Erik Brejls hjemmeside

Start

Bjarne Nørgaard-Pedersen


BRUSK HERREDS TINGBØGER 1661 - 1688.

   
1661.

(1)

** tingbogens autorisation

** ransnævninge.

** helligbrødenævninge.

(2)

12/1 1661.

** på Christence Pedersdatters vegne i Møsvrå æsker Niels Pedersen  skifte efter hendes sl. husbond Jep Poulsen

** slotsfoged Jacob Laursen forbød bønderne at hjemføre feld ved (vindfældet ved), før det bliver forevist dem

** Jens Hansen i Påby æskede skifte efter Hans Jensen i Ejstrup og hans hustru Dorte Nielsdatter

** dom om kronens gårde i herredet, som er ufæstede. da det ikke bevises, hvem, der besidder gårde uden at have fæstet, og hvem, der har fæstet, men ikke besidder gårdene, og der ikke specificeres, hvor mange gårde, hvorpå der lever enker, da kendes der, at så mange, der ikke har fæstet, bør gøre det, ellers står det øvrigheden frit for at fæste til hvem, der forundes det. angående enkerne kan der ikke dømmes mod KM forordning

(3)

** da oberstløjtnant Jørgen Møller har fundet en hare og 2 bøsser i Niels Fiskers hus i Strandhuse, og da han ikke er mødt, da dømmes han til at skaffe hjemmel til, hvor han har fået haren, da hele lenet ligger i KM vildtbane, eller at lide efter recessen

19/1 1661.

** varsel til alle Strandhuse husmænd for at svare mod delefogdens eller husfogdens beskyldninger

** Delefoged Hans Staffensen på slotsherrens vegne satte i rette, at da Strandhuse mændene i fjendetiden og derefter havde fisket som tilforn, om de ikke burde betale sædvanlig skyld og landgilde. opsat 3 uger

** varsel til de Bjert mænd, som mod forbud har taget deres svin fra skoven og ikke betalt oldengæld, om de ikke burde gøre det, eller lide dele, og der foruden betale deres bøder. opsat 3 uger

(4)

** varsel til Poul Hansen af Nebel for at svare delefogden imod dom

** delefogden beskyldte Poul Hansen for to gange at være brudt ud af fængsel og jern, hvori han var sluttet for sine misgerninger, om han ikke derfor har forbrudt sit liv og bør fare som en fredløs mand. opsat 3 uger

** varsel til Hans Jensen Smed i Tyvkær for at svare delefogden

** Delefoged Hans Staffensen beskyldte ham for at have nedbrudt en kronboel i Tyvkær, som Peder Wein iboede. opsat 3 uger

** varsel til Iver Nielsen i Herslev for at svare mod Peder Tygesen i Follerup

** Peder Tygesen i Follerup stævner med en landstings stævning Niels Poulsen i Herslev med flere navng. vidner for et vidne, de har gjort på Brusk herreds ting 14/4 1660 sammen med Iver Nielsen i Herslev angående en hoppe, som han vedkender sig hos Peder Tygesen. ingen mødte

(5)

** varsel til Johanne Jepsdatter i Ejstrup med hendes bror og lovværge Hans Jepsen for skifte efter sl. Hans Jensen i Ejstrup

** navng. vidner, at de med slotsfogden Jacob Lauritsen på Koldinghus herredsfogden delefogden og skriveren 18/1 var på skifte efter sl. Hans Jensen i Påby, som var død i fejdetiden. Hans børn var Jens Hansen i Påby og Johanne Hansdatter i Ejstrup.der fandtes kun en hvid ulden dyne og en forrådnet hoveddyne, vurderet for 3 mk. og en sønderhugget egekiste for 1 mk. håndskrifter for tilstående gæld fremlægges. på Johanne Jepsdatters vegne fremlægges vidne 30/1 1650 på børnepenge 50 sld., som Hans Jensen havde annammet Johanne Hansdatter beviste med landstings varsel at hun havde stævnet hendes sl. fars gældnere og kreditorer

(6)

** Jens Hansen i Påby vedkendte sig at skylde Johanne Jepsdatter i Ejstrup 20 sld., hver daler beregnet for 32 sk. lybsk, som var for de børnepenge, hans sl. far skyldte hende

(7)

** Hans Jepsen i Ejstrup på søster Johanne Jepsdatters vegne gav Jens Hansen og hans søster Johanne Hansdatter i Ejstrup afkald for ovennævnte børnepenge

** varsel til Johanne Jesses i Smidstrup for at svare Jens Mikkelsen
 
(8)

** Hans Hansen i Håstrup og Mads Poulsen sst. syn på den bondegård i Smidstrup, Jes Sørensen påboede, som tilfalder sl. Hans Jensens arving i Håstrup. opregn. Jens Mikkelsen tilbød Johanne Jesses på egne og søsters vegne, at dersom han ville blive ved gården, skulle han tage vare på tømmer og tag, og lade dem det vide inden Volborgdag, ellers kunne de bortfæste den. Jens Mikkelsen fremlagde Mads Poulsens seddel, at han var forhindret at møde men stod som Hans Hansen ved vidnet

** varsel til Niels Pedersen kræmmer i Kolding med flere navng. kreditorer til skifte efter sl. Jep Poulsen i Møsvrå

** Christence Pedersdatter sl. Jep Poulsens i Møsvrå med lovværge Niels Pedersen sst. og hendes søn Poul Jepsen. skifte og registrering af hendes sl. mands bo, som er i behold efter den bedrøvelige fjendetid. tilstående og bortskyldig gæld. enken tilbød at betale fordringerne. det meste af deres formue blev bortrøvet af fjenderne og deres gård ganske ruineret. kreditorerne er stævnet ved landstinget 4/12

(11)

** Jep Møller i Strømvad mølle bekendte at han ikke vedkendte sig nogen køer hos Christen Dinesen i Fredsted og ikke kunne eller ville hjemle nogen køer hos ham 

** Niels Madsen Nebel i Kolding lod læse KM åbne brev, at han på grund af hans tro tjeneste i krigstiden er bevilget vores og kronens gård i Starup kaldet Fredstedgård fri for landgilde ægt og arbejde i 6 år, mod at opbygge og vedligeholde den. tømmeret får han af lenets skove, dateret København 4/10 1660

(12)

** Niels Madsen Nebel i Kolding kendte for retten af have afstået samme gård til Christen Dinesen, som boer i gården

** Christen Dinesen i Fredstedgård kendte sig at skylde Niels Madsen Nebel i Kolding 100 sld., hver dlr. 32 sk. lybsk, som han forpligter sig og sine arvinger at betale

** varsel til Mads Tomsen i Højrup og Jens Jørgensen sst mod dom at svare Jens Høg herredsfoged i dag

(13)

** Jens Høg beskyldte Mads Tomsen, som sl. Henrik Ravns næste arving, for nogle penge, som han og hans hustru Lene Sørensdatter skyldte ham efter deres forpligt, hvorfor han bør betale sin pro kvota i gælden. opsat 3 uger

26/1 1661.

** varsel til Gregers Tomsen i Nebel for mod dom at svare Hans Staffensen i Almind delefoged

** Hans Staffensen mente, at Gregers Tomsen, da han sidder på kronens gård i Nebel og har ladet sig trolove til enken, bør fæste den, eller det står øvrigheden frit for at fæste den til andre. opsat 3 uger

** Mikkel Jensen i Viuf æskede skifte efter hans sl. far Jens Nielsen og mor Kirsten Nielsdatter og advarede kreditorerne at møde

** på Maren sl. Bertel Hansens vegne i Eltang æskes skifte efter ham. arvinger og kreditorer advares om at møde

(14)

** Morten Hering i Rønshave skovrider stævnes for lejermål med Kirsten Nielsdatter i Kolding, om han ikke bør betale sine bøder. mester Anders Sørensens seddel, fremlægges angående dåben 11/3 1659 af Kirsten Nielsdatters slegfreds pigebarn, og hun udlægger Morten Hansen skovrider som barnefar. Morten Hering svarede, at sedlen ikke lyder på hans navn, og han ved ikke af at have haft noget med kvinden at bestille, så han mente sig fri for tiltale. opsat 3 uger

** varsel til sl. Peder Jørgensens barn og datter af Bramdrup med sin oldefar Peder Sørensen i Skærup for at svare Jens Jørgensen i Bramdrup imod dom

(15)

** Jens Jørgensen krævede efter sin sl. bror Peder Jørgensen diverse gæld. da hans sl. bror døde i fejdetiden, og hans gods og formue blev bortrøvet af fjenderne, så der intet fandtes tilbage, mente han, at han burde udvises for gælden i hans sl. brors bondejord og ejendom i Bramdrup, da det er børnepenge. opsat 3 uger

4/2 1661.

(16)

** varsel til Hans Hansen Torsen i Bramdrup for mod dom at svare Hans Staffensen i Almind delefoged på sl. Niels Nielsen af slotsmøllen hans børns vegne angående 38 sld., han skyldte sl. Niels Nielsen, og som på skiftet var udlagt dem som deres mødrene arv. opsat 3 uger

** varsel til Peder Olufsen i Højrup for mod dom at svare Joen Jepsen i Herslev, som krævede ham for 4 sld., hans sl. far Oluf Ebbesen skyldte hans formand i Herslev efter håndskrift. opsat 3 uger

** varsel til Hans Staffensen i Almind, Anders Smeds arving i Dons, med deres lovværger, Peder Jensen i Ragsted og hans børn, Mette sl. Niels Jensens i Lilballe med hendes lovværge Peder Jørgensen i Bjert og hans far Jørgen Pedersen, sl. Anders Staffensens hustru i Urskov med hendes lovværge Staffen Christensen i Kolding for at svare til skifte efter sl. Jens Nielsen i Viuf og hans hustru sl. Kirsten Nielsdatter

** registrering og besigtelse efter sl. Jens Nielsen og hans hustru Kirsten Nielsdatter, som begge boede i Viuf og er døde, i overværelse af deres børn og arvinger: Mikkel Jensen i Viuf, Hans Staffensen i Almind på hustru Maren Jensdatters vegne, Jørgen Pedersen i Bjert på søn Peder Jørgensens vegne, Mette sl. Niels Jensens i Lilballe med lovværge Henrik Mortensen i Almind. deres selvejer bondegård var afbrændt af fjenderne og alt deres gods og formue var frarøvet dem af krigsfolket, så der fandtes intet at vurdere. pergamentskøde 12/2 1631 fremlægges, som Hans Pedersen i Lilballe havde gjort på hustru Gertrud Nielsdatters vegne til sl. Jens Nielsen og Kirsten Nielsdatter på gården. det andet i gården havde sl. Jens Nielsen arvet efter sine sl. forældre, som boede og døde på samme gård, så hele gården tilhørte dem. bortskyldig gæld fordres. Tue Pedersen, født i Bjert, er stævnet på landstinget

(19)

** varsel til Hans Bertelsen i Horskær, Hans Bertelsen i Kolding Anne Bertelsdatter med sin mand og lovværge Hans Markussen rådmand sst, Mette Bertelsdatter i Bjert med hendes mand og lovværge Hans Andersen, ung Hans Bertelsen i Eltang og Anne Bertelsdatter og hendes lovværge hos deres mor i Eltang, Hans Hansen i Nebel Dorte sl. Peder Udsens i Kolding og hendes børn med deres lovværge Maren Knudsdatter med hendes mand og lovværge Jens Jørgensen i Bramdrup for at svare til skifte efter sl. Bertel Hansen, som boede og døde i Eltang

** registrering og vurdering skifte og deling efter sl. Bertel Hansen som boede og døde i Eltang i overværelse af nogle navng. arvinger samt enken Maren Nielsdatter med lovværge Peder Jensen Ravn i Håstrup. den ringe del gods og formue, som hun havde i behold fra den bedrøvelige fejdetid, blev antegnet.dernæst tilstående gæld samt en indførsels dom dateret Holmans herredsting 23/3 1657 i sl. Hans Ravn i Velling hans bønder ejendom fjerdeparten af hans bondetoft for 83 sld. ialt for gods og visse tilstand 119 sld. 2½ mk. 1 sk. skøder på deres selvejer bondegård i Eltang fremlægges, som i fejdetiden blev afbrændt af krigsfolket og nu findes øde, nemlig Christen Hansens skøde af Vilstrup på hans broderlod i samme gård dateret 24/6 1626, Mads Hansens skøde af Herslev på hans broderlod dateret 11/12 1600 Niels Hansen af Mariager hans skøde på en broderlod dateret 13/6 1633. et skøde dateret 25/8 1632, hvori  Mads Bertelsen i Kolding på hustru Anne Hansdatters vegne og Peder Hansen i Stenderup på hustru Karen Hansdatters vegne skøder 2 søsterlodder til Bertel Hansen og hans hustru Maren Bertels. desuden et pantebrev dateret 25/8 1632, hvori Kirsten Hansdatter i Eltang med hendes mand Poul Poulsen har pantsat til sl. Bertel Hansen og Maren Bertels den 11 part og en søsterlod i gården for 100 rdl. Dorte sl. Peder Udsens i Kolding fordrede rest af børnepenge, som sl. Bertel Hansen havde under værgemål for sin broderdatter Maren Hansdatter Peder Gartners i Kolding, Jens Jørgensen i Bramdrup fordrede på hustrus vegne resten af hendes forrige husbonds sl. Bertel Bertelsens mødrene arv iflg håndskrift dateret 30/9 1655. desuden fordres diverse gæld. gælden betales med udlæg i tilstående gæld og med rede penge, og resten må søges ved proces i selvejer bondegården

(22)

** Peder Jørgensen Ravn i Håstrup tingskriver på Maren sl. Bertel Hansens vegne i Eltang tilbød Jens Jørgensen i Bramdrup 2 håndskrifter, som blev tillagt ham for hans hustrus fordring efter sl. Bertel Hansen samt 5 mk. 3 sk., om han ville annamme dem og levere hende det håndskrift, han har på gælden. Jens Jørgensen stod til vedermåls ting

(23)

** Peder Ravn fremlagde en indførselsdom i sl. Hans Ravns ejendom i Velling, som på skiftet efter sl. Bertel Hansen var tillagt Dorte sl. Peder Udsens Hans Markussen i Kolding og Oluf Pedersen for deres fordring, som han tilbød dem at annamme. Dorte sl. Peder Udsens tjener Jens Jepsen stod til vedermåls ting

** Mikkel Jensen i Viuf tog i hånd Peder Nielsen Klausen i Håstrup og vedkendte sig at være blevet skyldig Peder Klausens broderbørn og Else Hansdatter og Peder Hansen for deres fædrene arv efter deres sl. far Hans Nielsen Kuod, som boede og døde i Viuf, 50 sld., som han forpligter sig og sin fæsteenke Mette Pedersdatter, børnenes mor, at betale Peder Hansen og Else Hansdatter, når de bliver 18 år, og indtil da skal de forsynes med klæde og føde, drengen skal gå i skole 1 års tid og pigen til hun kan lære hendes katekismus og børnelærdom etc. 

(24)

9/2 1661.

** varsel til Mette sl. Christen Harboes i Viuf med hendes lovværge og hendes barn med lovværge for mod dom at svare Bertel Møller i Gudsø mølle

** Bertel Markussen Møller krævede sl. Christen Hansen Harboes hustru og arving for 17 rdl, som sl. Anders Jørgensen i Nebel, forrige herredsfoged i Brusk herred ved landstingsdom var tildømt at betale ham for kost og tæring, hvilke 17 rdl. var blevet nedsat i retten og annammet af sl. Christen Hansen Harboe, som da sad retten i fogdens sted, som bevistes med tingsvidne af Brusk herreds ting 24/9 1653. tingsvidne af samme ting 29/11 1656 fremlægges, at sl. Christen Hansen 3.ting tilbød Bertel Møller omtalte 17 rdl, om han ville annamme dem, hvortil Bertel Møller skriftligt svarede, at da de 17 rdl., han var tilkendt af landsdommerne for et tingsvidne, der var gjort mod ham af avind og had og herredsfogdens nære slægt til vilje, modvilligt var forholdt ham år og dag, ville han ikke annamme dem uden skadesgæld og anden bekostning. ifølge samme tingsvidne tilbød sl. Anders Jørgensen ham 1 års rente af pengene. Bertel Møller fremlagde en herredstingsdom af Brusk herredsting 25/4 1657, at Anders Jørgensen bør betale rente af pengene fra landsdommen til de blev tilbudt ham. herredstingsdom af 20/9 1656 fremlægges mellem Jacob Lauritsen husfoged, at da pengene har stået over år og dag efter de blev lovligt opbudt, da mente han, de burde være KM følgagtig. dommen tilholder, at pengene bør være Bertel Markussen følgagtig uden videre ophold, og han bør kvittere for dem. Bertel Møller mente, at sl. Christen Hansen delefogeds arvinger burde betale de 17 rdl. Jørgen Mikkelsen af Viuf på søster Mette sl. Christen Hansens svarede, at krigsfolket havde bortrøvet Christen Hansens gods og formue, og da pengene tilforn var tilbudt Bertel Møller, mente han, at hans søster og hendes barn burde være fri for tiltale. opsat 6 uger

(27)

** Bertel Markussen Møller æskede af Jørgen Mikkelsen i Viuf, da han havde fuldmagt på søsters vegne, om han ville give tilkende, om hun agtede at føre andre vidner mod ham ved tinge, hvortil han svarede, at han ikke vidste at navngive nogen vidner, som hans søster agtede at lade føre mod ham

** varsel til Bertel Møller af Gudsø mølle for at svare Mette sl. Christen Hansens eller hendes fuldmægtig her i dag

** navng. vidner, at sl. Christen Hansen Harboe i Viuf forrige delefoged i Brusk herred i sidste fejdetid af fjenderne med hustru og børn blev forjaget fra hus og hjem og al deres korn og kreaturer frarøvet dem, samt deres ejendomsgård rent afbrændt. de vidste intet at vidne om hendes sølv og penge

** varsel til Jens Hansen barnfødt i Jerne præstegård mod dom at svare hr. Jens Jensen i Herslev her i dag

** Iver Nielsen i Herslev fremlagde hr. Jenses skriftlige indlæg, at han har ladet stævne hans brorsøn Jens Hansen født i Jerne præstegård angående en dom, han vil lade forhverve ved Brusk herredsting 9/2 angående en beslået kuffert, som tilhørte Jens Hansen, fuld af varer og klæder, som han tillige med sit eget gods, før de svenske kom i landet, lod overføre til Laurits Tygesens hus i Middelfart 1657, men som blev borttaget derfra af fjenderne ifølge tingsvidne 14/9 1660 af Middelfart byting. desuden mistede han alt, han havde hjemme, som bevises med tingsvidne 13/10 af Brusk herredsting, og da KM forordning om børnegods formelder, at såfremt det bevises, at formyndere har mistet børnegods sammen med sit eget gods, da forskånes de for børnegodset, hvorfor han mener sig kravsløs for kufferten med indhold. opsat 6 uger

(28)

** varsel til Tomis Pedersen i Rugsted og hans hustru Dorte Mikkelsdatter, Bonde Hansen i Hesselballe og hans hustru Maren Mikkelsdatter samt Lene Mikkelsdatter med hendes lovværge og Mette Mikkelsdatter med hendes lovværge, Jørgen Mikkelsen, Hans Mikkelsen og Anne Mikkelsdatter for at svare til skifte efter sl. Mikkel Jensen Basse i Viuf, som hans søn Jens Mikkelsen holdt der 6/2 samt efter sin sl. mor Mette Jørgensdatter

(29)

** skifte registrering vurdering og deling efter sl. Mikkel Jensen Basse i Viuf og hans hustru sl. Mette Jørgensdatter, som begge boede i Viuf og døde i fjendetiden, på de sl. folks bondegårds byggested, som i fejden var rent afbrændt i overværelse af deres navng. børn og arvinger, ialt 127 sld. beviser for tilstående gæld fremlægges ialt 729½ sld. krav om bortskyldig gæld fremlægges.til gælden blev udsat af det rørende gods og tilstående gæld. det øvrige gods blev delt mellem Jens Jørgen og Hans Mikkelsen og Anne Mikkelsdatter, og sønnerne havde bevilget søsteren at gå i lige skifte med dem, hvoraf de øvrige søskende ikke tilkom noget, idet de tilforn havde fået deres medgift af boet

(33)

** navng. vidnede, at de var vurderingsmænd på skiftet efter sl. Mikkel Basse i Viuf, og da fordrede Gregers Tomsen i Nebel 30 rdl, som hans søster Gertrud Tomisdatter havde leveret de sl. folk til forvaring, og han blev af arvingerne bevilget at søge sin betaling i Viuf kirkes gæld til sl. Mikkel Basse

(34)

** Hans Staffensen i Almind delefoged hans beskyldning til de Strandhuse og Bjert mænd Hans Smed i Tyvkær og Poul Hansen af Nebel opsat 3 uger

** Jens Høgs beskyldning til Mads Tomsen i Højrup opsat 3 uger

16/2 1661.

** 2 navng. bønder af hvert sogn i herredet afhjemlede, at de gav deres sogne- og bymænd varsel at svare Hans Staffensen delefoged Jens Høg herredsfoged samt husfogden for hvad de har at beskylde dem for samt svare mod skovens taksering

** navng. takseringsmænd kundgjorde, at de havde besigtiget alle skove i herredet og takseret dem efter deres tilstand for antallet af oldensvin.

(36)

** syn på herredets skove for vindfælder.

** Hans Staffensen delefoged satte i rette, at så mange, som ikke har ydet deres årlige hø, bær yde det eller lide som vedbør. opsat 6 uger

** Hans Staffensen satte i rette og mente, at så mange i herredet, som har fæstet kronens gårde siden han blev delefoged, bør give ham sine fogedpenge. opsat 6 uger

(37)

** navng. vidner, at den kalv, som Klaus Andersen i Bjert fik af husfogden at føde efter dommens indhold, var 3 rdl. værd, da han fik den

** slotsherrens sendebrev til slotsfogden fremlægges angående de præster, som har antaget kronens gårde i lenet, ikke vil opbygge dem udgive rytterskat eller anden tyngde, som går af kronens gårde. da de har antaget bøndergårde, bør deraf også gøres bøndernes rettighed, og desuden bør de opbygge dem og holde dem ved ustraffelig bygning

** Hans Staffensen fremlagde en takst, som 4 mænd har gjort, om hvor meget, der årligt kunne sås i Koldinghus underliggende ladegårdsmark Ladegården og bygninger er ganske nedbrudt og øde i ufredstiden, gærderne om alle løkker er borte, så de står uhegnede

(38)

** varsel til Niels Olufsen Basse i Håstrup mod dom at svare hr. Jens Jensen i Herslev i dag. på hr. Jens Jensens vegne kræves han for 1 td. byg, han har lånt hans sl. hustru Kirsten Christensdatter 28/5 165_. opsat 3 uger

(39)

** varsel til Søren Nielsen i Bramdrup for dom at svare Niels Pedersen i Kolding her i dag

** Niels Pedersen krævede ham for 10 sld., som Søren Nielsens hustrubror skyldte hans hustrus forrige mand Knud Hansen iflg. hans håndskrift, og mente, at Søren Nielsens hustru burde betale, da hun er næste arving. opsat 6 uger

** Jens Jørgensens sag mod sl. Peder Jørgensens arving i Bramdrup fremdeles opsat 3 uger

** Peder Olufsen i Højrup 3.ting forlagde sit sædvanlige signet, som er blevet borte først i fejden og forbød nogen at bruge det under straf

** Simon Pedersen i Højrup 3.ting forlagde sit signet, som samtidig er blevet borte og forbød nogen at bruge det under straf

** Ebbe Madsen i Højrup og Mads Tomsen sst. er blevet forligt om deres regnskab, så Mads Tomsen bliver Ebbe Madsen 1 rdl. skyldig, hvorefter deres regnskab til denne dag er klart

(40)

** varsel til Dorte sl. Peder Udsens i Kolding og hendes børn med lovværger samt Jens Pedersen i Højrup at svare Palle Olufsen i Højrup mod vidne her i dag

** navng. vidnede, at de 8 dage før pinsedags tid var i den krongård i Højrup sl. Peder Skammelsen påboede og fradøde, om han havde efterladt sig noget gods eller formue til kreditorerne, men der fandtes ganske intet efter ham, idet fjenderne havde bortrøvet alt og ruineret gården, så han døde i armod

** varsel til Niels Pedersen i Møsvrå for mod dom at svare Jørgen Andersen Hår i Nebel her i dag

** Jørgen Hår krævede på sin mor og søskendes vegne 22½ sld., han skyldte hans sl. far iflg 2 håndskrifter. opsat 3 uger

(41)

** Hans Staffensens sag mod Morten Hering skovrider og Gregers Tomsen i Nebel fremdeles opsat 3 uger

** Peder Iversen i Starup tilforordnet af delefogden i dommersted

** herredsfoged Jens Høg stævner menige herredsmænd angående betaling af hans fortæring til KM hyldning, som er bevilget af højøvrigheden af hver helgård 12 sk, halvgård møller og boel halvt derefter, hvilke penge de straks bør betale. dom: Enhver, der ikke har betalt, bør betale

(42)

23/2 1661.

