Erik Brejls hjemmeside

Start

Bjarne Nørgaard-Pedersen


GALTEN HERREDS TINGBØGER 1670 - 1672.


(2)

** Galten tingbog for år 1670.

(3)

** (fortsat fra ubevaret blad) stævnede Mourids Nielsen i Truust og Jep Jensen i Haslund og Laurids Nielsen i --- ---

18/1 1670.

(den dag holdtes ting i Alstrup for Guds vejrligs skyld)

** Peder Nielsen Astrup i Laurbjerg stævnede salig Jens Pedersens søn Peder Jensen i over Løjstrup og Anders Nielsen boende ved Hadbjerg for dom og fremlagde salig Jens Pedersens forpligt, dateret Løjstrup 28/4 1656, lydende på 19 sletdaler, til Niels Staffensen foged på Løjstrup, og fremlagde Anders Nielsens forpligt i Hadbjerg lydende på 19 sletdaler til Peder Nielsen i Hadbjerg, dateret Hadbjerg 12/6 1655, samt en anden forpligt på Anders Nielsen i Hadbjerg på 14 sletdaler, dateret 4/10 1656, og satte i rette om ikke salig Jens Pedersens søn Peder Jensen i over Løjstrup såvel hans bror Anders Nielsen hver for sig bør holde deres forpligt, hvorefter der blev afsagt dom: de bør deres forpligt at indløse inden 15 dage eller derefter at have indvisning.

(4)

** Rasmus Nielsen, borger i Århus, stævnede Søren Frandsen i Halling, og talte med hans datter Karen Sørensdatter, for dom og fremlagde Søren Frandsens strenge forpligt på 100 sletdaler, som er for al den løsøre og gods, ejendom undtaget, som Rasmus Nielsen var arveligt tilfaldet efter hans salig mor Karen Nielsdatter, som boede og døde i Halling, dateret Halling 4/2 1660, hvorefter der blev afsagt dom: Søren Frandsen bør sin forpligt at indløse inden 15 dage.

(5)

** Rasmus Nielsen, borger i Århus, stævnede Søren Frandsen i Halling for dom og fremlagde sin regnskabsbog, hvori befandtes for 1652 at Søren Frandsen var skyldig 11 sletdaler. sagen er opsat 6 uger.

(6)

25/1 1670.

(den dag holdtes ting i Alstrup for Guds vejrligs skyld)

** Jens Poulsen i Langskov stævnede efterskrevne for dom for 53 sletdaler, som de er ham skyldig for en rejse til København i deres ærinde og bestilling i 15 dage og fremlagde en underskrevet fuldmagt, hvori efterskrevne giver Jens Poulsen i Langskov Knud Pedersen i Hadbjerg Niels Nielsen i Ginnerup fuldmagt til at rejse til København deres nød og trang hos kongen med deres supplikation at besøge, eftersom han deres gårdes herlighed har bortskødet til Hans Friis på Clausholm, og imellem førnævnte bønder og Hans Friis er gjort en forhandling om hvis førnævnte bønder skal give i stedet for arbejde 8 rigsdaler i det højeste, hvilket han ikke vil nøjes med, og besværer dem med videre arbejde, end de til KM tilforn har gjort, og han besværer dem med højere matrikelskat end deres landgilde i hartkorn anslået kan beløbe efter KM anordning derom formelder, og han fremlagde en anden fuldmagt og en resolution til kongen, og fremlagde et skriftligt bevis, hvorefter der blev afsagt dom: samme selvejerbønder bør enhver for sig at betale hvad enhver med rette med rester og det inden 15 dage.

(11)

1/2 1670.
 
(12)

(den dag holdtes i Alstrup for Guds vejrligs skyld)

8/2 1670.

(den dag holdtes ting i Alstrup for Guds vejrligs skyld)

** Jens Sørensen i Galten herredsfoged til 1.ting gav last og klage over de otte mænd, som er tiltaget og forordnet retten at betjene, og ikke vil møde, men modvilligt foragter KM ret og lov.

15/2 1670.

22/2 1670.

(den dag ting holdtes i Alstrup mølle for Guds vejrligs skyld)

** Rasmus Poulsen i Villendrup på sine egne og medbroder Peder Keldsen i Villendrup hans vegne og med 6 ugers opsættelse begærede endelig dom, og fremlagde samme opsættelse, hvori efterskrevne stævnedes for restants, hvortil salig Jens Pedersens søn Peder Jensen i Røved svarede, hvorefter der blev afsagt dom: Laurids Dals børn i Galten og Søren Pedersen Vinter i Røved bør deres restants at betale, mens de øvrige tiltalte blev intet tildømt at betale.

(15)

1/3 1670.

** Rasmus Nielsen, borger og indvåner i Århus, med 6 ugers opsættelse 18/6 stævnede Søren Frandsen i Halling, og talte med hans datter Karen Sørensdatter, for dom angående gæld efter hans regnskabsbog, og fremlagde samme opsættelse, hvorpå der blev afsagt dom: Søren Frandsen bør betale sin gæld.

(16)

8/3 1670.

** Jens Sørensen i Astrup stævnede Jens Poulsen i Langskov for dom og fremlagde hans forpligt med tingsvidne her af tinget 16/7 1667, hvori Jens Poulsen kendte sig skyldig at være hans svoger Jens Sørensen 80 sletdaler, som er for den lod i den bondeejendom Jens Sørensens hustru Anne Poulsdatter er arveligt tilfaldet i den selvejer bondegård i Langskov, hvorefter der blev afsagt dom: Jens Sørensen bør hans forpligt at holde og derpå betale resten 20 sletdaler inden 15 dage.

(17)

** Anders Mogensen Grove, hospitalsforstander i Randers, stævnede Niels Knudsen i Hadbjerg, som har hospitals anpart KM tiende på menige sognemænds vegne for dom angående samme tiende, som de ikke har ydet i ret tid for 1669. sagen blev opsat 1 måned.

(18)

** herredsfogden lod læse KM brev, at efter Frederik den 3.død må der et ganske år intet spil bruges ved barsler og bryllupper.

** herredsfogden lod fremlægge et andet KM missive til adelen og ridderskabet om i efterfølgende år at bære sorte sørgeklæder.

15/3 1670.

** herredsfogden fremlagde KM brev vedrørende gejstlighedens gods, dets underliggende skove, hvormed forbydes, at aldeles ingen træer må hugges uden hans tilladelse.

(19)

** herredsfogden fremlagde et andet KM brev angående de forordnede kommissærer.

** herredsfogden fremlagde et tredie KM brev angående vejene, som overalt findes brøstfældige, og mangel på broerne, at de straks imellem samtlige herredsmænd at lade skifte og dele og i tide reparere.

** Simon Rasmussen i Mikkelstrup på hans husbond fru Elsebet Juels vegne salig Ove Juels til Brusgård stævnede Jørgen Nielsen i Munkdrup, og talte med hans far Niels Madsen, angående noget gærdsel, som skovfogden bevidnede, han havde hugget i Elsebet Juels skov i Munkdrup lund, og desuden havde han fået en egekævle af en hallund eg.

(20)

22/3 1670.

29/3 1670.

** Matias Skade af Østrup herredsfoged i Gjerlev herred stævnede fru Dorete Lykke i Mariager, og efterskrevne vidnede, at 26/8 sidst forleden var de i Skovgårds skov mellem Mariager og Hobro, og da så og hørte de, at fru Dorete Lykke i Mariager kom kørende til dem i skoven, der de ville gå ned til et nyt skib, og da takkede hun Matias Skade for god betaling, og spurgte ham, om han ville sælge hende nogle skibsplanker, hvortil han svarede nej, han ville intet mere handle med hende, for han blev fikseret med den ring og de fire forgyldte knapper. andre vidnede det samme.

(21)

6/4 1670.

** Jens Sørensen i Astrup stævnede Jens Poulsen i Langskov, og talte med hans hustru Johanne Nielsdatter, og efterskrevne vidnede, at de var tilsammen til Jens Poulsens i Langskov, da han gav Laurids Lauridsen en håndskrift på 10 sletdaler, og samme tid lovede han hans svoger Jens Sørensen i Astrup 10 sletdaler.

(22)

12/4 1670.

(den dag kunne ikke bekommes 8 mænd)

19/4 1670.

26/4 1670.

3/5 1670.

(blev intet beskrevet, formedelst ingen mødte til tinge, formedelst prædiken over hans salig majestæts begravelse)

10/5 1670.

** Keld Christensen i Tebbestrup stævnede Anders Christensen oldermand i Tebbestrup og Laurids Pedersen Soldat markmand sst for vidne, og Mette Keldsdatter vidnede, at forgangen sommer da lå de gærder på jorden, som tilhørte Jens Pedersen skrædders gård i Tebbestrup 14 dage efter pinsedag ufærdige for gaden og hulvejen, som Clausholms tjenere Anders Christensen Kærsgård og hans medbrødre skulle holde ved lige, så der kunne gå igennem gæs svin får og fæ, og af den årsag skrev de Keld Christensen mange vider for hans gæs, der gik igennem, og ydermere vidnede Christen Jensen, at samme sommer vogtede han nogle gæs, som blev rædde og løb fra ham over et dige, og han drev dem tilbage og de gjorde ingen skade, og så skrev de ham for dem 2.pinsedag. stævningsmænd Christen Keldsen i Tebbestrup og Jep Christensen sst.

(23)

** læst KM missive, at da skovene i amtet ikke skal forhugges og ødelægges, da forbydes, at aldeles ingen træer hvad heller de er mærket eller umærket førend på videre ordre bliver fældet eller hugget.

17/5 1670.

