, hvortil han svarede, at dersom han ikke gik, skulle han sørge for, at han ikke kunne gå derfra selv. Oluf Gius sigtede ham for ulovlig skovhugst.

11/3 1665.

(ingen ting blev bestilt, da der ikke var nok folk til 8 mænd)

20/3 1665.

(mandagen næst efter vorfruedag)

(17)

** Niels Vinter i Alling lod fordele Jens Jensen i Tørring for gæld.

25/3 1665.

(ingen ting holdt af årsag, det var påske aften helligt)

1/4 1665.

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af Niels Sørensen i Alling 3.ting lovbød halvparten af den bolig i Alling, sl Jesper Nielsen påboede. varsel til Niels Sørensen og Maren Jespersdatter.

1/4 1665.

** Niels Madsen i Alling et skøde. Niels Sørensen i Alling og Maren Jespersdatter sst skødede fra hende og hendes arvinger og til Niels Madsen halvparten af det selvejerboel i Alling, som sl Jesper Sørensen påboede, som er beregnet til tredieparten af den gård, sl Rasmus Frandsen påboede.

(19)

** Jon Knudsen et vidne. syn på Tovstrup mølles brøstfældighed.

15/4 1665.

** Niels Rasmussen i Røgen stævnede Sejer Jensen og Peder Jensen i Røgen og tiltalte dem for bordag og parlament, de har gjort på ham hans hustru og børn, hvorover han er blevet vanfør, og derfor har voldgiftsmændene tilsagt dem at betale ham 50 rigsdaler, hvilket de ikke har efterkommet. opsat 1 måned.

(20)

** Jens Jørgensen i Kasted med opsættelse 4/3 stævnede Karen Eriksdatter i Tulstrup og fremlagde et indlæg, at da hun bruger et boelsjord på marken, som admiral Bjørn af KM er forlenet med, og ikke deraf har leveret landgilde og soldaterpenge, men rester for 3 år, 1662-64, om hun ikke bør betale admiralen eller lide nam og have sit fæste forbrudt, da der ikke er betalt rettidigt, og fremlagde kopi af kapitels jordebogen angående blandt andre Anne, sl Bertel Jensens, i Tulstrup. Christen Rasmussen i Tulstrup på hans hustru Karen Eriksdatters vegne fremlagde fæstebrev, dateret Århus 5/11 1626, af Christen Knudsen til Anne Rasmusdatter, sl Bertel Jensens hustru, i Tulstrup på en øde jord på Tulstrup mark, som hun og et af deres børn skal nyde deres livstid. desuden fremlagde han en kvittering, dateret 28/12 1629, til Jens Bertelsen på betalt landgilde af denne jord, samt en kvittering, dateret 17/3 1642, til Anne Bertels, og kvitteringer til Jens Bertelsen for 1643 1645 og 1655, og han mente ikke, han burde betale mere i landgilde end sl Jens Bertelsen efter fæstebrevet. dom: de bør betale efter fæstebrevet inden 15 dage.

(22)

22/4 1665.

(23)

** Jon Knudsen i Tovstrup på Mogens Friises vegne med opsættelse 25/2 stævnede alle Skannerup sognemænd og beskyldte dem for resterende smør efter fremlagte restants. dom: de, der ikke har kvittering, bør betale inden 15 dage.

(24)

29/4 1665.

(intet andet forhandlet i dag)

6/5 1665.

** Hans Bertramsen, ridefoged til Skanderborg, tilsagde alle lægdsmænd, at de holder deres soldater i beredskab til KM tjeneste.

** hr Søren Olufsen i Njær et vidne. syn på et skovstykke, som kaldes Jeppeshave, hvor der var stævnet 23 bøge og 7 ege i vinter, og en eg var fældet, som Maren Rasmusdatter skovfoged beskyldte Anders Lauridsen Anders Nielsen Mads Jensen og Niels Nielsen i Sorring for, idet hun kom til dem, mens deres fæmon stod der, og de havde ført noget hjem.

(25)

** hr Søren Olufsen. navngivne berettede, at de vidste, hvem der havde hugget i Jeppeshave i vinter, og at Maren Rasmusdatter også vidste, hvem der havde hugget egen.

** Jon Knudsen i Tovstrup 3.ting lovbød den gård i Flensted, som Oluf Rasmussen tilforn påboede. varsel til Jens Rasmussen, født i Låsby, Rasmus Nielsen og Niels Hansen i Gern Søren Rasmussen i Voel Rasmus Rasmussen Niels Rasmussen Jens Nielsen sst Peder Rasmussen i Tovstrup Anne Rasmusdatter i Tovstrup mølle Rasmus Terkelsen i Låsby Niels Keldsen sst Oluf Rasmussen Anne Sørensdatter i Flensted og hendes børn Peder Christensen i Klintrup.

** Jon Knudsen tilsagde alle Skanderborg tjenere at møde på Skanderborg og klarere for landgilde og andet, de rester med, såfremt de ikke vil lide nam og vurdering.

(26)

** Jon Knudsen et vidne. Simon Jonsen i Tovstrup vidnede, at da han var med lægdsmanden Hans Rasmussen i Tovstrup for at kræve matrikelskat, da betalte Jens Jespersens hustru Karen Jensdatter 5 mark, som hun senere blev eksekveret for. Søren Rasmussen i Dallerup vidnede, at han på hans far Rasmus Jespersens vegne leverede Jens Sørensen i Dallerup 5 mark, som var matrikelskat, som Jens Sørensen nu for retten bekendte.

** Jon Knudsen et vidne. navngivne vidnede, at efterskrevne er så forarmede, at de ikke kan formå at udgive al deres landgilde og arbejdspenge.

(28)

** Jon Knudsen tilsagde alle Skanderborg tjenere, at de på mandag møder ved Skanderborg og betaler deres landgilde, under straf.

13/5 1665.

** Niels Mogensen i Farre stævnede Christen Andersen og hans hustru Maren Christensdatter i Farre og tiltalte dem for uldgarn for 11 sletdaler, som løjtnant Stercks frue havde leveret hende til at væve af. opsat 3 uger.

** Niels Nielsen i Alling et vidne. Niels Madsen i Alling på hans fæstemø Maren Jespersdatters vegne gav Niels Nielsen afkald for hendes arv efter hendes sl far Jesper Sørensen og mor Johanne Rasmusdatter, som boede og døde i Alling.

(29)

** Jens Sørensen i Dallerup et vidne. Niels Rasmussen i Mollerup vidnede, at han noget før jul udtog noget jern i Århus hos Anne Pedersdatter sst på afgangne Anders Sørensens vegne i Mollerup og efter hans befaling, som blev leveret til ham. andre vidnede ligeledes.

20/5 1665.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)
 
(30)

27/5 1665.

** Peder Andersen i Flensted stævnede efterskrevne og tiltalte dem for gæld til Anders Nielsen, ridefoged til Overgård. opsat 3 uger.

** Niels Jørgensen i Gern et vidne på borgmester Mads Poulsens vegne i Randers. syn på efterskrevne huse gårde og skove.

(34)

** Niels Gregersen i Gern. Jon Knudsen på Anne Sørensdatters vegne i Flensted Christen Rasmussen i Horn på hans brorbørn Terkel Olufsen Ingeborg Olufsdatter Else Olufsdatter Maren Olufsdatter Anne Olufsdatter i Flensted deres vegne solgte og skødede til Niels Gregersen i Gern den selvejergård i Flensted, sl Oluf Rasmussen påboede og fradøde.

(35)

** Jon Knudsen et vidne og lod læse et brev af Niels Gregersen i Gern, at da han har købt Anne Sørensdatters selvejer bondegård i Flensted, da har han bevilget, at hun må bruge et 9 fags hus på gårdens grund samt nogle agerskifter dertil, til sig og børn hendes livstid.

(36)
 
** Jon Knudsen et vidne. skifte 7/3 efter sl Oluf Rasmussen i Flensted mellem hans hustru Anne Sørensdatter og hendes børn Terkel Ingeborg Else Maren og Anne med deres værge, deres farbror Christen Rasmussen i Horn. bortskyldig gæld registrering og vurdering samt afslag i gælden og udlæg for gæld. de var drevet fra hus og hjem i fejdetiden og deres formue frarøvet dem.

(39)

** Oluf Rasmussen Gius i Linå et vidne. Niels Gregersen med fuldmagt af Sidsel, sl Mads Wærns, i Århus gav Margrete Matiasdatter Zoega, sl hr Jacob Sørensens efterladte hustr,u afkald for arv efter hendes bror hr Jacob Sørensen, som boede og døde i Linå.

3/6 1665.

** løjtnant Sterck på Lyngballe. Maren Christensdatter i Farre lovede at betale ham 5 rigsdaler inden 3 uger for garn, hun havde fået af hans hustru, som hun skulle væve for hende.

(40)

10/6 1665.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede Jens Sørensen i Dallerup og Hans Rasmussen i Tovstrup for dom, og beskyldte dem for at have oppebåret en skat 2 gange efter tingsvidne, hvorfor de bør betale skatten tilbage og stille slotsherren tilfreds på KM vegne. opsat 1 måned.

** Niels Gregersen i Gern stævnede Christen Christoffersen, som tilforn boede i Holmstol, og nu i Linå, og tiltalte ham for restants. opsat 3 uger.

** Niels Mogensen i Farre et vidne. Christen Pedersen i Farre vidnede, at Rasmus Pedersen i Farre sagde til Adam Hansen sst, at han skulle holde hans store høns af kornet, hvortil Adam svarede, at han måtte slå dem ihjel, men Rasmus Pedersen mente, han burde fodre dem, da de var hans.

(41)

** Niels Rasmussen i Røgen et vidne, at han er forligt med Sejer Jensen og Peder Jensen om deres tvistighed, så de skal betale ham 12 rigsdaler samt sagens omkostninger.

17/6 1665.

** Jon Knudsen i Tovstrup 3.ting tilbød så mange, som er fravurderet deres fæmon for restants til Skanderborg for landgilde, at indløse det inden 14 dage.

26/6 1665.

(42)

** Jon Knudsen i Tovstrup 3.ting lovbød ulovlig sæd, som er sået i KM tjeneres jord, og tilbød frugtgæld efter loven og forbød at høste avlen under ran og dele.

** Jon Knudsen et vidne. navngivne vidnede om hvad, der fandtes efter sl Peder Sørensen, som boede og døde i Sorring, og som hans trolovede fæstemø Anne Nielsdatter tog til sig.

** Jens Nielsen i Søballe et vidne. navngivne vidnede, at de så Jens Nielsen i Søballe førte en hest ad vejen mod Ersholt, og samme tid gik Søren Andersen i Vissing op ved gærdet med et øg.

(43)

** Niels Mogensen i Farre et vidne. syn på et hus, Jens Jensen påboede, og dertil svarede Jens Jensen, at han ikke var rømt fra huset, men havde opladt det for Anders Nielsen.

** Terkel Sørensen, ridefoged til Jernit, 3.ting lovbød så meget ulovlig sæd, som var sået i Jernits tjeneres jord, og tilbød frugtgæld og forbød alle at høste afgrøden.

(44)

** Poul Frandsen i Terpet stævnede Peder Jensen Lindgård i Hammel og tiltalte ham for gæld. opsat 3 uger.

** Jens Hansen i Rampes mølle 3.ting opsagde møllen og en ødegårds avl på Møllegårds mark, og Jokum Caspersen i Møllegård opsagde sin gård.

1/7 1665.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede efterskrevne for skovhugst i hr Sørens skov i Njær. opsat 3 uger.

** Morten Madsen skovrider 3.ting fremlyste en rødhalset mynde, som har været hos ham en tid lang.

(45)

8/7 1665.

** Jon Knudsen på Christoffer Skovriders vegne begærede 6 høringe over efterskrevne Javngyde mænd for forlov, hvorimod de tilbød at betale.

** Jon Knudsen med 6 ugers opsættelse, hvor Anders Nielsen i Overgård i Låsby havde tiltale til Javngyde mænd for gæld. opsat 3 uger.

** Jon Knudsen stævnede Anne Nielsdatter i Sorring og tiltalte hende for det gods, hun har annammet af Peder Sørensen, som boede og døde i Sorring, som hun bør skaffe tilstede. opsat 1 måned.

15/7 1665.

(46)

** Knud Jespersen i Tovstrup et vidne. Jens Sørensen i Dallerup tilstod at skylde ham 3 sletdaler med 14 års rente.

** Peder Jensen i Røgen på sin fars hr Jens Sørensens vegne lod fordele efterskrevne for gæld.

** Niels Gregersen i Gern. den sag angående Christen Christoffersen i Holmstol er opsat 14 dage.

22/7 1665.

** Jon Knudsen i Tovstrup med opsættelse stævnede Jens Sørensen i Dallerup og Hans Rasmussen i Tovstrup for dom og tiltalte dem, for de har oppebåret skat af matrikelskatten 2 gange efter vidne 6/5, som fremlægges. Hans Rasmussen svarede, at han ikke havde opkrævet mere skat, end han havde betalt til Clemend Clemendsen, og Jens Sørensen fremlagde kvitteringer. dom: de bør betale Jens Jespersen og Rasmus Jespersen pengene igen, og stille slotsherren på KM vegne tilfreds.

(48)

** Jon Knudsen 3.ting forbød alle at komme i Sorring Nørskov med heste og vogn for at hugge ulovligt under ran og dele.

(49)

** Peder Jensen i Linå et afkald. Jens Pedersen i Laven med fuldmagt af Jens Pedersen i Sminge Rasmus Sørensen i Skellerup på hustru Anne Pedersdatters vegne Frands Jensen i Linå på hustru Maren Pedersdatters vegne Karen Pedersdatter sst Rasmus Nielsen i Virklund på egne og søster Maren Nielsdatters vegne gav Peder Jensen afkald for deres arv efter deres sl mor og oldemor Kirsten Rasmusdatter, som boede og døde i Linå.

** Poul Frederiksen i Terpet lod fordele Niels Sørensen Vinter i Hammel for gæld til Niels Jensen, som boede i Terpet.

29/7 1665.

** Peder Andersen i Flensted havde stævnet Javngyde mænd for gæld til Anders Nielsen i Låsby. med begge parters bevilling opsat 8 dage.

(50)

** Niels Lauridsen i Hårup lod fordele efterskrevne for gæld til Linå kirke.

** Rasmus Pedersen i Farre stævnede Søren Andersen i Låsby og beskyldte ham for hans søstersøn Niels Rasmussens arv efter hans forældre, han har under værgemål. opsat 1 måned.

5/8 1665.

** Søren Envoldsen på husbond Clemend Clemendsens vegne stævnede Jon Knudsen i Tovstrup, og tiltalte ham, der som delefoged har en gårds landgilde kvit og fri, mod at opkræve årligt KM landgilde og restants, om han ikke bør opkræve den resterende landgilde og klarere for den på skriverstuen eller have vurdering i hans gods. opsat 1 måned.

** Peder Andersen i Flensted med fuldmagt af Anders Nielsen, ridefoged til Overgård, og med opsættelse 27/5 stævnede efterskrevne Javngyde mænd for gæld til Anders Nielsen efter deres brev, som fremlægges, på 15 rigsdaler, han har lånt dem til skat til polakkerne. dom: de bør betale de 15 rigsdaler med renter inden 15 dage.

(52)

** Poul Frederiksen i Terpet med opsættelse 26/6 stævnede Peder Jensen Lindgård i Hammel og tiltalte ham for gæld efter hans brev, som fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage.

** Søren Andersen i Låsby et vidne. navngivne vidnede, at han i fejdetiden var jaget fra hus og gård, og hans fæmon og alt andet samt hans brorbørns gods, som han havde under værgemål, blev ham mestendels fraplyndret og frarøvet, hvorfor han er blevet så forarmet, at han ikke kan udgive alt børnegodset.

(53)

** løjtnant Claus Sterck på Lyngballe stævnede Christen Trykker i Farre og hans hustru Maren Christensdatter for 5 rigsdaler for det garn, hun fik til at væve for løjtnantens frue. opsat 1 måned.

** Niels Gregersen i Gern et vidne, og lod læse og påskrive et brev fra Rasmus Nielsen, født og boende i Låsby, til Tomas Poulsen, borger i Randers på 14 rigsdaler.

(54)

** Niels Gregersen i Gern. Christen Christoffersen i Skannerup begærede, at den sag mellem ham og borgmester i Randers Mads Poulsen måtte opsættes. med bevilling opsat 14 dage.

12/8 1665.

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af hr Laurids Sørensen i Harlev stævnede Jon Poulsen i Javngyde og tiltalte ham for 10 rigsdaler. opsat 1 måned.

19/8 1665.

** Christen Knudsen på Silkeborg på Christian Fischers vegne stævnede hans tjenere i Sporup sogn for restants og landgilde. opsat 3 uger.

(55)

** Niels Pedersen Black i Linå et vidne. syn på den gård i Linå, sl Hans Worm sidst påboede og fradøde, med tilliggende gadehuse.

(56)

** Jokum Christensen i Hårup skovrider et vidne. på hans befaling spurgte navngivne Hans Rasmussen Gius, om han ville stå ved den snak om et stykke dyr, han skulle have set i Linå præstegård, hvortil han svarede, at han ville stå ved det, han havde sagt, når han kommer på de steder, hvor samme ord gælder penge, og nu svarede han, at han aldeles intet vidste om noget dyr.

** Erik Jensen i Gern stævnede Niels Gregersen i Gern Niels Mogensen i Farre Niels Rasmussen i Sorring Jokum Christensen i Hårup samt Christian Jensen Munk i Davding for vidne angående et lovbud, og Erik Jensen 3.ting lovbød den bolig i Sorring, Niels Rasmussen påboer, hvorimod Niels Gregersen i Gern på børns vegne svarede, at da de kunne være interesserede, og det forlyder, at Erik Jensen selv vil tilegne sig gården, som er tilfaldet ham med hans 3 brødre og medarvinger, dog ikke den 4.part, om han ikke bør fremvise fuldmagt fra medarvingerne, før der bliver udstedt lovbud. dom: han bør bevise med fuldmagt, at han er fuldmægtig til at lovbyde.

(57)

** Terkel Sørensen, ridefoged til Jernit, stævnede alle Jernits tjenere og beskyldte dem for restants og landgilde, de rester med. opsat 3 uger.

(58)

26/8 1665.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

2/9 1665.

** løjtnant Claus Sterck på Lyngballe gav varsel til Jens Tøgersen og Rasmus hyrde i Voldby, og gav last og klage på dem, for de har slået hans eng på Lyngballe mark uden hans vilje og minde.

** Erik Jensen i Gern stævnede Niels Rasmussen Bonde i Sorring, for han 3.ting fremæskede Niels Bondes fæstebrev på den bolig, han påboer, hvortil han svarede, at der for æskning bør hentes dom. opsat 14 dage.

9/9 1665.

(59)

** Jon Knudsen i Tovstrup lod fordele alle Låsby mænd hver for 3 mark, for de sidder overhørig angående Langvads bro og Gammelmølle bro, som de ikke vil færdiggøre.

** Rasmus Pedersen i Farre på hans søsterbørns vegne. sagen mellem dem og Søren Andersen i Låsby angående deres arv blev opsat 14 dage.

** Terkel Sørensen, foged på Jernit, med opsættelse 19/8 stævnede alle Jernit tjenere for dom og beskyldte dem for restants og landgilde, de skylder efter jordebogen, hvortil Jens Jørgensen i Voldby svarede, at de ville betale så snart, det var dem muligt. dom: de bør betale eller have vurdering i deres bo.

(60)

16/9 1665.

** Niels Pedersen Black i Linå, forrige underskriver på Silkeborg, stævnede efterskrevne for oldengæld landgilde og arbejdspenge, de skylder ham. opsat 3 uger.

23/9 1665.

** Jon Knudsen i Tovstrup delefoged et vidne. syn på skove for hvad, der er hugget umærket i løbet af 3 år.

(61)

** Jon Knudsen et vidne. syn på mængden af olden i skovene.

(62)

** Frands Nielsen i Storring med opsættelse 12/8 stævnede Jon Poulsen i Javngyde og tiltalte ham for 10 rigsdaler, han skylder hr Laurids Sørensen ifølge hans brev, dateret 1655, hvortil han svarede, at han ville betale med det allerførste. dom: han bør betale inden 15 dage.

(63)

** Niels Gregersen i Gern et vidne på borgmester Mads Poulsen i Randers hans vegne, og gav last og klage på Anders Rasmussen i Lyngby angående noget egeløv, han havde ladet hans kvæg æde i borgmesterens skov, hvilket bevidnes, og skovfogden fremviste et øg, han havde taget i pant, og beskyldte ham for at have ladet kvæget æde egeløvet.

** Peder Andersen i Skellerup et vidne. Laurids Nielsen i Skellerup vidnede, at han 1662 vogtede svin for ham på hans egen gårds skov, så mange svin, som han havde brændt. varsel til Peder Jensen Mørk på Palstrup, forrige ridefoged til Silkeborg.

(64)

30/9 1665.

** Oluf Rasmussen Gius i Linå. oldensyn på skovene, der ligger til Silkeborg.

** Terkel Sørensen på Jernit stævnede Christen Hansen Guldsmed i Farre for dom og tiltalte ham for 20 tønder havre eller 20 rigsdaler efter hans brev. opsat 3 uger.

(65)

7/10 1665.

** Frands Nielsen i Storring advarede alle mod at lade deres ubrændte svin løbe på KM olden og skove. såfremt ubrændte svin findes herefter, vil ejerne blive straffet som for andet tyveri.

** Clemend Clemendsen ved Skanderborg med opsættelse 5/8 stævnede Jon Knudsen i Tovstrup for dom og tiltalte ham for den resterende restants og landgilde, han bør opkræve og klarere for på skriverstuen, hvortil han svarede, at han ville påskynde bønderne til at sælge, hvad de kunne for penge, så de kunne betale det, de rester med. dom: han bør indfordre restantsen inden 15 dage eller have vurdering i hans bo.

(66)

14/10 1665.

** Oluf Rasmussen Gius i Linå med opsættelse 19/8 stævnede alle Christian Fischers tjenere i Sporup og Linå sogne og tiltalte dem for restants og landgilde efter en restants, som fremlægges, hvorimod tjenerne i Linå sogn fremlagde deres svar, at de hidindtil har været ugedagstjenere og endnu gør ægt og arbejde, når de tilsiges, hvorfor de ikke mener, de skal betale arbejdspenge. sandemændene Niels Mogensen i Farre og Laurids i Skellerup svarede, at de som sandemænd var forskånet for arbejdspenge. dom: de bør betale inden 15 dage.

(68)

** Jon Knudsen i Tovstrup tilsagde menige Skanderborg tjenere, at de uden forsømmelse betaler deres restants og landgilde på Skanderborg.

(69)

** Anders Jensen i Javngyde et vidne og lod fordele Jens Jensen i Tørring Peder Pedersen sst og gav dem til sag for kvittering og afkald for arv, Jens Jensen har annammet af Anders Jensen på hans søster Karen Jensdatters vegne.

21/10 1665.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede alle herredets sognemænd og tiltalte dem for restants til Skanderborg, hvortil Jens Bertelsen i Klintrup med flere svarede, at de vil betale efterhånden. dom: de bør betale inden 15 dage.

(70)

28/10 1665.

** Jørgen Eriksen i Vadsted stævnede menige Klintrup Holmstol Dalby og Dallerup bymænd for dom og gav tilkende, at da de har Bjarup og Volstrup marker i brug med deres fæmon, om de ikke deraf bør svare matrikelskat. opsat 3 uger.

** Hans Bertram, ridefoged til Skanderborg, et vidne. syn på KM skove for hvad, der på sidste 3 års tid er hugget umærket i skovene.

(72)

** Jon Knudsen stævnede alle Christian Fischers tjenere i Tovstrup for dom og tiltalte dem for restants og landgilde. opsat 3 uger.

** Niels Gregersen i Gern et vidne. Anders Rasmussen i Lyngby lovede ikke mere at komme i borgmester i Randers, Mads Poulsen, hans skov for at hugge træ ulovligt.

** Christen Hansen Guldsmed i Farre et vidne og lod fordele Laurids Christensen Murmand i Farre og gav ham til sag for ......., han havde lånt ham, og ikke kan få igen.

(73)

** Niels Pedersen Black i Linå med opsættelse 6/9 stævnede efterskrevne og tiltalte dem for oldengæld landgilde og arbejdspenge, de skylder Peder Mørk, forrige slotsskriver til Silkeborg. Søren Jensen i Mollerup fremlagde kvittering for oldengæld, og Peder Andersen i Skellerup fremlagde tingsvidne 23/9. dom: da der ikke fremlægges bevis, lider de ikke tiltale.

(74)

** Niels Pedersen Black stævnede efterskrevne for dom og tiltalte dem for gæld. opsat 1 måned.

** Jørgen Rasmussen i Vissing et vidne. hans bror Jens Rasmussen og hans svoger Jens Andersen på hustru Anne Rasmusdatters vegne gav ham afkald for arv efter deres sl mor Ellen Andersdatter, som boede og døde i Høver.

(75)

4/11 1665.

** Jon Knudsen i Tovstrup på Christian Fischers vegne lod fordele Christen Pedersen Peder Pedersen i Farre med flere efter dom 7/2 1663 og 27/2 1664, hvori de lover at være i hans minde for de svin, de har haft i Farre skov, og som ikke er brændt med hans mærke. så mødte Christen Pedersen med flere og fremlagde deres svar, at de har indbrændt deres svin med byens mærke til deres ejendommes skovspart, hvilket de ofte har været lovsøgt for, og de anmoder om at få bøderne for deres forseelse at vide, før der udstedes dele.

(76)

** Jon Knudsen lod fordele efterskrevne for gæld.

** Niels Gregersen i Gern. Peder Rasmussen Låsby i Tovstrup tilstod at han havde annammet af Niels Gregersen 10 sletdaler på hans bror Jens Rasmussen i Århus hans vegne, som han var indvist for i en selvejergård i Flensted.

(77)

** Anders Christensen i Linå stævnede Rasmus Rasmussen i Linå og tiltalte ham for fædrene og mødrene arv, han havde annammet, og som han mente, han bør betale inden 15 dage. opsat 3 uger.

11/11 1665.

** Jon Knudsen et vidne. Niels Jensen i Dallerup gav last og klage på Jens Sørensen sst, for han slog hans hustru Maren Sørensdatter med en plejl. syn på hendes skade afhjemles.

** Jon Knudsen i Tovstrup et vidne og han 3.ting tilsagde alle Javngyde bymænd, at de herefter skal yde deres landgildekorn som andre KM tjenere.

(78)

** Jon Knudsen et vidne. syn på et gærde på Dallerup gade ved siden af Niels Jensens kålgårdsgærde, som var sat på byens forte.

** Niels Gregersen i Gern stævnede efterskrevne for dom og tiltalte dem for gæld. opsat 3 uger.

** Oluf Rasmussen Gius i Linå stævnede Niels Black i Linå og beskyldte ham for 4 tønder byg, han fik hos Christen Knudsen på Silkeborg. opsat 3 uger.

(79)
 
** Anders Jensen, forrige ladefoged på Jernit, med opsættelse 30/9 stævnede Christen Hansen Guldsmed i Farre for dom og beskyldte ham for 20 tønder havre efter hans brev, som fremlægges. Christen Hansen fremlagde sit svar og tilbød regnskab med Otte Pogwisch angående opbygningen af Lyngballegård, som han havde haft i forpagtning, og han har bekostet en del penge på ogbygningen, da han havde antaget den af øde. dom: de bør gøre regnskab.

(81)

18/11 1665.

** Jon Knudsen et vidne. navngivne vidner om en lille grøft udenfor Jens Sørensens led i Dallerup, som er ved siden af Niels Jensens kålgårdsdige.
 
** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede Jens Sørensen i Dallerup, som har slået Niels Jensens hustru sst, Maren Sørensdatter, med en plejl, så hum ikke agtes til livet, om han ikke bør betale hans bøder for 5 blåslag, og om han ikke bør sætte borgen, og om han ikke bør stille slotsherren tilfreds for den grøft, han har gravet i Dallerup bys forte.

(82)

** Jon Knudsen 3.ting æskede borgen af Jens Sørensen i Dallerup angående Niels Jensens hustru Maren Sørensdatter, han har slået.

** Jon Knudsen et vidne. syn på et skovskifte til Jørgen Eriksens gård i Sorring, hvor der var hugget 5 bøge på et år. varsel til Tovstrup bymænd.

** Rasmus Pedersen i Farre med fuldmagt af Laurids Fog og Christen Hansen i Farre 3.ting lovbød efterskrevne af deres gårds jord og ejendom. varsel til Niels Mortensen i Gammelgård og hans børn og Knud Sørensen i Galten.

(83)

** Niels Gregersen i Gern et vidne. Christen Hansen Guldsmed i Farre lovede at betale ham 18 mark, som Jens Andersen i Farre skyldte ham.

** Peder Andersen i Skellerup et vidne. Anders Sørensen sst, som mindes 40 år, med flere, som mindes op til 50 år, vidnede, at så længe er der intet arbejde gjort af den gård, som Peder Andersen påboer.

(84)

** Laurids Lauridsen i Skellerup et vidne. de samme vidnede, at så længe de mindes, har der ikke været givet mere end et let pund smør til Silkeborg af den gård, han påboer.

25/11 1665.

** Knud Jespersen i Tovstrup stævnede Niels Gregersen i Gern og tiltalte ham for 20 sletdaler, han har lovet Søren Jensen i Tovstrup. opsat 1 måned.


2/12 1665.

** Jon Knudsen i Tovstrup. Jon Rasmussen i Kielsgård godsagde for hans svoger, som er i gårde hos ham, for 5 sletdaler, som rester af landgilde og lovede at betale til jul.

(85)

** Niels Gregersen et vidne og 3.ting forbød alle at indkomme i Skannerup sogneskov for at hugge ulovligt, såfremt de ikke vil straffes.

** Bertel Rasmussen i Linå et vidne og 3.ting forbød alle at indkomme i Linå sogneskov for at hugge ulovligt under ran og dele.

(86)

** Christen Pedersen i Farre et vidne. Laurids Lauridsen Fog i Farre og Christen Hansen sst tilstod at skylde ham 44 sletdaler, hvorfor de pantsætter til Christen og Peder Pedersen noget af deres selvejerjord, som skal følge dem, til det bliver betalt.

(87)

** Niels Hansen i Voldby et vidne. Laurids Fog og Christen Hansen i Farre tilstod at skylde ham 50 sletdaler, hvorfor de pantsætter ham noget af deres selvejerjord.

(88)

9/12 1665.

** Jens Pedersen, borger i Århus, stævnede fru Anne Lykke på Søbygård og tiltalte hende for gæld. opsat 14 dage.

** Jon Knudsen stævnede Laurids Sørensen i Javngyde og tiltalte ham for ulovligt krohold. opsat til snapsting.

** Bertel Jensen i Linå et vidne og 3.ting lovbød han den selvejer bondegård i Linå, som Oluf Rasmussen Gius nu påboer og det gadehus, Anders Ibsen påboer. varsel til Bertel Jensen Morten Jensen Worm Anne Jensdatter Maren Jensdatter Hylleborg Jensdatter.

** Jørgen Eriksen i Vadsted på egne og medarvingers vegne med opsættelse 28/10 stævnede menige Klintrup Holmstol og Dallerup bymænd for dom, da de har Volstrup og Bjarup hede mark og eng i hævd og brug, om de ikke deraf bør give matrikelskat, hvortil Niels Pedersen i Mollerup svarede, at de giver 1 ørte rug af Bjarup hede og mark og også matrikelskat til Silkeborg. andre indvendinger fremlægges, og Laurids Nielsen i Klintrup fremlagde tingsvidne 13/12 1662, at Jørgen Eriksen er forligt med Holmstol og Klintrup bymænd om 10 skæpper rug af Volstrup mark. dom: Jørgen Eriksen bør selv betale matrikelskatten.

(90)

** Oluf Rasmussen i Linå tilsagde alle KM og Silkeborg tjenere at møde på mandag i Hårup skov med heste og vogn for at føre ved til Silkeborg.

16/12 1665.

(91)

** Erik Pedersen i Kodal på Mogens Friises vegne stævnede Søren Madsen i Ovstrup og beskyldte ham for 325 rigsdaler foruden forpagtningspenge af Palstrup, han skylder Mogens Friis. opsat 1 måned.

** Niels Rasmussen i Røgen stævnede Sejer Jensen og Peder Jensen sst med flere og tiltalte dem for gæld. opsat 1 måned.

** Jens Andersen i Låsby et vidne. Peder Andersen i Galten gav ham afkald for arv efter hans sl far Anders Terkelsen og mor Kirsten Pedersdatter, som boede og døde i Låsby, og han har annammet både sin og hans søstre Johanne Andersdatter og Kirsten Andersdatters arveparter.

(92)

23/12 1665.

** Jens Pedersen, borger i Århus, med fuldmagt af Sidsel Nielsdatter, sl Peder Sørensens efterleverske, sst med opsættelse 9/12 stævnede fru Anne Lykke på Søbygård og tiltalte hende for 273 daler efter hendes brev, dateret 27/11 1656, på 209 sletdaler, som blev fremlagt. dom: hun bør betale inden 15 dage.

(1)

** tingbogens autorisation 1666.

** skurs og ransnævninge og rettens betjente.

(2)

13/1 1666.

** Laurids Rasmussen i Lerbjerg et vidne, og havde tiltale til Niels Pedersen i Farre for gæld, som han benægtede.

** Niels Gregersen i Gern 3.ting forbød og lod læse et skriftligt forbud til Christian Fischer og hans forvalter eller tjenere mod at hugge noget af det egetræ, som er bevilget ham i Hårup skov af Hans Friis til Clausholm, da amtsherre på Silkeborg.

(3)

** forvalter Christen Christensen på Silkeborg lod læse en seddel, at da der af KM var udlagt Christian Fischer jordegods i Silkeborg amt, så forbydes alle i Linå sogn og andre at befatte sig med skovhugst i skovene i Linå, såfremt de ikke vil søges som for andet uhjemlet.

** Niels Gregersen i Gern stævnede Christian Fischer og hans fuldmægtig Christen Christensen for dom, da han af Hans Friis er bevilget noget egetømmer i Hårup skov, for det egetømmer, han har anvendt på Silkeborg slot, om det udviste tømmer ikke bør følge ham, da det var udvist, før Christian Fischer blev slottet mægtigt. opsat 1 måned.

(4)

** Jens Andersen i Mollerup lod læse KM brev, at Niels Andersen i Mollerup, som af sygdom og vanvittighed har ombragt sig selv, må begraves i kristen jord, og hans efterladte midler må følge hans arvinger.

20/1 1666.

** Christen Jensen i Mølhave stævnede menige Skannerup sognemænd og beskyldte dem for kirkens tiende, som de rester med. opsat 1 måned.

(5)

27/1 1666.

** Oluf Rasmussen Gius i Linå et vidne. Niels Lauridsen i Hårup vidnede, at 1664 udviste Peder Mørk på Silkeborg 10 ege til Niels Gregersen, som blev mærket med Hans Friises mærke. andre vidnede det samme.

** Simon Jensen i Tovstrup stævnede Jens Andersen i Gern og hans datter Maren Jensdatter for dom og tiltalte hende, for hun ulovligt er bortrømt af hans tjeneste. opsat 14 dage.

** Niels Rasmussen i Røgen med opsættelse 16/12 stævnede Sejer Jensen i Glapgård og Peder Jensen i Røgen med flere navngivne for dom og tiltalte dem for gæld. dom: de bør betale deres gæld inden 15 dage.

(8)

3/2 1666.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede alle Låsby og Tovstrup mænd for dom, og tiltalte dem for restants og landgilde. opsat 1 måned.

10/2 1666.

** Niels Mogensen i Farre et vidne. Rasmus Jespersen i Lyngby tilstod at skylde ham 7 sletdaler.

17/2 1666.

(9)

** Laurids Nielsen i Tulstrup et vidne. Jon Poulsen i Javngyde på sin steddatter Maren Rasmusdatters vegne gav ham afkald for arv, som Jon Poulsens hustru og hans steddatter var tilfaldet efter sl Anne Rasmusdatter og Maren Rasmusdatter, som Laurids Nielsen havde under værgemål.

** Jens Andersen i Mollerup et vidne. Jens Jespersen i Tovstrup Rasmus Jespersen i Dallerup Knud Jespersen i Tovstrup på deres egne vegne Peder Rasmussen sst på hustru Else Jespersdatters vegne og Anders Christensen i Sminge på hustru Maren Jespersdatters vegne gav Mette Nielsdatter i Tovstrup afkald for arv efter Søren Jensen, som boede og døde i Tovstrup.

** Rasmus Christensen Skrædder i Sorring stævnede Niels Rasmussen Bonde i Sorring og tiltalte ham for 5 sletdaler. opsat 14 dage.

(10)

24/2 1666.

** Laurids Nielsen i Tørring stævnede efterskrevne for gæld. opsat 1 måned.

** Anders Nielsen Roumand af Viborg med fuldmagt af Svend Hansen sst stævnede fru Anne Lykke på Søbygård for dom og beskyldte hende for 50 sletdaler efter hendes brev, dateret 24/2 1665, som fremlægges. dom: hun bør betale inden 15 dage.

(11)

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede Christen Andersen i Farre og hans hustru for dom og tiltalte dem for det, løjtnanten havde givet hende at væve for ham. opsat 3 uger.

** Rasmus Jensen i Farre et vidne. Niels Christensen i Farre på sin hustru Karen Nielsdatters vegne Rasmus Nielsen i Hjermind Niels Sørensen i Farre Maren Sørensdatter på Lyngballe Kirsten Sørensdatter i Farre gav ham afkald for arv efter deres sl mor Mette Rasmusdatter, som boede og døde i Farre.

(12)

** Knud Jostsen i Svejstrup et vidne. skifte i Sorring 27/3 efter sl Peder Sørensen, og vurdering af hans fattige bo, som børnenes morbror Knud Jostsen tog til sig sammen med børnene, og lovede at føde og klæde dem.

** Niels Lauridsen i Hårup et vidne. syn på Linå kirke.

** Niels Gregersen i Gern med opsættelse 13/1 stævnede Christian Fischer og hans fuldmægtig Christen Christensen for dom, og fremlagde sit indlæg angående de egetræer, der er udvist ham af Hans Friis, men som Christian Fischer har ladet save og føre bort, og han fremlagde Hans Friises seddel på egetømmeret, samt et tingsvidne af Tvilum birk 19/1. dom: de 10 ege bør efterfølge Niels Gregersen, og angående den ærerørige post, da skal den indkomme for sin tilbørlige dommer.

(14)

3/3 1666.

** Hieronimus Palm slotsfoged et vidne. Henrik Lauridsen i Kalbygård herredsfoged vidnede, at da han tjente sl Henrik Splet, forrige slotsfoged og ridefoged i Hjelmslev herred Skanderup og Ry birker, da fik han brændsel i Vrold skov og i andre KM skove, når den sl mand havde stor indkvartering, når der var hoflege, til at opvarme kamrene. Peder Tordsen i Låsby vidnede, at da han tjente Henrik Splet, da gik det lige sådan til.

(15)

** Ebbe Gyldenstjerne lod fordele de sognemænd, som rester med brobyg til Kongensbro.

10/3 1666.

** Jon Knudsen i Tovstrup. navngivne, der mindes op til 50 år, vidnede, at så længe havde Brønds mølle på Tovstrup mark været en bondemølle. Laurids Sørensen Møller vidnede, at han i 32 år havde boet på møllen, og havde givet landgilde til arvingen, der ejede møllen.

(16)

** Jon Knudsen et vidne. syn på Brønds mølle.

** Niels Mogensen i Farre et vidne. Maren Poulsdatter i Farre beskyldte Niels Pedersen Voldby, som boede i Farre, for hendes barnefar.

(17)

** Niels Mogensen i Farre stævnede efterskrevne i Farre og tiltalte dem for det arbejde, de havde gjort på slottet, som de ikke har gjort så rigtigt, som de skulle. opsat 14 dage.

17/3 1666.

** Bertel Rasmussen i Linå et vidne og lod fordele Rasmus Rasmussen i Linå for kirkens korn, han rester med.

** Peder Lauridsen i Skannerup lod fordele Rasmus Christensen sst for 5 sletmark.

24/3 1666.

** Mogens Friis. navngivne vidnede, at Kongensbro blev øde i fejdetiden og stod øde 3 år, og siden den er færdiggjort, har de betalt, som rejste derover, 2 mark hver gang.

(18)

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede menige mænd og beskyldte dem for restants og landgilde. opsat 14 dage.

** Christen Frandsen i Flensted et vidne. syn på den gård i Flensted, sl Oluf Rasmussen påboede.

** Christen Pedersen i Farre stævnede efterskrevne i Farre og beskyldte dem for tiendekorn af den jord til Jens Jensens gård, de har i fæste. opsat 1 måned.

** Rasmus Pedersen i Farre på hans søstersøn Niels Rasmussens vegne stævnede Søren Andersen i Låsby og tiltalte ham for hans arvegods, han har under værgemål. opsat 1 måned.

(19)

31/3 1666.

** Niels Mogensen i Farre stævnede efterskrevne, og tiltalte dem for restants og landgilde til Christian Fischer. opsat 14 dage.

** Søren Mikkelsen i Århus et vidne. syn på Linå kannikkeskov for olden, og der var til de 5 gårde i Linå olden til 80 svin.

** Søren Mikkelsen et vidne. navngivne vidnede, at forleden år gav de til Skanderborg 13 skilling for et oldensvin.

** Peder Rasmussen, skolemester i Tovstrup, et vidne. Jens Christensen Kield, borger i Århus, på hustru Maren Nielsdatters vegne Jens Nielsen Søren Nielsen Kirsten Nielsdatter gav ham afkald for arv efter deres sl far Niels Jensen Tilst, forrige borger, som boede og døde i Århus.

(20)

** Jon Knudsen i Tovstrup på husbonds vegne stævnede Christen Pedersen med flere navngivne Farre mænd for høringsdele, hver for 3 mark, deres faldsmål, da de før var delt for hovedsagen angående deres brændsvin. opsat 3 uger.

** Christen Pedersen i Farre lod fordele efterskrevne for resterende tiende.

(21)

7/4 1666.

** Jon Knudsen stævnede alle Tulstrup Alling Tørring Kielsgård og Skovsrod mænd for dom, og tiltalte dem for restants og landgilde. opsat 14 dage.

** Jon Knudsen stævnede efterskrevne og tiltalte dem for husbondhold. opsat 3 uger.

** Søren Terkelsen i Vissing stævnede Anders Olufsen i Vissing og tiltalte ham for en kontrakt imellem dem angående den bolig, Søren Terkelsen påboer. opsat 14 dage.

14/4 1666.

(ingen ting holdt af årsag, det var påskeaften helligt)

21/4 1666.

** Søren Envoldsen ved Skanderborg på Clemend Clemendsens vegne stævnede Jon Knudsen i Tovstrup og irettelagde et indlæg, at da delefogden nyder frihed for at indfordre KM landgilde, hvoraf der rester meget, om han ikke bør betale det resterende inden 15 dage. opsat 6 uger.

(22)

** Anders Christensen, ladefoged på Silkeborg, stævnede alle Linå mænd Christen Pedersen i Farre med flere navngivne. Jens Henriksen i Linå vidnede, at da han var med ladefogden i Farre for at pante for ulydighed, da hørte han, at Christen Pedersen sagde, at dersom han kom til hans husinderster for at pante, da skulle de gå rødhjelmet derfra, og han så en af hans husinderster stå mellem husene med sten i hænderne, og da de pantede en hammel fra Christen Hansen Guldsmed, da tog hans søn Hans Christensen den fra dem med magt, og nu spurgte Christen Pedersen ladefogden, hvad fuldmagt han havde til at pante indersterne i hans huse, som han havde købt for sølv og penge, da han formente, de ikke skulle findes i KM skøde og følgebrev.

(23)

** Anders Keldsen i Klintrup, med fuldmagt af Jacob Lauridsen i Århus mølle og af Peder Andersen Peder Jensen i Borum Christen Lauridsen i Herskind, 3.ting lovbød den 5.part, Jacob Lauridsen har i den gård i Klintrup, Jens Bertelsen påboer, og den 5.part i 2 skovskifter i Sorring Nørskov samt gadehuse, samt den 10.part, som Peder Andersen Peder Jensen Christen Lauridsen er berettiget til i samme gods, samt den lod, Christen Lauridsens hustru Karen Olufsdatter har i 2 skovskifter i Sorring Nørskov. varsel til mester Laurids Borum Peder Selgensen Kirsten Pedersdatter Tomas Christensen Christen Jensen borgmester Margrete sl Mads Wærns Søren Mørk alle i Århus samt til Niels Bertelsen i Firgårde og hans bror Engelbret Lauridsen i Ry Jesper Olufsen i Borum og hans mor Karen Sejersdatter Peder Andersen Peder Jensen i Borum Christen Lauridsen i Herskind Sejer Olufsen i Sjelle.

** Niels Mogensen i Farre med opsættelse 10/3 stævnede Laurids Christensen og Niels Christensen murmænd i Farre og beskyldte dem for det arbejde, de har gjort på Silkeborg, som han ikke mener, de har gjort så rigtigt og ret, som en ærlig murmand, om de ikke bør betale den anvendte bekostning og lide for falskneri og bedrag, og aldrig mere at få nogen ærlig mands arbejde og fremlagde synstingsvidne 27/2. dom: da sagen er ærerørig, skal den indkomme for sin tilbørlige dommer.

(25)

** den sag med Niels Pedersen Voldby, som boede i Farre, blev med begge parters bevilling opsat 3 uger, da ladefogden på Jernit begærede det.

** Niels Mogensen i Farre lod fordele efterskrevne for oldengæld.

** Peder Jensen Kræmmer i Linå stævnede efterskrevne for gæld. opsat 3 uger.

(26)

28/4 1666.

** Christen Christensen, slotsskriver på Silkeborg. syn i Linå sogneskov, som ligger til Silkeborg, for hvad, der kunne være hugget på 2 år.

** Christen Christensen stævnede Laurids Fog i Farre og hans medbrødre lægdsmænd om at holde en soldat, og tiltalte dem, for de ikke vil give soldaten i deres lægd hans rettighed, hvortil Laurids Fog svarede, at han ville give ham det resterende, så han ikke skulle beklage sig over ham. opsat 14 dage.

(27)

** Niels Mogensen i Farre forbød alle at tage noget af de træer, som er faldet ned i Farre skov, under ran og dele.

** Niels Mogensen stævnede alle Sporup sognemænd, og Søren Mikkelsen i Laven stævnede Linå sognemænd, som er tjenere til Silkeborg, og tiltalte dem for restants og landgilde. opsat 14 dage.

5/5 1666.

** Anders Lauridsen i Resendal lod fordele efterskrevne for brokorn,
de rester med til Resenbro.

(28)

** Anders Lauridsen et vidne. Jon Knudsen i Tovstrup og Bertel Jensen Worm i Linå på Margrete, sl hr Jacob Sørensens, hendes vegne godsagde for brokorn til Resenbro, som de vil betale inden 8 dage.

** Rasmus Pedersen i Farre med fuldmagt af Christen Mikkelsen i København. navngivne vidnede, at de for Jens Sørensen Vinter i Århus pløjede et stykke, som ligger til Peder Pedersens jord, hvortil Jon Knudsen med fuldmagt af Jens Vinter svarede, at han ejede halvparten af jorden, og den anden halvpart havde han lejet af Peder Pedersen og hans hustru Karen.

12/5 1666.
 
(29)

** Jon Knudsen i Tovstrup et vidne. syn på Skovsrod for brøstfældighed samt syn på Kielsgård.

** Jon Knudsen 3.ting tilbød KM tjenere til Skanderborg at indløse det, der er fravurderet dem.

** Jon Knudsen. den sag med Farre bymænd blev med bevilling opsat 8 dage.

(30)

** Niels Mogensen i Farre med opsættelse 10/3 stævnede Niels Pedersen Voldby i Farre og tiltalte ham for lejermål med Maren Poulsdatter sst, om ikke hans halve boeslod bør være forfalden til hans husbond, og irettelagde tingsvidne 10/3. syn på hans gods fremlægges. dom: han har forbrudt hans halve boeslod.

19/5 1666.

(31)

** Jon Knudsen et vidne. navngivne vidnede, at Niels Nielsen i Kielsgård har været berygtet for tyveri, siden han kom dertil.

** Jon Knudsen. den indstævnede sag med de Farre mænd blev med begge parters bevilling opsat 3 uger.

** Niels Pedersen Black stævnede alle Linå sognemænd, som skylder Peder Mørk. opsat 1 måned.

26/5 1666.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede Rasmus Jensen og Maren Mikkelsdatter i Røgen for lejermålsbøder. opsat 1 måned.

2/6 1666.

** Søren Envoldsen ved Skanderborg på Clemend Clemendsens vegne med opsættelse 21/4 stævnede Jon Knudsen delefoged for dom, og fremlagde et indlæg angående den resterende landgilde, som delefogden skulle have opkrævet, om han ikke selv bør betale den inden 15 dage. dom: Jon Knudsen bør indfordre restantsen inden 15 dage eller have indvisning i hans gods og bo.

(32)

** Jon Knudsen 3.ting tilbød Niels Nielsen i Kielsgård at indløse det fravurderede fæmon.

** Niels Mogensen i Farre lod fordele Laurids Nielsen Murmester i Farre og hans bror Niels Nielsen for gæld.

(33)

** Rasmus Jensen snedker i Galten 3.ting på hans søster Johanne Jensdatters vegne i Vissing lovbød hende til hendes børn og næste slægt, hvem som vil annamme hende og hendes gods, hvortil hendes søn Søren Terkelsen i Vissing lovede at føde og klæde hende. varsel til Søren Jensen i Skovby Rasmus Nielsen og Søren Terkelsen i Vissing.

** Peder Rasmussen i Tovstrup stævnede efterskrevne for gæld til Søren Jensen i Tovstrup. opsat 6 uger.

9/6 1666.

** Jon Knudsen i Tovstrup med opsættelse 28/4 stævnede Silkeborg tjenere i Sporup og Linå sogne for dom og tiltalte dem for restants og landgilde efter restants. Farre mænds svar fremlægges, og de mener, de pålægges større byrder end tilforn. andre Silkeborg tjeneres svar fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage.

(36)

** Jon Knudsen med opsættelse 31/3 stævnede efterskrevne Farre mænd og tiltalte dem, hver for 3 ort faldsmål, da de er delt for hovedsagen, angående de har brændt deres svin med deres eget mærke til deres egen skov og fremlagde tingsvidne 27/2 1664. de tilbød nu at betale. dom: da de har tilbudt at stille deres husbond tilfreds, kan der ikke udstedes flere lovmål over dem.

(37)

** Niels Nielsen i Voldby lod efterlyse en hynde og en kappe, som er blevet borte mellem Voldby og Jernit.

** Niels Nielsen 1.ting forbød alle at komme i Jernit Voldby Lyngballe eller Tulstrup skov med heste eller vogn for at hugge ulovligt.

(38)

** Søren Terkelsen i Vissing og Oluf Andersen sst et vidne, og de tilstod, at da Oluf Andersen har opladt Søren Bertelsen det boel, han påboer, så er de blevet enige om det, han skal have derfor.

16/6 1666.

** Jon Knudsen delefoged lod læse af ridefogden Hans Bertramsens stedsmålsbog, at Anders Bonde i Sorring har ladet en lille dreng hans søn Laurids Andersen tage husbondhold på den halve bondegård, han påboer.

(39)
 
** Jon Knudsen i Tovstrup lod fordele efterskrevne for gæld.

** Jon Knudsen 3.ting tilbød frugtgæld for sæd, som er sået i KM tjeneres jord og forbød alle at høste afgrøden.

** Christen Rasmussen i Røgen et vidne. navngivne vidner om forarmede, som ikke formår at udgive al deres landgilde.

(40)

23/6 1666.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

(41)

30/6 1666.

** Jon Knudsen et vidne og 4.ting tilbød 8 alen sort klæde til Jens Jensen Snedker i Serup Rasmus Rasmussen i Tovstrup, som de kan indløse, som han har taget i restants fra Rasmus Rasmussen.

7/7 1666.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede Anne Bertelsdatter i Linå, og tiltalte hende for sl Jens Worms gæld til Søren Jensen i Tovstrup. opsat 3 uger.

** Niels Gregersen i Gern på Johan Kops vegne stævnede Niels Nielsen i Kielsgård for gæld. opsat 3 uger.

14/7 1666.

** Anders Lauridsen i Resendal stævnede Anne Bertelsdatter i Linå for sl Jens Worms gæld 16 sletdaler. opsat 6 uger.

(42)

** Niels Gregersen i Gern på Peder Mørks vegne stævnede de Linå sognemænd, som rester med restants. opsat 6 uger.

21/7 1666.

** Jon Knudsen i Tovstrup 3.ting tilbød indløsning af fæmon korn og andet, som er fravurderet Låsby og Tovstrup bymænd for restants og landgilde til deres husbond Christian Fischer.

** Oluf Rasmussen Gius i Linå stævnede Niels Black i Linå og tiltalte ham for 7 tønder byg, han har fået på Silkeborg. opsat 1 måned.

28/7 1666.

4/8 1666.

** Morten Madsen i Ry, KM skovrider i Ry birk, lod læse lensherrens brev til de sognebønder, som har fået lånekorn på Skanderborg, at det bliver betalt inden 15 dage.

(43)

** Morten Madsen forbød alle at holde geder eller ulemmede hunde, som kunne gøre skade på KM vildtbane, samt at brænde kulmiler eller hugge ulovligt i KM skove under ran og dele.

** Anders Nielsen i Sorring og Anders Fisker sst tilstod, at da der var faldet deres hustruer nogle ord imellem, da var de forligt således, at dersom en af hustruerne overfalder den anden, da skal hun bøde 1 rigsdaler til husbonden og 3 mark til kirken samt udstå kirkens disciplin.

** Jon Knudsen i Tovstrup gav klage på Frands Nielsen i Alling, for han har ført 2 læs rug af Kielsgårds mark, hvortil Niels Nielsen i Kielsgård svarede, at han havde lejet jorden af ham.

** Niels Gregersen i Gern. vurdering hos Peder Back i Holmstol for restants til borgmester og gæld til Niels Gregersen.

(44)

** Sejer Jensen i Glapgård. syn på en eng til Glapgård, som er slået og høet ført bort, som han beskylder Søren Møller i Skannerup mølle for.

** Jens Sørensen i Dallerup. Christen Jensen i Sorring benægtede, at han skyldte sl Christen Pedersen, som døde i Linå, noget.

** Jon Knudsen i Tovstrup 3.ting forbød alle, som har sået i KM tjeneres jord til Skanderborg, at bortføre afgrøden.

** Morten Madsen i Ry KM skovrider 3.ting forbød alle selvejer kannikke og pantebønder til Skanderborg at hugge i de skove, der ligger til deres gårde, uden det bliver dem udvist, under ran.

** Søren Madsen i Ovstrup et skøde. Jørgen Eriksen i Vadsted med fuldmagt af Jacob Lauridsen i Århus mølle Peder Andersen på hustru Maren Olufsdatters vegne Peder Jensen på hustru Ingeborg Nielsdatters vegne i Borum Christen Lauridsen i Herskind på hustru Karen Olufsdatters vegne solgte til Søren Madsen og hans hustru (blank) Sørensdatter den part, Jacob Lauridsen og sl Anders Pedersens børn i Borum var tilfaldet efter sl Jesper Pedersen i Ovstrup i den gård i Klintrup, Jens Bertelsen påboer, samt i skovskifte i Sorring Nørskov, som kaldes Havreballeskov, samt den lod, som Peder Andersens hustru Peder Jensens hustru og hendes børn Christen Lauridsen og hans hustru, og den anpart, som er købt af Johanne Olufsdatter i Vorgård, som arveligt er tilfaldet dem efter sl Jesper Pedersen i omtalte gård i Klintrup, samt Christen Lauridsens hustrus part i omtalte skovskifter.

(46)

11/8 1666.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

18/8 1666.

** Anders Tomsen i Sejl et vidne og 3.ting tilbød alle Farre mænd inden 8 dage at indløse det fæmon korn og andet, der var fravurderet dem.

** Jon Knudsen i Tovstrup med opsættelse 7/7 stævnede Anne Bertelsdatter i Linå og hendes børn og tiltalte hende for sl Jens Worms gæld til Søren Jensen i Tovstrup efter hans brev, dateret 1653, og fremlagde dom 19/11 1664. Bertel Jensen Worm fremlagde et tilbud til kreditorerne om at møde på skifte efter sl Jens Worm 10/9. dom: hun bør betale gælden inden 15 dage.

(48)

** Jon Knudsen med fuldmagt af Søren Lauridsen ved Skanderborg med opsættelse 7/7 stævnede Anne Bertelsdatter i Linå med hendes børn og tiltalte hende for sl Jens Worms gæld efter hans brev, dateret 1655, som fremlægges, hvorimod Bertel Jensen Worm fremlagde en seddel med afskrivninger på gælden samt registre 1651 og 1653 på landgilde, Jens Worm har annammet af Skanderborg tjenere, som han har købt af Søren Lauridsen, hvorpå findes afskrivninger for betalt korn. dom: de bør gøre rigtigt regnskab med hverandre.

(49)

25/8 1666.

** Rasmus Jensen i Javngyde et vidne. syn på Javngyde mark på deres vårsæd, hvoraf de ikke kunne få deres sæd igen.

** Anders Lauridsen i Resendal gav tilkende, at han havde stævnet Anne Bertelsdatter i Linå for gældsfordring, hvorimod Jokum skovrider mødte på hendes vegne og begærede opsættelse. opsat 14 dage.

** Rasmus Jensen Ersholt i Låsby et vidne. Rasmus Simonsen i Galten Søren Simonsen i Høver Jørgen Simonsen i Herskind gav ham afkald for den arv, der tilfaldt deres brorsøn Søren Jensen efter deres sl far Jens Simonsen, og som de har annammet under værgemål.

1/9 1666.

** Peder Jensen Mørk, forrige ridefoged på Silkeborg, stævnede Linå sognemænd og tiltalte dem for restants. opsat 3 uger.
 
(50)

** Peder Jensen Mørk stævnede Niels Terkelsen Tømmermand i Silkeborg, og tiltalte ham for 100 sletdaler forpagtning af ålekisten ved Silkeborg. opsat 6 uger.

** Anders Tomsen i Sejl fremstillede en person Anders Christensen, født i Vejerslev sogn, hvor hans far Christen Andersen boede, som bekendte at have taget 3 får fra Laurids Sørensen i Laven og drevet dem til Ilder ved Grønbæk til hans morbror Anders Jensen i Nørgård, hvor han blev, til ejermanden kom og førte ham og fårene tilbage, og han berettede, at han for 8 år siden gjorde sig til krøbling og gik på 2 krykker og betlede, uanset han skadede aldeles intet.

** Anders Tomsen i Sejl et vidne. navngivne tilstod deres gæld, som de lovede at betale.

** Jon Knudsen stævnede Jens Jørgensen i Dallerup og tiltalte ham for gæld. opsat 3 uger.

(51)

8/9 1666.

** Erik Jørgensen, borger i Århus, stævnede Anne Bertelsdatter i Linå samt Bertel Jensen Worm for dom og tiltalte dem på Jens Christensen Basballes vegne for 250 sletdaler, som Bertel Jensen er i lov for. opsat 1 måned.

** Frands Nielsen i Storring på Anders Nielsens vegne stævnede Javngyde mænd for gæld til ham. opsat 3 uger.

** Søren Andersen i Låsby et vidne. Niels Rasmussen i Farre gav ham afkald for arv efter hans sl far Rasmus Andersen og mor Mette Pedersdatter og bror Søren Rasmussen og det gods, som tilfaldt hans søster Maren Rasmusdatter Anders Rasmussen efter deres bror Søren Rasmussen, som alle boede og døde i Låsby, og som Søren Andersen havde haft under værgemål.

** Anders Lauridsen i Resendal med opsættelse 14/7 stævnede Anne Bertelsdatter i Linå og hendes børn for dom og tiltalte dem for børnegods 16 sletdaler efter sl Jens Worms brev, dateret 1654, hvorimod Bertel Jensen Worm tilbød ham at møde på skifte næste mandag. dom: de bør betale gælden inden 15 dage.

(52)

15/9 1666.

** Niels Madsen, tolder i Århus, beviste med fru Anne Lykke til Søbygård hendes seddel, at hun ville betale hendes gæld. opsat 3 uger.

** Anders Nielsen, ridefoged til Overgård, med 8 dages opsættelse stævnede alle efterskrevne Javngyde bymænd for dom og tiltalte dem for penge, han lånte dem i fejdetiden, nemlig 15 rigsdaler, efter deres brev, dateret 1659, som fremlægges. dom: de bør betale deres gæld.

(53)

22/9 1666.

** Niels Andersen, ladefoged på Jernit, stævnede Niels Jensen i Voldby med flere og tiltalte dem og gav klage på dem, for de har slået hø i Jernit enemærke.

** Morten Madsen i Ry, KM skovrider, advarede KM tjenere, at de efter KM befaling påtænker at søge Ry mølle med deres korn, såfremt de ikke vil straffes og miste det korn, de har med.

(54)

** Mikkel Jørgensen og Henrik Lauridsen i Kalbygård et vidne, og forbød menige Flensted bymænd og inderster at komme på Kalbygårds mark med deres heste eller fæ eller komme i skoven med heste og vogn.

1/10 1666.

(mandagen næst efter sankt Mikkelsdag)

** Anders Svendsen på KM vegne et vidne. Niels Christensen i Alling vidnede, at han 12/9 var i Jens Tomsens hus i Ry, og da kom Rasmus Nielsen i Gern og Henrik Andersen i Gravballe derind og kom i klammeri med en fremmed karl, og Jens Tomsen blandede sig i slagsmålet, men han så ikke, at Jens Tomsen fik nogen skade. andre vidnede derom. vidner fra Ry og Alling stævnes.

(55)

** Jon Knudsen et vidne. navngivne vidnede, at der gik rygte om, at Niels Nielsen i Kielsgård sidste olden havde taget nogle svin.

** Jon Knudsen stævnede Niels Nielsen i Kielsgård og tiltalte ham for gårdens brøstfældighed og resterende landgilde for 2 år, så han mente, hans fæste var forbrudt. opsat 14 dage.

** Niels Mogensen i Farre et vidne. for retten stod Laurids Sørensen i Overgård i Hids herred Anders Lauridsen i Svenstrup Jens Andersen sst på deres hustruers vegne. intet andet derom forhandlet.

(56)

** Jon Knudsen i Tovstrup et vidne. syn på skovene for olden.

6/10 1666.

** Jørgen Høg på Niels Madsen, tolder i Århus, hans vegne stævnede fru Anne Lykke på Søbygård for dom og fremlagde hendes gældsbrev på 453 sletdaler, dateret 1663, hvorpå var afskrevet, så der resterede 294 rigsdaler. dom: hun bør betale inden 15 dage.

(57)

** Erik Jørgensen i Århus på Jens Basballes vegne sst berettede, at han havde stævnet Anne Bertelsdatter i Linå for gæld. opsat 14 dage.

(58)

** Laurids Nielsen i Folby på husbond Mogens Friises vegne gav last og klage på Tomas Bromand ved Kongensbro, for han overfaldt Christen Pedersen, budfoged på Jernit, da han rejste over broen, og slog ham med en sten.

** Laurids Nielsen et vidne. syn på Christen Pedersens sår, som han beskyldte Tomas Bromand for.

** Laurids Nielsen et vidne. Laurids Nielsen i Pøt mølle vidnede, at Christen Pedersen sagde til Tomas Bromand, at han skulle lade hans husbonds tjenere, som havde hjemme i Gern herred, fare over broen i fred, som de giver korn til, hvortil han svarede: hvad siger din hundspot, hvad kom det de ved, og så greb ham en sten og slog Christen Pedersen.

** Niels Rasmussen i Sorring. navngivne vidnede, at næste onsdag før sankt Olufsdag, da kom der en heftig ildebrand af torden og lyn i hans gård, så laden brændte af, så han derved led stor skade.

(59)

13/10 1666.

** Jon Knudsen 4.ting fremlyste en kalv, som er vurderet til 1 sletmark.

** Jon Knudsen stævnede Anne Rasmusdatter i Tørring for lejermål 6 rigsdaler, som hun bør betale. opsat 3 uger.

** Jon Knudsen lod fordele Jesper Andersen.

** Niels Mogensen i Farre et vidne. Niels Jensen Skød i Havrum på Niels Sørensens børns vegne, som døde i Havrum, nemlig Søren Nielsen Jens Nielsen Kirsten og Karen Nielsdatter, som han er værge for, og Laurids Sørensen i Overgård i Hids herred på sine egne vegne Jens Andersen i Svenstrup på sin hustru Maren Sørensdatters og på Søren Lauridsens vegne, som han er værge for, Anders Lauridsen sst på hans hustru Ellen Sørensdatters vegne gav Anne Mogensdatter i Dalbygård afkald for arv efter sl Rasmus Sørensen, som boede og døde i Dalbygård.

(60)

** Peder Jensen Mørk, forrige ridefoged på Silkeborg, med opsættelse 1/9 stævnede efterskrevne, som er Peder Mørk restants skyldig, efter en skriftlig restants, som fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage.

(62)

20/10 1666.

** Bertel Jensen Worm i Linå stævnede Rasmus Jensen Svolgård i Linå for dom, og tiltalte ham for 18 daler efter hans forpligt. opsat 1 måned.

** Erik Jørgensen, borger i Århus, med fuldmagt af Jens Christensen Basballe med opsættelse 8/9 stævnede Anne Bertelsdatter i Linå og hendes søn Bertel Jensen Worm for dom, og tiltalte dem for 250 sletdaler, og fremlagde et brev, dateret Balle 12/6 1666, af Morten Jensen Worm på 250 sletdaler med pant i hans gård i Balle eller moderens gård i Linå, som Oluf Gius iboede, hvilket lån Bertel Jensen er forlover for på egne og mors vegne. dom: de bør betale gælden inden 15 dage.

(63)

27/10 1666.

** Jon Knudsen i Tovstrup advarede Skanderborg tjenere at møde næste onsdag på Skanderborg med penge at gøre klart for resterende landgilde.

** Knud Jespersen i Tovstrup stævnede efterskrevne og tiltalte dem for gæld til Søren Jensen i Tovstrup. opsat 3 uger.

(64)

** Jens Keldsen i Låsby stævnede efterskrevne for gæld. opsat 3 uger.

** Jon Knudsen i Tovstrup med opsættelse 1/9 stævnede Jens Sørensen i Dallerup for 5 rigsdaler sagefald til KM og bondesagen 3 rigsdaler. dom: at betale.

(65)

3/11 1666.

** Robert Tomsen, fuldmægtig for Jørgen Bjælke, med flere stævnede fru Anne Lykke på Søbygård for dom og med en kopi af stævningen angående en kontrakt med hendes sl mands arvinger, dateret 1651, at hun skal besidde gården mod at betale gælden, hvilket hun ikke har efterkommet, hvorfor hun bør stille dem kaution, eller afstå gården til dem. dom: da der ingen er mødt på hendes vegne, er sagen opsat 6 uger.

(66)

** Robert Tomsen et vidne. han fremlyste 2 heste og en vogn, som Niels Nielsen i Mølgård uden årsag er løbet fra, om nogen vil vedkende sig dem og betale foder og omkostninger. så mødte Rasmus Jensen i Møgelby og tilbød på Niels Nielsens vegne at betale den omkostning, han har forurettet ham med efter Robert Tomsens brev til Henrik Lauridsen på Kalbygård, som fremlægges, at han var tilsagt til at føre Robert Tomsen til Kalbygård og videre til Åkær, men er i Kalbygård rømt fra heste og vogn uden årsag, hvorfor han på rettens vegne har ladet hestene stå for betaling i Kalbygård, indtil ejeren melder sig, hvorfor Henrik Lauridsen anmodes ikke at levere heste og vogn til nogen, før han får tilladelse dertil.

(67)

** Erik Jørgensen, borger i Århus, med fuldmagt af Jens Basballe borger sst. Bertel Jensen Worm i Linå på sin egen og mor Anne Bertelsdatter og medarvingers vegne tilstod at skylde ham 300 sletdaler, som han lovede at betale i 3 terminer, den første til Mikaeli 1667, hvorfor han pantsætter den gård i Linå, sl Hans Worm påboede.

(69)

** Laurids Brorsen, forvalter over Åkær, stævnede Niels Nielsen i Mølgård for dom for restants og landgilde efter hans restants, som er restants fra 1662 til 1666. dom: han bør betale inden 15 dage.

(70)

** Jon Knudsen i Tovstrup strengeligt tilsagde KM tjenere til Skanderborg at yde deres kornlandgilde i Århus til KM kornmåler inden 14 dage.

10/11 1666.

** Jens Vognsen, skriver på Skanderborg, tilsagde menige Skanderborg tjenere, at de herefter skal levere deres restants og landgilde til slotsskriver van der Lidt eller Jens Vognsen, hvortil Jon Knudsen svarede, at det ikke var for hans forsømmelses skyld, idet han havde tilsagt dem at betale.

** Morten Madsen, KM skovrider, tilsagde menige KM tjenere i Gern herred at de skal levere deres landgildekorn i Århus inden 14 dage, og han tilsagde så mange, som plejer at holde Ry mølles dæmning og bro ved magt, at de inden 8 dage gør det færdigt, de rester med.

(71)

** Jon Knudsen med opsættelse 1/10 stævnede Niels Nielsen i Kielsgård for dom og beskyldte ham for restants og landgilde for 1665, samt for gårdens brøstfældighed, hvilket han bør betale inden 15 dage samt have sit fæste forbrudt, hvilket han tildømmes.

(72)

** Jon Knudsen med opsættelse 13/10 stævnede Anne Rasmusdatter i Tørring for dom og beskyldte hende for hendes lejermålsbøder, 6 rigsdaler. dom: hun bør betale 6 rigsdaler eller straffes på kroppen med fængsel.

17/11 1666.

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af Rasmus Jensen Ersholt i Låsby stævnede Jens Keldsen i Låsby for dom og tiltalte ham for gæld efter hans brev. opsat 3 uger.

(73)

** Jon Knudsen i Tovstrup på KM kornmålers vegne tilsagde Skanderborg tjenere, at de bør påtænke at levere deres landgildekorn i Århus inden 14 dage, såfremt de ikke vil give 3 daler for hver tønde.

24/11 1666.

** Jens Vognsen Slotsskrivers fuldmægtig stævnede alle sognemænd og beskyldte dem for restants af småbederier og arbejdspenge, de rester med til Skanderborg. opsat 14 dage.

(74)

** Jens Keldsen i Låsby på borgmester Christen Jensen i Århus hans vegne stævnede Rasmus Jensen i Javngyde for 1 tønde rug. opsat 3 uger.

** Bertel Rasmussen i Linå på egne og bymænds vegne stævnede Margrete Matiasdatter Niels Jensen Anne Bertelsdatter og mente, de burde gøre rejser som andre i byen. opsat 3 uger.

** Morten Madsen, kornmåler på Skanderborg, advarede Skanderborg tjenere, at de uden forsømmelse inden 14 dage leverer deres landgildekorn i Århus.

** Morten Madsen tilsagde Skanderborg tjenere, at de skal levere deres kornlandgilde til ham eller hans fuldmægtig på de steder, han har tilsagt dem efter KM brev og befaling.

1/12 1666.

8/12 1666.

** Robert Tomsen i Dybvad stævnede Jens Andersen i Svenstrup og tiltalte ham for en kvie, han har lånt af Søren Jensen i Javngyde, som han bør levere tilbage. opsat 1 måned.

(75)

** Jon Knudsen stævnede Niels Nielsen i Kielsgård Jon Rasmussen Jens Jonsen sst for dom, og beskyldte dem for landgilde, de rester med. opsat 1 måned.

** Jørgen Eriksen i Vadsted lod fordele efterskrevne.

** Jens Vognsen delefoged med opsættelse 24/11 stævnede alle Skanderborg tjenere, og tiltalte dem for restants for småbederi og arbejdspenge, de rester med. dom: de bør betale inden 15 dage.

(76)

** Jens Vognsen delefoged et vidne. syn på vindfælder i Kalbygårds skov.

** Jens Keldsen i Låsby et vidne. han og Niels Keldsen i Låsby voldgav deres sag angående gæld dem imellem.

** Jon Knudsen et vidne. syn på gårde og huse for brøstfældighed.

(77)

** Knud Jespersen i Tovstrup med opsættelse 27/10 stævnede efterskrevne og tiltalte dem for gæld til sl Søren Jensen i Tovstrup.

(79)

15/12 1666.

** Robert Tomsen i Dybvad med opsættelse 3/11 stævnede fru Anne Lykke på Søbygård, sl Peder Gersdorffs, for dom, angående en kontrakt mellem hende og arvingerne, at hun skulle beholde gården mod at betale gælden, hvilket hun ikke har efterkommet, hvorfor hun bør stille kaution, eller straks afstå gården til dem. dom: da de fremlagte breve strider mod hverandre, skal det påkendes af tilbørlige overdommere.

(91)

** Robert Tomsen i Dybvad. synsmændene, som var opkrævet til syn på Søbygård, berettede, at på grund af Guds strenge vejrlig med sne og frost, kunne de ikke syne fuldkomment, hverken bygninger eller marker.

** Bertel Jensen Worm i Linå stævnede Rasmus Svolgård og tiltalte ham for gæld til Anne Bertelsdatter i Linå efter hans brev, 6 sletdaler. opsat 1 måned.

(92)

** Rasmus Rasmussen Svolgård i Linå stævnede Anne Bertelsdatter og hendes søn Bertel Jensen og fremlagde sit indlæg, at da de stævner ham for gæld, så fremlægger han regnskab på det, sl Jens Worm har fået af ham, som han mener, de bør betale. opsat 1 måned.

** Bertel Rasmussen i Linå forbød Peder Smed sst at bruge noget af den jord, der ligger til hans gård.

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af Rasmus Jensen Ersholt i Låsby med opsættelse 17/11 stævnede Jens Keldsen i Låsby for dom, og beskyldte ham for gæld efter brev, som fremlægges. dom: han bør betale resten af gælden.

(93)

** Christen Christensen Ebstrup i Linå lod læse en kontrakt mellem ham og Christen Mortensen i Norup angående det, Christen Christensen skal have til aftægt, for han har opladt hans fæstegård til ham.

(95)

22/12 1666.

(intet forhandlet til tinget i dag)

(1)

** tingbogens autorisation 1667.

** skurs og ransnævninge.

(2)

12/1 1667.

(da ting holdtes i Sorring, formedelst Guds strenge vejrlig)

19/1 1667.

26/1 1667.

(intet andet forhandlet til tinge forskrevne dage, formedelst Guds strenge vejrlig med fog sne frost og kulde, og ingen kunne komme til tinge)
 
4/2 1667.

** Jon Knudsen i Tovstrup ved 6 høringe lod fordele Niels Rasmussen Bonde og Søren Madsen i Sorring, hver for 3 rigsort, for de sad overhørig, og ville ikke gå med slotsherrens breve til Viborg på KM vegne.
 
(3)

** Jon Knudsen med opsættelse 8/12 stævnede Niels Nielsen Jon Rasmussen Jens Jonsen i Kielsgård for dom, og beskyldte dem for restants og landgilde fra 1662 og til i dag, som er tillagt ham af øvrigheden for hans bestilling med at indfordre KM landgilde. regnskab for deres restancer fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage.

(4)

** Bertel Jensen Worm i Linå med 6 ugers opsættelse stævnede Rasmus Rasmussen Svolgård i Linå og tiltalte ham for gæld, 16 sletdaler, hvortil han svarede, at sl Jens Worm havde fået en del af ham. dom: han bør betale inden 15 dage.

(5)

** Niels Madsen i Alling et vidne. navngivne vidnede, at Maren Jespersdatter i Alling ikke i 2 år har været til alters, siden hun blev trolovet til Niels Madsen, og hun har heller ikke været ved hendes fulde forstand.

** Bertel Rasmussen i Linå med opsættelse 24/11 stævnede Margrete Matiasdatter Anne Bertelsdatter i Linå, og tiltalte dem for, at de ikke som deres naboer ville følge stakler og fattige folk, som kom til byen, fra det ene hus til det andet, og heller ikke ville køre dem fra byen, som er sædvanligt, hvortil Bertel Jensen Worm svarede, at da hans mor havde herligheden af hendes 2 gårde, burde hun være fri, og hr Jens i Røgen svarede på Margrete Matiasdatters vegne, at da hun har en bondegård i byen, hvorpå der kun bor fattige inderster, bør hun være fri. dom: Anne Bertelsdatter og de, der bor i hendes gårde, bør køre som deres naboer, men Margrete Matiasdatter bør være fri derfor.

(6)

9/2 1667.

** Jens Jørgensen af Viborg med fuldmagt af mester Dupont af Ribe og Christoffer Karstensen på Nebel stævnede fru Anne Lykke på Søbygård og tiltalte hende for hendes sl husbonds gæld, 350 rigsdaler. opsat 1 måned.

16/2 1667.

** Christen Christensen, forvalter på Silkeborg, gav tilkende, at Christian Fischer havde forholdt hans bønder og tjenere til Silkeborg, at da ladegårdens avl på grund af deres forsømmelighed var ringe, så skulle de herefter betale af hver helgård 6 daler og 6 dages gerning med heste og vogn, foruden at holde deres anpart gærder ved lige, men hvis de ville give ham 8 daler, skulle de kun holde gærderne ved lige, hvortil Christen Pedersen i Farre svarede, at han hidindtil havde betalt 4 rigsdaler, og årligt gjort de rejser, han var tilsagt, mellem Århus og Silkeborg, idet det var de Farre mænd ubelejligt at gøre ladegårdsarbejde til Silkeborg. andre Farre mænd svarede det samme.

(8)

** Jens Keldsen i Låsby et vidne. navngivne vidnede, at han er så forarmet, at han ikke formår at udgive sin resterende landgilde.

23/2 1667.

** Robert Tomsen i Dybvad et vidne, at han stævnede fru Anne Lykke på Søbygård og alle Søby sognemænd at møde med deres stedsmålsbreve og kvitteringer på deres landgilde, hvortil ladefoged på Søbygård Hans Clausen svarede, at sognemændene var i husbondens arbejde og forfald. opsat 1 måned.

** Jon Knudsen i Tovstrup et vidne. Christen Rasmussen i Røgen vidnede, at han har brugt den gård, han påboer, i 9 år, men Søren Nielsen sst havde fæstet halvparten og intet brugt deraf, da han havde brugt købmandsskab med salt og stål.

(9)

** Bertel Jensen Worm 3.ting tilbød Jørgen Hansen, borger i Horsens, en halv selvejergård i Riis, som Christen Jensen tilforn påboede, og som er udlagt Jørgen Hansen for sl Jens Worms gæld efter skiftebrev.

2/3 1667.

** Jon Knudsen et vidne. syn på en gård i Røgen, som Tomas Nielsen havde i fæste, hvortil han svarede, at han fæstede den af øde, og havde givet skat deraf, så han mente, at han burde beholde den.

** Morten Sørensen på ridefoged Hans Bertrams vegne stævnede Tomas Nielsen i Røgen, og beskyldte ham for en gård, han fæstede for nogle år siden, og nød frihed mod at opbygge den, og der er udvist ham tømmer dertil i KM skove, men som stadig er ganske øde. opsat 1 måned.

(10)

** hr Jens Sørensen i Røgen lod fordele efterskrevne for gæld.

9/3 1667.

** Rasmus Sørensen i Vissing med fuldmagt af Clemend Clemendsen, forrige forvalter på Skanderborg, stævnede Jon Knudsen i Tovstrup for dom, angående den store restants i Gern herred for den tid, Clemend Clemendsen havde Skanderborg amt i forvaltning, som skyldtes Jon Knudsens forsømmelse med at opkræve den, hvorfor han selv bør betale restantsen. sagen blev opsat 1 måned.

(11)

** Jon Knudsen stævnede Niels Jensen i Farre og tiltalte ham for Else Rasmusdatters arvegods, han har hos sig i boet. opsat 1 måned.

** Christen Pedersen i Farre stævnede Niels Jensen i Farre og tiltalte ham for gæld. opsat 1 måned.

16/3 1667.

** Jon Knudsen i Sorring lod fordele Laurids Lauridsen i Javngyde for 3 sletdaler, han skylder Anne Sørensdatter.

** Niels Mogensen i Farre lod fordele Peder Lauridsen i Røgen for 1 sletdaler, han skylder Maren Poulsdatter for løn.

** Søren Nielsen i Røgen et vidne. Sejer Lauridsen i Sorring vidnede, at for 3 år siden, da havde Søren Nielsen i Røgen ladet sende tømmer til at bygge på den gård, Christen Rasmussen påboer, da han har halvdelen i fæste, og da truede Christen Rasmussen ham og sagde, at dersom han kom på den gård for at bygge, da skulle han løfte ham derfra, så det skulle spørges.

(12)

** Jon Knudsen stævnede Frands Nielsen i Alling og Maren Olufsdatter sst, og tiltalte dem for husbondhold af den gård, de påboer, hvortil Frands Nielsen svarede, at han havde lejet den 3.part af Anders Andersen i Mollerup, men havde ikke fæstet. opsat 1 måned.

23/3 1667.

** Christen Christensen, forvalter på Silkeborg, et vidne. navngivne Farre mænd vidnede, at de, der har boet på den gård i Farre, Jens Rasmussen påboer, har gjort rejser og gærder som de andre i byen til Silkeborg, men Jens Rasmussen fremlagde borgmester Jesper Nielsen i Århus hans svar, at det boel, Jens Rasmussen påboer, er et kirkeboel, og svarer til kirken, så der bør ikke udstedes noget på tinget, før han stævnes.

(13)

** Niels Mogensen i Farre på egne og bymænds vegne 4.ting forbød alle Skørring bymænd at komme på Farre mark med deres fæmon imod deres vilje og minde.

** Jens Jørgensen af Viborg med fuldmagt af mester Dupont, tolder i Ribe, og Christoffer Caspersen på Nebel med opsættelse 9/2 stævnede fru Anne Lykke på Søbygård, og tiltalte hende for 350 sletdaler, hendes sl mands gæld efter hans breve, dateret 1638 og 1648, som fremlægges. Anne Lykkes fuldmagt og brev til Christoffer Caspersen fremlægges. opsat 1 måned.

(16)

** Søren Nielsen i Røgen et vidne. Mikkel Hansen i Røgen oplod det hus, han påboer, til ham.

30/3 1667.

** Niels Gregersen i Gern et vidne og fremlagde KM brev, at han er antaget til at være herredsfoged i Gern herred, hvorfor ridefoged Hans Bertramsen befalede herredsmændene at rette sig derefter og gøre ham den ære, som herredsfogden bør have.

(17)

** Peder Lauridsen i Flensted et vidne. Christen Andersen i Flensted på hans fæstemø Kirsten Pedersdatters vegne Jens Lauridsen i Randers på hustru Karen Pedersdatters vegne gav ham afkald for arv efter deres sl mor Maren Nielsdatter, som boede og døde i Flensted.

(påske aften ingen ting holdt af årsag, det var påske helligt)

13/4 1667.

** Anders Jensen borger i Århus. Niels Jensen i Farre tilstod at være ham, på hans hustru Else Rasmusdatters vegne, skyldig for hendes fædrene og mødrene arv, som han lovede at betale.

(18)

** Laurids Mikkelsen, forpagter på Tulstrup, et vidne. syn på den gård i Vadsted, Niels Sølvsten påboede, for brøstfældighed.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede alle Javngyde bymænd og tiltalte dem for et forlov, Christoffer Pedersen Skovrider er i lov for dem til Jens Worm i Linå, hvorpå rester 6 rigsdaler. opsat 1 måned.