** Hans Hansen i Bramdrup æskede fogder og dannemænd til skifte på Sidsel Olufses vegne i Bramdrup efter hendes sl. husbond Oluf Jensen

** Las Nielsen i Harte tilforordnet i dommersted til næste sag

** varsel til Jens Høg herredsfoged imod dom at svare Jacob Lauritsen husfoged, på hvis vegne han kræves for en stige, som blev brugt da Las Jacobsen blev hængt, og som Jens Høg havde lovet ham betaling for. Jens Høg svarede, at den, som lod tyve rette burde betale stigen. opsat 6 uger

** Joen Jepsens sag mod Peder Olufsen i Højrup fremdeles opsat 3 uger

** Hans Staffensens sag på Niels Møllers børns vegne mod Hans Torsen fremdeles opsat 3 uger

** registrering og vurdering skifte og deling i Påby præstegård efter sl. hr Mads Olufsen forrige sognepræst til Harte Bramdrup menigheder, som i fejdetiden i sin landflygtighed i Kolding bortsov, i overværelse af enken Mette Bertelsdatter med lovværge Joen Jacobsen i Bramdrup herredsfoged i Anst herred, og den sl. mands efterladte gods, som var i behold efter fejden, blev registreret, ialt 24 sld. nabopræster vurderede en hoben bøger. tilsammen ialt 66 sld. derefter blev æsket bortskyldig gæld. ialt 607½ sld. det ringe gods blev udregnet mod gælden, og der kunne ikke blive mere end 7 sk. til hver dalers gæld. kreditorerne stævnes.

(46)

2/3 1661.

** varsel til Dorte Poulsdatter sl. Peder Udsens i Kolding med flere kreditorer for registrering og vurdering efter sl. Oluf Jensen Velling i Bramdrup

** registrering og vurdering efter sl. Oluf Jensen Velling i Bramdrup i overværelse af hans efterladte hustru Sidsel Hansdatter med hendes svoger og lovværge Søren Nielsen i Bramdrup på den øde krongård, han påboede, som var ganske ruineret og nedbrudt af fjenderne, så der intet var at registrere, med undtagelse af nogle ringe gangklæder enken foreviste dem i Søren Nielsens hus, hvor hun havde til huse, alt andet var blevet frarøvet dem af krigsfolkene. bortskyldig gæld blev krævet.. med landstings stævning er den sl. mands brødre, nemlig store Hans Jensen og lille Hans Jensen samt alle kreditorer stævnet

(47)

** navng. vidner, at Peder Gartner i Koldinghuses have ikke formår at udgive de lejermålsbøder, han var forfalden med i krigstiden

(48)

** Ebbe Madsen i Højrup 3.ting fremlagde sit sædvanlige signet, som var blevet borte først i fejdetiden og forbød nogen at bruge det under straf

** varsel til Tomis Nielsen Skrædder i Eltang Mogens Nielsen i Vilstrup og Niels Iversen i Højrup mod vidner, Niels Jepsen i Højrup i dag

** Ebbe Madsen i Højrup med flere navng. vidnede, at de var i den krongård i Højrup sl. Jørgen Jensen påboede og fradøde, gården var af fjenderne nedbrudt og øde og al fæmon og formue bortrøvet, så der intet var til kreditorerne

** på Hans Staffensen i Almind delefogdens vegne blev domme beskrevet. først angående de Bjert mænds svin, de havde haft på olden i deres skov, som blev sluttet således, at da det ikke bevises, at der har været afholdt syn på Bjert skov og takseret for olden og skoven ikke er fredlyst og slotsherren ikke har befalet, at der skulle gives oldengæld med mere, frikendes de for at give oldengæld

(49)

** dernæst dom over de Strandhuse mænd, at da slotsherrens befaling fremlægges, at de skulle yde deres skyld og landgilde samt arbejde som tilforn, dømmes de til at efterkomme slotsherrens seddel

** derefter dom over Poul Hansen af Nebel, som er udbrudt af sit fængsel for sine misgerninger, som han har bekendt ved tinget, og dog anden gang brudt ud af fængslet og bortrømt, hvorfor han dømmes til at have sit liv forbrudt og bør fare som fredløs mand

** Endnu gik dom over beskrevet mellem Jens Høg herredsfoged og Mads Tomsen i Højrup, som blev sluttet således, at det ikke bevises, at der fandtes så meget gods efter sl. Henrik Ravn, at hans gældnere kunne betales, og Mads Tomsen angiver, at den sl. mands hustru ikke har holdt skifte efter ham, og det ikke bevises, at han har arvet noget efter ham, dømmes han ikke til at betale noget af den sl. mands gæld

(50)

9/3 1661.

** Jørgen Jørgensen i Rådvad gav Jens Jørgensen i Bramdrup afkald for den arv, hans hustru Sidsel Iversdatter var tilfaldet efter hendes sl. far Iver Lassen og mor sl. Karen Madsdatter, som begge boede og døde i Rådvad, samt efter hendes sl. bror Gyde Iversen

(51)

** Jens Staffensen i Bjert æskede skifte efter sl. Las Bertelsen sst.

** Hans Staffensen delefogeds beskyldning til Morten Hering skovrider efter slotsherrens befaling er opsat 14 dage

** Hans Staffensen med flere navng. bevidner, at sl. Peder Jørgensen i Bramdrup og hans hustru Mette Pedersdatter døde i fejdetiden, deres gods bortrøvet og deres ejendomsgård i Bramdrup nedbrudt og ødelagt, og de efterlod dem en lille pige Anne Pedersdatter, som oldefaderen Peder Sørensen i Skærup af kristelig og faderlig medynk tog til sig nøgen og elendig, og han fik intet med barnet af dets sl. forældres formue og gods. Jens Jørgensen i Bramdrup, barnets farbror, bevidnede det

** navng. udnævnes til syn på en gård i Fredsted, sl. Niels Nielsen iboede

(52)

** Niels Pedersen i Møsvrå lovede at betale sin gæld til Hans Staffensen i Almind delefoged

** varsel til Mads Pedersen i Stubdrup mod dom at svare Peder Olufsen i Højrup

** Peder Olufsen beskyldte ham for ikke at have givet ham afkald for hans hustrus arv efter hendes sl. forældre. opsat 3 uger

** registrering og vurdering efter sl. Hans Christensen Bull i Lilballe, som døde i fejdetiden i overværelse af hans sl. hustru Kirsten Jensdatter med lovværge Mads Pedersen borger i Vejle. der blev gjort udsættelse (udlæg) for gæld. Mogens Nielsen i Vilstrup fordrede 47 sld., som sl. Hans Bull havde under værgemål for sin søstersøn sl. Hans Jensen, og som er tilfaldet Mogens Nielsens brordatter Else Hansdatter. Gældsfordringer fortsat samt tilstående gæld. Mads Mortensen i Højen fordrede på hans datterbarn Sidsel Johansdatter 60 sld. lån iflg. håndskrift, som nu var i Skanderborg

(55)

** varsel til Mads Mortensen i Højen på datterbarn Sidsel Johansdatters vegne og Else Hansdatter i Vilstrup med farbror og lovværge Mogens Nielsen samt andre navng. for at svare til dette skifte

(56)

** Knud Terkelsen i Lilballe på sin fæsteenke Kirsten Jensdatters vegne tilbød Niels Pedersen borger i Kolding to håndskrifter, som på skiftet efter sl. Hans Christensen Bull i Lilballe, blev tillagt ham for hans gældsfordring

** Jens Jørgensen i Bramdrup fik dom efter 6 ugers opsættelse

** angående kontrakten mellem ham og hans bror sl. Peder Jørgensen i Bramdrup ifølge dennes håndskrift på 50 sld., som Peder Sørensen i Skærup, den sl. mands barns oldefar vedgår. dom: Jens Jørgensen bør have indvisning i sl. Peder Jørgensens selvejer bøndergods på Bramdrup mark

(57)

** der gik dom mellem Hans Staffensen delefoged og Hans Smed i Tyvkær, som sluttes, at da Hans Smed har nedbrudt og borttaget af en den kronboel i Tyvkær, Peder Wein iboede, bør han lide derfor og stå til rette

16/3 1661.

** Hans Hansen Nebel i Bjert med flere navng. på egne og menige Brusk herredsmænds vegne gav Jacob Laursen Beck KM slotsfoged på Koldinghus fuldmagt til at andrage deres supplikat og store nød for KM, at de arme berøvede i lenet måtte nyde nogen forskånsel og frihed, at de ikke alle skulle kvittere de øde ruinerede steder, de har antaget

** navng. vidner, at sl. Niels Jensen i Dons i forleden fejdetid døde sammen med hustru og børn i armod, af den årsag, at al deres gods og formue blev frarøvet dem af krigsfolkene, og de blev jaget fra hus og hjem udi den største elendighed

(58)

** Peder Olufsen i Højrup forpligtede sig til at betale sin gæld til Joen Jepsen i Herslev

** syn på den selvejer bondegård i Fredsted, sl. Niels Nielsen fradøde,  gården er ganske øde med træværk vinduer og andet, og der fandtes ikke i hele gården uden 2 husgavle

(59)

23/3 1661.

** Jens Hansen i Påby lovede Jep Tuesen i Ejstrup at betale hans far Hans Hansens gæld til Johanne Jepsdatter i Ejstrup

** registrering og vurdering efter sl. Las Bertelsen i Bjert i overværelse af hans hustru Karen Laskone med lovværge Hans Hansen Nebel i Bjert, ialt for 3½ sld., fordring af bortskyldig gæld.

(60)

** navng. vidnede, at de, da den sl. mands datter Anne Lasdatter er på fremmede steder, gav varsel til hendes næste frænde og lovværge Niels Pedersen i Kolding. desuden er kreditorerne stævnet ved landstinget

** hr. Jenses fuldmægtig i Herslev fik dom om det børnegods, han havde under værgemål for sin brodersøn Jens Hansen Jerne, som sluttes således, at da hr. Jenses gods og børnegods, han havde under værgemål, er borttaget af fjenderne, bør han forskånes derfor efter KM forordning

(61)

** der gik dom mellem Bertel Markussen Møller i Gudsø mølle og Mette sl. Christen Hansens i Viuf hendes bror og fuldmægtig Jens Mikkelsen. dom 25/4 1657 fremlægges, at sl. Christen Hansen har tilbudt Bertel Markussen 17 rdl. deponerede penge, som er tildømt ham 20/9 1656. da dommene stadig står ved sin fuldmagt og usvækkede, bør sl. Christen Hansens hustru og arving betale ham pengene

** Endnu gik dom mellem Hans Staffensen delefoged på KM vegne og Morten Andersen Hering skovrider i Brusk og Jerlev herred. mester Ankers seddel af Kolding fremlægges, at da Morten Hansen skovrider benægter at være Kirsten Hansdatters barnefar, da han ikke er nævnt Morten Hering, da har hun i godtfolks nærværelse vedgået sin forrige bekendelse og sagde, at hun ikke havde ment andre end Morten Hering. dom: da mester Anker Sørensens seddel meddeler, at Morten Hansen Hering i Kolding kirke er udlagt til barnefar, bør han tilfredsstille øvrigheden eller lide efter recessen

(62)

30/3 1661.

(63)

** varsel til Anders Pedersen i Tyvkær med flere navng. for at svare slotsskriver Niels Madsen. Hans Staffensen på skriverens vegne beskyldte dem for de ikke har ladet dem indskrive i jordebogen og givet ham sin rettighed, om de ikke bør gøre det eller lide dele. opsat 6 uger

** Hans Staffensen tog 1.ting til Niels Hvid i Dons Søren Andersen med flere sst. for de penge, de skulle give præsten til en hest iflg. kontrakt

** varsel til ovennævnte mænd for at svare mod dele og Niels Pedersen i Møsvrå mod dom at svare husfogden. Hans Staffensen på husfogdens vegne beskyldte ham, at da husfogden havde leveret ham 12 rdl. til at købe svin for, og han ikke havde leveret mere end 9 svin, mente han, at han burde betale resten. Niels Pedersen begærede opstand. derfor opsat 6 uger

(64)

** på Anders Nielsen i Velling hans vegne varsel til Hans Madsen i Herslev, som kræves for 9 mk, han havde lånt ham i polakkernes til at købe en hest for samt 1 rdl, hans anpart af en hest, som på begges vegne blev solgt i Kolding. opsat 6 uger

** Mads Hansen barnfødt i Skærbæk på egne og sine søskende Maren Hansdatter anden Maren Hansdatter og Kirsten Hansdatter gav sin far Hans Christensen Smed i Vilstrup afkald for arv efter deres sl. mor Anne Madsdatter, som i fejdetiden bortdøde

(65)

6/4 1661.

(mødte ej så mange mænd til tinget, at det kunne blive sat)

13/4 1661.

(blev og ingen ting, for det var hellig påske aften)

20/4 1661.

** varsel til Sidsel Pedersdatter i Håstrup med hendes husbond og lovværge Bertel Hansen mod lovbud at svare Niels Basse i Håstrup

** Niels Olufsen Basse 3.ting lovbød hans del i den bondegård i Håstrup, han nu påboer, og hans sl. far Oluf Nielsen og mor Maren Olufs tilforn påboede og fradøde, til fædrene og mødrene frænder. Niels Basses søskende og medarvinger er stævnet ved landstinget

** varsel til Karen sl. Søren Pedersens i Håstrup med lovværge Hans Sørensen sst. og hans hustru Kirsten Jensdatter Niels Simonsen i Gudsø mod dom at svare Jens Jepsen i Håstrup og Tor Andersen i Højrup

(66)

** Jens Jepsen og Tor Andersen beskyldte fornævnte sl. Jens Torsens arvinger i Håstrup for børnepenge, han havde annammet under værgemål efter tingsvidne her af tinget 6/3 1641, for Tor Andersen 16 sld. og for hans søster Jens Jepsens hustru, Maren Andersdatter 8 dlr. da de ikke kunne søge deres betaling i løsøre, idet fjenderne havde bortplyndret det, burde de have indvisning i den sl. mands ejendom. opsat 6 uger

** der gik dom mellem Peder Olufsen i Højrup og Hans Andersen i Stubdrup således sluttet, at da Peder Olufsen fremlægger Hans Andersens forpligt, at han lover at give ham skøde og afkald, da dømmes Hans Andersen til at efterkomme sin forpligt eller derfor lide tiltale

** Jacob Lauritsen Beck forordnede Peder Ravn i Håstrup tingskriver og Jens Jepsen i Lilballe at være accissemesterens medhjælpere og have tilsyn med konsumptionstoldens oppebørsel efter forordning af 30/1 1661

(67)

** Ifølge slotsherren Steen Billes befaling, skal tinget herefter holdes en onsdag i hver uge, for at accissemesteren kan komme fra et ting til et andet i sin bestilling

** Her foruden forbud til møllerne mod at male for nogen, førend der leveres dem accissesedler herpå

** forbud til skomagerne i herredet mod at sælge støvler eller sko, før de lader dem stemple
 
** Yder mere advares alle og enhver, at de retter sig efter forordningen med det trykte papir, som nu kan fås i Kolding

24/4 1661.

(efter ærlig og velbyrdig mand og strenge ridder hr. Steen Bille til Kærsgård KM befalingsmand over Koldinghus len hans strengheds befaling begyndt at holde tinget på denne dag)

(68)

** syn på alle skovene i Brusk herred for hvad, der er hugget siden Phillippi Jacobi dag 1660.

(69)

1/5 1661.

** varsel til Anne sl. Jens Nielsens i Andkær hendes børn og lovværger Else Hansdatter i Vilstrup med lovværge Sidsel Johansdatter med lovværge i Skanderborg mod lovbud at svare Kirsten Jensdatter sl. Hans Bulls i Lilballe

** varsel til Staffen Hansen i Lilballe mod pants opsigelse at svare ovennævnte Kirsten Jensdatter

** Kirsten Jensdatter i Lilballe sl. Hans Christensens efterleverske lovbød den selvejer bondegård i Lilballe, hun og hendes sl. husbond påboede, som ved arv og køb tilhører hende, til fædrene og mødrene slægt efter loven

(70)

** Kirsten Jensdatter i Lilballe sl. Hans Christensen Bulls efterleverske med lovværge Jens Jepsen i Lilballe solgte og skødede halvparten af sin selvejer bondegård til Knud Terkelsen af Løsning

(71)

** Hans Lassen i Dons og Jens Sørensen sst. har oprettet aftægtskontrakt mellem dem, således at Hans Lassen har opladt til Jens Sørensen og Anne Pedersdatter den halve krongård i Dons, som han påboede, mod at få en ko samt årlig aftægt

(72)

8/5 1661.

** slotsfogden forbød menige herredsmænd at have ustemplede hunde her i vildtbanen, som kunne forjage og ødelægge vildtet

(73)

15/5 1661.

** varsel til Tomis Hansen i Dons at svare husfogden på KM vegne

** Jacob Lauritsen beskyldte ham for at have hugget en eg i den krongårds enghave neden for gården i Dons, som husfogden har i fæste, og en slæde han har borttaget fra samme have. Tomis Hansen bekendte at have hugget en eg til en ---- , men slæden havde han ikke taget. opsat 3 uger

** husfogden forviste Tomis Hansen fra den krongård i Dons, han har i fæste, da han ikke er ved den og holder der ved lige

** Hans Staffensen i Almind fik dom over Hans Madsen i Herslev for det, han skylder Anders Nielsen Velling, som skal betales inden 15 dage

22/5 1661.

** husfogden advarede menige bønder, at de på torsdag skulle møde i Bervig skov og der tage og age KM skibsved efter slotsherrens anordning
 
(74)

** varsel til Anders Kær i Gudsø og Hans Skomager sst. at svare husfogden og delefogden

** Hans Skomager angav, at han havde pantet Niels Olufsen Smed i Tavlov Nebel på vejen fra Gudsø skov for noget træ, han havde på og taget i Gudsø skov

** varsel til Hans Madsen Tved i Starup at svare Hans Staffensen delefoged på Anne Jørgensdatters vegne i Starup

** navng. vidner, at Anne da Jørgensdatter afstod den krongård for Hans Madsen Tved, da lovede han hende 8 sld. samt husly mv. hendes livstid

** Peder Ravn i Håstrup lovbød Maren Laursdatters ejendom. Mads Poulsen bød sølv og penge

** navng. vidner, at sl. Hans Pedersen af Tyvkær bortdøde i fejdetiden, og al den sl. mands og hans hustrus gods og formue blev dem af krigsfolket frarøvet, og deres boel afbrændt, så hun intet havde beholdt efter ham, men måtte gå og bede om mundens føde hos fremmede. Maren Hanskone begærede tingsvidne

** Tomis Karstensen KM konsumptionsforvalter lod læse en fortegnelse, bønderne i herredet har ladet gøre på deres bæster og kvæg, hvorefter de skal betale græspenge efter KM forordning, og græspenge straks skal leveres

(78)

** slotsfogden lod læse og påskrive KM missive, at der i Koldinghus len skal skoves 100 favne langved, hver favn beregnet til 10 bondelæs, og til hvert læs 10 kløvede træer, som skal skoves og køres til Bregning mølle, hvorfra det skal udskibes til København. alle i herredet uden indtagelse skal møde for at få gjort arbejdet inden skt. Hans. slotsfogden advarede menige herredsmænd at møde i Bregning skov i morgen 8 dage for at hugge ved og føre til båden

(79)

29/5 1661.

** Peder Ravn herredsskriver på Maren Laursdatters vegne lovbød hendes ejendoms arvelod til fædrene og mødrene slægt. Hans Staffensen på Mads Poulsens vegne i Håstrup bød sølv og penge 2.ting

** Iver Nielsen Torsted i Viuf med hånd og mund indlyste sin slegfredsøn Tomis Iversen, der nu tjener i København, som han har avlet ved Karen Tomisdatter barnfødt i Tusbøl i Brørup sogn i kuld og køn med sine andre ægtebørn, og han skal arve 10 sld. efter ham. Christen Iversen i Viuf på egne søskende og Sidsel Iversdatter gift med Hans Hansen købmand sst. og Iver Iversen sst. deres vegne gav deres ja og minde dertil

(80)

** Karen Jensdatter sl. Søren Pedersens efterleverske i Håstrup med sin lovværge Niels Pedersen i Møsvrå vedgik at skylde Tor Andersen i Højrup og hans søster Maren Andersdatter i Håstrup Jens Jepsen sadelmagers hustru for børnepenge, som hendes sl. far Jens Torsen, som boede og døde i Håstrup, havde under værgemål efter tingsvidne 6/3 1641. for de 24 sld. får de udlagt i den sl. mands ejendoms jord, indtil pengene bliver betalt

(81)

5/6 1661.

** Mads Poulsen i Håstrup bekendte af have annammet af Peder Klausen i Håstrup 40 sld., som han skyldte hans fæstemø Maren Lauritsdatter, som var tilfaldet hende efter hendes sl. far Laurits Mogensen Buch

12/6 1661.

** varsel til Peder Nielsen Klausen i Håstrup og hans hustru Vusse Nielsdatter og deres børn Else og Birgitte Pedersdatter mod lovbud og skøde at svare Maren Lauritsdatter og lovværge Niels Nielsen af Frederiksodde, som de agter at gøre i den ejendoms bondegård i Håstrup hendes far sl. Laurits Nielsen Buch påboede og afdøde

(82)

** varsel til Søren Sørensen i Tyvkær at svare delefogden på KM vegne og Bertel Nielsen i Tyvkær i dag

** varsel til menige Eltang bymænd og Bjert bymænd at svare delefogden

** Hans Staffensen beskyldte Klaus Andersen og Hans Hansen Iversen for overhørighed for en ægt, de forsømte 24/8 og ikke ville age Niels Madsen slotsskriver efter slotsherrens befaling. opsat 3 uger

** navng. har synet Maren Hanskone i Tyvkær, som beretter at være slået af Søren Sørensen Brock i Tyvkær, som 2 gange slog hende til jorden, hvilket bevidnes af navng. Søren Sørensens svar fremlægges, at Bertel Nielsen og Karen og Maren Jørgensdatter borttog 4 køer, som gik og åd hans korn i hans toft, og Bertel Nielsen ville slås med ham

(83)

** Maren Lauritsdatter i Håstrup med lovværge og formynder Niels Nielsen af Frederiksodde lovbød 3.ting fjerdeparten af den selvejer bondegård i Håstrup, hendes sl. far Laurits Nielsen Buch påboede og fradøde. Mads Poulsen i Håstrup bød sølv og penge

** Maren Lauritsdatter i Håstrup med formynder Niels Nielsen solgte og skødede til Mads Poulsen i Håstrup fjerdeparten af ovennævnte gård

(84)

** Maren Lauritsdatter i Håstrup med hendes trolovede fæstemand Mads Poulsen gav Peder Nielsen Klausen i Håstrup og hendes mor Vusse Nielsdatter afkald for arv efter hendes sl. far Laurits Nielsen Buch, som boede og døde i Håstrup

(85)

** Peder Klausen i Håstrup gav Mads Poulsen afkald for arv efter hans søster sl. Else Nielsdatter Mads Poulsens hustru, som boede og døde i Håstrup

19/6 1661.