** fru Elsebet Juel salig Ove Juels til Brusgård stævnede Laurids Simonsen, forrige boende i Teglgården i Ølst sogn og derfra rømte, og i rette lagde en opsættelse her af tinget 6/4 sidst forleden indeholdende en landstings stævning og herredsfogeds stævning til Laurids Simonsen, som forleden år ved pinsedags tide imod loven og hans egen strenge forpligt og imod den gode frues vilje uden lovlig opsigelse rømte af den gård, han i fæste havde, og efterladt sig stor restants 157 sletdaler og gårdens brøstfældighed for 18 daler, og formente, at han derfor bør pågribes og i fængsel og jern efter KM forordning på hans person at straffes, indtil så længe, han den gode frue nøjagtigt både for restants og brøstfældighed fornøjer, og fremlagde hans strenge forpligt, hvori han kender sig skyldig at være hans husbond 157 sletdaler og to svin, som var forfaldet til 2/3 1667, og han lover ikke at rømme, før han har afbetalt gælden, dateret Brusgård 10/2 1668 LSS, og derefter fremlagde et synsvidne her af tinget 19/10 1669, og satte i rette, om han ikke burde pågribes og i fængsel straffes, til han betaler sin gæld, hvorefter der blev afsagt dom: Laurids Simonsen bør sin forpligt at betale samt gårdens brøstfældighed inden 15 dage, og for hans bortrømmelse bør han lide tiltale efter hans forpligt.

(26)

25/5 1670.

** Matias Skade af Mariager og herredsfoged i Gjerlev herred stævnede Søren Rasmussen smed i Skader og hans hustru Anne Jensdatter for vidne, og efterskrevne vidnede, at de godvilligt havde udlagt til Matias Skade en kobberkedel og et ølkar for deres skatte restants, og hvis det ikke kunne tilstrække, så lovede de at betale det resterende i rede penge.

(27)

** Christen Pedersen Kærsgård i Tebbestrup stævnede Rasmus Jensen, nu tjenende Poul Simonsen i Værum for vidne, og efterskrevne vidnede, at Christen Pedersen spurgte Rasmus Jensen, Mads Christensens dreng i Vorup, om det var sandt, at han ville ikke komme i hans tjeneste, eftersom han havde stedt ham og givet ham fæstepenge, men de blev forligt om 2 skilling mere til fæstepenge, og Rasmus Jensen lovede at komme til ham.

31/5 1670.

7/6 1670.

14/6 1670.

** læst KM brev, at alle, som har hans fars bestallingsbreve eller privilegier på præstekald eller andet, de skal samtlige indsende deres supplikation til konfirmation eller fornyelse på samme, og alle borgmestre og råd herreds og birkefogder og skrivere og deslige betjente, som ingen bestallingsbreve er taget, de bør ligeledes anholde om deres bestallingsbreve.

(28)

21/6 1670.

28/6 1670.

5/7 1670.
 
** Jens Pedersen i Selling stævnede Rasmus Rasmussen i Selling og Rasmus Pedersen skomager og Poul Madsen sst for vidne, og efterskrevne, som mindes op til 30 år, vidnede, at det stykke engjord, som kaldes Åkrog på Selling mark, har så længe ligget og været brugt til den selvejer bondegård i Selling, som Jens Pedersen iboer, ulast og upåkæret, og Rasmus Sørensen i Selling, som mindes 36 år, vidnede, at da havde hans salig far Søren Rasmussen, som boede i Selling, lejet Åkrog af Jens Pedersens oldefar Knud Andersen sst, hvorefter Jens Pedersen vedkendte sig samme engjord for ejendom, og Rasmus Pedersen i Selling Rasmus Rasmussen og Poul Madsen sst vedkendte sig alle samme ejendom så vidt de kan tilkomme i fælles ejendom.

(29)

** Jens Pedersen i Selling et synsvidne. synsmænd afhjemlede syn på et stykke eng på Selling mark, kaldes Åkrog, hvori var gravet to tørvegrave, som Jens Pedersen beskyldte Rasmus Pedersen skomager i Selling Rasmus Rasmussen sst for at have ladet grave.

** Anders Rasmussen på hans husbond Hans Friis på Clausholm hans vegne til 4.ting frameldte al den ulovlige sæd, som er sået i hans husbonds tjeneres jord og tilbød at ville betale alle slags frøgæld, og forbød alle at flytte eller bortføre noget deraf. varsel til efterskrevne, der iblandt salig Søren Pedersens enke Maren Sørensdatter i Borup Peder Kærsgård i Tebbestrup og hans søn Christen Pedersen.

(30)

** Mads Lauridsen i Gundestrup, forrige foged på Clausholm, på hans husbond Hans Friis på Clausholm hans vegne stævnede Søren Frandsen i Halling og Peder Jensen Klog sst for dom, og fremlagde hver deres forpligt, dateret 1666, samt deres restants efter jordebogen, som han formente, de burde at betale. sagen er opsat 1 måned.

(31)

12/7 1670.

** Simon Rasmussen i Mikkelstrup et vidne på hans husbond fru Elsebet Juels vegne på Brusgård, og efterskrevne vidnede, at Niels Nielsen i Hallendrup berettede, at en af hans husmænd Mikkel Nielsen var bortrømt af sit hus, og havde bortført sit gods, hvorfor han gik til Niels Olufsens gård sst, hvor hans husmands gods stod i laden, og han bad, at det gods skulle blive tilstede.

(32)

** Simon Rasmussen i Mikkelstrup et andet vidne på hans husbonds vegne. efterskrevne vidnede, at de på deres husbond Elsebet Juels vegne spurgte Niels Nielsen i Hallendrup, om han ville vedkende sig det gods, som stod til Niels Hjulmands sst, hvortil han svarede, at han ville intet befatte sig med det gods, når han fik hans betaling efter hans løfte.

** hr Otte Tomasen i Haslund, Guds ords tjener til Haslund og Ølst sogne og provst i Galten herred hans visse bud Keld Christensen i Tebbestrup med 6 ugers opsættelse 31/5 stævnede Søren Frandsen i Halling kirkeværge for dom angående efterskrevne restants af kirkens indkomst, som han formente, at han burde at betale med sagens omkostning inden 15 dage, hvilket han blev tildømt.

(34)

19/7 1670.

26/7 1670.

2/8 1670.

** Rasmus Rasmussen i Selling et vidne på sine egne og Poul Madsens og hans medgranders vegne. efterskrevne, som mindes op til 40 år, vidnede, at så længe havde det stykke tangjord på Selling mark været deres fælled og fædrift til Selling by og ligget under fæfod ulast og upåkæret, og har ikke været høstet eller slået til den gård i Selling, salig Knud Andersen tilforn påboede, og Jens Pedersen nu påboer.

(35)

** Rasmus Rasmussen i Selling på sine egne og Poul Madsens og hans medgranders vegne i Selling et synsvidne. synsmænd afhjemlede deres syn på en eng på Selling mark, kaldes Åkrog, og efter et tingsvidne, som for dem på åstederne blev læst, hvorledes Selling mark til hver gård i byen var skiftet efter mål og marksølv, da kunne de ikke rettere se og syne, end Jens Pedersen i Selling havde hans mål i bredde og længde til Hedebakken lige ved hans naboer.

(36)

** Rasmus Rasmussen i Selling et andet synsvidne på sine egne Poul Madsens og hans medgranders vegne. synsmænd afhjemlede syn på nogle tørvegrave på Selling mark i Tangsigen, som ligger øst for Åkrogen, som Jens Pedersen i Selling vedkendtes at have gravet, som var skåret på den jord, som ligger til den selvejer bondegård, han påboer.

** Mads Lauridsen i Gundestrup, forrige foged på Clausholm, på sin husbonds vegne med en måneds opsættelse 5/7 begærede endelig dom over Søren Frandsen i Halling og Peder Jensen Klog sst anlangende gæld og restants, som de blev tildømt at betale inden 15 dage efter KM forordning, eller efter dets forløb at have indvisning.

(38)

** læst KM missive, at ingen proprietær, som noget gods til rytterhold har afstået, må indkræve eller fordre nogen restants eller landgilde.

9/8 1670.

** Rasmus Olufsen, ridefoged til Faurskov Torup Jernit og Hagsholm, på hans husbond Mogens Friises vegne. synsmænd afhjemlede syn på efterskrevne bøndergårde og gods i Galten herred og øster Lisbjerg herred, hvorledes de var bebygget og besat, og hvad de kunne avle.

(40)

** læst KM missive angående de 800 gevorbene ryttere, som under de fire nationalregimenter til hest er blevet fordelt og i sognene forlagt, at de skulle underholdes på følgende måde

(41)

16/8 1670.

** læst KM missive anlangende prinsessestyr.

(42)

22/8 1670.

** Henrik Frederiksen, foged på Clausholm, på hans husbond Hans Friis hans vegne stævnede fru Anne Lauridsdatter i Århus og hendes børn Envold Brochmann Hans Brochmann og Margrete Hansdatter Brochmann for vidne. Niels Knudsen i Hadbjerg Søren Nielsen Mads Jensen Christen Jensen Peder Rasmussen og Ib Nielsen sst vidnede, at noget før påske kom fru Anne Lauridsdatter salig doktor Hans Brochmanns i Århus hendes karl til dem og tilsagde dem, at de ikke efter den dag skulle svare nogen anden øvrighed med deres gårdes afgift og herlighed end fru Anne Lauridsdatter og hendes børn.

(43)

30/8 1670.

** Simon Rasmussen i Mikkelstrup på hans husbonds Elsebet Juel salig Ove Juels til Brusgård hendes vegne ved 6 høringer lod fordele Laurids Simonsen af Teglgården, som han påboede og frarømte, efter en doms indhold her af tinget 17/5 efter hans forpligt for 157 sletdaler så og for gårdens bygfældighed. varsel til Laurids Simonsen i Teglgården, som han sidst påboede, og talte med en kvinde i gården Else Tomasdatter.

6/9 1670.

(44)

** Albret Sørensen, tjenende på Kollerup, på hans husbond Niels Hansen Drostrup på Kollerup hans vegne. synsmænd afhjemlede syn Kollerupgårds tilliggende skove, hvor der kunne fedes 220 svin, om olden er.