** Niels Lauridsen i Hårup lod fordele efterskrevne for restancer til kirken.

(19)

20/4 1667.

** Jon Knudsen delefoged lod læse et synsvidne 12/5 1666 på Skovsrod.

(20)

** Anders Lauridsen i Resendal lod fordele efterskrevne, som rester med brokorn til Resenbro.

** Hans Bertram ridefoged stævnede efterskrevne, som har fæstet og givet husbondhold forgangen år, blandt andre Søren Madsen i Ovstrup 7 rigsdaler.

(21)

** Niels Gregersen på borgmester Mads Poulsens vegne i Randers gav last og klage over Jens Rasmussen Rytter, som boede i Skannerup, for han er bortrømt fra den gård, han påboede.

** Christen Jensen Mølhave lod fordele efterskrevne for resterende kirketiende.

** Niels Gregersen i Gern et vidne. Mogens Christensen i Mølhave og Sejer Jensen i Dalby vidnede, at de så Anders Nielsen og Jens Lauridsen fra Norup i Dalby skov ved 4 dynger gærdestave, så mange, som en karl kunne bære, og de bad dem, at de måtte fare i fred, så måtte de få godset.

(22)

** Søren Nielsen i Hårup et vidne. Niels Sørensen i Alling på egne og søster Anne Sørensdatters vegne gav ham afkald for arv efter deres sl bror Søren Sørensen, som Søren Nielsen har under værgemål.

** Morten Sørensen på ridefoged Hans Bertrams vegne stævnede Frands Nielsen i Alling og tiltalte ham for husbondhold af den halve selvejergård, han påboer, og hvoraf han har den tredje part i brug. dom: han bør betale inden 15 dage.

(23)

27/4 1667.

** Søren Madsen i Ovstrup lod fordele Christen Rasmussen i Røgen for kirketiende.

4/5 1667.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede alle de løse kvindfolk i Røgen Dallerup og Låsby sogne og tiltalte dem for deres bøder, hver 6 rigsdaler. opsat 1 måned.

** Jens Vognsen delefoged til Skanderborg stævnede alle Skanderborg tjenere i Vissing Tulstrup Alling Låsby Røgen og Dallerup, og tiltalte dem for restants af deres kornlandgilde. Jon Knudsen begærede opsættelse, til amtmanden kom hjem, da han har givet ham frihed for landgilde på grund af hans delefogderi. dom: de bør betale inden 15 dage, og angående Jon Knudsens landgilde, da er sagen opsat 6 uger.

(24)

** Christen Christensen, forvalter på Silkeborg, med opsættelse 23/3, stævnede alle Silkeborg tjenere i Sporup og Linå sogne, og tiltalte dem for restants og landgilde, de rester med. tingsvidne 16/2 fremlægges. sandemændene fremlagde deres kongebrev på frihed for ægt og arbejde, og Skellerup bymænd fremlagde deres svar. dom: de bør betale inden 15 dage.

(26)

** Søren Poulsen i Skellerup et vidne. Niels Nielsen i Tovstrup på hustru Anne Rasmusdatters vegne Rasmus Lauridsen i Sorring på hustru Kirsten Rasmusdatters vegne gav ham afkald for arv efter deres sl far Rasmus Andersen og bror Anders Rasmussen og mor Johanne Sørensdatter, når hun afgår ved døden, og efter deres søster Ellen Rasmusdatter, som for nogen tid siden er rejst udenlands.

11/5 1667.

** Niels Gregersen i Gern. Jens Vognsen slotsskriver lod læse slotsherrens restants over efterskrevne bønder i Gern herred.

(28)

18/5 1667.

** Jon Knudsen et vidne og lod læse slotsherrens befaling til ham, hvorledes han skal forholde sig med det, han annammer af bønderne, både landgilde og andet.

(29)

** Robert Tomsen med fuldmagt af Jørgen Bjælke med flere. syn på Søbygårds hovedgårds bygningers brøstfældighed.

(30)

** Robert Tomsen et vidne. navngivne Søbygård tjenere vidner om ødegods samt om hvor meget, de har betalt i landgilde. Hans Christensen på Søbygård fremlagde fru Anne Lykkes indlæg imod det afholdte syn, at gården blev ruineret i fejdetiden, og hun havde efter hendes mands død anvendt stor bekostning på opbygning og reparation af gården, og medens hun var i København, havde de svenske brandenborgske og kejserlige tømt fiskedammen for vand og taget fiskene, så hun endnu ikke har fisk nok til sit eget bord, og naboerne og rytterne havde taget al slags træ i skovene. desuden har de fattige folk ikke kunnet udgive, hvad de burde, hvorfor hun er kommet bagud med betaling af hendes gæld.

(32)

** Robert Tomsen et vidne. navngivne vidnede, at Niels Nielsen i Mølgård blev drevet fra den gård, han påboede, idet Laurids Brorsen i Dybvad lod søge ham for skyld og landgilde, han skulle restere med, og siden ved nam lod borttage det, som fandtes på stedet, så det nu er blevet øde.

(33)

** Aksel Mogensen, Clemend Clemendsens fuldmægtig, berettede at have stævnet Jon Knudsen og tiltalte ham for restants og landgilde. dom: han bør indfordre det resterende og betale til Clemend Clemendsen eller have indvisning med nam og vurdering.

25/5 1667.

** Christoffer Pedersen i Javngyde med opsættelse 13/4 stævnede menige Javngyde mænd og tiltalte dem for lov, han er i for dem til sl Maren Mortensdatter, sl Hans Worms, som boede og døde i Linå, ifølge deres underskrevne brev, blandt andre Rasmus Poulsen i Bogensgård, dateret 1658. dom: de bør betale eller have indvisning i deres bo.

(35)

** Jon Knudsen i Tovstrup, delefoged til Skanderborg, stævnede efterskrevne kvinder for deres lejermålsbøder. opsat 6 uger.

** Jon Knudsen lod læse slotsherrens befaling til ham, hvorledes han skal forholde sig med den landgilde og andet, han annammer af bønderne.

(36)

1/6 1667.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

8/6 1667.

** Jens Rasmussen i Farre et vidne. Anne Nielsdatter i Røgen vidnede, at hun så Jens Jespersen i Tovstrup slog en blakket stud, som tilhørte Jens Rasmussen i Farre, i Tovstrup skov, så den faldt om. syn på den døde stud, som i live kunne være 6 sletdaler værd.

(37)

15/6 1667.

** Anders Lauridsen i Sorring et vidne. Jesper Olufsen i Borum Sejer Olufsen i Sjelle solgte til ham to stykker skov, som de arvede efter deres sl mor Karen Sejersdatter, som boede og døde i Borum, samt den arvepart, Niels Lauridsen i Vorgård hans hustru Johanne Olufsdatter arvede efter sl Karen Sejersdatter, og Jesper Olufsen har købt af hende.

(38)

** Jon Knudsen stævnede efterskrevne for gæld til Søren Jensen i Skanderborg. opsat 6 uger.
 
** Anders Olufsen i Vissing et vidne. syn på den halvgård, Laurids Nielsen påboede.

** Jens Vognsen 3.ting tilbød alle Skanderborg tjenere at indløse det, der er fravurderet dem for restants og landgilde.

(39)

22/6 1667.

** Jon Knudsen Peder Rasmussen i Tovstrup 3.ting lod læse en klage af Tovstrup mænd over efterskrevne, som med vold og magt driver over mark og markskel med deres fæmon, som opæder deres græsning og eng.

** Jon Knudsen stævnede Morten Jensen Worm i Linå og tiltalte ham for gæld til Søren Jensen ved Skanderborg. opsat 1 måned.

** Jens Rasmussen i Tovstrup 3.ting til Jens Jespersen i Tovstrup for en stud, han slog ihjel. opsat 5 uger.

(40)

** Jon Knudsen. syn på Jens Jespersens bohave i Tovstrup.

** navngivne vidnede, at de så Niels Hansen i Lykkehuset med flere drev med deres kvæg over Jens Jespersens eng.

** Christen Rasmussen i Lyngby stævnede Peder Pedersen i Farre med flere og tiltalte dem for gæld til kirken. opsat 3 uger.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede Morten Jensen Worm i Linå for dom og beskyldte ham for gæld til Søren Jensen ved Skanderborg. opsat 3 uger.

** Niels Gregersen i Gern lod fordele så mange, som rester med korn til Kongensbro.

** Anders Vognsen, underskriver på Skanderborg, et vidne. navngivne vidnede, at da der blev vurderet i Jon Knudsens gård 7/5, da hørte de ikke, at Anders Vognsen sagde noget, der kunne være imod øvrigheden, men Jon Knudsen leverede ham et brev, som han sagde var hans ordre, hvorledes han skulle forholde sig med den landgilde, han skulle opkræve, hvilket brev blev fremlagt.

(42)

** Niels Rasmussen i Sorring stævnede Niels ....... sst. opsat 3 uger.

** Christen Jensen i Mølhave et vidne. Oluf Pedersen i Holmstol bestod at skylde ham 5 sletdaler, som han lovede at betale.

29/6 1667.

** Jens Vognsen stævnede Jon Knudsen i Tovstrup angående deres tvistighed. opsat 1 måned.

** Jon Knudsen 3.ting lovbød så meget ulovlig sæd i KM tjeneres jord og tilbød frugtgæld, og forbød alle at høste afgrøden.

6/7 1667.

** Christen Rasmussen i Lyngby. hans sag med kirkens gæld opsat 14 dage.

** Peder Eriksen i Skannerup 4.ting afsagde den gård, han påboer, og vil ikke have noget med gården at gøre længere.

(43)

** Hans Bertram ridefoged. syn på skovene i herredet for skovhugst.

(44)

13/7 1667.

** Anders Tomsen i Sejl stævnede efterskrevne i Farre, og tiltalte dem for restants og landgilde til Silkeborg. opsat 14 dage.

** Søren Mikkelsen i Århus stævnede Peder Jensen Kræmmer i Linå med flere og tiltalte dem for restants til husbonden. opsat 14 dage.

** Jens Rasmussen i Farre hans sag blev opsat 14 dage.

20/7 1667.

** Morten Sørensen på ridefoged Hans Bertrams vegne. navngivne vidnede om det, de havde givet fra Philippi Jacobi 1666-67.

** Jon Knudsen i Tovstrup lod fordele så mange, der ikke har været
på Ry mølle for at opdæmme.

(45)

** Jens Vognsen lod fordele så mange, som rester med at føre enebær til jægergården ved slottet, hver for 3 rigsort.

** Peder Pedersen i Farre 4.ting afsagde den gård i Farre, han påboer. varsel til Christian Fischer.

** Rasmus Jensen i Farre på Adam Hansens vegne afsagde den kro i Farre, han har holdt. varsel til Christian Fischer.

** Rasmus Jensen i Farre 4.ting afsagde den gård i Farre, han påboer. varsel til hr Søren Olufsen i Njær Jørgen Eriksen i Vadsted Christen Rasmussen i Tulstrup.

** Peder Rasmussen i Farre 4.ting afsagde det øde sted og eng, han har haft i brug. varsel til hr Søren Olufsen i Njær Jørgen Eriksen i Vadsted og Christen Rasmussen i Tulstrup.

(46)

** Jon Knudsen i Tovstrup med opsættelse 15/6 stævnede efterskrevne for gæld. dom: de bør betale inden 15 dage.

** Christen Jensen i Mølhave et vidne. navngivne i Holmstol vidnede, at Søren Møller i Skannerup mølle på deres grandestævne skældte Christen Jensen ud og sagde, at han havde gjort imod ham som en skælm både i freds og fejdetid, for han havde sat fjenderne på ham og skilt ham ved det, han havde.

(47)

27/7 1667.

** Anders Tomsen i Sejl hans sag med de Farre mænd opsat 14 dage.

** Christen Degn i Linå stævnede efterskrevne og tiltalte dem for degnerente, de skylder ham. opsat 1 måned.

** Christen Jensen i Mølhave stævnede Søren Christensen Møller i Skannerup mølle og tiltalte ham for hans ord på grandestævnet. opsat 1 måned.

** Jon Knudsen i Tovstrup med fuldmagt af Søren Jensen ved Skanderborg og med opsættelse 22/6 stævnede Morten Jensen Worm i Linå for dom og beskyldte ham for gæld efter håndskrift, som fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage.

(48)

3/8 1667.

** Peder Jensen Kræmmer i Linå stævnede Erik Sørensen Pind i Linå og tiltalte ham for en hest, han har købt. opsat 1 måned.

10/8 1667.

** Laurids Lauridsen Fog i Farre et vidne og med fuldmagt af Villum Rasmussen Testrup borgersøn i Århus. Bertel Jensen Worm i Linå vidnede, at han var i Villum Testrups hus og ville tale med ham om deres regnskab, og da sad Villum Testrup og Envold Brochmand og spillede på instrumenter, og da kom Jens Knudsen til dem, og ville yppe klammeri, da han var drukken. senere gik de sammen gennem borgporten til Vestergade, hvor Bertel Worm skiltes fra dem, og gik til hans svoger Tomas Andersens hus, men blev stående i døren og så efter Villum og Brochmand, der gik med deres instrumenter på Vestergade, og da kom Jens Knudsen gående igennem borgporten med en degen i hånden, og han hørte Villum Testrup bad ham lade dem i fred. Jens Christensen i Følle vidnede, at han hørte det samme og så, at Villum Testrup måtte værge for sit liv, og Jens Knudsen faldt omkuld, og nogle kvindfolk hjalp ham hjem.

(50)

17/8 1667.

** Niels Gregersen i Gern et vidne på borgmester Mads Poulsens vegne i Randers, og fremlagde Christen Jørgensen i Holmstol hans klage over hans datter Maren Christensdatter, Oluf Pedersens hustru i Holmstol, for hun overfaldt hans hustru Anne Pedersdatter på marken og slog hende med en rive.

(51)

** Anders Tomsen i Sejl. den sag med de Farre mænd blev opsat 3 uger.

** Anders Jensen i Laven et vidne. Niels Lauridsen vidnede om, hvad han betalte, da han for 5 år siden boede 6 år i den halvgård, Anders Jensen nu påboer.

24/8 1667.

(52)

** Jon Knudsen et vidne. Søren Jensen i Lillering gav tilkende, at han havde antastet 2 personer, Christen Olufsen af Vejrum og Søren Jensen af Ringkloster med en hest, de vedkendte sig, og han forpligtede sig til ikke at lade dem ud af fængslet, før det sker ved lov og ret, og han forpligtede sig til at betale Jon Knudsen for øl og mad.

** Jon Knudsen i Tovstrup med fuldmagt af Evert Pedersen, borger i Århus, stævnede Morten Jensen Worm i Linå for dom og tiltalte ham for gæld. opsat 1 måned.

** Niels Gregersen i Gern stævnede Christen Jørgensen Oluf Pedersen i Dalby. opsat 1 måned.

** Oluf Pedersen i Holmstol et vidne. navngivne vidnede, at Christen Jespersens hustru Anne Jensdatter i Holmstol har haft klammeri med største parten af naboerne, siden hun kom til byen.

31/8 1667.

(53)

** Anders Tomsen i Sejl et vidne. syn på brøstfældigheden på Silkeborg kro. varsel til Niels Pallesen på Silkeborg kro.

(54)

** Anders Tomsen stævnede Niels Pallesen. opsat 1 måned.

** Anders Jensen på Silkeborg et vidne og gav klage på Rasmus Pedersen, for han overfaldt ham i Christen Pedersens gård, da han var udsendt på husbondens vegne.

** Christen Lauridsen Degn i Linå med opsættelse 27/7 stævnede efterskrevne for dom og beskyldte dem for hans degnerente, som de skylder ham. tingsvidne 9/3 1650 fremlægges angående det, de plejede at give. dom: de bør betale inden 15 dage.

(56)

7/9 1667.

** Jon Knudsen et vidne. syn på KM skove for olden.

(57)

** Søren Rasmussen i Skannerup mølle. Christen Jensen i Mølhave har på godtfolks forbøn ladet hans sag falde angående de ord, mølleren har sagt, men som han benægter ved ed, og de er venligt forligt.

** Anders Tomsen i Sejl et vidne. navngivne vidnede, at Anders Jensen Møller i Silkeborg mølle undertiden solgte øl.

** Anders Tomsen i Sejl hans sag med de Farre mænd opsat 14 dage.

14/9 1667.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede Tovstrup og Låsby bymænd for dom og beskyldte dem for restants og landgilde. opsat 3 uger.

(58)

** Jon Knudsen 3.ting tilbød Skanderborg tjenere at indløse det fæmon, som er fravurderet dem for restants.

21/9 1667.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede Peder Andersen Jens Keldsen i Låsby for dom og tiltalte dem for restants til Århus hospital. opsat 3 uger.

** Jon Knudsen et vidne. navngivne vidnede, at de i Niels Jensen Ersholts jordløse hus i Javngyde så, at der lå 8 læs hø og 8 traver rug.

** Anders Tomsen i Sejl med opsættelse 13/7 stævnede Laurids Rasmussen i Farre med flere sst for dom og tiltalte dem for restants og gæld til Christen Christensen på Silkeborg. tingsvidne 1/9 1666 fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage.

(59)

** Niels Mogensen i Farre et vidne. vurdering af sl Mogens Nielsens bo i Farre imellem hans børn Søren Mogensen Niels Mogensen Anne Mogensdatter Boel Mogensdatter. Niels Mogensen lovede at betale Søren Mogensen i Farre Søren Jensen i Mollerup på hustru Boel Mogensdatters vegne Anne Mogensdatter i Dalbygård med lovværge deres arv.

(60)

** Jens Vognsen på slotsskriverens vegne stævnede Morten Madsen i Ry, kornmåler til Skanderborg, og fremlagde hans regnskab, hvori findes en post på 266 tønder rug, som på lensherrens ordre er lånt bønderne i deres store nød og trang, men der findes intet mandtal over dem, der har fået kornet, hvorfor de blev påråbt, men ingen af de fremmødte herredsmænd havde fået korn.

(61)

** Jens Vognsen på slotsskriverens vegne tilbød så mange af Skanderborgs tjenere, som er fravurderet fæmon for landgilde, at indløse det inden 8 dage.

28/9 1667.

(62)

** Tomas Pedersen Snedker i Linå et vidne. Rasmus Jensen Maren Jensdatter, begge født i Ry, tilstod at de af deres morbror Tomas Pedersen havde fået 9 får, deres mødrene arv.

** Anders Tomsen i Sejl stævnede Niels Andersen i Kærsmølle for tiende, han skylder Margrete sl hr Palles efterleverske. opsat 1 måned.

** Anders Tomsen i Sejl. den sag mellem Christen Christensen på Silkeborg og Niels Pallesen i kroen opsat 14 dage.

5/10 1667.

** Christen Christensen, forvalter på Silkeborg, et oldensyn.

(63)

** Peder Christensen i Klintrup et vidne. navngivne vidnede, at han leverede sine søsterbørn Karen og Maren Christensdatter, født i Sorring, deres fædrene og mødrene arv og Niels Nielsen i Farre på Anne Christensdatters vegne.

** Lave Rasmussen i Tovstrup et vidne. navngivne vidnede, at mens indersterne i Tovstrup og Låsby var Christian Fischers tjenere, da har de gjort ægt og arbejde 1-3 dage om ugen til Clemend Clemendsen ved Skanderborg, både i hans gård og andetsteds, gennem 5 år, og i den tid har de ikke givet arbejdspenge.

12/10 1667.

** Anders Tomsen i Sejl med opsættelse 31/8 stævnede Niels Pallesen i Silkeborg kro og tiltalte ham for 1 års afgift af kroen, samt for kroens brøstfældighed efter syn 31/8, og fremlagde skøde på kroen, udgivet 6/7 1667 af mester Anders Søbødker. Niels Pallesen fremlagde vidne af Hids herredsting 1/10 og af Hovlbjerg herredsting 1/10 1667 samt stedsmålsbrev af Peder Mørk, dateret 1/5 1665. dom: da skødet og fæstebrevet strider mod hverandre, skal det påkendes på tilbørlige steder.

(65)

19/10 1667.

** Jon Knudsen i Tovstrup med opsættelse 14/9 stævnede Låsby og Tovstrup bymænd for dom, og beskyldte dem for restants og landgilde efter restants, som fremlægges. dom: de skal ikke betale arbejdspenge for omtalte år.

(66)

26/10 1667.

** Niels Pedersen af Århus på sl Gertrud, Christen Jensen borgmesters, i Århus hendes vegne stævnede Jens Keldsen i Låsby og tiltalte ham for restants til Århus hospital. dom: han bør betale inden 15 dage.

(67)

** Jon Knudsen i Tovstrup med fuldmagt af Evert Pedersen, borger i Århus, med opsættelse 24/8 stævnede Morten Jensen Worm i Linå og hustru Christence Mogensdatter for dom og tiltalte dem for gæld efter deres brev på 92 sletdaler, dateret 10/10 1665. dom: de bør betale deres gæld.

(68)

** Niels Gregersen i Gern på borgmester Mads Poulsen i Randers hans vegne med opsættelse 24/8 stævnede Christen Jørgensen Oluf Pedersen i Dalby for dom og beskyldte dem for bordag og slagsmål og fremlagde vidne 17/8, at Oluf Pedersens hustru har slået Christen Jørgensens hustru blå og blodig. Christen Jørgensen svarede, at han vil være i husbondens minde.

2/11 1667.

** Mikkel Jørgensen i Kalbygård og Niels Pedersen sst er forligt om det, Mikkel Jørgensen skal have sin livstid, for han har opladt gården til ham.
 
(69)

9/11 1667.

** Jon Knudsen delefoged stævnede Anders Olufsen Hans Knudsen i Vissing Rasmus Sørensen sst angående sl Henrik Lauridsens børnegods. opsat 8 dage.

** Jon Knudsen lod fordele så mange af Skanderborg tjenere, som har været modvillige og siddet overhørig, hver for 3 rigsort.

** Erik Sørensen Pind i Linå stævnede Peder Jensen Kræmmer sst. opsat 8 dage.
 
** Jon Knudsen et vidne. da tinghuset er meget brøstfældigt på lægter og tag, da har efterskrevne herredsmænd vedtaget, at hver helgård skal betale 4 langhalmkærver og 4 mark og halvgårde det halve og boel 1 mark.

16/11 1667.

(70)

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede Anders Olufsen i Vissing og Peder Jensen i Flensted og fremlagde ridefogdens befaling til dem, om at være værger for sl Henrik Lauridsens 2 børn Anne Henriksdatter og Berete Henriksdatter og annamme deres mødrene arv, hvilket de påtog sig.

(71)
 
** Jon Knudsen et vidne. syn på broer og alfare veje.

23/11 1667.

** Niels Jensen i Farre stævnede Laurids Rasmussen i Farre for kirkegæld. opsat 3 uger.

** Søren Mikkelsen Pøl, borger i Århus, stævnede alle Linå kannikketjenere for restants og landgilde. opsat 14 dage.

** Søren Mikkelsen et vidne. navngivne forbød Erik Sørensen Pind i Linå at flytte, før han betaler skat skyld og landgilde, som han skylder af den gård, han påboer.

** Knud Jespersen i Tovstrup stævnede efterskrevne i Vissing for gæld. opsat 4 uger.

(72)

** Peder Christensen i Klintrup et vidne. Jens Rasmussen i Holmstol tilstod at skylde ham en stud, som han fik af afgangne Jens Jonsen i Horn, som er af det børnegods i Sorring, han havde under værgemål.

30/11 1667.

** Anders Jensen i Gern stævnede Niels Bonde i Sorring og tiltalte ham for 30 sletdaler bondeskyld, som rester af den gård, han påboer. opsat 3 uger.

** Hans Bertram ridefoged tilsagde Anders Olufsen i Vissing Peder Jensen i Flensted at møde i Kalbygård og annamme sl Henrik Lauridsens børns gods, som er arveligt tilfaldet dem efter deres sl mor.

7/12 1667.

** Søren Mikkelsen Pøl, borger i Århus, med 14 dages opsættelse stævnede efterskrevne kannikketjenere i Linå og fremlagde en restants. dom: de bør betale inden 15 dage.

(73)

14/12 1667.

** Anders Nielsen i Låsby et vidne og lod fordele efterskrevne Javngyde mænd og gav dem sag efter deres obligation.

(74)

** Jon Knudsen et vidne og lod fordele Morten Worm i Linå og gav ham til sag for 12 sletdaler.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede Jens Sørensen Rasmus Christensen i Dallerup for dom og beskyldte dem for sagefald, de ikke har stillet øvrigheden tilfreds for. opsat til snapsting.

** Jon Knudsen tilsagde alle Skanderborg tjenere at møde hos slotsskriveren og der betale deres resterende restants og landgilde.

(75)

21/12 1667.

** Hans Bertram, ridefoged til Skanderborg. navngivne vidnede, at de i Vissing skov havde set flere kulmiler, og de forbød ejermændene at fjerne kul derfra, før sagen havde haft sin gang, eller det kunne ske med øvrighedens tilladelse.

** Hans Bertrams fuldmægtig Morten Sørensen stævnede Morten Olufsen i Alling for husbondhold Rasmus Poulsen i Bogensgård for lejermål og de Vissing bymænd og husmænd for dom for de kulmiler, de har opsat. opsat 3 uger.

(76)

** Tomas Nielsen Hyrde i Gern lod fordele efterskrevne og gav dem sag for det, de skylder ham.

** Jon Knudsen stævnede Niels Lauridsen i Alling for gæld til Niels Pedersen i Mollerup. opsat 3 uger.

** Jon Knudsen med opsættelse 23/11 stævnede Hans Andersen i Vissing for dom og tiltalte ham for gæld til sl Søren Jensen i Tovstrup efter hans brev, som fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage.

(77)

11/1 1668.

** skurs og ransnævninge.

** Peder Pedersen i Sminge stævnede Bertel Worm i Linå og tiltalte ham for et stykke egetræ, han har nedhugget i Linå skov, som han havde hjemmel til, hvortil Bertel Jensen svarede, at træet var hugget i den skov, som hørte til hans sl farmors gård i Linå.

** Bertel Worm stævnede efterskrevne for gæld til ham og hr Laurids i Alling. opsat 1 måned.

(78)

** Niels Nielsen i Ry på Morten Madsen Kornmåler hans vegne lod læse slotsherrens befaling, at KM tjenere i Skanderborg amt skal yde deres landgildekorn til Morten Madsen Kornmåler og ingen andre steder.

(79)

18/1 1668.

** Anders Jensen Erik Jensen i Gern et vidne. de er forligt med Niels Rasmussen i Sorring om den resterende bondeskyld af den gård, han påboer.

(80)

** Jon Knudsen i Tovstrup et vidne. syn på den gård i Røgen, Christen Rasmussen påboede.
 
25/1 1668.

** Rasmus Nielsen på jægermesterens vegne stævnede så mange, som rester med oldengæld efter en restants, som fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage.
 
(81)

** Jon Knudsen med fuldmagt af Niels Pedersen i Mollerup med opsættelse 21/12 stævnede Niels Lauridsen i Alling for gæld til Niels Pedersen i Mollerup og Erik Christensen i Hårup. dom: han bør betale gælden.

** Jon Knudsen lod fordele så mange, som rester med ved og strøelse.

1/2 1668.

** Jon Knudsen i Tovstrup et vidne. navngivne vidnede om hvad, de leverede til Anders Vognsen, underskriver på Skanderborg, sidste sommer.

(82)

** Laurids Nielsen Anders Knudsen i Tulstrup stævnede Christen Rasmussen i Tulstrup og tiltalte ham for gæld til Laurids Nielsen, samt for stakkelsrejser, han ikke vil gøre, som de gør af byen. opsat 3 uger.

** Christen Christensen, slotsskriver og ridefoged på Silkeborg. Christen Hansen og Rasmus Pedersen i Farre lovede og godsagde for sl Laurids Lauridsen Fogs hustru i Farre, Karen Christensdatter, at hun ikke bortrømte, men blev tilstede til sagens udgang angående hendes sl mands dødelige afgang, og hvis det sker, da skal en af dem være i hendes sted og udstå, hvad retten tilholder. Christen Hansen på hans datter Karen Christensdatters vegne og Rasmus Pedersen til vedermåls ting.

** Christen Christensen et vidne. syn på Laurids Lauridsen Fogs lig, som blev optaget af jorden. han var blå under det ene øje og havde en rift på kinden, som kunne være revet med en negl, desuden var han blåsort fra navlen til hans lønlige ting, og inden på hans lår var der rifter, som af en negl, og der var kommet blod ud af hans mundvig.

(83)

** Christen Christensen et vidne og fremæskede, om nogen af den sl mands frænder på fædrene eller mødrene ville tale på den sag angående hans hastige dødelige afgang, hvortil Anders Lauridsen i Resendal svarede, at han var en gammel vanfør og fattig mand, så han kunne ikke tale på den sag.

** Adam Hansen i Farre stævnede Jens Pedersen Mikkel Mikkelsen i Farre for gæld til Jens Vinter i Århus.

** Knud Jespersen i Tovstrup. skifte efter sl Søren Jensen i Tovstrup imellem hans efterladte hustru Mette Nielsdatter og den sl mands arvinger, Jens Jespersen i Tovstrup Rasmus Jespersen i Dallerup Knud Jespersen i Tovstrup på deres egne vegne Peder Rasmussen i Tovstrup på sin hustru Else Jespersdatters vegne Anders Christensen i Sminge på hustru Maren Jespersdatters vegne hr Christen Berentsen præst i Århus domkirke Niels Rasmussen i Elsted Niels Pedersen i Mollerup Jens Andersen sst Laurids Pedersen i Sminge Jens Rasmussen i Overgård i Låsby.

(86)

8/2 1668.

** Jens Andersen i Javngyde et vidne. navngivne vidnede, at Jens Andersen, som er tjener til Århus hospital, hans vårsæd af byg havre og boghvede var, som de andre fattige mænds vårsæd, ganske ringe af misvækst.

** Niels Gregersen i Gern stævnede så mange i Linå sogn, som skylder ham gæld og plovhavre. opsat 3 uger.

** Christen Rasmussen i Lyngby stævnede alle Sporup sognemænd, som skylder kirkegæld. opsat 14 dage.

** Niels Eriksen i Skannerup stævnede Peder Lauridsen i Skannerup for gæld. opsat 3 uger.

** Bertel Rasmussen i Linå stævnede alle Linå sognemænd for kirkegæld. opsat 3 uger.

** Christen Christensen, ridefoged på Silkeborg. syn på sl Laurids Lauridsen Fogs lig, som blev optaget af jorden, og kisten åbnet. han var blå mellem navlen og hans lønlige ting, og der var rifter på hans lår og på kinden.

(87)

** Christen Christensen et vidne. med landstings stævning stævnede han vidner angående afdøde Laurids Fog i Farre, hvorledes forholdet var til hans hustru hendes forældre og deres børn. Jens Jensen i Farre vidnede, at han 13/1 om formiddagen var hos ham, og da var han frisk og før, og samme Jens Jensen Voldbys hustru Johanne Sørensdatter vidnede, at om aftenen kom der bud, at han var blevet hastigt syg, og da de kom derover, lå han på sin seng i sine klæder og kunne ikke tale, og efter en times tid døde han. andre vidnede derom, og Baltser Werfelt vidnede, at da han fik middagsmad, da lå Laurids Fog på sengen og klagede over, at han havde ondt i maven. Jens Mikkelsen vidnede, at noget før jul var han i Århus med nogle fra Farre, og da ville Jens Rytter købe noget kronsort af krambodsvenden, men han vidste ikke, om han fik det.

(89)

** Karen Jensdatter i Linå et vidne. vurdering 4/1 i Linå af sl Christen Christensens efterladte bo.

(90)

15/2 1668.

** Morten Sørensen på ridefoged Hans Bertrams vegne. den sag med de Vissing mænd angående kulmiler blev opsat 14 dage.

** Christen Christensen, slotsskriver på Silkeborg, hans anden opkrævelse af sandemænd til landstinget angående Laurids Fog i Farre hans død og bane, da han menes at være ombragt med forgift.

** Christen Christensen stævnede Niels Pallesen i Silkeborg kro for 20 sletdaler, han skylder på hans fæste. opsat 6 uger.

(91)

** Christen Christensen et vidne. navngivne fra Farre vidnede, at sl Laurids Fogs hustru, Karen Christensdatter, havde været berygtet for løsagtighed med Rasmus Pedersen i Farre. Christen Guldsmed vidnede, at om aftenen kom hans datter Karen Christensdatter og hentede ham til sin syge mand, som døde en times tid efter, og han vidste intet om noget slagsmål, der skulle have fundet sted, og endvidere vidnede han, at Peder Rytter havde købt lusekrudt for 1 mark for ham og ellers intet.

** Christen Jensen i Mølhave lod fordele efterskrevne for det, de havde lovet for til hans husbond.

(92)

** Christen Christensen stævnede Rasmus Christensen i Skannerup med flere for gæld og forlov. opsat 1 måned.

22/2 1668.

** Bertel Worm et vidne. Rasmus Jensen i Laven tilstod at skylde ham 6 sletdaler, som han lovede at betale til sankt Mikkelsdag.

** Christen Rasmussen i Lyngby og Niels Jensen Væt i Farre begærede dom på Farre mænd for kirkens gæld med opsættelse 8/2. dom: de bør betale inden 15 dage.

(93)

** Bertel Jensen Worm i Linå og Peder Pedersen i Sminge et vidne og tilstod, at de var venligt forligt om det træ i Linå skov, således at Peder Pedersen skal gøre sig træet så nyttigt, han kan.

** Bertel Jensen Worm lod fordele Christen Kromand for 17 mark husleje.

** den sag med de Tulstrup mænd opsat 14 dage.

** Niels Mogensen i Farre et vidne. Niels Jensen lovede at betale sin gæld til ham til sankt Valborgdag.

29/2 1668.

** Søren Mogensen i Farre et afkald. Christen Pedersen i Farre med fuldmagt af Anders Pedersen i Koldinghus len og Hans Lauridsen Bagge i Vamdrup og Peder Pedersen ved Køge på deres medarvingers vegne gav Søren Mogensen afkald for arv efter deres sl søster Anne Pedersdatter, Søren Mogensens hustru, som boede og døde i Farre.

(94)

** Jens Keldsen i Låsby et vidne. navngivne vidnede, at de fattige mænd i Søndergård i Låsby, Jens Keldsen og Anders Pedersen, som er hospitalstjenere, deres vårsæd var af misvækst ganske ringe, så de ikke kunne give nogen afgift deraf til Århus hospital forgangen år.

** Peder Rasmussen i Tovstrup med fuldmagt af Jens Sørensen Vinter i Århus 3.ting lovbød den halvgård i Sorring, som Laurids Christensen påboede. varsel til Christen Rasmussen i Tulstrup Anders Lauridsen i Sorring Jon Knudsen i Tovstrup og Jørgen Eriksen i Vadsted.

** Christen Pedersen i Farre et vidne. Mikkel Pedersen i Farre bad, om han måtte tilgives for hans ubetænksomme ord på tinget om gode og dydige dannekvinder eller piger i Farre, som var usandfærdige, og han havde hverken rede eller skel dertil.

(95)

** Christen Christensen, slotsskriver på Silkeborg, 3.kald og opkrævelse på sandemænd til Viborg landsting for at sværge og gøre deres ed og tov angående Laurids Fogs død, som menes at være forgivet.

** Hans Bertram ridefoged med opsættelse 21/12 stævnede efterskrevne Vissing gårdmænd og inderster og irettelagde vidne 21/12 angående syn på kulmiler, der er opsat i Vissing skov, og fremlagde sit indlæg om milerne, som de blev forbudt at befatte sig med, hvilket de ikke har villet efterkomme, hvorfor de bør stille slotsherren tilfreds, hvortil de svarede, at træet var dem lovligt udvist og mærket. dom: da de ikke fremlægger tilladelse til træet, da bør de stille slotsherren tilfreds.

(96)

** Jørgen Eriksen i Vadsted et vidne og fremlagde skifte, dateret 19/2 1668, efter hans sl hustru Ellen Sørensdatter mellem ham og hans børn Søren Jørgensen Erik Jørgensen og Sejer Jørgensen Maren Jørgensdatter Abild Jørgensdatter og Lisbet Jørgensdatter. børnenes anpart bliver hos faderen uden rente, til de bliver 16 år. Anne Lykkes underskrevne seddel fremlægges, at hendes tjener Hans Christensen befuldmægtiges til at lade skiftet forkynde på tinget.

(98)

7/3 1668.

(99)

** Søren Iversen af Gern et vidne og lod læse et forseglet brev, at da der er megen uskikkelighed i mark og eng, og det er besværligt at udage gødning og indhøste korn og hø for de Dalby mænd på den ene side og de Holmstol mænd på den anden side, så har deres husbond Mads Poulsen på Tvilum efter deres begæring tilladt at de deler mark og eng mellem de to byer uden fællig for sig selv.

(102)

** Jørgen Eriksen i Vadsted stævnede alle Dalby og Holmstol mænd og tiltalte dem for resterende markekorn. opsat 3 uger.

** den sag med de Tulstrup mænd blev opsat 8 dage.

** Jon Knudsen i Tovstrup tilsagde Skanderborg tjenere at komme til amtsskriveren for at gøre klart for deres restants og levere deres landgildekorn til kornmåleren.
 
** Adam Hansen af Farre på Jens Vinters vegne med opsættelse 1/2 stævnede Mikkel Mikkelsen i Farre Jens Pedersen sst for noget korn, de har fået, og fremlagde regnskab. Jens Pedersen svarede, at han havde betalt. dom: Mikkel Mikkelsen bør betale, men Jens Pedersen frikendes.

(103)    

16/3 1668.

(mandagen næst efter vorfruedag)

** Mads Nielsen i Klintrup med fuldmagt af Jesper Olufsen i Borum Kirsten Pedersdatter i Århus, sl Peder Vinters, 3.ting lovbød den lod, de har i den gård i Klintrup og det hus, hjulmanden og Jens Bertelsen påboer og 2 skovskifter i Sorring skov, som kaldes Nordskov og Havreballe, som de arvede efter sl Jesper Pedersen, som boede og døde i Ovstrup. varsel i Århus til Anne Pedersdatter Mads Wærns hustru Sidsel Sørensdatter med deres lovværger Søren Mørk Peder Rytter Jørgen Krog Tomas Christensen samt til Engelbret i Ry Niels Bertelsen og Søren Bertelsen i Firgårde Jon Knudsen Knud Jespersen i Tovstrup.

(104)

** Jon Knudsen på Christian Fischers vegne lod læse et tingsvidne 23/4 1625, hvori Mikkel Jensen i Voldby vidnede, at for 30 år siden flyttede han fra den gård i Ellerup, som Peder Jensen Hammel påboer, og han boede der 13 år, og da betalte han ikke mere end 21 skæpper malt eller byg. Niels Pedersen i Ellerup vidnede nu, at han har boet i samme gård i 15 år, og da har han betalt som i det gamle tingsvidne 21 skæpper årligt indtil nu, hvor Christian Fischer fordrer mere.

** Frands Nielsen i Storring på Jesper Olufsen i Borum Peder Andersen sst Sejer Olufsen i Sjelle deres vegne og sl Peder Olufsens børns vegne og Niels Sørensen i Hornbæk Christen Lauridsen i Herskind på deres egne vegne 3.ting lovbød de lodder, som de og deres hustruer har i skovskifter i Bjarup skov og parter i Bjarup og Volstrup mark samt gadehuse og mark. varsel til hr Søren i Njær Jørgen Eriksen i Vadsted Christen Pedersen i Farre.

(105)

** Laurids Nielsen i Tulstrup med opsættelse 1/2 stævnede Christen Rasmussen i Tulstrup for dom og tiltalte ham for stakkelsrejser, som han ikke som sine naboer vil gøre, og de mener, han bør som dem flytte vanføre folk, som kommer til byen, hvortil han svarede, at hvis de kan bevise, at der er gjort sådanne rejser af hans gård i 50 år, da vil han gøre som naboerne. dom: han bør flytte de nødtrængende fra hus til hus og fra by til by ifølge KM forordning og recessen.

(ingen ting blev holdt på påskeaften for påske helligt)

(106)

28/3 1668.

** Christen Christensen, ridefoged på Silkeborg, med opsættelse 15/2 stævnede Niels Pallesen i Silkeborg kro for dom og fremlagde Christian Fischers indlæg, at da han lader kroen forfalde og ikke vil fremvise fæstebrev på den, som Christian Fischer har købt, da bør han gøre kroen ryddelig og svare til brøstfældigheden og have det fæste, han påberåber sig, forbrudt. vidne af Hids herreds ting 13/11 1666 og et vidne her af tinget 31/8 fremlægges angående kroens brøstfældighed. dom: han bør have sit fæste forbrudt og betale for brøstfældigheden.

(108)

** Christen Christensen ned opsættelse 15/2 stævnede Niels Pallesen i Silkeborg kro for dom og beskyldte ham for gæld efter hans brev, som fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage.

(109)

** Christen Christensen. Niels Mogensen i Farre vidnede, at da Christen Christensen var i Farre, da hørte han, at Christen Hansen Guldsmed opsagde hans part af den gård og mølle i Farre, han påboer. andre vidnede, at de havde hørt det samme.

** Jon Knudsen i Tovstrup et vidne og fremæskede Niels Nielsen af Javngyde med hans klage over nam og vurdering, men han er ikke mødt.

(110)

** Jon Knudsen et vidne og 3.ting lovbød den halve selvejergård i Farre, Mikkel Pedersen påboer. varsel til Morten Tygesen hans hustru i Randers hr Søren i Njær Jørgen Eriksen i Vadsted Søren Madsen i Ovstrup og hans hustru Christen Rasmussen i Tulstrup.

** Jon Knudsen med fuldmagt af Anders Jensen i Århus 3.ting lovbød den 5.part i den halve selvejergård i Farre, Niels Jensen Væt påboer, som hans hustru Else Rasmusdatter arvede efter hendes sl forældre og brødre. varsel til Niels Jensen Væt Peder Pedersen Mogensen Rasmus Jensen Søren Rasmussen Jens Rasmussen Laurids Rasmussen.

** Erik Jensen og Søren Jensen af Gern et vidne og 3 ting lovbød den halvgård i Sorring, som Niels Bonde påboer. varsel til Niels Rasmussen i Sorring Christen Rasmussen i Davding Niels Mogensen i Farre Sejer Andersen i Glibstrup.

** Niels Ibsen i Låsby stævnede Jesper Nielsen i Alling Mette Rasmusdatter sst for gæld. opsat 14 dage.

** Christen Rasmussen i Lyngby stævnede Niels Jensen Væt i Farre og beskyldte ham for kirkens gæld. opsat 1 måned.

** Søren Mikkelsen, ridefoged til Århus kapitel. oldensyn i skovene.

(111)

** Anders Ibsen i Linå på Margrete Matiasdatter, sl hr Palle Pedersens efterleverske, hendes vegne stævnede Johanne Jensdatter, sl hr Knuds efterleverske, i Alling Søren Jensen degn i Dalby med flere for dom og beskyldte dem for kopskat, de resterer med. dom: de bør betale inden 15 dage.

(112)

4/4 1668.

** Christen Pedersen af Farre et skøde. Sejer Andersen, latinske skolemester i Fåborg, skødede til Christen Pedersen og hans hustru Anne Jensdatter den halve selvejergård i Farre, som Mikkel Pedersen påboer med 2 gadehuse samt Krarup enemærke.

(113)

** Jens Sørensen af Voel et skøde. Erik Jensen Anders Jensen af Gern solgte på egne og søskendes vegne til Jens Sørensen og hustru Maren Jensdatter den selvejer bondebolig i Sorring, som Niels Rasmussen Klintrup sidst påboede, og som de arvede efter deres sl mor Dorete Mikkelsdatter, som boede og døde i samme bolig.

(114)

** Jon Knudsen i Tovstrup. Sejer Andersen af Fåborg gav ham fuldmagt til at opkræve gæld.

** Jon Knudsen stævnede Anders Olufsen Rasmus Sørensen i Vissing Peder Jensen af Flensted og tiltalte dem for sl Henrik Lauridsens 2 børns børnegods, de har under værgemål. opsat 1 måned.

** Jens Nielsen i Gern stævnede Christian Fischer for kirkens tiende af 2 ødegårde i Ellerup, som han bruger avlen af. opsat 3 uger.

(115)

11/4 1668.

** Jon Knudsen med fuldmagt af Sejer Andersen i Fåborg stævnede Mikkel Pedersen Søren Rask Jens Ladefoged i Farre og tiltalte dem for restants. opsat 3 uger.

** Christen Christensen ridefoged. Christen Pedersen af Farre vidnede, at 3.påskedag da hørte han i Sporup våbenhus, at Christen Guldsmeds hustru, Karen Olufsdatter, sagde til deres sognepræst, at Rasmus Pedersen af Farre og hans bror Peder Pedersen Kvottrup af Århus havde skaffet den gift, som sl Laurids Fog blev forgivet med. andre vidnede, at de havde hørt det samme. Niels Pedersen i Farre vidnede, at noget før Peder Rytters hustru, Maren Andersdatter, kom til Silkeborg, sagde hun til ham, at Hans Christensen, Christen Hansen Guldsmeds søn, stødte den gift i en morter, som sl Laurids Fog blev forgivet med. varsel til Christen Hansen Guldsmed hans hustru og søn samt til Peder Rytters hustru, Maren Andersdatter, i Fårehuset under Silkeborg og Karen Christensdatter på Silkeborg samt i Århus til Oluf Rasmussen Gius og hans hustru, Berete Nielsdatter, og Peder Kvottrup samt apotekeren Jacobus Gisius og hans svend Johan Hachmand. Peder Pedersen Kvottrup benægtede ved ed, at han var tilstede, da giften blev købt.

(116)

18/4 1668.

** Jon Knudsen stævnede Niels Jensen Væt i Farre for dom og tiltalte ham for Anders Jensens hustrus arvepart. opsat 1 måned.

** Niels Gregersen i Gern stævnede så mange, som skylder Jens Christensen Vegerslev. opsat 1 måned.

** Niels Hansen i Voldby fremlagde skøde på et hus med jord under afgangne Laurids Fogs gård i Farre, dateret 17/10 1663, og et pantebrev på en del jord, og Christen Pedersen i Farre fremlagde et pantebrev, dateret 2/12 1665.

(117)

** Christen Christensen ridefoged. Anne Rasmusdatter af Røgen vidnede, at hun før jul kom til sl Laurids Fogs hus, og da spurgte Rasmus Pedersen i Farre hende, om hun kunne give ham et råd til en mandsperson, som havde lovet en kvinde vel, og ikke ville holde det, da kvinden var hans særdeles gode ven, som kunne varme hans ører, da ville han give hende til et par sko, hvortil hun svarede nej, og fik hun ingen sko, da kunne hun gå barfodet. Anders Nielsen af Farre og Kirsten Lauridsdatter af Skjoldshuset vidnede, at for nogle år siden tjente de hos Laurids Fog, og da søgte Rasmus Pedersen og Karen Christensdatter tit og ofte seng sammen nat og dag.

** Christen Christensen 3.ting fremlyste en kobberkedel og en malmgryde, som er fundet i sl Laurids Fogs gård, om nogen har lod eller del deri.

(118)

25/4 1668.

** Ludvig Jørgensen, ridefoged til Søbygård, stævnede fru Anne Lykke for syn på gården.

** Jens Nielsen af Gern fik 3 ugers opsættelse mellem Gern sognemænd og Christian Fischer angående kirketiende.

** Søren Madsen på Ovstrup et vidne. syn på den gård i Klintrup, som Jens Bertelsen påboer, for dens brøstfældighed.

(119)

** Søren Madsen et vidne. Jens Bertelsen i Klintrup sagde, at han havde ikke fæstet det hus på hans gårds grund, som Niels Rasmussen påboer, og denne havde heller ikke fæstet det.

** Peder Rasmussen af Tovstrup på Jon Knudsens vegne. Anne Nielsdatter i Vissing gav klage på Jens Nielsen i Søballe, for han har redet hende ned på tingvejen, så hun fik trådt et hul i hendes fod, som er blevet synet.

** Christen Pedersen af Farre et vidne, og gav last og klage på Hans Christensen Guldsmed, for han palmesøndag overfaldt hans hustru, Anne Jensdatter, på kirkevejen, da hun ville gå fra kirke og hjem, så hun snart ikke kunne komme fra ham, og Mogens Nielsen i Farre vidnede, at Hans Christensen sagde til hende, at hun havde så meget at snakke om, at hun skulle få djævlen på hendes flab. desuden gav han klage på Hans Christensen, for han havde overfaldet hans tjener Rasmus Rasmussen, og navngivne Farre mænd vidnede om overfaldet. synsmændene vidnede, at hans ene finger var næsten afhugget. varsel til Hans Christensen i Voldby og talte med hans mor.

(120)

2/5 1668.

** Jens Vognsen på slotsfogdens vegne stævnede sognemændene for restants og landgilde. opsat 14 dage.

** Jon Knudsen på Peder Mørks vegne stævnede fru Anne Lykke på Søbygård og tiltalte hende for gæld. opsat 1 måned.

(121)

** Jon Knudsen et vidne. syn på Else Olufsdatter i Vissing, som havde et lille åbent sår i panden. varsel til Jens Nielsen i Søballe.

** Christen Christensen ridefoged. registrering i sl Laurids Fogs gård i Farre af Christen Hansen Guldsmeds bo og gods. varsel til Christen Hansen i Voldby.
 
(122)

** Christen Christensen et vidne. navngivne vidnede om hvor meget af hans gods, Christen Guldsmed flyttede fra sl Laurids Fogs gård og til Voldby.

** Christen Christensen et vidne. vurdering af Niels Pallesens bo i Silkeborg kro.

(123)

** angående det børnegods i Kalbygård, da blev sagen opsat 14 dage.

** Bertel Rasmussen i Linå på egne og medtjeneres vegne. navngivne vidnede om kapitelstjenere, som på grund af misvækst ikke kan betale landgilde til husbonden.

** Anders Lauridsen i Sorring et skøde. Jesper Olufsen i Borum på egne og svoger Niels Lauridsen i Vorgård hans vegne og med fuldmagt af Sejer Olufsen i Sjelle på egne og brorsøn Anders Pedersens vegne Jesper Olufsen i Borum på egne og brordatter Berete Pedersdatters vegne Niels Tomsen i Borum på sine egne vegne og Peder Pedersens vegne Laurids Lauridsen i Borum på egne vegne Niels Pedersen sst på egne vegne Peder Andersen på egne vegne Peder Jensen på egne vegne Jens Jensen i Lyngby på egne vegne Christen Lauridsen i Herskind på egne vegne og Niels Sørensen i Hornbæk på egne vegne skøder til Anders Lauridsen 3 skovskifter i Bjarup skov.

(124)

9/5 1668.

** Jon Knudsen i Tovstrup på Rasmus Nielsens vegne stævnede Maren Rasmusdatter og gav tilkende, at da han havde givet hendes sl husbond, Henrik Lauridsen, et brev på 9 rigsdaler, han skulle opkræve i oldengæld, om hun ikke bør betale dem. opsat 1 måned.

** Ludvig Jørgensen, ridefoged til Søbygård, et vidne. syn på Søbygårds hovedgård og dens underliggende gods.

(130)

16/5 1668.

** Jon Knudsen stævnede Christen Rasmussen Snedker i Lyngby og beskyldte ham for noget rømningsgods, han har skjult hos sig. opsat 4 uger.

** Jon Knudsen stævnede så mange i herredet, som skylder Peder Mørk penge og restants. opsat 6 uger.

** Niels Mogensen i Farre på egne og menige bymænds vegne forbød menige Sjelle bymænd at føre de tørv bort, de har skåret indenfor Farre markskel under ran og dele. varsel til alle efterskrevne Sjelle gårdmænd.

(131)

** Adam Hansen i Farre et vidne. syn på den gård i Farre, Peder Pedersen påboede. varsel til ovennævnte Peder Pedersen.

23/5 1668.

** Søren Jensen på ridefogdens vegne stævnede efterskrevne, som rester med stedsmål for 1668. dom: de bør betale eller have indvisning.

(132)

** Tomas Jensen, forvalter på Hagsholm, med opsættelse 11/4 stævnede efterskrevne for dom og beskyldte dem for restants og landgilde ifølge restants, som fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage, hvis de ikke med kvittering kan bevise, at det er betalt.

(133)
 
** Christen Rasmussen i Tulstrup delefoged med opsættelse 2/5 stævnede sognemændene for dom, og tiltalte dem for restants og landgilde, de rester med. dom: de bør betale inden 15 dage, på nær Jon Knudsen, der påberåber sig frihed for hans bestilling som delefoged.

(134)

** Jon Knudsen med fuldmagt af Anders Jensen, borger i Århus, med opsættelse 18/4 stævnede Niels Jensen Væt i Farre for dom, og tiltalte ham for Anders Jensens hustrus arvepart i den selvejergård, han påboer, i alt 40 sletdaler, som Niels Jensen tilbød at betale i 2 terminer eller betale skæppeskyld. dom: han bør betale de 40 sletdaler med renter, siden Anders Jensen blev hans hustrus formynder eller lide nam.

(135)

** Frands Nielsen i Storring på Jens Jensen Ammersbøl i Fredericia hans vegne stævnede Niels Terkelsen i Silkeborg kro og tiltalte ham for gæld. opsat 3 uger.

** Frands Nielsen stævnede Sejer Jensen i Farre og Jens Rasmussen Dallerup i Holmstol for restants. opsat 3 uger.
 
** Jens Nielsen i Gern på egne og sognemænds vegne med opsættelse 4/4 stævnede Christian Fischer, for han bruger avlen af 2 ødegårde i Ellerup, om han ikke bør give kirken tiende deraf, og fremlagde vidne 27/3 af Tvilum birketing angående de 2 gårde, som er blevet tilsået, hvortil Christen Christensen svarede, at der var ikke indgået nogen kontrakt med sognemændene om tienden, så der skal ikke gives tiende, hvilket dømmes.

(136)

30/5 1668.

** Jens Vognsen på slotsskriverens vegne ved Skanderborg stævnede Skanderborg tjenere for restants og landgilde, de rester med. dom: de bør betale eller have indvisning.

** Christen Christensen ridefoged lod fremstille for retten en fange, Karen Christensdatter fra Farre, som har ombragt sin ægtemand Laurids Fog i Farre med gift, og fremlagde en sandemandsed af Viborg landsting, hvor hun på spørgsmål svarede, at hun havde givet manden gift i noget varmt øl, som hun gav ham om formiddagen, hvor han døde om aftenen. giften havde hun fået af Rasmus Pedersen i Farre og Peder Rytter i Farre, som sagde til hende, at Peder Kvottrup i Århus havde skaffet dem giften. ingen andre vidste noget derom, men hun havde spurgt hendes bror Hans Christensen derom, men han bad hende lade det være. sandemændene gjorde deres ed og svor hende skyldig, hun dømmes til af få hovedet hugget af og sat på en pæl, og kroppen begraves i hedensk jord.

(139)

** Christen Christensen et vidne og æskede 4.ting, om nogen havde gæld eller pant at fordre i sl Laurids Fogs bo, hvorefter kreditorer mødte med deres krav. kreditorerne er stævnet ved landstinget.

(140)

6/6 1668.

** Niels Gregersen på Jens Christensen Vejerslevs vegne med opsættelse 18/4 stævnede efterskrevne for dom og tiltalte dem for gæld efter gældsbreve, som fremlægges. Margrete Matiasdatter, sl Palle Pedersens efterleverske, fremlagde svar. dom: de bør betale eller lide nam, men Margrete Zoega frikendes.

(142)

** Christen Christensen, ridefoged til Silkeborg, stævnede Rasmus Pedersen i Farre og fremlagde en landstingsvarsel til sl Laurids Fogs arvinger, og tiltalte dem for restants landgilde og skatter, de resterer med, Laurids Fog 149 daler og Rasmus Pedersen 89 daler, som han formener, Christian Fischer bør have indvisning for, hvilket dømmes.

(143)

** Jon Knudsen i Tovstrup forbød alle at komme i Tovstrup skov med heste og vogne for at hugge ulovligt under ran og dele.

** Christen Christensen stævnede alle Christian Fischers tjenere i Linå og Sporup sogne og beskyldte dem for restants og landgilde, de resterer med og fremlagde dom 29/2 1664 og 4/5 1667. sandemændene fremlagde deres svar, at de burde nyde frihed. dom: de bør betale det, de ikke kan bevise er betalt.
 
(1)

** tingbogens autorisation 1668.
 
13/6 1668.

** den sag med fru Anne Lykke og Peder Mørk opsat 1 måned.

** Christen Christensen ridefoged. Anders Rasmussen i Farre bekendte, at han ikke vidste, hvor Rasmus Pedersen var, siden han rømte, men han havde talt med ham i Vendsyssel, hvor han var for at lede efter hans morbrors hest, som var blevet stjålet, og Maren Rasmusdatter vidnede, at hun ikke vidste, hvor han var, men nogle sagde, han var i Vendsyssel.

(2)

20/6 1668.

** Hans Bertram ridefoged gav Jon Knudsen fuldmagt til at have indseende med Kalbygård.

** den domsproces med børnegods af Kalbygård blev opsat 3 uger.

** Jon Knudsen med fuldmagt af Rasmus Nielsen med opsættelse 9/5 stævnede Maren Rasmusdatter i Kalbygård for dom, da han havde leveret hendes sl husbond Henrik Lauridsen en restants på 9 rigsdaler for oldengæld, som han ikke fik igen, om hun ikke bør betale den eller skaffe ham den igen, hvortil Rasmus Knudsen på Vengegård på Karen Rasmusdatters vegne svarede, at han burde fremlægge kvittering på, at den sl mand havde modtaget restantsen. dom: da der ikke fremlægges bevis, kan hun ikke lide derfor.

(3)

** Jesper Pedersen i ........ og Jens Jensen i Halling gav tilkende, at da Jens Jensen er morbror til sl Henrik Lauridsens børn i Kalbygård, da har de vedtaget, at de mænd, som har børnegodset under værgemål, nemlig Anders Olufsen Rasmus Sørensen i Vissing og Peder Jensen i Flensted, skal møde med godset på Kalbygård og der levere det fra sig.

** Sejer Jensen og Anders Rasmussen i Farre stævnede Jens Jensen hyrde i Farre og tiltalte ham for 2 køer, som er undkommet og døde for hans forsømmelses skyld. opsat 3 uger.

27/6 1668.

** Ludvig Jørgensen ridefoged 3.ting lovbød den ulovlige sæd, som kan være sået i Søbygårds tjeneres jord og forbød alle af føre afgrøden bort under ran og hærværk.
 
(4)

** Ludvig Jørgensen på Laurids Brorsens vegne på Dybvad lod læse et tingsvidne 29/4 af Hads herreds ting, hvor Morten Worm tilstod at skylde ham 133 rigsdaler, hvorimod han pantsætter den gård i Balle, som hans hustru Christence Mogensdatter købte med hendes forrige mand sl Anders Nielsen.

** Christen Rasmussen i Tulstrup delefoged 3.ting lovbød så megen ulovlig sæd, som kan være sået i Skanderborg tjeneres jord og tilbød frugtgæld og forbød dem at føre afgrøden bort under ran.

(5)

** Christen Christensen ridefoged 3.ting lovbød ulovlig sæd i Christian Fischers tjeneres jord og tilbød frugtgæld efter loven.

** Søren Mikkelsen Pøl, borger i Århus, lod læse et vidne 6/3 1661 med taksering af Silkeborgs skove for antal af oldensvin.

(6)

** Jens Knudsen, Peder Mørks tjener, med 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne for gæld til Peder Mørk. indvendinger og kvitteringer fremlægges. dom: de, der ikke med kvittering kan bevise at have betalt, bør betale inden 15 dage.

(8)

** Jon Knudsen advarede Skanderborg tjenere, at de intet måtte hugge ulovligt i skoven uden det, der bliver udvist dem.

(9)
 
4/7 1668.

** Jens Jensen Ammersbøl med opsættelse 23/5 stævnede Niels Terkelsen i Silkeborg kro for dom og beskyldte ham for gæld til sl Hans Ottesen i Frederiksodde efter hans brev, som fremlægges, hvortil han svarede, at han intet skyldte Hans Ottesen, og han havde ikke udgivet nogen håndskrift til ham. dom: da han fragår at have udgivet brevet, og det ikke er skrevet på trykt papir efter KM forordning, skal det påkendes af landsdommere.

(10)

** Niels Ibsen og Niels Nielsen i Låsby på egne og bymænds vegne og var i dag deres 3.ting, 1 før sankt Hans og 2 efter, og de afsagde den gamle opdrevne mølle, som kaldes Tovstrup mølle, hvoraf de fattige mænd ikke kan betale de store skatter. varsel til amtsherren.

(11)

** Jens Vognsen, amtsskriverens tjener, stævnede Jon Knudsen i Tovstrup for dom angående hans gårds landgilde. opsat 3 uger.

** Jon Knudsen stævnede efterskrevne, der ikke rettidigt har ydet deres landgilde af deres selvejer bondegårde. opsat 1 måned.

** Laurids Mikkelsen, forpagter på Tulstrup, et vidne og 3.ting opsagde fæstet af den gård, han havde fæstet af fru Anne Lykke i Vadsted.

** Jens Hansen Møller i Rampes mølle 3.ting afsagde den ødegårds avl på Møllegårds mark, han har fæstet.
 
(12)

** Christen Christensen ridefoged stævnede Christen Hansen Guldsmed i Voldby, for han mod forbud er rømt fra den gård i Farre, han påboede, og mente, han bør stå til rette som en rømningsmand, og hans hustru Karen Olufsdatter, for hun har undsagt husbonden og ham selv på liv og gods, og mente, hun bør stille borgen eller borge selv. opsat 3 uger.

** Rasmus Knudsen i Vengegård på Maren Rasmusdatters vegne i Kalbygård. Peder Jensen i Flensted Rasmus Sørensen i Vissing og Anders Olufsen sst gav hende afkald for al arv og gods, Anne Henriksdatter og Berete Henriksdatter kunne tilfalde efter deres sl far Henrik Lauridsen og mor Karen Jensdatter, som begge boede og døde i Kalbygård.

11/7 1668.

** Jens Skrædder i Sorring et vidne. navngivne vidnede, at Anders Jensen og Erik Jensen i Gern solgte ham det selvejer bondeboel i Sorring, han påboer, for 32 sletdaler.

(13)

** Anders Madsen i Tovstrup 3.ting afsagde halvparten af den gård, han påboer i Tovstrup.

** Christen Christensen, ridefoged til Silkeborg, et vidne. navngivne vidnede, at mens Laurids Fog levede, da nedbrød han og Christen Guldsmed 14 fag hus i Laurids Fogs gård, og efter hans død havde han ladet nedbryde flere huse på gården, og flere vidnede, at Rasmus Pedersen, der nu er anholdt på Silkeborg, hjalp til dermed.

(14)

** Christen Christensen. på spørgsmål svarede Niels Pedersen i Farre, at han intet vidste om den kvinde, der for nogle år siden skulle være blevet afklædt og ombragt i Lading sø, og andre vidnede, at de havde hørt rygte, at Rasmus Pedersen, der er anholdt på Silkeborg, og hans bror Peder Kvottrup i Århus havde ladet hendes klæder omskære.

** den sag med Peder Mørk og fru Anne Lykke er opsat 6 uger.

** Niels Bonde i Sorring og Anders Jensen i Gern tog hver en mand til at gøre rigtighed om den rug, Niels Bonde skal have.

18/7 1668.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede så mange i herredet, som er Clemend Clemendsen nogen restants skyldig. opsat 8 dage.

(15)

** Jon Knudsen stævnede Jens Sørensen i Sorring for husbondhold. opsat 1 måned.

** Christen Christensen ridefoged 1.opkrævelse af sandemænd for at sværge deres ed og gøre deres tov over Christen Guldsmed, som er rømt fra Farre.

** Villum Testrup borger i Århus. Christen Christensen ridefoged lod læse tingsvidne af Hids herredsting 30/6 angående Peder Pedersen Kvottrup af Århus, og en fange af Farre, Maren Andersdatter, vidnede, at hun havde bebrejdet hendes mand Peder Rytter, at han havde haft med Laurids Fogs død at gøre, hvortil han svarede, at Rasmus Pedersen havde befalet ham af købe macorriom (kviksølv) og hvis han ikke kunne huske navnet, skulle han kun tænke på Maren og kort, så vidste apotekeren, hvad det var, og Rasmus Pedersens bror Peder Kvottrup i Århus gik med ham for at købe giften, som Laurids Fogs hustru fik, og som hun prøvede at få hendes bror til at give Laurids Fog i øl, når han skulle hjem fra Skørring, hvor han ville køre hen med korn, så han kunne dø i skoven på hjemvejen, men han svarede nej. desuden vidnede hun, at Peder Kvottrup skulle have Christen Guldsmeds anden datter og halvdelen af gården og Rasmus Pedersen den anden halvdel, eller flytte til Peder Lerbjergs hus med Karen Christensdatter, idet gården var næsten bortsolgt. et andet tingsvidne af Hids herred 14/7 fremlægges med et vidne af Anne Bøssemagers, at i den første svenske tid boede de i Knudsgård i Fajstrup, og da overnattede en kvinde hos dem, som havde en stor bylt kvindeklæder med sig, og da kom Rasmus Pedersen i Farre og hans bror Peder Kvottrup før dag og spurgte efter hende og sagde: finder vi dig her din tyv, og tog alt det tøj hun havde, også hendes eget, så hun flygtede klædt i et lagen, men de tog ikke livet af hende den gang. tingsvidne her af tinget 11/7 fremlægges angående den kvinde, der skulle være ombragt og sænket i Lading sø. Peder Pedersen Kvottrup svor, at han ikke havde været i råd eller dåd med nogen om at købe giften, og han havde heller ikke været med at tage kvindens tøj.

(18)

25/7 1668.

** Jon Knudsen stævnede Laurids Andersen og Mads Pedersen i Alling og tiltalte dem for forlov for Anders Madsen i Tovstrup.
 
(19)

** Jon Knudsen med 8 dages opsættelse stævnede for gæld og restants til Clemend Clemendsen. dom: de bør betale inden 15 dage.

** Adam Hansen i Farre et vidne. syn på Farre byskov og Krarup enemærke for skovhugst.

** Henrik Henriksen på Silkeborg 2.kald på ransnævninge for at gøre deres tov over Christen Guldsmed for noget gods, han skal have taget i sl Laurids Fogs gård i Farre.

1/8 1668.

(20)

** sagen med den øde bondegård i Dallerup opsat 14 dage.

** Anders Tomsen irettelagde, at den sag med Christen Guldsmed og hans hustru Karen Christensdatter, som var opsat til i dag, da skal de søges ved deres værneting.

** Peder Rasmussen i Tovstrup mølle på egne og Jens Vinters vegne. Jørgen Eriksen af Vadsted lod læse et skiftebrev, dateret Tulstrup 11/9 1660, hvori Jens Vinter af Århus og Søren Jensen i Tovstrup er indlagt i den halve selvejergård i Sorring, som Laurids Christensen påboede, for deres fordring efter sl Jens Bertelsen, som boede og døde i Tulstrup, og som de skulle beholde til ejendom.

** Anders Tomsen i Sejling på husbonds vegne opkrævede 3.ting ransnævninge for at gøre deres ed over Christen Hansen Guldsmed, som tilforn boede i Farre, for noget gods, han har taget i sl Laurids Fogs gård i Farre, og fremlagde tingsvidne 18/7 og tingsvidne 2/5 angående bortkørslen af godset. tingsvidne af Hids herredsting 14/7 fremlægges, angående hvilke varer og boskab, der fandtes i Laurids Fogs gård. Christen Guldsmed nægtede at have fjernet noget af Laurids Fogs gods, men Adam Hansen vidnede om hvad, der var fjernet. Christen Guldsmeds svar fremlægges. ransnævningene svor ran over ham.

(23)

8/8 1668.

** Jon Knudsen stævnede Niels Hansen i Lykkehuset for dom. opsat 1 måned.

** Christen Rasmussen i Tulstrup 3.ting tilbød Skanderborg tjenere at indløse deres kornsæd og fæmon, som er fravurderet dem for restants og landgilde.

** Niels Jensen Væt i Farre. Anders Jensen af Århus solgte til ham den lod, som hans hustru Else Rasmusdatter var tilfaldet efter hendes sl far Rasmus Mogensen og mor Anne Pedersdatter, som boede og døde i Farre.

(24)

** Niels Jensen Væt et afkald. Anders Jensen, borger i Århus, gav ham afkald for den arv, hans hustru Else Rasmusdatter var tilfaldet efter hendes sl far og mor.

15/8 1668.

** Søren Jensen på ridefogdens vegne angående den selvejergård i Sorring, da mødte Peder Rasmussen Knud Jespersen i Tovstrup Rasmus Jespersen i Dallerup og begærede opsættelse. opsat 8 dage.

** Anders Tomsen i Sejl 3 ting tilbød Sporup mænd at indløse det korn og fæmon, som er fravurderet dem for resterende restants og landgilde.

(25)

** Christen Rasmussen i Tulstrup delefoged med opsættelse 4/7 stævnede Jon Knudsen i Tovstrup for dom angående landgilde og arbejdspenge af den gård, han iboer, da han fejlagtigt tror, han har frihed derfor på grund af, at han er delefoged, uanset han ikke har den frihed, og han er ikke dygtig dertil, da han hverken kan læse eller skrive, og han har heller ikke været i stand til at opkræve afgifterne og gøre regnskab derfor, hvorfor han bør betale restantsen af sin gård efter fremlagte specifikation inden 15 dage. Jon Knudsen svarede, at amtsherren Korfits Trolle havde bevilget ham hans gård fri for skyld og landgilde, og fremlagde en underskreven fuldmagt og befaling angående udførelsen af hans bestilling. dom: Jon Knudsen bør fremskaffe amtsherrens skriftlige bevis for, at han er fritaget for skyld og landgilde, og hvis ikke, da bør han betale inden 15 dage.

(27)

** Ludvig Jørgensen, ridefoged til Søbygård, på Laurids Brorsens vegne stævnede Morten Jensen Worm og hans hustru Christence Mogensdatter i Linå for dom og tiltalte dem, da han har pant i deres selvejergård i Balle, som Morten Worm ikke kan være hjemmel til, om han ikke bør betale med rede penge. opsat 1 måned.

** Sejer Jensen af Farre begærede, at den sag mellem ham og borgmesteren måtte opsættes. opsat 4 uger.

(28)

** Peder Nielsen, med fuldmagt af Christen Hansen Guldsmed, lovbød hans part i Laurids Fogs gård i Farre. Anders Tomsen i Sejl mente, der skulle fremlægges skøde og fremlagde tingsvidne 28/3, at Christen Hansen har afsagt hans part af gården. skøde på et hus og pantebreve fremlægges. dom: hvis der er noget i behold i gården, da kan den lovbydes.

(29)

** Peder Nielsen på Christen Guldsmed i Voldby hans vegne lovbød hans part i gården.

22/8 1668.

** Morten Sørensen på ridefogdens vegne et vidne. navngivne vidnede, at den bro, som ligger mellem Javngyde mark og Nygårds skov og mark, som kaldes Bjørnsmøllevadsbro, da har den ene halvdel altid været holdt ved lige at Javngyde mænd og den anden halvdel af Nygård samt Hemstok og Svejstrup mænd.

** Niels Nielsen af Javngyde at vidne. syn på hans hest, som har brækket benet på Bjørnsmøllevadsbro.

(30)
 
** Morten Sørensen på ridefogdens vegne spurgte Oluf Degn med flere i Alling hvad hjemmel, de havde til at så i den jord, der kaldes Lerjord, hvortil de svarede, at de vil skaffe hjemmel.

** Rasmus Hansen af Gern stævnede så mange, der skyldte ham penge, for dom og tiltalte dem for gæld. opsat 6 uger

(31)

** Christen Rasmussen delefoged 4.ting tilbød Peder Rasmussen Knud Jespersen i Tovstrup Rasmus Jespersen i Dallerup den sæd, der er sået i den gårds jord i Dallerup, Peder Villumsen påboede, såfremt de ville betale restants og landgilde af jorden.

** Morten Sørensen et vidne. ovennævnte 3 mænd lovede at betale den resterende landgilde.

** Christen Rasmussen i Tulstrup et vidne. navngivne vidnede om ødegårde.

** Niels Gregersen i Gern på Peder Mørks vegne med opsættelse 2/5 stævnede fru Anne Lykke på Søbygård for resterende provstekorn, hvortil ridefogden på gården svarede, at Peder Mørk burde fremlægge bevis for, at han havde gjort regnskab derfor i skatkammeret, hvilket dømmes.

(33)

** Ludvig Jørgensen, ridefoged på Søbygård, 3.ting forbød alle at komme med hest og vogn i skovene for at hugge, med mindre det udvises dem.

** Jokum Christensen, skovrider af Hårup, advarede Silkeborg tjenere, at de lader deres hunde lemme og forbød dem at holde geder.
 
29/8 1668.

** Morten Sørensen på ridefogdens vegne et vidne. navngivne vidnede, at de i Vissing vurderede 2 geder og 2 kid fra et kvindfolk for lejermålsbøder, som Peder Simonsen sst tog i forvaring.

** Morten Sørensen lod fordele Peder Simonsen i Vissing for ovennævnte geder og kid.

** Morten Sørensen spurgte Jens Sørensen af Dallerup, om han ikke havde afsonet for den kvinde, han har slået, hvortil han svarede, at han havde lovet ridefogden en tønde havre.

** Morten Sørensen et vidne. Søren Jensen af Tørring var Søren Pedersen af Alling hans hjemmel til 2 havreblokke, som han har tilsået i år. det samme gjaldt for de andre indstævnede fra Alling.

(34)

5/9 1668.

** Jon Knudsen i Tovstrup med fuldmagt af Søren Lauridsen, forrige skriver på Skanderborg, stævnede Anne Bertelsdatter i Linå og tiltalte hende for gæld. opsat 1 måned.
 
(35)

** Christen Rasmussen i Tulstrup lod læse KM befaling om ekstraskat til flåden, 1/2 skæppe rug af hver tønde hartkorn.

(36)

12/9 1668.

** Bertel Jensen Worm stævnede og tiltalte efterskrevne for gæld.

** Morten Sørensen på ridefogdens vegne stævnede menige Tørring mænd og spurgte dem om deres rettighed til den jord, de dyrker, hvortil de svarede, at de havde fæstet som deres formænd.

(37)

** Morten Sørensen stævnede Alling Tulstrup og Vissing bymænd for ulovlig skovhugst. opsat 4 uger.

19/9 1668.

** Søren Mikkelsen Pøl, ridefoged over kancelligodset i Linå, et vidne. syn på skovhugst, mærket og umærket, hvilket var sket, mens skovfogden var i København.

(38)

** Søren Mikkelsen. syn på den gård i Linå, som Rasmus Rasmussen Svolgård påboer.

** Søren Mikkelsen et vidne. taksering af kannikkeskovene for olden.

26/9 1668.

** Morten Sørensen på ridefogdens vegne stævnede Frederik van der Lidt samt menige Låsby mænd. syn på jord og engjord til den øde Tovstrup mølle, som var slået, hvortil de svarede, at de havde slået høet efter amtsskriverens befaling.

(39)

** Jon Knudsen i Tovstrup på egne og bymænds vegne et vidne. navngivne vidnede, at efter eksekverrytterne havde eksekveret dem for skatten af den øde Tovstrup mølle, og rytterne sagde, at de derfor ikke var kvit, da var de gået til Skanderborg med lægdssedlen til amtsskriveren, at der ikke skulle ske dem uret, men da han ikke var hjemme, satte kældersvenden sit signet og underskrift derpå, og bad dem gå til underskriveren, som rev begge dele bort.

(40)

** Jon Knudsen stævnede menige Låsby mænd for dom og tiltalte dem for deres anpart af skatten af den øde mølle, som Tovstrup mænd er blevet eksekveret for og måtte betale. opsat 4 uger.

** Ludvig Jørgensen på Laurids Brorsens vegne på Dybvad begærede dom over Morten Worm. på Bertel Worms begæring opsat 4 uger.

** Christen Christensen, skriver på Silkeborg, et vidne. navngivne vidnede om hvad, der manglede i sl Laurids Fogs gård og stue i Farre.

(41)

** Christen Christensen et vidne. navngivne vidnede, at de var med Adam Hansen i sl Laurids Fogs gård, da Christen Hansen flyttede, for at han på husbondens vegne kunne antage sl Laurids Fogs gods, hvis der var noget deraf i deres stue, og da fik han et par gamle skrin og nogle gamle sengeklæder.

** Christen Christensen stævnede Christen Hansen Guldsmed og sl Laurids Fogs søn Oluf Lauridsen med lovværge og Niels Hansen i Voldby Christen og Peder Pedersen i Farre for dom, da der er anvendt stor bekostning på den henrettede Karen Christensdatter, så bør han have sin betaling i formue og jordegods. opsat 5 uger.

** Adam Hansen i Farre et vidne. Niels Hansen vidnede, at da Adam Hansen med 4 ryttere ledte efter Christen Guldsmeds søn Hans Christensen, da forsvandt der noget af Christen Guldsmeds gods, som blev sat på kroen i Voldby som betaling for øl, og andendagen derefter indløste Adam Hansen det, og leverede det tilbage.

(42)

3/10 1668.

** Jon Knudsen i Tovstrup på Jens Jespersens vegne sst tiltalte Niels Hansen i Lykkehuset, som berettede, at de var forligt.

** Rasmus Hansen af Gern med opsættelse 22/8 stævnede efterskrevne for dom og tiltalte dem for gæld til hr Hans i Gern efter hans regnskab. dom: de bør betale deres gæld.

(43)

** Christen Christensen, skriver på Silkeborg, begærede sit skudsmål for den tid, han havde været skriver på Skanderborg og på Silkeborg, hvortil navngivne herredsmænd kundgjorde, at han havde forholdt sig ærligt og kristeligt.

(44)

10/10 1668.

** Jon Knudsen i Tovstrup et vidne. Jens Vognsen ved Skanderborg stævnes for syn på en hest i Klintrup, som havde et lille hul på det højre ....

** Bertel Jensen Worm på sin mors vegne et afkald. Morten Jensen Worm gav hans mor afkald for arv efter hans sl far Jens Hansen Worm.

(45)

** Christen Rasmussen i Tulstrup på amtsskriverens vegne. navngivne vidnede om forarmede, der ikke kan udgive deres resterende landgilde.

17/10 1668.

** Jon Knudsen begærede dom, men Bertel Worm på mors vegne begærede opsættelse. opsat 4 uger.

** Morten Sørensen på KM og husbonds vegne et vidne, og spurgte Christoffer Jensen i Sorring, om han klagede på Jens Vognsen, at han har gjort hans mors hest skade, hvortil han svarede, at han klagede ikke på ham, da han har betalt skaden på hesten, som er død.

** Niels Lauridsen Smed i Javngyde et vidne. skifte mellem ham og hans børn Niels Nielsen og Maren Nielsdatter om arv efter deres sl mor Anne Nielsdatter, som døde i Javngyde.

(46)

** Christen Christensen ridefoged et vidne. navngivne Farre mænd vidnede, at forleden krigstid, da blev der stjålet en hoppe fra krigsfolket fra Jens Andersens stald, og de berettede, at Peder Rytter skulle have stjålet hoppen, hvorover byen havde været i stor fare, idet krigsfolket truede dem og ville have brændt byen af for tyveriet.

** Christen Christensen et vidne. navngivne, der havde været vagt over Rasmus Pedersen, som er anholdt på Silkeborg, vidnede, at han fik tilbørlig mad og en pot øl til hvert måltid.

(47)

** Christen Christensen stævnede Niels Nielsen på Silkeborg og tiltalte ham for den henrettede fange, han om natten ledsagede ud i borggården. opsat 1 måned.

** Christen Pedersen i Farre stævnede Niels Christensen murmand i Farre og tiltalte ham for gæld. opsat 4 uger.

** Niels Gregersen i Gern på Terkel Olufsen, født i Flensted, hans vegne leverede til Peder Rasmussen i Tovstrup 3 sletdaler på hans bror Jens Rasmussen i Århus hans vegne for hans part i den selvejergård i Flensted.

24/10 1668.

** den sag med de Låsby mænd og Tovstrup mænd blev opsat 14 dage.

** den sag med Laurids Brorsen og Morten Worm blev opsat.

** Niels Mogensen i Farre på Christen Jensen Hornbæk i Farre hans vegne et vidne. Christen Christensen i Linå lovede at betale sin gæld.

** Bertel Jensen Worm i Linå en dom med opsættelse 12/9 stævnede Rasmus Rasmussen Svolgård i Linå og beskyldte ham for gæld til hans mor Anne Bertelsdatter. dom: han bør betale eller lide nam.

(48)

31/10 1668.

** Christen Christensen skriver et vidne og spurgte stokkemændene 15/2, om de ikke hørte, at Rasmus Pedersen af Farre med andre Farre mænd blev spurgt om sl Laurids Fogs hustru Karen Christensdatters skudsmål, hvortil de svarede, at han flere gange sagde, at han vidste intet andet at beskylde hende, end en god ærlig dannekvinde.

** Søren Nielsen i Hårup et afkald. Christen Lauridsen i Flensted på hustru Johanne Sørensdatters vegne gav Jens Sørensen i Hårup afkald for arv efter hendes sl forældre Søren Nielsen og Anne Nielsdatter, som begge boede og døde i Alling.

(49)

7/11 1668.

** den domsproces med Niels Nielsen på Silkeborg blev opsat 14 dage.

** Jon Knudsen på egne og bymænds vegne med opsættelse 26/9 stævnede menige Låsby mænd og tiltalte dem, for de ikke har ydet deres resterende skat, som de skulle give af den øde Tovstrup mølle, og Tovstrup mænd er blevet eksekveret for, og fremlagde tingsvidne 26/9. dom: de Låsby mænd bør betale de Tovstrup mænd deres skat igen.

(50)

** Morten Sørensen på ridefogdens vegne lod fordele Poul Lauridsen i Dallerup for resterende skat.

** Morten Sørensen stævnede Maren Nielsdatter i Javngyde for hendes lejermålsbøder. opsat 4 uger.

** Ludvig Jørgensen ridefoged på Laurids Brorsens vegne med opsættelse 15/8 stævnede Morten Jensen Worm i Linå og hans hustru for dom og beskyldte ham, for han har pantsat ham den halve selvejergård i Balle, som han ikke havde hjemmel til, hvorfor han bør betale sin gæld 133 rigsdaler. tingsvidne 29/4 af Hads herredsting samt skifte efter sl Anders Nielsen i Balle, dateret 5/9 1667 fremlægges, at gården tilfaldt sønnen Mogens Andersen og de 4 piger 13 tønder gods i Ingerslev. dom: Morten Worm bør betale med rede penge.

(51)

** Christen Skriver på Silkeborg med opsættelse 26/9 stævnede sl Laurids Fog i Farre hans søn Oluf Lauridsen med oldefar og formynder Christen Hansen Guldsmed samt hans hustru og børn for dom angående bekostning med sagen mod Karen Christensdatter, der har ombragt hendes mand sl Laurids Fog, som bør betales af deres bo. regnskab fremlægges. vidne 28/3 fremlægges. dom: omkostningerne bør betales af boet.

(53)

** Christen Christensen 3.ting æskede, om nogen havde noget gods, der tilhører Rasmus Pedersen, som er anholdt på Silkeborg.

** Mikkel Andersen Bonde i Lading med fuldmagt af Anders Rasmussen i Farre stævnede Rasmus Pedersen, som er fange på Silkeborg, Niels Pedersen i Farre og Søren Andersen i Låsby, og tiltalte Søren Andersen for regnskab med Anders Rasmussens fædrene og mødrene arv, og da han er et født værge, om han ikke bør erstatte ham arven. opsat 4 uger.

