Erik Brejls hjemmeside

Start

Bjarne Nørgaard-Pedersen


FRAMLEV GERN SABRO HERREDS TINGBØGER 1695 - 1715.


1695.

(1)

** tingbogens autorisation

(2)

21/8 1695.

** hr Erik Tomasen i Gern stævnede Rasmus Andersen i Gern for syn på et hus, han har sat for nær præstegårdens hørhave. fru assessor Maren Madsdatter på Søbygård mente, at der ikke var varslet lovligt. dom: der bør varsles på ny

** fru assessor Maren Madsdatter stævnede samtlige Holmstol mænd for forbud mod at bortføre afgrøden af jord, de har opbrudt og tilsået

** i den sag mellem sr Jens Friis og Laurids Sejersen i Tåstrup blev opnævnt 8 navng dannemænd til at afsige dommen med dommeren

28/8 1695.

**  Jørgen Nielsen af Sorring på sr Christen Fischers vegne stævnede Laurids Sørensen af Linå for dom. sagen blev opsat

** i den sag mellem Jens Svejgård og Laurids Sejersen blev afsagt. dom: som lyder: Laurids Sejersen bør for sine hårde trusler lide efter loven

** i sagen mellem regimentsskriver Laurids Ditlevsen Møller på den ene og Simon Pedersen og Jens Let på den anden side angående lejermålsbøder, da kendes, at de bør betale 12 rdl hver

4/9 1695.

** KM skovrider Holger Mikkelsen i Skannerup stævnede Niels Lauridsen .... mod syn og vidne angående overlast, de har begået. syn afhjemledes

(3)

** Peder Rasmussen Lillering af Farre fremlagde vidne af Gern herredsting 1662, hvori navng, der mindes 20-60 år, vidner, at der har været en kørevej mellem den gård i Farre, Jens Mikkelsen påboer og den gård sst, som Mikkel Pedersen og Christen Pedersen påboer, og Peder Rasmussen pålægges at bringe gamle breve og dokumenter angående den omtvistede vej

11/9 1695.

** læst diverse forordninger

** KM regimentsskriver Laurids Ditlevsen Møller stævnede Søren Jespersen af Skovby angående noget eng, han skal have slået mod deres minde. opsat 8 dage

** mons Rasmus Brobjerg til Skovgård stævnede Hans Rasmussen af Skovby for dom angående skovhugst i Sjelle Skovgårds endels skov. opsat 8 dage

** samme stævnede smedens hustru Anne Nielsdatter i Sjelle angående Jens Ibsen Skyttes hustru Karen Knudsdatter, som smedens hustru har skældt på hendes ære. opsat 4 uger

** Carl Augustavus på sr Christian Fischers vegne af Lavengård begærede opsættelse, som blev bevilget

18/9 1695.

** læst diverse forordninger

(4)

** KM amtsskriver Just Hansen på Skanderborg stævnede samtlige  efterskrevne anneksbønder for dom angående, hvad de resterer med efter jordebogen og fremlagde en restants. sagen blev opsat 8 dage

** KM regimentsskriver Laurids Ditlevsen stævnede ---- Jensen af Stjær for vidne og syn angående slagsmål. opsat 14 dage

** samme stævnede Jens ---- og Simon Smed af Stjær angående ulovlig krohold. opsat 8 dage

** regimentsskriver Ditlev Møller efter opsættelse angående det engstykke Søren Jespersen af Skovby har indhøstet. opsat til 6.ugers dag

** fru assessor Maren Madsdatter af Søbygård stævnede Christen i Rampes mølle for syn angående jord, han har opbrudt i Møgelby Tovstrup fædrift

25/9 1695.

** læst diverse forordninger

(5)

** mons Jens Terkelsen efter 8 dages opsættelse begærede dom over anneks og kirkebønder for deres landgilde restants. opsat 3 uger

** sr Peder Rasmussen stævnede Tord Rasmussen for syn angående overlast på fæhøvder på Grølsted hede. syn afhjemledes

** Christian Fischer efter opsættelse begærede og fik 8 dages opsættelse

** den sag mellem mons Brobjerg og Hans Rasmussen blev opsat 3 uger

2/10 1695.

** KM herredsskriver Oluf Hansen stævnede sl Matias Friises efterleverske Mette Friis og hendes søn sr Niels Friis af Javngyde for dom angående hans gældsfordring hos sl Matias Friis og fremlagde specifikation på fordringen

(6)

** Christian Fischer i Lavengård kunne ikke møde i dag, så sagen blev opsat 8 dage

9/10 1695.

** Christian Fischer i Lavengård stævnede sl Matias Friises efterladte enke Mette Knudsdatter angående skifte i Mollerup hos enken Edel Rasmusdatter

** Laurids Sørensen Glød af Linå bød sig i rette om Christian Fischer eller andre havde noget at tiltale ham for. sagen blev opsat 8 dage

** Niels Rasmussen af Tovstrup på hans hustru Anne Jensdatters vegne Søren Tomasen på hustru Boel Jensdatters vegne Johan Nielsen af Dallerup på hustru Mette Jensdatters vegne Christen Sørensen af Essendrup på hustru Maren Jensdatters vegne gav Rasmus Jensen og Knud Jensen af Tovstrup afkald for arv efter deres sl far Jens Rasmussen, som boede og døde i Tovstrup

** den sag mellem sr Brobjerg og Hans Rasmussen i Skovby. blev opsat 14 dage

(7)

** Oluf Hansen Branderup efter irettesættelse for 8 dage siden begærede dom. Niels Friises indlæg blev fremlagt, hvori han foregiver ikke at være gæld skyldig, og at hans mor Mette Friis boer i Kolding og bør søges ved Kolding byting. sagen blev opsat 14 dage

16/10 1695.

** KM forordning blev læst

** Jens Terkelsen af Skanderborg efter opsættelse begærede dom og fremlagde rentekammerets forklaring på, hvad anneksbøndernes landgilde skal være, hvorefter hr Jacob Fog i Linå på hans egne og andre anneksbønder deres vegne fremlagde sit svar. sagen blev opsat 8 dage

(8)

** proviantforvalter Søren Vegerslev stævnede Niels Møller i Tovstrup mølle og Søren Jensen i Tovstrup for dom angående gæld. opsat 4 uger

** Christian Fischer af Laven stævnede Laurids Sørensen Glød af Linå for dom angående udskæld på Christian Fischer efter tingsvidne af Tyrsting Vrads herred 10/7, hvortil Laurids Sørensen svarede, at han havde aldrig udtalt de ord til ham eller de mænd, der tog hans bror op, lige da han var druknet, men sagde, når ingen af dem var skyldig i hans død, da var det en skælm. for gud og godtfolks forbøn eftergav Christian Fischer ham hans ord

(9)

** i sagen mellem mons Brobjerg og Hans Rasmussen i Skovby og mellem mons Brobjerg og Anders Smeds hustru i Sjelle er af retten udnævnt 2 navng mænd for at være meddommere

23/10 1695.

** læst KM forordninger

** Poul Lauridsen af Dallerup på hr Jacob Fogs vegne i Linå fremlagde hans indlæg

** i den sag mellem amtsskriver Just Hansen og hr Jacob Fog i Linå på sine anneksbønders vegne og samtlige anneksbønder i herredet kendes, at da Just Hansen ikke har forhvervet årligt tingsvidne på restantsen, som heller ikke er bevist, kan de ikke lide tiltale

** i den sag mellem Anders Andersen Smeds hustru Anne Nielsdatter og Jens Ibsen Skyttes hustru Karen Knudsdatter kendes, at Anne Nielsdatter bør betale Karen Knudsdatter 4 rdl samt mons Brobjerg 4 rdl i sagsomkostninger, og hvad angår Anne Nielsdatters uskikkelige forhold, hun har begået i kirken, menigheden til forargelse, henvises til gejstlig ret

** i den sag imellem mons Brobjerg til Sjelle Skovgård og Hans Rasmussen i Skovby kendes således, at Hans Rasmussen bør betale mons Brobjerg 4 rdl for den tilføjede engskade og 6 rdl til sagens omkostning

30/10 1695.

** læst forordning om gammelt måls afskaffelse

** i denne sag forordnes efterskrevne som dommer skriver og 8 mænd

(10)

** Jens Terkelsen i Skanderborg stævnede hr Jacob Nielsen Fog sognepræst i Linå for vidne angående de ord, han skal have sagt på tinget for 14 dage siden. desuden stævnede han herredsfogeden skriveren og samtlige Alling bymænd for at aflægge vidne. herredsfoged Claus Jessen vidnede, at hr Jacob Fog begærede, at rentekammerets udstedte forklaring på anneksbøndernes landgilde måtte tages i forvaring, og at de ved udstedelsen mere havde føjet amtsskriveren end fulgt KM ordre, og da han blev bedt om at være varlig med at tale således om renteskriverne, svarede han, at der var for mange ræve og skalke i landet, som man skulle holde klapjagt på, og da Jens Terkelsen begærede, at hr Jacob måtte idømmes mulkt for sine usømmelige ord, da svarede han, det skal en hundspot sige. skriveren Oluf Hansen vidnede, at da Jens Terkelsen sagde til hr Jacob, at han havde ikke godt af at tage det sig så nær, idet bønderne kom til at svare landgilde alligevel, det var bedst, om han var blevet hjemme og taget vare på hans bog, da svarede hr Jacob mons Terkelsen, I bliver aldrig dommer i denne sag, thi eders bukser er alt for smalle, og da svarede Jens Terkelsen, I er meget uhøflig, hvortil hr Jacob svarede, det skal en hundspot sige. de 8 mænd, alle Alling bønder, nemlig Laurids Dyhr Niels Frandsen Søren Nielsen Peder Nielsen Søren Sørensen Rasmus Sørensen Knud Lauridsen Poul Rasmussen vidnede alle, at det var passeret, som tingskriveren vidnede, men det var dem ikke muligt, at de kunne fortælle alle ordene og sætte dem således sammen, som de egentlig passerede imellem dem

(12)

** KM oberførster Christoffer Elias Kønnitz stævnede for Skanderborg port angående ulovlig skovskade og fremlagde et tingsvidne 16/10 angående syn på KM skove

6/11 1695.

** læst KM forordning

13/11 1695.

(13)

** KM proviantforvalter Christen Vegerslev af Århus efter 4 ugers opsættelse saggav Søren Jensen i Tåstrup for en stud for 12 sld og fremlagde tingsvidne af Hjelmslev ? herredsting 14/10 95. sagen blev opsat 14 dage til dom

** Hans Pedersen i Høver begærede udmeldelse af 4 synsmænd

20/11 1695.

** Hans Pedersen i Høver stævnede Anders Nielsen i Høver angående nogle skældsord, men han mente ikke, der var stævnet lovligt. dom: der kan ikke tilstedes nogen vidner at føre

** Kirsten Pedersdatter, der tjener Hans Pedersen i Høver, stævnede Søren Nielsen sst. sagen ophævet

** Jens Nielsen af Sjelle skødede og solgte til Niels Jensen sst al lod og anpart, han er berettiget til i den halve selvejer bondegård, Niels Jensen påboer

27/11 1695.

** grev Nicolaj Friis stævnede Peder Olufsen i Borum angående overlast og slagsmål, han har forøvet mod Niels Jensen Terp i Lading, da der sidst blev holdt marked i Århus, og fremlagde tingsvidne af Frisenborg birketing 29/10. sagen blev opsat 4 uger

(14)

** læst KM forordning

** Anders Bornich i Farre stævnede Peder Rasmussen Lillering i Farre med hans andre lodsejere og pårørende, nemlig Peder Christensen og Søren Bejtrup sst Mikkel Sørensen i Lerbjerg Søren Kock i Vissing for syn og vidne angående den kørsel, Peder Rasmussen tilholder sig. 4 synsmænd udmeldtes

** Matias Sørensen Harbo af Århus hans fuldmægtig stævnede KM byfoged i Århus Jørgen Danielsen i Århus, som med byens betjente har angrebet ham, for Karen Andersdatter, som har til huse hos byfogeden, har udlagt ham for at have besovet hende

** for retten blev fremlagt et tingsvidne af Hovlbjerg Lisbjerg herredsting 20/11 95

** byfoged Jørgen Danielsen af Århus hans fuldmægtig Hans Rasmussen irettelagde en protest dateret 27/11 95

** en attest af 2 personer dateret Århus 13/11 95 blev fremlagt

4/12 1695.

** KM oberførster Christoffer Elias Kønnitz af Skanderborg stævnede Peder Rasmussen Rodkær i Høver Berent Johansen og Rasmus Johansen sst for ulovlig skovhugst. de har gjort afbigt og betalt

** samme stævnede Rasmus Nielsen i Søballe for dom angående ulovlig skovhugst

** ritmester Andreas Bornich i Farre. syn på en vej mellem hans gård og Peder Rasmussen Lillerings gård, som ritmesteren mener tilhører ham, men Peder Rasmussen og hans svoger svarede, at den har været brugt til hans lade til hø og korn, som kan bevises med gamle vidner, og vejen må da tilhøre begge, til delinger og adkomster fremvises. ritmesteren spurgte synsmændene, om ikke vejen var til stor skade for alle i byen, fordi Peder Rasmussens folk lader leddet stå åbent, så svin og fæmon kan komme i marken, hvortil de svarede Ja, hvorpå fuldmægtigen på sl Christen Pedersen i Farre hans arvingers vegne fremlagde et tingsvidne 22/9 1599 angående samme vej, samt et vidne 20/9 1661 

(15)

** Anders Nielsen i Høver stævnede Hans Pedersen Skørring i Høver for vidne og spørgsmål angående ærerørige ord og trusler. navng vidnede, at Hans Skørring kaldte Anders Nielsen en skælm, indtil denne beviser, han er en løgner

** Anders Nielsen i Høver stævnede Hans Pedersen i Høver for syn på hans rugsæd og engjord, som Hans Pedersen har pløjet

11/12 1695.

**  Hans Pedersen Skørring i Høver stævnede Anders Nielsen i Høver angående uførm med ord og tale på hans tingvej 20/11. navng vidnede derom. sagen blev opsat 4 uger

(16)

** på Matias Fischers vegne i Laven har navng i Laven byskov synet Hans Olufsen i Laven, som blev dræbt, da et træ, han havde skulle fælde, faldt ned over ham

** Hans Pedersen i Høver og lille Rasmus Johansen i Høver er forligt om deres stridighed angående rugsæd, som Hans Pedersen har frapløjet ham

18/12 1695.

** regimentsskriver Jens Ditlevsen Møller for Peder Olufsen i Borum stævnede Niels Jensen Terp af Lading med flere for vidner at påhøre. Kirsten Sørensdatter af Borum vidnede, at da hun, sidste gang der blev holdt marked i Århus, kørte på vejen mellem Harlev og Borum med Peder Olufsens vogn, hvori han selv lå og sov, da blev hun antastet af en rytter Niels Jensen af Lading, som med en svøbe drev 2 nød, og han piskede hendes heste af vejen, så vognen gik i stykker. flere vidnede derom. syn på vognen afhjemledes

(17)

(i Jesu navn skal al vor gerning ske, gud give lykke og fremgang til al foretagende)

8/1 1696.

** Carsten Andersen ridefoged til Frisenborg begærede opsættelse i sagen med Peder Olufsen i Borum. sagen blev opsat 14 dage

(18)

15/1 1696.

** regimentsskriver Laurids Ditlevsen Møller stævnede Jens Lauridsen i Herskind og samtlige Herskind mænd rytterbønder i Sjelle og Skovby mænd, for de har siddet overhørig med dæmningen ved Ry mølle. opsat 4 uger

** regimentsskriver Laurids Ditlevsen stævnede Søren Villumsen af Lyngby for dom angående noget pant, Erik Jørgensen i Sorring har sat ham, men ikke kan få igen mod de lånte penge

** Hans Pedersen Skørring i Høver begærede dom. opsat 14 dage

** i sagen mellem Erik Jørgensen af Sorring og Søren Villumsen af Lyngby kendes således, at Søren Villumsen skal levere pantet tilbage, når de lånte penge bliver betalt tilbage

22/1 1696.

** den sag mellem grev Nicolaj Friis og Peder Olufsen i Borum blev opsat til dommens hjemkomst fra Viborg landsting

29/1 1696.

** læst KM forordning

** Carsten Andersen ridefoged til Frisenborg begærede dom i sagen med Peder Olufsen i Borum og Niels Jensen Terp i Labing og fremlagde tingsvidne af Frisenborg birketing 29/10, hvori vidnes, at da Peder Olufsen kom kørende på vejen, da red Niels Jensen forbi dem og gennede sit fæmon af vejen, så de kunne køre forbi, hvorved deres heste blev rædde og gik af vejen, og så begyndte Peder Olufsen og kvindfolket at skælde og smælde på ham. opsat 8 dage

(19)

** regimentsskriver Laurids Ditlevsen stævnede Christian Frederiksen skovfoged i Storring for vidne angående overlast på Hans Pedersens tjener i Høver Søren Pedersen, begået til begravelsesgilde i Gammelgård, navng vidner har ikke set eller hørt noget slagsmål. sagen blev opsat 8 dage

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede kammerassessoren på Tvilum samt navng bønder i Voel og Sminge for syn på Torup mark, for at se hvor meget rug, der er sået og hvad, der er opbrudt i hede og skov siden landmålingen

(20)

** Hans Pedersen i Høver begærede dom. dommeren besluttede, at da sagen er ærerørig, skal den dømmes ved domsmænd

5/2 1696.

** læst KM forordninger

** regimentsskriveren Laurids Ditlevsen Møller. syn på Hans Pedersen i Høver hans tjener Søren Pedersens sår, som han beskyldte skovfoged Christian Frederiksen for at have gjort

** kancelliråd Peder Rosenørn til Tvilum stævnede Daniel Fischer til Silkeborg og samtlige navng Skellerup bymænd for syn på Torup mark. synsmænd udmeldes

(21)

** Hans Pedersen i Høver og Anders Nielsen i Høver berettede, at de er forligt i deres omtvistede sag om skældsord
 
** i sagen mellem grev Nicolaj Friis og KM rytterbonde Peder Olufsen i Borum kendes således: skønt Niels Jensen Terp i Labing har attakeret Peder Olufsen på den alfare vej, så har Peder Olufsen tilføjet ham 2 slag, som han tildømmes at bøde for

12/2 1696.

** KM amtsskriver Just Hansen af Skanderborg med landstings stævning 13/11 95 og opsættelse af 28/1. stiftamtmandens ordre fremlægges, at da Just Hansen har stævnet herredsfogeden og herredsskriveren i Framlev herred, så forordnes andre at forestå retten.

(22)

** Just Hansen KM amtsskriver stævnede efterskrevne anneksbønder og kirkebønder angående deres landgilde efter jordebogen, samt herredsfoged Claus Jessen og skriveren Oluf Hansen i Tovstrup for vidner. navng bønder i Låsby Tulstrup Tørring med flere sogne vidnede om landgilden. flere bønder vidnede

(23)

** Just Hansen KM amtsskriver stævnede Oluf Hansen i Tovstrup herredsskriver for vidner angående dom 23/10 vedrørende anneksbønder. Mikkel Andersen i Javngyde vidnede, at han på amtsskriverens vegne ikke kunne få dommen udskrevet, den ville Oluf Hansen selv bringe til Skanderborg en dag. andre vidnede, at han først leverede dommen til herredsfogeden dagen efter, han blev stævnet, og så blev den leveret til Jens Terkelsen, hvilket skriveren begrundede med, at han ikke havde fået papir dertil af Jens Terkelsen

** Jens Terkelsen og herredsfoged Claus Jessen berettede, at såsom den tvistighed 27/11 om aftenen på Sjelle Skovgård er forefaldet, så er de ved gode venners formidling blevet forligt, således at herredsfogeden betaler til de fattige i Skanderborg 2 lod sølv

(24)

** Laurids Ditlevsen Møller stævnede Peder Pedersen i Labing for ulovlig besiddelse samt for syn på den halvgård, han beboer

** ligeledes stævnede de Anders Christensen, som tjener Jens Eriksen i Labing for en kalv, han har købt af ovennævnte Peder Pedersen. opsat 14 dage

** endnu stævnede de Jens Jensen Kirkegård i Lyngby Søren Clausen i nør Galten angående samme ejendom, som de skal være berettiget i. opsat 8 dage

** kancelliråd Peder Rosenørns fuldmægtig berettede, at omtalte syn på Torup mark ikke skulle komme Skellerup bymænd til skade på deres ejendom, men kun til oplysning og vedkendelse af Torup mark, som er blevet volddrevet

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Maren sl Matias Fischers til Lavengård og hendes efterskrevne bønder for syn på Råballe skov, som er forhugget. synsmænd udnævnes

(25)

** fru assessor Maren Madsdatter på Søbygård stævnede samtlige Tovstrup bymænd og møller Niels Jensen i Tovstrup mølle angående resterende jordskyld til Dallerup kirke. opsat 14 dage

** Anders Rasmussen af Farre stævnede Anders Andersen af Lyngby og hans bror Niels Andersen i Ellerup for dom for ulovlig skovhugst i hans skov. syn afhjemledes. Anders Andersen svarede, at det træ, der lå i hans gård, havde han fået af husbonden ritmester Bornich

** kancelliråd Peder Rosenørn fremlagde syn på den jord på Torup mark, som Skellerup mænd har i brug

(26)

** Claus Piper i Randers på hans principal professorerne i København deres vegne fremlagde syn på universitetets skove i Linå Alling Mollerup og Kærs mølle

19/2 1696.

** KM regimentsskriver Laurids Ditlevsen. syn på den halve selvejergård i Labing, Peder Pedersen beboer. opsat 8 dage

(27)

** Daniel Fischer til Silkeborg. syn på Råballe skov for ulovlig skovhugst

26/2 1696.

** læst KM forordning

** Niels Jensen fuldmægtig på Søbygård begærede opsættelse i sagen med Tovstrup bymænd. opsat 8 dage

** ritmester Nickel af Ry 1.ting for lovbudsvidne angående den selvejer bondegård i Høver, Hans Pedersen påboer. Anders Jensen borger i Århus Berete Jensdatter sst samt Tomas Nickel af Hamborg er varslet gestændig

** Peder Pedersen i Borum og Laurids Lauridsen i Borum æskede lovbudsvidne for sl Jesper Olufsens gård i Borum og den gård, Konrad Rindelev påboer og Borum mølle. varsel til lodsejere udenfor herredet Jens Pedersen Balle i Geding Peder Jespersen i Tilst Anders Jespersen af Ebeltoft, og til lodsejere i herredet Konrad Rindelev på hustrus vegne og sl Oluf Pedersens børn Peder Olufsen Karen Olufsdatter Edel Olufsdatter Maren Olufsdatter Jens Olufsen med deres lovværger, Oluf Jespersen Jens Jespersen Maren Jensdatter med datter Anne Jespersdatter alle af Borum med deres lovværger, samt Jens Pedersen Laurids Pedersen Jesper Pedersen Erik Pedersen alle i Borum og Envold Nielsen i Borum mølle Jens Rasmussen i Låsby, hvorefter Peder Pedersen og Laurids Lauridsen på hustru Anne Pedersdatters vegne 1.ting lovbød deres parter i gårdene og møllen

(28)

** Søren Pedersen i Tovstrup stævnede Boel Pedersdatter for hendes tjeneste, hun har forladt, samt hendes far Peder Jespersen i Tovstrup. opsat 14 dage

** Anders Rasmussen i Farre stævnede Anders Andersen i Lyngby for ulovlig skovhugst i hans skovspart. syn på en fældet eg afhjemles, de fulgte vognsporet til Lyngby til Anders Andersens gård, hvor han og hans bror Niels Andersen i Ellerup stod ved egen ritmester Bornich lod fremlægge hans seddel, at han havde givet hans tjener Anders Andersen i Lyngby et stykke eg. opsat 14 dage

3/3 1696.

** KM regimentsskriver stævnede Jørgen Nielsen i Sorring for dom angående en brændevinskedel. sagen blev opsat 14 dage

(29)

** samme stævnede Rasmus Sørensen i Framlev og hans søn Jens Rasmussen angående slagsmål og overfald på Søren Sørensen i Framlev. syn på hans sår og skade afhjemles. navng vidner om slagsmålet

** Jens Rasmussen Munk af Framlev stævnede Søren Sørensen i Framlev og hans hustru Kirsten Nielsdatter og datter Anne Rasmusdatter angående æresskælden, de har begået imod Jens Rasmussen. Jens Jensen i Framlev vidnede, at Kirsten Nielsdatter og hendes datter kaldte Barbara Mortensdatter for en rakker. opsat 14 dage

** Niels Jensen af Lading 2.ting lovbød de parter, Peder Pedersen i Borum var berettiget i den gård, sl Jesper Olufsen iboede og i den gård, Konrad Rindelev påboer samt Borum mølle

** han ligeledes 2.ting lovbød den selvejergård i Høver, Hans Pedersen påboer

10/3 1696.

(30)

** ritmester Nickel i Ry 3.ting lovbød den selvejergård i Høver, Hans Pedersen Skørring påboer, og Hans Pedersen svarede, at han havde købt selvejergården af ritmesteren

** Peder Rasmussen Lime af Farre stævnede Svend Smed af Farre og hans hustru Else Søren Pedersen og hans fæstemø Maren Andersdatter i Farre fisker Laurids og hans hustru Karen Pedersdatter Mikkel Mikkelsen og Karen Jensdatter Morten Skrædder og hustru Gertrud med flere for at vidne. navng vidnede om træ, der var hentet i husbondens skov til smeden. vidneførsel fortsat. opsat 14 dage til doms

(31)

** Daniel Fischer begærede opsættelse i sagen med de Laven mænd, som blev opsat 14 dage

** Niels Jensen af Lading på Peder Pedersen i Borum og Laurids Lauridsen i Borum deres vegne 3.ting lovbød de parter, de er berettiget til i sl Peder Olufsens gård og Jesper Olufsens gård i Borum og Borum mølle

** Anders Rasmussen i Farre begærede dom over Anders Andersen i Lyngby angående en eg, der skal være hugget i hans skov. de er blevet forligt, så Anders Rasmussen afstod sin prætention

17/3 1696.

** Niels Jensen af Lading på Peder Pedersen i Borum og Laurids Lauridsen i Borum deres vegne 4.ting lovbød deres parter i sl Jesper Olufsens gård i Borum og i den gård Konrad Rindelev påboer og i Borum mølle

(32)

** Niels Jensen Harlev, borger i Århus stævnede KM regimentsskriver Laurids Ditlevsen Møller i Dallerup hr Niels Madsen Fog i Storring på hans børns vegne Hans Pedersen i Høver og Mads Lauridsen i Harlevholm for lovbudsvidne angående den selvejer bondegård i Snåstrup, Poul Jensen påboer

** Niels Jensen af Lading fuldmægtiget af ritmester Mikkel Nickel 4.ting lovbød den selvejer bondegård i Høver, Hans Pedersen påboer

26/3 1696.

** Daniel Fischer til Silkeborg efter opsættelse begærede dom over de Laven bymænd for ulovlig skovhugst i Råballe skov, hvortil de fremlagde et skriftligt indlæg. opsat 3 uger

** KM oberførster Christoffer Elias Kønnitz stævnede 2 ryttere for ulovlig skovhugst i Søballe skov, som bevidnedes

(33)

** Jens Nielsen af Sjelle stævnede Niels Knudsen af Bjedstrup på egne og 4 sønners vegne Jens Nielsen Knud Nielsen Niels Nielsen Jacob Nielsen for lovbud angående den halve selvejer bondegård i Sjelle, han påboer. Niels Knudsen på sønners vegne vedkendte sig 1 søsterlod i gården

** Jens Rasmussen Munk af Framlev efter opsættelse angående skældsord, som hun bør bevise. opsat 14 dage

** Poul Jensen af Snåstrup med fuldmagt af Niels Jensen Harlev, borger i Århus, 2.ting lovbød den selvejer bondegård i Snåstrup, Poul Jensen påboer

** KM regimentsskriver stævnede Jens Jensen i Lyngby og Søren Clausen i Galten for dom angående den halve selvejer bondegård i Labing, Peder Pedersen har beboet, som er øde. synsvidne 19/2 og restants fremlægges, om nogen af lodsejerne vil antage den og svare til brøstfældighed restants og rytterhold. dom: lodsejerne Søren Jensen Clausen og Jens Jensen bør betale restantsen inden 15 dage, ellers hjemfalder gården til KM

** KM regimentsskriver begærede dom over Jørgen Nielsen i Sorring. dom: da regimentsskriveren har sat en brændevinskedel med hat og pibe i forvaring hos Jørgen Nielsen, som han vedgår, da bør han levere den fra sig, når det æskes, samt betale sagens omkostning

1/4 1696.

** regimentsskriveren stævnede Maren Hansdatter i Tovstrup for lejermålsbøder og Maren Knudsdatter i Tovstrup for ulovligt krohold

** regimentsskriveren stævnede Rasmus Nielsen i Flensted Rasmus Bonde Niels Knudsen sst for ulovligt gods, de har købt af det bortrømte kvindfolk tyske Margrete

(34)

** regimentsskriveren stævnede Jens Rasmussen og Maren Tøgersdatter, der tjener Jens Nielsens enke i Søballe, for lejermålsbøder. opsat 14 dage

** Poul Jensen af Snåstrup 3.ting lovbød den selvejer bondegård i Snåstrup, han påboer. Peder Lauridsen ? af Skibby fremlagde købebrev dateret 19/4 94

** Jens Nielsen i Sjelle 2.ting lovbød den selvejer bondegård i Sjelle, han påboer

** Niels Jensen af Lading fremlagde fuldmagt af Laurids Lauridsen og Peder Pedersen i Borum, med hans brødre Laurids Pedersen og Jesper Pedersen sst deres underskrift til vitterlighed. Peder Pedersen i Borum og hustru Abelone Nielsdatter solgte og skødede til Envold Nielsen i Borum mølle og hans hustru Johanne Jespersdatter de parter, de var berettiget til og pantsat af sl Peder Olufsens børn Anders Pedersen Peder Pedersen deres søstre Berete Pedersdatter og Karen Pedersdatters børn, Tomas Nielsen Fog Peder Nielsen Fog og deres søster Maren Nielsdatter Fog efter pantebrev, dateret Sønderherreds ting 1687, samt dom af samme ting 13/10 1693, og landstingsdom dateret 17/10 1688, og dom her af tinget 11/7 1694 i den selvejer bondegård i Borum, Konrad Rindelev påboer, med tilliggende gadehus Brunsvig og Borum mølle, årlig mølleskyld 3 tdr 4 skpr mel, og i den selvejer bondegård i Borum, sl Jesper Olufsen påboede og Borum mølle, årlig mølleskyld 6 skpr 2 fdk mel, og desuden 1 1/2 skp årlig mølleskyld, som arveligt er tilfaldet Peder Pedersen efter hans sl mor Maren Olufsdatter, og Laurids Lauridsen og hustru Anne Pedersdatter skødede til Envold Nielsen og hustru, det hun arvede efter hendes sl far Peder Olufsen i den gård, Konrad Rindelev påboer og Borum mølle, årlig mølleskyld 4 skpr mel

8/4 1696.

** Erik Jørgensen med fuldmagt af sin bror Sejer Jørgensen stævnede Jens Nielsen i Sabro på hustrus vegne Rasmus Christensen i Holmstol og Søren Christensen i Lyngby på deres brorbørns vegne og Peder Sørensen i Sorring på hans hustrus vegne for lovbud 1.ting angående den halve selvejer bondegård i Sorring, som beboes af Søren Jensen

(35)

** Claus Piper i Randers stævnede Niels Nielsen, der tjener Søren Nielsen i Linå for ulovlig skovhugst, hvortil Søren Nielsen svarede, at han og broderen havde sanket noget på andres ejendom, men havde ikke hugget ulovligt i hans skov. opsat 14 dage

** Poul Jensen af Snåstrup med fuldmagt af sl Jens Lauridsens efterleverske Kirsten Jensdatter og hendes børn 4.ting lovbød den selvejer bondegård i Snåstrup, han påboer

** Jens Nielsen i Sorring på Jens Nielsen i Sjelle hans vegne 3.ting lovbød den halve selvejer bondegård i Sjelle, Jens Nielsen påboer. Niels Knudsen af Bjedstrup på børns vegne vedkendte sig en søsterlod i gården, som skal være den 3.part

15/4 1696.

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Rasmus Pedersen i Laven Niels Pedersen Laurids Nielsen og Laurids korporal sst for at fremlægge deres kontrakt med ham angående jord i Råballe skov, og ligeledes stævnedes deres husbond Marie Fischer på Lavengård. opsat 4 uger

** Erik Jørgensen af Sorring på hans bror Sejer Jørgensen af ---- og 3.ting lovbød den selvejer bondegård i Sorring, Søren Jensen påboer. intet lovbud udstedt, da hans 3 halvsøskende i Galten ikke er stævnet

** Claus Piper i Randers stævnede Søren Nielsen i Linå og bror Niels Nielsen for syn på omtvistede miler i universitetets skov

(36)

** Jens Nielsen i Sjelle 4.ting lovbød den halve selvejer bondegård i Sjelle, han påboer. Niels Knudsen af Bjedstrup på hans børns vegne vedkendte sig en søsterlod i gården, som de er arveligt tilfalden efter deres sl mor

** Jens Poulsen og Niels Nielsen Let af Skibby og hr Jens Jensen Harlev på sin og mor Kirsten Jensdatter og børns vegne skødede til Niels Nielsen Let halvparten af Snåstrup bondegård, Jens Poulsen og hustru Maren Nielsdatter 1/4 part og Mogens Nielsen Niels Nielsen 1/4 part

** indførsel af dom i sagen mellem Jens Rasmussen Munk i Framlev og Kirsten Nielsdatter: at da Kirsten Nielsdatter har sagt, at Jens Rasmussen Munks mor Barbara Mortensdatter og hendes børn var rakkere, så bør hun betale dem 2 rdl, og 1 1/2 rdl til processens omkostning

22/4 1696.

** Claus Piper i Randers. syn på ulovlig skovhugst og miler i universitetets skov i Linå. opsat 4 uger

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede Christoffer Andersen Niels Sørensen i Skørring angående deres ulovlige skovhugst i Sjelle skovgårds skov, hvilket bevidnedes af skovfogeden

(37)

** Jens Rasmussen Munk i Framlev. Søren Nielsen i Framlev på hustru Kirsten Nielsdatters vegne bad om forladelse for at have kaldt Jens Rasmussens mor Barbara Mortensdatter for en rakker

29/4 1696.

** Mads Sørensen af Galten stævnede samtlige Låsby og Vissing bymænd for forbud om at holde deres fæmon af Galten mark og fremlagde forbudsvidne 25/5 1631

** Rasmus Brobjerg af Sjelle skovgård stævnede Ellen Hansdatter, der tjener Hans Pedersen i Høver for dom, idet hun sidste vinter fæstede sig til Mads Pedersen i Skørring og modtog fæstepenge, men er ikke mødt. dom: hun bør indstille sig i tjenesten eller lide dom

(38)

6/5 1696.

** Søren Knudsen af Galten stævnede samtlige Høver Låsby og Linå bymænd for forbud om af holde deres fæmon af Galten mark ifølge tingsvidne 2/5 1631

13/5 1696.

** Peder Jensen Niels Christensen Jens Andersen af Ris fremlagde grevens missive dateret Frisenborg 11/5, som indeholder, at de har skudt en tæveulv med 8 hvalpe i Ustrup skov, samt missive 9/5 at Søren Pedersen Jensen i Vitten har skudt en hanulv på Sabro mark, som de skal betales for ifølge KM missive

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Rasmus Lassen af Laven Søren Sørensen sst for dom for at fremlægge deres kontrakt om Råballe skov, da han mener, de bør stille ham tilfreds for den ulovlige skovhugst i skoven. sagen blev opsat 8 dage

(39)

20/5 1696.

** Christian Fischer til Lavengård fremlagde Daniel Fischers fæstebreve dateret 2/3 1689 og 3/7 1681. sagen blev opsat 8 dage

** kancelliråd Rosenørn stævnede samtlige efterskrevne Linå Hårup Laven og Skellerup bymænd for resterende plovhavre. dom: de bør betale inden 15 dage

(40)

** Søren Nielsen af Linå gav tilkende, at han er stævnet angående kulmiler, men da Claus Piper ikke er mødt, skal han stævnes på ny

27/5 1696.

** Mads Sørensen af Galten på sine egne og far Søren Frandsen hans vegne stævnede Søren Frandsen i Galten og Anders Hansen sst for gæld. dom: de bør betale inden 15 dage

** Christen Madsen af Gern Christoffer Rasmussen Jens Lauridsen Frands Nielsen og Niels Jørgensen sst fremviste 6 ulvehvalpe, som de begærede deres betaling for efter KM forordning, hvorefter dommeren pålagde dem at fremlægge bevis på, hvor de var fanget

** i sagen mellem Daniel Fischer til Silkeborg og de Laven bymænd kendes således: da Daniel Fischer ikke beviser, at de Laven bymænd har hugget til upligt i hans enemærke, da lider de ikke tiltale, og da der ingen restants findes, da skal deres fæstebrev stå ved magt og samme gælder Rasmus Lauridsens fæstebrev

(41)

3/6 1696.

** herredsfoged Claus Jessen på KM vegne stævnede Anders Nielsen af Høver for ulovlig skovhugst af 55 risbøge, som synsmænd afhjemlede deres syn på, som var hugget i Høver skov på KM og Hans Pedersens skovsparter, hvortil Anders Nielsen svarede, at det måtte bevises. sagen blev opsat 14 dage

** Hans Pedersen af Høver stævnede Anders Nielsen i Høver anneksbonde for dom for ulovlig skovhugst. Bertel Jensen af Storring og Niels Johansen sst afhjemlede syn på hans skov. Anders Nielsen nægtede at have hugget ulovligt i skoven. opsat 4 uger

(42)

** angående skældssagen med Hans Pedersen og Anders Nielsen, da bevidnedes, at da de blev forligt, da lovede Anders Nielsen at betale Hans Pedersen 4 rdl

** lægdsmændene spurgte Peder Jensen i Storring, om han ikke havde klaget over Niels Johansens hustru for at have overfaldet hans kone, hvortil han svarede Jo

** de mænd af Gern, som for 8 dage siden fremviste ulvehvalpe på tinget, fremlagde attest på, at de var fanget i Gern skov af dem

** provst Jens Jensen i Skivholme begærede vurdering af provst sl hr Niels Fogs efterladte gods i Storring 9/6

** Jens Rasmussen af Skovby stævnede Jens Mortensen af Skovby for syn på noget jord. synsmænd udnævntes

(43)

10/6 1696.

** Jens Rasmussen (Rask) af Skovby. afhjemling af syn på noget jord på Skovby mark, hvor der var sket frapløjning. Laurids Pedersen på sin korporals vegne mente, at synet ikke var gyldigt, hvorfor 12 navng uvildige dannemænd udnævntes for at gøre skel. navng, der mindes op til 40 år, vidnede om omtalte jord

** på kornet Gotfreds vegne stævnedes. sagen skal stævnes på ny

17/6 1696.

** regimentsskriver Møller stævnede efterskrevne, men da der ikke er varslet lovligt, skal der stævnes på ny

(44)

** sr Jens Jacobsen af Århus stævnede Niels Simonsen i Skovby angående skældsord, da der blev gjort udlæg hos hans far. navng vidnede, at Niels Simonsen sagde, at de var blevet bedraget ved det hestebytte, de havde gjort med Jens Jacobsen

** Rasmus Brobjerg stævnede en del af Sjelle skovgårds bønder for restants. opsat 14 dage

** Rasmus Brobjerg stævnede samtlige Sjelle skovgårds bønder angående ulovlig sæd, som kan være sået til halvs eller til leje, og forbød dem at fjerne afgrøden

** kornet Gotfred stævnede Laurids Andersen Bonde i Sorring angående den ejendom i Bjarup, som er lovbudt i dag

(45)

** regimentsskriver Møller stævnede Simon Jensen i Høver for gæld, som hans søn Niels Simonsen betalte

** sagen mod Anders Nielsen i Høver angående ulovlig skovhugst blev opsat 14 dage

25/6 1696.

** læst KM forordning

** oberførster Kønnitz på amtsskriver Just Hansens vegne stævnede efterskrevne for resterende landgilde og arbejdspenge

** ritmester Bornich og Peder Rasmussen Lime af Farre stævnede efterskrevne Farre bymænd angående ulovlig skovhugst

(46)

** regimentsskriver Møller stævnede samtlige Skovby mænd angående et stykke eng, som Jens Mortensen i Skovby tilegner sig. navng, der mindes op til 40 år, vidnede om engen

** Rasmus Brobjerg stævnede Jesper Pedersen Erik Pedersen i Borum og Jens Nielsen i Sjelle angående ulovlig skovhugst, som bevidnedes

(47)

** regimentsskriver Møller stævnede efterskrevne af Skovby for syns afhjemling på det stykke jord, Jens Mortensen i Skovby har pløjet

** kornet Gotfred 2.ting lovbød jord i Bjarup

1/7 1696.

** herredsfogeden på KM vegne efter opsættelse begærede tingsvidne i sagen angående Anders Nielsen i Høver hans ulovlige skovhugst, som han ikke har hjemmel til. Anders Nielsen begærede opsættelse til vidneførsel. sagen blev opsat 14 dage

** fru assessor Maren Madsdatter på Søbygård stævnede Niels Overgård i Ellerup angående ulovlig skovhugst. opsat 14 dage

** kornet Gotfred 3.ting lovbød endelsjord i Bjarup og Volstrup mark og fremlagde skøde, dateret 12/7 1662, hvori Jens Andersen i Mollerup har afstået noget ejendom i Bjarup og Volstrup mark til Jens Worm i Linå og Laurids Envoldsen i Mollerup

(48)

** i sagen mellem Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård og hans efterskrevne bønder blev fremlagt restants. dom: de bør betale deres restants inden 15 dage

** i sagen mellem kancelliråd Rosenørn til Tvilum og hans efterskrevne blev fremlagt restants. dom: de bør betale inden 15 dage

** i sagen mellem sr Oluf Worm og hans efterskrevne bønder i Tvilum Sminge Fårvang Skannerup med flere blev fremlagt restants. dom: de bør betale inden 15 dage

(49)

8/7 1696.

** oberførster Kønnitz af Skanderborg stævnede for ulovlig skovhugst Jens Jensen i Tåstrup, som fremlagde hjemmelsseddel udgivet af Jens Sørensen i Hasle. dom: da der sker stort underslæb med hjemmelssedler, bør Jens Jensen fremskaffe hjemmelsmand, som skal være Jens Andersen i Stjær

** oberførsteren stævnede Bertel Gregersen og Niels Jensen i Stjær angående ulovlig skovhugst

(50)

** samme stævnede lægdsmand Anders Jensen af Tåstrup angående ulovlig skovhugst, som bevidnedes

** regimentsskriver Møller stævnede Jens Balle af Labing angående et hus, han har opbygget, et træ, han har hugget samt et gærde, som er sat for tæt på Jens Madsens kålgård. opsat 8 dage

** sr Peder Ejlersen i Dallerup stævnede Laurids Lauridsen, som sidst opholdt sig hos Poul Lauridsens i Dallerup for tilbud om at indløse noget pantsat tøj

** kornet Gotfred 4.ting lovbød hans lod og part i Bjarup og Volstrup mark

** Jens Jacobsen borger og handelsmand i Århus stævnede Niels Simonsen af Skovby for utilbørlige og ærerørige ord. formedelst godtfolks mellemkomst er sagen bilagt, således at Niels Simonsen skal betale 2 rdl til næste hospital

(51)

** Jens Rasmussen af Skovby stævnede Jens Mortensen af Skovby angående den omtvistede jord på Skovby mark. attest og missive fremlægges. navng vidnede, at de vedstod attesten

** Anders Nielsen i Høver stævnede herredsfoged Claus Jessen og navng i Høver for syn på frapløjning af hans jord. synsmænd opkræves

(52)

** ritmester Mikkel Nickel af Ry solgte og skødede til Hans Pedersen i Høver den selvejer bondegård i Høver, Hans Pedersen påboer

** regimentsskriver Møller stævnede Envold Rasmussen af Kalbygård for den klage, Rasmus Jensen Møller sst har indgivet over ham, samt navng vidner, og der iblandt hans søn Rasmus Envoldsen, angående hans nød har opædt og nedtrådt hans eng. dom: da Envold Rasmussen har gjort ed på, at hans fæmon ikke har gjort skade, kendes han fri for tiltale

** Laurids Jensen af Skovgård stævnede Peder Jensen og Mads Christensen, der tjener Mads Pedersen i Skørring, angående en bøg, de har hugget i Skørring Vesterskov, hvilket bevidnedes. sagen blev opsat 8 dage

** Daniel Fischer stævnede hans tjenere i Linå for syn på skoven, og synsmænd udnævntes

(53)

** Niels Pallesen birkeskriver til Frisenborg birketing fuldmægtiget af sl Christen Pedersens børn og arvinger stævnede ritmester Andreas Bornich i Farre for dom angående en vej, som ligger sønden for Peder Rasmussen Lillerings lade, som han mod gammel hævd og tingsvidner vil formene dem. landstings stævning 1599 og tingsvidne 20/11 1662 og attest 8/7 61 fremlægges. sagen blev opsat 8 dage

** Laurids Nielsen i Mollerup fremlagde et skøde dateret 7/6 1696, hvori Peder Nielsen forvalter på Vestervig kloster Anders Nielsen, der tjener på Ringkøbing amtstue samt yngre Peder Nielsen studiosus på egne vegne, samt Rasmus Jensen i Kalbygård på hustru Maren Nielsdatters vegne Anders Bonde i Sorring på hustru Edel Nielsdatters vegne sælger og skøder til deres bror Laurids Nielsen i Mollerup deres arveparter efter sl forældre Niels Pedersen og Maren Pedersdatter i deres selvejer bondegård i Mollerup

(54)

** Daniel Fischer stævnede samtlige Silkeborg bønder for dom angående restants og landgilde. opsat 8 dage

15/7 1696.

** Daniel Fischer til Silkeborg lod afhjemle syn på ulovlig skovhugst. sagen blev opsat 14 dage

** amtsskriver Just Hansen på anneksbonde Anders Nielsen i Høver hans vegne. afhjemling af syn på hans agre for frapløjning

(55)

** regimentsskriveren befuldmægtiget af Peder Ejlersen i Dallerup hans efterfølgere. syn på og vurdering af det pantsatte tøj. opsat 14 dage

** stiftamtmandens ordre læses angående sættedommer og sætteskriver i følgende sag

** herredsfogeden afhørte, i anledning af at skriveren skulle have forholdt sig lovstridigt med tingbogen, idet han skulle have ladet nogle steder stå ubeskrevet, Jens Nielsen i Sorring, som forklarede, at han var kommet til Tovstrup til skriveren Oluf Hansens hus, hvor fogden sad med tingbogen i hænderne, og skriveren tog den fra ham og lagde den i en kiste, men han så ingen ubeskrevne steder i bogen, og hørte heller ikke, at Oluf Hansen sagde til fogden, at de ledige steder skulle blive, som de var, og om han havde 4-6 dlr at stikke ham i næven, som andre må gøre, da så han måske ikke så nøje på de ledige blade i tingbogen, hvorefter fogden opgav videre spørgsmål, da han fornemmede, at Jens Nielsen ville føje sin kære bror Oluf Hansen med at dølge sandheden. Peder Sørensen Skød i Tovstrup vidnede som Jens Nielsen. på spørgsmål svarede Oluf Hansen, at grev Friis var hans øvrighed, som skulle se tingbogen, og at han vel kunne aflægge ed på, at han ingen ledige steder havde ladet stå på blad 12 4/7, hvor sagen imellem sr Jens Terkelsen i Skanderborg og hr Jacob Fog af Linå endte, men han var ikke stævnet for at aflægge ed

(57)

** Daniel Fischer til Silkeborg gav hans efterskrevne bønder i Linå sag for resterende landgilde. opsat 6 uger

** ritmester Bornich i Farre fremstillede 3 mænd, som beedigede deres attest angående en vej mellem ritmesteren og Peder Rasmussen Lillerings gårde, som ikke lukkes, når bymændene kører korn hjem. opsat 4 uger

** ritmester Bornich stævnede navng bønder i Lyngby og Farre for dom angående resterende skyld og landgilde. sagen blev opsat 8 dage

** Rasmus Brobjerg på Sjelle skovgård stævnede Peder Jensen og Mads Christensen, der begge tjener Mads Pedersen i Skørring, angående en bøg i Skørring Vesterskov, som de har fældet, og som de kørte til Mads Pedersens gård, hvorfra det blev kørt til Århus til en mand, der hed Christen Vegerslev eller Vejlby

(58)

22/7 1696.

** ritmester Andreas Bornich i Farre begærede dom over hans tjenere for restants. dom: de bør betale

29/7 1696.

** KM oberførster Kønnitz på grev Reventlows vegne spurgte Tomas Andersen kromand i Linå, om han vidste, hvornår Carl Rossen og en studiosus Claus Gram kom ind i hans stue, og om han hørte skovrider Peder Jacobsen af Framlev true Carl Rossen, som han beskyldte for ulovlig skyden, hvortil han svarede, at han intet vidste derom, fordi han lå og sov. Tomas Andersens hustru Maren Jensdatter vidnede, at de to kom ind efter gudstjeneste og begærede en pot øl, og senere skovrideren, som begærede en stob øl og en halv skæppe havre til hans hest, og da hun kom med øllet, mødte hun ham i døren med en bøsse, og tidligere drak de sammen og tog venligt afsked med hver andre

(59)

** Nicolaj Friises skrivelse fremlægges, hvori Johan Hagensen i Ry mølle beordres til at være sætteskriver i sagen mod herredsskriver Oluf Hansen i Tovstrup

** regimentsskriver Møller stævnede Hans Pedersen Skørring i Høver for syn på jord på Høver mark, som er frapløjet anneks og rytterbønder. synsmænd udnævnes

** Nicolaj Friis til Frisenborg stævnede Peder Olufsen af Borum for syn på en eng mellem Herskind og Borum mark, som tilhører Skivholme kirke, og ligeledes stævnede Konrad Rindelev, som har slået engene, samt grevskabets bønder ---- Liboriussen ? i Herskind Erik Pedersen i Borum Envold Nielsen i Borum mølle Oluf Jespersen og Jens Jespersen sst Mads Pedersen i Herskind Rasmus Madsen ? sst. synsmænd udnævnes

(60)

** Peder Ejlersen efter 14 dages opsættelse begærede dom angående det pantsatte tøj: dom: Laurids Lauridsens pantsatte tøj bør være Peder Ejlersen hjemfalden til evindelig ejendom

** Niels Henriksen af Silkeborg efter 14 dages opsættelse satte i rette, at Hårup og Skellerup mænd bør lide for ulovlig skovhugst efter KM skovforordning. sagen blev opsat 4 uger

** Rasmus Brobjerg stævnede Bertel Pedersen i Farre og Rasmus Nielsen sst for ulovlig skovhugst, som bevidnedes

** Hans Pedersen af Høver stævnede Jens Jensen af Høver for at vidne om forliget mellem Hans Pedersen og Anders Nielsen i Høver. tingsvidne 3/6 fremlægges. opsat 8 dage

(61)

** Hans Pedersen af Høver stævnede Laurids Pedersen Smed i Høver og Mikkel Rodkær i Høver for ulovlig skovhugst, som bevidnedes. sagen blev opsat 8 dage

5/8 1696.

** regimentsskriver Laurids Møller og amtsskriver Just Hansen. afhjemling af syn på indpløjning i Hans Pedersen Skørrings agre på Høver mark, som er frapløjet bymændene. navng vidnede om skelsten. Hans Pedersen og hans bror Simon Pedersen anmodedes om at gøre ed på, at de ikke med vilje havde frapløjet Anders Nielsen noget jord  

(62)

** regimentsskriver Møller stævnede Peder Nielsen af Storring angående slagsmål med Rasmus Christensen i Søballe samt navng vidner, som vidnede om slagsmålet. syn afhjemledes

** Hans Pedersen af Høver efter 8 dages opsættelse begærede dom over Anders Nielsen i Høver for 4 rdl ifølge tingsvidne. sagen blev opsat 4 uger

** Hans Pedersen i Høver stævnede Anders Nielsen, anneksbonde i Høver, for dom angående ulovlig skovhugst, og stævnede også amtsskriver Just Hansen for svar

** efter stiftamtmandens befaling er i denne sag forordnet i herredsfogedens sted Peder Frandsen i Søballe og i skriverens sted Niels Pedersen i Mollerup. herredsfoged Claus Jessen stævnede Jørgen Nielsen i Sorring og Peder Skød i Tovstrup for at aflægge vidne imod tingskriver Oluf Hansen angående stridighed med fogden. på godtfolks råd er sagen ophævet, således at de med det allerførste skal gøre forlig i regimentsskriverens nærværelse

(63)

** Mads Sørensen af Galten stævnede Peder Nielsens stedsøn i Skovby Mads Rasmussen samt Rasmus Pedersen for ulovlig skovhugst, hvortil de svarede, at de havde hugget det i Anne Pedersdatters skov i Galten 

** Hans Pedersen af Høver. 2 navng vidnede, at de så Mikkel Nielsen Rodkær med 2 drenge kørte ved af Høver skov

** Christen Poulsen af Tovstrup stævnede Søren Pedersen Skød i Tovstrup angående skældsord mod Christen Poulsen, hvortil han svarede, at han havde intet at påsige ham eller beskylde ham for

12/8 1696.

** på amtsskriverens begæring udnævnes 4 uvildige mænd til at dele Høver Galten Stjær Søballe og Tåstrup skove mellem bymændene, så enhver skal svare til ulovlig skovhugst i hans del af skoven

(64)

** Niels Poulsen fuldmægtiget af Christen Pedersens arvinger i Farre efter opsættelse begærede dom efter indleverede dokumenters indhold. opsat 8 dage, hvor Peder Rasmussen Lillering skal møde med sit skøde

** Mads Sørensen af Galten efter 8 dages opsættelse spurgte Peder Nielsen af Skovby, om han ville fremlægge hjemmel til omtalte risbøge, hvortil han svarede, at han vil levere den om 8 dage. opsat 8 dage

** Labing bymænd fremlagde deres vide og vedtægt dateret 11/7 96

19/8 1696.

** Hans Henriksen efter 8 dages opsættelse begærede dom efter hans restants. opsat 8 dage

** Niels Pallesen af Hammel fuldmægtiget af sl Christen Pedersens arvinger i Farre efter 8 dages opsættelse begærede dom. dommeren resolverede, at han vil afsige dom på 6 ugers dagen

** Mads Sørensen af Galten efter 8 dages opsættelse begærede dom i den sag om ulovlig skovhugst af Peder Nielsens sønner i Skovby, hvorpå Peder Nielsen fremlagde Anne Pedersdatter af Galten hendes hjemmelsseddel

** amtsskriver Just Hansen af Skanderborg efter opsættelse og tingsvidne imellem Hans Pedersen og Anders Nielsen i Høver som lyder på 4 rdl, og nu er sagen mellem dem ophævet og tingsvidnet kasseret

** Peder Rasmussen Lime af Farre begærede dom over hans og ritmester Bornichs tjenere for ulovlig skovhugst. Peder Rasmussen Lillering henholdt sig til at have hugget på sit enemærke Krarup. dom: efter KM lov skal han straks betale til retten, som bliver uddelt til de fattige, og hvis han ikke betaler straks, da skal han betale dobbelt

(65)

** i sagen mellem ritmester Bornich og Peder Rasmussen Lime begge i Farre på den ene side og deres bønder på den anden side angående ulovlig skovhugst blev kendt således: de indstævnede bør aftinge med husbonden

26/8 1696.

** KM oberførster Kønnitz stævnede samtlige Stjær Galten Høver
Søballe og Tåstrup bymænd angående syn for ulovlig skovhugst

** Daniel Fischer til Silkeborg irettelagde et tingsvidne 15/6 og begærede dom, som lyder: de Hårup og Skellerup mænd bør i mindelighed aftinge med husbonden for deres ulovlige skovhugst

** Daniel Fischer efter opsættelse fremlagde restants og begærede dom. dom: de navng bønder bør betale inden 15 dage

** Rasmus Brobjerg stævnede Christen Andersen, der tjener Niels True i Sjelle for vidne og spørgsmål angående ulovlig skovhugst i Sjelle skovgårds enemærkeskov, hvortil han svarede, at hans husbond befalede ham det, hvilket husbonden vedstod

(66)

** Peder Rasmussen Lime af Farre stævnede Christen Jensen i Farre og hans kone Karen Sørensdatter for dom angående de koster, der fandtes i deres hus. opsat 8 dage

** Peder Rasmussen Lime stævnede Peder Rasmussen Lillering i Farre angående syn på Krarup skovskifte. dom: alle lodsejere bør have kald og varsel

** Peder Rasmussen Lime stævnede Christen Lauridsen i Farre for spørgsmål angående hans husbonds føl, som blev slået i stykker, hvortil han gjorde sin højeste ed, at han intet havde haft med føllet at gøre

** læst oberførsterens indleverede 3 delinger, først af Søballe skov mellem bymændene

(67)

** dernæst deling af Stjær skov mellem bymændene

(68)

** og sidst deling af Tåstrup skov mellem bymændene

** i sagen mellem ritmester Bornich af Farre og Peder Rasmussen Lillering sst kendes således: da Peder Rasmussen Lillering med tingsvidne 22/9 1599 og 20/9 1662 beviser, at der af Arilds tid har ligget en kørevej mellem deres 2 gårde, da bør samme 6 mænd have samme frihed som hans formand, dog skal leddet vedligeholdes og holdes lukket, så kvæg og svin ikke kan gøre skade, som i så fald skal erstattes

2/9 1696.

** Peder Rasmussen Lime i Farre med 8 dages opsættelse berettede, at han, efter bekendelse af en rytter Rasmus Lauridsen Vejlby, som tilstod at han havde stjålet lintøj fra Lime efter begæring af Erik Jensen og hans hustru Karen Sørensdatter af Farre, fremstillede rytteren Rasmus Lauridsen, som forklarede ved ed, hvorledes det var sket.  navng vidnede om ransagning i Erik Jensens hus. navng vedkendte sig tyvekoster, der blev fundet i huset. navng tidligere og nuværende indbyggere stævnes. opsat 3 uger

(70)

** Peder Rasmussen Lime af Farre stævnede Erik Jensen i Farre for dom samt for arrest på hans gods fæ og bæster indtil sagens udgang

(71)

** Peder Rasmussen Lime efter 8 dages opsættelse. navng vidnede, at de var i Erik Jensens hus, da inkvisitionen skete, og da blev følgende hensat og Erik Jensen og hans hustru fik forbud mod at bortføre noget af godset

9/9 1696.

** KM skovrider Peder Jacobsen Zølner af Framlev befuldmægtiget af oberførster Kønnitz og amtsskriver Just Hansen af Skanderborg. deling af Høver og Galten skov mellem bymændene og syn på skovhugst

(73)

16/9 1696.

** Peder Rasmussen Lime af Farre stævnede Erik Jensen af Farre angående brøstfældigheden på det hus, han iboer, samt for dom for restants. syn afhjemles. dom 14/8 fremlægges. sagen blev opsat 14 dage

(74)

** Peder Rasmussen Lime af Farre stævnede Peder Rasmussen Lillering af Farre for syn på hans gårds bondeskov og enemærke i Krarup. synsmænd opnævnes

** Rasmus Jensen Klog i Sjelle på Rasmus Jensen i Årslev hans vegne stævnede Søren Andersen i Årslev og Anders Christensen i Sjelle for lovbud af den selvejer bondegård i Sjelle, Oluf Sejersen påboer, og lovbød 1.ting gården med tilliggende gadehuse og jord

23/9 1696.

** Peder Rasmussen Lime i Farre foregav, at Erik Jensen skal kvittere hans hus uspoleret og betale hans gæld, hvorpå fremstod Erik Jensen og bad hans husbond om forladelse og lovede at betale 10 sld til mulkt, hvorimod denne sag skal være ophævet

** Niels Pedersen af Mollerup fuldmægtiget af Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Rasmus Jensen i Skellerup angående hans æresskælden mod Daniel Fischers skovfoged i Hårup samt ulovlig skovhugst, som bevidnedes af skovfogeden, som fandt ham ved en vindfælde, og da sagde Rasmus Jensen til ham, går du ikke fra mig, skal din pande blive hugget, så din hjerne vælter ud, hvorefter skovfogeden gik bort uden at pante ham. andre vidnede det samme

(75)

** Rasmus Klog af Sjelle fuldmægtiget af Rasmus Jensen i Årslev 2.ting lovbød den selvejer bondegård i Sjelle, Oluf Christoffersen påboer

** Mads Sørensen i Galten begærede dom imellem ham og Peder Nielsen i Skovby angående skovhugst

30/9 1696.

** Rasmus Nielsen Klog af Sjelle fuldmægtiget af Rasmus Jensen af Adslev 3.ting lovbød hans lod i den selvejer bondegård i Sjelle, Oluf Christoffersen Sejersen påboer med gadehuse og skov

** KM skovrider Soetman på egne og skovrider Holger Mikkelsens vegne lod tilkendegive, at alle geder i Gern herred efter denne dag skal være afskaffet ifølge KM forordning

7/10 1696.

** sr Johan Arentsen på Lyngbygård stævnede Søren Knudsen af Galten angående hans ukvemsord til Johan Arentsen og hustru, hvortil Søren Knudsen svarede, at han intet usømmeligt vidste om dem og bad om forladelse for hans forseelse, hvilket han fik mod at betale 1 rdl til de fattige

** Peder Rasmussen Lime af Farre stævnede Erik Jensen i Farre, som mod forbud har indført korn, han har sået hos en del af hans bønder, uden at lade det tælle. opsat 4 uger

(76)

** Peder Rasmussen stævnede Peder Rasmussen Lillering i Farre for afhjemling af syn på hans gårds tilliggende skovskifte samt Krarup enemærke for skovhugst

** Rasmus Nielsen Klog af Sjelle fuldmægtiget af Rasmus Jensen Tåstrup i Adslev og Niels Jensen i Sabro 4.ting lovbød deres parter i den selvejer bondegård i Sjelle, Oluf Sejersen påboer

14/10 1696.

** læst KM forordning

(og var i dag intet videre at forrette)

21/10 1696.

** Rasmus Brobjerg af Sjelle skovgård stævnede hr Christen Madsen Sommer i Sjelle for forbud angående en halv kirkens gård i Sjelle, som han nogen tid har haft i brug, og som han nu blev forbudt at bruge herefter, da Brobjerg selv vil besætte den

(77)

** hr Søren Ottesen af Røgen stævnede Jens Andersen, som tjener ham, som uden opsigelse om natten er rømt

** Peder Rasmussen Lime af Farre stævnede Peder Rasmussen Lillering i Farre angående jord, som han i år har bortlejet, samt for ulovlig skovhugst og utilbørlige ord foran den siddende ret. Erik Jensen i Farre og andre vidnede om den jord, de havde lejet af ham. tingsvidne 7/10 fremlægges. kontrakt 13/12 93 mellem ham og medarvinger fremlægges. tingsvidne 13/12 93 fremlægges, hvori Peder Rasmussen Lillering og hans hustru Anne Jensdatter har pantsat til hans stedsøn Peder Christensen al den arvepart i hans gård for hans fædrene arv, som var 127 sld. en skriftlig begæring dateret 18/11 93 fremlægges, hvori Mikkel Sørensen i Lerbjerg Søren Nielsen Bejtrup i Farre og Søren Pedersen Kock i Vissing, alle medejere i Peder Rasmussen Lillerings gård begærer, at der ikke hugges i skoven uden deres tilladelse. dommeren opsatte sagen angående ulovlig skovhugst i 4 uger, og derefter blev fremlagt tingsvidne 19/8. dom: Peder Rasmussen Lillering bør for sine utilbørlige ord til hans husbond betale 2 rdl til næste hospital, samt gøre afbigt her for retten

(78)

28/10 1696.

** hr Søren Ottesen af Røgen fremstillede navng, som vidnede, at Jens Andersen Bøgild om natten rømte uden årsag og uden husbonds eller andres vidende. dom: han bør straffes som rømningsperson og betale hans husbond 1 rdl for hans tjeneste

(79)

4/11 1696.

** KM oberførster Kønnitz af Skanderborg stævnede en del Framlev herredsmænd for syn på deres tildelte skove. synsmænd blev udnævnt

** Peder Rasmussen Lime i Farre begærede at sagen mellem ham og Erik Jensen i Farre blev opsat. opsat 14 dage

** kancelliråd Peder Rosenørn fremstillede navng, som vidnede, at de var i Rasmus Iversen og Rasmus Pedersens ødegård i Gern, da deres avl blev opgjort

** Rasmus Jensen Tåstrup i Adslev og Niels Eskildsen i Sabro solgte og skødede til Berent Johansen i Høver hans datter Johanne Berentsdatter deres parter i den selvejer bondegård i Sjelle, som Johanne Berentsdatter og hendes mand Oluf Sejersen påboer

11/11 1696.

** læst KM forordning

** regimentsskriver Møller stævnede Maren Jensdatter hos Jesper Rasmussen i Kelstrup ? for dom, for hun er rømt af tjenesten hos skriveren uden anden årsag, end hendes gamle far var syg og svag. dom: hun bør betale ham 1/2 års løn, eller bøde med kroppen

(80)

** hr Christen Madsen Sommer i Sjelle stævnede Maren Lauridsdatter i Sorring og talte med hendes far Laurids Vest, angående hun er rømt af hendes tjeneste. opsat 8 dage

** KM skovrider Christoffer Ditlevsen Soetman af Javngyde på oberførster Kønnitz vegne. afhjemling af oldensyn i herredet, men der fandtes slet ingen olden. afhjemling af syn på skovskade og ulovlig skovhugst

(81)

18/11 1696.

** Peder Rasmussen Lime i Farre hans sag med Erik Jensen sst blev opsat 8 dage

** Peder Rasmussen Lime efter 4 ugers opsættelse begærede dom i sagen mod Peder Rasmussen Lillering i Farre. sagen blev opsat 14 dage

** regimentsskriver Møller i Dallerup stævnede samtlige Skovby mænd angående frapløjning af Jens Mortensens jord i Skovby. de Skovby mænds memorial til sessionen mod Jens Mortensen fremlægges. tingsvidne 25/6 8/7 10/7 fremlægges. opsat 4 uger

(82)

** regimentsskriverens fuldmægtig Søren Lauridsen lod afhjemle syn på den afbrændte gård Skovsrod

** Niels Jensen af Lading fuldmægtiget af sl Jens Rasmussen Lassens ? enke Anne Jacobsdatter i Århus stævnede en del personer i Framlev herred. opsat 3 uger

25/11 1696.

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Rasmus Jensen af Skellerup for dom angående ulovlig skovhugst efter tingsvidne 23/9. dom: han bør gøre aftingning inden 4 uger

(83)

** Peder Rasmussen Lime af Farre begærede kendelse mellem ham og hans husmand Erik Jensen i Farre angående ulovlig indførsel af korn. dom: han bør betale sine voldsbøder

2/12 1696.

** dom i sagen mellem Peder Rasmussen Lime i Farre og hans tjener Peder Rasmussen Lillering i Farre: da lodsejerne ikke har klaget over ham, og da husbonden ikke beviser, at han har solgt træet til andre, så kan han ikke lide tiltale

9/12 1696.

** Niels Jensen i Lading på Hans Vinter i Århus hans vegne stævnede efterskrevne for gæld. protester fremlægges. sagen blev opsat 2 uger

(85)

** Niels Jensen i Lading på Hans Vinters vegne stævnede efterskrevne for gæld. Jens Sørensen på far Søren Jensens vegne af Mollerup betalte hans gæld. indvendinger fremlægges, blandt andre af Bertel Worm af Them på husbond Marie sl Matias Fischers vegne. opsat 3 uger

** Anders Nielsen af Mollerup på egne og medarvingers vegne stævnede efterskrevne for gæld til sl Niels Pedersen i Mollerup, blandt andre Rasmus Jensen i Klintrup og hans hustru og hendes bror Niels Sørensen, sl Laurids Nielsens kone Kirsten Lauridsdatter i Hårup, Morten Pedersens efterleverske i Voel og hendes mand Niels Rasmussen, Anders Sørensen i Lundgård og hans mor Helle Andersdatter med hendes døtre Abelone Sørensdatter og Johanne Sørensdatter i Rodegård og Karen Sørensdatter i Tulstrup for gæld, sl Søren Pedersen i Rode skyldte, efter obligation dateret 4/2 1676, og sl Niels Bondes enke Karen ? Nielsdatter og hendes sønner Niels Nielsen Rasmus Nielsen. protester fremlægges. sagen blev opsat 4 uger

(87)

16/12 1696.

** regimentsskriveren stævnede samtlige Høver bymænd, for de uden tilladelse havde indsat et lig på Storring kirkegård, og som blev synet, men der fandtes ingen årsag til hans død, som skete i Elev, men han var, efter enken Maren Jensdatters udsagn, svagelig. navng vidnede, at kun hans stedsøn Rasmus Jensen havde kørt med liget. opsat til næste tingdag efter jul

(88)

** ritmester Bornich stævnede navng for at vidne om hvad, der fandtes til den gård i Lyngby, som Rasmus Lauridsen antog. syn afhjemles. navng vidnede om fæmon, han havde solgt, før han rømte fra gården. opsat til første ting efter jul.

(89)

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede Anders Christensen i Sjelle og Oluf Sejersen sst for forbud angående en bøg, de skal have hugget i Sjelle Overskov, som de fik forbud mod at føre bort

** Rasmus Jensen og Jens Jensen af Skovby stævnede Envold Rasmussen og Rasmus Møller i Kalbygård med flere for syn på ulovlig skovhugst

(90)

(i Jesu navn skal al vor gerning ske. Gud give lykke og fremgang til al vores forretning og foretagende i dette nye år 1697)

13/1 1697.

** KM regimentsskriver Møller stævnede efterskrevne i Borum Herskind og Tovstrup for at møde med deres fæstebreve og husbondhold samt lægdsmand Jens Lassen og sin svoger Peder Jensen i Herskind. navng lægdsmænd vidnede, at de tilsagde de indstævnede til at køre, men de var modvillige og ville ikke køre, og de var heller ikke mødt i dag med deres fæstebreve og husbondhold. sagen blev opsat 4 uger

** regimentsskriveren efter opsættelse 16/12 begærede dom, og Hans Pedersen Skørring af Høver forklarede, at det døde legeme blev ført ind i hans hus uden hans minde og vilje, og han vidste intet derom, og langt mindre, hvorledes det kom til Storring kirke. andre vidnede. opsat 4 uger

(91)

** fuldmægtig Søren Lauridsen begærede dom over de Skovby mænd, da det var 6.ugers dagen. opsat 8 dage

** regimentsskriverens fuldmægtig Søren Lauridsen, fuldmægtiget af Jens Nielsen af Sjelle og på hans vegne, skødede og solgte fra sig og sine arvinger til sin hustru Anne Ditlev Lauridsdatter og hendes arvinger hans anpart i den selvejer bondegård i Sjelle, som han påboer

** Anders Nielsen af Mollerup med opsættelse 9/12 fremlagde 3 ark stemplet papir som bevis på hans gældsfordring, som er et skiftebrev, dateret Mollerup 23/5 1684 en dom dateret Århus 9/10 1690 og missive dateret 23/10 1681 under sl Søren Pedersens hånd. opsat 3 uger

** Niels Jensen af Lading fuldmægtiget af Hans Vinter i Århus begærede dom efter opsættelse. dom: de indstævnede bør betale deres gæld

** Niels Jensen af Lading fuldmægtiget af sl Jens Rasmussen Lassens ? enke i Århus begærede dom efter opsættelse. dom: efterskrevne bør betale efterskrevne gæld inden 15 dage

(92)

20/1 1697.

** KM jægermester på Nygård de la Roche stævnede mons Brobjerg til Sjelle skovgård for tingsvidne, og stævnede Christen Snedker i Sjelle angående en bøsse, som han blev antruffet med i KM vildtbane. dom: der kan ikke udstedes vidne, da kaldsmændene var konfuse

** regimentsskriver Laurids Ditlevsen Møller i Dallerup stævnede mons Brobjerg på Sjelle skovgård for 2 slæder med heste, som er optaget på KM grund i KM vildtbane. Harlev mænd klagede over, at mons Brobjergs folk havde frataget dem deres heste og slæder, og de benægtede, at de i vildnis var kørt ind på mons Brobjergs skovskifter eller mark, men alene på Lundgårds mark, hvor en af hans tjenere med bøsse bortførte deres slæder og heste. sagen mellem mons Brobjerg og rytterbønderne blev forligt således, at de skal betale ham 16 og 24 sld for deres skovhugst, så ville de få deres slæder og heste igen

(93)

** regimentsskriveren efter 8 dages opsættelse begærede dom i sagen mellem Jens Mortensen og de Skovby mænd, da de ikke var kommet til forlig

** stiftsbefalingsmand Nicolaj Friis til Frisenborg stævnede mons Brobjerg til Sjelle skovgård for vidner angående Sjelle kirketiende. navng vidnede, at Sjelle kirketiende er talt på ageren og ført til Sjelle skovgård. andre vidnede, at grev Friis tilbød mons Brobjerg og hans tjenere at ville tælle kornet med dem på marken

(94)

** indførsel af dom i sagen mellem de Skovby mænd og Jens Mortensen i Skovby angående det omtvistede skovmål på Skovby mark: da skovstykket i landmålingen blev takseret for fælles fædrift, da bør de Skovby mænd have hver sin anpart deri

27/1 1697.

** læst KM forordning om matrikelskat

** Rasmus Jensen af neder Kalbygård stævnede efterskrevne angående Kalbygårds ejendom med pløjning græsning og fædrift, og forbød dem at græsse deres fæmon på Kalbygårds ejendom, og forbød Envold Rasmussen i Kalbygård i hans søn Rasmus Envoldsen nærværelse at pløje fra Kalbygårds ejendom og lægge til hans selvejergård i Flensted. protester fremføres

(95)

** korporal Slutter lod fremlyse en hest med sadel, som er kommet til ham, hvor den rette ejer kan hente den

3/2 1697.

** regimentsskriveren lod forkynde, at 12/2 skal holdes skifte i Ovstrup efter Jesper Pedersens sl hustru Johanne Sørensdatter mellem ham og hendes efterladte arvinger

** Anders Nielsen af Mollerup efter 3 ugers opsættelse begærede dom efter indleverede dokumenter. opsat til dom 8 dage

** Peder Rasmussen Lime i Farre stævnede Niels Mogensen af Farre og hans 2 døtre Barbara Nielsdatter og Maren Nielsdatter for dom angående ulovlig skovhugst og overlast på skovfogeden Laurids Andersen i Farre. navng vidnede derom, og syn afhjemledes. sagen blev opsat 4 uger

(96)

** Peder Rasmussen Lime i Farre stævnede Peder Rasmussen Lillering for at forklare om hans bondeskovs ilde tilstand, og ligeledes stævnede de andre lodsejere, som skal have hugget og solgt af skoven. navng vidnede om hvad, de havde fået af træ

(97)

10/2 1697.

** regimentsskriver Møller efter opsættelse begærede dom angående de ulydige rejser og bøndernes fæster samt omkostninger. dom: eftersom de for ulydighed indstævnede rytterbønder af regimentsskriveren tiltales på deres fæste, da er samme bønder ved sidste session for deres ulydighed mod generalmajorens ordre om at stille i Skanderborg, hvilket ikke skete, med træhesten afstraffet

** Anders Nielsen af Kalbygård efter opsættelse begærede dom i sagen angående hans fordring til Rasmus Mikkelsen af Låsby og sl Søren Pedersen i Rode hans arvinger. dom: sl Søren Pedersens arvinger bør betale hans gæld

(98)

** hr Erik Tomasen i Gern stævnede Jens Dinesen Christen Dinesen i Gern med flere for gæld. dom: de bør betale deres gæld

** den sag med Laurids Jensen blev opsat 8 dage

** hr Christen Høst i ---- stævnede hr Niels Brandt i Hovlbjerg angående tienden af Søby sogn. navng vidnede, at hr Niels Brandt oppebar og medtog al korntienden

(99)

17/2 1697.

** Rasmus Brobjerg på Sjelle skovgård stævnede samtlige Sjelle og Skørring bymænd for forbud mod at lade deres bæster og kvæg komme i Sjelle skovgårds endels mark

(100)

** læst KM forordning om forprang

** regimentsskriveren stævnede Anders Nielsen i Kalbygård for at fremvise sl Mikkel Rasmussen i Låsby hans udgivne obligation sammen med den fornyede til sammenligning, hvilket ikke skete. dom: da hans søn Rasmus Mikkelsen ved ed har befriet sig for kravet, bør han være frikendt

** amtsskriver Just Hansen af Skanderborg stævnede samtlige anneksbønder for resterende restants og landgilde. opsat 3 uger

** grev Nikolaj Friises birkeskriver Niels Pallesen fuldmægtiget af Niels Madsen af Farre stævnede Niels Mogensen af Farre og hans døtre samt navng vidner i Farre. Niels Mogensen og hans døtres skader synes. Niels Mogensens hustru Else Nielsdatter vidnede, at de havde været gift 36 år. navng vidnede om slagsmålet

(102)

** Niels Pedersen af Mollerup og Mette Nielsdatter Balle i Linå er forligt således, at han skal give hende 3 sld og betale processen

** Anders Nielsen i Mollerup og Rasmus Mikkelsen i Låsby er forligt, så Anders Nielsen frafalder sit krav på hans sl far

(103)

** Just Hansens restants på navng bønder fremlægges

24/2 1697.

** Niels Pallesen fuldmægtiget af Niels Mogensen i Farre begærede dom i sagen. opsat 14 dage

3/3 1697.

** Peder Rasmussen Lime i Farre stævnede navng i Farre for at vidne om slagsmålet mellem Laurids Andersen skovfoged og Niels Mogensens døtre Barbara Nielsdatter og Maren Nielsdatter. Niels Pallesen protesterede. opsat 8 dage

(104)

** Peder Rasmussen Lime stævnede Barbara Nielsdatter i Farre for lejermålsbøder, for hun i sit enkesæde har begået horeri, hvilket hun ikke kunne benægte. opsat 14 dage

10/3 1697.

** læst 2 forordninger

** læst ordre til Peder Frandsen i Søballe til at være sættedommer

** læst landstings stævning til herredsfogeden og sættefogeden 24/2

** Peder Rasmussen Lime i Farre fordrede at føre vidner i sagen angående Niels Mogensen i Farre. navng vidnede om slagsmålet

(105)

** Niels Pallesen fuldmægtiget af Niels Mogensen i Farre efter 14 dages opsættelse begærede opsættelse. opsat 14 dage

** Peder Rasmussen Lime begærede dom i sagen mellem Fisker Laurids og Niels Mogensen. sagen blev opsat 14 dage

** den sag mellem sr Lime og Niels Mogensen i Farre blev opsat 14 dage

** Niels Mogensen og hans hustru Else Nielsdatter i Farre er forligt med deres husbond Peder Rasmussen Lime angående ulovlig skovhugst samt slagsmål, som hans døtre har forøvet

17/3 1697.

(106)

** Johan Arentsen på Lyngbygård stævnede Oluf Jespersen Jens Jespersen af Borum for skøde at høre læse angående det boel i Borum, som skylder til Borum kirke 1 ørte rug 1 ørte byg 1 ørte havre, og fremlagde et skøde dateret 29/6 1696. dom: de bør betale afgiften til Johan Arentsen

** samme stævnede Niels Hofmand og Anders Balle begge i Labing for dom angående landgilde restants. opsat 14 dage

** Morten Jørgensen af Dalby Skannerup sogn begærede tingsvidne på den store skade, han havde lidt på grund af ildebrand og fremlagde sognepræstens attest

24/3 1697.

** læst landstingsstævning til arvinger efter sl Johanne Sørensdatter, der boede og døde i Ovstrup for at møde i stervboet 15/4

(107)

31/3 1697.

** Niels Jensen af Ussinggård fremlagde en stævning, hvori herredsfoged Claus Jessen stævner ham samt Jesper Pedersen i Borum og Klemend Nielsen, da de har KM anpart korntiende af sognet i fæste, for restants, samt samtlige Borum bymænd, særdeles Jesper Olufsens enke og hendes søn Oluf Jespersen. desuden stævnede han Skovby bymænd for restants af KM anpart korntiende af Skovby sogn. navng i Borum, der mindes op til 20 år, vidnede hvorledes korntienden plejede at blive leveret. opsat 3 uger

(108)

** efter varsel til Simon Jensen på Skovby mænds vegne fremlagde Niels Jensen dom af Framlev ting 30/9 1685, og Simon Jensen af Skovby fremlagde deres fæstebrev dateret 14/8 1685. opsat 3 uger

** Laurids Pedersen på rådmand Hans Vinters vegne og sl Jens Vinters arvingers vegne stævnede Ellen Herlovsdatter af Lundgård og hendes svigersøn Anders Sørensen Rode angående hendes husbond sl Jens Envoldsens brev dateret 19/4 1663. dom 17/1 1683 her af tinget samt dom af Århus byting 6/5 1687 fremlægges. han formente, at Ellen Herlovsdatter og svigersøn Anders Sørensen Rode, som er fælles om gården, bør betale gælden. opsat 8 dage

** den sag angående Johan Arentsen på Lyngbygård hans bønder er opsat 3 uger

7/4 1697.

** Jens Jacobsen Skivholme af Århus efter opsættelse begærede dom over Ellen Herlovsdatter for hendes sl husbond Jens Envoldsen i Lundgård hans gæld til sl Jens Vinters arvinger i Århus. dom: hun bør betale gælden inden 15 dage

(109)

** KM amtsskriver Just Hansen efter opsættelse begærede dom for anneks og kirkebønders restants. dom: de bør betale inden 15 dage

** kancelliråd Peder Rosenørn på Tvilum stævnede samtlige Tvilum bønder for resterende landgilde til deres husbond. sagen blev opsat 8 dage

14/4 1697.

** regimentsskriver Møller stævnede Mads Sørensen i Galten for slagsmål langfredag mod Johanne Jensdatter i Galten, som gav last og klage over ham. syn på hendes sår og skade afhjemles. sagen blev opsat 8 dage

(110)

** regimentsskriveren stævnede Morten Nielsen af Galten og Laurids Sørensen sst for uskikkelighed og fylderi 1.påskedag. de nægtede ikke at have drukket lidt brændevin, men vidste ikke af at have forøvet uskikkelighed, hvorfor sagen blev opsat til bevis

** regimentsskriveren stævnede Mads Sørensen af Galten for lejermålsbøder, og som har udstået kirkens disciplin, måske på forkert grundlag. navng vidnede, at Maren Lauridsdatter kom frugtsommelig af hans tjeneste og folk sagde, han var den rette barnefar. han blev tilbudt at gøre ed på, at han ikke havde haft lejermål med Maren Lauridsdatter, men med hårdnakkede ord svarede han, at ingen skulle tvinge ham til at aflægge ed, hvis hun havde udlagt ham

** Rasmus Brobjerg af Sjelle skovgård stævnede Jens Nielsens tjenestekarl i Sjelle Jens Madsen for dom angående ulovlig skovhugst, som bevidnedes. opsat 3 uger

(111)

21/4 1697.

** Niels Jensen på Ussinggård efter 3 ugers opsættelse fremlagde dom af Bjerre Hatting ting 22/3 1697, hvori KM skøde er indført angående tiende af Borum, samt Borum bymænds fæstebrev dateret 7/4 1692 og hans indlæg. dom: Borum bymænd bør rette sig efter deres fæstebrev

** Nicolaj Friis til Frisenborg stævnede Peder Olufsen i Borum for at forny dommen over ham for slagsmål, han forøvede på Niels Terp i Lading, og Søren Nielsen Pellesen i Borum, som i herredsfogedens sted skulle gøre udlæg hos Peder Olufsen i Borum, hvortil han svarede, at der var ikke nok fæmon bæster og sædekorn til at betale hele fordringen. opsat 14 dage

(112)

** Anders Nielsen af Skellerup stævnede Søren Christensen og hustru Else Nielsdatter og søster Sidsel Nielsdatter i Skellerup for lovbud angående det hus i Skellerup by, som ligger på hans gårds grund tillige med den lod og part, som han er berettiget til i Piljorden, som er den 6.part, som ligger til hans påboende bondegård

** sagen angående Mads Sørensen af Galten blev opsat 14 dage

** i sagen mellem kancelliråd Peder Rosenørn til Tvilum og hans bønder begærede han dom angående efterskrevne restants. dom: de bør betale inden 15 dage

** Peder Rosenørn fremlagde specifikation på hans bønders restants. dom: de bør betale inden 15 dage

(113)

28/4 1697.

** mons Lossow på Ristrup stævnede efterskrevne i Sabro for at vidne angående den herlighed, der går af Peder Nielsens boel i Sabro, som kom fra kronen, og hvortil der lå noget jord, som kaldes Harlev kirkes jord. navng i Sabro, der mindes op til 50 år, vidnede derom

(114)

** mons Lossow stævnede Peder Simonsen i Sabro for ulovlig skovhugst af 80 hasselstave. opsat 4 uger

** Johan Arentsen på Lyngbygård fremlagde restants fra 1887 for Anders Rasmussen Balle i Labing og Niels Jensen i Nørgård. dom: de bør betale inden 15 dage

** Anders Nielsen af Skellerup 2.ting lovbød det hus i Skellerup på hans gårds grund, samt hans lod og part, som er den 6.part, i Spiljorden til den halve bondegård, han iboer

5/5 1697.

** regimentsskriver Møller efter 14 dages opsættelse begærede dom i sagen, som findes på (110). dom: da Johanne Jensdatter med syn beviser, at hun er blevet slået af Mads Sørensen i Galten, da kan han ikke frikendes, men må betale derfor samt for helligbrøde  

(115)

** ridefoged Laurids Jensen på Skovgård fordrede efter 3 ugers opsættelse dom over Jens Madsen, der tjener Jens Nielsen i Sjelle. dom: han bør for ulovlig skovhugst betale Rasmus Brobjerg 4 rdl

** Anders Nielsen af Skellerup 3.ting lovbød det hus i Skellerup samt den 6.part af Spiljorden

12/5 1697.

** regimentsskriver Møller stævnede efterskrevne for lejermålsbøder. dom: de bør betale deres bøder

** i den sag angående Jep Christensen, som tjener i Galten sammen med Karen Pedersdatter kendes således: da hun har udlagt ham for barnefar, bør han betale sine lejermålsbøder

**  Laurids Pedersen Sommer borger i Skanderborg stævnede Jørgen Nielsen i Sorring for 5 rdl gæld, hvorimod Jørgen Nielsen fremlagde regnskab for det, Laurids Pedersen havde fået af ham, og som han mener bør afkortes i de 5 rdl. dom: den indstævnede sag optages til doms, og Jørgen Nielsen bør søge modparten ved hans værneting for hans krav

(116)

** kancelliråd Peder Rosenørn stævnede Anders Vestergård i Voel og hans søn Niels Andersen for ulovlig skovhugst i Voel skov

** Peder Rasmussen Lime i Farregård på hans tjener Søren Nielsen Bejtrups vegne stævnede Mogens Lauridsen, der tjener hans far Laurids Rasmussen (Rask) i Farre for vidne angående den ulykke, som skete på sl Margrete Christensdatter, Søren Bejtrups hustru af Farre, og stævnede navng vidner af Farre. syn på hendes lig afhjemles, en pistolkugle var gået gennem struben og sad i halsen, og hendes mand berettede, at Mogens Lauridsen havde skudt hende. Niels Christensen vidnede, at han Volborg aften fulgtes med Mogens Lauridsen til Jens Mariagers hus, hvor han ville låne en pistol af Jens Mariagers hustru Petronelle, som han ville skyde med, når gadeilden blev tændt, hvilket hun nægtede, idet hun så ville få hug af hendes mand, hvorefter han tog den selv. andre vidnede om forløbet indtil ulykken skete. Anne Sørensdatter Anne Christensdatter og Kirsten Christensdatter vidnede, at de var i Søren Bejtrups stue, da hunden gøede, og de så nogle ungkarle på toften, og da de gik til døren, pegede Mogens Lauridsen med pistolen på Anne Sørensdatter, som dukkede sig og sagde, Mogens hvi gør du det, og så kom Søren Bejtrups hustru løbende og spurgte, hvad er du ræd for, men fik intet svar, og da Søren Bejtrups hustru kom til døren, gik skuddet af, og Mogens Lauridsen kom straks ind af døren tog hende om livet og sagde, lille Margrete kan du leve søster lille kan du leve med mig, men hun kunne ikke svare ham, og han sagde, jeg ville gerne dø for dig, men han gik bort, og de tog til at skrige i hverandre deres munde. Jens Mariager fremlagde sit indlæg

(118)

** Anders Nielsen af Skellerup 4.ting lovbød det hus i Skellerup, som hører til hans selvejer bondegård, samt 6.parten af Spiljorden, som ligger til hans gård

19/5 1697.

** Jens Fog prokurator i Århus, fuldmægtiget af Niels Harlev handelsmand og borger i Århus, stævnede Laurids Andersen Bonde i Sorring med gældsfordring på 60 sld ifølge skiftebrev efter sl Jens Andersen på Bogensgård dateret 20/2 1694, som fremlægges. sagen blev opsat 4 uger

(119)

** kancelliråd Peder Rosenørn stævnede Anders Vestergård i Voel og hans søn Niels Andersen for ulovlig skovhugst efter tingsvidne 12/5. sagen blev opsat 4 uger

** Søren Andersen af Galten, fuldmægtiget af Abelone Nielsdatter i Borum, angående lovbud af 4.parten af hendes påboende selvejer bondegård i Borum stævnede Jens Pedersen i Borum Erik Pedersen Jesper Pedersen og Oluf Jespersen sst og lovbød den 4.part af hendes selvejergård

(120)

** kancelliråd Peder Rosenørn til Tvilum forbød alle og enhver at køre ride eller gå over hans tilhørende ejendom

** Anders Nielsen af Skellerup solgte og skødede til hans svoger Laurids ---- i Skellerup og hans hustru ---- Andersdatter det selvejerhus, som tilhører hans halve selvejergård og den 6.part af Spiljorden

26/5 1697.

** kancelliassessor Hans von Lossow efter 4 ugers opsættelse begærede dom over Peder Simonsen i Sabro for ulovlig skovhugst. dom: han bør betale hans husbond 4 rdl og omkostning 2 sld

** Peder Rasmussen Lime i Farre på hans tjener Peder Nielsen Bejtrup i Farre hans vegne en dom og stævnede Mogens Lauridsen i Farre og hans far Laurids Rasmussen i Farre for dom angående det ulykkelige drab på Margrete Christensdatter, samt Jens Nielsen Mariager for skødesløs omgang med ladt gevær, som er den største årsag til drabet. Mogens Lauridsens indlæg fremlægges, hvori han ved ed bekræfter, at han ikke vidste, pistolen var ladt, idet han skulle bruge løst krudt til at skyde over gadeilden, og da han kom til Søren Bejtrups gård, da tog hans nære slægt og fuldt næstsøskendebarn Margrete Christensdatter om pistolen, som gik af, og hun blev dræbt. sagen blev opsat 4 uger

(121)

** Laurids Rasmussen på hans søn Mogens Lauridsens vegne stævnede navng Farre mænd for at vidne om Mogens Lauridsens forhold, og de vidnede, at han altid havde levet enigt og fredeligt med alle

** Abelone Nielsdatter i Borum og hendes far Niels Pallesen i Koldkærgård 2.ting lovbød den 4.part af hendes part i den selvejer bondegård i Borum med gadehuse, hun påboer

(122)

2/6 1697.

** mons Brobjerg på Sjelle skovgård stævnede hans bønder for forbud mod at hente ler eller bortsælge noget ler af deres agre under straf

** mons Brobjerg stævnede Søren Sørensen Dyhr i Skørring angående riveskafter økseskafter og andet, skovfogederne har fundet i hans gård, som de bevidnede

** Abelone Nielsdatter i Borum med hendes far Niels Pallesen i Koldkærgård 3.ting lovbød 4.parten af den selvejer bondegård, hun påboer

** amtsskriver Just Hansen i Skanderborg kundgjorde auktion 9/6 over fæmon og bæster

** Jens Pedersen af Borum mødte og gav tilkende, at han og hans andre brødre Erik Pedersen og Jesper Pedersen af Borum efter skifte efter deres sl bror Peder Pedersen, som boede og døde i Borum, er sat til at være værge for hans 3 børn, og tilbød deres arv 300 sld mod kaution og rente

9/6 1697.

** læst KM forordning

** regimentsskriver Møller stævnede Simon Nielsen af Herskind og hans 2 sønner for klammeri mod Jens Dinesen i Herskind. Jens Simonsen og Jens Dinesen blev forligt og har intet at klage over

(123)

** Laurids Andersen Bonde i Sorring stævnede Niels Harlev borger i Århus og Hans Vinter rådmand sst for at fremlægge et pantebrev, som han ikke mener er gyldigt, og ligeledes angående 20 sld og 1 td rug, som han kan bevidne, at han fik af hans sl bror Jens Andersen, da hans gård brændte. sagen blev henvist til ny stævning
 
(124)

16/6 1697.

** Hans von Lossow på Ristrup stævnede ladefogeden og ladekarlen for at vidne angående ulovlig skovhugst i Ristrup skov, som Niels Nielsen i øster Ris har begået, såvel som Jens Andersens søn Anders Jensen i Ris Hovgård, hvilket bevidnedes. syn afhjemles

** regimentsskriver Møller stævnede Jens Pedersen i Borum og hans hustru Maren Rasmusdatter og deres tjenestekarle med flere, der iblandt Peder Olufsen og hustru Inger Christensdatter for at vidne angående en rytter Jokum Elling, som er brudt ind i Jens Pedersens hus om natten. Maren Rasmusdatter vidnede, at hun vågnede ved, at en mand stod i deres stue og prøvede at åbne hendes mands skab, og af forskrækkelse og frygt kaldte hun på hendes mand, som lå i den anden stue, fader fader der er tyve i stuen, og han kom løbende og forfulgte rytteren i bar skjorte. Jens Pedersen vidnede om forfølgelsen. karlene vidnede om indbruddet

(125)

** kancelliråd Rosenørn begærede at sagen med Anders Vestergård i Voel måtte opsættes 6 uger og på Niels Harlev i Århus hans vegne begærede, at hans sag måtte opsættes 14 dage

** i lige måde Søren Lauridsen på husbonds vegne mod Niels Harlev begærede at for retten måtte fremlægges købmandsbogen in originale, hvilket dommeren resolverede skulle ske

(126)

** Søren Lauridsen begærede hans dokumenter påskrevet på husbonds vegne, hvilket dommeren lovede mod betaling af rettens betjente

** læst befaling til Peder Frandsen i Søballe til at være sættedommer i følgende sag

** KM foged Claus Jessen ville fornemme om Søren Lauridsen ville lukke hans parole og løfte, som han gjorde, og de 8 mænd ville konfirmere deres attest om hans forhold ved retten 8/6, hvilket de gjorde

** Jens Pedersen af Borum på egne og brødre Erik Pedersen Jesper Pedersen deres vegne 3.ting opbød deres bror sl Peder Pedersens efterladte børn deres arv

** Abelone Nielsdatter i Borum 4.ting lovbød 4.parten af hendes selvejergård i Borum

23/6 1697.

** oberførster Kønnitz stævnede kvartermesteren hos Mikkel Hovgård i Årslev samt flere ryttere og rytterbonden Mikkel Rasmussen i Tåstrup og Anders Jensen og hans bror Søren Jensen i Tåstrup for ulovlig skovhugst i Stjær skov, hvilket bevidnedes

(128)

** Peder Rasmussen Lime på hans bonde Søren Nielsen Bejtrups vegne begærede dom over den bortrømte Mogens Lauridsen for det drab, han har begået på Søren Bejtrups hustru Margrete Christensdatter, om han ikke derfor har forbrudt hans liv. sagen opsat til doms 14 dage, og navng meddomsmænd udmeldtes

** Abelone Nielsdatter i Borum med hendes far Niels Pallesen solgte og skødede til Abelone Nielsdatters mand Peder Rasmussen den 4.part af hendes påboende selvejergård i Borum

** Jens Pedersen af Borum på egne og brødres vegne, nemlig Erik Pedersen og Jesper Pedersen 3.ting opbød deres sl bror Peder Pedersens børn deres tilfaldne arv 300 sld

30/6 1697.

** regimentsskriver Møller advarede og forbød, at om nogen har sået ulovlig sæd i rytterbøndernes jord, da må ingen bortføre afgrøden

(129)

** Peder Rosenørn begærede efter opsættelse dom over Anders Vestergård i Voel for ulovlig skovhugst. dom: han bør betale 6 rdl

** Laurids Andersen i Sorring begærede dom i sagen mellem ham og Niels Harlev i Århus efter 14 dages opsættelse, som lød: da skiftebrevet ikke er underskrevet af Laurids Andersen, og han ved sin saligheds ed nægter gælden til hans sl bror, da frikendes han

** Jesper Pedersen af Ovstrupgård stævnede Jørgen Nielsen i Sorring for ulovlig skovhugst i Klintrupgårds tilliggende skov. opsat 8 dage

** Laurids Pedersen Sommer af Skanderborg stævnede Jørgen Nielsen af Sorring for dom angående gæld 5 rdl. på Jørgen Nielsens begæring blev sagen opsat 3 uger

(130)

** Hans Pedersen Skørring af Høver stævnede anneksbonde Anders Nielsen i Høver for at have fordærvet hans hest på marken. syn på hestens skader afhjemles. opsat 8 dage

7/7 1697.

** Peder Rasmussen Lime af Farre efter opsættelse begærede dom over Mogens Lauridsen i Farre, hvorpå dommeren og meddomsmænd således dømte og afsagde, som herefter ord efter ord skal indføres

** stiftamtmanden fordrede af herredsfoged Brochman i Lysgård Hids herred at være dommer i sagen mellem Jokum Fischer til Allinggård på den ene og herredsfoged Claus Jessen og Peder Frandsen i Søballe på den anden side

** herredsfoged Claus Jessen begærede af dommeren, at han måtte få sine vidner ført i dag, da de var tilstede, før Jokum Fischer blev tilladt at føre sine, hvilket Jokum Fischer protesterede imod

(131)

** Jokum Fischer på Allinggård stævnede herredsfoged Claus Jessen og Peder Frandsen i Søballe og fremlagde attester af Marie Fischer ritmester Andreas Bornich og Tomas Fischer og af hr Jacob Jensen Møller, hvorefter navng vidnede om en sammenkomst hos Christian Fischer, hvor herredsfoged Claus Jessen var ubesindig og forsøgte at indvikle sig på gæsterne og var uhøflig mod en del fruentimmer, både værtinden og hr Nielses kæreste i Skorup, som beklagede sig over hans hastighed, og da han øvede klammeri og tog til sin kårde, blev han tvunget ud i gården

** KM amtsskriver Just Hansen stævnede navng anneksbønder KM husmænd og kirkeværger for landgilde provstekorn provste og kirkelam og skatter. opsat 3 uger

(132)

** universitetsherrerne i København stævnede Christian Fischer til Lavengård for forbud mod at befatte sig med Kærs mark, før dom er faldet i sagen

** universitetsherrerne stævnede Niels Nielsen i Linå for dom angående slagsmål, han har begået i Tomas Møllers hus i Linå, hvor han slog hans hustru. syn på hendes sår afhjemles. navng vidner om slagsmålet. opsat 3 uger

(133)

** i den sag med Peder Rasmussen Lime i Farre på Søren Bejtrups vegne og Mogens Lauridsen kendes således: da Margrete Christensdatter er dræbt ved vådeskud, skal Mogens Lauridsen bøde 40 lod sølv til den dræbtes arvinger, samt betale processens omkostninger, men Jens Mariager, fra hvis hus Mogens Lauridsen tog pistolen mod hans hustrus vilje, skal ikke lide nogen straf

14/7 1697.

** hr Erik Tomasen af Gern stævnede Laurids Jensen i Gern for dom angående slagsmål, han har begået mod hr Erik Tomasens dreng. syn på hans sår afhjemles. hr Erik Tomasen lod sagen falde, mod at han lod ham og hans folk i fred og betalte rettens betjente deres salario

(134)

** amtsskriver Just Hansen efter 8 dages opsættelse fremkaldte synsmændene med deres skriftlige synsforretning

** hr Søren Ottesen til Røgen og Sporup menigheder stævnede Peder Rasmussen Lime i Farre for syn på den mose i Sporup mark, hans anneksbonde sigtes for ulovligt at have opskåret

** universitetsherrerne i København stævnede Christian Fischer på Lavengård for dom angående restants af den jord på Kærs mark, hvorfor hans fæste formenes forbrudt. sagen blev opsat 8 dage

** Peder Rasmussen Lime af Farre protesterede mod hr Søren Ottesens stævning, idet han mente alle lodsejere burde stævnes

** regimentsskriver Møller stævnede samtlige Borum bymænd for at vidne, om Søren Kandes hustru i Borum Boel Nielsdatter 2/7 skal være slået til døde, og desuden stævnede han Poul Brunsvig i Borum, som skal have gjort drabet, for beskyldning og dom. syn afhjemles, hun var slået i hovedet, hvor der var en rift, hvorfra der var kommet lidt blod, men der var intet ben brækket i hovedet. hendes mand Søren Kande beskyldte Poul Brunsvig for at have slået hans kone andendagen før hun døde, hvilket skete efter de var kommet i klammeri, hvor de bevæbnet med vognkæppe trængte ind på hinanden. Christen Poulsen Poul Brunsvigs søn vidnede om skænderiet og slagsmålet. Maren Poulsdatter Poul Brunsvigs datter vidnede, og Poul Brunsvigs hustru Johanne Christensdatter vidnede, men blev afvist, idet Johanne Nielsdatter havde beskyldt hende for en løgner. andre navng vidnede derom. Rasmus Rasmussen af Borum vidnede, at Poul Brunsvig ofte med grædende tårer havde beklaget sig for præsten, at han ikke kunne være i fred for Boel Nielsdatter, som havde truet med at dræbe ham hans hustru eller børn

(137)

** universitetsherrerne i København stævnede Niels Rasmussen (Rask) i Husballe ? for forbud angående ejendom. henvist til nyt stævnemål

** amtsskriver Just Hansen. afhjemling af syn på anneksgårdene

(138)

21/7 1697.

** hr Søren Ottesen af Røgen stævnede Peder Rasmussen Lime i Farre angående den opskårne mose på Sporup mark samt vidner. navng fra Farre og Lyngby, som  mindes op til 40 år, vidnede, at så længe havde omtalte mose kun været brugt uskiftet som fælles mose. skriftligt syn og udmåling fremlægges

(139)

** sagen mellem Holden Mikkelsen af Skanderup og Christian Fischer blev opsat 8 dage

28/7 1697.

**  Jørgen Pedersen KM slotsfoged på Skanderborg tilforordnes at være dommer i sagen med herredsfoged Claus Jensen

** KM herredsfoged Claus Jessen stævnede Tomas Hansen Gerner ? i Viborg med flere for vidne angående det passerede på Lavengård 15/7. Jens Andersen i Frausing, herredsfoged til Lysgård Hids herred, protesterede på sin fætter Jokum Fischers vegne. Jokum Fischer indleverede 2 attester, hvoraf den ene melder, at Marie Fischer beskylder herredsfogeden for at have stødt hende for brystet den dag, Jokum Fischer var i Lavengård, og den anden, at ritmester Bornich kun så, at Jokum Fischer kastede herredsfogedens kårde over stakittet. Niels Sørensen af Linå vidnede, at han så, at Jokum Fischer trak fogdens kårde af balgen og slog ham med flad klinge på skulderen, hvortil herredsfogeden sagde, lad mig i fred, jeg vil intet have med Eder at bestille, hvorefter Jokum Fischer bøjede kården over knæet og kastede den i søen. andre vidnede det samme. Maren Jørgensdatter i Farre vidnede, at Marie Fischer og herredsfogeden kom ud af døren, og da var der ingen trætte, men Marie Fischer og Jokum Fischer bad ham komme ind i stuen igen, men fogden tog til sin kårde og ville ikke gå ind, og hun råbte til Anne Rasmusdatter, Eders bror vil i klammeri med herredsfogeden

(141)

** denne sag er voldgivet til Rasmus Brobjerg grev Nicolaj Friis og Peder Jensen på Tulstrup, som afsagde, at Jokum Fischer skal betale den sønderbrudte kårde, og de gav hinanden hånden derpå, og var tilfredse med afsigelsen, og bad hverandre om forladelse

** KM regimentsskriver Møller stævnede Poul Brunsvig i Borum for dom angående Søren Kandes hustru, som skal være slået til døde. opsat 4 uger

** regimentsskriveren stævnede samtlige Borum sognemænd for at vidne om Poul Brunsvigs forhold. navng vidnede, at han har boet i Borum over 30 år, og de ved ikke andet end godt at beskylde ham for

** regimentsskriveren stævnede Anne Vorgård i Borum for hendes løgnagtige påstand om en løgner, som for 14 dage siden blev indført i tingbogen, som hun bør bevise. opsat 14 dage

(142)

** angående sagen mellem Peder Rasmussen Lime i Farre og Christen Rasmussen i Farre er den ved godtfolks mellemkomst forligt, således at Christen Rasmussen erklærede at have forseet sig ved at grave tørv i Peder Rasmussens mose, og skal til straf betale 20 rdl til Århus hospital samt sagens omkostninger

** Henry Vogant af Galten stævnede Søren Jensen Kajhøj og hustru Johanne Nielsdatter i Galten for dom for deres udskæld og beskyldning mod hans hustru. sagen blev opsat 14 dage

** sagen mellem amtsskriveren og anneksbønderne er opsat 14 dage

** sagen mellem universitetsherrerne i København og Christian Fischer er opsat 6 uger

4/8 1697.

** universitetsherrerne i København. for retten fremkom Tomas Andersen Muus af Linå og Niels Nielsen sst og blev forligt om deres slagsmål således at Niels Nielsen skal betale omkostningerne
 
(143)

** hr Oluf i Borum stævnede samtlige Borum bymænd for dom angående deres restants til præsten. opsat 8 dage

** regimentsskriver Møller stævnede samtlige Stjær bymænd for dom angående en del korn, deres bæster for 2 år siden skal have opædt fra Simon Olufsen i Stjær, hvorpå syn afhjemles. sagen er opsat 3 uger

11/8 1697.

** oberførster Kønnitz stævnede Søren Nielsen i Høver angående nogle risbøge, som er fundet i hans gård, og skovhugsten bevidnedes. dom: han bør betale 3 lod sølv for hans forseelse

(144)

** amtsskriver Just Hansen stævnede Simon Olufsen i Stjær og Rasmus Jensen sst for syn på den jord i Stjær skov mod Tåstrup sø, som de har pløjet, og synet fremlægges om 8 dage

** Søren Lassen på Johanne Christensdatter Poul Brunsvigs hendes vegne i Borum begærede dom over Anne Vorgårds sst, som fremkom og bad hende om forladelse for hendes ubesindige ord

** den sag mellem amtsskriver Just Hansen og de indstævnede blev opsat 8 dage

** regimentsskriver Laurids Ditlevsen Møller i Dallerup hans fuldmægtig Søren Lauridsen fremlagde et indlæg, at da Niels Knudsen i Bjedstrup til fremmede agter på de umyndiges vegne at afhænde en part i Jens Nielsens selvejergård i Sjelle, så er enten han eller Envold Rasmussen i Kalbygård interesseret deri, og han tilbyder at betale 20 rdl på hans søsters vegne, som vil indsamle gården, og bør som eneste frem for fremmede at have prioritet

(145)

18/8 1697.

** amtsskriver Just Hansen. afhjemling af syn på et stykke jord i Stjær skov, som Simon Olufsen og Rasmus Jensen i Stjær har pløjet 

** amtsskriver Just Hansen begærede dom over anneksbønderne

** amtsskriver Just Hansen stævnede Poul Lauridsen i Dallerup og Christen Rasmussen sst for dom på deres fæste for resterende landgilde. opsat 14 dage

** amtsskriver Just Hansen stævnede efter en skriftlig stævning Søren Nielsen af Høver angående ulovlig skovhugst

(146)

** Søren Nielsen af Høver stævnede skovfoged Christian Frederiksen i Høver angående syn på 2 agre, hvor hans karl blev pantet, som skal afhjemles om 8 dage

** universitetsherrerne begærede efter opsættelse dom, som lyder: da Christian Fischer i Lavengård ikke har efterlevet hans fæstebrev og betalt afgiften rettidigt, så bør han betale den og have sit fæste forbrudt

** i sagen mellem amtsskriver Just Hansen og anneksbønder og husmænd i Framlev herred blev fremlagt efterfølgende restants. dom: de bør betale det, som de ikke har kvittering på. angående fordringen på Låsby og Tovstrup mænd, da møllen er øde, og de ikke dyrket dens jord, da kan der ikke kendes, før den ny matrikel fremkommer

(147)

25/8 1697.

** oberførster Kønnitz fremlagde tingsvidner 11/8 og 18/8 1696 angående Søren Nielsen i Høver hans ulovlige skovhugst. dom: han bør lide efter KM skovforordning

** KM regimentsskriver Møller efter 4 ugers opsættelse fremlagde tingsvidne 27/7, og Poul Brunsvigs søn fremlagde sognevidne 27/7 angående hans fars gode og fredelige forhold. regimentsskriveren mente, at Poul Brunsvig, som er undveget, bør miste sit liv, og om han ikke antræffes, da at fare som en fredløs. opsat 14 dage

(148)

** skovrider Christian Frederiksen af Storring efter indstævning af Søren Nielsen i Høver for 8 dage siden begærede dom over ham angående pant, som han uden skellig grund har taget. sagen blev opsat 14 dage

1/9 1697.

** amtsskriver Just Hansen efter 14 dages opsættelse begærede dom over Poul Lauridsen og Christen Rasmussen i Dallerup for resterende landgilde. opsat 4 uger

** regimentsskriver Møller stævnede Bertel Gregersen Niels Jensen af Stjær, som vidnede, at de forbød alle Stjær mænd at bortføre den sæd, som var sået i et fald jord. dom: forbudet bør stå ved magt til sagens ende

(149)

** korporal Helmer, indkvarteret i Skovby, stævnede samtlige Hørslev rytterbønder med deres tjenestekarle for at vidne om tvistigheden mellem ryttergodsets proprietærbønder i Hørslev og proprietærbønder i Hørslev Morten Rasmussen og Søren Olufsen sst med deres karle, som skal have overfaldet ryttere. syn på en skadet hest afhjemles. navng vidnede om tvistigheden

** KM hofjægermester de la Roche stævnede Rasmus Pedersen i Laven angående en bøsse, som blev fundet i Råballe skov, og blev indleveret i hans hus, hvorfra den siden blev fjernet. to piger vidnede, at de fandt bøssen i et hult træ i Råballe skov, da de så efter deres fæmon, og indsatte den i Niels Pedersens stue i Laven

(150)

** Anders Sørensen af Lundgård på Berete Jensdatters vegne af Borum stævnede Jens Pedersen i Geding Peder Olufsen i Borum Jens Olufsen Karen Olufsdatter Ellen Olufsdatter og Maren Olufsdatter i Borum med lovværger Jens Pedersen Erik Pedersen og Jesper Pedersen i Borum og Maren Jensdatter med lovværge Oluf Jespersen Jens Jespersen af Borum Envold Nielsen i Borum mølle for lovbud af de halve lodder og parter, hun er berettiget til i de selvejer bondegårde, som Konrad Rindelev og hun påboer og i sl Jesper Olufsens gård med Borum mølle og i den selvejergård, som Peder Olufsen nu påboer

8/9 1697.

** regimentsskriver Møller begærede dom over den bortrømte Poul Brunsvig af Borum. dom: da han har slået Boel Nielsdatter ihjel med en vognkæp, da bør han miste livet og hans halve boeslod forbrudt til KM og den dræbtes arvinger

** regimentsskriveren begærede, at sagen mod Peder Rasmussen i Borum, som uden rettens viden har ladet den døde Boel Nielsdatter syne, måtte opsættes. opsat 14 dage

** KM hofjægermester de la Roche stævnede Niels Pedersen i Mollerup angående den bøsse, som blev fundet i Råballe skov, og ført til Laven, samt Rasmus Pedersen og Niels Pedersen i Laven, som vidnede om bøssen, som blev sat i et aflåst kammer, hvorfra den blev hentet af Niels Pedersen i Mollerup, som på spørgsmål svarede, at han ikke havde sat bøssen i træet, og han vidste ikke af, at han ulovligt havde hentet bøssen i Laven

(151)

** korporal Helmer begærede at vidnerne i sagen for 8 dage siden måtte tages i forhør, og da fremkom Laurids Sørensen i Hørslev Søren Svendsen og Oluf Jensen sst, og undskyldte sig ikke at have slået rytterhesten og langt mindre skældt rytteren ud

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Jens Smed af Grølsted for hans utilbørlige ord samt vidner. opsat 8 dage

** mons Brobjerg på Sjelle skovgård stævnede Christoffer Pedersen i Rode, som tjener Mogens Sørensen for beskyldning mod Rasmus Sørensen i Skørring

(152)

** regimentsskriver Møller stævnede Knud Justsen Rasmus Pedersen Jørgen Nielsen alle af Stjær for dom, fordi de mod forbud har indført deres korn. opsat 8 dage
 
** Anders Sørensen af Lundgård på Berete Jensdatters vegne af Borum 2.ting lovbød hendes lodder og parter i 3 selvejer bondegårde i Borum

15/9 1697.

** læst KM forordning angående stervboer

** hr Laurids Justsen sognepræst til Alling og Tulstrup stævnede Jens Sørensen og Peder Sørensen begge af Skovsrod angående deres korn, som de mod forbud har indført. syn på deres boghvedeagre afhjemles. opsat 14 dage

** hr Christen Nielsen Bøg sognepræst til Storring stævnede Knud Justsen af Stjær for dom angående hans hvede, som han har indført, uden det blev talt på marken. opsat 14 dage

(153)

** universitetsherrerne i København stævnede Christian Fischer på Lavengård angående det bortførte hø på Kærs mark. opsat 14 dage

** Anders Sørensen af Lundgård på Berete Jensdatters vegne af Borum 3.ting lovbød hendes lodder i 3 selvejergårde i Borum og Borum mølle

22/9 1697.

** korporal Helmer stævnede Anders Rasmussen af Labing med flere for at vidne om et slagsmål i Harlev. stævningen afvist

** Peder Rasmussen Lime af Farre stævnede Peder Rasmussen Lillering af Farre Niels Lerbjerg med flere af Farre, for de har indtaget deres korn uden tælning. sr Limes tjenestekarl vidnede, at han i overværelse af Peder Rasmussen Lillerings stedsøn Peder Christensen havde talt hans rug og havre på Sporup mark. andre havde kun haft lidt avl og begærede at sagen måtte ophæves, så de kunne tale med husbonden

(154)

** mons Brobjerg stævnede præstens skolemester i Sjelle Christen Sørensen Møller angående 2 tamme dyr, han har skudt på husbondens mark. opsat 14 dage

** Anders Sørensen af Lundgård på Berete Jensdatter i Borum hendes vegne 4.ting lovbød de halve lodder og parter, hun er berettiget til i de 3 selvejer bondegårde i Borum, som hun og Konrad Rindelev påboer og den gård, sl Jesper Olufsen påboede med Borum mølle samt den gård, som Peder Olufsen nu iboer. Søren Sørensen Værum af Tilst fremlagde protest, at da sl Oluf Jespersens efterleverske Berete Jensdatter i Borum lovbyder den halve selvejer rettighed, hun skal have i deres sl fars gård, og i den gård, hun og Konrad Rindelev påboer, som de også har part i, og da de ikke har fået kald og varsel, da bør der ikke udstedes vidne, før de bliver lovligt stævnet, underskrevet Søren Sørensen i Vorgård Peder Jespersen Anders Jespersen Borum, hvortil Anders Sørensen svarede, at lovbudet ikke strækker sig længere end hendes egen part

** Anders Sørensen af Lundgård med fuldmagt af Berete Jensdatter i Borum solgte og skødede til hendes mand Konrad Rindelev ovennævnte lodder og parter i selvejer bondegårde i Borum og Borum mølle

30/9 1697.

(155)

** læst KM forordning

** amtsskriver Just Hansen begærede endelig dom over Poul Lauridsen og Christen Rasmussen i Dallerup. dom: de kan ikke dømmes fra deres fæste, men Just Hansen må lade dem vide, hvor meget de skylder ham

** kancelliråd Rosenørn stævnede efterskrevne for at aflægge vidne angående Gern bro. navng, som mindes op til 50 år, vidnede, at så længe havde der været alfar vej over broen, som blev brugt af de omliggende sogne

** korporal Helmer af Skovby stævnede Knud Jensen af Labing Rasmus Hansen af Vorgård med flere for at vidne om slagsmål udenfor Labing og Simon Olufsen og hans sønner Laurids Simonsen og Søren Simonsen i Hørslev med flere for svar. Knud Jensen vidnede, at han ikke så, hvem der sloges

** hr Søren Ottesen præst til Sporup og Røgen menigheder stævnede Jens Sørensen Degn og hans hustru Anne Lauridsdatter af Farre angående kvægtiende samt nannest og dagsgerning og for ulovligt at have indført deres korn, og ligeledes stævnede Niels Mogensen og hans hustru Else Nielsdatter af Farre og sin datter Barbara Nielsdatter for at aflægge vidne. Jens Sørensen lovede at gøre sin dagsgerning, så snart han bliver anmodet derom

(156)

** Holger Mikkelsen af Skannerup begærede vidner forhørt, som for 14 dage siden blev tilsagt at møde i dag. navng vidnede, at de blev tilsagt at køre hø ind

** Niels Jensen af Lading stævnede på Christen Christensen i Mundelstrup hans vegne først hans sønner Christen Christensen i Kvottrup Niels Christensen i Farre og Peder Christensen i Mundelstrup og hans svoger Hans Bertelsen i Tinning på hans børns vegne for lovbudsvidne af Christen Christensens gård i Mundelstrup med huse og ejendom

** hr Christen i Storring begærede dom over Knud Justsen i Stjær, for han har indført sit korn uden at betale tiende

6/10 1697.

** KM oberførster Kønnitz af Skanderborg stævnede generalmajor Schack amtsskriver Just Hansen samt navng skovrider og skovfogeder for syn på ulovlig skovhugst i KM skove i Framlev herred, som skal afhjemles om 3 uger, og synsmænd udmeldtes

(157)

** oberførsteren stævnede navng skovfogeder og skovløbere for syn på KM skove for hvad, der dette år er hugget ulovligt. synsmænd udmeldtes

** Jørgen Nielsen af Sorring stævnede Erik Jørgensen af Sorring for dom angående skældsord samt for et hus, han har lagt på hans grund uden hans minde, hvortil han svarede, at det hus var nedlagt. navng vidnede om skældsordene

** Niels Jensen af Lading 2.ting lovbød den selvejer bondegård i Mundelstrup

** mons Brobjerg til Sjelle skovgård begærede opsættelse i 3 uger

13/10 1697.

** Erik Jørgensen af Sorring stævnede Laurids Andersen Bonde i Sorring skomagerens hustru Dorete Jørgensdatter og hendes datter Magdalene med flere for at aflægge vidne angående det hus sst, som tilhører Jørgen Nielsen og ligeledes stævnede Jørgen Nielsen, og Erik Jørgensen beskyldte Jørgen Nielsens huskvinde Maren Mortensdatter for at være tyv, der stjal egestykker af byens gærder om natten

(158)

** regimentsskriver Møller stævnede samtlige Skovby mænd for vidne og navng takseringsmænd, som takserede jorden, da landmålingen gik, for at vidne om den omtvistede jord i Skovby. der bør stævnes på ny

** hr Søren Ottesen af Røgen stævnede Jens Sørensen Degn af Farre for dom angående korn og kvægtiende. opsat 4 uger

** Niels Jensen af Lading med fuldmagt af Christen Christensen i Mundelstrup 3.ting lovbød hans selvejer bondegård i Mundelstrup

20/10 1697.

** regimentsskriver Møller stævnede Knud Justsen af Stjær Bertel Nielsen og Peder Nielsen af Storring med flere angående ulovlig bortførsel af hvedesæd, hvortil Bertel Nielsen ved ed benægtede, at han aldrig havde sået hvede i de Stjær bymænds jord. sagen blev opsat 4 uger

(159)

** hr Christen i Storring begærede efter opsættelse dom, som lyder: da Knud Justsen i Stjær har indført sin hvede, før præsten fik sin tiende, da bør han betale efter uvillig afsigelse, samt betale processen med 3 sld og give til de fattige i hospitalet 2 rdl

** Christian Fischer på Lavengård stævnede Mogens Sørensen af Mollerup Søren Madsen Jens Pedersen Niels Pedersen sst for opkrævelse af synsmænd til syn på deres skovparter for ulovlig skovhugst

** Christen Christensen af Mundelstrup 4.ting lovbød hans selvejer bondegård i Mundelstrup

27/10 1697.

** oberførster Kønnitz stævnede Hans Pedersen i Høver for syn på de skovparter i Høver skov, som hører til hans gård

** oberførster Kønnitz lod afhjemle syn på KM skove i Gern herred for skovhugst og kulmiler opelskning af skov og olden

(160)

** Christian Fischer til Lavengård lod afhjemle syn i Mollerup både på gårdenes brøstfældighed og på skovskifterne

(161)

3/11 1697.

** KM oberførster Kønnitz lod afhjemle syn på KM skove og skovsparter i Framlev herred for ulovlig skovhugst og olden

(162)

** amtsskriver Just Hansen lod afhjemle syn på Hans Pedersen i Høver hans skovspart

(163)

10/11 1697.

** Erik Jørgensen i Sorring er forligt med Jørgen Nielsen, som lovede at leve fredeligt med ham

** hr Søren Ottesen af Røgen begærede dom over Jens Degn i Farre. dom: han bør betale præsten hans tiende

17/11 1697.

** læst KM forordning

** Jep Hansen prokurator af Viborg på sl Søren Pedersens enke i Viborg Anne Rasmusdatter hendes vegne stævnede Christian Fischer på Lavengård angående gæld til hendes sl mand. dom: han bør betale inden 15 dage

(164)

** korporal Helmer indkvarteret i Skovby stævnede Morten Rasmussen i Vorgård og Simon Olufsen i Hørslev og hans 3 sønner for dom angående tvistighed imellem rytterbønder og proprietærbønder. dom: da de ved ed benægter at have slået hesten, lider de ikke tiltale

24/11 1697.

** Simon Olufsen Smed af Stjær stævnede Anders Pedersen Niels Sørensen og Knud Justsen af Stjær angående Simon Olufsens rug, som er opædt. sagen blev opsat 3 uger

(165)

** Niels Mortensen af Låsby på Mette Mortensdatters vegne stævnede hendes forældre Morten Olufsen og Maren Sørensdatter i Tørring samt flere for at vidne, om hun ikke blev truet til at ægte Jens Nielsen i Javngyde mod hendes vilje, og de indstævnede vidnede, at hun blev nødet til at indgå ægteskabsløfte og trolovelse med ham

** Konrad Rindelev af Borum begærede 6 uvildige mænd, som kunne dele og taksere den selvejer rettighed, som findes i den gård, sl Oluf Pedersen fradøde

1/12 1697.

** læst KM forordning   

8/12 1697.

** amtsskriver Just Hansen stævnede Poul Lauridsen og Christen Rasmussen i Dallerup for dom på deres fæste. opsat 8 dage

15/12 1697.

** Konrad Rindelev af Borum stævnede Jens Pedersen i Borum Erik Pedersen og Jesper Pedersen sst angående forlig og taksering af selvejergodset imellem Konrad Rindelevs hustru Berete Jensdatter og hendes børn Karen Olufsdatter Ellen Olufsdatter Maren Olufsdatter, som fornævnte 3 mænd er værger for, og Konrad Rindelev fremlagde takseringen af selvejergodset

(166)

** Konrad Rindelev stævnede Envold Nielsen i Borum mølle for resterende landgilde samt mølleskyld

** dommeren påråbte, om nogen på amtsskriver Just Hansens vegne var tilstede, som ville begære dom over Christen Rasmussen og Poul Lauridsen i Dallerup

** indførsel af taksering mellem Konrad Rindelev og Peder Olufsen af Borum af den gård, Peder Olufsen påboer, hvor Peder Olufsen tog sin bror Jens Olufsens lod og hans søster Margrete Olufsdatters part, hvorimod Konrad Rindelev skal svare til de øvrige børn Karen Olufsdatter Ellen Olufsdatter Maren Olufsdatter i den gård, han påboer

** den sag mellem Simon Olufsen i Stjær på den ene og de Stjær bymænd på den anden side blev opsat 6 uger

12/1 1698.

** Bertel Worm af Them fuldmægtiget af hr Laurids Justsen i Alling stævnede Rasmus Balle og Jens Jensen af Framlev angående restants og landgilde og bondeskyld af deres påboende bondegård i Framlev. dom 27/8 1690 og restants fremlægges. opsat 4 uger

(167)

19/1 1698.

** mons Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede Oluf Sejersen i Sjelle for dom angående KM korntiende. sagen blev opsat 8 dage

** Simon Olufsen i Stjær efter opsættelse begærede dom, som lyder: da de indstævnede har ladet deres bæster opæde hans korn, da bør enhver af dem betale 6 skpr rug og 6 skpr havre

26/1 1698.

** mons Brobjerg til Sjelle skovgård fremlagde en forpligt af Oluf Sejersen i Sjelle til mons Brobjerg dateret 1/9 97. opsat 8 dage

** fogden på Tvilum stævnede Jokum Christensen i Hårup for lånekorn. dom: han bør betale for lånekornet inden 15 dage

(168)

3/2 1698.

** mons Brobjerg begærede dom over Oluf Sejersen i Sjelle. sagen blev opsat 8 dage

** amtsskriver Just Hansen stævnede Christen Rasmussen og Poul Lauridsen i Dallerup for dom på deres fæste for resterende landgilde. domme 18/8 og 30/9 97 fremlægges. opsat 14 dage

9/2 1698.

** hr Niels Friis præst til Skorup Tvilum menigheder stævnede efterskrevne angående det, de skylder provsten. opsat 14 dage

** hr Niels Friis lod fremlyse 500 sld børnepenge efter hans sl bror hr Christen Friis i Thy

** den sag mellem hr Laurids i Alling og de Framlev mænd blev opsat 14 dage

** regimentsskriveren stævnede navng kvindfolk for deres begangne lejermål. opsat 8 dage

(169)

** regimentsskriver Møller stævnede rådmand Hans Vinter i Århus, om han vil svare på hans husmand Søren Jensen Kajhøjs vegne for tiltale, regimentsskriveren på rytterbonden Berent Johansens vegne af Høver har til ham for overfald. de blev forligt med hinanden

** mons Brobjerg til Sjelle skovgård efter 8 dages opsættelse begærede dom over Oluf Sejersen i Sjelle angående hans forpligt. dom: han skal skaffe bevis inden 14 dage. opsat 14 dage

** mons Brobjerg stævnede unge Rasmus Rasmussen af Tovstrup for en fordring udstedt Gern herredsting 17/12 87. opsat 14 dage

** mons Brobjerg stævnede Jens Rasmussen af Tovstrup for syn af brøstfældigheden på hans gård

16/2 1698.

** amtsskriver Just Hansen efter 14 dages opsættelse begærede dom over anneksbønder Christen Rasmussen og Poul Lauridsen i Dallerup, som tilbød at betale halvdelen af restantsen efter jordebogen og gammel skik. sagen blev derfor opsat til næste tingdag

(170)

** amtsskriver Just Hansen stævnede Søren Andersen i Galten angående forbud på egetømmer, som er fundet i hans gård. navng skovfogeder vidnede om træet

** amtsskriver Just Hansen. forbudsmænd vidnede, at de sidste mandag for 8 dage siden var med Morten Nielsen skovløber i Søren Andersens gård, hvor han forbød Søren Andersen at lade de 2 egekævler, som lå ved gården, bortkomme

** amtsskriver Just Hansen stævnede Peder Jensen i Storring angående gæld. opsat 14 dage

** Jens Fog prokurator fuldmægtiget af Jens Jacobsen handelsmand i Århus, som lovværge for sl Niels Harlevs enke Maren Villumsdatter, stævnede sl Laurids Bondes hustru Karen Nielsdatter for dom angående et pantebrev på det selvejerhus i Sorring, samt gøre forklaring på hendes sl svigermors forhold. desuden stævnede han Peder Jensen i Sorring for dom angående et pantebrev på 2 agre. Jens Fog fremlagde sl Barbara Lauridsdatters pantebrev dateret 1/5 79, samt en regning under Jens Andersen på Bogensgård hans hånd til sl Barbara Lauridsdatter at have lånt 45 sld og satte i rette, om ikke huset i Sorring bør tilhøre sl Jens Andersens hustru og arvinger, og angående de 2 agre, Peder Jensen har pantsat til sl Jens Andersen på Bogensgård og hans arvinger, da bør de følge dem efter pantebrevet dateret 2/5 77. opsat til 6 ugers dag, hvor Karen Nielsdatter sl Laurids Bondes efterleverske skal møde med skifte efter hendes sl mands mor Berete Jensdatter

(171)

** regimentsskriver Møller lod afhjemle syn på Jens Rasmussens brøstfældige og snart øde gård i Tovstrup

(172)

** Erik Jørgensen af Sorring på sin bror Sejer Jørgensens egne og samtlige medarvinger deres vegne stævnede Rasmus Christensen i Holmstol og Søren Christensen i Lyngby Jens Lauridsen på hustru Ellen Jørgensdatters vegne i Galten og samtlige hendes søskende sst og sl Laurids Andersens hustru Karen Nielsdatter i Sorring for lovbud angående den halve selvejer bondegård i Sorring, Søren Jensen påboer, og som han nu 1.ting lovbød fædrene gods til fædrene frænder og mødrene gods til mødrene frænder

23/2 1698.

** mons Brobjerg til Sjelle skovgård efter opsættelse begærede dom over Oluf Sejersen for hans ubevislige ord. dom: han bør betale sine voldsbøder inden 15 dage

** Knud Lillering af Farre. navng vidnede, at Rasmus Christensen, som var i Ostindien var barnfødt i Kastbjerg i Gjerlev herred og har efterladt sig efterskrevne arvinger: en bror Poul Christensen i Kastbjerg, som er død og har efterladt sig børn, Maren Christensdatter i Farre Anne Christensdatter i Udbyneder Kirsten Christensdatter i ...., hans andre søskende er døde uden arvinger
 
(173)

** Erik Jørgensen i Sorring 2.ting lovbød den halve selvejer bondegård i Sorring, Søren Jensen nu påboer

** efter opsættelse fremlagde hr Laurids Justsen i Alling et indlæg angående den resterende bondeskyld af Jens Jensen og Rasmus Balle i Framlev deres påboende gård. opsat 8 dage

** regimentsskriver Møller stævnede Markus Rasmussen, der tjener Mads Sørensen i Galten, for dom angående hans lejermålsbøder samt Kirsten til huse hos Peder Sørensen i Galten. opsat 8 dage

** den sag med Rasmus Rasmussen blev opsat 8 dage

** den sag med personer i Tovstrup for lejermålsbøder opsat 8 dage

** hr Lauridses indlæg blev læst og påskrevet

2/3 1698.

** hr Laurids Justsen af Alling efter opsættelse begærede dom over Rasmus Balle og Jens Jensen i Framlev for restants. dom: de bør betale

** amtsskriver Just Hansen begærede dom over Poul Lauridsen i Dallerup for restants, som han tilbød af betale med fæmon og andet, han havde. dom: da han har fæstet gården af hr Jacob i Linå, da kan retten ikke dømme ham fra fæstet

(174)

** amtsskriver Just Hansen stævnede regimentsskriver Møller angående den egekævle, som fandtes hos Søren Andersen i Galten. tingsvidne 16/2 fremlægges. sagen blev opsat 6 uger

** sagen angående lejermålsbøder opsat 6 uger

** regimentsskriver Møller stævnede Laurids Bondes enke i Sorring og Niels Lovring på hustrus vegne for den part i det gadehus, Barbara Lauridsdatter er fradød, som Niels Rytters børn er arveligt berettiget, for at fremlægge skøder. opsat 4 uger

** mons Brobjerg på Sjelle skovgård stævnede Søren Nielsen Ellerup i Galten for dom angående det træ, som er blevet synet. syn afhjemles. navng vidnede, at de havde forbudt Søren Nielsen at lade træet bortkomme

(175)

** Erik Jørgensen af Sorring 3.ting på medarvingers vegne lovbød den halve selvejer bondegård i Sorring, Søren Jensen påboer

9/3 1698.

** Erik Jørgensen af Sorring på egne og samtlige medarvingers vegne 4.ting lovbød den halve selvejer bondegård i Sorring, Søren Jensen påboer med tilliggende gadehuse

** Erik Jørgensen i Sorring på egne og medarvingers vegne fremlagde et købebrev af maj 96 på den gård, Søren Jensen påboer, som han har købt af arvingerne, hvorefter Søren Jensen begærede skøde

** hvad angår Erik Jørgensens arveligt tilfaldne broderlod i samme gård, da har de oprettet en kontrakt dateret 27/6 96 om så meget jord, han kan tilkomme som betaling for hans broderlod, som er et byggested, kaldet Baggestedet

(176)

** Hans Pedersen i Høver fremlagde en landstings stævning, hvori stævnedes ritmester Mikkel Nickel i Ry med arvinger Hans Pedersen Skørring i Høver og hustru Anne Nielsdatter Fog deres søskende og arvinger og andre vedkommende for lovbud, Hans Pedersen Skørring agter at forhverve angående Høver Bundgård, og i rette lagde en attest, som lyder, at da Hans Pedersen Skørring har solgt denne gård til oberst Preen, da giver Simon Pedersen Skørring i Høver på egne vegne Berete Nielsdatter Fog med lovværge og morbror Mads Lauridsen i Harlevholm Magdalene Nielsdatter Fog med lovværge og slægt hr Jens Jensen i Harlev deres bror og svoger Hans Pedersen Skørring fuldmagt til at lovbyde omtalte selvejer bondegård, hvorpå han lovbød gården

16/3 1698.

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Simon Pedersen og Jens Dyhr, som tjener oberst Preen i Linå angående ulovlig skovhugst af en bøg i Hårup skov, og fremlagde til bevis en økse, som var pantet fra dem, hvortil de svarede, at obersten havde befalet det

(177)

** Peder Mortensen i Galten stævnede Jens Knudsen Smed i Skovby angående en kniv, som han skal have sat et nyt blad i, og som skal være stjålet fra Peder Mortensen, hvortil Jens Knudsen svarede, at han havde købt kniven af en dreng i Skovby, som han vil skaffe tilstede. opsat 14 dage

** Hans Pedersen i Høver 2.ting lovbød den selvejer bondegård i Høver, som han nu påboer

23/3 1698.

** Hans Pedersen Skørring i Høver 3.ting lovbød den selvejer bondegård i Høver, han påboer

30/3 1698.

** Peder Mortensen af Galten fremkom for at fornemme om Jens Knudsen Smed i Skovby ville fremstille sin hjemmelsmand til den stjålne kniv. på Jens Knudsens begæring blev sagen opsat 14 dage

** Jens Fog prokurator af Århus efter 6 ugers opsættelse på sl Jens Andersens efterladte hustrus lovværge Jens Jacobsen i Århus hans vegne stævnede Karen Nielsdatter i Sorring for de skøder, hun kunne have på det hus i Sorring, Niels Lovring påboer, og Niels Lovring med sit skiftebrev efter Barbara Lauridsdatter, og ligeledes stævnede Niels Nielsen Rytter og børn for deres arvepart i det hus, Niels Lovring påboer. på Jens Fogs begæring fremlagde Niels Lovring skiftebrevet dateret 11/6 81, hvori nævnes det pant, sl Jens Andersen på Bogensgård har i omtalte hus, men også at han eller hans hustru aldrig har fået afgiften deraf, hvilken er leveret til sl Laurids Bonde, hvilket Niels Lovring bevidnede. Laurids Nielsen i Mollerup på Karen Nielsdatters vegne fremlagde 2 skøder på huset i Sorring 29/5 1669 og 15/7 1682, og hvad angår lejen, da påstod han, at Karen Nielsdatter aldrig modtog mere end hendes andel og fremlagde tingsvidne 22/8 74 angående udgiften af huset, som ligger til den gård, sl Laurids Bonde påboede. dom: da Maren Villumsdatter i Århus beviser med pantebrev dateret 3/5 79, at omtalte selvejerhus er pantsat til hendes første mand sl Jens Andersen for 63 dlr, siden med skiftebrev efter sl Barbara Lauridsdatter dateret 11/6 81, hvor sl Jens Andersen forblev ved sit pant i huset, da boets midler ikke kunne strække til sl Jens Andersens fordring, og da Barbara Lauridsdatters arvinger ikke har indfriet pantet, bør sl Jens Andersens arvinger beholde det, og den oppebårne husleje betales til dem

(179)

** i den sag mellem Maren Villumsdatter i Århus og Peder Jensen i Sorring kendes således: eftersom Peder Jensen har pantsat 2 agre til sl Jens Andersen ifølge pantebrev dateret 2/5 77, så bør Jens Andersens arvinger beholde dem

** Hans Pedersen af Høver med landstings stævning 4.ting lovbød den selvejergård i Høver, han påboer

** Hans Pedersen Skørring af Høver og hustru Anne Nielsdatter Fog solgte og skødede til oberst Adam von Preen af Linå og hustru Sofie Amalie Carisii den halve selvejer bondegård i Høver, han påboer

6/4 1698.

** amtsskriver Just Hansen af Skanderborg stævnede Hein Vassant i Galten for syn på hans påboende gård. synsmænd udmeldtes

** Konrad Rindelev i Borum lod læse og påskrive hans obligation dateret 1/5 1695 til regiments kvartermesteren på 60 rdl, som han lover at betale, før kvartermesteren afrejser, og som fremlægges, med pant i hans hustru Birgitte Jensdatters part af deres påboende gård

(180)

13/4 1698.

** mons Oluf Lassen stævnede hr Erik Tomasen af Gern, og talte med hans døtre Anne Eriksdatter og Lisbet Eriksdatter, angående den halve anneksgårds avling. navng vidnede, at siden Rasmus Rasmussen frakom gården 1680, har hr Erik lejet bymændene ødegårdens avling. navng vidnede, hvad de havde lejet og hvor længe

** Peder Rosenørn stævnede skovfogeder i Skannerup skove angående ulovlig skovhugst. syn afhjemledes

** Peder Olufsen af Borum fuldmægtiget af Jens Jespersen i Borum stævnede Søren Sørensen Værum i Tilst og Peder Jespersen sst Klemend Christensen i Søften Anders Jespersen i Århus Laurids Pedersen i Borum Konrad Rindelev Jens Pedersen Erik Pedersen Jesper Pedersen Maren Jensdatter Oluf Jespersen sst og Envold Møller i Borum Mølle angående lovbud af den part i den selvejer bondegård i Borum, som Jens Jespersen og Oluf Jespersen påboer, samt den part i Borum mølle, som han kan være berettiget og lovbød dem 1.ting

(181)

** Jens Knudsen Smed i Skovby begærede at sagen mellem ham og Peder Mortensen af Galten måtte opsættes. opsat 14 dage

** amtsskriver Just Hansen lod afhjemle syn på anneksgården i Galten

20/4 1698.