13/9 1670.

** Albret Sørensen på hans husbond Niels Hansen Drostrup på Kollerup hans vegne. synsmænd afhjemlede syn på efterskrevne Kollerup tjeneres skovsparter, hvorpå kunne fedes 14 svin.

20/9 1670
 
(45)

** fru Elsebet Juel til Brusgård stævnede Poul Andersen Kusk tilholdende i Teglgården, hvor hans værelse sidst var, og talte med kvinden i gården Else Frandsdatter, for dom angående deres forlig på 36 rigsdaler. sagen blev opsat 6 uger.

27/9 1670.

(46)

4/10 1670.

** Søren Pedersen i Haslund. Niels Madsen, forrige løjtnant i Randers lovede at betale lille Søren Pedersen 40 sletdaler, som er for forlov for Karen Madsdatter i Randers efter aftingning hos Johan Steinbeck, forvalter på Dronningborg, for en hændelse Søren Pedersen var vederfaret ved Randers bro af Mads Poulsens tjener Mourids Nielsen i Truust.

** Niels Madsen forrige løjtnant nu boende i Randers et vidne på Mourids Nielsens vegne af Truust. Søren Pedersen nu boende i Haslund gav tilkende, at eftersom der nogen tid har været nogen iring tvistighed og trætte imellem ham og Mourids Nielsen af Truust anlangende to heste og en vogn, som han skal have overkørt Søren Pedersen på Randers Sønderbro 23/10 1669, så er de kommet i bedre oplysning og erfaring om samme hændelse, at Mourids Nielsen ikke skal have så stor skyld, hvorfor de sagen anderledes har betænkt, så de nu er venligt og vel forligt, så Søren Pedersen intet efter denne dag skal have med samme sag at pretendere anke eller påklage på Mourids Nielsen.

(47)

** Johan Steinbeck, forvalter på Dronningborg, stævnede Niels Pedersen Vinter i Haslund for dom og fremlagde en restants og dom her af tinget 18/6 1667 angående samme efterskrevne restants fra 1664-67, som han blev tildømt at betale.

(49)

11/10 1670.

18/10 1670.

25/10 1670.

2/11 1670.

** fru Elsebet Juel til Brusgård med 6 ugers opsættelse 20/9 begærede dom over Poul Andersen Kusk i Teglgården og fremlagde samme opsættelse, hvorefter der blev afsagt dom: Poul Andersen bør betale sin resterende restants inden 15 dage efter KM forordning.

(50)

8/11 1670.

15/11 1670.

** Niels Knudsen i Hadbjerg på hans søn Niels Nielsen, forpagter på Skårupgård, hans vegne stævnede efterskrevne Ødum og Rud fjerdingsmænd for dom efter forrige dom her af tinget for hvis bekostningspenge, de dem har til forpligtet at udgive til Niels Nielsen for den rejse, han havde gjort for dem til København, og satte i rette, om de ikke bør enhver sig at betale og gøre regnskab med ham, eller at lide tiltale med høringsdele, hvilket de blev tildømt.

(52)

22/11 1670.

** Jens Christensen Mørk i Hadbjerg til 3.ting oplyste et sosvin, som har gået hos hans svin en måneds tid, om der var nogen den ville vedkendes, de da fremkomme og fremvise mærke og gode beviser og tegn og betale fødeløn og omkostninger, så skal den blive dem følgagtig.

29/11 1670.

6/12 1670.

13/12 1670.

** Hans Andersen smed i Selling. efterskrevne vidnede, at 2/3 1669 var de tiltaget til et skifte i Ødum at vurdere hvis efterladte formue, der fandtes efter salig Knud Mogensen, som boede og døde sst, og samme tid udvurderede de en stor egekiste, som stod i fod, som tilfaldt Sidsel Knudsdatter i hendes arvelod efter hendes salig far Knud Mogensen, og nu værende hos hendes farsøster Mette Mogensdatter og Hans Andersen smed i Selling, og han har taget sig værgemål til for hende, og samme kiste forholder Anne Andersdatter i Selling hende, men forskyder en anden kiste i stedet for den, som er meget ringere.

(53)

20/12 1670.

** Albret Sørensen, foged på Kollerup, på Rasmus Nielsens vegne, forpagter på Kongstedlund med en måneds opsættelse 22/11 sidst forleden stævnede Poul Nielsen Tår i Selling, og talte med hans hustru Anne Nielsdatter, for dom for 4 års resterende landgilde til hans husbond, og satte i rette, om han ikke bør at betale inden 15 dage og der foruden at have sit fæste forbrudt, hvorefter den blev afsagt dom: Poul Nielsen bør at betale sin restants inden 15 dage.

(54)

** Søren Tomasen, delefoged i Torup birk, på hans husbonds ridefoged Rasmus Olufsen, ridefoged til Torup Faurskov Jernit og Hagsholm, hans vegne stævnede Rasmus Christensen møller i Alstrup mølle for dom, og fremlagde en dom her af tinget 29/1 1661 angående 29 rigsdaler, som skulle være betalt til Rasmus Olufsen til skt Mortensdag 1660, og satte i rette, om han ikke bør betale sin gældsfordring inden 15 dage, hvilket han blev tildømt.

(56)

** Simon Rasmussen i Mikkelstrup på hans husbond fru Elsebet Juels til Brusgård hendes vegne fremlagde Peder Simonsen i Amstrup i Haslund sogn hans brev og forpligt angående 61 sletdaler og to tønder rug, som han er hans husbond skyldig, dateret 8/9 1669, hvorefter fremstod Peder Simonsen og bekendte selv godvilligt at have udlagt for førnævnte gældsfordring til hans husbond, og fremlagde en antegnelse på forskrevne udvurdering både for hans forpligt og adskillig efterskrevne restants, hvorfor blev udvurderet efterskrevne fæmon og løsøre, i alt 73 sletdaler, hvormed hans forpligt og restants var fyldest gjort.

(58)

** tingbogens autorisation for 1671.

** ransnævninge.

(59)

10/1 1671.

** Niels Poulsen i Langskov og hans efterskrevne medbrødre for retten betalte Niels Nielsen, forpagter på Skårupgård, så vidt enhver af dem resterer med til ham for den rejse, han gjorde for dem til København, hvorfor han kvitterede dem.

17/1 1671.

** Niels Nielsen, forpagter på Skårupgård, til 4.ting lydeligt ved 6 høringer lod fordele efterskrevne for den rejses bekostning, han gjorde for dem til København.

(60)

** Hans Andersen smed i Selling lod fordele Anne Andersdatter i Ødum for en stor egekiste, som tilfaldt Sidsel Knudsdatter i hendes arv, som hendes stedmor Anne Andersdatter forholder hende.

24/1 1671.

** hr Otte Tomasen i Haslund, sognepræst til Haslund og Ølst sogne hans visse bud Keld Christensen i Tebbestrup med opsættelse 29/11 stævnede Peder Pedersen i Trustrup, som forholder ham sin rettighed både tiende landgilde kornskyld og smørskyld, som går af anneks præstegården, som han besidder, samt KM skatter, hvoraf han rester med efterskrevne, og han stævnede Jens Sørensen Hall smed i Trustrup for 2 sletdaler, og satte i rette, om de ikke burde betale deres gæld, hvorefter der blev afsagt dom: Peder Pedersen bør betale sin restants inden 15 dage, angående Jens Sørensen Hall i Trustrup, som benægter gælden, og der intet bevises, da kan han ikke dømmes, før anderledes bevises.

(62)

** læst og påskrevet skovordinantsen af 20/10 1670.

31/1 1671.

7/2 1671.

(63)

** Peder Terkildsen i Ginnerup på sine egne og medbroder Niels Lauridsen i Trustrup, kirkeværger til Ølst kirke, hans vegne til 4.ting lod fordele efterskrevne for diverse restants og stedsmålspenge til Ølst kirke.

(64)

14/2 1671.

** Jens Poulsen i Langskov stævnede Jens Sørensen i Astrup, og talte med hans hustru Anne Poulsdatter, for lovmål og 3.ting og fremlagde en dom af Viborg landsting 13/4 1670, hvor Jens Sørensen blev tildømt at betale Jens Poulsen for en hest en spade og noget andet, og han fremlagde en afsigt, at efterskrevne har været forsamlet til Jens Poulsens i Langskov at søge efter landstingsdom hvad de varer kunne være værd, som Jens Sørensen i Astrup har bekommet af Jens Poulsen, og de vurderede efterskrevne for i alt 20 sletdaler, hvortil Jens Sørensen formente, at han burde ingen 3.ting at lide, før Jens Poulsen bør at bevise 1. og 2.ting, hvorefter der blev afsagt dom: da Jens Poulsen ikke beviser, at han var tilstedt 1. og 2.ting, så kan han intet 3.ting tilstedes.

(66)

21/2 1671.

(den dag ting holdtes i Alstrup mølle for Guds vejrligs skyld)

28/2 1671.

(den dag ting holdtes i Alstrup mølle for Guds vejrligs skyld)

** Jens Poulsen i Langskov. efterskrevne vidnede, at de 20/9 1670 var i Jens Sørensens gård i Astrup for at gøre udlæg efter landstingsdom og dannemænds afsigt, og da forligte de dem i venlighed, og Jens Sørensen lovede Jens Poulsen 14 sletdaler i rede penge at betale til skt Mortens dag, og da begærede Jens Poulsen at hans brev skulle være ved magt og hans proces, hvilket det ikke blev efterkommet.

(67)

7/3 1671.

** Hans Friis på Clausholm stævnede efterskrevne kvindes og mandspersoner for dom angående deres lejermålsbøder, og fremlagde Knud Jensen, sognepræst i Voldum, hans sedler for deres åbenbarlige skriftemål. sagen er opsat 1 måned.

(68)

14/3 1671.

