Erik Brejls hjemmeside

Start

Bjarne Nørgaard-Pedersen


FRAMLEV HERREDS TINGBØGER 1661 - 1679.


(1)

** tingbogens autorisation 1661.

** skursnævninge

(2)

9/1 1661.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

16/1 1661.

** Peder Andersen i Borum lod afhjemle syn på Borum kirkes brøstfældighed

** Just Andersen i Søballe beskyldte Frands Nielsen i Hørslev for gæld til Klemend Klemendsen ved Skanderborg. sagen blev opsat 1 måned

(3)

** Just Andersen i Søballe et vidne. syn på vindfælder i skovene

23/1 1661.

** Christen Christensen ridefoged til Skanderborg begærede skudsmål af menige mænd, hvorledes han har forholdt sig, mens han var skriver på Skanderborg. 24 navng mænd gav ham skudsmål for de 2 år, han var slotsskriver i den onde og besværlige tid, da en del af mændene var drevet fra hus og hjem, og han havde opført sig kristeligt og oprigtigt

(4)

** Just Andersen i Søballe stævnede alle KM tjenere i Skørring og Skivholme, desuden stævnede han bymændene i herredets byer og tiltalte dem for restants og landgilde til Skanderborg. opsat 1 måned

(5)

** Jens Poulsen og Søren Sørensen i Framlev et vidne. navng vidnede, at 1659 vor herres himmelfartsdag, da de vogtede heste og øg, da kom Søren Sørensen i Labing med en rytter og tog nogle heste fra dem og red bort med dem

(6)

** Just Andersen i Søballe tiltalte Niels Jensen i Framlev for restants til Skanderborg. opsat 1 måned

** Just Andersen i Søballe stævnede Rasmus Hansen og Rasmus Nielsen i Tåstrup og tiltalte dem for ulovlig skovhugst. opsat 1 måned

** Niels Jensen i Skivholme et vidne. syn på det hus i Skivholme, Staffen Jensen påboer, for dets brøstfældighed-

(7)

30/1 1661.

** Frands Nielsen i Storring beskyldte Jørgen Lassen i Skørring for gæld til Christen Madsen i Mollerup. sagen blev opsat 6 uger

** Peder Jensen i Borum med fuldmagt af Jesper Nielsen forrige ridefoged på Skanderborg stævnede navng for stedsmål restants og gæld til ham fra den tid, han var ridefoged. opsat 1 måned

(8)

** Søren Jensen i Århus lod fordele navng for gæld

** Søren Knudsen i Tåstrup stævnede Mikkel Nielsen i Harlev for gæld. opsat 6 uger

** Mads Mortensen i Galten, som har opladt sit hus til Niels Pedersen, er forligt med ham om, hvad han og hans hustru Maren Olufsdatter derfor skal have deres livstid
 
(9)

** Mikkel Nielsen i Harlev. navng vidnede, at 3 uger før svensken blev landet mægtigt, da udbrød der ildebrand i hans gård, så 18 spænd hus samt hans formue opbrændte, så han er forarmet og nødes til at besøge godtfolk om hjælp, hvilken velgerning Gud rigeligt vil belønne

6/2 1661.

** Anders Pedersen i Stjær et vidne. syn på den gård i Stjær, Svend Tordsen påboer for dens brøstfældighed

(10)

** Morten Sørensen i Harlevholm et vidne. navng vidnede, at skt Hans dag for 1 år siden, da lånte han Laurids Hansen i Harlev et rødskimlet øg for en vogn, og samme øg er borttaget

** Søren Sørensen i Labing et vidne. Anders Rasmussen i Framlev vidnede, at vor Herres Himmelfartsdag 1659 kom Søren Sørensen, som tjente ham, hjem og var slået blå og blodig, og Søren Sørensen gav tilkende, at en rytter havde slået ham og tvunget ham til at gå med ham til Årslev skov, men han benægtede at have ført Jens Poulsen i Framlev og Søren Sørensen sst deres heste noget steds hen, men deres egne drenge havde ført hestene til Framlev

(11)

** Søren Pedersen i Skivholme gav last og klage på Morten Mogensen sst, for han har ransaget hans hus og beskyldt ham for tyveri, hvilket Morten Mogensen benægtede ved sin højeste ed

** skifte efter sl Rasmus Jørgensen i Høver mellem hans hustru og hendes stedbørn Jørgen Rasmussen i Vissing på egne og bror Jens Rasmussen søster Ane Rasmusdatter Karen Rasmusdatter Laurids Nielsen i Tåstrup på hustru Sidsel Rasmusdatters vegne, og Ane Nielsdatters børn Niels Rasmussen Rasmus Rasmussen Peder Rasmussen Sidsel Rasmusdatter Else Rasmusdatter. registrering. de fattige folk var jaget fra hus og gård af krigsfolket og frarøvet og frataget deres fattige formue

(14)

13/2 1661.

** Anders Holgersen foged på Skovgård stævnede alle Skovgårds tjenere i Skørring og Sjelle for restants og landgilde. sagen blev opsat 1 måned

** Niels Pedersen i Galten et vidne. syn på det hus i Galten, Mads Mortensen påboede, for brøstfældighed

(15)

20/2 1661.

** Rasmus Simonsen i Galten lod fordele efterskrevne for gæld til Anders Tomasen skolemester for at lære deres børn at læse

** Jens Sørensen i Lillering et vidne. syn på den gård i Borum, Peder Lassen påboer, for dens brøstfældighed

(16)

** Anders Sørensen i Labing fremæskede af Rasmus Poulsen i Framlev og Anders Sørensen i Hørslevgård fæstebrev på sognemændenes anpart korntiende, som de forholder dem

** Jens Envoldsen i Lundgård stævnede alle Skovby mænd, som rester med kirkens tiende. opsat 1 måned

** Søren Sørensen i Framlev stævnede Søren Sørensen i Labing og tiltalte ham for det øg, som han viste rytteren, som tog det med sig. opsat 1 måned

** Jens Jensen i Høver tiltalte Jens Bonde i Høver og Johan Rasmussen sst for et øg, de købte af ham, som de bør betale. sagen blev opsat 1 måned
 
(17)

27/2 1661.

** Rasmus Simonsen i Galten et skiftebrev. Christen Nielsen i Skørring tilstod at være hans børn Kirsten Christensdatter Sidsel Christensdatter  og Anne Christensdatter 144 sld skyldig som arv efter deres sl mor Anne Simonsdatter, som boede og døde i Skørring, og lovede at føde dem, til de bliver 15 år gamle

** Just Andersen i Søballe tiltalte Jens Pedersen Bonde i Høver for gæld til Klemend Klemendsen ved Skanderborg. opsat 1 måned

** Morten Simonsen i Skovby stævnede Niels Jensen i Framlev for gæld. opsat 1 måned

(18)

** Peder Rasmussen i Høver et vidne. Jens Jensen Hammel i Høver gav ham afkald for hans hustru Maren Jensdatters arv efter hendes sl mor Johanne Madsdatter

** Hans Andersen i Skovby lod fordele efterskrevne for gæld

** Peder Tomasen i Borum stævnede Peder Lauridsen i Galten Hans Andersen i Skovby Peder Andersen i Borum for et øg, de købte i fjendens tid, som de burde betale. opsat 6 uger

(19)

** Just Andersen i Søballe med opsættelse 16/1 stævnede Søren Pedersen og hans søn Peder Sørensen i Skivholme og tiltalte dem for at have hugget en bøg på præstens skovskifte i Skivholme skov, som de bør have hjemmel til eller lide tiltale. tingsvidne 5/12 fremlægges, at den fældede bøg blev fundet i deres gård. tingsvidne af samme dato fremlægges. Søren Pedersen benægtede ved sin højeste ed at have hugget bøgen. dom: Søren Pedersen bør stille KM tilfreds eller lide høringsdele

(21)

** Just Andersen i Søballe med opsættelse 16/1 stævnede Søren Pedersen og hans søn Peder Sørensen i Skivholme for de har slået præstens svend i Skivholme Morten Mogensen. tingsvidne 5/12 fremlægges, angående syn på hans sår og skade. tingsvidne af samme dato fremlægges, angående overfaldet. dom: de bør betale deres bøder til KM eller lide høringsdele

** Just Andersen i Søballe med opsættelse 23/1 stævnede menige herredsmænd og tiltalte dem for tiende restants og landgilde, de rester med til Skanderborg. dom: de bør betale inden 15 dage eller have indvisning

(22)

6/3 1661.

** Søren Lauridsen i Nygård stævnede Albret Ibsen i Rodegård Søren Pedersen sst Morten Pedersen og hans mor Mette Andersdatter i Søballe med flere og tiltalte dem for restants gæld husbondhold lejermål til ham, den tid han var slotsskriver til Skanderborg. opsat 6 uger

(23)

** Just Andersen i Søballe med 6 ugers opsættelse stævnede Rasmus Nielsen og Rasmus Hansen i Tåstrup og tiltalte den for ulovlig skovhugst af vindfælder i Tåstrup skov. dom: de bør stille KM tilfreds

** Just Andersen i Søballe med 6 ugers opsættelse stævnede Niels Jensen i Framlev og tiltalte ham for restants til Skanderborg. dom: han bør betale de 4 dlr inden 15 dage

(24)

13/3 1661.

** Just Andersen i Søballe. syn på herredets skove, for hvor mange svin, skovene kunne fede, når fuld olden er.

** Just Andersen et vidne. Frands Nielsen i Hørslev tilstod at skylde Klemend Klemendsen ved Skanderborg 6 skpr byg, som han lovede at betale til skt Mikkelsdag

(26)

** Just Andersen stævnede navng Lillering og Stjær bymænd for resterende tiende til Skanderborg. opsat 1 måned

** Peder Nielsen i Skjoldelev et vidne. skifte 21/2 efter sl Anders Jensen i Herskind mellem hans hustru Anne Nielsdatter og hendes børn Niels Andersen Jens Andersen Maren Andersdatter i overværelse af deres farbror Rasmus Jensen i Herskind og deres morbror Peder Nielsen i Skjoldelev. vurdering. fordring af gæld, blandt andre af Kirsten Jensdatter sl Mikkel Langballes i Århus og Helle Jensdatter sl hr Svends efterleverske. udlæg for gæld. deres formue blev bortrøvet af fjenderne og krigsfolket 

(28)

** Peder Nielsen i Skjoldelev et vidne. 28/2 skifte efter sl Jens Rasmussen i Herskind
(29)
mellem hans hustru Dorete Nielsdatter og hendes børn Peder Jensen Niels Jensen Kirsten Jensdatter Margrete Jensdatter Anne Jensdatter Maren Jensdatter Karen Jensdatter i overværelse af deres morbror Laurids Nielsen i Skjoldelev. Registrering. fordring af gæld. udlæg for gæld. der fandtes intet, da deres gods og formue blev dem frarøvet af krigsfolket

(30)

** Jens Simonsen i Skovby et vidne. skifte 17/1 i Søren Jensens gård i Skovby mellem ham og hans barn Else Sørensdatter i overværelse af barnets oldefar Jens Simonsen. Registrering.fordring af gæld. barnet får sin arv, når hun bliver 14 år

(32)

** Simon Simonsen i Skovby med opsættelse 16/1 stævnede Laurids Pedersen i Sjelle og tiltalte ham for 20 sld gæld til sl Jacob Jensen i Sjelle efter hans brev, som Peder Jacobsen har givet Sidsel Andersdatters børn. brevet dateret 1646 fremlægges. dom: Laurids Pedersen bør betale inden 15 dage eller have vurdering og indvisning

(33)

** Rasmus Madsen i Skovby et vidne. navng lover at betale deres gæld til ham til skt Mikkelsdag

** Rasmus Simonsen i Galten et vidne. 31/1 skifte efter hans hustru Sidsel Frandsdatter mellem hans stedbørn Jens Lauridsen Peder Lauridsen og hans egne Laurids Rasmussen og Frands Rasmussen i overværelse af deres morbror Søren Frandsen i Galten. vurdering af boet. fordring af gæld 

(36)

20/3 1661.
 
** Niels Jensen i Harlev et vidne. navng vidnede, at nogen tid før fjenderne kom i landet, da var de hos Anne Nielsdatter, som nu boer i Tåstrup og spurgte hende, om hun ville ægte Niels Jensen og blive i gården hos ham, hvortil hun svarede, at hun ikke var beråd derpå og det var en ond tid, så hun ikke kunne ægte nogen. andre vidnede, at hun havde sagt, at hun ikke ville ægte ham, hun var tilfreds, når der var ild og rød lue i gården, hvilket hun ved ed benægtede at have sagt

(37)

** Peder Andersen i Flensted stævnede Søren Frandsen Rasmus Simonsen i Galten og tiltalte dem for en tyr, han havde lånt dem for 2 år siden. opsat 6 uger

** Peder Jensen i Borum stævnede Jens Lassen i Herskind og Anders Nielsen i Borum og tiltalte dem for stedsmål til Jesper Nielsen forrige ridefoged. opsat 6 uger

** Mads Nielsen i Lisbjerg et vidne. navng vidnede, at da Niels Jensen i Harlev på Skanderborg fæstede den gård, han påboer, da spurgte rigens marsk ham, om han ville ægte enken, som boede på gården, hvortil han svarede, at hun var syg, men hvis hun levede, ville han ægte hende, og hvis hun døde, ville han ægte datteren, hvilket Niels Jensen ikke benægtede. Mads Rasmussen Groers Madsen i Lisbjerg vidnede, at de dagen før Taksigelsesdagen var hos hr Niels i Brabrand og på Anne Nielsdatters vegne i Tåstrup forbød ham at lyse for og vie Niels Jensen i Harlev og Jens Mikkelsens datter i True Anne Jensdatter

(38)

** Niels Jensen i Skivholme et vidne. navng vidnede, at efterskrevne fattige mænd Jens Mikkelsen i Skivholme Rasmus Sørensen Niels Jensen Las Jensen Mads Mikkelsen sst, de var i fejdetiden drevet fra hus og gård og blev ganske udplyndret af krigsfolket, så de er ganske forarmet, så hvis de skal udgive landgilde dette år, bliver de fordærvet og øde og kan ikke blive ved gården. det samme gælder Niels Jensen i Terp mølle

(39)

** Just Andersen i Søballe stævnede Niels Mortensen i Gammelgård for KM tiende af Storring sogn, som rester til Skanderborg. sagen blev opsat 1 måned

** Anders Smed i Sjelle stævnede Anders Rasmussen i Framlev og tiltalte ham for 19 mk for arbejde på Framlev kirke. opsat 6 uger

(40)

** Jens Pedersen i Borum et vidne. Jens Andersen i Elsted på egne og søstre Johanne Jensdatters vegne Maren Jensdatter og Kirsten Jensdatter og deres børns vegne Rasmus Sørensen i Vitved på hans hustru Ingeborg Sørensdatters vegne Jens Andersen i Norring på sine egne vegne Jens Andersen i Elsted på brordatter Mette Sørensdatters vegne i Århus Rasmus Andersen i Årslev på egne og søskende Niels Andersen Anders Andersen Anne Andersdatter deres vegne gav Jens Pedersens hustru Berete Jensdatter afkald for arv efter sl Rasmus Andersen i Borum

** Peder Tomasen i Borum et vidne. syn på de skovparter til den gård, Peder Lassen i Borum påboer. de 3 parter blev forhuggede i fejdetiden, så der kan ingen olden blive derpå

(41)

** Just Andersen i Søballe stævnede alle Skovby mænd og tiltalte dem for resterende tiende KM anpart. opsat 3 uger

27/3 1661.

** Christen Jensen i Harlev et vidne. skifte 11/1 1660 efter hans sl hustru Berete Eriks i overværelse af Peder Pedersen i Århus på mors vegne Sidsel Nielsdatter i Viby på egne vegne. Vurdering. bortskyldig gæld

(42)

** Sejer Andersen i Skovby lod fordele navng for gæld

** Christen Sørensen i Skovby lod fordele navng for gæld

** Frands Nielsen i Storring lod fordele Søren Jensen i Skovby for 1 sld gæld til Peder Nielsen i Skovby

(43)

** Just Andersen i Søballe lod fordele navng Skovby mænd for resterende vejpenge 1655

** Jesper Jørgensen i Skovby lod fordele Peder Lassen i Borum for gæld

3/4 1661.

** Søren Sørensen i Framlev med opsættelse 20/2 stævnede
(44)
Søren Sørensen i Labing og tiltalte ham for hans heste og øg, som Søren Sørensen viste rytteren, der tog dem bort. tingsvidne 23/1 fremlægges. Søren Sørensen i Labing fremlagde tingsvidne 6/2 her af tinget samt tingsvidne 12/2 af Hjelmslev herreds ting, hvori bevidnes, at Søren Sørensen, som var hos hans far Søren Sørensen i Framlev førte hans fars heste med rytteren til Framlev, hvor de blev spændt for nogle vogne. dom: da Søren Sørensen i Labing blev tvunget til at vise rytteren hestene, men ellers ikke havde mere med dem at gøre, kan han ikke lide tiltale

(45)

** Rasmus Rasmussen i Skovgårds mølle. 27/6 skifte i Sjelle Skovgårds mølle mellem sl Rasmus Jensens hustru Else Pedersdatter og hans børn Maren Rasmusdatter og Mette Rasmusdatter i overværelse af deres farbror Jens Jensen i Storring. fordring af gæld. vurdering af boet. børnene bliver hos moderen og deres stedfar Rasmus Rasmussen, til de bliver 15 år gamle

(47)

** Peder Jensen i Borum med fuldmagt af Jesper Nielsen forrige ridefoged til Skanderborg med opsættelse 30/1 stævnede navng og tiltalte dem for stedsmål og gæld til Jesper Nielsen, da han var ridefoged på Skanderborg. restants fremlægges. indvendinger fremføres. dom: de, der ikke har benægtet gælden, bør betale inden 15 dage

(49)

** Peder Jensen i Borum et vidne. Søren Lauridsen i Borum tilstod at han havde annammet af Peder Jensen til kopskatten af Borum by, som han lovede at levere på Skanderborg, og de stod til vedermåls ting

** Christen Pedersen i Sabro stævnede navng i Framlev og tiltalte dem for landgilde af Højby mark til mester Christen Nielsen i Århus. opsat 14 dage

** Daniel Pedersen i Skibby stævnede alle Harlev sognemænd i Skibby og Tåstrup og tiltalte dem for rest kirkens tiende. sagen blev opsat 1 måned

(50)

** Anders Rasmussen i Framlev lod fordele efterskrevne Framlev sognemænd for en hest, han udlagde for dem i krigens tid

** Anders Holgersen forvalter på Skovgård lod fordele Sidsel Andersdatter i Sjelle for hendes anpart korntiende

10/4 1661.

(60)

** Frands Nielsen i Storring 3.ting lovbød den selvejer bondegård i Galten, sl Morten Nielsen påboede, hvortil Christen Pedersen i Farre bød sølv og penge, da det har været hans forfædres gods. Hans Hansen Lønborg i Galten bød sølv og penge, da han havde købt den efter købebrev

** Morten Nielsen i Høver et vidne. syn på den gård i Høver, Jørgen Lauridsen påboer, for dens brøstfældighed

(61)

** Christen Pedersen i Sabro med fuldmagt af mester Christen Friis i Århus stævnede Niels Lassen i Hørslev og tiltalte ham for resterende landgildesmør. opsat 14 dage

17/4 1661.

** Just Andersen i Søballe lod fordele Søren Pedersen i Skivholme for ulovlig skovhugst i hr Jacob Bondesens skov i Skivholme, og Søren Pedersen og søn Peder Sørensen for de sår, de gav præstens tjener Morten Mogensen

(62)

** Jens Envoldsen i Lundgård tilbød Just Andersen delefoged at være ham følgagtig at gøre ham udlæg for KM restants, når det begæres

** Peder Jensen i Borum et vidne. Søren Pedersen i Rodegård Anders Mikkelsen i Skørring lovede for Skørring sognemænd for plovhavre, som gives deraf til Århus hospital og som rester for forleden år, som vil blive betalt i 2 terminer

** Peder Jensen i Borum lod fordele efterskrevne herredsmænd for rest plovhavre til Århus hospital, ifølge fortegnelse

(64)

** Søren Lauridsen i Borum et vidne. navng vidnede, at de så, at dem kvartermester, der lå i Borum, annammede af ham 5 rdl, som han udgav på Borum bymænds vegne, og kvartermesteren leverede ham derefter den hest tilbage, han havde taget fra ham

** Søren Jensen ved Skanderborg på husbond Hans Jacobsen KM tolder over Skanderborg len hans vegne strengeligt advarede tingskrivere og andre mod at skrive eller lade skrive på andet end trykt papir efter KM forordning, og som findes til købs hos KM tolder

(65)

24/4 1661.

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af mester Niels Krog i Århus et vidne. hr Peder Jensen i Sjelle vidnede, at medens regimentet 28/2 1659 stod i herredet, da lovede Niels Jacobsen i Sjelle ham betaling for en okse, som var mester Nielses i Århus, som blev udlagt til regimentets kvartermester, som lå til Jesper Olufsens i Borum. Anders Holgersen ridefoged til Sjelle Skovgård vidnede, at løjtnanten, som lå til Helle Jens Ibsens i Sjelle, befalede ham at sige til Niels Jacobsen, at han skulle betale hans sognepræst for den okse, kvartermesteren fik, og som var for Niels Jacobsens skat. Niels Jacobsen ville ikke benægte, at han lovede at betale oksen, men han havde ikke købt nogen stud

(66)

** Daniel Pedersen i Skibby et vidne. navng, der mindes op til 40 år, vidnede om et stykke jord, der ligger til det boel, Rasmus Jensen i Harlev påboer, ved den østre side af præstegården

(67)

** Jens Knudsen i Stjær er vidne. Knud Tordsen i Vissing tilstod at have annammet af ham på hans hustru Kirsten Tordsdatters vegne 18 dlr og en ko, som han lovede at betale hans søster med rente

** Rasmus Jensen i Herskind et skiftebrev. skifte 20/6 1657 mellem ham og hans stedbørn Simon Lassen og Jens Lassen i Herskind om arv efter deres sl mor Johanne Simonsdatter. registrering. bortskyldig gæld, og udlæg for gæld

(71)

** Just Andersen i Søballe med opsættelse 13/3 stævnede navng Lillering bymænd og tiltalte dem for tiendekorn KM anpart, som de rester med for adskillige år, tingsvidner 5/3 1656 og 22/4 1657 fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage eller have vurdering i deres gods

(73)

** Just Andersen i Søballe med opsættelse 13/3 stævnede navng sognefogder, som var betroet at opkræve rigens marsks penning, hvoraf der rester for flere år, hvilket sognefogderne benægtede. dom: de bør betale inden 15 dage

(75)

** Just Andersen i Søballe med opsættelse 13/3 stævnede navng Stjær mænd og tiltalte dem for resterende kopenge for 24 år. dom 25/4 1649 fremlægges. indvending fremføres. dom: de bør betale inden 15 dage

(77)

** Peder Sørensen i Herskind 3.ting gav last og klage over en ulovlig vej, der gøres over hans eng og korn fra Sjelle til Skivholme kirke, hvorved hans gærder bliver opbrudt. han forbyder efter denne dag alle at komme på omtalte vej med hest og vogn, hvorved der gøres skade på eng korn og gærder, hvis de ikke vil straffes og lide dele, så alle og enhver kan vide sig derefter at rette for skade at tage vare eller at have skade for hjemgæld

** Just Andersen i Søballe strengeligt advarede alle mod at komme i KM skove i Tåstrup Stjær og Søballe skove med hest og vogn for at hugge ulovligt, hvis de ikke vil stå KM til rette som for andet uhjemlet

(78)

1/5 1661.

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af Søren Jensen Hvas og hans mor Maren Nielsdatter 3.ting lovbød den selvejer bondegård i Storring, de påboer, samt den selvejer ejendom og enemærke Perritshave og 2 agre i heden næst Skovby mark. varsel til sl Peder Olufsens børn i Borum Anne Pedersdatter Ellen Pedersdatter sst Kirsten Pedersdatter i Skibby Maren Pedersdatter samt Søren Jensen Hvas og hans børn Maren Sørensdatter og anden Maren Sørensdatter Karen Sørensdatter

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af Ingeborg Nielsdatter 3.ting lovbød halvparten af den selvejer bondegård i Storring, Jep Obbesen påboer. varsel til Ingeborg Nielsdatters børn i Borum Karen Pedersdatter Berete Pedersdatter Niels Pedersen Anders Pedersen Peder Pedersen anden Peder Pedersen Niels Pedersen

(79)

** Rasmus Simonsen i Galten et vidne. navng vidnede, at 1659 om sommeren da plyndrede og røvede polakkerne en ganske stor hob fæmon fra de Galten mænd samt et tyr, som var Peder Andersens i Flensted, og samme tid kørte de nogle vogne mod Holsten, og da så de, at tyren blev drevet mod Holsten

** Rasmus Simonsen og Søren Frandsen i Galten lydeligt lod fordele efterskrevne for en hest, som de har fået. i lige måde lod Søren Frandsen efterskrevne fordele for en stud, han har udlagt for dem

(80)

** Peder Nielsen i Skivholme lod fordele efterskrevne for en hest, han har udlagt for dem

(81)

** Hans Andersen i Skovby lod fordele efterskrevne for deres part i en stud, som han gav dem sag for

** Tomas Pedersen i Borum. Anders Smed i Sjelle vedgik at skylde sl Jens Staffensen 3 mk, og Søren Poulsen sst skyldte 1 mk, som de lovede at betale til skt Mikkelsdag

8/5 1661.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

15/5 1661.

(82)

** Søren Lauridsen i Nygård med opsættelse 6/3 stævnede Mikkel Bertramsen i Galten Just Andersen i Søballe Morten Pedersen sst hans mor Mette Andersdatter og Søren Pedersen i Stjær og tiltalte dem for forlov, de har godsagt for Just Andersen i Søballe for det, han skylder Søren Lauridsen på KM restants, som er 207 sld. Just Andersens gældsbrev på 486 sld til Søren Lauridsen forrige slotsskriver på Skanderborg fremlægges, som er restants af Framlev herred for 4 år, mens han var skriver, dateret 6/9 1655 med forlovernes underskrifter, med afskrivninger. dom 23/1 1656 og dom 3/6 1657 fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage

(85)

** Søren Lauridsen i Nygård med opsættelse 6/3 stævnede navng og tiltalte dem for restants, mens han var ridefoged til Skanderborg. gældsbrev fremlægges, som skyldes, at deres tjenestekarle ikke mødte, da der sidste gang blev udskrevet soldater, dateret 18/1 1657 Søren Pedersen og Albret Ibsen i Rodegård. de svarede, at de kun havde de drenge, de mødte med, og de var med fængsel tvunget til at underskrive brevet. indvendinger fremføres. Peder Jensen i Borum hans brev fremlægges, han kom 1657 til fader og moderløse børns gods i Borum og har intet gods købt, så han mener ikke at skulle betale husbondhold. dom: Søren Pedersen og Albret Ibsen bør betale, men Peder Jensen i Borum med flere, der benægter, kan ikke lide tiltale

(88)

** Anders Holgersen foged på Skovgård lod fordele Sidsel Andersdatter i Sjelle for tiendekorn

** Laurids Lauridsen i Borum lod fordele Niels Mortensen sst for 2 dlr i en okse

22/5 1661.

(89)

29/5 1661.

** Just Andersen i Søballe et vidne, og lod afhjemle syn på Borum bro for dens brøstfældighed

5/6 1661.

** Just Andersen i Søballe et vidne. syn på KM skove i Framlev herred for hugst i skovene i de 3 ufredsåringer og hidindtil.

(91)

** Niels Rasmussen i Terp lod læse en seddel, at da geder og bukke har gjort stor skade i Lyngballe enemærke på træer og æbletræer, så tilbydes de ejermanden mod skadesbetaling. dateret Jernit 28/5. Peder Nielsen og Niels Jensen i Skivholme tilbød at betale skaden

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af mester Niels Nielsen Krog i Århus stævnede Niels Jacobsen i Sjelle og tiltalte ham for en okse, som blev frataget ham hos hr Peder i Sjelle og udlagt for Niels Jacobsen. sagen opsat 1 måned

(92)

** Just Andersen i Søballe strengeligt tilsagde menige herredsmænd, at de skal lade Borum bro blive færdiggjort, så vejfarende ikke derover skal lide skade og begærede svar, men ingen fremkom

12/6 1661.

** Anders Holgersen på Skovgård. navng vidnede, at da Skørring kirke ingen indkomst har haft i de 2 ufredsår, da har præsten opkrævet betaling for vin og brød af dem, der gik til alters, 8 sk pr gang. navng fra Skivholme vidnede, at de havde betalt præsten der for vin og brød, når de gik til alters, andre havde betalt deres rettighed til præsten

(93)

** Anders Holgersen stævnede alle inderster i Sjelle. opsat 5 uger

** Knud Sørensen i Galten stævnede Søren Pedersen i Rodegård for gæld. opsat 1 måned

** Peder Andersen i Borum et vidne. navng vidnede, at han holdt den kvartermester, som lå hos ham sidste gang med seng lys ild varme mad og hestefoder, så de skyldte ham intet, da han drog af kvarteret

** Peder Degn i Sjelle et vidne. Peder Sørensen Degn i Sjelle og Tyge Pedersen i Balleskov tilstod, at da Niels Sørensen Degn i Sjelle og hans hustru Abelone Bertelsdatter er døde, så er de forligt om de 3 børn Anne Nielsdatter Karen Nielsdatter og Maren Nielsdatters gods, da har Tyge Pedersen, som har Niels Degns mor, taget Karen og Maren Nielsdatters værgemål og vil klæde dem til deres 15 år og Peder Sørensen Degn har taget Anne Nielsdatters gods til sig under værgemål og hans eget Barn Bertel Pedersens gods

(94)

** Tyge Pedersen i Balleskov. Peder Sørensen Degn i Sjelle gav ham afkald for den arv, sl Niels Jørgensen forrige degn i Sjelle var tilfaldet efter hans sl far Jørgen Andersen, som boede og døde i Balleskov

(95)

19/6 1661.

** Just Andersen et vidne. Jens Envoldsen i Lundgård vidnede, at da han med 2 vurderingsmænd var i Morten Hansens gård i Skovby for at gøre udlæg efter dele for Hans Andersen, da kom Morten Hansens hustru Maren Jensdatter og slog den ene vurderingsmand med sten, så de ikke kunne gøre udlæg, og Morten Hansen sagde, at djævlen fare i den tyv og skælm. andre vidnede det samme

(96)

** Hans Andersen i Skovby et vidne. navng vidnede, at de på hans vegne havde spurgt Rasmus Madsen, om han ville lukke det gærde om hans enghave, som hans formand havde gjort, eller ville lægge halvt mellemgærde eller betale skaden, som skyldtes, at hans gærder ikke var lukkede, hvortil han svarede, at han ikke ville lukke gærdet for 2 læs høs skyld. de havde synet hans gærder, som var slet øde. Hans Andersen beskyldte Anders Simonsen og Helle Madsdatter i Skovby for om natten at have gjort skade i hans eng, hvilket Anders Simonsen benægtede, men han vidste ikke, om de uforvarende var kommet deri

(97)

** Anders Smed i Sjelle et vidne. Just Andersen i Søballe og Hans Andersen i Skovby vidnede, at nogle uger før fjenderne kom i landet, da var Anders Smed i Sjelle og Anders Rasmussen i Framlev i tvistighed om noget arbejde på Framlev kirke, og da blev de forligt således, at Anders Smed skulle have 9 slmk

** Anders Holgersen på Skovgård. navng lovede at betale ham oldengæld for de svin, de havde haft på Skovgårds skov, 8 sk stykket

** Mads Nielsen i Lisbjerg stævnede Niels Jensen i Harlev. opsat 3 uger
 
** Niels Mortensen i Gammelgård et vidne. skifte 11/10 sidst mellem ham og hans børn Anne Nielsdatter Sidsel Nielsdatter og Anne Nielsdatter i overværelse af deres morbror Laurids Lauridsen Fog i Farre. registrering, blandt andet af sl Anne Lauridsdatters trøje. bortskyldig gæld. blandt andre til Laurids Fog i Farre hr Niels i Storring Peder Lauridsen i Galten og Jens Envoldsen for udlæg, som Knud i Galten lovede for til Jens Vinter i Århus i svenskens tid

(99)

26/6 1661.

** Jens Pedersen borger i Århus på doktor Johan Crecows vegne  stævnede navng og tiltalte dem for 5 tdr rug og 5 tdr byg, de skylder efter deres brev. opsat 14 dage

** Jens Lassen i Tåstrup et vidne. navng vidnede, at han ligger på alfar vej, og har i forleden ufredstid været jaget fra hus og hjem som hans andre naboer i mange uger, og tillige er hans fattige formue med heste øg og fæmon og kornet af de svenske ganske forødt, såvel alt andet, han havde, er frarøvet ham, hvorover han er meget forarmet, og ikke kan udgive mere til landgilde eller anden udgift end nogen af hans naboer. varsel til Anders Madsen forrige slotsskriver

(100)

** Just Andersen i Søballe et vidne. navng vidnede, at de så Jesper Jørgensen i Skovby hans sår, og han beskyldte Morten Hansens hustru i Skovby Maren Jensdatter for at have slået ham med en sten

** Jon Knudsen i Tovstrup et vidne. navng i Farre vidnede, at de på Farre gade så Rasmus Rasmussen i Skjoldsbjerghus, som havde et blåslag ved øjet og en knot i venstre side, som han beskyldte Troels Christensen, som boede i Sjelle, for at have gjort ham

(101)

** Jon Knudsen fremlagde en skriftlig klage fra Rasmus Rasmussen i Skjoldsbjerghus over Troels Christensen, som boede i Sjelle, for at have overfaldet ham med en økse i Sjelle Skovgårds skov, hvor han var befalet at være skovfoged, så han var nødt til at værge sit liv, da Troels Christensen før havde truet ham på livet, og da han bad ham lade ham fare med fred, sagde Troels Christensen, at han skulle få en fandens færd. skovfogeden kunne ikke have skoven i fred for ham hverken nat eller dag, og han havde gjort mere skade på skoven end den gode mands tjenere, som let kan bevises

(102)

** Anders Holgersen på Sjelle Skovgård et vidne. navng havde synet Troels Christensen, som boede i Sjelle, og fandtes død i Sjelle Skovgårds skov. hans pandeben var sønderslået, og han havde et blåslag for hans venstre patte. varsel til Rasmus Rasmussen i Skjoldsbjerg

** Anders Holgersen 1.kald og varsel på navng sandemænd i Framlev herred for at gøre deres ed og tov over Troels Christensen i Sjelle, som er fundet død i skoven

(103)

** Anders Holgersen fremlagde ordre fra Valdemar Skram til Sjelle Skovgård, at da Rasmus Rasmussen i Skjoldsbjerg 13/6 har dræbt Troels Christensen i Sjelle, så forkyndes og advares hans efterleverske Kirsten Rasmusdatter i Sjelle samt Christen Nielsen Jens Nielsen i Skørring og Mikkel Nielsen i Sjelle, som er den dræbtes blodsbeslægtede, om at påtale drabet inden 6 uger, hvortil de svarede, at de ikke forstod dem på lov og ret og heller ikke kunne for deres husbonds gerning, så de begærede, at Anders Holgersen på øvrighedens vegne ville påtage sig sagen, hvis omkostninger de ville betale

(104)

** Just Andersen i Søballe et vidne. navng i Tåstrup vidnede, at de i Tåstrup skov så en bøg og en røn, som var afstynet, som til et læs ved, som Just Andersen beskyldte Sejer Lauridsen i Tåstrup for at have hugget
 
** Mette Andersdatter i Sjelle et vidne. navng i Farre vidnede, at de for nogen tid siden spurgte Niels Andersen i Farre, om han ville ægte Mette Andersdatter, som var trolovet til ham, hvortil han svarede, at han ikke var nogen kvindeperson tjenlig og en gammel vanfør stakkel, og han ville aldrig ægte hende eller nogen anden kvinde. andre vidnede, at da de spurgte ham for en måned siden om det samme, svarede han, at han skulle før lade bødlen slå hans hoved af, før han skulle ægte hende eller en anden kvinde

(105)

3/7 1661.

** Jens Rasmussen i Harlev et vidne. navng i Harlev og Hasle tilstod at være venligt forligt med hverandre angående bordag og slagsmål mellem dem, og de ved kun alt det, der er ærligt om hverandre

** Anders Holgersen på Sjelle Skovgård. Jens Sørensen Havrum i Sjelle solgte fra sig hans afgangne hustru og deres arvinger og til Anders Holgersen i Sjelle Skovgård og hans hustru Kirsten Johansdatter en selvejer bondegård i Sjelle, Jens Havrum har påboet

(106)

** Jens Bonde i Høver et vidne. syn på Storring kirkes brøstfæld

10/7 1661.

** Jon Knudsen i Tovstrup et vidne. Jens Pedersen i Sjelle vidnede, at da han 13/6 stod og huggede på et træ i Sjelle Skovgårds skov, da kom Rasmus Rasmussen i Skjoldsbjerg og Troels Christensen i Sjelle gående, og de bandede og skændtes, og da truede Troels Christensen Rasmus Rasmussen med en økse, og slog ham dermed, så han måtte værge for sig, men han så ikke, at han slog ham ihjel. Anne Lasdatter i Skørring vidnede, at Troels Christensen ledte efter Rasmus Rasmussen, som han sagde skulle få en djævels færd, for han havde taget hans hest og vogn fra ham. varsel til Kirsten Rasmusdatter i Sjelle og hendes børn

(107)

** Anders Holgersen foged på Sjelle Skovgård 2.kald på sandemænd for at gøre deres rette ed og tov til landstinget angående Troels Christensen af Sjelle hans død, som blev fundet i Sjelle skov

(108)

** Mikkel Bertramsen i Galten. Søren Jensen i Åby vidnede, at for 4 år siden i maj, da bar han noget malt ud i Niels Sørensens vogn i Galten, som han kørte mod Mikkels gård

** samme stævnede Niels Sørensen og hans mor og tiltalte dem for adskilligt, de skylder ham. opsat 14 dage

17/7 1661.

** Just Andersen i Søballe et vidne. syn på Hans Lassen i Skovby hans sår, som han beskyldte Knud Sørensen i Skovby for at have gjort ham

** Just Andersen et vidne. syn på hans toft ved Holm skov, hvor der var gjort skade for 12 skpr rug, som Just Andersen tiltalte hans naboer i Søballe for at have gjort med deres fæmon

(109)

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af mester Niels Nielsen Krog i Århus med opsættelse 5/6 stævnede Niels Jacobsen i Sjelle og tiltalte ham for en okse, som var hans, og som hr Peder Jensen Saxe i Sjelle udlagde til regimentskvartermesteren, som lå i Borum, for Niels Jacobsens skat. tingsvidne 24/4 fremlægges. Niels Jacobsens svar fremlægges, at han ikke vil betale studen, da han kun gav kontribution til den ritmester, der lå i Borum til Jesper Olufsens, og mod mester Niels latinske skolemester i Århus hans tiltale, benægter han, at han aldrig har begæret, at han betalte nogen kontribution for ham. dom: da han i tingsvidnet har lovet at betale studen, da bør han betale inden 15 dage eller have vurdering i hans gods

(111)

** Hr Niels Madsen Fog i Storring et skøde. Søren Jensen Hvas sst med fuldmagt af hans mor Maren Nielsdatter solgte til Maren Nielsdatter Fog sl hr Jens Jensens efterleverske i Storring deres påboende selvejergård i Storring og den selvejer ejendom og endel, som kaldes Perritshave og 2 agre i heden ved Skovby mark

** Dines Rasmussen i Herskind et vidne. navng 24 mænd vidnede, at ingen af de 3 gårde i Herskind, Rasmus Svendsen Dines Rasmussen og Peder Mikkelsen påboer, er halvt så gode i marken, som en af de andre helgårde i byen, skønt de står skrevet for fuldgårde. varsel til Klemend Klemendsen KM forvalter på Skanderborg

(112)

24/7 1661.

** Jens Dinesen i Herskind 3.ting efterlyste en hvid gilding, som blev taget for 3 uger siden om natten fra Jens Sørensen i Terp, og der blev sat et brunt øg i stedet, som han 3.ting fremlyste, som vil være til gode rede, om Jens Sørensen får sin hest igen

(113)

** Just Andersen i Søballe spurgte menige mænd, der var tilstede, om de ville lade Borum bro færdiggøre efter KM befaling, hvortil ingen ville svare, undtagen Peder Andersen Peder Jensen i Borum, som svarede, at de ville færdiggøre deres anpart, og de tilbød herredsmændene at færdiggøre deres anpart, såfremt de ville betale dem derfor

** Anders Holgersen 3.kald på sandemænd for at gøre deres ed og tov til landstinget angående Troels Christensen i Sjelle, som blev fundet død i Sjelle Skovgårds skov

(114)

** Rasmus Madsen i Skovby et vidne. Maren Christensdatter i Skovby vidnede, at på Skovby mark i Hørslevkrog da kom Hans Mortensen i Skovby hans søn Morten Hansen og dennes hustru Maren Jensdatter hen til Rasmus Madsen, og Morten Hansen sagde til ham, skylder du min far for det tøjr, som er bortstjålet, da skal du selv blive en tyv, til du beviser min far noget tyveri over. Johanne Rasmusdatter vidnede, at Hans Mortensen sagde til Rasmus Madsen, skylder du mig for det tøjr, da skal jeg sige dig noget andet, du nødig vil høre

** Mikkel Bertelsen i Galten et vidne. Peder Lauridsen i Galten vidnede, at 1654 lånte hans mor Johanne Knudsdatter 3 skpr malt af ham og lånte det videre til Niels Simonsens hustru. Rasmus Simonsen i Galten vidnede, at forgangen år, da kornetten lå i Galten, da skulle 5 navng mænd køre med heste og vogn til Fyn, men Niels Sørensen lagde hverken heste eller noget til, hvortil han svarede, at han ikke var i vognlægd med fornævnte mænd. varsel til Niels Sørensen i Galten

(115)

** Anders Sørensen i Hørslevgård et vidne. navng, der mindes op til 40 år, vidnede om en eng ved Hørslevgård, at den altid har været slået til fælles af de mænd, som har boet i gården

Daniel Madsen i Hørslevgård svarede og mente, at Anders Sørensen burde bevise, om han har slået mere end den halvpart, han har fæstet

** Anders Sørensen i Hørslevgård gav klage på Daniel Madsen sst, for han mod hans vilje og minde selv har skiftet noget fælles eng i 28 stykker, hvortil Daniel Madsen svarede, at han kendes ved halvparten af al jord og eng, som ligger til gården, som han har fæstet, og det kan ikke bevises, han har slået mere end halvparten af engen

(116)

** Knud Sørensen i Galten med 6 ugers opsættelse stævnede Søren Pedersen i Rodegård og tiltalte ham for gæld til hans bror Jens Sørensen efter hans brev dateret 2/6 1648, som fremlægges. brev dateret 28/11 1648 fremlægges, hvortil han svarede, at han havde betalt 25 sld derpå. dom: han bør betale resten inden 15 dage

(117)

31/7 1661.

** Mads Nielsen i Lisbjerg med opsættelse 19/6 stævnede Niels Jensen i Harlev og tiltalte ham, da han har fæstet den gård i Harlev, som Anne Nielsdatter påboede, og han har lovet at ægte hende eller hendes datter, og Anne Nielsdatter havde selv udlagt 15 daler til at fæste for, og i lige måde meget mere af hendes og hendes faderløse børns gods, han har annammet, og nu har han forstødt både hende og hendes børn fra gården, om han ikke bør have sit fæste forbrudt. tingsvidne 29/3 fremlægges. Niels Jensen fremlagde en seddel, som lyder 24/2 1654 har jeg fæstet Niels Jensen i Åby den gård i Harlev, som Niels Rasmussen tilforn påboede og fradøde, og til stedsmål skal han give 20 rdl og 1 par staldfærdige øksne. underskrevet Skanderborg Anders Bille. dom: da Niels Jensen i tingsvidnet lover at ægte enken eller datteren, og han nu fremlægger fæstebrev fra rigens marsk på samme gård, da tør fogden ikke dømme, men henviser sagen for sin tilbørlige dommer

(119)

** Niels Jensen i Harlev et vidne og tilbød Anne Nielsdatter i Tåstrup årligt hendes livstid 3 skpr land og 2 læs hø af den gårds jord, han påboer, og stod Anne Nielsdatters bror Mads Nielsen i Lisbjerg med Niels Jensen til vedermåls ting

7/8 1661.

** hr Niels Madsen Fog i Storring et skøde. Ingeborg Nielsdatter i Borum solgte til hans mor Maren Nielsdatter Fog i Storring halvparten af den selvejer ejendom, Jep Obbesen påboer

(120)

14/8 1661.

** Just Andersen i Søballe et vidne. navng vidnede, at de havde synet afstævnede træer i Tåstrup og Stjær skove, som Just Andersen beskyldte Staffen Pedersen i Harlev og Sejer Lauridsens dreng i Tåstrup Jacob Knudsen for. Sejer Lauridsen svor, at han ikke havde hugget træ, og det var ikke med hans minde, at hans dreng havde hugget i skoven

(121)

** Just Andersen i Søballe stævnede Peder Pedersen i Herskind og tiltalte ham for tørv, han havde taget i Herskind hede, som hr Peder Jensen i Sjelle havde ladet skære. opsat 1 måned

** Just Andersen i Søballe stævnede Peder Pedersen Rasmus Jensen i Herskind og tiltalte dem for restants. opsat 1 måned

21/8 1661.

** mester Hans Ruman sognepræst til Århus domkirke advarede Frands Jensen i Lisbjerg, at han herefter skal se til og tage vare på mester Hans Envoldsen Brockman biskop over Århus stift hans skov, som ligger til hans gård, at der intet hugges ulovligt, såfremt han ikke selv derfor vil straffes. andre navng befales at tage vare på andre skove
 
(122)

** Just Andersen i Søballe et vidne. syn på ulovlig skovhugst i Galten skov. skovfoged Hans Andersen i Skovby sigtede Niels Sørensen i Galten for den ulovlige hugst, hvilket han benægtede ved højeste ed

(123)

** Rasmus Sørensen i Mesing skovrider 3.ting forbød alle i Framlev herred at holde geder og ulemmede hunde, som kunne komme i KM  skove og gøre skade på vildtet eller skoven, hvis de ikke vil straffes for ikke at efterkomme KM befaling

** Mikkel Bertelsen (Bertramsen) i Galten. navng vidnede, at for 10 år siden havde Niels Simonsen, som boede i Galten, 2 stude og 1 øg i ploven, som han havde lejet af Mikkel Bertelsen, og i polakkernes tid, da tog de en ko fra Mikkel Bertelsen og sagde, at han ikke kunne få den igen, før de fik alle de penge, som rester i Galten. efter opsættelse 10/7 stævnede han Niels Sørensen i Galten og hans mor Sidsel Nielsdatter og fremlagde en opskrift på hvad, han havde udlagt i krigstiden og tilforn i alt 29 dlr. tingsvidne 24/7 fremlægges. sedler på hans udlæg for dem fremlægges. Niels Sørensen benægtede at skylde Mikkel Bertelsen mere end 2 mk. dom: da Mikkel Bertelsens hustru Johanne Knudsdatter har lånt Niels Simonsens hustru malt, og Niels Simonsen har lejet stude og øg af Mikkel Bertelsen, og Niels Sørensen selv bekender en del af gælden, og ikke har bevis for betaling af resten, så bør han og hans mor betale inden 15 dage

(125)

** Frands Nielsen i Storring efterlyste et øg, som blev frastjålet Niels Poulsen i Gellerup, om nogen godtfolk ser det og vil oplyse ham derom, vil han belønne dem

28/8 1661.

** Anders Sørensen i Labing et vidne. Jens Sørensen Balle i Labing vidnede, at hvor de havde skiftet jord på Labing mark, da havde de ikke afmålt mere til Anders Sørensens gård, end til en af de gårde, Rasmus Jensen og Niels Madsen påboer. andre vidnede, at for 40 år siden var den gård, Anders Sørensen påboer, lige så god som de 2 fornævntes gårde, og gav lige tiende og landgilde. andre vidnede det samme

(126)

** Peder Nielsen i Lillering et vidne. syn på Lillering skov for hvad der er hugget, siden fjenderne kom i landet

** Rasmus Simonsen i Galten og Hans Hansen sst er forligt om hvad Rasmus Simonsen og hans hustru Anne Rasmusdatter skal have deres livstid, for de har opladt deres fæstegård til Hans Hansen

(127)

4/9 1661.

** Just Andersen i Søballe. navng vidnede, at Niels Sørensen i Galten hentede en eg ovenfor Slet eng i Galten skov. Rasmus Simonsen sst vedkendte sig samme eg at være hugget på hans gårds grund. synsmænd havde synet egen, som var 9 alen lang. skovfoged Hans Andersen beskyldte Niels Sørensen i Galten for at have hugget egen og kørt den bort

(128)

** Peder Lauridsen i Galten lod læse et brev: Mikkel Bertramsen i Galten på egne og hustru Johanne Knudsdatters vegne og Peder Lauridsen på egne vegne er forligt om hvad Mikkel Bertramsen skal have, som har ægtet Peder Lauridsens mor, og hvad Peder Lauridsen skal have som fædrene arv, således at Mikkel Bertramsen får det løsøre, som hans hustru kunne tilkomme, og Peder Lauridsen får selvejergården

** Just Andersen i Søballe stævnede Staffen Pedersen i Harlev Sejer Lauridsen i Tåstrup og hans dreng og tiltalte dem for ulovlig skovhugst. opsat 1 måned

(129)

** Poul Sørensen i Lemming et vidne. navng vidnede, at Mikkel Iversen, som boer i Edslev i Kolt sogn og er Mogens Friises tjener, og var indskrevet for Kolt kirkes anpart korntiende på sognemændenes vegne, han lever endnu og besidder hans gård. varsel til Mogens Friis på Skumstrup

** Jens Lassen i Skørring et vidne. Kirsten Rasmusdatter i Sjelle og hendes børn Christen Troelsen Peder Troelsen Rasmus Troelsen sst og frænder Christen Nielsen i Skørring Troels Sørensen sst Mikkel Nielsen i Sjelle er forligt med Rasmus Rasmussen i Skjoldsbjerghus, som desværre har dræbt Kirsten Rasmusdatters mand Troels Christensen, så ingen af hans børn, slægt og frænder skal repetere eller påtale den sag

(130)

** Jens Pedersen i Søballe et vidne. syn på bygsæden på Søballe mark, som var så ringe, at de næppe kunne få 2 tdr igen

11/9 1661.

** Mikkel Bertramsen i Galten et vidne. navng stokkemænd 21/8 vidnede, at de hørte Niels Sørensen i Galten sagde til Mikkel Bertramsen sst, at han møntede selv penge i svenskens tid, og sagde ydermere, jeg skal lige vel lade dig hænge

(131)

** Just Andersen i Søballe stævnede alle Borum bymænd og tiltalte dem for 13 slmk, de rester med af deres kopskat. opsat 1 måned

18/9 1661.

** Just Andersen i Søballe. Mikkel Bertelsen i Galten forpligtede sig til ved lov og ret at udføre den tvistighed mellem ham og Niels Sørensen sst

** Just Andersen i Søballe et vidne. syn på alle KM skove i herredet for olden. der var aldeles ingen olden i skovene, som svine kunne få flæsk af dette år

** Just Andersen i Søballe et vidne. syn i Morten Simonsens have i Galten på en eg, som var nylig hugget, og som var alenbred, og  Hans Andersen i Skovby skovfoged beskyldte Jens Christensen i Galten for at have hugget egen

(132)

** Peder Lauridsen i Galten et vidne og lod læse et underskrevet brev om skifte 6/12 1660 efter Morten Nielsen i Galten og hans bror Søren Nielsen i overværelse af Sidsel Nielsdatter i Galten og hendes sønner Jens Sørensen Niels Sørensen Jens Christensen Anne Nielsdatter i Testrup og hendes søn Mikkel Pedersen samt Peder Pedersen i Farre og herredsfogeden. fordring af gæld blandt andre til Peder Pedersen i Galten og bror på 120 sld. varsel til Sidsel Nielsdatter i Galten med lovværge Niels Sørensen Jens Sørensen Jens Christensen sst samt Anne Nielsdatter i Testrup og Mikkel Pedersen sst

(133)

** Søren Bendixen, Anders Madsen forrige slotsskriver hans tjener stævnede delefoged Just Andersen i Søballe og tiltalte ham for restants af Framlev herred. opsat 14 dage

** Jens Rasmussen i Låsby stævnede Anders Sørensen i Hørslevgård og Søren Sørensen i Framlev og tiltalte Anders Sørensen for gæld, han er i lov for fornævnte hans bror. opsat 14 dage

** Just Andersen i Søballe stævnede navng for gæld til Klemend Klemendsen i Skanderborg efter deres breve. opsat 3 uger

(134)

** Just Andersen i Søballe et vidne. Morten Hansen i Skovby på hustru Maren Jensdatters vegne, som har slået vurderingsmanden, lovede herefter ikke at forulempe herredsfogeden eller andre

** Anders Sørensen i Hørslevgård stævnede Søren Sørensen i Framlev og tiltalte ham for gæld og forlov. opsat 14 dage

25/9 1661.

** Søren Pedersen i Stjær lod fordele efterskrevne for en stud

** Daniel Pedersen i Skibby et vidne. skifte 24/9, som er 30.dagen efter sl Niels Lassen i Hørslev mellem hans hustru Maren Pedersdatter og hendes børn Jens Nielsen Las Nielsen og Anders Jensen på hustru Kirsten Nielsdatters vegne og Johanne Nielsdatter, i overværelse af deres morbror Niels Pedersen Let i Skibby. registrering og vurdering. fordring af gæld blandt andre til Søren Pedersen Let i Harlevholm. udlæg for gæld. der var ikke formue til at betale hele gælden, da de fattige folks gods blev bortrøvet af krigsfolket

(137)

2/10 1661.

** Just Andersen i Søballe stævnede herredets bymænd og tiltalte dem for restants og landgilde, de rester med til Skanderborg. opsat 3 uger

** Just Andersen i Søballe stævnede Mikkel Poulsen i Herskind og Peder Nielsen i Skivholme og tiltalte dem for en okse, de rester med til stedsmål af deres tiende til Gunde Rosenkrantz, samt Rasmus Madsen i Skovby for fogedpenge af hans stedsmål. opsat 14 dage

** Just Andersen et vidne. navng vidnede, at Svend Tordsen i Stjær og Jens Pedersens enke Mette Nielsdatter er så forarmede, at de ikke kan formå at udgive deres tiendekorn, de skylder Anders Madsen

(138)

** Just Andersen i Søballe et vidne. navng havde i Galten skov i Hundeløkken synet en nylig hugget eg, hvoraf kun toppen var tilbage. andre vidnede, at de i Niels Sørensens gård i Galten havde læsset et stykke egetræ på hans vogn. endnu en rodhugget eg var blevet synet i samme skov. varsel til Niels Sørensen

** Just Andersen i Søballe med opsættelse 14/8 stævnede Rasmus Jensen i Herskind og Peder Pedersen sst og tiltalte dem for restants til Skanderborg. dom: at betale inden 15 dage

(139)

9/10 1661.

** Just Andersen i Søballe et vidne. syn på hvad korn, hver af KM navng tjenere i herredet kan have indhøstet

(142)

** Hans Andersen i Skovby et vidne. syn på Borum bro for hvad, der var forfærdiget af nyt

** Søren Pedersen i Stjær lod fordele efterskrevne for en hest og stud, han har udlagt

16/10 1661.

** Hans Mortensen i Skovby lod fordele Jens Lauridsen i Borum for rest kongeskat

** Mikkel Bertramsen i Galten stævnede Niels Sørensen sst og tiltalte ham for at have beskyldt ham for at have møntet penge i fjendens tid, hvilket han bør bevise, eller være den samme mand, han har sigtet ham for. opsat 14 dage

** Just Andersen i Søballe med 6 ugers opsættelse stævnede Staffen Pedersen i Harlev og Sejer Lauridsens dreng i Tåstrup Jacob Knudsen og tiltalte dem for ulovlig skovhugst i Tåstrup og Stjær skove. tingsvidne 14/8 fremlægges angående syn på hugsten. dom: de bør stille KM forvalter Klemend Klemendsen tilfreds på KM vegne eller lide dele og tiltale

(143)

** Anders Holgersen forvalter på Skovgård et vidne. Christen Jensen i Sjelle vidnede, at der blev et lam borte fra ham, og da han ledte efter det, kom Kirsten Rasmusdatter i Sjelle og ville tinge med ham om det og bekendte, at hun havde taget det fra ham, og hendes søn kom med skindet, som blev vist for retten. Kirsten Rasmusdatter ville ikke benægte det

** Frands Nielsen i Storring et vidne. på hr Niels Madsens vegne i Storring opfordredes Maren Nielsdatter sl hr Jens Jensens efterleverske til at skifte efter ham, så hendes umyndige børn kunne vide, hvad det tilfaldt dem, hvortil hun svarede, at det kunne ikke ske så hastigt, da hendes datters bryllup først skulle holdes

(144)

** Knud Sørensen i Galten stævnede Mikkel Bertramsen sst og tiltalte ham for gæld. opsat 14 dage

23/10 1661.

** Daniel Madsen i Hørslevgård et vidne. Jens Nielsen i Harlev på hustru Maren Nielsdatters vegne gav ham afkald for arv efter deres sl far Niels Sørensen, som boede og døde i Hørslevgård

** Just Andersen i Søballe stævnede Niels Sørensen i Galten og tiltalte ham for skovhugst i Galten skov, om han ikke bør straffes med fængsel og jern på Bremerholm

30/10 1661.

** Niels Pedersen Let i Skibby et vidne. syn på efterskrevne mænds lodder for hvad, de har avlet dette år, nemlig Niels Pedersen  Jens Rasmussen Daniel Pedersen i Skibby Søren Pedersen Morten Sørensen i Harlevholm. KM tolder Niels Madsen i Århus svarede, at han gerne så, at de kunne få afslag

(145)

** Knud Sørensen i Galten et vidne. syn på Galten mark på misvækst på grund af den længevarende brønde

** Morten Sørensen i Harlevholm et vidne. navng vidnede, at han i svenskens tid var jaget fra hus og gård, og hans fattige formue blev ham frarøvet hans boskab sønderslået og kornet frarøvet ham, taget på husene nedbrudt og borttaget, og i polakkernes tid var han meget trængt med stor indkvartering og stort røveri og plynderi, så han er kommet til agters, og anmoder den fromme øvrighed, at de for Guds skyld ville anse hans hårde vilkår

** Anders Madsen forrige slotsskriver med 6 ugers opsættelse stævnede Just Andersen i Søballe delefoged og fremlagde et indlæg angående resterende restants og landgilde af Framlev herred, som han bør betale. dateret Koldinghus 16/10 1661. dom: da det ikke bevises med en restants, hvor meget Anders Madsen fordrer, kan der ikke dømmes, før den fremlægges

(146)

** Søren ---- med opsættelse 11/9 stævnede Borum bymænd for 13 sld, som resterer på deres kopskat. tingsvidne 3/4 fremlægges, hvori Søren Lauridsen vedstår at have annammet al kopskat af Borum. dom: han bør betale den resterende kopskat

** Just Andersen i Søballe et vidne. navng vidnede, at da de på Anders Madsen forrige slotsskrivers vegne skulle gøre ham udlæg for restants hos navng bønder, var der aldeles intet at gøre udlæg med, undtagen det var mod KM forordning

(147)

6/11 1661.

** Poul S ---- i Herskind lovbyder den gård, han påboer. varsel til Søren Andersen i Årslev Rasmus Nielsen i Vissing Søren Poulsen i Sjelle

** Niels Madsen i Røgen et vidne. Peder Sørensen i Herskind med fuldmagt af Søren Poulsen i Sjelle Rasmus Nielsen i Vissing på hustru Anne Poulsdatters vegne Søren Andersen i Årslev på hustru Johanne Poulsdatters vegne solgte til Niels Madsen i Røgen og hans datter Anne Nielsdatter deres arveparter efter deres sl mor Maren Mikkelsdatter og deres far Poul Sørensen, når han afgår ved døden i den gård i Herskind, Poul Sørensen påboer

(148)

** Mikkel Poulsen i Herskind et vidne. Rasmus Jensen i Herskind på hustru Johanne Poulsdatters vegne solgte til Mikkel Poulsen hendes arvepart efter hendes sl mor Maren Mikkelsdatter og far Poul Sørensen, når han afgår ved døden, i den selvejergård i Herskind, Poul Sørensen påboer

** Knud Sørensen i Galten et vidne. navng vidnede, at de så et vognslag ved ---- gård i Galten. Jens Christensen benægtede, at han havde hugget eller bortført noget træ

** Mikkel Poulsen i Herskind et vidne. Peder Sørensen i Herskind med fuldmagt af Søren Poulsen i Sjelle og Rasmus Nielsen i Vissing på hustru Anne Poulsdatters vegne Rasmus Jensen i Herskind på hustru Johanne Poulsdatters vegne gav Mikkel Poulsen i Herskind afkald for arv efter deres mor Maren Mikkelsdatter, som boede og døde i Herskind og deres far Poul Sørensen, når han afgår ved døden

(1)

** tingbogens autorisation

** skursnævninge

(2)

13/11 1661.

** Just Andersen i Søballe strengeligt tilsagde og advarede menige herredsmænd Skanderborg tjenere uden forsømmelse at levere deres landgildekorn i Århus torsdag og fredag og på lørdag deres penge til soldater på Skanderborg

** Just Andersen i Søballe stævnede Jens Christensen i Galten og tiltalte ham for skovhugst i KM skov i Galten. opsat 1 måned

** Christen Jensen i Sjelle med fuldmagt af Anders Holgersen forvalter på Skovgård lod fordele efterskrevne Skørring mænd, hver for 1 skp nødder eller 2 mk

** Peder Sørensen i Hørslev et vidne. navng vidnede, at de gik soldat med ham fra April 1656, og til Frederiksodde skanser blev opgivet til de svenske

(3)

** Just Andersen i Søballe med 6 ugers opsættelse stævnede menige Skanderborg tjenere og tiltalte dem for restants og landgilde, de rester med efter jordebogen. navng svarede, at de ville betale det resterende efterhånden. dom: de bør betale inden 15 dage

20/11 1661.

** Søren Jensen Yde i Framlev stævnede Svend Tordsen i Stjær og beskyldte ham for 16 dlr efter hans brev. opsat 6 uger

(4)

** Frands Nielsen i Storring stævnede alle Storring sognemænd og tiltalte dem for halvparten af kirkens tiende, de rester med for forleden år. opsat 14 dage

** Peder Lassen i Borum stævnede Jens Jensen i Sjelle og tiltalte ham for 5 sld og 8 læs ved. opsat 14 dage

** Peder Lassen i Borum lod fordele efterskrevne for gæld

** Mads Jensen Bødker i Storring et vidne. navng vidnede, at han næste søndag før skt Mikkelsdag spurgte hans sl hustru Abelone Nielsdatter, hvor hun havde arvinger, hvortil hun svarede, at hun havde en morbror Bertel Sørensen i Hjelmager i øster Lisbjerg herred, som havde 4 børn 2 sønner og 2 døtre, Søren Bertelsen Oluf Bertelsen Mette Bertelsdatter Kirsten Bertelsdatter

(5)

27/11 1661.

** Mikkel Bertelsen i Galten et vidne. navng vidnede, at han udlagde en stud i fjendens tid til de svenske for halvparten af herredet, som var tjenere til Horsens, og den blev leveret i marts 1658 til ritmesteren i Horsens

** Mads Jensen Bødker i Storring et vidne. Oluf Bertelsen i Rodskov på egne og søster Kirsten Bertelsdatters vegne gav ham afkald for arv efter Abelone Nielsdatter, som boede og døde i Storring

(6)

** Mikkel Bertelsen i Galten med opsættelse 16/10 stævnede Niels Sørensen i Galten og tiltalte ham, for han ved tinget havde beskyldt ham for at have møntet penge i fjendens tid. tingsvidne 11/9 fremlægges. Niels Sørensen svarede, at han ikke havde haft de ord, og han vidste intet at beskylde ham for. dom: da sagen er ærerørig, skal den indkomme for sin tilbørlige dommer

(7)

** Laurids Nielsen i Tåstrup et vidne. forlig mellem ham og hans søn Niels Lauridsen i hans morbror Jørgen Rasmussen i Vissing hans overværelse  samt Simon Jensen, som er morbror til de andre af Laurids Nielsens børn, nemlig Sidsel Lauridsdatter Rasmus Lauridsen Maren Lauridsdatter Anne Lauridsdatter Kirsten Lauridsdatter, og de er forligt om hans arv efter hans sl mor Sidsel Rasmusdatter

(8)

4/12 1661.

** Just Andersen i Søballe med 6 ugers opsættelse stævnede Niels Sørensen i Galten angående skovhugst. på hans begæring blev sagen opsat 14 dage

** Rasmus Jensen i Tåstrup et vidne. Sidsel Nielsdatter i Tåstrup med hendes bror Rasmus Nielsens pålagte hånd gav afkald for arv efter hendes sl mor Sidsel Jensdatter, som boede i Harlev og efter hendes søster Johanne Nielsdatter, som døde på Sjælland

(9)

** Rasmus Nielsen i Tåstrup et vidne. Jens Rasmussen sst bekendte at skylde ham 4 sld, som er af de penge, der tilfaldt ham efter hans søster Johanne Nielsdatter, som døde på Sjælland

11/12 1661.

** Peder Tomasen Smed i Hallum et vidne. skifte efter sl Jens Tomasen i Lillering mellem hans hustru Anne Mikkelsdatter og hendes børn Knud Jensen Jørgen Jensen Jens Jensen Gertrud Jensdatter Maren Jensdatter Kirsten Jensdatter Anne Jensdatter i overværelse af deres farbror Peder Tomasen i Hallum og deres morbror Jens Mikkelsen i Sabro Christen Mikkelsen i Kvottrup Niels Mikkelsen i Fårup. registrering og vurdering. fordring af gæld. børnenes stedfar Jens Rasmussen annammede børnegodset

(11)

** Rasmus Pedersen i Skovby et vidne. Rasmus Nielsen i Tåstrup tilstod sin gæld til sl Laurids Christensens børn og hans egne børn ved navn Anne Lauridsdatter Kirsten Lauridsdatter Peder Lauridsen Rasmus Lauridsen Laurids Rasmussen Niels Rasmussen Sidsel Rasmusdatter efter deres sl mor Else Pedersdatter

** Just Andersen i Søballe stævnede Morten Hansen i Skovby og tiltalte ham for 10 rdl sagefald. opsat til snapsting

** Knud Sørensen i Galten lod fordele Peder Andersen sst for resterende kirkekorn 1656

(12)

** Knud Sørensen i Galten med 8 ugers opsættelse stævnede Mikkel Bertramsen sst og tiltalte ham for en bøsse, han fik i fjendens tid, og 1 rdl, som han skyldte i en okse, hvortil han svarede, at han havde ikke købt nogen bøsse, og angående daleren, så havde han udlagt et kvie til kaptajnløjtnanten. når han fik betaling derfor og de gjorde regnskab, skulle han betale den. dom: Mikkel Bertelsen frikendes for bøssen, og angående daleren, da bør de gøre regnskab

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af Jens Andersen i Mollerup og med 8 ugers opsættelse stævnede Søren Pedersen i Rodegård og tiltalte ham for 24 sld gæld til Anders Nielsen i Mollerup efter brev dateret 18/4 1656. Søren Pedersen benægtede af have fået penge af sl Anders Nielsen eller Jens Andersen. dom: han bør betale inden 15 dage

(13)

** Jens Nielsen i Søballe stævnede navng for gæld, dels fra krigens tid

** Niels Mortensen i Borum et vidne. navng vidnede, at for 5 år siden gav Morten Andersen sst Niels Mortensen en kalv til medgift med hans datter Johanne Mortensdatter

(14)

** Jens Lassen i Herskind stævnede Rasmus Nielsen hyrde og tiltalte ham for en ko, som er blevet øde for ham. opsat til snapsting

18/12 1661.

** Just Andersen i Søballe et vidne. syn på KM skove i herredet for hvor mange svin, den kunde fede, når fuld olden er

** Peder Sørensen i Herskind lod fordele efterskrevne for stedsmål, de rester med af deres tiende

(15)

** Las Jensen i Folby stævnede Dines Rasmussen i Herskind og tiltalte ham for 8 dlr for en hest, han købte. opsat til snapsting 

** Just Andersen i Søballe stævnede navng mænd og kvinder for lejermålsbøder. opsat til snapsting

** hr Niels Madsen i Storring et vidne og 3.ting æskede af hans mor Maren Nielsdatter Fog i Storring skifte efter sl hr Jens Jensen, så de umyndige børn ikke skulle beklage sig over at være forurettede

(16)

8/1 1662.

** Just Andersen i Søballe stævnede navng kvinder for deres lejermålsbøder. opsat 1 måned

** Søren Jespersen i Høver et vidne. navng, der mindes op til 50 år, vidnede, at i så lang tid er der af den gård, han påboer, ikke givet eller gjort uden halv rejser ægt og arbejde, og tilmed er gården ikke uden halv så god i ager og eng som en af de hele gårde

(17)

** Niels Lauridsen i Skørring stævnede Jens Pedersen i Sjelle og tiltalte ham for jordskyld til Skørring kirke, han rester med for 1660-61. opsat 6 uger

** Anders Holgersen forvalter på Skovgård lod fordele Skørring sognemænd, som rester med kirkens tiende 1660, som han gav dem til sag

15/1 1662.

** Peder Lassen i Borum et vidne. navng vidnede, at de i Galten på marken så et blisset øg for Tomas Sørensens plov, hvilket øg blev stjålet fra Peder Lassen i Borum i svenskens tid. varsel til Tomas Sørensen i Galten

(18)

** Jørgen Simonsen i Herskind et vidne. Dines Pedersen i Herskind vidnede, at i Svenskens tid kom Las Nielsen i Folby med en blisset hest, som Dines Rasmussen og Jørgen Simonsen købte

** Just Andersen i Søballe gav last og klage på Jens Nielsen i Søballe for at have ændret en bæk og et vandløb mellem 2 rugagre, som kaldes Grydagre, så vandet ikke løber i sit rette løb, som det har gjort af Arilds tid. navng, der mindes op til 50 år, vidnede om det rette løb mellem Just Andersens og Jens Nielsens agre

(19)

** Just Andersen i Søballe et vidne om forarmede. navng vidnede, at efterskrevne er så forarmede, at de ikke kan betale landgilde eller arbejdspenge

** Anders Holgersen forvalter på Skovgård 3.ting advarede og tilsagde alle Sjelle Skovgårds tjenere og strengelig forbød dem at komme i Sjelle Skovgårds skov med hest og vogn for at hugge ulovligt, under ran og dele

(20)

** Peder Lassen i Borum en dom med opsættelse 20/11 stævnede Jens Jensen i Herskind og Rasmus Mogensen i Borum for gæld dels fra fejdetiden efter opskrift, som fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage

(21)

22/1 1662.

** Christoffer Villumsen i Lystrup med fuldmagt af Peder Andersen i Skæring Munkegård lovbød 3.ting den selvejer bondegård i Borum Laurids Sørensen påboer, og hans lod i den gård i Borum Peder Jensen Brorsen påboer og i Borum mølle. varsel til Laurids Sørensen i Borum og hans børn Søren Lauridsen Hans Lauridsen Ellen Lauridsdatter Boel Lauridsdatter. Søren Pedersen i Ovstrup og Peder Tygesen i Århus er varslet gestændigt

** Christoffer Villumsen i Lystrup et vidne. syn på et ødehus i Borum til den selvejergård, Laurids Sørensen påboer, og som tilhører Peder Andersen i Skæring Munkegård. Christoffer Villumsen gav last og klage på Laurids Sørensen for at have ladet huset forfalde. varsel til Laurids Sørensen og hans sønner Søren Lauridsen og Hans Lauridsen

(22)

** Christoffer Villumsen i Lystrup et vidne. Søren Lauridsen i Borum sagde, at han af den gård, hans far Laurids Sørensen påboer, havde betalt en okse til husbondhold og for soldaterpenge, af den årsag at han så kunne blive forskånet, men han havde ikke givet stedsmål til Peder Andersen i Skæring Munkegård

(23)

** Christoffer Villumsen i Lystrup stævnede Laurids Sørensen i Borum og fremlagde et skriftligt indlæg. opsat 6 uger

** Peder Simonsen i Lisbjerg stævnede Peder Rasmussen i Snåstrup mølle for dom og rettergang angående noget børnegods, han har under værgemål, som er tilfaldet Anders Pedersen efter faderen og moderen i Røde mølle. opsat 6 uger

** Just Andersen i Søballe stævnede Sejer Lauridsen i Tåstrup Staffen Pedersen i Harlev og tiltalte dem for ulovlig skovhugst. sagen blev opsat 1 måned

** Just Andersen i Søballe stævnede Gregers Jensen i Skibby for lejermålsbøder. opsat 14 dage

** Jens Lassen i Tåstrup et vidne. navng vidnede, at mens de svenske var landet mægtigt, da købte de en stud af Jens Lassen og lovede ham derfor 10 sld, hver sin part

(24)

** Simon Olufsen i Hørslev et vidne. syn på den gård i Hørslev, Niels Lassen påboer, for dens brøstfældighed, samt på dens skov

29/1 1662.

** Knud Sørensen i Galten stævnede Jens Envoldsen i Lundgård Mikkel Bertramsen i Galten og tiltalte dem for 57 dlr, som de skylder Jens Sørensen i Århus efter regnskabsbog, som de udtog til ritmester Møller hans kvartermesters fornødenhed. opsat 14 dage

(25)

** Niels Sørensen i Skivholme et vidne. 24 dannemænd, der mindes op til 50 år, blandt andre Peder Andersen i Borum i 50 år, vidnede, at den gård i Skivholme, Niels Sørensen nu påboer, er ikke uden en halvgård, og der er ikke givet eller gjort uden halv ægt og arbejde deraf til Skanderborg

** Rasmus Nielsen i Tåstrup stævnede navng sst og tiltalte dem for gæld og for det, han udlagde for dem i fejdetiden. opsat 1 måned

(26)

5/2 1662.

** Las Nielsen i Folby en dom, og med opsættelse 18/12 stævnede Dines Rasmussen og Jørgen Simonsen i Herskind og tiltalte dem for 8 dlr for en hest, de købte af ham i Svenskens tid. tingsvidne af Sabro herreds ting 28/11 fremlægges angående hesten, som de købte for at yde til svensken, og som de ville betale, når der blev fred, og den blev leveret i Nygård. de indstævnede fremlagde tingsvidne 18/1, og de benægtede at have købt en hest af Las Nielsen. dom: da de har købt hesten, bør de betale inden 15 dage

(27)

** Søren Madsen i Mesing stævnede Knud Sørensen i Skovby hans hustru og tiltalte hende for 16 rdl, hun havde lånt, samt leje af 2 køer. opsat 1 måned

** Jens Staffensen i Framlev et vidne. navng vidnede, at i Svenskens tid lå der en kvartermester til Peder Jensens i Borum, og da blev alle Hørslev Hørslevbol og Labing mænd tilsagt at skulle yde en okse til Frederiksodde, som de købte af Jens Staffensen i Rasmus Balles gård i Labing, og lovede ham 12 dlr i fredstid. Niels Madsen i Labing vidnede, at han ikke var medtjener med de Hørslev og Labing mænd, men var tjener til en korporal, og Søren Nielsen og Niels Lauridsen i Vorgård vidnede, at de var Hermans tjenere

(28)

** Jens Rasmussen i Storring Rasmus Jensen sst Rasmus Nielsen i Høver et vidne. Knud Sørensen i Galten Peder Andersen i Borum Hans Andersen i Skovby Rasmus Poulsen i Framlev Rasmus Nielsen i Snåstrup Rasmus Simonsen i Galten Søren Frandsen sst Peder Jensen i Borum Peder Sørensen i Herskind Rasmus Nielsen i Stjær Anders Rasmussen sst Niels Pedersen i Storring samfrænder udleder hvilken part, Rasmus Jensen og Rasmus Nielsens hustruer er berettiget til i den gård i Storring, gl Jens Rasmussen påboer. varsel til Jens Rasmussen i Storring og hans datter Anne Jensdatter Rasmus Jensen i Galten og Maren Jensdatter i Brabrand med lovværge. varsel til Maren Nielsdatter Fog i Storring

(30)

** Rasmus Jensen i Storring og Rasmus Nielsen i Høver et vidne. syn på den gård i Storring, Jens Rasmussen påboer

(31)

** Jens Lassen i T+strup lod fordele Rasmus Nielsen sst for 11 mk gæld på en stud og 2 mk, han lånte til smørpenge

** Peder Jensen i Borum lod fordele efterskrevne for plovhavre

(32)

** Just Andersen i Søballe med opsættelse 8/1 stævnede navng for lejermålsbøder. kvitteringer fremlægges. dom: de bør betale deres bøder, karlpersoner 12 rdl og kvindepersoner 6 rdl undtagen dem, der fremlagde kvitteringer

(33)

12/2 1662.

** Anders Pedersen i Stjær et vidne og fremlagde en kontrakt med Svend Tordsen i Stjær om, hvad han skal have af den gård, han påboer. Svend Tordsen skal holde husene ved hævd og magt, og de må ikke påføre hinanden klammeri uden årsag, under 1/2 tønde øls fortabelse til granderne. fornævnte husværelse ager og eng skal Svend Tordsen og hustru Kirsten Andersdatter have nyde og bruge begge deres livstid

(34)

** Rasmus Olufsen i Storring et vidne og 3.ting fremæskede af Mads Mikkelsen i Storring et gældsbrev på 11 dlr, som han har givet ham, og som han har betalt

(35)

19/2 1662.

** Klemend Klemendsen KM forvalter på Skanderborg med opsættelse stævnede delefoged Just Andersen i Søballe og tiltalte ham for restants af Framlev herred, som han rester med for forleden år, og som han straks skal betale ifølge fremlagte indlæg og restants. Just Andersen svarede, at han ville betale med det allerførste. dom: Just Andersen bør opkræve fornævnte restants og landgilde og betale til Klemend Klemendsen inden 15 dage

(36)

26/2 1662.

** Just Andersen i Søballe stævnede Jesper Jørgensen i Skovby og tiltalte ham for KM anpart korntiende, som han rester med af Skovby sogn, og som han har fæstet. opsat 1 måned

** Jens Envoldsen i Lundgård stævnede Jens Simonsen i Skovby og tiltalte ham for kirkens anpart korntiende af Skovby sogn, som han rester med for 2 år. opsat 1 måned

5/3 1662.

(37)

** Jens Pedersen i Sjelle et vidne. navng vidnede, at han er så ganske forarmet, at han ikke kan udgive det kirkekorn, han rester med til Sjelle og Skørring kirker for 2 år

** Anders Holgersen forvalter på Skovgård med opsættelse 8/1 stævnede Jens Pedersen i Sjelle og tiltalte ham for kirkekorn, han rester med til Sjelle og Skørring kirker, hvortil Jens Pedersen svarede, at han fattige mand i fejdetiden blev forarmet og fordrevet, så han ingenlunde kan formå at betale kirkekornet. dom: han bør betale inden 15 dage

(38)

** Niels Lauridsen i Skørring et vidne. hans bror Christen Lauridsen sst gav afkald for arv efter deres sl far Laurids Rasmussen og mor Maren Jensdatter, som boede og døde i Skørring

(39)

** Anders Mikkelsen i Skørring et vidne. Niels Pedersen i Sjelle på egne og bror Oluf Pedersen og på hans søsterbørn Boel Christensdatter Karen Christensdatter Christen Christensen deres vegne gav ham afkald for arv efter deres søster sl Kirsten Pedersdatter, Anders Mikkelsens hustru

12/3 1662.

** Peder Simonsen i Lisbjerg en dom. på hustrus vegne og med fuldmagt af Søren Mortensen i Nymølle og Mikkel Sørensen i Svinsbro mølle og Niels Mikkelsen i Skejby og med opsættelse 22/1 stævnede han Peder Rasmussen i Snåstrup mølle og tiltalte ham for børnegods, han har under værgemål af Anders Pedersen, barnfødt i Rødemølle, hans fædrene og mødrene arv, og Anders Pedersen har været udenlands 18 år, og nu med tingsvidne bevises at være død. skiftebrev og tingsvidne af vester Lisbjerg herredsting 5/6 1650 fremlægges, indeholdende, at Peder Rasmussen i Snåstrup mølle har annammet Anders Pedersen og hans 2 søstre Anne Pedersdatter og Maren Pedersdatters arvegods, og da drengen er bortkommet med fjenderne, bør hans arv deles mellem alle de andre søskende. tingsvidne af Hasle herredsting 12/2 fremlægges, hvori 2 soldaterkammerater vidnede, at Anders Pedersen blev dræbt i kamp 20/9 1658. vidne af vester Lisbjerg herredsting 11/12 1650 fremlægges angående høsten på de marker, der tilhørte sl Peder Hansen Møller, som boede og døde i Rødemølle, som er tilfaldet hans efterladte børn. dom: han bør betale dem deres arveparter efter deres sl bror

(42)

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af Søren Jensen ved Skanderborg lod fordele Søren Pedersen i Rodegård for får og lam

** Knud Sørensen i Galten med fuldmagt af Jens Sørensen Vinter i Århus med opsættelse 29/1 stævnede Jens Envoldsen i Lundgård Mikkel Bertramsen i Galten og tiltalte dem for gæld efter hans regnskab. Jens Sørensens brev til hans kære bror Knud Sørensen angående gælden fremlægges. Jens Envoldsen vedgik gælden, som han ville betale efterhånden, som hans bønder betalte deres restants. dom: de bør betale inden 15 dage

(44)

** Jørgen Simonsen i Herskind et vidne. navng vidnede, at den brune hest, som de Herskind mænd købte af Las Nielsen i Folby i fjendens tid, den kom tilbage igen, da den ikke kunne bruges, så de måtte købe en anden, og de førte den til den gård i Skjoldelev, hvor Las Nielsen havde sin bopæl, og siden så de, at den gik for hans søster Anne Nielsdatter i Herskind hendes plov

19/3 1662.