** læst KM forordning

** mons Brobjerg fremlagde et købebrev dateret 18/4 1698, som regimentsskriver Møller protesterede imod.

** regimentsskriver Møller stævnede Christen Lauridsen af Røgen for at svare til afgangne Rasmus Johansens hos ham efterladte befundne midler, som skal komme arvingerne til gode, samt skyldnere og stævnede Rasmus Jensen Møller i Kalbygård angående den dødes kiste, hvor låsen var makuleret, samt den dødes arvinger Christen Rasmussen i Lyngby Anne Christensdatter i Lyngby Maren Andersdatter gift sst og Maren Andersdatter sst ugift Maren Lauridsdatter i Klintrup og Gertrud Andersdatter på Skovgård. navng, der iblandt Rasmus Jensen Møllers hustru Maren Nielsdatter, vidnede om deres døde tjenestekarls midler og om hans død, som skete, da Christen Nielsen i Flensted kørte ham til broksnideren i Ry. Christen Nielsens hustru Mette Knudsdatter med flere vidnede

(182)

** mons Brobjerg stævnede Niels Sørensen Klog i Sjelle for syn og forbud angående det hasselgærde, som findes hos ham. syn på gærdet og en stor del hassel, som lå ved hans toft, afhjemles, hvortil han svarede, at de var hugget i fællesskoven. det gjorte forbud mod at bortføre gærdslet blev kendt ved magt

(183)

** mons Brobjerg stævnede Anders Christensen True og Oluf Sejersen i Sjelle for forbud og dom angående de gærder, som af Arilds tid ikke har været lukket, og de var blevet forbudt at indelukke deres tofter. dom: forbudet bør stå ved magt

** læst og påskrevet et købebrev, hvori Niels Knudsen i Bjedstrup og hustru Anne Hansdatter og arvinger sælger og skøder til mons Brobjerg til Sjelle skovgård 3.parten i Jens Nielsens gård i Sjelle og en søsterlod i den gård, Anders Jensen og Niels Jensen i Sjelle påboer, som hans børn er arveligt tilfaldet efter deres sl mor og oldefædre

(184)

** Peder Olufsen af Borum, fuldmægtiget af Jens Jespersen i Borum, 2.ting lovbød den lod og part, han er berettiget til i den selvejer bondegård, han påboer samt hans part af Borum mølle

27/4 1698.

** læst KM forordning

** Peder Olufsen af Borum, fuldmægtiget af Jens Jespersen i Borum, 3.ting lovbød hans part af den gård i Borum, han påboer samt af Borum mølle

4/5 1698.

** Hans von Lossow på Maren Jensdatter i Mundelstrup hendes vegne fremlagde en skriftlig kaldsseddel, dateret 27/4 98 og et skriftligt vidne, som blev bevidnet af Tomas Jensen og Søren Jensen af Århus, og som omhandlede, at Christen Lauridsen havde lovet at tage deres søster til ægte, men har forbigået det. sagen blev opsat 14 dage

** regimentsskriver Møller på Jens Nielsens vegne i Sjelle stævnede Niels Knudsen i Bjedstrup Morten Albretsen i Låsby og Envold Rasmussen af Kalbygård for at svare for og imod lovbudsvidne af en del af Jens Nielsens selvejergård. landstingsvarsel af Viborg landsting dateret 17/6 1685 fremlægges. Jens Nielsen lovbød 4 agre på Herskind mark, hvorimod mons Brobjerg fremlagde købebrev dateret 18/4 1693 af Niels Knudsen i Bjedstrup på den 3.part af 4 agre på Herskind mark og den 3.part af Jens Nielsens gård, hvorfor han bør have kald og varsel, hvorfor dommeren kendte, at der bør stævnes på ny

(185)

** Peder Olufsen af Borum fuldmægtiget af Jens Pedersen Erik Pedersen Laurids Pedersen og Jesper Pedersen i Borum Peder Jespersen i Tilst Klemend Christensen i Søften 4.ting lovbød deres parter i den selvejergård Jens Jespersen og Oluf Jespersen påboer samt i Borum mølle

** Peder Olufsen på sine principalers vegne skødede til Jens Jespersen i Borum og hans trolovede fæstemø ARD deres parter i den selvejer bondegård, han påboer

** Søren Knudsen og Frands Rasmussen i Galten begærede udnævnt 8 dannemænd til at taksere bygning og bondeeje i den gård, sl Søren Frandsen påboede og fradøde, og som hans søn Mads Sørensen nu påboer, og hvori Søren Knudsens børn har en søsterlod og Frands Sørensen en broderlod

** Christian Fischer til Lavengård begærede udmeldt 4 synsmænd til at syne de unge træer ved Lavengård, som han har opelsket
 
(186)

11/5 1698.

** Jon Olufsen Degn i Linå stævnede Jens Hagensen i Linå og hans mor Sidsel Jensdatter for resterende nannest og huspenge og de høje festers offer samt efterskrevne for resterende huspenge. dom: de bør betale

** Søren Knudsen i Galten stævnede sl Søren Frandsens arvinger, nemlig Rasmus Rasmussen og hustru Sidsel Sørensdatter i Galten Niels Sørensen i Skovby og hans hustru Johanne Sørensdatter Mads Sørensen i Galten formedelst 100 sdl, som er delt mellem dem efter sl Søren Frandsen, efter Frands Sørensens bekendelse, hvoraf en søsterlod kunne tilfalde hans små umyndige børn. vidner og arvinger vidnede om delingen. Rasmus Rasmussen og Niels Sørensen vedgik at have handlet ulovligt. opsat 6 uger

(187)

** Rasmus Brobjerg stævnede Jens Nielsen i Sjelle for forbud angående 2 agre på Herskind mark ejendom og skove, som han er blevet forbudt at sælge. dom: forbudet står ved magt

** Laurids Nielsen af Mollerup på egne og bymænds vegne stævnede Kalbygård Skovsrod Ersholt Kærs mølle og Linå bymænd angående fædrift, de tilholder dem på Mollerup mark, og Mollerup bymænd gav last og klage over dem, for de opdriver deres fædrift på Mollerup mark

** Christian Fischer på Lavengård. afhjemling af syn i Laven skov på hans unge træer, hvoraf der var 100 ege og en stor del andre træer

(188)

** Peder Mortensen af Galten stævnede smed Jens Knudsen i Skovby angående en kniv, han er sigtet for. opsat 4 uger

** Peder Dyhr i Sorring på Rasmus Skrædders vegne i Holmstol stævnede Peder Dyhr for at opkræve synsmænd til syn på den gård, han påboer

18/5 1698.

** Hans von Lossow på Ristrup begærede dom i sagen med Maren Jensdatter i Mundelstrup contra Christen Lauridsen sst angående et forlig mellem dem, som ikke skal være lovligt, idet hverken hendes husbond eller hendes brødre overværede det. opsat 4 uger

** Hans von Lossow stævnede Jens Nielsen Pellesen i Sabro for at vidne om ulovlig skovhugst i bondeskoven af træer ris og gærdsel, og ligeledes stævnede navng Sabro mænd, og Jens Nielsen Pellesen vidnede, at samtlige Sabro bymænd havde hugget træ ulovligt. sagen blev opsat 8 dage

(189)

** Christian Fischer på Lavengård stævnede Envold Nielsen Møller på Borum mølle for syn på en mølleaksel, som Niels Møller på Tovstrup mølle på Envold Nielsens vegne havde bestilt

** Jørgen Nielsen af Sorring på egne vegne stævnede Envold Rasmussen af Kalbygård og Morten Albretsen i Låsby og lovbød 1.ting hans påboende selvejer bondegård med 3 gadehuse, og fremviste sin broders attest Niels Nielsen Bang sognepræst til Nim Underup, som var varslet gestændig

** Jørgen Nielsen i Sorring stævnede Anne Christoffersdatter hos Niels Pedersen i Mollerup, som er rømt af hendes tjeneste. sagen blev opsat 8 dage

** Mads Sørensen af Galten berettede, at han vil levere sin part af de 100 sld til Søren Knudsens børn, og sl Søren Frandsens døtre Johanne Sørensdatter, Niels Sørensens hustru og Sidsel Sørensdatter, Rasmus Rasmussens hustru skal møde om 8 dage

** Rasmus Christensen af Holmstol fremstillede synsmænd, som havde synet Peder Dyhrs halvgård, men da der var gjort kontrakt mellem parterne, kan der ikke i dag udstedes syn

25/5 1698.

** Hans von Lossow på Ristrup fremstillede de indstævnede af Sabro angående de træer og ris, de har hugget ulovligt. de fleste vidnede, at de intet ulovligt havde hugget

(190)

** Christian Fischer på Lavengård stævnede Niels Møller i Tovstrup mølle angående en mølleaksel. Christian Fischer og mølleren i Borum mølle var forligt

** Jørgen Nielsen af Sorring 2.ting lovbød den selvejer bondegård i Sorring, han påboer

1/6 1698.

** Christian Fischer stævnede samtlig Mollerup bymænd, undtagen Søren Madsen, angående deres resterende korn af Bjarup mark, og stævnede Niels Pedersen sst for syn på hans gårdsparts brøstfældighed og restants. sagen blev opsat 14 dage, og han begærede at synsmænd måtte udmeldes til at syne Niels Pedersens gård i Mollerup

(191)

** Jørgen Nielsen af Sorring 3.ting lovbød den selvejergård i Sorring, han påboer. Jens Jensen af Tovstrup svarede, at 3 agre deraf var pantsat til ham for 13 sld. hr Søren i Røgen og Laurids Nielsen af Mollerup mødte med pantebreve, udstedt af Jørgen Nielsen

** herredsfoged Claus Jessen af Galten stævnede samtlige Galten bymænd for at vidne om de ord, præsten hr Christen Bøg i Storring har ladet falde over for Claus Jessen, da han spurgte ham, hvorledes det gik med det stolestade, Mads Sørensens hustru med flere sidder i, hvortil han svarede, at det går aldrig, at Madses kone skal sidde inden for de andre, idet gangstedet hører til Madses gård, hvortil herredsfogeden svarede, at det skete næppe, idet loven siger, at unge skal ydmyge sig for gamle. sagen er ved godtfolks mellemkomst forligt

8/6 1698.

** regimentsskriver Møller stævnede Sinding Anderses hustru i Sorring Johanne Jensdatter angående gæslinger, som er fundet hos hr Søren Tygesen i Sejling, og som han har fået af hende, som er stjålet i Sorring. navng vidnede, at de i Sejling fandt gæslinger både hos hr Søren Tygesen og hos en pige Maren Sørensdatter, som er Johanne Jensdatters morbroders datter. Søren Tygesen berettede, at han havde fået gæslingerne af Johanne Jensdatters mor. Niels Andersen Lovring af Sorring med flere vedkendte sig gæslingerne og berettede, at hun før havde været taget for tyveri, og hun blev forbudt at lade sine midler bortkomme, som blev registreret

(192)

** Peder Rasmussen Lime af Farre stævnede Mogens Lerbjerg i Farre for at forklare, hvorfor han ville kvittere hans gods, samt for syn og restants. navng vidnede, at de på husbondens vegne havde tilbudt Mogens Nielsen Lerbjerg, at dersom han ville betale sin restants, kunne han få fæstebrev på sin halvgård, mod at rette sig efter loven, og hvis det var ham for meget, kunne han bruge så meget af jorden, han ville til et af husbondens andre huse, hvortil han svarede Nej, hvorefter der blev gjort forbud på hans fæmon og bæster, at han ikke måtte lade dem komme bort. sagen blev opsat 4 uger

(193)

** Laurids Pedersen Sommer af Tovstrup stævnede Jørgen Nielsen i Sorring for dom angående gæld, og Jørgen Nielsen fremlagde modkrav. dom: Jørgen Nielsen bør betale gælden, og Laurids Pedersen bør betale Jørgen Nielsen hans krav

** Peder Mortensen af Galten begærede efter opsættelse dom over Jens Knudsen Smed i Skovby. dom: smeden bør betale Peder Mortensen sit bortkomne gods

(194)

** Christian Fischer på Lavengård lod afhjemle af syn på den halvgård i Mollerup, Niels Pedersen påboer

** Jørgen Nielsen af Sorring 4.ting lovbød den selvejergård, han påboer

15/6 1698.

** regimentsskriver Møller stævnede Johanne Jensdatter i Sorring. navng vidnede om hendes tyveri af gæslinger, og hun havde været berygtet for et ondt levned, siden hun kom til sognet. dom over Johanne Jensdatter af Hids herreds ting 25/11 84 fremlægges, angående hendes forargelige levned i Sejling. korporal Hans Henrik Mommeds og hans frue Anne Margrete af Tovstrup vidnede, at Johanne Jensdatter ønskede fyr og flammer over rytterhuset i Sorring, de da boede i. dom: vedkommende, som beskylder hende for tyveri, skal holde hende i arrest til næste tingdag

(195)

** oberst Preen i Høver stævnede Envold Nielsen og Peder Nielsen af Gammelgård angående ulovlig skovhugst af risbøge i hans skov. navng vidnede om skovhugsten

** regimentsskriver Møller stævnede Jens Jensen i Sorring for dom for hans forseelse mod lov og forordning, hvortil Jens Jensen bad om forseelsen måtte blive ham eftergivet, da den var sket af misforståelse, hvorefter skriveren lod sagen falde. dom: han bør betale 3 sld til de fattige i næste hospital samt sagens omkostninger

(196)

** Jacob Nielsen fuldmægtig på Ristrup på Maren Jensdatters af Mundelstrup hendes vegne tillige med hendes bror Tomas Jensen af Århus og Christen Lauridsen af Mundelstrup gav tilkende, at Christen Lauridsen og Maren Jensdatter var forligt om den medgift, som han efter loven kunne tilkomme at give hende, som var 1 td rug og 2 rmk, samt holde hende fri for den lejermålsbøde, som allerede er betalt til amtmanden

** Tomas Jensen af Krudthuset fremlagde et pantebrev af Erik Jørgensen i Sorring på 3 agre til den selvejergård, hvori han er berettiget en broderlod

22/6 1698.

** Christian Fischer på Lavengård stævnede Niels Pedersen af Mollerup for syn af brøstfældigheden på hans påboende halvgård

** Anders Sørensen af Lundgård stævnede sl Niels Mortensens efterladte børn i Gammelgård for dom angående deres sl fars obligation, som Anders Lundgård har betalt, og ligeledes Peder Nielsen sst om han på sin fæstemø Berete Nielsdatter og samtlige hendes medarvingers vegne vil svare, og fremlagde en obligation dateret 10/4 1663 på 84 sld udgivet af Niels Mortensen og Jens Envoldsen, samt dom her af tinget 7/4 1697. opsat 14 dage

** den sag mellem Christian Fischer og de Mollerup bymænd blev opsat 14 dage

29/6 1698.

(197)

** regimentsskriver Møller begærede dom over den for tyveri anholdte kvinde Johanne Jensdatter i Sorring. dom: hun bør straffes med gabestokken i 4 timer, som hun skal betale med 4 sld, have sin boeslod forbrudt, samt forvises fra herredet

** Niels Pedersen af Mollerup begærede, at husbonden ville lade sagen mod ham falde, og han lovede at være hørig og lydig, og ikke være modvillig, hvorpå Christian Fischer på godtfolks forbøn lod sagen falde

** regimentsskriver Møller lod læse KM forordning og ulovlig sæd i rytterbønders jord, som vedkommende ikke må høste under straf

** Anders Lundgård i Gammelgård efter opsættelse begærede dom over sl Niels Mortensens arvinger i Gammelgård for 84 sld, som han har betalt til sl Jens Sørensen Vinters arvinger, og som de bør betale til sl Jens Envoldsens arvinger. dom: da sl Jens Envoldsen i Lundgård har godsagt at betale for sl Niels Mortensen i Gammelgård til sl Jens Sørensen Vinter 84 sld, da bør sl Niels Mortensens arvinger efter dom 7/4 87 betale gælden til Anders Lundgård inden 15 dage

(198)

** Niels Sørensen af Mollerup fremlagde et pantebrev af sl Laurids Andersen Bonde i Sorring, dateret 21/2 1696

6/7 1698.

** Christian Fischer på Lavengård efter 14 dages opsættelse stævnede samtlige navng Mollerup bymænd for resterende markkorn af Borup mark og fremlagde KM skøde. sagen blev opsat 14 dage

** Rasmus Brobjerg på Sjelle skovgård stævnede Søren Villumsen af Farre angående ulovlig skovhugst. opsat 14 dage til syns afhjemmelse

** regimentsskriverens skrivelse fremlægges, at skifte efter sl Laurids Bonde blev opsat til 21/7.

13/7 1698.

** Christian Fischer stævnede navng, som var 8 mænd 6/7, for at vidne om de ord, der blev sagt i sagen angående resterende markkorn af Borup mark. opsat 14 dage

(199)

** KM oberførster Kønnitz stævnede Mikkel Johansen af Høver med flere for ulovlig skovhugst. opsat 14 dage

** KM oberførster Kønnitz stævnede Søren Andersen af Galten angående nogle egeblokke. opsat 14 dage

** KM oberførster Kønnitz stævnede Niels Jensen Møller i Tovstrup mølle angående ulovlig skovhugst

** mons Brobjergs sag mod Peder Rasmussen Limes tjener i Farre blev opsat 3 uger

** Niels Sørensen af Mollerup fremlagde et købebrev udstedt af Laurids Andersen Bonde i Sorring og hustru Karen Nielsdatter til hans morbrors søn Niels Sørensen og hustru Karen Pedersdatter i Mollerup på den halvdel, som tilkommer dem i Bjarup marks enemærke, som er den 8.part undtagen det, som var pantsat til sl Jens Andersen eller hans formand, dateret Mollerup 21/3 1696

(200)

** regimentsskriver Møller 3.ting forbød alle at høste ulovlig sæd i rytterbønders jord efter KM forordning

** Christian Fischer på Lavengård og Laurids Nielsen deres sag angående Bjarup mark blev opsat 14 dage

20/7 1698.

(og var i dag ej videre at forrette)

27/7 1698.

** KM oberførster Kønnitz efter 14 dages opsættelse berettede, at da han med hans tjener kom ridende gennem Høver skov, hørte de nogen hugge, og da de red efter lyden, fandt de Berent Johansens svend og dreng i færd med at læsse risbøg på en vogn, og han frapantede dem en økse. heste og vogn vurderedes. sagen blev opsat 6 uger

(201)

** KM oberførster saggav rytterbønder og husmænd i Høver Mikkel Johansen Frederik Skult Berent Johansen Peder Rasmussen Rodkær af Høver samt lille Rasmus Johansen Niels Nielsen husmænd sst. afhjemling af syn på ulovligt hugget træ og miler ved deres gårde og huse. sagen blev opsat til doms 6 uger

** den sag imod Søren Andersen af Galten opsat til 6 ugers dag

** KM amtsskriver Just Andersen stævnede Villum Jensen i Lillering for en ko, som sidste skt Sørens marked er frakommet ham for Skanderborg, og en del godtfolk har set degnen til Alling og Tulstrup sogne Jens Svendsen førte den fra markedet, og da de kom ridende, fandt de ham med koen på en usædvanlig vej, desuden stævnede de degnen Jens Svendsen, som er anholdt på slottet, angående det beskyldte manddrab og for den ko, som han har taget fra Villum Jensen i Lillering, samt for anden uskikkelighed, han har begået. Jens Jensen i Hasle vidnede, at han og hans bror Villum Jensen fandt Jens Svendsen med hans ko, som han ikke ville levere tilbage, men undløb. Anders Jensen i Tåstrup vidnede, at han var med Villum Jensen og talte med degnen på Tulstrup gade, hvor han lovede at betale koen. Villum Jensens hustru af Lillering Kirsten Jensdatter ville ikke klage over degnen, idet det var sket i hans drukkenskab, hvorpå degnen svarede, at det ikke var forbudt ham at købe og sælge, og han havde ikke taget noget ulovligt på markedet, men Villum Jensen og hans bror havde antastet ham på alfar vej, så han måtte undløbe. opsat 8 dage

(203)

** KM amtsskriver Just Hansen stævnede Rasmus Rasmussen i Tulstrup hans datter Maren Rasmusdatter Knud Lassen og Morten Olufsen i Tørring angående nogle fiskegarn, som de havde lånt Jens Svendsen degn, samt Anne Nielsdatter af Linå angående hvad, hun havde set ved Knud bro. de indstævnede vidnede, at de i ugen før pinse lånte degnen nogle fiskegarn, og Anne Nielsdatter af Linå vidnede, at da hun i pinseugen på vejen fra Vitved gennem Firgårde mod Linå kom til Knud bro, så hun degnen kvæle en mand, som hun for 14 år siden fulgtes med ad Holsten, og som sad på hans knæ, og hun hørte ham sige, lad være lad være, og hun gik tilbage til Firgårde til Christen Skads og hvilede. efter gerningen var gjort, kunne hun ingen ro få for spøgeri, enten i hendes hus eller andetsteds, før hun åbenbarede det for sognepræsten hr Jacob, hvorefter hun blev det kvit

(204)

** Christian Fischer på Lavengård efter 14 dages opsættelse. navng, som var 8 mænd 6/7 vidnede, at da Christian Fischer fremlagde KM skøde, hvorefter han fordrede alle Mollerup bymænd for 1 ørte rug, da hørte de, at Laurids Nielsen i Mollerup sagde, at det var en uretmæssig fordring og et ulovligt bevis, han søgte
 
** Christian Fischer begærede efter 14 dages opsættelse dom over Laurids Nielsen i Mollerup angående Bjarup mark, som lyder: da det med kong Frederik 3.skøde dateret 19/8 1664 bevises, at alle Mollerup bymænd, undtagen Peder Envoldsens gårds besidder, skal svare af Bjarup mark 1 ørte rug, da bør Laurids Nielsen udgive hans andel deraf

3/8 1698.

** amtsskriver Just Hansen fremlagde tingsvidne 27/7 her af tinget og tingsvidne 28/7 af Århus byting samt hans indlæg. opsat 8 dage

** den sag mellem mons Brobjerg og Peder Limes tjener blev opsat 14 dage

** Christen Christensen af Mundelstrup solgte og skødede til hans søn Peder Christensen sst den selvejer bondegård sst, han påboer

(205)

10/8 1698.

** navng Låsby og Dallerup mænd stævnede Laurids Nielsen af Mollerup angående ærerørige ord, hvortil han svarede, at han holdt dem for ærlige mænd, hvorefter de blev forligt

** amtsskriver Just Hansen stævnede Rasmus Rasmussen og Laurids Rasmussen af Galten angående ulovlig skovhugst, som er fundet ved deres gårde. dom: da Laurids Rasmussen vedgår at have handlet ulovligt, da bør han betale sine voldsbøder

** amtsskriver Just Hansen efter 14 dages opsættelse stævnede navng vidner, der iblandt Laurids Simonsen i Alling og hans søns hustru Maren Berentsdatter og Morten Olufsens hustru i Tørring. Anders Pedersen Dyhr i Tulstrup vidnede, at degnen mandag før pinse red med en sæk på en rytterhest til Bomholt og kom tilbage til byens led, og på spørgsmål svarede han, at han havde set den døde og angivet det til øvrigheden, men vidste ikke hvem den døde var. Jens Envoldsen i Bomholt og hans bror Peder Envoldsen vidnede, at degnen kom med en sæk korn, som de havde lovet ham at så. Laurids Simonsen af Alling vidnede, at degnen kom fra Bomholt og til ham med 2 skpr korn i en sæk, og Maren Berentsdatter vidnede det samme. Laurids Simonsens søn har Jens Degns steddatter til ægte. Maren Sørensdatter af Tørring vidnede. Jens Svendsen vil føre vidner angående sagen med koen, som blev stjålet fra Villum Jensen i Lillering om 14 dage

(207)

** KM amtsskriver stævnede Christoffer Ditlevsen Soetman af Javngyde angående gæld til sl Matias Fischers arvinger for reparation af hans hus, hvortil han svarede, at han havde grevens tilladelse dateret 11/7 1695 til at bebo huset, som sl Matias Fischers enke skulle gøre ryddeligt. sagen blev opsat 6 uger

** sr Johan Hagensen, befuldmægtiget af sin mor og bror Jens Hagensen, stævnede Jon Olufsen Degn i Linå for vidne angående degnerente og nannest af den gård i Linå, de påboer. navng vidnede om degnerente af gårdene

(208)

17/8 1698.

** regimentsskriverens kvartermester stævnede herredsskriver Oluf Hansen i Tovstrup for dom angående gæld, hvortil han svarede, at han havde en lille fordring på 4 dlr for skifte efter kvartermesterens sl hustru, som bør dekorteres. dom: han bør betale den resterende gæld

** af retten blev udmeldt navng meddomsmænd i sagen mod degnen i Alling

24/8 1698.

** regimentsskriver Møller af Dallerup fremlagde dom af Viborg landsting dateret 20/7 98, at da det bevises, at Søren Kandes hustru i Sorring, Boel Nielsdatter er død af et slag, som hun har fået af Poul Brunsvig, men bevidnes, at hun er trængt ind på ham med et stort tornetræ, hvorfor han havde forsvaret sig, og da hun før og efter har overfaldet ham med ukvemsord, da kan han ikke tilfindes at miste sit liv, men skal betale 40 lod sølv til den dødes arvinger

(209)

** Jørgen Nielsen i Sorring, befuldmægtiget af sl Jens Harlevs enke i Århus, stævnede Niels Pedersen i Skovby angående gældsfordring, hvortil han svarede, at han ikke erindrede at skylde hende noget. opsat 14 dage

** amtsskriver Just Hansen efter opsættelse begærede dom over Jens Svendsen Degn i Alling angående tyveri fra Villum Jensen i Lillering. dom: da tyveriet bevises med tingsvidne 27/7, da dømmes han til galgen og hans halve boeslod er forbrudt til KM

** drabssagen med Jens Svendsen Degn er opsat 14 dage

** sagen med Søren Andersen i Galten og sagen med de Høver mænd er opsat 14 dage

(210)

31/8 1698.

** oberførsteren og regimentsskriveren stævnede alle selvejere i Galten og gav dem forbud mod intet at hugge i deres selvejerskove

** Maren Villumsdatter, sl Niels Harlevs af Århus, stævnede Maren Knudsdatter i Låsby for dom angående gæld efter regnskab, som fremlægges. sagen blev opsat 14 dage

** på oberførsterens begæring udmeldtes 16 navng mænd til at besigtige olden i KM skove i Framlev herred

** Niels Johansen af Storring og Peder Nielsen af Gammelgård mødte, da de var stævnet af oberst Preen, men sagsøgeren mødte ikke

7/9 1698.

** regimentsskriver Laurids Møller af Tovstrup stævnede Berent Hundrups kone i ---- angående tyveri af en ko i Søballe. opsat 8 dage

(211)

** regimentsskriveren stævnede Søren Christensen i Skovby for syn af brøstfældigheden på hans hus, som han ikke holder ved lige. sagen blev opsat 8 dage

** oberførsteren og regimentsskriveren stævnede samtlige selvejerbønder i Galten for syn på deres skove angående ulovlig medfart. navng synsmænd udmeldes

** den sag mellem oberførsteren og de Høver mænd blev opsat 8 dage

** den sag angående mordet med degnen i Alling blev opsat 14 dage

** den sag mellem sl Niels Harlevs enke af Århus og skrædderen i Skovby blev opsat 14 dage

14/9 1698.

** sagen mellem oberførsteren og de Høver bymænd blev opsat 8 dage

** sagen mellem sl Niels Harlevs enke og Maren Knudsdatter blev ligeledes opsat 8 dage

(212)

** Jørgen Nielsen og Søren Jensen i Sorring er forligt således, at Jørgen Nielsen giver Søren Jensen frøgæld af den jord, som ligger til Jørgen Nielsens hus

** regimentsskriver Møller. afhjemling af syn på Søren Christoffersens hus i Skovby

21/9 1698.

** borgmester Jens Christensen Basballe af Århus stævnede Gothart Berent Boller i Harlev mølle angående en kaution på 44 rdl for hans svoger Hans Engel kobbersmed dateret 20/7 1696. sagen blev opsat 4 uger

(213)

** i den sag amtsskriver Just Hansens for 6 uger siden anlagde mod skovrider Christoffer Soetman i Javngyde, skal der efter loven kendes, og dommen lød: skovrideren bør for husets reparation betale sl Matias Fischers arvinger så meget, som ret kan være

** herredsfoged Claus Jessen af Galten stævnede Henrik Hader i Galten og navng vidner, for at vidne om hans forhold om natten på marken for at borttage korn. Jens Jensen af Høver vidnede, at da han om natten kl 2 gik ud på marken for at se til sit korn, fandt han en hest, som stod og åd hans hvede og Henrik Hader, som sad på et knippe bag hesten og sagde til ham, djævlen skal komme i dig, vil du både lade din hest æde mit korn og også stjæle det, hvorefter han ville tage knippet fra ham, som først lykkedes, da han fik hjælp, og da tog han tøjret af hesten. Mikkel Nielsens datter Maren Mikkelsdatter vidnede også.
vidneførsel fortsat

(214)

28/8 1698.

** Peder Jensen Dyhr af Sorring befuldmægtiget af sl Erik Jørgensens enke Kirsten Knudsdatter sst stævnede Niels Skomager af Sorring Peder Jensen sst og Rasmus Bødker af Dallerup for dom angående gæld. opsat 8 dage

(215)

** Jørgen Nielsen af Sorring fuldmægtiget af sl Niels Harlevs enke begærede dom over Maren Knudsdatter i Låsby, som lød: hun bør betale gælden

** Holger Mikkelsen af Skannerup begærede udmeldt synsmænd til at syne universitetsbøndernes skove for olden. navng synsmænd udmeldtes

** den sag mellem oberførsteren og de Høver mænd blev opsat 3 uger

5/10 1698.

** Rasmus Brobjerg af Sjelle skovgård stævnede Jens Nielsen af Sjelle for forbud syn og dom angående ulovlig skovhugst i husbondens skov. syn på træet i hans gård og på stubben i skoven afhjemledes og han blev forbudt at føre træet bort fra hans gård

(216)

** Jens Olufsen Degn i Linå stævnede Jens Hagensen i Linå hans mor Sidsel Jensdatter og hendes datter Boel Hagensdatter sst angående hans degnerettighed, og ligeledes stævnede Tomas Andersen af Linå og hans hustru Maren Jensdatter for at vidne, og fremlagde tingsvidne af Gern herreds ting 28/10 1654, hvori Jens Hansen Worm vedkender sig i Linå skov og mark 3 gårdes parter

** Erik Jørgensens enke i Sorring skal gøre afregning med skomageren inden 8 dage, ellers vil der blive dømt mellem dem

** KM skovrider Holger Mikkelsen af Skannerup fuldmægtig over universitets gods lod afhjemle oldensyn i universitets skove

12/10 1698.

** regimentsskriver Møller stævnede Rasmus Brobjerg på Sjelle skovgård for vidner angående det, der passerede for retten for 8 dage siden samt Jens Nielsen i Sjelle, som blev beskyldt for ulovlig skovhugst. Laurids Rasmussen af Tåstrup, som da var en af 8.mænd vidnede, at der ikke var overensstemmelse mellem vidnerne, og de andre 8.mænd vidnede det samme

(217)

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Villum Jensen i Skovby for at vidne om de ord, der faldt mellem herredsfogeden og Anders Lundgård i smedehuset angående nogle geder, der blev inddrevet i Lundgård. opsat 8 dage

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Mads Sørensen af Galten angående nogle penge, han skylder ham. opsat 8 dage

** oberførster Kønnitz lod afhjemle oldensyn på KM skove

(218)

19/10 1698.

** læst KM forordning om skattekornets levering

** borgmester Jens Christensen Basballe af Århus efter 4 ugers opsættelse begærede dom over Gothart Berent Boller i Harlev mølle

** Anders Rasmussen af Farre på samtlige bymænds vegne stævnede kancelliråd og amtmand Knud Gedde angående deres fæmon, som er frafaldet dem af lungesot, og navng vidnede om efterskrevne, hvad de havde mistet

(219)

** i den sag mellem borgmester Basballe i Århus og Gothart Berent Boller i Harlev mølle dømmes således: han bør betale det, han søges for

** Rasmus Mikkelsen Suel af Århus stævnede assessor Peder Lime i Farre for at påhøre efterskrevne vidner angående det korn, de på assessor Limes vegne havde leveret til ham i Århus. navng vidnede om hvor meget korn, de leverede på hans loft, og hans tjenere vidnede om hvor meget korn, de havde modtaget

26/10 1698.

(og var i dag intet videre at forrette)

2/11 1698.

** læst rentekammerets ordre angående skattekorn

** oberførster Kønnitz begærede udmeldt synsmænd til syn på KM skove, og navng mænd udmeldtes

(220)

** Niels Andersen af Sorring stævnede Jørgen Nielsen af Sorring for dom angående gæld til ovennævnte Niels Lovring. opsat 8 dage

** Jørgen Nielsen i Sorring og hans hustru solgte og skødede til deres svoger Peder Andersen og hans fæstemø deres datter Maren Jørgensdatter deres påboende selvejer bondegård i Sorring

** sl Erik Jørgensens enke Kirsten Knudsdatter begærede dom over de indstævnede personer. dom: de bør betale deres gæld

9/11 1698.

** oberførsteren stævnede amtsskriver Just Hansen for afhjemling af syn, som skal indføres på (221)

** amtsskriver Just Hansen begærede udmeldt synsmænd til at syne Kannikkebro. synsmænd udmeldtes

** Jørgen Nielsen af Sorring stævnede Laurids Pedersen Sommer i Tovstrup Anders Lauridsen i Sorring og Niels Andersen sst for dom angående gæld efter regnskab, som fremlægges

(221)

** indførsel af syn på KM skove for skovskade

(222)

16/11 1698.

** oberførsteren stævnede Søren Knudsen af Galten angående syns og forbudsvidne vedrørende risbøge, som er fundet i hans gård, og som han blev forbudt at føre bort

(223)

23/11 1698.

** læst KM forordning

** den sag mellem Jørgen Nielsen af Sorring og Anders Lauridsen sst blev opsat 14 dage

30/11 1698.

** læst KM forordning

** ritmester Andreas Bornich af Farre lod afhjemle syn på Lyngby mark af en mand, der var druknet i Dalby mose i en tørvegrav. hans hænder var bundet sammen under hans knæ, og de fandt ingen hug eller slag på ham

** mons Brobjerg stævnede Jens Nielsen rytterbonde i Sjelle for ulovlig skovhugst og opkrævede navng synsmænd, der skal afhjemle deres syn 7/12, samt forbød ham at føre træet bort

** fuldmægtig Jens Nielsen på Tvilum stævnede Jørgen Nielsen af Sorring, Morten Lauridsen Kirsten Knudsdatter og Søren Jensen sst for dom angående lånekorn. opsat 14 dage

(224)

7/12 1698.

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård. afhjemling af syn på det træ, som Jens Nielsen i Sjelle beskyldes for at have hugget

** ritmester Andreas Bornich af Farre stævnede Niels Pedersen hyrde i Nørup og Anders Andersen i Lyngby for vidnesbyrd angående den døde Jens Pedersen, som mellem 13 og 14/11 blev borte for dem, samt Anders Jensen i Nørup og Peder Jensen i Møgelby og deres sønner Søren og Niels for at vidne. Peder Jensen af Lyngby vidnede, at Jens Pedersen var hos ham for at fri til en enkekone, som var tilstede, og han overnattede og fulgte konen lidt på vej, og da han kom tilbage, sagde han, at han intet svar kunne få, om hun ville have ham, hvorefter han gik ud for at passe Lyngby fæ. senere kom hans bror Niels Pedersen og sagde, at hans bror var meget mistrøstig og ville ikke snakke med ham, men der var ingen tvistighed mellem dem, men han havde haft en tvistighed med hans svoger Anders Andersen, men de var forligt, og de hørte ikke mere til ham, før han blev fundet død i tørvegraven

(225)

** mons Brobjerg lod afhjemle syn på det træ, som Jens Nielsen i Sjelle havde hugget i husbondens skov

14/12 1698.

** herredsfoged Hans Brochman af Lysgård Hids herred fremlagde amtmandens ordre til ham om at betjene retten i sagen mellem herredsfoged Claus Jessen og rytterbønder

** regimentsskriver Møller stævnede herredsfoged Claus Jessen af Galten for syn på jord, der er frapløjet rytterbønder sst og lagt til anneksbønders jord. navng synsmænd udmeldtes

(226)

** mag Nickel af Skanderborg stævnede efterskrevne Grumstrup mænd angående KM anpart korntiende, som han har i fæste. navng vidnede, at da mag Nickel i Skanderborg præstegård hævdede, at han led stor skade ved deres kontrakt, så blev de forligt om en ny kontrakt

21/12 1698.

** Hans Brochman i dommersted i sagen mellem herredsfoged Claus Jessen og de Galten bymænd

** regimentsskriver Møller af Dallerup lod afhjemle syn på Galten mark angående frapløjning

(227)

** proviantforvalter Christian Vegerslev i Århus stævnede navng for gæld. opsat 5 uger

(228)

(i Jesu navn skal al vor gerning ske i dette nye år)

11/1 1699.

** KM oberførster ville forhverve forbudsdom angående de risbøge, som blev fundet i Søren Knudsens gård i Galten. sagen blev opsat til næste tingdag

** borger i Århus Jens Jacobsen stævnede efterskrevne angående gæld. sagen blev opsat 4 uger

** Jens Jacobsen i Århus stævnede efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 4 uger

** Jens Jacobsen i Århus stævnede efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 8 dage

(229)

18/1 1699.

** læst KM forordning

** regimentsskriver Møller fremlagde sessionsherrenes resolution og ordre dateret Skanderborg 18/1 1698, at herredsfoged Claus Jessen tiltales for adskillige indgivne klager

** amtmand Jokum Schacks skrivelse læses, at den sidste af de Galten mænd har gjort forlig med herredsfogeden her i retten

** læst oberstens skrivelse til regimentsskriveren, at sagen efter første sessions resolution skal forfølges til doms

** herredsfogeden til Lysgård Hids herreder Hans Brochman indfandt sig med vicestiftamtmandens ordre til at betjene retten som sættedommer

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede Niels Simonsen Klog af Skørring for syn vidne og dom angående de blodige slag og sårmål, som Jens Pedersen, der tjener Peder Mikkelsen sst, har fået af ham. syn på hans sår afhjemles. navng vidnede om slagsmålet. opsat til 6 ugers dag

(230)

** hr Jacob Fog i Linå begærede sin sag opsat. opsat 14 dage

** dommeren pålagde syns og varselsmændene at møde om 14 dage og forklare om de risbøge, som er fundet hos Søren Knudsen i Galten

25/1 1699.

(da intet var at forrette blev heller intet ved tinget i dag bestilt)

1/2 1699.

** læst KM forordning angående privilegier for manufaktur

** Søren Jensen i Sorring på egne og Peder Andersens vegne stævnede samtlige Holmstol og Klintrup bymænd for resterende markkorn. tingsvidne af Gern herredsting 13/12 1662 fremlægges angående Bjarup og Volstrup markkorn. opsat 14 dage

** Christian Vegerslev begærede opsættelse af sagen. opsat 14 dage

** hr Jacob i Linå begærede hans sag opsat. opsat 8 dage til doms

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede Jens Nielsen rytterbonde i Sjelle for dom angående ulovlig skovhugst i husbondens skov. sagen blev opsat 4 uger

(231)

** dommeren påråbte syns og stævningsmændene angående Søren Knudsen i Galten hans ulovlige skovhugst, men ingen er mødt, hvorfor hver af dem, som har siddet retten overhørig, bør betale KM deres faldsmål

** den sag mellem hr Jacob Fog i Linå og de indstævnede bønder blev opsat 8 dage til endelig dom

8/2 1699.

** hr Jacob Fog i Linå begærede dom over de i protokollen indførte. dom: de bør betale deres gæld efter restants eller lide nam

** købmand sr Hans Nielsen af Århus efter opsættelse begærede dom over de i protokollen indførte personer. dom: de bør betale det, de ikke har kvittering på

** Jens Jacobsen handelsmand i Århus begærede dom over de indstævnede personer. indvendinger fremlægges, blandt andre af Maren Sørensdatter sl Niels Envoldsens enke i Sjelle. Konrad Rindelev af Borum fremlagde skifte efter sl Oluf Pedersen, dateret 11/11 1692, hvori gælden ikke blev krævet, hvilket dog skyldtes, at Jens Jacobsen ikke blev stævnet, hvorfor sl Oluf Pedersens enke af dommeren blev pålagt at møde med sit faldsmål. andre ville aflægge ed på, at de ikke skyldte handelsmanden noget. opsat 14 dage

(232)

** de Holmstol og Klintrup mænd var tilstede angående det markkorn, som Lambert Nikolaj i Sorring havde optaget, og som han har givet dem kvittering på, at han ville svare til alle pretentioner, og holde dem skadesløse

** Niels Lauridsen i Århus fuldmægtig over professorernes gods stævnede Rasmus Borup Søren Nielsen og Rasmus Vestergård for ulovlig skovhugst

15/2 1699.

** læst KM forordninger

(233)

** regimentsskriver Møller stævnede navng for at vidne om det, som passerede, da Rasmus Brobjergs fuldmægtig førte synsvidner i skovsagen mod Jens Nielsen i Sjelle. Frands Rasmussen af Galten med flere vidnede, at de 7/12 på tinget hørte, at synsmændene udtalte, at de ikke vidste, om det synede træ i Jens Nielsens gård var det samme, som blev hugget i mons Brobjergs skov

(234)

** proviantforvalter Christian Vegerslev af Århus efter opsættelse stævnede efterskrevne for restants. protester fremlægges. dom: de, der ikke nægter at have betalt gælden, bør betale inden 15 dage

(235)

22/2 1699.

** hr Niels Friis af Skorup, provst over Gern herred, stævnede efterskrevne i Voel Horn Truust for resterende skyld og gl restants. opsat 14 dage

** Jens Jacobsen i Århus efter opsættelse begærede dom over indstævnede personer for gæld, og angående 3 sld, sl Oluf Pedersen i Borum har lånt, blev fremlagt den sl mands datters mand Jens Pedersen Balle i Geding såvel hans søn Peder Olufsen, nu boende i Borum, deres attester. dom: de bør betale deres gæld efter Jens Jacobsens hovedbog

(236)

** hr Niels Friis af Skorup stævnede navng for gæld

1/3 1699.

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård fremlagde sit indlæg og regimentsskriveren fremlagde tingsvidner 12/10 7/12 98 og 15/2 99 samt forsvar for rytterbonden Jens Nielsen i Sjelle. sagen blev opsat 14 dage

** Niels Jensen af Lading på samtlige Borum bymænds vegne stævnede Konrad Rindelev i Borum for vidner angående en skovpart, han har indhegnet. navng, der mindes op til 46 år, vidnede, at så længe havde omtalte skov Baskær ikke været indhegnet, men været brugt i fællesskab

(238)

** Maren Villumsdatter af Århus stævnede Niels Andersen Lovring i Sorring sl Laurids Andersen Bondes efterladte Karen Nielsdatter med hendes mand, og Niels Nielsen Rytter på hans børns vegne angående et gadehus i Sorring, Niels Lovring påboer, men som er hjemdømt hende, og nu 1.ting lovbød det

8/3 1699.

** læst KM memorial

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede efterskrevne hans tjenere for dom angående resterende gammel og ny landgilde. opsat 4 uger

** Daniel Fischer stævnede Poul Sørensen i Skellerup for dom angående lejermål med Kirsten Jensdatter sst. hr Jacob Fogs attest 7/3 1699 fremlægges. dom: da det med præstens attest bevises, at Kirsten Jensdatter har udlagt Poul Sørensen som barnefar, bør han betale sine lejermålsbøder 12 rdl

(239)

** Maren Villumsdatter i Århus lovbød 2.ting det selvejerhus i Sorring

** hr Niels Friis i Skorup begærede opsættelse. opsat 8 dage
 
** Konrad Rindelev i Borum stævnede samtlige Borum bymænd for syn og vidne. navng, der mindes op til 48 år, vidnede, at i sl herredsfoged Peder Olufsens tid var Baskær indhegnet. uvildige synsmænd udnævntes til at bese Baskærs tilstand

(240)

** Jens Andersens søn i Mollerup Anders Jensen 1.ting lovbød den part, han er berettiget til, i den halve selvejergård i Alling, Niels Frandsen påboer, samt et boel, og kornet Gotfred lovbød 1.ting hans steddatter Barbara Jensdatters part i samme gård og boel

** Peder Christensen af Farre gav sin stedfar Peder Rasmussen Lillering i Farre afkald for arv efter hans sl far Christen Pedersen, som boede og døde i Farre

15/3 1699.

** Rasmus Brobjerg af Sjelle skovgård fremlagde en landstings stævning af Viborg landsting dateret 9/3 1699 angående den sag med Jens Nielsen i Sjelle. dom: der kan ikke dømmes i sagen, da den er indstævnet for landstinget

** kornet Gotfred i Linå 2.ting lovbød den part, Anders Jensen, sl Jens Andersens søn i Mollerup, er berettiget til i den selvejergård i Alling

** kornet Gotfred lovbød 2.ting hans steddatter Barbara Jensdatters part i samme gård

** kornet Gotfred i Linå lovbød 2.ting den part, som Henrik Wiedeman rytter under oberst Preens kompagni hans hustru er berettiget til i ovennævnte gård

** Maren Villumsdatter sl Niels Harlevs efterleverske i Århus 3.ting lovbød det selvejerhus i Sorring, og til dette lovbud mødte regimentsskriver Møller og gav tilkende, at Niels Nielsen Rytter i Sorring tilhørte den 7. og 12.part i selvejerhuset, og Niels Nielsen bød sig i rette, eftersom han på hans hustrus vegne ejede 3 søsterlodder i huset, så han mente at have prioritet før nogen anden. Lambert Nikolaj af Sorring, sl Laurids Andersen Bondes efterkommer, tilbød at indløse samme hus på hans hustrus vegne, som tilhører deres gård og fremlagde skøde 29/5 1699 ? og 15/7 1682 samt tingsvidne af Gern herredsting 22/8 1674, hvoraf kan ses, at Nikolaj Lambert på hans hustrus vegne er berettiget en part i huset. Niels Lovring svarede, at gælden til Maren Villumsdatter er gjort i hans kones mors tid, hvorfor hans navn ikke findes i pantebrevet og fremlagde et skøde af Niels Nielsen Rytter i Sorring til Laurids Bonde og hans arvinger, som han formoder ikke bliver af nogen kraft, idet Niels Nielsen Rytter på skifte efter sl Barbara Lauridsdatter af skifteforvalteren er gjort umyndig angående hans børns arvepart, dateret 11/6 1681, og han tilbød at indløse pantet til Maren Villumsdatter

(241)

** Niels Jensen af Lading på sine medtjeneres vegne stævnede Konrad Rindelev i Borum for dom angående noget jord Baskær, som han har indhegnet, hvortil han svarede, at i sl Peder Olufsens tid var jorden indhegnet, men hans efterkommer sl Peder Jensen havde af uagtsomhed og skødesløshed ladet hegnet blive øde. Niels Jensen svarede, at efter Peder Jensens afgang, som Konrad Rindelev påberåber sig, da ejede sl Oluf Pedersen forrige herredsfoged og Konrad Rindelevs formand gården nogle og 20 år. opsat 4 uger

** Maren Villumsdatter Niels Harlevs efterleverske i Århus stævnede efterskrevne for dom angående gæld. opsat 14 dage

(242)

** hr Niels Friis i Skorup begærede dom efter opsættelse. dom: de indstævnede bør betale deres restants

** Konrad Rindelev af Borum efter syns opkrævelse for 8 dage siden lod afhjemle syn på hans enemærke, som ligger mellem Borum Skivholme og Herskind markskel

22/3 1699.

(243)

** Konrad Rindelev af Borum stævnede samtlige Borum bymænd for vidne om Baskær have. Niels Mogensen i Farre, som mindes 52 år, Hans Rasmussen af Skovby, som mindes 70 år og Peder Rasmussen i Farre, som mindes 44 år, Villum Tomasen i Borum, som mindes 42 år, vidnede, at i den tid havde Baskær have været indhegnet

** kornet Gotfred 3.ting lovbød hans hustru og hendes søsters lodder i den selvejergård i Alling

** Laurids Pedersen af Tovstrup fuldmægtiget af Johan Madsen stævnede Søren Andersen i Galten for gæld ifølge obligation, dateret Århus 5/10 1672. opsat 8 dage

** birkedommer til Marselisborg Niels Ibsen og birkeskriver Frederik Rubertsen i Holm beordres at betjene retten i følgende sager

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede navng vidner og stokkemænd til tinget 15/2 og stokkemænd 12/10 herredsfoged skriver med flere angående ord og forhold ved retten 15/2 og 7/12 angående skovsagen mod Jens Nielsen i Sjelle. navng vidnede om sagen

(250)

** Maren Villumsdatter sl Niels Harlevs efterleverske i Århus 4.ting lovbød det selvejerhus i Sorring, som Niels Andersen iboer

29/3 1699.

** Johan Arentsen på Lyngbygård begærede og fik 8 dages opsættelse

** den sag mellem Maren Villumsdatter og de indstævnede blev opsat 8 dage

** Peder Rasmussen Lillering i Farre fremlagde fuldmagt af Peder Christensen i Farre Søren Nielsen Bejtrup sst Mikkel Sørensen i Lerbjerg Søren Pedersen Kock i Vissing til at lovbyde den selvejergård i Farre, Peder Rasmussen iboer. varsel til ovennævnte samt herlighedsejeren Peder Rasmussen Lime i Farre, der tilbød at købe ejendommen, da loven tillader ham det, og da Peder Lillering tilstod, at gården var solgt, mente han, der var lovstridigt at sælge, før lovligt lovbud skete, og han mente ikke, at Søren Nielsen Bejtrup var kapabel at sælge hans umyndige søns mødrene arv. Peder Lillering 1.ting lovbød selvejergården enemærke og al anden tilliggende ejendom

(251)

** Anders Jensen sl Jens Andersens søn i Mollerup og hans søstre Barbara Jensdatter og Henrik Wiedemans hustru i Skovby 4.ting lovbød den selvejergård i Alling, Niels Frandsen påboer

5/4 1699.

** Johan Arentsen af Lyngbygård begærede dom over Søren Andersen i Galten. dom: han bør betale den resterende gæld på hans obligation

** Maren Villumsdatter sl Niels Harlevs efterleverske i Århus begærede dom over forhen indførte personer. dom: de, der ikke har betalt eller ved ed benægter gælden, bør betale inden 15 dage

** Maren Madsdatter på Søbygård stævnede Karen Nielsdatter, sl Laurids Bondes, og hendes nuhavende mand Lambert Nikolaj for synsmænds opkrævelse angående kirkejord på Sorring mark med tilliggende kirkeskov

** den sag mellem Daniel Fischer og hans bønder blev opsat 14 dage

** Peder Rasmussen Lillering af Farre 2.ting lovbød den selvejer bondegård i Farre, han påboer

12/4 1699.

** Niels Jensen af Lading begærede dom over Konrad Rindelev i Borum, som fremlagde tingsvidner 8/3 15/3 22/3, som beviser, at det omtvistede Baskær har været indhegnet med grøft dige og stave til hans iboende gård, hvorfor han formoder, at dommen ikke vil hindre ham i at indhegne sit enemærke. opsat 8 dage

(252)

** Peder Rasmussen Lillering af Farre 3.ting på egne og medarvingers vegne lovbød den selvejergård i Farre, han påboer. Peder Rasmussen Lime protesterede og krævede købebrevet fremlagt, da gården allerede skulle være solgt, hvilket var lovstridigt, hvortil arvingerne svarede, at de ikke havde solgt gården, men foræret den til deres hustruers søster, som skal bebo gården, men hvis den skulle have været solgt, skulle husbonden frem for nogen tilbydes den. dom: da samtlige frænder har foræret Peder Rasmussen Lillerings datter deres parter i gården, da kan de efter lovbud skøde gården til hende

(253)

** mag Nickel af Skanderborg stævnede efterskrevne for dom angående deres resterende KM korntiende. opsat 14 dage

** fru assessor Maren Madsdatter på Søbygård lod afhjemle syn på kirkejord og tilliggende kirkeskov på Sorring mark

19/4 1699.

** Daniel Fischer til Silkeborg begærede dom over hans bønder. dom: de indstævnede bør betale så meget, de skylder

** grev Friises ridefoged fremlagde tingsvidne af Frisenborg birketing 7/3 og 15/3 og et indlæg angående Konrad Rindelevs indhegning af hans enemærke Baskær, som har ligget som fælled i 20 år ulast og ukæret. dom: da det med tingsvidne bevises, at enemærket i sl Peder Olufsens tid har været indhegnet med ris og staver, da kan han fremdeles indhegne det

(254)

** regimentsskriver Møller på samtlige Skannerup sognemænds vegne stævnede anneksbonde Anders Nielsen i Høver angående 2 ørter provstebyg, som af Arilds tid altid skal have været ganget af anneksgården. navng, der mindes op til 47 år, vidnede om provstebyggen

(255)

** kancelliråd Peder Rosenørn stævnede samtlige Lillering bønder for dom angående resterende skyld og landgilde. opsat 8 dage

** kancelliråd Peder Rosenørn stævnede Mads Tomasen i Truust for dom angående hans bortrømning fra det hus i Truust, han påboede. opsat 8 dage

** kancelliråd Peder Rosenørn stævnede Jens Olufsen af Skannerup for forbud og dom angående hans gårds beboelse, samt Laurids Pedersen og Jens Nielsen Hvas af Holmstol for forbud, og de blev forbudt af afhænde en ko og 7 får, som tilhørte Jens Olufsen

** ritmester Bornich i Farre stævnede vidner for at aflægge vidne om den tilstand, den døde Jens Pedersen havde før hans død. Anders Andersen i Lyngby Peder Jensen i Møgelby Niels Pedersen i Sahl vidnede, at lang tid før hans død var han noget urigtig i hovedet og ikke ved sin forstand. sagen blev opsat 8 dage

(256)

** Peder Rasmussen Lillering af Farre på egne og medarvingers vegne 4.ting lovbød den selvejer bondegård i Farre, han påboer

** Peder Rasmussen af Farre solgte og skødede på egne og medarvingers vegne til sin svigersøn Peder Christensen Hovgård den selvejer bondegård, han påboer

** denne dag blev skødet til hr Laurids i Alling den gård og boel i Alling

26/4 1699.

** forrige herredsskriver Peder Frandsen i Søballe befuldmægtiget af mag Nickel af Skanderborg begærede dom over før indførte personer angående deres resterende tiendekorn. sagen blev opsat til doms 14 dage

** kancelliråd Peder Rosenørn på Tvilum stævnede Jens Olufsen af Skannerup for dom angående hans bortvigelse, samt Laurids Pedersen af Holmstol og Jens Nielsen Hvas sst for dom angående det kvæg, de har fået af Jens Olufsen. Jens Olufsen svarede, at han gerne ville blive på godset, men ikke på den gård med fæller, da de ikke kunne nære sig. Laurids Pedersen og Jens Nielsen Hvas af Holmstol lovede at levere ham kvæget tilbage, når de fik de penge, han havde lånt. dom: han bør blive på Tvilum gods, og ikke flytte uden husbondens minde og vilje

(257)

** ritmester Bornich i Farre begærede dom, som lyder: da det er bevist, at Jens Pedersen ikke har været ved sin forstand, men i raseri har ombragt sig selv, da bør han begraves på kirkegården og hans hovedlod tilfalder hans herskab

** Hans Rasmussen borger i Århus på sin søstersøn Rasmus Andersens vegne stævnede Christian Frederiksen i Storring for dom angående leje af agre på Høver mark efter deres kontrakt. dom: han bør betale inden 15 dage, og kontrakten bør være magtesløs
** Hans Rasmussen af Århus stævnede Christian Frederiksen af Storring Rasmus Jensen sst på hustru Maren Lauridsdatters vegne og Inger Lauridsdatter sst, og nu 1.ting på søster Maren Rasmusdatters vegne lovbød 2 agre og 3 blokke på Høver mark, som tilhører sl Anders Nielsens søn Rasmus Andersen

** kancelliråd Peder Rosenørn begærede dom over Mads Tomasen af Truust

** i den sag mellem kancelliråd Peder Rosenørn og Mads Tomasen af Truust kendes således: hvis den bortrømte kommer tilbage til stavnen, bør han lide efter loven

(258)

3/5 1699.

** læst KM forordning

** KM jægermester de la Roche stævnede Christian Fischer på Lavengård og hans tjener Niels Pedersen i Mollerup angående hans bøsse, som blev fundet i en kulmile mellem Sorring og Ovstrup. Laurids Pedersen i Tovstrup på Niels Pedersens vegne svarede, at eftersom bøssen blev fundet af en mand i Sorring, de kalder gale Peder, som sjældent søger guds hus og som bespotter gud med blodige eder og banden, om hans ord da bør stå til troende, hvortil dommeren svarede, at han hans hustru og datter ikke skulle hindres i at vidne, hvorefter Peder Jensen i Sorring vidnede, at da han ville lægge tørv på hans mile i Sorring skov, fandt han en bøsse deri, og på vejen hjem kom Niels Andersen Lovring af Sorring ridende, og han vedkendte sig bøssen og tilbød ham findeløn, hvilket han afviste, og da han kom hjem, blev bøssen lagt på loftet. senere kom Niels Pedersen af Mollerup og tilbød ham findeløn for bøssen, og hans husbond Lambert Nikolaj kom og spurgte, om han måtte få bøssen, og hans bror Søren Jensen sagde til ham, skil dig af med den gamle bøsse. Karen Christensdatter Peder Jensens hustru vidnede som hendes mand, samt at Niels Lovrings hustru Johanne Lauridsdatter tilbød hende findeløn for bøssen. Peder Jensens datter Inger Pedersdatter vidnede som hendes mor. skovriderne vidnede, at Niels Pedersen i 12-14 år havde været berygtet for krybskytteri i KM vildtbane, og han var anholdt derfor, men blev fri, da det ikke kunne bevises. hofjægermesteren begærede, at Niels Andersen Lovring skulle stille kaution, og Lambert Nikolaj af Sorring og Jens Skatmand af Klintrup lovede, at han skulle blive tilstede

(260)

** Lambert Nikolaj af Sorring stævnede Morten Knudsen af Sorring for dom angående resterende husleje. opsat 8 dage

** Hans Rasmussen af Århus 2.ting lovbød 2 agre og 3 blokke på Storring mark

(261)

10/5 1699.

** mag Nickel af Skanderborg begærede dom, som lød: Lambert Nikolaj Peder Jensen og øster Søren Jensen i Sorring med flere bør betale ham KM anpart korntiende efter deres kontrakt

** kancelliråd Rosenørn på Tvilum stævnede Peder Olufsen i Skannerup for dom angående ulovlig skovhugst i Voel skov, som bevidnedes, hvortil han svarede, at træet havde han købt af Niels Jensen i Voel

** Hans Rasmussen i Århus på egne og hans søstersøn Rasmus Andersens vegne 3.ting lovbød 2 agre og 3 blokke på Høver mark. Peder Frandsen i Søballe Christen Frederiksen af Storring og Rasmus Jensen sst bød derpå, og Peder Frandsens bud var højest

17/5 1699.

** KM regimentsskriver Laurids Ditlevsen Møller stævnede Mads Balle i Labing og Rasmus Jensen kannikkebonde i Lillering for syn på den gård i Labing, Mads Balle kvitterede, og ligeledes stævnede Rasmus Jensen selvejerbonde i Skørring for samme syn. synsmænd udmeldtes

(262)

** regimentsskriver Møller stævnede Peder Andersen i Sorring for dom for urigtig angivet klage. navng vidnede, at de 27/4 var i sl Jørgen Nielsens hus i Sorring for at registrere hans fattige midler i overværelse af hans bror hr Niels Nielsen Bang, og da tilbød regimentsskriverens fuldmægtig Peder Andersen i Sorring at tage boets midler i forvaring til 30.dagen, da skiftet kunne blive holdt, og ligeledes den fattige blinde kone, eftersom han havde hendes datter til ægte, hvortil han svarede, at han ingenlunde ville have med hende eller boet at bestille, og derefter blev en fremmed Lambert Nikolaj formået dertil. navng vidnede, at en halvkiste, som var i huset, da den sl mand blev berettet, fandt de i Peder Andersens hus. Peder Andersens skriftlige klage dateret 2/5 fremlægges. Peder Andersens hustru vidnede, at hendes sl far før hans død forærede hende kisten. opsat 14 dage

(263)

** mag Nickel af Skanderborg stævnede samtlige navng Galten sognemænd for dom for det, de skylder af KM tiende. opsat til 4 ugers dag

** prokurator Anders Brun af Viborg stævnede Søren Lauridsen, som har transporteret til ham, mod betaling af 46 dukater i guld, en diamantring, som var sat i forvaring hos madame Truckhessin i København ifølge revers dateret 2/5 1694, men da han ikke har gjort hende regnskab og rigtighed, er det ikke kommet Anders Brun til nytte. sagen blev opsat 4 uger

(264)

** Hans Rasmussen af Århus 4.ting lovbød 2 agre og 3 blokke på Høver mark, som tilhører hans søstersøn Rasmus Andersen, hvorefter lille Rasmus Johansen i Høver gav det højeste bud, og Hans Rasmussen på hans søstersøn Rasmus Andersens vegne skødede jorden til lille Rasmus Johansen og hans hustru Anne Jensdatter

24/5 1699.

** regimentsskriver Møller i Dallerup fremlagde sessionsresolution 31/3 1699 samt approbation 7/4 1699 angående den post, Mads Jensens gård i Labing hans kautionister vedkommer, hvorimod Rasmus Jensen af Lillering benægtede, at han aldrig havde underskrevet kautionsseddelen. sagen blev opsat 14 dage

(265)

** Niels Andersen Lovring af Sorring stævnede Niels Pedersen i Mollerup angående en bøsse, som blev fundet i en kulmile i Sorring skov. navng vidnede, hvorledes den ene efter den anden havde forsøgt at få bøssen fra Peder Jensen, som havde fundet den i sin kulmile, ved at love ham penge og korn, men uden held. Niels Lovring spurgte Peder Jensen i hvis navn, han og senere Knud Jensen i Mollerup begærede bøssen af ham, hvortil han svarede, i Niels Pedersens navn, hvilket beviste, at Niels Lovring intet havde med bøssen at gøre. sagen blev opsat 3 uger

(266)

** herredsfogeden gav tilkende for regimentsskriveren, at da hans bud gik til lægdsmanden i Galten, at han skulle tage de Galten bymænd og måle de gærder, der skulle stå på marken, og hvor mange favne, de bestod af, så svarede han, at han ikke kunne løbe og måle gærder og bisse efter herredsfogedens seddel, hvortil regimentsskriverens fuldmægtig svarede, at lægdsmanden ville blive straffet derfor

** Rasmus Brobjerg af Sjelle skovgård stævnede Christen Smed i Odder angående en ko, som blev stjålet fra Laurids Rasmussen i Skørring. Niels Lauridsen i Skørring og Peder Lauridsen sst vidnede, at den ko, som blev stjålet fra deres far, blev siden fundet hos Christen Smed i Odder

** i den sag mellem kancelliråd Rosenørn og hans bønder angående restants, blev således kendt: de bør betale restantsen og omkostninger

** indførsel af syn på den gård i Labing, Mads Balle kvitterede

(267)

31/5 1699.

** Christian Fischer på Lavengård stævnede Niels Pedersen i Mollerup for resterende skyld og landgilde og gæld. opsat 8 dage

** Maren Pedersdatter i Linå stævnede Jens Hagensen i Linå angående hans utilbørlige behandling af hende med hug og slag. syn på hendes skader og sår afhjemles. opsat 14 dage

** Jens Hagensen af Linå stævnede Maren Pedersdatter, der holder til i Linå, angående ris fra hans gærde, hun har taget ved hans gård, som navng bevidnede. opsat 8 dage

(268)

** regimentsskriveren begærede dom over Peder Andersen i Sorring. sagen blev opsat 8 dage

7/6 1699.

** læst KM forordning

** mag Nickel Seidelin af Skanderborg bød sig i rette angående de Galten mænds kongetiende, og fremlagde sit fæstebrev samt kontrakt med de Galten mænd samt hans indlæg

(269)

** regimentsskriver Møller fremlagde tingsvidne 17/5 samt Peder Andersens klage og oberst Preens skrivelse, affattet på tysk, til regimentsskriveren, hvorledes man efter Peder Andersens løse og usandfærdige påstand har skaltet og valtet til bondens ruin

** den sag angående Labinggård blev opsat 14 dage

** Christian Fischer til Lavengård begærede dom over sin tjener Niels Pedersen i Mollerup

** Hans von Lossow på Ristrup stævnede hans navng bønder for restants. opsat 8 dage

** Hans von Lossow stævnede navng bønder i Sabro angående en ulovlig vej over Ristrup enemærke samt for ulovlig kornsæd og ulovlig skovhugst

(270)

** kornet Gotfred på hans steddatter Barbara Jensdatters vegne Anders Jensen i Mollerup på egne vegne Henrik Wiedeman på hustru Karen Jensdatters vegne solgte og skødede til hr Laurids Justsen i Alling den selvejergård i Alling, Jens Frandsen påboer

** i den sag mellem mag Nickel Seidelin af Skanderborg og de Galten sognemænd kendes således: de indstævnede Galten bymænd bør efter deres kontrakt betale det resterende korn samt sagens omkostninger

** i sagen mellem regimentsskriver Møller og Peder Andersen i Sorring kendes således: angående den kiste, som er taget fra sl Jørgen Nielsens bo i Sorring, og som fandtes i Peder Andersens hus, skønt han tidligere havde sagt, at han intet vidste af sl Jørgen Nielsens midler, da skal han levere den tilbage i boet

** i den sag mellem Christian Fischer på Lavengård og hans bonde Niels Pedersen i Mollerup kendes således: han bør betale husbonden den resterende landgilde og andet

(271)

14/6 1699.

** for retten blev fremlagt ekstrakt af det flensborgske kobber og messingværks supplik samt stiftamtmandens resolution, at da mange kobbersmede i Jylland har beklaget sig over, at flensborgske kedeldragere går fra hus til hus med deres varer, hvorved der sker dem forhindring i deres næring, så skal kobberværkets privilegier læses ved alle ting, så sådant misbrug i tide kan forhindres, dateret Århus 20/5 1699

** regimentsskriver Møller stævnede samtlige Borum og Framlev sognemænd for at vidne angående Borum bro, om der nogen sinde har været svaret brokorn dertil. navng, der mindes op til 50 år, der iblandt Erik Pedersen 45 år Laurids Pedersen 45 år Jesper Pedersen 30 år Oluf Jespersen 20 år Konrad Rindelev 16 år alle af Borum, vidnede at der aldrig har været svaret brokorn til Borum bro

** KM hofjægermester de la Roche stævnede Niels Andersen Lovring i Sorring angående den bøsse, som blev fundet i en kulmile i Sorring. tingsvidne 24/5 fremlægges. dom: da Niels Lovring har været Niels Pedersens bud til at skaffe ham hans bøsse igen, som Peder Jensen fandt i hans mile, så bør han være fri for tiltale

(272)

** Jens Hagensen og Maren Pedersdatter af Linå blev forligt, således at han skal give hende 4 sdl, for de slag, han tilføjede hende

** Anders Brun i Viborg begærede dom over Søren Lauridsen, at han bliver dømt til at levere ham de dukater diamantring og speciedaler, han har betalt ham, som transporten melder

** Hans von Lossow på Ristrup begærede dom over hans bønder angående restants skatter og landgilde. dom: de bør betale

** Hans von Lossow til Ristrup lod forbyde al ulovlig sæd ulovlig skovhugst og gærdselhugst på husbondens ejendom

** amtsskriver Just Hansen stævnede herredsfoged Claus Jessen for at opnævne synsmænd til at syne den gård i Galten, Jens Rasmussen påboer

(273)

** i den sag mellem Anders Brun i Viborg og Søren Lauridsen kendes således: da Søren Lauridsen ikke i sin transport har lovet Anders Brun skadesløs eller forbundet sig til at give ham oprejsning, såfremt han ikke fik sin betaling af madame Truckhessin, da kan han ikke lide tiltale

21/6 1699.

** den sag mellem regimentsskriveren og de Labing mænd er opsat 14 dage

28/6 1699.

** KM hofjægermester de la Roche stævnede Christian Fischer på Lavengård Niels Pedersen og Jens Pedersen i Mollerup og Laurids Envoldsen af Alling angående dyretyveri i KM vildtbane, samt Niels Andersen Lovring af Sorring og Niels Pedersens kone Karen Sørensdatter af Mollerup for vidne. navng vidnede om krybskytteriet

(277)

** Hans von Lossow til Ristrup 4.ting forbød ulovlig sæd tørveskær  skovhugst og gærdselhugst på hans ejendom

** regimentsskriver Møller stævnede Anders Pedersen i Søballe for ulovlig fædrift. opsat 8 dage

5/7 1699.

** regimentsskriver Møller fremlagde sit indlæg dateret 21/6 angående Mads Balles kautionister. dom: da Mads Balle ikke er mødt, og Rasmus Jensen af Lillering nægter at have underskrevet kautionen, så kan han ikke lide tiltale

12/7 1699.

** regimentsskriver Møller stævnede Rasmus Brobjerg på Sjelle skovgård for syn på nogle rytterbønder i Sjelle deres enge, hvorover der er lagt en bro, dem til stor skade. synsmænd udmeldtes

(278)

** generalmajor Schack stævnede Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård angående skifte efter sl Anders Tonbo. sagen blev opsat 14 dage

** Hans von Lossow stævnede Jørgen Lund i Sabro mølle angående et læs træ, som han kørte hjem om natten, og som han bør skaffe hjemmelsmand til. navng vidnede om skovhugsten

(279)

19/7 1699.

** hofjægermester de la Roche stævnede Christian Fischer på Lavengård angående ulovlig skovhugst i Ry skov samt flere navng vidner, som vidnede om skovhugsten

 (281)

** jægermester de la Roche stævnede Peder Andersen i Stjær angående ulovlig tyveri og skovhugst i KM skov. tingsvidne 15/6 af Hjelmslev herredsting og oberst Preens missive fremlægges. sagen blev opsat 14 dage

** assessor Peder Rasmussen Lime af Farre stævnede Søren Sørensen af Lyngby og hans hustru Else Andersdatter angående det græs, som blev taget i Sporup mark og ført til Lyngby mark. henvist til ny stævning

** kancelliråd Peder Rosenørn stævnede hr Erik Tomasen i Gern angående resterende KM skatter og landgilde af den halvgård i Skannerup, Rasmus Rasmussen påboer. sagen blev opsat 14 dage

(282)

** Christen Andersen ridefoged på Frisenborg stævnede vidner angående noget mel og en ko, som korporal Schøffler, der ligger i kvarter til Peder Rasmussen Fregerslev i Borum, har borttaget fra Jens Mikkelsen i Framlev. Jens Jensen af Framlev og flere vidnede om tyveriet, hvortil amtsskriver Just Hansen svarede, at korporalen var udsendt for at eksekvere for indeværende års skatter hos Jens Mikkelsen

** Søren Røgen i Galten stævnede navng for at vidne om det, der passerede mellem Søren Røgen og Daniel Rytter og hans kone. navng vidnede, at de så, at Søren Røgen og Daniels kone havde hinanden i håret, og da hun kaldte på hendes mand, kom han hende til hjælp og de overfaldt begge Søren Røgen

(283)

** regimentsskriver Møller i Dallerup lod afhjemle syn på Sjelle bys tilliggende enge, hvorover der var lagt en bro og vej, og Rasmus Brobjerg havde ladet indelukke et engstykke

26/7 1699.

** rådmand Niels Lauridsen i Århus stævnede Christian Fischer til Lavengård og hans kæreste madame Maren Mouridsdatter angående eng og jordleje af den 6.part af Kærsgårds jord og eng, som ikke er betalt. opsat 8 dage

** sr Jens Terkelsen i Skanderborg begærede dom i sagen mellem ham og Rasmus Brobjerg om hans salær for hans sl kærestes skifte. opsat 8 dage

2/8 1699.

(284)

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede Jens Nielsen rytterbonde i Sjelle og hans kone Anne Munksdatter for udmelding af synsmænd for syn på hans bonde Oluf Christoffersens ejendom og eng i Sjelle enge, som Jens Nielsen har tilegnet sig

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede Jens Nielsen rytterbonde i Sjelle angående de ord, han lod falde 19/7 i Sjelle enge, at Rasmus Brobjerg havde ladet opgrave en møllebæk af ny. opsat til i dag 14 dage

** Rasmus Brobjerg stævnede Oluf Sejersen i Sjelle for at bevise sine ord i Sjelle enge angående pantning for han slog sin eng, som Rasmus Brobjerg skulle have indelukket

** Rasmus Brobjerg stævnede Anders Jensen rytterbonde i Sjelle angående ærerørige skældsord. opsat 14 dage

** regimentsskriver Møller berettede, at hans ene varselsmand var syg, hvorfor dommeren besluttede, at der måtte stævnes på ny

** læst KM bestalling givet til Rasmus Andreasen Holst, hvori han forordnes at være instrumentist i Århus stift i afgangne Henrik Bertelsen Klocks sted

** regimentsskriver Møller efter opsættelse fremlagde Peder Andersen rytterbonde i Stjær hans skriftlige klage med påskrift af generalmajor Schack, og påstod, at dersom Peder Andersen havde begået forseelse mod skovforordningen, da kunne den bilægges på amtstuen, så han ikke blev ruineret, hvilken kendelsen også lød på

(285)

** sr Jens Terkelsen af Skanderborg hans skriftlige indlæg blev fremlagt. opsat 4 uger

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Lambert Nikolaj med flere i Sorring for syn på en havreager, som de med deres bæster og fæmon har ladet opæde

** Niels Lovring af Sorring mødte og foregav, at han var stævnet af Lambert Nikolaj sst, men denne var ikke mødt for at saggive ham

** Niels Lauridsen i Århus efter opsættelse begærede dom over Christian Fischer, som ikke var mødt. opsat 3 uger

9/8 1699.

** kancelliråd Rosenørn stævnede hr Erik Tomasen i Gern samt efterskrevne vidner angående hans ord til deres husbond Oluf Lassen i Gern. navng vidnede, at de hørte præsten sige til Oluf Lassen, I er en skøn karl I skulle have herrenavn, gid du får en ulykke, du skælm og bøddel, hvortil Oluf Lassen svarede, drages til minde, hvortil hr Erik Tomasen svarede, at hans hastige ord skyldtes en høne, som var blevet slået ihjel for ham, og han havde intet at beskylde Oluf Lassen

(286)

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede madame Marie sl Matias Fischers angående et pantebrev, dateret 24/3 83, som sl Matias Fischer til Farregård har udgivet til sl doktor Matias Brobjergs arvinger til Sjelle skovgård, hvori han pantsætter alt hans hartkorn i Laven og Mollerup, og hvori Laurids Nielsen i Mollerup er parthaver efter hans pantebrev, dateret 14/10 89, samt angående hendes egen udgivne obligation, dateret 11/12 98, som alle blev fremlagt. opsat 8 dage

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede samtlige Laven mænd for resterende afgift af Råballe skov, som de har i fæste, og Jens Rasmussen af Alling for resterende landgilde af hans kvartgård. opsat 3 uger

** Anders Rasmussen i Farre stævnede ritmester Andreas Bornich angående skel mellem deres skovskifter, hvori han har ladet fælde 2 ege. navng i Farre, som mindes op til 60 år, vidnede at egene var hugget i Anders Rasmussens skovskifte

(287)

** hospitalsforstander Rosenkvist i Århus stævnede Jens Jensen Dyhr i Javngyde angående gæld til hospitalet. opsat 8 dage

** herredsfoged Claus Jessen lod afhjemle syn på en ager på Sorring mark, som tilhører ham

** Anders Hansen på Østergård stævnede Christen Andersen i Skannerup for syn på ulovlig skovhugst. synsmænd udnævntes

16/8 1699.

(288)

** sagen mellem Oluf Lassen og hr Erik Tomasen i Gern blev opsat 14 dage

** Daniel Fischer til Silkeborg fordrede dom over Marie sl Matias Fischers

** Jens Terkelsen generalmajor Schacks fuldmægtig begærede dom

** på hospitalsforstanderens vegne i Århus blev begæret dom

** hofjægermester de la Roche stævnede Maria Gotchen på Lavengård og hendes søn Christian Fischer sst angående hans krybskytteri i KM skov, og han dag og nat har sendt bud efter Niels Pedersen og Jens Pedersen i Mollerup for at følges med ham. begge parter begærede tingsvidne

(289)

** Laurids Envoldsen, som sidder i arrest i stokkehuset på syvende uge, hans hustru begærede af hofjægermesteren, at han måtte blive løsladt mod kaution af de mænd fra Alling, som hun tidligere havde tilbudt, og måtte komme til sin gård i høstens tid, hvortil han svarede, at hvis de var vederhæftige, ville de blive antaget

** regimentsskriver Møller stævnede Jens Christensen, som boede på en halv ryttergård i Labing, Mads Balle frakom, for han er rømt derfra, og efterlyste ham. opsat 4 uger

** regimentsskriveren stævnede Christen Skrædder i Sjelle angående 2 bårer, han har slået, og som tilhører rytterbonden Jens Nielsens gård. opsat 14 dage

** i den sag mellem Jens Terkelsen af Skanderborg og Rasmus Brobjerg af Sjelle skovgård, som har fået KM tilladelse til at skifte efter sin kæreste, og derfor ikke mener, at Jens Terkelsen skal have 2 rdl skriverpenge, kendes således: efter KM lov og forordning skal skriveren have sit salær
 
(290)

** i den sag mellem hospitalsforstanderen og Jens Dyhr i Javngyde kendes således: Jens Dyhr bør betale sin restants efter jordebogen og gammel skik

** den sag mellem Daniel Fischer på Silkeborg og Laurids Nielsen i Mollerup på den ene side og Marie sl Matias Fischers til Lavengård på den anden side kendes således: de bør bruge og beholde det pantsatte gods, indtil gælden bliver betalt

23/8 1699.

** Eggert Klercke af Skovgård bød sig i rette, da han var stævnet af Søren Lauridsen i Dallerup, men stævningsmændene havde ikke forkyndet for hvad, hvorfor han formodede, at intet kald skulle føres mod ham

** Niels Nielsen af Flensted og Rasmus Andersen sst stævnede Knud Nielsen og hans søn Niels Knudsen og Jens Kajhøj angående et stykke træ, som blev fundet i deres gård og stævnede Envold Rasmussen og hans søn Peder Envoldsen med flere for at afhjemle deres syn

** Peder Degn af Alling stævnede Mikkel Jacobsen af Javngyde angående den overlast, han øvede mod Peder Degn, og stævnede Anders Lauridsen i Javngyde og hans hustru Edel og hendes døtre Maren Andersdatter og Kirsten Andersdatter med flere for at vidne. Anders Lauridsen med flere vidnede om deres diskussion og følgende slagsmål

(291)

** Laurids Andersen af Alling og Laurids Pedersen sst tilbød at gå i kaution for Laurids Envoldsen, så han kunne blive fri for sin langvarige og hårde arrest, og komme til sin gård, som snart er ruineret

30/8 1699.

** Oluf Lassen begærede dom over hr Erik Tomasen i Gern, som fremlagde sit indlæg dateret 30/8 angående anneksgården i Skannerup

** regimentsskriver Møller stævnede samtlige rytterbønder i Galten angående ulovlig sæd i deres jord. navng vidnede om hvor meget, der var sået i den jord, de havde lejet ud, blandt andre Laurids Simonsens hustru Sidsel Sørensdatter. vidneførsel fortsat. opsat 14 dage

(292)

** regimentsskriver Møller stævnede Jep Rasmussen i Flensted og Søren Andersen i Galten for beskyldning angående lejermål i Skanderborg med mag Seidelins pige Maren. opsat 14 dage

** fuldmægtig Søren Lauridsen af Dallerup stævnede Eggert Klercke i Sjelle skovgård angående de ord mellem dem på tinget 16/8. navng vidnede, at Søren Lauridsen sagde til Eggert Klercke, at han skulle få de Sjelle mænd til at forliges med hans husbond, hvorimod Eggert Klercke mente, han havde sagt, at han og husbonden havde nødet bønderne til forlig 

(293)

** regimentsskriveren stævnede Jens Klog i Sjelle og hans folk for det korn, de ulovligt har hjemført fra rytterbonden Jens Nielsen agerjord i Sjelle, hvortil han svarede, at de lod tienden stå tilbage. opsat 4 uger

** den sag mellem Christen Skrædder i Sjelle og rytterbonden Jens Nielsen i Sjelle blev opsat 6 uger

** KM skovrider Christoffer Soetman af Javngyde på hofjægermester de la Roche Galichon hans vegne modtog Laurids Andersen og Laurids Pedersen af Alling deres kaution for Laurids Envoldsen i Alling, således at de godsiger for hans tilstedeblivelse, og såfremt han rømmer, da at stå i hans sted

** oberførster Kønnitz stævnede Knud Nielsen og hans sønner Niels Knudsen og Rasmus Knudsen i Flensted angående ulovlig skovhugst. navng vidnede om skovhugsten. opsat 3 uger

(294)

** Rasmus Brobjerg på Sjelle skovgård stævnede regimentsskriver Laurids Ditlevsen Møller og hans søn på hans fars vegne Ditlev Lauridsen for tilbud angående det korn, som Sjelle skovgårds bønder har sået i rytterbonden Jens Nielsen i Sjelle hans jord og betalt ham derfor. navng vidnede derom

(295)

** Eggert Klercke på egne vegne stævnede Søren Lauridsen angående de ord, der faldt på tinget mellem Søren Lauridsen regimentsskriverens fuldmægtig og Eggert Klercke. Jacob Nielsen foged på Ristrup vidnede derom

** i sagen mellem Oluf Lassen og hr Erik Tomasen i Gern kendes således: da hr Erik Tomasen har undt Skannerup bymænd den halve øde anneksgård mod afgift uden ejerens tilladelse, så bør han betale Oluf Lassen alle KM skatter og afgifter

6/9 1699.

** læst KM forordning

** Christian Fischer til Lavengård stævnede jægermester de la Roche på Nygård for vidner at påhøre angående det beskyldte skytteri, hvorom der er rejst proces, og navng vidner af Them Ry Laven og Mollerup, og ligeledes Niels Pedersen Jens Pedersen af Mollerup og Laurids Kær i Laven. navng vidnede, at for 20 år siden var Niels Pedersen og Jens Pedersen i Mollerup berygtede for skytteri i vildtbanen. andre vidnede det samme, og nogle vidste intet derom

(299)

13/9 1699.

**  friherreinde Mette Friis stævnede Christen Elkærs hustru i Gern Maren Jensdatter angående noget linned, hun havde fået af en tyv Christen Olufsen af Holmstol, hvilket bevidnedes. på spørgsmål havde hun ikke nægtet det, og heller ikke benægtet, at hun vidste, at han var en tyv. opsat 3 uger

** på regimentsskriverens vegne fremstod hans søn Ditlev Lauridsen begærede, at de indstævnede Galten mænd måtte afhøres, hvorefter de vidnede om den jord, de havde udlejet. dom: de udeblevne bør betale deres faldsmål

** regimentsskriveren stævnede Eggert Klercke i Sjelle skovgård samt rytterbønder i Sjelle Oluf Sejersen Anders True og Niels Jensen angående Sjelle Stagebro. da skriver og bønder ikke mødte, blev sagen opsat 14 dage

(300)

20/9 1699.

** ladefoged Peder Jensen Hovgård på Klausholm fremlagde panteforskrivning af Peder Christensen Hovgård i Farre på 100 sld, hvorfor han pantsætter halvdelen af hans selvejer bondegård i Farre, og han har bedt Frands Pedersen i Halling og Christen Jespersen i Hadbjerg med ham at underskrive, dateret Farregård 20/3 1699

** den sag mellem regimentsskriveren og Jep Christensen af Galten angående lejermålsbøder er opsat 8 dage

27/9 1699.

** regimentsskriver Møller efter opsættelse begærede dom over Christen Skrædder i Sjelle samt en del andre Rasmus Brobjergs bønder. sagen blev opsat 8 dage

(301)

** regimentsskriver Møller begærede efter 14 dages opsættelse dom over de indstævnede Sjelle rytterbønder. Eggert Klercke fremlagde tingsvidne af Galten Hovlbjerg Lisbjerg herredsting 20/9. Morten Ibsen Vollund i Dallerup vidnede, at han hørte af de 3 rytterbønder af Sjelle Oluf Sejersen Anders True og Niels Jensen, at Eggert Klercke ofte havde bud til dem angående forlig med mons Brobjerg om Sjelle Stagebro

** Christian Fischer på Lavengård stævnede Niels Pedersen Jens Pedersen i Mollerup og Laurids Kær i Laven angående deres krybskytteri, som de skal have beskyldt ham for, samt navng vidner. navng på Lavengård vidnede, at de indstævnede ofte var kommet til Lavengård for at få Christian Fischer med sig, og Niels Pedersen en nytårsaften havde skudt en hare, og ligeledes havde han før pinse skudt en hjort på Laven mark, hvorover Christian Fischer blev meget vred

(302)

** KM herredsskriver Jens Andersen fremlagde ordre til, at han skulle betjene retten som skriver i de sager, Oluf Hansen er interesseret i

** herredsskriver Oluf Hansen stævnede Niels Jensen Anders Jensen Oluf Sejersen Anders True Jens Nielsen alle rytterbønder i Sjelle angående deres underskrift på den klage, han har skrevet for dem vedrørende Sjelle Stagebros opbyggelse. Oluf Sejersen og Anders Jensen svarede, at de ikke havde begæret af skriveren, at han skulle skrive deres hænder under klagen, men skulle levere den til dem, hvortil han svarede, at den blev leveret til Søren Lauridsen ved tinget i overværelse af Niels Jensen rytterbonde

(303)

** herredsskriver Oluf Hansen stævnede hofjægermesterens fuldmægtig Steen Abel på Nygård angående hans dumdristige forhold og ord mod skriveren. Bertel Nielsen af Storring vidnede, at da Sten Abel ikke mente, at skriveren skrev i tingbogen, som han ville, rejste han sin arm i vejret mod skriveren, og prokuratoren sagde, det er farligt at handle sådan mod rettens betjente, og da det havde varet noget, måtte herredsfogeden stå op for retten og bede de 8 mænd drages til minde, at han ikke kunne have ro for retten, og skriveren måtte lægge tingbogen og sagde det samme, hvorefter retten blev ophævet, og de otte mænd vidnede det samme, og på Sten Abels spørgsmål svarede de, at han gjorde skriveren forhindring ved retten med mange unyttige ord

(304)

** Tomas Andersen i Linå fremlagde kong Christian 5.brev, hvori han bevilges at måtte holde kro i Linå med udtapning af øl mjød og brændevin og tobak for de rejsende, begyndende 1675, hvorefter han fremlagde sit indlæg og et brev af Randers amtstue, dateret 15/9 1699

** Peder Weigner af Alling formente, at da Mikkel Jacobsen af Javngyde en søndag har overfaldet ham med ukvemsord på kirkegården og senere overfaldet ham med hug og slag, så bør han straffes. opsat 8 dage

(305)

** oberførster Kønnitz stævnede Anders Nielsen anneksbonde i Høver for dom angående ulovlig skovhugst. opsat 8 dage

4/10 1699.

** læst KM forordning

** oberførster Kønnitz efter opsættelse fremstillede Frands Sørensen af Galten, som vidnede, at da han kom kørende, så han Anders Nielsen selvtredie læsse en egekævle på vognen, som var hugget samme dag

** Jens Pedersen Niels Pedersen af Mollerup Laurids Nielsen Kær af Laven Jens Rasmussen sst vidnede om det, de var stævnet for. Jens Rasmussen vidnede, at Christian Fischer sagde til dem, om de kunne drive et dyr til Holger Mikkelsen skovrider, som trængte dertil, hvilket de efterkom, og skovrideren skød dyret, men hvor det siden blev af, vidste han ikke. Laurids Nielsen vidnede det samme, hvortil skovrider Holger Mikkelsen svarede, at han ikke nægtede, at han havde haft dem med for at genne dyr af den årsag, at Christian Fischer ikke vidste, hvor vildtet stod

** Mikkel Jacobsen af Javngyde stævnede degnen i Alling Peder Weigner angående hans slagsmål med ham. Laurids Nielsen Kær af Laven vidnede om slagsmålet, som begyndte med, at degnen faldt ned af en kiste

(306)

** friherreinde Mette Friis på Frisholt begærede opsættelse 14 dage

11/10 1699.

** forrige herredsskriver Peder Frandsen af Søballe, fuldmægtiget af jomfru Anne Rosenørn til Tvilum, stævnede hr Niels Ottesen sognepræst til Hinge og Vejerslev sogne angående hans tilsagte ægteskab med hendes pige Katrine Jensdatter, og ligeledes stævnede hr Nielses far hr Otte Jensen sognepræst til Grønbæk og Svenstrup sogne. Jens Nielsen ridefoged på Tvilum vidnede, at da sl hr Christen i Hinge var død natten tilforn, da kom hr Niels Ottesen til Tvilumgård og bad Peder Rosenørn, om han ville unde ham Hinge præstekald, hvorpå Peder Rosenørn erindrede ham om hans løfte om at ægte Katrine Jensdatter, hvortil han svarede, at det var hans begæring. hr Otte Jensens brev angående trolovelsen fremlægges. andre dokumenter fremlægges

(307)

** regimentsskriver Møller fremlagde tingsvidne angående de Galten mænd, der har bortlejet jord til husmænd, som de selv vedgik

18/10 1699.

** hofjægermester Kønnitz stævnede Jep Nielsen i Stjær og lille Rasmus Johansens søn i Høver Johan for dom angående ulovlig skovhugst, som navng bevidnede

** Peder Rosenørn til Tvilum stævnede efterskrevne vidner for at vidne om en ulykkelig ildebrand i Truust by natten mellem torsdag og fredag. Jens Sørensen i Truust vidnede, at 3 gårde og 1 gadehus nedbrændte, nemlig Anders Jensen og Rasmus Jensen 1 gård Keld Christensen 1 gård Niels Pedersen 1 gård Rasmus Christensen 1 gadehus, med al korn og foder, så de derved er kommet i største armod

(308)

** KM herredsfoged Claus Jessen af Galten stævnede Jens Rasmussen i Galten angående 22 sld gæld. opsat 8 dage

** Tomas Andersen kromand i Linå stævnede Anders Svendsen af Linå for dom angående ulovligt krohold og fremlagde et indlæg. opsat 3 uger

** Mette Friis til Frisholt efter 14 dages opsættelse fremlagde tingsvidne 13/9 og mente, at da Maren Elkær i Gern ikke fragår at have fået noget linned af en tyv Christen Olufsen i Holmstol, så bør hun lide som en tyvs medvider. opsat 8 dage

25/10 1699.

** læst KM forordning

** regimentsskriver Christian Knudsen Gyberg af Skanderborg hans missive til rytterbønderne om at holde deres korn rede til levering

** en landstingsproklama fremlægges, angående skifte efter sl Maria Gotchen på Lavengård, som er udsat til 4/12, så kreditorerne kan vide sig derefter at rette

(309)

** Jacob Nielsen fuldmægtig på Ristrup stævnede Johanne Olufsdatter, som har husværelse i Mundelstrup i Christen Christensens hus angående hendes lejermålsbøder og for at udlægge hendes barnefar

** samme stævnede Niels Christensen i Fårup Christen Christensen Peder Christensen i Mundelstrup for spørgsmål angående Johanne Olufsdatter. da de ikke var mødt, skal de møde om 14 dage under deres faldsmål

** Rasmus Brobjerg stævnede sognepræst hr Christen Madsen Sommer i Sjelle hans tjenestekarl Søren N for dom angående ulovligt krybskytteri. Christen Jensen af Sjelle vidnede, at karlen skød et dyr i præstens toft. andre vidnede det samme

** fru assessor Maren Madsdatter på Søbygård stævnede efterskrevne i Mollerup Sorring og Tovstrup angående resterende lånekorn. sagen blev opsat 14 dage

** Mette Friis på Frisholt begærede dom over Maren Elkær i Gern, som svarede, at hun ikke vidste, at Christen Olufsen havde stjålet det lærred, som hun fik af ham og mente sig fri for tiltale

(310)

** regimentsskriverens fuldmægtig Søren Lauridsen i Dallerup stævnede Eggert Klercke ridefoged på Sjelle skovgård angående hans ærerørige ord. sagen blev opsat 8 dage

** Søren Lauridsen i Dallerup stævnede Niels Jensen Oluf Sejersen Anders True i Sjelle for en attest, som de på Galten Hovlbjerg herredsting har beediget mod sr Klercke, og imod tingsvidne gjort sig selv til løgnere. opsat 8 dage

** i den sag mellem friherreinde Mette Friis til Frisholt og Christen Elkærs hustru Maren Jensdatter i Gern kendes således: da det ikke bevises, at hun var medvider, og hun benægter, at hun ikke vidste, at lærredet var stjålet, bør hun være fri for tiltale

** sl Niels Mogensens hustru Else Nielsdatter af Farre fremstillede navng, som vidnede, at hun og Elisabet Nielsdatter i Linå er sl Christen Nielsen Ankersmeds fulde søstre, og Inger Andersdatter i Gern hans halvbrors datter

1/11 1699.

(og var ej videre at forrette)

8/11 1699.

** oberførster Kønnitz stævnede Laurids Simonsen Søren Knudsen Frands Rasmussen i Galten angående det træ, der er fundet i deres gårde, hvortil de svarede, at det var ikke hugget ulovligt, og ville skaffe hjemmel. opsat 8 dage

(311)

** jomfru Anne Rosenørn i Tvilum stævnede hr Niels Ottesen sognepræst til Hinge og Vejerslev sogne for forbudsvidne om det til hendes pige Katrine Jensdatter tilsagte ægteskab

** Søren Lauridsen af Dallerup efter 14 dages opsættelse fremlagde tingsvidner 30/8 20/9 og 27/9 samt indlæg og begærede dom. sagen blev opsat 4 uger

** Jacob Nielsen foged på Ristrup fremæskede Johanne Olufsdatter, som holder til hos Christen Christensen i Mundelstrup og Christen Christensen og hans søn Peder Christensen og Niels Christensen i Fårup. sagen blev opsat 14 dage

(312)

** assessor Peder Rasmussen Lime af Farre stævnede Christen Christensen i Røgen for dom angående overfald på hans tjener Tomas Jensen i Farre, som han har skilt ved hans helbred. syn på hans skade afhjemles. Maren Tomasdatter, Tomas Jensens datter vidnede, at Christen Christensen fortalte, at han havde slået hendes far i hovedet med en øksehammer og sparket ham over benene med hans træsko. Jens Tomasen, Tomas Jensens søn i Farre vidnede, at da han var med hans far i Røgen skov for at sanke kvas, da kom Christen Christensen og ville pante dem, og da de svarede, at de havde intet at pante for, slog Christen Christensen hans far i hovedet med en økse. sagen blev opsat 6 uger

** fru sl assessor Poulsens på Søbygård begærede dom efter opsættelse, som lød: de indstævnede bør betale deres restants

(313)

** KM skovrider Soetman af Javngyde på oberførsterens vegne. afhjemling af oldensyn på KM skove, hvori der ingen olden var af nogen slags

** den sag mellem Tomas Andersen i Linå og Anders Svendsen sst blev opsat 14 dage

15/11 1699.

** læst KM forordninger

** Rasmus Christensen af Holmstol stævnede Kirsten Knudsdatter, sl Erik Jørgensens i Sorring, og Jens Nielsen Pellesen i Sabro for dom angående de oppebårne penge, som tilkommer Rasmus Christensens sl bror Niels Christensen Skrædders børn i Sorring i den halve selvejergård i Sorring, Søren Jensen nu påboer, og da gården er solgt, har taget i forvaring til børnenes nytte, som han, der er børnenes rette værge, mener, de bør overlade ham. opsat 14 dage

** oberførster Kønnitz af Skanderborg lod afhjemle oldensyn på KM skove, men der fandtes ingen olden dette år

(314)

** Christen Christensen af Røgen mødte imod de vidner, assessor Lime på hans tjener Tomas Jensen i Farre hans vegne har ført, og vil om 14 dage møde med vidner, som vil bevise, at Tomas Jensen har gjort ulovlig skovhugst i KM skov

** den sag mellem oberførsteren og de Galten mænd angående ulovlig skovhugst er opsat 8 dage

** den sag mellem Jacob Nielsen på Ristrup og Niels Christensen af Fårup er opsat 8 dage

22/11 1699.

** Laurids Pedersen irettelagde stiftamtmandens ordre, at han skal beklæde retten i herredsfogedens lovlige fravær

(og var samme dag intet videre for retten at forrette)

29/11 1699.

** læst KM forordninger

** KM regimentsskriver Møller i Dallerup stævnede Tomas Jensen i Farre og hans søn Jens Tomasen sst for den vold og overlast, de har gjort på rytterbonden Christen Christensen i Røgen samt for ulovlig skovhugst i KM skov. Christen Christensen gav last og klage over dem, for de overfaldt ham, da han ville pante dem, og angreb ham med en økse og huggede ham i hånden. syn på hans sår afhjemledes. opsat 8 dage

(315)

** Søren Lauridsen af Dallerup bad tillyse til skifte i Hørslevbol efter sl Jens Sørensen førstkommende fredag, og i Stjær efter sl Jens Andersen skovrider og i Tovstrup efter sl Søren Jensen

** Rasmus Christensen i Holmstol begærede efter opsættelse dom, som lød: da han tiltaler sl Erik Jørgensens enke i Sorring Kirsten Knudsdatter for 11 dlr, hendes sl mand annammede under værgemål af sl Niels Christensen Skrædder i Sorring hans børns tilfaldne arvepart efter deres sl far i den halve selvejergård i Sorring, Søren Jensen nu påboer, og ligeledes Jens Nielsen Pellesen i Sabro for 7 dlr, han tog under værgemål, og da Rasmus Christensen, som er børnenes farbror og fødte værge, nu må tage børnene til sig, da deres stedfar Peder Dyhr i Sorring lader dem gå at betle, så bør de indstævnede levere børnenes arv til ham

6/12 1699.

** regimentsskriver Møller fremæskede Tomas Jensens vidne i Røgen angående sagen mod ham og hans søn, men han udeblev grundet sygdom, men havde aflagt vidnesbyrd, før ting holdtes. opsat 3 uger

(316)

** regimentsskriver Møller begærede efter opsættelse dom, hvorimod Jørgen Ibsen birkedommer til Frisenborg fremlagde stiftamtmandens ordre til han om at være sættedommer i sagen, og han begærede at få leveret sagens dokumenter. Eggert Klercke fremlagde tingsvidner 30/8 her af tinget og tingsvidne 20/9 af Galten Hovlbjerg ting. sagen blev opsat 8 dage

** Konrad Rindelev af Borum stævnede Peder Rasmussen i Borum hans hustru og karle for dom angående den so, som lå slået i Peder Rasmussens kålgård. afhjemling af syn på soen, som havde et ben sønderslået. opsat 8 dage

(317)

13/12 1699.

** læst KM forordning

** Jørgen Ibsen birkedommer til Frisenborg forordnet sættedommer i sagen mellem Søren Lauridsen og Eggert Klercke

** Søren Lauridsen i Dallerup begærede dom, som lød: de ærerørige ord mellem dem bør ikke komme nogen af dem til forklejning, og angående de Sjelle rytterbønder, da de ved ed nægter at have sagt de ord i Dallerup skriverstue, som Søren Lauridsen beskylder Eggert Klercke for, da bør det ikke komme rytterbønderne til ærestab eller hinder

** Christian Fischer til Lavengård stævnede Holger Mikkelsen i Skannerup angående den kørsel med krybskytteri i vildtbanen, Jens Sørensen i Hårup med ham og Niels Pedersen i Mollerup har kørt. dommeren tillod ikke Christian Fischer at føre vidner

(318)

** Christian Fischer stævnede. i den sag faldt varslet af sig selv

** Niels Klog af Sjelle påstod, at han var stævnet af præsten hr Christen Madsen Sommer til i dag, men da han ikke er mødt, formoder han i den henseende at være fri

** Konrad Rindelev i Borum fremstillede den udeblevne synsmand Peder Olufsen, som vidnede som Erik Pedersen for 8 dage siden

** Peder Olufsen af Borum stævnede Peder Rasmussen i Borum for syn på et gærde mellem Peder Olufsens hus og Peder Rasmussens kålhave, samt på nogle stykker jord, Peder Rasmussen har frapløjet ham

20/12 1699.

** Peder Olufsen af Borum begærede, at han måtte føre synsvidner i (319)
dag, og Konrad Rindelev i Borum ville føre de vidner, som han tilforn har ladet stævne

** Niels Pedersen i Mollerup på bror Jens Pedersens vegne og på Jens Pedersens godemoders vegne Anne Rasmusdatter i Hårup stævnede Envold Rasmussen i Kalbygård Oluf Rasmussen Edel Rasmusdatter i Mollerup Anne Jensdatter Søren Mortensen Mogens Sørensen Niels Sørensen Jens Rasmussen alle i Mollerup for at vidne angående den gældsfordring, som Jens Pedersen fordrede, på sin myndling Anne Jensdatters vegne, i stervboet efter sl Laurids Olufsen og hans hustru Inger Jensdatter såvel som Anne Rasmusdatters gæld samt husbonden Christian Fischer til Lavengård som skifteforvalter

10/1 1700.

(320)

** læst KM forordning

** læst rentekammerets skrivelse angående køb af flæsk

** Christen Christensen af Røgen begærede dom i sagen mellem ham og Tomas Jensen i Farre. sættedommeren opsatte sagen 8 dage

17/1 1700.

** læst KM forordning om matrikelskat

** Christian Fischer til Lavengård stævnede Holger Mikkelsen skovrider i Skannerup for hans utroskab, han har begået angående KM vildtbane, samt for at have angrebet Christian Fischer med ærerørige ord for den siddende ret på herredstinget, samt navng vidner. Christen Rasmussen af Dallerup vidnede, at da Christian Fischer ville lade sit varsel indføre, vekslede han og Holger Mikkelsen adskillige ukvemsord angående sagen. andre vidnede, at de hørte det samme, hvortil Holger Mikkelsen svarede, at angående utroskab vidste han sig uskyldig, og angående de hastige ord, så ville han holde dem for utalte, for at undgå proces og pengespild

(321)

** KM regimentsskriver på rytterbonde Christen Christensens vegne i Røgen begærede dom og assessor Lime i Farre på hans tjener Tomas Jensen i Farre hans vegne begærede dom. dommeren pålagde parterne af fremlægge tingsvidner og andet, som er ført til sagens oplysning, så skal dom blive afsagt

** hr Christen Madsen Sommer af Sjelle stævnede skovrider Holger Mikkelsen i Skannerup for 4 tdr rug for sig selv og 2 tdr for Jens Jensen i Skannerup, hvortil han svarede, at han ville betale for begge

** Niels Andersen Lovring af Sorring stævnede Lambert Nikolaj i Sorring angående et ungnød, han købte af Lambert Nikolaj, som han måtte slagte, da det blev sygt. Niels Nielsen, der tjener Lambert Nikolaj vidnede, at det var det 9.høved på samme sted, som blev sygt. andre vidnede derom

(322)

24/1 1700.

** Lambert Nikolaj og Niels Lovring i Sorring blev forligt om deres tvistighed, og de lovede at pleje god omgængelse med hverandre

** Maren Madsdatter, sl assessor Jens Poulsens til Søbygård, stævnede Rasmus Rasmussen Bagge i Hammel og hans karl angående det kvæg, de om natten har udtaget fra Niels Jensens gård i Vadsted. navng vidnede om kvæget, som om natten blev drevet til Hammel. Rasmus Bagge af Hammel foregav, at det omtalte fæmon var til huse hos Niels Jensen, og han havde købt og betalt det, og da han fik bud fra Niels Jensen, at der var sygdom blandt hans eget fæmon, lod han det hente

(323)

** Niels Pallesen af Hammel på herskabets vegne stævnede Laurids Nielsen Vandt i Vitten for dom for ulovlig skovhugst. opsat 4 uger

31/1 1700.

** Niels Christensen i Fårup stævnede husbonden Hans von Lossow til Ristrup samt Christen Christensen i Kvottrup Mikkel Sørensen i Fårup Christen Christensen og Peder Christensen i Mundelstrup og Peder Sørensen i Sabro angående lovbud 1.ting af den halvgård, han påboer

** forrige herredsskriver Peder Frandsen af Søballe befuldmægtiget af Mette Christensdatter i nør Galten stævnede Peder Christensen Hovgård i Farre for dom angående korn og penge, han skylder hende, som beløber sig til 100 sld, som han tid efter anden gennem 3 år har lånt af hende, da han har holdt hende med snak og lovet hende ægteskab, som hun nu indseer ikke var hans alvor, samt for en del havre, han uden hendes vilje har hentet hos hendes svoger Rasmus Jensen i Galten, hvilket han ikke nægtede, og tilbød at akkordere med hende. navng vidnede derom. sagen blev opsat 8 dage

(324)

** assessor Lime af Farre fremlagde et afkald, dateret 18/2 1698, udgivet af Johan Henrik Green

** Christian Fischer på Lavengård stævnede Holger Mikkelsen, skovrider i Skannerup, for dom angående udskæld efter tingsvidne 17/1, som fremlægges, hvortil han svarede, at han ikke kunne nægte hans hastige ord, som han ville holde for utalte, og havde intet at påsige Christian Fischer på hans ære og lempe. opsat 14 dage, om parterne inden da kunne forliges

(325)

** Peder Hovgård af Farre stævnede Anders Rasmussen i Farre Laurids Rasmussen Søren Nielsen Bejtrup Jens Poulsen sst for at aflægge syn på en eg, som blev hugget i Krarup enemærke, og de vidnede, at de målte stubben og fulgte vognsporet til en dal på Tovstrup mark, hvor egen lå dækket med løv og ris

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Jens Munk anneksbonde i Galten angående et engskifte, som han har slået sidste sommer. syn afhjemles. han blev forligt med herredsfogeden således, at han skulle give ham et læs hø

** Rasmus Pedersen i Laven med flere indstævnede mødte, og da han vedgik at have en ---- , som han ville skaffe tilstede, når herredsfogeden forlangte det, blev sagen afhandlet 

** herredsskriver Oluf Hansen stævnede Laurids Nielsen Kær af Laven for dom angående beskyldning imod Oluf Hansen. da vidnerne ikke var mødt, blev sagen opsat 14 dage

(326)

** assessor Lime i Farre fremlagde et afkald fra Johan Henrik Green på Pøt mølle for arv på hans sl mors vegne efter sl Jokum Waltz borger og snedker i København og hustru, hans sl moster, Elisabet Sontmann, som Assessor Lime har betalt ham for

7/2 1700.

** sagen mellem assessor Peder Rasmussen Lime i Farre og Peder Christensen Hovgård i Farre blev opsat 3 uger

** Niels Christensen i Fårup 2.ting lovbød den selvejer bondegård i Fårup, han påboer

14/2 1700.

** Niels Christensen i Fårup 3.ting lovbød den halve selvejergård i Fårup, han påboer

** den sag mellem Christian Fischer på Lavengård og Holger Mikkelsen i Skannerup blev opsat 3 uger

3/3 1700.

(327)

** Niels Pedersen Krog af Grølsted stævnede Hans Andersen af Grølsted og Niels Christensen i Skorup for gæld. opsat 14 dage

** herredsskriver Oluf Hansen fremstillede de udeblevne vidner, nemlig Matias Olibum af Laven, som vidnede, at da han fulgtes med Laurids Kær af Laven, mødte de Christian Fischer, og på hans spørgsmål svarede Laurids Kær, at Niels Pedersen i Mollerup havde skudt de 2 dyr, og hvis det ikke var skrevet i tingsvidnet, havde skriveren skrevet som en skælm. navng stokkemænd 29/6 vidnede, at da havde Laurids Nielsen Kær i Laven vidnet, at Christian Fischer havde befalet Jens Pedersen i Mollerup at drive dyrene mod sig og Niels Pedersen stod for at skyde dem, hvilket de vægrede sig ved af frygt for straffen, og da tvang Christian Fischer dem dertil med hårde trusler at ville prygle og slå dem. ligeledes vidnede han, at der for 2  år siden kom ordre til ham om at møde på Lavengård, og da han nægtede det, blev han truet med at blive jaget fra hus og gård. på spørgsmål svarede samtlige vidner, at det straks blev indført i tingbogen

** Niels Christensen i Fårup 4.ting lovbød den selvejer bondegård i Fårup, han påboer

** Niels Christensen fremlagde købebrev dateret 24/7 1699, hvori Niels Christensen i Fårup og hans hustru Maren Jensdatter skødede og solgte hans selvejergård i Fårup til Niels Nielsen i Sabro og hans trolovede fæstemø og deres arvinger

(328)

** i den sag mellem Holger Mikkelsen i Skannerup og hr Christen Madsen Sommer af Sjelle kendes således: da han har lovet at betale de lånte 6 tdr rug, så bør han efterkomme det inden 15 dage

** den sag mellem Laurids Nielsen Vandt af Vitten og grevinde Friis blev opsat 14 dage

10/3 1700.

** Mette Christensdatter i nør Galten efter 4 ugers opsættelse begærede dom over Peder Hovgård i Farre

** Christian Fischer til Lavengård stævnede Laurids Nielsen Kær af Laven angående hans ord 14/2 på tingvejen samt Niels Pedersen af Mollerup, som tilbød at svare næste tingdag

** Peder Christensen Hovgård i Farre begærede, at ingen dom over ham måtte afsiges angående det, det har været imellem ham og Mette Christensdatter i nør Galten, og lovede at betale husbonden assessor Peder Rasmussen Lime den fordrede gæld.

17/3 1700.

** Christian Fischer til Lavengård stævnede Laurids Kær i Laven angående hans ord på tingvejen angående det omtvistede vildt. herredsskriver Oluf Hansen vidnede, at i hans hus i Tovstrup havde Laurids Kær sagt, at Niels Pedersen og Jens Pedersen i Mollerup stod bag ved ham på tinget og tvang ham til at vidne. Matias Olibum i Laven vidnede, at Laurids Kær til ham havde sagt, at Niels Pedersen og Jens Pedersen på tinget havde hvisket ham i øret, hvad han skulle vidne, og det samme sagde han i Oluf Hansens stue, og bad dem ikke angive det, hvortil han nu for retten svarede, at han ikke erindrede de ord, som han skulle have sagt, men blev ved det forrige vidne

(329)

** Christian Fischer til Lavengård stævnede Niels Pedersen i Mollerup for forbud mod at afhænde den egekævle, som lå på hans savlad, før sagens udgang

** Christian Fischer af Lavengård stævnede Jens Hagensen af Linå for forbud mod at lade bortkomme 3 lægter 12 alen lange, som lå ved hans gård, og angående hans ord om samme lægter. navng vidnede, at lægterne var kommet over åen fra Virklund skov

(330)

** Niels Pedersen Krog af Grølsted efter 14 dages opsættelse satte i rette, om Hans Andersen i Grølsted ikke inden 14 dage burde betale sin gæld

** Christen Andersen af Frisenborg efter opsættelse begærede dom over Laurids Nielsen Vandt i Vitten, som lød: da han har hugget en eg i Haldum kannikkeskov, bør han betale 10 rdl til ejerinden grevinde Friis

** den sag imellem Niels Krog af Grølsted og Hans Andersen sst blev dømt således: Hans Andersen bør betale sin gæld inden 15 dage

** mag Nickel Seidelin af Skanderborg stævnede navng i Sorring og Tovstrup for resterende tiendekorn. opsat 3 uger

(331)

** Niels Lauridsen af Århus, universitetets fuldmægtig stævnede samtlige universitetets bønder i Laven og Alling sogne for dom angående resterende skyld og landgilde. opsat 8 dage

** den sag imellem Christian Fischer og Holger Mikkelsen af Skannerup blev opsat 14 dage

24/3 1700.

** oberførsteren stævnede Søren Knudsen og hans svend Niels Lauridsen af Galten Jens Herlovsen og Peder Herlovsen sst angående de egekævler, som natten mellem søndag og mandag blev stjålet fra KM skov, og som blev fundet i Søren Knudsens gård, og han blev forbudt at afhænde dem, hvortil han svarede, at de var hugget på hans egen skovspart og Anne Pedersdatters børn Peder Herlovsen og Jens Herlovsen intet havde at bestille dermed. opsat 3 uger

** Christian Fischer til Lavengård stævnede Jens Hagensen i Linå til doms efter følgende herredsstævning. sagen blev opsat 3 uger

(332)

** den sag mellem Christian Fischer og Holger Mikkelsen i Skannerup blev opsat 8 dage

** den sag mellem herredsskriver Oluf Hansen og Laurids Nielsen Kær af Laven blev opsat 8 dage

** fru assessor Maren Madsdatter på Søbygård stævnede navng bønder angående resterende lånekorn. opsat 14 dage

31/3 1700.

** den sag imellem Christian Fischer og Holger Mikkelsen af Skannerup blev opsat 8 dage

** Oluf Hansen herredsskriver begærede dom over Laurids Kær af Laven for hans skældsord, som lød: da hans skældsord ikke er nøjagtigt bevist, så bør Laurids Kær være fri for tiltale

7/4 1700.

** oberførster Kønnitz af Skanderborg stævnede Claus Knudsen og Peder Fuglsang af Farre angående ulovlig skovhugst i KM skov til Ovstrup. Jesper Pedersen og Mads Sørensen af Ovstrup vidnede om skovhugsten

(333)

** Mette Mortensdatter i Tørring stævnede Jens Nielsen, barnfødt i Javngyde, i den gård i Javngyde, Jens Rasmussen nu påboer, angående trolovelse for 3 år siden med Mette Mortensdatter, barnfødt i Javngyde. navng vidnede, at Jens Nielsen straks efter deres trolovelse afstod hans fæstegård og solgte hans ejendele og drog hans vej, og ingen har senere hørt fra ham, og Mette Mortensdatter gav ham ingen anledning til at drage bort, og hun har levet ærligt og kristeligt

** Hans von Lossow til Ristrup stævnede Mikkel Hansen af Sabro for dom angående hans fæstebolig, hvor han har ladet jorden ligge udyrket, og ikke svaret KM skatter eller gæld til husbonden, og hvorfra han 1/4 er bortrømt og har medtaget sin formue. desuden blev efterlyst kvæg og bæster, han har bortpraktiseret

** Christian Fischer til Lavengård begærede dom i den sag mellem ham og Holger Mikkelsen i Skannerup

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Jens Munk i Galten angående engskifter og kirkejord, han har slået og Søren Kajhøj sst for gæld. dom: Jens Munk bør levere det læs hø, han har lovet, og Søren Kajhøj bør betale sin gæld

** herredsskriver Oluf Hansen fremæskede Laurids Kær af Laven, som bad tingskriveren forlade ham, hvad han havde gjort imod ham, og han vidste intet at beskylde ham for på ære eller rygte

(334)

** Christian Fischer til Lavengård begærede dom over Holger Mikkelsen af Skannerup, som lød: da Holger Mikkelsen har igenkaldt ordene og vil holde dem som utalte, da bør de ikke komme Christian Fischer til æres forklejnelse i nogen måde, men Holger Mikkelsen bør betale 4 rdl til sagens omkostninger

** mag Nickel af Skanderborg begærede dom over de indstævnede for resterende tiendekorn. dom: de bør betale ham efter deres kontrakt

14/4 1700.

** læst KM forordning

** læst kammerkollegiets plakat om skov fyr strand og vragrettigheder

** oberførsteren begærede dom over Søren Knudsen i Galten, hvortil han svarede, at han fortjente ingen straf for det træ, han havde hugget i sin gårds tilliggende selvejerskov til hans gårds nytte. regimentsskriveren anmodede dommeren at tage hensyn til gårdens bevarelse, hvis sagen ikke kunne afgøres anderledes

** Peder Frandsen af Søballe befuldmægtiget af madame Sofie Katrine Truckhessin, sl regimentsskriver Beldrings efterleverske, stævnede Søren Lauridsen i Dallerup for dom for gæld på hans regnskab, da han tjente regimentsskriver Beldring og fremlagde borgerrets domme dateret København 16/1 1698 samt dokumenter, hvoraf det ses, at Søren Lauridsen var hende skyldig 1080 rdl, hvortil han svarede, at det længe havde været hans klage, at han ikke kunne komme til rigtighed siden 1693, da hans husbond døde, hvilket er imod loven og til stor bekostning for ham og bad om fru Truckhessin og hendes svigersøn mons Lindeman og andres fuldmagt, hvor han kunne få oprejsning for den hans lidte skade, og bad om udsættelse, så han kunne gennemse dokumenterne, hvilket dommeren bevilgede

(335)

** den sag mellem Christian Fischer og Jens Hagensen i Linå blev opsat 14 dage

** Peder Olufsen i Borum stævnede Konrad Rindelev i Borum Morten Albretsen i Låsby sl Jens Jespersens enke Anne Rasmusdatter i Borum med hendes lovværge Rasmus Nielsen i True og 1.ting lovbød den halve selvejer bondegård i Borum sl Jens Jespersen påboede og fradøde

** Christian Fischer til Lavengård stævnede Niels Pedersen Jens Pedersen i Mollerup Laurids Kær i Laven Rasmus Pedersen Niels Pedersen og Jens Korporal for dom angående resterende skyld og landgilde. opsat 4 uger

** herredsfoged Claus Jessen fremstillede vidner Frands Rasmussen og Jens Pedersen af Galten, som vidnede, at de havde hørt, at Jens Munk anneksbonde i Galten afstod et stykke jord til herredsfogeden. dom: da det bevises, at Jens Munk har afstået jordstykket til Claus Jessen, så bør han bruge det sin livstid mod årlig afgift

(336)

** Jacob Nielsen fuldmægtig på Ristrup på husbonds vegne lod efterlyse Mikkel Hansen, som er bortrømt fra sin fæstebolig i Sabro, samt det fæmon og bæster, som han har bortpraktiseret

21/4 1700.

** oberførsteren stævnede Morten Mortensen i Skovby og Søren Simonsen sst angående ulovlig skovhugst i Stjær skov. navng vidnede om skovhugsten, som blev synet

** regimentsskriver Møller stævnede Jens Madsen, som tjener Jens Nielsen i Sjelle for dom angående undvigelse fra hans tjeneste. Jens Nielsen af Sjelle vidnede, at karlen var bortløbet uden hans minde. sagen blev opsat 14 dage

(337)

** Peder Frandsen af Søballe, befuldmægtiget af madame Truckhessin, efter 8 dages opsættelse fremlagde dokumenter og domme angående Søren Lauridsen af Dallerup hans gæld til hende på 1080 rdl. dom: da Søren Lauridsen tilbyder at gøre regnskab, bør de originale regnskaber fremlægges

(338)

** Jacob Nielsen på Ristrup på principals vegne 3.ting lod efterlyse den bortrømte fæstebonde Mikkel Hansen af Sabro samt det kvæg og bæster, han har bortpraktiseret

** Peder Olufsen af Borum 2.ting lovbød den halve selvejergård i Borum, sl Jens Jespersen påboede

28/4 1700.

** oberførsteren begærede dom over Søren Knudsen i Galten. opsat 3 uger

** Peder Olufsen af Borum 3.ting lovbød den halve selvejergård i Borum, sl Jens Jespersen påboede

** den sag mellem Christian Fischer i Lavengård og Jens Hagensen i Linå blev forligt således, at lægterne skal følge ham mod 1 rdl bekostning

5/5 1700.

** regimentsskriver Møller af Dallerup stævnede assessor Peder Rasmussen Lime og ritmester Andreas Bornich i Farre samt alle Farre bys lodsejere og indbyggere for syn på jord, der er opbrudt af Farre bymænd KM rytterbønder til fortrængsel på deres fædrift, hvoraf en del aldrig skal have været hegnet. dom: da Peder Fuglsang ikke er stævnet, skønt der ligger nogle stykker jord til hans fæstegård i det fald, bymændene tvistes om, så skal der stævnes på ny

(339)

** regimentsskriver Møller efter 14 dages opsættelse begærede dom over Jens Mortensen i Sjelle. opsat 14 dage
 
** Rasmus Brobjerg stævnede Jens Nielsen rytterbonde af Sjelle og hans hustru angående deres tjenestekarl Jens Madsens rømning af hans tjeneste. Maren Jensdatter af Sjelle vidnede, at da hun tjente Jens Nielsen sst, kom hun ind i stuen, hvor karlen Jens Madsen iførte sig sin kjole, og da sagde Jens Nielsen og hans hustru til ham, at han skulle se sig for, ellers tog de ham til soldat. andre vidnede det samme. andre vidnede, at de af lægdsmændene var blevet tilsagt at opsøge og tilsige Jens Madsen at møde for ryttersessionen

(340)

** Peder Olufsen af Borum efter fuldmagt af Oluf Jespersen Peder Jespersen Anders Jespersen Envold Nielsen Møller i Borum mølle Jens Rasmussen i Låsby Søren Sørensen Værum i Tilst 4.ting lovbød den halve selvejer bondegård i Borum, sl Jens Jespersen påboede

(341)

** Peder Olufsen af Borum med fuldmagt skødede og solgte fra Oluf Jespersen Peder Jespersen Anders Jespersen af Borum Envold Nielsen Møller i Borum mølle Jens Rasmussen i Låsby Søren Sørensen Værum af Tilst deres lod og part i den selvejergård i Borum, sl Jens Jespersen påboede og fradøde såvel som den part enken Anne Rasmusdatter kan være berettiget i gården, og til Peder Eriksen og Anne Rasmusdatter i Borum

12/5 1700.

** læst KM forordning

** Christian Fischer på Lavengård begærede 8 dages opsættelse angående de Mollerup og Laven bymænd, så de kunne gøre afregning, eller lide dom, hvilket dommeren bevilgede

** Anders Rasmussen af Farre på egne og samtlige Farre bymænds vegne stævnede samtlige Røgen bymænd husmænd og så mange, som har kvæg og bæster for forbud mod at holde deres kvæg og bæster af Farre bys grund, samt anden skade med gærdselhugst og skæring af vedkviste. kendelse: da forbudet ikke er sket efter loven, kan det ikke kendes ved magt

19/5 1700.

(342)

** oberførsteren begærede beskrevet det, der var passeret i sagen mod Søren Knudsen i Galten, hvilket retten bevilgede

** regimentsskriveren begærede dom over Jens Madsen i Sjelle, som er rømt af sin tjeneste fra rytterbonden Jens Nielsen i Sjelle. opsat 8 dage

** Søren Lauridsen i Dallerup fremlagde sit indlæg samt diverse dokumenter, hvorimod blev fremlagt Jacob Lindemans skriftlige svar, og da Søren Lauridsen ikke har bevist at skylde mindre end 1080 rdl, så bør han dømmes til at betale dem. sagen blev opsat 8 dage

** Christian Fischer til Lavengård fremlagde afregning med navng Mollerup og Laven bymænd, hvortil hofjægermesteren protesterede, at da en del af bønderne var tiltalt for krybskytteri, så havde de fået forbud mod at betale landgilde til husbonden, før sagen blev sluttet. dom: de bør betale deres restants til husbonden

26/5 1700.

(343)

** læst KM forordning

** Peder Frandsen i Søballe befuldmægtiget af madame Truckhessin i København efter opsættelse begærede dom over Søren Lauridsen i Dallerup

** regimentsskriveren i Dallerup begærede dom over Jens Madsen i Sjelle

** regimentsskriver Møller på Røgen rytterbønders vegne stævnede grevinde Friis på Frisenborg for syn på jord, som Farre bymænd har opbrudt i heden. synsmænd udmeldtes

** Christian Fischer på Lavengård stævnede Jens Pedersen i Mollerup for at vise hvad adkomst, han har til at besidde sin gård. opsat 8 dage

** i den sag mellem madame Truckhessin i København og Søren Lauridsen af Dallerup kendes således: da Søren Lauridsen ikke har ladet det mangle på sin side med at gøre hende rigtighed efter de forhvervede domme, men hun selv har forvoldt forsinkelsen, da bør hun inden 6 uger møde med de til regnskabet hørende dokumenter, såfremt hun ikke vil lide efter loven

(344)

** i sagen mellem regimentsskriver Møller og Jens Madsen i Sjelle kendes således: da Jens Nielsen og hustru i Sjelle er årsag til, at Jens Madsen er gået af tjenesten og ikke blevet til fardag og betalt den 8.del af lønnen til skriveren, da kan han ikke tilfindes at bringes til næste fæstning, men bør betale skatten til regimentsskriveren

2/6 1700.

** regimentsskriver Møller lod afhjemle syn på et stykke jord sydøst for Røgen i Røgen hede, hvori der var pløjet 23 agre, som var fædrift til Røgen og Farre. Niels Nielsen Rytter i Spørring, som mindes 70 år, vidnede, at i den tid havde det oppløjede jord været brugt som fælles fædrift, og navng havde før tinget været hos Mads Pedersens mor i Skørring Anne Jensdatter, som vidnede, at hun var 93 år og kunne mindes 70 år, og i den tid havde heden været fælles fædrift for Røgen og Farre mænd, og da de engang ville pløje det, blev der gjort forbud. navng, der mindes op til 60 år, vidnede det samme. forbudsvidne af Gern herredsting 22/7 1671 fremlægges. protester fremføres

(345)

** Jens Nielsen ridefoged på Tvilum på Oluf Lassens vegne stævnede sl hr Erik Tomasen i Gern hans hustru Ingeborg og efterladte arvinger angående hans ærerørige ord til Oluf Lassen. sagen blev opsat 14 dage

(346)

9/6 1700.

** oberførster Kønnitz af Skanderborg stævnede Oluf Jensen, der tjener Laurids Simonsen i Galten for ulovlig skovhugst i Galten skov. skovløber Morten Nielsen af Galten vidnede derom

** Søren Andersen i Galten stævnede Anders Pedersen Dyhr i Tulstrup for dom angående den rug og havresæd, han fik, da han antog stedet, som Søren Andersen havde ladet pløje og så, og han har intet vederlag fået derfor

(347)

16/6 1700.

** læst KM forordning

** Oluf Lassen på Tvilum fremlagde sl hr Erik Tomasens søn hr Niels Eriksens missive med påført afbigt, som hr Niels Eriksen bekræftede, hvormed sagen blev ophævet død og magtesløs

** Jacob Nielsen ridefoged på Ristrup stævnede samtlige Ristrup bønder i Sabro og Fårup sogne angående restants og landgilde. opsat 14 dage

** Niels Jensen Møller i Tovstrup mølle, befuldmægtiget af sl hr Jacob Nielsen Fog hans efterladte enke Mette Jørgensdatter, stævnede en del gårdmænd husmænd og inderster i Linå og Dallerup sogne angående borgekorn lånekorn og rede penge, som de skylder, og fremlagde en opskrift dateret 11/6 1700. opsat 14 dage

** indførsel af hr Niels Eriksen Gerns afbigt til Oluf Lassen på Tvilum angående hans sl fars skældsord, som han på egne og samtlige medarvingers vegne beder om forladelse for, og takker Oluf Lassen for, at han vil lade sagen falde

** kancelliråd Rosenørn lod til og aflyse ulovlig sæd såvel som tørveskær og skovhugst på hans ejendom

(348)

23/6 1700.

** Peder Rasmussen Lillering i Farre stævnede Søren Knudsen af Galten for gæld til sl Christen Pedersens arvinger i Farre. sagen blev opsat 8 dage

** kancelliråd Rosenørn 2.ting aflyste al ulovlig sæds høslet tørveskær skovhugst på hans grund og ejendom

30/6 1700.

** Jacob Nielsen fuldmægtig på Ristrup begærede dom over Ristrup bønder angående deres restants, men ingen var mødt

** Lambert Nikolaj af Sorring på sl hr Jacob Nielsens vegne i Linå begærede dom i sagen mellem ham og sognemændene. opsat 8 dage

** Søren Andersen af Galten stævnede regimentsskriver Christian Knudsen Gyberg, om han vil have noget at svare i sagen mellem Søren Andersen og Anders Dyhr i Tulstrup angående en fordring for sæd, da han kvitterede Tulstrupgård, som han mente Anders Dyhr burde betale. Gybergs fuldmægtig svarede, at da de ikke havde akkorderet med hinanden og Anders Dyhrs fæstebrev ikke melder noget om denne sæd, burde han frikendes. regimentsskriver Møller svarede på Søren Andersens vegne. sagen blev opsat 4 uger

(349)

** Peder Rasmussen Lillering af Farre fremlagde en obligation, udgivet af Knud Sørensen i Galten dateret 24/3 1668, og et skiftebrev dateret 2/11 1676. regimentsskriveren svarede, at obligationen er over 20 år gammel, og da Søren Knudsen ingen midler annammede efter hans sl far, så kunne han ikke efter så lang tids forløb svare dertil. opsat 14 dage

** Konrad Rindelev af Borum, befuldmægtiget af Hans Danielsen sst, stævnede Peder Rasmussen i Borum for syn på det til ham pantsatte hus i Borum, kaldet det lange hus. synsmænd udmeldtes

** kancelliråd Rosenørn 3.ting aflyste ulovlig sæd høslet tørveskær skovhugst på hans ejendom

7/7 1700.

** Hans Danielsen i Borum lod afhjemle syn på det lange hus

(350)

** kancelliråd Peder Rosenørn på Tvilum lovlig aflyste al ulovlig kornsæd høslet tørveskær skovhugst og gærdselhugst på hans ejendom

** Konrad Rindelev fremlagde det skriftlige syn på det lange hus

** i den sag mellem assessor Lossow på Ristrup og hans bønder kendes således: de bør betale deres restants, såfremt de ingen kvittering har

14/7 1700.

** Hans von Lossow til Ristrup stævnede navng for at vidne angående de trusler, Peder Andersen Borum i Sabro har undsagt dem med, som skulle få hans gård i fæste. opsat 8 dage

** Hans Danielsen i Borum stævnede Peder Rasmussen i Borum angående det pantebrev, udgivet af sl Oluf Pedersen til sl Peder Pedersen sst. sagen blev opsat 4 uger

(351)

** Konrad Rindelev stævnede Peder Rasmussen i Borum for ulovlig tyring i hans og Hans Danielsens enge. opsat 8 dage

21/7 1700.

** Jacob Nielsen fuldmægtig på Ristrup fremstillede navng vidner angående Peder Andersen Borum i Sabro hans forhold. Jens Pellesen af Sabro vidnede, at Peder Borum beklagede sig over, at de ville sætte ham fra hans gård og tage hans korn og avl fra ham, og sagde, gid de ville få en ulykke, og mente dem, som fik gården i fæste efter ham. andre vidnede derom

** Peder Rasmussen i Borum stævnede Jens Balle i Geding Peder Olufsen i Borum på egne vegne Konrad Rindelev og Hans Danielsen på deres hustruers vegne Ellen Olufsdatter og Maren Olufsdatter med deres formyndere, Erik Pedersen Jesper Pedersen og Jens Olufsen med hans stedfar Konrad Rindelev og bror Peder Olufsen som værge i sl Peder Pedersens sted, angående syn på det hus i Borum, som sl Oluf Pedersen pantsatte til hans bror Peder Pedersen, og den reparation, som er gjort af Peder Fregerslev, siden han kom til sl Peder Pedersens gård. synsmænd udmeldtes

** angående den sag mellem Konrad Rindelev i Borum og Peder Rasmussen Fregerslev sst, da er de blevet forligt således, at Peder Fregerslev skal fornøje Konrad Rindelev for skaden på hans eng

(352)

28/7 1700.

** regimentsskriver Møller stævnede Niels Jensen i Sjelle for dom angående hans ulovlige forhold imod KM officerer efter en skriftlig klage over ham. afhjemling af syn på de sår, en dragon havde fået af Niels Jensen og Jens Jacobsen. navng vidnede, at Jens Jacobsen slog dragonen med en tyrekølle, og de så Niels Jensen med en økse i hånden. sagen blev opsat 8 dage

** Søren Andersen i Galten blev påråbt, men han var ikke tilstede. på Anders Dyhrs vegne svarede regimentsskriver Gybergs fuldmægtig, at sagen var belyst så godt, at Anders Dyhr vil blive frikendt. opsat 14 dage

** Peder Rasmussen i Borum lod afhjemle syn på reparationen af det lange hus, som er gjort af Peder Rasmussen Fregerslev

(353)

** Envold Rasmussen i Kalbygård stævnede Frederik Rasmussen og Ellen Markusdatter af Flensted for syn på noget eng i Flensted krat

4/8 1700.

** de 3 vidner, som for 8 dage siden blev pålagt at møde, vidnede, at de intet vidste om slagsmålet i Niels Klogs gård i Sjelle

** mons Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede Jens Nielsen rytterbonde i Sjelle angående gæld for 3 tdr sæderug samt for et slagtenød og tjenestekarlen Jens Madsens resterende halve års løn. sagen blev opsat 14 dage

(354)

** Hans Danielsen af Borum på egne og Konrad Rindelevs vegne stævnede Peder Rasmussen Fregerslev i Borum for syn på den sæd, han har sået på deres ejendom på Borum mark. synsmænd blev udmeldt

** Frands Sørensen af Galten stævnede navng fra Galten for at vidne om de ord, Johanne Vorgård i Galten har talt om hans sl hustru og hendes afkom. Laurids Simonsen af Galten vidnede, at Johanne Vorgård sagde, at hun var ingen troldkone, men hendes brors kone og hendes mor var berygtede af hver mand for at være troldfolk. andre vidnede det samme, samt at sl Søren Jensen og hans sl hustru i Lillering var berygtede for at være troldfolk. opsat 8 dage

11/8 1700.

** Søren Andersen af Galten efter opsættelse begærede dom i den sag mellem ham og Anders Pedersen Dyhr af Tulstrup. regimentsskriver Gyberg fremlagde kontrastævning

** kancelliråd Peder Rosenørn stævnede Niels Andersen Overgård i Ellerup for syn og vidner angående ulovlig skovhugst og talte med hans hustru Karen Nielsdatter. skovfogeden vidnede om skovhugsten, og synsmænd afhjemlede deres syn

(355)

** Konrad Rindelev af Borum fremstillede synsmænd med deres syn

** Konrad Rindelev af Borum efter opsættelse begærede dom i den sag angående det pantsatte hus, hvorimod Peder Rasmussen Fregerslev af Borum fremlagde sl Oluf Pedersen af Borum hans pantebrev af dato 1/12 1690 til sl Peder Pedersen på 10 sld samt synsvidner udstedt 19/11 1691 og 18/7 1700 på hans reparation af huset, og et skiftebrev efter sl Peder Pedersen i Borum dateret 31/10 1696, hvori pantet og dets reparation er angivet. sagen blev opsat 14 dage

** Konrad Rindelev indleverede syn på hans og Hans Danielsens jord på Borum mark, hvortil Peder Rasmussen Fregerslev svarede, at den jord, han havde pløjet, har hans formand pløjet til hans gård tilforn

** kancelliråd Rosenørn stævnede samtlige Tvilums bønder for dom angående resterende skyld og landgilde. opsat 6 uger

** Peder Olufsen af Borum fremlagde en kontrakt mellem ham og Hans Danielsen i Borum angående hans gårds afståelse 6/3 1700

(356)

** i den sag mellem Anders Dyhr af Tulstrup og Søren Andersen af Galten kendes således: da der ikke er sket forhandling mellem dem, så kan Anders Dyhr ikke være pligtig at betale Søren Andersens fordring

** den sag mellem regimentsskriver Gyberg og Søren Andersen angående processens omkostning er opsat 4 uger

** i den sag mellem sl Christen Pedersens arvinger og Søren Knudsen i Galten kendes således: da Søren Knudsen har fået sin far sl Knud Sørensens gård og bo, så kan han ikke frikendes for at betale gælden

** i den sag mellem Mette Jørgensdatter sl hr Jacobs i Linå og en del Dallerup sognemænd kendes således: de bør betale deres restants

18/8 1700.

** mons Brobjerg til Sjelle skovgård efter 14 dages opsættelse stævnede rytterbonden Jens Nielsen i Sjelle for dom. opsat 14 dage

** KM skovrider Soetman af Javngyde stævnede Claus Lauridsen af Låsby for ulovlig skovhugst i Låsby skov. navng vidnede om skovhugsten. de udeblevne vidner blev pålagt at møde om 8 dage under straf

(357)

** hr Søren Ottesen af Røgen fremlagde et afkald, hvori Villads Olufsen Bonde sognepræst til Grundfør og Spørring Søren Lauridsen Rømer sognepræst til Vitten på hustruers vegne og Anne Nielsdatter Jørgen Hansens rådmand i Varde på egne vegne giver ham afkald for arv efter hans sl kæreste, deres sl søster Karen Nielsdatter, da de har fået redelig betaling

25/8 1700.

** Peder Rasmussen i Borum begærede dom i den sag imellem ham og Konrad Rindelev. opsat 8 dage

** Frands Sørensen i Galten begærede dom i sagen mellem ham og Johanne Vorgård sst. dom: da hun uden bevis har beskyldt Frands Sørensens sl hustru og hendes afkom for troldfolk, så bør hun for retten gøre afbigt, og Mads Sørensens hustru i Galten Karen Olufsdatter bør betale hendes faldsmål, da hun ikke ville møde for at vidne i sagen

1/9 1700.

** Eggert Klercke efter opsættelse bød sig i rette i den sag, Jens Madsen har imod hans forrige husbond Jens Nielsen i Sjelle angående det halve års løn. sagen blev opsat 14 dage

(358)

** KM regimentsskriver i Dallerup stævnede Rasmus Nielsen i Røgen for dom angående skifte efter hans sl hustru Inger Lauridsdatter, da han sidder i uskiftet bo med sine børn imod KM forordning, og ligeledes for deling efter hans sl mor Anne Pedersdatter sst og hans far Niels Rasmussen, som boede og døde i Sorring, da Rasmus Nielsen har taget boets midler til sig, og hvor den afdødes kones kvinde Maren Jensdatter hendes midler er blevet af. desuden stævnede han Søren Christensen i Røgen og Anders Jensen i Tovstrup, om de er brøstholdne med Rasmus Nielsens forhold

** KM regimentsskriver i Dallerup stævnede Jens Rasmussen i Låsby for Peder Jensen, som døde hos ham, hans efterladte efterskrevne midler, som uden lovlig skifte og deling er forundt ham, hvortil Jens Rasmussen svarede, at alt det, den døde ejede, var tilstede, undtagen 3 får og 3 lam, som præsten fik for hans ligprædiken. opsat 14 dage til doms

(359)

** KM regimentsskriver i Dallerup stævnede Jep Christensen i Storring angående det tiendekorn af Rasmus Christensen i Søballe hans særkøbte 2 agre på Storring mark, som han har bemægtiget sig, hvortil han svarede, at han frygtede, at Rasmus Christensen ville bortføre det. opsat 14 dage

** den sag mellem Konrad Rindelev og Hans Danielsen på den ene og Peder Rasmussen sst på den anden side blev opsat 14 dage

8/9 1700.