** Niels Pedersen i Møsvrå tilforordnet i herredsfogdens sted

** varsel til alle Bjert grander og bymænd at svare herredsfogden

** varsel til alle Eltang sognemænd og Rådvad sognemænd at svare delefogden i dag

(86)

** varsel til herredets sognemænd at svare delefogden på KM vegne

** Hans Staffensen delefoged delte de Rådvad mænd for deres skovhugst efter syn og vidne

** varsel til Bertel Markussen møller i Gudsø mølle mod dom at svare Søren Markussen møller i slotsmøllen i dag

** Søren Møller beskyldte Bertel møller for en broderlod, han havde annammet på skifte efter deres sl. mor Anne Bertelsdatter på deres bror Niels Markussens vegne efter skiftebrev dateret 8/4 1639. opsat 6 uger

** varsel til alle Harte sognemænd

(87)

** slotsfogdens skriftlige tiltale til de Bjert mænd fremlægges, at de i hans fraværelse er gået ind i hans gård og fjernet en buløkse uden lov og rettergang, om de ikke bør lide som for uhjemlet. opsat 6 uger

** slotsfogdens skriftlige tiltale til Brusk herredsmænd fremlægges, at da de ikke har efterkommet KM ordre om at møde ved Bregning land for at age og udskibe ved, og sandemændene og præstens medhjælpere frem for alle andre har været modvillige, om de ikke derfor bør lide, nemlig de, som bor på krongårde at have deres fæste forbrudt og selvejere deres husbondhold forbrudt. opsat 6 uger

** husfogden beskyldte de Eltang sognemænd for broer og veje på adelvejen, de var befalet at forfærdige, hvilket de ikke havde efterkommet, hvorfor de burde lide for ulydighed. En del mødte og berettede, at bro og vej var forfærdiget. opsat 6 uger

(88)

** navng. vidner, at sl. Jens Hansen i Tyvkær bortdøde i fejdetiden i armod af den årsag, fjenderne bortrøvede al den sl. mands og efterlevende hustrus gods og formue, så hans hustru Mette Svendsdatter ikke beholdt noget til skifte med deres søn Carsten Jensen men måtte søge sit brød hos fremmede folk

** Søren Sørensen Brock i Tyvkær kendte sig at være forligt med naboer og grander om trætte og iring og lovede at leve skikkeligt og vel med dem

26/6 1661.
 
(89)

3/7 1661.

** Hans Staffensen tilforordnet i herredsfogdens sted

** for dom stod Klaus Pedersen i Håstrup og sagde, at Tomis Hansen i Håstrup boelsmand havde ført adskillige trævarer ud i heden og der forhandlet dem, og som var kommet her af skovene

** syn på KM søer og damme i Koldinghus len, som fandtes at være ødelagt af fjenderne.

(90)

** varsel til alle Harte sognemænd at svare husfogden i dag

** varsel til alle Almind sognemænd at svare Hans Staffensen delefoged her i dag

** syn på de gårde i Harte sogn, hvortil der ikke er sået.

** syn på gårde i Almind sogn, hvortil der ikke er sået.

(91)

** syn på engjord til de øde gårde. 

10/7 1661.

** varsel til herredets sognemænd at svare husfogden her i dag

** Jørgen Frederiksen i Starup klagede at Christen Iversen kom imod ham udenfor Starup, da han var forvildet af polakkerne, og der fratog ham 2 heste mod hans vilje og minde. Christen Iversen svarede, at han fik hestene af ham i minde og betalte ham med klæder og kost

** husfogden 3.ting forbød alle at færdes på en vej, som gøres over hans jord og byggested under et fuldt vold

** varsel til Tomis Christensen i Lerskov og Kirsten og Else Christensdatter i Stenvad mølle

(92)

** varsel til Laust Tomsen, der tjener Jost Mortensen i Kolding, at svare delefogden her i dag

** Las Madsen i Harte vidnede, at Laust Tomsen drog fra den krongård i Rådvad, han havde i fæste og gav sig i tjeneste i Kolding, og befattede sig ikke siden med den

** Jacob Lauritsen husfoged fremlagde sin skriftlige beskyldning mod de Bjert mænd, at da han har fæstet en krongård i Bjert og opbygger og forbedrer den, hvilket en del af dem finder fortrydeligt og af hadefuldhed angivet ham til slotsherren, at han ikke vil holde deres vider og vedtægter, som han aldrig har måttet få, og som det ikke er muligt at holde, da de er gjort i en anden fredelig tid, desuden kræver de for hans forseelse øl til byen, som de kunne have til drik og fylderi, så mener han, at videbrevet ikke bør have nogen magt, men nye vedtægter samtykkes af samtlige lodsejere. opsat 6 uger

(93)

** Jep Staffensen i Stenvad mølle lod læse er registrering og vurdering efter hans sl. formand Christen Møller 26/11 1660 mellem hans hustru Else Tomisdatter og hendes børn Tomis Christensen Kirsten og Else Christensdatter. der var værdier for ialt 425 sld., som stedfaderen Jep Staffensen overdrog Tomis Christensen undtagen 40 sld., hvorimod han skulle betale kreditorerne mv.

(94)

** Tomis Christensen i Lervad på egne og søskende Kirsten og Else Christensdatter deres vegne gav Jep Staffensen i Stenvad mølle afkald for arv efter deres sl. far Christen Christensen, som boede og døde i samme mølle

(95)

** Maren Jørgensdatter i Åsbøl gav Jens Jepsen i Lilballe fuldmagt til på hendes vegne at lovbyde og bortskøde en søsterlod, hun er berettiget til i en bondegård i Eltang efter hendes sl. bror Peder Jørgensen

** Gregers Tomsen 1. ting lovbød den lod, hans hustru Anne Jørgensdatter kan tilfalde i samme gård. Mads Pedersen i Ferup lovbød sin egen og 2 søskende Karen Pedersdatter og Hans Pedersen deres lodder og Jens Jepsen lovbød fornævnte Maren Jørgensdatters lod. Hans Hansen Bull i Eltang der imod bød sølv og penge

** husfogden satte i rette og mente at bønderne burde yde deres halve forfaldne smørskyld. opsat 3 uger
 
17/7 1661.

** varsel til Maren sl. Bertel Andersens i Herslev at svare delefogden

** navng. vidner, at fornævnte Maren Bertels ikke har befattet sig med den krongård, hun tilforn påboede eller giver eller gør med de andre mænd i byen, siden de kom derfra, som havde fæstet den af hende

(96)

** Hans Staffensen mente, at hun derfor havde forbrudt sit fæste, og den kunne fæstes til andre. opsat 6 uger

** syn på stenbroen og vejen ad landevejen mellem Bjert og Kolding

(97)

** varsel til Niels Jensen i Torup Maren Jensdatter Hans Jensen og Anne Jensdatter til skifte at svare Peder Olufsen i Højrup efter hans sl. hustru Else Jensdatter

** registrering vurdering og skifte efter sl. Else Jensdatter i Højrup Peder Olufsens hustru.

(98)

** Jens Jepsen i Lilballe 2. ting lovbød sl. Peder Jørgensens ejendom i Eltang på samtlige arvingers vegne. Hans Hansen Bull bød sølv og penge

24/7 1661.

(99)

** Hans Staffensen delefoged begærede dom over Klaus Andersen i Bjert og Hans Hansen Iversen sst. for overhørighed for den ægt, som er indført for 6 uger siden, hvortil de svarede, at det ikke tilkom dem at køre

** varsel til Hans Jepsen i Højrup mod dom at svare Maren sl. Jens Hansens i Højrup her i dag

** varsel til Jørgen Frederiksen i Starup mod vidne at svare Christen Iversen i Viuf samt varsel til husfogden for svar på samme vidne

** varsel til Joen Lassen i Nebel at svare Mads Pedersen i Ferup og Gregers Tomsen i Nebel her i dag

** Mads Pedersen æskede skiftebrev efter Søren Jørgensen i Nebel af Joen Lassen på hans datter Maren Sørensdatters vegne. Hans Hansen Bull i Eltang og Mads Hansen Bull sst. vidnede, at deres sl. stedfar Peder Jørgensen i Eltang havde Joen Lassens håndskrift på 26 sld., som blev borte i fejden. Joen Lassen benægtede, at Peder Jørgensen havde hans håndskrift

** Hans Tomsen i Almind og Peder Lassen sst. vidnede, at da polakkerne var i landet, og de og Christen Iversen i Viuf boede i Starup, da var Jørgen Frederiksen, nu i Starup, hos Christen Iversen en tid lang, som forsynede ham med klæde og føde i den besværlige tid, og han fik 2 bæster derfor. Iver Iversen i Viuf vidnede, at da Jørgen Frederiksen var redet fra polakkerne, som han tjente, med de 2 heste, da afhandlede Christen Iversen ham bæsterne og fik dem i vilje og minde, og gav ham vadmel til en klædning og en skjorte derfor. Hans Hansen i Viuf vidnede, at Jørgen Frederiksen var hos Christen Iversen i Gundesbøl i Oddum sogn, der han var udflyttet for krigsfolket, og Christen Iversen holdt ham en tid lang med øl mad og anden nødtørftighed

(100)

** Hans Hansen møller i Boballe mølle på søster Maren sl. Jens Hansens vegne at Højrup beskyldte Hans Jepsen i Højrup for at have brugt 2 enge, som hendes sl. husbond og hans far sl. Hans Jensen har nydt i nogle år, og som var sat i pant for 20 rdl. af Hans Jepsens far sl. Jep Lauritsen, efter pantebrev, som er bortkommet i fejdetiden, og hvorpå der ikke er betalt en skilling, om han ikke inden 15 dage bør betale gælden. Hans Jepsen havde intet at svare derpå i dag. opsat 3 uger

(101)

** Peder Ravn på Oluf Bøgvads vegne i Høllund og hans broderkone Gertrud Hanskones vegne lovbød 1. ting den halvgård sl. Hans Mortensen påboede i Møsvrå til fædrene og mødrene slægt. Niels Pedersen i Møsvrå på Hans Jensens vegne bød sølv og penge

** Hans Hansen møller 2.ting efterlyste forskrevne pantebrev, som i fejdetiden er blevet borte for hans søster Maren sl. Jens Hansens i Højrup

** dommen over Klaus Andersen i Bjert og Hans Hansen Iversen sst. er sluttet således, at da det bevises, at de var tilsagt at age slotsskriveren til Middelfartsund, og de ikke efterkom det, bør de stå til rette for ulydighed

31/7 1661.

** Hans Hansen Nebel i Bjert stod for dom og sagde, at det var 2 forløbne kvinder, som vidnede, at hans søn kørte over husfogdens toft

(102)

** varsel til Gregers Tomsen i Nebel hans hustru Anne Jørgensdatter, Maren Sørensdatter i Nebel, Hans Pedersen i Ferup, Karen Pedersdatter i Lerskov, Jens Jensen snedker i Kolding og hans hustru Maren Pedersdatter, Maren Jørgensdatter i Åsbøl mod lovbud og skøde at svare her i dag

** Gregers Tomsen i Nebel på hustrus vegne Mads Pedersen i Ferup på egne og søskende Hans Pedersen og Karen Pedersdatters vegne samt på Maren Jørgensdatter i Åsbøl hendes vegne lovbød deres lodder i den bondegård i Eltang sl. Peder Jørgensen påboede, og som er dem arveligt tilfaldet. Mads Hansen Bull og Hans Hansen Bull derimod bød sølv og penge

** Gregers Tomsen på hustru Anne Jørgensdatters vegne og Mads Pedersen i Ferup på egne og søskende Hans Pedersen og Karen Pedersdatters vegne gav Mads Hansen Bull og hans bror Hans Hansen Bull skøde på deres lodder i omtalte bondegård

** navng. har med herredsfogden været i Herslev præstegård for at gøre regnskab mellem hr. Jens Jensen sognepræst til Herslev og Viuf sogne og hans brodersøn Palle Hansen barnfødt i Jerne præstegård om det gods hr. Jens havde under værgemål for Palle Hansen, som han har arvet efter sine forældre sl. Hans Jensen forrige sognepræst i Jerne og sl. Bodel Pallesdatter. når udgifterne til mad klæder og skolegang blev betalt, var der 20 sld. tilbage, som Palle Hansen annammede, da han var fuldmyndig 18 år gammel og gav afkald

(103)

** varsel til Hans Hansen Nebel i Bjert hans sønner Hans og Jens Hansen og hans folk mod dom at svare husfogden

** syn på en toft ved det øde boel, husfogden har i fæste i Strandhuse, hvor der var kørt 5 alen ind i en ærteager uden om et gærde. navng. vidner, at de så Hans Nebels søn kørte over toften

(104)

** husfogden fremlagde sit skriftlige indlæg, at da der er lagt en ulovlig vej over hans toft i Strandhuse, og det bevises, at Hans Nebels søn i Bjert har kørt derover, om han ikke bør lide som for et fuldt vold. opsat 3 uger

** varsel til Søren Sørensen i Tyvkær mod dom at svare Hans Staffensen delefoged på KM vegne og Maren Hanskone i Tyvkær

** Peder Ravn på Maren Hanskones vegne og delefogden på KM vegne beskyldte Søren Sørensen for hans sagefaldsbøder, for han har slået hende 3 blåslag og jordstødt hende 2 gange efter tingsvidne 12/6. opsat 3 uger

** varsel til Rasmus Pedersen i Tyvkær

** delefogden beskyldte ham for resterende fæstepenge af den krongård, han iboer, og mente han bør betale eller have fæstet forbrudt. opsat 3 uger

(105)

** varsel til Peder Olufsen i Højrup at svare delefogden, som tog 1. ting for sine egne herredsfogdens og skriverens fogedpenge, for de var overværende på skifte efter hans sl. hustru

** navng. vidner, at de så at Peder Klausen i Håstrup og Hans Sørensen sst. var i klammeri med hverandre 22/7 om nogle bæster, som havde været i kornet, men de hørte ikke noget af deres skælderier. de stod begge på egne og hustruers vegne til vedermåls ting og kendtes at være venlig og vel forligt, og de ved ikke andet end godt om hverandre

** syn på frugten og andre vækster i KM urtehave ved Koldinghus.

(106)

** Jacob Lauritsen husfoged begærede dom imod de Bjert mænd efter 6 ugers opsættelse. Jørgen Pedersen i Bjert med flere navng., som svarede, at de havde forholdt dem efter deres videbrev og pantet en buløkse fra husfogden, for han havde mere kvæg til deres fælles græsning end andre i byen, som han bør gøre dem fyldest for, og de mente ikke, de havde forseet sig mod ham. dom: da de vedstår deres videbrev, hvorefter de har frapantet husfogden en økse, og han ikke beviser, at de har taget den ulovligt, kan de ikke dømmes til at lide, mens deres vider står ved magt

** der gik dom imod sandemændene og præstens medhjælpere for de ikke har indskibet ved ved Bregning mølle. Hans Andersen i Bjert og Hans Nebel sst. med flere navng. sandemænd svarede, at de havde kørt deres part, men de var ikke hjemme, da det blev udskibet. dom: da slotsherrens brev fremlægges, at sandemænd og præstens medhjælpere ikke skal forskånes for samme vedagen, hvorimod recessen friholder præstens medhjælpere for ægter, vidste fogden ikke der udi at kende

** Peder Ravn 2. ting lovbød Hans Skyttes ejendom i Møsvrå, og Hans Jensen derimod bød sølv og penge

** efter 6 ugers opsættelse gik der dom mellem Søren Markussen i slotsmøllen og hans bror Bertel Markussen møller i Gudsø mølle, at da Bertel Markussen har annammet sin bror Niels Markussens arvelod, bør han levere den fra sig ifølge skiftebrev og gøre regnskab med sine søskende for den skade, han kan have lidt på de gældsbreve, han har annammet

(107)

7/8 1661.

** varsel til Niels Frandsen Skrædder i Tolstrup at svare Peder Nielsen i Svinholt i dag

** Peder Nielsen beskyldte ham for en klædeskjole med 31 sølvknapper, hver knap god for 7 rigsort, han havde leveret ham at vende, men ikke kan få igen. opsat 6 uger

** varsel til Jens Tomsen i Nebel mølle og Gregers Tomsen i Nebel mod dom at svare husfogden på KM vegne

** varsel til Hans Hansen Nebel i Bjert og hans søn Jens Hansen at svare husfogden i dag

** navng. Bjert mænd vidnede, at de aldrig har set Hans Hansen Nebel eller hans folk tage nogen træer på den krongårds grund i Bjert, som husfogden har i fæste

** varsel til Anne Anderskone i Strandhuse at svare husfogden i dag

** husfogden beskyldte hende for en båd, han havde lånt hende, og han mente, hun burde skaffe ham den igen. opsat 3 uger

(108)

** varsel til Peder Klausen i Håstrup og Mads Poulsen sst. at svare husfogden her i dag

** husfogden tilsagde Peder Klausen og Mads Poulsen i Håstrup at gøre lang ægt af deres fælles selvejer bondegård i Håstrup og møde lørdag morgen i Jelling og age ham til Viborg landsting

** varsel til Jacob Pedersen i Tyvkær at svare delefogden på KM vegne

** Hans Staffensen beskyldte ham for han ikke er ved den kronboel i Tyvkær, han har i fæste og ikke holder den ved lige, så den er forfalden, hvorfor han bør have sit fæste forbrudt. opsat 3 uger

** varsel til alle Bjert mænd mod syn at svare husfogden i dag

** syn på Bjert mark for græsning. der var så meget overflødigt græs, at det ikke nær kunne fortæres, da der ikke var kvæg nok i byen

** navng. Bjert mænd vidnede, at de 22/7 agede på Hans Nebels vogn i Bjert, som hans søn Jens Hansen kørte, og da han kom til det kronboels toft i Strandhuse, som husfogden har i fæste, da kørte han forbi et gærde på nogle engender og ikke på toften eller ærterne deri

(109)

** Jens Jepsen i Lilballe på Maren Jørgensdatters vegne i Åsbøl solgte og skødede til Hans Hansen Bull og Mads Hansen Bull al den lod, hun har arvet efter sin sl. bror Peder Jørgensen, som boede og døde i Eltang i den selvejer bondegård, han påboede

** Ib Jørgensen i Herslev Højrup gav sin hustrus stedfar Ebbe Madsen i Højrup afkald for arv efter sine sl. forældre Niels Tuesen og Anne Pedersdatter, som boede og døde i Højrup

** varsel til slotsherren Steen Bille imod efterfølgende syn at svare

(110)

** syn på nogle byers kornmarker. der var stor misvækst på den ringe sæd, de fattige folk havde kunnet så, idet det meste var ødelagt af tørke og solens brynde, og en del fordærvet af mus og utøj, så de kun kunne få den halve sæd igen

** efter varsel til Gregers Tomsen i Nebel og Jens Tomsen møller i Nebel mølle fremlagde slotsfogden sit indlæg, at da mølleren har malet for Gregers Tomsen efter Jørgen Andersen Hår hans accisseseddel, imod forordningen, som tilholder præsterne at udgive dem. Gregers Tomsen svarede, at kornet blev målt efter præstens fuldmægtigs seddel, og han havde betalt accissepenge, og Jens Tomsen møller svarede, at han mente, at Jørgen Hår var præstens fuldmægtig. dom: da der er malet efter andre accissesedler end forordningen tillader, bør de stå til rette

(111)

14/8 1661.

** varsel til Hans Jepsen i Højrup, Dorte Jepsdatter sst. Maren Jepsdatter med hendes husbond Niels Hansen i Nebel, Inger Jepsdatter i Frederiksodde med hendes husbond Jens Poulsen, Joen Jepsen i Herslev og Iver Nielsens søn i Herslev Niels Iversen mod vidne at svare i dag

** Hans Hansen møller i Boballe mølle på sin søster Maren sl. Jens Hansens af Højrup hendes vegne efterlyste et pantebrev, sl. Jep Hansen af Højrup havde gjort hans søsters husbonds far sl. Hans Jensen på 2 enge for 20 rdl, som er bortkommet i fejdetiden. Mads Tomsen i Højrup med flere navng. vidnede om de pantsatte enge, som blev brugt af sl. Jens Hansen og hans far sl. Hans Jensen, og om pantebrevet, hvorpå der intet var afbetalt. Hans Jepsen svarede, at han vidste, at de havde brugt engene, men han vidste ikke hvorfor

(112)

** varsel til Vusse Nielsdatter i Håstrup med husbond Peder Klausen og Kirsten Jensdatter sst. med husbond Hans Sørensen at svare delefogden

** syn på Hans Sørensens hustru Kirsten Hanskone i Håstrup, som havde et åbent sår i hovedet og et sår over øjet, som hun berettede, at Peder Klausens hustru havde slået hende med et stykke riveskaft. delefogden mente, at Vusse Nielsdatter burde betale sine bøder til KM eller lide nam. opsat 3 uger

(113)

** varsel til Hans Hansen i Eltang og Mads Hansen sst. at svare Mads Pedersen i Ferup, som beskyldte dem for 12 sld., de skyldte ham efter håndskrift, samt en sølvske, de havde lovet ham. opsat 3 uger

** varsel til Niels Madsen i Skyggebjerg, Anders Pedersen i Tyvkær, Hans Jørgensen, Jens Christensen, Poul Pedersen Suder sst. og Sidsel Mikkelsdatter i Andkær for skifte at svare til efter sl. Iver Sørensen i Tyvkær

** skifte og registrering efter sl. Iver Sørensen i Tyvkær, som er bortdød i fejdetiden i overværelse af hans efterleverske Ingeborg Pedersdatter med lovværge Søren Sørensen. der fandtes 2 gamle dyner og 2 pudevår og 1 kværn med sten, som var alt, hun beholdt efter fjendernes plynderi. der var værdier for 3½ mk, som kreditorerne ikke ville annamme, hvorfor enken beholdt dem

(114)

** varsel til Niels Pedersen i Møsvrå, Jens Pedersen sst. Kirsten Pedersdatter i Middelfart med husbond Joen Engelsteen, Else Pedersdatter i Møsvrå med husbond Hans Jensen mod lovbud at svare Gertrud sl. Hans Mortensens af Møsvrå og Oluf Mortensen i Høllund på sine 3 broderbørns vegne på den halve selvejer bondegård i Møsvrå, som Hans Mortensen tilforn påboede og fradøde, om nogen af dem har noget her imod at svare

** Gertrud Nielsdatter sl. Hans Mortensens efterleverske i Møsvrå med lovværge og Oluf Mortensen i Høllund delefoged i Jerlev herred på sine broderbørn Mads Morten og Niels Hansen deres vegne, som han er lovværge for, lovbød deres lod i den halve selvejer bondegård i Møsvrå, sl. Hans Mortensen påboede. Hans Jensen tilforn i Håstrup på egne og hustru Else Pedersdatters vegne derimod bød sølv og penge

** Gertrud sl. Hans Mortensens i Møsvrå og Oluf Mortensen i Høllund på sine broderbørns vegne solgte og skødede til Hans Jensen i Møsvrå og hans hustru Else Pedersdatter ovennævnte halve selvejer bondegård, de påboer og som er ruineret af fjenderne og næsten øde

(116)

** Hans Jensen i Møsvrå kendtes at have købt ovennævnte gård af Gertrud sl. Hans Mortensens og hendes børn Mads Morten og Niels Hansen og lover at betale dem efter hans håndskrift

21/8 1661.