(54)

** Niels Mogensen i Farre stævnede Søren Jensen i Mollerup Søren Mogensen i Farre og Anne Mogensdatter i Dalbygård med lovværge, at da han har holdt skifte efter hans sl far Mogens Nielsen, om ikke hans søskende og medarvinger bør betale deres part af gælden.

** Jon Knudsen et vidne. navngivne vidnede om forarmede, der ikke formår at udgive deres resterende landgilde.

(55)

** Jon Knudsen et vidne. samme vidnede om ødegårde.

14/11 1668.

** Niels Pedersen i Farre et vidne. han afsagde af armod det stykke ejendom Bejtrup på Farre mark, som han har fæstet, hvortil fogden svarede, at han ikke kunne opsige før til sankt Valborgdag.

** Christen Christensen skriver stævnede Rasmus Pedersen, som er anholdt på Silkeborg, samt Maren Pedersdatter Maren Rasmusdatter Anders Rasmussen Niels Rasmussen Niels Pedersen i Farre angående omkostningerne ved giftmordsagen, som bør udlægges i Rasmus Pedersens gods og formue. opsat 4 uger.

** Søren Jensen i Mollerup stævnede Niels Mogensen Søren Mogensen i Farre og Anne Mogensdatter i Dalbygård med lovværge for dom og tiltalte dem for gæld, deres sl far Mogens Nielsen, som boede og døde i Farre, skylder ham, nemlig 16 sletdaler med 15 års rente. opsat 4 uger.

(56)

21/11 1668.

** Jon Knudsen på Søren Lauridsens vegne med opsættelse x/9 stævnede Anne Bertelsdatter i Linå for dom og tiltalte hende for sl Jens Worms gæld efter brev, dateret 13/3 1655. Bertel Jensen Worm fremlagde kvittering, dateret 1653, for landgildebyg, han har fået. dom: de bør gøre regnskab.

(57)

** Jon Knudsen delefoged. syn på skovhugst i Ry birks skove.

(58)

** Adam Hansen i Farre på husbonds vegne stævnede Niels Nielsen ved Silkeborg for dom og beskyldte ham for at have ledsaget den henrettede Karen Christensdatter fra hendes fængsel og til borggården om natten, om han ikke derfor bør straffes på Bremerholm i jern, og fremlagde tingsvidne af Hids herred 4/7, at da hun var kommet ud af fængslet fulgtes han med hende gennem borggården og portene. dom: da det angår ære og frelse, skal det påkendes på sine tilbørlige steder.

28/11 1668.

(59)

** Bertel Jensen Worm stævnede efterskrevne for gæld. opsat 3 uger.

** Ludvig Jørgensen ridefoged stævnede menige Søbygård tjenere for restants og landgilde, de rester med. opsat 3 uger.

** Jon Knudsen 3.ting fremlyste en orne i Farre.

** Jon Knudsen et vidne. syn på skovhugst i herredets skove.

(62)

5/12 1668.

** Henrik Henriksen på husbonds vegne efterlyste Rasmus Pedersen, som var anholdt på slottet, som på skælmsk vis er undveget.

** Jon Knudsen advarede så mange, der plejer at vedligeholde dæmningen ved Ry mølle, at de møder på mandag og gør hver sin anpart færdig.

12/12 1668.

** Jon Knudsen stævnede menige Skanderborg tjenere for dom og tiltalte dem for resterende smørlandgilde. opsat til snapsting.

(63)

19/12 1668.

** Mikkel Andersen i Labing med fuldmagt af Anders Rasmussen i Farre med 6 ugers opsættelse stævnede Søren Andersen i Låsby for hans arv. dom: Søren Andersen bør svare Anders Rasmussen til hans fædrene og mødrene arv.

** Ludvig Jørgensen ridefoged fremlagde fru Anne Lykkes brev, at da der nu fordres provstekorn af Søby kirke, så har der ikke siden 1635, da hun blev gift og kom til at bo på Søbygård, været givet provstekorn af Søby kirke. andre vidnede det samme.

(1).

** tingbogens autorisation 1669.

** skurs og ransnævninge fogder og skriver.

(2)

9/1 1669.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede sognemændene for dom og beskyldte dem for resterende restants og landgilde, hvortil de svarede, at de ville gerne betale, så vidt de kunne afstedkomme. dom: de bør betale inden 15 dage.

(3)

** Christen Christensen, skriver til Silkeborg, et vidne. vurdering og udlæg af sl Laurids Lauridsen og hans henrettede hustru Karen Christensdatters efterladte selvejergods, men da der intet løsøre fandtes, da skal han have indpas i ejendommen efter selvejeres taksering.

** Christen Christensen stævnede Rasmus Pedersen med sine søskende Niels Pedersen Maren Pedersdatter og Maren Rasmusdatter Anders Rasmussen Niels Rasmussen i Farre Christen Pedersen og Peder Pedersen sst Niels Hansen i Voldby Christen Guldsmed og sl Laurids Fogs barn Oluf Lauridsen sst for dom angående efterstående landgilde og andre udgifter af sl Laurids Fogs gård og Rasmus Pedersens gård sst. opsat 4 uger.

(4)

** Christen Christensen med opsættelse 14/11 stævnede Maren Pedersdatter Maren Rasmusdatter Anders Rasmussen Niels Rasmussen Niels Pedersen i Farre samt Rasmus Pedersen, som var anholdt på Silkeborg, men er rømt, for dom, og mente, han burde betale omkostningerne ved sagen om drabet på sl Laurids Fog i Farre, som Christian Fischer havde betalt og fremlagde regnskab. dom: der kan ikke dømmes, før der bliver givet lovligt varsel.

(5)

** Ludvig Jørgensen, ridefoged på Søbygård, 3.ting forbød alle at komme i Søbygårds tilliggende skove med heste og vogn for at hugge træ.

16/1 1669.

** Lambert Olufsen i Søbyvad lod fordele Anders Nielsen i Møgelby for gæld.

** Bertel Worms sag blev opsat 3 uger.

** Jon Knudsen på Søren Andersen i Låsby hans vegne stævnede Christian Fischer samt Rasmus Pedersen af Farre Niels Pedersen Maren Pedersdatter Maren Rasmusdatter Niels Rasmussen Anders Rasmussen i Farre for dom, da Søren Andersen har betroet Rasmus Pedersen hans brorbørns fædrene og mødrene arv, da han er ret værge, og fremlagde afkald, dateret 22/11 1656, hvori Rasmus og Niels Pedersen i Farre gav ham afkald for den arv, Anders Rasmussen Maren Rasmusdatter var tilfaldet efter deres sl forældre Rasmus Andersen og Maren Pedersdatter, som begge boede og døde i Låsby, og han mente, deres arv igen burde betales ham af Rasmus Pedersens bo. dom: da Søren Andersen er Anders Rasmussens farbror og rette formynder og har leveret hans arv til hans morbror Rasmus Pedersen i Farre, og dog er han blevet stævnet af Anders Rasmussen for hans arv og dømt til at betale ham den, hvorfor han bør have indvisning i Rasmus Pedersens gods.

(7)

23/1 1669.

** Søren Jensen af Ilvad på KM tolder i Ribe Dupont hans vegne stævnede Christian Gersdorff på Søbygård for dom, angående gæld til hans hustrus forrige husbond KM tolder, Karsten Olufsen, i Ribe på 350 rigsdaler efter obligationer fra hans farbror Peder Gersdorff, som han som ret arving bør betale. Peder Gersdorffs med fleres obligationer fremlægges. Christian Gersdorffs svar fremlægges, at da gælden er over 20 år gammel og ikke bevises, burde han være fri for tiltale. dom: da 2 af brevene er over 20 år gamle, bør han være fri for tiltale for deres pålydende gæld.

(9)

** Jon Knudsen i Tovstrup. Peder Pedersen i Tørring vidnede, at han hjalp hans nabo Jens Jensen med at stikke en kvie, han havde købt på marked, og han vidste ikke, om den var mærket eller ej, og han vidste kun ærligt om Jens Jensen. andre vidnede, at de vidste kun ærligt om ham, men nogle havde hørt rygte, at Anders Christensen i Javngyde havde mistet en kvie, som Jens Jensen skulle have taget og slagtet. Anders Christensen havde intet at beskylde Jens Jensen for.

(10)

30/1 1669.

** Jon Knudsen stævnede Peder Villumsen af Farre for dom og beskyldte ham for restants og landgilde. opsat 4 uger.

** Jon Knudsen stævnede Rasmus Nielsen, der tjener på Silkeborg, for han har fæstet sig til ridefoged Hans Bertram, og annammet fæstepenge. opsat 4 uger.

** Jon Knudsen et vidne. navngivne vidnede, at der gik rygte om, at Jens Jensen i Tørring havde stjålet en kvie fra Anders Christensen i Javngyde.

(11)

6/2 1669.

** Jens Andersen i Mollerup stævnede efterskrevne for dom og beskyldte dem for gæld. opsat 4 uger.

** Jon Knudsen i Tovstrup. angående den kvie, som blev borte fra Anders Christensen i Javngyde, da havde navngivne hørt rygte om, at Jens Jensen i Tørring skulle have slagtet den.

** Morten Lauridsen i Holmstol et afkald. Oluf Pedersen i Holmstol på hustru Maren Christensdatters vegne gav afkald for arv efter hendes sl far Christen Jørgensen, som boede og døde i Holmstol, og han har modtaget hendes bror Jørgen Christensens arv efter samme, og han vil holde Morten Lauridsen og hustru Anne Jensdatter skadesløs.

(12)

13/2 1669.

** Laurids Lauridsen i Skellerup med fuldmagt af Anne Bertelsdatter i Linå 3.ting lovbød halvparten af den selvejergård, hun nu påboer i Linå. varsel til Tomas Andersen, borger i Århus, og Morten Worm. Bertel Jensen på de umyndige søskende Anne Jensdatter Maren Jensdatter Helvig Jensdatter deres vegne med deres brødre og formyndere til vedermåls ting.

** Jon Knudsen stævnede Jens Jensen i Tørring for dom og beskyldte ham for at have taget den kvie fra Anders Christensen i Javngyde. opsat 3 uger.

(13)

** Søren Jensen, degn i Dalby, en dom og stævnede efterskrevne for dom og tiltalte dem for degne nådigste, de skylder ham. dom: de bør give ham den degnerente, han tilkommer.

** Jens Sørensen i Dallerup et vidne. navngivne vidnede, at Jens Sørensen 1663 ydede 12 skæpper byg i Linå præstegård og 8 skæpper rug, som var for 2 år.

(14)

** Niels Mogensen i Farre et afkald. Søren Mogensen i Farre på egne vegne Søren Jensen i Mollerup på hustru Boel Mogensdatters vegne Anne Mogensdatter i Dalbygård på egne vegne gav ham afkald for arv efter deres sl far Mogens Nielsen og mor Maren Jensdatter, som begge boede og døde i Farre.

** Bertel Jensen Worm i Linå stævnede Peder Andersen Munk i Låsby og Oluf Pedersen i Holmstol for dom og beskyldte dem for gæld til hans mor Anne Bertelsdatter efter brev, dateret 1662. Oluf Pedersen mødte med genkrav. dom: Peder Andersen Munk bør betale sin gæld og Oluf Pedersens gæld skal bevises.

(15)

20/2 1669.

** Morten Sørensen på KM og husbonds vegne tilsagde KM tjenere med det første at gøre deres gærder færdige om dyrehaven, så alle kan vide sig derefter at rette.

** Jon Knudsen på jægermesterens vegne lod fordele for oldengæld. dom: de bør betale eller derfor lide nam.

** Jon Knudsen med fuldmagt af Margrete Matiasdatter, sl hr Jacobs efterleverske, stævnede Jens Sørensen i Dallerup og tiltalte ham for efterskrevne gæld, hvortil Jens Sørensen fremlagde tingsvidne 13/2 næst afvigte, at han havde betalt gælden på nær 1 rigsdaler, som han blev tildømt at betale.

(16)

** Christen Christensen skriver stævnede sognemændene for dom og tiltalte dem for restants og landgilde. opsat 4 uger.

** Christen Christensen 3.ting opkrævede 12 selvejere for at vurdere sl Laurids Fogs gård i Farre.

(17)

** Anders Lauridsen i Sorring på søster Barbara Lauridsdatters vegne. Niels Nielsen i Sorring på hustru Karen Lauridsdatters vegne gav Barbara Lauridsdatter afkald for arv, selvejergods undtaget, efter hendes sl far Laurids Rasmussen, som boede og døde i Sorring.

** Jon Knudsen på jægermesterens vegne 4.ting til så mange, der rester med oldengæld.

27/2 1669.

** Peder Pedersen i Ullerslev på Fyn med fuldmagt af Søren Tomsen, rådmand i Nyborg, stævnede Anders Nielsen Overgård i Låsby for dom og tiltalte ham for gæld efter hans håndskrift af Harridslevgård 1666. dom: han bør betale eller have indvisning.

(18)

** Jon Knudsen stævnede Rasmus Jespersen i Dallerup Knud Jespersen i Tovstrup Peder Rasmussen Mette Nielsdatter sst for dom, da de bruger 2 agre, der ligger på Grydsbåre på Sorring mark, som for rum tid siden skal være kommet fra en selvejergård, som er kommet under kronen, om ikke Mette Nielsdatter og hendes medarvinger bør vise adkomst dertil.

** Peder Nielsen Fog af Ans stævnede Christen Hansen Guldsmed og sl Laurids Fogs barn, Oluf Lauridsen, for dom angående 140 sletdaler ifølge Laurids Fogs brev. opsat 14 dage.

(19)

** Niels Pedersen i Mollerup stævnede Christen Hansen i Voldby og Oluf Lauridsen sst for dom angående gæld. opsat 14 dage.

** Niels Gregersen i Gern stævnede sl Niels Pedersens hustru Kirsten Sørensdatter i Farre samt Rasmus Pedersens søskende for gæld. opsat 14 dage.

** Søren Andersen i Låsby stævnede sl Niels Pedersens hustru Kirsten Sørensdatter for dom, da Søren Andersen har leveret Maren Rasmusdatters fædrene og mødrene arv til sl Niels Pedersen, om ikke arvegodset bør betales af hans bo. opsat 14 dage.

(20)

** Søren Andersen i Låsby stævnede Jens Keldsen og Niels Keldsen i Låsby for dom, da de har annammet hans sl bror Rasmus Andersens børns arvegods, om de ikke bør holde ham skadesløs, da han er ret formynder. opsat 3 uger.
 
6/3 1669.

** den domsproces med Peder Villumsen i Farre blev opsat 14 dage.

** Niels Nielsen af Sorring 3.ting lovbød den part, hans hustru Karen Lauridsdatter kunne tilfalde efter hendes sl far Laurids Rasmussen i det selvejerhus, han påboede. varsel til Barbara Lauridsdatter Anders Lauridsen Laurids Lauridsen Johanne Lauridsdatter Rasmus Lauridsen i Sorring hver med sin lovværge.

** Jon Knudsen fremæskede de synsmænd, som var opkrævet af tinget, for at afsige deres syn, men de begærede 8 dages opsættelse, da de ikke var blevet forevist rigtigt skel.

(21)

** Rasmus Nielsen, overjægermesterens fuldmægtig, stævnede Maren Rasmusdatter i Kalbygård for dom og tiltalte hende for oldengæld 1665, som hendes sl mand Henrik Lauridsen skal have oppebåret. opsat 3 uger.

** Christen Christensen, skriver til Silkeborg, med 6 ugers opsættelse stævnede sl Laurids Fogs barn Oluf Lauridsen og formynder Christen Guldsmed i Voldby Niels Hansen sst Christen Pedersen og Peder Pedersen i Farre for dom angående efterstående landgilde skatter og andre udgifter af sl Laurids Fogs gård. Christen Hansen sagde, at han havde købt halvparten af gården, men Christen Christensen svarede, at han efter tingsvidne havde frasagt sig hans part af gården. dom: de bør betale den resterende landgilde, med afkortning at den sæd, Christian Fischer har avlet på den.

(23)

** Rasmus Hansen af Gern et vidne. syn på brøstfældighed på Mikkel Pedersens anpart af en gård i Farre, som han ejer og selv vil bruge.

13/3 1669.

(24)

** Jon Knudsen stævnede Jens Jensen i Farre for dom angående gæld. opsat 4 uger.

** den domsproces med Jens Jensen af Tørring opsat 14 dage.

** Jon Knudsen begærede dom over Rasmus Nielsen, der tjener ved Silkeborg, som har fæstet sig til Hans Bertram. opsat 14 dage.

** Peder Pedersen af Sminge og Niels Gregersen af Skorup stævnede sl Jens Rasmussens hustru Mette Rasmusdatter i Holmstol for dom og tiltalte hende for 10 rigsdaler forlov til Peder Mørk, forpagter på Palstrup. opsat 4 uger.

** Morten Sørensen på KM vegne. syn på Brønds mølle ved Tovstrup. Peder Rasmussen i Tovstrup Knud Jespersen sst og Rasmus Jespersen af Dallerup svarede, at da deres søster Maren Jespersdatter, Anders Christensens hustru i Sminge, ikke var stævnet som medarving, da burde syn ikke afhjemles, hvortil Morten Sørensen svarede, at de havde delt deres bondegods mellem sig, og hun havde ingen part i møllen. der blev ikke udstedt syn.

(25)

** Peder Nielsen Fog af Ans med opsættelse 27/2 stævnede Christen Hansen Guldsmed i Voldby og sl Laurids Fogs barn Oluf Lauridsen for dom angående 140 daler efter sl Laurids Fogs brev, dateret Ans 1663, samt afgiften af et hus i Farre, til gælden blev betalt, hvilket brev blev fremlagt, og Christen Hansen Guldsmed ville være brevet gestændig. dom: han skal nyde afgiften, til hovedstolen bliver betalt.

(27)

20/3 1669.

** Jon Knudsen stævnede efterskrevne for gæld. opsat 4 uger.

** Anders Nielsen i Overgård i Låsby stævnede Peder Andersen Munk i Låsby for dom og tiltalte ham for 40 sletdaler. opsat 8 dage.

** Rasmus Jensen i Låsby stævnede efterskrevne og tiltalte dem for gæld. opsat 4 uger.

(28)

** den sag mellem Søren Andersen i Låsby og Jens Keldsen og Niels Keldsen blev opsat 14 dage.

** den sag med Peder Villumsen i Farre angående restants opsat 14 dage.

** Jens Andersen i Mollerup med opsættelse 6/2 stævnede efterskrevne for dom, og tiltalte dem for gæld efter deres udgivne breve. dom: de bør betale eller have nam og vurdering.

(29)

** Rasmus Jensen Kræmmer i Låsby stævnede Jens Keldsen i Låsby og tiltalte han for gæld 100 sletdaler. dom: han bør betale eller derfor at have indvisning.

** Søren Andersen af Låsby med opsættelse 27/2 stævnede sl Niels Pedersens hustru Kirsten Sørensdatter i Farre angående hans brordatter Maren Rasmusdatters arvegods, som hendes morbror Niels Pedersen har annammet. afkald 22/11 1656 for Maren Rasmusdatter og Anders Rasmussens arv fremlægges. dom: han bør have indvisning i Niels Bejtrups bo og løsøre eller i hans selvejer ejendom for Maren Rasmusdatters arvegods.

(30)

** Niels Gregersen i Gern med 6 ugers opsættelse stævnede Christen Hansen Guldsmed og sl Laurids Fogs barn Oluf Lauridsen i Voldby Rasmus Pedersen, der boede i Farre, hans søskende Maren Pedersdatter Maren Rasmusdatter Niels Rasmussen Anders Rasmussen i Farre og sl Niels Pedersens hustru Kirsten Sørensdatter for dom angående sl Laurids Fogs sl Niels Pedersen Bejtrup og Rasmus Pedersens gæld til ham efter gældsbreve, som fremlægges. dom: han bør have indvisning for hans gæld.

(31)

** Niels Gregersen i Gern med opsættelse 20/2 stævnede så mange, der skylder ham penge. dom: de bør betale eller lide nam.

(33)

27/3 1669.

** Jon Knudsen et vidne. Laurids Sørensen Møller, som tidligere boede i Brønds mølle, vidnede, at da han boede i møllen, måtte han årligt udgive til ejerne 15 tønder mel, og den nuværende fæster Niels Nielsen vidnede, at han skulle betale 10 tønder mel. varsel til Knud Jespersen i Tovstrup Mette Nielsdatter med lovværge Peder Rasmussen Jens Jespersen sst Rasmus Jespersen i Dallerup samt Anders Christensens hustru i Sminge.

** Anders Nielsen i Overgård i Låsby med opsættelse 20/3 stævnede Peder Andersen Munk i Låsby for dom og tiltalte ham for gæld. dom: han bør betale skadesløst eller derfor have indvisning.

(34)

** Morten Sørensen på KM forvalters vegne et vidne. syn på Brønds mølle, der ligger ved Tovstrup, samt huse i Tovstrup og nogle agre. Jon Knudsen vedkendte sig grunden, møllen ligger på, som liggende til hans gård. varsel til Knud Jespersen i Tovstrup Jens Jespersen Mette Nielsdatter Peder Rasmussen sst Rasmus Jespersen i Dallerup og Anders Christensen og hustru i Sminge.

(35)

** Christen Mortensen af Linå et vidne og afsagde den fæstegård, han påboer, og navngivne vidnede, at han er så forarmet, at han ikke kan udgive skyld og landgilde.

** Peder Andersen Munk af Låsby et vidne. Niels Keldsen vidnede, at Peder Munks hustru Karen (Kirsten) Sørensdatter leverede 7 sletdaler for gammel restants til Jens Vognsen, der tjente på Skanderborg.

(36)

** Knud Jespersen i Tovstrup stævnede Laurids Sørensen Møller i Dallerup for dom og tiltalte ham for mølleskyld. opsat 14 dage.

** Peder Rasmussen i Tovstrup på egne og bror Jens Rasmussen, borger i Århus, hans vegne lod læse hans brev, at da sl Mikkel Keldsen i Klintrup for nogen tid siden er død, og har efterladt sig en søn Keld Mikkelsen, som har arvet en del, som er leveret til hans rette værge hans farbror Jens Keldsen i Låsby, som ikke kan forestå arven længere, da har Peder Rasmussen og drengens stedfar Peder Christensen i Klintrup anmodet Hans Bertram og den umyndiges farbror Anders Keldsen om at udpege en anden formynder, så arven ikke skal forringes, underskrevet Århus Jens Rasmussen Låsby. varsel til Anders Keldsen i Klintrup Jens Keldsen i Låsby.

(37)

** Jon Knudsen i Tovstrup med opsættelse 13/2 stævnede Jens Jensen i Tørring for dom og tiltalte ham for at have taget en kvie, som blev borte fra Anders Christensen i Javngyde, og slagtet den, hvorfor han bør skaffe sig hjemmel til kvien eller stille øvrigheden tilfreds, hvortil Jens Jensen svarede, at den slagtede kvie købte han på Ry marked. dom: sagen skal påkendes på sine tilbørlige steder.

(38)

3/4 1669.

** Anders Nielsen i Overgård i Låsby et vidne og lod læse og påskrive et gældsbrev af Christen Pedersen i Siim, birkefoged i Ry birk, på 100 sletdaler, dateret 1667.

** Ludvig Jørgensen, foged på Søbygård, med opsættelse 28/11 stævnede Jens Pedersen Mand og Christen Egertsen i Møgelby for restants og landgilde efter restants, som fremlægges. dom: de bør betale eller have indvisning.

(39)

** Christen Christensen skriver 3.ting opkrævede 12 selvejerbønder til at taksere sl Laurids Fogs gård i Farre.

** samme fremlagde landstings stævning, hvori stævnedes den bortrømte Rasmus Pedersen af Farre for lovmål, ridefogden agter at forhverve over ham, samt stævnede efterskrevne takseringsmænd.

(40)

** Christen Christensen med opsættelse 20/2 stævnede Anders Rasmussen i Farre Niels Rasmussen Maren Pedersdatter og Maren Rasmusdatter sst samt sl Niels Pedersen Bejtrups hustru og børn i Farre, samt ved landstinget den bortrømte Rasmus Pedersen og beskyldte dem for restants og landgilde efter restants, som fremlægges, angående Rasmus Pedersens restants, samt for Niels Pedersens restants, hvorfor husbonden bør have betaling i deres bo og gods, hvilket dømmes.

(42)

** Christen Christensen med opsættelse 20/2 stævnede alle Christian Fischers tjenere i Sporup og Linå sogne og tiltalte dem for restants og landgilde efter restants, som fremlægges. dom: de bør betale eller have indvisning.

(43)

** Jon Knudsen med fuldmagt af overjægermesteren med opsættelse 6/3 stævnede Maren Rasmusdatter i Kalbygård for dom angående oldengæld 1665, som hendes forrige mand skal have oppebåret. Jens Sørensen af Kalbygård med fuldmagt af Envold Rasmussen sst, fremlagde hans indlæg,  at han mener, hun bør være fri for tiltale, da hun tilforn er frikendt ved dom 20/6 1668, som fremlægges. dom: hun frikendes.

(45)

** Christen Christensen skriver stævnede Maren Pedersdatter Maren Rasmusdatter Anders Rasmussen Niels Rasmussen samt sl Niels Pedersens hustru børn og medarvinger for dom, og fremlagde landstings varselsseddel på den rømte Rasmus Pedersen af Farre, og da der har været anvendt stor bekostning på at søge efter ham, så bør betalingen udlægges af hans bo, og han fremlagde regnskab derover. tingsvidne 12/12 1668 af Hids herredsting fremlægges angående sikringen af Rasmus Pedersen med jernkæder og lås og vagt i hans fængsel, hvorfra han er flygtet. tingsvidne 15/12 1668 af samme ting fremlægges angående syn på fængslet, da han var flygtet. dom: Christian Fischer bør have sin betaling i Rasmus Pedersens efterladte bo.

(48)

** Christen Christensen. taksering af sl Laurids Fogs gård i Farre, som blev takseret for 600 sletdaler.

** Morten Sørensen et vidne. Hans Bertram, KM ridefoged, gav ham fuldmagt til i hans fraværelse at forrette ridefogdens bestilling, så enhver kan rette sig derefter.

(49)

** Jon Knudsen i Tovstrup med opsættelse 30/1 stævnede Rasmus Nielsen, der tjener på Silkeborg, for dom og tiltalte ham for at have fæstet sig til Hans Bertram og annammet fæstepenge, om han ikke bør betale lønnen til en anden karl i hans sted, hvilket dømmes.

10/4 1669.

(blev ingen ting holdt formedelst påske aften helligt)

17/4 1669.

** Peder Pedersen af Sminge på egne og Niels Gregersens vegne i Skorup med opsættelse 13/3 stævnede sl Jens Rasmussens hustru i Sminge Mette Rasmusdatter for dom og tiltalte hende for 10 rigsdaler, som Peder Pedersen har godsagt for. dom: hun bør betale.

(50)

** Rasmus Jensen Kræmmer af Låsby med opsættelse 20/3 stævnede efterskrevne for gæld. dom: de bør betale inden 15 dage.

(51)
 
** Jon Knudsen, delefoged, stævnede Niels Nielsen i Tørring for dom og tiltalte ham for gæld 6 sletdaler. opsat 4 uger.

** Jon Knudsen med opsættelse 27/2 stævnede Rasmus Jespersen i Dallerup Knud Jespersen Peder Rasmussen Mette Nielsdatter i Tovstrup for dom angående 2 agre på Grydsbåre på Sorring mark, som har været selveje. Knud Jespersen i Tovstrup fremlagde skøde 4/4 1657, som Tomas Christensen, borger i Århus, på egne og brødre og søskende, nemlig hr Peder Christensen i Køge Niels Christensen sst hr Jacob Bondesen i Skivholme på hans hustru Inger Christensdatters vegne Jens Christensen i København og sl Oluf Christensen Christen Jensen Karen Christensdatter i Skovsrod, deres vegne har udgivet til Søren Jensen i Tovstrup hans hustru Mette Nielsdatter og Knud Jespersen sst på deres arveparter efter deres sl far hr Christen Nielsen og mor Maren Jonsdatter, som boede og døde i Skivholme, i den selvejergård i Tovstrup, Peder Rasmussen påboer. desuden blev fremlagt et andet skøde, dateret 18/7 1657, hvor hr Christoffer Danielsen i Hovlbjerg på egne og børns vegne, nemlig Christen Christoffersen Mandrup Christoffersen Jens Christoffersen Peder Christoffersen Jacob Jensen på hustru Karen Christoffersdatters vegne skødede til Søren Jensen i Tovstrup og hustru Mette Nielsdatter og Knud Jespersen den lod, som han og hans børn arvede efter deres sl mor Karen Jonsdatter, og hr Christoffer Danielsen selv har købt i samme gård i Tovstrup og Tovstrup mølle. dom: da sagen synes ærerørig har fogden henfundet den til sine tilbørlige steder.

(53)

** Jokum Christensen i Hårup skovrider et vidne og 3.ting forbød alle at holde geder, som kan gøre skade i KM skove, samt at holde ulemmede hunde, som kan jage KM vildt på vildtbanen.

** Anders Nielsen i Overgård i Låsby med fuldmagt af Søren Andersen sst med opsættelse 27/2 stævnede Jens Keldsen i Låsby og Anders Keldsen i Klintrup for dom og tiltalte dem for, at de har annammet sl Rasmus Andersen, som boede og døde i Låsby, hans børn Keld Rasmussen Rasmus Rasmussen Mette Rasmusdatter Kirsten Rasmusdatter Johanne Rasmusdatter og Berete Rasmusdatter deres fædrene arv under værgemål, og Søren Andersen er deres rette værge efter loven, hvorfor de er pligtige at holde ham skadesløs og fremlagde skiftebrev 9/3 1661 samt afkald 9/11 1661 til Søren Andersen. dom: de indstævnede bør holde Søren Andersen skadesløs.

(54)

24/4 1669.

** Jon Knudsen i Tovstrup. syn på Kielsgård for brøstfældighed. varsel til Jon Rasmussen Niels Nielsen Rasmus Jensen.

(55)

** Knud Jespersen i Tovstrup et vidne. Niels Rasmussen af Sorring vidnede, at 20 år før sl Svend Knudsen, som boede i Sorring, afgik ved døden, da solgte han 2 agre på Grydsbåre på Sorring mark fra hans gård til Jon Andersen, som boede i Kalbygård, som var 20 år før, han gav gården under kronen. Niels Knudsen af Sorring, som mindes 52 år, og Christen Nielsen sst, som mindes 40 år, vidnede det samme.

1/5 1669.

** Lambert Olufsen i Søbyvad på Ludvig Jørgensen foged hans vegne. syn på den gård i Vadsted, Laurids Nielsen har i brug.

(56)

** Bertel Rasmussen i Linå på Rasmus Simonsens vegne stævnede Tomas Snedker i Linå og hans hustru Sidsel Rasmusdatter for dom og tiltalte dem for 5 skæpper rug. opsat 4 uger.

** Christen Christensen, ridefoged til Silkeborg, et vidne. taksering og vurdering af den bortrømte Rasmus Pedersens selvejergård i Farre, som blev takseret til 350 sletdaler.

(57)

** Jon Knudsen stævnede Christen Rasmussen i Tulstrup for dom og tiltalte ham for en otting smør. opsat 4 uger.

(58)

** Laurids Andersen i Sorring på far Anders Lauridsens vegne lod fordele Holmstol og Dalby mænd for resterende markekorn af Volstrup mark.

8/5 1669.

** Jon Knudsen stævnede efterskrevne Javngyde mænd for dom og irettelagde en restants på stedsmål og lejermål. dom: de bør betale inden 15 dage.

(59)

** Bertel Jensen Worm af Linå et skøde. Christen Rasmussen i Tulstrup fremlagde et skøde, hvori Anne Bertelsdatter i Linå, sl Jens Worms, med hendes rette værge og svoger hr Jost Lauridsen i Gylling har givet Christen Rasmussen, delefoged i Tulstrup, fuldmagt til at skøde til hendes søn Bertel Jensen halvparten af den gård, hun påboer.

(60)

15/5 1669.

** Jon Knudsen lod fordele Jens Sørensen og Poul Lauridsen i Dallerup for en Viborgrejse, de sad overhørig.

** Jon Knudsen stævnede Anders Christensen i Sminge og hans hustru Maren Jespersdatter Mette Nielsdatter i Tovstrup Knud Jespersen Jens Jespersen Peder Rasmussen sst og Rasmus Jespersen i Dallerup for dom og tiltalte dem, da de har arvet Brønds mølle efter sl Søren Jensen, som boede og døde i Tovstrup, og som er bygget på KM grund, så bør de fremvise adkomst, eller møllen bør være KM følgagtig. opsat 4 uger.

(61)

** Bertel Jensen Worm i Linå gav varsel til Christen Degn i Linå for noget fælles jord på Linå mark, han bruger, hvori han og hans mor kunne være berettiget, hvortil kannikketjenerne svarede, at han havde deres part af jorden i minde. dom: der udstedes ikke vidne, før alle vedkommende bliver stævnet.

** Morten Sørensen på hr Laurids Sørensen i Harlev hans vegne stævnede Jon Rasmussen i Javngyde og tiltalte ham for gæld og fremlagde dom 23/9 1665. dom: han bør betale inden 15 dage.

(62)

22/5 1669.

** Morten Sørensen stævnede Jon Rasmussen og hans søn Jens Jonsen i Kielsgård Rasmus Sørensen Påske i Tørring og hustru Maren Frandsdatter for spørgsmål om Jens Jensen i Tørring. ingen var mødt.

(63)

** Jon Knudsen stævnede Peder Jensen i Flensted og Niels Madsen i Røgen for dom og beskyldte dem for at besidde hver en halvgård ufæstet, om de ikke burde fæste dem. opsat 14 dage.

** Morten Sørensen lod fordele Laurids Nielsen i Vissing for resterende stedsmål.

29/5 1669.

** Jon Knudsen. Karen Rasmusdatter af Tovstrup gav klage på Jacob Albretsen Jens Albretsen i Rodegård Morten Albretsen Mette Jensdatter sst, som overfaldt hende, da hun kom til Albret Ibsen i Rodegård for at kræve løn til sine sønner Rasmus Jensen og Søren Jensen, som har tjent ham. syn på hendes sår afhjemles. varsel til Albret Ibsen hans hustru børn og folk.

(64)

** sagen med Niels Nielsen i Tørring blev opsat 14 dage.

** Anders Lauridsen i Sorring et skøde. Niels Nielsen i Sorring på hustru Karen Lauridsdatters vegne skødede til Anders Lauridsen og hustru (blank) Jensdatter den lod, hun er tilfaldet efter hendes sl far Laurids Rasmussen Snedker i det selvejerhus i Sorring, han iboede og fradøde.

(65)

5/6 1669.

** Jon Knudsen lod fordele Rasmus Nielsen, der tjener ved Silkeborg, angående hans tjenesteløfte til Hans Bertram.

12/6 1669.

(66)

** Morten Sørensen stævnede Anne Nielsdatter Karen Eriksdatter i Klintrup Boel Sørensdatter i Tovstrup Karen Lauridsdatter i Sorring og hendes mand Søren Madsen sst Anne Markusdatter i Låsby for dom og tiltalte dem, for de ikke har holdt skifte efter deres mænd. opsat 4 uger.

** den sag angående Brønds mølle er opsat 14 dage.

** Niels Nielsen i Farre et vidne og gav last og klage på Adam Hansen sst og Anders Jensen i Skanderborg, for de om natten er kommet ind i hans gård og jaget ham og hans hustru og børn ud med dragen degen og pistol, og de borttog noget af deres løsøre, og anden dagen efter måtte han give dem 20 skilling til eksekutionspenge. andre vidnede derom.

(68)

** Adam Hansen i Farre et vidne og gav last og klage på Peder Kvottrup i Århus, for han har overfaldet ham, for han ikke ville sidde hos ham, og slået ham til jorden, og Søren Mikkelsen løb efter ham med en krumsabel og slog ham i hovedet.

** Christen Christensen. syn på Adam Hansens i Farre hans sår fra overfaldet af Peder Kvottrup og Søren Mikkelsen.

(69)

** Christen Christensen. Søren Mikkelsen, der holder til i Farre, vidnede om Peder Kvottrups slagsmål med Adam Hansen. på spørgsmål svarede Søren Mikkelsen, at han var født i Hobro af en bødker Mikkel Pedersen og Anne Iversdatter.

(70)

** Niels Gregersen i Gern stævnede efterskrevne for gæld. opsat 3 uger.

19/6 1669.

** Jon Knudsen stævnede Peder Jensen i Sorring Anders Christensen sst Jørgen Christoffersen i Røgen for resterende stedsmål. dom: de bør betale inden 15 dage.

(71)

** Mikkel Andersen i Lading med fuldmagt af Niels Nielsen i Farre lyste et fuldt husfred over Adam Hansen i Farre og Anders Jensen i Skanderborg for deres overfald i hans gård.

** Kirsten Sørensdatter af Farre. Niels Pedersen af Mollerup vidnede, at han var med skriveren i sl Niels Pedersens Bejtrups gård i Farre for at gøre udlæg for landgilde og KM skatter, og da fremførte hans hustru Kirsten Sørensdatter 2 hopper, som blev vurderet for 15 daler, og ellers fandtes der intet, der kunne vurderes til betaling af gæld, og hverken hun eller hendes søn Peder Nielsen havde noget at betale med videre end det, de var berettiget til i Rasmus Pedersens selvejergård sst.

(72)
 
** Jon Knudsen i Tovstrup. Adam Hansen i Farre og Anders Jensen i Skanderborg vidnede, at de ikke så Niels Nielsens hustru eller børn, og de tog ikke noget i hans hus, da de var udsendt for at hente en løsgænger, som opholdt sig i Niels Nielsens hus, og andre vidnede, at de ikke så, de tog noget i Niels Nielsens hus. Niels Nielsen ved ed beskyldte dem for at have taget godset.

(74)

** Jon Knudsen. Christen Christensen, skriver, gav ham fuldmagt til føre sagen med Adam Hansen og Anders Jensen ved tingene.

** Morten Madsen i Ry, KM skovrider, advarede herredsmændene om at holde deres geder af vildtbanen og lade deres hunde lemme, og tilsagde skovfogderne at holde godt opsyn med skovene.

(75)

26/6 1669.

** Morten Sørensen tilsagde alle KM bønder at møde i skoven, når de tilsiges, for at kløve egetræer og føre dem til Århus, af hver gård 18 store egestaver 8 alen lange.

** Jon Knudsen lovbød ulovlig sæd i KM tjeneres jord, liggende til Skanderborg og tilbød frøgæld.

** Mikkel Andersen Bonde af Lading på Niels Nielsens Kolds vegne af Farre gav tilkende, at da han havde lyst husfred over Adam Hansen og Anders Jensen i Skanderborg, så begærede han udnævnt 12 mænd til at gøre deres ed og tov over dem, hvilket skete.

(77)

** Christen Christensen 3.ting lovbød ulovlig sæd i Christian Fischers gods samt husbondhold resterende arbejdspenge landgilde med videre, men da stævningsmændene ikke er mødt, kan der ikke udstedes delemål.

** Jon Poulsen i Javngyde og Anders Christensen sst et vidne. navngivne vidnede, at deres gårde nedbrændte fuldstændigt med deres midler.

** Jens Andersen Dyhr af Javngyde, hospitalstjener, et vidne og lod læse et brev, at da Jens Keldsen i Låsby er kommet bagud, så han ikke længere kan bruge jorden, da advares og forbydes alle mod at så i den halvgårds jord eller føre afgrøden bort under ran.

(78)

** Jon Knudsen med opsættelse 15/5 stævnede Anders Christensen i Sminge og hans hustru Maren Jespersdatter Mette Nielsdatter i Tovstrup Knud Jespersen Peder Rasmussen Jens Jespersen sst Rasmus Jespersen i Dallerup for dom og tiltalte dem, da de alle arveligt er tilfaldet Brønds mølle efter sl Søren Jensen, som boede og døde i Tovstrup, og da den skal være bygget på KM grund, så bør de fremlægge adkomst dertil, da den ellers skal følge KM. tingsvidne 27/3 fremlægges angående syn på møllen og tilliggende jord. Peder Rasmussen fremlagde tingsvidne 30/1 1591 angående mageskifte mellem Peder Knudsen i Tovstrup og Jon Andersen. et forseglet brev fremlægges, hvori blandt andre Sejer Andersen i Ovstrup og Rasmus Lauridsen i Sorring har synet en opstemning til en mølledam til Jon Andersens mølle, som er til skade for Tovstrup mænd, hvorfor Jon Andersen skal give dem et andet engskifte og bygge en bro over bækken, brevet dateret 14/8 1588. lovhævd af 1581 fremlægges, hvor Sejer Lauridsen i Voldby og Sejer Andersen i Ovstrup som lovhævds høringe bevidnede, at Jon Andersen med jordejere bønder og bønders sønner gildemænd, der iblandt Søren Nielsen i Mollerup, gjorde lovhævd på hans jordejergård i Tovstrup, Laurids Jonsen iboer, for hans hans hustru Anne Pedersdatter og deres arvingers rette grund, og han indvordede ligeledes hans mølle på Tovstrup mark. tingsvidne 27/4 1588 fremlægges om forlig mellem Jon Andersen og de Tovstrup mænd angående hans mølle. tingsvidne 10/3 1666 fremlægges angående Brønds mølles grund. skøde 4/4 1657 til Søren Jensen i Tovstrup på lod i en gård sst 2 agre på Grydsbåre og Tovstrup mølle fremlægges. skøde 18/7 1657 til Søren Jensen i Tovstrup på lod i en gård i Tovstrup samt i Tovstrup mølle fremlægges. dom: sl Søren Jensens arvinger kan beholde møllen.

3/7 1669.

** Mikkel Andersen Bonde i Lading et vidne. hr Søren Olufsen af Njær Jørgen Eriksen af Vadsted Christen Rasmussen af Tulstrup Rasmus Hansen Niels Mogensen Christen Pedersen og Peder Pedersen i Farre Peder Fog i Ans Niels Hansen i Voldby Peder Kvottrup af Århus på søster og søskendebørns vegne gav Mikkel Andersen fuldmagt til at føre deres sag angående deres selvejer bondehuse.

(85)

** Mikkel Andersen Bonde i Lading på menige Farre jordejeres vegne et vidne. navngivne, der mindes op til 40 år, vidnede, at så længe havde der ikke været gjort arbejde af selvejer gadehusene til Silkeborg eller andetsteds, men alene til jorddrotten, hvortil ridefogden Christen Christensen svarede, at 1661 solgte KM til Christian Fischer Farre by med landgilde skyld og rettighed, hvorfor gadehusmændene må møde, når de bliver tilsagt. Mikkel Andersen fremæskede skødet, så det kunne ses, om gadehusene skulle følge jorddrotten eller Christian Fischer.

(86)

** Mikkel Andersen på Farre jordejeres vegne. navngivne gadehusmænd i Farre vidnede om arbejdet, de havde måttet gøre til Silkeborg, hvortil Christen Christensen svarede, at sl Laurids Fog og hans henrettede hustru havde efterladt sig en øde gård, som ingen ville antage, så han havde måttet lade den tilså, og ingen havde beklaget sig overfor ham. hr Søren Olufsen i Njær og Jørgen Eriksen af Vadsted mødte og svarede, at de havde beklaget sig overfor Christian Fischer, men uden at få hjælp.

(90)

** Mikkel Andersen Bonde i Lading med fuldmagt af Niels Nielsen i Farre en nævningsed og gav tilkende, at han har lyst Adam Hansen i Farre og Anders Jensen ved Skanderborg et fuldkommen husfred til, for deres overfald på Niels Nielsen i hans hus, hvilket Niels Nielsen ved sin højeste ed bestod. tingsvidne 19/6 fremlægges og tingsvidner 26/6 og 12/6 fremlægges. fuldmagt til Jon Knudsen fremlægges, og tingsvidne 19/6 fremlægges. da det bevises, at de indstævnede har uførmet Niels Nielsen og hans hustru i deres hus, så svor nævningene Adam Hansen og Anders Jensen et fuldt husfred over.

(96)

** Christen Christensen skriver et vidne og 3.ting lovbød ulovlig sæd, der er sået i Christian Fischers tjeneres jord og tilbød frøgæld, og forbød nogen at høste afgrøden under ran og dele.

** Christen Christensen stævnede alle Christian Fischers tjenere i Sporup og Linå sogne for dom angående smørlandgilde arbejdspenge husbondhold og langhalm til ladegården. opsat 4 uger.

** hr Oluf Sørensen af Njær et skøde. Jesper Olufsen i Borum på sine egne og medarvingers vegne, nemlig Peder Andersen i Borum på hustru Karen Olufsdatters vegne Sejer Olufsen i Sjelle Christen Lauridsen i Herskind på hustru Karen Olufsdatters vegne Niels Sørensen i Hornbæk på hustru Anne Olufsdatters vegne Niels Pedersen i Borum på egne vegne Niels Tomsen sst på hustru Karen Pedersdatters vegne og hustrubror Peder Pedersens vegne Laurids Lauridsen sst på hustru Anne Pedersdatters vegne Jens Jensen i Lyngby på hustru Maren Pedersdatters vegne Jesper Olufsen i Borum på brordatter Berete Pedersdatters vegne Peder Jensen i Borum på sine egne vegne, solgte til hr Oluf Sørensen deres arveparter efter deres mor og farmor sl Karen Sejersdatter, som boede og døde i Borum i den halvgård i Røgen, Peder Madsen påboer, som er den 5.part og et hus og halvparten af et hus.

(98)

** Mikkel Andersen Bonde i Lading på menige Farre jordejeres vegne stævnede Christian Fischer for dom angående deres gårde og huse, som er pålagt skatter og arbejde, som ikke er sket før. opsat 4 uger.

** Søren Madsen på Ovstrup et skøde. Jesper Olufsen i Borum på egne og alle sine søskendes vegne Jørgen Eriksen i Vadsted med fuldmagt af Tomas Christensen, borger i Århus, Kirsten Pedersdatter, sl Peder Vinters, sst og Jon Knudsen i Tovstrup på egne vegne solgte til Søren Madsen og hans hustru (blank) den lod, Jesper Olufsen og søskende var tilfaldet efter sl Jesper Pedersen, som boede og døde i Ovstrup, i den selvejergård i Klintrup, sl Jens Bertelsen påboede, og lod i skovskifter i Sorring mark Nørskov og et hus i Klintrup, som er den 10.part, og det, som arveligt er tilfaldet Kirsten Pedersdatter efter sl Jesper Pedersen samt Tomas Christensen anpart deri, og Jon Knudsens anpart, som han har købt af Peder Andersen i Borum.

(100)

10/7 1669.

** Morten Sørensen et vidne og forbød på det strengeste Skanderborg tjenere, som har fået udvisning til egepæle i skovene, at befatte sig med det tilovers blevne tømmer.

** Mikkel Rasmussen på egne og menige Linå sognemænds vegne et vidne. Laurids Pedersen i Mollerup vidnede, at Linå sognemænd gør 3 dobbelt så meget arbejde og rejser for Christian Fischer, end de har gjort gennem de 31 år, han boede i Mollerup. andre, der mindes mange år, og budfogden vidnede det samme.

(101)

17/7 1669.

** Søren Mikkelsen Pøl, borger i Århus, et vidne og forbød efterskrevne tjenere i Linå at så i den ødegårds jord, Christen Mortensen fradrog, og Christen Offersen i Linå bekræftede, at han havde betalt for den sæd, han har sået i omtalte jord.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede efterskrevne for gæld. opsat 4 uger.

** Morten Sørensen et vidne og spurgte Christoffer Jensen i Sorring om den hest, Jens Vognsen havde lånt af hans mor til at ride på, og som døde, om den blev betalt, hvortil han svarede, at han betalte hans mor 10 sletdaler for den, og grunden til spørgsmålene var, at hesten skulle have været for den vogn, sl Jens Bertelsen faldt ned fra, og blev kørt over, hvorved han døde.

(102)

** Christen Rasmussen i Lyngby lod fordele efterskrevne for kirkens tiende, de resterer med.

** Morten Sørensen med opsættelse 5/6 stævnede Anne Nielsdatter, sl Jens Bertelsens i Klintrup, Boel Eriksdatter, sl Mads Nielsens sst, Karen Lauridsdatter i Sorring, sl Christen Rasmussens nu Søren Madsens, Anne Markusdatter i Låsby, sl Jens Andersens, Boel Sørensdatter i Tovstrup, sl Niels Pedersens nu Anders Madsens, og tiltalte dem, for de i lang til har siddet i uskiftet bo mod loven. Christoffer Jensen i Sorring på sin mor Anne Nielsdatters vegne i Klintrup begærede, at boet måtte blive uskiftet så længe som muligt. dom: de bør holde skifte, når det begæres.

(103)

** Anders Olufsen i Vissing stævnede Jørgen Jensen i ..... for dom og tiltalte ham for kvittering og afkald på sl Henrik Lauridsens børns gods, han har annammet, så han bør give ham afkald. opsat 4 uger.

** Niels Gregersen i Gern på borgmester Mads Poulsens vegne i Randers med 6 ugers opsættelse stævnede Sejer Jensen, tilforn i Glapgård, og Laurids Nielsen i Dalby, som er rømt af de gårde, de påboede. dom: de bør stille husbonden tilfreds.

(104)

24/7 1669.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

31/7 1669.

** Jon Knudsen stævnede Anne Nielsdatter i Klintrup Laurids Christensen og Christoffer Jensen i Sorring for spørgsmål om det skifte efter sl Jens Bertelsen, som boede og døde i Klintrup. Laurids Christensen på sine børns vegne og Christoffer Jensen på egne vegne svarede, at de ville møde til skifte, når det var øvrigheden tilpas.

** Christen Christensen skriver. syn på Niels Christensens murmands hus i Farre.

(105)

** Christen Christensen, skriver, stævnede Niels Christensen murmand i Farre for dom og tiltalte ham, for han ikke har holdt sit hus ved magt, og han har ikke betalt hans skyld, hvorfor hans fæste er forbrudt. opsat 4 uger.

** den sag med Christian Fischers tjenere angående landgilde langhalm og andet er opsat 14 dage.

** Anders Keldsen i Klintrup stævnede Søren Andersen i Låsby Jens Keldsen Anders Pedersen sst for dom angående afkald og skiftebrev vedrørende hans søsterbørns arv. opsat 4 uger.

** Mikkel Andersen Bonde i Lading et vidne. Niels Nielsen i Farre og Adam Hansen sst bekendte, at de var forligt om den husfred, der er svoret over Adam Hansen.

** Niels Nielsen i Farre et vidne. Adam Hansen tilstod at skylde Niels Nielsen 5 rigsdaler og Rasmus Hansen 3 rigsdaler.

(106)

7/8 1669.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

14/8 1669.

** Jon Knudsen. syn på Kielsgårds lade og marker, som er blevet delt mellem de 3 beboere, hvor der er gjort skade i laden og på marken.

(107)

** Laurids Jensen i Hårup lod fordele Rasmus Rasmussen Svolgård i Linå for kirkens tiende.

** Frands Nielsen i Storring på Peder Mørks vegne lod fordele efterskrevne.

** Anders Keldsen i Klintrup stævnede Keld Rasmussen og Rasmus Rasmussen Berete Rasmusdatter Johanne Rasmusdatter Mette Rasmusdatter med deres lovværge Søren Andersen og Jens Keldsen i Låsby for dom angående afkald. opsat 3 uger .

** Mikkel Andersen i Lading begærede dom på menige Farre selvejeres gadehuse, hvortil Christen Christensen svarede, at Mikkel Andersen ikke af amtmanden var forordnet at svare i nogen rettergang, og selvejerne kan udmærket svare for sig selv. dom: Mikkel Andersen kan ikke forhindres i at være fuldmægtig.

(108)

** Christen Christensen skriver stævnede menige Farre bymænd med flere for vidner. Mikkel Andersen i Lading svarede, at ikke alle jorddrotter var stævnet, nemlig hr Søren Pind i Njær Jørgen Eriksen i Vadsted Peder Fog i Ans Niels Jensen i Voldby Christen Balle i Tulstrup. dom: der kan ikke tilstedes vidner, før der gives lovligt kald og varsel.

(109)

** Mikkel Andersen Bonde i Lading på menige Farre jorddrotters vegne med opsættelse 3/7 stævnede Christian Fischer for dom angående Farre jordegne bønders gadehuse, som er bygget på egen jord. tingsvidne 3/7 fremlægges og et andet tingsvidne af samme dato fremlægges. dom: da tingsvidnerne strider mod hverandre, skal sagen påkendes på sine tilbørlige steder.

(115)

** Peder Mørk forpagter på Søbygård et vidne. syn på Søbygård.

(117)

** Christen Christensen, ridefoged, stævnede Christen Pedersen og Peder Pedersen i Farre med flere for resterende husbondhold af deres gårde, af hver helgård 10 rigsdaler, hvortil Christen Pedersen tilbød at betale 1/2 rigsdaler for at blive skrevet i jordebogen. dom: at betale inden 15 dage.

** Christen Christensen stævnede alle Christian Fischers tjenere i Linå og Sporup sogne for dom og tiltalte dem for langhalm, hvortil navngivne svarede, at de aldrig havde leveret langhalm. dom: de bør være fri for tiltale.

(118)

** Christen Christensen stævnede Niels Christensen murmand i Farre og tiltalte ham, for han ikke har holdt sit hus ved magt. dom: han bør betale for brøstfældigheden af hans hus eller lide nam.

** Christen Christensen med opsættelse 2/7 stævnede Christian Fischers tjenere i Sporup og Linå sogne for dom og tiltalte dem for forfaldne arbejdspenge, både fæstebønder og selvejerbønder. Niels Rasmussen i Mollerup fremlagde tingsvidne 10/7. dom: de bør betale 3.parten af arbejdspengene, så længe de besværes med så meget arbejde.

(120)

21/8 1669.

** Jon Knudsen stævnede Niels Nielsen i Kielsgård for dom, for han ikke holder sin gårdspart ved hævd. opsat 4 uger.

** Jon Knudsen stævnede menige Skanderborg tjenere for ydeved. opsat 3 uger.

** Morten Sørensen, KM ridefogeds fuldmægtig, stævnede Rasmus Jespersen i Dallerup Knud Jespersen Jens Jespersen i Tovstrup med flere for dom og tiltalte dem, for de ikke med andre KM tjenere er mødt for at føre pæle til Århus, om de ikke straks bør levere dem, af hver helgård 18 pæle. dom: de bør levere pælene i Århus inden 8 dage.

(121)

28/8 1669.

** Jon Knudsen. syn på den gård i Sorring, Niels Svendsen påboede og fradrog.

** Morten Sørensen spurgte Niels Nielsen i Kielsgård, om han havde nedbrudt et skillerum i Rasmus Jensens lade og kastet kornet sammen, og ført havre af hans ager, hvortil han svarede, at det havde han gjort, da hans stykke ikke var så bredt, som den andens.

** Morten Sørensen et vidne. da Rasmus Jensen i Kielsgård har berettet, at hans nabo i gården Niels Nielsen er kommet ind i hans lade og væltet et skillerum og kastet kornet sammen, så lyste han et fuldt husfred over Niels Nielsen.

** Peder Andersen i Skellerup 3.ting tilbød Laurids Andersen i Resendal 6 tønder rug, som var arveligt tilfaldet sl Niels Andersens børn efter hans brev, som fremlægges, hvori Peder Andersen gør vitterligt, at han skylder Laurids Andersen i Resendal og Niels Andersen i Nebel på deres bror sl Niels Andersen i Skellerup hans børns vegne, nemlig Anders Nielsen Sidsel Nielsdatter og Else Nielsdatter, som de er lovværger for, for deres part og ejendom i Skellerup 220 sletdaler, og han lover at føde og klæde de 2 piger, til de kan klare sig selv, dateret Resendal 5/8 1660 underskrevet af Anders Lauridsen Peder Andersen og hans far Anders Christensen i Gødvad. Laurids Andersen mente, han burde betale gælden, når det blev krævet.

(122)

** Niels Gregersen i Gern stævnede Christian Fischer for dom angående 10 egetræer, hvorover der er faldet dom, som han mente, han burde erstatte ham. opsat 4 uger.

** Jon Knudsen stævnede Peder Villumsen og tiltalte ham for restants og landgilde, han resterer med. dom: han bør betale.

(123)

** Anders Svendsen i Skannerup 3.ting til Niels Eriksen i Skannerup for 2 bukke, han havde solgt ham.

** Anders Olufsen i Vissing et afkald. Jørgen Jensen af Halling gav ham afkald for arv, som var tilfaldet sl Henrik Lauridsens datter Berete Henriksdatter efter hendes sl mor Karen Jensdatter, som boede og døde i Kalbygård, og Anders Olufsen var forordnet værge for. Jørgen Jensen er hendes morbror.

** Jon Knudsen en fuldmagt af Jørgen Jensen i Halling til at give Peder Jensen i Flensted og Rasmus Sørensen i Vissing afkald for arv for sl Henrik Lauridsens datter Anne Henriksdatters mødrene arv, som de havde under værgemål.

** Christen Lauridsen degn i Linå et vidne. syn til hans datter på 14 år Magdalene Christensdatter, hvis ene ben var brækket, og hun beskyldte Peder Podemand og Dorete Rasmusdatter, som var faldet over hendes ben, og derved brækket det.
 
(124)

** Christen Lauridsen degn et andet vidne. han gav last og klage over de to personer, for de havde overfaldet hans børn og brækket hans datters ben. navngivne vidnede, at de havde fundet hende i deres lade, da hendes ben var brækket.

4/9 1669.

(125)

** Peder Mørk, forpagter på Søbygård og Palstrup, et vidne angående nogle ord, han skulle have sagt mod KM og loven, da han med herredsfogden og andre gjorde udlæg i Linå sogn for gæld, hvorfor han stævner de personer, der var med ham, for vidne. navngivne vidnede om forløbet af vurderings forretningen, hvor Peder Mørk intet havde sagt, som løgnagtigt er pådigtet ham, da han ville gøre udlæg hos Peder Sørensen, hvor kun hans hustru Inger Pedersdatter var hjemme.

(128)

** Peder Mørk et andet vidne og spurgte Laurids Nielsen i Farre, som havde stævnet ham, om han ville give ham sag, hvortil han svarede, at han ville ingen vidner føre i dag.

** Morten Sørensen et vidne og på Rasmus Jensen i Kielsgård og KM vegne begærede opnævnt 12 mænd til at gøre deres tov over Niels Nielsen i Kielsgård, som han havde tillyst et fuldt husfred.

(129)

** Christen Lauridsen degn i Linå et vidne, at han er forligt med Peder Jensen Podemand i Linå angående hans datters brækkede ben således, at han skal betale 20 sletdaler i 2 terminer.

** Henrik Henriksen, der tjener på Silkeborg, et vidne. Boel Jespersdatter i Hårup gav last og klage på Jens Rasmussen i Mollerup, for han har overfaldet hende og slået hende i husbondens arbejde. syn på hendes sår afhjemles.

** Rasmus Sørensen i Vissing og Peder Jensen i Flensted et afkald. Jon Knudsen på Jørgen Jensen i Halling hans vegne gav dem afkald for arv, som er tilfaldet hans søsterdatter Anne Henriksdatter efter hendes mor Karen Jensdatter, der boede og døde i Kalbygård, som de har haft under værgemål.

(130)

11/9 1669.

** Søren Madsen i Ovstrup stævnede Anne Nielsdatter i Klintrup med lovværge Christoffer Jensen i Sorring Jens Jespersen i Tovstrup Laurids Christensen i Farre Niels Rasmussen i Dalby for dom angående brøstfældighed på den gård i Klintrup, Anne Nielsdatter påboer samt 10 ege, den sl mand havde hugget. opsat 4 uger.

** Christen Lauridsen i Linå stævnede Dorete Rasmusdatter i Linå for dom angående hans datters brækkede ben. opsat 4 uger.

** Jon Knudsen delefoged 3.kald på nævninge for at gøre deres ed over Niels Nielsen i Kielsgård, som er oversvoret et fuldt husfred.

18/9 1669.

** Christen Christensen skriver et vidne. syn på Christian Fischers skove i Gern herred for antallet af oldensvin.

(131)

** den sag mellem Anders Keldsen og Søren Andersen i Låsby blev opsat 14 dage.

** Morten Sørensen advarede sognemændene i Låsby og Dallerup sogne, som af Arilds tid plejer at holde Langvads bro ved lige, at de skal tænke på at få den gjort helt færdig med det allerførste.

** Morten Sørensen på KM og Rasmus Jensen i Kielsgård deres vegne fremlagde tingsvidne 28/8 angående Niels Nielsens gjorte overlast, og tingsvidne 4/9 28/8 11/9 fremlægges. nævningene svor Niels Nielsen et fuldt husfred over på KM og bondens vegne.

(132)

25/9 1669.

(133)

** Jon Knudsen et vidne og på det strengeste forbød alle Skanderborg tjenere at lade deres svin og fæmon komme i skoven, så der ikke sker skade på olden.

** på Tomas Jensen, ridefoged til Palstrup, hans vegne stævnedes Jens Christensen i Dalby for dom angående 1 fjerdingkar smør, han skylder ham fra den tid, han var skriver på Silkeborg. dom: han bør betale.

2/10 1669.

** Laurids Nielsen i Farre, som foregiver på KM vegne at føre vidner, men ingen fuldmagt fremlægger, stævnede efterskrevne i Linå, men da de forrige vidner i sagen ikke er stævnet, blev der ikke tilstedt Laurids Nielsen nogen vidner, før der bliver stævnet lovligt.

(134)

** Christoffer Pedersen i Javngyde. syn på Ry birks skove for olden.

** Jon Knudsen stævnede Niels Nielsen i Kielsgård for dom, og tiltalte ham, for han ikke har holdt sin gård ved magt, eller har betalt sin gæld til KM, men resterer med landgilde arbejdspenge. dom: han har forbrudt sit fæste og udvises af gården.

** Anders Keldsen i Klintrup med opsættelse 31/7 stævnede Søren Andersen i Låsby Jens Keldsen Anders Pedersen sst for dom og fremlagde sit indlæg, at Anders Pedersen forfølger ham for noget børnegods, han ikke har fået, men han har ladet den ældste søn Keld Rasmussen indskrive for halvparten af hans fæstegård, og for den ældste af pigerne Mette Rasmusdatter og Anders Pedersen har han opladt den anden halvdel, og hun har fået hendes fædrene arv. Kirsten Rasmusdatter har fået af fædrene arv til at hjælpe sig ind i Århus hospital, og desuden har han forsørget børnene 6 år, så han mener, Søren Andersen bør gøre regnskab med ham. skifte 9/3 1661 afkald 9/11 1661 og dom 17/4 fremlægges. dom: de bør gøre regnskab i 4 uvillige mænds overværelse.

(137)

9/10 1669.

** Søren Madsen på Ovstrup et vidne. Søren Frandsen i Klintrup vidnede, at nogle år, mens Jens Bertelsen i Klintrup levede, da brugte han den jord, som tilforn var brugt til det øde selvejer bondehus sst, og hans enke har brugt det hidindtil.

** den sag angående enken i Klintrup er opsat 14 dage.

** den sag med Dorete Rasmusdatter i Linå blev opsat 14 dage.

16/10 1669.

** Søren Andersen i Låsby et afkald. Anders Rasmussen i Farre på sin egne og søster Maren Rasmusdatters vegne gav ham afkald for arv efter deres sl far Rasmus Andersen og mor Mette Pedersdatter, som begge boede og døde i Låsby.

** Jens Mørk, Peder Mørks tjener på Søbygård, stævnede Søren Jensen i Mollerup Bertel Jensen Worm i Linå med flere for dom. opsat 4 uger.

(138)

** Anders Rasmussen i Farre et vidne. hans søster Maren Rasmusdatter i Farre bevilgede ham at beholde hendes udlagte gods i 2 år.

** Jens Nielsen og Niels Nielsen i Gern. Niels Nielsen i Klintrup gav dem afkald for deres brordatter Maren Lauridsdatters arv efter hendes sl far Laurids Nielsen, som boede og døde i Klintrup, da han skal troloves med hende, og vil tage 2 af hendes søskende til sig, nemlig Erik Lauridsen og Maren Lauridsdatter.

(139)

** Anders Rasmussen i Farre på egne og søster Maren Rasmusdatters vegne et skøde. Søren Andersen i Låsby skødede til dem det selvejergods i Farre, som er tilvurderet ham for deres fædrene og mødrene arv.

23/10 1669.

** Niels Gregersen i Gern spurgte Søren Madsen i Ovstrup, om han i sagen med enken Anne Nielsdatter i Klintrup havde andet at kræve, end på egne vegne, hvortil han svarede, at han på egne vegne havde krav på noget mere end halvdelen.

** Søren Madsen på Ovstrup med opsættelse 11/9 stævnede Anne Nielsdatter i Klintrup Christoffer Jensen i Sorring Jens Jespersen i Tovstrup Laurids Christensen i Farre og Niels Rasmussen i Dalby for dom og fremlagde sit indlæg mod hende og hendes medarvinger for brøstfældigheden på hendes hus, ulovlig brug af et hus og dets ejendom og 10 bøge og 1 eg, som hendes sl mand ulovligt har hugget i skoven. tingsvidner 25/4 19/10 fremlægges. Christoffer Jensen i Sorring på mor Anne Nielsdatters vegne fremlagde hendes svar. dom: hun bør levere Søren Madsen hans anpart af avlen samt svare til brøstfældigheden på hendes part af gården, men hun frikendes for de 10 bøgetræer.

(142)

** Peder Christensen i Klintrup et vidne og bekendte, at han skyldte Maren Pedersdatter i Sorring 12 skæpper rug til forlig om det, der har været mellem ham og hendes sl husbond Laurids Christensen, som boede og døde i Sorring.

** Peder Christensen et vidne og spurgte Maren Pedersdatter, sl Laurids Christensens enke i Sorring, Søren Lauridsen og Christoffer Jensen sst, om de vidste, om hans sl bror havde nogle værgemål, hvortil de svarede nej.

30/10 1669.

** Morten Sørensen ridefoged stævnede Kirsten Rasmusdatter i Røgen med flere for lejermålsbøder. opsat.

(143)

** Clemend Clemendsen, KM amtsforvalter på Skanderborg, stævnede Jon Knudsen i Tovstrup delefoged for dom angående den store restants i Gern herred, som han burde have indkrævet. dom: han bør klarere for restantsen, eller lide nam.

6/11 1669.

** Niels Mogensen i Farre med fuldmagt af Sejer Andersen i Glibstrup 3.ting lovbød den selvejergård i Sorring, Søren Madsen påboer, som han arvede efter hans sl far Anders Rasmussen. varsel til Niels Rasmussen Anders Lauridsen Bonde i Sorring Søren Frandsen i Klintrup Maren Pedersdatter Søren Mogensen i Farre.

(144)

** Frederik Arenstorff til Overgård stævnede Anders Nielsen i Overgård i Låsby, forrige ridefoged på Harridslevgård på Fyn, for gæld 187 sletdaler, som manglede på hans regnskab derfra efter hans brev, som fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage.

(145)

13/11 1669.

** Christen Christensen skriver stævnede Christian Fischers tjenere for dom og tiltalte dem for resterende landgilde og arbejdspenge.

** Christen Christensen stævnede Christen Rasmussen i Lyngby Niels Mogensen Christen Pedersen i Farre for dom angående 18 sletdaler, der rester på KM anpart korntiende af Sporup sogn, som de har godsagt for. opsat til snapsting.

(146)

** Christen Christensen fremlagde en landstingsstævning til de selvejere lodsejere og jorddrotter, som har lod i bondeejendom i Farre by og tiltalte sl Laurids Fogs gårds lodsejere for restants og landgilde. opsat til snapsting.
 
** Christen Christensen fremlagde landstingsvarsel til sl hr Christen i Tved på Mols hans arvinger, samt interesserede i den gård i Farre, som Jens Jensen påboede og frarømte, for restants og landgilde. Rasmus Hansen i Farre stævnes angående samme gård. opsat til snapsting.

(147)

** Christen Christensen fremlagde landstingsstævning til alle selvejere og lodsejere i Farre samt til sl hr Christen i Tved på Mols hans arvinger og andre interesserede i den gård i Farre, Jens Jensen frarømte. varsel til Else Christensdatter i Voldby Jens Mikkelsen sst Anne Herlovsdatter i Farre Jens Pedersen Morten Jensen Laurids Christensen Lyngby Niels Hollesen Mikkel Rasmussen Søren Rasmussen Anders Andersen Skrædder Rasmus Rasmussen sst.

** Anders Mikkelsen i Farre vidnede, at i KM lensmands tid på Silkeborg havde selvejer husmænd og husinderster i Farre gået med breve til Århus og andetsteds, og andre vidnede det samme. Christen Pedersen Niels Mogensen og Anders Rasmussen i Farre svarede dertil, at de har købt de gadehuse, deres husmænd iboer, så husmændene bør ikke gøre arbejde eller svare til andre end dem, og de mener ikke, at der står i Christian Fischers skøde, at han har købt gadehusene, hvortil Christen Christensen svarede, at herligheden havde han købt, så indersterne skulle gøre samme arbejde, som det med tingsvidne bevises, de tidligere har gjort.

(148)

** Christen Christensen et vidne og advarede Christen Pedersen i Farre at have opsyn med det korn, som er sat ind i sl Laurids Fogs gård, så intet deraf ulovligt borttages ved dag og nat, såfremt han ikke selv vil svare dertil, og desuden skal han have opsyn ned Farre skov.

(149)

** Mogens Nielsen i Farre stævnede Jens Jespersen i Farre Jens Nielsen Peder Pedersen og Jens Skrædder i Lyngby for dom og tiltalte dem for hans hustrus arv og gods, de skylder hende. opsat til snapsting.

20/11 1669.

** Peder Mørk, forpagter over Palstrup og Søbygård, et vidne. Else Nielsdatter, Niels Mogensens hustru i Farre bekendte, at Bertel Worm fra Linå i deres stue talte med Peder Mørk om den sag, han og hans medholdere havde talt om ham, da sagde hun til ham: ser I til, at I ikke har løjet om Peder Mørk, at han skulle have talt mod kongen, hvortil Bertel Worm svarede: jeg må bekende, vi har gjort ham uret, idet han sagde ikke anderledes, end han havde gjort KM regnskab for det, han havde fordret, hvortil hun sagde: da må I have en bange samvittighed derfor, hvortil Bertel Worm svarede: ja, hvad hjælper det, vi får blive derved, alligevel det ikke er ret, formedelst vi har givet det skriftligt fra os. andre vidnede det samme. varsel til Søren Jensen i Mollerup og hans søn Niels Sørensen og Bertel Worm i Linå.

(150)

** Morten Sørensen ridefoged stævnede Rasmus Madsen og Maren Sørensdatter i Javngyde for lejermålsbøder. opsat 3 uger.

** Christen Christensen skriver stævnede Jens Nielsen i Farre og Else Knudsdatter for lejermålsbøder. opsat til snapsting.

** Christen Christensen. syn på skovhugst i Christian Fischers skove, mærket og umærket.

(151)

** Jens Nielsen og Niels Nielsen begge af Gern et afkald. Søren Lauridsen i Klintrup gav sine farbrødre afkald for arv efter hans sl far Laurids Nielsen, som boede og døde i Klintrup, og hans morbror Peder Eriksen af Holmstol lovede at holde dem skadesløs.

** Søren Madsen på Ovstrup et vidne. deling af jorden på Klintrup mark til den selvejergård i Klintrup, Anne Nielsdatter påboer, så han kan tilså hans part. varsel i Århus til Søren Mørk Anne Pedersdatter sl Anders Madsens Jørgen Krog sl Mads Wærns børn Karen Krog i klostret Mikkel Lauridsen samt til Engelbret Lauridsen i Ry Niels Bertelsen i Firgårde og hans medarvinger.

(152)

27/11 1669.

** Morten Sørensen ridefoged på amtsforvalterens vegne stævnede Rasmus Jespersen i Sorring for dom og tiltalte ham for at have bortført en del rug på den ejendom, som Mads Jensen Anders Christensen påboer, som han bør skaffe hjemmel til. opsat 3 uger.

(153)

4/12 1669.

** Morten Madsen i Ry, KM skovrider, advarede KM tjenere at holde deres geder af vildtbanen, så de ikke gør skade derpå.

** Søren Madsen på Ovstrup et vidne og stævnede Jens Sørensen i Sorring for vidne. navngivne vidnede, at i 50 år da har den skov, som ligger mellem tinget og Ovstrup, hvor der er hugget 2 bøge, været brugt til Ovstrup og er selvejergods, hvortil Jens Sørensen svarede, at han havde hugget den ene bøg på hans egen grund.

** Peder Mørk et vidne. syn på Søbygårds underliggende skove for mængden af egeolden.

(154)

11/12 1669.

** Niels Pedersen i Kalbygård et vidne og lod fordele en person Christen Christensen, der tjener i Linå, som har fæstet sig til ham, men er ikke kommet i tjenesten, hvorfor han bør lønne en anden karl.

** Niels Pedersen stævnede ovennævnte Christen Christensen for dom og mente, han burde erstatte ham hans skade. opsat 4 uger.

18/12 1669.

** Jon Knudsen på ridefogdens vegne lod fordele efterskrevne.

** Henrik Henriksen, der tjener på Silkeborg, et vidne og stævnede Christen Christensen Anders Christensen Frands Jensen i Linå for vidne. Jens Jensen skovfoged i Hårup gav last og klage på dem, for de stod i Linå fællesskov og savede nogle grene, og ikke ville lade sig pante. syn afhjemles. Christen Christensen svarede, at han fandt grenene liggende på jorden, og da han havde fæstet en ødegård, så havde han med husbondens skovfogeds bevilling taget grenene.

(155)

** Søren Madsen på Ovstrup. udlægning af skel i Sorring Nørskov mellem Søren Madsen i Ovstrup og Jens Sørensen i Sorring.

** Jon Knudsen stævnede menige Skanderborg tjenere for dom angående efterstående landgilde og restants. opsat 4 uger.

(1).

** tingbogens autorisation 1670

** skurs og ransnævninge fogder og skriver.

(2)

8/1 1670.

** Mogens Nielsen i Farre på egne og medarvingers vegne, nemlig Jens Terkelsen i Lyngby Rasmus Pedersen i Ellerup Laurids Nielsen, der tjener i Framlev, med opsættelse 13/11 stævnede efterskrevne angående gæld til sl Niels Lauridsen, som boede og døde i Lyngby. dom: de bør betale deres gæld.

(3)

** Christen Pedersen i Farre stævnede sl Niels Nielsen Kvottrups arvinger, nemlig Maren Nielsdatter Kvottrup Niels Nielsen Anne Nielsdatter i Farre Rasmus Jensen sst for dom, og tiltalte dem for 18 daler, han har udlagt for deres sl far. opsat 4 uger.

** Jon Knudsen i Tovstrup delefoged lod fordele for oldengæld.

** Christen Christensen skriver stævnede Peder Jensen i Svostrup for dom angående et hus sst, han har fæstet. på hans begæring blev sagen opsat 4 uger.

(4)

** Christen Christensen stævnede sl hr Christen Rasmussen i Tved på Mols og Rasmus Hansen i Farre for restants og landgilde af den selvejergård i Farre, Jens Jensen sidst påboede og frarømte. restants for Jens Jensen fremlægges og restants for Mikkel Mikkelsen fremlægges. Rasmus Hansen i Farre på egne og morbror sl Christen Rasmussen i Tved hans efterladte børns vegne svarede, at de ikke kunne søges for restants, da Christian Fischer havde højhed over dem, da de boede på godset. dom: da Jens Jensen og Mikkel Mikkelsen har givet husbondhold til Christian Fischer, som ikke i rette tid årligt har ladet indfordre den årlige restants, da bør de indstævnede være fri for tiltale, men fæsterne bør svare til restantsen.

(6)

** Jon Knudsen lod fordele efterskrevne, for de ikke har gjort deres dyrehavegærder færdige.

** Christen Christensen skriver stævnede sl Laurids Fogs arvinger samt Christen Hansen Guldsmed, tilforn i Farre, for dom for 2 års restants og landgilde af deres gård i Farre. restants fremlægges. dom: Christian Fischer bør have indvisning i deres gods.

(8)

** Christen Christensen stævnede husbondens tjenere for dom og tiltalte dem for restants arbejdspenge og landgilde. restants fremlægges. dom: de bør betale deres resterende landgilde og tiendekorn, og de, der ikke gør ægt, bør betale arbejdspenge, men tjenerne i Linå bør være forskånet for de 2 parter af arbejdspenge efter forrige dom, og angående Laurids Fogs selvejerhus i Farre, kan der ikke kendes, da Peder Fog i Ans ikke er stævnet.

(10)

** Christen Christensen på husbonds vegne forbød alle at komme i hans skove for ulovligt at hugge træ, såfremt de ikke vil lide tiltale.

** Jokum Christensen i Hårup, KM skovrider, tilsagde Silkeborgs tjenere, at de lader deres hunde lemme og holder deres geder af KM vildtbane.

(11)

15/1 1670.

** Søren Mikkelsen Pøl ridefoged stævnede kannikketjener Rasmus Rasmussen Svolgård i Linå for dom og beskyldte ham for restants og landgilde, som han rester med. restants fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage.

(12)

22/1 1670.

** Niels Mogensen i Farre på Maren Pedersdatters vegne 3.ting lovbød hendes arvepart i den selvejergård i Farre, hendes bror Rasmus Pedersen påboede, som hun arvede efter hendes sl far Peder Nielsen og mor Gyde Rasmusdatter, som begge boede og døde i Farre. landstingsvarsel til Rasmus Pedersen og Peder Kvottrup. varsel til Laurids Frandsen i Klintrup på hustru Anne Pedersdatters vegne sl Niels Pedersen Bejtrups efterladte hustru Kirsten Sørensdatter og hendes medarvinger.

(13)

** Søren Lauridsen i Laven stævnede Laurids Jensen i Hårup og hans stedbørn Anne Jensdatter anden Anne Jensdatter og Maren Jensdatter for vidne angående nogle utilbørlige ord, de har sagt til ham hans hustru og børn i Linå kirke, hvilket de benægtede, da de intet uærligt vidste om ham eller hans hustru og børn. Søren Lauridsen hans søn Laurids Sørensen og Laurids Jensen vidste kun ærligt om hverandre.

(14)

** Jens Keldsen i Låsby et vidne. kontrakt og forlig mellem ham og hans søstersønner Keld Rasmussen og Rasmus Rasmussen om arv efter deres forældre. Anders Pedersen i Låsby Keld Rasmussen Rasmus Rasmussen gav ham afkald. Anders Pedersen på hustrus vegne og Keld og Rasmus Rasmussen med deres morbrødre Jens Keldsen og Anders Keldsen til vedermåls ting.

(15)

29/1 1670.

** Anders Rasmussen i Farre et skøde. Maren Pedersdatter i Farre skødede til ham hendes arvepart efter hendes forældre sl Peder Nielsen og Gyde Rasmusdatter i den selvejergård i Farre, som Anders Rasmussen påboer.

(16)

** Niels Mogensen i Farre på Maren Pedersdatters vegne i Farre fremlagde en obligation af hendes bror Peder Pedersen i Århus angående gods, han har fået af den gård i Farre, som hun og hans bror Rasmus påboer, som han arvede efter hans sl forældre Peder Nielsen og Gyde Rasmusdatter. landstingsvarsel til Peder Kvottrup af Farre.

(17)

5/2 1670.

12/2 1670.

** den sag med Christen Pedersen i Farre blev opsat 14 dage.

** Envold Rasmussen i Kalbygård et vidne og stævnede Christoffer Jensen i Sorring Søren Madsen Niels Rasmussen Rasmus Lauridsen Jens Sørensen sst og tiltalte dem for plovhavre af de gårde, de iboer. Rasmus Jespersen i Dallerup vidnede, at for 40 år siden betaltes der af de 5 gårde i Sorring 3 skæpper plovhavre, lige som af de andre gårde. Anders Lauridsen i Sorring, der mindes 40 år, vidnede at der af de store gårde i Sorring betaltes af hver 3 skæpper rug til Århus hospital. andre vidnede det samme, hvortil de svarede, at de brugte kun en trediepart så meget, som de andre store gårde, så de mente ikke, de burde betale mere end 3.parten.

(18)

19/2 1670.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

26/2 1670.

(19)

** Christen Christensen, skriver til Silkeborg, et vidne, og stævnede efterskrevne mænd i Lyngby for vidne. Adam Hansen i Farre vidnede, at for 3 år siden befalede han dem at have opsyn med den ødegård i Lyngby, Jens Skrædder fraflyttede, at tømmeret ikke blev brudt ned og kom bort. Jens Terkelsen af Lyngby og andre vidnede, at de ikke vidste, hvor tømmeret blev af, og de havde ikke fået noget deraf.

(20)

** Christen Christensen stævnede husbondens tjenere i Lyngby for dom og beskyldte dem for tømmeret af den ødegård i Lyngby, og de bør bevise, hvor det er blevet af. opsat 4 uger.

** Morten Sørensen viceridefoged stævnede Peder Tordsen i Låsby Søren Pedersen sst Envold Rasmussen i Kalbygård Søren Madsen i Ovstrup Jon Knudsen i Tovstrup med efterskrevne skovfogder for dom og tiltalte dem for at erklære, hvem der har hugget ulovligt i KM skove, som de har opsyn med, eller selv stå til rette derfor. opsat 4 uger.

(21)

** den proces mellem Christen Pedersen og Niels Kvottrups arvinger blev opsat 14 dage.

** Christen Pedersen i Farre og Christen Hansen i Voldby 4.ting lovbød den jord, som sl Laurids Fog og Christen Hansen Guldsmed har pantsat dem efter pantebrev, dateret 2/12 1665, til Christen Pedersen og Peder Pedersen i Farre, som fremlægges, og pantebrev 2/12 1665 fra Laurids Fog og Christen Hansen i Farre til Niels Hansen i Voldby fremlægges. landstingsvarsel til sl Laurids Fog og Christen Hansen Guldsmed deres børn og arvinger. varsel til Knud Sørensen i Galten på hustrus vegne og Niels Mortensen i Gammelgård på børns vegne.

(23)

** Christen Christensen skriver stævnede Peder Jensen af Svostrup, og tiltalte ham for stedsmål skat og rettighed af et hus i Svostrup, han har fæstet, men ikke har villet bruge. dom: han bør svare til huset med stedsmål og andet eller borge for sig selv.

(24)
 
5/3 1670.

** Søren Mikkelsen Pøl, borger i Århus, et vidne. Frands Jensen i Linå vidnede, at da Søren Mikkelsen med herredsfogden ville gøre udlæg hos Rasmus Rasmussen Svolgård i Linå for restants og landgilde, da fandtes der ikke andet end 3 øg, de kunne gøre udlæg i, og da tog Rasmus Svolgård det bedste af øgene, og truede Søren Mikkelsen med en vognkæp, at han skulle få en ulykke, og red til skoven på øget. andre vidnede det samme, samt at han ikke holdt sine gærder ved lige for vangene og lod sit fæmon gå i deres korn. præsten hr Jacob Nielsen Fogs udtalelse fremlægges, at Rasmus Svolgård foragter Guds ord og sakramentet, som han forsømmer, og han lever i synd og laster med åbenbar horeri, og han har ikke endnu fået tiende af ham. Margrete Zoegas udtalelse fremlægges, at hun ikke har fået sin anpart korntiende af ham, som hun har i fæste. Rasmus Svolgård tilstod, at han tog øget og en kæp og red bort.

(26)

** Søren Mikkelsen Pøl stævnede Rasmus Rasmussen Svolgård for dom og rettergang. opsat 6 uger.

** Søren Mikkelsen Pøl et vidne, at der blev ikke sået mere end 8 skæpper til den gård i Linå, Christen Mortensen påboede.
 
(27)

12/3 1670.