** KM regimentsskriver Møller stævnede Jep Christensen i Storring for dom angående hans sl fars købe og pantebrev dateret 15/3 1676 og 9/3 1677 samt derover forhvervede dom 28/3 1688 på kapital 40 sld. opsat 8 dage

** regimentsskriver Møller stævnede Niels Andersen Skomager og søn Hans Nielsen i Sorring for dom angående overlast på Niels Lovrings pige Maren Lauridsdatter, og for at kvittere det hus, Niels Skomager beboer ulovligt. navng vidnede, at Niels Skomagers hustru Dorete Jørgensdatter havde sagt, at hun skulle bede gud, at Niels Lovring skulle få en ulykke. andre vidnede, at hun skulle have sat en brændende tørv i stråtaget på sl Erik Jørgensens hus, som dog blev slukket, og da de ransagede Niels Skomagers hus, fandt de fåre og lammeskind skjult. andre vidnede, at Hans Nielsen slog Niels Andersen Lovrings pige. opsat 4 uger

(360)

** KM skovrider Soetman på overjægermesterens vegne stævnede Claus Lassen i Låsby angående den eg, som han sigtes for at have hugget i Låsby skov. navng, der iblandt Niels Mikkelsen og hustru Maren Johansdatter af Ersholt, vidnede om den ulovlige skovhugst

** hr Peder Jensen Panderup stævnede Laurids Christensen Jens Christensen i Mundelstrup angående 3 fald korn, de har skjult deres anpart i, hvoraf præsten skulle have sin tiende

(361)

15/9 1700.

** Konrad Rindelev af Borum på egne og Hans Danielsens vegne begærede dom, som lød: da sl Oluf Pedersen har pantsat sin bror Peder Pedersen et gadehus for 10 sld, da bør Oluf Pedersens arvinger svare til kapitalen og reparationen på huset

** regimentsskriver Møller stævnede Jens Nielsen af Sjelle angående KM resterende skatter. dom: han bør betale inden 15 dage

** Eggert Klercke begærede dom i sagen med Jens Madsen angående betaling hos Jens Nielsen i Sjelle, som findes indført på (365)

** Oluf Lassen på Tvilum stævnede Niels Mikkelsen i Ellerup Mikkel Pedersen Kirsten Jokumsdatter sst angående den skade, deres bæster har gjort i Peder Pedersen og Søren Jensens korn i Gern, samt for at de uden tilladelse har udtaget deres bæster af det hus, hvor de var indsat. navng vidnede derom

(363)

** Søren Lauridsen af Dallerup stævnede madame Truckhessin og fremlagde den afsagte likvidationsdom, samt specifikation af sagens omkostninger og madame Truckhessins attest på afkortning i den fordrede gæld, hvorefter han begærede 2 likvidationsmænd på hver side måtte udmeldes til at gøre endelig rigtighed

** Jens Nielsen af Tvilum stævnede Niels Andersen Overgård i Ellerup for dom for ulovlig skovhugst. opsat 4 uger

** Envold Rasmussen af Kalbygård stævnede Jens Rasmussen husmand i Låsby for dom angående gæld til Envold Rasmussen. opsat 14 dage

** Jesper Pedersen af Ovstrup stævnede Niels Kusk i Klintrup for syn på det hus, han iboer, for dets brøstfældighed

** i den sag imellem regimentsskriver Gyberg og Søren Andersen i Galten kendes således: han bør betale for processen mod Anders Dyhr i Tulstrup

22/9 1700.

** hr Peder Jensen Panderup stævnede Jens Lauridsen og Jens Christensen angående de 3 fald jord på Mundelstrup mark, de har skjult deres anpart i, og derved forsveget præsten hans tiende, hvortil de svarede, at de ikke kunne nægte at have skjult det, og ikke givet præsten tiende deraf

(364)

** regimentsskriver Møller begærede udmeldt 2 likvidationsmænd til at tage parternes regnskab og forfatte likvidation

** Envold Rasmussen af Kalbygård stævnede regimentsskriver Møller for syn på den gård, Christen Andersen i Flensted frakom. synsmænd udmeldtes

30/9 1700.

** Peder Rasmussen Fregerslev i Borum stævnede Karen Olufsdatter, Hans Danielsens hustru i Borum, angående ærerørige skældsord mod ham hans hustru og børn. sagen blev opsat 14 dage

(365)

** Envold Rasmussen af Kalbygård lod afhjemle syn på den halve ødegård i Flensted, Christen Andersen fradrog

** i den sag mellem Jens Madsen i Sjelle og rytterbonden Jens Nielsen sst kendes således: da Jens Nielsen ikke nægter Jens Madsens krav om 1/2 års løn, så bør han betale den samt sagens omkostninger, som er den slutning, som skulle være indført på (361), men blev glemt

** i den sag mellem kancelliråd Rosenørn til Tvilum og hans bønder kendes således: de bør betale deres restants inden 15 dage

** Daniel Fischer til Silkeborg fremlagde en kontrakt mellem ham og samtlige navng Skellerup bymænd angående Skellerup marks ligning og deling mellem førskrevne mænd

6/10 1700.

** hr Peder Jensen Panderup af Skjoldelev. navng vidnede, at samtlige Mundelstrup mænd havde skjult 3 fald jord, hvoraf præsten fik sin tiende

** hr Peder Jensen Panderup begærede, at da Laurids Rasmussen af Mundelstrup ikke er mødt for at vidne, så bør han tilfindes at betale sit faldsmål, hvilket han tildømmes

(366)

** Envold Rasmussen af Kalbygård begærede 2 mænd udmeldt til at syne hans skov for olden

13/10 1700.

** hr Peder Jensen Panderup begærede dom over de Mundelstrup mænd, som har skjult deres anpart i 3 fald jord, hvoraf præsten fik sin tiende. opsat 8 dage til doms

** Anders Nielsen af Høver stævnede skriftligt, og Morten Nielsen af Snåstrup mølle vidnede, at han kan mindes 50 år, og da var han hjemme hos hans sl far, hvor han en vinter havde tyren, og derfor nød han hver mands eng, som han slog, samt 4 sk af hver ko, en mand havde, da engen ikke strakte til tyrens underhold. andre, der mindes op til 36 år, vidnede om tyrens underhold. samtlige bymænd begærede, at de måtte nyde deres eng efter gammel skik og byens vedtægt til at underholde tyren, eller at nyde vederlag dertil

** Jens Nielsen af Tvilum begærede dom over Jens Andersen Overgård i Ellerup for ulovlig skovhugst. dom: han bør betale 6 rdl derfor

** Envold Rasmussen af Kalbygård. afhjemling af oldensyn på hans skov

(367)

20/10 1700.

** læst KM forordninger

** læst plakat om told og skatter

** Anders Nielsen i Høver på egne og bymænds efter 8 dages opsættelse begærede dom. opsat 8 dage

** Niels Rasmussen af Skovby stævnede krokonen Ellen Sørensdatter, Niels Pedersens hustru i Skovby, for dom angående utilbørlige skældsord mod Niels Rasmussens hustru Sidsel Rasmusdatter, idet hun havde skældt hende ud for at være en hore, som navng bevidnede. opsat 14 dage

** den sag mellem hr Peder Jensen Panderup i Skjoldelev og de Mundelstrup mænd blev opsat 8 dage

** Christian Fischer på Lavengård stævnede Laurids Nielsen Kær af Laven Rasmus Pedersen og Las Korporals enke sst for modvillighed med arbejde og plidsgerning til Lavengård. opsat 14 dage

** Daniel Fischer til Silkeborg fremlagde kontrakt mellem ham og de Skellerup mænd angående deres markjord

27/10 1700.

** læst KM forordninger

** regimentsskriver Møller på rytterbønders vegne i Røgen stævnede herskabet på Frisenborg for forbud og dom angående den jord i Røgen fælles hede og fædrift, som Farre mænd har opbrudt. forbudsmændene vidnede, at de havde givet alle Farre mænd forbud. sagen blev opsat 4 uger

(368)

** ritmester Andreas Bornich i Farre og assessor Peder Rasmussen Lime på egne og deres bønders vegne Carsten Andersen på Frisenborgs bønders vegne i Farre stævnede hr Søren Ottesen, sognepræst til Røgen og Sporup sogne, såvel samtlige Røgen mænd for dom angående det forbud, de har ladet gøre i Farre hede. navng, der mindes op til 54 år, vidnede, at Skørring sig altid har været holdt som ret skel mellem Røgen og Farre hede og mark, og skellet er mærket med stabel og sten. Peder Rasmussen Lillering vidnede, at for 28 år siden, da han kom til Farre, da tog han på husbondens vegne tiende af den omtvistede jord. vidneførsel fortsat

(370)

** den sag mellem oberst Preen og Anders Nielsen i Høver er opsat 14 dage

** sagen mellem hr Peder Jensen Panderup og de Mundelstrup mænd blev opsat 14 dage

** navng, der var udmeldt af tinget, fremlagde skifte og deling mellem Jens Jensen Lundgård og Mogens Let af deres huse og bygninger i Rode

** Christian Fischer af Lavengård efter 8 dages opsættelse gav tilkende, at da de Laven mænd er meget modvillige med deres arbejde for husbonden, som de udfører dårligt, så bør de tilfindes at gøre arbejdet i rette tid og til gavns. dom: når de tilsiges rettidigt til hoveri, så bør de med flid forrette det, de skal, under deres fæstes fortabelse

** den sag mellem Peder Rasmussen af Borum og Hans Danielsens hustru sst blev opsat 14 dage

3/11 1700.

** grevinde Friis på hendes bønders vegne i Farre ritmester Bornich i Farre og assessor Lime og samtlige deres bønder sst lod afhjemle syn på Farre hede på skel mellem Røgen og Farre marker, hvorefter Carsten Andersen på Frisenborg på assessor Lime og interesseredes vegne fremlagde et udtog af landmålingen, hvorved bevises, at de omtvistede nærmere beskrevne fald er målt til Farre

(371)

** på Samuel von Sattens enke af Hamborg hendes vegne stævnedes Jens Hagensen af Linå angående gæld ifølge obligation på 41 rdl med rente fra 12/8 1698. dom: han bør betale gælden eller lide nam

(372)

** oberst Preen i Høver stævnede Peder Jensen i Storring med flere for dom angående ulovligt fiskeri i Gammelgård sø, mens han var i Holsten, som bevidnedes. flere vidnede, at de solgte de fisk, som de havde fanget, hvortil Peder Jensen svarede, at han ingen fisk fangede

** oberst Preen stævnede Søren Andersen i Galten for dom angående hans obligation til hr Hans Blichfeldt i Søften. opsat 8 dage

10/11 1700.

** Anders Nielsen af Høver på egne og samtlige bymænds vegne fremlagde et tingsvidne udstedt 1586, som formelder, at Høvergårds beboere altid underholdt byens tyr, og mente, at tingsvidne 13/10 beviser, at Høvergårds besidder altid har indavlet Kappes eng, som altid har været indavlet til byens tyr, som da blev underholdt på gården. dom: den, der indavler Kappes eng, bør forsvarligt underholde byens tyr

(373)

** hr Peder Panderup af Skjoldelev efter opsættelse begærede dom, som lød: da de indstævnede skjulte 3 fald korn for præsten, da han talte deres andet korn på ageren, da bør de betale præsten 3 dobbelt tiende deraf

** Peder Rasmussen Lime af Farre på egne og interesseredes vegne protesterede, at såsom de Røgen mænd påfører ham og interesserede i Farre unødig trætte for at bruge Farre bymænds ejendom og agerjord imod landmålingen og tingsvidne 27/10, som formelder, at jorden skal blive som fædrift til Farre, så bør deres påstand kendes magtesløs. sagen blev opsat 4 uger

(374)

** rådmand Niels Lauridsen af Århus lod afhjemle syn på universitetets skove for forekomst af olden

** den sag mellem Peder Fregerslev og Hans Danielsens kone i Borum blev opsat 3 uger

** Niels Rasmussen af Skovby påstod, at da Ellen Sørensdatter i Høver har skældt hans hustru på hendes ære og ikke bevist det, om hun ikke bør lide efter loven. dom: hun bør inden 3 uger for den siddende ret erklære, at hendes ord ikke kommer Sidsel Rasmusdatter til æres forklejning, samt betale sagens omkostninger, da hun er årsag dertil

** læst KM forordning

17/11 1700.

** oberst Preen stævnede Hans Jørgensen og hans hustru Anne Sejersdatter i Storring Envold Nielsen Niels Nielsen af Gammelgård med flere navng for at vidne om ulovligt fiskeri, som Peder Jensen i Storring har begået på Søballe sø, og stævnede ovennævnte Peder Jensen for dom. navng vidnede, at de havde set ham på søen i et knopskib, men vidste ikke, hvad han bestilte der, men han havde solgt nogle småfisk

(375)

24/11 1700.

** læst KM forordninger

** KM regimentsskriver Møller stævnede herskabet på Frisenborg assessor Lime og ritmester Bornich i Farre og samtlige Farre mænd for syn imod seneste syn på den omtvistede fælles hede med skel og andet, og ligeledes stævnede de forrige synsmænd og nys synsmænd udmeldtes

** Jacob Nielsen Udsen borger i Århus stævnede Lambert Nikolaj i Sorring for dom angående gældsfordring til købmanden ifølge revers 3/6 99, hvorimod Lambert Nikolaj fremlagde sit indlæg, hvori nævnes hans svoger Johan Blom, af hvem Jacob Udsen har købt en gård. opsat 8 dage

1/12 1700.

** oberførster Kønnitz stævnede Bertel Nielsen i Storring for dom angående ulovlig skovhugst, som bevidnedes af vidner og synsmænd. opsat til 6 ugers dag

(376)

** oberførster Kønnitz stævnede Anders Nielsen af Høver angående ulovlig skovhugst. syn afhjemledes. sagen blev opsat 6 uger

** de Farre og Røgen mænd har indgået efterskrevne forlig om den omtvistede jord, hvorefter de lovede hinanden godt naboskab

** Jacob Udsen i Århus begærede efter 8 dages opsættelse dom over Lambert Nikolaj. opsat 8 dage

** den sag mellem Peder Fregerslev af Borum og Karen Olufsdatter sst blev opsat 8 dage

** Christian Fischer til Lavengård stævnede Laurids Nielsen Kær i Laven for dom angående gæld til Tomas Fischer på Lavengård. sagen blev opsat 14 dage

(377)

** Christian Fischer til Lavengård stævnede som 24/11. navng vidnede om hvad, Laurids Kær havde sagt om Christian Fischer, blandt andet, at han havde opskrevet hans skattekorn så højt, så han aldrig kunne formå at give det

8/12 1700.

** Jacob Udsen i Århus efter opsættelse begærede dom i sagen mellem ham og Lambert Nikolaj af Sorring. dom: han bør betale gælden med renter

** Peder Rasmussen Fregerslev af Borum fremlagde dokument, hvori Karen Olufsdatter tilstår at hendes ærerørige ord var usandfærdige og begærede dom, som lød: hun bør inden 3 uger for tinget erklære, at hendes ord om ham ikke kan komme ham til æres forklejnelse, og betale 4 rdl til de fattige

** den sag med Søren Andersen i Galten er opsat 8 dage
 
(378)

** hr Søren Ottesen sognepræst til Røgen stævnede Niels Christensen Degn i Farre angående dom på hans fæste for resterende skatter og landgilde. navng vidnede, at de havde lejet jord af ham. opsat 8 dage

** Peder Christoffersen af Sorring lod afhjemle syn på det hus i Sorring, Jørgen Nielsen iboede og fradøde

15/12 1700.

** oberst Preen i Høver stævnede navng for at vidne om ulovligt fiskeri i hans forpagtede sø, og Peder Jensen i Storring Morten Nielsen Peder Nielsen i Gammelgård for svar

** hr Søren Ottesen af Røgen efter opsættelse begærede dom over Niels Christensen i Farre og begærede, at han ville fremlægge fæstebrev på anneksgårdens jorder, hvilket skete, og dommeren mente ikke, at han på lovlig måde var givet fæstebrev. sagen blev opsat 4 uger

** Christian Fischer til Lavengård foregav, at da Rasmus Lauridsen af Laven ikke var mødt, så burde han betale hans faldsmål for hans modvillighed. opsat 14 dage

22/12 1700.

** Daniel Fischer på Silkeborg stævnede efter en skriftlig stævning samtlige Linå Hårup og Skellerup bymænd for syn på deres fællesskov for ulovlig skovhugst

(379)

** Daniel Fischer på Silkeborg stævnede samtlige Silkeborgs bønder i Linå Hårup og Skellerup for dom angående resterende skyld og landgilde. opsat til næste tingdag

** assessor Lime af Farre stævnede efterskrevne hans bønder i Farre Grølsted og Ellerup for dom angående restants. opsat til næste tingdag

12/1 1701.

** læst KM forordning

** KM oberførster Kønnitz stævnede KM skovrider Christoffer Ditlevsen Soetman og navng skovløbere samt alle skovfogeder i Framlev herred for syn på skovenes tilstand

** Mads Brøckner af Randers på egne og på hr Laurids i Alling hans vegne stævnede Rasmus Balle i Framlev for resterende bondeskyld for flere år, hvorover hans fæste menes forbrudt og begærede dom, som lød: han bør betale den bondeskyld, han ikke har kvittering på, samt have sit fæste forbrudt

(380)

** Peder Rasmussen i Borum gav tilkende, at Karen Olufsdatter, Hans Danielsens hustru i Borum, for 3 uger siden blev tilholdt at komme for retten i dag, men da hun ikke er mødt, om hun derfor ikke bør lide efter loven. opsat 8 dage

** Daniel Fischer til Silkeborg lod afhjemle syn på den del af Hårup skov, som ligger ind til Skellerup skov, som snart var borthugget, hvilken skovskade skovfogeden berettede var gjort af oberst Preens folk, mens han boede i Linå, hvilket navng bevidnede. flere vidnede derom. tingsvidne udstedt 16/3 98 blev fremlagt

(381)

** Envold Rasmussen i Kalbygård stævnede kornet Gotfred i Linå og Else Nielsdatter i Farre samt sl Anders Nielsen Vendelboes barn med sin rette formynder oldefar Jens Nielsen i Gern, Karen Gregersdatter i Linå og Mogens Christensen i Mølhave for lovbud 1.ting af den selvejergård i Flensted, og begærede tingsvidne

** KM oberførster lod afhjemle syn på KM skove i Gern herred for skovskade, siden de sidst blev synet

(382)

** assessor Lime i Farre stævnede sine bønder og fremlagde en restants. opsat 4 uger

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Silkeborgs tjenere for restants. opsat 4 uger

** i den sag mellem Tomas Fischer på Lavengård og Laurids Kær i Laven kendes således: da han vedgår gælden, bør han betale eller lide nam

** i den sag mellem Christian Fischer på Lavengård og Rasmus Lauridsen i Laven kendes således: da han ikke er mødt, bør han svare sit faldsmål

19/1 1701.

** oberførster Kønnitz af Skanderborg stævnede Peder Jacobsen i Framlev Christen Frederiksen skovfoged i Storring og efterskrevne for syn på KM skove i Framlev herred og stævnede oberst Preens avlskarl af Høvergård. et skriftligt syn blev læst. navng husmænd vidnede, at de på oberst Preens ordre havde hugget i skoven
 
(383)

** Søren Lauridsen af Dallerup på oberst Preens vegne stævnede Peder Jensen i Storring for dom angående ulovligt fiskeri i hans forpagtede sø. tingsvidne 2/11 17/11 15/12 1700 fremlægges. sagen blev opsat 14 dage

** Peder Fregerslev og Hans Danielsen af Borum blev forligt om det gadehus, som var pantsat sl Peder Pedersen af sin bror sl Oluf Pedersen således, at Hans Danielsen svarer Peder Fregerslev 16 sld

** Peder Rasmussen Fregerslev i Borum efter 8 dages opsættelse formente, at da Hans Danielsens hustru endnu ikke er fremkommet for retten for at erklære sig angående hendes skældsord, da bør hun betale hendes faldsmål. Hans Danielsen svarede, at hans hustru ikke var ved helbred, hvilket 2 mænd bevidnede, og hun ville møde, så snart hun kunne. dom: ingen endelig kendelse kan ske, men beror til videre

** indførsel af oberførsterens irettelagte syn på KM skove i Framlev herred af det, der er hugget ulovligt siden sidste syn

(384)

** Envold Rasmussen af Kalbygård 3.ting lovbød den selvejer bondegård i Flensted med dens rette tilliggelse
 
(385)

** Hans von Lossow til Ristrup stævnede samtlige Ristrup tjenere for dom angående restants. opsat til 6 ugers dag

** Hans von Lossow stævnede Peder Jensen og hans tjenestedrenge for dom angående ulovlig skovhugst. opsat til forbemeldte tid

26/1 1701.

** oberførster Kønnitz begærede dom over Niels Jensen i Storring, som er truffet med et læs risbøg i Høver skov og en økse, som blev frapantet ham ifølge tingsvidne, hvorfor han bør lide efter skovforordningen. dom: han bør betale sagefald 10 rdl og omkostning 2 rdl inden 15 dage

** hr Søren Ottesen af Røgen og hans anneksbonde Niels Christensen i Farre blev forligt om deres mellemværende, således at bonden betaler 10 sld til præsten, som også beholder rugsæden, hvorefter bonden kan flytte

** Niels Rasmussen af Skovby stævnede skrædderens kone i Skovby Ellen Sørensdatter for dom, idet hun ikke har villet erklære sig om hendes skældsord mod hans hustru. opsat 8 dage

** Envold Rasmussen af Kalbygård 3.ting lovbød den selvejer bondegård i Flensted, hvortil Mogens Christensen i Mølhave fremlagde protest

(386)

3/2 1701.

** KM oberførster Kønnitz stævnede Peder Andersen i Stjær angående ulovlig skovhugst, som bevidnedes

** Jørgen Friis borger i Århus stævnede Lambert Nikolaj i Sorring og hans hustru Karen Nielsdatter angående en del tøj, som er frakommet han i deres hus. Laurids Jensen vidnede, at han med andre var tilstede i Lambert Nikolajs hus, da Jørgen Friis åbnede sin pakke, og tog kjole skørt linned og lagner frem og leverede til Karen Nielsdatter, der takkede ham, for det havde været i hans hus. endvidere vidnede han, at mølleren i Tovstrup mølle havde akkorderet med Lambert Nikolaj og hustru, at han skulle betale Jørgen Friis og beholde pantet, hvortil Lambert Nikolaj svarede, at han bør tage sin betaling, som er udlagt ham i gården, som han kan få, når skiftet efter hans formand sluttes

(387)

** Envold Rasmussen i Kalbygård 4.ting lovbød den selvejergård i Flensted

** Envold Rasmussen i Kalbygård skødede fra sig sin hustru og arvinger til hans søn Rasmus Envoldsen og hans trolovede fæstemø Anne Jensdatter den selvejer bondegård i Flensted

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede Lambert Nikolaj af Sorring for dom angående en pantsat hest, som sl Peder Jensen havde fået af Rasmus Brobjerg, hvilken hest Lambert Nikolaj efter hans død har bemægtiget sig for gæld. navng vidnede derom. sagen blev opsat 4 uger

(388)

** Niels Rasmussens sag blev opsat 8 dage

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Niels Simonsen og hans hustru Johanne Sørensdatter i Skovby med flere for at vidne angående korporal Jokum Frederick og hans hustrus medfart imod Niels Simonsens tjenestepige. navng vidnede om deres overfald på pigen. opsat 8 dage

** den sag mellem oberst Preen og sine bønder blev opsat 14 dage

** den sag mellem assessor Lime og hans bønder blev opsat 14 dage

(389)

9/2 1701.

(og var intet videre at forrette)

16/2 1701.

** læst KM forordning

** Jørgen Friis borger og handelsmand i Århus med 14 dages opsættelse er blevet forligt med Lambert Nikolaj af Sorring således, at han skal betale ham 25 sld samt processens bekostning

** Lambert Nikolaj af Sorring stævnede Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård angående den pantsatte hest. efter protest skal der stævnes på ny

** Niels Jensen Møller i Tovstrup mølle stævnede Laurids Pedersen af Tovstrup for dom angående gældsfordring. opsat 8 dage

** den sag mellem Niels Rasmussen af Skovby og krokonen Else Sørensdatter blev opsat 8 dage

23/2 1701.

** Niels Henriksen af Silkeborg begærede dom over Silkeborg bønder

** assessor Lime begærede dom efter indleverede restants

** Niels Jensen Møller i Tovstrup mølle efter opsættelse saggav Laurids Pedersen i Tovstrup for gæld 19 sld, hvorimod Laurids Pedersen fremlagde deres kontrakt, hvori blandt andet fordres 1 sld for at lære møllerens datter at læse og kniple, hvilket mølleren benægtede. opsat 14 dage
 
(390)

** i sagen mellem Daniel Fischer til Silkeborg og hans bønder kendes således: de bør betale deres restants

** i den sag mellem assessor Peder Rasmussen Lime og hans bønder kendes således: de bør betale deres restants

2/3 1701.

** læst kammerkollegiets ordre om ferske søers bortforpagtning i Skanderborg amt

** den sag mellem oberst Preen og Peder Jensen i Storring blev opsat 8 dage

** i den sag mellem Niels Rasmussen af Skovby og krokonen i Skovby kendes således: da hun ikke vil efterkomme den afsagte dom, bør hun betale sin faldsmål samt 1 rdl omkostning

9/3 1701.

** jægermester de la Roche på Nygård stævnede Søren Smed og hans søn Jens Sørensen af Låsby angående hjemmel til det egetræ, som er blevet synet, da det lå ved Søren Smeds lade, men synsmændene vidste ikke, hvem der ejede det

** jægermester de la Roche stævnede Jens Kajhøj i Flensted for hjemmel til en egekævle og Knud Nielsen Peder Jensen Rasmus Sørensen Skrædder i Flensted for hjemmel til nogle egelægter. navng vidnede om den ulovlige skovhugst

(391)

** i den sag mellem oberst Preen og Peder Jensen i Storring kendes således: da det bevises, at han har fanget nogle småfisk i den forpagtede Søballe sø, bør han betale obersten 4 sld og 1 rdl i omkostning

16/3 1701.

** læst KM forordning

** Niels Jensen Møller i Tovstrup mølle efter opsættelse begærede dom over Laurids Pedersen i Tovstrup. dom: han bør betale sin gæld og have den pantsatte ko igen

** Rasmus Skrædder af Holmstol beviste med attest, at han intet havde bekommet af sl Niels Christensens børns arvepart, men må være fri for deres tiltale, og da han har anvendt 9 mk på processen om inddrivelse af børnepengene, så formoder han, at Peder Dyhr i Sorring, som har børnenes midler hos sig, vil betale ham hans omkostninger

23/3 1701.

** læst KM forordning

** Anders Christensen af Sjelle på egne og Søren Andersens vegne i Adslev stævnede Oluf Sejersen af Sjelle for lovbud 1.ting af deres lod og part i den gård i Sjelle, Oluf Sejersen påboer

30/3 1701.

(392)

** kancelliråd Peder Rosenørn stævnede samtlige Tvilum bønder for forbud mod at gøre ulovlige veje over Tvilumgårds mark, men følge den rette vej fra Tvilum Nordskovs led og sønder til Sminge vase

** Niels Jensen af Tvilum fremlagde et afkald fra Oluf Lassen til Peder Rosenørn angående værgemål, han har haft under hænde, samt et afkald af Christian Detmer til Peder Rosenørn på 580 rdl

** Envold Rasmussen af Kalbygård stævnede Christen Madsen, skolemester i Sjelle, for hr Christen Madsen Sommers bevis for modtagelse af penge, som han på hr Christen Madsen Sommers vegne har annammet af Envold Rasmussen, og stævnede navng for at vidne om hvad, der passerede mellem dem angående en ægteskabsseddel for hans søn Rasmus Envoldsen angående betalingen

** Envold Rasmussen stævnede Peder Pedersen i Røgen for 7 års resterende plovhavre. der skal stævnes på ny, da der ikke er stævnet lovligt

** Peder Simonsen af Sabro stævnede Maren Pedersdatter i Fajstrup angående hendes og Peder Simonsens forhold før og siden, de blev forlovede, samt Jacob Hansen og Rasmus Hansen af Skjoldelev, som har annammet Maren Pedersdatters midler og bortført fra Peder Simonsen. Søren Jensen af Sabro vidnede, at Maren Pedersdatter delte sit gods mellem sig og sine 2 børn, og Jacob Hansen og Rasmus Hansen tog børnenes parter til sig, hvilket skete for 8 år siden, og Peder Simonsen gav hende ikke årsag dertil. Peder Pedersen vidnede, at hun ofte faldt omkuld, så hun måtte bæres ind, og Peder Simonsen og hans mor beklagede sig ofte over, om hun skulle dø at denne sygdom

(393)

** Peder Christensen af Sjelle på egne og Søren Andersens vegne af Adslev 2.ting lovbød deres parter i den selvejer bondegård i Sjelle, Oluf Sejersen påboer

** Peder Olufsen af Borum stævnede Konrad Rindelev i Borum på hans hustrus vegne og Hans Danielsen på hans hustrus vegne Jens Olufsen Ellen Olufsdatter og Maren Olufsdatter sst for lovbud af al den selvejer rettighed, som Peder Olufsen arvede i hans sl fars gård, han påboer i Borum

6/4 1701.

** mons Brobjerg til Sjelle skovgård fremlagde et adkomstbrev på den gård i Sjelle, Jens Nielsen påboer, dateret 18/4 1698, samt er forbud på samme gård, dateret 11/5 1698

** Anders Christensen af Sjelle på egne og Søren Andersens vegne af Adslev 3.ting lovbød deres lodder i den selvejer bondegård i Sjelle, Oluf Sejersen påboer

** Peder Olufsen i Borum 2.ting lovbød den rettighed, han er arveligt tilfaldet i hans sl far Oluf Pedersens gård

13/4 1701.

** Anders Christensen af Sjelle på egne og Søren Andersens vegne i Adslev 4.ting lovbød de lodder, de er berettiget til i den selvejergård i Sjelle, Oluf Sejersen påboer

** Peder Olufsen af Borum 3.ting lovbød sin rettighed i hans sl far Oluf Pedersens gård, han påboer

** Peder Olufsen af Borum 3.ting lovbød det lange hus i Borum

20/4 1701.

** regimentsskriver Gyberg på rytterbonden Anders Jensens vegne stævnede Jacob Nielsen på Ristrup for dom angående den hund, han skal have skudt i Illerup 17/3. tingsvidne af Hjelmslev herredsting 30/3 fremlægges. opsat 3 uger

(394)

** Søren Andersen i Galten stævnede Jens Rasmussen af Galten og hans hustru Berete Rasmusdatter angående hendes overlast mod Søren Andersens barn, da hun vogtede faderens får, og Berete Rasmusdatter skulle have sagt, at hun slog barnet for hendes skidne mund mod hende

** Peder Olufsen af Borum 4.ting lovbød hans selvejer rettighed, han er tilfaldet efter hans sl far Oluf Pedersen

27/4 1701.

** KM amtsskriver Oluf Hansen af Skanderborg på amtmand Jørgen Grabows vegne stævnede navng synsmænd og vidner angående en rytter Johan Ernst Schoeborn, som døde i ritmester Pouls hus i Tovstrup. ritmesterens tjener Peder Severin vidnede, at rytteren kom fredag aften og begærede kvarter, og efter han havde spist, gik han til sengs, og om morgenen købte han for 4 sk brændevin og drak deraf for 1 skilling, hvorefter han faldt i søvn. klokken 2, da ritmesteren kom hjem, bar de ham til rytterhuset, hvor han næste morgen var død. navng vidnede det samme, og synsmændene afhjemlede, at de ikke fandt noget synligt tegn til hans død. vidneførsel fortsat

(396)

** amtsskriveren stævnede Simon Olufsen og Rasmus Andersen i Stjær, som afhjemlede deres syn på den døde, som lå i en kiste

** Søren Lauridsen af Dallerup fremlagde en landstingsdom af Viborg landsting 26/1 1701 og en dom her af tinget 26/5 1700

** Johan Dinesen af Århus fremlagde en stævning til Søren Lauridsen af Dallerup under Jacob Lindemans hånd dateret 15/4 1701, hvortil Søren Lauridsen begærede, at hans regnskab og beviser af madame Truckhessin måtte indleveres i retten til likvidation

** proviantforvalteren i Århus stævnede efterskrevne personer for dom angående gæld. opsat 4 uger

4/5 1701.

** regimentsskriver Møller af Dallerup stævnede Peder Eriksen i Borum for dom angående ærerørige ord mod Tomas Sørensens hustru Maren Rasmusdatter sst, samt Villum Tomasen ? og hans hustru Mette Jensdatter for at vidne. parterne blev forligt, så alle ord skal være som usagte

11/5 1701.

** læst KM forordning

** KM folke og familieskatteforvalter Terkelsen stævnede Rasmus Brobjerg på Sjelle skovgård angående hans sidste indleverede skattemandtals rigtighed, hvilket specificeres i 4 punkter. opsat 8 dage

(397)

** KM regimentsskriver Møller stævnede Knud Lauridsen, som skal opholde sig hos sin bror Claus Lauridsen i Låsby begge for dom angående deres sl mor Maren Jensdatter hendes midler i Vissing, som uden skifte og deling skal være spoleret, samt Rasmus Lauridsen i Vissing, som forklarede, hvad hans sl mor, som døde for 2 år siden, efterlod sig i det hus, som var bygget på hans grund. Claus Rasmussen vidnede om det, han og hans søster Berete Lauridsdatter, som er hos ham i Låsby, havde fået, samt om det, hans bror Christen Lauridsen i Låsby havde fået. bymændene krævede huset nedbrudt, da det er bygget på gaden. opsat 14 dage, hvor da arvingerne skal have samlet deres mors gods sammen, som de har delt

** regimentsskriver Møller stævnede Oluf Jespersen i Borum for dom angående ærerørige ord og trusler mod Tomas Sørensens hustru Maren Rasmusdatter. Peder Olufsen af Borum vidnede, at præsten sagde til Tomas Sørensen, at han og Peder Eriksen skulle forliges, da hans kone er udråbt for en troldkone, og Oluf Jespersen, som var ganske beskænket, sagde til Tomas Sørensen, at hans kone var en heks, og al hendes rigdom havde hun ved hekseri. opsat 8 dage

(398)

** Frands Sørensen af Galten stævnede Søren Andersen af Galten angående hans overlast på hans tjenestekarl Mikkel Simonsen. sagen blev opsat 8 dage

18/5 1701.

** læst KM forordninger

** Christian Fischer på Lavengård stævnede Niels Sørensen af Mollerup og Niels Pedersen sst for ulydighed samt for at irettelægge deres kontrakt. sagen blev opsat 8 dage

** den sag mellem Jens Terkelsen af Skanderborg og mons Brobjerg på Sjelle skovgård blev opsat 14 dage

25/5 1701.

** læst KM forordning

** Peder Olufsen af Borum solgte og skødede til Johan Arentsen på Lyngbygård sit selvejerhus i Borum, det lange hus

** Karen Pedersdatter i Galten stævnede hr Christen Nielsen Bøg i Storring for forbud angående det ægteskabsløfte, som rytter Jep Christensen i Skovsrod har gjort, som formenes ikke at være alvor, da han har ladet lyse til ægteskab for sig og en anden

** Christen Fischer til Lavengård stævnede Niels Pedersen i Mollerup for restants, samt Niels Sørensen i Mollerup for ulydighed, for han ikke har villet gøre arbejde og hoveri, som tilkommer ham, hvortil han spurgte, hvad årsag Christian Fischer havde til at føre ham i retten i den bedste bygsæd, og han havde lånt ham en plov en dag siden Volborg dag, hvilket han syntes var nok af den ringe selvejergård på 5 tdr, han beboer, og hvad myndighed Christian Fischer havde til at behandle ham sådan, da godset for lang tid siden er frakendt ham, og Christian Fischer burde holde deres kontrakt og yde ham erstatning. opsat 14 dage

(399)

** Søren Lauridsen af Dallerup stævnede Peder Rasmussen og Christen Poulsen af Borum angående tørv, som skal være skåret i Christen Poulsens tildelte part. synsmænd udmeldtes til syns afhjemling om 8 dage

** Konrad Rindelev af Borum stævnede samtlige Borum grander for at holde deres vide og vedtægter og til byens nytte frede korn og eng. bymændene vedtog at indgå et nyt grandebrev

** Søren Lauridsen af Dallerup fremstillede udeblevne vidner, som vidnede om Oluf Jespersens ord i Konrad Rindelevs hus, hvortil Oluf Jespersen svarede, at hvis han havde sagt noget ærerørigt om Tomas Sørensens hustru, var det sket uden hans vilje og i drukkenskab. opsat 3 uger

** Søren Lauridsen af Dallerup stævnede navng vidner for at vidne om skatterne af det hus i Klintrup, som hører til Ovstrup. navng, der mindes op til 60 år, vidnede, at der ikke hører kirkejord til Ovstruphuset

(400)

** Søren Lauridsen af Dallerup irettelagde et tingsvidne 27/4 angående likvidation mellem ham og madame Sofie Katrine Truckhessin samt dom 26/5 1700 og 26/1 1701 og tilbød at undergive sig mændenes påkendelse til likvidation og regnskab, og han indleverede specifikation på 270 rdl, som han har anvendt på omkostninger. dom: Søren Lauridsen bør være fri for madame Truckhessins tiltale, og der vil på 6.ugers dagen ske påkendelse af uvildige mænd, hvor hun da bør møde med sit svar
 
(401)

** den sag mellem mons Vegerslev og de indstævnede er opsat 3 uger

** Johan Arentsen til Lyngbygård stævnede Konrad Rindelev Peder Olufsen i Borum Jens Pedersen Balle i Geding angående syns afhjemling på det hus i Borum, som Peder Olufsen har solgt ham. syn afhjemledes

** Tomas Sørensen og Oluf Jespersen af Borum blev forligt således, at Oluf Jespersen ved intet at påsige Tomas Sørensens hustru

1/6 1701.

** læst KM forordning

**  prokurator Peder Sørensen af Århus på magistratens og Århus bys fattige deres vegne stævnede Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård angående 500 sld kapital og rente siden 11/1 1638, som af hans sl farfar borgmester Rasmus Nielsen er beregnet til de fattige og af hans sl far Matias Brobjerg og arvinger skulle svares og uddeles, hvilket ikke er sket i nogle år, og fremlagde en beskikkelse til matrone Kirsten Hansdatter sl borgmester Nicolaj Brobjergs hustru dateret 21/12 1691. opsat 4 uger

(402)

** amtsskriver Just Hansen af Skanderborg stævnede hr Laurids Justsen i Alling for dom angående de penge, Jens Terkelsen resterer med af slotsjorderne, som han har forpagtet, og som hr Laurids Justsen har godsagt for. opsat 8 dage

** den sag mellem mons Brobjerg og Jens Terkelsen af Skanderborg blev opsat 8 dage

** KM regimentsskriver Møller af Dallerup lod afhjemle syn på Borum tørvemose, og fremlagde forlig mellem Peder Rasmussen og Christen Poulsen i Borum angående deres gårdsparter. opsat 8 dage

** Christian Fischer begærede dom over Niels Sørensen i Mollerup, som lød: da selvejer Niels Sørensen ikke fremlægger kontrakt, at han ingen arbejde skal gøre til Lavengård, men betale med penge, så bør han gøre ægt og arbejde, og for hver gang, han ikke møder, bør han betale 1 slmk

8/6 1701.

** regimentsskriver Møller begærede dom mellem Peder Rasmussen i Borum og Christen Poulsen sst, hvortil de svarede, at et tørveskifte aldrig var blevet delt mellem dem. dom: da deres kontrakt ikke omhandler tørveskær, så bør de dele det imellem dem, da det ikke er ligeligt delt

(403)

** regimentsskriverens fuldmægtig Søren Lauridsen stævnede Niels Rasmussens hustru i Skovby for dom, for hun har slået og overfaldet Anne Nielsdatter, men da ingen vidner var mødt, blev sagen opsat 8 dage

** Søren Lauridsen stævnede Oluf Jensen, der tjener Laurids Simonsen i Galten, for dom angående lejermål med Anne Nielsdatter, der tjente Jens Jensen i Skovby samt Anne Nielsdatter. sagen blev opsat 8 dage

** Søren Lauridsen stævnede samtlige Galten bymænd for at forklare, hvor tømmer og bygning af KM øde gadehus i Galten er blevet af. navng vidnede, at der kun står stolper og bjælker tilbage af det hus, Maren Nielsdatter fradrog for 1 1/2 år siden, og et halvt vindue sidder i Søren Andersens hus, og Maren Jensdatter brød vægge ned og bar hjem

** KM folke og familieskatteforvalter Jens Terkelsen af Skanderborg efter opsættelse foregav, at han havde ventet, at Rasmus Brobjerg havde klareret for de folk, som findes i hans familie, og som han ikke har angivet i mandtallet. sagen blev opsat 14 dage

(404)

** dommeren opsatte sagen mellem amtsskriveren og hr Laurids Justsen i Alling 8 dage, hvilket præsten protesterede imod

** Søren Lauridsen i Dallerup stævnede Peder Skrædder i Sorring Peder Lauridsen sst for syn på et gærde, de har sat omkring et afbrændt hus

15/6 1701.

** Mikkel Andersen af Javngyde på amtsskriver Just Hansens vegne fremlagde en restants, som Jens Terkelsen resterer med af slotsjorden ved Skanderborg, som han har haft i leje, og som hr Laurids Justsen i Alling er forlover for. opsat 8 dage

** sr Vegerslev af Århus stævnede efterskrevne for gæld og fremlagde en restants. opsat 3 uger

** amtsskriver Just Hansen stævnede Jørgen Andersen, Anders Sørensens søn i Skovby angående lejermålsbøder for sig og Maren Pedersdatter

** amtsskriveren stævnede Morten Munk i Vorgård på Jens Frandsens vegne i Hørslev for dom angående 1 td byg, som lå på hans loft, og som han tilegnede sig. opsat 8 dage

** den sag mellem Christian Fischer af Lavengård og Niels Pedersen i Mollerup blev opsat 8 dage

** den tvistighed mellem Niels Lovring af Sorring og samtlige andre Sorring bymænd angående den forte, de har forment ham, er blevet forligt

(405)

22/6 1701.

** sr Jens Terkelsen af Skanderborg begærede kendelse i sagen mod Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård. dom: Rasmus Brobjerg kan ikke tilfindes at svare af flere folk, end der er opført i mandtallet, uden mølleren hans hustru og stald

** amtsskriver Just Hansen af Skanderborg begærede dom i sagen mellem ham og hr Laurids Justsen i Alling. dom: hr Laurids bør som forlover for Jens Terkelsen betale 140 rdl til amtsstuen eller lide nam

29/6 1701.

** prokurator Peder Sørensen af Århus på magistratens vegne begærede dom over Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård for de fattiges penge. opsat 14 dage

** den sag mellem Christian Fischer og Niels Pedersen af Mollerup blev opsat 8 dage

** mons Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede Jens Madsen i Sjelle og tjenestedreng for dom angående ulovlig skovhugst i husbondens skov. sagen blev opsat 14 dage

(406)

6/7 1701.

** sr Vegerslev af Århus begærede sin sag opsat. opsat 14 dage

** Tomas Fischer på Allinggård stævnede Niels Pedersen af Grølsted for dom angående restants og resterende sædekorn. opsat 14 dage

13/7 1701.

** KM regimentsskriver Møller begærede dom over Oluf Jensen af Galten og Anne Nielsdatter af Skovby

** regimentsskriveren stævnede Sidsel Rasmusdatter af Skovby for slagsmål med Anne Nielsdatter sst. opsat 8 dage

** mons Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede på hans tjener Christoffer Mouridsens vegne Peder Hansens krambodssvende i Århus for vidner vedrørende deres sigtelse angående noget tøj, som han skulle have fået hos dem ubetalt. navng vidnede, at da de talte med ham på torvet i Århus, kom en af krambodssvendene og sagde til Christoffer Mouridsen, at han havde fået noget i deres bod uden at betale for det, hvortil han svarede, at han tog fejl, og han kunne se i hans lommer og taske, om der var noget fra deres bod. navng fra Sjelle og Skørring vidnede, at de vidste kun ærligt om ham

(407)

** Rasmus Brobjerg stævnede Laurids Jacobsen af Sjelle, der tjener rytterbonde Jens Nielsen i Sjelle, angående ulovlig skovhugst, som bevidnedes, hvilket han benægtede. opsat 14 dage, hvor Peder Rasmussen hyrde og hans søn Rasmus Pedersen i Sjelle skal vidne

** Jens Pedersen i Linå stævnede navng i Linå for at vidne om den dødfundne Anders Sørensens tilstand nogen tid, før han døde, og de vidnede, at han i nogen tid havde været fortumlet og undertiden ikke selv vidste, hvad han gjorde, og han klagede over, at der kom nogle gamle griller i hans hoved

** Daniel Fischer til Silkeborg fremlagde en kontrakt dateret 14/9 1700 mellem de Skellerup bymænd, og de blev spurgt, om de havde noget at indvende derimod, hvortil de svarede Nej, og Anders Nielsen svarede, at han var fornøjet med kontrakten

(408)

20/7 1701.

** læst plakat om tobaksforpagtning

** mons Vegerslev af Århus begærede dom over en del indstævnede debitorer, som lød: Niels Jensen Møller i Tovstrup mølle bør gøre regnskab, og de andre debitorer bød betale deres restants

** prokurator Peder Sørensen i Århus begærede dom i den sag mellem magistraten og Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård. dom: da sl borgmester Rasmus Nielsen og hustru Magdalene Matiasdatter har foræret til de fattige i Århus renten af 500 sld, som skal udbetales hver jul, og da Rasmus Brobjergs sl far har annammet kapitalen, da bør han svare renten deraf

** Tomas Fischer af Allinggård begærede dom over Niels Pedersen i Grølsted

** mag Nickel Seidelin af Skanderborg stævnede Laurids Rasmussen og hans naboer i hans gård i Galten angående resterende tiendekorn 1699. opsat 14 dage

** i den sag mellem Tomas Fischer til Allinggård og hans bonde Niels Pedersen i Grølsted kendtes således: han bør betale sin restants

(409)

27/7 1701.

(og var i dag intet videre at forrette)

3/8 1701.

** Søren Lauridsen af Dallerup stævnede Lambert Nikolaj af Sorring med flere angående den skade, deres kreaturer har gjort Niels Lovrings eng og korn. opsat 14 dage

** Christian Fischer til Lavengård stævnede Søren Andersen Møller på Kærs mølle for forbud angående hans fædrift i Råballe skov Laven og Mollerup mark, hvor han blev forbudt at komme efter denne dag

** Niels Lauridsen i Århus stævnede Christian Fischer til Lavengård for en del træ, der er hugget og et engskifte, der er slået

10/8 1701.

** i retten blev fremlagt kammerkollegiets brev angående Skanderborg slots tilliggende jorders bortforpagtning

** Just Arctander af Viborg stævnede Lambert Nikolaj i Sorring for gældsfordring efter hans revers på 50 sld dateret 15/1 1698. opsat 8 dage

17/8 1701.

** Søren Lauridsen af Dallerup fremlagde en dom dateret 25/5 imellem ham og madame Truckhessin samt specifikation på processens omkostning og begærede likvidation, som skal foretages af Jens Jacobsen Skivholme i Århus og Søren Olufsen af Skæringgård

(410)

** Søren Lauridsen af Dallerup fremlagde et brev, at folke og konsumptionsskatten og kopulationspenge af ryttergodset under oberst Preens regiment er forundt ham efter kammerkollegiets brev

** regimentsskriver Møller af Dallerup begærede dom over de Sorring mænd. opsat 14 dage

** i den sag mellem sr Just Arctander og Lambert Nikolaj af Sorring blev kendt således: Lambert Nikolaj bør betale den fordrede gæld

24/8 1701.

** hofjægermester de la Roche Galichon af Nygård stævnede mester Jørgen i Harlev mølle og hans dreng angående den bøsse, som skovrider Peder Jacobsen Zølner i Framlev har fundet drengen med i KM vildtbane, hvortil mester Jørgen svarede, at bøssen blev skudt af mellem Harlev og Tarskov mølle med løst krudt for at rengøre den, hvilket drengen bevidnede. sagen blev opsat 4 uger

(411)

** Søren Lauridsen af Dallerup stævnede Lambert Nikolaj i Sorring angående hans pantebrev på et hus i Sorring dateret 6/5 1699, samt Karen Nielsdatters arvinger, de umyndige med deres formynder. sagen blev opsat 6 uger

** regimentsskriver Møller stævnede Peder Jensen i Sorring for dom angående den kvindes efterladte midler, som døde hos ham. sagen blev opsat 8 dage

31/8 1701.

** læst KM forordning

** Niels Jensen Møller i Tovstrup mølle fremlagde på Jens Jacobsen i Århus og Søren Olufsen på Skæringgård deres vegne en likvidation, og Søren Lauridsen begærede dom, som lød: madame Truckhessin bør betale Søren Lauridsen 397 rdl samt sagens omkostninger 8 sld

(412)

** regimentsskriverens fuldmægtig Søren Lauridsen fremstillede Niels Nielsen og hans søn Jens Nielsen begge af Javngyde, som vidnede om det, Johanne Jensdatter ejede, da hun flyttede fra dem og til Peder Jensen i Sorring. dom: da Peder Jensen ikke har givet øvrigheden tilkende, at Johanne Jensdatter var død, men beholdt hendes gods, så bør han skaffe det tilstede igen eller betale med penge

** regimentsskriver Møller begærede dom efter 14 dages opsættelse over de indstævnede Sorring mænd. opsat 8 dage

7/9 1701.

** den sag mellem regimentsskriver Møller og Niels Andersen Lovring på den ene side og de indstævnede Sorring mænd på den anden side blev opsat 14 dage

14/9 1701.

** regimentsskriver Møller lod tillyse, at der 10/9 holdes skifte i Mollerup efter Laurids Nielsens hustru

** Daniel Fischer til Silkeborg på Laurids Lauridsen af Gødvad hans vegne stævnede Anders Nielsen af Skellerup for dom angående en del gødning, som skal tilhøre Laurids Lauridsen. navng vidnede derom. sagen blev opsat 4 uger

(413)

21/9 1701.

** regimentsskriver Møller stævnede Lambert Nikolaj for resterende husbondhold af sl Laurids Bondes selvejergård i Sorring.sagen blev  opsat 14 dage

** regimentsskriver Møller stævnede Lambert Nikolaj i Sorring for hans formand sl Laurids Bondes uklarerede skifte samt hans hustru Karen Nielsdatter og arvinger for bondeejets taksering. sagen blev opsat 14 dage

** regimentsskriver Møller stævnede Jens Nielsen og Søren Pedersen af Låsby med samtlige Låsby mænd angående en rejse til sessionen i Skanderborg, de sad overhørig. Niels Nielsen svarede, at han blev tilsagt, men mente, det tilkom hans naboer at gøre rejsen med regimentsskriveren af Dallerup til Skanderborg. opsat 14 dage

** regimentsskriveren stævnede Simon Nissen Jens Dinesen Mikkel Sørensen i Herskind for 2 rejser, som de sad overhørig, hvorfor de bør lide på deres fæste. lægdsmanden vidnede, at de blev tilsagt. de indstævnede forklarede, hvorfor de ikke kunne køre, der iblandt Simon Nissens søn Jens Simonsen. opsat 14 dage

** regimentsskriveren stævnede Oluf Jespersen og Tomas Sørensen af Borum angående det imellem dem gjorte forlig. opsat 14 dage

** regimentsskriveren stævnede Peder Sørensen og Peder Mortensen af Galten angående deres ulydighed. opsat 14 dage

** den sag mellem jægermesteren og mester Jørgen i Harlev mølle hans dreng Johan Christensen blev opsat 8 dage

** i den sag mellem regimentsskriveren i Dallerup og Niels Lovring i Sorring på den ene og de Sorring mænd på den anden side blev kendt således: da de Sorring mænd ikke har kunnet nægte, at deres fæmon har gjort skade på eng og korn, da bør de erstatte skaden

(414)

28/9 1701.

** hr Christen Nielsen Bøg af Storring stævnede efterskrevne anneksbønder Niels Ibsen i Stjær Søren Sørensen Anders Nielsen i Høver og Jens Rasmussen Munk i Galten for dom angående deres landgilde til præsten i Storring, og fremlagde bispens attest på landgilden. sagen blev opsat 4 uger

5/10 1701.

** mag Ludvig i Århus stævnede Christen Pedersen, som holder til hos Jens Sørensen rytterbonde i Hørslev, som er rømt fra sin bror Niels Pedersen i Lillering, som han tjente, da han blev indrulleret i mandtallet som landsoldat, og han bør nu straks begive sig til landmilitsens eksersits efter KM forordning, og Jens Sørensen bør levere ham til sin bror. dom: han skal blive i Jens Sørensens tjeneste til fardag og møde på ekserserpladsen, såfremt han findes tjenstdygtig af kommissariatet
 
(415)

** hofjægermester de la Roche efter 14 dages opsættelse angående den sag med mester Jørgen i Harlev mølle hans tjener Johan Christensen om skytteri fremlagde et indlæg. opsat 4 uger

** hr Rasmus Pedersen Stagnoppidan af Gern stævnede navng i Gern Skannerup og Holmstol for at vidne om den anneksgårds tilstand og medfart i Skannerup, siden sl Rasmus Rasmussen den påboede indtil denne dag og stævnede ligeledes Ingeborg Nielsdatter sl hr Erik Tomasens med sin lovværge hr Niels Eriksen præst til Ljørslev sogn på Mors hr Laurids Justsen sognepræst til Alling hr Søren Ottesen præst til Røgen og Sporup sogne hr Mads Henningsen præst til Hammel Voldby og Sahl sogne. navng vidnede om anneksgården, der længe stod øde, og hvor husene var så rådne, at de faldt om, og jorden blev bortlejet af hr Erik Tomasen. andre vidnede om gårdens tilstand. Mette Andersdatter sl Rasmus Rasmussens vidnede om gården

(417)

** regimentsskriver Møller efter opsættelse angående de indstævnede rytterbønder af Herskind og Låsby fremlagde generalkommissariatets ordre og begærede dom på deres fæste. sagen blev opsat 14 dage

** den sag mellem de indstævnede Borum mænd blev opsat 14 dage

** Jacob Nielsen på Ristrup stævnede Peder Jensens karl i Sabro Peder Christensen for dom angående KM skatter og andet 

** herredsfoged Claus Jessen af Galten stævnede Søren Kajhøj og hustru for dom angående noget græs, som er fundet hos dem, som de har bemægtiget sig, såvel som for hvorledes de har skikket sig, siden de kom til byen. sagen blev opsat 14 dage

** Jacob Nielsen, fuldmægtig på Ristrup, stævnede efterskrevne for dom angående restants til Ristrup. opsat 14 dage

12/10 1701.

** den sag mellem Laurids Lauridsen af Gødvad og Anders Nielsen i Skellerup blev opsat 14 dage

19/10 1701.

** regimentsskriver Møller irettelagde generalkommissariatets ordre og begærede dom over de Herskind mænd. opsat 8 dage

(418)

** regimentsskriver Møller efter 14 dages opsættelse angående Oluf Jespersen og Tomas Sørensen i Borum fremlagde forlig og tingsvidner 4/5 25/5 og begærede dom. opsat til doms 14 dage

** regimentsskriveren efter 14 dages opsættelse lod afhjemle taksering på sl Laurids Bondes selvejergård, som Lambert Nikolaj påboer, og som blev sat til 200 sld

** KM skovrider Soetman i Javngyde stævnede Berent Johansen i Høver for dom angående ulovlig skovhugst, og gav ham forbud på træet

** KM skovrider Soetman stævnede Hans Jørgensen i Storring for dom angående ulovlig skovhugst. opsat 14 dage

** rådmand Hans Vinter i Århus stævnede efterskrevne for gæld, der iblandt Søren Knudsen i Galten for at indløse det hus i Galten, hans far sl Knud Sørensen havde pantsat, Søren Jensen Kajhøj i Galten og Konrad Rindelev i Borum for landgilde af Borum mølle, han har oppebåret, som han har tilstået på skifte efter Envold Møller og sl Envold Møllers enke angående mølleskyld til sl Jens Vinter i Århus. Konrad Rindelev mente at sl Oluf Pedersens arvinger burde stævnes, som er Peder Olufsen i Borum Jens Pedersen Balle i Geding Hans Danielsen i Borum på hustrus vegne Ellen Olufsdatter Maren Olufsdatter og Jens Olufsen i Borum med lovværger. da regimentsskriveren ikke er stævnet, skal der stævnes på ny

(419)

** Anders Nielsen af Vestervig fremlagde et pantebrev

** KM skovrider Soetman i Javngyde på oberførsterens vegne lod afhjemle oldensyn og taksering på KM skove i Framlev og Gern herred

** Jacob Nielsen ridefoged på Ristrup foregav, at da det bevises med attest, hvilken løn Peder Christensen år 1699 har fået hos Peder Jensen, hvoraf han ikke i mindelighed vil betale 1/8 i skat efter KM forordning, da bør han lide efter loven. opsat 14 dage

26/10 1701.

** læst KM forordning

** læst KM forordning

** regimentsskriver Møller begærede dom over Søren Nielsen og Jens Dinesen i Herskind Niels Smed i Låsby, som har siddet overhørig med rejser. dom: de har forbrudt deres fæste og må fæste gårdene på ny

(420)

** regimentsskriver Møller efter 8 dages opsættelse begærede dom over Oluf Jespersen og Tomas Sørensen i Borum, som lød: da de ikke har holdt deres forlig og betalt processens bekostning, så bør de betale omkostningerne samt 6 rdl til de fattige

** Laurids Lauridsen af Gødvad efter 14 dages opsættelse fremlagde tingsvidne 14/9, hvori bevises, at Anders Nielsen af Skellerup har borttaget gødning, som ikke tilhører ham, nemlig 30 læs, hvortil Anders Nielsen svarede, at det ikke var tilstedeligt af føre gødning fra gården og til at andet herred, og da han havde afhændet sin selvejer rettighed til herredsfoged Claus Jessen, ville han overdrage ham sagen. dom: Anders Nielsen bør erstatte Laurids Lauridsen den gødning, han har bortført

** hr Christen Nielsen Bøg af Storring irettelagde tingsvidne 19/4 1699 angående landgilde af anneksgården i Høver, og han mente, at anneksbonde Anders Nielsen i Høver burde betale den resterende landgilde, og da han ikke har betalt landgilderug, siden han fik gården i fæste, om han ikke bør betale til hans sl formand sl hr Niels Fogs efterladte arvinger, som er hans 3 børn og hr Christen på hans hustru Inger Andersdatter Vinding hendes vegne, sl Niels Madsen Fogs efterladte enke. opsat 14 dage

** Anders Nielsen af Vestervig på svoger og søster Karen Nielsdatter af Sorring hendes børns formynderes vegne stævnede Karen Nielsdatter og hendes nuhavende mand Lambert Nikolaj for dom angående hans bos gods og skyldige gæld efter skiftebrev 1699. de umyndiges mor Karen Nielsdatter begærede at hun og kreditorer kunne komme til rigtighed for at afværge ulovligt ansvar til sin tid, og frasagde sig ikke længere at ville stå til rette for børnenes midler i hendes bo. regimentsskriverens fuldmægtig fremlagde genpart af skiftebrevet dateret 21/7 1698, hvori angives børnenes arvepart. børnenes formyndere var Laurids Nielsen af Mollerup og Rasmus Jensen Møller af Kalbygård. dommeren besluttede, at de umyndige kunne få deres arveparter af stervboet og ville assistere, når formynderne kunne møde

(421)

2/11 1701.

** KM vildtmester Kønnitz efter 14 dages opsættelse i den sag angående Berent Johansen af Høver fremstillede navng, der vidnede om den ulovlige skovhugst. vidneførsel fortsat. opsat 4 uger

(422)

** KM oberførster og vildtmester efter 14 dages opsættelse angående Hans Jensen i Storring hans ulovlige skovhugst fremstillede navng, der vidnede derom. opsat 4 uger

** kancelliråd Peder Rosenørn stævnede efter en skriftlig stævning angående anneksgårdens forhold og medfart i Skannerup by, hr Rasmus Pedersen sognepræst til Gern og Skannerup sogne og sl Erik Tomasens efterladte enke Ingeborg Nielsdatter med lovværge hr Niels Eriksen sognepræst til Ljørslev sogn på Mors på egne og bror Tomas Eriksens vegne hr Laurids Justsen sognepræst til Alling og Tulstrup sogne på hans hustru Anne Eriksdatters vegne hr Søren Ottesen sognepræst til Røgen og Sporup sogne på hans myndling Dorete Eriksdatters vegne og hr Mads Henningsen sognepræst til Hammel Voldby og Sahl sogne på hans myndling Elisabet Eriksdatters vegne, og Niels Tomasen, som boede på anneksgården. Anders Nielsen vidnede om anneksgårdens forhold. andre vidnede derom

(424)

** Christian Fischer til Lavengård stævnede Rasmus Nielsen Kær af Laven Rasmus Pedersen Niels Pedersen Kopøt sst for dom angående restants, som fremlægges. opsat 3 uger

** Christian Fischer til Lavengård stævnede Niels Pedersen i Mollerup for restants. opsat 3 uger

9/11 1701.

** hr Christen Nielsen Bøg af Storring begærede dom i den sag imellem ham og anneksbonden Anders Nielsen i Høver, som lød: Anders Nielsen bør betale den efterstående landgilde fra 95 og tiendekorn fra 97

** Jens Hagensen af Linå stævnede Rasmus Sørensen Smed forrige husmand hos Jens Hagensen i Linå angående et hus, som han havde fæstet, og skulle bebo indtil påske 1702, men er flyttet derfra og til kornet Gotfreds gård for at undgå indrullering, hvilket bevidnedes. opsat 8 dage

** Jens Hagensen i Linå stævnede Rasmus Sørensen Smed i Linå angående skælds og ærerørige ord mod Jens Hagensen. opsat 8 dage

(425)

** hr Søren Ottesen af Røgen stævnede Jens Sørensen, der opholder sig i Åbygård for dom angående overlast, han har forøvet mod hr Sørens husmand Christen Christensen i Linå. Christen Bertelsen Skrædder i Linå vidnede, at Jens Sørensen om natten kom i hans gård og kaldte Christen Christensen for en tyv og skælm og sagde, han ville ind og tage tyvekosterne, og Christen Christensens stedmor Anne Pedersdatter sagde, at han havde givet hende en bedrøvelig nat i nat. sagen blev opsat 3 uger

** den sag mellem assessor Hans von Lossow på Ristrup og hans indstævnede bønder i Sabro angående restants blev opsat 8 dage

** den anden sag angående Peder Jensens tjenestekarl Peder Christensen af Sabro blev opsat 8 dage

16/11 1701.

** efter 8 dages opsættelse fremkom Rasmus Nielsen Borup og vidnede om akkorden mellem Jens Hagensen i Linå og Jens Sørensen Smed om et af hans huse, som han skulle bebo til påske 1702, og Jens Hagensen begærede dom

** sl Hans Sørensens Gyllings enke i Århus Birgitte Jensdatter stævnede mester Jørgen Høvringhof i Harlev mølle angående gældsfordring efter regnskab, som fremlægges, hvortil Jørgen Høvringhof svarede, at han havde kontraregning og tilbød likvidation, hvortil Konrad Rindelev i Borum blev udmeldt, og sagen blev opsat til 14/12

(426)

** Jens Hagensen af Linå på Just Hansen af Skanderborg hans vegne stævnede Peder Jensen af Storring for dom angående hans formands gæld ifølge en obligation, som hans hustrus forrige mand sl Christen Hatting havde udgivet til amtsskriveren. opsat 4 uger

** amtsskriver Just Hansen stævnede anneksbonde Anders Nielsen i Høver for restants og begærede dom, som lød: han bør betale sin restants efter jordebogen samt sagens omkostninger

** amtsskriveren stævnede skovrider Soetman i Javngyde angående gæld til amtsskriveren. opsat 6 uger

** Jens Jensen Dyhr af Javngyde stævnede Niels Sørensen af Mollerup for dom angående gæld. opsat 6 uger

** i den sag mellem Hans von Lossow til Ristrup og Peder Christensen, som tjener Peder Jensen i Sabro, blev kendt således: da han ikke af hans løn har betalt 1/8 skat, så bør han betale den til husbonden

** i den sag mellem Hans von Lossow til Ristrup og hans bønder kendes således: de bør betale deres restants, såfremt de ikke med kvittering kan befri sig

23/11 1701.

** læst generalkommissariatets ordre om kørsel og rejser

** Niels Pedersen af Mollerup foregav at være indstævnet af hans husbond Christian Fischer, men ingen fremkom, hvorfor sagen henvises til nyt stævnemål

** den sag mellem Jens Dyhr og Niels Sørensen i Mollerup blev forligt således, at Niels Sørensen betaler de fordrede 7 sld

(427)

** Søren Nielsen af Høver stævnede skriftligt regimentsskriveren og fremstillede navng, som vidnede, at Søren Nielsen dette år ikke havde brugt hans folk til andet arbejde end til avling, som hans naboer, og han har ikke kørt for andre fornemme folk, eller fremstillet hjul for andre efter den forrige hjulmand Jens Jensens død. Søren Lauridsen bad ham holde sig fra sit håndværk, eller betale skatten deraf

** Søren Lauridsen af Dallerup fremviste proklama på krohold på ryttergodset, hvis afgift er forundt ham

** Simon Nielsen af Høver stævnede Søren Nielsen af Høver for dom angående penge, han havde lånt sl Jens Jensen sst. navng vidnede, at sl Jens Jensen på sin sygeseng sagde, at Søren Nielsen havde lånt 10 sld, som Simon Nielsen Ellerup mente, han burde betale til arvingerne

(428)

** den sag mellem Christian Fischer og hans bønder blev opsat 14 dage

** den sag mellem Christian Fischer på Lavengård og hans tjener Niels Pedersen blev opsat 14 dage

30/11 1701.

** hr Søren Ottesen af Røgen begærede hans sag opsat 3 uger

** læst KM forordninger

** oberførsteren begærede dom over Berent Johansen i Høver for ulovlig skovhugst og over Hans Jørgensen i Storring. opsat til 5 ugers dag

** Simon Nielsen af Høver efter opsættelse begærede dom over Søren Nielsen af Høver angående penge, han har lånt af sl Jens Jensen, hvorimod Søren Nielsens hustru Maren Christensdatter fremlagde et skriftligt indlæg. dom: han bør betale den fordrede gæld

7/12 1701.

** Søren Sørensen Ladefoged af Gern fremlyste en hest, 13 år gammel, som for 14 dage siden er kommet til ham

14/12 1701.

** oberførster Kønnitz af Skanderborg begærede dom i sagerne med Berent Johansen i Høver og Hans Jørgensen af Storring angående ulovlig skovhugst i KM skov. dom: da Berent Johansen har befalet sine karle at hugge brænde i KM skov, så bør han betale 12 rdl

** i sagen mellem oberførsteren og Hans Jørgensen i Storring kendes således: da han ingen hjemmel har til de risbøge, som lå i hans gård, da bør han betale, andre til eksempel og afsky, 10 rdl til oberførsteren

** Rasmus Jensen Tåstrup i Adslev fremlagde fuldmagt til at lovbyde den selvejer bondegård i Sjelle, sl Niels Jensen påboede og fradøde og stævnede sl Niels Jensens efterladte hustru Anne Madsdatter i Sjelle Anders Jensen og hans medarvinger Laurids Jacobsen og Anders Jacobsen for lovbud af den selvejergård i Sjelle, Anne Madsdatter og Anders Jensen påboede samt den lod og part, Rasmus Jensen Tåstrup var berettiget til, og i dag 1.ting lovbød han gården

(429)

** oberførster Kønnitz stævnede samtlige skovfogeder og skovløbere Christoffer Soetman Erik Jacobsen i Javngyde Jens Envoldsen skovfoged i Bomholt Envold Rasmussen skovfoged i Kalbygård Søren Pedersen skovfoged i Låsby for syn på skade i KM skove i Gern herred

** oberførsteren stævnede skovrider Peder Jacobsen i Framlev Christen Henriksen i Storring Anders Sørensen i Lundgård Rasmus Jensen i Lillering samt samtlige rytterbønder for syn på KM skove i Framlev herred for ulovlig skovhugst

** Peder Jensen af Storring fremæskede den obligation, som amtsskriveren fik af hans sl formand. opsat til næste tingdag efter jul

** Hans Andersen af Dallerup stævnede Laurids Nielsen ---- af Sorring og hans hustru Maren Christensdatter for vidne angående deres søn Christen Lauridsens rømning fra sin hustru Maren Hansdatter. navng vidnede, at han for 8 år siden forlod hende, og de har intet hørt fra ham siden, men hun har skikket sig ærligt og vel

** Søren Nielsen Bejtrup i Farre på egne og hustrus vegne stævnede Rasmus Lauridsen enkens lovværge og enken Maren Sørensdatter selv, Rasmus Nielsen i True Rasmus Madsen i Århus Peder Sørensen i Lystrup for lovbud 4.ting af den part i den selvejer bondegård i Kvottrup, hendes far Poul Madsen fradøde, tillige med hendes mor Maren Sørensdatters part

11/1 1702.

** læst KM forordning

** amtsskriver Just Hansen efter 6 ugers opsættelse begærede dom i den sag angående skovrider Soetman i Javngyde, som lød: da han 21/9 1698 et dømt til at betale sl herredsfoged Matias Fischers arvinger for reparation af hans iboende skovriderhus, så bør han efterkomme det

** den sag imellem Peder Jensen i Storring og amtsskriveren blev opsat 14 dage

** assessor Peder Rasmussen Lime i Farre stævnede Peder Rasmussen Lillering i Farre for dom angående de rejser, som af Arilds tid har været gjort af det selvejerhus i Farre, han iboer. navng vidnede derom, og andre, der havde boet i huset, vidnede om de gjorte rejser. opsat 5 uger

(430)

** assessor Peder Rasmussen Lime i Farre stævnede Peder Rasmussen Lillering i Farre for dom angående restants af en gård og af et hus i Farre 1692-96 og resterende tiende samt hans ukvemsord på tinget efter tingsvidne 19/8 1696. sagen blev opsat 5 uger

** Peder Rasmussen Lillering af Farre stævnede assessor Lime i Farre for dom angående den overlast, hans udsendte tjenere om natten ved udpantning har begået i hans hus. opsat 5 uger

** Oluf Jespersen i Borum befuldmægtiget af Peder Eriksen i Borum stævnede Rasmus Nielsen True i True Konrad Rindelev Oluf Jespersen Johanne Jespersdatter i Borum mølle med hendes lovværge for lovbud angående en 5.part, som Peder Eriksen agter at afhænde til hans trolovede fæstemø Kirsten Pedersdatter af hans påboende selvejergård i Borum

** mons Brobjerg stævnede Simon Klog i Skørring hans søn og tjenestekarl for ulovlig skovhugst. opsat 8 dage

(431)

** den sag mellem Berete Jensdatter i Århus og mester Jørgen Høvringhof i Harlev mølle blev opsat 4 uger

** Søren Bejtrup af Farre 2.ting lovbød den part han på hustrus vegne er berettiget til i den selvejergård i Kvottrup, sl Poul Madsen påboede

** Rasmus Jensen Tåstrup i Årslev 2.ting lovbød den halve selvejergård i Sjelle, sl Niels Jensen påboede og fradøde

18/1 1702.

** Daniel Fischer til Silkeborg irettelagde en kontrakt mellem Skellerup bymænd angående Skellerup mark og eng, som er lignet mellem dem, så hver gård får lige meget ager og eng

** mons Brobjerg til Sjelle skovgård efter 8 dages opsættelse lod afhjemle syn på noget træ i Simon Klogs gård i Skørring, som skovfogeden beskyldte Simon Klog hans søn Niels Simonsen og tjenestekarl Jens Skatmand for at have hugget i husbondens enemærke. opsat 14 dage

** Søren Nielsen Bejtrup af Farre 3.ting lovbød hans hustrus part i den selvejergård i Kvottrup, sl Poul Madsen påboede og fradøde

** Rasmus Jensen Tåstrup i Årslev 3.ting lovbød den halve selvejergård i Sjelle, som sl Niels Jensen påboede og fradøde

** Peder Eriksen i Borum 2.ting lovbød den 5.part af den selvejergård i Borum, han påboer

25/1 1702.

** Rasmus Jensen Tåstrup i Årslev 4.ting lovbød den halve selvejergård i Sjelle, sl Niels Jensen påboede og fradøde

(432)

** Søren Nielsen Bejtrup af Farre 4.ting lovbød de parter, han på hustrus vegne kan være arveligt berettiget til i den selvejergård i Kvottrup, sl Poul Madsen påboede

** Søren Nielsen Bejtrup i Farre på hustrus vegne skødede til Peder Envoldsen af Kvottrup hendes arvepart i den selvejergård i Kvottrup, sl Poul Madsen påboede

** Peder Eriksen af Borum lovbød 5.parten af hans påboende selvejergård i Borum

1/2 1702.

** herredsfoged Claus Jessen stævnede herredsfoged Hans Brochman i Hinge og de 8 mænd, som forvaltede retten sidste mandag før jul angående deres forhold med ord og gerning i Brochmans hus i Hinge. Oluf Hansen af Tovstrup vidnede, at Brochman var meget uhøflig, da Claus Jessen anmodede ham om at lade komme i retten en kontrakt, som Niels Sørensen i Mollerup selv oplæste, som med fogdens tilladelse blev protokolleret, endog det var på slet papir, men en sådan begæring blev med mange unyttige ord sat til side

** Peder Eriksen af Borum 4.ting lovbød 5.parten af den selvejergård i Borum, han påboer

** Peder Eriksen af Borum solgte og skødede til hans hustru Kirsten Pedersdatter, datter af Peder Kåe i Skibby, den 5.part af hans selvejergård i Borum

** den sag mellem mons Brobjerg til Sjelle skovgård og Simon Klog af Skørring blev opsat 14 dage

8/2 1702.

** Rasmus Jensen Tåstrup af Årslev solgte og skødede fra sig hustru og arvinger til Niels Lauridsen af Sjelle al den lod, han er berettiget, som er de 3 parter i den halve selvejergård i Sjelle, som sl Niels Jensen påboede og fradøde

** Rasmus Jensen Tåstrup af Årslev solgte og skødede til Anders Jensen i Sjelle den 4.part af den halve selvejergård i Sjelle, sl Niels Jensen påboede og fradøde

(433)

15/2 1702.

** assessor Lime i Farre efter opsættelse i den sag mellem ham og Peder Lillering af Farre protesterede, at da det bevises, at der er gjort rejser af det selvejerhus i Farre, han flyttede til for 3 år siden, om han ikke bør betale for 3 års rejser årligt 4 mk. opsat 4 uger

22/2 1702.

** læst KM forordning

1/3 1702.

** læst KM forordninger

8/3 1702.

** Jens Tomasen privilegeret kromand i Linå stævnede Matias Rytter og hans hustru i Laven angående brændevinsbrænding og handel. opsat 14 dage

15/3 1702.

(og var i dag ej videre at forrette)

22/3 1702.

** Jens Hagensen af Linå stævnede hofjægermesters tjenere angående den pantning, som skete i hans hus i hans fraværelse, og bud og sognefogden i Linå angående en rejse til Nygård med hest og vogn. navng vidnede derom

(434)

** Jens Hagensen af Linå stævnede Oluf Jensen, der tjente Niels Pedersen i Mollerup, for vidne angående hvor han tjente, da KM forordning om landmilitsen udgik, og da indrulleringen skete. Laurids Nielsen Kær af Laven vidnede, at Oluf Jensen da tjente Elisabet Nielsdatter i Laven, og andre vidnede det samme, hvorimod Oluf Jensen svarede, at han da tjente i Skanderborg

29/3 1702.

** KM privilegeret kromand af Linå Jens Tomasen Worm fremstillede navng vidner, som vidnede, at Matias Rytter i Laven hans brændevinskedel har i 3 år været pantsat til Hans Rasmussen Borup i Linå, og han har kun brugt den en eller to gange. opsat 3 uger

5/4 1702.

(og var i dag ej videre at forrette)

12/4 1702.

(og var i dag ej videre at forrette)

(435)

19/4 1702.

(og var i dag ej videre at forrette)

26/4 1702.

** hr Rasmus Stagnoppidan til Gern og Skannerup sogne stævnede Ingeborg Nielsdatter sl hr Erik Tomasens af Linå for et beskikkelsesvidne angående hendes oplysning om Gern præstekalds indkomst

** hr Rasmus Stagnoppidan til Gern og Skannerup sogne stævnede Birgitte Jensdatter, der tjener Rasmus Ladefoged i Vadsted, for dom angående hendes udebliven af tjeneste, da hun har fæstet sig til ham. opsat 14 dage

** Peder Rasmussen af Borum stævnede Karen Olufsdatter, Hans Danielsens hustru i Borum, for at møde efter den over hende udstedte dom 8/10 1700. sagen blev opsat 8 dage

** Envold Rasmussen af Kalbygård og Laurids Nielsen Væver i Galten blev forligt for retten

3/5 1702.

** Christen Lauridsen af Herskind stævnede samtlige Herskind bymænd for at vidne om noget kirkejord på Herskind mark. navng, der mindes op til 60 år, vidnede, at der ikke har været kirkejord på Herskind mark, hvoraf der har gået kirkeskyld

** universitetets fuldmægtig rådmand Niels Lauridsen i Århus stævnede kromand Jens Tomasen af Linå for syn og vidne angående ulovlig skovhugst, som bevidnedes

(436)

** den sag imellem Peder Jespersen af Borum og Karen Olufsdatter sst, som er opsat til i dag, men da hun ikke er mødt, blev sagen ikke påkendt

10/5 1702.

** Peder Rasmussen Fregerslev irettelagde dom 30/9 1700, hvori Karen Olufsdatter er tilfundet at erklære sig i retten, men hun har ikke efterkommet det, hvorfor han mener, hun bør lide efter loven. dom: hun bør betale 3 lod sølv og hvis hun ikke inden 6 uger endda har rettet for sig, da må Peder Rasmussen lade hende gribe og fængsle, til hun retter for sig

** i den sag mellem kromand Jens Worm i Linå og Matias Stefansens hustru i Laven kendes således: da de har gjort ham indpas i hans næring, så bør deres brændevinsredskab være forbrudt

** mange Borum bymænd stævnede Konrad Rindelev af Borum for syn på noget jord, han har inddiget i fædriften, til skade for hans naboer. Konrad Rindelev henviste til sit synsvidne 15/3 1699, hvortil bymændene svarede, at det ikke vedkom denne sag. synsmænd blev udnævnt

17/5 1702.

** læst KM forordning

** Niels Jensen i Voldby på Borum bymænds vegne lod afhjemle syn på Konrad Rindelevs indhegning

** Niels Jensen på Borum bymænds vegne stævnede Konrad Rindelev af Borum for vidner at påhøre angående den jord, han har inddiget Niels Pedersen af Lyngby vidnede om Baskær haves omfang, da hans sl far boede i den gård, Konrad Rindelev nu påboer, Søren Sørensen i Tilst, som mindes 50 år, og andre, som mindes op til 60 år, vidnede det samme

(437)

** Carsten Andersen på Frisenborg på herskabets vegne stævnede navng for at vidne om det hus ---- Madsen beboede, og Søren Jensen nu har i fæste og om sl Jens Svendsens ulovlige ---- af ---- gård. Jens Jensen Framlev af Voldby vidnede, at for 20 år siden da boede sl Jens Svendsen i en gård i Framlev, hvoraf hans gode far Rasmus Pedersen brugte 2 agre til gengæld for det sted, han tillod ham at ---- og Jens Svendsen byggede selv husene, hvortil greven udviste ham træ i skoven

(438)

** tingbogens autorisation

(1)

17/5 1702.

** Jens Hagensen af Linå stævnede Oluf Hansen, der tjener Anders Johansen i Resendal angående hans udeblivelse af hans tjeneste. opsat 14 dage

** Jens Andersen Høg af Hårup stævnede Anders Nielsen, der tjener Søren Nielsen Borup af Linå for dom angående udeblivelse af hans tjeneste. navng vidnede, at han fæstede sig til Jens Andersen Høg og modtog fæstepenge, og beklagede sig over, at han ikke kunne blive i den tjeneste, han var, af den årsag, at husbonden ikke ville give ham løn. opsat 8 dage

** Simon Olufsen af Vorgård stævnede Morten Munk sst for dom angående 2 gæslinger, som var frakommet ham, og som han vedkendte sig at være i hans nabo Simon Olufsens varetægt. navng vidnede, at de samme og alle Oluf Simonsens gæslinger havde et mærke

24/5 1702.

** Jens Andersen Høg af Hårup Niels Christensen af Skellerup Niels Jensen sst vidnede, at Anders Nielsen tog fæstepenge af Jens Andersen Høg, da han fæstede sig til ham, men Søren Nielsen havde overtalt drengen til at blive hos sig, og han ville holde ham fri for Jens Høgs tiltale. opsat 8 dage

** amtmand Jørgen Grabow på Skanderborg beordrede Laurids Pedersen i Tovstrup at være skriver i hans sag mod herredsskriver Oluf Hansen

** Mogens Gørup stævnede herredsskriver Oluf Hansen Branderup angående hans obligation til Berent Tomasen dateret 27/3 1700, som er transporteret til Morten Gørup, og som blev fremlagt. dom: han bør betale kapitalen med renter

(3)

31/5 1702.

** mons Oluf Lassen stævnede Anne Helvig von Lossow og hendes kæreste ritmester Otto von Holstein angående en kontrakt mellem ham og Anne Helvig von Lossow, som fremlægges

** Jens Hagensen af Linå fremkaldte 2 personer, som vidnede, at Oluf Hansen af Gødvad fæstede sig til Jens Hagensen og modtog fæstepenge

** Jens Andersen Høg af Hårup begærede dom over Anders Nielsen af Linå, som havde fæstet sig til ham. dom: da han har modtaget fæstepenge, bør han betale dem tilbage, og den fjerde part af den løn, han skulle have

** Ditlev Møller på hans far regimentsskriver Møller i Dallerup hans vegne lod forbyde Christoffer Justsen og hans far amtsskriver Just Hansen at begære eller lade levere den ringeste skilling fra amtsstuen, før han betaler det, han skylder til kassen og han befalede ham at betale restantsen

(4)

** Morten Munk og hans hustru samt Oluf Simonsen og hans hustru blev forligt om deres mellemværende, og de havde intet utilbørligt at beskylde hinanden

7/6 1702.

** KM skovrider Kønnitz stævnede Berent Johansen i Høver med flere navng for syns afhjemling angående ulovlig skovhugst

** Niels Jensen af Voldby på mange Borum bymænds vegne stævnede Konrad Rindelev af Borum for dom angående det, han har indhegnet i deres fælles fædrift samt for Baskær have, han har inddiget. sagen blev opsat 3 uger

** regimentsskriveren stævnede samtlige Borum bymænd for syn og dom angående det dige, de har nedtaget for Konrad Rindelev. synsmænd blev udmeldt

(5)

** Konrad Rindelev i Borum stævnede samtlige Borum bymænd angående hans indhegnede enemærkeskov, hvori han opelsker unge ege og bøge, men da amtmanden ikke var stævnet, skal der stævnes på ny

** regimentsskriver Laurids Ditlevsen Møller stævnede Oluf Mortensen i Hørslev og hans hustru for vidne og syn angående Tord Svendsens stedsøn Søren Jensen i Framlev, som de har overfaldet og behandlet ilde. syn afhjemledes. navng fra Framlev, der iblandt Anders Rasmussen og hans søster Helle Rasmusdatter vidnede, at Oluf Mortensen og hustru Karen Balles havde truet Tord Svendsens hustru og stedsøn og kastet sten efter dem og kaldt dem tyve røvere og mordere

(6)

** Niels Jensen i Høver stævnede Anders Nielsen og hans søn Laurids Andersen i Galten for overfald hug og slag. synsmænd vidnede, at Niels Jensens datter Karen Nielsdatter havde et blodigt hul i hovedet og et blåslag. navng vidnede om overfaldet på Høver mark. sagen blev opsat 8 dage

** Ditlev Lauridsen af Dallerup stævnede tingskriver Oluf Hansen i Tovstrup for dom angående det, han skylder regimentskassen, som opregnes i alt 61 rdl, hvilket han ikke nægtede. dom: han bør betale sin restants eller lide nam

(7)

14/6 1702.

** regimentsskriver Ditlevsen efter 8 dages opsættelse ville efter udmeldelse fremstille synsmænd for at afhjemle syn på Konrad Rindelevs enemærke Baskær have på Borum mark, men de havde ikke villet møde på åstedet eller ved tinget. dernæst fremlagde han diverse dokumenter i sagen. opsat 6 uger

21/6 1702.

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Jens Knudsen, der nu opholder sig på Kalbygård hos Envold Rasmussen, men som sidste vinter tjente Niels Sørensen i Mollerup, for dom angående hans tjeneste på Lavengårds gods hos Niels Sørensen, som han uden pas fradrog, da han skulle indrulleres for et frit lægd på godset. regimentsskriverens svar fremlægges, at da Jens Knudsen var født på ryttergodset, da blev han, før han kom til Lavengårds gods, antegnet til dragon, hvorfor han formoder, der ingen vidner bliver ført. opsat 4 uger

** Niels Rasmussen af Laven stævnede Anne Eriksdatter i Laven for dom angående ærerørige skældsord. de blev for retten forligt således, at Anne Eriksdatter erklærer, at hun ikke ved andet at beskylde ham for, end det, som er ærligt og godt

(8)

28/6 1702.

** Niels Jensen af Voldby på Borum bymænds vegne æskede dom over Konrad Rindelev. opsat 14 dage

5/7 1702.

** regimentsskriver Møller stævnede Oluf Mortensen og hans hustru i Framlev hans far Morten Olufsen i Tørring og bror Jens Mortensen sst angående forlig, de har tilbudt Tord Svendsen i Framlev for hans stedsøn, som er ilde medhandlet og slået. Dorete Nielsdatter vidnede, at Oluf Mortensens kone Karen Mikkelsdatter tilbød Tord Svendsens hustru Helle Rasmusdatter forlig og tilbød 3 eller 4 rdl. andre vidnede om andre tilbud om forlig, hvortil Tord Svendsen svarede, at det kunne han ikke gøre, før han så, hvorledes det gik med drengen, om han kunne leve eller dø

12/7 1702.

** Niels Jensen i Voldby på Borum bymænds vegne begærede dom i sagen mellem dem og Konrad Rindelev i Borum angående den jord, han har indhegnet i fædriften tillige med Baskær have. dom: da jorden af Arilds tid har været fælles fædrift, da bør han igen udlægge den dertil, og vedrørende indhegningen af Baskær have, bør han fjerne den så vidt det ikke vedkommer Baskær have, og det inden 15 dage

** Niels Jensen af Voldby befuldmægtiget af samtlige Borum bymænd stævnede Konrad Rindelev for forbud og dom angående græsset i det indhegnede af fædriften og Baskær have, som han ikke bør slå eller bortføre fra stedet

(9)

** Carsten Andersen på Frisenborg på herskabets bonde Oluf Mortensen i Framlev hans vegne stævnede Anders Rasmussen Tord Svendsen sst for dom angående sårmål og slag, de forøvede på ham, og Tord Svendsens hustru Helle Rasmusdatter for ærerørige ord mod Oluf Mortensens hustru. tingsvidne af Frisenborg birketing 7/6 1702 fremlægges. opsat 4 uger

** mons Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede Laurids Jacobsen, der tjener Jens Nielsen af Sjelle angående ulovlig skovhugst i husbondens skov, hvilket bevidnedes af synsmænd og skovfoged, der frapantede ham en økse, som blev fremvist i retten

** Peder Fregerslev af Borum stævnede hr Oluf Mortensen i Borum for dom angående nogle bæster, som var sat i hus, som han ikke mod lovligt tilbud ville lade være ham følgagtig, og ligeledes for utilbørlige ord til hans hustru Abelone Nielsdatter. opsat 8 dage

** Lambert Nikolaj af Sorring stævnede Peder Andersen i Sorring for synsmænds opkrævelse angående noget jord, som er frapløjet ham

** Peder Pedersen af Galten stævnede Søren Andersen sst for forbud mod at befatte sig med hans tjenestepige, som er rømt af tjenesten, og opholder sig hos ham. opsat 4 uger

19/7 1702.

** Niels Henriksen af Silkeborg efter 4 ugers opsættelse fremlagde tingsvidne 21/6, hvori bevises, at Jens Knudsen i Kalbygård har tjent på Lavengårds gods hos Niels Sørensen i Mollerup, hvorfra han rejste, da han skulle indrulleres som soldat, samt fremlagde præstens attest, at han ikke havde fået sit skudsmålsbrev efter KM forordning. dom: han bør indfinde sig på godset for at blive indrulleret i det frie lægd, og Envold Rasmussen bør betale 4 sld omkostninger

(10)

** Peder Fregerslev i Borum berettede, at de indstævnede i sagen mod hr Oluf Mortensen i Borum ikke var mødt, hvorfor de blev tilsagt at møde om 14 dage under deres faldsmål
 
** Carsten Andersen af Frisenborg på Oluf Mortensen i Framlev hans vegne stævnede Anders Rasmussen Tord Svendsen i Framlev og hans kone Helle Rasmusdatter og hendes søn Søren Jensen for vidner at påhøre angående det slagsmål, de forøvede på Oluf Mortensen, og de skældsord hans kone havde mod Oluf Mortensens kone, og hendes søn for slagsmål på Oluf Mortensens søn. Niels Sørensens kone i Framlev Johanne Mikkelsdatter vidnede om slagsmålet mellem Søren Jensen og Oluf Mortensens søn, og da hans mor spurgte Helle Rasmusdatter, hvorfor hendes børn skulle slå hendes, svarede hun, at de skulle slå dem, til skidtet kommer ud af begge ender

(11)

26/7 1702.

** Konrad Rindelev af Borum begærede dom imellem ham og samtlige Borum bymænd, som lød: da det ikke bevises, at Borum bymænd har begået vold og hærværk, så bør de være fri for tiltale

2/8 1702.

** regimentsskriver Møller på rytterbonde Tord Svendsen af Framlev hans vegne stævnede Knud Pedersen af Framlev og hans hustru angående skældsord mellem hans hustru Helle Rasmusdatter og Oluf Mortensens hustru og deres børn, samt stævnede Oluf Mortensen og hustru Karen Mikkelsdatter sst. navng vidnede om skænderiet, og at Karen Mikkelsdatter slog Helle Rasmusdatters søn med et ris i rumpen, og sagde til hende, at således skulle hun gøre, og da hun så barnets næse blødte, sagde hun, havde jeg pattet ham, så ville han have leet deraf, hvortil Helle Rasmusdatter svarede, det skal gud forbyde

(12)

** hr Christen Madsen Sommer i Sjelle stævnede Peder Jensen, Jens Pedersens søn af Låsby, for dom, for han er rømt af hans tjeneste, og tjener faderen. opsat 8 dage

** hr Christen Madsen Sommer i Sjelle stævnede Peder Skytte i Sjelle for dom angående hans hund, han havde skudt uden for hans gård, og tidligere havde han skudt 2 af hans hunde, skønt de både var lemmet på foden og havde en stor træklappe om halsen. sagen blev opsat 4 uger

** Niels Jensen i Voldby, befuldmægtiget af Borum bymænd, stævnede Konrad Rindelev i Borum angående forbudet til ham mod at befatte sig med græsset på den jord, han havde indelukket. navng vidnede, at de på Konrads befaling havde slået engen og ført høet bort derfra. de udeblevne vidner møder om 14 dage under deres faldsmål

9/8 1702.

** jægermester de la Roche Galichon stævnede Johan Christensen i Harlev mølle for ulovlig skovhugst. opsat 8 dage

** hr Christen Madsen Sommer i Sjelle stævnede Peder Skytte i Sjelle angående præstens hund, han havde skudt. præstens pige vidnede, at Peder Skytte sagde til hende, at hunden døde af et hvedebrød, han havde fået af en kone fra Århus, og da hun sagde, at der kom blod ud at hundens øre, svarede han, at han havde skudt hunden, for den 2 gange havde jaget dyr bort fra ham i vildtbanen, så han ikke kunne skyde dem. opsat 8 dage

(13)

** Niels Pedersen af Tåstrup stævnede hans nabo Peder Jensen Søgård i Tåstrup og hans hustru Else Rasmusdatter angående utilbørlige skældsord mod Niels Pedersen og hustru Maren Tomasdatter, hvortil de svarede, at de vidste kun ærligt og godt om dem

** ridefoged Carsten Andersen på Frisenborg begærede dom, idet sagen mellem Oluf Mortensen og Tord Svendsen var opsat til i dag, men så fremkom de og på egne hustruer og børns vegne blev forligt om skældsord og slagsmål mellem dem og Oluf Mortensen lovede at betale det, hans hustru havde lovet Tord Svendsens hustru samt halvparten af omkostningerne
 
** herredsfoged Claus Jessen påråbte Peder Jensen i Storring Jens Madsen i Hørslevgård Anders Jensen i Tåstrup lægdsmænd, som forklarede, hvilke ungkarle, som ikke mødte til seneste indskrivning til landmilitsen

16/8 1702.

** Peder Mikkelsen i Skørring stævnede Karen Mikkelsdatter hos Christen Rasmussen Skrædder i Demstrup angående hendes ulovlige aftræden af hendes husbonds tjeneste, samt Christen Rasmussen Skrædder, for at have taget hende i tjeneste uden lovligt pas, hvilket navng bevidnede

(14)

** Peder Pedersen af Galten begærede dom over Søren Andersen i Galten angående hans tjenestepiges rømning af tjenesten, som lød: han bør betale 12 rdl, for han antog hende i tjeneste uden pas

** hr Søren Ottesen sogneherre til Røgen og Sporup sogne stævnede Jens Sørensen, der tjener Niels Sørensen af Mollerup, for dom angående tingsvidne 9/11 1701 angående hans forhold mod hans stedfar Christen Christensen i Linå, som han har skældt på hans ære overfaldet ham om natten i hans hus og brudt hans dør i stykker. opsat 8 dage

23/8 1702.

** læst KM forordning om materialekørsel

** den sag mellem hr Søren Ottesen af Røgen og Jens Sørensen i Mollerup blev opsat 8 dage

30/8 1702.

** Gothart Berent Boller Møller til Sjelle skovgårds mølle stævnede Jens Lauridsen, som tjener hr Christen Madsen Sommer i Sjelle, angående fæstepenge, han har modtaget, men vil ikke komme i tjenesten, som bevidnedes

(15)

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Konrad Rindelev i Borum for don angående det, der er passeret mellem ham og herredsfogeden 26/7 på tinget. opsat 14 dage

6/9 1702.

** Gothart Berent Boller, møller af Sjelle skovgårds mølle, stævnede Jens Lauridsen, der tjener hr Christen Madsen Sommer i Sjelle for dom, om han ikke er pligtig at møde i tjeneste til Mikkelsdag. opsat 8 dage

** hr Søren Ottesen af Røgen begærede dom i sagen angående Jens Sørensen af Mollerup. opsat 8 dage

** Eggert Klercke på Sjelle skovgård på Peder Jensen Skyttes vegne  stævnede hr Christen Madsen Sommer i Sjelle angående hans hunde. Gustavus degn vidnede, at den skudte hund ikke blev lemmet, da de andre blev det. Jens Skovfoged vidnede, at han så hunden drive en råbuk foran sig i skoven, hvor den kom tit og ofte, og somme tider sammen med to eller tre andre hunde, og præsten var advaret om at holde hundene af skoven eller lade dem lemme. andre vidnede, at hr Christens hunde også var efter svinene på marken, og de havde revet dem ihjel, hvis de ikke var kommet svinene til hjælp. andre vidnede derom

(16)

13/9 1702.

** Gothart Berent Møller på Sjelle skovgårds mølle efter opsættelse begærede dom over Jens Lauridsen, om han ikke bør efterkomme sit løfte om at indfinde sig i hans tjeneste.sagen blev  opsat 8 dage

** på generalmajor Rantzaus vegne stævnede prokurator Andreas Brun sl brigader von Preens arvinger og fremlagde vidne 13/7 sidst og dom 21/9 1701, som tilfinder brigader von Preen at betale hans søn kaptajn Carl von Preens obligation på 1000 rdl, for hvilken sum der er gjort arrest på Høvergård. dom: arresten bør blive ved magt, til dommen fyldestgøres

(17)

** herredsfoged Claus Jessen fremstillede navng, som vidnede, at da de for 7 uger siden var stokkemænd, da fremskældte Konrad Rindelev af Borum sig og beskyldte dommeren for at have skrevet hans naboers indlæg, og sagde, at han både ville være dommer og prokurator, hvorefter dommeren bad ham tie stille, mens han afsagde en dom, og bad 2 stokkemænd følge ham ud af tinghuset, hvilket Konrad mente var tingfred, og bad dem huske det skete, og han beklagede sig over, at herredsfogeden havde ladet indføre, at han fremskældte sig, hvor til han svarede, at hans ord var at Konrad Rindelev fremstillede sig

** sl brigader von Preens bror mons Hans Nissen fremlagde indlæg i sagen mellem generalmajor Rantzau og von Preens arvinger, man da sagen var påkendt, kunne det ikke indlægges i sagen

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Anders Nielsen i Høver og Envold Nielsen i Gammelgård angående slagsmål. opsat 14 dage

20/9 1702.

** kirkeværge Søren Knudsen af Galten stævnede Laurids Rasmussen Hasgård i Galten for dom angående resterende kirkens anpart korntiende samt Maren Jensdatter sl Henriks hustru i Galten for det samme. dom: de bør betale eller lide nam

(18)

** i den sag mellem hr Søren Ottesen af Røgen og Jens Sørensen Smed af Mollerup kendes således: da han har skældt hans stedfar Christen Christensen på hans ære og om natten forøvet overlast, da bør han for retten erklære, at ordene ikke kommer hans stedfar til hinder i nogen måde, samt i Linå kirke stå offentligt skriftemål

27/9 1702.

(og var i dag intet videre at forrette)

4/10 1702.

** Lambert Nikolaj lod afhjemle syn på hans skovparter for olden

** Niels Sørensen af Mollerup stævnede Søren Sørensen i Borup Mogens Sørensen af Mollerup på myndlingers vegne, Terkel Rasmussen lille Søren Jensen sst Rasmus Rasmussen i Tovstrup Jens Sørensen i Skovsrod Jens Dyhr i Javngyde Jens Pedersen i Ry for taksering af hans selvejergård

** Jesper Pedersen af Ovstrup lod afhjemle syn på hans skov for olden

(19)

11/10 1702.

** læst KM forordning

18/10 1702.

(og blev i dag ej videre forrettet)

25/10 1702.

(og blev i dag ej videre forrettet)

2/11 1702.

** Rasmus Brobjerg af Sjelle skovgård stævnede Søren Lauridsen i Kvottrup angående vold og overlast og ærerørige ord mod Jens Røgter ved Ristrup, og lod afhjemle syn på hans sår, som han beskyldte Søren Lauridsen for at have gjort, samt for beskyldning for tyveri. navng vidnede derom

(20)

8/11 1702.

** herredsfoged Claus Jessen stævnede hr Christian Engelstoft præst på Sønderhå angående en arrest, som skal være forkyndt herredsfogeden ved Ribe byting, og stævnede navng vidner fra Ribe samt sl Oluf Christensens hustru Anne Pedersdatter på Korsbrødregade i Ribe. hr Christian havde svaret stævningsmændene, at han intet ville have med sagen at bestille, men delefoged Jens Hansen i Ribe kunne selv svare dertil, og han havde kun godt at bestille med hans svoger Claus Jessen. Simon Frandsen i Galten vidnede, at herredsfogeden lånte hest og vogn af hans far Frands Rasmussen sst, og Søren kørte ham til Ribe, hvor de overnattede i Korsbrødregård, og der blev der ikke forkyndt herredsfogeden nogen arrest, og heller ikke på gaden, da de derfra kørte til Haderslev

(21)

** herredsskriver Oluf Hansen stævnede Peder Sørensen Skød i Tovstrup for dom angående vold og overlast, han har forøvet mod ham, hvorimod Peder Sørensen bad ham forlade ham forseelsen, som han havde gjort i ubesindighed og lovede at vise sig som en god nabo

** mag Nickel Seidelin af Skanderborg stævnede Anders Madsen af Tovstrup for dom angående resterende tiendekorn og havrekærver. opsat 4 uger

** major Riis i Skanderborg stævnede Christen Pedersen i Tovstrup angående indløsning af sit udsatte pant. opsat 4 uger

15/9 1702.

** regimentsskriveren stævnede samtlige Stjær bymænd for syn på heden, som de vil opbryde, hvilket de Søballe mænd mener vil formene dem deres fædrift. synsmænd udmeldtes

22/11 1702.

** regimentsskriver Møller fremstillede synsmændene, som afhjemlede deres syn

(22)

** Niels Sørensen af Mollerup stævnede Jens Sørensen af Skovsrod Mogens Sørensen af Mollerup Søren Sørensen af Borup på egne vegne Rasmus Rasmussen på hustrus vegne Jens Jensen Dyhr af Javngyde på hustrus vegne Jens Pedersen af Ry på hustrus vegne for lovbud 1.ting af deres arv i den selvejergård i Mollerup, Niels Sørensen påboer

** regimentsskriver Møller lod afhjemle syn på heden, som de Søballe mænd har klaget over, at de Stjær mænd har opbrudt i deres fælles fædrift

29/11 1702.

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede hans tjenere i Skellerup Hårup og Linå for syn på deres byers og tilliggende gårdes skovparter samt for dom angående begået ulovlig skovhugst. synsmænd udmeldtes

** Niels Sørensen af Mollerup 2.ting lovbød den selvejergård i Mollerup, han påboer

** herredsfogeden lod fremlyse 3 svin, som lang tid har gået i Stjær skov

6/12 1702.

** den sag imellem mag Nickel Seidelin af Skanderborg og de indstævnede rytterbønder i Tovstrup blev opsat 14 dage

** den indstævnede sag mellem major Riis af Skanderborg og Christen Pedersen af Tovstrup blev opsat 14 dage

(23)

** Daniel Fischer til Silkeborg lod afhjemle syn på skovene, og skovfoged Jens Jensen Bødker i Hårup sigtede Skellerup bymænd for ulovlig skovhugst, hvilket de ikke nægtede, og det var brugt til deres gårde og vognes fornødenhed

** Envold Rasmussen af Kalbygård stævnede Peder Pedersen i Røgen for dom angående 6 års resterende plovhavre. opsat 4 uger

** Niels Sørensen af Mollerup 3.ting lovbød den selvejergård i Mollerup, han påboer

13/12 1702.

** Niels Sørensen af Mollerup 4.ting lovbød den selvejergård i Mollerup, han påboer

** Jens Dyhr af Javngyde på hustrus vegne Rasmus Rasmussen af Tovstrup på hustrus vegne Jens Pedersen af Ry på hustrus vegne Jens Sørensen af Skovsrod på egne vegne Søren Sørensen af Borup på egne vegne solgte og skødede deres selvejergård i Mollerup til Niels Sørensen, som beboer gården

** Jon Olufsen Degn af Linå stævnede Anders Rasmussen og Strange Jensen af Linå for dom angående hans ihjel slagne ko. opsat 4 uger

20/12 1702.

** kancelliråd Peder Rosenørn til Tvilum stævnede vidner angående den ulykkelige ildebrand i Gern, som opstod om natten. navng vidnede, at ingen vidste, hvoraf ildebranden opstod, men Søren Sørensens halve gård og boel nedbrændte med foder og korn, så han er kommet i største armod

(24)

10/1 1703.

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede Rasmus Sørensen Smed af Linå angående vold mod Henrik Jørgensen af Sjelle. navng vidnede derom

** assessor Peder Rasmussen Lime af Farre bød sig i rette mod birkedommeren på Frisenborg, men ingen mødte for at give nogen sag

17/1 1703.

** Jens Munk af Galten stævnede Peder Søgård i Tåstrup for at forklare hans ord om de Galten mænd angående noget flæsk, de skulle have fået ulovligt og solgt i Århus. opsat 8 dage

** regimentsskriveren stævnede Søren Kajhøj i Galten for dom angående vold i hans hus nytårsdag. opsat 8 dage til bevis

** regimentsskriveren stævnede for Søren Christensen i Galten Mads Sørensen i Galten for benægtelsesed angående 2 mk juli måneds rytterhold, han har annammet af ham, som han bekræftede ved ed

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede navng tjenere i Linå og Hårup for dom angående ulovlig skovhugst, hvilket bevidnedes. opsat 6 uger

(25)

24/1 1703.

** Jens Munk af Galten efter 8 dages opsættelse fremstillede navng, som vidnede, at Peder Søgård af Tåstrup skulle have hørt i Århus, at der var nogle mænd af Galten, som solgte 2 læs flæsk, hvortil Peder Søgård svarede, at de har ikke været af sønder Galten

** Søren Christensen af Galten efter opsættelse begærede dom i sagen mellem ham og Mads Sørensen i Galten, som lød: da Søren Christensen har aflagt ed på at have leveret pengene til Mads Sørensen, så må denne betale dem

31/1 1703.

(og var i dag intet videre at forrette)

7/2 1703.

(og var i dag ej videre at forrette)
 
(26)

14/2 1703.

** Johan Arentsen på Lyngbygård stævnede hr Oluf Mortensen præst til Borum og Lyngby angående skældsord og beskyldning for tyveri. navng vidnede, at præsten sagde til Christen Johansen af Lyngbygård, om han ikke ville have håndspålæggelse, hvortil han svarede, ikke på samme måde som Jens Kande i Borum, hvorpå præsten svarede, vil du tage den tyv og misdæder i forsvar. præstens svar blev protokolleret, at da han havde optrådt usømmeligt mod hans patron Johan Arentsen og hans søn Christen Johansen, så bad han dem tilgive ham det, han havde gjort mod dem

** Rasmus Christensen af Søballe på egne og bymænds vegne stævnede Mads Rasmussen i Tåstrup for dom angående den pant, han tog fra deres hyrde Jens Pedersen i Søballe. opsat 14 dage

** Jens Munk i Galten stævnede Peder Søgård i Tåstrup og Anders Hansen i Galten angående deres ord om ham. opsat 14 dage

** Christian Fischer på Lavengård stævnede regimentsskriver Møller for dom angående et urværk, han tilholder sig, men som tilhører Christian Fischer. opsat 8 dage

(27)

21/2 1703.

** regimentsskriver Møller gav tilkende, at han har Christian Fischers urværk, og når han får betaling for reparation i Ålborg 6 rdl, skal han få det. opsat 8 dage

28/2 1703.

** regimentsskriver Gyberg stævnede Rasmus Bødker i Skørring for dom angående en bortløbet dragon, han har huset. tingsvidner af Hjelmslev herredsting 27/11 11/12 1702 15/1 29/1 1703 fremlægges. sagen blev opsat 4 uger

** Daniel Fischer til Silkeborg ifølge syns og tingsvidne stævnede Skellerup Linå og Hårup bymænd for dom angående ulovlig skovhugst

(28)

** Rasmus Christensen af Søballe stævnede Mads Rasmussen i Tåstrup angående 2 naver, som han havde taget fra Laurids Jensen uden hans minde, hvilket Mads ikke benægtede, men mente, han havde fået dem i minde

** den sag mellem de Søballe mænd og de Tåstrup mænd blev opsat 4 uger

7/3 1703.

(og var i dag ej videre at forrette)

14/3 1703.

** læst KM forordning om landmilitsen

** regimentsskriver Holmer i Dallerup stævnede Jens Rasmussen, der tjener Simon Klog i Skørring, for dom angående hans undvigelse af ryttergodset i Galten, hvor han var indrulleret som dragon, uden pas og skudsmål. opsat 14 dage
 
(29)

** Mads Rasmussen af Tåstrup stævnede Jens Pedersen i Søballe angående den omtvistede naver. navng vidnede, at hyrden Jens Pedersen i Søballe ikke klagede over Mads Rasmussen, men han fik omtalte naver som pant på, at Jens Pedersen ville komme og vogte Tåstrup fæ. andre vidnede det samme

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Jens Tomasen i Linå og hans tjenestekarl Anders Rasmussen angående hvor længe, han har tjent Jens Tomasen. da ingen vidner var mødt, blev sagen opsat 14 dage

21/3 1703.

** læst KM forordning

** regimentsskriveren i Dallerup stævnede Simon Nielsen Klog i Skørring for dom angående Jens Rasmussen, som han har taget i tjeneste uden pas fra ryttergodset. opsat 4 uger

(30)

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård fremlagde en beskikkelse til Mads Simonsen i Galten, som skal indføres i akten

** Matias Poulsen til Søbygård stævnede med landstings stævning Christen Sørensen møller i Rampes mølle for at fremvise sit fæstebrev, hvilket han gjorde, og det var dateret 6/10 1671. sagen blev opsat 4 uger

28/3 1703.

** regimentsskriver Gyberg af Skanderborg efter 4 ugers opsættelse fremlagde et skriftligt indlæg, og Rasmus Bødkers indlæg blev fremlagt. sagen blev opsat 4 uger

(31)

** regimentsskriveren begærede dom over Jens Rasmussen, som tjener Simon Klog i Skørring. opsat 3 uger

** Rasmus Brobjerg fremlagde tingsvidne 21/3 og Simon Klogs indlæg og satte i rette, om Jens Rasmussen ikke burde blive i tjeneste på godset, som han har givet tilsagn om. opsat 3 uger

** Jens Munk af Galten begærede dom over Anders Hansen i Galten angående hans ord om ulovlig handel og tyveri af flæsk. dom: skønt det ikke er bevist, at ordene blev talt, så bør han erklære, at ordene ikke skulle komme dem til skade på deres ærlige navn og rygte, samt betale sagens omkostninger

4/4 1703.
 
(32)

(og var i dag ej videre at forrette)

11/4 1703.

** regimentsskriver Gyberg efter 14 dages opsættelse begærede dom over Rasmus Bødker af Sjelle, som lød: da han har huset en indrulleret dragon, så bør han betale 20 rdl straf

18/4 1703.

** regimentsskriver Holmer i Dallerup begærede dom i sagen mod Jens Rasmussen i Skørring, som lød: da Simon Klog i Skørring har taget Jens Rasmussen i tjeneste uden pas, da bør han betale 12 rdl som straf, og Jens Rasmussen 4 rdl

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård efter opsættelse begærede dom, som lød: Jens Rasmussen, som har fæstet sig til Simon Klog i Skørring, og er optaget i lægdsrullen hos samme mand, bør blive til fardag, og Mads Sørensen rytterbonde i Galten, som har antaget Jens Rasmussen i tjeneste uden pas, betale 12 rdl som straf

** landsdommer Poulsen til Søbygård æskede dom over Christen Sørensen Møller i Rampes mølle, som lød: han bør i 2 dannemænds overværelse fremvise husbonden hans fæstebrev, som er udstedt af Jens Poulsen

(33)

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede Jens Rasmussen, som tjener hos Simon Klog i Skørring, for forbud mod at forlade hans tjeneste, han har tilsagt, da han har ladet sig forlyde med, at han vil tage bort til påske, hvilket forbud blev gjort 7/4. navng vidnede, at han alligevel om natten løb bort. dom: han bør betale sine voldsbøder

** Jens Lauridsen af Galten stævnede korporal Jacob Geldring i kvarter i Skovby angående hans overfald på ham ved sidste session i Århus. opsat 6 uger

25/4 1703.
 
(34)

** regimentsskriver Holmer begærede syn på den afbrændte gård i Labing

** Niels Henriksen på Silkeborg stævnede Jens Andersen Høg og hans hustru Anne Rasmusdatter i Hårup for æres skældsord mod Mette Lauridsdatter sst. navng vidnede, at Mette Lauridsdatter ikke skældte på nogen

** Ditlev Lauridsen i Dallerup stævnede Jens Hagensen i Linå med flere for dom angående resterende plovhavre, hvortil de svarede, at de i mangel af havre havde tilbudt at betale efter kapitelstakst. sagen blev opsat 14 dage

(35)

2/5 1703.

** regimentsskriveren lod afhjemle syn angående en ulykkelig ildebrand i den halvgård i Labing, som Anders Pedersen og Jens Eriksen iboede
 
9/5 1703.

** Laurids Pedersen Sommer i Dallerup med fuldmagt af regimentsskriverens enke Else Byrgesdatter af Dallerup begærede dom angående resterende plovhavre, som de blev tilbudt at betale med penge, som lød: da de har tilbudt at betale med penge, kan der ikke fældes nogen dom over dem

(36)

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Anne Rasmusdatter og hendes mand Jens Andersen Høg i Hårup imod dom for ærerørige ord imod Jens Sørensens hustru Mette Lauridsdatter i Hårup og hendes mor Kirsten Sørensdatter i Hårup. opsat 14 dage

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede navng Silkeborgs tjenere i Linå sogn for dom angående resterende landgilde. opsat 14 dage

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Jens Andersen Høg i Hårup for dom angående ulovlig skovhugst i Hårup skov, som bevidnedes af skovfoged Jens Andersen Bødker i Hårup. opsat 14 dage

** Daniel Fischer til Silkeborg begærede at måtte få beskrevet det, der er passeret i sagen mellem ham og Silkeborgs tjenere angående deres ulovlige skovhugst, hvilket dommeren godkendte

** herredsfoged Claus Jessen på embeds vegne tiltalte kromand Jens Tomasen i Linå angående mål og handel, som er sket efter det gamle mål, som er afskaffet, og undertiden havde han intet øl eller brændevin at sælge, eller været sindet at indlogere rejsende folk, hvilket bevidnedes

(37)

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Jens Tomasen i Linå og Rasmus Smed, som er soldat angående en bimpel brændevin, de har taget fra en fattig rytterkvinde Marie, som havde værelse i Gotfreds gård i Linå og antastet hende voldeligt hvorved hun mistede et sølvspænde og 3 mk i penge. navng vidnede, at de tog brændevinen i hendes aflåste halvkiste førte det til kroen og forærede det til soldaterne. opsat 4 dage

(38)

** Rasmus Sørensen af Voel 3.ting fremlyste en mærplag, der fulgte hans heste til gården, hvor ejeren kan hende den mod erstatning

16/5 1703.

** ridefoged Eggert Klercke på Sjelle skovgård på Rasmus Bødkers vegne i Skørring stævnede lægdsmand Rasmus Jensen i Årslev med flere for vidner at påhøre, som han agter af føre til befrielse, idet det har været mod hans vilje og minde, at hans stedsøn Søren Sørensen har indlogeret sig hos ham og ikke har ville komme til eksekserpladsen. dom 11/4 fremlægges. navng vidnede, at Rasmus Bødker havde været på Sjelle skovgård og beklaget sig over, at stedsønnen ikke ville søge ekserserpladsen, og da han var en syg og gammel mand, bad han om hjælp til at blive ham kvit. andre vidnede, at Søren Sørensen altid havde været en hård genstridig søn

(39)

** major Bornich og assessor Lime i Farre stævnede Peder Christensen Hovgård i Farre for syn på den grøft og opkastning, han havde ladet gøre omkring Krarup, som hindrer Farre bymænds fædrift, som de har haft af Arilds tid, samt for forbud på den opkastning, han agter at gøre mellem Krarup og Farre mark

** Peder Nielsen af Gammelgård på egne og nabo Peder Envoldsens vegne stævnede samtlige Høver gårdmænd angående deres fædrift på Gammelgård mark. navng, der mindes op til 60 år, vidnede at i den tid har Gammelgårds fæmon græsset i Refshale på begge sider af bækken

** samme stævnede samtlige Høver gårdmænd for forbud angående den opkastning, de har gjort i Gammelgårds fædrift, hvormed de må ophøre. forbudsmænd vidnede, at de givet de Høver mænd forbud mod at pløje eller opbryde på Gammelgårds fædrift før sagens slutning

(40)

** Peder Nielsen og Peder Envoldsen i Gammelgård stævnede samtlige Høver mænd for syn på deres opkastning i Gammelgård fædrift

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Jens Svejgård til Tarskov mølle for forbud angående en kvinde Anne Gertsdatters tilstedeværelse. forbudsmænd vidnede, at de gjorde Jens Svejgård forbud mod at lade kvinden komme bort, og synsmænd afhjemlede deres syn på hendes dødfødte barn, hvorpå de ikke kunne se nogen skade. flere vidner skal afhøres om 14 dage

(41)

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Jens Svejgård i Tarskov mølle for dom angående fogedkorn for 8 år. opsat 6 uger

23/5 1703.

** Peder Nielsen af Gammelgård på egne og nabo Envold Nielsens vegne lod afhjemle syn på deres fædrift på Gammelgård mark

** efter forelæggelsen for 8 dage siden, vidnede Søren Lauridsen, der tjener Rasmus Johansen i Høver, om Gammelgårds fædrift i sl Niels Mortensens tid

** Poul Sørensen af Hørslev stævnede Maren Ågård, der tjener Peder Sørensen i Kirkegård, der ifølge hr Jenses fremlagte attest, havde udlagt for menigheden i Framlev kirke som hendes barnefar Poul Sørensen, som nu ved ed benægtede det

** Anders Nielsen af Høver på egne og samtlige bymænds vegne stævnede Peder Nielsen og hans nabo Envold Nielsen i Gammelgård for forbud mod at komme på deres mark med deres fæmon

(42)

** Anders Rasmussen på egne og samtlige interesserede i Farre deres vegne stævnede navng for at vidne om opkastningen omkring Krarup. navng fra Skørring og Røgen, der mindes op til 60 år, vidnede, at så længe havde Skørring og Farre fæ gået klov mod klov på Krarup, og derfor havde de Skørring mænd betalt årligt til de Farre mænd 10 mk, som kaldtes hedepenge, og der intet dige har været på skovsiden af Krarup, men i tidligere tider et dige på Farre siden, og sl Christen Pedersen, som havde købt gården og Krarup enemærke, havde aldrig begæret noget af Farre mænd, uden nogle græshøveder, der fulgtes med byens køer

** Peder Christensen i Farre stævnede major Bornich og assessor Lime af Farre for ulovligt forbud, der er gjort på Krarup enemærke, og fremlagde tingsvidner 1538 1539 og 1591 samt landmåling 1688 og mente, han burde have erstatning for den ved forbudet lidte skade. opsat 8 dage

(43)

** den sag fra Niels Henriksen angående restants og skovhugst, samt sagen mellem Jens Høg og Jens Sørensen i Hårup blev opsat 4 uger

** Hans Sørensen og Peder Hansen af Hårup fremstillede 5 levende ulveunger, som de havde fanget i Hårup skov, og begærede betaling efter forordningen, som dommeren lovede dem

30/5 1703.

** Anders Nielsen af Høver på egne og samtlige bymænds vegne stævnede Peder Nielsen og Envold Nielsen i Gammelgård for syn på Refshale

** sagen mellem Peder Hovgård og de Farre bymænd blev opsat 14 dage

** Peder Christensen Hovgård af Farre stævnede fru Bornich og assessor Lime af Farre for syn på Peder Hovgårds indhævd Krarup enemærke

6/6 1703.

** fru brigader von Preen og samtlige rytterbønder i Høver lod afhjemle syn på skellet mellem Høver bymark og Gammelgård mark

(44)

** fru brigader von Preen og samtlige rytterbønder i Høver stævnede Peder Nielsen og Envold Nielsen af Gammelgård angående den ejendom og græsning, som de vil tilegne sig på Høver mark, kaldet Refshale. navng, der mindes op til 70 år, vidnede om skellet mellem Høver mark og Gammelgård mark

** assessor Lime i Farre stævnede Peder Christensen Hovgård i Farre angående Krarup enemærke og dets indhegning. navng, der mindes op til 60 år, vidnede, at i den tid havde Skørring og Farre fæmon altid søgt fægang i Krarup enemærke, og ingen har betalt noget derfor, hverken i Jesper Pedersens tid Engelbrets og Christen Pedersens og Peder Rasmussen Lillerings tid. andre vidnede, at Krarup enemærke aldrig har været indhegnet før nu

(45)

** assessor Lime i Farre fremlagde sit skriftlige indlæg, at da han mener, at hans tjener Peder Christensen Hovgård har ladet opkræve synsmænd til syn på Krarup enemærke og dets indhegning, så anmoder han herredsfogeden efterforske, om alle lodsejere har fået lovligt varsel. dommeren bestemte, at synet kunne afhjemles, da ingen for 8 dage siden protesterede derimod. syn afhjemledes

(46)

** herredsfoged Claus Jessen satte i rette, at da Jens Svejgård hans hustru og 3 tjenestefolk har siddet overhørig og ikke er mødt for at vidne, om de ikke bør svare til KM enhver sit faldsmål, hvilket dømtes

(47)

13/6 1703.

** læst KM forordning

** Peder Hovgård i Farre begærede opsættelse angående forbud på Krarup enemærke. opsat 3 uger

20/6 1703.

** oberførster Johan Ritters stævnede Niels Jensen og Søren Knudsen af Vissing for ulovlig skovhugst i Vissing skov, som bevidnedes

** Tomas Gerner på Sjelle skovgård stævnede baron Kielmansegg for dom angående hans gæld. sagen blev opsat 8 dage

(48)

** Laurids Munk i Høver stævnede Frederik Skult og hans søn angående voldeligt overfald på ham. navng vidnede om slagsmål mellem Laurids Munks søn og Frederik Skults søn, og da Laurids Munk og hustru kom sønnen til hjælp, blev de slået til jorden. opsat 4 uger

(49)

** Jens Andersen Høgs hustru Anne Rasmusdatter af Hårup bad Jens Sørensens hustru Mette Lauridsdatter i Hårup om forlig, da hun intet uærligt vidste at beskylde hende for, og hendes ord var faldet i ubesindighed, hvorimod Mette Lauridsdatter heller ikke vidste noget uærligt om Anne Rasmusdatter

27/6 1703.

** bereden Tomas Gerner af Sjelle skovgård stævnede bereden Hans Nissen på Høvergård for dom, for han har stævningsmemorialen fra stævningsmændene, da de stævnede fru brigader von Preen på Høvergård. opsat 14 dage

** Peder Nissen af Høvergård stævnede samtlige Galten grander samt fru brigader von Preen i Høvergård. dommeren afgjorde, at da der ikke var varslet lovligt, bør der stævnes på ny

(50)

4/7 1703.

** Niels Brøckner af Skanderborg oberførster Johan Ritter hans fuldmægtig stævnede Søren Mortensen i Alling samtlige Tørring og Tulstrup bymænd med deres tjenestekarle for ulovlig skovhugst og ulovlig opsættelse af kulmiler i Tulstrup skov, samt for forbud. navng vidnede om skovhugst og milebrænden i Tulstrup og Alling skove, og blev afhørt angående sagen. NB

(51)

** Tomas Gerner af Sjelle skovgård efter 8 dages opsættelse begærede at sagen mod baron Kielmansegg måtte opsættes 8 dage. sagen blev opsat 8 dage

** NB: sr Brøckner beklagede sig over det slette tilsyn af skovbetjentene med KM skove i Gern herred, både af skovridere skovfogeder og skovløbere, af hvilken årsag han selv årle og silde har måttet ride i distriktet, og ladet det andet fare, og har antruffet efterfølgende i skovrider Christoffer Soetman i Javngyde hans distrikt

11/7 1703.

** Tomas Gerner af Sjelle begærede opsættelse i sagen mod baron Kielmansegg, hvorefter Peder Sørensen af Århus på fru brigaderinden og baron Kielmansegg deres vegne begærede, at Tomas Gerners beviser blev fremlagt. opsat 8 dage
** sr Gerner begærede at den sag mod ----

** fru brigader von Preen og samtlige Høver bymænd stævnede Peder Nielsen og Envold Nielsen af Gammelgård for dom angående den ejendom, de vil bemægtige sig. opsat 3 uger

(52)

** Peder Nielsen og Envold Nielsen af Gammelgård stævnede samtlige Høver bymænd angående den omtvistede eng og jord på Gammelgård mark, og desuden fru brigader von Preen. dommeren afgjorde, at da borgmester Hans Vinter i Århus ejer en part af ager og eng, og han ikke er stævnet, bør der stævnes på ny

** Peder Christensen af Farre stævnede assessor Lime af Farre og mange Farre bymænd for dom angående Krarup enemærkes indhegning, og han spurgte Anders Rasmussen, om han ikke for 2 år siden havde begæret af de Farre bymænd, at dersom han måtte oppebære de 10 mk, som går af Skørring by, da ville han lade Krarup ligge til fædrift, og om de ikke svarede, at hvis de Skørring mænd ville give ham noget, kunne han tage det, hvilket han ikke kunne huske. sagen blev opsat 3 uger

(53)

** Niels Andersen af Lyngby stævnede Christen Poulsen i Borum, og talte med Gertrud Poulsdatter, for dom angående hans søster Maren Poulsdatters udeblivelse af tjenesten, skønt Christen Poulsen på hendes vegne havde fået fæstepenge. opsat 8 dage

18/7 1703.

** de Farre bymænd, som ikke blev afhørt for 8 dage sinde, svarede på samme spørgsmål, som da Anders Rasmussen, og de var ikke enige om svarene, men de kunne ikke nægte, at Peder Hovgård havde spurgt dem om at gøre jævning med ham, men de havde ikke kunnet blive enige

25/7 1703.

(og var i dag ej videre at forrette)

1/8 1703.

** Christen Andersen i Viborg stævnede KM skovrider Holger Mikkelsen i Skannerup for dom angående hans obligation på 16 rdl til forrige amtsskriver over Mariager Dronningborg Silkeborg amter Søren Sørensen på Viskum, dateret 24/1 1687. opsat til 6 ugers dagen

(54)

** Eggert Klercke på fru brigaderinde von Preen og de vedkommende Høver bymænds vegne fremlagde tingsvidner 6/6 23/5 1703 22/8 1677 og mente, de bør beholde deres ejendom uhindret på nordsiden af skelbækken, som af Arilds tid har ligget til deres gårde. sagen blev opsat 3 uger

** Peder Christensen Hovgård i Farre efter 3 ugers opsættelse fremlagde tingsvidner angående Krarup enemærke dateret 1539 1591 1699 1703. sagen blev opsat 3 uger

(55)

** Knud Nielsen af Flensted stævnede navng for at vidne om hvad, der er passeret mellem Rasmus Sørensen og Niels Knudsen af Flensted. navng vidnede om slagsmålet mellem dem. vidneførsel fortsat. opsat 4 uger

** Maren Sørensdatter, en gammel fattig enke i Låsby, begærede vidne om hendes datter Maren Rasmusdatters elendige tilstand. navng vidnede, at Maren Rasmusdatter er 20 år gammel og sønderbrød sit ben mellem 2 heste, da hun ville ride til marken, og da det blev betændt med koldbrand, måtte benet saves af i knæet, så hun nu er almisselem

8/8 1703.

(og var i dag ej videre at forrette)

(56)

15/8 1703.

** herredsfoged Claus Jessen af Galten stævnede Hans Nissen af Høver for dom angående det, han har forøvet mod herredsfogeden, samt for arrest, som er forkyndet ham, at han må blive tilstede til sagens udgang, hvilket dommeren kendte ved magt. navng vidnede, at Hans Nissen kom ridende for at tale med fogden, trak sin pistol og truede fogden på livet

(57)

** Lambert Nikolaj af Borum og Anders True i Sjelle fremlagde befaling til at taksere den afbrændte selvejergård i Borum, sl Jens Pedersen ejede, og hans ældste datter har taget i besiddelse, og som de havde takseret for 33 rdl

** Rasmus Sørensen af Flensted stævnede Niels Knudsen af Flensted for dom angående hans overfald på Rasmus Sørensen, som bevidnedes

22/8 1703.

(58)

** amtsskriver Just Hansen stævnede anneksbonde Anders Nielsen i Høver for doms fornyelse angående gæld 135 rdl, og fremlagde dom 16/11 1701. opsat 14 dage

** amtsskriver Just Hansen stævnede samtlige anneks og kirkebønder i Framlev herred for doms fornyelse for det, de skylder til amtsstuen. opsat 14 dage

** amtsskriver Just Hansen stævnede KM skovrider Christoffer Soetman for doms fornyelse på det, han skylder amtsforvalteren efter dom 11/1 1702. opsat 8 dage

** Eggert Klercke ridefoged på Sjelle skovgård, befuldmægtiget af fru brigader Preen og samtlige Høver bymænd, efter 3 ugers opsættelse fremlagde tingsvidner 16/5 22/8 1703 angående den omtvistede ejendom på Høver mark, og han mente, de Gammelgård mænd ingen lod eller del havde deri, men den burde følge fru brigader Preen og de Høver bymænd. dom: da skelbækken ifølge tingsvidne 6/6 er rigtigt skel mellem Høver og Gammelgård marker, så tilhører marken norden bækken Høver by

(59)

** Peder Christensen Hovgård af Farre begærede dom i sagen angående Krarup enemærke, som lød: da tingsvidne dateret onsdagen efter askeonsdag 1539 udviser, at Anders Bonde i Farre har udlagt Krarup enemærke til fædrift for Farre mænd, imod han nyder den afgift, de Skørring mænd skulle give for den drift, de havde på Farre mark, og da det efter tingsvidner 23/5 6/6 ses, at Krarup enemærke har ligget som fælles fædrift upåtalt af Anders Bondes eftermænd mange år, så skal det vedblive at være det, mod at han nyder græsning for 6 græshøveder, som følger byens køer efter gammel skik

29/8 1703.

** amtsskriver Just Hansen stævnede Rasmus Sørensen af Flensted for syn på hans iboende hus samt for dom angående gæld til amtsstuen

** amtsskriver Just Hansen efter 8 dages opsættelse begærede dom over Christoffer Ditlevsen Soetman i Javngyde, som lød: Soetman bør betale det, han er dømt til, og som han ikke har kvittering på

5/9 1703.

** Anders Nielsen af Høver efter 14 dages opsættelse mødte og lovede at betale hans gæld til amtsforvalteren

(60)

** Johan Hagensen på Ry mølle lod afhjemle syn på det hus i Flensted, Rasmus Sørensen Skrædder påboer

** Jens Munk af Galten stævnede Kirsten Andersdatter forrige regiments gevaldiger Hans Morten Werners hustru i Galten for dom angående ærerørige ord, idet hun efter vidneudsagn har kaldt ham en tyv, der stjal i Århus. dom: da det bevises, at hun er en løgner, så hun bør betale hendes 3 mk samt 4 sld til omkostninger

** den sag mellem Knud Nielsen af Flensted og Rasmus Sørensen blev opsat 8 dage

12/9 1703.

** Christen Andersen i Viborg efter 6 ugers opsættelse begærede dom over skovrider Holger Mikkelsen i Skannerup og fremlagde specifikation på processens omkostninger, hvortil Holger Mikkelsen tilbød at gøre ed på, at obligationen var betalt, og der i øvrigt ikke var fremlagt bevis på, hvorledes den var kommet Christen Andersen i hænde. dom: da der ikke er fremlagt nogen transport af Holger Mikkelsens obligation fra amtsskriver Søren Sørensen til Christen Andersen, kan Holger Mikkelsen ikke lide tiltale

(61)

** den sag mellem Knud Nielsen af Flensted og Rasmus Sørensen sst blev opsat 14 dage

19/9 1703.

** amtsforvalter Just Hansen af Skanderborg stævnede hr Christen Nielsen Bøg i Storring for syn på en eg, han har ladet hugget på KM skovspart, som ligger til Søballe by, og anden skovhugst. synsmænd blev udmeldt

** amtsforvalter Just Hansen stævnede hr Christen Nielsen Bøg i Storring for dom, idet han ikke ville kvittere anneksbonden Anders Nielsen i Høver for 34 rdl, som blev betalt 5/12 1701. sagen blev opsat 8 dage

** hospitalsforvalter Hans Rosenkvist stævnede Jens Jensen Dyhr i Javngyde for dom angående restants til hospitalet. opsat 8 dage

26/9 1703.

** løjtnant Laurids Vivild stævnede dragon Laurids Jensen, som tjener Rasmus Christensen i Søballe angående hans forhold efter sidste general mønstring samt vidner. synsmændene havde intet kunne se på hans krop, som kunne være årsag til hans svaghed, og Laurids Jensen havde ikke beskyldt løjtnanten derfor. Søren Frandsen, som er morbror til Laurids Jensen, og andre vidnede, at Laurids Jensen havde nogle rifter på skulderen efter sidste mønstring, og han havde ikke kunnet gøre fuldt karlearbejde

(63)

** regimentsskriver Rasmus Holmer af Storring stævnede Søren Sørensen af Hørslev for dom angående en pige Ingeborg Poulsdatter, som er rømt fra tjeneste hos rytterbonden Jens Madsen i Hørslevgård, og som han har taget i tjeneste uden pas og skudsmål, hvortil han svarede, at han havde ikke fæstet hende, men lejet hende til noget arbejde. opsat 4 uger

** amtsforvalter Just Hansen fremlagde restants på de indstævnede anneksbønder og begærede dom. opsat 6 uger

** til den sag med de Stjær sognemænd anneks og kirkebønder blev indleveret 2 restantser. opsat til 6 ugers dag

** Knud Nielsen af Flensted fremlagde tingsvidne 1/8 15/8 og begærede dom over Rasmus Sørensen i Flensted for hans ærerørige ord til hans søn Niels Knudsen. opsat 14 dage

** Hans Nissen af Høvergård fremlagde hans afbigt til herredsfoged Claus Jessen for hans trusler mod ham på ære og liv over et tingsvidne, og han har intet at påsige ham i nogen måde og begærer, at han vil forlade ham hans gerning, som skyldtes misforstand

(64)

3/10 1703.

** Peder Christensen Hovgård af Farre stævnede hyrden Niels Jensen og hans hustru Karen Lauridsdatter for dom angående vold og overlast mod hans hustru Anne Pedersdatter på Farre gade, hvortil hyrdens hustru svarede, at dersom Peder Hovgårds hustru ikke havde fået nok, skal hun få mere, så skindet skal strækkes på hende. navng vidnede om skænderi og slagsmål mellem dem, hvor hyrdekonen sagde, at Anne Pedersdatter var lige så god en hore som hendes søster Anne Christensdatter i Lerbjerg

** Peder Hovgård i Farre stævnede Peder Jensen af Farre og hustru Kirsten Jensdatter og hyrdekonen og hendes søster Birgitte Nielsdatter og Knud Lillerings hustru angående ulovlig bortførsel af vindfælder, som bevidnedes. opsat 3 uger

(65)

10/10 1703.

** læst KM plakat om konsumptions familie og folkeskat

** oberførster Johan Ritter stævnede samtlige Tørring og Tulstrup bymænd med flere af Alling Låsby og Vissing for dom angående ulovlig skovhugst og kulmilers opsætning. syn på kulmiler afhjemles. opsat 6 uger

** løjtnant Vivild efter 14 dages opsættelse påråbte Peder Jensen af Høver, som vidnede, at dragon Laurids Jensen ingen skader havde på kroppen, som kunne være årsag til hans svaghed. de øvrige udeblevne vidner skal møde om 8 dage under straf

(66)

** hospitalsforstander Rosenkvist efter seneste opsættelse begærede dom over hans tjener Jens Dyhr i Javngyde, som lød: han bør betale sin restants til hospitalet

** Knud Nielsen af Flensted begærede dom over Rasmus Sørensen sst, som lød: da han i drukkenskab har beskyldt Niels Knudsen for noget byg, han ulovligt har tilvendt sig, så bør han gøre afbigt for retten samt betale sagens omkostninger

17/10 1793.

** for retten fremkom de for 8 dage siden indstævnede vidner Tomas Pedersens hustru Anne Rasmusdatter af Søballe og hans mor Anne Sørensdatter, som vidnede om dragon Laurids Jensen i Søballe, at han siden sidste mønstring havde arbejdet for husbonden, og han havde ikke beklaget sig

** Tøger Reenberg til Ristrup stævnede Jyrger Lauridsen i Sabro mølle for dom angående resterende landgilde samt for syn på møllens brøstfældighed. opsat 14 dage

(67)

** den sag mellem Peder Hovgård og hyrdens kone i Farre og hendes mand blev opsat 3 uger

** den sag mellem Peder Hovgård i Farre og Peder Jensen Knud Lillering med flere sst blev opsat 3 uger
 
31/10 1703.

** læst KM forordning

** i sagen imellem Jens Madsen på Hørslevgård og Søren Sørensen af Hørslev blev begæret dom: da Søren Sørensen kun har lejet Ingeborg Poulsdatter nogle dage i høsten, så bør han ikke lide tiltale

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Peder Jensen af Storring for forbud mod at gøre nogen barsel imod KM forordning

7/11 1703.

** læst amtmand Jørgen Grabows forordning angående rentekammerdom

(68)

** Jens Andersen Høg af Hårup fremviste en gammel ulv, han havde skudt, og begærede betaling efter forordningen NB:

** amtsforvalter Just Hansen stævnede efterskrevne kirkeværger i Framlev herred for dom angående resterende provstekorn lånekorn og kirkekorn. opsat 4 uger

** sagen angående anneksbønder og kirkebønder blev opsat 4 uger

** NB: 23/5 fremviste Hans Sørensen og Peder Jensen af Hårup 5 unge ulve

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Hans Morten Werner af Søballe og hans æreløse hustru Kirsten Andersdatter for dom angående deres løgnagtige beskyldninger, at fogden skulle have gjort hende med barn, hvilket Claus Jessen ved ed benægtede. dom: hun bør for sin skammelige løgn betale hendes 3 mk samt 3 gange 40 lod sølv, og hvis hun ikke kan det, da at slåes til kagen

(69)

14/11 1703.

** kaptajn Poul Rosenørn til Tvilum stævnede Mikkel Pedersen i Ellerup og hustru Anne Jensdatter for dom angående 3 læs lyng, de havde rusket og hentet i Gern skov, hvilket bevidnedes. sagen blev opsat 14 dage

(70)

** Peder Hovgård i Farre begærede opsættelse i hans sager. sagen blev opsat 14 dage

** herredsfogeden lod fremlyse 2 sorthjelmede stude, som kan afhentes

21/11 1703.

** kaptajn Poul Rosenørn til Tvilum stævnede Mikkel Pedersen og hans hustru Anne Jensdatter i Ellerup for dom angående deres bæster, som lovligt blev indtaget på Tvilumgård, men om natten blev borttaget. sagen blev opsat 8 dage

** herredsfogeden 2.ting fremlyste 2 stude, som er kommet til ham

** Rasmus Jensen af Trust fremlyste en gammel ko, som et kommet til ham

28/11 1703.

** kaptajn Poul Rosenørn til Tvilum begærede dom i sagerne mod Mikkel Pedersen i Ellerup. opsat 14 dage

** sagen mellem oberførsteren og de indstævnede Alling og Tørring bønder angående skovhugst og opsætning af kulmiler blev opsat 6 uger

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård hans skytte Peder Nielsen fremviste en ulvebælg og begærede betaling

** Rasmus Jensen af Truust 3.ting fremlyste en ko, som er kommet til ham

(71)

5/12 1703.