(117)

** på slotsfogdens vegne med 6 ugers opsættelse begæres dom over bønderne for rest skyld og landgilde, og derfor fremlægges Steen Billes befaling til delefogderne om at fremskaffe KM landgildesmør af Koldinghus len, idet de andre len har leveret deres smør straks efter skt. Hans, desuden skal KM hø og fødenødshø straks leveres, dog skal øde forarmede og de, der nylig har fæstet og ingen avl har fået være fri derfor. Niels Pedersen i Møsvrå på egne og menige herredsmænds vegne fremlagde deres skriftlige svar, at det er den alvidende gud vel bekendt hvad nød jammer og elendighed de arme fattige berøvede har levet i og udstået i fejdetiden både af krigens hårdhed sygdom dødens borttagelse hunger og elendighed og bortrøven af deres gods og deres huse og gårde en del afbrændt og nedbrudt og de andre ganske ruinerede og øde, hvilket endnu ses, og kommissærerne har erfaret. om gud vil bevæge deres kristne øvrighed at de ville lade dem deres store nød og elendighed på til hjerte og ikke begærer noget af os vi umuligt kan efterkomme, eftersom største parten af dem søger deres brød hos fremmede folk i guds navn, hvorfor de begærer at forskånes for tiltale, indtil gud bedrer det for dem, så de kan tåle at give og gøre noget efterhånden, så de ikke af armod tvinges til at forlade deres øde og ruinerede steder. alle de fremmødte bønder gav deres mæle dertil. dom: da det befales, at bønderne skal yde noget af deres skyld og landgilde, kunne han ikke kende andet, end de bør efterkomme befalingen og levere deres rest inden 15 dage

(119)

** slotsherrens seddel til herredsfogden fremlægges, at herredstinget herefter skal holdes om lørdagen, efter forrige vanlighed, og han skal forklare hvorfor han ikke har efterkommet det efter den forrige seddel. hvorefter fogden advarede herredsmændene her i herredet retter sig derefter og søger ting om lørdagen klokken 10

31/8 1661.

** varsel til alle Bjert mænd og lodsejere imod dom at svare og Peder Grundet med flere navng. imod vidner at svare husfogden

** varsel til Niels Simonsen i Gudsø at svare Jep Mikkelsen i Gudsø

** Niels Simonsen i Gudsø forpligtede sig at betale Jep Mikkelsen skrædder sst. 7 sld. for en ulykke og skade på en hoppe, som blev ihjelstukket i hans gård

(120)

** varsel til Bertel Markussen i Gudsø mølle at svare Søren Markussen møller i slotsmøllen, samt varsel til Niels Jepsen i Strandhuse at svare Mads Hansen i Bjert

** Mads Hansen tog 1. ting til Niels Jepsen

** Søren Markussen møller i slotsmøllen ved Koldinghus tilbød sin bror Bertel Markussen møller i Gudsø mølle at ville gøre regnskab med ham om hans bror sl. Niels Markussens lod, som han har annammet på skifte efter deres sl. mor, og den skade Bertel Møller har lidt på de håndskrifter, han fik som sin lod, vil han for sin anpart afregne

** Niels Andersen Fisker i Strandhuse vidnede, at 22/7 så han at Hans Nebels søn i Bjert kørte over det kronboels toft i Strandhuse, som slotsfogden har i fæste

(121)

** varsel til Peder Olufsen i Højrup mod dele at svare Joen Jepsen i Herslev. med bevilling opsat 8 dage

** slotsfogden begærede dom imod de Bjert mænd angående deres videbrev, da han ikke kunne være til stede sidste tingdag, hvorfor han havde stævnet dem igen. Jørgen Pedersen i Bjert med flere navng. svarede på egne og deres granders vegne, at de ville forholde dem efter deres vider, og de tilbød fogden, at de ville forliges med ham, så de kunne være uden trætte og ville gøre et nyt videbrev med ham. dom: da der tilforn er dømt om deres vide, som er indstævnet til landstinget, kunne fogden ikke kende, men underdanigst indfinde det for overdommere

7/9 1661.

(122)

** varsel til Jens Høg herredsfoged at svare husfogden i dag

** Hans Staffensen i Almind og Niels Pedersen i Møsvrå vidnede, at da den tyv Las Jacobsen blev dømt og hængt her ved tinget, da lånte Jens Høg en stige af husfogden at bruge til retterpladsen og lovede ham betaling for den, som Niels Pedersens vogn hentede i Kolding. opsat 6 uger

** Jens Jepsen i Lilballe tilforordnet i dommersted i fornævnte sag

** varsel til Peder Nielsen i Svinholt at svare Niels Frandsen i Tolstrup

** Niels Frandsen, som havde haft en kjole med sølvknapper at sy for Peder Nielsen, tilbød ham kjolen, når han ville betale sylønnen, men sølvknapperne havde han i pant for penge, han havde lånt Peder Nielsen, hvis kone havde sagt, at de kunne beholde dem, til de kom til penge og kunne indløse dem

** varsel til Søren Brock i Tyvkær at svare Hans Staffensen på KM vegne i dag

(123)

** syn på en bygager på Tyvkær mark, som Søren Brock havde sået i den krongårds jord, som Jørgen Brock tilforn påboede

** varsel til Iver Nielsen i Herslev imod dom at svare Jens Høg

** Jens Høg beskyldte ham for nogle ord, han skulle have sagt i hr. Jenses hus i Herslev, at han skulle have taget hans hånd, mens han sad og sov, og underskrevet et brev. han bør bevise det eller derfor at lide som en løgner. opsat 6 uger

** slotsherrens befaling læses, at da KM forventes at komme til Koldinghus, så befales skovriderne og delefogderne i ridefogdens nærværelse at udvise til selvejerbønderne i lenet af deres egne skovparter hver så mange læs ved, som de normalt yder efter jordebogen

** efter 6 ugers opsættelse begærede Hans Hansen af Boballe mølle på søster Maren sl. Jens Hansen i Højrup hendes vegne dom imod Hans Jepsen i Højrup, som har ladet tilså 2 pantsatte enge. dom: da det med tingsvidne bevises, at sl. Jep Hansen i Højrup har pantsat engene til sl. Hans Jensen sst. for 20 rdl, som ikke er betalt, dømmes Hans Jepsen til at betale inden 15 dage eller derfor lide nam

(124)

14/9 1661.

** varsel til Hans Hansen Nebel i Bjert mod dom at svare Karen Bertelsdatter i Strandhuse og hendes datter Kirsten Pedersdatter

** Hans Staffensen med fuldmagt af Karen Bertelsdatter fremlagde sit indlæg, at da Hans Hansen Nebel for retten havde udskældt de 2 kvinder for nogle forløbne kvinder, om han ikke bør bevise sine ord. Karen Bertelsdatters sognevidne og skudsmål, som præsten og sognemændene af Eltang sogn har givet hende, at hun var viet til Jens Rasmussen, og hun har forholdt sig kristeligt mod ham, indtil han lod sig hverve som soldat, og siden har hun levet enlig med sine børn og stræbt for det daglige brød. sognevidne og skudsmål af Almind sogn fremlægges, at de intet har at klage over hende. tingsvidne af Egvad sogn fremlægges, at hun er født i Tarm af Bertel Pedersen og Anne Hansdatter, og hun har skikket sig ærligt og troligt. Hans Hansen Nebel svarede, at hendes mand var løbet fra hende, hvorimod Hans Staffensen fremlagde oberst Poul Benfeld i Kolding hans kundskab på tysk, at 3/3 1657 er Jens Rasmussen af Strandhuse hvervet og har modtaget KM penge på hånden. 11/3 har Karen Bertelsdatter forsøgt af frikøbe ham, og da hun ikke kunne, gik hun bort med bedrøvet hjerte. hvor han nu er, vidste han ikke. opsat 6 uger

(126)

** varsel til slotsfogden Niels Andersen fisker i Strandhuse Karen Bertelsdatter og Kirsten Pedersdatter sst. Peder Grundet i Bjert og Tomis Nielsen sst. imod vidner at svare Hans Hansen i dag

** navng. vidnede at 31/8, da de 8 vidnesmænd var nævnt til stokken, da hørte de at Niels Andersen fisker i Strandhuse vidnede, at han havde set Hans Hansens søn Jens Hansen køre med heste og vogn over husfogdens jordsmon i Strandhuse med en rødblisset hest for vognen

(127)

** Hans Staffensen begærede dom over Søren Sørensen Brock i Tyvkær for de slag han havde gjort Maren Hanskone sst. dom: han bør betale sine bøder til KM og bonden for så mange slag, han har gjort Maren Hanskone

** der gik dom mellem husfogden og Hans Hansen Nebel i Bjert og hans søn Jens Hansen, som skulle have kørt over husfogdens toft og ærter. dom: da der findes vidner mod vidner, skal sagen indfindes for overdommere

21/9 1661.

** varsel til Søren Pedersen i Strandhuse imod dom at svare Anders Jørgensen der forhen boede i Frederiksodde

(128)

** Hans Staffensen på Anders Jørgensens vegne tiltales Søren Pedersen, som nu boer i Strandhuse, for 16 rå huder, han havde leveret ham for nogen tid siden, som han burde levere fra sig. opsat 6 uger

** varsel til Hans Markussen rådmand i Kolding imod dom at svare ridefogden og delefogden på KM vegne, som gav ham sag for han har fæstet en krongård i Bramdrup, som han ikke har holdt folk på eller forbedret den, så den er næsten øde på den ringe bygning, som var i behold efter fjendernes ruinering, hvorfor han burde have sit fæste forbrudt og levere gården fra sig så god, som den var, da han annammede den. opsat 6 uger

28/9 1661.

** Jens Jepsen i Lilballe tilforordnet i herredsfogdens sted

(129)

** varsel til Maren sl. Anders Tomsens i Dons mod dom at svare Anders Pedersen Grøn i Egtved

** Anders Grøn beskyldte hende for 9 sld., hun skyldte hende, hvorimod svarede Peder Ravn herredsskriver på Maren Hanskones vegne, at Anders Grøns hustru var hende en del penge skyldig, så efter regnskab var gjort, skyldte hun ikke Anders Grøn meget, og han burde bevise hvor meget, hvilket han ikke ville fragå. opsat 6 uger

** Hans Staffensen begærede dom over Vusse Peder Klausens i Håstrup for 2 sår, hun havde gjort Kirsten Hanskone sst. dom: hun bør betale sine bøder til KM og bonden inden 15 dage

5/10 1661.

** varsel til Anne Anderskone i Strandhuse imod dele at svare husfogden her i dag 8 dage 3 uger og måned

(130)

12/10 1661.

** varsel til Jens Høg herredsfoged at svare Jacob Beck husfoged i dag

** varsel til Jens Jepsen i Tolstrup at svare Søren Jensen i Middelfart på Kirsten Christensdatters vegne i Tolstrup samt delefogden på KM vegne mod syn og klage

** Søren Jensen på Kirsten Christensdatters vegne gav last og klage over Jens Jepsen i Tolstrup og hans hustru Anne Bertelsdatter, som 3/9, da hun var gået ud for at hente sin mors ko, mødte hende med koen i hånden og skældte hende ud med skældsord og banden, og de havde begge slået hende og slået hende til jorden, så hun næppe var undkommet dem med livet. navng. aflægger syn på hendes 7 sår

(131)

** Her foruden gav Søren Jensen last og klage på Jens Jepsen i Tolstrup og hans hustru Anne Bertelsdatter, at dersom Kirsten Christensdatter ikke kommer til hendes rette førlighed igen eller dør inden år og dag af samme slag, da bør de svare dertil og stå til rette. Jens Jepsen benægtede ved højeste ed, at han aldrig havde slået hende, men det burde bevises

** varsel til Hans Suol i Kolding imod vidner at svare husfogden

** navng. vidner, at Hans Suol i Kolding sagde til husfogden for retten, at han var svært streng, da han tiltalte ham på KM og kirkens vegne

** navng. fra sognene afhjemler herredsvarsel til bymændene at svare husfogden

(132)

** Søren Jensen i Middelfart fremlagde badskær Jens Nielsens kundskab af Middelfart om Kirsten Christensdatters tilstand. hendes hoved er ilde medtaget, så han ikke ved, om hun kommer til sin førlighed, idet hendes hoved er skilt ad og issen er sunket, så det undrer ham, at hun er kommet levende derfra. Jens Jepsen benægtede ved sin højeste ed, at han aldrig havde slået hende med hånd eller kæp

** Jacob Lauritsen Beck slotsfoged og ridefoged i Brusk herred spurgte herredsmændene, om det ikke er bevist at husfogderne på Koldinghus altid har nydt olden, vindfælder og græsning i KM dyrehave ved slottet og har haft tilsyn dertil samt nærliggende skove, og om de ikke på KM vegne har haft at befale bønderne ægt og arbejde. navng. 24 dannemænd svarede, at dette var dem vitterligt. han spurgte dem om de havde hørt at han havde skudt dyr på vildtbanen, når han i KM ærinde red der igennem med bøsse for usikkerhed for fremmede skytter og andre, og om han ikke havde haft flittigt indseende med vildtbanen, hvortil de 24 mænd svarede, at de havde hørt fremmede skytter skyde på vildtbanen, men de havde ikke hørt ham skyde

(133)

** husfogden befalede sognefogderne ikke at udgive nogle vogne til ægt uden de har KM ordre dertil

** Hans Jørgensen Giesen i Bregning begærede at dannemænd ville meddele ham deres vidne og kundskab, hvorledes den halve bondegård i Tolstrup, som tilhører ham, i fejdetiden er nedbrudt og øde, og om de ved andet end ærligt om ham. 24 navng. dannemænd svarede, at gården blev nedbrudt af krigsfolkene, så der intet bygning eller tømmer findes derpå, og de ved kun ærligt om ham. Søren Jensen borger i Middelfart vidnede, at han havde boet på Hans Jørgensens gård henved 8 år før fejden, og han ved kun ærligt at beskylde ham

(134)

** Erik Bendsen af Bjert vidnede, at Hans Suol borger i Kolding havde sået en ager på Bjert mark af den krongårds jord hans søster Karen Nielskone i Bjert påboer forgangen år og indeværende år, navng. vidnede det samme, men de vidste ikke om han såede til halvs med sin søster eller hvor kornet blev af

(135)

** navng. var 20/2 1660 forsamlet til registrering og vurdering i Ebbe Madsens hus i Højrup efter hans hustru sl. Anne Pedersdatter. Ebbe Madsen og hans sl. hustrus gods og formue blev bortrøvet af krigsfolket, både det han havde ført til Fyn og det han beholdt hjemme undtagen ovennævnte ringe gods. varsel til Peder Sørensen gartner i Kolding. ved landstinget var varslet Karen Nielsdatter og Maren Jørgensdatter, som er Ebbe Madsens steddøtre

(136)

**  Peder Olufsen i Højrup 3.ting forbød alle at komme i hans selvejer bondegård Abildgård i Højrup, og hvis nogen træffes med frugt eller andet, som de vil borttage og deraf fanger skade, da at have skaden for hjemgæld

** landstings varselsseddel fra Viborg landsting fremlægges at alle og enhver, som forskrevet står, er givet varsel

19/10 1661.

** sagen mellem husfogden og Jens Høg herredsfoged angående den stige er fremdeles opsat 14 dage

** Hans Jepsen i Højrup begærede samfrænder opnævnt til at sætte og taksere hans sl. forældres halve bondegård i Højrup, da hans far sl. Jep Hansen i Højrup bortdøde i fejdetiden og bondegården er ruineret af fjenderne og der er en del gæld. navng. samfrænder opnævnes til vurdere gården og gøre udlæg for sl. Jep Hansen og hans hustru Anne Jensdatter deres gæld. navng. kreditorer og arvinger stævnes. varsel ved landstinget til sl. Jep Hansen og sl. Anne Jensdatters søskende og søskendebørn

(138)

26/10 1661.

** varsel til Anders Hansen i Bjert, Hans Olufsen Ravn, Iver Staffensen og Maren Jensdatter sst. mod dom at svare KM delefoged her i dag

** Peder Sørensen gartner i Kolding på sin hustru Maren Hansdatters vegne og hendes bror Peder Bertelsen begge barnfødte i Eltang gav deres stedfar Tomis Jensen i Eltang afkald for arv efter deres mor sl. Dorte Jensdatter, som boede og døde i Eltang

** Hans Sørensen i Håstrup på sin hustrus Kirsten Jensdatter og hendes søster Karen sl. Søren Pedersens deres vegne 1.ting lovbød de lodder, som de har arvet i den halve bondegård i Håstrup efter deres sl. far Jens Torsen. Mads Andersen, der tilholder i Håstrup bød sølv og penge

(139)

** navng. 12 samfrænder vidnede, at de var forsamlet i Herslev Højrup for at sætte og taksere den halve selvejer bondegård, sl. Jep Hansen og hans hustru sl. Anne Jensdatter påboede. deres efterlevende arvinger var til stede, nemlig: Hans Jepsen og Dorte Jepsdatter med bror og lovværge Joen Jepsen i Herslev Maren Jepsdatter i Tavlov Nebel med husbond Niels Hansen, Jens Poulsen i Frederiksodde på hustru Inger Jepsdatters vegne samt sl. Else Jepsdatters søn Niels Iversen med sin far og formynder Iver Nielsen i Herslev. samfrænderne takserede ejendommen. tingsvidne 8/12 1660 fremlægges, at de sl. folks rørende gods blev frarøvet dem af krigsfolkene, så der ikke findes andet at betale kreditorerne med end deres halve selvejer bondegård. bortskyldig gæld krævedes. bla. Jørgen Andersen Hår for gæld til hans sl. far Anders Jørgensen Hår på 36 sld. dateret 31/10 1650 ialt 162 sld. mod ejendommens ansatte værdi 100 sld., men en del af kreditorerne afkortede deres fordring, så der blev 12 sld. til arv. de øvrige arvinger overtalte deres bror Hans Jepsen at han skulle blive ved deres gård, at den ikke skulle komme i fremmede hænder. Jørgen Hår fremlagde tingsvidne 11/6 1638 at sl. Jep Hansen havde pantsat en eng til sl. Anders Jørgensen, som kaldes Hørilds eng for 42 sld., han skyldte ham. varsel til kreditorer og arvinger bla. Else Bertels i Korsør hendes børn samt landstingsvarsel til næste frænder

(141)

** Hans Jepsen i Herslev Højrup lovede at betale sin bror Joen Jepsen i Herslev 25 sld. som han skyldte ham, og han lovede at holde ham skadesløs for det børnegods Joen Jepsen annammede for sl. Bertel Hansens børn i Korsør, som er indkommet i fællesboet

(142)

** Endnu forpligtede Hans Jepsen sig at give sin søster Dorte Jepsdatter 20 rdl for det, hun blev bevilget i deres fædrene ejendom og til ihukommelse efter sine sl. forældre

2/11 1661.

** varsel til Maren Jensdatter i Bjert Anders Hansen, Hans Olufsen Ravn og Iver Staffensen sst. imod dom at svare borgmester Panch i Kolding

** Hans Staffensen på borgmester Morten Nielsen Panch i Kolding hans vegne fremlagde hans skriftlige indlæg, at han har fæstet en gård i Nør Bjert, som Jens Sørensen tilforn iboede, hvorpå der er blevet opbygget et hus uden hans vilje og minde, og hans fæstebrev fremlægges. Hans Staffensen mente Maren Jensdatter, som berettes at have ladet huset bygge bør skaffe hjemmel dertil, hvortil hun svarede, at hun havde ladet sit opsætte på den krongård, hendes sl. far påboede, eftersom borgmesteren har haft den i fæste så længe og ikke opsat noget bygning derpå, så hun mente hun måtte være samme så nær som nogen anden og ville give og gøre deraf som en anden, for det også var hendes fædrene sted. opsat 6 uger

(143)

** navng. vidner, at den bondegård i Eltang sl. Peder Gødesen påboede blev af fjenderne afbrændt og al hans gods blev af krigsfolkene bortrøvet, så den sl. mands hustru Anne Peder Gødesens nu lever i armod og fattigdom

** Hans Iversen lovbød 2. ting sin hustrufar sl. Jens Torsens ejendom i Håstrup. Mads Andersen derimod bød sølv og penge

(144)

** efter 6 ugers opsættelse gik der dom mellem Hans Staffensen delefoged og Søren Pedersen i Strandhuse, som beskyldes for 16 huder, han har fået til forvaring af Hans Jørgensen i Frederiksodde. dom: han bør levere huderne fra sig eller lide dele

** Hans Staffensen fik dom over Hans Markussen rådmand i Kolding, som har fæstet en krongård i Bramdrup og ikke har indtaget den eller besat den med folk. dom: han bør have den i øvrighedens minde, om han vil beholde den, eller øvrigheden kan fæste den til hvem, de vil

9/11 1661.

** Niels Pedersen i Møsvrå tilforordnet at besidde retten

** varsel til Poul Pedersen i Tyvkær mod dom at svare Henning Nielsen sst.

** Henning Nielsen beskyldte ham for 7 sld. gæld ifølge håndskrift. opsat 6 uger

16/11 1661.

** varsel til Niels Simonsen i Gudsø, Søren Mogensen i Viuf, Las Pedersen sst. og Karen sl. Søren Pedersens datter Maren i Håstrup mod lovbud at svare Hans Sørensen i Håstrup

** Hans Sørensen 3.ting lovbød al den lod hans hustru Kirsten Jensdatter og hendes søster Karen Jensdatter arvede efter deres sl. far Jens Torsen i den halve bondegård i Håstrup, han påboede. Mads Pedersen i Håstrup stod til vedermåls ting

(1)

(Eftersom papiret i denne tingbog er udskrevet, er den forbedret med 20 blade papir)

23/11 1661.

** varsel til Hans Hansen Bull i Eltang imod dom at svare Tomis Nielsen i Eltang her i dag

** Tomis Nielsen i Eltang gav ham Hans Hansen sag for 7 skp. rug, han har annammet til sin stedfar sl. Peder Jørgensen, som han lånte. opsat 6 uger

** navng. af alle sogne gav herredsvarsel til navng. bønder at svare delefoged Hans Staffensen på KM vegne

(2)

** Hans Staffensen beskyldte dem for resterende skyld og landgilde 1661. En del svarede, at de ikke vidste, hvad de var tillagt at udgive og begærede opstand. opsat 14 dage

** varsel til Søren Pedersen og Anders Pedersen i Strandhuse imod dom at svare husfogden i dag

** husfogden beskyldte dem for de havde fisket og draget vod i Kolding å inden for KM frihed og samtidig blev deres vod frapantet dem. de burde skaffe hjemmel og tilladelse, eller have deres vod forbrudt. opsat 6 uger

** Hans Sørensen i Håstrup på hustru Kirsten Jensdatter og hendes søster Karen Jensdatter sl. Søren Pedersens efterleverske deres vegne solgte og skødede til Mads Andersen, der tilforn boede i Vendsyssel, den halve selvejer bondegård i Håstrup, deres far sl. Jens Torsen påboede

(4)

** Mads Andersen, som tilforn boede i Vendsyssel, og Hans Sørensen i Håstrup på hustru Kirsten Jensdatters vegne og Karen Jensdatter sl. Søren Pedersens efterleverske sst. kendtes at være kommet i forhandling med hverandre, at Mads Andersen skulle have Karen Jensdatter til ægte, hvorfor de havde gjort ham skøde på deres fædrene ejendom, hvor imod Mads Andersen lovede at betale en del af hendes far sl. Jens Torsens gæld

30/11 1661.
 