** Knud Sørensen i Galten stævnede alle Galten bymænd og tiltalte dem for kirkens tiende, de rester med. opsat 1 måned

** Søren Pedersen i Stjær stævnede alle Stjær bymænd og tiltalte dem for KM og kirkens tiende, de rester med. opsat 1 måned

(45)

** Jens Envoldsen i Lundgård stævnede alle herredets bymænd og tiltalte dem for det gods, der blev udtaget til ritmester Møller i Svenskens tid hos Jens Vinter i Århus, og som de da var tjenere til. opsat 1 måned

** Rasmus Nielsen i Labing stævnede Peder Andersen i Borum og Rasmus Poulsen i Framlev og tiltalte dem for 12 dlr, de er i lov for til Niels Andersen i Vorgård. opsat 1 måned

** Just Andersen i Søballe tilsagde alle sognefogder uden forsømmelse at møde ved tinget hver onsdag og give tilkende, hvad der passerer i deres sogne, som kan vedkomme KM, samt udrette alt det, som bliver dem befalet, så intet bliver forsømt

26/3 1662.

(46)

** Rasmus Sørensen i Framlev et vidne. syn på den bolig, Rasmus Sørensen i Framlev påboer

2/4 1662.

** Just Andersen i Søballe stævnede Jens Simonsen i Skovby og tiltalte ham for KM anpart korntiende, han rester med, hvorfor deres fæste deraf menes forbrudt. opsat 14 dage

** Just Andersen i Søballe stævnede Mikkel Bertramsen i Galten og tiltalte ham for den sag, der er imellem ham og Niels Sørensen sst angående det skælderi om møntning af penge. opsat 14 dage

(47)

** Just Andersen i Søballe stævnede Niels Mortensen i Gammelgård og menige Storring sognemænd og tiltalte dem for KM anpart korntiende, som de rester med. opsat 14 dage

9/4 1662.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

16/4 1662.

** Just Andersen i Søballe stævnede alle Framlev sognemænd og tiltalte dem for hvad hjemmel, de havde til at høste og bruge KM anpart korntiende af Framlev sogn. opsat 1 måned

(48)

** Just Andersen i Søballe stævnede alle Harlev sognemænd og tiltalte dem for KM anpart korntiende, de rester med for forleden år. opsat 1 måned

** Jens Pedersen Bonde i Høver stævnede alle Storring mænd, og tiltalte dem for kirkens anpart korntiende, de rester med for 3 år. opsat 14 dage

** Just Andersen i Søballe gav last og klage på hans grander og naboer, nemlig Jens Nielsen Jens Pedersen Morten Pedersen sst for et gærde, de har udflyttet på Germands jord og ladet hullet stå åbent for deres vang, hvortil de svarede, at siden han kastede hans dam videre og bredere på grandejord, så mente de, at gærdet bør stå, hvor det nu står

** Hans Hansen i Galten 3.ting æskede skøde på den gård i Galten, han påboer af Mikkel Pedersen i Testrup og hans mor Anne Nielsdatter og Niels Sørensen i Galten og hans mor Sidsel Nielsdatter

(49)

** Hans Hansen i Galten stævnede Mikkel Pedersen i Testrup og hans mor samt Niels Sørensen i Galten og hans mor Sidsel Nielsdatter og tiltalte dem for, at da de på egne og mødres vegne havde solgt ham en selvejergård, så bør de give ham skøde derpå. opsat 1 måned

** Just Andersen i Søballe med 6 ugers opsættelse stævnede Staffen Pedersen i Harlev Sejer Lauridsen i Tåstrup og tiltalte dem for skovhugst. på Sejer Lauridsens begæring opsat 1 måned

(50)

** Rasmus Sørensen i Mesing skovrider 3.ting forbød alle i herredet at holde geder eller ulemmede hunde, som kunne gøre skade i KM skove og vildtbane, såfremt de ikke vil stå til rette og straffes som dem, der ikke efterkommer KM befaling, så enhver kan vide sig derefter at rette, for skade at tage vare, eller at have skade for hjemgæld

** Just Andersen i Søballe 3.ting forbød alle efter denne dag at komme i KM skove i Stjær Søballe og Tåstrup med heste og vogn for at hugge ulovligt under et fuldt tyveran

(51)

** Jens Rasmussen i Skibby et vidne. skifte 25/3 mellem Jens Rasmussen og hans børn Maren Jensdatter og Karen Jensdatter efter deres mor sl Kirsten Pedersdatter. registrering og vurdering. fordring af bortskyldig gæld. faderen vil føde og klæde børnene, til de bliver 14 år

(53)

** Jens Rasmussen i Storring et vidne. skifte 17/4 efter hans hustru Anne Madsdatter i overværelse af hans svogre Rasmus Jensen i Storring og Rasmus Nielsen sst. registrering og vurdering. fordring af bortskyldig gæld samt udlæg for gæld

(55)

23/4 1662.

** Peder Rasmussen i Snåstrup mølle et vidne. Søren Mortensen i Nymølle på Ellen Pedersdatters vegne i Rødemølle Karen Pedersdatter Else Pedersdatter sst Mikkel Sørensen i Svinsbro mølle på hustru Berete Pedersdatters vegne Peder Simonsen i Lisbjerg på hustru Johanne Andersdatters vegne Niels Mikkelsen i Skejby på hans hustru Anne Pedersdatters vegne gav afkald for arv efter deres sl bror Anders Pedersen, som var udenlands og er død, og det gods, Niels Mikkelsens hustru arvede efter hendes sl forældre Peder Hansen og Berete Lasdatter i Rødemølle

(56)

** Peder Rasmussen i Snåstrup mølle et vidne. Søren Mortensen i Nymølle tilstod at have annammet på Ellen Pedersdatter Karen Pedersdatter og Else Pedersdatters vegne i Rødemølle, som er hans søsterbørn, deres arv efter deres bror Anders Pedersen. Peder Rasmussen har betalt Peder Simonsen i Lisbjerg på hustru Johanne Andersdatters vegne og Mikkel Sørensen i Svinsbro mølle på hustru Berete Pedersdatters vegne og Niels Mikkelsen i Skejby på hans hustru Anne Pedersdatters vegne deres anpart af arven efter deres bror, hvorfor de giver ham afkald

** Just Andersen i Søballe. syn på en eg i Tåstrup skov samt på en bøg i Stjær skov, som han beskyldte Niels Jensen i Harlev for at have hugget ulovligt

(57)

** Jens Pedersen borger i Århus med fuldmagt af doktor Johan Christoffer i Viborg med opsættelse 12/3 stævnede navng for dom, og fremlagde en fuldmagt, at da han har fæstet Framlev kirketiende og gjort kontrakt med sognemændene derom, som de aldrig har efterkommet, så giver han Jens Pedersen fuldmagt til at lade samme kontrakt underkende ved tinget, så han kan gøre sig tienden så nyttig som muligt. kontrakten fremlægges, underskrevet 3/7 1652. skriftlig advarsel til sognemændene om at levere tiendekornet, dateret 28/10 1661, som blev læst fra prædikestolen, fremlægges. endnu en seddel fremlægges, at sognemændene vil blive tiltalt, og kontrakten vil være magtesløs, hvis de ikke leverer kornet. på sognemændenes vegne svarede Anders Sørensen i Labing, at doktoren havde fået kornet, indtil Svensken blev landet mægtigt, og i de år fik KM og kirken intet, så de mener det samme må gælde doktoren, og 1661 har kirken fået halvparten. dom: da de ikke har klareret for det resterende korn, bør kontrakten være magtesløs

(60)

** Rasmus Sørensen i Skivholme stævnede menige Skivholme sognemænd for resterende kirketiende. opsat 1 måned

** Just Andersen i Søballe lod fordele alle, som rester med vedpenge efter restants

30/4 1662.

(61)

** Anders Sørensen i Labing stævnede Rasmus Poulsen i Framlev Anders Sørensen i Hørslevgård og tiltalte dem for deres fæstebrev på Framlev sognetiende KM anpart, de har fæstet. opsat 14 dage

** Peder Andersen i Borum stævnede Peder Jensen Peder Tomasen i Borum og tiltalte dem for kirkens tiende, de rester med. opsat 1 måned

** Knud Sørensen i Galten med opsættelse 19/3 stævnede alle Galten bymænd og tiltalte dem for kirkens anpart korntiende, de rester med. restants fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage til kirkeværgen

(62)

** Søren Pedersen i Stjær med opsættelse 19/3 stævnede alle Stjær bymænd og tiltalte dem for tiendekorn, de rester med til kirken, ifølge en restants, som fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage eller have vurdering og indvisning i deres bo

(63)

** Just Andersen i Søballe 1.kald på navng sandemænd for at gøre deres ed og tov angående Anne Pedersdatter, som er fundet død i åen mellem Lundgård og Sjelle

(64)

7/5 1662.

** Just Andersen i Søballe et vidne. syn på Anne Pedersdatter, som fandtes død i åen. hendes far er Peder Smed i Herskind

** Knud Sørensen i Galten et vidne. Niels Sørensen i Lundgård vidnede, at en morgen før jul, så han, at der gik noget fæ løs i gården og et øg lå død i huset, og da kom Anne Pedersdatter og gik ind i huset, hvor nødet lå, og han gik for at tærske. Anne Sørensdatter vidnede, at da de ikke kunne finde Anne Pedersdatter, gik hun ud af gården og ved havegærdet kunne hun spore, hvor hun havde gået mod åen med sine træsko, hvoraf den ene var noget sønder, så hun deraf kunne se, at det var Anne Pedersdatters spor

(66)

** Just Andersen i Søballe et vidne og 3.ting tilbød Framlev sognemænd at fæste KM anpart korntiende frem for andre

** Just Andersen i Søballe et vidne. navng vidnede, at skovfoged Hans Andersen i Skovby i Galten smedje viste dem en nylig hugget bøg, som han beskyldte Knud Sørensen i Skovby for at have hugget

** Hans Andersen i Skovby et vidne. syn på hans have, hvor der var gjort skade for 5 læs hø, af årsag Rasmus Madsens gærder var øde

(67)

** Morten Sørensen i Harlevholm stævnede alle Harlev sognemænd og tiltalte dem for kirketiende, de rester med. opsat 1 måned

** Just Andersen i Søballe et vidne. syn på sl Peder Lauridsens skov i Galten bondeskov på de skifter, der ligger til de 2 gårde, han påboede, og Søren Frandsen nu påboer, og hvor der var hugget ulovligt. varsel til navng i Galten Skovby, på Anne Knudsdatter sl Peder Lauridsens efterleverske og hendes børn Laurids Pedersen Anne Pedersdatter Karen Pedersdatter og Rasmus Knudsen i Vengegård deres vegne

(68)

** Just Andersen i Søballe et vidne. afhjemling af syn i Galten bondeskov i sl Peder Lauridsens skov for skovhugst, og de fulgte vognslaget til Rasmus Madsens gård i Skovby. varsel til navng i Galten Skovby

(69)

14/5 1662.

** Just Andersen i Søballe med opsættelse 2/4 stævnede alle sognemænd i Skovby og Storring sogne og tiltalte dem for KM anpart korntiende, de rester med efter Klemend Klemendsens restants, som fremlægges. dom: de har forbrudt deres fæste af korntienden

(70)

** Just Andersen i Søballe 2.kald på sandemænd for af sværge deres rette ed og gøre deres tov angående Anne Pedersdatter, som blev fundet død i åen mellem Lundgård og Sjelle. varsel til navng sandemænd

** Just Andersen i Søballe stævnede Niels Sørensen i Galten og tiltalte ham, for han ved tinget uden bevis har beskyldt Mikkel Bertramsen i Galten for at have møntet penge, og på landstinget er de blevet forligt om bondesagen, om han ikke bør stille KM tilfreds for kongesagen. opsat 3 uger

(71)

** Christen Pedersen Anders Pedersen i Blegind et vidne. navng, som mindes op til 80 år vidnede, at de mænd, som har boet i den gård i Blegind, som Christen Pedersen Kåe og Anders Pedersen påboer, har haft deres fiskeri i Blegind åmunding, hvor søen løber i åen, og ingen andre, da de har deres selvejer ejendom på begge sider af åen. varsel til kapitelsherrer, hr Christen Friis sognepræst til Vor Frue kirke i Århus Oluf Mikkelsen i Aldrup mølle

** Just Andersen i Søballe et vidne. Hans Andersen i Skovby skovfoged vidnede, at han i Galten skov så 2 ege, der nylig var hugget, og han fulgte vognslaget til Niels Sørensens abildhave, hvor han fandt 2 læs. andre vidnede, at de havde set det samme. Niels Sørensen benægtede ved sin højeste ed, at han ikke havde hugget eller afført omtalte eg

(72)

** Hans Andersen i Skovby et vidne. navng, der mindes op til 40 år, vidnede, at de enghaver, der ligger til Hans Andersens gård og Rasmus Madsens gård i Skovby, har været indelukket med ris og staver, og hver har lukket for sin have, indtil Rasmus Madsens have stod øde, hvortil Rasmus Madsen svarede, at når han gjorde og gav KM den rettighed af gården, han påboer, så mente han, han måtte lade hans have være ulukket, og i øvrigt havde han haft så store skatter og udgift, at han ikke kunne formå det

(73)

21/5 1662.

** Jens Pedersen i Høver et vidne. navng synsmænd har synet Anne Pedersdatters lig, som blev fundet i åen mellem Lundgård og Sjelle, og som nu lå på Skivholme kirkegård. varsel til beboerne i Lundgård med flere

(74)

** Jens Pedersen i Høver et vidne. ovennævnte synsmænd vidnede, at Jens Envoldsen i Lundgård og hans hustru Ellen Herlovsdatter og hans 2 børn Herlov Jensen og Berete Jensdatter og hans tjenestefolk var tilstede faldt på deres knæ med menige mænd og bad Gud i himlen, om han ville give et jærtegn, om de var skyldige i hendes død, hvorefter de lagde hånden på liget, og der skete ikke noget jærtegn i nogen måde

(75)

** Daniel Madsen i Hørslevgård et vidne. navng lovede på egne og sognemændenes vegne, at når KM og kirkens anpart korntiende af Framlev sogn skal ydes, at de da på sognestævne vedtager, hvilken dag, den skal ydes, og den, der ikke møder med sit korn, skal bøde 2 rdl til en tønde øl til sognemændene og 2 rdl til KM, og sognemændene skal have fuldmagt til uden dom selv at hente værdi for de 2 rdl til sognemændene

(76)

** Hans Hansen i Galten med opsættelse 16/4 stævnede Niels Sørensen i Galten og hans mor Sidsel Nielsdatter Mikkel Pedersen Fog i Testrup og hans mor Anne Nielsdatter sst og tiltalte dem, da de på egne og mødres vegne har solgt til ham den selvejer bondegård i Galten, han påboer, da bør de give ham skøde derpå. købebrev på gården, som sl Morten Nielsen påboede, til Hans Hansen Lønborg fremlægges, dateret Århus 6/3 1661. tingsvidne 16/4 1662 fremlægges. Niels Sørensen svarede, at de burde have deres betaling, før de gav skøde derpå og Anne Nielsdatter i Testrup svarede, at hun aldeles ikke ville sælge sin part. dom: de bør udstede skøde
 
(77)

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af hr Niels Madsen 3.ting lovbød det pant, som sl Jens Jensen havde i den gård i Storring, Jens Rasmussen påboede. Rasmus Nielsen og Rasmus Jensen i Storring svarede, at de ville give skæppeskyld, men Frands Nielsen svarede, at hr Jenses efterleverske Maren Nielsdatter begærede kun hendes penge 62 sld. varsel til Rasmus Jensen i Storring Rasmus Nielsen og Jens Rasmussen hans børn Ane Jensdatter sst Maren Jensdatter i Stjær med lovværge Rasmus Jensen i Galten.

(78)

28/5 1662.

** Just Andersen i Søballe 3.ting kald på navng sandemænd for at sværge og gøre deres ed og tov til Viborg landsting angående Anne Pedersdatter, som er fundet død i åen mellem Lundgård og Sjelle

(79)

** Jon Knudsen i Tovstrup på Rasmus Rasmussens vegne sst med opsættelse 16/4 stævnede Jørgen Lassen i Skørring og tiltalte ham for en stud, han har fået af ham til polakkerne, som bevises med en seddel, som fremlægges, og hvori navng bevidner, at noget før Påske 1659 i polakkernes tid akkorderede Rasmus Rasmussen, der da boede i Skjoldsbjerg og Jørgen Lassen i Skørring om en stud, som Jørgen Lassen anmodede om at få, og han beklagede sig over, at de polakker, som var indkvarteret hos ham, ville have samme stud, og ikke en af hans egne, hvorfor Rasmus Rasmussen bevilgede, at han måtte beholde studen til hans kontribution, og Jørgen Lassen lovede at betale den efter ret og kristelighed.Jørgen Lassen fremlagde fortegnelse på det, Rasmus Rasmussen skyldte ham, blandt andet for udlæg til polakkerne 1656 for hans fæmonpenge, hvilket Rasmus Rasmussen ved ed benægtede. dom: Jørgen Lassen bør betale 10 sld for studen inden 15 dage

(80)

4/6 1662.

** Rasmus Sørensen i Skivholme med opsættelse 23/4 stævnede alle Skivholme sognemænd og tiltalte dem for kirkens anpart korntiende, de rester med for 1661, ifølge restants, som fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage

(82)

11/6 1662.

** Just Andersen i Søballe et vidne og 3.ting tilbød efterskrevne sognemænd at fæste KM anpart korntiende af Harlev og Storring sogn

(83)

** Peder Nielsen i Skivholme et vidne. syn på hans skimlede fol, som havde et stort hug i ryggen. varsel til Jens Øvlesen sst

** Daniel Pedersen i Skibby med opsættelse 7/5 stævnede efterskrevne Harlev sognemænd og tiltalte dem for kirkens tiende, de rester med efter fortegnelse, som fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage

(84)

18/6 1662.

** Jens Pedersen Bonde i Høver med opsættelse 16/4 stævnede efterskrevne Storring sognemænd og tiltalte dem for kirkens anpart korntiende 1661 efter fortegnelse, som fremlægges. dom: at betale inden 15 dage

(85)

** hr Jacob Bondesen i Skivholme. Anders Holgersen fremlagde et underskrevet afkald for arv efter sl Peder Jensen Saxe, præst til Sjelle, til hans efterleverske Anne Lauridsdatter, af hans arvinger Karen Christensdatter Saxe i Århus Gregers Klemendsen i Vivild og Christen Jensen Blichfeldt efter skifte 7/5 1662. på arvingernes vegne gav Anders Holgersen afkald

(86)

** Staffen Rasmussen og Søren Sørensen i Framlev lod læse et underskrevet videbrev med vider og vedtægter for Framlev

(88)

** Just Andersen i Søballe. syn på efterskrevne huse og gårde angående den brøstfældighed, som findes derpå

(91)

** Just Andersen stævnede Simon Lassen hos Jens Lassen i Herskind og tiltalte ham for ikke at have opbygget et hus, han har fæstet. opsat 1 måned

** Engelbret Vansmed i Ry stævnede Niels Møller i Borum mølle Peder Jensen i Borum og tiltalte dem for bondeskyld. opsat 6 uger

** Just Andersen i Søballe 3.ting lovbød så megen ulovlig sæd, som kan være sået i KM tjeneres jord, og tilbød frugtgæld, og forbød nogen at høste afgrøden. varsel til alle sognemænd i herredet

(92)

25/6 1662.

** Rasmus Knudsen i Vengegård et vidne. Peder Lauridsen i Galten vidnede, at han var med Søren Frandsen i Galten bondeskov og fældede en eg. Søren Frandsen vedkendte sig stedet som sin ejendom

** Just Andersen i Søballe med opsættelse 14/5 stævnede Niels Sørensen i Galten og tiltalte ham for han ved tinget uden bevis havde beskyldt Mikkel Bertramsen i Galten for at have møntet penge, men er ved landstinget blevet forligt med ham, om han ikke bør aftinge sin forseelse for øvrigheden. landstingsdom 12/3 fremlægges, at han ikke vidste andet om Mikkel Bertramsen, end hvad der egner sig for en ærlig mand, og hans ord var sagt i ubesindighed, og Mikkel Bertramsen afstod sagen. dom: Niels Sørensen bør for kongesagen aftinge sagen hos KM 

(94)

** Jens Andersen i Sjelle 3.ting lovbød efter fuldmagt den lod, som Peder Jacobsen sst har i den selvejergård sst, som sl Jens Jacobsen påboede og den part som Sidsel Andersdatter og hendes sl mand Jens Jacobsen har købt i samme gård. Søren Jensen i Sjelle bød sølv og penge. varsel til Jens Andersen og Niels Jacobsen på egne og brorbørns vegne, han er værge for

** Hans Andersen i Skovby stævnede Rasmus Madsen i Skovby og tiltalte ham for et gærde om hans enghave, han ikke vil lukke, som hans formand før ham, hvorfor der er gjort skade i hans have. opsat 14 dage

(95)

** Just Andersen stævnede Simon Lassen født i Herskind for dom. sagen blev opsat 1 måned

3/7 1662.

** Just Andersen i Søballe et vidne. navng vidnede, at de ved tinget så Maren Pedersdatter i Tåstrup, som bar en sort klædestrøje, hvor ærmet var frarevet, som hun beskyldte Rasmus Nielsen og Jens Knudsens hustruer i Tåstrup for at have gjort i Harlev kirke skt Hans dag

** Hans Lauridsen og Søren Lauridsen i Borum et skøde. Christoffer Villumsen i Lystrup lod læse en fuldmagt af Peder Andersen i Skæring Munkegård til at lovbyde den halve selvejergård i Borum, som kaldes Bertelsgård, som tilhører ham, og som Laurids Sørensen påboer, og et øde bondehus, og til at skøde gården og det øde hus til Hans Lauridsen og Søren Lauridsen på egne og hustru Else Poulsdatters vegne

(97)

** Christoffer Villumsen i Lystrup et vidne. brødrene Hans Lauridsen og Søren Lauridsen i Borum vedgik at skylde Peder Andersen i Skæring Munkegård og hans hustru Else Poulsdatter 50 rdl, hver daler til 96 sk, og til sikkerhed pantsætter de deres gård i Borum, Bertelsgård samt et øde bondehus, som deres far Laurids Sørensen påboede

(98)

9/7 1662.

** Just Andersen i Søballe stævnede alle KM tjenere i herredet og gav tilkende, at eftersom ulovlig sæd, som er sået i KM tjeneres jord, er lovbudt, da bør den være forfaldet til KM. sagen blev opsat 14 dage

(99)

** Just Andersen 3.ting tilbød navng at indløse det, der blev fravurderet dem for landgilde

** Rasmus Knudsen i Vengegård stævnede Søren Frandsen i Galten og tiltalte ham, for at han er gået ind i hans sl svoger Peder Lauridsens skov og der hugget ege til skade for hans efterladte hustru og børn. sagen blev opsat 6 uger

(100)

** Peder Lassen i Borum lod fordele Søren Andersen i Borum for 14 slmk gæld efter hans brev

16/7 1662.

** Just Andersen i Søballe et vidne. navng vidnede, at på skt Hans dag i Harlev kirke, da præsten stod på alteret før prædiken, da hørte de et balder i en kvindestol, hvor Jens Knudsens hustru Maren Andersdatter Rasmus Nielsens hustru Kirsten Pedersdatter og 2 tjenestepiger var sammen, og en af kvinderne slog Maren Pedersdatter og skubbede hende ud af stolen, og da var hendes trøje sønderrykket. andre vidnede derom

(101)

** Just Andersen i Søballe et vidne. Hans Andersen i Skovby gav last og klage på Jens Mortensen i Storring, for han mødte ham i Storring skov, hvor han havde fældet en bøg, og da han ville tage hans tømme i pant, da tog Jens Mortensen tømmen fra ham, og sagde, at han ikke skulle være mand for at pante ham, og hvis han fældede et råddent træ, så trængte han dertil, da han gav en stor skat. andre vidnede, at de i Morten Hansens gård i Skovby fandt en eg, som Hans Andersen sagde var samme eg, som var blæst om i hans skov. varsel til Jens Mortensen i Storring Hans Mortensen og Morten Hansen i Skovby

(102)

** Just Andersen 3.ting forbød Rodegårds mænd at hugge i Rodegårds skov eller tage det, som er nedblæst på jorden, under ran og dele

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af Peder Nielsen borger i Randers stævnede Rasmus Madsen i Skørring og tiltalte ham for gæld efter hans brev til sl hr Niels i Sjelle. opsat 1 måned

23/7 1662.

(103)

** Just Andersen i Søballe 1.kald på nævninge for at sværge deres ed og gøre deres tov over Jens Knudsens hustru sst Rasmus Nielsens hustru og tjenestepige og Jens Nielsens tjenestepige angående at sværge kirkefred over dem

** Frands Nielsen i Storring et vidne. Mikkel Lauridsen Fog i vester Allen i Nordland i Norge, født i Skivholme, og søster Anne Lauridsdatter gav Frands Nielsen i Storring fuldmagt til at lovbyde deres part i en selvejergård i Skivholme, sl Niels Pedersen Fog påboede, og som de arvede efter deres sl far Laurids Mikkelsen Fog, som boede og døde i Skivholme, som er i den 3.part af gården samt give skøde til Peder Nielsen Fog i Skivholme

** Peder Nielsen Fog i Skivholme et vidne. Mikkel Lauridsen Fog i Norge på sine egne og søster Anne Lauridsdatters vegne skødede til ham deres part i den selvejergård i Skivholme, sl Niels Fog påboede, som er i den 3.part af gården

(104)

** Peder Nielsen Fog i Skivholme et vidne. Jens Dinesen og Poul Sørensen i Herskind lovede at holde ham skadesløs på Mikkel Lauridsen Fog og hans søster Anne Lauridsdatters vegne for den arvelod, han har solgt på søsters vegne. Mikkel Fog lovede på egne og søsters vegne at holde dem skadesløse for løftet

(105)

** Anders Sørensen i Labing et vidne. syn på den gård i Borum, som Søren Andersen og Jens Andersen påboer, hver på deres par, hvortil de svarede, at de i 5 år havde været betrængt med store udgifter i krigstiden men herefter ville de gøre deres yderste flid efterhånden at forbedre gården

(106)

** Søren Pedersen Let i Harlevholm et vidne. hans søn Hans Sørensen i Harlev gav ham afkald for arv efter hans sl mor Anne Madsdatter, som boede og døde i Harlevholm

** Hans Sørensen i Harlev et vidne. Søren Pedersen Let i Harlevholm tilstod at skylde hans søn Hans Sørensen diverse korn, som han lovede at betale

** her Niels i Storring et vidne. syn på Storring præstegård

(107)

30/7 1662.

** Just Andersen i Søballe gav tilkende, at eftersom Jens Knudsens hustru i Tåstrup og Maren Pedersdatter, som tjener Jens Nielsen i Tåstrup har gjort parlament og slagsmål i Harlev kirke tillyste han dem kirkefred, og gav 2.kald på nævninge og der blev udnævnt 12 personer for hver af kvinderne, som skal gøre deres ed og tov

(108)

** Just Andersen et vidne. syn på alfare veje og broer

6/8 1662.

** Just Andersen i Søballe 3.ting lyste kirkefred til Rasmus Nielsens hustru i Tåstrup Kirsten Pedersdatter og opkrævede nævninge angående den parlament og slagsmål i Harlev kirke. Rasmus Nielsen lovede at stille KM forvalter tilfreds for hans hustrus forseelse

(109)

** Anders Holgersen forvalter på Skovgård stævnede Rasmus Rasmussen i Skovgårds mølle og tiltalte ham for mølleskyld, han rester med for forgangen år. opsat 6 uger

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af Søren Jensen i nør Galten lovbød den part som hans hustru Else Pedersdatter er tilfaldet arveligt i den selvejergård i Borum, Peder Jensen påboer samt i Fogsgård og Borum mølle, som tilfaldt hende efter hendes sl far Peder Olufsen, som boede og døde i Borum. Peder Jensen bød sølv og penge. varsel til Laurids Lauridsen i Borum hans hustru og Maren Pedersdatter sst Ingeborg Nielsdatter og hendes børn Karen Pedersdatter Berete Pedersdatter Niels og Anders Pedersen Peder Pedersen alle i Borum med lovværger

(110)

** Just Andersen i Søballe et vidne. navng vidnede, at Rasmus Pedersen i Skovby gik ind i Mikkel Jensens hus og hentede en kedel, han havde lånt dem, og han gjorde ingen skade i huset. andre vidnede, at da de skulle have skrevet deres heste, da sagde Rasmus Pedersen til Mikkel Jensens dreng Simon Jensen, du hundspot gjorde ikke ret, da du slog hesten løs i godtfolks korn og gjorde skade, da svarede han, du est selv en hundspot. Rasmus Pedersen svarede, havde jeg dig udenfor kirkegården, da skulle jeg sige dig, hvad en hundspot er, så skulle jeg piske dig ud for hesten, du slog løs i fattigfolks korn

(111)

** Just Andersen 3.ting lyste kirkefred til Gertrud Jensdatter, som tjener Jens Knudsen i Tåstrup og opkrævede nævninge angående slagsmål i Harlev kirke og fremlagde tingsvidne 16/7. navng nævninge svor et fuldt kirkefred over hende. deslige 3.ting lyste han Maren Pedersdatter, som tjener Jens Nielsen i Tåstrup, kirkefred til og opkrævede nævninge og fremlagde tingsvidne 16/7. navng nævninge svor et fuldt kirkefred over Maren Pedersdatter

(112)

** Just Andersen begærede udnævnt 2 mænd, som kunne fylde nævninge til deres tov, før nævningene svor og gjorde deres ed. 2 navng mænd satte fylding på nævninge over ovennævnte 2 kvinder

13/8 1662.

** Just Andersen i Søballe strengelig forbød nogen i herredet at opsætte eller brænde kulmiler i KM skove eller at plukke nødder under ran og dele, og han befalede efterskrevne at se til, at det ikke sker 

(113)

20/8 1662.

** Rasmus Knudsen i Vengegård et vidne. Søren Frandsen i Galten lovede ikke mere at hugge træ i den skov, som tilhører Rasmus Knudsens søster Anne Knudsdatter og hendes børn Laurids Pedersen Anne Pedersdatter og Karen Pedersdatter

(114)

** Peder Nielsen i Skjoldelev et vidne. Anne Jensdatter Riis i Norring beskyldte en soldat, som lå i kvarter i Folby, for hendes barnefar til det pigebarn, hun fik 8 dage før Volborg dag i Norring, og da hun i kirken havde beskyldt Peder Nielsen i Skjoldelev derfor, det har hun skammeligt løjet ham på, men var truet dertil

** Mikkel Jensen Balle i Labing et skøde. Anders Sørensen i Labing på egne og Rasmus Poulsen i Framlev på hustru Berete Sørensdatters vegne og med fuldmagt af hans stedbørn Niels Pedersen Søren Pedersen Rasmus Pedersen i Framlev solgte de arveparter, som Anders Sørensen og Rasmus Poulsens hustru var tilfaldet i den selvejergård i Borum, som Søren Andersen og Jens Andersen påboer, som er den halve part

(115)

** Jens Sørensen i Terp. Niels Rasmussen bekendte, at eftersom han har opladt Jens Sørensen den gård, han påboer, da lovede han at holde ham skadesløs for landgilde til skt Volborg dag

** Niels Rasmussen i Terp et vidne. Jens Sørensen i Terp på egne og Jens Tomasen i Voldby på hustru Anne Sørensdatters vegne gav Niels Rasmussen afkald for arv efter deres sl mor Karen Jensdatter, som boede og døde i Terp

(116)

27/8 1662.

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af Peder Nielsen borger i Randers med opsættelse 16/7 stævnede Rasmus Madsen i Skørring og tiltalte ham for 10 sld gæld til sl hr Niels Tomasen i Sjelle efter hans brev dateret 24/8 1654, som Peder Nielsen nu har under værgemål på umyndige børns vegne. dom: han bør betale inden 15 dage

(117)

** Mikkel Jensen Balle i Labing et vidne, og han forbød Jens og Søren Andersen i Borum at pløje eller så til den gård, de påboer, eller føre noget bort fra gården under ran og dele

** Mikkel Jensen Balle i Labing et vidne og stævnede Søren Andersen og Jens Andersen i Borum og gav tilkende, at da han har købt den gård, de påboer, og selv vil bebo den, og da de lader gården forfalde, så de bør have fæstet forbrudt. opsat 14 dage

** Frands Nielsen i Storring på Maren Nielsdatters vegne sst. Niels Sørensen i Galten gav tilkende, at da sl hr Jens Jensen i Storring havde en kedel i pant af hans morbror sl Morten Nielsen, som boede og døde i Galten, og kedlen er faldet i hans mors lod, da har han solgt kedlen til Maren Nielsdatter i Storring
 
(118)

** Just Andersen i Søballe berettede, at eftersom det er berettet for øvrigheden, skal det gå uskikkeligt til i Skovby skov med nøddeplukning, og en del af nødderne er båret ind i Jesper Jørgensens hus, hvorfor han befalede Jesper Jørgensen ikke mere at have opsyn med skoven, hvortil han svarede, at det var åbenbarlig løgn og svor, at han ikke havde givet noget menneske lov til at plukke nødder i skoven

3/9 1662.

** Just Andersen i Søballe et vidne. navng vidnede om ordvekslingen (som 6/8) mellem Rasmus Pedersen og Simon Jensen, som er hos Mikkel Jensen sst

(119)

** Just Andersen i Søballe et vidne. syn på skovhugst i Galten skov, som skovfogeden beskyldte Mikkel Bertramsen i Galten for at have ladet hugge.varsel til Mikkel Bertramsen

** Hans Andersen i Skovby et vidne. navng vidnede, at de efter ting var holdt hørte, at Jesper Jørgensen sagde til Hans Andersen, at han altid havde efterstræbt ham og skilt ham ved hans vel, og sagde, at hans hustru havde ingen tinfade taget fra ham

(120)

** Just Andersen i Søballe et vidne. navng vidnede, at forgangen år så de Knud Sørensens hustru i Skovby Maren Jespersdatter og Johanne Jensdatter kom fra skoven med poser og sække fyldt med hasselnødder, siden Jesper Jørgensen blev nøddefoged. Knud Sørensen svarede, at hans hustru Maren Jespersdatter eller hans mor Johanne Jensdatter ikke havde løst nødder i Skovby skov, men på Alleskær. Jesper Jørgensen i Skovby faldt på knæ og ved sin højeste ed svarede, at alt det, han havde sagt, var sandhed

** Hans Andersen i Skovby et vidne. Anne Mortensdatter i Skovby vidnede, at noget før fjendens tid da havde skytten pantet en kedel fra Jesper Jørgensen og sat den i hendes hus, men senere hentede Jesper Jørgensens hustru kedlen, og da skytten kom igen, ville han have den eller pantepenge, og da fik hun 2 tinfade af Jesper Jørgensens hustru til pant, og bad hende udlægge pengene til skytten, og Hans Andersen tilbød nu Jesper Jørgensen at indløse fadene

(121)

** Hans Andersen i Skovby med flere gav last og klage på Jesper Jørgensen sst, for han overfalder dem med en ond mund, når de skal skrive vidner, så de ikke har ro dertil

** Niels Hansen i Storring et vidne. Niels Pedersen i Galten på hustrus vegne gav ham afkald for hendes arv efter hendes sl søster Kirsten Simonsdatter, Niels Hansens hustru, som boede og døde i Storring
 
10/9 1662.

** Just Andersen i Søballe stævnede Jens Christensen i Galten for skovhugst og Hans Hansen sst for restants og landgilde. opsat 14 dage

(122)

** Anders Mortensen i Galten et vidne. navng vidnede, at de 2 hynder, som Anders Mortensen havde i pant af Laurids Rasmussen sst, blev bortrøvet af polakkerne med meget mere af deres fattige formue, da de blev drevet fra hus og gård

17/9 1662.

** Just Andersen i Søballe et vidne. navng vidnede, at i byghøsten slog Karen Ibsdatter Anne Nielsdatter, som er Rasmus Nielsen i Høver hans hustru, med en rive, så hendes hat faldt af. Karen Ibsdatter svarede, at Anne Nielsdatter kom til hende og ville slå hende, så hun skød hende fra sig med riven

(123)

** Just Andersen i Søballe et vidne 4.ting til Framlev Lillering Hørslev Harlev mænd for en hest, Christen Sørensen i Geding udlagde for dem i rigens marsk hans tid efter KM befaling, hvortil de svarede, at de intet skyldte på den hest, idet Anders Jensen i Hørslev havde udlagt en hest for dem

** Just Andersen lod fordele navng Borum og Herskind mænd for en rytterhest, han havde udlagt for dem efter KM forordning

(124)

** Knud Sørensen i Galten. hans bror Jens Sørensen sst solgte og skødede til ham og hustru Maren Lauridsdatter hans arvepart i den gård, Knud Sørensen påboer, som han arvede efter hans sl forældre Søren Knudsen og Johanne Jensdatter

24/9 1662.

** Frands Nielsen i Storring et synsvidne, og lod afhjemle syn på olden i KM skove, for hvor mange svin hver skov kunne fede

(125)

** Jens Staffensen i Hørslev et vidne. navng vidnede, at de 5/2 hørte, at Søren Pedersen i Harlev bekendte af have annammet 8 sld af den arv, som tilfaldt ham efter hans sl far og Jens Staffensen havde under værgemål

** Jens Rasmussen i Forlev med fuldmagt af Søren Lauridsen forrige ridefoged til Skanderborg stævnede Just Andersen i Søballe Morten Pedersen sst Mikkel Bertramsen i Galten Søren Pedersen i Stjær, og tiltalte dem for forlov til Just Andersen for det, han skylder Søren Lauridsen på KM restants 255 daler. opsat 6 uger

(126)

** Laurids Lauridsen i Borum et vidne. syn på den gård i Labing, Las Christensen og Erik Rasmussen påboer, hver på sin part

** Søren Jensen i Sjelle et skøde. Peder Jacobsen i Sjelle og Sidsel Andersdatter sst solgte og skødede den lod, Peder Jacobsen har i den selvejergård i Sjelle sl Jens Jacobsen påboede og den part, som Sidsel Andersdatter og hendes sl mand Jens Jacobsen har købt, og det, hun har arvet i samme gård efter hende sl forældre, som er den 3.part

(127)

1/10 1662.

** Søren Poulsen i Sjelle et vidne. navng vidnede, at han er ældste morbror og ret værge til hans søstersøn Christen Pedersen, som er født i Kalundborg og var søn af Peder Olufsen Maren Poulsdatter, som boede og døde i Kalundborg

(128)

** Hans Andersen i Skovby advarede og tilsagde, at ingen må fordriste sig til at lade nogen ubrændte svin gå på KM skove, og ingen må tage deres svin af skoven, før de har gjort redelighed for dem under ran og dele
 
** Anders Pedersen i Stjær og søster Johanne Pedersdatter, Jens Rasmussens hustru i Storring lovbød deres arveparter efter deres sl far Peder Simonsen og mor Maren Andersdatter, som boede og døde i Storring i den gård, Niels Pedersen påboer. varsel til Niels Pedersen i Storring og hans hustru Maren Pedersdatter

8/10 1662.

(129)

** Mikkel Jensen Balle i Labing med opsættelse 27/8 stævnede Søren Andersen og Jens Andersen i Borum og gav tilkende, at han har købt gården, og da de ikke holder den ved hævd og magt, om de da ikke bør have deres fæste forbrudt. synsvidne 23/7 fremlægges. dom: de har forbrudt deres fæste

(130)

** Niels Pedersen i Storring et skøde. Anders Pedersen i Stjær og Jens Rasmussen i Storring på hustru Johanne Pedersdatters vegne solgte og skødede til Niels Pedersen i Storring og hans hustru Maren Pedersdatter og hendes arvinger deres arvelod efter deres sl forældre Peder Simonsen og Maren Andersdatter, som boede og døde i Storring 

15/10 1662.

(131)

** Rasmus Sørensen i Framlev gav last og klage på Anders Jensen i Hørslev og hans far Jens Staffensen, for de har borttaget noget bygsæd i hans gård i hans fraværelse, og hans hustru Anne Jensdatter, Jens Staffensens datter kunne ikke forhindre det. Rasmus Sørensen æskede skifte efter hans hustru Anne Jensdatters mor Anne Andersdatter, som døde for 3 år siden, og han gav klage på Jens Staffensen for ikke at have holdt skifte efter hende

(132)

22/10 1662.

** Just Andersen i Søballe stævnede bymændene og tiltalte dem for restants og landgilde til Skanderborg. opsat 14 dage

(133)

** Peder Jensen i Borum stævnede Niels Lauridsen i Vorgård og tiltalte ham for 18 sld efter hans brev. opsat 14 dage

** Peder Jensen i Hammelev et vidne. Mikkel Nielsen i Sjelle tilstod gæld til sine stedbørn Jacob Nielsen og Niels Nielsen og forpligtede sig til at betale den til Peder Jensen, som er deres farbror og værge, når han forlanger det

** Mikkel Nielsen i Sjelle. Peder Jensen i Hammelev gav ham afkald på brorbørn Jacob Nielsen og Niels Nielsen deres vegne for deres arv efter deres sl forældre Niels Jensen og Gertrud Jacobsdatter, som boede og døde i Sjelle

(134)

** Rasmus Nielsen i Herskind et vidne. Søren Mikkelsen i Herskind gav afkald for arv efter hans far Mikkel Sørensen og mor Anne Rasmusdatter, som boede og døde i Herskind

** Niels Sørensen i Galten et vidne. navng vidnede, at Sidsel Nielsdatter i Galten hendes ældste søn er Jens Sørensen i Storring

29/10 1662.

** Just Andersen i Søballe 3.ting forbød alle at holde geder imod KM brev, som kunne gøre skade på hans vildtbane og dyr, så enhver kan vide sig derefter at rette, for skade at tage vare, eller have skade for hjemgæld

(135)

5/11 1662.

** hr Carl Nielsen Friis i Borum et vidne. Peder Andersen i Borum tilstod, at han ikke vidste andet om sognepræsten, end som en god ærlig præstemand anstår, og har heller ikke sagt andet

** Frands Nielsen i Storring på Anders Holgersens vegne i Skovgård stævnede alle Sjelle og Skørring mænd for restants og landgilde. opsat 14 dage

** Søren Lauridsen forrige slotsskriver og ridefoged til Skanderborg med opsættelse 24/9 stævnede Just Andersen i Søballe Morten Pedersen sst Mikkel Bertramsen i Galten Søren Pedersen i Stjær og tiltalte dem for forlov, de har lovet og godsagt for Just Andersen for hans gæld til Søren Lauridsen på KM restants. brev fremlægges angående gælden, underskrevet af de indstævnede, dateret 6/9 1655, og med afskrivninger. forlovsmændenes indlæg fremlægges. dom: da en afskrivning ikke er specificeret, bør det forklares, før der kan kendes i sagen

(140)

** Jens Staffensen i Framlev et vidne. Jens Staffensen i Framlev og hans svoger Rasmus Sørensen sst er forligt om den gård i Framlev, Rasmus Sørensen påboer

(141)

12/11 1662.

** Niels Madsen i Tåstrup. skifte 6/10 efter sl Jens Lassen i Tåstrup mellem hans hustru Mette Nielsdatter og den sl mands arving og brorbørn Mads Pedersen og Anne Pedersdatter i Stjær. registrering og vurdering. fordring af gæld, blandt af Niels Madsen sst for fædrene arv og af Niels Rasmussen i Tåstrup på hustrus vegne efter skiftebrev og Jørgen Christensen i Stjær på stedbørns vegne. enkens søn Niels Madsen annammede gods og gæld, som han lovede at betale skadesløs

(144)

** Just Andersen i Søballe stævnede navng og tiltalte dem for rest KM tiende for nogle år. opsat 14 dage

** Jens Rasmussen i Lillering et vidne. Rasmus Pedersen i Skovby tilstod, at han af ham havde annammet 25 sld på hans søsterbørn sl Else Pedersdatters børns vegne, som boede og døde i Tåstrup, som sl Jens Tomasen, som boede og døde i Lillering, havde under værgemål

19/11 1662.

** Klemend Klemendsen KM forvalter stævnede Just Andersen i Søballe delefoged og tiltalte ham for restants af herredet, han rester med til Skanderborg. på hans begæring opsat 6 uger

(145)

26/11 1662.

** Hans Andersen i Skovby et vidne. navng vidnede, at Helle Jensdatter sl hr Svend Hansens Arbos i Århus, hun havde en hoppe på græs i Stadsegård forgangen sommer, og da tjente Søren Rasmussen, som nu er i Hørslev, i gården og han red på hoppen, som var 20 rdl værd

** Peder Jensen i Borum lod læse et underskrevet brev, hvormed Anders Jonsen i Vissingkloster sælger til Engelbret Lauridsen i Ry den bondeejendom, han arvede efter sin sl morbror Jesper Pedersen i Ovstrup, dateret Ry 6/5 1655. fuldmagt til Frands Nielsen i Storring til at skøde Engelbret Lauridsen i Ry bondeejet fremlægges. brev fremlægges, hvori Engelbret Lauridsen sælger og skøder den samme lod og part til Peder Jensen i den selvejergård i Borum, han påboer samt i Borum mølle, dateret Ry 20/7 1660

(148)

** Just Andersen i Søballe et vidne. Hans Andersen i Skovby gav last og klage på Knud Sørensen sst, for han stævnede 3 grene af en eg i Skovby skov, hvilket han ikke benægtede, men det var hverken halve eller hele læs

** Søren Poulsen i Sjelle 3.ting lovbød den part, hans søstersøn Christen Pedersen, som er født i Kalundborg, er tilfaldet i den selvejergård i Herskind, Mikkel Poulsen påboer, efter hans oldemor sl Maren Mikkelsdatter og oldefar Poul Sørensen, når han afgår ved døden

** Mikkel Poulsen i Herskind et skøde. Søren Poulsen i Sjelle skødede fra hans søstersøn Christen Pedersen, som han er værge for, til Mikkel Poulsen og hustru, den lod og part, der er tilfaldet ham efter hans oldemor Maren Mikkelsdatter og oldefar Poul Sørensen, når han dør, i den selvejergård i Herskind, Mikkel Poulsen påboer

(149)

** Mikkel Poulsen i Herskind et vidne. Søren Poulsen i Sjelle gav ham afkald for den arv, hans søstersøn Christen Pedersen i Sjelle kunne tilfalde efter sl oldemor Maren Mikkelsdatter og oldefar Poul Sørensen, når han afgår ved døden

(150)

3/12 1662.

** Hans Andersen i Skovby med fuldmagt af Helle Jensdatter, sl hr Svend Hansen Arbos i Århus stævnede efterskrevne og tiltalte dem for gæld. opsat 14 dage

10/12 1662.

** Just Andersen i Søballe med opsættelse 22/10 stævnede Skanderborg tjenere og tiltalte dem for restants og landgilde, de rester med efter Klemend Klemendsens restants. navng svarede, at de ville betale. dom: at betale inden 15 dage

(151)

17/12 1662.

** Anders Sørensen i Labing lod fordele så mange Framlev sognemænd, som rester med kirkens tiende

24/12 1662.

(152)

(blank)

(1)

** tingbogens autorisation 1663

** skursnævninge

(2)

7/1 1663.

** Niels Rasmussen i Herskind et vidne. syn på Gylløkke for skovhugst i fjendetiden, hvor alle de store træer var ophugget. varsel til hr Johan Hansen i Århus

14/1 1663.

** Hans Andersen i Skovby med fuldmagt af Helle sl hr Svend Hansens i Århus. Anders Ibsen vidnede, at i 1661 tjente ham hende og førte en hoppe til Stadsegård, og leverede den til Søren Rasmussen, som tjente der, med en fjeder og nøglen dertil og 14 sk drikkepenge, hvilket han benægtede, han havde ikke modtaget hoppen og lovet at stå for, at tyve ikke skulle stjæle den

(3)

** Rasmus Sørensen Yde i Mesing skovrider 3.ting strengelig forbød nogen mand i herredet at holde geder, som kunne gøre skade på underskoven i KM skove, eller at holde ulemmede hunde, som kunne gøre skade på vildtbanen, såfremt de ikke vil straffes

21/1 1663.

** Just Andersen i Søballe et vidne. Jens Christensen i Galten godsagde for Niels Sørensen i Galten for halvparten af det sagefald, han er faldet for, som er 20 rdl, som han lovede at betale inden 14 dage

(4)

** Mourids Hansen foged på Kærbygård på husbonds vegne stævnede Mikkel Jensen Balle i Labing og tiltalte ham for lejermålsbøde med Anne Pedersdatter, mens han var hjemme hos faderen Jens Sørensen Balle i Labing. brev fra hr Laurids Sørensen i Harlev fremlægges, at han 2 gange er udlagt til barnefar af Anne Pedersdatter og udstået kirkens disciplin derfor 1655 1662 og 1663. Mourids Hansen satte i rette, om han ikke burde betale 12 rdl pr gang, hvortil Mikkel Jensen svarede, at han havde givet husbondhold af en gård i Borum for nogle år siden og benægtede, at lejermålet ikke var begået på andre steder end KM gods, og han havde ægtet kvindfolket. Just Andersen mente, at bøderne derfor burde tilfalde KM. dom: han bør efter Chr 3. reces 60.kap betale 9 rigsort til sit herskab inden 15 dage

(5)

** Knud Sørensen i Galten et vidne. navng vidnede, at de så Jens Christensen i Galten i skoven, hvor han havde et egetræ på en slæde

(6)

** Hans Andersen i Skovby med fuldmagt af Helle Jensdatter sl hr Svend Arbos i Århus og med opsættelse 3/12 stævnede Søren Rasmussen  i Hørslevgård og fremlagde hendes indlæg angående en hoppe, som hendes tjener førte til Stadsegård, hvor den skulle på græs, og den blev leveret med en stor stærk fjeder at have den i, men blev dog bortstjålet, fordi Søren Rasmussen ikke satte hoppen i fjederen. vidne af Ning herred 12/11 og vidne her af tinget 26/11 fremlægges, hvori bevidnes, at Søren Rasmussen red på hoppen, og den var 20 rdl værd. vidne 14/1 fremlægges. Søren Rasmussens skriftlige indlæg fremlægges, at han ikke lovede at passe på hoppen, men den anden dreng på Stadsegård burde stævnes, idet han tog vare på hestene, og han rømte, efter hoppen blev stjålet. dom: da det ikke bevises, at Søren Rasmussen har modtaget hoppen, da bør han ikke lide tiltale

(9)

** Just Andersen i Søballe 3.ting forbød efter denne dag nogen mand at komme i KM skove med hest og vogn for at hugge ulovligt

(10)

** Hans Andersen i Skovby med fuldmagt af Helle Jensdatter sl hr Svends i Århus med opsættelse 3/12 stævnede navng og tiltalte dem for gæld til hende efter hendes mands regnskab, som fremlægges. hendes sl mands jordebog fremlægges. regnskabsbog fremlægges. Søren Jensen i Lillering fremlagde sit svar, at han ikke skyldte hendes sl mand eller hende noget, og andre navng svarede, at de ikke skylder hende noget. kvitteringer fremlægges. skiftebrev 13/3 1661 efter sl Anders Jensen i Herskind fremlægges, hvori enken nægter gæld til Helle Jensdatter. dom: de mænd, der benægter gælden, bør ikke lide tiltale, men de, der vedgår den, bør betale inden 15 dage

(15)

** Anders Holgersen forvalter på Skovgård 3.ting forbød nogen at komme i Sjelle Skovgårds skov med heste og vogn for at hugge ulovligt, hvis de ikke vil straffes som for tyveri

** Niels Madsen i Labing et vidne. Søren Nielsen i Vorgård på hustru Maren Nielsdatters vegne og med fuldmagt af Maren Nielsdatter Kirsten Nielsdatter hendes søstre gav ham afkald for arv efter deres sl far Niels Pedersen, som boede og døde i Vorgård, og Mads Rasmussen i Labing havde under værgemål, og som Søren Nielsen nu har annammet under værgemål

(16)

28/1 1663.

** Jesper Olufsen i Borum et vidne. Søren Jensen i nør Galten på hustru Ellen Pedersdatters vegne gav ham afkald for arv efter hendes sl far Peder Olufsen og mor Maren Jensdatter, som boede og døde i Borum

4/2 1663.

** Morten Sørensen i Harlevholm. Mogens Rasmussen sst Niels Rasmussen sst gav ham afkald for arv efter deres sl far Rasmus Nielsen og Mikkel Nielsen i Harlev på hans hustru Maren Sørensdatters vegne Niels Sørensen sst på hustru Maren Sørensdatters vegne gav ham afkald for arv efter deres sl far Søren Pedersen, som begge boede og døde i Harlevholm

(17)

** Hans Hansen Lønborg i Galten lod læse et forlig med Sidsel Nielsdatter i Galten og Anne Nielsdatter i Testrup angående den gård i Galten, han påboer

(19)

** Jens Jensen i Lyngby stævnede Sejer Olufsen i Sjelle og tiltalte ham for hans hustru Maren Pedersdatters arvepart, som han har under værgemål, og som tilfaldt hende efter hendes sl far Peder Olufsen og mor Maren Jensdatter, som boede og døde i Borum. opsat 6 uger

** Sejer Olufsen i Sjelle tiltalte Peder Jensen i Borum for det, han skylder Jens Jensens hustru i Lyngby Maren Pedersdatter af hendes arv efter far og mor. opsat 6 uger

** Just Andersen i Søballe et vidne. navng i Tåstrup vidnede, at de var på syn på Tåstrup sø, hvor der var draget 3 fiskedræt med vod, de 2 var draget til Lillering grund og det 3.die til Tåstrup land

(20)

** Jens Jensen i Årslev stævnede i Harlev og Framlev så mange, som rester med deres korn til sognet. opsat 1 måned

12/2 1663.

** Peder Andersen i Flensted stævnede Rasmus Rasmussen i Skovgårds mølle og Peder Mortensen i Galten og tiltalte dem for en tyr, de havde annammet hos ham, om de ikke bør betale den. sagen blev opsat 6 uger

** Mikkel Bertramsen i Galten lod lydeligt fordele Niels Sørensen i Galten for 10 sld efter landstings forlig og Søren Pedersen Jesper Jensen i Stjær for 1 rdl for en hest i fjendernes tid

** Niels Mortensen i Borum stævnede Søren Andersen i Borum og tiltalte ham for gæld efter hans brev. opsat 6 uger
 
(21)

18/2 1663.

** Hieronimus Gylde i Århus. navng vidnede, at de så 8 bøgekævler i Søren Jensens gård i Lillering, og uden for gården 5 kævler, som han beskyldte Søren Jensen for at have hugget i Lillering skov, hvortil denne svarede, at nogle kævler havde hans bror i Årslev lagt der, og de øvrige kævler havde hr Johan i Århus foræret ham

** Christen Pedersen i Farre stævnede Sejer Andersen i Skovby og tiltalte ham for 11 rdl gæld efter hans brev. sagen blev opsat 3 uger

(22)

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af Niels Pedersen Let i Skibby og Niels Rasmussen Let i Harlevholm 3.ting lovbød deres arvelodder i den selvejergård i Skivholme, som Søren Pedersen påboer. Søren Pedersen Let i Harlevholm tilbød sølv og penge, idet han var den største lodsejer, og det samme gjorde Daniel Pedersen i Skibby. varsel til Daniel Pedersen i Skibby Niels Pedersen Let sst Søren Pedersen Let i Harlevholm Niels Rasmussen sst Maren Pedersdatter i Hørslev

** Niels Let i Skibby stævnede alle Harlev Skibby og Tåstrup mænd for kirkens tiende, de rester med. opsat 3 uger

25/2 1663.

** Christen Pedersen i Farre stævnede Anne Nielsdatter i Testrup og hendes søn Mikkel Pedersen samt Sidsel Nielsdatter i Galten og hendes sønner Jens Sørensen Niels Sørensen, og gav tilkende, at eftersom Morten Nielsen og Søren Nielsen, som boede i Galten, er afgået ved døden, og der intet løsøre fandtes til betaling af gæld, om efterskrevne kreditorer ikke bør have udlæg i jordegodset. sagen blev opsat 3 uger

(23)

** Jens Envoldsen i Lundgård stævnede alle Skovby mænd og tiltalte dem for kirkens tiende, de rester med. opsat 1 måned

** Just Andersen i Søballe stævnede Niels Mortensen i Gammelgård Jens Bonde i Høver og tiltalte dem for gæld til Anne Knudsdatter i Galten. opsat 1 måned

(24)

4/3 1663.

** Hans Andersen i Skovby med fuldmagt af Helle Jensdatter sl hr Svends i Århus med opsættelse 3/12 stævnede Anders Holgersen forvalter på Skovgård og tiltalte ham for gæld efter brev på 60 sld, dateret 16/10 1655, som fremlægges. dom: han bør betale eller lide høringsdele

(25)

** Jørgen Simonsen i Herskind på Karen Olufsdatters vegne sl Peder Sørensens efterleverske i Herskind 3.ting tilbød kreditorerne at møde i boet med deres krav. varsel til navng kreditorer

11/3 1663.

(26)

** mester Henrik Bertelsen i Århus lod læse og påskrive et brev, at da KM har tilladt og privilegeret ham at være musikant i Århus og Århus stift og med hans folk opvarte i kirker og til bryllupper i købstæderne og på landet, som er forkyndet på tinget 29/10 1662 alle til efterretning, hvilket en spillemand i Skivholme Peder Jørgensen ikke har taget i agt, men har fordristet sig til at spille til morgengilde nogle gange, med videre brevet indeholder. varsel til Peder Jørgensen i Skivholme

** Peder Rasmussen i Snåstrup mølle et vidne. navng vidnede, at der ingen nærmere arving er til Berete Pedersdatter, der boede og døde i Snåstrup mølle, end hendes morsøster Anne Rasmusdatter af København

** Peder Rasmussen Møller i Snåstrup mølle. skifte 1/3 efter hans sl hustru Berete Pedersdatter mellem ham og hendes morsøster Anne Rasmusdatter i København

(27)

** Peder Rasmussen møller i Snåstrup mølle et vidne. Anne Rasmusdatter af København gav ham afkald for arv efter hendes søsterdatter Berete Pedersdatter, som boede og døde i Snåstrup mølle

(28)

** Søren Jensen i Sjelle et vidne. skifte 27/9 efter sl Jens Jacobsen i Sjelle mellem hans hustru Sidsel Andersdatter og hendes børn Jacob Jensen Anne Jensdatter Anders Jensen Kirsten Jensdatter Maren Jensdatter Johanne Jensdatter i overværelse af deres farbror Niels Jacobsen og Peder Jacobsen i Sjelle. registrering og vurdering. fordring af bortskyldig gæld. deres stedfar Søren Jensen beholder børnepengene, da børnene er meget små undtagen den ældste dreng Jacob Jensen

(30)

** Rasmus Rasmussen i Skovgårds mølle et vidne. navng vidnede, at for 4 år siden i polakkernes tid da lånte de en tyr af Søren Frandsen i Galten til deres køer, og det var den samme tyr, som Peder Andersen i Flensted omtvister. Søren Frandsen benægtede, at han havde lånt nogen samme tyr

** Rasmus Rasmussen i Skovgårds mølle et vidne. navng vidnede, at i polakkernes tid 1659 ved skt Volborgdagstid, da kom Peder Andersen i Flensted til Galten, og ville se til en tyr, han havde gående der, da bad de ham tage tyren med sig, idet polakkerne plyndrede der hver dag, ellers blev den borttaget, da svarede han, at han turde ikke tage den med sig, idet nogen kunne tage den fra ham i skoven og mente, den måtte lige så vel blive taget i Galten som et andet sted, og så gik han bort og lod tyren blive tilbage. Mikkel Bertramsen i Galten vidnede, at nogle dage senere kom et ganske stort parti ryttere af polakkerne og udplyndrede byen ganske og tog 80 nød af byen og drev sønder ud, blandt hvilke var Peder Andersens tyr i flokken. Tomas Mortensen i Galten vidnede, at han blev taget af polakkerne med dem sønder ud, og da så han, at samme fæmon og tyren blev drevet til Haderslev

(31)

** Tomas Mortensen i Galten. Anders Mortensen i Galten på egne og søstres Boel Mortensdatter og Kirsten Mortensdatters vegne og med fuldmagt af bror Niels Mortensen og Peder Mortensen Maren Mortensdatter sst på egne vegne gav ham afkald for arv efter deres sl far Morten Andersen og mor Mette Tomasdatter, som boede og døde i Galten

** Rasmus Simonsen i Galten. navng vidnede, at den fattige mand Rasmus Simonsen var i krigstiden drevet fra hus og gård og i polakkernes tid blev hans fattige formue frarøvet og fraplyndret ham, både heste øg fæ og fæmon og andet, han havde, så han derover er meget forarmet

(32)

18/3 1663.

** Hans Svendsen ved Skanderborg. navng 24 mænd vidnede, at han har været meget syg i sit hoved, som begyndte den tid, den liden svenske fred var, og havde betaget ham sin fornuft og forstand, så han ikke vidste, hvad han sagde eller gjorde, fra noget før påske 1661 til efter skt Mikkelsdag samme år. varsel til Anders Madsen i Kolding

(33)

** Christen Nielsen Niels Lauridsen i Skørring lod fordele efterskrevne hver for deres anpart af en hest, de udlagde

** Jens Olufsen i Hørslevbol. Simon Olufsen i Hørslev gav ham afkald for arv efter hans far Oluf Jensen og mor Anne Simonsdatter og bror Jens Olufsen og søstre Maren Olufsdatter og Kirsten Olufsdatter, som boede og døde i Hørslevbol

** Anders Sørensen i Hørslevgård et vidne. Søren Nielsen født i Hørslevgård gav sin farbror Anders Sørensen afkald for arv efter hans sl far Niels Sørensen, som boede og døde i Hørslevgård

(34)

** Daniel Pedersen i Skibby stævnede alle Harlev sognemænd for kirkens tiende, de rester med. opsat 1 måned

26/3 1663.

** Just Andersen i Søballe stævnede Niels Sørensen hos hans far stor Søren Jensen i Hørslevbol Jens Sørensen Poul Nielsen og Mads Nielsen hos deres mor Anne Nielsdatter i Harlev med flere navng og tiltalte dem, for de med andre var tilsagt at møde på Skanderborg, da soldater blev udskrevet efter KM brev, men mødte ikke, om de ikke bør være i KM nåde og unåde. opsat 1 måned

(35)

** Just Andersen i Søballe 3.ting tilbød Jacob Andersens enke og Frands Nielsen i Hørslev det fæmon, som er fravurderet dem for restants til Skanderborg, om de vil indløse det

** Just Andersen i Søballe delefoged et vidne og gav tilkende, at han havde stævnet efterskrevne angående Anne Pedersdatter, som var fundet død i åen mellem Lundgård og Sjelle, for at de kunne vidne deres sandhed om hendes død. navng vidnede, at de kun vidste, at hun blev fundet død i åen, og de havde ikke hørt, at nogen skulle have gjort hende nogen skade. andre navng vidnede det samme

(36)

** Peder Andersen i Flensted med opsættelse 12/2 stævnede Rasmus Rasmussen i Skovgårds mølle og Peder Mortensen i Galten og tiltalte dem for en tyr, de havde hentet hos ham, som han mener, de bør betale. tingsvidne 31/1 af Gern herreds ting fremlægges. tingsvidne 7/2 af samme ting fremlægges. Rasmus Rasmussen herimod fremlagde tingsvidne 11/3 og benægtede, at de ikke havde lovet Peder Andersen betaling for tyren, men de havde på Søren Frandsens befaling hentet tyren, som Peder Andersen havde lånt Galten bymænd til bytyr. dom: da de har annammet tyren, bør de betale halvparten af den

(38)

** Anders Holgersen forvalter på Skovgård strengelig forbød nogen at komme i Sjelle Skovgårds skov og enemærke for at hugge ulovligt

** Christen Lassen i Herskind et vidne. skifte 5/3 efter sl Peder Sørensen i Herskind mellem hans hustru Karen Olufsdatter og hendes børn Søren Pedersen Morten Pedersen Oluf Pedersen i overværelse af deres farbror Jens Sørensen i Dallerup Simon Sørensen i Herskind og deres morbror Sejer Olufsen i Sjelle og Jesper Olufsen i Borum. registrering og vurdering. fordring af gæld, blandt andet for sl Søren Simonsens gæld efter skiftebrevs indhold.udlæg for gæld. børnenes stedfar Christen Lassen annammede børnegodset

(42)

** Søren Frandsen i Galten et vidne. Rasmus Simonsen i Galten på børn Laurids Rasmussen og Frands Rasmussen deres vegne sst Laurids Rasmussen sst på børn Peder Lauridsen Karen Lauridsdatter Maren Lauridsdatter Jens Sørensen i Dallerup på hustru Maren Lauridsdatters vegne Karen Frandsdatter i Galten på egne vegne gav ham afkald for arv efter deres far og oldefar Frands Pedersen, som boede og døde i Galten

(43)

** Jens Staffensen i Hørslev stævnede Rasmus Sørensen i Framlev for tiltale. opsat 14 dage

** Rasmus Sørensen i Framlev stævnede Jens Staffensen og Anders Jensen i Hørslev og tiltalte for gæld samt Jens Staffensen for at holde rigtigt skifte efter hans hustru Karen Andersdatter. opsat 14 dage

1/4 1663.
 
(44)

** Just Andersen i Søballe. navng vidnede om efterskrevne, som er så fattige, at de ikke kan formå at udgive mere end den halve part af deres landgilde og arbejdspenge, som de rester med, om de skal kunne blive ved deres hus eller gård

** Just Andersen i Søballe et vidne og lod afhjemle syn til Karen Sørensdatters barns lig i Hørslev, og der fandtes intet sår, som kunne være årsag til barnets død

(45)

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af Simon Olufsen i Hørslev på egne og søskende Peder Olufsen Anne Olufsdatter Johanne Olufsdatters vegne, Jens Lassen i Herskind Simon Lassen i Sorring på egne vegne, Simon Jensen i Høver på mor Maren Simonsdatters vegne, Mikkel Lauridsen i Snåstrup på sine børn Anders Mikkelsen Anne Mikkelsdatter Kirsten Mikkelsdatter Karen Mikkelsdatter Maren Mikkelsdatter Kirsten Mikkelsdatters vegne, Peder Pedersen i Herskind Mikkel Pedersen i Labing på egne vegne, Mogens Rasmussen i Herskind på hustru Anne Pedersdatters vegne, Rasmus Jensen i Labing på hustru Kirsten Sørensdatters vegne, Simon Sørensen i Herskind på egne vegne 3.ting lovbød deres part i den selvejergård i Herskind, sl Peder Sørensen påboede og fradøde. varsel til Niels Rasmussen i Sorring Jens Sørensen i Dallerup Karen Olufsdatter i Herskind med hendes børn

** Christen Lassen i Herskind. Simon Olufsen i Hørslev på sine egne og søskende Peder Olufsen og Anne Olufsdatters vegne, Jens Lassen i Herskind på egne og med fuldmagt af hans bror Simon Lassen og Simon Jensen i Høver på mor Maren Simonsdatters vegne Mikkel Lauridsen i Snåstrup på sine børn Anders Mikkelsen Anne Mikkelsdatter Kirsten Mikkelsdatter Maren Mikkelsdatter Kirsten Mikkelsdatter og Karen Mikkelsdatters vegne, Peder Pedersen i Herskind på egne og bror Mikkel Pedersen og Peder Pedersens vegne, Mogens Rasmussen i Herskind på hustru Anne Pedersdatters vegne, Rasmus Jensen i Labing på hustru Kirsten Sørensdatters vegne, Simon Sørensen i Herskind på egne vegne solgte til Christen Lassen de arveparter, som var tilfaldet Simon Olufsen og søskende efter deres sl mor Anne Simonsdatter, som boede og døde i Hørslevbol, i den selvejergård i Herskind, sl Peder Sørensen påboede og fradøde og som var tilfaldet Jens Lassen og hans bror Simon Lassen efter deres mor Johanne Simonsdatter, Simon Jensen i Høver efter hans mor Maren Simonsdatter, som var tilfaldet dem efter hendes forældre, og Mikkel Lauridsen hans børn var tilfaldet efter deres mor Else Simonsdatter, Peder Pedersen og hans 2 brødre Mikkel Pedersen og Peder Pedersen Morten Nielsens vegne som var tilfaldet dem efter deres sl mor Anne Sørensdatters vegne, Mogens Rasmussen i Herskind på hustru Anne Pedersdatters vegne, Rasmus Jensen i Labing på hustru Kirsten Sørensdatters vegne, Simon Sørensen i Herskind som var tilfaldet dem efter deres sl far Søren Simonsen og mor Anne Jensdatter, som boede og døde i Herskind i samme gård

(47)

** Søren Pedersen Let i Harlevholm et skøde. Søren Pedersen Let i Harlevholm Niels Pedersen Let i Skibby Niels Rasmussen i Harlevholm solgte til Søren Pedersen Let i Harlevholm deres part, de arvede efter deres sl forældre Peder Nielsen Let og Ingeborg Sørensdatter, som boede og døde i Skibby, i den selvejergård i Skivholme, Søren Pedersen påboer og den part, der er tilfaldet Niels Rasmussen efter hans sl mor Maren Pedersdatter, som boede og døde i Balle, til Søren Pedersen Let og hustru Edel Christensdatter

(48)

** Søren Pedersen Let i Harlevholm. Niels Rasmussen i Harlevholm gav Søren Let, som er hans morbror, afkald for arv efter hans mor Maren Pedersdatter, som boede og døde i Balle i krigstiden, hvor hun var jaget fra hus og hjem, og hendes formue bortrøvet

(49)

** Niels Rasmussen Let i Harlevholm. Søren Pedersen Let sst eftergav ham hans forældres gæld til ham, da de begge er døde

** Just Andersen i Søballe stævnede Rasmus Jensen i Herskind og tiltalte ham for restants, han rester med. opsat 1 måned

8/4 1663.

** Just Andersen i Søballe på Anne Knudsdatters vegne i Galten med opsættelse 25/2 stævnede Niels Mortensen i Gammelgård og Jens Bonde i Høver og tiltalte dem for gæld til sl Peder Lauridsen i Galten ifølge brev, som fremlægges. dom: de bør betale eller lide høringsdele

(50)

** Just Andersen stævnede Rasmus Madsen og anden Rasmus Madsen i Skovby og tiltalte dem for de mod KM befaling har solgt til fremmede deres øksne, om de ikke har gjort uret deri og bør være i KM nåde og unåde. opsat 1 måned

(51)

** Knud Sørensen i Galten stævnede Mikkel Bertramsen i Galten og andre og tiltalte dem for kirkens tiende, de rester med. opsat 1 måned
 
** Christen Pedersen i Farre med fuldmagt og opsættelse 25/2 stævnede Anne Nielsdatter i Testrup og hendes søn Mikkel Pedersen Sidsel Nielsdatter i Galten og hendes sønner Jens Sørensen Niels Sørensen og gav tilkende, at eftersom sl Morten Nielsen og sl Søren Nielsen, som boede i Galten, er afgået ved døden, og der intet løsøre fandtes efter dem, som kunne udlægges til deres gæld, om kreditorerne ikke bør have betaling i jordegodset og fremlagde tingsvidne 18/9 1661 angående skifte og gældsfordringer. gældsbrev dateret 19/2 1649 fremlægges. dom: kreditorerne bør have deres betaling i selvejergården i Galten

(54)

** Just Andersen i Søballe stævnede navng og tiltalte dem, for de sad overhørig og mødte ikke på Skanderborg med andre ungkarle, da der blev udskrevet soldater ifølge KM brev, hvorfor de bør være i KM nåde og unåde. opsat 14 dage

(55)

** Mogens Rasmussen i Herskind et vidne. navng vidnede, at de i Rodegårds skov så, at der var hugget 4 rådne trøskede træer, som skovfoged Mogens Rasmussen beskyldte Albret Ibsen og Søren Pedersen i Rodegård for at have ladet hugge, hvortil de svarede, at hvis deres folk havde hugget træerne, var det dem ubevidst.

** Niels Pedersen Let i Skibby med opsættelse 18/2 stævnede navng og tiltalte dem for tiendekorn, de rester med til Harlev kirke, da Niels Let og Jens Rasmussen i Skibby var kirkeværger. dom 4/2 1657 fremlægges med fortegnelse på kirketienden. indvendinger fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage

(57)

15/4 1663.

** Niels Jespersen i Sandby med opsættelse 4/3 stævnede Jens Dinesen Jørgen Simonsen Mogens Rasmussen i Herskind Peder Jensen i Borum og tiltalte dem for deres anpart betaling i en hest, som blev taget fra Niels Jespersen til en rytterhest til Skanderborg 8/5 1657 efter KM befaling. en underskrevet seddel fremlægges med fortegnelse over dem, som skal betale hesten. dom: de bør betale inden 15 dage

(58)

** Hans Hansen i Galten. syn på den halvgård, Sidsel Nielsdatter påboede, for at bese brøstfældigheden

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af Mikkel Lauridsen Fog, født i Skivholme, nu i Nordland i Norge hans søster Anne Lauridsdatter og Niels Pedersen i Skivholme på hustru Kirsten Lauridsdatters vegne lovbød deres arv efter deres sl far Laurids Fog, som boede og døde i Skivholme i den 3.part af den gård, Peder Nielsen Fog påboer. varsel til Jens Jensen i Storring hans datter Kirsten Jensdatter Niels Pedersen i Skivholme hans hustru Kirsten Lauridsdatter, samt landstingsvarsel til Niels Lauridsen født i Skivholme

(59)

22/4 1663.

** Just Andersen i Søballe stævnede Otte Pogwisch og tiltalte ham for tienden af Skivholme sogn, han rester med. opsat 14 dage

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af Jens Sørensen i Dallerup Rasmus Simonsen Laurids Rasmussen i Galten Rasmus Madsen i Skovby Karen Frandsdatter i Galten 3.ting lovbød den lod og part, som Jens Sørensen hans hustru Maren Frandsdatter, og Rasmus Madsens hustru Inger Frandsdatter, og Rasmus Simonsens børn Frands Rasmussen Laurids Rasmussen, og Laurids Rasmussens børn Peder Lauridsen Karen Lauridsdatter Maren Lauridsdatter Karen Frandsdatter var tilfaldet efter deres sl oldefar og far Frands Pedersen, som boede og døde i Galten i den selvejergård, som Søren Frandsen påboer. varsel til Søren Frandsen og hans mor Maren Sørensdatter

(60)

** Peder Nielsen Fog i Ans med opsættelse 18/3 stævnede Knud Sørensen i Galten og Niels Mortensen i Gammelgård for deres hustruer Anne Lauridsdatter og Maren Lauridsdatter deres anpart af deres sl far Laurids Fog i Farre hans gæld til Peder Nielsen Fog. landstingsdom 10/10 1654 fremlægges, at Laurids Fog lovede at betale til Peder Fog på egne og bror sl hr Laurids Fogs vegne 100 sld. Knud Sørensen beviste med en seddel dateret 9/10 1659, at Laurids Lauridsen Fog i Farre lovede at holde ham fri for krav efter hans sl far Laurids Fog, og Niels Mortensen fremlagde tingsvidne 17/8 1661, at Laurids Lauridsen Fog lovede at holde ham fri for krav efter sl Laurids Fog. dom: de indstævnede lider derfor ingen tiltale

(61)

** Peder Nielsen Fog i Skivholme et skøde. Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af Mikkel Lauridsen i vester Allen i Norge og hans søster Anne Lauridsdatter og Niels Pedersen i Skivholme på hustru Kirsten Lauridsdatters vegne skødede deres arv efter deres far sl Laurids Fog, som boede og døde i Skivholme, i 3.parten af den gård sl Niels Fog påboede, til Peder Fog

(62)

29/4 1663.

** Just Andersen i Søballe stævnede alle sognemænd i herredet og tiltalte dem for gammel restants. opsat 1 måned

(63)

** Just Andersen i Søballe stævnede navng og tiltalte dem, for de sad overhørig med hest og vogn til Århus for at indskibe korn, hvorfor deres fæste bør være forbrudt. opsat 1 måned

** Jens Gregersen i Skørring et vidne. Niels Sørensen og Søren Sørensen i Skørring på egne og deres bror Niels Sørensens vegne og Rasmus Simonsen i Galten på sin søsterdatter Anne Sørensdatters vegne gav ham afkald for arv efter deres sl far Søren Sørensen Dyhr, som boede og døde i Skørring og det, som deres bror Niels Sørensen var tilfaldet efter hans mor Maren Nielsdatter og efter hans far førnævnte Søren Dyhr.ligeledes Rasmus Simonsen i Galten for den arv, hans søsterdatter tilfaldt efter hendes førnævnte far, som han har annammet under værgemål

(64)

** Søren Sørensen i Skørring et vidne. Jens Gregersen i Skørring tilstod at han havde annammet sl Søren Sørensens børn i Skørring Jens Sørensen og anden Jens Sørensen deres fædrene arv. Rasmus Simonsen i Galten tilstod at han havde annammet hans søsterdatter Anne Sørensdatters fædrene arv under værgemål. Søren Sørensen og Niels Sørensen i Skørring tilstod at de havde annammet deres bror Niels Sørensens mødrene arv

(65)

** Poul Mikkelsen i Bores (Borre ?) et vidne. Rasmus Simonsen i Galten Jørgen Simonsen i Herskind lovede ham på deres søstersønner Niels Sørensen og Søren Sørensen deres vegne at holde ham fri for den arv, deres bror Niels Sørensen tilfaldt efter hans sl mor Maren Nielsdatter og efter deres far sl Søren Sørensen som hans fornævnte 2 brødre Niels Sørensen og Søren Sørensen har annammet og Søren og Niels Sørensen lovede deres morbrødre Rasmus Simonsen og Jørgen Simonsen at holde dem skadesløse

** Rasmus Simonsen i Galten stævnede navng og tiltalte den for gæld til sl Jens Simonsen. opsat 1 måned

** Mikkel Bertramsen i Galten stævnede Knud Sørensen i Galten for gæld 8 dlr. opsat 14 dage

(66)

** Daniel Pedersen i Skibby med opsættelse 18/3 stævnede efterskrevne Harlev sognemænd og tiltalte dem for kirkens tiende, de rester med efter en fortegnelse, som fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage eller lide nam

(68)

** Daniel Pedersen i Skibby med opsættelse 17/3 angående gæld fremlagde tingsvidne 27/1 1647, hvori Jens Knudsen i Tåstrup forpligtede sig til at betale Peder Kåe i Skibby 3 tdr byg, han skyldte til Harlev kirke og et brev dateret 12/4 1658 underskrevet af Laurids Nielsen i Tåstrup på 3 sld til Daniel Pedersen i Skibby og en fortegnelse på gæld, hvorpå Jens Knudsen svarede, at han havde betalt sl Peder Kåe omtalte byg. dom: de bør betale deres gæld inden 15 dage

(69)

6/5 1663.

** Just Andersen i Søballe med opsættelse 26/3 stævnede navng ungkarle og tiltalte dem, for de sad overhørig og ikke mødte med de andre ungkarle på Skanderborg, da der blev udskrevet soldater. dom: de bør for deres modvilje straffes og være i KM nåde og unåde

(70)

** Rasmus Sørensen i Framlev et vidne, at han og Jens Staffensen i Hørslev voldgav deres sag med tvistighed og trætte og tog på hver side 2 dannemænd med en opmand til at afgøre deres trætte om gæld og den arv Rasmus Sørensens hustru fordrer hos Jens Staffensen, og hvad denne skal have sin livstid hos Rasmus Sørensen

(71)

13/5 1663.

** Just Andersen i Søballe en dom på Rasmus Jensen i Herskind og med opsættelse 1/4 stævnede Rasmus Jensen i Herskind og tiltalte ham for restants, som fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage

(72)

** Knud Sørensen i Galten stævnede Mikkel Bertramsen i Galten for kirkens tiende og en bøsse, han skal have fået i Svenskens tid, hvilket Mikkel Bertramsen nægtede. opsat 8 dage

20/5 1663.

** Hans Rasmussen i Høver 4.ting tilbød hans naboer, han ligger til rens med, om de vil lægge en ren med ham mellem deres agre, men hvor der var pløjet fra ham, begærede han af få hans gårds mål igen, hvortil Johan Rasmussen i Høver svarede, at han havde ikke mere i brug nu, end han havde haft i 50 år, og to andre naboer svarede, at dersom det kunne bevises, at de havde pløjet noget jord fra Hans Rasmussen, ville de udlægge det

(73)

** Rasmus Sørensen i Framlev. navng forligsmænd har forligt ham og hans hustrus far Jens Staffensen angående deres tvistighed om bier og gæld, og den arv, Rasmus Sørensen fordrer efter sin hustrus mor, skal Jens Staffensen give sin datter Anne Jensdatter. desuden er de forligt om det, Jens Staffensen skal have hans livstid, for at have opladt gården til Rasmus Sørensen. det værgemål, Jens Staffensen har påtaget sig for Peder Staffensens børn i Harlev, skal han holde Rasmus Sørensen skadesløs for

(74)

** Knud Sørensen i Galten med opsættelse 8/4 stævnede alle Galten bymænd og fremlagde fortegnelse på kirkens tiende, de rester med, samt Mikkel Bertramsen for en bøsse, han fik i Svenskens tid og 1 daler, som for ham blev ydet til kaptajnløjtnanten, der lå ved Skanderborg, hvilket han benægtede ved sin højeste ed, at han havde ikke købt nogen bøsse eller lånt penge af ham i Svenskens tid. dom: de bør betale deres tiende inden 15 dage, men Mikkel Bertramsen bør ikke lide tiltale for bøssen og lånet

(76)

27/5 1663.

