Erik Brejls hjemmeside

Start

Kirstin Nørgaard-PedersenSTEDSMÅL, SAGEFALD OG FØRINGSPENGE
UDDRAGET AF DRONNINGBORG LENSREGNSKAB

udarbejdet 1998 af Kirstin Nørgaard Pedersen, Agernvej 95, DK 8330 Beder

FORORD

Afskriften er foretaget efter Rigsarkivets mikrofilm nr. M.18099 til nr. M.18109 inkl.
    Uddragene indeholder alle stedsmål, sagefald og indtægter vedr. førlov afgift ved arv. Der er anvendt nutidig stavemåde, og for at lette søgning på computer er sted- og personnavne blevet normaliseret til den korteste form. Med hensyn til Ole er dog den oprindelige form Oluf bibeholdt, da den er langt den almindeligste i originalerne. Ligeledes er formen Las - Lasdatter og Lassen bibeholdt, mens andre former for Lars, Laurs, Laurids,  Lauritz her er skrevet Laurits.
    Teksten er blevet forkortet lidt så der, for eksempel i stedet for oplod for ham, nu kun står oplod, ligeledes indledes mange af indførslerne med: "Annammet af", dette er sædvanligvis ikke med i afskriften. I enkelte tilfælde er ordstillingen ændret, for at lette forståelsen af indholdet, dette gælder hovedsageligt for sagefaldene.
    Der skelnes ikke altid i originalerne imellem stedsmål og husbondhold, den sidste afgift er dog almindeligvis lavere end for stedsmål af en fæstegård eller et fæstehus samme sted.
    Foruden de omtalte indtægter fra stedsmål, sagefald og var der endnu to indtægtskilder til Dronningborg, dels udfæstning af fiskepladser til opsætning af laksegarn og dels udlejning af de meget omfattende engarealer langs Gudenåen. Det var dog især borgerne i Randers, der så deres interesse i at benytte sig af ekstra indtægt fra græsning, høhøst og laksefiskeri.
    Kronens gods i Velling birk kan for nogle steders vedkommende også findes i Silkeborg lens regnskaber, ligeledes er der lidt strøgods fra Dronningborg len iÅrhusgårds lens regnskaber. Der er udarbejdet fortegnelse over stednavnene med angivelse af de retskredse, hvori de forekommer.

                gennemset og rettet august 2010 Kirstin Nørgaard-Pedersen

Se stednavnene efter afskrifterne.

Film nr. M.18099

REGNSKABET 1610/11

Essenbæk og Kristrup birker
stedsmål

Rasmus Sørensen fæstede en gård udi Assentoft, som Svend Jensen udi boede. 20 dlr. 2 okser

Eske Nielsen fæstede Skovhuset, som Mogens Skov tilforn afflyttede.  20 dlr. 1 okse

Søren Pedersen i Romalt, fæstede en gård sst. 20 dlr.

 
Essenbæk og Kristrup birker 1610/11
sagefald

Christen Tomasen i Gunnestrup aftingede for jomfrukrænkelse 9 mark

Jens Pedersen i Hørning aftingede for jomfrukrænkelse 3 mark

Galten herred 1610/11
stedsmål

Søren Eriksen i Værum fæstede halvparten af hans gård sst., han udi boede. 26 dlr.

Anders Pedersen i Selling fæstede den gård sst., som Jens Smed udi boede. 50 dlr.

Søren Nielsen i Hørning fæstede den gård udi Vissing, som Anders Sørensen afflyttede. 40 dlr.

Rasmus Jensen i Vissing til husbondhold af den gård sst., Jens Nielsen afflyttede. 1 okse

Galten herred 1610/11
sagefald

Poul Hovgård i Galten aftinget for nogen forseelse. 4 okser

Jens Madsen i Lerbjerg aftinget for nogen forseelse. 1 okse

På K.M.s nådigste behag udlovede alle selvejere i Galten herred, for nogen bygning på Torup Ladegård, forfærdige og holde, og derved og være forskånede, eftersom de derpå salig Niels Skrams brev haver. 8 okser

Sandemænd udi Galten herred aftinget for tvende tov de har gjort, som begge blev magtesløs dømt til landsting, det ene for de for Peder Sten i Østrup fra freden, det andet for det drab i Løgstrup med Anders Nielsen, som blev forved tilbudt, og på K.M. nådigste behag derfor givet 80 dlr.

Houlbjerg herred 1610/11
stedsmål

Niels Nielsen fæstede den gård i Danstrup, som Christen Sejersen afdøde. 22 dlr.

Jens Andersen i Knudstrup fæstede den gård sst., hans moder udi boede. 30 dlr. 3 okser

Peder Sørensen i Vellev fæstede en kirkegård sst. 10 dlr.

Anders Sejersen i Horslev fæstede en gård sst., som Jørgen Hansen afdøde. 20 dlr.

Jens Sørensen i Haurum til husbondhold af Mikkel Lauritsens gård sst. 2 okser

Houlbjerg herred 1610/11
sagefald

Niels Christensen i Haurum aftingede for jomfrukrænkelse. 9 dlr.

Niels Sørensen i Robtrup for jomfrukrænkelse. 9 dlr.
Søren Sørensen degn i Danstrup aftingede for nogen horesag. 10 dlr. 3 okser

Nørhald herred 1610/11
stedsmål

Peder Christensen i Lind fæstede den gård sst., hans far iboede. 40 dlr.

Mads Mikkelsen Gassum, der på K.M. nådigste behag bevilget den ødegård ibid, som Hans Skriver afflyttede kvit og fri uden landgilde og arbejde til påske førstkommende 1612 der næst udi 2 år og give landgilde og anden herlighed der af efter jordebogen

Peder Mortensen i Gassum fæstede den halve gård sst, som Christen Andersen afrømte. 12 dlr.

Støvring herred 1610/11
stedsmål

Anders Sørensen i Albæk fæstede et boel sst. 8 dlr.

Las Pedersen i Hornbæk fæstede den gård i Gimming, som Knud Pedersen iboede. 40 dlr. 1 okse

Søren Christensen i Lem fæstede en gård sst., som Peder Madsen udi boede. 30 dlr. 1 okse

Jens Jensen i Mejlby fæstede den gård sst, som Peder Sørensen fradøde. 5 dlr.

Christen Seye i Mellerup er på K.M.s nådigste behag bevilget en øde gård, og skal give landgilde der af til skt. Mikkels dag Anno 1611

Støvring herred 1610/11
sagefald

Oluf Mikkelsen i Randers for en kvinde han har besovet, som tilforn var beligget. 2 mark.

Hartvig Clausen i Randers udlovede for en vidtløftig trætte han uden billig årsag påførte en af K.M. tjenere i Tjæreby, og for en gæld tvende udlæg ville have haft, derfor bøder til K.M. og til bonden, for hvis udlagte penge, som til herredsting og landsting til breve penge og fortæring på bondens vegne udlagt var, et hundrede og fyrre daler, og når breve penge og fortæringen så på bondens vegne udi samme sag brugt er overtaget bleven er igen beholdende 55 dlr.

Rougsø herred 1610/11
stedsmål

Jens Bog i Tørslev til husbondhold 1 okse

Rougsø herred 1610/11
sagefald

Tomas Sørensen i Ørsted, som han med K.M. brev havde solgt Peder Lassen borgmester udi Randers. 4 okser

Jens Keldsen sst., som han udi lige måde havde solgt. 1 okse
Velling birk 1610/11
stedsmål

Mads Jensen i Over Hornbæk fæstede den gård i Øster Velling, som Karen Pedersdatter afdøde. 80 dlr.

Skern birk 1610/11
stedsmål

Jens Jensen i Skern, der på K.M.s nådigste behag bevilget et øde hus i Løvskal Søren Markvar-sen udi boede, det at skal opbygge og give huspenge deraf efter jordebogen 

Tånum birk 1610/11
sagefald

Laurits Christensen i Tånum for jomfrukrænkelse 2 dlr.

Las Rasmussen i Tånum aftinget for vold han var oversvoret 4 dlr.

Søren Andersen i Tånum for slagsmål og vold han var oversvoret 4 td. havre.

Essenbæk og Kristrup birker 1611/12
stedsmål

Fæstede Mikkel Sørensen i Hørning det hus sst., som Knud Overbo afrømte. 2 dlr.

Peder Nielsen i Hørning det gadehus sst., Niels Bødker udi boede 2 dlr.

Peder Knudsen i Kristrup det gadehus sst. Peder Andersen udi boede. 1 dlr.

Rasmus Jensen i Assentoft fæstede den gård sst., Søren Jespersen iboede. 20 dlr. 2 okser

Essenbæk og Kristrup birker 1611/12
sagefald

Frands Nielsen i Kristrup aftinget for et barn, som blev død hos hans hustru. 1 okse

Tomas Pedersen i Kristrup aftinget på hans søns vegne for han slog Valters Niels sst. med en kande. 2 mark

Niels Hjulmand i Assentoft for lejermål med Anne Jensdatter sst. aftinget for 6 dlr.

Galten herred 1611/12
stedsmål

Knud Sørensen i Astrup til husbondhold af Christen Andersens gård sst. 10 dlr.

Mads Rasmussen i Nielstrup er på K.M. nådigste behag bevilget den øde kirkegård i Bramstrup, som Rasmus Jensen afdøde kvit og fri for landgilde og arbejde til skt. Mikkels dag 1615, des midlertid den at opbygge, og da deraf at give landgilde og anden rettighed
Niels Nielsen i Astrup til husbondhold af den gård sst., Frands Jensen iboede. 1 okse

Frands Rasmussen i Hadbjerg til husbondhold af den ½ gård han iboer. 4 dlr.

Galten herred 1611/12
sagefald

Søren Rasmussen i Hadbjerg aftinget for gårdfred, han var oversvoret. 3 dlr.

Rasmus Frandsen i Hadbjerg aftinget udi lige måde. 2 dlr.

Peder Mogensen som tjente udi Hadbjerg for tvende husfred, han var oversvoret. 7 dlr.

Frands Rasmussen i Hadbjerg for husfred, han var oversvoret. 2 dlr.

Las Rasmussen og Jens Pedersen i Hadbjerg, for de havde taget for meget til torn. 2 td. havre

Oluf Terkelsen, som tjente Morten Pedersen i Vissing for jomfrukrænkelse. 1 okse

Jep Nielsen i Astrup for han fordulgte K.M. sag med Frands Joensen sst. 4 dlr.

Poul Pedersen i Ørslev for jomfrukrænkelse. 3 dlr.

Frands Nielsen i Stubdrup for jomfrukrænkelse. 4 dlr.

Niels Rasmussen i Haslund for bordag, hans hustru gjorde til Jens Borgers i Væt aftinget for 1 dlr.

Jens Andersen i Værum for gårdfred, han var oversvoret havre 4 skp.

Anders Pedersen i Vorup, Oluf Sørensen og Anders Christensen sst. aftinget for noget ved de ulovligt huggede udi Fruerlund. 2 td. havre

Søren Villadsen i Lerbjerg og Jørgen Degn i Holbæk aftinget for fredsløsmål på fornævnte Søren Villadsens søn Jens Sørensens vegne. 9 dlr.

Jens Poulsen i Lerbjerg aftinget på Terkel Christensens vegne sst. for åråd han var oversvoret. 8 dlr.

Clemend Bertelsen, Anders Bertelsen og Bolle Bertelsdatter udi Røved til førlov for arv, de arvede efter Mette Bertelsdatter. 9 mark

Anders Mikkelsen i Tebbestrup og Jens Skrædder i Mejlby til førlov for arv de afførte efter Inger Christensdatter i Vorup. 6 mark

Niels Jensen i Nielstrup for sårmål, han gjorde Mikkel Lassen sst. 1 td. havre

Morten Rasmussen, som tjener Søren Clausen i Vissing for bordag med Mikkel Skrædder 3 td. havre

Jens Nielsen i Tebbestrup for ulovlig skovhugst. 3 td. havre

Jens Olufsen i Jebjerg for et barn blev død hos hans hustru. 3 dlr.

Forskrevne Jens Olufsen aftinget på hans dreng Rasmus Nielsens vegne for Åråd han var oversvoret. 10 dlr.

Frands Rasmussen i Hadbjerg, Iver Nielsen sst., Jep Nielsen i Astrup, Christen Andersen, Niels Jensen i Nielstrup, Knud Sørensen sst., Jens Sørensen i Robtrup, Niels Lassen i Trustrup og Christen Sørensen i Essendrup for ulydelse de er delt for hver en td. havre. 9 td. havre

Houlbjerg herred 1611/12
stedsmål

Jesper Lauritsen i Skød et lidet stykke kirkejord liggende på Skød mark. 1 dlr.

Bartholomæus Joensen i Tostrup fæstede den gård sst., Gye Jensdatter udi boede. 20 dlr. 2 okser  (i original Bertemæus)

Niels Esbensen i Trust fæstede den gård i Futting, Niels Knudsen iboede. 10 dlr.

Houlbjerg herred 1611/12
sagefald

Niels Nielsen i Vellev for sårmål aftinget. 6 mark

Christen Sørensen i Vellev aftinget for jomfrukrænkelse og sårmål med Christen Nielsen i Sal. 3 dlr.

Nok aftinget fornævnte Christen Sørensen for gårdfred, han gjorde udi Mikkel Pedersens gård i Vellev. 4 dlr.

Søren Rasmussen i Amstrup for ulovlig skovhugst i Horslev skov der for udlovet 1 okse

Niels Christensen i Borris for jomfrukrænkelse. 2 dlr.

Christen Jensen i Tved for jomfrukrænkelse udlovet 3 dlr

Støvring herred 1611/12
stedsmål

Morten Rasmussen i Råsted til stedsmål af Vadsted bro. 3 okser

Lave Christensen i Helsted til stedsmål af den gård sst. Morten Sørensen iboede. 8 dlr 1 okse

Støvring herred 1611/12
sagefald

Søren Lassen i Harridslev for vold han var oversvoret. 2½ dlr.

Jens Nielsen i Lem for vold han var oversvoret. 3 dlr.

Jens Rasmussen i Harridslev for Peder Mikkelsens økse blev fundet hos hans hustru. 3 dlr.

Rasmus Christensen i Mejlby for jomfrukrænkelse. 6 mark

Peder Knudsen i Tjærby aftinget på hans drengs vegne for gårdfred han var oversvoret. 4 dlr.

Maren Ibsdatter i Lem for slagsmål. 4 dlr.

Hans Sørensen aftinget på hans drengs vegne for et værge han sønderbrød. 3 mark (intet stednavn)

Peder Andersen i Mejlby for jomfrukrænkelse. 6 mark

Hans Sørensen i Helsted på Niels Lassens vegne for jomfrukrænkelse. 6 mark

Peder Jensen i Harridslev for jomfrukrænkelse. 6 mark

Christen Pedersen i Lem for arv 3 mark

Jens Frandsen i Virring for arv. 1 td. havre

Christen Rolpi og Las Pedersen sst., for afferi 2 mark

Niels Sørensen i Mellerup for jomfrukrænkelse. 6 dlr.

Jens Sørensen sst., for sårmål. 3 mark

Laurits Sørensen sst., for slagsmål med Jesper Ladefoged på Fjellerup. 2 td.

Peder Mikkelsen i Harridslev for han tog en økse igen, uden dom som var mod hans vilje frakommen 6 dlr.

Anders Sørensen i Svejstrup for beliggelsesmål. 3 mark

Jens Sørensen i Harridslev for beliggelsesmål. 3 mark

Lars Andersen sst. aftinget udi lige måde. 3 mark

Mikkel Nielsen i Gimming for jomfrukrænkelse. 6 mark

Nørhald herred 1611/12
stedsmål

Gassum sognemænd til stedsmål af K.M. tjenende udi Jens Smeds livstid der sst., at betale 21 dlr.

Jens Sørensen i Gassum er på K.M. nådigste behag bevilget den ejendom sst til Christen Villadsens ½ gård, kvit og fri til Skt. Mikkels dag 1614, og da give landgilde deraf efter jordebogen med anden rettighed.

Niels Lassen i Gassum er på K.M. nådigste behag bevilget den øde gård sst., Mads Mikkelsen tilforn iboede, kvit og fri til skt. Mikkels dag 1614 og da deraf give landgilde og rettighed

Jens Nielsen i Tved er på K.M. nådigste behag bevilget det øde kirkeboel sst., kvit og fri til skt. Mikkels dag 1614, des midlertid den at opbygge og da give landgilde deraf efter jordebogen, med anden rettighed

Nørhald herred 1611/12
sagefald

Peder Poulsen i Tved for ran han var oversvoret. 2 dlr.

Christen Poulsen sst., for gårdfred og husfred han var oversvoret 7 dlr.

Niels Hansen i Fårup for husfred 3 dlr

Gregers Jensen i Asfærg aftinget på Knud Sørensens vegne sst., for en kvinde han udi sit ægteskab havde beligget. 6 dlr.

Peder Christensen i Tved, udlagde på Hald herredsting for jomfrukrænkelse med Kirsten Pedersdatter, som K.M. blev tildømt 9 mark

Troels Poulsen i Hvidsten for husfred han var oversvoren. 3 td. havre

Gjerlev herred 1611/12
stedsmål

Hr. Oluf Pedersen i Dalbyneder en liden kirketoft, som ligger til degneboelet sst., er bevilget at bruge jorden til så længe, degneboelet igen bliver besat. 2 dlr.

Lars Mikkelsen i Dalbyover et stykke kirkeeng liggende udi Udby kær. 1 dlr.

Mikkel Christensen i Stangerum fæstede ½ part sin faders gård sst. 17 dlr.

samme dag fæstede fornævnte Mikkel Christensen noget kirkejord på Stangerum mark, som ligger til Givert Ibsens boel. 12 dlr. (I original Giffuer)

Anders Christensen i Kastbjerg er på K.M. nådigste behag bevilget den øde kirkegård sst. kvit og fri udi tre år, des midlertid den at opbygge og til skt. Mikkels dag 1615 give landgilde deraf efter jordebogen og til indfæstning 2 td. havre

Peder Pedersen i Gjerlev fæstede det hus sst., Tor Sørensen udi boede. 1½ dlr.

Niels Rasmussen i Kastbjerg fæstede den ødegård sst., Christen Skomager iboede for 1 td. havre

Christen Tygesen i Dalbyneder fæstede det hus sst., Kirsten Nielsdatter udi boede. 1 dlr.


Gjerlev herred 1611/12
sagefald

Niels Nielsen i Vindbylund for jomfrukrænkelse. 2 dlr.

Poul Nielsen i Gjerlev for sårmål. 2 dlr.

Jens Poulsen i Knejsted for husfred han var oversvoret 3 dlr.

Sønderlyng herred 1611/12
stedsmål

Mikkel Jensen i Læsten fæstede den ½ gård sst., som Anders Sudder iboede. 6 dlr.

Knud Christensen i Bjerregrav den gård sst., Mads Hvid udi boede. 20 dlr.

Bertel Christensen i Hammershøj, på K.M. nådigste behag er bevilget den ½ øde gård sst., som han selv tilforn havde halvparten af kvit og fri udi tre år og til skt. Mikkels dag 1614 give landgilde deraf efter jordebogen og til indfæstning 3 td. havre

Mester Mads i Vorning fæstede noget kirkejord på Hammershøj mark, som Mikkel Mikkelsen tilforn brugte. 2 dlr.

Anne Pedersdatter i Læsten af et hus sst. 1 dlr.

Knud Sørensen i Vorning er på K.M.s nådigste behag bevilget den ½ ødegård sst., som Tomas Eskesen iboede kvit og fri til skt. Mikkels dag 1615, og da at give landgilde deraf efter jordebogen og des midlertid gården at opbygge

Sønderlyng herred 1611/12
sagefald

Anders Lassen i Hvidding for nogen penge han oppebar af kongens tjenere der udi herredet for arbejde at gøre til Bjellerup ladegård, så og for noget afslæt fra Jens Andersen sst. 13 dlr.

Søren Nielsen i Trustrup for jomfrukrænkelse og sårmål. 2½ dlr.

Jens Esbensen i Hvidding for et selvejer gårdhus, han ulovligt bortfæstede. 3 dlr.

Niels Esbensen i Hvidding for ulovlig skovhugst. 4 dlr.

Anders Jensen sst udi lige måde for ulovlig skovhugst. 4 dlr.

Jens Esbensen for skovhugst. 2 dlr.

Jens Nielsen i Sønderbæk for nogle pantebreve hans hustru fordulgte, der hendes forrige husbond boeslod var forbrudt. 10 dlr.

Jens Esbensen i Hvidding for 15 daler, han på Erik Rasmussens børns vegne ulovligt og uden dom havde oppebåret, derfor aftinget for 17 dlr.
Onsild herred 1611/12
stedsmål

Tomas Nielsen i Brøndum er på K.M. nådigste behag bevilget ½ part af Mogens Jensens øde gård sst., kvit og fri til skt. Mikkels dag 1615, des midlertid den at opbygge og da at give landgilde og anden rettighed deraf efter jordebogen

Niels Sørensen i Snæbum er på K.M. nådigste behag bevilget den ½ øde gård sst., som Jens Nielsen degn tilforn iboede kvit og fri til skt. Mikkels dag 1615, des midlertid gården at opbygge og da give landgilde efter jordebogen

Anders Keldsen i Nør Onsild fæstede Klogs jord, som Maren Mikkels tilforn brugte 1 td. havre

Jens Christensen i Gettrup på K.M. nådigste behag bevilget det øde kirkeboel i Skellerup kvit og fri til skt. Mikkels dag 1614 og da at give landgilde efter jordebogen og des midlertid gården at opbygge.

Jens Jensen i Gettrup fæstede en halv gård sst., Anders Jensen iboede. 1 okse

Søren Jensen sst., fæstede den gård sst., Else Jenses iboede. 1 okse

Jesper Mikkelsen i Nør Onsild fæstede den halve gård hans bror Herlev Mikkelsen iboer. 1 okse

Søren Andersen i Gettrup den gård sst, Kirsten Andersdatter udi boede. 7 dlr.

Velling birk 1611/12
 stedsmål og sagefald

Christen Jensen i Helstrup fæstede sin moders gård sst. 30 dlr.
 
Knud Pedersen i Helstrup for vold han var oversvoret 3 dlr

Erik Christensen i Helstrup for vold han var oversvoret 5 dlr.

Jens Lassen i Grensten for en kvinde han belå. 2 td. havre

Peder Skrædder i Velling for vold han var oversvoret. 1 td. havre

Christen Skrædder i Helstrup og Jens Christensen sst. for vold de var oversvoret havre 3 skp.

Knud Nielsen i Helstrup for slagsmål med Peder Sørensen sammesteds 2½ td. havre

Skern birk 1611/12
stedsmål og sagefald

Jens Jensen i Skærum er på K.M.S nådigste behag bevilget et øde hus udi Løvskal, Søren Markvarsen udi boede det at skal opbygge og give huspenge der af efter jordebogen

Laurits Christensen i Skærum for jomfrukrænkelse. 2 dlr.

Tånum birk 1611/12
sagefald

Las Tomasen i Tånum aftinget for vold han var oversvoret. 4 dlr.

Søren Andersen i Tånum for slagsmål og vold han var oversvoret. 4 td. havre

Rougsø herred 1611/12
sagefald

Peder Nielsen i Ørsted for jomfrukrænkelse. 6 mark

Ture Tomasen i Holbæk for beliggelsesmål. 3 dlr.

Niels Sørensen i Holbæk for jomfrukrænkelse. 6 mark

RØMNINGSGODS 1611/12

Annammet som er forbrudt til K.M. efter Søren Sørensens hustru i Vellev, som for tyveri bortrømte penge 5½ dlr. 1 mark, rug 3 td., byg 2½ td., havre 4 td. køer 3, kviekalve 1, svin og grise 5.

Annammet efter Søren Valtersen i Læsten, som var forbrudt til K.M. for han udi sin ægteskab har beligget hans steddatter. Som Christen Andersen i Svejstrup leverede penge 11 dlr.
  Rug 2 td., malt ½ td. havre 2½ td. hopper 1, hestplage 3, køer 2, kviekalve 1, små studnød 3, får og lam 15, svin 8, gæs 12.
Her foruden er af hans korn udtærsket på Bjellerup ladegård rug 7 td., byg 12 td., 3 skp., havre 3 td., 2 skp., boghvede 3 skp.

ENGLEJE 1611/12

Christen Nielsen i Svejstrup af en øde gårds eng i Tånum 11 mark ½ sk. 1 alb.

Mads Christensen i Rosborg. 6 mark

Christen Lauritsen sst. 3 mark

Claus Sørensen sst. 3 mark.

Rasmus Pedersen sst. 3 mark

Simon Smed sst. 6 mark

Christen Sørensen og Søren Jensen i Stangerum 6 mark

Mikkel Jensen i Vinstrup, Peder Andersen, Peder Ibsen og

Jep Iversen af nogen øde eng og borrer på Vinstrup mark. 3 mark

Peder Haver i Vinstrup på Las Mikkelsens vegne i Blenstrup. 3 mark
Hans Lauritsen i Kousted. 1 mark

Knud Villadsen i Hald. 6 mark

Søren Mortensen i Jennum. 1 dlr

Jens Rasmussen i Tved og Knud Pedersen i Hald. 2 pund smør

Anders Poulsen i Hald. 6 mark

Las Pedersen i Mostrup 2 td. havre

Tomas Christensen og Peder Christensen i Gassum. 1 pund smør

Anders Madsen i Kærby mølle. 3½ dlr

Anders Madsen i Kærup. 3 mark

Peder Nielsen i Hornum. 3 mark

Mikkel Jensen i Skellerup af en øde gårds eng i Gettrup. 3 mark

Jens Nielsen i Snæbum. 3 mark

Mikkel Jensen i Skellerup engleje af Søren Jensens gård i Gettrup. 5 mark

Essenbæk og Kristrup birker 1612/13
stedsmål

Frands Pedersen i Assentoft fæstede Søren Sørensens gård sst. 30 dlr. 1 okse

Keld Olufsen i Essenbæk ladegård fæstede sin faders halve gård sst. for 30 dlr. 1 okse

Tosti Jensen i Skovhus til stedsmål af samme hus. 16 dlr.

Anders Knudsen i Kristrup af Niels Svarers hus sst. 1 dlr.

Erik Madsen i Kristrup til stedsmål af Christen Bogs hus 1 dlr.

Jens Jensen i Kristrup stedsmål af Mogens Hatteres hus sst. 1 dlr.

Essenbæk og Kristrup birker 1612/13
sagefald

Jens Pedersen i Hørning for jomfrukrænkelse med Maren Christensdatter sst. 3 dlr.

Tosti Jensen i Tved for jomfrukrænkelse med Johanne Pedersdatter. 2 dlr.

Rasmus Jensen i Nielstrup for jomfrukrænkelse. 2 dlr.

Christen Sørensen i Kristrup for vold han var oversvoret. 2 dlr.

Anders Smed i Kristrup, Søren Hansen, Jens Sørensen, Anders Lassen, Anders Knudsen og Jens Hjort sst. for nogle svin de havde på olden uden forlov. 3 td. havre

Christen Madsen i Drastrup for vold han var oversvoret. 2 mark

Galten herred 1612/13
stedsmål

Laurits Sørensen i Vorup fæstede den gård sst som Las Godtmand frarømte.  12 dlr.

Peder Tøgersen i Vorup fæstede det boel sst., Peder Mouritsen afdøde. 6 dlr.

Rasmus Sørensen i Værum den gård i Vorup Oluf Sørensen i boede 50 dlr. 2 okser

Niels Jensen i Værum fæstede den halve gård sst., som Søren Joensen afdøde. 26 dlr.

Niels Pedersen i Løgstrup fæstede den gård sst., som Søren Pedersen iboede 12 dlr.

Rasmus Ibsen i Robtrup fæstede halvparten af Niels Jensens gård sst. 30 dlr. 1 okse

Las Jensen i Vissing fæstede sin fader Jens Lassens gård. 20 dlr. 1 okse

Søren Christensen i Vissing fæstede sin fader Christen Jensens halve kirkegård sst. 16 dlr.

Niels Sørensen Kier i Værum fæstede en liden gård sst. som Jens Sørensen iboede. 12 dlr.

Anders Lassen i Vorup fæstede Niels Christensens gård sst. 10 dlr.

Galten herred 1612/13
sagefald

Laurits Tomasen i Galten aftinget for en kvinde han udi sit ægteskab havde beligget. 50 dlr.

Mette Nielsdatter i Jebjerg for bonderet aftinget. 3 mark

Anders Pedersen i Hadbjerg for sårmål, han havde gjort Søren Rasmussen sst. 6 mark

Niels Jensen i Robtrup for nogle svin han ulovligt havde på kongens olden, og for nogen forseelse mod K.M.s skat. 6 dlr.

Jens Sørensen i Robtrup for han havde nederslaget kongens savmand Niels Jensen sst. td. havre

Frands Joensen i Astrup for ulovlig skovhugst. 3 dlr.

Rasmus Nielsen i Halling for gårdfred, han var oversvoret. 1 okse

Peder Groersen i Galten for jomfrukrænkelse. 6 dlr.

Poul Jensen i Hallendrup for gårdfred, han var oversvoret. 3 td. havre

Peder Lassen i Vissing for sår og skade, han gjorde Jep Madsen sst. 1 okse

Niels Sørensen Dost i Værum aftinget for skade, han med var og gjorde Christen Keldsen i Haslund sår og skade. 2 okser

Niels Sønderskov i Langskov Las Jensen og Jens Kier sst. for overhørelse 3 td. havre

Peder Brogård i Tåstrup for overhørelse. 2 mark

Houlbjerg og Sønderlyng herred 1612/13
stedsmål og sagefald

Jens Jensen i Gjerning fæstede den kirkeladeager sst. 2 dlr.

Christen Jensen i Vellev aftinget for jomfrukrænkelse 3 dlr.

Niels Nielsen i Erslev for jomfrukrænkelse. 4 dlr.

Peder Jensen i Vellev for Søren Jensens hustru han slog. 6 mark

Jens Nielsen tjener Peder Frandsen i Vellev for jomfrukrænkelse. 6 mark

Søren Pedersen i Vellev for slagsmål med Christen Jensens hustru sst. 3 mark

Jens Nielsen i Vormstrup for gårdfred han gjorde udi Mikkel Pedersens gård i Vellev. 4 dlr

Søren Meisen i Sal for sårmål han gjorde Frands Torstensens hustru sst. 3 mark

Rasmus Ibsen i Granslev for Dorte Sørensdatter han havde lokket udlovede derfor 3 dlr. 

Frands Christensen i Sal for sårmål han gjorde Søren Meisen sst 3 mark

Niels Lassen i Gullev for sårmål han gjorde Jens Lassen sst. 3 mark

Niels Sørensen i Enslev for sårmål han gjorde Rasmus Ibsen sst. 3 mark

Morten Sørensen i Houlbjerg for jomfrukrænkelse

Jens Offersen i Vormstrup for en kvinde han havde beligget 6 mark

Morten Sørensen i Sal for skovhugst. 2 dlr

Torsten Pedersen i Sal for et hjul han ulovligt tog ved Gjerlev. 6 mark

Niels Rasmussen i Vellev for ulovlig skovhugst. 3 mark

Peder Sørensen i Vellev for nogen ved han ulovlig tog udi skoven 1 mark

Morten Madsen i Gullev for sårmål han gjorde Rasmus Jørgensen. 1 okse

Niels Sørensen i Futting på hans dreng Anders Pedersens vegne for jomfrukrænkelse. 2 dlr.

Christen Madsen i Gullev for en kvinde, han havde beligget og for sårmål, han gjorde Rasmus Jørgensen sst. 3 dlr.

Peder Sørensen i Danstrup på sin broder Niels Sørensens vegne for en kvinde, han havde beligget der for lovede 6 mark

Niels Nielsen i Danstrup aftinget for en kvinde ved navn Else Pedersdatter, han udi sit ægteskab havde beligget. 12 dlr.

Anders Christensen i Tind på hans dreng Christen Nielsens vegne for jomfrukrænkelse. 2 dlr.

Niels Rasmussen i Vinkelholm for en marklod han var delt for, både til herredsting og landsting. 3½ dlr.

Sønderlyng herred 1612/13
stedsmål

Peder Sørensen i Læsten fæstede den gård sst., som Søren Valtersen frarømte. 1 dlr. 1 okse

Niels Olufsen i Øls fæstede sin faders gård sst. for 16 dlr.

Jens Nielsen i Læsten fæstede den halve gård sst., som Peder Gredsted oplod. 10 dlr.

Mester Mads i Vorning fæstede Niels Ibsens hus for 1½ dlr.

Mester Mads fæstede fornævnte hus på Niels Sørensens vegne for 1 dlr.

Var stedt for mester Mads samme hus til Rasmus Smed i Vinge. 1 dlr.

Esben Sørensen i Vinge til indfæstning af samme hus 1 dlr.

Sønderlyng herred 1612/13
sagefald

Jørgen Christensen i Vorning for sårmål han gjorde Peder Pedersen i Hvidding 3½ dlr

Søren Andersen degn udi Vorning for afferi 1½ dlr.

Jens Harbo i Nørbæk for skovhugst udlovede 2 dlr.

Jens Andersen Kok udi Vorning for to døre han tog fra en øde gård der sst. 2 td. havre

Søren Nielsen i Sønderbæk for jomfrukrænkelse. 2½ dlr.

Støvring herred og Gjerlev herred 1612/13
stedsmål
Niels Christensen i Støvring fæstede ½ sin faders gård. 12 dlr.

Peder Pedersen i Tjærby fæstede den gård sst. hans fader udi boede. 40 dlr

Anders Christensen fæstede den gård i Støvring som Jens Jyttesen iboede. 20 dlr.

Oluf Rasmussen i Råsted af den gård sst., som Knud Christensen iboede. 10 dlr.

Jens Christensen i Kondrup fæstede Jens Mikkelsens ½ gård sst. 13 dlr.

Rasmus Rolpi og Peder Pedersen i Østrup til stedsmål af noget til dem ødegård i Albæk, som boelsmanden tilforn brugte. 2 okser

Støvring herred og Gjerlev herred 1612/13
sagefald

Peder Jensen i Harridslev for sårmål aftinget for 6 mark

Las Nielsen i Helsted for afferi og for noget tømmer han tog fra en ødegård sst. 6 mark

Tomas Christensen i Lind for ran han var oversvoret 1 td. havre
 
Niels Andersen i Bjergby for sårmål. 3 mark

Mads Lassen i Lem for sårmål, han gjorde Inger Jensdatter sst. 6 mark

Christen Andersen i Lem for en kvinde, han havde beligget 1½ dlr.

Mikkel Nielsen i Gimming udi lige måde for en kvinde han belå 1½ dlr.

Jens Jyttesen i Støvring for Jomfrukrænkelse. 2½ dlr.

Tomas Simonsen udi Åstrup for Jomfrukrænkelse. 1½ dlr.

Poul Lauritsen i Albæk for ufør han gjorde udi Rasmus Frandsens gård sst. og for sårmål, han gjorde Niels Pedersen. 3 dlr.

Peder Sørensen i Mejlby for sårmål han gjorde Jens Nielsen sst. 3 mark

Oluf Andersen i Albæk for sårmål han gjorde Christen Mikkelsen sst. 2 td. havre

Aftinget Søren Keldsen for en kvinde ved navn Kirsten N. han belå og var ægte gift 1½ dlr.

Niels Pedersen i Albæk for sårmål han gjorde Poul Lauritsen sst. 1 td. havre

Rasmus Rolpi udi Østrup for voldsdele hans dreng var delt for. 1 td. havre

Poul Mikkelsen i Tjærby for jomfrukrænkelse. 1½ dlr.

Torsten Pedersen i Lem på hans dreng Søren Andersens vegne. 3 dlr. (forseelsen ikke nævnt)

Gjerlev herred 1612/13
stedsmål

Jens Ibsen i Blenstrup på K.M. nådigste behag bevilget den ødegård i Blenstrup som Tyge N. udi boede, og skal have den kvit og fri for landgilde ægt og arbejde til skt. Mikkels dag 1615 og da give landgilde og gøre andre rettigheder deraf og til indfæstning 1 okse

Mikkel Nielsen i Stangerum til stedsmål af den gård sst. hans moder udi boede. 32 dlr.

Gjerlev herred 1612/13
sagefald

Mads Lassen i Gjerlev for bordag han og hans hustru gjorde udi Jens Madsens gård der sst. 3 dlr.

Joen Lassen i Gjerlev for jomfrukrænkelse. 4 dlr.

Nørhald og Onsild herreder 1612/13
stedsmål

Mads Lassen i Hald fæstede den gård sst. som Peder Pork udi boede og oplod. 30 dlr.

Jens Sørensen i Gassum til stedsmål af et boel sst. hans fader udi boede 1 okse

Peder Nielsen i Asfærg til stedsmål af sin fader Niels Groersens går sst. 12 dlr.

Peder Pedersen i Lind bevilget et budfogderi der sst. og at være forskånet med andet arbejde der for udgivet 12 dlr.

Christen Nielsen i Stovby til stedsmål af noget kirkejord på fornævnte mark. 1 okse

Niels Bunde i Kousted for ham er bevilget, at være forskånet for arbejde, der han blev sat til at være skursnævning, 2 okser

Nørhald og Onsild herreder 1612/13
sagefald og førlov

Christen Rasmussen i Stovby for arv han afførte efter Peder Pork i Hald 3 mark

Eske Torstensen i Hvidsten, aftinget for et barn blev død hos hans hustru. 6 dlr.

Johanne Hansdatter for et barn blev død hos hende, aftinget derfor 2 dlr.

Niels Nielsen i Kousted for jomfrukrænkelse med Anne Jensdatter. 3½ dlr.

Jørgen Sørensen i Tørslev mølle for hans søn for jomfrukrænkelse  2 dlr.

Peder Pedersen i Lind på menige sognemænds vegne for ulovlig skovhugst i Lind kirkeskov. 8 td. havre

Anders Lauritsen i Lind for sårmål, han gjorde Jens Christensen sst. 3 mark
Peder Poulsen i Lind for sårmål han gjorde Peder Pedersen sst. 3 dlr.

Jens Christensen sst. for sårmål hans hustru gjorde Anne Pedersdatter sst. 6 mark

Jens Ibsen sst. for sårmål han gjorde Tomas Christensen. 1 td. havre

Anders Christensen sst. for sårmål. 1 td. havre

Anders Lauritsen i Lind for uførm og gårdfred han hustru gjorde udi Mikkel Pedersens gård udi Lind. 3 dlr.

Niels Mikkelsen i Gassum for sårmål, han gjorde Anders Eskesen for 1 td. havre

Søren Finsen i Hald for han og Christen Nielsen ikke mødte ved Fladbro at være der for udlovet. 3 td. havre

Oluf Olufsen i Kousted for jomfrukrænkelse. 6 mark

Niels Hansen i Fårup for sårmål han gjorde Peder Nielsen. 3 mark

Christen Poulsen i Lind for sårmål han gjorde Søren Pedersen 2 dlr.

Onsild herred 1612/13
stedsmål og sagefald

Anders Christensen i Sønder Onsild stedte ½ gård sst., som Mogens Sørensen iboede. 4 dlr.

Jens Pedersen i Snæbum for jomfrukrænkelse. 3 dlr.

Søren Pedersen i Skødstrup for jomfrukrænkelse. 2 dlr.

Anders Ibsen i Nør Onsild på hans dreng Christen Lauritsens vegne for gårdfred han gjorde. 4 dlr.

Anders Christensen i Hem for jomfrukrænkelse. 3 dlr.

Christen Andersen i Nør Onsild for kirkefred han var oversvoret. 2 td. havre

Anders Jensen sst. for kirkefred han havde gjort. 2 dlr.

Christen Troelsen i Sønder Onsild for han udi sit ægteskab havde beligget en kvinde ved navn Anne Madsdatter. 6 dlr.

Anders Jensen i Nør Onsild for sårmål, han gjorde Jens Mikkelsen sst. 1 td. havre

Rougsø herred og Velling birk 1612/13
stedsmål og sagefald

Jens Sørensen i Kar fæstede Anders Sørensens gård sst. 20 dlr. 1 okse

Peder Lauritsen i Vivild til førlov for arv han arvede efter
sin bror Niels Lauritsen i Udby og på hans søster Anne Lauritsdatters vegne i Bur. 6 mark

Jens Skøtte i Kar for han har fordelingen hindret, der for udlovede. 6 dlr.

Oluf Christensen i Kar for hans forseelse udi lige måde. 1 okse.

Søren Esbensen sst. for jomfrukrænkelse. 3 dlr.

Mourits Mortensen i Kar for jomfrukrænkelse. 6 mark

Peder Nielsen i Ørsted for lige forseelse. 6 mark

Ture Tomasen i Holbæk udi lige måde aftinget. 3 dlr.

Niels Sørensen i Holbæk for jomfrukrænkelse. 6 mark

Velling birk 1612/13
stedsmål og sagefald

Christen Eriksen udi Grensten fæstede det boel sst., som Jens
Pedersen udi boede. 20 dlr.

Peder Andersen i Grensten af et hus sst. 2 dlr.

Christen Pedersen i Helstrup af et hus sst., som Knud Pedersen udi boede. 2 dlr.

Søren Christensen i Velling for vold, han var oversvoret. 2 dlr.

Christen Nielsen i Grensten for slagsmål 1 td. havre

Peder Christensen i Vester Velling for slagsmål. 1 okse

Laurits Andersen udi Grensten for han (løgted) Tomas Mogensen sst. 1 tønde havre

Mikkel Brygger i Helstrup for afslæt fra Knud Nielsen. 1 tønde havre

Mikkel Christensen i Vester Velling for jomfrukrænkelse. 6 dlr.

Knud Nielsen i Øster Velling på deres drenges vegne for skovhugst. 2 td. havre

Jep Rasmussen i Helstrup for slagsmål med Margrete Jenses 1 td. havre

Peder Sørensen i Øster Velling for ulovlig skovhugst. 1 okse

Tånum birk og Skern birk  1612/13
stedsmål og sagefald

Germand Ibsen i Neder Hornbæk fæstede Niels Christensens gård sst. 50 dlr.

Søren Madsen i Tånum for jomfrukrænkelse 4 dlr

Søren Olufsen i Hornbæk for jomfrukrænkelse. 2½ dlr.

Søren Andersen Tånum udi lige måde aftinget 2 dlr.

Niels Christensen i Neder Hornbæk for overhørelse og for vold, han var oversvoret udlovede en slagtestud der for annammet 5 dlr.

Peder Bonde i Løvskal for bordag han havde udi været. 2 td. havre

Film nr. 18100

Essenbæk og Kristrup birker 1613/14
stedsmål

Christen Christensen i Assentoft fæstede Anders Jostsens gård sst, så og den øde gårds jord sst., Christen Andersen brugte. 24 dlr.

Jens Christensen i Kristrup af Christen Jensens hus. 2 dlr.

Peder Olufsen i Kristrup fæstede sin faders ½ gård sst. 4 dlr. 2 okser

Niels Jensen i Vilstrup fæstede halvparten af samme gård, som hans moder oplod. 40 dlr. 1 okse

Christen Mogensen i Hørning fæstede Knud Overbos hus. sst. 1 dlr.

Bertel Henriksen i Essenbæk ladegård til fæste af den ålekiste ved Hald sø. 1 okse

Galten herred 1613/14
stedsmål

Jens Madsen i Trustrup til husbondhold af den gård sst., som Troels Mogensen iboede. 14 dlr.

Jens Sørensen i Tebbestrup fæstede Søren Spares gård sst. for 40 dlr. 1 okse

Jens Ibsen i Hallendrup til husbondhold af hans faders gård. sst. 2 okser

Anders Jensen fæstede et hus i Væt for 1 td. havre

Peder Brorsen i Galten til husbondhold af sin faders gård sst. 2 okser

Jens Poulsen i Erslev til husbondhold af sin faders gård sst. 2 okser

Peder Knudsen i Hadbjerg til husbondhold af den gård. sst. Laurits Elgård afflyttede, 1 okse

Jens Jensen i Vorup fæstede Las Svendsens hus sst. for 1 dlr.

Jens Rasmussen i Hadbjerg fæstede et stykke kirkejord på Hadbjerg mark. 3 dlr.

Houlbjerg herred 1613/14
stedsmål

Frands Mouritsen i Sal fæstede den gård sst., Søren Bødker oplod 1 okse

Mads Sørensen i Danstrup til husbondhold af hans faders gård sst. 1 okse

Jens Poulsen fæstede et kirkehus i Gerning for 2 dlr.

Søren Jensen i Vellev fæstede Peder Frandsens gård sst. 20 dlr. 1 okse

Christen Nielsen i Danstrup fæstede den ½ gård sst., hans far oplod. 15 dlr. 1 okse

Jens Nielsen i Amstrup fæstede et boel i Horslev Jens Jensen afdøde. 12 dlr.

Christen Nielsen i Vellev fæstede Mikkel Jørgensens halve gård sst. 13 dlr.

Palle Lassen i Gullev blev bevilget at bruge den ødegård sst. med eng og kornsæd dette år og derfor skal give en okse og yde landgilde

Sønderlyng herred 1613/14
stedsmål

Jens Pedersen i Tånum fæstede et hus sst. for 1 dlr.

Anders Sørensen i Tindbæk fæstede et hus sst. for 1½ dlr.

Jens Krag i Hammershøj fæstede noget kirkejord der på marken for 1 okse

Onsild herred 1613/14
stedsmål

Las Tomasen i Skellerup fæstede ½ part Mikkel Skrædders gård sst. 14 dlr.

Niels Pedersen i Nør Onsild fæstede Poul Jensens ½ gård sst. for 4 dlr.

Hinsted herred 1613/14
stedsmål

Mads Andersen i Øls er på K.M.s nådigste behag bevilget den øde gård sst., Keld Møller iboede kvit og fri til skt. Mikkels dag 1615 og da give landgilde efter jordebogen og anden rettighed, og des midlertid gården bygge og forbedre

På K.M.s nådigste behag bevilget Niels Foldager i Øls hans Madsens boel sst., kvit og fri til skt. Mikkels dag 1616 og da give landgilde der af og anden rettighed

Niels Jensen i Øls fæstede Jens Vognsens gård sst. 1 td. havre

Gjerlev herred 1613/14
stedsmål
Peder Sommer i Stangerum fæstede et boel sst. for 6 dlr.

Poul Ibsen i Kærby fæstede den gård sst., Tomas Esbensen iboede. 3 td. havre

Christen Nielsen i Vinstrup har antaget den ødegård sst., Jens Sommer afdøde og skal have den kvit og fri til skt. Mikkels dag 1617, og da give landgilde og anden rettighed, midlertid den at opbygge og til indfæstning 2 td. havre

Peder Andersen i Vinstrup er bevilget at bruge 1 tønde såland af Iver Ibsens øde kirkegårdsjord sst., til så længe der kommer en som vil antage ejendommen til hobe og udgive landgilden, og der af årligen give til kirken, hvad der af med rette bør

Mikkel Bertelsen i Dalbyover har antaget den øde kirkegårdsjord sst., som Niels Jensen brugte, at skal bruge til sin egen, og give landgilde til skt. Mikkels dag 1617 des midlertid at være kvit og fri og til indfæstning 3 td. havre

Poul Christensen i Gjerlev fæstede et hus sst. 1 dlr.

Nørhald herred 1613/14
stedsmål

Christen Pedersen fæstede den øde gård i Asfærg, som Tomas Nielsen iboede og skal give landgilde til skt. Mikkels dag 1615, og des midlertid opbygge gården og være kvit og fri. 2 okser

Christen Jensen Jennum et hus sst. for 2 dlr.

Støvring herred 1613/14
stedsmål

Anders Jensen i Tjærby fæstede Peder Knudsens gård sst. 52 dlr 1 okse

Jens Mikkelsen, Anders Mikkelsen, Christen Torsen, Niels Christensen, Peder Frandsen, Tøger Ibsen og Anders Sørensen i Albæk fæstede Peder Kærs øde gårds jord foruden ager, indfæstning 1 okse

Niels Christensen i Østrup fæstede Peder Christensens ødegårdssted i Albæk 1 dlr.

Christen Andersen i Harridslev for han er bevilget at være budfoged. 2 okser

Søren Jensen i Vestrup fæstede ½ part af Rasmus Frandsens gård sst. 16 dlr. 1 okse

Peder Christensen i Vestrup fæstede Christen Nielsens gård sst. 40 dlr. 1 okse

Gyllert Moye borger udi Randers fæstede det stykke eng til Albæk øde mølle for 20 dlr.

Christen Pedersen i Harridslev er på K.M.s nådigste behag bevilget den øde gård sst., som Christen Andersen og Peder Andersen i Gimming tilforn brugte kvit og fri til skt. Mikkels dag 1617 og da give landgilde og anden rettighed og des midlertid gården at opbygge

Rougsø herred 1613/14
stedsmål

Peder Jensen i Hollandsbjerg til husbondhold af den ½ gård sst., hans fader afdøde. 1 okse

Velling birk 1613/14
stedsmål

Christen Pedersen i Helstrup stedsmål af et hus sst. 2 dlr.

Niels Andersen i Grensten fæstede Anders Pedersens gård sst. 30 dlr.

Las Sørensen i Stevnstrup fæstede hans faders gård sst. 50 dlr. 1 okse

Jens Christensen i Helstrup fæstede en gård sst., som Jens Pedersen oplod. 24 dlr. 1 okse

Niels Ibsen i Helstrup fæstede den gård sst., Christen Nielsen iboede. 20 dlr.
Har han og beholdt noget korn som fornævnte Christen Nielsen havde ladet så til gården, som blev udlagt for gårdens bofældighed og der for udgav 16 dlr.

Essenbæk og Kristrup birk 1613/14
sagefald

Rasmus Nielsen i Lund for jomfrukrænkelse med Maren Rasmusdatter i Øster Alling og for Bonderet aftinget. 6 dlr.

Peder Keldsen i Ammelhede for vold han var oversvoret. 3 td. havre

Galten Herred 1613/14
sagefald

Niels Nielsen i Astrup for jomfrukrænkelse. 5 dlr.

Peder Sørensen i Vissing for jomfrukrænkelse. 20 dlr.

Christen Bondesen i Tebbestrup for han fordelte K.M.s sag med slagsmål, som skete udi hans hus. 4 dlr.

Peder Nielsen sst. for han udslog Christen Bondesens vindue. 3 dlr.

Peder Nielsen i Haslund for Jomfrukrænkelse. 2½ dlr.

Søren Kok i Tåstrup for gårdfred han gjorde udi Knud Andersens gård i Selling. 6 dlr.

Houlbjerg herred 1613/14
sagefald

Jens Nielsen i Enslev for jomfrukrænkelse. 2 dlr.

Niels Esbensen i Futting aftinget for et barn blev død hos hans hustru. 2 td. havre
Jens Jensen i Tostrup for skovhugst. 2 dlr.

Christen Nielsen i Vellev for jomfrukrænkelse. 3 dlr.

Peder Olufsen i Vellev for sårmål han gjorde Mads Rasmussen sst. 2½ dlr.

Niels Jensen i Sal for han slog Mikkel Nielsen i Vormstrup. 6 mark

Rasmus Christensen i Tostrup for ulovlig skovhugst 2 mark

Christen Pedersen i Sal for sårmål han gjorde Dorte Rasmusdatter og Jens Christensen, desligest for en kvinde han havde beligget aftinget for 3 dlr.

Niels Nielsen i Gullev for slagsmål med Christen Christensens hustru sst. 2 dlr.

Niels Andersen i Stærkær for skovhugst. 2 mark

Aftinget Tomas Rasmussen i Knudstrup på Jens Tomasens vegne sst., for jomfrukrænkelse med Maren Sørensdatter. 3 dlr.

Keld Olufsen i Astrup for et barn blev død hos hans hustru. 3 dlr.

Sønderlyng herred 1613/14
sagefald

Niels Clemendsen i Nørbæk for en kvinde han havde beligget 6 mark

Peder Jensen i Lem for jomfrukrænkelse. 6 mark

Jens Sørensen sst., aftinget udi lige måde. 6 mark

Adser Nielsen i Bjerregrav for beliggelsesmål med Anne Andersdatter. 6 dlr.

Christen Knop i Hammershøj og Jens Nielsen sst. for noget sæd de havde ført udi en ødegårds jord der på marken. 3 skp. havre

Fornævnte Christen Knop aftinget for sårmål han gjorde Niels Mikkelsen og Anders Christensen. 3 dlr.

Jens Jensen i Vejrum aftinget, for han udi sit ægteskab har beligget Gertrud Christensdatter. 1 okse

Søren Andersen i Neder Hornbæk for han udi sig ægteskab havde beligget Maren Christensdatter. 3 okser

Niels Fisker i Vejrum aftinget for ulovlig sæd, han havde udi den ødegårds jord på Vejrum mark. 2 dlr.

Aftinget Niels Esbensen i Hvidding, Anders Jensen, Niels Pedersen sst., Mikkel Smed i Bjerring, Jens Honbo sst., Erik Nielsen i Vorning, Jens Andersen, Rasmus Christensen, Peder Pedersen, Knud Andersen, Jens Nielsen, Bertel Ibsen, Anders Nielsen sst. Anders Suode i Læsten, Las Christensen sst. Rasmus Jensen sst., Peder Sørensen, Mads Nielsen, Niels Andersen, Christen Jensen sst., Jens Jensen i Vejrum, Mads Smed i Sønderbæk, Christen Nielsen i Læsten, Jens Ibsen, Søren Andersen sst., Knud Sørensen i Vorning, Anders Nielsen, Niels Ibsen, Maren Pedersdatter og Peder Høg sst., Niels Christensen i Hammershøj, Maren Lasdatter i Læsten, Christen Jensen i Tisted, Niels Pedersen i Vejrum, Johan Olufsen i Ørum, Berette Holdgårds i Årup, Las Sørensen i Læsten, Christen Pedersen, Mikkel Jensen sst., og Anders Jensen i Hammershøj, for de havde siddet overhørige hver helgårdsmand 2 tønder havre, hver halvgårdsmand 1 tønde havre, og hver inderste ½ tønde er til hobe 41½ td. havre

Onsild herred 1613/14
førlov og sagefald

Peder Nielsen i Hvornum har udgivet til førlov for arv, som Jesper Madsen i Albæk arvede efter Christen Madsen i Skellerup. 3 mark

Peder Nielsen i Højgård for lejermål med Anne Pedersdatter i Sønder Onsild. 4 dlr.

Gjerlev herred 1613/14
sagefald

Anders Pedersen Gjerlev aftinget for sårmål. 3 mark

Nørhald herred 1613/14
sagefald

Peder Pedersen i Ejstrup aftinget for jomfrukrænkelse. 6 mark

Peder Christensen i Kotrup for en kvinde han i sig ægteskab belå ved navn Maren Andersdatter. 16 dlr.

Mikkel Christensen i Randrup til førlov for arv han afførte efter Mikkel Lassen. sst. 3 mark

Oluf Smed i Kousted for sårmål Niels Poulsen 2½ tønder havre

Mads Simonsen i Asfærg for sårmål han gjorde Peder Nielsen. sst. 6 mark

Forbemeldte Mads Simonsen aftinget for sårmål, han gjorde Poul Olufsen og Peder Nielsen. 3 dlr.

Morten Sørensen i Jennum for beliggelsesmål aftinget 1 tønde havre

Støvring herred 1613/14
sagefald

Christen Jensen i Helsted for Jomfrukrænkelse. 6 mark

Mads Lassen i Lem for sårmål han gjorde Søren Andersen sst., 3 mark

Tomas Pedersen i Albæk for han slog sin husbond Anders Jensen sst. 2 td. havre
Anders Pedersen i Helsted for noget tømmer han var delt for. 3
mark

Peder Christensen i Lem for slagsmål med Mads Hansen sst. 2½ td. havre

Rougsø herred 1613/14
sagefald

Søren Jensen i Bur udgivet til førlov, for arv han afførte efter Frands Skrædder i Hollandsbjerg. 3 mark

Jens Knudsen i Ørsted og Niels Bondesen i Vejlby til førlov for arv, de afførte efter Maren Knuds i Kar. 6 mark

Velling birk 1613/14
sagefald

Søren Jensen i Øster Velling for beliggelse. 4 dlr.

Niels Nielsen i Stevnstrup udi lige måde. 1 dlr.

Knud Nielsen i Helstrup for jomfrukrænkelse. 2 dlr.

Johan Andersdatter udi Stevnstrup har udgivet for beliggelsesmål 2 dlr.

Knud Bondesen og Peder Nielsen i Øster Velling for ulovlig skovhugst. 2 td. havre

Mads Jensen i Øster Velling, Peder Sørensen og Peder Nielsen sst., for uførm de gjorde udi Peder Sørensens hus 12 skp. havre

Søren Nielsen, Laurits Lauritsen og Peder Sørensen 1½ tønde havre (der står ikke hvorfor).

Knud Bondesen i Øster Velling for 2 læs ved, han ulovet bekom udi Øster Velling skov 1½ td. havre

RØMNINGSGODS 1613/14

Annammet af hr. Jesper i Bjerring, som K.M. blev tildømt efter hr. Christen Christensen forrige præst i Vester bølle som fandtes død, og druknede udi en kilde, som sandemænd i Sønderlyng herred har svoret ham selv som bane over efter hosliggende register og vurdering på hans gods 6 dlr. 1½ mark 4 sk.

Annammet af Christen Jensen i Vorup for en økse han havde hos sig af Laurits Sørensens gods sst., som bortrømte og vurderet for 2 mark

Annammet efter Niels Jensen Spørring i Hadbjerg, som bortrømte 1 stud 6 alen lærred vurderet for 1 mark 11½ sk.

Annammet efter Søren Jensens død i Værum hvis landgilde han blev skyldig, som blev ført til afkortning 1612 der arv og gæld var forsvoret, efter tingsvidne hos regnskabet vurderet for 6 mark 13 sk.

Annammet til engleje 1612/13

Annammet af Anders Christensen i Kastbjerg af Anders Krags ødegårds eng sst. 3 mark

Peder Pedersen I Skalmstrup af en ødegårds eng i Tved 1612 og 1613. 4 pund smør

Rasmus Pedersen i Kastbjerg. 6 mark

Anders Poulsen i Hald. 6 mark

Søren Finsen sst. 6 mark

Søren Mortensen i Jennum. 1 dlr.

Knud Skrædder i Vorning af Jens Pedersens ½ gårds eng. ½ dlr.

Anders Madsen i Kærup 3. mark

Peder Nielsen i Hvornum af noget eng i Øls til Jens Jensens går udi Gettrup. 1 dlr.

Annammet som er indført af Søren Koks gård i Vestrup til engleje. 1 pund smør

Claus Rasmussen og Mads Christensen i Kastbjerg. 6 mark

Christen Lauritsen sst. 3 mark

Simon Smed i Kastbjerg for Anno 1612 og 1613. 3 dlr.

Niels Jensen og Peder Andersen i Vinstrup for engen og borrer til Jens Sommer og Giver Ibsens gårde sst. 1612. 3 mark

Mads Lassen i Hald for 1612. 3 mark

Essenbæk Kristrup birk 1614/15
stedsmål

Tosti Jensen og Peder Olufsen i Kristrup fæstede Mogens Nielsens
½ gård der sst., skal have den fri for landgilde ægt og arbejde til skt. Mikkels dag 1615 og da give landgilde og anden rettighed deraf udlovede 1 okse

Morten Lauritsen i Assentoft fæstede den gård sst., Mikkel Keldsen oplod. 30 dlr. 1 okse

Mikkel Pedersen i Kristrup fæstede Peder Mikkelsens gård sst. 24 dlr. 1 okse

Tomas Holst i Assentoft fæstede Niels Hjulmands boel sst. til en hans børn Rasmus Tomasen 8 dlr. 1 okse


Essenbæk Kristrup birk 1614/15
sagefald

Niels Hjulmand i Assentoft aftinget for Lejermål med Maren Keldsdatter sst. 12 dlr.

Svend Jensen sst. aftinget for beliggelsesmål med Kirsten Torsdatter sst. 4 dlr.

Niels Pedersen i Drammelstrup og Rasmus Pedersen i Gunnestrup for arv de afførte efter Golde Pedersdatter i Assentoft. 6 dlr.

Søren Hansen, Rasmus Hansen og Karen Hansdatter udi Ålsrod for arv de afførte efter deres bror Rasmus Hansen sst. 9 mark

Morten Christensen i Romalt for ulovlig skovhugst. 2 td. havre

Hans Nielsen i Drastrup Jost Nielsen i ladegården og Niels
Christensen i Kristrup for overhørelse 3 td. havre

Niels Ibsen som tjener Søren Sørensen i Assentoft for vold han var oversvoret 3 dlr.