** Albret Knudsen Skade af Østrup på Rasmus Nielsens vegne, forrige ladefoged på Gjessinggård stævnede Johanne Mikkelsdatter i Århus, og efterskrevne vidnede, at Johanne Mikkelsdatter, salig Jens Nielsens efterleverske på Gjessinggård blev Rasmus Nielsen skyldig 20 sletdaler, som hendes salig mand lånte af ham 11/6 1669, som straks blev udgivet til Christen Mouridsen i Kar for et par stude, hvilket denne bevidnede.

(69)

** forvalter borgmester Johan Steinbeck på Dronningborg stævnede Jens Poulsen forrige soldat og tilholdende i Amstrup for dom på hans husbonds tjeners vegne, nemlig Rasmus Nielsen i Tebbestrup og hans lægdsbrødres vegne og fremlagde krigskommissærens seddel, hvori befales Jens Poulsen forrige soldat ved Søren Pedersen i Haslund hans lægd at han uden nogen indsigelse fra sig leverer den røde kjole samt kårde og gehæng til lægdsmanden og sig selv indstiller og hans pas indløser, dateret Randers 11/2 1671, og efter samme seddels indhold saggav han Jens Poulsen for en rød kjole eller i stedet 4 rigsdaler, hvortil Jens Poulsen fremlagde sit skriftlige svar, at når lægdsmændene ville efterkomme deres kontrakt, så ville han levere dem den røde soldaterkjole, hvorefter der blev afsagt dom: eftersom fremlægges krigskommissærens seddel, at Jens Poulsen uden nogen modsigelse skal levere den røde kjole og kårde med gehæng, da bør han efterkomme det, eller betale 4 rigsdaler i stedet.

(71)

21/3 1671.

28/3 1671,

** Laurids Mikkelsen i Voldum et vidne på hans husbonds tjener Jens Sørensen i Astrup hans vegne, at efterskrevne vidnede, at den røde blinde hest, Jens Poulsen har leveret Jens Sørensen, den kunne intet koste mere end 1 rigsdaler.

** Laurids Mikkelsen i Voldum et vidne på sin husbonds tjener Jens Poulsen i Langskov Jens Sørensen i Astrup og Niels Simonsen i Røved deres vegne, og de fremkom for tingsdom og gav tilkende, at dem var kommet nogle iringer og tvistigheder imellem anlangende gældssager, de på alle sider har været imellem, og på gode venners råd og tilskyndelse har de samtlig voldgivet deres trætter på efterskrevne dannemænd, og hvis de i samme tvistigheder gør og forhandler, skal stå fast og uryggelig i alle måder.

(72)

** Laurids Mikkelsen i Voldum på hans husbond Hans Friis på Clausholm stævnede Anders Pedersen Hvid i Haslund og Bertel Sørensen i Vorup for dom, og saggav Anders Pedersen for stedsmålspenge af et boel i Hørning 1657 og Bertel Sørensen for stedsmålspenge af Mygind mølle 1665. sagen blev opsat 14 dage.

(73)

4/4 1671.

** Niels Simonsen i Røved et vidne, at efterskrevne gav tilkende, at eftersom Niels Simonsen i Røved og Jens Poulsen i Langskov er kommet nogle iringer og tvistigheder imellem anlangende nogle gældssager, og da sagen er voldgivet 28/3 sidst forleden, så afsagde de, at Jens Poulsen skal give Niels Simonsen 10 sletdaler at betale til skt Mikkelsdag.

** Jens Poulsen i Langskov et vidne, at efterskrevne gav tilkende, at eftersom Jens Poulsen i Langskov og Jens Sørensen i Astrup var kommet i iringer og tvistigheder anlangende nogle gældssager, som de har voldgivet 28/3 sidst forleden, så afsagde de dem imellem, at Jens Sørensen skal give Jens Poulsen 5 rigsdaler til førstkommende skt Mikkelsdag.

(74)

** Hans Friis på Clausholm med en måneds opsættelse 7/3 begærede dom og fremlagde samme opsættelse, og satte i rette, om de ikke burde betale deres lejermålsbøder inden 15 dage, eller derefter at lide tiltale med høringsdele eller at straffes med fængsel og Jern til Bremerholm, hvorefter der blev afsagt dom: de indstævnede bør betale deres lejermålsbøder inden 15 dage, eller derefter at lide indvisning.

(75)

11/4 1671.

** Laurids Mikkelsen i Voldum på hans husbond Hans Friis på Clausholm med 14 dages opsættelse 28/3 sidst forleden begærede dom over Anders Pedersen Hvid i Haslund og Bertel Sørensen i Vorup, og fremlagde samme opsættelse, hvorefter der blev afsagt dom: Bertel Sørensen og Anders Pedersen Hvid bør at betale deres resterende stedsmål.

(76)

18/4 1671.

** Matias Ferslovius, regimentskriver ved oberst Anders Sandbergs regiment stævnede Søren Pedersen Vinter i Røved og hans hustru Edel Poulsdatter og deres sønner Jens Sørensen og Niels Sørensen og rytter Jørgen Førster og hans hustru Anne Nielsdatter i gården til Søren Vinters, og Søren Vinter vidnede, at 16/10 1670 en søndag aften kom en rytter Terkild Rasmussen af Dolmer ind i gården og begærede foder til sin hest og mad, og de sad og snakkede til klokken var 9, og da spurgte Søren Vinter ham, om han ville ligge på gulvet i stuen, så ville han lade bære halm ind, eller og han ville hellere ligge hos hans sønner i herberget, hvorefter han gik med ham til herberget og foreviste ham i sengen til hans to sønner, men om morgenen var rytteren borte, og Søren Vinter ledte efter ham, men kunne ikke finde ham i gården men de fandt ham på gaden udenfor Søren Vinters port, hvor han lå død og blodet fra ham var løbet af et hjulspor. Edel Poulsdatter vidnede det samme og deres søn Jens Sørensen i hans alders 15.år vidnede, at rytteren kom ind i herberget om aftenen og førte sig af hans uldne skjorte bukser strømper og sko og lagde sig udenfor ham og hans bror, og om morgenen var han borte, hvorefter deres rytter Jørgen Førster vidnede og hans kvinde Anne Nielsdatter vidnede derom.

(79)

** Matias Ferslovius et andet vidne. synsmænd hjemlede, at de 18/10 1670 var i Røved for at se og syne Terkild Rasmussen i Dolmer hans banesår og skade, og da så de, at han var slået neden hans venstre patte for hans hjerte, og syntes det var gjort med en brev kniv, og Matias Ferslovius spurgte om Poul Nielsen Søndergård i Vissing og hans søn Mads Poulsen ville som tilforn vedblive at svare den kaution for Søren Pedersen Vinter at han ville blive tilstede til lovens uddrag, hvortil Poul Nielsen Søndergård opsagde den forlov, han ville intet have med det at bestille.

** Matias Ferslovius gav tilkende, at det var hans 1.kald på sandemænd at møde og aflægge deres ed og tov at oplede salig Terkild Rasmussen KM rytter af Dolmer, som blev myrdet i Røved, hans rette banemand.

(80)

** Keld Christensen i Tebbestrup et vidne på salig Niels Christensens efterladte hustru Anne Nielsdatters vegne i Randers. efterskrevne vidnede, at Knud Simonsen, som tilforn boede i Galten, han flyttede fra Galten før det sidste svenske indfald, og ikke siden kunne få at vide, hvor han hen flyttede eller hvor han siden blev af.

26/4 1671.

2/5 1671.

** Mikkel Sørensen i Randers KM ridefoged et vidne på herrens vegne, at Søren Pedersen Vinter i Røved fremlagde et skriftligt brev, hvori efterskrevne bevidnede, at en person Christen Gregersen, barnfødt i Galten sogn, som har selv sagt at have tjent 2 mil sønden Randers, og er der kommet noget efter Mikkelsdag og har holdt sig i skjul om dagen, og sagde, han havde ihjelslået en rytter i en by Røved, og blev samme Christen Gregersen ihjelslået i Stenum 15/1 sidst forleden, dateret Stenum 25/4 1671.

(81)

** Matias Ferslovius regimentskriver et vidne og spurgte Søren Pedersen Vinter i Røved, om han havde flere vidner sig til befrielse i den sag ar føre, hvortil han svarede, at han havde ingen vidner i den sag i dag at føre, men han sig påberåbte at ville se, han kunne føre nogen om 14 dage.

** Matias Ferslovius gav tilkende, at det var hans 2.kald på sandemænd for at gøre deres ed og tov at oplede salig Terkild Rasmussen af Dolmer, som blev myrdet i Røved, hans rette banemand.

9/5 1671.

16/5 1671.

** Matias Ferslovius regimentskriver et vidne på salig Terkild Rasmussen at Dolmer forrige rytter hans vegne, og var i dag hans 3.kald på sandemænd i Galten herred at gøre deres ed og tov på Viborg landsting 24/5 at oplede salig Terkild Rasmussen af Dolmer, forrige KM rytter, som blev myrdet i Røved, hans rette banemand.

(82)

** Matias Ferslovius et vidne og tilspurgte de sandemænd, som tilstede var, om de ville have Søren Pedersen Vinter i Røved og hans to sønner op til landsting der at overhøres, da ville han lade føre dem derop, så det skulle intet koste dem, hvortil de svarede, at de ville være tilfreds, de gode landsdommere ville forhøre dem, at de kunne få ret kundskab om sagens beskaffenhed.

23/5 1671.

(83)

30/5 1671.

** Simon Rasmussen i Mikkelstrup på hans husbond fru Elsebet Juel til Brusgård hendes vegne med 6 høringer lod fordele Morten Jensen, tjenende Mads Sørensen i Robdrup, for 3 sletdaler, for han ikke kom i sin tjeneste.