** Anders Jensen i Gellerup på hr Johan i Århus hans vegne stævnede alle Framlev sognemænd angående skat af kirkens tiende. opsat 1 måned

** Just Andersen i Søballe lod afhjemle syn og vurdering af præstegårdene i Framlev herred efter KM brev og befaling

(78)

** Frands Nielsen i Storring lod fordele efterskrevne for gæld

3/6 1663.

** Søren Pedersen Let i Harlevholm og Peder Nielsen Fog i Skivholme tilstod at have gjort mageskifte med hverandre om et stykke jord ved Peder Nielsens gård, som hans far sl Niels Fog tilforn har haft

** Søren Pedersen Let i Harlevholm et vidne. Peder Nielsen ---- (Fog ?) i Skivholme lovede med det allerførste at fjerne et gærde, han har sat mellem sig og Jens Øvlesen, hvorved dennes forte er aflukket

(79)

10/6 1663.

** Mikkel Bertramsen i Galten et vidne. navng vidnede, at i Svenskens tid, da lå der i Galten en ---- ved navn Peter, som de hver gav 15 sk i quardipenge og til kaptajnløjtnant Henrik Fredslev gav de hver 2 mk, da han skulle rejse, endnu gav de hver 3 rdl til brandskat og endda en gang hver 3 rdl, og siden blev de pålagt af skulle give hver en tønde rug. varsel til Knud Sørensen

** Mikkel Bertramsen i Galten med opsættelse 29/4 stævnede Knud Sørensen i Galten og tiltalte ham for 8 sld 3 mk 14 sk, som han på forskellige tider havde udlagt for ham, hvilket denne ved sin højeste ed benægtede, på nær 1 sld, han skyldte på en hest. dom: da gælden ikke bevises, bør han kun betale 1 sld, han vedgår

(80)

** Rasmus Simonsen i Galten med opsættelse 29/4 stævnede efterskrevne og tiltalte dem for gæld til sl Jens Simonsen ifølge hans regnskabsbog, som fremlægges. Skørring mænd mødte med fortegnelse på hvad Jens Simonsen, som var og døde i Skørring i den fjendtlige tid, skyldte dem, dels gæld fra før det svenske folk blev optaget af Brockenhus i Ans. navng benægtede gælden, og den sl mands bror Jørgen Simonsen i Herskind tilbød regnskab. dom: de Skørring mænd bør gøre regnskab med den sl mands hustru Maren Sørensdatter, og navng skyldnere, som vedgår gælden, bør betale

(83)

** Just Andersen i Søballe stævnede navng og tiltalte dem for korn, de rester med af deres tiende. opsat 14 dage

(84)

17/6 1663.

** Just Andersen i Søballe. Anders Sørensen i Labing vidnede om, hvorledes de rebede, når de delte deres eng mellem gårdene

** Peder Andersen i Borum et vidne. Laurids Lauridsen i Borum gav ham afkald for hans hustru Anne Pedersdatters arv efter hendes far sl Peder Olufsen og mor Maren Jensdatter, som boede og døde i Borum

(85)

** Just Andersen i Søballe et vidne. syn på Skovby skov, som var så forhugget efter fjendetiden, at den ikke kan sættes for olden, da en del at de træer, som står igen, er rådne

** Just Andersen stævnede Maren Pedersdatter, der tjener Jens Nielsen i Tåstrup og tiltalte hende for kirkefredsbøder 5 rdl. opsat 14 dage

** Mikkel Bertramsen i Galten stævnede Just Andersen i Søballe og tiltalte ham for det, han skylder ham, som han er i forlov for til Søren Lauridsen. opsat 14 dage

(86)

25/6 1663.

** Just Andersen i Søballe et vidne. syn på nogle tørveskær i Galten tørvemose. Knud Sørensen vedkendte sig tørvene, som er gravet i den fælles tørvemose, og Mikkel Bertramsen vedkendte sig stedet, hvor tørvene er gravet, som hans gårds grund

** Just Andersen i Søballe 3.ting lovbød så megen ulovlig sæd, som kan være sået i KM tjeneres jord og tilbød frugtgæld og forbød alle at høste eller afføre afgrøden under ran og dele

(87)

** Just Andersen i Søballe lod afhjemle syn på KM tjeneres huse og gårde

(91)

1/7 1663.

** Rasmus Madsen i Skørring et vidne. Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af Peder Nielsen borger i Randers stævnede Rasmus Nielsen i Skørring og sl Mikkel Jensen hans hustru og børn i Sjelle og tiltalte dem for gæld til sl hr Niels Tomasen, forrige sognepræst til Sjelle Skørring og Låsby sogne og herredsprovst efter deres breve, dateret 1653 og 1654. Anders Holgersen forvalter svarede, at de indstævnede var forarmede og kunne ikke betale deres gæld, hvilket navng bevidnede

(92)

** Peder Jensen i Borum et vidne og 3.ting lovbød hans hustru Ingeborg Nielsdatter og hendes 6 børns lodder, og det, han har købt af Søren Jensen i Galten i den selvejergård i Høver, Jens Jensen Peder Nielsen og Christoffer påboer. varsel til sl Peder Olufsens børn i Borum Niels Pedersen og Anders Pedersen Karen Pedersdatter og Berete Pedersdatter Laurids Lauridsen i Borum Jens Jensen i Lyngby Jens Rasmussen i Skibby hans børn Karen Jensdatter og Maren Jensdatter

8/7 1663.

** Just Andersen i Søballe et vidne. navng vidnede, at det år, før fjenderne kom i landet, da gik alle Galten gårdmænd ud til tørvemosen og delte den imellem sig og satte skelpæle, og siden har alle holdt sig til sit mål, men siden har synsmænd set, at nogle af pælene var oprykket og kastet i mosen, hvortil Knud Sørensen svarede, at han aldrig havde været med at rebe eller dele mosen eller havde samtykket deri

(93)

** Anders Jacobsen i Hørslev et vidne. skifte efter sl Jacob Andersen i Hørslev mellem hans hustru Anne Sørensdatter og hendes børn Anders Jacobsen Rasmus Jacobsen Berete Jacobsdatter Karen Jacobsdatter Anne Jacobsdatter Maren Jacobsdatter og Kirsten Jacobsdatter. fordring af gæld samt registrering og vurdering. den ældste bror, der besidder gården, annammede de mindre børns gods og lovede at betale dem, når de behøver det

(94)

15/7 1663.

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af hr Carl Nielsen Friis i Borum lod fordele Anne Lauridsdatter, barnfødt i Skovby, for hun har fæstet sig til ham og ikke indstillet sig i sin tjeneste

(95)

** Niels Jacobsen i Sjelle et vidne. syn på hans jord på Herskind mark, hvor agrene blev opmålt

(96)

** Just Andersen i Søballe et vidne. navng vidnede, at året før fjendens tid da delte Knud Sørensen i Galten og menige Galten mænd, undtagen Peder Andersen, Galten tørvemose og satte pæle mellem hver deres skifter, hvortil Knud Sørensen svarede, at han kendte mosen for fuld fælles mose

(97)

22/7 1663.

** Just Andersen i Søballe et vidne. syn på Labing mark, hvor Anders Pedersen viste dem hans agre, hvorfra der var pløjet nogle furer. Anders Pedersen vedkendte sig hans mål på Labing mark

(98)

** Mogens Rasmussen i Herskind lydeligt lod fordele Karen Jensdatter, født i Voldby, som har fæstet sig til ham men er bortløbet

(99)

** Just Andersen i Søballe tilbød navng at indløse det fæmon, som er fravurderet dem

29/7 1663.

** Just Andersen i Søballe med opsættelse 17/6 stævnede Maren Pedersdatter, der tjener Jens Nielsen i Tåstrup og tiltalte hende for hendes bøder for kirkefred, hun har begået i Harlev kirke. dom: hun bør betale sine bøder 5 rdl eller lide høringsdele

(100)

** Søren Nielsen i Vorgård et vidne, at han og Anders Jensen i Hørslev er forligt om deres ager og eng således, at hver af dem, som har det bredeste, skal lægge en ren mellem deres agre, og de lover ikke at pløje fra hverandre under forbrydelse af en okse til husbonden

5/8 1663.

** Just Andersen i Søballe lod fordele efterskrevne Lillering mænd for KM anpart korntiende, de rester med efter fortegnelse, som fremlægges

(101)

12/8 1663.

** Hans Hansen i Galten stævnede Mikkel Pedersen sst og tiltalte ham for penge ifølge deres forlig. opsat 3 uger

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af Peder Andersen i Borum 3.ting lovbød den selvejergård i Borum, som Oluf Pedersen påboer, og kaldes Anders Nielsens gård. varsel til Jens Pedersen Erik Pedersen Laurids Pedersen Peder Pedersen Jesper Pedersen i Borum. Klemend Christensen i Søften på hustrus vegne er varslet gestændig

(102)

 ** Oluf Pedersen og Jens Envoldsen i Lundgård et vidne. Peder Andersen i Borum solgte og skødede til sin søn Oluf Pedersen og Jens Envoldsens datter Berete Jensdatter den selvejergård i Borum, som kaldes Anders Nielsens gård

(103)

** Peder Andersen i Borum et vidne. Peder Andersen og hans søn Oluf Pedersen bekendte, at de var forligt angående dennes arv efter far og mor, når de afgår ved døden, i den selvejergård, Peder Andersen påboer, hvorimod Oluf Pedersen skal annamme hans arv i en anden gård Anders Nielsens gård, som han nu påboer, og hans andre søskende skal beholde den gård, deres far Peder Andersen påboer, efter deres fars og mors død. en underskrevet seddel fra Klemend Christensen i Søften til hans kære godefar Peder Andersen fremlægges, hvori han er varslet gestændig

(104)

** Peder Andersen i Borum et vidne. Jens Envoldsen i Lundgård tilstod at skylde 100 sld gæld til Peder Andersen i Borum, som er for den 4.part af den gård i Borum, Oluf Pedersen nu påboer, som han lover at betale til skt Sørens dag 1664
 
(105)

** Peder Andersen i Borum et vidne. Oluf Pedersen i Borum tilstod at skylde 145 sld til far Peder Andersen i Borum, som han skylder for Anders Nielsens gård, som betales til skt Sørens dag 1664

** Anders Holgersen forvalter på Skovgård 3.ting forbød strengeligt alle at komme i Sjelle Skovgårds skov med heste og vogn for at hugge ulovligt under ran og dele

(106)

19/8 1663.

** Just Andersen i Søballe 3.ting fremlyste en brunbæltet orne, som har gået i Skovby en tid og er vurderet for 2 slmk

26/8 1663.

(intet forhandlet til tinget af årsag, der var ikke så mange mænd, som tinget kunne holdes med)

2/9 1663 og 9/9 1663.

(intet andet forhandlet til tinget)

16/9 1663.

** Hans Hansen i Galten med opsættelse 5/8 stævnede Mikkel Pedersen sst og fremlagde sit indlæg angående de udlovede penge efter deres forlig, som han straks bør betale. landstingsdom 5/11 fremlægges, at da Hans Hansen har forbedret bondegården, imens han havde købebrev derpå og indløst gældsbreve, da bør Anne Nielsdatter og Sidsel Nielsdatter erstatte ham såvel dem som omkostningen ved købet. brev dateret 26/1 1663 fremlægges, angående forlig mellem dem. Mikkel Pedersen fremlagde sit indlæg. dom: da Mikkel Pedersen på sin mors vegne tilbyder at betale den halve part 18 1/2 dlr, da bør han betale inden 15 dage, angående den anden halvpart, som Sidsel Nielsdatter skulle betale, da bør han have betaling i gård og jordegods ifølge deres kontrakt

(109)

23/9 1663.

** Just Andersen i Søballe. syn på olden i efterskrevne skove

(110)

** Jens Envoldsen i Lundgård et vidne. syn på olden i Lundgård skov

** Just Andersen i Søballe tilbød alle KM tjenere i Stjær Søballe Høver Galten og Rodegård førnævnte olden, hvis de vil yde fede brændsvin deraf og betale det øvrige, ellers vil KM selv lade brænde svin til skoven, hvorefter de kan vide dem at rette

30/9 1663.

** Mikkel Pedersen i Galten et vidne. Anne Nielsdatter i Testrup Jens Sørensen i Storring på sin mor Sidsel Nielsdatters vegne gav ham fuldmagt til at lovbyde den gård i Galten, sl Morten Nielsen påboede

7/10 1663.

(111)

** Laurids Lauridsen i Borum lod læse og påskrive en varselsseddel angående frapløjning på Labing mark, men så kom varselsmændene og fragik, at de ikke havde givet kald og varsel efter seddelen

** Anders Sørensen i Hørslevgård lod læse en skriftlig klage over Daniel Madsen i Hørslevgård, fordi han sidste sommer mod Anders Sørensens vilje havde slået en fælles eng og borttaget det fælles hø, og han havde ikke begæret, at han skulle gå med og dele engen, men han havde taget så meget, som han lystede

(112)

** Anders Sørensen i Hørslevgård et vidne. navng vidnede, at de på Anders Sørensens vegne forbød Daniel Madsen at hjemføre noget fælles hø, før Anders Sørensen fik sin part, hvortil Daniel Madsen svarede, at han vedkendte sig mark og eng så vidt, han havde høstet, for sin gårds grund, som han har fæstet

14/10 1663.

** Jens Sørensen Vinter i Århus et skøde. Peder Jensen i Borum på egne og hustru Ingeborg Nielsdatters vegne solgte og skødede til Jens Sørensen Vinter og hans hustru Mette Rasmusdatter halvparten af den selvejer ejendom Peder Nielsen Jens Jensen Hammel Christoffer Envoldsen i Høver påboer og en søsterlod i den anden halvpart, som Peder Jensen har købt

(113)

** Niels Rasmussen i Tåstrup et vidne. Søren Rasmussen borger i Århus og Peder Andersen i Storring  vidnede, at de 1/5 1651 var i Jens Rasmussen stue i Skibby, og da hørte de, at han lovede sin mor efterskrevne aftægt hendes livstid

(114)

21/10 1663.

(115)

** Anders Holgersen forvalter stævnede alle Skovgårds tjenere i Skørring og Sjelle og tiltalte dem for restants og landgilde, de rester med. sagen blev opsat 1 måned

** Anders Holgersen stævnede Albret Ibsen i Rodegård for gæld til Hans Rasmussen, der tjener i Århus. opsat 1 måned

28/10 1663.

** Just Andersen i Søballe et vidne. navng lovede at betale alt det, de skyldte ham for resterende tiende af Lillering

** Just Andersen i Søballe lod fordele navng og gav dem sag for deres faldsmål, da de tilforn er delt for hovedsagen for den tiende, de rester med

(116)

** Søren Sørensen i Storring og Jesper Poulsen i Skovby tilstod, at eftersom Jesper Poulsen har opladt det hus i Skovby, han påboer, så er de forligt om hvad Jesper Poulsen og hustru Anne Keldsdatter skal have deres livstid som aftægt

(117)

** Just Andersen i Søballe stævnede herredets sognemænd og tiltalte dem for gammel og ny restants, de rester med. opsat 3 uger

4/11 1663.

11/11 1663.

(118)

(intet andet forhandlet i udi disse fornævnte 2 dage)

18/11 1663.

** hr Carl Nielsen Friis i Borum et vidne. Kirsten Jensdatter i Borum forpligtede sig, at hun ikke efter denne dag skal lokke forliste eller købe noget med hans tjenestefolk, som tilhører ham, såfremt hun ikke vil lide som en åbenbarlig tyv. Kirsten Jensdatter tilbød ham 1 sld for hendes forseelse

** Jens Rasmussen i Låsby et vidne. Søren Sørensen i Framlev tilstod, at være ham skyldig 13 sld, som er af de penge, han var sl Rasmus Jensens børn i Låsby skyldig, som han lovede at betale

(119)

** Jens Envoldsen i Lundgård stævnede Morten Pedersen i Søballe og tiltalte ham for hans landgilde, han ikke har ydet i Århus. opsat til snapsting

** Just Andersen i Søballe. Rasmus Nielsen i Herskind gav klage over Dines Pedersen i Herskind, for han havde slået vindue ud i hyrdehuset om aftenen, hvor han hørte en sige, vær stille Dines, og så gik han ud, og siden vidste han ikke, hvordan det gik til

25/11 1663.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

2/12 1663.

** Rasmus Sørensen i Skivholme stævnede Peder Nielsen Fog sst og tiltalte ham for halvparten af kirkens tiende, han skylder efter kirkebogen, nemlig 37 1/2 sld. opsat til snapsting

(120)

** Anders Holgersen forvalter med opsættelse 21/10 stævnede alle Sjelle Skovgårds tjenere i Sjelle og Skørring og tiltalte dem for restants og landgilde efter jordebogen. dom: de bør betale inden 15 dage

(121)

** Jens Rasmussen i Århus en dom og med opsættelse 21/10 stævnede Albret Ibsen i Rodegård og i rette lagde et indlæg, hvori han tiltaler Albret Ibsen for 20 sld gæld. Jens Albretsen i Rodegård med fuldmagt af hans far Albret Ibsen fremlagde hans indlæg, at hvis gælden kan bevises med hans hånd eller levende menneskes røst, da vil han straks betale. dom: Jens Rasmussen bør fremlægge rigtigt bevis på den gæld, Albret Ibsen skal være ham skyldig

(123)

9/12 1663.

** Daniel Madsen i Hørslevgård et vidne. syn på Hørslevgårds mark, hvor de opmålte hans og Anders Sørensens agre

(124)

** Daniel Madsen i Hørslevgård. Søren Jensen i Hørslevbol vidnede om noget jord, Anders Sørensen i Hørslevgård har brugt i 2 år til byg kål og hamp

(145)

** Søren Nielsen i Vorgård stævnede Peder Sørensen i Stjær og tiltalte ham, for han ikke har holdt rigtigt skifte med hans børn, som de kunne tilfalde efter deres sl mor. opsat til snapsting

** Just Andersen i Søballe med opsættelse 28/10 stævnede herredets bymænd samt alle KM tjenere i Sjelle og Skørring og tiltale dem for gammel og ny restants. restants fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage

(148)

16/12 1663.

** Anders Sørensen i Hørslevgård et vidne. navng, stævnet med landstings stævning, vidnede at de på Anders Sørensens vegne forbød Daniel Madsen i Hørslevgård af hjemføre det hø, han havde slået. tjenestefolk vidnede, at de havde revet det hø, som Daniel Madsen befalede dem. andre vidnede, at i 40 havde omtalte eng været høstet i fællesskab, og derefter delt, og der havde aldrig været klaget derover før nu. Anders Sørensen spurgte Daniel Madsen, om han kunne benægte, at han havde ladet høet på deres fælles eng slå og rive, hvortil han svarede, at han vedkendte sig ejendom og afgrøde

(150)

** Anne Sørensdatter i Hørslevgård et vidne og lod læse og påskrive et brev, at hun oplader til sin søn Anders Jacobsen hendes fæstegård, på de vilkår, at hun kan blive boende i gården hendes livstid med sine faderløse børn

(152)

** Peder Nielsen i Skivholme stævnede Poul Tordsen Mette Nielsdatter Johanne Poulsdatter i Skivholme, da han ikke vil give skat og anden rettighed af det hus, de påboer, hvorfor deres fæste bør være forbrudt. opsat 1 måned

23/12 1663.

** Just Andersen i Søballe 3.ting  tilbød menige Galten og Framlev sognemænd at fæste KM anpart korntiende

** Just Andersen i Søballe lod fordele Maren Pedersdatter, som tjener Jens Nielsen i Tåstrup, for 5 rdl efter doms indhold

(153)

1664.

(1)

** tingbogens autorisation 1664

** skursnævninge

(2)

13/1 1664.

** Anders Holgersen forvalter på Skovgård et vidne. navng vidnede, at tirsdag før jul havde Søren Pedersen i Sjelle flere blodige sår og hans tænder sad løse i munden, som han beskyldte Jens Christensen i Galten for at have gjort, hvilket denne benægtede

** Anders Holgersen et vidne, navng vidnede, at da de kørte hjem fra Århus, da så de, at Jens Christensen i Galten slog Søren Pedersen i Sjelle med et svøbeskaft og stødte ham omkuld, hvilket Jens Christensen benægtede

(3)

** Jens Lassen i Herskind stævnede Rasmus Jensen sst og tiltalte ham for det, han havde at fordre af den arv, han var tilfaldet efter hans sl mor Johanne Simonsdatter, som boede og døde i Herskind. opsat 3 uger

** Albret Ibsen i Rodegård et vidne. Christen Nielsen i Skørring på hustru Kirsten Jensdatters vegne gav ham afkald for arv efter hendes sl far Jens Mortensen, som boede og døde i Rodegård og efter hendes oldemor Anne Sørensdatter og farbror Søren Mortensen, som boede og døde i Sjelle

(4)

** Knud Sørensen og Jesper Jørgensen i Skovby. navng vidnede, at torsdag næst før jul, da brændte deres lade, så korn og en del af deres fæmon og deres formue opbrændte, så de er kommet i den største armod, og må besøge godtfolk om hjælp i Jesu navn, og Gud vil belønne enhver rigeligt

(5)

20/1 1664.

** Just Andersen i Søballe stævnede alle herredets bymænd og tiltalte dem for restants og landgilde og al anden rettighed til Skanderborg de pligtig og skyldig er. opsat 14 dage

(6)

27/1 1664.

** Søren Frandsen i Galten et skøde. Laurids Rasmussen i Galten på børn Karen Lauridsdatter og Maren Lauridsdatter deres vegne Peder Lauridsen sst på egne vegne Jens Sørensen i Dallerup på hustru Maren Frandsdatters vegne Rasmus Madsen i Skovby på hustru Inger Frandsdatters vegne Rasmus Simonsen i Galten på sine børn Laurids Rasmussen Frands Rasmussen deres vegne Anders Knudsen sst på sin fæstemø Karen Frandsdatters vegne solgte og skødede til Søren Frandsen de arveparter, som er tilfaldet dem efter deres sl far og oldefar Frands Pedersen, som boede og døde i Galten i den selvejergård Søren Frandsen påboer

(9)

** Rasmus Simonsen Laurids Rasmussen i Galten et vidne. Søren Frandsen gav tilkende, at da de i dag gav ham skøde på deres børns arveparter i den gård, Søren Frandsen påboer, som var dem arveligt tilfaldet efter deres sl oldefar Frands Pedersen, som boede og døde i Galten, så forpligter han sig til at holde dem skadesløs

** Rasmus Simonsen i Galten stævnede Knud Sørensen i Galten og tiltalte ham for det, han skylder kirken fra den tid, han var kirkeværge. opsat 1 måned

(10)

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af mester Laurids Borum i Århus med opsættelse 9/12 stævnede navng for gæld. dom: de bør betale inden 15 dage eller have vurdering og indvisning

(11)

3/2 1664.

** Anders Sørensen i Labing lod fordele Niels Lauridsen i Vorgård for hans anpart korntiende, han rester med

** Søren Frandsen i Galten et vidne og lod læse en kontrakt og forlig mellem ham hans mor og søskende og svogre, nemlig Laurids Rasmussen Rasmus Simonsen på deres børns vegne Jens Sørensen i Dallerup på hustru Maren Frandsdatters vegne Rasmus Madsen i Skovby på hustru Inger Frandsdatters vegne Søren Frandsen på egne og søstre Karen Frandsdatter og Kirsten Frandsdatters vegne Anders Sørensen i Labing på søster Maren Sørensdatters vegne. registrering

(15)

10/2 1664.

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af Laurids Lauridsen Niels Tomasen i Borum Jens Jensen i Lyngby på hustruers vegne og Jens Rasmussen i Skibby på børns vegne lovbød deres part i den selvejer ejendom i Høver, som Jens Jensen Hammel Peder Nielsen og Christoffer Envoldsen påboer. varsel til Søren Jensen i Galten Peder Jensen i Borum hans hustru Ingeborg Nielsdatter hendes børn Niels Pedersen Anders Pedersen Peder Pedersen Berete Pedersdatter Jesper Olufsen sst Sejer Olufsen i Sjelle

17/2 1664.

** Søren Nielsen i Vorgård et vidne. Peder Sørensen i Stjær tilstod at skylde sine børn Maren Pedersdatter Mette Pedersdatter Barbara Pedersdatter deres arv efter deres sl mor Berete Nielsdatter som boede og døde i Stjær og lovede at føde og klæde dem til de bliver 14 år

(16)

** Just Andersen i Søballe lod fordele Peder Lassen i Borum for 3 mk

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af Jens Bonde i Høver lod fordele efterskrevne Storring sognemænd for kirkens tiende, de rester med efter fortegnelse, som fremlægges

(17)

24/2 1664.

** hr Niels Madsen i Storring et vidne på sin mor Maren Nielsdatters vegne. navng, som mindes op til 64 år, vidnede at efterskrevne huse i Storring, blandt andet det hus Søren Jensen Hvas påboer, har været brugt til den gård i Storring, Søren Hvas påboede, og givet husleje til samme bondegård i sl Søren Jensen sl Jens Sørensen Hvas deres tid og i Søren Jensen Hvas hans tid, som boede i samme gård. Søren Jensen Hvas, der mindes 44 år, vidnede, at i hans sl fars tid, og mens han selv boede i gården, da oppebar han husleje af samme huse

(19)

** Morten Simonsen i Skovby stævnede Niels Jensen i Framlev og tiltalte ham for 11 dlr efter hans brev. opsat 14 dage

** Jens Jensen i Lyngby stævnede Sejer Olufsen i Sjelle og tiltalte ham for gæld til hans hustru efter skiftebrev. sagen blev opsat 6 uger

2/3 1664.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

9/3 1664.

** Niels Nielsen i Hørslev et vidne. skifte 16/2 efter sl Poul Hansen i Hørslev mellem hans hustru Kirsten Christensdatter og hans børn Karen Poulsdatter med fæstemand Jens Sørensen og 2 drengebørn Hans Poulsen og Christen Poulsen ned deres morbrødre Niels Christensen i Fajstrup og Peder Christensen i Ormslev. Karen Poulsdatter fordrede hendes mødrene arv. fordring af gæld

(21)

** Niels Nielsen et vidne. Jens Sørensen i Hørslev på fæstemø Karen Poulsdatters vegne gav ham afkald for arv efter hendes far sl Poul Hansen og mor Maren Jensdatter, som boede og døde i Hørslev

** Simon Lassen og Jens Lassen i Herskind en dom og med opsættelse 13/1 stævnede Rasmus Jensen i Herskind og tiltalte ham for deres arv efter deres sl mor Johanne Simonsdatter, der boede og døde i Herskind. Rasmus Jensens gældsbrev til Jens Lassens hustru Anne Rasmusdatter i Herskind på 5 1/2 sld fremlægges. skiftebrev dateret 24/4 1661 fremlægges, angående skifte mellem Rasmus Jensen og hans stedsønner Simon Lassen og Jens Lassen.  dom 16/1 fremlægges. Rasmus Jensen benægtede at være stedsønnerne noget skyldig og var ikke deres værge, som skulle indfordre deres arv, men de har selv annammet deres arv og gods. dom: da Jens Lassen og Simon Lassen selv har annammet deres arv, kan Rasmus Jensen ikke lide tiltale

(24)

** Oluf Pedersen i Borum stævnede Las Christensen i Labing og tiltalte ham for ulovlig skovhugst i hans selvejer bondeskov i Borum skov uden hjemmel. opsat 14 dage

18/3 1664.

** Niels Rasmussen i Herskind lod fordele efterskrevne for kirkens tiende, de rester med, mens Anders Jensen var kirkeværge

(25)

** Jens Nielsen i Søballe lod fordele navng for gæld

23/3 1664.

** Hans Andersen i Skovby 4.ting med høringsdele til Anders Holgersen forvalter på Sjelle Skovgård på Helle hr Svends vegne i Århus for 56 dlr og fremlagde dom 4/3 1663. Helle Jensdatters indlæg fremlægges. Anders Holgersen svarede, at da hans obligation ikke fremlægges, så man kunne se afskrivninger på gælden, og Hans Andersen ikke fremviser fuldmagt på, at han var forordnet prokurator og heller ikke Helle Jensdatters fuldmagt, så mener han sig fri for tiltale. dom: af disse årsager kan der ikke udstedes delemål over ham

(29)

** Søren Frandsen i Galten 3.ting lovbød så meget af hans gård, som kan koste 100 sld. varsel til Jens Sørensen i Dallerup Rasmus Simonsen i Galten hans børn Frands Rasmussen Laurids Rasmussen Peder Lauridsen Laurids Rasmussen Karen Lauridsdatter og Maren Lauridsdatter sst Anders Knudsen Maren Sørensdatter sst Rasmus Madsen i Skovby

** Niels Jensen Lassen i Herskind et vidne. skifte 1662 18/12 mellem ham og hans børn Jens Nielsen Rasmus Nielsen Sidsel Nielsdatter Maren Nielsdatter og Johanne Nielsdatter om arv efter deres mor sl Karen Rasmusdatter i overværelse af deres morbror Peder Rasmussen i Tovstrup. registrering og vurdering. fordring af bortskyldig gæld. Niels Jensen annammede børnegodset og opfostrer børnene, til de bliver 14 år gamle

(31)

** Just Andersen i Søballe stævnede Niels Sørensen i Galten og tiltalte ham for brevpenge og omkostninger til herreds og landsting, som er anvendt på hans sager. opsat 1 måned

** Niels Pallesen i Søften stævnede Søren Pedersen i Rodegård og tiltalte ham for 30 dlr ifølge hans brev, dateret 1651. sagen blev opsat 6 uger

(32)

** Jens Lassen i Herskind et vidne. skifte 1658 14/8 efter Niels Jensen i Herskind mellem hans hustru Anne Rasmusdatter og hendes børn Morten Nielsen Jens Nielsen Maren Nielsdatter i overværelse af deres oldefar Rasmus Sørensen i Skovby og deres farbrødre Anders Jensen i Herskind Rasmus Jensen sst. registrering og vurdering. fordring af gæld og tilstående gæld samt udlæg for gæld. Jens Nielsen i Tåstrup skal have 1 skp rug hos sin bror Mikkel Nielsen i Harlev. børnenes stedfar Jens Lassen lovede at føde og klæde børnene, til de bliver 14 år gamle
 
(35)

** Jens Balle i Labing lod fordele efterskrevne

** Just Andersen i Søballe en dom på restants og med opsættelse 20/1 stævnede herredets sognemænd og tiltalte dem for restants og landgilde og alt andet, de rester med til Skanderborg. dom: de bør betale inden 15 dage

(37)

30/3 1664.

** Jesper Tygesen på Kirkeholt hans fuldmægtig Rasmus Mikkelsen i Hjelmager stævnede Mikkel Bertramsen i Galten og tiltalte ham for 385 1/2 sld efter hans obligation, hvorpå der efter stævningen er betalt 110 1/2 sld. hans obligation til Jesper Tygesen foged på Rosenholm dateret 16/3 1647 fremlægges, og endnu et gældsbrev dateret 24/2 1650 fremlægges. gældsbrev dateret skt Mortensdag 1653 fremlægges. Mikkel Bertramsen svarede, at han havde betalt 100 og nogle sld, og tilbød at betale resten med gode gældsbreve. dom: han bør betale resten skadesløst

(40)

** Just Andersen i Søballe stævnede Simon Lassen i Herskind og tiltalte ham for et hus, han havde fæstet og lovet at sætte bygning derpå, som han ikke har efterkommet og ej heller ydet skyld og landgilde, om han ikke har forbrudt fæstet. opsat 1 måned

(41)

** Just Andersen i Søballe stævnede Peder Smed i Herskind for 8 dlr, som vedrører hans datter, som blev fundet død i Sjelle å. sagen blev opsat 1 måned

** Niels Jensen i True stævnede Rasmus Pedersen i Stjær for kirkens gæld fra den tid, han boede i Brabrand. opsat 14 dage

6/4 1664.

** Morten Simonsen i Skovby med opsættelse 24/2 stævnede Niels Jensen i Framlev og tiltalte ham for 11 1/2 sld efter hans brev, som fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage

(42)

** Jens Jensen i Lyngby med opsættelse 24/2 stævnede Sejer Olufsen i Sjelle for hans hustru Maren ---- fædrene og mødrene arv, han har haft under værgemål, hvorpå der rester 5 1/2 dlr med mere. dom: han bør betale børnegodset inden 15 dage
 
(43)

** Jens Envoldsen i Lundgård stævnede Skovby mænd og tiltalte dem for kirkens tiende, de rester med. opsat 1 måned

(44)

13/4 1664.

** Rasmus Simonsen i Galten stævnede alle Galten mænd. sagen blev opsat 14 dage

20/4 1664.

** Gunde Rosenkrantz hans fuldmægtig Peder Mogensen stævnede alle KM tjenere i Sjelle og Skørring og Skivholme og herredets bymænd og tiltalte dem for landgilde og restants, de rester med. sagen blev opsat 14 dage

(45)

** Gunde Rosenkrantz hans tjener Peder Mogensen et vidne. efterskrevne vidnede om hvad, de havde betalt til Anders Madsen forrige slotsskriver til Skanderborg og fremlagde kvitteringer. herredsfogeden og delefogeden vidnede om udlæg, de havde gjort på Anders Madsens vegne. varsel til Anders Madsen mod vidner dom og lovmål over ham

(46)

** Just Andersen i Søballe. Jens Envoldsen herredsfoged vidnede, at da han var med delefoged Just Andersen i Daniel Pedersens gård i Skibby for at gøre ham udlæg for provstekorn, da sagde Daniel Pedersen til Just Andersen, at han kom i hans hånd som ingen ærlig mand, men som en trygler. Jørgen Nielsen Niels Rasmussen Jens Knudsen i Tåstrup vidnede det samme

(47)

** Søren Pedersen i Stjær lod fordele Søren Jensen Lund i Stjær for kirkens og KM tiende

27/4 1664.

(48)

** Anders Sørensen i Hørslevgård. Daniel Pedersen i Skibby gav tilkende, at da Anders Sørensen har betalt alt det, hans svoger Jens Rasmussen i Skibby skyldte ham på Harlev kirkes vegne, da han var kirkeværge, så skal han derfor være kvitteret 

4/5 1664.

** Just Andersen i Søballe et vidne. Peder Christensen Smed i Herskind gav tilkende, at da hans datter Anne Pedersdatter er fundet død i Sjelle å, og sandemænd til landstinget har gjort deres ed og tov, hvori han ikke synes, at han er vederfaret ret, hvorfor han begærer at KM forvalter vil lade (sande)mændene udfordre ved retten, da han ikke selv har midler dertil

(49)

** Niels Rasmussen i Skovby et vidne. navng vidnede, at påskemorgen udbrød der ildebrand i Niels Rasmussens hus, hvorved hans fattige ---- blev opbrændt, og han blev selv forbrændt, så han er kommet i aller største armod og nødes til med sin fattige hustru at besøge godtfolk om hjælp i Jesu navn, og alle anmodes om at hjælpe dem, for hvilken velgerning Gud vil rigeligt betale dem igen

** Just Andersen i Søballe stævnede Daniel Pedersen i Skibby og tiltalte ham for de ord, han havde sagt til ham, som han bør bevise. opsat 1 måned

(50)

** Just Andersen i Søballe med 6 ugers opsættelse stævnede Niels Sørensen i Galten og tiltalte ham for brevpenge og omkostninger og fremlagde opskrift derfor. Niels Sørensen fremlagde Klemend Klemendsens seddel, at han havde aftinget med Søren Nielsen i Galten for tvistighed med Mikkel Bertramsen, og havde betalt, hvad han havde udlovet. dom: han bør også betale brevpenge og omkostninger inden 15 dage

(51)

11/5 1664.

(52)

** Just Andersen i Søballe med opsættelse 30/3 stævnede Simon Lassen i Herskind og tiltalte ham for et hus i Herskind, som han fæstede for nogle år siden og lovet straks at opbygge det, hvilket ikke er sket, om han ikke har forbrudt sit fæste. dom: han har forbrudt sit fæste på boligen

** Just Andersen i Søballe et vidne om øde og forarmede, som ikke kan udgive mere end den halve part af deres landgilde

(53)

** Sejer Olufsen i Sjelle stævnede Peder Jensen i Borum og tiltalte ham for børnegods, nemlig Jens Jensen i Lyngby hans hustru Maren Pedersdatter hendes arvegods. opsat 1 måned

** Niels Jensen i True med opsættelse 30/3 stævnede Rasmus Pedersen i Stjær og tiltalte ham for gæld til Brabrand kirke, medens han var kirkeværge og boede i Brabrand, og fremlagde sit indlæg angående gældskravet. sendebrev angående gælden fremlægges. Rasmus Pedersen svarede, at kirkebogen burde fremlægges, hvormed det kunne bevises, hvad han skyldte kirken. dom: han bør betale gælden til kirken inden 15 dage

(55)

** Niels Madsen i Labing et skøde. Søren Frandsen i Galten tog ham i hånden og skødede til hans trolovede fæstemø Maren Madsdatter i Labing 4.parten af hans selvejer ejendom i Galten.

(56)

18/5 1664.

** Rasmus Poulsen i Framlev 3.ting forbød Harlev mænd at komme på deres gårdes grund i Lillering mark med deres fæmon for med vold og magt at drive deres græs og eng op under ran og dele 

(57)

** Rasmus Rasmussen i Skovgårds mølle lod fordele efterskrevne i Galten hver for 8 sk tyrepenge af den tyr, han hentede i Flensted hos Peder Andersen

** Mikkel Bertramsen i Galten lod fordele Niels Sørensen i Galten for 10 sld efter landstingsdom

** Peder Lassen i Borum lod fordele Søren Lauridsen i Borum for 6 mk for et ølkar

25/5 1664.

(58)

** Just Andersen i Søballe stævnede Niels Lauridsen Vorgård, der tjener i Lillering og tiltalte ham for 6 dlr gæld til Anne Knudsdatter i Galten. opsat 1 måned

** Jens Envoldsen i Lundgård stævnede og tiltalte Rasmus Nielsen i Snåstrup for 7 dlr gæld til Anne Lauridsdatter i Lundgård for løn

1/6 1664.

** Peder Mogensen på Gunde Rosenkrantz vegne med 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne, som rester med restants og landgilde til Skanderborg i Gunde Rosenkrantz tid efter hans fremlagte restants. Gunde Rosenkrantz skriftlige forsæt fremlægges. navng svarede, at de havde betalt. dom: de bør betale inden 15 dage, undtagen dem, der har kvittering

(62)

8/6 1664.

** Knud Sørensen i Galten stævnede navng i Galten for kirkens tiende, de rester med. opsat 1 måned

** Rasmus Simonsen i Galten stævnede navng i Galten for kirkens tiende og stedsmål, de rester med. opsat 1 måned

** Rasmus Sørensen Yde i Mesing lod læse Klemend Klemendsen KM forvalter på Skanderborg hans befaling til KM delefoged om at lade forbyde ved alle tingene, at ingen efter denne dag må holde geder eller ulemmede hunde, og ingen må hugge i underskoven, med mindre der forevises dem af el og torn, som kan ske uden skade, hvis de ikke vil tiltales som for anden ulovlig skovhugst, hvilket Just Andersen i Søballe nu for retten strengelig forbød. varsel til alle herredsmændene

(63)

** Just Andersen i Søballe 3.ting lovbød så megen ulovlig sæd, som findes at være sået i KM tjeneres jord og tilbød frugtgæld, og forbød alle at føre afgrøden bort under ran og dele

(64)

** Hans Andersen i Skovby gav last og klage på nogle, som har båret ild til skoven og sat ild til nogle rådne stubbe i Skovby skov, og han forbød alle at bære ild til skoven, så alle og enhver kan vide sig efter at rette for skade at tage vare eller have skade for hjemgæld

** Las Knudsen i Herskind et vidne. Rasmus Nielsen i Herskind på hustru Anne Nielsdatters vegne Søren Christensen i Borum på hustru Johanne Nielsdatters vegne Jørgen Simonsen i Herskind på Anne Nielsdatter i Holm (Skivholme) hendes vegne gav ham afkald for arv efter deres sl mor Kirsten Jensdatter, som boede og døde i Herskind

(65)

15/6 1664.

** Just Andersen i Søballe begærede dom mellem ham og Daniel Pedersen i Skibby. med begges bevilling opsat 14 dage

22/6 1664.

** Mikkel Bertramsen i Galten lod fordele Niels Sørensen i Galten for faldsmål 3 ort, eftersom han tilforn er delt for hovedsagen

** Jens Andersen i Kattrup et vidne. Søren Pedersen gav tilkende, at da Jens Andersen har haft Søren Pedersens datter Karen Pedersdatters mødrene arv under værgemål, så har han nu betalt Søren Pedersen for arv og gods, hvorfor han takker ham for god betaling

(66)
 
** Søren Nielsen i Brabrand stævnede Niels Lauridsen i Skørring og tiltalte ham for 30 sld gæld til hans brordatter Anne Nielsdatter, som Søren Nielsen er værge for. opsat 1 måned

** Just Andersen i Søballe et vidne og lod afhjemle syn på Skovby mark på en vej, hvorfra der var pløjet, så den kun var 5 kvarter bred på det smalleste. desuden var der lagt 3 usædvanlige veje. flere tilfælde af frapløjning blev synet. varsel til alle Skovby mænd

(68)

** Mikkel Balle i Borum stævnede navng for gæld. opsat 1 måned

** Niels Rasmussen i Tåstrup et vidne. Peder Andersen i Storring på hustru Kirsten Rasmusdatters vegne gav ham afkald for arv efter hendes sl far Rasmus Andersen og mor Johanne Jensdatter, som boede og døde i Tåstrup

29/6 1664.
 
(69)

** Oluf Pedersen i Borum stævnede Rasmus Mogensen i Borum og tiltalte ham for gæld til Jens Pedersen i Borum og til sl Rasmus Andersen i Borum. opsat 1 måned

** Oluf Pedersen i Borum lod fordele Rasmus Jacobsen, som fæstede sig til ham og fik 28 sk på hånden, men bortrømte efter 8 dage

** Peder Fog i Holm (Skivholme) stævnede Søren Pedersen i Holm Laurids Back i Holm Peder Jensen i Herskind for gæld. opsat 14 dage

** Frands Nielsen i Skørring 3.ting lovbød så megen ulovlig sæd, som findes at være sået i Sjelle Skovgårds tjeneres jord i Skørring og Sjelle og tilbød frøgæld og forbød nogen at høste afgrøden og føre den bort under ran

(70)

** Frands Nielsen i Skørring på Anders Holgersen på Skovgård hans vegne stævnede menige Sjelle og Skørring mænd inderster og tjenestedrenge og formente, at den ulovlige sæd, som var sået i tjenernes jord bør være forbrudt til husbonden. opsat 1 måned

** Just Andersen i Søballe og Daniel Pedersen i Skibby deres sag angående de ord mellem dem blev opsat 8 dage

6/7 1664.

** Just Andersen i Søballe med opsættelse 25/5 stævnede Niels Lauridsen i Vorgård i Hørslev og tiltalte ham for gæld til Peder Lauridsen i Galten ifølge hans brev af 17/3 1649, som fremlægges, som han bør betale til den sl mands hustru Anne Knudsdatter og hendes børn. dom: han bør betale inden 15 dage

(72)

13/7 1664.

** Niels Madsen borger og KM tolder i Århus stævnede Daniel Pedersen Niels Let Jens Rasmussen i Skibby. sagen blev opsat 1 måned

** Just Andersen i Søballe Daniel Pedersen i Skibby angående den sag mellem dem om de ord, der er faldet, så blev sagen opsat 1 måned
 
20/7 1664.

** Knud Sørensen Rasmus Simonsen Mikkel Bertramsen i Galten deres sag angående kirkens tiende er opsat 14 dage

(73)

27/7 1664.

** Jens Sørensen Vinter borger i Århus et skøde. Laurids Lauridsen i Borum på hustru Anne Pedersdatters vegne Niels Tomasen sst på hustru Karen Pedersdatters vegne Jens Jensen i Lyngby på hustru Maren Pedersdatters vegne Jens Rasmussen i Skibby på hans børns vegne Maren Jensdatter og Karen Jensdatter solgte og skødede til Jens Vinter og hustru Mette Rasmusdatter deres arveparter efter deres sl far Peder Olufsen, som boede og døde i Borum i den selvejer ejendom i Høver Jens Jensen Hammel med flere påboer

(75)

** Oluf Pedersen i Borum Rasmus Mogensen Jens Pedersen sst. den gældssag efter Rasmus Mogensens brev blev opsat 1 måned
 
3/8 1664.

** Knud Sørensen i Galten Mikkel Bertramsen sst. deres sag med kirkens tiende blev opsat 14 dage

** Mikkel Balle i Borum havde stævnet Frands Nielsen i Hørslev for gæld efter hans brev. opsat til skt Mikkelsdag

** Laurids Hansen i Fajstrup et vidne. afhjemling af syn på Terp mølle

(76)

** Just Andersen i Søballe stævnede Hans Hansen i Galten og tiltalte ham for restants og landgilde, han rester med. sagen blev opsat 1 måned

** Just Andersen i Søballe et vidne med varsel til Mikkel Bertramsen i Galten. Anders Knudsen i Galten vidnede, at der i hans stue var en stor stank og lugt, og da han gik op på loftet, så han igennem ind på Mikkel Bertramsens loft, hvor der hængte et dyreskind. andre vidnede ligeså, hvortil Mikkel Bertramsen svarede, at han havde et dyreskind, som han skulle skaffe hjemmel til

(77)

** Rasmus Simonsen i Galten med opsættelse 8/6 stævnede navng i Galten og tiltalte dem for kirkens tiende og stedsmål. dom: de bør betale inden 15 dage

(78)

** Anders Holgersen forvalter på Sjelle Skovgård med opsættelse 29/6 stævnede menige Sjelle og Skørring bymænd og inderster og tiltalte dem for restants og landgilde, de rester med. dom: de bør betale inden 15 dage

(79)

10/8 1664.

** Just Andersen i Søballe 3.ting tilbød så mange i Skivholme og Harlev sogne, som er fravurderet deres fæmon for restants og landgilde, at de kan indløse det inden 8 dage, når de betaler deres restants

** Knud Sørensen i Galten med opsættelse 8/6 stævnede navng i Galten og tiltalte dem for kirkens tiende, de rester med efter fortegnelse. Mikkel Bertramsen svarede, at han havde betalt for vin og brød og præstens part, som burde kvitteres ham: dom: de bør betale inden 15 dage, og Mikkel Bertramsen bør godtgøres for det, han har betalt

(81)

** Sejer Andersen i Skovby gav klage på Niels Simonsen i Skovby og hans hustru Mette Rasmusdatter Helle Madsdatter Simon Jensen fordi de jog ham og hans folk fra en lergrav, som han vil bevise

** Just Andersen i Søballe et vidne. Daniel Pedersen i Skibby tilstod, at han for nogen tid siden i hans gård havde nogle hastige ord til Just Andersen i Søballe, som denne havde ham i forfølgning for, og derfor bad Daniel Pedersen ham lade forfølgningen blive efter, eftersom han vidste intet andet om Just Andersen, end det som anstår sig en ærlig mand, hvorfor Just Andersen på godtfolks forbøn eftergav samme proces

** Anders Tomasen på Sjelle Skovgård stævnede Albret Ibsen på Rodegård og tiltalte ham for 20 sld, han skylder Jens Rasmussen, der tjener doktor Matias i Århus. opsat 1 måned

(82)

17/8 1664.

** Rasmus Knudsen i Vengegård stævnede navng mænd i Skovby og tiltalte dem for forten og vejen på Skovby mark, de har bortpløjet, samt for oppløjet jord i skoven. opsat 1 måned

** Hans Andersen i Skovby stævnede navng i Skovby og gav tilkende, at eftersom de i 2 år har skrevet deres vide, om de ikke bør opkræve den eller lide høringsdele. sagen blev opsat 1 måned

(83)

** Rasmus Rasmussen Møller et vidne. skifte 5/8 i Skovgårds mølle mellem ham på egne og datter Anne Rasmusdatter og Anders Holgersen foged på Skovgård på sl Niels Møllers børn Jørgen Nielsen og Hans Nielsen Karen Nielsdatter og Anne Nielsdatter deres vegne, da deres bror Søren Nielsen Bødker i Skanderborg ikke ville møde. Jens Jensen i Storring på hans sl bror Rasmus Jensen hans børn Maren Rasmusdatter og Mette Rasmusdatter deres vegne, som har børnegods i boet. fordring af bortskyldig gæld. fordring af gæld. Vurdering. der blev til Rasmus Rasmussen hans eget barn og hans stedbørn 38 dlr til deling

(85)

24/8 1664.

** Just Andersen i Søballe et vidne. syn på Galten mark på Solbjerg, hvor Rasmus Simonsen viste dem hans agre, som han vedkendte sig hørte til Rifgård, som han havde fæstet og fremviste ejerbrev af Framlev herredsting 14/10 1641, med opmåling af jorden hvilke agre blev målt, og Rasmus Simonsen gav klage på Mikkel Pedersen i Galten, som har pløjet og tilsået agrene, hvortil han svarede, at da han som fremmed kom til byen for nogen tid siden, vidste han ikke andet, end det var hans gårds jord, som da blev forevist ham

** Just Andersen i Søballe stævnede Mikkel Pedersen i Galten og gav tilkende, at da han havde ført sæd i Rifgårds jord, om den ikke bør følge Rasmus Simonsen og Mikkel Pedersen have sin frugtgæld igen. opsat 1 måned

(86)

** Peder Nielsen Fog i Skivholme med opsættelse stævnede navng for gæld og fremlagde brev dateret 29/11 1661 på 9 sld, som Peder Jensen i Herskind skyldte sl Niels Fog i Skivholme på kirkens vegne. Peder Jensen fremlagde tingsvidne 12/3 1661, at sl Niels Fog i Skivholme fordrede kirkens gæld, som sl Jens Rasmussen i Herskind skyldte. delevidne 18/3 fremlægges. Peder Jensen svarede, at ved hans sl fars død fordrede sl Niels Fog det, han skyldte kirken, og han mente, kirkeværgerne burde gøre regnskab. dom: de bør betale deres gæld, og angående sl Niels Fog og Anders Jensen, som tilforn var kirkeværger, bør deres efterkommere Niels Rasmussen og Peder Nielsen Fog gøre regnskab med hvad, de på kirkens vegne har annammet

(88)

** Niels Madsen KM tolder i Århus med opsættelse 13/7 stævnede Daniel Pedersen Niels Let og Jens Rasmussen i Skibby og fremlagde sit indlæg, at da deres gårde var pantsat til ham, bør de svare ham med arbejde eller arbejdspenge skyld og landgilde, som pantebrevet, dateret 23/6 1660, lyder på. ligeledes bør de bevise, at de har fæstet gårdene, da kun deres formænds navne findes på pantebrevet. desuden rester der landgilde og restants. kopi af KM pantebrev fremlægges, hvori pantsættes Peder Danielsen Kåe og Daniel Pedersens gård Rasmus Lauridsens gård Peder Niels Let og Niels Pedersens gård i Skibby. de indstævnede fremlagde KM breve på, at de blev forordnet sandemænd, som skulle være fri for ægt og arbejde. fæstebreve samt deres skriftlige indlæg fremlægges. dom: de bør svare Niels Madsen med ægt arbejde og anden rettighed ifølge KM pantebrev

(92)

** Anders Holgersen forvalter på Skovgård strengelig forbød nogen at komme i Sjelle Skovgårds skov med heste og vogn for at hugge ulovligt under ran og dele

31/8 1664.

** Just Andersen i Søballe et vidne. syn på Søren Jensen Geding i Stjær, hvor han lå på hans seng, og han viste dem hans venstre aksel, og de syntes akselbenet var sønder, og han beskyldte Oluf Lassen i Stjær og en mand af Forlev Oluf Sørensen, for at have slået ham i hans hus og stue

(93)

** Just Andersen i Søballe et vidne i samme sag. navng vidnede, at de så Søren Jensen gjorde noget uførm foran Stjær smedje, og da slog Oluf Sørensen i Forlev ham på ryggen med hånden. andre vidnede, at samme dag kom Oluf Sørensen og Oluf Lassen til Søren Jensens gård. Kirsten Lauridsdatter Søren Jensens hustru vidnede, at de slæbte hendes mand ud af stuen og stødte ham op til ovnen, og siden gik Oluf Sørensen ud i gården og hentede 2 vognkæppe. Søren Jensen beskyldte de 2 mænd for at have gjort ham skaden på hans skulder, hvilket de ved deres højeste ed benægtede

(94)

** Just Andersen i Søballe 1.ting lyste et fuldt gårdfred over Oluf Lassen i Stjær og Oluf Nielsen i Forlev

** Sejer Andersen i Skovby et vidne og gav varsel til Niels Simonsen i Skovby og hans hustru Mette Rasmusdatter samt Helle Madsdatter Simon Jensen sst. navng vidnede, at de havde været på syn til en grav, det var kastet på Skovby gade og noget var kastet ved siden af den alfare vej og den vej, der løber til Niels Simonsens og Rasmus Madsens gård. Niels Simonsen blev spurgt, om graven var kastet på hans jord, hvortil han svarede Nej, men den var til hinder for ham på hans køring til og fra hans gård. Hans Andersen vidnede, at han så Sejer Andersen stod og huggede ler, og hans datter kastede det op, og lige så hurtigt, som de kastede leret op, kastede Niels Simonsen Helle Madsdatter det i graven igen, for han skulle ingen ler have

(95)

7/9 1664.

** Anders Tomasen på Skovgård med opsættelse 10/8 og med fuldmagt af Jens Rasmussen i Århus stævnede Albret Ibsen på Rodegård og tiltalte ham for 20 sld efter hans brev, dateret 4/6 1655. dom: han bør betale inden 15 dage

(96)

** Oluf Pedersen og Jens Pedersen i Borum med opsættelse 29/6 stævnede Rasmus Mogensen sst for gæld 15 sld til sl Rasmus Andersen i Borum, som tilfaldt hans bror Jens Andersen i Elsted på skiftet. tingsvidne og skiftebrev 1/7 1657 fremlægges at sl Rasmus Andersen på skifte efter sl Niels Lauridsen sst har fordret gæld, som hans hustru Kirsten Villumsdatter annammede og ville betale. Oluf Pedersen fremlagde Rasmus Mogensens brev 13/3 1660, at da Søren Lauridsen i Nygård har taget udlæg i boet 13/3 1660 på skifte efter sl Rasmus Andersen for et forlov, den sl mand har lovet for Rasmus Mogensen, så lover han at betale sl Rasmus Andersens hustru Berete Jensdatter gælden, hvorpå er betalt 6 sld, som Jens Pedersen i Borum har annammet. dom: da Rasmus Mogensens hustru Kirsten Villumsdatter har fået udlæg i boet efter sl Niels Lauridsen i Borum for at betale gæld, så bør Rasmus Mogensen betale inden 15 dage

(98)

** Søren Pedersen Hovgård i Skivholme et vidne og gav varsel til Christen Hansen forpagter på Lyngballegård. navng vidnede, at Christen Hansen kom til Søren Pedersens gård skældte på ham og kaldte ham en tyv og røver, hvilket han benægtede, og ikke vidste, at han havde haft de ord

(99)

** Oluf Pedersen i Borum lod læse KM brev, hvori han forordnes at være herredsfoged i Framlev herred

14/9 1664.

** Rasmus Knudsen i Vengegård et vidne. Oluf Lassen smed i Stjær lovede at stille KM tilfreds for slagsmål, han har været i med Søren Jensen Geding i Stjær i hans gård 

** Just Andersen i Søballe med opsættelse 3/8 stævnede Hans Hansen i Galten og tiltalte ham for restants og landgilde til Skanderborg. dom: han bør betale de 66 sld inden 15 dage eller have vurdering

(100)

** Jens Envoldsen i Lundgård stævnede Morten Pedersen i Søballe og tiltalte ham for restants og landgilde af hans gård, som han er forlenet med for hans bestilling. opsat 1 måned

21/9 1664.

** Peder Jensen i Borum stævnede Niels Tomasen i Borum og tiltalte ham for stedsmål af den gård, han påboer, nemlig 6 sld og bondeskyld i 2 år. opsat 1 måned

(101)

28/9 1664.

** Just Andersen i Søballe på egne og Anne Knudsdatters i Galten Rasmus Simonsen i Galten Inger sl Søren Molbos i Århus deres vegne stævnede mange efterskrevne for dom og gav tilkende, at da der ingen løsøre fandtes efter sl Morten Nielsen og Søren Nielsen i Galten, hvorfor Just Andersen med flere er indlagt i den selvejergård i Galten, sl Morten Nielsen påboede til betaling af deres gæld efter tingsvidnes indhold, om de ikke bør have deres betaling deri. opsat 1 måned

(102)

5/10 1664.

** Just Andersen i Søballe et synsvidne på Rifgård. syn på gårdens agre på Galten mark, som Rasmus Simonsen foreviste dem. der var sået i 2 agre, som Rasmus Simonsen vedkendte sig at have fæstet og beskyldte Mikkel Pedersen i Galten derfor 

(103)

** Knud Jespersen i Tovstrup stævnede efterskrevne for gæld til Søren Jensen i Tovstrup efter deres breve. opsat 1 måned

** Niels Rasmussen i Herskind. Peder Nielsen Fog i Skivholme lovede at betale 8 1/2 mk af kirkens gæld, som hans sl far Niels Fog skyldte

** Just Andersen i Søballe med opsættelse 24/8 stævnede Mikkel Pedersen i Galten og gav tilkende, at da han havde ført sæd i Rifgårds jord, som Rasmus Simonsen havde fæstet, om afgrøden ikke burde følge ham, idet Mikkel Pedersen er blevet tilbudt frøgæld. Rasmus Simonsens stedsmålsbrev fremlægges. tingsvidner 5/6 og 24/8 fremlægges. tingsvidne og ejergang her af tinget 14/10 1641 fremlægges, hvori stævnes alle navng gårdmænd i Galten, blandt andre Knud Sørensen og hans mor Johanne Jensdatter Morten Nielsen Søren Nielsen og deres mor Johanne Sørensdatter angående 12 selvejerbønder skal udlede Rifgårds jord ager og eng, og fremlagde kong Hanses stadfæstelsesbrev på Rifgård, hvori Simon Jensen i Galten tilstår at have fæstet Rifgård af Øm kloster. tingsvidne 29/7 fremlægges, hvori Niels Jensen ridefoged til Skanderborg 3.ting æskede af Galten mænd, om de havde nogen ejerbreve sandemandsgang eller andre breve, som kunne forhindre 12 ejermænd i at udlede Rifgårds jord skov og ejendom på Galten mark. endnu et vidne 29/7 fremlægges, hvori Niels Jensen kalder på ejere for at sætte sten om Rifgårds ejendom. 12 navng selvejere opkræves. tingsvidner 16/9 23/9 30/9 7/10 fremlægges at deres afsigelse måtte opsættes. de 12 navng ejermænd fremkom for retten og berettede, at de 29/8 begav dem til åstederne, hvor Niels Jensen fremlagde kong Hanses stadfæstelsesbrev, som blev læst, hvorefter de begyndte deres tov og gang i den østre vang på det søndre fald fra Puskær og til Skovby mark og videre med nedsættelse af skelsten. dom: da det med ejermandstov bevises, at omtalte jord er indsvoret og indstenet for Rifgårds jord, som Rasmus Simonsen har fæstet, da bør den afgrøde, som fandtes på jorden, være ham følgagtig
 
(112)

12/10 1664.

** Just Andersen i Søballe stævnede herredets sognemænd og tiltalte dem for restants og landgilde, de rester med til Skanderborg. opsat 1 måned

(113)

** Mikkel Balle i Borum havde stævnet Frands Nielsen i Framlev og tiltalte ham for 9 dlr efter hans brev. opsat 14 dage

19/10 1664.

** Just Andersen i Søballe et vidne. Søren Jensen Geding i Stjær gav tilkende, at da han er forarmet og ikke længere kan holde gården eller udgive skyld og landgilde, da må KM forvalter fæste den til hvem, han lyster

26/10 1664.

** Jens Envoldsen i Lundgård stævnede Morten Pedersen i Søballe og tiltalte ham for landgilde og andet, han rester med. på hans begæring blev sagen opsat 14 dage

(114)

** Just Andersen i Søballe stævnede Galten og Framlev bymænd og tiltalte dem for kirkens og KM anpart korntiende, de bruger og ikke har fæstet samt tiltalte Stjær bymænd for deres tiende, de ikke har ydet i rette tid, om deres fæste ikke er forbrudt

** Just Andersen i Søballe lod fordele efterskrevne for gæld

** Mikkel Balle i Borum havde stævnet Frands Nielsen i Hørslev og tiltalte ham for 8 sld, han skylder ham. dom: han bør betale inden 15 dage

(115)

2/11 1664.

** Jens Envoldsen i Lundgård med opsættelse 14/9 stævnede Morten Pedersen i Søballe og tiltalte ham for efterskrevne restants og landgilde, han rester med af hans gård, som Jens Envoldsen er forlenet med for hans bestillings skyld. dom: han bør betale inden 15 dage

(116)

** Hans Andersen i Skovby med opsættelse 17/8 stævnede navng i Skovby og gav tilkende, at da de i 2 år havde skrevet deres vider, om de ikke bør opkræve dem. dom: de bør opkræve vider og græspenge

(117)

9/11 1664.

(118)

** Just Andersen i Søballe med opsættelse 29/9 stævnede navng kreditorer og gav tilkende, at da der intet løsøre fandtes efter sl Morten Nielsen og Søren Nielsen i Galten, da er Just Andersen med flere indlagt i den selvejer bondegård i Galten, sl Morten Nielsen påboede, satte derfor i rette, om de ikke bør have deres betaling i jordegodset huse eller tilliggende ejendom. vidne 18/9 1661 fremlægges. dom: Anne Knudsdatter Inger Hieronimusdatter Rasmus Simonsen og Just Andersen bør have vurdering af gårdens tilliggende ejendom

(120)

** Jens Sørensen i Lillering på præsterne og kannikkerne i Århus deres vegne forbød nogen efter denne dag at komme i Lillering skov i husbondens part for at hugge ulovligt under ran og dele

(121)

16/11 1664.

** Just Andersen i Søballe stævnede navng og tiltalte dem for det korn, de har sået i Niels Jensen, som boede i Harlev, hans gårds jord, som de har lovet at betale til Skanderborg, ligeledes stævnede han alle Stjær bymænd og tiltalte dem, for de sad overhørig med at pløje og så til den ødegård sst. sagen blev opsat 1 måned

** Daniel Pedersen i Skibby stævnede navng og tiltalte dem for gæld. opsat 1 måned

(122)

** Knud Jespersen i Tovstrup med opsættelse 5/10 stævnede navng og tiltalte dem for følgende gæld til Søren Jensen i Tovstrup. dom: de bør betale inden 15 dage

(123)

** Niels Rasmussen i Tåstrup et vidne. Jens Olufsen i Åbo på hustru Gertrud Rasmusdatters vegne gav ham afkald for arv efter hendes sl far Rasmus Andersen og mor Johanne Jensdatter, som boede og døde i Tåstrup

23/11 1664.

** Just Andersen i Søballe med opsættelse 12/10 stævnede menige herredsmænd Skanderborg tjenere og tiltalte dem for restants og landgilde, de er pligtige efter jordebogen. dom: de bør betale inden 15 dage

(124)

** Jens Pedersen i Stjær et vidne. 19/4 skifte efter sl Anders Nielsen i Stjær mellem hans hustru Johanne Tomasdatter og hans datter Johanne Andersdatter i overværelse af hendes farbror Oluf Nielsen i Ormslev og morbror Gregers Tomasen i Veng. registrering og vurdering. børnegodset tog stedfaderen Jens Pedersen til sig og lovede at føde og klæde steddatteren, til hun bliver 14 år

(126)

** Anders Tomasen på Skovgård lod fordele Niels Pedersen i Sjelle for 2 skp nødder, han rester med til Anders Holgersen, som han såvel som andre Sjelle Skovgårds tjenere er skyldig for deres dagsgerning

(127)

** Jens Rasmussen i Skibby et vidne. navng vidnede, at de var med herredsfogeden Jens Envoldsen i Jens Rasmussens gård for at gøre Daniel Pedersen sst udlæg for gæld, og de vurderede en stud til Daniel Pedersen, men om han tog den, vidste de ikke, og vidnede, at Jens Rasmussen lagde 22 sk på Daniel Pedersens bordskive

30/11 1664.

** Niels Jensen borger i Århus stævnede navng for gæld. opsat til snapsting

(128)

** Mikkel Mortensen i Sjelle et vidne. skifte 27/11 1660 efter hans sl hustru Karen Hansdatter mellem ham og deres børn Anne Mikkelsdatter og Maren Mikkelsdatter i overværelse af deres morbror Niels Hansen i Voldby

** Christen Pedersen i Farre stævnede navng kreditorer og gav tilkende, at da der intet løsøre fandtes efter sl Morten Nielsen og Søren Nielsen i Galten, og alle kreditorer er indvist i deres jordegods i den gård i Galten, de påboede, om han og hans bror Peder Pedersen ikke bør have deres betaling i førnævnte bondegods. opsat til snapsting

(129)

** Christen Pedersen i Farre stævnede navng for det, de skylder
 
7/12 1664.

** Jens Rasmussen i Låsby stævnede navng og tiltalte dem for gæld. opsat til snapsting

** Rasmus Jensen i Låsby stævnede navng og tiltalte dem for gæld efter deres forpligt. opsat til snapsting

(130)

14/12 1664.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

21/12 1664.

** Just Andersen i Søballe Rasmus Sørensen i Mesing skovrider gav tilkende, at da der for nogen tid siden blev fundet et dyreskind i Mikkel Bertramsens hus i Galten, så fremæskede de hans hjemmel dertil, og så mødte Mikkel Bertramsen og fremlagde en hjemmelsseddel egenhændigt underskrevet af Maren sl Anders Lydiksens i Århus, at hun havde givet ham skindet, hvorimod Just Andersen Rasmus Sørensen mente at hjemmelsmanden måtte give møde i egen person

(131)

** Just Andersen i Søballe et vidne. navng vidnede, at de var med herredsfogeden Oluf Pedersen i Borum i Galten for at gøre udlæg for gæld, sl Morten Nielsen og Søren Nielsen var skyldig, og da var de først hos Mikkel Pedersen, som boer i gården samt hos Niels Sørensen og Jens Christensen i Galten, som var medarvinger, om nogen af dem ville betale, og da de ikke ville, blev der gjort udlæg i ejendommen for Just Andersen med flere deres gæld. varsel til navng arvinger og kreditorer

(132)

** Just Andersen tilbød sl Morten Nielsen og Søren Nielsen i Galten deres arvinger Anne Nielsdatter i Testrup Jens Sørensen i Storring Niels Sørensen Jens Christensen Peder Andersen og Anne Sørensdatter i Galten at betale udlægget for gæld i deres ejendom. varsel til navng arvinger og kreditorer

(133)

** Just Andersen i Søballe på egne og på Anne Knudsdatter i Galten Inger Hieronimusdatter i Århus Rasmus Simonsen i Galten deres vegne stævnede navng arvinger og kreditorer efter sl Morten Nielsen og Søren Nielsen i Galten og gav tilkende, at da der var gjort ham med flere udlæg i selvejerhuse i Galten for deres gæld, og husene er tilbudt arvingerne til indløsning, hvilket de ikke ville, om husene ikke burde efterfølge dem. opsat til snapsting

(134)

** Frands Nielsen i Storring  på hr Niels Madsens vegne sst stævnede navng og tiltalte dem for gæld. opsat til snapsting

(1)

** tingbogens autorisation 1665

** skursnævninge fogder og skriver
 
(2)

11/1 1665.

** Christen Nielsen i Skørring et vidne og 3.ting lovbød hans hustru Kirsten Jensdatters arvepart i den selvejergård i Sjelle, Sejer Olufsen påboer, som hun arvede efter hendes sl far Jens Hvas og oldemor Anne Sørensdatter og farbror Søren Mortensen. varsel til Sejer Olufsen i Sjelle Jens Mikkelsen i Farre Anders Jensen i Sabro Peder Jensen sst og Boel Jensdatter Rasmus Jensen i Grundfør Jens Andersen i Tilst

** Daniel Pedersen i Skibby med opsættelse 16/11 havde med Jens Danielsen og Søren Danielsen i Skibby stævnet navng og tiltalte dem for gæld. dom 29/4 1663 fremlægges. Jens Rasmussen fremlagde tingsvidne 16/4 1662 og 23/11 1663 og sit skriftlige svar, at Daniel Pedersen har taget nam for gælden. dom: Jens Rasmussen kan ikke lide tiltale, men de øvrige bør betale inden 15 dage

(4)

18/1 1665.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

(5)

25/1 1665.

** Just Andersen i Søballe delefoged 3.ting efter Korfitz Trolles befaling advarede menige herredsmænd og andre, som har noget at bestille til tinget, at de retter dem efter at møde kl 10 slet, så ting med Guds hjælp kan blive holdt

** Niels Jensen af Århus og med fuldmagt af Peder Andersen i Lystrup og med opsættelse 30/11 stævnede Peder Jensen i Borum Søren Andersen og Peder Lassen sst og tiltalte Peder Jensen for sl Peder Olufsen i Borum hans gæld 20 sld og 12 års rente efter hans brev for en lod i den gård, Peder Jensen påboer og Borum mølle, som Peder Jensen skal have taget udlæg for på skifte efter sl Peder Olufsen, og tiltalte Søren Andersen og Peder Lassen for gæld efter deres breve. sl Peder Olufsens brev, dateret 7/8 1651 på 30 sld, og Søren Andersens brev, dateret 30/9 1656 fremlægges angående gæld til Niels Jensen i Mundelstrup. Peder Lassens brev dateret 2/5 1658 på gæld til Niels Jensen i Mundelstrup fremlægges. Søren Andersen nægtede gælden, og Peder Jensen svarede, at han ikke skyldte Peder Andersen noget, og sl Peder Olufsens arvinger var ikke lovligt stævnet. dom: da Peder Jensen ikke på skifte har fået udlæg for denne gældsfordring, kan han ikke dømmes til tiltale, de andre bør betale inden 15 dage

(7)

** Christen Pedersen i Farre med opsættelse 30/11 stævnede Anne Nielsdatter i Testrup samt navng kreditorer for dom og gav tilkende, at da der intet løsøre fandtes efter sl Morten Nielsen, som boede i Galten, da er Christen Pedersen og hans bror Peder Pedersen indlagt i den selvejergård i Galten, Morten Nielsen og Søren Nielsen påboede, og der at skulle have deres betaling, og satte i rette, om de ikke bør have deres betaling i gård skov og mark, og fremlagde vidne 16/9 1661 samt Morten Nielsens brev dateret 11/2 1649 på 120 sld samt et brev dateret 19/1 1652, udgivet af begge brødre. dom: de bør have vurdering af gård skov ager og eng

(9)

** Anders Knudsen i Galten tilbød Mikkel Bertramsen den gård, han påboer, da han ikke er i stand til udover kongelig tyngde at betale Mikkel Bertramsen ophold og aftægt, hvortil denne svarede, at da han har opladt gården til Anders Knudsen, bør han holde deres kontrakt, ellers begærede han gården igen

** Søren Frandsen i Galten. Rasmus Simonsen i Galten lovede at møde for retten med sin hustru i dag 8 dage

1/2 1665.

** Rasmus Jensen Ersholt i Låsby med opsættelse 7/12 stævnede Rasmus Poulsen i Framlev og Peder Andersen i Borum og tiltalte dem for 12 sld, de er i forlov for Niels Lauridsen i Vorgård. dom 30/4 1662 fremlægges indeholdende tingsvidne 2/5 1657, hvori de godsagde for 12 sld til Anders Nielsen i Låsby. Rasmus Poulsen svarede, at deres forpligt og tingsvidne burde fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage

(11)

** Peder Nielsen i Lillering efter kannikkerne i Århus deres befaling forbød nogen at komme i Lillering skov for at hugge ulovligt, undtagen det, der bliver dem forevist, under ran og dele
 
** Søren Frandsen i Galten et vidne. Anne Rasmusdatter i Galten spurgte ham, om han ville betale hendes geder, som han brød tænderne af og slog ihjel

** Jens Rasmussen i Overgård i Låsby med opsættelse 7/12 stævnede Søren Sørensen i Framlev Anders Sørensen i Hørslevgård Niels Lauridsen i Vorgård og tiltalte dem for gæld til sl Rasmus Jensen i Låsby. Niels Lauridsens 2 breve dateret 28/4 1647 fremlægges, hvoraf det ene er på 2 tdr byg og 1 rdl, hvilken gæld Jens Rasmussen har under værgemål for sl Rasmus Jensens børn i Låsby. Anders Sørensen benægtede gælden. dom: Søren Sørensen og Niels Lauridsen bør betale deres gæld

(12)

8/2 1665.

** Just Andersen i Søballe et vidne. navng vidnede, at de var i Tåstrup skov, hvor de så en bøg, som var afsavet 1 1/2 alen over jorden, som Just Andersen skovfoged beskyldte Niels Rasmussen i Tåstrup og hans medfølgere for at have gjort om natten 22/1, og de fandt bøgekævler i hans gård 23/1. Niels Rasmussen benægtede ved ed, at han havde ikke savet eller hugget førnævnte bøg. andre vidnede, at bøgekævlerne havde samme mål som bøgestubben i skoven

(13)

** Just Andersen et vidne. navng vidnede, at de var i Stjær skov, hvor de så en bøg, der nylig var hugget, som Just Andersen beskyldte Jens Mortensen og Jens Jensen i Storring for at have hugget

(14)

** Søren Frandsen i Galten et vidne. Anne Rasmusdatter i Galten tilstod intet at vide om ham hans mor og søskende end som anstår sig gode ærlige folk

15/2 1665.

** Knud Jespersen i Tovstrup lod fordele Poul Sørensen i Framlev for 37 sld gæld til Søren Jensen i Tovstrup

** Knud Jespersen i Tovstrup stævnede Peder Andersen i Borum Niels Lauridsen i Sjelle og tiltalte dem for 100 sld gæld til Søren Jensen i Tovstrup efter brev. sagen blev opsat 14 dage

(15)

** Mikkel Lauridsen Fog i Herskind 3.ting lovbød al den lod, som hans bror Niels Lauridsen, som for nogen tid siden rejste udenlands, havde i den 3.part af Fogs gård i Skivholme. varsel til Peder Nielsen Fog og Jørgen Simonsen i Herskind Anders Nielsen i Skjoldelev

** Just Andersen i Søballe med opsættelse 21/12 stævnede Anne Nielsdatter i Testrup, og mange navng kreditorer og gav tilkende, at eftersom han Anne Knudsdatter i Galten Rasmus Simonsen i Galten og Inger sl Søren Olufsens i Århus var gjort udlæg for den gæld, sl Morten Nielsen og Søren Nielsen skyldte dem, i deres selvejer gadehuse i Galten, som de har tilbudt arvingerne, om ikke husene bør følge dem som ejendom. vidne 18/9 1661 fremlægges angående deres gældsfordring.tingsvidne 21/12 fremlægges. dom: gadehusene bør følge dem som fuld ejendom

(18)

** Just Andersen i Søballe stævnede Rasmus Frandsen i Storring og tiltalte ham for gæld til Anne Knudsdatter i Galten. opsat 1 måned
 
22/2 1665.

** Christen Pedersen i Farre stævnede Anne Nielsdatter i Testrup og Inger Hieronimus i Århus med flere navng kreditorer, og Christen Pedersen på egne og bror Peder Pedersens vegne gav tilkende, at da der var gjort udlæg for deres gæld, som sl Morten Nielsen og Søren Nielsen skyldte dem i den selvejer bondegård i Galten, de påboede, som de har tilbudt arvingerne, men ingen ville betale, om ikke gården derfor bør efterfølge dem som ejendom. opsat 1 måned

(19)

** Christen Pedersen i Farre et vidne. navng vidnede, at de var med fogden i boet i Galten, hvor de gjorde Christen Pedersen og hans bror udlæg i den selvejergård, sl Morten Nielsen og Søren Nielsen påboede, for deres gæld på 204 dlr, hvilket udlæg de tilbød arvingerne

(20)

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt stævnede Anne Nielsdatter i Testrup Inger Hieronimusdatter i Århus med flere navng kreditorer, og gav tilkende, at da der intet løsøre fandtes efter sl Morten Nielsen Søren Nielsen i Galten, og de skyldte Mikkel Pedersen og Jens Sørensen i Storring en sum penge, om de ikke bør have deres betaling i gadehuse, som ikke er udlagt til andre kreditorer. opsat 1 måned

** Peder Nielsen Fog i Skivholme lovbød 3.parten af den gård, han påboer, og Mikkel Lauridsen Fog i Herskind bød sølv og penge. varsel til Jens Jensen i Storring Mikkel Lauridsen i Herskind Karen Rasmusdatter Anne Lauridsdatter sst Kirsten Lauridsdatter i Skjoldelev Anders Nielsen sst Jørgen Simonsen i Herskind

(21)

** Peder Fog i Skivholme stævnede Søren Pedersen Hovgård i Skivholme og tiltalte ham for gæld. opsat 1 måned

1/3 1665.

** Peder Nielsen Fog i Skivholme og Mikkel Lauridsen Fog i Herskind er forligt om den arvelod som tilfaldt hans bror Niels Lauridsen, som for mere end 20 år siden rejste udenlands, i den 3.part af Fogs gård i Skivholme, således at Peder Fog skal betale Mikkel Lauridsen og hans søskende 50 sld derfor

(22)

** Rasmus Sørensen i Mesing skovrider gav last og klage på så mange, som holder ulemmede hunde og geder, som kunne gøre skade på KM skove og vildtbane

** Just Andersen i Søballe 2.kald på ransnævninge, for at gøre deres rette tov over Niels Rasmussen i Tåstrup angående en bøg, han og hans medfølgere har afsavet i Tåstrup skov

8/3 1665.

** Just Andersen i Søballe delefoged til Skanderborg 3.ting tillyste Niels Rasmussen i Tåstrup et fuldt ran, og havde opkrævet ransnævninge for at sværge og gøre deres rette ed og tov over Niels Rasmussen for at have begået skovhugst i KM skov. tingsvidne 8/2 oplæses fra tingbogen. Just Andersen bandt sin bogsed og tog bogen i hånd og bad sig Gud til hjælp og begærede at 2 mænd blev udnævnt til at fylde nævningene til deres tov, hvor imod Niels Rasmussen fremlagde sit svar, at han benægtede at have hugget bøgen, og ingen kan med god samvittighed sige, at have set ham eller nogen af hans enten ved roden af træet eller på vejen derfra med noget træ fra skoven, desuden stemmer to af vidneudsagnene ikke overens. på spørgsmål, hvorfor han ikke havde ladet kævlen ligge ukløvet, så sandheden bedre kunne oplyses, svarede han, at han havde ikke fornøden at lade det ligge, han havde købt. navng nævninge tog hver især bogen i hånd og gjorde deres ed og tov, at da det ikke bevises, at Niels Rasmussen er taget ved rod eller top eller på farende vej med træet, svor de ham aldeles kvit og fri

(25)

** Søren Frandsen i Galten et vidne. Anders Knudsen i Galten på hustru Karen Frandsdatters vegne gav ham afkald for hendes arv efter hendes sl far Frands Pedersen, som boede og døde i Galten

(26)

** Anders Knudsen i Galten et vidne. Søren Frandsen i Galten lovede at holde Anders Knudsen hans hustru Karen Frandsdatter kvit og fri for al gæld, som kunne findes efter sl Frands Pedersen

** Just Andersen i Søballe havde tiltale til Jens Mortensen i Storring og Jens Jensen sst angående en bøg, de havde hugget i Sandskoven, hvortil de svarede, at de vidste ikke bedre, end at samme bøg var hugget på Maren Nielsdatter Fog i Storring hendes selvejer grund og ejendom

** Laurids Lauridsen i Borum stævnede Peder Jensen i Borum og tiltalte ham for hans hustru Anne Pedersdatters resterende arv efter hendes sl mor og far. opsat 1 måned

(27)

15/3 1665.

** Anders Pedersen i Labing et vidne. skifte 28/12 1663 efter hans far sl Peder Sørensen Lundgård i overværelse af hans hustru Johanne Nielsdatter og hendes børn Anders Pedersen på egne og bror Niels Pedersen, som har været udenlands over 20 år, hans vegne Jens Jensen i Framlev på hustru Anne Pedersdatters vegne Mikkel Jensen Balle i Borum på hustru Anne Pedersdatters vegne. fordring af gæld. Laurids Lauridsen i Borum fordrede på sin søstersøns Niels Rasmussens vegne efter skiftebrev af hans moders arv, som var indkommet i boet, 36 1/2 sld. fordring af gæld. vurdering af bo. tilstående gæld. enken og arvingerne har akkorderet med hendes svigersønner Mikkel Balle i Borum og Jens Balle i Framlev

(30)

22/3 1665.

(31)

(blev intet andet forhandlet til tinget i dag)

29/3 1665.