Galten herred 1614/15
stedsmål

Peder Sørensen i Selling til husbondhold af sin faders gård sst. 1 okse

Tomas Pedersen i Jebjerg fæstede et hus i Jebjerg, Niels Sørensen iboede. 3 dlr.

Mads Rasmussen fæstede et hus i Værum, Søren Juel iboede. 2 dlr.

Mikkel Nielsen i Væt fæstede det hus sst., Anders Jensen frarømte 1 dlr.

Galten herred 1614/15
sagefald

Christen Keldsen, Anders Keldsen, Simon Lassen, Peder Mortensen, Christen Poulsen, Christen Johansen og Niels Skrædder i Vissing aftinget for slagsmål med Rasmus Sørensen og Niels Hjulmand udi Assentoft 2 td. havre og 1 td. havre

Peder Mikkelsen i Galten aftinget for jomfrukrænkelse med Karen Tomasdatter sst. 3 dlr.

Karen Tomasdatter i Galten for lejermål med fornævnte Peder Mikkelsen. 3 mark

Jens Andersen i Værum for lejermål med Kirsten Nielsdatter sst. aftinget for 2 dlr.

Søren Knudsen, Peder Smed i Lem aftinget for hørsforseelse, det han ikke efter K.M.s skattebrev formelding har fremkommet og ladet sig skrive for skat 20 dlr. 1 okse

Søren Madsen i Jebjerg for lejermål med Mette Mikkelsdatter aftinget for 4 dlr.

Tyge Lauritsen i Haslund aftinget for overhørelse 3 dlr.
Jens Andersen i Værum for husfred med Jens Gammel sst. aftinget for 2 dlr.

Peder Rasmussen i Væt for bordag 3 td. havre

Jens Rasmussen i Værum udi lige måde aftinget for bordag for 2 td havre

På K.M.s nådigste behag aftinget Jens Rasmussen i Væt for Inger Sørensdatter sst. han havde beligget, som var hans egen slægt 100 dlr. 1 okse

Niels Olufsen i Nielstrup udlovede for hans hustrus hovedlod, som fandtes druknet under Randers bro 16 dlr.

Søren Rasmussen i Halling aftinget for jomfrukrænkelse med Johanne Hansdatter sst. for 4 dlr.

Jens Skøt i Tebbestrup for nogle grene han ulovligt havde hugget i Nørskov. 1 okse

Hr. Hans i Værum har aftinget på Væt kirkes vegne for sårmål han gjorde Jens Fisker 2 td. havre

Søren Sørensen i Selling aftinget for overhørelse det han ikke mødte på slottet, at tage rug at bage udi brød til K.M.s behov. 3 td. havre

Jens Clemendsen i Støvring i Hornum herred for arv han afførte efter Kirsten Lauritsdatter i Trustrup udi Galten herred 3 mark

Jens Nielsen Kær udi Værum for han ikke ydede hans ydelam til skt. Mikkels dag 1614. 1 mark.

Houlbjerg herred 1614/15
stedsmål

Christen Pedersen i Sal fæstede den øde gård sst., Rasmus Jensen iboede for 1 okse

Jens Mouritsen i Horslev fæstede den gård sst., Niels Jensen iboede. 30 dlr. 1 okse

Peder Sørensen i Koudal fæstede den øde gård udi Vellev, Steffen  Nielsen iboede og skal give Landgilde deraf skt. Mikkels dag 1615 og til indfæstning 1 okse

Jens Nielsen fæstede Frands Mouritsens gård i Sal for 11 dlr.

Christen Sørensen i Danstrup fæstede den gård sst., som Mads Jepsen oplod. 45 dlr. 2 okser

Christen Nielsen i Sal fæstede Peder Christensens gård sst. 30
dlr.

Søren Nielsen og Jens Sørensen i Gullev fæstede et kirkehus der sst. og skal årlig give noget arbejde her til slottet. 1½ dlr.

Christen Jensen i Haurum til husbondhold af Jens Sørensens gård sst., så og af det kirkejord som fornævnte Jens Sørensen brugte. 27 dlr.

Houlbjerg herred 1614/15
sagefald

Jens Madsen i Houlbjerg for jomfrukrænkelse med Else Nielsdatter sst. 2 dlr.

Jens Christensen i Sal for slagsmål med Rasmus Jensen i Bøgskov. 3 mark

Peder Sørensen i Vellev og Jens Vognsen sst. for utroskab med kongens ved. 1 td. havre

Jens Skrædder i Vellev for slagsmål. 2 dlr.

Jørgen Sørensen i Vellev for slagsmål med Morgen Sørensen. 3 mark

Jens Pedersen i Gullev aftinget for jomfrukrænkelse med Anne Pedersdatter sst. for 4 dlr.

Anders Christensen i Stærkær for beliggelsesmål med Else Nielsdatter i Danstrup. 6 mark

Las Sørensen I Vellev for slagsmål. 1 dlr.

Frands Pedersen i Vellev for slagsmål med Jens Nielsen i Østergård. 2 dlr.

Hans Sørensen i Sal for lejermål med Ellen Nielsdatter sst. for 3 dlr.

Aftinget efterskrevne mænd fordi modvilligen ikke har villet yde deres afgiftslam endda de ofte derom har været tilsagt, og derfor hver at give en mark, Jens Nielsen i Skjød 1, Søren Pedersen i Gullev 1 mark, Søren Jensen og Peder Rasmussen sst. 1 mark, Peder Hjulmand og Anders Jensen i Sal 1 mark, Christen Pedersen 1 mark, Anders Jensen 1 mark, Jens Pedersen 1 mark, Palle Madsen 1 mark, Niels Christensen 1 mark, Jens Christensen 1 mark, Niels Sørensen og Frands Christensen 1 mark, Christen Sørensen 1 mark, Christen Nielsen 1 mark, og Jens Nielsen sst. 1 mark, Niels Rasmussen i Vinkelholm 1 mark, Søren Joensen i Nøddelund 1 mark, Søren Christensen i Gjerning 1 mark, Jens Pedersen sst. 1 mark, Peder Christensen i Tved 1 mark.
Udi lige måde aftinget efterskrevne fordi ikke har ydet deres får, endog de også efter derom har været tilsagt til skt. Mikkels dag ao 1614 Søren Christensen i Tved 2 mark, Anders Christensen sst. 2 mark. 3½ dlr. 1 mark

Jørgen Sørensen i Bundgård i Vellev og Niels Frandsen sst. for skovhugst. 2 td. havre

Jens Junker i Sal for lejermål med Kirsten Rasmusdatter sst. 2 dlr.

Peder Jensen i Tostrup for slagsmål. 4 dlr.

Sønderlyng herred og Tånum birk 1614/15
stedsmål

Mads Pedersen i Hammershøj fæstede Bertel Ibsens gård sst. 1 okse

Peder Jensen i Tånum fæstede det hus sst., som Jens Pedersen oplod. 1 dlr.

Niels Jensen fæstede den gård i Neder Hornbæk, Christen Madsen afdøde 50 dlr. 1 okse

Mourits Sørensen i Vorning fæstede den ½ kirkegård sst., Las Christensen afdøde 4 dlr.

Christen Andersen i Vorning fæstede den ½ gård sst., Erik Nielsen sst. oplod. 6 dlr.

Sønderlyng herred og Tånum birk 1614/15
sagefald

Niels Sørensen i Tånum for afslæt mod Christen Lauritsen. 2 td. havre

Jens Nielsen i Sønderbæk på hans dreng Christen Jensens vegne for sårmål. 1 td. havre

Laurits Sørensen i Læsten for overhørelse. 2 td. havre

Poul Sørensen i Bjerregrav for jomfrukrænkelse med Else Lasdatter udi Læsten. 1 okse

Niels Nielsen i Sønderbæk aftinget for Jomfru krænkelse med Apelone Keldsdatter. sst. 2 dlr.

Jens Pedersen udi Tånum for beliggelsesmål med Sidsel Jensdatter sst. 4 dlr.

Rasmus Jensen og Las Christensen i Læsten for de ikke har ydet deres ydelam til skt. Mikkels dag 1614 1 mark

Peder Madsen i Over Hornbæk for vold han var oversvoret til Velling birks ting. 2 dlr.

Onsild herred 1614/15
stedsmål

Mikkel Pedersen fæstede den øde gård i Gettrup, Niels Jensen tilforn havde i brug. 1 okse

Mads Villumsen i Skellerup fæstede Knud Poulsens øde gård sst., og skal give landgilde til skt. Mikkels dag 1615. 2 td. havre

Peder Mikkelsen i Snæbum fæstede den halve gård sst., Jens Degn oplod. 1 td. havre

Bertel Ibsen i Brøndum fæstede den ½ gård i Snæbum, som Mogens Jensen afdøde til hans svoger Niels Christensen. 1 okse

Niels Tomasen i Skellerup fæstede ½ part af Mikkel Skrædders gård sst. 10 dlr.

Christen Christensen fæstede den øde gård i Kjellerup, Mads Romke afdøde skal give landgilde til skt. Mikkels dag 1615. 8 dlr.

Onsild herred 1614/15
sagefald

Niels Jensen i Nør Onsild for sårmål han gjorde Jens Mouritsen. 2 td. havre

Jens Lauritsen udi lige måde aftinget for 1 td. havre

Jens Nielsen degn udi Snæbum aftinget for bofældighed på den halve kirkegård sst., han udi boede. 4 dlr.

Peder Sørensen i Nør Onsild aftinget for jomfrukrænkelse med Maren Christensdatter sst. 1 okse

Tomas Skrædder i Brøndum aftinget for jomfrukrænkelse med Anne Øgisdatter sst. 2 dlr.  (ant. Ågesdatter)

Bened Nielsen udi Sønder Onsild 1 mark, Anders Madsen i Kærup 1 mark, for de ikke har ydet deres lam til skt. Mikkels dag 1614 2 mark

Gjerlev herred 1614/15
stedsmål

Christen Christensen og Christen Lauritsen udi Kastbjerg fæstede den ødegårds jord sst., Jens Pedersen iboede, på K.M.s nådigste behag at bruge til deres egen gård skal have den kvit og fri til skt. Mikkels dag 1615 og da give landgilde deraf efter jordebogen og til indfæstning 1 okse

Las Mikkelsen udi Blenstrup fæstede den øde gård sst., Mads Brønd iboede skal årligt give landgilde deraf, dog være forskånet for arbejde udi tre år, og des midlertid opbygge gården og til indfæstning. 2 okser

Peder Andersen i Vinstrup fæstede det øde jord på Vinstrup mark Giver Ibsen brugte foruden den part Mikkel Christensen i Stangerum tilforn haver stedt, skal give landgilde deraf til skt. Mikkels dag 1617 og bruge det til hans egen gård og til indfæstning 4 td. havre

På K.M.s nådigste behag er bevilget Niels Madsen den øde gård i Kastbjerg, som Christen Mikkelsen iboede kvit og fri til skt. Mikkels dag 1619 og da give landgilde og anden rettighed deraf efter jordebogen og des midlertid gården opbygge
 
Christen Jensen i Enslev fæstede et kirkehus sst., som Jens Brorsen udi boede. 1 dlr.

Gjerlev herred 1614/15
sagefald

Peder Hammer i Gjerlev på Mikkel Pedersens vegne der sst. for sårmål. 2½ dlr.

Kirsten Sørensdatter i Gjerlev for hendes husbonds hovedlod, som var K.M. tilfalden, som dog var ringe, og udi samme sag stor tvivl var der for udgivet 10 dlr.

Christen Torsen i Blenstrup 1 mark, Jep Sørensen i Vinstrup 1 mark og Peder Jostsen sst. 1 mark for de ikke har ydet deres lam til skt. Mikkels dag 1614, som de og ofte derom var tilsagt. 3 Mark

Nørhald herred 1614/15
stedsmål

Oluf Olufsen udi Kousted fæstede det boel sst., Las Nielsen afdøde. 20 dlr.

Mads Nielsen i Kousted fæstede sin fader Niels Pedersens gård sst. 50 Dlr 1 okse

Las Pedersen i Mostrup fæstede ½ den ødegård sst., som Laurits tilforn havde halvparten af og skal give landgilde deraf til skt. Mikkels dag 1618 og til indfæstning 1 okse

Jens Lauritsen i Gassum fæstede ½ gård og det boel sst., som Jens Sørensen fradøde og før ham brugte. 20 dlr. 1 okse

Christen Christensen i Tørslev fæstede nogen kirkejord på Tørslev mark, som ligger til Tørslev kirke. 1 okse

Christen Jacobsen i Ørrild aftinget for jomfrukrænkelse med Mette Nielsdatter. 2 td. havre

Keld Pedersen i Hald fæstede den gård og ejendom sst., som Christen Mikkelsen tilforn iboede. 30 dlr.

Christen Nielsen i Hald fæstede Kirsten Tomasdatters gård sst. 30 dlr.

Mikkel Christensen i Kousted fæstede Niels Mortensens gård sst. 22 dlr. 1 okse

Dorte Knudsdatter i Ørrild fæstede noget kirkejord på Ørrild mark som ligger til Fårup kirke for 8 dlr.

Søren Poulsen i Kousted fæstede den ½ gård sst., Oluf Mortensen iboede. 10 dlr.

Nørhald herred 1614/15
sagefald

Morten i Jennum, Niels Pedersen, Søren Mortensen og Morten Andersen sst. og Peder Mortensen i Asfærg har ydet og betalt til skt. Volborgs dag 1615 på det løfte og borgen for Jørgen Nielsen i Jennum og siden for kirkens sag bortrømte 200 dlr.

Christen Nielsen i Hald aftinget på hans søsters vegne, som hængte sig selv for hvis ringe gods, der fandtes efter hende 2 okser

Aftinget Søren Mortensen i Jennum 1 mark, Bude Madsen 1 mark. Christen Andersen 1 mark og Niels Pedersen sst. 1 mark, Peder Lassen i Asfærg 1 mark, Mads Simonsen 1 mark, Bertel Madsen 1 mark, Søren Pedersen 1 mark og Knud Sten sst. 1 mark, Christen Rasmussen i Stovby 1 mark, og Peder Mouritsen sst. 1 mark, Peder Christensen i Fårup 1 mark for de ikke har ydet deres lam til skt. Mikkels dag 1614, som de og ofte derom var tilsagt. 3 dlr.

Niels Nielsen i Hadstrup aftinget for han først bekendte at være Maren Mortensdatter i Jennum hendes barnfader og siden igen det nægtet. 3 okser

Maren Sørensdatter i Fårup for et barn afdøde hos hende. 2 dlr.

Støvring herred 1614/15
stedsmål

Christen Jensen i Harridslev fæstede sin faders gård sst. så og den ½ øde gårds jord hans far, Jens Sørensen havde udi brug. 40 dlr. 1 okse

Niels Nielsen i Helsted fæstede Anders Pedersens ½ gård sst. for 10 dlr, 1 okse
Tomas Pedersen fæstede den gård i Albæk, Anders Jensen iboede, så og fjerde part af den øde gårds brug sst., fornævnte Anders Jensen før ham brugte 20 dlr. 1 okse

Rasmus Nielsen fæstede et hus i Tjærby Christen Tybo afflyttede. 1 dlr.

Niels Torbensen i Mellerup fæstede Henrik Nebbes gård sst. for 20 dlr. 1 okse

Christen Pedersen i Tjærby fæstede Anders Borgs gård i Harridslev. 15 dlr.

Jens Sørensen fæstede den gård i Lindbjerg, Jens Andersen afdøde 10 dlr.

Jens Pedersen fæstede et hus i Råsted. 2 dlr.

Støvring herred 1614/15
sagefald

Niels Christensen i Østrup på hans dreng Peder Christensens vegne for bordag. 2½ dlr.

Anders Christensen i Kondrup for jomfrukrænkelse med Johan Nielsdatter i Råsted. 4 dlr.

Efterskrevne aftinget for de og ikke har villet yde deres får eller lam så og af slig årsag ikke er blevet så meget slagtet, som til slottes behov og lensmandens behøvende, Mikkel Nielsen og Poul Sørensen i Harridslev 1 mark, Las Nielsen Gram i Helsted 1 mark, Jep Sørensen i Bjergby 1 mark, Peder Andersen i Gimming 1 mark, Hans Jensen 1 mark, Niels Andersen 1 mark, Las Pedersen 1 mark, Christen Andersen 1 mark, og Christen Rolpi sst. 1 mark, Niels Christensen 1 mark, Peder Pedersen 1 mark, Christen Pedersen Herlov 1 mark, Peder Frandsen 1 mark, Mads Hansen 1 mark og Jens Nielsen sst. mark, Jens Nielsen i Mejlby mark, Anders Andersen 1 mark, og Jens Jensen sst. 1 mark, fordi de ikke har ydet deres lam. Jens Sørensen Rodskov i Albæk 2 mark, Frands Rodskov 2 mark og Peder Nielsen sst. 2 mark, Jens Nielsen i Mejlby 2 mark og Jens Jensen sst. 2 mark for de ikke har ydet deres får til skt. Mikkels dag 1614 er til hobe 7 dlr.

Oluf Lauritsen i Mellerup for sårmål. 2 td. havre

Anders Long i Albæk for sårmål med Morten Lauritsen. 2 td. havre
Niels Rasmussen i Lem for Else Jensdatter sst. han slog 1 td havre
Peder Eskesen i Bjergby og Steffen Christensen i Hvidsten for arv de afførte efter Christen Madsen i Neder Hornbæk til førlov 6 mark

Rougsø herred 1614/15
stedsmål

Hellig Sørensen i Hollandsbjerg fæstede et hus sst., Frands Skrædder iboede. 1 okse

Velling Birk og Skern Birk 1614/15
stedsmål

Tomas Jensen fæstede tredje part af Skern mølle, som K.M. tilkommer 26 en halv dlr. en halv mark 3 sk. 5 alb.
 
Peder Mogensen fæstede den halve gård i Helstrup Christen Sørensen oplod. 22 dlr. 2 okser
Anders Sørensen udi Vellinggård fæstede den halve gård, hans far afdøde. 80 dlr.

Anders Nielsen fæstede et hus i Helstrup for 2 dlr.

Peder Andersen i Grensten fæstede den gård sst., Jens Lassen afdøde. 30 dlr. 1 okse

Knud Nielsen i Helstrup fæstede det halve boel sst., som Esben Andersen iboede. 8 dlr.

Velling Birk og Skern Birk 1614/15
sagefald

Jens Worm (Jens Værum?)i Grensten for vold han var oversvoret og for han fordulgte slagsmål, som skete i hans hus aftinget for 4 td. havre

Mikkel Tavl i Helstrup for sårmål, han gjorde Anders Skrædder sst. 6 mark  (i original Thaffuel)

Fornævnte Anders Skrædder udi lige måde for sårmål. 2 td. havre

Laurits Nielsen i Stevnstrup for sårmål, han gjorde Christen Jensen i Helstrup. 2 td. havre

Peder Lassen i Vellinggård for jomfrukrænkelse med Maren Pedersdatter sst. 5 dlr.

Peder Christensen i Hjorthede, som han mod K.M.s forordning havde købt hos en af kongens tjenere udi Helstrup, som siden blev K.M. tildømt. 1 okse

Søren Rasmussen i Stevnstrup 1 mark og Knud Christensen 1 mark, for de ikke har ydet deres lam. Knud Christensen i Stevnstrup 2 mark for han ikke havde ydet hans får til skt. Mikkels dag 1614 1 dlr.

RØMNINGSGODS 1613/14

Annammet efter Anders Borg i Harridslev, som formedelst drabssag bortrømte foruden 2 små heste blev udlagt for kongens landgilde 2 køer, 2 kvier, m.m. ialt 10 dlr. 1 mark 6 sk.
Blev udtærsket af hans korn på Bjellerup ladegård, som fandtes i laden Rug 8 td., havre 5½ td., 4 td. byg, som var rådden og urenlig

Jens N. som rømte fra Hadbjerg og hans gods blev dømt udi kongens værn, som efter hosværende tingsvidne er vurderet for 10 dlr. 1 mark 5 sk.

ENGLEJE 1614/15

Annammet af Peder Nielsen i Hvornum til engleje af Jens Jensens ½ gårds eng i Gettrup. 3 mark
af ham for engen til Christen Pedersens øde gård i Hvornum. 3 mark

Anders Madsen i Kjellerup af Søren Romkes gård. 3 mark

Søren Finsen i Hald af Christen Gregersens gårds eng sst. 3 mark

Søren Mortensen i Jennum af Jens Frandsens ødegårds eng. 1 dlr.

Rasmus Pedersen i Kastbjerg af engen til Christen Udsen og Christen Harbos gård sst. 6 mark

Mads Christensen og Claus Rasmussen af engen til Poul Nielsens gård sst. 6 mark

Anders Juel af engen til Anders Krags gård i Kastbjerg. 3 mark

Peder Pedersen i Skalmstrup af en øde gårds eng i Tved. 2 pund smør

Af Anders Nielsen udi Nyrup, som han ydede af Søren Koks gård udi Vestrup for anno 1612. 1 pund smør

Annammet som dette år er ydet for ødegårds brug og til engleje

Bertel Jensen i Brøndum udgivet af en ødegårds eng sst., som han havde 1611. 3 mark

Jens Pedersen i Snæbum af en ½ ødegårds eng og borrer for 1611. 3 mark

Palle Madsen og Niels Pedersen i Gullev af en ødegårds eng og borrer sst. for 1611. 3 dlr.

Jens Christensen i Sal af ½ ødegårds borrer på Sal mark for 1611. 3 mark

Peder Terkelsen som havde haft udlovet 1610 til engleje. 3 mark

Peder Digumsen i True udi lige måde 1610. 2 mark

Knud Sørensen Skrædder i Vorning af en ½ øde kirkegård sst. for 1612. 2 mark

Peder Nielsen i Hvornum af noget ødegårds eng i Ølst til Las Madsens gård sst. 1 mark

Anders Møller i Kærby mølle af Dyrbygårds eng. 2½ dlr.

Søren Mortensen i Jennum af Jens Frandsens ødegårds jord sst. 1 dlr.

Rasmus Pedersen i Kastbjerg af Christen Udsens og Jens Harbos gård sst. 6 mark

Palle Lassen i Gullev bevilget at bruge den ejendom til Niels Pedersens gård sst., og der af har udgivet, for hvis han har avlet til gården med noget rugsæd han der havde. Byg 19 skp.
havre 4 skp, til engleje 2½ dlr.

Anders Poulsen i Hald af en ødegårds jord sst. 6 mark

Mads Christensen og Claus Rasmussen i Kastbjerg til engleje af øde enge der sst. 6 mark

Nok for Mads Christensen. 3 mark

Christen Lauritsen sst. udi lige måde til engleje. 3 mark

Anders Madsen i Kærup til engleje 3. mark

Bertel i Skellerup betalte af en gård i Gettrup engleje. 3 mark

RØMNINGSGODS 1612/13

Annammet som K.M.: er tildømt efter Las Sørensen i Vorup som bortrømte for han udi sit ægteskab belå hans steddatter Rug 8 skp.
havre 6½ td. køer 1, får og lam 25, svin og grise 5 kviekalve 2 kl. kobberkedler og en Malmpotte så god som 2 dlr, Grise 3

En gammel hest som Peder Stigsen bekom for 3 daler, en hoppe som Christen Christensen i Kondrup bekom for 3 dlr, nok for liden små hestplage som Søren Borring gav for den ene 2 daler og af Mons udi Albæk for den anden 2½ dlr, nok en ko som Jens Pedersen gav 3 daler for er til hobe 12½ dlr. (i original Peder Stisen)

Essenbæk og Kristrup birker 1615/16
stedsmål

Simon Pedersen udi Drammelstrup fæstede den gård i Essenbæk ladegård som Jost Nielsen godvilligt oplod. 40 dlr. 1 okse

Mads Ovesen i Romalt fæstede Søren Pedersens gård sst. 20 dlr. 1 okse

Søren Christensen i Kristrup fæstede den halve gård og det gadehus sst., som Søren Lassen afdøde. 15 dlr. 1 okse

Knud Hansen fæstede den gård i Ølst, som Rasmus Hansen afdøde. 20 dlr.

Niels Ibsen i Kristrup fæstede Frands Nielsens gård sst. 12 dlr. 1 okse

Las Pedersen i Hørning fæstede det hus udi Hørning, som Peder Mortensen iboede 2 dlr.

Essenbæk og Kristrup birker 1615/16
sagefald

Søren Sørensen i Drastrup aftingede for beliggelsesmål med Anne Jensdatter sst. 3 dlr.

Knud Hansen i Ølst aftingede for beliggelsesmål med Kirsten Nielsdatter sst. 6 mark

Peder Sørensen i Essenbæk ladegård aftingede for vold, han var oversvoret og for jomfrukrænkelse med Anne Mortensdatter i Hørning 5 dlr.

Christen Jensen i Romalt aftingede for slagsmål med Søren Pedersen sst. 1 Okse

Rasmus Nielsen i Hørning aftingede for overhørelse. ½ okse

Galten herred 1615/16
stedsmål

Knud Andersen i Selling til husbondhold af hans faders gård sst. 1 okse

Søren Pedersen i Halling fæstede Rasmus Christensens gård sst. 10 dlr.

Jens Nielsen i Langskov til husbondhold af den gård sst., Jens Kier afdøde 8 dlr.

Christen Poulsen udi Røved, Jens Lassen i Hadbjerg og Peder Knudsen sst. fæstede de tre parter af Alstrup mark, som Anders Skriver i Ulstrup tilforn havde udi fæste. 30 dlr.

Niels Jensen i Langskov fæstede den fjerde part af fornævnte jord for 5 dlr.

Peder Sørensen i Hadbjerg fæstede Peder Pedersens halve gård sst., 40 dlr. 1 okse

Peder Christensen i Haslund fæstede Christen Pedersens gård sst. 30 dlr.

Tyge Lauritsen i Haslund fæstede Anders Rasmussens gård sst. 60 dlr. 2 okser

Knud Smed i Jebjerg fæstede et smedjehus sst. 5 dlr.

Rasmus Jensen i Alstrup fæstede halvparten af Alstrup. 40 dlr.

Niels Jensen fæstede det hus i Værum Niels Iversen iboede. 1 dlr.

Niels Jensen i Haslund fæstede den gård sst., Jens Gertsen afdøde for 8 dlr.

Galten herred 1615/16
sagefald

Las Nielsen udi Jebjerg aftinget for jomfrukrænkelse med Kirsten Poulsdatter i Væt. 22 dlr.

Knud Pedersen i Hadbjerg aftingede for han ikke lod Jens Madsen sst. skrive udi K.M.s pengeskat, og for han havde vidnet, det han var så forarmet, at han ikke formåede at give skat, som dog siden anderledes befandtes. 2 okser

Christen Poulsen udi Røved, Søren Clausen i Vissing, Christen Black i Lerbjerg og Peder Lassen i Vissing, som med var udi fornævnte vidne, de i lige måder aftinget for 4 okser

Jens Lassen i Hadbjerg udi lige måde for samme sag. 2 okser

Inger Sørensdatter udi Væt aftinget for lejermål med Jens Rasmussen sst. 1 okse

Tyge Lauritsen udi Haslund for lejermål med Maren Sørensdatter sst. 2½ dlr

Hr. Hans i Værum og Mogens Christoffersen sst., aftinget for en dreng ved navn Mads Lauritsen i Værum for to læs hø han ulovligt om nattetide bortførte af Torup ladegård. 60 dlr.

Jens Madsen i Hadbjerg aftingede for han ikke havde fremkommet og ladet sig skrive udi K.M.s skat for anno 1612 og 1613. 30 dlr.

Houlbjerg herred 1615/16
stedsmål

Christen Nielsen fæstede den gård i Vellev Niels Frandsen iboede. 30 dlr.

Oluf Nielsen degn i Sal fæstede Peder Christensens hus sst. 6 dlr.

Frands Christensen i Sal fæstede Tomas Gregersens gård sst. 10 dlr.

Niels Madsen i Østergård bevilget to huse der ved gården. 2 okser

Søren Simonsen i Sal fæstede et hus sst., som Mikkel Nielsen tilforn havde stedt. 20 dlr.

Niels Nielsen fæstede den gård i Gerning, som Søren Christensen sst., har den anden halve part. 20 dlr.

Houlbjerg herred 1615/16
sagefald

Las Madsen i Østergård for beliggelsesmål med Berete N. 4 dlr.

Søren Rasmussen og Las Sørensen i Amstrup for nogen forseelse med nogle kul. 1 td. havre

Søren Lassen i Sal for beliggelsesmål med Anne Jensdatter i Gullev. 3 dlr.

Peder Leth i Astrup for beliggelsesmål med Berete Sørensdatter 30 dlr.

Tomas Nielsen i Amstrup, Søren Skrædder og Peder Christensen sst., Niels Nielsen, Mogens Sørensen, Las Nielsen i Horslev, Rasmus Christensen og Bartholomæus Joensen i Tostrup aftinget for en ransed de ulovlig havde svoret hver (af) dem 1 dlr. er 8 dlr.
(i original Bertemæus)

Hr. Mads i Harlev, Hr. Niels i Malling, og Peder DaNielsen i Skibby for arv de afførte efter hr. Jens i Sal. 9 mark.

Sønderlyng herred 1615/16
stedsmål og sagefald

Erik Christensen udi Vorning fæstede halvparten af Niels Esbensen gård sst. 16 dlr.

Jens Madsen fæstede Vorning mølle. 10 dlr.

På K.M.s nådigste behag er Knud Skrædder i Vorning bevilget den ½ øde gård sst., som han tilforn havde den anden halve part af, og skal have den fri for landgilde og arbejde til skt. Mikkels dag Anno 1619, des midlertid opbygge den, og da at give landgilde og gøre arbejde der af.

Christen Knap i Hammershøj 1 mark, Christen Jensen i Tisted 1 mark for de ikke har ydet deres lam, Christen Jensen i Tisted 2 mark for han ikke har ydet hans får til skt. Mikkels dag 1614. 1 dlr.

Onsild herred 1615/16
stedsmål og sagefald

Peder Pedersen i Sønder Onsild fæstede et hus sst., Oluf Nielsen afdøde. 3 dlr.
Knud Lauritsen udi Nør Onsild aftinget for jomfrukrænkelse med Else Christensdatter. 2 okser

Tomas Nielsen i Brøndum for han blev bevilget at måtte drage af den halve gård sst., han udi boede. 1 okse

Anders Jensen i Brøndum og Peder Pedersen i Sønder Onsild for arv de afførte efter Mogens Jensen i Brøndum og Oluf Nielsen i Sønder Onsild. 6 mark

Niels Christensen udi Sønder Onsild 1 mark, Jens Mortensen og Knud Nielsen sst. 1 mark, Morten Christensen og Christen Sørensen 1 mark, Niels Torsen i Gettrup 1 mark, Christen Tomasen i Edderup 1 mark, fornævnte Christen Tomasen og Mads Sørensen 1 mark for de ikke har ydet deres lam til skt. Mikkels dag 1614. 6 mark.

Gjerlev herred 1615/16
stedsmål og sagefald

Christen Nielsen fæstede Peder Jostsens gård udi Vinstrup. 20 dlr.

På K.M.s Nådigste behag er Christen Lassen i Kastbjerg bevilget den øde gård sst., som Poul Nielsen afdøde kvit og fri for landgilde og arbejde til skt. Mikkels dag anno 1620, des midlertid opbygge gården, og da give landgilde og gøre arbejde der af.

På K.M.s nådigste behag er bevilget Jens Jensen i Kastbjerg den øde gård sst., Christen Udsen afdøde, kvit og fri for landgilde og arbejde til skt. Mikkels dag 1620, des midlertid opbygge gården og da give landgilde og gøre arbejde deraf.

Tomas Christensen udi Vinstrup for beliggelsesmål med Inger Sørensdatter udi Gjerlev. 1 okse

Anders Hammer i Blenstrup til blodvidepenge for Mourits Christensen udi Enslev han var beskyldt for uskyldig at have ihjelslaget og sandemænd lod siden til landsting det påkende ikke at skulle komme ham til nogen forhindring. 3 mark

Nørhald herred 1615/16
stedsmål

Niels Mikkelsen i Hald fæstede den ødegård sst., Christen Jensen afdøde. Skal have den fri for landgilde og arbejde til skt. Mikkels dag 1616, des midlertid opbygge gården og da give landgilde og gøre arbejde. 7 dlr. slette

På K.M.s nådigste behag fæstede Niels Bodelsen i udi Tved den øde gård sst., Christen Rasmussen brugte, fri for Landgilde og arbejde til skt. Mikkels dag anno 1618, og des midlertid opbygge gården og da give landgilde og gøre arbejde og årlig afslås af landgilden ½ ørte byg og 1 lam og til indfæstning 3 dlr.

Christen Jensen fæstede den øde gård i Hald, som Søren Finsen tilforn brugte jorden af. Og skal have den fri for landgilde og arbejde til skt. Mikkels dag 1618, des midlertid opbygge gården, og da give landgilde og gøre arbejde. 4 dlr.

Niels Christensen udi Lind fæstede den gård sst., Laurits Tuesen afdøde. 50 dlr. 1 okse

På K.M.s nådigste behag er bevilget Niels Pedersen udi Jennum den øde gård sst., Jens Frandsen iboede, kvit og fri for landgilde og arbejde til skt. Mikkels dag 1620, des midlertid opbygge gården, og da give landgilde og gøre arbejde og årlig afslag på gårdens landgilde ½ ørte Rug 2 ørte byg

Nørhald herred 1615/16
sagefald

Anne Jensdatter i Kousted aftinget for lejermål med Rasmus Madsen sst. 1 dlr.

Søren Christensen i Ejstrup for han ikke havde ydet sit lam til skt. Mikkels dag 1614. 1 mark

På K.M.s nådigste behag aftinget Jens Nielsen i Kousted for lejermål med Karen Christensdatter sst., som var ham beslægtet. 30 dlr. 1 okse

Kirsten Rasmusdatter i Kousted aftinget for lejermål med Peder Mikkelsen sst. 1 dlr.

Støvring herred 1615/16
stedsmål

Poul Sørensen udi Mellerup fæstede Jens Pedersens gård sst. 16 dlr. 1 okse

Eske Mortensen fæstede Oluf Lauritsens gård i Mellerup. 12 dlr.

Niels Pedersen i Gimming fæstede den gård sst., Niels Andersen iboede. 40 dlr.

Niels Svendsen fæstede Christen Christensens gård i Kondrup. 40 dlr.

Oluf Benedsen i Harridslev fæstede den gård i Lindbjerg, Jens Andersen sst. iboede. 10 dlr.

Hr. Christen i Harridslev fæstede et stykke eng og et boels ejendom sst., som hr. Villads hans formand og før ham i fæste havde. 50 dlr. 1 okse

Niels Christensen i Lem fæstede Peder Christensens gård sst. 40 dlr.

Støvring herred 1615/16
sagefald

Peder Jensen i Lindbjerg til førlov for arv han afførte efter Kirsten Jensdatter udi Tånum. 3 mark

Jens Andersen i Albæk 2 mark, Søren Møller sst. 2 mark, Peder Christensen møller sst. 2 mark, Niels Lassen i Vestrup 2 mark, Peder Kier i Albæk 2 mark for de ikke havde ydet deres får, Jens Andersen i Albæk 1 mark, Morten Pedersen i Gerning 1 mark, Peder Kier i Albæk 1 mark for de ikke havde ydet deres lam til skt. Mikkels dag 1614. 3½ dlr.

Rougsø herred 1615/16
sagefald

Niels Sørensen i Kar aftinget for jomfrukrænkelse med Anne Sørensdatter i Ørsted. 2 dlr.

Velling Birk Skern og Tånum 1615/16
stedsmål

Christen Olufsen fæstede det hus i Tindbæk, som Anders Sørensen havde opsagt. 1 dlr.

Søren Jespersen i Tindbæk fæstede det hus sst., Rasmus Skinder afdøde. 4 dlr.

På K.M.s nådigste behag er bevilget Jens Lassen i Tånum en øde gård sst., Oluf Smed iboede, fri for landgilde og arbejde til skt. Mikkels dag 1616, Des midlertid opbygge gården og da give landgilde og gøre arbejde.

Christen Christensen fæstede den gård i Hornbæk, som Niels Jensen oplod. 40 dlr. 1 okse

Peder Kolling fæstede den gård i Tånum, som Peder Jensen afdøde. 18 dlr.

Keld Andersen sst. fæstede det hus, som Peder Kolling oplod. 1 dlr.

Velling Birk Skern og Tånum 1615/16
sagefald

Christen Christensen i Brohus aftingede for nogle tamme svaner han havde skudt. 8 dlr. slette 1 okse

Anne Lasdatter i Tånum aftinget for et barn blev død hos hende. 1 okse

Maren Andersdatter i Tånum aftinget for lejermål med Jens Pedersen sst. 2 dlr.

Sidsel Jensdatter i Tånum aftinget for lejermål med Jens Pedersen der sst. 6 mark

Esben Pedersen i Øster Velling for slagsmål med Berete Jensdatter. 2 dlr.

Niels Poulsen udi Over Hornbæk for han ikke havde ydet sit lam til skt. Mikkels dag 1614. 1 mark.

RØMNINGSGODS 1615/16

Annammet som er tildømt K.M., som fandtes efter Anne Madsdatter udi Gerning, som blev rettet ved Randers hendes gods, som blev vurderet og solgt for penge efter hosliggende tingsvidnes indhold 10½ dlr. slette

Annammet efter Niels Hansen i Nør Onsild, som blev rettet udi Hobro. Får 4, en gammel sønder bøsse, en gammel sønder stakket bøsse, et hylster dertil, fire alen vadmel, en liden økse og en ubrugelig blyvinde for 6½ mark slette og efter hosliggende tingsvidne er udi rdl. 1½ dlr 9 sk.

Annammet efter Niels Benedsen, som rømte fra Nielstrup i Galten herred efter hosliggende tingsvidne 2 mark slette

ENGLEJE 1615/16

Annammet af Jens Kræmmer i Snæbum til engleje for 1612, 1613, 1614 og 1615 af den halve ødegård sst. 3 dlr.

Simon Smed i Kastbjerg til engleje for 1614. 6 mark

Knud Skrædder i Vorning for 1614 og 1615. 1 dlr.

Peder Nielsen i Hvornum af engen til Christen Pedersens gård i Snæbum. 2 mark

Anders Madsen udi Edderup af engen til Søren Romkes gård sst. 3 mark

Søren Mortensen udi Jennum af Jens Frandsens øde gårds eng sst. 1 dlr.

Rasmus Pedersen i Kastbjerg. 6 mark

Søren Finsen i Hald 3 mark.

Af Anders Nielsen udi Nyrup til engleje af Søren Koks gård udi Vestrup. 1 pund smør

Annammet af Albæk mølleeng, som Niels Christensen i Lem udgav 1 fjr. smør

REGNSKABET 1616/17

Essenbæk og Kristrup birker 1616/17
stedsmål og sagefald

Frands Rasmussen i Kristrup fæstede det hus sst., Jens Jensen oplod. 2 dlr.

Esben Sørensen fæstede Peder Pedersens gård i Kristrup. 40 dlr. 1 okse

Las Christensen i Assentoft aftinget for et barn blev død hos hans hustru. 3 dlr.

Galten herred 1616/17
stedsmål og sagefald

Christen Nielsen fæstede et hus i Nielstrup for 1 td. havre

Christen Rasmussen fæstede Alstrup mølle så og den kirkegårds ejendom udi Erslev, som Tomas Møller tilforn brugte. 40 dlr.

Christen Lassen fæstede den gård i Løgstrup, Søren Nielsen iboede 10 dlr.

Knud Poulsen fæstede den gård i Selling, Søren Sørensen oplod. 20 dlr. 1 okse

Jens Mikkelsen i Jebjerg for beliggelsesmål med Anne Andersdatter. 2 dlr.

Kirsten Poulsdatter i Væt for beliggelsesmål med Las Nielsen sst. 1 dlr.

Knud Pedersen i Hadbjerg udloved for han blev bevilget at opkræve samfrænder på den gård sst., Frands Rasmussen afdøde. 1 okse

Rasmus Olufsen i Væt aftingede for noget foring (foder) han førte fra Torup Ladegård. 1 okse

Poul Nielsen i Langskov for jomfrukrænkelse med Mette Sørensdatter sst. 3 mark

Helle Sørensdatter i Villendrup for lejermål med Jørgen Pedersen sst. 1 dlr.

Jens Pedersen udi Essendrup for beliggelsesmål med Anne Christensdatter i Lerbjerg og Maren Røgens i Lerbjerg, som tilforn var besovede, deslige for jomfrukrænkelse med Klara Madsdatter i Lerbjerg. 10 dlr.

Hans Troelsen i Galten for lejermål med Kirsten Jensdatter i Vissing. 3 dlr.

Fornævnte Kirsten Jensdatter for lejermål med fornævnte Hans Troelsen. 6 dlr.

Søren Andersen i Galten for lejermål med Maren Sørensdatter sst. 2 dlr.

Fornævnte Maren Sørensdatter for samme hendes forseelse. 1 dlr.

Søren Jensen i Vissing for lejermål med Anne Pedersdatter sst. 3 dlr.

Poul Jensen i Røved for lejermål med Maren Sørensdatter. 3 dlr.

Jørgen Pedersen i Villendrup for lejermål med Helle Sørensdatter sst. 1½ dlr.

Niels Mogensen udi Trustrup, Niels Lassen sst., og Niels Keldsen i Robtrup for en bøg på 6 læs ved deres børn satte ild udi. 3 td. havre
Fornævnte Niels Lassen for han samme ved bekom. 1 td. havre

Søren Hansen i Jebjerg for lejermål med Kirsten Pedersdatter. 1½ dlr.

Mette Nielsdatter udi Jebjerg for lejermål med Søren Hansen sst. 1 dlr.

Else Christensdatter udi Vissing for et barn er bleven død hos hende. 3 dlr.

Peder Christensen i Haslund for lejermål med Maren Simonsdatter sst. 3 dlr.

Niels Rasmussen udi Galten for overhørelse, det han ikke mødte på slottet og aftingede for sårmål han gjorde Mikkel Pedersen udi Vinterslev, og for sagen i sig selv. 3 dlr.

Søren Sørensen udi Selling for han ikke mødte og aftingede for han ikke tog rug at bage brød, af hovedsagen undtagen. 1 td. havre

Jens Mikkelsen i Værum for lejermål med Anne Christensdatter. 1½ dlr.

Niels Sørensen udi Selling for kro han holdt. 2 td. havre

Søren Eriksen i Værum for sårmål han gjorde Jens Gammel sst. 3
dlr.

Niels Rasmussen udi Værum for han beskyldte Niels Kier sst., at have taget en kande fra hans hustru og slået hende. og det ikke beviste. 2 td. havre

Sofie Pedersdatter i Væt for lejermål med Peder Møller. 1 dlr.

Niels Andersen i Vorup for slagsmål med Søren Rasmusdatter. 1 td. havre

Peder Møller i Væt for lejermål med Else Jensdatter og Sofie Pedersdatter sst. 6 dlr.

Fornævnte Peder Møller for sårmål han gjorde Søren Eriksen i Værum. 6 dlr.

Niels Jensen i Jebjerg for lejermål med Mette Kås. 4 dlr.

Fornævnte Mette Kås for samme hendes forseelse. 1 dlr.

Knud Andersen udi Selling for et barn blev død hos hans hustru. 3 dlr.

Jens Andersen i Værum for lejermål med Kirsten N. sst. 2 dlr.

Tomas Skrædder udi Haslund for lejermål med Maren Lasdatter sst. 2 dlr.

Knud Christensen udi Hadbjerg for overhørelse med et varsel med Hadbjerg mænd, han forsømte. 2 td. havre

Houlbjerg herred 1616/17
stedsmål

Mandrup Parsberg til stedsmål af Granslev tiende 12 dlr.

Anders Sørensen i Sal fæstede den halve gård sst. Frands Christensen oplod. 2 okser

Niels Mikkelsen i Vormstrup fæstede den halve gård sst., hans søn Mikkel Nielsen iboede 96 dlr. 1 mark

Niels Madsen i Østergård bevilget to huse der ved gården. 2 okser

Niels Gregersen i Gerning fæstede den gård Anders Mikkelsen i Houlbjerg iboede. 60 dlr. 1 okse

Las Sørensen Vellev fæstede den ½ gård sst., Las Sørensen afdøde. 40 dlr.

På K.M.s nådigste behag er bevilget Hans Møller Granslev mølle foruden stedsmål, som udi nogen forgangne åringer ikke havde kunnet udgive den gamle skyld og undertiden slet standen øde, af den årsag den var fortsat skyld, og den at beholde kvit og fri til skt. Volborg dag anno 1618. des midlertid bygge og forbedre, og herefter afslås 8 ørte mel og årligen yde ti ørte mel.

Nok udi lige måde er Anders Madsen bevilget Årup mølle foruden stedsmål og årlig deraf skal give ti ørte mel.

Houlbjerg herred 1616/17
sagefald

Stor Christen Sørensen i Nøddelund aftinget for jomfrukrænkelse med Else Sørensdatter sst. 3 dlr.

Jens Sørensen i Nøddelund aftinget for beliggelsesmål med Maren Sørensdatter udi Gullev. 2 dlr.

Jens Sørensen i Gullev aftinget for beliggelsesmål med Maren Nielsdatter sst. 2 dlr.

Palle Lassen i Gullev aftinget for en kvinde han nogle års tid har haft lejerskab med og avlet barn med hende. og tvende gange derfor af sin sognepræst bandsat, så og for en eg og en bøg han ulovligt havde hugget i Sal skov. 100 dlr. 1 okse

Jens Pedersen i Gullev aftinget for beliggelsesmål med Anne Pedersdatter sst., som han og tilforn havde lokket og aftinget for 3 dlr.

Christen Nielsen i Horslevgård aftinget for beliggelsesmål med Maren Pedersdatter i Sal for 1½ dlr.

Søren Jensen som tjener hr. Morten i Sal aftinget for beliggelsesmål med Anne Jensdatter i Gullev. 2 dlr.

Søren Jensen udi Haurum aftinget for jomfrukrænkelse med Kirsten Pedersdatter sst. 4 dlr.

Mads Olufsen udi Vellev for beliggelsesmål med Maren Christensdatter sst. for 1½ dlr.

Niels Smed i Enslev aftinget for jomfrukrænkelse med Else Madsdatter sst. 3½ dlr.

Claus i Vistrup aftinget for beliggelsesmål med Jens Sørensens pige Anne Sørensdatter sst. 2 dlr.

Sønderlyng herred, Velling og Tånum birker 1616/17
stedsmål

Niels Jensen fæstede halvpart af tvende gårdsbrug i Over Hornbæk, hans far tilforn brugte og for ham oplod. 16 dlr.

Mikkel Christensen i Hornbæk fæstede et hus sst. 2 dlr.

Søren Jensen i Tånum fæstede den halve gård sst., Peder Jensen iboede. 10 dlr.

Peder Jensen i Tånum fæstede den gård sst., Knud Sørensen oplod. 4 dlr.

Christen Nielsen udi Tindbæk fæstede den gård sst., hans far Niels Pedersen udi boede. 20 dlr.

Anders Sørensen i Læsten fæstede det hus sst., Maren Lasdatter iboede. 1 dlr.

Christen Tomasen udi Tindbæk fæstede Mads Sørensen gård sst. 20 dlr.

Sønderlyng herred, Velling og Tånum birker 1616/17
sagefald

Søren Christensen udi Hammershøj for han uførmede Christen Knap sst. udi hans gård, 10 dlr.

Knud Andersen sst. for overhørelse. 2 td. havre

Jens Nielsen sst. udi lige måde for overhørelse aftingede for 2 td. havre.

Niels Clemendsen i Løgstrup for lejermål med Mette Christensdatter. 9 mark

Niels Sørensen i Hammershøj for slagsmål med Peder Poulsen. 1½ dlr.

Jens Christensen i Nørbæk for slagsmål med Karen Nielsdatter sst. 2 td. havre

Niels Mikkelsen i Hvidding for lejermål med Anne Villadsdatter og Mette Sørensdatter sst. 3½ dlr.

Søren Madsen i Tånum for lejermål med Anne Lasdatter sst. 2 dlr.

Fornævnte Anne Lasdatter for samme hendes forseelse 1 dlr.

Poul Christensen udi Neder Hornbæk for lejermål med Anne Jensdatter. 1½ dlr.

Karen Nielsdatter udi Tånum for lejermål med Peder Kolling. 1 dlr.

Anders Christensen og Søren Jensen i Vorning aftinget for gårdfred de var oversvoret, som de gjorde udi Mourits Sørensens gård sst. 24 dlr.

Maren Nielsdatter i Vester Velling for lejermål med Tomas Christensen. 1 dlr.

Peder Nielsen i Helstrup Knud Nielsen i Velling, Niels Andersen i Grensten og Jens Andersen i Stevnstrup for de ikke svor Christen Rasmussen snedker i Randers vold over. 5 td. havre

Maren Christensdatter i Helstrup for lejermål med Jens Christensen sst. 3 mark

Onsild herred 1616/17
stedsmål

Niels Poulsen fæstede den gård i Øls, som Mads Andersen afdøde. 30 dlr.

Christen Christensen udi Øls fæstede den halve gård sst., Niels Foldager afdøde. 3 td. havre

Christen Andersen fæstede den gård i Gunnestrup, Niels Svenningsen iboede. 3 td. havre

På K.M.s nådigste behag er bevilget Mads Sørensen og Las Lauritsen i Edderup den øde gårds ejendom sst., Søren Romke påboede foruden stedsmål og skal give landgilde deraf til skt. Mikkels dag 1617 og beholde den til der kommer en, som vil opbygge gården

På K.M.: nådigste behag bevilget Mikkel Ibsen i Gettrup den halve øde gård sst., Jens Jensen sst. bruger halvparten af foruden stedsmål, landgilde og arbejde, så han skal opbygge gården og til skt. Mikkels dag 1619 give landgilde, gøre arbejde og anden rettighed. Forlover Søren Pedersen i Tørslev, Las Tomasen og Niels Tomasen i Skellerup


Onsild herred 1616/17
sagefald

Anders Jensen i Nør Onsild for arv han afførte efter Inger Christensdatter sst. 3 mark

Søren Værs i Hobro for to øksne han ulovligt havde købt udloved 3 okser

Christen Andersen i Edderup for lejermål med Maren Nielsdatter sst. 3 dlr.

Søren Christensen i Sønder Onsild for lejermål med Anne Madsdatter sst. 2 dlr.

Jacob Christensen i Sønder Onsild for lejermål med Berete N. sst. 1½ dlr.

Jens Mikkelsen i Nør Onsild for sårmål han gjorde Anders Jensen sst. 3 mark

Jep Mikkelsen sst. for sårmål han gjorde Poul Andersen sst. 3 mark

Gjerlev herred 1616/17
stedsmål

Tor Sørensen fæstede den øde gård i Kastbjerg Niels Rasmussen afdøde. 2 td. havre

Christen Andersen fæstede den gård i Kastbjerg Mads Christensen iboede. 30 dlr.

Jens Lassen fæstede den gård i Gjerlev, Niels Andersen afdøde. 28 dlr.

På K.M.s nådigste behag bevilget Christen Poulsen den øde gård udi Kastbjerg, som Laurits Gregersen iboede foruden stedsmål, landgilde og arbejde til skt. Mikkels dag 1620, des midlertid gården opbygge og da give landgilde, gøre arbejde og anden rettighed.

På K.M.s nådigste behag er bevilget Keld Rasmussen denne ødegård i Kastbjerg, Jens Jensen tilforn havde fæstet foruden stedsmål, landgilde og arbejde til skt. Mikkels dag 1620, des midlertid gården at opbygge og da give landgilde, gøre arbejde og anden rettighed.

Gjerlev herred 1616/17
sagefald

Boel Jespers i Tørslev for lejermål med Anders Pedersen sst. 1 dlr.

Anders Pedersen udi Tørslev for lejermål med Boel Jespers sst. 1½ dlr.

Niels Ibsen i Tørslev for arv han afførte efter hans moder sst. 3 mark

Nørhald herred 1616/17
stedsmål

Rasmus Pedersen fæstede et boel i Lind, Tomas Christensen udi boede. 1 okse

Peder Pedersen i True fæstede den kirkegård sst., Jens Nielsen udi boede. 1 okse

Oluf Nielsen udi Asfærg fæstede den øde gårds ejendom sst., Christen Groersen tilforn havde. 1 okse

Mourits Christensen fæstede den gård udi Hald, Mads Lassen afdøde for 36 dlr.

Søren Mortensen i Jennum fæstede to stykker kirkejord på Jennum mark, som hans far Morten Sørensen tilforn brugte. 1 okse

Nørhald herred 1616/17
sagefald

Niels Poulsen i Tjærby for ulovlig øksnekøb og for lejermål med Anne Andersdatter udi Råsted. 2 okser

Rasmus Madsen udi Kousted for lejermål med Anne Jensdatter 1½ dlr.

Rasmus Christensen ud Asfærg for lejermål med Maren Christensdatter og for et sårmål han gjorde Anders Nielsen udi Kousted. 2 dlr.

Oluf Poulsen udi Asfærg for sårmål han gjorde Anne Christensdatter. 1 td. havre

Niels Madsen udi Asfærg for lejermål med Berete Villadsdatter 1 td. havre.

Anders Lauritsen i Lind for slagsmål med Rasmus Madsen og Laurits Pedersen sst. 3 td. havre.

Maren Pedersdatter i Mostrup for lejermål med Jens Andersen sst. 1 dlr.

Støvring herred 1616/17
stedsmål og sagefald

Christen Andersen fæstede et hus i Tjærby Rasmus Hjulmands afflyttede 3 dlr.

Niels Sørensen udi Gerning fæstede den gård sst., Peder Andersen afdød 80 dlr. 1 okse

Niels Tomasen i Lem fæstede et hus sst., Mads Hansen iboede 4 dlr.

Niels Fisker i Randers fæstede de eng knaper, som han tilforn brugte 4 dlr.

Jens Pedersen i Lem for han taget har til brandstyr og dog ikke var brændt for ham. 10 dlr. 2 okser

Niels Tomasen sst. udi lige måder aftinget. 6 dlr.

Anders Christensen i Romdrup for jomfrukrænkelse med Kirsten Jensdatter sst. 5 dlr.

Rasmus Christensen udi Mellerup for uførm han gjorde Jesper Lauritsen. 2 td. havre

Mads Harbo i Mellerup på bymænds vegne for et træ de tog fra Lindbjerg mænd udi Mellerup skov. 10 td. havre

Jens Christensen Harridslev for lejermål med Kirsten Jensdatter sst. 1½ dlr.

Rougsø herred 1616/17
stedsmål og sagefald

Peder Christensen udi Kar til husbondhold af den halve gård sst., Oluf Christensen oplod. 1 dlr.

Søren Jensen Smed i Torslev på hans søn Niels Sørensens vegne for noget forseelse med Jens Jensens hustru sst. 30 dlr. 2 okser.

RØMNINGSGODS 1616/17

Annammet som K.M. blev tildømt efter Anne Nielsdatter hyrdekone i Tånum som ingen arvinger havde, for hvis hun havde 10 mark slette

Er kommen varp til Christen Andersen i Gunnestrup udi Onsild herred som siden kom til Bjellerup ladegård sorthjelmet 2 okser

Annammet af Knud Pedersen i Hald for en liden gammel brun varp hoppe som kom til Randrup udi Nørhald herred. 2 dlr.

Annammet som er tildømt K.M. efter Mourits Sørensen i Vorning som blev rettet for Anders Jensen i Hvidding han ihjelslog hans gods Rug m.m. korn
 
Annammet som K.M. er tildømt efter Christen Ibsen, som tjente Jens Nielsen i Over Hornbæk, som blev rettet. for hans løn, som han tilstod hos Jens Nielsen i Over Hornbæk 5 daler slette desligeste 6½ mark slette ham tilstod og 2 mark slette for nogle gamle klæder efter tingsvidnes lydelse er udi rigs 5½ dlr ½ mark 6 sk.

Engleje 1616/17

Annammet af Peder Nielsen i Hvornum som han har udgivet af Christen Pedersens gårds eng i Snæbum 1616

Film nr. 18101

REGNSKABET 1617/18

Essenbæk og Kristrup birk 1617/18
stedsmål og sagefald

Rasmus Olufsen i Kristrup fæstede den gård sst., hans far Oluf Jensen afdøde for 14 dlr. 1 okse

Oluf Jensen fæstede den gård i Essenbæk ladegård, som Oluf Keldsen iboede for 50 dlr. 2 okser

Niels Ibsen i Kristrup, Jens Olufsen og Frands Ibsen sst. for arv de afførte efter Oluf Jensen sst. 9 mark

Jens Keldsen i Hørning for lejermål med Maren Rasmusdatter sst. 1 okse
Anne Jensdatter i Årslev for lejermål med Jens Rasmussen sst. 3 dlr.

Esben Pedersen i Drastrup for lejermål med Bolle Mogensdatter i Assentoft og for hendes forseelse 10 dlr.

Søren Pedersen i Kristrup for han ikke ydede sit ydefår til skt. Mikkels dag 1614. 2 mark

Galten herred 1617/18
stedsmål og sagefald

Rasmus Jørgensen i Røved fæstede et boel i Halling, som Anders Christensen iboede. 14 dlr

Jens Pedersen i Værum fæstede den gård sst., hans far oplod 80 dlr.

Jens Rasmussen i Robtrup fæstede et hus sst. for 3 dlr.

Søren Tomasen i Galten udlovede til husbondhold af den gård sst., hans broder Las Tomasen afdøde. 2 okser

Maren Hansdatter i Robtrup for lejermål med Rasmus Knudsen sst. 2 dlr.

Jens Skovgård i Tebbestrup, Jens Sørensen og Peder Rasmussen sst. for skovhugst udi Torup Nørskov, hver halvanden dlr.  5 dlr.

Frands Sørensen i Halling på hans sognemænds vegne for kirkens tiende de uden fæste havde brugt 8 dlr.

Jens Pedersen i Værum aftinget for slagsmål med Peder Jensen gammel sst. 2 okser

Peder Berentsen i Galten for beliggelsesmål med Maren Tomasdatter 8 okser

Rasmus Sørensen i Vorup for lejermål med Mette Andersdatter sst. 2½ dlr.

Mette Andersdatter sst. for lejermål med forskrevne Rasmus Sørensen 1½ dlr.

Anders Nielsen i Grundfør for arv han afførte efter Maren Poulsdatter i Lerbjerg. 3 mark

Søren Nielsen i Vissing for tvende sårmål han gjorde Søren Jensen sst. 1½ dlr

Rasmus Nielsen i Halling på hans søns vegne for sårmål han, gjorde Rasmus Christensens søn der sst. 1½ dlr

Johanne Sørensdatter i Væt for lejermål med Christen Jensen i Jebjerg 1 dlr.

Jens Christensen udi Langskov aftinget for nogen forseelse med to folk, han ville trolove 1 okse

Jens Madsen i Lerbjerg for skovhugst udi Lerbjerg skov 4 td. havre

Niels Christensen i Hallendrup på Anne Andersdatters vegne sst for lejermål med Rasmus Christensen 1 dlr.

Houlbjerg herred 1617/18
stedsmål og sagefald

Hr. Niels i Sal fæstede noget kirkejord på Sal mark som Las Jensen tilforn brugte 20 dlr.

Christen Sørensen i Nøddelund fæstede den gård i Stærkær Niels Andersen oplod 60 dlr.

Hr. Jens Sørensen i Horslev udi hans livstid på Niels Sørensens vegne i Horslev gård og menige Horslev mænds vegne fæstede et stykke jord på Horslevgård, som Jost Andersen tilforn havde fæste på. 1 okse

Christen Nielsen i Vellev fæstede den halve gård sst., Mikkel Jørgensen afdøde. 15 dlr.

Søren Christensen den gård i Tind Søren Christensen afdøde 30 dlr.

Niels Nielsen i Danstrup aftinget for bordag med Mads Sørensen sst. for 3 mark

Niels Christensen i Borris for han bekendte at være Anne Madsdatter sst. hendes barnfader, og det siden nægtede. 2 okser

Jens Andersen i Vormstrup for lejermål med Dorte Mortensdatter i Sal. 4 dlr.

Sønderlyng herred 1617/18
stedsmål og sagefald

Peder Poulsen fæstede K.M.s anpart af den kirkegård udi Hammershøj som giver landgilde til Tånum kirke. 4 dlr.

Christen Sørensen i Årup fæstede et hus udi Læsten, Anne Pedersdatter tilforn iboede. 1 dlr.

Niels Villadsen i Læsten fæstede et hus sst., Christen Nielsen iboede. 1 dlr.