** Christen Germandsen i Hinge stævnede Anders Christensen, forrige tjente Christen Germandsen i Alstrup og nu værende til Jens Terkildsen i Hallendrup for dom for nogle stude, han havde fodret nogle uger for ham, og for han har draget nogle uger for tidligt af sin tjeneste, og satte i rette, om han ikke burde betale ham hvis foder, som førnævnte stude har fortæret hos ham og for hvis skade han led, for han bortdrog for tidligt af sin tjeneste, hvortil Anders Christensen svarede, at han solgte studene, før de fik noget foder, og Christen Germandsen viste ham af sin tjeneste, hvorefter der blev afsagt dom: da intet frenlægges eller bevises Christen Germandsen har fodret noget fæ eller hvad, han skulle have derfor, eller hvor længe, så bør det indkomme for dannemænd, dem imellem at sige, og hvilken bliver den anden skyldig, bør straks at betale.

(84)

6/6 1671.

14/6 1671.

** Christen Germandsen, forrige boende i Alstrup og nu boende i Hinge et vidne, at Maren Andersdatter i Hinge vidnede, at nu på den niende år siden skt Mikkelsdag kom hendes husbond Hans Friis på Clausholm til Alstrup og spurgte hende, om hun ville lade ham se den KM dom, hun havde forhvervet i København, og da flyede hun ham den, og han spurgte hende, om han måtte låne den, så skulle han levere hende den igen, og sagde til hende, at lige så fattig som de andre havde gjort hende, lige så rig skulle han gøre hende igen, men han flyede hende den ikke igen.

(85)

** Anders Christensen, tjenende i Hallendrup, et vidne, at efterskrevne vidnede, at de efter en som her af tinget 30/5 havde forligt dem, og Christen Germandsen i Hinge og Anders Christensen i Hallendrup tog hverandre i hånd og bekendte, at de var venligt og vel forligt om al hvis iring og tvistigheder dem kunne være imellem.

** Anders Jørgensen i Borup til 3.ting oplyste en rød gilding som er kommet til deres heste og hopper på marken på en 3 ugers tid, om nogen den ville vedkendes, skulle den være dem følgagtig.

(86)

20/6 1671.

** Keld Christensen i Tebbestrup stævnede Dorete Nielsdatter i Ødum og hendes lovværge og husbond Christen Bertelsen degn for tilbud og vidne, og Keld Christensen på hans husbonds tjener Peder Rasmussen i Galten hans vegne tilbød hans medarvinger, nemlig Dorete Nielsdatter, at møde til rette 30.dagen til Peder Rasmussens hus og bo i Galten og der annamme arv og gæld efter hans salig hustru (blank), som boede og døde i Galten.

** Mikkel Lassen i Randers og hans bror Peder Lassen, begge borgere i Randers, et afkald, at Rasmus Pedersen, boende i Essenbæk ladegård, Christen Pedersen i Hadbjerg på deres egne vegne og Peder Pedersen på hans egne vegne, så og Jens Nielsen sst på hans hustru Elle Pedersdatters vegne og på deres bror og svoger Knud Pedersens vegne, som er på sin rejse til Norge, de gav Mikkel Lassen og Peder Lassen afkald for al den arv, de arveligt kunne tilfalde efter deres salig morbror Knud Lassen som boede og døde i Hinge.

(87)

27/6 1671.

4/7 1671.

** Niels Hansen Drostrup på Kollerup stævnede efterskrevne for dom, og fremlagde en restants for 1667-1670, som de blev tildømt at betale.

(89)

** borgmester Johan Steinbeck i Randers forvalter på Dronningborg stævnede Rasmus Andersen i Ødum for dom og fremlagde en restants, som han blev tildømt at betale.

(91)

11/7 1671.

** Mikkel Sørensen, KM ridefoged over Dronningborg og rådmand i Randers på hr Peder Simonsen, sognepræst til Ødum sogn, hans vegne. synsmænd afhjemlede syn til nogle vangskifter på Ødum og Astrup marker på noget sæd, som i Ødum og Astrup tilliggende fælles vang kan være sået. varsel til efterskrevne, der iblandt Anne Nielsdatter, salig Peder Knudsens i Ødum.

(92)

19/7 1671.

** Hans Pedersen Torngård på Dronningborg på borgmester i Randers Johan Steinbeck, forvalter på Dronningborg, hans vegne. synsmænd afhjemlede syn på noget skov og engjord på Alstrup mark for skovhugst og tørvegrøft

(93)

25/7 1671.

** Peder Terkildsen i Hallendrup stævnede Jon Christensen i Ginnerup, og talte med hans hustru Karen Christensdatter, og Niels Terkildsen sst vidnede, at forleden kom han ridende til et engskifte i Spangskoven, som var Peder Terkildsens, og der gik Jon Christensen og sankede noget slået hø, som han bar til hans eget engskifte.

** Søren Pedersen Vinter i Røved et vidne, at Christen Jensen i Røved vidnede, at der tjente ham en karl til nu sidst forleden skt Mikkelsdag, ved navn Christen Gertsen, som var barnfødt i Vendsyssel, og sidst skt Mikkelsdag gik han bort fra ham, da hans tjeneste var ude.

(94)

** Mikkel Sørensen, rådmand i Randers og ridefoged over Dronningborg, på hr Peder Simonsen Querndrup, sognepræst til Ødum sogn stævnede efterskrevne for dom og fremlagde et tingsvidne og kontrakt her af tinget 2/3 1652, som er oprettet imellem salig hr Niels Nielsen Fog, sognepræst til Ødum, og hans efterskrevne sognemænd anlangende deres jord enge drift gærder og grøft årligt at indtage vangerne og at frede deres marker såvel grøft og gærder at holde ved lige i Ødum og Astrup byers fælles mark, og fremlagde en dom her af tinget 17/10 1665, hvor bymændene blev tildømt at bruge deres vange og årdagsjord, som af Arilds tid med hegnet og fælled, og dernæst fremlagde en dom af Viborg landsting 14/3 1666, og en kontrakt, dateret Ødum præstegård 17/6 1666, samt et synsvidne her af tinget 11/7 sidst forleden, og han begærede 3.ting til Ødum og Astrup bymænd for de imod dom har ført sæd i Ødum og Astrup marker og vange, som efter deres egen forpligt burde at ligge i fælled, så mødte i rette Jens Sørensen i Astrup på sine egne og medgranders vegne fremlagde Ødum og Astrup mænds egen indbyrdes hjemmegjorte kontrakt, dateret 4/1 1666, samt vidnesbyrdsvidner her af tinget 5/3 1668 og 9/6 1668 og Ove Juels missive og sendebrev, dateret København 23/6 1668, og dernæst et tingsvidne af Voldum birketing 29/8 1668, samt Ove Juels afsigt, dateret Mariager 2/9 1660, hvorefter der blev afsagt dom: fogden turde ikke imod Ove Juels afsigt bønderne nogen skade at tildømme, mens hvem derpå skader, det at lade indkomme for den højeste ret.

(99)

1/8 1671.

8/8 1671.

(den dag gik intet beskrevet, formedelst 8 mænd ikke kunne bekommes, ikke heller var der noget at bestille)

15/8 1671.

** Jens Jensen foged på Torupgård på hans husbond Tønne Juel på Skårupgård hans vegne lod læse er indførselsbrev, hvori en del af Hans Friis til Clausholm hans bønder er udlagt i gæld til Tønne Juel, og Jens Jensen forbød bønderne, at de efter denne dag ingen andre skulle svare med ægt og arbejde skyld og landgilde end deres rette husbond, hvorefter efterskrevne bønder lovede at være deres husbond Tønne Juel hørig og lydig og gøre og give ham deres sædvanlige landgilde og andre rettigheder, der bør at gå med rette af deres gårde.

(100)

22/8 1671.

29/8 1671.

5/9 1671.

** Niels Knudsen i Hadbjerg et vidne på sine egne og medbrødre sandemænds vegne, at Anne Nielsdatter. Jørgen Førster rytters frue, liggende i kvartet til Søren Pedersen Vinters i Røved, vidnede ved ed efter recessen, at før den rytter blev dræbt i Røved, lå der en karl Christen Gertsen i Søren Pedersen Vinters herberg, og andre vidnede, at de så samme karl i Røved, før rytteren blev dræbt, og siden så de ham aldrig.

(101)

12/9 1671.

** Jens Sørensen i Galten herredsfoged stævnede Søren Pedersen Søndergård, tjenende Anne Jensdatter Balle sst for dom, for han har beligget hans pige, der de forgangen år tjente ham tilsammen, og var hans lukkelse og lås til hvad han havde, eftersom hans hustru lå på hendes sygeseng på det tredie år, satte derfor i rette, om han ikke burde at straffes efter gårdsretten som for andet tyveri. sagen er opsat 6 uger.

19/9 1671.

26/9 1671.

(ingen ting holdt, formedelst intet var at bestille)

3/10 1671.

10/10 1671.

** Simon Rasmussen i Mikkelstrup et vidne på hans husbond fru Elsebet Juel til Brusgård hendes vegne, at synsmænd afhjemlede syn på den gård i Hinge, Christen Germandsen påboer, for dens brøstfældighed

(103)

** Simon Rasmussen et vidne på hans husbonds vegne, at Anders Olufsen foged på Brusgård og Søren Jacobsen sst vidnede, at de på deres husbonds vegne var hos Christen Germandsen i Hinge, og der pantede ham 1.gang, for han har siddet overhørig og ikke ville gøre hans husbonds arbejde, han var tilsagt at skal gøre af den halve gård, han påboer, og siden har han intet gjort.

17/10 1671.

(kunne ikke bekomme fuldt 8 mænd den dag)

** Søren Rasmussen i Mikkelstrup på hans husbond fru Elsebet Juel til Brusgård hendes vegne lod læse og påskrive efterskrevne restants, g imod førnævnte krav har hun ladet annamme til Brusgård efterskrevne varer, som er vurderet for penge, som hun tilbød Christen Germandsen og hans hustru Maren Pedersdatter i Hinge at indløse i det seneste til skt Mortens dag, så fremstod Niels Christensen i Hinge og vedkende sig noget af det udvurderede fæmon.