** Christen Christensen skriver på principals vegne stævnede Peder Mørk, forvalter på Søbygård, for dom og tiltalte ham for landgildesmør for 1664, han har oppebåret, som han bør betale. opsat 4 uger.

** Christen Pedersen i Farre et vidne. Rasmus Jensen i Farre på Maren Jensdatter og Anne Jensdatters vegne Niels Nielsen i Farre på egne vegne lovede at betale ham 4 sletdaler, som deres far sl Niels Nielsen Kvottrup lånte.

19/3 1670.

** Søren Madsen på Ovstrup et vidne. navngivne, der mindes op til 40 år, vidnede, at der ikke har været givet plovhavre af Ovstrup til Århus hospital, eller til dem, der har haft det i fæste, hvorpå Envold Rasmussen på Kalbygård spurgte, om ikke sl Jesper Pedersen gjorde regnskab på sin gård, hvilket de ikke vidste.

(29)

** Niels Gregersen i Gern stævnede i Holmstol for gæld. opsat 4 uger.

** Jens Keldsen i Låsby stævnede Rasmus Jensen Kræmmer i Låsby for dom og fremlagde regnskab for hvad, Rasmus Ersholt har fået. sagen opsat 4 uger.

(30)

26/3 1670.

2/4 1670.

(31)

9/4 1670.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede efterskrevne for lejermålsbøder. opsat 6 uger.

** Jon Knudsen stævnede KM tjenere for restants og landgilde. opsat 3 uger.

** Niels Mogensen i Farre stævnede Henrik Henriksen på Silkeborg for dom for 9 sletdaler, som hans hustru lånte ham. opsat 3 uger.

(32)

** sagen med skovfogderne blev opsat 8 dage.

** Christen Christensen skriver stævnede husbondens tjenere i Lyngby for dom og tiltalte dem for tømmeret af den ødegård i Lyngby, som er borttaget ulovligt, som de skulle have opsyn med. tingsvidne 26/2 fremlægges, hvortil de svarede, at de intet havde fået af tømmeret, uden det, de fik til opbevaring. dom: de bør bevise, hvor tømmeret blev af.

(33)

16/4 1670.

** Jon Knudsen stævnede efterskrevne for lejermålsbøder. opsat 4 uger.

(34)

** Jens Keldsen i Låsby et vidne. navngivne vidnede, at de forbød Rasmus Jensen at føre den rug, som er udlagt ham efter dom, andre steder hen end til gården, Jens Keldsen påboer.

** Morten Sørensen viceridefoged advarede KM bønder om straks at lade deres gærder om dyrehaven blive færdige under straf.

** Søren Mikkelsen Pøl, borger i Århus, stævnede Rasmus Svolgård i Linå for dom og beskyldte ham for ikke at ville parere husbondens ordrer, hvorfor han bør straffes på kroppen i fængsel og jern på Bremerholm sin livstid, med mindre husbonden vil benåde ham, hvortil han svarede, at han havde betalt skatter, og den resterende landgilde vil han betale.

(35)

** Envold Rasmussen i Kalbygård stævnede Søren Madsen i Ovstrup for dom angående efterstående plovhavre. opsat 8 dage.

** Laurids Pedersen i Sinding et vidne og 4.ting æskede skifte efter sl Søren Jensen, som boede og døde i Tovstrup, af Knud Jespersen sst.

** Jens Andersen i Mollerup et afkald. Laurids Pedersen i Sinding på hustru Maren Andersdatters vegne gav Jens Andersen i Mollerup afkald for arv efter hendes sl far Anders Nielsen og mor Karen Envoldsdatter, som begge boede og døde i Mollerup.

(36)

** Søren Mikkelsen Pøl, borger i Århus, stævnede Rasmus Svolgård i Linå for dom og tiltalte ham for ikke at ville parere husbondens ordrer, men er modvillig og genstridig og har ikke søgt alterets sakramente i nogle år, hvorfor han bør straffes på Bremerholm. tingsvidne 27/2 fremlægges, hvortil han svarede som tilforn. dom: han kan ikke straffes til Bremerholm, men hans restants bør søges efter loven, og angående hans levned, da henstilles det til gejstlig ret.

(37)

23/4 1670.

(38)

** Jon Knudsen delefoged stævnede for lejermålsbøder. opsat 4 uger.

** Søren Madsen degn i Dalby på hr Clemends vegne i Gern stævnede Søren Madsen på Ovstrup for dom angående en okse, han havde at føde for hr Rasmus Hansen. opsat 3 uger.

** Anders Tomsen i Sejl på husbonds vegne med opsættelse 12/3 stævnede Peder Mørk, forvalter på Søbygård, for dom og tiltalte ham for 10 tønder landgildesmør, som han har oppebåret 1664, som han bør betale. renteskrivernes regnskab fremlægges. Peder Mørk fremlagde sit svar, at han havde leveret smørret til amtmanden og kvitteringen er vedlagt regnskabet i skatkammeret. dom: Peder Mørk kan ikke tilkomme at betale landgildesmørret, men Christian Fischer må søge betaling hos den, som har fået det.

(41)

** Envold Rasmussen i Kalbygård stævnede Søren Madsen i Ovstrup for dom angående 9 skæpper plovhavre, han resterer med for 3 år til de fattige i Århus, som han bør betale som andre KM tjenere i Gern herred og fremlagde kopi af Frederik 3.s brev, dateret 1653. Søren Madsen fremlagde tingsvidne 19/3. dom: Søren Madsen tilfindes ikke at udgive plovhavre.

(44)

** Søren Mikkelsen Pøl, borger i Århus, gav tilkende, at da Rasmus Svolgård i Linå havde truet ham, da han havde søgt udlæg hos ham for husenes brøstfældighed og efterstående landgilde, da har han sendt 2 mænd til Linå for at anholde ham, så han kunne blive tilstede, til der var faldet dom, hvorfor han nu æsker borgen af ham, eller han må borge for sig selv.

(45)

30/4 1670.

** Jon Knudsen på amtsforvalterens vegne lod læse KM befaling, at da skovene forhugges, så forbydes alle at hugge træ, uden det sker med KM tilladelse, og delefogder skovridere skovfogder advares om at holde opsyn med, at det ikke sker, og de, der skjuler det, skal straffes som dem, der har gjort det.

(46)

** Jon Knudsen på Christian Fischers vegne stævnede Tovstrup og Låsby mænd for restants og landgilde. opsat 4 uger.

** den sag mellem Niels Mogensen i Farre og Henrik Henriksen opsat 4 uger.

7/5 1670.

** Morten Sørensen viceridefoged på KM og amtsforvalterens vegne et vidne. syn på noget jord på Kalbygård mark.

(48)

** Morten Sørensen et vidne. syn på umærkede stavne, der er hugget i Javngyde Vissing og Tulstrup skove.

(49)

** Morten Sørensen et vidne. syn på brøstfældighed på den gård i Javngyde, Jens Andersen fradrog.

(50)

** Morten Sørensen stævnede efterskrevne for dom angående lejermålsbøder. opsat 4 uger.

** Anders Lauridsen i Aptrup på Peder Mørks vegne stævnede Søren Madsen i Ovstrup for dom og fremlagde Peder Mørks indlæg, at da han havde tjent Søren Madsen i 4 år, da denne havde Palstrup i forpagtning, og han ikke har fået hele sin løn, men der rester 17 sletdaler, som Søren Madsen ikke endnu ikke har betalt, så mener han, at han bør betale inden 15 dage. opsat 6 uger.

(51)

** Morten Sørensen med opsættelse 26/2 stævnede menige Vissing Javngyde Tulstrup mænd samt Christoffer Pedersen med flere for dom, idet der var fundet mange umærkede stubbe i KM skove, skønt skovfogderne skulle have opsyn med, at der intet ulovligt blev hugget. synstingsvidne 28/11 1668 fremlægges. fortegnelse over mærket skibstømmer fremlægges. navngivne vidnede ved ed, at de intet havde fået af tømmeret. dom: skovfogderne bør bevise, hvor tømmeret er blevet af, eller at lide derfor.

(55)

** Rasmus Jensen Kræmmer og Jens Keldsen i Låsby voldgav deres trætte angående gæld.

14/5 1670.

** Jon Knudsen på Clemend Clemendsens vegne stævnede Søren Madsen i Ovstrup for dom angående gæld. opsat 14 dage.

** Jens Andersen i Mollerup stævnede Jens Rasmussen i Overgård i Låsby og Knud Jespersen i Tovstrup med deres hustruer for dom og tiltalte dem, for de ikke vil give ham kvittering og afkald for det gods, de har fået efter deres hustruers sl far og mor, som boede og døde i Mollerup. opsat 4 uger.

(56)

** Rasmus Rasmussen i Farre et vidne og fremlagde sin klage over Adam Hansen i Farre, at da han var kommet ind i Adam Hansens stue, havde denne tilbudt ham at sidde ved bordet hos ham, og uden årsag kaldte ham en morder og røver, overfaldt ham og tog 6 sletdaler fra ham, desuden havde han slæbt ham i en fjederlås om den ene ben, som han sad i til andendagen. syn på hans sår afhjemles. navngivne vidnede derom. Adam Hansen benægtede at have gjort Rasmus Rasmussen noget eller frarøvet ham penge.

(58)

** Rasmus Rasmussen et vidne og begærede skudsmål og stokkenævn. navngivne mænd fra Farre bekendte ved ed, at Rasmus Rasmussen havde forholdt sig som en ærlig karl, mens han havde været i Farre.

** Niels Gregersen i Gern med opsættelse stævnede efterskrevne for dom angående gæld til ham. dom: de bør betale eller have nam og indvisning.

(61)

21/5 1670.

** Adam Hansen og Rasmus Rasmussen i Farre voldgav deres tvistighed på 2 dannemænd på hver side.

28/5 1670.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

(62)

4/6 1670.

** Anders Tomsen i Sejl på husbonds vegne et vidne. Jens Jensen, skovfoged over Hårup skov, gav last og klage over Jens Sørensen i Hårup, for han har hugget en grøn eg i Hårup skov i Bjørnholt, men han talte ikke med ham, men fulgte ham til hans gård. han overnattede ved egen, og om morgenen kom hans 2 brødre Hans Sørensen og Jens Sørensen og læssede deres vogn, og han tog en tømme fra dem, og da han mødte Jens Sørensen på vejen, blev han slået i jorden. Jens Sørensen svarede, at det burde bevises, om han havde hugget egen og kørt den hjem.

(64)

** Niels Madsen i Røgen et vidne. Niels Nielsen i Klintrup fremlagde skiftebrev, dateret 25/9 1669, efter sl Mads Nielsen, som boede og døde i Klintrup, mellem hans efterladte hustru Boel Eriksdatter og deres børn Mads Madsen 12 år og Anne Madsdatter 2 år med deres farfar og ret værge Niels Madsen i Røgen.

(66)

11/6 1670.

** Jens Andersen i Mollerup et afkald. Jens Rasmussen i Overgård i Låsby på hustru Anne Andersdatters vegne og Knud Jespersen i Tovstrup på sin hustru Inger Andersdatters vegne gav ham afkald for arv efter deres sl far Anders Nielsen og mor Karen Envoldsdatter, som begge boede og døde i Mollerup.

(67)

** Morten Sørensen ridefoged 3.ting aflyste alle uskårne heste i Gern herred efter KM forordning.
 
** Jens Andersen i Mollerup et vidne. Jens Rasmussen i Låsby tilstod, at Anne Rasmusdatter, født i Låsby, hendes fædrene arv efter sl Rasmus Jensen blev i boet hos Jens Rasmussens hustru, så sl Anders Nielsen, som boede og døde i Mollerup, aldeles intet fik deraf, så han lovede at holde Jens Andersen kvit og skadesløs.

** Morten Sørensen på Hans Bertram, KM ridefoged, hans vegne stævnede Jens Rasmussen, borger i Århus, og Keld Mikkelsen sst Peder Rasmussen i Tovstrup Peder Christensen i Klintrup Anders Keldsen sst Niels Keldsen og Jens Keldsen i Låsby, idet Jens Rasmussen i Århus har indgivet klage over noget børnegods hos Jens Keldsen i Låsby. sagen blev opsat 6 uger.

(69)

18/6 1670.

** Morten Sørensen stævnede efterskrevne for lejermålsbøder.

(70)

** Jon Knudsen 3.ting tilbød alle KM tjenere at indløse den kornsæd, der er fravurderet dem.

** Jon Knudsen på Christian Fischers vegne med opsættelse 12/5 stævnede menige Låsby og Tovstrup husmænd og inderster for dom og tiltalte dem for restants og landgilde, da de var hans tjenere. gældsbreve og dom 19/10 1667 fremlægges. dom: de bør betale.

(74)

** Morten Sørensen ridefoged begærede tingsvidne angående nogle håndskrifter, Jon Knudsen lagde i rette, som han fornemmede ikke var skrevet på det forordnede papir.

(75)

** Morten Sørensen ridefoged et vidne. syn på gærderne om KM dyrehave.

25/6 1670.

** Jon Knudsen delefoged et vidne og 3.ting lovbød ulovlig sæd, der kan være sået i KM tjeneres jord, tilbød frøgæld, samt forbød at høste afgrøden.

** Anders Tomsen i Sejl, delefoged til Silkeborg, 3.ting lovbød ulovlig sæd i husbondens tjeneres jord og tilbød frøgæld samt forbød alle at høste afgrøden.

(76)

** Jon Knudsen i Tovstrup delefoged. Kirsten Andersdatter i Tovstrup gav last og klage over Christen Rasmussen og Laurids Nielsen sst, for de har slået hendes søn Anders Madsen i marken, så de måtte age ham hjem som et dødt menneske. syn på hans sår afhjemles.

** Jon Knudsen. syn på ugildede heste ulemmede hunde humlekuler og pilestave.

(77)

9/7 1670.

** Søren Nielsen i Skannerup stævnede Niels Jensen i Dallerup angående hans mødrene arv efter sl Berete Sørensdatter, som boede og døde i Dallerup. opsat 4 uger.

** Peder Rasmussen i Tovstrup på egne og Jens Jespersen Anders Christensen i Sminge deres vegne et vidne og 3.ting lovbød halvparten af den bondegård i Dallerup, sl Rasmus Rasmussen tilforn påboede. varsel til Mette Nielsdatter i Tovstrup Knud Jespersen sst Rasmus Jespersen i Dallerup.

(78)

16/7 1670.

** Morten Sørensen ridefoged stævnede Mette Jensdatter i Tørring for dom angående ulovligt krohold. opsat 4 uger.

** Morten Sørensen stævnede Rask Madsen og Maren Sørensdatter i Javngyde for dom, da de skulle ligge i et løsagtigt levned med hverandre og søger dug og disk og muligvis seng sammen, hvorfor de bør lide som vedbør. opsat 4 uger.

** Morten Sørensen på Peder Andersens vegne stævnede Rasmus Jensen i Kielsgård for dom angående gæld. opsat 14 dage.

(79)

** Morten Sørensen stævnede Christen Rasmussen og Laurids Nielsen i Tulstrup, angående de har slået Anders Madsen i Tulstrup. opsat 4 uger.

** Morten Sørensen lod fordele efterskrevne for overhørighed.

** Jon Knudsen 4.ting til Christen Rasmussen i Tulstrup angående slagsmål, som svarede, at de burde vel have andet at bestille.

(80)

23/7 1670.

** Jon Knudsen 3.ting forbød alle at høste eller føre afgrøde fra gårde andetsteds hen, og som kan være sået til andre gårde.

** Jon Knudsen stævnede Envold Rasmussen i Kalbygård for dom angående jord, han har pløjet fra Flensted forte. opsat 4 uger.

** Jon Knudsen stævnede Rasmus Jespersen i Dallerup Knud Jespersen i Tovstrup Mette Nielsdatter sst for dom og tiltalte dem for at bruge 2 agre på Sorring mark, som for rum tid siden er kommet fra den gård i Sorring, Mads Jensen og Anders Christensen påboer, hvortil de bør vise adkomst. opsat 4 uger.

** Anders Keldsen i Klintrup med fuldmagt af Morten Tygesen i Randers 3.ting lovbød en bolig i Røgen, Peder Rasmussen påboer og et boel sst, Niels Mikkelsen påboer og en halv selvejergård sst, Peder Mikkelsen Dyhr påboer. varsel til hr Sejer Andersen i Hvirring Jens Pedersen, borger i Haderslev, hr Søren Olufsen i Njær Jørgen Eriksen i Vadsted.

** Søren Olufsen i Njær stævnede Sorring gårdmænd husmænd og inderster for vidne. syn på hr Sørens selvejer endelsskov, som kaldes Jeppeshave, hvor der er opgravet noget jord.

(82)

** Niels Jensen i Dallerup et vidne og stævnede Keld Christensen i Fårvang og Søren Nielsen i Skannerup for tingsvidne. navngivne vidnede, at 4/8 1658, da der stod skifte efter sl Berete Sørensdatter, som døde i Dallerup, da blev efterskrevne gods udlagt til hendes børn, som Keld Christensen i Fårvang var lovværge og formynder for.

(83)

** Morten Sørensen på Hans Bertrams vegne med opsættelse 11/6 stævnede Jens Rasmussen, borger i Århus, og Keld Mikkelsen samt Peder Rasmussen i Tovstrup Peder Christensen i Klintrup Anders Keldsen sst Jens Keldsen i Låsby og Niels Keldsen sst for dom angående noget børnegods, som skulle være hos Jens Keldsen i Låsby, og som Jens Rasmussen i Århus har indgivet klage over. Jens Rasmussen, borger i Århus, fremlagde tingsvidne 4/4 1663 indeholdende kontrakt mellem Peder Christensen i Klintrup og Jens Keldsen i Låsby angående deres trætte om sl Mikkel Keldsens børn. tingsvidne 27/3 1669 fremlægges. dom: da arven er faldet længe før, Hans Bertram blev ridefoged, og hvis der er gjort fejl på kontrakten, som er gjort uden øvrighedens nærværelse, og nogen derved får skade, da må de søge rette vedkommende derfor.

(87)

30/7 1670.

(88)

** Søren Madsen i Ovstrup på hr Søren Olufsens vegne i Njær stævnede menige Sorring bymænd angående noget opkastet jord i hr Sørens skov. opsat 6 uger.

** Søren Madsen et skøde. Morten Tygesen i Randers solgte ham hans selvejergods i Røgen.

(89)

6/8 1670.

** Morten Sørensen et vidne og stævnede Christen Rasmussen Laurids Nielsen og Anders Knudsen i Tulstrup for syn på noget kannikkejord på Tulstrup mark, som kaldes den helligånds jord, som Christen Rasmussen har i brug.

(91)

** Morten Sørensen et andet vidne. navngivne vidnede om den helligånds jord på Tulstrup mark, som synet omhandler.

** Jon Knudsen i Tovstrup et skøde. Anders Christensen i Sminge og Jens Jespersen i Tovstrup solgte Jens Jespersen og Anders Christensens hustru Maren Jespersdatters arvelodder til Jon Knudsen og hans hustru Kirsten Sørensdatter i halvparten af den selvejer bondegård i Dallerup, som Peder Villumsen sidst påboede.

(92)

** Morten Sørensen ridefoged stævnede Rasmus Hansen Knud Hansen og deres mor Anne Mortensdatter i Javngyde for dom og tiltalte dem for 4 rigsdaler fogedpenge samt udlæg for deres sl far Hans Andersen. opsat 14 dage.
 
** Jørgen Eriksen i Vadsted et vidne. syn på tørveskær og grave på Tovstrup mark, som Jørgen Eriksen og Peder Rasmussen mente, var på deres selvejergårds grund i Sorring.

(93)

** Søren Nielsen i Skannerup med en måneds opsættelse stævnede Niels Jensen i Dallerup for dom og beskyldte ham for hans fædrene arv og fremlagde skiftebrev 9/8 1651, hvorefter børnenes stedfar Niels Jensen annammede deres arvegods med deres farbror Keld Christensen i Fårvang hans samtykke. Niels Jensen fremlagde tingsvidne 23/7. dom: han bør efter skiftebrevet betale det korn, som omtales.

(94)

13/8 1670.

** Simon Jørgensen i Kielsgård et vidne og stævnede Rask Jensen Niels Nielsen Jens Rasmussen i Kielsgård for syn på brøstfældigheden.

(95)

** Envold Rasmussen i Kalbygård et vidne. Anders Nielsen i Flensted vidnede, at for 30 år siden tjente han sl Rasmus Jensen, som boede og døde i Kalbygård, i 15 år, og da pløjede han den hovedager i den søndre vang ned til skoven, som nu ligger til den gård, Envold Rasmussen påboer. andre, der mindes længe, vidnede, at omtalte ager så længe havde været brugt til samme gård ulast og ukæret.

(96)

** Peder Andersen i Javngyde et vidne, at han og Rasmus Jensen i Låsby var blevet forligt om gæld imellem dem.

(97)

20/8 1670.

** Jon Knudsen stævnede Christen Rasmussen i Tulstrup for dom og tiltalte ham, for han har sigtet ham for en fukssvans, om han ikke bør bevise det. opsat 4 uger.

** Jokum Christensen i Hårup et vidne. syn på hedebrand i Hårup skov og hede.

27/8 1670.

** Jon Knudsen på Jens Andersens vegne i Labing lod fordele Anne Mortensdatter, sl Hans Andersens, i Javngyde og hendes medarvinger for 2 sletdaler, hendes sl mand skyldte ham.

(98)

3/9 1670.

** den sag med Christen Rasmussen og Laurids Nielsen i Tulstrup blev med begge parters bevilling opsat 6 uger.

** Jon Knudsen med opsættelse stævnede Envold Rasmussen i Kalbygård for dom og tiltalte ham, for han har pløjet noget jord fra Flensted forte. tingsvidne 7/5 oplæses angående syn på jorden. tingsvidne 13/8 fremlægges. dom: Envold Rasmussen bør være fri for tiltale.

(100)

** Jon Knudsen stævnede Rasmus Jespersen i Dallerup Knud Jespersen i Tovstrup Mette Nielsdatter sst for dom og tiltalte dem for at bruge 2 agre på Sorring mark, kaldet Grydsbåreagre, hvorfor de bør fremvise lovlig adkomst. Knud Jespersen fremlagde skøde 4/4 1657 og 18/7 1657 samt tingsvidne 24/4 1669, hvori vidnes, at i 60 år har agrene været brugt ulast og ukæret til den gård i Tovstrup, Peder Rasmussen Bonde påboede. dom: Knud Jespersen bør nyde de 2 agre.

(102)

** den sag med de Sorring bymænd og hr Søren Olufsen i Njær blev opsat 14 dage.

10/9 1670.

** Morten Sørensen ridefoged et vidne og lod læse amtsherrens befaling til at syne og taksere vindfælder i KM skove.

(103)

17/9 1670.

** den sag imellem Jon Knudsen i Tovstrup og Christen Rasmussen i Tulstrup blev opsat 4 uger.

** Herlov Jensen i Lundgård stævnede Peder Envoldsen i Mollerup Laurids Klog sst Maren Pedersdatter og hendes søn Jens Sørensen for dom og tiltalte dem for gæld til sl Jens Envoldsen. opsat 4 uger.

24/9 1670.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

1/10 1670.

** Morten Sørensen ridefoged stævnede Rasmus Hansen i Javngyde Knud Hansen og Anne Mortensdatter sst for fogedpenge. opsat 14 dage.

(104)

** Morten Sørensen stævnede Anders Christensen i Javngyde for dom, og tiltalte ham, da han har en kvinde boende, Maren Nielsdatter, som er delt for fogedpenge og lejermålsbøder, for at fremvise hendes gods, og han forbydes at huse eller helle hende, før bøderne bliver betalt. opsat 3 uger.

** Morten Sørensen på jægermesterens vegne et vidne. syn på skovene i Framlev herred for olden.

(105)

** den sag med Christen Rasmussen i Tulstrup og Jon Knudsen i Tovstrup blev opsat 3 uger.

** Jon Knudsen lod fordele Låsby og Tovstrup mænd, for de ikke holder Tovstrup møllebro ved lige.

** Peder Frandsen i Storring et vidne og 3.ting gav last og klage over Låsby og Tovstrup mænd, for de ikke holder Tovstrup møllebro ved lige.

8/10 1670.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

(106)

15/10 1670.

** Jon Knudsen på ridefoged Morten Sørensens vegne stævnede Jørgen Eriksen i Vadsted Anders Lauridsen Bonde i Sorring Christen Rasmussen i Tulstrup Anders Olufsen i Vissing Tomas Lauridsen i Skovsrod for dom og fremlagde amtmandens befaling, at da Anders Lauridsen i Vissing var tilsat at være værge for et af sl Jens Bertelsens pigebørn efter skiftebrevs indhold, men ikke har villet efterkomme det, hvorfor en anden af slægten må påtage sig det. opsat 3 uger.

(107)

** Jon Knudsen på ridefoged Morten Sørensens vegne med opsættelse stævnede sl Hans Andersens hustru Anne Mortensdatter og deres sønner Rasmus Hansen og Knud Hansen i Javngyde, som har fæstet deres fars gård, for dom angående 4 rigsdaler, som er udlagt for deres sl far. dom: de bør betale Morten Sørensen eller søges med nam.

(108)

** den sag mellem Jon Knudsen og Christen Rasmussen i Tulstrup blev med bevilling opsat 14 dage.

** Anders Tomsen i Sejl, Christian Fischers delefoged, et vidne. syn på hans skove for olden.

** Anders Tomsen. syn i husbondens skove for umærkede stubbe.

(109)

22/10 1670.

(var ikke 8 mænd at bekomme)

29/10 1670.

** Morten Sørensen ridefoged et vidne. Christen Rasmussen i Tulstrup lovede på egne og Laurids Nielsen i Tulstrup hans vegne at stille øvrigheden tilfreds for slagsmål med Anders Madsen i Tulstrup.

** Søren Mikkelsen Pøl, universitetets ridefoged, spurgte Kirsten Lauridsdatter af Linå, om hun ville bevise sin klage over Bertel Rasmussen i Linå, som ikke holder sine gærder ved lige, hvortil hun svarede, at han burde holde sine gærder som de andre i byen, og hun begærede syn på gærderne. navngivne vidnede om Christen degns rug, som var sat på Linå mark.

(110)

** Søren Mikkelsen et vidne. syn på kannikkeskovene for olden.

(111)

** Jens Rasmussen i Låsby et afkald. Jens Rasmussen i Mollerup gav afkald for hans hustru Edel Rasmusdatters arv efter hendes sl far Rasmus Jensen, som boede og døde i Låsby.

** Niels Gregersen i Gern på Jens Christensens vegne i Århus stævnede Tomas Lauridsen i Skovsrod for dom for gæld. opsat 14 dage.

** Jon Knudsen med opsættelse 28/8 stævnede Christen Rasmussen i Tulstrup for dom, for han har sigtet ham for en fukssvans. dom: da det angår ære, henfindes sagen til sine tilbørlige steder.

(112)

** Jacob Rasmussen, ladefoged ved Skanderborg, på amtsskriverens vegne et vidne. syn på KM skove for ege og bøgestubbe.

(114)

5/11 1670.

** Anders Lauridsen i Aptrup stævnede alle Søbygårds tjenere for dom angående restants og landgilde. opsat 3 uger.

** Peder Mørk forpagter på Søbygård. syn på dens skove for olden.

** hr Niels Clemendsen i Gern stævnede Jens Pedersen Skrædder i Farre for dom for 5 rigsdaler stedsmål og 1 års arbejde af det hus, han iboer. opsat 3 uger.

(115)

** Søren Madsen på Ovstrup et vidne. syn på den gård i Klintrup, Jens Bertelsen påboede. varsel til Peder Rytter Mette Nielsdatter hos Søren Mørk Anne Pedersdatter sl Anders Madsens Villum Testrup Karen Krog i klosteret Edel Nielsdatter til Mikkel Lauridsens Engelbret Lauridsen i Ry Christoffer Jensen Anne Nielsdatter i Sorring Jens Jespersen i Tovstrup Laurids Lauridsen i Farre Hyrdeniels i Dalby Niels Bertelsen og hans søskende i Firgårde.

(116)

12/11 1670.

** Niels Mogensen i Farre med fuldmagt af Peder Pedersen Kvottrup i Farre et vidne og fremlagde fuldmagt til hans farbrors søn Niels Mogensen til at lovbyde og afhænde fra ham og til Anders Rasmussen i Farre hans arvepart efter hans sl forældre Peder Nielsen og Gyde Rasmusdatter, som boede og døde i Farre, i den gård i Farre, Rasmus Pedersen sidst iboede. varsel til Laurids Frandsen i Kvottrup sl Niels Pedersens hustru og arvinger.

(117)

19/11 1670.

** Peder Mørk, forpagter på Søbygård, stævnede efterskrevne for dom angående deres gæld til ham. opsat 8 dage.

(118)

** Søren Madsen i Ovstrup lod fordele Niels Rasmussen i Dalby for resterende huspenge af et hus i Klintrup, han iboede.

** Jens Andersen, kannikketjener i Mollerup, et vidne. syn på det gærde i Linå, som Christen Degns hustru og Bertel Rasmussen var i tvist om. Christen Lauridsen degn og Bertel Rasmussen i Linå tilstod at være forligt om gærdet.

(119)

** Oluf Pedersen i Borum og Herlov Jensen i Lundgård et vidne. Peder Envoldsen i Mollerup Oluf Pedersen i Borum og Herlov Jensen i Lundgård voldgav deres sag og trætte om gæld og arv, som var mellem sl Jens Envoldsen, som boede og døde i Lundgård, og hans bror Peder Envoldsen i Mollerup.

** Anders Rasmussen i Farre er skøde. Peder Pedersen Kvottrup, født i Farre, skødede til Anders Rasmussen sst hans arvepart efter hans sl forældre Peder Nielsen og Gyde Rasmusdatter, som boede og døde i Farre i den selvejergård i Farre, som Anders Rasmussen nu påboer.

(120)
 
** Oluf Pedersen i Borum herredsfoged fremlagde tingsvidne udstedt for 6 uger siden angående gæld til sl Jens Envoldsen i Lundgård. indvendinger fremføres. dom: de bør betale den gæld, der kan bevises.

(122)

26/11 1670.

** den sag mellem Peder Mørk og Anne Bertelsdatter i Linå opsat 3 uger.

** den sag mellem hr Niels Clemendsen i Gern og Jens Pedersen Skrædder i Farre blev opsat 3 uger.

** Peder Mørk forpagter på Søbygård. Morten Nielsen Fisker i Svenstrup, som ulovligt har haft svin på Peder Mørks olden, lovede, at han efter denne dag ikke skulle befindes med utilbørlige og ulovlige bedrifter.

(123)

** Morten Sørensen ridefoged med opsættelse 15/10 stævnede Jørgen Eriksen i Vadsted Anders Lauridsen Bonde i Sorring Christen Rasmussen i Tulstrup Anders Olufsen i Vissing og Tomas Lauridsen i Skovsrod for dom, og fremlagde et indlæg angående Anders Olufsen i Vissing, der var tilsat at være værge for et af sl Jens Bertelsen i Tulstrup hans pigebørn, men ikke ville efterkomme det. amtsforvalterens befaling til ridefogden, at der er berammet skifte 2/11 efter sl Karen Eriksdatter, Christen Rasmussens i Tulstrup, fremlægges, og da der findes en del arvegods efter deres sl far i boet, så befales Niels Poulsen og Niels Bertelsen af Firgårde at annamme en broderlod og Anders Olufsen i Vissing en halv broderlod samt være værger for drengebørnene og Jørgen Eriksen i Vadsted, som er børnenes morbror, at være værge for pigebørnene. skiftebrev 2/11 fremlægges mellem Christen Rasmussen og hans datter Margrete Christensdatter og Jørgen Eriksen i Vadsted på Anne og Mette Jensdatters vegne, Bertel er sin egen værge, og Niels Poulsen og Niels Bertelsen i Firgårde på Sejer Jensens vegne hr Laurids Jostsen i Alling efter egen begæring, som også er børnenes frænde, på Erik Jensens vegne og Anders Olufsen i Vissing, som er tilforordnet værge for Abild Jensdatter. Anders Olufsens klage fremlægges, at da han er tilsat at være værge for et pigebarn fra Tulstrup, skønt han er fremmed, og er besværet med værgemål i forvejen, og da der findes vederhæftig slægt, beder han sig fritaget, og han bliver forskånet derfor. Jørgen Eriksen frabeder sig videre værgemål, da han foruden værgemål for sine egne børn har værgemål for 2 af Jens Bertelsens børn. Anders Lauridsen Bonde i Sorring svarede, at han havde en del af hans søsterbørns arvegods under værgemål, og har frastået sin gård, og han er ikke så nær beslægtet med børnene, at værgemålet kan tilkomme ham. dom: da ordrerne strider mod hverandre, skal der påkendes på tilbørlige steder.

(128)

** Morten Sørensen et vidne. navngivne vidnede, at de tilbød Anders Olufsen i Vissing en lodseddel på det børnegods, han er tilforordnet værge for, efter sl Jens Bertelsen i Tulstrup.

(129)

3/12 1670.

** Peder Mørk forpagter med en måneds opsættelse stævnede menige Søbygård tjenere for dom og tiltalte dem for restants og landgilde. dom: de bør betale.

10/12 1670.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

17/12 1670.

(130)

** Morten Sørensen ridefoged stævnede menige KM tjenere, som skylder oldengæld, af hvert svin 12 skilling. opsat til snapsting.

** Jon Knudsen et vidne og 3.ting forbød på det strengeste nogen mand at holde geder mod KM brev, samt mod at holde ulemmede hunde, som kunne gøre skade på KM vildtbane.

(131)

** Christen Christensen, skriver til Silkeborg, stævnede efterskrevne i Linå og Laven for ulovlig skovhugst, mens de har haft opsyn med skovene, samt andre for den ulovlige hugst.

** den sag angående Peder Mørk og Anne Bertelsdatter i Linå blev opsat til snapsting.

(132)

7/1 1671.

** skurs og ransnævninge fogder og skriver.

(133)

** Jens Mørk på husbond Peder Mørks vegne med opsættelse 19/11 stævnede Anne Bertelsdatter i Linå med børn og lovværge for dom, og fremlagde en afregning dateret 7/9 1663 med Bertel Worm om hans sl fars og mor Anne Bertelsdatters gæld, som blev på 33 sletdaler. restants fremlægges, blandt andet skat af hendes 2 gårde. gælden bliver i alt på 70 sletdaler. Anne Bertelsdatter fremlagde sit svar, at hun ved hendes søstersøn Jens Jostsen har sendt ham en afregning dateret 14/9 1661, og desuden har hun leveret ham 4 øksne. Peder Mørks sendeskrivelse, dateret 5/9 1663, angående de 4 øksne fremlægges. dom: Peder Mørk bør have indvisning for sin fordring, og hvis Anne Bertelsdatter kan bevise, at hun har leveret 4 øksne siden afregningen, må hun søge ham derfor.

(136)

** Jon Knudsen i Tovstrup 3.ting forbød alle at komme i de skove, han har opsyn med, med heste og vogn for at hugge træ.

14/1 1671.

** Søren Frandsen i Klintrup på hr Jens Sørensens vegne i Røgen 3.ting fremlyste en brun gildning, som har været hos ham siden sankt Hans.

** Christen Christensen skriver stævnede husbondens tjenere i Linå og Sporup sogne samt Niels Vinters enke i Alling for dom og tiltalte dem for restants og landgilde. opsat 6 uger.

(137)

** Christen Christensen gav tilkende, at da en del tilegner sig gunst og interesse af husbondens tjenere, som de ikke er berettiget til, eller er tilladt af Christian Fischer, så advares tjenerne om at holde sig derfra. desuden advares alle bosiddende på godset mod at holde skifte, uden husbondens fuldmægtig er tilstede.

(138)

** Christen Christensen et vidne. syn på en eg, der er fældet i Hårup skov ved Skærbæk. skovfogden Jens Jensen i Hårup svarede, at han af Christian Fischer uskyldig var sat i pumpen for dette egetræ, som han af synsmændene havde hjemmel til, og der foruden måtte forpligte sig til at savskære samme træ.

** Jens Jensen skovfoged af Hårup. navngivne synsmænd, der havde været på skov og oldensyn på Christian Fischers skove, bevidnede, at han havde bevilget dem en eg i Hårup skov til at drikke bort, og den havde de undt skovfogden Jens Jensen i Hårup, som gav dem øl og mad, som de fortærede sammen med Christian Fischer.

(139)

** Christen Christensen, skriver til Silkeborg, stævnede Anders Lauridsen i Krudthuset for dom angående ulovlig skovhugst. opsat 6 uger.

21/1 1671.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

28/1 1671.

** Morten Sørensen ridefoged på overjægermesterens vegne med opsættelse 12/12 stævnede efterskrevne Javngyde og Alling Tørring og Vissing Dallerup Røgen og Låsby sognemænd for dom og tiltalte dem for resterende oldengæld, da deres fæmon og svin har opædt olden i skovene, og de ikke i rette tid har ladet svinene indbrænde eller villet akkordere derom, hvortil navngivne svarede, at de ikke fik flæsk på deres svin, som var indbrændt, men de kom magrere hjem, end da de kom på skoven. dom: de bør betale eller lide indvisning.

(141)

3/2 1671.

(og da var ikke 8 mænd at bekomme)

13/2 1671.

(mandag efter KM forordning)

** Peder Andersen i Skellerup et vidne. navngivne vidnede, at han lod indbrænde og vogte sine svin på sin egen selvejergårds skov.

(142)

18/2 1671.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

25/2 1671.

** den sag med Christian Fischers tjenere blev opsat 4 uger.

4/3 1671.

** Jon Knudsen på Clemend Clemendsens vegne stævnede efterskrevne tjenere for restants og landgilde. opsat 3 uger.

(143)

11/3 1671.

** Morten Madsen i Ry, KM skovrider, et vidne. Rasmus Jespersen i Dallerup vidnede, at Niels Jensen i Dallerup huggede et grønt bøgetræ i Dallerup skov ovenfor Langvads bro.

** Niels Rasmussen i Mollerup Anders Sørensen i Skellerup på egne og menige Christian Fischers tjenere i Linå sogn deres vegne et vidne. Søren Christensen i Laven vidnede, at Silkeborg tjenere i Linå sogn gjorde langt mere arbejde til ladegården end tilforn, da de var KM tjenere, blandt andet til at opbryde skov indhegne og dyrke det. andre, der mindes mange år, vidnede det samme. Anders Tomsen i Sejl svarede, at da der er i sagen er dømt ved hjemting og landsting, bør der ingen vidner udstedes derimod.

(145)

** Peder Mørk, forpagter på Søbygård, på husbonds vegne et vidne. Lambert Olufsen i Søbygård med flere vidnede, at de gjorde udlæg hos Christen Egertsen i Møgelby for 2 års gæld, og da blev der udlagt 1 stud og 2 kvier, som Anne Mortensdatter, Christen Egertsens kone, slap løs, så det kunne ses, om de kunne gå, hvorefter Christen Rasmussen Snedker tog dem og Jens Pedersens hustru gennede dem bort, skønt Lambert Olufsen mange gange sagde til ham, at han ikke med magt skulle tage udlagt kvæg bort. andre vidnede det samme. Rasmus Jensen vidnede, at han andendagen efter mødte Christen Snedker med kvæget, og da han bad ham levere det tilbage, svarede han, at Rasmus Jensen skulle lade det gå i djævlens navn, eller han skulle få en ulykke, da han vilde have kvæget, som var hans. andre vidnede det samme, og da ryttere kom til Christen Snedkers gård angående kvæget, da gennede hans hustru og søster det ud af en bagdør og bort. varsel til Christen Rasmussen hans hustru Karen Nielsdatter og hans søster Karen Christensdatter Christen Egertsen og hans søn Niels Christensen i Møgelby.

(149)

** Jens Sørensen i Sorring på egne og søn Peder Jensens vegne et vidne. navngivne vidnede, at i våbenhuset på Dalby kirke hørte de, at Niels Nielsen i Sorring sagde, at Peder Jensen havde ladet ham skrive i skat, og det var bedre, han havde taget i halen på et øg, hvortil han svarede, at han vidste intet usømmeligt om dem.

18/3 1671.

(150)

** Morten Madsen i Ry, KM skovrider, stævnede Niels Jensen i Dallerup for dom angående ulovlig skovhugst. opsat 14 dage.

** Morten Madsen et vidne. Rasmus Rasmussen i Tovstrup vidnede, at de Tovstrup bymænd altid holdt det for KM skov, hvor den egestub var afhugget i Tovstrup Brønd, for deres gårds grund, som Niels og Jens Rasmussen påboer. andre vidnede det samme. synsmænd vidnede, at de havde synet stubben, og derefter gået ned til Tovstrup mølle, hvor de fandt et stykke træ fra samme stub, som Niels Møller sagde, han havde fået i Låsby.

27/3 1671.

(mandag efter Maria besøgelsesdag)

** Søren Madsen på Ovstrup et vidne og fremlagde en forpligt, hvori Adam Hansen i Farre kender sig i drukkenskab at have forset sig imod KM ordre og overfaldet Søren Madsen i hans gård med trusler skældsord og gerninger, som Søren Madsen har beklaget sig over til sine officerer, som har lagt ham i arrest, men Søren Madsen har på godtfolks forbøn eftergivet ham hans forseelse, og da Adam Hansen har lovet at sætte borgen, hvilket han ikke kan efterkomme, da ingen af hans venner vil love for ham, så lover han på ære og liv eller at lide på Bremerholm, hvis han begår nogen ulovlighed overfor Søren Madsen hans hustru og børn.

(152)

** Rasmus Svendsen i Holmstol lod fordele Anne Pedersdatter i Skannerup for 6 mark gæld.

** Christen Christensen ridefoged med opsættelse 14/1 stævnede menige Christian Fischers tjenere i Linå og Sporup sogne samt Niels Vinter i Alling for dom og tiltalte dem for restants og landgilde. Niels Rasmussen i Mollerup på egne og medtjeneres vegne fremlagde tingsvidne 11/3, og Peder Nielsen af Farre fremlagde tingsvidne 19/6 1664. tingsvidne 18/11 1665 fremlægges. dom: de bør betale det, de ikke har kvittering på, men bønderne i Linå skal dog kun betale 1/3 arbejdspenge på grund af deres store pålagte arbejde.

(154)

** Christen Christensen med opsættelse 14/1 stævnede husbondens tjenere for dom og tiltalte dem for oldengæld. tingsvidne 13/2 fremlægges. dom: da svinene kom magrere af skoven, end da de blev indbrændt, skal der kun betales halv oldengæld, og Peder Andersen i Skellerup skal intet betale, da han ingen svin har haft på olden i husbondens skove.

(155)

** Christen Christensen med opsættelse 14/1 stævnede efterskrevne skovfogder for dom og tiltalte dem for at forklare, hvor træet fra umærkede stubbe og vindfælder er blevet af, som bevises med synsvidne 15/10 1670. dom: de bør forklare det, eller lide tiltale.

(156)

** Christen Christensen med opsættelse 14/1 stævnede Jens Jensen i Hårup, som har hugget et grønt egetræ i Hårup skov. Jens Jensen fremlagde tingsvidne 14/1. dom: da Christian Fischer selv var tilstede på synet og forærede synsmændene omtalte eg, som de straks gav til Jens Jensen for mad og øl, da kan Jens Jensen ikke dømmes for noget ulovligt.

(157)

** Christen Christensen med opsættelse 14/1 stævnede Niels Terkelsen med flere ved Silkeborg for dom og tiltalte dem for græspenge af deres fæmon. Niels Terkelsen fremlagde Peder Mørk på Søbygård, forrige ridefoged til Silkeborg, hans udtalelse, at i hans tid blev der ikke krævet græspenge af beboerne ved Silkeborg. dom: de bør derfor være fri for tiltale.

(158)

** Christen Christensen stævnede efterskrevne i Linå for lejermålsbøder. dom: de bør betale deres bøder inden 15 dage.

** Christen Christensen med opsættelse 14/1 irettelagde et landstingsvarsel til Christen Hansen Guldsmed og sl Laurids Fogs søn Oluf Lauridsen samt alle selvejere og lodsejere i Farre, som kan have nogen rettighed i sl Laurids Fogs gård eller tilliggende ejendom. restants på Laurids Fogs gårds landgilde og restants fremlægges. dom: Christian Fischer bør have indvisning med nam og vurdering i sl Laurids Fogs efterladte gods.

(160)

** Christen Christensen med opsættelse 14/1 stævnede Rasmus Nielsen i Silkeborg og hustru Maren Rasmusdatter for dom og tiltalte ham for 3 års forfalden afgift af Silkeborg kro, hvert år 24 rigsdaler, hvortil Rasmus Jensen svarede, at han burde ikke give mere, end der står i jordebogen. dom: han bør betale efter jordebogen 1 rigsdaler årligt.

(161)

** Jon Knudsen 3.ting forbød nogen af Skanderborg tjenere samt af angrænsende steder at komme i KM skove for at hugge træ, såfremt de ikke vil have heste og vogn forbrudt.

1/4 1671.

** Morten Madsen i Ry et vidne og fremlagde en forpligt, udstedt af Niels Terkelsen i nør Vissing, på 7 1/2 daler til Morten Madsen.

(162)

8/4 1671.

** Niels Gregersen i Gern et vidne. Jon Knudsen vidnede, at han var på skifte 29/3 efter sl Niels Rasmussen i Sorring, og da lod Niels Gregersen fordre 97 rigsdaler med 16 års rente, som sl Niels Rasmussen skyldte ham, men han fik intet udlæg.

15/4 1671.

(163)

** Henrik Jacobsen, mønsterskriver ved løjtnant Schacks kompagni, stævnede Niels Nielsen i Kielsgård for hans forfaldne tribut til rytterhold 15 sletdaler og Peder Rasmussen i Flensted 8 sletdaler, hvorfor de bør have deres fæste forbrudt samt lide nam. opsat 3 uger.

** Jon Knudsen et vidne. syn på Kielsgårds brøstfældighed.

(164)

** Jon Knudsen med 6 ugers opsættelse stævnede samtlige slottets bønder, som endnu er i behold, for dom for restants og landgilde. dom: de bør betale deres restants eller søges med nam.

29/4 1671.

** Søren Mikkelsen Pøl universitetsridefoged et vidne. navngivne vidnede om det, der gives til Silkeborg for olden i år.

6/5 1671.

(165)

** Niels Mogensen i Farre på egne og menige bymænds vegne 3.ting forbød samtlige Røgen mænd at komme på Farre mark med deres hjord enten vinter eller sommer, såfremt de ikke vil have skade for hjemgæld.

** Morten Madsen i Ry skovrider med opsættelse 18/5 stævnede Niels Jensen i Dallerup for dom og tiltalte ham for ulovlig skovhugst, og Jørgen Eriksen i Vadsted svarede, at han havde part i Dallerup skov, og mente ikke, Niels Jensen havde forset sig så alvorligt. dom: han har forset sig mod KM forordning, og bør stå til rette.

(166)

13/5 1671.

** Anders Tomsen i Sejl på husbonds vegne spurgte menige Skellerup mænd Anders Sørensen med flere, om de vedkendte sig den jord, som kaldes Hårup mark efter en gammel sandemandsgang, hvortil de svarede, at de betalte skyld og skat deraf.

** Peder Pedersen med fuldmagt af Clemend Clemendsen stævnede Jon Knudsen i Tovstrup, forrige delefoged, for dom og tiltalte ham for at gøre regnskab for efterstående restants og landgilde. opsat 4 uger.

** Niels Gregersen på husbond Mads Poulsen på Tvilum hans vegne 3.ting forbød nogen at komme i husbondens skove for at hugge under straf, samt forbød alle af bære ild i skoven og at sætte ild på træ eller på hede.

(167)

** Jon Knudsen på KM skovriders vegne 3.ting forbød alle at holde geder, som kunne gøre skade på KM skoves træer, hvis de ikke vil have dem forbrudt, og ligeledes bør de også lade deres hunde lemme.

20/5 1671.

** Anders Tomsen i Sejl på husbonds vegne et vidne og stævnede Mads Poulsen på Tvilum samt samtlige Sminge Voel mænd for vidne om noget omtvistig jord på Torup mark. Christen Jensen i Skellerup, som mindes 46 år, vidnede, at de Skellerup mænd har brugt det fald på Torup mark mellem Skellerup og tingvejen ulast og ukæret. andre, der mindes mange år, vidnede det samme.

(168)

** Niels Gregersen et vidne. Anne Sørensdatter, der tilforn boede i Flensted, gav hendes farbrors søn Peder Rasmussen i Tovstrup fuldmagt til på hendes og hendes børns vegne at give Niels Gregersen kvit for 7 sletdaler, han skyldte en del af hendes børn for den selvejergård i Flensted, han købte af hende og dem, og som han har betalt.

** Peder Rasmussen i Tovstrup et vidne, at han lod advare Anders Keldsen i Klintrup, at efter hans sl bror Jens Keldsen, som boede og døde i Låsby, var død, da bør han, som næste frænde og farbror og dermed født værge efter loven, have opsyn med hans søstersøn Keld Mikkelsens arv, som sl Jens Keldsen havde under værgemål, og annamme den og forestå den efter loven.

** Jens Mørk på husbond Peder Mørk, forpagter på Søbygård, hans vegne stævnede Rasmus Jensen i Møgelby, kirkeværge til Søby kirke, for dom og fremlagde sit indlæg, hvori han på Karen Rosenmeiers vegne i København tiltalte ham for 1 ørte rug og 1 ørte byg kirkekorn, som er udlagt hende i gælds betaling af Aksel Sehested efter KM skøde, som fremlægges. desuden fremlægges en udtalelse af fru Karen Lykke, at der ikke siden hun kom til Søbygård 1635, og i nogen mands minde har været givet provstekorn af Søby kirke. tingsvidne 19/12 1668 fremlægges. Rasmus Jensen gav til svar, at der aldrig har været givet provstekorn af kirken, og der er intet i behold, når KM skatter er betalt, og kirken er ganske øde og nedfaldet, så hverken præsten eller tilhørerne kan gå deri uden største livsfare. dom: kirkeværgen bør være fri for tiltale.

(171)

27/5 1671.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

3/6 1671.

** Morten Sørensen ridefoged et vidne. syn på KM gods i Ry birk.

(174)

** Søren Madsen i Ovstrup et vidne, at han Jørgen Eriksen i Vadsted og Peder Rasmussen i Tovstrup gav Anders Nielsen i Sorring fuldmagt til at have opsyn med deres selvejer bondeskov i Sorring skov.

10/6 1671.

** den sag mellem Søren Madsen i Ovstrup og Clemend Clemendsen blev opsat i 4 uger og med Jon Knudsen i Tovstrup 14 dage.

** Henrik Henriksen Borcher på Christian Fischers vegne et vidne. syn på ret skel mellem Torup mark skov og ejendom, samt på ret skel mellem Sminge mark skov og ejendom.

(175)

** Henrik Henriksen på Christian Fischers vegne et vidne. Søren Hjort af Linå, der mindes 50 år, vidnede, at i den tid har de Skellerup mænd brugt de fald på Torup mark, som nylig er pløjet. Jon Knudsen i Tovstrup vidnede, at for 50 år siden tjente han i Skellerup, og da havde han været med til at age flint og kul til de skel ved Torup, som sandemandsbrevet omhandler. andre fra Linå og Hårup, der mindes mange år, der iblandt Barbara Andersdatter i Linå i 40 år, og Margrete Christensdatter i Linå i 60 år, vidnede det samme. varsel til Mads Poulsen på Tvilum.

(176)

** Anders Keldsen i Klintrup stævnede hospitalsforstander Didrik Christensen i Århus samt sl Jens Keldsens efterleverske Anne Jensdatter i Låsby for dom og gav tilkende, at da hans sl bror Jens Keldsen har haft deres sl bror Mikkel Keldsens barn Keld Mikkelsens fædrene arv under værgemål, da kræver han, som næste frænde og født værge, at Keld Mikkelsen får udlæg for hans arv. Didrik Christensen svarede, at Anders Keldsen burde have haft opsyn med arven, mens Jens Keldsen var ved middel, og de fattige i hospitalet burde først have betalt deres restants. opsat 3 uger.

(177)

** Morten Madsen i Ry skovrider stævnede Jesper Christensen i Vissing for dom angående hans forpligt. opsat 3 uger.

(178)

** Niels Pedersen i Mollerup på egne og menige Mollerup bymænds vegne fremlagde deres vide og vedtægtsbrev, dateret 6/5 1642, hvorfra oplæses poster angående bøden for at gøre markarbejde, før granderne har vedtaget det.

17/6 1671.

** Christen Jensen i Sorring lod fordele Søren Madsen i Sorring for kirkens tiende.

** Niels Gregersen i Gern et vidne. Else Nielsdatter i Farre vidnede, at hendes sl mor Barbara Christensdatter, som boede og døde i Gern, kort før hendes død gav hendes piger Kirsten Nielsdatter Else Nielsdatter Lisbet Nielsdatter og Inger Nielsdatter hver 100 sletdaler, og de 2 yngste piger Lisbet og Inger deres penge annammede hendes søster sl Kirsten Nielsdatter og hendes fæstemand Jokum Christensen, som nu boer i Hårup. Niels Mogensen i Farre vidnede, at Jokum Christensen, i hans hustrus levende live og efter hendes død, havde anmodet ham, da han er gift med de 2 små pigers søster, om at annamme deres 200 sletdaler og sætte dem på rente.

(179)

** Niels Gregersen stævnede Jokum Christensen i Hårup for dom og tiltalte ham for diverse gæld. opsat 4 uger.

(190)

24/6 1671.

(ingen ting blev holdt formedelst sankt Hansdag hellig)

1/7 1671.

** Jon Knudsen på amtsskriverens vegne stævnede alle Skanderborg beholdne tjenere for dom angående restants og landgilde. opsat 3 uger.

** Jon Knudsen på kvartermesterens vegne stævnede så mange ryttere, som skylder ham penge for kjortler. opsat 3 uger.

** Jon Knudsen på mons Cornetis vegne stævnede Christen Rasmussen i Tulstrup for dom angående restants og landgilde. opsat 3 uger.

** Jon Knudsen på sin officers vegne 3.ting lovbød ulovlig sæd i officerernes og ryttergårdenes jord og tilbød frøgæld og forbød alle at høste eller bortføre avlen.

(191)

** Peder Andersen i Låsby med fuldmagt af Didrik Christensen, hospitalsforstander i Århus, fremlagde et skriftligt forbud til Anders Keldsen i Klintrup mod at befatte sig med sl Jens Keldsens gods i Låsby, da han må lade sig nøje med det, det er udlagt ham for det børnegods, sl Jens Keldsen havde under værgemål, og som kan ses af skiftebrevet, hvoraf han mod betaling kan få en kopi.

** Anders Tomsen, delefoged til Silkeborg, 3.ting lovbød ulovlig sæd, som kan være sået i husbondens tjeneres jord.

** Anders Tomsen et vidne og gav efter ordre tilkende, at da der ofte sker skade ved brænding af kul i miler, som sættes både på hede i skov og på hver mands fædrift til deres ruin imod KM skovordinants, da advares alle mod ulovligt at brænde kulmiler uden tilladelse, såfremt de ikke vil stå til rette.

(192)

** Niels Svendsen i Skannerup 3.ting opsagde fæstet af hans halvgård, som han formedelst vanførhed armod og fattigdom ikke kan beholde.

** Peder Sørensen i Mollerup et vidne og 3.ting opsagde sin halvgård, som han for armod og alderdoms skyld ikke længere kan besidde.

** Jens Rasmussen i Tovstrup stævnede efterskrevne for gæld. opsat 3 uger.

(193)

** Peder Tordsen i Låsby et vidne. syn på den kannikkegård i Låsby, sl Jens Keldsen påboede.

8/7 1671.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede Anders Christensen i Sminge for rytterhold 15 daler. opsat 3 uger.

** Niels Mogensen i Farre med fuldmagt af Peder Basballe i Århus stævnede Tomas Andersen i Linå for dom angående gæld efter hans håndskrift på 217 mark lybsk. opsat 3 uger.

** Peder Pedersen i Sminge med fuldmagt af Clemend Clemendsen på Skanderborg med 6 ugers opsættelse stævnede Jon Knudsen i Tovstrup for dom og tiltalte ham for restants og landgilde, han skulle have opkrævet, da han var delefoged, som han bør gøre regnskab for. dom: han bør indfordre den resterende restants og landgilde og klarere derfor inden 15 dage.

(194)

15/7 1671.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

22/7 1671.

** Anders Keldsen i Klintrup med opsættelse 10/6 stævnede Didrik Christensen, hospitalsforstander i Århus, samt sl Jens Keldsens efterleverske Anne Jensdatter i Låsby for dom angående det børnegods, sl Jens Keldsen havde haft under værgemål for sin sl bror Mikkel Keldsens søn Keld Mikkelsen. tingsvidne 4/4 1663 og tingsvidne 1/7 og skiftebrev 26/4 fremlægges. dom: Anders Keldsen bør på sin brorsøn Keld Mikkelsens vegne beholde sl Jens Keldsens gods, når KM skatter er betalt.

(197)

** kvartermester Korfits Ravn på kornettens vegne et vidne. navngivne vidnede, at de tilbød Anders Olufsen i Vissing sl Jens Bertelsens pigebarns arvegods efter hendes sl mor Karen Eriksdatter i Tulstrup, da han er forordnet værge for hende.

** Jens Sørensen i Dallerup stævnede Anne Markusdatter i Dallerup for huspenge af det hus, hun påboer, som arvingerne har undt ham, hvortil hun svarede, at hun havde betalt pengene til Simon Jonsen i Tovstrup. Jon Knudsen i Tovstrup på sønnens vegne fremlagde et købebrev, hvori Rasmus Jespersen i Dallerup Knud Jespersen i Tovstrup og Jon Knudsen sst har solgt til Simon Jonsen sst den selvejergård i Dallerup med gadehuse, som Peder Villumsen sidst påboede, og som de arvede efter sl Mette Nielsdatter, som boede og døde i Tovstrup. opsat 3 uger.

(198)

** kvartermester Korfits Ravn et vidne og fremlagde et forbud, at da de Farre mænd har opbrudt et stykke jord i Røgen Tovstrup og Farre fælleshede, hvilket strider mod loven og ordinantsen om ryttergårde, og da Røgen er udlagt til rytterhold, da forbydes de Farre mænd at befatte sig mere med den opbrudte jord.

(199)

** Christen Christensen skriver et vidne. syn på sl Laurids Fogs efterladte gård i Farre for dens brøstfældighed.

(200)

** Christen Christensen et vidne. udvurdering i sl Laurids Fogs gods og ejendom i Farre for restants og landgilde til Christian Fischer.

(201)

29/7 1671.

** Niels Mogensen i Farre med fuldmagt af Peder Basballe i Århus med opsættelse 8/7 stævnede Tomas Andersen i Linå for dom og beskyldte ham for gæld 217 mark lybsk efter obligation til Jost Lucassen i Lybeck, dateret 23/8 1661, og transport fra Claus Sammelbach i Lybeck til Peder Basballe, hvortil Tomas Andersen svarede og krævede bevis for, hvorledes Claus Sammelbach var kommet til hans obligation. kvittering på tysk, dateret Lybeck 18/10 1662, fremlægges. dom: han kan ikke dømmes til videre betaling, før der fremlægges bevis.

(202)

** Peder Rasmussen i Tovstrup på kvartermester Korfits Ravns vegne et vidne. syn på sæden til den gård i Sorring, Sejer Pedersen påboer.

(203)

** Peder Rasmussen i Farre lod fordele Jokum Caspersen i Svenstrup for 6 mark gæld.

** Christen Pedersen i Farre på husbond Christian Fischers vegne et vidne. syn på den ødegård i Lyngby, Jens Skrædder sidst påboede.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede Jens Sørensen i Dallerup for gæld. dom: han bør betale det, han ikke kan bevise er betalt.

(204)

5/8 1671.

** Henrik Jacobsen mønsterskriver et vidne. syn på kornettens logi i Tulstrup i den gård, Christen Rasmussen påboede, for brøstfældighed.

** Niels Gregersen i Gern med 6 ugers opsættelse stævnede Jokum Christensen i Hårup for dom og tiltalte ham for diverse gæld. dom: han bør betale inden 15 dage.

(205)

12/8 1671.

** Jens Sørensen i Dallerup et vidne og gav last og klage over Jon Knudsen i Tovstrup og hans folk, for de har slået og ført bort noget eng på Dallerup mark, som ikke tilhører ham.

** Jens Sørensen i Dallerup med opsættelse begærede dom, og Jon Knudsen i Tovstrup svarede, at han havde ikke dokumenterne med. Knud Jespersen i Tovstrup mødte og tilstod, at han havde ikke solgt det hus i Dallerup, som hjulmanden påboede, og som er tilfaldet sl Mette Nielsdatters arvinger. opsat 8 dage.

** Jens Sørensen i Dallerup et vidne. Jens Andersen i Mollerup vidnede, at på skiftet 23/12 1663 efter sl Jørgen Jensen, som boede og døde i Låsby, da blev der fremlagt en håndskrift på 6 sletdaler, som Jens Sørensen skyldte ham, som arvingerne gav ham for 21 mark.

(206)

** Jon Knudsen på amtsskriverens vegne med 6 ugers opsættelse stævnede menige Skanderborg tjenere for restants og landgilde. dom: at betale.

19/8 1671.

** Peder Andersen i Låsby med fuldmagt af hospitalsforstanderen fremlagde et brev angående udvurdering 5/8 i sl Jens Keldsens bo i Låsby for hans brorsøn Keld Mikkelsens arvegods, som Anders Keldsen på hans vegne kunne annamme.

(207)

** Jens Sørensen i Dallerup med opsættelse stævnede Anne Markusdatter i Dallerup og gav tilkende, at han af Niels Pedersen i Mollerup og Jens Andersen sst er forundt huspengene af det selvejerhus, hun påboer, som er tilfaldet dem efter sl Mette Nielsdatter, men som hun har betalt til Simon Jonsen, og Jon Knudsen fremviste købebrevet, og nu svarede Niels Pedersen og Jens Andersen i Mollerup, at de arvede huset efter sl Mette Nielsdatter, og Jon Knudsen svarede, at han efter hans sl søns død vedkendte sig gården med omtalte gadehus. dom: da omtalte hus i Dallerup efter skifte 2/9 1669 er tilfaldet arvingerne efter Mette Nielsdatter, længe før gården i Dallerup blev solgt, så bør det følge Mette Nielsdatters arvinger.

(209)

26/8 1671.

** Jon Knudsen i Tovstrup gav last og klage over Jens Sørensen i Dallerup med flere, for de overfaldt ham på hans selvejergårds grund i Dallerup med hug og slag, som synsmænd havde synet. navngivne vidnede om overfaldet. Jens Sørensen gav last og klage over Jon Knudsen, for han havde slået ham med en stok, så han faldt af hans vogn, da han kom kørende med et læs rug, hvorefter han værgede for sig med en fork.

(210)

** Jokum Christensen i Hårup skovrider advarede menige Silkeborg tjenere mod at holde geder efter denne dag, da de ellers vil miste dem og blive tiltalt og straffet.

9/9 1671.

** Jens Sørensen i Dallerup et vidne. Maren Sørensdatter i Dallerup og hendes mand Niels Jensen vidnede om Jon Knudsen og hans søns overfald på Jens Sørensen, da han kom kørende med et læs rug.

(211)

** Peder Pedersen i Sminge med fuldmagt af Clemend Clemendsen med opsættelse 13/5 stævnede Søren Madsen i Ovstrup for dom og fremlagde hans obligation, dateret 12/5 1663, på 168 rigsdaler med afdrag og renter. dom: han bør betale inden 15 dage.

** Peder Jensen i Farre gav tilkende, at Jens Jensen Voldby i Farre havde solgt en ligkiste, som tilhørte ham, hvortil Jens Voldby svarede, at den gamle kiste blev foræret ham efter sl Rasmus Hansen.

(212)

16/9 1671.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

23/9 1671.

** Anders Tomsen i Sejl delefoged et vidne. syn på husbondens skove for umærkede stubbe.

** Anders Tomsen et vidne. oldensyn på husbondens skove.

(213)

** Bertel Rasmussen i Linå. syn på Linå kannikkeskov for olden.

** Peder Jensen i Farre gav varsel til Jens Mikkelsen i Farre, for han har tiltale til ham ved tinget.

** Anders Lauridsen Bonde i Sorring et vidne og gav last og klage over Peder Pedersen i Sorring, for han havde taget noget af hans fæmon i marken og drevet til byen, mens han slog det skammeligt med træ og sten, og desuden gav han klage over ham for ikke at holde lukket på hans diger ved lige både i mark og by. Laurids Andersen vidnede, at han så Peder Pedersen komme drivende med hans fars fæ, og andre vidnede derom, og da de spurgte Peder Pedersen, hvorfor han mishandlede Anders Lauridsens fæ, svarede han, at Anders Lauridsen og hans fæ skulle få en djævels færd og en ulykke og skældte ham ud for en skælm.

(214)

30/9 1671.

** Jon Knudsen i Tovstrup på Christian Fischers vegne et vidne. syn på Farre byskov for olden.

7/10 1671.

** Morten Sørensen, forrige ridefoged, et skudsmål. navngivne herredsmænd tilstod, at han i de 3 år, han havde været KM ridefoged, på ingen måde havde gjort nogen uret men forsvaret enhver ved lov og ret.

(215)

** Niels Mogensen i Farre på Oluf Rasmussens vegne i Århus et vidne og fremlagde en kontrakt, som hr Jacob Nielsen Fog i Linå har gjort med hans svoger Oluf Rasmussen Gius, at han skal bygge et 5 fag hus på den øde præstegrund ved Knapleddet, som han og hans hustru Berete Nielsdatter kan bruge deres livstid.

(216)

14/10 1671.

(var ikke 8 mænd at bekomme)

21/10 1671.

(var ikke 8 mænd at bekomme)

28/10 1671.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

4/11 1671.

** Niels Keldsen i Låsby stævnede efterskrevne for kirketiende. opsat 3 uger.

** Jens Sørensen i Sorring stævnede Hans Rasmussen i Tovstrup for rytterhold. opsat 3 uger.

(217)

11/11 1671.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

18/11 1671.

** Henrik Jacobsen mønsterskriver stævnede Jon Knudsen i Tovstrup og gav ham til sag for en hoppe og en rytter hos ham, som er udygtig. opsat 14 dage.

25/11 1671.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede Jens Sørensen i Dallerup med flere for dom og tiltalte dem, for de har slået ham. opsat 4 uger.

** Jon Knudsen i Tovstrup et vidne. Knud Nielsen i Tovstrup vidnede, at han satte pæle for Jon Knudsens toft i Dallerup, for der var sat rug deri, men Jens Sørensen tog dem op og kørte med heste og vogn tværs over toften. andre vidnede det samme.

2/12 1671.

(218)

** Jon Knudsen i Tovstrup et vidne og gav last og klage over Knud Nielsen soldat i Tovstrup, for han har taget en økse fra hans tjenestekarl Rasmus Christensen på hans farende vej, samt for at have slået hans søn og taget hans hat fra ham, hvortil Jon Knudsen svarede, at hatten blev pantet fra hans søn, for han slog KM olden ned foran hans fars svin, og øksen blev frapantet karlen i KM skov.

9/12 1671.

** Anders Lauridsen i Sorring et vidne, at han og Peder Pedersen Rytter i Sorring blev forligt om den trætte og ord, der har været mellem dem, således at Peder Pedersen ikke ved andet end sømmeligt om Anders Lauridsen og lovede at holde sine gærder ved lige, så de skal blive Anders Lauridsens fæmon uden trængsel og skade.

(219)

16/12 1671.

** Niels Jensen i Låsby Peder Jensen i Flensted stævnede Niels Pedersen i Kalbygård Jens Rasmussen i Overgård i Låsby for dom og tiltalte dem for resterende tiendekorn til Låsby kirke. opsat 14 dage.

** Jens Sørensen i Dallerup et vidne. Peder Christensen i Linå vidnede, at han så Knud Nielsen soldat i Tovstrup tog en økse fra Jens Sørensens karl udenfor Niels Johansens gård i Dallerup. Frands Jensen, Jens Sørensens søn, 11 år gammel vidnede det samme.

** Christen Christensen skriver stævnede samtlige husbondens tjenere for dom angående restants og landgilde. opsat til snapsting.

(220)

** Jens Mørk på husbond Peder Mørks vegne stævnede Søbygårds tjenere for dom angående restants og landgilde. opsat til snapsting.

** Jens Mørk på Peder Mørks vegne et vidne. Christen Christensen, som tjener i Tunglund tilstod, at han havde haft legemlig omgængelse med et kvindfolk, Anne Jensdatter, som nu ligger død i Nørlund, som han har betalt sine bøder til husbonden for, men angående hende og hendes fosters død har han intet haft med at gøre.

** Niels Gregersen i Gern et vidne. Søren Poulsen i Skellerup og Anders Sørensen og Peder Bødker sst lovede Niels Gregersen, som havde godsagt for dem til Peder Mørk for det, de skylder ham, og der er taget vurdering fra dem for, at de ville betale ham inden 20/1, og hvis det ikke sker, da skal han have det udvurderede.

(221)

23/12 1671.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

** ende på dette år.

(0)

** Gern herreds tingbog for år 1672 og år 1673.

(1)

** tingbogens autorisation.

** skurs og ransnævninge fogder og skriver.

(2)

13/1 1672.

** den sag mod Christian Fischers tjenere blev opsat 14 dage.

** Jens Mørk på Peder Mørks vegne med 6 ugers opsættelse stævnede samtlige Søbygårds tjenere for dom og beskyldte dem for restants landgilde og sagefald. dom: de bør betale, eller Peder Mørk bør have indvisning.

(3)

** Jens Mørk på Peder Mørks vegne et vidne og 3.ting forbød alle at komme i Søbygårds skove for at hugge, og desuden skal de holde deres hunde af skovene og lade dem lemme.

20/1 1672.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

27/1 1672.

** Jon Knudsen i Tovstrup med 6 ugers opsættelse stævnede Jens Sørensen i Dallerup med flere for dom, for de har overfaldet ham med hug og slag, og fremlagde tingsvidne 2/9. dom: Jens Sørensen bør betale sårmålsbøder efter loven.

(4)

** Villum Rasmussen Testrup, borger i Århus, stævnede Søren Madsen på Ovstrup for dom angående en selvejergård i Klintrup, som han har tilladt sig at bortfæste. opsat 4 uger.

(5)

** Christen Frandsen i Flensted et vidne. Niels Ibsen i Låsby med flere tilstod, at de 50 daler, som Låsby kirke blev dem skyldig, da de var kirkeværger, har de foræret til kirken.

** Christen Christensen på Silkeborg et vidne. Peder Pedersen i Farre fremlagde fæstebrev på Sporup sogns KM anpart korntiende.

** Christen Christensen skriver med opsættelse 16/12 stævnede samtlige husbondens tjenere for dom angående restants og landgilde med påløbne omkostninger. Niels Rasmussen i Mollerup fremlagde tingsvidne 10/7 1669, hvori bevidnes, at de Linå mænd gør mere arbejde til Silkeborg end før. tingsvidne 11/3 1671 angående samme fremlægges. Anders Tomsen i Sejl fremlagde tingsvidne 27/3 1671, hvori dømmes, at Linå mænd derfor kun skal betale 1/3 arbejdspenge. dom: de bør betale deres restants og landgilde, men de Linå mænd skal kun betale tredieparten af deres arbejdspenge.

(8)

3/2 1672.

** Korfits Ravn kvartermester på løjtnant Schacks vegne et vidne. korporal Fosgrav og mønsterskriver Henrik Jacobsen vidnede, at de 12/10 leverede en gul hest til Envold Rasmussen i Kalbygård, som han skulle føde for dem, som da var velfodret og ved magt, og nu var den blevet synet og takseret for 8 sletdaler, da den var forsultet.

(9)

** Korfits Ravn på løjtnant Schacks vegne stævnede Envold Rasmussen på Kalbygård for dom angående hans gule hest, som af forsømmelse er blevet fordærvet i hans varetægt, som han har givet 38 rigsdaler for, og som han mener, Envold Rasmussen bør betale. opsat 4 uger.

** Peder Frandsen i Storring med fuldmagt af Peder Mørk på Søbygård stævnede Rasmus Bertelsen, som tilforn tjente ham som kusk, men er bortløbet. opsat 4 uger.

(10)

** Jens Andersen Dyhr i Javngyde stævnede efterskrevne for dom og tiltalte dem for skyld til kirken. opsat 4 uger.

** Jens Andersen i Mollerup lod lydeligt fordele Søren Poulsen Anders Sørensen i Skellerup for 6 skæpper rug til kirken.

** Jens Andersen i Mollerup stævnede efterskrevne for dom og tiltalte dem for gæld. opsat 4 uger.

10/2 1672.

** Søren Madsen i Ovstrup et vidne. Søren Frandsen i Klintrup vidnede, at da Søren Madsen i Ovstrup antog den øde selvejergård i Klintrup, Jens Bertelsen påboede og fradøde, da var den og gærderne på marken forfaldne, og gården ville have været nedfaldet, om han ikke havde annammet den. andre vidnede det samme.

(11)

** Søren Madsen et vidne. syn på omtalte selvejergård i Klintrup.

(12)

** Knud Jespersen i Tovstrup og Rasmus Jespersen i Dallerup 3.ting lovbød halvparten af den selvejergård i Dallerup, som sl Simon Jonsen påboede, og Peder Villumsen før ham havde i brug, og som de arvede efter sl Søren Jensen, som boede og døde i Tovstrup.

** Jon Knudsen et vidne og 3.ting lovbød halvparten af den selvejergård i Dallerup, som han har købt, og hans sl søn Simon Jonsen brugte.

17/2 1672.

** Peder Andersen i Javngyde stævnede Peder Nielsen i Tørring for dom angående gæld og landgilde. opsat 8 dage.

(13)

** Søren Frandsen i Klintrup stævnede Niels Keldsen i Låsby for dom angående gæld til Anne Nielsdatter. opsat 3 uger.

** Laurids Nielsen i Tulstrup et vidne og fremlagde sit indlæg imod Jon Rasmussen i Kielsgård, som har anklaget ham og hans hustru for kvartermesteren for at have taget hans får og slagtet det, og ladet hans vogn visitere, da han kørte forbi Vissingkloster, hvilket han bør bevise eller lide som en løgner. Jon Rasmussen svarede, at han havde intet at beskylde ham eller hans hustru for.

(14)

** Laurids Sørensen i Laven et vidne. skifte 19/1 mellem ham og hans umyndige søn Rasmus Lauridsen efter hans sl mor Anne Rasmusdatter, som boede og døde sst, i overværelse af hans morbror Envold Rasmussen i Kalbygård.

(15)

24/1 1672.

** Anders Christensen i Sorring lod fordele Poul Lauridsen i Dallerup for 10 mark gæld.

** Christen Lauridsen degn i Linå stævnede for gæld. opsat 3 uger.

** Peder Andersen i Javngyde med opsættelse 17/2 stævnede Peder Nielsen i Javngyde for dom og tiltalte ham for rytterhold. dom: han bør betale inden 15 dage.

(16)

** Jon Knudsen i Tovstrup et skøde. Rasmus Jespersen i Dallerup Knud Jespersen i Tovstrup solgte til Jon Knudsen halvparten af den selvejergård i Dallerup, hans sl søn Simon Jonsen brugte, og som de arvede efter sl Søren Jensen, som boede og døde i Tovstrup.

(17)

** Niels Pedersen i Mollerup et vidne og spurgte Rasmus Jespersen i Dallerup Knud Jespersen i Tovstrup, om de kendte sig ved nogen lod i det selvejerhus i Dallerup, som sl Mette Nielsdatters arvinger arvede, eller de har solgt det til Jon Knudsen, hvortil de svarede, at det gjorde de ikke, og havde kun solgt det, de havde arvet.

2/3 1672.

** Villum Rasmussen Testrup, borger i Århus et vidne. syn på den selvejer bondegårds skov, Jens Bertelsen påboede, for skovhugst.

(18)

** Villum Testrup et vidne. Christoffer Jensen i Sorring vidnede, at da hans mor Anne Nielsdatter kvitterede den selvejergård i Klintrup, som hans sl far Jens Bertelsen påboede, da gav hun Søren Madsen i Ovstrup en stor stærk okse, idet hun ville være i fred for ham. Niels Rasmussen i Dalby vidnede, at da han flyttede fra det hus på samme gårds grund, da måtte han give Søren Madsen 2 sletdaler.

** Korfits Ravn kvartermester et skøde. Jon Knudsen i Tovstrup solgte til ham den selvejergård i Dallerup, hans sl søn brugte.

(19)

** Korfits Ravn et skøde. Jon Knudsen i Tovstrup solgte til ham det selvejerhus i Dallerup, som Jens Nielsens enke Anne Markusdatter påboer.

(20)

** Niels Knudsen i Vinderslev på oberst Rantzaus vegne med opsættelse stævnede Tomas Andersen i Linå og Margrete Zoega, sl Palle Pedersens, sst for dom angående et skovskifte, han efter skøde er berettiget til i Linå skov af den gård, Tomas Andersen påboer, og som Hans Worm i Hårup i 1634 skødede til kronen, om ikke Tomas Andersen bør forevise ham skovskiftet og Margrete Zoega fremlægge adkomst derpå, hvortil Tomas Andersen svarede, at han vidste ikke, hvor skovskiftet var beliggende, og havde ikke hugget træ deri.

(21)

9/3 1672.

** Oluf Berentsen med fuldmagt af Villum Rasmussen Testrup, borger i Århus, med opsættelse 27/1 stævnede Søren Madsen i Ovstrup Anders Mikkelsen Svend Pedersen i Klintrup for dom angående en selvejer bondegård i Klintrup, sl Jens Bertelsen påboede, og hvori Villum Testrup har nogle parter, som Søren Madsen har tilladt sig at bortfæste, og Anders Mikkelsen og Svend Mikkelsen for at møde med deres fæstebreve. Villum Testrups indlæg fremlægges, at han har nogle søsterlodder i gården, på hvis skovparter Søren Madsen mod nogle lodsejeres vilje har hugget en del træ gennem 2 år, om han ikke bør undgælde derfor, og desuden fremlagde han en fuldmagt, dateret 22/4 1671, til at sælge de arveparter i omtalte gård med tilliggende skovskifter, som kaldes Tingskoven Årballe og Vasballe, samt i Sorring Nørskov, som er tilfalden Karen Jensdatter Krog Edel Nielsdatter Peder Spørring Anne Pedersdatter sl Anders Madsens på Middelgaden, hvorpå er påskrevet 3/4 1671 at underskrevne Peder Spørring, og på mors og egne vegne Peder Andersen Borum, og på Karen Borums vegne Didrik Christensen har solgt deres parter til Villum Testrup. desuden fremlagde han en fuldmagt, dateret 6/11 1671 til at sælge de arveparter i samme selvejergård med tilliggende skovskifter Tingskov Havreballe og Vasballe og i Sorring Nørskov, som er tilfaldet Margrete Jensdatter Krog Laurids Borum. skiftebrev, dateret 14/3 1653, fremlægges, hvori Jørgen Jensen Krog på egne vegne mester Christen Friis på Margrete Jensdatters vegne Hans Andersen overformynder på Maren Jensdatter, Peder Busks, i Helsingborg hendes vegne og hospitalsforstander Hans Andersen på Karen Jensdatters vegne, som er i klostret, samt borgmester Christen Karlsen og Laurids Rasmussen byfoged overværede skiftet i det hus og gård i Århus, som sl Maren Lauridsdatter, sl mester Jens Krogs, iboede og fradøde, og fik tildelt deres arveparter i selvejergården i Klintrup, underskrevet af Jørgen Jensen Krog Margrete Jensdatter Christen Krog Johan Lyllofsen på Peder Busks vegne Hans Andersen Laurids Rasmussen. dom 28/7 1670 og tingsvidne 23/3 1671 af Århus byting, angående indførsel for Jørgen Krogs gæld, samt tingsvidne her af tinget 2/3 med syn af skovskifterne fremlægges. Søren Madsen i Ovstrup fremlagde sit indlæg, at han ejer halvparten af gården efter lovbud og adkomst, og ingen af lodsejerne har vist interesse derfor, og han har opbygget gården, som var meget brøstfældig samt betalt KM skatter og rytterhold, så han mener, at lodsejerne bør betale deres del af hans omkostninger, og ikke befatte sig med gården, før det sker. skøde 3/7 1669 fremlægges, hvori Jesper Olufsen i Borum med sine søskende Jørgen Eriksen i Vadsted med fuldmagt af Tomas Christensen, borger i Århus, og Kirsten Pedersdatter, sl Peder Vinters, sst Jon Knudsen i Tovstrup på egne vegne skøder til Søren Madsen og hustru Maren Sørensdatter de arveparter, de tilfaldt efter sl Jesper Pedersen, som boede og døde i Ovstrup, i selvejergården i Klintrup samt deres part i 2 skovskifter i Sorring mark, som kaldes Nørskov og Havreballe, samt det hus i Klintrup, Hjulniels påboer, som er den fjerdepart, samt Kirsten Pedersdatters part i samme gård hus og skovskifter. skøde 4/8 1666 fremlægges, hvori Jørgen Eriksen i Vadsted med fuldmagt af Jacob Lauridsen i Århus mølle og af Peder Andersen hans hustru Maren Olufsdatter Peder Jensen i Borum hans hustru Ingeborg Nielsdatter Christen Lauridsen i Herskind hans hustru Karen Olufsdatter skøder til Anders Madsen og hustru Maren Sørensdatter de arveparter, som var tilfaldet Jacob Lauridsen og sl Anders Pedersens børn i den selvejergård i Klintrup, som er den femte part. synsvidne 10/2 på selvejergården i Klintrup fremlægges. synsvidner 25/4 1668 og 5/11 1670 fremlægges. dom: da Søren Madsen er lodsejer til halvparten af gården og har bekostet reparation af den og betalt skatter afgifter og rytterhold deraf, så bør han have sin betaling, før Villum Testrup kan have nogen rettighed i gården, og da lodsejerne ikke har advaret Søren Madsen om, at ingen måtte befatte sig med den tilliggende skov, da kan han ikke være pligtig at svare dertil.

(28)

** Tomas Andersen i Linå et vidne. Christen Lauridsen degn i Linå benægtede at skylde ham skilling eller skillings værd. navngivne vidnede, at de tit og ofte havde været med ham i Tomas Andersens hus og drukket, men han havde aldrig betalt sin pro kvota derfor, men var gået hjem.

(29)

** Tomas Andersen i Linå et vidne og 3.ting lovbød den selvejergård i Linå, han påboer, med sin herlighed i mark og by.

** Jens Mørk på Peder Mørks vegne et vidne. syn på den skovpart og skifte til den gård i Linå, Anne Bertelsdatter påboer, for hvad der er hugget.

** Anders Christensen i Gern med fuldmagt af Jens Christensen Vegerslev, borger og indbygger i Århus, med opsættelse 27/1 stævnede Tomas Lauridsen i Skovsrod for dom og fremlagde hans håndskrift dateret 4/5 1662 på 22 sletdaler. dom: han bør betale.

(30)

** Tomas Andersen i Linå stævnede Christen Lauridsen degn sst for dom angående øl og brændevin, han har drukket i hans hus, men aldrig betalt derfor, men er hemmeligt gået hjem. da han ikke er mødt, blev sagen opsat 6 uger.

(31)

** Morten Madsen i Ry, KM skovrider, 3.ting forbød nogen mands eller kvindesperson under straf efter denne dag at bringe ild til KM skove, som kan optænde nogen slags træ.

16/3 1672.

** Tomas Christensen, stadsprokurator i Viborg, med fuldmagt af borgmester og råd fremlagde et forbud på Viborg børnehus vegne, at da de havde gjort indførsel i fru Anne Lykkes årlige indkomst af Søbygård på 600 rigsdaler, så begærer de af Peder Mørk, at han ikke leverer de 600 rigsdaler til andre end børnehusets fuldmægtige.