Anders Pedersen i Vorning fæstede den halve gård sst., Mourits Sørensen afdøde. 8 dlr.

Margrete Sørensdatter i Vorning indlovede for halvanden skæppe rugsæd, som K.M. var tildømt efter hendes husbond Mourits Sørensen 3 dlr.

Mette Sørensdatter i Sønderbæk for lejermål med Niels Mikkelsen sst. 2 dlr.

Berete Svolgårds i Årup for overhørelse 2 td. havre

Mikkel Nielsen i Hammershøj for slagsmål med hyrdekonen sst. 1 td. havre

Simon Christensen i Nørbæk for slagsmål med Peder Kock 10 skp. havre

Niels Nielsen i Hammershøj for sårmål han gjorde Poul Nielsen og Christen Mogensen i udi Berg. 3 dlr.

Christen Knap i Hammershøj for sårmål han gjorde Knud Andersens datter sst. 2 td. havre

Onsild herred 1617/18
stedsmål og sagefald

Niels Nielsen i Snæbum fæstede den halve gård der sst., Peder Møller afveg. 4 td. havre

På K.M.s nådigste behag Christen Villumsen i Skellerup bevilget den øde kirkegård sst., Oluf Olufsen afdøde, kvit og fri til skt. Mikkels dag 1621, des midlertid opbygge gården og da give landgilde af og gøre arbejde

Bertel Christensen i Skellerup for han bevilget at Christen Davidsen udi Hobro måtte hugge nogen tæer udi K.M.s skov udgivet foruden 3 slet daler, som blev bekostet på nogle synsmænd 19 dlr. 16 sk.

Søren Andersen i Vejrhøj og tre hans medarvinger til førlov for arv de afførte efter Anders Mikkelsens hustru i Onsild. 3 dlr.

Jens Mikkelsen i Nør Onsild Gjerlev Mikkelsen, Christen Mikkelsen og Jep Mikkelsen sst. for arv de afførte efter deres broder Anders Mikkelsen. 3 dlr.

Poul Jensen i Onsild for sårmål han gjorde Christen Lauritsen.  2 td. havre

Jep Lauritsen i Nør Onsild på hans broder Christen Lauritsens vegne for sårmål han gjorde Poul Jensen sst. 2 dlr.

Anders Christensen i Sønder Onsild for lejermål med Maren Mikkelsdatter sst. 4 dlr.

Niels Foldager i Øls for han ikke ydede sit ydelam til skt. Mikkels dag 1614. 1 mark

Gjerlev Mikkelsen og Jep Mikkelsen i Nør Onsild for de ikke har ydet deres ydelam til skt. Mikkels dag 1614. 1 mark

Gjerlev herred 1617/18
stedsmål

Christen Christensen Råby fæstede den kirkelade sst. for 2 dlr.
 
Christen Nielsen fæstede Simon Smeds gård i Kastbjerg for 15 dlr.

Laurits Christensen fæstede det hus i Gjerlev Poul Christensen oplod. 2 dlr.

På K.M.s nådigste behag er bevilget Anders Andersen i Kærby den øde gård sst., Laurits Gregersen afdøde kvit og fri til skt. Mikkels dag 1620, des midlertid gården opbygge og da give landgilde deraf og gøre arbejde, og til indfæstning 1 dlr.

Poul Nielsen i Gjerlev er bevilget at tilsige de andre der udi byen 2 okser

På K.M.s nådigste behag er Rasmus Olufsen udi Vinstrup bevilget et øde hus der sst., Giver Ibsen havde haft udi brug, kvit og fri til skt. Mikkels dag 1621, des midlertid den opbygge og da give landgilde og gøre arbejde deraf.

Gjerlev herred 1617/18
sagefald

Niels Jensen i Vinstrup på Peder Jostsens arvingers vegne der sst. indlovede for bygfældighed på den gård sst., forskrevne Peder Jostsen iboede og afdøde. 15 dlr.

Anne Mikkelsdatter i Tørslev for lejermål med Anders Jensen 1 dlr.

Maren Olufsdatter for lejermål med Anders Jensen 1 dlr.

Peder Christensen i Gjerlev for lejermål med Karen Pedersdatter sst. 1½ dlr.

Niels Ibsen i Tørslev for lejermål med Kirsten Ibsdatter sst. 2 td. havre

Simon Ibsen i Gjerlev for Slagsmål med hans bror 1 td. havre

Anders Nielsen i Gjerlev for afferi 10 skp. havre

Christen Andersen i Dalbyneder for lejermål med Kirsten Pedersdatter i Råby 1½ dlr

Jens Jensen i Kastbjerg for slagsmål med Niels Christensen sst. 6 dlr.

Nørhald herred 1617/18
stedsmål og sagefald

Knud Pedersen i Hald fæstede den ødegårds ejendom sst., Christen Gregersen brugte til sin egen, og skal have den kvit og fri til skt. Mikkels dag 1618, og da give landgilde deraf med anden herlighed. 2 okser

Jørgen Pedersen i Randrup fæstede den gård sst,, Søren Christensen afdøde 35 dlr 1 okse

Niels Christensen i Tørslev fæstede den halve gård sst., Anders Nielsen oplod. 20 dlr.

Anders Jensen i Terp for lejermål med Simon Sørensens datter sst. 8 dlr.

Karen Sørensdatter for samme hendes forseelse 1 dlr.

Knud Nielsen i Tørslev for lejermål med Anne Christensdatter sst. ½ td. havre

Forskrevne Anne Christensdatter for samme hendes forseelse 1 dlr.

Berete Sørensdatter i Randrup for lejermål med Christen Christensen sst. 2 td. havre

Maren Rasmusdatter i Kotrup for lejermål med Jens Eskesen i Gassum. 3 mark

Mads Simonsen i Asfærg Bude Rasmussen, Poul Olufsen og Anders Lassen sst. satte borgen for Knud Sørensen sst., at han skulle være Gregers Jensen sst. uberørt, og dog siden samme borgen opbrød derfor udlovede. 20 dlr.

Peder Markvarsen i Asfærg på hans sognemænds vegne for kirkens tiende de uden fæste havde brugt 10 dlr.

Elle Mikkelsdatter i Hald for lejermål med Niels Andersen i Stovby 2 td. havre

Niels Lassen i Gassum for sårmål han gjorde Jens Mogensen 1½ dlr.

Tomas Nielsen i Hald for slagsmål med Niels Sørensen 2 dlr.

Christen Nielsen i Hald for slagsmål med forskreven Niels Sørensen og Søren Andersen sst. 2 dlr.

Søren Frandsen i Hald for sårmål han gjorde Tomas Nielsen sst. 1½ dlr.

Peder Christensen i Hadstrup for sårmål, han gjorde Christen Frandsen. 3 mark

Christen Andersen i Kousted for sårmål han gjorde Christen Madsen. 1 td. havre

Rasmus Christensen i Spentrup, for jomfrukrænkelse med Maren Gerlevsdatter sst., så og for hendes forseelse 3 dlr.

Niels Markvarsen i Gassum for lejermål med Maren Nielsdatter sst. 1½ dlr.

Støvring herred 1617/18
stedsmål

Niels Jacobsen borger udi Randers på menige borgeres vegne fæstede fire stykker agre liggende til Borup Kirke, som Jens Kar borgmester tilforn havde fæstet. 10 dlr.

Christen Villadsen i Lem fæstede Søren Christensens gård sst. for 30 dlr.

Knud Pedersen i Råsted fæstede det hus sst., som Anders Jørgensen afdøde 2 dlr.

Niels Lassen i Gimming fæstede den gård sst., Hans Jensen afdøde. 30 dlr.

Christen Poulsen fæstede den gård udi Råsted Oluf Møller oplod. 20 dlr. 1 okse

Støvring herred 1617/18
sagefald

Peder Jensen i Lindbjerg for arv han afførte efter Boel  Sørensdatter i Ustrup. 3 mark

Anne Andersdatter i Råsted for lejermål med Niels Poulsen i Terp 1½ dlr.

Jens Sørensen i Harridslev for jomfrukrænkelse med Kirsten Knudsdatter sst. 1½ dlr.

Jens Andersen i Lindbjerg for lejermål med Kirsten Pedersdatter sst. og for hendes forseelse 3 dlr.

Peder Nielsen i Østrup for lejermål med Mette Mogensdatter sst. 2 dlr.

Forskrevne Mette Mogensdatter for hendes forseelse. 3 mark

Mette Rasmusdatter udi Vestrup for lejermål med Peder Hansen 1 dlr.

Søren Tomasen i Mejlby for afslæt fra Jens Jensen sst. 3 mark

Christen Rops udi Gimming for afferi fra Else Jensdatter sst. 3 mark

Jens Rasmussen i Harridslev for slagsmål med Christen Jensen og Anne Andersdatter. 1½ dlr.

Christen Jensen sst. for slagsmål med forskrevne Jens Rasmussen 3 td. havre

Christen Jensen i Gimming for sårmål han gjorde Niels Lassen sst. 9 mark

Forskrevne Niels Lassen for sårmål han gjorde Christen Jensen sst. 1½ dlr.

Peder Jensen for slagsmål med Las Nielsen i Lem. 4 dlr.

Søren Lauritsen i Mejlby for jomfrukrænkelse med Maren Sørensdatter. 3 dlr.

Mikkel Nielsen i Gimming for lejermål med Anne N. 1½ dlr

Rasmus Jensen sst for hans forseelse med fornævnte kvinde 1 td. havre

Niels Pedersen i Lindbjerg for slagsmål med Søren Lassen sst. 3 dlr.

Las Nielsen i Lem for afferi fra Peder Frandsen sst. 3 mark

Christen Christensen i Tjærby for slagsmål med Kirsten Markvarsdatter sst. 1 td. havre

Jens Pedersen i Lem for sårmål han gjorde Peder Lovmand sst. 3 mark

Christen Andersen i Lem for sårmål han gjorde Peder Lovmand 3 mark

Christen Pedersen i Lem for afferi fra Peder Frandsen sst. 3 mark

Christen Poulsen i Tjærby for afferi fra Poul Jensen 3 mark

Mads Hansen i Lem for afferi fra Knud Pedersen sst. 3 mark

Peder Sørensen i Vestrup for sårmål han gjorde Rasmus Frandsen sst. 3 mark

Las Gård i Helsted for overhørelse 2 td. havre

Niels Jensen i Harridslev og hans medbrødre for noget ved de uden
tiltog udi Mellerup skov 6 dlr.

Niels Olufsen i Tjærby for en vogn han uden forlov havde kørt af skoven 2 td. havre

Christen Pedersen i Lem og Peder Frandsen sst. for afferi fra hverandre 1½ dlr.
Niels Andersen i Mejlby for slagsmål med Hans Tomasen bid 2 dlr.

Niels Hansen i Lem for afferi fra Knud Pedersen 1 td. havre

Mikkel Nielsen i Harridslev for sårmål han gjorde Rasmus Christensen. 3 mark

Christen Rasmussen sst. for sårmål han gjorde Søren Lassen 1½ dlr.

Søren Pedersen i Lindbjerg på hans hustrus vegne for sårmål hun gjorde Søren Lassen. 3 mark

Jens Rasmussen Storm i Harridslev for sårmål han gjorde Las Sørensen sst. 3 mark

Christen Andersen i Gimming på hans søn Niels Christensens vegne for sårmål han gjorde Henrik N. 3 mark

Niels Christensen i Helsted på Jens Nielsen vegne for lejermål 1½ dlr.

Niels Mikkelsen i Helsted for lejermål med Johanne Jensdatter. 1 td. havre

Christen Jensen i Tjærby for lejermål med Maren Christensdatter 1½ dlr.

Jens Frandsen i Gimming for afferi fra hr. Anders sst. 1 td. havre

Niels Jensen i Harridslev for sårmål han gjorde Kirsten Christensdatter. 3 mark

Peder Nielsen i Tjærby for slagsmål med Christen Ougsen sst. (Christen Ågesen?) 2 dlr.

Niels Svendsen i Kondrup for han ikke ydede sit ydelam til skt. Mikkels dag 1614. 1 mark

Velling, Tånum og Skern birker 1617/18
stedsmål og sagefald

Niels Christensen fæstede den gård udi Løvskal, Hans Christensen iboede. 30 dlr

Søren Clausen i Tånum fæstede den gård sst., som Christen Keldsen afdøde. 40 dlr. 2 okser

Peder Sørensen fæstede den gård i Grensten Christen Christensen for ham oplod for 50 dlr.

Søren Nielsen fæstede et hus udi Vester Velling som Christen Poulsen afdøde. 3 dlr.

Jens Christensen i Langå for jomfrukrænkelse med Karen Nielsdatter i Stevnstrup. 4 dlr.

Forskrevne Karen Nielsdatter for samme hendes forseelse. 2 dlr.

Christen Dyrby i Helstrup for nogen forseelse med hans hustrus medarvinger, 20 dlr.

Niels Nielsen i Over Hornbæk for lejermål med Anne Pedersdatter i Vilstrup. 12 dlr.

Anne Rasmusdatter i Grensten for lejermål med Anders Jensen i Tjærby. 1 dlr.

Christen Pedersen i Neder Hornbæk for slagsmål med Niels hyrde. 3 dlr.

Jens Nielsen i Over Hornbæk for vold hans hustru var oversvoret. 3 dlr.

Niels Poulsen i Over Hornbæk for slagsmål med smedens hustru sst. 2 td. havre

Mads Christensen, Niels Frandsen, Christen Jørgensen og Las Rosing sst. for overhørelse 3 dlr.

Las Ibsen i Svejstrup for lejermål med Boel Andersdatter i Tånum. 2 dlr.

Peder Jensen Kolling i Tånum for noget jord han gravede til Jens Brøllsens ager sst. 2 td. havre (Jens Byrialsen?)

Christen Nielsen i Tindbæk for lejermål med Mette Sejersdatter sst. 2 dlr.

Forskrevne Mette Sejersdatter for samme hendes forseelse 1 dlr.

Karen Jensdatter i Løvskal for lejermål med Laurits Christensen sst. 1 dlr.

Dorte Christensdatter for lejermål med Otte Christensen 1 dlr.

Las Andersen i Tindbæk for skændsord, hans hustru havde haft på Anders Jensen. 2 td. havre

Søren Sørensen i Terp for lejermål med Maren Pedersdatter sst. 3 dlr.

Forskrevne Maren Pedersdatter for samme hendes forseelse 1 dlr.

Søren Jensen i Vester Velling, Christen Gregersen, Christen Keldsen, Anders Mogensen og Søren Pedersen sst. for nogen vindfælder de har bekommet. 3 td. havre

Christen Christensen i Rougsø for lejermål med Ellen N. 1½ dlr

Jens Lauritsen i Tindbæk for slagsmål med Søren Esbensen sst. 3 dlr.

Christen Christensen i Over Hornbæk for han ikke ydede sit ydelam til skt. Mikkels dag 1614. 1 mark

DRIFT og RØMNINGSGODS 1617/18

Annammet som K.M. er tildømt efter Laurits Jensen i Vorup, som bortrømte for han indlod sig med en kvinde, og havde sin ægte hustru, for to gamle grå vadmelsdyner, et gammelt sengeklæde, en vadmels hovedpude, et forslidt blårgarnslagen og en liden egekiste som er til hobe vurderet og givet for 5 dlr.
 
Engleje 1616/17

Annammet af Peder Nielsen udi Hornum som han har udgivet af en halv ødegårds eng i Snæbum ½ dlr.

REGNSKABET 1618/19

Essenbæk og Kristrup birker 1618/19
stedsmål og sagefald

Rasmus Tomasen i Kristrup fæstede den gård sst., som Tomas Tomasen tilforn havde stedt og for ham oplod. 30 dlr.

Rasmus Andersen fæstede den gård udi Lund, som gammel Rasmus Andersen tilforn afdøde. 90 dlr. 2 okser

Niels Poulsen i Ammelhede fæstede den gård i Drastrup, Esben Sørensen afdøde. 40 dlr 1 okse

Tomas Mikkelsen udi Hørning som ihjelslog Peder Christensen sst. og sandemænd svor ham til bod derfor, udlovede til blodvide. 1 okse

Niels Jensen udi Vilstrup for lejermål med Margrete N. sst. 1 okse

Søren Pedersen udi Assentoft for lejermål med Kirsten Tomasdatter sst. 12 dlr.

Galten herred 1618/19
stedsmål

Niels Lassen udi Vissing udlovede til husbondhold af den gård sst., som Søren Clausen iboede. 2 okser

Laurits Rasmussen udi Vorup fæstede et hus sst., som Anders Vendelbo oplod. 2 dlr.

Knud Pedersen i Hadbjerg udlovede til husbondhold af den gård sst., Frands Rasmussen iboede. 1 okse

Rasmus Keldsen udi Selling fæstede den halve gård sst., Jens Lang afdøde. 20 dlr.

Søren Nielsen fæstede den gård i Lerbjerg Niels Madsen udi boede. 26 dlr.

Peder Sørensen udi Hadbjerg fæstede den halve gård sst., som han tilforn havde stedt den første halve part for 40 dlr.

Galten herred 1618/19
sagefald og førlov

Kirsten Christensdatter for arv hun afførte efter Sidsel Andersdatter i Enslev. 3 mark

Morten Rasmussen i Vissing for Anne Sørensdatter og Else Christensdatter sst., han havde beligget. 6 dlr.

Knud Pedersen i Hadbjerg for han ikke ville udvise hans skovparter den tid synsmændene var taget dertil, udlovede 1 okse

Peder Knudsen sst. for han i lige måde ikke udviste sine skovskifter udlovede 1 okse

Else Lauritsdatter i Vorup for hun udlovet, havde bekommet noget af Søren Juels gods. 3 dlr.

Rasmus Pedersen i Erslev for ulovligt øksenkøb 1 okse

Christen Black i Lerbjerg for skovhugst udi Otte Marsvins skov. 1 okse

Johanne Frandsdatter i Hadbjerg for lejermål med Rasmus Jensen soldat. 6 dlr.

Peder Mikkelsen i Galten for han trende gange har beligget Karen Tomasdatter. 18 dlr.

Karen Rasmusdatter udi Hadbjerg for arv hun afførte efter Dorte Rasmusdatter i Enslev. 3 mark

Jens Mikkelsen udi Galten for beliggelsesmål med Anne Jensdatter sst., som ægtede hende. 2 dlr.

Houlbjerg herred 1618/19
stedsmål og sagefald

Christen Jensen i Vidstrup fæstede hans faders gård sst. 80 dlr. 2 okser

Anders Sejersen i Enslev for skovhugst, øksenkøb og anden forseelse 100 dlr. 8 okser

Karen Jensdatter i Enslev for lejermål med Søren Christensen i Tind, som ikke formåede at give mere. 3 dlr.

Niels Mikkelsen i Gerning for arv han afførte efter Anders Mikkelsen i Hesselbjerg 3 mark

Christen Sørensen i Danstrup for slagsmål med Niels Jepsen sst. 3 mark

Niels Herman i Sal og Peder Jensen i Nøddelund for de ikke ydede deres ydelam til skt. Mikkels dag 1614. 1 mark

Søren Hvid i Amstrup for slagsmål med Peder Frandsen. 3 mark

Peder Christensen i Tind for svin han ulovet havde på K.M.s. olden. 1 dlr.

Peder Christensen i Amstrup for nogen kul, som han uden hjemmel havde bekommet udi skoven. 2 mark

Jens Haurum i Enslev for slagsmål med Christen Fisker udi Vellev. 3 mark

Søren Hyrde i Amstrup for slagsmål med Morten Sørensen i Vellev. 6 mark

Jens Ougsen (Jens Ågesen) i Horslev for skovhugst. 1 dlr.

Jens Bom i Vormstrup for slagsmål med Iver Jespersen i Sal. 6 mark

Sønderlyng herred 1618/19
stedsmål
Niels Germandsen fæstede den gård udi Hvidding, som Anders Jensen afdøde 40 dlr. 1 okse

Mikkel Christensen fæstede halv Christen Christensens gård i Over Hornbæk. 2 okser

Christen Jensen i Vorning fæstede et hus sst. 1 dlr.

Søren Olufsen fæstede et hus i Over Hornbæk, som Mikkel Christensen oplod 3. dlr.

Søren Gregersen udi Vorning fæstede den halve gård sst., som Anders Pedersen oplod. 1 okse

Christen Pedersen fæstede K.M.s anpart af den kirkegård udi Hammershøj, Peder Poulsen oplod. 4 dlr.

Peder Tygesen fæstede et gadehus udi Læsten, som Niels Mikkelsen oplod. 2 dlr.

Sønderlyng herred 1618/19
sagefald

Mads Andersen udi Vejrum aftinget for han ikke mødte på Dronningborg, eftersom han var tilsagt den tid pligtfolkene af lenet blev udskrevet til K.M.s arbejde. 1 okse

Niels Madsen i Over Hornbæk for lejermål med Kirsten Simonsdatter. 12 dlr.

Peder Poulsen udi Hammershøj for hans hustru havde vidnet et vidne imod nogen andre vidner, videre end hans fald til Eske Brock. 18 dlr. 1 m. 7 sk.

Niels Christensen udi Nørbæk for arv han afførte efter Søren Simonsen i Kovstrup, 3 mark

Onsild herred 1618/19
stedsmål

Peder Sørensen og Borke Sørensen udi Nør Onsild fæstede den gård sst., Anders Mikkelsen iboede. 30 dlr. (Børge Sørensen ?)

Peder Pedersen fæstede den halve gård i Gettrup, som Jens Jensen iboede. 14 dlr.

Christen Nielsen fæstede den halve gård i Sønder Onsild Morten Løch oplod 20 dlr. 1 okse

Jørgen Rasmussen fæstede den kirkegård i Nør Onsild, Christen Madsen oplod. 1 okse

Gjerlev herred 1618/19
stedsmål

Niels Lassen udi Dalbyover fæstede den kirkegård sst., Anders Villumsen oplod 20 dlr. 1 okse

Mikkel Christensen udi Stangerum fæstede den halve gård sst., som hans moder oplod. 20 dlr.

Mikkel Nielsen sst. fæstede halvparten af den kirkejord der på marken, som Mikkel Christensen oplod. 6 dlr.

Christen Rasmussen fæstede den gård i Tørslev, Peder Foged iboede. 14 dlr.

Christen Jensen i Kærby fæstede den øde gård sst., Anders Andersen tilforn havde fæstet, og skal have den kvit og fri til skt. Mikkels dag 1620, des midlertid gården opbygge og da give landgilde og gøre arbejde, skal give til indfæstning 1 dlr.

Søren Sørensen i Tørslev fæstede et hus sst., Rasmus Jostsen iboede. 4 dlr.

Tomas Poulsen i Enslev fæstede et stykke kirkejord på Enslev mark. 1½ dlr.

Las Jensen Bay sst. fæstede et stykke kirkejord, der på marken 1½ dlr.

Anders Jensen i Tørslev fæstede et hus sst., Anne Mikkelsdatter iboede. 2 dlr.

Gjerlev herred 1618/19
sagefald

Poul Andersen i Gjerlev for en okse han imod K.M.s forordning havde købt og solgt igen, udlovede 1 okse

Christen Jensen i Stangerum på menige sognemænds vegne aftinget, for de uden fæste havde brugt kirkens tiende nogle år. 6 dlr.

Anders Pedersen i Gjerlev for han ikke ydede sit ydelam til skt. Mikkels dag 1614. 1 mark

Jep Tomasen i Bonderup for arv han afførte efter Anne Jensdatter i Tørslev. 3 mark

Nørhald herred 1618/19
stedsmål og sagefald

Oluf Poulsen fæstede den gård i Asfærg, hans far oplod. 20 dlr.

Christen Nielsen fæstede den gård i Asfærg, som Knud Sørensen afrømte. 100 dlr.

Mikkel Rasmussen i Spentrup fæstede et kirkeboel sst., Las Lauritsen iboede 10 dlr.

Søren Mortensen i Kousted fæstede et hus sst., Søren Olufsen iboede. 2 dlr.

Jens Sørensen i Tved fæstede et stykke hus på den øde gård sst., til der kommer en, som vil antage gården. 1 dlr.

Knud Jensen i Lind, var beskyldt for uskyldig at skulle have ihjelslaget Morten Lauritsen, og sandemænd svor ham til fred udgivet til blodvide 1 okse

Peder Madsen i Spentrup på menige sognemænds vegne, for de havde brugt kirkens tiende. 2 dlr.

Rasmus Ibsen i Randrup udgivet, for hvis han havde hos sig af Christen Christensens gods udi Spentrup, som for drabssag blev rettet. 11 dlr.

Christen Christensen i Tørslev på menige sognemænds vegne for de havde brugt kirkens tiende. 1 okse

Støvring herred 1618/19
stedsmål og sagefald

Niels Jensen i Helsted fæstede den halve gård sst., hans fader iboede. 30 dlr. 1 okse

Anders Jensen fæstede den gård i Lindbjerg, Søren Christensen oplod. 50 dlr.

Niels Poulsen i Vestrup for han blev bevilget, at beholde hans gård efter det han havde den afsagt. 1 okse

Mads Nielsen i Mejlby på hans søn Niels Madsens vegne sst., for et føl, han havde købt af Niels Christensen i Gerning, som bortrømte. 1 okse

Niels Lassen aftinget for bordag, sår og skade han gjorde hr. Niels. 50 dlr.

Jens Christensen i Tjærby på nogle arvingers vegne, til førlov for arv de afførte efter Christen Torsen i Albæk. 7½ dlr.

Rougsø herred 1618/19
stedsmål

Søren Jensen i Hollandsbjerg udlovede til husbondhold af Søren Eriksens gård i Bur (Bode?), så han den skal besidde til der kommer andre arvinger, som bedre er berettiget til at besidde den. 1 okse

Niels Jensen udi Hevring fæstede den halve gård udi Ørsted Tomas Sørensen oplod. 50 dlr. 1 okse

Velling og Skern birker 1618/19
stedsmål og sagefald

Christen Christensen af den ½ gård udi Dengsø, som Christen Nielsen afdøde. 1 okse

Erik Christensen udi Helstrup af den halve gård sst., Christen Sørensen oplod. 26 dlr.

Jacob Nielsen fæstede den halve gård udi Grensten, Søren Mogensen afdøde. 30 dlr.

Niels Lassen udi Grensten for lejermål med Maren Sørensdatter på Torup, som intet havde andet at betale end 8 dlr.

RØMNINGSGODS 1618/19

Annammet efter Niels Nielsen i Danstrup, som bortrømte for hans forseelse, som blev tildømt K.M. Rug 7½ td. byg 7½ td. ½ skp. Havre 7½ td. 2 skp.
Tre hopper og et føl en hoppe bekom Jens Christensen i Tjærby for 2 dlr. s. (slet)
De to bekom Peder Pedersen i Tjærby for 7 dlr. s.
Føllet bekom Christen Hovbo udi Lem for 1 dlr. s.
Køer 2, kvienød 3, Svin og grise 6, Får 4, Gæs 5.
Er K.M. tildømt efter Søren Skrædder sst., som og bortrømte
to mærplage en bekom Jens Rasmussen i Harridslev 11 mark s.
den anden bekom Christen Rasmussen i Støvring for 10 mark s.
Svin 2, får 2.

Er K.M. tildømt efter Laurits Knudsen Skomager i Haurum
Stude 1, kvier 1, en kohud 1 dlr. 5 sk. svin 5, en skive og en kiste 5 dlr. s. Rug 6 skp.

Annammet efter Peder Gielsted udi Læsten, som for Troldom blev brændt og efterskrevne hans gods K.M. tildømt
Af hans korn som fandtes på Loftet rug 4 skp. byg 6 skp.
Aftærsket af avlen, som blev ført til Bjellerup Ladegård Rug 6 td. Byg 2 td. 3 skp. havre 1½ td.
Tre heste og hestplage den ene bekom Mester Bunde for 10 dlr. s.
den anden bekom Peder N. 2 dlr s.
Den tredje bekom Christen Pochboch i Lem 3 dlr. s.
køer og kvier 4, stude 1, får og lam 9, svin 4, for adskillige boskab blev solgt efter vurderingsvidne 10 mark 2 sk. s.

Christen Pedersen i Mosgård og Christen Pedersen i Lundgård i Læsten, som de havde hos dem af forskrevne Peder Gielsteds gods, som blev brændt, 40 dlr. hver Dlr. til 80 sk. er udi rdl. 38 dlr. 8 sk.

Annammet som K.M. er tildømt efter Knud Sørensen i Asfærg, som bortrømte køer 1, kviekalve 1, af hans avl i marken rug 12 td. for noget småboskab 1 dlr. s. en hob andet hans boskab blev udlagt for den gæld han var skyldig til slottet

Annammet som K.M. er tildømt efter Maren Nielsdatter i Vorning som for tyveri blev rettet efter vurdering 25 dlr. 2 mark 4 sk. slet.

Annammet efter Oluf Hyrde i Galten, som bortrømte og hans gods solgt efter vurderingsvidne 8 dlr. 1½ mark 2 sk. s.

Annammet efter Søren Vekær i Hollandsbjerg, der arv og gæld efter ham blev frasvoret, byg 2½ td. 2½ skp.

REGNSKABET 1619/20

Essenbæk og Kristrup birker 1619/20
stedsmål og sagefald

Tomas Tomasen udi Hørning fæstede et hus sst. 2 dlr.

Jens Sørensen udi Kristrup fæstede Jens Haurballes gård sst. 5 dlr 1 mark 7 sk. rigs

Tomas Tomasen i Assentoft for han blev bevilget at flytte fra den gård sst., han havde fæstet 10 dlr. 1 okse

Las Smed i Assentoft for han modvilligen bortkørte med noget af Herman Madsens gods. 1 okse

Oluf Jensen i Krogsager for lejermål med Karen Mogensdatter udi Lund. 12 dlr.

Mikkel Keldsen i Assentoft for overhørelse. 3 mark

Jens Nielsen udi Gerrild for lejermål med Mette Mogensdatter udi Hørning 12 dlr.

Christen Keldsen udi Assentoft for overhørelse. 3 mark

Gregers Nielsen i Drastrup for lejermål med Berete Mogensdatter i Kristrup 12 dlr.

Frands Ibsen udi Kristrup for sårmål, han gjorde Rasmus Nielsen i Liltved. 3 dlr.

Mads Christensen i Hørning for sårmål, han gjorde Niels Væversvend. 3 mark

Rasmus Andersen i Kristrup for slagsmål med Peder Rasmussen i Tammestrup. 4 dlr.

Søren Jacobsen udi Assentoft for lejermål med Karen Sørensdatter sst. 12 dlr.

Berete Mogensdatter i Kristrup for lejermål med Groers Nielsen (Gregers Nielsen) udi Drastrup. 6 dlr.

Galten herred 1619/20
stedsmål

Niels Knudsen udi Hadbjerg til husbondhold af hans faders gård sst. 2 okser

Poul Nielsen udi Langskov til husbondhold af halvparten hans faders gård sst. 1 okse

Peder Nielsen udi Lerbjerg til stedsmål af Hans broders gård sst. 20 dlr.

Rasmus Mogensen fæstede Værum mølle. 20 dlr.

Søren Frandsen fæstede et hus udi Jebjerg Knud Smed afdøde. 4 dlr.

Anders Christensen fæstede den gård Søren Pedersen i Haslund afdøde. 40 dlr.

Niels Christensen fæstede et hus der sst. 2 dlr.

Jens Mortensen udi Værum fæstede et hus der sst. 1 dlr.

Poul Nielsen udi Langskov fæstede fjerdepart Vilstrup mark, Peder Knudsen udi Hadbjerg oplod. 8 dlr.

Galten herred 1619/20
sagefald

Jens Skøtte udi Tebbestrup for skovhugst. 1½ dlr.

Mogens Jensen udi Alstrup for lejermål med Sidsel Andersdatter sst. 12 dlr.

Niels Lassen og Las Jensen udi Vissing for ulovlig øksenkøb. 3 okser

Las Kopøt udi Væt for ulovligt øksenkøb. 2 okser

Niels Pedersen udi Vissing for lejermål med Anne Pedersdatter sst. 12 dlr.

Søren Poulsen udi Hallendrup for ulovligt øksenkøb. 3 okser

Mads Jensen udi Jebjerg for lejermål med Kirsten N. udi Amstrup. 12 dlr.

Søren Jensen udi Røved for lejermål med Maren Rasmusdatter udi. Hadbjerg 12 dlr.

Poul Nielsen udi Langskov for beliggelsesmål med Mette Sørensdatter sst. 9 dlr.

Jep Andersen udi Lerbjerg for arv han afførte efter Karen Lauritsdatter udi Løgstrup. 3 mark

Rasmus Pedersen udi Vorup for lejermål med Helle Pedersdatter. 12 dlr.

Mads Nielsen udi Haslund for lejermål med Maren Poulsdatter. 12 dlr.

Niels Jensen udi Værum for gårdfred han gjorde udi Søren Sørensens gård sst. 10 dlr.

Jens Christensen udi Hadbjerg, for han med uret lod fordele Ove Nielsen sst. 1 okse

Maren Sørensdatter udi Langskov for lejermål med Poul Nielsen sst. 6 dlr.

Maren Simonsdatter udi Værum for arv hun afførte efter Mikkel Simonsen i Jebjerg. 3 mark.

Houlbjerg herred 1619/20
stedsmål

Søren Nielsen fæstede den halve gård i Horslev, Jost Andersen oplod for 20 dlr. og der af betalt ti daler hver daler til 80 sk. og siden bortrømte Søren skrædder i Danstrup med de ti dlr. 5 dlr, rigs 2 sk.

På K.M.s Nådigste behag er bevilget Anders Sejersen udi Enslev den Øde gårds ejendom sst., Peder Sørensen påboede og skal give der af årlig til landgilde en ørte rug 2, ørte malt, en ørte havre, 1½ mark penge, og 1 svin det andet landgilde afslås, efterdi gården er forskyldet og der over længe har stået øde og til indfæstning  1 okse

Peder Nielsen i Vellev fæstede den gård sst., Niels Christensen oplod. 26 dlr.

Søren Jensen i Vidstrup fæstede den halve gård i Tulstrup, Jens Madsen oplod. 80 dlr. 1 okse

Claus Andersen i Vidstrup fæstede den gård i Danstrup, Niels Nielsen iboede 40 dlr. 1 okse

Peder Jensen i Terp fæstede den gård sst., Niels Jensen iboede. 6 dlr.

Jens Mikkelsen fæstede den gård i Nøddelund, Poul Pedersen afdøde 30 dlr. 1 okse

Houlbjerg herred 1619/20
sagefald

Jens Mikkelsen udi Tind for lejermål med Berete Lasdatter, for hendes forseelse og til stedsmål af et hus sst. Las Brun iboede skulle ægte hinanden. 10 dlr.

Christen Jensen i Amstrup for lejermål med Kirsten Andersdatter sst, som ægtet hende. 4 dlr.

Christen Sørensen i Gullev for nogle øksen, han ulovligt havde solgt. 1 okse

Erik Christensen i Stærkær for hans hustrus forseelse. 3 dlr.

Mikkel Pedersen udi Kovdal for slagsmål med hans broder Søren Pedersen. 1 okse

Sønderlyng herred 1619/20
stedsmål og sagefald

Niels Nielsen i Lundgård fæstede tredje part af den gård udi Læsten, Peder Gielsted iboede for 16 dlr.

Hans Andersen fæstede den halve gård udi Vorning, Knud Sørensen oplod. 9 dlr.

Niels Keldsen fæstede et hus i Vorning, Maren Pedersdatter oplod. 2 dlr.

Jens Nielsen fæstede den gård udi Bjerregrav, Mads Ibsen afdøde. 15 dlr.

Christen Hansen fæstede et hus udi Læsten, Søren Sørensen oplod. 1½ dlr.

Mester Mads udi Vorning, Christen Jacobsen og Hans Jacobsen udi Ålborg for arv de afførte efter hr. Jenses Hustru udi Horslev. 9 mark

Peder Gregersen udi Vorning for lejermål med Anne Pedersdatter. 12 dlr.

Morgen Jensen i Over Hornbæk for lejermål med Maren Nielsdatter før han ægtet hende. 9 mark

Christen Christensen i Over Hornbæk for svanen han tilforn havde skudt. 1 okse

Onsild herred 1619/20
stedsmål og sagefald

Christen Villumsen i Skellerup til stedsmål af den kirkejord sst. Jens Poulsen i brug havde. 2 dlr.

Simon Mikkelsen fæstede tredje part af den gård i Tåstrup, Knud Pedersen oplod. 13 dlr.

Peder Jensen og forskrevne Simon Mikkelsen i Tåstrup af den part af forskrevne gård, som afgangen Christen Christensen påboede. 10 dlr.

Christen Lassen i Nør Onsild for lejermål med Karen Andersdatter, han ægtet hende 9 mark.


Gjerlev herred 1619/20
stedsmål og sagefald

Christen Pedersen i Blenstrup til husbondhold af Anders Hammers gård sst. 1 okse

Jens Madsen fæstede den halve gård i Knejsted, som Anders Ibsen afdøde. 15 dlr.

Keld Rasmussen fæstede den gård i Tørslev, Christen Byrial afdøde. 20 dlr.

Christen Nielsen i Råby fæstede den kirkelade udi Råby. 1 dlr.

Dorte Jensdatter udi Tørslev for lejermål med Christen Jensen sst. 6 dlr.

Søren Sørensen i Dalbyneder for lejermål med Anne Sørensdatter. 12 dlr.

Nørhald herred 1629/20
stedsmål og sagefald

På K.M.s Nådigste behag er bevilget Christen Christensen, Dyrbygård årligen her efter, at give til landgilde 4 ørte rug, 4 ørte byg, 4 ørte havre, og en fjr. smør, efter at den udi mange år har standen øde, for den var meget forskyldet

Peder Christensen fæstede Mikkel Lauritsens gård i Kousted for 20 dlr.

Christen Nielsen udi Hald fæstede den gård sst., Keld Pedersen oplod. 30 dlr. 2 okser

Tomas Nielsen udi Hald fæstede et øde hus sst,, Jacob Olufsen tilforn iboede. 1 td. havre

Maren Christensdatter udi Asfærg for lejermål med Christen Andersen sst. 6 dlr.

Peder Mortensen i Asfærg aftinget for to bukke ham vedkom, udi Knud Sørensens gård der sst. 1 okse

Maren Jensdatter i Hald for beliggelsesmål med Christen Rasmussen 6 dlr.

Christen Mikkelsen i Randrup for lejermål med Anne Christensdatter 12 dlr.

Peder Sørensen i Asfærg for lejermål med Else Mogensdatter. 12 dlr.

Else Mogensdatter sst. for lejermål med forskrevne Peder Sørensen. 6 dlr.

Christen Nielsen i Gassum for lejermål med Kirsten Poulsdatter sst. 12 dlr.

Er betalt på det løfte for Jørgen Nielsen i Jennum, som for rettersag bortrømte. 2 dlr. 2 okser

Niels Poulsen udi Terp for lejermål med Anne Andersdatter. 12 dlr.

Støvring herred 1619/20
stedsmål

Anders Jensen udi Harridslev fæstede et boel i Albæk 30 dlr.

Mikkel Sørensen i Albæk af et hus sst., Christen Olufsen iboede. 4 dlr.

Christen Jensen i Mejlby fæstede den gård sst., som Jens Jensen afdøde. 4½ dlr. 5 sk. 2 okser

Niels Christensen fæstede sin fader Christen Villadsens gård i Tjærby. 50 dlr. 2 okser

Peder Pedersen fæstede Peder Grises gård i Mejlby. 40 dlr.

Jens Christensen udi Tjærby på Gimming sognemænds vegne for de måtte bekomme kirkens tiende til fæste efter nogen anden, der og ville have fæstet. 1 okse

Niels Jensen fæstede den halve gård udi Bjergby, Jep Sørensen oplod. 20 dlr. 1 okse

Støvring herred 1619/20
sagefald

Peder Jensen udi Gimming for lejermål med Else Andersdatter sst. 12 dlr.

Rasmus Keldsen udi Østrup for nogle bier, han havde udhugget udi Østrup skov, 2 okser

Anne Andersdatter udi Råsted for lejermål med Niels Poulsen, udi Terp 6 dlr.

Christen Jensen udi Gimming for lejermål med Maren Mikkelsdatter. 12 dlr.

Peder Lauritsen i Østrup for lejermål med Margrete Nielsdatter. 12 dlr.

Peder Jensen i Mejlby for lejermål med Else Nielsdatter. 12 dlr.

Margrete Torbensdatter udi Mellerup for lejermål med Jens Nielsen. 6 dlr.

Rougsø herred 1619/20
sagefald

Poul Sørensen udi Kar for lejermål med Kirsten Sørensdatter sst. 12 dlr.

Velling og Skern birker 1619/20
stedsmål og sagefald

Christen Torbensen fæstede Mågård, som Niels Christensen oplod. 10 dlr.

Tomas Andersen i Helstrup fæstede den halve gård sst., Peder Mogensen afdøde. 26 dlr.

Mads Andersen i Stevnstrup for lejermål med Anne Jensdatter sst. 9 mark

Christen Pedersen i Stevnstrup for han viste et gældsbrev falsk og siden betalte gælden. 1 okse

Karen Nielsdatter i Velling for lejermål med Jacob Christensen sst. 5 dlr.

Søren Jespersen i Tindbæk for slagsmål med Hans Lauritsen sst. 2 td. havre

Christen Sørensen i Stevnstrup for jomfrukrænkelse. 2 dlr.

RØMNINGSGODS 1619/20

Annammet efter Niels Mouritsens kvinde udi Sønderup *) som K.M. blev tildømt, efter at hun for troldomssag blev omkommet (i margen bondens Landgilde hermed til udgift)
Rug 6 td. byg 2½ td. 1 skp. havre 3 td.
To hopper og en mærplag den ene hoppe bekom Mikkel Nielsen udi Gerning 6 dlr. slet mønt
Den anden hoppe og mærplagen bekom Anders Lauritsen i Lund for 7½ dlr. slet mønt
Køer 2, studekalve 1, Før og lam 8, Gæs 12,
For hvis andet boskab og værd K.M. tilkom efter Poul Ridefogeds register som han red for 5 dlr. 1 mark rigs 3 sk.

*) Niels Mouritsen forlader gården og den fæstes bort året efter, her fremgår det, at der er tale om Sønderup i Hornum herred.

Annammet efter kvinde udi (Torstum), som for troldomssag bortrømte (gårdens landgilde føres hermed til udgift) rug 5½ td 1 skp, byg 15 skp. havre ½ td.
for hvis andet boskab og vare K.M. tildømt efter Poul Ridefogeds register, som han solgte for 5 dlr. 1 mark rigs 1 sk.

Annammet efter Maren Nielsdatter i Vorning som for tyveri blev rettet som hun tilstod, videre end det som er ført til indtægt 1618 udi K.M. s regnskab 22 dlr. rigs 8 sk. d. 84 sk.

REGNSKABET 1620/21

Essenbæk og Kristrup birker 1620/21
stedsmål og sagefald

Jens Keldsen i Kristrup af et hus sst. Hans Rasmussen afdøde. 2 dlr.

Niels Rasmussen i Kristrup af den halve gård sst., som Rasmus Sørensen afdøde. 12 dlr.

Niels Svendsen som boede udi Vorning af det gadehus i Hørning, som Peder Nielsen iboede. 1 td. havre

Erik Andersen af den halve gård i Kristrup, som Søren Tomasen afdøde. 12 dlr.

Niels Sørensen af den gård i Romalt Niels Pedersen afdøde. 16 dlr.

Mette Jensdatter i Virring for lejermål med Niels Hjulmand i Assentoft. 6 dlr.

Anne Jensdatter i Årslev for lejermål med Mourits Jensen sst. 6 dlr.

Kirsten Sørensdatter i Hørning for lejermål med Jens Rasmussen i Gunnestrup. 6 dlr.

Karen Mogensdatter i Trustrup for Lejermål med Oluf Jensen i Lund. 6 dlr.
Mikkel Sørensen i Drastrup for Kirsten Rasmusdatter i Moskær han besov og efter at de blev hinanden ægteviet har han derfor udgivet 6 dlr.

Mikkel Pedersen i Kristrup for Karen Jenses han besov, og for han var forarmet og havde intet at give af, da ham bevilget for 6 dlr.

Galten herred 1620/21
stedsmål og sagefald

Tomas Rasmussen i Haslund af den gård Anders Long sst. forlod. 26 dlr.

Las Jensen i Vissing af en kirkeager på Vissing mark, som ligger
til Vissing Kirke og hans fader Jens Lassen tilforn i brug havde. 2 dlr.

Niels Olufsen i Jebjerg af den gård sst., Mikkel Simonsen afdøde. 22 dlr.

Peder Christensen i Haslund af den halve gård sst., som Christen Pedersen afdøde 30 dlr. 1 okse

Christen Nielsen som tjente Tyge Lauritsen i Haslund for lejermål med Maren Sørensdatter sst. 12 dlr.

Anne Christensdatter i Galten for Lejermål med Søren Jensen i Vissing. 6 dlr.

Kirsten Jensdatter i Ginderup for lejermål med Jens Jensen Snog sst. 6 dlr.

Barbro Nielsdatter i Halling for lejermål med Frands Sørensen sst., og var forarmet 5 dlr.

Maren Rasmusdatter i Hadbjerg for lejermål med Søren Jensen i Røved udi hendes ægteskab, dog manden havde længe været forhindret, og hendes formue var ganske ringe, er derfor bevilget at udgive. 6 dlr.

Mette Nielsdatter i Langskov for lejermål med Søren Olufsen, som tjente Niels Hansen i Tåstrup 6 dlr.

Jens Pedersen i Haslund for lejermål med Barbro Nielsdatter sst. 12 dlr.

Niels Olufsen i Haslund for lejermål med Anne Christensdatter i Tebbestrup, og for hans armod er ham bevilget for 10 dlr.

Niels Jensen Amdrup soldat i Langskov for lejermål med Anne Mikkelsdatter sst., og formedelst han var forarmet er han bevilget for 6 dlr.

Niels Madsen i Vissing for lejermål med Else Christensdatter sst., tvende gange han har beganget, dog første gang førend K.M. mandat blev udgangen om lejermål. 18 dlr.

Houlbjerg herred 1620/21
stedsmål og sagefald

Peder Jensen af Over mølle, som Mads Jensen afdøde. 8 dlr.

Peder Christensen i Danstrup fæstede den gård i Vellev, som Peder Jensen afdøde 18 dlr. 1 okse

Anders Jostsen i Horslev af den halve gård sst., som hans fader afdøde. 14 dlr.

Christen Sørensen i Gullev af det hus, hans fader Søren Fischer sst., oplod. 1 dlr.

Morten Sørensen i Gullev af det hus sst., som Keld Gregersen afdøde 2 dlr.

Frands Pedersen som tjente Peder Nielsen i Sal for lejermål med Kirsten Nielsdatter i Søby. 12 dlr.

Mads Christensen i Horslev for slagsmål med Søren Nielsen sst. 2 dlr.

Søren Christensen i Tind for lejermål med Karen Jensdatter i Borris, og efterdi han var forarmet er ham bevilget at udgive 6 dlr.

Jesper Lauritsen i Gerning for et slag. han slog Karen Jensdatter sst. 3 mark

Rasmus Mogensen i Horslev for slagsmål han var udi med Niels Nielsen sst. 3 mark

Morten Madsen i Danstrup for slagsmål, han var udi med Christen Sørensen sst. 6 mark

Anders Christensen og Hans Mikkelsen i Tind af svin, de ulovligt havde på skoven. 1 dlr.

Sønderlyng herred 1620/21
stedsmål

Mikkel Jensen af et kirkeboel i Ørum, som Laurits Skrædder afdøde. 12 dlr.

Søren Christensen i Hammershøj af den gård sst., som Mads Pedersen oplod. 20 dlr.

Onsild herred 1620/21
stedsmål og sagefald

Jep Lassen i Nør Onsild af den halve gård, Anders Ibsen sst. oplod. 14 dlr.

Peder Nielsen i Sønder Onsild af den halve gård sst., hans fader Niels Andersen oplod. 40 dlr. 1 okse

Peder Nielsen i Sønder Onsild af den gård sst., som Anders Erslev afdøde. 10 dlr.

På K.M.s Nådigste behag er bevilget Tomas Mikkelsen i Snæbum den øde gårds ejendom sst., som udi mange år har standen øde. og Christen Pedersen tilforn har påboet, og skal den bruge til sin egen uden stedsmål, ægt og arbejde og fri for landgilde til skt. Mikkels dag 1625, og da at udgive landgilde efter jordebogen og gøre ægt og arbejde af den, som det sig bør.

Anne Christensdatter i Snæbum for lejermål med Niels Fischer i Vejrum, efterdi hun var forarmet er hun bevilget for 4 dlr.


Gjerlev herred 1620/21
stedsmål og sagefald

Jens Jensen i Knejsted af den gård hans fader, Jens Lauritsen oplod, og skal være herredsfoged udi hans faders sted, så og haver Sem bro med hvis rettighed, der kan gå af den, og skal han holde den ved god hævd og magt med bygning bul, så at den vejfarende mand kan vel komme over den uden skade, såfremt at han ikke der for ville stande til rette, og er ham på K.M.s nådigste behag bevilget at give der af 30 dlr.

Morten Christensen af det gadehus udi Gjerlev, som Laurits Christensen oplod. 2 dlr.

På K.M.s nådigste behag er bevilget Niels Jensen i Kastbjerg det øde gadehus sst., som Christen Jensen tilforn haver påboet uden stedsmål og giver sin skyld til Kastbjerg kirke og gør løbende ugedag for K.M. og skal bygge og forbedre samme gadehus.

Jens Simonsen i Enslev af den gård sst., som Niels Jensen afdøde. 4 dlr. 2 okser

Anders Nielsen i Tørslev fæstede det hus, Poul Mikkelsen sst. oplod. 4 dlr.

Peder Jensen i Blenstrup for lejermål med Karen Pedersdatter sst., og efterdi blev hinanden ægtende og dem bevilget, at udgive 3 dlr.

Christen Jensen i Kærby for ulovlig skytteri, som han blev befunden og for slagsmål han var udi, med Anders Møller i Kærby mølle der for udgivet 10 dlr.

Inger Sørensdatter i Gjerlev for lejermål med Christen Tomasen i Stangerum. 6 dlr.

Nørhald herred 1620/21
stedsmål og sagefald

Jens Jensen i Hald fæstede den gård sst., som hans stedfar Christen Jensen sst. oplod. 32 dlr. 1 okse

Christen Pedersen i Ejstrup fæstede den gård sst., som Søren Christensen oplod. 30 dlr. 1 okse

Otte mænd udi Hald har aftinget for ulovlig skovhugst udi Købskov og for overhørelse, hvorfor hver gårdmand, som var med, har udgivet 3 dlr. og hver halvgårdsmand 2½ dlr. som efterfølger

Gårdmænd
Søren Amon i Hald 3 dlr.
Søren Nielsen sst. 3 dlr.
Rasmus Andersen sst. 3 dlr.
Christen Poulsen og Christen Jensen sst. 3 dlr.
Christen Madsen sst. 3 dlr.
Knud Pedersen Nør sst. 3 dlr.
Christen Jensen sst. 3 dlr.
Tor Nielsen sst. 3 dlr.
Jost Nielsen sst. 3 dlr.
Christen Nielsen sst. 3 dlr.

Halvgårdsmænd
Anders Christensen i Hald 1½ dlr.
Christen Pedersen sst. 1½ dlr.
Keld Pedersen sst. 1½ dlr.
 
Maren Christensdatter, som tjener Peder Nielsen i Asfærg for lejermål med Christen Andersen i Kotrup. 6 dlr.

Støvring herred 1620/21
stedsmål og sagefald

Morten Sørensen i Vore fæstede den øde gård i Mellerup, som Søren Pedersen tilforn har påboet, og efterdi gården har været forskyldet og derover standen øde, er på K.M.s nådigste behag afslagen dette efterskrevne af landgildet 7 skp. havre, 1 otting smør, 1 (forfølge), og skal være fri for skyld og landgilde ægt og arbejde til skt. Mikkels dag 1622. des midlertid gården opbygge og da give landgilde og gøre ægt og arbejde og skal give til indfæstning 2 td. havre

Kirsten Knudsdatter i Lem for lejermål med Jens Pedersen. 6 dlr.

Anders Christensen, som tjener Rasmus Jensen i Kondrup for lejermål med Johan Pedersdatter sst. 12 dlr.

Velling birk 1620/21
stedsmål

Niels Lassen i Stevnstrup fæstede det hus sst., som Rasmus Nielsen sst. oplod. 6 dlr.

Tånum birk 1620/21
stedsmål

Christen Bertelsen fæstede det boel i Over Hornbæk, som Niels Keldsen afdøde. 10 dlr.

Anders Andersen fæstede den gård i Tånum, som Keld Sørensen afdøde. 20 dlr.

Skern birk 1620/21
stedsmål

Christen Sørensen, som boede i Hjermind, fæstede det hus i Terp, som Søren Full iboede. 4 dlr.

Søren Sørensen, som fæstede det hus i Tindbæk, som Christen  Olufsen Smed sst. oplod. 8 dlr.

Hornum herred 1620/21
stedsmål

Peder Christensen fæstede den halve gård udi Sønderup, som Niels Mouritsen sst. oplod. 8 dlr.

RØMNINGSGODS 1620/21

Annammet efter Christen Rasmussen i Dalbyneder, som bortrømte for han om nattetide ville stille sig til, at sætte ild på hr. Olufs gård sst. rug 4 td. 3 skp. byg 3 td. svin 1 (i margen landgilden hermed til afkortning og er herpå tingsvidne på samme korn)

Annammet af Laurits Byrialsen i Tørslev til førlov. som er arv han tog efter Christen Byrialsen sst. 3 ort.

Annammet af Jens Sørensen i Nørbæk, som var blodvide for Peder Koes sst., han dræbte af nødværge, og sandemænd derfor svor ham til fred. 3 mark rigs

Annammet af Niels Christensen i Hadstrup, som Søren Nielsen sst. var Christen Bugge i Gassum skyldig for den hoppe, han købte og som bortrømte med Tomas Christensens datter sst. 10 dlr. s.

Film nr. M.18102

REGNSKABET 1621/22
                   
Essenbæk og Kristrup birker 1621/22
stedsmål

Niels Sørensen i Tammestrup af Volk mølle, som Tomas Møller afdøde. 60 dlr.

Niels Svendsen i Virring af det hus i Hørning, Peder Bødker oplod. 1 td. havre

Tomas Tomasen i Kristrup af den halve gård sst., Tomas Pedersen påboede. 16 dlr.

Jens Pedersen i Kristrup af et gadehus sst., Erik Andersen afflyttede. 1 dlr.

Jens Nielsen i Romalt af den gård samme sted, som Christen Hansen afdøde. 14 dlr.

Søren Jensen af den gård i Kristrup, som Jens Sørensen afdøde 20 dlr.

Jens Sørensen i Kristrup af det gadehus sst, som Rasmus Pedersen afdøde. 1 dlr.

Mogens Christensen i Virring af det boel i Assentoft, som Tomas Holst oplod. 8 dlr 1 okse

Oluf Skov i Kristrup af et stykke eng ved Pilholm, som han skal give årlig 8 sk. af til landgilde og stedsmål 4 dlr.

Las Nielsen i Kristrup af den halve gård sst., som Niels Rasmussen afdøde. 4 dlr. 1 okse

Essenbæk og Kristrup birker 1621/22
sagefald

Christen Rasmussen i Gunnestrup for lejermål med Maren Nielsdatter i Assentoft og bliver hende ægteviet derfor 3 dlr.

Søren Tomasen i Lund for Maren Nielsdatter sst. han besov. 12 dlr.

Las Nielsen Kopøt i Kristrup for nogen gange hans forseelse har været med beliggelsesmål og i andre måder med forprang og andet derfor 60 dlr. 2 okser

Christen Lauritsen i Kristrup for et tøjr, han ulovligt tog af Peder Bondes hest i Tammestrup 3 dlr.

Galten herred 1621/22
stedsmål og sagefald

Rasmus Poulsen som kom fra Tammestrup af Amstrup, som Mikkel Rasmussen oplod. 80 dlr. 2 okser

Rasmus Jensen i Værum af det hus sst., som Søren Rasmussen iboede 3 dlr.

Peder Brorsen i Galten på sin egen og sine medarvingers vegne, for som frænde at opkræve et skifte noget deres selvejer gods og der for udlovede 1 okse

Jens Tomasen i Væt af det gadehus sst., som Søren Nielsen tilforn iboede 2 dlr.

Jens Christensen i Alstrup til husbondhold af den part i den gård sst., han påboer 1 okse

Anne Sørensdatter i Galten for tvende gange hun har ladet sig beligge, og formedelst hendes armod er hende bevilget for 6 dlr.

Jens Pedersen i Halling for lejermål med Barbro Nielsdatter sst. 8 dlr.

Niels Madsen i Vissing for Kirsten Jørgensdatter sst. han besov, og formedelst han er forarmet er ham på K.M.s nådigste behag bevilget for 1 okse

Peder Lassen i Enslev for overhørelse. at han ikke ville føre Oluf Parsberg, som havde K.M.s pas, anden gang han kom der og for nogen ukvems ord, som han havde til Søren Olufsen sst., på grandestævne og der for at udgive 2 okser

Søren Eriksen i Værum for slagsmål han var udi med Anders Tøgersen og Rasmus Sørensen sst. 1 okse

Af Peder Madsen i Jebjerg for lejermål med Anne Sørensdatter sst. 12 dlr.

Laurits Nielsen i Vorup for to får han ulovligt bekom og ikke oplyste, derfor at udgive 1 okse.

Sandemændene udi Galten herred for åråd de oversvor Las Kopøt i Værum for et kvindfolk sst., omkom sig selv og deres ed blev undersagt til landsting derfor udlovet 4 okser

Houlbjerg herred 1621/22
stedsmål

Jens Madsen i Enslev af den gård sst., hans fader Mad Christensen afdøde. 70 dlr. 2 okser

Hans Sørensen den gård i Nøddelund, som hans moder oplod. 30 dlr. 1 okse

Niels Pedersen i Gullev af den halve gård sst., som Peder Nielsen afdøde. 4 dlr. 2 okser
Hans Jørgensen i Skød af det kirkeboel sst., som Peder Sørensen iboede. 6 dlr.

Christen Pallesen i Gullev af den halve gård sst., som Anne Lasses afdøde. 4 dlr. 2 okser

Jens Olufsen i Borre af den gård i Gerning som Niels Mikkelsen afdøde. 80 dlr. 2 okser

Christen Mikkelsen i Vellev af det gadehus sst., som Rasmus Bjørnsen oplod. 40 dlr. 1 okse

Jens Andersen som kom fra Vormstrup af den gård i Sal, som Jens Pedersen afdøde, og som for lejermål han havde begangen med Kirsten Rasmusdatter. 28 dlr. 1 okse

Houlbjerg herred 1621/22
sagefald

Christen Jensen i Vilstrup for lejermål med Maren Andersdatter i Vormstrup. 12 dlr.

Christen Sørensen i Nøddelund for Maren Eriksdatter sst., han besov, og for hans formue var ringe, er ham bevilget for 8 dlr.

Christen Sørensen i Nøddelund for Maren Jensdatter i Sal, han tvende gang besov. 21 dlr 1 ort 8 sk.

Jens Madsen i Østergård for lejermål han har begangen med Anne Nielsdatter sst., både for sig selv og hende 16 dlr.

Else Pedersdatter i Danstrup for lejermål, hun har begangen med Niels Nielsen i Danstrup. 6 dlr. 8 sk.

Peder Sørensen i Gullev for bordag han var udi med Maren Jensdatter sst., 2 dlr.

Søren Jensen i Alstrup for lejermål, som han havde begangen med Anne Nielsdatter i Vilstrup og eftersom det var sket førend K.M.s
brev om så høje lejermål udgik, er ham bevilget for 8 dlr.

Christen Sørensen Fischer i Gullev for slagsmål, han har været udi med Jens Haurum og Christen Sørensen i Haurum. 2 dlr.

Søren Fischer i Gullev for bordag, han var udi med Iver Jepsen i Sal. 2 dlr.

Sønderlyng herred 1621/22
stedsmål og sagefald

Poul Jensen i Hammershøj af det hus sst, Niels Kock afdøde. 2 dlr.

Jens Nielsen i Vorning af den halve gård, hans far Niels Esbensen sst., afdøde. 12 dlr.

Iver Christensen i Hammershøj af det hus, som Anders Jensen oplod 2 dlr.

Jost Nielsen, som tjente Knud Sørensen i Vorning, for lejermål med Mette Christensdatter. 12 dlr.