(5)

** varsel til navng. kirkeværger i sognene bla. Jørgen Hår i Nebel og Hans Kuod i Håstrup Smidstrup mod dom at svare delefogden, som beskylder dem for de ikke har indleveret kirkens regnskab for 1656. opsat 6 uger

** varsel til Maren sl. Bertel Hansens i Eltang og hendes børn og Hans Andersen i Bjert hans hustru Hans Markussen i Kolding og hans hustru Hans Bertelsen sst. Peder Hansen i Påby imod lovbud at svare Jens Eskesen i Nagbøl

** varsel til Jens Jepsen i Tolstrup og hans hustru Anne Bertelsdatter mod beskyldning og dom at svare Søren Jensen borger i Middelfart på Kirsten Christensdatters vegne i Tolstrup

** Søren Jensen fremlagde sit indlæg mod Jens Jepsen og hans hustru, som har slået Kirsten Christensdatter i hoved og tinding, om de ikke derfor bør bøde for slagene.ialt 7 sld. klage og synsvidne af 12/10 fremlægges. tingsvidne med udtalelse af badskær af 12/10 fremlægges. Jens Jepsens underskrevne bevis fremlægges, at han er forligt med Kirsten Christensdatters mor Johanne Mikkelsdatter på hendes datters vegne og forpligter sig at betale 4 rdl. eller 6 sld. opsat 6 uger

(8)

** på Jens Eskesens hustru i Nagbøl Kirsten Christensdatters vegne blev lovbudt hendes arvelod i sin fædrene gård i Lilballe, Jens Jepsen påboer efter sin søster sl. Maren Christensdatter Jens Jepsens hustru. Jens Jepsen derimod bød sølv og penge

** husfogden lod læse slotsherren Steen Billes brev, at da kommissæren har sat bønderne i Koldinghus len for landgilde, og han nu erfarer at herredsfogden har opsat KM sager i 6 uger, da begærer han at fogden straks uden forhold og undskyldning dømmer, da deres landgilde er forfalden til Martini, såfremt fogden ikke selv vil svare dertil. Jens Høg herredsfoged begærede tingsvidne

7/12 1661.

(9)

** varsel til Jep Skrædder i Gudsø Anders Sørensen Niels Svendsen og Hans Jepsen sst. imod dom at svare Jacob Tomsen i Søholm herredsfoged i Elbo  herred

** syn på Nebel mølle, som er afbrændt af fjenderne. mølleværket er så forbrændt, at de ikke synes det er forsvarligt for nogen. mølleren Jens Tomsen har bygget et lidet skjul over kværnen af el bøg og nogle forbrændte stykker træ. møllen har ganske ringe at male, da Nebel sogn, som den har sin meste malen af, er afbrændt og næsten øde uden 4 steder

(10)

** Jacob Tomsen herredsfoged i Elbo herred beskyldte de Gudsø mænd for deres anpart korntiende til KM og kirken, som Jacob Tomsen har i fæste i Tavlov sogn. dom: de blev tildømt at levere ham hvad enhver kan tilkomme

** varsel til menige Vilstrup mænd og grander imod syns afhjemmelse at svare Hans Staffensen delefoged her i dag

** syn på gårdene i Vilstrup, om de havde andet hustømmer end der var faldet ned af deres egne gårde, men de fandt intet. Peder Hansen i Vilstrup blev spurgt, om han vidste nogen, som skulle have fjernet tømmer af den gård, sl. Peder Lassen påboede, hvortil han svarede, at han tog ikke vare derpå, men sognefogden havde fri gård for ægt og arbejde og derfor burde at have tilsyn med sådant

** Hans Staffensen delefoged begærede dom for skyld og landgilde, kommissærerne havde pålagt bønderne i herredet og fremlagde restans, bla. Laurs Simonsen og Søren Simonsen i Dons. alle navng. møllere i herredet mødte og svarede, at da møllernes landgilde plejede at blive klareret Phillippi Jacobi dag, begærede de, at de ikke blev dømt, før de havde søgt KM om hjælp, idet de forgangen år om foråret var kommet til øde og afbrændte møller, foruden Dons mølle alene her i herredet, hvor møllestenene var brændt sønder, så de begærer syn på alle møller. desuden har bønderne så godt som intet at lade male. dom: Bønderne og møllerne bør betale inden 15 dage eller at lide nam af deres bo og gods
 
(13)

14/12 1661.

** varsel til Søren Sørensen Brock i Tyvkær at svare Hans Staffensen i dag

** varsel til Mads Andersen i Håstrup imod vidne at svare Hans Sørensen i Håstrup her i dag

** Hans Sørensen i Håstrup fremlagde Mads Andersen, født i Hune torp i Vendsyssel, hans håndskrift til Hans Sørensen på 20 sld., hans hustrus arvelod i hendes fædrene bondegård i Håstrup

(14)

** Hans Staffensen beskyldte Søren Brock i Tyvkær for husfogdens skriverens og egne fogedpenge for skifte efter hans formand. opsat 6 uger

** Søren Nielsen i Bramdrup lovede at betale Jens Høg sine fogedpenge for skifte efter sl. Oluf Velling i Bramdrup

** på borgmester Morten Panchs vegne i Kolding efter 6 ugers opsættelse begæredes dom over Maren Jensdatter i Bjert med flere for det hus, hun har ladet opsætte på den krongårds byggested i Bjert, som borgmesteren har i fæste. dom: da Hans Staffensen i rette sætter, om hun ikke bør lide som for andet uhjemlet, hvilket synes ærerørigt, så vidste fogden ikke derpå af kende men indfinder det for overdommere

21/12 1661.

(15)

** Søren Pedersen i Hesselballe og Bunde Hansen sst. 3.ting tilbød Starup og Fredsted bymænd, at såfremt de med de andre sognemænd ville betale dem den fæste, de havde udgivet for Starup kirkes tiendekorn, de havde fæstet på kærven af slotsherren, samt udgive den årlige afgift, da ville de lade dem nyde dette tiendekorn

** varsel for sl. Peder Lassens bopæl i Starup sl. Mads Jensens bopæl og hr. Alberts bondegård imod dette vidne at svare

** skifte og registrering efter sl. Peder Jessen, som boede i Vilstrup i et lidet hus, som var opsat på den sl. mands gårds byggested, da den forrige bygning var afbrændt af fjenderne. den sl. mands efterleverske Mette Sørensdatter overværede skiftet, samt af arvingerne den sl. mands søster Kirsten Jesdatter i Kolding med sin svoger og lovværge Jens Hansen sst. Mette Sørensdatter fremlagde en håndskrift til hendes første mand sl. Niels Eriksen dateret 12/11 1652. gæld fordres. kontrakt mellem Mette Sørensdatters søn Jens Nielsen, der tjener i København, og hans stedfar sl. Peder Jessen, dateret 19/6 1656, for hans fædrene arv på 40 sld. fremlægges. enken lovede at betale kreditorerne mod at beholde gården. varsel til Kirsten Jesdatter og Maren Jesdatter i Kolding

(17)

** på Henning Nielsen af Tyvkær hans vegne fordres dom over Poul Pedersen sst. for 7 sld. gæld. dom: han bør betale inden 15 dage

(1)

tingbogens autorisation 1662

** ransnævninge.

** Helligbrødenævninge.

(2)

11/1 1662.

** syn på slotsmøllen ved Koldinghus og Borre mølle syn fortsat. begge møller var afbrændt af svenskerne

(3)

** Jens Eskesen i Nagbøl på hustru Kirsten Christensdatter barnfødt i Lilballe hendes vegne solgte og skødede til Jens Jepsen i Lilballe hendes arvelod efter hendes sl. søster Jens Jepsens hustru sl. Maren Christensdatter i den selvejer bondegård, han påboer

(5)

** varsel til Søren Nielsen i Bramdrup imod vidne og tilbud at svare Jørgen Pedersen i Bjert her i dag

** Jørgen Pedersen 3.ting æskede skifte af Søren Nielsen efter hans hustru sin søster sl. Else Pedersdatter, så hendes børn måtte vederfares ret. Søren Nielsen svarede, at så snart han kan få en landstings varselsseddel, vil han gerne efterkomme det

18/1 1662.

** varsel til slotsherren Steen Bille imod syn at svare her i dag

** syn på Landerupgård, som er øde, da den er blevet afbrændt i fejden og var øde indtil påske, da Jens Feddersen antog den

(6)

** varsel til Hans Olufsen Ravn i Bjert Hans Andersen sandemand Anders Hansen Mørk og Jørgen Pedersen sst at svare hus og delefogden på KM vegne

** navng. vidner, at sl. Søren Madsen i Eltang døde i fejdetiden, og hans gods og formue blev bortrøvet og hans gård afbrændt, så hans efterladte hustru med hendes små børn derover er kommet i største armod og elendighed, og dersom barmhjertige medlidende kristne ville vise barmhjertighed og give hende en ringe almisse, skulle slig velgerning ikke blive ubelønnet af herren

(7)

** de samme vidner om Dorte sl. Niels Jensens i Eltang det samme som forskrevet står om Maren sl. Søren Madsens

** vurderingsmænd opnævnes til skifte efter sl. Peder Mogensen i Viuf

** delefogden på KM vegne beskyldte Hans Olufsen Ravn i Bjert Hans Andersen sandemand, Anders Hansen Mørk og Jørgen Pedersen sst. for de mod tilladelse har solgt af den skovpart, der ligger til Bjert by, som er uskiftet og tillader alle lodsejerne en andel ved til en skipper, hvorfor de bør stå til rette. opsat 6 uger

25/1 1662.
 
(8)

** varsel til Jørgen Mikkelsen i Amhede Dorte Mikkelsdatter i Rugsted med sin husbond Tomis Pedersen i Rugsted herredsfoged i Jerlev herred og Maren Mikkelsdatter i Hesselballe med husbond Bunde Hansen, Jens Mikkelsen i Viuf, Hans Mikkelsen sst. Mette Mikkelsdatter, Lene Mikkelsdatter og Anne Mikkelsdatter sst. mod dom at svare Gregers Tomsen i Nebel her i dag

** Gregers Tomsen på sin søster Gertrud Tomisdatters vegne mod forskrevne Mikkel Jensen Basse i Viuf og hans sl. hustru Mette Mikkels deres børn og arvinger fremlagde sin beskyldning på 30 rdl, som hans søster lånte sl. Mette Mikkels nogle år før svenskernes indfald, og deres søn Jens Mikkelsen gav hende sin håndskrift derpå i fejdetiden i sl. Anders Jørgensens hus i Nebel, som siden af fjenderne er blevet forødet, men pengene blev fordret på skiftet efter de sl. folk 6/2 1661. Jens Mikkelsen svarede, at han mente Gregers Tomsen på skiftet er blevet fornøjet for pengene. opsat 6 uger

(9)

** varsel til Niels Pedersen i Møsvrå mod dom at svare Klaus Pedersen i Håstrup her i dag

** Klaus Pedersen beskyldte ham for sin mors årlige aftægt ifølge tingsvidne 9/8 1645, som fremlægges, at Lone Peders har opladt den krongård, som hun og hendes sl. husbond Peder Olufsen iboede, til ham mod aftægt. opsat 6 uger

(10)

** Christen Andersen møller i Vingsted mølle og hans bror Anders Andersen i Dons gav deres stedfar Jørgen Klausen møller i Dons mølle afkald for deres egen og deres bror Jens Andersens arv efter deres far sl. Anders Jensen, som boede og døde i Dons mølle

(11)

** Jørgen Klausen møller af Dons mølle kendte sig at skylde sin stedsøn Jens Andersen 10 sld. arv efter hans far sl. Anders Jensen

** varsel til slotsherren Steen Bille at svare imod vidne, som Hans Kuod i Håstrup agter at forhverve

(12)

** navng. vidner, at Hans Jensen Kuod i Håstrup i forleden fejdetid blev forjaget fra hus og hjem og hans formue blev bortrøvet af krigsfolket og hans bondegård ruineret, så den fattige mand, der tilforn havde god middel og formue, er derover kommet i armod

** registrering og skifte i Viuf efter sl. Peder Mogensen, som bortdøde i fejdetiden, i den sl. mands bondegård i overværelse af hans efterleverske Lene Mikkelsdatter med sin svoger og lovværge Tomis Pedersen i Rugsted herredsfoged i Jerlev herred og deres børn Mogens Pedersen med sin morbror og værge Jens Mikkelsen i Viuf. håndskrift til Lene Mikkelsdatters far sl. Mikkel Basse på 80 rdl dateret 26/10 1647 fremlægges. desuden fandtes en kiste og et skrin, som Lene Mikkelsdatters forældre havde givet hende til brudegave, som hun mente efter gammel maner at måtte beholde uden skifte. bortskyldig gæld. til kreditorerne blev der for hver dalers gæld 30 skilling. Hans Mogensen med bror og formynder Søren Mogensen i Viuf fordrede børnepenge 170 dlr, som sl. Peder Mogensen skulle have annammet under hænder for ham. varsel til Hans Mogensen, Søren Mogensen og deres farbror Las Pedersen i Viuf

(15)

1/2 1662.

** varsel til sl. Hans Pedersens børn i Tyvkær Oluf Hansen, Hans Hansen og Ingeborg Hansdatter samt til deres farbrødre og formyndere Anders Pedersen i Tyvkær og Poul Pedersen sst. imod vedkendelse og tingsvidne Jens Christensen sst. agter at gøre på hustrus vegne og svare her i dag
 
** Jens Christensen i Tyvkær fremlagde 2 pergamentskøder, det første udstedt af tinget 12/6 1619, at Else Olufs i Smidstrup med sin husbond og rette værge Anders Jørgensen har skødet til Oluf Nielsen i Tyvkær og hans hustru Ingeborg Olufs så meget ejendom, som hun har i den otting jord på Tyvkær mark og hun arvede efter hendes sl. sønner Peder Olufsen og Hans Olufsen og ellers hvad hun har købt deri. det andet skøde udstedt af tinget 22/10 1625, at Hans Smed i Pjedsted og hans hustru Anne Olufsdatter har skødet til Oluf Nielsen i Tyvkær og hans hustru Ingeborg Olufs den lod, som de har i samme otting. Jep Nielsen smed i Velling har skødet fra sig og hustru Maren Olufsdatter til Oluf Nielsen og hustru den anpart han har i den otting jord på Tyvkær mark. efter disse skøder vedkendte sig Jens Christensen på sin hustru Maren Iversdatters vegne i halvparten af fornævnte bondeotting jord, som sl. Hans Pedersen og hans hustru sl. Bodel Hanskone på nogle års tid har haft i brug, en fuld søsterlod. hvilken halve otting jord sl. Bodel Hanskone med sine søskende sl. Jørgen Olufsen og Jens Christensens hustru Maren Iversdatter til hobe arvede efter deres sl. mor Ingeborg Olufs. dernæst vedkendte han sig på hustrus vegne i samme bondeotting så vidt hendes søsterlod kan bedrage og hun med sin søster sl. Bodel Hanskone er arveligt tilfaldet efter deres bror sl. Jørgen Olufsen, som han har arvet efter sin far sl. Oluf Nielsen og mor sl. Ingeborg Olufs. Jens Christensen forbød alle at befatte sig med hans hustrus arvelodder

(16)

** varsel til Jens Christensen i Tyvkær og hustru Maren Iversdatter imod vidner at svare Poul Pedersen og Anders Pedersen i Tyvkær på deres brors sl. Hans Pedersens børns vegne

(17)

** Bertel Nielsen i Tyvkær med flere vidnede, at sl. Hans Pedersens og hans hustru sl. Bodel Olufsdatter i Tyvkær har haft og brugt den bondeotting jord på Tyvkær mark, som Jens Christensen på hustru Maren Iversdatters vegne vedkender sig arvelodder i, ulast og ukæret over 24 år. Jens Christensen svarede dertil, at hans hustrus forrige husbond har påanket, at sl. Hans Pedersen brugte omtalte otting jord. hendes arvelod har stået hen indtil nu, hvor hun nu ved ham får børn

** varsel til Christen Hansen i Bramdrup imod forbud og vidne at svare

** Jørgen Pedersen i Bjert 3. ting forbød Christen Hansen i Bramdrup at bruge noget af sine søsterbørns ejendom i Bramdrup i skov eller mark, hvortil han svarede, at så mente han, at Jørgen Pedersen burde udgive for søsterbørnenes part i ejendommen af den udgift, som er pålagt ejendommen. Jørgen Pedersen svarede, at det ville han efterkomme

(18)

8/2 1662.

** husfogden tilsagde herredsmændene, at de lader deres ved blive ydet, såfremt de ikke vil stå til rette

** navng. vidner, at Jens Hansen i Møsvrå blev rent udplyndret i fejden og har siden levet i armod i sin ruinerede bondegård til 14 dage før jul, hvor gården ved ulykkelig ildsvåde afbrændte med det ringe gods, de igen havde samlet, så han med hustru og små børn er kommet i største armod, så han må søge fromme medlidende kristne, om de vil betænke ham

(19)

** samme vidner, at Henrik Jørgensen i Vilstrup blev også i fejdetiden frarøvet al hans gods og formue, hvorover han er kommet i armod etc.

** Hans Andersen sandemand i Bjert kender sig at skylde Elisabet sl. Henrik Ravns i Kolding og hendes børn 112 sld., og han forpligter sig og hustru Mette Bertelsdatter og deres arvinger at betale hende pengene og forpligter sig til ikke at sælge eller pantsætte hans bondegård, før dette pant bliver betalt

(20)

** Niels Olufsen Basse i Håstrup kendte sig at skylde Niels Madsen i Skyggebjerg 50 sld. og lover at betale dem om 20 år, hvorimod han pantsætter en bondetoft

(21)

** Niels Olufsen Basse i Håstrup tog i hånd Peder Jensen Ravn tingskriver på hans hustru Anne Pedersdatters vegne og pantsatte til hende tredieparten af den halve bondegård, han iboer, for 200 sld. for det gods og formue, hun har indført, da de kom i ægteskab

(22)

** syn i Almind skov for vindfælder og rodhuggede træer

(23)

15/2 1662.

** navng. i hvert sogn giver herredsvarsel til bymændene at svare ridefogden og delefogden på KM vegne her i dag

(24)

** varsel til Viuf sognemænd at svare ridefogden og delefogden i dag

** Hans Staffensen tilsagde menige herredsmænd inden 8 dage at lade deres broer og veje ad landevejen færdiggøre, såfremt de ikke vil stå til rette

** Hans Staffensen beskyldte Hans Madsen i Herslev for herredsfanen, han annammede før fejden og ikke vil levere fra sig. opsat 6 uger

** Hans Staffensen beskyldte Jens Jepsen i Tolstrup og hans hustru Anne Bertelsdatter for slag og sår, de har gjort Kirsten Christensdatter af Tolstrup efter klage og synsvidnes indhold. opsat 6 uger

** Jens Jørgensen dommer i efterskrevne sag

** husfogden fremlagde sit skriftlige indlæg, at han har ladet stævne Hans Hansen i Stenderup og Knud Terkelsen i Lilballe, da hans formand sl. Hans Bull i Lilballe har været kirkeværger for Eltang kirke med Hans Hansen i Stenderup for at de kan forklare kirkens regnskab for de foregående år. opsat 6 uger

(25)

22/2 1662.

** navng. opnævnes til vurderingsmænd til skifte i Skovsgård

** navng. opnævnes til vurderingsmænd til skifte efter sl. Søren Madsen i Eltang

** Jens Jørgensen, der nu boer i Tyvkær, og Birgitte Jensdatter sst. vidnede, at de var i Vosnæsgårds stald, hvor de så Søren Rasmussen Bondes ladekarl sst. overfaldt Rasmus Andersen i Engelsborg i øster Lisbjerg herred og slog ham med en stang. sårene er beset af synsmænd og synet afhjemlet ved øster Lisbjerg ting 6/11 1661. varsel til ladekarlen samt Mikkel Rasmussen Kock på Vosnæsgård

(26)

** Birgitte Jensdatter i Tyvkær vidnede at det led som Esben Andersen på Vosnæsgård har haft Rasmus Andersen Tømrer i Engelsborg i Rans forfølgning, det var hendes og hendes sl. mands Las Rasmussens led, som hængte for gyden til deres gård, og det tilhørte ikke Esben Andersen eller hans husbond, og da hun flyttede fra stedet, bad hun Rasmus Andersen om at forvare leddet og andet ved stedet, at det ikke skulle blive bortstjålet. varsel til Erik Rosenkrantz til Vosnæsgård og Esben Andersen sst. med flere navng.

(27)

** Disse 2 vidner tog Rasmus Andersen i Håstrup beskrevet på Rasmus Andersen Tømmermands vegne af Engelsborg

1/3 1662.

** sagen mellem husfogden og de Bjert mænd om det ved de har solgt af deres skov er med bevilling opsat 8 dage

** Niels Pedersen i Møsvrå tilforordnet i dommersted

** registrering og vurdering i Kolding efter Søren Nielsens hustru i Bramdrup sl. Elisabet Pedersdatter hos Henrik Jacobsen Hegelunds, hvor deres gods var indsat for krigsfolkenes plyndring i overværelse af Søren Nielsen samt den sl. kvindes datter Dorte Hansdatter i Lilballe med morbror og lovværge Jørgen Pedersen i Bjert, og angav at have en broder Peder Hansen, som var udenlands. registrering og bortskyldig gæld. kontrakt dateret Kolding 20/4 1653 mellem Søren Nielsen og hans stedbørn Peder Hansen, Hans Hansen og Dorte Hansdatter fremlægges. navng. vidner, at Søren Nielsen i fejdetiden var forjaget fra hus og hjem og blev frarøvet alle levende kreaturer og det meste af sin anden formue. landstingsvarsel til kreditorerne samt sønnen Peder Hansen

(29)

** registrering og skifte i Eltang efter sl. Søren Madsen i en hytte, som den sl. mands kvinde havde fået oprejst på deres afbrændte byggested i overværelse af hans efterleverske Maren Christensdatter. registrering og bortskyldig gæld. deres gård var afbrændt i fejdetiden og gods og formue bortrøvet, så han døde i elendighed under fejden. enken fragik arv og gæld. landstingsvarsel til navng. kreditorer samt den sl. mands datter Maren Sørensdatter født i Eltang

(31)

** registrering og skifte i Skovsgård efter sl. Hans Olufsen i hans efterladte hus i overværelse af hans efterleverske Karen Knudsdatter men lovværge Niels Pedersen i Møsvrå og hendes børn Jens Hansen, Sidsel Hansdatter, Kirsten Hansdatter med deres farbror og formynder Anders Olufsen i Vilstrup. registrering og gæld. den sl. mands søster Mette Olufsdatter fordrede hendes arv efter hendes sl. forældre efter skiftebrev, dateret 4/6 1646. varsel til Mette Olufsdatter, som tjener i Kolding. landstingsvarsel til sl. Hans Olufsens brødre Bertel Olufsen, Staffen Olufsen og Morten Olufsen, alle født i Skovsgård, som er udenlands

(34)

** navng. vidner, at sl. Bertel Hansen af Herslev enemærke i fejdetiden bortdøde og hans efterleverske Dorte Laugesdatter aldeles intet gods beholdt, undtagen en ko, som blev vurderet til 12 sld. Hans Jensen på sin fæsteenke fornævnte Dorte Bertels vegne og Hans Hansen af Boballe på sin bror sl. Bertel Hansens børn, nemlig Peder Bertelsen og Maren Bertelsdatter deres vegne, blev enige om at Hans Jensen skal beholde koen og betale stedbørnene 12 sld. når de bliver 16 år gamle, og han forpligtede sig at forsyne dem med mad og klæder indtil da

(35)

8/3 1662.