(32)

** Jens Andersen i Mollerup et tingsvidne. Jens Sørensen i Hårup og Peder Rasmussen Bonde i Tåstrup tilstod at skylde ham penge.
 
** Jens Andersen i Mollerup med 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne for gæld. dom: de bør betale inden 15 dage.

(33)

23/3 1672.

** Jokum Christensen i Hårup, KM skovrider, et vidne. Niels Rasmussen i Mollerup vidnede, at han med flere var i Råballe skov, og da viste Christoffer Pedersen i Javngyde og Jokum Christensen dem et sted, hvor de syntes, der skulle være dræbt et dyr, men de fandt hverken hud eller skind. andre vidnede det samme.

30/3 1672.

** Tomas Andersen i Linå og Christen Degn sst voldgav deres tvistighed og trætte på 2 mænd.

(34)

** Søren Mogensen i Farre, befuldmægtiget af sl Anders Keldsens efterleverske Karen Rasmusdatter i Klintrup. skifte 16/1 efter sl Anders Keldsen i Klintrup mellem hans hustru Karen Rasmusdatter og hendes børn Rasmus Andersen Johanne Andersdatter Anne Andersdatter Kirsten Andersdatter Maren Andersdatter Anne Andersdatter Else Andersdatter om arv efter deres sl far i overværelse af deres farbror Niels Keldsen i Låsby. registrering vurdering og bortskyldig gæld. Keld Mikkelsen fordrede sin fædrene arv, som hans farbror havde under værgemål, som Peder Christensen i Klintrup tog til sig.

(36)

** Knud Jespersen i Tovstrup et vidne og 3.ting aflyste hans signet, som forleden år skal være bortkommet.

** Jon Knudsen i Tovstrup på Anders Lauridsen i Sorring hans vegne påbød alle, som kan have noget af hans ejendom i brug, at de tænker på at tiende deraf, og forbød dem at føre avlen bort under straf, hvortil Peder Rasmussen i Tovstrup svarede, at han havde adkomst til den jord, han havde i brug. varsel til Peder Rasmussen i Tovstrup Barbara Lauridsdatter Laurids Lauridsen i Sorring.

(37)

** Jokum Christensen, KM skovrider, i Hårup et skøde. Tomas Andersen i Linå solgte til ham den selvejergård i Linå, han påboer. Anne Bertelsdatter i Linå tilstod, at det skete med hendes minde.

(38)

** Jokum Christensen et vidne og fremlagde et skøde dateret 4/8 1661 fra Vibeke Thott, sl Holger Rosenkrantz, til Jens Hansen Worm på hendes jordegods i Linå. KM tilladelse til salget fremlægges.

(39)

6/4 1672.

(ingen ting holdt, formedelst påske helligt)

13/4 1672.

** Jens Andersen i Mollerup et vidne, at han og Margrete Zoega, sl hr Jacobs efterleverske, tilstod at være forligt om deres trætte.

** Jens Andersen Dyhr i Javngyde med opsættelse 3/2 stævnede Peder Andersen i Javngyde og Christen Andersen i Tørring for dom angående gæld til kirken. dom: de bør betale inden 15 dage.

20/4 1672.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

(40)

27/4 1672.

** Johan Voss, skriver til Vinderslevgård, på husbond oberst Ditlev Rantzaus vegne med opsættelse 2/3 stævnede Tomas Andersen i Linå og Margrete Zoega, sl Palle Pedersens efterleverske, sst for dom angående 2 skovskifter til den gård i Linå, Tomas Andersen påboer, som er tilskødet ham. KM skøde, dateret 21/7 1664, fremlægges, som angår en halvgård i Nisset, Niels Pedersens enke påboede, som 26/2 1669 tilskødes Ditlev Rantzau. kopi af Silkeborg jordebog fremlægges, hvoraf fremgår, at Hans Worm 1634 har bortskødet skovskifter i Linå, som er tillagt denne gård. tingsvidne 2/3 fremlægges, hvori Tomas Andersen bekender, at han ikke er berettiget i omtalte skovskifte. dom: menige lodsejere og grander i Linå bør udvise ham skiftet.

(42)

4/5 1672.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

11/5 1672.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

18/5 1672.

** Peder Frandsen i Storring på KM amtsskriver på Skanderborg hans vegne stævnede alle tilbageværende tjenere til Skanderborg for dom angående restants. opsat 6 uger.

(43)

** Korfits Ravn kvartermester stævnede efterskrevne for dom angående deres lejermålsbøder. opsat 14 dage.

25/5 1672.

** Jens Mikkelsen på husbond Peder Mørk på Søbygård hans vegne et vidne. Christence Mogensdatter i Skive vidnede, at det ikke var med hendes vilje, at hendes mand Morten Jensen Worm solgte eller pantsatte den ejendom i Skive, idet de begge vidste, at den efter hendes sl mand Anders Nielsens død i Balle, var udlagt for gæld til hr Christen Hansen Blichfeldt, og hun mange gange advarede ham derom, og han rømte fra hende og hendes små børn for 3 år siden. Anne Bertelsdatter vidnede, at hun ikke havde set sønnen i 3 år. hr Christen Blichfeldts lejekontrakt til hende på jord og eng ved hendes sl fars gård i Skive fremlægges. landstingsvarsel til Morten Worm fremlægges.

(45)

** Christen Christensen skriver på husbonds vegne fremlagde landstingsvarsel til sl Laurids Fogs arvinger hans søn Oluf Lauridsen samt Christen Hansen Guldsmed og alle lodsejere og jorddrotter og andre, som har lod i sl Laurids Fogs ejendom, for dom angående restants landgilde og andet, som resterer af hans gård. opsat 4 uger.

1/6 1672.

(46)

** Herlov Jensen i Lundgård stævnede Peder Envoldsen i Mollerup Maren Rasmusdatter Mette Nielsdatter for dom. opsat 14 dage.

** Anders Jensen i Gern stævnede Morten Lauridsen i Holmstol for dom angående en hest, han skal have slået ihjel. opsat 14 dage.

** den sag med Peder Rasmussen i Tovstrup blev opsat 14 dage.

** Henrik, underskriver på Skanderborg, lod læse KM resolution angående husmændene, som ikke er beregnet til nogen hartkornstakst i ryttergårdenes udlæg.

** Anders Christensen i Sorring stævnede Knud Jespersen i Tovstrup for dom angående 2 agre, han har i brug. opsat 3 uger.

** Rasmus Sørensen i Skellerup et afkald. Søren Poulsen i Skellerup på egne vegne Rasmus Jacobsen på hustru Karen Poulsdatters vegne Jens Nielsen på hustru Anne Rasmusdatters vegne i Tyrsting herred i Ring gav ham afkald for arv efter deres sl mor Anne Pedersdatter, som boede og døde i Skellerup.

(48)

** Korfits Ravn kvartermester et vidne. Peder Jensen i Flensted vidnede, at da han med Anders Bonde i Sorring i herredsfogdens sted ville gøre udlæg hos Rasmus Frandsen i Flensted for rytterhold, da overfaldt han og hans hustru dem med mange slemme ord og skældsord, og Jens Christensen i Flensted sagde, at de gjorde den ene mere uret end den anden.

** kvartermester Korfits Ravn med opsættelse 18/5 stævnede efterskrevne for deres lejermålsbøder. dom: de bør betale inden 15 dage.

(49)

8/6 1672.

** Søren Pedersen i Låsby et afkald. Søren Pedersen på egne og søster Sidsel Pedersdatters vegne Rasmus Mikkelsen i Lyngby på hustru Anne Pedersdatters vegne Jens Sørensen i Hårup på mor Maren Pedersdatters vegne gav ham afkald for arv efter deres sl forældre Peder Sørensen og Mette Pedersdatter, som boede og døde i Låsby.

** Søren Pedersen i Låsby med fuldmagt af Morten Madsen, skovrider i Ry, et vidne. syn på hvad slags træ, der findes i KM skove.

** Anders Lauridsen i Aptrup på Peder Mørks vegne et vidne om deling af Søbygårds underliggende skove efter et delingsbrev.

** Kirsten Sørensdatter i Låsby et vidne. navngivne vidnede, at hun har betalt hendes lejermålsbøder, og hun må ernære sig ved at gå om godtfolk og bede om brødet i Guds navn.

(50)

15/6 1672.

** den sag med Niels Nielsen i Gern og Morten Lauridsen i Holmstol blev ydermere opsat 14 dage.

** den sag med Peder Rasmussen i Tovstrup og hans rytter opsat 14 dage.

** Korfits Ravn kvartermester et vidne. syn på et gærde i Tulstrup ved Anders Knudsens toft.

** Korfits Ravn stævnede Jon Knudsen i Tovstrup for dom og fremlagde en kontrakt mellem dem angående den bondegård i Dallerup og tilbød at gøre regnskab om omkostning for lovbud skøde og købebrev, som Jon Knudsen havde forpligtet sig til at betale. opsat 14 dage.

(51)

** Korfits Ravn et vidne. syn på et stykke opbrudt skovjord i Tulstrup.

** Korfits Ravn et vidne. syn på et stykke jord på Tulstrup mark af den helligånds jord.

** Herlov Jensen i Lundgård med opsættelse 1/6 stævnede Peder Envoldsen i Mollerup Maren Rasmusdatter Mette Nielsdatter for dom angående gæld til ham hans mor og medarvinger. dom: de bør betale inden 15 dage.

(52)

22/6 1672.

** Morten Olufsen i Alling stævnede Envold Rasmussen i Bomholt med flere for dom angående gæld til Alling kirke. opsat 3 uger.

** Korfits Ravn på oberstløjtnant Schacks vegne 1.ting opsagde Envold Rasmussen i Kalbygård af den gård, han påboer, som er tildelt oberstløjtnanten efter deres opsigelsesbrev.

** Christen Christensen skriver stævnede Niels Hansen i Voldby Christen Pedersen i Farre for dom angående deres anpart restants, som rester af sl Laurids Fogs gård i Farre. opsat 14 dage.

** Søren Madsen i Ovstrup stævnede amtsskriveren på Skanderborg for vidne angående et gadehus i Klintrup, som Rasmus Dyhr påboede, og som Søren Madsen beretter, skal af Arilds tid have ligget under Ovstrup. Jost Hansen, KM amtsskriver, fremlagde KM memorial angående husmændene, som ikke er udlagt til nogen hartkornstakst, samt Skanderborg amts jordebog, hvori omtalte hus findes indført. dom: der kan derfor ikke udstedes vidne.

(53)

** Niels Gregersen i Gern fremlagde en obligation fra Christen Pedersen i Siim på 86 daler, med påskrevet afbetaling, og han havde stævnet KM stiftsskriver i Århus stift Peder Christensen i Siim samt birkefoged i Ry birk Niels Christensen, samt ved landstinget alle sl Christen Pedersens arvinger.

(54)

29/6 1672.

** Christen Christensen skriver 3.ting lovbød ulovlig sæd i husbondens tjeneres jord og tilbød dem frøgæld.

** Christen Christensen stævnede husbondens tjenere for dom, og tiltalte dem for resterende arbejdspenge smørlandgilde og andet. opsat 3 uger.

(55)

** Christen Christensen et vidne. syn på Farre byskov, som kaldes lille Krarup, for skovhugst, som Christen Pedersen i Farre skovfoged beskyldte Rasmus Rasmussen i Farre for.

** Christen Christensen stævnede Rasmus Rasmussen i Farre for dom angående ulovlig skovhugst.

** Christen Christensen et vidne. Christen Hansen Guldsmed, tilforn i Farre, nu i Bøstrup mølle, tilstod, at han ville ikke stå ved nogen skøder, at han har bortskødet noget af hans gods i sl Laurids Fogs gård i Farre.

** Søren Jensen i Mollerup et vidne. navngivne vidnede, at før han begyndte trætten med Peder Mørk, havde han opført sig sømmeligt som en god ærlig herredsmand.

(56)

** Envold Rasmussen i Kalbygård et vidne. navngivne vidnede, at de hørte, at Søren Rasmussen Smed af Låsby råbte til Envold Rasmussen, at han skulle få en ulykke af hans hånd, men Envold Rasmussen bad ham køre sin vej og lade ham blive med fred.

** Søren Pedersen i Låsby et vidne. navngivne vidnede, at hans forældre blev forarmede og udplyndret i krigstiden, og hvis Søren Pedersen ikke var kommet hjem fra krigen og forstrakt dem med hans gods og formue, kunne de ikke have blevet ved gården.

** Korfits Ravn kvartermester et vidne og 3.ting lovbød ulovlig sæd i de gårdes jord, som er udlagt til rytterhold, og tilbød frøgæld.

(57)

** Korfits Ravn et vidne og fremlagde et brev, at oberstløjtnant Schack har bevilget trompeter Ditlev Hanau at holde kro i Tovstrup.

** Jørgen Eriksen i Vadsted et vidne. navngivne vidnede, at de hørte Jørgen Eriksen fæstede Jens Lauridsen i Sorring et selvejerhus sst, fri for stedsmål, mod at opbygge huset.

** Jost Hansen, KM amtsskriver, med opsættelse 18/5 stævnede samtlige Skanderborg tjenere for dom angående deres restants. dom: at betale.

(58)

** Jost Hansen stævnede menige Alling og Tørring mænd, som har Ovdals mark i fæste, for dom for at fremvise deres fæstebrev. opsat 14 dage.

** Christen Christensen skriver et vidne. Adam Hansen i Farre vidnede, at for 2 år siden, mens han lå syg, kom Jens Voldby til ham under prædiken og sagde, at Christen Hansen Guldsmed var kommet til Laurids Fogs gård og ville bortføre den møllesten, som ligger i gården.

** Christen Hansen Guldsmed i Bøstrup mølle stævnede Christian Fischer Knud Sørensen i Galten Peder Fog i Ans samt Niels Hansen i Voldby Christen Pedersen i Farre for lovbud af halvparten af den bondegård i Farre, Laurids Fog påboede ifølge skøde 24/8 1661. Christen Christensen skriver fremlagde tingsvidne 28/3 1668 angående Christen Hansen har begæret, om Christian Fischer ville annamme hans part i Laurids Fogs gård og mølle. kopi af tingbogen 11/1 1662 fremlægges, hvori Christen Guldsmed skøder halvparten af den selvejergård i Farre, som Laurids Fog påboede, som er fjerdeparten. tingsvidne 3/4 1669 fremlægges angående taksering af gården. tingsvidne 22/7 1671 fremlægges angående indvisning i gården for resterende landgilde med videre. Christen Pedersen i Farre fremlagde et pantebrev 2/12 1665. Niels Hansen i Voldby fremlagde skøde, dateret 17/10 1663, på et gadehus samt et pantebrev dateret, 2/12 1665, hvorfor de mener, ejendommen bør være dem følgagtig. dom: der kan ikke tilstedes Christen Guldsmed noget lovbud, før han har betalt husbonden, som har herligheden af gården.

(61)

** Johan Voss, skriver til Vinderslevgård, på husbonds vegne et vidne. navngivne Linå mænd vidnede, at de med 4 selvejere og herredsfogden var i Linå Vesterskov, hvor de vedkendte sig deres skovskifter.

(62)

6/7 1672.

** kvartermester Korfits Ravn på oberstløjtnant Schacks vegne et vidne og spurgte Envold Rasmussen i Kalbygård, om han ville stå ved sine ord, at oberstløjtnanten med sine folk havde fået udbetalt penge hos ham, som kvartermesteren tilbød at betale, hvortil han svarede, at han ikke erindrede, at oberstløjtnanten skyldte ham noget.

(63)

** Korfits Ravn på oberstløjtnant Schacks vegne spurgte Anders Lauridsen Bonde i Sorring, som var skrevet til stokken 6/3, om ikke Envold Rasmussen med menige herredsmænd havde begæret, at han ville lade den sag falde om den hest, som han havde ladet forhungre, og tilbudt en okse derfor, hvortil Envold Rasmussen svarede, at han havde givet oksen for at blive fri for at føde hesten, da han ikke havde råd.

** Christen Christensen skriver med opsættelse 25/5 beviste med landstingsvarsel at have stævnet sl Laurids Fogs arvinger i Farre hans søn Oluf Lauridsen Christen Hansen Guldsmed samt lodsejere, der kan have nogen lod i Laurids Fogs gård, for dom angående restants til husbonden Christian Fischer til Silkeborg. dom: husbonden bør have indvisning i gården, hvis restantsen ikke bliver betalt inden 15 dage.

(65)

13/7 1672.

** Korfits Ravn på oberstløjtnant Schacks vegne et tingsvidne og 3.ting opsagde Envold Rasmussens fæste af Kalbygård, som er tildelt oberstløjtnanten, og han skal fraflytte den til Philippi Jacobi 1673.

(66)

** Korfits Ravn på kornet Hans Lindenow hans vegne 4.ting opsagde Laurids Nielsen i Tulstrup af den gård, han påboer.

** den sag med kirkeværgerne til Alling kirke blev opsat 6 uger.

** den sag med de Tørring mænd angående Ovdals mark blev opsat 4 uger.

** Korfits Ravn med opsættelse 15/6 stævnede Jon Knudsen i Tovstrup for dom, for at fremlægge deres kontrakt om den bondegård, han påboer, for at gøre regnskab om omkostningerne, hvortil Jon Knudsen svarede, at han havde haft omkostninger, der svarede til omkostningerne ved salget. dom: kontrakten bør fremlægges.

(67)

** Morten Madsen i Ry, KM skovrider, på amtsherrens vegne et vidne. syn af brøstfældigheden på et hus i Røgen, Jens Christensen degn påboer.

** Jørgen Eriksen i Vadsted på Peder Mørks vegne på Søbygård et vidne. syn på Søbygårds underliggende skove for skovhugst.

(68)

** Anders Ib i Aptrup på Peder Mørks vegne med 6 ugers opsættelse stævnede Niels Terkelsen tømmermand og Henrik Hansen ved Silkeborg for dom og tiltalte dem for gæld efter håndskrift. dom 27/6 1668 fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage.

** Anders Jensen i Gern med opsættelse 25/5 stævnede Morten Lauridsen i Holmstol for dom angående en hest, han har hugget med en økse i låret efter klage og tingsvidne af Tvilum birk 31/5 og 7/6. dom: han bør betale hestens skade og skadelidelse.

(70)

20/7 1672.

** Peder Pallesen i Folby lod fordele Niels Snedker i Linå for gæld.

** Niels Jacobsen på Dalsgård, ridefoged til Palstrup, stævnede så mange, som skylder bropenge til Kongensbro, for dom. dom: de bør betale inden 15 dage.

(71)

27/7 1672.

** Jens Rasmussen i Låsby et afkald. Laurids Sørensen i Laven på hustru sl Anne Rasmusdatters vegne gav ham afkald for arv efter hendes sl far Rasmus Jensen og farbror Jørgen Jensen, som boede og døde i Låsby.

3/8 1672.

** Christen Christensen skriver med 6 ugers opsættelse stævnede Henrik Hansen ved Silkeborg for dom og beskyldte ham for at have besovet Anne Andersdatter, barnfødt i Hårup, skønt han er gift. Henrik Hansen svarede, at hun havde løjet ham det på. dom: han bør aftinge sagen med husbonden.

(72)

** Jørgen Eriksen i Vadsted et vidne. syn på skovhugst i Vadsted for hvad, der kan være hugget i hans skovskifte.

** Anders Tomsen i Sejl, delefoged til Silkeborg, et vidne og fremlagde en klage, hvori Skellerup mænd, som har fæstet al Torup mark og eng, som er indvordet med stabel og sten, klager over efterskrevne mænd Niels Lauridsen i Sminge og søn Anders Nielsen Peder Pedersen og sønner Peder og Jens Pedersen Anders Christensen og søn Jens Andersen Jens Pedersen og søn Christen Jensen med flere i Sminge, for om natten at have slået det bedste af engen og ført det bort.

(73)

** Christen Christensen skriver med opsættelse 22/6 stævnede Niels Hansen i Voldby Christen Pedersen i Farre for dom, da de har en del af sl Laurids Fogs gård i Farre i pant, om de ikke bør betale deres pro kvota af kongelig tynge og udgifter. Christen Pedersen fremlagde pantebrev, dateret 2/12 1665, og Niels Hansen i Voldby fremlagde pantebrev, dateret 2/12 1665, samt skøde, dateret 17/10 1663, hvori Christen Hansen Guldsmed, forvalter på Lyngballe, og Laurids Fog solgte et gadehus i Farre til ham og hustru Kirsten Jespersdatter i Voldby, og Christen Christensen fremlagde tingsvidne 22/7 1671. dom: de bør betale deres pro kvota af udgifterne.

(75)

10/8 1672.

(76)

** Anders Tomsen i Sejl et vidne. Hans Hansen i Lysbrohus klagede over Rasmus Nielsen i Silkeborg kro, som var kommet ind i hans hus og har sønderhugget en tønde, der var fuld af øl, så det blev spildt.

17/8 1672.

** Anders Tomsen i Sejl stævnede Rasmus Nielsen i Silkeborg kro for dom angående det øl, han var årsag til blev spildt. opsat 4 uger.

** Anders Tomsen, delefoged til Silkeborg, på husbonds vegne stævnede Mads Poulsen på Tvilum samt samtlige Voel og Sminge mænd for vidner angående skel mellem Gern herred og Tvilum birk. Mads Poulsen fremlagde tingsvidne af Tvilum birk 9/8, hvor 28 mænd har vidnet om skel mellem Skellerup Torup mark og Voel Sminge mark og Gern herred og Tvilum birk. dom: der kan ikke udstedes vidne, før de 28 mænd bliver stævnet.

(77)

** Anders Tomsen fremlagde en sandemandsed og gang 8/12 1621, hvori sandemændene Søren Nielsen i Mollerup Peder Nielsen sst Søren Jensen i Mølhave Laurids Pedersen Fog Mogens Nielsen i Farre Laurids Jensen i Sorring Erik Lauridsen i Dalbygård og Niels Nielsen i Skellerup afsagde deres tov, som de var opkrævet at gøre, og svor ret skel mellem Torup og Sminge mark eng skov og ejendom, som beskrives.

(78)

24/8 1672.

** Hans Nielsen korporal af Gammelgård stævnede Christen Pedersen i Farre for dom. opsat 4 uger.

** Morten Olufsen i Alling med opsættelse 22/6 stævnede Envold Rasmussen i Bomholt Laurids Andersen Tomas Andersen Peder Rasmussen i Alling og fremlagde Alling kirkebogs regnskab 1665-66, hvorefter ovennævnte kirkeværger blev kirken skyldig en del penge. deres indlæg fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage.

(80)

31/8 1672.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

7/9 1672.

** Mads Poulsen på Tvilum stævnede Christian Fischer på Silkeborg samt Christen Sørensen og hustru Anne Nielsdatter Niels Sørensen med søn Laurids Nielsen med flere, alle af Skellerup for dom. opsat 4 uger.

** Jørgen Eriksen i Vadsted på egne og menige Farre selvejerbønders vegne et vidne. Jens Jensen i Farre vidnede, at husbondens tjenere havde pantet ham 3 gange for ugedagsgerning af det gadehus, han iboer. andre vidnede det samme om andre gadehuse, hvortil Christen Christensen svarede, at de efter skøde og tingsvidner skulle gøre arbejde af deres gadehuse.

(81)

** Christian Fischer på Silkeborg et tingsvidne. Niels Hansen i Voldby fremlagde tingsvidne og pantebrev 2/12 1665, hvori Laurids Lauridsen og Christen Hansen vedgår at skylde ham 50 sletdaler, hvilket pantebrev han nu for retten afhænder til Christian Fischer.

(82)

21/9 1672.

** Anders Tomsen i Sejl et vidne og fremlagde et brev, hvori han tilbyder Peder Mørk at gøre afregning for restants fra den tid, han var skriver på Silkeborg og Anders Tomsen delefoged i Vrads herred, og hvis han kommer til at skylde noget, vil han betale.

(83)

** Anders Tomsen stævnede ved Vrads herreds ting Peder Mørk på Søbygård for dom, og tiltalte ham for nogle obligationer, han havde udgivet til ham, som han mener er betalt. opsat 4 uger.

** Peder Mørk 3.ting tilbød Anne Bertelsdatter i Linå halvdelen af den gård, hun påboer, som han ved landstingsdom har fået indførsel i, hvortil Anne Bertelsdatter i egen person svarede, at hun kunne ikke skaffe pengene så hurtigt, men hun havde talt med Peder Mørk og begæret, at de på begge sider tog 3 uvillige dannemænd til at dele gården mellem dem, og de blev nu opnævnt.

(84)

28/9 1672.

** Anders Tomsen med opsættelse 17/8 stævnede Rasmus Nielsen i Silkeborg kro for dom angående en klage over en øltønde, han havde slået i stykker, så øllet blev spildt, hvortil Rasmus Nielsen svarede, at Hans Hansen bør bevise det. dom: da der ikke fremlægges bevis, bør han være fri for tiltale.

(85)

5/10 1672.

** Hans Nielsen korporal med opsættelse 24/8 stævnede Christen Pedersen i Farre for dom og fremlagde kaptajnløjtnant Knopfs tiltale angående en selvejergård i Galten, han havde solgt ham, som bevises med vidne af Framlev herredsting 14/8, og dog havde han solgt den til en anden, hvorfor han bør skaffe kaptajnløjtnanten en anden lige så god velbeliggende gård i Framlev herred. tingsvidne af Framlev herredsting 14/8 fremlægges. navngivne, der overværede købet, vidnede om købet af gården i Galten, som enken Johanne Knudsdatter påboer. Christen Pedersens svar fremlægges, at han ikke kan benægte, at han i drukkenskab i Søballe har haft nogle ord med ham om gården, at såfremt næste arvinger ikke ville betale den, da skulle han være næst, hvilket bevises med tingsvidne af Framlev ting 14/8, men da næste arvinger havde tilbudt at købe den, kunne kaptajnløjtnanten ikke få den. dom: da det med tingsvidne bevises, at Christen Pedersen har solgt gården uden nogen undtagelse, skal han betale ham for de omkostninger, han har haft.

(89)

** Mikkel Andersen Bonde i Lading på menige selvejerbønder i Farre deres vegne et vidne. navngivne vidnede, at de var blevet pantet flere gange af Christian Fischers folk for ugedagsgerning. Christen Christensen svarede dertil, at de ifølge skøde skulle være hørige og lydige.

(90)

** Jon Knudsen i Tovstrup på KM skovriders vegne et vidne. syn for olden i KM skove. der fandtes aldeles intet, hverken bøg eller eg.

** Christen Pedersen i Farre et vidne og 3.ting opsagde hvervet som skovfoged over Farre skov, hvortil Christen Christensen svarede, at når han leverer skoven fra sig uden skovskade, kan der ske lov og ret.

(91)

** Mikkel Andersen Bonde i Lading, fuldmægtig for menige selvejere i Farre, stævnede Christian Fischer på Silkeborg og skriver Christen Christensen samt Peder Mørk, forpagter på Søbygård, for vidner angående den matrikelskat, de Farre selvejer husmænd og inderster har betalt, hvortil Christen Christensen svarede, at krigskommissæren og dem, der havde oppebåret skatten burde stævnes. dom: der tilstedes ingen vidner, før de stævnes.

(92)

12/10 1672.

** Peder Pedersen på Peder Mørks vegne et vidne. Rasmus Andersen i Futting gav last og klage over ung Rasmus Andersen i Futting hans bror Peder Andersen og Anders Pedersen i Futting, for de på hans ret farende kirkevej har afrykket en stor del af hans hår. navngivne vidnede om overfaldet.

19/10 1672.

** Mads Poulsen på Tvilum med opsættelse 7/9 stævnede Christian Fischer samt efterskrevne i Skellerup for dom, for de en tidlig morgen på Sminge eng har slået en del hø og ført bort uden hjemmel, om de ikke bør straffes for deres ulovlige gerning. tingsvidner og klage af Tvilum birk 26/7 2/8 og 9/8 fremlægges. ridemands afsigelse 29/4 1622 nævnes. KM skøde dateret 6/7 1661 på 4 Sminge gårde fremlægges. de Skellerup mænds skriftlige indlæg fremlægges, at de har ikke været uden for skellet af Torup mark og eng, som de har i fæste, og fremlagde sandemandstov 8/12 1621 samt tingsvidne 12/11 1621 og tingsvidne af Hids herredsting 20/8 samt et vidne her af tinget 10/6 1671. frifindelsesdom af Hids herredsting 30/8 samt tingsvidne her af herredet 10/6 1671 fremlægges. KM skøde dateret 19/8 1664 til Christian Fischer fremlægges. dom: da det bevises, at de indstævnede Skellerup folk har været på Sminge enge og slået hø, bør de hver betale 40 mark til kongen og 40 mark til bonden.

(99)

** Christen Christensen på Kejlstrup, skriver til Silkeborg, et vidne. Søren Mogensen i Farre, som mindes 40 år, vidnede, at i den tid havde de Farre selvejer husmænd og inderster udskibet lensmandens korn i Århus, gået med breve til Århus og andre steder og vogtet fanger på Silkeborg, og når de har været overhørige, er de blevet pantet. andre, der mindes længe, vidnede det samme.

26/10 1672.

(intet andet forhandlet)

2/11 1672.

(100)

** Anders Tomsen i Sejl med opsættelse 21/9 af Vrads herredsting stævnede Peder Mørk på Søbygård for dom og tilbød ham afregning for restants fra den tid, Anders Tomsen var delefoged i Vrads herred og fremlagde tingsvidne 21/9 samt regnskab over restants samt kvitteringer. på Peder Mørks vegne blev fremlagt regnskab over det, Anders Tomsen har oppebåret. restantser fremlægges. dom: de bør gøre regnskab med hverandre.

(102)

9/11 1672.

** Laurids Nielsen i Tulstrup et vidne og frasagde sig den ko og de geder, som har været hos ham, og som er af et af sl Jens Bertelsens børns arvepart, som han ikke længere vil have hos sig og krævede foderløn for den tid, han har haft dem hos sig. han blev tilkendt en af gederne for foderløn.

** Christen Christensen skriver gav klage over Elle Jespersdatter i Hårup, som er rømt af tjenesten, hvortil hun svarede, at hun ville gøre regnskab for hvad, hun havde haft under hænde.

16/11 1672.

** Christen Christensen stævnede husbondens tjenere for dom angående restants. opsat 4 uger.

(103)

** Christen Christensen stævnede Anne Jespersdatter Boel Jespersdatter Maren Jespersdatter og Elle Jespersdatter i Hårup, og Jens Svendsen og Anders Svendsen i Hårup vidnede, at da de skulle stævne Elle Jespersdatter svarede hun, at de havde nu det, hun havde, de kunne ikke få mere, og tog et stob med vand og slog over dem.

** Korfits Ravn kvartermester et vidne. Christen Pedersen i Farre lovede at tale med regimentsskriveren angående den ko, som blev taget i Røgen, da han skulle holde skifte og deling.
 
23/11 1672.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

30/11 1672.

** Anders Tomsen i Sejl delefoged. syn på Farre byskov for skovhugst, hvortil Christen Pedersen svarede, at det, der var hugget, blev udvist af husbonden.

(104)

7/12 1672.

** Christen Christensen lod fordele Anne Jespersdatter og Boel Jespersdatter i Hårup.

** Anders Christensen i Sorring stævnede Knud Jespersen i Tovstrup for dom angående tiendekorn, han borttog på kærven.

** Jens Hansen i Rampes mølle et afkald. Niels Simonsen i Farre gav ham afkald for arv efter Simon Keldsen, som boede og døde i Rampes mølle samt det, hans frænde Laurids Pedersen i Aidt havde under værgemål.

** Korfits Ravn stævnede Jens Sørensen i Dallerup for løn til hans rytter. opsat 14 dage.

** Korfits Ravn et vidne. Peder Jensen rytter vidnede, at da han red ud med kvartermesteren om morgenen, da lå kvartermesterens træ helt i Dallerup, men da de kom tilbage, var et stykke slået af, men de fandt det ved at følge sporet af en vogn, der var kørt derfra til Jens Sørensens gård.

(105)

** Christen Jensen i Mølhave et vidne. syn på Skannerup kirkes brøstfældighed.

** Søren Madsen på Ovstrup et vidne. navngivne vidnede, at de 13/11 skulle hente 4 foler ved Frisenborg, som havde været på græs i sommer, men så kom Peder Rasmussen på Frisenborg og sagde, det var for sent på dagen, han skulle lade en dreng komme med dem næste dag, hvilket også skete, men den ene fol var ikke Søren Madsens, hvilket drengen godt vidste, men han havde gjort, som hans husbond havde befalet ham, hvorfor han fik den med hjem igen. Peder Rasmussen lovede at sende den rigtige fol, men sendte en, som ikke var Søren Madsens.

(106)

14/12 1672.

(da var ikke 8 mænd at få)

21/12 1672.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

** tingbogens autorisation.

11/1 1673.

** ransnævninge på Skanderborg side.

(107)

** ransnævninge på Silkeborg side.

** Christen Christensen et vidne. Christen Pedersen Niels Jensen Væt i Farre med flere synsmænd havde synet Christian Fischers skove for umærkede stubbe.

** Søren Sørensen i Alling lod fordele Mads Pedersen i Alling, for han ikke ville give ham afkald og kvittering for arv efter hans sl bror Søren Pedersen, som boede og døde i Alling.

** den sag med Christian Fischers tjenere angående restants blev med begge parters bevilling opsat 4 uger.

** Christen Christensen med opsættelse 16/11 stævnede Maren Jespersdatter og Boel Jespersdatter i Hårup for dom og tiltalte dem for en tintallerken, hvor navn og mærke var skrabet af, som fandtes i deres stue, efter tingsvidne af Hids herreds ting 7/1, og to andre tallerkener med Christen Christensen og hans hustru Barbara Jespersdatter navn, som er frakommet dem, hvortil de indstævnede svarede, at de fik dem i polakkernes tid. dom: de bør skaffe hjemmel til tallerkenerne.

(108)

** Christen Christensen med 6 ugers opsættelse stævnede Elle Jespersdatter i Hårup for dom og tiltalte hende for at være rømt af hans tjeneste, hvortil hun svarede, at hans hustru ikke ville have hende i sin tjeneste. dom: hun bør stå til rette.

(109)

18/1 1673.

** Niels Sørensen Hjort i Forlev på Karen Rosenmeiers vegne stævnede Peder Mørk på Søbygård for dom, og tiltalte ham for at have fået provstekorn af Søby kirkeværger, om han ikke bør levere kornet til Karen Rosenmeier eller betaling derfor. opsat 4 uger.

25/1 1673.

** Anders Christensen i Sminge med 6 ugers opsættelse stævnede Knud Jespersen i Tovstrup for dom og tiltalte ham, for han ikke har afsat tienden på kærven af 2 agre på Sorring mark, som har ligget til hans gård, og fremlagde 2 skøder dateret 1657, hvormed Søren Jensen har tilskødet ham 2 agre. tingsvidne 24/4 1669 fremlægges. Knud Jespersen fremlagde dom 3/9 1670. dom: han bør levere tienden på rette sted.

(110)

** Anders Christensen lod fordele Poul Lauridsen i Dallerup for 11 mark.

1/2 1673.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

8/2 1673.

** Jens Andersen i Mollerup stævnede .... angående adkomst til at besidde det hus, han påboer. opsat 3 uger.

(111)

** Else Jensdatter i Farre et vidne. navngivne vidnede om hvad, hun og hendes sl mand Morten Svarrer skulle have af husværelse og andet af Mogens Nielsen for at oplade ham det hus, de iboede.

15/2 1673.

** Niels Hjort i Forlev på Karen Rosenmeiers vegne med opsættelse 21/12 stævnede Peder Mørk forpagter for dom og tiltalte ham, for han har annammet provstekornet af Søby kirkeværger. dom: Peder Mørk bør betale kornet efter årligt kapitelskøb.

(112)

** Christen Christensen skriver med 6 ugers opsættelse stævnede Christian Fischers tjenere for dom og fremlagde en restants. dom: de bør betale deres restants og landgilde inden 15 dage.

(113)

** Christen Christensen 3.ting forbød alle at komme med heste og vogn i husbondens skove for at hugge træ.

** Christen Hansen i Mølhave stævnede efterskrevne for gæld til kirken.

22/2 1673.

** Niels Gregersen i Gern herredsfoged stævnede for gæld. opsat 14 dage.

1/3 1673.

** Baltser Jensen rytter stævnede Søren Madsen i Ovstrup for dom angående rytterhold. opsat 3 uger.

** Jørgen Nielsen i Sorring. syn på den selvejergård i Sorring, Niels Rasmussen påboer, for dens brøstfældighed.

(114)

** Christen Christensen skriver 3.ting forbød alle i Farre at holde kro med øl mjød eller brændevin eller at brænde brændevin, hvorimod Adam Hansen skal holde kro for de vejfarende.

(115)

** Rasmus Svendsen i Skannerup et vidne. syn på Skannerup sogneskov for skovhugst, som skovfogden beskyldte efterskrevne for.

** Korfits Ravn kvartermester et vidne. Laurids Rasmussen rytter af Sorring vidnede, at da han opkrævede rejsepenge i Røgen, da sagde Jens Bjerregård sst, at han havde ingen penge nu, da han havde betalt kvartermesteren 10 sletdaler til fæste af den ødegård, han påboer, men nu på hans spørgsmål svarede Jens Bjerregård, at han havde sagt, at han havde givet ham 10 sletdaler for at ride for ham, og for hans besværing med at skaffe ham gården i fæste.

(116)

** Korfits Ravn stævnede Jens Bjerregård i Røgen for dom angående hans ord, hvorover han kunne komme i miskredit hos hans foresatte officerer, hvorfor han må bevise dem eller stå til rette. opsat 4 uger.

8/3 1673.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

15/3 1673.

** Peder Rasmussen i Tovstrup med fuldmagt af Knud Jespersen sst stævnede Jon Knudsen med flere for dom. opsat 3 uger.

** Christen Pedersen i Farre et vidne og stævnede Christen Hansen Guldsmed i Bøstrup mølle med hans datterbarn Oluf Lauridsen Knud Sørensen i Galten og Niels Mortensen i Gammelgård for tilbud, og Christen Pedersen tilbød dem 3.ting den jord, han havde i pant af sl Laurids Lauridsen Fog og Christen Guldsmed.

24/2 1673.

(mandag efter vorfruedag. intet andet forhandlet i dag)

29/3 1673.

(ingen ting blev holdt formedelst påske helligt)

5/4 1673.

** Knud Jespersens sag af Tovstrup blev opsat 3 uger.

(117)

** den sag mellem kvartermester Ravn og Jens Bjerregård i Røgen blev opsat 3 uger.

** Henrik Jacobsen mønsterskriver stævnede efterskrevne i Låsby for dom angående deres lejermålsbøder. opsat 3 uger.

** Karen Lauridsdatter i Linå et afkald. Jens Rasmussen Kræmmer i Linå på egne og søstre Karen Rasmusdatter og Maren Rasmusdatter sst deres vegne gav hans stedmor Karen Lauridsdatter afkald for arv efter deres sl far Rasmus Jensen Kræmmer og sl mor Anne Rasmusdatter, som begge boede og døde i Linå, som hun har i boet hos sig.
 
** Jens Andersen i Mollerup på egne og medarvingers vegne med opsættelse 8/2 stævnede Rasmus Poulsen Skrædder i Tovstrup for dom og tiltalte ham, for han uden hans og medarvingers vilje besidder deres arveligt tilfaldne selvejerhus i Tovstrup, hvortil han fremviste fæstebrev, dateret 1671, fra Knud Jespersen i Tovstrup. dom: da fæstebrevet ikke er udgivet af samtlige arvinger eller med deres fuldmagt, da må han flytte fra huset, hvis han ikke kan have det i medarvingernes minde.

(118)

** Mads Nielsen, skriver til Søbygård, stævnede sl Peder Mørks arvinger nemlig: Christen Mørk Rasmus Rasmussen Anders Mørk borgmester Mikkel Madsen Anders Kjærulf Anders Vognsen med sl Peder Mørks arvinger på Søbygård for syn på Søbygårds brøstfældighed.

12/4 1673.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

19/4 1673.

** Mads Nielsen, skriver til Søbygård. syn på Søbygårds underliggende bøndergodses brøstfældighed.

(122)

** Mads Nielsen et vidne. syn på heste og køer i Futting i den halvgård, Søren Jensen ulovligt frarømte.

26/4 1673.

** Christen Christensen, skriver til Silkeborg, et vidne. Hat Anne, som holder til i Farre, vidnede, at anden påskedag var hun i Adam Hansens stue, og da kom sl Morten Svarrers hustru Else Jensdatter derind og købte øl for 1 skilling, hvoraf hun varmede en pot på ilden og drak, og da hun ville følge hende hjem for hendes svagheds skyld, da faldt hun omkuld i salshuset, og døde lidt senere. Adam Hansens hustru Maren Eriksdatter vidnede det samme, og at ingen gjorde hende fortræd i nogen måder. andre vidnede det samme.

(124)

** Christen Christensen et vidne. syn på Else Jensdatter, som døde på Adam Hansens salsgulv i Farre.

** Christen Christensen 1.kald på sandemændene for at gøre deres ed og tov til landsting over Morten Svarrers hustru Else Jensdatter. varsel til efterskrevne sandemænd.

** Knud Jespersen i Tovstrup med opsættelse 15/3 stævnede Jon Knudsen sst og Christoffer Jensen i Sorring for dom angående hans part af gæld til kirken, da de sammen var kirkeværger, efter kirkebogen, som fremlægges. dom: han bør betale gælden til Knud Jespersen, der stadig er kirkeværge, på kirkens vegne.

(125)

** Korfits Ravn kvartermester efter opsættelse begærede dom over Jens Bjerregård i Røgen for hans ubevislige ord om ham til obersten, hvortil han svarede, at det var sket i hans ubesindighed og bad kvartermesteren forlade ham, og han lod da på godtfolks forbøn sagen falde.

(126)

3/5 1673.

** Peder Frandsen på amtsskriverens vegne stævnede samtlige tjenere for dom angående restants og landgilde, de resterer med. opsat 3 uger.

** Henrik Jacobsen mønsterskriver med 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne for dom og tiltalte dem for lejermålsbøder. dom: de bør betale inden 15 dage.

** Christen degn i Linå lod fordele så mange i Linå og Dallerup, som skylder ham æg og brød.

10/5 1673.

** Tomas Dratenberg rytter i Dallerup stævnede Jens Sørensen for hans løn 5 rigsdaler. opsat 3 uger.

** Christen Christensen 2.kald på sandemænd for at gøre deres tov og sværge deres ed på landsting over Morten Svarrers afgangne hustru, som døde i Adam Hansens hus i Farre.

(127)

** Søren Mikkelsen Pøl, universitetets ridefoged, stævnede universitetets tjenere i Linå sogn for dom angående restants. dom: de bør betale inden 15 dage.

** Søren Pøl befalede Christen Skomager i Linå at have opsyn med Linå fællesskov, at der intet bliver hugget ulovligt.

** Søren Pøl fremlagde KM konfirmation, at universitets gods skal ikke af adel eller lensmænd betynges med ægt og arbejde eller tynge.

17/5 1673.

** Jon Knudsen i Tovstrup et vidne. Else Nielsdatter i Sorring gav last og klage over Søren Jensen sst, for han har slået hende med en stor kæp på Sorring mark, hvortil han svarede, at hun først skældte ham på ære og lempe og derefter slog en pot vælling i hans ansigt, hvorfor han måtte værge for sig.

(128)

24/5 1673.

** Christen Christensen skriver 3.kald på sandemænd for at gøre deres tov på landstinget over sl Else Jensdatter i Farre.

** Søren Jensen i Sorring et vidne. Anders Christensen i Sorring vidnede, at da Peder Jensens dreng kom kørende med mog på Sorring mark, ville Else Nielsdatter ikke vige, hvorfor han kørte forbi hende, så den ene hest rørte ved hendes klæder, og da sagde hun, at han skulle få en ulykke, den enøjede tyvesøn. andendagen efter sagde Søren Jensen til hende, hun skulle få en ulykke, om hun ikke lod hans bror gå i fred, hvorefter hun sagde, at han kunne selv få en ulykke, den vrangmundede tyvesøn, og kastede vællingen i hans ansigt. andre vidnede det samme.

31/5 1673.

** Christen Christensen skriver et vidne. Christen Pedersen i Farre vidnede, at da Mogens Høg var lensmand på Silkeborg, da leverede Jens Rasmussen i Farre hans landgilde til Silkeborg 1 ørte rug 1 ørte havre og 1 ørte byg, som kaldes præstekorn, samt de andre tønder, der ydes af hans gård, og nu leverer han det til Christian Fischer.

(129)

** Niels Mogensen på husbond Matias Broberg til Sjelle Skovgård hans vegne stævnede lensmænd godsejere med flere for at opkræve synsmænd til at syne markskel mellem Sjelle og Herskind mark.

** Jost Hansen, amtsskriver på Skanderborg, stævnede Jens Christensen degn i Farre, tilforn i Røgen, for dom, for han uden opsigelse er flyttet af det hus i Røgen, han påboede. opsat 4 uger.

(130)

** Jost Hansen med opsættelse 3/5 stævnede Skanderborg slots tjenere for dom angående restants. dom: de bør betale deres restants.

** Jost Hansen et vidne. syn på markskel imellem Linå mark og jord og Ovdals mark og jord.

7/6 1673.

(131)

** Christen Christensen skriver stævnede Christen Snedker i Lyngby med flere for arbejdspenge. opsat 4 uger.

** Rasmus Christensen i Tovstrup et vidne. syn på det gadehus sst, Rasmus Poulsen iboede.
 
7/6 1673.

** Jens Christensen Bjerregård i Røgen et vidne om forlig mellem hr Jens Sørensen Klimp i Røgen og menige Røgen bymænd på den ene side og Jens Bjerregård på den anden angående byens fortevase, som løber langs med hans ladehus.

(132)

14/6 1673.

** Christen Christensen skriver stævnede Anders Olufsen i Vissing og Oluf Pedersen i Holmstol for dom og tiltalte dem, for de ikke med de andre sandemænd har forføjet sig til Viborg landsting, hvortil Anders Olufsen svarede, at han havde været på vej, men af svaghed måtte han vende om. opsat 4 uger.

** Christen Christensen et vidne. Niels Jensen Væt i Farre gav last og klage over Niels Hollesen soldat i Farre, for han har overfaldet ham i hans stue med dragen degen, og hugget hans tommelfinger næsten af, hvilket bevises af synsmænd. andre vidnede det samme.

(133)

** hr Laurids Jostsen i Alling et pantebrev. Anne Bertelsdatter, sl Jens Worms, i Linå samt hendes søn Bertel Jensen og hendes svoger Tomas Andersen sst tilstod, at det var med deres vilje, at Anne Bertelsdatter nu pantsætter til hendes 3 døtre Anne Jensdatter Maren Jensdatter og Helvig Jensdatter halvparten af den gård, hun påboer for 300 sletdaler, hun skylder dem af deres fædrene arv, med deres lovværge hr Laurids i Alling.

** hr Søren Jensen i Egtved på Else Pedersdatter og Lisbet Pedersdatters vegne og med fuldmagt af Jens Pedersen Munk og af magister Hans Husved, KM stadspræst i Frederiksborg, på Mette Pedersdatter Munks vegne og Christian Frederik Pøtter, generalstrandinspektør i Jylland, på Kirsten Pedersdatter Munk og Inger Pedersdatter Munk deres vegne et vidne og fremlagde fuldmagt til at sælge deres arveparter efter deres sl far hr Peder Iversen Munk, præst til Egtved og Ødsted sogne, i den selvejergård i Sorring, som Niels Rasmussen påboede og fradøde, som han nu 3.ting lovbød og fremlagde en seddel, underskrevet af Christen Jensen Munk i Davdinggård, som intet har at sige mod lovbud af den gård i Sorring, hans sl farbror Niels Rasmussen påboede og fradøde, når hans søsterbørn vil sælge den.

(134)
 
** Niels Gregersen i Gern et vidne og 3.ting lovbød den selvejergård i Flensted, Christen Frandsen påboer. varsel til Anne Sørensdatter i Flensted Anne Sørensdatter og Niels Nielsen i Låsby Christen Rasmussen i Farre samt landstingsvarsel til alle sl Oluf Rasmussen, som boede og døde i Flensted, hans børn og arvinger.

21/6 1673.

** Korfits Ravn kvartermester stævnede Anders Madsen Hjort og Apelone Lauridsdatter i Alling for lejermålsbøder. opsat 4 uger.

(135)

** Niels Pedersen i Mollerup på egne og bymænds vegne et vidne. Laurids Nielsen hyrde gav last og klage over Anders Jensen Høg i Laven og hans søn Peder Andersen, for de overfaldt ham i Råballe skov, da han vogtede Mollerup byhjord. syn på hans sår afhjemles. Anders Høg ved ed benægtede at have set ham i Mollerup skov eller slået ham, hvortil hyrden svarede, at det var i Råballe skov.

** Niels Pedersen i Mollerup et vidne. Jon Knudsen i Tovstrup vidnede, at for 40 år siden tjente ham i Mollerup, og da havde de deres fri fædrift i Råballe skov. andre, der mindes længe, vidnede det samme.

(136)

** Laurids Sørensen i Laven på egne og bymænds vegne et vidne. Søren Lauridsen i Laven, som mindes 50 år, vidnede, at han har været med til at slå hø i Råballe skov og ført det til Laven, og når det var høstet, har Mollerup og Laven fæmon gået fælles i skoven. andre, der mindes længe, vidnede det samme.

(137)

28/6 1673.

** Anders Tomsen i Sejl stævnede menige Voel og Sminge mænd for forbudsvinde på husbond og Skellerup mænd deres vegne. Mads Poulsen på Tvilum hans indlæg fremlægges, at da der er faldet landstingsdom i sagen, bør der ikke udstedes forbudsvinde. landstingsdommen fremlægges. dom: der kan ikke udstedes vidner, før landstingsdommen bliver efterkommet.

(138)

** Anders Tomsen et vidne og 3.ting lovbød al ulovlig sæd, som kan være sået i husbondens tjeneres jord, og forbød nogen at høste afgrøden eller føre den bort.

** Christen Christensen skriver stævnede husbondens tjenere for dom angående restants og landgilde. opsat 3 uger.

** Morten Madsen i Ry skovrider stævnede efterskrevne for dom angående kulmiler og ulovlig skovhugst. opsat 4 uger.

(139)

** Morten Madsen et vidne angående 15 små risbøge, som fandtes ved Anne Markusdatters hus i Låsby, som skovfogden beskyldte hende for at have fået af KM skov.

** Søren Jensen i Sorring lod fordele Else Nielsdatter i Sorring for det, hun usandfærdigt har beskyldt ham for efter tingsvidne 24/5.

** Christen Christensen skriver 2.kald på nævninge for at gøre deres ed over Niels Hollesen soldat i Farre og lyste ham et fuldt husfred til, for han har hugget Niels Væts tommelfinger af i hans egen gård.

5/7 1673.

** Christen Christensen et vidne. Peder Pedersen i Lyngby gav last og klage over Peder Poulsen markmand i Lyngby, for han har slået ham på gaden og forfulgt ham ind i hans gård med en dragen degen. syn af skader på hans hus afhjemles. navngivne vidnede om overfaldet.

(140)

** Korfits Ravn et vidne og 3.ting lovbød ulovlig sæd i jorden til de udlagte rytter og officersgårde og forbød nogen at høste afgrøden.

** Niels Gregersen i Gern herredsfoged stævnede Rasmus Rasmussen Bagge i Hammel for gæld til sl Peder Mørk. opsat 4 uger.

(141)

** Søren Madsen på Ovstrup et vidne. navngivne i Røgen vidnede, at mens Søren Madsen og hr Oluf Pind var på Frisenborg for at hente den fol, Søren Madsen havde haft på græs der, da opholdt Peder Rasmussen, forpagter på Frisenborg, hans karl Erik Christensen sig i Røgen til en time efter, at de var redet gennem Røgen på tilbagevejen.

(142)

** Peder Frandsen i Storring på amtsskriver Jost Hansens vegne et vidne. syn på et gadehus i Røgen, der ligger til Skanderborg slot, som Jens Christensen degn fraflyttede.

** Jens Andersen i Mollerup stævnede efterskrevne for gæld. opsat 4 uger.

** Mads Nielsen, skriver på Søbygård, et vidne. syn på en eng Mølkær, som er blevet mageskiftet med de Norup bymænd.

(143)

** Mads Nielsen et vidne. syn på ødegårdes jord, som er pløjet.

** Christen Christensen skriver 2.kald på nævninge for at sværge deres ed over Niels Hollesen soldat i Farre for overlast på Niels Væt sst.

** Christen Christensen et vidne. Jens Christensen degn i Farre vidnede om Niels Hollesens overfald på Niels Væt.

(144)

12/7 1673.

** Søren Jensen i Tørring på egne og bymænds vegne et vidne. navngivne, der mindes op til 50 år, vidnede, at den mark mellem Bomholt og Alling har været brugt til de 6 gårde i Tørring og til et boel i Alling.

** Morten Madsen i Ry, KM skovrider, på amtsherrens vegne med opsættelse 31/5 stævnede Jens Christensen degn i Farre, tilforn i Røgen, for dom, for han 1670 uden opsigelse er flyttet fra et hus i Røgen, han har haft i fæste 20 år, om han ikke bør betale brøstfældigheden og kontribution og arbejdspenge deraf for de sidste 3 år. Jens Christensen degn fremlagde en udtalelse, at 1671 var gadehusene under Skanderborg blevet synet og opsagt, og siden har amtmanden og officererne været i strid om samme hus. dom: da han ikke har opsagt huset lovligt, bør han betale brøstfældigheden samt restantsen på huset.

(145)

** Christen Christensen et vidne og 3.kald på nævninge for at sværge husfred og gårdfred over Niels Hollesen soldat for uførm i Niels Væts hus, hvor han har hugget hans tommelfinger af. tingsvidner i sagen fremlægges. nævningene svor et fuldt gårdfred over ham.

(146)

** Niels Mogensen i Farre gav last og klage over Christen degns søn i Farre Peder Jensen, for han har taget en af hans heste og redet på, hvortil Jens Christensen degn svarede, at hans søn havde gjort det af uforstand, så på godtfolks forbøn frafaldt han sagen.

(147)

19/7 1673.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

2/8 1673.

** Niels Jensen i Ølsted, fuldmægtig for Rasmus Nielsen, KM fiskemester over København og Frederiksborg amter, stævnede Christoffer Pedersen Jæger i Javngyde for dom angående gæld. opsat 4 uger.

9/8 1673.

** Christen Christensen skriver et vidne. Jens Rasmussen i Farre fremlagde kirkeværgen Christen Rasmussen i Lyngby hans indlæg, at Christian Fischer tiltaler Sporup kirkeværger samt en af kirkens tjenere, der boer i kirkens hus, for korn, der skal ydes ham af kirken, men da kirken er forlenet grev Mogens Friis, mener han, de bør være fri for tiltale.

(148)

** Christen Christensen med opsættelse 14/6 stævnede Anders Olufsen i Vissing sandemand, Oluf Pedersen i Holmstol sandemand for dom og tiltalte dem, for de ikke er mødt på landstinget for at gøre deres tov med de andre sandemænd over sl Else Jensdatter i Farre hendes død og bane, hvorimod Anders Olufsen fremviste attest for, at han havde været tilstede på landstinget og gjort sit tov, og Oluf Pedersen svarede, at han for svagheds skyld ikke havde kunnet møde, men ville gøre sit tov, når blev rask nok dertil. dom: de frikendes.

(149)

16/8 1673.

** Niels Sørensen Hjort i Forlev på Karen Rosenmeiers vegne i København et vidne. navngivne vidnede, at de var med Niels Hjort hos Jens Ibsen, birkefoged til Hagsholm, og anmodede om en dom angående restants, men han ville ingen dom udstede, for der var ikke givet varsel til Frisenborg, og da de spurgte skriveren, svarede han, at han ikke vidste noget derom. 3 uger senere var de hos samme birkefoged og fik gjort udlæg efter omtalte dom.

(151)

** Henrik Henriksen på Christian Fischers vegne et vidne. Peder Poulsen markmand af Lyngby lovede ikke herefter at gøre Peder Pedersen af Lyngby overlast uførm eller molest.

23/8.

** Niels Mogensen i Farre stævnede efterskrevne for gæld. opsat 4 uger.

** Niels Jensen i Ølsted på Rasmus Nielsen, KM fiskemester, hans vegne med opsættelse 2/8 stævnede Christoffer Pedersen Jæger i Javngyde for dom angående hans obligation dateret 1670. dom: han bør betale inden 15 dage.

(152)

6/9 1673.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede Christoffer Jensen i Sorring Niels Østergård sst Knud Jespersen i Tovstrup for dom angående kirkens regnskab. opsat 4 uger.

** Jens Christensen i Møgelby bekendte ved ed, at han for 1 år siden betalte Peder Mørk 10 sletdaler til stedsmål af den gård, han påboer, hvilket bevidnes.

** Mads Nielsen, skriver til Søbygård, et vidne. navngivne, der mindes op til 60 år, vidnede, at så længe har der været skåret mønnetørv på Salls mark til Søbygårds fornødenhed. Erik Pedersen i Kodal på Mogens Friises vegne svarede, at det gods i Sall, som ligger til Søbygård, er fæstegods.

(153)

** Mads Nielsen stævnede Niels Lauridsen i Hammel for lejermålsbøder. opsat 4 uger.

** Jens Andersen i Mollerup med opsættelse 5/7 stævnede efterskrevne for dom angående gæld. dom: de bør betale.

(154)

13/9 1673.

** Mads Nielsen skriver et vidne. Jens Rasmussen i Aptrup, der mindes 40 år, vidnede, at en ager i Nøragers vang ligger til den øde gård i Aptrup, som han selv har påboet. andre vidnede det samme. 4 navngivne vidnede, at de havde vidnet om samme til Hagsholms birketing.

20/9 1673.

** hr Oluf Pind i Røgen stævnede Søren Frandsen Niels Nielsen Peder Christensen sst for dom angående hans tiende. opsat 3 uger.

** Mads Nielsen skriver et vidne. syn og taksering i Søbygårds skove for olden.

(155)

** Niels Gregersen i Gern optalte til Peder Jensen af Flensted 7 sletdaler, som er resten af betaling for det selvejerhus i Flensted, sl Oluf Rasmussen påboede, og Rasmus Jensen Ersholt nu påboer, og som Niels Gregersen købte af arvingerne, hvorfor Peder Jensen på egne og medarvingers vegne gav ham fri for yderligere krav.

27/9 1673.

** Niels Nielsen i Javngyde et vidne. syn på KM skove i Gern herred.

4/10 1673.

(156)

** Niels Mogensen i Farre, fuldmægtig for Peder Smed, borger i Århus, med 6 ugers opsættelse stævnede Laurids Nielsen i Tulstrup for dom angående gæld efter hans brev, dateret 1669, til hans bror Peder Smed, samt Rasmus Poulsen og Jon Poulsen efter deres sl mor Anne Andersdatter hendes brev, dateret Javngyde 1652, hvorimod Laurids Nielsen fremlagde modkrav. dom: sl Anne Andersdatters arvinger bør betale hendes gæld, og Peder Smed og Laurids Nielsen bør gøre regnskab.

11/10 1673.

** Matias Hansen regimentsskriver et vidne. navngivne havde talt med Jørgen Nielsen i Sorring om hvad, han ville give fra sig på den seddel fra regimentsskriveren, angående 3 tønder rugsæd til rytteren Peder Pedersen, hvortil han svarede, at han ville tale med oberst Sandbjerg.

(157)

** Matias Hansen stævnede Jørgen Nielsen for dom, da han ikke har efterkommet omtalte seddel. opsat 3 uger.

18/10 1673.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

25/10 1673.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

3/11 1673.

** Anders Bonde i Sorring lod fordele Niels Christensen i Dallerup for forskelligt korn.

** Jon Knudsen i Tovstrup med opsættelse 6/9 stævnede Knud Jespersen i Tovstrup Christoffer Jensen i Sorring Niels Rasmussen Østergård i Sorring for dom, og fremlagde Dallerup kirkebogs regnskab. dom: de bør gøre regnskab.


(158)

8/11 1673.

** Envold Rasmussen i Kalbygård et skøde. Niels Gregersen i Gern solgte til Envold Rasmussen og hans hustru Maren Rasmusdatter en selvejergård i Flensted, Christen Frandsen påboer.

(159)

** Søren Madsen i Ovstrup et vidne. navngivne vidnede, at Jens Sørensen, som nu er hos Envold Rasmussen, fæstede sig til Søren Madsen, men næste søndag efter prædikenen rømte han af tjenesten, hvortil han svarede, at det var vist nok, og at han havde fået en del af lønnen. opsat 4 uger.
 
** Christen Christensen skriver et vidne. syn på husbondens skove for umærkede stubbe.

** Christen Christensen 4.ting forbød menige mænd i Gern herred at give brokorn til Resenbro, da den er så brøstfældig, at rejsende ikke uden stor livsfare kan komme derover.

(160)

15/11 1673.

** Anders Ib i Aptrup stævnede Peder Jonsen i Møgelby for dom angående restants til Søbygård. opsat 14 dage.

** Søren Jensen i Sorring et vidne og udæskede Else Nielsdatter, som skal være hos Jon Knudsen i Tovstrup, og forbød ham at huse eller helle hende under bøders fortabelse.

** Niels Pedersen i Mollerup på egne og bymænds vegne et vidne, at Mollerup bymænd på grandestævne fæstede Rasmus Poulsen i Alling og hans søn Anders Rasmussen til at vogte deres fæmon og byhjord.

** Niels Gregersen i Gern stævnede Christen Frandsen i Flensted for dom og fremlagde hans brev og forpligt, dateret 1665, hvormed han forpligter sig at betale bondeskyld 10 sletdaler af den selvejergård i Flensted, han påboer. dom: han bør betale inden 15 dage.

(161)

22/11 1673.

** Jørgen Nielsen i Sorring et skøde. hr Søren Jensen i Egtved fremlagde fuldmagt, dateret Kolding 18/8 1669, hvori Iver Pedersen Munk og Jens Pedersen Munk magister Hans Husved på Mette Pedersdatters Munks vegne mons Christian Pøtter generalstrandinspektør på Kirsten Pedersdatter Munk og Inger Pedersdatter Munks vegne og hr Søren Jensen på Else Pedersdatter Munk og Lisbet Pedersdatter Munks vegne giver ham fuldmagt til at sælge deres arvede selvejergods efter deres sl far hr Peder Iversen Munk, fordum sognepræst til Egtved og Ødsted sogne, og nu for retten solgte hr Søren Jensen fra sig og hustru Karen Pedersdatter og hendes medarvinger Iver og Jens Pedersen Kirsten Else Inger Mette og Lisbet Pedersdatter til Jørgen Nielsen og hans hustru Anne Andersdatter, en selvejergård i Sorring, som sl Niels Rasmussen påboede og afdøde, og som Christen Nielsen og Laurids Andersen nu påboer med gadehus og anparter i Bjarup og Volstrup mark.

(163)

** Matias Hansen regimentsskriver advarede alle, der havde gæld at fordre efter sl Niels Rasmussen, som boede og døde i Sorring, om at indfinde sig i Sorring næste tirsdag, da han ville holde skifte og deling efter ham.

29/11 1673.

** Adam Hansen i Farre på husbonds vegne et vidne og 3.ting fremlyste en sortbroget okse, som er på hans gods i Farre.

6/12 1673.

** Mads Nielsen skriver med opsættelse 15/11 stævnede Peder Jensen i Møgelby for dom angående restants, som fremlægges. dom: han bør betale sin resterende restants og landgilde.

(164)

** hr Laurids Jostsen i Alling lod fordele Peder Andersen i Tulstrup.

** Morten Fisker i Svenstrup et vidne. Jokum Caspersen sst med flere lovede hver at give ham 4 skæpper rug til kyndelmissedag.

** Jørgen Eriksen i Vadsted. Peder Jensen i Storring på sin hustrus søster Mette Jensdatters vegne tog hendes morbror og formynder Jørgen Eriksen i hånd, da hun er bevilget selv af oppebære den årlige oppebørsel af hendes arvelige tilfaldne bondegods, og lovede at holde ham kvit og fri derfor.

13/12 1673.

** Anders Tomsen i Sejl, delefoged til Silkeborg, et vidne. Jens Jensen, skovfoged i Hårup, vidnede, at om natten blev der stjålet 9 alen af et hugget egetræ, som han fandt hos Maren Pedersdatter i Voel, sl Rasmus Pedersens enke, i hendes gård ved hendes savlad, og synsmændene syntes, det kunne være kommet fra den fældede eg i Hårup skov.

(165)

** Christen Blichfeldt, forvalter over grevskabet Frisenborg, 3.ting forbød menige Søbygårds tjenere at gøre nogen ulovlig vej over Hagsholms mark under et fuldt vold, men køre på den sædvanlige vej.

20/12 1673.

** Anders Tomsen i Sejl et vidne. Jens Jensen i Hårup skovfoged vidnede, at han mandag på Linå gade fandt en egekævle, som var borttaget af Christian Fischers skov i Hårup, og om tirsdagen kom han til hr Jacob Nielsen, som vedkendte sig kævlen.

** Peder Rasmussen i Tovstrup på søn Jens Pedersens vegne. Jens Jespersen i Tovstrup tilstod at have solgt Jens Pedersen den arvelod, som tilfaldt ham efter sl Søren Jensen, som boede og døde i Tovstrup i den selvejermølle ved Tovstrup, som kaldes Brønds mølle, som er den fjerde part.

(166)

** Mads Nielsen på Søbygård foged et vidne. syn på brøstfældighed af den gård i Torsø lund, som Christen Frandsen ulovligt frarømte.

** Niels Pedersen i Mollerup på egne og bymænds vegne med opsættelse 15/11 stævnede Rasmus Poulsen i Alling hyrde og Anders Rasmussen sst for dom og fremlagde vidne 15/11, og mente, de burde betale deres skadelidelse på deres fæmon. dom: de bør stille bymændene tilfreds.

(167)

10/1 1674.

** skurs og ransnævninge.

** Christen Christensen, foged til Silkeborg, stævnede husbondens tjenere for dom angående restants og landgilde. opsat 4 uger.

** Mads Nielsen foged på Søbygård. navngivne vidnede, at 14 dage før jul om aftenen blev Christen Frandsen af Møgelby lagt i stokken på Søbygård og om natten havde han sønderbrudt stokken og var undveget.

(168)

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede Søren Jensen i Sorring for dom angående slagsmål, han har begået over Else Nielsdatter sst. opsat 4 uger.

** Søren Madsen i Ovstrup med opsættelse 8/11 stævnede Envold Rasmussen i Kalbygård og Jens Sørensen sst for dom, da Jens Sørensen er rømt af hans tjeneste hos Søren Madsen, og Envold Rasmussen har taget ham i sin tjeneste. Envold Rasmussen fremlagde Jens Sørensens svar, at han ikke har fået løn i 8 år i alt 48 daler. dom: de bør begge stå til rette.

17/1 1674.

(intet andet forhandlet i dag)

24/1 1674.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

31/1 1674.

(169)

** Niels Pedersen i Mollerup på egne og bymænds vegne lod fordele Rasmus Andersen i Alling og hans søn Anders Rasmussen, for de har tilsagt Mollerup bymænd deres tjeneste at vogte deres fæmon, men har ikke efterlevet det.

7/2 1674.

(da kunne ikke fås 8 mænd)

14/2 1674.

(da kunne ikke fås 8 mænd)

21/1 1674.

28/2 1674.

(da kunne ikke fås 8 mænd)

7/3 1674.

** Henrik Jacobsen kvartermester stævnede Jon Rasmussen i Kielsgård for dom. opsat 3 uger.

** Mads Nielsen foged stævnede menige Søbygårds tjenere angående restants og landgilde. opsat 4 uger.

** Mads Nielsen gav last og klage over Tomas Terkelsen i Vadsted, for han har fældet et grønt bøgetræ i Vadsted skov ulovligt og ført det bort efter synsmændenes udtalelse.

** Jon Knudsen i Tovstrup, fuldmægtiget af Jens og Knud Jespersen i Tovstrup, 3.ting lovbød den arvepart, som tilfaldt dem i Brønds mølle efter sl Søren Jensen, som boede og døde i Tovstrup. varsel til Peder Rasmussen i Tovstrup Knud Jespersen og Jens Jespersen sst og Anders Christensen i Sminge.

(170)

** Henrik Henriksen, underskriver på Silkeborg, med opsættelse 10/1 stævnede husbondens tjenere og bønder for dom angående restants, som fremlægges. kvitteringer fremlægges. dom: de bør betale deres restants og landgilde.

(171)

14/3 1674.

** Henrik Jacobsen kvartermester stævnede Laurids Nielsen i Tulstrup og Boel Rasmusdatter i Ry angående lejermålsbøder. opsat 14 dage.

21/3 1674.

(da kunne ikke fås 8 mænd)

28/3 1674.

** Søren Jensen i Mollerup stævnede efterskrevne for dom for gæld, blandt andre Anne Bertelsdatter i Linå Bertel Jensen Worm Anne Jensdatter og Helvig Jensdatter Jokum Brun og hans hustru Maren Jensdatter Tomas Andersen og hans hustru Maren Jensdatter efter Anne Bertelsdatters brev, dateret 20/2 1665, på 110 daler. opsat 14 dage.

(172)

** Niels Pedersen i Mollerup et vidne. navngivne vidnede, at Johanne Sørensdatter, som er omkring 80 år gammel, og hendes datter Anne Pedersdatter, som holder til i Mollerup, er så forarmede, at de intet har at nære sig ved, andet end at gå omkring hos godtfolk og betle.

** Henrik Jacobsen kvartermester med opsættelse 14/3 stævnede Laurids Nielsen i Tulstrup og Boel Rasmusdatter i Ry for dom angående lejermål, skønt han er gift, om han ikke har forbrudt sin boeslod. dom: hun bør betale 6 rigsdaler, og han efter sin yderste evne og formue.

** Niels Gregersen i Gern stævnede efterskrevne for dom angående gæld til ham og sl Peder Mørk. dom: de bør betale inden 15 dage.

(173)

4/4 1674.

(174)

** Henrik Jacobsen kvartermester et vidne. syn på brøstfældigheden af den part i Kielsgård, Jon Rasmussen har i fæste.

** Henrik Jacobsen med opsættelse stævnede Jon Rasmussen i Kielsgård for dom efter synsvidne, som oplæses fra tingbogen, og desuden tiltalte ham for forfalden landgilde, og da han ikke rettidigt har betalt landgilde og kontributioner til husbonden korporal Fosgrav og ikke holder sin gårds anpart ved hævd, om han ikke har forbrudt sit fæste og bør betale brøstfældigheden. Jon Rasmussen tilbød at betale, og mente så ikke, at fæstet var forbrudt. dom: da han ikke har betalt sine afgifter og holdt gården ved lige, har han forbrudt fæstet, med mindre oberst Sandbjerg vil benåde ham.

(175)

** Henrik Jacobsen kvartermester et vidne. vurderingsmænd og andre vidnede, at de forgæves havde været hos Niels Jensen i Dallerup for at holde skifte efter hans sl hustru, hvortil han hver gang svarede, at han ikke ville holde skifte og forlod huset, så de ikke kunne få forevist hans gods og formue.

** Henrik Jacobsen stævnede Niels Jensen i Dallerup. opsat 4 uger.

** Mads Nielsen skriver et vidne. Niels Hansen af Rampes mølle gav last og klage over sin stedsøn Niels Simonsen, for han har overfaldet ham, men på godtfolks forbøn er de blevet forligt, mod at Niels Simonsen ville møde ved retten og give forsikring, at han ikke skulle behandle sin stedfar således i fremtiden.

11/4 1674.

** Mads Nielsen skriver. Tomas Terkelsen i Vadsted tilstod, at Mads Nielsen forfølger ham og vil have svoret ran over ham for et bøgetræ, han har hugget ulovligt i Vadsted skov, men på grund af hans bekendelse og godtfolks forbøn har Mads Nielsen ladet sagen falde, mod at han stiller ham tilfreds til sankt Valborg dag.

(176)

** Mads Nielsen et vidne. navngivne vidnede, at da de kom til Jens Hansen i Rampes mølle, da så de, at hans tjenestepige lå på en seng og beklagede sig over, at Niels Simonsen, Jens Hansens stedsøn, havde overfaldet hende og slået hende til jorden, så hun troede ikke, hun kunne komme til sin førlighed igen.

** Laurids Jensen i Hårup et afkald. Christen Sørensen i Alling på hustru Anne Jensdatters vegne gav ham afkald for arv efter hendes sl forældre Jens Nielsen og Kirsten Sørensdatter, som boede og døde i Hårup.

** Peder Rasmussen i Tovstrup på sine sønner Jens Pedersen og Søren Pedersens vegne et skøde. Jon Knudsen i Tovstrup med fuldmagt af Knud Jespersen og Jens Jespersen i Tovstrup skødede til Peder Rasmussens sønner de parter, de var arveligt tilfaldet i Brønds mølle efter sl Søren Jensen, som boede og døde i Tovstrup

(177).

** Henrik Jacobsen kvartermester. syn på Laurids Nielsens gård i Tulstrup for dens brøstfældighed.

** Henrik Jacobsen med opsættelse 14/3 stævnede Laurids Nielsen i Tulstrup for dom angående resterende landgilde og kontribution. synsvidne angående gårdens brøstfældighed oplæses. dom: han bør have sit fæste forbrudt samt betale fordringerne.

(178)

11/4 1674.

(for påskeaften blev ingen ting holdt)

25/4 1674.

(da var der ikke 8 mænd at bekomme)

2/5 1674.

** Jens Andersen i Mollerup et vidne. navngivne vidnede, at de så, Jep Nielsen i Mollerup slog Jens Andersens geder med et træ og kastede dem over gærdet, så den ene straks døde, hvortil han svarede, at han slog og jog gederne af hans kålgård, men om nogen døde, vidste han ikke.

9/5 1674.

** Anders Lauridsen Bonde i Sorring med fuldmagt af kornet Ravn 3.ting lovbød hans selvejergård i Dallerup, som Jacob Albretsen påboer. varsel til løjtnant Jokum Gerdes Agnete Gerdes, sl Ditlev Hae trompeters efterleverske i Tovstrup.

(179)

** Jon Knudsen på amtsskriverens vegne stævnede Søren Jensen i Sorring for dom angående slagsmål mod Else Nielsdatter. opsat 4 uger.

** Anders Tomsen i Sejl. Christen Pedersen i Farre med flere vidnede, at Niels Sørensen, forrige hyrde i Farre, fæstede sig til dem med flere for at vogte deres fæ til sankt Mikkelsdag som tilforn, men nu er han rejst til Lyngby mod deres vilje og minde.

** Jacob Albretsen i Dallerup et skøde. kornet Korfits Ravn skødede til ham hans selvejergård i Dallerup, som Jacob Albretsen påboer, med 2 gadehuse, som Karen Nielsdatter, sl Niels Christensens enke, og Søren Nielsen og Niels Jensen påboer.

(180)

** Mads Nielsen foged et vidne. Jens Hansen i Rampes mølle, som tidligere havde givet last og klage over hans stedsøn Niels Simonsen for overfald på ham, men for hans mor og godtfolks forbøn ladet sagen falde, gav endnu engang klage over ham, for han i mulm og mørke er kommet ind i stuen, hvor han og hans hustru lå i deres senge, og med en ladt bøsse truet med at skyde dem og brænde huset ned, såfremt de ikke gav ham penge til at drikke bort, og da Jens Hansen ved list og forbøn er kommet fra ham, truede han hans mor til at give ham 5 mark, hvorfor Jens Hansen bad hans husbond tage sig af hans gerning.

(181)

16/5 1674.

** Niels Gregersen i Gern lod fordele Margrete Markusdatter i Låsby.

23/5 1674.

** Lambert Olufsen i Søbygård stævnede Niels Simonsen, Niels Hansens stedsøn i Rampes mølle, for dom angående hans utilbørlige gerning imod mor og stedfar. opsat 3 uger.

(182)

** Anders Tomsen i Sejl 4.ting tilbød menige Farre bymænd at give husbonden af hver helgård 8 rigsdaler arbejdspenge og være fri for arbejde, uden at køre deres landgildekorn til købstæderne, ifølge en landstingsdom, hvortil Peder Pedersen med flere bymænd svarede, at de har før givet ham 6 rigsdaler af hver gård, og senere i 11 år 4 rigsdaler samt mere arbejde og rejser, end de gjorde tilforn, og de mener ikke landsdommen kan forstås således, at de kan pålægges større udgift.

30/5 1674.

** Søren Madsen i Ovstrup et vidne, og gav last og klage over Niels Jensen Møller i Tovstrup mølle, for han i Lykkehuset, som Søren Madsen har fæstet, og Niels Hansen iboer, har overfaldet dennes hustru Karen Jensdatter med onde ord og truet hende med en økse til at åbne et kisteskrin og ledte i hele huset efter noget garn og en bistok, der er stjålet fra ham, som han beskyldte dem for, og derefter huggede han øksen i dørstolpen.

(183)

6/6 1674.

** Søren Madsen på Ovstrup et vidne. Niels Jensen Møller i Tovstrup mølle bekendte, at han ikke vidste noget at beskylde Niels Hansen og hans hustru Karen Jensdatter i nogen måde.

** Anders Tomsen i Sejl. Anders Andersen Skrædder i Farre gav last og klage over Jens Ibsen hyrde i Farre, for han for 3 uger siden har overfaldet hans hustru Else Frandsdatter og tjenestepige med hug og slag i deres eget hus, og deres sår bevidnes af synsmænd.

(184)

13/6 1674.

** Jens Hvas, ridefoged til Århus kapitel, et vidne. Jon Knudsen vidnede, at han med Jens Hvas var i Farre hos Peder Rasmussen for at gøre udlæg for 12 rigsdaler lejermålsbøder, og da tilbød Laurids Rasmussen, som kaldte sig Peder Rasmussen, dem forskelligt at vurdere, som Jens Hvas ikke ville annamme. vurderingsmændene vidnede det samme.

** Envold Rasmussen i Kalbygård et vidne. syn på den selvejergård i Flensted, Christen Frandsen påboer, for dens brøstfældighed.

(185)

** Peder Rasmussen i Tovstrup på egne og bymænds vegne 4.ting forbød menige Skørring og Rodegårds mænd at drive med deres kvæg over markskel på Tovstrup mark eller gøre nogen ulovlige veje derover, men køre og vandre på alfare veje.

** Søren Jensen i Mollerup et vidne og fremlagde kontrakt mellem Anne Bertelsdatter i Linå, sl Jens Worms efterleverske, og Søren Jensen i Mollerup angående hendes gæld, som han for godtfolks forbøn og gammelt venskabs skyld giver afslag på, så hun skal give ham 80 sletdaler, som skal betales til 2 terminer.

(186)

20/6 1674.

** Jon Knudsen i Tovstrup på Jost Hansen amtsskrivers vegne med 6 ugers opsættelse stævnede Søren Jensen i Sorring husmand for dom og tiltalte ham, for han har begået slagsmål på Else Nielsdatter sst, efter tingsvidne 17/5 1673, for hun har kaldt hans bror en enøjet tyv. dele 28/6 1673 og forbudsvinde 15/11 1673 fremlægges. dom: han må stille KM skriver tilfreds på KM vegne.

(187)

27/6 1674.

** Anders Tomsen i Sejl lod fordele Inger Andersdatter i Linå for en kvie, som hun har taget på skifte efter sl Søren Pedersen.

** Anders Tomsen i Sejl. Rasmus Rasmussen Svolgård i Linå og Rasmus Sørensen sst lovede at betale deres gæld 1 rigsdaler.

** Anders Tomsen i Sejl med opsættelse 9/5 stævnede Søren Nielsen Hyrde i Lyngby for dom og tiltalte ham, for han har fæstet sig til Farre bymænd at vogte deres fæ, men ikke efterkommet det, hvortil Jens Sørensen hyrde svarede, at han havde ikke fæstet sig til dem, men havde på grandestævnet opsagt sin tjeneste. dom: han frikendes.

(188)

4/7 1674.

** Rasmus Jespersen i Dallerup et afkald. Niels Sørensen, der tjener i Linå, Peder Villumsen i Farre på hustru Johanne Sørensdatters vegne Kirsten Sørensdatter i Dallerup med morbror Anders Christensen i Sminge gav afkald for arv efter deres sl forældre Søren Nielsen og Maren Christensdatter, som boede og døde i Dallerup.
11/7 1674.

(189)

** Henrik Jacobsen kvartermester et vidne og 3.ting lovbød al ulovlig sæd, som kan være sået i officerers og ryttergårdes jord og tilbød frøgæld, samt forbød alle at fjerne afgrøden.

** Matias Hansen regimentsskriver ved oberst Sandbjergs regiment fremlagde en kontrakt mellem korporal Renner Soetmann og fæsteren på hans tillagte gård, Rasmus Poulsen i Javngyde, som på grund af svaghed ikke kan holde sin gård ved magt eller svare den rettighed, der tilkommer korporalen, hvorfor han godvilligt frasiger sig gården.

** Henrik Jacobsen kvartermester et vidne. syn på Bogensgård i Javngyde for dens brøstfældighed. varsel til Rasmus Poulsen.

(190)

** Jens Christensen Degn i Farre et vidne og 4.ting opsagde det gadehus i Røgen, som han havde i fæste og påboede.

** Anders Lauridsen Bonde i Sorring, fuldmægtig af Jørgen Eriksen i Vadsted, 4.ting opsagde Søren Lauridsen i Sorring og Niels Jensen i Dallerup fra den gård og bolig, de påboer og besidder, som Jørgen Eriksen har købt og selv vil bruge.

** Henrik Jacobsen kvartermester stævnede efterskrevne for dom angående deres mundering og rytterhold, som ikke holdes tilbørligt ved lige. opsat 3 uger.

18/7 1674.

** Jens Jensen i Skannerup et vidne og 4.ting opsagde den gård i Skannerup, han påboer, da han ikke længere vil bruge den.

(191)

** Christen Andersen i Skannerup et vidne. Jens Pedersen i Skannerup vidnede, at han og hans formand har boet i den gård, Christen Andersen nu påboer, og i den tid har der ikke været fordret ægt arbejde eller arbejdspenge af dem.

** Mads Poulsen på Tvilum stævnede Christen Fischer på Silkeborg, for han i Mads Poulsens skov i Fravsing har udvist 24 bøge til sine tjenere i Ilder og Riis, og stubbene er mærket med CF, som er hans mærke efter tingsvidne af Lysgård herredsting 13/5 1667, hvorfor Mads Poulsen mener, han bør fremlægge hjemmel dertil eller stå til rette. sagen blev opsat 4 uger.

(192)

25/7 1674.

** Søren Mortensen i Sorring 3.ting fremlyste en hest, om der findes nogen ejer, som kan få den mod betaling for umage og besvær.

1/8 1674.

** Anders Tomsen i Sejl. syn på et gadehus i Linå, Peder Jensen Kræmmer påboede, for dets brøstfældighed.

** Peder Frandsen på KM amtsskrivers vegne stævnede inderster og husmænd for dom angående restants og landgilde. opsat 4 uger.

(193)

** Christen Jensen i Mølhave stævnede Laurids Nielsen i Klintrup Simon Pedersen sst for dom angående 4 agre, de bruger, som ligger til Skannerup kirke, hvorfor de bør vise hjemmel. opsat 4 uger.

** Bertel Jensen Worm i Linå et vidne. Jens Nielsen Smed sst vidnede, at Bertel Worm fæstede Christen Christensen, som boer hos sin mor Karen Jensdatter i Linå, til at tjene ham til sankt Hans. opsat 3 uger.