Anders Nielsen i Mollerup for han oversvor Mads Pedersen udi Hammershøj for gårdfred. 5 dlr. kurant

Onsild herred 1621/22

Tomas Mikkelsen i Snæbum til indfæstning af den øde gårds ejendom sst., som Christen Pedersen har påboet, som og indført udi K.M.s regnskab 1620. 1 td. havre

Niels Jensen af den halve gård i Sønder Onsild, som hans fader Jens Mortensen oplod. 10 dlr.

Er på K.M.s nådigste behag bevilget Anders Jensen i Brøndum kvit og fri foruden stedsmål og herlighed til slottet til skt. Mikkels dag Anno 1624, halv den bondegård i Brøndum, som Christen Rask påboede, og des midlertid skal han bygge og forbedre gården og når de år er forløben, skal han udgive herligheden og alt hvis andet her til slottet bør at udgives og gøres med rette.

I lige måde er på K.M.s nådigste behag bevilget Peder Nielsen i Hornum den halve selvejergård sammesteds, som Christen Nielsen har påboet, og nogen tid lang været øde. Og skal den beholde kvit og fri for stedsmål skyld og landgilde ægt og arbejde her til slottet til skt. Mikkels dag anno 1624, og da at udgive skyld og landgilde og gøre ægt og arbejde her til slottet, og des midlertid at bygge og forbedre gården, som det sig bør.

Niels Sørensen i Skellerup af den gård sst., som Bertel Christensen afdøde. 10 dlr. 1 okse

Gjerlev herred 1621/22
stedsmål og sagefald

Jens Sørensen i Dalbyneder af den gård, som Rasmus Christensen for ham oplod, så vel som af den halve gård sst., som Christen Rasmussen frarømte. 16 dlr.

Anders Christensen af den halve gård i Tørslev, som Christen Andersen sst. oplod. 16 dlr.

Christen Ibsen af det boel udi Tørslev, som Christen Nielsen afdøde. 11 dlr.

Jens Christensen i Gjerlev af den gård i Blenstrup, som Laurits Mikkelsen oplod. 20 dlr.

Jens Andersen i Tørslev af den gård sst,. Jens Nielsen afdøde. 15 dlr.

Jørgen Tomasen af det hus udi Kastbjerg, som Rasmus Stryger afdøde. 2 td. havre

Poul Mikkelsen i Tørslev af det hus sst., som Mikkel Poulsen afdøde. 1 okse

Anders Houmand i Enslev og Tomas Poulsen sst., på menige Enslev sognemænds vegne, for de uden minde havde brugt Enslev sognetiende kirkens anpart og der for måtte give 1 okse

Maren Jensdatter i Gjerlev for lejermål med Jens Jørgensen soldat, hvilken hendes forseelse havde begangen, imidlertid hun var trolovet med en anden karl og der for måtte udgive 7 dlr.

Anders Pedersen i Gjerlev for overhørelse. 5 dlr.


Nørhald herred 1621/22
stedsmål og sagefald

Mikkel Nielsen i Fårup af det kirkeboel, hans far Niels Mikkelsen sst., oplod. 4 dlr.

Jens Gjellevsen af den halve gård i Jennum, som Christen Andersen afdøde. 60 dlr.

Keld Pedersen i Hald af det kirkeboel sammesteds, som Rasmus Nielsen afdøde. 12 dlr.

Jesper Jensen i Dyrby af halv Dyrbygård, som Christen Christensen oplod 10 dlr.

Christen Andersen, som tjente Peder Christensen i Kotrup, for lejermål han har begangen med Maren Christensdatter, som tjente Peder Nielsen i Asfærg. 12 dlr.

Christen Andersen udi Asfærg for lejermål han har begangen med Maren Christensdatter sst. 12 dlr.

Mads Simonsen i Asfærg, for en borgen han opbrød mod Gregers Jensen sst. 4 dlr.

Støvring herred 1621/22
stedsmål

Terkel Christensen af den gård i Harridslev, som Niels Jensen afdøde, så og af den halve part af den gård Jens Rasmussen afdøde  og Niels Jensen i borg havde for 30 dlr. 1 okse

Jens Andersen i Mejlby af den halve part den gård, hans far iboede 17½ dlr.

Thomas Jensen i Kousted af den halve gård, Jens Pedersen Gimming ham oplod. 20 dlr. 1 okse

Niels Pedersen i Svejstrup af halvparten den gård sst., hans far Peder Lassen oplod. 20 dlr.

Rasmus Christensen i Mellerup af halvparten af det boel, som Jep Tøgersen iboer. 5 dlr.

Rasmus Jensen i Gimming af det hus i Tjærby, som Christen Andersen afdøde. 3 dlr.

Jens Christensen i Lem af den gård, hans mor Anne Pedersdatter iboede. 30 dlr.

Laurits Pedersen i Hornbæk af den gård i Mejlby, som Jens Pedersen afdøde. 40 dlr.

Christen Christensen i Helsted af det gadehus sst., som Frands Lauritsen afdøde. 1 dlr.

Søren Lauritsen i Støvring af den gård i Mejlby, som Jens Andersen afdøde. 30 dlr.

Støvring herred 1621/22
sagefald

Jens Møller i Over mølle for hans gård var forfalden og for overhørelse og anden uvillighed. 60 dlr.

Velling birk 1621/22
stedsmål og sagefald

Mads Andersen, som kom fra Øster Velling, af den gård i Helstrup, som Christen Jensen fradøde. 10 dlr.

Jens Nielsen, som kom fra Vellev, af fornævnte gård i Helstrup, som Mads Andersen oplod. 20 dlr.

Jens Madsen, som kom fra Hvalløs af den gård i Helstrup, som so  stor Peder Nielsen afdøde. 40 dlr. 1 okse

Niels Nielsen i Helstrup af det hus sst., som Christen Dyrby afflyttede. 1 okse

Maren Lasdatter i Vester Velling for hun tvende gange har ladet sig besove, førend K.M.s brev udgik om lejermål og formedelst hendes armod og hende på K.M.s nådigste behag bevilget for 6 dlr.

Tånum Birk 1621/22
stedsmål

Peder Christensen af den gård i Tånum, som Las Christensen sammesteds oplod. 20 dlr.

Las Sørensen i Tånum af Jens Christensens gård sst. 20 dlr. 1 okse

Rougsø herred 1621/22
stedsmål og sagefald

Frands Jensen i Kar af Søren Nielsen gård sst. 16 dlr.

Poul Poulsen som boede udi Hollandsbjerg, af Niels Poulsens gård i Bur. 1 okse

Maren Mikkelsdatter udi Ørsted for lejermål, hun havde begangen med Christen Jensen i Gimming. 6 dlr.

RØMNINGSGODS 1621/22

Annammet af Christen Jensen og Maren Jensdatter i Gjerlev til førlov for en arv de tilfaldt efter deres mor Birgitte Pedersdatter sst. 6 mark

Annammet af Rasmus Sørensen i Fløjstrup på Mikkel Sørensens vegne i Selling, Anders Sørensen i Årslev, Niels Sørensen i Gunnestrup deres vegne for en arv de bekom efter Inger Sørensdatter i Hørning 9 mark

Annammet af Niels Hjulmand i Sønder Onsild, Peder Bødker i Lindum og N.N i Holm for en arv de bekom efter Christen Madsen i Nør Onsild 9 mark

Annammet efter Søren Jensen Skrædder i Værum som for drabssag blev henrettet og K.M. tilfaldt og vurderet efter tingsvidnes lydelse, 1 egekiste for 10 mark 1 hørgarnslagen for 2 mark 1 blårgarnslagen for 1 mark 1 hørgarnshåndklæde for ½ mark 1 gammel lås for 6 sk.  - - osv. ialt vor 8 dlr. ½ mark s. byg 1½ td. havre 2 td. får 4.

Annammet af Maren Rasmusdatter i Kristrup til førlov for arv hun bekom efter Hans Rasmussen sst. 3 mark

REGNSKABET 1622/23

Kristrup birk 1622/23
stedsmål

Laurits Poulsen i Kristrup af det gadehus sammesteds, som Anders Knudsen oplod 2 dlr.

Rasmus Mikkelsen af den gård i Hørning, som Rasmus Nielsen iboede. 40 dlr.

Galten herred 1622/23
stedsmål

Peder Madsen i Jebjerg af den gård i Værum, som Jens Rasmussen Tysk iboede. 100 dlr. 1 okse

Niels Olufsen i Røved til husbondhold af den gård, som Christen Poulsen oplod. 2 okser

Niels Pedersen af det gadehus i Robtrup, som Jens Rasmussen oplod. 6 dlr.

Jens Christensen af det hus i Vissing, som Mads Christensen tilforn i brug havde 4 dlr.

Jens Pedersen i Røved for samfrænder at opkræve, at skifte den selvejergård i Halling Frands Sørensen iboede, og der for udgivet 1 okse

Joen Nielsen af det hus i Væt, som Oluf Jensen oplod. 4 dlr.

Anders Pedersen som kom af Drammelstrup af den gård i Tebbestrup, som Jens Sørensen Skovgård afdøde. 50 dlr. 1 okse

Galten herred 1622/23
sagefald

Jens Pedersen i Røved for deres eget barn, som var et pigebarn, blev død udi sengen hos faderen og moderen om natten, og for fællig dom er dem på K.M.s nådigste behag, tinget der for at udgive 1 okse

Jens Simonsen i Haslund for lejermål, han har begangen med Mads Andersens datter sst., og for hans armod blev han på K.M.s nådigste behag bevilget der for at udgive 4 dlr.

Peder Madsen i Værum af tinget på Anne Tyskes vegne sammesteds for letfærdighed, hun havde ord for at have begangen, imidlertid hendes husbond levede og har der for udgivet. 40 dlr.

Houlbjerg herred 1622/23
stedsmål

Poul Sørensen i Horslev af det kirkeboel sammesteds som Anne Sørens tilforn iboede. 8 dlr.

Christen Sørensen degn i Haurum af det jordstykke i Haurum, som kirkeladen har standen på, og skal den opbygge og forbedre. 1 td. havre

Mads Lassen i Gerning af den gård sst., hans fader las Jensen afdøde. 50 dlr. 2 okser

Anders Jensen i Vellev af den gård sst., som Søren Sørensen afdøde. 20 dlr. 1 okse

Jens Olufsen i Gerning af den halve gård i Sal, som Iver Jespersen afdøde 10 dlr.

Mikkel Nielsen af den halve gård i Sal, som Søren Lassen sst. oplod. 10 dlr.

Houlbjerg herred 1622/23
sagefald

Søren Hansen i Amstrup for to læs ved, han ulovlig bekom udi Amstrup skov 1½ dlr.

Joen Sørensen i Nøddelund for lejermål, han har begangen med Birgitte Jørgensdatter sammesteds, og formedelst han er forarmet er ham på K.M.s nådigste behag bevilget for 9 dlr.

Sønderlyng herred 1622/23
stedsmål

Jens Jepsen i Læsten af den tredje part af den gård sst., som Niels Nielsen oplod. 20 dlr. 2 okser

Jacob Nielsen af den gård i Vorning, som hans fader Niels Ibsen iboede. 16 dlr. 1 okse

Jesper Jensen Holgård af den gård i Årup, som hans mor Birgitte Holgårds oplod. 20 dlr. 4 okser

Peder Jensen Tømmermand i Tindbæk af det hus udi Læsten, som Niels Kock oplod. 2 dlr.

Onsild herred 1622/23
stedsmål

Jens Christensen af den halve gård i Sønderup, som Peder Christensen afdøde. 8 dlr.

Gjerlev herred 1622/23
stedsmål og sagefald

Poul Ibsen af det hus udi Tørslev, som Joen Jensen tilforn iboede. 4 dlr.

Erik Lassen i Kastbjerg af det hus sst., som Jørgen Tomasen oplod. 2 td. havre

Jens Lauritsen i Blenstrup for uførm, han gjorde udi Mikkel Lassens hus sst. 5 dlr.

Nørhald herred 1622/23
stedsmål og sagefald

Christen Christensen i Stovby af to parter af den halve gård sst. og en fjerding jord på Hald mark, som hans fader Christen Rasmussen oplod. 20 dlr. 1 okse

Øster Mads Nielsen af halvparten hans fader Niels Bondes gård i Kousted. 20 dlr.

Jens Christensen udi Kousted af den gård i Kousted, som Jens Jensen iboede. 20 dlr.

Mikkel Pedersen af det øde kirkeboel i Fårup, som Mikkel Nielsen havde påboet. 4 dlr.

Eske Christensen i Hvidsten for lejermål, han har begangen med Volborg Christensdatter sst., og for hans fattigdom er ham på K.M.s nådigste behag bevilget for 1 okse

Støvring herred 1622/23
stedsmål og sagefald

Niels Jensen i Bjergby af den halve gård sammesteds, som Jep Sørensen oplod. 20 dlr. 1 okse

Mikkel Nielsen i Harridslev af det boel udi Albæk, som Anders Jensen tilforn iboede. 8 dlr.

Christen Sørensen, som flyttede af Randers, af det boel i Harridslev, som Jens Rasmussen sst. iboede og skal bruge til samme boel halvparten af det øde gårds jord, som ligger til Jep Rasmussens gård sst. 8 dlr.

Anders Jensen i Albæk af den halve gård i Harridslev, som Mikkel Nielsen iboede. 1 td. havre

Niels Rasmussen i Mejlby af det hus i Hald, som Niels Smed bruger jorden til. 2 td. havre

Niels Amdisen i Lem for tvende lejermål han har begangen med Margrete Nielsdatter sst., og formedelst hans armod var ringe at tage af, er ham på K.M.s nådigste behag bevilget for 13 dlr,

Velling Birk 1622/23
stedsmål og sagefald

Søren Poulsen af den gård i Helstrup, som Erik Christensen afdøde. 40 dlr. 1 okse

Anders Christensen af det hus i Helstrup, som Christen Nielsen afdøde. 1 dlr.

Las Nielsen i Stevnstrup for lejermål han har begangen med Margrete Eriksdatter sst., og for hans armod er ham på K.M.s nådigste behag bevilget for 6 dlr.

Tånum Birk 1622/23
stedsmål

Jens Mikkelsen, som kom fra Grensten af et hus i Over Hornbæk, som Christen Andersen Berg oplod. 6 dlr.

Anders Madsen i Over Hornbæk af halv hans fader Mads Christensens gård sst. 20 dlr.

Skern birk 1622/23
stedsmål

Har menige gårdmænd udi Løvskal fæstet et stykke jord, var østen Løvskal, som kaldes Ålsgårdsbæk og K.M. er tilhørende, hvor af de skal give til stedsmål alle 1 okse

Peder Sørensen af den gård i Løvskal, som Germand Jensen iboede. 32 dlr. 1 okse

RØMNINGSGODS 1622/23

Annammet som K.M. tilkom efter Oluf Poulsen i Vestrup, som for drabssag bortrømte 1½ td. rug

I lige måde annammet efter Søren Skrædder i Værum, som for drabssag blev rettet. 1 td. rug

Desligeste annammet for en liden kiste som Niels Jensen Amdrup i Astrup for drabssag frarømte efter vurderingsvidnes lydelse. 1 dlr.

REGNSKABET 1623/24

Kristrup Birk 1623/24
stedsmål og sagefald

Anders Knudsen af den halve gård i Kristrup, som Søren Nielsen afdøde. 10 dlr.

Niels Jensen i Vilstrup af den halve gård sst., som Jens Nielsen afdøde. 50 dlr. 1 okse

Ove Nielsen af den halve gård i Romalt Jens Nielsen sst. oplod. 12 dlr.

Peder Jensen Haurballe af den halve gård i Kristrup, Jens Sørensen sst., oplod. 12 dlr.

Poul Jensen i Kristrup af det hus sst., som Anders Knudsen fraflyttede. 2 dlr.

Anders Lassen Kulsted i Kristrup for noget uhjemlet gods, han havde købt og der for udlovede 1 okse

Essenbæk Birk 1623/24
stedsmål og sagefald

Jens Nielsen i Essenbæk ladegård af den gård, udi Assentoft Christen Christensen aflyttede så og den part af den øde gård, som og forskrevne Christen Christensen i brug havde, som ham og på K.M.s nådigste behag er bevilget indtil, der kommer nogen, som samme part vil fæste og opbygge. 24 dlr.

Peder Sørensen i Albøge af halvparten den gård, som hans fader Søren Terkelsen oplod. 16 dlr.

Tomas Tomasen udi Kristrup for Bordag med Jens Smed i Hørning. 4 dlr.

Galten herred 1623/24

Tomas Sørensen i Galten af den halve gårds eje sst., som Søren Nielsen før i brug havde og Mette hr. Jenses for ham oplod. 1 okse
Jens Jespersen i Lerbjerg af det gadehus sst., som Laurits Esbensen oplod, og giver sin skyld af samme hus til kirken, til stedsmål 8 dlr.

Rasmus Knudsen i Trustrup af et stykke kirkejord, som er liggende til Ølst Kirke på Robtrup mark, som kaldes Randtofte. 3 dlr.

Niels Lassen i Værum af den halve gård sst, som Niels Sørensen afdøde. 45 dlr. 2 okser

Niels Nielsen, som kom af Vester Velling til husbondhold af den selvejergård i Hallendrup, som Poul Jensen tilforn iboede. 2 dlr.

Rasmus Pedersen i Erslev af den gård, hans fader Peder Lassen iboede og oplod. 90 dlr. 2 okser

Niels Madsen i Robtrup af det kirkeboel i Væt, som Morten Pedersen tilforn iboede. 18 dlr.

Rasmus Andersen af den halve gård i Selling, som Rasmus Keldsen tilforn påboede. 20 dlr.

Jørgen Jensen som kom af Låsby af den gård i Lerbjerg, som Jens Madsen afdøde, og kvinden for ham oplod, dog mod det vilkår han skulle ægte hendes datter. 62 dlr.

Peder Pedersen, som kom af Skørring af den gård i Villendrup, som Jens Andersen afdøde, og skal ægte enken. 50 dlr. 

Mads Christensen i Ginderup af den halve gård i Værum, som Niels
Jensen oplod. 40 dlr. 1 okse

Niels Sørensen i Selling til husbondhold af den halve selvejergård i Selling, som Søren Jensen sst. oplod. 1 okse

Niels Jørgensen i Vorup af den gård sst., som hans far Jørgen Nielsen afdøde. 20 dlr.

Rasmus Sørensen af den kirkegård i Værum, som Niels Vengi oplod. 20 dlr.

Jep Nielsen i Alstrup af den halve gård i Enslev, som Rasmus Lauritsen afdøde. 30 dlr.

Poul Jensen af den halve gård i Haslund, som Mourits Keldsen afdøde. 40 dlr. 1 okse

Niels Jensen i Jebjerg af det gadehus sst. som Søren Frandsen oplod 3 dlr.

Galten herred 1623/24
sagefald

Tyge Lauritsen i Haslund for en ulovlig fjerding han havde ydet hans landgildesmør udi 1622. 20 dlr.

Jens Kær i Værum og for en ulovlig fjerding, som han ydede hans smør udi samme år. 1 okse

Rasmus Pedersen i Erslev for lejermål, han har begangen med Maren Tomasdatter sst., og er ham for hans armod på K.M.s nådigste behag derfor bevilget at udgive 1 okse

Oluf Rasmussen i Væt for ulovlig skovhugst, som han havde gjort. 1 okse
Efterskrevne har aftinget i Galten herred for deres børn og folk var med i sommer ved Torup ladegård der de røvede hø og forstak og bort afførte høet udi nogen buske og trådte det ned i marken
Poul Mogensen i Villendrup 2 dlr.
Peder Jensen i Røved 2 dlr.
Niels Iversen i Lerbjerg 2 dlr.
Rasmus Pedersen i Erslev 2 dlr.
Maren Iverses i Hadbjerg 2 dlr.
Anders Pedersen i Selling 2 dlr.
Knud Poulsen sst. 2 dlr.

Efterskrevne af K.M.s tjenere i Galten herred har aftinget, for de tog af K.M. Mel at bage i brød 1622, og ikke ydede brødet, derfor hver udgivet 2 rigsdaler, og dem som ikke ville tage mel at bage 1 rdl.
Jens Jensen i Vissing 2 dlr.
Jens Poulsen i Tåstrup for han tog af K.M. mel og i ydede ikke en tønde brød 1 dlr.
Søren Nielsen i Vissing 2 dlr.
Christen Sørensen sst 2 dlr.
Peder Lassen sst. 1 dlr.
Jens Jensen i Drammelstrup 1 dlr.
Søren Rasmussen sst. 2 dlr.
Niels Christensen i Nielstrup 2 dlr.
Laurits Sørensen sst. 2 dlr.
Peder Simonsen i Selling 1 dlr.
Knud Andersen sst 1 dlr.
Anders Pedersen sst. 1 dlr.
Christen Sørensen i Essendrup 1 dlr.
Jens Sørensen i Lerbjerg 1 dlr.
Maren Iversdatter i Hadbjerg 1 dlr.

Houlbjerg herred 1623/24
stedsmål

Søren Brantsen af den kirkegård udi Haurum, som Peder Brantsen afdøde. 18 dlr.

Jens Lauritsen i Danstrup af det gadehus sst., som Inge Andersdatter oplod. 4 dlr.

Niels Pedersen af den gård i Kovdal, som Mikkel Pedersen afdøde 100 dlr. 1 okse

Jørgen Pedersen af Tostrup, som Rasmus Christensen afdøde. 50 dlr. 2 okser

Christen Andersen af den gård i Vellev, som Søren Knudsen oplod. 20 dlr.

Christen Nielsen i Danstrup af den halve gård sst., som hans fader Niels Christensen Suder oplod. 15 dlr.

Anders Christensen  i Horslev af den gård sst., hans far Christen Clemendsen oplod 15 dlr.

Mogens Jensen i Gerning af den gård sst., hans far fradøde. 50 dlr. 2 okser

Niels Knudsen i Vellev af den halve gård sst., hans far Knud Nielsen oplod. 10 dlr.

Jens Olufsen i Gerning af et stykke jord på Ringshoved mark, kaldes Horslev kirketoft liggende til Horslev kirke. 1 dlr.

Houlbjerg herred 1623/24
sagefald

Peder Christensen og Søren Christensen i Tind for slagsmål med Christen Sørensen sst. 4 dlr.

Jens Holm i Horslev for en bøgestængel, han tog udi Horslev skov. 1 dlr.

Las Nielsen Smed i Vellev, for en bordag med Jens Skrædders hustru sst. 1 dlr.

Christen Clemendsen i Horslev for overhørelse, at han ikke ville føre af Eske Brocks gods på vejen, der han drog til herredag 1 dlr.

Mogens Sørensen udi Horslev for samme rejse, han og sad overhørig 1 dlr.

Niels Herman i Sal for husfred, han var oversvoret med Christen Pedersen sst. 3 dlr.

Mogens Sørensen i Horslev for en bøgestængel på et læs han huggede i Horslev skov ½ dlr.

Peder Nielsen i Vellev for en bøgestaver han huggede udi Soulund 1 dlr.

Rasmus Mouritsen i Vellev for en bøgestav, han huggede udi Soulund 1 dlr.
 
Peder Nielsen, som tjente Jens Madsen i Enslev for lejermål, han havde begangen med Kirsten Nielsdatter sst. og blev hinanden ægteviet derfor 9 mark.

Peder Sørensen i Gullev for slagsmål med Christen Fischer sst. 2 dlr.

Christen Fischer i Gullev for slagsmål med Peder Sørensen sst. 1½ dlr.

Peder Nielsen, som tjener Jens Madsen i Enslev, for lejermål med Anne N. i Vellev og for hans armods skyld er ham på K.M.s nådigste behag bevilget der for at udgive 4 dlr.

Peder Christensen, som tjente Mads Jensen i Knudstrup for lejermål med Birgitte Sørensdatter sst., er ham på K.M.s nådigste behag bevilget for 10 dlr.

Christen Sørensen, som tjente Peder Leth udi Astrup for lejermål med Mette Nielsdatter, som tjente Anders Christensen i Tind, er ham på K.M.s nådigste behag bevilget derfor at udgive 8 dlr.

Sønderlyng herred 1623/24
stedsmål og sagefald

Christen Pedersen i Læsten af tredje parten af den gård sst., som Jens Jepsen oplod. 2 okser

Jens Nielsen i Vorning af den halve gård sst., som Erik Christensen oplod. 12 dlr.

Niels Simonsen i Hvidding til husbondhold af den selvejergård sst., som Christen Christensen og Erik Rasmussen afdøde. 2 dlr. 1 okse

Efterskrevne af K.M.s tjenere udi Lyng herred har aftinget for de sad overhørig og ikke kom med deres heste og vogne, der hans fyrstelige nåde prinsen drog her fra slottet, hver hel gård 1 rdl. og hver halvgård ½ rdl.
Søren Christensen i Hammershøj 1 dlr.
Jens Nielsen Krog sst. 1  dlr.
Anders Nielsen Krag sst. ½ dlr.
Jacob Nielsen i Vorning 1 dlr.
Jens Nielsen sst. 1 dlr.
Jens Harbo i Nørbæk 1 dlr.
Las Andersen i Vorning 1 dlr.
Peder Pedersen sst. 1 dlr.
Jens Kok sst. 1 dlr.
Christen Sørensen og Niels Jensen sst. 1 dlr.
Peder Stor i Vejrum 1 dlr.
Jens Fischer og Niels Fischer sst. boelsmænd 1 dlr.
Christen Simonsen, Jens Villadsen og Las Christensen i Læsten 3 dlr.
Christen Knop i Hammershøj ½ dlr.
Christen Pedersen i Læsten ½ dlr.
Las Andersen i Øls 1 dlr.
Jens Olufsen, Christen Nielsen, Las Pedersen og Jens Tomasen i Øs fire fuldgårde, havde men to vogne borte 2 dlr.
Anders Lauritsen i Hvidding og Niels Simonsen sst. 2 dlr.

Onsild herred 1623/24
stedsmål

Niels Sørensen i Sønder Onsild af den halve gård sst. som Maren Pedersdatter oplod. 24 dlr

Niels Olufsen i (Buoldrup) af den halve gård i Sønder Onsild, som Christen Poulsen iboede 20 dlr.

Niels Sørensen af den halve par gård i Gettrup, som Peder Pedersen iboede 12 dlr.

Anders Christensen i Aptrup af det boel sst. Christen Lauritsen tilforn i brug havde 6 dlr.

Christen Bonnesen i Nør Onsild af den halve gård sst., som Anders Keldsen sst., for ham oplod. 20 dlr.

Gjerlev herred 1623/24
stedsmål

Niels Ibsen i Tørslev af den gård, som Niels Terkelsen afdøde. 30 dlr.

Laurits Christensen af den halve gård i Dalbyneder, som Jens Sørensen oplod. 4 dlr.
1 okse


Nørhald herred 1623/24
stedsmål og sagefald

Hr. Lembæk i Spentrup af Gassum og Spentrup kirkelader. 2 okser 4 td. havre

Mads Andersen i Hald af den halve part, den gård hans far Anders Poulsen iboede. 20 dlr. 1 okse

Rasmus Bodelsen, som tjente fru Else på Kotrup, for lejermål han havde begangen med Else Rasmusdatter i Tved er ham på K.M.s nådigste behag bevilget der for at udgive 6 dlr.

Christen Pedersen i Helstrup for Lejermål han havde begangen med Inger Mortensdatter sst., og formedelst han fæstede på K.M.s i Neder Hornbæk er ham bevilget der for at udgive 8 dlr.

Christen Jensen i Jennum for lejermål med Birgitte Sørensdatter  sst. og efterdi han er blevet hende ægteviet er han derfor bevilget at udgive 9 mark

Udi lige måde Niels Jørgensen i Asfærg for lejermål med Maren Jensdatter sst. og efterdi han blev hende ægteviet har han udgivet 9 mark

Christen Sørensen Albæk i Lind for lejermål med Maren Lasdatter 12 dlr.

Søren Pedersen sst. for lejermål med Maren N. sst. 12 dlr.

Støvring herred 1623/24
stedsmål

Søren Poulsen udi Harridslev af den gård sst., som Christen Jensen snedker afdøde. 16 dlr.

Peder Christensen i Tjærby af det kirkeboel sst., som hans fader Christen Nielsen fradøde. 16 dlr. 1 okse

Jacob Sørensen af den gård i Mellerup, som Niels Poulsen afdøde.
18 dlr.

Søren Andersen af den gård i Lindbjerg, som Peder Jensen afdøde.  20 dlr. 1 okse

Jens Pedersen i Lem af den halve gård sst., hans fader Peder Frandsen oplod. 12 dlr. 1 okse

Velling birk 1623/24
stedsmål og sagefald

Christen Andersen i Stevnstrup af de to parter af den gård sst.,  som Hans fader Anders Knudsen tilforn udi brug havde. 24 dlr.

Niels Christensen i Grensten af den gård i Helstrup som Mikkel Brøgger afdøde. 40 dlr.

Jens Sørensen i Vester Velling af halvparten af Vellinggård, som Las Pedersen tilforn iboede og afdøde. 80 dlr. 2 okser

Christen Jensen som boede i Helstrup for et gadehus sst. han ulovet undveg og afdrog 2 okser 
Af efterskrevne K.M.s tjenere i Velling birk er annammet deres bøder for overhørelse, at de ikke mødte hver med deres heste og vogne, der samme fyrstelige nåde prinsen drog her fra slottet
Tomas Andersen i Helstrup 1 dlr.
Niels Jensen og Karen Sørensdatter i Helstrup 1 dlr.
Jens Christensen og Anders Christensen i Helstrup 2 dlr.

Rasmus Mortensen i Øster Velling for han tog mel til to tønder  brød og ydede ikke uden en tønde 1 dlr.

Mads Jensen sst. udi lige måde som forskrevet står 1 dlr.

Peder Nielsen sst. og i lige måde 1 dlr.

Niels Jensen i Helstrup og i lige måde 1 dlr.

Tånum birk 1623/24
stedsmål

Christen Pedersen i Hadstrup af den halve gård i Neder Hornbæk  som Christen Christensen afdøde. 40 dlr. 1 okse

Christen Andersen af den halve gård udi Neder Hornbæk som Christen Pedersen afdøde. 30 dlr. 1 okse

Skern birk 1623/24
stedsmål

Anders Sørensen skrædder af det hus i Tindbæk som Jens Mikkelsen oplod. 1 okse

Niels Madsen i Fårup i Middelsom herred af den gård i Terp, som Peder Mikkelsen afdøde. 30 dlr.

Rougsø herred 1623/24
stedsmål

Niels Christensen i Ørsted af det gadehus sst. som Ebbe Skrædder iboede. 4 dlr.

RØMNINGSGODS 1623/24

Annammet som tilkom efter Jep Tøgersen i Mellerup som havde ingen arvinger penge 5 mark, 1 ko, 1 får, 1 svin 

Annammet efter Hans N. i Helstrup som bortrømte for han blev påvundet at have handel med en hoppe 6 skæpper rug

Annammet af Poul Pedersen i Jegstrup Jens Pedersen Elkær og  Christen Andersen i Tånum for arv de afførte efter salig Peder  Lassen som døde i Erslev 9 ort

Annammet af Christen Rasmussen for arv han afførte efter hans salig fader Rasmus Christensen i Tåstrup 3 mark  

Annammet af Joen Lassen i Gjerlev for arv han afførte efter Hans mor Anne Lasses sst. 3 mark

Annammet af Søren Christensen i Bur for arv han afførte efter Else Ibsdatter i Sønder Onsild 3 mark.

REGNSKABET1624/25

Essenbæk birk 1624/25
stedsmål

Jens Rasmussen af et gadehus udi Kristrup, som Anders Pedersen Kousted afdøde. 4 dlr.

Rasmus Rasmussen i Kristrup af et gadehus sst., som Poul Markmand afflyttede. 1 dlr.

Jens Udsen i Hørning af et hus i Kristrup, som Peder Tånum af flyttede 8 dlr.

Frands Ibsen i Kristrup af en gård i Drastrup, Rasmus Rasmussen Tork afdøde. 40 dlr. 2 okser

Christen Pedersen i Ølst af en gård i Drastrup, som Sørens Sørensen afdøde 40 dlr. 1 okse

Mogens Christensen i Assentoft af ottende parten af en øde gårds jord der sst., som Christen Pedersen tilforn i brug havde og fradøde. 1 okse

Peder Rasmussen i Hørning af et gadehus sst., som Tomas Jensen oplod. 2 dlr.

Tomas Andersen i Hørning af en halv gård sst., som Niels Lassen afdøde. 30 dlr. 2 okser

Rasmus Nielsen i Kristrup af et hus i Assentoft, som Henrik Nielsen afdøde 2 dlr.

Niels Rasmussen i Essenbæk ladegård af ottendeparten af en øde gårds jord i Assentoft, som Svend Jespersen tilforn i brug havde. 2 okser

Essenbæk birk 1624/25
sagefald

Maren Rasmussen i Årslev for beliggelsesmål, hun med Rasmus Rasmussen i Hørning havde begangen og skal ægte hverandre 2 dlr.

Galten herred  1624/25
stedsmål

Søren Jensen i Robtrup af de to parter hans far Jens Sørensens gård sst., han oplod. 60 dlr. 1 okse

Jens Madsen i Haslund af Morten Pedersens gård sst., som han fradøde. 70 dlr. 2 okser

Poul Nielsen i Langskov til husbondhold af halvparten hans faders Niels Jensens gård sst., som han fradøde. 1 okse
Anders Mortensen i Selling af en gård sst., Niels Sørensen afdøde. 10 dlr.

Rasmus Jensen i Bramstrup til husbondhold af Mads Nielsens gård i Nielstrup. 1 okse

Clemend Rasmussen i Robtrup af en gård sst., Niels Keldsen fradøde 60 dlr.

Peder Nielsen i Væt af et hus sst., Jens Tomasen oplod. 2 dlr.

Poul Nielsen i Trustrup til husbondhold af den gård, han iboede. 1 okse

Laurits Pedersen i Paderup til husbondhold af en gård i Vissing kaldes Søndergård. 1 okse

Søren Jensen i Mikkelstrup af en mølle ved Værum, som Rasmus Mogensen for armods skyld fraflyttede, efterdi den aldeles for ham blev afbrændt både med stene og avlen, og derfor på K.M.s nådigste behag er bevilget fornævnte Søren Jensen samme mølle fri for skyld og afgift til Phillippi Jacobi 1626, og ham nye stene og noget bøge og ... tømmer med at forhjælpe og der af give til indfæstning 46½ dlr.  (der står Mikkelstrup i originalen)

Poul Nielsen i Langskov af fjerdeparten i en jord kaldes Ulstrup mark. 8 dlr.

Tomas Jensen i Røved til husbondhold af en gård han påboer, 1 okse

Niels Rasmussen i Essenbæk ladegård til stedsmål af den tredje part udi Torup Ladegård han fæstet har. 100 dlr. 2 okser

Jens Fischer i Jebjerg til stedsmål af den tredje part af samme Ladegård. 100 dlr. 2 okser

Christen Keldsen i Haslund udi lige måde til stedsmål af tredje parten i samme ladegård. 100 dlr. 2 okser

Morten Keldsen i Haslund af hans broder Christen Keldsens gård sst., som han fraflyttede 30 dlr. 2 okser

Rasmus Simonsen i Hadbjerg til husbondhold af en halv gård sst, Søren Poulsen fradøde. 1 okse

Houlbjerg herred 1624/25
stedsmål

Jens Poulsen i Gerning af en halv gård sst., som Søren Christensen oplod. 25 dlr. 1 okse

Niels Nielsen i Gerning af et hus sst., som Jens Poulsen fraflyttede. 2 dlr.

Christen Jensen i Væt af et hus sst., som Jens Haslund afdøde 14 dlr.

Clemend Sørensen i Tange (Thung) af en gård i Sal som Niels Christensen oplod 30 dlr. (Tange hed tidligere Tung/Tunge)

Peder Nielsen af Bjerge herred til et stedsmål af en gård kaldet Vormstrup. 300 dlr. 4 okser

Christen Sørensen i Gullev af et stykke kirkejord, som ligger til Vellev kirke og Peder Jørgensen tilforn i brug havde. 3 dlr.

Rasmus Pedersen i Skød af en gård sst., som Jens Nielsen oplod. 12 dlr.

Joen Sørensen i Nøddelund af en gård i Tind som Søren Christensen afdøde. 30 dlr. 1 okse

Søren Sørensen i Sal af et hus sst., som Morten Tomasen afdøde. 2 dlr.

Sønderlyng herred 1624/25

Christen Madsen i Kousted af en gård i Hvidding, Jens Esbensen og Morten Madsen afflyttede og tilforn iboede. 30 dlr. 1 okse

Jacob Nielsen i Virring er på K.M.s nådigste behag bevilget et øde gadehus jord sst., og der af årligen at udgive, hvis huspenge det for udi jordebogen findes indskrevet, dog ingen bygge derpå at må lade sætte.

Onsild herred 1624/25
stedsmål

Rasmus Christensen i Nør Onsild på K.M.s nådigste behag er bevilget et øde boel sst., som Christen Terkelsen iboede og for ham afbrændt blev, med noget jord til, som der tilforn har tilligget kaldes Klogs jord, og det at have fri for skyld og landgilde til skt. Mikkels dag 1627, og midlertid samme boel vil igen at opbygge, og siden efter jordebogen sin skyld der af at udgive.

Laurits Villumsen i Anderup af noget kirkejord liggende til Skellerup kirke på Anderup mark. to td. byg

Villum Pedersen i Tåstrup i Hind herred af en halv gård sst. han påboer og fæstet har. 20 dlr.

Eske Christensen i Sønder Onsild af en halv gård i Nør Onsild. 15 dlr.

Gjerlev herred 1624/25
stedsmål

Laurits Terkelsen i Kastbjerg på K.M.s nådigste behag er bevilget et øde kirkeboel sst. med et kålgårdssted, og det at opbygge, og der af årligen til Kastbjerg kirke at udgive, hvis der af med rette bør.

Rasmus Madsen i Enslev af en gård i Blenstrup, som Jens Christensen fradrog og efter det samme gård efter tingsvidnes lydelse med landgilde og afgift er forskyldet, så er ham på K.M.s nådigste behag bevilget årligt afslag på den, 2 ørte byg, 1 pund smør, og der af til indfæstning at give 1 okse

Peder Tygesen i Enslev af et hus sst. 2 dlr.

Nørhald herred 1624/25
stedsmål

Christen Rasmussen i Hald af en halv fjerding jord på Hald mark, som Søren Finsen sst., fradøde og tilforn i brug havde. 1 okse

Peder Mikkelsen i Kousted af et hus sst. 2 dlr.

Laurits Pedersen i Gassum af halv hans fader Peder Christensens gård sst. 20 dlr. 1 okse

Jens Christensen i Ørrild af en halv gård i Asfærg, som Peder Nielsen afdøde. 20 dlr. 1 okse

Søren Lauritsen i Jennum af en kirkegård sst. 20 dlr.

Jens Nielsen i Lind af et hus sst., som Peder Jensen afdøde. 1 okse

Niels Poulsen i Terp af en kirkegård i Asfærg, som Steffen Sørensen afdøde. 20 dlr.

Peder Knudsen i Hald af en ødegårds jord sst., som han fæstet har, og som Søren Nielsen, Rasmus Andersen og Keld Pedersen tilforn i brug havde, og der på at skal føre byggested og på K.M.s nådigste behag fri for skyld og afgift bevilget til skt. Mikkels dag 1625 og siden der af årligen landgilde efter jordebogen at udgive 1 okse

Udi lige måde har Niels Rasmussen sst. fæstet en øde gård, som Christen Jensen Vester og Knud Pedersen sst., tilforn i brug havde, og ham og på K.M.s nådigste behag fri bevilget til skt. Mikkels dag 1625, så siden årligen efter jordebogen skyld og landgilde med anden rettighed at udgive. 1 okse.

Støvring herred 1624/25
stedsmål

Germand Christensen i Svejstrup af en gård sst., som Christen Andersen afdøde. 40 dlr. 1 okse

Jørgen Tøgersen i Albæk af et boel sst., som Jens Mikkelsen iboede 2 okser

Anders Jensen i Albæk af et hus sst., som Mikkel Sørensen afdøde. 3 dlr.

Christen Nielsen i Stevnstrup af en halv gård i Svejstrup, som Niels Pedersen afdøde. 20 dlr.

Henrik Andersen i Lind af en gård i Mejlby. som Christen Jensen afdøde. 20 dlr.

Rasmus Christensen i Mellerup af halvparten et boel i Mellerup, som Jep Tøgersen sst. tilforn i brug havde. 5 dlr.

Jens Andersen i Hald af en gård i Mejlby, som Mads Nielsen afdøde. 40 dlr. 1 okse

Frands Pedersen i Albæk af et boel sst, som hans fader Peder Frandsen afdøde. 15 dlr.

Mogens Nielsen i Randers af hvis enge, som har været brugt til Albæk mølle, og nu på nogen tid ingen har villet have til fæste. 1 td. havre

Støvring herred 1624/25
sagefald

Tøger Ibsen i Albæk aftinget for en sine døtre, som sig selv omkom. 1 okse

Velling birk 1624/25

Niels Jensen i Lund af en gård i Helstrup så og tvende parter af en anden gård der sst., som Niels Jensen tilforn i brug havde og fradøde. 20 dlr.

Niels Pedersen i Øster Velling af en liden mølle kaldes Velling mølle. 6½ dlr.

Tånum birk 1624/25

Torsten Sørensen i Tånum af en gård sst., som Søren Lassen oplod. 30 dlr.

Anders Madsen i Over Hornbæk af halv hans fader Mads Christensens gård, som han fradøde, så og af et hus og af et stykke eng liggende ud mod Randers fjord. 20 dlr. 1 okse

RØMNINGSGODS med mere 1624/25

Annammet som K.M.s tilkom efter Anne Madsdatter i Vellinggård, som arv og gæld blev forsvoren efter og ingen gældnere imellem år og dag kom. Svin tre, som blev vurderet efter vurderingsmænds formelding for 9 mark slette

Annammet af Niels Jørgensen i Norring for arv, han efter Karen Andersdatter i Bramstrup bortførte 3 mark rigs

Annammet af Niels Mikkelsen i Høj (Høw) og Oluf Smed i Gern for arv de efter deres søster i Amstrup udi Houlbjerg herred bortførte. 6 mark rigs

REGNSKABET 1625/26

Essenbæk Birk 1625/26
stedsmål

Niels Lauritsen i Hørning af en gård i Assentoft, Morten Lauritsen afdøde. 30 dlr.

Rasmus Jensen i Hørning af et hus sst, Niels Sørensen afdøde. 2 dlr.

Rasmus Tomasen Holst i Assentoft af ottendeparten en øde gårds jord sst., Mikkel Keldsen oplod 6 dlr.

Kristrup Birk 1625/26
stedsmål og sagefald

Christen Christensen i Romalt af en halv gård sst., hans far Christen Mikkelsen oplod. 12 dlr.

Aftinget Rasmus Rasmussen i Paderup for lejermål, han med Inger Nielsdatter i Haslund bedrev, som siden omkom fosteret og formedelst hun der for blev henrettet, og ikke selv noget har eller sig efterladt måtte rettermanden deraf betales 6½ dlr 1 mark og den øvrige skat efter K.M.s forordning annammet som er 7½ dlr.

Galten herred 1625/26
stedsmål

Rasmus Knudsen i Jebjerg af en halv kirkegård sst. Jens Fischer fraflyttede. 10 dlr.

Jens Pedersen i Selling til husbondhold af en gård han iboer. 1 okse

Søren Rasmussen i Værum er bevilget et kirkeboel i Hadbjerg, og formedelst samme hus er brøstfældig og forfaldent, så det igen at opbygge og ingen fæste deraf at udgive

Jens Simonsen i Værum af halvparten hans fader Simon Jensens gård sst., som han oplod. 36 dlr.

Niels Christensen i Jebjerg af hans fader Christen Kås gård, som han oplod. 16 dlr.

Rasmus Jensen i Væt af halvparten hans faders stor Jens Rasmussens gård sst., som han oplod. 36 dlr.

Jens Jensen i Værum af en gård sst., Jens Kier afdøde. 40 dlr. 2 okser

Poul Nielsen i Trustrup af en gård sst, Niels Lassen oplod, efter de selv venligen forligt var med hinanden gården at skifte. 25 dlr. 1 okse

Niels Lassen i Trustrup til husbondhold af en selvejergård, Poul Nielsen afflyttede. 1 Okse

Rasmus Jensen i Jebjerg af en gård sst., Søren Nielsen afdøde. 26 dlr.

Søren Andersen i Haslund af et gadehus sst., Peder Skrædder tilforn iboede. 3 dlr.

Rasmus Rasmussen i Væt af halv hans fader Rasmus Olufsens gård sst., som hans mor godvilligt oplod. 34 dlr.

Joen Jensen i Væt af halv hans far Jens Tomasens gård sst, som han oplod. 30 dlr.

Tomas Nielsen i Hallendrup af en halv gård i Væt, Ib Andersen for ham oplod 30 dlr.

Galten herred 1625/26
sagefald

Niels Knudsen Leth i Vissing for lejermål med Karen Simonsdatter sst., 12 dlr.

Iver Nielsens arvinger i Hadbjerg for 7 bøge og 5 ege han ulovligt huggede i hans egen gårds skov. 3 dlr.

Christen Lassen i Løgstrup for en eg han ulovligt huggede i Løgstrup skov. ½ dlr.

Christen Andersen i Vissing for en ulovlig bøg, han huggede i hans skov ½ dlr.

Knud Andersen i Selling for bordag han med Jens Lang sst., havde begangen. 2 dlr.

Knud Poulsen i Selling for han slog Maren Jensdatter sst. 1 dlr.
Jep Juel i Jebjerg for 4 bøge han ulovligt huggede i Hem skov. ½ dlr.

Christen Møller i Alstrup mølle for en bøg han ulovlig huggede der i skoven. ½ dlr.

Knud Poulsen i Selling for bordag han med Jens Norringbjerg gjorde. 1 dlr.

Christen Christensen i Lerbjerg for lejermål med Maren Køggers, og efterdi han ægtet hende bevilget for 9 mark rigs

Peder Lund i Hallendrup for lejermål med Else Iversdatter, 12 dlr. og hun for 4 dlr.

Christen Lassen og Niels Pedersen i Løgstrup for ulovlig skovhugst. 4 dlr.

Peder Rasmussen Markmand i Vissing for kirkefred han gjorde. 1
dlr.

Aftinget Christen Tomasen, Jep Clemendsen, Ib Andersen, Jens Bagger og Anders Jensen Bagger, Jens Tomasen og Niels Madsen i boelet i Væt for ulovlig skovhugst, de har gjort i fornævnte deres skove. 60 dlr.

Jens Nielsen i Alstrup og Mette Jensdatter sst., for lejermål og siden hver andre ægtet. 9 ort

Hans Kopøt i Kristrup for tingfred til Galten herreds ting. 1 dlr.

Mads Lauritsen i Randers for beliggelsesmål med Mette Kås sst. 12 dlr. og hun 3 dlr.

Houlbjerg herred 1625/26
stedsmål

Jørgen Rasmussen i Tostrup af en gård sst., Christen Nielsen afdøde. 24 dlr.

Jens Lassen i Tind af en gård i Gullev Niels Lassen oplod. 16 dlr.

Fru Anne Brahe, Manderup Parsbergs af Granslev, Houlbjerg og Skød tiender 46 dlr.

Niels Madsen i Knudstrup af halvparten hans fader Mads Jensens gård sst., som han oplod. 20 dlr.

Søren Pedersen i Horslev gård til husbondhold af den gård han iboer 2 okser

Anders Mogensen i Haurum af Hagenstrup Mølle, som Mourits Jensen sst. oplod. 30 dlr.

Jens Sørensen i Tind af et stykke kirkejord på Tind mark, som Niels Mikkelsen i Gerning tilforn i brug havde. 1 dlr.

Knud Gyldensten på Hald til stedsmål af K.M.s anpart korntiende af Granslev sogn. 12 dlr.

Houlbjerg herred 1625/26
sagefald

Aftinget Oluf Sørensen i Borris for lejermål, han ved Mette Pedersdatter i Enslev havde begangen, og for hans formue ikke mere vurderet derfor bevilget for. 10 dlr.

Jens Madsen og Søren Jensen i Astrup for nogen hovedtræer, de em i skoven huggede. 6 dlr.

Christen Nielsen i Amstrup for noget ulovlig ved, han købte af Jens Koudal i Vellev, og ikke ham det ville hjemle 2 dlr.

Sønderlyng herred 1625/26
stedsmål

Jens Jensen i Hvidding af en gård sst., hans fader Jens Andersen afdøde. 40 dlr.

Jens Jensen Solgård i Torup af et stykke eng i Virring kær, ligger til Virring kirke. 1 okse

Jens Villadsen i Læsten, af Læsten kirketiende på menige sognemænds vegne. 1 okse

Jens Mogensen i Hvidding af en gård sst., Christen Madsen fradøde. 80 dlr. 1 okse

Christen Villadsen i Gunnestrup af halvparten en gård i Læsten, Rasmus Jensen afdøde. 18 dlr.

Erik Christensen i Virring er bevilget en halv øde kirke ladegårds jord sst., som han skal give kirken en mark rigs til indfæstning af

Niels Tomasen i Fårup af et kirkeboel i Nørbæk, Mikkel Smed afdøde. 2 dlr.

Sønderlyng herred 1625/26
sagefald

Laurits Lauritsen i Hammershøj for nogen ulovlige penge han tog af Niels Søgårds sst. 20 dlr.

Onsild herred 1625/26

Jens Madsen i Ølst af en halv gård i Brøndum, som Anders Jensen tilforn i brug havde. 1 okse

Jens Lauritsen i Nør Onsild af halvparten en gård sst., Mads Pedersen tilforn med ham i brug havde 8 dlr.

Mikkel Christensen i Nør Onsild af en gård sst., Anders Jensen afdøde. 12 dlr.

Gjerlev herred 1625/26
stedsmål

Christen Christensen i Knejsted af en halv gård i Gjerlev, Peder Christensen Leweski for ham oplod 50 dlr. 1 okse

Søren Pedersen i Kastbjerg af et gadehus sst. Las Jacobsen afflyttede. 2 td. havre

Mads Jensen i Gjerlev af halvparten hans far Jens Madsens gård sst., som han oplod. 24 dlr.

Jens Nielsen i Kærby af halvparten Kærby mølle, som hans morfar Anders Madsen oplod. 12 dlr.

Niels Jensen i Gjerlev af halvparten Jens Christensens gård sst., som han oplod. 24 dlr.

Laurits Christensen i Knejsted af hans fader Christen Lauritsens gård sst., som han fradøde, 32 dlr.

Christen Jensen i Hald af en halv gård i Blenstrup. Jep Jensen iboede og afdøde. 14 dlr.

Jens Madsen i Knejsted af den halve gård sst., Anders Ibsen fradøde og hans hustru for ham oplod. 14 dlr.

Anders Christensen i Knejsted af en gård sst. hans broder Laurits Christensen for ham godvilligt oplod og nyligen tilforn fæstet havde. 10 dlr.

Nørhald herred 1625/26
stedsmål

Mourits Gregersen i Handest af en gård sst. Tomas Degnesen afdøde. 20 dlr. 1 okse

Christen Rasmussen i Gimming af en halv gård i Hald, Jens Rasmussen oplod. 5 dlr. 1 okse

Jens Ibsen i Tørring af en gård i Ilshøj, Christen Pedersen afdøde. 14 dlr.

Peder Sørensen i Mejlby af en gård i Gassum, Jørgen Pedersen fradøde. 30 dlr. 1 okse

Peder Pedersen i Ejstrup af en gård sst., hans far afdøde. 30 dlr. 2 okser

Maren Pedersdatter i Hald af et hus sst., Niels Pedersen afflyttede. 1 td. havre

Mads Budesen i Jennum af en halv gård sst., hans far Bude Madsen afdøde. 30 dlr.

Poul Pedersen i Lind af halvparten hans faders Peder Poulsens gård sst, som han oplod. 16 dlr.

Mads Nielsen i Kousted af en halv gård sst., hans far Niels Nielsen fradøde. 20 dlr.

Niels Nielsen i Stovby af halvparten hans fader Jens Keldsens gård sst., som han oplod 20 dlr.    (der står sådan)

Christen Mikkelsen i Jennum af en halv gård sst., Jost Nielsen oplod. 12 dlr.

Gye Sørensdatter i Hald af et øde gadehus der sst., som hun selv skal lade sætte bygge på, og det at have fri for huspenge til skt. Mikkels dag 1627. 1 td. havre

Niels Christensen i Fårup er bevilget et øde gadehus sst., som ligger til kirken der samme sted, og her efter at udgive til samme kirke, hvis årlige huspenge deraf med rette bør at gange.

Peder Sørensen i Asfærg af hans fader Søren Pedersens gård sst., som han oplod. 20 dlr.


Nørhald herred 1625/26
sagefald

Aftinget Peder Knudsen i Hald for Gye Christensdatter han besov, og var tredje led. 18 dlr.

Støvring herred 1625/26
stedsmål

Rasmus Torbensen i Mellerup af halvparten Bartholomæus Jensens gård i Albæk, som han oplod 16 dlr. (i original Bertemæus)

Knud Madsen i Over Hornbæk af en halv gård i Svejstrup, Peder Lassen afdøde. 20 dlr.

Laurits Knudsen i Lem af hans far Knud Jensens gård sst., som han oplod 36 dlr.

Niels Pedersen i Lind af halvparten Søren Tomasens gård i Mejlby, som han oplod. 24 dlr.

Mads Jespersen i Albæk af en gård i Tjærby, Poul Christensen for ham oplod. 36 dlr. 2 okser

Niels Christensen i Lem på menige sognemænds vegne i Lem sogn af kirkens anpart korntiende. 1 okse

Maren Pedersdatter udi Randers af efterskrevne enge, som er liggende udi Brestrupholm et stykke kaldet Stiden, et stykke liggende østen Randers vejle og et stykke liggende østen Provstengen, som endnu hendes livstid skal nyde og i brug have og der af give til indfæstning. 10 dlr.

Aksel Christensen udi Randers af en fiskegård i Randers fjord med fire stykker liden småenge, som der tilligger og deslige af et andet stykke eng liggende østen fra neder mod fjorden, som Jens Bay og Niels Fisker sst. tilforn i brug havde og fradøde, som han hans livstid skal nyde bruge og beholde og deraf at give til indfæstning. 10 dlr.

Christen Pedersen i Råsted af et kirkeboel sst. Søren Christensen oplod. 10 dlr.

Fornævnte Søren Christensen af en gård i Bjergby, som Rasmus Mikkelsen havde fæstet og oplod. 12 dlr.

Christen Sørensen i Albæk af halvparten hans fader Søren Møllers gård sst., som han for ham oplod. 15 dlr.

Peder Sørensen i Støvring af den gård i Harridslev, Terkel Christensen afdøde så og af halvparten en øde gårds jord sst., som hans far før ham i brug havde. 40 dlr.

Rasmus Christensen i Albæk af halvparten hans fader Christen Mikkelsens gård sst., som han oplod. 15 dlr.

Hr. Jens i Borup af fire stykker engknaper liggende til Borup kirke, og Jens Madsen tilforn i brug havde. 2 td. havre

Oluf Poulsen i Hvidsten af en halv gård sst., hans far Poul Sørensen oplod. 12 dlr.
Morten Jensen i Randers af et gadehus i Over Hornbæk. Søren Loufsen oplod. 2 dlr.

(...its) Mortensen i Vestrup af en halv gård, hans far Morten Lauritsen oplod. 25 dlr. (mørk skygge på filmen fugtskjold ?)

Niels Christensen i Harridslev af halvparten den halve gård, hans far Christen Andersen oplod. 7 dlr.

Støvring herred 1625/26
sagefald

Rasmus Christensen i Albæk for jomfrukrænkelse med hans egen slægt. 12 dlr. 2 okser

Velling birk 1625/26
stedsmål

Jens Pedersen i Grensten af halvparten Vellinggård i Øster Velling, som Jens Nielsen afdøde. 80 dlr.

Mikkel Taul i Helstrup af et boel i Stevnstrup, Jacob Christensen afdøde. 14 dlr.

Søren Lassen i Helstrup af et boel sst., Niels Poulsen fraflyttede. 14 dlr.

Christen Pedersen i Øster Velling af et gadehus sst., Mads Sørensens hustru Anne Pedersdatter for ham godvilligen oplod. 1 td. havre

Tånum birk 1625/26
stedsmål og sagefald

Christen Boesen i Tånum af en halv kirkegård i Tånum, Peder Jensen Kolling afdøde. 20 dlr.

Mads Christensen i Tånum af en gård sst., hans far Christen Jensen afdøde. 16 dlr.

Aftinget Jens Nielsen i Over Hornbæk for beliggelsesmål med Anne Christensdatter sst., og formedelst han for armods skyld ham bevilget for 4 dlr.

Skern birk 1625/26
stedsmål og sagefald

Niels Terkelsen i Vester Velling af en gård sst., hans far Christen Keldsen afdøde. 60 dlr. 1 okse

Niels Sørensen i Terp af et boel sst., som hans fader Søren Mortensen oplod. 4 dlr.

Jens Nielsen i Haurum fæstede et hus i Tindbæk med et lidet stykke eng Niels Jacobsen afdøde og hans hustru siden godvilligt oplod 4 dlr.

Karen Jensdatter i Løvskal for lejermål med Hans Christensen sst. 6 dlr.

Rougsø herred 1625/26
stedsmål
Rasmus Lauritsen i Torslev af hans fader Laurits Lauritsens gård sst., som han oplod. 30 dlr. 2 okser

Søren Jørgensen i Kar til husbondhold af en gård, Rasmus Sørensen Jensen sst. afdøde. 1 okse

Rasmus Sørensen i Udby til husbondhold af en halv gård sst. Søren Lauritsen iboede. 1 okse

Mourits Mortensen i Randers til husbondhold af hans stedfader Jens Bertelsens gård sst., som han oplod. 1 okse

RØMNINGSGODS m.m. 1625/26

Annammet af Niels Lassens hustru i Gullev, som for drabssag blev rettet og hendes halve bo vurderet efter foreliggende tingsvidnes lydelse penge 31 dlr. slet. rug 20 skæpper, byg 12 skæpper, havre 20 skæpper.

REGNSKABET 1626/27

Essenbæk og Kristrup birker 1626/27
stedsmål

Rasmus Jensen fæstede et hus i Assentoft som Oluf Skrædder oplod. 3 dlr.

Oluf Andersen i Kristrup fæstede en halv gård sst., hans far oplod. 20 dlr.

Peder Jensen sst., fæstede hans stedfaders ½ gård. 10 dlr.

Rasmus Jensen i Kristrup fæstede hans moders halve gård. 20 dlr. 1 okse

Christen Pedersen i Kristrup fæstede den halve gård sst., Anders Smed fradøde, og det hus der under liggende er. 20 dlr.

Mogens Jensen i Årslev fæstede Jens Mikkelsens ½ gård, som han oplod. 24 dlr.

Galten herred 1626/27
stedsmål

Las Jensen i Hadbjerg fæstede fjerdepart af Ulstrup mark, hans far oplod. 10 dlr. 1 okse

Jens Mikkelsen i Galten til husbondhold af den gård, Peder Brorsen afdøde. 1 okse

Søren Knudsen i Nielstrup fæstede tvende gårde sst., hans mor oplod. 56 dlr.

Niels Jensen i Haslund fæstede et budfogderi sst. 2 dlr.

Las Pedersen i Vissing til husbondhold af en gård sst. udlovede. 2 okser

Peder Pedersen sst. til husbondhold af hans faders ½ gård i  udlovet. 2 okser

Niels Madsen i Nielstrup til husbondhold af hans faders gård. 1 okse

Mads Christensen i Værum fæstede Niels Jensens halve gård sst., som han frakom, og som han tilforn havde fæstet den anden halve part af. 12 dlr.

Laurits Simonsen i Røved til husbondhold af hans faders halve gård. 2 okser

Mogens og Niels Jensen sst., til husbondhold af deres faders gård. 2 okser

Niels Olsen i Røved fæstede den fjerde part af Ulstrup mark. 7 dlr.

Christen Andersen fæstede et hus i Tebbestrup, Mads Christensen afdøde. 2 dlr.

Niels Rasmussen i Væt fæstede den gård sst., Niels Lassen afdøde.
 20 dlr.

Galten herred 1626/27
sagefald

Mikkel Jensen i Tebbestrup for et svin han ulovligt vedkendtes. 40 dlr.

Søren Jensen i Værum mølle for samme sag aftinget for. 20 dlr.