** Just Andersen i Søballe på Anne Knudsdatters vegne i Galten med opsættelse 15/2 stævnede Rasmus Frandsen i Storring og tiltalte ham for gæld til sl Peder Lauridsen i Galten efter hans breve, dateret 22/5 1653 og 16/10. dom: han bør betale inden 15 dage

** Just Andersen et vidne. Mikkel Bertramsen i Galten gav ham fuldmagt til at lovbyde den lod og part, som hans hustru Johanne Knudsdatter har i den gård i Galten, Anne Knudsdatter påboer

(32)

** Rasmus Rasmussen i Stjær et vidne. syn på den halvgård, Søren Jensen Lund i Stjær påboer og har frasagt. varsel til Søren Jensen Geding i Stjær

** Knud Jespersen i Tovstrup med opsættelse 15/2 stævnede Peder Andersen i Borum og tiltalte han for 100 sld gæld til Søren Jensen i Tovstrup efter hans brev dateret fastelavns søndag 1656, som fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage

(33)

5/4 1665.

** Just Andersen i Søballe et vidne. Christen Pedersen i Farre gav ham fuldmagt til at lovbyde den gård i Galten, sl Morten Nielsen påboede

** Christen Pedersen i Farre med opsættelse 22/2 stævnede Anne Nielsdatter i Testrup Inger Hieronimusdatter i Århus med flere kreditorer, og Christen Pedersen på egne og brors vegne gav tilkende, at da der var gjort dem udlæg for sl Morten Nielsen og Søren Nielsens gæld i den selvejergård i Galten, som er tilbudt deres arvinger, om de vil betale den, om da ikke gården bør efterfølge dem som ejendom. vidne 18/9 1661 og dom 25/1 fremlægges. dom: førnævnte gård skov ager og eng bør efterfølge dem som ejendom

(35)

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af Rasmus Jensen Anders Mortensen i Galten Mikkel Pedersen Mikkel Bertramsen sst Jens Sørensen i Storring med opsættelse 22/2 stævnede sl Morten Nielsen og Søren Nielsens arvinger og kreditorer, som er indført i opsættelsen. dom: de bør have vurdering i førnævnte gadehuse for deres gæld, på nær Mikkel Pedersen, som ikke har bevis for gælden

(36)

12/4 1665.

** Jens Olufsen i Hørslevbol. Niels Lauridsen i Vorgård lovede at betale ham 5 dlr af KM tiende

19/4 1665.

** Just Andersen i Søballe 3.ting lovbød den lod og part, Johanne Knudsdatter i Galten har i den gård sst, Anne Knudsdatter påboer. Anne Knudsdatter bød sølv og penge for denne lod og part

(37)

** Peder Nielsen Fog i Skivholme et skøde. Jens Nielsen i Søballe med fuldmagt af Mikkel Lauridsen Fog på egne og på søstre og søsterbarn Kirsten Lauridsdatter Anne Lauridsdatter og Kirsten Jensdatters deres vegne sælger og skøder den broderpart, de har arvet efter deres yngste bror Niels Lauridsen, som rejste bort med de svenske krigsfolk for 21 1/2 år siden, i den 3.part i Fogs gård til Peder Nielsen Fog i Skivholme

(38)

** Peder Nielsen Fog et vidne. 4/4 skifte efter sl Niels Pedersen Fog i Skivholme mellem hans hustru Berete Pedersdatter og hendes børn og svogre Peder Nielsen Fog og Jørgen Simonsen i Herskind på hustru Johanne Nielsdatters vegne Anders Nielsen i Skjoldelev på hustru Mette Nielsdatters vegne. registrering af boet. fordring af gæld og udlæg for gæld. da der ikke findes løsøre i boet, som kunne udgøres til Peder Nielsen Fog hans hjemgift imod hans 2 søstre, som er udgivet af boet, da er han for hans hjemfærd udlagt i gård og jordegods for 145 sld

(41)

** Peder Nielsen Fog et vidne. Jørgen Simonsen i Herskind på hustru Johanne Nielsdatters vegne Anders Nielsen i Skjoldelev på hustru Mette Nielsdatters vegne gav ham afkald for arv i løsøre efter deres sl far Niels Pedersen Fog, som boede og døde i Skivholme

(42)

** Jørgen Simonsen i Herskind et vidne. Peder Nielsen Fog i Skivholme tilstod at være forligt med hans mor Berete Pedersdatter om hvad, hun skal have som aftægt hendes livstid

26/4 1665.

** Anders Knudsen borger i Århus stævnede Rasmus Pedersen i Galten og tiltalte ham for 20 sld gæld. opsat 6 uger

(43)

3/5 1665.

** Hans Bertramsen ridefoged til Skanderborg lod læse og påskrive KM brev angående, at han skal være ridefoged dateret 22/4 1665, og lod læse KM breve om lægdssedler, som skal indføres i en forseglet bog, og der skal sættes et nyt gærde om dyrehaven med egestave, og desuden advarede han menige mænd at holde deres soldater tilstede

** Niels Pedersen i Galten stævnede Niels Mortensen i Gammelgård for 12 sld. opsat 1 måned

** Poul Sørensen i Skovby et vidne. navng vidnede, at før jul 1664 da udbrød en heftig ildebrand i den gård, han påboer, så både huse og en del af deres fæmon brændte, så de fattige folk intet beholdt, og de er nu forarmede og nødes til at besøge godtfolk om hjælp

(44)

** Frands Nielsen i Storring stævnede Anne Nielsdatter i Testrup Inger Hieronimusdatter i Århus med flere kreditorer og gav tilkende, at da flere navng er tilvurderet nogle selvejer bondehuse i Galten for sl Morten Nielsen og Søren Nielsens gæld, da satte de i rette, om førnævnte ejendom bør efterfølge dem evindeligt. opsat 1 måned

(45)

10/5 1665.

** Just Andersen i Søballe et vidne. navng vidnede, at de så at Maren Clausdatter adjudant Ryeters hustru havde et sår på benet over ankelen, og adjudant Ryeter havde sår på fingrene, som de beskyldte Jacob Andersen soldat i Skovby for at have gjort med en degen, hvortil han svarede, at han ikke vidste om han havde gjort dem nogen skade, hvilket de burde bevise, og Just Andersen mente, der var bevis nok med sår og syn

** Peder Jespersen i Harlev 3.ting bød sig i tjeneste at ville tjene en mand i det lægd, hvor han går soldat, eller de efter KM forordning ville give ham sin løn. varsel til lægdsmand Rasmus Nielsen i Tåstrup

(46)

** Frands Nielsen i Storring et vidne. navng vidnede, at de var med herredsfogeden i Galten for at gøre udlæg til efterskrevne for den gæld, sl Morten Nielsen og Søren Nielsen skyldte dem

(47)

17/5 1665.

** Just Andersen i Søballe 3.ting lovbød den gård i Galten, sl Morten Nielsen påboede. varsel til navng arvinger og kreditorer

** Just Andersen i Søballe, delefoged til Skanderborg, gav til kende, at eftersom Anne Pedersdatter, der tjente i Lundgård, er blevet fundet død i Sjelle å, så begærede han af Jens Envoldsen i Lundgård, at han ville skaffe nøjagtig borgen for sig sin hustru og børn til sagens ende, hvorefter Oluf Pedersen i Borum Søren Pedersen i Stjær satte borgen for dem, at de vil blive til stede, såfremt Oluf Pedersen og Søren Pedersen ikke skal undgælde derfor, og Peder Nielsen i Skovby satte borgen på sin steddatter Anne Sørensdatters vegne

(48)

** Just Andersen i Søballe 3.ting lovbød den gård i Galten, sl Morten Nielsen påboede. varsel til navng arvinger og kreditorer 

** Gregers Tomasen i Veng et vidne. 8/5 skifte efter sl Jens Pedersen i Stjær mellem hans hustru Johanne Tomasdatter og den sl mands arvinger Søren Pedersen i Stjær Rasmus Rasmussen sst på hustru Anne Pedersdatters vegne Anders Rasmussen sst på hustru Maren Pedersdatters vegne Laurids Rasmussen i Brabrand på hustru Boel Pedersdatters vegne Niels Pedersen i Storring på egne vegne Oluf Nielsen i Ormslev på brordatter Johanne Andersdatters vegne og Gregers Tomasen i Veng på enken Johanne Tomasdatters vegne. registrering og vurdering. tilstående gæld. enken og den sl mands arvinger, som er hans brødre og søstre blev forligt om, hvad hun skal give dem, og hun skal selv betale børnepenge til datter

(50)

** Gregers Tomasen i Veng et vidne. Søren Pedersen i Stjær Niels Pedersen i Storring Laurids Rasmussen i Brabrand på hustru Boel Pedersdatters vegne Anders Rasmussen i Stjær på hustru Maren Pedersdatters vegne Rasmus Rasmussen sst på hustru Anne Pedersdatters vegne gav ham på søster Johanne Tomasdatters vegne i Stjær afkald for arv efter deres sl bror Jens Pedersen, som boede og døde i Stjær

(51)

** Rasmus Johansen i Høver et vidne. skifte 17/4 efter sl Morten Nielsen i Høver mellem hans hustru Anne Nielsdatter og hendes børn Niels Mortensen og Jens Mortensen i overværelse af enkens lovværge Rasmus Johansen og børnenes værge Morten Hansen i Skovby. vurdering af bo og gods. tilstående og bortskyldig gæld. børnenes stedfar Rasmus Hansen tog børnegodset under værgemål

(54)

** Just Andersen i Søballe 3.ting advarede og tilsagde menige sognemænd at indløse deres fæmon inden 8 dage, som er fravurderet dem for restants og landgilde til Skanderborg, og betale med rede penge, ellers bliver deres fæmon drevet til Skanderborg

(55)

** Peder Lassen i Borum lod fordele efterskrevne for gæld

24/5 1665.

** Hans Andersen i Skovby et vidne. navng vidnede, at efterskrevne er så forarmede, at de ikke kan formå at udgive efterskrevne landgilde, som de rester med, af årsag deres fæmon er bortdød forleden vinter

(56)

31/5 1665.

** Knud Sørensen i Galten lod fordele Jens Sørensen sst for gæld

** Laurids Sørensen i Galten lod fordele Knud Sørensen i Galten for 3 dlr

7/6 1665.

** Just Andersen i Søballe lod fordele Jacob Andersen i Skovby for hans bøder, for de sår og skade, han gjorde adjudant Ryeter og hans hustru i Skovby

(57)

14/6 1665.

** Christen Jensen foged på Skovgård på doktor Matias Brobjerg i Århus hans vegne et vidne. Niels Pedersen i Sjelle solgte og skødede til ham et stykke eng i Sjelle skov, der ligger op til doktorens enemærke

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af Rasmus Jensen Mikkel Bertramsen Anders Mortensen Søren Frandsen i Galten Jens Sørensen i Storring med opsættelse 3/5 stævnede Anne Nielsdatter i Testrup med flere navng kreditorer og gav tilkende, at da de er indvist og tilvurderet nogle selvejer bondehuse i Galten for den gæld, sl Morten Nielsen og Søren Nielsen skyldte dem, om disse huse ikke bør efterfølge dem til evindelig ejendom. vidne 18/9 1661 fremlægges. dom 5/4 og vidne 10/5 fremlægges. dom: de tilvurderede huse bør følge dem til evindelig ejendom

(60)

21/6 1665.

** Just Andersen i Søballe stævnede Hans Hansen i Galten Niels Sørensen sst og tiltalte Hans Hansen for restants og landgilde og Niels Sørensen for 8 dlr, som han udlagde til brevpenge til landstinget for hans sager. opsat 1 måned

** Just Andersen 3.ting lovbød ulovlig sæd, som kan være sået i KM tjeneres jord og tilbød frugtgæld og forbød nogen at høste eller afføre høsten under ran og dele

(61)

** Søren Pedersen Let i Harlevholm. syn på Hørslev mark, hvor noget jord var udyrket, som Maren Pedersdatter brugte, som burde have været dyrket lige med de andre naboer

** Daniel Pedersen i Skibby et vidne. Jens Rasmussen skrædder i Storring vidnede, at da han var hos Daniel Pedersen for at sy, da så han, at Daniel Pedersen optalte 1 sld til Jens Rasmussen i Skibby på bordskiven, hvortil denne ved ed nægtede at have annammet mere end 2 mk 12 sk

(62)

** Niels Tomasen i Borum et vidne og 3.ting afsagde sig fæstet af Fogsgård, som han ikke vil have mere med at bestille. varsel til Jens Jensen i Lyngby Peder Jensen i Borum Ingeborg Nielsdatter og hendes børn Laurids Lauridsen sst Jens Rasmussen i Skibby

** Peder Nielsen Fog i Skivholme. Mikkel Lauridsen Fog i Herskind  på egne og søster Kirsten Lauridsdatters vegne Jens Jensen i Storring på datter Kirsten Jensdatters vegne Anne Lauridsdatter i Herskind på egne vegne solgte og skødede til ham deres brors Niels Lauridsens arvepart, som de har arvet efter ham, i den 3.part i Fogsgård i Skivholme

(63)

28/6 1665.

** Peder Jensen i Borum lod fordele efterskrevne for resterende plovhavre

(64)

** Søren Nielsen i Vorgård et vidne. Søren Rasmussen i Stjær vidnede, at for 23 år siden så han, at Søren Nielsen leverede sl Anders Lydiksen i Århus 10 rdl af hans stedsmål, og nogle år senere leverede han Maren Klemendsdatter sl Anders Lydiksens 45 sld, som var resten af stedsmålet. andre vidende, at for 14 år siden kørte de 5 læs hø til hendes gård i Århus

5/7 1665.

** Just Andersen i Søballe 3.ting tilbød navng at indløse deres fæmon, som er fravurderet dem for restants og landgilde og betale restantsen

(659

** Jens Nielsen i Søballe et vidne. Niels Jensen i Ersholt vidnede, at han så, at Jens Nielsen i Søballe og Søren Andersen i Vissing var sammen på vejen på Vissing mark, og Søren Andersen havde en økse i hånden og trængte sig ind på Jens Nielsen, som rykkede sig for ham og fik et stykke stav i hånden og bad om, at han måtte fare med fred. andre vidnede, at dersom de ikke havde skilt dem, var der sket en ulykke. Søren Andersen ved ed benægtede, at han ikke gjorde Jens Nielsen nogen skade, men gik på marken og vogtede faderens øg

** Hans Hansen i Galten et vidne og gav klage på Søren Frandsen og Morten Nielsen og deres tjenestefolk, som er kommet til ham og hans stedsøn Jens Christensen, da de kom gennende med nogle af Søren Frandsens øg, som de havde taget i engen, og slog dem med en fork

(66)

** Hans Hansen i Galten et vidne. syn på hans stedsøn Jens Christensens sår og skade, som var 3 blåslag, som Hans Hansen beskyldte Søren Frandsen og hans svend Laurids Sørensen for at have gjort, uden stedsønnens skyld og brøde

(67)

12/7 1665.

** Just Andersen i Søballe stævnede herredsmændene. opsat 1 måned

19/7 1665.

** Rasmus Mikkelsen i Trige stævnede Las Jensen i Skivholme og tiltalte ham for gæld til sl Maren Klemendsdatter i Århus for restants og landgilde efter borgmester Anders Lydiksen i Århus hans bog. opsat 6 uger

(68)

** Just Andersen i Søballe gav klage på skovrider Rasmus Sørensen Yde i Mesing, for han ikke vil afskaffe de geder, som holdes mod KM forordning

** Søren Pedersen Let i Harlevholm. Simon Olufsen i Hørslev tilstod at skylde ham 16 sld, som han lovede at betale til skt Sørens dag

** Just Andersen i Søballe stævnede alle KM tjenere i herredet for smørrestants. opsat 3 uger

26/7 1665.

** Rasmus Poulsen i Framlev et vidne. syn på Lillering mark, hvor Søren Jensen i Lillering havde sat et gærde på jord, som Rasmus Poulsen vedkendte sig som den bondegårds jord, han påboer, desuden havde Søren Jensen pløjet fra bondegårdens jord og lagt til hans ager, hvilket Rasmus Poulsen sigtede og beskyldte ham for

(70)

** Frands Nielsen på hr Niels Madsens vegne i Storring stævnede Albret Ibsen i Rodegård Peder Andersen i Galten og tiltalte dem for gæld til sl hr Jens i Storring

** mester Niels Jørgensen i Åbo stævnede Didrik Lauridsen i Tåstrup og hans hustru Anne Didriks for øl og brændevin samt andre for gæld. sagen blev opsat 6 uger

** Just Andersen i Søballe med opsættelse 21/6 stævnede Niels Sørensen i Galten og tiltalte ham for 8 sld, han har udlagt til brevpenge og landstingsrejser for de sager, han har aftinget for. dom: Just Andersen bør fremlægge bevis og landstingsdom om denne sag

(71)

** Søren Envoldsen på Skanderborg på Klemend Klemendsens vegne stævnede Just Andersen og tiltalte ham for restants, som rester i Framlev herred, og da han er delefoged og har sin gård fri for skyld og landgilde, for han skulle indfordre KM landgilde og restants, om han ikke straks bør gøre det, eller have indvisning. opsat 3 uger

2/8 1665.

** Morten Sørensen på ridefoged Hans Bertramsens vegne. syn på den gård i Storring, Rasmus Frandsen påboede, for dens brøstfældighed

(72)

** Rasmus Poulsen i Framlev gav varsel til Søren Jensen i Lillering. Morten Jonsen i Edslev vidnede, at i 36 år har det skovskifte i Lillering skov, som kaldes Ottingsballe, været brugt til Framlev Bundgård, og den ager, som ligger østen for Søren Jensens gård i Lillering tilhører bondegården i Framlev, og gærder er sat på bemeldte bondegårds ager. andre vidnede det samme

(73)

** Peder Lassen i Borum lod fordele Søren Jensen Lund i Skibby for 5 mk gæld

** Daniel Madsen i Hørslevgård et vidne. begge Søren Jensen i Hørslevbol, som mindes 30 år, vidnede om engstykker til Hørslevgård, som er delt mellem de 2 mænd i gården, og Anders Sørensen svarede. varsel til Anders Sørensen i Hørslevgård og hans sønner Søren Andersen og Jens Andersen

(74)

** Daniel Madsen i Hørslevgård stævnede slotsherren Korfitz Trolle og Anders Sørensen i Hørslevgård og hans sønner Søren Andersen og Jens Andersen og gav tilkende, at da han har fæstet halvparten af Hørslevgård, om han ikke bør have nyde og bruge halvparten af gården i by og mark ager og eng lige ved hans nabo. opsat 1 måned

9/8 1665.

** Just Andersen i Søballe et vidne. Søren Frandsen i Galten tilstod at skylde ham 10 sld for restants til Skanderborg på Hans Hansens vegne, som han forpligtede sig at betale til skt Mikkelsdag

** Just Andersen 3.ting tilbød Harlev og Tåstrup mænd deres fæmon, som er fravurderet dem for restants og landgilde, som de kan indløse inden 8 dage mod at betale restantsen

(75)

** Søren Frandsen i Galten et vidne. Jens Christensen i Galten tilstod at være forligt med ham angående slagsmål og bordag, hvad bondesagen belanger, så han intet har at beskylde ham for

** Just Andersen i Søballe et vidne og 3.ting advarede og tilsagde menige mænd i Skivholme Framlev og Borum sogne, at de skal påtænke at betale restants og landgilde inden 14 dage, såfremt de ikke vil miste deres fæmon, som er fravurderet dem

(76)

16/8 1665.

** Daniel Madsen i Hørslevgård stævnede Anders Sørensen sst og hans sønner Jens Andersen og Søren Andersen og 3.ting æskede af dem, om de har et fæstebrev til at bevise, at de skal have mere af Hørslevgård end halvparten i by og mark, som de da bør fremlægge, hvortil Anders Sørensen svarede, at han ikke bør fremvise fæstebrev, undtagen hvis hans øvrighed befaler det. opsat 14 dage

** Daniel Madsen tilbød Anders Sørensen i Hørslevgård, at dersom han havde mere end halvparten af gården i brug, da ville han gerne udlægge det fra sig igen, såfremt Anders Sørensen ville gøre det samme, hvortil denne svarede, at han havde en gang gjort udlæg og jævning med hans sl bror Niels Sørensen, og mente ikke, der igen burde gøres noget udlæg

(77)

** Rasmus Mikkelsen i Trige med fuldmagt af Peder Andersen i Lystrup stævnede Peder Jensen i Borum og hans hustru Ingeborg Nielsdatter og sl Peder Olufsens børn og arvinger Anne Pedersdatter og Karen Pedersdatter i Borum Anders Pedersen og Peder Pedersen sst med lovværge og tiltalte dem for sl Peder Olufsens gæld efter hans brev. opsat 1 måned

** Rasmus Mikkelsen med fuldmagt og med opsættelse 19/7 stævnede Las Jensen i Skivholme og tiltalte ham for gæld til Maren Klemendsdatter sl Anders Lydiksens i Århus for restants og landgilde. dom: han bør betale inden 15 dage

(78)

23/8 1665.

** Just Andersen i Søballe 3.ting tilbød navng at indløse deres fæmon, som er fravurderet dem for restants og landgilde

** Anders Sørensen i Hørslevgård et vidne. syn på Hørslevgårds mark, hvor de opmålte Anders Sørensens og Daniel Madsens agre. Daniel Madsen svarede, at dersom han havde mere i hus eller gård toft ager eller eng, ville han gerne udlægge det, og Anders Sørensen svarede, at det ville han i lige måde gøre

(81)

30/8 1665.

** Hans Hansen i Galten på hr Johan i Århus hans vegne et vidne. syn på tørveskær i en grøn eng ved Lillering, som Søren Jensen sst vedgik at have ladet skære

(82)

** Hans Hansen i Galten på hr Johan guds ords tjener til Århus domkirke hans vegne tilsagde og befalede Peder Nielsen i Lillering at tage vare på Søren Jensens gårds skov sst, så der intet ulovligt bliver hugget, som han straks skal angive for husbonden

** Peder Lassen i Borum tilbød Maren Andersdatter sst at indløse 5 får, som er tilvurderet ham, og lod fordele navng for gæld

(83)

6/9 1665.

** hr Niels Madsen i Storring med opsættelse 26/7 stævnede navng og tiltalte dem for gæld til sl hr Jens i Storring. gældsbreve fremlægges. dom: de bør betale deres gæld inden 15 dage

(84)

** mester Niels Jørgensen i Århus med opsættelse 26/7 stævnede Didrik Lauridsen i Tåstrup og hans hustru Anne Didriks og tiltalte dem for 6 1/2 dlr for øl og brændevin og Poul Nielsen i Harlev for 1 sld gæld. dom: de bør betale inden 15 dage

13/9 1665.

(85)

** Just Andersen i Søballe et vidne. syn på efterskrevne skove for hvad, der kunne være hugget i dem de sidste 3 år

(86)

** Peder Nielsen i Lillering et vidne. syn på Lillering skov, hvor der kunne være olden til hver helgårds part til 1 1/2 svin

20/9 1665.

** Just Andersen i Søballe tilsagde og advarede menige mænd, at de skal holde deres svin af KM olden og skove, indtil der bliver brændt svin derpå

** Niels Pedersen i Sabro stævnede Berete Tordsdatter i Søballe og hendes børn og tiltalte dem for 20 rdl efter sl Jens Pedersen, som boede og døde i Søballe, hans udgivne brev, og stævnede begge Rasmus Pedersen i Galten for gæld. opsat 1 måned

** Just Andersen i Søballe 3.ting tilbød navng at indløse deres fæmon, som er fravurderet dem for restants og landgilde

(87)

** Laurids Lauridsen i Borum stævnede Peder Jensen i Borum og hans hustru Ingeborg Nielsdatter og tiltalte dem for hans hustrus fædrene og mødrene arv, som ikke er betalt. opsat 1 måned

** Jørgen Simonsen i Herskind et vidne. syn på den fattige mands korn på Herskind mark, der var så ringe, at han ikke kunne få sin sæd igen, så han ikke kunne udgive landgilde deraf, såfremt han skulle kunne blive ved gården

** Peder Jensen i Herskind et vidne. syn på hans korn på Herskind mark, hvoraf han ikke kunne få sin sæd igen, hvorfor han ikke kunne udgive sin landgilde dette år

(88)

** Søren Envoldsen, Klemend Klemendsens tjener ved Skanderborg, stævnede delefoged Just Andersen i Søballe for restants til Skanderborg efter jordebogen. på hans begæring opsat 14 dage

** Just Andersen i Søballe et vidne. Niels Lauridsen i Vorgård tilstod at skylde Anne Knudsdatter i Galten 4 sld, som han lovede at betale til snapsting
 
(89)

27/9 1665.

** Daniel Pedersen i Skibby et vidne. navng vidnede, at ugen efter fastelavn, da så de, at Daniel Pedersen optalte 1 sld til Jens Rasmussen i Skibby, som var hans drengeskat, som han ragede til sig, og andre vidnede, at Jens Rasmussen havde soldater med sig, som tog 3 tinfade fra Daniel Pedersen. Jens Rasmussen svarede, at han ikke havde fået Daniel Pedersens drengeskat den dag, soldaterne eksekverede

** Rasmus Mikkelsen i Trige med fuldmagt af Peder Andersen i Lystrup stævnede Peder Jensen i Borum og Ingeborg Nielsdatter og sl Peder Olufsens børn Anne Pedersdatter Karen Pedersdatter Anders Pedersen og Peder Pedersen alle i Borum Jens Rasmussen i Skibby og hans børn angående betaling for en lod i den gård i Borum, Peder Jensen iboer, og i Borum mølle med 13 1/2 års rente, da den sl mand intet havde betalt, hvorfor sl Peder Olufsens efterladte hustru Ingeborg Nielsdatter bør betale halvparten af gælden, og hans børn den anden halvpart. sl Oluf Pedersens håndskrift dateret 7/8 1651 fremlægges. skiftebrev 3/6 1657 (fejlagtigt skrevet 1637) fremlægges af Laurids Lauridsen på egne og medarvingers vegne, hvoraf fremgik, at Peder Jensen og Ingeborg Nielsdatter annammede det gods, som var udlagt til gæld, som de lovede at betale. dom: de bør betale gælden med rente fra skiftebrevets dato i 8 år, mens hans børn bør betale renten 5 år før den sl mands død. varsel til ovennævnte

(91)

** Hans Rasmussen i Høver på egne og bymænds vegne lod fordele efterskrevne inderster for græspenge og oldengæld af deres svin, eftersom bymændene havde lejet skoven af KM forvalter

(92)

4/10 1665.

** Hans Bertramsen ridefoged til Skanderborg et vidne. syn på efterskrevne KM skove for hvad olden, der kunne findes

** Morten Sørensen strengeligt tilsagde menige mænd, at de skal påtænke at holde deres ubrændte svin af skoven, såfremt de ikke vil have dem forbrudt til KM og siden stå til rette

11/10 1665.

** Hans Andersen i Skovby stævnede alle herredsmænd og tiltalte dem for restants og landgilde, de rester med til Skanderborg. opsat 14 dage

(93)

** Rasmus Mikkelsen i Trige på Maren Klemendsdatters vegne stævnede Jens Poulsen i Framlev og tiltalte ham for 67 dlr. sagen blev opsat 1 måned

** Daniel Pedersen i Skibby og Jens Rasmussen sst voldgav deres sag med tvistighed mellem dem angående den stud, der er tilvurderet Daniel Pedersen og om skattepenge, på efterskrevne dannemænd

(94)

18/10 1665.

** Peder Lassen i Borum et vidne. Rasmus Mogensen i Borum tilstod at skylde Eske Poulsen i Pannerup 2 rdl med rente i 8 år, som han lovede at betale

** Jørgen Rasmussen i Oldrup et vidne. Anders Jørgensen i Vissing og Mette Berentsdatter i Høver vidnede, at der går lige megen skyld og landgilde af de 4 gårde i Boes, og al den stund sl Berent Sørensen og Hans Berentsen, som boede og døde i Boes, da fik de ikke mere end den 4.part over al Boes mark i eng eller jord, uden det, de kunne have i de andres minde, og for en Vesø have har de holdt bytyr, og for nogle år siden bevilgede de sl Hans Berentsen at så og pløje en have, Vejhallus have, som Boes bymænd for 50 år siden indtog af deres fælled

(95)

** Klemend Klemendsen ved Skanderborg med opsættelse 26/7 stævnede Just Andersen i Søballe og tiltalte ham, at da han har sin gård fri for landgilde ægt og arbejde for at opkræve KM restants og landgilde, og da der tilbagestår en stor del deraf, om han ikke bør klarere derfor inden 15 dage eller have indvisning i hans bo, hvortil Just Andersen svarede, at han ville drive på bønderne for at sælge, hvad de har, for penge, så de kan betale deres restants. dom: han bør indfordre restantsen og betale inden 14 dage

(96)

** Peder Lassen i Borum stævnede Rasmus Mogensen i Borum og tiltalte ham for det, han udlagde for ham i fejdetiden. opsat 1 måned

25/10 1665.

** Just Andersen i Søballe med opsættelse 11/10 stævnede alle herredsmænd for restants og landgilde, de rester med til Skanderborg. navng svarede, at det de rester med, vil de med det første betale. dom: de bør betale inden 15 dage

(97)

** Jens Sørensen i Dallerup et vidne. Rasmus Madsen i Skovby tog Jens Sørensen i hånd og Anders Knudsen borger i Århus Rasmus Simonsen i Galten og lovede at betale Jens Sørensen på hustru Maren Frandsdatters vegne Anders Knudsen på hustru Karen Frandsdatters vegne Rasmus Simonsen på børn Laurids og Frands Rasmussens vegne deres arv efter deres sl søster Inger Frandsdatter, som boede og døde i Skovby 

(98)

** Rasmus Madsen i Skovby et vidne. Jens Sørensen i Dallerup på hustru Maren Frandsdatters vegne Anders Knudsen i Århus på hustru Karen Frandsdatters vegne Rasmus Simonsen i Galten på hans børn  Laurids Rasmussen og Frands Rasmussen deres vegne gav ham afkald for arv efter deres søster Inger Frandsdatter, som boede og døde i Skovby

2/11 1665.

(99)

** Hans Bertramsen ridefoged til Skanderborg strengeligt tilsagde alle, som rester med stedsmålspenge, at betale inden 14 dage under deres fæstes fortabelse

8/11 1665.

** Hans Bertramsen et vidne. efterskrevne vidnede, at de var i efterskrevne KM skove i Framlev herred. intet videre blev hjemlet

15/11 1665.

** Rasmus Poulsen i Framlev et vidne på ridefoged Hans Bertramsens vegne, og lod afhjemle syn på efterskrevne skove i Framlev herred for hvad, der er hugget i de sidste 3 år

(100)

** Laurids Lauridsen i Borum med opsættelse 20/9 stævnede Peder Jensen i Borum og tiltalte ham for hans hustrus resterende fædrene og mødrene arv, efter hans brev, dateret 10/5 1663. dom: han bør betale inden 15 dage

(101)

** Just Andersen i Søballe stævnede Rasmus Sørensen i Framlev for at fremlægge skifte efter hans sl hustru. sagen blev opsat 1 måned

** Niels Pedersen i Skibby soldat gav last og klage på Christen Jensen i Sjelle Jens Lassen i Skørring, for de tog hans soldaterkjortel fra ham for matrikelskat

** Jens Envoldsen i Lundgård stævnede Morten Pedersen i Søballe Sejer Andersen i Skovby med flere, og tiltalte dem for kirkens gæld. opsat 1 måned

(102)

** Rasmus Pedersen i Hasle stævnede Jacob Nielsen i Sjelle og tiltalte ham for gæld. opsat 1 måned

** Peder Jensen i Borum stævnede Niels Tomasen i Borum og tiltalte ham for gæld. opsat 1 måned

** Mads Jensen i Storring et vidne. Rasmus Lauridsen i Stjær på hustru Anne Madsdatters vegne Søren Mangelsen på hustru Berete Madsdatters vegne gav Mads Jensen Bødker afkald for arv efter deres sl mor Anne Staffensdatter, som boede og døde i Storring, og de har ingen krav til ham eller hans hustru Johanne Rasmusdatter

(103)

** Just Andersen i Søballe et vidne. skifte 7/7 efter sl Rasmus Frandsen i Storring mellem hans hustru Maren Mortensdatter og hendes datter Anne Rasmusdatter. registrering og vurdering. fordring af gæld

(105)

22/11 1665.

** Just Andersen i Søballe et vidne. Jens Jepsen i Skovby gav last og klage på Morten Simonsen i Skovby, for han kom ind i hans stue og tyvtede ham for at have taget noget rug, som han ransagede for, men intet fandt, og Morten Simonsen benægtede ved sin højeste ed

** Anders Holgersen forvalter på Skovgård stævnede efterskrevne Sjelle Skovgårds tjenere i Sjelle Skørring og Galten og tiltalte dem for restants af deres landgilde. opsat til snapsting

(106)

** Rasmus Mikkelsen i Trige med fuldmagt af Maren Klemendsdatter i Århus og med opsættelse 11/10 stævnede Jens Poulsen i Framlev og tiltalte ham for 67 sld efter hans brev, hvorimod Jens Poulsen fremlagde kvittering fra Anders Lydiksen, og berettede, at han desuden havde haft Anders Lydiksens heste på foder. dom: han bør betale resten på hans brev inden 15 dage

(107)

** Frands Nielsen i Storring stævnede Christen Sørensen i Skovby og tiltalte ham for gæld til sl hr Jens. opsat til snapsting

** Just Andersen i Søballe 3.ting tilsagde menige Skanderborg tjenere, som resterer med restants landgilde og skatter, at de uden forsømmelse påtænker at betale denne inden 14 dage, ellers nødes han til selv at lade deres fæmon drive til købstæderne for at sælge dem, hvilket han nødigt ville, om de selv ville betale landgilden

(108)

** Frands Nielsen i Storring stævnede Christen Sørensen i Skovby og tiltalte ham for gæld til sl hr Jens i Storring. opsat til snapsting
 
29/11 1665.

** Just Andersen i Søballe 3.ting strengeligt advarede og tilsagde KM tjenere. at de inden 8 dage lader deres ydeved og styrved yde på Skanderborg og annamme det på de steder, som er udvist dem, og såfremt nogen sidder overhørig, vil de blive straffet på deres fæste, så enhver kan vide sig efter at rette, for skade at tage vare

** Christen Jensen foged på Skovgård 3.ting fremlyste en brun blisset fol, som har gået på deres mark siden høst

** Mikkel Lauridsen i Labing et vidne. navng, som mindes op til 50 år, vidnede, at der ikke har været gjort ægt og arbejde at det boel, Mikkel Lauridsen påboer, undtagen gående rejser med bud og varsel, indtil nu de blev tjenere til Kærbygård

(109)

** Mikkel Lauridsen et vidne. navng vidnede, at der er ingen engbjergning til det boel i Labing, Mikkel Lauridsen påboer

** Christen Jensen foged på Skovgård strengeligt advarede og tilsagde alle Sjelle Skovgårds tjenere mod at komme i Sjelle Skovgårds skov med heste og vogn for at hugge ulovligt, med mindre det bliver dem forevist, hvis de ikke vil straffes for tyveri

(110)

** Peder Frandsen i Storring et vidne og med fuldmagt af Peder Jensen i Borum lovbød halvparten af hans gård i Borum

6/12 1665.

** Matias Sørensen ridefoged til Århus kapitel stævnede Søren Jensen i Lillering med flere for vidne. navng vidnede, at de i Lillering skov så, at der på mester Laurids Borums skovskift var hugget en bøg, og at Søren Jensen i Lillering holdt der med hest og vogn og med et læs ved, og ligeledes vidnede navng, at der på en eng var slået revet og bortført hø, som Jens Sørensen i Lillering vedkendte at være hans eng og beskyldte Søren Jensen i Lillering for at have slået revet og ført høet bort, hvor imod Søren Jensen vedkendte sig engen at være hans så langt, han havde slået den, og ved sin højeste ed benægtede at have hugget bøgen

(111)

** Anders Rasmussen i Framlev stævnede Knud Sørensen i Galten for 5 sld. opsat til snapsting

(112)

** Hans Andersen i Skovby gav last og klage på Jens Christensen i Galten for at have taget en egekævle fra ham, som lå på Skovby mark

** Frands Nielsen i Storring stævnede efterskrevne for gæld til hr Niels Madsen i Storring. opsat til snapsting

13/12 1665.

** Christen Nielsen i Skørring stævnede Sejer Olufsen i Sjelle og tiltalte ham for hans hustrus anpart i den gård, han påboer, som han har brugt i mange år, som han bør betale for. opsat til snapsting

(113)

** Hans Andersen i Skovby lydeligt lod fordele Jens Jepsen i Skovby for 1 sld gæld

** Frands Nielsen i Storring stævnede Rasmus Nielsen i Snåstrup og tiltalte ham for gæld til Rasmus Lassen borger i Århus. opsat til snapsting

20/12 1665.

** Just Andersen i Søballe stævnede Søren Frandsen i Galten og tiltalte ham for hans bøder for sår og skade, han havde gjort på Jens Christensen i Galten. opsat til snapsting

(1)

** tingbogens autorisation 1666

** skursnævninge

(2)

10/1 1666.

** Christen Hansen i Farre stævnede navng og tiltalte dem for gæld. opsat 1 måned

17/1 1666.

** Christen Jensen foged på Skovgård stævnede Albret Ibsen i Rodegård og tiltalte ham for gæld til Jens Rasmussen, der tjener doktor Matias Brobjerg. opsat 14 dage

** Hans Andersen i Skovby stævnede Rasmus Madsen i Skovby og tiltalte ham for 5 læs hø, som der er gjort skade for i hans eng, formedelst Rasmus Madsen ikke ville lukke hans enghaves gærder. opsat 1 måned

(3)

** Christen Jensen foged på Skovgård gav last og klage på Anders Mikkelsen i Skørring, for han i Skørring skov har hugget en hel hob stænger ulovligt

** Rasmus Simonsen i Galten stævnede Mikkel Pedersen Peder Andersen i Galten og tiltalte dem for kirkens gæld, de rester med. opsat 1 måned

** Christen Jensen foged på Skovgård et vidne og lod læse og påskrive en restants. varsel til Skovgårds tjener i Sjelle og Skørring

(4)

24/1 1666.

** Morten Jørgensen borger i Århus et vidne. Jens Jensen Kirkegård i Lyngby tilstod at skylde ham 82 sld, hvorfor han til underpant pantsatte 4.parten af den selvejergård i Labing, hans hustru arvede efter hendes sl mor

(5)

** Rasmus Mikkelsen i Trige med fuldmagt af Karen sl mester Christen Friises i Århus stævnede Jacob Nielsen i Sjelle og tiltalte ham for ---- af en gård i Sjelle, han påboede, samt for udlæg og havre. opsat 6 uger

** Rasmus Sørensen i Voldby stævnede efterskrevne Skivholme mænd og tiltalte dem for kirketiende, de rester med. opsat 1 måned
 
** Niels Ibsen i Låsby på søster Anne Ibsdatters vegne i Høver. Niels Jespersen i Hårby på egne og brorbørns vegne Anne Andersdatter Jesper Andersen Anne Andersdatter Sidsel Andersdatter i Hårby Peder Simonsen i Vissing på egne og søster Anne Simonsdatters vegne gav hende afkald for arv efter sl Søren Jespersen, som boede og døde i Høver

(6)

** Anders Rasmussen i Framlev med opsættelse 6/12 stævnede Knud Sørensen i Galten og tiltalte ham gæld 5 sld efter hans brev dateret 27/2 1658 og underskrevet med egen hånd. dom: han bør betale inden 15 dage

** Daniel Pedersen i Skibby tilbød Jens Rasmussen i Skibby at ville forliges med ham efter husbondens befaling, hvortil Jens Rasmussen svarede, at det ville han gerne, undtagen de 2 leje, Daniel Pedersen havde ladet indsætte

(7)

** Jens Gregersen i Skørring stævnede Søren Pedersen i Rodegård og tiltalte ham for 22 dlr efter hans brev. opsat 6 uger

31/1 1666.

** Rasmus Simonsen i Galten lod fordele navng for gæld

** Jens Envoldsen i Lundgård stævnede Morten Pedersen i Søballe og tiltalte ham for landgilde, han rester med, eftersom Jens Envoldsen er forlenet med hans gård for hans bestilling, og tiltalte andre for kirkens tiende, de rester med. opsat 14 dage

** Anders Pedersen i Stjær et vidne. forlig mellem Maren Mortensdatter i Storring og Johanne Pedersdatter sst om den bygsæd, sl Jens Rasmussen havde sået i sl Rasmus Frandsens gårds jord, så Maren Mortensdatter skulle give Johanne Pedersdatter 6 tdr byg

(8)

** Las Madsen i Skovby stævnede Jens Envoldsen i Lundgård og tiltalte ham for efterskrevne gæld. opsat 14 dage

7/2 1666.

** Anders Knudsen i Galten stævnede Rasmus Jensen i Sjelle for gæld til hr Svend i Århus. opsat 1 måned

** Jens Stigsen i Farre på hans søster Karen Rasmusdatters vegne i Farre stævnede Peder Jensen i Herskind og tiltalte ham for gæld, hans sl far Jens Rasmussen skyldte Karen Rasmusdatters sl husbond Rasmus Jensen i Skjoldelev. opsat 6 uger

(9)

** Peder Lassen i Borum stævnede navng og tiltalte dem for gæld. sagen blev opsat 1 måned

** Søren Pedersen i Stjær lod fordele efterskrevne for kirkens tiende, de er skyldige

14/2 1666.

** Just Andersen i Søballe med opsættelse 20/12 stævnede Søren Frandsen i Galten for dom og tiltalte ham for sårmålsbøder, han har gjort Jens Christensen i Galten. dom: han bør betale sine bøder til KM

(10)

21/2 1666.

** Jens Jensen i Årslev et vidne. Peder Nielsen i Lillering vidnede, at han hørte Jens Christensen i Galten beskyldte Søren Jensens mor i Lillering for en offentlig troldkvinde og heks, hvortil Jens Christensen svarede, at Kirsten Mikkelsdatter bør værge sig med nævn efter loven for dem, der sigter hende og for biskoppen

** Jens Christensen i Galten et vidne. navng vidnede, at Kirsten Mikkelsdatter i Lillering aldrig har haft rygte for trolddom, før nu Jens Christensen i Galten beskylder hende derfor

(11)

** Christen Ibsen Skøt i Voldby lod fordele Albret Ibsen i Rodegård for 6 sld, han udlagde for at vogte hans fæmon

28/2 1666.

** Oluf Pedersen i Borum et vidne. Mikkel Rasmussen i Borum vidnede, at han 3/2 var med fogden hos Jacob Nielsen i Sjelle for at gøre Rasmus Pedersen i Harlev udlæg for gæld, og da vurderede de en ko, og Oluf Pedersen leverede gældsbrevet til Jacob Nielsens hustru Johanne Pedersdatter

** Christen Jensen foged på Skovgård et vidne. navng vidnede, at de 3/2 i Jacob Nielsens gård i Sjelle så, at Christen Jensen leverede Oluf Pedersen et tingsvidne på den gæld, som Jacob Nielsen med flere af Skovgårds tjenere skyldte deres husbond, og han forbød Oluf Pedersen at gøre noget udlæg, før husbonden havde fået sin gæld

(12)

** Just Andersen i Søballe delefoged stævnede Niels Madsen i Tåstrup og Maren Lauridsdatter sst og tiltalte dem for deres lejermålsbøder. sagen blev opsat 1 måned

** Anders Holgersen forvalter på Tyrrestrup med opsættelse 22/11 stævnede efterskrevne Sjelle Skovgårds tjenere og tiltalte dem for restants og landgilde til ham den tid, han havde Skovgård i forpagtning. restants fremlægges, hvilket flere at tjenerne tilstod. dom: de bør betale eller lide høringsdele

(13)

** Hans Andersen i Skovby med opsættelse 17/1 stævnede Rasmus Madsen i Skovby og tiltalte ham for 5 læs hø, som han gjort skade for i hans enghave, idet Rasmus Madsen ikke ville lukke hans enghaves gærder. tingsvidne 1/5 1662 fremlægges. tingsvidne 14/5 1662 og tingsvidne og videbrev 26/8 1635 fremlægges, og navng, der mindes op til 40 år, vidnede, at i den tid har hver af de 2 mænd lukket for sin have, som ligger til deres gårde. Rasmus Madsen fremlagde sit skriftlige svar, at da han fæstede gården staks efter krigstiden, da var gærderne om enghaven øde, og han turde ikke så hastigt hugge stave og gærdsel i KM skove uforvist, og da der for kort tid siden på skifte efter hans sl hustru ikke blev krævet udlæg, så burde arvingerne stævnes. dom: da gælden ikke er fordret på skifte og medarvingerne ikke er stævnet, da bør Hans Andersen lovligt stævne på ny

(15)

** Frands Nielsen i Storring stævnede navng og tiltalte dem for gæld til Maren Nielsdatter i Storring. opsat 14 dage

** Christen Jensen foged på Skovgård 3.ting strengeligt forbød nogen at komme i Sjelle Skovgårds skov med heste og vogn for at hugge ulovligt under ran og dele, og desuden bør de holde deres svin af Skovgårds mark, så doktoren ikke får skade på hans rug

(16)

7/3 1666.

** Rasmus Mikkelsen i Trige med opsættelse 24/1 stævnede Jacob Nielsen i Sjelle og tiltalte ham for landgilde af den gård i Hasle, han tilforn påboede, som han rester med til Karen sl mester Christen Friises efterleverske i Århus efter fremlagte fuldmagt. dom: han bør betale inden 15 dage eller have vurdering i hans bo

** Knud Jespersen i Tovstrup stævnede navng og tiltalte dem for gæld til sl Søren Jensen i Tovstrup. sagen blev opsat 1 måned

(17)

** Jens Jensen i Årslev stævnede Jens Christensen i Galten og tiltalte ham for at have kaldt hans mor Kirsten Mikkelsdatter i Lillering for en offentlig troldkvinde, hvilket han må bevise eller lide som en løgner. opsat 1 måned

** Just Andersen i Søballe stævnede Jens Tomasen i Søballe og tiltalte ham for stedsmål af den gård, han påboer. opsat 1 måned

** Frands Nielsen i Storring 3.ting lovbød halvparten af Fogsgård i Borum, samt Ellen Pedersdatters søsterlod i samme gård. varsel til Jens Rasmussen i Skibby og hans børn og Jens Jensen i Lyngby Jens Rasmussen i Skibby Laurids Lauridsen i Borum og sl Peder Olufsens børn og Ingeborg Nielsdatter og hendes børn

** Jens Gregersen i Skørring med opsættelse 24/1 stævnede Søren Pedersen i Rodegård og tiltalte ham for gæld efter brev 22 sld, dateret 14/6 1653 og 9/3 1656, som fremlægges. Søren Pedersen fremlagde sit skriftlige svar med modregning for betaling, hvilket Jens Gregersen benægtede. dom: at betale inden 15 dage

(18)

14/3 1666.

** Just Andersen i Søballe et vidne. syn på 3 skovskifter i Lillering skov, hvor der var hugget en eg, som var rådden i roden og hul, som kunne være hugget for 1 år siden. varsel til Jens Sørensen i Lillering

(19)

** Just Andersen i Søballe et vidne. syn på Kannikkemølle bro

** Hans Andersen i Skovby stævnede alle Skovby mænd og Jens Envoldsen i Lundgård, og gav tilkende, at da han tilforn for nogle år siden har klaget sig brøstholden over al Skovby mark ikke at have så rigtigt mål efter den skyld og landgilde, han giver lige ved sine naboer, så satte han i rette om al Skovby mark og eng inden alle markskel ikke burde skiftes og deles, så enhver kunne få rigtighed efter sin skyld og udgifter. sagen blev opsat 14 dage

(20)

** Rasmus Madsen i Skovby et vidne. Søren Frandsen i Galten på egne og mor Maren Sørensdatters vegne og søsterbørn Jens Lauridsen og Peder Lauridsen i Galten deres vegne Laurids Rasmussen i Galten på børns Karen Lauridsdatter og Maren Lauridsdatters vegne Peder Lauridsen sst på egne vegne gav ham afkald for arv efter deres søster hans sl hustru Inger Frandsdatter, som boede og døde i Skovby

** Rasmus Madsen i Skovby et vidne. Søren Frandsen tilstod, at han havde annammet hans søster Kirsten Frandsdatters arv efter Inger Frandsdatter

** Peder Frandsen i Borum et skøde. Peder Jensen i Borum solgte og skødede til ham og hans trolovede fæstemø Maren Nielsdatter halvparten af halvparten af hans hustru Ingeborg Nielsdatters part i Fogsgård i Borum samt en søsterlod, Peder Jensen har købt af Ellen Pedersdatter, Søren Jensens hustru i Galten

(22)

** Søren Jensen i Lillering stævnede Rasmus Nielsen Rodkær i Høver og tiltalte ham for en okse, som han skulle føde for ham, og nu er blevet borte. opsat 14 dage

21/3 1666.

** Jens Envoldsen i Lundgård og Morten Pedersen i Søballe er forligt om den resterende landgilde, han skylder Jens Envoldsen, som efterfølger

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af Rasmus Lassen borger i Århus og med opsættelse 13/12 stævnede Rasmus Nielsen i Snåstrup og tiltalte ham for gæld efter hans regnskabsbog. fuldmagt fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage

(23)

** Christen Jensen foged på Skovgård med opsættelse 21/2 stævnede Jens Rasmussen i Skibby og tiltalte ham for gæld til sl Jens Jacobsen i Stadsegård og fremlagde fuldmagt af Christen Svendsen i Århus, indeholdende at Jens Rasmussens brev er udlagt ham på skifte efter sl Maren Bondesdatter i Århus, og fremlagde Jens Rasmussens brev dateret Stadsegård 6/1 1652. dom: han bør betale inden 15 dage

(24)

28/3 1666.

** Laurids Lauridsen i Borum Jens Jensen i Lyngby stævnede Niels Tomasen i Borum og tiltalte ham for deres hustruers anpart af husleje og bondeskyld af den gård, han påboer. opsat 14 dage

** Frands Nielsen i Storring på Peder Jensens vegne i Borum stævnede Jens Jensen Hammel med flere i Høver og tiltalte dem for deres anpart husleje til Ingeborg Nielsdatters små fattige faderløse børn i Borum, af de boliger, de påboer. opsat 14 dage

** Rasmus Sørensen i Voldby med opsættelse 24/1 stævnede efterskrevne Skivholme sognemænd og tiltalte dem for kirkens tiende, de rester med efter kirkens opskrift, som fremlægges, blandt andre sl Anders Jensens efterleverske i Herskind Anne Nielsdatter. dom: de bør betale inden 15 dage

(25)

** Peder Lassen i Borum med opsættelse 7/2 stævnede efterskrevne og tiltalte dem for gæld. tingsvidne af forleden år fremlægges. Rasmus Mogensen i Borum svarede, at efter KM forordning skulle der inden år og dag være dømt om det, den ene havde udlagt for den anden i fejdetiden. dom: de bør betale inden 15 dage, undtagen Rasmus Mogensens gæld fra fejdetiden, som han ikke imod forordning kan lide tiltale for

(26)

4/4 1666.

(27)

** Just Andersen stævnede efterskrevne Jens Tomasen i Søballe for stedsmål 12 rdl Niels Madsen i Tåstrup 18 rdl stedsmål og 12 rdl lejermål Maren Lauridsdatter 6 rdl lejermål. dom: at betale

** Jens Jensen i Årslev med opsættelse 7/3 stævnede Jens Christensen i Galten og tiltalte ham, for han har beskyldt hans mor Kirsten Mikkelsdatter i Lillering for en offentlig troldkvinde, og fremlagde tingsvidner 21/2 dom: sagen skal for sin tilbørlige dommer

(28)

** Just Andersen i Søballe et vidne. syn på den gårds skov i Galten, som Morten Nielsen påboede, hvorledes den var ved magt, men den var hugget til stor upligt, idet der var hugget 9 ege og 21 bøge

11/4 1666.

** Søren Envoldsen ved Skanderborg på Klemend Klemendsens vegne stævnede Just Andersen i Søballe og tiltalte ham for restants af Framlev herred og fremlagde hans indlæg angående den store restants, som idelig er blevet fordret. opsat 6 uger

(29)

** Rasmus Nielsen i Høver et vidne. navng vidnede, at for 6-7 uger siden var der ulve blandt deres får og fæ, som de jagede fra hverandre, og da blev der en stud borte fra dem, som de fandt dagen efter, og ulvene havde ædt af det ene lår og bov

18/4 1666.

** Anders Holgersen forvalter på Tyrrestrup lod fordele efterskrevne Skovgårds tjenere for restants for den tid, han var forvalter på Skovgård

(30)

** Just Andersen i Søballe. syn på den gård i Storring, Rasmus Frandsen påboede, for dens brøstfældighed

25/4 1666.

** Hans Bertramsen ridefoged til Skanderborg et vidne og fremlagde fortegnelse over stedsmål, Niels Madsen i Tåstrup 18 rdl forfalden til Michaeli 1665 Jens Tomasen i Søballe 22 rdl forfalden til fastelavn Anders Knudsen i Galten 4 rdl forfalden til kyndelmisse Peder Sørensen i Hørslev 4 rdl og Mikkel Johansen i Hørslev 7 rdl Jørgen Nielsen i Stjær 10 rdl Berent Hansen i Høver 7 rdl

(31)

** Just Andersen i Søballe lod fordele efterskrevne for gæld

** Just Andersen et vidne og 4.ting til navng for kongeskat, som de lovede at betale

** Søren Frandsen i Galten lod fordele Christen Sørensen i Skovby

(32)

2/5 1666.

** Just Andersen i Søballe stævnede Christen Pedersen i Farre og tiltalte ham for den selvejer bondeskov i Galten, sl Morten Nielsen påboede, som er hugget til upligt, som han bør stå til rette for. opsat 1 måned

** Hans Andersen i Skovby stævnede Korfitz Trolle samt alle Skovby mænd og Jens Envoldsen i Lundgård og fremlagde sit indlæg angående Skovby mark, hvori han mener, han ikke har sin fulde lod og del, hvorfor han mener, at marken bør rebes og deles, så enhver kan få sin rette part efter sin skyld og landgilde. opsat 1 måned

(33)

** Anders Sørensen på Lyngbygård med fuldmagt af Hellum van Podevold begærede tingsvidne over Jens Jensen Hovmand i Labing for landgilde 

9/5 1666.

** Christen Jensen foged på Skovgård et vidne. Rasmus Andersen i Farre med fuldmagt af Anders Nielsen i Farre Gertrud Jensdatter i Skørring Maren Jensdatter sst Karen Jensdatter i Galten Maren Nielsdatter i Veng Kirsten Nielsdatter i Århus Rasmus Pedersen i Grumstrup Jens Rasmussen i Veng Frands Jensen sst Oluf Nielsen i Ormslev gav Maren Christensdatter i Skørring afkald for arv efter hendes sl husbond Mikkel Rasmussen, som boede og døde i Skørring

** Laurids Lauridsen i Borum med opsættelse 28/3 stævnede Niels Tomasen i Fogsgård og tiltalte ham for deres hustruers anpart af bondeskyld i Fogsgård i Borum, han påboer, og som han har afsagt, og for det, det er hugget i skoven uforvist uden deres hjemmel og minde, om han ikke bør stå til rette som for uhjemlet. dom: da sagen synes ærerørig, bør den indkomme for sin tilbørlige dommer

(34)

** Anders Knudsen i Galten 3.ting forbød nogen at gøre ulovlige veje bag Morten Nielsens gård

** Frands Nielsen i Storring et vidne. Jørgen Christensen i Stjær tilstod at skylde sognedegnen Jens Jensen i hans løn, som er af den halvgård, han bruger

16/5 1666.

** Niels Mortensen i Borum et vidne. navng vidnede, at han er ganske forarmet, af den årsag, at den gård, han påboer, er højlig forskyldet, og de kender 4 mænd, der af samme årsag er frakommet den af armod

(35)

23/5 1666.

** Hans Bertramsen ridefoged til Skanderborg stævnede Peder Jensen i Borum og spurgte ham, om han havde nogen kongelig benådning på Kannikkemøllebroen, hvortil han svarede, at han i dag 8 dage ville møde med KM befaling, han havde på broen

** Hans Bertram ridefoged til Skanderborg et vidne og spurgte Just Andersen i Søballe Rasmus Sørensen Yde i Mesing Hans Andersen i Skovby, om de ville love og sige god for deres hustruers søster Maren Mortensdatter i Storring for skyld landgilde og skatter, hvortil de svarede, at de intet ville have dermed at gøre

** Hans Bertram ridefoged lod læse og skrive i hans stedsmålsbog om det gods, der blev bortfæstet 1/5 1665 som er Philipi Jacobi og til 1/1 1666 i Framlev herred, nemlig Niels Madsen i Tåstrup sted og fæst den gård, hans far tilforn påboede og fradøde 18 rdl, Jørgen Nielsen i Gellerup en halvgård i Stjær, Jens Pedersen fradøde 10 rdl Jens Tomasen i Ustrup fæstede den gård i Søballe Jens Pedersen fradøde 22 rdl

(36)

** Søren Envoldsen på Klemend Klemendsens vegne med opsættelse 11/4 stævnede Just Andersen i Søballe og tiltalte ham for restants og landgilde af Framlev herred og fremlagde et indlæg, at Just Andersen uden videre ophold betaler restantsen, hvortil han svarede, at han havde ladet vurdere en stor hob fæmon fra bønder for restants, og hvad han videre kunne til veje bringe med penge skulle han efterhånden med det første indfordre. dom: at betale        

(37)

30/5 1666.

** Just Andersen i Søballe lod fordele efterskrevne for restants, de rester med i Hans Friis forrige slotsskriver hans tid

** Anders Hansen i Skovby lydeligt lod fordele efterskrevne

(38)

6/6 1666.

** Just Andersen i Søballe stævnede Niels Mortensen i Gammelgård for 3 sld efter sl Hans Friises restants. opsat 1 måned

** Hans Andersen i Skovby et vidne, at store Rasmus Madsen i Skovby og han er forligt om Rasmus Madsens ord om ham, hvad bondesagen angår, som han ikke har haft skel eller rede til

13/6 1666.

** Hans Andersen i Skovby med opsættelse 2/5 stævnede Korfitz Trolle Jens Envoldsen i Lundgård og efterskrevne Skovby mænd og i rette lagde sit indlæg, at da han føler sig brøstholden og ikke har sin fulde lod og del i ager og eng på Skovby mark, som han har bevist med syn, om ikke Skovby mark ager og eng bør rebes, så enhver kan få sin rette part efter sin skyld og landgilde og fremlagde tingsvidne 7/1 1646 angående den gård, han påboer, som er højt forskyldet på smørskyld og kornskyld, og efter sl Laurids Nielsen, som boede på gården, som han havde KM frihed på, da havde der gennem 30 år boet 6 mænd på gården, som alle måtte flytte af armod. sl Oluf Parsbergs brev til ridefoged Ebbe Jensen, om at være Hans Andersen behjælpelig med at få sin ret, dateret 2/9 1646 og tingsvidne 7/10 1646 fremlægges, hvori synsmænd udnævnes til på åstedet at granske og forfare, hvorledes Hans Andersen er brøstholden. tingsvidne 14/10 1646 fremlægges, at synet viste, at Hans Andersen jord ikke fandtes i ret mål med hans naboer. vidne 28/10 1646 fremlægges, hvori Hans Andersen fremlægger tilbud om at voldgive sagen, hvortil navng naboer svarede, at de ville være i lensmandens vilje. dom 24/4 1656 fremlægges, at da Skovby mænd havde forpligtet dem til at skifte og dele ager og eng, så burde de efterkomme det. register på hvad enhver i år har sået på sin jord fremlægges. opsættelse 14/3 fremlægges. Jens Envoldsen på Lundgård fremlagde KM pantebrev dateret 9/7 1660 til landsdommer Jens Lassen, blandt andet indeholdende, at jord måtte ikke frahævdes gården, så længe den var pantsat. fæstebreve fremlægges. 8 mænd udnævnes til at gøre Hans Andersen hans ret på Skovby mark. dom: hans naboer bør efterkomme deres forpligt og gøre ham fyldest

(44)

20/6 1666.

** Niels Sørensen i Storring stævnede Rasmus Jensen Rasmus Nielsen i Storring og tiltalte dem for et pant, sl hr Jens Jensen i Storring havde i den gård, de påboer. opsat 3 uger

** Niels Jensen i Sjelle 3.ting afsagde den gård, han påboer, som han ikke vil have mere med at skaffe. varsel til doktor Matias Brobjerg

(45)

27/6 1666.

** Just Andersen i Søballe 3.ting lovbød så megen ulovlig sæd, som kan være sået i KM tjeneres jord og tilbød frøgæld, og forbød nogen at høste afgrøden. varsel til alle ungkarle og inderster

** Morten Sørensen på Hans Bertrams vegne stævnede Niels Tomasen i Borum for husbondhold, han rester med af den gård, han påboer. opsat 1 måned

** Peder Lassen i Borum stævnede navng for gæld. opsat 1 måned

(46)

** Christen Pedersen i Farre 3.ting lovbød ulovlig sæd, som er sået til den gård, Mikkel Bertramsen påboer og tilbød frugtgæld

** Søren Jensen Borum i Stjær et vidne. navng vidnede om efterskrevne, som er så forarmede, at de ikke kan udgive efterskrevne, som de rester med til Skanderborg

(47)

** Just Andersen i Søballe. navng lovede at betale deres restants til Klemend Klemendsen ved Skanderborg
 
4/7 1666.

** Jens Envoldsen i Lundgård stævnede Morten Pedersen i Søballe og tiltalte ham for resterende landgilde. opsat 14 dage

** Niels Jensen i Århus Niels Madsens tjener sst. syn på Skibby mark på et stykke jord ved siden af deres fælles fædrift, omkring 4 skpr, som Niels Let og Jens Rasmussen klagede over, at Daniel Pedersen nu havde optaget jorden og ført det til brug, og desuden havde han pløjet Jens Rasmussens hus så nær, at han ikke kunne køre med hø eller korn, samt på et gærde, som der var en bugt på, som var Daniel Pedersen for nær, hvortil Jens Rasmussen svarede, at gærdet havde altid stået, hvor det står

(48)

** Rasmus Sørensen Yde skovrider gav klage på så mange, som holder ulemmede hunde imod KM forordning

11/7 1666.

** Just Andersen i Søballe stævnede Niels Sørensen i Galten og tiltalte ham for efterskrevne omkostninger på landstings rejser. sagen blev opsat 1 måned

** Just Andersen i Søballe et vidne. navng vidnede, at Christoffer Henningsen i Århus er i lovligt forfald efter borgmesters befaling, at han ikke møde for at svare mod tiltale

** Jesper Olufsen i Borum lod fordele Hans Lauridsen i Borum for 3 mk, som han og Peder Jensen var i lov for ham til Jens Pedersen i Borum

(49)

18/7 1666.

** Niels Jensen i Århus på husbond Niels Madsens vegne stævnede Daniel Pedersen Jens Rasmussen i Skibby og tiltalte dem for noget jord og gærder på marken. opsat 1 måned

** Jens Rasmussen i Skibby et vidne. navng vidnede, at i 40 år stod det gærde mellem Daniel Pedersen og Jens Rasmussen, som det står nu med en bugt mod Daniel Pedersens og før ham Peder Kåes gård

** Daniel Pedersen i Skibby spurgte Jens Rasmussen, om han ville kendes ved nogen lod eller del i det stykke jord i hans ager skovmål. så mødte Niels Let og kendtes ved den 6.part af jorden for fælles fædrift og Jens Rasmussen ved den 3.part

(50)

** Tomas Rasmussen borger i Århus på Eske Kellochs vegne stævnede Niels Rasmussen i Labing og tiltalte ham for landgilde for forgangen år. opsat 14 dage

** Just Andersen i Søballe et vidne. navng vidnede, at Christoffer Henningsen i Århus er i lovligt forfald, at han ikke kan møde i dag for at svare på tiltale

** Just Andersen i Søballe et vidne. syn på en eng på Stjær mark, hvor der var slået hø. Søren Jensen i Lillering svarede, at han ikke havde slået videre end efter heller og sten, siden hans forlig med de Stjær mænd

** Frands Nielsen i Storring 4.ting opsagde den halvgård i Storring, han påboer, da han ikke vil bruge den længere end til skt Volborg dag. varsel til Korfitz Trolle på Skanderborg

(51)

** Frands Nielsen i Storring stævnede navng for gæld til hr Niels i Storring. opsat 14 dage

** Laurids Lauridsen i Borum stævnede navng og tiltalte dem for gæld. opsat 1 måned

** Niels Sørensen tømmermand i Galten. syn på den halvgård, Hans Hansen påboede. varsel til Mette Jensdatter i Galten

25/7 1666.

** Just Andersen i Søballe stævnede Niels Mortensen i Gammelgård og tiltalte ham for gæld. opsat 3 uger

** Just Andersen i Søballe et vidne. navng fremlagde en skudsmålsseddel fra Christoffer Henningsen i Århus, at han ikke kunne komme til stede grundet lovligt forfald i byens bestilling

(52)

** Just Andersen i Søballe et vidne. navng vidnede, at der i Bjørnkær mellem Stjær og Lillering sad nogle sten, som de Stjær mænd har optaget

** Anders Sørensen i Hørslevgård stævnede Daniel Madsen sst angående en eng, hvoraf halvparten burde efterfølge ham, og om han ikke bør holde det østre led ved hævd, som hans formænd

** Peder Nielsen i Lillering med fuldmagt af hr Johan Hansen Lønborg præst til Århus domkirke 3.ting fragik arv og gæld efter hans bror Hans Hansen i Galten. varsel til hans hustru Mette NN

** Rasmus Jensen Ersholt i Låsby stævnede Rasmus Simonsen i Galten Søren Simonsen i Høver Jørgen Simonsen i Herskind og tiltalte dem for de har annammet deres brorsøn Søren Jensens arv efter hans sl far, om de ikke bør give ham og hans mor Maren Sørensdatter afkald. sagen blev opsat 3 uger

(53)

** navng Stjær mænd lod læse og påskrive et gammelt videbrev, dateret 29/6 1642 og begærede tingsvidne med deres vide og vedtægt, da det gamle videbrev var meget formuldet

1/8 1666.

** Just Andersen i Søballe et vidne. Mette Jensdatter i Galten gav last og klage på herredsfoged Oluf Pedersen i Borum, for han 3.dagen efter hendes sl mand Hans Hansens begravelse havde vurderingsmænd med sig og tog 2 øg fra hende, og de vidnede, at hun godvilligt udlagde de 2 øg, idet hun bad hendes datter Anne Christensdatter hente dem på marken, og de blev vurderet for 8 sld

(54)

** Rasmus Olufsen i Storring gav last og klage på Karen Harboes og hendes datter Kirsten Madsdatter, for de overfaldt ham i hans husværelse og slog ham

** Just Andersen i Søballe 3.ting forbød unge mænd i Framlev Stjær og Storring sogne, så mange som har nogen sæd sået i KM tjeneres jord, at høste afgrøden eller afføre den under ran og dele, andet steds end til bondens gård, som jorden tilhører

** Søren Frandsen i Galten. Laurids Rasmussen i Galten vidnede, at han så Rasmus Kust i Lyngby holdt i Galten skov, hvor han havde stævnet en eg på Søren Frandsens skovspart og holdt der med 3 vogne

(55)

** Peder Jensen i Borum en dom med fuldmagt af Maren Nielsdatter i Storring hr Jens Jensens efterleverske stævnede Rasmus Nielsen og Rasmus Jensen i Storring og tiltalte dem for 6 sld efter deres brev og pantebrev af deres hustruers mor Anne Madsdatter, som med hendes husbonds Jens Rasmussens samtykke har pantsat hendes lod i gården, som er 1 1/2 søsterlod til hr Jens. tingsvidner 22/5 1650 og 21/5 1662 fremlægges. dom: hun og hendes børn bør have vurdering i gården for gælden

(56)

8/8 1666.

** Søren Lauridsen ved Skanderborg forrige slotsskriver stævnede Just Andersen i Søballe Morten Pedersen sst Søren Pedersen i Stjær og Mikkel Bertramsen i Galten og tiltalte dem for 185 1/2 dlr efter gældsbrev og forlovsmænds forlov. opsat 6 uger

** Søren Lauridsen forrige slotsskriver stævnede Morten Pedersen i Søballe og hans mor Mette Andersdatter og tiltalte dem for 1 1/2 fjerding smør, de rester med, da han var skriver. opsat 6 uger

** Søren Lauridsen forrige skriver stævnede Søren Pedersen Albret Ibsen i Rodegård og tiltalte dem for en okse, de rester med, så god som 10 rdl. opsat 6 uger

** Rasmus Knudsen i Vengegård et vidne. Jens Sørensen i Galten lovede ikke mere at hugge ulovligt i Anne Knudsdatters eller hendes børns bondeskov i Galten skov, og ellers forpligter han sig til at lide en tyvestraf

(57)

** Daniel Madsen i Hørslevgård et vidne. på Anders Sørensen og Daniel Madsens begæring havde navng sat skelsten mellem den i den eng, som kaldes lange Vældkilde

** Hans Andersen i Skovby gav klage på Hans Rasmussen i Høver og hans stedsøn Johan Rasmussen i Høver, fordi de i Høver skov havde hugget ege. navng havde fulgt vognslaget fra skoven til et savlad ved Hans Rasmussens gård i Høver. Hans Rasmussen benægtede ved ed, at han ikke havde fået nogen eg

(58)

** Jørgen Nielsen i Tåstrup et vidne. afhjemling af syn på Tåstrup og Harlev mark på de fattige mænds byg og rugsæd, som var så vag og ringe, at de ikke kunne få deres sæd igen

** Jens Nielsen i Søballe et vidne. syn på bygsæden på Søballe mark, som var så ringe, at de ikke kunne avle mere end 4 tdr byg

** Daniel Pedersen i Skibby et vidne. Peder Jensen i Skibby vidnede. intet videre derom blev forhandlet denne gang

(59)

** Just Andersen i Søballe delefoged med opsættelse 27/1 stævnede Niels Tomasen i Borum og tiltalte ham for husbondhold af den halvgård, han nu iboer, eftersom han forgangen år har opsagt gården, hvortil han svarede, at han havde afsagt gården, for han ikke var mand for at holde den eller give videre husbondhold. dom: da han stadig bruger gården, bør han betale husbondhold

15/8 1666.

** Jens Rasmussen i Skibby lod fordele efterskrevne Harlev sognemænd for det, de skylder af KM tiende

(60)

** Just Andersen i Søballe stævnede navng og tiltalte dem for deres resterende lammetiende. opsat 3 uger

** Peder Lassen i Borum stævnede navng for gæld. opsat 1 måned

** Niels Madsen i Tåstrup på søsterbørns vegne i Stjær. skifte efter sl Peder Rasmussen 8/11 1659 mellem hans hustru Maren Madsdatter og hendes børn Mads Pedersen Anne Pedersdatter i overværelse af deres farbror Jens Lassen i Tåstrup og morbror Niels Madsen i Stjær. registrering og vurdering. børnenes stedfar Jørgen Christensen annammede børnegodset under værgemål og vil føde og klæde børnene, til de bliver 14 år

(61)

** Jens Envoldsen i Lundgård med opsættelse 4/7 stævnede Morten Pedersen i Søballe og tiltalte ham for hans landgilde, han rester med, fra den tid, han var herredsfoged. dom: han bør betale den resterende landgilde inden 15 dage

(62)

22/8 1666.

** Just Andersen i Søballe med opsættelse 11/7 stævnede Niels Sørensen i Galten og tiltalte ham for omkostninger og brevpenge, som er gjort på landstings rejser angående sagen mellem ham og Mikkel Bertramsen. landstingsdom 5/11 1662 fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage

** Rasmus Sørensen Yde i Mesing et vidne og 2.ting advarede og tilsagde så mange, som holder geder og ulemmede hunde, at de lader dem afskaffe, at de ikke skal komme på vildtbanen og gøre skade på KM vildt

(63)

** Jesper Olufsen i Borum et vidne. syn på Borum mark på de fattige mænds bygsæd, som var så vag af misvækst, at de ikke kunne få deres sæd igen

** Rasmus Nielsen i Snåstrup et vidne. syn på Hørslev Labing og Snåstrup mark, hvor deres bygsæd var så vag og ringe, at de ikke kunne få deres sæd igen

** Jep Obbesen i Storring og Hans Rasmussen i Høver et vidne. syn på Storring og Høver mark, hvor bygsæden var så ringe, at de fattige folk ikke kunne få deres sæd igen

** Hans Andersen i Skovby et vidne. syn på bygsæden, der var så ringe af misvækst, at de ikke kunne få deres sæd igen

** Jens Sørensen i Dallerup stævnede Rasmus Madsen i Skovby og tiltalte ham for den arv, hans hustru tilfaldt efter sl Inger Frandsdatter. opsat 1 måned

** Niels Rasmussen i Tåstrup gav klage på en ko, som tilhørte Peder Jensen i Skibby, for den stak en stud for ham, så tarmene gik ud, som blev vurderet for 6 sld. andre vidnede derom. Peder Jensen tilbød at betale skaden

(64)

** Anders Pedersen i Labing stævnede Søren Lauridsen Laurids Sørensen Jens Sørensen i Borum og tiltalte dem for Christen Rasmussens mødrene arv, som er i boet, hans brorsøns gods. opsat 3 uger

** Niels Rasmussen i Herskind et vidne. syn på Herskind mark, hvor de så, at sæden af misvækst den store hede og brønde var så ringe, at de ikke kunne få deres sæd igen

** Anders Pedersen i Stjær et vidne. syn på Stjær mark, hvor bygsæden var så ringe af den store hede og brønde, at de ikke kunne få deres sæd igen

(65)

29/8 1666.

** Just Andersen i Søballe stævnede alle herredsmænd for forfalden restants. opsat 1 måned

** Jørgen Nielsen i Tåstrup gav last og klage på Søren Knudsens hustru Maren Christensdatter i Tåstrup, for hun har sagt, at hun skulle lade den røde hane gale over Laurids Nielsen sst, hvortil hun svarede, at hun ikke vidste, om hun sagde det eller ikke

** Niels Rasmussen i Borum stævnede navng for gæld. opsat 1 måned

** Laurids Lauridsen i Borum med opsættelse 18/7 stævnede Niels Tomasen i Borum for gæld efter hans brev, som fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage

(66)

5/9 1666.

** Niels Rasmussen i Tåstrup stævnede Peder Jensen, som har sted og fæst til Sejer Lauridsen i Tåstrup og tiltalte ham for en ko. opsat 1 måned

** Just Andersen i Søballe stævnede Skovby og Galten bymænd for restants og landgilde. opsat 1 måned

** Niels Sørensen i Skivholme. syn på et boel i Skivholme, Laurids Jensen påboede

** Jørgen Simonsen i Herskind stævnede alle Skivholme mænd og tiltalte dem for det, de har gjort mod videbrevet. opsat 1 måned

** Christen Jensen foged på Skovgård. Rasmus Rasmussen på Skovgård, der tjener doktor Matias Brobjerg, gav klage på Niels Sørensen i Skivholme, for han overfaldt ham på Harlev mark og jog ham af vejen med husbondens heste og vogn, så han ikke kunne fare i fred, og senere på Borum mark slog han ham af vognen med en vognkæp, og behandlede ham så ilde, at han næppe på ynkelig måde kom til Borum, og han måtte ligge på gården om natten, og han beskyldte Niels Sørensen for hans sår og skade

(67)

** Christen Jensen på Skovgård et vidne. syn på Rasmus Rasmussens sår og skade, som han beskyldte Niels Sørensen i Skivholme for

** Rasmus Simonsen i Galten et vidne. syn i hver mands lade i Galten og Rodegård for at syne og se deres bygsæd, som var så ringe af misvækst, at de ikke kunne få deres sæd igen

** Jens Nielsen Smed i Borum et vidne og lod læse og påskrive KM brev, hvori han forundes og tillades at holde fri kro sst med øl mjød og brændevin til vejfarende folk, om andre i byen herimod holder kro, må det tilkendegives, at de kan straffes, og Jens Smed forpligtede sig til at holde godt forsvarligt øl og godt mål

(68)

12/9 1666.

** Niels Madsen i Tåstrup stævnede navng og tiltalte dem for gæld til sl Peder Johansen. opsat 3 uger

** Rasmus Sørensen i Mesing skovrider lod læse og påskrive lensmandens befaling til alle, der boer i vildtbanen, at de lader alle deres hunde lemme og holder deres geder af vildtbanen samt undlader kulbrænding og skovhugst, og hvis nogen findes herimod at gøre, da må han stande hans eget eventyr, om han derfor kommer i ulykke, hvilken befaling skal læses 3 tingdage efter hverandre, så ingen kan undskylde sig, at de ikke er advaret

19/9 1666.

** Just Andersen i Søballe med opsættelse 25/7 stævnede Niels Mortensen i Gammelgård og tiltalte ham for 3 sld gæld til sl Hans Friis forrige slotsskriver ifølge restants 1654-55, og som Just Andersen og andre har betalt efter kvitteringer, som fremlægges. Niels Mortensens skriftlige svar fremlægges, at han ikke skylder den sl mand noget, hvilket han i så fald burde have krævet før, da restantsen er 14 år gammel, og ved ed benægtede han gælden. dom: han lider ikke tiltale, da restantsen er meget gammel og ikke er underskrevet

(70)

** Christen Jensen foged på Skovgård stævnede Jacob Jensen Søren Jensen i Sjelle, og tiltalte dem, for de har indført deres korn og ikke har ladet det tælle på marken, som deres naboer. sagen blev opsat 1 måned

** Søren Jensen i Hørslevbol stævnede Laurids Lauridsen i Borum og tiltalte ham for det gods, som blev uskiftet efter hans hustrus mor, som han bør have sin part af. opsat 1 måned

** Jens Lassen i Skørring et vidne. Christen Lassen i Sjelle ved sin højeste ed benægtede, at han intet havde at beskylde Jens Lassen for andet, end en god ærlig mand vel anstår

** Laurids Lauridsen et vidne og lod afhjemle syn på den gård i Labing, Las Christensen påboede, for at dens brøstfældighed, og derefter syn på Erik Rasmussens part af gården. varsel til Mogens Lassen Rasmus Lassen Boel Lasdatter Maren Lasdatter Mette Lasdatter

(71)

26/9 1666.

** Jon Knudsen i Tovstrup stævnede Rasmus Poulsen i Framlev Peder Andersen i Borum og tiltalte dem for forlov, de er i for Niels Lauridsen i Vorgård. opsat 3 uger

** Rasmus Mikkelsen i Trige stævnede Sejer Andersen i Skovby Laurids Pedersen i Sjelle Peder Jensen i Herskind og tiltalte dem for gæld til sl Søren Jensen i Tovstrup. opsat 1 måned

** Just Andersen i Søballe. den sag med restants er opsat 14 dage

** Jens Nielsen i Søballe lod fordele Rasmus Mortensen i Storring, der har fæstet sig til ham og fået fæstepenge, men dog ikke indstillet sig i tjeneste

(72)

** Søren Jensen i Hørslevbol for retten. intet mere derom forhandlet

** Peder Lassen i Borum med opsættelse 15/8 stævnede Rasmus Mogensen  Søren Andersen i Borum og tiltalte dem for hvad, de er ham skyldig, som han udlagde forleden fejdetid og fremlagde dom 15/1 1663 og delevidne 9/7 1662. Rasmus Mogensens svar fremlægges, at alt, som var forfaldet i krigstiden skulle fordres inden 2 år, hvorfor han mener sig fri for tiltale. Søren Andersen fremlagde sit svar, at han havde med sine naboer betalt gælden straks efter, KM forordning udgik, at al tvistighed og udlæg i krigstiden skulle afgøres inden 2 år. dom: Mogens Rasmussen og Peder Lassen er forligt om gælden, men Søren Andersen, som er delt for gælden, bør betale inden 15 dage

(73)

3/10 1666.

** Anders Holgersen forvalter på Skovgård lydeligt ved 6 høringe lod fordele efterskrevne for deres faldsmål 3 ort, da de er delt for hovedsagen

** Laurids Lauridsen i Borum et vidne og lod læse og påskrive et underskrevet brev, hvori Laurids Lauridsen i Borum på egne vegne Søren Jensen i Hørslevbol på hustrus vegne Søren Poulsen i Sjelle på hustrus vegne, er forligt om hvad Laurids Lauridsen skal give dem som arv efter sl Berete Jørgensdatter, som boede og døde i Borum dateret 6/7 1660. et andet brev dateret 22/12 1660 fremlægges angående de 2 mænds arvelodder på hustruers vegne og kvittering for betaling. varsel til Søren Poulsen i Årslev og Søren Jensen i Hørslevbol på hustruers vegne

(74)

** Niels Jensen i Herskind et vidne. Jens Lassen i Skørring på husbond doktor Matias Brobjerg til Sjelle Skovgård hans vegne gav tilkende, at han er forligt med Niels Jensen i Herskind om at holde den vej mellem Herskind og Borum mølle, som kaldes Gylløkke sig, ved lige, mod at Skovgårds tjenere i Skørring og Sjelle dertil betaler det første år 1 skp havre og 4 sk og inderster, der har hest og vogn 2 sk, og siden tvivles ikke på, at så mange, der har deres køring derover, årligt vil give Niels Jensen noget for at holde vejen ved lige

(75)

** Jens Lassen i Skørring på husbonds begæring tilsagde Skovgårds tjenere at rette dem derefter
 
10/10 1666.

** Christen Jensen foged på Skovgård lod afhjemle syn i Sjelle Skovgårds skov i Rasmus Møllers gårds skov, hvor der var stævnet en skovabild. varsel til Laurids Lauridsen i Farre

** Christen Jensen foged et vidne. Mikkel Jensen og Jens Sejersen i Sjelle vidnede, at de så Laurids Lauridsen i Farre, som stod ved en skovabild i Sjelle Skovgårds skov med hans vogn, og da syntes de, at abilden var nylig stævnet, hvortil Laurids Lauridsen svarede, at han aldeles intet havde hugget eller afført

(76)

** Anders Sørensen i Hørslevgård stævnede Daniel Madsen i Hørslevgård og fremlagde sit forsæt, at eftersom hans nabo Daniel Madsen har slået og revet et stykke eng, som i 40 år har været fælles for dem og deres formænd, som han ikke fragår, og da han således har delt KM eng uden øvrighedens eller Anders Sørensens tilladelse, da mener han, at Daniel Madsen har gjort uret. sagen blev opsat 1 måned

17/10 1666.