** herredsfogeden begærede dom i sagen mod Hans Morten Werner og hustru i Søballe angående lånte penge 6 sld. dom: de bør betale gælden

** herredsfoged Claus Jessen stævnede hr Christen Bøg af Storring for forbudsdom, at han intet bryllup måtte gøre i sit hus imod KM forordning og talte med hans hustru Inger Andersdatter. dom: forbudet står ved magt

** Niels Andersen Smed af Høver stævnede Johan Fænrik Morten Rasmussen og Søren Christensen af Høver angående deres vold og overlast mod ham. syn på skaderne i hans hus afhjemles. opsat 8 dage

** Rasmus Lauridsen af Kvottrup på enken Kirsten Hansdatter sst og samtlige hendes sl mands arvinger deres vegne stævnede samtlige sl Søren Jensens arvinger for lovbud af de lodder, de arveligt kunne tilfalde i den selvejergård i Kvottrup, Søren Jensen påboede og fradøde

12/12 1703.

** kaptajn Poul Rosenørn begærede dom over Mikkel Pedersen i Ellerup, som lød: da assessor Limes bonde Mikkel Pedersen har hentet 2 læs lyng i Tvilumgårds mark, og skovfogeden har anholdt ham ved Troldhøj og ført ham med heste og vogn til Tvilumgård, da bør heste og vogn være forbrudt og hjemfalde kancelliråd Rosenørn

(72)

** for retten fremkom Niels Andersen Smeds hustru Karen Andersdatter i Høver og vidnede, at om natten kom Søren Christensen til deres dør og ville have slået nogle søm og senere kom Johan Fænrik og de slog døren ind. opsat 8 dage

** Rasmus Sørensen af Flensted gjorde Knud Nielsen og hans søn Niels Knudsen i Flensted afbigt efter dommen over ham

** herredsskriver Oluf Hansen på egne og herredsfoged Claus Jessens vegne stævnede Mads Christensen Boisen og Mads Mousen Rytter begge i Ribe for at vidne angående hvorledes de har skikket sig på tinget

** Rasmus Lauridsen af Kvottrup 2.ting lovbød alle arveparter, sl Søren Jensens arvinger kan være berettiget i den selvejergård i Kvottrup, Søren Jensen påboede og fradøde

19/12 1703.

** kaptajn Poul Rosenørn til Tvilum stævnede Peder Andersen af Sorring for dom angående en vindfælde, han har bemægtiget sig i Voel skov, samt for overlast imod skovfogeden Jens Pedersen af Voel. skovfogeden og andre vidnede derom. opsat 14 dage

(73)

** KM regimentsskriver Rasmus Holmer af Storring stævnede for lejermål Hans Pedersen af Vissing og Karen Jensdatter sst. opsat 14 dage

** KM regimentsskriver Rasmus Helmer stævnede Anders Pedersen Bonde i Søgård i Søballe for dom angående hans stedsøn Christen Jensen, efter præstens attest i Svejstrup, for lejermål med Kirsten Olufsdatter i Hemstok, men da Christen Jensen for at undgå lejermål, ville sejle med et skib, der lå i Århus, til Lybæk, da er han faldet ud og druknet, og da hans arv efter faderen, dateret 27/4 1698, ikke strækker, bør stedfaderen betale resten. sagen blev opsat 4 uger

** Envold Rasmussen af Kalbygård stævnede Knud Nielsen af Flensted for vidner angående det, der passerede mellem dem i lille Envolds hus, hvor de skulle yde skovrideren sit korn, og da beklagede Envold Rasmussen sig over, at skoven blev forhugget, og da skovrideren spurgte ham, hvorfor han ikke pantede dem, svarede han, at det kunne han ikke, for Knud Nielsen løb efter ham med en økse, og derpå svarede Knud Nielsen, der lyver du, du skal få en ulykke. andre vidnede det samme

(74)

** Rasmus Lauridsen af Kvottrup 3.ting lovbød den selvejergård i Kvottrup, Søren Jensen påboede og fradøde

9/1 1704.

** læst KM forordninger

** herredsfoged Claus Jessen af Galten stævnede regimentsskriver Rasmus Helmer med hustru og tjenestefolk for at påhøre vidner angående, hvorledes han har omgåedes med kørsler gående rejser annammelse af penge for dragonvæsenet og fremlagde Rasmus Holmers ordre til rytterbønderne, at de under straf ikke skulle lade sig opnævne til stokkemænd, hvorved han greb ind i herredsfogedens funktion, hvorfor han bør gøre afbigt. dom: da herredsfogeden efter KM forordning skal udnævne stokkemænd, da bør Holmers ordre være magtesløs, og han skal betale til de fattige 10 rdl

(75)

** herredsfoged Claus Jessen stævnede regimentsskriver Rasmus Helmer for dom angående 2 bøger, en lovbog og en bibelsk bog, hvortil Rasmus Helmer svarede, at når han fik sin kniv igen, skulle fogden få sine bøger. sagen blev opsat 14 dage

** Anders Pedersen af Søballe stævnede Kirsten Olufsdatter i Hemstok for spørgsmål angående det, der passerede i Anders Pedersens hus. navng vidnede, at Kirsten Olufsdatter, da hendes frugtsommelighed blev kendt, ved sin højeste ed sagde, at hun ikke kunne beskylde nogen i Søgård, hverken Anders Pedersens sønner eller stedsøn, for hendes barnefar, og hun beskyldte først stedsønnen, da han var død

(76)

** herredsfoged Claus Jessen og tingskriver Oluf Hansen fremstillede efterskrevne, som vidnede, at i 1703 kom for retten to mænd fra Ribe med en vidtløftig dom, som de begærede indført i tingbogen, hvilket ikke kunne ske straks, men hvis de efterlod dommen, skulle den blive indført, og ligeledes gav de herredsfogeden en seddel, og de blev høfligt behandlet

** Rasmus Lauridsen af Kvottrup, befuldmægtiget af samtlige sl Poul Madsens arvinger, som boede og døde i Kvottrup, 4.ting lovbød de lodder, de var berettiget i sl Poul Madsens selvejergård i Kvottrup

** Rasmus Lauridsen af Kvottrup på sl Poul Madsens arvingers vegne solgte og skødede deres lodder i ovenmeldte selvejergård i Kvottrup til ---- og hans arvinger

16/1 1704.

** regimentsskriver Holmer i Storring begærede oplæst en opsættelse af 9/12 mod hans dragon af Vissing og Kirsten Jensdatter for lejermål og begærede dom, som lød: de bør betale deres lejermålsbøder

(77)

** oberførsterens fuldmægtig Niels Brøckner af Skanderborg stævnede Søren Mortensen af Alling med flere i Låsby Flensted og Stjær for dom angående ulovlig skovhugst

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Jens Tomasen kromand af Linå for dom angående hans gæld til hans husbond for en del korn samt resterende afgift af hans bolig i alt 86 sld. dom: han bør betale gælden

** Daniel Fischer stævnede Søren Lauridsen Busborg i Linå og Knud Jensen i Mollerup for dom angående ulovlig skovhugst i Hårup bøgeskov, som blev bevidnet af flere. opsat 14 dage

(78)

** herredsfoged Claus Jessen af Galten stævnede samtlige Ellerup og Holmstol gårdmænd for dom angående deres andel af Gern bro, som de ikke i mindelighed har villet forfærdige, de rejsende til fortræd og ulykke. opsat 6 uger

23/1 1704.

** sr Christen Jensen Basballe af Århus fremlagde en obligation, som blev indført i tingbogen, af Jens Tomasen i Linå på 56 rdl for varer dateret 5/12 1702, hvorfor han pantsætter en del indbo efter fremlagt specifikation

** herredsfoged Claus Jessen fremstillede efterskrevne personer for at vidne, da det formenes, at de er betyngede af regimentsskriver Holmer og hans officerer med kørsler oppebørsel af korn med videre. navng vidnede, hvorledes de gang på gang i den bedste høsttid var blevet tilsagt at gøre rejser med breve bagage og andet. vidneførsel fortsat

(79)

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Peder Jensen i Storring og hans hustru Kirsten Tomasdatter angående en gås, hun har tilvendt sig, som Anne Sørensdatter vedkender sig, og de fremstod for retten og blev venligt forligt om gåsen

** kaptajn Bencke på Kærbygård stævnede Laurids Simonsen i Galten og hans svend dragonen Niels Lauridsen for overfald på korporal Jacob Mikkelsen i Skovby. navng vidnede om overfald og slagsmål. Niels Lauridsen spurgte korporalen, om han havde noget af klage over ham, hvortil han svarede, at det havde han ikke

(80)

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Peder Jensen i Storring for dom angående en sølvkande, som han ved en begravelse i Gammelgård havde foræret herredsfogeden, såfremt fogden ville holde ham fri for amtsskriveren, hvilket navng personer bevidnede

** herredsfogeden fremstillede Anders Sørensen af Lundgård, som vidnede, at 3 uger før jul var han med efterskrevne fornemme folk til bryllup hos hr Christen Nielsen Bøg i Storring, og da var der 4 borde, der var fulde af folk, og de havde 6 retter mad på hvert bord
 
** Simon Nielsen af Høver stævnede Mikkel Johansen i Høver med flere for dom angående gæld til sl hr Jens Jensens arvinger. sagen blev opsat 3 uger

** Niels Lauridsen i Århus KM universitets fuldmægtig stævnede Jens Tomasen af Linå for dom angående resterende landgilde og indfæstning af hans påboende halve gård i Linå. opsat 14 dage

** Peder Christensen af Farre begærede dom i sagen mellem ham og Karen Lundgård i Farre, som lød: da tingsvidne 30/10 1703 udviser, at hun har kaldt Peder Hovgårds hustru for en hore, som hun ikke ved sin højeste ed kan erindre at have sagt, da bør hendes ord ikke komme Anne Pedersdatter til forklejnelse, hvorefter Karen Lundgård bad hende om forladelse

(81)

30/1 1704.

** herredsfoged Claus Jessen fremlagde en repartition og inddeling på Gern bro forfattet af amtmand Gade 8/7 1691, hvori Ellerup gårdmænd er tildelt at forfærdige 5 alen af broen, og Holmstol mænd 5 alen, som de hidindtil ikke har villet gøre i mindelighed og begærede dom, som lød: de bør efter inddelingen holde deres anparter af broen i forsvarlig stand

6/2 1704.

** Peder Hovgård af Farre fremlagde tingsvidne 3/10 og begærede dom over Peder Jensen i Farre hans hustru, Knud Lillerings hustru med flere, som har hentet et læs vindfælde af bøg samt sanket olden i sække i Krarup. dom: de bør betale ejermanden Peder Hovgård derfor

13/2 1704.

** regimentsskriver Rasmus Holmer af Storring lod læse og påskrive KM befaling 20/1 1704 angående kommissorier i den tvistighed mellem ham og herredsfoged Claus Jessen

** sagen mellem Daniel Fischer og Rasmus Busborg i Linå blev opsat 14 dage

20/2 1704.

** sr Just Arctander af Viborg stævnede fru brigaderinde Abelone Amalie Preen angående hendes veksel til Rasmus Brobjerg i Sjelle skovgård på 150 rdl, som er overført til Christian og Vilhelm Schiller i Hamborg, der har brugt den som betaling til handelsmand Just Arctander, der krævede indløsning af vekslen, der blev fremlagt i retten. da ingen var mødt, blev sagen opsat 14 dage

(82)

27/2 1704.

** landsdommer Tøger Reenberg stævnede ritmester von Holstein på Ristrup hans kammertjener Johan Lodhat for ulovlig jagt i hans skov, hvor han skal have skudt et rådyr, hvilket han ikke benægtede, og det blev bragt til Ristrup og lagt i mælkestuen, som bevidnedes

(83)

** landsdommer Tøger Reenberg stævnede ritmester von Holstein på Ristrup angående 2 ege, han har ladet fælde i hans skov uden udvisning. navng vidnede derom. opsat 3 uger

5/3 1704.

** assessor Lime af Farre stævnede Christoffer Bentsen smed i Farre for forbud mod at flytte derfra med sit gods, før han skilte sig lovligt fra husbonden, hvilket forbud blev forkyndt for hans hustru, som forklarede, at hendes mand arbejdede ved Urup, idet smedjen var nedfaldet, så han ikke kunne tjene brødet i Farre. fuldmægtigen saggav smeden for gæld for vognleje, da han kom til Farre samt folkeskat landgilde og husleje, som han skulle betale eller lide nam, hvortil smedens hustru svarede, at hendes mand ikke var rømt, men arbejdede andetsteds, og husbonden havde ladet dem vide, at de skulle pakke sig af huset til mikkelsdag. sagen blev opsat 4 uger

(84)

** skovrider Peder Jacobsen Zølner af Framlev stævnede berider Hans Nissen angående arrest på en hest, som står hos præsten i Storring, for gæld 9 sld. dom: Hans Nissen bør betale gælden til Peder Jacobsen, og da han ikke har efterladt sig andre midler end hesten, da han rejste, da bør Peder Jacobsen have sin betaling i den efter vurdering

** Anders Jensen af Tovstrup stævnede Niels Andersen, der tjener hans bror Peder Andersen i Sorring for dom angående hans tjeneste, han har tilsagt Anders Jensen til påske og nu vil frafalde. Niels Nielsen Borum i Tovstrup og hans hustru Anne Nielsdatter vidnede, at han modtog fæstepenge. opsat 8 dage

12/3 1704.

** læst plakat angående afholdelse af sessioner i Viborg og Århus

** kancelliråd Rosenørn stævnede mons Christen Krarup på Vindum Overgård angående Mikkel Nielsen, som er rømt af sin tjeneste hos Jens Lauridsen i Horn på Tvilum stavn og indføjet sig på Vindum Overgård stavn. Jens Lauridsen vidnede, at han sendte Mikkel Nielsen til Tange for at køre ved, men da han ikke kom tilbage, gik han derhen for at se efter ham, og da havde han ladet sig indrullere som soldat og modtaget penge. andre blev forhørt om indrulleringen

(85)

** kancelliråd Rosenørn stævnede Jens Jensen af Borup og Jens Pedersen Hammel sst angående ulovligt fiskeri i Gudenå på Tvilumgård. Jens Nielsen kusk på Tvilumgård vidnede, at da han kørte over Kongensbro, så major Rosenørn fra kareten, at de indstævnede drog vod i åen

(86)

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede samtlige hans bønder i Skellerup Linå og Hårup for dom angående resterende landgilde NB:

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Tomas Jensen Skrædder i Krudthuset for dom angående en bøg, han har hugget i Hårup skov. opsat 8 dage

19/3 1704.

** den sag mellem Anders Jensen af Tovstrup og Niels Andersen af Sorring blev opsat 8 dage og Daniel Fischers sag blev opsat 14 dage

26/3 1704.

** Christen Vegerslev af Århus stævnede Frederik Skult af Høver og Mads Sørensen i Galten for dom angående gæld. opsat 3 uger

** Anders Jensen af Tovstrup efter opsættelse begærede dom over Niels Andersen af Sorring, som lød: da Niels Andersen er rømt af sin tjeneste, bør han betale fæstepenge og et kvart års løn til Anders Jensen

2/4 1704.

** Daniel Fischer til Silkeborg saggav efterskrevne bønder i Linå sogn for efterskrevne resterende landgilde. dom: de bør betale deres landgilde og hver 1 lod sølv i omkostning

(87)

** Daniel Fischer saggav Tomas Jensen i Krudthuset for en bøg, han har hugget i Hårup skov. opsat 4 uger

** Daniel Fischer til Silkeborg fremstillede hans efterskrevne bønder i Skellerup by, som tilstod, at de efter KM skovforordning har delt den til byen liggende skov imellem sig

** Konrad Rindelev af Borum stævnede Niels Mølgård i Borum for dom angående udebliven af hans tjeneste, efter at han har modtaget fæstepenge. opsat 14 dage

** Eggert Klercke på Peder Nielsen Skytte i Sjelle hans vegne stævnede Baltser Kobbersmed i Harlev mølle for dom angående en jerngryde, som han ulovligt har taget i Peder Nielsen Skyttes hus for penge, Peder Nielsen skyldte ham. opsat 14 dage

9/4 1704.

** amtsforvalter Just Hansen stævnede efterskrevne for dom angående gæld til amtstuen

(88)

** Christoffer Bentsen stævnede assessor Lime af Farre og samtlige andre Farre bønder angående hans forhold og udvisning af hans iboende hus og mente, det var sædvane, at hvis en by ville have en smed, da betalte de hans rejse dertil, hvortil Anders Rasmussen svarede, at de ikke begærede nogen betaling af ham, da de hentede ham. navng vidnede, at de på husbondens befaling havde opsagt smeden, som skulle gøre huset ryddeligt og flytte derfra

** Christoffer Bentsen stævnede assessor Lime for dom angående to køer, som han uden lovlig årsag har sat sit brændemærke på, hvortil Anders Rasmussen på husbondens vegne svarede, at da smeden selv hemmeligt var bortgået, og det frygtedes, at han ville flytte sit gods, lod husbonden sætte sit mærke på hans kvæg, til han betaler det, han skylder

(89)

** Rasmus Jensen i Kalbygård stævnede Dorete Jensdatter for dom, for hun er udeblevet fra sin tjeneste. opsat 14 dage

** Simon Nielsen af Høver saggav efterskrevne for gæld til sl Jens Jensen. dom: de bør betale deres gæld eller lide nam

16/4 1704.

** Konrad Rindelev af Borum på amtsforvalter Just Hansens vegne stævnede Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård angående hans bønders restants. sagen blev opsat 8 dage

** Peder Skytte af Sjelle fremlagde et tingsvidne 2/4. sagen blev opsat 8 dage

** Konrad Rindelev af Borum efter 14 dages opsættelse fremstillede navng, som bevidnede, at Niels Christensen havde fæstet sig til ham og modtaget fæstepenge. dom: han bør betale et kvart års løn samt fæstepengene

(90)

** Christen Vegerslev af Århus begærede dom over Mads Sørensen i Galten og Frederik Skult i Høver, som lød: de bør betale deres gæld

23/4 1704.

** Christoffer Bentsen Smed i Farre fremlagde en attest og et skriftligt indlæg, og assessor Lime begærede opsættelse. sagen blev opsat 14 dage

**  den sag mellem Peder Skytte i Sjelle på den ene side og Baltser Kobbersmed i Harlev mølle på den anden side blev opsat 8 dage

** amtsforvalter Just Hansen af Skanderborg stævnede efterskrevne i Framlev herred for dom angående resterende landgilde og anden gæld til amtstuen. opsat 4 uger

30/4 1704.

** den sag mellem Peder Skytte af Sjelle og kobbersmeden i Harlev mølle blev opsat 8 dage

** vagtmester Josefs frue Marie Svane af Låsby stævnede Claus Lauridsens hustru Maren Christensdatter i Låsby og Rasmus Jensens hustru Maren Nielsdatter i Kalbygård angående beskyldning for tyveri af et vædderlam, hvortil Claus Lauridsen svarede, at en rytterkone i Flensted havde sagt, at Josefs kone havde stjålet et lam, hvilket han havde fortalt sin kone, som sagde det til Maren Nielsdatter i Kalbygård

(91)

** den sag mellem Daniel Fischer og Tomas Skrædder i Krudthuset blev opsat 14 dage

7/5 1704.

** oberførster Ritter stævnede Peder Jensen i Flensted med flere for dom angående ulovlig skovhugst. indstævnede og vidner afhørtes. sagen blev opsat 3 uger

(92)

** den sag mellem assessor Lime i Farre og Christoffer Bentsen Smed i Farre blev opsat 8 dage

14/5 1704.

** læst KM befaling

** regimentsskriver Rasmus Holmer stævnede hr Niels Friis, sognepræst til Skorup, angående en KM ryttergård i Skorup, som han bruger i mark og by, som ikke bliver forsvarligt vedligeholdt på bygning, og han holder indsiddere og fører foder derfra til sin egen præstegård, hvortil præsten fremlagde sit fæstebrev dateret 14/3 1691. efterskrevne synsmænd blev udnævnt

(93)

** Rasmus Brobjerg på Sjelle skovgård stævnede Ib Christensen af Sjelle for taksering af brøstfældighed på hans halvgård, som han har forsiddet, og for restants KM skatter og landgilde. syn afhjemledes. opsat 8 dage

** den sag mellem assessor Lime i Farre og Christoffer Smed i Farre blev opsat 14 dage

21/5 1704.

** læst KM forordning

** læst kammerkollegiets brev angående forpagtning af fiskesøer

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård efter 8 dages opsættelse fremlagde tingsvidne 14/5 angående brøstfældighed på Ib Christensens gård i Sjelle samt ulovlig forsiddelse, og fremlagde specifikation over resterende skatter restants og brøstfældighed i alt 137 rdl. opsat 8 dage

** amtsforvalter Just Hansen begærede, at hans sag måtte opsættes 3 uger, hvilket retten bevilgede

(94)

** Laurids Rasmussen af Farre stævnede Hans Jacobsen, der tjener major Bornichs frue i Farre, for dom angående en hund, han skal have skudt en søndag før prædikenen. opsat 8 dage

28/5 1704.

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård hans sag blev opsat 8 dage

** den sag mellem assessor Lime i Farre og Christoffer Bentsen Smed i Farre blev opsat 8 dage

** den sag mellem Christoffer Bentsen Smed i Farre og assessor Lime i Farre blev opsat 8 dage

** vagtmesterens frue Marie Svane af Låsby stævnede Claus Lauridsen og hustru af Låsby for dom angående deres ubevislige ord. opsat 8 dage

** ritmester Rasmus Holmer begærede, at syn på den gård i Skorup, hr Niels Friis har i brug, måtte afhjemles om 14 dage, da synsmændene ikke er mødt

4/6 1704.

** Rasmus Brobjerg af Sjelle skovgård begærede dom over Ib Christensen i Sjelle, som lød: han bør betale sin gæld 147 rdl, og da han ikke har efterlevet sit fæstebrev og holdt gården ved lige, så har han forbrudt fæstet

** Christoffer Bentsen Smed i Farre fremlagde sit indlæg, hvori han beder husbonden forlade ham de fejl, han har begået, og han har intet at påsige husbonden, men takker ham for god medfart, og han har selv været årsag til processen, som formedelst fornemme folks forbøn er blevet ophævet

(95)

** den sag mellem Claus Lauridsen og vagtmesterens frue Marie Svane blev opsat 8 dage

** Frands Jensen af Sorring stævnede Lambert Nikolaj i Sorring angående nogle nærgående ord, som han skal have tilsagt ham og Peder Jensen og Jens Pedersen i Sorring. Anne Rasmusdatter af Sorring vidnede, at Lambert Nikolaj på gaden havde råbt efter dem, der går de 3 flæsketyve, det djævlen fare i dem og regere dem. opsat 8 dage
 
11/6 1704.

** læst KM forordning

** regimentsskriver Rasmus Holmer i Storring efter 14 dages opsættelse fremlagde syn på den ryttergård i Skorup, hr Niels Friis har i brug. på hr Niels Friises vegne mødte hans svigersøn hr Jens Spend i Skorup, som refererede sig til fæstebrevet og svarede, at indsidderne i gården var gamle uformuende kvinder, som hr Niels Friis havde haft i sit brød, og som havde lidt opsyn med gården. sagen blev opsat 14 dage

(96)

** KM regimentsskriver stævnede Maren Madsdatter i Rasmus Christensens hus i Søballe og Frands Sørensen dragon, som tjener Anders Pedersen sst angående deres begangne lejermål og fremlagde præstens attest. dom: da hun ifølge præstens attest har udlagt ham som sin barnefar, så bør de begge betale deres bøder til KM

(97)

** i den sag mellem Marie Svane og Claus Lauridsen af Låsby, da mødte Claus Lauridsen og beklagede, at han havde ladet indføre i tingbogen nogle ord, som hun syntes var for nærgående, som han har hørt af løse folk, og beder Marie Svane tilgive ham hans forseelse

** den sag mellem Marie Svane vagtmester Josefs hustru af Låsby og Claus Lauridsen og hustru sst blev forligt således, at de tilstår, at de ingen føje eller ret har haft til deres beskyldning mod hende, og han betaler til de fattige 2 rdl og sagens omkostninger

** Frands Jensen af Dallerup efter 8 dages opsættelse fremstillede navng, som vidnede om hvad Lambert Nikolaj havde råbt efter ham og medfølgere, men de havde ikke hørt, han kaldte dem flæsketyve

** Lambert Nikolaj af Sorring fremstillede 2 kaldsmænd, men da kaldet angik en død mand, blev sagen opsat 14 dage

(98)

** sagen mellem amtsforvalter Just Hansen og anneksbønder i Framlev herred blev opsat 6 uger

18/6 1704.

** Daniel Fischer til Silkeborg begærede dom over Tomas Jensen Muus af Krudthuset, som lød: da han ulovligt har hugget en bøg, hvorfor han er frapantet en økse, så bør han betale Daniel Fischer 4 rdl

** herredsfoged Claus Jessen stævnede dragon Niels Lauridsen, der tjener Laurids Simonsen i Galten for dom angående slagsmål og overfald, som blev bevidnet. opsat 4 uger

** herredsfoged Claus Jessen stævnede en dragon Rasmus Rasmussen, der tjener i Skovby hos Christen Andersen for slagsmål. sagen opsat 4 uger

25/6 1704.

** regimentsskriver Rasmus Holmer lod forbyde alle rytterbønder under deres fæstes fortabelse at afhænde eller sælge nogen af deres heste, som er over 14 palm høj, eller andre, som kan anvendes til dragonerne efter KM forordning, samt at dragonerne efter næste Michaeli tjener i det lægd, hvor de er indrullerede

(99)

** Jens Pedersen af Sorring med interesserede i den begyndte sag mellem Lambert Nikolaj af Sorring og Frands Jensen af Dallerup stævnede Lambert Nikolaj for at høre vidner om hans ord til dem, hvilket Lambert Nikolaj protesterede imod, idet han havde tilbudt forlig, men Jens Pedersen svarede på far Peder Jensen farbror Frands Jensen og egne vegne, at de ikke er forligt. Peder Lassens hustru i Sorring Johanne Rasmusdatter vidnede, at hun hørte Lambert Nikolaj sige, flæsketyve, men hun vidste ikke, hvem han mente. opsat 8 dage

** Lambert Nikolaj spurgte regimentsskriverens fuldmægtig, om ham ville påtage sig denne sag og hvis ikke, så den anden sag med slagsmål. fuldmægtigen bad Lambert Nikolaj navngive hvem, der havde forøvet klammeriet, og han svarede, at det begyndte mellem Jens Pedersen og Anders Jørgensen

** den sag mellem regimentsskriveren og hr Niels Friis i Skorup blev opsat 14 dage

** Frederik Jensen af Sorring på mag Nickel Seidelin af Skanderborg hans vegne stævnede Peder Dyhr af Sorring med flere angående resterende kongetiende. opsat til 6.ugers dag

3/7 1704.

** efter 8 dages opsættelse fremstod Niels Kielsgård af Flensted og vidnede, at han hørte Peder Lauridsens hustru sige, at hun hørte Lambert Nikolaj sige, flæsketyve, men ikke vidste, hvem han mente. Maren Pedersdatter, Jens Pedersens søster, vidnede, at Johanne Rasmusdatter sagde, at Lambert Nikolaj råbte, der går de tre flæsketyve, men han navngav ingen. opsat 14 dage

(100)

** Rasmus Rasmussen af Framlev stævnede Oluf Jensen af Hørslevbol for dom angående et hestetøjr, som Oluf Jensen har beskyldt ham for at have stjålet fra hans hest i marken. navng vidnede derom. opsat 3 uger

9/7 1704.

** oberførster Johan Ritter stævnede Jesper Pedersen af Borum med flere angående ulovlig skovhugst, som skovriderne bevidnede

(101)

** Daniel Fischer til Silkeborg hans fuldmægtig Niels Henriksen Vendelbo stævnede Kirsten Carstensdatter, tilforn tjenende på Silkeborg kro, og nu arresteret på Silkeborg, for dom angående Iver Knudsen i Silkeborg kro hans sl hustru Kirsten Klemendsdatters hastige og sælsomme død. synsmænd vidnede, at hun var faldet baglæns i et ølkar med varmt vand, hvorfra hun ikke kunne komme op, men om det var sket ved en hændelse eller ved onde mennesker, vidste de ikke, og de havde intet sår eller blå pletter fundet på den døde, og en del af legemet var medtaget af det varme vand. Maren Pedersdatter af Funder vidnede, at hun kom til kroen, og da der ingen var i krostuen, gik hun ind i den næste stue, hvor Iver Knudsens søn Christen Iversen lå i en seng, og han fortalte, at hans mor var i brøggerset, og der fandt hun hende druknet i karret, og da hun råbte på sønnen, kom også Kirsten Carstensdatter, og Maren Pedersdatter sagde, gud hjælpe dig, at du gik fra din madmor, hvortil hun svarede, er jeg skyldig, så vil jeg give blod for blod og drukne mig i brønden, og vidnede, at da hun var blevet skældt ud af hendes madmor for nogle ællinger, der var blevet borte, gik hun ud i laden og faldt i søvn, og vågnede, da Maren Pedersdatter råbte op, hvorefter Niels Henriksen afhørte hende. sagen blev opsat 8 dage

(103)

16/7 1704.

** Daniel Fischer til Silkeborg fremstillede den arresterede kvinde Kirsten Carstensdatter, og da der ikke var fundet mere til sagens oplysning, begærede han, at retten ville forelægge hende ed til hendes befrielse, hvorefter hun ved sin højeste ed benægtede at være skyld i Kirsten Klemendsdatters død, og vidste heller ikke, på hvad måde hendes død skete, hvorefter hendes arrest blev ophævet

** kancelliråd Rosenørn til Tvilum stævnede samtlige Holmstol bymænd for forbudsvidne angående tørveskær i Lyngdal mose ved Klintrup markskel

** Hans Jensen af Tarskov mølle stævnede Anne Jensdatter af Åby for dom angående hendes løgnagtige beskyldning, at han skulle være hendes barnefar. hun mødte ikke, og han aflagde ed på, at han ikke var hendes barnefar. dom: han er derfor fri for hendes løgnagtige beskyldning

** Lambert Nikolaj af Sorring begærede forlig med Frands Jensen med flere, da han ikke vidste andet end ærligt om dem, hvilket modparten indvilgede, hvorved sagen skal være død og magtesløs, og om nogen giver årsag til ny tvistighed, da skal han betale 10 rdl til de fattige

(104)

23/7 1704.

** amtsforvalter Just Hansen fremlagde restants for anneks og kirkebønder i herredet samt diverse jordebøger og regnskab for landgildekorn. dom: da Just Hansen år efter år har ladet hans fordring henstå, og først nu, da han har forladt hans stilling, søger betaling, hvilket vil betyde gårdenes ruin, så bør de ikke betale den fordrede restants

(105)

** amtsforvalter Just Hansen efter opsættelse fremlagde en dom 16/11 1701 og begærede dom, som lød: da Anders Nielsen er dømt til at betale 135 rdl, så bør han betale restantsen eller lide nam

** amtsforvalteren begærede dom over Anders Nielsen i Høver for hans gæld, hvorpå hr Christen Bøg i Storring har betalt 46 sld. dom: han bør betale den fordrede gæld

** KM oberførster stævnede Christen Andersen af Alling Peder Madsen husmand Knud Lauridsen og Rasmus Sørensen sst for forbudsvidne angående nogle kulmiler, som imod KM forordning er opsat og tændt i Alling skov. Knud Lauridsen svarede, at hans mile var opsat af ved, han havde fået af hr Laurids i Alling

(106)

** Rasmus Bertelsen af Linå på universitets fuldmægtig i Århus Niels Lauridsen hans vegne stævnede Jens Tomasen i Linå og Christen Jensen Bomholt sst angående ulovlig skovhugst. syn afhjemledes

** Rasmus Rasmussen af Framlev stævnede Oluf Jensen i Hørslevbol for dom angående det tøjr, som Oluf Jensen har beskyldt ham for at have stjålet, hvilket bevidnedes. sagen blev opsat 14 dage

30/7 1704.

** oberførster Ritter stævnede Frands Rasmussen Knud Nielsen af Tørring Rasmus Nielsen Laurids Olufsen Morten Påske sst for syn og forbudsvidne angående kulmiler, som de imod forordning har brændt

(107)

** Rasmus Andersen Hecht privilegeret instrumentist i Århus stævnede Jens Pedersen Mariager for at påhøre vidner. Søren Rasmussen Borup af Linå vidnede, at han formåede Jens Mariager til at opvarte med fiol og trompet ved hans bryllup 22/6, og han fik penge derfor, idet han havde en tallerken over bordet, og ingen var således sindede, at de ikke ville give ham noget. andre vidnede det samme, samt at han lang tid tilforn havde spillet ved bryllupper

** regimentsskriver Rasmus Holmer stævnede nogle personer, som om natten har slået døren ind på Skorup hyrdehus, slået den gamle hyrde Niels Christensen Pind og hans hustru Karen Keldsdatter, og borttaget hyrdens søn Niels Nielsen, som tjente faderen, og ligeledes stævnede hyrden og hans hustru for at aflægge deres ed og sigtelse. opsat 8 dage

** Jens Hagensen af Linå stævnede Rasmus Sørensen i Linå for dom for trusler skældsord mod ham og overlast mod hans tjener Søren Rasmussen. navng vidnede, at han havde kaldt Jens Hagensen en hundsvot og hans søster en mær. opsat 14 dage

(108)

** mag Nickel Seidelin af Skanderborg stævnede navng for dom angående resterende tiendekorn efter deres kontrakt. opsat 14 dage

6/8 1704.

** regimentsskriver Rasmus Holmer efter 8 dages opsættelse begærede opsættelse i sagen angående hyrdens borttagne søn i Skorup. opsat 8 dage

** magisterens sag blev opsat 6 uger

13/8 1704.

** efter opsættelse fremstillede regimentsskriveren hyrden Niels Christensen Pind af Skorup, som vidnede, at 4 personer om natten kom til hans hus, som var Jens Nielsen, der tjener ladefogeden, og Jens Jacobsen Smed begge af Tvilum, og de øvrige kendte han ikke, og da han ikke ville lukke dem ind, sparkede de døren ind og bortførte hans søn. opsat 8 dage

(109)

** herredsfogeden lod vurdere efterskrevne mænds heste og vogne

** regimentsskriver Christen Knudsen Gyberg stævnede Anders Nielsen i Kielsgård for syn på en del tørv, han har ladet skære i Tørring Langmose, og han er nu forligt med samtlige Tørring bymænd således, at Kielsgård ingen lod har i Tørring Langmose

** regimentsskriver Gyberg stævnede Christen Skrædders enke i Tørring for syn på brøstfældigheden af hendes hus, samt for restants

20/8 1704.

** læst KM forordning om militsens mundering

** landsdommer Poulsen stævnede Karen NN, der tjener hr Rasmus i Gern for dom angående lejermålsbøder og for hun er flyttet fra Søbygårds gods uden pas. opsat 8 dage

** regimentsskriver Gyberg lod afhjemle syn i Tørring på Christen Lauridsens enkes iboende hus. hun bør betale brøstfældigheden. opsat 8 dage

(110)

** Morten Andersen og Søren Søndergård i Låsby stævnede skovrider Christoffer Soetman af Javngyde for dom angående hug og slag, han har tilføjet ham. navng vidnede, at da de kørte på alfarvejen mellem Høver og Galten, kom skovrideren og befalede Morten Andersen at køre til Skanderborg med hest og vogn, hvis ikke han ville have hug for 100 dlr, hvorpå han slog ham, og derefter måtte de følge med ham til Skanderborg. skovrideren vidnede, at de fulgte vognene fra Låsby skov, hvor der var blevet hugget 6 kapitalbøge ulovligt, og de fandt risbøge på deres vogne. opsat 14 dage

** samme stævnede skovrider Soetman og skovfoged Christen Lauridsen i Javngyde for dom angående Søren Søndergård Rasmus Andersen Christen Andersen og Mikkel Nielsen deres heste og vogne, som blev frataget dem, hvortil de svarede, at heste og vogne med risbøge skulle vurderes på næste ting ifølge KM skovforordning. opsat 14 dage

** Rasmus Andersen stadsmusikant i Århus stævnede Hans Henriksen Klock af Gedved og Henrik Henriksen sst angående udøvelse med instrumenters spil af fiol bas og trompet til adskillige bryllupper og barsler imod hans privilegium. Anders Andersen af Voel vidnede, at 22/6 gjorde han hans datters bryllup, og da kom de 2 brødre og tilbød deres tjeneste med spil, og havde deres tallerken over bordet, som er sædvanligt, hvorpå de fik penge af gæsterne, og senere fik de penge af de dansende. efter 2 dage rejste de til et andet bryllup i Ans med Peder Andersens søn i Asmildgårde

(111)

** Søren Hansen af Dallerup på hustru Else Sørensdatters vegne Niels Sørensen af Tovstrup på egne vegne tillige med deres formyndere Morten Albretsen og Tomas Nielsen af Låsby gav deres stedfar Johan Nielsen i Dallerup afkald for arv i den selvejergård i Dallerup, deres sl forældre påboede og fradøde, og som nu beboes af deres stedfar. da deres bror Albret Sørensen, som var udenlands, er død, delte hans søskende hans arv, som de lovede at levere ham, dersom han fandtes i live. Tomas Nielsen tilforpligtede sig at have tilsyn med Niels Sørensen, der nu er 20 år til han bliver 25, at han ikke anvender arven til unytte

27/8 1704.

**  regimentsskriver Gyberg begærede dom i sagen mod enken Anne Sørensdatter i Tørring, som lød: da hun uden fæstebrev har besiddet huset, som under hendes fæste er blevet meget brøstfældigt, så har ejeren Rasmus Gyberg magt til at fæste huset til hvem han vil

** regimentsskriver Gyberg stævnede skovrider Christoffer Soetman i Javngyde for dom angående rytterbonden Anders Knudsens af Skorup hans klage. skovrideren fremlagde jægermester de la Roches ordre, at skovrideren ikke måtte tillade lyngrusken eller lyngslæt i KM vildtbane mellem Ry og Ry mølle, så vildtet kunne have fred med deres yngel, og de, der lovligt tillades at hente lyng, skal hente det mellem Ry sønder og Nørskov, og da han traf Anders Knudsen på et sted, hvor han intet havde at bestille, så havde han frapantet ham et par halskobler og et bagreb, hvortil Anders Knudsen svarede, at han kun var på det sted, hvor lyngen var rusket for ham. opsat 6 uger

(113)

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede Jens Nielsen rytterbonde i Sjelle for syn og vidne angående ulovlig skovhugst. opsat 8 dage

** Søren Søndergård i Låsby på egne og Rasmus Andersen Christen Andersen og Mikkel Jensen sst deres vegne stævnede Niels Brøckner af Skanderborg skovrider Soetman af Javngyde og skovfoged Christen Lauridsen sst for dom angående deres heste og vogne, som skulle være forbrudt og fremlagde deres indlæg, at da det træ, de hentede, var gammelt trøsket og halvråddent, hvilket de ikke mener er imod KM skovforordning, og de ikke kan tåle at miste deres heste og vogne for så ringe forseelse, så mener de, sagen må forsones med en ringe ting. dom: da skovforordningen tillader, at skovsager må aftinges i amtsstuen i vedkommendes overværelse, og da træet er ringe frønnet træ, så bør sagen forsones med tingning på billigste måde, for at forekomme bøndernes ruin

** den sag mellem Jens Hagensen af Linå og smed Rasmus Sørensen sst blev forligt således, at smeden erklærede, at han havde ingen årsag til de ord, han havde sagt om Jens Hagensen

(114)

3/9 1704.

** regimentsskriveren begærede vurdering af Laurids Nielsen i Høver hans heste og vogn, som var optaget med forbuds kornsæd, som han havde avlet på rytterbonde Frederik Skults jord. opsat 8 dage

** de indstævnede sager af citanterne mod Christoffer Soetman af Javngyde blev opsat 8 dage

** sagen mellem Rasmus Rasmussen Munk af Framlev og Oluf Jensen i Hørslev blev opsat 14 dage

** sagen mellem Rasmus Brobjerg og Jens Nielsen i Sjelle blev opsat 8 dage

10/9 1704.

** regimentsskriver Holmer af Storring stævnede Villum Jensen af Lillering for dom formedelst ulovlig kornsæd på Storring mark i Jep Christensens gårds jord, som bevidnedes. sagen blev opsat 4 uger

(115)

** regimentsskriver Holmer stævnede Laurids Nielsen, husmand i Høver, for dom angående ulovlig sæd i rytterbonden Frederik Skults gårds jord imod forbud, hvorfor hans heste og vogn ved tinget for 8 dage siden blev vurderet, og stævnede Frederik Skult for dom, for han har bortlejet jord imod KM forordning. opsat 4 uger 

** Rasmus Andersen Holst, privilegeret instrumentist i Århus, stævnede Jens Pedersen Mariager i Linå for at have spillet ved adskillige bryllupper, og især 22/6 i Linå, hvorved der sker indpas i hans brød og næring og fremlagde dom at Århus byting 14/2 1704, hvoraf han lod læse KM privilegium og begærede dom. sagen blev opsat 5 uger

(116)

17/9 1704.

** Oluf Jensen af Hørslevbol fremkom for retten, da det var 6.ugers dag, da dom mellem ham og Rasmus Rasmussen Munk af Framlev skulle afsiges og tilbød at gøre ham afbedelse for de ord, han og hans hustru kunne have ladet falde i ubesindighed. dom: da ordene er faldet i ubesindighed, da bør de ikke komme Rasmus Rasmussen til æres forklejnelse, og Oluf Jensen og hustru bør erklære det til tinget, hvorefter Oluf Jensen erklærede Rasmus Rasmussen for en ærlig karl, og vidste kun ærligt og godt om ham

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård lod afhjemle syn på Jens Nielsen rytterbondes gård i Sjelle

(117)

** KM regimentsskriverens fuldmægtig stævnede Jens Nielsen af Sjelle for syn på hans påboende gård. synsmænd udmeldtes

** Rasmus Christensen af Søballe lovbød 1.ting 3 selvejerhuse i Storring og 2 agre på Storring mark

** mag Nickel Seidelin af Skanderborg efter 6 ugers opsættelse stævnede Peder Dyhr i Sorring med flere for resterende KM anpart korntiende. dom: de bør betale deres restants

24/9 1704.

** regimentsskriver Holmer efter 8 dages opsættelse lod fremlægge et syn, som synsmændene afhjemlede

** skovfoged Christen Lauridsen af Javngyde fremlagde synsmændenes skriftlige skovsyn

** indførsel af ovennævnte skovsyn

** indførsel af regimentsskriver Holmer fremlagte syn på rytterbonden Jens Nielsen i Sjelle hans gård

(118)

** Rasmus Christensen af Søballe lovbød 2.ting 3 selvejer gadehuse i Storring og 2 agre på Storring mark

1/10 1704.

** Carsten Andersen ridefoged og fuldmægtig på Frisenborg stævnede på herskabets vegne Niels Nielsen, der boer på Ustrupgård i Sabro sogn, for forbudsdom angående Sabro kirketiende, som han ikke har ville aflægge, men imod forbud ladet det hjemkøre med videre tingsvidne af Frisenborg birketing 16/9 indeholder dom: da tingsvidnet af Frisenborg birketing viser, at Hanghede hører under Ristrup hovedgård både i gammel og ny matrikel, så bør forbudet til Niels Nielsen mod at indføre kornet være magtesløst

(119)

** herredsfoged Claus Jessen stævnede løjtnant Luth og løjtnant Borel i Høvergård, som havde kaldt stævningsmændene hundsvotter og skælme, som skulle tage deres hatte af, og desuden truede de herredsfogeden og fremlagde en underskrevet attest

** herredsfoged Claus Jessen stævnede løjtnant Luth for dom for voldelig nedkørsel på Storring mark. opsat 4 uger

** herredsfoged Claus Jessen stævnede efterskrevne for dom angående folkeskatten. opsat 4 uger

** Claus Hansen af Galten stævnede Laurids Sørensen af Galten og hustru Kirsten Jensdatter angående deres æresskælden. Laurids Sørensen erklærede, at han havde intet at påsige Claus Hansen og hustru andet end det, som er ærligt og godt

(120)

** Rasmus Christensen af Søballe lovbød 3.ting 3 selvejer gadehuse i Storring og 2 agre på Storring mark

8/10 1704.

** regimentsskriver Holmer stævnede Envold Rasmussen i Kalbygård som formynder og morbror og Morten Albretsen i Låsby deres mosters mand for lovbud af den selvejergård i Sjelle, som rytterbonden Jens Nielsen påboer, idet han resterer med en del penge, har ladet gårdens skov forhugge og bygningerne forfalde, hvorfor en anden vederhæftig er blevet indsat i gården, som kunne holde den i god stand og svare skatterne, og gården blev lovbudt 1.ting

** regimentsskriver Holmer stævnede Christen Frederiksen i Storring for dom for overfald på dragon Hans Sørensen sst. opsat 14 dage

** regimentsskriverens sager angående ulovlig kornsæd blev opsat 14 dage

** Poul Lauridsen af Dallerup stævnede hans svigersøn Søren Andersen af Sorring for dom angående den medgift, han fik med hans datter Maren Poulsdatter, som han tilbageholder. opsat 8 dage

(121)

** Rasmus Christensen af Søballe 4.ting lovbød 3 selvejerhuse og 2 agre i Storring

15/10 1704.

** regimentsskriver Holmer stævnede Christen Frederiksen i Storring og Mads Danielsen i Hørslevgård for syn på deres gårde i mark og by

** Poul Lauridsen af Dallerup med 8 dages opsættelse indleverede specifikation over hans sl datter Maren Poulsdatters medgift. dom: da Søren Andersen ingen børn har avlet med hans sl hustru Maren Poulsdatter, da bør han levere det tilbage, som hun har indført i boet

** Rasmus Andersen Holst af Århus lod kundgøre, at den sag mellem ham og Jens Pedersen Mariager er ved forhandling ophævet

** KM regimentsskriver Holmer 2.ting lovbød den selvejer bondegård i Sjelle, Jens Nielsen påboer

22/10 1704.

** regimentsskriver Holmer satte i rette og formente, at da Christen Frederiksen af Storring ikke er mødt, da bør han lide for hans forfald. sagen blev opsat til 6.ugers dag

(122)

** regimentsskriver Holmer 3.ting lovbød den selvejergård i Sjelle, Jens Nielsen påboer, hvorimod Rasmus Brobjerg protesterede, idet han ejer 1/3 af gården, hvilket ikke blev taget til følge, da lovbudet ikke vedrørte hans del, som han har tilforhandlet sig

** regimentsskriver Rasmus Holmer efter 14 dages opsættelse lod afhjemle syn på Christen Frederiksen i Storring og Mads Danielsen i Hørslevgård deres iboende KM ryttergårde

(123)

29/10 1704.

** regimentsskriver Holmer 4.ting lovbød den selvejergård i Sjelle, Jens Nielsen påboer

** den sag mellem de Låsby mænd og skovrider Soetman i Javngyde blev opsat 3 uger

** den sag mellem KM herredsfoged Claus Jessen i Galten og de Galten husmænd blev opsat til 6.ugers dag

5/11 1704.

** læst KM forordninger

** efter 14 dages opsættelse i sagen med Christian Frederiksen i Storring og Mads Danielsen i Hørslevgård fremstilledes vidner, som på spørgsmål svarede, at Christian Frederiksen som skovfoged har ladet save egetømmer under foregivende, at det skulle bruges til hans gårds reparation, men de vidste ikke, hvor det var blevet af, og han havde ved de omliggende bønder ladet føre flere læs tømmer til Århus, desuden havde han fået bygningstømmer til gården, men de vidste ikke, hvor det var blevet af, men ladehuset var færdigt at falde til jorden. opsat 3 uger

** for retten fremkom Niels Christensen og hustru Karen Keldsdatter af Skorup og berettede, at ildebrand havde lagt i aske al deres formue, så de er kommet i stor armod og elendighed og at Niels Christensen er vanfør, hvilket blev bekræftet

12/11 1704.

** regimentsskriver Holmer fremlagde en kaution og forsikring, at Anders Lundgård og Jens Jensen Lundgård har forpligtet sig til, at deres svoger Christian Frederiksen i Storring inden 2 års forløb skal sætte sin iboende gård i forsvarlig stand efter rytterforordningen

(124)

** Laurids Sørensen Smed i Låsby på sin svoger Anders Jensen i Mollerup hans vegne stævnede Vibeke Hagensdatter i Mollerup for dom angående forøvet overfald vold og beskyldning til æres forklejnelse. Jens Hagensen af Linå på søsteren Vibeke Hagensdatters vegne svarede, at da hun bor i et rytterhus, bør regimentsskriveren stævnes. navng vidnede, at hun havde sagt, at Anders Jensens hustru var fuld af pokker og franzoser, og hun havde slået hans kakkelovn ned og slået døren af hængslerne. sagen blev opsat 4 uger

** Christen Frederiksen og Peder Jensen af Storring vidnede, at de havde forbudt sognepræsten hr Christen Nielsen Bøg at vi eller kopulere Karen Jepsdatter til nogen mand før sagens uddrag

** herredsfoged Claus Jessen efter opsættelse af 1/10 angående de Galten husmænd og inderster satte i rette og formente, de burde betale deres familieskat. dom: efterskrevne inderster og husmænd bør betale

19/11 1704.

** læst KM forordning

** regimentsskriver Holmer af Storring begærede dom i sagen mod Christian Frederiksen af Storring for overfald på dragon Hans Sørensen sst. dom: da det ikke er bevist, at han har gjort dragonen nogen skade, så bør han være fri for tiltale, til der skaffes bedre bevis

(125)

** amtmand Jørgen Grabows fuldmægtig Poul Møller, som er overdraget oppebørslen af konsumptions og folkeskatten, stævnede sognepræst hr Christen Bøg i Storring for spørgsmål angående det indleverede mandtal for januar og juli kvartaler, som findes temmelig urigtige. Jens Nielsen af Storring vidnede, at hans stedsøn Jep Bertelsen var i gården forleden vinter hos hans mor. andre vidnede om deres tjenestefolk. Mikkel Sørensen vidnede, at han havde sin søn Søren Mikkelsen 14 år gammel i gården. andre vidnede om deres tjenestefolk. Mikkel Sørensen i Høver havde sin søn Jens Mikkelsen i gården, og Laurids Sørensen havde sin datter Maren Lauridsdatter i gården

(126)

26/11 1704.

** sagen mellem regimentsskriveren og Mads Danielsen rytterbonde i Hørslevgård blev opsat 8 dage

3/12 1704.

** i sagen mod Mads Danielsen i Hørslevgård efter 8 dages opsættelse fremlagde regimentsskriver Holmer et tingsvidne 22/10 angående hans gårds ilde tilstand og nødvendige reparation. sagen blev opsat 8 dage

** Jørgen Friis handelsmand i Århus stævnede efterskrevne for dom angående restants, hvortil Niels Andersen Lovring i Sorring Niels Jensen af Linå og Niels Borum af Tovstrup alle gjorde deres ed, at de intet skyldte ham. opsat 4 uger

(127)

10/12 1704.

** læst KM forordninger

** den sag mellem Anders Jensen af Mollerup og Vibeke Hagensdatter blev opsat 8 dage

** skovrider Holger Mikkelsen af Skannerup stævnede Jens Tomasen af Linå for forsømmelse, idet Erik Jacobsen i Sejl havde leveret 3 rådyr og 1 vildsvin til sognefoged Laurids Jensen i Linå, hvoraf han leverede 2 rådyr til Jens Tomasen i Linå, som lovede straks at levere dem videre til det rette sted, som først skete 3 dage derefter

** Christen Lauridsen af Rask, befuldmægtiget af Maren Mouridsdatter på Lavengård, fremlagde hendes underskrevne instrument, at da hendes sl mand Christian Fischer til Lavengård er død i Viborg, hvor han var belagt med KM arrest, og da hun efter 5 års proces er kommet i stor besværing, så nødes hun til på egne og umyndige børns vegne, og med hendes far som lovværge og børnenes formynder, at frasige sig arv og gæld efter hendes sl mand Christian Fischer. underskrevet Maren Mouridsdatter Mourids Hansen ----

** hr Christen Madsen Sommer i Sjelle 3.ting fremlyste en sorthjelmet stud, som har brændt BB på venstre horn

(128)

17/12 1704.

** regimentsskriver Gyberg stævnede Rasmus Andersens sønner Anders Rasmussen og Jens Rasmussen i Stjær for dom angående vold og overlast på Lennart Carls hustru Inger Pedersdatter af Skanderborg ladegård på alfar vej, og fremlagde tingsvidne af Hjelmslev ting 7/12. opsat 14 dage

** Jens Hagensen af Linå stævnede Anders Jensen Skrædder af Mollerup og hans hustru Kirsten Sørensdatter for spørgsmål angående Laurids Smed af Låsby hans beskyldning mod Vibeke Hagensdatter af Mollerup for overlast. synskvinderne vidnede, at de ingen svaghed fandt, da de synede Kirsten Sørensdatter

** Laurids Sørensen Smed af Låsby stævnede Vibeke Hagensdatter for den vold og overlast, hun har begået i Anders Jensens hus i Mollerup og for hendes ærerørige ord om Anders Jensens hustru Kirsten Sørensdatter. sagen blev opsat 14 dage

(129)

7/1 1705.

** Laurids Pedersen af Tovstrup på sin svoger forrige herredsfoged Rasmus Jacobsen Holst af Dalsgård i Lysgård herred hans vegne stævnede baron Kielmansegg oberst Preens frue og major Bebow på Høvergård for en til ham af sl brigaderinde von Preen udgivne obligation, som han mener, hendes arvinger bør betale, hvilken obligation blev fremlagt. sagen blev opsat 6 uger

(130)

** Søren Borup af Linå berettede, at da en del vidner skal have sigtet ham for at have antydet at Kirsten Sørensdatter var besværet med sindssvaghed ville han om 14 dage føre de afhørte vidner til tinget

** Jesper Pedersen og Mads Sørensen af Ovstrup berettede, at da et af deres huse, Lykkehuset, var brændt, så advarede de indbyggerne i de omliggende byer, som er Farre Røgen Skørring, mod at befatte sig med huset og bortføre noget derfra under vedbørlig straf

** Søren Knudsen af Galten fremkom solgte og skødede den halve part af den selvejergård i Galten, han påboer, til hans søn Knud Sørensen og hans fæstemø Edel Jensdatter

14/1 1705.

** læst KM forordninger

(131)

** Jørgen Friis af Århus efter 4 ugers opsættelse fremlagde sit indlæg, hvorimod navng mødte og ved ed benægtede deres gæld. dom: de, der ikke har aflagt ed eller med kvittering kan bevise, de har betalt, bør betale deres gæld

** regimentsskriver Gyberg efter 14 dages opsættelse begærede dom i hans sag mod Søren Andersens sønner i Stjær angående overlast mod Inger Pedersdatter af Skanderborg ladegård, hvorimod de fremlagde et tingsvidne af Hjelmslev herredsting 24/11. dom: da de har anfaldet Inger Pedersdatter på alfar vej og frataget hende et forklæde og brugt nærgående ord, så bør de levere forklædet tilbage og gøre afbigt for retten samt betale hende for spot og skade hver 2 rdl og til de fattige 4 lod sølv

** Rasmus Bertelsen af Linå på universitets fuldmægtigs vegne stævnede Christen Christensen af Linå for dom angående ulovlig skovhugst i universitetets skov, hvilket bevidnedes. sagen blev opsat ---- dage

(132)

** Matias Melchiorsen herredsfoged til Tyrsting Vrads herred fremlagde amtmandens ordre til at betjene retten i følgende sag

** amtmand Jørgen Grabow stævnede baron Christian Albret Kielmansegg og major Hans Henrik Bebow begge til Høvergård og stervboet efter sl brigader Adam Crenack von Preen og fru Sofie Amalie Carisii angående en kiste, hvis nøgle er i amtmandens varetægt, som skal være opbrudt. et skriftligt vidne fremlægges, at omtalte kiste, som var kommet fra Stadsegård, blev i overværelse af amtmandens fuldmægtig åbnet, og nogle breve udtaget, som majoren og baronen havde forlangt, men de nægtede at lade kistens indhold vurdere, det kunne vente, til kisten blev åbnet igen. vidner afhøres. herredsfogeden afhøres

(133)

21/1 1705.

** oberførster Ritter stævnede navng i Vissing Låsby Borum Alling for dom angående ulovlig skovhugst i KM skove. tingsvidner 20/6 4/7 10/10 1703 9/7 23/7 30/7 1704 angående deres ulovlige skovhugst fremlægges, som strider mod KM skovforordning 13/9 1687. opsat 4 uger

(134)

** mag hr Klemend Poulsen af Linå stævnede Jens Tomasen i Linå for spørgsmål i universitetets skovsag imod Christen Christensen, og han svarede, at han havde ikke givet Christen Christensen forlov til at hugge i hans husbonds skov, men han havde lånt ham økse og vogn. opsat 14 dage

** Søren Borup af Linå stævnede Niels Andersen og Niels Alling af Linå, som på spørgsmål svarede, at de havde ikke hørt ham udtale, at Kirsten Sørensdatter var belastet med nogen svaghed

** Søren Christensen Grav af Skellerup foregav, at da han skyldte hans husbond Daniel Fischer for restants og afgift af hans selvejergård, så begærede han, at gården bliver solgt ved auktion, så han kan betale ham

(135)

28/1 1705.

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Niels Sørensen af Mollerup Niels Pedersen Jens Pedersen Søren Mortensen sst med flere af Laven for resterende landgilde og anden gæld. sagen blev opsat 14 dage

** Mads Pedersen af Ovstrup lod afhjemle syn på det afbrændte hus, Lykkehuset, som ligger under Ovstrupgårds takst

4/2 1705.

** regimentsskriver Rasmus Holmer af Storring stævnede Just Knudsen og Knud Justsen begge af Stjær for syn på deres iboende gård

** oberførster Johan Ritter stævnede Mads Sørensen af Galten Mikkel Sørensen Peder Pedersen Niels Mikkelsen sst angående ulovlig skovhugst, som synsmænd bevidnede. sagen blev opsat 8 dage

(136)

12/2 1705.

** regimentsskriver Holmer lod afhjemle syn på Knud Justsens gård i Stjær. navng vidnede, at Knud Justsen har afstået sin halvgård til sønnen Just Knudsen mod ophold og aftægt. Knud Justsen svarede, at han havde ikke afstået gården, men vil bebo den, så længe han lever

** regimentsskriver Holmer stævnede Niels Lauridsen af Sjelle for dom, for han skal have overfaldet Oluf Sejersen på alfar vej. syn afhjemledes. navng vidnede om overfaldet. opsat 4 uger

(137)

** efter 8 dages opsættelse fremstillede KM oberførster efterskrevne, hvoraf skovløberen vidnede, at han ikke havde set, hvem der huggede ulovligt i skoven, idet vedkommende løb bort, og de indstævnede svarede, at de ikke denne dag havde været i skoven. andre stævnedes for skovhugst

** Tøger Reenberg til Ristrup stævnede amtmand Grabow oberførster Ritter regimentsskriver Holmer for syn på Høvergårds tilliggende skove. synsmænd udmeldtes

** efter 14 dages opsættelse mødte universitetstjener Rasmus Bertelsen og begærede dom over Christen Christensen i Linå for ulovlig skovhugst. dom: han bør for den beviste skovhugst betale skovens ejer 10 rdl

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede efterskrevne Lavengårds tjenere i Linå for resterende landgilde. sagen blev opsat 14 dage

(138)

** Daniel Fischer til Silkeborg mødte, og efter Søren Christensen Grav i Skellerup hans begæring 21/1 blev der foretaget auktion over hans halve iboende selvejergård, som tilfaldt Daniel Fischer som højstbydende

** det skriftlige syn over Knud Justsens halvgård i Stjær blev fremlagt

18/2 1705.

** efter 6 ugers opsættelse fremlagde baron Kielmansegg og major Bebow nogle missiver, underskrevet af sl brigaderinde von Preen, samt 2 attester angående gæld til Rasmus Jacobsen Holst. sagen blev opsat 14 dage

(139)

25/2 1705.

** Morten Albretsen af Låsby på egne og Jens Rasmussen Søren Pedersen Anders Pedersen og anneksbonde Jens Sørensen deres vegne stævnede efter en kaldsmemorial, da amtsforvalter Just Hansen i Skanderborg har dem under forfølgning angående Tovstrup øde mølles jorder, følgende amtmand Jørgen Grabow og amtsforvalter Just Hansen for vidner om møllens jorder. navng, der mindes op til 40 år, vidnede, at i den tid havde den øde møller jorder på Tovstrup mark ikke været dyrket af de Låsby mænd, og vidste intet om en kontrakt, som øvrigheden gjorde mellem Tovstrup og Låsby mænd for mange år siden med landgilden af det øde møllested

(140)

** regimentsskriver Holmer stævnede enken Maren Jensdatter af Røgen for syn på hendes påboende gård

** den sag mellem Niels Henriksen Vendelbo af Silkeborg og hans principals tjener blev opsat 8 dage

4/3 1705.

** læst plakat om afholdelse af session i Randers Århus og Viborg amter

** Daniel Fischer til Silkeborg efter 8 dages opsættelse begærede dom over de indstævnede af Laven Mollerup og Linå, som lød: da de ikke har fremlagt kvittering, så bør de betale deres restants

** oberførster Ritter begærede efter opsættelse dom, som lød: bønderne bør aftinge sagen hos amtmanden, og dragon Hans Pedersen, der har vedgået den ulovlige skovhugst, bør betale overjægermesteren 20 rdl

** efter opsættelse begærede Jens Ostenfeld dom i sagen mellem sl brigader von Preens arvinger og Rasmus Jacobsen Holst forrige herredsfoged i Lysgård herred. dom: da arvingerne ikke har fremlagt noget, der kunne svække den af Sofie Amalie Carisii (Carisius) til Rasmus Holst udgivne obligation, så bør de betale gælden efter obligationens indhold

(141)

** regimentsskriver Holmer efter 8 dages opsættelse lod afhjemle syn på afdøde Jørgen Christoffersens halvgård i Røgen

11/3 1705.

** regimentsskriver Holmer efter 4 ugers opsættelse begærede dom i sagen mellem Oluf Sejersen og Niels Lauridsen af Sjelle angående slagsmål, hvorefter parterne erklærede, at de var blevet forligt med hverandre

(142)

** Rasmus Brobjerg på Sjelle skovgård stævnede Rasmus Nielsen, som tjener Niels Sørensen i Herskind, angående stave, han har hugget i Østerskov. syn på stavene, som lå ved skellet, blev afhjemlet, og han blev forbudt at føre dem bort

** regimentsskriver Holmer stævnede Hans Sørensen dragon for spørgsmål angående nogle ord, som er faldet i Christian Frederiksens hus i Storring. parterne gav tilkende, at de var forligt, og dragonen vidste intet uærligt at beskylde Christian Frederiksen og hans hustru

(143)

** Ib Andersen, trompeter i Galten, stævnede ritmester Otto von Holstein på Ristrup for dom angående hans gage samt for en langvarig arrest i Fredericia, som von Holstein har forvoldt ham. sagen blev opsat 14 dage

** landsdommer Tøger Reenberg til Ristrup lod afhjemle syn på de skovparter i Høver skov, som ligger til den selvejergård i Høver, sl oberst Preen påboede

18/3 1705.

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Peder Nielsen og Peder Lauridsen Kær begge af Alling for dom angående ulovlig skovhugst. navng vidnede om skovhugsten. opsat 4 uger

(144)

26/3 1705.

** regimentsskriver Holmer efter 14 dages opsættelse fremlagde tingsvidne 14/2 i sagen mellem Oluf Sejersen og Niels Lauridsen i Sjelle. sagen blev opsat 4 uger

** den sag mellem trompeteren i Galten og ritmester Holstein blev opsat til 6.ugers dag

1/4 1705.

** landsdommer Matias Poulsen til Søbygård stævnede Søren Jespersen Snedker i Farre for dom angående hans begåede tyveri på Søbygård, og talte med hans steddatter Anne Marie, og fremlagde tingsvidne af Frisenborg birketing 24/2. opsat 4 uger

8/4 1705.

(og blev i dag ej videre forrettet)

15/4 1705.

** Niels Christensen af Hårby på Inger Pedersdatter Lennart Carls hustru i Skanderborg ladegård hendes vegne fremlagde en dom 14/1 over Rasmus Andersens sønner Anders Rasmussen og Jens Rasmussen i Stjær. dommeren gjorde hende bekendt, at en af brødrene var i Galten, men da han ikke havde hendes forklæde med sig, skal han møde om 8 dage ved retten

(145)

** efter 3 ugers opsættelse begærede trompeter Ib Andersen i Galten dom, som lød: ritmester Holstein bør betale trompeterens krav på 27 rdl

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Jon Olufsen Degn i Linå hans hustru og hendes søster Anne Christensdatter angående overlast med udskæld, og Jon Olufsen for dom, for han har handlet mod KM befalingsmand, og Laurids Nielsen i Mollerup for dom angående betaling for skifte efter hans sl hustru, og forrige regimentsskriver Laurids Ditlevsens enke for dom angående betaling for skifte efter ham. opsat 14 dage

22/4 1705.

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede sognepræst hr Christen Madsen Sommer i Sjelle, og talte med hans søn Otte Christensen, angående hans afvisning af Berete Jensdatter Kusk i Sjelle fra skrifte og nadverens sakramente, uden nogen dom, hvortil han svarede, at hun vidste nok, hvorfor hun ikke kunne komme til guds bord, før hun efter biskoppens skrivelse havde stået åbenbarligt skrifte for hendes barn, der blev optændt af lue og døde

(146)

** Anders Rasmussen og Jens Rasmussen af Stjær efter dom erklærede, at de vidste intet uærligt at beskylde Inger Pedersdatter og leverede hende hendes forklæde, de fratog hende

29/4 1705.

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede hans bønder i Sjelle og Skørring for dom angående restants landgilde lån og lånekorn sædekorn KM skatter. opsat 8 dage

** Christen Christensen Børsting af Sjelle fremlagde et skøde, som Jens Nielsen havde givet ham på hans iboende selvejergård

** landsdommer Poulsens sag blev efter opsættelse opsat 4 uger

** efter 14 dages opsættelse spurgte herredsfoged Claus Jessen Laurids Nielsen af Mollerup om hans salær for skifte efter hans sl hustru, hvortil han svarede, at han havde betalt salær 12 rdl til regimentsskriver Ditlevsen, før han fik skiftebrevet leveret, og boet beløb sig til 1100 rdl, og han ville ikke betale fogden 1 procent deraf, for noget, han havde betalt engang til Laurids Ditlevsen. opsat 6 uger

** de andre sager angående sl regimentsskriver Ditlevsens enke samt Jon Olufsen Degn i Linå blev opsat 6 uger

6/5 1705.

** efter 8 dages opsættelse mødte Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård og saggav hans bønder i Sjelle og Skørring for restants, som blev fremlagt, hvortil de svarede, at de kunne umuligt uden deres ruin betale den fordrede restants, men ville betale tid efter anden. sagen blev opsat 8 dage

(147)

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede samtlige efterskrevne Mollerup og Laven bymænd for syn på deres iboende byers og påboende boligers tilliggende skovsparter, som skal afhjemles om 8 dage

(148)

13/5 1705.

** Daniel Fischer til Silkeborg efter 8 dages opsættelse lod afhjemle skovsyn, navng vidnede om træ, de havde hugget med og uden udvisning. sagen blev opsat 4 uger

** Jens Hagensen, kromand i Linå, stævnede vedkommende i Linå sogn. Rasmus Bertelsen vidnede, at Maren Jensdatter, Tomas Andersens enke, har solgt øl og brændevin offentligt, hvilket også gjaldt Jens Mariager og degnens kones søster samt Laurids Nielsen. andre vidnede derom. sagen blev opsat 8 dage

(149)

** Jens Hagensen i Linå stævnede efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 8 dage

** Jens Høg i Hårup stævnede Søren Madsen, der tjener Jens Sørensen af Hårup for dom angående gæld. opsat 8 dage

** Rasmus Brobjerg begærede dom over hans bønder i Sjelle og Skørring, som lød: de bør betale efter afregning betale det, de skylder

** Mads Pedersen i Skørring fremlagde en fuldmagt, underskrevet af Niels Mikkelsen i Årslev Hans Rasmussen i Skovby og MMS, hvori Niels Mikkelsen på egne og medarvingers vegne giver Mads Pedersen fuldmagt til at lovbyde den halvgård i Herskind, som hans sl far Mikkel Pedersen i forrige tider påboede, og som hans stedfar Peder Rasmussen nu påboer, og han lovbød 1.ting omtalte selvejergård

20/5 1705.

** Jens Hagensen af Linå begærede afhøring af de for 8 dage siden udeblevne vidner. Laurids Nielsen Kær i Laven vidnede, at Matias Rytter og hustru i Laven Jens Høg i Hårup Jens Sørensen Jens Lauridsen Hans Sørensen sst brændte brændevin og solgte til hvem, der ville købe det samme gjaldt en møllersvend i Silkeborg mølle og de fleste Skellerup mænd sognepræsten hr Klemend Poulsen Søren Korporal og Anne Rasmusdatter Vestergård, som nu har Jens Nielsen Snedker. Jens Hagensen fremlagde kongebrev på krohold i Linå dateret 29/4 1704. sagen blev opsat 14 dage

(150)

** KM amtsskriver Christian Skanderup stævnede anneksbonden Poul Lauridsen i Dallerup hr Laurids Justsens enke i Alling assessor Lime i Farre med flere for dom angående restants til amtstuen. sagen blev opsat 14 dage

(151)

** amtsskriver Skanderup stævnede efterskrevne for dom angående restants til amtstuen. opsat 14 dage

** amtsskriver Skanderup stævnede efter en skriftlig stævning og fremlagde Jørgen Andersen i Skovby hans skriftlige klage. opsat 8 dage

** Rasmus Brobjerg af Sjelle skovgård stævnede Niels Rasmussen Klog i Sjelle, for han ikke rettidigt har klareret skyld og landgilde, hvorved han bør have sit fæste forbrudt ifølge KM forordning. sagen blev opsat 8 dage

(152)

** Jens Hagensens sag angående gæld blev opsat 14 dage

** Søren Jensen af Sorring og Jens Pedersen sst stævnede samtlige Sorring bygrander for syn på hans skovskifte

** Mads Pedersen i Skørring 2.ting lovbød den halve selvejergård i Herskind, Peder Rasmussen påboer

**  for retten blev fremlagt Rasmus Rasmussen i Søballe hans skøde til amtmand Grabows fuldmægtig Møller på 3 gadehuse i Storring

27/5 1705.

** landsdommer Poulsen efter opsættelse begærede dom over Søren Jespersen Snedker i Farre. dom: da han ifølge tingsvidnet er fundet med noget rug, som han ikke har hjemmel til, så bør han betale for sit lovstridige forhold i gæld og tvigæld og miste sin hud og i omkostning 6 lod sølv

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård efter opsættelse begærede dom over Niels Rasmussen Klog i Sjelle, som lød: da han har ladet sin gård forfalde og ikke betalt restants og landgilde, så har han forbrudt sit fæste og må kvittere gården

** den sag mellem mons Vendelbo og Jens Hagensen i Linå angående krohold er ophævet således, at Jens Hagensen årligt får 12 sld af de Hårup og Skellerup mænd, hvorimod han samtykker, at de redder deres kvæg med det, de med deres kedlers brug kunne afstedkomme

** afhjemling af syn på skovsparter i Sorring skov

(153)

3/6 1705.

** herredsfoged Claus Jessen stævnede oberst Fuhrman og amtmand Jørgen Grabow for at bevise en klage til KM angående en karl Søren Nielsen, som blev frigivet på sessionen, og i hans sted blev herredsfogedens karl indrulleret, og fremlagde hans klage, og de stævnede Søren Nielsen, som tjener på en ryttergård i Høver, for vidne angående hans dygtighed og hans fritagelse på sessionen i Skanderborg

3/6 1705.

** efter 14 dages opsættelse begærede amtsskriver Ulrik Christian dom i sagerne mellem amtsskriveren og anneks og kirkebønderne angående deres restants. Eggert Klercke på Sjelle skovgårds bønders vegne fremlagde landstingsdom 18/5 over anneksbønder, og påstod at de Låsby mænds formænd havde frasagt sig den øde mølles jord ifølge tingsvidne 23/6 1704. dom: de bør efter landstingsdom betale restantsen af Tovstrup øde mølles jord, men Alling kirkes ejer frikendes for fordringen

(154)

** amtsskriveren stævnede efter en skriftlig stævning. navng vidnede, at da de sad i kroen, råbte Jørgen Andersen, at hans øjne var slået fulde af ild af Peder Nielsen i Skovby, men de vidste ikke, hvorledes det gik til. syn viste, at Jørgen Andersen havde skade på det ene øje, og det andet var meget rødt, og han gav last og klage over Peder Nielsen, og sigtede ham for den skade, der var tilføjet ham af ild. sagen blev opsat 8 dage

** Søren Jensen af Sorring på egne og Jens Pedersen sst hans vegne lod afhjemle syn på hans og andres skovskifter i Sorring skov

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede Søren Jensen Let af Rode, som er Mikkel Sørensens stedsøn, for den vold og overlast, han gjorde Jens Pedersen Remmer i Skørring, og for skaden, hans hest gjorde på hans rugager. Rasmus Madsen af Skørring vidnede, at Søren Jensen med flere af Rode lå ved bækken på Skørring mark og lod deres bæster gå i rugageren, og han gennede dem ud derfra, og da Jens Pedersen kom til, kom han og Peder Jensen i slagsmål

(155)

** herredsfoged Claus Jessen stævnede oberst Fuhrman og amtmand Grabow for at bevise hans klage til KM angående en karl Søren Nielsen, der tjener i Høver, som er blevet fritaget på sessionen, og i hans sted blev herredsfogedens karl Oluf Jensen indrulleret som dragon, skønt han beboer et gadehus, hvorved der er sket herredsfogeden uret, og det for retten bevidnes, at Søren Nielsen Ellerup er kraftigere og dygtigere til hans arbejde end herredsfogedens karl. andre ungkarle, der var på session med Søren Nielsen, vidnede, at han blev fritaget, skønt han var den største karl af alle indkaldte herredsfogeden fremlagde regimentsskriver Holmers missive, hvoraf det sees, at Søren Nielsen skal have haft et halvt KM gadehus i fæste for at fri ham for dragon, og da han kunne være sikker derfor, tog han tjeneste på Høvergård. dom: da Claus Jessen har bevist sin klage, at Søren Nielsen er langt dygtigere end hans karl Oluf Jensen, og dog fritaget for dragon, da bør hans klage ikke forstås anderledes, men bør forblive derved

(157)

** indførsel af syn på skelsten om Peder Jensens skovskifte i Sorring skov, og et af dem havde Peder Lauridsen og hans kones far Rasmus Lauridsen vist kommissarierne, som synede skoven for kort tid siden. Peder Jensen havde efter tingsvidne 18/12 1669 gjort forlig med Jens Sørensen og Jesper Pedersens formand i Ovstrup Søren Madsen om skellet
** Mads Pedersen af Skørring 4.ting lovbød den halve selvejergård i Herskind, hvorefter Niels Mikkelsen i Årslev Hans Rasmussen af Skovby og Morten Rask af Herskind på egne hustruer og samtlige deres arvingers vegne solgte deres lodder i ovennævnte selvejergård til Christen Jensen

10/6 1705.

** amtsskriver Ulrik Christian begærede opsættelse i sagen mellem Jørgen Sørensen af Skovby og Peder Nielsen sst. opsat 3 uger

** landsdommer Reenberg til Ristrup stævnede kaptajn Carl August von Drews hans tjener og kusk angående deres overfald på ridefoged Jens Ostenfeld på Ristrup og Jens Sørensen af Sabro. syn på deres sår og skade afhjemledes, og de gav last og klage over de indstævnede for overfaldet, som skete, da Jens Sørensen kom til Ristrup for at hente hans hest, som var blevet indtaget. vidneførsel fortsat

(159)

17/6 1705.

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Anders Nielsens enke i Skellerup Karen Jensdatter og hendes søn Niels Andersen for dom angående ulovlig pløjning af andre bymænds tilsåede ager, som ved deling er tilfaldet dem, imod den af sl Anders Nielsen indgåede kontrakt, hvortil Karen Jensdatter svarede, at hun ville pløje sin jord, hvor det faldt, og hvad Anders Nielsen havde gjort var død og magtesløs. opsat 4 uger

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Karen Jensdatter af Skellerup angående gæld af hendes påboende halvgård. sagen blev opsat 4 uger

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede samtlige Skellerup beboere angående deres kontrakt om deling over byens mark og eng. opsat 3 uger

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Karen Jensdatter af Skellerup og hendes søn Niels Andersen for syn på den skade, hun har tilføjet de Skellerup bymænd med pløjning på deres tilsåede ager

** Christen Andersen af Viborg på Karen Jensdatter af Skellerup hendes vegne fremlagde skøde på hendes selvejergård i Skellerup, dateret 28/4 1638, samt rentekammerets resolution til konduktørerne ved landmålingen, hvoraf sees hvad jord ager eng skov og herlighed, der ligger til hendes selvejergård. på spørgsmål svarede Christen Andersen, at han var beslægtet med enken og hendes tiltagne lovværge. dommeren tillod Christen Andersen at svare for enken i denne sag

(160)

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede hr Christen Madsen Sommer sognepræst til Sjelle angående opsætning af hans toftegærder mere end de af Arilds tid har været. navng vidnede, at der gik en kirkevej fra Sjelle skovgård til Sjelle kirke imellem præstens agre, som han for nogle år siden i sin toft har ladet indelukke, hvorved de ikke kan køre ad den til Jens Klogs gård. navng vidnede, at de på husbondens vegne havde bedt hr Christen Sommer nedtage gærdet godvilligt, hvortil han svarede, at djævlen skulle fare i ham, om han ville gøre det, før han kom over de blå bølger og fik højeste rets dom, og han ville fly Brobjerg noget andet at tage vare på end hans gærde

(162)

** Christen Jensen Snedker af Sjelle fremviste en ung ulvehvalp, hvorfor han begærede hans betaling efter KM forordning

** Rasmus Christensen af Søballe stævnede hr Christian Nielsen Bøg af Storring for de har ladet deres bæster opæde Søballe bymænds eng og korn. Laurids Møller i Storring vidnede, at præstens pige og Bertel Jensens dreng lod deres kvæg gå i Perritshave, og da Rasmus Christensen ville indtage deres fæmon, truede de ham

25/6 1705.

** Daniel Fischer til Silkeborg lod afhjemle syn på Skellerup mark på noget jord, som Karen Jensdatter og hendes søn Niels Andersen har pløjet

(163)

1/7 1705.

** amtsskriver Ulrik Christian efter 3 ugers opsættelse begærede opsættelse i sagen mellem Jørgen Andersen af Skovby og Peder Nielsen sst. opsat 3 uger

** regimentsskriver Rasmus Holmer i Dallerup stævnede Peder Rasmussen i Herskind for syn på noget skovjord, som han har ryddet pløjet og tilsået, og som skal ligge til rytterbonden Rasmus Christensens gård sst

** regimentsskriver Holmer stævnede Søren Jensen i Sorring for syn på et stykke skov ved Terp mose, som han tilholder sig, skønt det formenes at tilhøre rytterbonden Peder Lauridsen sst og samtlige Sorring bymænd og dragon Niels Lauridsen sst

(164)

8/7 1705.

** kammerråd Just Hansen af Skanderborg stævnede efterskrevne for deres skyld til amtstuen. sagen blev opsat 8 dage

** regimentsskriver Holmer stævnede dragon Tomas Fog af Borum for dom angående hans og hans hustrus overfald på Søren Andersen i Borum, som bevidnedes. opsat 14 dage

(165)

** regimentsskriver Holmer fremstillede synsmænd, men da de intet vidste at vidne om jordens beskaffenhed, blev sagen opsat 8 dage

** regimentsskriver Holmer lod indskrive skriftligt syn af 6/7

** Søren Jensen af Sorring stævnede Peder Lauridsen i Sorring for dom angående hans tilhørende skovskifte i Sorring skov ved Terp mose og fremlagde synsvidne 3/7. opsat 14 dage

** Karen Jensdatter af Skellerup stævnede samtlige Skellerup bymænd for syn på det omtvistede oppløjede jord på Skellerup mark

** indførsel af syn i Sorring skov for ret skel mellem rytterbonden Peder Lauridsen og Søren Jensen selvejerbonde i Sorring deres skovskifter ovenfor Terp mose på Birkebakkerne

** indførsel af syn for ret skel af det stykke skov på Herskind mark, selvejerbonde Peder Rasmussen i Herskind har ryddet pløjet og tilsået

(166)

** Daniel Fischer begærede opsættelse med hans sager. opsat 3 uger

15/7 1705.

** kammerråd Just Hansen af Skanderborg stævnede Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård angående hans indstævnede bønder i Låsby deres restants af Tovstrup øde mølle og begærede opsættelse. opsat 8 dage

** Daniel Fischer til Silkeborg efter 4 ugers opsættelse stævnede Karen Jensdatter i Skellerup for efterskrevne resterende KM kontributioner og afgifter af gården. sagen blev opsat

(167)

** Christen Andersen befuldmægtiget af Karen Jensdatter i Skellerup lod afhjemle syn på det omtvistede jord på Skellerup mark, som Karen Jensdatter har pløjet og tilsået

(168)

** KM regimentsskriver Rasmus Holmer af Dallerup stævnede Jens Pedersen af Stjær for syn på et stykke jord, som Jep Nielsen havde i fæste, og hvorfra han har frapløjet en del

** regimentsskriver Holmer stævnede Just Knudsen af Stjær for syn på et stykke jord, som Mikkel Sørensen havde i fæste, og hvorfra han har frapløjet en del

** regimentsskriver Holmer stævnede efter en skriftlig kaldsmemorial, da rytterbonden Rasmus Sørensen i Stjær har andraget, at Rasmus Christensen i Søballe hans folk gravede tørv på Stjær grund, for synsmænds opkrævelse og dom at lide. synsmænd udmeldtes

(169)

** regimentsskriver Holmer stævnede Jep Nielsen i Stjær og hans far Niels Jepsen og hans datter for dom angående overfald på Just Andersen og hans hustru, da de gik med deres plov på marken. sagen blev opsat 14 dage

** regimentsskriver Holmer stævnede dragon Johan Frederiksen i Høver for dom for overfald med hug og slag på Peder Jensen og hustru i Høver. opsat 14 dage

** regimentsskriver Holmer fremstillede de udeblevne vidner i sagen mod Peder Rasmussen af Herskind angående den ryddede og tilsåede skovjord. navng vidnede, at jorden hørte til Rasmus Christensen fæstebolig. sagen blev opsat 8 dage

(170)

** regimentsskriver Holmer stævnede Johan Frederiksen i Høver angående tyveri og anden ukristelig adfærd. opsat 14 dage

** Peder Jensen af Storring på egne vegne lovbød 1.ting et kålgårdsted i den vestre ende af Storring

22/7 1705.

** kammerråd Just Hansen af Skanderborg efter 8 dages opsættelse begærede dom i sagen om resterende landgilde af Tovstrup øde mølle. dom: da det med rentekammerets resolution 16/6 bevises, at møllens restance er Just Hansen til mangel anført, så bør de indstævnede svare restantsen, hvis de ikke med kvittering kan afbevise det

(171)

** regimentsskriver Ulrik Christian af Skanderborg efter 3 ugers opsættelse i sagen imod Peder Nielsen i Skovby på den ene side og Jørgen Andersen soldat sst på den anden side fremlagde tingsvidne 9/6 angående den skade, Peder Nielsen tilføjede Jørgen Andersen. opsat 14 dage

** oberførster Ritter stævnede efterskrevne i Låsby og Flensted for dom angående ulovlig skovhugst i KM skov, som bevidnedes. vidneførsel fortsat. opsat 14 dage

(172)

** regimentsskriver Holmer efter 8 dages opsættelse i sagen mod Peder Rasmussen af Herskind fremstillede navng, som vidnede, at omtalte jord i 40 år har tilhørt Rasmus Christensens boel. sagen blev opsat 14 dage

(173)

** regimentsskriver Holmer efter 8 dages opsættelse lod afhjemle syn på det stykke jord på Stjær mark, Jens Pedersen har frapløjet Jep Nielsen

** regimentsskriver Holmer efter 8 dages opsættelse lod afhjemle syn på et stykke jord på Stjær mark, som Just Knudsen har frapløjet Mikkel Sørensen

** regimentsskriver Holmer lod afhjemle syn på tørveskær, som Rasmus Christensen af Søballe vil tilegne sig af Rasmus Sørensen i Stjær hans gårds tilliggende ejendom

(174)

** regimentsskriver Holmer stævnede Lambert Nikolaj og Peder Andersen af Sorring for dom angående det toftegærde imellem deres tofter, som de tvistes om, og ligeledes stævnede Kirsten Andersdatter af Låsby og Laurids Sørensen af Sorring for at vidne. opsat 14 dage

** regimentsskriver Holmer lod indføre syn på det sted på Stjær mark, hvor Rasmus Sørensen og hans folk af Stjær gravede tørv

** den sag mellem regimentsskriveren og Tomas Fog af Borum blev efter begæring opsat 14 dage

** regimentsskriver Holmer fremlagde et forbud til samtlige rytterbønder under oberst Smitkows regiment mod at bortleje deres gårdes tilliggende jord eller eng, enten de er selvejere eller ikke

** Peder Jensen af Storring 2.ting lovbød et kålgårdsted i Storring

29/7 1705.

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Jens Andersen Høg i Hårup og Jokum Christensens sønner Jens Jokumsen og Christen Jokumsen sst for dom angående ulovlig skovhugst. opsat 14 dage

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Karen Jensdatter af Skellerup angående hendes modvilje med husbondens arbejde, når hun bliver tilsagt, og hendes uskikkelighed mod hendes naboer. navng vidnede, at hun ikke efterkom arbejde og rejser, når hun blev tilsagt, og ikke ville betale markmand og hyrde som hendes naboer, hvortil hun svarede, at hun gerne ville slå en dag eller to som hendes sl mand, men ridefogden bør bevise, at hendes sl mand gjorde hoveri

(176)

** Daniel Fischer til Silkeborg efter 3 ugers opsættelse i den sag angående samtlige Skellerup bymænds kontrakt efter tingsvidne 13/7 1701 formente, at alle bymænd bør efterleve den, hvortil Jens Kjærulf på enkens vegne svarede, at hun ikke kan holde kontrakten mod sine børn og arvinger og bortgive det, som af Arilds tid har ligget til gården, og hun troede ikke, hendes sl mand havde underskrevet kontrakten, da han hverken kunne læse eller skrive, mod hendes vilje, og han havde forundt herredsfoged Claus Jessen gården, som findes påskrevet kontrakten. opsat 14 dage

** de to sager angående pløjning på Skellerup mark af Karen Jensdatter og hendes søn Niels Andersen imod den indgåede deling og for restants blev opsat 14 dage, og Karen Jensdatter tilbød at betale arbejdspenge og skatter, og da fuldmægtigen anførte 2 års arbejdspenge mere, end hun tilkommer, fremlagde hun kvittering af 1703 på 20 sld, hvormed hun en gang for alle er kvitteret

** Just Hansen af Skanderborg stævnede Tomas Pedersen i Søballe for dom til arrest, indtil han betaler eller stiller forsikring for hans gæld efter dom 2/6 1702. da regimentsskriveren ikke var stævnet, besluttede dommeren, at der skulle stævnes på ny

(177)

** regimentsskriver Holmer stævnede dragon Johan Frederiksen angående hans forhold imod Peder Jensens hustru Ellen Knudsdatter og barn af Høver, og Søren Nielsen vidnede om hendes blåslag overalt på kroppen, og at det meste af hendes hår var revet af. andre vidnede om overfaldet

** Peder Jensen af Storring 3.ting lovbød et kålgårdsted i  Storring og begærede tingsvidne

5/8 1705.

** amtsskriver Ulrik Christian Schandorf efter 14 dages opsættelse begærede dom over Peder Nielsen af Skovby for hans overfald på soldaten Jørgen Andersen sst, som lød: da vidnerne ikke stemmer overens, så bør der skaffes bedre bevis, før Peder Nielsen kan lide tiltale

** den sag mod Peder Rasmussen i Herskind begæredes opsat 14 dage

** og den sag mod Rasmus Tomasen i Søballe begæredes opsat 14 dage

** og den sag mod Tomas Fog begæredes opsat 14 dage, hvilket bevilgedes

** regimentsskriver Holmer efter 14 dages opsættelse i sagen mod Lambert Nikolaj af Sorring påråbte om de indstævnede vidner var tilstede, men da ingen var mødt, så bør de møde om 14 dage under deres faldsmål

(178)

** oberførsteren efter 14 dages opsættelse begærede dom over indstævnede bønder af Låsby og Høver, hvortil Eggert Klercke af Sjelle skovgård svarede, at det ikke er bevist, at hans herres bønder har hugget ulovligt og fremlagde skøde 8/3 1695 til hans herre. opsat 14 dage

** oberførsteren stævnede Mikkel Jacobsen og Jens Nielsen i Javngyde Rasmus Nielsen i Tørring for dom angående ulovlig skovhugst i KM skov og Laurids Sørensen i Tåstrup Peder Jensen i Høver Niels Mikkelsen Jens Rasmussen i Galten Christen Frederiksen i Storring for dom angående ulovlig skovhugst, som bevidnedes. vidneførsel fortsat. opsat 4 uger

(180)

** i den sag mellem dragon Johan Frederiksen og Peder Jensen mødte navng, der vidnede om dragonens overfald på Peder Jensen og hans hustru. opsat 14 dage

** hr Søren Ottesen sognepræst for Røgen og Sporup og indbyggerne i Røgen tilstod, at de var forligt med Ovstrupgårds beboere angående Lykkehusets agerland fædrift og engbund

** regimentsskriver Holmer forbød efter KM lov og forordning, at ingen må leje eller så i jord, som hører under ryttergårde

** Peder Jensen af Storring 4.ting lovbød et kålgårdsted i Storring

12/8 1705.

** Peder Jensen af Storring solgte og skødede ovennævnte kålgårdsted i Storring til amtmand Grabows fuldmægtig Poul Møller

(181)

** Daniel Fischer til Silkeborg efter 14 dages opsættelse begærede dom i sagen angående markdeling over Skellerup bys grund, som lød: da selvejerbonden Anders Nielsen og hans naboer har begæret, at de måtte dele byens jord i marken mellem sig, så enhver kunne få lige meget i brug, hvilket husbonden har bevilget og givet Anders Nielsen og de andre afslag på matriklens hartkorn og eftergivet dem gammel restants, og de ikke havde noget at indvende derimod, så bør kontrakten holdes

** borgmester Hans Vinter i Århus stævnede efter en skriftlig stævning og fremlagde et skiftebrev dateret Borum 10/6 1667 efter sl Peder Jensens hustru Ingeborg Nielsdatter, hvormed han beviser sit krav, og da fordrede Jens Vinter i Århus efter regnskabsbog 19 dlr, som Peder Jensen ikke fragik, og Morten Jørgensen Sommerfeld fordrede 16 sld efter sl Peder Olufsen, og da boet ikke kunne betale, fik de udlæg i bondeejet i Borum mølle, nemlig 1 td mølleskyld. på skifte efter sl Envold Nielsen dateret Borum 26/10 1700 er indgivet fordring på 20 dlr, som Konrad Rindelev og enken i møllen bør betale. Konrad Rindelev af Borum fremlagde et skøde af Framlev herredsting 6/4 1670, hvori Peder Jensen i Borum på egne og børns vegne og Christen Lassen i Herskind på hustrus vegne sælger deres arv efter deres sl mor Ingeborg Nielsdatter i den selvejergård i Borum, Peder Jensen påboer og i Borum mølle, som er 26 skpr mel, som er den 4.part i gård gadehus og mølle og berettede, at han havde betalt de halve afgifter fra 1694 til 1701, og hans formand sl Oluf Pedersen fra 1687. opsat 14 dage

(182)

** enken Maren sl Morten Sommerfelds af Århus stævnede Borum mølles enke Johanne Jespersdatter for bevis på, at hun har leveret de 4 skpr mølleskyld, som burde have været leveret

** Hans Vinter i Århus stævnede Søren Jensen Kajhøj i Galten for husleje. dom: han bør betale sin restants eller lide nam

** Daniel Fischer til Silkeborg begærede dom over Karen Jensdatter i Skellerup og hendes søn Niels Andersen, for de har pløjet og sået i de agre, som er tilfaldet bymændene ved delingen af byens marker og fremlagde tingsvidner 17/6 og 25/6. opsat 14 dage

** Daniel Fischer begærede dom i sagen mod enken Karen Jensdatter i Skellerup angående den fordrede restants i alt 12 mk. sagen blev opsat 14 dage

** den sag angående Jens Høg og Jokum Christensens sønner i Hårup blev opsat 14 dage

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Jens Jensen og Hans Lauridsen af Tørring Peder Lauridsen og Peder Nielsen af Alling for dom angående ulovlig skovhugst, som bevidnedes. opsat 14 dage

(183)

19/8 1705.

** Johan Hagensen af Ry mølle stævnede Søren Jensen anneksbonde i Tulstrup for resterende afgift af den Helligånds jord på Tulstrup mark Hans Hansen i Alling for leje af Ovdals jord, og fremlagde KM skøde dateret 28/4 1703. opsat 14 dage

** regimentsskriver Holmer efter 15 dages opsættelse i sagen mod Lambert Nikolaj af Sorring påråbte, om vidnerne var tilstede. Laurids Vest af Sorring vidnede, at han mindes, at sl Niels Rasmussen, som boede i Peder Andersens gård, lukkede halvparten af det omtvistede toftegærde, og Anders Bonde halvparten. enken Kirsten Andersdatter i Låsby kunne intet forklare om gærdet. opsat 14 dage

(184)

** regimentsskriver Holmer begærede sagen med Rasmus Christensen af Søballe og Rasmus Sørensen af Stjær opsat 4 uger, som bevilgedes

** ligeledes den sag i Herskind blev opsat 4 uger

** og den sag angående Tomas Fog i Borum blev opsat 4 uger

** amtsskriver Ulrik Christian af Skanderborg stævnede efterskrevne i Låsby og Tovstrup for dom angående restants til amtstuen af Tovstrup øde mølles afgift. opsat 3 uger

** hr Christen Madsen Sommer i Sjelle stævnede Rasmus Skrædder i Sjelle for dom angående en galt, som blev slået ihjel i hans kålgård. opsat 14 dage

** sr Brøckner af Skanderborg begærede, at hans sager angående ulovlig skovhugst måtte opsættes 4 uger, som blev bevilget

** ligeledes den sag mellem Peder Jensen af Høver mod Frederik Skults søn blev opsat 4 uger

** dragon Anders Lauridsen af Høver stævnede efter en skriftlig stævning. Frederik Skult af Høver vidnede, at han intet vidste om den ulovlige skovhugst, dragonen og Peder Jensen i Høver tvistes om, men Ingeborg Nielsdatter vidnede, at hun og Anders Lauridsen hjalp Peder Jensen med at læsse træet på hans vogn

** Rasmus Christensen af Søballe stævnede samtlige Stjær gårdmænd for syn på skel mellem Stjær og Søballe marker

** Konrad Rindelev af Borum stævnede Peder Rasmussen Fregerslev i Borum for dom angående et gærde for enden af Peder Rasmussens kålhave samt for Konrad Rindelevs and, som er blevet slået ihjel i kålgården, hvortil Peder Rasmussen svarede, at han ikke slog anden ihjel. Christen Poulsen svarede på spørgsmål, at Peder Rasmussen lukkede omtalte gærde, og tilforn gjorde sl Peder Pedersen det. opsat 4 uger

(185)

** herredsfogeden lod fremlyse en plag, som er fundet hos Søren Rasmussen i Søballe på en fordægtig måde

** synsmænd udmeldtes til skovsyn i Tåstrup

** efter seneste opsættelse satte herredsfoged Claus Jessen i rette, om Laurids Nielsen skulle betale for skifte efter hans sl hustru 10 mk. dom: da Laurids Nielsen ikke har bevist, at han har betalt den sl regimentsskriver for skiftet efter hans sl hustru, så bør han betale herredsfogeden hans salær, da boet beløb sig til 1100 rdl

** Søren Jensen af Sorring begærede dom i sagen om hans skovskifte i Sorring skov, som lød: da tingsvidne 3/6 udviser rigtigt skel mellem selvejer Søren Jensen og Peder Lassen, så kan han ikke frafindes de omtalte 46 favne vest for bækken

26/8 1705.

** Maren Sommerfeld i Århus stævnede Johanne Jespersdatter i Borum mølle angående 4 skpr mel mølleskyld siden 1687 for sl Peder Olufsen i Borum og hans hustrus gæld. opsat 14 dage

(186)

** Hans Vinter i Århus efter 14 dages opsættelse begærede dom i sagen, hvorefter Konrad Rindelev fremlagde tingsvidner 26/8 1705 24/10 1694 og 15/10 1697. opsat 14 dage

** Daniel Fischer til Silkeborg begærede rettens kendelse i sagen mellem ham og Karen Jensdatter i Skellerup angående den forøvede pløjning. dom: da enken har handlet mod den deling, som blev samtykket af hendes sl mand, så bør hun miste sæden og afgrøden og betale omkostningerne

(187)

** Daniel Fischer til Silkeborg efter 14 dages opsættelse begærede dom i sagen mod Karen Jensdatter i Skellerup angående den resterende afgift af hendes selvejergård. dom: hun bør betale den fordrede restants

** Daniel Fischer til Silkeborg efter 14 dages opsættelse saggav Peder Lauridsen og Peder Nielsen af Alling for en bøg, de har hugget i Råballe skov og ventede rettens kendelse, som lød: da tingsvidne 18/3 udviser, at de har hugget ulovligt i Silkeborg skov, så bør de betale i straf til Daniel Fischer 40 rdl og omkostning 6 rdl

** Daniel Fischer til Silkeborg efter 14 dages opsættelse saggav Jens Andersen Høg i Hårup og Christen Jokumsen for et stykke bøg, som de for nogen tid siden har hugget i Hårup skov, samt anden ulovlig skovhugst. opsat 4 uger

** den sag mellem Daniel Fischer og Jens Jensen og Hans Lauridsen af Tørring blev opsat 4 uger

2/9 1705.

** herredsskriver Johan Hagensen af Ry mølle efter 14 dages opsættelse begærede dom i sagen mod Søren Jensen af Tulstrup og Hans Hansen af Alling, og berettede, at Søren Jensen havde betalt jordlejen. dommeren behøvede Johan Hagensens skøde, som skal indleveres til 6.ugers dag

** regimentsskriver Holmer af Dallerup begærede dom i sagen mellem Peder Andersen og Lambert Nikolaj af Sorring angående deres toftegærde, som lød: da Peder Andersens formand har holdt en del af gærdet ved lige imellem Anders Bondes og Jørgen Nielsens tofter, så kan Lambert Nikolaj ikke tilfindes at vedligeholde mere end halvparten af gærdet

(188)

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Johanne Jensdatter og hendes mand Anders Lauridsen i Sorring, idet hun for nogen tid siden er forvist af herredet for tyveri, og har forholdt sig meget uskikkeligt med utroskab skælden og smælden, for dom for hendes formastelige adfærd. Lambert Nikolaj af Sorring vidnede, at hun havde stjålet en hel byrde ris af hans kålgårdsgærde og 2 sække med hør, og andre vidnede det samme, og at hun skældte og smældte på gaden og sagde, at naboerne var kæltringe og kæltringspak. andre vidnede om hvad, hun havde stjålet fra dem. sagen blev opsat 8 dage

(189)

** læst KM forordning

9/9 1705.

** Ulrik Christian efter 3 ugers opsættelse fremlagde restants på resterende landgilde af Tovstrup øde mølle og dom 22/6, hvori de indstævnede blev dømt til at betale. opsat 14 dage

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede Mads Christensen og Niels Skannerup begge af Skørring for dom angående vold imod Rasmus Pedersen Skrædder i Sjelle. da vidnerne ikke var mødt, blev de tilsagt at møde om 8 dage, hvortil sagen blev opsat

** Rasmus Sørensen Skrædder og hustru Lene Simonsdatter og Rasmus Jensen af Kalbygård på hustru Maren Nielsdatters vegne er forligt angående Maren Nielsdatters ærerørige beskyldninger mod Lene Simonsdatter

** den sag mod Johanne Jensdatter af Sorring blev opsat 14 dage

** den sag med borgmester Hans Vinter og Maren Sommerfeld af Århus angående Borum mølles landgilde blev opsat 4 uger

16/9 1705.

(190)

** Christen Frederiksen af Storring stævnede Niels Brøckner af Skanderborg angående hans gårds tilliggende skov, som han tiltales for at have ophugget, og et stykke egetræ, han har ladet skære i tømmer, som nu er opsat som bygning på hans gård. navng vidnede, at da Christen Frederiksen 1695 flyttede fra Galten og til den gård i Storring, da var skoven ganske forhugget af hans formand Søren Frandsen. andre vidnede derom. Christen Frederiksen berettede, at han havde ikke hørt om noget forbud mod at hugge i skoven

(191)

** Christen Vegerslev og Jørgen Friis i Århus stævnede Maren Knudsdatter hos hendes bror Søren Knudsen i Galten for dom angående gæld til Christen Vegerslev og Jørgen Friises hustru Maren Olufsdatter. dom: Christoffer Kræmmers ? hustru Maren Knudsdatter bør betale hendes gæld, og til betaling sker, da at være under arrest i Århus

23/9 1705.

** Ulrik Christian i Skanderborg efter opsættelse begærede dom over de indstævnede Låsby og Tovstrup mænd for resterende landgilde af Tovstrup øde mølle. dom: da de 22/7 er dømt til at betale afgiften, så bør de svare restantsen eller lide nam

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård efter opsættelse lod afhjemle syn på Rasmus Pedersen af Sjelle hans sår og skade, som han beskyldte soldat Mads Christensen og Niels Rasmussen Skannerup, som begge tjener i Skørring, for at have gjort. navng vidnede om overfaldet. vidneførsel fortsat. opsat 14 dage

(192)

** Niels Brøckner af Skanderborg begærede dom over de indstævnede for ulovlig skovhugst i KM skov, som lød: da de ikke har skaffet hjemmel til skovhugsten, da bør de aftinge sagen ifølge KM forordning og da mons Brobjerg til Sjelle skovgård har fremlagt skøde på skoven til sine bønder i Låsby, da opsættes sagen mod dem, til Låsby skov bliver delt og rebet

** den indstævnede skovsag imellem Jens Knudsen dragon og Peder Jensen af Høver blev opsat 4 uger

** regimentsskriver Holmer stævnede Mads Sørensen af Galten for dom angående restants til regimentskassen, som fremlægges. dom: da han ikke i mindelighed har villet betale de fordrede 77 sdl, så bør hans halve selvejergård hjemfalde til regimentsskriveren

(193)

30/9 1705.

** Johan Hagensen af Ry mølle efter 4 ugers opsættelse fremlagde KM skøde dateret 28/4 1702 og begærede dom over Jens Jensen af Tulstrup og Hans Hansen af Alling, som lød: da Johan Hagensen har klareret til Just Hansen kontributionerne for ommeldte år, så bør de indstævnede svare ham for den jord, de har i brug

** dommeren foreviste Johan Hagensen et fæstebrev, udgivet af Just Hansen til Jens Rasmussen af Alling dateret 21/1 1670, hvorved han fæster 1/18 del jord på Ovdal mark, og da Johan Hagensen har købt jorden, så formener han, at han vil betale ham stedsmålet tilbage

** oberførster Johan Ritter stævnede efterskrevne i Sorring Galten og Høver for ulovlig skovhugst, som bevidnedes. opsat 4 uger

(194)

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede hr Christen Madsen Sommer i Sjelle for forbud angående, han ingen fremmede stude må holde og lade følge byens hyrde, byen til skade, hvortil præsten svarede, at han om foråret havde 30 stude, hvoraf han har 7-8 par på græs i Roede, og nogle erstattede de døde stude, så han havde 4 par på græs i Sjelle, som han mente, var det antal, som hans gård kunne tilkomme. forbudet blev kendt ved magt

** Rasmus Bertelsen af Linå på universitets fuldmægtig hans vegne stævnede Christen Jensen Peder Christensen Niels Christensen og Søren Busborg af Linå angående ulovlig skovhugst i professorens skov, hvortil de gjorde deres ed og svarede, at mag Klemend havde befalet dem at hugge på hans skovspart

(195)

** efter 8 dages opsættelse i sagen mod Hans Lauridsen og Jens Jensen af Tørring begæredes dom, som lød: da de ikke ved ed har villet befri sig for tiltalen for ulovlig skovhugst i Silkeborg skov, så bør de betale hver 10 rdl til Daniel Fischer

** ligeledes begærede Daniel Fischer dom i sagen mod Jens Høg i Hårup. dom: da han har tilstået den ulovlige skovhugst, så bør han betale 20 rdl til Daniel Fischer

7/10 1705.

** regimentsskriver Holmers fuldmægtig Christian Lunow fremlagde skøde på hans påboende gård

** regimentsskriver Lunow stævnede Jacob Olufsen, der tjener Peder Envoldsen i Kvottrup for dom, da han hører under ryttergodset, om han ikke bør indrulleres som dragon. navng vidnede, at Jacob Olufsen stedse havde tjent under ryttergodset, men vidste ikke, om han havde opsagt hans tjeneste hos Peder Envoldsen lovligt. opsat 14 dage

(196)

** de indstævnede sager med dragon Johan Frederiksen i Høver og dragon Tomas Fog i Borum blev opsat 14 dage

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård efter 14 dages opsættelse i sagen mod soldaterne i Skørring fremlagde tingsvidne 23/9 og begærede dom, som lød: da de har tilføjet Rasmus Pedersen Skrædder den i tingsvidnet beviste skade, så bør de betale i alt 248 rdl

** Hans Vinter af Århus begærede dom i den sag imellem Maren Sommerfeld og Konrad Rindelev i Borum og Johanne Jespersdatter i Borum mølle, som lød: da Konrad Rindelev ifølge skifte efter sl Envold Nielsen har oppebåret 4 skpr mel i 13 år efter hinanden, og Envold Nielsen indtil 1687 har svaret melet, ifølge Sommerfelds enkes indlæg 26/8, så bør Konrad Rindelev og enken Johanne Jespersdatter betale eller fremlægge kvittering

** oberførsteren lod afhjemle oldensyn på KM skove i herredet. der syntes ikke at kunne blive olden på en del af egene, som var fordærvet, så det ikke kunne komme nogen til nytte

(197)

** regimentsskriver Holmer lod fremlægge hans skøde på hans formand regimentsskriver Ditlevsens selvejergård i Dallerup, som han på auktion 3/2 købte for 431 sld

14/10 1705.

** regimentsskriver Holmer stævnede Villum Eriksen i Lillering for dom angående den sæd, han i år og afvigte år imod forbud har hjemført fra rytterbønders agre i Storring og Skovby. opsat 14 dage

** regimentsskriver Holmer stævnede Frederik Skult af Høver for dom angående resterende månedspenge samt hans bortleje af noget af hans jord, hvilket bevidnedes. opsat 14 dage

(198)

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård lod fremlyse et sosvin, som er indtaget på gården

** herredsfogeden lod fremlyse en bog, som er fundet på alfarvej, af sl Oluf Worm, som er en foliant, som handler om antikviteter og romerbogstavers betydning med videre

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Søren Kajhøj og hans hustru Johanne Vorgård i Galten, og navng vidnede, at siden de blev gift, har de levet i kiv og klammeri og levet meget forargeligt, og samtlige Galten indbyggere vidnede, at de helst så, de kom af byen. andre vidnede, at Søren Kajhøj kaldte herredsfogeden en skælm og skurk og fulgte efter ham hen ad gaden med et træ i hånden. andre vidnede, at Johanne sagde til herredsfogeden, nu har du været to gange i mit hus som en tyv og rakker, og han skulle få en ulykke. opsat 14 dage
 
21/10 1705.

** regimentsskriver Holmer stævnede Anne Pedersdatter af Galten og hendes søn Peder Herlovsen, Søren Knudsen med flere af Galten for forbud og dom angående den jord, de har indtaget til sædeland, byen til fortrængsel, og de blev forbudt at føre sæd deri

27/10 1705.

** den sag mellem herredsfoged Claus Jessen af Galten og Søren Kajhøj blev opsat 8 dage

(199)

4/11 1705.

** læst KM forordning

** regimentsskriver Holmer stævnede amtmand Grabows fuldmægtig Palle Møller for at anføre de i præstens mandtal indeholdte fattige vanføre og blinde, som skal være fri for folkeskat. sagen blev opsat 8 dage

** regimentsskriver Holmer efter 14 dages opsættelse på Peder Jensens vegne i Høver i sagen mod dragon Johan Frederik i Høver fremlagde tingsvidne angående dennes overfald på ham og hustru. opsat 14 dage

** husmand Søren Andersen af Borum efter 14 dages opsættelse i sagen mod dragon Tomas Fog af Borum fremlagde tingsvidne 8/7 angående hans overfald og begærede dom, som lød: han bør for at have slået Søren Andersens arm sønder betale 173 lod sølv

** regimentsskriverens sag blev opsat 14 dage

** Rasmus Hansen af Fårehuset stævnede Hans Hansen af Alling for dom angående specificeret gæld. opsat 14 dage

** Jørgen Høvringhof af Harlev mølle stævnede amtmand Grabow for vidne angående den ulykkelige ildebrand i Harlev mølle, som blev lagt i aske. navng fra Tåstrup Harlev og Skibby vidnede om branden

(200)

** Søren Kajhøj af Galten fremlagde en forpligt, hvori han forklarer, hvorledes han i drukkenskab har slået hans stedbørns egekiste i stykker, og da hans hustru hentede herredsfogeden for at bese kisten, overfaldt han ham rev ham i håret skældte ham for en skælm og rakker jog ham ud af huset bevæbnet med en møggreb, og på gaden slog ham i hovedet, og da herredsfogeden på godtfolks forbøn har ladet sagen falde, takker han ydmygst derfor og for at han kan forblive i byen, og for hans adfærd betaler han herredsfogeden 20 sld og 3 mk til de fattige

** den sag mellem Niels Brøckner af Skanderborg og de indstævnede bønder for skovhugst blev opsat 8 dage

11/11 1705.

** Niels Brøckner på oberførsterens vegne efter 8 dages opsættelse begærede dom over de indstævnede for skovhugst, som lød: da de er blevet antruffet under ulovlig skovhugst, så bør de aftinge for sagen på amtstuen eller lide nam

18/11 1705.

** amtmand Grabow af Skanderborg fremlagde et patent indeholdende, at såfremt nogle af KM undersåtter kunne have nogle af justitsråd Rasmussens midler eller derom var vidende, da at give forklaring derpå til danske kancelli

(201)

** regimentsskriver Holmer efter 14 dages opsættelse begærede dom i sagen mod Jacob Olufsen i Kvottrup, som lød: da det er bevist, at han tjente på ryttergodset, da reserverullen blev forfattet, hvori ses, at han ikke havde opsagt sin tjeneste eller fået pas af godset, så bør han indrulleres for det øde lægd, såfremt han findes dygtig dertil

** regimentsskriver Holmer efter 14 dages opsættelse begærede dom i sagen mod dragon Johan Frederik i Høver, som lød: da hans overfald på Peder Jensen hustru og barn bevises med tingsvidne, så bør han i alt betale 120 lod sølv som straf

** regimentsskriver Holmer efter 14 dages opsættelse i sagen mod Palle Møller af Skanderborg fremstillede navng, der klagede over folkeskatten og indersteskatten, der iblandt Jens Andersen i Framlev, der er 80 år og hvis søn Anders Jensen havde fæstet den halve gård. Jens Jensen af Tåstrup foregav, at hans godefar Niels Madsen er blind og vanfør og 80 år og hans hustru Maren Lauridsdatter, som er 74 år, er blevet eksekveret for indersteskat, skønt de har afstået gården. Mikkel Rasmussen af Tåstrup berettede, at hans gamle far Rasmus Hansen 90 år og mor Maren Pedersdatter, der er henved 80 år og har ligget på sin sygeseng 9 års tid er blevet eksekveret for indersteskat. Jens Madsen af Hørslevgård er 66 år og har afstået sin gård for sønnen Niels Tomasen af Stjær havde 1703 fæstet hans far Tomas Jensens gård den ugifte Johan Nielsen af Storring havde fæstet sin far Niels Johansens gård og Rasmus Nielsen af Tovstrup havde fæstet faderen Niels Rasmussens fradøde halve gård

(203)

** Hans Hansen i Alling svarede imod den sag, hans bror Rasmus Hansen har anlagt imod ham, og fordrede 14 mk, som Rasmus Hansen ikke ville tilstå. sagen blev opsat 3 uger

25/11 1705.

(og var i dag ej videre at forrette)

2/12 1705.

(og var i dag ej videre at forrette)

9/12 1705.

(og var i dag ej videre at forrette)

(204)

16/12 1705.

** Daniel Fischer til Silkeborg stævnede Karen Jensdatter og hendes søn Niels Andersen af Skellerup angående det forlig, sl Anders Nielsen med de andre Skellerup bymænd har gjort om deres markers jævning og ligning, som han har efterlevet til hans død, hvilken kontrakt blev oplæst. Tomas Jensen i Krudthuset, som var sl Anders Nielsens svoger og havde haft 2 søstre, berettede, at han var med svogeren, da jorden blev delt, og husbonden bad dem gå hjem og betænke sig, før kontrakten blev underskrevet, og Anders Nielsen fortrød ikke forliget. andre Skellerup mænd vidnede, at Anders Nielsens arvinger efterkom kontrakten indtil sidste år. enken svarede, at hun syntes kontrakten var alt for hård, og hvis husbonden ville moderere den, ville hun hellere gøre forlig end trætte

(206)

** Daniel Fischer stævnede Mogens Sørensen Søren Mortensen Niels Pedersen og Niels Borup af Mollerup for ulovlig skovhugst. opsat til 13/1

** regimentsskriver Holmer stævnede Rasmus Jensen i Tovstrup for dom angående overfald på Jens Olufsen i Sorring. opsat til 13/1

13/1 1706.

** oberførster Ritter stævnede efterskrevne i Låsby Søballe Røgen Vissing Sorring Skovby alle for skovhugst i KM skove, som bevidnedes. opsat 4 uger

(208)

** regimentsskriver Gyberg stævnede Søren Jensen i Javngyde for syn og vidne angående den døde mand, som blev fundet på Javngyde mark på vejen mellem Javngyde og Låsby

** regimentsskriver Holmer i sagen mod Rasmus Jensen i Tovstrup lod afhjemle syn på Jens Olufsen i Sorring, og navng vidnede om overfaldet. opsat 14 dage

** Jens Jacobsen Skivholme i Århus stævnede efterskrevne for dom angående hvad, de skylder ham efter dom 22/2 1699, som fremlægges. sagen blev opsat 3 uger

(209)

** Rasmus Andersen Holst instrumentist af Århus stævnede Henrik Frederiksen Klock i Sminge for trusler og for gæld. sagen blev opsat 3 uger

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Søren Knudsen i Galten og hans søster Maren Knudsdatter, for de gjorde modstand og truede ham, da han på KM vegne ville afhente 4 egelægter i hans gård, som naboerne sagde var taget i KM skov, som bevidnedes. opsat 14 dage

(210)

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Envold i Gammelgård Tomas Overgård og Niels Pedersen i Lillering angående et skovsyn. sagen blev opsat 14 dage

** læst amtmandens ordre til Niels Møller i Tovstrup mølle og Laurids Pedersen Sommer sst om at betjene retten i følgende sag

** Oluf Hansen Branderup i Tovstrup stævnede Niels Andersen Vestergård, som opholder sig i Skellerup, angående hans ord om en kontrakt, som han mener er ændret og ligeledes stævnede Karen Jensdatter i Skellerup og hendes søn Niels Andersen for dom angående deres beskyldning mod kontrakten og samtlige Skellerup bymænd. samtlige stokkemænd vidnede, at de havde sagt, at kontrakten var falsk, idet noget var overstreget, skønt samtlige Skellerup bymænd ved ed bekræftede, at det var den eneste kontrakt, de havde underskrevet. opsat 3 uger

(211)

** den sag med de Mollerup mænd blev opsat 3 uger

** Anders Nielsen Mollerup af Vestervig kloster lod læse og påskrive et dokument, at da Lambert Nikolaj i Sorring uden lovmæssig adgang har ladet forkynde, at han vil sælge den selvejer bondegård i Sorring, sl Laurids Bonde påboede, så vil han hermed bekendtgøre, at Lambert Nikolaj og hans hustru Karen Nielsdatter, Anders Nielsens søster, snart sagt intet ejer deri, men den tilhører hendes umyndige børn og ham, da han har indløst gæld deri, hvorfor han tager pant i gården for 254 rdl

20/1 1706.

(og var i dag ej videre at forrette)

(212)

27/1 1706.

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede hr Christen Madsen Sommer i Sjelle hans tjenestefolk og husmand for dom angående ulovlig skovhugst, som bevidnedes. opsat 3 uger

** hr Christen Madsen Sommer af Sjelle stævnede Christen Jensen Snedker i Sjelle for dom angående høstdags gerning i 9 år og påskenannest æg og andet i 12 år, og stævnede Henrik Degn og hans far Jørgen Degn for dom angående ulovlig skovhugst, som bevidnedes. opsat 3 uger
 
(213)

** Christen Jensen Snedker af Sjelle svarede imod sagen, at ingen kan bevise, at der går noget til præsten af hans påboende hus. opsat 3 uger

** Konrad Rindelev af Borum på egne og bymænds vegne stævnede Herskind Skivholme Terp Sabro Mundelstrup Yderup og Lyngby mænd for forbud mod at komme med deres kvæg på Borum mark

** Konrad Rindelev stævnede samtlige Lading bys indvånere for forbud mod ulovlig afpløjning over markskel på Borum mark

** Konrad Rindelev af Borum på egne vegne stævnede Skivholme Herskind menige mænd for forbud mod ulovlig fædrift i hans skov samt skovhugst

** Karen Jensdatter af Linå stævnede Jens Hagensen i Linå og hans søster Boel Hagensdatter for dom angående overfald i hans hus. navng vidnede, at begge slog Karen Jensdatter. sagen blev opsat 4 uger

(214)

** Karen Jensdatter af Linå begærede skudsmål af samtlige Linås indbyggere, og navng vidnede, at hun havde skikket sig kristeligt og vel, siden hun kom til Linå for 4 1/2 år siden

** Karen Jensdatter af Skellerup med lovværge Jens Lauridsen i Hårup og en anden ærlig mand, som er i hendes byrd, Tomas Jensen Muus i Krudthuset og på egne og hendes søn Niels Andersens vegne begærede at sagen med jordens deling måtte komme til forlig, som hun og Daniel Fischer har indgået, og som fremlægges

3/2 1706.

** Jens Jacobsen af Århus efter 3 ugers opsættelse fremlagde dom og tingsvidne og begærede dom, som lød: efterskrevne bør efter forrige og denne dom betale deres gæld

(215)

** Niels Lovring i Sorring gjorde ed på, at han intet skyldte Jens Jacobsen, som denne af medynk har foræret den fattige krøbling i Låsby

** Christen Vegerslev og Jørgen Friis af Århus begærede vidner måtte blive ført. Rasmus Christensen af Søballe vidnede, at da han som vurderingsmand kom til Søren Knudsen og søn Knud Sørensens gård i Galten for at gøre udlæg for gæld til Christen Vegerslev og Jørgen Friis, og da Vegerslev ville tage et skørt ned fra vægen, da kom Søren Knudsen hans søn og sønnekone og tog det fra ham med magt. sagen blev opsat 14 dage

** hr Christen Madsen Sommer af Sjelle stævnede Laurids Andersen, der tjener Jens Klog i Sjelle, angående ulovlig skovhugst. sagen blev opsat 4 uger

(216)

** den sag mellem herredsfoged Claus Jessen og Søren Knudsen i Galten blev opsat 3 uger

** den sag mellem sr Vendelbo og de Mollerup mænd blev opsat 3 uger

** den sag mellem herredsskriver Oluf Hansen og Niels Andersen og Niels Vestergård i Skellerup blev opsat 3 uger

** den sag mellem Niels Vendelbo og Karen Jensdatter af Skellerup blev opsat 3 uger

10/2 1706.

** læst plakat om afholdelse af session

** fuldmægtig Palle Møller af Skanderborg stævnede regimentsskriver Holmer af Dallerup for dom angående resterende konsumptionsskat. sagen blev opsat 14 dage

** oberførsterens fuldmægtig Niels Brøckner begærede opsættelse i sagen mellem ham og de indstævnede bønder angående ulovlig skovhugst. opsat 14 dage

17/2 1706.

** læst plakat om session

** Christen Vegerslev og Jørgen Friis af Århus efter 14 dages opsættelse påråbte Ellen Jensdatter af Galten, men på hendes vegne mødte hendes svigerfar Søren Knudsen, som foregav, at da hun var frugtsommelig, kunne hun ikke møde for retten. opsat 6 uger

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård fremlagde efter 3 ugers opsættelse tingsvidne 27/1 og mente, at Jens Lauridsen og hans medfølgere bør lide efter KM skovforordning, og betale deres voldsbøder. opsat 3 uger

(217)

** Johan Dahl af Javngyde stævnede Kirsten Andersdatter, sl Anders Dahls hustru, med hendes nuværende mand som lovværge for dom angående den arv, Johan Dahl tilkommer hos hende efter hendes forrige mand, som var hans bror, som fandtes i en aflåst kiste Kirsten Andersdatters stedfar Mads Poulsen tilstod, at han havde nøgle til kisten, og hans hustru Anne Svolgård af Linå var ikke mødt, hvorfor sagen blev opsat 14 dage

24/2 1706.

** fuldmægtig Palle Møller af Skanderborg efter 14 dages opsættelse begærede dom i sagen mod regimentsskriver Holmer i Dallerup. opsat 14 dage

** efter 14 dages opsættelse begærede Niels Brøckner dom for skovhugst. dom: efterskrevne bør aftinge for den ulovlige skovhugst på amtstuen

(218)

** Peder Jacobsen stævnede Didrik Fricke i Tåstrup, afdanket rytter, for dom angående de ord, han talte til Peder Jacobsen på Nygård, men da sagsøgeren var på ulvejagt ved Viborg, kunne vidnerne ikke afhøres. opsat 14 dage

** Niels Henriksen af Silkeborg begærede dom, som lød: da enken Karen Jensdatter hendes søn Niels Andersen og Niels Vestergård ikke har bevist deres beskyldninger om kontrakten, da bør deres ord være som usagte

** herredsfoged Claus Jessen begærede dom i sagen mod Søren Knudsen i Galten, som lød: da han og hans søster Maren Knudsdatter har gjort modværge, da han ville tage 4 egelægter i forvaring, som skulle være hugget i KM skov, så bør de hver bøde 60 lod sølv

** herredsfoged Claus Jessen efter opsættelse begærede dom over Envold Nielsen i Gammelgård Tomas Overgård i Lillering og Mads Pedersen sst, som er udeblevet fra generalskovsyn, skønt de var tilsagt, hvorved der er tilføjet ham fortræd. dom: de bør for deres udeblivelse betale til herredsfogeden for 6 dage i alt 10 sld

** Niels Lovring af Sorring betalte 3 mk 2 sk, som Jens Jacobsen af Århus har foræret et almisselem i Låsby

** den sag mellem Daniel Fischer og de Mollerup mænd blev opsat 8 dage

3/3 1706.

** Daniel Fischer efter opsættelse begærede dom i sagen mod en del Mollerup mænd angående ulovlig skovhugst, som bevises med tingsvidne 19/5 1705. dom: de bør svare for deres egen skovhugst og den, der ellers er sket i deres gårdes tilliggende skovparter, med aftingning hos husbonden og desuden have fæstet på deres gårde forbrudt

(219)

** Rasmus Brobjerg stævnede hr Christen Madsen Sommer af Sjelle for dom angående hans toftegærder, som skal flyttes til de steder, de har stået af Arilds tid og fremlagde tingsvidne 17/6 1705. sagen blev opsat 4 uger

** Niels Johansen af Storring med Rasmus Jensen af Lillering mødte for retten og afhandlede, at Niels Johansen skødede og solgte til hans søn Johan Nielsen og hans fæstemø Maren Rasmusdatter halvdelen af den selvejer bondegård i Storring, han påboer

10/3 1706.

** Rasmus Brobjerg på Sjelle skovgård efter 3 ugers opsættelse begærede dom over præsten hr Christen Madsen Sommer af Sjelle hans tjenestekarl Jens Lauridsen og medfølgere for ulovlig skovhugst i Brobjergs skov. sagen blev opsat 14 dage

(220)

** regimentsskriver Holmer stævnede Søren Poulsen af Borum for syn på hans påboende gård i by og mark, samt dom at lide for hans uforsvarlige omgang med gårdens avling

** regimentsskriver Holmer stævnede efter en skriftlig stævning. Poul Nielsen af Harlev vidnede, at han så at Oluf Jensens slæde holdt over åen på Harlev mark, belæsset med ris, og Oluf Jensen gik bagefter, og da kom Christen Jensen i Sjelle med en bøsse og skød Oluf Jensen i benet, og da var han langt inde på KM og bondens mark, idet åen er skel mellem kongen og Brobjerg. andre vidnede om samme. opsat 4 uger

(221)

** oberførsterens fuldmægtig Niels Brøckner af Skanderborg stævnede efter en skriftlig stævning. Laurids Nielsen af Mollerup vidnede, at for 4 uger siden blev der stjålet egeblokke fra hans skov, og han sporede dem til Rasmus Nielsen Østergård i Voel og fandt 2 egekævler der, som han vedkendte sig, men ville ikke gøre ed derpå, som forlangt af Brøckner, som mente, kævlerne var stjålet i Skovsrod, og Jens Sørensen af Skovsrod aflagde ed på, at han intet vidste om kævlerne. opsat 14 dage

** hr Jens Helst Broe i Skivholme hr Christen Nielsen Bøg i Storring Christian Vegerslev i Århus KM stiftsskriver stævnede Knud Justsen og hans søn Just Knudsen i Stjær for dom for gæld til Stjær kirke. da regimentsskriveren ikke er stævnet, skal der stævnes på ny

** sr Lime på ---- i Skovby Rasmus Rasmussen Laurids ---- sst deres vegne stævnede Niels Pedersen og hustru Maren Tomasdatter samt Anne Lauridsdatter i Skovby for dom angående 60 sld, som sl Karen Lauridsdatter før sin død bekendte at eje og nu ikke findes, uanset Niels Pedersen har haft nøglen til hendes kiste. sagen blev opsat til nærmere indhentet oplysning

(222)

** Hans Mikkelsen af Skovby på regimentsskriverens vegne begærede dom i sagen mellem regimentsskriveren og Poul Møller angående familieskatten, som han har opkrævet, hvor han ikke burde. dom: da Poul Møller imod forordningen har påført regimentsskriveren en unyttig proces, så bør han betale Holmer 20 rdl

** regimentsskriver Holmer fremlagde en panteforskrivning af Jørgen Eriksen i Sorring dateret 1/3 1706 på 50 sld, hvormed han pantsætter 2 Grydsbåreagre med flere jorder i Sorring og et byggested Baggestedet på Peder Lassens og Lambert Nikolajs gård i Sorring, som har været pantsat til Tomas Jensen i Krudthuset i Linå af hans far 24/11 1697

(223)

17/3 1706.

(og var i dag ej videre at forrette)

24/3 1706.

** oberførsteren efter 14 dages opsættelse i sagen angående egekævler, som fandtes i Voel hos Niels Østergård og var ulovlig hugget i Skovsrod skov fremstod Søren Mortensen af Mollerup og vidnede, at han fandt 2 kævler i gården, som var stjålet fra ham. opsat 4 uger
 
(224)

** Peder Rasmussen af Kvottrup med fuldmagt af Peder Tomasen i Fårup Mikkel Simonsen sst Niels Christensen af Norring Laurids Simonsen i Kvottrup Henrik Christensen Basse af Århus Søren Rasmussen af Kankbølle stævnede Peder Rasmussen af Kankbølle Henrik Basse af Århus Peder Tomasen og Mikkel Simonsen af Fårup Laurids Simonsen af Kvottrup Niels Christensen af Norring for lovbud 1.ting den selvejergård i Kvottrup, Rasmus Lauridsen påboer

** regimentsskriver Holmer af Dallerup stævnede med en skriftlig stævning, men da ingen mødte, blev sagen opsat 14 dage

** landsdommer Reenberg til Ristrup stævnede Jens Pedersen i Sabro for dom angående ulovlig skovhugst, hvortil han tilbød at gøre sin ed til befrielse for sigtelsen, hvilket blev ham tilladt

** den sag mellem hr Christen Madsen Sommer af Sjelle og Rasmus Brobjerg angående ulovlig skovhugst blev opsat 6 uger

31/3 1706.

** Christen Vegerslev og Jørgen Friis i Århus efter opsættelse begærede dom i sagen mod Søren Knudsen i Galten og hans søn Knud Sørensen, som lød: da det bevises, at Knud Sørensen med magt har frataget Christen Vegerslev et skørt, som tilhørte Maren Knudsdatter, som han ville gøre udlæg i for gæld, så bør han for sin lovstridige adfærd betale efter loven 60 lod sølv

** Christen Jensen Snedker af Sjelle stævnede Oluf Jensen i Hørslevbol for vidne angående hans ulovlige gærdselhugst på Rasmus Brobjergs grund. det bevidnedes, at hans slæde holdt på den ene side af åen, og han slæbte gærdsel fra den anden side, og de fulgte slædesporet til hans gård i Hørslevbol, hvor slæden holdt i gården, men Oluf Jensen nægtede ved ed at have været i skoven den dag, og han havde intet skud hørt eller havde fået nogen skade

(225)

** den sag mellem Rasmus Brobjerg og hr Christen Madsen Sommer blev opsat 14 dage

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Jens Pedersen Skrædder og Kirsten Andersdatter, Jens Pedersen Smeds hustru i Stjær, angående deres åbenbare ublu omgængelse og forargelige levned, og navng vidnede, at de ofte søgte seng sammen og havde legemlig omgængelse, og præsten havde mange gange advaret dem for deres skørlevned, men hans ord havde ikke båret frugt

(226)

** Niels Simonsen af Herskind fremviste en hynde, som tilhørte Anne Nielsdatter sst og som var pantsat for markmandens løn siden sidste sommer, og hvorom hun i hast havde sagt, at fyldet ikke var så godt, som da hun mistede den, hvilket var for nærgående, hvorfor hun nu bad Niels Simonsen lade sagen falde, da hun ikke vidste andet end godt om ham og hans hustru

** Rasmus Lauridsen af Kvottrup 2.ting lovbød den selvejergård i Kvottrup, han påboer

7/4 1706.

** Jens Jacobsen Skivholme i Århus stævnede efterskrevne for gæld ifølge efterskrevne regnskab

(227)

** Rasmus Brobjerg stævnede Søren Rasmussen, der tjener Niels Simonsen i Skovby, for dom angående kørsel på Sjelle skovgårds enge. opsat 14 dage

** den sag mellem Oluf Jensen i Hørslevbol og Christen Jensen Snedker i Sjelle blev opsat 4 uger

** Rasmus Lauridsen af Kvottrup 3.ting lovbød den selvejergård, han påboer
 
14/4 1706.

** mag Ludvig Pontoppidan præst for Århus domkirke og provst over Hasle herred stævnede Tomas Eriksen af Lillering for dom angående resterende landgilde og for modvillighed. opsat ---- dage

(228)

** Rasmus Brobjerg begærede dom i sagen mellem ham og hr Christen i Sjelle angående hans toftegærder, som lød: han bør flytte gærdet til det sted, hvor hans formand har haft det

** herredsfogeden stævnede samtlige Galten bymænd for at oplyse ham om hans gårds tilliggende mark og eng, som her og der er forrykket af naboer

** Christen Christensen Børsting af Sjelle fremlagde et skøde på Jens Nielsens påboende gård sst, dateret 11/3 1705

** Rasmus Lauridsen af Kvottrup 4.ting lovbød hans påboende selvejergård i Kvottrup

** Peder Rasmussen af Kvottrup med fuldmagt af Peder Tomasen af Fårup Mikkel Simonsen sst Niels Christensen af Norring Laurids Simonsen af Kvottrup Henrik Christensen af Århus Søren Rasmussen af Kankbølle solgte og skødede fra dem deres hustruer og deres sande arvinger deres arvelodder i omtalte selvejer bondegård i Kvottrup til Rasmus Lauridsen og hans hustru Dorete Rasmusdatter og deres sande arvinger

** Jørgen Eriksen i Sorring fremlagde en panteforskrivning af Jens Lauridsen i Galten og Jørgen Jørgensen og Dorete Jørgensdatter med lovværge Peder Herlovsen sst dateret 12/4 1706, hvori Jens Lauridsen på hustru Ellen Jørgensdatters vegne Jørgen Jørgensen og Dorete Jørgensdatter på egne vegne, for deres gæld til ungkarl Jørgen Eriksen Skrædder i Sorring på 14 rdl, pantsætter den lod og part i Bjarup mose, som de arvede efter deres sl mor Karen Knudsdatter, som boede og døde i Galten, og som Anders Lauridsen og Barbara Lauridsdatter i Sorring til nu har haft i leje

(229)

21/4 1706.

** amtsskriver Ulrik Christian stævnede efter en skriftlig stævning, og Jens Pedersen af Låsby vidnede, at han havde boet i Låsby i 34 år, og da havde de 2 Åsbækgårde haft den del af Tovstrup øde mølles eng, som er i brug til Låsby mod vederlag af græsning og fædrift, som den hele by nyder, ligesom Morten Albretsen og Jens Overgård

(230)

** Jens Jacobsen Skivholme af Århus efter opsættelse begærede dom, som lød: de indstævnede bør betale deres gæld, hvis de ingen kvittering har

** Jørgen Eriksen af Sorring fremlagde en tilståelse fra sl Karen Knudsdatters arvinger i Galten dateret 14/4 1706, at de uden kald og varsel får dom på deres arvelodder i Bjarup mose, som de har pantsat ham, hvilken dom lød: Jørgen Eriksen bør derfor beholde de pantsatte lodder til evindelig ejendom, som er pantsat ham af Jens Lauridsen Jørgen Jørgensen Dorete Jørgensdatter i Galten

(231)

** herredsfogeden tilspurgte samtlige Borum bymænd, om de vidste, hvor en del tømmer til Borum bro var kommet hen, eller om de selv havde fået noget deraf, hvortil de svarede, at de vidste intet derom

28/4 1706.

(og var i dag ej videre at forrette)

5/5 1706.

** Niels Lauridsen i Resendal stævnede Niels Andersen Vestergård i Voel og Niels Andersen i Skellerup angående 200 sld, han har lånt dem imod pant i den halve selvejergård i Skellerup, som tilhører Karen Jensdatter, som selv ved retten svarede, at det var med hendes vilje, at gården blev pantsat, hvori de kun skal eje ganske lidt, hvorfor hendes søn og Niels Andersen Vestergård har pantsat noget, de ikke ejede. dom: da obligationen udviser, at een for alle og alle for een skal svare, så bør Karen Jensdatter og vedkommende betale obligationens pålydende

(232)

** amtsskriver Ulrik Christian Schandorf stævnede alle kirke og anneksbønder for dom angående resterende landgilde, hvortil de svarede, at de ikke uden deres platte ruin kunne svare den fordrede restants. sagen blev opsat 8 dage

** regimentsskriver Holmer efter 4 ugers opsættelse fremlagde tingsvidner 10/3 og 31/2 1706, hvoraf bevises, at Christen Jensen i Sjelle har skudt på den sagesløse rytterbonde Oluf Jensen i Hørslevbol på hans farende vej. sagen blev opsat 14 dage

(233)

** den sag mellem præsten hr Christen Madsen Sommer hans karl Niels Lauridsen og medfølgere og Rasmus Brobjerg blev opsat 14 dage

12/5 1706.

** mag Nickel Seidelin af Skanderborg stævnede Anders Madsen af Tovstrup for resterende tiende. dom: han bør betale den fordrede KM anpart tiende

** Søren Knudsen af Galten på egne og sine børn Knud Sørensen og Sidsel Sørensdatters vegne Niels Simonsen af Skovby på egne og hustru Johanne Sørensdatters vegne Laurids Simonsen i Galten på hustru Sidsel Sørensdatters vegne Frands Sørensen i Galten på egne 
vegne og med fuldmagt af Mads Sørensen solgte og skødede til herredsfoged Claus Jessen den selvejergård i Galten, som sl Søren Frandsen og hans søn Mads Sørensen sidst beboede

19/5 1706.

** den sag mellem Oluf Jensen i Hørslevbol og Christen Jensen i Sjelle blev opsat 14 dage

26/5 1706.

(og var i dag ej videre at forrette)

2/6 1706.

** Morten Rasmussen af Vorgård stævnede Søren Simonsen i Hørslev for dom angående den overlast og hårde medfart, han har forøvet mod ham. Rasmus Lauridsen af Hørslev og hans hustru Gertrud Christensdatter og deres søn Rasmus Rasmussen vidnede om slagsmålet mellem dem i deres hus. opsat 14 dage

(234)

** Rasmus Brobjerg stævnede Mads Pedersen af Skørring og Søren Christensen af Sjelle for dom angående ulovlig skovhugst, som bevidnedes. opsat 14 dage

** i den sag mod Søren Christensen af Sjelle blev afhjemlet syn på noget træ i hans gård, og Christen Snedker af Sjelle vidnede om stedet, hvor det var hugget. opsat 14 dage

(235)

9/6 1706.

** Laurids Rasmussen i Tåstrup på egne og samtlige bymænds vegne stævnede Jens Svejgård i Tarskov mølle for vidne om, hvorledes de af Arilds tid har haft fædrift ved åen. Niels Jensen Møller i Tovstrup mølle vidnede, at han mindes 50 år og boede på møllen 11 år, og da har møllerne i Tarskov mølle Jens Sørensen og Peder Jensen sat gærde langs åen imellem dem og Tåstrup mark, så Tåstrup fæ ikke kom på deres mark og blev taget i hus. Peder Jørgensen af Harlev, som mindes 56 år Niels Madsen i Tåstrup og Jens Rasmussen sst, som mindes 60 år, vidnede som Niels Jensen, og at Svejgård satte gærde de første år, han boede i møllen, men nu tager deres fæ i hus og derfor vil have løsningspenge. Peder Jensen af Tåstrup, som mindes 60 år, og Rasmus Jensen af Adslev barnfødt i Tåstrup, som mindes 40 år, vidnede det samme

** Peder Jensen i Sorring stævnede Jesper Pedersen i Ovstrup for dom angående ulovlig skovhugst, men da vidnet ikke vidste, om træet var fældet på Peder Jensen eller Jesper Pedersens skovpart, bør de komme på åstedet, før der stævnes på ny

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Peder Rasmussen Fregerslev i Borum med hustru og datter Anne Pedersdatter med flere angående den byg og tyveri, som de sigter dragon Niels Jensen og Anne Tomasdatter for, samt for ransagning. navng vidnede, at Peder Fregerslevs hustru Abelone Nielsdatter havde sagt, at der var stjålet byg i Oluf Jespersens lade om natten, og der blev ransaget efter det i rytterhuset. sagen blev opsat 14 dage

(236)

** herredsfoged Claus Jessen stævnede rytterbønderne i Herskind og Sjelle for deres resterende korn. opsat 14 dage

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Anne Vorgård i Borum angående Søren Kande og hans løse kvinde, som hun har huset, skønt de var blevet forvist fra byen. opsat 4 uger

** vurderingsmænd blev udmeldt til stervboet i Lillemølle

16/6 1706.