** varsel til alle herredsmænd at svare delefogden her i dag

(36)

** varsel til slotsherren og Søren Sørensen i Tyvkær mod vidne at svare Christen Rasmussen

** navng. vidner, at sl. Iver Sørensen, Søren Brocks formand i Tyvkær har altid gjort og holdt de gærder ved lige for sin gård og mellem det bondeboels toft Hans Jensen Skrædder påboer og samme krongårds kålgård, og ikke de, som har tilhørt bondeboelet, har gjort noget af gærdet i nogen måde

** varsel til Søren Markussen møller i slotsmøllen imod dom at svare Hans Staffensen på KM vegne

** Hans Staffensen beskyldte ham for sin landgilde, som kommissærerne har tillagt ham at udgive. Hans møller begærede opstand. opsat 14 dage
 
(37)

** Hans Staffensen tilsagde menige herredsmænd, at de skulle lade deres kobbelgærder om slottets mark blive færdige, såfremt de ikke ville lide efter loven

** samme tilsagde så mange, som ikke har gjort deres broer og veje færdige, at de lader dem blive færdige inden 8 dage såfremt de ikke vil straffes derfor

** Endnu tilsagde han så mange, som resterer med hør og ved at de lader det blive ydet og leveret, såfremt de ikke vil pantes og straffes for ulydighed

** navng. vidner, at Hans Hansen Torsen i Bramdrup blev i fejdetiden tit og ofte udplyndret og forjaget af fjenderne og krigsfolket og frarøvet alt sit gods og formue, så han er kommet i største armod etc.

** Gregers Tomsen i Nebel efter 6 ugers opsættelse æskede dom imod Jens Mikkelsen i Viuf for 30 rdl, hans søster Gertrud Tomisdatter havde leveret hans mor sl. Mette Mikkels til tro hånd til forvaring og fremlagde tingsvidne her af tinget 9/2 1661 angående skifte efter sl. Mikkel Basse i Viuf og hans hustru sl. Mette Mikkels. Jens Mikkelsen æskede hans håndskrift af Gregers Tomsen, hvortil han svarede, at dersom Jens Mikkelsen ville benægte gælden, da ville han lade sagen falde, hvilket han ikke kunne eller ville. dom: Jens Mikkelsen bør betale inden 15 dage eller lide dele

(39)

** husfogden begærede dom imod Jørgen Pedersen i Bjert Hans Andersen og Hans Olufsen Ravn, som har hugget og solgt ved af deres uskiftede fællesskov til en skipper af Kalundborg og til bevis fremlagde han dom af Kolding byting dateret 17/12 1661, at skipperen har bekendt at han havde købt noget ved af fornævnte mænd. dom: da det med dom af Kolding byting bevises, at de har solgt ved af deres uskiftede fællesskov bør de stå til rette efter recessens 30. kap.

(40)

** Klaus Pedersen i Håstrup begærede dom imod Niels Pedersen i Møsvrå for aftægt til hans mor Lone Peders af den gård, hun oplod ham. Niels Pedersen svarede skriftligt, at han havde giver Abelone Peders aftægt indtil fjenderne kom i landet, og derefter frarøvede de ham hans gods og afbrændte gården, hvoraf han skulle give aftægt og han er ikke endnu kommet til avling, så han begærer respit og efterladelse af aftægten, indtil han kan avle så meget at han kan have til sig selv KM skyld og landgilde samt aftægt. dom: Niels Pedersen bør holde sin forpligt eller stå til rette

(42)

15/3 1662.

** varsel til sl. Peder Olufsens hustru og arvinger i Starup Maren Peders og Anne Pedersdatter med husbond Peder Iversen og Kirsten Pedersdatter imod dom at svare Christen Hansen Hår barnfødt i Starup her i dag

** Anders Jørgensen i Kolding KM ridefoged til Koldinghus len på Christen Hansen Hårs vegne fremlagde en fuldmagt af Klaus Pedersen Lodhof borger i København til Christen Hansen Hår af Kalundborg til på hans vegne at opkræve af Peder Olufsen i Starup 100 sld., som er hans hustru Anne Sørensdatters resterende arv efter hendes sl. forældre, som Peder Olufsen har haft i formynderskab ifølge tingsvidne af Jerlev herredsting 22/10 1653. vitterlighedsvidner er Søren Mikkelsen borger i København og Tomis Bonum af Kalundborg. Christen Hansen Hår har befuldmægtiget Anders Jørgensen til at føre sagen på hans vegne. tingsvidne af Jerlev herredsting 22/10 1653 fremlægges, hvori Peder Olufsen i Starup kender sig at være Anne Sørensdatter skyldig 100 sld., som er den sidste rest af hendes arv, som han lover at betale skt. Mortensdag næste år. Anders Jørgensen mener, at Peder Iversen, der har den sl. mands datter til ægte og besidder hendes gård, bør betale de 100 sld. med rente inden 15 dage, Peder Iversen begærede opstand. opsat 6 uger

(44)

** varsel til Peder Mikkelsen i Viuf imod dele at svare hr Jens i dag

** Hans Staffensen delefoged på hr. Jenses vegne i Herslev beskyldte Peder Mikkelsen i Viuf for 1 rdl, som han ifølge KM forordning tilkom at udgive for han og hans hustru kom i ægteskab sammen. han tilbød 24 sk, som han mente KM forordning melder. opsat 8 dage

(45)

** varsel til Hans Hansen Nebel i Bjert imod dom at svare Laurits Pedersen af Egeskov

** Laurits Pedersen beskyldte Hans Nebel for adskilligt, han er ham pligtig og fremlagde tingsvidne af Elbo herred 4/3, hvori Vusse Hansdatter i Frederiksodde vidnede, at hun 1655 bar høleer fra Egeskov og til Bjert og leverede dem til Hans Hansen Nebel sst., hvilke leer Laurits Pedersen havde leveret hende. Anne Tuesdatter i Egeskov vidnede, at i polakkernes tid fik Hans Hansen Nebel af Laurits Pedersen, der da var i Stovby, 1 otting smør. Hans Hansen mener at han leverede den ene høle tilbage. tingsvidne af Elbo herred 4/2 fremlægges angående 9 galtsvin, som Hans Hansen fik af Laurits Pedersen, som formente at Hans Hansen burde betale sin gæld. opsat 6 uger

(46)

** Bertel Markussen møller i Gudsø mølle lod læse og påskrive en forpligt af Anders Pedersen i Viuf, som lover at betale Bertel Markussen 17 rdl. deponerede penge efter dom 23/3 1661

(47)

** syn i Tyvkær til noget jord, der ligger til det bondeværing Hans Jensen Skrædder iboer og som tilhører Christen Rasmussen og hans søster Anne Svends såvel som hans brordatter Karen Pedersdatter. Skøde udstedt skt. Mortensdag 1587 fremlægges, hvori Jens Nielsen, barnfødt i Tyvkær, af Ystad i Skåne på egen moders og 2 søskendes vegne skøder til Poul Jensen og hans hustru Karen Pouls deres lod i den ejendom i Tyvkær, som Niels Jensen iboede og han havde købt af Hans Pedersen i Skovbølling og Tomis Tomsen, som da boede i Tyvkær. ifølge skødet blev der sat gærder, som i fejdetiden var blevet øde

(48)

** varsel til slotsherren samt Søren Brock i Tyvkær og alle navng. lodsejere i Tyvkær mod dette syn og vidne at svare

(49)

** varsel til alle forskrevne mod dom at svare Christen Rasmussen på egne og medarvingers vegne her i dag

** Christen Rasmussen mente, at da han med gammelt skøde beviser hvor lang og bred deres bondejord bør være, da bør den følge dem igen, som synsmænd har udmålt. opsat 6 uger

24/3 1662.

(50)

** Christen Mortensen i Starup på sognepræst hr Albrets vegne lovbød 1. ting al hans lod i Peder Bruses bondegård i Starup

** varsel til Søren Jensen i Herslev imod dom at svare Tomis Madsen i Stenderup her i dag

** Tomis Madsen beskyldte Søren Jensen for gæld ifølge tingsvidne 6/10 1660. opsat 6 uger

** Hans Staffensen delefoged begærede dom over Søren Markussen møller i slotsmøllen for hans mølleskyld, som kommissærerne har lagt ham for at udgive i år. Søren møller svarede skriftligt, at da han på egen bekostning havde opbygget den afbrændte mølle, da han ingen hjælp kunne få, begærede han at måtte forskånes for skyld og landgilde eller få hjælp til hans anvendte bekostning på at opbygge KM mølle. dom: han bør betale inden 15 dage eller derfor lide nam

(51)

** varsel til Knud Jepsen i Højrup og hans hustru Barbara Staffensdatter imod dom at svare Hans Staffensen delefoged her i dag

** Hans Staffensen beskyldte for løn for flere år, de skylder Anne Jepsdatter i Børup. opsat 6 uger

** Hans Staffensen på Karen Hansdatters vegne i Fredsted tog følgende skifte beskreven

** registrering og skifte i Fredsted efter sl. Hans Jepsen og hans hustru sl. Karen Hansdatter, som begge døde i fejdetiden i overværelse af deres børn, Karen Hansdatter og Niels Hansen, som berettede, at der var intet i behold efter fejdetiden, da al formue var bortrøvet af fjenderne. bortskyldig gæld kræves

(52)

** registrering og skifte i Harte efter sl. Mads Pedersen, som i fejdetiden døde i Jens Nielsens hus og gård, hvor hans efterladte hustru Kirsten Madskone har til huse, da deres gård i ufredstiden er blevet afbrændt og deres gods og formue bortrøvet. overværende var Kirsten Jørgensdatter og deres børn Las Madsen i Harte på egne og på søster Bodel Madsdatters vegne og den sl. mands stedsøn Jens Nielsen på egne og søster Maren Nielsdatters vegne.  Jens Nielsen fordrede arv efter tingsvidne af Malt herredsting 13/6 1646, som indeholder, at hans stedfar sl. Mads Pedersen havde annammet hans arv efter hans sl. far Niels Tuesen

(54)

** varsel til borgmester Hans Nielsen i Mariager og Maren Søren Trolds sst. og Hartvig Knudsen i Kolding imod skifte at svare. landstingsvarsel til sl. Jens Jørgensens arvinger, som tilforn tjente Laurits Boisen slotsskriver på Koldinghus

** registrering og skifte i Bramdrup efter sl. Peder Jørgensen og hans hustru sl. Mette Pedersdatter, som begge døde i fejdetiden fra et lille pigebarn Anne Pedersdatter, som overværede skiftet sammen med sin oldefar og formynder Peder Sørensen Buch i Skærup og hendes farbror Jens Jørgensen i Bramdrup. da deres gård i fejdetiden blev nedbrudt og deres gods og formue bortrøvet, fremlagde Peder Buch som bevis et tingsvidne her af tinget udstedt 9/3 1661. bortskyldig gæld æskes. bla. Anders Jørgensen i Kolding KM ridefoged på hustrus mor Karen sl. Søren Hårs vegne efter håndskrift 24/1 1657. Hans Jessen i Bramdrup fremlagde skifte efter sl. Hans Iversen i Vranderup udstedt af Anst herredsting 9/10 1656, som formelder at sl. Peder Jørgensen og hans bror sl. Jes Jørgensen i Lilballe havde annammet under værgemål Jes Hansens 2 sønner Iver og Jens Jessen deres fædrene arv, som deres morbror Hans Iversen havde haft under værgemål. kreditorerne må søge deres betaling i bondegodset. syn på gårdens bygninger afhjemles

(57)

** varsel til ovennævntes navng. kreditorer samt landstingsvarsel til kreditorerne

(58)

29/3 1662.

5/4 1662.

** herredsvarsel i alle sogne for skovsyn

** syn på alle skove i Brusk herred

( 60)

** husfogden satte i rette mod Hans Olufsen Ravn i Bjert, at da skovsynet har vist, at der er hugget 4 træer, som ikke er udvist i en enghave, som tilhører kronen og som hans far sl. Oluf Ravn havde i fæste, om han ikke bør stå til rette, da han har begået ulovlig skovhugst. opsat 6 uger

(61)

** husfogden satte i rette mod Jørgen Pedersen i Bjert, som har kørt nogle vindfælder bort, som forgangen år blev synet, og desuden har han tit og ofte kørt træ fra skoven og solgt det. opsat 6 uger

** Jørgen Pedersen i Bjert stod for dom og beklagede sig, at han ikke kunne udvist ved som hans andre naboer, hvortil Morten Hering skovrider og Hans Staffensen i Almind delefoged svarede, at de havde været i Bjert skov og udvist ham og andre navng. en bøgefælde, men han huggede mærket af, og begærede de ville mærke de stubbe, hvorfra de havde hugget ved og solgt ved til skibsved. Jørgen Pedersen svarede, at det var så sildig på aftenen, så derfor huggede han mærket af

** husfogden satte i rette, at da der ingen er på Stallerupgård, som er øde og der er hugget så meget på skoven, så bør de, som bor næst derved i Harte sogn betale skovhugsten og stå til rette. opsat 6 uger

(62)

** varsel til Peder Tygesen i Follerup imod vidne at svare Jens Høg

** Jens Jepsen i Lilballe dommer til efterskrevne vidne

** herredsfoged Jens Høg fremlagde et forlig mellem ham og Peder Tygesen i Follerup om dennes gæld til Jens Høg på sin sl. fars vegne. han lovede at betale, og så skulle al iring og trætte mellem dem være død og magtesløs

(63)

** hr. Albret Jacobsen sognepræst til Starup og Nebel lovbød 3. ting den selvejer bondegård i Starup, Peder Brun tilforn påboede. Mads Andersen af Bur sogn i Lundenæs len bød sølv og penge. ved landstinget var de interesserede blevet stævnet, nemlig: Christian Albretsen, Hans Christensen, Christen Christensen, Abild Christensdatter, Gertrud Christensdatter samt andre

** hr. Albret Jacobsen sognepræst til Starup og Nebel sogne solgte og skødede fra sig og hustru Margrete Hansdatter og deres arvinger og til fornævnte Mads Andersen og hans hustru Maren Andersdatter, al den lod, han havde i den selvejer bondegård i Starup, Peder Olufsen Brun tilforn påboede

(65)

** Hans Staffensen delefoged begærede efter opsættelse 15/2 dom over Hans Madsen i Herslev angående herredsfanen, som han bør skaffe til stede. Hans Madsen svarede skriftligt, at herredsfanen, som han havde annammet, blev med hans eget gods ført til Kolding i oberst Benfelds hus, for at blive i forvaring for plyndring, men det hele blev borttaget af polakkerne. dom: da han ikke med tingsvidne kan bevise, hvor fanen er blevet af, bør han skaffe den til stede eller stå til rette

(66)

** Jens Jepsens sag i Tolstrup fremdeles opsat 14 dage

12/4 1662.

** varsel til Peder Christensen Hejls i Tyvkær imod dom at svare Hans Staffensen delefoged på KM vegne her i dag

** delefogden beskyldte ham for 24 dages arbejde, han havde forsømt i Koldinghus urtehave, af det boel hans sl. far påboede i Tyvkær. Peder Hejls svarede, at boelet var øde, og kun halvparten tilhørte ham, da han havde en bror, som var udenlands, som burde have varsel før lovmål går beskrevet. opsat 6 uger

(67)

** varsel til arvingerne til den bondeværing i Tyvkær, Hans Jensen Skrædder påboer, nemlig: Christen Rasmussen i Tyvkær, Anne Svends og Karen Pedersdatter med husbond førnævnte Hans Skrædder samt synsmændene mod vidner at svare husfogden i dag

** slotsfogden fremlagde en stævning på navng. lodsejere i Tyvkær for at vidne om den jord i Tyvkær ved den krongård, Søren Brock iboer, og sum synsmænd 14/3 tilmålte Christen Rasmussen og hans medarving efter et gammelt skøde efter tingsvidne 16/3. Hans Jensen Kuod i Håstrup vidnede, at han ikke har kendt noget skel mellem krongårdens toft og bondeboelets jord og ved ikke hvor mellemgærdet skal være, og der har ikke været nogen trætte derom. Anders Pedersen Suder og Poul Pedersen i Tyvkær vidnede, at de havde været med til at sætte et ladehus på jorden, mens sl. Iver Sørensen levede, idet deres søster var hans efterleverske, som nu har Søren Brock. andre navng. vidner om laden stod på krongårdens jord eller ikke

(69)

** varsel til Jens Mikkelsen i Viuf at svare Gregers Tomsen i Nebel

** Gregers Tomsen begærede dele over Jens Mikkelsen for 30 rdl., som hans søster Gertrud Tomisdatter havde leveret hans sl. forældre til tro hånd til forvaring efter dom 8/3 her af tinget, som fremlægges. da Jens Mikkelsen ikke havde rettet for sig for omtalte penge udstedte herredsfogden dele over ham med 6 høringer

(70)

** Hans Staffensen delefoged advarede så mange det vedkommer at de skulle lade deres kobbelgærder på slottets mark blive færdige, hvortil de fremmødte bønder svarede, at de ikke kunne komme på grund af deres armod, og da de ikke kunne få deres egne bogærder i orden, kunne de heller ikke gærde på andre steder

** på Sofie Nielskones vegne i Vilstrup opkrævedes skifte efter hendes sl. husbond Niels Mortensen

19/4 1662.

(71)

** varsel til Maren Friisdatter sl. mester Rasmus Hammers efterleverske i Ribe samt hendes søn Klaus Rasmussen imod vidner at svare Laurits Jensen i Kolding her til tinget i dag

** Laurits Jensen borger i Kolding fremlagde et underskrevet vidne, at han havde udgivet et håndskrift på 100 rdl til mester Rasmus Klausen i Ribe, som er resten af de 560 rdl, som han skulle betale for den gård i Frederiksodde, han havde købt

** registrering og skifte i Vilstrup efter sl. Niels Mortensen i overværelse af hans efterleverske Sofie Ottesdatter med lovværge Niels Pedersen i Møsvrå samt hendes stedbørn Anne Nielsdatter med morbror Peder Jørgensen smed i Vinding Karen Nielsdatter og begge deres barn Dorte Nielsdatter. boet var ganske ringe, da hans boel i fejdetiden blev afbrændt og hans formue bortrøvet. der var kun noget hjulredskab. gæld fordres. enken fragik arv og gæld og nogle kreditorer fragik deres fordring

(74)

** Hans Staffensen begærede dom over Jens Jepsen i Tolstrup og hans hustru Anne Bertelsdatter for slag og skade, de har gjort Kirsten Christensdatter i Tolstrup 3/9, og mente de burde betale i sagefald til KM lige så meget, de havde lovet Kirsten Christensdatter ifølge kontrakt, som fremlægges. Jens Jepsen svarede, at han på hustrus vegne havde gjort forlig for at undgå trætte. dom: han bør betale sagefaldsbøder inden 15 dage

(75)

26/4 1662.

** varsel til præstens medhjælpere i Eltang sogn nemlig Hans Hansen i Stenderup og Jørgen Pedersen i Bjert imod dom at svare husfogden

** husfogden fremlagde sit indlæg, at da der har tildraget sig en uskikkelighed i Eltang kirke, så gives præstens medhjælpere sag, da de har skjult forargelsen og ikke givet den tilkende, hvortil Hans Hansen svarede, at præsten havde givet det tilkende. opsat 6 uger

3/5 1662.

(76)

** husfogden spurgte Maren Jensdatter af Bjert, da hun har angivet at hun ikke kunne få nogen værge til at svare for sig, hvad hun har at være værge for, hvortil hun intet kunne svare, og hun kunne ikke benægte, at hun havde gået at tigge

** varsel til Iver Nielsen i Herslev at svare her Jens Jensen mod dom og dele her i dag

** hr. Jens beskyldte ham for 1 td. byg, han fik 1658 samt 4 sld. og 6 skp. rug. opsat 6 uger

** varsel til Mogens Mortensen, der tjener hr. Niels i Stenderup for at svare Jens Sørensen i Starup her i dag

** varsel til Tomis Madsen, Jesper Madsen og Mads Madsen i Stenderup imod dom at svare Jørgen Lauritsen i Stenderup

** varsel til Jens Mikkelsen i Viuf og hans bror Hans Mikkelsen at svare Gregers Tomsen her i dag

** varsel til Maren sl. Bertel Hansens i Eltang at svare Hans Hansen i Bjert imod hans beskyldning

(77)

** navng. vidner, at de var med fogderne og Gregers Tomsen for at gøre ham udlæg for 30 rdl. hos Jens Mikkelsen i Viuf, men på forbøn lod Gregers Tomsen bero med udlæget til 3 uger efter, og Jens Mikkelsen og hans bror Hans lovede i mellemtiden ikke at fjerne noget fra huset

** Jørgen Lauritsen i Stenderup beskyldte Tomis Madsen, Jesper Madsen og Mads Madsen for 12 rdl, han havde lånt dem. opsat 6 uger

** Hans Hansen Nebel i Bjert beskyldte Maren sl. Bertel Hansens i Eltang for 30 sld. som er forfalden rente af 158 rdl, han har hendes håndskrift på. opsat 6 uger

(78)

** varsel til Peder Christensen Hejls i Tyvkær imod vidner at svare Hans Staffensen i Almind KM delefoged

** navng. vidner, at der på det bondeboel i Tyvkær Peder Christensen Hejls påboede, tilforn efter ufredstiden 2 huse, som af krigsfolket var forbrækket og forhugget, og det forhuggede tømmer havde Peder Hejls solgt og han bruger boelets jord og før fejden gjorde han ganggerning deraf i Koldinghus urtehave, hvortil han svarede, at der var flere, der havde solgt tømmer

** efter opsættelse 15/3 begærede Christen Rasmussen i Tyvkær på egne og på søster Anne Svends vegne og Hans Jensen Skrædder i Tyvkær på hustru Karen Pedersdatters vegne dom angående det jord, der er kommet fra deres bondejord i Tyvkær og til den krongårds jord, Søren Brock iboer og fremlagde skøde fra 1587. synsvidne af 15/3 fremlægges. dom: den jord, som skødet om formelder, bør være Christen Rasmussen og hans medarving følgagtig

(80)

** Anders Jørgensen KM ridefoged fordrede dom over Peder Iversen i Starup på Christen Hansen Hårs vegne af Kalundborg efter opsættelse 15/3 angående 100 sld., som Peder Iversens hustrus far sl. Peder Olufsen i Starup er Anne Sørensdatter i København pligtig. Peder Iversens skriftlige svar fremlægges, at da hun ikke havde opkrævet gælden til aftalte termin, var pengene med Peder Olufsens anden formue bortrøvet i fejdetiden, så han mener sig fri for tiltale. dom: da gælden bevises med tingsvidne, og da Peder Iversen har den sl. mands datter til ægte og besidder hans bondegård, bør han betale gælden inden 15 dage eller derfor lide nam

(82)

10/5 1662.

** varsel til Anders Hansen Mørk i Bjert og hans bror Hans Hansen sst. med lovværge imod dom at svare hr Jens Jensen i Herslev

** hr. Jens beskyldte dem for 8 sld., som hans sl. far Hans Andersen skyldte ham på en ko, hvortil Anders Hansen svarede, at i så fald havde han vel hans fars håndskrift derpå. opsat 6 uger

** varsel til Jacob Lauritsen KM ridefoged imod syn at svare Peder Vognsen i Dons her til tinget i dag

(83)

** syn på den krongård i Dons, som Peder Vognsen har i fæste. der er hverken bygninger eller avl derpå og jorden er ikke gødet og ubekvem

** Jens Tøgersen i Nøttrup i Bjerge herred vedkendte sig en hoppe, som han havde fundet hos Mads Tomsen i Dons, som var brændt med hans mærke og var blevet tyvstjålet fra ham, hvorfor han selv tolvte vil tilvidne sig den efter loven. Mads Tomsen svarede, at han havde tiltusket sig hoppen, som han vil bevise med sandfærdigt vidnesbyrd

(84)

** Niels Stålsen i Balle delefoged for Skærildgård, som Mads Tomsen er tjener til, spurgte hvorledes han var kommet til hoppen, hvortil han svarede, at han havde tiltusket sig den af en karl Jens Andersen fra Ustrup i Boller birk mod en hest, som han endnu havde i forvaring, mens han rejste til Haderslev til en bror. Niels Stålsen mente han burde skaffe sin hjemmelsmand til stede eller stå til rette. navng. vidner, at de var til stede, da hestehandlen foregik. Niels Stålsen mener, handelen bør bevises med lidkøbsvidne, hvilket han lover. dom: Jens Tøgersen bør have sin hoppe igen, Mads Tomsen er fri for tiltale og hesten tilfalder KM

(87)

** varsel til mange navng. imod dom at svare borgmester Simon Andersen og Søren Dansker her til tinget i dag

** deres skriftlige indlæg fremlægges angående de indstævnedes gæld. opsat 6 uger

(89)

17/5 1662.