Peder Lassen i Vissing aftinget for skovhugst. 2 okser

Rasmus Kier i Værum aftinget for skovhugst. 2½ dlr.

Niels Nielsen i Alstrup for et ben han slog sønder på hans Christensens hest sst. 3 dlr.

Søren Eriksen i Værum for skovhugst. 3 dlr.

Houlbjerg herred 1626/27
stedsmål og sagefald

Søren Jørgensen i Vellev fæstede en gård i Årup, som Peder Nielsen iboede. 10 dlr.

Rasmus Mogensen i Horslev fæstede hans fader Mogens Sørensens gård, som han oplod. 30 dlr.

Søren Nielsen i Vellev fæstede den gård sst., Peder Nielsen afdøde. 20 dlr.

Anders Sejersen i Enslev fæstede et stykke eng kaldes Myggekrog (Meyekrog) liggende vest for Randers. 30 dlr.

Morten Mikkelsen fæstede et hus i Tind, Jens Mikkelsen oplod. 3 dlr.

Christen Gregersen i Sal for lejermål med Maren Villumsdatter sst. 1 okse

Støvring herred 1626/27
stedsmål

Maren Christensdatter i Tjærby fæstede et budfogderi der udi byen. 3 okser

Jesper Lauritsen forrige skriver her på Dronningborg fæstede nogle engknaper og rusesteder og voddræt neden for Hornbæk, som Anders Madsen tilforn i brug havde for 1 okse

Udi lige måde fæstede han en laksefiskegård og rusesteder liggende udi Randers fjord, som Jens Skriver i Randers tilforn i brug havde, som giver årligen af efter jordebogen i opdagsholdt. 10 dlr.

Desligeste fæstede han og noget jord liggende på Råsted mark kaldes Rådstedvest 2 okser

Villads Andersen fæstede en gård i Lem Christen Pedersen oplod. 10 dlr. 2 okser

Niels Knudsen i Sædou fæstede en halv gård i Mellerup, som Anders Christensen oplod. 15 dlr. 1 okse

Christen Jensen i Gimming fæstede hans faders gård sst. 20 dlr. 1 okse

Søren Madsen i Helsted fæstede en gård sst., som Niels Andersen oplod 40 dlr.

Rasmus Keldsen fæstede et hus i Albæk så og den 7. part af en øde gårds eng sst., som Anders Mikkelsen afdøde. 13 dlr.

Christen Nielsen i Albæk udi lige måde fæstede det boel og den 7. part af samme gårds eje, som hans fader oplod. 12 dlr.

Mogens Nielsen i Randers og hans hustru fæstede tvende enge liggende i Randers fjord, som Kirsten Mogensdatter tilforn i brug havde. 60 dlr.

Mester Peder Tøgersen i Randers fæstede trende stykker eng i Brestrup mark liggende til Borup kirke 13. dlr.

Peder Christensen skriver her på Dronningborg fæstede nogle små engknaper liggende udi Randers fjord, som Jens Mejlby i Tjærby forhen i brug havde- 10 dlr.

Støvring herred 1626/27
sagefald

Christen Madsen i Lind aftinget for lejermål med Dorte Tøgersdatter. 12 dlr.

Nørhald herred 1626/27
stedsmål

Christen Mortensen i Hald til stedsmål af Just Nielsens gård, som han oplod. 8 dlr. 1 okse

Morten Pedersen i Gassum af hans faders halve gård, han oplod. 20 dlr.

Hans Sørensen i Hald af halvparten hans faders gård, Søren Pade oplod. 24 dlr.

Christen Pedersen i Hadstrup af halv hans faders gård, som han for ham oplod 36 dlr 1 okse
Christen Jensen i Handest af hans fader Jens Jensens gård, som han oplod 30 dlr.

Peder Nielsen af en gård i Lind, Peder Rasmussen oplod. 20 dlr.

Anne Sørensdatter fæstede et hus i Hald hendes moder afdøde. 1dlr.

Christen Madsen af en øde gård i Jennum, som Niels Pedersen i brug havde. 17 dlr.

Christen Nielsen i Hald af et budfogderi. 1 okse

Jens Knudsen i Hem af en gård i Svenstrup, som Knud Rasmussen afdøde, 40 dlr.

Niels Jensen i Gassum af Tor Christensens halve gård sst., som han oplod. 25 dlr. 1 okse

Nørhald herred 1626/27
sagefald

Mads Nielsen i Kousted aftinget for overhørelse. 2 okser

Peder Sørensen i Asfærg for lejermål med Dorte Andersdatter sst. 12 dlr.

Jens Nielsen i Lind og Christen Rasmussen i Hald for slagsmål med hverandre. 3 dlr.

ingen sagefald det år

Gjerlev herred 1626/27
stedsmål

Anders Ibsen i Gjerlev fæstede et gårds eje sst., som Jep Andersen havde i brug og skal gården opbygge og give til indfæstning 20 dlr. 2 okser

Mads Tomasen af et hus i Gjerlev, som Kirsten Sørensdatter oplod. 2 dlr.

Onsild herred 1626/27
stedsmål

Mikkel Christensen fæstede en halv gård i Nør Onsild, Christen Sørensen oplod. 24 dlr.

Jacob Lauritsen af en halv gård i Brøndum, som Niels Eriksen tilforn i brug havde. 10 dlr.

Mogens Christensen i Gunnestrup af et boel, hans fader oplod. 10 dlr. 1 okse

Mogens Sørensen i Nør Onsild af et budfogderi der sammesteds. 1 okse

Anders Jensen i Skellerup af Christen Tomasens hus sst., som han fradøde. 5 dlr.

Peder Brorsen i Sønder Onsild af en gård i Brøndum, som Niels Christensen oplod. 10 dlr.

Laurits Nielsen i Hobro fæstede en øde fjerding jord på Amdrup hede for 1 dlr.

ingen sagefald det år

Sønderlyng herred 1626/27
stedsmål

Maren Jensdatter af et øde hus i Hammershøj. 1 dlr.

Anders Mikkelsen af et boel i Vejrum. Niels fisker iboede. 10 dlr.

Søren Strangesen af en gård i Øls, som Niels Olufsen oplod. 13 dlr.

Anders Jensen i Øls af hans faders halve gård. 20 dlr.

Mads Andersen af Niels Fischers ½ gård i Vejrum, som han frakom. 14 dlr.

Niels Pedersen i Hammershøj af Jens Krags ½ gård sst., som han fradøde. 20 dlr.

Peder Pedersen af tvende parter af den gård Christen Simonsen i Læsten afdøde. 15 dlr.

Anders Jacobsen af et boel i Svinding og medfølgende kirketoft som Mourits skomager oplod. 10 dlr.

Sønderlyng herred 1626/27
sagefald

Peder Sørensen i Vejrum aftinget noget af Niels Fischers gods hos ham udi forvaring var indsat. 12 dlr.

Rougsø herred 1626/27
stedsmål

Rasmus Sørensen i Kar til husbondhold af Peder Christensens gård 7 dlr.

Velling birk 1626/27
stedsmål

Las Pedersen i Helstrup af hans faders gård sst., han oplod. 40 dlr 2 okser

Tånum birk 1626/27
stedsmål og sagefald

Tor Christensen til stedsmål af hans fars halve gård. 10 dlr.

Søren Clausen i Tånum af et hus, Keld Smed aflyttede. 1 dlr.

Jens Nielsen i Over Hornbæk for lejermål med Karen Lasdatter sst. 12 dlr.

Skern birk 1626/27

Søren Offersen i Terp af hans faders gård sst., som han afdøde. 15 dlr.
Jens Christensen i Tindbæk til stedsmål af et hus sst. 1 okse

RØMNINGSGODS m.m. 1626/27

Annammet efter Niels Fisker i Værum, som for hans forseelses skyld blev dømt udi kongens jern og hans hoved boeslod K.M. tilkom. som blev vurderet og solgt efter tingsvidnes indhold for penge 37 dlr. 6 mark slette, køer 2, kvier 1

REGNSKABET 1627 indtil Jylland blev besat

Houlbjerg herred 1627
stedsmål

Niels Pedersen i Knudstrup fæstede den gård sin far Palle Mogensen i boede for 40 rdl. er intet mere annammet end som 30 dlr.

Nørhald herred 1627
stedsmål

Christen Andersen i Hald fæstede den gård, Las Pedersen i Mostrup afdøde for 50 rdl. en okse er intet der af annammet

Gjerlev herred 1627
stedsmål

Christen Christensen Gjerlev fæstede den halve gård, Peder Christensen oplod for 50 rdl. er intet her af annammet

Sønderhald herred og Essenbæk birk 1627
stedsmål

Rasmus Rasmussen i Moskær fæstede en gård hans far Rasmus Pedersen afdøde for 70 rdl. 1 okse er annammet 20 rdl.

Jens Olufsen i Kastrup fæstede den gård hans far, Oluf Skov oplod. 40 rdl. er intet her af annammet

Støvring herred 1627
stedsmål

Rasmus Mortensen i Råsted fæstede den halve gård, hans far Morten Rasmussen oplod. 15 dlr. 1 okse er her af intet annammet

Film nr. M.18104

REGNSKABET 1629/30

Essenbæk og Kristrup birker 1629/30
stedsmål
Rasmus Rasmussen i Drastrup fæstede den halve gård i Essenbæk kloster, Christen Nielsen der sammesteds afdøde 8 dlr. 1 okse

Esben Sørensen i Assentoft fæstede den gård sammesteds, som Jens Mikkelsen iboede og for armods skyld oplod. 1 okse

Mikkel Keldsen sst. fæstede den gård Frands Pedersen iboede og for armods skyld oplod. 1 okse

Mikkel Rasmussen i Moskær fæstede den gård sst., hans bror Rasmus Rasmussen afdøde for 20 dlr. 1 okse

Peder Pedersen i Lund fæstede den halve gård sst., hans far Peder Pedersen afdøde. 2 okser

Mogens Jensen i Årslev fæstede den halve gård sst., hans far Jens Mikkelsen for armods skyld oplod. 1 okse

Tomas Tomasen i Kristrup fæstede den halve gård, hans far Tomas Pedersen i fjendernes tid afdøde. 1 okse

Christen Pedersen i Kristrup fæstede sin far Peder Christensens gård sst., som han for armods skyld oplod. 1 okse

Herman Madsen fæstede et lidet øde gadehus Søren Slotsmand i Assentoft iboede og i fjendernes tid afdøde. 1 tønde havre

Gregers Lauritsen i Kristrup fæstede den halve gård og eng, som Christen Lauritsen sst. afdøde. 1 okse

Mads Poulsen i Randers fæstede sin livstid Dronningborg møllested med enge og sær laksegård liggendes dertil, som Niels Villadsen afdøde. 3 td. havre
og skal fornævnte Mads Poulsen påbygge samme laksegård, som har ligget øde i mange år og forundes pæle dertil af kongens skove, siden der af give årlig efter jordebogen

Niels Pedersen i Essenbækgård fæstede den ottende part af den øde gårds jord, som Bertel Henriksen i Ladegård fradøde og i brug havde. 4 dlr.

Keld Mikkelsen i Assentoft fæstede den gård, hans far Mikkel Keldsen sst. samme steds oplod. 2 okser

Søren Jostsen i Kristrup fæstede den gård Søren Andersen sst. iboede og oplod. 16 dlr.

Niels Lauritsen i Essenbæk fæstede den ottende part af den øde gård jord Svend Jensen i Klostret fradøde. 4 dlr.

Rasmus Madsen i Kristrup af et hus Jens Keldsen sst. i fjendernes tid afdøde. 1 dlr.

Rasmus Sørensen af et hus hans far sst. oplod. 1 dlr.

Poul Nielsen sst. af et hus Jens Christensen afdøde. 1 dlr.

Jens Sørensen af et hus Rasmus Kock sst. oplod. 1 dlr.

Laurits Pedersen i Kristrup af den halve gård, Rasmus Sørensen sst. afdøde. 8 dlr.

Rasmus Olufsen i Vilstrup af et hus. Søren Pedersen Brøsti i Romalt oplod. 1 dlr.

Rasmus Jensen Skrædder af et hus, Laurits Poulsen sst. oplod 1 dlr.

Christen Nielsen i Randers af den øde gård i Kristrup, Peder Haurballe for armods skyld afflyttede. 1 okse

Galten herred 1629/30
stedsmål

Søren Ingvarsen i Hadbjerg af den øde boel Søren Pedersen i Halling i fjendernes tid fradøde. 2 td. havre

Laurits Terkelsen af den gård, lille Jens Rasmussen i Væt i fjendernes tid afdøde. 20 dlr. 1 okse

Niels Nielsen i Hallendrup af Tues Jord på Ginderup mark, som Poul Jensen fradøde. 1 stud

Jens Andersen i Løgstrup af den gård, Jens Rasmussen i Væt for armods skyld oplod. 10 dlr. 1 okse

Rasmus Rasmussen i Væt af den halve gård, hans fader Rasmus Olufsen sst. i fjendernes tid afdøde. 1 okse

Søren Jensen i Lerbjerg af den gård hans fader, Jens Sørensen i fjendernes tid afdøde 8 dlr.

Rasmus Ibsen i Robtrup af den halve gård Niels sst. i fjendernes tid afdøde. 6 dlr. (intet efternavn)

Søren Jensen i Robtrup af den tredje part af den gård han iboer, som hans far Jens Sørensen fradøde. 4 dlr.

Niels Pedersen i Lerbjerg af den gård, hans far Peder Nielsen for armods skyld oplod. 10 dlr.

Niels Jensen i Haslund af det boel, Anders Christensen for armods skyld oplod. 5 dlr.

Søren Christensen i Galten af den liden kirkegård, Mads Brott i Bramstrup afdøde. 6 dlr.

Niels Andersen i Tebbestrup af den gård, Mads Jensen sst. afflyttede. 16 dlr.

Mads Jensen i Tebbestrup af den gård, Søren Mikkelsen i Jebjerg afdøde 16 dlr. 1 okse

Peder Andersen i Haslund af et kirkeboel, Rasmus Christensen afdøde. 4 dlr.

Søren Andersen i Vorup af den gård, Niels Jørgensen sst. afdøde 25 dlr.

Anders Lassen i Vorup af den gård i Tebbestrup, Jens Sørensen sst. afdøde. 20 dlr.
Niels Sørensen i Tebbestrup af det boel i Vorup, Anders Lassen fraflyttede. 8 dlr.

Laurits Nielsen i Tebbestrup af det hus, Christen Andersen sst. afdøde. 2 dlr.

Peder Christensen i Jebjerg af den gård, Mads Jensen afdøde. 20 dlr.

Peder Lauritsen i Haslund af et kirkeboel, Anders Pedersen i Lerbjerg oplod. 10 dlr.

Simon Sørensen i Værum af et gadehus, Rasmus Jensen sst. afdøde 2 dlr.

Jens Christensen i Vorup af et kirkeboel, Søren Rasmussen sst. oplod. 9 dlr.

Galten herred 1629/30
sagefald

Jens Pedersen i Alstrup aftinget for slagsmål med Christen Møller i Alstrup mølle. 2 dlr.

Houlbjerg herred 1629/30
stedsmål

Søren Andersen fæstede Østergård, som Niels Madsen sst., for armods skyld oplod. 100 dlr. 1 okser

Niels Madsen sammesteds fæstede den øde gård Søren Jørgensen i Årup afflyttede. 2 td. havre

Niels Jensen i Borris fæstede den gård Niels Christensen i fjendernes tid afdøde. 8 dlr.

Christen Jensen og Søren Christensen af den øde forfaldne gård Laurits Mikkelsen i Vellev i fjendernes tid afdøde. 2 td. havre

Ingvar Mogensen i Horslev af den gård Anders Christensen sst., i fjendernes tid afdøde. 1 okse

Laurits Olufsen af et boel Jens Sørensen i Gullev for armods skyld oplod. 3 dlr.

Claus Andersen i Danstrup af et lidet stykke hr. Knuds på Danstrup mark, som hans nabo har ham bevilget, som lå i fælles, skal han give jordskyld deraf årlig efter dannemands sigelse. 1 dlr.

Jens Jensen i Gullev af et lidet øde boel, Jens Jørgensen sst., afdøde 1½ dlr.

Peder Sørensen af en bolig Jens Jensen sst., for armods skyld oplod. 4 dlr.

Niels Knudsen i Vellev af den anden halve gård, hans fader Knud Nielsen sst. i fjendernes tid afdøde. 3 td. havre

Jens Tomasen i Gullev af den halve øde gård, Christen Pallesen i fjendernes tid afdøde. 3 dlr.

Hans Jensen i Skiblund af den gård Jens Christensen i Sal afdøde 8 dlr.

Jens Christensen i Knudstrup af den halve øde gård, Palle Madsen i fjendernes tid afdøde. 5 dlr.

Støvring herred 1629/30
stedsmål

Mogens Christensen i Fårup af den gård, Hans Sørensen i Helsted afdøde. 40 dlr.

Anders Jensen i Harridslev af den halve gård, Oluf Poulsen sst., i fjendernes tid afdøde. 1 okse

Niels Bertelsen sst. af et hus, Christen Sørensen Møller sst. afdøde, og blev halvparten af den jord han i brug havde, som enken oplod. 5 dlr.

Christen Iversen færgemand af et hus og færgested, Christen Færgemand i Mellerup færgested afdøde. 2 dlr.

Peder Nielsen i Mellerup af det lidet boel, Hans Rasmussen sst. i fjendernes tid afdøde. 2 dlr.

Peder Mortensen i Gimming af den gård, Jens Nielsen i Mejlby i fjendernes tid afdøde. 8 dlr.
Nok af et lidet stykke eng Jens Nielsen fradøde og i brug havde kaldes Siden 1½ dlr.

Tomas Andersen i Mellerup af den gård, Christen Jensen færgemand sst. afdøde. 3 dlr. 1 okse

Rasmus Christensen i Albæk af den halve gård, hans far Christen Mikkelsen afdøde. 8 dlr.

Nok fæstede han den fjerde part, af den øde gård Jens Andersen sst. i gammel tid i brug havde. 2 dlr.

Laurits Nielsen i Vestrup af den, gård Tomas Christensen Gris sst. i fjendernes tid afdøde. 2 dlr. 1 okse

Anders Rasmussen og Else Rasmusdatter i Østrup af en hummelhave, deres far Rasmus Pedersen fradøde. 1 okse

Anders Christensen i Romdrup af den halve gård, Rasmus Jensen afdøde. 10 dlr. 1 okse

Jens Christensen i Helsted af den gård, Laurits Nielsen Gram i fjendernes tid afdrog. 10 dlr.

Hr. Jørgen Christensen i Harridslev af et stykke, eng hans formand hr. Villads sst. i fæste havde og fradøde. 10 dlr.

Søren Jensen i Ustrup af den halve gård, Rasmus Frandsen sst. afdøde. 16 dlr.

Christen Andersen i Gassum af den øde gårds eje samme sted. 2 dlr.

Rasmus Madsen i Støvring af et boel, Rasmus Keldsen i Albæk afflyttede. 10 dlr.

Knud Madsen i Svejstrup af den halve øde gård, som Christen Nielsen fisker sst. i fjendernes tid var forjaget fra. 1 dlr.

Knud Christensen i Blegvad af den halve gård, Germand Christensen i Råsted oplod. 10 dlr.

Mikkel Tygesen skriver på Dronningborg fæstede den eng, liggende til Peder Møllers øde gård i Albæk, som længe har været øde og skal give årlig smørskyld to pund efter jordebogen. 6 td. havre

Nørhald herred 1629/30
stedsmål

Niels Knudsen i Terp af den gård, Mikkel Simonsen sst., i fjendernes tid afdøde. 1 okse

Christen Christensen i Fårup af den gård, Peder Lang sst., afdøde 32 dlr. 1 okse

Laurits Knudsen i Hald af den halve gård, hans far Knud Pedersen sst. oplod. 10 dlr.

Rasmus Jørgensen i Østrup af den halve øde gård i Terp, Mikkel Poulsen udi fjendernes tid afdøde. 4 dlr.

Peder Knudsen i Hald af det hus, Tomas Nielsen sst., afdøde. 2 td. havre

Laurits Pedersen i Gassum af den halve gård, hans far Peder Christensen for armods skyld oplod. 6 dlr.

Christen Christensen i Stovby af den halve gård, Peder Mogensen i fjendernes tid afdøde. 1 okse

Jens Jensen i Tørslev af den gård, Jens Rasmussen i Ilshøj i fjendernes tid afdøde. 6 dlr.

Anders Nielsen møller i Tørslev af den øde gård, Jens Ibsen i Ilshøj i fjendernes tid fradøde.
2 td. havre

Christen Pedersen i Hadstrup fæstede den anden halve gård, hans far Peder Christensen sst. for armods skyld oplod. 10 dlr.

Søren Christensen i Hvidsten af en øde gård, Søren Andersen i Asfærg for armods skyld oplod. 4 dlr.

Mikkel Sørensen i Hald af et gadehus, Peder Knudsen sst. oplod, så og af en halv ødegårds jord på Hald Mark, Niels Christensen Smed oplod. 4 dlr.

Christen Knudsen i Hvidsten af den gård, Steffen Christensen sst. afflyttede. 4 dlr.

Christen Andersen i Gassum af den halve gård, Jens Lauritsen sst. afflyttede. 2 dlr.

Søren Christensen af den halve gård i Dyrby, Jesper Jensen afdøde. 10 dlr.

Mikkel Jensen i Romdrup af den gård i Asfærg, Mads Simonsen afdøde. 15 dlr.

Jens Poulsen i Mellerup af den øde gård, Knud Jensen i Lind i fjendernes tid afdrog. 4 dlr.

Poul Christensen i Hald af den halve gård, hans fader Christen Pedersen sst. afdøde. 16 dlr.
1 okse

Christen Jensen i Borup af den halve gård i Hvidsten, Eske Christensen sst. oplod 8 dlr.
Jens Rasmussen i Hald af den øde gård, Søren Amon sst. afdøde. 6 dlr.

Søren Christensen i Dyrby af den halve gård, Jens Jensen sst. afdøde. 10 dlr.

Fru Ingeborg Parsberg til Gjesinggård til stedsmål af K.M.s anpart korntiende af Tved sogn.
8 dlr.

Onsild herred 1629/30
stedsmål

Jens Lauritsen i Brøndum fæstede den anden halve partgård, Peder Berentsen sst. i fjendernes tid afdøde, og der med igen fradrog den halve gård han påboede, som af fjenderne var nedhugget. 1 td. havre

Jens Madsen i Gettrup af den halve øde gård, Søren Andersen sst. i fjendernes tid afdøde. 2 td. havre

Laurits Jensen i Gettrup af det andet halve øde boel, Mikkel Pedersen afflyttede. 2 td. havre

Frands Christensen i Snæbum af det kirkeboel, Rasmus Lauritsen sst. oplod. 6 dlr.

Peder Nielsen i Sønder Onsild af det hus. Christen Jensen afflyttede. 1 dlr.

Gjerlev herred 1629/30
stedsmål

Hans Pedersen Kærby af den halve gård, Christen Andersen Tørslev udi fjendernes tid afdøde. 4 dlr.

Mikkel Jensen i Gjerlev af den halve gård, Jens Christensen sst. i fjendernes tid frarømte. 8 dlr.

Niels Pedersen i Dalbyneder af den gård, Niels Andersen oplod. 7 dlr.

Erik Nielsen i Gjesinggårds mølle, fæstede Tørslev øde mølle Anders Nielsen i fjendernes tid fradrog. 2 dlr.

Anders Madsen i Ajstrup af den halve gård i Gjerlev, Jens Nielsen oplod. 8 dlr.

Niels Lassen i Tørslev af et lidet kirkeboel, Søren Sørensen i fjendernes tid afdøde. 1 td. havre

Christen Tygesen i Dalbyneder af det hus, Søren Andersen afflyttede 1 dlr.

Laurits Christensen i Dalbyneder af det halve boels jord, Niels Andersen sst. fradøde. 4 dlr.

Jens Nielsen i Gjerlev af det hus, Morten Lauritsen afflyttede. 1 dlr.

Jens Andersen i Dalbyneder af det hus, Christen Tygesen sst. oplod. 2 dlr.

Velling birk 1629/30
Stedsmål

Mads Andersen i Øster Velling af den gård, Peder Nielsen sst. i fjendernes tid afdøde. 3 dlr.
1 okse

Jens Madsen i Erslev af den halve gård, Jens Nielsen i Øster Velling afdøde. 20 dlr. 1 okse

Knud Tomasen af et boel, Rasmus Mortensen i Øster Velling afdøde. 4 dlr.

Steffen Andersen i Vester Velling af en halv øde gård, hans far Anders Mogensen sst.
i fjendernes tid afdøde. 3½ dlr.

Poul Lassen fæstede det boel, Peder Christensen i Øster Velling afdøde. 10 dlr.

Skern birk 1629/30
stedsmål

Søren Jespersen i Tindbæk af et hus, Søren Andersen afdøde. 1 dlr.

Niels Madsen i Terp af den øde gård, Niels Madsen i fjendernes tid fradøde. 10 dlr.

Christen Sørensen i Tindbæk af det lidet boel, sin søn Jens Christensen i fjendernes tid fradøde. 1½ dlr.

Peder Andersen i Terp af en halv gård Søren Sørensen sst. afdøde. 10 dlr.

Jens Jensen i Tindbæk af et hus, Peder Pedersen i Løvskal afdøde 1 dlr.

Christen Simonsen i Ilshøj af den liden gård i Terp, Mikkel Jensen i fjendernes tid afdøde. 10 dlr.

Jost Lauritsen i Ilshøj af det boel, Simon Jensen sst. oplod. 7 dlr.

Jens Pedersen i Løvskal af det boel, Esben Christensen afdøde. 10 dlr.

Morten Nielsen i Skern af den halve gård, Niels Jensen afdøde. 20 dlr. 1 okse

Tånum birk 1629/30
stedsmål

Mogens Sørensen i Over Hornbæk af den halve gård, Christen Christensen sst. for armods skyld oplod. 5 dlr.

Anders Lassen i Tånum af den gård, som Germand Ibsen i Neder Hornbæk udi fjendernes tid fradøde foruden et stykke eng liggende under Galten herreds side på Randers fjord. 10 dlr.

Søren Christensen i Brohuset af den halve gård, Niels Lauritsen i Over Hornbæk afdøde. 12 dlr.

Christen Bertelsen i Over Hornbæk af en liden gårds eje, Niels Jensen sst. oplod. 6 dlr.

Knud Mikkelsen i Kondrup af en halv gård i Neder Hornbæk, som Christen Andersen afdøde foruden et stykke eng liggende under Galten herreds side på Randers fjord. 6 dlr.

Mikkel Tygesen skriver på Dronningborg fæstede to små engholme liggende i Randers fjord for Hornbæk under Galten herreds side, som nogen tid har været brugt til de tvende gårde, Christen Andersen og Germand Ibsen i Neder Hornbæk iboede og årligen at give deraf efter dannemænds sigelse. Gav til stedsmål. 4 dlr.

Jens Sørensen i Over Hornbæk er bevilget fri foruden stedsmål den øde gård udi Tånum, Christen Sørensen sst. i fjendernes tid afflyttede

Søren Lassen i Over Hornbæk af det hus, Jens Sørensen afflyttede 2½ td. havre

Morten Jensen i Over Hornbæk af den halve øde gård, Niels Sørensen Tånum afdøde. 1 dlr.

Hans Madsen i Tånum af den øde gård, Søren Jensen sst. i fjendernes tid frarømte. 2 td. havre

Sønderlyng herred 1629/30
stedsmål

Jens Pedersen i Søby af den gård, Jesper Jensen Helgård i Årup i fjendernes tid afdøde. 1 okse

Peder Madsen i Bjerregrav at et hus, Laurits Christensen i fjendernes tid afdrog. 1 dlr.

Rasmus Nielsen i Vegerslev af en øde gård, Søren Nielsen i Årup blev slagen ihjel fra 1 okse

Jens Sørensen i Bjerregrav af en boel, Knud Christensen sst. blev slagen ihjel fra. 2 dlr.

Mikkel Jensen Munk udi Læsten af den halve gård, Laurits Sørensen sst. blev slagen ihjel fra. 2 td. havre

Jens Olufsen i Bjerregrav af den boel Jens Villadsen i fjendernes tid afdøde 2 td. havre

Anders Christensen Brød i Nørbæk af en den halve gård, Laurits Sørensen afdøde. 3 td. havre

Maren Christensdatter i Helbæk af et lidet hus, Vogn Pedersen sst. afdøde. 1 td. havre

Las Pedersen i Hammershøj af en gård, Søren Christensen blev ihjelslagen fra. 6 dlr.

Peder Christensen i Vorning af en halv gård, Christen Sørensen sst. afdøde. 2 dlr.

Mogens Pedersen i Fårup af den gård i Hvidding, Jens Jensen sst. afdøde. 5 dlr.

Christen Poulsen i Råby af et boel i Bjerregrav, Jens Olufsen afdøde. 3½ dlr.

Jens Sørensen i Ør af den halve gård, Jens Pedersen sst. afdøde 8 dlr.

Jens Christensen i Læsten af den halve gård, Christen Knop i Hammershøj afdøde. 1 okse

Rougsø herred 1629/30
stedsmål og husbondhold

Jens Simonsen af den boel, Jens Dahl i Tørslev afdøde. 2 dlr.
Laurits Rasmussen i Kar af den halve gård, Peder Tomasen sst. afdøde. 1 okse

husbondhold

Mads Rasmussen i Hollandsbjerg af den gård, Søren sst. oplod. 1 okse  (efternavn mangler)

Jens Andersen i Kar af den gård, Søren Jensen afdøde. 1 okse

Niels Nielsen i Hollandsbjerg af den gård, Jens Rasmussen Vestrup afdøde. 1 okse

REGNSKABET 1630/31

Essenbæk og Kristrup birker 1630/31
stedsmål

Peder Groersen i Essenbækgård og sin hustru Mette Rasmusdatter fæstede den ålekiste liggende ved Hald sø og et rusestade deres livstid, som Bertel Henriksen i Ladegård fradøde. 1 okse

Anders Sørensen skrædder af et hus, Rasmus Madsen i Kristrup oplod 1 dlr.

Christen Jensen i Kristrup fæstede det hus, Groers Sørensen afdøde. 3 dlr.

Niels Ibsen og Rasmus Ebbesen i Kristrup fæstede halvparten af den gård, Mikkel Pedersen sst. iboer. 12 dlr.

Tosti Jensen i Skovhuset fæstede den fjerdepart af den øde gård i Kristrup, som Peder Olufsen sst. tilforn i brug havde. 6 dlr.

Christen Madsen i Romalt fæstede det gadehus, Karen Skrædders sst oplod. 1 dlr.

Essenbæk og Kristrup birker 1630/31
sagefald

Aftinget Christen Christensen i Drastrup for 2 øg han foreviste to karle, som indbrød i Christen Pedersens gård sst. og dem borttog. 13 dlr.

Niels Ovesen i Kristrup aftinget for 3 svins flæsk fandtes slagtet i hans hus og ikke havde hjemmel til. 64 dlr.

Tomas Tomasen i Kristrup aftinget for nogle sække formodes. han skulle have taget ulovligt fra nogen bønder i Tomas Poulsens hus i Randers. 8 dlr.

Galten herred 1630/31
stedsmål

Amdi Jensen i Vivild at den gård, Christen Tomasen i Væt afdøde. 30 dlr.

Jens Jensen hjulmand i Haslund af det hus i Væt, som Jens Skrædder fradøde. 2 dlr.

Christen Christensen i Lerbjerg af et kirkeboel, Hans Olufsen skrædder afdrog. 4 dlr.

Mads Esbensen i Årslev fæstede den gård i Tebbestrup, som Anders Pedersen afdøde. 22 dlr.

Niels Poulsen i Jebjerg fæstede det kirkeboel sst., som Anders Jensen oplod. 20 dlr.

Houlbjerg herred 1630/31
stedsmål

Søren Rasmussen af den øde gård i Årup, som Niels Madsen fradøde. 2 td. havre

Søren Lassen i Vellev fæstede den halve gård sst., som Søren Christensen tilforn iboede. 4 td. havre

Jens Lauritsen i Skød fæstede det boel sst., Niels Olufsen oplod. 4 dlr. 2 td. havre

Peder Sørensen i Nøddelund fæstede den gård sst., hans fader Søren Christensen iboede og oplod. 24 dlr. 1 okse

Jørgen Jensen i Horslev fæstede det degneboel sst., sin broder Jens Jensen afdøde. 1 td. havre

Jens Christensen degn fæstede det hus i Sal Clemend Olufsen afdøde. 1 dlr.

Esben Lassen i Tind fæstede den gård i Sal, som Frands Christensen afdøde. 10 dlr.

Nørhald herred 1630/31
stedsmål

Christen Lauritsen i Fårup fæstede det kirkeboel, Mikkel Pedersen opsagde. 2 dlr.

Jens Nielsen i Handest fæstede det hus, Niels Andersen afdøde. 1 dlr.

Knud Pedersen Nør i Hald fæstede det kirkeboel sst., som Anders Poulsen, Keld Pedersen og Christen Nielsen sst., i brug havde. 4 dlr.

Jens Jensen i Asfærg fæstede den øde gård sst., Bertel Madsen tilforn afdøde. 3 dlr.

Jens Jensen i Hald fæstede den Fjerding jord liggende på Hald mark som Christen Christensen i Stovby i brug havde og oplod. 5 dlr.

Mads Andersen i Hald fæstede den anden halve kirkegård, hans far Anders Poulsen afdøde.
16 dlr.

Jens Christensen i Hald fæstede den gård sst., som Keld Pedersen afdøde. 16 dlr.

Christen Sørensen i Hald fæstede den gård, Mourits Christensen afdøde. 6 dlr.

Mourits Rasmussen fæstede det gadehus i Lind, Jens Nielsen oplod. 4 dlr.

Onsild herred 1630/31
stedsmål

Anders Christensen i Voldum fæstede den halve gård i Gettrup, som Laurits Christensen oplod. 3 dlr.

Bertel Christensen i Hvornum fæstede den gård sst., Peder Olufsen afdøde. 1 td. havre

Han Herred 1630/31
stedsmål

Christen Jensen Smed i Aptrup fæstede det øde boel sst, som Anders Christensen fradrog. 1 rdl.

Gjerlev herred 1630/31
stedsmål

Poul Jensen i Tørslev fæstede det hus, Tomas Nielsen sst., fradrog 1 dlr.

Christen Andersen i Gjerlev fæstede det hus, Mads Tomasen sst., oplod. 1 dlr.

Søren Smed i Gjerlev fæstede den halve øde gård i Enslev, Jens Simonsen sst., fradøde. 2 dlr.

Jens Jensen i Udby fæstede den gård i Gjerlev, som Anders Pedersen Lærke fradøde 70 dlr.
2 okser

Christen Mikkelsen i Tørslev fæstede det gadehus, Anders Jensen sst., fradøde. 1 dlr.

Jørgen Tomasen smed i Tørslev fæstede den jord, Jens Pedersen sst. tilforn i brug havde og oplod. 3 dlr.

Jens Nielsen i Tørslev fæstede den gård, Mads Ibsen sst., afdøde. 20 dlr.

Niels Jensen i Stovby fæstede den gård, Simon Ibsen i Tørslev afdøde. 20 dlr.

Christen Pedersen af Lem fæstede det hus, Tomas Markvarsen i Enslev fradøde. 1 dlr.

Christen Sørensen i Fjelsted fæstede den kirkegård i Kærby, som Christen Jensen sst. tilforn påboede. 8 dlr.

Velling birk 1630/31
stedsmål

Peder Jensen af Kjellerup fæstede den halve gård, Peder Sørensen i Øster Velling afdøde. 20 dlr.

Søren Knudsen boende i Ørsted af et smedehus udi Grensten, som K.M. har de 3/4 parter udi. 1 dlr.

Skern birk 1630/31
stedsmål

Peder Nielsen i Vester Velling fæstede det hus, Søren Keldsen sst. afdøde. 1 td. havre
Keld Lassen i Vester Velling fæstede det gadehus, hans far Las Christensen sst. afdøde. 1 dlr.

Tomas Jensen Møller i Skern Mølle fæstede et stykke jord liggende i en skovkrog i Viumskov, som kaldes Harilds Krog er synet for 4 skæpper særland, der af årligen skal give herefter til landgilde ½ skp. byg til indfæstning 1 dlr.

Annammet af Jesper Lauritsen i Randers på Maren Christensdatters vegne i Vester Velling for K.M.s anpart to søsterlodder i Vester Velling præstegård udi hvis gods hr. Jørgen Gregersen der sst. frarømte efter tingsvidnes indhold. 48 sldl. 10 sk.

Sønderlyng herred 1630/31
stedsmål

Jens Lassen i Over Fussing fæstede den gård i Læsten, Mikkel Jensen Munk afdøde. 8 dlr.

Søren Madsen i Holbæk fæstede den halve gård sst., Jens Nielsen afdøde. 4 td. havre

Tomas Lauritsen i Torsager fæstede den gård i Ør som Søren Strangesen sst., tilforn iboede.
13 dlr.

Christen Jensen i Vorning fæstede den have gård sst. Jens Andersen afdøde. 5 dlr.

Christen Andersen i Fordal fæstede halvparten af den gård, Laurits Andersen i Ør iboede og afdøde 1 td. havre

Støvring herred 1630/31
stedsmål

Anders Olufsen i Albæk fæstede den gård i Mejlby, som Peder Sørensen iboede og afdøde.
12 dlr.

Christen Iversen færgemand i Mellerup fæstede den gård, Tomas Andersen sst. afdrog. 16 dlr.

Jens Jensen i Dyrby fæstede den gård, Peder Pedersen i Lem afdøde. 18 dlr.

Las Christensen i Svejstrup fæstede den gård, Christen Nielsen hans far sst. tilforn havde. 10 dlr.

Mogens Nielsen K. M. Tolder i Randers fæstede øverste mølle som Jens Møller blev fradømt formedelst han havde ladet mølle og dæmningen forfalde og fordærve, så og et lidet stykke eng liggende uden for, som Niels Christensen i Helsted tilforn havde haft i brug, og formedelst at han og hans hustru skal det beholde begge deres livstid gav han K.M. deraf. 40 dlr.

Rasmus Knudsen i Spentrup fæstede den gård i Helsted, Niels Christensen afdøde foruden en eng. 12 dlr.

Peder Jensen Rolpi fæstede den gård i Tjærby, hans far Jens Rolpi afdøde. 36 dlr.

Støvring herred 1630/31
sagefald

Christen Rodskov i Helsted aftinget for 2 læs vindfælder, han uden minde borttog i Velling birk. 3 dlr.

Husbondhold Rasmus Sørensen i Hollandsbjerg af den anden halve gård, Peder Udby afdøde. 3 dlr.

Iver Rasmussen i Udby af den halve gård, Rasmus Sørensen sst. fradrog. 6 dlr.

REGNSKABET 1631/37

Essenbæk og Kristrup 1631/32
stedsmål

Mads Nielsen i Moskær fæstede den gård i Kristrup, som Søren Pedersen iboede og afdøde.
20 dlr.

Laurits Sørensen i Kristrup fæstede den halve gård med det hus, hans stedfar iboede og fradøde. 16 dlr.

Jens Væver i Kristrup fæstede den halve gård sst., Niels Christensen oplod og skal have hans hus igen. 12 dlr.

Niels Christensen fæstede igen fornævnte Jens Vævers hus. 3 dlr.

Niels Madsen i Kristrup fæstede det gadehus sst., Jens Pedersen iboede. 1 dlr.

Galten Herred 1631/32
stedsmål

Hr. Niels i Ørum fæstede den halve part af Ulstrup mark efter Jordebogen, som Poul Nielsen
i Langskov i brug havde og fradøde. 12 dlr.

Ove Pedersen i Trustrup fæstede det boel sst., Christen Jensen afdøde. 14 dlr.

Jens Lassen i Hadbjerg fæstede den fjerdepart af Ulstrup mark, sin søn Laurits Jensen tilforn
i fæste havde. 1 okse

Christen Nielsen i Jebjerg fæstede det boel sst., Jens Lukassen Skrædder afdøde. 10 dlr.

Knud Sørensen i Helstrup fæstede det gadehus i Tebbestrup, Laurits Hode sst., iboede og oplod. 2 dlr.

Adser Tomasen fæstede det hus i Robtrup, Niels Pedersen sst., iboede og oplod. 3 dlr.

Mikkel Pedersen fæstede det hus i Vorup, Jens Jensen sst., iboede. 4 dlr.

Mads Rasmussen i Vorup fæstede det hus sst., Jens Christensen  iboede. 4 dlr.

Rasmus Jensen i Erslev fæstede den liden gård i Selling, Anders Mortensen sst., iboede og afdøde. 10 dlr.

Søren Nielsen i Tebbestrup fæstede den liden gård i Vorup, Las Sørensen sst., iboede og opsagde. 16 dlr.

huabondhold

Laurits Jensen i Hinge fæste husbondhold af den gård, som Peder Mogensen iboede og afdøde. 2 okser

Galten Herred 1631/32
sagefald

Peder Simonsen i Haslund aftinget for lejermål han havde beganget med Maren Pedersdatter sst., og de hverandre ægtede. 9 dlr.

Udi lige måde for et læs korn han flyttede om søndagen, helligbrøde. 3 dlr.

Anders Olufsen i Vorup aftinget for et læs bøgerødder, han havde ophugget i Fruerlund på kongens. 1 td. havre

Houlbjerg herred 1631/32
stedsmål

Søren Lassen i Sal fæstede det hus Jens Christensen sst., iboede og oplod 1 dlr.

Peder Jensen i Aldrup fæstede den tredje part af Aldrupgård, som hans fader Jens Madsen i brug havde og oplod. 30 dlr.

Christen Sørensen i Nøddelund fæstede den halve øde forfaldne gård sst., Christen Pedersen afdøde. 1 okse

Søren Pedersen i Horslevgård fæstede den halve gård, Anders Jostsen i Horslev blev fradømt fordi han havde forsiddet gården, og ikke i lang tid givet skyld og landgilde, ikke heller gjort ægt og arbejde deraf, til stedsmål 1 okse

Peder Ibsen i Gerning fæstede den gård i Sal, som Niels Jensen Herman iboede og oplod. 20 dlr.

Houlbjerg herred 1631/32
sagefald

Sejer Lassen tjenende Søren Jensen i Astrup aftinget for bordag, han var i med Peder Jensen
i Astrup. 2 dlr.

Støvring herred 1631/32
sagefald

Jens Frandsen i Albæk aftinget for lejermål for hans næste søskendebarn Elle Jespersdatter, han havde med begangen. 3 okser

Onsild herred 1631/32
stedsmål

Jens Nielsen i Amdrup fæstede det kirkeboel i Skellerup, Christen Villumsen oplod 4 dlr.

Fæstede Anders Madsen i Amdrup den gård i Gettrup, Jens Madsen tilforn påboede og fraflyttede. 5 dlr.

Christen Pedersen i Skellerup fæstede det boel sst., Maren Lauritsdatter tilforn påboede og fradrog. 2 dlr.

Anders Christensen i Gettrup fæstede den anden halve gård sst., som Laurits Jensen fraflyttede. 3 dlr.

Søren Pedersen i Skellerup fæstede det kirkeboel sst., Jens Christensen tilforn påboede og oplod. 6 dlr.

På K.M.s nådigste behag er bevilget Anders Christensen i Snæbum den halve øde gård Jens Pedersen Kræmmer i Snæbum iboer, og skal han have frihed der på for skat og landgilde ikke at udgive udi 2 år. og skal han bygge og forbedre gården siden give deraf skyld og landgilde og gøre ægt og arbejde

På K.M.s nådigste behag er bevilget Peder Døustsen i Ans mølle det kirkeboel i Nør Onsild, Jørgen Rasmussen sst. iboede og er øde fri for den uden stedsmål skal han opbygge og forbedre gården og frihed på skat og landgilde i to år

Gjerlev herred 1631/32
stedsmål

Niels Pedersen af Fauels fæstede det hus, Anders Nielsen i Gjerlev fradøde. 1 dlr.

Christen Tygesen i Gjerlev fæstede det boel, Anders Nielsen afdøde. 4 dlr.

Jens Nielsen i Vinstrup fæstede den kirkegård i Dalbyneder, som Niels Pedersen for armods skyld oplod. 1 okse

Velling Birk 1631/32
stedsmål

Niels Knudsen fæstede det boel i Øster Velling stor Knud Nielsen afdøde. 10 dlr.

Skern Birk 1631/32
stedsmål

Berent Christensen i Vester Velling fæstede det hus, Keld Lassen sst. oplod. 1 dlr.

Niels Nielsen i Vester Velling fæstede den gård i Tindbæk, Laurits Andersen sst. iboede og oplod. 20 dlr.


Tånum Birk 1631/32
stedsmål

Søren Knudsen i Over Hornbæk fæstede det hus, Søren Lassen sst. afdøde. 3 dlr.

Peder Christensen i Over Hornbæk fæstede den halve gård sst., hans far Christen Pedersen fradøde. 12 dlr.

Sønderlyng herred 1631/32
stedsmål

Jens Sørensen i Ør fæstede halvparten af den gård sst. Laurits Andersen fradøde, skal opbygge og forbedre gården. 2 dlr.

Esben Andersen i Hvidding fæstede den halve gård, Niels Germandsen afdøde og moderen igen oplod. 10 dlr.

Anders Nielsen i Vorning fæstede det hus sst. som var øde, som Mikkel Jensen tilforn påboede. 1 td. havre

Hans Mortensen fæstede den øde gård i Vorning, som Keld Pedersen fradøde og skal han have den fri for landgilde i to år og fri for ægter og arbejde i tre år skal ham forevises bygningstømmer og siden opbygge og forbedre gården, som forsvarligt kan være til indfæstning. 1 td. havre

Christen Nielsen i Hunstrup fæstede den halve gård i Ør Jens Tomasen tilforn påboede og fradøde. 7 dlr.

Niels Nielsen i Hvidding af den halve gård, Niels Germand sst. iboede og afdøde. 5 dlr.

Rougsø herred 1631/32
husbondhold

Søren Rasmussen i Udby af den halve gård sst. Jens Nielsen fradøde. 5 dlr.

Jens Sørensen i Kar af den gård, Søren Jørgensen fradrog. 1 okse

Film nr. 18105

REGNSKABET 1632/33

Essenbæk og Kristrup birker 1632/33
stedsmål

Christen Sørensen i Hørning fæstede den gård hans far Søren Nielsen sst. iboede og for ham oplod. 62 dlr. 1 okse

Mikkel Christensen i Romalt fæstede den halve gård sst., sin far Christen Mikkelsen iboede og for ham oplod. 20 dlr.

Niels Pedersen i Essenbækgård fæstede den gård i Essenbæk Ladegård, Bertel Henriksen afdøde med laksegårde og rusestedet i fjorden, så vidt han til samme gård og fiskeri hæderlig og højlærde mand Mester Morten Madsen superintendent udi Århus stift havde fæstebrev på af velb. hr. hofmester Frands Rantzow, og samme gård igen til fornævnte Niels Pedersen godvilligen har afstået der for gav fornævnte Niels Pedersen til indfæstning 2 okser

Anders Christensen i Kristrup fæstede det hus. Jens Rasmussen iboede og for ham oplod. 2 dlr.

Mogens Christensen i Essenbæk fæstede den øde gårds jord, som Niels Pedersen i brug havde og for ham oplod. 6 dlr.

Galten herred  1632/33
stedsmål

Rasmus Jensen i Erslev fæstede den liden gård i Selling Anders Mogensen iboede og fradøde. 10 dlr.

Anders Olufsen i Værum fæstede den gård, sin fader Oluf Groersen afdøde og iboede. 30 dlr.

Rasmus Nielsen i Jebjerg fæstede den gård Niels Christensen Kå iboede og afdøde. 19 dlr.

Niels Iversen i Hadbjerg fæstede den halve gård, Iver Nielsen sst. iboede og afdøde og enken igen oplod for ham. 25 dlr.

Peder Andersen i Jebjerg fæstede det hus i Væt, Mikkel skomager sst. iboede og for ham oplod. 2 dlr.

Mikkel Nielsen i Væt fæstede det hus Jens Tuesen i Vissing iboede og for ham oplod.  2 dlr.

Mads Lassen i Tebbestrup fæstede den halve gård, Poul Buergård i Tebbestrup iboede og for ham oplod, 16 dlr.

Peder Jensen i Torup Ladegård fæstede den halve part af hans fader Jens Fischers gård sst., som han iboer og godvilligen for ham oplod, som er den 6. part af Torup ladegård gav til indfæstning 50 dlr. 1 okse

Galten herred 1632/33
husbondhold

Las Nielsen i Trustrup fæstede husbondhold af sin faders  selvejergård sst. som han fradøde. 2 okser

Jens Pedersen i Langskov fæstede husbondhold af halvparten af sin faders gård sst. som han godvilligen oplod 1 okse

Christen Nielsen i Nielstrup fæstede husbondhold af sin fader Niels Christensens gård sst., som han godvilligen oplod. 2 okser

Terkel Jensen i Ginderup fæste husbondhold af den anden halve gård hans fader Jens Snog iboede, som han for ham oplod. 1 okse
Galten herred 1632/33
førlov

Annammet af Peder Christensen og Anne Christensdatter i Herst til førisløn for arv de bekom efter deres broder Jens Lauritsen som boede og døde i Væt. 6 rigsort

Annammet af Peder Nielsen i (tom plads) til førisløn for arv, han afførte efter sin salig søn Anders Skovgård i Tebbestrup. 3 ort.

Houlbjerg herred 1632/33
stedsmål

Jens Nielsen i Grensten fæstede den gård i Amstrup Søren Skrædder sst. iboede og afdøde.
50 dlr.

Niels Esbensen i Sal fæstede den halve gård, Mikkel Nielsen afdøde. 2 rdl.

Christen Mikkelsen i Borris fæstede den halve gård sst., hans far Mikkel Clemendsen påboede og sin moder oplod for ham. 16 dlr.

Jens Rasmussen i Vellev fæstede den halve gård i Gullev. Mads Sørensen påboede og afdøde. 16 dlr.

Rasmus Jensen i Gullev fæstede den gård sst., Søren Pedersen afdøde. 18 dlr.

Husbondhold
Peder Jensen i Haurum fæstede husbondhold af den halve gård, hans fader Jens Pedersen sst. iboede og for ham oplod. 1 okse

Houlbjerg herred 1632/33
sagefald

Peder Sørensen i Nøddelund aftinget for lejermål, han havde begangen med Maren Jensdatter tjente i gården sammen sst. 12 dlr.

Støvring herred 1632/33
stedsmål

Anders Christensen i Romdrup fæstede den anden halve gård, Rasmus Jensen sst. fradøde.
22 dlr.

Niels Christensen i Mejlby fæstede den halve gård, hans fader Christen Prang iboer og for ham oplod. 20 dlr.

Søren Jensen i Lem fæstede den halve part af det kirkeboel hans fader Jens Andersen sst. iboede og for ham oplod 10 dlr.

Niels Christensen i Hald fæstede den halve gård, hans fader Christen Madsen sst. iboede og oplod. 20 dlr.

Christen Pedersen i Lem fæstede den halve gård sst. hans fader Peder Nielsen afdøde for 25 dlr.

Peder Christensen i Hedegård fæstede den halve gård sst. hans fader Christen Andersen for ham oplod. 10 dlr.

Rasmus Jensen i Harridslev fæstede den halve part af den gård, hans fader Jens Rasmussen sammesteds iboede og for ham oplod. 20 dlr.

Anders Pedersen i Lem fæstede den gård Christen Pedersen Harbo sst., iboede og afdøde. 35 dlr.

Knud Mikkelsen i Neder Hornbæk fæstede den gård, Niels Svendsen i Romdrup iboede og godvilligen for ham oplod. 45 dlr.

Nørhald herred 1632/33
stedsmål

Søren Christensen i Dyrbygård fæstede på menige sognemænds vegne K.M.s anpart korntiende af Gassum sogn sin livstid. 22 dlr.

Onsild herred 1632/33
stedsmål

Niels Keldsen i Herup fæstede den gård i Hvornum, Bertel Christensen sst. iboede og for ham oplod. 10 dlr.

Gjerlev herred 1632/33
stedsmål

Jens Andersen i Tørslev fæstede K.M.s anpart korntiende af Gjerlev sogn. 50 dlr.

Velling birk 1632/33
stedsmål og sagefald

Christen Tomasen i Velling fæstede den gård, sin moder sst. iboede og for ham oplod. 20 dlr.

Niels Jensen i Haslund fæstede den halve gård i Grensten, Peder Sørensen sst. for ham oplod.
22 dlr.

Søren Smed fæstede den anden halve gård, Peder Sørensen i Grensten iboede. 16 dlr.

Aftinget Mads Jensen i Øster Velling for nogle ukvemsord, han har haft til hr. Jenses kvinde og børn sst. 1 okse

Skern Birk 1632/33
stedsmål

Jørgen Lassen i Tindbæk fæstede det øde ladehus sst., som Jens Nielsen afdøde. 4 dlr.

Jørgen Nielsen Grund i Vester Velling fæstede det hus, Morten Sørensen sst. iboede og fradrog. 1 dlr.
Niels Sørensen i Terp fæstede den øde gård, Christen Jensen afdrog. 1 td. havre

Sønderlyng herred 1632/33
stedsmål

Oluf Jensen i Ør fæstede den halve gård sst., hans fader Jens Olufsen oplod. 12 dlr.

Laurits Christensen fæstede det hus i Bjerregrav, Peder Madsen sst. afdøde 2 dlr.

Niels Poulsen i Helsted fæstede den gård i Hammershøj, Søren Pedersen iboede og afdøde.
16 dlr.

Mikkel Pedersen i Vorning fæstede den gård, hans fader Peder Madsen sst. iboede og fradøde. 16 dlr.

Laurits Andersen i Vorning fæstede det hus, Peder Tomasen fradrog. 1 td. havre

Christen Nielsen fæstede den halve gård, Søren Gregersen i Vorning afdrog. 1 td. havre

Christen Ibsen i Vorning fæstede det kirkeboel, Anders Nielsen Krog i Hammershøj afdøde.
1 td. havre

Mikkel Mortensen i Bjerregrav fæstede det hus Christen Mogensen sst. iboede og fradøde. 1 dlr.

Christen Tygesen i Læsten fæstede det hus, Maren Tygesdatter tilforn iboede. 1½ dlr.

REGNSKABET 1633/34

Essenbæk og Kristrup birker 1633/34
stedsmål

Jens Andersen i Assentoft fæstede det øde hus sst. Herman Bødker  afflyttede. 1 dlr.

Galten herred 1633/34
stedsmål

Ove Pedersen i Trustrup fæstede den gård Niels Madsen i Bramstrup iboede og oplod. 50 dlr.

Niels Madsen i Bramstrup fæstede det boel, som Ove Pedersen i Trustrup iboede og for ham oplod. 12 dlr.

Anders Ibsen i Jebjerg fæstede den halve gård, Peder Christensen sst. iboede og afdøde. 36 dlr.

Tomas Nielsen i Væt fæstede den anden halve gård Ib Andersen sst. iboede og afdøde. 25 dlr.

Houlbjerg herred 1633/34
stedsmål

Ærlig og velbyrdig mand Oluf Parsberg til Jernit, K.M.s befalingsmand over Trondhjems gård i Norge fæstede K.M.s anpart korntiende Houlbjerg sogn. 14 dlr.

Claus Andersen i Danstrup fæstede det boel sst. til sin gård at bruge, som Niels Christensen frakom for tyveri. 16 dlr.

Søren Rasmussen i Årup fæstede Neder Årup mølle, som Andreas Møller iboede og oplod for ham. 16 dlr.

Støvring herred 1633/34
stedsmål

Rasmus Torbensen i Albæk fæstede den halve gård Bartholomæus  Jensen iboede og for armods skyld oplod for ham på K.M.s nådigste behag. Er bevilget fri foruden stedsmål, der imod skal opbygge og forbedre gården og have et års frihed på landgilde
 
Nørhald herred 1633/34
stedsmål

Anders Pedersen i Hadstrup fæstede den øde gård i Jennum,  Christen Madsen fradrog i fjendernes tid for armods skyld skal have den fri foruden stedsmål og fri for landgilde i 3 år, skal ham forevises tømmer af kongens skove at opbygge gården forsvarligt, skal årligen afkortes på K.M.s nådigste behag 1 ørte rug, 1 ørte byg og 1½ ørte malt

Niels Madsen i Mejlby fæstede den gård i Hald Søren Nielsen tilforn påboede og fradøde. 40 dlr.

Onsild herred 1633/34
stedsmål

Mikkel Tomasen i Snæbum fæstede den halve øde gård sst., som Tomas Mikkelsen oplod for ham, og skal han opbygge gården og forbedre den, eftersom den har stået øde i mange år. Årligen at udgive skyld og landgilde, ægt og arbejde, og fri for stedsmål

Gjerlev herred 1633/34
stedsmål

Niels Keldsen i Tørslev fæstede det boel sst., sin fader Keld Mikkelsen iboede og oplod for ham. 5 dlr.   

Velling birk 1633/34
stedsmål og sagefald

Knud Tomasen i Øster Velling fæstede et lidet boel, som Poul Lassen sst. tilforn iboede og oplod. 10 dlr.

Aftinget Søren Lassen i Helstrup for bordag, han havde været udi  1 okse

Skern birk 1633/34
stedsmål

Mikkel Tygesen fæstede K.M.s anpart af en ålekiste ved Skern mølle, som Tomas Møller sst. tilforn i brug havde og oplod. 1 okse

Sønderlyng herred 1633/34
stedsmål

Søren Christensen i Rejstrup fæstede den gård, så vidt hans fader Christen Andersen i brug havde og fradøde 50 dlr.

Essenbæk og Kristrup birker 1634/35
stedsmål

Anders Rasmussen i Assentoft fæstede det gadehus sst., Rasmus Christensen fradøde. 2 dlr.

Tomas Jensen i Årslev fæstede det boel, Jens Smed fradøde. 8 dlr.

Mads Pedersen i Tebbestrup fæstede det gadehus i Kristrup, Niels Christensen påboede og fradøde. 1 dlr.

Galten herred 1634/35
stedsmål

Laurits Christensen i Trustrup fæstede den gård sst., Poul Nielsen oplod. 28 dlr.

Søren Frandsen i Selling fæstede den halve gård, Niels Jensen fradøde. 28 dlr.

Fornævnte Søren Frandsen gav til husbondhold af den anden halve gård. 1 okse

Houlbjerg herred 1634/35
stedsmål

Christen Sørensen fæstede den gård i Horslev, Søren Pedersen for ham oplod. 15 dlr.

Ebbe Nielsen i Sal fæstede Jens Ibsen Lourings gård i Vellev han formedelst gårdens bygfældighed blev fradømt 25 dlr.

Søren Nielsen fæstede den halve gård i Gullev, Niels Sørensen oplod. 10 dlr.

Jens Olufsen i Gerning fæstede et stykke eng kaldes nye eng. 5 dlr.

Jens Christensen fæstede den gård i Årup, Søren Rasmussen oplod 10 dlr.

Anders Sørensen i Sal fæstede den gård, Terkel Jensen for armods skyld frakom. 10 dlr.

Houlbjerg herred 1634/35
sagefald

Niels Christensen i Danstrup aftinget for stjålne koster, han med en tyv havde købt. 20 dlr.

Støvring herred 1634/35
stedsmål
Anders Lang i Østrup fæstede nogle engholme, liggende til Peder Møllers gård i Albæk. 1 okse

Søren Nielsen fæstede den gård i Albæk, Peder Nielsen fradøde. 16 dlr.

Fornævnte Søren Nielsen fæstede fjerdeparten af den ødegårds jord, Jens Andersen i Albæk i brug havde og fradøde. 5 dlr.

Anders Lang i Østrup fæstede fjerdeparten af samme gård, hans fader Rasmus Pedersen fradøde. 60 dlr.

Mogens Nielsen K.M.s tolder i Randers fæstede et stykke hedejord i hans og hans hustrus livstid liggende næst oven for hans mølletoft. 2 okser

Mikkel Tygesen og Jens Christensen i Tjærby fæstede den øde fiskegård, liggende i Randers fjord, med sin tillæg Jens Pedersen i Albæk fradøde. 1 okse

Jens Pedersen fæstede den fjerde part af Østrup, Peder Pedersen fradøde. 80 dlr.

Jens Jensen i Råsted fæstede den halve gård sst., Morten Rasmussen fradøde. 8 dlr.
                           