** regimentsskriver Holmer spurgte Jens Pedersen Skrædder af Stjær, om han havde begæret forsvar af regimentsskriveren i den sag, Jens Pedersen Smed sst havde anlagt, hvortil han svarede, at det havde han ikke, men da han mod KM lov havde antaget en prokurator af Århus, blev det ikke tilladt ham at agere på hans vegne

(237)

** regimentsskriver Holmer på Jens Pedersen Smeds vegne i Stjær stævnede Jens Pedersen Skrædder i Stjær for dom angående bekostning af den ham påførte unyttige proces angående horeri og løsagtighed med hans forrige hustru. opsat 8 dage

** Mads Pedersen af Skørring mødte efter 8 dages opsættelse og ville ikke nægte, at han bad sin karl hugge ved i skoven til at bage 14 skpr mel ved, og han ville tale husbondens minde, hvorfor sagen blev opsat 14 dage

** den sag mod Søren Christensen af Sjelle blev opsat 8 dage

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård efter opsættelse begærede dom i sagen mod hr Christen Sommers tjenestekarl og medfølgere, som lød: de bør gøre aftingning hos mons Brobjerg
 
** landsdommer Reenberg stævnede efter en skriftlig stævning, og fremstillede navng, der vidnede, at de sidste år såede 26 tdr byg på Ristrup hovedgårds jord, og fremlagde ritmester Holsteins  forpagtningskontrakt til ham, hvorefter gården leveres til ham besået, hvorfor von Holstein bør erstatte ham omtalte 26 tdr byg. opsat 14 dage

** regimentsskriver Holmer stævnede samtlige Alling bys beboere, som har ladet opbryde Alling bys græsning, for forbud mod af befatte sig dermed, hvilket forbud blev kendt ved magt

(238)

** regimentsskriver Holmer efter rytterbonden Knud Lauridsen i Alling hans klage stævnede samtlige Alling bys beboere angående syn på den jord, der ligger til Alling by, Birkhede søndre skovjord i Østervang, som de har opbrudt til stor fortrængsel for byens fædrift. synsmænd opmeldtes

23/6 1706.

** herredsfoged Claus Jessen på Niels Pedersen Guldsmed af Århus hans vegne stævnede Jens Christensen med hustru børn og tyende i Mundelstrup angående det tøj, han har tabt på Århusvejen i Mundelstrup, hvoraf de skal have fundet en del, som de har gemt på deres loft. navng vidnede om tøjet, som lå i 2 bagkurve til en vogn

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede Niels Jensen og Hans Rasmussen, der tjener hr Christen Madsen Sommer i Sjelle for dom angående ulovlig skovhugst, som bevidnedes. opsat 8 dage

(239)

** regimentsskriver Holmer af Dallerup efter kald og varsel, som er indført på (238) lod afhjemle skriftligt syn

** regimentsskriver Holmer stævnede Jens Pedersen Skrædder i Stjær for dom angående hans løsagtige levned. opsat 14 dage

** regimentsskriver Holmer stævnede Peder Jensen Skrædder i Stjær for vidne og dom. opsat 14 dage

** i den sag mod Jens Pedersen Skrædder i Stjær, begærede han opsættelse, hvorfor sagen blev opsat 14 dage

** Peder Jensen af Sorring stævnede Jesper Pedersen i Ovstrup for syn på det træ, Jesper Pedersen har fældet i Peder Jensens skovspart

** efter opsættelse mødte Peder Fregerslev i Borum og berettede, at han vidste intet om den byg, der blev stjålet fra Oluf Jespersen i Borum, og lovede at hans hustru og datter ville møde om 14 dage for at vidne

** regimentsskriver Holmer lod indføre syn på den opbrudte jord i Alling, som Knud Lassen alene hævder er til hver mands ruin og fortrængsel, og da så de, at jorden omkring den jord, som er ført i brug, ikke er byen til ringeste nytte, da der er gået ild derover, og de må bekende, at den jord, som er ført i brug, er byen til stor nytte, så det synes som om Knud Lauridsen af had og avind har begyndt trætten, skønt hans andel i den opbrudte jord er større og bedre end de andres

(240)

30/6 1706.

** den sag mellem Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård og hr Christen Madsen Sommers tjenestekarle er opsat 14 dage

** den sag mellem Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård og Mads Pedersen af Skørring og Søren Christensen af Sjelle blev opsat 14 dage

** Peder Jensen af Sorring efter opsættelse lod afhjemle syn på hans skovskifte, kaldet Fuglkær, i Sorring Nørskov angående ret skel, hvortil Jesper Pedersen i Ovstrup mødte og svarede, at Peder Skrædders syn ikke forklarer ret skel mellem deres skovskifter, men bevises med en deling og tingsvidne, som er gjort af de to selvejerbønder Søren Madsen af Ovstrup og Peder Skrædders far i Sorring

7/7 1706.

** regimentsskriver Holmer efter 14 dages opsættelse begærede opsættelse i sagen mod Jens Pedersen Skrædder i Stjær. opsat 14 dage

(241)

** i den sag mod Peder Jensen Skrædder i Stjær fremlagde hans søn Jens Pedersen af Stjær hans indlæg og præstens attest. sagen blev opsat 6 uger

** regimentsskriver Holmer stævnede Lambert Nikolaj i Sorring for forbud mod at bortføre noget af besætningen, før KM besætning efter forordningen bliver reserveret, og indtil sagen mellem ham og Anders Mollerup sluttes

** rådmand Niels Lauridsen i Århus, universitets fuldmægtig, stævnede efterskrevne i Linå for dom angående ulovlig skovhugst, som bevidnedes

(242)

** landsdommer Reenberg til Ristrup efter 14 dages opsættelse begærede dom i sagen mellem ham og ritmester Holstein, som lød: ifølge kontrakten bør ritmesteren betale erstatning for de 26 tdr byg

14/7 1706.

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård efter opsættelse begærede opsættelse i sagen mod hr Sommers tjenestekarle. opsat 14 dage

** sagen mod Mads Pedersen af Skørring og Søren Christensen af Sjelle blev opsat 14 dage

** Jesper Pedersen af Ovstrup stævnede Peder Jensen og søn Jens Pedersen i Sorring for syn på et skovskifte Sorring Nørskov. synsmænd udmeldtes

** landsdommer Poulsen til Søbygård stævnede efterskrevne mænd for at vidne, om Nørupskov og Søbylund er hovedgårds takst eller ikke. navng, som mindes op til 60 år, vidnede at Søbygårds ejere brugte Nørup skov og Søbylund under hovedgården

(243)

** herredsfoged Claus Jessen begærede dom over de Herskind og Sjelle mænd for 6 års dommerkorn, som lød: de bør hver betale efter landkøb

21/7 1706.

** Jesper Pedersen af Ovstrup efter kald, som er indført på (242) lod afhjemle syn. navng, der mindes op til 30 år, vidnede, at da der blev holdt mønstring ved tinghuset, som lå på den søndre ende af Sorring Nørskov, da stod der 100 skridt derfra en stor bøg, hvor der var hugget kors på, som var skel mellem Peder Jensen og  hans far og Søren Madsen på Ovstrup, og som de skød til måls efter. andre vidnede, at skellet gik fra siden af Fuglkærbakken og langs jorden mod tinghuset. sagen blev opsat 14 dage, hvorefter Peder Jensen Skrædder af Sorring svarede, at Jesper Pedersen syntes at ville bemægtige sig mere af skoven, end han var berettiget til, som han ville bevise

(244)

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede Peder Mikkelsen af Skørring for dom angående ulovlig skovhugst, som bevidnedes. sagen blev opsat 8 dage

** Jens Pedersen i Stjær formodede, at Jens Skrædder i Stjær, som ved sin onde fremfærd og løsagtighed med hans hustru har påført ham trætte, bør betale omkostningerne, og begærede dom, som lød: han bør erstatte Jens Pedersen Smed hans omkostninger ved sagen

** indførsel af det af Jesper Pedersen i Ovstrup indleverede syn på skel mellem hans og Peder Jensen i Sorring deres skov

(245)

28/7 1706.

** efter 14 dages opsættelse begærede Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård dom over hr Christen Madsen Sommers tjenestekarle, som lød: da deres ulovlige skovhugst er bevist, bør de aftinge sagen hos Brobjerg

** den sag mellem Rasmus Brobjerg og Mads Pedersen af Skørring og Søren Christensen af Sjelle blev opsat 14 dage

** og den sag mod Peder Mikkelsen af Skørring blev opsat 14 dage

** ridefoged Carsten Andersen på Frisenborg på herskabets vegne stævnede Niels Nielsen i Ustrup i Sabro sogn for dom angående Sabro kirkes anpart korntiende af Hanghede, han har i brug, og fremlagde tingsvidne 16/9 1704 af Frisenborg birketing, samt et brev dateret 24/10 1668 fra von Lossow af Ristrup til provsten sl hr Peder Brandt i Skjoldelev, og den indgivne restants til skifte efter sl Peder Bonde dateret Ustrup 30/10 1699. opsat 14 dage

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede samtlige Sjelle skovgårds bønder i Sjelle og Skørring for dom angående restants og landgilde efter fremlagte restants. dom: de bør betale det, de ikke har kvittering på

(246)

4/8 1706.

** læst plakat om afholdelse af session

** Niels Pedersen Guldsmed af Århus stævnede Jens Christensens hustru af Mundelstrup og hans søn Morten Jensen og Oluf Smed af Fårup angående det tøj, som Niels Guldsmed tabte, og som de har fundet og haft i forvaring, og som han tilbød findeløn for. sagen blev opsat 6 uger

(247)

** landsdommer Reenberg af Ristrup stævnede Peder Jensen i Storring hans søn Tomas Pedersen og datter Maren Pedersdatter for dom angående eng og korn, som de har ladet deres fæmon opæde, samt for overlast mod markmanden, der ville tage deres fæmon i hus. opsat 8 dage

** Jesper Pedersen af Ovstrup efter 14 dages opsættelse fremlagde tingsvidne 18/9 1669 af Gern herredsting og synsvidne 21/7. sagen blev opsat 4 uger

** herredsfoged Claus Jessen stævnede samtlige Herskind rytterbønder for dom angående vejen ovenfor Borum bro, som de var tilsagt at jævne, da KM sidst skulle derover, som de ikke ville efterkomme, hvorfor de Borum mænd måtte gøre det, hvortil de svarede, at de gjorde den til rette med sand og sten, så den nok kunne være upåklaget

11/8 1706.

** efter 14 dages opsættelse begærede ridefogden på Frisenborg dom, hvorimod landsdommer Reenberg fremlagde matriklen 1664 og 1680, hvori Hanghede findes at ligge under hovedgårds takst. sagen blev opsat 4 uger

(248)

** sagen mod Mads Pedersen i Skørring og Søren Christensen i Sjelle blev opsat 4 uger

** regimentsskriver Holmer stævnede Jens Nielsen Bonde af Låsby for dom angående det ophold på gården, han på skiftet lovede at give enken Kirsten Andersdatter. opsat 8 dage

18/8 1706.

** oberførster Johan Ritter stævnede Christen Frederiksen i Storring, Kirsten Jensdatters søn Jens Rasmussen i Låsby med flere for dom angående ulovlig skovhugst, som bevidnedes. opsat 4 uger

(249)

** Niels Pedersen Guldsmed i Århus efter 14 dages opsættelse begærede, at Søren Olufsen Smed af Fårup måtte vidne, men da han ikke var mødt, blev han tilsagt at møde om 14 dage under hans faldsmål

** hr Christen Nielsen Bøg sognepræst til Storring stævnede Peder Jensen i Storring og Peder Nielsen i Gammelgård angående konge og kirketiende af Hvasfaldet og Perritshave. navng, der mindes op til 50 år, vidnede derom. vidneførsel fortsat

(251)

** den sag mod Jens Nielsen Bonde i Låsby blev opsat 8 dage

** i den sag mellem regimentsskriver Holmer og Peder Jensen Skrædder i Stjær blev dømt således: da attesten fra hr Jacob i Adslev viser, at Karen Rasmusdatter har udlagt Poul Klemendsen som sin barnefar, så bør Peder Jensen være fri for tiltale

** regimentsskriver Holmer lod oplyse, at efterskrevne gårde er udlagt til indkvartering

25/8 1706.

** assessor Peder Rasmussen Lime af Farre stævnede Hans Tømmermand møller i Søbygårds mølle for dom angående vold og overlast imod Matias Sørensen, der tjener Niels Christensen i Søbyvad, som bevidnedes. opsat 14 dage

** efter 8 dages opsættelse i sagen mod Jens Nielsen af Låsby blev fremlagt kontrakt 9/7 1705 imellem enken Kirsten Andersdatter og Jens Nielsen, som han lovede at efterleve

** regimentsskriver Holmer fremlagde en skriftlig stævning og en beskikkelse fra Anders Nielsen Mollerup i Vestervig samt hans indlæg. opsat 4 uger

(252)

** herredsfoged Claus Jessen stævnede samtlige Galten gårdmænd angående markregister på mark og eng, hvortil de svarede, at de intet vidste om noget markregister

** herredsfoged Claus Jessen efter opsættelse og irettesættelse begærede dom over Anne Vorgård, som har sigtet store Niels for noget byg, han skulle have stjålet fra Oluf Jespersen i Borum og bragt det til Anne Tomasdatters hus. dom: da hun ikke har bevist hendes sigtelse, bør hun betale til hver 2 rdl for den tilføjede spot, og Oluf Jespersen for sin selvgjorte ransagning bør betale 10 rdl til herredsfogeden

1/9 1706.

** Niels Pedersen Guldsmed af Århus efter 14 dages opsættelse begærede, af Oluf Smed i Fårup måtte påråbes, men da han ikke var mødt, blev han tildømt at betale sit faldsmål

** hr Christen Madsen Sommer af Sjelle stævnede Peder Envoldsen i Kalbygård for forbud mod indførsel af hans korn. opsat 8 dage

** Peder Jensen af Sorring stævnede Jesper Pedersen i Ovstrup for syn på et skovskifte i Sorring. synsmænd udmeldtes

(253)

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Sejer Tømmermand i Århus for syn på det arbejde, han har gjort på herredsfogedens gård i Galten

8/9 1706.

** efter 4 ugers opsættelse fremlagde ridefogden på Frisenborg på herskabets vegne et tingsvidne af Frisenborg birk 31/8 1706, som forklarer alt fra den tid, Hanghede lå under tyring, indtil denne dag. opsat til 6.ugers dag

** Peder Andersen i Sorring efter kald, som er indført på (252) lod afhjemle syn på skel om hans skovskifte, hvilket skel beskrives. navng, som mindes op til 60 år, vidnede om Peder Jensens skifte

(254)

** Laurids Rasmussen af Tåstrup på egne og samtlige granders vegne stævnede Jens Pedersen Svejgård i Tarskov for dom angående hegn mellem Tarskov og Tåstrup marker ved åen, og fremlagde tingsvidne 9/6. dom: da tingsvidnet viser, at beboerne af Tarskov mølle af Arilds tid har holdt gærde ved åen mod Tåstrup mark, da bør han hegne sin mark

** herredsfoged Claus Jessen efter kald, som er indført på (253) lod afhjemle syn på hans gård af det arbejde, som er gjort af Sejer Tømmermand i Århus. Oluf Jensen af Galten vidnede, at han stod med Maren Villumsdatter sl Jørgen Friises, og da kom Sejer Tømmermand og spurgte efter herredsfogeden, og sagde, han havde ikke fået betaling, og han skulle få en ulykke og han var en skurk, som han skulle prygle

(255)

15/9 1706.

** Peder Jensen af Sorring efter 8 dages opsættelse fremstillede efterskrevne af Sorring, som vidnede, at de vidste nok, at Peder Jensen havde eller havde haft et skovskifte mellem Jesper Pedersens og KM skovskifter, men de vidste ikke, hvor skellet gik

(256)
 
22/9 1706.

** forvalteren på ---- fremlagde en skriftlig stævning og gjorde sin ed, at han ikke, som den over ham tagne tamperrets stævning 14/2 1706 formelder, på noget ægteskabsløfte har beligget Anne Nielsdatter eller avlet børn med hende, og er heller ikke hendes barnefar, som hun falskeligt har udlagt ham for

** forvalter Søren Lauridsen med skriftlig stævning gjorde sin ed, at han hverken er eller har været Lisbet Pedersdatters barnefar eller har haft med hende at skaffe

** Jesper Pedersen af Ovstrup begærede dom i sagen mellem ham og Peder Jensen Skrædder af Sorring, som begærede opsættelse. sagen blev opsat 14 dage

** hr Jens Splid af Skorup stævnede husmand Jens Nielsen i Skorup for dom angående hans høstdags arbejde, som han er udeblevet fra, hvorfor der skete stor skade på hans korn. opsat 8 dage

** hr Jens Splid af Skorup stævnede Christen Nielsen ---- for dom angående nannest. opsat 8 dage

** sagen mod Mads Pedersen af Skørring og Søren Christensen af Sjelle blev opsat 14 dage

** sagen mod Peder Mikkelsen sst blev opsat 14 dage

** sagen mellem regimentsskriver Holmer og Anders Nielsen på Vestervig kloster blev opsat 4 uger

30/9 1706.

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede hr Christen Madsen Sommer af Sjelle for dom angående overtrædelse af forbud, idet han på ny har indkøbt stude og sat dem på byens fælled, til stor skade for bymændene. sagen blev opsat 14 dage

(257)

** Rasmus Brobjerg på Morten Albretsen af Låsby hans vegne stævnede skovrider Christoffer Soetman i Javngyde for dom for voldeligt overfald hug og blåslag, han har tilføjet hans hustru uden årsag. opsat 6 uger

** Jens Høg af Hårup stævnede Søren Jensen i Hårup for dom angående hans overfald med hug og slag på Jens Høgs hustru. opsat 14 dage

** Konrad Rindelev af Borum stævnede Tomas Sørensen af Borum for syn på det opkastede grøft og dige, som han har opkastet på ejendom, som ikke tilhører ham, hvorved der gøres skade på hans jord med vandflod

6/10 1706.

** den sag mellem oberførster Ritter og de indstævnede bønder angående ulovlig skovhugst blev opsat 14 dage

** Niels Brøckner af Skanderborg på hans bror Mads Brøckner af Randers hans vegne stævnede Laurids Envoldsen af Alling og Maren Sørensdatter af Tørring for at vidne om en kone af Helsingør, som er beslægtet til sl Magdalene Knudsdatter præstekone af Alling. Maren Sørensdatter af Tørring vidnede, at for 10 år siden rejste hun til København, men de rejsende blev sat i land i Helsingør på grund af storm, og da en del af de rejsende var hungrige og trængte til mad, kom de ind til en kone Mette Jensdatter, der var gift med voldmester ved Kronborg Matias Henrik Kusk, som fortalte, at Magdalene Knudsdatter var hendes morbrors datter og deres eneste arving, og da hun kom hjem med brev fra dem, sendte Magdalene Knudsdatter hr Lauridses søsterdatter fra Skive til Helsingør for at gå Mette Jensdatter til hånde, da hun var en aldrende kone og sad i god tilstand, og videre vidnede hun, at Mads Brøckner af Randers kom i ægteskab med Magdalene Knudsdatters datter Helvig Lauridsdatter, og de avlede 2 børn Just Madsen og Maren Justdatter. Karen Lauridsdatter af Alling, som er 70 år, vidnede, at Magdalene Knudsdatter og Mette Jensdatter var fuld søskendebørn, og havde kendt dem begge i deres ungdom, og at Magdalene Knudsdatter ville have sendt hendes datter til Helsingør, hvis hun ikke var kommet i ægteskab med Mads Brøckner

(258)

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård på Morten Albretsen af Låsby hans vegne lod afhjemle syn på hans hustru for hendes skade, som hun beskyldte skovrider Christoffer Soetman i Javngyde for at have gjort med hans degen, da hun gik på marken med hendes små børn. opsat 14 dage

** den sag mellem Rasmus Brobjerg og hans bønder blev opsat 14 dage

** Peder Jensen af Sorring stævnede efterskrevne, som vidnede, at han havde haft et skovskifte i Sorring Nørskov mellem Jesper Pedersen og KM, men de vidste ikke, hvor skellet var

(259)

** Peder Jensen i Sorring stævnede efterskrevne mænd

** Jesper Pedersen af Ovstrup begærede dom mellem ham og Peder Jensen i Sorring, som lød: da det med tingsvidne 18/12 1669 bevises, at der er gjort skel mellem Søren Madsen i Ovstrup og Jens Sørensen i Sorring deres skovskifter og selvejer rettighed i Sorring Nørskov, og Peder Jensen ikke har fremlagt noget, der kunne svække samme, så bør Jesper Pedersen beholde hans skovgrund upåkæret
 
** Konrad Rindelev af Borum efter 8 dages kald lod afhjemle syn på en grøft, som Tomas Sørensen har opkastet, samt på Konrad Rindelevs gærde, der har stået 3 alen inden for grøften til Tomas Sørensens gærde, og andet kunne ikke synes, på grund af vandløbet skyller fra Konrads bakke til søndre side af bækken. Konrad Rindelev fremlagde ekstrakt af landmålingen 5/5 1705. sagen blev opsat 14 dage

13/10 1706.

** læst KM plakat angående konsumptions folke og familieskat

(260)

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård begærede dom over hr Christen Madsen Sommer i Sjelle, som lød: hans ibrughavende bør tillige med byens græsning efter jordens vurdering sættes, og hvis han har mere kvæg, end han har jord og græsning til, bør han skaffe det fra byens marker

** Jens Rasmussen Klog af Sjelle stævnede Frands Jensen, som tilforn tjente i Herskind, for dom angående udeblivelse af hans tjeneste. dom: Frands Jensen bør betale Jens Rasmussen 1/4 af det halve års løn

20/10 1706.

** ridefoged Carsten Andersen til Frisenborg begærede dom angående Hanghede, som lød: da det efter matriklerne ses, at Hanghede er indført under Ristrup hovedgård, hvilket bevidnes, så ses det ikke at Frisenborg kan nyde tiende af Hanghede, men landsdommer Reenberg til Ristrup bør være fri for tiltale

** regimentsskriver Holmer stævnede Envold Rasmussen Peder Envoldsen og Rasmus Jensen alle af Kalbygård for dom angående deres modvillighed mod at køre ham til Todbjerg 10/5, da de blev tilsagt, og talte med Rasmus Jensens hustru Maren Nielsdatter, hvortil de fremlagde KM forordning 10/8 95 og 9/4 1701, som vil forsvare deres adfærd og skåne dem for kørsel. i øvrigt syntes rejsen dem for lang, og mellem Dallerup og Todbjerg ligger 6 ryttergårde, som kunne have befordret ham. sagen blev opsat 14 dage

(261)

** Søren Nielsen Pellesen af Borum stævnede efterskrevne, som vidnede, at på hjemvejen fra tinget stod Tomas Sørensen af sin hest og gav Søren Pellesen en ørefigen og kaldte ham en skælm. opsat 4 uger

** den sag mod Anders Nielsen blev opsat 8 dage

** Eggert Klercke fremlagde tingsvidne 6/10 og Morten Albretsen af Låsby hans hustrus klage over skovrider Soetman af Javngyde og begærede dom. da skovrider Soetman ikke er mødt, blev sagen opsat 14 dage

(262)

** Rasmus Brobjerg stævnede Jens Nielsen, som boer i præstens hus i Sjelle, for dom angående ulovligt krohold og brændevinssalg. opsat 14 dage

** sagen mod Mads Pedersen i Skørring Jens Christensen i Sjelle og Peder Mikkelsen i Skørring blev opsat 14 dage

27/10 1706.

** Konrad Rindelev af Borum fremlagde syn 6/10 og begærede dom over Tomas Sørensen af Borum, som lød: da det bevises, at han har opkastet et dige på jord, som tilhører Konrad Rindelev, så bør han jævne grøften

** regimentsskriver Holmer efter opsættelse lod oplæse af tingbogen hvad der er passeret i sagen mod Anders Nielsen Mollerup. sagen blev opsat 3 uger

3/11 1706.

** regimentsskriver Holmer efter 14 dages opsættelse begærede dom i sagen mod de Kalbygård mænd. opsat 8 dage

** regimentsskriver Holmer stævnede Anders Lassen og hustru Anne Jensdatter Fundt i Sorring for dom angående deres skældsord mod Peder Christoffersen i Sorring, idet han havde kaldt ham en løgner og skælm. navng vidnede det samme. opsat 3 uger

(263)

** Knud Justsen af Stjær stævnede Jep Nielsen i Stjær og fremlagde hans kontrakt dateret 27/5 1705, og spurgte ham, om han ikke havde høstet en ager, som Just Knudsen havde pløjet og tilsået, og som efter kontraktens indhold var tillagt ham til ophold, hvortil han svarede, at det havde han. opsat 3 uger

** Eggert Klercke af Skovgård efter opsættelse fremstillede efterskrevne, som vidnede, at de havde været hos Jens Nielsen Skrædder i Sjelle angående hans udtapning af brændevin, og han svarede, at da der var 3 mil til købstæderne, måtte han vel sælge øl, og han havde ikke fået forlov af præsten, idet han ikke behøvede det, og han havde ikke bevilling. opsat 14 dage

** Eggert Klercke af Sjelle skovgård efter opsættelse begærede dom over Mads Pedersen i Skørring og Søren Christensen i Sjelle angående ulovlig skovhugst, som lød: de bør for deres beviste ulovlige skovhugst gøre aftingning hos husbonden

** det samme blev afsagt i sagen mod Peder Mikkelsen i Skørring

(264)

10/11 1706.

** læst KM forordninger

** regimentsskriverens fuldmægtig Rasmus Vinter efter opsættelse æskede dom på deres fæste i sagen mod de Kalbygård mænd angående deres forsømte rejse, hvortil de tilbød at betale for deres forsømmelse 2 mk 4 sk pr mil. dom: da det bevises, at rejsen angik ryttergodsets bevarelse, kan de ikke frikendes, men bør betale til kassen hver 2 rdl

** sagen mod Anders Nielsen Mollerup blev opsat 14 dage

** Laurids Nielsen af Mollerup på hans bror Anders Nielsen Mollerups vegne fremlagde en skriftlig stævning samt pantebrev fra Lambert Nikolaj og Karen Nielsdatter med opsigelse på samme, og skifte efter sl Laurids Andersen Bonde dateret 21/7 1698. Lambert Nikolaj begærede opsættelse i 4 uger, så Anders Nielsen selv kan møde, da Lambert Nikolaj ikke vedkender sig underskriften på obligationen

(265)

17/11 1706.

** fuldmægtig Vinter af Dallerup efter opsættelse på rytterbonden Søren Pellesen af Borum hans vegne fremlagde tingsvidne 20/10 mod Tomas Sørensen af Borum. opsat 14 dage

** den sag mellem regimentsskriveren og Anders Nielsen Mollerup blev opsat 8 dage

24/11 1706.

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård efter opsættelse i den sag mod præstens husmand Jens Nielsen i Sjelle fremlagde tingsvidne 3/11 og KM forordning om ulovligt krohold 4/6 1689, og begærede dom. sagen blev opsat 3 uger

** Eggert Klercke på husbondens vegne stævnede Oluf Sejersen i Sjelle for dom angående ulovligt krohold og udtapning, hvilket bevidnedes, blandt andre af Christen Jensen Snedker i Sjelle og hans datter Maren Christensdatter, som havde købt brændevin under prædikenen, og på fuldmægtigens spørgsmål til samtlige vidner, svarede de, at husbondens afskaffelse af brændevinskedler på hans gods havde reddet byen for ruin og fordærv, og at Oluf Sejersen havde sagt, at han ville se hvem der kunne forbyde ham at holde kro

(266)

** regimentsskriverens fuldmægtig Jens Madsen Hvas efter opsættelse begærede dom i sagen mod Anders Nielsen Mollerup af Vestervig, som lød: da han beskylder regimentsskriver Holmer for en handel, hvorved han ulovligt skal have fravendt under skin, ved Jørgen Skrædder i Sorring, en selvejergårds tilliggende tørveskær og engbund i Bjarup mark og mose, og Anders Nielsen derved har angrebet regimentsskriveren uden årsag, så bør han for sin formastelige adfærd betale til Holmer 10 rdl og omkostninger

** de andre sager mod Jep Nielsen af Stjær og Anders Lauridsen af Sorring blev opsat 3 uger

1/12 1706.

(og var i dag ej videre at forrette)

8/12 1706.

** herredsfoged Claus Jessen på egne vegne og Jens Madsen af Dallerup på regimentsskriver Holmers vegne stævnede Søren Rasmussen og hustru Mette Tomasdatter i Flensted Peder Simonsen i Skovsrod Anders Møller i Kielsgård Knud Tomasen i Århus og Morten Jensen i Tåstrup for vidner og dom samt Jens Simonsen med hustru og steddatter Boel Tomasdatter af Skovsrod og præsten hr Niels Krog og degnen begge i Alling for at vidne. Boel Tomasdatter vidnede om hvad sl Maren Tomasdatter ejede, og Mette Tomasdatter vidnede om hvad, hun fik efter hendes sl søster, hvoraf hun godvilligt gav broderen Knud Tomasen en del, som herredsfogeden mente, han burde bringe tilbage, da der ikke var skiftet lovligt. opsat til 6.ugers dag

(267)

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Knud Tomasen af Århus for dom angående det, han skal have bemægtiget sig hos enken i Skovby. opsat 6 uger

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Laurids Rasmussen af Hørslev og Konrad Festman, som logerer hos ham, angående en fremmed orne, som de skal have slagtet, som Konrad Festman vedgik at have gjort med en tyrekølle og daggert og kastet den i en lergrav. sagen blev opsat 8 dage

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Anders Nielsen Mollerup for at møde i sagen mod Lambert Nikolaj i Sorring. sagen blev opsat 3 uger

** hr Christen Madsen Sommer af Sjelle stævnede Envold Rasmussen af Kalbygård for dom angående resterende korntiende 1698, og ligeledes Peder Envoldsen sst, for han har indført sit korn, før det blev talt af præsten. opsat 14 dage

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Lambert Nikolaj i Sorring for dom. opsat 14 dage

15/12 1706.

** regimentsskriver Holmer efter opsættelse fremlagde tingsvidne 3/11 og på Peder Christoffersens vegne i Sorring begærede dom over Anders Lauridsen sst angående hans ulovlige medfart. dom: da han tilbyder Peder Christoffersen afbigt for hans af vanvittighed tilføjede nærgående ord, så bør han gøre offentlig afbigt

(268)

** herredsfoged Claus Jessen efter opsættelse i sagen mod Lambert Nikolaj i Sorring, og da han har tilbudt at betale for den fordrede skæppe bygsæd i 5 år, mente han, at Lambert Nikolaj ville blive tildømt at betale den, hvilket også skete

** regimentsskriverens fuldmægtig Vinter efter opsættelse begærede dom i sagen mod Jep Nielsen i Stjær, som lød: da Jep Nielsen har tilstået, at Knud Justsen, for at have opladt den halve gård for ham sin livstid, skulle nyde den jord, som er aftalt i deres kontrakt, så bør Jep Nielsen ingen ret have deri, og bør betale for det, han har bemægtiget sig

12/1 1707.

** regimentsskriver Holmer stævnede Peder Herlovsen i Sorring for dom angående 16 rdl, som Anders Nielsen Mollerup har til gode, hvortil han svarede, at de var betalt, men han ville ikke gøre ed derpå. sagen blev opsat 14 dage

(269)

** fuldmægtig Lunow på rytterbonden Rasmus Jensen i Tovstrup hans vegne stævnede Anders Nielsen Mollerup, hvorefter Rasmus Jensen foregav, at han var blevet forligt med Anders Nielsen Mollerup om hans egen sag, men hvad KM bøder angik, tilkom det Anders Mollerup selv at undgælde for, hvorefter han sigtede ham for, at han kom ind i hans hus greb ham i hår og strube og ville slå ham til jorden. opsat 14 dage

** amtsskriver Ulrik Christian fremlagde en klage fra Anders Nielsen Mollerup over rettens betjente 15/12 1706, som skal blive i rettens varetægt indtil videre, da Anders Nielsen Mollerup ikke er mødt

(270)

** herredsskriver Oluf Hansen i Tovstrup stævnede Peder Jensen Skrædder for dom angående hans salær for forhvervede dokumenter, og talte med hans søn Jens Pedersen. opsat 8 dage

** sr Lunow af Dallerup på egne vegne stævnede efterskrevne for dom for det, de skylder ham. opsat 8 dage

19/1 1707.

** amtsskriver Ulrik Christian begærede, at hvis Anders Nielsen Mollerup var tilstede, om han ville føre hans klage mod rettens betjente, hvorefter han blev påråbt, men ingen fremkom

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede Oluf Sejersen af Sjelle for dom angående hans ulovlige krohold, byen til skade. opsat 14 dage

** den sag med Jens Nielsen Skrædder i Sjelle blev opsat 14 dage

26/1 1707.

** Eggert Klercke på Sjelle skovgård på landsdommer Tøger Reenberg til Ristrup hans vegne stævnede Carsten Andersen ridefoged ved Frisenborg for vidner angående Hanghede, at den ligger i gårdens enemærke. navng, der mindes op til 60 år, vidnede, at så længe lå Hanghede under Ristrup

(272)

** regimentsskriver Holmer stævnede Peder Jensen Skrædder af Sorring og Niels Lovring sst for vidner angående det, der kan være bortført fra den ryttergård i Sorring, Peder Andersen sidst beboede, nemlig mursten panel og dør, som Peder Andersens hustru Maren Jørgensdatter i Sorring vidnede, at Lambert Nikolajs hustru havde fået mod 1 skp malt og 3 skp boghvede. Maren Andersdatter i Sorring, Sinding Anders datter, vidnede derom

(273)

** Rasmus Vinter saggav Lambert Nikolaj for 12 skpr boghvede, som regimentsskriver Holmer havde lånt ham, og lod det så for ham, hvortil han svarede, at boghveden blev sået i en ager, regimentsskriveren havde lejet ham, og han havde ikke lånt nogen boghvede. opsat 14 dage

** den sag mod Peder Herlovsen af Sorring blev opsat 14 dage

** den sag imellem Bonde Rask og Anders Nielsen Mollerup blev opsat 14 dage

** regimentsskriver Holmer stævnede efter en skriftlig stævning, idet det var kommet ham for øre, at Anders Nielsen Mollerup på distriktet har forespurgt om attester angående ulovlig kørsel, hvori de Kalbygård mænd skulle være indblandet, hvortil de svarede, at det var sandt, men de var blevet nødet dertil, men de kunne ikke sige, at de havde kørt andet end til KM tjeneste, og de havde intet at klage over regimentsskriveren eller hans folk. efterskrevne vidnede det samme

(275)

** regimentsskriver Holmer stævnede de Kalbygård mænd for vidner angående deres udvisning til hjultømmer. skovrider Soetman af Javngyde og skovfoged Jens Rasmussen i Flensted vidnede om tømmer, der blev udvist dem, hvortil Envold Rasmussen i Kalbygård svarede, at i to år havde han ikke fået noget hjulved, og nu i to udvisninger har hverken han eller hans naboer fået noget, da de ikke var indført i skovrullen

(276)

** Niels Jensen Møller af Tovstrup mølle stævnede Tomas Fog af Borum for dom angående gæld. dom: han bør betale gælden eller lide nam

3/2 1707.

** assessor Peder Rasmussen Lime til Farregård stævnede Søren Nielsen Bejtrup i Farre for at fremlægge skifte efter hans sl hustru Margrete Christensdatter, for at se hvad hendes søn Christen Sørensen arveligt er tilfaldet, eftersom hans midler svækkes, da han vil skille sig af med hans bondeejendom i gården, om han så kan betroes hans søns mødrene arv, og ligeledes stævnede Peder Hovgård for at forklare, hvad Søren Bejtrup har oppebåret på den ejendomspart, som hans umyndige søn er berettiget til i hans påboende gård, som han formoder, retten vil tildømme ham at levere fra sig til drengens formynder, hvortil Søren Bejtrup svarede, at skiftebrevet ikke var ved hånden, og Peder Hovgård kunne ikke erindre, hvor meget, der kunne tilkomme den umyndige. opsat 4 uger

** Niels Andersen Lovring af Sorring stævnede Maren Villumsdatter sl Jørgen Friises af Århus for dom angående skøde på hans hus i Sorring ifølge fremlagte købebrev, dateret 7/4 1699. opsat 14 dage

** herredsskriver Oluf Hansen efter opsættelse begærede dom over Peder Jensen Skrædder i Sorring for gæld. opsat 8 dage

** hr Christen Madsen Sommer af Sjelle efter opsættelse i sagen mod Peder Envoldsen og Envold Rasmussen i Kalbygård fremlagde specifikation på irettesættelser og begærede dom, som lød Envold Rasmussen bør betale præsten den fordrede tiende og nannest

(277)

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård begærede dom i sagen mod Jens Nielsen Skrædder i Sjelle, som lød: da han har solgt brændevin mod forordningen, så bør han have drikkevarerne forbrudt og betale til næste hospital 10 rdl

9/2 1707.

** herredsskriver Oluf Hansen Branderup på egne og Niels Jensen Møller i Tovstrup hans vegne stævnede Christen Christensen og Christen Nielsen i Kalbygårds huse for at aflægge vidne om hvad, der passerede for retten 15/12 mellem rettens betjente og Anders Nielsen Mollerup. Søren Jensen af Borum svarede på spørgsmål, at han da var stokkemand og han så ikke, at Anders Nielsen tilbød penge i retten, men alene æskede den dom, der var afsagt over de Kalbygård mænd, hvortil skriveren svarede, at den var færdig, og han tilbød at skrive i tingbogen, hvad Anders Nielsen ønskede, og han hørte ikke, at skriveren sagde til Mollerup, at djævlen skulle fare i ham, såfremt han skulle have noget svar indført i tingbogen, og at Mollerup ikke blev nægtet noget, som blev begæret lovligt, men da tinget var ophævet, bad Anders Nielsen 3 gange i KM navn, at stokkemændene skulle blive siddende. andre vidnede ligesom Søren Jensen. sagen blev opsat 4 uger

(279)

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Peder Søgård og hustru Birgitte Sørensdatter i Galten for dom angående tumult, som hun har begået i Galten kirke 2.juledag under prædikenen, og Maren Andersdatter og hendes mand Peder Pedersen for dom angående, hvor deres stolestade er til iboende og herredsfogedens gård. Søren Knudsen af Galten vidnede, at under prædikenen løb Peder Søgårds hustru af sin stol og ind til hendes mand og sagde, at hun ved sin sjæls salighed skulle vide, hvor hendes stol skulle være, inden hun kom i kirken igen, og på grund af tumulten gik præsten fra koncepterne, men herredsfogeden bad ham blive ved hans prædiken, det andet skulle nok finde sig siden. andre vidnede det samme. opsat 4 uger

** regimentsskriver Holmer efter opsættelse begærede dom over Anders Mollerup i Kalbygård for hårgreb og andet, han har forøvet mod ham i hans eget hus. opsat 3 uger

** regimentsskriver Holmer æskede dom i sagen mod Tomas Sørensen af Borum for overfald på Søren Pellesen på hans tingvej. opsat 3 uger

** regimentsskriver Holmer efter opsættelse 12/1 i sagen mod Peder Herlovsen af Sorring angående forbud og betaling af 16 sld til regimentsskriveren, som Anders Mollerup var tildømt at betale, begærede opsættelse i 3 uger

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård efter opsættelse af 19/1 begærede dom i sagen mod Oluf Sejersen af Sjelle. opsat 3 uger

(280)

16/2 1707.

** Peder Herlovsen af Sorring fremlagde et skøde på hans påboende bondegård sst, som Lambert Nikolaj sidst påboede, hvorimod Niels Lovring protesterede, idet skødet angik en del af hans iboende hus, hvilket fremgår af adkomster dateret 9/5 1669 og 15/7 1682, hvoraf ses, at sl Laurids Bondes arvinger er berettiget nogle parter i Snedkerhuset

** Anders Nielsen af Vestervig fremlagde et brev angående en genpart af et tingsvidne af 14/4, som sætteskriveren lovede af forfatte, og det bestod af 6-7 ark papir i 3 eksemplarer

** herredsfoged Claus Jessen af Galten stævnede Søren Simonsen af Herskind for dom angående hans bror Niels Simonsen, som han på morderisk vis skal have overfaldet, samt Knud Sørensen i Herskind for dom, for han imod KM forordning har holdt barsel. navng vidnede om klammeriet ved barselsfesten. opsat 3 uger

(281)

** det af Peder Herlovsen i Sorring fremlagte skøde lyder således: Lambert Nikolaj og hustru Karen Nielsdatter, begge i Sorring, Anders Nielsen Mollerup og Anders Lauridsen Bonde, begge af Vestervig, på egne vegne Jesper Pedersen i Ovstrup på hustru Maren Lauridsdatters vegne Rasmus Jensen i Tovstrup på hustru Birgitte Lauridsdatters vegne skøder til ungkarl Peder Herlovsen, barnfødt i Galten og sin kæreste Mette Lauridsdatter Bondesdatter deres arverettighed i den selvejer bondegård i Sorring, sl Laurids Bonde påboede samt anpart i det hus, Niels Lovring påboer, dog den umyndige søn Jens Lauridsens broderlod undtaget, og de har bedt Knud Herlovsen, visiterer i København og Laurids Nielsen i Mollerup med dem at underskrive, dateret 30/11 1706

** den sag mod Niels Harlevs enke Maren Villumsdatter i Århus blev opsat 14 dage

** herredsskriver Oluf Hansen i Tovstrup efter opsættelse begærede dom over Peder Jensen Skrædder i Sorring, som lød: han bør betale skriverens fordrede salær 5 sld

23/2 1707.

(282)

** læst KM forordning

** Oluf Hansen herredsskriver lod fra tingbogen læse opsættelsen i den sag mellem ham og Anders Mollerup, som var tilstede, hvortil han svarede, at opsættelsen bør læses ord for ord lydeligt og forkyndes for hans bopæl Vestervig kloster

** regimentsskriver Holmer lod læse generalkommissariatets skrivelse angående kørsel af ryttergodset til efterretning for vedkommende, som nu mere og mere vægrer sig ved at køre med ham i KM tjeneste, forårsaget af de Kalbygård mænds udeblivelse, da de lovligt blev tilsagt at køre

** Niels Rasmussen af Skovby på egne og Jens Knudsens vegne sst stævnede Hans Mikkelsen og en del andre bymænd for at vidne om den skade, de led på besætningen ved ulykkelige hændelser. navng vidnede, at ovennævnte havde mistet henholdsvis 2 bæster 3 kvier 1 ungnød og 2 bæster 1 ko, hvorfor de ikke uden hjælp af regimentskassen kunne svare KM udgifter

** Jørgen Eriksen Skrædder af Sorring stævnede Peder Herlovsen i Sorring med interessenter for dom angående et engskifte i Bjarup mose, som tilhører Jørgen Eriksen, men som Peder Herlovsen eller Mollerup Anders vil bemægtige sig uden lovlig adgang, hvorimod Anders Nielsen Mollerup af Vestervig fremlagde protest, og blev af dommeren mulkteret for ulyd og uskikkelighed for retten. Anne Sørensdatter af Sorring vidnede, at hendes forrige mand Mads Jensen og Peder Sørensen lejede 2 engskifter i Bjarup mose af sl Anders Lauridsen Bonde, som havde lejet dem af sl Jørgen Eriksen, som var sagsøgerens oldefar, og Niels Andersen Lovring vidnede, at han havde slået engskifterne en snes år, som hans godemor Barbara Lauridsdatter havde haft i leje af sl Jørgen Eriksen, og da sl Laurids Bonde var afgået ved døden, ville hans enke Karen Nielsdatter ikke leje dem længere, og spurgte sin bror, hvorledes hun skulle forholde sig, hvortil han svarede, at hun skulle tie stille, til nogen tiltalte hende. Johanne Lauridsdatter af Sorring vidnede, at hendes mor Barbara Lauridsdatter havde lejet det ene engskifte i Bjarup mose og de tre andre havde Anders Bonde i leje. Jørgen Eriksen Skrædder fremlagde pantebrev 12/5 1706, hvor hans medarvinger pantsætter de engskifter, de arvede efter deres sl mor Karen Knudsdatter i Galten, og dom 21/4 1706 på de pantsatte engskifter, samt en skriftlig forretning 23/4 1677, hvoraf ses, at omtalte eng er lejet til Anders Bonde af Sorring og hans søster Barbara Lauridsdatter. sagen blev opsat 4 uger

(284)

** Anders Nielsen af Vestervig stævnede efterskrevne for at vidne om de engskifter, som blev brugt til sl Laurids Bondes gård i Sorring, men da de indstævnede vidner strider mod de vidner, Jørgen Eriksen har ladet afhøre i dag, skal der stævnes på ny

** regimentsskriver Holmer lod fremlyse til fæste Laurids Rasmussen i Hørslev hans frarømte hus

** regimentsskriver Holmer stævnede Laurids Rasmussen, som beboede et KM hus i Hørslev for syn og dom, for han er rømt fra huset uden opsigelse. syn afhjemledes

(285)

2/3 1707.

** assessor Peder Rasmussen Lime af Farregård efter 4 ugers opsættelse i sagen mod Søren Bejtrup i Farre begærede fremlagt skifte efter hans sl hustru Margrete Christensdatter, som blev fremlagt, og var dateret 7/10 1697, hvorefter sønnen Christen Sørensen tilfaldt 125 sld i løsøre samt halvdelen af hans iboende gård, som assessoren mente, han bør stille ny kaution for af barnets mostres mænd. opsat 14 dage

** assessor Peder Rasmussen Lime af Farregård stævnede Peder Christensen Hovgård angående nogen hugst i hans tilhørende enemærke Krarup, da det bevises, at han har sendt 4 egekævler til Århus, og fremlagde dom over hans formand Peder Rasmussen Lillering, dateret 29/3 1697, hvorefter han blev forbudt at hugge i hans egen skov, med mindre det var til husenes reparation

** assessor Lime af Farregård stævnede Søren Pedersen i Holmstol og Anne Pedersdatter for lejermål, hvis bøder han bør betale for alene, hvis hun ikke kan. opsat 14 dage

** ridefoged Eggert Klercke af Skovgård begærede efter opsættelse dom i sagen mod Oluf Sejersen af Sjelle. opsat 8 dage

** Niels Lovring af Sorring efter opsættelse fremlagde dom 30/3 1698, hvoraf ses, at Maren Villumsdatters første mand Jens Andersen var indført i hans hus for gæld, hvilken panteforskrivning ikke er indfriet af Barbara Lauridsdatters arvinger, og da Maren Villumsdatter har leveret ham dommen og købebrevet, og han har betalt hende for huset, så hun bør levere ham skøde. opsat 8 dage

(286)

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Anders Nielsen Mollerup for dom angående hans uskikkelige ord på tinget 23/2

** regimentsskriver Holmer stævnede Laurids Rasmussen, som beboede et KM hus i Hørslev for syn og dom, for han uden opsigelse er rømt fra huset. syn afhjemledes. opsat 5 uger

** regimentsskriver Holmer fremlyste til fæste Laurids Rasmussen i Hørslev hans fraflyttede hus

9/3 1707.

** Niels Lovring af Sorring efter 8 dages opsættelse begærede dom i sagen mod Maren Villumsdatter, sl Jørgen Friises i Århus, som lød: da det med købebrev bevises, at han har betalt Maren Villumsdatter 44 sld for den part, hun var berettiget i huset, så bør han og hans arvinger nyde bruge og beholde det upåanket

** Jørgen Eriksen Skrædder af Sorring stævnede Peder Herlovsen af Sorring med interesserede angående de engskifter i Bjarup mose, og ligeledes Lambert Nikolaj og hans hustru Karen Nielsdatter for dom angående 8 års resterende leje af engskifterne. navng, der mindes op til 30 år, vidnede at Anders Bonde i Sorring betalte leje af engene til sl Jørgen Eriksens arvinger i Galten. opsat 14 dage

(287)

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Anders Nielsen Mollerup angående den uskikkelighed, han begik for retten 23/2, og de stævnede ham hos Laurids Nielsen i Mollerup og i Kalbygård. navng vidnede, at Anders Nielsen gjorde megen unyttig larm for retten, og der var tvist, om indførselen i tingbogen var rigtig, hvorefter fogden rejste sig og var færdig at gå fra retten for tummelens skyld

(288)

** Peder Brendstrup af Århus stævnede efterskrevne for varer, de havde fået. indvendinger fremføres. dom: de bør betale den fordrede gæld

(289)

16/3 1707.

** assessor Peder Rasmussen i Farregård hans 2 sager mod Søren Nielsen Bejtrup i Farre blev opsat 14 dage

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård efter opsættelse begærede dom i sagen mod Oluf Sejersen rytterbonde i Sjelle, som lød: da han mod KM forordning har solgt brændevin, så bør hans drikkevarer være forbrudt og han bør betale 10 rdl til næste hospital

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Daniel Fischer på Silkeborg angående hans hos ham gjorte lovlige arrest på forvalter Søren Lauridsens indestående penge, som blev kendt ved magt

** sr Lunow af Dallerup begærede dom i sagen mod de indstævnede for gæld, som lød: de bør betale hans fordring eller lide nam

23/4 1707.

** sognepræst hr Jens Jensen af Skivholme stævnede Jens Jensen af Skovby og Niels Rasmussen sst for dom for resterende korntiende 1703-6. sagen blev opsat 8 dage

** Niels Andersen Vestergård af Voel stævnede Rasmus Pedersen i Javngyde med flere angående de gryn, han havde købt af hr Niels Krog i Alling, og som de kørte til Århus. navng vidnede, at da de kom til Århus, ventede de længe ved porten, før der kom en karl, der sagde, det var ham, der skulle have grynene, som de læssede af i en gård på Vestergade, men han ville ikke give dem kvittering, idet han ville tale med præstens kone, der var i byen. præstens indlæg blev fremlagt

(290)

** amtmand Grabow stævnede regimentsskriver Rasmus Holmer Niels Rasmussen i Hørslevbol og Jens Sørensen af Hørslev for syn på Laurids Rasmussens hus i Hørslev

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Anders Rasmussen i Farre for dom angående et spanskrør med sølvknop. opsat 8 dage

** Niels Sørensen af Skellerup på egen hustru og børn, nemlig Søren Nielsen Brock og Laurids Nielsen Brock deres vegne, fremlagde en attest på, at sl Andreas Brock, som i hollandsk tjeneste er død i Batavia, er barnefødt i Skellerup 15/4 1673 af Niels Sørensen og sl Anne Pedersdatter Brock, og hans brødre Søren Nielsen Brock på Aldrup og Laurids Nielsen Brock i Hårup er hans arvinger, hvilket bevidnedes. præstens attest fremlægges

(291)

30/3 1707.

** assessor Peder Rasmussen Lime hans sager blev opsat 8 dage

** provsten hr Jens Jensen af Skivholme efter 8 dages opsættelse begærede dom over Jens Jensen og Niels Rasmussen i Skovby angående korntiende, som lød: de bør betale det, de ikke med kvittering kan afbevise

** amtmand Grabow efter opsættelse lod afhjemle syn på Laurids Rasmussens gadehus i Hørslev, som han er frarømt

6/4 1707.

** læst KM forordning

** assessor Limes sager blev opsat 8 dage

** herredsfoged Claus Jessens sag mod Anders Rasmussen af Farre blev opsat 8 dage

(292)

13/4 1707.

** assessor Peder Rasmussen Lime i Farregård hans sag mod Søren Nielsen Bejtrup i Farre blev opsat 14 dage

** sagen mod Søren Pedersen i Holmstol blev også opsat 14 dage

** i herredsfogedens sag mod Anders Rasmussen af Farre, mødte denne og fremlagde en attest af sl amtmand Knud Geddes enke Lene Katrine Kås på Havstrup. sagen blev opsat 14 dage

20/4 1707.

** regimentsskriver Holmer lod afhjemle syn på stakkelshuset i Galten. de indstævnede rytterbønder svarede, at det var dem umuligt at værge sig for stakkelshusets spolering, om dagen kunne de passe på deres avl, men om natten måtte de have hvile, tilmed ligger huset udenfor byen på marken, og da kunne onde mennesker tage så meget, de lyster

** Kirsten Pedersdatter sl Søren Nielsens af Alling fremlagde en imellem hende og Anne Sørensdatter, sl Christen Lauridsens enke i Alling, gjorte kontrakt og afkald på det, hun er berettiget i den selvejergård, som Kirsten Pedersdatter nu påboer, underskrevet af Anne Sørensdatter og hendes søn Søren Christensen Handskemager i Århus samt Kirsten Pedersdatter, hvilken Kirsten Pedersdatter er villig et efterkomme

** den sag mellem Jørgen Eriksen af Sorring og Lambert Nikolaj blev opsat 3 uger

** indførsel af syn på stakkelshuset i Galten

(293)

** pottemager Peder Christoffersen af Sorring stævnede Anne Andersdatter, sl Jørgen Nielsens i Sorring, for syn på det hus, han beboer, for hvor meget han har repareret derpå

27/4 1707.

** regimentsskriver Holmer på Peder Christoffersens vegne i Sorring lod afhjemle syn på hans iboende hus, som sl Jørgen Nielsen og hans blinde kone Anne Andersdatter har undtaget, da de afstod deres selvejergård til deres svigersøn Peder Andersen, som meget ubesindigt for lidt hjælp af kassen overlod selvejergården til KM. navng vidnede, at huset var ganske øde, da Peder Christoffersen fæstede det, og han betalte selv for reparationen, men de vidste ikke, om han havde købt træet dertil eller hentet det i nærmeste skov for intet

(294)

** Niels Vestergård i Voel stævnede hr Niels Krog, sognepræst i Alling, angående hans ord til ham 13/2 på Lavengård angående levering af hvedegryn i Århus, som Niels Vestergård havde købt af ham. navng vidnede, at præsten selv målte og afstrøg sækkene, som blev forseglet af Niels Vestergård, og præsten sagde, de skulle leveres i hans mors hus i Århus

** indførsel af syn på Peder Christoffersens iboende hus i Sorring

(295)

4/5 1707.

(og var i dag ej videre at forrette)

11/5 1707.

** læst plakat angående Skanderborg slots jorder til forpagtning

** læst plakat angående forpagtning af søer i Skanderborg amt

** Niels Vestergård i Voel stævnede hr Niels Krog i Alling for dom angående 8 tdr boghvedegryn, som han solgte til Niels Vestergård, og som han lovede at levere i hans sl fars hus i Århus, hvilket ikke skete, og fremlagde tingsvidne 23/3 en attest af Århus dateret 17/4 1707, som beviser, at Niels Vestergård 2 døgn ledte efter boghvedegrynene, samt en attest udgivet af Bartolomeus Skov dateret 3/5 1707, at han havde købt af hr Niels Krog 8 tdr boghvedegryn, som ikke var leveret, hvorfor han troede, at Vestergårds gryn var hans, og et tingsvidne 27/4. opsat 4 uger

(296)

** Peder Christoffersen af Sorring stævnede Anne Andersdatter i Sorring for dom angående reparation af hans iboende hus, og ligeledes Envold Rasmussen i Kalbygård og Morten Albretsen af Låsby for svar. sagen blev opsat 4 uger

** den sag mellem Jørgen Eriksen af Sorring og Lambert Nikolaj sst blev opsat 14 dage

** Jens Andersen af Framlev med sine lodsejere Niels Jensen af Borum på egne vegne Jens Jensen af Framlev på hustru Kirsten Jensdatters vegne Anders Jensen sst på egne vegne Christen Rasmussen af Sjelle på hustru Edel Jensdatters vegne, og med sin samtykke solgte fra sig og hustru Maren Danielsdatter og deres arvinger til Daniel Jensen (fejlagtigt skrevet Andersen) og fæstemø Maren Lauridsdatter deres påboende selvejergård i Framlev og det øde byggested på Snåstrup mark

18/5 1707.

(og var i dag ej videre at forrette)

25/5 1707.

** regimentsskriver Holmer på Søren Pellesens vegne af Borum stævnede Tomas Sørensen af Borum for dom angående hans voldelige overlast på Søren Pellesen på hans hjemvej fra tinget. sagen blev opsat 14 dage

(297)

** regimentsskriver Holmer stævnede Tomas Sørensen af Borum for dom angående pløjning og sæd, som han imod advarsel har bemægtiget sig. sagen blev opsat 5 uger

** regimentsskriver Holmer stævnede Peder Rasmussen af Borum angående hans ulydighed, da han blev tilsagt at møde med en vogn hos lægdsmanden for at køre fuldmægtig Vinter til Dallerup, hvortil han svarede, at da hans heste var i marken for at pløje, lod han dem hente og kørte til lægdsmanden, men da var Vinter borte
 
** Konrad Rindelev af Borum stævnede Rasmus Pebel af Herskind for ulovlig stavhugst i Rindelevs påboende gårds endelsskov i Baskær, som bevidnedes, og hans træsko blev fremvist, men han gjorde sin ed, at de ikke var hans, og han havde ikke hugget i Konrads skov

** hr Niels Krog af Alling stævnede Rasmus Pedersen med flere af Javngyde og Alling angående den anvisning, præsten gav dem på at levere de gryn i Århus, hvortil Rasmus Pedersen svarede, at præstens kone rejste med dem til Århus, og hun havde givet dem anvisning på at levere Niels Vestergårds 7 sække gryn i Hasle præstegård, og gav ham en seddel, han skulle levere Bartolomeus Skov, som mente, at grynene tilhørte ham, hvorefter de blev fortoldet og aflæsset i hans logi. Rasmus Nielsen af Alling med flere vidnede, at de spurgte præstens kone, som var hos hr Melchiors, som svarede, at deres gryn skulle Skov have, og præstens far og søster befalede ham at give Bartolomeus Skov besked på at tage imod hans gryn, men ikke de gryn, der tilhørte Vestergård. præsten fremlagde attester af hr Niels Ottesen Lund og hans kæreste i Hinge og hr Anders Hvas i Serup og bror Anders Hvas, som omhandler aftalen med Vestergård

(299)

** Sidsel Sørensdatter af Galten stævnede Peder Søgårds datter Karen Pedersdatter for dom angående overfald, som bevidnedes. opsat 14 dage

1/6 1707.

** regimentsskriver Holmer stævnede Anders Jensen Anders Holgård med flere af Alling for forbud mod at befatte sig med den jord i byens fælles fædrift, de har opbrudt og tilsået, efter bymændenes indgivne skriftlige klage, hvortil Johan Hagensen af Ry mølle, der ejer den bolig, Anders Jensen påboer, svarede, at han ville bevise, at omtalte jord var brugt af Anders Jensens formænd i 22 år ulast og ukæret. dommeren fandt at forbudet var lovligt og bør stå ved magt

(300)

** major Bornich af Farre stævnede hans bonde Peder Lauridsen af Farre for dom angående vold imod hans tjenestekarl Jens Sørensen, som gav last og kære over ham. navng vidnede om overfaldet. sagen blev opsat 14 dage

(301)

8/6 1707.

** regimentsskriver Holmer stævnede efter en skriftlig stævning, hvorpå rytterbonde Daniel Jensen af Framlev vidnede, at hans tjenestekarl Carsten Didriksen ikke lovligt opsagde sin tjeneste, men han frygtede at blive taget til dragon, hvorfor han uden pas søgte til Nygård under jægermesterens beskærmelse, hvilket karlen bevidnede

** Peder Christoffersen af Sorring efter 4 ugers opsættelse fremlagde hans fæstebrev dateret 30/3 1703 på hans iboende hus i Sorring samt synsvidne 20/4, hvorfor han mener, han bør have huset til brug, skønt enken Anne Andersdatter ved kontrakt er forundt huset sin livstid. på enkens vegne begærede Laurids Pedersen af Tovstrup opsættelse, idet han mente, der var bekostet mere på huset, end nødvendigt. opsat 4 uger

** Niels Vestergård af Voel efter 4 ugers opsættelse begærede dom i sagen mod hr Niels Krog i Alling angående de gryn, han købte af ham. dom: da præsten ikke har lovet at betale konsumptionen af grynene, og Niels Vestergård ikke selv var tilstede ved porten i Århus for at klarere derfor, så bør han være fri for tiltale

(302)

** hr Christen Madsen Sommer af Sjelle stævnede Anders Møller af Sjelle for dom angående ulovlig skovhugst i hans skov, som bevidnedes

15/6 1707.

** oberst Ritz på Barrit skovgård stævnede Frederik Jensen og Laurids Jensen i Høver for dom angående jordegods, som er udlagt ham som betaling for gæld, som han vil indløse til Barritskov, som andrager 645 rdl, der er deponeret i retten i Viborg, som han mener, de bør modtage og give ham skøde på godset. opsat 4 uger

(303)

** Johan Arentsen til Lyngbygård stævnede Anders Rasmussen og bror Peder Rasmussen i Framlev og dragon Anders Jensen for dom angående overfald på hans tjener Christen Mortensen, hvorefter sagen kom til forlig, idet Anders Rasmussen bad ham forlade ham hans forseelse

** i sagen mod Peder Rasmussen i Framlev vidnede navng om det slagsmål, som Anders Rasmussen havde forøvet, og hvad Peder Rasmussen udtalte. sagen blev opsat 14 dage

** Frederik Jensen i Høver på egne og bror Laurids Jensen hans vegne stævnede Peder Nielsen og Envold Nielsen i Gammelgård for dom angående stolestade i Storring kirke, som Envold Nielsen nægter dem at bruge. navng vidnede, at der kun havde boet en mand på Gammelgård indtil for 12 år siden, da den blev delt mellem Envold og Peder Nielsen, og ritmester Nickel på Høvergård havde brugt den stol øverst i kirken, Peder Nielsen og Hans Pedersen Skørring nu står i. Peder og Envold Nielsen ville beholde stolestaderne, som deres formænd havde brugt

(304)

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Frederik Skult og hustru Maren Johansdatter i Høver for deres forargelige forhold, og det bevidnedes, at han havde slået hende på grund af hendes drukkenskab. opsat 14 dage

22/6 1707.

** major Bornich af Farre efter opsættelse i sagen mod hans tjener Peder Lauridsen i Farre foregav, at på gode venners forbøn havde ritmesteren forladt ham hans forseelse

** Niels Andersen af Sorring på den fattige blinde enke Anne Andersdatters vegne stævnede Peder Christoffersen Pottemager i Sorring for syn på reparationen af hans iboende hus
 
(305)

** Niels Nielsen af Linå stævnede Peder Sørensen af Låsby med flere for dom angående gæld. opsat 14 dage

29/6 1707.

** afhjemling af syn på det hus i Sorring Peder Christoffersen iboer

** regimentsskriver Holmer på rytterbonde Tomas Sørensen af Borum hans vegne stævnede Jens Sørensen af Borum angående to agre, Grydsagre, på Borum mark, som han vil tilholde sig. navng, der mindes op til 46 år, vidnede, at sl Jens Pedersen i Borum pløjede og såede omtalte agre, og de vidste ikke andet, end de tilhørte ham

** efter 5 ugers opsættelse begærede Vinter opsættelse i sagen mod Tomas Sørensen i Borum angående Grydsagre. opsat 8 dage

** Christen Jensen Snedker af Sjelle fremviste en ulvehvalp, som blev ophængt, og han begærede sin betaling efter forordningen

** indførsel af syn på Peder Christoffersens hus i Sorring

(306)

** sagen om Peder Christoffersens hus i Sorring blev opsat 8 dage

6/7 1707.

** herredsskriver Johan Hagensen af Ry mølle stævnede hr Niels Krog Knud Lauridsen Anders Holgård med flere, samtlige af Alling, for dom angående en del skov og hede nemlig Sønderskov og Birk hede og Lede, som af Arilds tid skal have været Alling bys fælles fædrift, hvoraf en del er blevet opbrudt og tilsået og fremlagde tingsvidne af Hjelmslev herreds ting 20/7 1707, og han mente, at omtalte jord, enten det findes med sæd eller uden sæd, bør forblive fælles fædrift. opsat 4 uger

** oberførster Ritter af Vengegård stævnede efterskrevne for dom angående ulovlig skovhugst, som bevidnedes. sagen blev opsat 4 uger

(308)

** Peder Christoffersen af Sorring efter opsættelse begærede dom, hvorimod på enken Anne Andersdatters vegne Laurids Pedersen af Tovstrup fremlagde den kontrakt mellem sl Jørgen Nielsen og Peder Andersen, da han selv ejede gården og afstod den, dateret 27/10 1698, angående det hus, pottemageren nu iboer, som blev taget fra gården til Jørgen Nielsen og hans hustrus beboelse deres livstid, og da han er død, er den blinde enke flyttet til sin svigersøn Peder Andersen, og ville leje hendes hus ud, men trods det har pottemageren fået fæstebrev fra sessionen derpå. sagen blev opsat 8 dage

** herredsfoged Claus Jessen stævnede efterskrevne, og Søren Rasmussen Borup af Linå klagede på Niels Pedersen og Rasmus Bertelsen Niels Jensen Alling Rasmus Sørensen alle af Linå for deres overfald på ham ved bryllup hos Søren Christensen, som blev holdt i Rasmus Sørensens gård i Linå. navng vidnede om slagsmålet. sagen blev opsat 4 uger

(309)

** Rasmus Bertelsen af Linå på egne og bror Peder Bertelsens vegne stævnede Rasmus Borup og hans hustru for dom angående deres overfald på Peder Bertelsen ved brylluppet i Rasmus Sørensens gård, hvor hun, da slagsmålet var endt, slog ham i hovedet, så han faldt om. opsat 14 dage

** Jens Hagensen af Linå stævnede Christen Lassen og hans søn Niels Christensen af Linå for dom angående gæld. opsat 14 dage

** Niels Nielsen af Linå efter 14 dages opsættelse begærede dom over indstævnede for gæld. dom: de bør betale den fordrede gæld

(310)

13/7 1707.

** regimentsskriverens fuldmægtig Lunow stævnede Christen Mikkelsen af Ovstrup ? for ved ed at give forklaring på noget gammelt hustømmer, som ridefoged Jørgen Langfeld på Rosenholm og Søren Nielsen af Ovstrup ved ransagning fandt, og som skulle være kommet fra Rasmus Jacobsens gård i Balle, hvortil han svarede, at han vidste ikke, hvorfra det kom, men han havde ikke stjålet det. navng vidnede, at i det hus på Christen Mikkelsens gård, hvor det gamle hustømmer blev fundet, boede Peder Sørensen Snedker kones mor Anne Pedersdatter til aftægt hendes livstid

(311)

** efter opsættelse i sagen mod Frederik Jensen i Høver, mødte denne og begærede på egne og broders vegne opsættelse. sagen blev opsat 14 dage

** kaptajn Poul Rosenørn til Tvilum stævnede Skorup bymænd Christen Nielsen med flere for forbud mod ulovligt tørveskær på Tvilum gods grund

** Jens Sørensen af Linå og andre vidnede om slagsmålet ved Christen Skrædders søns bryllup i Rasmus Sørensens gård sst. opsat 3 uger

** rytterbonden Søren Jensen af Tovstrup stævnede Mads Pedersen af Skørring for dom angående et stykke træ, han havde taget på Tovstrup mølles toft, som Søren Jensen ejede. opsat 14 dage

** Peder Christoffersen af Sorring efter opsættelse begærede dom i sagen mod sl Jørgen Nielsens enke, som lød: da Peder Andersen har tilfundet enken hendes livstid det hus, pottemageren har fæstet fra sessionens deputerede, så bør sagen påkendes af Skanderborg session, så hun kan få sin ret
 
(312)

20/7 1707.

** herredsfoged Claus Jessen stævnede de i sagen nævnte angående de ord, Oluf Jensens hustru Maren Jørgensdatter havde sagt om skrædderkonen Karen Jensdatter af Hørslevbol, idet hun havde kaldt skrædderen en rakker og hans kone en løgner og et skarn, hvilket bevidnedes. sagen blev opsat 4 uger

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Envold Rasmussen af Kalbygård og hans sønner Peder Envoldsen og Rasmus Envoldsen for dom angående oldengæld resterende korn og unyttige ord til herredsfogeden, hvorefter de betalte noget af gælden

** Christen Christensen af Linå på hans far Søren Nielsen af Linå hans vegne stævnede hans bror Niels Nielsen for gæld. sagen blev opsat 14 dage

(313)

** Jens Hagensens sag blev opsat 14 dage

27/7 1707.

** Frederik Jensen på Høvergård på egne og bror Laurids Jensens vegne efter opsættelse fremlagde en lodseddel dateret 11/9 1683, efter hvilken de fik opbud for gæld efter sl Lisbet Sehested på Barritskov på 16 tdr hartkorn, samt dom af Bjerre Hatting herreders ting dateret 29/3 1706 og tingsvidne 11/7 1707 af samme ting. dom: når oberst Ritz betaler gælden 645 rdl samt omkostning 69 rdl til dem i Høvergård, skal jorden følge ham

** Rasmus Hansen af Javngyde stævnede skriftligt for syn i denne og Jens Mortensens sag. synsmænd udmeldtes

** regimentsskriver Christian Knudsen Gyberg stævnede skriftligt og fremlagde den indgivne klage over Rasmus Hansen i Javngyde, hvorefter Anders Lauridsen af Javngyde vidnede, (1) at byens kalve blev indtaget af Rasmus Hansen, men han vidste ikke, om de blev indtaget på byens ejendom eller på hans egen, ellers plejede bymændene at lade deres kalve gå nogle dage, efter at de var udkommet af stien, overalt på deres ejendom, indtil de tog det i hegnet, (2) at Rasmus Hansens 2 køer gik både i eng og korn, og hans pige gik hos dem, (3) at han havde 12 svin mere på olden, end bymændene havde samtykket, som blev indtaget, men 2 af dem blev bortstjålet om natten, (4) at han sammen med bymændene købte en tyr, som han skulle føde og underholde, men om foråret døde den, (5) at han ikke havde betalt markmanden hans løn, (6) at 12 spænd hus i hans gård er for 20 år siden nedbrudt, men om det er opsat eller bortført, vidste han ikke. andre vidnede det samme. da samtlige Javngyde bymænd havde fremført deres klage over ham, fornemmede de, at det ville føre til vidtløftig trætte på grund af nøjagtigt bevis, hvorfor de ikke begærede andet af Rasmus Hansen, end at han som en god nabo ville holde deres vide og vedtægt, hvilket Rasmus Hansen var fornøjet med og lovede at efterkomme, og hvis ikke begærede han at blive straffet ved nam med 10 rdl til de fattige

(315)

** jægermester de la Roche af Nygård stævnede Konrad Rindelev i Borum og Peder Nielsen i Gammelgård angående 11 sld, som de havde lovet at betale for Anders Nielsen i Høver. opsat 3 uger

** herredsfoged Claus Jessen af Galten stævnede Hans Andersen Smed og hustru i Lillering for dom angående deres forhold imod deres grander, hvorimod Hans Smed bad dem forlade ham hans forseelse, han havde øvet mod dem. til straf skal han betale i lovmål 4 sld

3/8 1707.

** Oluf Jensen af Hørslevbol stævnede Rasmus Jensen med hustru Søren Christensen og hustru Niels Rasmussen og hustru for dom angående skældsord, og navng bevidnede, at Rasmus Jensen havde sagt til Oluf Jensens hustru Maren Jørgensdatter, at såfremt hun ikke holdt hendes mund, skulle han lære hende at ride foran lange Morten. opsat 14 dage

** Johan Hagensen af Ry mølle efter opsættelse 6/7 begærede dom i sagen med de Alling mænd om deres brug af Birk hede. opsat 14 dage

(316)

** Rasmus Bertelsen af Linå på hans brors vegne efter opsættelse fremlagde tingsvidne 6/7 og begærede dom over de skyldige. sagen blev opsat 14 dage

** den sag imellem Søren Borup af Linå mod Rasmus Bertelsen med flere blev opsat 14 dage

** sagen imellem Søren Nielsen af Linå og Niels Jensen blev opsat 14 dage

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Laurids Væver, der tjener Anders Lundgård for dom angående gæld 3 sld. sagen blev opsat 14 dage

** Johan Arentsen af Lyngbygård begærede dom over Peder Andersen, som har overfaldet hans udsendte, som lød: da han uden årsag har overfaldet dem med nærgående ord, bør han betale 4 rdl for sin formastelige adfærd

** oberførsterens sag blev opsat 14 dage

10/8 1707.

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede Mikkel Sørensen Jens Lundgård Mogens Sørensen alle i Rode for dom, for de voldeligt har drevet i de Skørring mænds bedste korn og tilføjet dem stor skade, samt for de 2 stude, som de Skørring mænd havde indtaget i deres korn, hvortil regimentsskriver protesterede, idet han ikke var stævnet, hvilket dommeren bifaldt, og sagen henvises til ny stævning

(317)

** Konrad Rindelev af Borum stævnede skriftligt Anders Nielsen i Høver for dom angående 11 sld, som Konrad Rindelev og Peder Nielsen i Gammelgård lovede at betale for ham, og de nu stævnes for, da han ikke havde betalt dem til jægermesteren. opsat 4 uger

** Rasmus Jensen af Hørslevgård stævnede Oluf Jensen og hans hustru i Hørslevbol for dom angående ærerørige skældsord, som Oluf Jensens hustru Maren Jørgensdatter sagde om Rasmus Jensens hustru Sidsel Mikkelsdatter. sagen blev opsat 14 dage

** hr Christen Madsen Sommer af Sjelle stævnede Anders Nielsen i Sjelle for dom angående ulovlig skovhugst. opsat 3 uger

** Envold Nielsen af Mundelstrup lod fremlyse en so, som er kommet til ham, hvor ejeren mod billig betaling kan afhente den

17/8 1707.

** Jens Hagensen af Ry mølle efter opsættelse begærede dom i sagen mod Alling bymænd. sagen blev opsat 8 dage

(318)

** Jens Pedersen af Galten stævnede Peder Søgård i Galten for dom angående skældsord, idet han kaldte ham for en skælm, som bevidnedes. sagen blev opsat 4 uger

** Peder Søgård i Galten stævnede Jens Pedersen i Galten for dom angående ærerørige skældsord, idet han beskyldte ham for at lade hans bæster gå i hans eng. opsat 4 uger

** Jens Steensen af Sorring stævnede oberførster Ritter på Vengegård skovfoged Jens Rasmussen af Flensted med flere for syn på noget træ på en bygning på KM øde hus, som ikke er 1 mk værd, og dog af oberførsteren ansat for stor og skadelig skovhugst. synsmænd udmeldtes

(319)

** den sag mod Konrad Rindelev af Borum og Peder Nielsen af Gammelgård blev opsat 14 dage

** den sag mod Rasmus Bertelsen af Linå blev opsat 14 dage

** den sag mod Søren Borup blev opsat 14 dage

** den sag mod Oluf Jensen i Hørslevbol blev opsat 14 dage

** Envold Nielsen af Mundelstrup 2.ting fremlyste en so, om nogen vil vedkende sig den, kan han få den mod billig betaling

24/8 1707.

** oberførster Johan Ritter på Vengegård stævnede efterskrevne for dom angående ulovlig skovhugst, som bevidnedes. opsat 14 dage

(320)

** den anden sag angående ulovlig skovhugst blev opsat 14 dage

** Envold Nielsen af Mundelstrup 3.ting fremlyste en so, som ejeren kan afhente mod betaling

** Jens Steensen af Sorring efter 14 dages opsættelse lod afhjemle syn på omtalte hus

** den sag Johan Hagensen i Ry mølle har anlagt mod de Alling mænd blev opsat 4 uger

31/8 1707.

** Rasmus Sørensen og Søren Borup af Linå blev forligt og i samme forlig blev indtaget Niels Bertelsen og Peder Bertelsen, så de nu herefter vil være gode venner

** den sag imellem Rasmus Jensen af Hørslevgård og Oluf Jensen i Hørslevbol blev opsat 8 dage

** den sag mod Konrad Rindelev af Borum blev opsat 4 uger

7/9 1707.

** den sag mod Anders Nielsen i Høver blev opsat 3 uger

** Anne Pedersdatter i Galten stævnede Laurids Simonsen i Galten for dom angående ulovlig skovhugst i hendes selvejer bondeskov, som bevidnedes. opsat 3 uger

(321)

** Maren Hansdatter af Linå stævnede Laurids Nielsen Vest i Sorring og hans hustru Maren Christensdatter for vidne angående deres søn Christen Lauridsen for rømning fra hans hustru Maren Hansdatter, som skete for 13 år siden, og hun havde siden levet ærligt og vel, som bevidnedes

** den indstævnede sag angående skovhugst blev opsat 14 dage

** herredsfoged Claus Jessen efter opsættelse begærede dom over Oluf Jensen og hustru og fremlagde tingsvidne 20/7, hvorved bevises, at hun med nærgående ord har angrebet godtfolk. dom: da Oluf Jensen på egne og hustrus vegne tilbyder at gøre afbigt for deres i ubesindighed udtalte ord, så bør disse være døde og magtesløse

14/9 1707.

** Laurids Simonsen af Galten stævnede Niels Sørensen, der tjener Anne Pedersdatter i Galten for dom angående nogle ukvemsord, som bevidnedes. opsat 4 uger

(322)

** Kirsten Nielsdatter i Tovstrup stævnede Rasmus Jensen, der tjener Oluf Hansen i Tovstrup, angående ulovlig behandling med hus og slag mod Kirsten Nielsdatter. opsat 14 dage

** den sag mod Peder Søgård af Galten blev opsat 3 uger

21/9 1707.

** sr Hans Ducke fænrik ved oberst Foss dragon regiment fremlagde skriftlig varsel. opsat 8 dage

** efter at denne sag af sr Ducke er indstævnet mødte amtsforvalter Niels Hansen af Kolding og fremlagde følgende dokumenter. sagen blev opsat 8 dage

** sagen mellem sr Hagensen af Ry mølle og Alling mænd blev opsat 8 dage

** sr Brøckners sag angående ulovlig skovhugst blev opsat 4 uger

28/9 1707.

** efter 14 dages opsættelse afhjemledes syn på Kirsten Nielsdatter af Tovstrup hendes sår, som hun beklagede sig over, at Rasmus Jensen i Tovstrup uden årsag havde tilføjet hende. sagen blev opsat 3 uger

** Johan Hagensen af Ry mølle efter opsættelse begærede dom over de Alling mænd, som lød: da Birkhede bruges af samtlige bymænd til sædeland, som er byen til stor nytte, så bør den forblive sædeland, men Sønderskov og Lede forbliver fælles fædrift

(323)

5/10 1707.

** den sag mellem Jens Pedersen af Galten og Peder Søgård sst blev opsat 8 dage

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede Laurids Andersen Soldat i Sjelle for dom angående overfald på Peder Christensen, som bevidnedes

12/10 1707.

** Jens Pedersen af Galten efter opsættelse begærede dom over Peder Søgård i Galten og fremlagde tingsvidne 17/8, hvori bevises, at Peder Søgård har angrebet ham med nærgående ord, hvorefter Peder Søgård bad ham forlade ham hans forseelse og formastelige skældsord, hvilket Jens Pedersen var fornøjet med mod 2 rdl straf til de fattige

** Poul Lauridsen af Dallerup stævnede Søren Madsen og Mads Jepsen, begge af Tovstrup, for dom angående gæld for hans umage med at kurere deres sønderbrudte ben og arm. opsat 14 dage

** Jens Pedersen af Stjær på hans far Peder Jensens vegne stævnede hr Christen Bøg i Storring for dom, for han har vist ham fra skriftestolen med unyttige ord og hindret ham i hans saligheds sag, idet han er kommet i tanke om, at han havde forseet sig med lejermål, skønt han ved dom er frifundet derfor

(324)

** Peder Jensen Skrædder af Stjær stævnede Karen Rasmusdatter i Stjær for dom angående løgnagtig beskyldning mod ham angående lejermål og fremlagde dom 18/8 1706 og attest af degnen i Mesing, dateret Adslev 10/9 1707. opsat 4 uger

** Rasmus Christensen af Søballe på egne og bygranders vegne ville gøre forlig med de Stjær mænd

19/10 1707.

** regimentsskriver Holmer efter sessionens resolution på de Søballe mænds vegne stævnede de Stjær mænd, som skal have frapløjet en del jord til sædeland af deres fælles fædrift, men ingen var mødt

** regimentsskriver Holmer stævnede Johanne Jensdatter Anders Lauridsens hustru i Sorring angående tyveri, og navng vidnede om tyverierne. opsat 6 uger

(325)

** assessor Peder Rasmussen Lime af Farregård stævnede Jens Poulsen i Farre for dom angående hans ærerørige ord og trusler mod hans avlskarl, som havde slået hans søn, som bevidnedes. opsat 14 dage

(326)

** Mikkel Sørensen af Rode med flere gav tilkende, at de for 3 år siden hørte af Morten Munk af Vorgård, at Laurids Simonsen af Galten skulle have taget skindet af en skovkat, som Morten Munk ved ed benægtede

** Niels Sørensen, der tjener i Rode, bad Laurids Simonsen i Galten lade sagen 14/9 falde angående hans ord om ham, at han havde flået en kat, som han nu fornemmede var på falskt grundlag, hvortil Laurids Simonsen svarede og begærede, at Niels Sørensen ville være hans ven og ikke herefter tilføje ham ringeste skade, og at han betalte 1 rdl til de fattige

(327)

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Peder Rasmussen, der tjener Peder Herlovsen i Sorring, for dom angående overfald på Johanne Jensdatter og hendes lille datter Maren Andersdatter. syn på deres sår afhjemledes. navng vidnede om overfaldet, som skete, da hun blev beskyldt for tyveri. sagen blev opsat 6 uger

26/10 1707.

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede Laurids Andersen i Sjelle for dom angående klammeri, han har forøvet, og fremlagde tingsvidne 5/10. sagen blev opsat 3 uger

(328)

** den sag mod Mads Jepsen og Søren Madsen af Tovstrup blev opsat 3 uger

** studiosus Hans Munk præceptorerende hos hr Søren Ottesen i Røgen stævnede regimentsskriver Holmer angående den besigtelse, som han gjorde på Røgen mark. da varslet ikke er fuldbyrdet rigtigt, så skal det være som ugjort

** den sag mellem fænrik Ducke og amtsforvalter Niels Hansen i Kolding blev opsat 8 dage

2/11 1707.

** den sag mellem assessor Lime på Farregård og hans bonde Jens Poulsen sst blev opsat 14 dage

** herredsfoged Claus Jessen har tilbudt Peder Jensen og hans søn Jens Pedersen, der boer på en selvejergård i Sorring, at indløse 2 agre på Sorring mark, som sl Jens Andersen og hans hustru Maren Villumsdatter havde i pant, og som er overdraget til ham, hvorfor han begærede dom, som lød: da de er blevet tilbudt at indløse agrene, og ikke har betalt, bør de herredsfogeden til ejendom være hjemfalden

** den sag mellem fænrik Ducke og amtsforvalter Niels Hansen i Kolding. blev opsat 3 uger

(329)

9/11 1707.

** regimentsskriver Holmer af Dallerup fremlagde tingsvidne af Støvring herredsting 8/11, hvori bevises, at Laurids Jørgensen i Lykkemark er stævnet til tinget i dag angående hans ord på vejen fra Onsild herredsting, som stred mod hans vidne samme dag angående Kellerup møllebæk i Svenstrup sogn, som er skel mellem hans eng og Kåvergårds eng, som bevidnedes

** regimentsskriver Holmer stævnede skriftligt forvalter på Mariager kloster Christian Foss for spørgsmål angående KM jord sønden og norden Kellerup møllebæk i Svenstrup sogn, hvoraf han tilegner sig en del, især en eng, der ligger til Kellerupgård, og fremlagde stævningen med påskrift: afhjemlet på Støvring Nørhalds herredsting 8/12 1707

(330)

16/11 1707.

** sagen mellem assessor Lime på Farregård og hans bonde Jens Poulsen i Farre blev opsat 14 dage

** sagen mellem Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård og Laurids Andersen blev opsat 14 dage

** fra forvalter Christian Foss på Mariager kloster blev fremsendt et dokument, hvori han påstod, at efter regimentsskriver Holmers i dag indførte stævning, bør der ikke tillades flere vidner i sagen før ny stævning

23/11 1707.

** Konrad Rindelev af Borum stævnede Peder Jensen, der tjener Laurids Pedersen i Borum og Laurids Pedersen og Knud Lauridsen for ulovlig skovhugst af risbøg og riseg på hans mark, som bevidnedes
   
** fænrik Ducke efter opsættelse tilbød at aflægge hans ed på, at han ikke havde begået lejermål med Sofie Anne Hansdatter og begærede dom, som lød: da han har gjort benægtelsesed for det lejermål med et kvindfolk i København, så bør han ikke lide straf

** oberførster Johan Herman Ritter efter 8 dages opsættelse lod afhjemle syn på KM skove for ulovlig skovhugst siden sidste skovsyn

(331)

** Niels Jensen Møller i Tovstrup mølle stævnede Anders Jensen af Tovstrup for dom angående hans gæld. opsat 8 dage

30/11 1707.

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård begærede dom over Laurids Andersen, som lød: da det efter fremlagte tingsvidne 5/10 ses, at han har overfaldet Rasmus Christensen, som var sagesløs, så bør han betale sine voldsbøder 60 rdl og for ansigtssår 47 rdl

(332)

** assessor Lime til Farregård efter opsættelse begærede dom, som lød: Jens Poulsen bør for sin formastelige adfærd gøre afbigt, og drengen for hans modvillighed med hoveri bør betale 2 rdl til de fattige

** assessor Lime til Farregård, som havde fæstet til Mikkel Sørensen i Farre, formedelst han ikke efter gammel skik og sæd vil holde vide og vedtægt med naboerne, når de aftaler noget til byens nytte og gavn, mødte og blev forligt således, at han får sin vogn igen, som blev frapantet ham, og han tilstod at have gjort uret mod vide og vedtægt

** Peder Rasmussen af Borum stævnede efterskrevne i Årslev og Sabro for dom angående ulovlig skovhugst i hans enemærke, som bevidnedes. sagen blev opsat 14 dage

** Søren Pellesen og Tomas Sørensen af Borum fremkom og var forligt om deres tvistighed, og Tomas Sørensen erklærede Søren Pellesen for en ærlig mand og havde intet at beskylde ham for

(333)

** hr mag Klemend Poulsen til Linå med fuldmagt af Hans Simonsen Kylling i Assens og hustru Anne Udsdatter og fra alle på begge sider slægt og pårørende til 1.ting lovbød for at skøde til skovrider Peder Jacobsen Zølner og Jens Jensen i Framlev den lod, sl Laurids Justsen Gylling fordum sognepræst i Alling ejede i den selvejergård med gadehuse i Framlev, og til hr Niels Krog i Alling bondeskylden i et boel i Alling, som sl Laurids Justsen ejede, og til Peder Envoldsen i Bomholt bondeskylden i en halvgård i Alling, Jens Poulsen påboer, og en halvgård i Alling til Jørgen Krob i Alling, som Niels Frandsen påboer

** Niels Andersen Vestergård i Skellerup fremlagde et forlig mellem ham og sl Anders Nielsens enke Karen Jensdatter i Skellerup om hendes anpart i den halve selvejer bondegård, hun påboer, angående skøde, hvorfor nu Karen Jensdatter og hendes børn Niels Andersen i Skellerup, Jens Andersen med kurator Jens Lauridsen i Hårup, Laurids Nielsen i Hårup på hustru Anne Andersdatters vegne Niels Lauridsen Meldgård i Resendal på myndling Kirsten Andersdatters vegne skødede deres parter i selvejergården til Niels Andersen Vestergård

** sagen mellem Niels Møller og Anders Jensen af Tovstrup blev sluttet således, at Anders Jensen lovede at betale gælden

(334)

** skovrider Peder Jacobsen Zølner af Framlev fremlagde kontrakt med Jens Jensen i Framlev angående fordelingen af den selvejergård i Framlev, de købte af mag Klemend Poulsen i Linå på Hans Simonsen Kyllings vegne, således at Peder Jacobsen får Rasmus Balles halvgård, og Jens Jensen den halvgård, han selv beboer. til vederlag for ulige størrelse af gadehuse overlader Jens Jensen på egne og hustru og hustrus arvinger deres vegne 3 stykker jord ved Lillering til Peder Zølner. stadfæstet af hans brødre Rasmus Jensen Overgård i Lillering og Jens Balle i Labing og hendes bror Daniel Jensen i Framlev

7/12 1707.

** Peder Steensen i Farre stævnede Tomas Hansen i Farre for dom angående gæld 5 sld. opsat 14 dage

** Søren Nielsen Borup af Linå stævnede Niels Nielsen i Linå for dom angående det arbejde, han fordrer betaling og løn for hos Christen Christensen eller hans far. sagen blev opsat 3 uger

(335)

** Jens Pedersen i Stjær efter opsættelse fremlagde dokumenter angående Karen Rasmusdatters uretmæssige sigtelse mod hans far Peder Jensen for at være hendes barnefar og begærede dom. sagen blev opsat 14 dage

** mag Klemend Poulsen af Linå 2.ting lovbød den selvejergård i Framlev

** Christen Sørensen af Truust lod fremlyse en stud, som er kommet til ham

14/12 1707.

** mag Klemend Poulsen af Linå 3.ting lovbød den selvejergård i Framlev

** Christen Sørensen af Truust fremlyste en stud, som er kommet tilløbende

** Rasmus Nielsen af Stjær stævnede Rasmus Knudsen i Stjær for dom angående løn, han skylder ham. opsat 14 dage

** regimentsskriver Holmer fremlagde en skriftlig attest af præsten i Hasle hr Gregers Gravgård

21/12 1707.

** mag Klemend Poulsen af Linå 4.ting lovbød selvejer rettigheden i den gård i Alling, Niels Pedersen og Jens Poulsen har i fæste samt det boel sst, hr Niels Krog har i brug samt den gård i Framlev, Rasmus Balle og Jens Jensen påboer

** KM skovrider Peder Jacobsen af Framlev fremlagde skøde, hvormed Hans Simonsen Kylling i Assens og hustru Anne Udsdatter og Jens Simonsen på søskendes vegne tilskøder ham bondeskylden af den halvgård i Framlev, de har købt af mag Klemend Poulsen i Linå, og beboes af Rasmus Balle, som er rug 1 td 2 1/2 skp havre 2 tdr 3 1/2 skp samt tilliggende gadehus, som Jens Jensen påboer, underskrevet Assens 21/12 1707

(336)

** der blev fremlagt et skøde til Jens Jensen i Framlev, hvori Hans Simonsen Kylling og hustru Anne Udsdatter i Assens og Jens Simonsen Kylling tilskøder ham bondeskylden i den halve selvejergård i Framlev, som han selv beboer og gadehus, som Rasmus Poulsen påboer, undtagen den part, som sl Søren Jensens arvinger i Lillering tilhører, dateret Assens 21/12 1707

** der blev fremlagt et skøde, hvori Hans Simonsen Kylling i Assens med hustru og bror tilskøder hr Niels Krog i Alling bondeskylden af et boel i Alling, dateret Assens 21/12 1707

** der blev fremlagt et skøde, hvori Hans Simonsen Kylling i Assens med hustru og bror tilskøder Peder Envoldsen i Bomholt den halvgård i Alling, som beboes af Jens Poulsen dateret Assens 21/12 1707

(337)

** der blev fremlagt et skøde til Jørgen Krob, hvori Hans Simonsen Kylling med hustru og bror tilskøder ham bondeskylden af en halvgård i Alling, som Niels Frandsen påboer, dateret Assens 21/12 1707

** Christen Sørensen af Truust 3.ting fremlyste en stud, som ejermanden kan afhente mod erstatning

** regimentsskriver Holmer stævnede Niels Lauridsen i Ustrup, som blev frikendt ved Års Slet herreds ting for en falsk seddel, han brugte på Gunderupgård og fik 3 tdr ryg, og som skulle være skrevet af Holmer, hvilket han ved falsk ed havde benægtet, hvorfor han bør straffes. 2 skrivekyndige blev udmeldt til at syne sedlen, og aflægge syn og skøn

(338)

11/1 1708.

** læst KM forordning

** efter 8 dages opsættelse mødte Rasmus Bertelsen i Linå med flere, som vidnede at for 6 år siden, da Niels Nielsen i Linå boede hos hans bror Søren Nielsen Borup i Linå, da betalte Søren Nielsen ham halvdelen af de penge, de fik for deres kulmiler uden vederlag for Søren Nielsens heste og vogn og folk, hvortil Søren Borups søn Christen Christensen svarede, at Niels Nielsen betalte ikke for kost og tæring og begærede dom, som lød: han bør betale til Søren Nielsen 12 dlr for 2 års kost og tæring

** regimentsskriver Holmer lod afhjemle syn på den kautionsseddel, som var underskrevet med Holmers hånd, og som beskyldes for at være falsk, og da den blev sammenlignet med andet, Niels Lauridsen i Ustrup havde skrevet, var bogstaverne på begge sedler lig hinanden

(339)

18/1 1708.

** herredsfoged Claus Jessen stævnede alle indbyggere i Galten for dom angående de gærder, han med stor bekostning havde opsat i mark og by

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Christoffer Kræmmer i Galten og hustru for dom angående ulovlig skovhugst, som bevidnedes. opsat 14 dage

** herredsfoged Claus Jessen stævnede alle Galten bymænd for dom angående resterende familieskat i 6 år. opsat 14 dage

** herredsfogeden stævnede samtlige Galten gårdmænd for at høre markmanden Niels Andersens forklaring af hvem, der havde haft særdrift med kvæg og bæster på græs, sagen blev opsat 14 dage

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Mikkel Gregersens hustru Maren Sørensdatter for dom angående hendes forargelige levned med drukkenskab. navng vidnede, at hun drak hver dag, til hun faldt i søvn, og når hun vågnede, begyndte hun at drikke igen, og hun havde solgt, hvad de havde, så hun hendes vanføre mand og små børn er kommet i armod, og gården bliver snart øde. sagen blev opsat 4 uger

(340)

** Hans Simonsen Søren Christensen i Galten med flere, som af herredsfogeden var stævnet angående en eg, de havde hugget og solgt i Århus, begærede at sagen mod dem måtte falde, imod den fornøjelse, de ville gøre. opsat 8 dage

25/1 1708.

** Peder Markussen af Sorring stævnede Jacob Brendstrup af Århus for dom angående frihed til at rejse, hvor han lyster og det pas, han uden lovlig adgang forholder ham. opsat 3 uger
 
** Jens Pedersen af Stjær på sin far Peder Jensen sst hans vegne efter opsættelse begærede dom over Karen Rasmusdatter, som lød: da hun efter præstens attest i Adslev kirke har udlagt Poul Dragon i Blegind som hendes barnefar, så kan Peder Skrædder ikke lide tiltale

1/2 1708.

** læst KM forordning

8/2 1708.

** Jesper Pedersen og Mads Sørensen af Ovstrup stævnede hr Søren Ottesen og Rasmus Nielsen i Røgen for dom angående det, de har lovet at svare af Lykkehuset efter deres kontrakt, som fremlægges. sagen blev opsat 14 dage

(341)

** herredsfoged Claus Jessen af Galten stævnede Peder Rasmussen, der tjener Peder Herlovsen i Sorring for dom angående Anne ---- sst. sagen blev opsat 14 dage

15/2 1708.

** læst plakat angående afholdelse af session

22/2 1708.

** Peder Markussen af Sorring efter 3 ugers opsættelse stævnede Jacob Brendstrup Handskemager i Århus samt oldermanden Hans Fisker på egne og samtlige laugsbrødre deres vegne angående hans pas, som bliver forholdt ham. dom: da der ikke har været årsag til at nægte ham pas, bør han have frihed til at tjene og gå til guds bord, hvor han vil

29/2 1708.

(342)

** regimentsskriver Holmer af Dallerup stævnede skriftligt landsdommer Reenberg på Ristrup og Frederik Jensen i Høver. nødlidende bønder i Høver angav, hvor meget fæmon, de havde mistet af lungesot, der var kommet til byen. navng blev afhørt om den mulige årsag

** regimentsskriver Holmer gav tilkende, at skifte efter sl Mads Sørensen rytterbonde i Høver vil blive afholdt i stervboet 1/3 klokken 10

7/3 1708.

** Frederik Jensen i Høver på egne og bror Laurids Jensens vegne fremlagde skøde, udgivet af landsdommer Reenberg til Ristrup, angående deres påboende gård

** assessor Peder Rasmussen Lime til Farregård stævnede Søren Nielsen Bejtrup i Farre hans tjenestekarl Anders Rasmussen for dom angående vold mod hans avlskarl Jens Tomasen, som bevidnedes. opsat 14 dage

(344)

** assessor Lime til Farregård stævnede Niels Overgård i Ellerup for dom, da han er rømt fra gården, samt Jens Nielsen Mølhave i Gern, som har huset og hellet ham, hvilket bevidnedes. opsat

** indførsel af landsdommer Reenberg til Ristrup hans skøde til Laurids Jensen og Frederik Jensen Barrit og deres arvinger på den selvejer bondegård i Høver, som han havde tilforhandlet sig af sl brigader von Preens arvinger

(345)

14/3 1708.

** amtsskriver Ulrik Christian Schandorf stævnede efterskrevne i Dallerup Tovstrup Tulstrup Låsby Stjær Storring Galten Skovby Borum for dom angående deres restants til amtstuen efter jordebogen. opsat 14 dage

** herredsfoged Claus Jessen stævnede Peder Jensen i Storring for dom angående tatere, han har huset og hellet samt for gæld til herredsfogeden

** og stævnede Hans Mikkelsen Dragon Laurids Christensen for dom angående overfald

** og stævnede Jens Munk i Framlev for dom angående egestave, som han om natten tog af gærdet

** og stævnede Oluf Jensen og hustru i Borum for dom, for de ikke efter dom ville erklære Rasmus Jensen og hustru, som de har angrebet med nærgående ord

** og stævnede Anders Poulsen i Labing og Søren Simonsen i Harlev for dom angående ulovlig skovhugst

** og stævnede efterskrevne i Skovby for resterende tiende

** oberførsteren og herredsfogeden stævnede efterskrevne i Galten for ulovlig skovhugst

** endnu stævnede for dom angående gæld og for det bidsel, han uden forlov har taget fra herredsfogeden. sagen blev opsat 14 dage

** Rasmus Hansen af Javngyde stævnede Rasmus Pedersen i Javngyde angående ærerørige skældsord, som han uden årsag har tilføjet ham. sagen blev opsat 14 dage

(346)

21/3 1708.

** assessor Lime til Farregård stævnede Erik Jensen i Farre, der uden lovlig opsigelse vil forlade sit boel, for syn og for dom angående skatter og landgilde til så længe, han lovligt kunne komme derfra, og med besætning og sæd efter forordningen. synsmænd blev udmeldt

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede kusk Niels Holck, der tjener på skovgård, for dom angående lejermålsbøder og fremlagde præsten hr Sommers attest. dom: da det med præstens attest bevises, at Niels Madsen Holck har beligget 2 kvindfolk Anne Jensdatter og Maren Sørensdatter, da bør han betale til husbonden efter loven, både for sig og dem, hvis de ingen midler har

** efter 14 dages opsættelse i sagen mod Niels Overgård af Ellerup angående hans rømning begærede assessor Lime dom, som lød: da han uden opsigelse er rømt fra gården, så kan husbonden bemægtige sig det, han har efterladt, til betaling af skatter landgilde restancer

** den sag mod Anders Rasmussen Søren Bejtrups tjenestekarl i Farre blev opsat 4 uger

** herredsfoged Claus Jessen efter 8 dages opsættelse lod fremstille navng, der vidnede, at om natten kom Jens Munk af Galten og hans bror Rasmus Munk i Framlev kørende med et læs egestaver, som for nylig var optaget af jorden, og der manglede gærdestaver om deres rugvang ved Galten mark

(347)

** herredsfoged Claus Jessen efter opsættelse spurgte efterskrevne Storring mænd, om der ikke var en del tatere i byen, som boede i Peder Jensens rytterhus i 4 uger, hvortil de svarede, at 7 tatere boede der i 3 uger, og da blev der stjålet en galt i byen. opsat 4 uger

28/3 1708.

** amtsskriver Schandorf efter opsættelse i den sag mod anneksbønder og kirkeværger for restants begærede dom, som blev opsat 14 dage

** sættefogeden Niels Jensen Møller af Tovstrup stævnede Peder Nielsen af Tovstrup for syn af brøstfældighed på hans iboende og ifæstehavende hus

** herredsfoged Claus Jessen satte i rette, om ikke Christoffer Slagter bør betale for bevist ulovlig skovhugst. dom: da han har hugget nogle ringe træer i Claus Jessens skov, bør han betale ham 10 rdl

** Rasmus Pedersen af Javngyde foredrog, at da Rasmus Hansen i Javngyde indbilder sig, at han skal have tilføjet ham nogle ærerørige ord, da han samme tid var overflødig drukken, så erklærede han nu Rasmus Hansen, at han ikke ved noget at beskylde ham for

(348)

11/4 1708.

** Christen Vegerslev af Århus stævnede efterskrevne for tiende og gæld til Stjær kirke

** sættefogeden Niels Jensen Møller af Tovstrup mølle efter 8 dages opsættelse lod afhjemle syn på Peder Nielsen hus sst. sagen blev opsat 14 dage

** amtsskriver Schandorf stævnede regimentsskriver Holmer af Dallerup for dom angående Gammelgrav, hvorfra han har bemægtiget sig gødning, og efter der blev gjort forbud der imod, blev de ved at tage gødning derfra

** regimentsskriver Gyberg stævnede rytterbonde Mikkel Jacobsen af Javngyde for dom angående hans gårds ulovlige beboelse og restants. opsat 8 dage

18/4 1708.

** regimentsskriver Gyberg efter 8 dages opsættelse lod afhjemle syn på Mikkel Jacobsens gård i Javngyde, som var brøstfældig for 83 sld, og han var uden midler til at betale restantsen nu, hvorfor han blev forbudt at lade sine midler bortkomme. sagen blev opsat 14 dage

(349)

** sagen mod Anders Rasmussen, der tjener Søren Bejtrup i Farre, blev opsat 8 dage

** regimentsskriver Holmer lod tillyse skifte og deling efter sl Jens Pedersen i Låsby 23/4

** Anders Jensen Skrædder af Tovstrup stævnede Peder Lauridsen af Flensted for dom angående ærerørige skældsord mod ham og hustru Anne Sørensdatter/Kirsten Sørensdatter, hvortil han svarede, at det var sket i drukkenskab, og han vidste intet at beskylde dem for

25/4 1708.

** Christen Vegerslev af Århus efter 14 dages opsættelse begærede dom over efterskrevne for restants til Stjær kirke. opsat 3 uger

** mag Laurids Thura, sognepræst i Århus, stævnede Christen Vegerslev i Århus, som har til ægte en af sl mag Ludvigs døtre angående syn på den sl mands gård, da det er 1 1/2 år siden, han døde. Christen Vegerslev hævdede, at hr Jørgen i Hatting, som har en af sl mag Ludvigs døtre til ægte og mag Ludvigs søn Henrik Pontoppidan, som er udenlands ved de brabrandske tropper, burde stævnes, hvorfor dommeren kendte, at da han aleneste har stævnet Christen Vegerslev, som har til ægte sl mag Ludvigs datter og ingen flere af den sl mands arvinger, så ophæves stævnemålet

** Niels Jensen Møller af Tovstrup efter opsættelse stævnede Peder Nielsen i Tovstrup for 3 års husleje samt brøstfældighed på huset. dom: han bør betale den fordrede gæld

(350)

2/5 1708.

** mag Thura i Århus lod afhjemle syn på de skovsparter, der ligger til Niels Pedersen og Tomas Envoldsens gårde i Lillering skov

** assessor Lime til Farregård efter 8 dages opsættelse begærede dom i sagen mod Anders Rasmussen, der tjener Søren Bejtrup i Farre, som lød: da han efter tingsvidne 7/3 har været ulydig, bør han offentligt gøre afbigt for husbonden

** amtsskriver Schandorf efter opsættelse begærede dom over anneks og kirkebønder, som lød: de bør betale deres restants efter jordebogen

** Jens Hvas af Dallerup på regimentsskriver Gybergs vegne efter 14 dages opsættelse begærede dom over Mikkel Jacobsen i Javngyde, som lød: da han ikke kan betale afgiften af sin gård, har han forbrudt fæstet og angående brøstfældigheden, da beror den, til nyt syn, da de tidligere synsmænd ikke var uvildige, idet de ikke var udnævnt af tinget

** herredsskriver Oluf Hansen stævnede Peder Herlovsen i Sorring angående forbudsdom på noget gødning, han har ført fra Oluf Hansens tilhørende gård, som beboes af pottemager Peder Christoffersen i Tovstrup, og til Skrædder Peders grund ved dammen. dommeren kendte, at forbudet bør stå ved magt

(351)

9/5 1708.

** herredsfoged Claus Jessen stævnede efterskrevne for dom angående gæld. sagen blev opsat 6 uger

** de mødte stokkemænd svarede på spørgsmål, at herredsfogeden ikke havde besværet dem med syn eller stokkemands sæde mere end tilbørligt, og han havde ikke fået det, han med rette burde have, og hans korn har stået hos dem i 6 år, da deres ringe vilkår ikke tillod dem at yde det, og de havde intet at påklage ham

16/5 1708.

** læst KM forbud mod at lade post befordre med den svenske post, som passerer gennem Danmark Slesvig Holsten til Hamborg

** læst plakat om auktion over sl Just Hansens jordegods og mølle

23/5 1708.

** kancelliråd og amtmand over Silkeborg Mariager amter Hans Nansen stævnede herredsfoged Claus Jessen i Galten angående hans forhold i hans embede, og selvrådighed med at holde ting på steder, der ikke er ordineret dertil, på grund af tinghusets brøstfældighed, så at de, der søgte ting lettere kunne bedrages, da de ikke vidste, hvor de skulle søge retten, som ofte blev holdt på kroer møller og smedehuse samt at sættedommer Niels Jensen Møller af Tovstrup hverken kunne læse eller skrive, og endnu hans forhold med fogedkorn, hvoraf han har oppebåret mere, end forordningen tillader, og ligeledes stævnede Niels Jensen Møller i Tovstrup for spørgsmål om hvem, der har skrevet hans domme, da han hverken kan læse eller skrive. navng vidnede, at retten blev holdt hos skriveren i Tovstrup eller i Tovstrup mølle og i Rode og han vidste ikke, om Dallerup sogns beboere mere end andre blev betynget med at være stokkemænd og forklarede, hvad han leverede af fogedkorn. på herredsfogedens spørgsmål om tinghusets brøstfældighed, om han ikke vidste, at skriveren ikke kunne skrive i protokollen, når det var frost eller strengt uvejr, svarede han, at han havde kun set, at der manglede en dør og et vindue

(355)

30/5 1708.

** amtmand Hans Nansen efter 8 dages opsættelse i sagen mod Claus Jessen i Galten fremkom Niels Jensen Møller i Tovstrup, som vidnede, at han ofte var sættedommer og da han ikke kunne læse eller skrive, havde han rådført sig med andre, der havde forstand derpå, og dersom nogen havde noget derover at klage, så kunne de søge retten. på spørgsmål om hvem, der havde beordret ham til at være dommer, svarede Claus Jessen, at han havde sendt en anmodning til amtmand Grabow om en sættedommer 30/9 1706, hvilken anmodning samt amtmandens ordre blev fremlagt. angående årsagen til tingets flytning til nærliggende byer og gårde forklarede Claus Jessen, at tinghuset i mange år har været så bygfældig, at retten ikke kunne holdes deri, når det var frost eller strengt uvejr, og det ligger på slet mark, hvor fæhyrderne fra Tovstrup Skørring Farre og Rode samledes, og når det var ondt vejrlig, søgte kvæget ind i huset, så Jessen måtte betale for at få gjort rent og strøet sand, før retten kunne holdes, og da han bekostede lås hængsler og kramper på døren, blev den stjålet

(356)

** læst amtmand Grabows ordre angående dragonheste

** konsumption og familieskatte forpagter Christen Vegerslev af Århus tillyste, at dragoner ved generalmajor Rantzau og oberst Smitkows regimenter skal erlægge deres skat i Århus

** Christen Vegerslev af Århus stævnede Rasmus Brobjerg på Sjelle skovgård og hans tjener Jens Rasmussen for dom angående en kårde, han havde frataget ham, og ligeledes stævnede hr Christen Madsen Sommer i Sjelle angående hans attest på at have modtaget penge til at indløse Vegerslevs rytterkårde med, og fremlagde tingsvidne af Marselisborg birketing 15/5 1708. navng vidnede, at Vegerslev på vejen mellem Skørring og Sjelle ikke havde kården udtrukket mod Jens Rasmussen. sagen blev opsat 14 dage

(357)

6/6 1708.

** løjtnant Viborg af Hasle stævnede Jørgen Pedersen tolder i Århus angående 3 pakker klæde til KM mundering af dragonregimentet, som er kommet gennem Brobjerg port, og fremlagde en attest dateret Århus 3/5 1708 underskrevet af Maren Jensdatter Hvas Johan Bonde Karen Sørensdatter

(358)

** kancelliråd Hans Nansen efter 14 dages opsættelse i sagen mod herredsfoged Claus Jessen i Galten stævnede efterskrevne for at vidne, og Frands Rasmussen vidnede 1, at fogden ikke holdt ting flere steder end i Tovstrup Galten og Rodegård 2, at han var gået forgæves til tinghuset, da tinget den dag blev holdt i Galten 3, at han ikke mente, fogden den dag var så syg, at han ikke kunne komme til tinghuset 4, at fogden mange gange havde været hjemme på tingdage, og ladet andre betjene retten 5, at tinghusets brøstfældighed skyldtes skælmsagtige mennesker og ikke guds vejrlig 6, han huskede ikke, hvad han gav fogden som fogedkorn 7, og det, han havde givet ham udover fogedskæppen, var for at stå på god fod med ham 8, at han havde set fogden med en bøsse i marken og vildtbanen, men ikke set ham skyde noget, hverken svin eller andet småfæmon 9, at Jessen brugte kirkegården som fold for svin og fæmon, så våbenhuset måtte rengøres, før præsten kunne komme i kirken 10, at Jessen havde nedbrudt et stykke af kirkegårdsmuren, hvoraf han havde bygget et hus ind på kirkegården 11, at Jessen havde brugt kirketårnet til hø og korn, hvorved porten og lågen til kirkegården blev ødelagt 12, at Jessen havde fjernet den gødning, hans stude havde efterladt på kirkegården, samt jord fra bisættelser 13, at han vidste ikke, om fogden havde fjernet sten fra kirkegården og brugt til mur på et hus 14, at fogden havde brugt kirkegården til udkast 15, at han vidste ikke, om Jessen havde taget 8 låger, som var for indgangen til kirkegården og en dør, som stod i koret 16, at det var vist, at fogden mod KM forordning havde gjort et dobbeltgilde og satte en stud på spil, og han gav ham 2 mk 17, at det var for at få fred for ham 18, at fogden 4 år nægtede hyrden adgang til hyrdehuset at frygt for ildebrand derfra, så bymændene måtte leje et hus til ham, og de måtte ikke reparere hyrdehuset 19, at hyrdehuset stod på KM og vidnets grund 20, at fogden byggede et hus på bygaden til fortrængsel for deres fæmon 21, at han ikke vidste, hvorfra fogden fik tilladelse til at bygge dette hus 22, at han havde indhegnet et stykke jord, så Laurids Simonsen ikke kunne komme til sin ager 23, at han tog nogle bæster og fæmon i hus lige før, korn og eng blev hegnet 24, at hun måtte give ham 3 mk for at sine 4 køer igen 25, at Jessen havde ladet indtage nogle bæster fra bondens egne bårer, og han fik dem først igen, da Jessen fik bårerne og optyrede dem 26, at fogden overfaldt Søren Knudsen i Galten med hug og slag 27, at Jessen ikke havde fået noget jord af ham 28, at han, da han boede i et gadehus, lod opbryde et stort stykke ved stakkelshuset, uanset han ingen del havde deri. afhøring af andre vidner med samme spørgsmål

(363)

7/6 1708.

** kancelliråd Hans Nansen i sagen mod herredsfoged Claus Jessen fremstillede efterskrevne, som vidnede om fogdens førnævnte forhold 

(368)

** regimentsskriver Holmer stævnede samtlige Sorring bymænd angående Peder Andersen, der sidst boede i Sorring, og nu opholder sig i Tovstrup, hvorfor han forlod hans fæstegård i Sorring, hvorefter Niels Lovring vidnede, at Peder Andersen ved bæster og kvægs frafald havde lidt stor skade, og da kornet slog sig, måtte han forlade gården, skønt han er stræbsom og flittig

** Niels Jensen af Tovstrup mølle stævnede Niels Lauridsen med flere i Tovstrup for dom angående den have neden for møllen, de har indelukket. navng vidnede, at det ikke har været indelukket før nu, men ligget til fælles fædrift. opsat 4 uger

(369)

** kancelliråd Hans Nansen befalede på KM vegne herredsskriver Oluf Hansen at møde fredag morgen kl 6 med de sidst udskrevne tingprotokoller, fordi han til KM tjeneste har noget at efterse, og begærede beordret 2 vidner

** Jørgen Eriksen af Sorring stævnede Lambert Nikolaj i Sorring for dom angående hans gæld til Jørgen Eriksen Skrædder

(370)

** Frands Sørensen af Galten fremstillede en ulvehvalp, og begærede sin betaling 1 rdl, og hvalpen blev ophængt i et træ

** regimentsskriver Holmer af Dallerup på Rasmus Christensens vegne af Herskind stævnede Niels Andersen af Herskind for syn på et stykke omtvistet jord

13/6 1708.

** regimentsskriver Holmer efter 8 dages opsættelse lod afhjemle syn

** landsdommer Poulsen til Søbygård stævnede Hans Tømmermand i Søbyvad mølle for dom angående restants af skatter og landgilde, samt for hans fæstebrev, han ikke vil indløse. opsat 14 dage

** Christen Vegerslev i Århus efter opsættelse 30/5 angående tvistigheden mellem ham og Rasmus Brobjergs tjener, som er ladefoged på Sjelle skovgård Jens Rasmussen fremstillede vidner, og Anders Jensen i Sjelle skovgård vidnede, at da Christen Vegerslev var inde og tale med Rasmus Brobjerg i Sjelle skovgård, gik Jens Rasmussen hen til hans vogn, og sagde til kusken, at han skulle have Vegerslevs kårde, som han ville beholde, indtil han fik 2 mk, men han så ikke, om kården var udtrukket. sagen blev opsat 14 dage

(371)

** Konrad Rindelev af Borum stævnede Peder Rasmussen i Borum for forbudsvidne angående hans jord på Borum mark, som Peder Rasmussen har pløjet. dommeren kendte forbudet ved magt

** kancelliråd Hans Nansen lod fremlægge etatsråd von Plessens ordre til Tomas Pedersen Hørup i Avning om at betjene retten som skriver i sagen mod herredsfoged Claus Jessen

(372)

** amtmand Hans Nansen efter 3 ugers opsættelse i sagen mod herredsfoged Claus Jessen stævnede efterskrevne vidner fra Borum Herskind Vorgård Hørslevbol Hørslev Labing og Framlev by, angående hvor meget korn og penge, de har givet herredsfogeden for hans fogedskæppe samt alt andet, som strider mod KM forordning, og de Borum mænd på spørgsmål svarede, hvad de havde givet herredsfogeden, udover hans skæppekorn, og hvad de havde givet ham i bymændenes sag mod Konrad Rindelev, for at hjælpe dem til deres formenende ret, der iblandt Hans Danielsen, der 6-7 år har beboet en helgård, Peder Rasmussen, der i 10 år har beboet en helgård, Oluf Jespersen, der i 12-13 år havde beboet en gård på 6 tdr 3 skpr, Jesper Pedersen, der 20 år har beboet en helgård, Tomas Sørensen der 8-9 år har beboet en halvgård, Peder Eriksen der 7-8 år har beboet en helgård Konrad Rindelev, der 15 år har beboet en helgård. bønder fra Herskind vidnede om deres betaling udover fogedens skæppekorn, der iblandt Niels Simonsen, som i 5 år har beboet en gård på 5 tdr 5 skpr, Mikkel Sørensen, der 15 år har beboet en gård på 5 tdr 4 skpr 3 fdk, Jens Dinesen, der 11 år har beboet en gård på 3 tdr 5 skpr. vidneførsel fortsat

(375)

** regimentsskriver Holmer fremlagde skriftligt syn på et stykke skovjord på Herskind mark, som Rasmus Christensen og Niels Andersen sst omtvister

20/6 1708.

** læst KM forordninger

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede Christen Vegerslev af Århus og hans kusk Christian Pedersen Ry angående deres overlast på Jens Rasmussen, da han ville pante dem på Sjelle skovgårds agerjord, som de kørte på og ikke fulgte landevejen. da kusken Christian Pedersen ikke er stævnet på hans bopæl, lovede Vegerslev at oplyse retten om, hvor han opholdt sig

(376)

** Niels Nielsen af Linå stævnede KM skovrider Holger Mikkelsen Ancker i Skannerup for dom angående hans gæld 12 sld, som han lånte for 12 år siden. opsat 8 dage

** amtmand Hans Nansen i sagen mod herredsfoged Claus Jessen i Galten stævnede samtlige Kvottrup og Fårup byers beboere, så mange som svarer under Framlev Gern herreders ting for spørgsmål om, hvor meget korn og penge, de har givet herredsfogeden for hans fogedskæppe samt alt andet om hans forhold, som strider mod KM forordning. afhøring af indstævnede vidner

(381)

27/6 1708.

** læst KM forordninger

** i sagen mellem Niels Nielsen af Linå og skovrider Holger Mikkelsen af Skannerup efter 8 dages opsættelse blev afsagt følgende dom: Holger Mikkelsen bør betale gælden inden 15 dage

** landsdommer Matias Poulsen til Søbygård efter 14 dages opsættelse begærede dom over hans Tømmermand i Søbyvads mølle. opsat 8 dage

** Christen Vegerslev i Århus begærede at hans sag mod Jens Rasmussen på Sjelle skovgård måtte opsættes. opsat 14 dage

** Jens Hvas af Dallerup i anledning af amtmand Grabows resolution stævnede smedens datter Anne Nielsdatter i Tovstrup for dom angående brændevin, hun har solgt. sagen blev opsat 14 dage

(382)

** regimentsskriver Holmer af Dallerup Konrad Rindelev og Hans Danielsen af Borum stævnede Peder Rasmussen i Borum for syn på den jord ved Borum bakke, som han mod forbud har pløjet og tilsået, hvortil han svarede, at han havde pløjet som hans formand i 40 år før ham. sagen blev opsat 14 dage

** Peder Rasmussen af Borum stævnede Konrad Rindelev og Hans Danielsen af Borum angående det stykke jord ved den nordre ende af Borum bakke på Borum mark. Poul Jensen af Snåstrup, som er 70 år, vidnede, at for 50 år siden tjente han 10 år i Borum, og da blev jorden brugt af sl Peder Andersen, som boede i den gård, Peder Rasmussen påboer. på spørgsmål svarede han, at Peder Andersen ejede 2 gårde, nemlig den gård, Peder Rasmussen påboer såvel som Hans Danielsens gård, og de 2 gårde har været delt og beboet af 2 i 44 år, da sl Peder Andersen overdrog Hans Danielsens gård til hans søn Oluf Pedersen, og han selv og efter ham hans søn Peder Pedersen brugte den omtvistede jord til den anden gård. Jørgen Jensen af Labing, vidnede at for 40 år siden brugte Peder Andersen, der døde for 24 år siden, omtalte jord og efter ham hans søn sl Peder Pedersen, men om det var eje eller leje, vidste han ikke. flere vidnede. Jesper Pedersen af Borum, som har Peder Rasmussens søster til ægte og kan mindes 40 år, hvori den omtvistede jord har været brugt til Peder Rasmussens gård upåklaget indtil for 8 år siden, og endvidere at Peder Andersen var hans far og Peder Pedersen hans bror, og var født i den gård, Peder Rasmussen påboer. Oluf Jespersen i Borum, som har Peder Rasmussens søster til ægte og mindes 38 år, vidnede som Jesper Pedersen

(383)

** amtmand Hans Nansen i sagen mod herredsfoged Claus Jessen af Galten stævnede efterskrevne i Sorring for at vidne om en sag 30/2 1707, hvor vidnerne fra Mollerup af fogden blev vist ud af stuen, hvor retten holdtes, med de ord, at de skulle ud, det djævlen selv skulle føre dem, samt Niels Jensen i Tovstrup mølle, der ofte var sættedommer, der blev spurgt om hvem, der opsatte de domme, der blev afsagt i hans navn, hvortil han svarede, at nogle af dommene blev opsat og tilsendt ham af Claus Jessen, og de domme, der ikke var vidtløftige, som restancedomme, havde han selv afsagt, og skriveren havde indført dem, og i en sag, Claus Jessen havde anlagt mod Søren Knudsen i Galten angående noget tømmer, havde skriver Oluf Hansen tilsendt ham dommen, som var på 120 lod sølv.
vidneførsel fortsat

(385)

** Jesper Jensen og Mads Sørensen af Ovstrup fremlyste en stud, som er kommet til dem for 3 uger siden, og ejermanden kan afhente den for en billig betaling

4/7 1708.

** læst KM forordning

** landsdommer Poulsen til Søbygård efter opsættelse begærede dom over Hans Møller i Søbyvad mølle, som lød: han bør betale restantsen og have fæstet af møllen forbrudt

** amtmand Hans Nansen stævnede herredsfoged Claus Jessen i Galten samt efterskrevne Låsby mænd for at vidne om herredstingets afholdelse i smed Laurids Sørensens hus i Låsby 30/1 1704, da de var de 8 mænd, og da herredsfogeden havde en sag mod de Holmstol mænd angående Gern bro, og hvor synsmænd blev udmeldt til at syne tinghusets brøstfældighed

(387)

** Christoffer Ebbesen, der tjener på vester Kejlstrup, stævnede Peder Andersen i Skellerup for dom angående det, han skylder på en hoppe, han købte for 4 snese par træsko, som han ikke har leveret ham, som bevidnedes. sagen blev opsat 4 uger

** sr Jens Hvas af Dallerup stævnede Niels Jensen Møller af Tovstrup mølle efter 4 ugers opsættelse angående den øde have på Tovstrup mark. Rasmus Pedersen af Laven, der er over 80 år gammel og barnfødt i Tovstrup, vidnede, at da og til for 60 år siden stod der gærde om haven, så stort fæ ikke kunne komme derind, men svin kunne gærdet ikke holde, og det tilhørte de 2 gårde i Tovstrup, men siden har det ikke været indelukket, men er brugt til fælles fædrift. andre vidnede derom. sagen blev opsat 8 dage

(388)

** den for 8 dage siden fremlyste stud blev igen 2.ting fremlyst

11/7 1708.

** regimentsskriver Holmer efter 14 dages opsættelse begærede dom over Anne Nielsdatter i Tovstrup angående brændevin, hun solgte ved tinget, som lød: hun har forbrudt den konfiskerede flaske med brændevin, og skal betale 21 lod sølv i straf

** regimentsskriver Holmer stævnede Mads Danielsen i Hørslevgård for syn på hans halve ryttergård. synsmænd udmeldtes

(389)

** regimentsskriver Holmer stævnede Poul Lauridsen i Dallerup for syn på skel mellem gødningssteder, som findes mellem Holmers nordligste port og til ledet mod Mollerup, så enhver kan vide, hvad der tilkommer ham

** oberførster Johan Ritter af Vengegård stævnede efterskrevne for dom angående ulovlig skovhugst, som bevidnedes. opsat 5 uger

(390)

** efter 8 dages opsættelse i ridefoged Christen Andersens overværelse blev Oluf Mortensen og hustru Karen Mikkelsdatter af Framlev og Daniel Jensen sst forligt om deres skældsord og overfald efter tingsvidne af Frisenborg birketing 19/7, og de vidste kun ærligt om hinanden

(391)

** den sag mellem Niels Jensen Møller af Tovstrup mølle og Niels Knudsen og hans medinteresserede om den indelukkede have blev opsat 14 dage

** Jesper Pedersen af Ovstrup 3.ting fremlyste en stud, som ejeren kan hente mod billig betaling

** amtmand Hans Nansen på døve Niels vegne i Linå stævnede herredsskriver Oluf Hansen angående 7 sdl, som han efter kvitterings indhold dateret 16/3 1698 lovede at levere til herredsfoged Claus Jessen. sagen blev opsat 4 uger

** amtmand Hans Nansen i sagen mod herredsfoged Claus Jessen lod afhjemle syn på tinghusets brøstfældighed, og stævnede efterskrevne i Sorring, som 23/2 1707 var vidner i den sag, Jørgen Skrædder havde om et stykke eng, han og Anders Mollerup omtvistede, og hvor Mollerup vidnerne blev udvist, skønt de hverken skældte buldrede eller bandede, som bevidnedes

(393)

12/7 1708.

** i samme sag blev fremlagt en missive fra Christian Lunow, at han ikke kunne procedere, da han på KM vegne var optaget i Vrads angående KM skatter og tiendepenge

** indførsel af beskikkelse, som blev fremlagt på  til Tovstrup Røgen og Låsby mænd til oplysning om følgende poster angående herredsfoged Claus Jessens embedsførelse, som de indstævnede besvarede

(395)

18/7 1708.

** regimentsskriver Holmer i Dallerup efter 8 dages opsættelse lod afhjemle syn på det omtvistede møgsted, kaldet Gammelgrav

** regimentsskriver Holmer efter 8 dages opsættelse fremstillede navng, som vidnede om, hvem møget i Gammelgrav tilhørte. de fleste vidnede, at Gammelgrav var fælles for Dallerup by. sagen blev opsat 3 uger

(396)

** Konrad Rindelev af Borum efter 8 dages opsættelse lod afhjemle syn på Mads Danielsens gård i Hørslevgård, og med hensyn til restantsen blev sagen opsat 8 dage

** Konrad Rindelev på regimentsskriverens vegne stævnede sl Frederik Skults enke i Høver for syn angående hendes mands dødelige afgang

** indførsel af syn på Gammelgrav i Dallerup, som regimentsskriver Holmer og Poul Lauridsen omtvister

(397)

** indførsel af syn Mads Danielsen gård i Hørslevgård

** indførsel af syn på sl Frederik Skult af Høver, som blev fundet i Høver skov, hvor et træ var styrtet ned og en stor gren ramte ham, hvoraf han døde

25/7 1708.

** regimentsskriver Holmer efter 8 dages opsættelse begærede opsættelse i sagen mod Mads Danielsen i Hørslevgård. sagen blev opsat 8 dage

** Niels Jensen Møller af Tovstrup mølle efter 14 dages opsættelse procederede i sagen om den øde have og fremlagde tingsvidne 6/6. sagen blev opsat 8 dage

(398)

** den sag mellem Konrad Rindelev og Peder Rasmussen i Borum blev opsat 14 dage

** hr Jens Splid i Skorup stævnede assessor Lime til Farregård hans søn Christian Lime angående en ko, han havde købt af Peder Poulsen af Grølsted, og som Lime og hans søn mod lovligt forbud har borttaget. Peder Poulsen vidnede, at 1/6 1704 købte hr Jens en ko af ham, som blev betalt, men han lod den blive hos Peder Poulsen af medlidenhed med hans hustru og små børn, så de kunne have nytte af dens mælk, og siden har han ikke fordret koen, af den årsag, at der var sygdom blandt præstens kvæg, hvorefter assessor Lime bemægtigede sig den for gæld. andre vidnede det samme

(399)

** Niels Andersen Vestergård af Skellerup stævnede Rasmus Jensen i Skellerup for dom angående skældsord og trusler på Skellerup vidnestævne søndag 15/7, idet han havde kaldt ham en skælm og stodderkonge, og han skulle få en ulykke, som bevidnedes. sagen blev opsat 4 uger

1/8 1708.

** Niels Jensen Møller af Tovstrup mølle begærede dom i sagen mod Niels Knudsen med flere angående den øde have, som lød: da det bevises, at haven i 50 år har været uindhegnet og brugt til fælles fædrift, så bør den fremdeles ligge uindhegnet og bruges til fædrift

** regimentsskriver Holmers tjener Jens Hvas af Dallerup efter 8 dages opsættelse i sagen mod Mads Danielsen i Hørslevgård fremlagde en restants samt omkostning for gårdens reparation i alt 87 sld, som han bør skaffe kaution for, og begærede dom, som lød: da han ikke rettidigt har betalt skatter, har han forbrudt fæstet og bør skaffe kaution for gælden

(400)

** regimentsskriver Holmer efter opsættelse 18/7 fremstillede de udeblevne vidner, som vidnede, at da de ledte efter sl Frederik Skult af Høver, fandt de ham død under et træ i Høver skov

** regimentsskriver Holmer stævnede Maren Olufsdatter Jens Hvases hustru i Holmstol angående hendes overfald på Rasmus Christensen i Holmstol. navng vidnede, at hun slog ham over nakken med et stykke træ, som hans søn Rasmus Rasmussen tog fra hende

(401)

** Christoffer Ebbesen af vester Kejlstrup efter 4 ugers opsættelse begærede dom over Peder Andersen i Skellerup, som lød: han bør for købet af hoppen betale 4 sld eller 4 snese par træsko

** Konrad Rindelev af Borum stævnede samtlige Borum gårdes beboere angående deres vide, og fremmede udenbys fæ og bæster og alt andet, som strider mod skovforordningen om gedehold i Konrad Rindelevs nyopelskede skov på Borum mark. gårdmændene vidnede om hvor mange bæster og køer, de havde

(402)

** Jens Jacobsen Skivholme af Århus stævnede efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 4 uger

** Jesper Pedersen i Ovstrup stævnede lille Søren Jensen, husmand hos Peder Dyhr, i Sorring for dom angående noget træ, der fandtes ved hans hus, og som Jesper Pedersen mener, er hugget i hans skov, som bevidnedes. sagen blev opsat 3 uger

** indførsel af restants og registrering af Mads Danielsen i Hørslevgård hans midler af levende og døde varer

(403)

8/8 1708.

** regimentsskriver Holmer efter 3 ugers opsættelse i sagen mod Poul Lauridsen af Dallerup angående Gammelgrav tilbød forlig, som blev afslået af Poul Lauridsen. opsat 14 dage

** hr Jens Splid i Skorup efter 14 dages opsættelse fremstillede navng som vidnede om den ko, han købte for 4 år siden af Peder Poulsen i Grølsted, og som assessor Lime tilegnede sig for gæld. sagen blev opsat 14 dage

(404)

** Konrad Rindelev af Borum efter 14 dages opsættelse fremlagde landmåling 9/5 1705 tingsvidne 11/8 1700 med flere dokumenter og begærede dom, hvorimod Peder Fregerslev fremlagde tingsvidne 27/6. opsat 14 dage

** Konrad Rindelev lod forbyde alle at komme i hans opelskede skov på Borum mark for skovhugst gærdsel og nøddeplukning

** Jens Hvas af Holmstol stævnede Rasmus Christensen i Holmstol hans søn Rasmus Rasmussen for syn og dom angående overfald på ham. syn på hans sår afhjemledes. navng vidnede, at Rasmus Christensen sagde til Jens Hvas, at han var et skarn en nar og en skælm, som skulle stå ude, hvor han skulle gå ind, hvortil Jens Hvas svarede, at det skal vel en hund gøre, at han skulle stå ude, når den anden skulle gå ind

** regimentsskriver Holmer stævnede rytterbønder Niels Andersen og Rasmus Christensen i Herskind for opkrævelse af 4 mænd til at syne og sætte skel på den omtvistede jord og ejendom. synsmænd udmeldtes

(405)

** Jacob Gregersen Holstein i Skannerup mølle stævnede Anders Christensen i Klintrup for nogle ord, han havde sagt, da han var til mølle, hvortil han svarede, at hvis han havde sagt noget mod Jacob Gregersen, da havde han ingen skel eller rede dertil, men Jacob Gregersen og hans folk altid har været høflige mod ham

** Oluf Jensen af Galten på Magdalene Matiasdatters vegne i Galten stævnede Niels Jensen, der tjener Søren Knudsen i Galten, for dom angående skældsord mod Magdalene Matiasdatter, hvorefter han bad hende om forlig

** i sagen mod herredsskriver Oluf Hansen angående Niels Nielsens 7 sld blev der begæret dom. sagen blev opsat 14 dage

(406)

15/8 1708.

** oberførsterens fuldmægtig Niels Brøckner af Skanderborg efter 5 ugers opsættelse begærede dom over de indstævnede, hvoraf en del blev kendt skyldige og nogle brev frikendt for ulovlig skovhugst

** Konrad Rindelev af Borum efter 14 dages opsættelse fremstillede de udeblevne vidner, og hyrden vidnede om, hvor meget udenbys fæ, han havde at vogte, og hvem det tilhørte, og svinehyrden vidnede om hvor mange udenbys svin, hun havde at vogte, og hvis de var. andre vidnede om, hvor mange bæster og fæmon, de havde på græs

(407)

** Konrad Rindelev af Borum 3.ting forbød ulovlig skovhugst gærdsel og nøddeplukning i hans opelskede skov på Borum mark

** Christian Gregersen Holstein af Lillemølle stævnede Anders Nielsen Højbjerg i Svolgårds hus i Dalby for dom angående en akkord, han ikke vil efterleve og for gæld, hvortil han svarede, at han havde fæstet sig til ham, men havde af svaghed ikke kunnet opfylde kontrakten på 6 par træsko om dagen. opsat 4 uger

22/8 1708.

** læst KM forordninger

(408)

** Konrad Rindelev af Borum efter 14 dages opsættelse begærede dom i sagen mod Peder Rasmussen Fregerslev angående det omtvistede jord på Borum mark, som lød: da det bevises, at jorden har været brugt til Peder Rasmussens gård i mere end 20 år, så skal den fremdeles følge ham

** oberførster Ritter stævnede Peder Pedersen af Galten med flere sst for dom angående ulovlig skovhugst i KM skove, som bevidnedes. opsat 3 uger

(409)

** Hein Justsen af Skanderborg stævnede Tomas Pedersen rytterbonde i Søballe og hans hustru Anne Rasmusdatter for dom angående gæld til hans sl far kammerråd Just Hansen ifølge kommissionsdom 2/6 1702 mellem hans sl far og sl Rasmus Ydes arvinger. dom: Anne Rasmusdatter bør betale sin part af faderens gæld 7 rdl 3 mk

(410)

** amtsskriver Schandorf stævnede en enke for gæld, på hvis vegne Peder Envoldsen af Kalbygård mødte og betalte

** amtsskriver Schandorf stævnede efter en skriftlig stævning, og regimentsskriver Holmer og Poul Lauridsen i Dallerup mødte og havde gjort efterskrevne forlig i sagen angående gødning i Gammelgrav

** hr Jens Splid af Skorup fremkom efter 14 dages opsættelse i sagen mod assessor Lime til Farregård angående en ko i Grølsted, og efter rettens forespørgsel, blev han forligt med assessor Lime, som svarede, at koen endnu befandt sig i gården

** Niels Vestergård i Skellerup med 4 ugers opsættelse i sagen mod Rasmus Jensen i Skellerup fremlagde tingsvidne 25/7 og begærede dom, som lød: Rasmus Jensen bør for hans udskælden inden 15 dage gøre afbigt og betale til de fattige 2 rdl

(411)

** den sag mellem Jesper Pedersen i Ovstrup og lille Søren Jensen i Sorring blev opsat 3 uger

** den sag mellem skovrider Holger Mikkelsen af Skannerup og Oluf Hansen af Sorring blev opsat 8 dage

** Rasmus Jensen af Kalbygård stævnede Christian Gregersen i Lillemølle og hustru for dom angående det tøj af sølv guld penge boskab, som Rasmus Møller for nogle år siden leverede Maren Sørensdatter og hendes sl mand Niels Eriksen til forvaring på hjemvejen fra Søbygård til Kalbygård. sagen blev opsat 8 dage

29/8 1708.

** Rasmus Jensen Møller i Kalbygård efter 8 dages opsættelse begærede at sagen mod Christian Holstein måtte komme til procedure, hvorefter Rasmus Jacobsen Holst mødte på fætter Christian Holsteins vegne i Skannerup mølle og protesterede mod kald og varsel, hvorefter sagen blev opsat 8 dage

(412)

** major Bornich af Lavengård stævnede samtlige Mollerup og Laven bymænd for syn på Mollerup og Laven skove

** den sag mellem Jens Jacobsen Skivholme i Århus og hans debitorer blev opsat 14 dage

** i sagen mellem herredsskriver Oluf Hansen og skovrider Holger Mikkelsen i Skannerup begærede Holger Mikkelsen dom, som lød: da Oluf Hansen mod kvittering har modtaget 7 sld, som han påstår at have leveret til herredsfogeden, så bør han betale dem til Holger Mikkelsen

5/9 1708.

** Rasmus Jensen Møller af Kalbygård efter 8 dages opsættelse beskikkede Christian Gregersen Holst i Lillemølle og hustru Maren Sørensdatter angående noget sølv guld og varer, som han for nogle år siden havde indsat i Lillemølle under hendes og hendes forrige mand sl Niels Eriksens forvaring på vejen hjem fra Søbygård, hvor han havde indløst det på Lambert Nikolaj i Sorring hans vegne, således at han havde betalt 20 sld og Niels Eriksen 4 sld, og når de 4 sld blev betalt, skulle han have pantet igen, hvilket bevidnedes

(413)

** major Bornich til Lavengård lod afhjemle syn på Mollerup og Laven skove

** Poul Lauridsen af Dallerup på hans søn Søren Poulsens vegne stævnede Niels Madsen Holck i Sjelle og medfølgere for dom angående overfald på hans søn på Herskind gade samt ublu udskælden på Poul Lauridsens kone Helle Sørensdatter og deres anden søn Knud Poulsen, alt uden årsag. navng vidnede om overfaldet, og syn på hans sår afhjemledes. sagen blev opsat 5 uger

(414)

** herredsfoged i Lysgård Hids herred Rasmus Jacobsen Holstein på fætter Christian Gregersen Holstein i Skannerup mølle hans vegne stævnede Rasmus Jensen i Kalbygård for dom angående noget sølvpant hos hans sl formand Niels Eriksen samt lån 10 dlr, som ikke er angivet i hans stervbo. sagen blev opsat 8 dage

** indførsel af syn på Mollerup og Laven skove

(415)

12/9 1708.