** Just Andersen i Søballe stævnede Las Madsen i Skovby og gav til kende, at da han har klaget over, at Rasmus Madsen har slået hans datter Karen, hvilken klage ikke er bevist, så mente han, at han har gjort uret og må bevise klagen. opsat 1 måned

(77)

** Just Andersen i Søballe et vidne. Hans Andersen i Skovby vidnede, at da de stod i Just Andersens port, da spurgte Oluf Pedersen i Borum dem, om de ville følge ham til Galten for at gøre udlæg hos sl Hans Hansen for gæld til en mand i Århus, hvortil Just Andersen svarede, at det var stakket tid siden, manden døde, og der var både KM restants og anden gæld deri og bad, at Oluf Pedersen skulle lade det blive, da svarede han, at han havde opholdt manden så længe, at han ikke længere kunne opholde ham. varsel til Niels Nielsen i Mollerup og hans hustru Kirsten Jensdatter Christen Henningsen borger i Århus

** Just Andersen i Søballe stævnede Jens Christensen i Galten med flere, som har annammet KM korn, de skulle lade male, men har ikke leveret det på de steder, som det sig bør. opsat 3 uger

** Christen Jensen foged på Skovgård stævnede Niels Sørensen i Skivholme og tiltalte ham for at have slået Rasmus Rasmussen på Århusvejen, om han derfor ikke bør værge sig med nævn. sagen blev opsat 3 uger

** Erik Jørgensen borger i Århus med fuldmagt af Søren Lauridsen forrige slotsskriver og ridefoged til Skanderborg og med opsættelse 8/8 stævnede Søren Pedersen Albret Ibsen på Rodegård og tiltalte dem for en okse, så god som 10 rdl, som de skylder rigens marsk, den tid Søren Lauridsen var slotsskriver, hvortil de svarede, at han burde bevise, at de er Søren Lauridsen noget skyldig, og de benægtede ved deres højeste ed, at de har betalt oksen. dom: da gælden ikke bevises, kan de ikke lide tiltale

(78)

** Jens Sørensen i Dallerup stævnede Rasmus Madsen i Skovby og tiltalte ham for hans hustru Maren Frandsdatters arvepart, som hun var tilfaldet efter hendes sl søster Inger Frandsdatter, Rasmus Madsens hustru, efter hans forpligt. tingsvidne 25/10 1665 fremlægges. dom: han bør betale Jens Sørensens hustru hendes arvepart

(79)

** Niels Rasmussen i Tåstrup med opsættelse 5/9 stævnede Peder Jensen, som har fæstet et hus hos Sejer Lauridsen i Tåstrup, og tiltalte ham for hans ko, som har stukket en stud af hans, som døde derover, om han ikke bør betale studen. tingsvidne 2/8 fremlægges. dom: han bør betale halvparten at studen 3 dlr

(81)

** Laurids Pedersen i Sjelle et vidne. skifte 31/10 1656 efter hans sl hustru Maren Jensdatter imellem ham og hans børn Peder Lauridsen Jens Lauridsen og Else Lauridsdatter

24/10 1666.

** Jens Envoldsen i Lundgård stævnede Jens Jensen i Skovby og tiltalte ham for 11 sld til hans søn Herlov Jensen. opsat 1 måned

(82)

** Anders Pedersen i Labing et vidne. 7/9 1652 skifte i Lyngby hos Rasmus Pedersen om hvad, sl Karen Lauridsdatters børn Niels Rasmussen og Christen Rasmussen kunne tilfalde efter deres mor, hvoraf halvparten kom til oldefaderen Laurids Sørensen i Borum, og den anden halvpart til Labing, hvor den var i Anders Pedersens behold. varsel til Laurids Sørensen Søren Lauridsen i Borum

** Niels Mortensen i Gammelgård et vidne. syn på hans havreager, hvor der var gjort skade for 10 skpr havre, som han beskyldte Rasmus Johansen i Høver for at have gjort med hans heste og øg

** Anders Jensen i Hørslev stævnede navng og tiltalte dem for gæld til Framlev kirke. opsat 1 måned

** Niels Jensen Balle i Labing et vidne. Rasmus Jensen sst på egne og søster Karen Jensdatters vegne Jens Jensen Balle på egne vegne Mikkel Jensen i Borum på egne Tomas Jensen i Terp på egne Jens Pedersen i Borum på hustru Berete Jensdatters vegne gav ham afkald for arv efter sl Jens Sørensen Balle og Maren Rasmusdatter, deres forældre, som boede og døde i Labing

(83)

** Rasmus Jensen i Labing. Niels Jensen lovede at betale sin søster Karen Jensdatter hendes arv efter hendes sl forældre

** Anders Justsen i Søballe et vidne. Morten Pedersen i Søballe bekendte at være ham skyldig 34 sld, som han lovede at betale til påske

** Rasmus Mikkelsen i Trige med fuldmagt af Niels Rasmussen i Elsted med opsættelse 26/9 stævnede navng og tiltalte dem for gæld til sl Søren Jensen i Tovstrup, hvilken gæld er tilfaldet hans hustru efter sl Søren Jensen. gældsbreve fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage

(84)

31/10 1666.

** Rasmus Justsen i Blegind stævnede Søren Jensen i Lillering og på egne og Mogens Nielsen i Hasle hans vegne tiltalte ham for deres hustruers arv efter deres sl far Jens Jensen og mor Kirsten Mikkelsdatter, som boede og døde i Lillering. opsat 1 måned

** Rasmus Jensen i Javngyde stævnede Anders Rasmussen i Framlev og tiltalte ham for det gods, han har annammet i Javngyde på skifte efter sl Peder Nielsen. opsat 1 måned

(85)

** Anders Pedersen i Labing med opsættelse 22/8 stævnede Laurids Sørensen Hans Lauridsen Søren Lauridsen i Borum og tiltalte dem for Christen Rasmussens mødrene arv, som hans oldefar Laurids Sørensen har annammet og er indkommet i et fællebundet bo. tingsvidne 24/10 fremlægges, at på skifte i Lyngby 7/9 1652 hos Rasmus Pedersen efter sl Karen Lauridsdatter, da gik den halve part af sønnerne Christen Rasmussen og Niels Rasmussen deres arv til Laurids Sørensen i Borum og resten til Anders Pedersen i Labing. Hans Lauridsen i Borum fremlagde regnskab for omkostninger ved søstersønnens Christen Rasmussens opvækst. dom: Laurids Sørensen og hans sønner bør betale skadesløs inden 15 dage, da de boer i fælles bo

(86)

** Søren Jensen i Hørslevbol med opsættelse 19/9 stævnede Laurids Lauridsen i Borum og tiltalte ham for hans hustrus arv efter hendes sl mor Berete Jørgensdatter. Laurids Lauridsen fremlagde tingsvidne 3/10, og berettede, at han havde hjemløst brevene og betalt arveparterne. dom: han kan derfor ikke lide tiltale

(87)

** Rasmus Pedersen i Stjær et vidne. Knud Rasmussen i Stjær gav hans far afkald for mødrene arv

** Rasmus Sørensen Yde i Mesing skovrider lod læse slotsherrens befaling til alle, der boer i og nær vildtbanen, at de lader deres hunde lemme og holder deres geder af vildtbanen, og de undlader kulbrænden og skovhugst, hvilken befaling skal forkyndes på 3 tingdage efter hverandre

(89)

7/11 1666.

** Knud Jespersen i Tovstrup stævnede navng og tiltalte dem for gæld efter deres breve til sl Søren Jensen i Tovstrup. opsat 6 uger

** Rasmus Madsen i Skovby et vidne. navng vidnede, at de på hans toft fandt en kiste med klæder, som Søren Frandsen i Galten tog og førte til Galten

(89)

** Rasmus Madsen i Skovby stævnede Søren Frandsen i Galten og tiltalte ham for de klæder, han tog til sig. opsat 14 dage

** Laurids Lauridsen i Borum stævnede Steen Olufsen i Hørslev Mads Lassen Rasmus Lassen Maren Lasdatter for brøstfældigheden på den halvgård i Labing. opsat 1 måned

** Jon Knudsen i Tovstrup med fuldmagt af Anders Nielsen i Låsby og med opsættelse 25/9 stævnede Peder Andersen i Borum Rasmus Poulsen og tiltalte dem for forlov, de er i for Niels Lauridsen i Vorgård, nemlig 12 sld, som han skyldte sl Rasmus Nielsen i Låsby, og som tilfaldt hans bror Anders Nielsen efter ham. dom 1/2 1665 fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage

(90)

14/11 1666.

** Daniel Madsen i Hørslevgård stævnede Anders Sørensen i Hørslevgård og hans sønner Jens Andersen Søren Andersen og gav tilkende, at da Anders Sørensen har mere i gård og mark end ham, om han ikke bør levere det fra sig. opsat 3 uger

** Just Andersen i Søballe med fuldmagt af Rasmus Knudsen i Vengegård 3.ting lovbød den 6.part af den selvejergård i Framlev, Rasmus Poulsen og Jens Jensen påboer og den 6.part af den halve gårds ejendom på Lillering mark. varsel til Dorete Jensdatter i Vengegård Karen Knudsdatter Maren Bertelsdatter Jens Knudsen sst Anne Knudsdatter i Galten Anders Knudsen sst Gertrud Nielsdatter i Javngyde Niels Bertelsen i Firgårde Søren Bertelsen og anden Søren Bertelsen sst Knud Jensen i Bjedstrup Karen Bertelsdatter i Forlev Poul Bertelsen i Mesing og hr Just Lauridsen i Gylling
 
(91)

21/11 1666.

** Just Andersen i Søballe delefoged stævnede efterskrevne herredsmænd og tiltalte dem for restants og landgilde, de rester med til Skanderborg efter jordebogen. dom: de bør betale inden 15 dage

(92)

** Morten Madsen i Ry KM kornmåler advarede og tilsagde menige Skanderborg tjenere i Framlev herred, at de straks uden forsømmelse påtænker at yde deres rug og byg landgilde i Århus til ham og ingen anden

** Anders Sørensen i Hørslevgård en dom og med opsættelse 10/10 stævnede Daniel Madsen i Hørslevgård og irettelagde hans forsæt angående deres fælles eng, som Daniel Madsen har slået. klagevidne og tingsvidne 24/7 1661 fremlægges. vidner 16/12 1663 og 23/8 1665 fremlægges. Daniel Madsen fremlagde 2 tingsvidner 9/12 1663 og sit fæstebrev, dateret 31/8 1655, og sit skriftlige svar, at han ikke har høstet mere end halvdelen af engen og han har ikke delt nogen eng eller ager videre, end der med øvrighedens minde er sat sten mellem dem, så han mener sig fri for tiltale. dom: da det ikke bevises, at Daniel Madsen har delt engen, da lider han ikke tiltale, og da Anders Sørensen sætte i rette, om han bør nyde halvparten af deres engjord, da kan der ikke kendes anderledes, end det bør han

(96)

** Just Andersen i Søballe delefoged advarede og tilsagde menige Skanderborg tjenere at de uden forsømmelse lader deres kornlandgilde blive ydet på de forordnede steder, såfremt de ikke vil straffes på deres fæste

28/11 1666.

** Søren Jensen i Lillering et skøde. Rasmus Knudsen i Vengegård skødede til ham og hustru Anne Pedersdatter 6.parten af den selvejer bondegård i Framlev, Rasmus Poulsen Jens Jensen påboer og 6.parten af den halve gårds ejendom på Lillering mark, der ligger under samme gård

(97)

** Søren Lauridsen forrige slotsskriver med opsættelse 8/8 stævnede Just Andersen i Søballe og hans forlovsmænd Morten Pedersen i Søballe Søren Pedersen i Stjær Mikkel Bertramsen i Galten og tiltalte dem for 185 1/2 sld efter deres brev, som Just Andersen blev ham skyldig, den tid han var skriver til Skanderborg, hvilket brev, dateret 6/9 1655, fremlægges med påskrevne afbetalinger. kvittering fremlægges. Just Andersen fremlagde dom 5/11 1662 samt hans skriftlige svar, at Søren Lauridsen har gjort udlæg for en del af pengene i Søren Pedersens bo i Stjær på skifte efter hans sl hustru, hvilket Søren Lauridsen ikke vil kunne benægte, så han mener, at dannemænd må gøre regnskab dem imellem. dom: da der er gjort udlæg for 144 sld, som ikke er afskrevet på hovedbrevet, da bør de i dannemænds overværelse gøre regnskab

(101)

** Christen Jensen foged på Skovgård med opsættelse 17/10 stævnede Niels Sørensen i Skivholme og tiltalte ham for overfald på husbondens tjener Rasmus Rasmussen på Århusvejen. klagevidne 5/9 fremlægges, og Niels Sørensen fremlagde sit skriftlige svar, at Rasmus Rasmussen aldrig kan bevise, at han har overfaldet ham, så han formener at han bør for sådan trætte og ubevist gerning blive kvit. dom: han kan ikke uden bevis lide tiltale

(102)

** Niels Sørensen i Storring stævnede Jens Nielsen i Tåstrup og tiltalte ham for gæld. opsat 1 måned

** hr Niels Madsen i Storring et vidne. Anders Knudsen i Galten med flere vidnede, at de var med herredsfogeden hos Peder Andersen i Galten og vurderede 2 stude for hans gæld til sl Jens Jensen i Storring, hvortil Peder Andersen svarede, at studene blev vurderet ulovligt og ikke blev vurderet til deres værd, og dertil svarede Anders Knudsen, at de blev vurderet, som de blev forevist

(103)

5/12 1666.

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af hr Jacob Bondesen i Skivholme stævnede navng for 6 års provstepenge. opsat 14 dage

** Jens Jensen i Storring stævnede navng og tiltalte dem for gæld til ham og hans mor. opsat 14 dage

(104)

** Rasmus Nielsen i Storring 3.ting lovbød halvparten af den gård i Storring, han påboer, som hans hustru arvede efter hendes sl far og mor. varsel til Rasmus Jensen i Storring hans hustru Jens Rasmussen og Rasmus Jensen Anne Jensdatter sst med lovværge Jens Sørensen i Harlev og hustru

** Just Andersen i Søballe stævnede Rasmus Madsen i Skovby og tiltalte ham, eftersom han havde aftinget hos bonden for slagsmål, om han ikke bør stille slotsherren tilfreds på KM vegne. sagen blev opsat 14 dage

** Jens Envoldsen i Lundgård med opsættelse 24/10 stævnede Jens Jensen i Skovby og tiltalte ham for 11 sld gæld til hans søn Herlov Jensen i Lundgård for en hest, han har købt. dom: han bør betale inden 15 dage
 
(105)

12/12 1666.

** Anders Jensen i Hørslev et vidne. efterskrevne vidnede, at 1656 da ydede de deres kirketiende på våbenhusloftet i Framlev kirke, hvortil Anders Sørensen i Labing svarede, at så meget korn, som blev ydet på våbenhusloftet, det blev siden af krigsfolket, som kom i landet, borttaget, en del blev ført til Århus, hvor det skulle forvares, og en del blev taget af krigsfolket, eftersom de tog nøglen fra kirkeværgen, men de beholdt dog selv 11 1/2 td

** hr Niels i Storring lod fordele Jørgen Christensen i Stjær for 2 års nådigste af den halvgård, han påboer

** Rasmus Jensen i Javngyde med opsættelse 31/10 stævnede Anders Rasmussen i Framlev og tiltalte ham for 7 dlr, som han har taget udlæg for i Javngyde efter sl Peder Nielsen, som han skulle betale til Anders Nielsen i Låsby. vidne af Gern herreds ting 26/10 1661 fremlægges, hvori Anders Rasmussen bliver udlagt en hoppe. Anders Rasmussen svarede, at han ikke havde lovet at betale Anders Nielsen Anne Andersdatter i Låsby, men hos hans brorsøn sl Peder Nielsen fik han en plag for et lån, og på skifte efter hans sl bror Niels Rasmussen i Javngyde krævede han 15 sld, men fik intet udlæg. dom: da han har været på skifte efter hans sl bror Niels Rasmussen i Javngyde og dennes søn Peder Nielsen, og der udlagt en hoppe for 15 dlr, hvori han skulle betale Anders Nielsen Anne Andersdatter i Låsby, da bør han betale 7 dlr inden 15 dage

(107)

19/12 1666.

** Knud Jespersen i Tovstrup med opsættelse 7/11 stævnede Peder Andersen Oluf Pedersen i Borum Jens Envoldsen i Lundgård og tiltalte dem for 100 sld, de skylder sl Søren Jensen i Tovstrup hans hustru Mette Nielsdatter og hans arvinger efter gældsbrev dateret 1/2 1666, som fremlægges. dom: de bør betale skadesløst inden 15 dage

(108)

** Morten Sørensen i Harlevholm stævnede Anne Nielsdatter i Harlev og hendes søn Mads Nielsen i Harlev med flere og tiltalte dem for gæld. opsat 3 uger

** Morten Sørensen i Harlevholm et vidne. navng Harlev sognemænd vedtog, at hvilken tid, sognemændene vedtog på sognestævne at yde KM og kirkens tiende, da skulle den, der ikke møder med sit tiendekorn eller hans visse bud på de vedtagne steder, bøde til hans husbond 6 mk og til sognemændene 6 mk til en halv td øl, som de kan gøre udlæg for, hvis han ikke med det gode vil udlægge dem

(109)

** Rasmus Jensen og Rasmus Nielsen i Storring 3.ting lovbød det selvejerhus, gl Jens Rasmussen påboer sst. varsel til Rasmus Jensen og Rasmus Nielsen og deres hustruer Jens Rasmussen og Rasmus Jensen Anne Rasmusdatter med lovværge i Storring Jens Sørensen i Harlev hans hustru

** Jens Jensen i Storring. Rasmus Jensen og Rasmus Nielsen i Storring på egne og hustruer Maren og Anne Jørgensdatters vegne solgte og skødede til Maren Nielsdatter Fog i Storring det selvejer bondehus, gl Jens Rasmussen nu påboer

(110)

** Christen Ibsen Smed i Lillering et skøde. Rasmus Nielsen i Storring med hustru Anne Jørgensdatters pålagte hånd skødede til ham og hustru Helle Rasmusdatter og deres arvinger halvparten af den selvejer bondegård i Storring, Rasmus Nielsen og Rasmus Jensen påboer

(111)

** Niels Tomasen i Borum et skøde. Peder Jensen i Borum skødede til Niels Tomasen og hans hustru Karen Pedersdatter halvparten af den halve part som hans hustru Ingeborg Nielsdatter er berettiget til i Fogsgård i Borum, som Niels Tomasen og Peder Frandsen påboer

** Anders Sørensen i Hørslevgård et vidne. navng, der mindes op til 40 år, vidnede om hvilke agre, der har været brugt til Anders Sørensens part af gården, og hvilke led, han hans bror og far har holdt ved lige

(112)

** Knud Jespersen i Tovstrup med opsættelse 7/11 stævnede Søren Rasmussen Peder Rasmussen i Skørring og tiltalte dem for gæld til sl Søren Jensen i Tovstrup. Søren Rasmussen svarede, at han i 17 år havde afbetalt gælden. dom: de bør begge betale deres gæld

(114)

(blank)

(1)

** tingbogens autorisation 1667

** skursnævninge fogder og skriver

(2)

9/1 1667.

** hr Jacob Bondesen i Skivholme et vidne. navng vidnede, at de forbød Anders Andersen i Skivholme at flytte gærdet om kålhaven til det hus, han påboede, og da svarede han, at gærdet var hans, og han ville gøre af det, som han ville. Jacob Bondesen gav klage på ham, for han har borttaget møget til samme hus

** Daniel Madsen i Hørslevgård en dom og med opsættelse stævnede Anders Sørensen i Hørslevgård og hans sønner Jens Andersen og Søren Andersen og gav tilkende, at da hans nabo Anders Sørensen har mere, end han har i gård og mark, satte han i rette, om Anders Sørensen ikke bør levere det fra sig, og fremlagde tingsvidne 9/12 1663 angående syn på gården. tingsvidner 9/12 1663 og 8/8 1666 fremlægges. Anders Sørensen fremlagde tingsvidne 10/5 1637, hvori Anders Sørensen og hans bror Niels Sørensen voldgav deres trætte om skel på noget af deres gårds ejendom. tingsvidne 8/5 1639 og tingsvidne 16/12 1663 fremlægges. tingsvidne 3/8 1665 fremlægges angående syn på gården. vidne x/12 1666 fremlægges. Anders Sørensen svarede, at da Daniel Madsen med synsvidne beviser, at han har mindre i agermål hus og gårdsted, så vil Anders Sørensen bevise, at Daniel Madsen har mere i lade gårdsted og eng end han, Daniel Madsen fremlagde fæstebrev på halvparten af Hørslevgård, dateret 31/8 1655. dom: da Daniel Madsen har fæstet halvparten af gården, da bør han have den halve part

(9)

** Rasmus Sørensen KM skovrider advarede menige herredsmænd om at holde deres geder og ulemmede hunde af vildtbanen, såfremt de ikke vil stå til rette

16/1 1667.

** Jens Sørensen i Lillering stævnede navng og tiltalte dem for gæld. opsat 14 dage

(10)

** Søren Jensen i Lillering et vidne og 4.ting fremlyste en brun blisset hest, som kom til hans gård før jul, som blev vurderet for 6 slmk

** Rasmus Madsen i Skovby en dom og med opsættelse 7/11 stævnede Søren Frandsen i Galten og tiltalte ham for den arv, han og hans søskende arveligt var tilfaldet efter hans sl hustru Inger Frandsdatter, som Søren Frandsen havde taget til sig. tingsvidne 7/11 1666 fremlægges. dom: Søren Frandsen bør holde Rasmus Madsen kvit for arven, eller lide høringsdele

(11)

** Just Andersen i Søballe tilsagde alle bønder i Framlev herred at de lader deres landgilde blive ydet inden 14 dage, såfremt de ikke vil betale 2 rdl for 1 td rug og for 1 td byg

23/1 1667.

** Knud Jespersen i Tovstrup stævnede Søren Frandsen i Galten og tiltalte ham for det, hans sl far Frands Pedersen skyldte sl Søren Jensen i Tovstrup. sagen blev opsat 1 måned

(12)

** Niels Sørensen i Storring en dom og med opsættelse 28/11 stævnede Jens Nielsen i Tåstrup og tiltalte ham for gæld ifølge hans brev, dateret x/2 1652 som fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage

(13)

** Frands Nielsen i Storring med fuldmagt af hr Jens Jensen i Storring stævnede navng for gæld. gældsbreve fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage

(14)

** Jacob Lauridsen i Århus mølle. Jens Jensen Bonde i Årslev tilstod at skylde ham 41 dlr, som han lovede at betale til skt Mikkelsdag, hvorfor han pantsætter 4.parten af den selvejer bondegård i Snåstrup, Rasmus Nielsen påboer

(15)

30/1 1667.

** Christen Jensen ridefoged til Skovgård stævnede alle Sjelle Skovgårds tjenere og tiltalte dem for restants og landgilde, de rester med. sagen blev opsat 6 uger

** Christen Jensen ridefoged lod læse og påskrive et tingsvidne 17/1 1666 indeholdende en restants for efterskrevne.. en restants efter jordebogen fremlægges

(17)

** Morten Sørensen i Harlevholm et vidne og med opsættelse 19/12 stævnede navng og tiltalte dem for gæld. dom: de bør betale inden 15 dage

** Anders Jensen i Hørslev stævnede navng og tiltalte dem for jordskyld af Framlev kirkes gård i nogle år. sagen blev opsat 1 måned

(18)

** Anders Jensen i Hørslev en dom og med opsættelse x/x stævnede Anders Sørensen i Labing Anders Rasmussen i Framlev og tiltalte dem for 76 sld, de skylder kirken, imens de var kirkeværger. vidne 12/12 1666 fremlægges. kirkebogen med regnskab fremlægges. de forrige kirkeværger fremlagde deres svar med indvendinger. dom: de bør betale deres gæld 76 sld inden 15 dage

(19)

6/2 1667.

** Just Andersen i Søballe stævnede alle Harlev sognemænd og gav til kende, at da Jens Rasmussen i Skibby har opsagt KM korntiende, som han har i fæste, om sognemændene ikke bør fæste den, da den ellers vil blive fæstet ud til andre. opsat 1 måned

(20)

13/2 1667.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

20/2 1667.

** Søren Lauridsen i Skanderborg stævnede Søren Pedersen Albret Ibsen på Rodegård og tiltalte dem for gæld til ham, medens han var skriver på Skanderborg. opsat 6 uger

** Just Andersen i Søballe stævnede alle Borum Labing Framlev Stjær Søballe Galten Skovby sognemænd og tiltalte dem for restants og landgilde efter jordebogen. opsat 14 dage

27/2 1667.

(21)

**  Just Andersen i Søballe. syn på den gård i Søballe, Morten Pedersen og hans mor Mette Andersdatter påboer

** Just Andersen i Søballe et vidne. navng vidnede, at de var med ham og herredsfogeden i Morten Pedersens gård i Søballe og der udvurderede for KM restants og landgilde

** Morten Sørensen på ridefoged Hans Bertramsens vegne stævnede navng i Skovby og tiltalte dem for KM tiende, de har skjult af deres kvæg. opsat 3 uger

** Morten Sørensen stævnede navng i Storring og tiltalte dem for ulovligt krohold mod KM forordning. opsat 1 måned

(22)

** Morten Sørensen et vidne. navng vidnede, at de så 2 soldater Jens Nielsen og Christen Andersen huggede ved i Høver skov

** Jens Jensen i Storring stævnede Albret Ibsen i Rodegård og tiltalte ham for gæld 16 sld til Maren Nielsdatter Fog i Storring. opsat 3 uger

** Jens Envoldsen i Lundgård 3.ting tilbød Morten Pedersen i Søballe at indløse det fæmon, som blev fravurderet ham

6/3 1667.

** Jørgen Nielsen i Stjær. Peder Andersen i Storring lovede at betale ham 2 slmk inden 8 dage

** Frands Nielsen i Storring stævnede Jesper Jørgensen i Skovby og tiltalte ham for det, der rester af KM anpart korntiende af Skovby. opsat 1 måned

(23)

** Knud Jespersen i Tovstrup med opsættelse 23/1 stævnede Søren Frandsen i Galten og tiltalte ham for 11 sld gæld, hans sl far skyldte sl Søren Jensen i Tovstrup efter brev, dateret 21/3 1647, som fremlægges. Søren Frandsen svarede, at han vil betale gælden. dom: han bør betale inden 15 dage

13/3 1667.

** Just Andersen i Søballe lod fordele Jens Christensen i Galten for sagefald 3 rdl

(24)

** Anders Jensen i Hørslev Jens Rasmussen i Lillering kirkeværger til Framlev kirke med opsættelse 3/1 stævnede navng og tiltalte dem for jordskyld af Framlev kirkes jord i nogle år. vidne 12/12 samt kirkebogen med regnskab fremlægges. Jens Poulsen i Framlev på sin mor Else Rasmusdatters vegne fremlagde fæstebrev til Poul Ibsen på en halvgård i Framlev dateret 23/6 1593 af rigskansler Aksel Hvitfeld. tingsvidne 28/2 1652 fremlægges, hvori Jens Poulsen lod læse og et gammelt tingsvidne dateret mdxxxix, indeholdende, at der ikke har gået skyld til kirken af Kirkegård. landstingsdom 26/9 1655 fremlægges, at et tingsvidne 30/6 1647, som siger, at Framlev kirkes jord, som bruges til Kirkegård, er takseret for jordskyld, dømmes magtesløst. Søren Sørensen i Framlev fremlagde fæstebrev dateret 24/2 1637 på den anpart af Kirkegård, som Anne Jensdatter har opladt ham. Søren Poulsen i Framlev fremlagde fæstebrev, dateret 1/3 1655 på en part af hans mors gård sst. Jens Sørensen fremlagde sit fæstebrev dateret 15/x 1656 på den gård, som Søren Sørensen påboer. dom: de bør ikke lide tiltale

(26)

** Rasmus Sørensen Yde i Mesing et vidne og 3.ting strengeligt forbød nogen at holde ulemmede hunde eller geder, som kunne komme i KM vildtbane og skade vildtet eller vildtbanen

(27)

20/3 1667.

** Hans Bertram ridefoged til Skanderborg med opsættelse 6/2 stævnede alle Harlev sognemænd og tiltalte dem for restants, som rester på KM anpart korntiende af Harlev sogn, og eftersom Jens Rasmussen i Skibby har afsagt denne tiende, som han har fæstet, af årsag, at de ikke ville yde hver sin anpart af tienden, om de ikke bør have deres fæste forbrudt. dom: Harlev sognemænd har forbrudt deres fæste

** Søren Lauridsen ved Skanderborg stævnede Albret Ibsen Søren Pedersen i Rodegård og Søren Pedersen i Stjær for forlov til Just Andersen i Søballe. opsat 6 uger

(28)

** Aksel Mogensen ved Skanderborg på Klemend Klemendsens vegne stævnede Just Andersen i Søballe, og gav tilkende, at da der i herredet findes stor restants fra den tid, Klemend Klemendsen havde Skanderborg len i forvaltning, som Just Andersen har været forsømmelig med at indfordre, som han har løn og frihed for, om han ikke bør betale den skade KM derved har lidt. sagen blev opsat 6 uger

27/3 1667.

** Oluf Pedersen i Borum stævnede Christen Jensen i Skørring og tiltalte ham for hans forpligt, da han har fæstet et bondehus hos Oluf Pedersen, som Søren Christensen påboer, for 4 rdl og årlig husleje 2 sld efter hans brev, som han bør betale. opsat 3 uger

** Just Andersen i Søballe stævnede Søren Sørensen i Framlev og hans 2 sønner og tiltalte dem, for de i Søballe skov har hugget elle, hvorfor de bør stå til rette. opsat 1 måned

(29)

** Niels Ibsen i Låsby et vidne. Jens Jensen i Høver er forligt med Anne Rasmusdatter sst, om hvad hun skal have sin livstid, for hun har opladt sin gård for ham

** Christen Jensen foged på Sjelle Skovgård et vidne. syn på den gård i Skørring, Christen Jensen Lange påboede, for brøstfældighed. syn fortsat. navng vidnede, at han var rømt med sit fæmon og bohave

** Christen Jensen foged stævnede Christen Jensen Lange i den gård i Skørring, han påboede, og tiltalte ham for om natten at være rømt af den gård, han havde i fæste, uden nogen given årsag og opsigelse. sagen blev opsat 1 måned

(30)

** Anders Pedersen i Århus hospital på Gertrud Nielsdatters vegne stævnede Ingeborg Nielsdatter i Borum for 29 tdr plovhavre, hun rester med og ikke har leveret i rette tid efter hendes fæstebrev, om hendes fæste ikke bør være forbrudt. opsat 14 dage

3/4 1667.

** Christen Jensen foged på Skovgård gav last og klage på Christen Jensen Lange, for han om nattetide uden billig årsag er rømt af den gård i Skørring, han påboede, som han ikke har opsagt og ej heller betalt KM skatter og landgilde

** Mikkel Rasmussen i Trige på Maren sl Anders Lydiksens vegne i Århus stævnede Jens Poulsen i Framlev og tiltalte ham for gæld. opsat 1 måned

10/4 1667.

** Niels Rasmussen i Herskind et vidne. Sejer Andersen i Skovby tilstod at være Else Pedersdatter i Herskind skyldig 6 sld 2 par sko og 3 skpr rug, som han forpligtede sig til at betale

(31)

17/4 1667.

** Just Andersen i Søballe med opsættelse 5/3 stævnede Jesper Jørgensen i Skovby og tiltalte ham for det, der rester af KM anpart korntiende efter restants. Jesper Jørgensen svarede, at efterdi hans naboer i Skovby ikke vil yde hver sin part af tienden i rette tid, da opsagde han fæstet af tienden og leverede fra sig Laurids Ebbesens fæstebrev dateret 23/6 1643. dom: de Skovby mænd har forbrudt deres fæste af tienden

(32)

24/4 1667.

** Søren Lauridsen ved Skanderborg stævnede Albret Ibsen Søren Pedersen i Rodegård og tiltalte dem for 1 okse. opsat 1 måned

** Hans Rasmussen i Høver stævnede Søren Jensen i Lillering. sagen blev opsat 1 måned

** Christen Ibsen Smed i Storring og Rasmus Jensen sst et vidne og tilstod, at de har delt gård og gårdsted mellem sig som følger.

(33)

1/5 1667.

** hr Niels Madsen i Storring et vidne. navng vidnede, at Ingeborg Nielsdatter Fog i Borum er så forarmet, at hun ikke kan udgive, hvad hun rester med til Århus hospital

** Søren Lauridsen ved Skanderborg med opsættelse 20/3 stævnede Søren Pedersen i Stjær og tiltalte ham for forlov for Just Andersen i Søballe. dom 5/11 1662 fremlægges. Søren Pedersen fremlagde tingsvidne 8/4 1657 angående skifte med hans børn samt hans svar, at Søren Lauridsen har fået udlæg for hans forlov. dom: da Søren Lauridsen har fået udlæg for den forlov for Just Andersen, da bør han være fri for tiltale

(35)

** Peder Jørgensen i Stjær stævnede navng og tiltalte dem for gæld. opsat 1 måned

(36)

** Peder Jørgensen i Storring stævnede Niels Pedersen i Stjær for gæld. opsat 1 måned

8/5 1667.

** Klemend Klemendsen forrige forvalter på Skanderborg med opsættelse 20/3 stævnede Just Andersen i Søballe og tiltalte ham for restants og landgilde af Framlev herred, som han ikke har indfordret. dom: han bør betale inden 15 dage eller have indvisning

** Christen Jensen foged på Skovgård med opsættelse 27/3 stævnede Christen Jensen Lange i Skørring og tiltalte ham for at være rømt af den gård, han påboede, uden årsag og uden at have rettet for sig med KM skatter og landgilde. vidne 27/3 fremlægges. dom: han bør sætte nøjagtig borgen for sig eller pågribes, hvor han træffes og borge for sig selv

(37)

** Oluf Pedersen i Borum med opsættelse 27/3 stævnede Christen Jensen i Skørring til hans bopæl i Borum, som han har fæstet og tiltalte ham for 4 rdl og 2 dlr huspenge efter hans brev for et hus i Borum, han har fæstet af Oluf Pedersen. dom: han bør betale inden 15 dage

(38)

15/5 1667.

** Knud Rasmussen ved Skanderborg lod læse lensherrens befaling

for at KM indtægter lettere og rigtigere kan indfordres, da skal bønderne have kvittering hos skriver kornmåler og delefogeder, som skal kvittere på en seddel eller i en bog, som den enkelte bonde altid skal have på sig 

(39)

** Jørgen Simonsen i Herskind et vidne. navng Herskind mænd vidnede, at forgangen år i høst, da indtog de Skivholme fæmon og byhjord i deres kornvang, 8 dage før kornet kom i hus

22/5 1667.

** Daniel Madsen i Hørslevgård et vidne. navng vidnede, at de i Stjær skov så Peder Sørensen i Stjær hans stedsøn Niels sad i et bøgetræ og kastede en økse ned, som en lille pige tog og løb bort dermed

** Jens Hvas ridefoged til Århus kapitel stævnede navng og fremlagde sit indlæg, som blev læst og påskrevet

(40)

** Just Andersen et vidne. Jens Lauridsen i Borum sagde, at han ikke vidste, at han skyldte KM eller Just Andersen noget

** Hans Bertram ridefoged til Skanderborg stævnede Niels Tomasen Peder Frandsen i Borum og tiltalte dem for det brokorn, der rester af Kannikke møllebro, for at holde den ved lige. sagen blev opsat 6 uger

** Morten Sørensen, Hans Bertrams tjener, stævnede navng og tiltalte dem for tiendelam, de har skjult, både for KM præsten og kirken, hvorfor de bør stille slotsherren tilfreds for deres forseelse. opsat 6 uger

(41)
 
** bemeldte Morten Sørensen spurgte Skovby mænd angående et stykke jord på Skovby mark. på deres begæring opsat 8 dage

** Just Andersen i Søballe gav last og klage på unge Søren Pedersen i Stjær, for han i Stjær skov har hugget hasselgærdsel mod forbud, hvilket han benægtede ved sin højeste ed. varsel til Søren Pedersen

** Jens Envoldsen i Lundgård stævnede alle Skovby mænd så mange, som rester med tiende til kirken, som de bør betale. opsat 1 måned

** førnævnte Morten Sørensen stævnede efterskrevne kvinder og tiltalte dem for lejermålsbøder hver 6 rdl. opsat 1 måned

(42)

** Christen Jensen foged på Skovgård 3.ting strengelig forbød alle at komme i Sjelle Skovgårds skov med heste og vogn for at hugge ulovligt, såfremt de ikke vil stå til rette som for uhjemlet

(43)

** Peder Nielsen i Lillering på kannikkernes vegne i Århus 3.ting forbød nogen at komme i kannikkernes skov i Lillering skov med heste og vogn for at hugge ulovligt, såfremt de ikke vil straffes

29/5 1667.

** Just Andersen i Søballe 4.ting til Jens Lauridsen i Borum angående en kongeskat, han skulle restere med for 1653, som skulle være betalt, hvortil Jens Lauridsen svarede, at han havde betalt til sl Jens Jacobsen i Sjelle, da han boede der. dom: da gælden ikke bevises og er meget gammel, kan Jens Lauridsen ikke lide tiltale

(44)

5/6 1667.

** Morten Sørensen på ridefogdens vegne 1.ting stævnede Skovby mænd angående et stykke eng, Rasmus Madsen har indhegnet. navng, der mindes op til 36 år, vidnede, at engen aldrig havde været indhegnet

(45)

** Hans Rasmussen i Høver med fuldmagt af hr Just Lauridsen i Gylling med opsættelse 24/4 stævnede Søren Jensen i Lillering og tiltalte ham, for han har indhegnet bondegårdsjord og lagt til hans påboende kannikkegård, og desuden har han pløjet fra bondegården og lagt til den kannikkegård, han påboer, om han ikke bør lide som for andet uhjemlet. vidne 26/7 1665 fremlægges. dom: da sagen synes ærerørig, skal den indkomme for sin tilbørlige dommer

** Peder Lassen i Borum lod fordele efterskrevne for gæld

(46)

12/6 1667.

** Søren Lauridsen ved Skanderborg stævnede Søren Pedersen Albret Ibsen i Rodegård og tiltalte dem for en okse. opsat 1 måned

** Peder Jørgensen i Storring med opsættelse 1/5 stævnede Niels Pedersen Skrædder i Stjær og tiltalte ham for gæld, hvortil han svarede, at Peder Jørgensen havde givet alt dette til hans hustru, som er Peder Jørgensens søsterdatter Maren Nielsdatter til hjemgift, da han tog hende til ægte. dom: da Peder Jørgensen ikke fragår at have givet dette førnævnte til sin søsterdatter til hjemgift, da bør Niels Pedersen ikke lide tiltale

19/6 1667.

** Jens Hvas, kapitels ridefoged stævnede Søren Jensen i Lillering og tiltalte ham for skovhugst i Laurids Borums skov. opsat 1 måned

(47)

** Morten Sørensen på ridefogdens vegne. syn på skovene for hvad, der kunne være hugget ulovligt de sidste 3 år

** førnævnte Morten Sørensen et vidne. efterskrevne i Hørslev Skovby Høver Harlev tilstod at have givet til stedsmål, som følger

(48)

** Søren Nielsen og ---- Nielsen i Vorgård gav last og klage på Anders Jensen i Hørslev, for han har pløjet af enden af deres ager. navng, der mindes op til 40 år, vidnede derom. flere vidnede derom. Anders Jensen svarede, at han ikke havde pløjet videre end hans formænd

** Rasmus Madsen i Bodil mølle et vidne. navng, der mindes op til 60 år, vidnede, at så længe gik Bodil mølles fæ til fælles med Dørup mænds fæ fra møllen og til byen. andre vidnede derom. Rasmus Møller gav last og klage på de Dørup mænd, for de formener ham hans fædrift, som hans formænd har haft

(49)

26/6 1667.

** Just Andersen i Søballe 3.ting lovbød så megen ulovlig sæd, som er sået i KM tjeneres jord og tilbød frugtgæld og forbød nogen at høste afgrøden eller afføre den under ran og dele

(50)

** Ch ---- 1.ting afsagde sig fæstet af den gård i Skovby, han påboer

** Anders Knudsen og Rasmus Pedersen i Galten 1.ting opsagde deres fæste af hver sin part i Overgård i Låsby

3/7 1667.

** Morten Sørensen på ridefoged Hans Bertrams vegne med opsættelse 22/5 stævnede efterskrevne i Skovby og tiltalte dem, for de forgangen år ikke har tiendet rigtigt af deres lam, men de har besveget KM præsten og kirken. Jens Simonsen svarede, at hans hustru havde tiendet for så mange lam, som han havde. Mikkel Jensen svarede ligeså. præstens brev angående underslæb på kvægtiende fremlægges. dom: de øvrige bør stille slotsherren tilfreds

(51)

** Morten Sørensen stævnede Anders Jensen for ---- opsat ----

** Morten Sørensen med opsættelse 29/5 stævnede efterskrevne løse kvindfolk og tiltalte dem for lejermålsbøder hver 6 rdl. dom: de bør betale deres bøder eller lide på kroppen med fængsel

(52)

** Morten Sørensen stævnede Peder Andersen i Storring og tiltalte ham for en ko, han havde lejet ham, som døde. opsat 1 måned

** Morten Sørensen med opsættelse 22/5 stævnede Niels Tomasen Peder Frandsen i Borum og tiltalte dem for resterende korn af Kannikkemøllebroen for 2 år, som er 5 1/2 tønde malt ægt og arbejde er 6 rdl af den gård, de påboer. Niels Tomasen og Peder Frandsen svarede, at ifølge kong Christian 4. brev nyder beboerne i Fogsgård frihed derfor, mod at holde broen ved lige, og fremlagde brevet, indeholdende, at da Anders Pedersen i Borum for nogen tid siden blev bevilget gæsteri af den selvejer bondegård i Borum, som er 5 1/2 tdr malt samt ægt og arbejde, formedelst han altid skulle holde Kannikkemøllebroen ved magt, og nu da han er død, da bevilges Jacob Lauridsen af Århus mølle, som fik gården efter ham, samme frihed og mod han holder Kannikkemøllebroen ved hævd, dateret 7/5 1639. dom: da der fremlægges kopi af Chr 4. brev og slotsherrens fæstebrev, skal sagen skal for sin tilbørlige dommer

(54)

** hr Johan Hansen i Århus med opsættelse x/x stævnede Jens Sørensen i Galten og hans far Søren Nielsen og fremlagde sit forsæt, at da hans sl bror Hans Hansen, som døde i Galten og blev begravet 7/7 1666 og har efterladt sig en stor gæld, og straks efter hans død er hans enke Mette Jensdatter og hendes voksne børn Jens Christensen Maren Christensdatter Anne Christensdatter uden dom forskudt fra gården, som Jens Sørensen og Søren Nielsen har bemægtiget sig, hvorfor de bør fremvise deres fæstebrev. skiftebrev 19/7 1666 fremlægges. Jens Sørensen fremlagde sit svar, at han vil fremlægge fæstebrev, når han dømmes dertil. dom: Jens Sørensen og hans far kan ikke lide tiltale

(56)

** Jørgen Lassen i Skørring et vidne og gav last og klage på Jens Gregersen i Skørring, for han har nedbrudt et fælles gærde og inddrevet hans ko i hans eng. syn på gærdet afhjemledes

10/7 1667.

** Jens Andersen i Sjelle 4.ting afsagde den halvgård, som han påboer, og som han ikke vil have mere med at gøre

(57)

** Simon Nielsen i Sjelle ? 4.ting opsagde den bolig, han påboer

** Rasmus Poulsen i Framlev stævnede efterskrevne og tiltalte dem for gæld. opsat 1 måned

** Rasmus Poulsen i Framlev stævnede navng og tiltalte dem for gæld. opsat 1 måned

(58)

** Rasmus ---- tilsagde og advarede bønder i Framlev herred, at de efter KM befaling lader deres hunde lemme

17/7 1667.

** navng, der mindes op til 50 år, vidnede om hvad, der har været givet af en halv bondegård i Stjær ?

(59)

** ---- stævnede Jens Knudsen. opsat 1 måned

** navng vidnede om Peder Rasmussen, som tjente Daniel Madsen, som havde taget korn og truet ham

** ---- Andersen i Skovby 4.ting afsagde den bolig, han påboer

** Anders Knudsen Rasmus Pedersen i Galten 4.ting afsagde den gård, de påboer i Galten, hver sin part, de har i fæste

** Just Andersen 3.ting tilbød Herskind mænd det fæmon, som er fravurderet dem for restants

(60)

24/7 1667.

** stævning for kirkens tiende. sagen blev med bevilling opsat

** Anders Justsen 3.ting tilbød sl Morten Pedersens arvinger at indløse pant for 34 sld. varsel til Rasmus Pedersen i Stjær Jens Tomasen i Søballe og hans stedbørn Peder Jensen Margrete Jensdatter Anne Jensdatter Kirsten Jensdatter

** Anders Justsen stævnede Rasmus Pedersen i Stjær Jens Tomasen i Søballe og hans stedbørn Peder Jensen Margrete Jensdatter Anne Jensdatter Kirsten Jensdatter angående sl Morten Pedersens pantsatte rugsæd, om den ikke bør efterfølge ham, og fremlagde vidne 24/10. Rasmus Pedersen svarede, at han intet ville have med det at bestille. dom: rugsæden bør efterfølge Anders Justsen

(61)

** Just Andersen i Søballe Rasmus Sørensen Yde i Mesing et vidne og på deres hustruers søster Maren Mortensdatter i Storring hendes vegne Frands Nielsen Søren Frandsen i Storring på egne vegne bekendte at være forligt med Maren Mortensdatter om hendes aftægt.

(62)

** Just Andersen i Søballe på Klemend Klemendsens vegne ved Skanderborg et vidne. efterskrevne tilstod deres gæld til ham, som de lovede at betale

(63)

31/7 1667.

** Jens Hvas ridefoged et vidne. navng vidnede om det korn, som var sået til sl Hans Hansens gård i Galten, som Just Andersen befalede sognefogderne at høste og føre i hus. Jens Sørensen svarede, at kornet blev tærsket opmålt og ligger på loftet. på spørgsmål svarede Jens Hvas, at det var på enkens vegne, han fordrede gælden

** Just Andersen i Søballe. syn på Søballe mark på den sæd, der var sået til Søgård

(64)

** Just Andersen 3.ting tilbød at indløse de fæmon, som var fravurderet dem for gæld til Klemend Klemendsen

** Jens Hvas kapitelsridefoged med opsættelse 19/6 stævnede Søren Jensen i Lillering, og tiltalte ham for skovhugst på mester Laurids Borums skov og engslæt. tingsvidne 6/12 1665 fremlægges. dom: han bør stille Laurids Borum tilfreds

7/8 1667.

** Jens Envoldsen i Lundgård med opsættelse 22/5 stævnede navng i Skovby og tiltalte dem for kirkens tiende, de rester med og fremlagde regnskab. dom: de bør betale inden 15 dage

(65)

14/8 1667.

** Jens Andersen Hvas ridefoged til Århus kapitel stævnede Jens Sørensen Søren Nielsen i Galten angående det korn, som de har tærsket og som ligger på loftet, og en kedel, de har taget fra enken. sagen blev opsat ----

(66)

** Hans ---- på Klemend Klemendsens vegne og med opsættelse 12/6 stævnede Søren Pedersen Albret Ibsen i Rodegård og tiltalte dem for en okse, så god som 15 sld, som de lovede rigens marsk, hvortil de fremlagde deres forpligt på 3 okser til rigens marsk dateret 18/6 1657, hvorpå er betalt 2 okser  

** Hans Rasmussen i Høver med opsættelse stævnede Søren Pedersen Albret Ibsen i Rodegård og tiltalte dem for en okse, de lovede rigens marsk ifølge deres brev. dom: de bør betale oksen

(67)

** Hans Bertram ridefoged til Skanderborg stævnede Niels Møller og tiltalte ham for 20 tdr mel, som han ikke har angivet. opsat 1 måned

** Daniel Madsen i Hørslev med opsættelse 17/7 stævnede Jens Knudsen og tiltalte ham for gæld til ham og hans søster, som han er værge for, nemlig 15 slmk og rente deraf i 18 år. dom: han bør betale inden 15 dage

(68)
 
21/8 1667.

** Hans Bertram ridefoged med opsættelse 3/7 stævnede Anders Jensen i Hørslev og tiltalte ham for frapløjning. tingsvidne 29/7 1663 fremlægges angående forlig mellem Anders Jensen og Søren Nielsen, at den som pløjer fra den anden, skal give deres husbond en okse. dom: han bør betale en okse til KM inden 15 dage

(69)

** Jens Andersen Hvas ridefoged til Århus kapitel med 8 dages opsættelse stævnede Jens Sørensen Søren Nielsen i Galten. vidne 31/7 fremlægges. Jens Sørensen svarede, at han havde fæstet halvgården af KM ridefoged. dom: han bør levere det korn fra sig, som er indkommet i gården, og angående enkens ophold, da bør den sag indkomme for lensherren

(70)

** Frands Nielsen på Klemend Klemendsens vegne tilbød Skovby mænd at indløse det fæmon, som var fravurderet dem

28/8 1667.

** Hans Rasmussen i Høver et vidne. navng officersbønder vidnede om, hvad de årligt havde givet

** Jens Nielsen i Søballe et vidne. syn på efterskrevne skove, for at se hvad olden, der kunne findes

(71)

** Jens Mortensen gav last og klage på Rasmus Jensens hustru i Storring Maren Jørgensdatter, for hun indtog et af hans øg, som andendagen derefter blev fundet død. Hans Rasmussen vidnede, at han så Maren Jørgensdatter og hendes børn kom gennende med øget, som hun lukkede ind i laden, og han bad hende slippe øget løs, så ville han betale skaden, hvortil hun svarede, at djævlen skulle fare i ham, kvæget skulle stå inde, til skaden blev betalt

4/9 1667.

** Just Andersen i Søballe 3.ting tilbød efterskrevne Herskind Skivholme Hørslev mænd at indløse deres fæmon, som er fravurderet dem, eller de selv vil sælge det på marked

(72)

** for retten blev fremstillet en mand Søren Jensen, som var født i Nibe, som havde en brun hest hos sig, og dernæst fremstod Niels Nielsen i Torsted ved Torstedlund og vedkendte sin hesten, som blev stjålet fra ham. andre fra Torsted og Sønderup vidnede, at hesten var Niels Nielsen egen hjemmeføding. Niels Nielsen begærede, at han måtte tage hesten og tyven til sig, som han lovede ikke skulle undkomme, men lade stå sin ret

** Jens Andersen Hvas ridefoged lod fordele Søren Jensen i Lillering for skovhugst og engslæt

(73)

** Jens Pedersen i Framlev et vidne. navng soldater lovede ikke efter denne dag at gøre Jens Pedersen nogen skade på vej eller sti

** Las Madsen i Skovby stævnede Jens Envoldsen i Lundgård og tiltalte ham for gæld. opsat 1 måned
 
11/9 1667.
** Anders Vognsen underskriver på Skanderborg et vidne og stævnede kornmåler Morten Madsen i Ry for vidner samt alle herredsmænd. Morten Madsens regnskab for 1666 fremlægges, hvori findes en post på 266 tdr rug, som han på lensmandens befaling har forstrakt bønderne med i deres store nød, men han kan ikke ved mandtal bevise, hvilke bønder, der har fået rugen

(74)

18/9 1667.

** Just Andersen i Søballe stævnede Peder Villumsen i Borum og tiltalte ham for restants og landgilde, som rester af den gård i Dallerup, han påboede og frarømte. sagen blev opsat 1 måned

(75)

** Anders Sørensen i ---- stævnede Jens Hovmand i Labing for forlov og gæld, som Anders Sørensen er i for ham. opsat 1 måned

25/9 1667.

** Jens Andersen Hvas ridefoged lod fordele Søren Jensen i Lillering for hans faldsmål 3 rigsort, da han er delt for hovedsagen

** Jens Andersen Hvas forbød Frands Nielsen tingskriver at levere Søren Jensen i Lillering genparter af Jens Hvases tingsvidner

** Rasmus Simonsen i Galten stævnede ---- i Tåstrup for gæld, da han boede i Galten. opsat 14 dage

(76)

** Daniel Madsen i Hørslevgård. syn på en bøg i Lillering skov, hvor toppen var hugget af, som han beskyldte Niels Jensen i Framlev for at have hugget, hvilket bevidnedes af navng vidner. Niels Jensen i Lillering benægtede det

** Hans Rasmussen i Høver delefoged tilsagde menige Skanderborg tjenere at komme til slotsskriveren for at indløse deres fravurderede fæmon, som ellers skal efterfølge slotsskriveren for deres restants

(77)

2/10 1667.

** Rasmus Justsen i Blegind stævnede Rasmus Nielsen i Snåstrup og tiltalte ham for gæld til sl Niels Justsen. opsat 1 måned

9/10 1667.

** Daniel Madsen i Hørslevgård på egne og sognemænds vegne et vidne. efterskrevne vidnede, at de var hos Søren Jensen i Lillering og spurgte ham, om han ville betale hans tiendekorn, hvortil han svarede, at han kunne vel betale hans tiende, og hans hustru sagde, at dersom de tog noget fra dem for den sag, da skulle de få en ulykke, og han så ikke, at nogen gjorde Søren Jensen eller hans hustru noget enten med hug eller stød

(78)

** Daniel Madsen lod læse og påskrive et tingsvidne 21/5 1662 angående Framlev sognemænds vedtægt om KM anpart korntiende

** Jens Andersen Hvas ridefoged. Jens Sørensen i Lillering vidnede, at det skovskifte i Lillering skov, som kaldes Koldkærs skifte, hvor Søren Jensen i Lillering havde ladet en bøg hugge på, da mindes han, at i 44 år har det været brugt til hans gård ulast og ukæret. andre, der mindes op til 40 år, vidnede det samme. syn på skovskiftet afhjemledes

(79)

16/10 1667.

** Hans Rasmussen i Høver delefoged. syn på en bøg i Tåstrup skov, hvor toppen var hugget af, som navng vidner havde set Staffen Pedersen i Harlev læsse på en vogn

** Las Madsen i Skovby med opsættelse 4/9 stævnede Jens Envoldsen i Lundgård og tiltalte ham for gæld til hans børn, som har vogtet lam og svin for ham, hvortil han svarede, at han havde lånt ham penge til kirkens tiende og bød ham til regnskab. dom: de bør gøre regnskab i dannemænds overværelse

(80)

** Hans Rasmussen i Høver delefoged med opsættelse 14/8 stævnede Niels Møller i Borum mølle og tiltalte ham for matrikelskat af møllen, nemlig 20 tdr malt til ejerne af møllen, men han har kun betalt 5 tdr. dom: da der ikke fremlægges bevis, kan Niels Møller ikke lide tiltale

23/10 1667.

(81)

** Hans Rasmussen i Høver advarede og tilsagde alle tjenerne at komme til slottet med deres landgilde, og tilsagde tjenerne i Framlev og Harlev sogne uden forsømmelse at møde og imellem sig dele jorden til de øde og afsagte gårde i Skovby og Galten

** Jon Knudsen i Tovstrup med opsættelse 18/9 stævnede Peder Villumsen i Borum og tiltalte ham for restants, han rester med af en gård i Dallerup, han frarømte. dom: at betale inden 15 dage

** Hans Rasmussen i Høver delefoged tilsagde alle Skanderborg tjenere, at de skal påtænke med det allerførste at yde deres landgildekorn på Skanderborg, og tilsagde alle Framlev og Harlev sognemænd, at de uden forsømmelse lader pløje til de øde gårde og alle sognemænd i Skovby og Galten, at de skal møde og dele jorden til de øde og afsagte gårde mellem sig

(82)

** Jon Knudsen i Tovstrup delefoged i Gern herred lod fordele Søren Jensen i Lillering for gæld til ridefogden og ham selv

** Daniel Madsen i Hørslevgård på egne og sognemænds vegne tilbød Søren Jensen i Lillering ---- angående hans resterende tiende

** Hans Rasmussen i Høver stævnede alle Skanderborg tjenere og tiltalte dem for restants og landgilde, de rester med. sagen opsat til ----.

(83)

30/10 1667.

** Hans Rasmussen i Høver tilsagde tjenerne, at de uden forsømmelse yder deres landgilde på Skanderborg slot, samt pløjer og sår rug til de øde gårde

** Søren Nielsen foged på Skovgård på Matias Brobjergs vegne et skøde. Anders Holgersen forvalter på Tyrrestrup skødede til Matias Brobjerg den selvejer bondegård i Sjelle, som Niels Jensen sidst påboede

(84)

** Jens Sørensen i Labing mølle Niels Madsen Anders Poulsen et vidne. Anders Sørensen i Labing lovede at betale dem 35 sld, som de er i forlov for til Framlev kirkeværger, og pantsætter derfor rugsæden af den gård, han påboer

6/11 1667.

** Hans Rasmussen i Høver et vidne. syn på Overgård i Galten, som var vel ved magt, undtagen 1/2 trave tag

** Hans Bertram ridefoged til Skanderborg stævnede Rasmus Nielsen i Snåstrup for forlov for hans søn for husbondhold 5 rdl. opsat 1 måned

(85)

** Hans Rasmussen i Høver et vidne. navng vidnede om skovhugst

** Hans Rasmussen på hr Laurids i Harlev hr Niels i Storring deres vegne stævnede Peder Jensen i Borum Jesper Olufsen sst Sejer Olufsen Anders Pedersen i Sjelle Niels Pedersen Peder Pedersen Niels Tomasen Laurids Lauridsen i Borum for plovhavre. opsat 1 måned

** Hans Rasmussen lod fordele Rasmus Nielsen i Tåstrup for 2 mk
 
** Rasmus Jensen i Storring 3.ting lovbød halvparten af den gård, han påboer

** Jens Obbesen i Storring et skøde. Rasmus Jensen i Storring på hustru Maren Jørgensdatters vegne skødede til ham og hans hustru Anne Mikkelsdatter halvparten af den bondegård i Storring, Rasmus Jensen påboer

(86)

** Daniel Madsen i Hørslevgård lod fordele Anders Sørensen i Labing for forlov til Just Andersen i Søballe

** Rasmus Sørensen i Galten med 6 ugers opsættelse stævnede Mikkel Pedersen i Testrup og tiltalte ham for kirkens tiende, han rester med af den gård i Galten, han påboede. dom 28/2 1666 fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage

(87)

** Søren Jensen et vidne. Jacob Jensen og han er forligt om hvad Søren Jensen, der ikke er mægtig for at bruge hele gården, skal have, for at Jacob Jensen må bruge hele gården

13/11 1667.

** Frands Nielsen i Storring et vidne. syn på den halvgård i Storring, han påboede, og som han foreviste dem

(88)

** Hans Rasmussen i Høver. syn på efterskrevne broer for brøstfældighed

** Hans Rasmussen et vidne. syn på den øde halvgård i Storring

(89)

** Anders ---- et vidne ----Rasmus Nielsen i Stjær på ---- vegne gav Else Jepsdatter afkald for arv efter ---- og mor Anne Nielsdatter i Storring

** Rasmus Justsen i Blegind med opsættelse 2/10 stævnede Rasmus Nielsen i Snåstrup og tiltalte ham for gæld til sl Niels Justsen efter hans brev dateret 2/7 1649, som fremlægges, hvortil han ved ed svarede, at han havde betalt alt. dom: han bør betale eller lide nam

** Rasmus Justsen stævnede så mange i herredet, som var sl Niels Justsen gæld skyldig. opsat 1 måned

20/11 1667.

** Hans Rasmussen i Høver delefoged et vidne. syn på skovhugst i efterskrevne skove

(90)

** Søren Jensen med fuldmagt af Jens Smed i Borum stævnede Peder Frandsen i Borum for gæld. opsat 3 uger

** Mikkel i Galten 3.ting æskede af Jens Envoldsen i Lundgård et brev på nogle penge, som Mikkel havde lovet for

** Anders Sørensen i Labing stævnede alle Framlev ----

27/11 1667.

** Hans Rasmussen i Høver et vidne. navng vidnede om en fældet eg, som blev kørt til Knud Sørensens have i Galten samt en eg, der blev kørt til Jens Christensens have i Galten

(91)

** Hans Rasmussen et vidne. Niels Rasmussen i Herskind gav klage på Peder Pedersen Smed i Herskind, som på kirkevejen havde truet ham med en kniv, hvilket navng bevidnede

4/12 1667.

** Hans Rasmussen i Høver en dom på restants og med opsættelse stævnede menige Skanderborg tjenere, og tiltalte dem for restants og landgilde. navng tjenere lovede at betale efterhånden. dom: de bør betale inden 15 dage

(92)

11/12 1667.

** Hans Rasmussen i Høver stævnede Høver og Galten bymænd for at vidne deres sandhed, navng vidnede, at de intet vidste om skovhugst

18/12 1667.

** Søren Nielsen foged på Skovgård stævnede alle tjenerne for restants. opsat til snapsting

** Hans Rasmussen i Høver 3.ting advarede slotstjenerne, at  de straks yder deres landgildekorn på Skanderborg slot, såfremt de ikke vil stå til rette for den skade, der kan påkomme, når slotsherren kommer hjem

(93)

** Jens Andersen Hvas ridefoged til Århus kapitel stævnede Peder Tomasen i Borum for restants til mester Laurids Borum

** Hans Rasmussen med opsættelse 6/11 stævnede Peder Jensen i Borum Jesper Olufsen ---- Pedersen Peder Pedersen Niels Tomasen Laurids Lauridsen sst Sejer Olufsen Anders Pedersen i Sjelle og tiltalte dem for plovhavre 20 tdr, der rester i Framlev, og fremlagde sit indlæg, at underskrevne stævner Peder Jensen og hans sl hustru Ingeborg Nielsdatter Fogs arvinger for 20 tdr havre, de skyldte til Århus hospital, og som Laurids Sørensen og Jens Nielsen har betalt og fremlagde kvittering derpå. Niels Tomasen Peder Jensen fremlagde skiftebrev efter sl Ingeborg Nielsdatter, dateret 10/7 1667, hvor gælden ikke blev fordret. dom: da gælden ikke er fordret på 30.dagen kan Peder Jensen og sl Ingeborg Nielsdatter Fogs arvinger ikke lide tiltale

(94)

** Just Andersen i Søballe på Klemend Klemendsens vegne stævnede navng for gæld. opsat 3 uger
 
** skursnævninge

(95)

8/1 1668.

** Niels Nielsen i Ry på Morten Madsen kornmåler hans vegne et vidne og lod læse og påskrive Korfitz Trolles befaling til tjenerne om at levere deres landgildekorn til kornmåleren, og de, der plejer at levere sædekorn, skal levere det på slottet og ingen andre steder, samt befaling, at da mod al forhåbning tjenerne ikke har rettet sig derefter, så befales kornmåleren ved tingsvidne at fly ham navnene på dem, der ikke har rettet sig efter KM befaling, men leveret deres smør og kornlandgilde til andre

(96)

** Hans Rasmussen i Høver et vidne. navng på egne og menige herredsmænds vegne vedtog at lade opsætte 5 spænd hus til tinghus til menige herredsmænds nytte og gavn, af årsag når regn sne slud kommer, da kan der ikke handles, men man har tit og ofte måttet søge Skovby for at holde ting

** Niels Nielsen i Ry på Morten Madsen kornmåler hans vegne advarede tjenerne om på fredag og lørdag at levere deres landgildekorn i Århus til ham efter KM befaling og ikke til nogle andre, såfremt de ikke vil straffes

(97)

15/1 1668.

** Hans Rasmussen berettede, at da Rasmus Nielsen er stævnet for husbondhold, så begærede han opsættelse. opsat 14 dage

** Hans Rasmussen 3.ting fremlyste en vogn, der er fundet på Galten mark med tømmer på, og nu står hos Hans Andersen i Skovby, hvor den er blevet vurderet for 5 slmk

** Hans Rasmussen stævnede Hans Andersen i Skovby med samme vogn. opsat 8 dage

** Jens Envoldsen i Lundgård stævnede for gæld. opsat 1 måned

22/1 1668.

** Niels Rasmussen i Herskind stævnede Sejer Andersen i Skovby for gæld til Else Pedersdatter i Skovby. opsat 14 dage

** Rasmus Jensen i Kielsgård stævnede Anders Rasmussen i Framlev for gæld. opsat 14 dage

** Søren Nielsen Klog, foged på Skovgård, stævnede så mange, som er oldengæld skyldig til Skovgård. opsat 14 dage

(98)

** Christen Jensen med fuldmagt af Anders Holgersen forvalter på Tyrrestrup 3.ting lovbød den selvejer bondegård i Sjelle, som Anders Hansen tilforn påboede

** Hans Rasmussen i Høver med 8 dages opsættelse stævnede Hans Andersen i Skovby og gav tilkende, at eftersom han har fundet en vogn på Galten mark med træ på, som er hugget i KM skov, og som ingen vil vedkende sig, om vognen ikke bør være forfalden til KM som rømningsgods. tingsvidne fremlægges. dom: vognene bør efterfølge KM som rømningsgods

29/1 1668.

** Rasmus Nielsen i Ry på jægermesterens vegne stævnede så mange, som rester med oldengæld og tiltalte dem for samme. dom: de bør betale deres oldengæld inden 15 dage

(99)

** Rasmus Mikkelsen i Trige med fuldmagt af Niels Rasmussen i Elsted stævner navng og tiltalte dem for gæld til sl Søren Jensen i Tovstrup, hvilken gæld er tilfaldet hans hustru. dom 24/10 1666 fremlægges. dom: de bør betale deres gæld

** Peder Jensen i Borum med fuldmagt af Jens Christensen borger i Århus og med opsættelse 8/1 stævnede Rasmus Pedersen i Galten og tiltalte ham for gæld efter hans regnskabsbog, som fremlægges, hvor imod Rasmus Pedersen fremlagde modregning og ved ed berettede, at Jens Christensen havde fået alt dette. dom: han bør betale sin gæld, og angående hans modregning, da bør de gøre regnskab med hverandre

(101)

** Hans Rasmussen i Høver stævnede alle KM tjenere i herredet for at vidne deres sandhed angående til hvem, de har leveret deres smør og landgilde, men ingen er mødt for at svare. opsat 8 dage

(102)

5/2 1668.

** Hans Rasmussen i Høver. syn på Overgård i Galten, hvorpå ingen brøst fandtes, men toftegærderne var øde. varsel til Anders Knudsen og Rasmus Pedersen

** Hans Rasmussen stævnede Anders Knudsen Rasmus Pedersen i Galten og mente, de burde færdig føre gærderne som tilforn. opsat 8 dage
 
** Hans Rasmussen i Høver stævnede Anders Rasmussen og .... i Stjær og tiltalte dem for en rejse, de var tilsagt at gøre til med KM fisk til Skanderborg, men sad overhørig. opsat 14 dage

** Rasmus Nielsen hyrde i Herskind. Dorete Mikkelsdatter i Herskind med Jørgen Simonsens pålagte hånd gav Rasmus Nielsen afkald for arv efter hendes sl forældre Mikkel Simonsen og Ane Rasmusdatter, der begge boede og døde i Herskind

** Rasmus Simonsen i Galten stævnede Knud Sørensen i Galten med flere for kirkens gæld. opsat 1 måned

12/2 1668.

(103)

** Hans Rasmussen i Høver et vidne. efterskrevne gav tilkende, at de havde ydet efterskrevne til underskriver Anders Vognsen

** Søren Sørensen i Tilst på husbond Hans Meulengrachts vegne stævnede Simon Olufsen i Hørslev Peder Tomasen i Borum for landgilde, de rester med. opsat 3 uger
 
** Søren Jensen på ridefogdens vegne stævnede Rasmus Nielsen i Snåstrup for husbondhold 5 rdl

** Hans Rasmussen i Høver. syn på den gård i Harlev, som Anne Nielsdatter påboer, for dens brøstfældighed

(104)

19/2 1668.

** Hans Rasmussen i Høver et vidne. syn på skovhugst i Stjær skov. Søren Rasmussen i Stjær Søren Jensen i Borum lovede at stille lensherren tilfreds

** Morten Hansen i Skovby stævnede navng og tiltalte dem for deres soldaterløn. opsat 8 dage
 
** Rasmus Svendsen i Herskind På Kirsten Jensdatters vegne sst. Berete Ibsdatter tilstod, at hun intet vidste med hende, end hvad der anstår en ærlig pige, og hun havde ikke skel eller rede til de ord, hun havde sagt om hende

** Niels Rasmussen i Herskind på Else Pedersdatters vegne sst stævnede Sejer Andersen i Skovby og tiltalte ham for gæld, han skylder hende i hendes løn, og fremlagde vidne 10/4 1667. dom: han bør betale inden 15 dage

(105)

26/2 1668.

** Hans Hansen i Skovby gav klage på Morten Hansen i Skovby, for han har pløjet i Møllebjerg, som har været deres fælles fædrift. syn afhjemles

** Hans Andersen i Skovby stævnede navng for deres vider, de har haft i nogle år. opsat 1 måned

** Jens Jensen i Årslev på bror Jens Jensen i Lillering hans vegne et vidne. navng vidnede, at de var deres vidner til landstinget 19/1 gestændig, angående det omtvistede træ i Lillering skov

(106)

** Jens Jensen i Årslev et vidne. navng, der mindes mange år, vidnede, at det stykke eng, som Søren Jensen i Lillering og Jens Sørensen i Lillering omtvister, det har altid været brugt til Søren Jensens gård

** Anders Rasmussen i Framlev stævnede alle Framlev sognemænd, så mange, som rester med kirkens tiende. opsat 6 uger

** Jens Smed i Borum stævnede Peder ---- for gæld. opsat 1 måned

** Søren Frandsen i Galten lod læse og påskrive et skifteregister 25/2 1668 med registrering i hans gård efter sl Maren Sørensdatter i overværelse af hendes børn og arvinger, Rasmus Simonsen på hans 2 børns vegne Laurids Rasmussen og Frands Rasmussen og Laurids Rasmussen på hans 2 børns vegne Karen Lauridsdatter og Maren Lauridsdatter Peder Lauridsen på egne vegne Jens Sørensen i Dallerup på hustru Maren Frandsdatters vegne Anders Knudsen på hustru Karen Frandsdatters vegne Søren Frandsen på egne og på søster Kirsten Frandsdatters vegne og sl søster Sidsel Frandsdatters børn Jens Lauridsen og Peder Lauridsen. registrering og vurdering

(107)

** Søren Frandsen i Galten et vidne. ovennævnte arvinger gav ham afkald for arv efter deres mor og oldemor Maren Sørensdatter

** Hans Rasmussen i Høver et vidne. Anders Knudsen i Galten tilstod at være skyldig til Skanderborg 18 dlr for restants og landgilde, hvorfor han pantsætter 10 skpr rugsæd på Galten mark

(108)

4/3 1668.

** Anders Knudsen i Galten. han vidnede, at Jens Sørensen i Dallerup havde fået hans hustrus part efter hendes sl søster hans sl hustru Inger Frandsdatter, hvilket Jens Sørensen i Dallerup benægtede 

** Laurids Lauridsen i Borum stævnede Peder Frandsen i Borum og tiltalte ham for gæld. opsat 3 uger

** Rasmus Iversen i Skovby stævnede navng sst og tiltalte dem for deres soldat i lægdet, om de ikke bør betale efter KM forordning, hvortil de svarede, at de ville betale efter lensmandens befaling. dom: de bør betale efter KM forordning

** Hans Andersen i Skovby stævnede Las Madsen Christen Sørensen i Skovby og tiltalte dem for korn, de er ham skyldig og fremlagde Skovby videbrev dateret 1635, indeholdende blandt andet bøder for ikke at holde gærder lukkede. vidne 23/10 1644 fremlægges om hans skade, da indstævnedes gærder stod øde. opsat 1 måned

(109)

** Jørgen Christensen i Stjær. navng vidnede, at han på hustru og hendes børns vegne fordrede gæld til hendes forrige mand sl Peder Rasmussen af Jens Nielsen i Tåstrup, som de blev forligt om

** Hans Rasmussen i Høver et vidne. syn på den halvgård i Storring, som står øde

(110)

** Rasmus Jensen i Kielsgård med opsættelse 22/1 stævnede Anders Rasmussen i Framlev og tiltalte ham for gæld 7 sld, som han havde taget udlæg for i Javngyde efter sl Peder Nielsen, og som han skulle betale Anders Nielsen i Låsby, men har beholdt. vidne x/10 1661 og dom 12/12 1666 fremlægges. Palle Pedersen i Folby svarede, at da Anders Rasmussen var ritmestertjener, burde han søges ved hans værneting Jernit birketing. dom: han bør betale efter KM forordning eller have indvisning

(111)

** Søren Nielsen Klog foged på Skovgård på husbond Matias Brobjergs vegne tilsagde Skovgårds tjenere, at de uden forsømmelse yder deres restants og landgilde, og forbød dem at komme i Skørring og Skovgårds tjeneres skove med hest og vogn for at hugge ulovligt, så enhver kan vide sig efter at rette, for skade at tage vare, eller at have skade for hjemgæld

11/3 1668.

** Søren Jensen på ridefogdens vegne stævnede Anders Sørensen Daniel Madsen i Hørslevgård og tiltalte dem for restants og landgilde. opsat 3 uger

** Hans Rasmussen i Høver et vidne. Anders Knudsen i Galten lovede at betale hans restants til Skanderborg

(112)

** Hans Rasmussen i Høver et vidne. syn på et boel i Stjær

** Iver Gertsen i Javngyde stævnede Søren Jensen i Lillering Jens Jensen i Årslev for spørgsmål og spurgte Søren Jensen, om han havde noget at klage over den proces, som Rasmus Poulsen i Framlev og Hans Rasmussen i Høver har ført ved tinget mod ham, hvortil de svarede, at de ikke ville svare, før de kommer til Viborg landsting

** Jens Jensen i Årslev på sin bror Søren Jensens vegne i Lillering stævnede hr Just Lauridsen i Gylling for syn og vidner, og ligeledes stævnede han navng for syn og vidner. syn på efterskrevne jord og ejendom og gærder på Lillering mark afhjemles. navng, som mindes op til 40 år, vidnede, at det omtvistede gærde så længe har stået, som det står nu

(114)

** Jens Andersen Hvas ridefoged til Århus kapitel på mester Laurids Borums vegne. navng, som mindes op til 40 år, vidnede at i den tid har det stykke jord, som omtvistes, været brugt til tyring og gærdsel til Jens Sørensens gård, indtil for 3 år siden, hvor det blev slået af Søren Jensen, hvortil Jens Jensen i Årslev svarede, at der ikke burde føres vidner mod hans sl hustrus bror og hans 2 stedsønner

(115)

** Søren Frandsen i Galten gav last og klage på Jens Sørensen i Dallerup, for han ikke vil give ham rigtigt afkald for arv efter hans hustrus sl mor efter hans forpligt

** Jens Hvas i Århus stævnede Peder Tomasen i Borum Simon Olufsen i Hørslev for restants til mester Laurids Borum. opsat 6 uger

** Oluf Pedersen i Borum et vidne. syn på den halvgård i Borum, som Peder Jensen påboer for at besigtige dens brøstfældighed. varsel til Sejer Olufsen i Sjelle Jesper Olufsen Peder Andersen Laurids Lauridsen Niels Tomasen Peder Jensen i Borum

(116)

** Jens Envoldsen i Lundgård en dom og med opsættelse 15/1 stævnede Jens Jensen i Skovby og tiltalte ham for gæld 11 dlr til hans søn Herlov Jensen. dom: han bør betale inden 15 dage

18/3 1668.

** Jens Andersen Hvas på mester Laurids Borums vegne. syn i Lillering skov på en eng på Øksenballe, som Jens Sørensen og Søren Jensen omtvister

(117)

** Jens Hvas et vidne. navng, der mindes op til 50 år, vidnede, at i den tid har det engstykke, der omtvistes, været brugt til Jens Sørensens gård, og sl Jens Jensen havde ingen lod eller del deri

** Jens Hvas et vidne. Jens Pedersen i Framlev vidnede, at han så Søren Jensen læsse grene på 2 vogne, og gav ham grene af det ene træ, som tilhørte hr Johan, for at han skulle køre et læs til Århus for ham

** Rasmus Madsen i Skovby lod fordele Peder Sørensen i Hørslev

** Jørgen Simonsen i Herskind lod fordele Mogens Rasmussen Peder Pedersen for gæld til kirken

** Hans Rasmussen i Høver med opsættelse 12/2 stævnede Rasmus Nielsen i Snåstrup og hans søn Niels Rasmussen sst og tiltalte dem for husbondhold af den gård i Snåstrup den 4.part 5 rdl, hvortil Rasmus Nielsen svarede skriftligt, at det ikke kan bevises, at selvejerbønder skal give husbondhold af det, de har købt for sølv og penge. dom: da Niels Rasmussen har taget husbondhold, bør han betale inden 15 dage

(118)

** Jens Hvas i Århus stævnede navng og tiltalte dem for gæld til Helle hr Svends i Århus. opsat 1 måned

** Anders Sørensen i Hørslevgård stævnede Niels Lauridsen i Skørring og tiltalte ham for 30 sld, han skylder Søren Nielsen i Brabrand på hans brordatters vegne. opsat 1 måned

** Søren Nielsen Klog foged på Skovgård på husbonds vegne et skøde. Christen Jensen i Sjelle med fuldmagt af Anders Holgersen forvalter på Tyrrestrup skødede til ham den selvejer bondegård i Sjelle, Niels Madsen påboede

(119)

25/3 1668.

** Hans Rasmussen i Høver et vidne. Christen Sørensen i Skovby lovede at betale sin gæld til Rasmus Jespersen i Skovby

** Niels Lauridsen i Skørring et vidne. navng vidnede, at 22/6 1664 da betalte Niels Lauridsen ved tinget for hans forlov, han har lovet med andre dannemænd til Søren Nielsen i Brabrand for Anne Andersdatters arv, eftersom Søren Nielsen har stævnet ham derfor

** Hans Andersen i Skovby stævnede navng og tiltalte dem for vider, de resterer med for nogle år. opsat 3 uger

(120)

** Anders Pedersen i Labing et vidne. udvurdering hos Hans Lauridsen og Søren Lauridsen i Borum for Christen Rasmussens fædrene og mødrene arv 53 sld, der blev udlagt ham i jordegodset

1/4 1668.

** Rasmus Nielsen i Stjær stævnede Laurids Nielsen Jens Rasmussen Jens Nielsen i Tåstrup og tiltalte dem for forlov og gæld, som Jens Nielsen skylder Jørgen Christensen og hans hustru og børn. opsat 1 måned

** Christen Pedersen i Farre stævnede Peder Sørensen degn i Sjelle og Anders Gregersen sst og tiltalte dem for gæld. opsat 1 måned

(121)

8/4 1668.

** Just Andersen i Søballe stævnede Niels Sørensen i Galten og tiltalte ham for omkostninger, han har haft på landstingsrejser, nemlig 8 sld. opsat 3 uger

** Anders Sørensen i Labing fremlagde fortegnelse på deres kirketiende på et ark papir, men da det ikke er på stemplet papir efter KM forordning, da blev det afvist

** Jens Nielsen i Søballe lod fordele efterskrevne for plovhavre

** Søren Nickelsen på husbond Hans von Meulengracht til Eskildsø hans vegne med opsættelse 12/2 stævnede Peder Tomasen i Borum og tiltalte ham for restants og landgilde, han rester med, og som han tilbød at betale efterhånden. dom: han bør betale inden 15 dage

(122)

** Hans Andersen i Skovby en dom og med opsættelse 26/2 stævnede navng i Skovby og tiltalte dem for vider, de resterer med for nogle år, om de ikke bør gøre klart, hver for sin videkæp hvert år, de har skrevet vider, og fremlagde tingsvidne og videbrev 26/8 1635, og han berettede om det, de indstævnede restede med ifølge deres videkæppe. dom 14/9 1642 fremlægges. og nu fremlægges Skovby mænds underskrevne svar, at da de vider, som fordres, er ganske høje for de fattige mænd at udgive i de hårde tider, og dersom de skulle det, da kunne en part af dem hverken pløje eller så eller give KM sin udgift, så derfor har de været sammen i Skovby og eftergivet samme vider, thi hvad den største part af granderne i byen lader og gør med vider og vedtægter, må den mindste part ikke kuldkaste, men nu vil de med Guds hjælp gøre nyt videbrev. dom: Hans Andersen bør have hans part af Skovby vider årligt, som viderne er skrevet på

(124)

** Laurids Lauridsen i Borum en dom og med opsættelse 4/3 stævnede Peder Frandsen i Borum og tiltalte ham for gæld 9 sld efter hans brev, dateret 1/1 1666, som fremlægges. dom han bør betale

15/4 1668.

** Niels Sørensen på Jens Vinters vegne af Århus et vidne. navng vidnede, at Peder Frandsen, som boede i Sjelle, er død for mange år siden, og 3 mænd har boet på gården siden, og der er intet at få til gæld. Laurids Pedersen i Sjelle er ganske forarmet

(125)

** Niels Rasmussen i Herskind stævnede Laurids Ibsen i Skovby for en kurv. opsat 1 måned

** Rasmus Nielsen i Stjær et vidne og på egne og bymænds vegne lod læse og påskrive et videbrev og tingsvidne 29/6 1645, som efterskrevne vedgik og samtykkede

22/4 1668.