(105)

** Niels Nielsen student af Galten på hans bror hr Peder Nielsen i Galten sognepræst til Galten Vissing og Hadbjerg sogne, hans vegne stævnede Søren Nielsen Stald i Hadbjerg for restants smørlandgilde. sagen er opsat 14 dage.

24/10 1671.

31/10 1671.

(106)

7/11 1671.

(kunne intet den dag bekomme 8 mænd)

14/11 1671.

21/11 1671.

28/11 1671.

5/12 1671.

12/12 1671.

** Tøger Andersen i Vorup på hans salig bror Jens Tøgersens efterladte børns vegne stævnede Mads Christensen i Vorup Peder Sørensen Lang Niels Sørensen Sparre og Rasmus Sørensen sst for dom angående gæld. sagen blev opsat til snapsting.

(107)

** Tøger Andersen i Vorup et vidne på hans salig bror Jens Tøgersens efterladte hustru og børns vegne i Vorup, og Bertel Sørensen i Vorup vidnede, at 14 dage før påske var han og Mads Christensen i Vorup til salig Jens Andersen sst at besøge ham i hans sygdom, og da sagde salig Jens Andersen til Mads Christensen, du ved nok, du er os skyldig 7 ½ sletdaler, som han intet brev havde på, som han bad ham give hans hustru Birgitte Nielsdatter dem til hjælp at føde hans børn op med, da sagde Mads Christensen, at han nok skulle betale hende og hans arvinger.

19/12 1671.

** Tomas Jensen i Drostrup ved 6 høringer lod fordele efterskrevne for gæld, som hver af dem skyldig er blevet.

(108)

** Keld Christensen i Tebbestrup stævnede Rasmus Andersen i Ødum for dom, og fremlagde hans salig far Anders Rasmussen Langs forpligt, lydende på 6 daler, til salig Peder Ørum i Randers, dateret Randers 29/3 1652, som Keld Christensen har til sig opdraget i sin gæld af salig Peder Ørums efterladte hustrus søn Peder Vissing. sagen blev opsat 1 måned.

** tilladelse på KM vegne til tingskriver Niels Christensen i Tebbestrup i denne tingbog at skrive hvis fremdeles for retten passerer på Galten herreds ting tilkommende år. Viborg 6/1 1672 Ebbe Gyldenstjerne.

(109)

** ransnævninge.

9/1 1672.

** Jacob Andersen i Ginnerup et skøde. Tomas Jensen i Drostrup fremlagde en fuldmagt af Nicolaus Broberg i Århus til hans svoger Tomas Jensen i Drostrup til at skøde til Jacob Andersen en broderlod i hans gård, som er lagt i retten fra salig hr Bertel på Samsø til Nicolaus Brobergs hustrus far borgmester Hans Nielsen Drostrup til Skovsgård, dateret Århus 11/11 1671, hvorefter han skødede og afhændede fra Nicolaus Broberg og hans hustru Kirsten Hansdatter så mange ejendomsparter, som borgmester Hans Nielsen på Skovsgård ved indførsel er udlagt af salig hr Bertel på Samsø i hans gæld i den selvejer bondegård i Ginnerup, Jacob Andersen påboer, som Hans Nielsen har overdraget til sin datter og svoger i hendes medgift, og til Jacob Andersen i Ginnerup og hans hustru Mette Christensdatter og børn.

(111)

16/1 1672.

** Jens Pedersen Låne på hans husbond Tønne Juel til Skårupgård hans vegne et vidne, at efterskrevne vidnede, at 7/12 sidst forleden var de i Hevringholm at stævne Laurids Eriksen, der er foged på gården, og på hjemvejen kom han ridende bagefter dem og spurgte dem, om de var ikke bange, da svarede de, det var dem lige godt hvorledes de var, for de var nødt til at gøre det, de var befalet, og han sagde, var det ikke for anden sags skyld, da skulle djævlen fare i jer, da sagde de, i tør ikke true os, her er en gammel mand i Vivild, som følger os frem, ham kan i tale med, så rendte han til Vivild alt det han kunne, og siden så de ham intet.

(112)

** Mads Christensen i Vorup et vidne, at Christen Sørensen i Vorup vidnede, at salig Jens Tøgersen, der boede i Vorup, han købte en stud af Mads Christensen i Vorup om vinteren efter de brandenborgske folk var udmarcheret, og salig Jens Tøgersen havde et stykke jord af Mads Christensen til 5 køer at bruge. Mads Christensens hustru Maren Pedersdatter vidnede det samme. varsel til Christen Andersen og Tøger Andersen i Vorup og anden Christen Andersen og hans hustru Birgitte Nielsdatter.

23/1 1672.

30/1 1672.

(113)

** Hans Nielsen Drostrup på Skovsgård stævnede Erik Sørensen Pind, nu boende i Laurbjerg, for dom angående 12 rigsdaler, som er for en stor bryggekedel, han af Hans Drostrup har bekommet, og han fremlagde en antegnelse af Hans Nielsens regnskabsbog, at 21/10 1670 da solgte han til Erik Sørensen Pind i Hobro en stor bryggekedel for 12 rigsdaler, som han nu blev tildømt at betale.

(114)

6/2 1672.

** Elisabet Nielsdatter, salig hr Niels Pedersens efterleverske i Galten stævnede efterskrevne for gæld, og de indstævnede blev tildømt at betale deres restants.

(116)

** oberst Friis til Clausholm stævnede Peder Rasmussen, tjenende Søren Frandsen i Halling, for dom og fremlagde Søby præsts seddel, at Peder Rasmussen havde stået åbenbarligt skrifte i Søby kirke for lejermål med Else Rasmusdatter, dateret 29/9 1671 Jørgen Madsen, og satte i rette, om
han ikke burde at betale sine lejermålsbøder 12 rigsdaler, som han blev tildømt at betale.

(117)

** Tøger Andersen i Vorup på hans salig brorbørns og hans efterladte hustru Berete Nielsdatters vegne med 6 ugers opsættelse 12/12 1671 begærede dom over Mads Christensen i Vorup og fremlagde samme opsættelse, hvortil Mads Christensen fremlagde et tingsvidne 16/1 sidst forleden, hvorefter der blev afsagt dom: da fremlægges vidne imod vidne, da bør det at indkomme for to dannemænd, dem imellem til endelighed at sige.

(118)

13/2 1672.

** Søren Mikkelsen i Vitten et vidne på hans datter Gertrud Sørensdatters vegne, som tilforn boede i Eskildstrup og nu hos hendes far, og efterskrevne vidnede, at Poul Mikkelsen, som tilforn boede i Eskildstrup, han bortrømte fra hans førnævnte ægtehustru om natten på det femte år siden, og borttog med sig øg og vogn kobber og klæder og pakkede den fuld med meget andet mere, og siden fornemmede de ham ikke mere, og Gertrud Sørensdatter har skikket sig ærligt troligt og vel, så ingen kan sige hende noget andet på, og ikke heller har hendes mand nogen årsag til at bortrømme fra hende, og så tog hendes far hende hjem igen.

(119)

20/2 1672.

** Søren Christensen i Haslund et vidne på sine egne og Keld Christensens vegne i Tebbestrup, at Niels Christensen i Vellinggård vidnede, at torsdag efter hellig 3 kongers dag 1669, da var alle salig Anne Christensdatters børn og arvinger forsamlet i Væt til vor søster Ingeborg Christensdatters i Væt og der delte og skiftede vi indbyrdes imellem hendes børn og arvinger, og så var to køer beholdne, hvilke Ingeborg Christensdatters to døtre de to Metter lagde 8 daler for, som blev betalt 4 tønder øl med til vor salig mors begravelse, så blev skikket bud fra hr Christen i Værum og fordret for vor salig fars og salig mors begravelse, så blev den anden ko vurderet for 6 daler, om enten samtlige arvingerne kunne have fornøje hr Christen med den eller gjort den i penge, men aldrig enten Keld eller Søren Christensen tog den til sig og lovet at holde dem fri for mere end de andre deres søskende da tilstede var. Kirsten Jensdatter i Tebbestrup vidnede, at hun hos var og hørte de samme ord. varsel til hr Christen Pedersen i Værum.

(120)

27/2 1672.

** Jens Pedersen i Langskov et skøde, at Niels Simonsen i Trustrup fremlagde en fuldmagt fra Else Pedersdatter til hendes svoger Niels Simonsen til på hendes vegne at skøde til hendes bror Jens Pedersen i Langskov den lod og ejendomspart, hun har i den selvejer bondegård i Langskov, som Niels Poulsen nu påboer, som hun har arvet efter hendes salig oldefar Niels Jensen og oldemor Anne Poulsdatter, som boede og døde i Langskov, og nu stod Niels Simonsen på Else Pedersdatters vegne og hans salig hustru Maren Pedersdatters vegne, som boede og døde i Trustrup, og solgte og skødede fra dem og deres arvinger og til Jens Pedersen i Langskov og hans hustru Maren Nielsdatter og deres arvinger de ejendomsparter, deres hustruer salig Maren Pedersdatter og Else Pedersdatter har arvet efter deres salig oldeforældre, som boede og døde i Langskov, i den selvejer bondegård i Langskov, som Niels Poulsen nu iboer.

(122)

** Albret Sørensen, foged på Kollerup, et vidne på hans husbonds tjeners vegne, at efterskrevne vidnede, at for 4 år siden da var Mads Lauridsens visse bud i Skader og vurderede alt, som fandtes i salig Anders Rasmussens og hans salig hustrus gård. varsel til Mads Lauridsen i Gundestrup.

5/3 1672.

** Tomas Jensen i Drostrup fremlagde Oluf Parsbergs jordebog, dateret Hagsholm 1/5 1643, og fandtes Lene Nielsdatter af Drostrup for samme gård at være indskrevet for efterskrevne årlige landgilde.