** Konrad Rindelev af Borum hans sag mod bymændene angående vide og vedtægt blev opsat 14 dage

** den sag mellem Christian Gregersen Holstein af Skannerup mølle og Anders Nielsen i Dallerup blev efter møllerens brors beretning forligt

** den sag mellem oberførsterens fuldmægtig Niels Brøckner og de indstævnede bønder blev opsat 3 uger

** Jens Jacobsen Skivholme af Århus hans sag mod kreditorer blev opsat 14 dage

** Jesper Pedersen af Ovstrup efter 3 ugers opsættelse fremlagde tingsvidne 1/8 og begærede dom over Søren Jensen i Sorring for ulovlig skovhugst, som lød: han bør lide efter skovforordningen som for andet ulovligt med mindre han kan aftinge i mindelighed hos Jesper Pedersen

19/9 1708.

** Niels Jensen af Tovstrup på husbond mag Hammerich af Århus hans vegne stævnede Anders Jensens enke Anne Madsdatter i Tovstrup for dom angående noget sæd, hun har ladet føre bort fra hendes gårds jord mod forbud. sagen blev opsat 8 dage

** Rasmus Jensen af Hørslevgård på egne og Daniel Jensen af Hørslev hans vegne stævnede Jens Ejlersen, der tjener Jens Rasmussen i Hørslevgård, for dom angående hans utilbørlige ord, hvorefter Jens Ejlersen bad om forlig, da hans ord var sagt i ubesindighed

(416)

** Rasmus Let skovfoged i Framlev herred på oberførster Ritters vegne i Vengegård begærede udmeldt synsmænd til oldensyn i KM skove

** herredsfoged Rasmus Jacobsen Holst i Dalsgård i Lysgård herred på fætter Christian Gregersen Holstein i Skannerup mølle hans vegne stævnede Rasmus Jensen i Kalbygård angående sølvpant og lån 10 dlr, som Rasmus Jensen ikke har fordret i Christian Gregersens formand sl Niels Eriksens levende live og heller ikke på skiftet efter ham, hvortil Lambert Nikolaj af Sorring protesterede, idet han vedkendte sig det pantsatte gods, og ikke var stævnet, hvorfor kald og varsel blev kendt magtesløs

26/9 1708.

** Konrad Rindelev af Borum efter 14 dages opsættelse i sagen mod hans bymænd fremlagde tingsvidner 1/8 15/8 og mente, at bymændene ikke mod skovforordningen måtte holde geder, og i øvrigt efterleve deres vide og vedtægt. sagen blev opsat 14 dage

** mag Hammerich af Århus stævnede Peder Andersen i Tovstrup med flere for forbud mod at føre afgrøden bort af sl Anders Jensen i Tovstrup hans gårds jord, hvilket forbud blev kendt ved magt

(417)

** Rasmus Jensen i Kalbygård begærede opsættelse i sagen mod Christian Gregersen Holstein i Skannerup mølle, hvortil hans bror Jacob Gregersen fremlagde broderens indlæg. sagen blev opsat 8 dage

** Niels Jensen Møller af Tovstrup mølle stævnede Niels Knudsen i Tovstrup for dom angående en klage, han har indgivet til sessionen i Skanderborg angående processen om den øde have på Tovstrup mark. sagen blev opsat 14 dage

** regimentsskriver Holmer i Dallerup stævnede Rasmus Jensen husmand i Kalbygård angående 5 sld gæld til Rasmus Møller i Kalbygård. opsat 8 dage

** Jens Jacobsen Skivholme i Århus efter 14 dages opsættelse begærede dom i sagen mod hans debitorer, som lød: de, der ikke har kvittering på betalingen eller ved ed benægter nogen gæld, bør betale den fordrede gæld

3/10 1708.

** læst KM forordning

(418)

** oberførster Ritter på Vengegård efter opsættelse begærede dom i sagen angående ulovlig skovhugst, som er indført som følger

** Niels Brøckner lod efter udmeldelse for 14 dage siden afhjemle syn

** Niels Vestergård af Skellerup fremlagde dom 22/8 over Rasmus Jensen i Skellerup angående skældsord, som han skulle gøre afbigt for, hvorefter han erklærede Niels Vestergård for en ærlig mand

** mag Hammerich af Århus gav tilkende, at i sagen mod Anders Jensens enke i Tovstrup, da havde enkens bror Søren Madsen i Borre og Rasmus Jensen Bonde i Tovstrup lovet at kautionere for, at KM skatter landgilde med videre blev betalt samt have opsyn med gården, hvilket Hammerich var fornøjet med

** Rasmus Jensen Møller i Kalbygård efter 8 dages opsættelse begærede dom i sagen mod mølleren i Skannerup mølle, hvorimod mødte Lambert Nikolaj af Sorring og tilbød at indløse varerne mod at betale 24 rdl. opsat 14 dage

** den sag mod husmændene i Galten blev opsat 8 dage

** indførsel af dom i oberførster Ritters sag om ulovlig skovhugst

(419)

** indførsel af oldensyn i KM skove i Framlev herred

10/10 1708.

** i sagen mellem Jens Hvas i Holmstol og Rasmus Christensen er der gjort forlig således, at Jens Hvas betaler 14 mk i badskærløn

** den sag mod husmændene i Flensted blev opsat 8 dage

** Niels Jensen Møller i Tovstrup mølle efter opsættelse begærede de udeblevne vidner påråbt, men Niels Knudsen af Tovstrup, som er indstævnet, bad Niels Møller om at lade sagen falde, hvilket skete

** Poul Lauridsen af Dallerup efter 5 ugers opsættelse fremkom med modparterne Niels Madsen Holck og Anders Lauridsen Møller af Sjelle og foregav, at han var blevet forligt med dem, og de havde intet at påsige ham eller hans hustru og børn

** Konrad Rindelev af Borum efter opsættelse begærede dom over Borum bymænd, som lød: da det bevises, at de har haft mere kvæg og bæster, end de efter deres gårdes størrelse kunne tilkomme, hvorved de overtræder deres videbrev af 19/12 1703, så bør de betale Konrad Rindelev hans omkostninger, og angående deres geder, da bør de beholde dem på deres egen jord, eller erstatte ham skaden på hans opelskede skov

17/10 1708.

** læst KM forordning

** regimentsskriver Holmer af Dallerup stævnede Laurids Simonsen angående æresskælden og trusler mod herredsfoged Claus Jessen for 14 dage siden hvilket skete da herredsfogeden og hans folk ville fjerne de gærder, han havde opsat på Laurids Simonsen og Søren Christensens grund, og da tog de gærdet ved hans kålgård, og da sagde Laurids Simonsen, at de havde stjålet hans gærde, da han og hans kone var i skoven, som tyve og skælme, hvilket bevidnedes. opsat 8 dage

(420)

** regimentsskriver Holmer stævnede samtlige rytterbønder i Herskind for dom angående den skovjord, de har opbrudt og tilsået, og som de blev forbudt at befatte sig med. opsat 8 dage

** regimentsskriver Holmer stævnede samtlige Stjær bymænd for dom angående noget ejendom, de har opgravet og pløjet, som de Søballe mænd formener sig at have rettighed i, og de fik forbud mod at befatte sig dermed

** regimentsskriver Holmer efter 8 dages opsættelse begærede dom i sagen mod husmand Rasmus Jensen i Flensted angående hans gæld til Rasmus Møller i Kalbygård for mundering, da han var dragon. sagen blev opsat 8 dage

(421)

** rytterbonden Rasmus Jensen i Kalbygård i sagen mod Christian Gregersen Holstein i Lillemølle begærede og fik opsættelse til 6.ugers dag

** Christen Børsting med flere af Sjelle aflyste den kørevej fra Herskind mark over deres enge, som er gjort for nogle år siden

** indførsel af regimentsskriver Holmers skriftlige stævning til herredsfoged Claus Jessen angående hans stævning til Laurids Simonsen og Søren Christensen til et fremmed ting, og ikke deres værneting, samt for skælden trusler og de skader, hans høns svin og geder har gjort i Laurids Simonsens kålgård

24/10 1708.

** regimentsskriver Holmer efter opsættelse begærede dom i sagen mod Rasmus Jensen husmand i Flensted, som lød: Rasmus Jensen bør betale sin gæld 5 sld til Rasmus Møller i Kalbygård, som denne som lægdsmand udlagde til mundering, da han var dragon

** regimentsskriver Holmer efter 8 dages opsættelse begærede forbudet til rytterbønderne i Herskind kendt ved magt, hvorefter lægdsmand Peder Jensen af Herskind fremlagde deres svar, at omtalte jord var nogle små stykker jord for deres agerender, som de har brugt en tid lang, og ikke er til hinder for deres fædrift, som de tilbyder at svare KM en kendelse af, hvorefter rettens kendelse blev afsagt, at lovbudet bør stå ved magt

** regimentsskriver Holmers tjener begærede de udeblevne efterskrevne vidner påråbt, som blev stævnet 10/10, men ingen var mødt

** hr Christen Madsen Sommer af Sjelle stævnede Niels Holck af Sjelle for dom angående, han har indført sit korn, før det blev talt af præsten, hvortil han svarede, at han ville gerne give tiende, men måtte ikke for husbonden. hr Christen fremlagde sin tiendebog, hvoraf fremgår, at han i 29 år har fået sin tiende af jorden, som hører til Anders Møllers Jens Rasmussens og Mads Holcks gårde. opsat 14 dage

(422)

** hr Christen Madsen Sommer i Sjelle stævnede Jens Klog af Sjelle for dom angående en bøg, som han har borttaget i et indelukket enemærke, som ligger til præstens gård. opsat 14 dage

** Christen Jensen af Sjelle 2.ting på egne og samtlige rytterbønders vegne aflyste en kørevej over deres enge

(læst i kommissionen i Skanderborg 29/10 1708)

31/10 1708.

** læst KM forordninger

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede hr Christen Madsen Sommer sognepræst i Sjelle og provst over Framlev herred for vidner angående en dom, han ikke har efterlevet angående hans toftegærder og fremlagde dom 14/4 1706. hr Christen og fuldmægtig Klercke diskuterede gærdet, som nu er optaget

** regimentsskriver Holmer stævnede herredsfoged Claus Jessen i Galten angående noget asketræ, han og hans folk tog i Laurids Simonsens gård. navng vidnede at omtalte asketræ fik Laurids Simonsen af sl Mads Sørensen. sagen blev opsat 14 dage

(423)

** rådmand Niels Lauridsen af Århus stævnede Jens Sørensen for dom angående en eg, han har hugget i et skovskifte, der ligger til Jens Loptrups gård. Niels Sørensen af Mollerup vidnede, at i 32 år har sl Søren Jensen haft dette skifte, og efter ham Jens Sørensen. andre vidnede det samme. opsat 5 uger

** Niels Lauridsen af Sjelle på egne og samtlige rytterbønders vegne 3.ting aflyste den kørevej over deres mark og eng fra Herskind

** Jens Jensen af Framlev fremlyste en lille hest, som er kommet til hans bæster på marken, om der findes nogen ejermand

7/11 1708.

** hr Christen Madsen Sommer af Sjelle stævnede Niels Holck i Sjelle angående præstens tiende af Skyttehave, som han tilbageholder. navng, der mindes op til 36 år vidnede, at omtalte jord blev taget fra Mads Holck med flere deres gårde og lagt til Peder Skyttes jord, men Peder Skytte ydede tiende deraf. studiosus Stefan Nielsen Varde med flere vidnede, at de havde modtaget tiende af skytten. opsat 8 dage

(424)

** hr Christen Madsen Sommer i Sjelle gav tilkende, at hans sag mod Jens Klog i Sjelle angående et stykke træ, som han tog i præstens skovskifte er ophævet mod erstatning af træet

14/11 1708.

** læst KM forordning

(425)

** hr Christen Madsen Sommer af Sjelle begærede dom i hans sag mod Niels Holck i Sjelle angående hans tiende, hvori blev kendt således: da det bevises, at Skyttehave for mere end 30 år siden er taget fra Anders Møller Jens Rasmussen og Mads Holcks to gårde og lagt til Peder Skyttes jord, hvoraf han og efterkommere har betalt tiende in natura, så bør Niels Holck inden 8 dage yde hans tiende

** amtmand Hans Nansen fremlagde kopi af den i Skanderborg kommission afsagte interlocatori kendelse over Claus Jessen

** provst hr Christian Madsen Sommer af Sjelle stævnede Christen Snedker med flere i Sjelle for vidne angående det omtvistede toftegærde, om det var nedtaget før 31/10, hvorefter de vidnede, at de tog gærdet op 29-30/10

** Jens Jensen i Framlev 3.ting fremlyste en hest, som er kommet til hans bæster på marken, som ejeren kan hente mod erstatning

21/11 1708.

** regimentsskriver Holmer stævnede rytterbonden Søren Mikkelsen i Stjær samt Peder Sørensen Just Knudsen med flere i Stjær for syn på en lergrav, de omtvister, idet Søren Mikkelsen mener, den ligger til hans gård, og de øvrige bymænd mener, den er fælles

(426)

28/11 1708.

** læst KM forordning

** Johan Hagensen af Ry mølle på Søren Sørensens vegne i Vads mølle og på sl Maren Sørensdatters arvingers vegne stævnede Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård med flere vedkommende, men da vidner ikke var mødt, blev sagen opsat til de 3 næste tingdage

** herredsfoged Claus Jessen stævnede amtmand Hans Nansen og hans fuldmægtig Christian Lunow for oplysning om 1. årsag til hvorfor retten er holdt i nærliggende byer 2. hvorfor retten 23/2 er holdt for åbne døre 3.tinghusets brøstfældighed og den dårlige vej dertil fra Galten 4. oppebørsel af fogedkorn, og stævnede efterskrevne byers beboere Kvottrup Fårup Mundelstrup Borum Herskind for at vidne om disse poster. han blev tilladt at føre vidner, men ingen fremkom

(428)

5/12 1708.

** Hans Hansen på Søren Sørensen i Vads mølle og interesseredes vegne efter 8 dages opsættelse stævnede hans principal Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård angående sl Maren Sørensdatter, der var husholderske på Sjelle skovgård. navng svarede på spørgsmål, at hun ikke var ødsel og gik i nogle gamle klæder og havde kun udgift til alteret. hun kunne ikke læse eller skrive, og de havde hørt, at hun ville overdrage sine midler til Rasmus Brobjerg og Johanne Jensdatter

(431)   

** Hein Justsen af Skanderborg på sr Schandorfs vegne foregav, at der fra rytterbonde Anders Nielsen i Høver er undveget en person Anders Andersen uden pas fra øvrigheden, hvorfor han blev efterlyst

** regimentsskriver Holmer ville erhverve syn og tingsvidne angående lergraven i Stjær skov, men da klokken var 7, skal det bero til i morgen

6/12 1708.

** regimentsskriver Rasmus Holmer begærede dom i sagen om lergraven i Stjær skov, som en del af byens beboere foruden Mikkel Sørensen har brugt, hvorfor der blev afsagt følgende kendelse: da lergraven ligger til fælles nytte, så bør de nyde deraf til nødtørft, men ikke levere til nogen udenbys beboere

** Peder Andersen af Skivholme og Jens Sørensen af Mollerup gav tilkende, at de på rettens befaling var ved tinghuset i går og henviste alle til møllen, hvor ting holdtes

12/12 1708.

** Niels Andersen Lovring af Sorring, befuldmægtiget af Rasmus Jensen Møller i Kalbygård, efter opsættelse 17/10 begærede dom i sagen mod Christian Gregersen Holstein i Lillemølle, som fremlagde skifte efter hans sl formand Niels Eriksen i Skannerup mølle dateret 19/4 1706, hvoraf det fremgår, at Rasmus Jensen ingen fordring gjorde, og tingsvidne 19/11 af Lysgård Hids herredsting. Lambert Nikolaj tilbød at indløse hans pant for 14 rdl. sagen blev opsat 8 dage

(432)

** Søren Sørensen af Vads mølle fremlagde skriftlig stævning mod Rasmus Brobjerg af Sjelle skovgård angående Maren Sørensdatter, der døde sst

19/12 1708.

** læst amtmand Jørgen Grabows ordre

** Hein Justsen af Skanderborg mødte, og da der går rygter blandt folk på egnen, at anneksbonde Rasmus Knudsens hustru Maren Nielsdatter af Stjær, som blev fundet død på hendes loft 4/12, skulle selv have forvoldt sin død, så har amtsskriver Schandorf beordret aflagt syn over det døde legeme, som skete 12/12, og synsmændene afhjemlede deres syn, at der var intet tegn på hendes krop på, at hun skulle have ombragt sig selv, og synsmændene, der synede hende 5/12 kom til samme resultat, hvorfor Hein Justsen indstillede til doms kendelse, om hun ikke burde stedes til jorden med sædvanlig ceremoni og præstelig tjeneste, og Rasmus Knudsen mente, at hun var død af et hjerteslag. dom: hun bør begraves som at andet kristeligt menneske

(433)

** i den sag mellem Rasmus Jensen i Kalbygård og Christian Møller i Lillemølle blev kendt således, som findes indført på (437)

** Daniel Filip Rask af Skanderborg fremlagde fuldmagt af Søren Sørensen i Vads mølle til at føre vidner i sagen mellem Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård og sl Maren Sørensdatter arvinger. Rasmus Jensen Randers vidnede, at i 11 år var han ladefoged, og da gjorde hun husbondens gavn med at forestå huset indtil hendes høje alderdom, hvor hun var affældig i 3 år før hendes død, men han vidste ikke, om hun fik løn, og hun gav kun penge ud til præst og degn, og han havde aldrig hørt, at hun ville overlade Rasmus Brobjerg de penge, hun havde lånt hans sl far, og gav ikke folkene nogen af hendes midler inden hun døde, men Johanne Jensdatter førte 3 læs af hendes gods af gården efter hendes død. vidneførsel fortsat

(437)

** amtsskriver Schandorf 3.ting efterlyste Anders Andersen i Høver, som uden pas er rømt fra anneksbonde Anders Nielsen i Høver

** Anders True i Sjelle på egne og Sejer Sørensen i Mesing hans vegne stævnede Oluf Jespersen i Borum og Jens Envoldsen i Herskind Anders Nielsen og hustru Maren Nielsdatter for lovbydelse af de 2 søsterlodder, Maren Sejersdatter og Johanne Sejersdatter arveligt var tilfaldet i Oluf Sejersens gård i Sjelle og Anders True og Sejer Sørensen den første på medgift og den anden på sin mor Johanne Sejersdatters vegne har arvet

** i den sag mellem Rasmus Jensen Møller i Kalbygård og Christian Holstein møller i Lillemølle blev kendt således: skønt Rasmus Jensen beviser hos Maren Sørensdatter og mand at have til gode 2 dukater 4 specie rdl 54 knapper og et sølvbæger påtegnet sl Laurids Bonde og Karen Nielsdatters navn af værdi 10 rdl, som tilhører Lambert Nikolaj, men som han på Lambert Nikolajs vegne indløste fra Søbygård, men da han ikke på skiftet efter hendes sl mand har fordret det, så bør Christian Holstein være fri for hans tiltale, så vidt pantet af sølv og guld angår

(438)

(i Jesu navn skal al vor gerning ske i dette nye år 1709 Gud give lykke)

9/1 1709.

** Lambert Nikolaj af Sorring begærede efter dom 19/12 at få leveret det pantsatte sølv og guld, hvortil Christian Holstein i Lillemølle svarede, at det skulle han få, når han betalte de 24 rdl, det var pantsat for

** Peder Letmat af Høver 1.ting fremlyste en sort plag, som er kommet til ham, om der fandtes nogen ejermand

** læst amtmand Grabows ordre af 20/11  

** lovbud 2.ting af de lodder Maren Sejersdatter og Johanne Sejersdatter arveligt var tilfaldet i den selvejer bondegård i Sjelle sl Oluf Sejersen påboede og fradøde

16/1 1709.

** Peder Letmat af Høver 2.ting fremlyste en plag

** lovbud 3.ting af de lodder, som Maren Sejersdatter og Johanne Sejersdatter arveligt er tilfaldet i den selvejergård i Sjelle, som sl Oluf Sejersen påboede og fradøde

** læst amtmand Grabows ordre angående løsgængere med mere

(440)

23/1 1709.

** læst KM forordning

** Niels Sørensen af Tovstrup stævnede Rasmus Jensen Niels Andersen og Jesper Jensen af Tovstrup for dom angående beskyldning mod ham for at have taget noget foder, som bevidnedes. sagen blev opsat 8 dage

(441)

** til 3.ting blev fremlyst en plag, som er kommet til Peder Letmat i Høver

** Anders True af Sjelle på egne og Sejer Sørensen i Mesing hans vegne 4.ting lovbød 2 søsterlodder i den selvejergård i Sjelle, sl Oluf Sejersen påboede og fradøde

30/1 1709.

** Niels Sørensen af Tovstrup efter 8 dages opsættelse begærede dom over Jesper Jensen Rasmus Jensen og Niels Andersen i Tovstrup, som lød: da de har erklæret, at de ikke har sigtet ham for noget, så bør de for deres løse tale gøre afbigt for retten, hvorefter de erklærede, at de vidste ikke andet om ham, end det der anstår sig en ærlig mand

** Anders Christensen True af Sjelle på egne og Sejer Sørensen i Mesing hans vegne skødede til Anders Nielsen i Sjelle og hustru Maren Nielsdatter de 2 søsterlodder, som Maren Sejersdatter og Johanne Sejersdatter var arveligt tilfaldet i sl Oluf Sejersens gård i Sjelle

6/2 1709.

** Mikkel Johansen af Århus befuldmægtiget af sl Peder Brendstrups enke stævnede efterskrevne for gæld til hans stervbo, som opregnes. sagen blev opsat 4 uger

(442)

13/3 1709.

** læst KM forordning

** læst amtmand Hans Nansens plakat angående session

** sr Jacobsen Skivholme af Ørskovgård stævnede efterskrevne angående gæld. opsat 3 uger

20/2 1709.

** læst KM forbud mod indførsel af korn

(443)

** Jesper Pedersen af Ovstrup på egne og naboers vegne stævnede samtlige Klintrup gårdmænd for forbud mod at befatte sig med de Ovstrup mænds skov og tilhørende ejendom. opsat 4 uger

** Jesper Pedersen af Ovstrup på egne og naboers vegne stævnede samtlige Røgen mænd for dom, for de ikke vil efterkomme tingsvidne 5/8 1705 mellem dem og de Ovstrup mænd angående Lykkehave. sagen blev opsat 3 uger

27/2 1709.

** major Andreas Bornich til Lavengård stævnede samtlige hans bønder i Laven og Mollerup for resterende landgilde restants. opsat 14 dage

** mag Klemend Poulsen sognepræst til Linå og annekser stævnede Jørgen Eriksen Skrædder for dom angående 12 skpr rug, han havde fået af ham. dom: han bør levere præsten rugen eller betale efter kapitelskøb

(444)

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård stævnede Anders Nielsen i Sjelle og hans tjenestekarl for dom angående ulovlig skovhugst, som bevidnedes. sagen blev opsat 14 dage

6/3 1709.

** Frands Jensen af Sorring på sl Peder Brendstrups enke i Århus hendes vegne begærede dom over de indstævnede debitorer. indvendinger fremlægges. dom: de, der ikke har betalt og vedgår gælden bør betale den

(445)

** læst plakat om auktion over Lerchenfeldt gods

** Jens Jacobsen Skivholme på Ørskovgård efter 3 ugers opsættelse begærede dom over de indstævnede, som lød: Jens Sørensen i Skovsrod og Anders Holgård i Alling bør betale deres gæld inden 15 dage

13/3 1709.

** Rasmus Andersen, instrumentist i Århus, irettelagde etatsråd Plessens deling imellem ham og Martinus Ritz af Horsens, hvorved den første tilkommer Skanderborg amt af spille og aflægge den del, instrumentist Niels Rasmussen før havde

** Jesper Pedersen i Ovstrup efter 14 dages opsættelse på egne og naboers vegne begærede dom over de Røgen mænd, som fremkom og leverede de fordrede 9 sld. dom: de Røgen mænd bør efter deres forlig årligt betale de Ovstrup mænd 9 sld for Lykkehusets ejendom

** major Bornich til Lavengård efter 14 dages opsættelse begærede dom over hans bønder i Laven og Mollerup for restants, som lød: de bør inden 15 dage betale deres restants

** Rasmus Brobjerg til Sjelle skovgård begærede dom over rytterbonde Anders Nielsen i Sjelle for ulovlig skovhugst, hvortil han svarede, at han havde kun hugget træ i sin egen selvejerskov. dom: da det ikke bevises, at Anders Nielsen har hugget det træ, Brobjerg savner, og da han har sin egen selvejerskov, kan han ikke lide tiltale

(446)

** Jens Balle af Geding på husbond landsdommer Tøger Reenberg til Ristrup hans vegne stævnede efterskrevne bønder for dom angående restants. dom: de bør betale inden 14 dage

20/3 1709.

** Jesper Pedersen af Ovstrup på egne og naboers vegne efter 4 ugers opsættelse begærede kendelse om gyldigheden af forbudet til de Røgen og Klintrup byers grander angående græsning og fædrift på Ovstrup mark, som hr Søren Ottesen med samtlige Røgen mænd protesterede imod, og bekendte, at de lider stor skade af Ovstrup fæ, der nedtræder og opæder deres enge, og de tilbød forlig om at holde deres kvæg af Ovstrup mænds korn i hegnets tid, mod at nyde den gamle af Arilds tid hævdede rettighed med græsning på Ovstrup mark, når avlen er indhøstet, hvorefter det gjorte forbud blev kendt ved magt til sagens udgang

(447)

27/3 1709.

** hr Søren Ottesen af Røgen på samtlige bymænds vegne stævnede de Ovstrup mænd, nemlig Jesper Pedersen Mads Sørensen Let og Rasmus Christensen angående deres forlig om Lykkegrunden, hvortil Jesper Pedersen svarede, at de Røgen for 14 dage siden havde opsagt kontrakten, og de ville ikke længere befatte sig med Lykkegrunden, hvilket han ikke mente var gjort rettidigt, og mente de Røgen mænd måtte betale efter deres akkord for sommergræsningen

(448)

** Erik Jensen, som er syg, hans hustru Karen Sørensdatter af Farre stævnede Tomas Hansen murmester i Sorring for dom angående gæld, hvoraf han lovede at betale noget tid efter anden, men noget mente han, at han havde betalt, hvorfor han begærede opsættelse til likvidering, hvorefter der blev udmeldt to mænd til at efterse omstridte poster

3/4 1709.

** regimentsskriver Holmer stævnede Niels Lauridsen i Sorring, der tjener herredsskriver Oluf Hansen Branderup, angående hans ord til dragon Niels Jensen, idet han havde kaldt ham for en skælm, hvilket adskillige personer bevidnede. Niels Lauridsen mødte og erklærede Niels Jensen for en ærlig mand, og han havde ingen rede for sine ord

(449)

** Jens Hvas af Dallerup på Niels Jensens vegne i Tovstrup stævnede Jens Rasmussen Overgård i Låsby for dom angående gæld til Niels Jensen Møller i Tovstrup mølle. opsat 14 dage

10/4 1709.

(450)

** læst tillysning om Sjelle skovgårds bortforpagtning

** Jens Rostgård af Dallerup på regimentsskriver Holmers vegne stævnede Jens Jensen og Niels Rasmussen af Skovby for dom angående gæld til KM kasse samt deres gårdes ulovlige beboelse. registrering og vurderings forretning samt gældsregnskab fremlægges. dom: de bør betale deres restants, og da de ikke rettidigt har betalt den og ikke holdt deres gårde ved magt, har de forbrudt deres fæster, såfremt de ikke stiller kaution

(451)

** Jens Rostgård på regimentsskriver Holmers vegne lod oplyse, om nogen ville fæste de to ovenfor omtalte gårde i Skovby, da skulle de indfinde sig i skriverstuen

** regimentsskriver Holmer stævnede samtlige Skovby mænd angående deres klage over deres af lungesot fradøde fæmon, som opregnes, og hvilket bevidnedes, og efterskrevne forklarede, hvad fæmon, de havde i behold

** Jens Rostgård af Dallerup på regimentsskriver Holmers vegne stævnede Låsby og Hørslevgårds byers beboere angående skaden, de har lidt på kvæg og bæster, hvorover de har andraget hjælp, og som opregnes, og de forklarede, hvad fæmon og bæster, de havde i behold

(452)

** efter opsættelse begærede dragon Niels Jensen dom i sagen mod Niels Lauridsen i Sorring, som tilbød forlig, og Niels Jensen krævede kun, at Niels Lauridsen ville erklære ham og tilbagekalde sin ubevislige æresskænden, og Niels Lauridsen bad ham om forladelse og erklærede ham for en ærlig karl

(453)

** regimentsskriver Holmer stævnede Anders Lauridsen og hustru Johanne Jensdatter og hendes søn Jens Steensen i Sorring for dom angående den overlast, de har øvet mod Niels Envoldsen i Sorring. navng, der iblandt Niels Væver og datter Karen Nielsdatter, vidnede om slagsmålet. syn afhjemledes. navng vidnede videre om slagsmålet hvor Niels Envoldsens hustru stedfar og mor, og Christen Hyrdes mor Karen Nielsdatter deltog. opsat 3 uger

(455)

17/4 1709.

** læst tillysning om Sjelle skovgårds bortforpagtning

**  regimentsskriver Holmer efter 8 dages opsættelse fremstillede Mette Rasmusdatter af Sorring og hendes mand Christen Hyrde, som vidnede om overfaldet på Niels Envoldsen sst

** Erik Jensen af Farre efter 3 ugers opsættelse begærede dom i sagen mod Tomas Murmester i Sorring angående gæld, idet han ikke var mødt til den anbefalede likvidation, hvorfor dommeren besluttede, at likvidationen skulle gøres, og sagen blev opsat 14 dage

(456)

** regimentsskriver Holmer stævnede samtlige Stjær og Storrings beboere for at aflægge vidne om kvægs frafald. Christian Frederiksen i Storring og Knud Eriksen af Høver beklagede sig og forklarede, hvor meget fæ og bæster, de havde mistet i de forløbne år, og begærede at få hjælp. navng bevidnede deres tab

** hr Søren Ottesen i Røgen stævnede Jesper Pedersen Mads Sørensen og Rasmus Christensen i Ovstrup for dom angående det offer, deres formænd og de har givet til hans formænd og ham til de 3 højtider, som de nu har formindsket, skønt Jesper Pedersen har ydet det i 13-14 år og Mads Sørensen i henved 20 år. opsat 14 dage

(457)

** regimentsskriver Holmer lod oplyse 2 gårde i Skovby, nemlig Jens Jensens og Niels Rasmussens, om nogen ville antage dem

24/4 1709.

** læst tillysning om auktion på Sjelle skovgård over kvæg og bæster

** læst tillysning om Sjelle skovgårds bortforpagtning

** regimentsskriver Holmer lod fremlyse 2 gårde i Skovby, om nogen vil antage dem til fæste, da at indfinde sig i skriverstuen

1/5 1709.

** læst KM ordre om ophævelse af forbud mod at udføre byg af riget

** læst tillysning af auktion på Sjelle skovgård over bæster og kvæg

** Niels Lovring af Sorring på regimentsskriver Holmers vegne efter 3 ugers opsættelse begærede opsættelse i sagen mod Anders Lauridsen i Sorring hans hustru Johanne Jensdatter og søn Jens Steensen, da Holmer ikke var tilstede. sagen blev opsat 3 uger

(458)

** regimentsskriver Holmer stævnede Peder Lauridsen i Søballe for dom angående hans ulydighed ved ikke at ville køre i KM tjeneste, hvortil han svarede, at han og karlene lå på deres sygeseng. sagen blev opsat 3 uger

** regimentsskriver Holmer stævnede Jep Nielsen og Just Knudsen i Stjær for dom angående deres ulydighed og udeblivelse med at køre i KM tjeneste, hvortil de svarede, at de stod ikke for rejsen. opsat 3 uger

** sagen mellem hr Søren Ottesen af Røgen og de Ovstrup mænd angående deres offers formindskelse blev opsat 4 uger

** hr Søren Ottesen af Røgen på mag Hammerich til vor Frue kirke i Århus hans vegne foregav, at Jesper Rasmussen af Klintrup hans hustru Johanne Andersdatter efter beretning om natten skal have overskåret sin strube med en kniv i sengen ved siden af hendes ægtemand, og spurgte Jesper Rasmussens søn Rasmus Jespersen og datter Maren Jespersdatter, om de ville tillade syns afhjemling, hvilket de tillod. synsmændene vidnede, at væggen var overstænket med blod, og der var blod alle vegne i sengen, hvor der lå en foldekniv ved siden af hendes lig, hvormed hendes strube var overskåret. navng vidnede, at hun havde ligget i sengen 1 1/2 år og havde haft hovedværk og været sanseløs. Jesper Rasmussen vidnede det samme. dom: da hun i raseri har dræbt sig selv, så tillades det, at hun begraves i kirkegården på sædvanlig måde

(460)

** læst et opbud fra provst hr Niels Friis i Skorup angående 80 sld, hans myndlings penge, som består hos ham, som formynder på sl Erik Tomasen af Gern hans datter Elisabet Eriksdatters vegne

** Niels Jensen i Tovstrup mølle stævnede Rasmus Jensen Bonde og Anne Andersdatter, Anders Nielsens enke, begge i Tovstrup for forbud mod at flytte noget af hendes gods, før hun har betalt ham hendes gæld, og Rasmus Jensen ikke at tillade hende at flytte, såfremt han ikke selv vil stå til ansvar for derfor, hvis Niels Jensen derover lider skade

(461)

** retten påråbte Erik Jensen af Farre og Tomas Tømmermand fra Dallerup, om de var tilstede angående deres sag, men ingen fremkom

8/5 1709.

** læst KM forordning

** læst tillysning af auktion på Sjelle skovgård over kvæg og bæster

** oberførster Ritter stævnede efterskrevne i Galten Skovby Høver Alling for dom angående ulovlig skovhugst i KM skove. vidneførsel i sagen. sagen blev opsat 6 uger

(463)

** Niels Møller i Tovstrup mølle på amtsforvalter i Århus Mikkel Nielsen hans vegne stævnede hr Niels Krog i Alling for dom angående hans veksel på 63 rdl. opsat 8 dage

** Niels Jensen Møller i Tovstrup mølle for Søren Lauridsen på Løvenholm stævnede Niels Pedersen i Skovby for dom angående gæld. sagen blev opsat 3 uger

** der blev udnævnt 4 uvildige mænd til at vurdere kvæg og bæster på Sjelle skovgård, som findes efter sl Rasmus Brobjerg

15/5 1709.

** læst proklama, at sl Rasmus Brobjergs løsøre sælges ved auktion

** læst plakat angående Frisenborg hovedgårds bortforpagtning

** Mads Sommer på hans fars vegne stævnede Peder Nielsen og Envold Nielsen begge i Gammelgård, kirkeværger til Storring kirke, på samtlige sognemænds vegne i Storring for dom angående forbrydelse af fæstet på deres kirketiende, da kirken ikke i mange år har nydt den lovede tiende, hvorpå der skulle restere 102 rdl. Jens Hvas af Dallerup på Holmers vegne fremlagde tingsvidne 19/4 1699. sagen blev opsat 4 uger

(464)

** Jens Hvas på hyrden Jørgen Nielsen i Sorring hans vegne stævnede Frands Jensen i Sorring angående hans ærerørige beskyldninger mod Jørgen Nielsen og hustru Karen Nielsdatter samt stedsøn Niels Envoldsen, som bevidnedes

** Frands Jensen i Sorring stævnede Niels Envoldsen af Sorring hyrdekonen Karen Nielsdatter og hendes søster Birgitte Nielsdatter angående det omtvistede får. Søren Jensen af Sorring vidnede, at da han om natten kom kørende med et læs træsko, da så han en person komme kørende fra Jens Lauridsens korn over vejen med en trillebør med noget på

22/5 1709.

** læst plakat om auktion på Sjelle skovgård

** regimentsskriver Holmer begærede, at sagen mod Just Knudsen og Jep Nielsen i Stjær og sagen mod Peder Lauridsen i Søballe måtte opsættes. de blev opsat 3 uger

** Jens Hvas på Niels Envoldsens vegne i Sorring efter opsættelse 10/4 begærede dom i sagen mod Anders Lauridsen og hustru Johanne Jensdatter samt Jens Steensen alle af Sorring angående deres overfald på ham. dom: de bør betale for de sår, han har fået, samt for helligdagsbrøde

(465)

** Laurids Jensen af Linå stævnede Anders Kræmmers enke Karen Sørensdatter i Linå for dom angående de ord, hun har talt om Laurids Jensens hustru Birgitte Pedersdatter, som skal angå hendes ære, som bevidnedes. sagen blev opsat 3 uger

** regimentsskriver Holmer stævnede Jens Pedersen Skrædder og Karen Pedersdatter af Stjær for lejermål og fremlagde attest fra hr Niels Bøg i Storring, at hun 9/5 for menigheden havde udlagt ham til barnefar. dommeren pålagde Jens Pedersen at møde om 8 dage for at gøre sin benægtelsesed eller lide dom

(466)

** regimentsskriver Holmer stævnede Peder Sørensen i Stjær angående hans overfald på Søren Mikkelsen i Stjær, og nu tilbød Peder Sørensen forlig og ville betale 4 sld og 1 td byg til de fattige i Stjær, som Søren Mikkelsen samtykkede

** Niels Jensen Møller i Tovstrup stævnede Anne Madsdatter, Anders Jensens enke i Tovstrup for dom angående gæld. opsat 14 dage

** indførsel af den skriftlige stævning mod Jens Pedersen Skrædder og Karen Pedersdatter i Stjær angående deres lejermål samt præstens attest for, at hun har udstået kirkens disciplin for lejermålet, og Jens Pedersens indlæg, at han vil gøre ed på, at han ikke er hendes barnefar

(1)

** tingbogens autorisation

(in nomine Jesu/lad lykkes her o fromme gud/begyndelse og ende/alt hvad som skrives ind og ud/du til din ære vende)

29/5 1709.

** læst tillysning af auktion på Sjelle skovgård over stervboets midler

** læst plakat angående auktion vedrørende Slumstrup hovedgård med underliggende hartkorn i Bølling herred

** oberførster Ritter af Skanderborg stævnede efterskrevne byers beboere nemlig Stjær Søballe Gammelgård og Lundgård for syn på deres gårdes tilliggende skovsparter

(2)

** hr Søren Ottesen af Røgen mødte efter 4 ugers opsættelse i sagen mod de Ovstrup mænd angående hans offers formindskelse og fremlagde grev Friises kaldsbreve 4/5 1691 og 27/3 1700. sagen blev opsat 4 uger

** Niels Jensen Møller i Tovstrup mølle mødte efter opsættelse 8/5 i den sag mod Niels Pedersen i Skovby angående gæld til Søren Lauridsen på Løvenholm. sagen blev opsat til 19/6

** indførsel at kaldssedlen til synsmænds opkrævelse på Stjær Søballe og Høver skove

5/6 1709.

(3)

** oberførster Ritter lod afhjemle syn på Stjær Søballe og Høver skove

** Niels Jensen Møller i Tovstrup mølle begærede dom i sagen mod Anders Jensens enke i Tovstrup og Rasmus Jensen Bonde sst, som lød: hun bør betale sin gæld 1 rdl inden 15 dage

** regimentsskriver Holmer efter 14 dages opsættelse fremlagde tingsvidne af Vor Nim herreders ting 3/5, angående Jens Pedersen Skrædder i Stjær hans benægtelsesed mod Karen Pedersdatter i Stjær hendes beskyldning om at være barnefar til hendes nu fødte barn, og begærede dom, og Jens Pedersen tilbød at gøre sin benægtelsesed, og han aflagde efterskrevne ed. sagen blev opsat 8 dage til doms

** mons Hvas af Dallerup på Jens Pedersen Smed af Stjær hans vegne stævnede Jens Pedersen Skrædder i Stjær for dom, idet han ikke har efterkommet dom 21/7 1706, hvor han er tildømt at betale Jens Smeds sagsomkostninger, hvortil Jens Skrædder svarede, at hans vest og støvler, som retten havde i forvaring, var 16 rdl værd. sagen blev opsat 2 uger

(4)

** indførsel af syn på Stjær Søballe Gammelgård Lundgård og Høver skove for hvilken stand, de er i, og de skader, der er gjort i dem

(5)

12/6 1709.

** regimentsskriver Holmer efter 8 dages opsættelse begærede dom i sagen mod Jens Pedersen Skrædder i Stjær og Karen Pedersdatter sst, som lød: da han har aflagt ed på ikke at være Karen Pedersdatters barnefar, så bør han være fri for i tiltale, mens Karen Pedersdatter bør betale 12 lod sølv inden 15 dage

** Rasmus Holmer efter 3 ugers opsættelse i sagen mod Peder Lauridsen i Søballe Just Knudsen og Jep Nielsen i Stjær angående forsømmelse med rejser mødte Jens Hvas og begærede sagen sat i bero, da den var indbragt for amtmand Grabow til resolution

** efter 3 ugers opsættelse fremkom Laurids Jensen af Linå og begærede dom i sagen mellem ham og Karen Sørensdatter i Linå angående hendes ord til hans hustru Birgitte Pedersdatter og Karen Sørensdatter begærede forlig, og erklærede dem begge for ærlige folk og naboer og bad dem om forladelse

** retten påråbte provst hr Christen Sommer i Sjelle, om han var tilstede for at føre hans sag mod de Storring mænd angående sognets kirketiende, men ingen fremkom, hvorfor sagen blev opsat 14 dage

** regimentsskriver Holmer stævnede Frederik Jensen og Laurids Jensen i Høvergård for dom angående deres til Høver by bragte syge kvæg, som skal have tilføjet bymændene skade på deres kvæg, som de havde lovet at erstatte. opsat 14 dage

** regimentsskriver Holmer stævnede Peder Rasmussen (Rodkær) og Berent Johansen begge i Høver angående et stykke eng, som de omtvister. da Mikkel Nielsen Rodkær var sengeliggende, fremlagde vidnesbyrderne hans vidne, at engen i 50 år har været brugt til Berent Johansens gård, eftersom han er barnfødt i Rodkær, og da fik de ikke noget af engen. Karen Andersdatter af Vissing vidnede, at hendes far, som døde for 36 år siden, i 10 år lejede engen af Berent Johansen, og da boede hans farbror Niels Rasmussen i Peder Rodkærs gård, som engen nu tilholdes. Rasmus Johansen, som er Berent Johansens bror og 70 år gammel, vidnede at han har ikke set, at Berent Johansen har brugt engen, endog han er født i samme gård, men har hørt det sige, hvorimod den anden bror Mikkel Johansen vidnede, at Berent Johansen har brugt engen, så længe han mindes

(6)

** rådmand Niels Lauridsen i Århus stævnede Søren Andersen i Kærs mølle Hans Hansen i Alling og Jon Olufsen Degn i Linå for dom angående efterskrevne resterende landgilde 1707 og 1708. sagen blev opsat 4 uger

** Peder Fog og medarvinger stævnede Rasmus Brobjergs arvinger for hans gæld til sl Ingeborg Bording på Ryomgård på 50 sld, ifølge hans missive, dateret 11/11 1702 og en anden af 17/3 1703 på 1000 rdl og begærede dom. sagen blev opsat 8 dage

(7)

19/6 1709.

** Jens Rasmussen skovfoged af Flensted på Niels Brøckner af Skanderborg hans vegne efter 6 ugers opsættelse begærede dom over en del i herredet for ulovlig skovhugst. opsat til doms 3 uger

** Niels Møller i Tovstrup mølle på sr Søren Lauridsen af Løvenholm hans vegne efter 3 ugers opsættelse begærede dom i sagen mod Niels Pedersen i Skovby for gæld. dom: han bør inden 15 dage betale gælden

** hr Hans Markussen Vonsild i Borum stævnede Christen Poulsen i Borum for syn på hans sidst påboende gårds bygning, som han har overdraget ham

** Jens Pedersen Smed i Stjær stævnede Jens Pedersen Skrædder i Stjær angående den vest med sølvknapper, som han 5/6 var iklædt, om det er den samme vest, som Jens Pedersen Smed leverede i retten, og som han havde taget i sit hus, mens skrædderen lå i seng hos smedens hustru. Rasmus Jensen af Stjær vidnede, at omtalte vest var den samme, som blev frapantet skrædderen ved horesengen i smedens hus og leveret til retten. andre vidnede det samme

(8)

** i sagen mellem Peder Fog på Ryomgård og sl Rasmus Brobjergs arvinger blev afsagt følgende kendelse: de bør betale gælden med rente

(9)

26/6 1709.

** i sagen mellem hr Søren Ottesen i Røgen og de Ovstrup mænd blev kendt således: da de ikke beviser, at deres formindskelse af præstens offer skyldes deres uformuenhed, men synes alene at være af modvillighed, så bør de give ham tilbørligt offer efter deres evne og vilkår

** efter 14 dages opsættelse i sagen mellem de Storring sognemænd og provst hr Christen Madsen Sommer i Sjelle blev fremlagt Rasmus Holmers indlæg. sagen blev opsat 14 dage

** efter 14 dages opsættelse i sagen mellem Frederik Jensen og Laurids Jensen i Høver på den ene og Høver bymænd på den anden side angående deres tab på grund af smitte med kvægsyge blev fremlagt tingsvidne 29/2 1708. sagen blev opsat 3 uger

** hr Hans Markussen i Borum efter 8 dages opsættelse lod afhjemle syn på den gård i Borum, Christen Poulsen har overdraget ham

(10)

** assessor Fleischer på sine myndlingers vegne stævnede en del af Skørring og Sjelle byers beboere og Sjelle skovgårds tjenere for dom angående landgilde arbejdspenge med videre, de kan være skyldige. Sjelle skovgårds bønder blev forelagt at møde om 8 dage. opsat 8 dage

3/7 1709.

** regimentsskriver Holmer stævnede Christian Frederiksen i Storring og Søren Nielsen i Høver for dom angående deres restants til kirken, mens de var kirkeværger. opsat 14 dage

** assessor Fleischer efter opsættelse i den sag mod samtlige Sjelle skovgårds bønder fremlagde dom 13/5 1705. opsat 14 dage

(11)

10/7 1709.

** læst KM forbud angående brændevin

** læst KM brev angående herredsfogedens løn

** læst tillysning af auktion på Frisenvold over heste

** den sag mellem provst hr Christen Sommer i Sjelle og Storring sognemænd angående resterende afgift til Storring kirke blev opsat 8 dage

** Niels Pedersen af Mollerup på rådmand Niels Lauridsens vegne i Århus efter 4 ugers opsættelse i sagen mellem ham og Hans Hansen af Alling og Søren Møller i Kærs mølle angående deres restants, foregav, at da de i mellemtiden havde betalt en del af gælden, ville sagen blive sat i bero

** den sag angående ulovlig skovhugst i KM skove blev opsat 8 dage

17/7 1709.

** skovfoged Jørgen Lauridsen i Javngyde på Niels Brøckners vegne efter 8 dages opsættelse begærede dom i sagen om ulovlig skovhugst, som lød: de bør lide efter skovforordningen, med mindre de kan søge moderation

** Christen Voetman, fuldmægtig på Sjelle skovgård, begærede dom i sagen mod bønderne for resterende landgilde med mere, som lød: efter fremlagte dom 13/5 1705 søges de for restants, som de bør betale inden 15 dage

(12)

** læst en landstings proklama om indkaldelse til Sjelle skovgårds skifte

** degnen i Sjelle på provst Christen Sommers vegne begærede dom over de Storring mænd angående resterende kirketiendens afgift og fremlagde fæstebrev af 5/8 1682. dom: de bør betale 35 dlr 2 mk 5 1/2 sk til provsten, hvorfor de kan søge regres hos de forrige kirkeværger Christian Frederiksen i Storring og Søren Nielsen i Høver, som skal skylde en del af pengene

** regimentsskriver Holmer efter opsættelse i sagen mod Frederik Jensen og Laurids Jensen i Høver begærede dom. Frederik Jensen fremlagde tingsvidne af Frisenborg birketing 9/10 1708. dom: for at ingen skal gøre sig tanker om, at dommeren er partisk i sagen, så bør parterne lade øvrigheden indsætte en anden til at kende i sagen

(13)

** Niels Brøckner af Skanderborg stævnede Frederik Jensen og Laurids Jensen i Høver for syn på det stykke egetræ, som de er søgt for, om det er hugget i KM eller deres eget skovskifte

** hr Christen Bøg i Storring stævnede Søren Nielsen i Høver og Christian Frederiksen i Storring Peder Nielsen og Envold Nielsen i Gammelgård for dom angående deres gæld, som er indført på (15). sagen blev opsat 8 dage

** Carsten Andersen på Frisenborg på herskabets bonde Peder Fuglsang i Farre hans vegne stævnede Anders Hansen i Farre og hans hustru for dom angående deres overfald på Peder Christensen Fuglsang og hustru, da de havde indtaget hans hest af deres havremark, som bevidnedes. opsat 14 dage til videre vidneførsel

(14)

** provst hr Christen Sommer i Sjelle stævnede samtlige Stjær sognemænd angående resterende kirketiende, hvortil de svarede, at de tit og ofte havde tilbudt at betale deres restants, men det blev ikke modtaget. sagen blev opsat 5 uger til afregning

** Rasmus Christensen af Søballe på Søren Jensen Christen Rasmussen Niels Jensen Søren Jørgensen Peder Nielsen af Vissing og Tomas Pedersen af Søballe deres vegne stævnede samtlige Vissing bys beboere for at vidne om det kvæg, ovennævnte mænd har mistet

(15)

** Peder Nielsen af Gammelgård mødte efter 14 dages opsættelse angående sagen mod Christian Frederiksen af Storring og Jørgen Nielsen af Høver vedrørende resterende afgift til Storring kirke. opsat 14 dage

** Christian Holstein af Skannerup mølle berettede, at han var stævnet af hr Rasmus Pedersen Stagnoppidan, men ingen var mødt på hans vegne

** indførsel af den på (13) omtalte kalds memorial fra hr Christen Bøg i Storring mod Storring kirkeværger

24/7 1709.

** læst tillysning angående Estrup mølle i sdr Hald herred, som ved auktion skal bortforpagtes

** amtsskriver Holmer stævnede Berent Johansen og Peder Rodkær i Høver angående syn og vidner om det stykke eng, de omtvister. navng vidnede om hvem, der op til 50 år havde brugt engen

(16)

** regimentsskriver Holmer lod kundgøre auktion over det indbo og udbo, som findes på Jens Jensen og Niels Rasmussens gårde i Skovby

** regimentsskriver Holmer stævnede Søren Nielsen i Høver for dom angående ompløjning i det stykke jord, han og Simon Ellerup omtvister, som synsmænd og andre vidnede om. opsat 14 dage

** Peder Fuglsang i Farre efter 8 dages opsættelse fremstillede vidner, som vidnede om slagsmålet mellem ham og Anders Hansen i Farre. sagen blev opsat 8 dage

(17)

** Rasmus Jensen i Lillering Jens Jensen Rasmus Balle i Framlev begærede syn på tilstanden af deres rugvang

31/7 1709.

** Peder Nielsen i Gammelgård begærede dom i sagen mod Christian Frederiksen i Storring og Søren Nielsen i Høver, som lød: de bør betale de fordrede 7 sld inden 15 dage

** mag Klemend Poulsen af Linå stævnede Kirsten Jensdatter af Linå og hendes mand Søren Busborg for at bevise det utugtige levned, de har beskyldt Inger Christensdatter i Linå for at have ført med Søren Andersen Låsby, hvorefter hun vidnede, at hun gennem et hul i væggen mellem deres stuer havde set dem have legemlig omgængelse med hinanden i hendes seng, hvilket hun ikke kunne bevise. på dommerens spørgsmål svarede Inger Christensdatter og Søren Andersen, at de ved ed ville befri sig for beskyldningen. sagen blev opsat 14 dage

(18)

** Jens Hvas af Dallerup lod afhjemle syn på den eng, som Berent Johansen og Peder Rodkær omtvister

** Oluf Hansen Branderup af Sorring gav last og klage over Christian Gregersen af Lillemølle for hans ubeviste løgnagtige beskyldninger om de penge, der blev stjålet i hans hus. navng vidnede derom. sagen blev opsat 4 uger

(19)

** indførsel af Oluf Hansens indstævning af Christian Gregersen

** Villum Eriksen i Hørslevbol på samtlige rytterbønder i Framlev herred deres vegne begærede syn på deres rug, der er så slet, at de ikke kan svare, som de bør. synsmænd blev opmeldt

(20)

7/8 1709.

** læst en plakat angående afholdelse af session

** læst plakat om bortforpagtning af Framlev sogns anpart korntiende

** Rasmus Jensen på Hørslevgård på egne og samtlige Framlev sogns rytterbønder deres vegne efter 8 dages opsættelse lod afhjemle syn på deres kornsæd, og de vidnede om, hvor meget de havde sået i år

** Simon Nielsen Ellerup i Høver stævnede Knud Eriksen og Poul Pedersen i Høver for at vidne i sagen mellem ham og Søren Nielsen sst angående ompløjning, men da Søren Nielsen ikke var stævnet, skal der stævnes på ny

** regimentsskriver Holmer stævnede navng for at vidne om den eng, Berent Johansen og Peder Rodkær omtvister, og de aflagde deres vidnesbyrd

** regimentsskriver Holmer lod afhjemle syn på bygvækstens slethed

(22)

14/8 1709.

** Jens Nielsen af Skibby på egne og de øvrige rytterbønders vegne lod afhjemle syn på deres rugvang

** Peder Sørensen i Skovsrod på egne og samtlige Skovsrod Bomholt Kielsgårds bønders vegne lod afhjemle syn på deres rugvange

** efter 14 dages opsættelse i sagen mod Kirsten Jensdatter i Linå mødte Søren Andersen Låsby sst, som gjorde sin benægtelsesed, at han ikke havde haft legemlig omgængelse med Inger Christensdatter, og hun skal møde om 8 dage for at gøre sin benægtelsesed

(23)

** regimentsskriver Gyberg stævnede synsmænd for at afhjemle syn på den døde kvinde Kirsten Madsdatter, som blev fundet på Javngyde mark, samt hendes pårørende nemlig: Jacob Jacobsen af Firgårde Hans Hansen i Alling Anders Dyhr i Tulstrup Erik Jacobsen i Javngyde Rasmus Madsen i nør Vissing Jørgen Rasmussen i Javngyde Kirsten Sørensdatter i Vissing. sagen blev opsat 8 dage

** hr Christen Sommer i Sjelle stævnede en del efterskrevne Låsby mænd for dom angående restants med tiende og nannest. parterne blev forligt angående betaling af gælden

** Christen Voetman af Sjelle skovgård stævnede Roer Christensen, der tjener Jesper Nielsen i Sjelle for dom angående ulovlig skovhugst, som bevidnedes. dom: han bør gøre aftingning for herskabet

(24)

** Simon Nielsen Ellerup stævnede Søren Nielsen i Høver for dom angående hans ompløjning. sagen blev opsat 14 dage

21/8 1709.

** regimentsskriver Gyberg efter 8 dages opsættelse lod afhjemle syn på den døde kvinde, som blev fundet på Javngyde mark. dom: da synet viser, at hun døde af uagtsomhed, så bør hun begraves på sædvanlig måde

** regimentsskriver Gyberg stævnede sl Frands Mortensens enke Karen Nielsdatter af Tørring og den sl mands børn, som eftermålsmænd, angående hans død og dens årsag, og hun mødte med lovværge hendes stedsøn Peder Pedersen af Tørring og børnenes farbror Morten Rasmussen sst. dom: da hans død skyldtes, at hans vogn væltede ned ad en bakke, så kan han begraves med den sædvanlige ceremoni

(25)

** hr Christen Sommer i Sjelle med 5 ugers opsættelse i sagen mod de Stjær mænd fremlagde Stjær kirkes bog, hvoraf sees, hvad de skylder. kvitteringer blev fremlagt. dom: de bør betale den gæld, de ikke har kvittering på er betalt

** efter 8 dages opsættelse i sagen mellem Kirsten Jensdatter i Linå og Inger Christensdatter sst, fremkom Kirsten Jensdatter og begærede forlig, idet hun intet usømmeligt havde at beskylde Inger Christensdatter eller Søren Andersen Låsby for, og den trætte og kiv, der havde været mellem dem, skulle være ophævet

(26)

** regimentsskriver Holmer lod afhjemle syn på samtlige rytterbønders rugvange

** regimentsskriver Holmer stævnede Berent Johansen i Høver og Peder Rasmussen Rodkær sst for dom angående den omtvistede eng. sagen blev opsat 4 uger

** Knud Sørensen af Galten stævnede Søren Knudsens søn Knud Sørensen for dom for hans ukvemsord til enken Mette Knudsdatters søn Knud Sørensen og hans sl far Søren Andersen, og stævnede Peder Pedersens hustru Maren Andersdatter i Galten for at vidne. Knud Sørensen tilbød forlig. sagen blev opsat 14 dage

** Niels Vestergård i Skellerup stævnede Rasmus Jensen i Skellerup formedelst han ikke efterkommer dom 2/8 1708 om at gøre afbigt eller stille kaution. sagen blev opsat 4 uger

(27)

** major Poul Rosenørn til Søbygård begærede syn på kornvæksten på hans gods, der er så ringe, at bønderne kun kan få 1/2 eller 1/3 igen, hvilket vil føre til, at godset bliver øde og ruineret, så han ikke uden at lide stor skade kan udrede KM kontributioner

28/8 1709.

** den sag mellem Simon Ellerup i Høver og Søren Nielsen sst angående ompløjning af jord er frafaldet, da de har indgået forlig

** major Poul Rosenørn til Søbygård efter 8 dages opsættelse lod afhjemle syn på kornvæksten på hans gods

** amtsforvalter Schandorf stævnede skriftligt Knud Sørensen, enkens søn i Galten, for tiendesvig med kvægtiendens oppebørsel, hvor man ved inkvisition fandt 1 kalv og 3 lam mere, end han havde angivet, men som Knud Sørensens mor sagde tilhørte hendes datter Abelone Sørensdatter. sagen blev opsat 3 uger

(28)

** Kirsten Jensdatter i Linå efter opsættelse tilbød Søren Andersen Låsby sst forlig angående hendes beskyldninger, som hun en skrøbelig kvinde havde sagt i ubesindighed, men han begærede dom over hende. opsat 14 dage

** Poul Lauridsen anneksbonde i Dallerup og Christen Rasmussen i Kirkegård lod afhjemle syn på deres rugvange, hvoraf de næppe kunne få sæden igen

** Oluf Hansen Branderup af Sorring fremlagde en skriftlig stævning, som er indført på  og begærede og fik 8 dages opsættelse

** indførsel af skriftlig stævning til Knud Sørensen, enkens søn i Galten

** indførsel af Oluf Branderups skriftlige stævning til Jens Olufsen i Sorring og Niels Dragon for at vidne i sagen om den beskyldning, Christian Gregersen i Lillemølle har gjort angående de bortstjålne penge

(29)

** indførsel af syn på den døde kvinde Kirsten Madsdatter, som blev fundet død på Javngyde mark, og synsmændene kunne ikke fornemme andet, end at hun ville gå fra Alling til Vissing, og på stien over Smørmosen var hun faldet i en grav, da hun var skrøbelig og vanvittig

** indførsel af memorial fra regimentsskriver Gyberg til amtmand Grabow om samme sag, at han har tilladt de pårørende at lade liget lægge i kiste, da det har ligget 8 dage i tørvegraven, samt af amtmandens resolution, at hun kan begraves med præstelig tjeneste

** indførsel af syn på den døde Frands Mortensen af Tørring, som blev fundet af hans datter Maren Frandsdatter mellem Knudsø og Tulstrup, hvor han lå i morads med hovedet under den væltede vogn, hvorved halsbenet var sønderbrudt

** ridefogden Christian Voetman på Sjelle skovgård begærede syn på Sjelle og Skørring marker angående rugens vækst

** landsdommer Reenberg begærede syn på hans bønders rugvange

4/9 1709.

(30)

** Rasmus Randlev af Skanderborg ladegård på enken Mette Knudsdatter og hendes søn Knud Sørensen af Galten deres vegne i sagen mod Søren Knudsens søn Knud Sørensen af Galten påråbte denne, men han var ikke mødt. sagen blev opsat 14 dage

** Jens Balle af Geding på husbond landsdommer Reenberg til Ristrup hans vegne lod afhjemle syn på hans bønders rugvange

** Christian Voetman på Sjelle skovgård fremlagde begæring til amtmand Grabow om udmeldelse af synsmænd til syn på bøndernes rugvange. synsmænd blev udmeldt

** Rasmus Knudsen af Stjær på egne og nabo Søren Sørensens vegne lod afhjemle syn på deres rugvange

** efter opsættelse begærede Oluf Hansen i Sorring hans indstævnede vidner forhørt, hvorefter møllerens datter Maren Nielsdatter i Tovstrup mølle vidnede, at Jens Olufsen i Sorring havde fortalt hende, at man i Sorring fortalte, at Oluf Hansen havde været i Skannerup mølle for med Christian Holstein at gennemgå nogle dokumenter, og da han var gået, manglede der nogle penge i kisten, som havde været åben

(31)

11/9 1709.

** læst tillysning angående Frisenborggårds forpagtning

** på hr mag Klemend Poulsen i Linå hans vegne gøres bekendt, at der i morgen bliver holdt skifte efter sl Oluf Jansen Hollænder, som boede og døde i Linå

** i sagen mellem Kirsten Jensdatter i Linå på den ene og Kirsten Christensdatter og Søren Andersen Låsby sst blev kendt således: da Kirsten Jensdatter ikke har kunnet bevise sine beskyldninger, bør hun gøre Søren Andersen afbigt og erklæring for retten, og betale i mulkt til de fattige 2 rdl

** major Rosenørn til Tvilum stævnede Jens Clausen af Hovlbjerg angående hans ilde behandling af hans bønder Keld Christensen Anders Jensen og Peder Madsen af Truust på Hovlbjerg mark. syn på deres skader afhjemledes

(32)

18/9 1709.

** læst KM forbud mod handel med de smittebefængte steder i Østersøen

** læst KM forbud mod at udføre korn

** amtsforvalter Schandorf i sagen mod enkens søn Knud Sørensen i Galten angående kvægtiendens oppebørsel efter 3 ugers opsættelse fremstillede vidner, der vidnede om Knud Sørensens lam. dom: skønt Knud Sørensen fremlægger hr Mygind i Hasle hans attest, at hans søster Abelone Sørensdatter i Nymølle har betalt tiende af 3 lam og 1 kalv, som skulle være hos hendes mor Mette Knudsdatter i Galten, så befindes det ikke at hænge således sammen, så Knud Sørensen bør til amtsforvalteren betale 3 dobbelt så meget, som de 3 lam og 1 kalv er værd samt have sin iboende gård forbrudt til KM

(33)

** Niels Vestergård i Skellerup i sagen mod Rasmus Jensen sst fremlagde dom 25/7 1708, hvorefter han for sin beskyldning skulle gøre afbigt, som han ikke har efterkommet, hvorfor han begærede fornyelse af dommen. sagen blev opsat 14 dage

** Jens Hagensen af Linå stævnede hr Christen i Sjelle for 3 tdr rug, han havde købt af præsten, som havde modtaget fæstepenge 1 mk, men ikke kunne få, da Niels Pedersen i Mollerup og Rasmus Bertelsen sst på hans vegne ville hente det i Sjelle, idet præsten ikke havde mere rug. sagen blev opsat 6 uger

** Christian Holstein i Skannerup mølle stævnede Niels Lauridsen Maren Pedersdatter Else Christensdatter, der tjener Oluf Hansen i Sorring for at vidne om Oluf Hansens skældsord, at han skulle få en ulykke, men da ingen fremkom, blev vidnerne pålagt at møde om 14 dage

(34)

** Søren Andersen Låsby i Linå ifølge dom æskede af Kirsten Busborg i Linå den erklæring, hun er dømt til at gøre ham, men hun var ikke mødt

** retten påråbte, om nogen var tilstede for at afhøre vidner i regimentsskriver Holmers sag angående engen i Høver, som Berent Johansen og Peder Rodkær omtvister, samt mod Søren Knudsens søn Knud Sørensen i Galten, som sl Søren Andersens søn i Galten Knud Sørensen har indkaldt, men ingen fremkom, så sagerne må bero til nye stævnemål

** indførsel af stævning i sagen mod Knud Sørensen i Galten

25/9 1709.

** læst KM forordning

** regimentsskriver Gyberg stævnede Morten Jensen rytterbonde i Javngyde for dom angående hans forhold mod skriverens fuldmægtig Randlev, da lægdsmanden befalede Morten Jensen at køre Randlev til Skanderborg ladegård, men han mente ikke, at han stod for rejsen, men en af de andre rytterbønder i Javngyde, og efter en længere diskussion mellem dem spændte Morten Jensen fra, hvorefter Randlev med sin stok gav ham et par slag over nakken, hvorpå Morten Jensens søster Maren Jensdatter råbte, Morten slå igen, og han greb fat på fuldmægtigen, så hans paryk og hat faldt på jorden, og hans stok blev sønderbrudt og knoppen faldt af. Rasmus Pedersens hustru Else Andersdatter i Javngyde vidnede derom. sagen blev opsat 14 dage

(35)

** efter 3 ugers opsættelse i sagen mod Jens Olufsen i Sorring fremlagde Oluf Hansen Branderup i Sorring sit indlæg og begærede dom, hvorefter Jacob Gregersen Holstein på Jens Olufsen i Sorring hans vegne svarede mod irettesættelsen. sagen blev opsat 3 uger

(36)

7/10 1709.

** læst KM forbud mod at udføre heste af riget

** læst kammerkollegiets plakat angående bortforpagtning af told og konsumption

** amtmand Grabow begærede syn på Knud bro angående reparationens bekostning

** hr Christen Bøg i Storring stævnede Rasmus Pedersen Bertel Gregersen Niels Jensen Søren Mikkelsen alle af Stjær for dom angående den måde, de har behandlet hans rugtiende, idet de har kastet den af vognen i hans gård mellem fæmon og svin, som sled og behandlede guds gaver ilde og skammeligt, som bevidnedes

(37)

** den sag mellem Niels Vestergård i Skellerup og Rasmus Jensen sst blev opsat endnu 14 dage

9/10 1709.

** læst KM forordning om udførsel af korn

** læst KM forordning om kornskat

** amtmand Grabow lod afhjemle syn på Knud bro

(38)

** regimentsskriver Gyberg stævnede Maren Frandsdatter hos Jacob Andersen i Tørring for dom angående lejermål. opsat 14 dage

** regimentsskriver Gyberg i sagen mod Morten Jensen i Javngyde angående hans forhold mod fuldmægtig Grabow fremstillede Rasmus Pedersen af Bering i Kolt sogn, som vidnede om tvisten mellem lægdsmanden og Morten Jensen angående den tilsagte rejse. opsat 14 dage

** Christian Holstein af Skannerup mølle stævnede Christian Hertz i Holmstol for gæld ifølge regnskab. sagen blev opsat 14 dage

(39)

** Oluf Hansen Branderup i Sorring Christian Gregersen Holstein i Skannerup mølle og Jens Olufsen i Sorring foregav, at de var blevet forligt angående deres tvistighed om de stjålne penge

16/10 1709.

** læst rentekammerets brev angående kornskatten

** læst erindring fra amtmand Nansen, at ingen uden pas må udrejse af landet

** læst KM forordning om forbud på alt korn

** læst KM forordning om havres indlevering i magasinerne

** læst rentekammerets skrivelse om skattekorn

** Mogens Nielsen på Christian Ugelriis og Jokum Lassens af Viborg deres vegne fremviste uddrag af hans købmandsbog, hvoraf ses, at skovrider Holger Mikkelsen i Skannerup skylder ham 28 sld. dom: han bør betale gælden inden 15 dage

(40)

23/10 1709.

** læst KM patent for højesteret i Danmark

** læst rentekammerets brev, at ingen videre havre skal indleveres

** Christian Holstein af Skannerup mølle efter 14 dages opsættelse stævnede Christian Hertz i Holmstol angående hans gæld. sagen blev opsat 14 dage

** indførsel af rettens stævning i sagen mellem Christian Ugelriis og Jokum Lassen på den ene og skovrider Holger Mikkelsen i Skannerup på den anden side

(41)

30/10 1709.

** oberførster Ritter fremlagde syn over brøstfældigheden på KM halve skovridergård i Skannerup, som Holger Mikkelsen nu påboer

6/11 1709.

** i sagen mellem Christian Holstein på Skannerup mølle og Christian Hertz i Holmstol blev kendt således: han bør betale gælden inden 15 dage

** Rasmus Pedersen i Vissing lod efterlyse en hest, som tilhører hans bror Poul Pedersen i Vissing

** Søren Pedersen af Lyngby stævnede Peder Nielsen af Røgen for dom, og talte med hans hustru Anne Nielsdatter angående hans ærerørige ord og uførm mod hans hustru Ellen Mogensdatter af Lyngby, hvorpå han svarede, at han havde intet at påsige hende, og hun er en ærlig kone

(42)

13/11 1709.

** Mogens Sørensen af Mollerup på egne og brødre Jens Sørensen i Skovsrod Søren Sørensen i Borup Jens Sørensen i Mollerup deres vegne, som sl Niels Sørensen i Mollerup hans efterladte børns fødte værge og anordnede formyndere stævnede den sl mands enke Karen Pedersdatter med lovværge Niels Vestergård i Skellerup for lovbud af den halve selvejergård i Mollerup, som den sl mand påboede og på skiftet er tilfaldet hans børn, og enken Karen Pedersdatter med lovværge Niels Vestergård i Skellerup stævnede Mogens Sørensen og hans brødre, som er formyndere for sl Niels Sørensens børn for lovbud af den anden halve selvejergård, som hun arvede efter hendes sl mand, hvorefter Mogens Sørensen 1.ting lovbød gården, fædrene jord til fædrene frænder og mødrene jord til mødrene frænder

(43)

20/11 1709.

** læst KM patent

** læst KM befaling

** Mogens Sørensen i Mollerup 2.ting lovbød sl Niels Sørensens fradøde selvejergård i Mollerup

** Christen Rasmussen i Vissing lod fremlyse en hoppe, som er kommet til ham, hvor ejermanden kan få den for en billig betaling

27/11 1709.

** oberførster Ritter stævnede efterskrevne i Søballe Storring Stjær angående ulovlig skovhugst, som bevidnedes

(44)

** læst KM forordning om landeværn

** regimentsskriver Gyberg stævnede Maren Frandsdatter af Tørring for dom angående lejermål, som hun tilstod og bad, at de ville tage i betragtning, at hun intet havde at forsørge barnet med, mindre at betale bøden. sagen blev opsat 8 dage

** sr Niels Lovring på regimentsskriver Holmers vegne stævnede Rasmus Sørensen i Linå for dom angående hans gæld. opsat 14 dage

** sr Niels Lovring befuldmægtiget af madame Inger sl Henrik Grønborgs i Århus stævnede efterskrevne for dom angående gæld for varer og lån. sagen blev opsat 14 dage

** Peder Herlovsen af Kalbygård stævnede Jesper Pedersen i Ovstrup Rasmus Jensen i Tovstrup Lambert Nikolaj i Sorring og hustru for lovbud af den selvejergård i Sorring, som sl Laurids Bonde påboede, undtagen den umyndige søn Jens Lauridsens part, og fremlagde hans svoger assessor Peder Nielsen Mollerup på Vestervig hans tilståelses attest, og Peder Herlovsen 1.ting lovbød gården

(45)

** Mogens Sørensen i Mollerup 3.ting lovbød sl Niels Sørensens fradøde selvejergård i Mollerup

** læst Peder Nielsen Mollerup i Vestervig hans tilståelses attest, hvormed han godkender lovbudet, da han er værge for hans søster Karen Nielsdatter og sl Laurids Andersen af Sorring deres yngste søn Jens Lauridsen

** sl Niels Sørensens enke Karen Pedersdatter i Mollerup og den sl mands brødre, som formyndere for den sl mands børn solgte til Niels Jensen Alling den selvejergård i Mollerup, som tilhørte sl Niels Sørensen, og hvoraf enken arvede halvdelen, og deres sammenavlede børn halvdelen, og da han ægter hende, er der aftalt, hvad der skal ske med gården, når en af dem afgår ved døden   

(46)

4/12 1709.

** regimentsskriver Gyberg stævnede Morten Jensen i Javngyde for dom angående hans utilbørlige forhold mod Rasmus Randlev, da han burde køre den tilsagte rejse, og stævnede hans far Jens Mortensen for vidne. sagen blev opsat 8 dage

** Peder Herlovsen i Kalbygård 2.ting lovbød den selvejergård i Sorring, som Laurids Bonde beboede

11/12 1709.

** regimentsskriver Gyberg efter 8 dages opsættelse i sagen mod Maren Frandsdatter af Tørring fremlagde hr Niels Krog af Alling hans attest, men da hun ikke var mødt, blev sagen opsat 8 dage

** Rasmus Randlev af Skanderborg ladegård på Frands Jensen af Hørning og hans hustru deres vegne stævnede Søren Knudsens søn Knud Sørensen af Galten angående hans usømmelige ord om hans hustrus far Søren Andersen, som boede og døde i Galten. da stævningen ikke er lovlig efter rytterforordningen, skal sagen udsættes til nyt stævnemål

(47)

** regimentsskriver Gyberg efter opsættelse begærede dom i sagen mod Morten Jensen af Javngyde, som mødte og bekendte sin forseelse og bad om forladelse, at han ville lade sagen falde uden dom, hvortil Randlev begærede opsættelse, om han med øvrighedens forgodtbefindende kunne blive tilfredsstillet uden dom. sagen blev opsat 8 dage

(48)

** regimentsskriver Holmer begærede opsættelse i sagen mod Rasmus Sørensen i Linå angående gæld. opsat 8 dage

** Peder Herlovsen af Kalbygård 3.ting lovbød den selvejergård i Sorring, som Laurids Bonde beboede

** præstens attest angående lejermål lyder, at 2.pinsedag 1709 blev Maren Frandsdatters uægte barn i Tørring døbt Jens, og som barnefar blev udlagt Niels Rasmussen Dragon, som tjener Søren Yde i Vengegård

** indførsel af stævning mod Søren Knudsens søn Knud Sørensen i Galten angående ærerørige ord mod Frands Jensen af Hørning hans hustrufar Søren Andersen, som boede og døde i Galten

(49)

18/12 1709.

** læst KM befaling angående indrullerede soldater

** læst KM befaling angående tilbagekomne soldater

** læst amtmand Nansens ordre angående landeværn

** regimentsskriver Holmer af Dallerup efter opsættelse i sagen mod Rasmus Sørensen af Linå angående 2 rdl, som hans hustru Maren Hansdatter har lånt, begærede Rasmus Sørensen påråbt, men ingen fremkom. dom: han bør betale gælden samt sagens omkostning

** regimentsskriver Gyberg efter 8 dages opsættelse begærede dom over Maren Frandsdatter af Tørring angående lejermålsbøder, som lød: hun bør betale 12 lod sølv for sin løsagtighed og begangne lejermål

** regimentsskriver Gyberg begærede dom i sagen mod Morten Jensen i Javngyde for hans utilbørlige forhold mod regimentsskriverens fuldmægtig Randlev. opsat 8 dage         

(50)

** regimentsskriver Gyberg begærede dom i sagen mod Morten Jensen af Javngyde angående hans tilsagte ægt og rejse, som han burde køre. sagen blev opsat 8 dage

** KM skovrider Holger Mikkelsen lod fremvise en ulv, som han havde skudt på Overholt, og begærede sin betaling efter KM forordning

** Peder Herlovsen af Kalbygård og med sin hustru Mette Lauridsdatters fri vilje og samtykke solgte og skødede til Jens Jensen Edslev af Sorring den selvejergårds bondeskyld i Sorring, som sl Laurids Bonde påboede, undtagen Bjarup mose og tørveskær og hans hustrus bror Jens Lauridsens arvepart

8/1 1710.

** Peder Jensen af Sorring med sin hustru Maren Rasmusdatters fri vilje og samtykke solgte og skødede til sin søn Jens Pedersen i Sorring og hans trolovede Maren Jensdatter den selvejerbolig i Sorring, han ejer, og som hans søn i nogle år har haft i fæste, mod deres oprettede kontrakt 5/10 1709, og de øvrige børn Rasmus Pedersen Maren Pedersdatter og Mette Pedersdatter skødede deres bror Jens Pedersen de parter, de skulle arve, når deres forældre afgår ved døden

(51)

** de til i dag opsatte sager imellem regimentsskriver Gyberg og Morten Jensen i Javngyde blev opsat 8 dage

15/1 1710.

(efter påråb fremkom ingen, som noget ved retten havde at forrette)

22/1 1710.

** læst KM forordning om matrikelskat

** major Rosenørn til Tvilum stævnede Holger Mikkelsen Ancker i Skannerup for dom angående fremlagte restants fra 1695-1709 af landgilde og KM skatter af den gård, han har i brug og fæste, men har opsagt. Holger Mikkelsens indlæg fremlægges. dom: da han tilstår
fordringen, bør han betale hans restants inden 15 dage

(53)

29/1 1710.

** læst KM deklaration, at gods og midler her i riget, som tilhører svenske undersåtter, skal konfiskeres

** Niels Vestergård af Skellerup på sin egen og sin svoger Tomas Jensen Muus i Krudthuset hans vegne stævnede Karen Jensdatter i Skellerup for dom angående skældsord til Niels Andersen Vestergård og Tomas Jensen. Karen Jensdatters bror Gotfred Jensen vidnede, at han i Niels Vestergårds stue hørte, at Karen Jensdatter skulle have sagt, at Tomas Jensen var en hykler, hvortil Tomas Jensen svarede, at hun skulle være en hore og rufferske, og hun skulle få en ulykke, til hun beviste det. Niels Andersen Vestergårds far Anders Nielsen Vestergård og hans hustru Anne Pedersdatter og Maren Jørgensdatter i Skellerup vidnede det samme. Karen Jensdatter vedgik et forlig, hun havde gjort med Tomas Jensen uden for retten og tilbød at gøre forlig med sin svigersøn Niels Vestergård

(54)

5/2 1710.

** læst KM deklaration om svenske undersåtters gods

** læst KM forordning om matrikelskat og rytterfolks penge

** regimentsskriver Holmer stævnede Maren Mikkelsdatter i Borum for dom angående hendes tyveri og ukristelige gerning med ildspåsættelse om natten mod Søren Kande og søster Anne Kande i Borum. Maren Mikkelsdatter bekendte frivilligt at hun var forført af Gertrud Poulsdatter i Borum til at stjæle, og angav hvad hun havde stjålet og fra hvem, og at hun med hyrden fra Edslev havde stjålet i Søren Kandes hus, og de satte ild på noget halm i frammerset og gik derfra, men da hun kom i tanke om, at de gamle, som lå i sengen, skulle indebrænde, gik hun tilbage og satte ild på fodenden af sengen, så de ville vågne op derved. den antændte halm og det stjålne gods fra Søren Kandes hus blev fremlagt. andre vidnede, at de blev ilden var og slukkede den

(55)

** regimentsskriver Holmer stævnede Gertrud Poulsdatter af Borum for dom for hendes trusler mod en og anden, som bevidnedes

** mons Voetman på Sjelle skovgård på sl Rasmus Brobjergs arvinger deres vegne stævnede Mads Christensen, som tjener Mikkel Sørensen i Rode, angående en dom af 7/10 1705, hvor han er dømt til at betale 126 rdl, som han ikke har gjort, hvorfor han begærede fornyelse. opsat 14 dage

12/2 1710.
 
(56)

** provst hr Christen Sommer af Sjelle stævnede Anne Nielsdatter af Sjelle, som er anholdt i Sjelle præstegård, for dom angående den mordbrand, hun har forøvet i præstegården, hvorved øksnehuset og det vesterste hus blev afbrændt, og fremlagde tingsvidne af Frisenborg birketing 2/2. hun bekendte mordbranden, som skyldtes, at provsten havde slået hende og lovet hende en ulykke, hvilket han benægtede. Anne Nielsdatter og hendes far Niels Lauridsen havde intet mere i sagen havde at fremlægge, men afventede dom. dom: hun bør miste sit hoved, som sammen med kroppen skal lægges på stejle, samt miste sin boeslod og betale erstatning

** regimentsskriver Holmer efter 8 dages opsættelse i sagen mod Maren Mikkelsdatter i Borum angående tyveri og mordbrand lod oplæse tingsvidnet, og Maren Mikkelsdatter bekendte, at anledningen var, at Søren Kande havde jaget hende af huset og taget hendes rok tørv og ildebrand for resterende husleje. sagen blev opsat 14 dage

** Søren Jensen af Sorring på sine egne og Peder Dyhrs vegne stævnede Rasmus Christensen Skrædder i Holmstol angående lovbudsvidne af et øde hussted kaldet Baggestedet i Sorring, hvorefter de 1.ting lovbød det

(57)

** Jørgen Skrædder af Høver med fuldmagt af Lambert Nikolaj og hustru Karen Nielsdatter af Sorring stævnede Peder Herlovsen og hustru i Kalbygård Jesper Pedersen og hustru i Ovstrup Rasmus Jensen Bonde og hustru i Tovstrup Oluf Hansen i Sorring for lovbudsvidne af et stykke jord i Sorring op til Niels Lovrings hus, og i dag 1.ting lovbød det

** regimentsskriver Holmer stævnede Frederik Jensen og Laurids Jensen i Høvergård for dom angående den smitsomme syge af lungesot, som skal være påført Høver fæmon og fremlagde dom 17/7 1709, hvorimod Frederik Jensen fremlagde tingsvidne af Frisenborg birketing 9/10 1708. opsat 8 dage

19/2 1710.

(58)

** Christian Voetman af Sjelle skovgård efter 8 dages opsættelse begærede fornyelse af dom over Mads Christensen, som tjener i Rode, og der blev kendt således: han bør inden 15 dage betale de fordrede 126 rdl

** Søren Jensen og Peder Dyhr i Sorring 2.ting lovbød det øde hussted Baggestedet på Sorring gade

** Jørgen Skrædder af Høver på Lambert Nikolaj og hustrus vegne i Sorring 2.ting lovbød et stykke jord i Sorring

** Hans Mikkelsen på Vengegård fremlagde autorisation til at forestå oberførsteriet i oberførster Ritters fraværelse

** regimentsskriver Holmer begærede dom i sagen mod Frederik Jensen og Laurids Jensen i Høvergård, og der blev afsagt følgende dom: da det med tingsvidne bevises, at deres til Høver by indbragte fæmon har befængt en del af Høver bys kvæg, men da de ikke var syge, da de kom til Høver, og det fæmon, de efterlod sig i Hammel, ikke er syge, så frikendes de.

26/2 1710.

** Jørgen Eriksen Skrædder af Høver på regimentsskriver Holmers vegne efter 14 dages opsættelse begærede dom over Maren Mikkelsdatter i Borum for begået mordbrand og tyveri, og da hun intet videre havde at sige, blev følgende dom afsagt: hun bør for sine onde intentioner og andre ligesindede til afsky miste sit liv, og hovedet af skarpretteren afhugges med en økse og sættes på en stage og kroppen derpå brændes, dog skal overrettens approbation først søges

(59)

** Hans Mikkelsen Folsack stævnede Søren Knudsen i Vissing angående de friske risbøges stævning i KM skov til Vissing by, som bevidnedes

(60)

** Konrad Rindelev af Borum stævnede Rasmus Rasmussen i Vadsted for dom angående gæld. sagen blev opsat 8 dage

** Søren Jensen og Peder Dyhr af Sorring 3.ting lovbød et øde stykke jord Baggestedet på Sorring gade

** Jørgen Skrædder i Høver 3.ting med fuldmagt af Lambert Nikolaj og hustru i Sorring lovbød et stykke jord i Sorring

** hr Klemend Poulsen af Linå stævnede Søren Sørensen af Skellerup for lånekorn resterende plovhavre og pinse og juleoffer, samt Søren Christensen i Skellerup for gæld og Rasmus Busborg i Linå og Christen Bomholt sst for ulovlig skovhugst. opsat 3 uger

** Søren Låsby af Linå stævnede Jens Hagensen i Linå angående det kornkøb, Søren Låsby gjorde med Laurids Turesen af Lyngby, og hvor Jens Hagensen prøvede at bemægtige sig hest og vogn, og slog ham med en svøbe, og ligeledes stævnede Søren Skrædder og hans hustru Anne Sørensdatter i Linå med flere for at vidne. parterne blev forligt, som sr Oluf Hansen på sin svoger Jens Hagensens vegne for retten indgik

(61)

** mag Klemend Poulsen i Linå lod tillyse, at han som husbond ville holde skifte efter sl Peder Christensen Grå i Linå

5/3 1710.

** Mads Sommer af Sjelle på hans far hr Christen Madsen Sommer i Sjelle hans vegne fremstillede efterskrevne dannemænd, som vidnede om provstens skade, forårsaget af den ildebrand, hans tjenestepige antændte, hvorved 70 bindinger blev afbrændt

** hr Christen Bøg af Storring stævnede Jens Nielsen i Smedegården i Storring for dom angående ulovlig skovhugst, som bevidnedes. sagen blev opsat 4 uger

(62)

** Konrad Rindelev af Borum efter 8 dages opsættelse begærede dom i sagen mod Rasmus Rasmussen i Vadsted for 3 sld for hans lille datters kur. sagen blev opsat 4 uger

** hr Christen Bøg i Storring stævnede Søren Mikkelsen af Stjær for dom angående resterende korntiende 1606-7-9, hvortil Søren Mikkelsen og hans far Mikkel Sørensen bad om opsættelse, så de kunne tale med øvrigheden Rasmus Holmer om forsvar. opsat 14 dage

** oberførster Ritter stævnede samtlige Galten og Låsby beboere angående forøvet skovtyveri i skellet mellem Galten og Låsby skove samt derpå forøvede formastelse imod Jens Rasmussen af Låsby, da han ville pante dem og opbringe heste og vogne, hvorefter vidnerne blev afhørt

(63)

** oberførster Ritter stævnede Søren Pedersen i Galten for dom angående ulovlig skovhugst i Låsby skov, som bevidnedes. sagen blev opsat 8 dage

(64)

** indførsel at stævning mod de Galten og Låsby mænd angående uførm mod skovfoged Jens Rasmussen

12/3 1710.

** læst KM patent om pardon for KM søfolk, som af frygt undgår indrullering under militsen

** efter 8 dages opsættelse i sagen mod Søren Pedersen i Galten for ulovlig skovhugst vidnede Søren Christensen af Galten derom

19/3 1710.

** regimentsskriver Holmer begærede opsættelse i sagen mellem hr Christen Bøg i Storring og rytterbonden Søren Mikkelsen i Stjær. opsat 8 dage

** regimentsskriver Holmer stævnede Rasmus Sørensen i Voel Anders Nielsen Laurids Andersen og Søren Knudsen i Sminge Jens Mikkelsen i Ellerup for dom angående resterende plovhavre til Århus hospital. opsat til 26/3

(65)

** regimentsskriver Holmer stævnede samtlige Linå Hårup Laven og Mollerup byers beboere for dom angående resterende plovhavre. opsat til 26/3.

** Anders Johansen af Resendal stævnede Rasmus Jensen i Skellerup for dom for det korn, han bør betale til vedligeholdelse af Resenbro, og for husleje af den bolig, som han nu påboer, og som han ikke har betalt til Anders Johansen eller hans sl far Johan Sørensen fra år 1700, samt andre navng for resterende brokorn. opsat 14 dage

** Andreas Bornich til Lavengård stævnede Mogens Sørensen Søren Mortensen med flere af Mollerup for syn på ulovlig skovhugst i deres gårdes tilliggende skovsparter, samt Knud Jensen i Mollerup angående en eg, hvor han blev fundet med heste og vogn. syn på den ulovlige skovhugst blev afhjemlet. afhjemling af syn af træ, der blev fundet i Mollerup. vidneførsel

(67)

** mag Klemend Poulsen af Linå begærede opsættelse i sagen mod Søren Sørensen og Søren Christensen i Skellerup. opsat 14 dage

** regimentsskriver Holmer stævnede efterskrevne for resterende plovhavre til Århus hospital. opsat 14 dage

26/3 1710.

** regimentsskriver Holmer efter 8 dages opsættelse i sagen angående resterende plovhavre lod påråbe de indstævnede, og Laurids Nielsen af Mollerup og Rasmus Sørensen af Linå berettede, at Linå sogn af øvrigheden er foreskrevet at underholde 12 stakler og 12 andre, der dagligt besøger dem om almisse, hvorfor de ikke burde belastes med videre udgift til hospitalet, men vedgik at de i mange havde ydet plovhavre. opsat 14 dage

** Niels Jensen i Tovstrup mølle stævnede Rasmus Jensen Bonde i Tovstrup for dom efter forbud 1/5 1709 angående flytning af Anne Madsdatter i Tovstrup hendes gods, som hun efterlod sig i hans gård, hvorfor han bør betale Niels Jensens fordring. opsat 14 dage

(68)

** regimentsskriver Holmer begærede, at sagen mellem hr Christen Bøg i Storring og Søren Mikkelsen i Stjær måtte opsættes 14 dage, som skete

2/4 1710.

** Konrad Rindelev af Borum efter 4 ugers opsættelse i sagen mod Rasmus Rasmussen i Vadsted begærede dom. sagen blev opsat 8 dage

** Anders Johansen af Resendal efter 14 dages opsættelse i sagen om resterende brokorn til Resenbro begærede dom. opsat 8 dage

** major Bornich til Lavengård efter 14 dages opsættelse begærede dom i sagen mod hans bønder i Mollerup for ulovlig skovhugst. opsat 8 dage

** mons Mynster på Vilhelmsborg begærede sagen mod provst hr Niels Friis med flere, som var indstævnet 19/3 angående resterende plovhavre, opsat 8 dage, som skete

** regimentsskriver Holmer stævnede Laurids Kræmmers hustru Karen Rasmusdatter i Høver for syn på brøstfældigheden af hendes hus

** Anders Jensen af Tovstrup foredrog, at hans søster Anne Jensdatter er død i Århus, og han begærede tingsvidne på, at han er den eneste arving, hvorefter 4 dannemænd vidnede, at han er født i Voldby ved Frisenborg tillige med hans søstre Maren Jensdatter, som er død ugift for 11 år siden, og Anne Jensdatter, som nu er død i Århus, af forældre Jens Andersen Gern og hustru Karen Pedersdatter

(69)

** major Rosenørn til Tvilum stævnede Christian Gregersen i Lillemølle angående 4 egetræer, han har hugget i Voel Nørskov, og talte med hans mor, men da der ikke er stævnet for syns afhjemling, skal der stævnes på ny

** mag Klemend Poulsen begærede opsættelse i sagen mod Søren Sørensen og Søren Christensen i Skellerup. sagen blev opsat 8 dage

9/4 1710.

** læst KM forordninger

(70)

** Claus Jessen i Galten lod fremlægge hans obligation på 894 rdl til tolder Peder Rasmussen Helles i Horsens

** regimentsskriver Holmer undskyldte, at han ikke i sagen om resterende plovhavre endnu kunne fremlægge de af modparten fordrede dokumenter, hvorfor sagen blev opsat til 30/4

** Niels Møller af Tovstrup mølle efter 14 dages opsættelse begærede dom i sagen mod Rasmus Jensen i Tovstrup, som lød: da det med tingsvidne af Frisenborg birketing 21/3 bevises, at der ikke hos hende er fundet noget, som er tjenligt til udlæg, men har efterladt det i gården hos Rasmus Bonde, så bør han betale fordringen på 22 mk

** hr Christen Bøg i Storring foregav, at når Søren Mikkelsen leverer ham den lovede halve skæppe byg, vil han på folks forbøn hæve sagen

** Konrad Rindelev i Borum foregav, at Rasmus Rasmussen i Vadsted havde pantsat 1 halvtønde kobberkedel til ham for hans fordring, hvorfor han frafaldt sagen

(71)

** amtmand Nansen stævnede Claus Jessen, forrige herredsfoged i Galten, og hustru for forbud mod at lade noget af deres gods eller midler bortkomme, før højesteretsdommen over ham, hvor han er tildømt at betale justitsråd Nansen og generalfiskal Skavenius 250 dlr, er fyldestgjort

** regimentsskriver Gybergs fuldmægtig Jens Lund stævnede Jens Nielsen af Javngyde for syn på hans iboende halve ryttergårds ulovlige beboelse og restants til regimentskassen

** regimentsskriver Gyberg stævnede Peder Rasmussen Rodkær i Høver angående det træ, som om natten er blevet lagt i hans gård, og Peder Rasmussen Fregerslev i Borum for sigtelse og vidne, og Peder Rodkær vidnede, at Mikkel Jensen, der tjener Peder Fregerslev, om natten kom kørende ind i hans gård og bad om han måtte lægge et læs træ i gården, idet hans vogn var gået i stykker, og det viste sig at være miletræ, som var stjålet fra Erik Jacobsen i Javngyde. Peder Fregerslev vidnede, at han havde sendt 2 drenge afsted til Rasmus Hansen i Javngyde for at hente 2 læs træ, som han havde lånt, og den ene kom tilbage ved middagstid med et læs træ, og berettede, at den anden vogn var gået i stykker, og den kom senere tom hjem. Mikkel Jensen blev forelagt at møde om 8 dage

(72)

** Anders Johansen af Resendal begærede dom i sagen mod Rasmus Sørensen Krog af Voel med flere for brokorn til Resenbros vedligeholdelse. dom: de bør betale inden 15 dage

** major Bornich til Lavengård efter 8 dages opsættelse begærede dom over hans bønder i Mollerup for ulovlig skovhugst. dom: da det bevises, at de har fældet 20 egetræer, så bør de tilsammen betale 200 rdl inden 15 dage

(73)

** Rasmus Vischer fremstillede efterskrevne dannemænd, som vidnede, at sl Jens Kammers efterlevende enke Maren Nielsdatter i Grølsted hendes iboende gård ved ulykkelig ildebrand er lagt i aske med hendes boskab

** Niels Lauridsen Meldgård i Resendal stævnede Niels Andersen Vestergård af Skellerup for dom angående de penge, han skylder ham, nemlig 100 rdl efter et pantebrev, hvorfor Niels Vestergård krævede bevis fremlagt. sagen blev opsat 1 måned

** fuldmægtigen på Sjelle skovgård stævnede Jens Lauridsen Møller, der tjener Jens Klog i Sjelle for dom for ulovlig skovhugst, som bevidnedes. sagen blev opsat 4 uger

(74)

** regimentsskriver Holmer efter 8 dages opsættelse mod Laurids Kræmmers enke i Høver lod afhjemle syn på hendes hus. opsat 8 dage

** indførsel af syn på brøstfældigheden på Laurids Kræmmers enkes hus

16/4 1710.

(74)

** læst KM skovforordning

** læst KM forordning om krigsstyr

** Peder Herlovsen af Kalbygård lod læse en til ham af Jens Jensen i Sorring udgivet panteobligation på 116 sld for pantet i den selvejergård i Sorring, som han købte af Peder Herlovsen

** læst KM forordning om 1 soldat af hver 60 tdr hartkorn

** regimentsskriver Holmer efter 8 dages opsættelse begærede dom i sagen mod Laurids Kræmmers enke i Høver angående brøstfældigheden på hendes hus, som lød: hun bør betale for reparationen og have fæstet af huset forbrudt

23/4 1710.

** læst KM forordning om 1 soldat af hver 60 tdr hartkorn

** læst KM forordning om anskaffelse af rytter og dragonhuse

** oberførster Ritter stævnede Søren Knudsen af Galten for spørgsmål, om han har forhugget sin skovspart og ladet den rydde, som bevidnedes

(75)

** regimentsskriver Gyberg stævnede Rasmus Hansen i Javngyde Peder Rasmussen i Fregerslev og hans tjenestekarl angående det miletræ, som tilhørte Erik Jacobsen i Javngyde, og som blev stjålet. vidneførsel. opsat 3 uger

(76)

** Rasmus Jensen i Javngyde stævnede Jens Mortensen i Tørring for dom angående 3 ørter korn, som han efter sædvane bør levere til kirkeværgerne i Tulstrup. sagen blev opsat 3 uger

** justitsråd Matias Poulsen af Søbygård lod afhjemle syn på hans døde karl Søren Lauridsen, som havde dræbt sig selv med et skud gennem hjertet med en bøsse, som han havde affyret med storetåen, efter at have været syg og sengeliggende 14 dage i et stille raseri

30/4 1710.

** læst KM forordning og reglement for fribyttere

** læst KM forordning og pas og skudsmål

** læst tillysning om auktion på Skannerup mølle

** regimentsskriver Holmer efter 3 ugers opsættelse i sagen mod Linå mænd angående plovhavre til Århus hospital fremlagde fuldmagt af Hans Mynster af 23/12 1709 og hospitalsforstanderens fæstebrev til Else Byrgesdatter dateret 26/7 1702. dom: Hans Mynster bør om 14 dage fremlægge adkomst for kravets rigtighed

(77)

** Christian Fischer til Silkeborg stævnede samtlige Hårup og Skellerup mænd og Silkeborgs bønder i Linå by for dom angående deres resterende landgilde og anden gæld, samt Søren Møller i Kærs mølle for resterende folke og familieskat. opsat 14 dage

** amtmand Nansen fremlagde højesterets kendelse, at Claus Jessen i Galten for hans misforhold i hans betroede herredsfogedembede, som strider mod hans troskabsed, må kvittere sit embede

7/5 1710.

** læst tillysning af auktion over Skannerup sogns kvægtiende KM anpart til bortforpagtning i 3 år

** Christian Voetman på Sjelle skovgård begærede dom i sagen mod Jens Lauridsen og hans husbond Jens Rasmussen Klog i Sjelle angående ulovlig skovhugst, som lød: Jens Lauridsen bør derfor betale 10 rdl

(78)

** Niels Meldgård i Resendal begærede opsættelse i sagen mod Niels Vestergård i Skellerup. opsat 14 dage

** Niels Lauridsen Meldgård i Resendal stævnede Niels Andersen Voel ? i Skellerup for dom angående beskyldning for ærerørige ord. opsat 14 dage

** Jens Jacobsen Skivholme stævnede vedkommende for dom for gæld, men da regimentsskriveren ikke var stævnet, frafaldt han sagen

12/5 1710.

** læst KM forordning om pas og skudsmål

** læst KM forordning for fribyttere

** læst KM forordning om befordring for soldater ryttere og dragoner

** læst begæring om auktion på Skannerup sogns kvægtiende KM anpart

(79)

** regimentsskriver Holmer efter 14 dages opsættelse i sagen med Linå sognemænd angående resterende plovhavre fremlagde KM brev af 9/11 1671. dom: de bør betale deres resterende plovhavre

** efter 3 ugers opsættelse begærede kirkeværge Rasmus Jensen i Javngyde dom i sagen mod Jens Mortensen i Tørring angående resterende provstekorn, som lød: han bør betale kirkeværgen inden 15 dage

** Christian Voetman på Sjelle skovgård fremviste en gammel ulv, han havde skudt i skoven og begærede efter forordningen opkrævet 4 rdl

** Christian Holstein af Skannerup stævnede Søren Andersen Låsby i Skannerup mølle for hans fæstebrev på noget jord på Holmstol mark, han har i fæste af assessor Lime i Farre, som han har lånt Søren Låsby, og ligeledes bør han fremlægge adkomst på samme jord, som han allerede har pløjet, og som Holstein har i fæste. sagen blev opsat 14 dage

** sagen mellem forvalter Niels Henriksen på Silkeborg og en del af Silkeborg bønder blev opsat 14 dage

21/5 1710.

** læst en plakat angående bortforpagtning

(80)

** herredsfoged Christian Lunow i Lysgård Hids herred som skifteforvalter efter sl Iver Knudsen, som boede og døde i Silkeborg, lod kundgøre auktion over hans efterladenskaber

** rådmand Niels Lauridsen i Århus stævnede sl Peder Loptrups enke i Mollerup for syn på hendes gårds tilliggende skov for ulovlig skovhugst

28/5 1710.

** sagen mellem forvalter Henriksen på Silkeborg og bønderne angående restants blev opsat 8 dage

** Christian Holstein af Skannerup efter 14 dages opsættelse fremstillede 2 beskikkelsesmænd, som vidnede, at de havde været hos Søren Andersen Låsby i Skannerup mølle angående det udlånte fæstebrev, og han sagde, at han havde jorden, og fæstebrevet ville han beholde. opsat 8 dage

** Søren Andersen Låsby i Skannerup mølle stævnede Christian Holstein angående den oplad, som blev sluttet i Sminge mellem ham og Holstein, men da der blev stævnet for sent, ville han stævne om igen

(81)

** Rasmus Bertelsen af Linå efter 8 dages opsættelse lod afhjemle syn på sl Peder Loptrups i Mollerup hans gårds tilliggende skov for skovhugst

** Gerhart Veghorst af København, ejer af Tarskov mølle, stævnede Tobias Skytte og Anders Ladefoged i Åbo og Peder Lauridsen, foged på Stadsegård, angående den skade, de har tilføjet hans plovredskab på Tarskov mark, som skyldtes slagsmål og tumult omkring ploven, hvorover studene blev tummelumske og sønderstødte ploven, hvilket bevidnedes

(83)

4/6 1710.

** efter 8 dages opsættelse i sagen mellem Christian Holstein af Skannerup og Søren Andersen af Skannerup mølle angående den omtvistede jord på Holmstol mark fremlagde Søren Låsby et fæstebrev af 8/4 på jorden. navng vidnede, at de hos Christen Mikkelsen Black i Sminge overværede, at kontrakten om Holsteins afståelse af møllen til Søren Låsby blev oprettet, og om kirkejorden på Holmstol mark var indeholdt deri, og da Søren Andersen Låsby og hans far Anders Pedersen betalte Holstein, leverede han Søren Andersen fæstebrev på jorden på Holmstol mark

(84)

** Søren Andersen i Lillemølle stævnede Christian Gregersen Holstein hos skovrider Holger Mikkelsen i Skannerup angående hans afståelse af Skannerup mølle, Solgård og kirkejorden på Holmstol mark, og navng, der iblandt Christen Mikkelsen Black af Sminge og hustru Sidsel Sørensdatter, vidnede, at Søren Andersen skulle have fæstet på kirkejorden, når han betalte 80 sld. Anders Pedersen af Låsby vidnede, at da hans søn Søren Andersen Låsby betalte de 80 sdl til Holstein, fik han kontrakten og 2 fæstebreve. sagen blev opsat 3 uger

(85)

** hr Rasmus Stagnoppidan af Gern stævnede Hans Pedersen i Skørring mølle og Jørgen Langfeld på Rosenholm angående deres beskyldninger i stævning dateret 17/5. navng vidnede om hvem, der var opført til konsumptionsskat. Christian Gregersen Holstein vidnede, at han havde hans hustru og hans gamle mor og søster Else Gregersdatter hos sig, og andre vidnede derom. vidneførsel fortsat

(86)

** indførsel af major Rosenørns indlæg i samme sag

(87)

** sagen mellem forvalter Niels Henriksen på Silkeborg og tjenerne i Linå angående restants og Søren Møller i Kærs mølle for resterende folkeskat blev opsat 14 dage

11/6 1710.

** sr Langfeld på Rosenholm gav tilkende, at familie og folkeskatten for juli kvartal skal betales 5/7

** assessor Fleischer på Sjelle skovgård stævnede Sjelle skovgårds bønder for dom angående resterende landgilde. dom: de bør betale inden 15 dage

** Lambert Nikolaj af Sorring på egne og hustru Karen Nielsdatters vegne solgte og skødede til regimentsskriver Holmer det stykke jord, som ligger ved Niels Andersen Lovrings boel i Sorring

** Søren Jensen og Peder Sørensen Dyhr i Sorring på egne og hustruers vegne solgte og skødede til regimentsskriver Holmer det stykke jord i Sorring kaldet Baggestedet

(88)

18/6 1710.

** læst amtmand Grabows missive

** læst amtmand Nansens missive

** Palle Møller på Hagsholm stævnede forvalter Niels Nielsen på ---- skov samt ridefoged Carsten Andersen på Frisenborg for syn på Framlev kirkegårds mur porte og låger

** Jens Rostgård af Dallerup på mag Klemend Poulsen i Linå hans vegne stævnede skovrider Christian Hertz angående overlast mod en af hans husmænd Mikkel Sørensen i Linå, da han gik med 2 hasselkæppe i hånden, og med vold fratog ham sin økse, skønt han bad om pardon. opsat 8 dage

25/6 1710.

(89)

** Rasmus Vinter af Ovstrup stævnede Tomas Hansen Murmand og Anders Lauridsen i Sorring for dom angående ulovlig vægt og bismere, som blev fundet i deres hus. dom: de har forbrudt de 2 træbismere og skal betale hver 5 rdl til Vinter

** Niels Lovring af Sorring på Palle Møller på Hagsholm hans vegne efter 8 dages opsættelse lod afhjemle syn på Framlev kirkegård

** major Bornich på Lavengård stævnede efterskrevne bønder i Laven og Mollerup for dom angående restants. dom: de bør betale deres restants og omkostninger

(90)

** Christian Lime af Farre på hans far assessor Lime i Farre hans vegne stævnede Niels Vestergård i Skellerup for dom for overlast mod hans tjener Knud Jensen, som han kaldte en slyngel og en bengel, og gav ham en knytnæve i ansigtet, hvorefter degnens kone i Gern Helvig Sørensdatter gik imellem, hvilket skete, da de ikke kunne enes om, hvem der først skulle tage af tiendelammene. sagen blev opsat 14 dage

** regimentsskriver Gyberg på rytterbonden Erik Jacobsens vegne i Javngyde stævnede Peder Rasmussen i Borum og hans tjenestekarl Mikkel Jensen for dom angående hans fratagne træ. sagen blev opsat 4 uger

(91)

** Søren Andersen Låsby af Skannerup mølle stævnede Christian Gregersen Holstein i Skannerup angående den kirkejord, som han sammen med Skannerup mølle og Solgårds jord afstod til Søren Låsby. Sidsel Sørensdatter af Sminge vidnede om kontrakten, som blev skrevet i hendes hus. på spørgsmål svarede Søren Låsby, at Sidsel Sørensdatter er hans svigermor, og Christen Andersen Black af Sminge er hans forlovedes stedfar

** efter 3 ugers opsættelse fremlagde Søren Andersen Låsby af Skannerup mølle tingsvidne 4/6 angående sagen om den omtvistede kirkejord. sagen blev opsat 14 dage

(92)

** Laurids Nielsen i Mollerup stævnede Kirsten Christensdatter Hvid for dom angående for gæld, og hendes bror Jens Christensen Hvid degn i Gern på hendes vegne begærede opsættelse, hvorpå sagen blev opsat 8 dage

** indførsel af syn på Framlev kirkemur

** indførsel af Søren Andersen Låsby af Skannerup mølle hans indlæg i sagen mod Holstein angående kirkejorden

** indførsel af Kirsten Christensdatter Hvids sendeskrivelse til Laurids Nielsen i Mollerup angående hendes gæld, dateret Gern 7/6

3/7 1710.

(93)

** læst amtmand Grabows ordre til Frederik Jensen i Høver om at være sættedommer

** læst Lorents Frobøses bestallingsbrev på herredsskriveriet

** læst plakat om udskrivning af 1 dragon og soldat af hver 60 tdr hartkorn

** læst tillysning om auktion af KM korntiende af Stjær sogn

** Christian Holstein af Skannerup stævnede Søren Andersen Låsby af Skannerup mølle angående deres kontrakt om afståelse af møllen Solgård og kirkejorden på Holmstol mark. da vidnerne ikke var mødt, blev sagen opsat 8 dage

** Niels Vestergård af Skellerup stævnede Knud Jensen, der tjener assessor Lime i Farre, samt navng for at vidne om det, der passerede mellem dem i Holmstol, da de var tiendetagere af kvægtienden, og Knud Jensen på kirkens vegne først tog det bedste lam, hvorpå de blev uenige, om kirken skulle tage før kongen

(94)

** KM skovrider Soetman af Javngyde foregav, at han fandt 3 kulmiler i Sorring skov, som tilhørte selvejerbonden Jens Jensen Edslev i Sorring, og som er sat uden tilladelse

** hr Christen Sommer i Sjelle stævnede kirkeværge Søren Knudsen i Galten på samtlige Galten sognemænds vegne for at lide dom på deres fæste af deres kirketiende, formedelst de ikke i så mange år har klareret derfor. sagen blev opsat 14 dage

(95)

9/7 1710.

** læst plakat om afholdelse af session

** læst Johan Hansen Snells bestalling som herredsfoged

** Christian Hesse skovrider i Silkeborg amt foregav, at han i Linå og Skellerup skov fandt 3 kulmiler

** Christian Holstein af Skannerup i sagen mod Søren Andersen Låsby begærede Sidsel Sørensdatter afhørt, men hun var ikke mødt af svaghed. andre vidnede om udfærdigelsen af deres kontrakt i Christen Mikkelsen Blacks hus i Sminge. opsat 8 dage

(96)

** assessor Lime af Farre begærede opsættelse i sagen med Niels Andersen Vestergård i Skellerup. opsat 14 dage

16/7 1710.
 
** læst plakat om afholdelse af session

** efter 8 dages opsættelse i sagen mellem Christian Holstein i Skannerup og Søren Andersen Låsby i Skannerup mølle vidnede Sidsel Sørensdatter i Sminge om forhandlingen om afståelse af møllen

(97)

** assessor Lime i Farre på tjener Knud Jensens vegne stævnede Helvig Sørensdatter degnens hustru af Gern og Niels degns hustru Maren Eriksdatter i Gern for at vidne i sagen mellem Knud Jensen og Niels Vestergård af Skellerup. sagen blev opsat 14 dage

23/7 1710.

** efter 4 ugers opsættelse i sagen mod Peder Rasmussen Fregerslev af Borum angående noget bortstjålet træ i Javngyde skov, som tilhørte Erik Jacobsen, blev fremlagt tingsvidner 9/4 og 23/4 samt Erik Jørgensens skriftlige indlæg. sagen blev opsat 4 uger

** Rasmus Jensen i Javngyde stævnede Christoffer Kræmmer i Galten for at påhøre vidner angående en hest, som Christoffer Kræmmer sigter ham for at have skadet ved Århus Vesterport, da de skulle betale accise. vidnerne havde ikke set, om nogen havde fået eller gjort skade.

** Christoffer Kræmmer af Galten stævnede Rasmus Jensen af Javngyde for dom angående den skade, som han ved påkørsel havde påført hans hest ved Århus Vesterport, idet vognstangen gik ind i lysken på hesten, og Rasmus Jensen lovede at erstatte skaden, som bevidnedes. opsat 14 dage

(98)

** fuldmægtig Voetman på Sjelle skovgård stævnede Christian Weideman og Jens Kande begge af Borum for dom angående ulovlig skovhugst. vidner blev afhørt

** læst KM forordning om artillerikuske

** indførsel af det ovenmeldte af Erik Jørgensen fremlagte indlæg i sagen mod Peder Rasmussen Fregerslev i Borum, hvori regimentsskriver Gyberg mener, at da tyveriet er sket med hans vogn og heste, så bør han være ansvarlig for den ulempe, der er begået, samt betale sagens omkostning

30/7 1710.

(99)

** læst landstings proklama om skifte efter sl Iver Knudsen i Silkeborg

** assessor Lime af Farre begærede opsættelse i sagen med Niels Andersen Vestergård i Skellerup. sagen blev opsat 8 dage

6/8 1710.

** læst KM forordning om artillerikuske

** læst landstings proklama om skifte efter sl Iver Knudsen i Silkeborg

13/8 1710.

** læst KM forordning om fourage udskrivning

** læst landstings proklama om skifte efter sl Iver Knudsen i Silkeborg

** sagen mellem Erik Jacobsen i Javngyde og Peder Rasmussen i Borum blev opsat 8 dage

20/8 1710.

** regimentsskriver Gyberg begærede dom i sagen mod Peder Rasmussen Fregerslev i Borum angående en del træ, som er frataget rytterbonden Erik Jacobsen i Javngyde. dommen blev afsagt og indført på (101)

** Claus Jessen af Galten stævnede Jens Pedersen af Sorring for 4 års leje for 2 agre på Sorring mark, han har i brug, som han lovede at betale

(100)

** sr Niels Jensen af Ussinggård stævnede Peder Rasmussen af Herskind for dom at lide angående hans fæste af Skivholme kongetiende og fremlagde sit skriftlige indlæg, som findes indført på (101). han tilstod restantsen, og han håbede, at de efterskrevne skyldige ville betale deres restants. sagen blev opsat 8 dage

27/8 1710.

** læst KM forordning om udskrivning af fourage

** læst en forkyndelse fra Rasmus Vinter, at hans opholdssted herefter vil være Søgård på Holmsland under Ulfborg Glud herreds ting

** Niels Jensen på Ussinggård efter 8 dages opsættelse begærede dom i sagen om Skivholme kongetiende, som lød: Peder Rasmussen i Herskind bør på samtlige Skivholme mænds vegne betale de resterende 15 dlr 2 mk samt have sit fæste forbrudt

(101)

** indførsel af sr Niels Jensen på Ussinggård hans skriftlige indlæg

** indførsel af Peder Rasmussen Fregerslev af Borum hans indlæg i sagen med Erik Jacobsen i Javngyde, hvori han hævder, at hans karl Mikkel Jensen lånte vogn og hest af ham for at køre korn til hans kone i Javngyde, og han uden hans vilje og videnskab brugte den til at køre det træ, som Erik Jacobsen hævder var hans, og da Mikkel Jensen ikke benægter, mener han sig fri for tiltale

** i sagen mod Peder Rasmussen Fregerslev af Borum blev afsagt følgende dom: da det ikke bevises, at han har givet karlen ordre til at køre omtalte træ, og det skete uden hans vidnede, så frikendes han

3/9 1710.

** Jens Pedersen af Stjær stævnede Niels Tomasen i Stjær for forbudsdom, for han har taget sit korn hjem uden at afgive tiende. da stævningen ikke er sket lovligt, skal der stævnes på ny

(102)

10/9 1710.

** efterlysning af de deserterede og forhen indrullerede artillerikuske

** læst deklaration om auktion over en del KM kirker

** Peder Envoldsen på Kalbygård på bror Rasmus Envoldsen i Flensted hans vegne stævnede Frands Rasmussen i Flensted for dom angående hans morderiske overfald med en høle, og de blev forligt således, at Frands Rasmussen betaler 4 sld til de fattige

** Claus Jessen af Galten stævnede Rasmus Vinter, der opholder sig i Ovstrup, for dom angående korn og penge, han har bemægtiget sig, men som tilhører Claus Jessen. sagen blev opsat, til han fremlægger bevis

** Claus Jessen i Galten stævnede enken Mette Knudsdatter og søn Knud Sørensen i Galten som sl Søren Andersens arvinger for dom angående gæld. sagen blev opsat 4 uger

(103)

** ridefoged Voetman på Sjelle skovgård stævnede Peder Nielsen Jens Jensen begge af Sjelle for dom angående overfald på skovfoged Christen Snedker, da han traf dem ved en eg i skoven, som de havde sat ild til, hvilket bevidnedes. sagen blev opsat 14 dage

17/9 1710.

** læst KM forordning om udskrivning af skytter

** læst kammerkollegiets ordre om kongetiende

** læst amtmand Nansens ordre om resterende soldaterleverancer

** læst etatsråd Grabows ordre om det jyske national regiments hjemkomst, hvorfor deres kvarterer skal holdes i beredskab

** Jacob Nielsen Ussing af Århus, universitetsgodsets fuldmægtig, stævnede Niels Lauridsen af Sorring for dom angående ulovlig skovhugst i Gårholt skov ved Mollerup, som bevidnedes

(104)

** Frederik Jensen i Høver 1.ting lovbød hans selvejergård til sine arvinger, om der findes nogen

24/9 1710.

(105)

** Frederik Jensen i Høver 2.ting lovbød hans iboende selvejergård

** ridefoged Voetman på Sjelle skovgård efter 14 dages opsættelse i sagen mod Peder Nielsen og Jens Jensen, begge ryttere i Sjelle, fremstillede de indstævnede vidner, som vidnede, at da skovfogeden i Sjelle kom til et egetræ i skoven, som var ombrændt, og hvori der havde været en bisværm, slog rytterne ham og væltede ham omkuld

** fuldmægtig Carsten Andersen på Frisenborg stævnede rytterbonden Tomas Sørensen i Borum og Oluf Jespersen Jesper Pedersens søn, som har haft klammeri med grevskabsbonden Peder Nielsen i Borum, men de blev inden videre proces forligt

** skovrider Christen Lauridsen af Høver på oberførster Ritters vegne begærede oldensyn i KM skove

1/10 1710.

** Frederik Jensen i Høver 3.ting lovbød hans selvejergård i Høver

** læst plakat angående bortforpagtning af Frisenborg hovedgård

** herredsfoged Hans Hansen Snell fremlagde et skøde mellem ham og Frederik Jensen Barrit i Høver på hans gård Høvergård

(106)

8/10 1710.

** møller Jacob Ussing i Århus efter 3 ugers opsættelse begærede dom i sagen mod Niels Lauridsen i Sorring angående ulovlig skovhugst. sagen blev opsat 4 uger

** Terkel Tomasen af Tovstrup stævnede Sidsel Sørensdatter af Sminge og Søren Andersen Låsby i Skannerup mølle for dom angående resterende betaling af varer, de købte på auktion i Skannerup mølle, 2 rdl 2 sk. sagen blev opsat 14 dage

** Søren Pedersen i Lyngby lod efterlyse en hest, som er bortløbet

15/10 1710.

** læst KM forordning om adskillige ekstraordinære påbud

** læst forordning om kornskatten

** læst patent om afholdelse af højesteret
 
(107)

** læst en seddel fra Silkeborg amtstue om at inddrive KM restantser

22/10 1710.

** Terkel Tomasen af Tovstrup begærede dom i sagen mod Sidsel Sørensdatter af Sminge og Søren Andersen i Skannerup mølle, som lød: de bør betale den fordrede gæld

** Niels Lauridsen af Resendal stævnede Niels Andersen Vestergård i Skellerup for dom angående det, han endnu skylder på hans selvejergård, som andrager 37 rdl. Niels Vestergårds skriftlige indlæg fremlægges, som findes indført (111) og ligeledes en attest, som findes indført (111). Niels Vestergård nægtede ikke at betale, men begærede bevis på gælden. sagen blev opsat 4 uger

(109)

** Claus Jessen af Galten stævnede Christoffer Slagter og Jacob Nielsen af Galten for forbud mod at befatte sig med det hus, de iboer, før de har akkorderet med ham, samt dom for at gøre det samme hus ryddeligt og betale lejen deraf. opsat 14 dage

29/10 1710.

** Jens Andersen Møller af Århus med en skriftlig stævning, som findes indført på (111) stævnede Peder Rasmussen Lillering i Farre angående gæld til Jens Andersen Møller og hans sl formand Mogens Black, og fremlagde regning på omkostning, da Peder Rasmussens sl søn Christen Pedersen gik i skole i Århus, samt på det, sl Christen Pedersen skyldte Jens Andersen Møller, som er indført på (111), hvortil Peder Rasmussen svarede, at der resterede 10 sld på gæld til hans svoger Mogens Black, som han på sit yderste vedgik i hans egen hustru Else Olufsdatters påhør. sagen blev opsat 4 uger

(110)

** Rasmus Jensen i Hørslevgård fremlyste en tilløben stud

** Simon Smed i Stjær lod efterlyse en bortløben hest

(111)

** indførsel af attester på hvad, Niels Andersen Vestergård har lånt af Niels Lauridsen Meldgård og Karen Pedersdatter

** indførsel af Jens Andersen Møller i Århus hans stævning til Peder Rasmussen Lillering i Farre og hustru for hans sl søn Christen Pedersens gæld til hans formand sl Mogens Black i Århus og ham selv, fra 1692 til 1709 ifølge efterskrevne specifikation

5/11 1710.

(112)

** Claus Jessen af Galten efter opsættelse begærede dom over Christoffer Slagter og hans hustru Maren Knudsdatter i Galten, som mod forbud har bemægtiget sig 10 fag beboelse af Claus Jessens hus, hvoraf en del var udlejet til Jacob Nielsen. dom: da han mod forbud beboer huset, så bør han lide efter loven

** Niels Jensen Møller i Tovstrup mølle på Jacob Udsen i Århus hans vegne begærede opsættelse i sagen mod Niels Lauridsen i Sorring angående ulovlig skovhugst. sagen blev opsat til 26/11

** læst tillysning af auktion over løsøre på Frisenborg

** prokurator Jens Kjærulf af Viborg på borgmester Jokum Lassens vegne med en skriftlig stævning, som er indført på (113) stævnede skovrider Christian Hesse af Skannerup for gæld 23 rdl efter hovedbog og fremlagde et indlæg, som er indført på (114). dom: han bør betale hans gæld med den fordrede rente og sagens omkostninger

(113)

** Rasmus Jensen af Hørslevgård begærede vurderet en stud, som er kommet til ham, og den blev vurderet til 9 rdl

** indførsel af skriftlig stævning til skovrider Hesse af Skannerup angående hans kaution for hans svigerfar sl skovrider Holger Mikkelsen, der boede og døde i Skannerup

** indførsel af kopi af Christen Ugelriis og hans svigersøn Jokum Lassen af Viborg deres hovedbog med skovrider Hesses tilsagn om at  betale hans svigerfars gæld, samt kopi af dom 16/10 1709

(114)

** indførsel af Jokum Lassens indlæg i sagen mod skovrider Hesse

12/11 1710.

** Niels Andersen Vestergård i Skellerup stævnede Ebbe Pedersen af Gødvad og Christen Madsen, der tjener Niels Lauridsen Meldgård i Resendal, angående ulovligt forhold ved stævning af ham, idet den skete en halv time efter solens nedgang, hvilket bevidnedes

** Niels Andersen Vestergård i Skellerup stævnede Niels Lauridsen Meldgård i Resendal angående hans gældsfordring 9/4, som skulle være frafaldet.vidneførsel i sagen

(115)

** Niels Andersen Vestergård i Skellerup stævnede Niels Lauridsen Meldgård i Resendal for at fremlægge bevis på hans gældsfordring. sagen blev opsat 4 uger

(116)

** på oberførster Ritters begæring blev udmeldt synsmænd til at syne KM skove i Gern herred

** Christian Hesse af Holmstol begærede genpart af dom mellem ham og Jokum Lassen og Christian Ugelriis af Viborg 5/11 og mellem hans svigerfar Holger Mikkelsen og Jokum Lassen og Christian Ugelriis 16/10 1709

** Rasmus Jensen af Hørslevgård 3.ting fremlyste en stud

** Anders Pelsen i Labing lod efterlyse en hestplag, som er blevet borte

19/11 1710.

** læst amtmand Grabows ordre til Matias Buck om at være sættedommer

** Rasmus Mikkelsen rytterbonde i Låsby stævnede Laurids Smed af Låsby angående noget jord og eng, som han har taget i brug, måske med nogle naboers tilladelse, til stor skade for Rasmus Mikkelsens gård. vidneførsel i sagen

(119)

** ritmester Harasofsky stævnede Christen Andersen rytterbonde i Skovby angående den hos ham indsatte rytterhest, om den er kreperet af forsømmelse eller mangel på foder, hvilket bevidnedes ikke at være grunden dertil

** Claus Jessen i Galten stævnede Maren Knudsdatter i Galten og hendes mand for dom angående ærerørige ord, idet hun havde kaldt ham en røver, som bevidnedes. sagen blev opsat 3 uger

** Christian Voetman af Sjelle skovgård stævnede Søren Dyhr af Skørring angående 100 knipper hasselbånd, som er fundet i hans hus, hvilket bevidnedes af skovfoged Christen Snedker af Sjelle og Peder Mikkelsen af Tovstrup og hans kone Maren Jensdatter, hvortil han svarede, at hasselbåndene var 5 år gamle, og var ikke hugget i Sjelle skovgårds skov

** Christian Voetman stævnede Jørgen Christensen af Skørring angående ulovlig skovhugst, som bevidnedes

(120)

** herredsfoged Lunow i Lysgård Hids herred fremlagde amtmand Nansens ordre til ham om at betjene retten i sagen mellem Niels Meldgård i Resendal og Niels Andersen Vestergård i Skellerup

** Christian Fischer begærede 3 ugers opsættelse i sagen mellem Niels Lauridsen Meldgård på Resendal og Niels Andersen Vestergård i Skellerup

(121)

** læst KM forordning

** læst plakat om auktion over KM kirketiende i Århus stift

** Anders Pelsen i Labing lod efterlyse en plag, der er bortkommet

** indførsel af Christian Fischers memorial til amtmand Nansen, hvori han i sagen mellem Niels Lauridsen Meldgård i Resendal og Niels Andersen Vestergård i Skellerup anmoder om at få beskikket en edsvoren dommer i stedet for forrige sætteskriver Matias Buck, som betjener retten i herredsfoged Snells sted samt amtmand Nansens resolution, at han har anordnet herredsfoged Lunow til at betjene retten i denne sag 

26/11 1710.

** Jens Andersen Møller i Århus begærede dom i sagen mod Peder Rasmussen Lillering i Farre. sagen blev opsat 14 dage

** Jacob Udsen af Århus begærede dom i sagen mod Niels Lauridsen af Sorring. sagen blev opsat 14 dage

** oberførster Ritter stævnede samtlige bymænd i Lillering Storring Stjær Søballe Gammelgård Høver Galten og Lundgård angående syn på deres skovskifter for ulovlig skovhugst

(122)

3/12 1710.

** læst KM forordning om indkøb af sølv til mønter, samt KM patent, og forbud mod at holde geder

** oberførster Ritter lod afhjemle syn på KM skove i Gern herred på den skade der er sket, siden sidste skovsyn

** indførsel af kaldsmemorial til synsmændene for skovsyn

(123)

** indførsel af skovsyn på KM skove

10/12 1710.

** efter opsættelse 12/11 i sagen mellem Niels Andersen Vestergård i Skellerup og Niels Lauridsen Meldgård i Resendal, fremlagde sidstnævnte regnskab for Vestergårds lån og afdrag. sagen blev opsat 8 dage

(124)

17/12 1710.

** læst KM forordning om parykskat

** læst konsumptionsforvalternes brev om indlevering af mandtal

** læst KM befaling om kommission mellem sl Frederik Jensen, der boede og døde i Høvergård, hans arvinger og Johannes Snell angående skøde på Høvergård samt afholde skifte efter ham

** i sagen mellem Niels Andersen Vestergård i Skellerup og Niels Lauridsen Meldgård i Resendal, begærede Holstein på Vestergårds vegne en ny ekstrakt af tingbogen udskrevet, idet den af sætteskriveren udskrevne ikke var konform med protokollen, hvorfor sagen blev udsat til 14/1

** Christian Fischer af vester Kejlstrup stævnede Søren Busborg i Linå Maren Nielsdatter og Karen Sørensdatter begge af Skellerup for at vidne, om Niels Andersen Vestergård i Skellerup blev stævnet før eller efter solnedgang. Niels Pedersen i Mollerup vidnede, at han var hos Niels Vestergård, da stævningsmændene kom, og da han læste stævningen, var det lys dag, ellers kunne han ikke læse uden briller, men han vidste ikke, om solen var gået ned. sagen blev opsat 8 dage

(125)

** Jacob Nielsen Udsen af Århus begærede dom i sagen mod Niels Lauridsen i Sorring og fremlagde tingsvidne 17/9, hvorefter der blev kendt således: da han har hentet et læs træ i skoven, hvor han ingen lod eller del har, så bør han betale skovens ejer 3 rdl og til omkostning 2 rdl

** Jens Andersen Møller handelsmand i Århus begærede dom i sagen mod Peder Rasmussen Lillering i Farre for gæld ifølge 2 regninger på i alt 188 rdl og fremlagde en attest, der er indført på (127) og underskrevet af Birgitte Mikkelsdatter sl Jens Høgs enke i Århus, samt en anden attest, underskrevet af Peder Rasmussens steddatter Anne Christensdatter af Lerbjerg dateret 8/12 samt hendes mand Peder Nielsen Balle og en attest underskrevet af Søren Mikkelsen Gylling i Århus af 11/12, som er indført på (127), hvorimod Peder Rasmussen fremlagde tingsvidne af Århus byting 11/12, som er indført på (128) og indlæg, som er indført på (131) sagen blev opsat til 14/1

(126)

** Christian Holstein af Skannerup stævnede Karen Jensdatter i Skellerup, til huse hos Niels Andersen Vestergård, for dom angående ærerørige ord, idet hun havde kaldt ham en hykler forræder og bedrager, som bevidnedes. sagen blev opsat 4 uger

** de i sagen mod Peder Rasmussen Lillering i Farre fremlagde dokumenter findes indført herefter i nummerorden 
1. Jørgen Pedersens Vinter i Århus hans attest, at sl Christen Pedersen Black i 7 år har fået kost og logi i Jens Andersen Møllers hus
2. Birgitte Nielsdatter af Århus hendes attest, at sl Christen Pedersen Black kom i skole hos hendes sl mand Jens Andersen Høj 1694 og gik der i 1 1/2 år, og da betalte Jens Møllers formand Mogens Jensen Black hans skolepenge.
3. Anne Christensdatter i Lerbjerg hendes attest, med hendes mand Peder Nielsen Balles bevidnelse, at hun var bekendt med hendes stedfar Peder Rasmussen Lillerings gæld til hendes morbror Mogens Jensen Black i Århus, hvis enke havde fortalt hende, at hendes mand havde forbudt hende at give ham flere penge
4. Søren Mikkelsen Gyllings attest, at han havde gået i skole med Christen Pedersen Black fra 1693 og han havde siden fået kost og logi i Jens Møllers hus indtil april dette år, da han kom i KM tjeneste
5. Oluf Andersen byfoged i Århus hans stævning på Peder Rasmussen Lillerings vegne til Jens Andersen Møller i Århus og hustru Else Olufsdatter angående deres fordring på 104 sld, og de klæder, som tilhørte sl Christen Pedersen, der døde i København, og som blev sendt til dem, og ligeledes, at hans sl svoger Mogens Black før sin død befalede hans hustru at skrive i hans regnskabsbog
6. Jens Andersen Møllers forhvervede tingsvidne af Århus byting 11/12 1710, hvori stævnes Peder Rasmussen Lillerings prokurator angående Peder Rasmussen og hans sl søns gæld til hans formand sl Mogens Jensen Black og ham selv, samt navng personer, der vidnede om sønnens ophold
19. indførsel af Jens Andersen Møller af Århus hans indlæg i sagen
20. indførsel af Peder Rasmussen Lillerings indlæg i sagen
20. udskrift at Århus bys skifteprotokol 13/9 1698 med skifte efter sl Mogens Jensen Black mellem hans hustru Else Olufsdatter og deres børn Oluf Mogensen 5 år Anne Mogensdatter 7 år Else Kirstine Mogensdatter 3 år Martha Marie Mogensdatter 1 år

(132)

** sagen mod Maren Knudsdatter blev opsat til 7/1

24/12 1710.

** læst KM forordning om parykskat

** Peder Olufsen af Borum fremlagde en stævning dateret 17/12, hvortil Christian Holstein fremlagde indlæg, hvori han tilbød  forlig, hvorfor sagen blev ophævet

(133)

7/1 1711.

** læst plakat om auktion over sl borgmester Vendelboes midler

** de 8 mænd, som var udmeldt 17/12 og sad retten, afsagde dom i sagen mellem Claus Jessen i Galten og Maren Knudsdatter sst, og i Envold Rasmussens forfald hans søn Peder Envoldsen af Kalbygård, som lød: hun bør erklære Claus Jessen for sine ærerørige ord til tinge, når det begæres og erstatte ham 2 rdl i omkostninger

** Christian Fischer stævnede Rasmus Jensen og hans hustru Maren Pedersdatter og deres børn i Skellerup for dom angående de får, der er blevet stjålet fra Søren Christensens hustru Maren Jørgensdatter i Skellerup, som vidnede, at fåreskindene blev fundet hos Rasmus Jensen. andre vidnede derom, blandt andre af Anders Jørgensen i Skellerup. sagen blev opsat 4 uger

(135)

** Christian Fischer stævnede Rasmus Jensen af Skellerup for dom angående restants til husbonden sr Fischer på Silkeborg. sagen blev opsat 4 uger

** Christian Voetman på Sjelle skovgård på principals vegne stævnede skriftligt, som indført på (137), Søren Frandsen, som er født i Skørring, og som uden pas og afsked er rømt, hvilket bevidnedes, og Voetman fremlagde præstens attest, som er indført på (137) . Peder Rasmussen hyrde i Farre vidnede, at Søren Frandsen var i tjeneste hos faderen Frands Rasmussen Ustrup i Skørring, indtil han for 7 år siden kom i tjeneste hos hyrden, og tjente ham i 3 år, og han er 23 år gammel. vidneførsel fortsat

(137)

** indførsel af Christian Voetmans stævning til Søren Frandsen

** indførsel af provst Sommers attest, at sl Frands Ustrups søn Søren Frandsen blev døbt i Skørring kirke nytårsdag 1687

14/1 1711.

** læst KM mandat

** Peder Rasmussen Lillering af Farre begærede dom i sagen mod Jens Andersen Møller i Århus angående gældsfordring. sagen blev opsat til 4/2

(138)

** Niels Lauridsen af Resendal efter opsættelse i sagen mod Niels Vestergård i Skellerup fremlagde dom 5/5 1706, indført på (141). på forespørgsel svarede Niels Vestergård, at han er gift med enken Karen Jensdatters datter Karen Andersdatter. vidneførsel fortsat. dom: da Karen Jensdatter af Skellerup og hendes arvinger een for alle og alle for een, ifølge dom 5/5 1706, er dømt til at betale Niels Meldgård 100 rdl, så bør Niels Vestergård, som beboer gården, betale de resterende 38 rdl inden 51 dage

(139)

** Knud Eriksen af Galten lod vurdere en hest, som er kommet skævende til han, og som han 1.ting fremlyste

(140)

** landsdommer Poul Poulsen på Søbygård stævnede efterskrevne skovfogeder i Gern for at vidne om ulovlig skovhugst i Gern skov. syn afhjemledes. vidneførsel fortsat. sagen blev opsat 3 uger

(141)

21/1 1711.

** læst KM mandat, at hans befalinger skal efterleves med nidkærhed

** da ingen var mødt i sagen mod Karen Jensdatter i Skellerup, blev sagen opsat 14 dage

** Knud Eriksen af Høver fremlyste samme hest som for 8 dage siden

** indførsel af dom 5/5 1706 i sagen mellem Niels Meldgård af Resendal og Niels Vestergård af Skellerup

28/1 1711.

** læst KM mandat om ordrer og befalinger

** læst forordning om betaling af 60 rdl pro persona i steder for udskrivning af skytter

** læst forordning om matrikelskat

** læst plakat at rejsende skulle forsynes med sundhedspas

** oberførster Ritter stævnede hr Rasmus i Gern angående et lejermål, som han ikke har angivet, som for 4 år siden er begået af Søren Eriksen også kaldt Søren Pedersen, inderst i Holmstol, med Anne Rasmusdatter, nu i Skannerup, som blev stævnet for dom derfor. sagen blev opsat 14 dage

(142)

** Niels Vestergård af Skellerup stævnede Niels Andersen Skellerup, sergent under major Rosenørns kompagni, angående trusler og ærerørige ord i hans eget hus. stævningen var gjort til hans mor Karen Jensdatter bopæl hos Anders Christensen og ikke i Tørring, hvorfor der skal stævnes på ny

(143)

** Christian Holstein af Skannerup stævnede Niels Andersen Skellerup, sergent under major Rosenørns kompagni, for angående overfald. af samme årsag som i forrige sag skal der stævnes på ny

** Knud Eriksen i Høver 3.ting lod fremlyse samme hest som tilforn

4/2 1711.
 
** Rasmus Jensen af Flensted lod afhjemle syn på Jens Rasmussen husmand i Låsby, som er fundet død på marken mellem Sjelle og Låsby, men synsmændene kunne ikke se nogen årsag til hans død, anden end hans alderdom og svaghed samt frost og kulde. hans datter Johanne Jensdatter og søn Rasmus Jensen vidnede. dom: han kan begraves i kirkegården

** Christian Holstein med opsættelse 21/1 i sagen mod Karen Jensdatter i Skellerup fremlagde et indlæg, som er indført på (145), hvorpå hun mødte og erklærede, at hun ikke vidste andet om ham, end det der var ærligt og godt, og hendes ord var faldet i iver og hast, hvorefter han ophævede sagen

(144)

** læst plakat angående sundhedspas

** læst forordning om pengelevering i stedet for skytter

** Jens Andersen Møller af Århus begærede opsættelse i sagen mod Peder Rasmussen Lillering i Farre. sagen blev opsat 6 uger

** Christian Fischer på Silkeborg efter 4 ugers opsættelse i sagen mod Rasmus Jensen i Skellerup fremlagde restants. sagen blev opsat 14 dage

** Christian Fischer til Silkeborg stævnede samtlige efterskrevne Silkeborg tjenere i Linå sogn for dom angående resterende landgilde. sagen blev opsat 14 dage

** sr Voetman af Sjelle skovgård stævnede Niels Jensen Remmer Rasmus Holck med flere af Skørring for dom angående ulovlig skovhugst, hvilket bevidnedes

(145)

** oberførster Ritter fremlagde en skriftlig stævning mod hr Rasmus Stagnoppidan af Gern, som er indført på (145), og begærede opsættelse i 14 dage, som blev tilladt

** indførsel af Christian Holsteins indlæg i sagen mod Karen Jensdatter i Skellerup

** indførsel af oberførster Ritters stævning til hr Rasmus Stagnoppidan angående udeladelse af Søren Pedersen i Holmstol i mandtallet samt manglende indberetning af lejermål

12/2 1711.

** læst plakat angående afholdelse af session

18/2 1711.

** læst KM forordning om artilleriheste

** læst KM befaling om infanteriregimenters mønstring

** Hans Folsack på Vengegård på sr Niels Vendelboes vegne begærede dom i sagen mod Rasmus Jensen i Skellerup for restants, og dommen blev afsagt og er indført på (147)

** Hans Folsack på Niels Vendelboes vegne begærede opsættelse i sagen mod en del Silkeborg bønder. sagen blev opsat 14 dage

(146)

** oberførster Ritter efter 14 dages opsættelse i sagen mod hr Rasmus Stagnoppidan i Gern begærede afhøring af vidner angående præstens udeladelse af Søren Pedersen i Holmstol af mandtallet og manglende indberetning af lejermål, begået af samme Søren Pedersen, der havde opholdt sig i Holmstol, enten hos hans svoger Svend Sørensen eller hans bror sl Laurids Pedersen eller hans far Peder Sørensen

(147)

** indførsel af dom over Rasmus Jensen i Skellerup: han bør betale sin restants 43 rdl samt have sit fæste på hus og gård forbrudt

** læst tillysning om auktion i Jens Munks hus i Galten over noget gods, som er udpantet fra Maren Knudsdatter sst

25/2 1711.

** Jens Jensen af Sorring stævnede Niels Borum og Peder Pedersen, begge af Tovstrup, for dom angående ulovlig skovhugst i hans selvejerskov. sagen blev opsat 14 dage

(148)

4/3 1711.