** Hans Rasmussen af Høver stævnede Stjær Storring Skovby Galten mænd og tiltalte dem for deres ydeved, de resterer med. opsat 8 dage

** Jens Nielsen Smed i Borum med opsættelse 26/2 stævnede Peder Frandsen i Borum og tiltalte ham for gæld 19 mk, og fremlagde skiftebrev 10/6 1667 efter sl Ingeborg Nielsdatter Fog, hvor han fik udlæg i en obligation, Peder Frandsen havde udgivet. Peder Frandsen fremlagde kvittering dateret 12/4 1667. dom: da Peder Jensen har kvitteret for gælden, før der blev gjort udlæg på skiftet, da skal sagen indkomme for sin tilbørlige dommer

(126)

29/4 1668.

** Jens Hvas på mester Laurids Borums vegne stævnede Søren Jensen i Lillering for gæld efter obligation på 15 sdl. opsat 8 dage

** Jens Hvas stævnede Søren Jensen i Lillering for gæld 6 sld og 1 td havre. opsat 8 dage

** Hans Rasmussen i Høver stævnede alle Harlev Framlev sognemænd og KM tjenere i Borum, som rester med ydeved. opsat 14 dage

(127)

** Hans Rasmussen stævnede Peder Jensen i Tåstrup og tiltalte ham for en stud, som hans ko har stukket ihjel. opsat 8 dage

** Hans Rasmussen stævnede Jens Nielsen i Søballe og tiltalte ham for 5 rdl for 5 øksne, han har født for ham. opsat 14 dage

** Frands Nielsen i Storring et vidne og 3.ting på hr Otte Sørensen i Brande hans vegne lovbød et selvejerhus i Høver, som gl Jens Rasmussen påboer. Christen Ibsen og Jep Obbesen i Storring bød sølv og penge. varsel til Jep Obbesen Christen Ibsen gl Jens Rasmussen hr Niels i Storring Peder Jensen i Borum og hr Jens i Harlev

** Søren Jensen på ridefogdens vegne. syn på gærder og gærdsel i Stjær

(128)

** Christen Pedersen i Farre med opsættelse 1/4 stævnede Peder Sørensen degn i Sjelle og tiltalte ham for gæld 7 dlr efter hans brev, dateret 9/4 1663, som fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage

** Anders Sørensen i Hørslevgård med fuldmagt af Søren Nielsen i Brabrand stævnede Niels Lauridsen i Skørring og tiltalte ham for Anne Andersdatters arvepart efter hendes sl far mor og bror, om han ikke bør betale Søren Nielsen på hans brordatters vegne. skiftebrev fremlægges angående 30 sld Anne Andersdatter skal have efter hendes sl forældre og sl bror Peder Andersen, som hendes underskrevne morbrødre lover at betale hendes farbror Søren Nielsen i Brabrand, underskrevet NLS RIS ILS. Niels Lauridsen fremlagde tingsvidne 20/3. dom: da forlovsmændene har lovet til sl Anders Nielsens datter Anne Nielsdatter i Skørring 30 sld, da bør Niels Lauridsen betale hans anpart 10 sld, og de øvrige forlovsmænd bør stævnes ved deres værneting

(130)

6/5 1668.

** Rasmus Nielsen i Stjær et vidne. navng vidnede, at Anders Rasmussen i Stjær beskyldte Rasmus Nielsen for at have hugget en bøg i Bjørnbjerg krog på KM skov, som han skulle bevise

** Just Andersen på Klemend Klemendsens vegne. efterskrevne Stjær mænd tilstod at være ham efterskrevne gæld skyldig, som de lovede at betale til skt Sørens dag, hvis de ikke vil lide høringsdele til Skanderborg birketing

** Jens Hvas med fuldmagt af Eske Hansen i Århus med opsættelse 22/4 stævnede Niels Rasmussen Mosgård i Labing for landgilde og matrikelskat. dom: han bør betale inden 15 dage

(131)

13/5 1668.

** Hans Rasmussen fik opsættelse i den sag mellem ham og Jens Nielsen i Søballe i 14 dage

** Oluf Nielsen i Vorgård lydeligt lod fordele Peder Sørensen degn i Sjelle for 18 slmk gæld til mester Laurids Borum i Århus for sædekorn

** Jens Hvas i Århus et vidne. navng vidnede, at de hørte Søren Jensen i Lillering sagde, at han havde lovet Jens Andersen Hvas kapitelsridefogeden 4 rdl og 1 td havre angående den sag med Jens Sørensen i Lillering, derfor havde han sagen lige kær, om den gik over eller under

(132)

** Hans Rasmussen i Høver et vidne. syn i Stjær skov i Bjørnbjerg krog, hvor der var hugget en bøg for ungefær 1 år siden, som var den bøg, Anders Rasmussen i Stjær beskyldte Rasmus Nielsen sst for at have hugget, hvilket han ved ed benægtede

** ligeledes stævnede han Anders Rasmussen i Stjær, og mente, at han bør bevise det. opsat 3 uger

(133)

** Rasmus Nielsen i Stjær på Jørgen Christensens vegne i Stjær stævnede Laurids Nielsen Jens Rasmussen Jens Nielsen i Tåstrup og tiltalte dem for forlov og Jens Nielsen i Tåstrup for gæld 17 sdl til Jørgen Christensen i Stjær på hans hustru og stedbørns vegne. vidne 4/3 fremlægges, hvori Jens Nielsen i Tåstrup forpligter sig til at betale hans far sl Niels Lauridsen i Tåstrup hans gæld 12 sldr til sl Peder Rasmussen i Stjær ifølge brev dateret 18/5 1643, som fremlægges. dom 12/4 1656 fremlægges, at Johanne Jensdatter bør betale 9 dlr Jens Nielsen Laurids Nielsen Mikkel Nielsen hver 9 mk og Anne Nielsdatter 4 1/2 mk. Jens Nielsen i Tåstrup fremlagde sit svar at han vil betale sin anpart af hans sl far Niels Lauridsens gæld, som døde for 19 år siden, da de var 4 sønner og 2 døtre. dom: efter hans forpligt bør han betale inden 15 dage

(134)

20/5 1668.

** Jens Nielsen i Harlev stævnede alle Harlev sognemænd og tiltalte dem for kirketiende, de rester med. opsat 3 uger

** Søren Nielsen foged til Sjelle Skovgård stævnede Christen Jensen Lunge, som boede i Skørring, og tiltalte ham for at være rømt om natten fra hans gård. opsat 8 dage

** Just Andersen i Søballe stævner Erik Pedersen i Borum og tiltalte ham for stedsmål, han rester med til Klemend Klemendsen. opsat 1 måned

(135)

** Anders Rasmussen i Framlev stævnede menige Framlev sognemænd så mange, som rester med kirketiende. opsat 14 dage

** Morten Sørensen på ridefogdens vegne stævnede Anne Nielsdatter i Harlev og tiltalte hende for brøstfældighed. opsat 3 uger

** hr Jens Lauridsen i Harlev på svoger Otte Sørensens vegne i Brande tilbød Christen Ibsen og Jep Obbesen i Storring det selvejer bondehus i Storring, gl Jens Rasmussen påboer, hvortil de svarede, at huset lå på deres grund og ejendom

27/5 1668.

** Søren Jensen på ridefogdens vegne stævnede Daniel Pedersen i Skibby og tiltalte ham, for han ikke har fæstet den 4.part af den gård, han påboer og har brugt i nogle år, hvorfor han bør fremvise hans fæstebrev. opsat 8 dage

(136)

** hr Jens Lauridsen i Harlev et vidne. syn i Stjær skov på nogle skovskifter, der ligger til den gård, Rasmus Nielsen påboer
 
(1)

** autorisation til skriveren til at bruge 44 løse blade

** syn fortsat. Morten Rasmussen i Stjær og Søren Nielsen i Vorgård, der mindes i 38 og 40 år, vidnede, at så længe havde skovskifterne været brugt til den gård i Stjær, Rasmus Nielsen påboer, og i lige måde er ager og eng til gården lige lange og brede som hans naboers

** Søren Jensen på ridefogdens vegne stævnede efterskrevne, som rester med stedsmål og tiltalte dem derfor. dom: de bør betale deres restants

(2)

3/6 1668.

** Søren Jensen på ridefogdens vegne. den sag med Daniel Pedersen i Skibby blev opsat 8 dage

** Just Andersen i Søballe stævnede Jens Knudsen i Tåstrup og tiltalte ham for restants. opsat 3 uger

(3)

** Anders Sørensen Anders Rasmussen forrige kirkeværger til Framlev kirke med opsættelse 20/5 stævnede så mange, som resterer med kirkegæld, og fremlagde en fortegnelse på det resterende korn.indvendinger fremføres. dom: de, der vedgår gælden, bør betale inden 15 dage

(5)

** Hans Rasmussen delefoged tilsagde menige Skanderborg tjenere, at de inden mandag møder hos slotsskriveren for at betale det, de rester med, såfremt de ikke vil lide nam og vurdering

10/6 1668.

** Hans Rasmussen i Høver lod fordele navng for degnekorn

** Jens Pedersen i Borum et vidne. Peder Jensen i Borum lovede at betale hans gæld 12 sld, hvorfor han pantsætter mølleskyld, han er berettiget til i Borum mølle

** Søren Jensen på ridefogdens vegne med opsættelse 27/5 stævnede Daniel Pedersen i Skibby og tiltalte ham, for han ikke har fæstet den 4.part af gården, han påboer, som han har brugt i mange år, om han ikke bør fremvise fæstebrev, eller lide som for andet uhjemlet, hvortil han svarede, at han havde fæstet gården, og han står for den i KM jordebog. dom: da sagen er ærerørig, henfindes den til at indkomme for overdommere

(6)

** Hans Rasmussen i Høver 1.ting tilbød så mange, som er fravurderet deres fæmon for KM landgilde, at indløse det inden 4 uger 

17/6 1668.

** Jens Nielsen i Harlev en dom og med opsættelse 20/5 stævnede navng Harlev sognemænd og tiltalte dem for kirkens tiende, de rester med til Harlev kirke. dom: de bør betale inden 15 dage

(7)

25/6 1668.

** Peder Nielsen Fog i Skivholme et vidne og 3.ting lovbød den 3.part af den gård, han påboer. varsel til Jørgen Simonsen i Herskind Anders Nielsen i Skjoldelev på deres hustruers vegne

** Niels Sørensen i Hornbæk et vidne og 3.ting lovbød den lod, hans hustru Anne Olufsdatter er tilfaldet efter hendes sl far og mor i den selvejer bondegård i Borum, Jesper Olufsen påboer, samt Germands jord og Borum mølle, samt eng og skovskifter i Herskind. varsel til Jens Jensen i Lyngby Jesper Olufsen i Borum Peder Andersen Laurids Lauridsen Niels Tomasen Peder Jensen i Borum Christen Lassen i Herskind Sejer Olufsen i Sjelle

(8)

** Hans Rasmussen i Høver ridefoged til Skanderborg med opsættelse 13/5 stævnede Anders Rasmussen i Stjær, som har sigtet Rasmus Nielsen i Stjær for at have hugget en bøg på KM skov i Stjær skov. tingsvidner 13/5 fremlægges. dom: han bør bevise sigtelsen
 
(9)

** Niels Sørensen i Hornbæk et skøde. Peder Nielsen Fog i Skivholme skødede til hans hustru Johanne Nielsdatter den 3.part af hans selvejergård i Skivholme, han påboer

** Peder Nielsen Fog i Skivholme et skøde. Niels Sørensen af Hornbæk solgte til ham og hans hustru Johanne Nielsdatter hans hustru Anne Olufsdatters part i den selvejergård i Borum, Jesper Olufsen påboer, samt i Germands jord Borum mølle og eng og skov i Herskind, som er tilfaldet hende efter hendes sl forældre, som boede og døde i Borum

(10)

1/7 1668.

** Hans Rasmussen i Høver et vidne. navng vidnede, at de i Stjær skov så Anders Jensen i ----, som havde hugget en bøg i KM skov, og skovfogeden pantede en økse fra ham, hvorefter han kørte bort med 2 læs ved. syn afhjemledes

** Hans Rasmussen et vidne. syn på ulovlig skovhugst i Stjær skov, som han beskyldte Niels Jepsen Rasmus Sørensen i Stjær for at have hugget

** Hans Rasmussen et vidne. syn på Maren Jensdatter i Framlev, Niels Hyrdes hustru, hendes sår og skade, og hun beskyldte Karen Jensdatter sst for at have slået hende

(11)

** Peder Nielsen Fog i Skivholme lod fordele Niels Rasmussen i Borum for et brev på 10 dlr, som hans sl far Niels Fog havde givet ham, og som han havde taget udlæg for, men ikke vil levere fra sig

** Jens Andersen Hvas ridefoged til Århus kapitel stævnede Anders Christensen, der tjener i Skibby, for lejermålsbøder. sagen blev opsat 14 dage

** Niels Jensen i Framlev et vidne. Maren Jensdatter sl Morten Simonsens hustru i Skovby oplader til Niels Sørensen sst den bolig, hun påboer, og de er forligt om efterskrevne aftægt

(12)

** Just Andersen i Søballe med opsættelse 20/5 stævnede Erik Pedersen i Borum og tiltalte ham for restants til Klemend Klemendsen. dom: han bør betale inden 15 dage

** Jens Envoldsen i Lundgård lod fordele efterskrevne Skovby mænd for kirketiende, de rester med

** Jens Envoldsen forbød Skovby mænd at komme på Lundgård mark for at gøre ulovlige veje og stier over hans ager og eng under et fuldt ran, så enhver kan vide sig efter at rette, for skade at tage vare

8/7 1668.

** Hans Rasmussen i Høver et vidne. syn på efterskrevne indelukkede haver på Herskind mark

(13)

** Just Andersen i Søballe på Klemend Klemendsens vegne lod fordele efterskrevne for restants

15/7 1668.

(14)

** Søren Jensen på ridefogdens vegne et vidne. syn på Baskær på Borum mark liggende til Fogsgård, hvor der nylig var rodhugget 3 ege. varsel til Niels Tomasen Peder Frandsen i Borum

** Jens Rasmussen i Lillering og Anders Jensen i Hørslev kirkeværger stævnede navng og tiltalte dem for gæld og forlov. sagen blev opsat 3 uger

** Just Andersen på Klemend Klemendsens vegne med opsættelse 3/6 stævnede Jens Knudsen i Tåstrup og tiltalte ham for gæld. dom: han bør betale inden 15 dage

(15)

22/7 1668.

** Jens Rasmussen i Lillering et vidne. Christen Jensen i Hørslev vidnede, at et stykke eng på Harlev mark, som kaldes Stenskrog, det har i 27 år været brugt til Harlev præstegård. Daniel Madsen i Hørslevgård vidnede, at han er barnefødt i Harlev præstegård, og han mindes at samme eng har været brugt i 27 år til præstegården, og han har været med at slå og rive den

** Hans Rasmussen i Høver et vidne, navng vidnede, at for 2 år siden forbød de Jens Rasmussen i Skibby at flytte eller føre de egekævler bort, som lå i Skibbylund, hvortil han svarede, at han hverken skulle æde eller drikke det op, men han skulle lægge det under hans huse, og nu svarede han, at for 6 år siden blev egen hugget, og han har ladet den save og lægge under hans huse

(16)

** Anders Pedersen i Labing stævnede Anders Sørensen i Labing og tiltalte ham for forlov, han og hans medbrødre har gjort til Framlev kirkeværger Jens Rasmussen i Lillering og Anders Jensen i Hørslev

29/7 1668.

5/8 1668.

** Morten Sørensen på ridefogdens vegne et vidne. syn på et øde byggested til den gård i Skovby, Hans Andersen påboede

** Morten Sørensen et vidne. Hans Rasmussen i Høver gav last og klage på Jens Bonde i Høver Jens Mortensen Jens Olufsen sst, hvorledes han har lidt skade på 3 lam og 2 får og 1 kvie, som er revet ihjel af deres hunde, og hans drengs klæder er revet itu

(17)

** Morten Sørensen forbød KM tjenere, som har fået udvist bøgetræer til deres huses og vognes fornødenhed, at lade træet brænde i miler eller afhænde det på andre måder

** Mikkel Jensen i Skovby stævnede Rasmus Rasmussen i Skovby Niels Jørgensen i Høver Peder Jørgensen Sidsel Jørgensdatter i Skovby med lovværge og gav tilkende, at da hans bror Jørgen Hammel er død for nogle år siden, og han var hans børns rette værge, begærede han hans værgepenge. opsat 3 uger

** Jens Rasmussen i Lillering med opsættelse 15/7 stævnede navng og tiltalte dem for kirkens gæld og tiende, de skylder. dom: de bør betale inden 15 dage

(18)

** Anders Pedersen i Labing Niels Madsen sst med opsættelse 22/7 stævnede Anders Sørensen i Labing og tiltalte ham for forlov, de har lovet for ham for kirkens gæld 37 sld, for hvilket han har pantsat hans rugsæd øg og heste efter pantebrev dateret 30/10 1667. dom: det pantsatte bør efterfølge dem

12/8 1668.

** Morten Sørensen på KM og ridefogdens vegne. navng Herskind mænd, der mindes op til 70 år, vidnede om indhegnede haver til gårde og boel i Herskind

(19)

** Morten Sørensen på KM vegne. Søren Jensen i Tåstrup gav last og klage på Jens Christensen i Galten, for han på Brabrand mark slog ham med en vognkæp. syn på hans sår afhjemledes

19/8 1668.

** Hans Andersen i Storring gav last og klage på Rasmus Johansen i Høver og hans svend Niels Jensen og Berent Johansen sst, som i Høver skov i KM skov stod og fældede en eg, og da han bad dem lade den stå, gik de derfra, men straks efter blev den fældet

26/8 1668.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

2/9 1668.

** Hans Rasmussen i Høver delefoged stævnede navng og tiltalte dem for noget havre, der var sået til den opsagte gård i Skovby, som de ikke har høstet, som de bør betale. opsat 3 uger

(20)

** Hans Rasmussen stævnede navng for vidne. Knud Pedersen i Harlev fremstod og var Staffen Pedersens hjemmel til 3 traver byg, som han havde sået i Knud Pedersens jord, men ikke til 33 bygkærver, som fandtes der iblandt, men som ikke var høstet på samme ager. navng vidnede, at de så Staffen Pedersen havde slået Hans Rasmussen omkuld, og hans søn Rasmus Staffensen stod med sten i hænderne. Staffen Pedersen benægtede, at han ikke vidste, hvor den byg var kommet fra

** Søren Jensen på ridefogdens vegne stævnede navng og tiltalte dem for nogle haver, de havde indhegnet i Herskind. opsat 1 måned

** Søren Jensen stævnede Jens Rasmussen i Skibby for en egekævle, han mod forbud har borttaget. opsat 1 måned

** Hans Rasmussen i Høver lod læse KM befaling om indførsel af en proviantskat i form af rug byg ærter okser og flæsk, og hvor den skal leveres i landsdelene

(22)

9/9 1668.

**  Søren Jensen på ridefogdens vegne lod fordele navng for ulovlig skovhugst

** Hans Andersen i Storring et vidne. syn på en egerod i Høver skov. varsel til Berent Johansen Rasmus Johansen i Høver

(23)

** Just Andersen på Klemend Klemendsens vegne lod fordele Søren Sørensen i Hørslev for 13 mk

16/9 1668.

** Hans Rasmussen i Høver delefoged. syn på noget havre på Skovby mark, hvor der var gjort skade for 30 skpr og 1 td

** Morten Sørensen på ridefogdens vegne. navng vidnede, at for 24 år siden da havde Niels Jensen ridefoged i Framlev herred Hørslevgårds landgilde med ægt og arbejde for sin bestilling og fogderi, og dernæst Ebbe Jensen og forrige borgmester i Århus sl Christen Jensen, der som ridefogder var tillagt samme landgilde uden KM bestalling derpå før nu ridefoged Hans Bertram. Anders Sørensen og Daniel Madsen i Hørslevgård vidnede, at så længe de havde boet i gården, havde ydet landgilde til ridefogderne

(24)

** Mikkel Jensen Hammel i Skovby en dom og med opsættelse 5/8 stævnede Rasmus Rasmussen i Skovby med hans stedbørn Peder Jørgensen Sidsel Jørgensdatter og Niels Jørgensen i Høver, da han er deres farbror og ret værge efter skiftebrev 8/9 1647, hvorfor han bør nyde sine værgepenge af børnegodset, hvilket skiftebrev fremlægges, angående det, de kunne tilfalde efter deres sl far Jørgen Jensen. tingsvidne 21/1 1652 fremlægges angående deres arv efter deres sl oldemor. Niels Jørgensen i Høver fremlagde sit svar på egne søskende og stedfar Rasmus Rasmussen i Skovby deres vegne, at farbroderen Mikkel Jensen ikke havde annammet noget børnegods, men alene været tilstede på skiftet sammen med deres morbror Simon Jensen i Høver. dom: da Mikkel Jensen alene har annammet deres oldearv under værgemål, mens stedfaderen har annammet deres fædrene arv, som børnene ikke har fået skade over, da kan Mikkel Jensen ikke tildømmes noget videre værgemål

(26)

** Just Andersen i Søballe på Klemend Klemendsens vegne lod fordele efterskrevne for gæld

** Hans Rasmussen i Høver strengeligt advarede og tilsagde KM tjenere i herredet, at de uden forsømmelse og ophold forføjer sig til Skanderborg for at pløje på Sønderager på fredag førstkommende

23/9 1668.

** Jørgen Nielsen i Tåstrup på sin søn Peder Jørgensens vegne. navng vidnede, at Anne Nielsdatter i Harlev vil oplade sin fæstegård i Harlev til Peder Jørgensen og hendes datter Anne Nielsdatter

(27)

30/9 1668.

** Just Andersen i Søballe stævnede Rasmus Poulsen i Framlev Anders Sørensen i Hørslevgård og tiltalte dem for deres tiende for 1663, som de rester med. opsat 4 uger

** Jørgen Nielsen i Tåstrup på sin søn Peder Jørgensens vegne. navng havde efter ridefogdens befaling udlagt Anne Nielsdatter i Harlev ager eng og husværelse, som hun skulle have til sit livs ophold

7/10 1668.

** Hans Rasmussen i Høver med fuldmagt af Knud Snedker i Randers stævnede Anders Rasmussen i Framlev og tiltalte ham for gæld. opsat 3 uger

** Hans Rasmussen tilsagde så mange KM tjenere, som er fravurderet fæmon for KM restants og landgilde, at de straks forskaffer det til amtsskriveren inden i morgen aften, så han ikke forårsages at bruge andre midler der til

(28)

** Hans Rasmussen i Høver et vidne. navng vidnede om, hvor meget plovhavre efterskrevne skulle give af deres gårde, den tid de tjente herredsfoged sl Peder Olufsen i Borum, som havde plovhavren i fæste

** Rasmus Madsen i Skovby lod fordele Rasmus Madsen i Galten

14/10 1668.

** Morten Sørensen på ridefogdens vegne stævnede for husbondhold Peder Frandsen Niels Tomasen i Borum Jacob Eriksen Erik Rasmussen i Labing, hver 10 rdl, Christen Smed Jep Obbesen i Storring, hver 5 rdl, Jacob Jensen i Sjelle for 5 rdl, som er forlover for Niels Jensen, der er kommet fra Årslev, for den halvgård, han har afstået for ham, Niels Sørensen i Skovby stedsmål 10 rdl, Peder Mikkelsen i Galten stedsmål 3 rdl, Knud Rasmussen i Galten stedsmål 4 rdl, og lejermålsbøder 12 rdl med Anne Jensdatter, der tjente Just Andersen i Søballe. opsat 4 uger

** Morten Sørensen begærede dom over de Herskind mænd. på deres begæring opsat 14 dage

(29)

** Morten Sørensen stævnede Jens Rasmussen i Skibby og tiltalte ham for, mod forbud på KM vegne, at have bortført en egekævle, som lå i Skibbylund efter tingsvidne 22/7. opsat 8 dage

** Hans Rasmussen i Høver lod fordele efterskrevne for plovhavre

** Niels Sørensen i Skivholme på søster Johanne Sørensdatters vegne i Framlev et vidne. navng vidnede, at hun, som er trolovet til Mads Jensen i Brabrand, og hans forrige hustru Maren Rasmusdatter var næstsøskendebørn

** hr Jens Lauridsen i Harlev og Jens Nielsen i Søballe et skøde. hr Otte Sørensen i Brande solgte fra sig og hustru Anne Jensdatter til hr Jens Lauridsen hans hustru Kirsten Jensdatter og Jens Nielsen et selvejerhus i Storring østen kirken, gl Jens Rasmussen påboer, som hans hustru Anne Jensdatter arvede efter far sl hr Jens Jensen, som boede og døde i Storring

(30)

21/10 1668.

** Hans Rasmussen i Høver med fuldmagt af hr Niels Madsen Fog i Storring stævnede efterskrevne og tiltalte dem for efterskrevne gæld. sagen blev opsat 1 måned

(31)

** Mikkel Jensen i Skovby lod fordele Christen Sørensen i Galten for 1 dlr og rente i 9 år

28/10 1668.

** Jens Nielsen i Søballe et vidne. syn på Kannikkemøllebroen, som var ganske utjenlig, så ingen kan køre over uden stor livsfare
 
(32)

** Søren Nielsen i Vorgård på Anders Rasmussen i Framlev hans vegne et vidne. Jens Envoldsen i Lundgård forrige herredsfoged med 2 vurderingsmænd vidnede, at det næste år før fjenderne kom i landet, da gjorde de med Knud Snedker af Randers udlæg hos Anders Rasmussen i Framlev for gæld, og da blev der tilvurderet ham 2 svin

** Rasmus Sørensen KM skovrider forbød menigmand i herredet at holde deres geder af vildtbanen lader deres hunde lemme og ikke brænder miler i KM vildtbane

** Søren Nielsen i Vorgård et vidne. Anders Rasmussen i Framlev gav ham fuldmagt til at svare for ham i den sag mellem Knud Snedker i Randers, som var han selv til stede
** den sag med Jens Rasmussen i Skibby blev opsat 4 uger

4/11 1668.

** Morten Sørensen på KM og husbonds vegne et vidne. syn i Høver til adskillige miler, som ejermændene vedkendte sig

(33)

** Hans Rasmussen i Høver delefoged strengeligt tilsagde Framlev sognemænd at færdiggøre broen og vejen inden 8 dage, som de har gjort af Arilds tid, hvortil Oluf Pedersen svarede, at Borum bro var ganske brøstfældig, hvortil der behøvedes tømmer

** Frands Jensen i Lillering stævnede Anders Jacobsen for gæld. sagen blev opsat 3 uger

** Frands Nielsen i Hørslev et vidne. Søren Pedersen i Hørslev gav tilkende, at da Frands Nielsen og hustru Maren Nielsdatter har opladt deres gård til ham, da er de forligt om ager eng og husværelse, de skal have deres livstid

(34)

** Peder Frandsen i Borum et vidne og 3.ting lovbød den lod og part, han har købt i den gård i Borum, han påboer, og som kaldes Fogsgård. varsel til Laurids Lauridsen i Borum Jesper Olufsen Peder Andersen

11/11 1668.

** den sag med husbondhold og lejermålsbøder blev opsat 14 dage

** den sag med Framlev sognemænd blev opsat 14 dage

** Just Andersen i Søballe et vidne og stævnede Niels Sørensen i Galten og tiltalte ham omkostning på landstingsrejser. sagen blev opsat 4 uger

18/11 1668.

** Hans Rasmussen i Høver stævnede herredsmændene og tiltalte dem for gæld til Klemend Klemendsen. opsat 8 dage

** Knud Snedker i Randers en dom og med opsættelse 7/10 stævnede Anders Rasmussen i Framlev og Maren Knudsdatter i Hørslevgård, og tiltalte dem for gæld for arbejde, han havde gjort med nyt stolestade i Framlev kirke i alt 5 sld 28 sk, og fremlagde et brev dateret 2/10 1655 underskrevet af Christen Sørensen, at i kirkeregnskabet er indskrevet at være betalt for nye stolestader 5 sld 28 sk. Anders Rasmussens fuldmægtig fremlagde tingsvidne 28/10 samt en kvittering dateret x/3 1655, at Anders Rasmussen i Framlev og Niels Sørensen i Hørslevgård har betalt Knud Rasmussen Snedker 106 sld, samt en anden kvittering på 7 sld dateret 18/3 1655, og mente, at Anders Rasmussen burde søges ved sit værneting Jernit birketing. dom: han bør søges ved Jernit birketing

(36)

** hr Niels Madsen Fog i Storring en dom og med opsættelse 21/10 stævnede efterskrevne og tiltalte dem for gæld. dom: de bør betale inden 15 dage

25/11 1668.

** den sag med husbondhold blev opsat 14 dage

** Hans Rasmussen i Høver. syn på efterskrevne skove for skovhugst

(38)

** Just Andersen i Søballe på Klemend Klemendsens vegne med opsættelse 30/9 stævnede Rasmus Poulsen Anders Sørensen i Hørslevgård og tiltalte dem, der har Framlev sogns tiende i fæste, for resterende tiende 1663, som de ikke har ydet, om de ikke har forbrudt fæstet. dom: de har forbrudt fæstet

** Morten Sørensen på ridefogdens vegne med 6 ugers opsættelse stævnede Knud Rasmussen i Galten og tiltalte ham for lejermålsbøder 12 rdl. dom: han bør betale 12 rdl og fogedpenge

** Jens Jensen i Årslev på egne og bror Søren Jensen i Lillering hans vegne stævnede Oluf Nielsen i Vorgård og tiltalte ham for gæld. sagen blev opsat 4 uger

(39)

2/12 1668.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

9/12 1668.

** Hans Rasmussen i Høver et vidne. syn til efterskrevne øde og forarmede i Framlev herred

(40)

16/12 1668.

** Hans Rasmussen i Høver stævnede efterskrevne i Galten for lejermålsbøder. opsat til snapsting

** Peder Lassen i Borum stævnede Søren Jensen i Lillering for gæld. opsat til snapsting

** Hans Rasmussen i Høver et vidne. syn på Kannikkemøllebroen

23/12 1668.

(41)

** Hans Rasmussen i Høver delefoged. syn på efterskrevne gårde i herredet for brøstfældighed

** Søren Nielsen foged på Skovgård 3.ting forbød alle at komme i Sjelle Skovgårds skov med heste og vogn for at hugge ulovligt

** Rasmus Sørensen i Mesing KM skovrider strengeligt advarede menige Skanderborg tjener om at lade deres hunde lemme og holde deres geder ude af KM vildtbane, såfremt de ikke vil stå til rette

(42)

** Hans Rasmussen i Høver et vidne. syn på efterskrevne gårde i herredet for deres brøstfældighed

(43)

** Just Andersen i Søballe berettede at have stævnet Niels Sørensen i Galten for kost og tæring for landstingsrejser og brevpenge. Niels Sørensen fremlagde sit svar, at han mener sig fri for tiltale. dom: da Just Andersen ikke fremlægges skriftlig opsættelse, må han stævne på ny

(1)

** tingbogens autorisation 1670

** skurs og ransnævninge fogder og skriver

(2)

12/1 1670.

** den sag angående Rasmus Madsen i Skovby blev opsat 14 dage

** Hans Rasmussen i Skovby delefoged stævnede menige navng Skovby mænd samt Høver og Galten bymænd og tiltalte dem for af KM skove at have savet et parti egetømmer, som de formenes at have solgt og ikke anvendt det på KM gårde. navng Skovby mænd forklarede, hvor de havde fået egetømmeret fra, og de havde dels solgt det og dels brugt det til reparation på deres huse. dom: de bør stille KM forvalter tilfreds

(3)

19/1 1670.

** Peder Jensen i Borum stævnede Niels Møller i Borum mølle angående mølleskyld i 10 år, hvert år 2 skpr. opsat 4 uger

26/1 1670.

** Hans Rasmussen i Skovby delefoged stævnede lille Rasmus Madsen i Skovby og tiltalte ham for at havde hugget en eg i Lundgårds skov og solgt den til Labing mølle til en mølleaksel, som var udvist ham til pæle, som skulle ydes i Århus, hvortil han svarede, at da det ikke bevises, at han har hugget eller fået ulovligt i KM skove videre end andre KM tjenere, da bør han være fri for tiltale. dom: da der ikke fremlægges bevis, bør der stævnes igen

(4)

** Jon Knudsen delefoged i Gern herred fuldmægtiget af Mette Nielsdatter i Tovstrup og hendes medarvinger stævnede Oluf Pedersen i Borum og Jens Envoldsen i Lundgård for gæld. opsat 4 uger

** Jon Knudsen stævnede navng for gæld. opsat 4 uger
 
(5)

3/2 1670.

** Hans Rasmussen i Skovby delefoged stævnede menige herredsmænd og tiltalte dem for landgilde, de rester med. sagen blev opsat 4 uger

** Hans Rasmussen stævnede Niels Pedersen i Storring og tiltalte ham for en bøgestav, han har hugget i Skovby skov

** Jens Andersen Hvas i Århus kapitels ridefoged på doktor Johan Kreutzauers vegne stævnede efterskrevne Framlev sognemænd, og eftersom doktoren kræves for prinsessestyr af de 10 tdr hartkorn, som han af KM er forlenet med hans livstid, af Framlev kirketiende, og da hans kontrakt med de Framlev mænd melder, at de skal holde ham fri for KM skatter, så bør de betale prinsessestyr. opsat 1 måned

(6)

** Mikkel Bertramsen i Galten et vidne og 3.ting lovbød hans hustru Johanne Knudsdatters part i den selvejergård i Galten, som Anne Knudsdatter påboer. varsel til Anne Knudsdatter og børn

** Mikkel Bertramsen stævnede Mette Jensdatter, sl Hans Hansens i Galten for dom angående gæld. opsat 3 uger

** Hans Rasmussen i Skovby stævnede menige og navng herredsmænd og tiltalte dem for de ikke i rette tid har ydet deres skyld og landgilde, om de ikke har forbrudt deres fæste og husbondhold. opsat 4 uger

(7)

9/2 1670.

** Hans Rasmussen i Skovby på doktor Matias Brobjerg i Skovgård hans vegne et vidne. Jørgen Rasmussen i Sjelle gav last og klage på Søren Jacobsen og Christen Jacobsen i Sjelle, for de i hans hus overfaldt ham med hug og slag og slog hans døre ned. syn på hans og Rasmus Jørgensen i Voldby deres sår afhjemledes. Søren Nielsen Klog vidnede, at han var tilstede i huset, hvor de sad og drak brændevin, og da kom Søren Jacobsen og karlen fra Voldby i tvistighed og slagsmål

(8)

** Jens Pedersen i Borum på far Peder Andersens vegne med Jesper og Peder Pedersen i Borum stævnede Rasmus Mogensen i Borum Mikkel Balle sst og tiltalte dem for gæld. opsat 4 uger

** Mikkel Bertramsen i Galten stævnede Mette Jensdatter i Galten angående gæld. opsat 3 uger

** Hans Rasmussen i Skovby delefoged stævnede lille Rasmus Madsen i Skovby og tiltalte ham, for han har hugget en eg i Lundgård skov og solgt den til Labing mølle. opsat 3 uger

(9)

16/2 1670.

** Hans Rasmussen i Skovby på doktor Matias Brobjergs vegne i Skovgård et vidne. Søren Nielsen Klog i Sjelle vidnede, at han var med sin stedfar Troels Sørensen i Christen Pedersen Kots hus i Sjelle, hvor de drak en kande øl ned Peder Christoffersen, og da kom Christen Pedersen og Peder Christoffersen i slagsmål. varsel til Christen Pedersen Kot og hans søn Anders Christensen

(10)

** Anders Justsen i Søballe på sin far Just Andersens vegne. Søren Pedersen i Stjær tilstod, at eftersom Søren Lauridsen forrige skriver til Skanderborg på skifte for 14 1/2 år siden efter hans sl hustru havde gjort udlæg for 144 sld, som han var i løfte til ham for Just Andersen i Søballe, så har Just Andersen tilført ham hans restants hos sl Peder Olufsen i Borum for 77 sld og hos ham selv for 57 sld og fornøjet ham for resten, hvorfor Søren Pedersen kvitterer ham

23/2 1670.

** Morten Sørensen viceridefoged stævnede efterskrevne mænd og tiltalte dem, at eftersom der ved syn i KM skove er fundet en del umærkede stubbe, så formener han, at skovfogederne, som skal have opsyn med skovene, bør erklære, hvem som har hugget umærkede træer, så de kan blive tiltalt, eller de selv derfor må stå til rette. sagen blev opsat 4 uger

(11)

** Hans Rasmussen i Skovby på doktor Matias Brobjergs vegne et vidne. Peder Christoffersen, som holder til i Sjelle, gav last og klage på Christen Pedersen Kot og hans søn Anders Christensen i Sjelle, for de har overfaldet ham med hug og slag i deres hus, hvortil Christen Pedersen Kot svarede, at eftersom han var kommet til hans hus i minde, så formener han, at han bør have fred i huset

(12)

** Hans Rasmussen på Matias Brobjergs vegne stævnede Christen Pedersen Kot og hans søn Anders Christensen i Sjelle og tiltalte dem, for de har slået Peder Christoffersen i Sjelle. opsat 3 uger

** den sag med Peder Jensen i Borum og Niels Møller i Borum mølle blev med begge parters bevilling opsat 14 dage

2/3 1670.

** den sag med lille Rasmus Madsen i Skovby blev opsat 14 dage        

** den sag angående KM tjenere, som rester med skyld og landgilde blev ydermere opsat 14 dage

9/3 1670.

** Jens Rasmussen i Lillering på hr Jenses vegne i Harlev stævnede Maren Mortensdatter og hendes datter Anne Rasmusdatter i Storring anlangende sl Rasmus Frandsens gæld til sl hr Jens. opsat 6 uger

(13)

** Mikkel Balle i Borum lod fordele Peder Jensen i Borum for kirkens tiende, som han rester med, som bedrager sig 3 sld

** Rasmus Knudsen i Vengegård på søster Anne Knudsdatter i Galten og hendes børns vegne et skøde. Mikkel Bertramsen på hustru Johanne Knudsdatters vegne solgte og skødede til Anne Knudsdatter og børn Laurids Pedersen Anne Pedersdatter Karen Pedersdatter de parter som hans hustru har i gården, Anne Knudsdatter påboer

(14)

** Rasmus Knudsen på sin søster Anne Knudsdatters vegne et vidne. Just Andersen i Søballe og Anne Knudsdatter i Galten er forligt om hans gæld til hende, således at hun skal beholde det selvejer bondehus i Galten, som er udlagt til dem for den gæld, de fordrede efter sl Morten Nielsen og Søren Nielsen i Galten, hvilket hus, så vidt Just Andersen er berettiget deri, skal efterfølge hende og hendes børn, hvorfor hun kvitterer ham

** Jon Knudsen delefoged i Gern herred fuldmægtiget af Mette Nielsdatter i Tovstrup og medarvinger med opsættelse 26/1 stævnede efterskrevne og tiltalte dem for gæld til sl Søren Jensen i Tovstrup ifølge fremlagte gældsbeviser. dom 19/9 1666 fremlægges. håndskrift dateret 24/1 1657 fremlægges, samt købebrev, dateret 6/2 1666, hvormed Peder Jensen i Borum sælger fra sig og hustru Ingeborg Nielsdatter til Knud Jespersen i Tovstrup og hans hustru Inger Andersdatter den lod og part, som tilfaldt hans hustrus børn efter sl Peder Olufsen i Borum, der tilfaldt ham efter hans sl farbror Jesper Pedersen i Ovstrup i 2 skovskifter i Sorring Nørskov. Søren Pedersen i Rodegård skriftlige svar fremlægges af hans svoger Mikkel Andersen Bonde i Lading, at han har betalt gælden til sl Søren Jensen

(17)

Niels Nielsen af Galten nægtede ved ed at være noget skyldig. dom: de mænd, hvis breve fremlægges, bør betale deres gæld, og Niels Nielsen i Galten lider ikke tiltale

(18)

16/3 1670.

** Jens Lassen i Skørring på husbond Matias Brobjergs vegne et vidne. Sejer Olufsen i Sjelle Niels Pedersen Niels Jacobsen Jacob Jensen Peder Jensen Rasmus Nielsen Klog tilstod at være forligt med Matias Brobjerg om et stykke ejendom ved Hestehaven, som de har mageskiftet med Matias Brobjerg mod nogle skovskifter

(19)

** Hans Bertram KM ridefoged strengeligt advarede og tilsagde Hans Rasmussen delefoged, at han lader opnævne 4 mænd, der skal syne de alfare veje og broer i herredet og besigtige brøstfældigheden

** Søren Madsen i Harlev mølle et vidne. syn på møllen

(20)

** Peder Jensen i Lillering et vidne. syn på den gård i Storring, Hans Andersen påboer for at besigtige brøstfældigheden

** Morten Sørensen på KM amtsforvalters vegne stævnede lille Rasmus Madsen i Skovby og tiltalte ham for en eg, han har hugget i Lundgård skov og solgt den til Labing mølle, og som var udvist ham til egepæle, han skulle yde i Århus. vidne x/12 1669 fremlægges, hvorimod Rasmus Madsen fremlagde tingsvidne 8/12 1669, hvori Bertel Rasmussen i Linå bevidner at have solgt ham 14 egepæle til at yde i Århus. skovfogeden bevidnede, at han havde udvist ham en eg i Lundgård skov, som blev takseret til 9 pæle, hvorfor han mener sig fri for tiltale. dom: da han uden tilladelse har solgt træ til fremmede tjenere, så har han forseet sig og bør stille KM forvalter tilfreds

(21)

23/3 1670.

(22)

** Hans Rasmussen i Skovby et vidne. syn på broer og alfare veje

** Jens Hvas på doktor Kreutzauers vegne stævnede navng og tiltalte dem, da de vægrer dem for at udgive skyld og skatter af 10 tdr hartkorn, han er forlenet med sin livstid, efter deres kontrakt. opsat 14 dage

(23)

** Jon Knudsen delefoged i Gern herred på Mette Nielsdatters i Tovstrup hendes vegne en dom og med opsættelse 26/1 stævnede Oluf Pedersen i Borum og Jens Envoldsen i Lundgård for gæld. dom 19/9 1666 fremlægges, hvortil Oluf Pedersen fremlagde sin indløste og betalte håndskrift. dom: han lider ikke tiltale

(24)

30/3 1670.

** Morten Rasmussen i Terp stævnede Jens Rasmussen i Skibby og Niels Rasmussen i Tåstrup og tiltalte Jens Rasmussen, for han har haft sin sl mor hos sig, så bør han holde skifte. opsat 3 uger

** Mikkel Bertramsen i Galten stævnede Mette Jensdatter i Galten og tiltalte hende for gæld. opsat 4 uger

** Peder Frandsen i Storring på Peder Jensen Peder Andersen og Jesper Olufsens vegne 3.ting lovbød deres lod i den selvejergård i Borum, Peder Jensen iboer. varsel til Peder Rytter i Århus Jørgen Krog og hospitalsforstander sst Laurids Lauridsen i Borum Jesper Olufsen formynder for Berete Pedersdatter Niels Tomasen Niels Pedersen i Borum Sejer Olufsen i Sjelle formynder for Peder Pedersen og Anders Pedersen Jens Jensen i Lyngby

** Oluf Pedersen et vidne 3.ting fremæskede, om nogen lodsejere eller arvinger, som har lod eller del i den selvejergård i Borum, Peder Jensen nu iboer, ville annamme den, så skulle de få den, idet Peder Jensen ikke er mægtig den at besidde, og Oluf Pedersen selv for nogle år siden fik den anden halvdel af gården i fæste, men ingen af lodsejerne fremkom. varsel til ovennævnte

(25)

6/4 1670.

** Peder Frandsen i Storring på hr Jens Lauridsens vegne i Storring 3.ting lovbød den selvejer bondegård i Stjær, Rasmus Nielsen påboer. varsel til hr Niels Madsen Fog i Storring hr Otte Sørensen i Brande Jens Jensen Laurids Jensen Maren Nielsdatter og talte med dem i Storring præstegård

** Hans Rasmussen i Skovby delefoged stævnede navng Skovby mænd og tiltalte dem, for de mod forbudsvidne havde savet og solgt tømmer. sagen blev opsat 4 uger

(26)

** Oluf Pedersen i Borum et skøde. Peder Jensen i Borum på børns vegne, nemlig Peder Pedersen Niels Pedersen Mette Pedersdatter, Christen Lassen i Herskind på hustru Karen Olufsdatters vegne solgte og skødede til Oluf Pedersen i Borum og hans hustru Birgitte Jensdatter den part, Peder Jensen og hans børn er tilfaldet efter deres sl mor Ingeborg Nielsdatter i den selvejer bondegård, Peder Jensen iboer og i Borum mølle 20 skpr mel, som er den 4.part i gård mølle og gadehuse, og den lod Christen Lassens hustru Maren Olufsdatter er berettiget til selvejergården og i Borum mølle, som er 1 1/2 skpr mel

(27)

13/4 1670.

** Hans Rasmussen i Skovby stævnede menige herredsmænd og tiltalte dem for skyld landgilde stedsmål og anden gæld til Klemend Klemendsen KM forvalter. opsat 14 dage

(28)
 
** Hans Rasmussen i Skovby stævnede Mogens Friis på Jernit og menige og navng Skivholme mænd for syn angående noget jord, som Skivholme mænd skal have pløjet og opbrudt, som kaldes Hedekrog. Palle Pedersen i Folby på Mogens Friises vegne svarede, at da Mogens Friis ikke er lovligt stævnet, da han ikke holder dug eller disk på Jernit, som er bortforpagtet til Ejler Jacobsen, da bør der ikke udstedes syn, før han får lovligt varsel. dom: der kan ikke udstedes syn på Herskind mænds vegne, før Mogens Friis får lovligt kald og varsel

(29)

** Jens Rasmussen i Lillering på hr Jens Lauridsens vegne i Harlev  og med opsættelse 9/3 stævnede sl Rasmus Frandsens hustru Maren Mortensdatter og hendes datter i Storring Anne Rasmusdatter og tiltalte dem for gæld til sl hr Jens Jensen i Storring, som er tilfaldet hans datter Kirsten Jensdatter, hr Jens Lauridsens hustru, ifølge gældsbrev dateret 9/12 1657, som fremlægges. Maren Mortensdatters svar fremlægges, at det intet videre fandtes på skiftet efter hendes sl mand, end til KM restants, hvorfor hum mener sig fri for tiltale. dom: hun bør betale gælden

(31)

20/4 1670.

** Morten Sørensen ridefoged på KM tjeneres vegne et vidne. Jens Hvas Århus kapitels ridefoged på doktor Johan Kreutzauers vegne fremlagde en kontrakt dateret 19/8 1663, hvori Framlev mænd lover at betale alle KM skatter og tynge af de 5 tdr rug og 5 tdr byg, hvortil Daniel Madsen i Hørslevgård med flere svarede, at de ikke havde udgivet nogen kontrakt på stemplet papir, men bagpå var der sat et halvt ark stemplet papir, og så spurgte Jens Hvas dem, om de ville nægte, om det ikke var deres hænder, der var skrevet på kontrakten

** Morten Sørensen strengeligt advarede og tilsagde KM tjenere i herredet, at de straks lader dyrehavens gærder blive færdiggjort, som er tillagt enhver gård, nemlig 6 favne, og ligeledes advarede og tilsagde han dem at forfærdige alfare veje og broer, som ethvert sogn plejer at holde ved lige

(32)

27/4 1670.

** Morten Sørensen viceridefoged på KM og amtsforvalterens vegne en dom og stævnede navng i Skovby Søballe og Stjær og tiltalte dem, da der i KM skove ved syn er fundet en del umærkede stubbe, så formener han, at skovfogederne skal forklare, hvem der har hugget træerne, ligeledes skal der i deres gårde have været en del mærket skibstømmer, som de bør skaffe tilstede. vidne 25/11 1668 fremlægges. fortegnelse over faldne ege, som kunne anvendes til skibstømmer, fremlægges. Hans Rasmussen i Skovby svarede, at 1668, da han blev skovfoged, da begærede han på KM amtsforvalterens vegne af Hans Andersen, som tilforn havde været skovfoged, om han i 4 dannemænds overværelse ville vise ham alt mærket skibstømmer i Skovby Galten og Høver skove, hvilket han ikke ville efterkomme, hvorfor han mente, at han ikke heller bør dertil at svare. andre skovfogeder og bønder forklarede, hvad tømmeret er brugt til. dom: de indstævnede skovfogeder og mænd bør bevise, hvor tømmeret er blevet af

(36)

** Rasmus Sørensen i Mesing skovrider forbød nogen mand at komme i KM skove med heste og vogn for at hugge ulovligt, samt mod at holde ulemmede hunde, som kan gøre skade i KM vildtbane og forjage vildtet

4/5 1670.

** Hans Rasmussen i Skovby delefoged stævnede navng Høver bymænd og tiltalte dem for de har siddet overhørig og ikke ville gøre en rejse til Viborg, som de var tilsagt, om de ikke bør bøde 3 rdl af hver helgård. opsat 8 dage

(37)

** den sag med de Skovby mænd opsat 14 dage

** Jens Hvas i Århus, kapitels ridefoged på doktor Johan Kreutzauers vegne i Viborg og med opsættelse 23/3 stævnede navng i Framlev sogn og tiltalte dem prinsessestyr af de 10 tdr hartkorn af kirkens tiende, han er forlenet med hans livstid, ifølge deres underskrevne kontrakt, som fremlægges, dateret 9/8 1663. Daniel Madsen i Hørslevgård med flere svarede, at de havde betalt skatter af de 10 tdr hartkorn, men kontrakten omtaler ikke prinsessestyr, hvorfor de mener sig fri for tiltale. dom: de tilfindes at betale KM skatter og tynge

(39)

** Oluf Pedersen i Borum herredsfoged et vidne. syn på den halvgård i Borum, som Peder Jensen har afstået og opladt for Oluf Pedersen. varsel til Peder Jensen Niels Tomasen Laurids Lauridsen Niels Pedersen i Borum Jens Jensen i Lyngby Jesper Olufsen i Borum på brordatter Berete Pedersdatters vegne Jens Rasmussen i Skibby på sine børns vegne Sejer Olufsen i Sjelle på sin brorsøn Anders Pedersens vegne

** Morten Sørensen viceridefoged på forvalterens vegne fremlagde en skriftlig befaling og forbud, at da skovene forhugges og ødelægges, så forbydes efter KM befaling, at aldeles intet træ mærket eller umærket må fældes eller hugges, før det beordres, og alle fogder påmindes at holde opsyn med, at der intet passerer her imod, og hvis fogderne dermed ser igennem fingre, vil de blive tiltalt og straffet ligesom dem, der har gjort det

(40)

11/5 1670.

** den sag med de Høver mænd blev ydermere opsat 14 dage

** Morten Sørensen tilsagde menige sognefogder, at de 8 synsmænd, som blev opnævnt at syne dyrehaven ved Skanderborg nu på søndag førstkommende, hvorefter de kan vide sig at rette

(41)

** Mikkel Bertramsen i Galten en dom og med opsættelse 30/3 stævnede Mette Jensdatter i Galten og tiltalte hende for gæld til ham, hvortil hun svarede og med ed benægtede gælden. dom: da der ikke fremlægges bevis for gælden, kan hun ikke lide tiltale

(42)

** Hans Rasmussen en dom og med 6 ugers opsættelse stævnede herredsmændene og tiltalte dem for restants og landgilde til Skanderborg. dom: de bør betale inden 15 dage eller lide nam og vurdering i enhver deres bo gods og løsøre

(43)

18/5 1670.

** Rasmus Nielsen i Stjær på egne og menige Stjær mænds vegne et vidne og stævnede alle navng Storring mænd for vidne, og han gav last og klage på de indstævnede mænd, for de har gjort en ulovlig vej over deres eng i Tagmose Møgeleng og bruger deres græsning på Stjær mark i Sandskoven og andre steder uden hjemmel

25/5 1670.

** Rasmus Johansen i Høver på sine egne og menige Høver mænds vegne et vidne. navng vidnede, at Jacob Ladefoged ved Skanderborg blev forligt med de Høver bymænd angående en rejse, de skulle gøre med deres vogne til Viborg, således at han skulle have 1 sld, som han fik, så skulle han holde dem fri for rejsen

(44)

**  Hans Rasmussen i Høver delefoged gav last og klage på Niels Jensen i Høver, for han med hest og vogn er inddraget i Høver skov og der hugget 3 læs bark uden hjemmel og minde. andre vidnede, at de så barken ligge ved hans hus

** Hans Rasmussen i Skovby delefoged et vidne. navng vidnede, at Las Knudsen, som nu boer i Skivholme, sidste svenske tid stjal en okse fra Søren Poulsen, der da boede i Sjelle

(45)

** den sag med de Høver bymænd blev ydermere opsat 8 dage

1/6 1670.

** Hans Rasmussen i Skovby delefoged med opsættelse 6/4 stævnede efterskrevne Skovby mænd og tiltalte dem for en del tømmer, som de har savet og solgt imod forbudsvidne. tingsvidne 12/1 blev oplæst af tingbogen og navng fremkom og forklarede på, hvor tømmeret var blevet af. dom: da de indstævnede ikke har talt øvrighedens minde, da bør de aftinge hos KM forvalter Klemend Klemendsen

(47)

** Hans Rasmussen i Skovby på ridefogdens vegne stævnede og tiltalte Jep Obbesen Christen Ibsen Niels Pedersen i Skovby Mikkel Bertramsen i Galten Knud Sørensen Søren Frandsen sst Sejer Olufsen i Sjelle Jacob Jensen Niels Jensen sst Jesper Olufsen i Borum Mikkel Jensen Balle Niels Tomasen Peder Frandsen Hans Lauridsen sst Knud Rasmussen i Galten for husbondhold samt efterskrevne personer for lejermålsbøder. dom: de bør betale inden 15 dage

(48)

8/6 1670.

** Hans Rasmussen i Skovby delefoged på KM og amtsforvalterens vegne et vidne og 1.kald på navng sandemænd for at sværge deres rette ed og gøre deres tov over Sidsel Christensdatter, som fandtes død i en brønd på Sjelle Skovgård, til Viborg landsting

(49)

** Niels Let i Skibby. Daniel Pedersen i Skibby forpligtede sig til at udlægge den jord, han har pløjet fra ham, når kornet kommer i hus

** Morten Sørensen ridefoged stævnede Las Madsen i Skovby og tiltalte ham, efter hans søn Henrik Lassen har haft den halve part af hans fars gård i fæste, men han nu selv bruger den, da sønnen har fæstet en anden gård, om han ikke bør fæste denne halvdel, for han har ført sæd i jorden uden fæste. opsat 3 uger

** Hans Rasmussen på egne og menige bymænds vegne højligt gav last og klage på Søren Frandsen i Galten, for han har slået Jens Mikkelsen hyrde i Skovby med en økse på heden mellem Skovby og Galten

** Morten Sørensen et vidne. Søren Frandsen i Galten sagde, at dersom Skovby hyrde volddrev hans eng og korn med Skovby fæmon, da skulle han få den faldende syge

(50)

** Søren Frandsen i Galten et vidne og gav last og klage på Skovby hyrde Jens Jensen i Skovby, for han har drevet på hans korn på Galten mark med Skovby fæmon, hvilket bevidnedes

** Morten Sørensen stævnede navng og tiltalte dem, at da KM tjenere efter KM befaling skulle færdiggøre et gærde om dyrehaven ved Skanderborg, hver helgård 6 favne og hver halvgård 3 favne, som de ikke har villet efterkomme, om de så ikke bør betale gærderne. opsat 14 dage

(51)

** Niels Sørensen i Storring et vidne. Hans Rasmussen i Skovby tilforpligtede sig at holde ham fri for det gærde, som Niels Sørensen tilkom at skulle lukke om KM dyrehave ved Skanderborg, og fri for tvistighed og trætte, som kan følge deraf

** doktor Matias Brobjerg til Skovgård hans tjener sst et vidne og fremlagde en seddel hvori Matias Brobjerg giver last og klage over sl Sidsel Christensdatters død og bane, som af våde og ulykkelig hændelse er faldet i brønden på Sjelle Skovgård og der druknet, og advarede sandemændene om at møde for at gøre deres tov

(52)

** Rasmus Nielsen på Karen Christensdatters vegne et vidne. navng vidnede, at hun har været enke i 17 år, og for 14 dage siden tændtes der en hastig ild i Rasmus Rasmussens hus og gård i Stjær, hvor hun har sit værelse, hvorved hendes midler og fattige formue opbrændte, så hun er kommet i største fattigdom, så hun nødes til at besøge godtfolk om hjælp

** Morten Sørensen ridefoged et vidne. syn på de gærder, som KM tjenere har lukket om KM dyrehave ved Skanderborg for brøstfældighed, som fandtes på efterskrevnes anparter af gærdet

(53)

15/6 1670.

** Morten Sørensen ridefoged et vidne og stævnede Morten Hansen og hans hustru Maren Jensdatter i Skovby og Hans Rasmussens stedsøn Rasmus Rasmussen sst for syn og vidner. Søren Jespersen, der tjener i Lundgård, gav last og klage over dem, for de overfaldt ham med hug og slag i lille Rasmus Madsens hus og gård i Skovby, hvor de sad og drak sammen, og da han ville gå ud af byen med hans part af øllet, da greb Morten Hansen ham i håret, så han faldt til jorden, og Morten Hansen sagde til ham, at han skulle sidde og drikke hans øl, hvortil han svarede, at da han ingen ret kunne få, ville han gå med sit øl, hvorefter slagsmålet udviklede sig. syn på hans sår og skade afhjemles. navng vidnede om slagsmålet, der skyldtes, at karlene havde delt en tønde øl mellem sig, men Søren Jespersen ville intet give, skønt han drak af de andres øl

(56)

** Hans Rasmussen i Skovby på stedsøn Rasmus Rasmussen og Morten Hansen i Skovby deres vegne et vidne. syn på Morten Hansen og hans hustru Maren Jensdatter og Rasmus Rasmussen i Skovby deres sår og skade

(57)

** Morten Sørensen ridefoged stævnede lille Rasmus Madsen i Skovby og tiltalte ham for at have holdt gilde i sit hus mod KM forordning. sagen blev opsat 4 uger

** Morten Sørensen stævnede Ellen Herlovsdatter i Lundgård Johanne Nielsdatter i Storring Maren Nielsdatter i Hørslevbol og tiltalte dem for, at de siden deres sl mænds død har siddet i uskiftet bo med små umyndige børn. opsat 3 uger

** Peder Andersen i Storring et vidne. syn på den gård i Storring, som han påboer, for dens brøstfældighed

(58)

** Hans Rasmussen på stedsøn Rasmus Rasmussen og Morten Hansens vegne i Skovby et vidne og begærede borgen af Søren Jespersen, der tjener i Lundgård, eller han skulle borge for sig selv, hvortil han svarede, at han nok skulle sætte borgen

** Hans Rasmussen i Skovby delefoged på KM forvalters vegne et vidne og fremlagde et skriftligt underskrevet vidne, hvori navng tjenestefolk på Sjelle Skovgård vidner om, hvad de ved om sl Sidsel Christensdatter hendes død og bane. Niels Mogensen og søster Maren Mogensdatter vidnede, at de så hende gå og bestille noget i køkkenet og derefter ikke, før hun blev fundet død i brønden. andre vidnede derom

(64)

** Hans Rasmussen delefoged på KM og amtsforvalterens vegne. syn på sl Sidsel Christensdatter, der faldt i brønden på Sjelle Skovgård og druknede, afhjemledes

22/6 1670.

** Morten Sørensen delefoged et vidne. Anders Christensen soldat i Labing gav last og klage på delefoged Hans Rasmussen i Skovby og Simon Jensen soldat sst, for de røvede hans degen og 7 stob øl. på spørgsmål svarede han, at kun Simon Jensen tog noget fra ham

(65)

** Jens Nielsen i Søballe på egne og menige Søballe mænd og indbyggere deres vegne et vidne, og stævnede menige Storring mænd og indbyggere for tingsvidne og klage, og fremlagde deres skriftlige forbud til de Storring mænd mod at drive på Søballe mark skov enge eller hede med deres fæmon enten vinter eller sommer, samt at de intet hugger i Søballe skov

(66)

** Morten Sørensen ridefoged 3.ting aflyste alle uskårne heste, som kan findes i herredet, og som ikke kan være dygtige efter KM forordning, hvor efter vedkommende har sig at rette

** Hans Rasmussen i Skovby delefoged 3.ting tilbød så mange KM tjenere, som er fravurderet fæmon og andet for KM restants og landgilde, at de kan indløse dem inden 8 dage, og 3.ting lovbød han ulovlig sæd, som kan være sået i KM tjeneres jord og tilbød frøgæld og forbød nogen at høste og bortføre afgrøden under ran og dele

(67)

** Hans Rasmussen på KM og KM forvalters vegne et vidne og 2.kald og opkrævelse på sandemænd for deres rette ed og tov at sværge og gøre til Viborg landsting angående sl Sidsel Christensdatters død og bane, som er fundet druknet i en brønd på Sjelle Skovgård

29/6 1670.

** Morten Sørensen ridefoged stævnede Morten Hansen og hans hustru Maren Jensdatter og Hans Rasmussens stedsøn Rasmus Rasmussen i Skovby samt Søren Jespersen, der tjener i Lundgård, og tiltalte dem, da det med syn og vidne findes, at de har været lige gode med deres slagsmål, da bør de betale hverandre for sår og skade, og der foruden bøde 2 rdl, for de har været i gildelav mod KM forordning. andre navng, som var med i gildet, bør også bøde. opsat 4 uger

(68)

** Jørgen Lassen og Rasmus Rasmussen i Tåstrup et vidne og tilstod at de vidste intet andet at beskylde hinanden for, end det som er godt og ærligt

(69)

6/7 1670.

** Hans Rasmussen i Skovby delefoged på KM og amtsforvalterens vegne et vidne og 3.kald på sandemænd for at sværge ed og gøre deres tov til Viborg landsting anlangende sl Sidsel Christensdatters død og bane, som blev fundet druknet i en brønd på Sjelle Skovgård

13/7 1670.

** Hans Rasmussen i Skovby et vidne. Morten Lauridsen Rytter i Århus bekendte, at eftersom hans hustru Else Jensdatter var kommet i tvistighed med Hans Rasmussen, da er de blevet forligt, og de lovede ikke at uførme Hans Rasmussen på vej eller sti by eller mark hemmeligt eller åbenbarligt

(70)

** Morten Sørensen ridefoged stævnede navng for lejermålsbøder. opsat 4 uger

** Morten Sørensen lod fordele efterskrevne, for de sad overhørig og ville ikke lukke deres gærder om dyrehaven så godt, som det sig bør

(71)

** Jens Sørensen Dyhr på husbond Matias Brobjergs vegne. syn på efterskrevne mænd, for hvad sår og skade, de havde, blandt andre Rasmus Skjoldsbjergs søn i Tovstrup Rasmus Rasmussen.navng vidnede om slagsmål i Skørring mellem Jens Pedersen og Jens Rasmussen

(72)

20/7 1670.

** Christen Ibsen Smed i Storring på egne og Storring mænds vegne et vidne og 4.ting forbød de 3 Søballe mænd, nemlig Anders Justsen Jens Tomasen og sl Just Andersens efterleverske Volborg Mortensdatter, at have nogen fædrift med deres fæmon på Storring mark enten i Langskov Sønderskov eller Perritshave, eller gøre ulovlige veje eller stier over deres agre og eng eller med magt og vold opbryde deres gærder for deres vange, eller at hugge ulovligt i skovene

(73)

** hr Niels Madsen Fog i Storring et afkald. Jens Jensen i Storring gav hans bror hr Niels Madsen afkald for arv efter hans sl far hr Jens Jensen, som boede og døde i Storring

** Morten Sørensen med opsættelse 8/6 stævnede efterskrevne og tiltalte dem, for de ikke efter KM befaling havde lukket deres gærder om dyrehaven i Skanderborg, hver helgård 6 favne. Niels Sørensen i Storring fremlagde tingsvidne 8/6, og andre navng fremlagde indsigelser. dom: de bør lige som andre KM tjenere lukke deres gærder om KM dyrehave ved Skanderborg

(75)

27/7 1670.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

4/8 1670.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

10/8 1670.

(76)

** Mikkel Andersen Bonde i Lading på husbond Mogens Friises vegne et vidne og stævnede efterskrevne for tingsvidne. syn på efterskrevne gårde og huse i Framlev herred, for at se hvad enhver kunne så og avle af alle slags korn, samt hvorledes gården er bebygget og besat med fæmon og andet husgeråd

(77)

17/8 1670.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

24/8 1670.

** Daniel Pedersen i Skibby et vidne. Jens Lauridsen i Skibby vidnede, at han så Jens Rasmussen i Skibby kom til Daniel Pedersen på Skibby mark og kaldte ham en tyv, der havde stjålet en maltsæk med malt i. Jens Danielsen i Skibby Søren Danielsen og Maren Danielsdatter med flere sst vidnede det samme

(78)

31/8 1670.

** Rasmus Hansen i Tåstrup et vidne. navng vidnede, at om natten da tændtes der en brand i det hus og gård i Tåstrup, han påboede, som kom af torden og lynild og opbrændte alt hans korn kvæg og får, så han er kommet i den aller største fattigdom, så han nødes til at besøge godtfolk om hjælp i Jesu navn

7/9 1670.

(79)

** Daniel Pedersen i Skibby et vidne. Jens Rasmussen i Skibby og han er forligt om Jens Rasmussens hastige ord om ham, og han ved ikke andet at beskylde Daniel Pedersen end som anstår en ærlig mand

14/9 1670.

21/9 1670.

(80)

** Søren Frandsen i Storring på egne og Herlov Madsens vegne 3.ting lovbød deres lod i et bondeeje i Ketting. hr Laurids Sørensen står ved lovbudet. varsel til Kirsten Madsdatter i Elev

** Morten Sørensen et vidne og gav tilkende, at han på amtmandens befaling skulle lade vurdere de vindfælder, der kunne findes i KM skove her i herredet

28/9 1670.

** Jens Lassen i Skørring på husbonds vegne 1.kald på efterskrevne sandemænd for at sværge og gøre deres ed og tov angående Christen Jacobsen, som af våde skal have skudt sig med en bøsse

5/10 1670.

** Jørgen Lassen i Skørring på Matias Brobjergs vegne et vidne og fremlagde præsten Jørgen Hansen Seidelin til Sjelle Skørring og Låsby kirker hans underskrevne vidne, at da han var hos Christen Jacobsen i Sjelle, da blev han spurgt, om han selv havde skudt sig, hvortil han sagteligt sagde, bøssen bøssen på bordet, og på spørgsmål, om nogen anden havde skudt ham svarede han som før, men da hans bror Søren Jacobsen bad ham for Jesu døds og pines skyld at bekende for præsten, om han eller nogen anden havde skudt ham, hvortil han svarede Nej. navng vidnede det samme

(82)

** Jørgen Lassen på husbonds vegne et vidne. syn på sl Christen Jacobsen i Sjelle, for at besigtige hans skade. han var skudt neden for hans venstre bryst med en kugle af en bøsse

12/10 1670.

**  Jens Lassen i Skørring på husbonds vegne 2.kald på sandemænd for at gære deres ed og tov angående sl Christen Jacobsen, som har skudt sig selv med en bøsse

(83)

19/10 1670.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

26/10 1670.

** Oluf Pedersen i Borum et vidne og stævnede Laurids Lauridsen i Borum og de tilstod at være venligt forligt angående nogle klunser, Laurids Lauridsens hund skal have bidt af fisk, således at han skal betale 1 sld 3 mk derfor

3/11 1670.

(84)

9/11 1670.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

16/11 1670.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

23/11 1670.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

30/11 1670.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

7/12 1670.

(85)

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

14/12 1670.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

21/12 1670.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

(uvedkommende indførsel)

(86)

11/1 1671.

** skurs og ransnævninge foged tinghører og skriver

(87)

** Peder Frandsen i Storring med fuldmagt stævnede Jens Herman, tilforn i Labing, men nu i Framlev og tiltalte ham for gæld til sl Jens Envoldsen i Lundgård. opsat 4 uger

18/1 1671.

** Morten Sørensen på jægermesterens og amtsskriverens vegne stævnede Volborg Mortensdatter i Søballe Niels Mortensen i Gammelgård med flere og tiltalte dem for oldengæld. sagen blev opsat 4 uger

(88)

** Jens Rasmussen i Lillering med fuldmagt af hr Laurids Sørensen i Harlev et skøde. Søren Frandsen i Storring på hustru Anne Madsdatters vegne Herlov Madsen i Harlev på egne vegne Daniel Madsen i Hørslevgård på søster Kirsten Madsdatters vegne solgte og skødede til hr Laurids Sørensen og hustru Ingeborg Madsdatter den selvejer ejendom Ketting på Lillering mark, som de arvede efter deres sl far hr Mads Danielsen, som boede og døde i Harlev

(89)

25/1 1671.

** Mikkel Andersen Bonde i Lading på ritmester Mogens Friises vegne stævnede menige efterskrevne Herskind mænd og tiltalte dem og saggav Skivholme mænd for KM anpart korntiende, de rester med, og som skulle være betalt for lang tid siden. opsat 4 uger

(90)

** Hans Rasmussen i Skovby et vidne. syn i Galten skov og Overskov for ulovlig skovhugst, som han nu beskyldte Peder Lauridsen Jørgen Rasmussen og Morten Poulsen i Galten for at have hugget ulovligt

(91)

** Hans Rasmussen i Skovby et vidne. syn på ulovlig skovhugst i Høver skov, som han beskyldte efterskrevne for at have hugget

** Hans Rasmussen i Skovby stævnede efterskrevne og tiltalte dem for ulovlig skovhugst. opsat 4 uger

(92)

1/2 1671.

** Peder Pedersen rytter under oberst Sandbergs kompagni fremlagde dennes ordre, at da der i Borum har været stor disorder med uskikkelige forhold med skyden i byen om natten, hvorved byen kunne geråde i fare og slagsmål mellem ryttere og andre, så forbydes Jens Nielsen Smed i Borum, som holder kro, herefter at holde ølsalg eller handle med brændevin eller andet, såfremt han ikke vil have skade for hjemgæld

** Jens Rasmussen i Lillering med fuldmagt af hr Jens Lauridsen i Harlev stævnede Jens Nielsen i Harlev for gæld til Harlev kirke. opsat 14 dage

(93)

8/2 1671.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

15/2 1671.

** den sag med oldengæld blev ydermere opsat 14 dage

** Rasmus Nielsen i Stjær på egne og menige Stjær mænds vegne. navng Stjær mænd vidnede, at forgangen år havde Rasmus Rasmussen hyrde 8 svin gående i deres skov, og Rasmus Olufsen og Niels Sørensen i Storring havde svin gående i deres skov sammen med Stjær bymænds svin, som de lovede at betale for

(94)

** Søren Jensen Hvas i Storring 3.ting til Jens Jensen i Skovby for diverse gæld. opsat 8 dage

** Elias Iversen Boeslund KM amtsskriver på Skanderborg hans visse bud Søren Jensen et vidne. syn på KM skove i Gern herred for hvad olden, der kunne findes deri

** Elias Iversen Boeslund hans tjener Søren Jensen et vidne. syn på KM skove i Framlev herred for at syne ege og bøgestubbe

(95)

22/2 1671.

(96)

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

1/3 1671.

** Elias Boeslund amtsskriver hans tjener Søren Jensen på jægermesterens vegne stævnede Volborg Mortensdatter i Søballe Niels Mortensen i Gammelgård med flere og tiltalte dem for oldengæld, de skylder, samt for de tog deres svin af skoven uden tilbud. navng svarede dertil, at de fik intet flæsk på deres svin, men måtte tage dem magrere af skoven, end da de kom dertil. Søren Simonsen nægtede ved ed at skylde oldengæld. dom: de, der vedgår gælden, bør betale inden 15 dage

(97)

8/3 1671.

** Hans Rasmussen i Skovby på kaptajnløjtnant Jacob Knoffs vegne stævnede Anders Justsen i Søballe Niels Rasmussen i Tåstrup og tiltalte dem for efterstående landgilde til ritmesteren, som de bør betale og desuden have deres fæste forbrudt. opsat 8 dage

(98)

** Hans Rasmussen på hr Jacob Bondesen i Skivholme hans vegne stævnede efterskrevne og tiltalte dem for gæld. opsat 8 dage

** Hans Rasmussen med fuldmagt af korporal Sylvester af Harlev stævnede Las Pedersen i Harlev Niels Rasmussen, der tjener præsten for noget korn, der tilhørte Didrik, som rømte for tyveri, og som lå i det hus, som ligger under Las Pedersens gård. opsat 14 dage

** Mikkel Andersen Bonde i Lading en dom og med opsættelse 27/1 stævnede menige efterskrevne Herskind bymænd for dom angående efterstående KM anpart korntiende, samt Skivholme mænd for KM anpart korntiende 1660, som de rester med. restants fremlægges. indvendinger fremføres. dom: de bør betale, undtagen dem, der ikke da havde gårde i Herskind

(100)

** Søren Nielsen i Vorgård med fuldmagt af Jørgen Christensen borger i Randers stævnede Simon Olufsen i Hørslev og tiltalte ham for 6 sld, han er ham skyldig. dom: han bør betale inden 15 dage

15/3 1671.

** Hans Rasmussen i Skovby på ritmester Knoff hans vegne og med opsættelse 8/3 stævnede Anders Justsen i Søballe og tiltalte ham for resterende landgilde til ritmesteren, som er tillagt en del af hans gård og landgilde. dom: han bør betale gælden

(101)

22/3 1671.

** den sag med hr Jacob Bondesen blev opsat 14 dage

** den sag med korporal Sylvester er opsat 14 dage

29/3 1671.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

5/4 1671.

(102)

** Sakarias Mogensen med fuldmagt af hr Johan Hansen Lønborg i Århus stævnede Niels Rasmussen i Herskind og Niels Andersen sst og fremlagde Johan Hansens indlæg, at da Niels Andersen efter hans fars død med sin morbrors pålagte hånd havde fæstet et stykke jord, hvoraf han årligt skulle yde en fjerding smør, som ikke nogen sinde er blevet betalt, og da han tillige lejer jorden ud til andre, om han ikke bør have fæstet forbrudt. opsat 3 uger

12/4 1671.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

(103)

19/4 1671.

** korporal Sylvester af Harlev en dom og med opsættelse 8/3 stævnede Las Pedersen i Harlev og Niels Rasmussen, som tjener ham, angående det korn, som tilhørte den Didrik, som rømte af et hus på Las Pedersens jord, og korn, som Niels Rasmussen havde sået på hans jord indhøstet det og ført det bort fra gården, hvilket Las Pedersen bør svare til, hvortil han svarede og ved ed benægtede, at Niels Rasmussen havde sået i hans jord, men havde kun lånt 2 tdr havre, og Didriks korn havde han solgt, og pengene havde han givet korporalen sammen med det, han skulle give af jorden. dom: da der ikke fremlægges bevis på, at der var sået i hans jord, kan han ikke lide tiltale derfor, og om Didriks korn skal efterfølge korporalen eller regimentet henfindes til oberst Sandbergs afgørelse
 
(104)

26/4 1671.

** Jens Nielsen i Søballe. syn på Søballe mark på Munkhoved ager, som ligger til hans gård, hvorfra der var pløjet nogle furer, som er lagt til sl Just Andersens jord, hvorfor han gav last og klage på Knud Justsen i Søballe, som har pløjet på hans mor Volborg Mortensdatters ager

(105)

3/5 1671.

** Peder Frandsen i Storring på korporal Sylvesters vegne stævnede Mikkel Nielsen i Harlev angående gæld. opsat 14 dage

10/5 1671.

** korporal Sylvester på oberst Anders Sandbergs vegne et vidne og spurgte Rasmus Hansen i Tåstrup, om han, der af KM er bevilget 2 års frihed, når de 2 år er gået, vil skaffe KM en dygtig rytter med behørig mundering af sin påboende gård med tillæg til oberstens livkompagni, hvilket han forpligtede sig til

(106)

** Søren Nielsen i Vorgård på egne og på Daniel Madsen i Hørslevgård Jens Sørensen i Lillering med flere deres vegne stævnede kirkeværger Anders Jensen i Hørslev Jens Rasmussen i Lillering samt Framlev sognemænd. opsat 3 uger

17/5 1671.

** korporal Hans Nielsen i Gammelgård på korporal Sylvesters vegne en dom og med opsættelse 3/5 stævnede Mikkel Nielsen i Harlev og tiltalte ham for resterende landgilde og skyld af hans gård. dom: han bør betale inden 15 dage

(107)

24/5 1671.

** Hans Nielsen korporal af Gammelgård en dom og på Peder Jensen i Storring hans vegne stævnede Knud Sørensen i Skovby og tiltalte ham for landgilde af hans gård, som er udlagt til Peder Jensen. dom: han bør betale inden 15 dage

31/5 1671.

** Daniel Pedersen i Skibby et vidne. syn på frapløjning af hans jord på Skibby mark. Daniel Pedersen spurgte Jens Rasmussen, om han vedkendte sig den frapløjede jord. hvortil han svarede, at det gjorde han

(108)

** korporal Hans Nielsen af Gammelgård en dom på Jens Mikkelsen af Herskind rytter hans vegne og stævnede Mads Pedersen i Herskind og tiltalte ham for hans rytter Jens Mikkelsens løn 4 1/2 sld, hvortil han svarede, at han var forligt med rytteren, at han det første år intet skulle have, hvortil han svarede, at det skulle være med officerernes samtykke. dom: han bør betale lønnen

(109)

** korporal Hans Nielsen på Rasmus Mogensen i Borum hans vegne stævnede Niels Rasmussen og Mads Pedersen i Herskind, som er udlagt til at holde en rytter med ham og tiltalte dem for henholdsvis 1 og 6 dlr. dom: de bør betale

** Niels Rasmussen i Herskind et vidne. vurdering af hans hest saddel og hylster

** Jens Nielsen i Søballe og Knud Justsen sst på mor Volborg Mortensdatters vegne et vidne. navng har forligt Jens Nielsen og Volborg Mortensdatter om omtvistig jord på Søballe mark

(110)

7/6 1671.

** korporal Hans Nielsen af Gammelgård på egne og på ritmesters og svoger korporal Sylvester deres vegne et vidne og stævnede Niels Mortensen i Gammelgård Anders Justsen i Søballe Laurids Rasmussen i Harlev for vidne angående, de skal kvittere deres gårde, da officererne selv skal bebo dem efter KM forordning

** Mikkel Andersen Bonde på husbond vegne og 1.ting til samtlige Herskind mænd, og saggav dem for KM anpart korntiende, de rester med. varsel til navng Herskind mænd

(111)

** korporal Hans Nielsen i Gammelgård på Peder Jensens vegne i Borum en dom og stævnede Rasmus Mogensen i Borum og tiltalte ham, med ritmesterens skriftlige ordre, for efterskrevne løn, som han rester med til hans rytter Peder Jensen. dom: han bør efter ritmesterens befaling betale rytteren

** korporal Hans Nielsen i Gammelgård på Erik Rasmussens vegne i Labing stævnede Anders Jacobsen i Hørslev for dom angående rytterhold. opsat 14 dage

** Morten Sørensen på Hans Bertram KM ridefoged hans vegne et vidne. syn på KM beholdne gods i Framlev herred, nemlig gadehuse og møller for deres brøstfældighed

(114)

** korporal Hans Nielsen på Niels Rasmussens vegne i Herskind en dom og stævnede Mads Pedersen i Herskind for rytterhold. sagen blev opsat 3 uger

** Hans Rasmussen i Skibby fuldmægtiget af oberst Sandberg et vidne. Daniel Madsen i Skibby og Jens Rasmussen sst er forligt om nogle furer, Jens Rasmussens folk skal have pløjet fra Daniel Madsens ager i Skibby mark

14/6 1671.

** korporal Hans Nielsen i Gammelgård stævnede Mogens Rask i Herskind og tiltalte ham for resterende rytterhold. opsat 8 dage

** korporal Hans Nielsen på ritmester Jacob Knoff og sin svoger korporal Sylvester i Harlev og på egne vegne 2.ting opsagde Anders Justsen i Søballe Laurids Rasmussen i Hørslev og Niels Mortensen i Gammelgård af deres gårde, som de skal kvittere til skt Volborg førstkommende, da officererne selv vil besidde dem efter KM forordning

(115)

** Mikkel Andersen Bonde i Lading på husbond ritmesterens vegne 2.ting til efterskrevne i Herskind angående dele anlangende KM anpart korntiende

** korporal Hans Nielsen i Gammelgård et vidne og stævnede lille Rasmus Johansen i Høver og tiltalte ham for sin landgilde til Jens Knudsen i Høver. opsat 8 dage

21/6 1671.

** korporal Hans Nielsen i Gammelgård på ritmester Jacob Knoffs vegne et vidne og 3.ting opsagde Anders Justsen i Søballe af sin gård efter KM forordning
 
(116)

** korporal Hans Nielsen i Gammelgård på svoger korporal Sylvester af Harlev hans vegne et vidne og 3.ting opsagde Jens Rasmussen i Harlev af sin gård efter KM forordning

** korporal Hans Nielsen i Gammelgård et vidne og 3.ting opsagde Niels Mortensen i Gammelgård af sin gård efter KM forordning

** Mikkel Bonde på ritmesterens vegne 3.ting til efterskrevne Herskind mænd

** Frands Nielsen i Storring stævnede Envold Nielsen i Borum mølle for dom angående, han bør gøre rigtighed med hans sl hustrus barn. opsat 14 dage

** Klemend Klemendsen forrige forvalter på Skanderborg stævnede delefoged Hans Rasmussen i Skovby og tiltalte ham for restants, som rester hos KM beholdne bønder, landgilde stedsmål sagefald og andet, som det tilkommer ham at indfordre, da han får sin løn og frihed derfor. opsat 4 uger

(117)

** Elias Iversen KM amtsskriver på Skanderborg stævnede samtlige beholdne tjenere til slottet for dom angående restants og landgilde, de rester med. opsat 4 uger

** korporal Hans Nielsen i Gammelgård stævnede Søren Borum i Stjær med sit tillæg til lille Søren Pedersen i Stjær. opsat 8 dage

** den sag mellem Erik Rasmussen i Labing og Anders Jacobsen i Hørslev opsat 8 dage

28/6 1671.