Hr. Oluf Olufsen Præst til Slottens kirke fæstede den øde fiskegård i Randers fjord kaldes Provstegården. 1 td. havre

Nørhald herred 1634/35
stedsmål og sagefald

Niels Finsen fæstede den halve fjr. jord, Christen Rasmussen oplod 5 dlr. (intet stednavn indskrevet)

Jens Eskesen i Hvidsten fæstede den halve gård sst., hans fader Eske Christensen oplod. 10 dlr.

Poul Hermansen fæstede den gård i Kousted, Mikkel Christensen fradøde. 20 dlr.

Jens Sørensen i Asfærg aftinget for lejermål med Kirsten Jensdatter. 12 dlr.

Mads Nielsen i Kousted aftinget, for han lå udi et letfærdigt levnet med Kirsten Jensdatter.
2 okser

Gjerlev herred 1634/35
stedsmål

Christen Tygesen fæstede det boel i Enslev, Christen Svendsen  oplod. 6 dlr.

Jørgen Tomasen fæstede den halve gård i Tørslev, Anders Christensen oplod. 12 dlr.

Jens Andersen fæstede Tørslev mølle, Anders møller fradøde, formedelst den langsommelig tid havde stået øde, har lensmanden på K.M.s nådigste behag bevilget ham den fri for landgilde i to år så og fri for stedsmål


Velling birk 1634/35
stedsmål

Anders Christensen i Øster Velling fæstede den gård sst., hans fader Christen Andersen oplod. 30 dlr.

Tomas Sørensen fæstede det hus i Stevnstrup, Niels Sørensen fradøde. 1 dlr.

Anders Nielsen fæstede den gård i Øster Velling, Jens Rasmussen oplod. 25 dlr.

Niels Hansen fæstede de to parter af den gård i Stevnstrup, Jens Andersen fradøde. 25 dlr.

Skern birk 1634/35
stedsmål

Søren Rasmussen fæstede det gadehus i Løvskal, Søren Christensen oplod. 1 dlr.

Tånum Birk 1634/35
stedsmål

Niels Nielsen fæstede den gård i Tånum, hans fader Niels Lang oplod. 12 dlr.

Peder Jensen fæstede det halve boel i Neder Hornbæk, Laurits Christensen oplod. 5 dlr.

Sønderlyng herred 1634/35
stedsmål

Jens Sørensen i Ør fæstede den halve gård sst., Christen Andersen frarømte. 2 dlr.

Søren Lassen fæstede det gadehus i Læsten, Peder Poulsen oplod. 1 dlr.

Onsild herred 1634/35
stedsmål

Mikkel Jensen fæstede den gård i Edderup Mads Sørensen oplod på så og halvparten af den øde jord, Laurits Lauritsen havde i brug 12 dlr.

REGNSKABET 1635/36

Essenbæk og Kristrup birker 1635/36
stedsmål

Mads Sørensen i Hørning fæstede den gård, Anders Tomasen oplod gav der af til stedsmål.
50 dlr.

Niels Knudsen i Romalt fæstede den halve bygfældige gård, Jost Nielsen fradøde. 2 dlr.

Rasmus Jensen i Drammelstrup fæstede den halve øde gård i Kristrup Mikkel Pedersen frarømte, er af lensmanden på K.M.s nådigste behag bevilget fri for stedsmål, så og fri for skyld og landgilde i et år

Peder Terkelsen i Hørning fæstede den øde gård i Kristrup, Søren Andersen Jostsen fradrog, og på K.M.s nådigste behag af lensmanden bevilget fri for stedsmål, så og for skyld og landgilde i to år

Galten Herred 1635/36
stedsmål

Søren Pedersen i Haslund fæstede Amstrupgård så og Vissingbjerg mark, Rasmus Poulsen fradøde og tilforn i fæste havde. 50 dlr.

Morten Mikkelsen i Jebjerg fæstede halvparten af hans fader Mikkel Mortensens gård. 18 dlr.

Søren Nielsen i Borup fæstede den gård i Urup, Las Sørensen fradøde. 20 dlr.

Peder Knudsen i Alstrup gav til husbondhold af den halve gård, hans fader Knud Pedersen for ham oplod. 5 dlr.

Søren Nielsen i Fårup fæstede den halve gård i Robtrup, Rasmus Ibsen for ham oplod. 40 dlr.

Peder Andersen i Vorup fæstede det gadehus sst., Søren Tomasen fradrog. 1 td. havre

Niels Pedersen i Haslund fæstede den gård i Værum, Mads Christensen fradøde. 65 dlr.

Peder Jensen i Torup Ladegård fæstede den halve gård, hans fader Jens Fischer for ham oplod for 40 dlr. 1 okse

Galten Herred 1635/36
sagefald

Søren Iversen i Langskov aftinget for ulydelse 1 td. havre

Rasmus Jensen i Jebjerg aftinget for lejermål med Anne Christensdatter ægtet hverandre. 9 mark

Søren Rasmussen i Haslund aftinget for lejermål med Mette Pedersdatter, formåede intet mere at udgive end 8 dlr.

Peder Clemendsen i Væt aftinget for ulovlig skovhugst. 2 td. havre

Las Pedersen i Vissing aftinget for tre åbne sår, han slog Kirsten Nielsdatter sst. 6 dlr.

Peder Rasmussen i Haslund aftinget for lejermål med Boel Jensdatter ægtet hver andre. 9 mark

Niels Jensen i Haslund aftinget for lejermål med Anne Tomasdatter. formåede intet mere at give end 6 dlr.

Mads Torsen i Jebjerg aftinget efter hans yderste formue for lejermål med Kirsten Jensdatter, og havde hans hustru. 60 dlr.

Houlbjerg herred 1635/36
stedsmål

Christen Sørensen i Amstrup fæstede det boel sst., Las Jensen for ham oplod. 4 dlr.

Mogens Rasmussen i Tind fæstede det gadehus sst., Morten Mikkelsen fradøde. 1 dlr.

Christen Poulsen i Grølsted fæstede Skiblund mølle Anders Simonsen fradøde. 18 dlr.

Christen Andersen i Vellev fæstede den gård sst., hans fader Anders Christensen oplod. 24 dlr.

Christen Nielsen i Hesselbjerg fæstede den halve gård i Gerning, Jens Nielsen fradøde. 20 dlr.

Mikkel Christensen i Lerbjerg fæstede den halve gård i Vellev, Christen Bech fradøde. 12 dlr.

Houlbjerg herred 1635/36
sagefald

Peder Sørensen i Nøddelund aftinget for lejermål med Maren Jensdatter for 12 dlr.

Jens Christensen i Gerning aftinget for lejermål med Maren Pedersdatter, ægtet hver andre. 9 mark

Rasmus Rasmussen i Nøddelund aftinget for et sårmål, han gjorde Albret Hansen i Sal. 3 mark

Mads Mogensen i Horslev aftinget for sår og skade han gjorde Peder Skov i Alstrup 8 dlr.

Støvring herred 1635/36
stedsmål

Christen Nielsen i Vestrup fæstede den gård sst., Niels Lassen fradøde. 30 dlr. 1 okse

Christen Jensen i Tjærby fæstede den gård sst., hans fader Jens Mejlby fradøde. 40 dlr.

Jens Frandsen i Albæk fæstede den gård i Mejlby, Jens Andersen fradøde. 30 dlr. 1 okse

Mogens Nielsen K.M.s tolder i Randers fæstede hans og hans hustrus livstid et stykke hedebakke liggende sønden og vesten øverste mølles omløbsbæk, som Neder Hornbæk mænd har til ham opladt efter tingsvidnes lydelse. 1 okse

Anders Mikkelsen i Albæk fæstede syvende part af den øde jord sst., så og et gadehus hans fader Mikkel Nielsen oplod. 8 dlr.

Poul Andersen i Albæk fæstede halvparten af den gård sst., hans stedfader Tomas Pedersen oplod. 18 dlr.

Nørhald herred 1635/36
stedsmål og sagefald

Søren Andersen i Dyrby fæstede den gård sst., Peder Andersen fradøde. 7 dlr.
Mourits Andersen i Handest fæstede det boel sst., Morten Budesen fradrog. 3 dlr.

Niels Sørensen Finsen i Hald fæstede den øde gård sst., Jens Rasmussen Huas frarømte. Er den på K.M.s nådigste behag af lensmanden bevilget fri for stedsmål, så og for skyld og landgilde et år.

Knud Jensen Koupang i Hald aftinget for lejermål med Anne Christensdatter. 12 dlr.

Christen Clemendsen i Ejstrup aftinget for lejermål med Margrete Sørensdatter 12 dlr.

Gjerlev herred 1635/36
stedsmål

Søren Pedersen i Tørslev fæstede den gård sst., Las Nielsen fradrog. 25 dlr.

Mads Jensen i Gjerlev fæstede den halve gård sst., hans fader Jens Madsen fradøde. 30 dlr.

Anders Nielsen i Binderup fæstede noget kirkejord, liggende på Dalbyover mark Mikkel Bertelsen oplod. 5 dlr.

Velling birk 1635/36
stedsmål

Søren Lassen i Helstrup fæstede den halve gård sst., Thomas Andersen for armods skyld frakom. 20 dlr. 1 okse

Jens Andersen i Helstrup fæstede den øde gårds jord sst., Søren Lassen tilforn i brug havde og frakom. Er den på K.M.s nådigste behag af lensmanden bevilget ham fri for stedsmål, så og for skyld og landgilde et år, derimod skal han opbygge gården, som forsvarligt kan være

Christen Nielsen i Stærkær fæstede den gård i Øster Velling, Anders Christensen fradøde. 26 dlr.

Christen Andersen i Helstrup fæstede det halve boel sst., Anders Christensen fradøde. 3 dlr.

Søren Jensen i Øster Velling fæstede den halve gård sst., Poul Lassen fradøde for 8 dlr.

Mogens Nielsen fisker i Fladbækhus, fæstede det boel i Stevnstrup Mikkel Taul fradøde. 6 dlr.

Skern birk 1635/36
stedsmål og sagefald

Peder Rasmussen i Haslund fæstede den gård i Vester Velling Christen Gregersen oplod. 36 dlr.

Peder Andersen i Terp på hans egne og hans hustrus vegne aftinget for sår og skade, de gjorde Niels Sørensen i Terp. 5 dlr.

Sønderlyng herred 1635/36
stedsmål

Jens Sørensen i Nørbæk fæstede den øde gård i Holbæk, Oluf Pedersen frarømte er den ham på K.M.s nådigste behag af lensmanden bevilget fri for stedsmål og fri for skyld og landgilde et år.

Niels Keldsen i Nørbæk fæstede den halve gård i Vorning Peder Pedersen fradøde. 6 dlr.

Hans Madsen i Vorning fæstede den halve gård sst., Las Andersen fradøde, og formedelst den var øde er på K.M.s nådigste behag af lensmanden ham den bevilget fri for stedsmål, så og for skyld og landgilde et år

Jens Mikkelsen i Sønderlyng fæstede den halve gård i Sønderbæk Peder Mikkelsen fradøde.
8 dlr.

Jens Christensen i Hammershøj fæstede det gadehus sst. Søren Christensen påboede 1 dlr.

Søren Sørensen i Haldum fæstede det gadehus i Vorning, hans moder oplod. 1 dlr.

Onsild herred 1635/36
stedsmål og sagefald

Peder Bertelsen i Nør Onsild fæstede det boel sst., Jens Lauritsen oplod. 8 dlr.

Jens Nielsen i Sønder Onsild fæstede den halve gård i Nør Onsild. Forsleff Mikkelsen oplod.
6 dlr. (fornavn afskrevet bogstavret)

Åge Jensen (Oggi Jensen) i Ølst fæstede den halve gård i Nør Onsild Mikkel Andersen oplod. 11 dlr.

Anders Jensen og Søren Pedersen i Skellerup fæstede det øde kirkeboel sst., Jens Nielsen for nogen tid siden fradøde. Er dem på K.M.s nådigste behag af lensmanden bevilget fri for stedsmål, så og fri for skyld og landgilde i tre år

Laurits Bertelsen i Sønder Onsild fæstede den halve gård sst., Bertel Lauritsen fradøde. 39 dlr.

Maren Pedersdatter i Svenstrup aftinget for hun havde ladet sig beligge af Knud Jacobsen sst., ægtet hverandre 9 mark.

Rougsø herred 1635/36
husbondhold

Jens Madsen i Tørslev fæstede husbondhold på den gård., sst Jens Jensen for armods skyld frakom. 2 okser

Søren Rasmussen i Udby fæstede husbondhold på den halve gård sst., Rasmus Pedersen fradøde. 5 dlr.

film nr. 18106


REGNSKABET 1636/37

Galten herred 1636/37
stedsmål og sagefald

Peder Lassen i Nielstrup fæstede den gård, hans fader Las Pedersen påboede. 27 dlr.

Peder Clemendsen, Amdi Jensen, Jens Bendixen, Tomas Nielsen, Las Troelsen og Joen Jensen i Væt aftinget for et stykke skovland de uden forlov opbrød. 6 td. havre

Houlbjerg herred 1636/37
stedsmål og sagefald

Mikkel Jensen i Vellev fæstede den gård sst., som hans fader Jens Mogensen fradøde. 24 dlr.

Poul Nielsen i Stærkær fæstede den gård i Borris Jens Clemendsen fradøde. 8 dlr.

Alle Sal mænd aftinget for ulovlig skovshugst 6 td. havre

Morten Tomasen i Horslev aftinget for noget, han havde stævnet af et træ i skoven 1 td. havre

Støvring herred 1636/37
stedsmål
 
Anders Lang i Østrup et stykke skovland, der ved gården for 1 okse

Christen Christensen i Lem fæstede den halve gård sst. Christen Villadsen oplod. 14 dlr.

Rasmus Pallesen i Lem fæstede den gård i Råsted, Niels Ibsen fradøde. 10 dlr. 2 okser

Peder Jensen i Østrup fæstede den gård i Albæk, Rasmus Torbensen fradøde. 12 dlr.

Nørhald herred 1636/37
stedsmål

Jens Sørensen i Hald fæstede den fjr. jord på Hald mark, Christen Rasmussen fradrog. 3 dlr.

Gjerlev herred 1636/37
stedsmål og sagefald

Hr. Limbæk i Spentrup fæstede den fjr. jord Overgjerlev mark Kirsten Poulsdatter fradøde. 4 dlr.

Jens Mikkelsen i Helstrup fæstede den gård sst., hans fader Mikkel Berger fradøde. 25 dlr.

Peder Jensen i Øster Velling, Maren Nielsdatter i Velling mølle aftinget for lejermål med hver andre, var noget beslægtede. 30 dlr.

Tånum birk 1636/37
stedsmål

Laurits Nielsen i Over Hornbæk fæstede halvparten af den gård sst., Niels Jensen oplod. 14 dlr.

Peder Jepsen i Neder Hornbæk fæstede det boel sst., Laurits Skrædder fradøde, 5 dlr.

Niels Pedersen i Over Hornbæk fæstede det boel i Bjerregrav Mikkel Mortensen påboede og oplod. 6 dlr.

Sønderlyng herred 1636/37
stedsmål

Christen Nielsen i Ør fæstede den halve gård sst., Jens Tomasen fradøde for 8 dlr.

Peder Nielsen i Hvidding fæstede det gadehus i Virring, Niels Keldsen fradøde. 1 dlr.

Peder Christensen i Virring fæstede den halve kirkegård sst., Christen Nielsen for armods skyld fradrog. 6 dlr.

Rougsø herred 1636/37
stedsmål og sagefald

Peder Jensen i Udby fæstede den gård i Kar Frimodt Jensen fradøde. 50 dlr.

Jens Sørensen i Randers aftinget for nogle stjålne koster, han købte med en tyv. 40 dlr. 2 okser

STEDSMÅL AF TIENDE 1636/37

Velb. Arild Gyldenstjerne fæstede Granslev sognetiende K.M.s anpart hans fader Knud Gyldenstjerne i fæste havde. 12 dlr.

REGNSKABET 1637/38

Essenbæk birk 1637/38
stedsmål

Peder Sørensen i Albøge fæstede den halve gård, hans fader Søren Terkelsen fradøde. 16 dlr.

Mikkel Terkelsen i Hørning fæstede det gadehus sst., Peder Rasmussen tilforn påboede. 2 dlr.

Galten herred 1637/38
stedsmål og sagefald

Mads Jensen i Hinge fæstede den gård i Robtrup, Søren Tostisen tilforn påboede og oplod.
45 dlr.

Mads Lassen i Nielstrup fæstede det boel i Trustrup, Mads Rasmussen oplod. 7 dlr.

Peder Jensen i Selling fæstede det boel sst., Rasmus Jørgensen frakom. 25 dlr.

Mads Jensen i Selling afsvoret for lejermål med hans forrige kvindes søskendebarn, og efter K.M.s missive gav af hans yderste formue 100 dlr.

Houlbjerg herred 1637/38
stedsmål

Tomas Poulsen i Stærkær fæstede den halve gård sst., hans fader Poul Christensen oplod. 25 dlr.

Anders Sørensen i Vellev fæstede den halve gård sst., hans fader Søren Pedersen oplod. 12 dlr.

Steffen Pedersen i Vellev fæstede den halve gård sst, som var meget bygfældig, Peder Sørensen oplod. 8 dlr.

Støvring herred 1637/38
stedsmål

Niels Knudsen i Mellerup fæstede den halve gård sst., Anders Christensen fradøde. 12 dlr.

Christen Sørensen møller i Albæk fæstede fjerdeparten af den øde gård sst., Peder Christensen Møller fradøde undtagen engen der før er bortfæstet. 6 dlr.

Christen Nielsen i Albæk fæstede fjerdeparten af den øde gårds jord og en eng Søren Nielsen oplod. 6 dlr.

Bartholomæus Mikkelsen skriver på Dronningborg fæstede Albæk mølle, som mere end 30 år har ligget øde, med et lidet stykke eng der tilliggende kaldes den liden Huedeløv, er der afslagen på K.M.s nådigste behag af de gode mænd commisarierne velb. Jørgen Køste og Erik Grubbe formedelst den igen kunne bliv e opbygget og besat, ellers vilde den ingen fæste seks ørte mel. 1 okse

Nørhald herred 1637/38
stedsmål

Christen Jensen i Hvidsten fæstede den liden ødegårds have, Laurits Christensen oplod. Var den på K.M.s nådigste behag bevilget fri for skyld og landgilde, ægt og arbejde tre år, havde den fri et år er nu for Christen Jensen den bevilget fri de andre 2 år, formedelst han den skulle opbygge gav der af 2 td. havre

Peder Knudsen i Kousted fæstede den gård sst., Mads Nielsen fradøde. 60 dlr.

Mads Jensen i Hald fæstede det gadehus sst., Jens Rasmussen fradøde. 1 dlr.

Jens Christensen i Asfærg fæstede noget jord i Mostrup mark, Christen Tomasen oplod. 1 dlr.

Mourits Nielsen i Hald fæstede den øde gård sst., Anders Christensen og Christen Pedersen fradrog. Er på K.M.s nådigste behag der af årlig afslagen om den ellers igen skulle blive besat og opbygget, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 15 skp. byg gri. (gæsteri), og fri for den anden landgilde, ægt og arbejde i to år og ingen stedsmål give deraf og forevises bygningstømmer i K.M.s skove

Niels Christensen i Hald fæstede den halve fjr. øde kirkejord sst., Niels Finsen i brug havde. Er den på K.M.s nådigste behag bevilget fri for stedsmål. ægt og arbejde i to år, formedelst han skal bygge på pladsen, og forevises bygningstømmer af K.M.s skove
Jens Tomasen i Hald fæstede den øde gård sst., Niels Mikkelsen fradøde, har lang tid stået øde. Er den på K.M. Nådigste behag af de gode mænd comissarierne bevilget årlig at må afslås om den ellers igen skulle blive besat og opbygget, afkortes landgilde, 1 ørte rug, kronens 1 ørte byg og af kirkens 1 ørte havre, og fri for al den anden landgilde i to år, så og fri for stedsmål skal ham forskaffes bygningstømmer af K.M.s skove

Gjerlev herred 1637/38
stedsmål

Anders Andersen i Tørslev fæstede det gadehus sst., Søren Lindbjerg fradøde for 1 dlr.

Anders Andersen i Dalbyneder fæstede den halve gård sst., Jens Sørensen Tomasen fradøde.
10 dlr.

Velling birk 1637/38
stedsmål

Niels Mouritsen i Hvalløs fæstede den gård i Helstrup, Jens Madsen fradøde. 35 dlr.

Skern Birk 1637/38
stedsmål

Niels Jensen i Terp fæstede det boel sst., Niels Jensen oplod. 1 dlr.

REGNSKABET 1638/39

Essenbæk birk 1638/39
stedsmål

Niels Mikkelsen i Kristrup fæstede den halve gård sst., Oluf Ibsen oplod. 10 dlr.

Kristrup birk 1638/39
stedsmål

Niels Madsen i Kristrup fæstede den halve øde gård sst., Christen Sørensen fradøde. 10 dlr.

Jens Sørensen i Lund fæstede den halve gård i Kristrup, Jens Udsen fradøde 15. dlr.

Peder Mogensen i Tebbestrup fæstede den gård i Kristrup, Christen Nielsen oplod. 30 dlr.

Mikkel Jensen i Kristrup fæstede det gadehus sst., Jens Sørensen oplod. 1 dlr.

Galten herred 1638/39
 
Niels Rasmussen i Tebbestrup fæstede den gård sst., Anders Lassen fradøde. 50 dlr.

Peder Mogensen i Årslev fæstede den halve gård i Tebbestrup, Niels Rasmussen frakom. 46 dlr.

Keld Christensen i Torup Ladegård fæstede den gård i Tebbestrup Niels Andersen og Peder Mogensen oplod. 30 dlr.
Jens Pedersen i Selling fæstede den halve gård sst., Peder Nielsen blev for gårdens bygfældighed fradømt. 8 dlr.

Houlbjerg herred 1638/39
stedsmål

Laurits Nielsen i Sal fæstede den gård sst., var meget bygfældig, Niels Sørensen og Anders Sørensen oplod. 10 dlr.

Christen Christensen i Sal stedte den halve gård sst. hans fader Christen Christensen oplod.
12 dlr.

Niels Frandsen i Sal , fæstede den gård sst., Esben Lassen for ham oplod. 14 dlr.

Christen Sørensen i Sal fæstede det gadehus i Gullev, Poul Christensen fradøde. 1 dlr.

Jens Clausen i Le fæstede det gadehus i Sal, Søren Simonsen fradøde. 3 dlr.
 
Støvring herred 1638/39
stedsmål

Peder Nielsen Østrup i Randers fæstede et stykke eng liggende på Randers fjord kaldes Kongens, hans fader Niels Christensen i Østrup oplod. 3 dlr.

Knud Pedersen i Råsted fæstede den halve gård sst., hans fader Peder Smed oplod. 8 dlr.

Mads Poulsen i Randers fæstede nogle små engknaper liggende neden for Tjærby, Peder Christensen forrige skriver på Dronningborg oplod. 1 td. havre

Jens Nielsen i Mejlby fæstede den gård i Albæk, Søren Nielsen fradøde. 14 dlr.

Peder Mikkelsen i Lem fæstede det gadehus i Virring, Niels Christensen oplod. 3 dlr.

Søren Frandsen i Albæk fæstede halvparten af hans fader, Frands Sørensens gård. 14 dlr.

Nørhald herred 1638/39
stedsmål

Niels Andersen i Hald fæstede den ødegård sst., Christen Nielsen Torsen i fjendernes tid forkom. Er på K.M.s nådigste behag af de gode mænd comissarierne bevilget årlig at måtte afkortes såfremt den ellers skulle blive befæst og opbygget. Afkortet 1 ørte rug, 1 ørte havre, af kronens 1 ørte byg og fri for den anden landgilde i to år, som er til skt. Mikkels dag 1640 tilmed fri for stedsmål og ægt og arbejde i tre år

Peder Mikkelsen i Lind fæstede den halve gård sst., hans fader Mikkel Pedersen oplod. 16 dlr.

Gjerlev herred 1638/39
stedsmål

Jens Jensen i Gjerlev fæstede det boel i Tørring, Jep Tomasen frarømte og var på det meste øde, der for på K.M.s nådigste behag ham fri for stedsmål bevilget

Hr. Jens Rasmussen i Dalbyover fæstede et øde kirkeboels jord sst., Mikkel Bertelsen for nogle år siden fradøde, skal det igen opbygge som forsvarligt kan være. Er der imod på K.M.s nådigste behag bevilget det fri for landgilde i to år, som er til skt. Mikkels dag 1641 og fri for stedsmål

Søren Christensen i Tørslev fæstede den gård sst., Keld Rasmussen påboede og formedelst gårdens bygfældighed fradømt. 10 dlr.

Christen Christensen i Blenstrup fæstede den gård i Dalbyneder, Jens Nielsen fradøde 14 dlr.

Anders Jensen i Asfærg fæstede det øde gadehus i Tørslev langsommelig tid havde standet øde og Mette Andersdatter fradøde ½ dlr.

Velling birk 1638/39
stedsmål

Anders Fischer i Torup Fiskerhus fæstede den halve gård i Stevnstrup, Søren Rasmussen fradøde. 16 dlr.

Anders Andersen i Grensten fæstede den gård i Øster Velling, Peder Jensen Splid fradøde.
20 dlr.

Rasmus Jensen i Langskov fæstede to parter af den gård i Stevnstrup, Jens Nielsen oplod. 40 dlr.

Skern birk 1638/39
stedsmål

Mikkel Jensen i Løvskal fæstede den gård sst., Niels Christensen fradøde. 20 dlr.

Tånum birk 1638/39
stedsmål

Mads Lassen i Tånum fæstede den gård, Keld Smed fradøde, blev gården bevilget formedelst den var bygfældig for 14 dlr.

Jens Madsen i Borup fæstede det boel i Over Hornbæk med noget øde jord, Christen Bertelsen tilforn havde og fradøde. 16 dlr.

Anders Sørensen i Neder Hornbæk fæstede de tvende parter af hans fader Søren Andersens gård og Søren Pedersen den tredje for 30 dlr.

Sønderlyng herred 1638/39
stedsmål

Søren Nielsen i Holbæk fæstede det øde gadehus i Ør med et lidet stykke eng Niels Pedersen fradøde blev ham på K.M.s nådigste behag bevilget fri for stedsmål, formedelst han det skulle opbygge


Onsild herred 1638/39
stedsmål

Christen Lauritsen i Edderup fæstede den gård sst., Christen Christensen fradøde. 18 dlr.

Peder Pedersen i Skellerup fæstede den halve part af den kirkegård sst., Søren Pedersen oplod 8 dlr.

Christen Pedersen i Skellerup fæstede den halve gård sst., Jens Christensen oplod. 12 dlr.

REGNSKABET 1639/40

Kristrup birk 1639/40
sagefald og førlov

Søren Rasmussen i Paderup aftinget for hans forseelse udi lejermål med Mette Bertelsdatter, havde hans ægte hustru gav af hans yderste formue 6 okser

Rasmus Ibsen Vildmand i Kristrup aftinget for hans forseelse med noget ringe korn han ulovet afslættet havde, gav efter hans formue 1 okse

Af Mads Sørensen arvinger i Hørning til førlov 3 ort

Galten herred 1639/40

Jens Rasmussen i Årslev fæstede den gård Nielstrup, Peder Rasmussen Bjerregård oplod. 20 dlr.

Jens Poulsen i Langskov fæstede husbondhold på den gård sst., hans fader Poul Nielsen fradøde. 2 okser

Jens Rasmussen i Tebbestrup fæstede den halve gård sst., Søren Fischer fradøde. 50 dlr.

Peder Madsen og Rasmus Jensen i Langskov fæstede halvparten af Vestrup mark, hr. Niels i Ørum oplod. 12 dlr.

Mads Jensens Arvinger i Enslev gav til førlov 3 ort

Af Søren Fischers arvinger i Tebbestrup til førlov 3 ort

Galten herred 1639/40
sagefald

Rasmus Jensen i Værum aftinget for lejermål med Anne Jensdatter 12 dlr.

Søren Pedersen i Haslund aftinget for lejermål med Johan Lauritsdatter. 12 dlr.

Johan Lauritsdatter aftinget for lejermål med fornævnte Søren Pedersen, var ikke at bekomme uden 2½ dlr.

Niels Tomasen i Værum aftinget for lejermål med Mette Poulsdatter 12 dlr.

Karen Sørensdatter i Haslund aftinget for hun sig havde ladet beligge af Mikkel Madsen, som bortrømte, var ikke at bekomme uden 3 dlr.

Houlbjerg herred 1639/40
stedsmål og sagefald

Jens Lassen i Vellev fæstede den halve gård sst., Mikkel Sørensen oplod. 13 dlr.

Jens Christensen i Tind fæstede det halve gadehus sst. Mogens Rasmussen oplod. 1 dlr.

Niels Christensen i Danstrup aftinget for hans forseelse med noget korn, han uden minde bekom af Mikkel Tygesens gård i Randers 40 dlr.

Støvring herred 1639/40
stedsmål og sagefald

Laurits Madsen i Borup fæstede den gård i Helsted, Mogens Christensen fradøde. 40 dlr.

Tomas Christensen i Helsted fæstede det øde gadehus sst., langsommelig tid havde stået øde. Blev ham på K.M.s nådigste behag bevilget fri for stedsmål, for han det skulle opbygge

Christen Christensen i Gerning fæstede det gadehus i Tjærby, Jens Christensen oplod. 1 dlr.

Gunde Eskesen i Mellerup fæstede halvparten hans faders gård sst., som for ham blev opladt. 10 dlr.

Anders Christensen i Romdrup aftinget for lejermål med Maren Hansdatter. 12 dlr.

Nørhald herred 1639/40
stedsmål

Christen Christensen i Skalmstrup fæstede Poul Christensens gård i Hald, han fradøde. 30 dlr.

Gjerlev herred 1639/40
stedsmål

Jens Nielsen i Gimming fæstede den gård i Tørslev, Niels Jensen fradøde. 20 dlr.

Mikkel Christensen i Dalbyover fæstede det øde kirkeboel sst., Mikkel Bertelsen fradøde. Havde 50 år ingen bygning været på pladsen, skal det nu opbygge og på K.M.s nådigste behag bevilget fri for stedsmål og for landgilde i to år, som er til skt. Mikkels dag 1644

Velling birk 1639/40
stedsmål

Niels Jensen i Haslund fæstede den gård i Grensten, Laurits Andersen fradøde. 32 dlr.


Skern birk 1639/40
stedsmål

Jens Pedersen i Læsten fæstede det gadehus i Tindbæk, Søren Jespersen oplod. 2 dlr.

Peder Sørensen i Vester Velling fæstede den halve gård sst., Søren Pedersen fradøde. 20 dlr.

Jens Jespersen i Hammershøj fæstede det øde gadehus i Tindbæk, Jens Nielsen fradøde 1 td. havre

Søren Jensen i Ilshøj fæstede den halve gård sst., Jens Christensen oplod. 8 dlr.

Tånum birk 1639/40
stedsmål

Anders Christensen i Tånum fæstede den gård sst., Las Sørensen fradøde. 20 dlr.

Sønderlyng herred 1639/40
stedsmål

Villum Christensen i Virring fæstede den halve gård sst., Niels Madsen oplod. 8 dlr.

Niels Andersen i Holm, fæstede det hus i Virring, Søren Kock oplod. 1 dlr.

Christen Andersen i Vorning fæstede det boel i Bjerregrav, Niels Pedersen fradøde. 8 dlr.

Niels Nielsen i Ør fæstede det gadehus i Holbæk, Niels Pedersen oplod. 50 dlr. 1 ort 4 sk.

Onsild herred 1639/40
stedsmål

Jens Pedersen i Snæbum fæstede den halve øde gård sst., Anders Christensen for armods skyld frakom. Er den på K.M.s nådigste behag bevilget fri for stedsmål, formedelst han den skal opbygge, og for landgilde til skt. Mikkels dag 1641

Niels Mikkelsen i Hvidsten fæstede det gadehus i Nør Onsild, Rasmus Christensen oplod. 1 td. havre

Christen Lauritsen i Edderup fæstede den gård sst., Laurits Lauritsen fradøde. 10 dlr.

REGNSKABET 1640/41

Essenbæk birk 1640/41
stedsmål

Oluf Eriksen i Albøge fæstede den gård i sammesteds, Søren Terkelsen blev fradømt. 44 dlr.

Christen Christensen i Assentoft fæstede det gadehus sst., Mikkel Skrædder fradøde. 1 dlr.

Kristrup Birk 1640/41
stedsmål og sagefald

Niels Nielsen i Assentoft fæstede et gadehus i Kristrup, Niels Ibsen fradøde 2 dlr.

Rasmus Nielsen i Kristrup fæstede det gadehus sst., Rasmus Jensen skrædder blev fradømt. 2 dlr.

Rasmus Jensen Skrædder i Kristrup blev udi K.M.s tjeneste på Bremerholm hendømt for hans utilbørlige handlinger, hans bo registreret og vurderet tilkom K.M.s 14 dlr.

Galten herred 1640/41
stedsmål

Søren Pedersen i Haslund fæstede hans fader Peder Nielsens gård. 70 dlr.

Tomas Sørensen i Galten fæstede husbondhold på hans fader Søren Tomasens gård for 1 okse

Jens Lassen i Hadbjerg fæstede fjerdeparten af Ulstrup mark, Las Jensen fradøde. 6 dlr.

Anders Jensen i Jebjerg fæstede det boel sst., Christen Nielsen oplod 14 dlr.

Niels Jensen i Værum fæstede det boel sst., Rasmus Sørensen Kier oplod. 16 dlr.

Anders Lassen i Værum fæstede den halve gård i Jebjerg Christen Christensen fradøde. 20 dlr.

Jesper Nielsen i Alstrup fæstede husbondhold på hans fader, Niels Ibsens halve gård. 1 okse

Houlbjerg herred 1640/41
stedsmål

Jens Christensen i Horslev fæstede den halve gård i Vellev, Mikkel Pedersen fradøde. 11 dlr.

Peder Lassen i Horslev fæstede den gård sst., Mads Mogensen blev fradømt. 1 okse

Erik Jensen i Skiblund fæstede den gård i Sal, Anders Jensen formedelst gårdens bygfældighed blev fradømt. 6 dlr.

Søren Jørgensen i Vellev fæstede den halve gård sst., Niels Simonsen formedelst gårdens bygfældighed blev fradømt. 2 td. havre

Erik Jensen i Skiblund fæstede det gadehus i Sal, Søren Simonsen oplod. 2 dlr.

Niels Lassen i Horslev fæstede den gård sst., hans fader Las Nielsen fradøde. 21 dlr.

Peder Christensen i Amstrup fæstede den gård sst., hans fader Christen Pedersen fradøde. 30 dlr.

Simon Sørensen i Sal fæstede den halve gård sst., Peder Mikkelsen Hjulmand fradøde. 10 dlr.

Christen Sørensen i Horslev fæstede den halve gård, Rasmus Mogensen oplod. 10 dlr.

Niels Mouritsen i Horslev fæstede den bolig sst. Tomas Snedker fradøde. 1 dlr.

Støvring herred 1640/41
stedsmål

Jens Sørensen i Mellerup fæstede den gård sst., hans fader Søren Lauritsen fradøde. 20 dlr.

Niels Andersen Østrup fæstede det boel i Albæk, Jørgen Tøgersen fradøde. 6½ dlr.

Niels Christensen og Jens Nielsen i Østrup fæstede to stykker skovsland, jordebogen blev med forenet, for 1 okse

Nørhald Herred 1640/41
stedsmål

Christen Lassen i Gassum fæstede det boel sst., Niels Jensen fradøde 6½ dlr.

Søren Pedersen i Lind fæstede den gård sst., Peder Pedersen fradøde. 30 dlr.

Christen Torsen i Hald fæstede det gadehus sst., Tor Christensen oplod. 1 dlr.
 
Dines Tomasen i Lem fæstede den gård i Hald, Christen Nielsen Finsen fradøde. 26 dlr.

Gjerlev herred 1640/41
stedsmål

Christen Poulsen i Gjerlev fæstede den fjr. jord Over Gjerlev mark hr. Limbæk fradøde. 4 dlr.

Hans Jensen i Gjerlev fæstede det kirkeboel i Tørring, Jens Jensen oplod. 4 dlr.

Rasmus Jensen i Tørslev fæstede den halve gård sst., hans fader Jens Rasmussen oplod. 5 dlr.

Skern Birk 1640/41
stedsmål

Peder Jensen fæstede K.M. anpart i Skern mølle fik og et stykke skovland kaldet Harlands Krog, Tomas Jensen fradøde. 40 dlr.

Søren Mikkelsen i Vester Velling fæstede den gård i Løvskal, Mikkel Jensen oplod. 16 dlr.

Sønderlyng herred 1640/41
stedsmål
 
Peder Jensen i Nørbæk fæstede det gadehus sst., Las Jensen fradøde. 3 dlr.

Niels Tomasen i Nørbæk fæstede det boel sst., Rasmus Jensen oplod. 4 dlr.

Mikkel Lassen i Læsten fæstede den halve gård hans fader, Las Christensen fradøde. 10 dlr.

Mads Pedersen i Nørbæk fæstede det boel sst., Anders Nielsen oplod. 8 dlr.
Onsild herred 1640/41
stedsmål

Oluf Hansen i Sem fæstede den halve gård sst., Christen Sørensen fradøde. 15 dlr.

Rougsø herred 1640/41
husbondhold og sagefald

Søren Eriksen i Kar fæstede husbondhold på den halve gård sst. Christen Jensen fradøde. 3 dlr.

Jens Sørensen i Bur fæstede husbondhold på den gård sst. Søren Jensen fradøde. 1 okse

Niels Lauritsen i Kar aftinget for lejermål med Anne Sørensdatter. 12 dlr.
 
FILM NR. 18107

REGNSKABET 1641/42 ikke bevaret

REGNSKABET 1642/43

Essenbæk og Kristrup birker 1642/43
stedsmål

Oluf Andersen i Kristrup fæstede den anden halve part af sin faders gård sst., som faderen fradøde. 20 dlr.

Christen Rasmussen på Sønder Kastrup fæstede det boel samme sted sin fader Rasmus Pedersen oplod. 40 dlr. 

Mikkel Mikkelsen i Kristrup fæstede et øde gadehus sst. 2 dlr.

Niels Nielsen i klostret fæstede en halv gård i Assentoft. 12 dlr.

Søren Nielsen fæstede en halv øde gård, som Jens Sørensen for armods skyld fradrog. 7 dlr.

Søren Rasmussen i Romalt fæstede en gård sst., som Mads Ottesen oplod 40 dlr.

Niels Jostsen i Essenbækgård fæstede en gård i Assentoft, som Niels Lauritsen fradøde. 30 dlr.

Essenbæk og Kristrup birker 1642/43
sagefald

Rasmus Lassen i Ladegård aftinget for lejermål. 12 dlr.

Mikkel Christensen i Romalt aftinget for lejermål. 12 dlr.

Christen Pedersen i Kastrup aftinget for ulovlig skovhugst. 4 dlr.


Gjerlev herred 1642/43
stedsmål

Søren Poulsen i Gjerlev fæstede et hus sst., som Christen Andersen oplod. 1 dlr.

Jens Sørensen i Stangerum fæstede en halv forfalden gård der sammesteds, som hans moder afstod, gav deraf formedelst han gården skulle opbygge 8 dlr.

Sønderlyng herred 1642/43
stedsmål

Laurits Mikkelsen i Hobro fæstede Virring mølle, som Anders Møller oplod 4 dlr.

Christen Ibsen i Hammershøj fæstede den halve part af det kirkeboel, hans fader oplod. 6 dlr.

Las Clausen i Volstrup fæstede et øde kirkeboel i Læsten, som Jens Jensen frarømte. 5 dlr.

Galten herred 1642/43
stedsmål og sagefald

Niels Andersen i Langskov aftinget for lejermål med Inger Jensdatter. 12 dlr.

Las Pedersen i Galten fæstede halvparten af hans faders gård sammesteds, som han oplod. 15 dlr.

Jens Jensen i Galten stedte den halve gård i Værum, som Christen Andersen Bjerregård fradøde, 30 dlr.

Rasmus Poulsen i Villendrup fæstede halvparten af hans faders gård. 34 dlr.

Jep Sørensen i Haslund stedte den halve gård sst., som Peder Jensen skrædder fradrog. 20 dlr.

Jens Pedersen i Selling stedte halvparten af den øde gård sst., til den anden halve part, som han tilforn stedt har. 7 dlr.

Støvring herred 1642/43
stedsmål

Niels Tøgersen i Harridslev fæstede en øde gård sst., som Anders Jensen fradrog. 10 dlr.

Anders Christensen i Tulstrup fæstede en øde kirkegård i Råsted, som Knud Pedersen oplod. 8 dlr.

Fornævnte Knud Pedersen fæstede den øde afbrændte gård i Råsted, som Laurits Christensen fradrog 2 dlr.

Peder Andersen i Svejstrup fæstede en øde gård i Råsted, som Knud Christensen fradøde. 1 okse

Niels Jensen i Lem stedte et gadehus sst. 1 td. havre

Peder Christensen i Albæk stede det boel, som Tøger Ibsen fradøde. 8 dlr.

Rasmus Mortensen i Mellerup stedte halvparten af den gård i Sædou, som Laurits Knudsen fradøde. 20 dlr.

Houlbjerg herred 1642/43
stedsmål

Laurits Offersen i Gullev fæstede noget øde jord sst. 4 dlr.

Anders Sørensen i Sal fæstede halvparten, af den gård sst. som Niels Eskesen iboede og afbrændt og ganske øde. 4 tønder havre

Christen Christensen i Danstrup fæstede fjerdeparten af hans faders gård sst. 5 dlr.

Tånum birk 1642/43
stedsmål

Niels Christensen i Tånum fæstede hans far Christen Lauritsens gård sst. 20 dlr.

Nørhald herred 1642/43
stedsmål

Christen Pedersen i Lem fæstede en halv gård i Hald, som Niels Rasmussen fradøde og er opladt for ham. 15 dlr.

Jens Christensen i Spentrup fæstede en kirkeboel sst., som Mikkel Rasmussen oplod. 16 dlr.

Niels Mikkelsen i Hald fæstede halvparten af Mourits Nielsens gård sst. 8 dlr.

Onsild herred 1642/43
stedsmål

Jens Andersen i Stenild fæstede et kirkeboel i Snæbum, som Tomas Andersen fradøde. 6 dlr.

Velling birk 1642/43
stedsmål og sagefald

Anders Nielsen i Stevnstrup fæstede halvparten af en gård sst., som Jens Nielsen påboede og fradøde. 40 dlr.

Ib Nielsen i Helstrup aftingede for han huggede ulovligt i skoven. 3 Td. havre

Jens Mikkelsen sst. i lige måde aftinget for ulovlig skovhugst. 3 td. havre   

Niels Vognsen sst. i lige måde aftinget for ulovlig skovhugst. 3 td. havre 

Christen Andersen sst. i lige måde aftinget for ulovlig skovhugst. 3 td. havre  

Mogens Pedersen tjenende Jens Andersen aftinget for ulovlig skovhugst. 2 td. havre

Dronningborg lensregnskab 1643 til januar 1644
Regnskaberne 1643 til Januar 1644, som fjenderne udi landet indfaldt
Nota: Hvis ringe, som har været oppebåret imidlertid fjenderne havde landet inde fra 1644 til 1645 føres i næstfølgende års regnskab fra 1645 til 1646

Velling og Skern birker 1643 til januar 1644
stedsmål

Christen Nielsen i Øster Velling fæstede hans faders mølle sst., som han oplod. 24 dlr.

Jost Lauritsen i Ilshøj fæstede halvparten af den gård, som Søren Jensen påboer og oplod. 8 dlr.

Galten herred 1643 til januar 1644
stedsmål og sagefald

Niels Jensen i Hvalløs fæstede en gård i Nielstrup, som Jens Pedersen fradøde. 30 dlr.

Anders Olufsen Grensten i Vorup fæstede det budfogderi sst., som Søren Nielsen tilforn havde. 10 dlr.

Laurits Madsen i Vorup fæstede halvparten af et boel sst., som Niels Sørensen oplod gav deraf til stedsmål 5 dlr.

Mads Pedersen i Vissing fæstede den halve gård sst., som hans moder fradøde. 20 dlr.

Keld Christensen i Tebbestrup, fæstede det budfogderi sst. og det skovfogderi i Torup Nørskov, som Peder Jensen i Torup tilforn havde, gav deraf til stedsmål. 10 rdl.

Jens Christensen i Selling blev bevilget at aftinge for hærværk han var oversvoret, gav efter hans formue. 45 dlr.

Støvring herred 1643 til januar 1644
stedsmål

Jens Poulsen i Mellerup fæstede et gadehus sst. 1 td. havre

Peder Nielsen i Randers fæstede halvparten af Østrup, som hans far tilforn havde og fradøde. 20 dlr.

Fornævnte Peder Nielsen fæstede Albæk møllested, som Bartholomæus Mikkelsen oplod. 6 dlr.

Peder Christensen i Albæk fæstede det boel, Tøger Jensen fradøde 8 dlr.

Houlbjerg herred 1643 til januar 1644
stedsmål

Christen Sørensen i Danstrup fæstede et øde gadehus sst., som Jens Lassen fradøde. 1 dlr.

Niels Mortensen i Gerning fæstede den gård, Laurits Sørensen tilforn påboede. 20 dlr.

Tomas Poulsen fæstede fjerdeparten af Stærkær, som Poul Tomasen fradøde. 16 dlr.
Steffen Pedersen i Vellev fæstede den halve øde gård sst., som Peder Sørensen tilforn for armods skyld fradrog. 6 td. havre

Gjerlev Herred 1643 til januar 1644

Anders Jensen i Ilshøj fæstede et smedeboel i Knejsted, som Jens Smed fradøde. 10 dlr.

Christen Christensen i Jennum fæstede en gård i Vestrup, som Niels Jensen fradøde. 20 dlr.

Niels Jensen i Enslev fæstede et gadehus i Tørslev, som Niels Christensen oplod. 1 dlr.

Essenbæk og Kristrup birker 1643 til januar 1644
Stedsmål

Peder Nielsen i Romalt fæstede den gård sst., som hans far fradøde. 30 dlr.

Niels Jostsen i Assentoft stedte den ottende part af en øde gård sst. 5 dlr.

Nørhald Herred 1643 til januar 1644
stedsmål og sagefald

Tomas Christensen i Hald fæstede tredje part af den øde gårds jord sst, som Christen Nielsen oplod 4 dlr.

Anders Pedersen i Jennum stedte det budfogderi sst. 1 okse

Poul Christensen i Kousted fæstede halvparten af det kirkeboel sst, som Søren Pedersen iboer. 8 dlr.

Peder Christensen i Kastrup aftinget for sin forseelse imod præsten og i andre måder. 100 dlr.

Onsild herred 1643 til januar 1644
stedsmål
 
Christen Nielsen i Stenild fæstede en halv gård sst., som Niels Ovesen oplod. 6 dlr.

Mogens Nielsen i Brøndum fæstede den halve gård sst., som Christen Nielsen oplod. 4 dlr.

Christen Berentsen i Sønder Onsild fæstede halvparten af den gård sst., som Morten Sørensen for armods skyld oplod. 5 dlr.

Christen Pedersen i Nør Onsild fæstede et hus sst., som Niels Mikkelsen oplod. 2 td. havre

Sønderlyng herred 1643 til januar 1644
stedsmål

Niels Andersen i Årup fæstede en gård sst., som Jens Pedersen fradøde 20 dlr.


REGNSKABET 1645/46

Galten herred 1645/46
stedsmål

Peder Pedersen i Halling fæstede en selvejergård sst., som Frands Sørensen for armods skyld oplod, gav til husbondhold 9 dlr.

Morgen Madsen fæstede et hus i Værum, som Jens Nielsen oplod 2 dlr.

Jens Nielsen i Værum stedte et boel, som Anne Sørensdatter tilforn havde og oplod. 2 dlr.

Rasmus Nielsen i Jebjerg, stedte et gadehus sst., som hans moder oplod. 1 dlr.

Rasmus Sørensen i Jebjerg stedte et gadehus sst., som Niels Skrædders hustru fradøde. 2 dlr.

Jens Brogård i Hadbjerg stedte den fjerde part af Ulstrup mark, som Jens Lassen i Hadbjerg oplod. 6 dlr.

Niels Simonsen i Røved, stedte husbondhold af en halv gård sst., som Laurits Sørensen tilforn havde og oplod. 8 dlr.

Las Lauritsen stedte husbondhold på hans fader Laurits Poulsens gård i Robtrup. 16 dlr.

Anne Sørensdatter i Vorup stedte halvparten af det boel sst., som Jens Berentsen iboer. 4 dlr.

Niels Nielsen i Hallendrup stedte det sandemandstog, som Niels Lassen i Vissing tilforn havde og fradøde. 12 dlr.

Søren Andersen i Røved stedte et sandemandstog, som Jens Lassen i Hadbjerg tilforn havde og oplod 2 dlr. 2 okser

Støvring herred 1645/46
stedsmål

Tomas Christensen i Helsted stedte en øde ejendom sst., som Peder Jensen tilforn havde. 2 dlr.

Bunde Christensen i Albæk, fæstede den forfaldne gård sst., som Peder Jensen tilforn iboede. 6 dlr.

Jens Christensen i Vestrup stedte en halv øde gård sst., som Laurits Mogensen tilforn iboede.
8 dlr.

Poul Andersen i Albæk stedte en halv gård og et stykke øde jord, som Tomas Pedersen tilforn i fæste havde og fradøde. 7 dlr.

Christen Jensen i Kondrup stedte halvparten af hans faders gård sst., som han fradøde 12 dlr.

Søren Andersen stedte et gadehus i Gimming, som Peder Nielsen oplod 2½ dlr.
Niels Lassen i Dalbyover stedte en øde gård i Vestrup, som Peder Christensen fradøde. 12 dlr.

Søren Nielsen i Mellerup, stedte en øde boel sst., som Rasmus Christensen tilforn havde og fradrog. 2 dlr.

Jens Jensen i Lem stedte halvparten af hans faders gård sst., som han oplod. 4 dlr.

Anders Nielsen i Mellerup, stedte halvparten af Sædougård, som Christen Jensen tilforn iboede og oplod, samt et stykke øde jord liggende i Sædou skov 20 dlr.

Christen Christensen stedte en gård i Harridslev halv øde, som Niels Ibsen Dal fradøde. 6 dlr.

Jens Sørensen i Lindbjerg stedte en halv øde gård sst., som Oluf Berentsen tilforn havde og fradøde, gav deraf til kendelse 1 dlr.

Houlbjerg herred 1645/46
stedsmål

Jesper Jørgensen i Borris fæstede halvparten af en halv gård sst., som hans moder oplod. 3 dlr.

Jens Christensen i Gullev fæstede et hus sst., som Christen Fisker oplod. 1 dlr.

Tomas Pedersen i Vellev stedte halvparten af den gård, Niels Knudsen påboede. 4 dlr.

Rasmus Jørgensen i Tostrup stedte halvparten af hans faders gård sst., som han oplod. 4 dlr.

Christen Sørensen i Gullev stedte en øde gård i Sal, som Jens Andersen fradøde. 2 dlr.

Niels Christensen i Vellev stedte en øde gård sst., som Christen Frandsen fradøde. 4 dlr.

Rasmus Madsen i Vellev stedte en halv gård sst., som hans fader Mads Rasmussen påboede. 4 dlr.

Jens Sørensen i Tind stedte en gård sst., som Jens Sørensen Vestergård fradøde. 10 dlr.

Mads Christensen i Vellev stedte halvparten af den gård, hans fader påboer. 4 dlr.

Jens Sørensen i Vellev stedte halvparten af hans faders gård sst., som han oplod. 4 dlr.

Erik Pedersen i Grensten stedte en gård i Kovdal, som Niels Pedersen fradøde og gården (for) kort tid siden næsten afbrændt. 12 dlr.

Mikkel Jensen i Hjorthede stedte en halv gård i Vidstrup, som Christen Jensen oplod. 10 dlr.

Velling og Skern birker 1645/46
stedsmål

Peder Nielsen i Terp fæstede et hus sst., som Niels Jensen fradøde. 1 dlr.

Peder Jensen i Skern mølle stedte en øde gård i Tindbæk, som Niels Jensen tilforn iboede. 4 dlr.
Christen Mogensen i Vester Velling stedte et gadehus med et stykke eng i Tindbæk, som Jens Pedersen i Tindbæk oplod, gav til stedsmål 1 dlr.

Christen Jensen i Hjorthede stedte halvparten af Jens Harbos gård, som Jost i Ilshøj tilforn havde og oplod. 4 dlr.

Niels Jensen i Tindbæk stedte en gård sst., som Jens Germandsen fradøde. 4 dlr.

Gjerlev herred 1645/46
stedsmål

Peder Pedersen i Enslev fæstede et kirkeboel sst., som Anders Pedersen fradøde. 4 dlr.

Jacob Christensen fæstede et boel i Knejsted, som Anders Hansen fradøde. 3 dlr.

Maren Madsdatter i Knejsted stedte Sem bro, som hendes husbond tilforn i fæste havde og fradøde. 1 okse

Peder Christensen i Enslev stedte et kirkeboel i Tørslev, som Christen Tygesen fradøde og en huseje Neder Ravn 1½ dlr.

Anders Christensen i Vinstrup stedte halvparten af Christen Christensens gård sst., som han oplod. 2 dlr.

Mikkel Christensen stedte en halv gård i Tørslev, som ingen byggested findes på, som Rasmus Jensen tilforn iboede. 2 dlr.

Christen Pedersen i Vinstrup stedte en gård i Stangerum, som Mikkel Christensen fradøde, samt et sandemandstog. 18 dlr.

Christen Pedersen i Tørslev, stedte halvparten af sin faders gård sst, som han oplod. 6 dlr.

Anders Madsen i Gjerlev, stedte en halv forfalden gård sst., som Rasmus Iversen for armod skylds fradrog. 3 dlr.

Essenbæk og Kristrup Birker 1645/46

Søren Pedersen i Assentoft fæstede en forfalden gård sst., som Søren Lauritsen tilforn havde. 12 dlr.

Rasmus Sørensen i Paderup, stedte hans faders gård sst., som han oplod. 20 dlr.

Hr. Jørgen Nielsen i Årslev stedte et boel sst., som Tomas Jensen iboede og fradøde. 8 dlr.

Hr. Jens Hansen i Virring stedte et lidet stykke eng liggende ved Pilholm, Oluf Skov tilforn havde og fradøde. 2 dlr.

Rasmus Pedersen i Essenbæk stedte halvparten af Rasmus Tomasens gård i Assentoft, som han oplod. 6 dlr.

Søren Mikkelsen i Klostret stedte et boel i Moskær, som Mogens Sørensen sst. oplod. 3 dlr.

Rasmus Sørensen i Kristrup stedte halvparten af den gård sst., som Søren Jensen iboer. 5 dlr.

Niels Lassen og Anders Christensen Berg i Kristrup stedte en halv øde gård sst., som Christen Pedersen Smed tilforn havde iboet. 3 dlr.

Mads Nielsen i Klostret stedte halvparten af en gård i Assentoft som Keld Mikkelsen oplod. 6 dlr.

Bertel Rasmussen stedte halvparten af hans fader Rasmus Rasmussens gård i Romalt, som hans fader oplod 8 dlr.

Rasmus Boesen i Kastrup stedet den fjerde part af den gård han iboer, som Rasmus Nielsen oplod. 4 dlr.

Knud Andersen i Kristrup stedte halvparten af hans faders halve gård sst., som han oplod. 4 dlr.

Peder Tånum i Kristrup stedte et gadehus sst., som hans søn fradrog 1 dlr.

Jens Tomasen i Assentoft stedte et gadehus sst., som Rasmus Nielsen oplod. 2 dlr.

Sønderlyng herred 1645/46
stedsmål

Laurits Nielsen i Ør fæstede et gadehus sst., som hans moder oplod. 1 dlr.

Christen Christensen i Læsten fæstede en halv gård i Nørbæk, som Knud Nielsen fradøde 6 dlr.

Niels Jensen i Læsten, fæstede fjerdeparten af den gård sst., som hans far oplod. 2 dlr.

Mads Tygesen i Nørbæk fæstede et gadehus sst. 1 dlr.

Niels Tomasen på Viskum fæstede en halv øde gård i Vejrum. 8 dlr.

Niels Christensen i Læsten fæstede den gård sst., som Jep Pedersen tilforn iboede. 2 dlr.

Laurits Andersen fæstede tredje part af den gård i Vejrum som Peder Sørensen oplod. 3 dlr.

Søren Strangesen i Ør, fæstede et gadehus sst., som Tyge Christensen fraflyttede. 1 dlr.

Jens Nielsen i Vorning fæstede en halv gård sst., som Niels Poulsen oplod 2½ dlr.

Niels Jensen i Vinkel, stedte den gård i Tisted, som herredsfogden Christen Jensen påboede. 8 dlr.

Mikkel Nielsen stedte en øde gård i Hammershøj, som Christen Pedersen Høgs tilforn fradøde. 8 dlr.

Søren Mikkelsen i Læsten stedte hans fader Mikkel Jensens halve gård sst., som han oplod 2 dlr.
Niels Andersen i Årup fæstede et sandemandstog sst. 1 okse

Søren Sørensen i Vorning, stedte et gadehus sst., som Peder Lassen fradøde. 1 dlr.

Niels Rasmussen og Esben Christensen i Huslev i Fjends herred stedte en gård i Hvidding, som Jens Mogensen oplod 16 dlr.
fornævnte Niels Rasmussen stedte det sandemandstog som fornævnte Jens Mogensen tilforn havde. 1 okse

Tånum birk 1645/46
stedsmål

Niels Sørensen i Neder Hornbæk fæstede en halv gård sst., som hans moder oplod. 20 dlr.

Mourits Madsen i Tånum fæstede halvparten af den gård sst., som hans moder oplod. 5 dlr.

Laurits Nielsen i Hornbæk fæstede en halv gård sst., som hans moder fradøde. 10 dlr.

Christen Pedersen i Tånum fæstede hans faders gård sst., som han oplod. 12 dlr.

Anders Christensen i Tånum fæstede en gård sst., som Mads Christensen iboede og fradøde.
8 dlr.

Anders Keldsen i Tånum fæstede et gadehus sst., 2 dlr.

I lige måde stedte Jens Andersen i Tånum et øde gadehus sst. 1 dlr.

Jens Pedersen i Grensten stedte en gård i Tånum med den engholm der til er liggendes, som Søren Clausen fradøde gav til stedsmål. 24 dlr.

Christen Lassen i Tånum stedte en halv gård sst., som hans moder oplod. 8 dlr.

Jens Tomasen  i Over Hornbæk stedte en halv gård sst., som Mikkel Christensen fradøde 5 dlr.

Las Nielsen i Hornbæk stedte et hus sst., som Jens Tomasen tilforn havde. 1 dlr.

Peder Jensen i Neder Hornbæk, stedte en halv gård sst., som Anders Lassen iboede. 8 dlr.

Nørhald herred 1645/46
stedsmål

Christen Mortensen i Kousted stedte et hus sst., som Søren Mortensen fradøde. 1 dlr.

Peder Jensen i Hald, stedte halvparten af hans faders gård sst., som han oplod. 10 dlr.

Peder Poulsen i Lind stedte den halve gård, som hans søn Poul Pedersen fradrog. 5 dlr.

Christen Jensen i Råsted fæstede en halv øde gård sst., som Knud Pedersen tilforn iboede. 3 dlr.

Hr. Jens Block i Borup, fæstede de øde gårds enge og borrer på Hald Mark, som Hans Ludesen tilforn havde i brug. 2 td. havre

Niels Mikkelsen i Hald fæstede en halv øde gård sst., som Mourits Nielsen tilforn iboede. 2 td. havre.

Peder Olufsen i Asfærg fæstede en halv øde gård sst., som Søren Christensen tilforn iboede. 2 td. havre

Niels Nielsen i Jennum fæstede halvparten af den gård sst., som Niels Pedersen tilforn iboede, og udi fjendernes tid meget spoleret. 6 dlr.

Christen Lassen i Gassum fæstede en halv øde gård sst., som Niels Jensen i fjendernes tid fradrog 4 dlr.

Christen Andersen i Gassum fæstede den halve øde gård sst., som Christen Christensen tilforn havde. 2 dlr.

Hans Sørensen i Hald fæstede en øde gård sst., som ingen bygning fandtes på. 2 td. havre

Oluf Olufsen i Kousted, fæstede et gadehus sst., som Peder Mikkelsen tilforn havde. 1 dlr.

Onsild herred 1645/46
stedsmål

Christen Christensen i Kastbjerg fæstede den gård i Edderup, som Niels Andersen fradøde 6 dlr.