** Tomas Andersen i Linå fremlagde et pantebrev fra Jokum Jokumsen Brun, som giver sin svoger hr Laurids Jostsen Gylling, præst til Alling, fuldmagt til at pantsætte den 3.part i den halve gård i Linå, som Anne Bertelsdatter påboer, og som er tilfaldet ham med hustru Maren Jensdatter efter sl Jens Worm, til Tomas Andersen for 22 rigsdaler.

(194)

8/8 1674.

** Jørgen Eriksen i Vadsted gav last og klage over hans nabo Tomas Terkelsen sst, for han i sommer, da Jørgen Eriksen var udenlands, ikke ville frede eng og korn, men lod sit fæmon og bæster gå deri, så han har ladet marken og engen syne. navngivne vidnede, at hans øg næsten hver dag gik i kornet og engen. synsmændene vidnede, at Tomas Terkelsen trængte sig ind på Jørgen Eriksen med knytnæver, som han ville slå ham ihjel og undsagde ham på liv og ære, og brugte mange slemme og ufine ord, som ikke for rettens respekt kan omtales eller indføres i dommen.

(195)

15/8 1674.

** Søren Madsen på Ovstrup et vidne. Anders Christensen i Klintrup vidnede, at han hørte en person, Jørgen Augustinus, købte en fol af Søren Madsen for 46 rigsdaler uden vilkår, og de drak lidkøb, og anden dagen efter kom han og hentede den, og tingede prisen ned til 44 rigsdaler, som blev betalt i 2 skillinger, hvormed de var veltilfreds på begge sider. andre vidnede det samme.

(196)

** Søren Madsen et vidne. navngivne, der tjente i Ovstrup, vidnede, at i Søren Madsens fraværelse kom Jørgen Augustinus og Jørgen Lauridsen i Skørring med den fol, Jørgen Augustinus havde købt, satte den ind i hans stald, og sagde, de skulle sige Søren Madsen, at han ville have sine penge igen og truede og undsagde ham, hvorfor Søren Madsen gav last og klage over dem derfor. syn på folen viste, at den havde flere skader, som den ikke tilforn havde, idet synsmændene kendte den, og nu var den kun det halve værd.

(198)

22/8 1674.

** Henrik Jacobsen kvartermester med opsættelse stævnede Jens Sørensen i Dallerup Jens Andersen Niels Pedersen i Mollerup Jens Rasmussen i Overgård i Låsby for dom og fremlagde fortegnelse over rytterens kasserede mundering af den selvejergård, Jens Sørensen påboer. dom: han bør betale inden 15 dage eller lide nam.

(199)

** Henrik Jacobsen kvartermester med opsættelse stævnede Søren Madsen i Sorring for dom og fremlagde fortegnelse over kasseret mundering af den selvejergård i Sorring, han påboer. dom: han bør betale restants og mundering af sin gård.

** Matias Ferslovius regimentsskriver fremlagde en kontrakt mellem Anders Lauridsen Bonde i Sorring hans søn Laurids Andersen og hans søster Barbara Lauridsdatter i Sorring med søn Laurids Lauridsen Rytter og Christen Madsen i Ovstrup og Peder Låsby i Tovstrup angående rytterhold af gården, som de har part i.

(201)

** Anders Tomsen i Sejl, delefoged til Silkeborg. navngivne vidnede, at de var i Voel og spurgte Morten Pedersen, om han ville vedkende sig det egetræ, som ligger ved Maren Pedersdatters havegærde, hvortil han svarede, at han ikke vedkendte sig det.

29/8 1674.

** Jens Nielsen på husbond Mads Poulsen på Tvilum hans vegne med opsættelse 18/7 stævnede Christian Fischer for 24 store bøge, som han havde udvist i Fravsing skov til hans tjenere. synsvidne af Lysgård herredsting 13/5 1667 fremlægges. dom: da sagen synes fogden ærerørig henstilles den på sine tilbørlige steder.

(203)

** Anders Lauridsen i Sorring et vidne. syn på noget havre i hans toft, hvor der var gjort skade, idet naboen Jørgen Nielsen ikke har holdt sit gærde ved lige.

5/9 1674.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

12/9 1674.

** Niels Pedersen i Mollerup på egne og medarvingers vegne 3.ting lovbød den selvejergård i Dallerup, Jens Sørensen påboer. varsel til Jørgen Nielsen i Sorring Knud Jespersen i Tovstrup Jens Rasmussen i Låsby Else Nielsdatter i Mollerup Jens Andersen sst Laurids Pedersen i Sinding Envold Andersen i Ebstrup.

** Søren Madsen på Ovstrup og Augustinus Grosmand i Velling er blevet forligt om deres hestehandel, således at Augustinus Grosmand skal beholde folen, samt betale 2 rigsdaler i omkostninger.

(204)

** Peder Nielsen i Farre et vidne. navngivne vidnede, at de spurgte Jens Jensen i Farre, om han ville sigte Peder Nielsen for at have taget 2 rugkærver på hans mark, hvortil han svarede, at han havde intet at beskylde ham for. Peder Nielsens søster Anne Nielsdatter spurgte ham, om han vidste, hvem det var, hvortil han svarede, at de løb bort, så han vidste ikke, hvem de var.

** Peder Frandsen på KM amtsskrivers vegne med 6 ugers opsættelse stævnede samtlige inderster og husmænd angående restants og landgilde. dom: de bør betale inden 15 dage.

19/9 1674.

** regimentsskriver Matias Ferslovius et vidne. Knud Jespersen i Tovstrup Niels Pedersen i Mollerup Jørgen Nielsen i Sorring Jens Andersen i Mollerup på egne og Else Nielsdatters vegne Laurids Pedersen i Sinding Envold Andersen i Ebstrup Jens Rasmussen i Overgård i Låsby er blevet forligt med Anders Christensen og Mads Jensen i Sorring angående 2 agre på Grydsbåre på Sorring mark, som er købt fra den gård, de påboer, således at de 2 mænd køber dem.

(205)

** Søren Albretsen i Dallerup et skøde. Niels Pedersen i Mollerup på hustru Maren Pedersdatters vegne og hendes søster Anne Pedersdatters vegne i Elsted Jens Andersen i Mollerup på egne vegne og på faster Else Nielsdatter i Mollerup hendes vegne Jørgen Nielsen i Sorring på hustru Anne Andersdatters vegne Knud Jespersen i Tovstrup på hustru Inger Andersdatters vegne Jens Rasmussen i Overgård i Låsby på hustru Anne Andersdatters vegne Laurids Pedersen i Sinding på sine umyndige børns vegne Envold Andersen i Ebstrup på egne vegne solgte til Søren Albretsen i Dallerup og hans fæstemø Anne Nielsdatter i Skørring den selvejergård i Dallerup, Jens Sørensen iboer.

26/9 1674.

** Anders Tomsen i Sejl. Jens Jensen i Farre vidnede, at i høsten lidt efter solen var gået ned, så han en mand tage 2 kærver på en mark, og satte dem på en anden mark, og sagde til ham: Peder hold nu op, det er aften, men han løb bort og gemte sig, men han var sikker på, det var Peder Nielsen i Farre. Anders Nielsen i Farre vidnede, at han så Peder Nielsen komme hastigt løbende over vejen, og lidt efter kom Jens Jensen.

(206)

** Anders Tomsen et vidne. syn på 2 rugkærver, som stod på Peder Nielsens mark.

** Morten Madsen i Ry, KM skovrider, et vidne. syn på KM skove i Gern herred for hvad, der var hugget umærket.

3/10 1674.

** Jørgen Eriksen i Vadsted et vidne. Søren Madsen i Ovstrup vidnede, at 7/9 da han og en del Røgen sognemænd kom gennem Låsby på vej hjem fra Ry marked, og Jørgen Eriksen fulgtes med dem til hest, da løb en hund efter ham, og lidt senere kom en mand ridende efter dem og sagde til Jørgen Eriksen: din tyv, vil du lokke min hund med dig, men Jørgen Eriksen bad, om han måtte fare med fred, men manden trak sin degen og trængte sig ind på Jørgen Eriksen, som greb fat i kården og brækkede den i stykker, hvorefter manden, som sagde, han var foged på Favrskov og hed Niels Nielsen, red efter forstærkning, som omringede Jørgen Eriksen, men der kom nogle godtfolk imellem dem, så der skete ingen skade. andre vidnede det samme.

(207)

10/10 1674.

** Mikkel Andersen Bonde i Lading, fuldmægtiget af Peder Nielsen i Farre. Søren Nielsen i Farre vidnede, at han i rughøsten den 2/9 så, at Peder Nielsen red ud i marken og kom straks igen med 2 heste, og gik derefter i seng.

(208)

** Anders Tomsen i Sejl. Anders Andersen Skrædder i Farre med flere vidnede, at de i høst 2/9 mødte Peder Nielsen i Farre, som sagde, at han skulle ud på marken for at flytte en hest, som stod mellem rugen.

(1)

** tingbogens autorisation 1674.

** skurs og ransnævninge sandemænd foged skriver og tinghører.

(2)

17/10 1674.

** Henrik Jacobsen kvartermester stævnede Niels Rasmussen i Låsby for dom og tiltalte ham for en kjole, der mangler på hans mundering. opsat 3 uger.

24/10 1674.

** Envold Rasmussen i Kalbygård et vidne. navngivne vidnede, at de var ved Kielsgård og spurgte Christen Frandsen, om han ville så rugsæden til den gård i Flensted, han fraflyttede, hvortil han svarede nej, idet han havde tilbudt Envold Rasmussen at så den, såfremt han måtte blive ved gården, men han havde svaret nej.

** Anders Tomsen i Sejl 3.ting advarede husbondens tjenere i Farre om at gøre deres ægt og arbejde, hvorfor de kan være fri for at betale arbejdspenge, hvortil Niels Mogensen i Farre svarede, at han som sandemand alligevel havde betalt 6 rigsdaler arbejdspenge, som han mente, han burde være fritaget for, og Peder Pedersen Mogensen svarede, at siden han blev Christian Fischers tjener, havde han givet arbejdspenge, og desuden 3 gange så mange rejser foruden arbejde, som da han var fri for arbejdspenge.

(3)

** Christen Jensen i Mølhave lod fordele Niels Eriksen og Anders Svendsen i Skannerup for gæld til Skannerup kirke.

** Christen Jensen i Mølhave et vidne. Niels Eriksen i Skannerup beskyldte Christen Jensen i Mølhave for at have beholdt 8 mark, som blev tilovers af de stedsmålspenge, som han betalte på sognemændenes vegne, da de fæstede kirkens anpart korntiende.

31/10 1674.

** Jost Hansen, KM amtsskriver, stævnede Jens Christensen degn i Farre for dom og sagsøgte ham efter dom 12/7 1673 på 17 daler. opsat 3 uger.

(4)

7/11 1674.

** hr Jens Sørensen i Røgen lod fordele Peder Villumsen i Farre for tiendekorn.

** Jokum Christensen, KM skovrider, 3.ting lovbød den selvejergård i Linå, han påboer. varsel til hans børn Christen Jokumsen Peder Jokumsen Anders Jokumsen Niels Jokumsen Kirsten Jokumsdatter og Anne Bertelsdatter i Linå og hendes søn Bertel Jensen og hendes 2 svogre Tomas Andersen og Jokum og deres hustruer samt Helvig Jensdatter Anne Jensdatter.

14/11 1674.

** Anders Tomsen i Sejl på husbonds vegne med opsættelse 10/10 stævnede Peder Nielsen i Farre og tiltalte ham, for han nu sidst i rughøsten havde taget 2 af husbondens kærver og sat på sin egen mark. tingsvidne 26/9 synsvidne 26/9 og tingsvidne 10/10 fremlægges. Peder Nielsen fremlagde vidne 21/9 samt tingsvidne 10/10. Peder Nielsen nægtede ved ed at have taget rugen. dom: da Jens Jensens vidner strider mod hverandre, og Søren Nielsens vidner strider mod Jens Jensens, anses sagen for at være ærerørig, og den henstilles til sine tilbørlige steder.

(7)

21/11 1674.

** Morten Olufsen i Alling et vidne, at han og Envold Rasmussen i Bomholt er blevet forligt om hans gæld til Alling kirke, således at han skal betale Morten Olufsen 18 mark på kirkens vegne.

(8)

** Morten Olufsen i Alling lod fordele Peder Rasmussen og Laurids Andersen i Alling, hver for 18 mark, som de skylder Alling kirke.

** Niels Mogensen i Farre Peder Pedersen Anders Rasmussen og Peder Nielsen sst et vidne. navngivne, der mindes op til 70 år, vidnede, at før Christian Fischer fik Farre by, da blev der ikke gjort ægt eller arbejde af den selvejergård, Niels Mogensen påboer, idet de mænd, der boede i gården, altid har været sandemænd, og af de andre ovennævnte selvejergårde har der ikke været gjort arbejde, kun har de leveret deres landgildekorn til købstaden samt kørt omgangsrejser.

(9)

28/11 1674.

** Oluf Nielsen, KM amtsskriver over Dronningborg Silkeborg og Mariager amter, et vidne. navngivne vidnede, at Anne Grønbæk, til huse hos Bertel Rasmussen i Linå, har holdt kro og øltapperi, uanset Tomas Andersen har kro og tapperi. navngivne vidnede om øl, de havde købt hos hende.

5/12 1674.

** Anders Bonde i Sorring på regimentsskriverens vegne stævnede Niels Rasmussen i Sorring for dom og tiltalte ham, for han sad overhørig og ikke mødte med hest og vogn for at føre skriveren til Rode. opsat 14 dage.

** Niels Lauridsen i Farre et vidne. syn af brøstfældigheden på Linå kirke.

(10)

12/12 1674.

** Anders Tomsen i Sejl stævnede husbondens tjenere for dom angående restants og landgilde, de skylder. opsat til snapsting.

** Jost Hansen, KM amtsskriver, med opsættelse 31/10 stævnede i Farre Jens Christensen degn for dom og fremlagde dom 12/7 1673 angående gæld af et hus i Røgen, han fraflyttede, hvoraf en del er betalt. dom: han bør betale resten af gælden inden 15 dage.

(11)

19/12 1674.

(12)

** Jens Andersen i Mollerup stævnede efterskrevne for dom angående gæld til ham. opsat 4 uger.

** Oluf Nielsen, KM amtsskriver, med opsættelse 28/11 stævnede Bertel Rasmussen i Linå Anne Pedersdatter Grønbæk for dom, for hun mod recessen og Mogens Friises fæstebrev og forbud har holdt kro, uanset Tomas Andersen som den eneste er tilladt at holde kro, og Bertel Rasmussen tiltales for at have forsynet hende med husrum, hvorfor de begge bør bøde 10 rigsdaler. tingsvidne 28/11 fremlægges. dom: hun bør betale 10 rigsdaler, men Bertel Rasmussen, der ikke har holdt kro, frifindes.

(13)

** Anders Ib i Aptrup, delefoged til Søbygård, på husbonds vegne et vidne. Lambert Olufsen i Søbyvad vidnede, at Tomas Hansen af Sabro mølle har fæstet Søbyvad mølle, og hans far Hans Tomsen i Sabro mølle og en anden møller, Niels Pedersen af Tåbæks mølle, var med ham og godsagde for ham og underskrev kontrakten med ham, hvorefter han flyttede sit gods til møllen, men senere flyttede han om natten sit gods til Sabro mølle, men andendagen derefter lovede han, at han ville komme tilbage og holde sin kontrakt.

(15)

** bevilling til at skrive tingbogen ud.

9/1 1675.

** dommen angående Christian Fischers restants blev opsat 4 uger.

** skurs og ransnævninge.

** Jens Andersen i Mollerup stævnede Christen Pedersen i Tørring for dom og tiltalte ham for 4 sletdaler efter hans brev. opsat 14 dage.

** hr Erik Tomsen i Gern stævnede efterskrevne for dom angående deres tiendekorn. opsat 6 uger.

** Christian Fischer et vidne. Christen Pedersen i Farre tilstod, at den jord, han efter lovbud har pantsat af den gård i Farre, som sl Laurids Lauridsen Fog påboede og fradøde, har han overladt til husbonden.

(16)

16/1 1675.

** Søren Madsen i Ovstrup fremlagde en landstingsdom 15/1 1673 angående sagen om en øde halvgård i Klintrup, imellem Søren Madsen og Villum Rasmussen Testrup i Århus med medinteresserede på den anden side, da skal uvillige dannemænd afgøre, hvad Søren Madsen kunne tilkomme for hans bekostning på gården, hvorfor Søren Madsen begærede, at der måtte opnævnes 4 selvejere til at bese gården. landstingsvarsel fremlægges, hvori stævnes alle, der har lod eller del i den selvejergård i Klintrup, de omtvistede. varsel til Peder Rasmussen Testrup og Niels Bertelsen i Firgårde.

(18)

** Niels Lauridsen i Hårup på sin søn Laurids Nielsens vegne et vidne. Anders Svendsen i Hårup vidnede, at på søndag for otte dage siden om aftenen, da de havde leget jul, gik Laurids Nielsen ud på gaden fra Jens Busborgs hus, hvor Christen Jensen i Hårup slog ham i jorden, og andre kom i ruskeri med hverandre, og han hørte Jens Svendsens søn Jens Jensen sagde til Laurids Nielsen, at han skulle få betaling for det alligevel, det skadede ikke efter den tyv og skælm, han var. andre vidnede om slagsmålet.

** Søren Madsen i Ovstrup et vidne. Rasmus Rasmussen i Tovstrup, som mindes 40 år, vidnede, at så længe har de 2 huse i Klintrup, som Niels Lauridsen og Laurids Christensen påboer og det hus, som Niels Hansen påboer, som kaldes Lykkehuset, samt det boel i Røgen, som Niels Nielsen Mølgård påboer, ligget til Ovstrup og betalt huspenge til Ovstrups besiddere. andre, der mindes længe, vidnede det samme.

(19)

23/1 1675.

** Peder Pedersen i Farre stævnede Karen Nielsdatter i Lyngby for dom og tiltalte hende for 24 sletdaler, hendes sl husbond Christen Rasmussen skylder Sporup kirke.

** Søren Madsen i Ovstrup et vidne. taksering af hans bekostning på den halve ødegård i Klintrup, han og Villum Rasmussen Testrup i Århus omtvister. landstingsvarsel til lodsejere i gården fremlægges, samt varsel til Villum Rasmussen Testrup og Niels Bertelsen i Firgårde.

(21)

** Christen Jensen i Mølhave på egne og menige Sminge og Holmstol bymænds vegne med opsættelse 21/11 stævnede Knud Nielsen i Tovstrup, forrige soldat for Sminge og Holmstol lægd, for dom og tiltalte ham for det efterskrevne, han har oppebåret siden sankt Mikkelsdag, og ingen tjeneste gjort derfor, hvorimod han svarede, at han havde intet fået, som han ikke havde gjort tjeneste for, og nu er han for svagheds skyld hjemsendt fra kompagniet. dom: da intet bevises, frikendes han, indtil anderledes bevises.

(22)

30/1 1675.

** Envold Rasmussen i Kalbygård stævnede Christen Frandsen i Flensted for dom og tiltalte ham, for han ikke har sået rug til den gård, han påboer, hvorfor han må betale den omkostning, der er anvendt, og blive ved gården, til den opsiges lovligt. opsat 4 uger.
 
6/2 1675.

** Mikkel Andersen Bonde i Lading på grev Mogens Friises vegne gav last og klage, hvorledes en del af Tyreeng, som en af hans tjenere Jens Rasmussen, som skylder til Sporup kirke, har lod i, på Christian Fischers ordre er blevet indelukket. Jens Rasmussen af Farre svarede, at han har lod i engen, som Christian Fischer har ladet indelukke. Christian Fischer stævnes.

(23)

** Mikkel Andersen Bonde et vidne. på Mogens Friises vegne stævnedes Niels Hansen i Voldby og Christen Pedersen i Farre, og de blev tilsagt at møde med deres pantebreve på den pantejord, som er blevet pantsat dem af Christen Guldsmed og sl Laurids Fog, for at annamme deres penge.

** Henrik Henriksen, underskriver på Silkeborg, med opsættelse 12/12 stævnede Christian Fischers tjenere for dom angående restants, som fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage.

(24)

** Jens Andersen i Mollerup stævnede Karen Nielsdatter i Holmstol for dom, og tiltalte hende efter dom 6/9 1673 for 6 sletdaler og fremlagde opsættelse 14/12, hvori stævnedes efterskrevne for gæld. dom: de bør betale inden 15 dage.

(25)

** Envold Rasmussen i Kalbygård et vidne. syn i det hus og den gård i Flensted, Christen Frandsen påboer, på en seng og nogle brædder samt syn på markerne.

(26)

** Peder Frandsen, fuldmægtiget af Anne Nielsdatter i Tovstrup, stævnede efterskrevne for gæld. opsat 4 uger.

20/2 1675.

** Mikkel Andersen Bonde i Lading på husbond Mogens Friises vegne stævnede Niels Hansen i Voldby og Christen Pedersen i Farre for dom, da det var overdraget Mogens Friis at indløse pantet, og han havde tilbudt dem penge derfor, som de ikke ville annamme, og han mener, de bør fremvise pantebrevene. opsat 4 uger.

(27)

** Jens Andersen i Mollerup stævnede menige universitetstjenere i Linå og Alling sogne for dom angående restants og landgilde. opsat 4 uger.

** Søren Jensen i Sorring 3.ting lovbød den selvejergård, som hans sl far Jens Sørensen tilforn iboede i Sorring. Peder Jensen i Sorring tilbød sølv og penge. varsel til Peder Jensen i Sorring Niels Sørensen i Voel Frands Jensen Maren Jensdatter.

** Anders Lauridsen i Sorring, fuldmægtig af regimentsskriver Matias Ferslovius, et vidne. navngivne vidnede, at de i den selvejergård i Sorring, hvor sl Niels Bonde havde sit husværelse, forbød Niels Nielsen Skrædder i Århus og Niels Svendsen af Serup at føre noget af sl Niels Rasmussen Bondes og hustru sl Karen Sørensdatters efterladte gods bort, før der bliver skiftet. varsel til Niels Nielsen Skrædder i Århus Rasmus Sørensen med hustru Anne Nielsdatter i True Niels Svendsen i Serup Søren Pedersen og anden Søren Pedersen i Låsby.

(28)

** Peder Pedersen Mogensen i Farre et vidne. Rasmus Johansen i Lyngby lovede at betale ham hans gæld til kirken.

27/2 1675.
 
** Matias Ferslovius regimentsskriver stævnede Niels Nielsen Skrædder i Århus Rasmus Sørensen i True Niels Svendsen i Serup Søren Pedersen og anden Søren Pedersen i Låsby for dom, at da de mod forbud har bortført det, der fandtes efter sl Niels Rasmussen i Sorring, så bør de føre det tilbage og straffes, for de ikke ville parere forbud. opsat 4 uger.
 
(29)

** Jens Jensen i Tørring lod fordele efterskrevne for forlov, han har gjort for dem.

6/3 1675.

** Mikkel Andersen Bonde i Lading på grev Mogens Friises vegne begærede udnævnt synsmænd til at syne Tyreeng. synsmænd udnævnes.

** Christoffer Jensen i Sorring lod fordele efterskrevne for gæld fra den tid, han var kirkeværge.

(30)

** Søren Lauridsen i Sorring lod fordele Niels Jensen i Dallerup for rytterhold.

** Jens Andersen i Mollerup, fuldmægtiget af Knud Jespersen i Tovstrup, 3.ting lovbød halvparten af den selvejermølle, som kaldes Brønds mølle, som ligger ved Tovstrup, som han har købt. varsel til Anders Christensen i Sminge med hustru Maren Jespersdatter Rasmus Jespersen i Dallerup Jens Jespersen i Tovstrup Peder Rasmussen sst med hustru Else Jespersdatter.

** Jon Knudsen i Tovstrup begærede 3.ting til Peder Sørensen i Tovstrup og Søren Jonsen sst for en kontrakt, de forholder ham.
 
13/3 1675.

** Christian Fischer på Silkeborg lod læse KM skøde 24/12 1661.

** Mikkel Andersen Bonde i Lading. afhjemling af syn på Tyreeng, hvortil Christian Fischer svarede, at der ikke burde udstedes syn mod KM skøde. dom: da synet på kirkens gårds jord ikke i ringeste måde strider mod KM skøde, kan synet ikke forhindres.

(31)

** Mikkel Andersen Bonde i Lading på grev Mogens Friises vegne. syn på Tyreeng, som Christian Fischer har ladet indelukke med ris og stave.

(32)

** Matias Ferslovius stævnede Berete Jensdatter i Dallerup for lejermålsbøder og Niels Mikkelsen i Ersholt, for han sad overhørig og ikke ville køre regimentsskriveren til Randers. opsat 14 dage.

** Knud Jespersen i Tovstrup lod fordele Jens Møller i Tovstrup mølle og Jon Knudsen i Tovstrup.

** Jens Andersen i Mollerup et skøde. Knud Jespersen i Tovstrup skødede til hans hustru Inger Andersdatter i Tovstrup halvparten af hans selvejer bondemølle, kaldet Brønds mølle, som Jens Møller og Niels Jensen påboer, og som Knud Jespersen har tilforhandlet sig.

(33)

** Jens Madsen i Tovstrup et afkald. Peder Sørensen i Tovstrup på hustru Maren Madsdatters vegne Tomas Terkelsen i Vadsted på hustru Sidsel Madsdatters vegne Jep Nielsen i Bønnerup på hustru Anne Madsdatters vegne gav ham afkald for arv efter sl far Mads Jensen, som boede og døde i Tovstrup og deres Anne Sørensdatter i D.

** Jens Madsen i Tovstrup et vidne. vurdering og skifte 13/3 efter sl Mads Jensen, som boede og døde i Tovstrup mellem hans efterladte hustru Anne Sørensdatter og hendes børn og svogre Jens Madsen sst på egne vegne Peder Sørensen sst på hustru Maren Madsdatters vegne Tomas Terkelsen i Vadsted på hustru Sidsel Madsdatters vegne Jep Nielsen i Bønnerup på hustru Anne Madsdatters vegne og hendes søstre Anne Madsdatter og Boel Madsdatters vegne sst.

(35)

** Tomas Terkelsen i Vadsted på Anne Sørensdatter i Tovstrup hendes vegne et vidne angående det, Jens Madsen i Tovstrup skal give hans mor hendes livstid, for hun har opladt gården for ham.

** Jon Knudsen i Tovstrup 3.ting til Peder Sørensen og Søren Jonsen i Tovstrup for en kontrakt, han har leveret dem og ikke kan få igen.

(36)

20/3 1675.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede Søren Jonsen og Peder Sørensen i Tovstrup angående en kontrakt, han ikke kan få igen. opsat 4 uger.

** hr Erik Tomsen i Gern med opsættelse 9/1 stævnede efterskrevne for dom for gæld og 3 mark forlov for Rasmus Rasmussen i Skannerup til hans svoger Oluf Christensen i Århus. dom: at betale inden 15 dage.

** Søren Mikkelsen Pøl, universitetets ridefoged, med opsættelse 29/2 stævnede efterskrevne universitetsbønder for dom angående resterende landgilde efter fremlagt restants. dom: de bør betale inden 15 dage.

(38)

** Christen Jensen på far hr Jens Olufsen i Hammel hans vegne et pantebrev. Niels Mogensen i Farre tilstod at have lånt 50 sletdaler mod pant i et af hans selvejerhuse i Farre, som Tomas Jensen påboer.

** Peder Andersen i Tulstrup et vidne angående hans stedsøn Niels Christensen sst hans arv efter hans sl far Christen Nielsen, som Peder Andersen har haft under værgemål.

(39)

27/3 1675.

** Mikkel Andersen Bonde i Lading, delefoged til Frisenborg, på husbonds vegne fremlagde en klage af Christen Hansen Guldsmed i Voldby og en fortegnelse over deres gods, som i 1668 af Adam Hansen i Farre og 2 ryttere blev kastet ud af deres gård i Farre. navngivne vidnede, at de i 1668 var i sl Laurids Fogs gård i Farre, hvor der blev gjort forbud mod at fjerne noget fra gården, før sagen var sluttet, men de så ikke, at der blev kastet noget ud i gården, men Adam Hansen havde papir med for at skrive bohavet op. Niels Mogensen i Farre vidnede om den sæd, der var sået, men han kunne ikke huske, om Jens Rasmussen kunne tilkomme at slå Tyreengen, som Christian Fischer havde ladet indhegne. Peder Pedersen Mogensen vidnede om Tyreengen og skellet deri. andre vidnede om samme. Adam Hansen vidnede, at han med 2 ryttere var i sl Laurids Fogs gård for at have opsyn med det, der fandtes efter ham.

(43)

** Jon Knudsen stævnede Søren Jonsen Peder Sørensen sst for dom angående en kontrakt, han har leveret til dem, som han ikke kan få igen, samt for gæld. opsat 4 uger.

** Envold Rasmussen i Kalbygård et vidne. navngivne vidnede, at de så Christen Frandsens tjenere med 2 vogne kørte mog fra det selvejerhus ved Envold Rasmussens gård i Flensted.

(44)

** Peder Frandsen i Storring med fuldmagt af Anne Nielsdatter i Testrup med opsættelse 6/3 stævnede efterskrevne for gæld. dom: de bør betale inden 15 dage.

3/4 1675.

** Mikkel Andersen Bonde i Lading på Mogens Friises vegne med opsættelse 20/2 stævnede Niels Hansen i Voldby Christen Pedersen i Farre, og fremlagde tingsvidne 6/2 angående deres pantebreve fra Christen Guldsmed og sl Laurids Fog, tilforn i Farre, som han vil indløse, men som de ikke har villet fremvise. transport af Frisenborg birketing 26/1 fremlægges, hvori Christen Hansen Guldsmed, for hans gæld til Mogens Friis, transporterer til ham den lod og part, han har købt i sl Laurids Fogs selvejergård i Farre. tilbudsvinde her af tinget 24/8 1661 fremlægges, hvori Laurids Fog lovbyder halvparten af hans selvejergård i Farre samt skøde på samme til Christen Hansen Guldsmed i Søbyvad og hustru Karen Olufsdatter. Mogens Friises ordre til ham om at indløse omtalte lodder fremlægges, samt en fuldmagt af Christen Guldsmed til Mogens Friis til at indløse de pantsatte lodder og føre sag om en selvejergård, som Christian Fischer har bemægtiget sig. Anders Tomsen, delefoged til Silkeborg, fremlagde dom 29/6 1672 angående Christen Guldsmeds lovbud af halvparten af den selvejer bondegård, Laurids Fog påboede. kopi af tingbogen 11/1 1662 fremlægges, hvori Christen Guldsmed skøder til datter Karen Christensdatter og svigersøn Laurids Fog halvparten af den selvejergård, Laurids Fog påboer, samt tingsvidne 3/4 1669 med taksering af Laurids Fogs gård. opsættelse 25/5 fremlægges, at gården ikke kan lovbydes på grund af resterende skatter og landgilde. Anders Tomsen fremlagde tingsvidne og pantebrev 2/12 1665 til Niels Hansen i Voldby, samt transport 7/9 1672, hvori samme overdrages til Christian Fischer. pantebrev 2/12 1665 fremlægges til Christen og Peder Pedersen i Farre, samt transport 9/1 på samme til Christian Fischer. lovbud 18/11 1665 fremlægges på en del af Laurids Fogs jord, samt landstingsvarsel 19/1 1670. lovbud 26/2 1670 fremlægges, hvori Christen og Peder Pedersen lovbyder pantejorden. Anders Tomsen fremlagde dom 29/6 1672, hvori Christian Fischer for gæld og restants får indførsel i Laurids Fogs gård, samt pantebreve 2/12 1665 og landstingsdom 26/2 1670. Christen Pedersen i Farre og Niels Hansen i Voldby fremlagde deres indlæg, at da de ved herreds og landsting har lovbudt jorden til næste frænder, og da ingen ville købe den, har de overdraget den til Christian Fischer, hvortil Anders Mikkelsen svarede, at efter en mors død må ingen børnejord afhændes. dom: da Niels Hansen og Christen Pedersen har transporteret pantebreve til Christian Fischer, så kan de ikke lide tiltale.

(53)

** Anders Lauridsen Bonde i Sorring på søn Laurids Andersens vegne et vidne. Jens Lauridsen i Skørring vidnede, at han på Vestergade i Århus så, at Laurids Andersen ville køre om ved en vogn, der stod tværs over gaden, hvorved han rørte ved det ene hjul, og Villum Eriksen af Labing kom løbende med en vognkæp og forhindrede ham i at køre, og sagde til ham: din hundspot, hvorfor kører du på min vogn og trængte ind på ham, hvortil Laurids Andersen begærede at måtte fare i fred, hvilket han ikke ville nøjes med, men slog ham af vognen, da han ikke kunne få en vognkæp løs til at værge sig med. andre vidnede det samme. Erik Rasmussen af Labing på søn Villum Eriksens vegne med vidnerne til vedermåls ting.

(54)

** Jens Pedersen i Sorring et vidne. efterskrevne mænd vidnede, at han er født af ægte forældre i Gern herred i Sorring og har aldeles ingen middel eller formue at nære sig af, og er vanfør på sin ene fod af værk, så han nødes til at besøge godtfolk om hjælp i Jesu navn.

10/4 1675.

** Matias Ferslovius regimentsskriver, fuldmægtiget af borgmester Jesper Nielsen i Århus, stævnede Jon Knudsen i Tovstrup for dom angående gæld. opsat 4 uger.

** Christen Hansen i Gern stævnede efterskrevne for dom angående gæld til hans sl far. dom: opsat 4 uger.

(55)

17/4 1675.

** Envold Rasmussen i Kalbygård. Christen Frandsen i Flensted tilstod at skylde ham 12 sletdaler, som han lovede at betale.

(56)

** Jon Knudsen i Tovstrup begærede dom over Peder Sørensen i Tovstrup og Søren Jonsen sst. da ingen er mødt, blev sagen opsat 14 dage.

** Laurids Jensen i Hårup gav last og klage over Maren Rasmusdatter Kock i Hårup, for hun har kaldt hans steddatter Maren Jensdatter for en tyv og hore, som kan bevises med vidnesbyrd.

24/4 1675.

** Mikkel Andersen Bonde i Lading på husbonds vegne et vidne. Christen Pedersen i Farre vidnede, at den omtvistede høvej ved Laurids Fogs gård ikke har været høvej, uden engang 1 eller 2 år, hvor de har haft det i ejermandens minde.

(57)

** Hans Karstens på Christian Fischers vegne et vidne. Niels Mogensen i Farre vidnede, at han havde forundt Christian Fischer sin part i den Tyreeng, som han havde indhegnet, men hvor meget vidste han ikke, da det var udelt, og hver mand havde 4 favne gærde at lukke. desuden vidnede han, at den kørevej, som går vesten om Laurids Fogs gård, har af Arilds tid været en vej. andre vidnede det samme, samt at Christian Fischer holdt tyr for de Farre mænd. flere vidnede om tyren og Tyreeng.

(58)

** Laurids Andersen i Resendal stævnede for gæld. opsat 6 uger.

** Anders Tomsen i Sejl et vidne. syn på det hus ved Silkeborg, som Henrik Hansen iboede.

(59)

** Laurids Jensen i Hårup et vidne. navngivne vidnede, at Maren Rasmusdatter Kock kom ind i Jens Jensens gård og kaldte Laurids Jensens steddatter Anne Jensdatter en hore og en tyv.

** Christen Blichfeldt, forvalter på Frisenborg, et pantebrev. hr Rasmus Christensen Fog i Bjerring tilstod at skylde ham 100 sletdaler, hvorimod han pantsætter hans arvepart efter hans sl far hr Christen Rasmussen i den selvejergård i Farre, Peder Nielsen og Laurids Nielsen påboer.

(60)

** Mikkel Andersen Bonde i Lading et vidne. Rasmus Christensen Fog i Bjerring på egne og søskende og medarvingers vegne gav ham fuldmagt til at gå i rette for dem angående noget ejendom til den selvejergård i Farre, hvor de skal være forurettet.

1/5 1675.

** Peder Jensen Dyhr i Svostrup lod fordele Jens Jensen Lyngholm i Farre for 6 mark.

** Jon Knudsen i Tovstrup begærede dom over Peder Sørensen og Søren Jonsen sst. Søren Jonsen svarede, at han ville holde kontrakten om hans livs ophold, og Peder Sørensen begærede opsættelse 14 dage, så skulle han komme med sin kontrakt. opsat 14 dage.

(61)

** Henrik Hiernach kvartermester på kornet Pleses vegne gav last og klage over Peder Andersen, som boede på den gård i Tulstrup, som er tildelt kornetten, idet Peder Andersen, under kornettens rejse til Holsten i KM tjeneste, uden opsigelse er rømt af gården, hvorpå resterer størsteparten af skyld og landgilde, og ikke er ved magt.

** Jens Poulsen på Søbygård stævnede Jørgen Eriksen i Vadsted for dom angående restants og landgilde. han fremlagde sit fæstebrev på den gård, hans sl far Erik Sejersen påboede, hvoraf han for sine forældres og sin egen tro tjenestes skyld er fri for ægt arbejdsskyld og landgilde hans livstid, dateret 1650. bevis for gæstepenge 100 rigsdaler fremlægges, dateret Randers 1674 af Anne Lykke, hvorfor han mener sig fri for tiltale, hvorimod Jens Poulsen fremlagde følgebrev på godset, intet undtaget i nogen måde, dateret 1674. dom: da benådningsbrevet og følgebrevet strider mod hverandre, skal sagen henstilles på sine tilbørlige steder.

(63)

** Jacob Albretsen i Dallerup et vidne. navngivne vidnede, at de forbød Niels Jensen at flytte fra det selvejerhus i Dallerup, han havde lejet, for han havde ikke opsagt det.

8/5 1675.

** Christen Blichfeldt forvalter et vidne. syn på Søby kirke. varsel til sl Peder Mørk, forrige forpagter på Søbygård, hans arvinger, som er Margrete Jensdatter i Sundby Anders Kjærulf i Torp Christen Mørk sst Rasmus Rasmussen i Bjørum Niels Christensen i Uttrup og Inger Vognsdatter i Torp Anders Mørk i Bundgård og Jens Vognsen, som opholder sig hos Niels Bødker i Grandslev.

(66)

15/5 1675.

** Christen Blichfeldt, forvalter på Frisenborg, et vidne. Jens Eriksen i Vadsted vidnede, at da Peder Mørk var forpagter på Søbygård, da har han årligt leveret sit tiendekorn til kirken på Søbygård, og som var af hans bedste avl. andre vidnede, at de leverede deres tiendekorn på Søbygård. varselsseddel fremlægges, at sl Peder Mørks arvinger er stævnet ved landstinget.

(68)

** Christen Blichfeldt forvalter et vidne. Jørgen Eriksen i Vadsted vidnede, at sommeren før Peder Mørk døde, da lod han tage alt blyet af Søby kirkes tårn og føre til Søbygård. andre vidnede det samme. Jacob Jonsen vidnede, at da skiftet stod efter sl Peder Mørk, kørte han en vogn 3 eller 4 mil nordpå, og da var hestene fordærvet, da det var et meget tungt læs, og da så han, at gemt i vognen lå kirkebly, så Peder Mørks svoger Rasmus Rasmussen lejede andre heste i byen. landstingsvarsel til sl Peder Mørks arvinger.

(69)

** Peder Frandsen i Storring, fuldmægtiget af Hans Gjordsen i Hammel, stævnede Jens Pedersen Kajhøj i Kielsgård for dom for 10 sletdaler. opsat 4 uger.

** Tomas Pedersen Snedker i Linå et afkald. Anne Jensdatter Boel Jensdatter i Ry gav ham afkald for arv efter deres sl mor Karen Pedersdatter, som boede og døde i Ry.

(70)

** Peder Rasmussen i Tovstrup et vidne. syn på noget jord på Sorring mark, som ligger til hans selvejergård, hvorover der var gjort vej, så rugen var skammeligt nedkørt.

** Jon Knudsen i Tovstrup et vidne. Peder Sørensen sst fremlagde en kontrakt mellem Jon Knudsen og hans søn Søren Jonsen og Peder Sørensen om hvad, han og hans hustru Kirsten Sørensdatter skal have deres livstid, for de har opladt deres gård for dem.

(71)

22/5 1675.

** Morten Madsen i Ry KM skovrider et vidne. syn i Kalbygårds skov, hvor der var fældet en bøg, som skovfoged Envold Rasmussen i Kalbygård beskyldte Laurids Nielsen Engetved i Kielsgård for, idet han havde frapantet ham en økse, da han stod ved træet. andre vidnede derom.

(72)

** Morten Madsen et vidne. syn i Dallerup skov, hvor der var hugget en eg, hvoraf et stykke var kørt bort. skovløberen vidnede, at Jacob Albretsen og hans karl læssede noget af træet på en vogn, og han ville ikke lade sig pante, for han havde lov at hugge træ på hans egen agerende. desuden synede de en fældet eg i Dallerup hasselskov, hvoraf en del var kørt bort, og skovløberen vidnede, at han fulgte sporet til Jacob Albretsens gård.

** Morten Madsen et vidne. syn på tørvegrøft i KM vildtbane i Sorring skov, som kaldes Terp mose, samt på birkehumlestænger, som lå ved Knud Nielsens hus i Tovstrup.

(73)

29/5 1675.

** Henrik Henriksen, underskriver på Silkeborg, et vidne. syn på husbondens skove i Gern herred for umærkede stubbe.

(74)

** Christen Jensen i Mølhave lod fordele efterskrevne Skannerup sognemænd for de 2 ørte korn til præsten for vin og brød af Jørgen Nielsen i Holmstol hans gård, som han ikke kan betale, da han er blevet forarmet.

(75)

5/6 1675.

** Jørgen Nielsen i Sorring et vidne og 3.ting forbød alle at gå over hans toftegærder ved hans gård gøre ulovlige veje derover eller lade deres fæmon komme derind, hvortil Anders Lauridsen med flere svarede, at når han nu havde lyst hans toft i fred, så mener de, at han bør holde lukkelsen om samme toft ved hævd.

** Peder Rasmussen i Tovstrup stævnede menige Sorring bymænd for dom, for de har nedkørt hans rug på Sorring mark. opsat 4 uger.

12/6 1675.

** Jost Hansen, KM amtsskriver, stævnede alle inderster og husmænd for dom angående hus og arbejdspenge. opsat 4 uger.

(76)

19/6 1675.

** Peder Christensen i Klintrup stævnede Anne Andersdatter med sin far Anders Lauridsen i Klintrup, for hun har fæstet sig til ham, men er ikke kommet i tjeneste. opsat 14 dage.

26/6 1675.

** hr Laurids Jostsen i Alling stævnede efterskrevne Alling bymænd for dom for at lade deres videbrev konfirmere ved tinget. opsat 14 dage.

3/7 1675.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

(77)

10/7 1675.

** Hans Karstens, skriver til Silkeborg, 3.ting lovbød al ulovlig sæd, som kan være sået i husbondens tjeneres jord i Sporup sogn.

** hr Jacob Nielsen Fog i Linå stævnede Christian Fischer for dom og tiltalte ham for korntiende af ladegården møllen kroen og husene ved Silkeborg, som har været forholdt ham. opsat 4 uger.

** hr Laurids Jostsen i Alling på egne og bymænds vegne et vidne. efterskrevne bymænd hørte oplæst et videbrev, dateret 1658, med 24 artikler, som alle bymænd har konfirmeret.

(78)

** Morten Madsen i Ry, KM skovrider, et vidne. på hans vegne var Peder Nielsen i Tørring blevet forbudt at føre det kløvede bøgeved bort, som han havde sat i mile i Ovdal i Tørring skov, eller befatte sig dermed, men skovløberen vidnede, at dagen derefter førte han de brændte kul og noget bøgetræ hjem i gården, og andendagen derefter til Århus.

** Morten Madsen et vidne og 3.ting gav last og klage over Jens Glarmester Næseløs, for han har truet skovfogden og skovløberen på deres liv.

17/7 1675.

** Mikkel Andersen Bonde i Lading på husbonds vegne stævnede Christian Fischer og fremlagde tingsvidne 6/3 og synsvidne 23/3 angående Tyreengen, som han har ladet indhegne, samt vidne 24/4, og han mener, engen skal forblive, som den har ligget af Arilds tid. da ingen er mødt til genmæle, blev sagen opsat 4 uger.

(80)

** hr Erik Tomsen i Gern gav last og klage over Morten Olufsen i Holmstol, som havde sagt til ham, at han hverken ville eller skulle tiende af det, præsten var engang så fiks til, som han var, hvilket skete, da præsten kom og ville søge præstens tiende, og nu svarede Morten Olufsen, at han ikke vidste, at han skulle tiende af jord, som han havde købt og begærede, at præsten ville efterlade ham hans forseelse.

** Rasmus Christensen i Tovstrup stævnede Jens Rasmussen i Overgård i Låsby for dom angående hans hustrus arvepart, Jens Rasmussen havde under værgemål, som han ikke ville betale. opsat 4 uger.

24/7 1675.
 
(81)

** Matias Ferslovius regimentsskriver stævnede Jørgen Nielsen i Sorring med flere for dom, for de ikke har slået engen til den gård i Tulstrup, Peder Andersen frarømte. dom: de bør indhøste deres anpart af engen, som de øvrige herredsmænd.

** Henrik Henriksen, ridefoged til Silkeborg, 3.ting lovbød ulovlig sæd i husbondens tjeneres jord i Linå sogn og tilbød frøgæld.

** Henrik Henriksen stævnede efterskrevne i Linå sogn, for de ikke er mødt, da der skulle udskrives soldater. opsat 4 uger.

(82)

** Jost Hansen amtsskriver med opsættelse 12/6 stævnede efterskrevne inderster og husmænd for dom for restants, og Maren Lauridsdatter i Tovstrup for lejermålsbøder. dom: de bør betale inden 15 dage.

(83)

31/7 1675.

** Jens Andersen i Mollerup stævnede Christen Christensen hos hans mor Karen Jensdatter i Linå for dom, for han er udskrevet til soldat og er ikke mødt, men er rømt. opsat 4 uger.

** Mikkel Andersen Bonde i Lading på husbonds vegne stævnede alle Sporup sognemænd for dom angående kirkens tiende for 3 år, som de har i fæste, samt matrikelskat, og da de ikke har villet gøre pligtarbejde til kirken og vognleje med materialer til kirkens reparation, mener han, de har forbrudt fæstet. opsat 4 uger.

(84)

** Mikkel Andersen Bonde et vidne og spurgte Christian Jacobsen af Jebjerg og Bonde Lauridsen af Løgstrup, hvad årsag der var til, at de ikke havde færdiggjort murerarbejdet på Sporup kirke, hvortil de svarede, at de havde tit været forhindret, da de ikke kunne få pligtfolk og af og til ikke materialer, hvortil kirkeværgerne svarede, at de havde tilsagt sognemændene at hente kalk på Hagsholm, men ingen ville køre. det blev forbudt sognemændene at indhøste deres korn, før det på Sporup kirkes vegne blev talt med dem.

(85)

** Peder Andersen i Skellerup med flere gav tilkende, at da de i disse hårde tider er besværet med store udgifter landgilde og skatter af Torup mark, de har i fæste, samt med hvad de næsten dagligt må give af de gårde, de påboer, så behøver de afkortning i landgilde eller i andre måder, hvis de ikke bliver nødsaget til at opsige ikke alene fæstet af Torup mark men også af armods skyld af de gårde, de påboer.

(86)

7/8 1675.

** Matias Ferslovius regimentsskriver et vidne. Peder Nielsen i Tørring gav last og klage over Jens Jensen sst, for han har overfaldet hans datter Anne Pedersdatter, da hun gik hjem fra Tulstrup kirke. Jens Jensen fremviste en lille tornekæp, som han havde slået hende med. opsat 4 uger.

** hr Jacob Nielsen Fog i Linå med en måneds opsættelse stævnede Christian Fischer for dom og beskyldte ham for hans anpart korntiende af ladegården med videre for 10 år, som han tit har fordret, og fremlagde dom 6/4 1650, hvor lensmand Jokum Beck på Silkeborg Christen Jensen i Silkeborg kro og Peder Mikkelsen i Silkeborg mølle stævnes for samme tiende. tingsvidne 8/11 af Vrads herredsting fremlægges, hvoraf fremgår, at Silkeborg bro er skel mellem Gern og Vrads herred, og Lysbro mellem Hids herred og Vrads herred, og ladegårdens jord ligger i Tem sogn, og Christen Holck søgte Tem kirke. Christen Jensen i Silkeborg kro vidnede, at de havde givet tiende til hr Palle Pedersen i Linå. provsten fremlagde sin tiendebog, at han havde taget tiende af ladegården og husene. tingsvidne 3/3 fremlægges, hvori navngivne, der mindes op til 60 år, bevidnede, at beboerne i husene ved Silkeborg søgte Linå kirke. Niels Gregersen fremlagde slotsskriverens brev, at præsten i Tem krævede tiende, som altid havde været givet til præsten i Linå, og dommen lød, at præsten i Tem ingen korntiende skulle have af Silkeborg ladegård og husene ved Silkeborg. Hans Karstens fremlagde tingsvidne af Hids herredsting 3/8, at der i 40 år ikke er givet tiende og mente ikke, at der ifølge KM skøde skulle ydes tiende af ladegården, samt tingsvidne af Hids herreds ting 3/8, hvori Anders Tomsen i Sejl vidnede, at han i 1631 kom i tjeneste på Silkeborg, og da blev der ikke i 3 år givet tiende til præsten i Linå. Gunde Gjordsen i Alling mølle vidnede, at da han tjente Christian Holck, blev der ikke i 7 år betalt tiende, og andre vidnede om samme. dom: Christian Fischer bør betale sin resterende tiende.

(93)

** Christen Rasmussen i Dallerup et afkald. Jesper Rasmussen på egne og søster Anne Rasmusdatters vegne af Dallerup gav deres bror afkald for arv efter deres sl far Rasmus Jespersen i Dallerup og deres sl mor Maren Christensdatter, som boede og døde i Dallerup.

** Knud Jespersen i Tovstrup stævnede Jon Knudsen i Tovstrup Christoffer Jensen i Sorring for gæld til Dallerup kirke. opsat 3 uger.

** Jørgen Eriksen i Vadsted et vidne. syn på en skovpart i Bjarup skov til hans selvejergård i Sorring, Søren Lauridsen påboer.

(94)

** Christen Lauridsen degn i Linå lod fordele efterskrevne for hans degnerente.

** Søren Madsen i Ovstrup stævnede menige Røgen mænd for dom, da de har angivet for Mogens Friis, at han ulovligt har fæstet og forhvervet deres tiender, KM og kirkens fra dem, og deres korn er rådnet op på marken, for han ikke ville komme og tælle det med dem, samt at han havde tvunget dem til tjeneste med arbejde. opsat 4 uger.

(95)

14/8 1675.

** Laurids Sørensen i Laven stævnede efterskrevne for dom for gæld til Linå kirke.

** Peder Jensen i Flensted stævnede Christen Frandsen i Kielsgård for dom og beskyldte ham for nogle penge, han havde godsagt for. dom: han bør betale gælden 8 sletdaler inden 15 dage.

(96)

** Niels Gregersen i Gern herredsfoged et skøde. Jokum Christensen i Hårup, KM skovrider, solgte fra sig og hustru Anne Andersdatter til Niels Gregersen og hustru Karen Andersdatter den selvejergård i Linå, som Jokum Christensen selv påboede, og som sl Hans Worm tilforn iboede.

(97)

21/8 1675.

** Henrik Henriksen ridefoged 4.ting fremlyste en hoppe, der en tid lang har gået på Farre mark, som blev vurderet for 4 sletdaler.

** Anders Bonde i Sorring, fuldmægtiget af regimentsskriveren, et vidne. syn på engen til den gård i Tulstrup, som Peder Andersen frarømte.

28/8 1675.

** Mikkel Andersen Bonde i Lading på husbonds vegne med opsættelse 17/7 stævnede Christian Fischer for dom og fremlagde tingsvidne 6/3 og synsvidne 13/3 angående syn på Tyreengen ved Farre. tingsvidne 27/3 og 24/4 fremlægges, tingsvidne 6/3 og 6/2 fremlægges, synsvidne 13/3 fremlægges, tingsvidne 27/3 og 24/4 fremlægges. Hans Karstens fremlagde tingsvidne 24/4. Christian Fischers svar fremlægges. dom: da sagen synes ærerørig, henstilles den til sine tilbørlige steder.

(105)

4/9 1675.

** Matias Ferslovius regimentsskriver med opsættelse 7/8 stævnede Jens Jensen i Tørring for dom, for han har slået Anne Andersdatter. dom: han bør betale sine sårmålsbøder.

** Søren Madsen i Ovstrup med opsættelse 7/8 stævnede menige Røgen bymænd for dom, da de har angivet ham til Mogens Friis angående deres tiendekorn, som er rådnet på marken, fordi han ikke ville tælle det med dem, samt han har tvunget dem til mere arbejde, og desuden har han hørt, at de har fået fæstebrev på tienden, han har i fæste, og han fremlagde et opladelsesbrev på tienden, dateret 1665, samt sit fæstebrev, dateret 1666, og et andet fæstebrev, dateret 1665. attest fra hr Jens Sørensen Klimp i Røgen fremlægges angående Søren Madsens og hans hustrus gavmildhed overfor kirken. Mogens Friises befaling til Søren Madsen om at møde i Århus angående sognemændenes klage fremlægges. fæstebrev til Jens Christensen i Røgen på Røgen sognemænds vegne fremlægges, og et andet fæstebrev til Peder Pedersen i Røgen på sognemændenes vegne fremlægges. Røgen sognemænd fremlagde deres indlæg med et regnskab over den tiende, de har måttet levere Søren Madsen, hvoraf det fremgår, at han har fået 40 tønder over afgiften, og da Søren Madsen berømmer sig af, hvad han har givet kirken, så berettede de, at de havde arbejdet 12 dage med 14 vogne og 28 personer på at reparere kirkegårdsmuren, og Søren Madsen ville ikke hjælpe dem. dom: da fæstebrevene strider mod hverandre, henstilles det til sine tilbørlige steder, og Søren Madsen bør bevise, at de Røgen mænd har angivet ham utilbørligt for Mogens Friis, eller stå til rette.

(111)

11/9 1675.

** Jens Poulsen på Søbygård på hans tjener Knud Pedersen i Mølgård hans vegne 4.ting efterlyste en karl Laurids Andersen, som er rømt af hans tjeneste.

** Bertel Rasmussen i Linå på egne og Rasmus Borup med flere deres vegne et vidne. syn på sæden på Linå mark, som var ganske ringe.

(112)

** Henrik Henriksen ridefoged et vidne. Rasmus Nielsen Klog i Sjelle vedkendte sig den hoppe, som er fremlyst ved tinget. navngivne vidnede, at den var hans egen hjemmeføding.

18/9 1675.

** hr Jacob Nielsen Fog i Linå et vidne. Niels Terkelsen i Linå vidnede, at for 12 år siden fæstede han et hus ved Silkeborg af sl Peder Mørk, da ridefoged, og da leverede han præstens tiende til hr Jacob i Linå. Henrik Hansen ved Silkeborg, der mindes 26 år, vidnede det samme. Christen Lauridsen degn i Linå vidnede, at da hans far Laurids Degn levede, da gik han ofte til Silkeborg på præstens vegne og talte kornet med beboerne.

(113)

** Jens Andersen i Mollerup med opsættelse 31/7 stævnede i Linå Christen Christensen hos hans mor Karen Jensdatter for dom, for han ikke er mødt som soldat, skønt han er udskrevet dertil, men er rømt. dom: han bør straffes for hans ulovlige rømning.

(114)

** Knud Jespersen i Tovstrup med opsættelse 7/8 stævnede Christoffer Jensen i Sorring og Jon Knudsen i Tovstrup for dom og tiltalte dem for gæld til Dallerup kirke, mens de var kirkeværger, efter dom 26/4 1673. dom: de bør betale inden 15 dage.

(115)
 
** Peder Jensen i Sorring et skøde. Søren Jensen i Sorring på egne og på søster Maren Jensdatter og bror Frands Jensen deres vegne solgte til deres bror Peder Jensen deres arvepart i den selvejergård i Sorring, deres sl far Jens Sørensen Skrædder påboede.

** Søren Jensen i Sorring et vidne og fremlagde en kontrakt, at da han og hans 2 søskende har afstået deres arveparter i den bolig i Sorring, Peder Jensen påboer, så har han forundt broderen Søren Jensen 2 fag hus med tilliggende jord, som han tager som betaling for sin arvepart i gården til evindelig ejendom.

(116)

25/9 1675.

** Jens Poulsen på Søbygård stævnede Laurids Andersen hos Jens Hansen i Rampes mølle, som er udskrevet soldat, men er rømt, hvorfor han mener, han bør pågribes. opsat 6 uger.

(117)

** Jens Poulsen. navngivne vidnede, at de tilsagde Laurids Andersen i Rampes mølle at møde for at lade sig skrive til soldat, hvilket han lovede, men er straks rømt, og de har ikke set ham siden.

** Henrik Henriksen, ridefoged til Silkeborg, med opsættelse 24/7 stævnede Peder Andersens 2 tjenere i Skellerup, Christen Christensen og Jens Sørensen med flere for dom, da de ikke er mødt i Randers for at lade sig tegne til soldat. dom: de bør straffes for deres undvigelse, men husinderste Laurids Jonsen i Mollerup, som er mødt i Randers, men ikke blev skrevet, frikendes.

(118)

** Henrik Henriksen et vidne. syn på Christian Fischers skove for olden.

** Henrik Henriksen et vidne og forbød alle at lade deres svin komme i husbondens skove på olden, med mindre de bliver indbrændt.

(119)

** Henrik Henriksen stævnede Boel Jensdatter, sl Niels Lauridsens efterleverske i Hårup, for dom, for hun ikke har afholdt skifte. dom: hun bør holde skifte, når det påæskes af øvrigheden.

2/10 1675.

** Jens Christensen Bjerregård, fuldmægtiget af hr Johan Hansen Lønborg, kannik til Århus domkirke, stævnede Søren Madsen i Ovstrup for dom angående 18 sletdaler. opsat 4 uger.

(120)

** Søren Madsen i Ovstrup. Niels Hansen i Lykkehuset vidnede, at da Søren Madsen havde Røgen tiende, KM og kirkens anpart korntiende, i fæste, da havde sognemændene tinget og akkorderet med ham om tiende på kærven, og nogle år havde de givet mere og nogle år mindre, eftersom afgrøden var, og da sl Jesper Pedersen levede, da havde Røgen mænd lånt ham en vogn af hver helgård og kørte tienden til Århus, foruden arbejdet for ham på Bejstrup mark. andre vidnede det samme. Peder Nielsen i Røgen vidnede, at Søren Madsen aldrig havde tvunget ham til at arbejde for ham.

(121)

** Jens Christensen Bjerregård på egne og størstedelen af Røgen sognemænd deres vegne et vidne. navngivne sognemænd vidnede, at da Søren Madsen havde Røgen tiende i fæste, da måtte de ikke indhøste deres korn, før de havde tinget med ham, og givet ham så meget, som han ville have, og somme tider måtte de sende bud 2-3 gange, før han kom, og hver helgård måtte føde et nød for ham om vinteren. andre vidnede det samme.

(122)

9/10 1675.

** Jens Christensen Bjerregård i Røgen stævnede Søren Madsen i Ovstrup for dom, da han ikke vil eragte deres fæstebrev. opsat 4 uger.

(123)

** Mikkel Rasmussen, fuldmægtig af Maren Clemendsdatter i Århus, stævnede Anders Nielsen i Låsby for dom angående 34 rigsdaler. dom: han bør betale med omkostninger inden 15 dage.

** Mikkel Andersen Bonde i Lading på husbonds vegne med opsættelse 31/7 stævnede samtlige Sporup sognemænd for dom angående restants af kirketiende af Sporup sogn. forbudsvinde 31/7 og fæstebrev, dateret Silkeborg 1647, fremlægges. sognemændenes svar fremlægges, hvortil Mikkel Andersen svarede, at de ikke havde gjort det arbejde, som de ifølge fæstebrevet burde, hvorved murerarbejdet blev forsinket, og de derfor havde forbrudt fæstet af Sporup sogns kirketiende. dom: de har forbrudt deres fæste og må fæste på ny.

(125)

** Christen Jensen i Mølhave lod fordele efterskrevne for udlæg til en soldat.

16/10 1675.

** Envold Rasmussen i Kalbygård et vidne og 3.ting fremlyste en gammel udlevet hest, som er kommet på hans gårds mark.

23/10 1675.

** Søren Madsen i Ovstrup et vidne og fremlagde en kontrakt mellem ham og Villum Rasmussen Testrup, borger i Århus, angående deres forlig om anparter i den selvejergård i Klintrup, sl Jens Bertelsen påboede og fradøde, og som længe stod øde, hvoraf Søren Madsen har betalt både den halvpart, han selv brugte og den anden ubrugte part.

(127)

30/10 1675.

** Søren Jensen i Mollerup stævnede Anne Bertelsdatter i Linå for gæld. opsat 4 uger.

6/11 1675.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

13/11 1675.

** Jens Christensen Bjerregård i Røgen, fuldmægtiget af hr Johan Hansen Lønborg, kannik i Århus, med opsættelse 2/10 stævnede Søren Madsen i Ovstrup for dom og tiltalte ham for betaling af kost til hans søn Christen Sørensen, da han gik i skole, i alt 18 sletdaler efter hans regnskabsbog og Søren Madsens missive, som begge fremlægges, men findes at være på ustemplet papir. Søren Madsen nægtede ved ed at skylde ham noget. dom: da der er anvendt ustemplet papir, og Søren Madsen fragår gælden, frikendes han.

(128)

20/11 1675.

(129)

** hr Jacob Nielsen Fog i Linå stævnede Christian Fischer for dom angående præstens anpart korntiende af ladegårdens mark. opsat 3 uger.

** Niels Madsen i Røgen, fuldmægtiget af Jens Rasmussen Låsby, borger i Århus, fremlagde et pantebrev, udgivet af Søren Madsen i Ovstrup på 100 rigsdaler med pant i hans selvejergård i Klintrup, som hr Oluf Pind og Peder Nielsen nu påboer.

(130)

27/11 1675.

** Søren Jensen i Mollerup lod fordele efterskrevne for gæld.

** Bertel Worm i Linå et vidne. Jens Sørensen i Hårup tilstod, at han skyldte Bertel Worm 15 sletdaler, som han vil betale i 3 terminer.

4/12 1675.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

11/12 1675.

(131)

** hr Erik Tomsen i Gern stævnede Jens Poulsen på Søbygård for vidne og spørgsmål. opsat 8 dage.

18/12 1675.

** hr Jacob Nielsen Fog i Linå et vidne. Poul Lauridsen i Dallerup vidnede, at for 6 år siden begærede Christian Fischer af ham, at han ville ringe med kirkeklokken, når hans sl hustrus lig blev kørt gennem Dallerup, og Poul Lauridsen lejede en karl, så de kunne ringe, mens liget kørte gennem Dallerup og over Dallerup markskel, men han gav ikke noget til Dallerup kirke, skønt budet havde lovet det.

** tingbogens autorisation for 1676.

8/1 1676.

(132)

** skursnævninge og ransnævninge.

** hr Jacob Nielsen Fog i Linå med opsættelse 20/11 stævnede Christian Fischer for dom og fremlagde sit skriftlige indlæg, at da han kom til sognet, havde han lagt sig efter at vinde Christian Fischers venskab, men blev mødt med foragt og efterstræbelse, hvilket kan bevises med adskillige dokumenter, og han har ikke villet yde præstens tiende af ladegården efter KM forordning om samme, og han har ladet sig kopulere hemmeligt ved en fremmed præst og heller ikke ydet ham offer. Hans Karstens fremlagde Christian Fischers indlæg, at præsten årligt har fået 5 tønder rug og 7 tønder byg, og hr Jacob har ikke ansøgt om mere, og hans vielse og hustrus ligfærd er sket med KM tilladelse, og angående ringning i Dallerup kirke, burde kirkeværgen for mange år siden have begæret betaling, da ingen nu mindes, hvad der da skete. dom: angående tienden står forrige dom ved sin magt, og angående ligbegængelsen og vielsen, da skal det påkendes på sine tilbørlige steder, og med hensyn til offeret, da skal man rette sig efter KM forordning.

(136)

** Jens Christensen Bjerregård i Røgen på egne og menige sognemænds vegne med opsættelse 9/10 stævnede Søren Madsen i Ovstrup for dom og fremlagde et fæstebrev, dateret 1674, hvormed Mogens Friis fæster ham på Røgen sognemænds vegne KM anpart korntiende af Røgen sogn samt et andet fæstebrev på kirkens anpart korntiende af Røgen sogn af samme dato, desuden fremlagde han en seddel, underskrevet på Mogens Friises vegne, at Peder Pedersen og Jens Christensen i Røgen får fuldmagt til at tælle kornet, og Jens Christensen satte i rette, at da Søren Madsen ikke vil rette sig efter fremlagte dokumenter, og mod forbud har indført kornet, både KM og kirkens tiender, om han ikke bør skaffe sig hjemmel dertil. med begge parters bevilling blev sagen opsat 14 dage.

(138)

15/1 1676.

** Anne Jensdatter i Tovstrup, sl Jens Jespersens efterleverske, et vidne. efterskrevne dannemænd vidnede, at hun med hendes små faderløse børn er ganske forarmet, så hun kan ikke udgive skyld eller landgilde af den gård, hun påboer, da den er forskyldet.

22/1 1676.

** Christen Lauridsen degn i Linå et vidne. Frands Jensen i Linå vidnede, at for 28 år siden tjente han sl Niels Nebel i Hårup, og da lånte Christen Degn ved juletid en vogn for at hente sin genant på Silkeborg, som var 1 tønde rug 4 skæpper bygmalt og en stor side flæsk. andre vidnede, at han hvert år fik det samme.

** Niels Pedersen i Mollerup stævnede Søren Pedersen i Rodegård for dom og tiltalte ham for 20 rigsdaler gæld. opsat 4 uger.

(139)

** Jens Andersen i Mollerup et afkald. Niels Pedersen i Mollerup fremlagde en fuldmagt, hvori Rasmus Nielsen på mor Anne Pedersdatter i Søndergård i Elsted hendes vegne giver hendes svoger Niels Pedersen fuldmagt til at give Jens Andersen afkald for hendes arv efter hendes sl farsøster Else Nielsdatter, sl hr Christen Berentsens, som sidst boede og døde i Mollerup, hvorefter Niels Pedersen på egne og hustru Maren Pedersdatter vegne og Anne Pedersdatters vegne af Elsted, Knud Jespersen af Tovstrup på hustru Inger Andersdatters vegne, Jørgen Nielsen i Sorring på hustru Anne Andersdatters vegne Envold Rasmussen af Kalbygård på sin mor Anne Andersdatters vegne af Låsby gav Jens Andersen i Mollerup afkald for arv efter sl Else Nielsdatter, sl Christen Berentsens efterleverske, som sidst boede og døde i Mollerup, og de havde ingen yderligere krav til Jens Andersen hans hustru Lisbet Nielsdatter eller deres arvinger.

(140)

** Jon Knudsen i Mollerup, fuldmægtiget af Niels Christensen Skrædder i Sorring, et vidne, og fremlagde Niels Christensens klage over Rasmus Poulsen Skrædder i Sorring, som overfaldt ham, da han gik på Sorring gade med 2 ræve, og da spurgte Rasmus Poulsen, om han kunne købe dem, men han svarede, at de var Jørgen Nielsens, hvorefter Rasmus Poulsen sagde: hvad var det du sagde om mig, at jeg skulle have stjålet min vogn, og derefter slog ham til jorden og slog ham med en økse og sagde, han skulle slå ham ihjel som en tyv og kæltring, og da han råbte om hjælp, kom Christen Jensens kvinde Anne Christensdatter, som råbte efter Rasmus Laves hustru Kirsten Rasmusdatter og Peder Jensen, som kom og reddede ham. syn på hans sår afhjemles, og de ovennævnte vidnede om overfaldet.

(142)

29/1 1676.

** Jens Rasmussen i Farre et vidne. navngivne vidnede, at de på hans vegne havde anmodet Christian Fischer om at lade hans korn tælle, før han indhøstede det, hvortil han svarede, at de måtte tælle med ham, de talte det med forgangen år. Hans Karstens skriver svarede, at husbonden ikke i år ville tælle med ham, før han fremviste en ordre.

5/2 1676.

** Frands Jensen i Linå et vidne og gav last og klage over Christian Fischer, for han udenfor slotsporten har overfaldet hans hustru Maren Pedersdatter med hug og slag, så hun ligger på sin sygeseng, mere død end levende, så hvis hun dør ingen år og dag, da skal Christian Fischer svare dertil. Anders Tomsen på husbondens vegne svarede, om Frands Jensen ikke burde stille borgen, da sagen kunne blive bekostelig, og han ikke var vederhæftig.

(143)

** Søren Pedersen i Låsby et afkald. Tomas Lauridsen Black på hustru Margrete Eriksdatters vegne og med fuldmagt af Jens Christensen Black i Lerbjerg på egne og søster Anne Christensdatters vegne sst Mogens Sørensen i Hadbjerg på hustru Johanne Eriksdatters vegne Jens Eriksen i Lerbjerg på egne vegne, dateret Lerbjerg 27/1 1676, gav Søren Pedersen afkald for arv efter hans hustru sl Helle Eriksdatter, som boede og døde i Låsby.

12/2 1676.

(144)

** Hans Karstensen, forvalter på Silkeborg, spurgte Frands Jensens hustru i Linå Maren Jensdatter, hvor længe det var, siden Christian Fischer slog hende, hvortil hun svarede, at hun kunne ikke læse eller skrive, så hun vidste ikke dagen, men det var 14 dage før pinse, og da han spurgte hende, om hun kunne fremvise nogen sår eller skade, svarede hun kun med løs tale.

** Hans Karstens stævnede Frands Jensen savmand og hans hustru Maren Jensdatter i Linå for dom, da han har indgivet ubevislig klage over Christian Fischer, om han ikke bør stille borgen. opsat 4 uger.

** Rasmus Christensen i Tovstrup på bror Niels Christensens vegne et vidne og fremlagde en kontrakt, hvori Niels Christensen og Rasmus Poulsen Skrædder er forligt om deres tvistigheder, og Rasmus Skrædder skal betale Niels Christensen 9 sletdaler til badskærløn, og den, der bryder forliget, skal betale øvrigheden 10 rigsdaler.

(145)

19/2 1676.

** Rasmus Christensen i Tovstrup stævnede Rasmus Poulsen Skrædder i Sorring for dom og tiltalte ham for 9 sletdaler gæld til hans bror. opsat 4 uger.

(146)

26/2 1676.

** Peder Frandsen i Storring et vidne. Christen Sørensen Niels Madsen Oluf Rasmussen Smed i Alling gav last og klage over menige Alling bymænd, som er gået ind i deres huse og pantet dem, for de ikke har villet gøre stakkelsrejser af byen som gårdmændene, hvilket aldrig før er sket.

4/3 1676.

** Matias Ferslovius et vidne og stævnede Søren Andersen i Søften for klagevidne og gav klage over ham, for han i vinter har tærsket en del af kornet i den gård i Tulstrup, som Peder Andersen fradrog, og leverede tienden deraf, og fremæskede hans tilladelse dertil.

(147)

11/3 1676.

** hr Jacob Nielsen i Linå et vidne. Laurids Sørensen i Laven vidnede, at det stykke ejendom Frydenbjerg, som ligger indtil slotsporten østen mølleåen, vedkommer ikke ladegårdens mark, men Christian Fischer lod den store skov derpå rydde oppløje og indhegne med egestave. andre vidnede det samme.

(148)

** Søren Pedersen i Låsby på regimentsskriverens vegne stævnede Christen Pedersen, der tjener på Kalbygård, for dom angående lejermålsbøder. opsat 3 uger.

** Mads Poulsen på Tvilum et vidne. syn på et fældet træ i Gern skov, hvoraf 4 læs ved var kørt til hr Erik Tomsens gård i Gern, og desuden så de et andet fældet træ, og skovfoged Jens Christensen i Gern beskyldte præsten for at have ladet begge træer fælde.

** Christen Lauridsen degn i Linå stævnede Christian Fischer for dom for degnerente i 12 år. opsat 4 uger.

(149)

** Rasmus Jensen i Flensted stævnede efterskrevne skyldnere for gæld. opsat 4 uger.

** Søren Mikkelsen Pøl universitetsridefoged stævnede samtlige kannikketjenere i Linå samt Niels Christensens enke i Alling for dom og fremlagde restants for resterende landgilde. Bertel Rasmussen på egne og kannikketjenernes vegne fremlagde tingsvidne 11/9 1675 med syn på deres vårsæd, som var ganske ringe, og svarede, at de på grund af misvækst ikke kunne betale fuldt ud, men begærede afslag på landgilden. dom: de bør betale eller lide indvisning.

(151)

20/3 1676.

** Peder Frandsen, fuldmægtiget af regimentsskriver Matias Ferslovius, et vidne. Niels Jonsen i Tulstrup vidnede, at han var med Søren Andersen af Søften i den gård i Tulstrup, som var tildelt kornetten, og som Peder Andersen fraflyttede, og tærskede korn i 2 dage, og da sagde Søren Andersen, at regimentsskriveren havde givet ham lov til at tærske kornet og annamme både gård og korn. andre vidnede derom. Niels Nielsen i Javngyde berettede, at Søren Andersens bror Mads Andersen af Vissing dagen efter leverede tienden af gården i Javngyde. Søren Andersen mødte og svarede, at han havde regimentsskriverens tilladelse dertil.

(152)

** Søren Madsen i Ovstrup et vidne og gav last og klage over Peder Sørensen og Laurids Christensen, for de natten 9/10 marts, da de havde vagt, havde ladet komme ild i vagthuset, så det afbrændte. desuden gav han last og klage over Niels Jensen Væt i Farre, for han lod et umyndigt barn holde vagt ved bavnen.

** Henrik Henriksen Borchers, ridefoged til Silkeborg, et vidne. Anders Rasmussen i Lyngby vidnede, at natten 22/23 februar rømte Jens Terkelsen af den gård i Lyngby, han påboede, og tog al middel og formue med sig, så der intet blev tilbage.

(153)

** Henrik Henriksen et vidne. navngivne vidnede, at de var med ham hos Envold Rasmussen i Kalbygård og udæskede en person Jens Terkelsen, som er rømt fra en af Christian Fischers gårde i Lyngby, hvortil Envold Rasmussen svarede, at han havde fæstet en tjener, men havde endnu ikke set hans pas, og hvad han havde fået af ham, havde han taget i betaling for gæld.

** Henrik Henriksen et vidne. syn brøstfældigheden på den gård i Lyngby, Jens Terkelsen frarømte.

(154)

** Henrik Henriksen stævnede i Lyngby og ved Kalbygård Jens Terkelsen for dom, for han uden føje er rømt fra den gård i Lyngby, han påboede, om han ikke straks bør flytte tilbage, og betale for lånekorn resterende skyld landgilde arbejdspenge, eller straffes som rømningsmand, såfremt han ikke tilforn indstiller sig for husbonden og har det i hans minde. opsat 4 uger.

** Henrik Borchers stævnede menige husbondens tjenere i Linå og Sporup sogne for dom, og tiltalte dem for resterende skyld og landgilde. opsat 6 uger.

(155)

** Tomas Andersen i Linå et vidne. Peder Pedersen i Linå forpligtede sig til ikke mere at sælge øl og brændevin.

** Peder Frandsen, fuldmægtiget af Matias Hansen regimentsskriver, 2.kald på efterskrevne nævninge for at gøre deres tov og ed over Søren Andersen af Søften for et fuldt gårdfred, for han er draget ind i den gård i Tulstrup, Peder Andersen fraflyttede, og der tærsket en del korn.

25/3 1676.

(da blev ingen ting holdt formedelst påske helligt)

1/4 1676.

** Peder Frandsen, fuldmægtiget af regimentsskriveren, 3.kald på nævninge for at sværge deres ed over Søren Andersen af Søften et fuld gårdfred over, for han er inddraget i den gård i Tulstrup uden forlov. Søren Andersen begærede opsættelse, til regimentsskriveren kommer hjem, så de kunne afgøre sagen i mindelighed. opsat 14 dage.

(156)

** Rasmus Christensen i Tovstrup, fuldmægtiget af Niels Christensen i Århus, med opsættelse 19/2 stævnede Rasmus Poulsen Skrædder i Sorring for dom og tiltalte ham for 9 sletdaler efter hans obligation, dateret Sorring 31/1, som hans bror Rasmus Christensen kan indfordre. regnskab for sagens omkostninger fremlægges. tingsvidne 12/2 fremlægges. Rasmus Poulsen tilbød at betale med et brunt øg. dom: han bør betale skadesløst inden 15 dage.

(157)

** Peder Frandsen, fuldmægtiget af Christen Sørensen Niels Madsen og Oluf Rasmussen i Alling, med 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne Alling bymænd, der iblandt Laurids Simonsen, for dom og fremlagde et tingsvidne 26/2 angående klage over frapantning i deres huse, idet de som husmænd ikke har villet køre stoddere bort fra byen, og da udpantningen er sket fastelavnssøndag, bør de bøde for helligbrøde og erstatte dem deres omkostninger. Peder Rasmussen fremlagde et tingsvidne 19/7 1675 med byens videbrev dateret 7/7 1638. dom: da det synes urimeligt, at gårdmændene pålægger husmænd med 2 arme bæster at gøre lige så mange rejser som gårdmændene, hvilket de ikke har myndighed til, da skal husmændene kun gøre den fjerdepart rejser af en hel gård, og de skal leveres deres panter igen. der kan ikke kendes om helligbrøden, før den bevises.

(159)

** Henrik Henriksen ridefoged et vidne og 3.ting forbød husbondens tjenere i Linå sogn at søge andre møller end Silkeborg mølle og forbød ligeledes ulovligt fiskeri i husbondens søer eller åer, da deres både vil blive hugget i stykker og garnet vil være forbrudt, og de vil blive tiltalt som for uhjemlet.

(160)

15/4 1676.

** hr Jacob Nielsen Fog i Linå stævnede Christian Fischer for vidne. Niels Terkelsen i Linå fremlagde fæstebrev på et hus mellem møllen og kroen samt en kontrakt på et stykke jord ved Silkeborg, som han forlod, da Christian Fischer lagde jorden til ladegården.

(161)

** Søren Jensen i Linå med opsættelse 30/10 stævnede Anne Bertelsdatter i Linå for dom angående gæld 80 sletdaler, og fremlagde tingsvidne 13/6 1674. dom: hun bør betale inden 15 dage eller lide indvisning.

(162)

** Henrik Henriksen ridefoged stævnede Frands Jensen savmand i Linå for dom angående ubevislig klage over hans husbond. opsat 8 dage.

(163)

** Jens Andersen i Mollerup stævnede Jørgen Rasmussen i Vissing for dom og tiltalte ham for 5 sletdaler. opsat 4 uger.

** den sag med Søren Andersen af Søften blev opsat 8 dage.

** Jens Poulsen på Søbygård, fuldmægtiget af Kirsten Madsdatter, sl Clemend Clemendsens efterleverske, stævnede KM tjenere i Gern herred for at svare til en restants, som fremlægges. på spørgsmål svarede samtlige indstævnede, at der intet urigtigt var ved restantsen.

(167)

22/4 1676.

** Jens Poulsen på Søbygård et vidne. navngivne vidnede, at de var tilstede, da Anders Pedersen, tilforn i Skorup, nu i Havrum, akkorderede med Jens Poulsen om hvad, han skulle give for resterende landgilde arbejdspenge samt for brøstfældigheden af det boel, han påboede, i alt 20 sletdaler, som Christen Lauridsen, foged på Frisenborg, lovede og godsagde for, og som han med håndlovning forpligtede sig at betale Jens Poulsen i 2 terminer, og som Anders Pedersen lovede at holde ham skadesløs for.

** Søren Pedersen af Låsby på Matias Ferslovius KM regimentsskriver hans vegne 3.kald på nævninge for at sværge gårdfred over Søren Andersen af Søften, for han uden tilladelse er draget ind i den gård, som kaldes Tulstrup, og der tærsket en del korn, hvilket han nu ikke benægtede, men regimentsskriveren havde forlovet ham og skulle være hans hjemmel, og hvis ikke, lovede han at være i skriverens minde eller indstille sig til gården til sommer som aftalt.

(168)

** Henrik Henriksen ridefoged med opsættelse 15/4 stævnede Frands Jensen Savmand og hustru Maren Jensdatter i Linå for dom angående en ubevislig klage over Christian Fischer, som skulle have slået hans hustru efter tingsvidne 5/2, som fremlægges. tingsvidne fortsat. dom: Frands Jensen bør bevise sin klage eller stå til rette.

(170)

** Christen Lauridsen Degn i Linå med opsættelse 11/3 stævnede Christian Fischer for dom angående 12 års degnerente. tingsvidne 22/1 fremlægges. Henrik Henriksen på husbonds vegne svarede, at det måtte bevises, hvad hans formand havde fået, og han får til de 3 store højtider af godhed et godt offer, som de ikke har pligt til. dom: da degnen ikke beviser sin rettighed, som han vel ville have krævet for mange år siden, frikendes Christian Fischer.

(171)

** Rasmus Jensen i Flensted med opsættelse 11/3 stævnede efterskrevne for dom angående gæld. dom: de bør betale inden 15 dage.

(173)

29/4 1676.

(intet andet forhandlet i dag)

6/5 1676.

** hr Jacob Nielsen Fog i Linå et vidne. Jens Rasmussen i Mollerup med flere vidnede, at Christian Fischer lod nedbryde 2 huse ved Silkeborg og tilsåede jorden. Henrik Henriksen spurgte vidnerne, om ikke det ene hus, som stod husbonden til fortræd, blev opbygget på den anden side møllebroen, hvortil præsten svarede, at det kom ikke sagen ved, og spurgte vidnerne, om der var bygget hus på de steder, hvor omtalte huse blev nedbrudt, hvortil de svarede nej.

(174)

** Maren Keldsdatter i Dalby stævnede Søren Madsen i Ovstrup for dom angående hans forpligt. opsat 14 dage.

** Henrik Henriksen med opsættelse 20/3 stævnede Jens Terkelsen, som ulovligt rømte af sin gård i Lyngby, for dom og fremlagde tingsvidne 20/3 samt et andet tingsvidne 20/3 og synsvidne 20/3. Jens Terkelsens hustru Mette Rasmusdatter fremlagde hans indlæg, at han på grund at ulidelig ægt og arbejde, som er dobbelt så meget som tilforn, ikke har haft tid til sin egen avl, så han er kommet i armod, og desuden er han fattig og vanfør og ikke ved helsen, så han kan ikke blive ved gården, og der står 7 tønder rugsæd i gården til husbondens krav for gæld. dom: han bør begive sig til gården igen, indtil han kan blive afskediget, eller derfor at stå til rette.

(176)

** Niels Gregersen i Gern herredsfoged stævnede en del for gæld og fremlagde dom 8/3 1674, hvori efterskrevne stævnedes for gæld, som de dømtes til at betale. dom: de bør betale med forfaldne renter og omkostninger.

(179)

13/5 1676.

** Jørgen Eriksen i Vadsted Peder Rasmussen i Tovstrup begærede, at der måtte udnævnes 4 selvejerbønder til at overvære deling af deres skovskifter og tørvegrøft, hvilket skete.

20/5 1676.

** Søren Madsen i Ovstrup gav last og klage over Peder Rasmussen Bonde i Tovstrup, for han er gået ind på hans mark, og med magt taget hans hyrdedreng bort fra hans fæmon, hvorved han har mistet 2 får og 3 lam.