** korporal Hans Nielsen i Gammelgård et vidne og 3.ting til de Skovby mænd angående soldaterpenge til deres soldat, som de skylder

** den doms proces med Anders Jacobsen i Hørslev og Erik Rasmussen i Labing blev ydermere opsat 14 dage

** Mikkel Andersen Bonde i Lading på husbond grev Mogens Friises vegne lod fordele efterskrevne Herskind mænd for efterskrevne KM anpart korntiende, de rester med for 1666 og 1667

(118)

** korporal Hans Nielsen i Gammelgård en dom og med opsættelse 14/6 stævnede Mogens Rasmussen i Herskind for 4 1/2 dlr, han rester med til hans rytter. dom: han bør betale inden 15 dage

5/7 1671.

(119)

** korporal Hans Nielsen på Gammelgård et vidne og 3.ting lovbød al ulovlig sæd, som kunne være sået i officerers eller ryttergårdes jord og tilbød frøgæld og forbød nogen at høste afgrøden

** Jens Jensen i Høver et vidne og 3.ting opsagde den gård, han påboer, formedelst den er højt forskyldet

** Søren Pedersen i Stjær på egne og bymænds vegne et vidne. Niels Ibsen i Stjær bekendte til menige Stjær mænd for vide, han er skrevet for, 2 tdr byg, og nu pantsatte han til Søren Pedersen en ko, for at Søren Pedersen skulle love og godsige for ham for 1 td øl i Århus, hvilket han lovede

(120)

12/7 1671.

** Mikkel Andersen Bonde i Lading på husbond Mogens Friis hans vegne og 1.ting til efterskrevne Herskind bymænd for deres resterende tiendekorn efter forhvervet dom og dele

** Peder Frandsen i Storring et vidne og fremlagde en fuldmagt af 12/7 1671 af Frands Nielsen i Storring, som er ret lovværge og formynder for hans sl datter Tyra Frandsdatter, som boede og døde i Borum mølle, hendes efterladte barn Peder Frederiksen, da er han forligt med barnets stedfar Envold Nielsen i Borum mølle om hans mødrene arv, men da han af svaghed ikke selv kan møde, da giver han sønnen Peder Frandsen fuldmagt til at møde på tinget. Envold Nielsen lover at føde og klæde barnet i 12 år

(121)

19/7 1671.

** Mikkel Andersen Bonde i Lading på grev Mogens Friises vegne 2.ting til efterskrevne Herskind mænd

** Søren Sørensen ridefoged på Ristrup stævnede Peder Jensen Hovmand i Labing Mikkel Sørensen i Vorgård for gæld efter deres håndskrifter til Jens Tomasen møller i Labing mølle, dateret 1657 og til Jens Tomasen i Borum, dateret 1658, som fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage

(123)

** korporal Hans Nielsen af Gammelgård 4.ting forbød Poul Sørensen i Skovby at holde ulovlig kro enten med øl brændevin eller anden drik

26/7 1671.

** Simon Nielsen i Herskind et vidne. Niels Jensens hustru i Herskind Anne Jensdatter ved hendes højeste ed bekendte, at hun ikke vidste noget uærligt om ham, eller havde noget utilbørligt eller usømmeligt at beskylde ham for

(124)

** Mikkel Andersen i Lading på husbonds vegne 3.ting til efterskrevne Herskind mænd for deres faldsmål

** korporal Hans Nielsen af Gammelgård på Søren Lauridsens vegne i Borum en dom og stævnede Jens Lassen i Herskind for dom angående 1 td hartkorn, han er tillagt at skulle give til Søren Lauridsen i Borum, hvortil Jens Lassen svarede, at han rider selv for sin gård, så han mener ikke, han skal betale så meget som andre. dom: han bør betale som andre

** korporal Hans Nielsen på Erik Rasmussen i Labing hans vegne en dom og med opsættelse 7/6 stævnede Anders Jacobsen i Hørslev og med oberst Sandbergs brev tiltalte ham for landgilde til Erik Rasmussen. dom: han bør betale inden 15 dage

(125)

2/8 1671.

** Mikkel Andersen på husbonds vegne gav tilkende, at eftersom han for 8 dage siden havde 3.ting til efterskrevne, så formedelst godtfolks forbøn og andre årsager er sagen forblevet ved 3.ting

** korporal Hans Nielsen på Jens Jensens vegne i Framlev stævnede Jens Rasmussen Rasmus Nielsen i Snåstrup og tiltalte Jens Rasmussen for 2 1/2 tdr hartkorn og stedfaderen for 2 1/2 tdr hartkorn. dom: de bør betale fordringen eller søges ved nam

** korporal Hans Nielsen på Søren Pedersens vegne og med 6 ugers opsættelse stævnede Søren Jensen Borum i Stjær for 4 sld, som han skylder Søren Pedersen. dom: han bør betale inden 15 dage

(126)

** korporal Hans Nielsen på regiments gevalderens vegne en dom og med 6 ugers opsættelse stævnede Jens Dinesen i Herskind for 9 dlr, han skyldte gevalderen. dom: han bør betale inden 15 dage

** Elias Iversen Boeslund amtsskriver med opsættelse 21/7 stævnede efterskrevne for KM restants og landgilde. hr Carl Friis fremlagde renteskriveres kundskab angående præstegæsteri af præsterne i Framlev herred, som ikke er ført til indtægt i regnskabet eller findes i jordebøger. dom: da gæsteriet ikke findes i jordebøgerne, bør de ikke lide tiltale, så længe renteskrivernes kundskab står ved sin magt

(127)

** Klemend Klemendsen forrige forvalter en dom og med opsættelse 21/6 stævnede delefoged Hans Rasmussen i Skovby og tiltalte ham, eftersom der findes en stor del restants hos KM beholdne bønder, så bør delefogeden inden 15 dage betale restantsen. korporal Hans Nielsen svarede, at da Hans Rasmussen er udlagt til rytterhold, bør han være fri for at betale restantsen. dom: den forrige delefoged bør betale restantsen, da han har fået løn og frihed for at opkræve den

(128)

9/8 1671.

** mester Niels Krog i Århus stævnede efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 4 uger

** Mikkel Andersen i Lading på husbonds vegne lod fordele efterskrevne for deres faldsmål efter dom og dele

(129)

** hr Jørgen Hansen i Sjelle et vidne. Morten Mortensen i Sjelle tilstod, at han vidste intet andet at beskylde Jørgen Henriksen og hans hustru Karen Olufsdatter for, end som anstår ærlige folk, og han lovede ikke at gøre nogen af hr Jørgen Hansens husfolk fortræd eller uførm i huse eller på vej eller sti nat eller dag

16/8 1671.

(intet forhandlet til tinget i dag)

23/8 1671.

(130)

** Jens Lassen i Skørring på sin husbonds vegne stævnede menige Sjelle Skovgårds tjenere, som skylder ham oldengæld. opsat 14 dage

30/8 1671.

(og da var ikke 8 mænd at bekomme)

6/9 1671.

** korporal Hans Nielsen i Gammelgård et vidne og spurgte Søren Lauridsen i Borum, hvor han var kommet til den patrontaske, som han havde for retten, hvortil han svarede, at han havde købt den af Poul Jensen Koed i Borum, som sagde, at han havde fundet den

13/9 1671.

(131)

** Hans Rasmussen i Skovby på jægermesterens vegne strengeligt forbød nogen mænd, at de holder deres svin og fæmon af KM skove, hvor olden er, og de svin, der findes deri, bliver indtaget

** korporal Hans Nielsen af Gammelgård et vidne. syn på den halve selvejer bondegård i Stjær. varsel til Mads Pedersen Anne Pedersdatter i Stjær med deres lovværge Niels Madsen i Tåstrup og deres stedfar Jørgen Christensen i Stjær

** korporal Hans Nielsen en dom og med opsættelse 2/8 stævnede 2 umyndige børn, nemlig Mads Pedersen og Anne Pedersdatter med deres rette lovværge og formynder Niels Madsen i Tåstrup og deres stedfar Jørgen Christensen i Stjær samt Rasmus Nielsen sst angående den halve selvejergård in Stjær, som er udlagt til rytteriet, og da den står fast øde, og stedfaderen Jørgen Christensen og deres lovværge har frasagt halvgården for obersten, da den er udlagt til rytterhold, om den da ikke bør gå til KM. dom: gården før følge oberst Sandberg

(132)

21/9 1671.

** Jacob Jensen i Sjelle et vidne og gav last og klage over Jørgen Simonsen i Herskind, for han har indtaget hans fæmon 6 nød, hvoraf det ene er undkommet og blev fundet død

** Herlov Jensen i Lundgård stævnede samtlige Skovby mænd, og tiltalte dem for gæld til sl Jens Envoldsen i Lundgård. sagen blev opsat 4 uger

(133)

27/9 1671.

** Jacob Jensen i Sjelle stævnede Jørgen Simonsen i Herskind og tiltalte ham for et nød til 3 sld, han har indtaget og som døde. opsat 14 dage

** Peder Rasmussen i Sjelle på sin bror Rasmus Rasmussens vegne bød sig i rette, om nogen havde tiltale til ham, men ingen fremkom

** Søren Jensen i Lillering på hr Johans vegne i Århus stævnede Peder Jensen i Herskind for dom anlangende gæld. opsat 4 uger

4/10 1671.

(134)

** korporal Hans Nielsen i Gammelgård et vidne. syn på Borum bro, for dens brøstfældighed

** korporal Hans Nielsen i Gammelgård stævnede Niels Rasmussen boelsmand i Herskind for dom angående rytterhold 2 1/2 tdr hartkorn. opsat 8 dage

** Christen Pedersen Kot i Sjelle stævnede Niels Mortensen i Gammelgård og tiltalte ham for 10 mk for et par støvler. dom: han bør betale støvlerne inden 15 dage

** Christen Pedersen Kot tilbød Niels Mortensen i Gammelgård 2 huder 1 kalveskind og et stykke af en hud, han har til at berede for ham og begærede hans betaling, om han vil indløse dem inden 8 dage

(135)

11/10 1671.

** Anders Pedersen i Labing stævnede Jens Jensen i Skovby for 1 dlr. opsat 3 uger

18/10 1671.

** Søren Jensen i Lillering på hr Johan Hansens vegne i Århus med opsættelse 27/9 stævnede Peder Jensen i Herskind angående gæld. dom: han bør betale inden 15 dage

(136)

** Jens Rasmussen i Lillering på hr Jens Lauridsens vegne stævnede Jens Knudsen i Tåstrup, for han har ikke afsat hans tiende i kærven af den kirkejord, han har i fæste, og heller ikke præstens tiende af hans gårds avl, som han har indført uden præstens vilje og samtykke. opsat 14 dage

25/10 1671.

** Hans Rasmussen i Skovby stævnede efterskrevne menige Skovby mænd og tiltalte dem for, at de forgangen oldenår havde ladet deres svin og fæmon opæde KM olden i Skovby skov, og de ville ikke akkordere med overjægermesteren eller lade deres svin brænde. opsat 4 uger

(137)

** Hans Rasmussen stævnede Mads Simonsen Anders Simonsen Rasmus Mortensen i Skovby for dom angående ulovlig skovhugst. sagen blev opsat 4 uger

2/11 1671.

** Oluf Pedersen i Borum en dele og lod fordele Tomas Pedersen i Borum for gæld

** Jørgen Simonsen i Herskind et vidne. syn på Herskind mark på noget hvede, hvori Jacob Jensens fæmon i Sjelle skal have gjort skade

** Herlov Jensen i Lundgård en dom og med 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne Skovby mænd for gæld efter regnskab, som fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage

(138)

** Peder Tomasen i Borum på Peder Lassens vegne i Borum stævnede Søren Jensen i Lillering og tiltalte ham for gæld ifølge brev af  6/12 1667. opsat 3 uger

(139)

** Oluf Pedersen i Borum et vidne og 3.ting forbød menige Labing bymænd at komme med deres fæmon på hans selvejer bondegårds ejendom, hvis de ikke vil have skade for hjemgæld

8/11 1671.

** Jørgen Eriksen i Vadsted et afkald. Peder Jensen i Storring på hustru Anne Jensdatters vegne gav Jørgen Eriksen i Vadsted afkald for arv efter hendes sl far Jens Bertelsen og mor Karen Eriksdatter, som boede og døde i Tulstrup

** Jacob Jensen i Sjelle en dom og med opsættelse 27/9 stævnede Jørgen Simonsen i Herskind og tiltalte ham for, at han havde taget noget af hans fæmon i hus, hvoraf et nød er død, om han ikke bør skaffe hans fæmon igen, så godt som det var, da det blev indtaget. synsvidne 20/9 og 2/11 fremlægges. dom: da Jacob Jensens fæ har gjort skade i Jens Simonsens ager, hvorfor de blev indtaget, og en af dem døde, da bør de gøre regnskab med hverandre

(141)

** korporal Hans Nielsen i Gammelgård med fuldmagt af Niels Mortensen i Gammelgård stævnede Søren Frandsen i Storring med flere og tiltalte dem for oldengæld, eftersom han har forpagtet dem sin skov, hvor de har haft deres svin. opsat 8 dage

(142)

** Hans Rasmussen i Skovby på KM skovriders vegne 3.ting forbød nogen at komme i KM skove med hest og vogn for at hugge ulovligt

15/11 1671.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

22/11 1671.

** Hans Rasmussen i Skovby på Laurids Nielsens vegne i Tåstrup stævnede Jens Hyrde i Tåstrup og tiltalte ham for en stud, som er undkommet ham og af hans forsømmelse er druknet, om han ikke bør betale for den 6 1/2 dlr. opsat 4 uger

(143)

** Per Nielsen i Lillering et vidne og 3.ting fremlyste et hvidt sosvin, som går hos ham

** Anders Pedersen i Labing en dom og med opsættelse 18/10 stævnede Sejer Andersen i Skovby og sin svoger Mads Simonsen og Jens Jensen sst og tiltalte dem for gæld til hans sl bror. Sejer Andersen fremlagde hans brev med afskrivninger, og Jens Jensen svarede, at han havde betalt gælden. dom: Sejer Andersen bør betale sin gæld, men Jens Jensen lider ikke tiltale

(144)

** korporal Hans Appel i Lundgård en dom og stævnede Anders Hansen i Skovby og tiltalte ham for det, han skylder for følgende mundering til obersten kornetten og korporalen. dom: han bør betale

(145)

29/11 1671.

** Hans Rasmussen i Skovby stævnede alle efterskrevne KM tjenere i Storring og Galten for dom angående KM olden. opsat 14 dage

** Sejer Andersen i Skovby stævnede Anders Pedersen i Labing for dom angående gæld. opsat 14 dage

(146)

** Jens Rasmussen i Lillering fuldmægtiget af hr Jens Lauridsen i Harlev og med opsættelse 18/10 stævnede Jens Knudsen i Tåstrup for dom, da han ikke har afsat hans tiende i kærver eller neg på ageren af det kirkejord, han har i fæste, og hans gårds avl har han indført uden præstens samtykke. Jens Knudsen fremlagde sit skriftlige indlæg, at der aldrig har været givet tiende af kirkejorden, fordi det er for højt sat for landgilde, så der ikke kan gives tiende deraf. dom: da loven siger, at den der sår, skal tiende deraf, kan Jens Knudsen ikke frikendes

(147)

** Laurids Skriver i Storring et vidne, syn på efterskrevne KM skove for at besigtige umærkede stubbe, samt hvor mange svin, der kunne fedes, når fuld olden er

(148)

6/12 1671.

** Hans Rasmussen i Skovby på Oluf Lauridsens Smeds vegne i Stjær stævnede lille Søren Pedersen i Stjær for dom angående 2 tdr øl, som Oluf Smed har lovet for ham til Jens Christensen i Århus, om han ikke bør betale øllet 4 rdl. opsat 14 dage

** Søren Pedersen og Anders Pedersen i Stjær stævnede navng og tiltalte dem KM og kirkens tiende. opsat 14 dage

(149)

** Christen Pedersen Kot i Sjelle et vidne. vurdering af 2 huder 1 stk skind og 1 kalveskind for 24 mk, som han tilforn havde tilbudt Niels Mortensen i Gammelgård

** Hans Jensen Vinter i Århus på sin mor Mette Rasmusdatters vegne. hr Jens Lauridsen i Harlev på matrone Maren Nielsdatter sl hr Jens Jensens efterleverske i Storring hendes vegne lovede at betale hendes gæld 82 sld til sl Jens Sørensen Vinter, Mette Rasmusdatters sl husbond, hvorfor hun pantsatte 5 agre

(150)

13/12 1671.

** Hans Rasmussen i Skovby et vidne, at han for 14 dage siden forbød samtlige Høver bymænd at brænde miler imod KM forordning, men efterskrevne havde siden da brændt miler

** Hans Rasmussen i Skovby på Søren Pedersens vegne stævnede Rasmus Andersen i Stjær for dom, for han har taget noget øl i Århus mod hans vilje. opsat 8 dage

(151)

** Peder Pedersen Sahl rytter i Borum på egne og Peder Andersens vegne i Borum en dom og stævnede Mogens Rasmussen i Herskind og tiltalte ham for efterskrevne rytterhold. dom: han bør betale inden 15 dage

** korporal Hans Nielsen med fuldmagt af Niels Mortensen i Gammelgård stævnede navng og stævnede dem for oldengæld. indvendinger fremlægges. dom: de bør betale efter deres forpligt

(152)

20/12 1671.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

(ende på dette år)

(1)

** tingbogens autorisation 1674

** skursnævninge sandemænd fogder skriver og tinghører

(2)

22/7 1674.

** Just Hansen skriver og ridefoged til Skanderborg en dom og med opsættelse 1/7 stævnede alle de beholdne husmænd inderster og kirkeværger og fæstere af KM tiende, som svarer til Skanderborg og fremlagde en restants. dom: de bør betale deres restants inden 15 dage

(3)

29/7 1674.

** Jens Lassen i Skørring på sin husbond doktor Matias Brobjerg til Sjelle Skovgård hans vegne et vidne. navng vidnede om, hvilke tjenestefolk de havde oktober kvartal, da der blev skrevet mandtal til konsumptionsskatten. flere vidner derom

(5)

** Hans Appel korporal en dom og med opsættelse 8/7 stævnede Ellen Herlovsdatter, Jens Envoldsens efterleverske på Lundgård for dom efter fremlagt restants. assignation fremlægges. Herlov Jensen i Lundgård svarede på hans mor Ellen Herlovsdatter hendes vegne, at hun, siden korporalen blev Lundgård assigneret, har betalt hendes skyld og landgilde til ham, som der er kvitteret for. dom: da Hans Appel fordrer højere landgilde, end der tilforn er betalt af Lundgård, kan hun ikke tildømmes højere betaling end efter KM kommissærers jordebog og oberst Sandbergs assignation

(6)

5/8 1674.

** Henrik Jacobsen kvartermester en dom og med opsættelse 22/7 stævnede Daniel Pedersen Niels Pedersen Let Niels Mogensen og Jens Rasmussen i Skibby og tiltalte dem, for de har siddet overhørig og er ikke mødt i Ry skov med andre officers og rytterbønder med hest og vogn for at tage læs af egetræ og age til Borum bro. Niels Pedersen Let Jens Rasmussen og Niels Mogensen i Skibby svarede, at de havde været i skoven, men kunne ikke få læs, af årsag, at ingen af de andre herredsmænd mødte samme tid. dom: de bør for deres ulydighed betale hver 3 mk

12/8 1674.

** Just Hansen KM skriver på slotsherrens Christoffer Sehesteds vegne en dom og med opsættelse 1/7 stævnede Matias Brobjerg i Sjelle Skovgård samt hr Jørgen Hansen i Sjelle for dom, idet hans mandtal til konsumptionsskat ikke er kommet til amtsstuen før 8/11, og desuden er skatten ikke beregnet rigtigt. en anden opsættelse 1/7 fremlægges. desuden er der forskel på proprietærens og præstens mandtal. Matias Brobjergs mandtal af Sjelle sogn fremlægges. præstens mandtal fremlægges. Matias Brobjergs mandtal over Sjelle Skovgårds gods i Sjelle og Skørring sogne fremlægges. KM konsumptions forordninger fremlægges. Matias Brobjerg fremlagde tingsvidne 29/7, mandtal og kvittering samt missive fra amtsskriveren  og hans indlæg. amtsskriver Just Hansens indlæg fremlægges.
dom: Matias Brobjerg frifindes for Just Hansens tiltale

(16)

** Peder Zeibig fuldmægtig over KM skove et vidne. syn på efterskrevne KM skove samt selvejerskove i Framlev herred

(17)

** Hans Rasmussen i Skovby et vidne og forbød alle at komme i KM skove for at plukke nødder under tilbørlig straf

19/8 1674.

** hr Jørgen Hansen i Sjelle et afkald. Peder Rasmussen i Sjelle på hustru Boel Jacobsdatters vegne Mads Lauridsen, der tjener i Gammelgård på egne vegne og Torben Pedersen på hustru Ellen Tomasdatters vegne i Skien i Norge gav Jørgen Hansen i Sjelle afkald for arv efter sl Anne Lauridsdatter, der boede og døde i Sjelle præstegård

26/8 1674.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

(18)

2/9 1674.

** korporal Søren Klog stævnede Niels Mortensen i Gammelgård og tiltalte ham for 1 fdk smør af hans landgilde samt for brøstfældighed. opsat 4 uger

9/9 1674.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

16/9 1674.

** Just Hansen amtsskriver et vidne. syn på det gadehus i Borum, Tomas Pedersen påboer

(19)

** Peder Zeibig fuldmægtig over KM skove. syn på Årslev skov i Århus len i Lisbjerg birk, som var 1/4 mil i omkreds, hvor der kun fandtes middelmådige træer

** Rasmus Rasmussen i Framlev et vidne at han og Rasmus Andersen Hyrde i Framlev, som i høst har været i tvist om havrekærver, de er nu venlig og vel forligt, og ved intet at påklage hverandre

(20)

23/9 1674.

** Peder Tomasen i Borum på Søren Jacobsens vegne, som tilforn boede i Sjelle, et vidne. navng vidnede, at de på hans vegne havde tilbudt Matias Brobjerg at betale det, han skyldte ham, hvortil Peder Rasmussen foged på Skovgård svarede, at han havde forhvervet dom over ham, og når han efterkom den, var han fornøjet

30/9 1674.

** Peder Zeibig fuldmægtig over KM skove et vidne. syn for olden i efterskrevne KM skove

(21)

** Peder Nielsen i Storring på regimentsskriverens vegne stævnede Peder Andersen i Storring for landgilde, han skylder. sagen blev opsat 14 dage

** Laurids Sindelsen KM skovrider på Rasmus Knudsen i Vengegård hans vegne et vidne. syn på skoven til den selvejer bondegård i Galten, Anne Knudsdatter påboede, for at besigtige skovhugst, som Laurids Pedersen i Galten beskyldte Mads Simonsen i Skovby for at have hugget, idet han på stedet pantede en økse fra ham

** Laurids Sindelsen KM skovrider et vidne. syn på KM skov i Galten, kaldet Klosterskov, hvor der var stævnet 4 egegrene til 1 læs, som han beskyldte Laurids Nielsen i Galten for

(22)

7/10 1674.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

14/10 1674.

** Peder Nielsen i Storring på egne og regimentsskriveren hans vegne en dom og med opsættelse 30/9 stævnede Peder Andersen i Storring for restants, som fremlægges. dom: han bør betale samt have hans fæste forbrudt

21/10 1674.

(da var ikke 8 mænd at bekomme)

28/10 1674.

(og da var ikke 8 mænd at bekomme)

4/11 1674.

** hr Jens Jensen i Ejer et vidne og 3.ting lovbød hans selvejer bondegård i Storring, Peder Jensen iboer til Otte Sørensen med hustru Anne Jensdatter i Brande Laurids Fog hører i Horsens skole og hr Jens Lauridsen og hustru Kirsten Jensdatter i Harlev hr Niels Madsen Fog Maren Nielsdatter sl hr Jens Jensens efterleverske Peder Jensen Lillering Jens Jensen Mollerup Jens Jensen Peder Pedersen i Storring

(23)

11/11 1674.

(intet andet forhandlet i dag)

18/11 1674.

** Hans Jensen Vinter i Århus en dom og stævnede Knud Sørensen i Galten for dom og fremlagde hans brev dateret 6/6 1660 og dom af Århus byting 14/3 1672. dom: han bør betale inden 15 dage

(24)

25/11 1674.

** Søren Frandsen i Storring fuldmægtiget af hr Otte Sørensen i Brande 3.ting lovbød en mark til hans selvejer bondegård i Storring til hr Jens Lauridsen i Harlev Laurids Fog hører i Horsens skole hr Jens Jensen af Ejer hr Niels Madsen Fog Maren Nielsdatter Fog i Storring

** Søren Frandsen i Galten et afkald. Morten Nielsen, der holder til i Galten, med fuldmagt af Christen Jørgensen borger i Ystad på hustru Kirsten Frandsdatters vegne gav afkald for al arv efter forældre sl Frands Pedersen og Maren Sørensdatter og sl søstre Anne Frandsdatter i Galten og Inger Frandsdatter i Skovby, som står hos hendes bror Søren Frandsen i sdr Galten, som var tilfaldet Morten Nielsen og Christen Jørgensens hustru Kirsten Frandsdatter Morten Nielsen på egne og arvingers vegne lovede at holde Søren Frandsen og arvinger fri for krav i alle måder

(24)

** Søren Frandsen i Galten et vidne og fremlagde en kontrakt, at da der havde været tvist mellem dem angående arv, som Morten Nielsen og Christen Jørgensen i Ystad hans hustru Kirsten Frandsdatters kunne tilfalde efter sl Frands Pedersen og hans hustru Maren Sørensdatter og Anne Frandsdatter, som boede og døde i Galten og efter sl Inger Frandsdatter, som boede og døde i Skovby, så er de blevet forligt med Søren Frandsen derom

(26)

2/12 1674.

** Herlov Jensen i Galten på egne og Anne Knudsdatter sl Peder Lauridsens i Galten hans efterleverske hendes vegne et vidne og 3.ting lovbød den part, som hun ejer i den selvejer bondegård i Galten, hun påboer og Herlov Jensens hustru Anne Pedersdatter hendes arvepart efter far sl Peder Lauridsen i samme gård. varsel til Rasmus Knudsen og Jens Knudsen i Vengegård Anne Knudsdatter i Galten med børn Karen Pedersdatter Laurids Pedersen sst Ellen Herlovsdatter med børn Ellen Jensdatter Rasmus Jensen Jens Jensen og Envold Jensen i Lundgård Niels Mortensen i Gammelgård Oluf Pedersen i Borum l: Rasmus Madsen i Skovby. Jørgen Eriksen i Vadsted bød sølv og penge

** Mikkel Poulsen i Herskind stævnede Niels Rasmussen i Herskind for gæld af sit tillæg. opsat 3 uger

(27)

** Jens Jensen i Framlev stævnede Mikkel Pedersen i Framlev og tiltalte ham for hans anpart af en køllert til hans rytters mundering. opsat 14 dage

** Peder Rasmussen foged på Sjelle Skovgård et vidne. Niels Pedersen i Sjelle gav last og klage over Morten Mortensen Skrædder i Sjelle, for han har overfaldet hans folk på marken med hug og slag. syn på deres skader afhjemledes

** Oluf Nielsen i Vorgård et vidne. Jens Rasmussen i Skibby på sine børn Maren Jensdatter og Karen Jensdatters (her fejlagtigt skrevet som Rasmusdøtre) vegne Laurids Lauridsen i Borum på hustru Anne Pedersdatters vegne Jens Jensen i Lyngby på hustru Maren Pedersdatters (her fejlagtigt skrevet som Jensdatter) vegne Niels Pedersen sst på egne vegne Anders Pedersen i Århus på egne vegne gav Oluf Nielsen i Vorgård fuldmagt til at lovbyde den halve selvejer bondegård i Storring, som de arvede efter sl Peder Olufsen, som boede og døde i Borum

(28)

9/12 1674.

** Herlov Jensen i Galten en dele og lod fordele Rasmus Madsen i Galten for 10 mk, som han skylder Rasmus Simonsens hustru Anne Rasmusdatter i Galten

** Jørgen Eriksen i Vadsted et vidne og 1. 2. og 3.sinde fremæskede, om der fandtes kreditorer til Anne Knudsdatter i Galten sl Peder Lauridsens efterleverske, så tilbød han at betale dem

** Jørgen Eriksen i Vadsted et skøde. Herlov Jensen i Galten på Anne Knudsdatter sl Peder Lauridsens efterleverske hendes vegne skødede til Jørgen Eriksen i Vadsted og hans hustru Karen Knudsdatter hendes part i den selvejer bondegård i Galten, hun påboer og Herlov Jensens hustru Anne Pedersdatter hendes part i samme gård, som hun arvede efter sin sl far Peder Lauridsen, som boede og døde i samme selvejer bondegård

(29)

** Herlov Jensen i Galten på Anne Knudsdatter i Galten sl Peder Lauridsens efterleverske hendes vegne et vidne. Jørgen Eriksen i Vadsted tilstod, at da Anne Knudsdatter har solgt den halve selvejergård i Galten til ham og hans hustru Karen Knudsdatter, og når han i dag får skøde, da skal hun have efterskrevne aftægt hendes livstid

(30)

16/12 1674.

(intet andet forhandlet)

23/12 1674.

** Hans Rasmussen i Skovby på korporal Hans Appels vegne et vidne. Niels Sørensen i Skovby tilstod at skylde ham 2 sld for en hat, han havde i forvaring, men som blev borte

** Jørgen Simonsen Mikkel Poulsen i Herskind lod fordele følgende

(31)

** tingbogens autorisation 1675

13/1 1675.

** skursnævninge

** ransnævninge

** Troels Sørensen i Sjelle et afkald. Rasmus Nielsen Klog i Sjelle Simon Nielsen i Skørring og Berent Johansen i Høver på hustru Anne Nielsdatters vegne gav Troels Sørensen i Sjelle afkald for arv efter deres sl far Niels Rasmussen, som boede og døde i Skørring og deres mor sl Johanne Simonsdatter, som boede og døde i Sjelle

(32)

** Rasmus Knudsen i Vengegård delefoged til Skanderup birk 3.ting udbød halvparten af den selvejer bondegård i Galten, som Anne Knudsdatter påboer, som hendes børn Laurids Pedersen og Karen Pedersdatter er arveligt tilfaldet efter deres sl far Peder Lauridsen, som boede og døde sst, så kunne de fæste den for en ringe bondeskyld, som de kunne akkordere om, men ingen fremkom

20/1 1675.

** Mikkel Andersen i Lading på Mogens Friises vegne stævnede samtlige menige Skovby mænd for dom, skønt de mange gange har været anmodet derom, har de ikke fremvist deres fæstebreve, hvorfor han formener, de er forbrudt. opsat 3 uger

** Oluf Nielsen i Vorgård fuldmægtiget af Jens Rasmussen i Skibby på sine børn Maren Jensdatter Karen Jensdatter deres vegne Jens Jensen i Lyngby Niels Pedersen sst Anders Pedersen i Århus Søren Jensen i Galten Laurids Lauridsen i Borum 3.ting lovbød deres arveparter i Fogsgård i Borum, som Peder Frandsen Niels Tomasen påboer og den 5.part i Germands jord liggende til Jesper Olufsens gård sst, samt deres rettigheder i den selvejer bondegård, Peder Jensen påboede og i Borum mølle og i 3 engskifter i Herskind rugeng og i Jesper Olufsens gård i Borum. Oluf Pedersen herredsfoged tilbød at købe parterne i den gård i Borum, Peder Jensen påboer, eftersom han er den største parthaver deri. regimentsskriverens formelding fremlægges, at da herredsfoged Oluf Pedersen har købt halvdelen af den selvejergård, Peder Jensen har beboet, da er han nærmest til at bruge hele gården. varsel til Niels Pedersen i Firgårde Didrik Christensen hospitalsforstander i Århus Morten Jørgensen Hans Vinter sst Oluf Pedersen Jesper Olufsen Peder Andersen Niels Tomasen Peder Frandsen i Borum Johanne Sørensdatter i Skivholme Christen Lassen i Herskind Sejer Olufsen i Sjelle

(34)

27/1 1675.

** Peder Frandsen i Storring på Knud Jespersens vegne i Tovstrup stævnede Albret Ibsen i Rodegård for dom angående gæld. opsat 3 uger

** Jens Lassen i Skørring på husbond Matias Brobjergs hans vegne stævnede Peder Jensen Sejer Olufsen i Sjelle for gæld. sagen blev opsat 3 uger

** Søren Frandsen i Storring stævnede Daniel Madsen i Hørslevgård for dom angående hans hustrus arvepart, han har under værgemål. opsat 14 dage

** Hans Rasmussen i Skovby lydeligt lod fordele Niels Sørensen i Skovby for 2 sld

(35)

** Peder Rasmussen foged på Sjelle Skovgård lod fordele Søren Jacobsen, som rømte fra en gård i Sjelle, for 50 sld

** Mikkel Poulsen i Herskind en dom og med opsættelse 2/12 stævnede Niels Rasmussen i Herskind og tiltalte ham for 3 tdr hartkorn, som er assigneret til Mikkel Pedersens gård, samt anpart af ryttermundering saddel og hest, som han bør betale samt have sit fæste forbrudt, hvortil Niels Rasmussen fremlagde sit svar med fortegnelse over hvad, han havde leveret Mikkel Poulsen. dom: han bør betale sin gæld, men med hensyn til fæstet, da kan der ikke kendes, før brøstfældigheden er synet

(36)

3/2 1675.

** Christen Pedersen i Farre stævnede Niels Sørensen i Skjoldsbjerghuset for dom angående 15 dlr gæld. opsat 4 uger

10/2 1675.

** Mikkel Jensen Balle i Borum et vidne og 3.ting lovbød et selvejer bondehus, norden ved den gård, han påboer med kålgård, som Jens Pedersen i Borum tilbød at købe, idet hans hustru havde lod deri. lovbud til Peder Jensen i Blegind Jens Jensen Balle i Framlev Anders Pedersen Niels Jensen Rasmus Balle i Labing Jens Pedersen i Borum og Tomas Balle i Terp

(37)

** Mikkel Jensen Balle på sin egen og Peder Andersens vegne i Borum stævnede Simon Nielsen i Herskind og tiltalte ham for rytterhold og rejsepenge

** Jens Pedersen i Borum et skøde. Mikkel Jensen i Borum skødede til Jens Pedersen sst og hustru Birgitte Jensdatter et selvejer bondehus i Borum  

(38)

17/2 1675.

** Søren Simonsen i Høver et vidne. hr Jens Lauridsen i Harlev lover at levere Søren Simonsen af Høver skøde dateret 7/8 1661 og købebrev dateret 29/6 1657 på den bondegård i Storring, han har købt af hr Jens Jensen i Ejer, som han arvede efter sin sl far hr Jens Jensen, som boede og døde i Storring

** Søren Simonsen i Høver et skøde. hr Jens Lauridsen i Harlev med fuldmagt af Jens Jensen Storring, sognepræst til Ovsted Tørning, skødede til Søren Simonsen af Høver og hans hustru Kirsten Jensdatter hans selvejer bondegård i Storring, som Peder Jensen Lillering påboer med 2 gadehuse, som Jens Jensen Mollerup Peder Pedersen Skåning og Jens Jensen påboer

(40)

** hr Jens Lauridsen i Harlev fuldmægtiget af hans svoger hr Jens Jensen i Ejer et pantebrev. Søren Simonsen i Høver pantsatte til hr Jens Jensen i Sneptrup præstegård 2 gadehuse for 70 sld gæld til ham

(41)

** Peder Jensen i Storring et vidne. hr Jens Lauridsen i Harlev fuldmægtiget af hr Jens Jensen Storring i Ejer lod læse og påskrive et købebrev mellem ham og Søren Simonsen i Høver om den selvejer bondegård, Peder Jensen Lillering påboer

24/2 1675.

** hr Niels Madsen Fog i Storring stævnede efterskrevne for gæld. opsat 4 uger

(42)

** Jens Andersen i Framlev stævnede Peder Sørensen i Hørslev for dom angående gæld for ryttermundering pistol bidsel skærf krudtpenge med videre. opsat 8 dage

3/3 1675.

**  Peder Christensen i Kvottrup med fuldmagt af Søren Pedersen i Ovstrup lovbød 4.ting den 4.part i den halvgård i Kvottrup, Maren Sørensdatter påboer, af hendes egen lod.
varsel til Christen Sørensen i Geding Mogens Christensen Søren Christensen og Mikkel Jensen Rode sst. Poul Madsen af Kvottrup bød sølv og penge

(43)

** Matias Ferslovius regimentsskriver. Laurids Rasmussen i Galten vidnede, at Søren Frandsen Rasmus Pedersen i Galten blev tilsagt at gøre en vogn klar til at age Matias Ferslovius til Randers, om de ikke for deres modvillighed bør have deres fæste forbrudt efter rytterordinantsen. opsat 14 dage

** Jacobus Geisius apoteker i Århus stævnede Jens Sørensen Søren Poulsen i Framlev, som skulle være kirkeværger til Framlev kirke, og tilbød dem penge for kirkens anpart korntiende 1674, som han er benådet med hans livstid efter KM brev, hvortil Mikkel Andersen Bonde i Lading delefoged til Frisenborg på Mogens Friises vegne svarede, at han var selv værge for kirken, så der burde ikke gives tilbud, før han stævnes. dom: da det ikke bevises, at de 2 mænd er kirkeværger, kan der ikke tilstedes Apoteker Geisius tilbudsvidne

(44)

** Mikkel Andersen Bonde i Lading på Mogens Friises vegne med opsættelse 20/1 stævnede samtlige Skovby mænd, som skønt de ofte har været anmodet derom, så har de ikke villet fremlægge fæstebrev på deres tiende og jordskyld til kirken, om ikke deres fæste derfor er forbrudt, og nu fremkom Hans Rasmussen i Skovby og på egne og bymænds vegne fremlagde fæstebrev på kirkens anpart korntiende af Skovby sogn, dateret 23/1 1643, hvortil Mikkel Bonde svarede og mente, at fæstet grundet deres modvillighed burde være forbrudt. Hans Rasmussen fremlagde endnu et fæstebrev på KM anpart korntiende af Skovby sogn, dateret 23/1 1643, som blev synet, da det var gammelt og  sønderslidt. fæstebrev, dateret 20/7 1668 fremlægges, angående kirkejord, som Maren Jensdatter havde fæstet, og Hans Rasmussen mente, at da de år efter andet havde ydet deres tiende både til KM og kirken, så burde fæstebrevene stå ved deres fuldmagt ukasseret, og angående fæstebrevet på KM anpart korntiende, som kan være noget lidt sønderbrækket, kan det være sket i fjendernes tid, der det var i gemme og forvaring. dom: da de ikke resterer med tiende jordskyld eller kontributioner, kan der ikke kendes mod deres fæstebreve

(47)

10/3 1675.

** Mikkel Jensen på husbond regimentsskriver Ferslovius vegne et vidne. Rasmus Andersen i Stjær vidnede, at han tilsagde Jens Jespersens hustru Kirsten Sørensdatter Rasmus Sørensen og Søren Jensen Borum i Stjær at skaffe en vogn med heste, som skulle age regimentsskriveren til Randers, og nu svarede Kirsten Sørensdatter, at hun tilbød ham en hest og en halvvogn for hendes part, men som blev afslået

** Hans Rasmussen i Skovby KM skovfoged forbød alle at komme i KM skove for at hugge træer gærdsel eller andet, hvis de ikke vil straffes efter skovordinantsen

** hr Jacob Bondesen i Skivholme stævnede navng for dom angående deres tiendekorn. opsat 3 uger

(48)

** Niels Mogensen i Skibby et vidne. navng vidnede, at de på vejen fra Århus så, at Søren Olufsen, der tjener på Hørslevgård med flere andre bevæbnet med vognkæppe overfaldt Niels Mogensen, og fratog ham nogle penge, hvortil Søren Olufsen svarede, at han ingen skade gjorde Niels Mogensen, og de penge, han fik, var hans løn, som Niels Mogensen skyldte ham

** Søren Frandsen i Storring et vidne. Daniel Madsen i Hørslevgård tilstod at skylde ham 11 dlr, som han har haft under værgemål for Søren Frandsens hustru, som hun arvede efter sin sl far hr Mads Danielsen, som boede og døde i Harlev

(49)

** Poul Madsen i Kvottrup et skøde. Søren Pedersen i Ovstrup på datter Maren Sørensdatters vegne i Kvottrup skødede til Poul Madsen i Kvottrup den 4.part af den halve part, som tilhører hende af den selvejer bondegård i Kvottrup, hun påboer

17/3 1675.

** Mikkel Jensen på regimentsskriverens vegne et vidne, og tilbød skifte efter sl Just Andersen i Søballe, som døde for 5 år siden i April til hans efterleverske Volborg Mortensdatter og hendes datter Karen Justdatter, hvortil de svarede, at da han døde, da begærede de ikke skifte, idet de var i stand til at holde gården ved lige og svare deres husbond

(50)

** Mikkel Jensen stævnede lille Rasmus Madsen i Skovby og tiltalte ham for han ikke er mødt efter befaling. opsat 14 dage

** Mikkel Andersen Bonde i Lading delefoged til Frisenborg på Mogens Friises vegne et vidne og med landstings stævning stævnede Johan Kreutzauer forrige medico practico i Viborg eller hans arvinger, og ligeledes stævnede Jacobus Geisius apoteker i Århus for syn. synsmænd afhjemler syn på Framlev kirkes brøstfældighed

(52)

** Christen Pedersen i Farre en dom og med opsættelse stævnede Niels Sørensen i Skjoldsbjerghuset og tiltalte ham for 15 dlr 2 mk gæld. dom: han bør betale skadesløst

** Jens Mortensen i Storring et vidne. Morten Knoff løjtnant i Storring tilstod, at eftersom Jens Mortensen havde begæret fremdeles at ville bruge Morten Knoffs selvejer bondegård, som de begge påboer, da er de forligt om hvad, Morten Knoff skal have derfor. forliget løber i 3 år, hvorefter det skal fornyes

(53)

** Søren Frandsen i Galten et vidne. navng vidnede, at da han i hans fraværelse blev tilsagt at skulle klargøre en hest og en halvvogn til Framlev, for at føre regimentsskriveren til Randers, da om andendagen tilforn da kom regimentsskriveren personligt til Søren Frandsens gård og begærede en hest til at ride på til Rodegård, som han leverede tilbage om aftenen

24/3 1675.

** Hans Jensen Vinter borger og handelsmand i Århus et pantebrev. Knud Sørensen i Galten tilstod at skylde Hans Jensen Vinter 65 sld, som er arveligt tilfaldet ham efter hans sl far Jens Sørensen Vinter, som boede og døde i Århus, hvorfor Knud Sørensen pantsætter hans selvejer gadehus i Galten, som er på 9 bindinger

(55)

** Mikkel Andersen Bonde i Lading på Mogens Friises vegne et vidne og med landstings stævning stævnede Johan Kreutzauer forrige doktor i Viborg eller hans arvinger, og ligeledes stævnede han apoteker Jacobus Geisius i Århus samt menige Framlev sognemænd for at vidne deres sandhed. efterskrevne vidnede om hvor meget korn, de leverede apoteker Geisius foruden kirkens tiende

(56)

31/3 1675.

** regimentsskriver Ferslovius med opsættelse 3/3 og 17/3 stævnede navng for dom og læste tingsvidne 3/3 af tingbogen. tingsvidne 10/3 oplæstes af tingbogen. sendebrev fra Oluf Nielsen i Ellidshøj til regimentsskriveren fremlægges, at han er blevet advaret om, at en fæstebonde i Dalum vil rømme gården med det, han har, og efterlade gården øde, natten efter onsdag, så hvis skriveren kan være der senest onsdag aften, så kan han træffe ham i sin flytning, da KM ellers vil lide skade for 30 dlr, og han mener derfor, at de hårdnakkede og trodsige personer bør betale denne skade, samt ifølge rytterordinantsen have deres fæste forbrudt. navng fremkom med diverse undskyldninger for, at de ikke var mødt med hest og vogn for at køre regimentsskriveren til Randers. dom: de har forset sig mod rytterordinantsen og bør indfinde sig hos regimentsskriveren og stille ham tilfreds inden 8 dage, men Rasmus Madsen, som samme dag er blevet tilsagt og har været på KM jagt, lider ikke tiltale

(59)

7/4 1675.

** Søren Olufsen, der tjener på Hørslevgård et vidne. navng vidnede, at de i Århus så og hørte, at Søren Olufsen fordrede nogle penge af Niels Mogensen fra Skibby, som tilbød ham 2 1/2 mk og 12 sk, og uden for Århus så de, at Niels Mogensen og Søren Olufsen talte sammen, og Niels Mogensen tog af sin pung nogle penge, men de så ikke, at Søren Olufsen slog Niels Mogensen

(60)

** regimentsskriver Matias Ferslovius stævnede Volborg Mortensdatter i Søballe for dom, angående hun ikke efter tilbud har holdt skifte med sine børn og stedbørn efter sl Just Andersen, efter hendes stedbarns indgivne supplikation

14/4 1675.

** Niels Mogensen i Skibby et vidne. Søren Olufsen, som tjener på Hørslevgård, tilstod at eftersom han har uførmet Niels Mogensen på Århusvejen, som har tiltalt ham derfor, men på godtfolks forbøn og Oluf Sørensens egen undskyldning har efterladt ham hans forseelse, så er de forligt således, at Søren Olufsen lover ikke gøre Niels Mogensen nogen hinder eller forfang med ord eller gerning, og lover at betale sagens omkostninger

(61)

21/4 1675.

** Peder Frandsen fuldmægtiget af Søren Nielsen Klog korporal stævnede Søren Pedersen i Rodegård for gæld samt Simon Jensen Rasmus Rasmussen i Høver, for de sad overhørig, for de ikke ville skaffe et brev til Ry. opsat 3 uger

** hr Niels Madsen Fog i Storring en dom og med opsættelse 24/2 stævnede efterskrevne skyldnere for dom angående tiende og gæld. dom: de bør betale skadesløs inden 15 dage

(62)

** hr Jacob Bondesen i Skivholme med opsættelse 10/3 stævnede efterskrevne for dom angående tiende og anden gæld. dom: de bør betale eller søges med vurdering

(63)

** hr Niels Madsen Fog på Storring kirkes vegne en dom og med opsættelse 4/2 stævnede Søren Simonsen i Høver forrige kirkeværge og Peder Andersen i Storring, og tiltalte Søren Simonsen for Storring kirkes anpart korn og kvægtiende for 1674, da han var kirkeværge og tiltalte Peder Andersen for kirkens tiende 1674, hvortil Søren Simonsen fremlagde tingsvidne 5/5 1674 angående ildebrand i hans hus og gård, hvor alt også kirkens korn opbrændte. dom: da Søren Simonsen endnu er ved middel, da bør kirken ikke lide skade, men han bør lide tiltale, og Peder Andersen ligeledes
 
(64)

28/4 1675.

** Matias Ferslovius regimentsskriver med opsættelse 7/4 stævnede Volborg Mortensdatter i Søballe og fremlagde Rasmus Justsen i Søballe hans supplikation, hvori han, der er gammel, fordrede skifte efter hans sl far Just Andersen hos hans enke Volborg Mortensdatter. tingsvidne 17/3 fremlægges. Knud Justsen i Søballe svarede på hans mors vegne, at hans mor og søster havde fået frihed hos oberst Sandberg for at holde skifte, og hans halvbror Rasmus Justsen havde fået en del gods af boet, da han blev gift, som han bør indføre i boet igen, før der bliver holdt skifte og deling. dom: Volborg Mortensdatter bør holde skifte og deling, når det æskes

(67)

5/5 4675.

12/5 1675.

(intet andet forhandlet til tinget disse 2 tingdage)

19/5 1675.

** Hans Rasmussen i Skovby skovfoged et vidne. syn på Høver Sønderskov i et skovmål til lille Rasmus Johansens gård i Høver, som blev opmålt, hvorfra der var pløjet til Jens Bondes gård på den ene side og til Hans Vinter i Århus og hans medkonsorters ejendom på den anden side

(68)

** Just Hansen KM amtsskriver stævnede doktor Matias Brobjerg til Sjelle Skovgård for dom samt hr Jørgen Hansen Seidelin i Sjelle for svar og fremlagde et indlæg angående mandtal til konsumptionsskatten, hvor der antegnet folk i præstens mandtal, men ikke i Matias Brobjergs, om han ikke bør betale skatten og bøden deraf ifølge KM konsumptions forordning, som siger at den skyldige i forskel mellem mandtallene skal betale bøde derfor. sagen blev opsat 3 uger

(69)

19/5 1675.

** Hans Jensen Vinter handelsmand i Århus et syn på selvejerhuse i Høver, hans far sl Jens Sørensen Vinter har købt af sl Peder Olufsen, som boede og døde i Borum hans arvinger

(70)

26/5 1675.

(var ikke 8 mænd at bekomme og heller ikke var noget at forrette ved tinget)

2/6 1675.

** Jens Nielsen i Søballe lod fordele efterskrevne for plovhavre

9/6 1675.

(71)

** Peder Frandsen fuldmægtiget af Rasmus Knudsen i Vengegård Jørgen Eriksen i Vadsted begærede, at 6 selvejerbønder måtte opnævnes for at rebe og dele Galten bondeskov til Søren Frandsens gård og til Anne Knudsdatters gård, som Jørgen Eriksen har købt halvparten af, og Laurids Pedersen og Karen Pedersdatter har arvet den anden halve part efter deres sl far. 6 navng selvejere blev opmeldt dertil

** Niels Rasmussen i Tåstrup på egne og bymænds vegne. alle navng bymænd samtykkede at holde deres videbrev

16/6 1675.

(og var ikke 8 mænd af bekomme)

23/6 1675.

(72)

** Jørgen Eriksen i Vadsted et vidne. deling af Galten bondeskov til Søren Frandsens gård og til Anne Knudsdatters gård, som er delt mellem sl Peder Lauridsens børn, som har halvparten, og Jørgen Eriksen i Vadsted, som har købt den anden halvdel, i overværelse af børnenes morbror Rasmus Knudsen i Vengegård Jørgen Eriksen og Søren Frandsen. skoven blev rebet efter et gammelt lovhævd, hvert reb 12 favn. deling af skovsparterne mellem Jørgen Eriksen og Laurids Pedersen og Karen Pedersdatter

(75)

30/6 1675.

** Las Nielsen i Folby stævnede Frands Jensen Rasmus Jørgensen i Sjelle for dom for gæld efter restants, som fremlægges. opsat 3 uger

(76)

** Knud Sørensen i Galten et vidne. syn på et stykke grønt egetræ, som lå udenfor Morten Nielsens hus i Galten, som han beskyldtes for, at han havde hugget det i hans bondeskov, hvilket bevidnedes

** Just Hansen KM amtsskriver med opsættelse 19/5 stævnede Matias Brobjerg samt hr Jørgen Hansen Seidelin i Sjelle angående forskel mellem deres indsendte mandtal til konsumptionsskatten, idet der mangler nogle personer i Matias Brobjergs mandtal. hr Jørgen Hansens mandtal fremlægges. Sjelle Skovgårds mandtal fremlægges. mandtal for Sjelle Skovgårds tjenere i Sjelle samt præstens mandtal fremlægges. Sjelle Skovgårds mandtal for Skørring fremlægges. på Matias Brobjergs vegne fremlægges vidne 23/6. mandtal for Sjelle Skovgårds tjenere i Sjelle og Skørring fremlægges. kvitteringer fremlægges. Niels Mogensen fremlagde hans indlæg. dom: Matias Brobjerg bør betale 8 sk for hver af de manglende personer i mandtallet

(85)

7/7 1675.

** Jens Nielsen i Søballe et vidne. syn på Søballe mark, hvor der var pløjet fra hans agre og lagt til Volborg Mortensdatters agre. Jens Nielsen tilbød Knud Justsen at uvillige dannemænd kunne dele jorden mellem dem, hvis øvrigheden tillod det

(87)

** Just Hansen amtsskriver stævnede samtlige beholdne husmænd inderster og kirkeværger, som rester med noget til Skanderborg. dom: de bør betale deres restants inden 15 dage

21/7 1675.

** Mikkel Andersen Bonde i Lading med opsættelse 30/6 stævnede Frands Jensen Rasmus Jørgensen, som tilforn boede i kirkens gård i Sjelle og fremlagde en restants til Sjelle kirke, som de bør betale, og da de uden opsigelse er rømt fra gården, bør de lide som rømningsmænd. dom: de bør betale deres restants og stå til rette for deres rømning

(88)

28/7 1675.

** Jens Nielsen i Søballe gav last og klage over Knud Justsen i Søballe, for han tog et par halskobler og en tømme fra hans pige, da hun kørte på en slagen vej på Søballe mark. navng vidnede, at de så Jens Nielsens vogn stå på Knud Justsens bårer, hvor der var gjort en stor slagen vej, og pigen var redet hjem med hestene. Maren Rasmusdatter, som kørte vognen, vidnede, at Knud Justsen tog tømmen og 2 halskobler fra hende, hvor imod Laurids Christoffersen af Skanderborg efter fuldmagt svarede, at omtalte vej ligger i Knud Justsen og hans mors indhegnede vang, hvor andre ikke kan køre uden deres vilje og minde

(89)

** Laurids Christoffersen af Skanderborg fuldmægtiget af Volborg Mortensdatter og Knud Justsen i Søballe et vidne. Rasmus Justsen i Søballe vidnede, at han så Jens Nielsens pige kørte på Volborg Mortensdatters bårer og engbund, hvortil Jens Nielsen svarede, at dersom Volborg Mortensdatter og Knud Justsen ville give ham tingsvidne på, at de ikke skulle køre på hans jord eller ager, da ville han også forsikre, at han ikke skulle køre på deres jord, og tilbød at betale skaden, hvis den kunne bevises, hvortil Laurids Christoffersen svarede, at han tvivlede ikke på, om Knud Justsen eller hans mor havde kørt med kvæg eller andet og gjort Jens Nielsen nogen skade, at han jo er den mand, der vil søge sligt ved lov og ret, og bad ham sige, om han havde noget at beskylde dem, og dertil svarede Jens Nielsen, Ja dobbelt så meget, som han og hans folk havde gjort dem

(90)

** Laurids Christoffersen af Skanderborg fuldmægtiget af Volborg Mortensdatter og Knud Justsen og Anders Justsen i Søballe et vidne. syn på Søballe mark for skel og frapløjning

(93)

** Peder Zeibig fuldmægtig over KM skove 3.ting forbød på KM vegne alle at høste eller afføre noget af den sæd, som kan være sået i den jord, som er opbrudt og pløjet i KM vildtbane i herredets skove, samt at komme med hest og vogn for at hugge eller brænde kulmiler

** Peder Zeibig fuldmægtig over KM skove et synsvidne. syn på efterskrevne skove for ulovlig skovhugst

(95)

4/8 1675.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

11/8 1675.

** Jens Nielsen i Søballe et skøde. Otte Sørensen sognepræst i Brande og hustru Anne Jensdatter skødede til Jens Nielsen af Søballe med hustru Dorete Jacobsdatter en ager af den gård, Niels Sørensen i Storring påboer, som hans hustru har arvet efter hendes far sl hr Jens Jensen i Storring

(96)

18/8 1675.

** Hans Rasmussen i Skovby fuldmægtiget af regimentsskriver Matias Ferslovius lod fordele Volborg Mortensdatter i Søballe, for hun er tildømt at holde skifte efter hendes sl mand, men har ikke efterkommet det

(97)

** Hans Rasmussen i Skovby på regimentsskriver Ferslovius vegne lod fordele navng efter dom 31/3 for modvillighed og forsømmelse, for de ikke ville skaffe regimentsskriveren en vogn

** Hans Rasmussen i Skovby fuldmægtiget af regimentsskriveren stævnede Søren Frandsen i Galten og fremlagde en dom 31/3, hvori han med flere er tildømt at indfinde sig hos regimentsskriveren, idet de har siddet overhørig med at skaffe hest og vogn til Randers, hvilket han ikke har efterkommet, hvorfor Hans Rasmussen begærede dele. Søren Frandsen fremlagde sit indlæg, at han med tingsvidne 17/3 kan bevise, at regimentsskriveren andendagen, før han i hans fraværelse blev tilsagt rejsen, da havde skriveren selv hans hest en hel dag, og formente, at rytterordinantsen forskånede ryttergårdene for rejser ægt og arbejde. dom: da Søren Frandsen er vederhæftig, kan der ikke udstedes dele over ham

(99)

25/8 1675.

** Daniel Madsen i Hørslevgård et vidne og med fuldmagt af hr Otte Sørensen 3.ting lovbød en selvejergård i Storring, som Niels Sørensen påboer, som hans hustru Anne Jensdatter arvede efter hendes sl far hr Jens Jensen, som boede og døde i Storring. hr Niels Madsen Fog i Storring fremviste sølv penge fyldest og fuld værd for samme gård. varsel til hr Jens Jensen i Ejer Laurids Jensen Fog hører i Horsens skole hr Niels Madsen Fog Maren Nielsdatter Fog i Storring hr Jens Lauridsen i Harlev

(100)

** Peder Zeibig fuldmægtig for KM skove lod afhjemle syn på Søballe skov, hvor der var fjernet en bøg, som var blæst om. skovfogeden og skovløberen vidnede, at da Knud Justsen i Søballe kørte med et læs af vindfælden, spurgte de ham, hvem der havde givet ham lov dertil, hvortil han svarede, at han ville tage det, han ville forsvare, og da han hentede andet læs, sagde de til ham, at efterdi han ingen lov havde fået af skovbetjenten, skulle han køre med dem med heste og vogn til Mesing, hvilket han nægtede

(101)

1/9 1675.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

8/9 1675.

** Mikkel Andersen Bonde i Lading delefoged til Frisenborg et vidne. efterskrevne, der mindes op til 50 år, vidnede, at så længe havde den jord på Framlev mark, som Mikkel Pedersen og lille Jens Jensen omtvister, været brugt til Mikkel Pedersens gård. Mikkel Pedersen i Framlev vedkendte sig jorden, som liggende til den gård, han har fæstet, og Mikkel Bonde på husbonds vegne vedkendte sig omtalte ejendom

(102)

** Peder Rasmussen foged på Sjelle Skovgård stævnede Jens Dyhr, som boede hos sin mor i Skørring og tiltalte ham for 5 sld. sagen blev opsat 3 uger

** Matias Ferslovius regimentsskriver stævnede Niels Mortensen i Gammelgård for dom angående resterende smørlandgilde og forfaldne kontributioner. opsat 14 dage

** regimentsskriveren et vidne. syn på en kvindeperson i Skovby Maren N for hendes sår og skade, som hun beskyldte lille Rasmus Madsen i Skovby for, at han slog hende med er riveskaft. sagen blev opsat 14 dage

(103)

** regimentsskriveren en dom og stævnede Anders Lauridsen i Skovgård mølle for dom for lejermålsbøder. dom: han bør betale sine bøder

15/9 1675.

(da holdtes ting i Skovby, formedelst guds strenge vejrligs skyld)

22/9 1675.

** Matias Ferslovius regimentsskriver stævnede Søren Frandsen i Galten for dom og mente, at Søren Frandsen burde bevisliggøre sit indlæg, da han er forfulgt til dele. dom: da der fremlægges 2 domme, hvori Søren Frandsen er dømt i den ene, men i den anden frikendt for dele, da skal det henstilles til sine tilbørlige steder

(104)

** Just Hansen KM amtsskriver stævnede Matias Brobjerg på Sjelle Skovgård for dom og fremlagde et mandtal for Sjelle sogn 1673. Matias Brobjergs mandtal for Sjelle fremlægges. hr Jørgen Seidelins og Matias Brobjergs mandtal for Sjelle 1674 fremlægges. landstingsdom af Viborg 9/6 fremlægges. præstens mandtal for Skørring 1673 fremlægges.
flere mandtal og dom 30/6 fremlægges. Just Hansens skriftligt indlæg fremlægges. dom: Matias Brobjerg bør bøde 300 rdl for de for sent indleverede mandtal samt resterende konsumptionsskat for 2 karle

(110)

** Jep Obbesen i Storring et vidne og fremlagde en kontrakt, hvori Mikkel Ibsen, da hans far Jep Obbesen har opladt ham den gårds avl, som han for formedelst alderdom og skrøbeligheds skyld ikke er mægtig for et bruge, så skal hans far Jep Obbesen og mor Anne Mikkelsdatter til deres livs ophold have efterskrevne aftægt

(111)

6/10 1675.

(og da var ikke 8 mænd at bekomme)

13/10 1675.

(intet andet forhandlet i dag)

20/10 1675.

** Mourids Hansen forpagter på Kærbygård stævnede Rasmus Andersen i Stjær samt hans unavngivne bror for dom, for han på Ry marked har solgt ham en stud, og fået håndpenge 5 sld, men han har ikke fået studen. opsat 4 uger

(112)

** Peder Frandsen fuldmægtiget af regimentsskriveren en dom og med opsættelse 22/9 stævnede Christen Ibsen Smed og Jep Obbesen i Storring og tiltalte dem for 30 sld for en hest til deres rytter, hvortil de indstævnede fremlagde kvittering for det, de årlig tilkommer at svare af 5 tdr hartkorn. dom: de bør betale inden 15 dage

(115)

27/10 1675.

(og da var ikke 8 mænd at bekomme)

3/11 1675.

(intet forhandlet til tinget i dag)

(116)

10/11 1675.

** Jens Rasmussen Lassen borger i Århus med opsættelse 30/9 stævnede Peder Nielsen i Skovby for dom og saggav ham for 24 sld, han skylder korporal Hans Appel af Skovby efter hans håndskrift, som er overdraget til Jens Rasmussen og som fremlægges. dom: han bør betale resten af gælden 24 sld

** Peder Frandsen fuldmægtiget af regimentsskriveren med opsættelse 3/11 stævnede efterskrevne skyldnere og fremlagde en restants på det, bønderne rester med for deres mundering. regimentsskriver Ferslovius indlæg fremlægges. indvendinger fremføres. dom: de bør betale fordringen inden 15 dage

(119)

17/11 1675.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

24/11 1675.

** Peder Frandsen i Storring fuldmægtiget af regimentsskriveren stævnede efterskrevne for dom og fremlagde en restants på det, efterskrevne officersgårdes besiddere hver skylder deres husbond, som de er pligtige straks at betale. dom: de bør betale skadesløst inden 15 dage

(120)

1/12 1675.

** hr Niels Madsen Fog i Storring et skøde. Daniel Madsen i Hørslevgård med fuldmagt af hr Otte Sørensen i Brande solgte og skødede fra Otte Sørensen og hans hustru Anne Jensdatter til hr Niels Madsen Fog den selvejergård i Storring, Niels Sørensen nu påboer

(121)

** Daniel Madsen i Hørslevgård fuldmægtiget af hr Jens Lauridsen i Harlev et vidne. navng vidnede, at de spurgte Hans Rasmussen i Skovby, hvor hans stedsøn Rasmus Rasmussen var, hvortil han svarede ved ed, at han ikke vidste det
 
8/12 1675.

** Søren Simonsen i Storring et vidne og 3.ting lovbød hans selvejer bondegård i Storring, han påboer, med tilliggende gadehuse sst. varsel til Jørgen Simonsen i Herskind Rasmus Simonsen i Galten Jens Jensen Søren Jensen og Simon Jensen i Høver

15/12 1675.

** Laurids Christoffersen fuldmægtiget af KM amtsskriver samt Peder Rasmussen Skomager i Høver et vidne og stævnede navng for vidne og gav last og klage over Morten Hansen i Skovby Niels Jensen i Høver, for de søndag aften for 14 dage siden, efter hans sl hustru var begravet, om natten kom i hans hus og mod hans minde og vilje tog efterskrevne af hans gods og formue. Morten Hansen benægtede ikke, at godset blev kørt bort på hans vogn, men han tog intet selv

(122)

** Niels Johansen af Vissing et skøde. Søren Simonsen i Storring og hustru Kirsten Jensdatter skødede til Niels Johansen af Vissing hans selvejer bondegård i Storring og gadehuse, som Jens Jensen Mollerup Peder Pedersen Skåning og Jens Jensen påboer, som han har købt af hr Jens Jensen Storring i Ejer         

(123)

** Søren Simonsen i Storring et pantebrev. Niels Johansen af Vissing tilstod at skylde ham 80 sld, hvorfor han pantsatte det selvejer gadehus, som ligger til den selvejer bondegård i Storring, Søren Simonsen påboer

** Laurids Christoffersen af Skanderborg på KM amtsskrivers vegne samt på Peder Rasmussen Skomagers vegne 1.kald på ransnævninge for at gøre og sværge deres tov og ed over Hans Rasmussen i Skovby Morten Hansen sst Simon Nielsen i Herskind Niels Jensen i Høver, for de om natten har fraranet ham noget gods og lyste et fuldt ran over dem. varsel til navng ransnævninge

(124)

22/12 1675.
 
** tingbogens autorisation 1676

12/1 1676.

** skurs og ransnævninge

** Peder Frandsen i Storring fuldmægtiget af KM amtsskriver et vidne og spurgte Simon Nielsen af Herskind, om han kunne benægte, at han om natten mellem 21 og 22/12 var i Peder Skomagers hus i Høver og tog noget gods fra ham, hvortil han svarede, at han ikke kunne nægte at han, efter hans sl søsters begravelse i Storring kirke, var i Peder Skomagers hus, hvor han lånte et øg, som han red hjem på til Herskind, hvor han slap det løs og lod det gå til Høver igen, men dertil svor Peder Skomager, at han ikke lånte ham øget, men han tog det, idet Simon Nielsen havde sin egen hest, hvilket bevidnedes, og han tog øget mod Peder Skomagers vilje og minde

(125)

** Peder Frandsen en opsættelse og stævnede Niels Jensen i Høver Morten Hansen i Skovby og Simon Nielsen af Herskind og beskyldte dem for natten mellem 28 og 29/11 at have taget en del af Peder Skomagers middel og formue uden hans minde og vilje, hvilket de bør levere tilbage eller stå til rette. opsat 3 uger

(126)

** hr Jacob Bondesen i Skivholme et afkald. Niels Jensen Udsen i Århus på hustru Johanne Jacobsdatters vegne og Bonde Jacobsen, født i Skivholme, gav deres far Jacob Bondesen afkald for arv efter deres mor sl Inger Christensdatter, som boede og døde i Skivholme præstegård dateret Århus, og hr Knud Jensen på hustru Margrete Jensdatters vegne gav ham afkald for arv, han havde haft under værgemål, og som var tilfaldet hende efter hendes sl far Jens Jacobsen, som boede og døde på Stadsegård, dateret Århus, og de har ingen ydermere krav til hr Jacob Bondesen og hans hustru Margrete Hansdatter

(127)

** Mourids Hansen forpagter på Kærbygård en dom og stævnede Niels Mortensen i Borum for dom angående gæld efter pantebrev dateret 28/7 1669 for resterende landgilde, lydende på fæmon og korn. et brev fremlægges, at han solgt det pantsatte fæmon til Mourids Hansen, og Mourids Hansen mente, at han burde levere ham omtalte fæmon. dom: han bør levere det til ham, når det påæskes

** Mourids Hansen på Kærbygård et vidne. navng vidnede, at det boel i Labing, som Mikkel Lauridsen påboer, er så meget ringe på sin avl og højligt forskyldet på landgilde

(128)

** Mourids Hansen et vidne. navng vidnede, at den gård i Borum, Niels Mortensen påboer, er meget højt forskyldet på landgilde, og ikke halvt så god på jord og brugsel i marken, som en af de halve gårde der i byen, og giver endda dobbelt så meget landgilde, hvorfor han er blevet forarmet. gården har tit og ofte været udbudt, om nogen ville antage den, men ingen har endnu indfundet sig. Niels Mortensen bekendte, at han ikke siden 1665 havde givet landgilde og ej heller kunnet betale skatterne, men havde fået sædekorn af Mourids Hansen

(129)

19/1 1676.

** Matias Ferslovius regimentsskriver. syn på den øde bolig i Stjær, som Christen Madsen påboede

(130)

** Oluf Pedersen i Borum et skøde. Jens Jensen i Lyngby på hustru Maren Pedersdatters vegne skødede til Oluf Pedersen og hustru Birgitte Jensdatter al den lod og del, hans hustru Maren Pedersdatter arvede efter hendes far Peder Olufsen, som boede og døde i Borum, i den selvejer bondegård, Peder Jensen påboer i Borum mølle og i den gård, Jesper Olufsen påboer samt i Germands jord, nu liggende til samme gård, og i 2 engskifter i Herskind

(131)

26/1 1676.

** Jens Nielsen i Søballe et skøde. Christen Ibsen Smed i Storring på egne og hustru Helle Rasmusdatters vegne skødede til Jens Nielsen i Søballe og hustru Dorete Jacobsdatter 2 agre på Storring mark

3/2 1676.

(132)

** Matias Ferslovius regimentsskriver et vidne. Niels Jørgensen af Høver vidnede, at han 21/1 efter befaling om at skaffe en vogn af Høver, som skulle age regimentsskriveren til Skanderborg med folkeskatten, da sendte han 3 bud til Berent Johansen af Høver, som stod for at skulle køre og gøre rejse af byen, da svarede hans hustru, at de ville ingen rejse gøre, og Berent Johansen svarede, at han agtede intet at køre nogen rejser for nogen, den stund han gav korporalens kone i Gammelgård de mange penge, hvorfor han måtte gå til store Rasmus Johansen og Niels Rodkær sst og tilsagde dem at køre samme rejse

9/2 1676.

** Peder Smed i Herskind et vidne. syn på den gård i Herskind, som sl Niels Jensen Lassen påboede

(133)

** Peder Jensen i Galten en dom og med opsættelse 26/1 stævnede Peder Andersen i Storring og saggav ham for 17 mk, han skylder af de 2 tdr hartkorn, som er assigneret til den gård, han påboede i Storring. dom: han bør betale under nam og vurdering

16/2 1676.

** Søren Pedersen Let i Harlevholm stævnede efterskrevne skyldnere og saggav dem for gæld efter deres breve. opsat 4 uger

23/2 1676.

** Just Hansen KM amtsskriver med opsættelse 12/1 stævnede Morten Hansen i Skovby Niels Jensen i Høver og Simon Nielsen af Herskind for dom og fremlagde tingsvidne 15/12 og vidne 12/1 fremlægges. de bør bringe omtalte gods tilbage, samt betale sagens omkostninger. Morten Hansen af Skovby benægtede ved ed, at han ikke fratog Peder Skomager noget. dom: da sagen er ærerørig, ja næsten angår ære og frelse, skal den henstilles til sine tilbørlige steder

(136)

** Matias Ferslovius med opsættelse 3/2 stævnede Berent Johansen af Høver for dom og fremlagde tingsvidne 3/2. han bør for sin modvillighed have sit fæste forbrudt. dom: han bør have sit fæste forbrudt, samt betale omkostningerne

(137)

1/3 1676.

(138)

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

8/3 1676.

(intet andet forhandlet i dag)

15/3 1676.

** den doms proces med Søren Lets indstævnede skyldnere blev ydermere opsat 14 dage

** Søren Jensen i Labing mølle et vidne. syn på Labing mølle

** Jørgen Simonsen i Herskind et afkald. Søren Jensen i Flensted med sin stedfar Rasmus Jensen Kræmmer sst gav Jørgen Simonsen i Herskind afkald for arv efter far sl Jens Simonsen, som boede og døde i Skørring, og som Jørgen Simonsen havde haft under værgemål

(139)

22/3 1676.

** Peder Frandsen fuldmægtiget af Mogens Rasmussen i Harlevholm stævnede Jens Nielsen i Tåstrup og saggav ham for 10 sld gæld efter hans håndskrift dateret 23/3 1674. opsat 3 uger

29/3 1676.

** Mikkel Jensen Balle i Borum et vidne og 3.ting lovbød halvparten af den selvejer bondegård, han påboer. varsel til Niels Jensen Balle Rasmus Jensen Balle i Labing Peder Jensen Balle i Blegind Jens Jensen Balle i Framlev Tomas Jensen Balle i Terp Jens Pedersen i Borum Karen Jensdatter sst

(140)

** Søren Pedersen Let i Harlevholm en dom og med opsættelse 16/2 stævnede efterskrevne for gæld. dom: de bør betale inden 15 dage

5/4 1676.

** Søren Simonsen i Høver et afkald. for tingsdom stod Søren Jensen med stedfar Rasmus Jensen i Flensted og Jørgen Simonsen af Herskind og gav Jørgen Simonsen afkald for arv efter hans far sl Jens Simonsen, som boede og døde i Skørring

(141)

** Jens Pedersen i Borum et skøde. Mikkel Jensen Balle i Borum Rasmus Jensen Balle i Labing på egne og på brødre Niels Jensen Balle sst og Tomas Jensen Balle i Terp deres vegne solgte og skødede til Jens Pedersen i Borum alt den del og part, Mikkel Jensen Balle har købt af Anders Pedersen i Storring efter købebrev dateret 7/5 1656 samt den part, Mikkel Jensen Balle Niels Jensen Balle Tomas Jensen Balle har arvet i den selvejer bondegård i Borum, som Mikkel Jensen Balle nu påboer, og som er beregnet til hobe som halvparten

(142)

12/4 1676.

** Niels Rasmussen i Skanderborg fuldmægtiget af Kirsten Madsdatter sl Klemend Klemendsens forrige forvalter over Skanderborg amt et vidne og stævnede alle KM bønder for at vedstå en restants. alle vedstod deres gæld og restantsen var rigtig

(148)

19/4 1676.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

26/4 1676.

** Tomas Mortensen i Galten et vidne og fremlagde registrering og skifte dateret 19/4 1676 efter hans hustru sl Maren Knudsdatter mellem ham og hans børn Morten Tomasen Knud Tomasen Mette Tomasdatter Maren Tomasdatter Abelone Tomasdatter Maren Tomasdatter i overværelse af deres oldefar Knud Hansen i Flensted og farbror Anders Mortensen i Galten. registrering. bortskyldig gæld. Tomas Mortensen annammede børnegodset, og lovede at føde og klæde børnene, til deres 16 år

(150)

3/5 1676.

(og da var ikke 8 mænd at bekomme)

10/5 1676.

(og da var ikke 8 mænd at bekomme)

17/5 1676.

** Daniel Madsen Kåe i Hørslevgård fuldmægtiget af hr Jens Lauridsen i Harlev. præstens medhjælpere vidnede, at de var i Framlev hos Anne Nielsdatter og tilholdt hende, at hun skulle fuldgøre det begyndte ægteskab mellem hende og Rasmus Rasmussen i Skovby, hvortil hun svarede, at hun ikke i langsommelig tid havde set eller fornemmet til hendes fæstemand, siden de har haft trolovelse, og hans stedfar i Skovby vidste heller ikke, hvor han var

** Kirsten Madsdatter sl Klemend Klemendsens forrige forvalter hendes visse bud fremlagde en restants af 1668 af Framlev herred. varsel til navng herredsmænd

(151)

24/5 1676.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

31/5 1676.

(og da var ikke 8 mænd at bekomme)

7/6 1676.

** Just Hansen KM amtsskriver stævnede menige beholdne husmænd, inderster og kirkeværger og alle, som efter jordebogen svarer til Skanderborg for dom og fremlagde en restants. dom: de bør betale inden 15 dage

(152)

14/6 1676.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

21/6 1676.

** lille Rasmus Johansen i Høver et afkald. Hans Rasmussen i Skovby på Jens Jensens vegne gav lille Rasmus Johansen i Høver afkald for arv efter hans mor sl Sidsel Rasmusdatter, Rasmus Johansens hustru, som boede og døde i Høver

** Kirsten Rasmusdatter i Hørslevbol et vidne og fremlagde et forlig, at hun oplader hendes sl mands fæstegård til Villum Eriksen af Labing, som ægter datteren Maren Poulsdatter, som derimod skal give hende efterskrevne aftægt hendes livstid

(153)

** Jens Sørensen i Hørslevbol et vidne. forlig mellem Kirsten Rasmusdatter i Hørslevbol og hendes søn Jens Sørensen i Hørslevbol om arv efter hans far sl Søren Jensen, som boede og døde sst i overværelse af hans farbrødre Jens Jensen i Framlev og Poul Jensen i Hørslevbol. Villum Eriksen, som har fæstet sl Søren Jensens gård, lovede at Jens Sørensen måtte annamme sit arvegods

(154)

** Matias Ferslovius regimentsskriver et vidne. Knud Sørensen gav last og klage over Morten Nielsen i Galten, som har slået hans tjenestedreng Laurids Sørensen, hvis sår blev synet

** Jens Jacobsen borger og handelsmand i Århus et skøde. Kirsten Pedersdatter sl Daniel Pedersens efterleverske i Skibby begærede af hendes bror Søren Pedersen Let af Harlevholm og hendes søn Jens Danielsen af Skibby, at de med hende ville skøde det, hun arvede efter hendes forældre Peder Nielsen Let og Ingeborg Sørensdatter, som boede og døde i Skibby, i den selvejer bondegård i Skivholme, som Søren Pedersen Hovgård påboer, som er den 7.part, da Jens Jacobsen i Århus har købt det af hende og hendes sl mand

(156)

** Jens Danielsen i Skibby et vidne. Jens Jacobsen borger i Århus gav Kirsten Pedersdatter sl Daniel Pedersens efterleverske i Skibby kvittering for alt det, som hendes sl mand var ham skyldig

** Søren Frandsen i Galten et vidne. Laurids Rasmussen i Galten tilstod for Søren Frandsen i Galten at den arv, Peder Lauridsen og Jens Lauridsen, født i Galten, men udenlands, kunne tilfalde efter deres sl mor Sidsel Frandsdatter, som boede og døde i Galten efter skifte 13/3 1661, og som hans far sl Rasmus Simonsen tog under værgemål, endnu står i Laurids Rasmussens bo, efter skifte af 11/3 1675, til de kommer hjem og lovede at holde Søren Frandsen skadesløs

(157)

28/6 1676.

** Peder Zeibig oberførster og vildtmester i nørre Jylland et vidne. syn i Tåstrup og Lillering kannikkeskov på noget skovjord, som skal være opbrudt af efterskrevne. indvendinger fremføres

(158)

** Peder Zeibig et vidne og forbød Tåstrup og Lillering mænd at høste afgrøden på den skovjord, som de har opbrudt under ran og dele

** Knud Tordsen i Vissing på sin søster Birgitte Tordsdatters vegne et vidne. Jens Lauridsen Peder Tomasen i Søballe, som har fæstet den gård, hun for armods skyld måtte kvittere med sine faderløse små børn, de har derfor og af medynk lovet hende efterskrevne jord og husværelse hendes livstid

(159)

5/7 1676.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

12/7 1676.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

19/7 1676.

** Rasmus Jensen i Herskind gav last og klage over hans nabo Niels Sørensen i Herskind, for han mod hans vilje og minde har slået og indhøstet et af hans engskifter. Mikkel Poulsen af Herskind vidnede, at han for 3 år siden overværede, at engen blev delt, op Rasmus Jensen fik det skifte, Niels Sørensen har høstet

26/7 1676.

** Rasmus Jensen i Herskind et vidne, syn på hans engskifte på Herskind mark, hvor der var avlet 7 læs hø, som naboen havde høstet

(160)

** Niels Sørensen i Herskind klagede sig brøstløs i ager og eng på Herskind mark, formedelst den tid, han fæstede den anpart af gården, han påboer, da var han en fremmed karl, som ikke var kendt på marken, så han kan ikke blive ved magt med den deling, som er oprettet mellem ham og hans nabo Rasmus Jensen og begærede, at jorden og engen deles mellem dem, som billigt og ret kunne være, og som de giver skyld og landgilde til

2/8 1676.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

9/8 1676.

(og da var ikke 8 mænd at bekomme)

16/8 1676.

** Hans Rasmussen i Skovby et vidne. syn på Årslev skov, hvor de så en eg, hvor der 6 alen over jorden var hugget et hul, hvor egen var hul, hvori der var honning og bier, og bikagerne næst ved hullet var brækket af og borttaget. efterskrevne personer vidnede, at de om natten 19-20/7 ved 10 slet var de på Årslev mark og ville se til deres korn, og mens de jog nogle bæster af kornet, hørte de noget balder fra skoven, som om nogen huggede med en økse på et træ, og de ville se, hvad det var, og da kom de til egen, hvor de så Niels Lassen af Årslev sad i egen med en kedel, og da de spurgte ham, hvem han var, svarede han intet, og de spurgte ham igen, svarede han, det er mig, så sagde de til ham, hvad for en mig, og spurgte, om han ikke var Niels Lassen, hvortil han svarede, Ja, og da de spurgte ham, hvad han gjorde i træet, svarede han ikke ret synderligt, men blev siddende i træet

(161)

** Peder Nielsen i Lillering stævnede Jens Rasmussen i Snåstrup for dom og saggav ham for 2 ørte havre, han skyldte af Højby mark til kannikkerne i Århus. opsat 4 uger

** Hans Rasmussen i Skovby fuldmægtiget af Kirsten Madsdatter sl Klemend Klemendsens forrige forvalter fremlagde en restants på magasinkorn for 1669

(162)

** Hans Rasmussen på Kirsten Madsdatters vegne fremlagde en restants på det udlagte gods i Sabro herred

** Laurids Rasmussen i Galten et vidne. navng tilbød Rasmus Jensens stedsøn Søren Jensen i Flensted det arvegods, som Laurids Rasmussens far Rasmus Simonsen havde under værgemål, som Laurids Rasmussen fik udlæg for efter skiftebrev dateret Galten 11/3 1675, hvortil Rasmus Jensen svarede, at han ikke var fornøjet med skiftet

(163)

** Peder Frandsen i Storring et pantebrev. Morten Knoff i Storring tilstod at være ham 10 rdl skyldig, og til forsikring pantsatte han efterskrevne af hans selvejerjord på Storring mark

(164)

23/8 1676.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

30/8 1676.