(123)

** Jens Mogensen i Selling på hans husbond doktor Peder Villadsen, superintendant over Viborg stift hans vegne stævnede Jens Sørensen Kock i Selling, og talte med hans hustru Maren Mortensdatter, for dom angående en stor restants for 5 år, såvel som gården befandtes noget brøstfældig, og satte derfor i rette, om han ikke dermed har sit fæste forbrudt, hvorefter der blev afsagt dom: Jens Kock har sit fæste forbrudt, og bør stå hans husbond til rette for samme hans restants.

(124)

12/3 1672.

** eftersom forrige tingskriver i Galten herred salig Keld Christensen i Tebbestrup ved døden ar afgået, da på KM vegne tillades hermed Christen Keldsen i Tebbestrup i denne tingbog at skrive hvis for retten passerer til Galten herredsting, dateret Viborg 18/3 1672 Ebbe Gyldenstjerne.

19/3 1672.

** Rasmus Rasmussen i Erslev et vidne på sine egne og mors og søskendes vegne, at efterskrevne vidnede at på fredag var 5 uger, da hørte og så de, at Mette Nielsdatter salig Rasmus Jespersens hustru i Askildrup kastede nøglen på hans grav på Ølst kirkegård svor og vedersagde al den arv, som hun kunne tilfalde efter hendes salig mand og ville hverken arve eller gælde nogen, som han var noget skyldig, og i lige måde stod Rasmus Rasmussen i Erslev for retten og på hans andre søskendes vegne og ville hverken arve eller gælde eller befatte sig med noget deres bohave.

(125)

26/3 1672.

2/4 1672.

** Jens Sørensen, herredsfoged i Galten, stævnede efterskrevne Galten bymænd for synsvidne, og synsmænd afhjemlede syn på en vang, som ligger i fælled, hvor der var pløjet i fælleden 5 agre, så fremstod Jens Poulsen og sagde, at de to agre, han havde pløjet, skulle blive lagt i fælled.

(126)

10/4 1672.

(den dag var der intet at bestille og der var intet heller 8 mænd)

16/4 1672.

** Simon Rasmussen i Mikkelstrup på hans husbond fru Elsebet Juel til Brusgård hendes vegne stævnede Niels Rasmussen i Vorup for dom, og fremlagde en seddel under fruens hånd, at da Niels Rasmussen 2/3 1672 fæstede et af hendes huse, lovede han hende 2 rigsdaler til fæste af huset, som hun mener, han bør at svare til både til hende og KM, hvorefter der blev afsagt dom: han bør holde sit løfte og huset ved magt og hævd og svare fruen hvad deraf går med skat og andet.

(127)

23/4 1672.

** Henrik Nielsen Holst, borger i København, på hr Albret Idsens vegne sst stævnede Niels Hansen Drostrup til Kollerup for dom og fremlagde Niels Hansens obligation lydende på 285 rigsdaler, hvorpå er betalt 200 rigsdaler, og til rest er med rente og omkostning 153 rigsdaler,
som han blev tildømt at betale.

(129)

30/4 1672.

7/5 1672.

** Jens Sørensen Vester i Vinterslev på hans svoger Niels Andersens vegne i Halling med en måneds opsættelse 16/4 1672 stævnede Peder Nielsen i Villendrup for dom angående hans efterskrevne løn i korn, som han ikke vil betale men har solgt, og satte i rette, om han ikke bør det at betale inden 15 dage, hvilket han blev tildømt.

(130)

** Jens Lassen i Astrup et vidne på sine egne og menige Astrup og Ødum bymænds vegne til 3.ting aflyste en ulovlig vej, som er gjort i år over Astrup og Ødum bymænds enge Skideneng Langagerseng Lundbjergseng og Melbjergseng. varsel til menige Hadbjerg og Skørring bymænd.

** Anders Mikkelsen i Vorup et vidne på egne og moder Gertrud Pedersdatters vegne, at Søren Nielsen i Vorup vidnede, at Anders Mikkelsen og deres karl Christen Sørensen kom nogen tvistighed imellem om en rejse, han ville ikke køre, og så sagde de hver andre af, men da Anders Mikkelsens mor intet ville give ham, uden han tjente sin tid ud, så ville han blive til skt Mikkelsdag, men til påske sagde han hans tjeneste op.

14/5 1672.

(131)

** Peder Mikkelsen i Paderup et vidne, at Christen Sørensen i Vorup tog ham i hånd, og de blev venligt og vel forligt, og han ville lade hans rugsæd og sko være, for han tjente dem og var sted til dem for et år.

21/5 1672.

** Laurids Eriksen, foged på Hevringholm, et vidne, at Erik Henriksen, foged på Clausholm, vidnede, at han ikke hørte, at Laurids Eriksen på Clausholm talte nogle unyttige ord om Tønne Juel eller nogen af hans tjenere, og andre vidnede det samme.

(132)

29/5 1672.

4/6 1672.

** Laurids Mikkelsen i Voldum på hans husbond Hans Friis til Clausholm hans vegne stævnede Niels Christensen i Hinge og Karen Rasmusdatter i Galten for dom angående deres lejermålsbøder. sagen er opsat 1 måned.

11/6 1672.

18/6 1672.

(133)

** Jens Poulsen i Langskov på hans husbond Tønne Juel på Torupgård hans vegne stævnede Peder Nielsen i Villendrup og Peder Tøgersen i Halling for dom og fremlagde en restants på hvis, som skulle have været betalt til Martini sidst, hvortil Peder Tøgersen fremlagde hr Jørgen Madsens seddel i Søby, at 18/12 1671 har Peder Tøgersen betalt den sædvanlige efterskrevne landgilde, hvorefter der blev afsagt dom: Peder Nielsen bør at betale forskrevne penge inden 15 dage.

(134)

25/6 1672.

** Christen Christensen i Erslev et vidne, at efterskrevne vidnede, at 18/7 brændte hans hus i Erslev, og han fik intet reddet, hvorfor den fattige mand trænger til at besøge godtfolk om noget i Guds navn til at hjælpe sig og sin hustru og børn med.

** Rasmus Mogensen i Halling et vidne på sin mor Johanne Torstensdatters vegne, salig Jørgen Jensens efterleverske i Halling, og fremlagde et brev fra Anders Jensen, at han med det første, han kan bekomme forlov af hans herre, skal komme til skifte efter hans salig bror.

** Niels Nielsen i Hallendrup et lovbudsvidne på sine egne og Espen Nielsens i Nielstrup og Jon Christensens vegne i Binderup deres vegne og med fuldmagt af Christen Christensens i Jordrup i Andst herred til på hans vegne at lovbyde den arvepart, som er tilfaldet ham i den selvejergård i Binderup, som Peder Terkildsen påboede og fradøde, både efter hans salig far og salig bror, og derefter at sælge den til Niels Terkildsen i Binderup, og nu til 3.ting lovbød Niels Nielsen alle de parter, som de har arvet i den selvejer bondegård i Binderup, som Peder Terkildsen nu sidst påboede og fradøde, hvortil Niels Terkildsen i Binderup bød sølv og penge, og han lovede Niels Nielsen og hans hustru Anne Terkildsdatter lige ved salig Peder Terkildsens arvinger, som hun arvede efter hendes salig far Terkild Jensen, når begæret bliver. varsel til Jens Terkildsen i Hallendrup Niels Nielsen og hans hustru Anne Terkildsdatter Espen Nielsen i Nielstrup og hans hustru Anne Christensdatter Laurids Lauridsen i Stubdrup Jon Christensen i Binderup og hans hustru Karen Christensdatter Niels Terkildsen i Binderup og Sidsel Lauridsdatter sst og hendes børn Terkild Pedersen og Anne Pedersdatter så og Elle Jensdatter og Jens Rasmussen Søren Rasmussen Terkild Rasmussen Søren Rasmussen Maren Rasmusdatter Karen Rasmusdatter i Binderup.

(136)

3/7 1672.

** Rasmus Nielsen i Voldum et forbudsvidne på hans husbond Hans Friis til Clausholm hans vegne til 4.ting forbød alle dem, som har ladet så i hans husbonds tjeneres jord at flytte det nogetsteds under et fuldt vold, og han frembød frugtgæld for retten af rug byg havre at ville give dem, som har sået i hans husbonds tjeneres jord.

** Jens Lauridsen i Astrup til 4.ting lydeligt med høringer lod fordele Rasmus Andersen i Ødum Niels Sørensen og Frands Jonsen sst for deres taljer at gøre rene for 2 år efter deres videbog og for de ikke vil holde vide og vedtægt.

** Rasmus Nielsen i Voldum på hans husbond Hans Friis til Clausholm hans vegne stævnede efterskrevne og fremlagde en restants på hvis de resterer med af landgilde og arbejde. sagen blev opsat 14 dage.

(137)

** Rasmus Nielsen i Voldum på hans husbond Hans Friis til Clausholm hans vegne med en måneds opsættelse 4/6 sidst forleden begærede dom over Niels Christensen i Hinge og Karen Rasmusdatter i Galten for deres lejermålsbøder og fremlagde samme opsættelse, hvorefter der blev afsagt dom: de bør enhver at betale deres bøder han 12 rigsdaler og hun 6 rigsdaler.

(138)

9/7 1672.

(139)

16/7 1672.

23/7 1672.

** Christen Madsen i Voldum på hans husbond Hans Friis til Clausholm hans vegne med 3 ugers opsættelse 3/7 sidst forleden begærede dom over efterskrevne anlangende deres restants og fremlagde samme restants, som de blev tildømt at betale.

(140)

30/7 1672.

6/8 1672.

13/8 1672

20/8 1672.

(141)

** Albret Sørensen, foged på Kollerup, på hans husbond Niels Hansen Drostrup til Kollerup hans vegne og på proprietærernes vegne. synsmænd afhjemlede syn på Nørlyng skov og en grav på nogle agre, som kaldes Oplyng, som de var opnævnt til af de proprietærer, der ejer Jens Nielsens gård i Hadbjerg, og de så en grav på en ager, som hører til den gård, Jens Nielsens påboer, hvorefter de begav dem til Nørlyng, og fulgte markskellet mellem Langskov og Hadbjerg marker, og markskellet til Jens Nielsens gårds skovskifte i mosen

(142)

27/8 1672.