** varsel til Strandhuse mænd imod dom og dele at svare Hans Staffensen på KM vegne

** Hans Staffensen begærede dele over dem for resterende skyld og landgilde for år 1660, da de har brugt deres fiskeri og næring i ufredstiden ligesom i fredstid. dom 2/3 fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage eller lide nam

(90)

** varsel til Jens Mikkelsen i Viuf imod dom at svare herredsfogden

** Henrik Jørgensen i Vilstrup tilforordnet dommer i efterskrevne sag, da den angår herredsfogden

** herredsfoged Jens Høg beskyldte Jens Mikkelsen for nogle ord, han havde tilsagt ham på tinge 3/5, da han udstedte et tingsvidne mellem ham og Gregers Tomsen i Nebel, som fremlægges. til tingsvidnet havde Jens Mikkelsen sagt, at herredsfogden havde gjort ham uret og udstedt dom over ham for vild og venskab, hvilket Jens Høg mente han burde bevise eller lide derfor. dom: Jens Mikkelsen bør bevise sine ord eller lide efter recessen

(91)

** Hans Staffensen efter 6 ugers opsættelse på husfogdens vegne begærede dom imod de Harte mænd angående de træer, som uforevist er hugget i Stallerupgård skov. da gården er ubesat mener han at de Harte mænd, som boer nærmest bør svare dertil. dom: de bør betale deres bøder

(92)

** slotsfogden begærede dom over Hans Olufsen Ravn i Bjert for 4 ege, som er hugget i den halvgård og enemærke hans sl. far havde i fæste, og han efter faderens død har haft i brug. dom: han bør stå til rette

** Hans Staffensen med opsættelse 5/4 begærede dom over Jørgen Pedersen i Bjert for de vindfælder i Bjert skov, som er blevet borte. dom: han bør forklare, hvor vindfælderne er blevet af, da han er sognefoged, eller derfor selv at stå til rette

(93)

24/5 1662.

** varsel til Mads Tomsen i Dons og Niels Tomsen sst. imod synsvidne at svare Hans Staffensen her i dag

** vurdering af en forløben hest i Dons, som er tildømt KM

** varsel til Maren Jensdatter i Bjert imod tilbud og tingsvidne at svare husfogden her i dag

** husfogdens skriftlige indlæg fremlægges, at da Maren Jensdatter af Bjert hos KM har anholdt om den krongård i Bjert, som husfogden har i fæste, tilbydes hun den 3. ting, hvis hun kunne stille kaution til at opbygge den og betale tynge og afgift. Maren Jensdatter fremlagde sin supplikation til KM, med påskrevet svar, at hun må nyde den mod at stille kaution til at opbygge gården. navng. bønder i Bjert tilbød at godsige derfor, når hun måtte få den krongård som hendes sl. far påboede
 
(95)

** Hans Staffensen begærede med 6 ugers opsættelse dom over Peder Christensen Hejls i Tyvkær for 24 dags arbejde, han har forsømt af den bondeværing i Tyvkær, han påboede før ufredstiden. tingsvidne 3/5 fremlægges. han irettelagde sit svar, at han er flyttet fra det øde boel til et kronboel, hvoraf han gør hovgerning og giver soldaterpenge. desuden har han kun en arvepart i bondeværingen og mener han bør være fri for tiltale til hans medarving stævnes. dom: da han bruger boelets tømmer og tilliggende jord bør han gøre gerning deraf, når han tilsiges

(97)

31/5 1662.

** varsel til menige Eltang mænd imod dom at svare Salomon Gutfeld af Frederiksborg

** Salomon Gutfelds fuldmagt til slotsfogden fremlægges om at annamme KM anpart korntiende af Eltang. opsat 6 uger
 
(98)

** varsel til Maren Jensdatter i Bjert med flere navng. imod dom at svare husfogden her i dag

** husfogden irettelagde sit indlæg, at Maren Jensdatter med vrang beretning har fået tilladelse til at nyde den krongård i Bjert, hvis hun kunne stille kaution til at opbygge gården, som han har i fæste efter dom 12/1 1661, at øvrigheden må bortfæste den til hvem de vil Maren Jensdatter har ikke kunnet stille kaution til opbygningen af gården, da de Bjert mænd, der tilbyder det, ikke kan holde deres egne gårde ved hævd men lader dem forfalde, hvorfor hun ikke bør befatte sig med gården. opsat 6 uger

(100)

** husfogden satte i rette og mente Maren Jensdatter bør bevise sin supplikation til KM eller at lide som en løgnerske. opsat 6 uger

** varsel til Jørgen Pedersen i Bjert Hans Andersen og Hans Olufsen Ravn sst. imod vidner at svare husfogden i dag

** navng. vidner, at de var i Bjert skov, da den skipper af Kalundborg indskibede det ved, som siden blev dømt i Kolding rådstue, og da var de indstævnede i skoven og huggede ved af vindfælder

** varsel til Jacob Pedersen i Tyvkær imod dom at svare Hans Staffensen på KM vegne her i dag

** Hans Staffensen beskyldte ham for 24 dages arbejde, han har forsømt af det kronboel i Tyvkær han har i fæste, til Koldinghus urtehave og han ikke opbygger boelet men tjener i Kolding, om han ikke har forbrudt sit fæste. opsat 6 uger

(101)

** varsel til Niels Jørgensen der tjener Niels Basse i Håstrup imod dele at svare Hans Sørensen Kieldbeck i (blank)

** Hans Kieldbeck beskyldte ham 4. ting for rømning af hans tjeneste. dom han skal drage i sin tjeneste igen, hvorimod Hans Kieldbeck lover at betale ham den løn, de var forligt om. de tog hver andre i hånd

7/6 1662.

** varsel til Jens Andersen i Herslev og Jens Tomsen sst. imod vidne og dom at svare Tyge Jensen her i dag

** Iver Nielsen i Herslev med flere navng, der mindes op til 30 år vidnede, at så længe havde Jens Andersen og Jens Tomsens formand sl. Hans Andersen, som har boet på den krongård, de nu påboer, altid holdt halvparten af det gydegærde ved lige ud for deres gård

(102)

** navng. i hvert sogn giver herredsvarsel til deres bymænd imod vidner at svare delefogden på KM vegne

** Hans Staffensen delefoged lod læse slotsskriver over Koldinghus len Johan Badenhaupt hans påmindelse til bønderne om straks at levere deres landgildesmør inden skt. Hans, hvis de ikke vil betale med penge efter sædvanlig takst

(103)

** varsel til Hans Andersen i Bjert imod dom at svare Hans Christensen i Eltang og Anders Hansen i Bjert her i dag

** de sagsøger ham for 10 nød, som de havde sat over til Fyn på græs, som tilhørte navng. bønder og som Hans Andersen mod deres vilje havde bortdrevet og solgt i Odense. Anders Korsbjergs indlæg fremlægges, at han i svenskens tid havde deres kvæg på græs og Hans Andersen havde bortdrevet det. opsat 6 uger

(104)

** navng. vidner, at de var forsamlet i Tyvkær til forlig mellem Christen Rasmussen i Tyvkær på egne og søster Anne Svends vegne og Hans Jensen Skrædder sst. på sine egne og hustru Mette Pedersdatters vegne på den ene og Søren Sørensen Brock sst. på den anden side angående jorden mellem deres boel, som bliver delt mellem dem

(106)

** varsel til Jens Jepsen i Håstrup og hans hustru og datter samt Lene Mikkelsdatter i Viuf og hendes sønner Mads Andersen i Håstrup Hans (blank) Karen Sørensdatter og hendes datter (blank) Sørensdatter imod lovbud at svare Las Pedersen i Viuf og Søren Mogensen sst. på den bondeotting jord på Tyvkær mark sl. Niels Pedersen sandemand i Håstrup tilforn ejede

** for dom stod Las Pedersen på egne vegne og Søren Mogensen på egne og bror Hans Mogensen og brodersøn Mogens Pedersens vegne, som han er ret formynder for og lovbød 3. ting deres arveparter i en bondeotting jord på Tyvkær mark til den halve bondegård i Håstrup sl. Niels Pedersen påboede

** for dom stod samme førnævnte og kendte sig at skylde Niels Madsen i Skyggebjerg og Knud Pedersen Velling i Tyvkær 40 sld., som de forpligtede sig at betale, og pantsatte derimod deres arveparter i ovennævnte otting jord

(108)

** efter opsættelse 26/4 fordredes på husfogdens vegne dom imod Hans Hansen i Stenderup og Jørgen Pedersen i Bjert præstens medhjælpere i Eltang sogn angående uskikkelighed i kirken, som de skulle have skjult, hvortil de svarede, at de havde tilkendegivet det for deres præst hr. Niels Nielsen Bøgvad, hvad han heller ikke fragår. dom: de frifindes, da uskikkeligheden ikke bevises, og de har tilkendegivet det for præsten

14/6 1662.

** varsel til Ebbe Madsen i Højrup imod dom at svare Karen Nielsdatter hans steddatter, der tjener i Frederiksodde, og hendes lovværge

(109)

** Peder Lauritsen i Frederiksodde på hans hustrus søster Karen Nielsdatters vegne gav Jacob Madsen sst. fuldmagt til at indfordre hendes fædrene arv, som står hos Ebbe Madsen. tingbogsudskrift 9/3 1639 fremlægges hvori Ebbe Madsen og Anne Pedersdatter i Herslev Højrup, som agter sig i ægteskab, lover at give hendes ældste datter Maren Jørgensdatter hendes fædrene arv, og de lover at opfostre hendes andre børn Johanne Nielsdatter og Karen Nielsdatter til de er 10 år gamle og give dem arv. herpå er skrevet: 20/3 1661 har Ib Jørgensen Mørk modtaget sin hustru Johanne Nielsdatters arv. Ebbe Madsen berettede, at han havde samme tid betalt Maren Jørgensdatter hendes fædrene arv. Jacob Madsen mente, han burde betale Karen Nielsdatters resterende fædrene arv. opsat 6 uger

(111)

** syn i Bjert til hver mands hus for at besigtige bygning, der er sat på stederne siden ufredstiden, da byen blev afbrudt.

(112)

** varsel til forskrevne Bjert mænd imod dom at svare husfogden i dag

** husfogden irettelagde sit skriftlige indlæg, at efter syn på deres bygninger, bør de skaffe hjemmel til det tømmer, de har anvendt dertil, som de har hugget i KM skove uforevist eller derfor at lide efter loven. opsat 6 uger

(113)

** Tomis Nielsen, som tjener T ---- Krabbe på Højgård gav (blank) Jensen Kordsen af Mejsling fuldmagt til at forlægge den sæd, der er ført i den bondegårds jord i Starup hans far sl. Mads Jensen påboede 

** på hr. Jens Jensens vegne af Herslev begæredes dom over Iver Nielsen i Herslev for korn og andet, han skylder ham efter regnskabsbogs indhold. Iver Nielsen svarede at han ville tale præstens minde om respit. dom: han bør betale inden 15 dage

** efter opsættelse 3/5 begærede Hans Hansen Nebel i Bjert dom over Maren sl. Bertel Hansens i Eltang for rest gæld efter håndskrifter. hendes svar fremlægges, at da deres gård blev afbrændt af fjenderne og deres gods og formue bortrøvet, var der intet løsøre til kreditorerne ved skiftet efter hendes sl. husbond 4/2 1661, så Hans Nebel kunne søge sin fordring i hendes ejendom, hvilket han ikke havde gjort. hun giver hendes frænde og betroede værge Peder Ravn fuldmagt. skiftebrev 4/2 1661 fremlægges. dom: Hans Nebel bør have indvisning i Maren sl. Bertel Hansens bondegods, så meget, som kan forrente summen, indtil den bliver indløst

(116)

21/6 1662.

** varsel til Søren Markussen møller i Maltmøllen for syn på åstederne at svare slotsfogden på KM vegne

** syn til Søren Møllers toftegærder, som fandtes gærdet og oprejst med ellestaver, hvoraf en del syntes sat i år og en del forgangen år

** Hans Staffensen på slotsfogdens vegne mente Søren Møller burde skaffe sig hjemmel til fornævnte gærdsel og staver, som han ikke har begæret udviselse til og desuden havde han ladet hegne KM jord ved møllen. Søren Møller fremlagde sit svar, at Anders Madsen havde befalet ham at hegne om møllen, da han havde sået i en af slottets løkker, så han kunne have sit korn i fred, og desuden kunne han som borger i Kolding købe staver af hvem han ville. desuden havde han opbygget KM mølle ved egen hjælp og havde måttet købe huse og træ i Holsten og alligevel kunne han ikke nyde fred for trætte, og han havde ikke gærdet anderledes end hans formand. opsat 6 uger

(117)

** varsel til Hans Jepsen i  ---- drup og Iver Nielsen imod dele at svare Jørgen Nielsen og Søren Nielsen her i dag og de saggives 4. ting for deres anpart korntiende. opsat 8 dage

(118)

** hr. Jens Jensen i Herslev med opsættelse 10/5 fordrede dom over Anders Hansen Mørk i Bjert og hans bror Hans Hansen for 8 sld. deres far sl. Hans Andersen skyldte ham på en ko. Anders Hansen fremlagde sit svar, at da gælden ikke er bevist bør han være kvit for tiltale. hr. Jens bekræftede ved ed sl. Hans Andersens gæld. dom: da gælden bevises ved regnskabsbog og præstens ed bør arvingerne betale inden 15 dage eller lide nam

(119)

** efter opsættelse 10/5 begærede borgmester Simon Andersen i Kolding og Søren Danscher borger sst. på deres egne og medinteresseredes vegne efter sl. Iver Jacobsen fordum borger sst. over navng. for gæld til den sl. mand efter regnskabsbog. tingsvidne 1/3 fremlægges, at sl. Søren Madsens hustru havde frasagt sig arv og gæld efter hendes sl. mand. skifte efter sl. Jep Poulsen i Møsvrå dateret 19/1 1661 fremlægges. Tyge Jensen i Herslev mødte angående hans sl. far Jens Sørensens gæld og Niels Pedersen i Møsvrå mente ikke at være noget skyldigt. Jens Hansen i Møsvrå på hustru Kirsten Jørgensdatters vegne mødte angående hans formand sl. Jørgen Pedersens gæld. dom: den gæld, der føres bevis for, bør betales inden 15 dage

(122)

28/6 1662.

** varsel i hvert sogn til sognemændene imod vidner at svare delefogden på KM vegne

(123)

** delefogden på KM vegne forbød alle at borttage ulovlig sæd, som er ført i ødegårdenes jord i Brusk herred under et fuldt tyveran

** varsel til Peder Olufsen i Højrup at svare hans bror Ebbe Olufsen

** Ebbe Olufsen 3. ting forbød hans bror Peder Olufsen at bortføre afgrøden af den sæd, han havde sået i den bondegårds jord på Højrup mark, han havde pantsat til Ebbe Olufsen for gæld

** varsel til Iver Hansen i Almind imod vidne at svare Peder Knudsen sst. her i dag

** Peder Knudsen forbød ham at føre afgrøden bort af den sæd, han har ført i den gård jord, han har i fæste under et fuldt ran

** varsel til Hans Markussen rådmand i Kolding imod vidne at svare Jacob Lauritsen slotsfoged her i dag

** navng. vidner, at den krongård i Bramdrup Mads Ferup påboer, den blev meget forarget den tid, Hans Markussen havde den i fæste, idet der ingen var ved den, som ville forbedre den og den blev ikke pløjet eller sået før Mads Ferup fik den i fæste

(124)

** varsel til Mads Andersen i Håstrup imod vidne og beskyldning at svare Bertel Hansen sst. her i dag

** navng. vidner, at da Bertel Hansens børn og folk var udenfor hans port for at skovle det dynd sammen, som kommer fra hans gård, da kom Mads Andersen ud og sagde, det lå i hans gårdsled, og de kom i skænderi, og Bertel Hansens hustru sagde, at hendes sl. far havde brugt samme dynd, idet det kom fra hans gård, hvortil Mads Andersen svarede, at hun løj som en hore og kaldte børnene for tyveunger og deres far for en tyv. nu fremstod Mads Andersen og svarede, at han ikke havde sagt som blev vidnet og han vidste kun ærligt om dem, og han havde fornemmet af naboer, at dyndet tilhørte Bertel Hansens gård og han bad ham lade sagen falde, og de blev vel forligt

(125)

** husfogden satte i rette, at da de Eltang sognemænd ikke har ydet deres anpart korntiende til kirken i rette tid, om de ikke derfor har forbrudt deres fæste. opsat 6 uger

** Christen Hansen Hår barnfødt i Starup lod læse en obligation på 101 sld. udstedt af Peder Iversen i Starup, hvorimod han pantsætter 2 boelshuse i Starup

(127)

** Christen Hansen Hår barnfødt i Starup på Klaus Pedersen Lodhof borger i København og hans hustru Anne Sørensdatters vegne gav Peder Iversen i Starup afkald for den arvepart, som hans hustrus far sl. Peder Olufsen, der tidligere boede i Starup, havde haft under værgemål for Anne Sørensdatter efter tingsvidne -/10 1653

(128)

** Mette Las Jensens i Herslev og Johanne Peder Sørensens sst. bad Anne Joen Jepsens sst. lade den trætte falde, som har været mellem dem og de vidste intet andet end ærligt at påsige hende, hvorpå Anne Joens lod det blive efter godtfolks råd og fremlagde sit ærlige sognevidne, og de lovede at være venner

** varsel til Jens Jepsen i Tolstrup og hans hustru Anne Bertelsdatter imod dom at svare Kirsten Christensdatter i Tolstrup

** Hans Staffensen delefoged beskylder dem for hvad, Jens Jepsen havde lovet at udgive til Kirsten Christensdatter i badskærløn og skades opretning for de slag og skade de har gjort hende. opsat 6 uger

(129)

5/7 1662.

** varsel til alle Bjert mænd imod vidne og tilbud at svare husfogden i dag

** varsel til Hans Hansen i Stenderup og Knud Terkelsen i Lilballe imod dom at svare husfogden her i dag

** husfogden beskyldte Hans Hansen og Knud Terkelsen for de penge, de er Eltang kirke pligtig til dens reparation. opsat 6 uger

** varsel til Vogn Pedersen i Dons og Laurits Simonsen sst. imod dom at svare husfogden Jacob Lauritsen

(130)

** husfogden beskyldte dem for ikke at have opgjort tiendet retfærdigt, idet de ikke havde angivet nogle grise og lam. opsat 6 uger

** varsel til Søren Markussen møller i slotsmøllen mod vidner og tilbud at svare husfogden i dag

** for dom stod husfogden, eftersom de Bjert mænd vægrer sig ved at betale deres smørlandgilde og de ellers lader dem tykke ikke aleneste for deres egne gårde at ville svare men endog er færdig at love og godsige for andre, at ville skaffe KM hans rettighed, så dersom de ikke vil yde deres smørskyld efter jordebogen, da vil han skaffe andre til at antage deres gårde, og det samme tilbød han Søren Markussen i slotsmøllen, hvortil han svarede, at når andre møllere, der havde antaget brændte møller, betalte deres skyld, da ville han og vide at rette sig derefter, og mente sig og så længe derfor at blive forskånet
 
(131)

** varsel til Iver Hansen i Almind mod vidner og dom at svare slotsfogden

** navng. vidner, at Peder Knudsen i Almind forlagde .... ulovlig sæd, der er sået i den gårds jord, han har i fæste, hvorimod Iver Hansen i Almind fremlagde en hjemmelsseddel på omtalte korn, han havde sået, som ikke var skrevet på trykt papir efter KM forordning, hvorfor herredsfogden kastede den igen til ham. Iver Hansen svarede at han havde fejlet og taget udkastet til den i stedet for rette hjemmelsseddel

** slotsfogden mente, at da Iver Hansen havde fremlagt hjemmelsseddel, som ikke var skrevet på trykt papir, da burde kornet være forbrudt, en trediedel til KM en trediedel til angiveren og resten til de fattige. Iver Hansen svarede som førnævnt dertil. opsat 6 uger

(132)

** varsel til Poul Christensen Seest i Håstrup imod dele at svare Hans Jensen sst. her i dag

** Hans Kuod beskyldte ham for hans anpart af en stud, han havde ydet for byens kontribution til de svenske samt anden gæld, hvortil han svarede, at han ville betale for studen, men havde modregning. opsat 6 uger

** varsel til Kirsten sl. Mads Pedersens i Harte og hendes børn Las Madsen i Harte, Bodel Madsdatter i Påby med hendes husbond <   > Hansen imod dom at svare borgmester Hans Nielsen Drostrup i Mariager

** på borgmesterens vegne beskyldtes de for 42 rdl., som sl. Mads Pedersen i Harte skyldte sl. Jens Sørensen ifølge håndskrift, som fremlægges. opsat 6 uger

(133)

** varsel til Mads Andersen i Håstrup imod dom at svare husfogden, som beskyldte ham for ærerørige ord, han skulle have sagt Bertel Hansen i Håstrup ifølge tingsvidne, og som han bør bevise eller stå til rette. opsat 6 uger

** varsel til sl. Hans Jensens arvinger i Håstrup, nemlig Jens Mikkelsen i Viuf Hans Mikkelsen sst. Jørgen Mikkelsen i Amhede, Dorte Mikkelsdatter i Rughede med husbond Tomis Pedersen, Maren Mikkelsdatter i Hesselballe med husbond Bunde <        >, Mette Mikkelsdatter i Viuf, Lene Mikkelsdatter og Anne Mikkelsdatter sst. mod vidner og dom at svare Mette Hansdatter i Viuf

** Anne Jensdatter sl. Mads Hansens efterleverske i Herslev vidnede, at efter hendes sl. husbonds død, da annammede sl. Hans Jensen i Håstrup Mette Hansdatters værgemål og hun leverede ham 10 sld., som han lovede at gøre Mette Hansdatter rede for, både for dem og det andet han havde under værgemål for hende. delefogden mente sl. Hans Jensens arvinger bør gøre Mette Hansdatter rede og regnskab for hendes penge og værgemål. opsat 6 uger

(134)

** husfogden begærede at Søren møller i slotsmøllen ville fremlægge den hjemmelsseddel, han havde på tinget for 8 dage siden, som skete, hvori navng. bekræfter hvilket tømmer med mere, de har solgt Søren Markussen

(135)

12/7 1662.

** navng. i sognene giver herredsvarsel til deres bymænd at svare slotsfogden og delefogden på KM vegne imod skovsyn

(136)

** varsel til Søren Markussen møller i slotsmøllen imod syn vidne og dom at svare husfogden på KM vegne

** syn på de træer, der er hugget uforevist i herredets skove

(137)

** syn på et stykke jord ved slotsmøllen, som Søren Markussen møller har indhegnet til møllen. Søren Møller svarede, at han ikke havde gærdet mere jord end hans formand sl. Niels Møller

(138)

** syn på Stallerupgårds mark, hvor græsningen er opædt

** husfogden satte i rette, at da Søren møller ikke har ydet sin skyld og landgilde af slotsmøllen, som han sidder på men ikke har i fæste, om han ikke bør kvittere møllen, så øvrigheden kan fæste den ud, hvortil Søren møller svarede, at når andre møllere på afbrændte møller betaler skyld vil han også gøre det. opsat 6 uger

** varsel til Helle Mortensen i Rådvad og Jørgen Jørgensen sst. imod dom at svare husfogden, som beskyldte dem for 3 lam, som ikke var angivet eller ydet tiende for, om de ikke har forbrudt lammene. opsat 6 uger

(139)

** delefogden mente at så mange i herredet, som rester med smørlandgilde bør betale inden 15 dage. opsat 6 uger

** varsel til Bertel Hansen i Håstrup og hans sønner Hans og Staffen Bertelsen samt grander og bymænd i Håstrup imod vidner og dom at svare Rasmus Andersen

** Niels Knudsen hyrde i Håstrup og hans søn Anders Knudsen vidnede, at de ved solens opgang drev byens fæ ud af byen så de Rasmus Andersens føl lå på jorden og var bidt fordærvet af ulve, så det ikke kunne leve, og en del andre føl var skambidt og bæsterne var splittet omkring på marken. andre vidner, at samtidigt gik Hans Bertelsen og Staffen Bertelsen, som havde vogtet bæsterne om natten, hjem. Poul Nielsen vidnede, at bæsterne var samlet, da han hentede sine bæster om morgenen og han fandt Bertel Hansens sønner noget derfra og talte med dem. det dræbte føl blev vurderet for 5 sld.