Peder Pedersen i Skellerup fæstede halvparten af kirkegården sst., som Oluf Andersen oplod. 4 dlr.

Peder Jørgensen i Sønder Onsild fæstede en halv gård sst., som Christen Berentsen oplod. 2 dlr.

Jens Christensen fæstede et kirkeboel i Snæbum, som Jens Andersen tilforn iboede. 4 dlr.

film nr. 18108

Dronningborg lensregnskab 1646/47 detaljeret regnskab ikke bevaret
NB! Kun samlede beløb findes i regnskabsbogen, men en stedsmål- og sagefaldsbog ligger mellem de øvrige bilag. Der er kun ganske få beløb noteret, formodentlig fordi flere af sagerne først er blevet afgjort efter indleveringen af bogen.

Galten herred 1647/48

Søren Frandsen i Værum til indfæstning af ½ gård, som Simon Sørensen fradøde. 24 dlr.

Rasmus tjenende Jens Black i fornævnte Værum til indfæstning af 1 fjerdinggård. 12 rdl.

Aftinget med Jens Nielsen i Robtrup formedelst han et kvindfolk udi hans ægteskab besov og ej formåede videre at udgive end 8 dlr.

Niels Lauritsen til indfæstning af et halvt boel i Borup, som Søren Lauritsen sst. oplod. 7 dlr.
Anders Mortensen i Væt fæstede et lidet kirkeboel sst., som Niels Madsen oplod. 13 dlr.

Anders Nielsen fæstede et hus udi Robtrup, som Jens Nielsen oplod 1 rdl.

Anne Lasdatter i Vorup aftinget for lejermål, som hun berettes at have begået med 2 soldater. 6 dlr.

Den gård som Enken frastod udi Haslund deraf til indfæstning 50 dlr.

Morten Mikkelsen i Jebjerg til indfæstning af en halv gård samme sted, som hans fader oplod. 14 dlr.

Peder Keldsen i Villendrup til indfæstning af ½ gård, som hans fader oplod 20 dlr. Tomas Sørensen forlover. (i margen: Betalt)

Rasmus Poulsen sst. til indfæstning af ½ gård hans fader fradøde. 20 dlr. (i margen: er betalt)

Rasmus Jensen i Bramstrup annammet husbondhold og ret kendelse af den gård han påboer, og stedt og fæstet skurstog med stedforlig 1 okse

Houlbjerg herred 1647/48
stedsmål og sagefald

Christen Christensen stedt og fæstet en gård i Tostrup, som Mads Sørensen sst. godvilligt for ham opladt haver 10 dlr.
af et stykke jord 1 td. havre

Jens Lassen i Danstrup til indfæstning på ny af fornævnte Tostrup som forskrevne Christen Christensen for ham opladt haver 12 dlr.

Niels Christensen til indfæstning af Vidstrupgård et halvthundrede slette daler, hvoraf den halve part er ham bedraget til Volborg dag førstkommende, og den anden halve part har han til mig straks betalt.

Christen Christensen i Danstrup fæstede ½ gård som hans fader Christen Nielsen afstod for ham. 4 dlr.

Christen Christensen i Sal aftinget for et svin han klippet brænde på. 2 okser

Jens Tomasen i Gullev i lige måde aftinget for et svin som og var klippet. 1 okse

Christen Sørensen i Danstrup til stedsmål af et sandemandstog 1 okse

Mikkel Nielsen i Vellev fæstede et hus, som Rasmus Mouritsen oplod. 1 dlr.

Peder Nielsen i Nøddelund til indfæstning af en forfalden gård, som hans mor Maren Pedersdatter afstod. 4 dlr.

Peder Sørensen i Vellev fæstning på ½ gård, som hans fader Søren Lassen frastod. 4 dlr.

Mikkel Jensen i Nøddelund stedte en liden gård samme sted., som hans fader Jens Mikkelsen oplod. 4 dlr.

Sønderlyng herred 1647/48

Rasmus Eriksen i Sønderbæk til indfæstning af en gård, som hans moder fradøde. 30 rdl.

Jacob Hansen i Gimming fæstede en liden gård sst., som Jens Nielsen frastod. 4 dlr.

Jens Nielsen stedte og fæstede en afbrændt gård i Hammershøj, som Christen Christensen sst., blev fradømt. 10 dlr.

Morten Tomasen stedte en halv øde gård udi Nørbæk, som Peder Tomasen tilforn påboede, der for til indfæstning. 1 dlr.

Onsild herred 1647/48
stedsmål og sagefald

Anne Sørensdatter i Sønder Onsild aftinget for hendes gårdfæste med 1 okse

Niels Lauritsen i Gettrup fæstede en halv gård, som Søren Jensen har opladt, og kunde den ej længer holde formedelst dens brøstfældigheds skyld. 4 dlr.

Har Niels Jensen udi Brøndum klargjort for 6 rdl. af husbondhold efter den selvejergård, Anders Henningsen i boede

Anne Mikkelsdatter i Skellerup aftinget på hedens halve boeslod eftersom hendes husbond var med at dræbe Mikkel Lauritsens hustru, hvorfor Keld Andersen i Hornum har lovet for, efter hans derpå hosfølgende breves indhold for 25 dlr.

Rougsø herred 1647/48
stedsmål

Christen Pedersen i Holbæk udlovede til husbondhold af den selvejergård han påboer 1 okse

Rasmus Sørensen i Kar til husbondhold af den selvejergård han påboer. 1 okse

Rasmus Hagensen annammet husbondhold af en gård i Kar, som Frands Sejermager i brug havde. 1 okse

Fornævnte Rasmus Sørensen i Holbæk til indfæstning af et sandemandstog, som Jens Sørensen sst. afrejste udi dets sted for 3 dlr.

Christen Pedersen i Holbæk til indfæstning af et sandemandstog, som hans fader Peder Rasmussen fradøde. 3 dlr.

Velling birk 1647/48
stedsmål og sagefald

Mads Pedersen i Helstrup fæstede et hus samme sted, som Offer Madsen for ham oplod. 1 dlr.
Peder Hansen aftinget for lejermål, som han med Else Mikkelsdatter i Grensten beganget har, og siden tog hende til ægte gav derfor efter recessen 1½ dlr.

Mogens Pedersen i Helstrup aftinget for lejermål med et kvindfolk, og siden tog til ægte. 1½ dlr.

Niels Jensen stedte og fæstede et boel i Øster Velling, som Knud Nielsen tilforn iboede, og skal han give deraf til stedsmål, hvilke penge han straksen har betalt. 5 dlr.

Tomas Jespersen i Helstrup fæstede ½ gård som Anders Pilmand fradøde og kunde ej videre formå at give formedelst den var øde 3 dlr.

Skern Birk 1647/48
stedsmål

Peder Jensen i Tindbæk fæstede en gård samme sted, som Søren Madsen fradøde. 10 dlr.

Middelsom herred 1647/48
stedsmål

den 27 Juli Anders Andersen i Lee, stedte to tredjedele af hans faders gård Anders Christensen tilforn iboede og oplod 10 dlr.
at betale inden en måned efter denne dags dato egen hånd Christen Mikkelsen i Vester Velling til forlover.

Tånum Birk 1647/48
stedsmål

Laurits Sørensen i Tånum til indfæstning af 1 gård, som Christen Lauritsen sst. opladt har. 16 dlr.

Nørhald herred 1647/48
stedsmål

Jens Poulsen i Fårup til indfæstning af et hus 1 dlr.

Støvring herred 1647/48
stedsmål

Jytte Christensen til Indfæstning af ½ gård i Vestrup, som hans moder oplod 18 dlr. (Fornavn stavet sådan, samme som Yde/Ud)

Gjerlev herred 1647/48

Peder Jensen i Dalbyneder til fæste af et hus, som en enke samme sted, oplod 4 dlr.

Fortegnelse på hvis, som er bortfæstet udi Niels Pedersens fogderi anno 1647

Peder Pedersen i Tjærby først en gård i Lind som Peder Christensen tilforn iboede og oplod
30 dlr.

Laurits Christensen i Tørslev fæstede en gård sst., Christen Jacobsen påboede. 16 dlr.
Knud Sørensen i Mejlby fæstede halvparten af den gård sst., Niels Pedersen i boede for. 12 dlr.

Las Christensen i Vestrup fæstede den halve gård i Lind, Peder Poulsen oplod. 20 dlr.

Christen Pedersen i Hadstrup fæstede den halve gård sst., Christen Pedersen oplod 20 dlr.

Niels Nielsen Møller i Vestrup fæstede den halve gård sst., Niels Poulsen oplod. 12 dlr.

Niels Andersen født i Hvidding fæstede den gård i Lind, Søren Pedersen iboede. 44 dlr.

Søren Væver i Kristrup fæstede et hus sst., Mikkel Mikkelsen oplod. 1 dlr.

Tomas Mikkelsen stedte den gård i Helsted som salig Christen Sørensen fradøde. 20 dlr.

Anno 1648 den 28 april stedte Laurits Pedersen født i Grensten, den gård i Essenbæk ladegård, Niels Pedersen tilforn påboede er beregnet efter denne dato en måned. 70 dlr.

Efterskrevne skal sig for deres gunstige husbond for aftingning indstille

Galten herred 1647/48
sagefald

1. Selvejere berettes ej at have annammet husbondhold nemlig Jens Black i Værum, Søren Frandsen i Halling, Las Sørensen, Peder Jensen, Jens Poulsen, Morten Pedersen i Selling, Jens Nielsen, og Jens Jensen Torsen begge i Langskov, Jacob Andersen, Poul Søndergård, Poul Astrup, Anders Christensen, Jens Sørensen, Rasmus Grim, Peder Lassen i Vissing, Las Jensen i Galten,

Selling 1647/48

2. over panteleje mænd udi fornævnte by er funden dom for ulydelse, idet de modvilligt drog fra deres møgagen på ladegården og ej vilde det udrette. 3 dlr.

3. Tomas Sørensen i Galten forskrevne Jens Christensen udi fornævnte Selling er dem over handlet for han efter nogle pladsherrers skrivelse ulydig befandtes der for 4 td. havre

4. Niels Olufsen, Peder Madsen Skrædder, Rasmus Jensen i Langskov, Jens Brogård i Hadbjerg, Christen Møller i Alstrup mølle, Niels Nielsen i Hallendrup, forskrevne mænd er dem overhændet formedelst de øde gårdsejendomme udi brug har og ej efter recessen fører bygning derpå, derfor deres fæste forbrudt at have.

Jebjerg

5. Samtlige mænd udi Jebjerg fordelt for skovshugst de udi Jebjerg lykke beganget haver 16 sldl.  forlover Thomas Sørensen i Galten

6. Forfulgt og fundet dom over samtlige skovfogder for hvis skade udi skoven sket er, og de ej nogen rigtighed derfor føre kunne efter seneste generel udtagne syn derover

7. En enke udi Værum fordelt for ulovlig skovhugst, dom hendes vogn blev taget med. 1 dlr.
8. Mikkel Knudsen i Vissing og hans søn for ulovlig kro de har, holdt i mod recessen, part og for helligbrøde, er ved dom forfulgt  (overstreget. I margen: Efterladt)

9. Rasmus Pedersen Kær i Værum haft lejermål med Maren Roeds sammesteds

10. Maren Andersdatter i Trustrup er frugtsommelig, og derfor beskyldt enkens søn i Robtrup

11. Mette som tjente hos Laurits Poulsen i Stubdrup er og af fornævnte Laurits Poulsens søn beligget

12. Knud Poulsens datter i Velling beligget af en person uden lenet

13. Jens Lauritsen i Torup beligget et kvindfolk ved navn Apelone som tjente Peder Jensens

14. Rasmus Poulsen i Villendrup beligget et kvindfolk, som nu findes at være indrømmet på Klausholms gods

15. Maren Nielsdatter beligget af Søren Jensen i Jebjerg

16. Marcus Kær i Langskov har tvende døtre, som begge er beligget, ved hvem det sket er, er Tomas Sørensen bevidst
tilføjelse i venstre margen: Jens Pedersen i Langskov aftinget for den ene og ægter hende 9 mark
Højre margen: Jens Poulsen i Langskov aftinget for Poul Jensen, som den anden beligget har og ægter. 9 mark

17. I lige måde et kvindfolk er beligget tjenende Niels Sørensen i Galten

18. Frands Sørensen fra Halling er udi forfølgning for 10 rdl. bøde formedelst han ej, som præstens medhjælper efter recessen har advaret øvrigheden om et kvindfolk, som var beligget og stod på løgnagtig bekendelse derfor

19. Rasmus Poulsen og Peder Keldsen i Villendrup er udi forfølgning formedelst de deres halve gård uden fæste har i brug  I margen: Stedt

Mads Torsen i Jebjerg aftinget formedelst nogen skovskade som sket i Jebjerg lykke og det ej forklare kunne. 1 okse

De Bramstrup og Røved læg aftinget formedelst de ulydige bønders og ikke mødte med deres soldater da udskiftning skete og på mønstring var, 4 dlr.

Astrup læg i lige måde ulydig befandtes og aftinget med 4 dlr.

Nielstrup læg i lige måde aftinget for 3 dlr. I margen: Efterladt

Houlbjerg herred 1647/48
sagefald

1. Menige K.M.s bønder udi Borris dom overhændet formedelst en stor andel jord, de år efter anden hidindtil har opbrudt og indtaget, og således et stort stykke skov forødt, og det uden fæste afgift, hjemmel og tilstående. 9 rdl.
2. I lige måde forfulgt Nøddelund mænd for noget jord de udi skoven har opbrudt uden hjemmel og minde

3. Søren Lassens søn i Sal og Sejer Lassen i Horslev ransvoret for tvende bøge de ulovlig udi Vormstrup skov hugget har

4. Christen Jensen i Vidstrup sig udi tingsvidnes indhold for tvende ege han hugget har. 1 rdl.

5. Rasmus Jensen i Gullev sig og indsat for noget skovhugst han har begået
 
6. Christen Mikkelsen i Horslev, Sejer Lassen, Peder Lassen og Peder Lassen fordelt for slagsmål de på hinanden gjort haver

7. Christen Mikkelsen i Horslev sig indstillet for menederi han under tingsdom beganget har

8. Niels Frandsen, Ebbe Nielsen, Anders Jensen og Christen Nielsen i Vellev dom for helligbrøde overhændet

9. Anders Jensen i Skiblund, Hans Jensen i Sal, Søren Lassen, Christen Jensen, Christen Nielsen, Las Nielsen sst., forskrevne er dom overhændet, formedelst de 3 ikke på sidste tog en soldat udgivet

10. I lige måde Christen Sørensen for udi Horslev, Peder Lassen, Niels Jensen, Christen Mikkelsen aftinget for 1 soldatyde(lse) ikke udgjorde

11. Peder Møller udi Overmølle, sig ved tingsvidne indstillet, for noget jord han uden hjemmel har indtaget, samt nogle træer, som så siden er forødt, Christen Sørensen en dom derfor. 4 rdl. straks forlovede i margen betalt.

12. Rasmus Nielsen i Sal hændet dom på hans gårds fæste formedelst han ej tilbørlige ægter af samme gård ville gøre

13. Jørgen Nielsen i Vellev, Jens Christensen, Rasmus Madsen, Søren Jensen, Peder Gregersen, Christen Andersen, Søren Lassen, Mikkel Jensen, Anders Jensen, Ebbe Nielsen, Anders Sørensen, Christen Nielsen, Jens Andersen, Niels Knudsen, Tomas Pedersen, Steffen Pedersen, Jens Madsen i Enslev, Niels Poulsen Jørgen Leth i Tostrup, alt fordelt formedelst de mod forbud har aget pramved til fremmede pramme

14. Hans Pedersen i Nøddelund. 1 rdl., Jens Tomasen i Gullev, Jens Bjørnsen, Rasmus Jensen, har sig indsat for hvis ulovlig skovhugst de har begået

15. Jens Junker i Sal, Christen Andersen i Vellev, sig i lige måde indsat for hvis skovhugst sket var efter sidste general syn og ej derfor regnskab gøre kunde

16. Mads Lassen i Gerning for et kvindfolk han beligget har

17. Christen Jostsen i Horslev er udi forfølgning for tyve og to bøge han udi K.M.s skovspart hugget har, og dem uden hjemmel og minde ladet bortføre


Sønderlyng herred 1647/48
sagefald

1. Over de Læsten mænd er dom forhvervet, formedelst de har noget jord der på marken uden hjemmel og minde indtaget. 6 sldl.

2. I lige måde de Holbæk mænd for noget kirkejord ved, de uden hjemmel og fæste har i brug rettes overgangen

Onsild herred 1647/48
sagefald

1. Dom over Jens Nielsen i Nør Onsild til Bremerholm, formedelst han sig til soldat lod leje, og sig ikke sidste tog under kompagniet indstillet.

2. Niels Christensen i Nør Onsild, Peder Bertelsen, Jens Nielsen, Anders Andersen, Jacob Christensen dom overgangen formedelst deres soldat på sidste tog er mødt.
 
3. Troels Christensen i Sønder Onsild, Jens Nielsen i Nør Onsild, Mikkel Christensen, som over dem på deres fæste formedelst deres gårdes brøstfældighed.

4. K.M.s tjenere udi Læsten aftinget for noget jord de uhjemlet har indvornet på marken, som Christen Schøt har sagt god for til skt. Hans dat at betale 9 sldl.  (overstreget)

Velling Birk 1647/48
sagefald

1. Knud Brøggers søn forhvervet et kirkenævn over, for kirkefred han under prædikenens forretning med Laurits Sørensen hans datter i Stevnstrup beganget har

2. Fornævnte Knud Brøgger er udi forfølgning for noget jord han udi skoven uden hjemmel opbrudt har

3. Niels Madsen i Grensten har beganget lejermål med Anne Nielsdatter sst.
 
Skern birk 1647/48
sagefald

1. Niels Mortensen i Tindbæk sig indstillet for skovhugst han begangen har.

2. Peder Sørensen i Vester Velling, Peder Rasmussen sst, har sig ved tingsvidne indstillet, for noget ved de ud af skoven uden hjemmel bortført har.

3. Niels Sørensen i Terp fordelt for en bøg han udi Vester Velling skov ulovligt hugget har.

______________________

Stedsmål til Overgård 1647
______________________

22. Juni stedte Jens Mikkelsen i Udbyneder Mikkel Nielsens gård sst., han fradøde skal give til fæste 45 sldl.
Af fornævnte penge betalt straks 20 sldl. resten betaler han den 13. maj 1648.

Den 20 oktober stedte Christen Nielsen udi Udbyneder hans faders gård Niels Villumsen, som han fradøde og skal give der af til stedsmål 50 sldl.
deraf betalt straksen den halve part, resten betalt den 13 maj 1648
_________________________

Stedsmål til Hevringholm 1648
_________________________

12. maj stedte Basse Rasmussen udi Ommestrup Zacharias Hansens gård sst. og skal give deraf til stedsmål 60 sldl.
Af bundgarnssted 1 okse deraf betalt straksen 35 sldl. øksen at betalte til skt. Hans dag førstkommende og resten af penge er bedraget til førstkommende snapsting

Bemeldte dato stedte Hans Jensen udi Skødslev Jens Sørensen Gård udi Ingerslev, og skal give deraf til stedsmål 60 sldl.
Deraf har han straksen betalt halvparten, resten er han bedraget til snapsting førstkommende

22. maj stedt Tomas Nielsen i Vinkel den gård i Hevring, Søren Jørgensen tilforn påboede for 60 sldl.
Halvparten straksen betalt, resten bedraget til skt. Hans dag førstkommende.  I margen: denne rest betalt til Clemend Jensen

Den 21. maj stedt Søren Rasmussen i udi Ommestrup Rasmus Kollings gård sst 50 sldl.
Deraf straksen betalt 20 sldl. resten bedraget til snapsting førtskommende

Den 21. maj stedt Christen Svendsen skomager i Randers et af de huse i Løvelstrup, som Christen Randhart skal lade opbygge ved Jens Skrædders gårdssted og derfra tilforn har
Stedt Rasmus Mikkelsen skal give deraf til fæste, som han straks betalte 9 sldl.

Den 8. juni stedte Jens Rasmussen udi Vivild et af de huse udi Løverstrup som Christian Rundfart skal lade opbygge på den byggested Mikkel Snedker tilforn påboede, og skal give der af til fæste, som han straks betalte ni sldl.

Den 2. oktober stedt Rasmus Skiffer udi Ingerslev den anden halve part af den gård han iboer, som hans fader fradøde og skal give deraf til stedsmål 50 rdl. deraf har han betalt stadsen fire okser 48 sldl, og udi penge 20 sldl. rester igen som er ubetalt 7 sldl.

Anno  1649

Den 6. marts stedte Peder Offersen kræmmer Laurits Kelds hus i Vivild og skal give deraf 10 sldl.
deraf betalt halvparten resten skal til skt. Hans dag førstkommende

Den 7. maj stedte Tomas Tomasen i Balle halvparten af hans faders gård i Balle, og skal give deraf 30 rdl.

REGNSKABET 1648/49

Galten herred 1648/49
stedsmål og sagefald

Niels Knudsen i Hadbjerg fæstede husbondhold 1 okse

Anders Pedersen i Haslund fæstede et gadehus i Værum, som Mads Rasmussen fradøde 1 rdl.
 
Jens Nielsen i Kristrup fæstede et gadehus som Mads Rasmussen  i Vorup oplod 1 dlr.

Mads Nielsen i Værum fæstede et hus i Jebjerg, som Jens Tomasen oplod 1 dlr.

Niels Christensen i Torup for et kvindfolk i Værum ved navn Kirsten Valters han har besovet 12 dlr.

Laurits Nielsen i Tåstrup for et kvindfolk ved navn Karen Christensdatter han har besovet 12 dlr.

Houlbjerg herred 1648/49
stedsmål

Laurits Madsen i Gerning fæstede den gård hans fader Mads Lassen tilforn påboede og for ham oplod, og han igen fæster den øde gård i Tostrup, som Jens Lassen i Danstrup tilforn udi fæste haver, til hobe af dem begge 10 dlr.

Peder Nielsen i Trust fæstede den gård i Sal, som Christen Nielsen oplod 14 dlr. 2 mark

Fæstet Inger Anders Sejersens i Enslev Bøsted brokorn, gav deraf 10 dlr.

Morten Tygesen fæstede den gård i Enslev, som Anders Sejersen fradøde samt et hus sst., som Tomas Rasmussen påboede og er fradød, så og af et stykke eng, som fornævnte Anders Sejersen tilforn havde i fæste  for 50 sldl. er 34 rdl. 2 mark

Velling birk 1648/49
stedsmål

Erik Christensen i Langå til fæste af det hus i Øster Velling, som Jens Iversen oplod 2 dlr.

Nørhald Herred 1648/49
sagefald

Aftinget med Johanne Mikkelsdatter for lejermål hun med Christen Jensen tjenendes i Læsten har beganget gav efter sin formue 4 dlr.

Aftinget med Christen Mortensen og hans hustru Dorte Sørensdatter i Råsted for ran de var oversvoret 10 dlr.

Støvring herred 1648/49
stedsmål
Stedt og fæstet Christen Sørensen i Hvidsten den halve gård sst., som Eske Christensen oplod 10 dlr.

Søren Christensen i Handest fæstede halvparten af sin fader Christen Sørensens ejendom, som byggestedet findes øde 2 dlr.

Niels Rasmussen i Albæk fæstede den øde gård i Lem, som Tomas Dinesen tilforn iboede 6 dlr. 4 mark

Niels Christensen i Gimming fæstede den halve gård sst., som Jens Poulsen tilforn iboede og fradøde 10 dlr.

Stedt Anders Mikkelsen i Kærby den gård udi Gimming, som Niels Sørensen Krog iboede, og for ham godvilligen oplod 40 dlr.

Niels Pedersen i Albæk fik i fæste den gård i Harridslev, som Peder Mikkelsen sst. fradøde
16 dlr.

Fæstede Mads Christensen Harbo i Lem, den øde gård sst., som Jens Jensen frarømte 1 dlr.
2 mark

Gjerlev herred 1648/49
stedsmål

Anne Christensdatter i Råby til stedsmål af det gadehus i Dalbyneder, som Jens Andersen tilforn iboede og for tyveri blev fradømt 1 dlr.

Essenbæk og Kristrup birker 1648/49
stedsmål

Peder Mortensen i Kristrup gav til fæste for halvparten af den gård i Nielstrup, som Niels Jensen oplod 33 dlr. 2 mark

Christen Sørensen i Helstrup, til fæste af den halve øde gård i Kristrup, som Laurits Høj fradøde 3 rdl. 2 mark

Frands Jensen i Hallendrup gav til stedsmål af den halve gård i Kristrup, som Søren Jensen Huas sst. fradøde 6½ rdl 1 mark

Jep Pedersen i Drastrup, fæstede den gård sst., som Anders Rasmussen tilforn iboede og for hans armods skyld oplod 26½ rdl. 1 mark.

Niels Pedersen i Lind til stedsmål for halvparten af den gård i Hørning, som Rasmus Mikkelsen iboede og for ham oplod 23 dlr. 2 mark

Mathias Sørensen i Volk mølle fæstede den halve øde gård i Essenbæk, som Rasmus Jensen for armods skyld oplod 2 dlr.

Tånum birk 1648/49
stedsmål
Aftinget med Christen Pedersen i Tånum for slagsmål han på Jep Mortensen sst. gjorde 6½ dlr 1 mark

Jens Pedersen i Tånum til fæste af et gadehus sst., som Anders Keldsen iboede 1 dlr.

Niels Sørensen i Hornbæk til stedsmål af det gadehus sst., som Las Ibsen tilforn iboede og fradøde 1 dlr. 2 mark

Blandt bilagene ligger endnu en redegørelse for stedsmål og sagefald samme år, da de er skrevet med forskellig hånd, er det sandsynligvis ridefogdernes regnskabsaflæggelse - -
indhold som i regnskabet, men med datoangivelser.

Regnskab for det gods som efter samtlige rigens råds højanseelig befaling dateret København den 31 maj 1648 er udlagt af Dronningborg jordebog, til Kronens gælds aflæggelse beregnet fra Phillippi Jacobi 1648 til årsdagen igen 1649

Onsild Herred 1648/49
stedsmål

Peder Nielsen i Nør Onsild, fæstede halvparten af den halve gård, som Mikkel Christensen påboede og oplod 1 ørte havre

Gjerlev herred 1648/49
stedsmål

Anders Christensen i Tørslev, stedte og fæstede det øde gadehus, som Mette Andersdatter sst., fradøde 4 skp. havre

Jens Andersen  i Tørring til fæste af det boel Jacob Christensen for armod fraflyttede 2 dlr.

Annammet af velbyrdig Jomfru Maren Juel til Gjesinggård til fæste for K.M.s anpart af Tved sogns tiende 15 dlr.

Fæstede Peder Andersen i Gjerlev det gadehus, som Tomas Christensen iboede og for hans tyveri blev fradømt 1 dlr.

Dronningborg lensregnskab 1649/50
Blandt bilagene dette år findes ridefogdens afregning for stedsmål og sagefald. Disse er kontrolleret med indførslerne i selve regnskabet, og oplysninger derfra er kun taget med i det omfang de ikke er overenstemmende f. eks. datoer og beløb som ses her i parentes.

Galten herred 1649/50
stedsmål

Peder Simonsen i Trustrup fæstede den gård sst., som Laurits Christensen tilforn iboede og fradøde 16 dlr. (24 sldl.)

Jens Mogensen i Tebbestrup fæstede den gård Mads Esbensen tilforn iboede 16 dlr. (24 sldl.)

Christen Rasmussen i Selling, fæstede den gård Anders Pedersen fradøde 14 dlr. (20 sldl.)

Niels Poulsen i Værum fæstede den halve gård i Jebjerg, som Niels Olufsen oplod 10 dlr.

Søren Tomasen i Tobæk mølle (Tebbestrup i ridefogdens afr.), fæstede den halve gårds jord på Selling mark, som Jens Pedersen tilforn i fæste havde 6½ dlr. 1 mark

Anders Christensen i Ødum, fæstede den 4. part i Ulstrup mark, som Rasmus Jensen i Langskov oplod 6 dlr.

Jens Pedersen i Røved, i lige måde fæstede den 4 part udi Ulstrup mark, som Peder Madsen i Langskov oplod 6 dlr.

Aksel Sørensen i Randers, fæstede halvparten af det boel i Vorup, som Anne Sørensdatter tilforn iboede 2 dlr.

Jens Andersen i Vorup fæstede forskrevne halve boel sst., som Aksel Sørensen oplod 2 dlr.

Jens Poulsen i Selling af den gård sst, han påboer til husbondhold 1 okse

Jens Nielsen Søndergård i Langskov af den halve gård han påboer husbondhold 1 okse

Laurits Christen i Vissing, af den gård sst. han påboer til husbondhold 1 okse

Houlbjerg herred 1649/50
stedsmål

Morten Tygesen i Enslev et stykke skovland kaldet Røback liggende imellem Kårup mark (og) skov, som Anders Sejersen tilforn i fæste havde 2 dlr.

Jens Lassen i Amstrup fæstede den tredje part af den gård i Horslev, Jens Nielsen tilforn påboede 2 dlr.

Niels Sørensen i Gullev fæstede den halve gård, som Jørgen Pedersen tilforn påboede 2 dlr.

Niels Esbensen i Gullev fæstede den halve gård, som Peder Sørensen tilforn iboede 2 dlr.

Sønderlyng herred 1649/50
stedsmål

Peder Lauritsen i Ør, fæstede den boelspart, som Maren Olufsdatter tilforn påboede 3 dlr. 2 mark (5 sldl.)

Onsild herred 1649/50
stedsmål

Niels Rasmussen i Kærup fæstede det boel i Svenstrup, som Peder Sørensen tilforn påboede
2 dlr.


Skern birk 1649/50
stedsmål

Anders Jensen i Løvskal, fæstede den gård sst., som Søren Mikkelsen tilforn påboede og fradøde 12 dlr. (18 sldl.)

Velling Birk 1649/50
stedsmål

Christen Nielsen i Grensten fæstede den halve gård sst., som Niels Mogensen oplod 10 dlr.

Nørhald herred 1649/50
stedsmål

(24/2 1648) Peder Knudsen i Kousted fæstede det sandemandstog udi Nørhald herred, som Knud Pedersen i Hald fradøde 2 okser.

(3/8 1649) Peder Christensen i Lind fæstede den øde gård sst., som Laurits Christensen frarømte 1 dlr. 2 mark

(30/9 1649) Knud Nielsen i Jennum fæstede det forfaldne boel i Asfærg, som Jens Christensen i Ørrild oplod 1 dlr. 2 mark

(22/2 1650) Laurits Sørensen i Jennum fæstede den øde gård sst., som Niels Nielsen tilforn iboede 1 dlr. 2 mark

Støvring herred 1649/50
stedsmål

(2/5 1649) Jens Christensen i Vestrup fæstede den halve øde gård sst., som Laurits Mortensen påboede 3 dlr.

(4/5 1649) Jep Jensen i Gimming fæstede den forfaldne gård sst., som Laurits Pedersen påboede og for armods skyld opgav 1½ dlr. 1 mark

(5/5 1649) Jens Jensen i Lindbjerg fæstede den halve øde forfaldne gård sst., som Peder Pedersen iboede 2 dlr.

(14/8 1649) Søren Nielsen i Mellerup fæstede den halve øde gård sst., som Eske Mortensen tilforn iboede og fradøde 2½ dlr. 1 mark

(10/12 1649) Rasmus Nielsen i Mellerup fæstede halvparten af Morten Sørensen gård, som han oplod 4 dlr.

(31/3 1650) Jacob Hansen i Harridslev fæstede den øde gård sst., som Peder Tybo tilforn iboede og for lang tid siden frarømte 1 dlr. 1 mark

(5/4 1650) Hr. Jørgen Christensen i Harridslev fæstede det øde boel jord, som Peder Sørensen tilforn i brug havde haft, og tilforn i lang tid været øde ½ dlr. 1 mark

(15/4 1650) Laurits Madsen, Søren Madsen og Tomas Christensen i Helsted fæstede den øde jord sst., som Peder Christensen tilforn for lang tid siden udi brug haft haver, og standet øde med ingen brugning på 1 dlr. 2 mark

(26/4 1650) Knud Jensen i Råsted fæstede den halve øde gård sst., Knud Christensen tilforn iboede og afdøde 1 dlr. 2 mark

Tånum birk 1649/50
stedsmål

(20/4 1649) Laurits Nielsen i Over Hornbæk fæstede den tredje part af den gård sst., som Anne Andersdatter iboede og oplod 15 dlr. (21 sldl.)

(12/9 1649) Peder Christensen Berg den gård i Tånum som Niels Christensen sst., tilforn iboede og oplod 6½ dlr. 1 mark (10 sldl.)

(9/10 1649) Laurits Christensen i Tånum den gård sst., som Anders Andersen fradøde 6½ dlr. 1 mark (10 sldl.)

(12/3 1650) stede og fæste Anders Lassen i Tånum den halve gård i Over Hornbæk, som Peder Nielsen Knop sst oplod 3 dlr. 2 mark (5 sldl.)

Essenbæk birk 1649/50
stedsmål

(31/5 1649) Christen Andersen i Ølst fæstede den halve øde forfaldne gård i Romalt, som Ove Nielsen sst. iboede ½ dlr. 1 mark
(1 sldl.)

(27/7 1649) Frands Rasmussen i Virring fæstede den halve øde gårds brug og ejendom i Kristrup, som Niels Ibsen og Rasmus Olufsen tilforn i brug havde 2 dlr.

(18/9 1649) Tosti Jensen i Skovhuset fæstede den halve forfaldne øde gård i Kristrup, som Niels Jensen fraflyttede 4 dlr.

Niels Villumsen i Øster Alling, fæstede det hus udi Kristrup skov med et lidet stykke eng ved fjorden, som Tosti Jensen tilforn iboede 4 dlr.
(Ridefogdens afregning: 21/9 1649 Niels Villumsen
i Øster Alling det hus udi Kristrup skov med et lidet stykke eng ved fjorden, som Tosti Jensen tilforn iboede og opsagde, og skal nyde med tvende huse af de der er på byggen nemlig isterhuset med en korstue og den vester hus, de andre tvende som er den øster hus og den sønder hus skal høre til den øde gård i Kristrup, som i lang tid har ligget øde, og endnu findes øde, og ingen bygning findes på, gav til indfæstning penge 9 sldl.)

(22/2 1650) Søren Jostsen i Romalt fæstede den halve forfaldne gård i Kristrup, som Rasmus Sørensen fradøde 3 dlr. 2 mark (5 sldl.)

(14/3 1650) Just Andersen i Assentoft fæstede den gård sst., som hans stedfader Jens Nielsen for armod ej kunne besidde 4 dlr.

(21/3 1650) Jens Olufsen i Essenbæk Ladegård fæstede den halve gård i Assentoft, som Keld Mikkelsen tilforn iboede 2 dlr.
____________________________________________________

Regnskab vedr. det bortforlenede gods (uden detaljerede datoer)

Rinds herred 1649/50
stedsmål

Søren Christensen i Hærup til fæste af den halve gård Mads Mouritsen fradøde 6 dlr. 3 mark (10 sldl.)

Sønderlyng herred 1649/50
stedsmål

Niels Jensen i Læsten stedt og fæstet en halv øde gård, som Mads Nielsen tilforn påboede 1 dlr.

Hans Madsen i Vorning af et hus Niels Andersen oplod ½ dlr.
__________________________________________________

Nørhald herred 1649/50
stedsmål

Laurits Knudsen i Asfærg stedte og fæstede den øde gårds jord, som Jens Jensen fradøde 1 okse

Niels Christensen stedte og fæstede den halve ødegård i Gassum, som Christen Tomasen tilforn påboede 3 dlr. 3 mark

Rasmus Jensen i Hald af et hus, som Jørgen Jensen tilforn påboede ½ dlr. 1 mark

Gjerlev herred 1649/50
stedsmål

Jens Jacobsen i Randers stedte og fæstede den gård i Knejsted, som Søren Christensen oplod 50 dlr.

Anders Jensen stedte og fæstede det øde boel i Tørslev, som Jesper Mortensen tilforn iboede ½ dlr. 1 mark

Morten Knudsen i Gjerlev det gadehus, som Peder Andersen oplod ½ dlr. 1 mark

Niels Jensen i Gjerlev stedte og fæstede den øde gård, som Anders Madsen tilforn iboede 2 dlr.

Niels Knudsen i Gjerlev stedte og fæstede den gård, som Mads Jensen tilforn påboede 2½ dlr. 1 mark

Christen Christensen stedte og fæstede halv tredje fjerdinger af den gårds brug i Gjerlev, som Jens Jensen oplod 2 dlr.

Niels Tøgersen i Dalbyneder af et gadehus, som Peder Jensen oplod ½ dlr. 1 mark
Anders Christensen i Dalbyneder af et hus, som Anne Christensdatter tilforn påboede ½ dlr. 1 mark

Christen Christensen stedte og fæstede et sandemandstog i Gjerlev, som Anders Pedersen i Vinstrup fradøde 1 okse

Støvring herred 1650/51
stedsmål og sagefald

Annammet af Niels Mortensen i Gimming til stedsmål af det boel sst, som Morten Pedersen sst., tilforn påboede og fradøde 8 sldl.

Annammet af Mikkel Christensen i Råsted til stedsmål af den øde og forfaldne gård sst., Christen Poulsen fradøde 1 dlr.

Annammet af Søren Christensen og Niels Rasmussen i Harridslev stedsmål af den øde gård sst., som Peder Sørensen tilforn iboede og lang tid har standet øde 2 dlr.

Christen Pedersen i Lem til stedsmål af den øde gård, som Niels Rasmussen frarømte 1 dlr.

Anders Nielsen i Gimming til stedsmål af den øde gård i Mellerup, som Niels Lauritsen for armod afrømte 8 dlr.

Margrete Frandsdatter i Albæk stedsmål af et gadehus sst., som hendes husbond salig Anders Knudsen på sin egen bekostning på hans Majestæts grund på Albæk gade opbyggede 1½ dlr.

Knud Sørensen i Mejlby stedsmål af den øde halve gård sst., som Niels Pedersen for armod afflyttede 2 dlr.

Laurits Laugesen i Helsted stedsmål af den øde og forfaldne halve gård sst., som Søren Pedersen fradøde 2 dlr.

Jens Andersen i Tjærby stedsmål af den fjerdepart gård i Østrup, som Jens Pedersen oplod 30 dlr.

Anders Mortensen i Mellerup stedsmål af den halve gård sst., som Rasmus Sørensen tilforn iboede og oplod 3 dlr.

Laurits Laugesen i Helsted stedsmål af den halve gård sst., som Lauge Christensen tilforn påboede og afflyttede 2 dlr.

Jens Knudsen i Udbyneder til stedsmål af den øde og forfaldne gård i Lem, som Jens Andersen afrømte 1 td. havre

Jens Christensen i Albæk stedsmål af det gadehus i Tjærby, som Peder Jensen fradøde 1 dlr.

Søren Christensen i Råsted stedsmål af den gård i Mejlby med budfogderiet til, som Peder Pedersen tilforn iboede og fradøde 24 dlr.

Laurits Andersen i Mejlby til sagefald for bordag og slagsmål ham med Maren Christensdatter i Lind beganget haver 10 dlr.
Anders Christensen i Gimming til stedsmål af den forfaldne gård sst., som Christen Andersen fradøde 16 dlr.

Nørhald herred 1650/51
stedsmål

Jens Christensen i Lind stedsmål af den halve gård sst., som Peder Christensen fradøde 8 dlr.

(21/5 1650) Mads Olufsen i Lind stedsmål af den øde forfaldne gård sst., som Jep Pedersen frarømte 1 dlr.

(28/6 1650) Oluf Olufsen i Kousted stedsmål af den øde halve gård sst., som Peder Christensen frarømte 2 dlr.

(29/6 1650) Anders Christensen i Romdrup stedsmål af den halve øde gård i Hvidsten, som Las Eskesen fraflyttede 2 dlr.

(30/6 1650) Gertrud Jensdatter i Råsted til stedsmål af det gadehus sst., som Oluf Olufsen fraflyttede 1 dlr.

(18/10 1650) Niels Mikkelsen i Råsted til stedsmål af halvparten af den øde og forfaldne gård sst, som Peder Christensen fradøde 1 td. havre

(24/9 1650) Jens Andersen i Kousted stedsmål af den gård sst., som Mads Nielsen fradøde 20 dlr.

(11/1 1651) Christen Nielsen i Gassum stedsmål af den øde og forfaldne gård, den halve part som Christen Andersen tilforn havde i brug 2 dlr.

(23/1 1651) Christen Lassen i Gassum stedsmål af halvparten den øde gård sst., som Peder Sørensen frarømte 1 dlr.

Anders Christensen i Gassum stedsmål af halvparten den øde gård sst., som Christen Andersen tilforn i brug havde 1 dlr.

(24/1 1651) Niels Christensen Peber i Gassum stedsmål af det boel sst., som Christen Lassen fraflyttede 1 dlr.

Christen Mikkelsen i Gassum stedsmål af det gadehus sst., som Niels Christensen fraflyttede
2 dlr.

(3/4 1651) Christen Jensen i Hvidsten stedsmål af den gård sst., som Jens Christensen fradøde 16 dlr.

(6/4 1651) Christen Nielsen i Stovby til stedsmål af den Nederbækgårds ejendom i Ilsø, som Anders Nielsen tilforn i brug havde 4 dlr.

Christen Dinesen i Lem til stedsmål af halvparten den øde gård i Hald, som Niels Mikkelsen frarømte 4 dlr.

(9/4 1651) Anders Sørensen i Stovby stedsmål af de tre parter den halve gård sst., og et sandemandstog, som Christen Christensen oplod formedelst hans armod 10 dlr.

Essenbæk og Kristrup birker 1650/51
stedsmål og sagefald

Mogens Christensen i Assentoft stedsmål af den øde gård sst., som Jens Nielsen tilforn i brug havde 4 dlr.

(21/5 1650) Knud Sørensen i Vorup til stedsmål af det gadehus i Kristrup, som Poul Nielsen tilforn iboede 1 dlr.

(27/6 1650) Rasmus Jensen i Kastrup af et gadehus sst., som Søren Sørensen fradøde 1 dlr.

Christen Olufsen i Årslev til stedsmål af det boel sst., som hr. Jørgen fradøde 4 dlr.

(19/9 1650) Christen Sørensen i Tebbestrup til stedsmål af den halve gård i Kristrup som Christen Pedersen fradøde 7½ dlr.

Jep Pedersen i Drastrup for slagsmål ham med Karen Hansdatter begået 6 dlr.

(11/10 1650) Laurits Pedersen i Kastrup til stedsmål af det gadehus sst., som Peder Nielsen oplod 1 dlr.

(21/10 1650) Niels Pedersen i Tammestrup til stedsmål af den øde gård i Kastrup, som Peder Olufsen fradøde 1 dlr.

(10/1 1650) Henrik Gabrielsen i Assentoft til stedsmål af halvpart det boel Laurits Christensen sst., for oplod 2 dlr.

(6/2 1650) Jesper Phillipsen af den gård i Gunnestrup, som Peder Rasmussen oplod 30 dlr.

Søren Rasmussen og Christen Nielsen i Kastrup til stedsmål af den halve øde gårds jord sst., som Tosti Jensen tilforn i brug havde 5 td. havre

Tånum birk 1650/51
stedsmål

(15/5 1650) Henrik Christensen i Over Hornbæk stedsmål af et gadehus sst, som Simon Nielsen oplod 1 dlr.

(21/1 1651) Niels Jensen i Helstrup stedsmål af den forfaldne gård i Tånum som Jens Lassen afdøde 10 dlr.

(10/2 1651) Anders Jensen i Tånum stedsmål af den forfaldne gård sst., som Jens Lauritsen for sin armod måtte afflytte 9 sldl.

(2/4 1651) Niels Christensen i Over Hornbæk stedsmål, af den halve part ødegård sst., Kirsten Jensdatter for armod fraflyttede 5 dlr.


Rougsø herred 1650/51
stedsmål og sagefald

(5/7 1650) Niels Jensen i Hollandsbjerg stedsmål af den øde gård i Kar, som Peder Jensen frarømte 2 dlr.

(23/8 1650) Rasmus Jensen i Holbæk til stedsmål af den halve gård i Kar, som Laurits Rasmussen fradøde 3 dlr.

Anne Christensdatter i Holbæk for lejermål, hun med Niels Nielsen sst., har beganget og taget efter formue 2 dlr.

Galten herred 1650/51
stedsmål

Søren Jensen i Værum mølle stedsmål af halvparten den halve gård sst., som Jens Kier for ham oplod 15 dlr.

Peder Nielsen i Galten stedsmål af et boel i Jebjerg, Rasmus Knudsen tilforn påboede 5 dlr.

Rasmus Sørensen i Jebjerg stedsmål af den halve gård sst., som Niels Poulsen oplod 10 dlr.

Rasmus Nielsen i Torup til stedsmål af den gård sst., hans fader Niels Rasmussen påboede og fradøde 100 dlr.

Jens Sørensen i Værum stedsmål af et hus i Jebjerg, Maren Sørensdatter oplod 1 dlr.

Mourits Christensen i Torup stedsmål af halvparten den gård hans fader Christen Keldsen påboede og fradøde penge 50 dlr.

Mikkel Nielsen i Jebjerg stedsmål af et gadehus sst., Mads Nielsen påboede og fradøde 1 dlr.

Houlbjerg herred 1650/51
stedsmål

Christen Poulsen i Sal stedsmål af den halve gård sst., Christen Jensen oplod 6 dlr.

Christen Jensen i Sal stedsmål af den øde gård sst., Albret Hansen påboede 4 dlr.

Jens Lassen i Danstrup stedsmål af den gård i Gerning, som Mogens Jensen tilforn påboede 10 dlr.

Søren Christensen i Aldrup stedsmål af den gård i Danstrup, Jens Lassen oplod 10 dlr.

Søren Mikkelsen i Borris til stedsmål af det øde boel i Gullev, som Mads Jensen tilforn havde påboet 1 dlr.

Jens Christensen i Gullev stedsmål af det øde hus sst., som Jep Mikkelsen oplod 1 dlr.

Hans Tomasen i Gullev stedsmål af den gård sst., Jens Tomasen tilforn påboede 4 dlr.
Peder Christensen i Sjørslev stedsmål af den tredje part en gård i Horslev, Jens Lassen tilforn i fæste havde 3 dlr.

Skern og Velling birker 1650/51
stedsmål

Anders Jensen i Vester Velling stedsmål af den halve gård, sst., Mikkel Christensen oplod 10 slet dlr.

Gregers Andersen i Koudal stedsmål af den gård i Grensten, som Peder Nielsen tilforn påboede og fradøde 20 dlr.

Søren Jensen i Haslund stedsmål af den gård i Vester Velling, Søren Jensen tilforn påboede og fradøde 20 slet dlr.

Jens Ytsen i Løvskal stedsmål af et stykke skovjord ved Næsset i Løvskal skov 1 dlr.

Laurits Sørensen i Helstrup stedsmål af den gård, sst., Jens Mikkelsen påboede 20 sldl.

Erik Jensen i Øster Velling stedsmål af den halve gård sst., Maren Lasdatter oplod 10 sldl.

Niels Pedersen i Øster Velling stedsmål af et hus Erik Christensen tilforn påboede 1 dlr.

Niels Rasmussen i Løvskal stedsmål af halvparten det hus sst., Jens Christensen oplod ½ dlr.

Peder Christensen i Terp stedsmål af det gadehus sst., Maren Sørensdatter oplod 1 dlr.
_____________________________________

Stedsmål og sagefald i det bortforlenede gods

Støvring herred 1650/51
stedsmål og sagefald

Niels Mortensen i Gimming til stedsmål af det boel sst, som Morten Pedersen der sammesteds tilforn påboede 8 dlr.

(10/5 1650) Mikkel Christensen i Råsted til stedsmål af den øde og forfaldne gård sst., som Christen Poulsen fradøde 1 dlr.

(29/5 1650) Søren Christensen og Niels Rasmussen i Harridslev til stedsmål af den øde gård sst., som Peder Sørensen tilforn påboede og lang tid har standet øde 2 dlr.

(22/6 1650) Christen Pedersen i Lem til stedsmål af den øde gård, som Niels Rasmussen frarømte 1 dlr.

(1/7 1650) Anders Nielsen i Gimming til stedsmål af den øde gård i Mellerup, som Niels Lauritsen for armod afrømte 8 dlr.

(16/10 1650) Margrete Svendsdatter i Albæk til stedsmål af et gadehus sst., som hendes husbond salig Anders Knudsen på sin egen bekostning på hans majestæts grund på Albæk gade opbyggede 1½ dlr.

(18/10 1650) Knud Sørensen i Mejlby til stedsmål af den øde halve gård sst., som Niels Pedersen for armod afflyttede 2 dlr.

(15/11 1650) Laurits Laugesen i Helsted til stedsmål af den øde og forfaldne halve gård sst., som Søren Pedersen fradøde 3 dlr.

(6/12 1650) Jens Andersen i Tjærby til stedsmål af den fjerde anpart gård i Østrup, som Jens Pedersen oplod 30 dlr.

(2/1 1651) Anders Mortensen i Mellerup den halve gård sst., som Rasmus Sørensen tilforn iboede og oplod 3 dlr.

(18/2 1651) Laurits Laugesen i Helsted stedsmål af den halve gård sst., som Lauge Christensen tilforn påboede og for armod afflyttede 2 dlr.

(16/3 1651) Jens Knudsen i Udbyneder til stedsmål af den øde og forfaldne gård i Lem, som Jens Andersen afrømte 1 td. havre

(15/3 1651) Jens Christensen i Albæk til stedsmål af det gadehus i Tjærby, som Peder Jensen fradøde 1 dlr.

(27/3 1651) Søren Christensen i Råsted, til stedsmål af den gård i Mejlby med budfogderiet til, som Peder Pedersen tilforn iboede og havde og siden fradøde 24 dlr.

Laurits Andersen i Mejlby til sagefald for bordag og slagsmål, han med Maren Christensdatter i Lind beganget haver 10 sldl.

(4/4 1651) Anders Christensen i Gimming, til stedsmål af den forfaldne gård sst., som Christen Pedersen fradøde 16 dlr.

Film nr. M.18109

REGNSKABET 1651/52

Galten herred 1651/52
stedsmål

Mikkel Nielsen i Langå fæstede en gård i Vorup, samt dens tilliggende skovland, som Rasmus Sørensen tilforn i fæste havde og fradøde 150 rdl.

Tomas Jensen i Selling fæstede den halve øde gård sst., som Jens Pedersen tilforn påboede 4 dlr.

Christen Christensen i Tebbestrup fæstede halvparten af den halve gård i Værum, som Jens Kier påboede 4 dlr.

Peder Berentsen i Galten husbondhold af den gård sst., som Jens Mikkelsen tilforn påboede 10 dlr.

Støvring herred 1651/52
stedsmål

Villads Christensen fæstede den halve gård i Harridslev, som Inger Mogensdatter oplod 6 dlr.

Peder Mikkelsen i Østrup fæstede den øde gård i Lem, som Jens Pedersen tilforn påboede 2 dlr.

Jørgen Jensen i Mellerup fæstede et hus der sammesteds, samt et lidet stykke skovland sønden for Anders Nielsens toft i Sædou, som Jens Poulsen tilforn i fæste havde 1 dlr.

Anders Mortensen i Gimming fæstede den kirkegård i Mellerup, som Anders Nielsen tilforn påboede og for ham fraflyttede 2 dlr.

Hr. Jens Nielsen i Støvring stedsmålskendelse af den halve øde gård i Mellerup, som Søren Nielsen tilforn har påboet ½ dlr. 16 sk.

Jens Jensen i Råsted stedsmålskendelse af en øde gård sst., som Mikkel Christensen fraflyttede 1 dlr.

Jens Jensen i Råsted fæstede den halve øde gård sst, som Morten Rasmussen tilforn påboede 1 dlr.

Søren Mortensen i Mellerup fæstede den halve øde gård Rasmus Nielsen fraflyttede 1 dlr.

Wedt Jensen fæstede et øde hus i Råsted, som Knud Pedersen sidst påboede ½ dlr.

Houlbjerg herred 1651/52
stedsmål

Jens Nielsen i Hesselbjerg fæstede den gård sst., som Anne Sørensdatter oplod 10 dlr.

Rasmus Christensen i Vellev fæstede det hus i Horslev, som Niels Mouritsen sidst påboede 1 dlr.

Niels Sørensen i Nøddelund fæstede det hus i Gullev, som Rasmus Christensen sidst påboede 1 dlr.

Niels Christensen i Sal fæstede den gård sst., Christen Mikkelsen påboede 6 dlr.

Peder Sørensen i Horslev fæstede det boel sst., som Sejer Lassen oplod 3 dlr.

Søren Jensen i Grønbjerggård fæstede den halve gård i Amstrup, som Jens Nielsen sst. oplod 6 dlr.

Nørhald herred 1651/52
stedsmål

Niels Fundesen i Hald fæstede den øde gård sst., som Christen Rasmussen tilforn har påboet 1 dlr.

Peder Christensen i Ladegård fæstede halvparten af samme boel han påboer, som hans moder fradøde 2 dlr.

Anders Pedersen i Asfærg fæstede det hus sst., som Jens Nielsen oplod 1 dlr.

Christen Jensen i Fårup fæstede et boel sst, som Mogens Pedersen oplod 1 dlr.

Tomas Pedersen i Asfærg fæstede det boel sst, som Christen Andersen oplod 2 dlr.

Gjerlev herred 1651/52
stedsmål

Niels Clemendsen i Tørslev fæstede den halve fjerding jord på Tørslev mark, som Jørgen Tomasen sst. tilforn i fæste havde 2 dlr.

Mikkel Sørensen i Stangerum fæstede et kirkeboel sst., som Peder Andersen tilforn påboede og oplod 1 dlr.

Anders Mortensen i Dalbyneder fæstede et hus sst., som Anders Christensen for ham oplod 1 dlr.

Onsild herred 1651/52
stedsmål

Anders Andersen i Nør Onsild fæstede den halve gård sst, som Jens Nielsen formedelst armod afstod 2 dlr.

Christen Christensen i Gettrup fæstede den gård sst, som Maren Christensdatter oplod 6 dlr.

Mads Andersen i Fjelsted fæstede et kirkeboel i True, som Mette Nielsdatter oplod 2 dlr.

Sønderlyng herred 1651/52
stedsmål

Mads Pedersen i Nørbæk fæstede den halve øde gård, Niels Christensen sidst påboede 2 dlr.

Jens Christensen i Sønderbæk fæstede de to parter af den halve gård sst., som Jens Mikkelsen har opladt 2 dlr.

Rougsø herred 1651/52
husbondhold

Anders Jensen i (Bode) husbondhold af den gård, hans fader Jens Andersen oplod 6 dlr.

Peder Ibsen i Kar husbondhold af den øde gård sst, som Mourits Mortensen tilforn påboede 2 dlr.

Essenbæk og Kristrup birker 1651/52
stedsmål

Søren Christensen i Assentoft fæstede en gård sst., som Jens Årslev tilforn påboede 10 dlr.

Knud Andersen i Kristrup fæstede den halve part af en halv gård sst., som Anders Knudsen oplod 3 dlr.

Christen Christensen i Drastrup fæstede det boel sst,. Christen Rasmussen fradøde 3 dlr.

Skern og Velling birk 1651/52
stedsmål

Laurits Jensen i Øster Velling fæstede den gård i Skern, som Jens Rasmussen tilforn påboede samt en engdel udi en have, som kaldes hummelhaven 26 dlr. 4 mark

Christen Nielsen Skern fæstede den halve gård i Vester Velling som Mikkel Christensen fradøde 5 dlr.

Niels Hansen i Øster Velling fæstede den halve gård sst., som Anders Nielsen tilforn påboede 4 dlr.

Søren Nielsen i Grensten fæstede den halve gård i Stevnstrup, som Anders Sørensen tilforn påboede 6½ dlr. 16 sk.

Morten Knudsen i Stevnstrup fæstede den gård, hans fader tilforn påboede og fradøde 20 dlr.

Søren Andersen i Løvskal fæstede et hus sst., som Jens Rasmussen i Skern tilforn i fæste havde 1 dlr.

Jens Christensen i Vinge fæstede det halve boel sst, som Christen  Torbensen oplod 4 dlr. (i original Christen Torbjørnsen)

SAGEFALD og FØRLOV 1651/52

Jens Sørensen i Hvidsten aftinget for løsagtighed, han havde beganget med Anne Mortensdatter, som tjente ham 20 dlr.

Rasmus Jensen og Jens Jensen i Kastrup aftinget for de sig havde tilegnet en sort hoppe, som dog ikke var deres, mens en anden den tilhørte 20 dlr.

Mikkel Jensen husmand boende i Kastrup aftinget efter hans formue for hans kvinde havde været en tyvs medvider, som blev hængt ved Gjerlev herreds ting 2 dlr.

Niels Christensen i Fårup aftinget for løsagtig lejermål, han havde beganget med Kirsten Sørensdatter 6 dlr.

Mads Offersen i Terp for lejermål han med sin tjenestekvinde begik førend han tog hende til ægte 3 dlr. 2½ ort

Christen Mikkelsen i Randrup for lejermål han med Anne Pedersdatter sst. havde beganget efter aftingning og hans formue 4 dlr.

Jens Nielsen i Haslund, som arvede sin søn Niels Jensen som boede og døde i Grensten førisløn 3 ort.

Ridefogdernes afregning ligger som bilag, men de er uden dato for fæsternes indgåelse.

REGNSKABET 1652/53

Galten herred 1652/53
stedsmål

Søren Møller i Værum mølle til stedsmål af den halve gård i Værum, som Christen Christensen oplod 8 dlr.

Christen Christensen i Værum til fæste af Værum mølle, som Søren Møller oplod 14 dlr.

Mikkel Sørensen i Robtrup til stedsmål af de 2 parter af den gård, som hans far Mikkel Nielsen fradøde og hans mor Kirsten Sørensdatter oplod 24 dlr.

Jens Tomasen i Haslund til fæste af den halve gård i Svejstrup, som Knud Madsen oplod 7 dlr.

Niels Pedersen af Væt til fæste af det hus, som hans moder Sofie Pedersdatter sst. oplod 1½ dlr.

Niels Pedersen i Røved til fæste af den gård i Haslund, som Tyge Lauritsen tilforn påboede 25 dlr.

Niels Simonsen til husbondhold af den halve gård i Røved, som hans fader Simon Nielsen tilforn påboede 3 dlr.

Rasmus Nielsen i Astrup til husbondhold af den halve gård der sammesteds, som Niels Ibsen tilforn påboede 3 dlr.

Poul Mortensen i Langskov til husbondhold af den halve gård, som hans far Morten Rasmussen tilforn påboede 3 dlr.

Peder Jensen i Selling til husbondhold af den gård, Knud Andersen tilforn påboede 5 dlr.

Rasmus Sørensen i Vissing til husbondhold af den gård, som hans far Søren Rasmussen Grim tilforn påboede 4 dlr.

Jens Rasmussen i Vissing til husbondhold på den gård, Morten Jensen sst., tilforn påboede 2 dlr.

Jens Sørensen i Hadbjerg til husbondhold på den gård i Alstrup, Niels Nielsen tilforn påboede 7 dlr.

Niels Poulsen i Langskov til husbondhold på de 2 parter af den selvejergård han og hans søskende har arvet, som Jens Torsen nu påboer 3 dlr.

Jens Nielsen i Vorup til stedsmål af den halve boel, sst., Laurits Madsen tilforn påboede 2 dlr.

Søren Christensen i Ølst til fæste af det øde boel i Tåstrup, som Søren Torstensen tilforn påboede 2 dlr.

Søren Pedersen i Væt til stedsmål af den gård i Haslund, som Peder Christensen tilforn påboede 26 dlr. 2 ort 16 sk.

Støvring herred 1652/53
stedsmål

Peder Christensen i Harridslev til stedsmål af den halve gård der sammesteds, som hans moder Anne Yttesdatter fradøde 9 dlr.

Mads Christensen i Lindbjerg til fæste af den gård, han nu påboer og Anders Sørensen fradøde 6 dlr.

Anders Nielsen i Vorde til stedsmål af den øde gård i Mellerup, Peder Nielsen tilforn påboede og for armods skyld fradrog 1 dlr.

Peder Jensen i Lindbjerg til stedsmål af den halve gård, som Jens Christensen der sammesteds tilforn påboede 9 dlr.