** Melchior Kli i Mariager på Anne Marie, salig Augustus von ---- hendes vegne. efterskrevne vidnede, at Poul Nielsen i Selling er så forarmet, at han ej sin matrikelskat kan udgive, eftersom gården er forskyldet, og de vidnede, at den jord, som kaldes Søren Nielsens jord har ligget øde siden 1664 indtil nu, Søren Christensen har fået det i fæste.

(143)

** Simon Rasmussen i Mikkelstrup et vidne på hans husbond Elsebet Juel til Brusgård hendes vegne, at efterskrevne vidnede, at de var i Peder Nielsen skovfogeds gård i Askildrup, og talte med Maren Pedersdatter, og forbød hende, at det fæ, som er brændt med fruens brænde, det skulle de ikke lade komme af gården, før de fik talt husbondens minde. varsel til Peder Nielsen skovfoged, og talte med hans kone Maren Jensdatter.

** Mads Pedersen i Hastrup, ridefoged på Mariager kloster, på Ludvig Lorentz, forvalter på Mariager kloster, hans vegne med 6 ugers opsættelse 16/7 1672 stævnede Niels Hansen Drostrup til Kollerup for dom anlangende Ødum tiende, han har i fæste, men endnu ikke betalt stedsmål deraf, nemlig 100 rigsdaler, og satte i rette, om han ikke alene de 100 rigsdaler burde betale, men også hans fæste på samme tiende at være forbrudt, og fremlagde sendebreve fra Niels Hansen på Kollerup, at han endnu ikke har nydt noget af tienden, og Ludvig Lorentz har aldrig af nogen kunnet bekomme til fæste over 30 rigsdaler, og dersom han af andre kunne bekomme mere, vil han den gerne afstå, hvorefter Jens Poulsen i Langskov med flere på deres gene og menige Ødum sognemænds vegne sagde, at de ville give 130 rigsdaler til fæste, hvorefter Niels Hansen lod fremlægge en ekstrakt og regnskab mellem ham og Ludvig Lorentz og et sendebrev angående en gave, som han har udlovet til Ludvig Lorentz hustru Lisbet Ludvig Lorentz, bilagt de 100 rigsdaler, og derefter fremlagde hans fæstebrev, dateret 16/12 1665, og fremlagde dernæst en kvittering på samme tiende, dateret 15/2 1672, samt et indlæg, hvorefter der blev afsagt dom: Ludvig Lorentz bør mægtig at være samme tiende enten til Ødum sogne mænd eller andre at bortfæste, efterdi Niels Hansen Drostrup ville den gerne afstå.

(149)

3/9 1672.

(150)

10/9 1672.

** Simon Rasmussen i Mikkelstrup et vidne på hans husbond Lisbet Juel til Brusgård hendes vegne og begærede at Peder Nielsen skovfoged i Askildrup, at han ville skaffe tilstede det fæ og heste, som den gode frues brænde er på. varsel til Peder Nielsen og hans hustru Maren Jensdatter.
 
** Tomas Jensen i Drostrup til 4.ting lod fordele Maren Jensdatter Ruas i Spørring, for hun har sted og fæst sig til ham, og hun kom ikke.

17/9 1672.

(151)

(var der ikke 8 mænd at bekomme og var intet heller at bestille)

24/9 1672.

1/10 1672.

8/10 1672.

** Jens Nielsen i Hadbjerg aflyste hans signet, som er blevet borte for ham for 24 år siden, og siden har han ikke haft det i hånd eller i hævd, og har heller ikke brugt det.

** grev Mogens Friis til Frisenvold stævnede Rasmus Christensen møller i Alstrup mølle for dom, og fremlagde en dom her af tinget 20/12 1670 angående gæld til Rasmus Olufsen, foged på Faurskov, på 20 rigsdaler, som han forpligtede sig at betale til skt Mortensdag 1660, hvorpå der var afbetalt noget, og satte i rette, om han ikke burde betale sin gæld, hvorefter der nu blev afsagt dom: han bør det resterende at betale inden 15 dage, eller efter dets forløb lide indvisning.

(153)

15/10 1672.

22/10 1672.

** Niels Poulsen i Langskov lydeligt med 6 høringer lod fordele efterskrevne for penge, som de med resterer for deres anpart af KM tiende til fæste, som enhver af dem nu gives sag for.

(154)

29/10 1672.

(den dag var intet at bestille eller 8 mænd at bekomme)

5/11 1672.

12/11 1672.

(den dag var de 8 mænd intet at bekomme)

19/11 1672.

(155)

** Jens Poulsen i Galten et vidne på Elisabet Nielsdatter, salig hr Niels Pedersens efterleverske i Galten hendes vegne, at efterskrevne vidnede, at de af hende var udsendt og æskede Søren Christensen i Hadsten, birkefoged i Faurskov birk, til at gøre hende udlæg efter en dom, hun havde på Jens Nielsen i Hadsten, hvortil han svarede, at det kunne han ikke gøre, før han fik talt med Christen Blickfeld, men de skulle møde ham mandagen efter, så skulle han gøre hende udlæg, men da de så mødte i Jens Nielsens gård, da kunne han ikke gøre udlæg, før Christen Blickfeld havde ladet brænde øg og fæ og før husbonden fik hans landgilde, og i rugsæden på marken kunne han ikke gøre udlæg.

(156)

** Niels Rasmussen Smed i Årslev på sine egne og hustrus vegne med 14 dages opsættelse 5/11 1672 stævnede Peder Rasmussen Smed i Kollerup smedje for dom først for 4 sletdaler, som hans kone Ellen Nielsdatter i en ambolt i Kollerup smedje efter hendes salig forældre skal være retteligt tilfaldet, samt for 2 rigsdaler, som hans kone for 14 år siden lånte ham, og satte i rette og formener, at han bør at betale inden 15 dage, hvorimod Peder Rasmussen Smed fremlagde en fortegnelse på hvis, Ellen Nielsdatter i Årslev er ham skyldig, hvorefter der blev afsagt dom: da der fremlægges to opskrifter imod hverandre, så bør de at komme til regnskab med hverandre, efterdi de har gæld imod hverandre.

(159)

26/11 1672.

3/12 1672.

10/12 1672.

** Christen Keldsen i Tebbestrup til 3.ting fremlyste en toårs buk, som er kommet til deres geder og går hos dem, om der var nogen, den ville vedkendes, skulle den være dem følgagtig, når de betaler omkostningen.

(160)

17/11 1672.

24/12 1672.

(den dag ting holdtes i Alstrup mølle for Guds vejrligs skyld)

PERSON- OG STEDNAVNEREGISTER

Albret
Alstrup
Amstrup
Anders Andersdatter Andersen
Andst
Askildrup
Astrup
Augustus

Berete
Bertel Bertelsen
Binderup
Blickfeld
Borup
Bremerholm
Broberg
Brochmann
Brusgård

Christen Christensdatter Christensen
Clausholm
Dorete
Dronningborg
Drostrup

Edel
Elisabet
Else
Elsebet
Envold
Erik Eriksen
Erslev
Eskildstrup
Essenbæk
Faurskov
Ferslovius
Frands Frandsdatter Frandsen
Frederik Frederiksen
Friis
Frisenvold
Førster
Germandsen
Gertrud
Gertsen
Ginnerup
Gjerlev
Gjessinggård
Gregersen
Gundestrup
Gyldenstjerne

Hadbjerg
Hadsten
Hagsholm
Hallendrup
Halling
Hans Hansdatter Hansen
Haslund
Hastrup
Hedebakken
Henriksen
Hevringholm
Hinge
Hobro
Holst
Hørning

Idsen
Ingeborg
Jacob Jacobsen
Jens Jensdatter Jensen
Jep
Jernit
Jespersen
Jonsen
Jordrup
Juel
Jørgen Jørgensen

Keld Keldsdatter Keldsen
Kli
Knud Knudsdatter Knudsen
Kock
Kollerup
Kollerupgård
Kongstedlund
Kærsgård

Langagerseng
Langskov
Lassen
Laurbjerg
Laurids Lauridsdatter Lauridsen
Lisbet
Lisbjerg
Lorentz
Lundbjergseng
Løjstrup

Mads Madsdatter Madsen
Margrete
Mariager
Martini
Matias
Melbjergseng
Melchior
Metter
Mikkel Mikkelsdatter Mikkelsen
Mikkelstrup
Mogens Mogensdatter Mogensen
Morten Mortensdatter
Mourids Mouridsen
Munkdrup
Mygind

Nicolaus
Niels Nielsdatter Nielsen
Nielstrup
Nørlyng

Oluf Olufsen
Oplyng
Ove

Paderup
Parsberg
Peder Pedersdatter Pedersen
Poul Poulsdatter Poulsen

Querndrup

Randers
Rasmus Rasmusdatter Rasmussen
Robdrup
Ruas
Rud
Røved

Sandberg
Selling
Sidsel
Simon Simonsen
Skideneng
Skovsgård
Skårupgård
Skørring
Spangskoven
Spørring
Staffensen
Steinbeck
Stenum
Stubdrup
Søby
Sønderbro
Søndergård
Søren Sørensdatter Sørensen

Tangsigen
Tebbestrup
Teglgården
Terkild Terkildsdatter Terkildsen
Tomas Tomasdatter Tomasen
Torngård
Torstensdatter
Torup
Torupgård
Trustrup
Truust
Tøger Tøgersen
Tønne

Vellinggård
Vendsyssel
Viborg
Villadsen
Villendrup
Vinterslev
Vissing
Vitten
Vivild
Voldum
Vorup
Værum
Væt

Ødum
Ølst
Ørum
Østrup

Åkrog
Årslev

udarbejdet 1998 af Bjarne Nørgaard Pedersen  Agernvej 95   8330 Beder