** Peder Frandsen på regimentsskriverens vegne stævnede Anders Lauridsen på Skovgårds mølle for lejermålsbøder 12 rdl, som han har begået, da han tjente i Herskind. dom: han bør betale

6/9 1676.

** Niels Johansen i Storring 3.ting lovbød en tredie part af den selvejergård i Storring, han påboer. varsel til Mette Berentsdatter med lovværge Rasmus Johansen Mikkel Johansen lille Rasmus Johansen Berent Johansen i Høver Maren Johansdatter og Kirsten Johansdatter i Vissing

(165)

13/9 1676.

** Jens Rasmussen i Lillering et skøde. Niels Johansen i Storring skødede til sin trolovede fæstemø Gertrud Jensdatter tredieparten af den selvejer bondegård i Storring, han påboer

20/9 1676.

** Mikkel Andersen Bonde i Lading delefoged til Frisenborg stævnede lille Jens Jensen i Framlev og irettelagde en sandemands afsigelse af Frisenborg birketing 17/9 1675, hvor han blev oversvoret et fuldt vold, for han ulovligt havde ophøstet noget rug af Mikkel Pedersens jord i Framlev. opsat 3 uger

(166)

** Mikkel Andersen Bonde stævnede Peder Sørensen Degn i Sjelle for restants af det boel, han påboer, til Skørring kirke. opsat 3 uger

** Morten Knoff løjtnant 3.ting lovbød 3.parten af hans selvejergård i Storring. varsel til ritmester Knoff Katrine Vibert Konrad Knoff Henrik Knoff Jørgen Christoffer Knoff Maria Katrine Knoff Magdalene Knoff

** Mikkel Andersen Bonde 1.ting til Frands Jensen, som rømte af den kirkens gård i Sjelle

27/9 1676.

** Mikkel Andersen Bonde 2.ting til Frands Jensen, som rømte fra kirkens gård i Sjelle

3/10 1676.

(167)

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

11/10 1676.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

18/10 1676.

** Mikkel Andersen Bonde i Lading delefoged lod fordele Frands Jensen, som ulovligt rømte af kirkens gård i Sjelle efter dom 21/7 angående hans restants

25/10 1676.

** Simon Jensen i Skovby KM skovløber gav last og klage over lille Jens Jensen i Framlev, som havde hugget risbøge i Lillering skov på KM skovspart, da skovløberen kom dertil, men han ville ikke lade sig pante. Rasmus Nielsen i Lillering vidnede, at han så dem stå ved træet, men han havde ikke set, at Jens Jensen huggede noget træ. Peder Nielsen vidnede, at han så ham sidde i en bøg og stævnede nogle grene af den, hvilket Jens Jensen benægtede. opsat 3 uger

(168)

2/11 1676.

** Peder Justsen i Gylling på hans far hr Just Lauridsens vegne et vidne. syn på brøstfældighed af det hus i Framlev, som Rasmus Jensen iboer. varsel til Christen Markussen i Framlev

(169)

** Peder Justsen stævnede Christen Markussen i Framlev for dom, da han har bortlejet det hus, han har i fæste, og heller ikke holdt det ved hævd og magt, om han ikke derfor har forbrudt sit fæste. opsat 14 dage

** Jens Nielsen i Søballe fuldmægtiget af Mikkel Andersen Bonde i Lading med opsættelse 20/9 stævnede Peder Sørensen degn i Sjelle for dom og fremlagde restants af hans degneboel. dom: han bør betale inden 15 dage

(170)

8/11 1676.

** Peder Justsen på far hr Just Lauridsens vegne i Gylling et vidne. Jens Jensen Balle i Framlev vidnede, at han i Gylling præstegård hørte, at Rasmus Poulsen af Framlev oplod halvparten af den selvejer bondegård, han påboer for sin søn Anders Rasmussen, som så skulle fæste den af hr Just Lauridsen og lovede at betale stedsmål deraf

15/11 1676.

** Peder Frandsen i Søballe et afkald. Anders Andersen Bonde i Vengegård på hustru Anne Justdatters vegne Anders Justsen i Søballe på egne og søster anden Anne Justdatters vegne og Knud Justsen i Stjær på egne vegne gav Peder Frandsen i Storring afkald for arv efter sl Just Andersen, som boede og døde i Søballe og mor Volborg Mortensdatter sst

(171)

22/11 1676.

** Anders Matiasen på Klausholm et skøde. Morten Knoff løjtnant i Storring solgte og skødede til sin hustru Boel Terkelsdatter 3.parten af den selvejer bondegård i Storring, han påboer 

(172)

29/11 1676.

** Jens Lassen i Storring stævnede menige Sjelle Skovgård tjenere samt Mikkel Rasmussen i Sjelle, som ulovligt er rømt af den gård, han påboer angående restants og landgilde. opsat til snapsting

5/12 1676.

** Hans Rasmussen i Skovby en dom og med opsættelse 25/10 stævnede lille Jens Jensen i Framlev for dom og fremlagde tingsvidne 25/10. dom: da sagen synes ærerørig, henfindes den til sine tilbørlige steder

(173)

13/12 1676.

(174)

** hr Jens Lauridsen i Harlev stævnede efterskrevne i Tåstrup for dom, eftersom de ikke har talt præstens minde hverken i kærv eller skæppe af deres korn forleden sommer. opsat til snapsting

20/12 1676.

(og da var ikke 8 mænd at bekomme)

** tingbogens autorisation 1677

(udi Jesu navn begyndes det ny år 1677)

10/1 1677.
 
** skurs og ransnævninge

17/1 1677.

** Just Hansen KM amtsskriver og ridefoged over Skanderborg og  Åkær amter stævnede Matias Brobjerg på Sjelle Skovgård og fremlagde dom her af tinget 30/9. dom: Matias Brobjerg bør betale 300 rdl straf for at have indsendt mandtallene for sent

(181)

** Peder Rasmussen i Tovstrup stævnede en del i herredet, som var sl Søren Jensen, der levede og døde i Tovstrup, gæld skyldig efter deres breve. opsat 6 uger

(182)

24/1 1677.

** Peder Rasmussen foged på Sjelle Skovgård med opsættelse 29/11 stævnede Mikkel Rasmussen Bødker, som havde fæstet en halvgård i Sjelle for dom, eftersom han ulovligt uden foregående opsigelse er rømt fra gården, og ikke klareret KM skatter og resterende stedsmål landgilde og brøstfældigheden, takseret for 10 sld, og mener, at han bør indstille sig på gården igen og stille husbonden tilfreds. dom: han bør stande til rette og lide efter forordningen

31/1 1677.

** Peder Frandsen i Søballe på Envold Rasmussens vegne i Kalbygård 3.ting forbød og aflyste alle ulovlige veje over Stadsegårds eng og forbød Galten og Storring bymænd at lade deres fæ komme i engen

(183)

7/2 1677.

** Rasmus Rasmussen fuldmægtiget af regimentsskriveren stævnede Dines Rasmussen Dines Jensen Rasmus Jensen i Herskind og saggav dem, eftersom de med deres landgilde er assigneret profossen og stakkerknægten, som de ikke har betalt i rette tid, om de ikke derfor har forbrudt deres gårdes fæste. dom: de bør betale landgilden og have deres fæste forbrudt

14/2 1677.

** Rasmus Knudsen i Vengegård en forpligt og tingsvidne. Albret Ibsen i Rodegård tilstod at være Anders Bonde i Vengegård skyldig 15 sld, som han lover at betale i 3 terminer, og hvis det ikke sker, da at lide dele

(184)

** hr Claus Andersen til Århus domkirke et vidne. syn på efterskrevne kannikkegårde med deres tilliggende skov i Hørning Årslev Lillering Stavtrup for brøstfældighed og ulovlig skovhugst. varsel til mester Hans Rumans efterleverske Anne Eriksdatter i Århus

(185)

** Peder Nielsen i Skovby et vidne. Rasmus Rasmussen i Skovby tilstod, at eftersom Peder Nielsen har opladt den gård for ham, som han påboer, da er de forligt om hvad aftægt, Peder Nielsen og hans hustru Karen Nielsdatter skal have deres livstid

(186)

21/2 1677.

** Peder Rasmussen i Tovstrup en dom og med opsættelse 6/12 stævnede efterskrevne for dom og fremlagde gældsbreve. dom: de indstævnede bør betale efter deres gældsbreve

(188)

7/3 1677.

** Jens Poulsen på Søbygård stævnede Oluf Pedersen i Borum herredsfoged og hans bror Jens Pedersen sst, at da sl Jørgen Eriksen i Vadsted har efterladt sig af første ægteskab 3 døtre Abild Jørgensdatter Maren Jørgensdatter og Lisbet Jørgensdatter, så bør de påtage sig værgemålet, da der ingen nærmere frænder findes, som er vederhæftige. opsat til 28/3

** Jens Jensen i Snåstrup stævnede Rasmus Nielsen i Snåstrup for dom angående gæld. opsat 3 uger

** Jens Pedersen i Borum stævnede Rasmus Mogensen i Borum for dom, idet han har siddet overhørig med en rejse til Randers, hvorfor han bør bøde samt have fæstet af gården forbrudt, hvortil han svarede, at han var blevet tilsagt for rejsen, men hans bæster kunne ikke udstå det. dom: han bør betale sine overhørelsesbøder

(189)

14/3 1677.

** Hans Rasmussen i Skovby fuldmægtiget af Rasmus Nielsen i Snåstrup på egne og børn Maren Rasmusdatter Anne Rasmusdatter og Helle Rasmusdatters deres vegne Niels Rasmussen i Årslev Jens Rasmussen i Snåstrup Peder Rasmussen i Framlev 3.ting lovbød deres lod i den selvejergård i Snåstrup, Jens Jensen påboer, samt i Højby mark. Peder Mikkelsen på Obbegård fremlagde købebrev på anparterne. varsel til Mikkel Jensen i Framlev og Jens Jensen i Snåstrup

21/3 1677.

** Jens Jensen af Snåstrup og Mikkel Jensen i Framlev 3.ting lovbød deres arveparter i den selvejergård i Snåstrup, Jens Jensen påboer, samt i Højby mark. varsel til Rasmus Nielsen i Snåstrup Helle Rasmusdatter Maren Rasmusdatter og Anne Rasmusdatter sst Peder Rasmussen i Framlev Niels Rasmussen i Årslev

(190)

28/3 1677.

** Peder Mikkelsen på Obbegård et skøde. Rasmus Nielsen i Snåstrup på egne og på børn Maren Rasmusdatter Helle Rasmusdatter og Anne Rasmusdatter Jens Rasmussen Peder Rasmussen og Niels Rasmussen, der tjener i Årslev, deres vegne skødede til Peder Mikkelsen på Obbegård ovennævnte arveparter, som Rasmus Nielsen og hans børn kan være arveligt tilfaldet efter deres sl mor Anne Pedersdatter, som boede og døde i Snåstrup

(191)

** Jens Lassen i Skørring på husbond Matias Brobjergs vegne et pantebrev, hvori Jacob Jensen i Sjelle tilstår gæld på 50 sld, hvorfor han pantsætter sit hus i Sjelle, som Søren Jensen tilforn påboede, med bygninger og tilliggende ejendom

(192)

** Peder Mikkelsen på Obbegård stævnede Mikkel Jensen i Framlev, eftersom han har udgivet et pantebrev til ham på hans anpart i en bondegård i Snåstrup. opsat 3 uger

(193)

4/4 1677.

** Morten Knoff løjtnant i Storring gav last og klage over Jens Mortensen i Storring, for han hemmeligt uden opsigelse er rømt af den selvejer bondegård i Storring, han påboede. navng vidnede, at de havde spurgt ham, hvorfor han ikke havde pløjet, hvortil han svarede, at han ikke kunne blive gården, da han var forarmet

11/4 1677.

** Peder Mikkelsen på Obbegård et vidne. Jens Jensen i Snåstrup og hans bror Mikkel Jensen i Framlev tilstod, at de var blevet enige med Peder Mikkelsen på Obbegård om købet af deres arveparter i den selvejergård i Snåstrup, Jens Jensen påboer

(194)

** Peder Mikkelsen på Obbegård et skøde. Jens Jensen i Snåstrup og Mikkel Jensen i Framlev skødede til Peder Mikkelsen i Obbegård og hustru Anne Nielsdatter deres arveparter i deres gård i Snåstrup

(195)

** Jens Jensen i Snåstrup en dom og med opsættelse 7/3 stævnede sin stedfar Rasmus Nielsen i Snåstrup og fremlagde en fortegnelse over hvad, han skylder ham af gæld samt for hans gårdspart, han har brugt i 28-30 år, som han intet har fået for. Rasmus Nielsen fremlagde tingsvidne 12/11 1673, hvori navng vidnede, at de 10/3 1671 forligte Rasmus Nielsen og hans stedsøn Jens Jensen om hvad husværelse ager og eng, som Rasmus Nielsen og hans hustru skulle have deres livstid til deres livs ophold. Rasmus Nielsen nu ved ed benægtede at skylde stedsønnen noget. dom: han lider derfor ikke tiltale, med mindre det bliver anderledes bevist

(197)

18/4 1677.

** Erik Jørgensen i Vadsted fuldmægtiget af Jens Poulsen til Søbygård med opsættelse 7/3 stævnede Oluf Pedersen i Borum herredsfoged og bror Jens Pedersen for at påtage sig værgemål for sl Jørgen Eriksens 3 piger af første ægteskab Abild Jørgensdatter Maren Jørgensdatter Lisbet Jørgensdatter, da han ingen nærmere frænder ved, som er vederhæftige, og stævnede Jesper Olufsen i Borum og Oluf Nielsen Bonde i Vorgård som sammen med dem er næste frænder. fuldmagter fremlægges. Oluf Pedersen i Borum fremlagde sit skriftlige indlæg, at han på rette 30.dagen 8/1 havde anført, at det ikke tilkom ham at være værge, og arv bør søges i det herred, hvor arv er faldet, og da der i Gern herred findes nærmere frænder, som er vederhæftige, og han selv sidder med små børn og i stor gæld med besværing med skat og kontribution, og han tidligere på øvrighedens befaling har påtaget sig værgemål for umyndige børns gods, hvorfor han ikke håber, han tildømmes at påtage sig flere værgemål. regimentsskriver Ferslovius brev fremlægges, at da Oluf Pedersen, da skifte og deling blev holdt efter sl Niels Tomasen af Borum, af øvrigheden blev ordineret at være lovværge for hans enke Karen Pedersdatter samt værge for børnene Peder Nielsen Tomas Nielsen og Maren Nielsdatter, da han var dem næst beslægtet, hvilket dommerne bedes tage i betragtning. Jens Pedersen svarede, at da han var kirkeværge, og skyldte kirken 50 sld, så han mente ikke han burde påtage sig værgemål. dom: da loven siger, at der tilfalder næste vederhæftige frænder at være værger, og da Jesper Olufsen og sl Jørgen Eriksen er fuldt søskendebørn og Oluf Pedersen og hans bror Jens Pedersen er næstsøskendebørn til Jørgen Eriksens børn, da bør de påtage sig værgemålet

(200)

** Oluf Pedersen i Borum et pantebrev. Niels Pedersen i Borum tilstod gæld 14 sld til Oluf Pedersen, hvorfor han pantsætter hans arvepart efter hans sl far Peder Olufsen, som boede og døde i Borum, i den selvejer bondegård, hans stedfar Peder Jensen påboede, samt i Borum mølle

(201)

** Hans Rasmussen i Skovby stævnede løjtnant Morten Knoff i Storring for dom, for da han har givet klage over ham for øvrigheden, så mener han, det bør bevises. opsat 6 uger

(202)

** Simon Jensen i Skovby skovløber et vidne og 3.ting forbød alle at komme i KM skove, som han er skovløber over, med heste og vogn for at hugge ulovligt, hvis de ikke vil straffes efter skovordinantsen

25/4 1677.

** Just Hansen KM amtsskriver spurgte Peder Rasmussen Skomager i Høver, om han havde underskrevet og samtykket den kontrakt og forlig, som er indført i landstingsdom dateret Viborg 14/2, hvortil han svarede, at kunne ikke læse eller skrive, og havde ikke underskrevet kontrakten og forlig mellem ham og Niels Jensen i Høver Morten Hansen i Skovby Simon Nielsen i Herskind. navng vidnede, at de overværede forliget i Peder Skomagers hus, som Niels Hjort af Forlev skrev og læste op for ham. andre vidnede om forliget, der iblandt Lau Rasmussen i Tovstrup, som er Peder Rasmussen Skomagers bror. Niels Hjort af Forlev vidnede om forliget

(204)

** Just Hansen et vidne. Peder Rasmussen Skomager af Høver blev spurgt, om han havde fået efterskrevne gods tilbage, som han havde beskyldt Morten Hansen i Skovby Simon Nielsen i Herskind Niels Jensen i Høver for, blandt andet hans sl hustru Maren Henriksdatters linklæder, hvortil han berettede, hvad han havde fået tilbage

(205)

** Christen Ibsen Smed i Storring 3.ting lovbød den halve selvejergård, han påboer. varsel til Hans Rasmussen Jens Rasmussen Rasmus Jespersen Simon Smed i Skovby Jens Lassen i Herskind Søren Pedersen i Hørslev Jens Mortensen Jep Obbesen i Storring. Hans Rasmussen i Skovby tilbød sølv og penge

** hr Johan Hansen Lønborg kannik til Århus domkirke tilsagde sin tjener Søren Jensen i Lillering at være skovfoged over sin gårds skov i Lillering skov, og have tilbørligt opsyn med skovparterne, som ligger til kannikkegården, at intet bliver hugget ulovligt, om han ikke selv vil undgælde derfor

2/5 1677.

** Peder Frandsen i Søballe stævnede Simon Nielsen i Herskind Niels Jensen i Høver Morten Hansen i Skovby for dom angående det gods, som de har bemægtiget sig i Peder Skomagers hus i Høver. opsat 3 uger

(206)

** Rasmus Andersen i Stjær fuldmægtiget af regimentsskriveren. navng sst vidnede, at det kålgårdsted norden for Knud Justsens kålgård har været brugt til det boel i Stjær, som kaldes Pebel, og de mænd, der har boet deri, har ikke gjort eller givet noget deraf til nogen. navng, der mindes op til 40 år, vidnede det samme

** Rasmus Andersen i Stjær på regimentsskriverens vegne. syn på et boel i Stjær, som Jens Høg nu påboer, hvortil han svarede, at boelet stod øde, da han antog det, og han kan ikke færdiggøre det uden øvrighedens hjælp

(207)

** Jens Mortensen i Storring et vidne. navng vidnede, at de overværede forlig mellem Jens Mortensen og løjtnant Morten Knoff om hans selvejergård i Storring, Jens Mortensen fraflyttede

9/5 1677.

(208)

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

16/5 1677.

** Hans Rasmussen i Skovby et vidne. syn på Årslev skov for ulovlig skovhugst for forleden år og til dato

23/5 1677.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

29/5 1677.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

6/6 1677.

(209)

** Oluf Pedersen i Borum et vidne og 3.ting gav last og klage over en uregerlig tyr, som tilhører Jesper Olufsen i Borum, som er kommet i hans gård, hvor den har stukket tjenestepigen med hans lille barn på armen, og medhandlet dem så ilde, så han frygter, at barnet dør

13/6 1677.

** Erik Rasmussen i Labing stævnede Anders Jacobsen i Hørslev for dom angående munderingspenge, han har udlagt. opsat 14 dage

20/6 1677.

** Erik Jørgensen stadsprokurator i Århus fuldmægtiget af Morten Knoff løjtnant af Storring et vidne. syn på den selvejer bondegård i Storring, Jens Mortensen fradrog, angående dens brøstfældighed

(210)

** Peder Frandsen fuldmægtiget af Just Hansen KM amtsskriver med opsættelse 25/5 stævnede Simon Nielsen i Herskind Niels Jensen i Høver Morten Hansen i Skovby for dom og fremlagde landstingsdom dateret Viborg 14/2 1677. tingsvidne 25/4 fremlægges. dom: de bør betale for det gods, de ikke har leveret tilbage

(211)

27/6 1677.
 
(212)

** Niels Pedersen i Sabro et vidne. Jens Jensen husmand i Sabro og hans hustru Karen Sørensdatter vidnede, at Johan Meners hustru Maren Sørensdatter i Sabro sagde til dem, at hun havde bundet Jens Frandsens ko op, som var tyret på bondeskoven på Sabro mark, og hun så, at Niels Pedersen slog 3 ..... om koens hals, så den derfor skulle være undkommet

** Niels Mogensen i Skibby på egne og bymænds vegne et vidne. Søren Pedersen Let i Harlevholm, barnfødt i Skibby, som mindes 50 år, vidnede, at den bæk, som kommer fra Kannikkemølleå, som kaldes Skelbæk og går ned i den søndre å mellem Årslev og Skibby enge, da har der i den tid været sat 2 store egebol, som bækken skulle gå ud af den nordre å og 2 i den søndre å, som skulle være skel mellem Skibby og Årslev enge, og der var 7 alen mellem samme bol, og de Skibby mænd holdt den vestre side ved magt med bol, og de Årslev mænd den østre. Christen Pedersen i Blegind, som er barnfødt i Skibby og mindes 50 år, Niels Rasmussen i Tåstrup, barnfødt i Skibby mindes 48 år, Søren Rasmussen i Edslev mindes 45 år, Mogens Rasmussen i Herskind mindes 40 år Peder Let i Tåstrup mindes 20 år vidnede som Søren Pedersen Let

(213)

** Erik Rasmussen i Labing en dom og med opsættelse 13/6 stævnede Anders Jacobsen i Hørslev for dom og fremlagde kvittering for rekruttering og mundering samt en rytterlægdsseddel, at Anders Jacobsen er udlagt med 2 tdr 4 skpr hartkorn til Erik Rasmussen til rytterhold, og mente, han bør betale sin anpart af munderingspengene. Anders Jacobsen fremlagde et brev fra oberst Sandberg, at da Erik Rasmussens gård i krigsjordebogen er ansat til 4 1/2 tdr hartkorn til rytterhold, men han har hidtil skattet af 11 1/2 tdr, for Anders Jacobsens store armods skyld, og for at gården ikke skal blive øde, og desuden nyder Erik Rasmussen skatterne af de 3 gårde, som ligger til gården, hvorfor herredsfogeden ikke skal udstede nogen dom over Anders Jacobsen for hans tillæg. dom: efter krigskommissariatets ordre skal sager angående forsømmelige rytterbønder søges hos den militære eksekution, hvorfor sagen henvises til regimentsskriveren

(215)

4/7 1677.

(og da var ikke 8 mænd at bekomme)

11/7 1677.

(intet andet forhandlet i dag)

18/7 1677.

** Erik Jørgensen prokurator i Århus fuldmægtiget af løjtnant Morten Knoff i Storring stævnede Jens Mortensen, nu i Høver, for dom angående gårdens brøstfældighed og resterende skatter. sagen blev opsat 4 uger

(216)

** Oluf Pedersen i Borum et vidne og gav tilkende, at da Niels Bertelsen af Firgårde en tid lang har oppebåret en del af Borum mølleskyld, da fremæskede han 3.ting hans adkomster og skøder. Niels Bertelsen var ikke mødt

25/7 1677.

** Niels Mortensen i Gammelgård et vidne. syn på et stykke eng, som Niels Mortensen vedkendte sig, at have været brugt til den gård, han påboer, som han beskyldte Niels Nielsen Rodkær for at have høstet

(217)

8/8 1677.

** Peder Frandsen i Søballe fuldmægtiget af Peder Rasmussen i Farre stævnede så mange, der skylder sl Christen Pedersen og Peder Pedersen, som boede og døde i Farre, penge. opsat 4 uger

** Rasmus Jensen i Åby med landstings varselsseddel dateret 18/7, hvori stævnes Jens Nielsen, barnfødt i Fløjstrup i Hald herred for vidner, hans trolovede fæstemø Anne Jensdatter, barnfødt i Skivholme agter at lade forhverve

22/8 1677.

** Laurids Sindelsen KM skovrider et vidne. oldensyn på KM skove

(218)

** Niels Rasmussen i Tåstrup på egne og bymænds vegne et vidne. syn på Tåstrup mark, hvor avlen var så ringe, at de på de fleste agre ikke kunne få deres sæd igen

** Niels Nielsen i Høver et vidne. syn på et stykke eng, som han og Niels Mortensen af Gammelgård omtvister. navng, der mindes op til 50 år, vidnede, at engen så længe har været brugt til den gård, Niels Nielsen påboer

(219)

29/8 1677.

** Rasmus Jensen i Åby et vidne. navng vidnede, at for 5 år siden straks efter Jens Nielsen, barnfødt i Fløjstrup, var trolovet med Anne Jensdatter, barnfødt i Skivholme, da rejste han udenlands, og de har ikke hørt til ham siden. landstingsvarsel 19/7 fremlægges

(220)

** Erik Jørgensen stadsprokurator i Århus fuldmægtiget af løjtnant Morten Knoff i Storring og med opsættelse 18/7 stævnede Jens Mortensen, nu i Høver, for dom og irettelagde fogdens stævning. tingsvidne 17/3 1675 fremlægges. tingsvidne 4/4 fremlægges. synsvidne 20/6 fremlægges. Jens Mortensen fremlagde et vidne 2/5. kundskab fremlægges hvori bevidnedes, at Morten Knoff modtog 10 sld ifølge forlig med Jens Mortensen. dom: Jens Mortensen lider ikke tiltale

(224)

5/9 1677.

** Jens Pedersen Bonde i Høver begærede opnævnt 6 selvejerbønder til at taksere hans selvejergård i Høver. varsel til Peder Jensen Bonde i Århus Peder Rasmussen Møller i Snåstrup mølle med hustru Maren Jensdatter Laurids Rasmussen i Galten med hustru Karen Jensdatter Morten Jensen Bonde og Anne Jensdatter med lovværge i Høver

19/9 1677.

** Søren Jensen af Hørslev et vidne. syn på det boel i Hørslev, som lille Peder Sørensen påboede

** Jørgen Lassen i Skørring. Mikkel Jensen i Skørring tilstod at skylde 3 rdl, som er af gæld til sl Jens Rasmussen, som boede og døde i Skørring, som han lovede at betale

(225)

** Jens Pedersen Bonde i Høver et vidne. efterskrevne 6 selvejerbønder synede og takserede den selvejergård, han påboer

** Jens Pedersen Bonde i Høver et vidne at han afstår hans selvejergård til sønnen Morten Jensen Bonde i overværelse af hans 2 svogre Peder Rasmussen Møller i Snåstrup og Laurids Rasmussen i Galten, hvorimod han skal have følgende aftægt

(226)

26/9 1677.

(227)

** Peder Frandsen fuldmægtiget af Peder Rasmussen i Farre med opsættelse 15/8 stævnede efterskrevne for dom angående gæld til sl Christen Pedersen og Peder Pedersen, som boede og døde i Farre. blandt andre sl Sejer Andersens arvinger i Skovby Mads Simonsen og hustru Karen Sejersdatter. gældsbreve fremlægges. Niels Mortensen af Gammelgård fremlagde sit indlæg, at han aldrig havde lånt penge af al Christen Pedersen. Jørgen Lassen i Skørring fremlagde modregning. opsat 4 uger

(228)

** Poul Jensen i Borum og Niels Nielsen hyrde tilstod, at de vidste intet andet om hverandre, end det som er sømmeligt og ærligt

3/10 1677.

(229)

** Niels Pedersen i Storring et vidne. syn på skelsten mellem Niels Pedersens og Jep Obbesen og Christen Ibsens skovskifter. Maren Jørgensdatter i Herskind, som er barnfødt i den gård, Jep Obbesen og Christen Ibsen Sned påboer, og mindes i 30 år, Anne Jørgensdatter i Lillering, barnfødt i samme gård og mindes 36 år, Anne Jensdatter barnfødt i samme gård og mindes 20 år, Anders Pedersen i Stjær, barnfødt i den gård, Niels Pedersen i Storring påboer og mindes i 30 år vidnede, at det var ret skel

(230)

10/10 1677.

(var ikke 8 mænd at bekomme)

17/10 1677.

** Rasmus Knudsen i Vengegård et vidne og stævnede Jens Lauridsen student hos Faderen i Harlev præstegård. Peder Frandsen i Søballe tingskriver til Framlev herredsting vidnede, at han var i Vengegård og begærede af Rasmus Knudsen og hans hustru, at Sidsel Johansdatter måtte følge med til Søballe med hans hustru søster Anne Justdatter, som blev tilladt og de fulgtes til hans gård, hvor studenten senere kom ind i stuen til ham hans hustru og hustrusøster Anne Justdatter og Sidsel Johansdatter af Vengegård, og ved 2 tiden gik Peder Frandsen i seng, og om morgenen så han at studenten og Sidsel Johansdatter lå i een seng og hans hustrusøster Anne Justdatter stod ved sengen, hvor de alle 3 havde ligget om natten, og Sidsel Johansdatter beskyldte studenten for hendes barnefar

(231)

** Mogens Rasmussen i Skibby et vidne. syn på og deling af den gård i Skibby, Daniel Kåe påboede og fradøde, mellem Peder Danielsen Kåe og Mogens Rasmussen i Skibby. Mogens Rasmussen tilbød Daniel Pedersen at tage hvilken del af gården, han lystede, hvortil han intet svarede. Laurids Christoffersen af Skanderborg med Daniel Pedersens fuldmagt mente, at Mogens Rasmussen burde fremlægge regimentsskriverens fuldmagt til at lade foretage syn og deling, da der tilforn er sket deling af gården mellem Peder Danielsen og hans bror Jens Danielsen, og i rette lagde Daniel Pedersens svar, at han og broderen havde fæstet hver den halve part af gården, som så blev delt, og broderen havde ikke beklaget sig, men da han var noget skrøbelig, havde han opladt sin halve part til Mogens Rasmussen i Holm (Harlevholm) efter deres kontrakt, som indeholder, at Mogens Rasmussen med sin forlover hr Jens Lauridsen i Harlev forpligtede sig til at give Jens Danielsen husværelse hans livstid. Daniel Pedersen tilbyder at fæste den hele gård  og give deraf samme stedsmål, som hans hustrufar tilforn, før Mogens Rasmussen, havde lovet regimentsskriveren, så han mener ikke syn bør udstedes. deling af gården 22/7 1677 mellem Daniel Pedersen og hans bror Jens Pedersen fremlægges. vitterlighedsvidner Oluf Pedersen herredsfoged i Hørning Rasmus Pedersen i Fregerslev og anden Rasmus Pedersen sst og Peder Jensen i Årslev

(234)

** Peder Frandsen fuldmægtiget af regimentsskriver Ferslovius stævnede Anders Lauridsen i Sjelle Skovgårds mølle for dom og fremlagde dom 23/8 1676, hvori han tildømmes lejermålsbøder. Laurids Møller i Skovgård mølle på hans søn Anders Lauridsens vegne svarede, at han havde ikke rede penge, men ville gøre udlæg i boet

(235)

24/10 1677.

(intet andet forhandlet til tinget)

31/10 1677.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

7/11 1677.

** Niels Nielsen i Høver et afkald. Rasmus Poulsen i Javngyde på hustru Dorete Nielsdatters vegne og Rasmus Nielsen i Gern på hustru Anne Nielsdatters vegne Mikkel Nielsen i Høver på egne og bror Rasmus Nielsens vegne gav afkald for arv efter deres forældre Niels Rasmussen og Maren Mikkelsdatter, som boede og døde i Høver

14/11 1677.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

21/11 1677.

(og da var ikke 8 mænd at bekomme)

28/11 1677.

(236)

** regimentsskriver Ferslovius et vidne. syn på det barn, som det besovede kvindfolk Maren Sørensdatter havde født, og de kunne ikke finde nogen skade, som kunne være årsag til barnets død. kvinden sagde, at hun havde født et dødt barn i hendes far Søren Nielsens hus i Borum. stedmoderen og en anden kvinde vidnede, at de var gået ud af huset, og da de kom tilbage, sagde kvinden, at hun havde født et dødt barn

5/12 1677.
 
** Peder Rasmussen foged på Sjelle Skovgård et vidne. syn på den gård i Sjelle, Rasmus Nielsen Klog påboer, for dens brøstfældighed

(237)

12/12 1677.

(og da var ikke 8 mænd at bekomme)

19/12 1677.

(og da var ikke 8 mænd at bekomme)

9/1 1678.

** skurs og ransnævninge

16/1 1678.

** kvartermester Claus Lund stævnede Niels Mortensen i Gammelgård for dom og syn på brøstfældigheden på Gammelgård

** Jens Nielsen i Søballe Karen Pedersdatter i Storring hendes lovværge. Terkel Jespersen i vester Dorf i Hundslev birk i Vendsyssel på hustru Maren Madsdatters vegne, som er sl Laurids Sindelsens mor, Tomas Sindelsen i Dorf sl Laurids Sindelsens bror Laurids Sindelsen i Dorf Jens Christensen i Agersted på hustru Kirsten Sindelsdatters vegne Niels Christensen i Åsum på hustru Maren Sindelsdatters vegne Jens Lauridsen i Dorf på Dorete Sindelsdatters vegne giver hans efterladte hustru Karen Pedersdatter afkald på arv efter deres sl bror Laurids Sindelsen i Storring KM skovrider i Framlev herred

(240)

** Jens Nielsen i Søballe på egne og bymænds vegne et vidne. navng vidnede, at deres eng og jord er beliggende i KM skov og vildtbane, og deres agerjord består af sund jord og stenjord, og årligt om sommeren gør dyr og vildsvin stor skade på deres korn, og Søballe gårde er højt forskyldet af byglandgilde, og af den årsag kan de næppe avle så meget byg til hver gård, som de skal udgive til landgilde og tiender

** Rasmus Rasmussen og Niels Sørensen i Stjær et vidne. navng vidnede, at sidste år, før godset blev udlagt til rytterhold, da tændtes der om natten en uformodet ildebrand i det hus og gård i Stjær, som Rasmus Rasmussen og Niels Sørensen påboer, så hele gården med avl og hø middel og formue blev opbrændt, og aldeles intet blev reddet, og tømmeret til de ringe bygninger, de har opsat, købte de på fremmede steder, og da gården er forskyldet, er de gerådet i armod og fattigdom, og Rasmus Rasmussens 2 sønner, som tidligere havde gården i fæste, er udskrevet til at ride rytter af samme gård, og de skal nu være blevet øde og borte

(241)

23/1 1678.

** Jørgen Sørensen i Harlev 3.ting fremlyste et gammelt udlevet øg, som er kommet til ham før jul, men ingen vil vedkendes det, som blev vurderet til 6 mk

(1)

** tingbogens autorisation 1678

(udi Jesu navn begynder vi i det ny år at skrive i denne bog 1678)

** skurs og ransnævninge foged skriver og tinghører

(2)

30/1 1678.

** kvartermester Claus Lund et vidne. syn på Gammelgårds brøstfældighed

6/2 1678.

(3)

** kvartermester Claus Lund stævnede Niels Mortensen i Gammelgård for dom og tiltalte ham, for han lader gården forfalde, og ikke i rette tid betaler efterskrevne kontributioner, og da kvartermesteren ikke har husværelse på Gammelgård, skønt han gerne ville have det, men Niels Mortensen har modvilligt sat sig derimod, om han ikke derfor bør betale hans husleje i Skibby samt betale for brøstfældigheden og de resterende kontributioner samt have sit fæste forbrudt. opsat 3 uger

(4)

6/2 1678.

** Niels Bertelsen i Firgårde med fuldmagt af bror Søren Bertelsen sst Christoffer Pedersen i Javngyde Knud Jensen i Bjedstrup Anders Andersen Bonde i Vengegård og Niels Pedersen i Borum med fuldmagt af sin svoger Søren Jensen i nør Galten et vidne og 3.ting lovbød den lod, de arveligt tilfaldt og er berettiget til i de selvejer bondegårde i Borum og ejendom, nemlig i den selvejergård, Peder Olufsen påboede med tilliggende gadehuse Borum mølle, samt i den selvejer bondegård Jesper Olufsen påboer med tilliggende gadehuse og i Borum mølle og Germands jord og i 3 skovskifter i Herskind bjerg og 3 engskifter i Herskind enge. varsel til Jesper Olufsen Peder Andersen på hustrus vegne Laurids Lauridsen i Borum på hustrus vegne Karen Pedersdatter sst med lovværge Peder Pedersen sst Anders Pedersen barnfødt i Borum, nu hos Jens Låsby i Århus samt Berete Pedersdatter med lovværge Jens Pedersen i Skivholme på hustrus vegne Christen Lassen i Herskind på hustrus vegne

(5)

13/2 1678.

** Jens Andersen på sin søn Mads Jensens vegne i Labing stævnede navng for gæld. opsat 3 uger

** Niels Johansen i Storring et afkald. Jens Rasmussen i Lillering på hustru Anne Mikkelsdatters vegne og sine børn Jørgen Jensen i Tarskov mølle Jens Jensen Rasmus Jensen Jens Jensen Kirsten Jensdatter Anne Jensdatter i Lillering samt på svoger Niels Jensen i Stjær på hustru Maren Jensdatters vegne gav Niels Johansen af Storring afkald for arv efter hans hustru deres sl datter og søster Gertrud Jensdatter, som boede og døde i Storring

(6)

** Oluf Pedersen i Borum et skøde. Christoffer Pedersen i Javngyde på hustru Gertrud Nielsdatters vegne Anders Andersen Bonde i Vengegård på egne og medarvingers vegne Knud Jensen i Bjedstrup på egne og børns vegne Søren Bertelsen i Firgårde på egne vegne giver Niels Bertelsen i Firgårde fuldmagt til at skøde til Oluf Pedersen i Borum deres arveparter i den selvejer bondegård i Borum, sl Peder Olufsen påboede med gadehuse samt Borum mølle. så fremstod Niels Bertelsen i Firgårde med fuldmagt Søren Jensen i nør Galten på hustru Elle Pedersdatters vegne Niels Pedersen i Borum på egne vegne solgte og skødede til Oluf Pedersen og hustru Birgitte Jensdatter deres arveparter i den selvejer bondegård sl Peder Olufsen påboede og i den selvejer bondegård, Jesper Olufsen påboer med gadehuse i Borum mølle samt skovskifter i Herskind bjerg
 
(7)

27/2 1678.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

6/3 1678.

(og da var ikke 8 mænd at bekomme)

13/3 1678.

** Hans Jensen Vinter i Århus stævnede Anne Jørgensdatter Kirsten Jensdatter i Høver og fremlagde sit skriftlige indlæg angående deres gæld, som enker efter sl Jens Hammel og sl Rasmus Jensen til ham og hans mor Mette Rasmusdatter, for lån brøstfældighed på deres hus samt resterende husleje. dom: de bør betale deres gæld, og såfremt han ikke vil have dem boende i sit hus, må de kvittere det

(8)

20/3 1678.

** Niels Johansen i Storring 3.ting lovbød halvparten af den selvejer bondegård i Storring, han påboer. varsel til lille Rasmus Johansen stor Rasmus Johansen Mikkel Johansen Berent Johansen Mette Bondesdatter med lovværge Søren Simonsen i Høver Niels Nielsen i Vissing på hustrus vegne og Kirsten Johansdatter med lovværge

(9)

** Herlov Jensen i Galten stævnede menige Galten gårdmænd og husinderster for oldengæld. opsat 4 uger

** Peder Rasmussen foged på Skovgård stævnede Rasmus Klog i Sjelle for restants og landgilde, han skylder. opsat 4 uger

27/3 1678.

** Morten Andersen i Snerild et skøde. efter foregående lovbud tog Niels Johansen i Storring i hånd Morten Andersen i Snerild og skødede sin halve selvejergård til sin trolovede fæstemø Anne Mortensdatter sst

3/4 1678.

(10)

** Peder Rasmussen foged på Sjelle Skovgård et vidne. navng vidnede, at før KM forordning om udskrivning af soldater blev forkyndet, tjente efterskrevne på doktor Brobjergs gods i Sjelle 

10/4 1678.

** Jens Pedersen Høg i Stjær et vidne. navng vidnede, at de spurgte Peder Danielsen Kåe og hans hustru i Skibby, om der blev noget af deres gods borte, da Jens Høg havde været hos dem, som et kvindfolk Mette Basses i Harlev, men som er rømt, skulle have sagt, hvortil de svarede, at de havde intet at beskylde ham for. varsel til Mette Basses og talte med hendes søster i Harlev

(11)

17/4 1678.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

24/4 1678.

** hr Niels Madsen Fog i Storring lod fordele efterskrevne for gæld til ham, især for resterende dagsgerninger og påskenannest

1/5 1678.

(12)

** Peder Jensen i Galten et vidne. syn til den halve selvejer bondegård i Galten, som sl Peder Lauridsens børn Laurids Pedersen og Karen Pedersdatter er arveligt tilfaldet. varsel til Rasmus Knudsen i Vengegård Morten Mortensen Christen Mortensen i Galten Laurids Pedersen Karen Pedersdatter

15/5 1678.

** Rasmus Sørensen foged på Ristrup stævnede i Sabro mølle Tomas Hansen, som har fæstet halvparten af møllen og talte med hans far sst og tiltalte ham, for at han er rømt fra Hans von Lossows gods og mølle, som han havde fæstet, med hans midler og formue, uden lovlig opsigelse, og han bør straks indfinde sig i Sabro mølle. opsat 4 uger

(13)

** førnævnte Rasmus Sørensen stævnede Boel Rasmusdatter Lund i Geding hendes børn og svoger Niels Mikkelsen Søren Mikkelsen Kirsten Mikkelsdatter og Rasmus Christensen i Geding for dom angående restants til deres forrige husbond Hans Nansen i København og deres nuværende Hans von Lossow til Ristrup ifølge restants, som fremlægges. sagen blev opsat 4 uger

(14)

22/5 1678.

** Peder Jensen i Storring et afkald. Rasmus Jensen Bertel Jensen af Storring Rasmus Johansen i Høver på hustru Anne Jensdatters vegne gav Peder Jensen i Storring afkald for arv efter deres sl far Jens Rasmussen, som boede og døde i Storring

** Anders Pedersen i Stjær på søster Johanne Pedersdatters vegne af Storring et vidne. Peder Jensen i Storring er forligt med hans mor Johanne Pedersdatter om hvad hun skal have til sit livs ophold af den gård, hun påboer, og som hun har opladt til ham

(15)

** Peder Rasmussen på Sjelle Skovgård en dom og med opsættelse 3/4 stævnede efterskrevne karlspersoner, som tjente hos navng i Sjelle, men er rømt, da den seneste KM forordning om udskrivning af soldater blev forkyndt, hvorfor de bør stå til rette. dom: de bør lide efter forordningen

29/5 1678.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

5/6 1678.

** Jens Nielsen i Søballe 3.ting lovbød hans selvejerhus i Storring, som Karen Pedersdatter sl Laurids Skovriders og Christen Jensen Hatting nu iboer. Christen Jensen Hatting KM skovrider bød derpå. varsel til Christen Jensen Hatting Karen Pedersdatter sl Laurids Skovriders Christen Jensen Smed Jep Obbesen i Storring Volborg Mortensdatter i Søballe

(16)

12/6 1678.

** Hans von Lossow til Ristrup fremlagde en beskikkelse til samtlige bymænd i Sabro efter mange påmindelser om at skifte på Sabro mark den jord, enhver i byen i fælled, uden jorddrotten eller bymændenes minde eller vedtægt, har tilegnet sig pløjet og tilsået, hvorved nogle gårdes tilliggende formindskes, hvorfor de nu advares om at skifte den fælles jord, så enhver kan ske ret og  lige, med Niels Jensen skriver til Lisbjerg birketing og Simon Pedersen i Fårup, hvortil navng bymænd svarede, at de ville gerne udlægge fra sig det, de har videre i brug end deres anpart udgør

(17)

** Peder Jensen i Stjær og Jørgen Christensen sst blev forligt om de skældsord, der har været mellem dem

19/6 1678.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

26/6 1678.

** Rasmus Sørensen ridefoged på Ristrup på husbonds vegne med opsættelse 15/5 stævnede Boel Rasmusdatter Lund samt hendes børn og svoger Niels Mikkelsen Søren Mikkelsen Kirsten Mikkelsdatter og Rasmus Christensen alle i Geding for dom og fremlagde en restants, underskrevet Ristrup 14/5 1678 Rasmus Sørensen Vestergård. købebrev og transport dateret København 3/6 1675 fremlægges, hvori Hans Nansen afhænder til Hans von Lossow den gård, Boel Lauridsdatter påboer med flere gårde og transport af restants. dom: hun bør inden 15 dage betale det, hun ikke med kvittering kan bevise er betalt

(19)

** Oluf Nielsen Bonde i Vorgård på regimentsskriver Ferslovius vegne et vidne. navng vidnede, at de var hos Peder Danielsen i Skibby og på regimentsskriverens befaling begærede kopi af hans fæstebrev, som han havde fået af oberst Styrck, hvortil han svarede, at de vel skulle få kopi deraf, men ikke denne gang

3/7 1678.

(20)

(intet andet forhandlet i dag)

10/7 1678.

** Oluf Nielsen i Vorgård på regimentsskriverens vegne stævnede Peder Danielsen Kåe i Skibby for dom, og mente han havde forbrudt sit fæste, da han ikke har villet fremvise kopi af hans fæstebrev. opsat 14 dage

** Jens Nielsen i Geding et vidne og 4.ting afsagde den gård, han påboer, da han ikke kan bruge den længere end til skt Volborg dag, hvortil Rasmus Sørensen ridefoged på Ristrup svarede, at varsel blev givet 13/6, og Jens Nielsen tog 1.ting 12/6, hvorfor han ikke mente, at kald og varsel var så lovligt, at opsigelsesvidne kan udstedes

** førnævnte Jens Nielsen et vidne og navng vidnede, at de for 3 uger siden var på Ristrup og opsagde den gård, Jens Nielsen påboer

(21)

** Rasmus Sørensen ridefoged til Ristrup et vidne. Hans Tomasen møller på Sabro mølle lovede at besidde Sabro mølle hans livstid og svare deraf, samt reparere brøstfældigheden, og Rasmus Sørensen bekendte, at husbonden på godtfolks forbøn havde efterladt Hans Tomasens søn Tomas Hansen den prætention og lovmål, han havde mod ham, for han uden tilladelse var draget fra Sabro mølle

17/7 1678.

** Christen Christensen i Mundelstrup på egne og bymænds vegne et vidne. syn på skel og stenbund mellem Mundelstrup og Yderup mark 14 favn inde på Mundelstrup mark var der skåret tørv

(22)

** Hans Rasmussen i Skovby fuldmægtiget af Peder Møller på Lyngballe stævnede Søren Dyhr Niels Madsen Christen Madsen i Skørring for dom, idet de ikke har tiendet af deres lam, som de burde, idet de har sendt dem til Skjoldshuset, da der skulle tiendes i Skørring. opsat 4 uger

24/7 1678.

(23)

** regimentsskriver Ferslovius et vidne. syn på et stykke jord i Ketting mellem Tåstrup mark og Lillering mark, som blev opmålt, og som er opbrudt, og der er sået boghvede og hør deri. Framlev mænd berettede, at de havde haft det til græsning i langsommelig tid, imod 18 skpr byg til de mænd, som boer i Framlev Bundgård. desuden var en gl vej nedpløjet. Daniel Madsen Kåe i Hørslevgård, som mindes 40 år Laurids Nielsen i Tåstrup i 40 år Jørgen Nielsen i Tåstrup 40 år Rasmus Nielsen i Tåstrup 40 år Jens Knudsen i Tåstrup 40 år Niels Rasmussen i Tåstrup 32 år Sejer Lauridsen i Tåstrup 30 år Niels Madsen i Tåstrup 23 år Rasmus Hansen i Tåstrup 23 år Staffen Pedersen i Yderup 40 år Christen Jensen i Harlev 40 år vidnede det samme

(24)

** Matias Ferslovius regimentsskriver et vidne. Daniel Madsen Kåe i Hørslevgård vidnede, at den vej over det oppløjede jord i Ketting, har i 40 år været alfar vej fra Lillering boel Hørslev og Herskind til Skanderborg uforhindret og uforment. de Tåstrup bymænd, som er nævnt i førnævnte sag, vidnede det samme. (Niels Rasmussen i Tåstrup mindes 24 år og ikke 32 som før)

** regimentsskriver Ferslovius fremlagde et gammelt tingsvidne og kontrakt onsdag efter påske 1582, med Morten Skriver i Søballe i dommersted, hvori Søren Jensen af Harlev begærede og fik et fuldt tingsvidne af 8 tro dannemænd Jens Bonde i Snåstrup Jens Hofmand i Skovby Peder Andersen i Hørslev Jens Simonsen i Gammelgård Poul Bertelsen i Skovby Rasmus Nielsen i Høver Jens Lassen i Sjelle Jens Rasmussen i Søballe. Niels Pedersen borger i Århus på søster og søsterbørns vegne, nemlig sl Jens Bertelsens hustru og børn, bekendte at have indgået forlig med Harlev bymænd om noget skov og engjord, som hun og hendes børn har i Lillering mark og ligger til deres gård i Framlev, som Harlev bymænd herefter skal bruge til deres fædrift mod en årlig afgift på 18 skp byg, som skal ydes i deres gård i Framlev hvert år 4.juledag

(25)

31/7 1678.

** Oluf Nielsen Bonde i Vorgård fuldmægtiget af Mogens Rasmussen i Skibby et vidne. navng vidnede, at de var i Skibby og på regimentsskriverens og Morten Rasmussens vegne forbød Peder Danielsen at befatte sig med den halve gårds avl, som Mogens Rasmussen har sået, og han for retten tilbød at betale landgilde af

7/8 1678.

(26)

** Oluf Nielsen Bonde i Vorgård fuldmægtiget af regimentsskriveren stævnede Christen Jensen Balle Rasmus Jensen Balle i Framlev for dom, at da de har oppløjet vejen mellem Lillering om andre byer og Tåstrup, om de ikke bør straffes efter recessen. opsat 3 uger

** Niels Mikkelsen i Geding et vidne

Niels Mikkelsen i Geding 3.ting lovbød den halve selvejergård i Geding, hans mor Boel Rasmusdatter påboer. varsel til Boel Rasmusdatter Kirsten Mikkelsdatter Søren Mikkelsen Rasmus Christensen i Geding, de umyndige med deres lovværge

** Oluf Nielsen Bonde i Vorgård fuldmægtiget af regimentsskriveren med opsættelse 10/7 stævnede Peder Danielsen Kåe i Skibby for dom, da han ikke ville fremvise fæstebrev. tingsvidne 26/6 fremlægges. på Daniel Pedersen vegne fremlagde Laurids Christoffersen af Skanderborg hans supplikation til amtsskriver Just Hansen om at skaffe ham en mand til mod betaling at tage ham i forsvar, da han ikke selv er kyndig i rettergang. Just Hansens befaling til Laurids Christoffersen i Skanderborg om at påtage sin Peder Danielsens forsvar, fremlægges. Peder Danielsens indlæg fremlægges, at da hans far Daniel Pedersen Kåe døde for nogle år siden, da fæstede han og hans bror Jens Danielsen hver sin halvdel af gården, og da Jens Danielsen i 1677 ikke længere ville have hans part af gården, da henvendte Peder Danielsen Kåe sig med hans hustrus far Rasmus Pedersen i Fregerslev og herredsfogeden Oluf Pedersen i Hjelmslev herred til regimentsskriveren i Rode for at akkordere derom, men fik kun udflugter, og senere viste det sig, at han havde fæstet den halve gård bort til en fremmed karl, som straks angreb ham med syn og deling af hus, men da oberst Styrck kom hjem og hørte derom, tog han ophold på gården, og da han så ham i stand til at besidde gården, så fæstede han ham gården. men nu påfører regimentsskriveren ham proces af den årsag, han ikke har fået kopi af fæstebrevet, og derfor angriber ham på hans fæste. et skriftligt kundskab fremlægges, hvori navng bevidner, at Laurids Christoffersen i Rodegård talte med regimentsskriverens hustru, som sagde, at hendes mand havde en kopi af Peder Danielsens fæstebrev, så hun ville ikke modtage endnu en kopi deraf, hvorfor de leverede den til tjenestepigen, som lovede at give den til skriveren, når han kom hjem. kopi af Peder Danielsens fæstebrev på hele gården fremlægges, dateret 1/11 1677 og underskrevet af oberst Lorents Styrck. dom: for hans modvillighed har han forbrudt fæstet, hvis ikke regimentsskriveren vil efterlade ham hans forseelse

(32)

14/8 1678.

** Laurids Pedersen på husbond Hans von Lossows vegne et skøde. Niels Mikkelsen i Geding Søren Mikkelsen Rasmus Christensen på hustru Helle Mikkelsdatters vegne og Niels Mikkelsen på mor Boel Rasmusdatters vegne og søster Kirsten Mikkelsdatters vegne skødede til von Lossow på Ristrup deres bondeeje i Geding

(33)

** Knud Justsen i Stjær et vidne. navng vidnede om den eng, som hyrden i Stjær og Knud Justsen omtvister, den betalte hyrden Knud Justsens formand Søren Pedersen for, og når de ikke betalte derfor, kvitterede de det i deres korn

21/8 1678.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

(34)

28/8 1678.

** Jens Andersen i Labing et vidne, at da han har opladt den gård, han påboer, for hans søn Rasmus Jensen i Labing, så er de forligt om hvad Jens Lassen og hans hustru skal have til ophold deres livstid

4/9 1678.

** Hans Rasmussen i Skovby forbød menige Skovby mænd at gøre ulovlige veje eller stier over hans eng under straf

11/9 1678.

(og da var ikke 8 mænd at bekomme)

18/9 1678.

** Matias Ferslovius regimentsskriver stævnede Peder Kåe i Skibby og talte med hans hustru Anne Rasmusdatter og forkyndte den dom, der er faldet i sagen med regimentsskriveren om fæstebrevet og tilbød Peder Kåe, at dersom han leverede en kopi af fæstebrevet, så ville hans forseelse blive efterladt, mod han ville betale sagens omkostninger. så fremkom Peder Danielsens fuldmægtig Laurids Christoffersen og takkede for tilbudet, men da fæstebrevet og kopi deraf til overflod var leveret ham og læst for retten, da kunne Peder Kåe ikke være skyld i trætten, men skriveren burde betale Peder Kåes skadeslidelse

(35)

** Mogens Rasmussen i Skibby et vidne. syn på Skibby mark på rugagre, som var ophøstet. andre vidnede, at da de kørte rug for Mogens Rasmussen, da forbød Peder Kåe og hans hustru dem at køre det ind i laden, så de måtte sætte det på marken, hvortil Peder Danielsen svarede, at hans rug var i den lade, som Mogens Rasmussen ville have sin rug i, men han tilbød ham andre huspladser

(36)

** Laurids Christoffersen af Skanderborg på Peder Kåes vegne af Skibby svarede, at han ikke vidste at Mogens Rasmussen havde nogen rettighed i den gård i Skibby, Peder Kåe påboer, eftersom oberst Styrck har fæstet hele gården til ham, så Peder Kåe tilbød Mogens Rasmussen frøgæld, hvortil han svarede, at han havde fæstet den halve gård af regimentsskriveren

(37)

** Mogens Rasmussen i Skibby en dom og stævnede Peder Danielsen Kåe i Skibby for dom og fremlagde et fæstebrev, at da Jens Danielsen, som har halvparten af hans far sl Daniel Pedersens gård i Skibby i fæste, og nu af skrøbelighed er forårsaget af afstå den til hans fætter Mogens Rasmussen, født i Harlevholm, som deres kontrakt formelder, så får Mogens Rasmussen denne halvgård i fæste, dateret Rodegård 15/8 1677 og underskrevet af regimentsskriveren. Laurids Christoffersen fremlagde Peder Danielsens fæstebrev på hele gården, dateret Hørslevgård 1/11 1677 af oberst Styrck. dom: da de 2 fæstebreve strider mod hverandre, da skal sagen indfindes for landsretten

(39)

** Oluf Nielsen Bonde i Vorgård fuldmægtiget af regimentsskriver Ferslovius med opsættelse 31/7 stævnede Christen Jensen Balle Rasmus Jensen Balle i Framlev for dom, da de har oppløjet vejen mellem Lillering andre byer og Tåstrup, om de ikke bør straffes og udlægge vejen igen. tingsvidne 24/7 fremlægges. synsvidne 24/7 fremlægges. dom: de bør udlægge vejen igen

(49)

** Søren Nielsen i Harlev et vidne. Knud Pedersen sst tilstod, at han intet havde at beskylde ham for, og han vidste ingen skel eller rede til de ord, som kunne være faldet af hans hustru eller børn

25/9 1678.

(intet forhandlet til tinget i dag)

2/10 1678.

** KM regimentsskriver Ferslovius. syn på den gård i Skibby, som Peder Danielsen påboer, for at besigtige dens brøstfældighed. Peder Danielsen Kåe fremlagde sit svar og forklaring på brøstfældigheden

(42)

** Oluf Nielsen Bonde i Vorgård fuldmægtiget af hr Jens Lauridsen i Harlev et vidne og spurgte Rasmus Poulsen og Rasmus Jensen i Framlev, om de ikke i sommer havde indhøstet deres avl, og om de havde kontrakt med præsten, hvortil de svarede, at de ville give deres tiende til præsten på skæppen, som de havde gjort til hans sl far hr Laurids

(43)

** Oluf Nielsen Bonde stævnede efterskrevne i Framlev for dom angående deres utilbørlige medfart med præstens tiende, om de ikke bør betale ham inden 15 dage. opsat 4 uger

9/10 1678.

16/10 1678.

(og da var ikke 8 mænd at bekomme)

23/10 1678.

16/10 1678.

** Peder Frandsen i Søballe på Rasmus Knudsens vegne i Vengegård et afkald. Laurids Pedersen i Galten gav Rasmus Knudsen i Vengegård afkald for arv efter hans sl far Peder Lauridsen, som boede og døde i Galten, som han har haft under værgemål

30/10 1678.

(og da var ikke 8 mænd at bekomme)

(44)

6/11 1678.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

13/11 1678.

** regimentsskriver Ferslovius et vidne. navng fremlagde en skriftlig befaling, at da herredsfogeden havde henfundet den tvistighed mellem Peder Danielsen og Mogens Rasmussen i Skibby angående deres gårds brug til landsretten, hvis kendelse ikke sker, før rugsæden bliver drevet, da befales de at forbyde Peder Danielsen at befatte sig med den halvpart af gården, som skal følge Mogens Rasmussen, og han skal antage denne halvpart, for at KM ejendom ikke skal blive øde, og skriveren ikke antager, at Peder Danielsen er i stand til at drive hele gården, og de vidnede, at da de forkyndte befalingen for Peder Danielsen, og begærede, at Mogens Rasmussen måtte komme i husene på den anden halvdel svarede han Nej, og de så at døren var naglet fast, og hans hustru Anne Rasmusdatter sagde, at Mogens Rasmussen skulle få en ulykke og flere ukvemsord

(45)

** Mogens Rasmussen af Skibby et vidne og klagede over Peder Danielsen og hustru af Skibby overfaldt ham med hug og slag, da han pløjede på de agre, han havde fæstet, og slog en af hestene, så den blev lam. navng vidnede derom

(46)

** førnævnte Mogens Rasmussen et vidne. Peder Nielsen Let i Skibby vidnede, at da Mogens Rasmussen havde høstet sin rug på de agre, han havde fæstet, da kom Peder Danielsen og kørte noget deraf til hans egen lade. Jens Danielsen i Framlev vidnede, at han kørte rugen ind

** regimentsskriver Ferslovius stævnede Peder Danielsen Kåe i Skibby for dom og fremlagde skiftebrev dateret 29/5 1676 efter sl Daniel Pedersen imellem hans enke Kirsten Pedersdatter Let, samt deres børn Jens Danielsen Søren Danielsen Peder Danielsen Anne Danielsdatter Maren Danielsdatter. vurdering og udgifter. fordring af gæld. enken har 1/4 af gården Jens Danielsen 1/2 og Peder Danielsen 1/4 efter fæstebreves indhold. synsvidne 2/10 fremlægges. forbudsvidne 317/ fremlægges. regimentsskriveren fremlagde sit indlæg, at da Peder Danielsen tilegner sig hele gården, bør han svare til brøstfældigheden 90 sld, eller lide nam. sagen blev opsat 3 uger

(51)

** Rasmus Iversen i Skovby et vidne. Morten Hansen i Skibby er venligt forligt med ham om den tvistighed og overlast, Morten Hansen har begået

** Matias Ferslovius stævnede Anders Justsen i Søballe og Rasmus Justsen sst for dom angående resterende landgilde. opsat 14 dage

** Oluf Nielsen Bonde i Vorgård fuldmægtiget af hr Jens Lauridsen i Harlev med opsættelse 2/10 stævnede Rasmus Poulsen Kirsten Sørensdatter Anne Pedersdatter Christen Jensen Balle Rasmus Jensen Balle i Framlev for dom, eftersom de har indhøstet deres avl, uden at have gjort tindning eller kontrakt med præsten om korntiende. vidne 2/10 fremlægges. dom: de bør stille præsten tilfreds for hans anpart korntiende

(53)

** Niels Balle Mikkel Lauridsen i Labing Søren Møller i Harlev mølle. 12 dannemænd vidner, at de er så forarmede, at de ikke kan udgive skyld og landgilde, så de næppe kan blive ved deres steder

** Mourids Hansen forpagter på Kærbygård udbød til fæste den gård i Borum, Niels Mortensen påboer samt Harlev mølle, Søren Møller påboer, om nogen vil annamme dem og bruge dem for skatterne og fri for landgilde

** førnævnte Mourids Hansen et vidne og fremlagde en restants

(54)

20/11 1678.

** Peder Frandsen i Søballe fuldmægtiget af Mette Jensdatter sl Jokum Verkamps af Skanderborg et pantebrev. Jens Pedersen Bonde i Høver tilstod at skylde hende 34 sld, hvorfor han og hans søn Morten Jensen Bonde pantsætter 2 ejendomsagre i Høver hede

27/11 1678.

(55)

** Jens Nielsen af Sabro et afkald. Anders Nielsen i Skjoldelev Peder Nielsen Søren Nielsen i Sabro Peder Frandsen i Borum på hustrus vegne Rasmus Madsen i Bodil mølle på hustru Anne Nielsdatters vegne gav Jens Nielsen af Sabro afkald for arv efter deres forældre Niels Pedersen og Karen Andersdatter, hvorimod Jens Nielsen lovede sin far ophold hans livstid og betale hans begravelse

** Søren Nielsen i Sorring et vidne. hans bror Jens Nielsen sst tilstod at skylde ham 40 sld, som han betaler i 2 terminer

** Jens Nielsen i Sabro et vidne. hans bror Anders Nielsen i Skjoldelev tilstod at skylde ham 20 rdl, som han betaler til skt Mikkelsdag

** Rasmus Madsen Peder Nielsen i Skovby 4.ting forbød Skovby mænd at gøre ulovlige veje eller stier over deres jord eller eng

** Rasmus Olufsen i Skovby lod fordele Peder Jensen i Galten

** Jacob Nielsen og Jens Nielsen i Sjelle et vidne. Peder Jacobsen i Sjelle forærer sine 2 brorsønner Jacob Nielsen og Jens Nielsen hans bondeeje i 2 bondegårde i Sjelle, som hans bror Niels Jacobsen og Jacob Jensen iboer, da deres forældre har fødet og klædet ham i mange år i hans svaghed, og som han har arvet efter hans forældre, han giver dem 70 sld i den gård, hans sl bror Jens Jacobsen iboede, og i den gård, han er i hos hans bror Niels Jacobsen, giver ham dem alt bondeejet

(57)

4/12 1678.

(da var ikke 8 mænd at bekomme)

11/12 1678.

** Oluf Nielsen i Vorgård fuldmægtiget af regimentsskriver Ferslovius et vidne. navng vidnede, at de 1/6 var i regimentsskriverens stue, og da hørte de, at han begærede af Peder Danielsen kopi af hans fæstebrev, som han skulle sende med Jens Rasmussen, som vidnede, at han var i Skibby for at hente det, men kunne ikke få det, hvortil Peder Danielsen svarede, at fæstebrevet havde hans hustrufar, idet han havde betalt stedsmål

(58)

** Mads Sørensen i Harlevholm på egne og mor Ellen Christensdatter samt søskendes vegne stævnede navng for gæld efter dom 29/3 1676. dom: de bør betale

** Jens Nielsen i Søballe et vidne. syn på Kannikkemøllebro, som var fuldt færdig og ved magt, så rejsende og vejfarende uden al fare kan rejse derover. 12 navng dannemænd vidnede, at den bro, der ligger på adelvejen til Århus og kaldes Kannikkemøllebro, har Jens Nielsen i Søballe ladet reparere af ny og opsætte nogen tid, før godset blev udlagt til rytterhold, og han har ingen indkomst haft deraf eller nydt frihed derfor, men årligt holdt den ved lige

(59)

** Oluf Nielsen i Vorgård fuldmægtiget af hr Jens Lauridsen i Harlev 4.ting fremlyste en gl hest, som er kommet til hans gård

18/12 1678.

** Mads Sørensen i Harlevholm et vidne. Jens Pedersen Bonde i Høver lovede at betale sin gæld 24 sld

(60)

** Jens Jensen i Høver et pantebrev hvori Jens Pedersen Bonde i Høver tilstod at skylde ham 18 sld, hvorfor han pantsætter en ager til Jens Jensen og hustru Hessel Jensdatter

(61)

8/1 1679.

** skursnævninge og ransnævninge

** regimentsskriver Ferslovius en dom og med opsættelse 13/11 stævnede Peder Danielsen Kåe i Skibby for dom og irettelagde et skiftebrev efter sl Daniel Pedersen i Skibby, dateret 29/5 1676. tingsvidne 2/10 fremlægges. forbudsvidne 31/7 fremlægges. tingsvidner 12/11 og 13/11 fremlægges. Laurids Christoffersen på Peder Danielsens vegne fremlagde indlæg. dom: sagen skal for landsdommerne

(69)

** Anders Hansen, som holder til i Galten, et vidne. navng vidnede, at for 5 år siden kom han fra den gård i Skovby, formedelst armod, og siden har han næret sig ved at betle

(70)

15/1 1679.

(intet andet forhandlet til tinget i dag)

22/1 1679.

** Mads Simonsen i Skovby et vidne. navng vidnede, at nogle år før sl Sejer Andersen og hustru afgik ved døden, da var de så forarmede, at de intet andet havde at nære sig af, end det, de kunne betle hos godtfolk

PERSON- OG STEDNAVNEREGISTER

Abel
Abelone
Abild
Adolf
Adslev
Agersted
Agtrup
Alballe
Albret Albretsen
Albæk
Aldrup
Allen
Alleskær
Alling
Allinggård
Amalie
Ancker
Anders Andersdatter Andersen
Andreas Andreasen
Ankersmeds
Ans
Arbo
Arctander
Arentsen
Arnkiel
Asmildgårde
Asmus
Assendrup
Assens
Augustavus
Avning

Bagge
Bagger
Baggestedet
Ballerup
Balleskov
Baltser
Barbara
Barrit
Barritskov
Bartolomeus
Basballe
Baskær
Baskærhave
Batavia
Bay
Bebow
Beck
Behr
Bejtrup
Bejtrupgård
Beldring
Bencke
Bendixen
Bent Bentsen
Berent Berentsdatter Berentsen
Berete
Bering
Bertel Bertelsdatter Bertelsen
Bertelsgård
Bertram Bertramsen
Birgitte
Birkebakkerne
Birkhede
Bistrup
Bjarup
Bjedstrup
Bjerre
Bjerregård
Bjertrup
Bjørnbjerg
Bjørnkær
Black
Blegind
Blichfeldt
Blom
Bodil mølle
Boel
Boes
Boeslund
Bogensgård
Boisen
Boller
Bomholt
Bonde Bondesdatter Bondesen
Borel
Bornich
Borre
Borum
Borup
Brabrand
Branderup
Brandt
Bredstrups
Bremerholm
Brendstrup
Brobjerg
Brochman
Brock
Brockenhus
Brorsen
Brunballe
Brunsvig
Bryggeman
Brædstrup
Brøckner
Buchwald
Buck
Bundgård
Busborg
Bustrup
Byrgesdatter Byrgesen
Bækgård
Bøgild
Bølling
Bøllumsig
Børsting

Carisii
Carisius
Carl
Carsten Carstensdatter
Casper
Christen Christensdatter Christensen
Christian Christiansdatter
Christoffer Christoffersdatter Christoffersen
Claus Clausdatter Clausen
Crecows
Crenack

Dalby
Dallerup
Dalsgård
Dalum
Danatin
Daniel Danielsdatter Danielsen
Dankvart
Davidsen
Demstrup
Detmer
Didrik Didriksen
Dines Dinesen
Ditlev Ditlevsen
Dorete
Dorf
Drews
Dronningborg
Ducke
Dyhr
Dørup

Ebbesen
Ebeltoft
Edel
Edslev
Eggert
Ejler Ejlersen
Elisabet
Elkær
Ellen
Ellerup
Ellev
Ellidshøj
Elling
Else
Elsted
Engelbret
Engelstoft
Envold Envoldsdatter Envoldsen
Erik Eriksdatter Eriksen
Ersholt
Erslev
Eske
Eskildsø
Essendrup
Estrup

Fajstrup
Farre
Farregård
Favrskov
Feltskær
Ferslovius
Festman
Fick
Filip
Firgårde
Fischer
Fleischer
Flensborg
Flensted
Fløjstrup
Fogsgård
Folby
Folsack
Forlev
Foss
Framlev
Frands Frandsdatter Frandsen
Frausing
Fredericia
Frederick
Frederik Frederiksen
Frederiksodde
Fredslev
Fregerslev
Fricke
Friis
Frisenborg
Frisenborggårds
Frisenvold
Frisholt
Frobøse
Fuglkær
Fuglkærbakken
Fuglsang
Fuhrman
Fundt
Fænrik
Fårehuset
Fårup
Fårvang

Galichon
Gammelgrav
Gammelgård
Geding
Gedved
Geisius
Gelding
Geldring
Gellerup
Gerhart
Germands
Gern
Gerner
Gertrud
Gertsdatters
Gertsen
Giermands
Gjerlev
Glud
Gotchen
Gotfred
Gothart
Grabow
Grauløe
Gravballegård
Gravgård
Green
Gregers Gregersdatter Gregersen
Groers
Grumstrup
Grundfør
Grydagre
Grydsagre
Grydsbåreagre
Grølsted
Grønborg
Grønbæk
Gudenå
Gunde
Gunderupgård
Gustavus
Gyberg
Gylde
Gylling
Gylløkke
Gødvad
Gørup
Gårholt

Hadbjerg
Haderslev
Hagensdatter Hagensen
Hagsholm
Haider
Hald
Haldum
Halling
Hallum
Halsted
Hamborg
Hammelev
Hammerich
Hanghede
Hans Hansdatter Hansen
Harasofsky
Harbo
Harlev
Harlevholm
Harlevs
Hasgård
Hasle
Hatting
Havreballegård
Havrum
Havstrup
Hecht
Hedekrog
Heide
Heim
Hein
Helvig
Hemstok
Hendrich
Henningsen
Henrik Henriksdatters Henriksen
Henry
Herbs
Herlov Herlovsdatter Herlovsen
Herman
Herskind
Herst
Hesse
Hessel
Hieronimus Hieronimusdatter
Hiersing
Hinge
Hinnerup
Hjelmager
Hjelmslev
Hofgård
Holck
Holger Holgersdatter Holgersen
Holgård
Holmer
Holmsland
Holmstol
Holst
Holstein
Hornbæk
Horsens
Horskilde
Hovgård
Hovlbjerg
Hovmand
Hundeløkken
Hundrups
Hundslev
Husballe
Hvas
Hvasfaldet
Hvid
Hvitfeld
Høg
Højbjerg
Højby
Hørning
Hørslev
Hørslevbol
Hørslevgård
Hørslevkrog
Hørup
Høver
Høvergård
Høvringhof
Hårby
Hårup

Ib Ibsdatter Ibsen
Illerup
Ingeborg
Inger
Iver Iversen

Jacobi
Jacob Jacobsdatter Jacobsen
Jacobus
Jansen
Javngyde
Jebjerg
Jeksen
Jens Jensdatter Jensen
Jep Jepsdatter Jepsen
Jernit
Jesper Jespersdatter Jespersen
Jessen
Jessens
Johan Johansdatter Johansen
Jokum Jokumsdatter Jokumsen
Jon Jonsen
Juel
Just Justdatter Justsen
Jyrger
Jørgen Jørgensdatter Jørgensen
Kajhøj
Kalbygård
Kalundborg
Kalø
Kamphof
Kande
Kankbølle
Kannikke
Kannikkebro
Kannikkemølle
Kannikkemøllebro
Kannikkemølleå
Kasper
Kastbjerg
Katrine
Kattrup
Keil
Kejlstrup
Keld Keldsdatter Keldsen
Kellerup
Kellerupgård
Kelloch
Kelstrup
Ketting
Kielmansegg
Kielsgård
Kirkeballe
Kirkeholt
Kirstine
Kjær
Kjærulf
Klausholm
Klemend Klemendsdatter Klemendsen
Klercke
Klintrup
Klintrupgård
Klock
Klog
Klosterskov
Knoff
Knud Knudsdatter Knudsen
Knudsø
Kock
Koed
Kokholm
Koldens
Kolding
Koldinghus
Koldkærgård
Koldkær
Kolt
Kongensbro
Konrad
Kopøt
Korfitz
Korsbrødregade
Korsbrødregård
Kot
Krarup
Kreutzauer
Krob
Kronborg
Krudthuset
Kryssing
Kugelman
Kust
Kvottrup
Kønnitz
Kåe
Kåvergårds
Kærbygård

Labing
Labinggård
Ladefoged
Lading
Lahm
Lambert
Langballe
Langfeld
Langmose
Langskov
Las Lasdatter Lassen
Lau
Laurids Lauridsdatter Lauridsen
Lavengård
Ledemark
Lerbjerg
Lerchenfeldt
Let
Letmat
Levetzau
Liboriussen
Lillemølle
Lillering
Lindeman
Linå
Lisbet
Lisbjerg
Ljørslev
Lodhat
Loptrup
Lorents
Lossow
Lovring
Lundgård
Lunow
Luth
Lybæk
Lydiksen
Lykkegrunden
Lykkehave
Lykkehuset
Lykkemark
Lyngballe
Lyngballegård
Lyngby
Lyngbygård
Lyngdal
Lyngå
Lysgård
Lystrup
Lytke
Lønborg
Løvenholm
Låsby

Mads Madsdatter Madsen
Magdalene
Malling
Mangelsen
Margrete
Mariager
Markusdatter Markussen
Markvardsen
Marselisborg
Martha
Martinus
Matias Matiasdatter Matiasen
Melchior Melchiorsen
Meldgård
Meners
Mesing
Meulengracht
Michaeli
Mikkel Mikkelsdatter Mikkelsen
Mogens Mogensdatter Mogensen
Mollerup
Mollerupvejen
Mommeds
Morten Mortensdatter Mortensen
Mosgård
Mourids Mouridsdatter Mouridsen
Mousen
Mundelstrup
Munkegård
Munkhoved
Munksdatter
Murmand
Murmester
Muus
Mygind
Mynster
Møgelby
Møgeleng
Mølgård
Mølhave
Mølhavegård
Møllebjerg
Mørk
Nansen
Nebel
Nibe
Nickel Nickelsen
Nicolaj
Niels Nielsdatter Nielsen
Nim
Ning
Nordland
Nordskov
Norring
Nygård
Nymosen
Nymølle
Nørgård
Nørhald
Nørreport
Nørskov
Nørup
Nørupskov

Obbegård
Obbesen
Oldrup
Olibum
Oluf Olufsdatter Olufsen
Onsild
Ormslev
Ostenfeld
Ottesen
Ottingsballe
Ovdal
Ove
Overgård
Overholt
Overskov
Ovsted
Ovstrup
Ovstrupgård
Ovstruphuset

Pallesen
Panck
Panderup
Pannerup
Parsberg
Pebel
Peder Pedersdatter Pedersen
Pellesen
Perritshave
Petronelle
Philipi
Piljorden
Piper
Plessen
Podevold
Pogwisch
Pontoppidan
Poul Poulsdatter Poulsen
Preen
Præstebro
Puskær
Pøt

Randers
Randlev
Rantzau
Rasmus Rasmusdatter Rasmussen
Reenberg
Refshale
Remmer
Resenbro
Resendal
Reventlow
Ribe
Riber
Riches
Rifgård
Riis
Rindelev
Ringkøbing
Ristrup
Ristrupgård
Ritz
Roche
Rodegård
Rodkær
Rodskov
Rodsten
Rosborg
Rosenholm
Rosenkrantz
Rosenkvist
Rosenørn
Rossen
Rostgård
Rubertsen
Ruman
Ryeter
Ryomgård
Rødemølle
Råballe

Sabro
Sahl
Sakarias
Salling
Samuel
Sandberg
Sandby
Sandskoven
Sattens
Saxe
Schack
Schandorf
Schiller
Schoeborn
Schøffler
Seel
Sehested
Seibts
Seidelin
Sejer Sejersdatter Sejersen
Sejling
Serup
Severin
Sidsel
Sieng
Silkeborg
Simon Simonsdatter Simonsen
Sindelsdatter Sindelsen
Sinding
Sinnet
Sjelle
Skads
Skanderborg
Skanderup
Skannerup
Skatmand
Skavenius
Skejby
Skelbæk
Skellerup
Skelmosen
Skibby
Skibbylund
Skivholme
Skjoldelev
Skjoldsbjerg
Skjoldsbjerghus
Skjoldshuset
Skorup
Skovby
Skovsrod
Skult
Skumstrup
Skyttehave
Skæringgård
Skørring
Sletskoven
Slumstrup
Smedegården
Smettau
Sminge
Smitkows
Smørmosen
Snede
Snell
Sneptrup
Snerild
Snåstrup
Soetman
Solbjerg
Sommerfeld
Sontmann
Sorring
Spend
Spiljorden
Sporup
Spørring
Stadsegård
Staffen Staffensdatter Staffensen
Stagebro
Stagnoppidan
Stangerup
Stavtrup
Steen Steensen
Steengård
Stefan Stefansen
Stenskrog
Stigsen
Stjær
Storgård
Storring
Strange
Styrck
Støvring
Suel
Svejgård
Svejstrup
Svend Svendsen
Svenstrup
Svinsbro
Svolgård
Svostrup
Sylvester
Søballe
Søby
Søbygård
Søbylund
Søbyvad
Søften
Søgård
Sønderager
Søndergård
Sønderherred
Sønderhå
Sønderskov
Sønderup
Søren Sørensdatter Sørensen

Tagmose
Tarskov
Terkel Terkelsdatter Terkelsen
Termansen
Testrup
Testrupgård
Them
Thura
Thy
Tilst
Tinning
Tobias
Todbjerg
Tomas Tomasdatter Tomasen
Tonbo
Torben
Tord Tordsdatter Tordsen
Torp
Torsted
Torstedlund
Torup
Tovstrup
Trige
Troels Troelsen
Troldbjerg
Troldhøj
Trolle
Truckhessin
Truust
Tuesen
Tulstrup
Tulstrupgård
Tunbo
Turesen
Tvilum
Tvilumgård
Tyge Tygesen
Tyra
Tyrrestrup
Tyrsting
Tøger Tøgersdatter Tøgersen
Tørning
Tåstrup

Udbyneder
Udsdatter
Udsen
Ugelriis
Ulfborg
Ulrik Ulriksen
Underup
Urup
Ussing
Ussinggård
Ustrup
Ustrupgård

Vadsted
Valdemar
Vansmed
Vassant
Vegerslev
Veghorst
Vejhallus
Vejlby
Vendelbo
Vendsyssel
Veng
Vengegård
Verkamps
Verner
Vestergade
Vestergård
Vesterport
Vesterskov
Vestervig
Vesø
Vibeke
Vibert
Viborg
Viby
Vilhelmsborg
Villads
Villum Villumsdatter Villumsen
Vindelevgård
Vindum
Virklund
Vischer
Viskum
Vissing
Vissingkloster
Vitten
Vitved
Vivild
Voel
Voer
Voetman
Vogant
Vognsen
Volborg
Voldby
Vollund
Volstrup
Vonsild
Vor Frue
Vorgård
Vorladegård
Vrads
Vældkilde
Værum
Væt

Waltz
Weideman
Weigner
Werner
Wiedeman
Worm

Yderup
Ystad

Zeibig
Zølner

Øksenballe
Ørskov
Ørskovgård
Østergård
Østerskov
Østervang
Øvlesen

Åbo
Åby
Åbygård
Ågård
Åkær
Årslev
Årslevgård
Åsbækgårde
Åsum


udarbejdet 1995-96 af Bjarne Nørgaard Pedersen Agernvej 95   8330 Beder