** Laurids Rasmussen i Sjelle stævnede Rasmus Tåstrup af Skovby for en kontrakt, han har udgivet, og som blev fremlagt, og er indført på (150), hvortil han svarede, at han ikke kunne holde kontrakten angående den arvepart, Laurids Rasmussen kunne tilkomme efter sl Anne Sørensdatter. sagen blev opsat 4 uger

** sr Vendelbo begærede opsættelse i sagen mod en del Silkeborg tjenere angående restants, og den blev opsat 8 dage

11/3 1711.

** Jens Jensen i Sorring efter 14 dages opsættelse i sagen mod Niels Nielsen og Peder Pedersen af Tovstrup angående ulovlig skovhugst begærede vidnerne forhørt. navng vidnede om skovhugsten. vidneførsel fortsat. sagen blev opsat 14 dage

(149)

** sr Vendelbo fremlagde restants for efterskrevne Silkeborg tjenere, hvorefter dommen blev afsagt: de bør betale deres restants inden 15 dage

(150)

** indførsel af kontrakt mellem Rasmus Jensen Tåstrup i Skovby og Laurids Rasmussen i Sjelle, som han har måttet indgå, fordi han ikke har tilkendegivet Anne Sørensdatters dødsfald for øvrigheden, så hendes midler kunne blive registreret, men har bemægtiget sig dem, og ladet hende begrave, hvorfor han for sin forseelse skal betale hendes eneste arving Laurids Rasmussen 25 rdl

18/3 1711.

** Niels Jensen til Ussinggård lod læse tillysning af skifte og deling efter sl Frederik Jensen i Høvergård og auktion 6/2 1712

** Jens Andersen Møller af Århus i sagen mod Peder Rasmussen Lillering i Farre efter 6 ugers opsættelse fremlagde en attest af Poul Andersen Åby af Århus, som er indført på (152) og en attest af Rasmus Mikkelsen Tunbo af København, som er indført på (152) og begærede dom og aflagde sin korporlige ed på, at hans regning var sandfærdig, hvorefter dommen blev afsagt og findes indført på (152)

(151)

** landsdommer Matias Poulsen på Søbygård stævnede Peder Kock skovfoged i Gern og Rasmus Andersen sst for dom angående ulovlig skovhugst og fremlagde et indlæg, som er indført på (152-153). sagen blev opsat til 1/4

** Christian Voetman på Sjelle skovgård på husbonds vegne stævnede Peder Skrædder Peder Jensen og hans søn Rasmus Pedersen Jens Andersen og hans søn Christoffer Jensen alle af Skørring for dom angående ulovlig skovhugst, hvilket bevidnedes. for at sagen i mellemtiden i mindelighed kunne aftinges blev den opsat 14 dage

(152)

** indførsel af de af Jens Andersen Møller af Århus hans fremlagte attester, hvori navng matroser, der sejlede med Christen Pedersen Black fra 1706 til 1710, da han døde på en båd mellem skibet Slesvig og Københavns toldbod, bevidnede, at han havde berettet, at han intet havde betalt for hans ophold hos Jens Møller

** indførsel af dom i sagen mellem Jens Andersen Møller i Århus og Peder Rasmussen Lillering i Farre: Peder Rasmussen Lillering i Farre bør frikendes for de ældste 2 regninger, da de ikke er krævet årligt, men den 3.regning på 84 rdl bør han betale

** indførsel af Matias Poulsens indlæg i sagen om ulovlig skovhugst

(153)

26/3 1711.

** sr Vegerslev af Århus stævnede efterskrevne for dom angående gæld ifølge restants, som er indført på (157) og en dom 20/7 1701, som er indført på (157). indvendinger fremføres. sagen blev opsat 6 uger

(154)

** regimentsskriver Gyberg stævnede Ernst Henrik Riber kyrasser indkvarteret hos Jens Nielsen i Sorring angående Anders Pedersen Dyhr i Tulstrup, som han skal have stukket ihjel i hans egen gård, og stævnede vidner, der iblandt hans sønner Peder Andersen og Jørgen Andersen i Tulstrup. drabet skete, da 3 kyrasserer kom op at slås i hans gård, og efter at han havde skilt dem ad og jaget dem ud af gården, ville han gå ind i stuen, og da løb Riber efter ham, og da han vendte sig for at se, hvem det var, stak kyrasseren ham med hans pallask i brystet, hvorefter Anders Dyhr faldt død om, og da de så det, løb kyrassererne bort, og Riber rømte, men blev pågrebet i Holsten ved Tønder. Rasmus Jensen, der tjener sl Anders Dyhr vidnede om slagsmålet og drabet. vidneførsel fortsat.  syn afhjemledes, og er indført på (157) og regiments feldskær Konrad Seibts syn blev fremlagt og indført på (157)

(156)

** Christian Fischer på Silkeborg stævnede efterskrevne efter en memorial, som er indført på (157-8) for syn på deres gårdes tilliggende skovsparter

** Christian Fischer på Silkeborg stævnede Rasmus Jensen i Skellerup for syn på hans halvgårds brøstfældighed

** Christian Voetman på Sjelle skovgård stævnede efter en memorial, som er indført på (158). på Mads Pedersens begæring blev sagen opsat 8 dage

** Peder Hansen Kryssing stævnede med en skriftlig stævning, som er indført på (158). sagen blev opsat til 8/4

** indførsel af sr Vegerslevs restants og dom i samme sag. dom: de der aflægger ed mod fordringen frikendes, men andre, der ikke har kvittering, bør betale den fordrede gæld

(157)

** indførsel af syn på Anders Pedersen Dyhr i Tulstrup, som var hugget i højre bryst 2 fingre over vorten

** indførsel af feldskærens syn, som afslørede, at en åre til hjertet var skåret over

** indførsel af Christian Fischers kaldsmemorial til efterskrevne i Skellerup for syn angående ulovlig skovhugst på deres skovsparter

(158)

** indførsel af stævning til Rasmus Jensen i Skellerup

** indførsel af Christian Voetmans kaldsmemorial til Peder Rasmussen, der tjener hr Christen Madsen Sommer, angående ulovlig skovhugst

** indførsel af Peder Hansen Kryssing af Århus hans stævning til hr Niels Krog i Alling angående gæld efter hans obligationer

1/4 1711.

** Rasmus Nielsen, fuldmægtig på Søbygård, på husbonds vegne begærede dom i sagen mod Peder Kock og Rasmus Andersen af Gern for ulovlig skovhugst, hvorefter dom blev afsagt, og er indført på (159)

** Christian Fischer på Silkeborg lod afhjemle syn, som er indført på (159) og (160) og begærede opsættelse. sagen blev opsat 4 uger

** Christian Voetman fuldmægtig på Sjelle skovgård efter 4 ugers opsættelse i sagen mod Rasmus Tåstrup i Skovby begærede videre opsættelse, så sagen blev opsat til 29/4

** Christian Voetman på Sjelle skovgård efter 8 dages opsættelse i sagen mod præstens avlskarl Peder Rasmussen i Sjelle begærede forhør, hvorefter skovfoged Christen Jensen af Sjelle vidnede om den ulovlige skovhugst. vidneførsel fortsat. sagen blev opsat 4 uger

(159)

** indførsel af dom over Peder Kock og Rasmus Andersen i Gern: de bør for deres ulovlige skovhugst betale til deres husbond 10 rdl for hvert træ og have deres gårdes fæste forbrudt, og da Peder Kock, der som skovfoged har været betroet skoven, har solgt træsko træ og hjul, så forbeholder husbonden sig regres for denne forseelse

** indførsel af dom mellem fuldmægtig Voetman og en del Skørring mænd: de bør for deres ulovlige skovhugst betale 3 rdl for hvert læs og have deres gårdes fæste forbrudt

** indførsel af Christian Fischers synsforretning på Skellerup skov for ulovlig skovhugst på hver enkelt gårds skovparter

(160)

8/4 1711.

** Peder Hansen Kryssing af Århus efter opsættelse af 25/3 begærede videre opsættelse, og sagen blev opsat til 22/4

** Niels Andersen Vestergård i Skellerup stævnede Rasmus Jensen af Skellerup for dom angående hans grove formastelse mod ham med trusler om ulykke samt hug og slag, som han sent eller aldrig skal forvinde. navng vidnede derom. sagen blev opsat til 20/5

(161)

** Niels Andersen Vestergård af Skellerup stævnede Rasmus Jensen i Skellerup og begærede fornyelse af en dom over ham, som han ikke har efterlevet. sagen blev opsat 6 uger

15/4 1711.

** Niels Jensen Møller af Tovstrup mølle på egne og Christen Rasmussen af Dallerup og Søren Pedersen Back af Tovstrup deres vegne stævnede Søren Sørensen af Borup Mogens Sørensen af Mollerup, som formyndere for sl Rasmus Rasmussens børn i Tovstrup, for lovbud af 1/3 af sl Rasmus Rasmussens gård i Tovstrup, som de 3 mænd agter at lovbyde, og som arveligt er tilfaldet deres hustruer efter deres sl forældre Rasmus Jensen og Maren Lauridsdatter, som boede og døde i gården, samt en broderlod, som tilhørte deres hustruers bror Jens Rasmussen, som i alt bliver 7/9

** regimentsskriver Holmer stævnede Laurids Poulsen i Tovstrup mølle for dom angående overfald på Peder Pedersen, der tjener Terkel Tomasen i Tovstrup. sagen blev opsat 6 uger til 27/5

(162)

** regimentsskriver Holmer stævnede Niels Lauridsen Smed i Tovstrup og hustru og datter Anne Nielsdatter for dom angående ulovligt krohold, hvilket han ikke nægtede, men han havde ikke brygget øl eller brændt brændevin, og der var andre i byen, som var mere straffældig end ham. sagen blev opsat 6 uger

** Rasmus Pedersen af Galten på søster Karen Pedersdatters vegne stævnede Kirsten Munks og hendes datter Maren Lauridsdatter Munk for dom angående et skændskrift om Karen Pedersdatter, de har haft i hænde og vist mange. en rytter Peder Bagger vidnede, at Kirsten Munk havde givet ham brevet og sagt, at hvis der stod noget deri om hende og hendes datter, skulle han holde det for sig selv, men det andet måtte han læse for hvem, han ville, og i brevet stod: der er en pige i denne by, som hedder Karen, hun bærer hver dag kniplingshat, hun tager et hoved som en kat, hun er 40 år, de kan rive muskater på hendes lår, hun har 6 dlr i hendes skrin, derfor vil hun have en mand, og han sagde, det var skrevet om Karen Pedersdatter i Overgård. andre vidnede om brevet. sagen blev opsat 6 uger

(163)

22/4 1711.

** læst KM forordning

** Niels Møller og medinteresserede lovbød 2.ting 7/9 delen af den gård i Tovstrup, Rasmus Rasmussen påboede og afdøde

** mag Klemend Poulsen af Linå stævnede efterskrevne for at vidne om den usømmelige alarm ved ofringen i Dallerup kirke 2.påskedag. navng vidnede at de havde kastet glas på kirkegulvet. opsat til 6/5

** oberførster Ritter på Vengegård stævnede Niels Pedersen af Holmstol for dom, for han ulovligt er løbet af sin tjeneste på skovfogedgodset, idet han skulle indrulleres som soldat. Lisbet Andersdatter, sl Holger Mikkelsens, og Birgitte Holgersdatter skal møde om 14 dage, hvortil sagen blev opsat

(164)

** Christian Holstein af Skannerup lod tillyse skifte efter sl Holger Mikkelsen, som boede og døde i Skannerup. Christian Hesse af Holmstol, som har den sl mands datter til ægte frasagde sig arv og gæld

** Anders Jørgensen Bro af Århus fremlagde 2 obligationer, udstedt af hr Niels Krog Sommerfeld i Alling til Peder Hansen Kryssing i Århus, og som herefter er indført, og begærede dom, som blev afsagt og indført på ()

** Jens Jensen Edslev af Sorring fremlagde en skriftlig stævning, som er indført på (165) og lovbød hans selvejergård i Sorring

** indførsel af hr Niels Krog præst til Alling hans obligationer til handelsmand Peder Hansen Kryssing i Århus

(165)

** indførsel af Jens Jensens Edslev i Sorring hans stævning, hvori han stævner for lovbud Peder Nielsen på Vestervig kloster på hans myndling Jens Lauridsens vegne, som har en part i gården

29/4 1711.

** læst tillysning om auktion efter sl Frederik Jensen i Høvergård

** sr Voetman på Sjelle skovgård efter 4 ugers opsættelse begærede dom i sagen mod Rasmus Tåstrup af Skovby, som blev afsagt og som herefter følger indført

** Christian Fischer på Silkeborg efter 4 ugers opsættelse i sagen mod de Skellerup mænd for ulovlig skovhugst begærede afhørt vidner, men da de ikke var mødt, blev sagen opsat 8 dage

** Niels Møller af Tovstrup mølle på egne og medinteresseredes vegne 2.ting lovbød en del af sl Rasmus Rasmussens fradøde gård i Tovstrup

** Jens Jensen Edslev i Sorring 2.ting lovbød sin iboende selvejergård 

** Kirsten Pedersdatter af Galten begærede tingsvidne på hvad, der passerede mellem hende og Karen Pedersdatter sst for 14 dage siden

** dommen mellem sr Voetman og Rasmus Jensen Tåstrup i Skovby lyder således: da han har forligt sig med sr Voetman på sl Anne Sørensdatters vegne, så bør han holde den mellem dem oprettede kontrakt

6/5 1711.

** Anders Jensen af Tovstrup begærede opsættelse i mons Vegerslevs gældssag. sagen blev opsat 14 dage

** Niels Møller af Tovstrup mølle på egne og interesseredes vegne 4.ting lovbød den selvejergård i Tovstrup. Rasmus Rasmussen påboede og fradøde

(166)

** Jens Jensen af Sorring 3.ting lovbød hans påboende selvejergård

** oberførster Ritter begærede opsættelse i sagen mod Niels Pedersen af Holmstol. sagen blev opsat 14 dage

** sl Holger Mikkelsen Ancker, som boede og døde i Skannerup, hans efterladte hustru Elisabet Sofie Andersdatter og 2 døtre Birgitte Holgersdatter og Dorete Holgersdatter fragik arv og gæld efter ham

** Jens Jensen Edslev i Sorring fremlagde kontrakt om Karen Nielsdatters aftægt af hans lovbudne selvejergård, som ved tidligere salg er oprettet mellem gårdens forrige ejer Peder Herlovsen og hustru Mette Lauridsdatter og Jens Jensen og hustru Kirsten Pedersdatter, underskrevet 22/7 1709 af Jens Jensen Peder Jensen i Edslev Kirsten Pedersdatter Peder Herlovsen i Kalbygård

13/5 1711.

** Niels Jensen af Tovstrup mølle med interesserede Christen Rasmussen i Dallerup og Søren Pedersen Back af Tovstrup på hustruers vegne skødede til Laurids Tomasen og hustru Kirsten Rasmusdatter 7/9 af den selvejergård i Tovstrup, Rasmus Rasmussen fradøde

** Jens Jensen Edslev af Sorring 4.ting lovbød hans selvejergård i Sorring

** Peder Herlovsen af Kalbygård fremlagde kontrakt mellem Jens Jensen i Sorring og Karen Nielsdatter, som blev indført i lovbudsvidnet

** Peder Herlovsen af Kalbygård fremlagde en obligation, udgivet af Jens Jensen i Sorring, dateret 13/4 1710, og formodede, at der ikke blev udstedt skøde, før pantet blev indløst

** Jens Hvas af Dallerup stævnede efter skriftlig stævning, som er indført på  og begærede syn på den omtvistede indkørsel i Tovstrup. synsmænd udmeldtes

(167)

** Jens Hvas af Dallerup på folkeskatteforpagter Christian Lunow og Hans Trige deres vegne stævnede efter en stævning, som er indført på . sagen blev opsat 14 dage

** af retten blev påråbt hr Niels Krog af Alling, men ingen fremkom, hvorfor sagen blev opsat til 27/5

** Peder Herlovsen af Kalbygård fremlagde en kontrakt mellem ham og Rasmus Jensen af Kalbygård, men han var ikke tilstede

** mons Behr af Silkeborg på hans principals vegne stævnede efterskrevne i Skellerup angående ulovlig skovhugst, som de vedgik. opsat til 27/5

** Karen Pedersdatter af Galten mødte med 4 ugers opsættelse i sagen mellem hende og Kirsten Munks i Galten, hvor hun skulle bevise sin uskyldighed, og så fremkom de og var forligt således, at Kirsten Munks ikke vidste hvad der stod i brevet, og at det var til Karen Pedersdatters forklejnelse, og de vidste kun godt og ærligt om hverandre

** Claus Jessen af Galten bekendtgjorde, at han ville sælge sin selvejergård i Galten samt løsøre ved auktion og alt, hvad han ejer, undtagen kone og børn

** sr Jessen lod efterlyse noget gods, som er bortstjålet om natten, og som han fik til udlæg hos Maren Knudsdatter

** indførsel af stævning til Rasmus Jensen Bonde i Tovstrup for syn på en vej, som han med stolper og planker har spærret til forhindring for rytterbonde Jesper Jensens udkørsel

** indførsel af Jens Hvas kaldsmemorial på familieskatte forpagternes vegne til hr Niels Krog i Alling for dom angående mandtallenes urigtighed

20/5 1711.

(168)

** Jens Jensen af Sorring solgte og skødede til Claus Jensen Haider hans selvejergård i Sorring, sl Laurids Bondes søn Jens Lauridsens part undtaget

** efter 8 dages opsættelse i sagen mellem Rasmus Jensen og Jesper Jensen i Dallerup blev de på gode mænds sigelse forligt om omtvistede udkørsel

** regimentsskriver Holmer stævnede efter en memorial, indført på (171) og lod afhjemle syn på kyrasser Jens Matiasen, som havde et sår i hovedet, som de ikke syntes kunne komme af et dødeligt slag, som han under et slagsmål havde fået af Laurids Rasmussen, som tjener Mads Rasmussen i Tåstrup. navng vidnede derom, blandt andre Oluf Madsen Smed i Tåstrup, hvis søster er gift med Laurids Rasmussen

(169)

** Envold Andersen af Flensted stævnede på KM vegne regimentsskriver Holmer i Dallerup for klage over den ulidelige skade, han har lidt på hans bæster, idet 2 var døde og de andre var så svage, at han ikke kunne dyrke jorden, så hvis han ikke får hjælp, vil gården blive øde, hvilket bevidnedes

(170)

** Christian Fischer på vester Kejlstrup på mors tjener Niels Lauridsen Meldgård i Resendal hans vegne stævnede Niels Andersen Vestergård i Skellerup angående hans løfte om at betale resten af en kapital på 100 dlr, og ligeledes stævnede Niels Pedersen i Mollerup og Tomas Jensen i Krudthuset som vidner. sagen blev opsat 14 dage

** oberførster Ritter begærede syn på ulovlig skovhugst i Gern herred. synsmænd udmeldtes

** regimentsskriver Holmer stævnede Knud Sørensen Andersen af Galten for dom angående jord, han har frapløjet Peder Lauridsens halvgård. navng vidnede, at Peder Lauridsen og hans formand Peder Søgård i 18 år brugte dette stykke jord. Rasmus Pedersen vidnede, at hans far Peder Søgård havde brugt jorden 2 gange, men vidste ikke, hvem det tilhørte

(171)

** Tomas Jensen af Krudthuset på Niels Vestergård i Skellerup hans vegne begærede opsættelse i sagen, som blev opsat 3 uger

** Søren Jensen af Hårup fremviste 5 ulveunger, som han har fanget i Hårup skov og blev tilkendt sin betaling efter KM forordning

** sr Vegerslev af Århus efter opsættelse 6/5 i sagen mod debitorer for restants fremlagde sit indlæg, som er indført på , hvorpå Niels Møller af Tovstrup svarede, at han havde betalt med 3 fedesvin, så Vegerslev lod kravet falde. sagen blev opsat til 10/6

** indførsel af stævning til kyrasser Jens Matiasen hos Mikkel Rasmussen i Tåstrup angående klage for overfald på rytterbonden Mads Rasmussens tjenestekarl Laurids Rasmussen samt vidner især fra Tåstrup

** indførsel af sr Vegerslevs indlæg angående en del personers restants, især Niels Møller af Tovstrup mølle og Tomas Eriksen i Lillering og hans svigersøn Just Knudsen af Stjær. Peder Lauridsen af Søballe har berettet, at ingen har fordret gæld efter hans sl formand, forrige herredsskriver sl Peder Frandsen i Søballe, hvis enke Karen Knudsdatter oplod deres gård for hendes søsterdatter og Peder Lauridsen, og vil ikke betale, skønt han har beholdt det, der fandtes efter sl Peder Skriver og efter hans sl hustru Karen Knudsdatter

(172)

27/5 1711.

** læst KM forordning angående krigsstyr

(173)

** læst plakat om auktion over KM kirker

** læst plakat angående auktion over sl Anne Keldsdatter sl Casper Nielsens efterladte gods og formue

** Christian Fischer på Silkeborg efter opsættelse 13/5 begærede dom over de Skellerup mænd for ulovlig skovhugst, som lød: da de har vedgået deres forseelse, så bør de lide efter skovforordningen og der foruden have deres fæste forbrudt

** Hans Lauridsen Smed i Tovstrup stævnede samtlige Tovstrup bymænd for dom angående det, de har lovet ham, men ikke har betalt, hvortil de svarede, at de havde betalt ham det lovede, og dersom han ikke var tilfreds, kunne han opsige sin tjeneste, hvorpå han lod sagen falde

** Jens Hvas i Dallerup på principals vegne efter 6 ugers opsættelse i sagen angående Niels Smeds krohold i Tovstrup begærede afhørt vidner, som vidnede, at han og nogle andre i byen solgte brændevin. sagen blev opsat 14 dage

** Jens Hvas efter 6 ugers opsættelse i sagen mellem Laurids Poulsen i Tovstrup mølle og Peder Pedersen, der tjener Terkel Tomasen i Tovstrup, begærede afhørt vidner, som vidnede om slagsmålet mellem dem
 
(174)

** regimentsskriver Holmer tilkendegav, at der i Storring findes en halv selvejergård, som Jep Christensen af armod har måttet kvittere, om nogen vil antage den, da at melde det til regimentsskriveren

** af retten blev påråbt, om nogen havde noget at forrette i den sag, familieskatteforvalterne havde anlagt mod hr Niels Krog i Alling, men ingen var mødt, så sagen faldt af sig selv

3/6 1711.

** Jens Hvas af Dallerup på principals vegne stævnede efter en memorial, som findes indført på (176) og tilholdt Niels Frandsen, at han skal holde hans skabede bæster på det udviste stykke græsning, og ikke lade dem komme mellem de andre bymænds bæster, og Harlev bymænd blev advaret mod at lade deres bæster komme på det ham udviste stykke græsnings ejendom

** Jens Hvas af Dallerup på regimentsskriver Holmers vegne stævnede efter en memorial, som er indført på (176), og lod afhjemle syn på frapløjning af Berent Kugelmans ager på Harlev mark. navng vidnede derom

** Christian Fischer på Niels Lauridsen Meldgård af Resendal hans vegne begærede afhørt vidner i sagen mod Niels Vestergård i Skellerup, men ingen var mødt

** Niels Andersen Vestergård i Skellerup stævnede efter en memorial, som findes på . dommeren afgjorde, at da aftalen var sket for mere end 2 år siden kunne der efter loven ikke føres vidner i sagen

(175)

10/6 1711.

** sr Vegerslev af Århus efter 3 ugers opsættelse angående en del debitorers restants begærede 14 dages opsættelse i sagen, hvorefter Niels Møller i Tovstrup mølle fremlagde Oluf Hansen i Sorring hans indlæg, som er indført på . sagen blev opsat til 24/6

** Christian Voetman på Sjelle skovgård stævnede samtlige Sjelle skovgårds bønder og tjenere i Sjelle og Skørring for dom angående restants resterende landgilde og skatter og fremlagde dom 11/6 1710, som er indført på (178) samt specifikation på gælden, som er indført på (182). sagen blev opsat 14 dage

** Rasmus Jensen af Skellerup efter 3 ugers opsættelse bød sig i rette, om hans modpart Niels Vestergård i Skellerup var mødt angående fornyelse af dom, men han var ikke mødt, så sagen faldt af sig selv

** forpagter Otte Galten på Sjelle skovgård stævnede efterskrevne karle for dom, da de har opbrudt engbårer på Sjelle skovgårds mark. sagen blev opsat 8 dage

** Rasmus Christensen af Herskind på hustru Johanne Rasmusdatters vegne stævnede Jens Envoldsen i Herskind for dom angående vold og overlast mod hende med slag af et træ, da hun ikke ville lade hans bæster gå i hendes eng, hvortil han svarede, at det var ikke større end et svøbeskaft, og de blev ved gode venners mellemkomst forligt, således at han skal give hende 4 sld i skadeslidelse og de lovede at leve som gode naboer

(176)

** Niels Vestergård og Rasmus Jensen af Skellerup er ved gode venners mellemkomst forligt om deres mellemværende og afsagte dom, således at Rasmus Jensen skal betale 7 sld inden 14 dage

** Christian Fischer til Silkeborg fremlagde en købekontrakt, som er oprettet mellem ham og Niels Andersen Vestergård i Skellerup angående selvejer rettigheden til den halvgård i Skellerup, Niels Vestergård påboer, dateret 4/4 1711

** Christian Fischer af vester Kejlstrup begærede tingsvidne angående det, der passerede for retten angående nogle vidner, Niels Vestergård af Skellerup ville føre mod Niels Meldgård af Resendal, og som blev afslået

** indførsel af Jens Hvases kaldsmemorial til Christen Christensen og Niels Jensen i Harlev angående frapløjning af Berent Kugelmans ager

** indførsel af regimentsskriver Holmers stævning til Niels Frandsen i Harlev angående hans skabede bæster

** indførsel af Niels Vestergårds kaldsmemorial til Niels Lauridsen Meldgård i Resendal angående aftale mellem ham og Niels Andersen Vestergårds bror Rasmus Andersen Vestergård angående fordring

17/6 1711.

** Claus Jessen af Galten stævnede Christoffer Slagter i Galten og hustru Maren Knudsdatter for dom for at have opbrudt en af retten tilnaglet dør, og taget huset i brug og bemægtiget sig en ko og 2 bæster, samt for ikke at have betalt voldsbøder og for trusler. Jacob Nielsen og hustru Maren vidnede derom, og Jessen fremlagde dom 22/10 1710 7/1 1711. Christoffer Slagter og hustru bad om forladelse for deres forseelse og lovede at betale hans udlæg

(177)

** indførsel af Oluf Hansen i Sorring hans indlæg i den sag, sr Vegerslev i Århus har anlagt for gæld, mens han var skriver fra 1693 og til 1708, hvor han ugerne måtte kvittere embedet, hvorfor han anmoder om tilladelse til at efterse i protokollen, hvad sr Vegerslev har fået udskrevet, og som han ikke har betalt for til Oluf Hansen

(178)

25/6 1711.

** sr Vegerslev af Århus efter opsættelse i sagen mod hans debitorer tilbød at dekortere Oluf Hansen, hvad han skylder ham for skriverarbejde, som burde have været bevist tidligere i sagen. han fremlagde ekstrakt af skifteprotokollen efter sl Peder Frandsen i Søballe, som herefter følger indført, og efter sl Mads Sørensen i Høver, hvor enken og hendes mand har gården i brug. sagen blev opsat 8 dage

** Claus Jessen af Galten efter opsættelse i sagen mod Christoffer Slagter og hustru i Galten fremstillede Jacob Nielsen og hustru af Galten, som beedigede deres vidnesbyrd. opsat 8 dage

** Christian Voetman på Sjelle skovgård begærede opsættelse i sagen mod en del Sjelle skovgårds bønder. sagen blev opsat 8 dage

** indførsel af ekstrakt af skifteprotokollen af skifte efter sl Peder Frandsen af Søballe dateret 30/5 1709, med Vegerslevs fordring ifølge hans købmandsbog, som enken tilstod at være rigtig

(179)

** indførsel af ekstrakt af skiftet efter sl Mads Sørensen i Høver, dateret 19/3 1708 med Vegerslevs fordring

1/7 1711.

** dom blev afsagt i sagen mellem sr Vegerslev af Århus og en del debitorer, som er indført på (181)

** Christian Voetman på Sjelle skovgård begærede opsættelse i sagen mod bønderne angående restants. sagen blev opsat 8 dage

** Claus Jessen af Galten efter opsættelse begærede dom i sagen mod Christoffer Slagter og hustru i Galten. dom: de bør for deres trusler stille borgen eller borge for dem selv, og deres udeksekverede gods bør komme på auktion til betaling af deres bøder. sagen blev på amtmand Grabows begæring opsat 6 uger, så meddomsmænd kan udmeldes til at dømme i sagen

** Claus Jessen af Galten stævnede regimentsskriver Holmer, da Claus Jessen vil sælge og bortskøde sin gård i Galten

(180)

** assessor Lime af Farre stævnede kornet Kamphof, der logerer i Hasle, og hans medfølgere, for de med magt bortførte Jens Lauridsen, som tjente hans bonde Peder Lauridsen i Farre, da de gravede tørv, idet de satte ham bag på en hest og red bort, som bevidnedes. han fremlagde en attest fra amtsforvalter Keil i Randers, som er indført på (180) og en attest fra hr Søren Ottesen Grønbæk sognepræst i Røgen, som er indført på (180) samt kornet Kamphofs indlæg, at han vedgår at have afhentet karlen, og et skriftligt svar fra Jens Lauridsen, som er indført på (180)

** Claus Jessen af Galten stævnede Jens Lundgård af Rode for dom angående hans køb af Claus Jessens selvejer bondegård i Galten, men ved gode venners mellemkomst blev de forligt således, at Jens Lundgård betaler 30 rdl til Jessen, der så vil lade sagen falde

** indførsel af regimentsskriver Holmers kvittering for at have modtaget Claus Jensens varsel, at han vil sælge sin gård til Jens Lundgård af Rode

** indførsel af amtsforvalter Keils attest angående unge mandfolk i amtet 1701, hvor da i Farre boede en husmand Laurids Fisker, som havde en søn Jens Lauridsen 6 år gammel

** indførsel af hr Søren i Røgen hans attest med samme indhold, samt at Jens Lauridsen med forældre for nogle år siden forlod Sporup sogn

** indførsel af Jens Lauridsens svar, at han fra at være en bondekarl nu af egen vilje er blevet kyrasser, og han er langt bedre fornøjet ved at være ved kavalleriet, end af assessor Lime at være tvunget til at være soldat, hvortil han ingen rettighed havde 

(181)

** Christian Fischer til Silkeborg fremlyste 2 bæster, som er kommet til gården, da ejermanden ikke kunne findes

** Christoffer Mouridsen af Sjelle fremlyste 2 galte med ukendt ejermand

** indførsel af dom angående sr Vegerslev af Århus hans gældsfordring, som lyder: de debitorer, som er dømt 20/7 1709 bør betale, men andre, som Vegerslev ikke årligt har krævet, bør være fri for tiltale, og andre, som har modkrav, bør gøre afregning med ham

8/7 1711.

** fuldmægtig Voetman på Sjelle skovgård efter 8 dages opsættelse begærede dom i sagen mod Sjelle skovgårds bønder, som lød: de bør betale deres restants, og da de ikke i rette tid har betalt, bør de have deres fæste forbrudt

** Claus Jessen af Galten 2.ting lovbød hans gård i Galten

** Christian Fischer på Silkeborg fremlyste som tilforn 2 plage

** Christoffer Mouridsen i Sjelle fremlyste en galt

** Envold Andersen af Flensted lod vurdere en hest, som er kommet til ham, og som blev fremlyst

** indførsel af fuldmægtig Voetman på Sjelle skovgård hans restants samt dom

(182)

15/7 1711.

** Claus Jessen af Galten 3.ting lovbød hans selvejergård i Galten

** Christian Fischer til Silkeborg fremlyste 3.ting 2 plage

** Christoffer Mouridsen i Sjelle fremlyste 3.ting en galt

** Envold Andersen af Flensted fremlyste 2.ting en gammel hest

22/7 1711.

** læst plakat om auktion over KM kvægtiende

** læst plakat om auktion over Spørring og Herst byers korntiende

** ridefoged Voetman på Sjelle skovgård stævnede en del Sjelle skovgårds bønder for dom angående ulovlig skovhugst der iblandt Hans Holck Jacob Nielsen og hans søn Niels Jacobsen alle af Sjelle, som bevidnedes, og som de indstævnede tilstod. opsat 8 dage

(183)

** Claus Jessen af Galten solgte og skødede til mademoiselle Margrete Arnkiel hans selvejergård vesterst i Galten by

** Envold Andersen af Flensted 3.ting fremlyste 1 hest uden ejermand

29/7 1711.

** af retten blev udmeldt 8 meddomsmænd til at dømme i den sag, Claus Jessen af Galten har anlagt mod Christoffer Slagter og hustru af Galten

** fuldmægtig Voetman på Sjelle skovgård efter 8 dages opsættelse i sagen mod en del Sjelle skovgårds bønder angående ulovlig skovhugst lod afhøre indstævnede, som dels tilstod og nægtede den ulovlige skovhugst

** Rasmus Christensen af Herskind stævnede Jens Envoldsen af Herskind for dom angående ulovlig overlast med hug og slag på Rasmus Christensens hustru. tingsvidne 10/7 fremlægges, og ligeledes regimentsskriver Holmers indlæg, som er indført på (185). da Jens Envoldsen ikke ville indgå forlig, blev der kendt således: han bør for stavhug betale 9 rdl

(184)

** regimentsskriver Holmer stævnede Jens Pedersen af Stjær for vidner og spørgsmål, om han ikke var dygtig til at besidde og svare af hans i fæste havende halvgård, hvorfor han måtte afstå den, hvortil han svarede, at det skyldtes fattigdom og svaghed i hans ene lår, så han ikke kunne følge ploven, så han har for 2 år siden afstået den til Søren Jensen, hvilket bevidnedes

** regimentsskriver Holmer af Dallerup stævnede i anledning af etatsråd Grabows resolution Jep Christensen i Storring for dom angående gæld til kassen og ejendoms forsiddelse, da den ikke er holdt ved magt, hvorfor han vil lade tage lovligt syn. opsat 8 dage

(185)

** Konrad Rindelev stævnede Mette Jensdatter af Tovstrup angående hendes sl mand Ib Andersen saggivelse. parterne indgik forlig

** indførsel af regimentsskriver Holmers indlæg angående de 2 rytterbønders slagsmål

5/8 1711.

** forstander Hans Rosenkvist for Vejlby og Århus hospital stævnede Søren Pedersen Søndergård i Låsby Rasmus Andersen i Låsby Christen Sørensen i Borum for dom angående gæld til hospitalet ifølge restants, som er indført på (186). opsat 14 dage

** Jens Hvas i Dallerup efter 8 dages opsættelse i den sag mod Jep Christensen af Storring udspurgte ham om besætning avl afgifter og gårdens tilstand, som han besvarede, hvorefter Jens Hvas fremlagde memorial til amtmand Grabow og en restants, som er indført på (186a-b) og lovbød selvejergården til Jep Christensens arvinger og medarvinger

(186)

** indførsel af indleverede restants til Århus hospital

** indførsel af sr Hvas memorial til amtmand Grabow angående Jep Christensens selvejergård og amtmandens resolution, at han skal retsforfølges for restantsen

** indførsel af Jep Christensens restants

12/8 1711.

** læst forordning om deserterede soldater på udmarch til Holsten

** læst plakat om auktion af Skørring og Herst byers tiende

** landsdommer Reenberg til Ristrup lod efterlyse stjålne sengeklæder

** fuldmægtig Voetman på Sjelle skovgård på Claus Jessens vegne af Galten efter opsættelse 1/7 begærede dom i sagen mod Christoffer Slagter i Galten og hustru angående trusler og skældsord, da de har kaldt ham en skælm og lovet han en ulykke. dom: de bør for deres skældsord betale 3 mk og for deres trusler stille borgen

(187)

** Knud Eriksen af Høver stævnede hr Christen Bøg i Storring angående nogle ord, som passerede mellem ham og Knud Eriksens kone i Høver Karen Olufsdatter, hvortil hr Christen Bøg tilbød forlig, idet han ikke havde beskyldt hende for noget uærligt, og vidste kun ærligt og godt om hende

**  Jens Hvas 2.ting tilbød Jep Christensens frænder og arvinger at antage hans selvejergård, som han ikke kan bestå

** Jens Hvas fra Dallerup begærede udskrift af dom mellem rytterbønderne Rasmus Christensen og Jens Envoldsen i Herskind

19/8 1711.

** forstander Hans Rosenkvist på Århus hospital efter 14 dages opsættelse fremlagde dom af 16/8 1699, som er indført på () angående Christen Sørensen af Borum hans restants. opsat 14 dage

(188)

** hr mag Klemend Poulsen af Linå lod læse og påskrive en obligation, underskrevet af Niels Vestergård i Skellerup og herefter følger indført

** regimentsskriver Holmer af Dallerup 3.ting tilbød Jep Christensen af Storring hans frænder og arvinger at antage hans selvejergård i Storring

** indførsel af Niels Andersen i Skellerup hans panteobligation

26/8 1711.

** major Bornich af Laven stævnede efterskrevne bønder i Laven og Mollerup for dom angående resterende landgilde og andet ifølge  restants, som er indført på  og dom blev afsagt, som findes på (189)

** indførsel af major Bornichs restants

(189)

** indførsel af dom i major Bornichs sag, hvori hans bønder tildømmes at betale deres restants inden 15 dage

2/9 1711.

** læst forordning om anstalter mod smitsom sygdom

** Hans Rosenkvist forstander for Århus hospital efter 14 dages opsættelse begærede dom i sagen mod hospitalets bønder, og dommen blev afsagt, og er indført på (191)

** regimentsskriver Holmer af Dallerup 4.ting tilbød Jep Christensen i Storring hans frænder og arvinger at antage hans selvejergård

** regimentsskriver Holmer efter 4 ugers opsættelse begærede dom over Jep Christensen i Storring angående hans restants, som han bør betale samt have hans selvejer rettighed forbrudt. sagen blev opsat 3 uger

** Niels Meldgård af Resendal stævnede Niels Vestergård af Skellerup for at høre landstingsdom læse dateret 14/8 1711, som er indført på (193) og bad Niels Vestergård aflægge ed på, at de fordrede 38 rdl var betalt, hvilket han ikke gjorde, men Niels Meldgård aflagde ed på, at de ikke var blevet betalt

** regimentsskriver Holmer stævnede efter en memorial, som er indført på , hvortil Jens Pedersen af Stjær svarede og tilbød at gøre sin benægtelsesed, at han aldrig havde talt utilbørligt mod de høje herrer i generalkommissariatet. Jens Hvas fremlagde kopi af generalkommissariatets ordre, som er indført på (192) og lægdsmand Rasmus Jensen af Stjær vidnede, at da de ville dele eng og jord efter denne ordre, så svarede han, at den sked han i. andre vidnede det samme

(190)

** regimentsskriver Holmer stævnede efter en memorial, som er indført på (192), hvorefter Jens Pedersen og Niels Jensen af Stjær fremlagde fæstebrev af 30/3 1703, som er indført på (192), hvormed de beviste, at den selvejergård i Storring, Jep Christensen beboede, var fæstet af Laurids Nielsen af Gammelgård, hvorfor han selv bør fortsætte avlingen. lægdsmanden vidnede, at da de ikke var mødt for at høste Jep Christensens jord, så fik han ordre til at pante dem. andre vidnede

(191)

** Niels Vestergård begærede tingsvidne om det, der i dag er passeret mellem ham og Niels Meldgård

** indførsel af dom mellem hospitalsforstanderen i Århus og en del hospitalsbønder, som lyder: de der vedgår gælden, bør betale den, og Christen Sørensen, der med kvittering beviser at have betalt noget, bør være fri for tiltale, da gælden ikke bevises

** indførsel af Jens Hvas stævning til Jens Pedersen Skrædder i Stjær for dom angående hans ublu ord mod generalkommissariatets ordre

(192)

** indførsel af generalkommissariatets approbation angående Søren Knudsen og Jens Pedersen i Stjær, at da Søren Knudsen har afstået hans halve gård til Niels Jensen, som har ægtet hans datter, så skal denne betale den halve fæste 10 rdl, og gård mark og eng skal deles mellem dem

** indførsel af stævning til Jens Pedersen Skrædder og Niels Jensen i Stjær angående halsstarrighed med høstarbejde på Jep Christensens mark i Storring, hvorfor de er blevet pantet

** indførsel af det irettelagde fæstebrev af Jep Christensens gård i Storring til Laurids Nielsen, barnfødt i Gammelgård, som Jep Christensen af armod har afstået til ham

** indførsel af landstingsdom 14/8 1711 i sagen mellem Niels Meldgård af Resendal og Niels Vestergård i Skellerup, som lyder: da det ikke ved obligation bevises, at Niels Vestergård skylder pengene, så bør han ved hjemting aflægge ed på, at gælden er betalt, eller betale

(193)

9/9 1711.

(efter 3.sinde lydelig påråbelse var ingen, som noget havde at forrette)

16/9 1711.

** Morten Andersen af Flensted mødte og foregav, at da han var i marken for at høste og hans hustru bandt kornet, legede 2 af deres børn ved vognen, og den ene Peder Mortensen havde da fået hovedet i en løkke på bagrebet, og var kvalt, og på deres råb og skrig kom naboerne til og prøvede at blæse i barnet, men det var og blev dødt. andre vidnede, at drengen, som var stor af sin alder, kunne vogte sig selv og kunne køre ploven, så hans død var sket af en ulykkelig hændelse, hvorefter dommeren afgjorde, at liget som et andet kristent lig kunne begraves på kirkegården

** Jens Jacobsen Skivholme af Ørskovgård stævnede efter en memorial, som er indført på  og fremlagde specifikation, som er indført på (195) og dom af 26/9 1708, som er indført på (195). de indstævnede dels vedgik og benægtede gælden. sagen blev opsat 4 uger

(194)

** Jens Hvas af Dallerup på Hans Hendrich Heims vegne af Høver stævnede Peder Andersen hans hustru og hendes mor Maren Rasmusdatter Mourids Pedersen og hustru og hendes mor Johanne Tomasdatter angående Hans Hendrichs hustrus stolestade i Storring kirke. navng kvinder, der mindes op til 60 år, vidnede, at så længe havde de forrige beboeres kvinder i det hus, Hans Hendrich beboer, søgt samme omtvistede stolestade. Bertel Johansen i Høver, som husker 60 år og Bertel Jensen af Storring 40 år, vidnede, at det yderste stade hørte til den halvgård, som ligger under herredsfogedgården. opsat 8 dage

** indførsel af Jens Jacobsen Skivholmes stævning til mange efterskrevne angående deres gæld og specifikation af gælden

(195)

** indførsel af den af Jens Jacobsen af Ørskovgård erhvervede dom

23/9 1711.

** Peder Andersen af Høver efter 8 dages opsættelse i sagen mod Hans Hendrich af Høver fremlagde sit indlæg, som er indført på . sagen blev opsat 8 dage

** regimentsskriver Holmer af Dallerup stævnede Peder Nielsen af Gammelgård angående slagsmål skælden og trusler mellem ham og Johan Rasmussen og Rasmus Johansen begge af Høver, da de var forsamlede efter præstekonens begravelse, hvortil han svarede, at hvis der var faldet nogle nærgående ord, så erklærede han, at han havde intet uærligt at beskylde dem for, og Johan Rasmussen gjorde det samme om Peder Nielsen

** Claus Jessen af Galten foregav, at han havde indfriet sin panteobligation til KM tolder i Horsens og fremlagde kvittering

(196)

** regimentsskriver Holmer efter 3 ugers opsættelse begærede opsættelse i sagen mod Jep Christensen i Storring, som mødte og fremlagde sit indlæg, som er indført på . opsat 8 dage

** Konrad Rindelev af Borum stævnede samtlige Skivholme og Herskind byers indbyggere angående forbud, men Peder Jensen Fog i Skivholme mente, at herskabet burde stævnes, hvorefter Rindelev frafaldt varslet

** Konrad Rindelev af Borum stævnede samtlige Yderup gårdmænd angående den skade, deres fæmon har tilføjet ham i 4 boghvedeagre, som bevidnedes

** Niels Møller af Tovstrup mølle 1.ting fremlyste en stud, som er kommet til ham

** indførsel af Peder Andersen i Høver hans indlæg i sagen mod Hans Hendrich angående stolestade, hvori han anfører, at da Hans Hendrich boer i et jordløst hus, men de selv boer i halvgårde, da bør Hans Hendrichs hustru stå inden for deres hustruer

** indførsel af Jep Christensen i Storring hans indlæg, at da han stævnes for restants af gården, da formoder han, at han jages fra gården, så han må med hustru og små børn ligge husvild på gaden, men da han for nogle år siden har afstået gården til Laurids Nielsen, barnfødt i Gammelgård, mod at han ægtede hans datter og gav ham og hans hustru husværelse i gården, som Laurids Nielsen nu har fået i fæste, så håber han, at løftet om husværelse vil blive opfyldt

(197)

30/9 1711.

** læst patent om højesteret

** læst forordning om smitsom syge

** dom blev afsagt mellem Hans Hendrich Heim i Høver og de interesserede i Høver angående stolestade i Storring kirke, som er indført på (197)

** Jens Hvas af Dallerup begærede opsættelse i sagen mod Jep Christensen i Storring. sagen blev opsat 3 uger

** indførsel af dom mellem Hans Hendrich Heim og Peder Andersen med flere i Høver, som lyder: da Hans Hendrich beviser, at hans formænds hustruer har søgt stolestade i omtalte stol, så bør hans hustru også bruge det, dog således, at de, der bruger avl bør stå øverst og udenfor husmænd og huskoner efter KM lov 2 bog 22 kap 50 art

7/10 1711.

** læst forordning om udførsel af korn og fedevarer

** regimentsskriver Holmer i Dallerup stævnede Laurids Nielsen i Storring for at forklare, hvorfor han ikke har antaget Jep Christensens selvejer bondegård i Storring til brug, hvorpå han har taget husbondhold, samt om Jep Christensens husværelse, hvortil han svarede, at han blev meddelt fæstebrev og husbondhold for 6-7 år siden, men fik hverken fæstebrev eller betalte husbondhold, og ingen øvrighed havde overleveret han gård eller besætning, men han havde gået som en anden tjenestekarl, indtil han for 1 år siden havde fået en anden KM gård i Storring i fæste. sagen blev opsat 14 dage

** Peder Sørensen af Blegind 1.ting lovbød den 6.part af en selvejergård i Framlev, som Jens Jensen Lillering sidst påboede, som hans medinteresserede, nemlig Peder Sørensen i Jeksen Jens Sørensen i Tulstrup og Peder Nielsen i Tulstrup på hustru Maren Sørensdatters vegne samt sl Kirsten Sørensdatter af Framlev hendes efterladte børn, nemlig Oluf Sørensen og Søren Sørensen i Framlev og Søren Sørensen af Blegind alle havde befuldmægtiget ham at sælge. Rasmus Jensen af Lillering som formynder for sl Jens Jensens efterladte barn Kirsten Jensdatter og på hendes vegne tilstod lovbudet

** regimentsskriver Holmer stævnede Anders Nielsen af Sjelle for dom angående de penge, som regimentsskriveren har udlagt for mundering til den udskrevne dragon af de 60 tdr hartkorn, som blev kasseret, samt for at modtage efterskrevne mundering, og betale de udlagte penge. sagen blev opsat 3 uger

(198)

14/10 1711.

** læst forordning om kornskatten

** læst forordning om KM betjente

** efter opsættelse 16/9 begærede Jens Jacobsen Skivholme dom i sagen mod hans skyldnere, som blev afsagt, og er indført på (199)

** Christian Voetman på Sjelle skovgård på provst hr Christen Sommer af Sjelle hans vegne stævnede samtlige efterskrevne Tovstrup bys beboere for syn og dom angående provstens kirkevej mellem Skørring og Låsby, idet de har opbrudt broen og gravet grøfter over vejen og fremlagde stiftamtmand Rodstens ordre til skovfogeden for Låsby skov om at udvise Låsby mænd gærdsel til at lægge i vasen på Låsby og Tovstrup enge dateret 7/10 1680. på spørgsmål svarede Tovstrup bymænd, at grunden til de havde opkastet grøfter, var, at de ingen vej ville have over deres eng. navng, der mindes mange år, der iblandt Jens Pedersen Remmer af Skørring i 70 år, vidnede, at så længe havde de brugt omtalte vej uhindret. Søren Dyhr af Skørring i 60 år med flere vidnede det samme

(199)

** indførsel af den afsagte dom mellem Jens Jacobsen Skivholme i Ørskov og en del debitorer, som lyder: de bør betale hans fordring, såfremt de ikke med kvittering kan bevise, at gælden er betalt

(200)

21/10 1711.

** læst forordning om torv ved Københavns Nørreport

** læst forordning om korntold

** læst ekstrakt af kornskatteforordningen

** læst befaling angående kornprisen

** Christian Voetman på Sjelle skovgård på hr Christen Sommers vegne lod afhjemle syn på hans kirkevej over Tovstrup egne. navng, der mindes mange år, vidnede, at i den tid havde de brugt omtalte vej til øksne og andet

** Christian Voetman på Sjelle skovgård stævnede Mikkel Sørensen i Herskind og hans stedsøn Niels Jensen og tjenestedreng angående ulovlig skovhugst i Sjelle skovgårds skov, hvor de blev frapantet 2 økser, hvortil han svarede, at de 2 drenge havde gjort det af  uforstand, hvorefter dom blev afsagt, og er herefter indført

(201)

** Jens Hvas af Dallerup stævnede Laurids Nielsen i Storring for at forklare, hvorfor han ikke havde antaget Jep Christensens gård i Storring, hvilket skyldtes, at han intet fæstebrev havde fået, og Jep Christensen svarede, at han var for svag til at sætte ham til gården

** Jens Hvas af Dallerup begærede dom i sagen mod Jep Christensen i Storring angående restants. sagen blev opsat 4 uger til doms

** Peder Sørensen i Blegind 2.ting lovbød 6.parten af den selvejergård i Framlev, Jens Jensen Lillering påboede og fradøde

** indførsel af dom i sagen mellem sr Voetman og Niels Jensen og Christen Nielsen af Herskind, som lød: de bør betale 3 rdl til skovens ejer samt have de frapantede økser forbrudt

28/10 1711.

** læst anstalter vedrørende smitsom syges afværgelse

** hr Christen Sommer af Sjelle i sagen om hans kirkevej fremstillede efterskrevne, som vidnede, at der altid har ligget vej og bro, kaldet Præstebro, fra tinghuset over i Låsby skov, som alle har brugt

(202)

** Peder Sørensen af Blegind lovbød 6.parten af den selvejergård i Framlev, sl Jens Jensen Lillering påboede, og nu solgte og skødede han på egne og medinteresseredes vegne og Rasmus Jensen i Lillering på sl Jens Jensens datter hendes vegne den 6.part af selvejergården til Daniel Rasmussen i Labing mølle, og sl Jens Jensens hustru Kirsten Jensdatter med formynder Daniel Jensen af Framlev solgte og skødede til Daniel Rasmussen en anden 6.part, som tilhører hende, som tilsammen er 1/3 af den hele gård, men 2/3 af den halve gård

** regimentsskriver Holmer stævnede efter en memorial, som er indført på (205) og i sagen om provstens kirkevej fremstillede vidner, som mindes op til 60 år, hvoraf de fleste vidnede, at der lå et gangbræt over åen, som præsten benyttede når han skulle til Låsby kirke, mens hans vogn ventede på den nordre side af åen, men når engen ikke var i fred, kørte de over åen mellem 2 elletræer

(204)

** Jens Hvas af Dallerup efter 3 ugers opsættelse begærede dom i sagen mod Anders Nielsen i Sjelle, som begærede 14 dages opsættelse, så han kunne fordre regning hos den lægdsmand, der havde bekostet klæderne

** Jens Hvas fra Dallerup stævnede efter en memorial, som er indført på (205), og navng fra Stjær vidnede om et slagsmål i en limgrav mellem Søren Nielsen og Søren Mikkelsen og dennes hustru. Hvas fremlagde synsforretning 17/10, som er indført på  samt oberførster Ritters ordre, som er indført på (205)

(205)

4/11 1711.

** indførsel af regimentsskriver Holmers stævning til hr Christen Madsen Sommer i Sjelle samt vidner i sagen angående hans kirkevej

** indførsel af regimentsskriver Holmers stævning til Søren Mikkelsen og Peder Andersen i Stjær for overfald på Just Knudsen i Stjær og Søren Nielsens hustru Anne Rasmusdatter i Stjær

** indførsel af synsforretning på Søren Nielsens hustru hendes sår

** indførsel af oberførster Ritters ordre til Søren Mikkelsen i Stjær om at angive hvem, der afhenter lim i Stjær skov, hvorved træerne undergraves, hvorved der tilføjes dem stor skade

11/11 1711.

** Christian Voetman på Sjelle skovgård på Anders Møller af Sjelle hans vegne stævnede provst hr Christen Sommer i Sjelle, som har angivet ham for krohold, hvorefter navng vidnede, at han ikke holdt kro, men kun havde en potte brændevin i huset for at beskænke fremmede og til en syg, som kunne have det fornøden, og undertiden havde han øl og 1 pund tobak at sælge til sine naboer, og som han tog med sig hjem fra Århus

(206)

** Christian Voetman på Sjelle skovgård stævnede Jens Rasmussen Klog og Søren Jensen begge af Sjelle for dom angående ulovlig skovhugst i Sjelle skovgårds skov, som bevidnedes. sagen blev opsat 14 dage

** Jens Hvas af Dallerup begærede opsættelse i sagen mod Anders Nielsen i Sjelle. sagen blev opsat 8 dage

** Rasmus Rasmussen Svolgård af Linå foregav, at han af Jens Hagensen i Linå er stævnet til Tyrsting Vrads herreds og dette ting samme dag, hvilket han ikke mente var lovligt, men Jens Hagensen var ikke mødt

18/11 1711.

** læst KM befaling med skarpt indseende med passagerer og skibe, som kommer fra København eller andre befængte steder

** læst KM forordning om forjagelse af tatere og andre løse folk

** læst amtmandens præcaution

** regimentsskriver Holmer begærede dom i sagen mod Jep Christensen i Storring, og på dommerens spørgsmål svarede Jep Christensen, at han blev sat fra sin gård mellem jul og påske af regimentsskriverens tjener, og han skyldte kun 7 sld og noget lånekorn. sagen blev opsat 8 dage

(207)

** Peder Panck af Dallerup begærede dom i sagen mod Anders Nielsen i Sjelle, som mødte tog munderingen til sig og betalte de udlagte penge

** Christian Fischer til Silkeborg stævnede Hans Sørensen og Søren Jensen, begge af Hårup, for dom angående en vindfælde i Hårup skov, de skulle have hugget og borttaget, som bevidnedes. sagen blev opsat 14 dage

** Johan Hagensen på Ry mølle stævnede assessor Lime i Farre efter en memorial, som er indført på (208) og forbød ham at befatte sig med det hus, han er begyndt at bygge på Alling bys fælles grund. dommeren besluttede, at forbudet skal stå ved magt til sagens udgang

** hr Christen Bøg af Storring stævnede Kirsten Tomasdatter, sl Peder Jensens enke, og hendes søn Tomas Pedersen af Storring angående ulovlig skovhugst, som bevidnedes. opsat 8 dage

(208)

** indførsel af Johan Hagensen i Ry mølle og de Alling mænds stævning til assessor Lime i Farre, underskrevet af Hans Hansen og Rasmus Olufsen Smed i Alling

25/11 1711.

** regimentsskriver Holmer begærede efter 8 dages opsættelse dom i sagen mod Jep Christensen i Storring, hvorefter dommen blev afsagt, og er indført på (209)

** Peder Panck af Dallerup begærede opsættelse i sagen mellem hr Christen Bøg af Storring og Tomas Pedersen i Storring. sagen blev opsat 8 dage

** Christian Voetman på Sjelle skovgård efter 14 dages opsættelse begærede dom i sagen mod Jens Klog Søren Jensen og Niels Jensen, alle af Sjelle, for ulovlig skovhugst, som blev afsagt og indført på (209)

** Christian Voetman på ritmester Otto von Holstein hans vegne fremlagde en stævning til Peder Sørensen på Vindelevgård på Sjælland, som er indført på (209) samt et tingsvidne af Lejre herredsting på Sjælland 26/10, som er indført på (209) og fremlagde von Holsteins gjorte arrest hos Tøger Reenberg i en sum penge, han skylder Peder Sørensen efter hans obligation på von Holsteins vegne, som er indført på (211) og hans indlæg, som er indført på (211), hvorefter dommeren kendte arresten ved magt at blive til sagens endelse

(209)

** Jens Pedersen af Stjær på egne vegne fremlagde en stævning, som er indført på , hvorefter de indstævnede Rasmus Jensen Søren Mikkelsen af Stjær og Jens Nielsen af Storring gjorde forlig med ham således, at de tilsammen skal betale 4 rdl i mulkt

** indførsel af dom mellem regimentsskriveren og Jep Christensen af Storring, som lyder : han bør betale sin restants 7 sld og de få tønder lånekorn med fradrag af det unyttige husbondhold, og da regimentsskriveren uden dom har fravist ham hans gård og bemægtiget sig hans løsøre, og fæstet gården til en anden, så bør han skaffe Jep Christensen gården ryddelig igen og gøre hans bo så god, som den var, da han bemægtigede sig den, og såfremt han ikke kan besidde gården, da bør den sælges til højstbydende

** indførsel af dom mellem sr Voetman og Jens Klog med flere, som lyder: de bør for deres forseelse betale til skovens ejer i alt 35 1/2 rdl

** indførsel af dokumenter angående ritmester Holstein og prokurator Peder Sørensen, først et tingsvidne af Lejre herredsting, hvori er indført stævningen angående arrest hos Tøger Reenberg på Ristrup i de penge, han skylder Peder Sørensen, og KM befaling om en kommission til af likvidere det mellemværende mellem prokurator Peder Sørensen og von Holstein, som skyldes, at de sammen har haft Marselisborg i forpagtning, og Peder Sørensen førte en del af von Holsteins fæ får og heste med sig, da han flyttede til Sjælland, hvortil stævnes Peder Sørensen og hans hustru Anne Andersdatter, som skal have været med samme smakke, som førte løsøret over til Sjælland, samt indførsel af von Holsteins skriftlige arrest i de penge, Reenberg skylder Peder Sørensen, og indførsel af von Holsteins indlæg

(211)

** indførsel af Jens Pedersen Skrædder i Stjær hans stævning, at da han ved sidste skovsession er idømt mulkt for skovskade, han formener, andre har gjort, og han derfor er uskyldig, så stævner han Rasmus Jensen Søren Mikkelsen af Stjær og Jens Nielsen af Storring for at føre vidner mod dem

(212)

2/12 1711.

** læst forordning om kop og hesteskat

** læst KM forordning om 6 ugers karantæne af skibsrum, som fra København og Sjælland skal til andre provinser

** læst befaling om specifikation på øksne på stald

** Peder Nielsen af Gammelgård, som herredsfogeden har indstævnet angående hans ord ved tinget for 14 dage siden, bad retten om forladelse for de ord, han ved uforstand havde sagt, hvormed retten lod sig bekvemme

** Hans Jacobsen Behr fra Silkeborg efter opsættelse begærede dom i sagen mod Hans Sørensen og Søren Jensen af Hårup for ulovlig skovhugst, hvorefter Søren Jensen begærede opsættelse, så han kunne aftale sagen med husbonden, og sagen blev opsat til 16/12

** den sag mellem hr Christen Bøg i Storring og Tomas Pedersen sst angående ulovlig skovhugst blev opsat 14 dage til 16/12  

9/12 1711.

(efter 3.sinde lydeligt af retten blev påråbt, var ikke videre den dag at forrette)

16/12 1711.

** Hans Behr fra Silkeborg begærede dom i sagen mod Hans Sørensen og Søren Jensen af Hårup for ulovlig skovhugst, som blev afsagt og er indført på (213)

** da ingen er mødt for at fordre dom i den sag mellem hr Christen Bøg i Storring og Tomas Pedersen sst, så falder sagen af sig selv

** justitsråd Poulsen på Søbygård stævnede hr Rasmus Stagnoppidan, sognepræst til Gern og Skannerup sogne, for spørgsmål, idet han i påbud til anskaffelse af artilleriheste har anført Peder Møller i Søbygårds mølle til at betale en beslagen vogn, som han ikke har eller har haft, hvilket bevidnedes

(213)

** Rasmus Rasmussen Møller i Labing mølle og hans søn Daniel Rasmussen i Framlev fremlagde en kontrakt, som herefter er indført

** indførsel af dom mellem Hans Behr fra Silkeborg og Hans Sørensen og Søren Jensen af Hårup, som lyder: de bør efter skovforordningen betale hhv 7 1/2 rdl og 3 rdl og omkostning 1 rdl

** indførsel af kontrakt mellem Rasmus Rasmussen Møller i Labing mølle og hans svigerdatter Kirsten Jensdatter i Framlev angående den trediedel i hendes gård, som hun uden vederlag har skødet til hans søn Daniel Rasmussen, at såfremt han dør før hende uden livsarvinger, da skal hun have samme trediedel gård tilbage, underskrevet af ovennævnte samt vidner, Søren Jensen i Framlev og Niels Jensen i Borum
 
23/12 1711.

** hr mag Klemend Poulsen i Linå stævnede samtlige efterskrevne Tovstrup bymænd og begærede syn på et stykke bøgetræ, der ulovligt er hugget og bortført fra Kirkeballe på Sorring mark

3/1 1712.

** læst forordning om korn til magasinerne

** læst forordning om matrikelskattens leverance

** hr mag Klemend Poulsen fra Linå lod afhjemle syn på en bøgestub på Kirkeballe på Sorring mark

(214)

** Jens Jacobsen Skivholme af Ørskovgård stævnede efter en memorial Jacob Jensen Svend Sørensen og søn Niels Svendsen Jørgen Rasmussen og Christen Jensen Dallerup, alle af Holmstol, for forbudsvidne og dom angående det forbud, han på forrige skovrider Jokum Christensen af Hårup hans vegne havde gjort på hans tilstående skovriderløn hos dem som skovriderbønder, hvortil oberførsterens fuldmægtig svarede, at de kun skulle betale til skovrider Christian Hesse, som han beviste med Christian Hesses bestallingsbrev, som er indført på (218), hvorefter han skulle tiltræde hans sl svigerfar Holger Mikkelsens bestilling, hvortil Jens Jacobsen svarede, at det kun var for halvparten, og Jokum Christensen i Hårup var skovrider på den anden halvpart, hvilket han vil bevise med det fremlagte KM brev

(215)

** Jens Hagensen af Linå stævnede efter en memorial, som er indført på (216) og fremlagde tingsvidne af Tyrsting Vrads herred 18/11, som er indført på (216) og mente, at Rasmus Rasmussen Svolgård havde forbrudt sig mod Hagensens brev på kro og værtshus i Linå samt for trusler og skældsord mod ham og hustru, hvortil Rasmus Svolgård fremlagde sit indlæg, som er indført på  og erklærede, at han vidste ikke andet end godt og ærligt om dem, og vedrørende tobakshandel, da er det ikke mere, end KM forordning tillader. sagen blev opsat 4 uger

** læst en befaling fra skov og jagt sessionen til proprietærer gejstlige og selvejere angående forplantning og opelskning

(216)

** indførsel af Jens Hagensen i Linå hans stævning til Rasmus Rasmussen Svolgård i Linå angående hans formastelige adfærd

** indførsel af tingsvidne af Tyrsting Vrads herred 18/11 angående Rasmus Svolgårds formastelige adfærd med skældsord og trusler og hans forpligt, som fremlægges sammen med præstens attest og afhøring af vidner

(217)

** indførsel af Rasmus Rasmussen Svolgårds indlæg, at han på grund af drukkenskab ikke kunne sanse, men da Jens Hagensen ville tage mod hans penge, så var det ikke mere end billigt, at bærmen spildtes

(218)

** indførsel af skovrider Christian Hesses bestallingsbrev

20/1 1712.

** Peder Hansen Heide af Århus på svoger Jens Mørk i Viby, birkedommer til Marselisborg birketing, hans vegne med en skriftlig stævning, som er indført på , stævnede Jens Pedersen Skrædder i Stjær for dom angående et såkaldt tingsvidne, han her og der har fremvist, og som skal være udstedt i Jens Mørks navn, og fremlagde fuldmagt, indført på (221) vidner blev afhørt, som fortalte, at de havde set tingsvidnet, og det var noget underligt noget om Carisius på Stadsegård og hans ladefogeds saddel

(220)

** indførsel af Peder Hansen Heides stævning til Jens Pedersen Skrædder

(221)

** indførsel af Peder Heides fuldmagt

27/1 1712.

** hr Christen Madsen Sommer af Sjelle stævnede hr Niels Krog i Alling for dom angående gæld efter hans obligation, som er indført på (223) og pantsat skøde samt hr Krogs missiver, som er indført på (223) og et missive, som er indført på (224) og omtalte skøde, udgivet af Hans Simonsen Kylling på egne og søskendes vegne og Anne Udsdatter og et missive, som er indført på (224). sagen blev opsat 14 dage

(222)

** Søren Brock af Aldrup på sr Gerhart Veghorst og søn Johan Veghorsts vegne stævnede med en skriftlig stævning oberførster Ritter, som svarede, at han intet havde med denne jagtsag at gøre, og der ikke burde føres vidner, før jagtbetjentene blev stævnet. Søren Brock begærede hans dokumenter udleveret

** ridefoged Voetman fra Sjelle skovgård stævnede Søren Sørensen Dyhr i Skørring for dom angående ulovlig skovhugst af en riseg, som fandtes i hans lade. sagen blev opsat 14 dage

** sr Voetman fra Sjelle skovgård på hr mag Klemend Poulsen i Linå hans vegne stævnede med en memorial, som er indført på (223). Peder Nielsen af Tovstrup vidnede, at han så Søren Tordsens søn Erik Sørensen med flere af Tovstrup komme kørende med et stykke træ på Tovstrup gade, som de senere høvlede på, for at få et trug. sagen blev opsat 14 dage

(223)

** indførsel af mag Klemend Poulsens stævning til en del Tovstrup mænd for dom angående en bøg, der er hugget i Kirkeballe på Sorring mark

** indførsel af hr Niels Krog sognepræst i Alling hans obligation

** indførsel af hr Niels Krog Sommerfelds missiver

(224)

** indførsel af hr Niels Krogs skøde fra Hans Simonsen Kylling og hustru

** indførsel af missive fra hr Niels Krog til hans fromme morbror

hr Christen Madsen Sommer angående manglende betaling af gæld

3/2 1712.

** Jens Hagensen af Linå efter 4 ugers opsættelse begærede dom i sagen mod Rasmus Rasmussen Svolgård i Linå, men så blev de på godtfolk og rettens tilskyndelse forligt således, at Rasmus Svolgård skal betale 1 rdl til de fattige

** Jens Pedersen af Stjær fremlagde en stævning, som er indført på  hvorefter den indstævnede Hans Madsen foregav, at han ikke vidste af at have talt noget ulovligt imod ham, og vidste kun ærligt og godt om ham, hvorpå de blev forligt og lovede at leve som gode naboer

(225)

** hr Christen Madsen Sommer i Sjelle begærede opsættelse i sagen mod hr Niels Krog i Alling. sagen blev opsat til 17/2

** hr mag Klemend Poulsen af Linå begærede afhøring at de indstævnede Tovstrup mænd angående det huggede bøgetræ på Kirkeballe, men da ingen var mødt, blev de pålagt at møde 24/2

** Christian Voetman fra Sjelle skovgård på herskabets vegne efter 14 dages opsættelse begærede kendelse i sagen mod Søren Dyhr i Sjelle angående ulovlig skovhugst. sagen blev opsat til 24/2

** skovrider Christian Hesse af Skannerup lod efterlyse en hirschfænger med skaft af hjortetak beslået med sølv, om nogen har fundet den, eller er lovligt kommet til den, så lover han god diskretion

** indførsel af Jens Pedersen Skrædders stævning til Hans Madsen i Stjær angående hans ærerørige ubekvemsord

17/2 1712.

** hr Christen Madsen Sommer i Sjelle hans søn sr Sejer Sommer med 8 dages opsættelse begærede dom i sagen mod hr Niels Krog i Alling angående gæld, hvilken dom blev afsagt, og er indført på (227)

(226)

** Rasmus Svolgård af Linå betalte til de fattiges kasse den lovede 1 rdl

** sr Niels Henriksen på Gravballegård på egne vegne stævnede Søren Andersen i Kærs mølle for dom angående resterende familie og folkeskat til sr Vendelbo. sagen blev opsat 4 uger

** sr Vendelbo fra Gravballegård stævnede Maren Madsdatter i Laurids Kærs halvgård i Laven for dom angående hendes ulovlige undvigelse af hendes tjeneste hos Rasmus Nielsen i Svostrup. sagen blev opsat 4 uger

** sr Niels Henriksen Vendelbo fra Gravballegård på Søren Sørensens vegne i Borup stævnede Niels Jensen Alling i Mollerup angående gæld ifølge skiftebrev efter hans sl formand Niels Sørensen i alt 32 sld. opsat 6 uger

** sr Vendelbo fra Gravballegård stævnede hr Niels Krog af Alling for dom angående gæld 25 rdl til Peder Nielsen Mollerup i Vestervig kloster efter en veksel indført på (227), hvorpå dom blev afsagt og indført på (227)

(227)

** indførsel af dom mellem Peder Hansen Kryssing af Århus og hr Niels Krog i Alling, hvor han dømmes til at betale gælden inden 15 dage

** indførsel af dom mellem hr Christen Sommer i Sjelle og hr Niels Krog i Alling, hvori han dømmes til at betale inden 15 dage

** indførsel af hr Niels Krogs veksel til Peder Nielsen Mollerup

** indførsel af dom i samme sag, hvori hr Niels Krog dømmes til at betale

24/2 1712.

** Niels Jensen i Tovstrup mølle begærede opsættelse i sagen mellem sr Voetman fra Sjelle skovgård mod Søren Dyhr i Skørring. opsat 8 dage

** Jens Jensen af Tovstrup på egne vegne stævnede Niels Andersen Lovring af Sorring for dom angående korn og penge og afgift af iboende jord og hus for 2 år, han skylder ham, som bevidnedes. Peder Jensen af Sorring vidnede, at omtalte hus står på den gårds grund, som Jens Jensen ejede i nævnte 2 år, og da han for 38 år siden var rytter, og havde denne gårds afgift til forplejning, da beboedes den af Anders Bonde og huset af hans søster Barbara Lauridsdatter og hendes mand, som skulle betale 10 mk til gården til rytterens forplejning. Frands Jensen af Dallerup vidnede det samme, samt at Barbara Lauridsdatters søn Laurids Lauridsen havde husværelse i huset, og var hendes lovværge. sagen blev opsat 14 dage

(228)

** Niels Andersen Lovring af Sorring efter 14 dages opsættelse på hr mag Klemend Poulsens vegne af Linå i sagen mod en del Tovstrup mænd begærede dem forhørt, hvorpå Søren Tordsen vedstod, at de havde taget træet, og sagen var af Klemend Poulsen eftergivet dem, når de ville betale sagens omkostninger

** regimentsskriver Holmer af Dallerup fremlagde efter amtmand Nansens skrivelse kaution af assessor Peder Rasmussen Lime i Farregård som bror og Rasmus Stagnoppidan i Gern som svoger for Jacob Lime, som er betroet at være tolder i Århus

(229)

2/3 1712.

** sr Voetman fra Sjelle skovgård begærede sagen mod Søren Dyhr i Skørring for skovhugst opsat 8 dage, som blev bevilget

** Konrad Rindelev i Borum 1.ting aflyste ulovlige veje over hans enemærke mark og agre, især vejen fra Borum mølle til Borum by

9/3 1712.

** sr Voetman på Sjelle skovgård begærede dom i dagen mod Søren Dyhr af Skørring angående skovhugst, som blev afsagt og er indført på (230)

** Jens Jensen af Sorring efter 14 dages opsættelse i sagen mod Niels Lovring i Sorring fremstillede vidner, og Lambert Nikolaj, som havde ejet gården, vidnede, at Niels Lovring havde fået kvittering på hans afgift af huset, som står på gårdens grund, og Niels Lovring vidnede, at huset var arvet og købt fra gården, hvorpå Jens Jensen Edslev fremlagde sit indlæg, som er indført på (230) samt ekstrakt af landmålingen. opsat 3 uger

** Konrad Rindelev af Borum 2.ting lod aflyse ulovlige veje og stier over hans jord på Borum mark

(230)

** indførsel af Jens Jensen Edslevs indlæg angående Niels Lovrings hus i Sorring, hvoraf han mener, han bør have afgift til rytterforplejning

** indførsel af dom i sr Voetmans sag imod Søren Dyhr i Skørring for ulovlig skovhugst, hvori han blev dømt til at lide efter skovforordningen

16/3 1712.

** læst ordre til Terkel Tomasen af Tovstrup til at være sættedommer

** Konrad Rindelev 3.ting lod aflyse ulovlige veje og stier over hans agre mark og enemærke på Borum mark, især fra Borum mølle til Borum by

** sr Niels Vendelbo til Gravballegård begærede 14 dages opsættelse i sagen mod Søren Møller i Kærs mølle, som blev bevilget

** sr Niels Vendelbo til Gravballegård begærede dom i sagen mod Maren Madsdatter i Laven, som mødte med Niels Lauridsen sst og begærede 14 dages opsættelse, som blev bevilget

23/3 1712.

(videre var ikke den dag at forrette)

30/3 1712.

** læst KM åbent brev

** læst forordning om udskrivning af soldater

** læst KM forordning om krigsstyr

** sr Vendelbo af Gravballegård efter opsættelse begærede dom i sagen mod Maren Madsdatter i Laven for hendes ulovlige rømning af tjenesten, som skyldtes, at hun blev sat til hårdt arbejde med at tærske, som hun ikke var vant til. dom: hun bør for sin rømning betale fjerdedelen af lønnen

(231)

** Jens Jensen af Tovstrup efter 3 ugers opsættelse begærede dom i sagen mod Niels Andersen Lovring af Sorring, som fremlagde modregning, som er indført på  og sit skriftlige indlæg indført på (233) og et skøde af Gern herredsting 20/5 1631 samt tingsvidne af samme ting 27/10 1655, som er indført på (233-234). sagen blev opsat 4 uger

** sr Voetman fra Sjelle skovgård stævnede Niels Holck Hans Holck og Mads Holck, alle af Sjelle, for dom angående et stykke egekævle, som tilhører Morten Albretsen i Låsby, og som er bortført fra skoven til Sjelle. synsmænd skovfogeder og andre vidnede derom, der iblandt Jens Madsens hustru Anne Nielsdatter af Sjelle, som vidnede at Niels Holck og hans far Mads Holck kom gennem deres gård med træet, som skovfogeden havde givet ham lov til at tage. sagen blev opsat 3 uger

(232)

** indførsel af de af Niels Lovring i Sorring fremlagte dokumenter i den sag mod Jens Jensen af Tovstrup: nr 1. kvittering for lånekorn. nr 2. Niels Lovrings modregning til Jens Jensen. nr 3. Niels Lovrings skriftlige indlæg, hvori nævnes hans hustrus sl mor Barbara Lauridsdatter. nr 4. tingsvidne 20/5 1631 af Gern herredsting, hvori Laurids Andersen af Sorring solgte og skødede til Laurids Rasmussen Snedker og sin datter Barbara Lauridsdatter og deres arvinger efterskrevne selvejergods, nemlig et hus på Sorring gade og jord på Sorring mark. nr 5. tingsvidne 27/10 1655 af Gern herredsting, hvori Anders Lauridsen og Laurids Rasmussen er forligt således, at Anders Lauridsen og hustru Berete Jensdatter lover at efterkomme de skøder, som hans sl far Laurids Andersen har givet Laurids Rasmussen og hans hustru Barbara Lauridsdatter på det hus og ejendom i Sorring, hvorimod Laurids Rasmussen og hustru lover at give Anders Lauridsen skøde på den del, hans hustru Barbara Lauridsdatter arvede efter hendes sl far Laurids Andersen i den selvejergård i Sorring, Anders Lauridsen påboer

(234)

6/4 1712.

(235)

** læst plakat om udskrivning af soldater

13/4 1712.

(efter 3.sinde af retten var påråbt, var ikke mere den dag at forrette)

20/4 1712.

** læst plakat om session for landmilitsen

** sr Jacob Udsen af Århus stævnede efterskrevne, som indført på (237), og Rasmus Bertelsen af Linå forklarede, at Jens Rasmussen Vestergård er født på kannikkegodset i Linå, og er mødt til alle sessioner i Århus, undtagen den sidste, og er som udlært smed nu bosat i Ry, og har været fra kannikkegodset i 5 år, og Niels Sørensen, som er født i Alling, nu boer i Gern. Rasmus Sørensen Busborg er født i Hårup på Silkeborg gods, og hans far Søren Lauridsen Busborg kom for 23 år siden til Linå for at bo på kannikkegodset, og havde 2 sønner Rasmus og Jørgen. andre vidnede det samme og blev forhørt derom

(236)

** Niels Sørensen af Skovby stævnede Mette Christensdatter af Galten og Søren Knudsen sst, som har taget hende i tjeneste, angående hendes ulovlige udeblivelse, skønt han havde fæstet hende, og hun havde modtaget fæstepenge. sagen blev opsat 14 dage
 
(237)

** sr Voetman fra Sjelle skovgård efter 14 dages opsættelse begærede endnu 14 dages opsættelse i sagen mod de Sjelle mænd, som blev bevilget

** indførsel af Jacob Nielsen Udsen af Århus hans kaldsmemorial til efterskrevne, som har forladt godset uden pas

27/4 1712.

** Niels Andersen Lovring af Sorring og Jens Jensen af Tovstrup foregav, at de var forligt efter et skriftligt forlig, som er indført på (239)

** læst plakat angående auktion i herredsfoged Snells hus i Høver

4/5 1712.

** Niels Pedersen af Mollerup stævnede Niels Nielsen Brock i Linå og hustru for dom angående ulovlig undvigelse af hans tjeneste og hans lejede hus uden opsigelse, hvortil han svarede, at han var for svag til at tjene ham, men ville passe byens svin, hvorefter de blev forligt

** borgmester Stefan Rasmussen Hofgård i Horsens fremlagde stævning mod Jørgen Lauridsen Ledemark i Storring angående gæld ved møllekøb, som er indført på (239) og fremlagde en mellem dem oprettet købekontrakt på Gedved mølle, som er indført på  samt Ledemarks missive, hvormed han vil undslå sig fra købet, som er indført på (240) dommen blev afsagt og er indført på (240)

(238)

** Konrad Rindelev af Borum med rettens stævning stævnede efterskrevne, som er indført på (240) og fremlagde sit indlæg, som er indført på (241) og landstingsdom af 10/11 1702, hvis sentens er indført på (240), samt ekstrakt af landmålings matriklen, som er indført på (241). 4 uvildige mænd blev udmeldt til at vise, hvor meget Konrad Rindelev ifølge landstingsdommen kan tilkomme at indelukke til hans have

** Konrad Rindelev af Borum stævnede efter en memorial, som er indført på (241), og begærede udnævnt 4 uvildige mænd til at syne hans opelskede skov angående dens tilstand

** Konrad Rindelev af Borum stævnede efter memorial, som er indført på . da vidnerne ikke var mødt, blev de forelagt at møde om 14 dage

** Jens Simonsen svarede på Konrad Rindelevs spørgsmål, at han ikke kunne nægte, at Konrad Rindelev kom til ham og hans dreng på Herskind mark, da de var i krattet for at skære voller. sagen blev opsat 14 dage

(239)

** Knud Sørensen af Galten stævnede Christoffer Henriksen af Galten for dom angående ulovlig undvigelse af hans tjeneste, hvorpå de blev forligt

** indførsel af forlig mellem Niels Andersen Lovring i Sorring og Jens Jensen Edslev i Tovstrup

** indførsel af borgmester Hofgård af Horsens hans stævning og tilhørende dokumenter. nr 1 stævning til Jørgen Lauridsen Ledemark i Storring angående købet af Gedved mølle. nr 2 købekontrakt på møllen. nr 3 Ledemarks missive til borgmesteren. nr 4 den afsagte dom, at da han har indgået et absolut køb, så bør han efterkomme sin forskrivning skadesløs og betale sagens omkostning

(240)

** indførsel af Konrad Rindelev af Borum hans indleverede dokumenter. nr 1 hans stævning til samtlige Borum bymænd, som har jord på Borum mark, angående indelukke af hans enemærke på Borum mark ifølge landstingsdom. nr 2 den irettelagte landstingsdom, at hjemtingsdommen angående indelukket af hans enemærke skal blive ved magt. nr 3 ekstrakt af landmålings matriklen

(241)

** indførsel at stævning angående syn på hans opelskede skov

** indførsel af Konrad Rindelevs stævning til Jens Simonsen i Herskind angående ulovlig skovhugst af 28 asketræer i hans enemærke

11/5 1712.

** KM skovrider Peder Jacobsen af Framlev på KM vegne stævnede efter en stævning, som er indført på (252) møller i Tarskov mølle Gerhart Veghorst, idet han skal have forlokket og lagt ordene i munden på de vidner. han førte på Århus byting angående jagtfriheden på Tarskov grund. navng vidnede, at da Gerhart Veghorst havde vidnet angående et skud i Tarskov skov, gik han ud i gården, hvor vidnerne, som var ansat på møllen, ventede og talte med dem, hvorefter de for retten vidnede som ham. andre vidnede det samme

(242)

** Konrad Rindelev af Borum lod afhjemle syn på hans opelskede skov, som er indført på (244)

** Bertel Jensen af Storring på sin myndling Maren Jensdatters vegne af Borum Jens Nielsen af Storring på sin myndling Anne Jensdatters vegne af Borum og Tomas Sørensen af Borum på sin myndling Jens Jensen af Borum hans vegne 1.ting lovbød den halve gård i Borum, som Jens Sørensen beboer

18/5 1712.

** Niels Møller af Tovstrup 2.ting efter fuldmagt lovbød bondeejet af den halve gård i Borum, Jens Sørensen påboer

** Johan Nielsen fra Tovstrup på egne vegne stævnede regimentsskriver Holmer angående lovbud af den selvejergård i Dallerup, han sidst påboede, til Morten Albretsen og Tomas Nielsen i Låsby på deres myndlingers vegne Søren Hansens hustru Ellen Sørensdatter i Dallerup og Niels Sørensen af Tovstrup, hvorefter Johan Nielsen 1.ting lovbød gården

(243)

** Laurids Tomasen af Tovstrup stævnede Søren Sørensen i Borup Mogens Sørensen i Mollerup Niels Nielsen i Tovstrup på hans og hustrus vegne og de andre på deres myndlingers vegne samt regimentsskriver Holmer for lovbud angående et stykke jord, og nu lovbød han 1.ting dette jordstykke

** regimentsskriver Holmer stævnede efter en memorial, som er indført på (244) og han saggav den indstævnede pige Karen Tomasdatter, for hun har fæstet sig til ham til skt Hans, hvortil hun svarede, at grunden til at hun ikke kom i tjeneste, var at hendes madfar Søren Møller i Lillemølle havde sagt til hende, at hun skulle blive, og den skade, hun kunne lide derover, ville han svare hende til. sagen blev opsat 14 dage

** Konrad Rindelev af Borum efter 14 dages opsættelse begærede påråbt de indstævnede vidner i sagen mod Jens Simonsen i Herskind for ulovlig skovhugst, og de vidnede, at fra skoven, hvor der var hugget 28 asketræer, fulgte de sporet af hestene til Herskind. andre vidnede derom

(244)

** indførsel af syn på Konrad Rindelevs opelskede skov

** indførsel af regimentsskriver Holmers stævning til Karen Tomasdatter

25/5 1712.

** Jens Jensen og Claus Jensen begge af Sorring på samtlige Sorring bymænds vegne stævnede Tomas Hansen Murmester i Sorring for syn på hans haves indhegning, som har fornærmet deres fædrift. synsmænd blev udmeldt

** Niels Jensen Møller af Tovstrup mølle 3.ting lovbød bondeejet af den selvejergård i Borum, Jens Sørensen påboer

** Niels Møller af Tovstrup mølle med fuldmagt lovbød den selvejergård i Dallerup, Johan Nielsen sidst påboede

** Niels Møller af Tovstrup mølle 2.ting lovbød efter fuldmagt et stykke ager i Tovstrup gade

1/6 1712.

** Niels Møller af Tovstrup mølle 3.ting lovbød den selvejergård i Dallerup, Johan Nielsen sidst påboede

** Niels Møller af Tovstrup mølle 3.ting lovbød et stykke ager i Tovstrup

** Jens Hvas fra Dallerup stævnede efter en memorial efterskrevne, som er indført på (250), hvorefter en del af de indstævnede svarede, at det ikke kunne bevises, at de eller deres folk havde kastet truget i brønden, men de lovede for godt naboskabs skyld at hjælpe med at få det op igen

(245)

** Jens Nielsen Bonde af Låsby stævnede efter rettens stævning, som er indført på (250) samt vidner, der iblandt Frands Rasmussen og kone Anne Nielsdatter og datter Anne Frandsdatter, alle af Flensted. Peder Envoldsen af Kalbygård vidnede, at Laurids Vinter havde tjent ham 2 1/2 år, men ikke opsagt hans tjeneste lovligt, og på spørgsmål om årsagen til, at han havde fæstet sig til Jens Bonde, svarede Laurids Vinter, at han ikke vidste bedre, hvorefter parterne blev forligt

** Rasmus Nielsen af Vadsted fuldmægtig på Søbygård på husbondens vegne stævnede efter en skriftlig stævning, som er indført på (249) og fremlagde et forbud, som er indført på (249) og KM privilegium på Gern kro af dato 10/9 1703, som er indført på (249) samt husbonden, landsdommer Matias Poulsens indlæg, som er indført på (249), hvorefter forbudet blev kendt ved magt

** Tomas Skrædder i Krudthuset på egne vegne stævnede Søren Andersen Låsby, møller i Lillemølle, for dom angående hans datter Karen Tomasdatter, som han skal have lokket til ikke at søge hendes tjeneste hos regimentsskriver Holmer, som hun havde fæstet sig til, hvortil Søren Møller svarede, at han havde fæstet hende før regimentsskriveren. på Søren Møllers begæring blev sagen opsat 14 dage

** den sag mellem regimentsskriver Holmer af Dallerup og Karen Tomasdatter i Lillemølle blev efter begæring opsat 14 dage

** en del Sorring mænd Claus Jensen Jens Jensen Anders Christensen Poul Jensen Anders Sørensen Søren Jensen Peder Sørensen Dyhr på egne vegne lod afhjemle syn på den del af Sorring mænds fædrift, som Tomas Murmester har indhegnet. Niels Vest, der havde boet i Sorring i nogle og 40 år og Niels Mortensen i Sorring, der kunne mindes 36 år, vidnede, at i den tid havde der ikke været bygning eller indhegning på omtvistede sted, som altid havde ligget under fæfod. opsat 14 dage

(246)

** Niels Møller af Tovstrup mølle 4.ting lovbød bondeejet af den halve selvejergård i Borum, Jens Sørensen beboer

** Bertel Jensen af Storring på hans myndling Maren Jensdatters vegne Jens Nielsen af Storring på hans myndling Anne Jensdatters vegne og Tomas Sørensen af Borum på hans myndling Jens Jensens vegne skødede og solgte til Jens Sørensen og hans kæreste Inger Nielsdatter den halve selvejergård i Borum, de selv påboer

** sr Voetman fremlagde rettens stævning, som er indført på (252)

8/6 1712.

** Niels Møller af Tovstrup mølle 4.ting lovbød den gård i Dallerup, Johan Nielsen sidst påboede

** Niels Møller af Tovstrup mølle 4.ting lovbød det stykke jord af Laurids Tomasens hørgårds ager

** Peder Rasmussen fra Tarskov mølle begærede tingsvidne angående det, det passerede imellem skovrider Peder Jacobsen i Framlev og Christian Voetman fuldmægtig på Sjelle skovgård og fremlagde stævning angående et gærde, som provst hr Christen Sommer og en del rytterbønder i Sjelle ikke har villet lukke, som er indført på (248), hvorpå de mødte, og lovede at lukke det inden 8 dage

(247)

** Johan Nielsen Bonde, rytterbonde i Tovstrup, på egne og hustru Birgitte Jensdatters vegne solgte og skødede til regimentsskriver Holmer i Dallerup deres selvejergård i Dallerup

** Laurids Tomasen af Tovstrup på egne og hustru Kirsten Rasmusdatters vegne solgte og skødede til regimentsskriver Holmer i Dallerup et stykke jord på Tovstrup gade

(248)

** Søren Christensen Røgen af Galten stævnede, som indført på (266) og han saggav Frands Henriksens mor Maren Jensdatter af Galten, som længe havde anmodet ham om at tage hendes søn i lære, hvorefter han tog ham i lære i 3 år, mod at hun betalte ham 4 sld og selv fødte sønnen, der dog senere, på moderens opfordring, rømte af lærepladsen, idet Søren Røgen var for ond mod ham med hug og slag, så han ofte var blå og blodig. sagen blev opsat 14 dage

** indførsel af den stævning, som sr Voetman på Sjelle skovgård, på herskabets bonde Jens Sørensen af Sjelle hans vegne, har fremlagt mod hr Christen Sommer i Sjelle og flere rytterbønder angående et gærde, som de ikke har villet lukke

(249)

** indførsel af landsdommer Matias Poulsen til Søbygård hans indleverede dokumenter nr 1. stævning til samtlige beboere i Gern Dalby Holmstol Skannerup samt Mogens Christensen i Mølhavegård og Søren Møller i Lillemølle for forbud mod ulovligt krohold nr 2. forbud mod at sælge brændevin og stærke drikke. nr 3. KM privilegium af 1703 til Matias Poulsen på krohold i Gern sogn, som en bonde Rasmus Andersen, der har haft det siden 1687, har afstået til ham nr 4. Matias Poulsens indlæg

(250)

** indførsel af Rasmus Mikkelsen i Låsby hans klage over den uskikkelighed, der er sket skt Volborg nat, da skarnsknægte smed hans kalvetrug ned i brønden, og med gadeildebrand samt alt andet, der er forøvet mod ham og hans søn Jens Rasmussen, hvorfor han stævner samtlige beboere med deres tjenestefolk

** indførsel af Jens Bonde i Låsby hans stævning til Laurids Vinter, der opholder sig i Kalbygård, som ulovligt er rømt af hans tjeneste

15/6 1712.

** læst forordning om avance af jordegods og kongetiende

** efter opsættelse af sagen mod Søren Møller af Lillemølle mødte Tomas Skrædder i Krudthuset samt datter Karen Tomasdatter, som endnu mod sin vilje opholder sig i Lillemølle, da hun er blevet forholdt at komme i sin rette tjeneste hos regimentsskriveren, og tilbød at gøre ed på, at hun havde opsagt sin tjeneste, og Søren Møller tilbød at gøre ed på, at hun ikke lovligt havde opsagt den, hvorefter de blev forligt således, at Søren Møller og Karen Tomasdatter skal hver betale 1 rdl til regimentsskriver Holmer samt sagens omkostning

** Peder Jensen Skrædder i Sorring begærede dom i sagen mod Tomas Murmester af Sorring angående hans ulovlige indhegning af deres fælles fædrift, hvorefter dom blev afsagt, og er indført på (252)

** Claus Jensen af Sorring på egne vegne stævnede Niels Andersen Lovring for dom angående hans iboende hus og jord, som underligger Claus Jensens selvejergård i Sorring, som er den 16.part, hvoraf han bør betale rytterhold, og Niels Lovring tilbød at betale 10 mk

(251)

** Christian Voetman fra Sjelle skovgård stævnede samtlige Sjelle skovgårds bønder i Sjelle og Skørring, som er indført på (252). sagen blev opsat 14 dage

** Jens Sørensen, der opholder sig i Stjær, stævnede efter en memorial, som er indført på  og saggav Just Knudsens kone Anne Jensdatter i Stjær, for hun tog en pose med klæder i Jens Jensen Skrædders hus i Stjær, hvor han har logi, men blev forhindret i at føre det bort, hvortil Just Knudsen forklarede, at hans kone tog posen for at få Jens Sørensen til at betale hans stedmors gæld, og hun skulle have kaldt hans kone en kæltring og landløber, hvorefter de på godtfolks mellemkomst og tilskyndelse blev forligt

** Terkel Tomasen af Tovstrup på Niels Nielsen af Linå hans vegne stævnede efter en memorial, som er indført på (252) og saggav Christen Christensen og Birgitte Sørensdatter, som er arvinger efter sl Søren Nielsen i Linå, som var deres stedfar og far, samt andre for gæld. sagen blev opsat 14 dage

(252)

** indførsel af skovrider Peder Jacobsen i Framlev hans stævning til Gerhart Veghorst i Tarskov mølle og hans søn Henrik Veghorst samt deres tjenestefolk angående de skud, der blev hørt affyret i vildtbanen

** indførsel af dom mellem de Sorring mænd og Tomas Murmand, som lyder: da han først til 3.ting har fjernet hans ulovligt opsatte gærde på Sorring mænds fælled, så bør han betale sagens omkostninger

** indførsel af Christian Voetmans kaldsmemorial til bønderne angående deres restants

** indførsel af Jens Sørensen i Stjær hans stævning til Just Knudsen i Stjær og hans hustru Anne Jensdatter for skældsord og overfald

** indførsel af Niels Nielsen i Linå hans stævning for gæld, blandt andre til arvingerne efter hans sl bror Søren Nielsen af Linå, nemlig hans datter Birgitte Sørensdatter og stedsøn Christen Christensen

(253)

22/6 1712.

** læst forordning

** Rasmus Pedersen af Nymølle og Rasmus Pedersen i Hinnerup stævnede efter en memorial, som er indført på  angående forbud til Knud Sørensen i Galten mod at blive kopuleret eller indføre nogen ægtefælle i det bo, hans sl far er fradød, før der er holdt skifte, hvortil han svarede, at der var holdt skifte, men Rasmus Pedersen i Nymølle Rasmus Pedersen i Hinnerup og Rasmus Pedersen i Norring tilbød at gøre ed på, at de aldrig var indkaldt til skifte efter sl Søren Andersen i Galten, hvorefter dommeren kendte således, at da Knud Sørensen foregiver, at der er holdt skifte, så kan der ikke udstedes forbud mod hans ægteskab, men arvingerne kan kræve deres arv efter skiftebrevet

** assessor Lime på Farregård stævnede Christen Sørensen og Niels Svendsen af Farre Terkel Sørensen Christen Smed Anders Andersen Laurids Nielsen Søren Villumsens enke og Peder Degns enke alle af Lyngby for dom, for de har siddet overhørig, hvorved der er tilføjet ham en ikke ringe skade. sagen blev opsat 3 uger

(254)

** indførsel af stævning, hvormed Rasmus Pedersen i Nymølle og Rasmus Pedersen Møller i Hinnerup stævner hr Christen Bøg i Storring for forbud mod at kopulere Knud Sørensen af sdr Galten med sin fæstemø Sidsel Frandsdatter, før der er holdt skifte og deling på den selvejergård i Galten, sl Søren Andersen påboede og fradøde

29/6 1712.

** Hans Trige af Skanderborg stævnede Niels Svendsen Leger og hans to sønner Knud Nielsen og Poul Nielsen i Skanderborg for deres ærerørige skældsord samt overfald med hug og slag, hvor de også sønderbrød hans kårde på Skanderborg gade, og fremlagde to attester, indført på (266)

(255)

** Christen Røgen af Galten stævnede Søren Jensen Kajhøj af Galten for dom angående hans ulovlige medfart mod Christen Røgen. de blev på rettens tilskyndelse forligt

** Søren Røgen af Galten på egne vegne stævnede sr Frobøse angående forløfte for Søren Røgens dreng Frands Henriksen, som er bortløbet af hans lære som skrædder, hvortil Frobøse svarede, at det havde han intet med at gøre. navng vidnede derom

(256)

** efter 8 dages opsættelse i sagen mod Frands Henriksen og hans mor og forlover blev sagen opsat 3 uger

** sr Voetman fra Sjelle skovgård lod oplæse rettens stævning, som er indført på (252) og Søren Brock af Aldrup på Henrik Veghorsts vegne fremlagde tingsvidne af Århus byting 25/2 1712. Peder Jensen af Årslev og hans søn Niels Pedersen sst vidnede, at de fulgtes med skovrider Jacobsen, da han hørte skud fra Tarskov skov, og derefter red dertil, og da han senere red forbi dem på deres hjemvej, viste han dem en ladt bøsse, som han havde frapantet Henrik Veghorst, og de blev afhørt, om de vidste, hvor KM vildtbanes skelpæle fandtes, og om bøssen var frapantet ham i skoven eller udenfor. vidneførsel angående jagt i Tarskov og Adslev skove. vidneførsel fortsat

(261)

** sr Voetman fra Sjelle skovgård efter 14 dages opsættelse begærede opsættelse i sagen angående restants og landgilde. sagen blev opsat 8 dage

** Niels Nielsen i Linå i sagen mod debitorer begærede sagen i rette, og Christen Christensen af Linå fremlagde sit indlæg, som er indført på (266), hvorefter sagen blev opsat 8 dage

** Peder Envoldsen af Bomholt stævnede efter en memorial, som er indført på (267) og begærede syn på et omtvistet gårdsted og bygning med et hus i Alling, som Jørgen Knop bemægtiger sig at bebo

6/7 1712.

** Anders Christensen af Klintrup foregav at Kirsten Andersdatter hans mor, som var 72 år, er hastigt ved døden afgået, efter at have været sengeliggende i 5 år, og da præsten ikke turde begrave hende uden syn, lod han afhjemle syn, at synsmændene ikke kunne finde anden årsag til hendes død end hendes alder og svaghed, hvorefter dom blev afsagt, og er indført på (267)

** sr Voetman på Sjelle skovgård efter 8 dages opsættelse i sagen mod Sjelle skovgårds bønder fremlagde en restants, som er indført på (267) og begærede 14 dages opsættelse, som blev bevilget

**  amtmand Nansen begærede af retten at holde auktion over KM kvægtiende af Skannerup sogn, som ikke blev solgt på forrige auktion, ifølge plakat, som er indført på (265), hvorefter der blev afholdt auktion, og Claus Jensen i Sorring blev højstbydende

(262)

** Peder Envoldsen af Bomholt lod afhjemle syn på den selvejergård i Alling, som han og Jørgen Knop har købt af Hans Kylling og Anne Udsdatter i Assens, men da de begge ville have den samme gårdspart, havde de på godtfolks tilskyndelse gjort forlig og delt gården, og han fremlagde skøde, som er indført på (268). kontrakt mellem Niels Frandsen og Jørgen Knop blev fremlagt, og er indført på (268) samt Niels Frandsens fæstebrev, underskrevet af Lisbet Nielsdatter sl Jens Andersens efterladte af Mollerup, dateret 27/9 1679, som er indført på  og et skøde fra Hans Simonsen Kylling og Anne Udsdatter af Assens til Jørgen Knop på en gård i Alling, som er indført på (268). sagen blev opsat 4 uger

(263)

** sr Hvas af Dallerup på sin principals vegne stævnede efter en memorial, og fremlagde en beskikkelse og amtmand Grabows ordre om at søge Oluf Hansen for hans gjorte udlæg, som alle er indført på (269), hvorefter Jens Pedersen Skrædder af Stjær foregav, at Oluf Hansen i hans fravær havde gjort udlæg hos ham for gæld til Jens Jacobsen Skivholme, hvilken gæld han aldeles fragår, og ligeledes har han gjort udlæg hos Søren Nielsen Kræmmer i Røgen og Tomas Pedersen i Søballe. sagen blev opsat 3 uger

** oberførster Ritter af Vengegård stævnede som indført på (269), hvorefter Envold Nielsen af Gammelgård forklarede, at han var uskyldig i sagen, men han havde i sidste hvedesæd om middagen spændt fra, og med plovøksen på armen gået til søen for at røgte nogle ruser, hvor oberførsterens fuldmægtig havde frataget ham øksen, og beskyldt ham for at have hugget nogle risbøge, og tilbød at gøre sin ed. andre vidnede. sagen blev opsat 3 uger

(264)

** fuldmægtig Voetman på Sjelle skovgård på hr Hans Hiersing af Skivholme hans vegne stævnede efter en memorial, som er indført på (270). Niels Simonsen på hans tjenestekvinde Dorete Pedersdatters vegne fremlagde en attest til præsten dateret Alken 10/6 1712, og sr Voetman fremlagde ægteskabsattest dateret 11/11 1710, som begge er indført på (270). navng vidnede, at de havde hørt kællingesladder, at Niels Simonsen og Dorete Pedersdatter levede et løsagtigt levned

** Jens Hvas af Dallerup begærede 14 dages opsættelse i den sag mellem Niels Nielsen af Linå og en del debitorer, som blev bevilget

13/7 1712.

** læst plakat om auktion på KM anpart kvægtiende i Storring sogn

** assessor Lime af Farre begærede den sag mod madame Fischer af Farre angående det jordegods, som er imellem dem, for retten. på madame Fischers begæring blev sagen opsat 14 dage

(265)

** Laurids Sørensen af Tåstrup stævnede Oluf Madsen Smed og hans hustru Anne Mikkelsdatter af Tåstrup for dom angående ærerørige skældsord mod Laurids Sørensen og hustru Anne Rasmusdatter, hvortil Oluf Madsen på hustrus vegne svarede, at ordene var faldet i hastighed, og han lovede, at hun om 8 dage ville møde for retten med erklæring

** indførsel af justitsråd Nansens dokumenter nr 1. at da der ved auktion over KM kvægtiende ikke er budt højt nok på en del tiender, så skal der afholdes ny auktion over dem. nr 2. en skrivelse angående disse auktioner. nr 3. plakat angående auktion over Skannerup sogne tiende

(266)

** indførsel af Søren Christensen Røgens stævning til Frands Henriksen, som opholder sig hos Jørgen Eriksen Skrædder i Høver for dom angående undvigelse fra sin læreplads som skrædder hos ham

** indførsel af 2 attester angående Niels Leger og hans 2 sønner Knud Nielsen og Poul Nielsens overfald og ærerørige ord

** indførsel af Christen Christensen af Linå hans indlæg angående Niels Nielsens stævning for sl Søren Nielsens gæld, at han ikke er arving efter sl Søren Nielsen men på hans halvsøster Birgitte Sørensdatters vegne gør opmærksom på, at gælden er fordret på skiftet efter den sl mand, hvilket kan erfares af skiftebrevet

(267)

** indførsel af Peder Envoldsen på Bomholt hans stævning til Jørgen Knop i Alling for dom angående, han har bemægtiget sig den bedste del af den selvejergård i Alling, de har købt

** indførsel at dom i den sag med Anders Christensens afdøde mor, som lyder: da hun er død af høj alder og svaghed, bør hun uden hinder begraves i kirkegården

** indførsel af den af sr Voetman indleverede specificerede restants

** indførsel af Peder Envoldsen i Bomholt hans synsforretning

** indførsel af det af Peder Envoldsen fremlagte skøde, hvori Hans Simonsen Kylling og hustru Anne Udsdatter tilskøder ham bondeskylden af en halvgård i Alling, som beboes af Jens Poulsen

(268)

** indførsel af de af Jørgen Mortensen Knop i Alling indleverede dokumenter i samme sag, først kontrakt mellem Jørgen Knop og Niels Frandsen, at hans fæste af den halve gård, som Jørgen Knop har tilforhandlet sig, ikke vil blive opsagt. dernæst indførsel af Niels Frandsens fæstebrev af 1789, og indførsel af skøde fra Hans Simonsen Kylling og Anne Udsdatter til Jørgen Knop på den halve gård i Alling, som Niels Frandsen påboer

(269)

** indførsel af Jens Hvas stævning og dokumenter til Oluf Hansen i Sorring angående hans ulovligt gjorte udlæg hos rytterbønder, og dernæst indførsel af amtmandens to ordrer, og memorial til varselsmændene

(270)

** indførsel af de af hr Hans Hiersing fremlagte dokumenter, først kaldsmemorial, hvormed stævnes Dorete Pedersdatter hos Niels Simonsen i Skovby angående hendes barn, som hendes ægtemand skal være far til, og dernæst en attest, hvori bevidnes, at hendes mand Anders Nielsen, landsoldat i det østsjællandske kompagni var i Århus og Alken hos hans hustru i sidst afvigte august måned, og sidst ægteskabsseddel for deres kopulation 15 søndag efter Trefoldighedssøndag 1709 i Ballerup

20/7 1712.

** Oluf Smed af Tåstrup med 8 dages opsættelse mødte med hans hustru, som erklærede, at hun vidste kun godt og ærligt om Laurids Sørensen og hustru

(271)

** sr Voetman på Sjelle skovgård efter 14 dages opsættelse begærede dom over Sjelle skovgårds bønder for restants efter dom, som er indført på (281), hvorefter dom blev afsagt og er indført på (281)

** Søren Røgen af Galten med 3 ugers opsættelse begærede dom i sagen mod hans læredreng Frands Henriksen og hans mor Maren Jensdatter og værge Frobøse alle af Galten, og mente, at drengen skulle blive i lærepladsen den tilsagte tid samt den tid, han har været borte derfra, og moderen og værgen bør betale ham 10 rdl for det største besvær, han har haft med drengen til ingen nytte. sagen blev opsat 8 dage

** Lukas Kjærulf af Dallerup på regimentsskriver Holmers vegne stævnede efter en skriftlig stævning, som er indført på (280b-281) og begærede udmeldt uvildige mænd til at dele jord og eng mellem Jens Pedersen og Søren Knudsen i Stjær, hvorefter mændene blev udmeldt

** regimentsskriver Holmer udstedte forbud til Mikkel Rasmussen i Skovby og Niels Frandsen i Harlev, at de ikke måtte føre avl af deres gårdes tilliggende jord andre steder hen end til deres egne ryttergårde, som er indført på (281)

** regimentsskriver Holmer stævnede Oluf Hansen af Sorring således som er indført på  angående et forbud til ham, som er indført på (281), hvorefter Oluf Hansens skriftlige indlæg blev fremlagt. dommeren besluttede, at forbudet skulle stå ved magt

(272)

** sr Voetman på Sjelle skovgård på herskabets vegne stævnede Rasmus Jensen, som tjener Morten Sørensen i Skørring og Niels Sørensen, som er 12 år, hos sin far Søren Nielsen i Skørring for dom angående ulovlig skovhugst, som bevidnedes af skovfogeden, der havde frapantet Niels Sørensen øksen, som han havde med for at flytte faderens bæster, og derfor fik hug af ham, da han kom hjem uden økse. opsat 14 dage

** Laurids Nielsen af Mollerup på Rasmus Jensen af Kalbygård hans vegne stævnede efterskrevne, blandt andre Peder Jensen og søn Jens Pedersen af Sorring Anne Rasmusdatter, sl Morten Jørgensens enke af Gern, for dom angående gæld. indvendinger og kvitteringer fremlægges, blandt andre af Peder Sørensen, som er indført på (281). sagen blev opsat 14 dage

** Niels Jensen af Stjær stævnede Søren Jensen i Stjær for dom angående Niels Jensens eng, som han har slået ulovligt, og der blev gjort forbud til ham mod at borttage det græs, han havde slået. dommeren besluttede, at forbudet skulle stå ved magt til sagens uddrag

(273)

27/7 1712.

** Hans Adolf Høg på Vengegård på oberførster Ritters vegne i sagen mod Envold Nielsen i Gammelgård angående ulovlig skovhugst i Høver skov lod afhjemle syn på skoven

** Søren Røgen af Galten begærede dom i sagen mod Frands Henriksen og hans mor Maren Jensdatter og svoger sr Lorents Frobøse i Galten, hvorpå Lorents Frobøse og hans svigermor Maren Jensdatter lovede, at drengen skulle komme i lære igen og blive der tiden ud, og betale 2 sld til Søren Røgen, som lod sagen falde, og lovede at behandle drengen forsvarligt

** sr Kjærulf fra Dallerup efter 3 ugers opsættelse i sagen mod Oluf Hansen i Sorring angående udlæg hos en del rytterbønder fremstillede efterskrevne, som saggav Oluf Hansen for det, han havde frataget dem uden dom og stævning. Oluf Hansen begærede opsættelse, så han kunne bevise sin uskyld. sagen blev opsat 3 uger

(274)

** regimentsskriver Holmer fra Dallerup efter 8 dages opsættelse lod forevise synsforretning om deling af jord og eng mellem Jens Pedersen og Søren Knudsen i Stjær, som er indført på (281), hvorefter dommeren besluttede, at endelig deling skulle ske overalt, når korn og hø er indhøstet, så det ikke nedtrampes og beskadiges

** Niels Jensen af Stjær stævnede Søren Jensen i Stjær for dom angående Niels Jensens eng, som han slået, skønt den er afgrænset med pæl og sten, hvilket han vil bevise. Bertel Gregersen, som har boet i Stjær i 28 år, Peder Jensen, der har boet der i 33 år og Rasmus Pedersen i Stjær, som er barnefødt i sin gård og er 40 år, vidnede, at de altid har slået engen efter det gamle skel, og ikke efter det ny. sagen blev opsat 3 uger

(276)

** Niels Jensen af Stjær stævnede Rasmus Jensen og hans søn Jens Rasmussen Peder Sørensen og hans søn Søren Pedersen Simon Olufsen og hans søn Oluf Simonsen med flere af Stjær for dom angående Niels Jensens hø, som de med deres bæster har ladet opæde og nedtræde, som bevidnedes. sagen blev opsat 3 uger

(277)

** Knud Sørensen af Galten stævnede Jens Lauridsens hustru Ellen Jørgensdatter for dom angående skældsord mod han i deres eng. navng vidnede om skænderiet mellem dem. sagen blev opsat 3 uger

(278)

** hr Søren Ottesen af Røgen på madame Marie Barbara hendes vegne stævnede assessor Lime til Farregård for forbud og dom angående at bruge sl Rasmus Fischers enkes bønder i Farre og Lyngby til hovarbejde, og fremlagde et skriftligt forbud, som er indført på (281) idet enken ifølge kommissionsdom 9/11 selv tiltræder hendes gods og assessor Lime intet dermed har sig at befatte. sagen blev opsat 4 uger

3/8 1712.

** sr Voetman fra Sjelle skovgård efter 14 dages opsættelse begærede dom i sagen mod Rasmus Jensen og Niels Sørensen angående ulovlig skovhugst, hvorefter dom blev afsagt indført på (281)

** Laurids Nielsen af Mollerup efter 14 dages opsættelse begærede sagen mod en del debitorer oplæst, hvorefter nogle betalte, og Peder Sørensen af Låsby henholdt dig til hans kvittering, hvorefter dommen blev afsagt, som er indført på (281)

** oberførster Ritter på Vengegård stævnede efter en memorial, som er indført på (281) og begærede udmeldt synsmænd for at dele Vissing skov mellem Vissing mænd og Flensted skov mellem Flensted mænd

(279)

** Jens Lassen af Galten stævnede Knud Sørensen af Galten for dom angående hans skælds og ærerørige ord mod ham, idet han kaldte ham en skurk og skælm og djævlen skulle slå hans hals i stykker, som bevidnedes

** Peder Lauridsen af Galten stævnede Knud Sørensen af Galten for dom angående en ager, han har frapløjet Peder Lauridsen. navng vidnede at Peder Lauridsens formænd havde brugt ageren, hvortil Knud Sørensen svarede, at det var med bevilling

(280)

** regimentsskriver Holmer stævnede efter en memorial og lod afhjemle syn på Peder Sørensen i Stjær hans sår, som han havde fået af Jens Pedersen og Peder Johansen om natten, da han var ude at se til hans hø. Karen Johansdatter vidnede, at om natten, da hun og flere af byens folk lå ved en høstak i deres engstubbe, og vogtede deres husbonds bæster, kom Peder Sørensens dreng og sagde, at djævlen skulle regere dem, for de havde ladet deres bæster på i hans hø. på rettens tilskyndelse blev parterne forligt

** Jørgen Knop i Alling efter 8 dages opsættelse agtede at føre vidner i sagen mod Peder Bomholt angående deres tilsammen købte selvejergård i Alling, men på godtfolks tilskyndelse er de blevet forligt således, at det omtvistede hus af uvildige mænd skal deles, hvorefter de skal kaste lod derom, og derefter skal begge flytte deres del af huset til deres egen grund

** indførsel af stævning til Jens Pedersen Skrædder i Stjær angående deling af jord mellem ham og Søren Knudsen i Stjær

(281-1)

** indførsel af sr Voetmans dom over Sjelle skovgårds bønder for restants, som lyder: de bør betale samt havde deres fæste forbrudt

** indførsel af forbud og stævning fra regimentsskriver Holmer til Mikkel Rasmussen i Skovby og Niels Frandsen i Harlev

** indførsel af stævning til Oluf Hansen af Sorring for forbud og dom angående avlen på hans fæstegårds tilliggende jord, som ikke må føres andetsteds hen end til hans fæstegård

** indførsel af den af Peder Sørensen i Låsby fremlagte kvittering fra Rasmus Jensen Møller og hans hustru Maren Nielsdatter i Kalbygård

** indførsel af den fremlagte deling af jord mellem Jens Pedersen og Søren Knudsen i Stjær 

(281-2)

** indførsel af hr Søren Ottesen i Røgen hans forbud efter kommissions dom på Marie Barbara sl Rasmus Fischers hendes vegne til assessor Lime af Farregård mod at bruge bemeldte Farre og Lyngby bønder til hovarbejde

** indførsel af sr Voetmans dom over Rasmus Jensen af Skørring for ulovlig skovhugst, som lyder: da hans ulovlige skovhugst er bevist, så bør han betale 2 rdl til skovens ejer

** indførsel af den afsagte dom mellem Rasmus Møller i Kalbygård og en del debitorer, som lyder: de skyldige bør betale inden 15 dage, mens de, der nægter eller har kvittering bør være fri for tiltale

** indførsel af oberførster Ritters stævning til samtlige Vissing og Flensted for syn og deling af deres skove mellem lodsejerne

10/8 1712.

** læst ordre til Terkel Tomasen i Tovstrup om at betjene retten 10/8

(282)

** oberførster Ritter lod fremlægge syn og deling på Vissing og Flensted skove, som er indført på (291)

** oberførster Ritter stævnede efter en memorial, som er indført på (293a-b) og begærede opkrævet synsmænd til syn på skove og skovsparter

** indførsel af ovennævnte kaldsmemorial, hvori stævnes Peder Envoldsen og Peder Herlovsen i Kalbygård Peder Sørensen og Niels Poulsen i Skovsrod samt enken Maren Envoldsdatter i Bomholt og Anders Nielsen og Claus Clausen i Kielsgård for syn på og deling af deres skove og skovsparter efter skovforordningen

17/8 1712.

** læst forordning om henlæggelse af KM postvæsens indkomster til hedningers omvendelse i Ostindien, samt til enker og forældreløse børn, hvis mænd eller forældre har været i KM tjeneste

** sr Høg fra Vengegård efter 8 dages opsættelse lod afhjemle syn og deling af Kalbygård Skovsrod Kielsgård og Bomholt skove, som er indført på (293)

** Lukas Kjærulf fra Dallerup begærede tingsvidne i sagen mod Oluf Hansen i Sorring, da 3 uger er gået i samme sag, hvorefter Oluf Hansen fremlagde herredsfogedens ordre til ham om på hans vegne at følge med sr Holstein og 2 mænd for på rettens vegne at gøre udlæg

(283)

** Niels Jensen i Stjær efter 3 ugers opsættelse begærede dom i sagen mod Søren Jensen i Stjær. sagen blev opsat 4 uger

** sr Lytke med 3 ugers opsættelse æskede den sag i rette mod Rasmus Jensen Simon Smed og Peder Sørensen. opsat 4 uger

** Knud Sørensen af Galten begærede den sag i rette mod Jens Lauridsen og hustru i Galten og begærede vidnerne påråbt, hvorefter parterne på godtfolks tilskyndelse blev forligt, og begge parter erklærede, at de vidste kun ærligt og godt om hinanden, og alt det, der har været mellem dem til denne dag, skal være død og magtesløs

** Jep Christensen af Storring på egne vegne stævnede regimentsskriver Holmer for lovbud af hans selvejergård i Storring, hvorefter han lovbød den 1.ting

(284)

** sr Kjærulf fra Dallerup stævnede efter en memorial Frands Rasmussen og søn Simon Frandsen i Galten, for at de har frataget Knud Sørensen Knudsen og Anne Pedersdatter i Galten deres tjenestedrenge nogle svin, som de ville drive hjem, da de havde fundet dem i husbondens rugvang, og overfaldt dem med hug og slag. formedelst rettens og godtfolks mellemkomst blev de forligt

** Niels Vestergård af Skellerup stævnede Jacob Frederiksen og hustru af Skellerup for dom angående overfald med hug og slag og ærerørige ord, da de kom fra trolovelse i byen, som bevidnedes. vidneførsel fortsat. sagen blev opsat 3 uger

(285)

** Jacob Frederiksen af Skellerup stævnede Niels Vestergård i Skellerup angående hans overfald på ham og hans hustru, hvorimod han protesterede, idet han ikke var stævnet for hans bopæl, men udenfor byen

24/8 1712.

(286)

** amtmand Jørgen Grabow af Skanderborg stævnede Søren Knudsen i Stjær og hans kautionist sr Niels Vendelbo til Gravballegård for syn på den halve gård i Stjær, Søren Knudsen påboer, hvorefter synsmænd blev udmeldt

** Jep Christensen af Storring 2.ting lovbød hans selvejergård sst

** regimentsskriver Holmer stævnede Niels Jensen af Stjær for syn på Stjær bys tilliggende eng, om beboerne kunne have deres rettighed deri efter det, Niels Jensen tilholder sig

31/8 1712.

** amtmand Grabow stævnede lod fremlægge syn på Søren Knudsens gård i Stjær, som er indført på (290) og udspurgte synsmændene

(287)

** regimentsskriver Holmer stævnede efter en memorial, som er indført på (290) og navng vidnede om hvem, der tilforn havde brugt den ager, som Peder Lauridsen og Knud Sørensen i Galten omtvister

** Jep Christensen af Storring 3.ting lovbød sin halve selvejergård i Storring, hvorefter sr Kjærulf fremviste en landstings stævning angående Jep Christensens restants, hvorfor dommeren besluttede, at lovbudet måtte bero, indtil sagen er bedømt ved landstinget

(288)

7/9 1712.

** Jep Christensen af Storring begærede beskrevet det, der var passeret angående hans lovbud af hans selvejergård

** Niels Jensen af Stjær efter 4 ugers opsættelse begærede dom i sagen mod Søren Jensen af Stjær angående den omtvistede eng på Stjær mark. sagen blev opsat 3 uger

** Rasmus Jensen af Skellerup stævnede Søren Sørensen i Skellerup Peder Hansen i Hårup og Hans Frandsen i Linå for dom angående gæld. sagen blev opsat 4 uger

** Niels Vestergård af Skellerup stævnede Jacob Frederiksen af Skellerup angående hans ord om og til ham. opsat 14 dage

** Niels Vestergård af Skellerup efter 3 ugers opsættelse begærede endnu 14 dages opsættelse i sagen mod Jacob Frederiksen af Skellerup for overlast, hvorfor sagen blev opsat 14 dage

** Jacob Frederiksen af Skellerup tilbød Niels Vestergård sst forlig i den sag angående hans ukvemsord, men mente, han måtte have refusion på Niels Vestergårds krav for den skade han og hans hustru havde lidt, og begærede opsættelse i 3 uger

(289)

** Jacob Frederiksen af Skellerup stævnede Niels Vestergård i Skellerup for dom angående hans grove formastelse mod ham og hans hustru, men da der ikke var stævnet lovligt, skal sagen stævnes på ny

** regimentsskriver Holmer stævnede Jep Christensen i Storring for spørgsmål angående tilstanden af hans halve selvejergård samt for at aflægge ed på, at han havde frasagt sig gården for amtmand Grabow. vidneførsel i sagen

(290)

** indførsel af regimentsskriver Holmers stævning angående den ager på Galten mark, Peder Lauridsen og Knud Sørensen omtvister

** indførsel af amtmand Grabows syn på Søren Knudsens gård i Stjær

(291)

** indførsel af syn og deling af Vissing og Flensted skove

 (293)

** indførsel af skovsyn på Kalbygård Skovsrod Kielsgård og Bomholt skove

(294)

14/9 1712.

** læst amtmand Grabows tillysning om indbrænding af svin til KM skove

** læst plakat angående auktion på Sjelle skovgård

** Jens Hvas fra Dallerup stævnede efter en memorial, som er indført på (295) og begærede udmeldt 8 uvildige mænd for at besigtige den omtvistede eng og skel på Stjær mark

** oberførster Ritter begærede udmeldt uvildige mænd for at syne skovene i Framlev herred for hvor mange svin, der kunne fedes

** hr Christen Bøg af Storring stævnede Søren Knudsen af Galten for dom angående gæld for Galten kirkes vin og brød, mens han var kirkeværge og for tiendekorn, han skylder ham. sagen blev opsat 14 dage

** hr Christen Bøg af Storring stævnede samtlige Galten husfolk, nemlig Jens Mortensen og hustru Anne Nielsdatter Søren Kajhøj og hustru Johanne Nielsdatter Peder Mortensens kone Sidsel Pedersdatter Frands Sørensen og hustru Anne Jensdatter Morten Nielsen og hustru Karen Johansdatter Laurids Sørensen og hustru Kirsten Nielsdatter Søren Pedersen og hustru Maren Sørensdatter Søren Rasmussens kone Maren Mortensdatter Laurids Rasmussen Hasgård og hustru Karen Jensdatter for dom for de ikke efter advarsel har villet gøre ham hans høstdag efter loven. sagen blev opsat 14 dage

(295)

** Konrad Rindelev af Borum stævnede Tomas Sørensen i Borum for forbudsvidne og dom angående noget hø, han har ladet slå på Borum mark, men på rettens og godtfolks tilskyndelse blev de forligt

** Konrad Rindelev i Borum stævnede Tomas Sørensen i Borum for fornyelse af dom 27/10 1706, hvori han er tildømt af betale 2 rdl i omkostning

** hr Søren Ottesen af Røgen stævnede samtlige efterskrevne Røgen bymænd for dom angående deres vide og grandebrev, de ikke vil holde, samt Christen Christensen for hans ukvemsord på videstævne, da grandebrevet blev kastet på jorden. sagen blev opsat 14 dage

** indførsel af Jens Hvases stævning til Niels Jensen i Stjær for at lade uvildige mænd skønne, om Søren Jensen i Stjær med de andre i byen kan have sin ret i eng efter de sten, som Niels Jensen hævder er skel

21/9 1712.

** Christian Voetman fra Sjelle skovgård begærede oldensyn på Sjelle skovgårds skove

** Lukas Kjærulf fra Dallerup på regimentsskriver Holmers vegne efter 8 dages opsættelse lod afhjemle syn på et skel på den omtvistede eng på Stjær mark, som de ikke kunne anse for ret skel, men gjorde overslag på et nyt skel, som parterne blev forligt om

** Rasmus Jensen af Skellerup efter 14 dages opsættelse begærede dom i sagen mod Søren Sørensen af Skellerup og Hans Frandsen af Linå angående gæld, hvorefter Søren Sørensen fremlagde modregning. sagen blev opsat 14 dage

(296)

** hr mag Klemend Poulsen af Linå stævnede Søren Busborg i Linå for dom angående usømmelige og ukristelige ord ved en ildebrand, samt hans hustru Kirsten Busborg og søn Rasmus Busborg for dom angående ærerørige ord mod Christen Lassens hustru Kirsten Jensdatter af Linå. opsat 14 dage

** Niels Vestergård af Skellerup efter 14 dages opsættelse lod afhøre navng vidner angående slagsmålet mellem ham og Jacob Frederiksen sst. vidneførsel fortsat. Jacob Frederiksen hævdede, at han ikke kunne erindre at have sagt de ord, da de var faldet i drukkenskab

(297)

** sr Voetman fra Sjelle skovgård på Niels Vestergård i Skellerup hans vegne i sagen mod Jacob Frederiksen sst påstod, at Jacob Frederiksen blev tildømt af betale omkostningerne. sagen blev opsat 14 dage

28/9 1712.

** læst advarsel om at udvise tatere og løse folk fra landet

** hr Christen Bøg af Storring begærede dom over de Galten husinderster for deres høstdagsgerning til ham. opsat 3 uger

** hr Christen Bøg af Storring begærede dom i den sag mod Søren Knudsen af Galten. sagen blev opsat 3 uger

** Christian Voetman fra Sjelle skovgård lod afhjemle oldensyn, som er indført på (314)

** oberførster Ritter lod afhjemle oldensyn på KM skove i Framlev og i Gern herreder

** Johan Hagensen af Ry mølle stævnede Dankvart Hansen, som logerer hos Hans Nielsen Bomholt i Århus, angående hans utilbørlige æresskælden mod ham på Hjelmslev herred Skanderup og Ry birkers ting. sagen blev opsat 14 dage

(298)

** hr Søren Ottesen af Røgen efter 14 dages opsættelse i sagen mod de Røgen mænd angående deres grandebrev, som blev fremlagt af Christen Christensen, spurgte dem, hvorfor de ikke efterlevede det, hvortil de svarede, at de fleste skyldte noget. sagen blev opsat 14 dage

** Jens Lassen af Borum stævnede Tomas Sørensen i Borum for dom for overfald med ukvemsord hug og slag samt efterskrevne vidner, der iblandt Christen Weideman og hustru Maren Olufsdatter, som vidnede derom. sagen blev opsat 14 dage

5/10 1712.

** Jacob Frederiksen af Skellerup i anledning af forlig på Lysgård Hids herreders ting 26/9 angående den sag Niels Vestergård i Skellerup har tiltalt ham for, da erklærede han, at han vidste kun godt og ærligt om ham, og hans ord var faldet i ubesindighed, og han betalte ham 2 rdl

** Rasmus Jensen af Skellerup efter opsættelse begærede dom i sagen mod debitorer. sagen blev opsat 14 dage

** hr mag Klemend Poulsen af Linå i sagen mod Søren og Rasmus Busborg begærede påråb af vidner, men ingen var mødt, så sagen blev opsat 14 dage

** Mads Jensen af Herskind stævnede Anders Jensen i Herskind for dom angående skældsord og trusler, samt efterskrevne vidner, der iblandt Søren Rasmussens hustru Sinnet Jacobsdatter af Herskind, men parterne blev på rettens og godtfolks tilskyndelse forligt

(299)

12/10 1712.

** Johan Hagensen af Ry mølle efter opsættelse 28/9 i sagen mod Dankvart Hansen af Århus begærede afhørt Jens Pedersen for at vidne om Dankvart Hansens skældsord og buldren ved tinget. vidneførsel i sagen

(300)

** hr Søren Ottesen af Røgen efter 14 dages opsættelse begærede dom i sagen mod de Røgen mænd, som ikke har efterlevet deres grandebrev. sagen blev opsat i 3 uger

19/10 1712.

** Rasmus Jensen af Skellerup efter 14 dages opsættelse i sagen mod Søren Sørensen af Skellerup og Hans Bentsen af Linå, foregav, at da Hans Bentsen havde begæret eftergivelse, så lod han sagen falde, og nu mødte Søren Sørensen og betalte ham 2 rdl

** hr Christen Bøg af Storring begærede dom i sagen mod Søren Knudsen i Galten for gæld, hvorefter Søren Knudsen svarede, at han intet skyldte ham, idet han havde en modregning. sagen blev opsat 14 dage

(301)

** hr Christen Bøg i Storring efter 3 ugers opsættelse begærede dom i sagen mod husinderster i Galten angående deres høstdag, som blev afsagt og er indført på (314)

** Dankvart Hansen af Århus stævnede Johan Hagensen af Ry mølle angående hans skældsord til ham. opsat 8 dage

** Jens Hagensen af Linå stævnede Søren Nielsen Kræmmer i Røgen for dom angående 3 bistokke, han skal have solgt Jens Hagensen men ikke er leveret til ham, hvortil han svarede, at Jens Hagensen kunne afhente dem hos Jens Væver, hvorefter dom blev afsagt og indført på (315)

** Jens Hagensen af Linå på sin svoger Mikkel Nielsen Juel af Them hans vegne stævnede Lambert Nikolaj af Sorring for dom angående de penge, han har oppebåret hos ham. da Lambert Nikolaj boer på ryttergodset og regimentsskriveren ikke er stævnet, skal der stævnes på ny

** Jens Hagensen af Linå på Mikkel Jensen af Them hans vegne stævnede skovrider Christian Hesse af Skannerup for dom angående lånte penge. da Jens Hagensen ingen fuldmagt havde, kunne sagen ikke modtages

(302)

** Envold Nielsen af Gammelgård på sin svoger Johan Rasmussens vegne af Høver stævnede Boel Andersdatter, som tjener Jens Andersen i Javngyde for dom angående hendes udeblivelse af hendes tjeneste hos ham, som hun ikke benægtede. sagen blev opsat 8 dage

** Peder Hansen Heide af Århus på borgmester Hans Vinter i Århus hans vegne stævnede herredsfoged Johannes Snell af Høver, hvortil han svarede, at en del af de tjenestefolk, som er nævnt i stævningen, ikke er i tjeneste hos ham længere, men tjener i andre herreder. da vidnerne ikke var mødt, blev sagen opsat 14 dage

(303)

26/10 1712.

** Hans Matiasen på Testrupgård stævnede efter skriftlig memorial. navng vidnede om folk, som ikke var opført i familieskattemandtallet. sagen blev opsat 3 uger

(304)

** Johan Hagensen af Ry mølle efter 8 dages opsættelse begærede oplæst Dankvart Hansens stævning og tingsvidne, idet sagsøgeren ikke var mødt

2/11 1712.

** Niels Johansen af Storring på egne og hustrus vegne skødede til svigersøn Jens Bertelsen og datter Boel Nielsdatter den halve selvejer bondegård i Storring, han beboer, som er indført på (315)

** den sag mellem hr Christen Bøg i Storring og Søren Knudsen i Galten angående gæld, blev mellem begge parter forligt

** Peder Hansen Heide af Århus mødte efter 14 dages opsættelse på borgmester Vinter af Århus hans vegne i sagen mod herredsfoged Johannes Snell af Høver med flere af hans folk angående den omtvistede Sieng. navng vidnede om hvilke gårde, der har høstet Sieng
sagen blev opsat 3 uger

(306)

11/11 1712.

** Jørgen Lauridsen af Storring fremlagde et skøde, som er indført på (315)

** Rasmus Hansen af Javngyde stævnede Søren Nielsen Pelsen af Borum for dom angående ærerørige skældsord, hvilket han ikke kunne erindre, da de var sagt i drukkenskab, og han erklærede, at han havde intet uærligt at beskylde ham for

(307)

** læst forordning om kornskatten

** læst forbud, at ingen bondesøn over 17-18 år må antages i latinskole

16/11 1712.

** major Bornich på Lavengård stævnede Rasmus Pedersen Jens Rasmussen Niels Pedersen Kopøt og Niels Kær i Laven Peder Mortensen Niels Pedersen og Niels Borum alle af Mollerup for dom angående restants, og fremlagde dom 26/8 1711, som er indført på (189), hvorefter dom blev afsagt, som er indført på (307)

** Jens Jensen af Framlev 1.ting fremlyste en galt uden ejermand

** indførsel af major Bornichs dom over bønderne for restants, som lyder: de bør betale deres restants inden 15 dage

23/11 1712.

** oberførster Ritter af Vengegård stævnede efter en stævning, der er indført på (308) og begærede udmeldt uvildige mænd til at syne og dele Røgen Ovstrup Sorring Tovstrup og Dallerup skove imellem bønderne

(308)

** indførsel af oberførster Ritters kaldsmemorial til samtlige Dallerup Tovstrup Sorring Ovstrup og Røgen byers beboere angående deling af deres skove mellem lodsejerne efter KM approbation

30/11 1712.

** oberførster Ritter med 8 dages opsættelse lod afhjemle syn og deling af Røgen Sorring og Ovstrup skove, som er indført på  samt af Dallerup og Tovstrup skove, som er indført på

** Jens Nielsen Bonde af Låsby fremlyste 1.ting 4 søer, som siden Mikkelsdag har gået på Låsby skovs olden

7/12 1712.

** Jens Nielsen Bonde af Låsby foregav, at de svin, han har ladet fremlyse, er blevet afhentet af ejeren Henrik Pedersen af Sabro mod betaling

14/12 1712.

** indførsel af syn og deling af Røgen Ovstrup og Sorring skove

(309)

** indførsel af syn og deling af Tovstrup og Dallerup skove

(310)

21/12 1712.

11/1 1713.

** læst KM forordning angående tyve og morderes henrettelse

** Simon Dyhr af Skørring lod 1.ting fremlyse en 4 års plag

18/1 1713.
   
** Christian Voetman fra Sjelle skovgård på Simon Dyhrs vegne af Skørring lod 2.ting fremlyse en 4 års hestplag

25/1 1713.

** læst KM forordning om matrikelskat og rytterholdspenge

** Simon Dyhr af Skørring 3.ting lod fremlyse en 4 års plag

** Niels Jensen af Høver lod 1.ting lod fremlyse et tilløbet svin

1/2 1713.

** Niels Jensen af Høver 2.ting lod fremlyse et svin, som var kommet tilløbende ved Mikkelsdagstide

(311)

** Christian Voetman fra Sjelle skovgård stævnede Jørgen Christensen med flere af Skørring for dom angående ulovlig skovhugst, som bevidnedes

8/2 1713.

** læst KM forordning om krigsstyr

** Niels Jensen af Høver lod 3.ting fremlyse et tilløbet svin og fik udstedt tingsvidne

(312)

15/2 1713.

** læst varsel om præcis betaling af KM tribution

** Frands Jensen af Dallerup stævnede Rasmus Rasmussen af Holmstol for dom angående ærerørige og skældsord mod ham, hvortil han svarede, at han var mesten drukken den dag, så han vidste ikke, om han havde talt Frands for nær og erklærede, at han vidste kun ærligt om ham

22/2 1713.

** læst KM forordning om krigsstyr

** Johan Hagensen af Ry mølle stævnede med en skriftlig stævning, som er indført på (316) og fremlagde en beskikkelse, som er indført på (316)

(313)

** Lukas Kjærulf fra Dallerup på rytterbonden Søren Mikkelsen i Stjær hans vegne stævnede Hans Madsen kobbersmed i Stjær for dom angående den ilde medhandling med hug og slag. synsmænd afhjemlede deres syn på hans sår og skade, som han beskyldte Hans Madsen for. parterne blev forligt således, at Hans Madsen skal betale ham 8 sld

(314)

**  indførsel af Christian Voetmans oldensyn på Sjelle skovgårds skove

** indførsel af dom mellem hr Christen Bøg og Galten husinderster, som lyder: de bør efter loven årligt gøre deres præst en høstdag

(315)

** indførsel af dom mellem Jens Hagensen af Linå og Søren Kræmmer af Røgen, som lyder: halvparten af de 3 bistokke med deres yngel bør være Jens Hagensen følgagtig

** indførsel af et skøde, hvormed Niels Johansen af Storring og hustru Anne Mortensdatter skøder til deres svigersøn Hans Bertelsen af Storring og hans trolovede fæstemø Niels Johansens datter Boel Nielsdatter halvparten af den selvejergård i Storring, som han påboer og som hans hustru Anne Mortensdatter tilforn har haft skøde på, mod de betaler hans søn Morten Nielsen efter deres forlig. de andre børn Johan Nielsen af Storring og Søren Simonsen af Hørslev på hustru Kirsten Nielsdatters vegne havde intet derimod at sige

** indførsel af et skøde, hvormed Simon Olufsen Smed i Stjær og hustru Anne Jensdatter sælger og skøder til studiosus Jørgen Lauridsen Ledemark et hus i Storring, som han har tilforhandlet sig af regimentsskriver Holmer

(316)

** indførsel af Johan Hagensen på Ry mølle hans stævning til Jens Pedersen Skrædder af Stjær for at vidne angående Dankvart Hansens beskyldning, at Johan Hagensen ville købe et af hans vidner fra at sige sandheden samt Dankvart Hansens æresskælden på Hjelmslev herredsting

** indførsel af Jens Pedersen Skrædder af Stjær hans vidne, at Johan Hagensen ikke har lovet ham penge for at vidne i den ærerørige sag

1/3 1713.

** regimentsskriver Holmer af Dallerup stævnede Knud Sørensen i Galten for dom angående en ager, Kokholm kaldet, der ligger til rytterbonden Peder Lauridsens gård i Galten, som han ved nattetide har pløjet og tilsået, og fremlagde tingsvidner 3/8 1712 og 31/8, som er indført på (318) hvormed det bevises, at ageren fra Arilds tid har ligget til Peder Lauridsens gård i Galten. opsat 4 uger

(317)

** regimentsskriver Holmer stævnede anneksbonde Poul Lauridsen i Dallerup for dom angående Gammelgrav, han vil tilegne sig, skønt regimentsskriveren kan bevise, at den tilhører hans gård. sagen blev opsat 8 dage

** regimentsskriver Holmer stævnede Peder Dyhr og Jørgen Dyhr begge af Sorring for dom angående det, de skylder KM kasse ifølge restants, som er indført på . sagen blev opsat 14 dage

** Lukas Kjærulf af Dallerup stævnede hr Christen Bøg og Jørgen Lauridsen af Storring efter en memorial, som er indført på (319) og begærede syn på den omtvistede kirkesti fra Gammelgård til Storring kirke, hvorledes den er beskaffen. synsmænd blev udmeldt

(318)

** Johan Hagensen af Ry mølle foregav af være stævnet af Dankvart Hansen, men da han udeblev, mente han, det kun var udflugter

** indførsel af tingsvidne 3/8 1712 angående ageren Kokholm og tingsvidne 31/8 1712 angående samme ager

(319)

** indførsel af restants på måneds og lånepenge, som Jørgen Dyhr og Peder Dyhr af Sorring resterer med til regimentskassen

** indførsel af regimentsskriver Holmers kaldsmemorial til hr Christen Bøg og Jørgen Lauridsen af Storring for syn på kirkestien fra Gammelgård

(320)

8/3 1713.

** Johan Hagensen af Ry mølle foregav, at han var stævnet af Dankvart Hansen af Århus, men da stævningen ikke var afhjemlet ved tinget, formoder han, ingen lovmål bliver ført over ham

** Lukas Kjærulf af Dallerup på Søren Knudsen af Galten hans vegne stævnede Jens Munk i Galten for dom angående afgiften af Galten kirkejord, som han har haft i fæste, da Søren Knudsen var kirkeværge. sagen blev opsat 4 uger

** Lukas Kjærulf efter 8 dages opsættelse i sagen mod hr Christen Bøg og Jørgen Lauridsen af Storring lod afhjemle syn på kirkestien, som er indført på (322), hvorefter Laurids Nielsen af Storring, som er født i Gammelgård og mindes 24 år, vidnede om kirkestien fra Gammelgård til Storring kirke. vidneførsel fortsat. hr Christen bemærkede, at Laurids Nielsen er bror til Peder Nielsens kone, hvorpå Jens Nielsen i Storring, som er bror til Peder Nielsen i Gammelgård og mindes 32 år, vidnede som Laurids Nielsen. vidneførsel angående kirkestiens forløb fortsat

(322)

** indførsel af syn på kirkestiens forløb mellem Gammelgård og Storring kirke

15/3 1713.