Laurits Christensen i Mejlby til fæste af den gård, hans fader Christen Lauritsen der sammesteds påboede og hans moder nu oplod 16 dlr.

Jens Nielsen i Mellerup til stedsmål af den gård, som hans fader Niels Torsen der sammesteds påboer, og hans mor nu for ham har opladt 22 dlr.

Christen Sørensen i Gimming til fæste af den halve gård sst., som Niels Mortensen oplod 6 dlr.

Nørhald herred 1652/53
stedsmål

Peder Pedersen i Hald til fæste af det hus der sammesteds, som Mads Jensen oplod 1 dlr.

Anders Christensen og Jens Jensen i Hald til stedsmål af den øde gård der sammesteds, som Laurits Knudsen påboede og for armods skyld måtte afsige 1 dlr.

Peder Pedersen i Fårup til stedsmål af den gård i Gimming, som Niels Christensen Rolpi fradøde 40 dlr.

Laurits Pedersen i Jennum til fæste af den øde gård i Hald, som Niels Christensen tilforn påboede og for armods skyld fraflyttede 1 dlr.

Christen Knudsen i Asfærg til fæste af den halve gård der sammesteds, som Peder Olufsen oplod 6 dlr.

Jens Christensen i Hald til stedsmål af den halve part af den halve gård hans fader Christen Jensen oplod 4 dlr.

Søren Hansen i Hald til fæste af den halve ødegård sst., som Hans Sørensen tilforn påboede 2 dlr.

Sønderlyng herred 1652/53
stedsmål
Peder Knudsen i Sønderbæk til fæste af det hus i Hvidding, som Anne Christensdatter der sammesteds oplod 1 dlr.

Søren Nielsen i Ør til fæste af halvparten af den halve gård, som Anders Nielsen der sammesteds oplod 5 dlr.

Onsild herred 1652/53
stedsmål

Jens Nielsen i Sem til stedsmål af det boel der sammesteds, som Frands Christensen fradøde 6 dlr.

Tånum birk 1652/53
stedsmål

Christen Christensen i Tånum til stedsmål af den gård sst., Anders Nielsen tilforn på - (ikke mere tekst indskrevet) 6 dlr.

Skern og Velling birker 1652/53
stedsmål

Søren Nielsen i Tindbæk til stedsmål af den halve gård, som længe har standet øde og Peder Jensen tilforn påboede 2 dlr.

Anders Nielsen i Tindbæk til fæste af det hus sst., som Niels Mortensen oplod 1 dlr.

Jens Rasmussen i Torup til stedsmål af den gård i Grensten, Niels Jensen tilforn påboede 30 dlr.

Anders Andersen i Helstrup til fæste af fjerdeparten af den gård sst., som Knud Nielsen tilforn i fæste havde 2 dlr.

Jens Nielsen i Helstrup til stedsmål af den halve gård, som Maren Jensdatter oplod 5 dlr.

Niels Christensen i Torup til fæste af den halve gård i Øster Velling, Jens Sørensen tilforn påboede og fradøde 30 dlr.

Niels Nielsen i Grensten til fæste af halvparten af den gård der sammesteds, Niels Andersen påboede 16 dlr.

Essenbæk og Kristrup birker 1652/53
stedsmål

Rasmus Christensen i Drastrup til fæste af den halve gård sst, som Niels Poulsen tilforn påboede 8 dlr.

Peder Andersen i Kristrup til stedsmål af et hus og et stykke eng der til er liggende 2 dlr.

Rasmus Pedersen i Assentoft til fæste af den halve gård, som Rasmus Tomasen Kastrup tilforn påboede 8 dlr.

Christen Olufsen i Hallingstrup til fæste af den halve gård i Essenbæk kloster, som Rasmus Rasmussen Bech tilforn påboede 24 dlr.

Knud Nielsen i Vilstrup til stedsmål af den gård, hans fader Niels Jensen oplod 30 dlr.

Houlbjerg herred 1652/53
stedsmål

Erik Sørensen i Tind til stedsmål af den gård i Astrup, som Søren Mogensen tilforn påboede 12 dlr.

Rasmus Andersen i Gullev til fæste af den øde gård sst., som Jens Nielsen Bjørnsen tilforn påboede 4 dlr.

Christen Sørensen i Vellev til fæste af den øde gård sst., Christen Andersen tilforn påboede 1 ørte havre

Jens Frandsen i Sal til stedsmål af den gård sst., som Clemend Sørensen tilforn påboede 5 dlr.

Niels Tomasen i Amstrup til fæste af den gård i Tind, som Maren Jensdatter oplod 16 dlr.

SAGEFALD 1652/53

Annammet af Rasmus Madsen i Albæk for slagsmål han har begået med Peder Christensens tjener der sammesteds aftinget efter hans formue 2 dlr.

Annammet af Jens Lassen i Svejstrup for hans sårmålsskade, som han gjorde Knud Madsens søn der sammesteds 3 dlr.

Annammet af Joen Mikkelsen i Gjerlev for lejermål, han har beganget med Maren Andersdatter aftinget efter hans formue 3 dlr.

Annammet af Jens Sørensen i Hvidsten for en sårmålsskade, som han gjorde på Børge Christensen i Lind 3 ort

Annammet af Christen Christensen i Harridslev for lejermål han har beganget med Mette Ibsdatter der sammesteds, aftinget efter hans formue 4 dlr.

Annammet af Jens Andersen i Østrup for et hvidt sosvin, som udi 3 tingdage til Galten herreds ting er oplyst, og som af uvillige dannemænd vurderet efter tingsvidne formelding 2 ort

Annammet af Peder Nielsen i Østrup for ulovlig skovhugst 20 dlr.

Annammet af Peder Jensen i Halling for lejermål han havde beganget med Maren Pedersdatter der sammesteds, gav sin bøde efter loven 12 dlr.

Annammet af Simon Mortensen i Øster Velling for lejermål, han med Karen Knudsdatter sst. havde beganget aftinget efter hans formue 5 dlr.

Annammet af Jens Knudsen i Stovby for lejermål, han havde beganget med Maren Nielsdatter der sammesteds, gav efter aftingning og hans formue 3 dlr.

Annammet af Peder Sørensen i Lem for lejermål han har beganget med Anne Nielsdatter der sammesteds, gav efter hans formue 3 dlr.

Annammet af Christen Lerche i Tjærby for lejermål, han havde beganget med Maren Pedersdatter der sammesteds, gav efter aftingning og hans formue 5 dlr.

Annammet af Jens Andersen i Helsted for 3 åbne sår, som han gjorde på Laurits Lauritsen der sammesteds 2 dlr. 1 ort

Annammet af Johanne Jensdatter i Fårup for lejermål hun havde beganget med Jens Pedersen der sammesteds, gav efter aftingning og hendes formue 2 dlr.

Annammet af Jens Lauritsen i Harridslev for lejermål, som han havde beganget med Anne Jensdatter i Helsted, gav efter aftingning og hans formue 2 dlr.

Annammet af Rasmus Rasmussen i Voldum efter aftingning og hans formue for lejermål, han med Anne Nielsdatter i Haslund havde beganget 2 dlr.

Annammet af Niels Madsen i Grensten for løsagtighed, han med Maren Nielsdatter sst., havde beganget førend han tog hende til ægte, hans og hendes bøder 13½ ort

ingen datoer i ridefogdernes afregninger for stedsmål, som ligger som bilag

REGNSKABET 1653/54

Galten herred 1653/54
stedsmål

Annammet af Jep Jensen fra Tebbestrup til fæste af den gård i Haslund, som Anders Christensen tilforn påboede 25 dlr.

Annammet af Mikkel Sørensen i Robtrup til fæste af tredjeparten af den gård, hans fader tilforn påboede 8 dlr.

Søren Poulsen i Haslund til fæste af den halve gård sst., som hans far oplod 14 dlr.

Jens Christensen i Røved til husbondhold af den gård, han nu påboer 6 dlr.

Jep Jensen i Hallendrup til husbondhold af den gård, Jens Ibsen oplod 6 dlr.

Støvring herred 1653/54
stedsmål

Jens Nielsen (i ridefogdens afregning Joen Nielsen udi Lem til fæste af den halve gård sst., som Niels Christensen oplod 8 dlr.

Søren Frandsen udi Albæk til fæste af fjerdeparten af den ødegård sst., som hans far tilforn udi fæste havde 4 dlr.

Niels Andersen fra Svejstrup til fæste af den halve gård i Helsted, som Christen Bertelsen tilforn påboede 14 dlr.

Mikkel Pedersen salig Peder Østrups søn til fæste af Albæk mølle, som hans fader tilforn i fæste havde 10 dlr.

Knud Madsen i Svejstrup til fæste af den halve gård sst., som Jens Tomasen oplod 6 dlr.

Nørhald herred 1653/54
stedsmål

Peder Nielsen i Randrup til fæste af den halve gård sst., som hans far påboede 10 dlr.

Mads Pedersen i Kotrup til fæste af den halve gård, som hans far Peder Christensen påboede og fradøde 20 dlr.

Søren Christensen udi Dyrby til fæste af den gård i Gassum, som Morten Pedersen fradøde 10 dlr.

Peder Madsen i Tved til fæste af den halve gård udi Randrup, som Jørgen Pedersen oplod 16 dlr.

Peder Jensen i Jennum til husbondhold af den gård udi Stovby, som Rasmus Jensen tilforn har påboet 5 dlr.

Rougsø herred 1653/54
stedsmål

Rasmus Andersen udi Bode til husbondhold af tredjeparten af den gård sst., som hans moder oplod 4 dlr. (i original stavet Buod eller Bude)

Sønderlyng herred 1653/54
stedsmål

Esben Nielsen og Jens Nielsen i Hvidding fæstede den gård sst., som deres far Niels Esbensen tilforn påboede og fradøde 20 dlr.

Houlbjerg herred 1653/54
stedsmål

Jesper Jørgensen i Borris til fæste af den halve gård sst., hans moder oplod 5 dlr.

Jens Andersen i Hadbjerg til fæste af Skiblund mølle, som Erik Jensen fradøde 12 dlr.

Rasmus Nielsen i Horslev til fæste af den gård i Amstrup Poul Tomasen fradøde 9 dlr.

Tomas Jensen i Væt til fæste af det boel i Horslev, som Peder Sørensen tilforn påboede og oplod 4 dlr.

Frands Jensen i Gullev til fæste af en af de afbrændte gårde i Nøddelund, som Peder Nielsen tilforn påboede og nu oplod 16 dlr.

Peder Lassen i Brårup til fæste af det hus i Gullev, som Mikkel Jacobsen tilforn påboede 1 dlr.

Søren Lassen i Borris til fæste af det hus i Horslev, som Rasmus Christensen oplod 1 dlr.

Kristrup birk 1653/54
stedsmål

Christen Nielsen i Romalt til fæste af det hus sst., samt det tilliggende et lidet stykke eng, som Mikkel Jensen oplod 2 dlr.

SAGEFALD 1653/54

Annammet af Jens Nielsen i Hvidding sin bøde for lejermål, ham med Maren Pedersdatter sst., havde beganget 12 dlr.

Tomas Pedersen i Vissing for lejermål han med Dorte Nielsdatter havde beganget efter hans formue 4 dlr.

Jens Christensen i Tjærby for et sortbæltet galtsvin, som udi fire tingdage til Nørhald herreds ting er oplyst, og siden af uvillige dannemænd vurderet efter tingsvidnes formelding 3 mark

Søren Nielsen i Volk mølle for lejermål, han med Ester Mikkelsdatter i Kastrup havde beganget 12 dlr.

ingen datoer i ridefogdens stedsmålsafregning

REGNSKABET 1654/55

Galten herred 1654/55
stedsmål

Niels Sørensen til fæste af den halve gård i Jebjerg, som Rasmus Svendsen tilforn påboede og fradøde 16 dlr.

Clemend Pedersen i Væt til fæste af den gård sst., som hans fader påboede 30 dlr.

Niels Lassen i Tåstrup til husbondhold af den gård sst., som hans far tilforn påboede 4 dlr.

Støvring herred 1654/55
stedsmål

Maren Hansdatter i Østrup til fæste af det stykke eng kaldes Krogen, så og de engknaper, som ligger omkring ved fjorden, som hendes salig husbond tilforn udi fæste havde 7 dlr.

Niels Nielsen Gris fra Gimming, til fæste af den gård i Lem, som Jens Christensen tilforn påboede og fradøde 16 dlr.
Rasmus Jensen Harbo udi Harridslev, til fæste af den halve gård sst., som hans far tilforn påboede og fradøde 12 dlr.

Rasmus Sørensen i Vestrup til fæste af den gård der sammesteds, som hans moder Anne Rasmusdatter tilforn påboede og fradøde 30 dlr.

Tomas Christensen i Helsted til fæste af den øde gård sst., som Peder Jensen tilforn påboede og nu i nogle år har standen øde 2 dlr.

Nørhald herred 1654/55
stedsmål

Anders Christensen i Hvidsten til fæste af den halve gård sst., som Jens Lassen tilforn påboede og var moxen øde 7 dlr.

Sønderlyng herred 1654/55
stedsmål

Christen Pallesen fra Raufstrup (Rejstrup ?) sogn, til fæste af den gård i Vorning, som Villum Christensen tilforn påboede 10 dlr.

Tånum birk 1654/55
stedsmål

Peder Nielsen fra Helstrup til fæste af den halve gård i Tånum, som Jens Sørensen Tjærby tilforn påboede og oplod 12 dlr.

Jens Mortensen udi Tånum til fæste af den halve gård sst., som hans fader Morten Jensen tilforn påboede 12 dlr.

Søren Hansen i Hornbæk til fæste af den halve gård sst., som Peder Lautther tilforn påboede 10 dlr.

Niels Pedersen i Hornbæk til fæste af det hus sst., som Søren Hansen tilforn påboede 1 dlr.

Houlbjerg herred 1654/55
stedsmål

Christen Mikkelsen i Borris til fæste af den halve gård sst., som hans moder tilforn påboede 15 dlr.

Christen Nielsen i Vellev til fæste af den gård sst., som Peder Gregersen tilforn påboede 16 dlr.

Niels Jensen i Sal til fæste af det hus i Gullev, som Hans Christensen tilforn påboede 1 dlr.

Skern Birk 1654/55
stedsmål

Niels Sørensen i Lille Torup til fæste af halvparten af det boel, Christen Simonsen sst. påboede 6 dlr.

Velling birk 1654/55
stedsmål

Niels Madsen i Grensten til fæste af den halve gård, Niels Jensen tilforn påboede 10 dlr.

Niels Rasmussen i Værum til fæste af den halve gård i Stevnstrup som Niels Hansen tilforn påboede 10 dlr.

Germand Andersen i Stevnstrup til fæste af den halve gård sst., som Laurits Sørensen oplod 10 dlr.

Essenbæk og Kristrup birker 1654/55
stedsmål

Mikkel Christensen i Romalt til fæste af den halve gård sst., som hans far Christen Mikkelsen tilforn påboede 8 dlr.

Jens Jensen i Kastrup til fæste af den halve gård sst., som Rasmus Jensen tilforn påboede 20 dlr.

Rasmus Esbensen i Fløjstrup til fæste af det gadehus i Hørning, som Maren Sørensdatter tilforn påboede 1 dlr.

Søren Jørgensen i Virring til fæste af den halve gård Tosti Jensen tilforn påboede 10 dlr.

SAGEFALD og FØRLOV 1654/55

Rasmus Jensen i Hadbjerg for lejermål ham ned Kirsten Jensdatter sst. har beganget 12 dlr.

Forskrevne Kirsten Jensdatter i Hadbjerg for hendes forseelse og lejermålsbøde, gav efter hendes formue og tingsvidnes formelding 3 dlr.

Peder Christensen i Vissing for lejermål han med Helle Jensdatter i Selling har beganget, gav efter hans formue og tingsvidnes formelding 4 dlr.

Tomas Pedersen i Galten for lejermål han med Anne Jensdatter i Vissing har beganget gav efter hans formue og tingsvidnes formelding 4 dlr.

Jens Jensen i Jebjerg for lejermål han med Karen Madsdatter i Torup har beganget, gav efter hans formue og tingsvidnes formelding 3 dlr.

Anders Andersen i Ginderup for Lejermål han har beganget med Karen Christensdatter sst., tog hende straks til ægte 2 rdl.

Jens Lauritsen i True til førlov for hvis arv han på hans hustrus vegne har annammet i Randrup 3 ort

Jens Nielsen i Galten på hans sønners vegne for hvis slagsmål sår og skade de har beganget med Christen Pedersen sst. 4 dlr.

REGNSKABET 1655/56

Galten herred 1655/56
stedsmål

Annammet af Esben Nielsen fra Hinnerup i Lisbjerg herred til fæste af den gård udi Nielstrup, som Jens Nielsen tilforn påboede og fradøde 20 Dlr.

Hans Madsen i Værum til fæste af tredjeparten af den halve gård sst., som Søren Møller tilforn påboede 6 dlr.

Søren Madsen i Nielstrup til fæste af det hus sst., som hans fader Mads Nielsen tilforn påboede og fradøde 1 dlr.

Støvring herred 1655/56
stedsmål

Niels Tomasen i Gimming til fæste af den halve gård sst., som hans far Tomas Ibsen oplod 14 dlr.

Rasmus Christensen fra Harridslev til fæste af den halve gård i Tjærby, som Mads Jespersen tilforn påboede 16 dlr.

Esben Madsen i Røved til fæste af den halve ødegård er udi Albæk, som Jens Nielsen i Østrup tilforn udi fæste haft haver 4 dlr.

Jens Tøgersen i Albæk til fæste af det boel sst., som hans fader tilforn påboede, og fradøde og hans moder nu har opladt 6 dlr.

Jørgen Pedersen fra Haslund til fæste af den halve gård i Østrup, som Jens Nielsen tilforn påboede og fradøde 40 dlr.

Peder Pedersen i Helsted til fæste af den halve gård sst., som hans far Peder Pedersen tilforn påboede 10 dlr.

Jens Pedersen Bech til fæste af den gård i Helsted, som var moxen øde, og Tomas Mikkelsen tilforn påboede, og for armods skyld fraflyttede 9 dlr.

Karen Mogensdatter salig borgmester Peder Anchersens efterleverske i Randers til fæste af halvparten af den fiskegård på Randers fjord, som bemeldte salig Peder Anchersen tilforn udi fæste haft haver 4 dlr.

Mads Poulsen borgmester i Randers til fæste af fornævnte halve part af den fiskegård på Randers fjord, som Karen Mogensdatter tilforn udi fæste havde 5 dlr.

Esben Madsen i Randers til fæste af den øde fiskegård på Randers fjord, vesten Sønderbro og norden op til Kirsten mester Tøgers fiskegård 2 dlr.


Nørhald herred 1655/56
stedsmål

Annammet af Jens Nielsen fra Tørslev til fæste af det kirkeboel udi Tørring, som Hans Jensen tilforn påboede og fradøde 6 dlr.

Jens Poulsen i Hald til fæste af den halve ødegård sst., som Laurits Knudsen tilforn påboede og for armods skyld for rum tid siden fraflyttede 2 dlr.

Peder Madsen i Randrup til fæste af den halve gård sst., som Jørgen Pedersen tilforn påboede og fradøde 30 dlr.

Christen Mikkelsen i Asfærg til fæste af det kirkeboel sst., som Mads Andersen tilforn påboede 6 dlr.

Tånum birk 1655/56
stedsmål

Mads Poulsen i Hornbæk til fæste af de  2 parter af den gård sst., som hans far Poul Christensen tilforn påboede 14 dlr.

Jens Sørensen i Tånum af den halve gård sst., som Jens Tjærby tilforn påboede og fradøde 12 dlr.

Søren Christensen i Holbæk til fæste af det hus sst., som Johanne Christensdatter tilforn påboede 1 dlr.

Houlbjerg herred 1655/56
stedsmål

Anders Lassen i Danstrup til fæste af den halve gård sst., som hans fader Claus Andersen tilforn påboede 10 dlr.

Christen Eriksen i Gullev til fæste af den halve gård sst., som Niels Esbensen tilforn påboede
12 dlr.

Mads Jensen i Enslev til fæste af den halve gård sst., som hans fader Jens Madsen tilforn påboede, og hans moder nu har opladt 16 dlr.

Christen Nielsen i Vellev til fæste af den gård sst., som Peder Gregersen oplod 20 dlr.

Niels Jensen i Sal til fæste af det øde hus sst., som Hans Christensen tilforn påboede 1 dlr.

Niels Christensen i Kjellinghøl til husbondhold af den gård i Danstrup, Mads Sørensen tilforn påboede 10 dlr.

Velling og Skern birker 1655/56
stedsmål

Niels Christensen i Tindbæk til fæste af den gård sst., som hans fader Christen Nielsen tilforn påboede og fradøde 16 dlr.
Tomas Lauritsen af Stevnstrup til fæste af de tvende boel udi Velling, som Erik Jensen tilforn påboede og fradøde 20 dlr.

Svend Nielsen af Stevnstrup til fæste af det hus sst., som Tomas Christensen Juel tilforn påboede 1 dlr.

Anne Mikkelsdatter i Helstrup til fæste af det hus sst., som Niels Nielsens enke tilforn påboede og fradøde 2 dlr.

Niels Rasmussen i Værum til fæste af den halve gård i Stevnstrup, som Niels Hansen tilforn påboede 10 dlr.

Germund Andersen til fæste af den halve gård i Stevnstrup, som Laurits Sørensen oplod 10 dlr.

Mads Jensen i Tindbæk til fæste af det hus sst. og et lidet stykke eng, hans fader Jens Madsen fradøde 4 dlr.

Jens Lauritsen i Vester Velling til fæste af det hus, sst., Mette Sørensdatter tilforn påboede 1 dlr.

Annammet af Niels Mouritsen udi Helstrup efter aftingning og hans formue for ulovlige skovhugster, og for han ikke har haft så tilbørligt opsyn til skoven, som det sig burde 20 dlr.

Essenbæk Birk 1655/56
stedsmål

Niels Christensen i Kristrup til fæste af fjerdeparten af den gård Rasmus Clausen sst., tilforn påboede 5 dlr.

Amor Christensen i Romalt til fæste af den halve gård sst., som hans far Christen Amorsen oplod 10 dlr.

Jens Jensen i Kristrup til fæste af den halve gård sst., som Rasmus Jensen tilforn påboede 20 dlr.

Rasmus Esbensen i Fløjstrup til fæste af det hus i Hørning, som Maren Sørensdatter oplod 1 dlr.

Søren Jørgensen i Virring til fæste af den halve gård i Kristrup, som Christen Jensen tilforn påboede 10 dlr.

Groers Pedersen i Essenbækgård til fæste af den halve gård, som hans far oplod 50 dlr.

Christen Sørensen i Assentoft til fæste af den gård sst., hvilken hans moder ikke længere kunde holde 16 dlr.

SAGEFALD m.m. 1655/56

Jens Jensen i Virring for lejermålsbøde han med Kirsten Jørgensdatter har beganget 12 dlr.

Kirsten Jørgensdatter for hendes forseelse, hun i lige måde har beganget med forskrevne Jens Jensen i Virring 6 dlr.

Simon Christensen i Dalbyover for slagsmål, han har beganget med Peder Jensen sst. 2 dlr.

Peder Jensen i Dalbyover for et mundslag, som han havde slagen Simon Christensen 1 dlr.

Annammet af Hr. Niels Pedersen udi Galten for en liden sogris, som udi fire tingdage til Galten herreds ting er oplyst og siden af uvillige mænd vurderet efter tingsvidnes formelding 1 mark

Niels Jensen Hadsten i Randers efter aftingning og hans formue for et selvgjort K.M.s stævning, han havde oprettet 50 dlr.

Film nr. M.18110

NB! På denne film ligger regnskaberne ikke i kronologisk orden, her er de ombrudt i den naturlige rækkefølge

REGNSKABET 1656/57

Houlbjerg herred 1656/57
stedsmål

Peder Christensen i Horslev fæstede halvparten af den gård sst., hans moder påboer og oplod 10 dlr.

Mogens Clemendsen i Borris fæstede den gård i Vidstrup, Niels Christensen påboede og fradøde 16 dlr.

Mikkel Christensen i Vellev fæstede den gård sst., Niels Knudsen og Tomas Pedersen tilforn påboede og oplod 14 dlr.

Niels Christensen i Amstrup fæstede halv hans fader Christen Nielsens gård, som han oplod 14 dlr.

Søren Christensen i Stærkær fæstede halvparten af den gård i Stærkær, som hans moder oplod 30 dlr.

Jens Madsen i Tostrup fæstede halvparten af den gård sst., hans fader Mads Lassen påboede 8 dlr.

Laurits Christensen i Borris fæstede halv den gård sst., hans fader Christen Sørensen oplod 10 dlr.

Laurits Christensen i Vinkelholm fæstede den gård Vinkelholm, som Anders Nielsen tilforn påboede 10 sldl.

Jens Nielsen i Borris fæstede halv hans fader Niels Jensens gård sst., som han oplod 8 dlr.

Støvring herred 1656/57
stedsmål

Jens Christensen i Harridslev fæstede halv den gård sst., hans fader Christen Mostrup fradøde, samt og en halv øde gårds eje hans fader i fæste havde 14 dlr.

Maren Jespersdatter i Randers fæstede nogle engknaper i Holmen og et rusestade i Randers fjord, så og en fiskegård der sammesteds, som hendes far borgmester Jesper Lauritsen tilforn i fæste havde og fradøde 20 rdl.

Morten Pedersen i Mejlby fæstede den halve gård sst., hans fader Peder Mortensen oplod 8 dlr.

Niels Pedersen i Kondrup fæstede den halve gård sst., han nu iboer 6 dlr.

Peder Andersen i Mejlby fæstede halvparten af den gård sst., Søren Lauritsen påboer 8 dlr.

Mads Lauritsen i Vestrup fæstede det hus i Albæk Anders Jensen fradøde 1 dlr.

Søren Andersen i Albæk fæstede det hus sst., hans fader Anders Sørensen påboede 4 dlr.

Anders Christensen i Hald fæstede den gård i Mellerup, Anders Mortensen påboede 8 dlr.

Niels Jensen af Bjergby fæstede den øde plads der sst., at opbygge et hus på 1 dlr.

Søren Mortensen i Mellerup fæstede halv den øde gård sst., som Morten Sørensen i fæste havde og for nogen tid siden frarømte 2 dlr.

Anders Nielsen i Sædou fæstede et stykke eng ved hestehave kaldes krogen, som Peder Pedersen i Lind før ham i brug haft haver givet der af til fæste 10 dlr.

Galten herred 1656/57
stedsmål

Anders Jensen i Spørring fæstede husbondhold på den halve gård i Langskov Jens Nielsen påboede 6 dlr.

Jacob Andersen i Ginderup fæstede husbondhold på den gård sst., han nu påboer 6 dlr.

Rasmus Rasmussen i Selling fæstede husbondhold på den halve gård sst., Jens Poulsen påboer 8 dlr.

Niels Nielsen i Hallendrup fæstede husbondhold på den gård sst., hans far Niels Nielsen påboede og fraflyttede 8 dlr.
Forskrevne Niels Nielsen fæstede et stykke jord på Ginderup mark, kaldes Turis jord 4 dlr.

Peder Terkelsen i Ginderup fæste husbondhold på den gård sst., hans far Terkel Jensen påboede og fraflyttede 8 dlr.

Jesper Nielsen i Røved fæstede husbondhold p den halve gård sst., hans fader Niels Olufsen påboer og oplod 4 dlr.

Rasmus Pedersen i Selling fæstede halv den gård sst., Tomas Jensen påboede og oplod 8 dlr.

Peder Rasmussen i Erslev fæstede husbondhold på den gård sst., Niels Jensen sidst påboede 6 dlr.

Niels Poulsen i Langskov fæstede husbondhold på den halve gård sst., Jens Markvarsen påboede 7 dlr.

Hald herred 1656/57
stedsmål

Peder Sørensen i Hvidsten fæstede halv hans fader Søren Jensens gård, som han oplod 16 dlr.

Knud Christensen i Hvidsten fæstede halv hans fader Christen Knudsens gård, som han oplod 10 dlr.

Christen Sørensen i Hvidsten fæstede den halve gård sst., Jens Eskesen påboede og afstod 10 dlr.

Niels Mortensen i Randrup fæstede halv den gård sst., hans moder Anne Pedersdatter fradøde 8 dlr.

Las Knudsen i Asfærg fæstede den halve gård sst., Oluf Poulsen påboede og fradøde 8 dlr.

Morten Hansen i Hald fæstede den halve gård sst., som Niels Finsen sidst i brug havde og oplod 4 dlr.

Niels Christensen i Gassum fæstede et øde sted at opbygge et hus på 1 dlr.

Niels Christensen fæstede husbondhold på den gård i Stovby, hans far Christen Nielsen oplod 10 dlr.

Rougsø herred 1656/57
husbondhold

Jens Sørensen i Kar fæstede husbondhold på halvparten af den selvejergård sst., Jens Andersen påboer 4 dlr.

Essenbæk birk 1656/57
stedsmål

Knud Nielsen i Romalt fæstede halvparten af den gård sst., Niels Knudsen for ham oplod 8 dlr.

Jens Sørensen i Assentoft fæstede det boel sst., Mogens Christoffersen fradøde, samt og den part forskrevne Mogens Christoffersen af den øde gårds jord sst. havde i fæste 12 dlr.

Jens Rasmussen i Kristrup fæstede den gård sst., hans far Oluf Rasmussen fradøde 16 dlr. (Der står sådan, så der er måske tale om en stedfar?)

Sønderlyng herred, Tånum birk 1656/57
stedsmål

Mads Poulsen i Hornbæk fæstede tvende parter af den gård sst., han selv påboer og hans far i fæste havde og fradøde 7 dlr.

Niels Nielsen i Over Hornbæk fæstede de 2 parter af den gård sst., Jep Rasmussen for ham oplod 10 dlr.

Peder Jensen i Tånum fæstede den gård sst., Anders Lassen fradøde 14 dlr.

Søren Sørensen i Sønder Tulstrup fæstede halvparten af K.M.s part i Vejrum bro, som han skal annamme brokorn af og derfor årligen at holde broen ved lige 2 dlr.

Velling og Skern birk 1656/57
stedsmål

Niels Rasmussen af Tebbestrup fæstede de 2 parter af den gård i Stevnstrup, Germand Andersen tilforn i fæste havde og fradøde 14 dlr.

Peder Madsen i Øster Velling fæstede halv hans fader Mads Jensens gård sst., som han oplod 14 dlr.

Peder Sørensen og Jens Sørensen i Lille Torup fæstede den gård i Ler, som Christen Murmand påboede og for armods skyld frarømte 4 dlr.

SAGEFALD 1656/57

Annammet af Anders Pedersen i Øster Velling for lejermål, han udi hans ægteskab har beganget hans boeslod, som beløb sig efter rigtigt skifte 11 dlr. 6½ sk.

Christen Christensen i Gimming aftinget for lejermål han med Anne Christensdatter beganget haver gav efter hans formue og tingsvidnes formelding 8 dlr.

Jens Jacobsen i Kousted aftinget for lejermål ham ned Anne Madsdatter på Sødring beganget haver udi hans ægteskab 40 dlr.

Anders Lassen i Stevnstrup aftinget for lejermål han med Anne Madsdatter sst., beganget haver 12 dlr.

Anne Madsdatter aftinget for hendes forseelse hun i lige måde med forskrevne Anders Lassen har beganget 6 dlr.

Søren Jensen Gammel i Værum aftinget for lejermål, han med Johanne Sørensdatter har beganget der ægtede hver andre 2 dlr. 1 ort

Anders Nielsen i Snæbum aftinget for slagsmål han på Jens Terkelsen sst., beganget haver 1 dlr.

Christen Mandrup i Harridslev aftinget for slagsmål han på Niels Pedersen der sst., beganget haver 1 dlr. 2 ort

FØRLOV 1656/57

Annammet af Niels Knudsen i Øster Velling til førlov på skifte efter Gunde Knudsen i Albæk 3 ort

Annammet til førlov på skifte efter Niels Christensen i Hallendrup 3 ort
___________________________________________________________________________

Dronningborg lensregnskab fra 1. maj 1657 til september samme år er kun over udgifter, men det næste regnskab gælder for hele perioden:

Regnskab på indtægt og udgift af visse og uvisse 1. maj 1657
begyndt og endt til Phillippi Jacobi 1660

Houlbjerg herred 1657 til 1. maj 1660
stedsmål

Christen Sørensen i Tind fæstede den gård sst., Jens Sørensen fradøde 10 dlr.

Jens Nielsen i Borre fæstede den gård i Danstrup, Christen Sørensen påboede 8 dlr.

Las Jensen i Nøddelund fæstede den gård sst., hans fader Jens Sørensen påboede og fradøde
4 dlr.

Las Jensen af Borre fæstede det kirkeboel i Gerning, Jens Olufsen påboede og for armods skyld afstod, så og et stykke eng liggende mellem Gerning og Aldrup mark kaldet Ny Eng 7 dlr.

Jens Madsen i Tostrup fæstede halvparten hans faders gård sst., som han for armods skyld afstod 2 dlr.

Mads Andersen i Sal fæstede den øde gård sst., Christen Sørensen påboede 2 dlr.

Frands Ibsen i Sal fæstede den øde gård sst., Peder Ibsen sidst påboede 1 dlr

Peder Christensen i Vellev fæstede den gård sst., hans fader Christen Andersen påboede og for armods skyld afstod 4 dlr.

Peder Sørensen i Sal fæstede den halve øde gård sst., Søren Lassen fradrog 1 dlr.

Niels Christensen i Sal fæstede den øde gård sst, Jens Nielsen påboede 1 dlr.

Christen Jensen i Sal fæstede den halve øde gård sst., Jens Olufsen fradøde 1 dlr.

Støvring herred 1657 til 1. maj 1660
stedsmål

Poul Christensen i Østrup fæstede de to parter af Anders Langs gård sst, som han for ham afstod 20 dlr.

Peder Knudsen i Tjærby fæstede halvparten af den gård sst., Christen Jensen oplod 20 dlr

Jens Pedersen i Tjærby, fæstede den halve gård der sammesteds, Christen Jensen påboede og fradøde og enken afstod 8 dlr.
Peder Pedersen i Tjærby fæstede halvdelen af den gård sst., Jens Christensen afstod 6 dlr.

Søren Andersen  Mejlby fæstede den øde gård sst., som Niels Christensen påboede og fradøde 1 dlr.

Mads Nielsen i Bjergby fæstede den øde gård sst., Niels Jensen påboede 2 dlr.

Peder Jensen i Lindbjerg fæstede den øde gård i Harridslev, Villads Christensen fradøde 2 dlr.

Christen Andersen i Lindbjerg fæstede den halve gård sst., Peder Jensen fradrog 1 dlr.

Erik Jensen i Østrup, fæstede den halve gård sst., Jens Andersen fradøde 10 dlr.

Knud Jensen Rolpi i Østrup fæstede den øde gård i Mejlby, Jens Frandsen påboede og fradøde 2 dlr.

Las Nielsen fæstede den øde gård i Lem, Søren Pedersen fradøde 2 dlr.

Poul Pedersen i Tjærby fæstede halvparten af den gård sst., hans fader Peder Pedersen fradøde 4 dlr.

Galten herred 1657 til 1. maj 1660
stedsmål

Tomas Jensen i Halling fæstede husbondhold på den gård sst., Jens Pedersen sidst påboede 8 dlr.

Knud Pedersen i Hadbjerg fæstede husbondhold på den gård sst., hans fader fradøde 6 dlr.

Peder Sørensen i Astrup fæstede husbondhold på den øde gård i Hadbjerg, Jens Brogård påboede 4 dlr.

Jens Terkelsen i Hallendrup fæstede husbondhold på den gård sst., Niels Christensen påboede 4 dlr.

Knud Tomasen i Galten fæstede den halve øde gårdseje sst., Tomas Sørensen oplod 1 dlr.

Rasmus Pedersen i Jebjerg fæstede den halve øde gård sst., Niels Poulsen fradrog 2 dlr.

Christoffer Christensen i Værum fæstede halvparten af den gård sst., Peder Jensen for armods skyld oplod 4 dlr.

Christen Nielsen i Værum fæstede den halve gård sst, Søren Jørgensens enke frastod 4 dlr.

Christen Jensen i Værum fæstede den gård sst., hans fader Jens Pedersen fradøde 10 dlr.

Peder Jensen i Værum fæstede den gård sst., Niels Pedersen påboede 8 dlr.

Tøger Andersen i Vorup fæstede det boel sst., Anders Tøgersen fradøde 2 dlr.

Christen Jensen i Tebbestrup fæstede den gård i Haslund, Morten Keldsen påboede 4 dlr.
Mogens Jensen Berentsen i Selling fæstede den øde gård sst., Knud Poulsen påboede 2 dlr.

Rasmus Sørensen i Vorup fæstede halvparten af den halve gård sst., hans fader Søren Andersen påboer 2 dlr.

Jens Tomasen i Selling fæstede den halve øde gård sst., Tomas Jensen fradøde 2 dlr.

Peder Christensen i Torup fæstede halv Mads Torsens gård i Jebjerg 4 dlr.

Poul Pedersen i Jebjerg fæstede den halve gård sst., Anders Lassen sidst påboede 3 dlr.

Jens Keldsen i Villendrup fæstede den forfaldne halve gård i Halling, Søren Ingvarsen påboede 3 dlr.

Søren Nielsen i Vorup fæstede det halve boel sst., Jens Nielsen påboede 1 dlr.

Peder Jensen i Røved fæstede halv den gård sst, hans fader Jens Pedersens moder fradøde 4 dlr.

Nørhald herred 1657 til 1. maj 1660
stedsmål

Christen Pedersen i Asfærg fæstede den øde gård sst., Christen Pedersen fradøde 2 dlr.

Las Nielsen i Gassum fæstede den øde gård sst., Mads Poulsen fradøde  2 dlr.

Søren Christensen i Asfærg fæstede halvparten af den gård sst., Christen Nielsen påboer, og for armods skyld oplod 3 dlr.

Peder Madsen i Kousted fæstede halv den gård sst, Mads Nielsen påboede og oplod 2 dlr.

Niels Pedersen i True, fæstede den øde gård i Hvidsten, Christen Pedersen fradøde  3 dlr.

Christen Christensen i Hald fæstede den halve gård sst., Niels Christensen fradøde 2 dlr.

Svend Rasmussen i True fæstede det øde boel sst., Christen Mikkelsen sidst påboede ½ dlr.

Mikkel Mikkelsen i Randrup fæstede gård sst., Mikkel Torstensen fradøde 4 dlr.

Clemend Pedersen i Asfærg fæstede den øde gård sst., Mikkel Jensen fradøde 2 dlr.

Mads Jensen i Tørslev fæstede det øde Kirkeboel i Svenstrup Niels Rasmussen fradøde ½ dlr.

Sønderlyng herred og Tånum birk 1657 til 1. maj 1660
stedsmål

Søren Sørensen i Tånum fæstede den gård sst., Søren Lauritsen fradøde 4 dlr.

Niels Jensen i Ør fæstede det øde hus sst., Søren Strangesen fradøde ½ dlr.

Christen Nielsen i Vinge fæstede halvparten af den øde gård i Nørbæk, Søren Jensen påboede 1 dlr.

Essenbæk og Kristrup birker 1657 til 1. maj 1660
stedsmål

Hans Hansen i Randers fæstede K.M.s part af en liden holm liggende ved Laurits Pedersen i Essenbæk ladegård hans fiskegård udi Randers fjord 1 dlr.

Laurits Rasmussen i Drastrup fæstede den gård sst., Frands Johansen påboede 12 dlr.

Rasmus Christensen i Drastrup fæstede den gård sst, Christen Pedersen påboede 6 dlr.

Niels hyrde i Kristrup fæstede det hus sst., Niels Madsen påboede 1 dlr.

Rasmus Nielsen i Drastrup fæstede den gård sst., Rasmus Christensen påboede 6 dlr.

Peder Jespersen i Kastrup fæstede den halve gård sst., Frands Rasmussen påboede 2 dlr.

Peder Sørensen i Kristrup fæstede den halve øde gård sst, Christen Sørensen fradøde 2 dlr.

Jens Christensen i Kristrup fæstede det hus sst., Rasmus Nielsen fradøde 1 dlr.

Velling og Skern birker 1657 til 1. maj 1660
stedsmål

Anders Pedersen i Grensten fæstede den gård sst., Peder Andersen oplod 6 dlr.

Ove Pedersen i Terp, fæstede den halve gård sst., Peder Andersen oplod 4 dlr.

Christen Nielsen i Terp fæstede den halve gård sst., hans far for armods skyld oplod 5 dlr.

Christen Pedersen og Las Pedersen i Løvskal fæstede den øde gård sst., Peder Sørensen fradøde 4 dlr. (I original: Christen og Las Peders sønner)

Jens Christensen i Grensten fæstede den halve øde gård sst, Christen Nielsen påboede 2 dlr.

Peder Lassen i Stevnstrup fæstede den gård i Helstrup, Mogens Pedersen påboede 3 dlr.

Rougsø herred 1657 til 1. maj 1660

Søren Madsen degn i Ørsted fæstede det degneboel sst., Jacob Nielsen påboede og fradøde 1 dlr.

Gjerlev herred 1657 til 1. maj 1660
stedsmål

Jens Jacobsen i Knejsted fæstede den øde gårds eje i Tørslev, hr. Jens Rasmussen fradøde 1 dlr.

Jep Pedersen i Vinstrup fæstede den halve øde gård sst., Christen Christensen påboede og fradrog 1 dlr.

Onsild herred 1657 til 1. maj 1660
stedsmål

Mads Jensen i Tørslev fæstede det boel i Svenstrup, Niels Rasmussen sidst påboede ½ dlr.

Galten Herred 1660/61
stedsmål

Tomas Rasmussen fæstede den gård i Vorup, som Mikkel Jensen tilforn iboede og fradøde 30 dlr.

Jens Jensen fæstede den halve gård i Væt, som Las Troelsen iboede og fradøde 20 dlr.

Christoffer Christensen i Værum fæstede halvparten af den gård sst., som Peder Madsen iboede og afdøde 13 dlr. 2 mark

Søren Tomasen fæstede den afbrændte gård i Haslund, som Tomas Rasmussen tilforn iboede og afdøde 40 dlr.

Jens Andersen i Stubdrup fæstede den gård i Ørum, som Christen Lassen tilforn iboede 30 dlr.

Jens Tomasen fæstede den anneks præstegård i Væt, som hans far Tomas Nielsen iboede og afdøde 30 dlr.

Hans Madsen i Værum, fæstede halvparten af den halve gård sst., som Søren påboede og afdøde 7 dlr. (Efternavn mangler i original)

Mads Rasmussen fæstede det boel i Haslund, som Niels Jensen tilforn iboede og afdøde 10 dlr.

Søren Knudsen fæstede det gadehus i Tebbestrup, som hans fader Knud Sørensen iboede og nu har opladt 2 dlr.

Jens Olufsen i Røved fæstede den 4. part af Ulstrup Mark, Anders Christensen har opladt 8 dlr.

Jens Nielsen i Alstrup fæstede den halve ødegård sst., som Søren Jensen tilforn iboede 10 dlr.

Houlbjerg herred 1660/61
stedsmål

NB! første indførsel i original anbragt under Galten herred

Jens Nielsen i Amstrup fæstede den halve gård sst., som Søren Jensen tilforn iboede 10 dlr.

Laurits Christensen i Vinkelholm fæstede den gård Vinkelholm, som Anders Nielsen tilforn påboede 10 dlr.

Jens Nielsen i Borris fæstede den halve gård sst., som Jesper Jørgensen tilforn iboede 4 dlr.

Mads Pedersen i Vellev fæstede den gård sst., som Mikkel Christensen tilforn iboede 8 dlr.

Søren Christensen fæstede den gård i Vellev, som Søren Jørgensen tilforn iboede og nu er fradød 8 dlr.

Støvring herred 1660/61
stedsmål

Christen Lauritsen fæstede det hus i Helsted, som Tomas Christensen tilforn påboede og nu har opladt 2 dlr.

Anders Jensen fæstede et øde gadehus i Helsted, som Mads Esbensen tilforn iboede 2 dlr.

Peder Pedersen fæstede den halve part af den gård i Tjærby, som Jens Christensen tilforn iboede 24 dlr.

Niels Pedersen fæstede den gård i Vestrup, som Jens Christensen tilforn iboede 30 dlr.

Christen Christensen fæstede den halve kirkegård i Vorning, som er øde 3 dlr.

Keld Christensen fæstede den gård i Gimming, Peder Lang tilforn iboede og afdøde 30 dlr.

Peder Andersen fæstede den halve gård i Mejlby, som Søren Lauritsen tilforn påboede og nu er fradød 6 dlr.

Nørhald Herred 1660/61
stedsmål

Niels Jensen fæstede det hus i Jennum, som Christen Jensen tilforn påboede og nu afdøde 2 dlr.

Søren Andersen fæstede det boel i True, som Svend Rasmussen tilforn iboede og afdøde 5 dlr.

Anders Lauritsen fæstede den halve gård i Hvidsten, som Jens Sørensen tilforn iboede og afdøde 24 dlr.

Las Andersen fæstede den halve gård i Kousted, som Niels Mikkelsen tilforn iboede og afdøde 8 dlr.

Peder Torsen fæstede den gård i Hald, som Niels Andersen tilforn påboede, som er en kirkegård, hvor han nu er fradød 2 dlr.

Christen Jensen fæstede den gård i Randrup, som Mikkel Mikkelsen tilforn påboede, og nu er fradød 30 dlr.

Jens Pedersen fæstede det boel i Fårup, som Christen Jensen tilforn iboede 6 dlr.

Sønderlyng herred 1660/61
stedsmål

Laurits Christensen fæstede et gadehus i Ørum, som Søren Nielsen tilforn påboede og nu har opladt 2 dlr.

Christen Christensen fæstede halvparten af den halve gård i Nørbæk, som Søren Harbo tilforn iboede 4 dlr.

Niels Jostsen i Vorning fæstede den anneks præstegård i Nørbæk, som Erik Rasmussen tilforn iboede 12 dlr.

Gjerlev herred 1660/61
stedsmål

Jens Mikkelsen i Blenstrup fæstede det kirkeboel sst., som Mikkel Lassen tilforn påboede, er nu ganske øde 4 dlr.

Essenbæk birk 1660/61
stedsmål

Jep Sørensen fæstede den gård i Assentoft, som Niels Nielsen tilforn iboede, og afdøde 6 dlr.

Jens Pedersen fæstede den halve gård i Assentoft, som Mads Nielsen tilforn iboede 6 dlr.

Christen Nielsen i Kastrup fæstede den halve gård hans fader, Niels Ibsen tilforn iboede 10 dlr.

Rasmus Christensen fæstede det gadehus i Kastrup, som Laurits Pedersen nu er afdød 1 dlr.

Kristrup birk 1660/61
stedsmål

Las Andersen fæstede den ødegård i Kristrup, Peder Mogensen afdøde 15 dlr.

Søren Pedersen i Tånum fæstede det hus i Kristrup, som Peder Madsen Tånum tilforn iboede og afdøde 2 dlr.

Niels Nielsen fæstede den halve gård i Kristrup, som Las Sørensen tilforn iboede og afdøde 12 dlr.

Tånum birk 1660/61
stedsmål

Niels Christensen fæstede den halve gård i Tånum, som Søren Nielsen tilforn iboede, og enken nu har opladt 13 dlr.

Mikkel Rasmussen fæstede den gård i Tånum, som Niels Jensen afdøde 14 dlr.

Jens Christensen fæstede halvparten af den gård i Tånum, Niels Nielsen Lang tilforn iboede og nu er afdød 8 dlr.

Søren Jostsen fæstede den halve gård i Tånum, som Niels Lang tilforn iboede 8 dlr.

Niels Pedersen i Hornbæk og Christen Torsen sst., fæstede den øde nedbrændte gård i Over Hornbæk, som Anders Madsen tilforn iboede 6 dlr.

Jacob Poulsen fæstede den halve gård i Tånum, som Hans Madsen har opladt 8 dlr.

Velling birk 1660/61
stedsmål

Jens Terkelsen fæstede halvparten af den halve gård i Øster Velling, som Peder Nielsen for hans armod har opladt 8 dlr.

Niels Jensen fæstede den gård i Helstrup, som Søren Poulsen tilforn iboede 26 dlr.

SAGEFALD 1660/61

Annammet af Maren Andersdatters bo, som er rømt for hendes liv, og K.M.s  tilfalder adskillige varer og kvæg vurderet for 25 dlr. 1½ mark

FØRLOV 1660/61

Annammet til førlov i Væt af Las Troelsens arvinger 6 mark

Annammet til førlov i Tånum af salig Niels Jensens arvinger 6 mark

Annammet til førlov i Kousted af salig Niels Mikkelsens arvinger 6 mark

Annammet til førlov i Vestrup af Jens Christensens hustrus arvinger 6 mark

til førlov udi Hvidsten af Christen Knudsens arvinger 6 mark
______________________________________________________________________

DRONNINGBORG LEN 1610 til 1661
FORTEGNELSE OVER STEDNAVNENE
med de retskredse, hvori de er nævnt. Alle navne er i samme stavemåde, som i  afskriften.
udarbejdet af Kirstin Nørgaard Pedersen 1998

       Sted         Retskreds

A    Ajstrup    Gjerlev herred
    Albæk    Støvring herred   
    Albøge     Essenbæk/Kristrup birker
    Aldrup    Houlbjerg herred
    Aldrupgård    Houlbjer herred
    Alstrup    Galten herred
    Amdrup
    Ammelhede    Essenbæk/Kristrup birker
    Amstrup    Houlbjerg herred
    Amstrupgård    Houlbjerg herred
    Anderup    Onsild herred
    Aptrup             Han herred 
    Asfærg            Nørhald herred
    Assentoft            Essenbæk/Kristrup birker
    Astrup                  Houlbjerg herred

B    Binderup            Gjerlev herred
    Bjellerup ladegård     Støvring herred
    Bjergby              
    Bjerregrav          Sønderlyng herred
    Bjerring    
    Blegvad                 Støvring herred
    Blenstrup               Gjerlev herred
    Bonderup    Hornum herred        (udarv)
    Borris                  Houlbjerg herred
    Borup                   Støvring herred
    Bramstrup               Galten herred
    Brestrup mark           Støvring herred
    Brohus(et)              Tåning birk
    Brøndum    Onsild herred
    Brørup                  (Houlbjerg herred)
    Bur                     Rougsø herred
    Bøgskov                 Houlbjerg herred
 
C    Clausholm
 
D    Dalbyneder         Gjerlev herred 
    Dalbyover           
    Danstrup                Houlbjerg herred 
    Dengs(gård)            Velling birk
    Drammelstrup            Essenbæk/Kristrup birker
    Drastrup 
    Dronningborg         Støvring herred        
    Dyrby                   Nørhald herred
    Dyrbygård 
 
E    Edderup                 Onsild herred 
    Ejstrup                 Nørhald herred
    Enslev                  Houlbjerg herred
    Erslev                  Galten herred
    Essenbækgård            Essenbæk/Kristrup birker
    Essenbæk Ladegård
    Essendrup               Galten herred
 
F    Fjellerup (ladegård)    Støvring herred
    Fjelsted                Onsild herred
    Fløjstrup               Essenbæk/Kristrup birker/ Sønderhald herred
    Futting                 Houlbjerg herred
    Fårup                   Nørhald herred
 
G    Galten                  Galten herred
    Gassum                  Nørhald herred
    Gern                    Gern herred          (Udarv)
    Gettrup                 Onsild herred
    Gimming                 Støvring herred
    Ginderup                Galten herred
    Gjerning                Houlbjerg herred
    Gjesinggårds mølle      Gjerlev herred 
    Granslev                Houlbjerg herred
    Grensten               Velling birk
    Grundfør                Vester Lisbjerg herred     (Udarv)
    Grølsted               Tvilum birk
    Grønbjerggård           (Houlbjerg herred)
    Gullev                  Houlbjerg herred
    Gunnestrup              Essenbæk/Kristrup birker
 
H    Hadbjerg                Galten herred
    Hadstrup    Nørhald herred
    Hagenstrup mølle      Houlbjerg herred
    Hald                    Nørhald herred
    Haldum                  Sabro herred
    Hallendrup              Galten herred
    Halling
    Hallingstrup            Essenbæk/Kristrup birker
    Hammershøj              Sønderlyng herred
    Handest                 Nørhald herred
    Harlev                  Framlev herred     (Udarv)
    Harridslev              Støvring herred
    Haslund                 Galten herred
    Haurum                  Houlbjerg herred
    Hedegård                Støvring herred
    Helbæk                  Sønderlyng herred
    Helsted                 Støvring herred
    Helstrup                Velling birk
    Herst                   V. Lisbjerg herred   (Udarv)
    Herup                   Onsild herred
    Hesselbjerg             Houlbjerg herred
    Hevring                 Rougsø herred
    Hevringholm           
    Hinnerup                V. Lisbjerg herred
    Hinge                   Galten herred
    Hjorthede               Velling birk
    Hobro       
    Holbæk                  Sønderlyng herred 
    Hollandsbjerg           Rougsø herred
    Hornbæk                 Tånum birk          
    Horslev                 Houlbjerg herred
    Horslevgård          
    Houlbjerg      
    Hunstrup                Sønderlyng herred
    Huslev                  Fjends herred
    Hvalløs
    Hvidding                Sønderlyng herred
    Hvidsten                Støvring herred
    Hvornum                 Onsild herred
    Hærup                   Rinds herred
    Højgård    Onsild herred
    Hørning                 Essenbæk/Kristrup birker
 
I    Ilshøj                  Nørhald herred (Velling og Skern birker)
    Ilsø                  
    Ingerlev                Hevringholm gods (stedsmål 1648)
 
J    Jebjerg                 Galten herred
    Jegstrup
    Jennum                  Nørhald herred

K    Kar    Rougsø herred
    Kastbjerg               Gjerlev herred
    Kastrup                 Sønderhald herred og Essenbæk birk
    Knejsted                Gjerlev herred
    Knudstrup               Houlbjerg herred
    Kondrup                 Støvring herred
    Kotrup                  Nørhald herred
    Kousted               
    Kovdal                  Houlbjerg herred
    Kovstrup    Sønderlyng herred        
    Kristrup                Essenbæk/Kristrup birker
    Krogsager    Essenbæk/Kristrup birker
    Kærby                   Gjerlev herred
    Kærbymølle            
    Kærup                   Onsild herred
    København  
 
L    Langskov                Galten herred
    Langå                   Velling birk    
    Lee                     Middelsom herred
    Lerbjerg                Galten herred
    Lille Torup             Skern birk
    Liltved                 Essenbæk/Kristrup birker
    Lindbjerg               Støvring herred
    Lindum                                         (Udarv)
    Lundgård                Sønderlyng herred 
    Løgstrup                Galten herred          (Udarv)
    Løverstrup              Hevringholm gods (stedsmål 1648)
    Løvskal                 Skern birk
    Låsby                   Gern herred
 
M    Malling                 Ning herred          (Udarv)
    Mejlby                  Støvring herred
    Mellerup                
    Mikkelstrup             Galten herred
Mollerup                Sønderlyng herred
    Mosgård           
    Moskær                  Essenbæk/Kristrup birker
    Mostrup                 Gjerlev herred
    Mågård    Velling eller Skern birk
 
N    Nederbækgård (Ilsø)     Nørhald herred 
    Neder Hornbæk           Tånum birk
    Nielstrup               Galten herred
    Norring                 V. Lisbjerg herred     (Udarv)
    Nyrup                   Gjerlev herred
    Nøddelund               Houlbjerg herred
    Nørbæk                  Sønderlyng herred
    Nør Onsild              Onsild herred
 
O    Ommestrup               Hevringholm gods (stedsmål 1648)
    Over Fussing            Sønderlyng herred 
    Overgjerlev             Gjerlev herred
    Overgård gods           Stedsmål til Overgård 1647
    Over Hornbæk           Tånum birk
    Overmølle               Houlbjerg herred
 
P    Paderup    Essenbæk/Kristrup birker
    Pilholm                 Essenbæk/Kristrup birker
 
R    Randers
    Randrup                 Gjerlev herred
    Rejstrup                Sønderlyng herred
    Ringshoved              Houlbjerg herred
    Robtrup                 Galten herred
    Romalt                  Essenbæk/Kristrup birker
    Romdrup                 Støvring herred
    Røved                   Galten herred
    Råby                    Gjerlev herred
    Råsted                  Støvring herred
 
S    Sal                     Houlbjerg herred
    Selling                 Galten herred
    Sem                     Onsild herred
    Skalmstrup             
    Skellerup               Onsild herred
    Skern                   Skern birk
    Skibby                  Framlev herred       (Udarv)
    Skiblund                Houlbjerg herred
    Skiblund mølle          Houlbjerg herred
    Skovhus(et)             Essenbæk/Kristrup birker
    Skærum                  Skern birk
    Skød                    Houlbjerg herred
    Skødslev                Hevringholm gods (stedsmål 1648)
    Skødstrup               Onsild herred
    Skørring                Framlev herred
    Snæbum                  Onsild herred
    Spentrup                Gjerlev herred
    Spørring                V. Lisbjerg herred
    Stangerum               Gjerlev herred
    Stenild                 Onsild herred
    Stevnstrup              Velling birk
    Stovby                  Gjerlev herred
    Stubdrup                Galten herred 
Stærkær                 Houlbjerg herred
    Støvring    Hornum heere       (udarv)
    Støvring                Støvring herred
    Svejstrup
    Svenstrup               Nørhald herred
    Svinding                Sønderlyng herred      
    Sædou                   Støvring herred
    Sædougård             
    Søby                    Houlbjerg herred 
    Sønderbæk               Sønderlyng herred
    Søndergård              Galten herred (i Langskov/Vissing)
    Sønder Onsild           Onsild herred
    Sønder Tulstrup         Sønderlyng herred
    Sønderup    Hornum herred
 
T    Tebbestrup              Galten herred
    Terp                    Skern birk
    Tind                 
    Tindbæk                 Skern og Velling birker 
    Tisted                  Sønderlyng herred
    Tjærby                  Nørhald herred
    Tobæk mølle             Galten herred 
    Torsager                Øster Lisbjerg herred 
    Torslev                 Rougsø herred
    Torup                   Galten herred
    Torup                   Skern og Velling birker
    Torup fiskerhus    
    Torup ladegård          Galten herred
    Tostrup                 Houlbjerg herred
    True                    Nørhald herred
    Trust                   (Houlbjerg herred)
    Trustrup                Galten herred
    Tulstrup                (Houlbjerg herred)
    Tved                    Nørhald herred
    Tørslev (Øster)
    Tånum                   Tånum birk
    Tåstrup                 Galten herred
    Tåstrup                 Onsild herred 
 
U    Udby                    Rougsø herred
    Udbyneder                      
    Ulstrup                 Galten herred   
    Ulstrup mark
    Ustrup                  Støvring herred 
 
V    Vadsted bro             Støvring herred
    Vejlby                  Rougsø herred 
    Vejrhøj                 Onsild herred
    Vejrum                  Sønderlyng herred
    Vellev                  Houlbjerg herred
    Velling                 Velling birk
    Vellinggård           
    Vestrup                 Støvring herred
    Vidstrup                Houlbjerg herred
    Vidstrupgård          
    Villendrup              Galten herred
    Vilstrup                Essenbæk/Kristrup birker
    Vindbylund              Gjerlev herred
    Vinkelholm              Houlbjerg herred
    Vinstrup                Gjerlev herred
    Vinterslev              Galten herred
    Virring                 Essenbæk/Kristrup birker
    Viskum (gods)           Sønderlyng herred
    Vissing                 Galten herred
    Vissingbjerg
    Vistrup    Houlbjerg herred         
    Vivild                  Rougsø herred
    Volk mølle              Essenbæk/Kristrup birker       
    Volstrup                (Sønderlyng herred)   
    Vormstrup               Houlbjerg herred
    Vorning                 Sønderlyng herred
    Vorup                   Galten herred
    Værum        Galten herred
    Væt
 
Ø    Ødum                    Galten herred
    Ølst    Essenbæk/Kristrup birk
    Ør                      Sønderlyng herred (i orig. også  Øe eller Øer)
    Ørrild    Nørhald herred
    Ørsted                  Rougsø herred
    Ørum                    Galten herred
    Øster Alling            Essenbæk/Kristrup birker
    Østergård               Houlbjerg herred
    Østrup                  Støvring herred
 
Å    Ålborg
    Ålsrod                  Djurs Nørre herred       (Udarv)
    Århus
    Årslev                  Essenbæk/Kristrup birker
    Årup                    Houlbjerg herred