(180)

** den sag med Søren Madsen og Anne Keldsdatter er opsat 14 dage.

** Mads Poulsen på Tvilum et vidne. Oluf Pedersen i Holmstol gav tilkende, at hr Erik Tomsen i Gern havde ladet grave en stor del tørv i en mose i hans eng, og gjort en grav, der er skadelig for kvæget, som han ved ed nægtede at have givet præsten lov til.

** Jens Nielsen på Mads Poulsens vegne et vidne. syn i Krogmose på Holmstol mark på noget tørveskær i Oluf Pedersens eng.

(181)

** Jens Nielsen et vidne. navngivne vidnede, at de havde givet hr Erik Tomsen i Gern forbud mod at flytte omtalte tørv.

** hr Erik Tomsen i Gern et vidne. Christen Andersen i Gern vidnede, at han var i Krogmose, da hr Erik Tomsens folk var ved at skære tørv, og da var Oluf Pedersen tilstede, men han hørte ikke, at han gav lov eller forbød dem at skære tørv. andre vidnede ligeledes.

(182)

** Henrik Henriksen ridefoged med opsættelse 20/3 stævnede husbondens bønder i Linå Alling og Sporup sogne for dom, og fremlagde en underskrevet restants på landgilde og anden rettighed. dom: de bør betale inden 15 dage.

(183)

** Jørgen Eriksen af Vadsted forbød menige Mollerup bymænd at komme med deres kvæg i Bjarup mark på hans græsning, da det vil blive taget ind, og de må betale ham for skaden.

** Jørgen Eriksen i Vadsted og Peder Rasmussen i Tovstrup et vidne, at de var blevet venligt forligt om deres skovskifter og tørvegrøft, som de har haft i fællesskab.

(184)

** Henrik Henriksen et vidne. syn på et stykke indhegnet jord ved Laven ved Søren Lauridsens hus. Søren Lauridsen svarede, at bymændene havde indhegnet det til deres kalve i sommer.

(185)

3/6 1676.

** Jost Hansen, KM amtsskriver, stævnede husmænd og inderster for dom og fremlagde en restants, som de bør betale inden 15 dage. Niels Nielsen i Sorring mente, han havde sit hus fri for ægt og arbejdspenge, da han var skovløber. dom: de bør betale deres restants med undtagelse af Niels Nielsen, der bør være fri.

** Jens Christensen Bjerregård i Røgen stævnede Niels Madsen sst for dom angående tienden, som han ikke har villet betale. opsat 4 uger.

(186)

** Envold Rasmussen i Kalbygård et vidne. Søren Rasmussen Smed af Låsby lod læse et forbudsvinde 8/1 1653, hvori Peder Andersen i Flensted forbyder menige Låsby mænd at komme på deres mark og hede med tørveskær eller lyngslæt samt gøre ulovlige veje over marken, undtagen Jens Rasmussen og Søren Andersen til deres jord, som har været af Arilds tid, hvorimod hr Niels Tomsen i Sjelle gjorde indsigelse, idet anneksgården i Låsby leverede ham sin landgilde, så beboerne bør ikke forbydes deres kørsel.

(187)

10/6 1676.

** Jost Hansen amtsskriver stævnede menige Alling og Tørring mænd for dom, for de har fæstet en mark, Ovdals mark, hvoraf resterer 2 daler 2 mark af afgiften, som han mener, de bør betale med påløbne omkostninger, samt have deres fæste forbrudt. opsat 14 dage.

17/6 1676.

** hr Laurids Jostsen i Alling Laurids Envoldsen med flere på egne og menige Alling bymænds vegne klagede over Søren Andersen af Søften, som har fæstet den gård i Tulstrup, Peder Andersen frarømte, for han ikke holder den ejendom på Alling mark, Allingholm, ved lige med gærder, som af Arilds tid, da den ligger midt i deres fælled. Søren Andersen lovede med det første at lade gærdet opsætte.

(188)

** Christen Frandsen i Kielsgård gav last og klage over Claus Fosgrav, forrige korporal i Kielsgård, for han har overfaldet ham på kirkevejen med hug og slag, hvilket bevidnes.

** Christen Frandsen et vidne. Kirsten Nielsdatter, der tjener i Kielsgård, vidnede om overfaldet, da de var på vej hjem fra Tulstrup kirke, hvor Claus Fosgrav mødte dem med en degen og et stykke træ i hænderne, hvormed han slog Christen Frandsen.

(189)

26/6 1676.

** Kirsten Madsdatter, sl Clemend Clemendsen, KM forvalter på Skanderborg, hans efterleverske et vidne. hendes fuldmægtig fremlagde en restants på resterende magasinkorn okse og flæskeskat. lægdsmændene svarede, at kornet var leveret, og det resterende var af det øde gods.

(190)

** Matias Ferslovius regimentsskriver. syn på brøstfældigheden af den gård i Tulstrup, Peder Andersen frarømte.

(191)

1/7 1676.

** Matias Ferslovius stævnede Berete Knudsdatter i Låsby for dom angående lejermålsbøder. opsat 4 uger.

** Peder Rasmussen i Tovstrup et afkald. Jesper Jensen på egne Jens Christensen i Møgelby på hustru Anne Jensdatters vegne gav deres stedfar Peder Rasmussen afkald for arv efter deres sl forældre Jens Mikkelsen og Else Jespersdatter.

** Laurids Sørensen i Laven 3.ting opsagde den gård i Laven, han påboer, da han ikke vil bruge den længere, hvortil Henrik Henriksen ridefoged svarede, at han først burde betale sin gæld.

** Envold Rasmussen i Kalbygård på egne og menige Flensted mænds vegne et vidne. navngivne vidnede, at de efter hans begæring havde forbudt Søren Rasmussen og Jens Pedersen i Låsby at føre de tørv bort, som de har ladet skære i Flensted fælles mark og hede.

(192)

** Søren Madsen i Ovstrup med opsættelse 26/5 stævnede Peder Rasmussen Bonde i Tovstrup for dom og fremlagde tingsvidne 26/5, hvori han giver klage over ham, for han med magt har ført hans hyrdedreng bort fra hans får, hvorved nogle får og lam blev borte. Peder Rasmussen svarede, at han havde taget drengen bort, for han kunne ikke få sin løn, hvortil Søren Madsen svarede, at han havde givet ham føde og klæde i det halve år, han havde tjent ham, og han ville betale ham, når det næste halve år var gået. Peder Rasmussen svarede, at han regnede ham ikke for det skarn, han trådte på. dom: Peder Rasmussen har gjort uret og bør stå til rette og betale Søren Madsen skaden.

(193)

** Henrik Borcher ridefoged 3.ting lovbød ulovlig sæd i husbondens tjeneres jord og tilbød frøgæld.

(194)

8/7 1676.

** Christen Nielsen i Holmstol et vidne, og gav last og klage over hans nabo Peder Eriksen, for han har overfaldet ham med hug og slag og slået ham med en tyrekølle på hans egen grund. syn afhjemles og vidner vidnede om overfaldet.

15/7 1676.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

22/7 1676.

(195)

** Søren Madsen i Ovstrup et vidne, og gav last og klage over Jens Skotmand i Klintrup for nogle ænder, som dagligt gør skade i hans damme og fiskeri ved Klintrup, og hvis de findes deri herefter og får skade, da må han have skade for hjemgæld.

29/7 1676.

(og da var der ikke 8 mænd at få)

5/8 1676.

(og da var der ikke 8 mænd at få)

12/8 1676.

(og da var der ikke 8 mænd at få)

19/8 1676.
 
** Matias Ferslovius stævnede Christen Pedersen, der tjener på Kalbygård, for dom, for han har besovet Jens Rasmussens datter i Tovstrup, Anne Jensdatter, hvorfor han bør betale sine bøder for lejermål, hvortil han svarede, at han ville gerne betale efter evne, men det, han havde tjent, var blevet stjålet fra ham. dom: han bør betale 12 rigsdaler inden 15 dage eller stå til rette.

(196)

26/8 1676.

** Anders Lauridsen i Sorring et vidne. Niels Rasmussen Østergård i Sorring vidnede, at det mellemgærde mellem Anders Lauridsen og Jørgen Nielsens toft, det har han opført for sl Niels Rasmussen, som boede og døde i den gård, Jørgen Nielsen påboer, og andre vidnede, at de ikke har opfattet, at Anders Bonde har opført noget af diget, samt at sl Niels Rasmussen betalte en graver for at opkaste et dige. Jørgen Nielsen mente, at da Anders Bondes toft grænser op til hans toft, da bør han vedligeholde det halve gærde, hvortil Anders Bonde svarede, at når han har ophøstet sin toft, da vil han tage gærdet op og lade byens fæ gå deri.

(197)

** Anders Bonde et vidne. navngivne bymænd vidnede, at Anders Bonde på grandestævne havde begæret af dem, om han måtte få noget jord til blandsæd på Balle ved Ormekrog, som han har opbrudt og pløjet, såfremt det findes på fælleden, hvilket de gav ham hjemmel til.

** Jørgen Nielsen i Sorring et vidne. syn på et mellemgærde mellem hans og Anders Bondes toft.

(198)

2/9 1676.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

9/9 1676.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

16/9 1676.

** den sag med Jens Terkelsen, som rømte af den gård i Lyngby, blev med begge parters bevilling opsat 6 uger.

** Jens Andersen i Mollerup et vidne. Kirsten Nielsdatter i Alling vidnede, at i sommer sværmede en bisværm for hende, og hun fulgte den til Oluf Andersens toftegærde ved Alling og satte en bikube til dem, hvorefter hun gik til Laurids Simonsen efter hjælp, men da de kom tilbage, kom Oluf Andersen Degns kone Cathrine Jacobsdatter og tog bikuben, idet hun sagde, det var deres bier.

(199)

23/9 1676.

** Peder Jensen i Sorring 3.ting lovbød halvparten af den selvejerbolig i Sorring, som han påboede. varsel til Søren Jensen Frands Jensen Maren Jensdatter i Sorring.

** Søren Madsen i Ovstrup et vidne. Laurids Christensen i Klintrup vidnede, at han på Søren Madsens begæring ved sankt Hansdagstide havde sat 50 karudser i hans endels dam ved hans bondegård i Klintrup, og da han for 3 uger siden drog vod i dammen, fik han ingen.

** Jacob Jensen i Møgelby, kirkeværge til Søby kirke. syn på murerarbejdet, som er gjort færdigt på Søby kirke.

(200)

30/9 1676.

** Jens Christensen Bjerregård i Røgen Peder Pedersen sst på egne og menige Røgen bymænds vegne med opsættelse 8/1 stævnede Søren Madsen i Ovstrup for dom og fremlagde fæstebrev 24/7 1674 på KM anpart korntiende af Røgen sogn. brev, dateret Hagsholm 24/7 1674, fremlægges angående kirkens anpart korntiende af Røgen sogn. dernæst fremlægges en fuldmagt til at tælle kornet, og Jens Christensen mente, at da Søren Madsen ikke agter fæstebrevet, så bør han stå til rette. Søren Madsen fremlagde opladelsesbrev, dateret 1665, på KM anpart korntiende af Røgen sogn samt fæstebrev med påskrift på samme, og et andet fæstebrev med påskrift fremlægges. dom 7/8 1675 fremlægges. Søren Madsen svarede mundtligt, at da hans fæstebreve ikke er kendt magtesløse ved dom, da mener han, at de bør stå til rette for den tiende, de mod hans vilje har oppebåret. dom: da de 4 fæstebreve strider mod hverandre, er sagen ved dom 4/9 henfundet til sine tilbørlige steder, men da den endnu ikke er indstævnet dertil, så kan der ikke kendes i sagen.

(205)

** Morten Madsen i Ry KM skovrider. syn for olden i KM skove.

(206)

** Rasmus Pedersen i Galten et skøde. Peder Jensen i Sorring solgte til sin trolovede fæstemø Maren Rasmusdatter i Galten halvparten af hans selvejerbolig i Sorring, som han påboer, med undtagelse af hans bror Søren Jensens anpart efter tingsvidne 18/9 1675.

(207)

7/10 1676.

** Hans Karstens på Silkeborg et vidne. syn for olden i Christian Fischers skove.

** Hans Karstens et vidne. syn på umærket skovhugst i Christian Fischers skove.
 
(208)

** Henrik Henriksen ridefoged. Jens Terkelsen lovede inden 4 uger at indstille sig for hans forrige husbond Christian Fischer på gode venners forbøn, for at se om sagen om hans rømning kunne bilægges.

** Jens Poulsen på Søbygård et vidne. Rasmus Rasmussen i Møgelby vidnede, at da husbonden havde ladet Niels Mikkelsens tjenestekarl Jens Andersen i Møgelby advare, at han med andre unge mænd skulle møde i Randers angående udskrivning til soldat, så er han hemmeligt bortløbet af hans tjeneste, og ingen ved, hvor han er.

14/10 1676.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

21/10 1676.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

28/10 1676.

(209)

** Christen Frandsen i Kielsgård stævnede Claus Fosgrav, forrige korporal, som holder til i Tovstrup for dom, for han har overfaldet ham med hug og slag. opsat 4 uger.

** Maren Eriksdatter, Adam Hansens hustru, i Farre fremlagde fæstebrev med tilladelse til at holde kro i Farre, samt et forbudsvinde, dateret 1/3 1673, at ingen andre må holde kro i Farre.

4/11 1676.

** Claus Fosgrav, forrige korporal, som holder til i Tovstrup, et vidne. forlig i Kielsgård mellem ham og Christen Frandsen om deres tvistigheder og iring.

(210)

** Niels Rasmussen Brabrand i Farre stævnede Christian Fischer samt efterskrevne i Farre, der iblandt Dorete Jespersdatter og hendes søn Erik Jensen sst, for forbud mod at holde kro eller sælge øl mod amtmand Ebbe Gyldenstjernes fæstebrev, som fremlægges. Hans Karstens, forvalter på Silkeborg, svarede, at der burde ikke udstedes forbudsvinde over hans husbonds tjenere i Farre, da KM har tilskødet ham herligheden, men han vil respektere fæstebrevet. dom: det kendes ikke nødigt at udstede forbudsvinde, men amtmandens fæstebrev skal respekteres.

** Jens Andersen i Mollerup stævnede for gæld. opsat 4 uger.

(212)

11/11 1676.

** Jokum Brun i Linå 3.ting lovbød den arvepart, hans hustru er tilfaldet efter hendes sl far Jens Hansen Worm i den selvejergård i Linå, hendes mor Anne Bertelsdatter påboer. varsel til Anne Bertelsdatter Helvig Jensdatter Bertel Jensen Worm Tomas Andersen i Linå og hr Laurids Jostsen i Alling.

** Christen Pedersen i Sorring et vidne. syn på det hus i Tørring, som Peder Rasmussen tilforn havde i fæste, for brøstfældigheden.

18/11 1676.

** Anders Ib i Aptrup, delefoged til Søbygård, med opsættelse 7/10 stævnede Niels Mikkelsens tjener Jens Andersen i Møgelby for dom og fremlagde tingsvidne 7/10 angående hans rømning, da han er skrevet til soldat. dom: han bør stå til rette, og hans gods forfaldet.

(213)

** Peder Andersen i Skellerup et vidne. Anders Nielsen i Skellerup gav ham kvittering for de 6 tønder rug, som fandtes, da Peder Andersen kom til gården, og han har betalt.

(214)

** Søren Rasmussen i Farre Laurids Smed i Lyngby et vidne. navngivne vidnede, at de så, at Søren Rasmussen og Laurids Smed leverede Christen Andersen i Skannerup nogle soldaterpenge.

25/11 1676.

** Peder Frandsen i Storring stævnede Knud Nielsen i Farre for dom angående gæld. opsat til snapsting.

** Jokum Brun i Linå stævnede Anne Bertelsdatter Bertel Worm Helvig Jensdatter Tomas Andersen i Linå angående tilbud på bondegods i Linå. opsat 4 uger.

2/12 1676.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

9/12 1676.

(215)

** Frands Mortensen i Tørring lod fordele efterskrevne for resterende kirkens tiende.

** Søren Albretsen i Dallerup et vidne. hans bror Jacob Albretsen i Dallerup tilstod at have afstået noget af hans selvejerjord på Dallerup mark efter KM rytterforordning, som i gammel tid skal være solgt fra Søren Albretsens gård.

(216)

16/12 1676.

** Niels Nielsen i Flensted 3.ting fremlyste et gammelt øg, som i lang tid har gået på marken, og som ingen vil vedkende sig.

23/12 1676.

(og da var der ikke 8 mænd at få)

13/1 1677.

** skurs og ransnævninge.

** Niels Nielsen i Flensted et vidne. vurdering af et gammelt næsten udlevet øg, som blev vurderet for 1 sletdaler, forudsat det kan leve vinteren over.

(217)

** Niels Lauridsen i Klintrup lod fordele Niels Pedersen i Dallerup for rytterhold.

** Christen Lauridsen, degn til Linå og Dallerup sogne, stævnede Christian Fischer på Silkeborg for dom angående hans degnerente for 13 år. opsat 4 uger.

20/1 1677.

** Matias Ferslovius regimentsskriver stævnede Peder Jensen i Sorring for dom for lejermålsbøder. opsat 3 uger.

27/1 1677.

** Søren Rasmussen i Tørring på medarvinger og mor Maren Frandsdatters vegne et vidne. selvejerbønder takserer den selvejer bondegård i Tørring, som Maren Frandsdatter iboer, og den blev takseret til 60 sletdaler.

(218)

** Jens Poulsen på Søbygård stævnede Anders Bonde i Sorring for dom for at påtage sig værgemål for et af sl Jørgen Eriksen i Vadsted hans børn, da han er deres næste slægt, som er vederhæftig. opsat 4 uger.

3/2 1677.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

10/2 1677.

** Hans Karstens forvalter stævnede Jens Bødker med flere i Hårup for dom. opsat 14 dage.

** Henrik Henriksen ridefoged stævnede Christen Rasmussen med flere for dom, for de ikke mødte i Randers, da der skulle udskrives soldater. opsat 14 dage.

(219)

** Peder Frandsen, fuldmægtiget af Envold Rasmussen i Kalbygård, 3.ting forbød alle at gøre ulovlige veje over Stadsegårds eng.

** Jørgen Nielsen i Sorring lod fordele efterskrevne.

17/2 1677.

(intet forhandlet til tinget i dag)

24/2 1677.

(intet forhandlet til tinget i dag)

3/3 1677.

** Peder Frandsen stævnede Christen Andersen Niels Eriksen i Skannerup for rug, og mener deres fæste er forbrudt. opsat 4 uger.

(220)

** Christen Lauridsen, degn til Linå og Dallerup sogne, med opsættelse 13/1 stævnede Christian Fischer for dom og fremlagde tingsvidne 22/1 1676 angående den genant, han fik til jul af lensmanden på Silkeborg. desuden fremlagde han bevis på hvad, han årligt skulle have af Silkeborg, dateret Rostrup 1676 Jørgen Pallesen Obel, samt en anden attest om hans genant af Silkeborg ved de 3 store højtider, dateret Sennels Anders Pallesen Linå. han fremlagde sit kaldsbrev, dateret 1647, samt sit skriftlige indlæg, at da han er blevet afvist af Christian Fischer, når han anmodede om sin degnerente, så er hans families nød nu så stor, at intet synes nærmere end betlestaven, så han må ved rettens vej søge sin rettighed. Anders Tomsen i Sejl fremlagde dom 22/4 1676, hvori Christian Fischer frikendes for degnerente, indtil anderledes bevises og fremlagde husbondens indlæg, at han er frikendt for degnerenten, som degnen burde have krævet for mange år siden. dom: frikendelsen 22/4 1676 skyldtes manglende bevis, men da der nu fremlægges breve angående degnerenten, før Christian Fischer fik Silkeborg, så kan han ikke frikendes, men bør betale den resterende degnerente, som hans formænd har gjort.

(223)

10/3 1677.

** Niels Eriksen i Skannerup begærede dom over Jens Back i Dalby for 19 daler og 10 års rente. opsat 4 uger.

** Jens Poulsen på Søbygård med opsættelse 23/1 stævnede Anders Bonde i Sorring for dom og begærede af ham, eftersom han er sl Jørgen Eriksens børn ved hans sl første hustru deres næste frænde i herredet, som er vederhæftig, at han ville påtage sig værgemål, hvilket han ikke har villet. Anders Bonde fremlagde skiftebrev, dateret 12/6 1669, som formelder, at da skifte stod efter sl Christen Rasmussen, som boede og døde i Sorring, da har Anders Bonde måttet påtage sig værgemål for 2 af hans børn Anders Christensen og Anne Christensdatter, som han er morbror til, hvis arv var på 1 daler, og han fremlagde et andet skiftebrev, dateret 13/11 1669, efter sl Laurids Rasmussen, som boede og døde i Sorring mellem hans efterladte hustru Barbara Laurids Rasmusdatter og deres børn Laurids Lauridsen Rasmus Lauridsen og Johanne Lauridsdatter i overværelse af børnenes morbror Anders Lauridsen. regimentsskriverens seddel, dateret Rodegård 14/1 1677, fremlægges, at da der skal holdes skifte efter sl Jørgen Eriksen 15/1, hvor Anders Lauridsen Bonde er indkaldt, som har ansøgt ham om fritagelse, så mener han, at Anders Bonde skal forskånes derfor, da børnene ikke vil være tjent derved, da der påligger gården store udgifter, idet den er udlagt til rytterhold. Anders Bonde svarede, at da han har afstået gården til sine børn, og han har 2 værgemål på søsterbørns vegne, og han og sl Jørgen Eriksens børn er beslægtede i 4 og 5 led, så der må være nærmere slægt. dom: han bør være fri for værgemål.

(225)

** Jørgen Nielsen i Sorring 2.ting til de Sorring mænd for deres vide, som de rester med, og som de ikke vil betale efter deres videbrev.

(226)

** Rasmus Rasmussen i Tovstrup skovfoged 1.ting forbød alle at komme i de skove, han er skovfoged over, for at sanke eller samle ved.

17/3 1677.

** Søren Rasmussen Frands Mortensen 3.ting lovbød den selvejergård, deres mor Maren Frandsdatter påboer, i Tørring. varsel til Maren Frandsdatter i Tørring Frands Mortensen Søren Rasmussen Anne Rasmusdatter sst Anders Jensen og hustru Anne Mortensdatter i Flensted Anders Rasmussen Morten Rasmussen i Tørring.

24/3 1677.

** Niels Jensen i Skannerup lod fordele efterskrevne for gæld.

(227)

31/3 1677.

** Jens Jensen i Tørring stævnede Peder Nielsen i Tørring med flere for dom angående resterende tiendekorn til Tulstrup kirke.

** Christoffer Rasmussen i Skannerup et vidne. syn på skovhugst i en lund mellem Holmstol og Skannerup. varsel til Søren Nielsen Hvas og hans mor Maren Sørensdatter og Oluf Pedersen i Holmstol.

** Jens Andersen i Mollerup stævnede Laurids Sørensen i Laven og Laurids Nielsen i Hårup for vidne og dom.

** Niels Lauridsen i Tovstrup en kvittering. Rasmus Rasmussen sst Anne Lauridsdatter Maren Lauridsdatter Rasmus Rasmussen gav ham afkald for arv efter deres sl far Laurids Smed, som boede og døde i Tovstrup.

7/4 1677.

(intet forhandlet til tinget i dag)

14/4 1677.

(blev ingen ting holdt på påske aften)

21/4 1677.

(228)

** Mikkel Andersen Bonde i Lading, delefoged til Frisenborg, et vidne og stævnede Jens Bjerregård Peder Pedersen med menige Røgen sognemænd for vidner og spørgsmål, og Jens Bjerregård fremlagde sognemændenes fuldmagt, at da Søren Madsen i Ovstrup har deres sognetiende i fæste, og de er hårdt trængt af ham med ubillige afgifter, så har de i deres store nød tilbudt greven at forhøje hver part af tienden med 1 ørte rug, men efter et møde i Århus med greven og bispen blev fæstebrevet fornyet, og da Søren Madsen overbød dem med 2 ørte rug og 2 ørte byg, måtte de indgå derpå, hvis de ville have fæstebrevet, hvorved de kommer til at betale dobbelt så meget, som der før er betalt, hvorfor de vil ansøge KM om nedsættelse. på spørgsmål svarede sognemændene, at den fremlagte fuldmagt var den samme, som skulle fremlægges for KM.

(229)

** Hans Karstens forvalter stævnede husbondens tjenere for dom angående restants og landgilde, de rester med. opsat 4 uger.

** Peder Rasmussen i Farre et vidne. syn på selvejer gadehuse i Farre for brøstfældighed.

(230)

** Jokum Brun i Linå stævnede Anne Bertelsdatter og hendes børn Bertel Worm Anne og Helvig Jensdatter Tomas Andersen og hans hustru for dom og gav tilkende, at da han havde lovbudt den arvepart, hans hustru Maren Jensdatter er tilfaldet efter tingsvidne 14/6 1673, at Maren Jensdatter Anne Jensdatter og Helvig Jensdatter har pant for 300 sletdaler i den selvejergård i Linå, Anne Bertelsdatter påboer, og da ingen har villet købe den, så kan han sælge den til hvem, han vil, hvortil Bertel Worm svarede, at det kunne han. dom: arveparten bør følge ham og hans hustru.

(232)

28/4 1677.

** Tomas Andersen i Linå et vidne. Sejer Jensen i Linå vidnede, at en kvinde Anne Lauridsdatter, som boer ved Resenbro, har haft Randers øl at sælge. Jokum Brun vidnede, at han havde købt øl af hende.

5/5 1677.

** Christen Blichfeldt, forvalter over Frisenborg, et vidne og spurgte menige Røgen sognemænd, om de havde givet Jens Bjerregård fuldmagt til, i deres supplik til KM, at angive, at grev Friis havde forhøjet deres tiende, skønt de selv havde tilbudt det i Århus 23/7 1674 i nærværelse af greven og biskoppen, hvortil de svarede, at de var nødt dertil, da Søren Madsen ellers havde fået fæstet. Christen Blichfeldt fremlagde sin beskikkelse angående tiendens forhøjelse, som sognemændene selv havde tilbudt, som havde været læst for Hans Sørensen Dyhr i Røgen, som svarede, at han havde ikke givet nogen fuldmagt til at tale på hans vegne, og andre svarede ligeledes, at de ikke havde givet Jens Bjerregård fuldmagt. Christen Blichfeldt fremlagde tingsvidne 26/4 1673 angående Jens Bjerregårds ubevislige ord om kvartermester Ravn, og Jens Bjerregård fremlagde sognemændenes fuldmagt til ham om at forfølge sagen angående tienden.

(236)

** Jens Christensen Bjerregård i Røgen på egne og samtlige Røgen sognemænds vegne et vidne. navngivne vidnede, at de var tilstede i Århus, da Røgen mænd leverede deres korntiende, og da så de Mikkel Andersen Bondes tjener Mogens satte tønden ved siden af korndyngen og fyldte korn deri, til det løb ned af siden, hvorefter han med armen ragede toppen af tønden ned i korndyngen, så de ikke kunne samle det spildte korn op, og desuden vidnede de, at Mikkel Bonde selv kom hen og rystede tønden, så havren flød ud i korndyngen, hvortil Mikkel Andersen svarede, at hans tjener Mogens måtte stå til rette for det, han havde gjort, og han vidste ikke andet, end tienden skulle leveres med fuldt landgildemål, og angående det spildte korn, så plejer man at sige, at tønde eller skæppe rinder ikke 2 gange, og hvis noget var løbet over, da var det ikke forbudt at samle det op, og de kunne have ladet ham det vide, da han var i byen. angående deres kvitteringer, som de klager over ikke at have fået, da kan ingen bevise, at de har skullet yde noget, som de tidligere har leveret, og i øvrigt har han ikke gjort de Røgen mænd nogen skade, uden han i deres nød har hjulpet dem med brødkorn. Jens Bjerregård svarede, at da de begærede kvitteringer, kunne de ingen få, før de havde leveret hele deres tiende, og da de dertil svarede, at de kun begærede kvittering for det, de havde leveret, svarede Mikkel Bonde, at han kunne ikke give dem kvittering, før han kom til jordebogen i hans hus.

(239)

** Jens Andersen i Mollerup et vidne. Rasmus Andersen i Mollerup vidnede, at han så, at Laurids Sørensen af Laven og Laurids Nielsen af Hårup tog deres hyrdedreng Anders Rasmussen fra deres fæ, som han vogtede på Mollerup mark, og førte ham bort, så Jens Andersen led stor skade af ulve på hans fæmon. Jens Pedersen i Mollerup vidnede, at de 2 personer kom med drengen, der var bundet med en strikke om hans hænder.

12/5 1677.

(intet forhandlet til tinget i dag)

19/5 1677.

** Niels Rasmussen i Farre et vidne. navngivne vidnede, at de på amtsskriverens vegne var i Farre og forbød Maren Eriksdatter Søren Skomager og Maren Christensdatter sst at holde kro eller øltapning mod KM forordning.

** Peder Frandsen i Søballe, fuldmægtig af Jens Poulsen på Søbygård, et vidne. da han på Skannerup sognemænds vegne har godsagt for tienden af Skannerup sogn, så forpligter efterskrevne sognemænd sig til at levere den inden 12/7.

(240)

26/5 1677.

(intet forhandlet til tinget i dag)

2/6 1677.

** Peder Rasmussen i Farre stævnede Søren Rasmussen Degn i Lyngby for dom angående brøstfældighed på det hus i Farre, han fraflyttede. opsat 4 uger.

9/6 1677.

** Søren Rasmussen Degn i Lyngby et vidne. Rasmus Jensen i Farre vidnede, at han på Peder Rasmussen og Anne Pedersdatters vegne udviste Søren Rasmussen af det hus, han påboede, da det var fæstet til en anden, og gøre det ryddeligt. Peder Pedersen Mogensen vidnede, at Niels Rasmussens hustru og en anden kvinde kastede hylder og andet boskab ud af huset, og de sagde, at de skulle gøre det ryddeligt.

(241)

** Søren Madsen i Ovstrup lod fordele Maren Pedersdatter, der tjener præsten i Gern, som har tilsagt ham sin tjeneste sommeren over, men rømte 14 dage efter påske.

** Henrik Borchers, ridefoged til Silkeborg, med opsættelse 21/4 stævnede husbondens bønder for dom angående en restants på skyld og landgilde, som de bør betale med omkostninger. Margrete Zoega mente, at da den selvejergård, hun påboer, tilhører hendes børn som deres fædrene arv, så bør de stævnes. Jens Rasmussen i Farre fremlagde dom af Viborg landsting 14/4 1675. Søren Jensen i Mollerup fremlagde sit indlæg, at da han er sandemand og har gjort mange rejser til Århus, bør han ikke betale arbejdspenge. Skellerup bymænd fremlagde tingsvidne 31/7 1675. dom: de bør betale inden 15 dage, også Søren Jensen i Mollerup, idet KM skøde ikke gør nogen undtagelse for hans gårds vedkommende, og der kan ikke kendes om selvejergården i Mollerup, før Margrete Zoegas børn stævnes og Jens Rasmussen i Farre frikendes.

(245)

16/6 1677.

(intet forhandlet til tinget i dag)

23/6 1677.

(intet forhandlet til tinget i dag)

30/6 1677.

** Søren Andersen af Tulstrup gav last og klage over Laurids Holgård i Alling og hans tjenestedreng, som ved Allingholm overfaldt hans tjenestedreng Rasmus Gregersen, da han ville indtage Laurids Holgårds øg, som gik i engen ved Allingholm, hvor de gjorde stor skade, og mens den ene holdt ham, slog den anden ham med hans tyrekølle, og de tvang ham til at føre øgene til Alling. syn på hans sår afhjemles, som var gjort med en økse og en kølle.

(246)

** Søren Mikkelsen Pøl i Århus stævnede universitetstjenerne for dom og tiltalte dem for resterende landgilde for 1674-75. dom: de bør betale deres resterende landgilde.

7/7 1677.

(intet forhandlet til tinget i dag)

14/7 1677.

** Hagen Johansen i Ry mølle et vidne. syn på den store Overgård i Linå, som Jens Hansen Worm påboede, for dens brøstfældighed. varsel til hr Laurids Jostsen i Alling Anne Bertelsdatter i Linå og hendes børn Anne Jensdatter og Helvig Jensdatter Bertel Worm i Linå og Tomas Andersen sst.

(248)

** Peder Rasmussen i Farre med opsættelse 3/6 stævnede Søren Rasmussen Degn i Lyngby for dom og irettelagde synsvidne 21/4 på det hus i Farre, han påboede. Søren Rasmussen fremlagde tingsvidne 9/6 samt fæstebrev, dateret 28/10 1654. dom: da Peder Rasmussen har ladet Søren Rasmussen udvise af huset uden dom og imod hans fæstebrev og hans vilje, og fæstet huset til en anden, og på en påskedag er udkastet af huset med noget af sit bohave, da kan han ikke tilkomme at betale nogen brøstfældighed.

(249)

21/7 1677.

** Peder Andersen i Skellerup lod fordele Maren Sørensdatter sst.

** Envold Rasmussen i Kalbygård lod fordele Rasmus Nielsen i Låsby, som har tilsagt ham sin tjeneste, som han ikke har efterkommet.

(250)

** Peder Jørgensen Spillemand i Voldby gav last og klage over Niels Rasmussens hustru Lisbet Jacobsdatter i Farre, for hun har overfaldet ham i hendes hus med mange slemme ukvemsord, og sigtede ham for at have stjålet et sølvbæger fra hende.

** Hagen Johansen i Ry mølle et skøde. Envold Rasmussen i Kalbygård fremlagde fuldmagt, dateret Bjørum 21/6 1677, af sl Peder Mørk, forrige foged på Silkeborg, hans arvinger, Anders Mørk Rasmus Rasmussen Niels Christensen til at skøde til Hagen Johansen deres part i Overgård. hr Laurids Jostsen i Alling fremlagde dom 21/4 samt en fuldmagt af Jokum Brun til svoger hr Laurids Jostsen i Alling til at skøde til Hagen Johansen hans hustru Maren Jensdatters arvepart i hendes far sl Jens Hansen Worms gård i Linå.

(251)

28/7 1677.

** Christian Frost, KM skovrider, et vidne. syn på en rådden bøg, som var hugget for enden af Jørgen Nielsens Grydsbåreager. Jørgen Nielsen vedkendte sig det huggede for enden af hans selvejerager.

** Henrik Henriksen ridefoged 3.ting lovbød ulovligt korn, som kunne være sået i husbondens tjeneres jord og tilbød dem frøgæld, og forbød dem at høste eller føre afgrøden bort.

4/8 1677.

(252)

** Christen Lauridsen, foged på Frisenborg. syn på Sporup kirkes reparation.

** Karen Jensdatter i Tovstrup et vidne. navngivne vidnede, at Anne Jensdatter i Tovstrup er en fattig enke med 6 små børn, som ikke kan udgive skyld eller landgilde af hendes gård, som er udlagt til militsen, da den er forgældet.

11/8 1677.

** Rasmus Rasmussen i Tulstrup et synsvidne. syn på et stykke eng på Tulstrup mark, som kaldes Engkrog, som han vedkendte sig, og som han sigtede Søren Andersen sst for at have slået.

(253)

18/8 1677.

** Christian Frost. syn på KM skove for at taksere dem for olden.

** Christian Frost et vidne. Niels Rasmussen i Sorring Anders Bonde med flere vidnede, at de ikke vidste, om den jord, hvor buskene var hugget, hører til Jørgen Nielsens gård eller ikke, før den bliver målt. Jørgen Nielsen vedkendte sig jorden.

(254)

** Søren Pedersen i Låsby, fuldmægtiget af regimentsskriveren, et vidne. syn på en ødegårds jord på Vissing mark, som Jens Christensen påboede.

25/8 1677.

** Christian Frost KM skovrider stævnede Jørgen Nielsen i Sorring for dom for de bøge, der er hugget for enden af hans ager. opsat 14 dage.

** hr Jens Sørensen i Røgen stævnede Søren Degn i Lyngby og menige Farre bymænd angående deres tiendekorn. opsat 14 dage.

** Jens Nielsen i Røgen et vidne og fremlagde fæstebrev fra regimentsskriveren på et stykke ejendom, som kaldes Røddike mark, som hans far Niels Madsen i Røgen har opladt til ham, og da der ingen bygning fandtes derpå, skulle han til begyndelse opsætte 6 binding hus, hvortil Farre og Røgen mænd svarede, at hvis der skulle sættes nogen bygning derpå, ville det være begge byer til forhindring for deres fædrift.

(255)

** Niels Nielsen i Røgen et vidne. Jens Christensen Bjerregård vidnede, at da han havde repareret Maren Christensdatters hus i Farre, sendte hun bud efter øl for 4 skilling hos kromand Niels Rasmussen, men da øllet var surt, sendte de det tilbage, og fik pengene igen. andre vidnede, at kromandens øl var surt og ondt, og han holdt ikke kro, som han burde, hvortil kromanden svarede, at det var deres egen skyld, at øllet var blevet for gammelt, idet han ikke havde kunnet sælge øl, så længe de selv havde haft noget at sælge.

(256)

1/9 1677.

** Jens Nielsen på husbond Mads Poulsen på Tvilum hans vegne et vidne. Morten Lauridsen i Holmstol gav last og klage over Søren Nielsen Hvas med flere sst, for de har brudt gærdet om hans abildgård ned, og borttaget en del af hans frugt, og de havde truet ham på livet. andre vidnede, at de havde set de indstævnede stjæle æbler i abildgården. synsmændene aflagde syn på gærdet og haven.

** Christian Frost skovrider. syn på KM skove for ulovlig skovhugst.

(257)

8/9 1677.

** Rasmus Rasmussen i Tulstrup et vidne. Jens Sørensen i Skovsrod vidnede, at det stykke eng på Tulstrup mark, som Søren Andersen og Rasmus Rasmussen omtvister, det har han været med til at slå i 18 år, og de førte afgrøden til den gård i Tulstrup, Rasmus Rasmussen påboer.

(258)

** Rasmus Rasmussen i Tulstrup et vidne, at han og Søren Andersen sst er forligt om omtalte eng, således at Rasmus Rasmussen skal beholde engen, som af Arilds tid har ligget til den gård, han påboer.

15/9 1677.

(intet forhandlet til tinget i dag)

22/9 1677.

** Hans Karstens, forvalter på Silkeborg, et vidne. syn på Silkeborg skove for olden.

(259)

** Hans Karstens et vidne. vurdering af korn, som fandtes sået i ødegårdes jord på Lyngby mark.

** Hans Karstens et vidne og fremlagde et beskikkelsesbrev til Lyngby mænd, hvoraf en del har sået korn i ødegårdes jord på Lyngby mark, uden at have betalt skatter eller afgift deraf, men de må høste afgrøden, hvis de betaler det resterende, hvortil de svarede, at de kunne ikke udgive skatter deraf, men begærede, at forvalteren selv tog kornet til sig.

(260)

** hr Jens Sørensen Klimp i Røgen med opsættelse 25/8 stævnede Peder Mogensen Jens Rasmussen Niels Jensen Væt og Rasmus Jensen i Farre for dom og fremlagde tingsvidne 25/8 angående præstens anpart tiende, som de ikke har betalt, og han mente, de derfor havde forbrudt deres fæste af tienden. Peder Pedersen i Farre fremlagde et fæstebrev, dateret 1655, på hans anpart korntiende, og Jens Rasmussen sst fremlagde et fæstebrev af samme dato på hans anpart korntiende, og de berettede, at de havde betalt deres korntiende ifølge deres fæstebreve. dom: de sidstnævnte frikendes, men de øvrige bør yde deres tiende på ageren, hvis de ikke kan blive enige med præsten.

(261)

** Christian Frost, KM skovrider i Skanderborg amt, med opsættelse 25/8 stævnede Jørgen Nielsen i Sorring for dom og fremlagde tingsvidne angående syn i Sorring Krog for enden af hans ager på en gammel rådden bøg, som var fældet og ført bort, samt på nogle hasselbuske, som var ryddet. tingsvidne 11/8 fremlægges, angående hvis jorden er, som træet og buskene stod på. Christian Frost mente, han burde stå til rette, da han havde hugget træ på KM vildtbane, hvorimod Jørgen Nielsen fremlagde et skøde 22/11 1673, udgivet af hr Søren Jensen i Egtved på en selvejergård i Sorring. dom: Jørgen Nielsen lider ikke tiltale.

(264)

29/9 1677.

(indfaldt sankt Mikkelsdag, så ingen ting blev holdt)

6/10 1677.

(intet forhandlet til tinget i dag)

13/10 1677.

** hr Jens Sørensen Klimp i Røgen et vidne. Peder Pedersen i Farre vidnede, at den mog og gøde, som ligger ved det selvejerhus i Farre, Niels Rasmussen påboer, som omtvistes, er af den avl og afgrøde, som er avlet på hr Jens Sørensens anneksjord, og 30 læs deraf er ført på anneksjorden. andre vidnede det samme.

(265)

** Jens Sørensen Klimp stævnede Niels Rasmussen i Farre for dom og tiltalte ham for hans anpart korntiende, som han har indført mod hans vilje og minde. opsat 3 uger.

** Albret Schade, fuldmægtiget af Niels Rasmussen i Farre. Frands Jensen i Farre vidnede, at han så Niels Rasmussens hustru Lisbet Jacobsdatter og Peder Nielsen Bejtrup slog med træ og sten mod hverandre og larmede med munden mod hverandre. Sejer Jensen vidnede, at Lisbet Jacobsdatter sagde til Christen Rasmussens hustru Anne Nielsdatter: din tyv, du stjal mit garn, hvorefter de gik ind i deres hus, og senere kom Peder Bejtrup og kastede en sten mod huset.

(266)

** Søren Pedersen i Låsby, fuldmægtiget af regimentsskriveren, et vidne. Laurids Rasmussen i Flensted gav last og klage over Knud Nielsen sst, for han overfaldt ham og slog ham med en fork på hans hjemrejse fra Århus, så han faldt omkuld, som bevidnes af vidner og synsmænd. Knud Nielsen svarede, at Laurids Rasmussen og hans vidner trængte sig ind på ham med økse kniv og vognkæp, så han måtte værge sit liv.

** Peder Jensen i Sorring et vidne. Maren Christensdatter i Sorring tilstod, at hun vidste intet andet at beskylde ham for end det, som egner sig en god dannemand.

20/10 1677.

(da var ikke 8 mænd at få)

27/10 1677.

** Søren Pedersen i Låsby på regimentsskriverens vegne et vidne. syn på Laurids Rasmussen i Flensted, som havde et lille sår på det ene håndled og klagede over et slag i hovedet.

(267)

3/11 1677.

** Peder Nielsen Bejtrup i Farre et vidne. stokkemændene 13/10 vidnede, at Christen Rasmussen af Farre klagede over Niels Rasmussens hustru sst Lisbet Jacobsdatter, for hun havde slået hans hustru Anne Nielsdatter med en sten, så hun siden ikke havde haft nogen rolighed, og da svarede Niels Rasmussen, give hun havde slået hende ihjel på stedet, så ville han have forsvaret det. desuden faldt der nogle ord mellem Peder Nielsen og ham, og han sagde, at Peder Nielsen snart skulle lægge en krampe på hans mund, så han ikke skulle svare nogen ærlig mand, hvortil Peder Nielsen med flere Farre mænd svarede, at de ikke havde haft megen rolighed i Farre, siden Niels Rasmussen og hans hustru kom til byen. Niels Rasmussen svarede, at da hovedsagen strider mod lands lov, har han overdraget sagen til KM lensherre.

(268)

10/11 1677.

** Albret Schade, forpagter på Kragelund og amtsridefoged, på husbond Frederik Schultzes vegne et vidne. syn på Niels Rasmussen i Farre hans døre og vinduer.

** Albret Schade et vidne. Anne Frederiksdatter i Farre vidnede, at Christen Rasmussen i Farre kom for at hente 20 læs mog ved Niels Rasmussens gård, og det kunne han ikke få, det skulle ske ved lov og ret, hvorefter han rykkede tilbage med sin vogn, men kom tilbage med Peder Bejtrup og Søren Bejtrup og slog med sten økse og greb på huset, og sagde, kom herud din kæltring og landløber med din lange hore, og de slog vinduer ind, så glasset fløj i det spæde barns øje. Peder Nielsen Bejtrup svarede, at det var et villigt vidne, da det er hans hustrus mor, så det burde ikke stå for fulde efter loven.

(269)

17/11 1677.

(270)

** Peder Jensen i Sorring spurgte Karen Jensdatter, sl Christoffer Jensens efterleverske, i Sorring, om hun havde noget at beskylde ham for, efter han havde været i hendes brød i 1 1/2 år, hvortil hun svarede, at han havde tjent hende ærligt og vel.

** Jens Poulsen til Søbygård et vidne. navngivne vidnede, at de tilbød Jesper Olufsen Oluf Pedersen og Jens Pedersen i Borum det gods, som tilfaldt Maren Jørgensdatter Abild Jørgensdatter og Lisbet Jørgensdatter efter deres sl far Jørgen Eriksen og mor (blank) datter, som begge boede og døde i Vadsted, om de ville annamme det, og fremlagde en underskrevet seddel, at de på Framlev herredsting er tilfundet at være værger for de 3 piger ved Jørgen Eriksens første hustru, hvorfor de skal møde på skifte 23/4 1677.

(271)

24/11 1677.

** hr Jens Sørensen Klimp i Røgen med opsættelse 13/10 stævnede Niels Rasmussen i Farre for dom, og tiltalte ham for mod hans vilje og minde at have indført hans anpart korntiende af hans jord, uden at afsætte hverken neg eller kærver på ageren. dom: han bør betale tienden af den jord, han har i brug.

1/12 1677.

(intet forhandlet til tinget i dag)

8/12 1677.

(272)

** Hans Karstens forvalter stævnede Christen Jensen i Hårup for dom, for han er draget bort, efter KM forordning om soldater er forkyndt. opsat 8 dage.

15/12 1677.

** Niels Gregersen i Gern stævnede Tomas Andersen i Linå for tiltale.

** Anders Lauridsen Bonde 3.ting lovbød den selvejergård i Sorring, han påboer. Laurids Andersen fremviste sølv penge fyldest og fuld værd. varsel til Jens Andersen, ladefoged på Søbygård, Søren Pedersen med hustru Kirsten Andersdatter i Låsby og Laurids Andersen i Sorring.

** Envold Rasmussen i Kalbygård på Jens Poulsens vegne et vidne og 3.ting fremlyste noget fæ, som findes i Møgelby på Søbygårds stavn hos Peder Borch.

(273)

** kornet Casper Heigermundt et vidne. syn på de gårde i Tulstrup, Rasmus Rasmussen og Søren Andersen påboer, for brøstfældighed.

(274)

** Hans Karstens forvalter et vidne. navngivne vidnede, at for 3 uger siden, da KM forordning angående udskrivning af soldater blev læst, da opholdt Jens Svendsens søn i Hårup Christen Jensen sig hjemme, men de vidste ikke, hvor han nu opholder sig.

** Hans Karstens med opsættelse 8/12 stævnede Christen Jensen i Hårup for dom, og hvis han ikke efter KM forordning indstiller sig til udskrivning af soldater, så bør han lide. dom: han bør indstille sig.

(275)

22/12 1677.

** Keld Tomsen på husbond Albret Schade på Kragelund hans vegne stævnede Niels Rasmussen Brabrand i Farre for dom og tiltalte ham for 19 sletdaler, som han skylder for de rejser, han har gjort for ham, hvortil Niels Rasmussen svarede, at han ikke vidste, hvad adkomst Albret Schade havde til fordringen, med mindre han kan bevise, at han har lovet ham noget, idet han har overdraget sagen til KM lensherre, og da er det muligt, at lensherren har bedt ham om at føre sagen. opsat 4 uger.

** skursnævninge Niels Mogensen i Farre og Søren Albretsen i Dallerup tilsagde efterskrevne ransnævninge på Skanderborg side og på Silkeborg side.

(276)

** Hans Karstens forvalter efterlyste 3 karle, som er rømt af Silkeborg gods, siden KM forordning om udskrivning til soldater blev læst.

19/1 1678.

** Peder Frandsen i Søballe lod fordele Niels Rasmussen Brabrand i Farre for brevpenge og betaling for stemplet papir.

(1)

** tingbogens autorisation.

** skurs og ransnævninge.

(2)

26/1 1678.

(intet forhandlet til tinget i dag)

9/2 1678.

** Hans Karstensen, forvalter på Silkeborg, stævnede tjenerne for dom angående restants og landgilde. opsat 6 uger.

** Hans Karstensen stævnede efterskrevne, som er rømt fra godset, fordi de ikke ville lade sig skrive som soldater. opsat 6 uger.

** Morten Lauridsen i Holmstol et afkald. Laurids Christensen i Klintrup på Karen Jensdatters vegne af Århus gav ham afkald for arv efter hendes sl søster Anne Jensdatter, hans hustru.

(3)

** Keld Tomsen på husbond Albret Schade amtsridefoged hans vegne med opsættelse 12/1 stævnede Niels Rasmussen Brabrand i Farre for dom og fremlagde optegnelse på hans udgifter angående den sag, han skulle føre for ham, og fremlagde amtmandens bevis for, at Niels Rasmussen havde berettet for ham, at ridefogden havde gjort rejser for ham, som han burde betale. Niels Rasmussen svarede dertil, at han havde ikke lovet ham betaling derfor, og han havde ophævet sagen. dom: han bør erstatte Albret Schade hans omkostninger.

(5)

** Peder Rasmussen i Tovstrup fremlyste et gammelt øg, som er kommet og gået til hans øg i vinter, som ingen ville vedkendes. det blev vurderet til 3 mark, om det levede vinteren over.

16/2 1678.

(da var ikke 8 mænd af få, hvorfor intet blev forhandlet)

23/2 1678.

** Jacob Albretsen Poul Lauridsen i Dallerup på egne og bymænds vegne et vidne. Oluf Jensen i Flensted vidnede, at for 30 år siden tjente han i Dallerup, og da havde bymændene deres fædrift på Volstrup og Bjarup hede ulast og ukæret. andre vidnede det samme, hvortil Anders Bonde i Sorring vidnede, at fra de havde sat kornet i jorden og igen havde indhøstet det, gjorde Dallerup fæ skade på kornet på Sorring mark. Jørgen Nielsen sst vil bevise, at de driver med deres fæ på hans mark.

(6)

2/3 1678.

** Peder Rasmussen i Tovstrup stævnede Anders Madsen sst for dom angående 5 rigsdaler gæld til husbonden, som er tildelt gården. opsat 3 uger.

** Peder Andersen i Skellerup stævnede Laurids Andersen i Resendal og Anders Nielsen i Skellerup for dom. opsat 3 uger.

** Anders Bonde i Sorring et vidne og forbød menige Dallerup bymænd at drive med deres kvæg på hans gårds grund på Sorring mark.

(7)

** Anders Bonde i Sorring spurgte Dallerup bymænd, om de havde noget at klage over ham, for han har forment dem deres fædrift, de har haft af Arilds tid, hvortil Jacob Albretsen i Dallerup svarede, at for hans part har han ingen uret gjort ham, og andre begærede, at de måtte have deres fædrift, som af Arilds tid, så ville de betale ham ligesom deres formænd.

9/3 1678.

** Jacob Albretsen Christen Rasmussen i Dallerup med flere bymænd på deres egne og menige bymænds vegne et vidne. Anders Lauridsen Bonde i Sorring og hans søn Laurids Andersen Jørgen Nielsen Niels Rasmussen sst og ovennævnte Dallerup bymænd er forligt om deres iring og trætte om fædrift på Volstrup og Bjarup hede, hvoraf de giver markekorn, således at fædriften frem og tilbage sker på nærmere angivne marker, tilhørende gårde i Sorring, hvorimod Dallerup mænd skal levere arbejde et vist antal dage om året.

(8)

** Christen Jensen i Mølhave stævnede Envold Rasmussen i Bomholt for dom angående 18 sletdaler, han skylder landsdommer Peder Lerche. opsat 4 uger.

(9)

** Jørgen Nielsen i Sorring lod læse et forbudsvinde 27/5 1609, hvori Anders Rasmussen i Sorring på mor og medarvingers vegne forbød Sorring bymænd at drive med deres fæ i Volstrup og Bjarup marker, og nu svarede Niels Rasmussen med flere Sorring mænd, at såfremt de ikke måtte have deres fædrift, som af Arilds tid, da måtte de gå fra deres gårde.
 
16/3 1678.

** Mikkel Andersen Bonde i Lading delefoged et vidne. syn på Låsby og Røgen kirker for at bese kvaliteten af håndværkernes arbejde.

(10)

30/3 1678.

(som indfaldt mellem langfredag og påskedag blev ingen ting holdt)

6/4 1678.

** Bertel Rasmussen i Linå et afkald. Niels Rasmussen af Mollerup på sin sl hustru Inger Rasmusdatters vegne Christen Lauridsen i Linå på hustru Maren Nielsdatters vegne gav ham afkald for arv efter deres hustruers forældre og oldemor sl Rasmus Bertelsen og Maren Envoldsdatter.

(11)

** Christen Christensen, forpagter på Urup og forrige skriver til Silkeborg, fremlagde afregning på restants landgilde og arbejdspenge af Christian Fischers gods fra 1662-1675.

(12)
 
** Henrik Henriksen, ridefoged til Silkeborg, 3.ting forbød Silkeborg tjenere at køre til andre møller end til Silkeborg landgildemølle.

(13)

** Jens Poulsen på Søbygård stævnede Bertel Worm i Linå og gav ham sag for 2 tønder rug, som han skylder ham. dom: han bør betale inden 15 dage.

** Jost Hansen amtsskriver lod fordele menige Tovstrup bymænd for resterende mølleskyld af Tovstrup mølle.

** Laurids Andersen Bonde i Sorring et skøde. Anders Lauridsen Bonde på egne og Berete Jensdatters vegne solgte til hans søn Laurids Andersen og fæstemø Karen Nielsdatter den selvejergård i Sorring, de begge påboer samt gadehuse og en søsterlod i det hus, sl Laurids Rasmussen Snedker påboede samt andet, han havde tilforhandlet sig.

(14)

** Anders Lauridsen Bonde i Sorring et vidne og fremlagde kontrakt mellem Laurids Andersen og hans kære forældre Anders Lauridsen og Berete Jensdatter, angående det, de skal have deres livstid, da de har afhændet deres gård til ham, underskrevet af begge hans morbrødre Søren Jensener i Mollerup.

(15)

** Søren Jensen Pøl universitetsridefoged stævnede samtlige kannikketjenere i Linå og Alling sogne for dom og fremlagde en restants for landgilde, hvortil Bertel Rasmussen med flere anmodede om nedslag for deres armods skyld, på grund at de store skatter. dom: de bør betale med undtagelse at det, husbonden vil eftergive dem for tidens hårde tilstand.

(16)

** hr Erik Tomsen i Gern et vidne og spurgte menige Skannerup mænd, hvorfor de ikke på taksigelsesdagen havde ofret til ham, som til hans formænd, siden den blev indført. Christen Jensen i Mølhave svarede, at før de ville høre hans overskælden hver dag, ville de hellere gå hen og slås med tyrker og hedninger, og Jens Jensen i Skannerup svarede, at påskedag da hørte han i Skannerup kirke, at hr Erik prædikede, at de skulle salve Jesu legeme, og sagde nej, han havde intet deres salve fornøden, men de skulle, hans tjenere, de mente, at når de ofrede en skilling på alteret, da strøg de hans hånd med en tør sild og strøg efter med en rævehale. andre vidnede, at de hørte det samme.

(17)

** Hans Karstens, forvalter på Silkeborg, med opsættelse 9/2 stævnede tjenerne for dom og fremlagde en restants på deres landgilde, hvortil de svarede, at med de store skatter, de gav i år, kunne de umuligt betale landgilde og langt mindre arbejdspenge, da de besværes med arbejde og rejser og fremlagde deres skriftlige svar angående de mange rejser, de havde måttet gøre. Hans Karstens fremlagde en kontrakt dateret 7/4 1675, hvori sl Christen Pedersen Peder Pedersen Mogensen med flere forpligtede sig til at pløje og så den gårds jord i Farre, som Christian Fischer selv driver samt køre rejser, hvorimod de nøjes med at betale 3 rigsdaler arbejdspenge. dom: de bør betale efter jordebogen.

(18)

** Peder Rasmussen i Tovstrup på regimentsskriverens vegne med opsættelse 16/3 stævnede Anders Madsen i Tovstrup for dom og tiltalte ham for 5 rigsdaler, han skylder hans husbond for 1676 af hans gårds landgilde og kontribution. dom han bør betale inden 15 dage.

(19)

13/4 1678.

(intet forhandlet til tinget)

20/4 1678.

** Peder Andersen i Skellerup med opsættelse 2/3 stævnede Laurids Andersen i Resendal og Anders Nielsen i Skellerup for dom, og han beskyldte hans hustrus bror Anders Nielsen, for han er indflyttet i den halve selvejergård, som Peder Andersen har købt og betalt for hele gården, hvorfor han mener, han bør bruge hele gården. dom: han bør skaffe kvittering på halvparten af gården eller fraflytte den.

(20)

** Anders Bonde i Sorring på borgmester Mads Poulsens vegne forbød Maren Keldsdatter, som opholder sig hos Karen Nielsdatter i Holmstol, at hun ikke må holde kro eller udtapning.

(21)

27/4 1678.

(intet forhandlet til tinget i dag)

4/5 1678.

(intet forhandlet til tinget i dag)

11/5 1678.

(intet forhandlet til tinget i dag)

18/5 1678.

** Jens Nielsen på Tvilum på husbond mester Mads Poulsens vegne et vidne. navngivne vidnede, at natten efter 15/4 rømte Erik Sørensen af den gård, han påboede, og tog alt sit gods, levende og dødt med sig. opsat 4 uger.

** Niels Gregersen i Gern herredsfoged stævnede efterskrevne skyldnere for gæld og fremlagde domme 14/5 1672 28/3 74 6/5 76. dom: de bør betale deres gæld.

(23)

** Rasmus Lauridsen Smed i Sorring et vidne. syn på frapløjning af hans jord, hvortil Peder Jensen tilbød at levere det tilbage, som han havde pløjet for meget.

25/5 1678.

(intet forhandlet til tinget i dag)

1/6 1678.

(intet forhandlet til tinget i dag)

8/6 1678.

(24)

** Matias Ferslovius regimentsskriver. Jon Poulsen i Javngyde bekendte at skylde 16 rigsdaler rekrutteringspenge for i år og 6 rigsdaler for forleden år, som han ikke kunne betale, hvortil regimentsskriveren svarede, at da han ikke kan betale hans kontributioner lader gården forfalde og ikke tilsår jorden, da forbydes han at befatte sig mere med den, da den vil blive bortfæstet til en anden, der kan betale.

** Niels Mogensen i Farre gav last og klage over Peder Nielsen og Søren Nielsen Laurids Nielsen i Farre, for de lader deres fæmon og bæster opæde hans græs og eng.

15/6 1678.

** regimentsskriveren et vidne. Peder Nielsen markmand i Tørring vidnede, at de engbårer til den gård i Tørring, han påboede, har alle Tørring mænd tyret på i sommer, med undtagelse af Christen Andersen, som vidnede, at ingen, heller ikke ham selv, kunne sige sig fri.

(25)

** regimentsskriveren et vidne og spurgte, som mange gange tilforn, Karen Pedersdatter, sl Christoffer Jensens enke, af Sorring, om hun kunne skaffe kaution, at den gård, hun påboer, bliver repareret og jorden tilsået, samt betale de resterende rekrutteringspenge. hendes bo takseres, og da der ikke er nok værdier, har han tilsagt 2 mænd Rasmus Poulsen i Sorring og hans svoger Jens Rasmussen at dyrke gården opbygge den og derfor betale de resterende penge, hvortil Karen Pedersdatter svarede, at hun kunne ikke betale og kunne ikke skaffe forlovere, da hun ikke havde jorden tilsået.

** Niels Gregersen i Gern et vidne. syn på nogle skibsplanker og tømmer, som lå i Tomas Andersens gård i Linå, og talte med hans hustru Maren Jensdatter, at hun skulle lade ham vide, når han kom hjem fra Århus, at han ikke måtte føre noget af tømmeret bort.

(26)

** Niels Gregersen et vidne. Jens Envoldsen i Bomholt lovede at betale sin gæld til landsdommer Peder Lerche.

** Tomas Pedersen Mus i Linå en kvittering. Jens Nielsen Smed i Linå på egne og Søren Nielsen Skrædder af Linå på egne og søster Kirsten Nielsdatters vegne gav ham afkald for arv efter deres søster hans sl hustru Inge Nielsdatter.

** Søren Poulsen i Skellerup et vidne og gav tilkende, at han for nogle dage siden blev overfaldet af hans svoger Peder Andersen Bødker i Skellerup, som svarede, at dersom der var passeret noget i ord eller gerning, da var det sket i hans rus, så han bad hans svoger, at alting måtte blive i stilhed, og på godtfolks forbøn blev de forligt.

(27)

22/6 1678.

** Matias Ferslovius et vidne. syn af skade på bårer på Tørring mark, som ligger til den gård, Peder Nielsen af armod frastod, og hvor de Tørring mænd havde ladet græsset opæde.

** Peder Rasmussen i Farre stævnede Niels Rasmussen Brabrand i Farre for dom angående stedsmål og skattepenge. opsat 4 uger.

** Anders Christensen i Sorring et vidne. Peder Rasmussen i Tovstrup lovede ham og hans staldbrødre at holde dem kvit for Dallerup kirkes korntiendes indkomst og kvægtiende 1677.

29/6 1678.

** regimentsskriver Matias Ferslovius et vidne. syn på Tørring mark, som Jens Jensen skal have bemægtiget sig af bymændenes fællesjord og forte.

(28)

** Mads Andersen i Vissing på regimentsskriverens vegne 3.ting efterlyste en kvinde Maren Rasmusdatter, som skal have været frugtsommelig, ombragt sit foster og derefter rømt.

** Henrik Henriksen, ridefoged til Silkeborg, 3.ting lovbød al ulovlig kornsæd i tjenernes jord og tilbød frøgæld og forbød alle at høste kornet og føre det bort fra gården.

(29)

** Peder Rasmussen i Tovstrup et vidne. syn af brøstfældigheden på Dallerup kirke.

** Jens Nielsen på Tvilum med opsættelse 18/5 stævnede Erik Sørensen, som havde fæstet en gård i Holmstol, og er rømt derfra. dom: han bør stå til rette.

(30)

6/7 1678.

(intet forhandlet til tinget i dag)

13/7 1678.

(intet forhandlet til tinget i dag)

20/7 1678.

** Jens Bjerregård i Røgen, fuldmægtiget af Jens Rasmussen Låsby i Århus, stævnede sl Søren Madsens hustru Maren Sørensdatter med børn og stedbørn for dom. opsat 6 uger.

27/7 1678.

(intet forhandlet til tinget i dag)

3/8 1678.

** Jørgen Nielsen i Sorring et vidne. Johanne Nielsdatter vidnede, at Niels Rasmussen på Sorring gade sagde til Jørgen Nielsen, at han gjorde uret, når han lod hans heste og øg ødelægge deres eng og korn, og han havde været en skælm og tyv, siden han kom til Sorring, hvortil Jørgen Nielsen svarede, det skal du bevise din hundspot.

(31)

** Peder Rasmussen i Farre et vidne og gav last og klage over Niels Rasmussen Brabrand, for han har nedhugget og stævnet en grøn bøg, som synsmænd beviser, og de fandt en del af det afhuggede i Niels Rasmussens gård.

** Søren Pedersen i Låsby stævnede for gæld. opsat 3 uger.

10/8 1678.

** Peder Nielsen i Farre et vidne. syn på sl Karen Sørensdatter, som hastigt og uformodentlig er død, men de kunne ikke finde noget sår, som kunne være årsag til hendes død.

(32)

** Peder Nielsen i Farre et vidne. Rasmus Nielsen i Lyngby vidnede, at han på Sporup mark så, at Peder Nielsen holdt med et læs hø, og han stod ved hans mor Karen Sørensdatter, som sad på jorden, og da kunne hun ikke tale, hvorefter de skød høet af vognen, og kørte hende hjem, hvor hun straks efter døde. hans hustru Anne Simonsdatter vidnede det samme, og menige Farre bymænd vidnede, at hun længe havde været besværet med mange svagheder.

17/8 1678.

** regimentsskriveren med opsættelse 29/6 stævnede Jens Jensen i Tørring for dom og fremlagde tingsvidne 29/6 angående syn på opbrudt jord i Tørring mænds fælles fædrift. dom: han bør skaffe sig hjemmel til den jord, han har oppløjet, eller stå til rette.

(33)

24/8 1678.

(intet forhandlet til tinget i dag)

31/8 1678.

** Oluf Pedersen i Holmstol et vidne. Anders Sørensen i Holmstol vidnede, at før skiftet stod efter Morten Lauridsens hustru Anne Jensdatter, som boede og døde i Holmstol, da gav Morten Lauridsen ham en brændevinskedel i forvaring, til han hentede den. Lisbet Christensdatter i Mølhave vidnede, at nogen tid efter skiftet var hun i Morten Lauridsens hus, og da viste han hende en brændevinskedel med hat, som var stemplet.

(34)

** Niels Gregersen i Gern lod fordele Niels Terkelsen i Linå for gæld.

** Jens Bjerregård i Røgen, fuldmægtiget af Jens Rasmussen Låsby i Århus, med opsættelse 20/7 fremviste landstingsvarsel til sl Søren Madsen i Ovstrup hans efterladte hustru og arvinger for syn vidne og dom, og tiltalte dem for den sl mands gæld på 100 rigsdaler efter pantebrev, dateret 1675, og da gælden ikke er betalt, da mener han, at den pantsatte gård i Klintrup bør tilfalde ham, og stævnede Maren Sørensdatter i Ovstrup Christen Sørensen i Skorup Hans Sørensen i Hinge Anders Sørensen Søren Sørensen og Jens Sørensen Sejer Sørensen og hr Oluf Pind på hustrus vegne Vuse Sørensdatter Karen Sørensdatter Johanne Sørensdatter Lisbet Sørensdatter og Karen Sørensdatter samt deres farbror Niels Madsen i Røgen. tingsvidne 20/11 1675 og pantebrev på 100 rigsdaler mod pant i en selvejergård i Klintrup, som hr Oluf Pind og Peder Nielsen påboer, fremlægges, dateret Århus 11/11 1675, og læst på skiftestedet i Ovstrup efter sl Søren Madsen 19/6 1678. dom: da pantet ikke er rettidigt indfriet, tilfalder gården i Røgen Jens Rasmussen Låsby i Århus.

(38)

7/9 1678.

(intet forhandlet til tinget i dag)

14/9 1678.

(intet forhandlet til tinget i dag)

21/9 1678.

** Niels Keldsen i Låsby et vidne. skifte efter sl Jørgen Christensen, som boede og døde i Låsby, mellem hans efterladte børn Jens Jørgensen på egne vegne og på Kirsten Jørgensdatter Mette Jørgensdatter Anne Jørgensdatter Maren Jørgensdatter og Karen Jørgensdatter deres vegne deres morbror Niels Keldsen. registrering vurdering skifte og deling. de 2 mindste piger vil morbroderen opfostre.

(39)

** Niels Lauridsen i Sorring et vidne. syn på det hus i Sorring, han har fæstet.

(40)

28/9 1678.

** Peder Zebig overførster. syn på olden i KM skove.

** Jørgen Nielsen i Sorring et vidne. Niels Rasmussen benægtede at vide andet end ærligt om ham.

** Henrik Henriksen, ridefoged til Silkeborg, et vidne. syn for olden i Silkeborgs skove i Gern herred.

(41)

** Henrik Henriksen et vidne. syn på umærket skovhugst i skovene.

5/10 1678.

** Anders Lauridsen Bonde i Sorring et vidne og fremlagde kontrakt angående den aftægt, Laurids Bondes forældre Anders Lauridsen og Berete Jensdatter i Sorring skal havde deres livstid, fordi de har solgt deres selvejergård sst til ham og hustru Karen Nielsdatter.

(43)

** Hans Karstens, forrige forvalter på Silkeborg, stævnede Matias Fischer og Daniel Fischer for svar og Silkeborg tjenere for dom angående restants og landgilde. opsat 3 uger.

12/10 1678.

** Matias Ferslovius et vidne. Niels Mikkelsen i Ersholt vedstod at skylde de påbudne rekrutteringspenge 24 rigsdaler for 1676 efter akkord, som hr Jørgen Hansen i Sjelle på hans vegne har sluttet med skriveren, som han skal betale i 2 terminer.

** regimentsskriveren et vidne. Christen Frandsen i Kielsgård bekendte at skylde 33 rigsdaler rekrutteringspenge, som hr Laurids Jostsen af Alling lovede at betale på hans vegne, og Christen Frandsen lovede at holde ham skadesløs.

** Jens Andersen i Mollerup et vidne og gav tilkende, at der skal være pløjet noget jord østen Alling, som han mener, er i fælles fædrift. syn på jorden afhjemles. navngivne vidnede, at jorden har været fælles fædrift, indtil hr Laurids Jostsen Laurids Envoldsen og Laurids Holgård pløjede og tilsåede den.

(44)

19/10 1678.
 
(da var ikke 8 mænd at få)

26/10 1678.

** Hans Karstens, forvalter på Silkeborg, med opsættelse 5/10 stævnede Matias Fischer og Daniel Fischer for svar og sl Christian Fischers tjenere for dom angående restants og landgilde, de resterer med for 1675-76-77 og fremlagde en restants. dom 27/5 1676 og restants fremlægges, dom 9/6 1677 og restants fremlægges, dom 6/4 fremlægges. skovrider Jokum Christensen i Hårup svarede, at da han boer på KM skovriderhus, bør han være fri for arbejdspenge. dom: de bør betale deres restants, og Jokum Christensen frikendes.

(56)

2/11 1678.

** Jørgen Nielsen Laurids Andersen i Sorring 4.ting forbød alle Dallerup sognemænd at lade deres svin komme på deres agre eller enge, og de forbød deres naboer at kaste sten på deres jord eller gøre stier derover.

9/11 1678.

(intet forhandlet til tinget i dag)

(57)

16/11 1678.

** hr Rasmus Christensen begærede, at Christen Hansen af Gern ville fremlægge de ejendomsbreve, han har på den selvejer bondegård i Farre, hvorefter han fremlagde 15 pergamentskøder og breve fra 1558-1669, hvoraf et købebrev af sl hr Niels Fog dateret Gern præstegård 6/8 1630, som Rasmus Christensen tog til sig.

(58)

** Christian Frost skovrider et vidne. syn på Hermandskrog i Hundskov, hvor der var hugget 7 små ege, og de fulgte vognslaget til Søren Nielsens gård i Røgen, hvor de 2 egetræer lå. Søren Nielsen nægtede at have hugget træerne i Hundskov.

23/11 1678.

** regimentsskriver Matias Ferslovius stævnede Anders Olufsen i Vissing for dom angående børnegods. opsat 4 uger.

** Jens Bjerregård i Røgen, fuldmægtiget af hr Christen Sørensen i Laurbjerg, 4.ting udbød det børnegods, som hr Christen Sørensen er værge for, om nogen vil annamme det.

30/11 1678.

(59)

** Peder Rasmussen i Farre stævnede Niels Rasmussen i Farre for gæld. opsat 4 uger.

7/12 1678.

(intet forhandlet til tinget i dag)

16/12 1678.

** Jens Nielsen i Røgen 4.ting udbød det gods, som hans far Niels Madsen har annammet under værgemål for Karen Sørensdatter af Ovstrup.

21/12 1678.

** Henrik Henriksen ridefoged stævnede Tomas Andersen i Linå angående det skibstømmer, som fandtes ved hans hus, som han bør skaffe hjemmel til, samt skovfogderne for at forklare ulovlig skovhugst, samt tjenere for resterende landgilde. opsat til snapsting.

** Envold Rasmussen i Kalbygård 4.ting fremlyste en brun mærplag i 4.år, som ingen vil vedkendes, og som blev vurderet for 2 sletdaler.

(60(

** Søren Andersen i Tulstrup fremlyste en mærplag i 4.år, som blev vurderet for 2 sletdaler.

(1)

** tingbogens autorisation 1679.

** skurs og ransnævninge.

(2)

11/1 1679.

** Anders Christensen i Sorring stævnede Peder Rasmussen i Tovstrup for dom angående Dallerup kirketiende og indkomst. opsat 14 dage.

18/1 1679.

** Daniel Fischer på Silkeborg på egne og medarvingers vegne et vidne. Niels Mogensen med flere i Farre vidnede, at efter sl Matias Fischers død kom Henrik Borchers, ridefoged til Silkeborg, til Farre og forseglede alle døre på Christian Fischers gård i Farre, og 8 dage senere kom han igen og lod føre korn til Århus, hvorefter han låste dørene igen. flere vidnede derom.

(3)

25/1 1679.

** Laurids Andersen i Sorring stævnede Barbara Lauridsdatter i Sorring for dom angående gæld. opsat 4 uger.

** Anders Christensen i Sorring stævnede Jacob Albretsen Poul Lauridsen i Dallerup for dom og tiltalte dem for Dallerup kirkebog, som de annammede, og ikke ville levere fra sig. opsat 4 uger.

** Christian Frost KM skovrider. Niels Nielsen, skovløber af Sorring, vidnede, at han var med skovfogden i Hermandskrog, hvor der var hugget 5 små egetræer, og de fulgte sporet til Søren Nielsens gård i Røgen, hvor der lå 2 egetræer, men om de var hugget i Hermandskrog, vidste han ikke.

** Søren Tomsen, ladefoged på Tvilum, stævnede Christen Madsen og Maren Keldsdatter i Holmstol for lejermålsbøder. opsat 4 uger.

(4)

** Søren Tomsen ladefoged på landsdommer Peder Lerches vegne begærede opkrævelse af 12 uvillige dannemænd til at syne brøstfældigheden på Kongensbro. stævninger for syn.

(5)

** Søren Tomsen på Peder Lerches vegne begærede opkrævelse af 12 mænd til at syne brøstfældigheden på Skorup kirke. stævninger for syn.

(6)

1/2 1679.

** Erik Jørgensen, stadsprokurator i Århus, på sl Ejler Stål i Lybeck hans enke og arvinger deres vegne stævnede Tomas Andersen i Linå for gæld 1128 mark lybsk efter hans obligation, som fremlægges. regning fra Tomas Andersen fremlægges, og Tomas Andersen fremlagde en missive fra Ejler Stål samt en anden missive fra Ejler Stål samt hans skriftlige svar med uddrag af hans regnskabsbog, og han tilbyder, at der gøres regnskab. dom: de bør tage 2 mænd på hver side og gennemgå regnskabet, og hvis Tomas Andersen bliver noget skyldigt, bør han betale det.

(10)

** landsdommer Peder Lerche på Tvilum. syn på Kongensbro.

(12)

** Jens Nielsen på Tvilum, fuldmægtiget af Peder Lerche, et vidne. syn på Skorup kirkes brøstfældighed.

(13)

** Henrik Borchers ridefoged med opsættelse 21/12 stævnede Margrete Zoega, sl hr Palles efterleverske, med hendes børn Beate Pallesdatter og Margrete Pallesdatter samt hr Jens Sørensen i Røgen for dom, og fremlagde landstingsvarsel til sl hr Palle og hans hustru deres børn, samt fremlagde en restants af den selvejergård i Linå, de bruger og en beskikkelse, om Margrete Zoega eller mandens arvinger skal betale de forfaldne afgifter, hvorpå er skrevet Margrete Zoegas svar, at hun ikke er nævnt som ejer, hverken i skiftebrev eller i skøde. hr Jens Sørensen Klimp fremlagde Margrete Zoegas indlæg, at gården ikke er hendes, men er tilfaldet hendes børn efter deres sl far, så hun mener ikke, at hun bør lide tiltale. Beate og Margrete Pallesdatters skriftlige indlæg fremlægges, at de har bedt deres formynder hr Jens Sørensen i Røgen tilbyde at tage deres selvejergård til ejendom som betaling for de forfaldne afgifter, hvilket tilbud han nu gjorde for retten. dom: de 2 piger bør betale restantsen, eller lide nam i deres løsøre, og hvis det ikke strækker, da have indvisning i gården.

(18)

** Henrik Henriksen ridefoged med opsættelse 21/12 stævnede Tomas Andersen i Linå for dom og fremlagde synsvidne 15/6 1678 på nogle planker og tømmer, som lå i hans gård, hvortil Tomas Andersen tilbød at skaffe hjemmel. dom: han bør skaffe hjemmel eller stille husbonden tilfreds.

(19)

** Henrik Borchers ridefoged med opsættelse 21/12 stævnede efterskrevne skovfogder for dom og fremlagde synsvidne 28/4 1678 angående ulovlig skovhugst, som de bør forklare eller lide tiltale. dom: de bør forklare skovhugsten, eller være i husbondens minde.

8/2 1679.

(20)

** Jacob Albretsen i Dallerup stævnede Knud Jespersen sst for gæld. opsat 3 uger.

** Mads Andersen i Vissing på far Anders Olufsens vegne et afkald. Peder Jensen i Galten på hustrusøster Abild Jensdatter hendes vegne gav afkald for arv efter hendes mor Karen Eriksdatter, som boede og døde i Tulstrup, og som Anders Olufsen var tilforordnet værge for.

** Peder Jensen i Galten på hustrusøster Abild Jensdatters vegne. Mads Andersen på fars vegne tilstod at skylde hende 12 sletdaler, som er resten af hendes mødrene arv.

(21)

15/2 1679.

(intet forhandlet til tinget i dag)

22/2 1679.

** Anne Christensdatter, sl Jens Jacobsen Møllers efterleverske i Århus, hendes fuldmægtig Peder Frandsen med opsættelse 21/12 stævnede efterskrevne skyldnere for dom, blandt andre sl Envold Rasmussen i Bomholt hans arvinger og Christoffer Pedersen i Javngyde. Mikkel Andersen i Javngyde på egne og hustru Johanne Nielsdatters vegne fremlagde svar, at hun stævnes for tobak, som er leveret for 10 år siden, som ikke er blevet krævet før nu, som er imod recessen, og hun i øvrigt har betalt det, hun har fået. Peder Frandsen fremlagde 2 sendebreve fra Johanne Nielsdatter i Vengegård, dateret 1669 og 1670, på bestilling af rulletobak. dom: Mikkel Andersen og hans hustru frikendes, men de andre bør betale inden 15 dage.

(23)

1/3 1679.

** Bertel Worm i Linå gav last og klage over Søren Nielsen Borup i Linå, for han har hugget en eg i hans gårds skov i vester Sejs, hvortil han svarede, at han ikke vidste, det var i Bertel Worms skov, han havde hugget egen til en plov. synsmænd afhjemlede deres syn

(24)

** Anders Pedersen i Tovstrup stævnede Jens Rasmussen Busborg i Linå for dom angående gæld til ham og hans far. opsat 3 uger.

8/3 1679.

(ikke 8 mænd at få)

15/3 1679.

** Mikkel Andersen Bonde, delefoged til Frisenborg, et vidne og på Christen Hansen Guldsmeds vegne i Farre samt sl Laurids Fogs umyndige søns vegne 3.ting fremæskede af Daniel Fischer på Silkeborg de pantebreve, som han kunne have på en del jord, som er pantsat fra sl Laurids Fogs gård til sl Christen Pedersen og Peder Pedersen i Farre og Niels Hansen skomager i Voldby og tilbød at indløse dem.

(25)

22/3 1679.

** Mikkel Andersen Bonde i Lading et vidne og på Christen Hansen Guldsmed i Farre og sl Laurids Fogs søn sst deres vegne 2.ting fremæskede af Daniel Fischer på Silkeborg ovennævnte pantebreve og tilbød at indløse dem.

** Anders Pedersen Dyhr i Svostrup med opsættelse 1/3 stævnede Jens Rasmussen Busborg i Hårup for dom og tiltalte ham for 9 sletdaler gæld. dom: han bør betale inden 15 dage.

(26)

** Peder Zebig, overførster og vildtmester, stævnede herredsmændene for at give ham skudsmål for den tid, han har været i Skanderborg amt, hvortil efterskrevne vidnede, at siden han blev overførster, da har han ved udvisning til skibstømmer skånet de store oldentræer, men udvist de udygtige træer, som kunne være skoven til mindst skade, og ingen af dem har betalt ham gaver for udvisning. desuden har de aldrig fået så ringe udvisning af skoven, siden han blev fuldmægtig, og han har opelsket mange unge risege og bøgetræer, og har forholdt sig som en ærlig mand. skovrider Christian Frost vidnede, at han havde haft godt opsyn med KM skove og vildtbane.

(27)

29/3 1679.

** Mikkel Andersen Bonde i Lading på Christen Hansen Guldsmed i Farre og hans umyndige dattersøns vegne 3.ting fremæskede af Daniel Fischer på Silkeborg pantebreve og adkomster på en del jord til sl Laurids Fogs gårds jord i Farre, udgivet til sl Christen Pedersen og Peder Pedersen i Farre og Niels Hansen Skomager i Voldby, og tilbød at indløse dem. Daniel Fischer Niels Hansen i Voldby og Peder Rasmussen i Farre på hustru og stedbørns vegne med Mikkel Andersen og Christen Guldsmed til vedermåls ting.

(28)

** Jens Christensen Bjerregård i Røgen på landsdommer Peder Lerches vegne stævnede efterskrevne gårdmænd boelsmænd husmænd og møllere for dom, og tiltalte dem for resterende brokorn til Kongensbro og fremlagde KM skøde derpå. Niels Mogensen i Farre med flere fremlagde dom 3/2 1649, at Farre inderster er frikendt for brokorn, samt dom 15/10 1664, at Farre inderster er frikendt for brokorn til Kongensbro. Farre selvejerbønder fremlagde deres indlæg, at der aldrig havde været givet brokorn af deres husmænd og inderster, som ingen heste havde, og hvilket er mod recessen, som siger, at der kun skal gives KM tynge af gårde. dom: da skødet tilholder gårde husmænd og møllere at betale brokorn, da bør de betale inden 15 dage.

(31)

5/4 1679.

(intet forhandlet til tinget i dag)

12/4 1679.

(intet forhandlet til tinget i dag)

19/4 1679.

** Erik Jørgensen, prokurator i Århus, på Ejler Ståls arvingers vegne i Lybeck 1.ting til Tomas Andersen i Linå, for han ikke er kommet til Århus for at gøre regnskab i uvillige dannemænds overværelse.

** hr Laurids Jostsen i Alling stævnede Christen Frandsen i Kielsgård for dom og tiltalte ham for 14 rigsdaler, han er i forlov for til regimentsskriveren. opsat 8 dage.

(32)

** Peder Frandsen lod fordele Christen Frandsen i Kielsgård for 2 mark, han ikke vil betale.

** Niels Gregersen i Gern herredsfoged lod fordele Christen Degn i Linå for 2 rigsdaler gæld, som han ikke vil betale.

3/5 1679.

** Erik Jørgensen, prokurator i Århus, på Ejler Ståls arvingers vegne i Lybeck 2.ting til Tomas Andersen i Linå, for han ikke er mødt i Århus for at gøre regnskab.

** regimentsskriver Matias Ferslovius. navngivne vidnede, at anden påskedag kom Jacob Sørensen rytter ind i Berent Schusters kvarter, og sagde, han var kommet på Christoffer Jørgensens vegne, hvortil Berent Schuster svarede, at han ville ikke slås med ham, men så kom Christoffer Jørgensen ind og ville slås, men Berent Schuster bad dem gå, og da Jacob Sørensen trak sin degen og trængte ind på ham, gik han baglæns op mod en dør og holdt en stikat foran sig, men Jacob slog med kården og løb lige ind i stikaten, så han døde deraf.

(33)

10/5 1679.

** Daniel Fischer på Silkeborg med opsættelse 21/12 stævnede samtlige Silkeborg bønder for dom og fremlagde en restants. dom: de bør betale deres restants, med mindre husbonden vil eftergive dem noget deraf.