** Christian Voetman fra Sjelle skovgård på principals vegne stævnede samtlige Sjelle skovgårds bønder i Sjelle Skørring og Låsby for restants landgilde oldenpenge og anden gæld. sagen blev opsat 3 uger

** regimentsskriver Holmer med 14 dages opsættelse begærede 8 dages opsættelse i sagen mod Peder Dyhr og Jørgen Dyhr af Sorring, som blev bevilget

** Knud Jensen af Farre på Rasmus Jensen af Lyngby hans vegne stævnede Niels Pedersen af Klintrup for dom angående aftægt, han ikke vil give ham efter deres skriftlige kontrakt, som er indført på (324), og tilbød hans stedsøn Niels Pedersen at overtage gården igen. sagen blev opsat 4 uger

(323)

** Jørgen Eriksen af Sorring stævnede Søren Jensen og hans søn Niels Sørensen Peder Sørensen Dyhr og hans stedsøn Jørgen Nielsen alle af Sorring for lovbud af hans hus, men da regimentsskriveren ikke var stævnet, blev stævnemålet frafaldet

(324)

** indførsel af aftægtskontrakt mellem Rasmus Jensen af Klintrup og hans stedsøn Niels Pedersen sst

22/3 1713.

** Jørgen Eriksen Skrædder af Sorring på egne vegne stævnede Peder Sørensen Dyhr og hans stedsøn Jørgen Nielsen og Søren Jensen og hans søn Niels Sørensen alle af Sorring for lovbud af hans selvejerhus sst, som Tomas Murmester påboer, og som han nu 1.ting lovbød

** Søren Kræmmer af Røgen lod fremlyse et tilløbet brunt øg

29/3 1713.

** læst KM befaling om indsendelse af korn og fedevarer til København

** Lukas Kjærulf af Dallerup efter 4 ugers opsættelse begærede dom i sagen mod Knud Sørensen af Galten angående den omtvistede ager, hvorefter Knud Sørensen tilbød at lade Peder Lauridsen beholde ageren, og fremlagde tingsvidne 20/5 1711, som er indført på (171). sagen blev opsat til doms 4 uger

(325)

** anneksbonden Jens Rasmussen Munk af Galten stævnede med en stævning, der er indført på (327), hvorefter Knud Sørensen af Galten forklarede, at han ikke vidste, af Jens Munk har brugt Galten kirkejord. andre vidnede, at Jens Munk ikke har brugt kirkejorden, mens han har beboet anneksgården, og Jens Munk tilbød at gøre sin ed derpå

(326)

** Jørgen Eriksen af Sorring 2.ting lovbød hans selvejerhus i Sorring. Tomas Murmester påboer

** Søren Kræmmer af Røgen 2.ting fremlyste et gammelt øg, som er kommet tilløbende mellem jul og kyndelmisse

** Jens Pedersen af Stjær stævnede Hieronimus Danatin degn i Jeksen angående ærerørige ord, og desuden stævnede Niels Jensen i Stjær og hans mor Kirsten Nielsdatter for at vidne. da ingen vidner var mødt, blev sagen opsat 8 dage

(327)

** Knud Sørensen i Galten tilbød forlig i sagen mellem ham og Peder Lauridsen sst, hvilket blev afslået, hvorefter Knud Sørensens svigerfar Frands Rasmussen i Galten forhøjede erstatningen, som blev modtaget

** indførsel af anneksbonde Jens Rasmussen af Galten hans stævning til kirkeværgen Søren Knudsen i Galten angående Galten kirkejords afgift og brug, som Jens Rasmussen søges for, samt stævning til vidner af Galten

5/4 1713.

** Jørgen Skrædder af Sorring 3.ting lovbød et selvejerhus i Sorring

** Søren Kræmmer af Røgen 3.ting fremlyste en tilløben hoppe

** Rasmus Jensen af Hørslevgård lod 1.ting fremlyse et tilløbet sosvin

** Christian Voetman fra Sjelle skovgård begærede opsættelse i sagen mod Sjelle skovgårds bønder. sagen blev opsat 8 dage

** Lukas Kjærulf fra Dallerup begærede 14 dages opsættelse i den sag mellem Søren Knudsen af Galten og Jens Rasmussen Munk, som blev bevilget

12/4 1713.

** læst KM brev angående godtgørelse af avanceskat

(328)

** læst plakat om auktion af KM anpart kvægtiende af Skannerup sogn

** Jørgen Eriksen af Sorring fik udstedt lovbudstingsvidne

** regimentsskriver Holmer af Dallerup fremlagde et skøde, underskrevet af Jørgen Eriksen af Sorring, som er indført på (330)

** Rasmus Jensen af Lyngby begærede dom i den sag mod Niels Pedersen i Klintrup angående hans aftægtskontrakt. sagen blev opsat 4 uger

** Christian Voetman fra Sjelle skovgård efter 8 dages opsættelse i sagen mod Sjelle skovgårds bønder for gæld begærede og fik 8 dages opsættelse

** Jens Pedersen af Stjær efter 14 dages opsættelse fremstillede Niels Jensen af Stjær, som vidnede om Jens Pedersens skænderi med degn Hieronimus Danatin af Jeksen, som han skældte for en hundsvot og kanalje, hvorefter klammeriet fortsatte om degnens pisk, som var borte, og Niels Jensen fremlagde en attest fra hans mor Kirsten Nielsdatter, som er indført på (329) 

(329)

** Lukas Kjærulf af Dallerup lod påråbe Knud Sørensen af Galten og hans svigerfar Frands Hareskår, om de var kommet for at betale ham 4 rdl efter deres forlig, men der mødte ingen

** Niels Pedersen af Klintrup tilbød sin stedfar Rasmus Jensen i Lyngby, at han ville give ham og hustru 4 skpr byg, mod han ville gøre 2 dages arbejde, hvorefter de blev forligt

** indførsel af Kirsten Nielsdatter af Stjær hendes attest angående skænderiet mellem Jens Pedersen af Stjær og Hieronimus Danatin af Jeksen

(330)

** indførsel af skøde fra Jørgen Eriksen Skrædder i Sorring til regimentsskriver Holmer i Dallerup på et hus i Sorring, som Tomas Murmester påboer, med tilliggende toft og 2 Grydsbåreagre samt tørveskær på Bjarup og Volstrup mark 

19/4 1713.

** Christian Voetman fra Sjelle skovgård begærede 14 dages opsættelse i sagen mod bønderne, om de i mindelighed ville betale, som blev bevilget

** Jens Rasmussen Munk af Galten begærede den sag mellem ham og Søren Knudsen i Galten angående Galten kirkejords afgift måtte opsættes 8 dage

** læst KM befaling, at alle tjenestepiger skal svare krigsstyr

** Jens Hagensen af Linå stævnede Søren Sørensen i Skellerup for dom angående gæld, men da han ikke var mødt, blev sagen opsat 14 dage

26/4 1713.
   
(331)

** læst auktionsplakat angående KM kvægtiende af Skannerup sogn, som er indført på , og højeste bud kom fra Lukas Kjærulf fra Dallerup

** Lukas Kjærulf fra Dallerup begærede at anneksbonde Jens Munk måtte afhøres, om nogen mod hans vilje havde brugt kirkejorden, mens Søren Knudsen var kirkeværge, hvorpå der blev fremlagt tingsvidne af 29/3, som melder, at Jens Munk ikke har brugt jorden før 1712, som er indført på (323), men før spørgsmål blev sagen forligt, således at Jens Munk på Søren Knudsens vegne skal betale Kjærulf restantsen og indfæstning af kirkejorden

(332)

** Lukas Kjærulf stævnede Anne Nielsdatter af Tovstrup for dom angående slagsmål, men sagen blev forligt, så hun skal give de fattige 1 rdl

** Lukas Kjærulf på rytterbonden Knud Sørensen af Galten hans vegne stævnede borgmester Hans Vinter i Århus for dom angående et hus, som borgmesteren har i pant fra Knud Sørensens selvejergård i Galten, men han har ikke villet modtage sine penge og lade pantet følge hans gård, idet han ikke ville nøjes med de 65 sld, men ville have 70 sld. skiftebrev dateret 17/7 1678 fremlægges, som er indført på  samt et fæstebrev, udgivet af borgmesteren, som er indført på (334). sagen blev opsat 3 uger

(333)

** KM skov og jagtsessionsskriver Bertram Buchwald af Galten stævnede efter en memorial, som er indført på (334) og begærede udmeldt synsmænd til at besigtige den omtvistede stub, hvis skovspart den findes på

** KM skov og jagtsessionsskriver Buchwald stævnede efter en memorial, som er indført på (334), hvorpå Hans Høg af Vengegård svarede, at de 2 risbøge, som er hugget af Mourids Mikkelsen i Høver, er ved skovsyn 1711 fundet at være på borgmester Vinters skovskifte

** Lukas Kjærulf af Dallerup stævnede Peder Markussen Handskemager og Jens Hyrde begge af Dallerup Peder Holm Jens Steensen og Niels Lauridsen i Storring angående staver gærdsel og bøgetræ, som er fundet ved deres huse, som formodes stammer fra ulovlig skovhugst. sagen blev opsat 8 dage

** indførsel af plakat angående auktion af KM kvægtiende i Skannerup Hammer og Tørring sogne

(334)

** indførsel af stævning til Christen Andersen og Jens Davidsen i Alling angående syn på en fældet bøgestub

** indførsel af skriver Bertram Buchwald af Galten hans stævning til Mourids Mikkelsen af Høver for syn på 2 risbøge, som han har hugget på

** indførsel af skiftebrev dateret 17/4 1678 efter sl Knud Sørensen, selvejer af Galten, mellem hans enke Maren Lauridsdatter med lovværge Hans Rasmussen af Skovby, samt børn Søren Knudsen, som er sin egen værge Laurids Knudsen med værge Jens Albretsen i Rodegård Johanne Knudsdatter med mand Jens Jensen i Galten Anne Knudsdatter med mand Jens Jensen i Labing Kirsten Knudsdatter og Maren Knudsdatter med værge Jens Albretsen i Rodegård, hvor borgmester Hans Vinter af Århus fremlægger pantebrev på 65 sld

** indførsel af borgmester Hans Jensen Vinters fæstebrev til Jens Justsen på et selvejerhus i Galten, dateret 20/3 1685, som er pantsat ham af sl Knud Sørensen i Galten

(335)

3/5 1713.

** Christian Voetman af Sjelle skovgård efter 14 dages opsættelse i sagen mod Sjelle skovgårds bønder i Sjelle Skørring og Låsby fremlagde en restants, som er indført på (356) og en dom 8/7 1711, som er indført på (181) og en dom 20/7 1712, som er indført på (281) og begærede dom, som blev afsagt og lyder: de bør betale deres restants inden 15 dage

** Bertram Buchwald af Galten lod afhjemle syn, indført på (337)

** læst forordning angående autoriserede sedler i Danmark

** Lukas Kjærulf af Dallerup stævnede Peder Johansen og Karen Rasmusdatter begge af Stjær for dom angående begået lejermål. sagen blev opsat 3 uger

** Lukas Kjærulf stævnede Sidsel Christiansdatter i Stjær for spørgsmål og dom angående hendes begåede lejermål og hvem, hun har angivet som hendes barnefar, og ligeledes Jens Pedersen Skrædder for dom for hans lejermål. sagen blev opsat 14 dage

(336)

** Lukas Kjærulf stævnede Jens Pedersen Skrædder Søren Nielsen Niels Sørensen Peder Hansen alle af Stjær og Jens Nielsen i Storring for dom, for de efter lægdsmandens tilsigelse ikke har ville befordre regimentsskriveren i KM tjeneste, og fremlagde regimentsskriverens ordrer, som er indført på (338), og hvorefter de indstævnede forklarede, hvorfor de ikke ville køre

** landsdommer Matias Poulsen til Søbygård stævnede Peder Hollænder i Skorup, til huse hos Søren Jensen, for dom, da han skal have forlokket hans tjenestetyende Christen Henriksen til at stjæle madvarer på gården gennem nogle år, som han har betalt med tobak, og Christen Henriksen forklarede, hvorledes de havde handlet derom, hvilket Peder Hollænder vedgik, og han vidste, det var ulovligt, men nød tvang ham dertil. sagen blev opsat 14 dage

(337)

** læst en tilbydelse på fæste af Storgård i Søbyvad af husbonden justitsråd Poulsen, som er indført på (341)

** Jens Hagensen af Linå stævnede Niels Andersen Lovring af Sorring for dom angående gæld 4 rdl. sagen blev opsat 4 uger

** indførsel af syn på en bøgestub i Alling skov, som viste sig at ligge på præstens boels tilliggende skovskifte

(338)

** indførsel af regimentsskriverens ordrer til lægdsmanden angående tilsigelse af rejser fra Dallerup til Skanderborg i KM tjeneste med flere bespændte vogne

10/5 1713.

** læst KM forordning angående autoriserede sedler

** læst befaling om tjenestepigers kontribution af krigsstyr

** læst plakat angående bortforpagtning af KM søer i næste 3 år

** læst plakat angående auktion af KM korntiende i Stjær sogn

** læst tilbud om fæste af Storgård i Søbyvad

** Hans Mynster i Skanderborg stævnede assessor Lime i Farre og hr Niels Friis i Skorup for dom angående resterende plovhavre til Århus hospital, som er bortfæstet til Hans Mynsters kæreste, samt samtlige efterskrevne bymænd i Grølsted for at vidne, og ligeledes stævnede Peder Andersen i Horn Jens Lauridsen i Truust med flere for dom angående resterende plovhavre, hvortil hr Jens Splid af Skorup på sin svigerfar hr Niels Friises vegne svarede, at hans sag ikke burde komme for verdslig ret. sagen blev opsat 3 uger

(339)

** Hieronimus Danatin af Jeksen fremlagde en skriftlig stævning, som er indført på  hvorefter stævnemålets gyldighed blev diskuteret og Danatin begærede tingsvidne

** indførsel af Hieronimus Danatin, degn i Jeksen, hans stævning til Jens Pedersen Skrædder i Stjær, som har ført vidner på, at Danatin skal have sagt, at Jens Skrædder havde haft et falsk tingsvidne i hænde

(340)

17/5 1713.

** læst 3.ting tilbud om bortfæste af Storgård i Søbyvad

** Knud Sørensen af Galten efter 3 ugers opsættelse begærede dom i sagen mod borgmester Hans Vinter af Århus, som ikke har ville modtage 65 sld for det hus i Galten, som Knud Sørensens farfar har pantsat, og da borgmesteren ikke var mødt, blev afsagt dom, som lyder: da Hans Vinter på skifte efter sl Knud Sørensen kun har krævet 65 sld, så bør han inden 15 dage levere det pantsatte hus tilbage

(341)

** Morten Jensen af Søbygård begærede, at den sag mellem hans husbond Matias Poulsen og Peder Hollænder af Skorup måtte opsættes 14 dage

** Jens Hvas af Dallerup efter 14 dages opsættelse i sagen mod Sidsel Christiansdatter af Stjær fremstillede jordemor Dorete Jensdatter af Stjær, som vidnede, at Sidsel Christiansdatter overfor hende havde angivet Jens Pedersen Skrædder som hendes barnefar, men ikke om det var Jens Pedersen Skrædder i Stær. sagen blev opsat 8 dage

** indførsel af justitsråd Matias Poulsen til Søbygård hans tilbud om fæste af Storgård i Søbyvad, som Niels Christensen på grund af adskillige ulykker har måttet kvittere, på følgende konditioner

(342)

24/5 1713.

** læst KM forordninger og befalinger

** Jens Hvas af Dallerup på oberførster Ritters vegne fremlagde en skriftlig stævning, som er indført på (344) og begærede udmeldt synsmænd til af syne skovene i Gern herred

** regimentsskriver Holmer stævnede efter en skriftlig memorial, som er indført på (344) og Maren Pedersdatter af Stjær forklarede, at Sidsel Christiansdatters mor Maren Nielsdatter i Stjær har sagt, at Jens Pedersen Skrædder i Stjær er hendes datters barnefar, og da barnet var født, var det så lidet og usselt, at hun bar det til præsten og lod det døbe Katrine Elisabet, og hun og andre vidnede, at de ikke havde hørt, at Sidsel havde sagt, at Jens Pedersen Skrædder var hendes barnefar. opsat 14 dage

(343)

** Jens Hvas af Dallerup stævnede efter en skriftlig memorial, som er indført på (345), hvorefter Oluf Hansen Branderup af Sorring beklagede sig for retten, at han på hans farende vej med et læs gødning var blevet overfaldet af Rasmus Jensen Bonde af Tovstrup, som ikke var mødt. overfaldet bevidnedes af synsmænd og vidner. sagen blev opsat 14 dage

** Jens Hvas af Dallerup stævnede Søren Nielsens enke i Røgen efter en skriftlig memorial, som er indført på (345) og talte med hendes lovværge Rasmus Christensen i Ovstrup, hvorefter der blev udmeldt synsmænd

(344)

** Jens Hvas af Dallerup stævnede Anne Lauridsdatter af Sorring for dom angående skældsord mod Tomas Murmesters kone i Dallerup, idet hun havde sagt, at murmesterens kone havde gjort således, at hun burde ligge under en ild. sagen blev opsat 14 dage

** Jens Nielsen Bonde af Låsby lod fremlyse et svin, om nogen ville vedkende sig det

** Jens Hvas af Dallerup begærede at sagen mod Peder Johansen og Karen Rasmusdatter af Stjær angående lejermål blev opsat 14 dage, som blev bevilget

** Jens Hvas på Sorring bymænds vegne begærede udskrevet dommen mellem dem og Tomas Murmester af Sorring angående en ulovlig indhegning

** indførsel af oberførster Ritters memorial, hvormed stævnes skovfogederne for syn på Låsby skov angående skovskade siden sidste syn   

** indførsel af regimentsskriver Holmers stævning til Niels Beck og hustru Maren Pedersdatter Just Knudsens hustru Anne Jensdatter Rasmus Andersen og hustru Mette Pedersdatter, og Maren Nielsdatter, som er Sidsel Christiansdatters mor, alle af Stjær, angående hendes barnefar, som skulle være Jens Pedersen Skrædder i Stjær, som også stævnes

(345)

** indførsel af regimentsskriver Holmers stævning til Rasmus Jensen Bonde i Tovstrup for dom angående overfald på Oluf Hansen Branderup

** indførsel af regimentsskriver Holmers stævning til Søren Nielsen Kræmmers enke i Røgen for syn af brøstfældighed på hendes halve ryttergård

31/5 1713.

** Christian Voetman af Sjelle skovgård på herskabets vegne stævnede Jørgen Christensen og søn Christen Jørgensen af Skørring for forbud syn og dom angående ulovlig skovhugst af træ, som fandtes i deres gård ved ransagning, hvilket bevidnedes. sagen blev opsat 14 dage til doms

(346)

** oberførster Ritter på Vengegård efter 8 dages opsættelse lod afhjemle syn på en del KM skove i Gern herred, som er indført på (350), hvortil skovfoged Jens Rasmussen i Låsby svarede, at de 16 risbøge i Låsby skov mestendels er angivet for sessionen

** Hans Høg af Vengegård fremlagde en stævning indført på (351) og begærede udmeldt synsmænd til at syne samme skove

(347)

** Christian Voetman af Sjelle skovgård stævnede Anders Jensen og hustru og datter Sidsel Andersdatter alle i Sjelle for dom angående de risege og risbøge, som fandtes i hans gård. vidneførsel i sagen. sagen blev opsat 14 dage

(349)

** landsdommer Poulsen til Søbygård med 14 dages opsættelse i sagen mod Peder Hollænder i Skorup fremlagde sit indlæg, som er indført på (350) og begærede dom, og der blev udmeldt meddomsmænd til at dømme om 14 dage

** Jens Hagensen af Linå efter 4 ugers opsættelse i sagen mod Niels Lovring i Sorring begærede dom. sagen blev opsat 14 dage

** Jens Hagensen af Linå efter 4 ugers opsættelse begærede dom i sagen mod Søren Sørensen i Skellerup, som lyder: han bør betale sin gæld

** Hans Mynster af Skanderborg med 3 ugers opsættelse angående plovhavre saggav assessor Lime af Farre for plovhavre af hans 2 gårde Farregård og Bejtrupgård i 11 år, hvorefter Lime fremlagde hans indlæg, som er indført på (357) og Hans Mynster et fæstebrev udgivet af Århus hospital af 26/7 1702, som er indført på (379). sagen blev opsat 4 uger

(350)

** Jens Nielsen Bonde af Låsby 2.ting lod fremlyse et tilløbet svin

** indførsel af syn på Javngyde Tulstrup Tørring Alling og Låsby skove

** indførsel af landsdommer Matias Poulsen til Søbygård hans indlæg i sagen mod Peder Hollænder i Skorup, som har tilstået hæleriet, hvorved dommeren har lidt stor skade og forventer en lovmæssig dom

(351)

** indførsel af oberførster Ritters stævning til samtlige Vissing Flensted Kalbygård Skovsrod Kielsgård Tovstrup Sorring Røgen Ovstrup og Dallerup byers beboere, selvejere undtaget i Dallerup, for syn på deres skovsparter for hvilken skade, der er sket efter sidste syn

** indførsel af assessor Lime af Farre hans indlæg i den sag, madame Else Byrgesdatter Hans Mynsters i Skanderborg har anlagt angående plovhavre, hvori han hævder, at hans formænd sl Christian Fischer til Silkeborg og sl Matias Fischer til Farregård, som ejede gården i 21 år, og han selv, der har ejet gården i 24 år, aldrig har været krævet for plovhavre før nu, hvorfor han mener sig fri for tiltale

7/6 1713.

** læst KM forordning angående Københavns proviantering

** oberførster Ritter efter 8 dages udmeldelse lod afhjemle syn, som er indført på (353), hvorpå samtlige rytterbønder i Sorring svarede, at da Sorring skov blev synet, var den ikke delt mellem dem

(352)

** regimentsskriver Holmer efter 14 dages opsættelse i sagen mellem Oluf Hansen af Sorring og Rasmus Jensen af Tovstrup spurgte Rasmus Jensen, om han med god samvittighed vil benægte overfaldet, hvilket han ikke kunne, hvorefter sagen blev opsat 8 dage

** Lukas Kjærulf af Dallerup med opsættelse af 4/5 i sagen mellem Tomas Murmester på kone Boel Olufsdatters vegne og Anne Lauridsdatter af Sorring, begærede opsættelsen oplæst, hvorpå Anne Lauridsdatter tilbød at gøre Boel Olufsdatter erklæring for de ord, som var faldet i hastighed, og erklærede, at hun vidste intet andet end godt og ærligt om hende

** Lukas Kjærulf af Dallerup stævnede Johannes Lange og hans hustru Anne Mikkelsdatter af Stjær angående skældsord og slag mod Just Knudsens hustru Anne Jensdatter i Stjær, hvorefter Anne Mikkelsdatter erklærede Anne Jensdatter, at hun ikke vidste noget uærligt med hende

** Lukas Kjærulf af Dallerup æskede den sag i rette mod Sidsel Christiansdatter af Stjær og Jens Pedersen Skrædder sst, hvorefter Sidsel Christiansdatter tilbød ved ed at beskylde Jens Pedersen Skrædder rytterbonde for hendes barnefar, og at han havde tilbudt at give hende nogle varer, for at hun skulle beskylde en anden for barnefar. da han ikke var mødt, blev sagen opsat 14 dage

(353)

** Lukas Kjærulf af Dallerup efter opsættelse 24/5 mod Peder Johansen og Karen Rasmusdatter af Stjær angående lejermålsbøder begærede opsættelse endnu i 14 dage, som blev tilladt

** Jens Nielsen Bonde af Låsby 3.ting lod fremlyse et tilløbet svin

** indførsel af syn på diverse skove for ulovlig skovhugst

(354)

14/6 1713.

** Rasmus Pedersen af Galten fremviste 3 ulveunger, så store som en stor kat, som han havde fanget i Galten skov, som blev hængt op udenfor tinget, og hans betaling skulle blive indkrævet

** oberførster Ritter af Vengegård fremlagde en memorial angående skovsyn på en del KM skove i Framlev herred, som er indført på (356) hvorefter synsmænd blev udmeldt

** Jens Hagensen af Linå efter 14 dages opsættelse fremlagde en regning, som er indført på (374) og begærede dom, hvorefter Niels Lovring af Sorring aflagde benægtelsesed på, at han intet skyldte ham, hvorefter der blev afsagt dom, som lyder: da han har aflagt sin ed, bør han være fri for Jens Hagensens tiltale

(355)

** Christian Voetman af Sjelle skovgård efter 14 dages opsættelse begærede dom i sagen mod Jørgen Christensen og Christen Jørgensen af Skørring og Niels Andersen af Sjelle angående ulovlig skovhugst, hvorefter dom blev afsagt, som lyder: Christen Jørgensen bør betale 20 rdl Jørgen Christensen og Niels Andersen hver 1 1/2 rdl til deres herskab

** Christian Voetman med 14 dages opsættelse imod Anders Jensen og hustru og datter af Sjelle for ulovlig skovhugst fremlagde en fortegnelse, som er indført på (374), men da den indstævnede Anders Jensen døde sidste nat, blev sagen opsat 4 uger

** Lukas Kjærulf på samtlige Tåstrup bymænds vegne stævnede efter en skriftlig stævning, som er indført på (356), en del Framlev bymænd, som indgik forlig med de Tåstrup mænd angående deres fædrift i Bøllumsig og Sletskoven, som de har bemægtiget sig

(356)

** de 8 meddomsmænd i sagen mod Peder Hollænder begærede opsættelse, så de kunne konferere sagen med loven, hvorfor sagen blev opsat 3 uger

** indførsel af Tåstrup bymænds stævning til Daniel Rasmussen og Rasmus Balle af Framlev angående noget jord ved siden af Tåstrup fædrift, som de vil bemægtige sig

** indførsel af restants for Sjelle skovgårds underliggende bønder

** indførsel for memorial, hvorefter stævnes samtlige Stjær Søballe Gammelgård og Høver bymænd for syn på deres skovskifter

(357)

21/6 1713.

** regimentsskriver Holmer begærede opsættelse i sagen mod Peder Johansen og Karen Rasmusdatter af Stjær, og den blev opsat 8 dage

** Jens Hvas af Dallerup på principals vegne i den i dag 14 dage opsatte sag mod Jens Pedersen Skrædder og Sidsel Christiansdatter, begge af Stjær, angående lejermål begærede opsættelsen oplæst, som er indført på (368), hvorefter Sidsel Christiansdatter tilbød at gøre sin ed på hendes beskyldning, men Jens Pedersen Skrædder fremlagde tingsvidne af Hads Ning herredsting 12/6 angående hans benægtelsesed, som er indført på (368), hvilket tingsvidne Jens Hvas vil lade svække ved overretten, hvorfor sagen blev opsat til 2/8

(358)

** oberførster Ritter lod afhjemle syn på en del skove i Framlev herred, som er indført på (368)

** læst amtmand Grabows ordre til Anders Sørensen i Lundgård om at betjene retten i Johannes Snells sag mod Simon Nielsen i Høver

** herredsfoged Snell af Høver efter en skriftlig stævning, som er indført på (369) stævnede Simon Ellerup i Høver angående hans ærerørige ord, idet han i drukkenskab havde sagt, at årsagen til hans gårds brand var, at herredsfogedens bryggehus brændte.
herredsfogeden fortalte, at Simon Ellerup var kommet til ham på marken, og sagt, at han manglede 1 favn jord i de 12 favne, han skulle have, hvortil fogden svarede, at den manglende favn kunne han tage uden diskussion, hvorpå Simon Ellerup fortsatte, og sagde, at fogden gør ham al den uret, han kan, tager jorden fra ham og ville have brændt hans gård af, hvilket fogden ville aflægge ed på. andre vidnede det samme. sagen blev opsat 14 dage

(361)

** Peder Andersen af Høver fremviste en ulveunge, som han havde fanget, og retten lovede at indkræve hans betaling derfor

28/6 1713.

** læst KM brev og tilladelse til Martinus Ræv at være musikant i Århus og dens distrikt, som hans formand Rasmus Andersen har haft efter benådningsbrev af 20/11 1708

** Frands Jensen af Dallerup efter 4 ugers opsættelse begærede dom i sagen mod assessor Lime i Farre angående resterende plovhavre og fremlagde fuldmagt af Hans Mynster i Skanderborg, indført på (379). sagen blev opsat til 19/7

(362)

** Niels Rasmussen af Røgen fremlagde en skriftlig stævning, som er indført på (371) samt en regimentsskriver Holmers attest, som er indført på (371) og spurgte Peder Sørensen, om han ikke på sin far Søren Kræmmers vegne solgte ham hans halve selvejergård i Røgen på de konditioner, der er omtalt i ovennævnte attest. hr Søren Ottesen Grønbæk af Røgen som enkens lovværge begærede at retten ville tage i betragtning, at den stakkels enke og hendes tåbelige søn ikke blev frataget deres gård. Peder Sørensen svarede, at han med sin farbror Rasmus Nielsen og søskendebarn Tomas Bjerregård begge af Røgen fulgtes med Niels Rasmussen til regimentsskriveren, hvor de akkorderede, at Niels Rasmussen skulle betale restantsen og give 20 sld for den halve selvejergård. Tomas Bjerregård af Røgen vidnede, at han blev kaldt til hans morbror Søren Nielsen Kræmmer, angående salget af den halve gård til Niels Rasmussen af Grundfør mølle, som de kendte, idet han havde tjent hos dem, da Søren Kræmmer og søn Peder Sørensen ikke kunne klare begge gårde, og vidnede videre om akkorden, der blev gjort hos regimentsskriveren. Christen Rasmussen af Røgen, som er søskendebarn til Niels Rasmussen og Peder Sørensen vidnede, at Søren Nielsen Kræmmers enke Maren Nielsdatter vedgik købet og takkede gud, at hun var blevet skilt fra gården, og nu ved ed bekræftede hun, at Niels Rasmussen købte gården i hendes sl mands levende live. sagen blev opsat 3 uger

(366)

** Christian Fischer til Silkeborg lod afhjemle syn på en gammel betler, som blev fundet liggende død på stenbroen udenfor borggården, og der fandtes på hans krop ingen årsag til hans død, hvorefter han blev lagt i en åben grav på Linå kirkegård, med sine klæder over sig i kisten

(367)

** Christian Fischer til Silkeborg stævnede Niels Vestergård i Skellerup for dom, angående gæld til ham og Niels Vendelbo på Gravballegård efter aftale om kontrakt om bondeskylden af den halve gård i Skellerup, hvilken kontrakt er indført på (369) og fremlagde en dom angående landgilden, som er indført på (370) og der foruden var han efterskrevne gæld skyldig. sagen blev opsat 14 dage til doms

** Christian Fischer til Silkeborg med en skriftlig stævning, som er indført på (371), stævnede madame Marie Barbara Bagger sl Rasmus Fischers, men da hun var bortrejst til sin kæreste Jacob Jacobsen på Albæk, blev sagen opsat 14 dage

(368)

** regimentsskriver Holmer begærede opsættelse i sagen mod Peder Johansen og Karen Rasmusdatter af Stjær, hvorpå den blev opsat 8 dage

** indførsel af forelæggelse til Jens Pedersen Skrædder af Stjær, som er udeblevet, for at svare på Sidsel Christiansdatters beskyldning for at være hendes barnefar, så blev han forelagt at møde om 14 dage den 21/6

** indførsel af tingsvidne af Hids Ning herredsting 12/6 1713, hvor Jens Pedersen Skrædder af Stjær aflægger sin benægtelsesed, at han ikke er Sidsel Christiansdatter af Stjær hendes barnefar

** indførsel af syn på flere skov for skovskade efter sidste syn

(369)

** indførsel af herredsfoged Johannes Snells stævning mod Simon Nielsen Ellerup i Høver for dom angående ærerørige ord

** indførsel af begæring til amtmand Grabow og dennes ordre til Anders Sørensen i Lundgård om at betjene retten i ovennævnte sag

** indførsel af kontrakt mellem Niels Andersen Vestergård i Skellerup og Christian Fischer om bondeskylden af hans selvejergård i Skellerup

(370)

** indførsel af dom angående restants, som lyder: da ingen er mødt med kvittering, bør de betale inden 15 dage

(371)

** indførsel af Niels Rasmussens stævning til Peder Sørensen og Maren Nielsdatter i Røgen angående hans køb af sl Søren Nielsen i Røgen hans halve selvejergård

** indførsel af regimentsskriver Holmers attest angående købet af ovennævnte selvejergård i Røgen

** indførsel af Christian Fischer til Silkeborg hans stævning til madame Marie Barbara Bagger, som logerer i Røgen præstegård, sl Rasmus Fischers, angående gæld 150 rdl, som er hendes sl mands part af vildtsagen, som KM lod udføre mod samtlige de Fischere

(372)

5/7 1713.

** de otte meddomsmænd, som var udmeldt til at dømme i sagen mellem justitsråd og landsdommer Matias Poulsen til Søbygård og Peder Hollænder i Skorup afsagde efter 3 ugers opsættelse dom, som lyder: han bør betale 8 rdl for skaden og 4 rdl omkostning samt forvises af stiftet

** regimentsskriver Holmer efter 8 dages opsættelse begærede dom i sagen mod Peder Johansen Lange og Karen Rasmusdatter af Stjær for deres lejermål og fremlagde en attest af hr Christen Bøg i Storring, som er indført på (379), hvorefter dom blev afsagt, som lyder: de bør betale deres bøder, han 12 rdl og hun 6 rdl til KM som herlighedsejer

** Christian Voetman ridefoged på Sjelle skovgård på herskabets bonde Poul Sørensen af Tilst hans vegne stævnede Jens Olufsen Smed af Tilst for dom angående vold og overlast skælds og ærerørige ord mod Poul Sørensens hustru Mette Jensdatter, hvorpå Jens Olufsen tilbød forlig, idet parterne er i slægt med hinanden, hvilket Mette Jensdatter tog imod, hvorefter de erklærede, at de intet uærligt vidste om hinanden

(373)

** Hieronimus Danatin af Jeksen med en skriftlig stævning, som er indført på (424) stævnede Jens Pedersen Skrædder af Stjær, som mødte og tilbød erklæring for hans skælds og ærerørige ord til Danatin, som var sagt i hastighed og ubesindighed, hvilke tilbudne erklæring Danatin modtog, hvorefter de blev venligt forligt

** med Anders Sørensen i Lundgård i dommersted efter 14 dages opsættelse æskede herredsfoged Johannes Snell sin sag i rette mod Simon Ellerup af Høver angående hans gentagne beskyldninger for grove gerninger, som er så hårde, at de angælder mere end ære, de angælder livet med, og da han ikke efter tilbud har villet gøre erklæring, så er han forårsaget at gå videre med sagen og begærede dom, hvorefter der blev udmeldt 8 meddomsmænd til at dømme i sagen om 14 dage

** borgmester Hans Vinter af Århus begærede genpart af dom mellem ham og Knud Sørensen i Galten, som blev udstedt

(374)

** indførsel af stævning til Anders Jensen og hustru Anne Mikkelsdatter og datter Sidsel Andersdatter med flere af Sjelle for at vidne i sagen mod Anders Jensen i Sjelle angående ulovlig skovhugst 14/6 under deres faldsmål

** indførsel af Jens Hagensens regning til Niels Lovring i Sorring

12/7 1713.

** læst KM brev og befaling angående løsgivelse af forbud på kornvarer

** læst KM plakat angående indførsel af autoriserede sedler

** Christian Fischer til Silkeborg efter 14 dages opsættelse begærede dom i sagen mod Niels Vestergård i Skellerup, hvorimod Karen Jensdatter af Skellerup på hendes søns vegne fremlagde hans skriftlige indlæg, som er indført på (381), hvorpå der blev afsagt dom, som lyder: Niels Vestergård bør levere skøde til Christian Fischer på bondeejet i hans gård

** oberførster Ritter fremlagde en stævning, indført på (381) og fremstillede to mænd, der vidnede, at de i Peder Rodkærs gård i Høver fandt 26 små risbøge, hvortil Peder Rodkær svarede, at de ikke var hugget i KM skov, men på herredsfoged Johannes Snells skovskifte

(375)

** Christian Fischer til Silkeborg efter opsættelse i sagen mod madame Marie Bagger sl Rasmus Fischers fremlagde kommissarieafsigelsen 22/1 1705 angående vildtsagen, som generalfiskal Bryggeman lod udføre på KM vegne mod samtlige de Fischere og lod læse påskriften, at da Rasmus Fischer tilstår, at han var med, da hjorten blev fældet, og ikke har angivet det, så bør han bøde 50 rdl til KM samt 50 rdl til fiskalen til omkostninger, hvortil Lukas Kjærulf på madame Baggers vegne protesterede, idet lovens 1.bog 13.kap 21.art forbyder, at efter år og dag må ingen vidne føres på det, andre har sagt, hvorefter dommeren besluttede, at da de irettelagde dokumenter indeholder ord, som sl Rasmus Fischer har sagt, så bør de ikke komme hans enke til skade, da den, som har sagt ordene, ikke kan stævnes

(376)

** Christian Voetman fra Sjelle skovgård på herskabets vegne efter 4 ugers opsættelse begærede dom i den sag mod sal Anders Jensens hustru og arvinger i Sjelle angående ulovlig skovhugst. sagen blev opsat 3 uger til doms

(377)

** sr Kjærulf af Dallerup stævnede Rasmus Rasmussen af Skovby for dom angående nogle penge til Niels Simonsen i Skovby, som han havde lånt af hans sl hustru. sagen blev opsat 3 uger

** hr mag Klemend Poulsen i Linå hans fuldmægtig Lukas Kjærulf af Dallerup stævnede efter en skriftlig memorial og fuldmagt, som er indført på (381) hvorefter Rasmus Christensen og Jens Pedersen af Sorring vidnede, at de så Jens Hagensens vogn holde i præstens skovskifte, hvor en dreng tog et læs af toppen af den bøg, som præsten havde givet dem lov til at tage, og senere 3 klove deraf. vidneførsel fortsat. sagen blev opsat 4 uger

(378)

** Lukas Kjærulf af Dallerup stævnede efter en skriftlig memorial, som er indført på (379) og begærede udmeldt 4 synsmænd til at syne de omtvistede stubbe og træ

** Frands Jensen af Dallerup stævnede efterskrevne, som indført på (381). Jens Pedersen af Sorring og Jens Frandsen af Dallerup vidnede, at de for 7 år siden på Hans Mynsters kones vegne havde været med til at indkræve plovhavre, men de fik intet af assessor Lime, som svarede, at hans gård var en privilegeret gård, hvoraf der intet skulle gives. opsat 8 dage

(379)

** indførsel af fæstebrev til regimentsskriver Laurids Ditlevsens kæreste Else Byrgesdatter i Dallerup på en del af Gern herreds plovhavre, dateret Århus 26/7 1702

** indførsel af fuldmagt fra Hans Mynster forpagter på Vilhelmsborg på egne og hustru Else Byrgesdatters vegne til Frands Jensen i Dallerup til at opkræve plovhavre, dateret Vilhelmsborg 12/12 1710

** indførsel af kaldsmemorial fra regimentsskriver Holmer af Dallerup til Christian Voetman fra Sjelle skovgård for opkrævelse af synsmænd til af bese ulovlig skovhugst af rytterbonden sl Anders Jensen

** indførsel af hr Christen Nielsen Bøg i Storring hans attest på, at Peder Johansen og Karen Rasmusdatter i Stjær havde stået åbenbart skrifte i kirken for deres lejermål, og hun havde udlagt ham som hendes barnefar

19/7 1713.

** læst KM forordning

** Frands Jensen af Dallerup efter 3 ugers opsættelse begærede dom i den sag angående plovhavres restants mod assessor Lime i Farre og andre. sagen blev opsat til doms 14 dage

(380)

** regimentsskriver Holmer af Dallerup stævnede Niels Lovring Anders Lovring Niels Lauridsen Jens Jensen og Anders Sørensen alle i Sorring for forbud og dom angående en del tørv, de har gravet i Skelmosen Nymosen og en mose ved Mollerupvejen. dommeren turde ikke tage imod vidner efter en skriftlig memorial, som de ikke selv havde læst

** regimentsskriver Holmer stævnede efter en skriftlig memorial, som er indført på (382) og begærede udmeldt 4 uvildige mænd til at syne brøstfældighed på Mikkel Rasmussens gård i Skovby

** Hans Jensen af Flensborg 1.ting lod efterlyse en kuffert med efterskrevne indhold af tøj, som han havde tabt mellem Farre og Låsby

** Jens Hvas af Dallerup efter opsættelse 28/6 imellem hr Søren Ottesen Grønbæk og Niels Rasmussen i Røgen begærede og fik 8 dages opsættelse

** Anders Sørensen af Lundgård som sættefoged i sagen mellem herredsfoged Johannes Snell af Høver mod Simon Ellerup i Høver og de 8 meddomsmænd indtog deres sæde for at afsige deres dom, men så fremkom Søren Ellerup  og erklærede Snell at han ikke havde noget uærligt at påsige ham, og bad ham ydmygst om forladelse for hans ord

(381)

** indførsel af stævning, hvormed Frands Jensen i Dallerup på Hans Mynster af Skanderborg hans vegne stævner assessor Lime i Farre angående resterende plovhavre

** indførsel af Jens Andersen i Skellerup hans indlæg, hvori han giver svogeren Niels Vestergård i Skellerup afkald for hans arvepart i hans sl fars selvejergård i Skellerup, som Niels Vestergård nu vil sælge

** indførsel af memorial, hvori hr mag Klemend Poulsen i Linå stævner Jens Hagensen i Linå angående nogle læs træ fra hans skov, som er ført til Jens Hagensens hus med hans vogn og heste

** indførsel af mag Klemend Poulsens fuldmagt til Lukas Kjærulf til at føre ovennævnte sag mod Jens Hagensen

** indførsel af oberførster Ritters memorial, hvormed han stævner Peder Rodkær i Høver angående 26 risbøge, som er fundet i hans gård

(382)

** indførsel af regimentsskriver Holmers stævning til Mikkel Rasmussen i Skovby for syn for brøstfældigheden på hans gård

26/7 1713.

** læst KM plakat angående indførsel af autoriserede sedler

** regimentsskriver Holmer lod afhjemle et skriftligt syn, som er indført på (397), men da Mikkel Rasmussen ikke var mødt, blev sagen opsat 8 dage

** Niels Rasmussen af Røgen efter 14 dages opsættelse i sagen mod sl Søren Nielsens enke og søn Peder begærede og fik 3 ugers opsættelse

** oberførster Ritter af Vengegård stævnede efter en skriftlig memorial, som er indført på (391) og begærede opsættelse. sagen blev opsat 14 dage

** Rasmus Bertelsen af Linå på Oluf Olufsens vegne af Århus, som fuldmægtig for universitetets gods, stævnede Søren Andersen Møller i Kærs mølle for dom angående restants til herskabet, og fremlagde tingsvidne af Århus byting 18/6 1711, som er indført på (387). sagen blev opsat 8 dage

** regimentsskriver Holmer stævnede efter en memorial, som er indført på (387) Jens Pedersen Skrædder i hans arrest i Tovstrup angående hans udsigelse om degneboligen i Jeksen, som om natten mellem 8/9 maj blev afbrændt. Niels Mikkelsen af Stjær vidnede, at Jens Pedersen bad ham følge med sig til Jeksen, hvor de overnattede hos Jens Pedersens kærestes mor, som er i slægt med Niels Mikkelsen, og gik hjem næste dag, hvor Jens Pedersen bad ham gå med til hans svoger Rasmus Andersen i Stjær, men det gad han ikke, hvorefter de senere drak brændevin hos Rasmus Jensen, og da bad Jens Pedersen ham ride med sig til Jeksen, hvor de bandt hestene ved et gærde nogle hundrede favn fra degnehuset, og Jens Pedersen løb hen til huset, og Niels Mikkelsen så, at der blev tændt ild på huset, og da folk i byen råbte op, red de hjem til Stjær. senere begyndte folk i Stjær at ymte om, at Jens Pedersen var gerningsmanden, og da Niels Mikkelsen blev syg og spyttede blod, lå det ham på hjerte, at han skulle åbenbare Jens Pedersens gerning, og Jens Pedersens søster Mette Pedersdatter sagde til ham, at dersom hun havde læst 4 ord for ham i enrum, da ville han ikke bekende noget, hvorefter vidnet blev afhørt. degnen Hieronimus Danatins klage med amtmand Grabows resolution blev fremlagt og er indført på (387). Rasmus Christensen af Søballe vidnede, at Tomas Pedersen af Søballe, der har Jens Pedersens kærestes moster til ægte, på spørgsmål, hvorledes det går med hans svoger Jens Pedersen og degnen i Jeksen, trættes de endnu, svarede, at Jens Pedersen ikke helmede, før han får ham brændt af, hvilket Tomas Pedersen benægtede at have sagt. Søren Mikkelsens søster Anne Mikkelsdatter vidnede, at efter broderens svaghed kom Mette Pedersdatters søn og bad ham komme til hans morbror Jens Pedersen, men det ville han ikke. Jens Pedersen Skrædders far Peder Jensen af Stjær forklarede, at hans søn var hjemme hele natten, da huset blev afbrændt, og Peder Jensen af Stjær fremlagde en memorial, der er indført på (387) angående kaution for Jens Pedersen, der er anbragt i arresthuset i Tovstrup, hvor han frygter, der vil ske ham noget ondt, idet Lukas Kjærulf mente, han ikke burde have andet end vand og brød

(387)

** Hans Jensen af Flensborg 2.ting efterlyste en kuffert, han tabte på vejen

** indførsel af tingsvidne af Århus byting 18/6 1711 angående Søren Møller i Kjærs mølle hans resterende landgilde

** indførsel af regimentsskriver Holmers stævning til efterskrevne vidner, angående deres viden om Jeksen degneboligs afbrændelse der iblandt Rasmus Andersen og hustru Mette Pedersdatter i Stjær Tomas Pedersen og hustru Anne Rasmusdatter af Søballe

** indførsel af Hieronimus Danatins brev til amtmand Grabow angående assistance med sagen mod Jens Pedersen Skrædder i Stjær, som, efter Søren Mikkelsens tilståelse, har afbrændt hans hus, hvorfor han bør anholdes og anbringes i arresthuset, samt amtmandens resolution til regimentsskriver Holmer om at efterforske sagen

(388)

** indførsel af Peder Jensen Skrædders tilbud om at stille kaution for sønnen Jens Pedersen Skrædder, så han kan komme ud af arresthuset, for at forhindre gårdens ruin, med amtmand Grabows påtegning, at han mener kautionen bør antages, såfremt det ikke strider mod loven

2/8 1713.

** Rasmus Bertelsen af Linå på Oluf Olufsens vegne af Århus fuldmægtig for universitetets gods med 8 dages opsættelse begærede dom i sagen mod Søren Møller i Kjærs mølle, hvorefter dom blev afsagt, som lyder: han bør betale restantsen og have fæstet af møllen forbrudt

** Frands Jensen af Dallerup begærede 14 dages opsættelse i sagen mod assessor Lime af Farre, som blev bevilget

** regimentsskriver Holmer begærede den sag mod rytterbonde Mikkel Rasmussen i Skovby i rette angående hans gårds brøstfældighed, hvortil han på spørgsmål svarede, at han fik gården i fæste med 1 år 3 mdr frihed samt 10 rdl til opbygning, men på grund af bæsters frafald af skab, havde han lejet jord bort til nogle, der har hjulpet ham med avlingen, så han har ikke kunnet holde sin gård, som han burde. sagen blev opsat 14 dage

(389)

** rytterbonde Niels Simonsen af Skovby begærede dom i den sag om gæld mod Rasmus Rasmussen i Skovby, som fremlagde modregning. opsat 8 dage

** Johan Rasmussen af Høver stævnede samtlige efterskrevne Galten bymænd, der iblandt Knud Sørensen og hans far Søren Knudsen Jens Herlovsen og hans mor Anne Pedersdatter sl Peder Søgårds enke og søn Rasmus Pedersen for dom angående hans bæster, som de har indtaget fra fælles fædrift, og fremlagde amtmandens missive, som er indført på (392). Johan Rasmussen forklarede, hvordan hans bæster var blevet indtaget, og markmanden i Galten vidnede om skellet mellem Høver og Galten fædrift, og bymændene vidnede, at de havde befalet markmanden at indtage bæster, når de kom i flokketal i deres fædrift, men et enkelt skulle han ikke kere sig om. sagen blev opsat 3 uger

(391)

** Christian Voetman af Sjelle skovgård efter 3 ugers opsættelse begærede dom i sagen mod sl Anders Jensens arvinger angående ulovlig skovhugst. sagen blev opsat 8 dage

** sr Kjærulf af Dallerup stævnede efter en memorial, som er indført på (392), og synsmænd vidnede, at de på Knud Sørensen Andersens begæring havde været hos Søren Røgen, hvor de så 76 nyhuggede elle til staver og lægter, og i Knud Sørensens skovskifte så de mangfoldige ellestubbe, og han blev forbudt at lade træet bortkomme, men lade det blive tilstede, hvorpå Søren Røgen tilbød at gøre sin ed på, at han ikke havde hugget dem i Knud Sørensen Andersens skov, men i Knud Sørensen Knudsen af Galten hans skovskifte, som denne vedgik at have givet ham lov til. sagen blev opsat 4 uger

** Hans Jensen af Flensborg 3.ting efterlyste en tabt kuffert, om nogen ved, hvor den er, lover han en god findeløn

(392)

** indførsel af Ulrik Schandorfs brev til regimentsskriver Holmer om at protestere mod varslet i sagen om græsning på Galten mark, som vedkommer anneksbonde Jens Rasmussen i Galten, idet amtmanden ikke er stævnet

** indførsel af memorial, hvori regimentsskriver Holmer stævner Søren Røgen i Galten for forbud og synsvidne angående en del rodhuggede elletræer, som skal være fundet hos ham

** indførsel af oberførster Herman Ritters memorial, hvormed han stævner Jens Høg i Hårup Mads Poulsen Niels Høg Rasmus Nielsen i Linå Søren Korporal i Laven Knud Jensen og Laurids Nielsen i Mollerup for dom angående ulovlig kulbrænden i KM skov, samt Jens Høg for afhændelse af træ fra hans selvejer skovspart, og ligeledes stævner han Peder Envoldsen i Bomholt Rasmus Let og Jon Lauridsen i Javngyde for at afhjemle forbud

9/8 1713.

** mag hr Klemend Poulsen i Linå æskede den sag i rette mod Jens Hagensen i Linå og fremlagde tingsvidne 12/7, som er indført på (377), angående ulovlig skovhugst og begærede dom, hvorefter Jens Hagensen fremførte, at han var uskyldig og begærede opsættelse. sagen blev opsat 14 dage

(393)

** oberførster Ritter efter opsættelse 26/7 i sagen mod Jens Høg i Hårup angående hans afhændelse af træ til Mads Poulsen og Niels Høg af Linå fremstillede Peder Envoldsen af Bomholt og Rasmus Let af sdr Vissing, som vidnede om miler i fuld brand i hans skovskifte. opsat til 20/9

** sr Kjærulf af Dallerup begærede på Niels Simonsen i Skovby hans vegne at sagen mod Rasmus Rasmussen blev opsat 14 dage, som blev bevilget

** Tomas Hansen Murmand af Høver stævnede Niels Lovring i Sorring for spørgsmål angående det træ, han har solgt Tomas Hansen, som solgte det videre, men han ikke har set det, og vidste ikke, hvor det var, og fremlagde en attest fra Oluf Hansen i Sorring, som er indført på (394). Niels Jensen af Tovstrup mølle vidnede om salget

(394)

** Christian Voetman fra Sjelle skovgård begærede dom i sagen mod sl Anders Jensens arvinger i Sjelle angående ulovlig skovhugst. dommeren opsatte sagen til doms 8 dage

** indførsel af en attest, underskrevet af Oluf Hansen Branderup i Sorring og hans hustru Ide Sofie Pedersdatter, angående det træ, som indeholder 14 læs, som Niels Lovring i Sorring solgte Tomas Hansen Murmand af Høver, som solgte det videre til Jens Hagensen i Linå

16/8 1713.

** de indstævnede sl Anders Jensens arvinger af Sjelle blev påråbt, men ingen fremkom, hvorfor dom blev afsagt, som lyder: arvingerne bør alle for en og en for alle betale 20 rdl til Sjelle skovgård inden 15 dage

** sr Kjærulf af Dallerup begærede efter 14 dages opsættelse dom i den sag mod rytterbonde Mikkel Rasmussen af Skovby og fremlagde en restants, som er indført på (397), hvorefter dom blev afsagt, som lyder: han bør betale sin restants samt brøstfældighed på hans gård, og da han ikke har betalt rettidigt, bør han derover have hans fæste forbrudt

(395)

** Frands Jensen af Dallerup på principals vegne efter 14 dages opsættelse begærede dom i den sag mod en del angående resterende plovhavre, hvorpå Knud Jensen af Farre fremlagde assessor Limes kvittering for den fordrede plovhavre, og der blev afsagt dom, som lyder: de øvrige indstævnede bør betale den resterende plovhavre

** sr Kjærulf af Dallerup begærede opsættelse i sagen mod sl Søren Nielsens arvinger i Røgen, hvorfor sagen blev opsat 14 dage

** Søren Røgen i Galten stævnede Knud Sørensen Andersen angående opkrævelse af synsmænd og dom angående de elletræer, som han har beskyldt Søren Røgen for, men som han har hugget på Knud Sørensen Knudsens skovskifte, og synet skal bevise, at træer og stubbe svarer til hinanden

** Daniel Lytke fra Skanderborg fremlagde en skriftlig stævning, som er indført på (396), som sr Kjærulf af Dallerup protesterede imod, og da de indstævnede vidner ikke var mødt, blev de pålagt at møde om 14 dage

(396)

** Daniel Lytke af Skanderborg med en skriftlig stævning, som er indført på (405) stævnede Søren Mikkelsen i Stjær med flere, men da ingen var mødt, blev de forelagt at møde om 8 dage under deres faldsmål

** indførsel af en stævning fra Daniel Lytke fra Skanderborg på rytterbonde Jens Pedersen Skrædders vegne af Stjær til regimentsskriver Holmer i Dallerup angående hans fuldmægtige, som har opbrudt hans dør og bortført ham fra hans fæstegård som en misdæder, på en løs beskyldning fra Søren Mikkelsen i Stjær, at han skulle have sat ild til degnehuset i Jeksen, samt ilde medfart af ham og hans far Peder Jensen

(397)

** indførsel af syn af brøstfældighed på Mikkel Rasmussens gård i Skovby

** indførsel af Mikkel Rasmussens restants

23/8 1713.

** Søren Røgen af Galten lod afhjemle syn på en del ellestager, som ligger ved hans gård og ellerødder på Knud Sørensen Knudsens skovskifte, og Knud Sørensen Andersen tilbød forlig, eller Søren Røgen kunne aflægge ed på, at han ikke havde hugget træerne i hans skovskifte, hvortil Søren Røgen svarede, at hvis Knud Sørensen Andersen ville aflægge ed på, at træerne var hugget i hans skovskifte, ville han erstatte dem, og sagen blev opsat 14 dage

(398)

** Knud Sørensen af Galten æskede den sag i rette mod Søren Røgen af Galten, men den blev på begæring ligeledes opsat 14 dage
 
** læst plakat angående auktion på nørre Snede kro over Frands Rodes gods i Koldinghus og Silkeborg amter

** mag hr Klemend Poulsen i Linå efter opsættelse begærede dom i den sag mod Jens Hagensen af Linå, som mødte og fremlagde tingsvidne 9/8, som er indført på (), hvorefter dom blev afsagt, som lyder: da Jens Hagensen ikke beviser nogen rettighed til det træ, han har hentet i præstens skov, uden alene det, Tomas Tømmermand i Høver har solgt ham, som han ikke selv har set eller vist Hagensen, så bør han betale til hr Klemend Poulsen 3 rdl pr læs samt have vogn og heste forbrudt

** Lukas Kjærulf af Dallerup begærede dom i sagen mod Rasmus Rasmussen af Skovby angående gæld til Niels Simonsen, for han er gået af hans tjeneste i ulovlig tid, så han ikke burde have fuld løn, hvorefter dom blev afsagt, som lyder: han bør betale gælden inden 15 dage

(399)

** Johan Rasmussen af Høver efter 3 ugers opsættelse begærede dom i sagen mod de Galten mænd angående hans bæster, som de har indtaget, hvorefter herredsfoged over Lysgård Hids herreder Christian Lunow fremlagde amtmand von Plessens ordre, som er indført på (402), og indtog dommersædet, hvorefter han opsatte sagen i 14 dage

** Lukas Kjærulf af Dallerup stævnede Johan Rasmussen af Høver med flere efter en memorial, som er indført på (402), hvorefter Johannes Snell på egne og Høver bymænds vegne erklærede, at de Høver mænd ikke forlangte fælles fædrift på Galten grund, og de vidste, at der var skel imellem, men da der ikke var grøft der imellem, følte de sig fornærmede over, at deres kvæg blev indtaget, når det kom over skellet, hvilket Søren Keldsen af Skovby, som for 40 år siden tjente sl Anne Knudsdatter i Galten, skyldtes, at græsset var bedre i Galten, og for det indtagne kvæg betalte de Høver mænd 1 sk. andre vidnede det samme. Johanne Vorgård, som er markmandens hustru vidnede, at for 40 år siden tjente hun i Høver, og da betalte de Høver mænd 1 sk for hvert indtaget stykke fæmon. Johan Rasmussen vidnede, at to Galten mænd havde tilbudt ham hans hest, hvis han ville betale 8 sk for den og de 8 andre bæster, som var indtaget, men det ville han ikke, da han syntes, det var ubilligt

(400)

30/8 1713.

** sr Kjærulf af Dallerup efter opsættelse begærede dom i den sag mod sl Søren Nielsens enke og søn Peder Sørensen af Røgen angående deres gård, som sl Søren Nielsen i levende live har solgt til Niels Rasmussen, hvorfor de bør give ham lovlig adkomst, men da der ikke blev fremlagt fuldmagt fra de andre arvinger, blev sagen opsat 14 dage

** Niels Andersen Vestergård af Skellerup stævnede samtlige frænder og venner med en stævning, som er indført på (402) og 1.ting lovbød bondeejet i sin halve selvejergård i Skellerup, hvorefter Jens Andersen Skellerup af Vejle, som er næste arving til gården, tilbød at betale gården så dyrt som nogen anden, og han mente at have sin og hans yngste søster Kirsten Andersdatter, som er umyndig, deres arveparter i behold, og lovede at levere købesummen 96 rdl om 14 dage

(401)

** Christian Voetman på Daniel Lytkes vegne af Skanderborg, angående stævningen på Jens Pedersen Skrædders vegne af Stjær mod regimentsskriver Holmer og hans to fuldmægtige Jens Hvas og Lukas Kjærulf og Søren Mikkelsen i Stjær, fremlagde hans missive og en forelæggelse af 16/8, som er indført på (), men da der ikke er stævnet lovligt, så kan der ikke føres vidner, før det stævnes lovligt

** Christian Voetman af Sjelle skovgård efter 14 dages opsættelse mod Søren Mikkelsen af Stjær mødte og fremlagde forelæggelse af 16/8, som er indført på (), hvortil sr Kjærulf af Dallerup svarede, at der er bevilget kommissærer til at dømme i sagen mod Jens Pedersen Skrædder i Stjær, og alle vidner skal derfor føres ved kommissionen, hvorfor dommeren henviste sagen dertil

(402)

** Hans Adolf af Vengegård begærede den sag mod Jens Høg i Hårup angående kulmilers afbrændelse måtte opsættes 14 dage, hvilket blev bevilget

** indførsel af regimentsskriver Holmers memorial til Christian Ludvig von Plessens angående den sag, Johan Rasmussen af Høver har anlagt mod de Galten mænd, som har indtaget hans bæster på Galten fælled, som han ikke vil betale løsningspenge for, da han hævder, det er fælles fædrift, ved hvilken proces, han vil tiltvinge sig at have ret, men da herredsfogeden bor i Høver, anmoder han om, at herredsfoged Christian Lunow i Frausing må betjene retten i denne sag, hvilken memorial er påskrevet amtmandens resolution, at Lunow anordnes at sidde i dommersted i sagen

** indførsel af regimentsskriver Holmers stævning til Johan Rasmussen i Høver angående samme sag, samt adskillige vidner, der iblandt Peder Sørensen og hans hustru Johanne Jensdatter af Vissing Laurids Rasmussen og hans hustru Karen Jensdatter Laurids Munk og hans hustru Kirsten Munkes af Galten

** indførsel af Niels Vestergård i Skellerup hans stævning angående lovbud af bondeejet i hans gård sst, hvormed han stævner sin svigermor Karen Jensdatter af Skellerup, og hendes børn Niels Andersen i KM tjeneste i København Jens Andersen, der tjener Claus Jessen i Vejle Kirsten Andersdatter af Skellerup med formynder Niels Meldgård af Resendal Anne Andersdatter af Hårup med hendes husbond Laurids Nielsen

(403)

6/9 1713.

** Knud Sørensen Andersen af Galten begærede den opsatte sag mod Søren Røgen af Galten i rette og foregav, om Søren Røgen efter sit tilbud ville gøre sin ed, så ville han ophæve sagen. sagen blev opsat 3 uger

** Niels Vestergård af Skellerup 2.ting lovbød hans selvejergård sst

** hr Søren Ottesen Grønbæk af Røgen på egne vegne fremlagde en stævning angående en del fattige i Røgen og Skorup sogne, for at bevise, at de intet har at give til folke og familieskat, som er indført på (405), hvorpå mange gamle fremkom og berettede, at de var blevet krævet skat, som de ikke kunne betale

(404)

** Johannes Snell af Høver på Johan Rasmussen samt egne og samtlige Høver bymænds vegne begærede den sag i rette mellem Johan Rasmussen i Høver mod de Galten mænd angående hans bæster, de har indtaget, og som er opsat til i dag, og irettelagde et indlæg, som er indført på (409) og begærede dom, hvorefter de Galten mænd fremlagde forbudsvidne 6/5 1696 og 25/5 1631, som er indført på (409), hvoraf ses, at de Høver bymænd med flere er forbudt at lade deres kvæg eller bæster komme på Galten grund, som Johan Rasmussen har handlet imod, og ikke vil betale løsningspenge, som af Arilds tid. sagen blev opsat 14 dage til doms

(405)

** Christian Voetman fra Sjelle skovgård fremlyste en tilløben hoppe

** indførsel af memorial, hvormed Daniel Lytke af Skanderborg på regimentsskriver Holmers ordre stævner den fængslede Jens Pedersen  Skrædder af Stjær, i Dallerup i arrest, og Søren Mikkelsen i Stjær angående hans beskyldning mod Jens Skrædder for at have sat ild på degnens hus i Jeksen, samt vidner, der iblandt Søren Simonsen og hustru Dorete Jensdatter af Stjær

13/9 1713.

** læst en tilkendegivelse, at KM har kontraheret om leverance af korn

** Niels Vestergård i Skellerup 3.ting lovbød sin selvejergård sst, hvorpå Jens Andersen, der tjener Claus Jessen i Vejle, foregav, at han for 14 dage siden tilstod, at han som arving ville indfri gården, men da prisen er ham for høj, forbeholder han sig regres for sin arvepart

** læst KM forordning om fourageskat

** læst KM forordning om 1 soldat af hver 80 tdr hartkorn i Jylland

** indførsel af hr Søren Ottesen Grønbæk af Røgen hans stævning til adskillige, som forhen er befriet for familie og folkeskat, og dog bliver krævet derfor af konsumptionsforpagter Jacob Rosborg

(406)

20/9 1713.

** Hans Adolf Høg fra Vengegård efter opsættelse i sagen mod Jens Høg i Hårup begærede opsættelse til 18/10, som blev bevilget

** læst KM forordning om 1 soldat af hver 80 tdr hartkorn

** læst KM forordning om fourageudskrivning

** læst KM forordning om rede penge i stedet for kornskat

** Karen Jensdatter af Skellerup stævnede Niels Andersen Vestergård i Skellerup for dom angående en kontrakt mellem ham og hans svigermor Karen Jensdatter om aftægt af gården, som blev sluttet for 6 år siden, og som han ikke har efterlevet. sagen blev opsat 4 uger

** Niels Vestergård begærede tingsvidne om hans lovbud af hans gård

** Christian Fischer til Silkeborg fremlagde en kontrakt mellem ham og Niels Vestergård i Skellerup af 4/4 1711 angående selvejer rettigheden i hans halve gård i Skellerup og dom 12/7, hvori Niels Vestergård er tildømt at give Fischer skøde på gården, hvilket Niels Vestergård lovede at levere om 8 dage

(407)

** Johannes Snell af Høver på Johan Rasmussens vegne sst begærede dom i sagen mod de Galten mænd, som blev afsagt og lyder: da det ved tingsvidner bevises, at de Høver mænd er forbudt at drive med deres kvæg på Galten mark over markskel, som adskiller de to byers marker, så bør de være fri for Johan Rasmussens tiltale, og han bør herefter holde sit kvæg og bæster inden markskellet på Høver grund

27/9 1713.

** Christian Fischer til Silkeborg begærede efter Niels Vestergårds tilsagn skøde på hans selvejergård i Skellerup, hvorefter denne på egne og arvingers vegne skødede hans halve gård til Christian Fischer, således som er indført på (569)

** Niels Vestergård begærede tingsvidne efter den irettelagde købekontrakt, som blev fremlagt 28/6

** Knud Sørensen Andersen af Galten med 3 ugers opsættelse i den sag mod Søren Røgen af Galten for ulovlig skovhugst fremlagde et indlæg, underskrevet af regimentsskriver Holmer, og Søren Røgen krævede erstatning, da han er uskyldig. sagen blev opsat 14 dage

(408)

** Frands Jensen af Dallerup på Hans Mynsters vegne af Skanderborg stævnede hr Niels Friis i Skorup for dom angående plovhavre, han har oppebåret af Skorup sogn i den mening, at det ligger i Hovlbjerg herred, men vil bevise, der ligger i Gern herred og bør svares til Århus hospital. navng, der mindes op til 20 år, vidnede, at de bor i Skorup sogn i Gern herred, og har betalt plovhavre til præsten sst, hvortil hr Jens Splid på hans svigerfars vegne tilstod, hvad vidnerne har sagt

** Peder Andersen fuldmægtig for amtsforvalteren i Århus stævnede Lukas Kjærulf fra Dallerup for dom angående gæld 26 rdl og  fremlagde et notarial instrument af 26/9, som er indført på (410). opsat 14 dage

** indførsel et indlæg, underskrevet af Lukas Kjærulf af Dallerup angående sagen mellem rytterbonde Knud Sørensen Andersen af Galten og Søren Røgen sst, hvormed han vil forklare herredsfogeden bevisernes rette beskaffenhed, idet Knud Sørensen Knudsen ikke kan sige, at de omtvistede elletræer er hugget i hans skovskifte, men kun at han har tilladt Søren Røgen at hugge elletræer der, og den tid, elletræerne blev fundet hos Søren Røgen stemmer med den tid, der blev hugget elletræer i Knud Sørensen Andersens skov, men denne tilbyder at lade sagen falde, såfremt Søren Røgen vil betale sagens omkostninger

(409)

** indførsel af Johannes Snells indlæg i sagen mellem Høver og Galten byers beboere angående deres fædrift, hvor der nok findes markskel, men ingen grøfter eller gærde, der kan holde kvæget adskilt, og de Galten mænd har handlet ulovligt ved at kræve løsningspenge for det Høver fæmon, de har indtaget på Galten mark

** indførsel af tingsvidne af 6/5 1696, hvori de Høver Låsby Vissing mænd efter tingsvidne 25/5 1631 forbydes at lade deres fæmon drive nogetsteds på Galten mark over markskel

(410)

** indførsel af Lukas Kjærulfs veksel på 136 sld til Peder Andersen, fuldmægtig på Århus amt

4/10 1713.

** Oluf Olufsen af Århus på universitetets vegne i København stævnede Søren Møller i Kærs mølle for syn af brøstfældighed på mølleværk og huse samt ulovlig skade i mølleskoven, hvorefter der blev udmeldt synsmænd, som skal afhjemle deres syn om 8 dage

** Niels Langballe af Skanderborg ladegård på regimentsskriver Gybergs vegne stævnede alle vedkommende efter en memorial, som er indført på (419), hvorpå Søren Nielsen Brock af Aldrup med fuldmagt af grev Friises fuldmægtig på Frisenborg Gregers Steengård fremlagde et tingsvidne af Frisenborg birketing 12/9, som oplyser om sl Peder Sørensens dødelige afgang, som boede i Framlev, og syn og besigtelse, hvorledes han skal have været medhandlet af Morten Jensen af Javngyde, og som er indført på (419) og han mente ikke, der burde tillades vidneførsel i sagen eller nyt syn på en død mands legeme, som har ligget 8 uger i sin grav, hvortil Niels Langballe svarede, at omtalte syn ikke forklarer, som det burde, idet enken i sin memorial melder, at sl Peder Sørensens ryg var i to, hvorom synsmændene intet melder. Jon Lauridsen af Javngyde vidnede, at 21/7 kørte han med Morten Jensen og Niels Lauridsen af Javngyde til Århus, hver med sin vogn, hvor Morten Jensen blev provokeret af sl Peder Sørensens karl Peder Nielsen, så de kom i klammeri, og sl Peder Sørensen kom løbende med en vognkæp, hvormed han slog Morten Jensen, og Jon Lauridsen tog den fra ham, hvorefter sl Peder Sørensen løb ind på Morten Jensen, som skød ham fra sig, og de satte sig på deres vogne og kørte hjemad. derefter afhørte Søren Brock vidnet og spurgte ham, om han ikke er beslægtet med Morten Jensen, som er sigtet i sagen, hvortil Jon Lauridsen svarede, at hans bror Niels Lauridsen har Morten Jensens søster til ægte. den efterladte enke vidnede, at Morten Jensen ved to bud ville tinge op med hende for sagen, som hun afviste, hvilket Morten Jensen af Javngyde nægtede. da natten påfaldt, blev sagen opsat 14 dage

(413)

** Anders Pedersen i Gern 1.ting lod fremlyse et tilløbet øg

11/10 1713.

** Knud Sørensen Andersen af Galten begærede dom i sagen mod Søren Røgen af Galten, som blev afsagt og lyder: da Knud Sørensen Andersen ikke har bevist skovhugsten, men synet bestyrker, at elletræerne er hugget i Søren Røgens husbond Knud Sørensen Knudsens selvejerskov, bør han være fri for Knud Sørensen Andersens tiltale

** Oluf Olufsen af Århus efter 8 dages udmeldelse lod afhjemle syn på Kærs mølle, som er indført på (415), hvorefter Søren Møller af Kærs mølle fremlagde sit indlæg, som er indført på (415)

** Peder Andersen af Århus efter 14 dages opsættelse begærede dom i sagen mod Lukas Kjærulf af Dallerup angående gældsfordring, hvorpå Kjærulf fremlagde en beskikkelse, som er indført på () og tilbød at betale 26 rdl, som blev afslået. opsat 14 dage

** Anders Pedersen i Galten 2.ting lod fremlyse et tilløbet øg

18/10 1713.

(414)

** læst KM patent om afholdelse af højesteret

** Morten Jensen af Javngyde med 14 dages opsættelse begærede, at den sag mod sl Peder Sørensens arvinger og tjenestekarl Peder Nielsen angående en beskyldning for at være sl Peder Sørensens banemand måtte opsættes 14 dage, hvilket blev bevilget

** major Andreas Bornich til Lavengård stævnede Rasmus Pedersen Jens Rasmussen Laurids Kjær og Niels Kjær alle af Laven og Søren Mortensen Niels Pedersen Niels Borup alle af Mollerup for dom angående restants, og fremlagde dom 16/11 1712 angående restants. sagen blev opsat 8 dage

** Hans Behr på Christian Fischer til Silkeborg hans vegne samt på hans bønder Jens Høg i Hårup Mads Poulsen og Niels Høg i Linå deres vegne stævnede efterskrevne, som er indført på (416), hvorefter Jens Høg forklarede, at han havde ikke solgt træ til Mads Poulsen og Niels Høg, og heller ikke givet dem lov til at brænde miler i hans skovskifte, hvortil de svarede, at det var noget, de havde sagt til oberstens fuldmægtig, idet de tænkte, at det kom ikke ham ved, men træet havde de fået udvist af Christian Fischer, og ingen havde givet dem lov til at brænde miler

** Anders Pedersen af Gern 3.ting fremlyste en tilløben hoppe, hvorefter Anders Rasmussen af Brendstrup vedkendte sig hoppen, som han ikke kunne få med sig hjem, da han ikke har vidner med sig, men ville komme igen om 8 dage

(415)

** Karen Jensdatter af Skellerup efter 4 ugers opsættelse begærede dom i sagen mod hendes svigersøn Niels Vestergård sst, som tilbød at betale hende for de forgangne åringer, hvor hun ikke har nydt hendes rettighed, samt fremdeles til hendes død, hvormed hun lod sig fornøje

** Christian Voetman af Sjelle skovgård stævnede Christen Jørgensen i Skørring således som efterfølger, og er indført på (416). sagen blev opsat 8 dage

** Niels Knudsen af Storring stævnede Maren Nielsdatter i Storring for dom angående hendes usandfærdige beskyldning, at han skulle være hendes barnefar, og spurgte hende, om hun kunne bevise det, hvortil hun svarede Nej, idet ingen havde overværet, da det blev gjort, hvorefter han aflagde sin benægtelsesed, og mente sig fri for tiltale. sagen blev opsat 8 dage

** indførsel af syn på Kærs mølle og mølleskoven

** indførsel af Niels Andersen Møller i Kærs mølle hans indlæg, at da han af husbonden er sat fra hans brød, og hans bo og fæmon frataget ham, og nu tiltaler ham for møllens brøstfældighed, som skyldes, at han har været nægtet tømmer dertil, men har selv måttet købe egetømmer, så møllen aldrig har været i så god stand, som da han måtte kvittere den, så skaderne må være sket under den nye møller

(416)

** indførsel af Andreas Bornich til Lavengård hans restants for bønderne
 
** indførsel af Christian Fischer på hans bønders vegne hans stævning til regimentsskriver Holmer angående noget træ, som Mads Poulsen og Niels Høg har fået af Jens Høg i Hårup, som Christian Fischer har givet bønderne

** indførsel af memorial fra ridefoged Christian Voetman på Sjelle skovgård, hvori han stævner Christen Jørgensen i Skørring angående en bøg, han ulovligt har bortført fra Sjelle skov til Århus

25/10 1713.

** Anders Pedersen af Gern fremkom med den hoppe, som Anders Rasmussen i Brendstrup vedkender sig, og han mødte med to mænd, som bevidnede det

** oberførster Ritter af Vengegård fremlagde et stævnemål, som er indført på (), hvorefter Christen Hansen af Vissing med flere vidnede om Mikkel Rasmussen af Skovby, som de så hugge 2 læs bøgegrene i Vissing skov

(417)

** Andreas Jørgensen Bro af Århus på Peder Andersen ved Århus amtstue hans vegne efter 14 dages opsættelse begærede dom i sagen mod Lukas Kjærulf af Dallerup, som tilbød at betale kravet 26 rdl, og fremlagde diverse missiver angående afbetaling på vekslen, hvorefter dom blev afsagt og lyder: Kjærulf bør mod kvittering betale de tilbudne 26 rdl samt 3 rdl til sagens omkostninger

(418)

** Christian Voetman fra Sjelle skovgård på herskabets vegne æskede den sag i rette mod Christen Jørgensen af Skørring angående ulovlig skovhugst, som blev bevidnet af skovfoged og andre

** Niels Knudsen af Storring begærede dom i sagen mod Maren Nielsdatter sst angående beskyldning for lejermål, hvorefter dom blev afsagt således, som er indført på (419)

** major Bornich på Lavengård begærede dom i den sag mod en del af hans bønder, som lyder: de bør betale deres restants til husbonden

(419)

** indførsel af dom over Maren Nielsdatter, som lyder: da hun ikke kan bevise sin beskyldning om, at Niels Knudsen er hendes barnefar, så skal hun betale til ham 3 lod sølv til omkostninger

2/11 1713.

** Niels Langballe af Skanderborg ladegård efter 14 dages opsættelse i sagen mod sl Peder Sørensens arvinger og tjenestekarl, som har beskyldt rytterbonde Morten Jensen i Javngyde for at være sl Peder Sørensens banemand, begærede 8 dages opsættelse, som blev bevilget

** læst KM forordning angående autoriserede sedler

** indførsel af regimentsskriver Gybergs stævnings memorial angående en tvist mellem en af grev Friises bønder sl Peder Sørensen i Framlev kirkegård og hans tjenestekarl på den ene side og rytterbonde Morten Jensen i Javngyde på den anden side på hans farende vej, hvor han blev overfaldet af Peder Sørensen og tjenestekarl Peder Nielsen, og om Peder Sørensen der har fået et slag, der kunne være årsag til hans død

** indførsel af tingsvidne af Frisenborg birketing 12/9 1712, som sl Peder Sørensens hustru af Framlev Anne Mogensdatter har forhvervet angående hans dødelige afgang, som skulle være forårsaget af de hug og slag, han fik på hjemvejen fra Århus af Morten Nielsen Jon Lauridsen og Niels Lauridsen af Javngyde ifølge Anne Mogensdatters klage, som blev fremlagt, og hvori hun beretter, at hendes sl mand for hende og præsten havde angivet deres overfald som årsag til hans svaghed, hvorfor hun 22/8 stævnede ovennævnte samt synsmænd præsten i Harlev med flere. synsmændene afhjemlede deres syn på sl Peder Sørensens legeme og tjenestekarlen Peder Nielsen, hvorefter de blev afhørt, idet sl Peder Sørensen efter overfaldet havde været dels på grandestævne samt kørt en tur til Århus med hans hustru, før han døde 9 dage senere, og han havde sagt, at de tre karle var hans skademænd, og hvis de to karle havde været så strenge som den tredie, var han ikke kommet derfra med livet i behold. Palle Møller Hagsholms memorial fremlægges. præsten i Harlev hans attest fremlægges, at Peder Sørensen på sin sygeseng gav klage over Morten Jensen af Javngyde, som stødte ham hårdt op mod hjulet af hans vogn, hvoraf han fik hans svaghed. tjenestekarlen Peder Nielsens skriftlige klage angående overfaldet fremlægges. degn Just Jensen af Harlev vidnede om Peder Sørensens og Peder Nielsens klage og beretning om Morten Jensen i Javngyde hans overfald, hvorefter vidnet blev afhørt. Søren Jensen af Framlev kirkegård vidnede om Peder Sørensens beretning om overfaldet og hans svaghed

(424)

** indførsel af degn Hieronimus Danatins stævning til Jens Pedersen Skrædder i Stjær, som skulle have ført vidner på, at Danatin skulle have sagt, at Jens Pedersen Skrædder skulle have et falsk tingsvidne i hænde, samt til flere vidner, der iblandt Niels Jensen og hans mor Kirsten Nielsdatter i Stjær

(425)

8/11 1713.

** læst KM forordning om korn og proviantskat

** læst KM forordning at de, der vil have svenske krigsfanger i tjeneste, skal anmelde det for amtmanden

** Lukas Kjærulf af Dallerup stævnede Niels Væver Jens Lauridsen og øster Rasmussen alle af Sorring angående deres uskikkelige forholdning i Dallerup kirke. sagen blev opsat 14 dage

** regimentsskriver Gyberg efter 5 ugers opsættelse på Morten Jensens vegne af Javngyde mod sl Peder Sørensens arvinger og tjenestekarl Peder Nielsen af Harlev angående deres overfald på ham fremstillede Mads Pedersen af Skørring og Søren Jensen af Låsby, som vidnede, at Morten Jensen aldrig har begæret af ham at rejse til Framlev for at bilægge eller optinge sagen, og Morten Jensen forklarede om overfaldet. sagen blev opsat 4 uger

(426)

** Søren Pedersen af Tovstrup stævnede Jokum Jokumsen af Tovstrup for dom angående en vadmels kjole, han har lånt. sagen blev opsat 14 dage

15/11 1713.

** Jens Nielsen af Brabrand lod efterlyse en bortløbet mærplag

22/11 1713.

** læst KM forordning om anskaffelse af rytterheste

(427)

** Niels Rasmussen af Røgen stævnede Peder Sørensen i Røgen for dom angående en bagplov, der skal være borttaget af Niels Rasmussens vogn, hvilken plov blev leveret ham af Peder Sørensen og hans forældre, da han købte gården, og som han fandt i Peder Sørensens stald, og denne svarede, at han havde hentet ploven, da den havde været hans, hvilket bevidnedes

** grev Christian Friis fremlagde en stævning, som er indført på (436), hvorefter ladefoged Niels Christensen af Lyngå vidnede, at den omtvistede Mogens Rasmussen er født i Lyngå by på grevens gods, og har tjent på Favrskov og Frisenborg gods, og ikke tjent udenfor grevens gods, uden når hans forældre har tilskyndet ham til undertiden at tjene på oberst Parsbergs gods, og så igen for grevskabet, og han har godvilligt ladet sig hverve til rytter, da han tjente på grevens gods i Skivholme, og siden han kom fra militsen, har han tjent på grevens gods, hvorefter vidnet blev afhørt om Mogens Rasmussens levnedsløb. vidneførsel fortsat. vidneførsel angående oberst Parsbergs afhentning af Mogens Rasmussen efter dom, som skete uden birkedommerens tilstedeværelse, samt afhøring af vidne. andre vidnede derom

(431)   

** Hans Termansen forpagter på Lyngbygård lod fremlyse en hoppe

29/11 1713.

** Christian Voetman på Sjelle skovgård på herskabets vegne stævnede Morten Rasmussen Bent Rasmussen og Jens Rasmussen alle af Sjelle for dom angående ulovlig rømning fra Sjelle skovgårds stavn, hvor de tjente. så fremstod Lukas Kjærulf af Dallerup og foregav, at de tre personer var født i Dørup by på ryttergodset i Vorladegård sogn, og de er undveget uden pas, og derfor har de nu fæstet sig på ryttergodset til at komme i tjeneste til påske og taget fæstepenge. Søren Jensen af Sjelle vidnede om hans karl Mogens Rasmussen, som var tilsagt at møde på session sammen med andre ungkarle på Sjelle skovgård, hvorefter vidnet blev afhørt. Jens Rasmussen Klog af Sjelle vidnede om hans karl Jens Rasmussen, der også skulle møde på sessionen, hvorefter han blev afhørt. Peder Mikkelsen af Rode, som tilforn boede i Skørring, vidnede om Jens Rasmussen, som for 3 år siden tjente ham. Christoffer Olufsen af Sjelle vidnede, at da han skulle advare alle ungkarle på Sjelle skovgårds gods om at møde på session, da var Jens Rasmussen og hans brødre Morten Rasmussen og Bent Rasmussen borte. Søren Nielsen i Sjelle vidnede om hans karl Bent Rasmussen. opsat 14 dage

(434)

** Christian Voetman på Sjelle skovgård stævnede Morten Rasmussen, som tjener Søren Jensen i Sjelle for dom angående ulovlig skovhugst, hvilket bevidnedes. sagen blev opsat 14 dage

(435)

** forpagteren på Lyngballegård 2.ting lod fremlyse en tilløbet hoppe

6/12 1713.

** læst amtmand Nansens ordre om at møde med resterende soldater forsynet med fornødne daglige klæder

** Niels Langballe af Skanderborg ladegård æskede den sag i rette imod sl Peder Sørensens arvinger og tjenestekarl af Framlev, som har beskyldt Morten Jensen af Javngyde for at være sl Peder Sørensens banemand, og begærede 14 dages opsættelse, som blev bevilget

** Hans Mynster af Skanderborg stævnede med en skriftlig memorial, som er indført på (), hvor imod hr Jens Splid på svigerfars vegne protesterede. dommeren besluttede, at der skulle stævnes på ny

(436)

** Niels Sørensen af Grølsted lod fremlyse 2 tilløbne mærplage

** Jens Møller i Skørring lod efterlyse en bortløbet hoppe

** forpagteren på Lyngballegård 3.ting fremlyste en hoppe

** indførsel at grev Friises stævning til oberst Verner Parsberg på Bistrup angående en af grevskabets tjenestekarle Mogens Rasmussen, der tjente Peder Rasmussen i Sandby, som han har ladet borttage af grevskabet efter en gammel og ufornyet dom, og grev Friis vil bevise, at han har ret til karlen, som ikke har været fra Frisenborg stavn, hvorfor han med stor bekostning har afhentet ham fra det gevorbene kavalleriregiment, hvorunder han har begivet sig som rytter

13/12 1713.

** Søren Brock af Aldrup efter 14 dages opsættelse fremlagde opsættelsen, som er indført på (441) og forkyndt for de indstævnede Morten Rasmussen Bent Rasmussen Jens Rasmussen, hvorefter Jacob Nielsen i Sjelle vidnede, at for 14 år siden kom Rasmus Pedersen, der nu tjener som røgter på Sjelle skovgård, til Sjelle by med ovennævnte 3 sønner, der da var små børn, og de gik med forældrene for at tigge deres brød, og siden har de tjent på Sjelle skovgårds gods, undtagen Jens, der 2 år tjente Søren Hvas i Herskind på grev Friises gods samt en tid på ryttergodset. vidnet blev afhørt om hvor faderen Rasmus Pedersen havde tjent. fortsat vidneførsel om de indstævnedes levnedsløb

(438)

** sr Kjærulf ad Dallerup stævnede efter en skriftlig memorial, som er indført på (441), hvorefter Morten Rasmussen forklarede, at han er født i Dørup by Vorladegård sogn og for 14-15 år siden kom han til Sjelle, hvor de kom til huse i den gård, Christen Børsting nu iboer, og forklarede videre om hans videre levnedsløb og hvor han tjente, hvorefter hans bror Jens Rasmussen forklarede på samme måde, hvor han havde tjent, og at han til skt Hans bliver 23 år og hans bror Bent 25 år. fortsat vidneførsel om deres forskellige opholdssteder. sagen blev opsat til første tingdag efter helligdagene

(441)

** Christian Voetman fra Sjelle skovgård efter 14 dages opsættelse begærede dom i den sag mod Morten Rasmussen af Sjelle angående ulovlig skovhugst. sagen blev opsat 4 uger

** Niels Sørensen af Grølsted 2.ting lod fremlyse 2 tilløbne mærplage

** indførsel af Christian Voetmans stævning til Anders Møller og Jacob Nielsen i Sjelle for at vidne i sagen mod Morten Rasmussen Bent Rasmussen og Jens Rasmussen, som tjener i Sjelle

** indførsel af regimentsskriver Holmers stævning til Morten Rasmussen Bent Rasmussen og Jens Rasmussen i Sjelle for at vidne om fødested opholdssteder samt de har ladet sig fæste på ryttergodset og modtaget fæstepenge af pågældende bønder

** indførsel af regimentsskriver Holmers stævning til navng i Sjelle Skovby for at vidne om hvor ovennævnte brødre er født og har tjent

20/12 1713.

** Niels Langballe af Skanderborg ladegård efter 14 dages opsættelse begærede 14 dages opsættelse i sagen mellem Morten Jensen af Javngyde mod sl Peder Sørensens arvinger og tjenestekarl i Framlev, som bevilgedes

(442)

** Christian Voetman på Sjelle skovgård stævnede Niels Nielsen Smed af Sjelle for dom angående ulovlig skovhugst. sagen blev opsat til 17/1.

10/1 1714.

** Christian Voetman fra Sjelle skovgård med opsættelse 13/12 i den sag mod Morten Rasmussen Jens Rasmussen og Bent Rasmussen, alle af Sjelle, mødte adskillige vidner, men ikke Rasmus Pedersen og hustru af Sjelle

17/1 1714.

** Peder Skøt af Sjelle skovgård begærede 14 dages opsættelse i sagen mod Niels Nielsen Smed i Sjelle, som blev bevilget

** Jens Tomasen tilbød efter amtmand Nansens ordre at betjene retten som sættefoged i sagen mod Jens Hagensen kromand i Linå

** herredsfoged Johannes Snell af Høver på KM vegne stævnede Jens Hagensen kromand i Linå efter en memorial, som er indført på (458). Jens Hagensen mødte med sin bror Johan Hagensen af Ry mølle og protesterede mod stævningen. Knud Jensen Skomager af Linå vidnede, at på andre kroer her omkring kan man få lige så godt øl for 2 sk, som Jens Hagensen tager 3 sk for, og han mener også, at hans ølstobe er for små, dog har han et mål i kælderen, der er stort nok, men det tager han ikke fuldt af bar øl, men af skum, og hans brændevin er vinskåret, hvorefter vidnet blev afhørt. vidneafhøring fortsat. vidneførsel fortsat angående brændevin, Jens Hagensen har solgt i Laven og øl, han leverede til hans søstersøn Johan Ficks bryllup i Hårup. fortsat vidneførsel om Jens Hagensens slette øl og brændevin. sagen blev opsat 14 dage

(448)

** Johan Hagensen af Ry mølle fremlagde amtmand Grabows fæstebrev af 31/12 1712 på krohold af Flensted kro

** Niels Langballe på Skanderborg ladegård på rytterbonde Morten Jensens vegne af Javngyde med 14 dages opsættelse i den sag mod sl Peder Sørensens arvinger og tjenestekarl i Framlev angående deres beskyldning, at han skulle være sl Peder Sørensens banemand, fremlagde hans tilbud om at aflægge ed, hvorefter Morten Jensen aflagde ed på, at hans forhen gjorte erklæring er sandfærdig, og Niels Langballe fremlagde tingsvidne 8/11, som er indført på (425) samt et skriftligt indlæg, som er indført på (450) og begærede dom. sagen blev opsat 14 dage

24/1 1714.

(449)

** læst KM forordning om lejermålsbøder

** læst KM forordning om matrikelskat

** Christian Voetman på Sjelle skovgård begærede efter 14 dages opsættelse dom i den sag mod Morten Rasmussen af Sjelle for ulovlig skovhugst. sagen blev opsat til doms 14 dage

** Peder Hovgård af Farre på sin myndling Christen Sørensen af Farre hans vegne stævnede Peder Lauridsen i Farre Søren Christensen i Sjelle Niels Christensen, som tjener på Bustrup i Salling Rasmus Christensen af Them, som er Christen Sørensens fædrene frænder for lovbud af hans halve arveligt tilfaldne gård i Farre, og fremlagde fuldmagt af mødrene arvinger til lovbudet, som er indført på (450) hvorefter han 1.ting lovbød den halve selvejergård, sl Søren Bejtrup påboede, og som hans søn Christen Sørensen arvede

** Johan Hagensen af Ry mølle på hans bror Jens Hagensens vegne i Linå fremlagde amtmand Nansens skriftlige tilståelse, at Jens Hagensen i dag må føre vidner i den sag angående krohold, hvori han formenes uskyldig. da hverken herredsfogeden eller forrige vidner er stævnet, blev sagen henvist til lovlig omgang med stævnemålet

(450)

** indførsel af amtmand Nansens tilladelse til Jens Hagensen til at føre vidner og beviser i sagen angående hans krohold

** indførsel af fuldmagt fra Christen Sørensen Bejtrup i Farre og hans svogre Søren Pedersen Kock i Vissing Peder Nielsen Balle af Lerbjerg Anders Sørensen Fischer af Jebjerg Christen Mikkelsen Black af Sminge og Jens Mikkelsen Black af Lerbjerg til Peder Christensen Hovgård i Farre til at lovbyde den halve selvejergård i Farre, som sl Søren Nielsen Bejtrup påboede, og som hans søn Christen Sørensen er arveligt tilfaldet efter hans sl mor Margrete Christensdatter

** indførsel af Niels Langballes indlæg i den sag, grev Friis har ladet anlægge mod Morten Jensen i Javngyde for overfald på sl Peder Sørensen af Framlev, som menes at være årsag til hans død efter tingsvidne af Frisenborg birketing 12/9, skønt han næste dag efter overfaldet kørte til Århus og 3.dagen derefter var til grandestævne, hvorimod det med Jon Lauridsen og Niels Lauridsens overensstemmende vidner fornemmes, at sl Peder Sørensen og hans tjenestekarl overfaldt Morten Jensen, hvorfor Niels Langballe forventer, Morten Jensen bliver frikendt

31/1 1714.
  
(451)

** Peder Hovgård af Farre 2.ting lovbød den halve selvejergård i Farre, som sl Søren Bejtrup sidst beboede

** Christian Voetman af Sjelle skovgård begærede 8 dages opsættelse i sagen mod Niels Nielsen Smed af Sjelle, hvilket blev bevilget

** Johan Hagensen af Ry mølle stævnede sl Rasmus Bondes enke Else Andersdatter i Flensted for forbudsdom angående ulovligt krohold og brænden af brændevin, og forbudsmændene aflagde deres vidne, og Johan Hagensen fremlagde hans fæstebrev på krohold i Flensted, som er indført på (452), hvorefter dommeren afgjorde, at forbudet skal stå ved magt, og Else Andersdatter herefter ikke må holde kro

** Niels Langballe på Skanderborg ladegård på rytterbonde Morten Jensen af Javngyde hans vegne begærede efter 14 dages opsættelse dom i sagen mod sl Peder Sørensens arvinger og tjenestekarl i Framlev, og der blev udmeldt domsmænd til sammen med fogden at dømme om 14 dage

(452)

** indførsel af amtmand Grabows tilladelse til Johan Hagensen på Ry mølle til at holde kro i hans gadehus i Flensted

7/2 1714.

** Peder Hovgård af Farre 3.ting lovbød den selvejergård i Farre, som sl Søren Bejtrup sidst beboede

** Christian Voetman af Sjelle skovgård begærede 14 dages opsættelse i den sag mod Morten Rasmussen af Sjelle for ulovlig skovhugst, som blev bevilget

** Christian Voetman af Sjelle skovgård begærede opsættelse i den sag mod Niels Nielsen Smed i Sjelle for ulovlig skovhugst. sagen blev opsat 14 dage

** sr Fischer på Silkeborg stævnede efterskrevne bønder i Skellerup og Hårup, der iblandt Christen Jokumsen i Hårup, for dom angående restants. sagen blev opsat 14 dage

(453)

** Jens Tomasen af Farre tilbød at betjene retten efter amtmand Nansens ordre, som er indført på (460), i den sag mod Jens Hagensen kromand i Linå

** herredsfoged Johannes Snell i Høver på KM vegne stævnede efter en memorial, som er indført på (482) hvorefter Johan Hagensen i Ry mølle på hans bror Jens Hagensens vegne begærede ovennævnte. amtmandens ordre læst og er indført på (465), hvorpå Rasmus Bertelsen i Linå vidnede, at de målte det øl, de hentede i kroen, med det nye mål, og da manglede der 1 pægl i hver stob øl, og brændevinen var så dårlig, at de ikke drak den, hvorefter vidnet blev afhørt derom. Bertel Rasmussen forklarede, at han havde fået øl fra Iver Knudsen på Silkeborg kro, som har hans søster til ægte. Anne Pedersdatter Jens Knudsen Skomager hustru af Linå vidnede, at hun aldrig har fået rigtigt mål, når hun købte øl, før den sidste måned, og det flæsk hamp og ister, hun købte, blev vejet med en gammel træbismer. Niels Vestergård i Skellerup vidnede om kromandens urigtige mål. sagen blev opsat til 21/2

(458-1)

14/2 1714.

** de 8 domsmænd, som blev udmeldt for 8 dage siden, i sagen mellem Morten Jensen af Javngyde mod sl Peder Sørensens arvinger og tjenestekarl af Framlev afsagde med herredsfogeden dommen, som er indført på (459)

** Peder Hovgård af Farre 4.ting begærede lovbudstingsvidne på den halve selvejergård i Farre, som Søren Bjertrup sidst påboede

** KM skov og jagtsessionsskriver Bertram Buchwald af Galten stævnede samtlige beboere i Galten angående 26 risbøge, som er hugget i hans selvejer skovskifte mellem jul og nytår. sagen blev opsat 14 dage

** Bertram Buchwald af Galten stævnede efter en skriftlig memorial, som er indført på (473), hvorefter blev udmeldt 4 uvildige mænd til at syne stakkelshusets tilstand

(458-2)

** Gregers Steengård, ridefoged på Frisenborg, stævnede Søren Nielsen Kræmmers arvinger og hustru i Røgen efter en skriftlig memorial, som er indført på (478). sagen blev opsat 4 uger

** ridefoged Gregers Steengård på Hans Rosborgs vegne stævnede Peder Sørensen Kræmmer i Røgen for dom angående en plov, han har bemægtiget sig, som tilhører Niels Rasmussen i Røgen. sagen blev opsat 4 uger

** indførsel af amtmand Nansens stævning til samtlige Linå sognemænd angående kroeriet i Linå, om kromanden Jens Hagensens varer er så gode, som de bør være, og om han bruger lovligt mål, er høflig overfor gæsterne, og om han bruger ulovlig landprang

** indførsel af dom i sagen mellem rytterbonde Morten Jensen af Javngyde og sl Peder Sørensens arvinger i Framlev, som lyder: da det ikke bevises, at sl Peder Sørensen døde som følge af overfaldet på Morten Jensen, hvilket overfald bevidnes af Jon Lauridsen og Niels Lauridsens overensstemmende forklaringer, og da Morten Jensen har aflagt sin ed til befrielse for beskyldningen, så bør han være fri for tiltale

(459)

21/2 1714.

** Christian Voetman på herskabs vegne efter 14 dages opsættelse begærede dom i sagen mod Morten Rasmussen i Sjelle angående ulovlig skovhugst, som lød: da hans ulovlige skovhugst bevises, så bør han betale til Sjelle skovgårds herskab efter KM forordning, og da skovhugsten blev begået en helligdag, så bør han betale for helligbrøde 3 lod sølv samt i omkostninger 2 rdl

** Christian Voetman på Sjelle skovgård på herskabets vegne efter 14 dages opsættelse æskede den sag i rette mod Niels Nielsen Smed af Sjelle for ulovlig skovhugst, som nu blev bevidnet, og Niels Nielsen blev påråbt, men han var ikke tilstede

(460)

** Bertram Buchwald af Galten efter 8 dages udmeldelse lod afhjemle syn på stakkelshuset i Galten, som er indført på (473), hvorefter navng Galten mænd forklarede, at da Buchwald kom til Galten at bo, da var stakkelshuset næsten øde, og siden er resten af huset nedblæst og bortstjålet, men de vidste ikke af hvem

** hr Jens Splid af Skorup på hans søster sl Niels Jørgensen, forrige tolder i Randers, hans efterladte enkes vegne, stævnede Niels Andersen Vestergård af Skellerup for dom angående inddrivelse af resterende familie og folkeskat af Havreballegård og Kalø amter, hvorpå Niels Vestergård leverede ham de inddrevne restantser, hvorefter sagen blev ophævet på begge sider

** Jens Pedersen af Stjær stævnede efter to skriftlige memorialer, som er indført på (475) og fremlagde KM beneficium, dateret 19/1 1714, som er indført på (465). Niels Jensen af Vissing og Rasmus Pedersen sst på Jens Pedersens spørgsmål svarede, at de blev befalet af Jens Hvas og Kjærulf at følge med til Stjær og tage Jens Pedersen i arrest, hvorfor de førte ham til Tovstrup og satte ham i et rytterhus med en fjeder om benene. derefter vidnede en pige i Koldens mølle, at hun spurgte Søren Mikkelsen i Stjær ad, om der var sandt, folk sagde, at han og Jens Pedersen i Stjær havde afbrændt degneboligen i Jeksen, hvortil han svarede, at der skulle komme så mange djævle i hans krop, som der er løv på præstens havre, om han eller Jens Pedersen vidste noget derom eller havde tænkt derpå. Jens Pedersens søster Mette Pedersdatter forklarede, at hun havde talt med Søren Mikkelsen i overværelse af Just Knudsens kone Anne Pedersdatter, om han eller Jens Pedersen havde gjort den gerning på degnehuset, hvortil han svarede, at det havde han ikke og havde heller ikke set Jens Pedersen gøre det. Niels Jensen af Sorring vidnede, at han ved tinget så sr Kjærulf tale med Jens Pedersens fæstemø og hendes svoger Hans Nielsen af Jeksen, og hørte, at Hans Nielsen sagde, når jeg vidner lige som hende, er det så ikke nok. Peder Andersen af Stjær, som er Jens Pedersens svogers bror vidnede, at et fyrtøj Søren Mikkelsen havde lånt, havde han ikke kunnet levere tilbage, da det var blevet borte i den tumult, da degneboligen brændte, og Søren Mikkelsen for 1 år siden havde lovet 20 rdl til den, der ville skyde degnen ihjel. Niels Sørensen af Stjær vidnede, at han ikke havde hørt andre end Søren Mikkelsen beskylde Jens Pedersen for at have afbrændt Jeksen degnebolig. de udeblevne vidner blev forelagt at møde om 14 dage

(465)

** den sag mod Jens Hagensen i Linå angående kroholderiet, som herredsfogeden på KM vegne fører, blev opsat 3 uger

** Christian Fischer af Silkeborg efter 14 dages opsættelse begærede endnu 14 dages opsættelse i den sag mod hans bønder angående restants, hvilket blev bevilget

** indførsel af KM tilladelse til rytterbonde Jens Pedersen af Stjær til at fremlægge dokumenter på ustemplet papir, og sagens akter og dom skal leveres til ham på ustemplet papir uden betaling i den sag, regimentsskriver Holmer fører mod ham for beskyldning om at have afbrændt degneboligen i Jeksen

** indførsel af amtmand Hans Nansens ordre til Jens Tomasen i  Farre til at betjene retten i herredsfogedens sag mod kromand Jens Hagensen i Linå

** indførsel af amtmand Hans Nansens brev til herredsfoged Johannes Snell med varselssedler i sagen mod Jens Hagensen kroholder i Linå

28/2 1714.

** Jørgen Dyhr af Sorring på egne og samtlige Sorring bymænds vegne lod afhjemle syn på den skade, de har lidt af storm uvejr og lynild 23/2, som er indført på ()

7/3 1714.

(466)

** KM skovrider Christoffer Voetman i Javngyde fremlagde hans fuldmagt til hans bror Hans Voetman, overvisiterer i København, at han på hans vegne må annamme den arv, som skovriderens kæreste arveligt kan tilfalde efter hendes sl søster Anne Bodil Frandsdatter Boel, som havde til ægte sl Ove Tomasen Smed i København, hvilken fuldmagt er indført på (472)

** Jens Pedersen af Stjær fremlagde en forelæggelse af 21/2, som blev indført på (474) og begærede afhørt sine vidner. Tomas Jensen af Stjær vidnede, at Søren Mikkelsen havde sagt, at grunden til hans urolighed var, at han havde bistået Jens Pedersen med at afbrænde degnens hus i Jeksen. vidneførsel fortsat

(469)

** Christian Fischer til Silkeborg efter 14 dages opsættelse begærede dom i sagen mod hans bønder for restants, som er indført på (478). sagen blev opsat 14 dage til doms

** Knud Jensen af Farre på principal Anne Fischer, sl assessor Limes enke, hendes vegne stævnede regimentsskriver Holmer angående hvorledes det gik til med auktionen, som blev holdt i Farre 4/10 1699, da assessor Lime efter auktionsbud fik KM andel af den halve ødegårds jord, som Jørgen Brunsvig tilforn har brugt, samt Rasmus Nielsen og Jens Nielsen Hvas begge i Holmstol for at vidne. Jens Hvas af Holmstol vidnede, at han gik bort fra om auktionen, da budene gik for højt og vidste ikke, hvem der fik jorden, men assessor Lime brugte den derefter, hvorpå Knud Jensen fremlagde major Bornichs attest, som er indført på (478)

(470)

** Johannes Snell af Høver stævnede Jens Hagensen og vidner efter en skriftlig stævning, som er indført på (473), hvorefter de indstævnede vidnede om Jens Hagensens øl, som ofte ikke holdt ret mål og hans brændevin, der til tider var godt og til tider ondt.

(472)

** indførsel af Christoffer Voetman i Javngyde hans fuldmagt på hustru .... Frandsdatter Boel hendes vegne til hans bror Hans Voetman i København om at annamme hans hustrus arv efter hendes sl søster Anne Frandsdatter Boel, sl Ove Tomasen Smeds i København

(473)

** indførsel af herredsfogedens stævning til Jens Hagensen i Linå angående hans forhold med kroholdet i Linå med mål og vægt, hvorledes varen er, og om der sælges noget på helligdage inden prædikenen

** indførsel af sessionsskriver Bertram Buchwald i Galten hans stævning til samtlige efterskrevne rytterbønder sst, der iblandt Jens Herlovsen med hans mor Anne Pedersdatter Rasmus Pedersen og hans mor Birgitte Søgård angående syn på stakkelshuset, som næsten er ruineret

** indførsel af syn på stakkelshuset i Galten

14/3 1714.

(474)

** Niels Rasmussen af Røgen efter 4 ugers opsættelse i den sag mod sl Søren Nielsen Kræmmers hustru og arvinger i Røgen angående skøde på hans bondegård begærede endnu 14 dages opsættelse, som blev bevilget

** Rasmus Nielsen af Røgen efter 4 ugers opsættelse i sagen mod Søren Kræmmer sst angående en plov, som er kommet bort fra hans gård, begærede 14 dages opsættelse, som blev bevilget

** med Jens Tomasen af Farre som sættedommer begærede herredsfogeden den sag i rette mod Jens Hagensen i Linå kro, hvorefter de indstævnede personer vidnede om deres køb af øl og brændevin hos kromanden både hellig og søgnedage, hvoraf nogle havde fået efter KM mål og vægt. vidneførsel fortsat, blandt andre af Johan Hansen Fick i Hårup, hvis morbror er Jens Hagensen, som fik øl til sit bryllup

** indførsel af stævning til efterskrevne personer til at møde på tinget 7/3 for at vidne i Jens Pedersen Skrædders sag i Stjær

(475)

** indførsel af Jens Pedersen i Stjær hans stævning til regimentsskriver Holmer med flere for at møde på Hjelmslev herredsting 5/3 angående hans arrest for beskyldning om mordbrand

** indførsel af Jens Pedersen i Stjær hans stævningsmemorial, hvormed stævnes Søren Mikkelsen i Stjær og Hieronimus degn i Jeksen til Hjelmslev herredsting 5/3 angående deres ærerørige skældsord om degnehusets brand, samt efterfølgende vidner i Stjær Søballe og Jeksen, der iblandt Mads Pedersen med hustru og døtre Anne Madsdatter og Helle Madsdatter, samt Anne Katrine sl Oluf Jespersens og Margrete Olufsdatter Katrine Olufsdatter af Jeksen

21/3 1714.

** Jens Hvas af Dallerup fremstillede rytterbonde Christen Christensen af Skorup, som tilstod, at han af regimentsskriver Holmer havde fået 10 rdl til indkøb af et plovbæst, som blev forevist og vurderet for 10 rdl

(476)

** Christian Fischer til Silkeborg efter 14 dages opsættelse begærede dom over en del af hans bønder angående restants, hvorefter dom blev afsagt, og indført på (477)
** Niels Jensen Møller af Tovstrup mølle på sl Anders Jensens søn Jens Andersen af Sjelle hans vegne og på Laurids Jacobsen af Sjelle hans vegne, som begge er kyrasserer under oberst Levetzaus regiment stævnede Niels Jensen og hustru i Farre, Anne Jacobsdatter af Veng, som er Jens Andersen og Laurids Jacobsens medarvinger for lovbud på den selvejergård i Sjelle, som sl Anders Jensen sidst påboede og fradøde, hvorefter Christian Voetman fra Sjelle skovgård på herskabets sl Rasmus Brobjergs arvinger deres vegne fremlagde et skøde dateret 18/4 1698, som er indført på (), hvormed han vil bevise, at hans herskab er berettiget i den hele gård i Sjelle, hvor Niels Lauridsen beboer den halve, og sl Anders Jensen for kort tid siden er fradød den anden halve gård, hvorpå Niels Jensen lovbød den omtalte halve selvejergård, med undtagelse af den halve søsterlod, som sr Voetman mener, hans herskab er berettiget

** Jens Pedersen af Stjær med 14 dages opsættelse i sagen angående Jeksen degneboligs afbrændelse, begærede vidner påråbt, hvorefter Simon Olufsens hustru af Stjær Anne Jensdatter vidnede, at Søren Mikkelsen ville fortælle degnen i Jeksen, at Jens Pedersen listede ham med sig til Jeksen, da han satte ild til degnens hus, og andre vidnede, at Søren Mikkelsen ventede at blive anholdt. sagen blev opsat 3 uger

(477)

** Peder Pedersen af Fårvang 1.ting lod fremlyse en tilløbet mærplag

** herredsfoged Johannes Snell efter 14 dages opsættelse begærede de indstævnede vidner påråbt, hvorpå Mads Poulsens hustru Anne Rasmusdatter af Linå vidnede, at hun fik brændevin fra kroen, som var hverken godt eller dårligt, og Rasmus Bertelsens hustru Anne Hansdatter af Linå vidnede, at når hun havde købt øl i kroen, målte hun det, når hun kom hjem, og da manglede der altid 1 pægl i hver stob øl, og Christen Smeds hustru Anne Christensdatter af Linå vidnede, at kroens øl og brændevin undertiden var godt og undertiden dårligt

** indførsel af dom over en del Silkeborg bønder, som lyder: de bør betale deres restants samt have deres fæster forbrudt

(478)

** indførsel af major Bornich attest vedrørende auktion 4/10 1699 over sl Jørgen Lauridsens halve ødegårds jord i Holmstol, som blev tilslået assessor Peder Lime i Farre for en årlig afgift på 5 rdl 1 mk

** indførsel af stævning til sl Søren Nielsen Kræmmers arvinger og hustru i Røgen Maren Nielsdatter og søn Peder Sørensen Kræmmer for dom angående skøde til Niels Rasmussen i Grundfør mølle på deres gård i Røgen

** indførsel af Silkeborg slots tilliggende gods efterskrevne resterende landgilde og arbejdspenge i Gern herred

28/3 1714.

(479)

** Niels Jensen Møller af Tovstrup mølle 2.ting efter fuldmagt lovbød bondeejet i den selvejergård i Sjelle, sl Anders Jensen påboede

** Niels Jensen Møller af Tovstrup mølle på Peder Pedersen af Fårvang hans vegne 2.ting lod fremlyse en tilløben mærplag

** Niels Rasmussen i Røgen efter 14 dages opsættelse i sagen mod sl Søren Nielsens enke og søn i Røgen angående skøde på den gård, han havde købt, fremlagde tingsvidne 29/6 1713, som er indført på (362) angående deres forlig, hvorfor de bør give ham skøde på gården. dommeren opsatte sagen 14 dage

** Niels Rasmussen i Røgen efter 14 dages opsættelse i den sag mod Peder Sørensen Kræmmer i Røgen angående en plov, som ulovligt er frataget ham, fremlagde tingsvidne 22/11 1713, som er indført på (427) og begærede dom, men da Peder Kræmmer ikke er mødt, opsatte dommeren sagen 14 dage

4/4 1714.

** Niels Jensen Møller af Tovstrup 3.ting efter fuldmagt lovbød den selvejergård i Sjelle, sl Anders Jensen påboede og fradøde, og begærede lovbuds tingsvidne, som blev udstedt

(480)

** Peder Pedersen af Fårvang 3.ting fremlyste en tilløben mærplag

11/4 1714.

** Niels Jensen Møller af Tovstrup 4.ting lovbød den selvejergård i Sjelle, sl Anders Jensen fradøde

** Niels Jensen Møller af Tovstrup mølle fremlagde en fuldmagt 12/3, underskrevet af Jens Andersen af Sjelle og Laurids Jacobsen sst, som er indført på (569) og en fuldmagt 14/3 underskrevet af Jens Rasmussen af Skørring og Anne Jacobsdatter af Veng, som er indført på (569) og en fuldmagt, underskrevet af Jens Rasmussen af Skørring, som er indført på () samt et skiftebrev dateret 22/11 1701 efter sl Niels Jensen, som er indført på (), hvorved han beviser, at den søsterlod, som hans herskab skulle være berettiget i Niels Lauridsen og sl Anders Jensens gård i Sjelle, er betalt, hvorefter sr Voetman fra Sjelle skovgård frafaldt kravet, og Niels Jensen efter fuldmagt solgte og skødede den halve selvejergård til Niels Pedersen Galten af Sjelle skovgård

** Niels Rasmussen af Røgen efter 14 dages opsættelse begærede dom i sagen mod sl Søren Nielsen Kræmmers enke og søn Peder Sørensen i Røgen, men da de ikke var mødt, blev sagen opsat til doms 8 dage

** Niels Rasmussen af Røgen efter 14 dages opsættelse begærede dom i den sag mod Peder Sørensen af Røgen angående en bagplov, som Peder Sørensen lovede at levere tilbage, hvorpå sagen blev ophævet

(481)

18/4 1714.

** Niels Rasmussen af Røgen efter 8 dages opsættelse begærede dom i sagen mod sl Søren Kræmmers arvinger i Røgen angående hans skøde, hvorpå dom blev afsagt, og er indført på (569)

** læst KM befaling om ophævelse af musik og spil i et år, mens der sørges for enkedronningen

** Just Jensen af Hørslev på egne vegne stævnede Anne Nielsdatter af Lillering for dom angående hendes beskyldning, at han skulle være hendes barnefar, og fremlagde hr Jens Harlevs attest, at Anne Nielsdatter 18/3 udstod kirkens disciplin, hvor hun udlagde ham til hendes barnefar, og han tilbød at aflægge hans benægtelsesed til befrielse derfor, men da Anne Nielsdatter ikke var mødt, blev sagen opsat 14 dage

** Jens Rasmussen Ladefoged i Skørring stævnede Niels Christensen af Ovstrup for dom angående hans udeblivelse af hans tjeneste hos sl Anders Jensens enke i Sjelle, som er Jens Rasmussens svigermor, men da han ikke var mødt, opsatte dommeren sagen 14 dage

(482)

** indførsel af herredsfogedens stævning på amtmand Nansens vegne til Jens Hagensen af Linå, om hans varer er så gode, som de bør være, og er solgt med rigtigt mål og vægt, og om han er høflig mod gæsterne, samt til efterskrevne vidner fra Laven og Hårup

25/4 1714.

** Knud Jensen af Farre på fru assessor Limes vegne stævnede Niels Rasmussen Glarmester af Farre for dom angående et læs risege, som fandtes udenfor hans hus på hans vogn med hans heste for. opsat 3 uger

2/5 1714.

** Jens Rasmussen af Skørring efter 14 dages opsættelse begærede opsættelse i den sag mod Niels Christensen af Ovstrup, som har fæstet sig til enken i Sjelle. sagen blev opsat 8 dage

** Just Jensen af Hørslev efter 14 dages opsættelse i sagen mod Anne Nielsdatter af Lillering, som har beskyldt ham for at være hendes barnefar, begærede af retten, at han måtte aflægge sin befrielsesed, og Anne Nielsdatter tilbød at aflægge ed på, at hendes beskyldning var sandfærdig, hvorpå han aflagde sin ed. dommeren opsatte sagen 14 dage

(483)

9/5 1714.

** læst KM forordning angående krigsstyr

** læst plakat angående auktion over en del boskab i sl Niels Simonsens bo i Skovby

** Jens Rasmussen af Skørring efter 8 dages opsættelse begærede opsættelse i sagen mod Niels Christensen i Ovstrup angående udeblivelse af hans tjeneste hos Jens Rasmussens svigermor i Sjelle Anne Mikkelsdatter. sagen blev opsat 8 dage

** Christian Voetman fuldmægtig på Sjelle skovgård stævnede samtlige Sjelle skovgårds bønder i Sjelle og Skørring for dom angående restants landgilde og lånekorn, og fremlagde en restantsdom 3/5 1713 og en restants af dags dato, som er indført på (503). sagen blev opsat 14 dage

** regimentsskriver Holmer af Dallerup begærede, at da de Høver bymænd ikke kan enes om deres enges deling efter et gammelt mål, hvor ingen skel findes eller efter en ny ligning, af den årsag måtte udmeldes 4 mænd, som var kyndige i engens deling, for at skønne, om den er ret eller ikke

(484)

** regimentsskriver Holmer begærede udskrevet tingsvidner med mere, Jens Pedersen af Stjær har ført angående afbrændingen af Jeksen degnebolig

16/5 1714.

** Jens Hvas af Dallerup lod afhjemle syn på Høver Sønderskovs enge med videre, som er indført på () og på spørgsmål svarede synsmændene, at der ikke var skov eller krat tilbage på Berent Johansens eng eller skovskifte, hvor imod der var en stor del risbøge på de andre bymænds skifter. Jens Hvas fremlagde ekstrakt af landmålingen af 16/6 1713, som er indført på (492) samt Berent Johansens klage af 14/11 1713, som er indført på ()

** Just Jensen af Hørslev med 14 dages opsættelse begærede dom i sagen mod Anne Nielsdatter af Lillering angående beskyldning for lejermål, hvorefter dommen blev afsagt og er indført på (486)

** Jens Hagensen af Linå stævnede efter en skriftlig stævning, som er indført på () hvortil Jens Hansen Mørk foregav, at den indstævnede Christen Lauridsen er borger i København og er rejst dertil, før han blev stævnet, hvorefter han på spørgsmål svarede, at han Christen Lauridsen med flere fjerde fredags nat var i kroen til hen mod morgen, idet de spillede kort om hvem, der skulle betale næste stob øl efter et andet. Kirsten Christensdatter af Mollerup vidnede, at det var hendes mands skyld, at der ikke blev slået mere end eet vindue ind hos Jens Hagensen

(485)

** Niels Jensen Møller af Tovstrup mølle stævnede Rasmus Jensen Bonde og hustru Birgitte Lauridsdatter i Tovstrup for dom angående overlast med hug slag samt skældsord, samt for dom angående det imellem dem sluttede forlig. sagen blev opsat 8 dage

(486)

** indførsel af dom i den sag Anne Nielsdatter i Lillering fører mod Just Jensen i Harlev for at være hendes barnefar, som lyder: da hun ikke kan bevise sin beskyldning, andet end med syn for sagen, og han har gjort sin benægtelsesed, så bør han være fri for tiltale

23/5 1714.

** oberførster Ritter fremlagde en stævning, der er indført på (489) og begærede udmeldt synsmænd

** oberførster Ritter begærede udmeldt synsmænd, der kunne syne de indhegnede plante eller podehaver til skovens opelskning i Framlev Gern herreder, for hvilken stand de findes i

** Christian Voetman fra Sjelle skovgård med 14 dages opsættelse begærede dom i sagen mod bønderne angående restants, hvorefter dom blev afsagt, og er indført på (503)

** Niels Jensen Møller af Tovstrup mølle efter 8 dages opsættelse begærede sine vidner afhørt, hvorpå den indstævnede Rasmus Jensen beklagede, hvis der var passeret noget i hans drukkenskab, så var det sket uden hans vilje, og han vidste kun ærligt om ham. Anders Jespersen af Tovstrup vidnede, at Niels Møller, som var drukken, kom hujende ned af Tovstrup gade med en økse i hånden, og ud for Rasmus Bondes hus råbte han, kom herud din oksen hund, hvorefter Rasmus Jensen kom ud med en fork og spurgte, er det mig, du mener din gamle skælm og røver, hvorefter de mundhuggedes og kom i slagsmål ved bækken, dog efter de havde kastet våbnene fra sig, og blev af tililende skilt fra hinanden. flere vidnede om slagsmålet, men da en del vidner ikke var mødt, blev de forelagt at møde om 14 dage

(488)

** Jens Hvas af Dallerup på Mads Sørensens enkes vegne af Ovstrup efter en skriftlig memorial, som er indført på () stævnede Niels Back af Vissing for 2 rdl gæld for en hest. opsat 8 dage

** Jens Hvas af Dallerup stævnede efter en skriftlig memorial, som er indført på (). sagen blev opsat 8 dage

** Jens Knudsen af Linå og Jens Mariagers pige Dorete Christensdatter mødte for at vidne, da de var indstævnet af Jens Hagensen, men da han ikke var tilstede, blev de ikke antaget denne gang

30/5 1714.

** oberførster Ritter lod afhjemle syn på Høver skov, som er indført på (489) og synsmændene svarede på spørgsmål, at de risbøge, der er hugget, var ganske små

** oberførster Ritter fremlagde et skriftligt syn på plantehaverne i Framlev Gern herreder, som er indført på (490)

** regimentsskriver Holmer stævnede efter en skriftlig memorial, som er indført på () og begærede udmeldt synsmænd til at syne, hvad jord og sæd, Just Knudsen og Peder Sørensen har frapløjet Søren Mikkelsen og Christen Jørgensen af Stjær, hvorefter vidner blev afhørt angående mundhuggeri og slagsmål mellem Peder Sørensen og Christen Jørgensen. sagen blev opsat 8 dage

(489)

** indførsel af oberførster Ritters stævning til samtlige Høver bymænd for syn på deres skovsparter for skovskader

** indførsel af syn på Høver bys tilliggende skov for hvad skade, der ulovligt er gjort i skovskifterne

(490)

** indførsel af syn på de i 1712 anlagte plantehaver i Framlev Gern herreder, i alt 12 haver

6/6 1714.

** læst KM plakat angående told

** Jens Hagensen af Linå efter 3 ugers opsættelse lod afhøre vidner angående det vindue i kroen, som blev slået ind. sagen blev opsat 3 uger

(492)

** regimentsskriver Holmer med 8 dages opsættelse lod afhjemle syn på noget jord på Stjær mark, hvor der var sket frapløjning

** Niels Jensen Møller af Tovstrup mølle efter 14 dages opsættelse i den sag mod Rasmus Jensen Bonde af Tovstrup foregav, at de efter rettens og godtfolks tilskyndelse var blevet forligt, således af Rasmus Bonde betaler til de fattiges bøsse 2 mk og skriverens salær

13/6 1714.

** indførsel af ekstrakt af landmålingen 1712 for Høver by Alballe fald

(493)

20/6 1714.

** læst plakat angående auktion hos Knud Jensen i Vissing

** Rasmus Pedersen af Høver fremviste 2 store ulveunger, som han havde fanget i Høver skov og begærede hans betaling derfor efter forordningen

** Christian Voetman fra Sjelle skovgård på herskabets vegne stævnede Claus Clausen Laurids Rasmussen Mikkel Mortensen alle af Sjelle for dom angående ulovlig skovhugst i Sjelle skovgårds tilhørende skov og saggav Claus Clausen for at have hugget en hul eg i skoven, hvortil han svarede, at skovfoged Christen Snedker i Sjelle havde udvist ham den, hvilket blev bevidnet, og synet viste, at den var aldeles rådden, på nær et stykke på 4 fingres bredde

27/6 1714.

** Søren Mikkelsen af Stjær med opsættelse 6/6 i den sag mod Peder Sørensen og Just Knudsen i Stjær, angående ompløjning af sæd, begærede 8 dages opsættelse, som blev bevilget

(494)

** Jens Hagensen af Linå efter opsættelse 6/6 mod en person, som har indslået hans vindue, men da vidnerne ikke mødte, blev sagen opsat 3 uger

** Hans Andersen ridefoged på Søbygård på herskabets vegne stævnede hr Søren Sørensen, hr Søren Ottesens søn i Røgen, angående Anders Rasmussen og Jørgen Rasmussen i Mølgård deres hyrdedreng Niels Andersen, som han med hug og slag skal have bortjaget fra kvæget på marken, som han vogtede, hvorefter Anne Pedersdatter, der tjener Anders Rasmussen i Mølgård og er søster til hans hustru vidnede, at hun med Christen Møller i Rampes mølle hans søn Peder Christensen vogtede deres fæ, og da kom hr Søren Sørensen af Røgen og slog hyrdedrengen og frapantede dem 4 stude og drengens kjole og hat, som han kastede i en rugager. de øvrige indstævnede vidnede det samme, og synsmænd afhjemlede deres syn på drengens skader. på hr Søren Ottesens spørgsmål svarede mændene, at de ikke havde befalet deres drenge at drive på Sporup mark men nok i bækken, som altid har været fælles fædrift mellem Mølgårds mark og Sporup mark, og tilstod, at bækken er ret skel, og provsten beklagede, hvad hans søn havde gjort i hastighed, men det var ikke første gang, Mølgård hjord volddriver Sporup mark

(496)

** Niels Rasmussen af Røgen stævnede efter en skriftlig memorial, som er indført på () og begærede syn på præstens nyligt satte gærder, som er sat Niels Rasmussen for nær

** hr Søren Ottesen Grønbæk af Røgen stævnede Niels Rasmussen i Røgen for syn på og dom angående bondegårdens tilliggende gærder huse og jorder, som hr Søren mener sig fornærmet ved

** herredsskriver over Hjelmslev herred Johan Hagensen af Ry mølle mødte og fremviste amtmand Grabows ordre til at betjene retten som sættedommer i den sag mellem Høver og Galten bymænd angående fæets indtagelse

** herredsfoged Johannes Snell af Høver stævnede Galten bymænd efter en stævning, som er indført på (528) og begærede udmeldt synsmænd til at besigtige beskaffenheden og tilstanden af skellet mellem Galten og Høver byers fædrifter, og forevise skellet, hvor Johan Rasmussens bæster afvigte sommer sidst blev indtaget

(497)

** Johan Hagensen af Ry mølle stævnede for resterende fordringer til deres husbond og begærede sagen opsat 6 uger

4/7 1714.

** Christen Nielsen Hyrde af Låsby fremviste en ulveunge, han havde fanget i Låsby skov og begærede sin betaling

** regimentsskriver Holmer med 8 dages opsættelse i sagen mod Peder Sørensen Borum og Just Knudsen begge af Stjær spurgte dem, om de havde efterlevet hans ordre til at lægge de furer tilbage, som de har frapløjet Søren Mikkelsen og Christen Jørgensen, begge rytterbønder af Stjær, hvortil de svarede, at Søren Mikkelsen og Christen Jørgensen skulle få afgrøden, og efter høsten skulle jorden rebes, og hvis furerne ikke tilhørte dem, ville de betale erstatning hver 1 rdl

** regimentsskriver Holmer udbød 2 gårde i Skovby til fæste, den ene, som Mikkel Rasmussen besidder, og den anden, som Niels Simonsen fradøde

** Christian Voetman af Sjelle skovgård på herskabs vegne stævnede Anders True i Sjelle og hans søn Christen Andersen sst for dom angående ulovlig skovhugst i Sjelle skovgårds skov, idet skovfogeden havde hørt, at en eg var hugget af dem, hvortil Anders True tilbød at gøre ed på, at han ikke havde hugget egen, men han vidste ikke, om hans søn havde gjort det, men i så fald havde han taget fejl, idet han har sin egen selvejerskov, der støder op dertil, og da han havde gjort vederlag med et lige så godt træ til Sjelle skovgårds herskab, lod Voetman sagen falde

(498)

** Christian Voetman fuldmægtig på Sjelle skovgård på herskabets vegne stævnede Niels Jacobsen Niels Andersen Morten Christensen alle i Sjelle for dom angående ulovlig skovhugst i Sjelle skovgårds skov, som blev bevist af skovfoged Christen Snedker af Sjelle, som havde frapantet dem 2 økser. sagen blev opsat 14 dage

** oberførster Ritter stævnede efter en skriftlig memorial, som er indført på (568) hvorefter de indstævnede forklarede, at det var sket af den årsag, at skovfogeden havde sagt, at de skulle have de træer, som var mærket S, men på de samme stod også hugget LS, hvorfor de tilbød at betale træet. sagen blev opsat 14 dage

(499)

** herredsfoged Johan Hagensen af Ry mølle fremlagde amtmandens ordre til at betjene retten som sættedommer i følgende sag

** herredsfoged Johannes Snell af Høver på egne og samtlige Høver bymænds vegne lod afhjemle skriftligt syn på skellet mellem Galten og Høver byers fædrifter, som er indført på (528) hvorpå Bertram Buchwald af Galten spurgte synsmændene, om de selv havde skrevet synet, hvortil de svarede, at det blev læst for dem, og de tilstod det. Simon Jensen og hans søn Rasmus Simonsen begge af Storring ? vidnede, at for 23 år siden kom faderen til Høver at vogte deres fæ i 8 år, og da tog Galten mænd een gang hjorden fra dem, og de Høver mænd måtte indløse det for penge. andre vidnede om Høver og Galten fædrift, hvorefter Johannes Snell på egne og samtlige Høver mænds vegne tilbød samtlige Galten mænd forlig, således at de ikke ville indtage Galten fæ, mod at de Galten mænd gjorde ligeså, og formodede, at da begge byer er KM rytterbønder, da ville regimentsskriver Holmer tilholde dem at gøre forlig, hvortil Holmer svarede, at han havde forholdt begge stridige parter at gøre forlig, men selvejerne havde ikke villet bekvemme sig til noget forlig, hvorefter alle Galten bymænd og selvejere, som er sr Buchwald Knud Sørensen Andersen Søren Knudsen på egne og søn Knud Sørensens vegne Jens Herlovsen på mors og egne vegne og Peder Lauridsen, indgik forliget med Johannes Snell og samtlige Høver mænd

(500)

11/7 1714.

** i dag til 2.ting blev fremlyst 2 gårde i Skovby til fæste

** Anders Andersen Bækgård i Voel på sin myndling Anders Jensens vegne stævnede Søren Rasmussen Loptrup i Mollerup for at fremvise skiftebrev og for dom, angående hvilke umyndige penge og arv, han skylder Anders Andersens myndling Anders Jensen og Mette Jensdatter, hvortil blev svaret, at da Søren Rasmussen ikke længere kunne betroes arven, var den overleveret til Oluf Olufsen i Århus, hvilket bevises med hans kvittering. navng vidnede, at de var med Anders Andersen, som er født værge for børnene, i Søren Rasmussens hus i Mollerup, hvor deres forældre døde, og Anders Andersen tilbød Søren Rasmussen børnenes arv efter deres sl mor, som var 12 rdl, ifølge skiftebrevet, som Søren Rasmussen havde, og senere fik Oluf Olufsen i Århus Anders Jensens arv, og nu tilbød Anders Andersen Oluf Olufsen Mette Jensdatters arv. sagen blev opsat 3 uger

(502)

18/7 1714.

** læst KM forordning om afskaffelse af krohold på landet

** oberførster Ritter efter 14 dages opsættelse lod oplæse kald og varsel, hvorefter Sorring mænd begærede og fik 8 dages opsættelse

** Jens Hagensen af Linå med 3 ugers opsættelse begærede tingsvidne angående hans vindues indslagelse

** Jens Hagensen af Linå stævnede Hans Smed i Linå for dom angående hans vindue, som blev slået ind den 18/6, men da vidnerne ikke var mødt, blev sagen opsat 14 dage

(503)

** Christian Voetman af Sjelle skovgård med 14 dages opsættelse i den sag angående ulovlig skovhugst begærede og fik 14 dages opsættelse

25/7 1714.

** læst KM forordning angående autoriserede sedler

** læst KM forordning angående forplejning af nationalregimenter til fods

** regimentsskriver Holmer af Dallerup stævnede efter en skriftlig memorial, som er indført på (510) og begærede udmeldt synsmænd til at syne gårdens bygning

** oberførster Ritter af Vengegård efter 8 dages opsættelse i sagen mod de Sorring husmænd angående ulovlig skovhugst begærede 8 dages opsættelse, som blev bevilget

** indførsel af dom i sagen mod Sjelle skovgårds bønder for restants, som lyder: de skyldige bør ikke alene betale deres restants, men også havde deres fæste forbrudt, da de ikke har betalt rettidigt

** indførsel af restants for Sjelle skovgårds bønder

(504)

1/8 1714.

** læst KM forbud mod udførsel af korn eller fødevarer

** oberførster Ritter på Vengegård stævnede Tarskov mølles beboer Søren Mortensen og leverede ham kopi af stævnemålet, som er indført på (510), og begærede udmeldt synsmænd til at besigtige hvilken skade, der for nylig er tilføjet møllens tilhørende skov

(505)

** regimentsskriver Holmer lod fremlægge et skriftligt syn, som er indført på (510), hvorefter navng Røgen mænd vidnede, at det meste af sl Søren Kræmmers enkes drikken bestod i, at når hun som jordemoder havde betjent en kone i barnsnød, og derefter blev trakteret, da tog hun lidt for meget til sig, men sønnen Peder Sørensen lever som en skarnsnabo imod hver mand og som en skarnssøn mod sin mor

** Jens Hagensen af Linå med 14 dages opsættelse i sagen mod Hans Smed begærede opsættelse, da hans pige, der skulle vidne, er blevet syg, hvorfor sagen blev opsat 3 uger

** Anders Andersen af Voel med opsættelse 11/7 begærede dom i sagen mod Søren Rasmussen Loptrup i Mollerup angående de umyndige børns arvepart, hvorpå Søren Loptrup tilbød ham arven 12 rdl med rente i 3 år, som Anders Andersen tog imod, hvorpå han på børnene Anders Jensen og Mette Jensdatters vegne gav ham afkald for deres arveparter ifølge skiftebrev, som blev fremlagt og er indført på (509)

** Christian Voetman på Sjelle skovgård på herskabs vegne efter opsættelse 18/7 begærede dom i sagen mod Morten Christensen Niels Andersen og Niels Jacobsen alle af Sjelle angående ulovlig skovhugst, hvorefter dommen blev afsagt og lyder: da den ulovlige skovhugst bevises, bør de betale til Sjelle skovgårds herskab 3 rdl for hvert læs

(506)

** regimentsskriver Holmer lod fremføre 6 bæster, som tilhører Mikkel Rasmussen i Skovby, der var så usunde, at det ikke kunne tillades, at de gik mellem andres bæster, som bymændene fra Skovby og omliggende byer havde klaget over, hvorefter de blev synet og vurderet, og da de var så befængt med gammelt skab, at de næppe står til at redde, blev de alle 6 vurderet til 4 sld

** Christen Rasmussen af Sjelle stævnede Mads Jensen Hyrde af Herskind for dom angående en hest, som tilhører Christen Rasmussen, som hans dreng har indtaget på Sjelle mark, og ført til Herskind, ihvorvel hesten stod på mandens egen jord, hvorpå sagen blev forligt således, at Mads Jensen skal betale 10 mk til sagens omkostninger

** Morten Jensen af Mundelstrup stævnede Maren Olufsdatter i Mundelstrup for dom angående ærerørige og skældsord, hvortil hun svarede, at hendes ord var sagt i vrede, og hun bad Morten Jensen og hustru om forladelse, som de tog imod, mod at hun lagde 2 mk i de fattiges bøsse

** Anders Jensen Skrædder i Røgen stævnede Mikkel Tomasen, som opholder sig i Låsby for dom angående hans ulovlige udeblivelse fra hans tjeneste, hvorpå den indstævnede lovede at indfinde sig i tjenesten og betale hans mester det, han har forsømt, hvorpå de blev forligt

(507)

** Jens Tomasen af Farre på fru assessor Limes vegne stævnede Søren Andersen, der tjener Søren Pedersen i Lyngby, for dom angående nogle tøjr, som er stjålet af fru Limes heste på Sporup mark, og Søren Andersen havde sagt til Søren Pedersen, at han havde mødt en kvinde, der havde stjålet dem, hvilket han nu vedgik at have sagt, men i drukkenskab. sagen blev opsat 14 dage

8/8 1714.

** oberførster Ritter efter 8 dages opsættelse lod fremlægge et skriftligt syn, som er indført på (511) hvorefter de indstævnede Harlev mænd vidnede om det træ, som de har været med til at hugge i Tarskov mølleskov, og Søren Mortensen vidnede, at det træ,der var hugget i skoven i hans tid, var brugt til møllens reparation

(508)

** regimentsskriver Holmer af Dallerup stævnede Kirsten Jensdatter, Peder Nielsens hustru i Skovby, angående ærerørige ord mod Knud Sørensen af Galten, da han ville hente et skab hos Herlov Pedersen i Skovby, som var tilfaldet hans myndling Simon Nielsen, hvor hun kaldte ham en skælm og tyv, der tog fra børnene

(509)

** Niels Jensen Møller af Tovstrup mølle fremlagde et skøde, underskrevet af regimentsskriver Holmer, på et hus i Tovstrup, som er indført på (510)

** Johan Hagensen af Ry mølle begærede dom i sagen mod Peder Nielsen og Rasmus Pedersen begge af Alling angående gæld til deres husbond. sagen blev opsat til doms 8 dage

** indførsel af skiftebrev, dateret 25/8 1710, efter sl Peder Jensen Loptrup, universitetsbonde i Mollerup, mellem hans enke Maren Jensdatter og barn Peder Pedersen 9 uger gammel, hvor blev registreret og vurderet i overværelse af enkens lovværge hendes stedfar Mogens Sørensen i Mollerup og barnets formynder Niels Jensen i Mollerup. registrering og vurdering fortsat, samt bortskyldig gæld, der iblandt børnepenge til den sl mands bror Anders Jensen og søster Mette Jensdatter efter deres sl mor 12 rdl 5 mk 5 sk og til Mogens Sørensen Loptrup for udlæg til skat og Rasmus Muus af Linå for penge til sl Jens Andersen Loptrups skiftebrev og dette skiftebrev. Mogens Sørensen og hustru Maren Nielsdatter tilbød at forære til sl Peder Jensen Loptrups barn Peder Pedersen 10 rdl af deres fordring, og Søren Rasmussen, som har trolovet sig med enken, lovede at holde barnet med føde og klæder til han bliver 18 år

(510)

** indførsel af regimentsskriver Holmers skøde til Niels Jensen Møller i Tovstrup mølle på et hus på Tovstrup gade

** indførsel af regimentsskriver Holmers kaldsmemorial angående syn på sl Søren Nielsen Kræmmers halve ryttergård i Røgen, som enken og hendes søn Peder Sørensen har haft i brug, for dens brøstfældighed og besætning, hvormed stævnes Maren Nielsdatter i Røgen og søn Peder Sørensen

** indførsel af syn på sl Søren Kræmmers fradøde halve gård i Røgen, som bruges af hans enke og søn Peder Sørensen Kræmmer

** indførsel af oberførster Herman Ritters stævning til Søren Mortensen, som ejer Tarskov mølle, for syn på møllens tilliggende lille skov, hvorfra han sælger træ imod KM skovforordning

(511)

** indførsel af syn på Tarskov mølleskov

15/8 1714.

** Johan Hagensen af Ry mølle med 8 dages opsættelse i sagen mod hans bønder i Alling begærede endnu 8 dages opsættelse, som blev bevilget

** Jørgen Pedersen af Dallerup på principal regimentsskriver Holmers vegne stævnede efter en stævning, som er indført på () og begærede udmeldt synsmænd til at syne den indstævnede Knud Eriksens gård og besætning

** hr Christen Sommer af Sjelle stævnede Peder Jensen i Skørring og Christen Møller sst for dom angående deres resterende korntiende til provsten efter en restants, som er indført på (523). sagen blev opsat 8 dage

(512)

** fru assessor Lime i Farre stævnede Søren Andersen af Lyngby