(34)

** Daniel Fischer med opsættelse 21/12 stævnede efterskrevne skovfogder for dom og fremlagde synsvidne 28/9 1678 angående hugst af umærket træ, som skovfogderne bør give forklaring på eller betale. dom: de bør give forklaring eller være i husbondens minde.

(35)

** Daniel Fischer et vidne. Anders Andersen i Krudthuset med flere vidnede, at anden påskedag tidligt kom en vogn forspændt med 8 heste ud af Hårup skov med et 18 alen langt egetræ, og da vognen gik i stykker, spændte de hestene fra, og red ad vejen mod Voel. synet viste, at træet var hugget i Hårup skov, da stammen passede på en rod der. varsel til Voel bymænd.

(36)

** hr Laurids Jostsen i Alling med opsættelse 26/4 stævnede Christen Frandsen i Kielsgård for dom og saggav ham for 14 rigsdaler, som han er i lov for til regimentsskriveren for resterende rekrutteringspenge. dom: han bør betale under nam og vurdering.

** Erik Jørgensen, stadsprokurator i Århus, på sl Ejler Ståls arvingers vegne 3.ting til Tomas Andersen i Linå for at møde i Århus for at gøre regnskab, og han mødte og lovede at møde.

17/5 1679.

(37)

** Jens Poulsen på Søbygård fremlagde sit skøde på jus patronatus til Linå og Dallerup kirker.

** Envold Rasmussen i Kalbygård et vidne. syn på et hus i Flensted, som Rasmus Jensen påboer.

** Bertel Worm i Linå på egne og menige Linå bymænds vegne et vidne, og fremlagde et skriftligt forbud til Laven mænd, om at holde deres øg og fæ af Linå mark og skov samt undlade at pløje og så på deres ejendom, hvis de ikke vil stå til rette, hvortil Laurids Sørensen i Laven med flere mente, at der ikke burde udstedes forbudsvinde, før de forvisser dem om skel og sten mellem Linå og Laven mark, så de kan beholde den fælles fædrift med andre omliggende byer, som de og deres formænd har gjort af Arilds tid.

(38)

24/5 1679.

** Christen Hansen i Gern et vidne. syn på det hus i Farre, som Jens Christensen Degn påboer, for dets brøstfældighed, hvortil Jens Christensen svarede, at han havde forbedret huset næsten dagligt, siden han kom dertil.

31/5 1679.

(intet forhandlet til tinget i dag)

7/6 1679.

(39)

** Jens Poulsen til Søbygård et vidne og stævnede stiftamtmanden for at opkræve synsmænd til at syne brøstfældigheden på Dallerup og Linå kirker samt syne skoven til Linå præstegård.

** Jens Poulsen et vidne. Rasmus Pedersen i Laven og Anders Christensen i Sorring, kirkeværger, bekendte at kirkebøgerne til Linå og Dallerup kirker var hos hr Jacob i Linå, der ikke ville levere dem fra sig, med mindre han fik en genpart af Jens Poulsens skøde.

14/6 1679.

(40)

** Jens Hvas, ridefoged til Århus kapitel, fuldmægtiget af kaptajnløjtnant Rachel et vidne og forbød ulovlig sæd, som kan være sået i jorden til den gård i Tovstrup, Karen Jensdatter påboer og tilbød frøgæld, og forbød alle at bortføre afgrøden.

** Niels Olufsen på sin husbond Daniel Fischers vegne stævnede hr Oluf Pind i Farre, for han ikke efter tilsigelse vil gøre arbejde for husbonden. opsat 4 uger.

** Peder Andersen i Skellerup på egne og Skellerup bymænds vegne et vidne. efterskrevne Skellerup bymænd bestod, at de i den hellige trefoldigheds navn har gjort og samtykket efterskrevne grandelov vide og vedtægt.

(42)

21/6 1679.

** Jens Poulsen til Søbygård et vidne. syn på Linå og Dallerup kirker for deres brøstfældighed og taksering af den på penge.

(46)

** Karen Jensdatter i Tovstrup et vidne og gav tilkende, at kaptajnløjtnant Rachel har ladet hendes bo registrere og forbudt hende at tilså markerne, da han selv ville lade så den byg og boghvede, som var usået, idet hun ikke kunne betale ham hendes skyld og landgilde, da hendes gård er forskyldet, hvilket skete, før han afmarcherede. hun havde holdt hans karl og 5 heste i 14 dage med foder, hvorfor 2 af hendes heste sultede ihjel, og da sæden ikke blev sået, er hun med hendes små børn kommet i armod på grund af løjtnantens medfart, hvilket efterskrevne bymænd bevidnede.

(47)

28/6 1679.

** Erik Pedersen i Kovdal, delefoged til Frisenborg, stævnede Peder Pedersen i Farre for dom angående resterende stedsmålspenge for deres anpart korntiende. opsat 6 uger.

5/7 1679.

** Jens Poulsen til Søbygård stævnede efterskrevne for dom for det, de skylder Dallerup og Linå kirke af kirkens anpart tiende og indkomst, som de har oppebåret, mens de var kirkeværger. opsat 3 uger.

** Jens Poulsen stævnede menige samtlige Linå og Dallerup sognemænd, og fremlagde KM skøde på jus patronatus til kirkerne, og mente, de burde tiende til ham i kærven, og da en del af Dallerup sognemænd resterer med tiende, mener han, de derfor har forbrudt fæstet af tienden. opsat 3 uger.

(48)

** Daniel Fischer gav tilkende, at da Rasmus Nielsen i Hårup er angivet for ulovlig skovhugst, da har han stævnet ham for dette vidne.

12/7 1679.

** Erik Pedersen i Kovdal stævnede Peder Pedersen Jens Bjerregård Niels Rasmussen i Røgen for dom og tiltalte dem for KM og kirkens anpart korntiende, de på sognemændenes vegne har i fæste. opsat 4 uger.

(49)

19/7 1679.

** Knud Jespersen i Tovstrup stævnede Jens Lauridsen Anders Madsen og Anne Rasmusdatter i Tovstrup for dom angående resterende huspenge for 4 år. opsat 6 uger.

** Daniel Fischer på Silkeborg på egne og medarvingers vegne et vidne. Jens Rasmussen Busborg i Hårup vidnede, at han for ham havde beklaget sig over, at Laurids Nielsen i Hårup havde overfaldet ham og hans datter Kirsten Jensdatter med hug og slag, og samme dag angav han ham for at have hugget en grøn eg i Hårup skov. syn afhjemles.

(50)

26/7 1679.

** Knud Bertelsen, ladefoged på Søbygård, på husbonds vegne med opsættelse 5/7 stævnede Linå og Dallerup mænd for dom angående kirkens anpart korntiende af sognene, og fremlagde husbondens indlæg, at han mener, de bør tiende på kærven, og de har forbrudt fæstet. Peder Rasmussen Låsby fremlagde regnskab over resterende tiende af Linå sogn, og kirkeværgerne til Dallerup kirke fremlagde regnskab for resterende tiende af Dallerup sogn. Jørgen Nielsen i Sorring fremlagde sognemændenes indlæg, at hverken deres fæstebrev eller KM skøde tilsteder Jens Poulsen nogen tiende på kærven, og de begærede sagen opsat 6 uger. dom: sagen opsættes 6 uger, og da må parterne møde med deres dokumenter.

(52)

** Peder Frandsen på amtsskriverens vegne fremlagde et forbud til Alling mænd, at da de på et års tid har brugt KM anpart korntiende uden amtmandens vilje og minde, så forbydes de at indhøste deres korn, før det bliver talt, og for at høsten ikke skal forsinkes, vil han stedse holde en i sognet, som kan tælle kornet med dem på ageren, hvortil Laurids Envoldsen og Laurids Holgård på egne og sognemændenes vegne svarede, at deres fæstebrev var bortkommet, hvorfor de har været på Skanderborg slot og givet 14 rigsdaler til stedsmål.

(53)

2/8 1679.

** Jacob Albretsen i Dallerup stævnede efterskrevne for dom angående gæld til kirken, mens de var kirkeværger. opsat 14 dage.

9/8 1679.

** Christen Blichfeldt, forvalter over Frisenborg, et vidne. Peder Pedersen Mogensen i Farre lovede på egne og Sporup sognemænds vegne at fjerne sandsten og andet fra kirkegården, samt holde kirkegårdsmuren ved lige, og hvis det ikke efterkommes, da skal sagen angående deres fæste stå åben.

(54)

** sagen med Røgen sognetiende er med bevilling opsat til 18/10.

** Jens Rasmussen i Låsby et skiftebrev. skifte 7/7 i Overgård i Låsby efter sl Søren Pedersen, som boede og døde sst, mellem hans efterladte hustru Else Christensdatter, med hendes fæstemand Jens Rasmussen, og deres børn Peder Sørensen Niels Sørensen og Mette Sørensdatter i overværelse af deres farbror Søren Pedersen sst. registrering og bortskyldig gæld til de første børn, Christen Nielsen Niels Nielsen og Berete Nielsdatter for deres fædrene arv efter deres sl far Niels Nielsen, som boede og døde sst, samt yderligere gæld til husbonden med flere, samt arv til de sidste børn, som bliver i boet, da de er så små, at de ikke kan undvære deres mors daglige tilsyn.
 
(56)

16/8 1679.

** Jens Poulsen til Søbygård spurgte Peder Rasmussen af Tovstrup, om han havde fæstebrevet på Dallerup kirkes anpart korntiende, hvortil han svarede, at det blev borte forrige vinter, da nogle ryttere overfaldt ham, samt det blev borte sidste sommer, og da blev hans hund skudt, og han har efterlyst det og søgt efter det, og Jens Poulsen spurgte ham, om han ikke, da Jens Poulsens skøde blev læst, havde sagt, at han havde det, hvortil han svarede, at han troede, at han havde det blandt hans breve. Jørgen Nielsen i Sorring lovede at skaffe fæstebrevet inden 2 måneder, hvis de kunne, hvorimod Jens Poulsen mente, det kun var for at opholde sagen.

** Jens Poulsen med opsættelse 5/7 stævnede menige Dallerup og Linå sognemænd for dom og fremlagde KM skøde, dateret 7/2 1679, hvorefter han mente, de burde yde deres tiende på kærven, og fremlagde opsættelse 26/7 angående samme korntiende, samt hans indlæg, at de bør have deres fæste forbrudt, da de resterer med tiendeafgiften, og de bør yde tienden på kærven, og kirkeværgerne bør betale restantsen inden 15 dage. kirkeværgernes regnskab over resterende tiende fremlægges. sognemændenes svar fremlægges, at de ikke mener, at deres fæstebrev eller skødet tilsteder Jens Poulsen at kræve tienden ydet på kærven. Peder Rasmussen af Tovstrup berettede om det bortkomne fæstebrev, og Jørgen Nielsen i Sorring fremlagde Dallerup mænds svar, at da skødet tillader Jens Poulsen at annamme den sædvanlige tidende, men ikke nævner, at det skal ske på kærven mod deres fæstebrev, så mener de sig fri for tiltale, og da fæstebrevet er borte, skønt de har haft bud til lejren, så kan det ses af kirkebogen, at tienden ikke er blevet ydet på kærven, hvilket de ikke håber, de bliver tildømt, da det vil ruinere dem, der er pålagt mange rytterrejser, og de fleste unge mænd er døde i krigen. regnskab på den resterende Dallerup kirkes indkomst fremlægges samt kvitteringer for Dallerup kirkes tiende. dom: de bør levere deres tiende på kærven.

(63)

23/8 1679.

** Peder Rasmussen, fuldmægtig på Silkeborg, med opsættelse 19/7 stævnede Laurids Nielsen i Hårup for dom og tiltalte ham for ulovlig skovhugst. opsat 14 dage.

(64)

** Jens Poulsen til Søbygård med opsættelse 5/7 stævnede efterskrevne Linå og Dallerup kirkeværger for dom angående deres gæld til kirken, hvortil de svarede, at de enten havde betalt, eller ville betale på stedet. dom: de bør inden 15 dage betale det, de ikke med kvittering kan bevise, de har betalt.

(65)

** hr Laurids Jostsen i Alling stævnede Rasmus Dyhr Rasmus Hansen i Javngyde for dom og saggav dem, for de mod forbud havde indhøstet deres korn og ikke leveret ham tiende deraf efter recessen, hvortil Rasmus Dyhr svarede, at han i 50 år havde høstet hans korn ind i laden, og derefter betalt tiende.

30/8 1679.

(intet forhandlet til tinget)

6/9 1679.

** Knud Jespersen i Tovstrup et vidne. Anders Madsen Jens Lauridsen og Rasmus Nielsen i Tovstrup lovede at betale deres resterende huspenge.

** hr Erik Tomsen i Gern lod fordele Anders Jensen Husmand i Skannerup for resterende nådes og dagsgerning.

(66)

** Niels Gregersen i Gern stævnede Jens Envoldsen i Bomholt for dom og gav ham sag for 6 rigsdaler gæld. opsat 14 dage.

** Jens Black på Mariager kloster stævnede Christen Andersen i Skannerup for dom angående resterende arbejdspenge og landgilde.

13/9 1679.

** Peder Rasmussen i Tovstrup et vidne og gav last og klage over Niels Jensen Møller i Tovstrup, for han har hugget hans plag over boven, så den ikke synes at kunne komme over det, hvortil han svarede, at han havde ingen økse, men han kastede en spade imellem dem, men han vidste ikke, om han gjorde nogen skade.

20/9 1679.

(67)

** Jens Nielsen på Tvilum et vidne. Jens Christensen i Dalby gav last og klage over Morten Lauridsen i Holmstol, for han mod forbud forgangen sommer uden hans minde har taget 34 kærver rug af en af hans agre og ført bort fra stedet, hvortil Morten Lauridsen med vidner beviste, at han forgangen vinter blev forligt med Jens Christensen om rugsæden.

27/9 1679.

** Christen Blichfeldt forvalter stævnede Søren Jensen i Mollerup for dom angående en sølv .... som han skulle have haft i pant af sl hr Jens Sørensen Klimp, som boede og døde i Røgen præstegård, og der fandtes ikke noget i boet og hvor meget, den var pantsat for, hvortil Søren Jensen ved ed svarede, at den for 13 år siden blev pantsat for 20 sletdaler, og for 6 år siden solgte hr Jens den til ham.

(68)

** Christen Blichfeldt stævnede Søren Nielsen Kræmmer og Peder Rasmussen i Farre for dom og fremlagde KM forordning om trykt papir. en obligation fra sl hr Jens Sørensen Klimp til Søren Nielsen fremlægges, men da den var på ustemplet papir, blev den af Blichfeldt begæret konfiskeret af retten. en obligation af samme til sl Christen Pedersen i Farre blev fremlagt, og den blev også konfiskeret, da den ikke var på rette slags papir. opsat 6 uger.

(69)

** Christen Blichfeldt begærede, at vurderingsmændene på skiftet efter sl Jens Sørensen 8/9 vidnede om de ord, Tale Jensdatter af Tebstrup sagde til skifteforvalteren, men formedelst mange fornemme folks forbøn afstod han tiltalen til Tale Jensdatter.

(70)

** Peder Rasmussen i Tovstrup lod fordele Christen Pedersen sst for 1 tønde havre.

** Hans Rasmussen i Tovstrup stævnede Niels Sørensen i Linå angående 2 skæpper rug, som hans sl brorsøn Anders Pedersen havde tjent for.

** Peder Rasmussen, skriver til Silkeborg, et vidne. syn for olden i Silkeborg underliggende skove.

** Peder Rasmussen et vidne. syn på Silkeborg skove for olden.

(71)

** Peder Rasmussen begærede, at synsmænd måtte afhjemle deres syn på Farre byskov, da den er hans husbond berettiget efter KM skøde, hvortil Christen Blichfeldt mente, at Sporup kirkes skovspart over Farre mark burde komme kirken til gode, og mente på hr Rasmus Fog af Bjerring og søskende og egne vegne, at de burde nyde olden af Bejtrup og Fogs gårds skovpart, og begærede synsmænd opnævnt, men Peder Rasmussen mente, at jorddrotten skulle stævnes. dom: der tilstedes ikke syn, før der bliver givet lovligt kald.

(72)

** Søren Mikkelsen Pøl universitetsridefoged stævnede kannikke og universitetstjenerne i Linå og Alling sogne for dom og fremlagde en restants og dom 6/4 1678 angående betaling af landgilde 1677. dom: de bør betale inden 15 dage under nam og vurdering.

** Søren Mikkelsen Pøl et vidne. Rasmus Madsen i Linå, barnfødt i Hårup, fremlagde sit fæstebrev af den halve gård i Linå, Peder Christensen af armod og svaghed har afstået, og den halve part, Søren Christensen Skomager er fradød, og som enken har afstået til hendes bror Rasmus Madsen, og som han forpligter sig til at holde.

(73)

** Niels Gregersen i Gern på landsdommer Peder Lerchenfeldts vegne med opsættelse 6/9 stævnede Jens Envoldsen i Bomholt og hans mor Anne Jensdatter for dom og fremlagde Envold Rasmussen, barnfødt på Bomholt, hans håndskrift til Clemend Clemendsen på Skanderborg på 29 sletdaler. tingsvidne 15/6 1678 fremlægges. Anne Jensdatter svarede, at gælden var KM landgilde. dom: de bør betale gælden inden 15 dage.

(75)

4/10 1679.

** Christen Blichfeldt, forvalter på Frisenborg, et vidne og fremlagde et gammelt tingsvidne og deling af Farre skov 1598 13/5, hvori synsmænd deler skoven, da de er kaldet af Sejer Knudsen, ridefoged til Silkeborg, på KM tjenere i Farre og egne og menige Farre grander og lodsejere til Farre skov deres vegne, for at gøre skel mellem deres skovskifter, og de begyndte i lille Krarup, og Sejer Knudsen på egne og på KM tjeneres vegne og på Margrete Jensdatters vegne og på Niels Jensens vegne Jens Jensen i Farre på Peder Pedersens vegne i Århus Erik Pedersen på egne vegne Mikkel Pedersen på hans fars Peder Fogs vegne Jens Eriksen Mogens Andersen Niels Andersen stod til vedermåls ting og samtykkede samme skovskel.

(78)

** Christen Blichfeldt et vidne. syn og udmåling i Farre skov af de skifter, som ligger til Sporup kirkes boel i Farre.

** Christen Blichfeldt på egne og hr Rasmus Fog af Bjerring samt søskendes vegne et vidne. syn på den selvejergårds skovskifter i Farre skov, som kaldes Bejtrupgård i Farre, for forekomsten af olden, og skovskiftet udmåles.

(79)

** Christian Frost KM skovrider et vidne. syn på olden i KM skove.

** Peder Andersen Anders Nielsen i Skellerup et vidne. syn på olden i deres selvejergårds skov.

** Envold Rasmussen i Kalbygård og Rasmus Jensen Ersholt i Låsby blev forligt om Rasmus Jensens resterende husleje.

** hr Erik Tomsen i Gern stævnede Søren Møller og hans hustru Anne Sørensdatter og datter Maren Sørensdatter i Lillemølle. opsat 4 uger.

** Jens Black på matrone Elisabet, sl Ludvig Lorentzens forrige forvalter på Mariager kloster, hendes vegne med opsættelse 6/9 stævnede Christen Andersen i Skannerup for dom angående fremlagt restants. Christen Andersen fremlagde sit fæstebrev, dateret 1669, hvori den gård i Skannerup, Jens Pedersen af alderdom afstod, fæstedes til Christen Andersen i Sminge, samt tingsvidne 18/7 1674, hvori Jens Pedersen i Skannerup vidnede, at han har boet på denne gård i 42 år, og ikke givet ægt eller arbejde eller arbejdspenge deraf, undtagen at føre landgilden til næste købstad, og det samme gjaldt hans formand, som boede der 30 år. tingsvidne 15/8 1635 fremlægges, hvori vidnes, at såfremt Jens Pedersen skal give mere skyld eller landgilde af den gård, han påboer, end hans formand Laurids Pedersen, da kan ingen besidde gården, da der er så ringe avl, hvorfor Christen Andersen mente sig fri for tiltale. dom: da fæstebrevet formelder, at han skal nyde samme rettighed som hans formænd, da frikendes han.

(81)

11/10 1679.

** hr Oluf Pind i Farre stævnede Niels Brabrand sst for dom angående 4 tønder byg. opsat 3 uger.

18/10 1679.

** Hans Rasmussen i Tovstrup stævnede Margrete Zoega i Linå for dom angående noget rugsæd, hendes sl tjenestekarl har optjent. opsat 14 dage.

** Jørgen Nielsen i Sorring 3.ting forbød menige Skannerup bymænd gårdmænd husmænd og inderster at drive med deres kvæg i Volstrup og Bjarup mark og hede eller Sorring mark og hede på den jord, som ligger til hans selvejer bondegård i Sorring, og hvis de herefter findes på disse steder, og får skade derover, da at have det for hjemgæld.

(82)

** Niels Nielsen og Erik Jacobsen i Javngyde et vidne, og bekendte, at de er forligt i KM regimentsskrivers og 4 dannemænds overværelse om agerjord og husværelser til den gård, de påboer, som er blevet delt i 2 lodder, som sammen med forliget beskrives nærmere.

(83)

25/10 1679.

(var ikke 8 mænd at få)

3/11 1679.

(mandagen næst efter allehelgensdag)

** Hans Rasmussen i Tovstrup et vidne. navngivne vidnede, at Margrete Zoega i Linå har givet hendes sl tjenestekarl Anders Pedersen nogle skæpper rugsæd, som blev sået, og som var hans løn.

(84)

** Peder Rasmussen i Farre stævnede Niels Rasmussen Brabrand i Farre for dom angående resterende huspenge og skatter. opsat 3 uger.

8/11 1679.

** den sag angående Margrete Zoega og sl Anders Pedersens arv blev opsat 14 dage.

15/11 1679.

(intet forhandlet til tinget)

22/11 1679.

** Jens Poulsen til Søbygård et vidne. navngivne vidnede, at de var tilstede i Søbygård, da Peder Sørensen Skød af Tovstrup og Anders Christensen af Sorring underskrev med hver deres navn på den kundskab om Dallerup kirkes indkomst 1678-79, og de ikke var drukne. hr Jacob Fog i Linå svarede, at han ville påtage sig at svare i den sag mod hans sognemænd, da de havde bedt ham derom som deres præst, da deres militære øvrighed ikke var for hånden, hvortil Jens Poulsen svarede, at det ikke vedkom ham som præst at svare for sognemændene på tinget, og det vedkommer ikke hans embede, og bad dem huske, hvorledes præsten angreb ham med ulyd, da han ville føre sine vidner.

(85)

** Jens Poulsen fremlagde et forbud til Dallerup sognemænd mod at indføre noget af deres korn, før han har tiendet med dem på ageren. varsel til samtlige Dallerup sognemænd.

(86)

** Jens Poulsen et vidne. Knud Bertelsen, ladefoged på Søbygård, vidnede, at efter dommen var faldet over Dallerup sognemænd angående Dallerup kirkes anpart korntiende, da var de ved Dallerup kirke efter gudstjenesten, og spurgte sognemændene, om de ville have deres korn talt, men kun Jørgen Nielsen af Sorring svarede, at de ville sende bud, og da de red over Sorring mark, stod der nogle bygstakke.

(87)

** Christen Blichfeldt, forvalter over Frisenborg, et vidne. navngivne vidnede, at 1668 blev der på Christen Christensen, da skriver til Silkeborg, hans befaling af Christian Fischers bønder i Farre indhøstet rugsæden af sl Laurids Fogs gård, men hvor den siden blev af, vidste de ikke. andre vidnede, at gården siden stod øde, og at en del af rugsæden blev ført til Silkeborg, en del til Kejlstrup, og noget til løn til Christian Fischers soldater. varsel til Christen Christensen, forrige skriver, på Urup.

(88)

** Christian Frost, KM skovrider, et vidne. skovfoged Rasmus Rasmussen af Tovstrup vidnede, at han i Tovstrup Østerskov så, at Søren Jensen i Sorring sad i et bøgetræ, hvor der var hugget hul på begge sider, og tog bier og honning deraf og kom i en spand, og da han bad, at han ikke skulle se ham, svarede skovfogden, at det var højlys dag, og han så ham vel. Niels Jensen Møller i Tovstrup mølle vidnede, at han så Søren Christensen og Søren Jensen af Sorring gik fra træet med honning, hvortil Søren Christensen svarede, at han ville bevise, at Niels Møller selv tog bier af samme træ og satte i sin have.

(89)

** Peder Rasmussen i Farre. syn på det hus i Farre, Niels Rasmussen Brabrand påboer, for dets brøstfældighed.

** Christian Frost stævnede Søren Christensen i Sorring og Søren Jensen sst for dom angående noget honning, de har udhugget og taget i et bøgetræ i KM skov i Tovstrup. opsat til snapslørdag.

29/11 1679.

** Christian Frost et vidne. skovfoged Rasmus Rasmussen og skovløber Niels Nielsen af Sorring vidnede, at de i Sorring skov i KM anpart så Mads Jensen i Sorring med flere, som havde fældet et bøgetræ, som de kløvede, og Søren Lauridsen og Maren Lauridsdatters tjenestekarl med flere havde næsten fældet 2 andre bøgetræer.

(90)

** Christian Frost et vidne. syn på de 3 bøgetræer, som er fældet i KM skovpart i Sorring skov, og som var umærkede.

** Christian Frost stævnede Mads Jensen Peder Jensen Rasmus Nielsen med flere i Sorring og Dallerup for dom og saggav dem, for de har fældet 3 bøgetræer i Sorring skov. opsat til snapslørdag.

(91)

** Jens Rasmussen på bror Peder Bondes vegne stævnede Margrete Zoega i Linå for dom og tiltalte hende for 2 skæpper rugsæd, Peder Bondes søn sl Anders Pedersen havde optjent, samt hans klæder, som blev i hendes hus, og fremlagde tingsvidne 3/11. Margrete Zoega svarede, at hun havde betalt karlen med rede penge, og hans far og søster havde hentet hans klæder. desuden har hun betalt til hans ligfærd. dom: da Margrete Zoega ved ed tilstår at have betalt hans løn med rede penge, og desuden har betalt nogle udgifter for ham, da bør Peder Bonde gøre regnskab med hende.

(92)

6/12 1679.

(intet forhandlet til tinget i dag)

13/21 1679.

** Jens Poulsen til Søbygård 3.ting til Anders Christensen i Sorring og Peder Skød i Tovstrup angående deres skyld til Dallerup kirke.

(93)

20/12 1679.

** Christen Nielsen i Mollerup på søster Lisbet Nielsdatters vegne stævnede efterskrevne for gæld til sl Jens Andersen, som boede og døde i Mollerup. opsat 4 uger.

** Peder Rasmussen i Farre med opsættelse 3/11 stævnede Niels Rasmussen i Farre og tiltalte ham for gæld efter hans håndskrift samt forfaldne huspenge og brøstfældigheden på huset, om han ikke har forbrudt fæstet. dom: han bør betale gælden under nam.

(94)

10/1 1680.

** skurs og ransnævninge.

** Peder Zebig, overførster og vildtmester, spurgte Christian Frost og Jokum Christensen, begge KM skovridere, som er betroet opsyn med vildtbanen, om dens tilstand er blevet bedre eller værre, hvortil de svarede, at siden de kom i tjeneste, kan de ikke fornemme anderledes, end den er ved god magt, uden det, ulve og strenge vintre ødelægger, hvoraf den vel ikke kan forbedres, men tid efter anden aftager, og på spørgsmål, om der sker noget uskikkeligt af krigsfolk krybskytter eller andre, som holder hunde eller bøsser, som kan ødelægge KM vildtbane, svarede de, at de ikke har fornemmet nogen skade på vildtbanen i nogen måder, og han spurgte skovfogderne om det samme, og efterskrevne skovfogder svarede som skovriderne, hvorefter han forbød alle at holde ulemmede hunde, og hvis skovriderne finder nogen efter 14 dage, da skal de skyde dem og have 3 mark for hver hund, og ejeren skal bøde 10 rigsdaler til straf.

(95)

17/1 1680.

(96)

** Knud Bertelsen, ladefoged på Søbygård, på husbonds vegne et vidne. syn i Skannerup skov på nogle kulmiler, som efterskrevne tilstod at have opsat, og de blev forbudt at flytte kulmilerne.

24/1 1680.

** løjtnant Zegemuntz stævnede Søren Andersen i Tulstrup for dom angående resterende landgilde og kontributioner. opsat 3 uger.

** Jacob Pedersen i Lyngå stævnede Peder Andersen i Skellerup med flere for dom og saggav dem for 2 rigsdaler af Dallerup kirke 2 rigsdaler af Linå kirke og 2 rigsdaler af Alling kirke. opsat 6 uger.

(97)

** Peder Andersen i Njær stævnede hr Oluf Pind i Farre for dom angående 10 sletdaler med 8 års rente. opsat 4 uger.

31/1 1680.

(intet forhandlet til tinget)

7/2 1680.

(var ikke 8 mænd at få)

14/2 1680.

(var ikke 8 mænd at få)

21/2 1680.

** Laurids Andersen Bonde i Sorring stævnede Niels Rasmussen Brabrand i Farre for dom angående 6 sletdaler gæld. dom: han bør betale inden 15 dage.

(98)

28/2 1680.

(intet forhandlet til tinget i dag)

6/3 1680.

(intet forhandlet til tinget i dag)

13/3 1680.

** Niels Olufsen ladefoged på Fogsgård i Farre stævnede menige Linå og Sporup sognemænd under Silkeborg for dom angående resterende landgilde. opsat 4 uger.

20/3 1680.

** Jost Hansen KM amtsskriver. syn på KM beholdne gadehuse og gårde.

(101)

27/3 1680.

** Jens Poulsen til Søbygård. navngivne, der mindes over 50 år, vidnede, at da drev Tunglund fæ og Aidt bys fæ i Aidt hede fælles uden nogen hindring ulast og ukæret.

3/4 1680.
 
(intet forhandlet i dag)

10/4 1680.

(blev ingen ting holdt formedelst påske helligt)

17/4 1680.

(intet forhandlet til tinget i dag)

24/4 1680.

(intet forhandlet til tinget i dag)

(1)

** tingbogens autorisation.

** skurs og ransnævninge foged skriver og tinghører.

(2)

24/4 1680.

** Jens Jensen Dyhr i Javngyde et vidne. skifte og deling 5/4 efter hans sl hustru Anne Jensdatter mellem ham og hendes barn Jens Jensen i overværelse af barnets oldefar Jens Andersen Dyhr i Javngyde og morbror Envold Rasmussen i Kalbygård. barnets arv blev 50 sletdaler, og barnet skal være det første år hos oldemoderen Anne Andersdatter i Låsby, og siden til faderen og oldefaderen igen.

(3)

** Jens Andersen Dyhr i Javngyde og hans søn Jens Jensen er forligt om aftægt til ham og hans hustru Else Jensdatter, da de har opladt gården til ham.

** Niels Gregersen i Gern gav last og klage over Maren Sørensdatter Degn, som holder til i Farre, for den utroskab og letfærdige bedrifter indenfor låste og lukkede døre i hans hus og tjeneste. varsel til hende og hendes bror Jens Sørensen Degn.

** Knud Bertelsen, ladefoged på Søbygård, stævnede Niels Rasmussen Brabrand i Farre for dom og gav ham sag for resterende lånekorn. opsat 8 dage.

(4)

1/5 1680.

** Jens Poulsen til Søbygård med opsættelse 24/4 stævnede Niels Rasmussen Brabrand i Farre for dom og saggav ham for resterende lånekorn for 5 rigsdaler. dom: han bør betale gælden med omkostninger inden 15 dage.

(5)

** Rasmus Rasmussen af Tovstrup skovfoged et vidne og forbød alle at komme med heste og vogn i KM skove for at hugge træ eller gærdsel, da det er i de forbudte måneder, eller at lade deres hunde jage KM vildt.

** Peder Rasmussen, ridefoged til Silkeborg, begærede dom over Silkeborg bønder for restants. på begæring opsat 8 dage.

8/5 1680.

** Jens Poulsen til Søbygård et vidne og stævnede grev Niels Friis på Frisenborg for vidner samt Sall bymænd angående Aptrup bymænds fædrift. Rasmus Simonsen i Futting, som har boet i Aptrup i 50 år, vidnede, at i den tid har Aptrup bymænd haft deres fædrift på Myrbjerg uden forhindring. andre, der mindes lang tid, vidnede om samme, og at Aptrup og Sall mænd har drevet deres fæ fælles på heden på Myrbjerg. flere, der er barnfødt i Aptrup, vidnede om fædriften. Jens Poulsen og Erik Pedersen i Kovdal, delefoged til Frisenborg, på husbondens vegne vedkendte sig den fælles fædrift.

(8)

** Niels Lauridsen Smed i Javngyde et vidne og fremlagde et stemplet papir, at Tomas Hansen i Høver vedkender sig at skylde hans børn Niels Tomsen og Kirsten Tomsdatter 80 sletdaler, som er deres arv efter deres sl mor Anne Nielsdatter, som boede og døde i Høver, som Niels Lauridsen, børnenes morfar samtykkede.

** Peder Rasmussen, ridefoged til Silkeborg, fremlagde dom 1/2 1679, hvori Margrete Zoega i Linå og hendes børn Beate Pallesdatter og Margrete Pallesdatter og hr Jens Sørensen i Røgen stævnes angående restants af deres selvejergård i Linå, som fremlægges. Margrete Zoegas svar fremlægges, og hr Jens Sørensen Klimp til Røgen fremlagde indlæg angående selvejergården i Linå, som hendes børn tilbyder Daniel Fischer at overtage for restantsen. dom: de 2 piger bør betale inden 15 dage eller lide nam i deres løsøre, og såfremt det ikke findes, da have indvisning i deres gård. Peder Rasmussen fremlagde en beskikkelse til Margrete Zoega hr Jacob Fog i Linå og hr Søren Lauridsen i Røgen, begge på deres hustruers vegne, angående den resterende landgilde og restants, som arvingerne har tilbudt at betale ved at afstå gården, hvorfor han vil lade den lovbyde og taksere, og på hvilken beskikkelse hr Jacob Nielsen Fog i Linå på hustrus og egne vegne Margrete Zoega og hr Søren Lauridsen i Røgen på egne hustrus og hustrusøster Margrete Pallesdatters vegne har underskrevet, at de ikke har noget krav på gården.

(15)

** Laurids Andersen Bonde i Sorring lod læse et landstingsbrev, dateret 17/3 1582, angående samfrændeskifte 20/9 1580 i Ovstrup efter sl Anders Bonde og Barbara Gødesdatter, mellem deres børn Sejer Andersen Laurids Andersen og Niels Knudsen i Havreballe på hustru Margrete Andersdatters vegne. samfrænderne var Anders Bonde i Spettrup, Jens Grøn i Hoved, Jørgen Mogensen i Sael, Anders Mogensen i Farre, Jens Mikkelsen i Skjoldelev, Anders Knudsen i Vengegård, Erik Pedersen i Farre, Jens Jonsen i Overgård, Søren Lauridsen i Mollerup, Iver Lauridsen i Sorring, Rasmus Lauridsen sst og Mogens Andersen i Farre.

(16)

15/5 1680.

(intet forhandlet til tinget i dag)

22/5 1680.

(da var ikke 8 mænd at få)

29/5 1680.

** Jens Poulsen til Søbygård stævnede grev Nicolaus Friis til Frisenborg for opkrævelse af synsmænd til at syne skel mellem Aidt og Tunglunds marker og hede, og der blev opkrævet synsmænd.

(18)

5/6 1680.

(19)

** Jens Poulsen til Søbygård et vidne og stævnede grev Friis på Frisenborg for syn på skel mellem Aidt og Tunglund marker og hede, og fremlagde varselsseddel til synsmændene og til de forrige synsmænd. efterskrevne synsmænd med flere synsmænd afsagde deres syn på skellet mellem Aidt og Tunglund marker og hede.

(23)

12/6 1680.

** landsdommer Peder Lerche et vidne og stævnede grev Niels Friis samt menige Voldby Hammel og Emdrup mænd for tingsvidne angående brokorn til Kongensbro. Niels Mogensen i Farre vidnede, at før den sidste svenske fejde gav omtalte mænd, lige som andre i herredet, brokorn til Kongensbro, men siden den blev øde i fejden, og genopbygget af KM, vidste han ikke, hvorledes det forholdt sig dermed. andre vidnede ligeledes.

(24)

** Søren Tomsen på Peder Lerches vegne stævnede menige Farre bymænd for at vidne om brokorn til Kongensbro, men nogle af dem vidste intet at vidne derom, og resten holdt sig tilbage.

(25)

** Rasmus Fischer, borger i København, på egne og svoger Henrik Allers og hustru Mette Fischers vegne af København samt med fuldmagt af bror Matias Fischer på Københavns ladegård Daniel Fischer på Silkeborg på egne vegne Henrik Andersen i Gravballe med fuldmagt af hans hustrufar hr Niels Pedersen i Skanderborg på hustru Karen Tomsdatters vegne Laurids Christoffersen sst på hustru Anne Clemendsdatters vegne og Iver Knudsen sst på hustru Kirsten Clemendsdatters vegne et vidne. skifte efter deres sl bror og farbror Christian Fischer over godset på 1412 tønder hartkorn.

(36)

19/6 1680.

(da var ikke 8 mænd at få)

26/6 1680.

(intet forhandlet til tinget i dag)

3/7 1680.

** Knud Bertelsen på husbond Jens Poulsens vegne et vidne og stævnede Linå sognemænd for tilbud på fæstet af Linå kirkes anpart korntiende og forbød dem at indhøste kornet, før han har talt med dem på ageren og tilbød dem deres fæstepenge 18 rigsdaler igen, hvortil Laurids Pedersen i Mollerup og Bertel Rasmussen i Linå svarede, at de ikke mente, de havde forbrudt deres fæste.

(37)

** Knud Bertelsen på Husbonds vegne forbød Dallerup mænd at indhøste deres korn, før han får talt med dem på ageren.

(38)

10/7 1680.

** Jens Poulsen til Søbygård stævnede menige Linå sognemænd for dom, da han har tilbudt dem deres fæstepenge igen, som de ikke ville annamme efter tingsvidne 3/7, som fremlægges. KM skøde dateret 1679 fremlægges, og Søren Jensen i Mollerup på egne og sognemænds vegne fremlagde hans fæstebrev, at da Peder Envoldsen, som sammen med Søren Jensen har haft kirkens anpart tiende i fæste, er død, så har Søren Jensen fæstet det hele, så længe han lever, dateret Frisenborg 1674, og han fremlagde Linå sognemænds svar, at da de har efterkommet fæstebrevet, mener de ikke, at fæstet er forbrudt, underskrevet med blandt andres hans egenhændige underskrift. Jens Poulsen spurgte stor Søren Jensen, som skal være den ældste af det navn i Mollerup, om det var ham eller den anden Søren Jensen sst, som har tienden i fæste, hvorpå han svarede, at det var ham. Jens Poulsen mente ikke, deres fæstebrev kunne hindre ham at annamme tienden på ageren, hvorimod Søren Jensen ikke mente, at KM skøde kunne tydes således. dom: da Jens Poulsen har tilbudt sognemændene deres fæstepenge igen, som de ikke ville tage, så må de levere deres tiende på ageren efter recessen.

(43)

** Peder Rasmussen, foged på Silkeborg, 3.ting lovbød al ulovlig sæd, som kunne være sået i Silkeborg bønders jord, og forbød alle at høste afgrøden.

** Erik Jørgensen i Galten stævnede Niels Jensen i Dallerup for dom, da han ikke rettidigt har leveret ham og hans medarvinger bondeskyld af den bolig, han iboer, samt ikke holdt den ved magt. opsat 4 uger.

(44)

17/7 1680.

** Jens Poulsen til Søbygård tilbød menige Dallerup sognemænd den første prinsessestyr, hvis de havde betalt den, samt forbød dem at indhøste deres korn, før han talte det på marken med dem.

24/7 1680.

** hr Laurids Jostsen i Alling gav last og klage over Søren Andersen i Tulstrup, for han ikke har holdt gærdet omkring Allingholm ved lige, hvori der var 7 huller, som man kunne køre igennem ifølge syn. navngivne vidnede, at de var med hr Laurids hos Søren Andersen, som havde taget 3 af hans heste og lagt tømmer på, og hr Laurids syntes ikke, det var rigtigt af ham at bruge samme tømme til hans heste, som til hans egne skabede øg, hvortil Søren Andersen svarede, at han ville ønske, at hr Lauridses øg var lige så skabede, som hans egne.

(45)

31/7 1680.

** Erik Jørgensen i Galten et synsvidne. syn på det selvejerboel i Dallerup, som Niels Jensen påboer, for dets brøstfældighed.

(46)

7/8 1680.

** Jens Rasmussen i Sorring et vidne og gav last og klage over hans svoger og nabo Rasmus Poulsen i Sorring, for han har skældt ham på hans ærlige navn og rygte, hvilket han benægtede, idet han intet uærligt vidste at beskylde svogeren for, hvorpå de blev venligt og vel forligt.

** Niels Gregersen i Gern et vidne. Rasmus Sørensen i Linå bekendte at skylde ham 16 sletdaler resterende landgilde og skatter.

14/8 1680.

** Erik Jørgensen i Galten og Niels Jensen i Dallerup et vidne, og de tilstod at være forligt om deres tvist og trætte angående det selvejerboel, som tilhører Erik Jørgensen og hans søskende, og som Niels Jensen har beboet i lang tid, således at han skal flytte uden modstand, mod at være fri for resterende bondeskyld og brøstfældighed.

(47)

21/8 1680.

(da var ikke 8 mænd at få)

28/8 1680.

(intet forhandlet til tinget i dag)

4/9 1680.

** Søren Mikkelsen Pøl universitetsridefoged et vidne. syn på det kannikkeboel i Mollerup, som sl Jens Andersen påboede og fradøde, for dets brøstfældighed.

(48)

11/9 1680.

(intet forhandlet til tinget i dag)

18/9 1680.

(var ikke 8 mænd at få)

25/9 1680.

** Jost Hansen amtsskriver et vidne. syn på anneksgårdene i herredet for deres brøstfældighed.

(49)

2/10 1680.

** Jacob Albretsen i Dallerup 3.ting lovbød hans selvejergård i Dallerup til Albret Ibsen Jens Albretsen Morten Albretsen i Rodegård Søren Pedersen sst Peder Jensen i Sjelle Jesper Olufsen i Borum Christen Nielsen i Skørring Mikkel Lauridsen Mikkel Jensen Rode borger i Århus Rasmus Rasmussen i Tulstrup Søren Albretsen i Dallerup.

9/10 1680.

(50)

** Jacob Albretsen i Vadsted et vidne. hans bror Søren Albretsen bestod, at den jord, som Jacob Albretsen have overladt ham 1676, på Dallerup mark, som kaldes Kuljord, den har han nu solgt ham igen efter deres forlig.

** ritmester Hans Smidt et skøde. Jacob Albretsen af Vadsted solgte ham hans selvejergård i Dallerup, som Jens Jensen påboer.

(51)

** Envold Rasmussen i Kalbygård stævnede Rasmus Eriksen, som tjente Laurids Sørensen i Laven og saggav ham, for han er rømt af hans tjeneste, hvorfor han bør lide efter recessen. opsat 4 uger

** hr Laurids Jostsen i Alling med opsættelse 24/7 stævnede Søren Andersen i Tulstrup for dom og fremlagde tingsvidne 24/7 samt Søren Andersens forpligt 17/6 1676 til at holde gærdet om Allingholm ved magt. dom: han bør efter hans forpligt holde gærderne ved lige, og hvis nogen har fået skade over hans forsømmelse, da bør han stå til rette.

(52)

16/10 1680.

** Peder Jonsen i Javngyde på regimentsskriverens vegne 3.ting fremlyste en udlevet ko, som i lang til har gået på Javngyde mark.

** Jost Hansen, KM amtsskriver, et synsvidne. syn på ulovlig skovhugst i KM skove i Gern herred, samt for brøstfældighed på broer.

(53)

23/10 1680.

(da var ikke 8 mænd at få)

30/10 1680.

** Oluf Pedersen i Holmstol gav last og klage over Anders Fiskers søn Laurids Andersen i Klintrup, som ved Bogenshøj har overfaldet hans søn Peder Olufsen, og slået ham blå og blodig, så han måtte føres hjem med hest og vogn. syn på hans sår afhjemles.

(54)

6/11 1680.

** Envold Rasmussen i Kalbygård med opsættelse 9/10 stævnede Rasmus Eriksen, som tjente Laurids Sørensen i Laven, for dom angående ulovlig rømning, hvortil Rasmus Eriksen svarede, at Envold Rasmussen beholdt hans skrin, og skyldte ham en del af hans løn. dom: han bør efter recessen betale en karls løn tilbage.

(55)

13/11 1680.

** Jens Poulsen til Søbygård 4.ting efterlyste Jens Pedersen Beck, som er rømt fra den gård i Møgelby, han har i fæste. opsat 6 uger.

** Peder Frandsen et vidne. navngivne vidnede, at de var hos Søren Andersen i Tulstrup for at lade ham vide, at den dreng Jens Sørensen, som han havde fæstet, allerede havde fæstet sig til Peder Frandsen, så han måtte ikke have ham hos sig. opsat 6 uger.

(56)

20/11 1680.

(da var ikke 8 mænd at få)

27/11 1680.

** regimentsskriver Matias Ferslovius lod fordele Jens Jensen i Dallerup for resterende lejermålsbøder.

4/12 1680.

** Gotfred Henrik Rugen af Linå stævnede efterskrevne for gæld. opsat 3 uger.

(57)

11/12 1680.

(da var ikke 8 mænd af få)

18/12 1680.

(da var ikke 8 mænd at få)

8/1 1681.

** skurs og ransnævninge.

** Niels Rasmussen i Sorring et vidne. Anders Lauridsen Bonde i Sorring vidnede, at til den gård i Sorring, Niels Rasmussen Voel påboer, havde der ikke af Sorring skov været tildelt ham mere end 2 svins olden. andre vidnede det samme, samt at der til gården ikke var nogen skov, men kun noget krat.

(58)

15/1 1681.

(intet forhandlet til tinget i dag)

22/1 1681.

(intet forhandlet til tinget i dag)

29/1 1681.

(intet forhandlet til tinget i dag)

5/2 1681.

** Jens Nielsen på Tvilum på husbond Peder Rosenørns vegne stævnede efterskrevne menige Skannerup sognemænd, som tilhører ham og Oluf Worm, for dom angående restants efter jordebogen 1664-79, som fremlægges. dom: de bør betale uden det, de kan få eftergivet for tidens hårde tilstand.

(60)

** Niels Olufsen på de herrer Fischer til Silkeborg deres vegne
stævnede samtlige deres tjenere angående restants. opsat 4 uger.

12/2 1681.

** hr Laurids Jostsen i Alling på Helvig Jensdatters vegne af Linå 3.ting lovbød hendes lod i den selvejergård i Linå, som er den 5.part, som Bertel Worm nu påboer, til sl Jokum Bruns efterleverske Maren Jensdatter af Nibe Anne Bertelsdatter Bertel Worm Tomas Andersen med hustru Anne Jensdatter i Linå Hagen Johansen i Ry mølle.

** Hagen Johansen i Ry mølle et skøde. Helvig Jensdatter Worm i Linå gav tilkende, at hun af nød har måttet afhænde sin part i den selvejergård i Linå, som hendes bror Bertel Worm påboer, som er tilfaldet hende efter hendes far Jens Hansen Worm, så hun bad hendes fætter hr Laurids Jostsen skøde den til Hagen Johansen.

(61)

** Anders Andersen på Søbygård, fuldmægtiget af Karen Madsdatter, sl borgmester Niels Mogensens, af Randers stævnede hendes bønder i Skannerup for dom angående resterende skyld og landgilde. opsat 4 uger.

** Anders Andersen et vidne. syn på en grøn eg, som var hugget i Skannerup og ført bort. Niels Eriksen sst svarede, at han havde hugget egen til hans huses fornødenhed.

19/2 1681.

(62)

** Mads Andersen i Vissing et afkald. hans bror Søren Andersen i Tulstrup gav ham afkald for arv efter hans far Anders Olufsen og mor Gertrud Iversdatter, som boer i Vissing.

26/2 1681.

(intet forhandlet til tinget i dag)

5/3 1681.

** Niels Olufsen på husbond Daniel Fischers vegne med 6 ugers opsættelse stævnede hans bønder for dom angående restants. dom: de bør betale det, de ikke med kvittering kan bevise er betalt.

** Peder Pedersen i Sminge stævnede Christen Nielsen i Holmstol for dom angående 10 rigsdaler, hans hustru skylder ham. opsat 4 uger.

12/3 1681.

(63)

** Peder Rasmussen på Matias Fischers vegne efter opsættelse begærede dom over hans tjenere for restants.

19/3 1681.

(intet forhandlet i dag til tinget)

26/3 1681.

(intet forhandlet i dag til tinget)

2/4 1681.

(mellem langfredag og påskedag blev ingen ting holdt)

9/4 1681.

** Laurids Andersen i Sorring et vidne. Kirsten Sørensdatter, Anders Christensens hustru, i Sorring vidnede, at Niels Christensen Skrædder i Sorring lovede at betale den rejse dobbelt, Anders Christensen havde gjort for ham, og han skulle gå ind, hvor Anders Christensen måtte blive ude, den hundspot. andre vidnede, at Niels Skrædder holdt kro og købmandsskab, og når bymændenes fæ kom hjem af marken, har Niels Skrædder jaget sine øksne ud blandt dem, så han kunne se, at de kunne stikke dem omkuld, hvilket var bymændene til stor skade. Barbara Lauridsdatter vidnede om drikkeri og larm i hans hus nat og dag.

** Niels Andersen på regimentsskriverens vegne et vidne og fremlagde en klage fra Anders Christensen i Sorring, da hans nabo Mads Jensen vil oplade sin halve gård for Niels Christensen af Sorring, da begærer han, at han må nyde den, da han har redet rytter for gården i 6 år, da han ellers ikke kan være en dag i gården uden klammeri, som alle mænd i byen ved, underskrevet af ham og 5 andre bymænd, hvortil Mads Jensen, som boer i gårde med Anders Christensen, svarede, at han kunne selv drive sin gård.

(64)

** Jens Nielsen på husbond Peder Rosenørn til Tvilum hans vegne et vidne og gav last og klage over hr Erik Tomsens tjenere i Gern Christoffer Andersen med flere, for de uden hans minde har fældet et bøgetræ i Skannerup skov og kørt det bort, hvilket skovfogden bevidnede, og synsmændene afhjemlede deres syn.

(65)

16/4 1681.

** Jens Nielsen på Tvilum på husbonds vegne et vidne og berettede, at han havde stævnet en del personer, som har fældet en bøg i Skannerup skov, som tilhørte hans husbond, hvortil hr Erik Tomsen svarede, at sognemændene havde lånt ham heste og vogne til at føre det rådne og trøskede træ hjem, som han havde ladet fælde, og han mener ikke, Peder Rosenørn vil efterstræbe ham for dette rådne træs skyld.

** på amtsskriverens vegne stævnedes Skanderborg slots bønder for dom angående restants. opsat 4 uger.

** hr Jacob Nielsen Fog i Linå et afkald. Jørgen Nielsen i Sorring med fuldmagt af Niels Nielsen Fog i Århus gav hans morbror hr Jacob afkald for arv efter hans sl mor Gertrud Nielsdatter på Kongsgård på Helnæs, som han havde under værgemål.

(66)

** Laurids Andersen Bonde i Sorring lod læse et tingsvidne og sandemandsgang dateret 1544, som Anders Bonde i Sorring havde forhvervet angående markskel mellem Sorring mark Bjarup mark og Volstrup mark, som sandemænd har gjort, idet de begyndte ved Ørvad og fortsatte derfra, hvilket beskrives.

(67)

** Laurids Andersen i Sorring et vidne og lod læse et gammelt tingsvidne dateret 1525, hvori hæderlig dannesvend Laurids Sejersen af Sorring fik tingsvidne af 10 gamle dannemænd angående skel mellem Gundholt og Bjarup skov, som beskrives, og dette skel har først Bondesen og så Sejer Bondesen og så hans arvinger efter ham haft i hævd og brug ulast og ukæret i 50 år og mere.

** Morten Albretsen i Låsby et skiftebrev. skifte 7/7 i Overgård i Låsby efter sl Jens Rasmussen mellem hans efterladte hustru Anne Andersdatter, og på hendes vegne hendes søn Envold Rasmussen i Kalbygård, og hendes børn Jens Jensen på egne vegne Morten Albretsen på sin fæstemø Mette Jensdatters vegne og på hendes søster Maren Jensdatters vegne. registrering og vurdering, i alt 204 daler. bortskyldig gæld, blandt andet fordrede Rasmus Christensen i Tovstrup på hustru Anne Rasmusdatters vegne hendes fædrene arv. skifte og deling. varsel til Jon Bertelsen i Nustrup på hustrus vegne Jens Jensen Dyhr i Javngyde på hans søn Jens Jensens vegne og Rasmus Christensen i Tovstrup.

(69)
 
23/4 1681.

** Christian Frost, KM skovrider, et vidne og stævnede Peder Sørensen i Tovstrup for syn og vidne. syn på et træ, der er hugget i Sorring Østerskov, afhjemles. Peder Sørensen svarede, at Peder Jensen i Sorring havde forundt ham bøgetræet.

30/4 1681.
 
(70)

** Jens Nielsen på husbond Peder Rosenørn til Tvilum hans vegne et vidne og stævnede efterskrevne i Skannerup samt hr Erik Tomsen i Gern, og gav 1.ting til ovennævnte for et træ, de har hugget og kørt hjem til hr Erik Tomsens gård. han mødte og svarede, at når Peder Rosenørn ikke ville lade sagen falde angående et råddent træ, som han har ladet fælde i Kirkeskov, som hans formænd har haft til ildebrændsel, og da hans fattige sognemænd tiltales derfor, da vil han selv svare til skaden.

7/5 1681.

** Iver Knudsen i Silkeborg kro et skøde, hvori Daniel Fischer til Silkeborg tilskøder ham og hans hustru Kirsten Clemendsdatter kroen efter deres kontrakt om Iver Knudsens anpart jordegods i Silkeborg len.

(71)

** Peder Rasmussen Lime, skriver til Silkeborg, på de herrer Fischers vegne stævnede deres bønder for vidne og spørgsmål angående restants og landgilde, som de skylder efter Christen Christensen, forrige skriver på Silkeborg og nu forpagter på Avnsbjerg, hans restants, og fremlagde en stævning til Christen Christensen samt en dom mellem de herrer Fischer og Christen Christensen, dateret 25/11 1680, som er afsagt af KM kommissærer, angående afregning med bønderne om deres restants, og mente, Christen Christensen burde forklare det nærmere, hvortil han fremlagde sit svar, at da han tidligere er stævnet i samme sag, som er pådømt både ved hjemting og landsting, så vil han erindre rettens betjente derom, så de ikke forgriber sig derimod.

(72)

14/5 1681.

** regimentsskriver Matias Ferslovius et vidne. syn på den gård i Tulstrup, som Søren Andersen påboer, for dens brøstfældighed.

(73)

21/5 1681.

(og da var ikke 8 mænd at få)

28/5 1681.

** hr Erik Tomsen i Gern et vidne. efterskrevne vidnede, at hans formand hr Hans Jensen, som boede i Gern præstegård lod hugge træ i Kirkelund i Skannerup skov til sit ildebrændsel, og han havde fremmede svin på olden i Kirkelund.

(74)

** Niels Christensen i Sorring stævnede Laurids Andersen i Sorring med flere for dom angående en ubevislig klage over ham. opsat 4 uger.

** Jørgen Nielsen i Sorring et vidne. flere vidnede, at han og Niels Christensen kom i Klammeri, og da sagde Niels Christensen til ham, at han skulle få en ulykke, han skulle skille ham ved hans 2 sorte heste.

(75)

** Rasmus Rasmussen i Tovstrup et afkald og fremlagde en fuldmagt fra hans søster Maren Rasmusdatter til Niels Jensen Møller til at give ham afkald for arv efter deres forældre, på nær den arv, der tilfaldt deres bror, som er udenlands. Niels Jensen på hustru Johanne Rasmusdatter og hendes søster Maren Rasmusdatters vegne Christen Rasmussen i Dallerup på hustru Anne Rasmusdatters vegne gav deres bror og svoger afkald for arv efter deres forældre sl Rasmus Jensen og Maren Lauridsdatter, som boede og døde i Tovstrup.

4/6 1681.

** Anders Nielsen i Nygård et vidne. Jørgen Rasmussen i Vissing vidnede, at en måned før jul da tvang han med hårde ord og trusler hans datter Sidsel Jørgensdatter til at trolove sig med Anders Nielsen, der tjener i Nygård, mod hendes vilje. Søren Jørgensen i Vissing vidnede det samme, og både før og efter trolovelsen sagde hun, at hun aldrig skulle fuldkomme det begyndte ægteskab med ham, hun ville intet have med ham at gøre, og de måtte straffe hende på hvad måde, de ville, og da præsten kom for at trolove dem, klagede hun sig græd og sagde, hun hellere ville lade sig skyde ihjel.

(76)

11/6 1681.

** Jens Nielsen i Tvilum på husbonds vegne stævnede Oluf Pedersen i Holmstol og hans hustru Maren Christensdatter for dom og tiltalte dem for nogle usømmelige ord, de havde sagt om husbonden og hans frue, da han med flere var i deres gård for at søge betaling for restants. Oluf Pedersen benægtede ved ed, at de ikke havde haft ufine eller usømmelige ord om deres herskab, og hvis de havde haft et ubesindigt ord, da bad han, om det måtte eftergives, hvorefter sagen på husbondens gode behag blev ophævet.

18/6 1681.

(77)

** Peder Rasmussen i Tovstrup 3.ting lovbød hans selvejergård i Sorring, som sl Laurids Christensen sidst påboede. Jens Christensen i Møgelby på hustru Anne Jensdatters vegne svarede, at hun havde en arvepart i samme gård, hvortil Peder Rasmussen svarede, at den var betalt. varsel til Jens Christensen i Møgelby på hustrus vegne Christen Andersen i Skannerup på hans hustrus vegne Maren Jespersdatter i Sminge Jens Andersen i Voel på hans hustrus vegne Jens Andersen i Mollerup på hans hustrus vegne Knud Jespersen i Tovstrup og Jesper Jensen i Dallerup.

25/6 1681.

** Jens Nielsen i Tvilum på husbonds vegne et vidne, og spurgte efterskrevne, om de ville stå ved deres vidne 28/5 angående den skov i Skannerup skov dens forhold, hvortil de samtlige svarede, at de stod ved deres vidner om Kirkeskov i Skannerup skov, som præsterne brugte.

(78)

** Niels Christensen i Sorring et skøde. Peder Rasmussen i Tovstrup skødede til ham hans selvejergård i Sorring.

** Gotfred Rugen i Linå stævnede Jens Envoldsen i Bomholt for dom og saggav ham for 27 sletdaler efter hans obligation. opsat 4 uger.

2/7 1681.

(indfaldt Maria bebudelsesdag, så ingen ting blev holdt)

9/7 1681.

** Laurids Andersen Bonde i Sorring et vidne og gav last og klage over Peder Andersen, der tjener hr Jacob i Linå, med flere, for de har bortkørt nogle tørv, som han har tilladt en mand at skære på hans grund, hvortil hr Jacob svarede, at han havde givet dem lov til at hente tørvene og føre til hans gård, og han vil svare dertil og fremlægge dokumenter.

(79)

** Niels Christensen i Sorring Jørgen Nielsen sst med flere blev forligt om deres iring og trætter, og klagen over Niels Christensen skal være død og magtesløs.

16/7 1681.

** hr Jacob Nielsen i Linå et vidne. Christen Nielsen, barnfødt i Sorring, og har boet i Sorring i 50 år, vidnede om skellet mellem Laurids Bondes og hr Jacobs mose i Bjarup skovmose. andre vidnede om mosen, som ligger mellem Jeppeshave og Hadumskiftet, og kaldes Høgersmose. Laurids Andersen Bonde vedkendte sig en del af mosen, som han havde købt for at lægge til sin gård.

(80)

** Laurids Andersen Bonde i Sorring et vidne. efterskrevne vidnede, at Laurids Andersens skov grænser op til Høgersmose, som har tilhørt sl Anders Bonde, og at de havde af ham fået lov til at skære tørv deri. Laurids Bonde fremæskede hr Jacobs adkomst til mosen, hvortil hr Jacob svarede, at mosen ligger i et skovskifte i Bjarup skov, og sandemandsbrevet skal nok vise, hvem mosen tilhører, og Laurids Bonde svarede, at skellet kunne ses af stabel og sten.

(81)

** Laurids Bonde i Sorring lod læse en deling på pergament angående Sorring Bjarup og Volstrup mark dateret 1570.

** Christen Nielsen i Sorring 4.ting opsagde det hus, han påboer.
 
(82)

23/7 1681.

** Laurids Bonde i Sorring gav varsel til Hr Jacob i Linå og Matias Fischer til Silkeborg for opkrævelse af synsmænd, for efter et gammelt sandemandstov at syne skellet mellem Sorring Volstrup og Bjarup marker.

** Christen Nielsen, fuldmægtiget af sin svoger Gotfred Rugen, med opsættelse 25/6 stævnede Jens Envoldsen i Bomholt for dom angående gæld til Jens Andersen i Mollerup efter brev, dateret 1670. Rasmus Envoldsen på hans bror Jenses vegne fremlagde skiftebrev, dateret 28/2 1681, efter sl Envold Rasmussen, som boede og døde i Bomholt, hvoraf ses, at udgifterne er 106 sletdaler højere end boets formue, hvorfor han mener, broderen bør være fri for tiltale. dom: da han selv har underskrevet brevet, bør han betale.

30/7 1681.

** Laurids Andersen Bonde i Sorring et vidne. syn afhjemles på skel mellem Sorring Volstrup og Bjarup marker efter et sandemandsbrev 1544, hvortil hr Jacob Nielsen Fog svarede, at nordøst for mosen findes der 3 sten, som efter KM ordre er skel efter deling mellem sl Anders Bonde i Ovstrup og sl Sejer Lauridsen i Sorring, og de sten skulle synsmændene have brugt i stedet for 3 andre for enden af mosen, og Laurids Bonde svarede dertil, at den deling vedgik hans sl forfædre, og sandemandsbrevet omtaler skel mellem Sorring Volstrup og Bjarup marker.

(84)

** hr Jacob Fog i Linå et vidne. navngivne vidnede, at Peder Jensen i Sorring havde fældet grimbøgen mellem hr Jacobs og Laurids Bondes grund, og kørt den til Laurids Bondes gård, hvilket han nægtede.

6/8 1681.

(intet forhandlet til tinget)

13/8 1681.
 
** Søren Jensen i Sorring på bror Peder Jensens vegne et vidne. Laurids Bonde i Sorring med flere vidnede, at på grandestævne kom der nogle ord mellem Niels Skrædder og Peder Jensen, og Niels Christensen sagde til Peder Jensen, om han ville være konge i Sorring, hvortil han svarede, at så skulle Niels Skrædder være hyrde, hvorefter Niels Skrædder sagde til Peder Jensen, at så skulle han køre ham til byen på den vogn, som blev stjålet fra Rask Tordsen i Låsby.

20/8 1681.

** hr Jacob Fog i Linå et vidne, at hans stævningsmænd havde været i Laurids Andersen gård i Sorring og talte med hans hustru og far Anders Bonde og forbød ham at indhøste sit korn, før han havde talt det med ham.

** Hr Jacob stævnede Laurids Bonde i Sorring for dom, da han imod forbud har indhøstet sit korn.

(85)

27/8 1681.

** Daniel Fischer til Silkeborg et vidne. Jens Rasmussen, skovfoged i Hårup, vidnede, at han en tidlig søndag morgen fandt et hjulspor i Hårup skov ved Kodals bæk, hvor der var fjernet en egekævle, og han fulgte sporet til Voel til Terkel Rasmussens gård, hvor han fandt egeblokken liggende gemt i nogle nælder, og Terkel Rasmussen sagde, at han havde hentet kævlen i Hårup skov på hans egen grund.

3/9 1681.

** Laurids Andersen Bonde i Sorring stævnede Christen Nielsen i Sorring for dom angående et vidne, han har vidnet 16/7, om en bøg, som Laurids Bonde skal have ladet hugge. opsat 4 uger.

** hr Jacob Nielsen Fog i Linå et vidne, at han stævnede Laurids Andersen Bonde i Sorring Matias Fischer på Silkeborg samt de forrige synsmænd for opkrævelse af synsmænd til at besigtige skel og sten samt den mose, som hr Jacob og Laurids Bonde omtvister.

10/9 1681.

(86)

** hr Jacob Nielsen Fog i Linå et synsvidne. synsmændene fremlagde deres skriftlige syn på den mose, som hr Jacob og Laurids Bonde i Sorring omtvister, efter en genpart af en deling 1570, som hr Jacob fremviste, samt efter et sandemandstov 1544, men da de kom nordøst for mosen, hvor der skulle stå 3 sten efter delingen, fandtes der kun een, idet de 2 andre var borte, men da hr Jacob havde frygtet, det skulle ske, havde han 25/7 ladet stenene syne, hvilket syn nu blev aflagt, og da præstegårdens grund ikke gik videre end dertil, blev synet ikke fortsat efter sandemandstovet. Oluf Nielsen Bonde af Vorgård på Laurids Bondes vegne spurgte synsmændene, om det var markskel eller skovskel, hvortil Bertel Worm på egne og medbrødres vegne svarede, at det var Hadum skel og skovskel efter KM delings formelding.

(88)

** KM regimentsskriver et vidne. syn på Peder Bagge i Sorring hans sår, hvortil stævnes Niels Andersen, som tjener Laurids Bonde.

** Laurids Andersen Bonde i Sorring gav last og klage over ritmester Smidts tjenere Christen Pedersen og Mikkel Schultz i Dallerup, for de har fældet en bøg i hans selvejer skovskifte uden hans minde, og fremviste en økse, han havde frapantet dem. Jørgen Nielsen af Sorring svarede, at han havde bevilget ritmesteren træet, og ville svare dertil.

** hr Jacob Fog i Linå med opsættelse 20/8 stævnede Laurids Andersen Bonde i Sorring for dom, da han mod forbud har indført hans korn, og fremlagde forbudsvinde 20/8. på Laurids Bondes vegne fremlagde Oluf Nielsen Bonde i Vorgård et stedsmålsbrev, dateret 1666, af hr Jacob Fog i Linå samt Anders Bondes skriftlige indlæg, at han og hans søn driver gården fælles, og da fæstebrevet lyder på hans livstid, så mener han sig fri for tiltale, hvortil hr Jacob svarede, at da Anders Bonde har tilskødet sønnen gården, da må han enten tiende på kærven eller fæste på ny. dom: da fæstebrevet ikke er kasseret, da forbudet blev gjort, har de ikke forset sig, men de må for fremtiden tiende på kærven.

(89)

17/9 1681.

** Laurids Bonde i Sorring et vidne. syn på Høgersskov, hvor der var hugget en bøg, som er ført bort. Laurids Bonde beskyldte Jørgen Nielsen i Sorring for at have ladet den fælde.

24/9 1681.

** Laurids Bonde lod opkræve efterskrevne synsmænd til at syne skel mellem Sorring Bjarup og Volstrup marker.

(90)

** Niels Andersen på regimentsskriverens vegne begærede dom over Niels Andersen i Sorring for slagsmål, han har begået på Peder Bagge i Sorring. dom: han bør betale sine bøder.

1/10 1681.

** Laurids Andersen Bonde i Sorring. efterskrevne synsmænd fremlagde deres syn på markskel mellem Sorring Bjarup og Volstrup marker. hr Jacob Nielsen Fog i Linå svarede, at synet vel ikke kunne stå for andre øjne, og det var gjort efter en sandemandsgang, som 26 år efter er gjort om ved KM deling, som vel kunne have været brugt ved synet. Laurids Bonde svarede, at han mange gange havde anmodet hr Jacob om at fremvise adkomst til hans part på Volstrup mark, og gav last og klage over ham, for at have påført ham omkostninger til proces.

(92)

** Jens Bjerregård i Røgen, fuldmægtiget af Johanne Andersdatter i Klintrup, et vidne. syn på sl Niels Sørensen Dyhr, som blev fundet død udenfor Klintrup i en lang sig, og da så de, at der var et stort skår i hans hals, som var gjort med en skærekniv, som blev fundet hos ham. hr Søren Lauridsen præst i Røgen sogn vidnede, at Niels Dyhr i den sidste tid undertiden havde været afsindig, og havde søgt læge, og han havde bedt for ham i kirken, hvilket andre bevidnede.

(93)

8/10 1681.

** Jens Poulsen til Søbygård et vidne. efterskrevne, der mindes op til 55 år, vidnede, at i den tid drev Tunglund hjord fæ og fæmon fælles med Aidt fæ på Aidt hede.

** Jens Christensen Bjerregård i Røgen med fuldmagt af borgmester og råd i Århus. Laurids Christensen i Klintrup, som mindes 76 år, vidnede, at når vandet ved Århus mølledam var udtørret, havde det altid været Århus bys fælles fædrift og bøndernes og den rejsendes fri bedeplads upåanket ud til den fri rindende møllestrøm. andre i Lyngby Klintrup og Sorring, der iblandt Anders Bonde, som mindes 60 år Laurids Andersen 24 år, Låsby Flensted Vissing Javngyde Tulstrup Tørring Mollerup, der iblandt Søren Jensen, som mindes 50 år, Linå Laven Skannerup Mølhave, som alle mindes længe, vidnede det samme.

(94)

15/10 1681.

** Jens Poulsen til Søbygård stævnede Dallerup kirkeværger for gæld og anmodede hr Jacob af Linå om, at han måtte være i fred for ham, da han ikke var stævnet, og sagen ikke vedkommer ham, hvortil hr Jacob Nielsen svarede, at de udgifter, han stævner kirkeværgerne for, havde han bekræftet, så han følte, at hans underskrift blev gjort ugyldig.

(95)

** Jens Poulsen til Søbygård stævnede Rasmus Pedersen i Laven og Søren Madsen i Mollerup for dom, hvortil de svarede, at de ikke kun fik 2 bjælker, idet de købte 2 andre af Jokum Christensen i Hårup for 6 rigsdaler. opsat 4 uger.

** Laurids Andersen Bonde i Sorring med opsættelse 3/9 stævnede Christen Nielsen i Sorring for hans vidne 16/7, at Laurids Bonde skal have ladet fælde en grimbøg, hvilket vidne han fremlagde. hr Jacob Nielsen fremlagde tingsvidne 30/7, og Christen Nielsen svarede, at han ikke havde sigtet Laurids Bonde. dom: han lider ikke tiltale.

22/10 1681.

** Henrik Jensen, ridefoged til Skanderborg. syn på ulovlig skovhugst på Sorring mark i KM skov. Niels Christensen svarede, at han havde ladet de 2 bøge fælde, men mente, de stod i hans selvejerskov.

(96)

29/10 1681.

** Laurids Andersen Bonde i Sorring et vidne og med opsættelse 17/9 stævnede Jørgen Nielsen i Sorring angående en grøn bøg, han har ladet hugge i Laurids Andersens skov, hvortil han svarede, at træet stod på hans skovskifte, og hvis ikke, ville han give Laurids Bonde at andet lige så godt træ, hvorefter de blev forligt.

5/11 1681.

(da var ikke 8 mænd at få, så ingen ting blev holdt)

12/11 1681.

(og da var ikke 8 mænd at få, så ingen ting blev holdt)

12/11 1681.

** KM amtsskriver stævnede Niels Christensen Skrædder i Sorring for dom og saggav ham efter tingsvidne 9/4 for ulovligt krohold og købmandsskab og for at have staldet øksne. opsat 6 uger.

** Jens Poulsen til Søbygård spurgte Jokum Christensen af Hårup, om han havde nogen skovpart, hvor de 2 egebjælker var hugget, som han havde solgt til Linå kirkes reparation, hvortil han svarede, at da de blev hugget, havde han skov dertil, og han forstod ikke, at nogen havde adkomst til at spørge ham derom.

** Jens Poulsen til Søbygård et vidne, at han havde ladet stævne Erik Sørensen i Astrup, herredsfoged i Hovlbjerg herred, og Rasmus Nielsen i Aidt tingskriver for vidne. ladefoged Knud Bertelsen vidnede, at han med flere var sendt til Hovlbjerg ting med et forbudsvinde angående Tunglund mænds fælles fædrift med Aidt mænd, og da måtte de vente 4 timer, indtil klokken 12, hvor herredsfogden kom til tinget, men skriveren kom ikke med tingbogen, og heller ikke rettens betjente, så de måtte gå med uforrettet sag.

(97)

19/11 1681.

(intet forhandlet til tinget i dag)

26/11 1681.

** KM regimentsskriver på Laurids Bondes vegne i Sorring. hans navngivne naboer vidnede, at de havde intet at beklage sig over, for han havde aldrig pløjet noget jord fra dem.

(98)

** Niels Andersen i Sorring stævnede Peder Bagge i Sorring, som tjener Jørgen Nielsen, for dom og slagsmål. opsat til næste ting efter jul.

** Jørgen Nielsen i Sorring 3.ting lovbød et skovskifte, som ligger til hans gård i Sorring, hvilket blev afslået, da regimentsskriveren ikke mente, han kunne afhænde ejendom uden KM tilladelse.

** Anders Andersen på husbond Jens Poulsen til Søbygård hans vegne med opsættelse 15/10 stævnede de forrige kirkeværger til Linå kirke Søren Madsen i Mollerup og Rasmus Pedersen i Laven for dom, og fremlagde kirkebogen med kirkens regnskab, hvortil de svarede, at de kun fik 2 bjælker, 2 andre købte de for 6 rigsdaler, og fremlagde Matias Fischers attest derpå, og Jokum Christensen bevidnede at have fået 6 rigsdaler. kirkeværgerne fremlagde deres indlæg med regnskab. dom: de bør gøre rede for, hvor de 2 bjælker er blevet af, og for deres forseelse hver til straf give 2 rigsdaler til kirkens reparation, og 2 rigsdaler til de fattige.

(100)

3/12 1681.

(intet forhandlet til tinget i dag)

10/12 1681.

** Niels Christensen i Sorring. syn på et skovskifte i Sorring Nørskov, som ligger til den selvejergård i Sorring, han har købt.

(101)

17/12 1681.

(da var ikke 8 mænd at få)

24/12 1681.

(da var ikke 8 mænd at få)

slut.
-----

PERSON- OG STEDNAVNEREGISTER

Abelone
Abild
Agnete
Aidt
Aksel
Albret  
Albretsen
Allers
Alling
Allinggård
Allingholm
Ammersbøl
Anders  
Andersdatter  
Andersen
Anne
Ans
Aptrup
Arenstorff
Astrup
Augustinus
Avnsbjerg

Bagge
Baggehuset
Baltser
Barbara
Bartom
Basballe
Beck
Bejstrup
Bejtrup
Bejtrupgård
Berent  
Berentsen
Berete
Bergen
Bertel  
Bertelsdatter  
Bertelsen
Bertram  
Bertramsen
Bidstrup
Bjarup
Bjerregård
Bjerring
Bjørnholt
Bjørnsmøllevadsbro
Bjørum
Black
Blichfeldt
Boel
Bogensgård
Bogenshøj
Bomholt
Bondesen
Borch
Borcher
Borum
Borup
Brabrand
Bremerholm
Broberg
Brochmand
Bromand
Brorsen
Brun
Brønds
Bundgård
Busborg
Bønnerup
Bøstrup

Christen  
Christensdatter  
Christensen
Christence
Christoffer  
Christoffersdatters  
Christoffersen
Cornetis

Dalby
Dalbygård
Dallerup
Dalsgård
Daniel  
Danielsen
Davding
Davdinggård
Didrik
Ditlev
Dorete
Dratenberg
Dronningborg
Dupont
Dybvad
Dyhr
Døvling

Ebstrup
Edel
Egertsen
Egtved
Ejler
Elisabet
Elle
Ellerup
Else
Elsted
Emdrup
Engelbret
Engetved
Engkrog
Envold  
Envoldsdatter  
Envoldsen
Erik  
Eriksdatter  
Eriksen
Ersholt
Fajstrup
Farre
Favrskov
Fejdenbjerg
Ferslovius

Fillerup
Firgårde
Fischer
Flensted
Fogsgård
Folby
Forlev
Fosgrav
Framlev
Frands  
Frandsdatter 
Frandsen
Fravsing
Fredericia
Frederik  
Frederiksdatter  
Frederiksen
Frederiksborg
Frederiksodde
Friis
Frisenborg
Futting
Følle
Fårehuset
Fårvang

Gammelgård
Gammelmølle
Gerdes
Gern
Gersdorff
Gertrud
Gisius
Gius
Gjordsen
Glapgård
Glesborg
Glibstrup
Gotfred
Grandslev
Gravballe
Gregersen
Grosmand
Grydsbåre
Grydsbåreagre
Grønbæk
Gunde
Gundholt
Gyldensten
Gyldenstjerne
Gylling
Gødesdatter
Gødvad

Hachmand
Hadbjerg
Haderslev
Hadum
Hadumskiftet
Hae
Hagen
Hagsholm
Hald
Halling
Hanau
Hans  
Hansdatter  
Hansen
Harlev
Harridslevgård
Hasse
Havreballe
Havreballeskov
Havrum
Heigermundt
Hels
Helsingborg
Helvig
Hemstok
Henrik  
Henriksdatter  
Henriksen
Herlov  
Herlovsdatter  
Herlovsen
Hermandskrog
Herskind
Hiernach
Hieronimus
Hinge
Hjelmslev
Hjermind
Hjulniels
Hobro
Holck
Holgård
Hollesen
Holmstol
Hornbæk
Horsens
Hovlbjerg
Howitz
Hundskov
Husved
Hvirring
Hylleborg
Hyrdeniels
Høgersmose
Høgersskov
Høver
Hårup

Ibsen
Ildvad
Ingeborg
Inger
Ingerslev
Iver  
Iversdatter  
Iversen

Jacob  
Jacobsdatter  
Jacobsen
Jacobus
Javngyde
Jebjerg
Jens  
Jensdatter  
Jensen
Jep Jepsen
Jeppeshave
Jernit
Jesper  
Jespersdatter  
Jespersen
Johanne
Johansen
Jokum  
Jokumsdatter  
Jokumsen
Jon  
Jonsdatter  
Jonsen
Jost  
Jostsen
Jørgen  
Jørgensdatter  
Jørgensen

Kajhøj
Kalbygård
Karen
Karlsen
Karstens
Karstensen
Kasper  
Kaspersen
Kasted
Katrine
Kejlstrup
Keld  
Keldsdatter  
Keldsen
Kellerup
Kield
Kielsgård
Kirkelund
Kirkensgård
Kirkeskov
Kirsten
Kjærulf
Klaus  
Klausdatter  
Klausen
Klausholm
Klemend  
Klemendsdatter  
Klemendsen
Klimp
Klintrup
Knopfs
Knud  
Knudsdatter  
Knudsen
Knudsgård
Kock
Kodal
Kogsgård
Kolding
Koldinghus
Kolds
Kongensbro
Korfits
Kovdal
Kragelund
Krarup
Krogmose
Krudthuset
Kuljord
Kvottrup
Kærsmølle
Køge

Labing
Lading
Lambert
Lanby
Langvad
Laurbjerg
Laurids  
Lauridsdatter  
Lauridsen
Lave
Lerbjerg
Lerchenfeldts
Ligt
Liljebjerg
Lillemølle
Lillering
Lillesø
Lindenow
Lindgård
Linå
Lisbet
Lorentzen
Lucassen
Lundgård
Lybeck
Lykkehus
Lyllofsen
Lyngballe
Lyngballegård
Lyngby
Lyngholm
Lyngå
Lysbrohus
Lysgård
Løgstrup
Lønborg
Låsby

Mads  
Madsdatter  
Madsen
Magdalene
Majoner
Mandrup
Maren
Margrete
Mariager
Markusdatter
Marsø
Matias  
Matiasdatter
Mesing
Mette
Middelgaden
Mikkel  
Mikkelsdatter  
Mikkelsen
Mogens  
Mogensdatter  
Mogensen
Mollerup
Morten  
Mortensdatter  
Mortensen
Murmand
Myrbjerg
Møgelby
Mølgård
Mølhave
Møllegård
Møllehave
Mørk

Nebel
Nibe
Nicolaus
Niels  
Nielsdatter  
Nielsen
Nisset
Njær
Nordskov
Norup
Nustrup
Nygård
Nørager
Nørgård
Nørlund
Nørskov

Obel
Offersen
Oluf  
Olufsdatter  
Olufsen
Ormekrog
Ottesen
Ovdal
Ove
Overgård
Ovstrup
Ovstrupgård

Palle  
Pallesdatter  
Pallesen
Palm
Palstrup
Parsberg
Peder  
Pedersdatter  
Pedersen
Pleses
Podemand
Pogwisch
Poul  
Poulsdatter  
Poulsen
Pøt
Pøtter

Randers
Rantzau
Rasmus  
Rasmusdatter  
Rasmussen
Renner
Resenbro
Resendal
Ribe
Ringkloster
Risgård
Rodegård
Roland
Roluf
Rosenkrantz
Rosenmeier
Rosenørn
Rostrup
Roumand
Ry
Råballe
Røddike
Sabro
Sahl
Sammelbach
Sandbjerg
Sandby
Sandhuset
Schack
Schade
Schrøder
Schultz
Schuster
Sehested
Sejer  
Sejersdatter  
Sejersen
Sejling
Sejs
Selgensen
Sennels
Serridslev
Serup
Sidsel
Siim
Silkeborg
Simon  
Simonsdatter  
Simonsen
Sinding
Sjelle
Skanderborg
Skanderup
Skannerup
Skellerup
Skivholme
Skjoldelev
Skjoldshuset
Skorup
Skotmand
Skovby
Skovsrod
Skærbæk
Skørring
Slumstrup
Smidt
Sminge
Snåstrup
Soetmand
Sorring
Splet
Sporup
Spystrup
Spørring
Stadsegård
Sterck
Storring
Sundby
Svarrer
Svejstrup
Svend  
Svendsen
Svenstrup
Svinekone
Svolgård
Svostrup
Søballe
Søby
Søbygård
Søbyvad
Søbødker
Søften
Sølvsten
Søndergård
Søren  
Sørensdatter  
Sørensen

Tebstrup
Teller
Tem
Terkel  
Terkelsen
Terpet
Testrup
Thott
Tilst
Tingskov
Tomas  
Tomsdatter  
Tomsen
Torbensen
Tordsen
Torp
Torsø
Torup
Tovstrup
Troldbjerg
Trolle
Tulstrup
Tunglund
Tved
Tvilum
Tvingstrup
Tyge  
Tygesen
Tyreeng
Tyrsting
Tøgersen
Tåbæk
Tåstrup

Ullerslev
Ungstrup
Urup
Utermeller
Uttrup

Vadsted
Valborg
Vamdrup
Vasballe
Vejerslev
Vejrum
Velling
Vendsyssel
Veng
Vengegård
Vestergade
Vesterskov
Vibeke
Viborg
Villads
Villum   
Villumsen
Vinderslev
Vinderslevgård
Virklund
Virring
Vissing
Vissingkloster
Voel
Vogn  
Vognsdatter  
Vognsen
Voldby
Volstrup
Vorgård
Voss
Vrads
Vrold
Vuse
Væt

Werfelt
Worm
Wrangler
Wærn

Zebig
Zegemuntz
Zoega

Ødsted
Ølsted
Øregård
Ørvad
Østergård
Østerskov

Åkær
Årballe

slut

udarbejdet 1995 af Bjarne Nørgaard Pedersen Agernvej 95   8330 Beder.