(140)

** Rasmus Andersen spurgte sognemændene, om de ville stå ved deres videbrev, hvortil navng. svarede, at de ikke ville fragå det

** Rasmus Andersen fremæskede videbrevet, hvis sidste artikel angår ulve, som i ufredstiden er blevet mangfoldige, hvorfor der skal holdes vagt om natten om sommeren, og hvis vagten er forsømmelig, bør han betale skaden samt bøde til KM og byen. Rasmus Andersen mener Bertel Hansens sønner har været forsømmelige og bør stå til rette for skaden, hvortil de svarede, at da de gik hjem om morgenen, var det ikke sket skade. opsat 6 uger

(141)

** Peder Hansen borger i Kolding begærede bevilling på hustru og stedbørns vegne til at opkræve samfrænder til skifte og sætning på den bondeejendom i Starup sl. Mads Jensen og hans hustru Gunder Madskone påboede og som døde i fejdetiden. navng. kreditorer stævnes

(142)

** på Salomon Gutfelds vegne efter opsættelse 31/5 fordres dom over Eltang sognemænd for rest KM tiendekorn for 2 år, hvortil navng. sognemænd svarede, at de havde kornet rede, men de kunne ikke finde nogen, der ville annamme det, hvorfor det blev ædt af mus og utøj. dom: de bør klarere tienden for forleden år efter kommissærernes taksering

(143)

** husfogden fordrede efter opsættelse 31/5 dom over Maren Jensdatter i Bjert for at bevise sin supplikation til KM om den krongård i Bjert, som husfogden havde i fæste eller lide som en løgnerske. dom: da irettesættelsen angår Maren Jensdatter ære skal sagen for landstinget

** husfogden fordrede efter opsættelse 31/5 dom over Maren Jensdatter, at hun ikke skulle befatte sig med den krongård i Bjert, han har i fæste. dom: gården bør være husfogden følgagtig og Maren Jensdatter må ikke befatte sig med den

** Hans Staffensen fordrede dom over Jacob Pedersen i Tyvkær. dom: da han ikke er ved den kronboel i Tyvkær, han har i fæste, men tjener i Kolding og ikke gør KM hovgerning og lader husene forfalde, da har han forbrudt sit fæste

(144)

19/7 1662.

** varsel til hr. Albret Jacobsen i (Starup og Nebel sogne) og Mads Andersen sst. at svare Tomis Christensen i Lerskov til tinget her i dag

** varsel til Peder Christensen Hejls i Tyvkær mod dom at svare husfogden

** varsel til Bertel Hansen i Håstrup og hans sønner Hans og Staffen Bertelsen samt lodsejere og bymænd imod vidner at svare Rasmus Andersen i Håstrup

** husfogden beskyldte Peder Christensen Hejls i Tyvkær for hans resterende ganggerning, som han burde betale eller stå til rette. opsat 6 uger

** Jens Jensen i Håstrup vidnede, at han var i marken, da solen stod op og da så han at bæsterne på Håstrup mark, som Bertel Hansen i Håstrup havde ladet vogte, var splittede omkring på marken, og noget derefter kom hyrden og sagde, at et af Rasmus Andersens føl var bidt fordærvet af ulvene. andre vidner det samme

(145)

** Taksering skifte og registrering af sl. Mads Jensen og hustru Gunder Madskone deres bondegods og ejendom i Starup. bortskyldig gæld. stævning af kreditorer og arvinger ved landstinget

(147)

** Anders Hansen i Bjert og Hans Christensen i Eltang fordrede dom over Hans Andersen i Bjert for han skulle have taget deres kvæg i Korsbjerg i Fyn og solgt det i Odense i ufredstiden efter Anders Hansen Korsbjergs skriftlige kundskab. Hans Andersen fremlagde sit svar, at da det ikke bevises med tingsvidne, at han har solgt deres kvæg, bør han være fri for tiltale. dom: han kan ikke dømmes før andre vidner og bevis fremkommer

(148)

** Tyge Jensen i Herslev efter 6 ugers opsættelse begærede dom over Jens Tomsen i Herslev og Jens Andersen sst. om et gærde for hans toft, som deres formand altid har gærdet og holdt ved lige. dom: de bør vedligeholde gærdet eller stå til rette

(149)

26/7 1662.

** varsel til Søren Markussen møller i slotsmøllen imod vidner at svare husfogden her i dag

** opnævning af synsmænd til at syne gårdene i herredet.

** Jacob Madsen i Frederiksodde på Karen Nielsdatters vegne fordrede dom imod hendes stedfar Ebbe Madsen for hendes fædrene arv. Ebbe Madsen fremlagde sit svar, at hans gods og formue blev bortrøvet i fejden hvor hans hustru hendes mor døde og der fandtes ikke synderligt gods i boet, som bevises med tingsvidne -/- 1661, som fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage eller lide nam

(150)

** slotsfogden fordrede dom over de Bjert mænd efter opsættelse 14/6, at de burde skaffe hjemmel til bygning gærder og træer, som findes opsat på deres ødegårde efter synsvidne. hjemmelssedler fremlægges. andre navng. beretter, hvor de har deres bygning og træ fra, bla Anders Hansen har fået et hus af hans konefar Søren Møller i slotsmøllen. flere beretter om deres bygninger. dom: de, der har fremlagt hjemmelssedler frikendes, de øvrige indstævnes for landstinget, da det findes ærerørigt
 
(153)

2/8 1662.

** varsel til slotsherren imod syn og vidner at svare herredsmændene

** syn på Eltang mark og deres rug, som er slemt fordærvet af vildsvin

** navng. i hvert sogn giver herredsvarsel til deres bymænd imod syn at svare husfogden i dag

** syn på alt gods i herredet

(164)

** syn på humlekuler såning af hampefrø ymper og pilekuler efter KM forordning, hvilket er efterkommet, hvor det kan gro, undtagen til de ødegårde, som ingen er til stede, hvilket de igen har begyndt, eftersom næsten alle steder var øde i fejdetiden

(165)

** syn på kornet i herredet, hvor rugen var ilde fordærvet af vildsvin, som er så mangfoldige, at man ikke kan holde dem fra kornet

** husfogden satte i rette om så mange, som er opskrevet for uforevist skovhugst, ikke bør betale deres bøder inden 15 dage. opsat 6 uger

** varsel til Hans Nielsen i Nebel imod dele at svare husfogden på KM vegne, som gav ham sag efter dom 1/12 1660 angående en hoppe, han havde stjålet fra Joen Lassen i Nebel. der blev udstedt dele over ham

9/8 1662.

** varsel til Søren Møller i slotsmøllen Hans Andersen i Bjert Jørgen Pedersen og Hans Olufsen Ravn sst. at svare husfogden

(166)

** varsel til sl. Niels Møllers børns værge Jørgen Nielsen Skøt i Hopballe at svare husfogden til tinget i dag

** delefogden vidnede, at 2 år før den første svenske fejde lagde de Almind mænd deres stenbro om på adelvejen ved klostret og da tog de jord og sand på et stykke jord mellem slotsmøllen og Kolding kålgård for at fylde mellem stenbroen. Søren møller svarede, at han havde lensmandens seddel at hans formand har nydt omtalte jord, så han mente lensmanden skulle varsles

** slotsfogden mente at da han beviser, at den jord, som Søren møller har indgærdet til møllen, hører til slottet og hvorpå skarnet derfra føres, da bør Søren møller stå til rette og desuden skaffe sig hjemmel til de gærdestaver, hvormed han har gærdet om møllen, da han ikke er blevet udvist træ i KM skove, som er blevet skammeligt forhuggede

(167)

** slotsfogden satte i rette imod Jørgen Pedersen i Bjert, da han har hugget mærket af den vindfælde, han med flere blev udvist af skovrideren og delefogden, for de ikke ville mærke de stubbe, som de havde solgt ved fra til skibsved og mener han bør stå til rette, da han foragteligt har borthugget KM mærke. opsat 6 uger

** varsel til Maren Christensdatter i Vorbasse Nebel og husbond Klaus Skrædder og Maren Christensdatter i Almind med husbond Hans Nielsen imod lovbud og skøde at svare Christen Ibsen i Ågård og hans hustru Karen Nielsdatter og Christen Nielsen i Fredsted, som de agter at gøre på den fædrene ejendom i Fredsted

** Karen Nielsdatter i Ågård med husbond 3.ting lovbød tredie parten af den halve bondegård i Fredsted, hendes forældre sl. Niels Nielsen og Else Hansdatter påboede og fradøde. hendes bror Christen Nielsen i Fredsted imod lovbud bød sølv og penge

** Karen Nielsdatter med husbond solgte og skødede til hendes bror Christen Nielsen i Fredsted hendes arvepart i ovennævnte bondegård

(168)

** fornævnte Christen Nielsen 3. ting lovbød halvparten af forskrevne halve bondegård i Fredsted, som han har arvet efter sine sl. forældre Niels Nielsen og Else Hansdatter. Hans Pedersen i Viuf på sin datter Maren Hansdatters vegne derimod bød sølv og penge

(169)

** fornævnte Christen Nielsen solgte og skødede til sin trolovede fæstemø Maren Hansdatter i Viuf ovennævnte halvpart af hans bondegård

** delefogden på Kirsten Christensdatters vegne af Tolstrup fordrede dom over Jens Jepsen i Tolstrup for det, han har udlovet hende for den skade til badskærløn og anden omkostning, som han og hans hustru har gjort hende, nemlig 10 rdl efter deres kontrakt. dom: at betale inden 15 dage

(170)

16/8 1662.

** den sag Anders Jepsen har opsættelse imod sl. Mads Pedersens arvinger på borgmester Hans Nielsens vegne af Mariager med begge parters bevilling opsat 14 dage

** den sag husfogden havde i opsættelse imod Hans Hansen i Stenderup og Knud Lassen i Lilballe om Eltang kirkes penge fremdeles opsat 8 dage

** Jens Tomsen i Herslev på egne og Jens Andersens vegne sst. lovede Tyge Jensen i Herslev forpligtede sig til at færdiggøre det stykke gærde, de omtvister

** delefogden fordrede dom på Mette Hansdatters vegne over sl. Hans Jensens arving af Håstrup for hendes værgemål, han har haft under hænder efter tingsvidne 5/7. dom: Hans Jensens arving bør betale hendes arv med påløbne renter og skadegæld inden 15 dage

** husfogden fordrede dom over Iver Hansen i Almind for den seddel, han har irettelagt på den rugager i Peder Knudsens gårds jord, som er skrevet på utrykt papir efter tingsvidne 5/7. Kolding hospitalsforstander Niels Madsen svarede, at han havde givet Iver Hansen en seddel på en ager til den gård i Almind Peder Knudsen påboer, til gavn for de fattige, før forordningen om trykt papir og siden en seddel på trykt papir, så han burde være fri for tiltale. dom: Iver Hansen frikendes

(171)

** husfogdens tiltale til Vogn Pedersen i Dons om de tiendelam, han skulle have angivet og tiendet for, da eftersom det ikke bevises, lod de på begge sider sagen falde

23/8 1662.

** navng. vidner, at de hver i deres sogne gav varsel til sognemændene imod vidner at svare delefogden på KM vegne

(172)

** delefogden advarede alle mod at komme i KM og bondens skove for at hugge uden det udvises dem af slotsherren, hvis de ikke vil lide tiltale som for andet uhjemlet

** Rasmus Andersen i Håstrup fordrede dom over Bertel Hansen sst. for hans sønners forsømmelige vagt efter deres videbrevs indhold og efter tingsvidne 12/7 og 19/7 bør betale ham hans føl, som blev bidt af ulve. Bertel Hansen svarede, at han ikke havde lovet at vogte føl, som heller ikke er indeholdt i videbrevet. dom: Bertel Hansen bør ifølge videbrev betale føllet efter vurdering

(173)

** efter 6 ugers opsættelse fordrede delefogden dom for rest smørlandgilde iflg. restans, som fremlægges. dom: de bør betale deres rest landgilde med penge inden 15 dage

(176)

30/8 1662.

** varsel til Hans Olufsen Ravn i Bjert imod dom at svare husfogden på KM vegne her i dag

** husfogden begærede dom over Hans Ravn, som 17/5 er dømt for 4 ege, som er hugget i den kronens havegård, hans sl. far havde i fæste, og han nu selv har i brug. opsat 6 uger

** Anders Jepsen i Nagbøl på borgmester Hans Nielsen Drostrups vegne i Mariager fordrede dom over sl. Mads Pedersen i Harte hans hustru og arving for de penge den sl. mand skyldte sl. Jens Sørensen, der tjente på Koldinghus 42 rdl. efter håndskrift fra 1656. Las Madsen i Harte og Jens Hansen i Påby fremlagde Kirsten sl. Mads Pedersens hendes svar, at al deres formue blev bortrøvet af fjenderne og gården afbrændt, hvorfor kreditorerne blev indkaldt til skifte efter den sl. mand, men den nu fordrede gæld blev ikke krævet på skiftet, hvorfor hun mener sig fri for tiltale. skiftebrev 24/3 fremlægges. Anders Jepsen mente ikke skiftet var holdt som det burde, hvortil Las Madsen svarede, at det ikke kunne ske i fejdetiden, da alle var landflygtige og mente sig fri for tiltale. dom: de bør være fri for tiltale, så længe skiftebrevet står ved magt

(179)

6/9 1662.

13/9 1662.

** varsel til Jørgen Pedersen i Bjert imod dom at svare husfogden
 
** varsel til sl. Mikkel Basse i Viuf hans børn og arvinger imod vidner at svare Gregers Tomsen i Nebel

** slotsfogden fordrede efter opsættelse 2/8 dom over så mange, som resterer med skovhugstbøder efter skovsyn 24/4 1661 5/4 og 12/7 1662, som de bør betale efter taksten, som fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage

(180)

** slotsfogden fordrede dom over Jørgen Pedersen i Bjert og beskyldte ham for forklaring på, hvor de 35 læs ved er blevet af, som er borttaget fra Bjert skov, da han er dømt dertil efter dom 17/3 som fremlægges. dom: han bør betale sine skovhugstbøder

20/9 1662.

(181)

** Jens Jensen i Lilballe tilforordnet at betjene retten

** delefogden begærede oldensyn i herredets skove efter kommissærernes ordre og synsmænd blev opnævnt.

** den sag husfogden havde til Jørgen Pedersen i Bjert om det mærke, han skulle have afhugget er opsat 14 dage

** den tiltale husfogden havde til Søren Markussen møller i slotsmøllen er med begge parters bevilling opsat 14 dage

27/9 1662.

** Jens Jepsen forordnet i dommersted

** navng. i hvert sogn giver varsel til deres sognemænd til oldensyns afhjemmelse at svare her til tinget i dag

(182)

** Taksering af hvor meget olden, der findes på træerne i herredets skove.

** vurderingsmænd opnævnes til skifte efter sl. Mads Jepsen i Starup

(183)

4/10 1662.

** varsel til Maren Jensdatter i Bjert samt menige Bjert grander imod tilbud og dom at svare husfogden, som 3. ting tilbød hende, om hun ville betale ham hans omkostninger af den krongård i Bjert, som han har i fæste og hendes far påboede, da kunne hun få gården igen

** slotsherrens befaling fremlægges, at bønderne i Brusk herred skal skaffe 1500 ellestaver hver 3 alen lang til Frederiksodde, hvorefter slotsfogden tilsagde menige bønder at levere staverne, eller derfor at lide og stå til rette

** slotsfogden fordrede dom over Søren Markussen møller i slotsmøllen for at skaffe hjemmel til der stykke jord mellem møllen og kålgården, han har ladet gærde, samt hjemmel til gærdsel og staver efter tingsvidne 9/8. Søren møllers søn Markus Sørensen fremlagde forrige slotsherres seddel til Niels Nielsen møller i slotsmøllen, at han på KM vegne under ham et stykke jord ved møllen. hjemmelsseddel på ellestaverne fremlægges. dom: Søren møller frifindes for begge forhold

(185)

** slotsfogden fordrede dom over Jørgen Pedersen i Bjert for det mærke han har hugget af den vindfælde, som blev udvist ham. tingsvidne 5/4 fremlægges. Jørgen Pedersen fremlagde sit skriftlige svar, at slotsfogden forfølger ham, en fattig selvejer, der har mistet alt i fejden og hans gård er afbrændt, så han er kommet i største armod, alligevel bringer slotsfogden ham i trætte til stor omkostning for ham, og beskylder ham for at have hugget skovriderens mærke af et træ, hvad han vel har gjort, idet træet var råddent, så de ikke kunne bruge det til husbygning, og han ville forhindre, at andre huggede træet. dom: han bør stille øvrigheden tilfreds eller stå til rette

(186)

11/10 1662.

** navng. fra hvert sogn afhjemler herredsvarsel til deres sognemænd mod syn og syns afhjemmelse at svare husfogden på KM vegne

(187)

** slotsfogden tilsagde menige herredsmænd at de efterkommer slotsherrens befaling og yder de staver til Frederiksodde, hvortil de svarede, at de formodede at blive forskånet for ægt og gerning. husfogden spurgte dem, der giver årlig ved, hvorfor de ikke var mødt på Drenæs og ladet dem udvise vindfælder, hvortil de svarede, om de måtte få udvist ved på deres gårds skovparter, som er sket af Arilds tid

** varsel til menige Harte sognemænd imod vidner at svare slotsfogden

** registrering og skifte efter sl. Mads Jepsen i Starup, som døde i fejdetiden, i overværelse af hans efterleverske Mette Pedersdatter med lovværge Peder Jensen i Rugsted og deres børn Tomis Madsen som er sin egen værge Peder Madsen med værge. desuden havde en bror Peder, som var udenlands med krigsfolket, og de vidste ikke om han var levende. Opregn af bohave samt gæld. da alt var bortrøvet i fejden fragik de arv og gæld

(189)

** syn på alle skove i herredet, hvorledes de er ved magt og hvad der er hugget i dem.

(191)

** syn i Viuf skov på en egestub, som ikke var mærket med kringelen eller cirklen, som delefogden har, og hammeren eller kronen, som skovrideren har

(192)

18/10 1662.

** herredsvarsel til menige herredsmænd imod dom at svare husfogden, som beskyldte dem for deres arbejdspenge, som de efter KM brev kan tilkomme at udgive af hver gård 4 rdl og af boel 2 rdl

** varsel til menige Eltang sognemænd imod dom at svare husfogden, som beskyldte dem for at restere KM og kirkens anpart korntiende, og han mener de har forbrudt kontrakten og fæstebreve på tienden. opsat 6 uger

(193)

** varsel til Jens Mikkelsen i Viuf, Hans Mikkelsen Mette Mikkelsdatter, Lene Mikkelsdatter, Anne Mikkelsdatter, Jørgen Mikkelsen i Amhede, Dorte Mikkelsdatter i Rugsted med husbond Tomis Pedersen og Maren Mikkelsdatter i Hesselballe med husbond Bunde Hansen mod vidne at svare delefogden på Mette Hansdatters vegne

** Peder Mikkelsen i Viuf og Søren Mogensen sst. vidnede, at de var i Amhede hvor Jørgen Mikkelsen sagde, at hans farbror sl. Hans Jensen i Håstrup var Mette Hansdatters formynder. Søren Mogensen vidnede, at Jørgen Mikkelsen sagde det samme på Jerlev herreds ting 17/9

** varsel til Jens Mikkelsen i Viuf imod dom at svare Gregers Tomsen i Nebel

** Gregers Tomsen beskyldte ham for sin anvendte omkostning som Jens Mikkelsen har tilføjet ham med den trætte om 30 rdl hans sl. forældre har fået af hans søster og fremlagde regnskabet derover. opsat 6 uger

(194)

** varsel til Jens Mikkelsen i Viuf imod dom at svare Jens Høg foged

** Jens Jepsen forordnet dommer i efterskrevne sag

** Jens Høg herredsfoged satte i rette imod Jens Mikkelsen i Viuf, at da den dom, som han har afsagt over ham, er kendt ved magt ved landstinget, da bør han betale ham billig kost og tæring. opsat 6 uger

** Jens Høg satte i rette mod Hans Andersen, Jørgen Pedersen og Hans Ravn i Bjert, at da den sag er underkendt ved Viborg landsting, de havde indstævnet og hans dom kendt ved magt, da bør de betale kost og tæring. opsat 6 uger

** navng. vidner, at 3/5 da de var skrevet til stokken, da sagde Jens Mikkelsen i Viuf for den siddende ret til herredsfogden, at han havde gjort ham uret og udstedt dom og dele over ham for vild og venskab

** navng. vidner, at de var med ridefogden delefogden og herredsfogden i en lille hytte og løvskjul, som var sat på sl. Niels Nielsens gårds afbrændte byggested i Møsvrå i overværelse af hans efterleverske Karen Jørgensdatter med lovværge Niels Pedersen, og da fandtes intet til kreditorerne, idet alt blev frarøvet dem i fejden, og hun havde siden betlet for føden. hun fragik arv og gæld

(195)

** Jep Pedersen i Ferup gav Las Jessen i Ejstrup afkald for den arv, hans søster Johanne Pedersdatter havde at fordre hos hans formand sl. Niels Christensen, som han havde haft under værgemål

25/10 1662.

(196)

** varsel til Bertel Markussen møller i Gudsø mølle at svare husfogden samt varsel til Hans Hansen i Skovsgård imod vidner at svare husfogden

** syn på den krongård i Bjert husfogden påboer, hvorledes der var skudt i gården. kuglen var gået gennem gavlen ovenfor hanebjælken og sad i spæret inden for, hvilket Hans Hansen Nebel i Skovsgård havde gjort. navng. vidner, at han kom ridende ind i gården og skød 2 skud, så ild og stopning fløj af begge skud ind i gården og red så hjem til hans fars gård. Hans Hansen svarede, at han red gennem Bjert og da han kom til sin morbror Hans Andersens gård løsnede han et pistolskud og den andet løsnede han i faderens gård og han havde ingen tvist med husfogden

(197)

** varsel til Mette sl. Christen Hansens i Eltang og hendes børn Hans Christensen og Maren Christensdatter imod vidner at svare slotsfogden

** navng. vidner, at den forte mellem den krongård sl. Mads Bull påboede, og som husfogden nu har i fæste, og det bondeværing sl. Christen Hansen i Eltang tilhørte er af den krongårds jord indtil sl. Mads Bull og sl. Christen Hansen gjorde mageskifte, og siden brugte de den tilfælles at køre på

(198)

** varsel til menige Harte og Bramdrup sognemænd imod dom at svare slotsfogden på KM vegne for deres rest gerningspenge. opsat 8 dage

3/11 1662.
 
** varsel til Bertel Markussen møller i Gudsø mølle og hans søn Jens Bertelsen af Skibdræt mølle imod dom at svare husfogden på Peder Jensens vegne slotsfoged på Frederiksborg slot her i dag

** varsel til Hans Hansen i Rådvad og Iver Sørensen i Stubdrup imod dom at svare husfogden her i dag

** varsel til Hans Hansen i Skovsgård at svare husfogden mod dom

** husfogden satte i rette mod Hans Hansen i Skovsgård, at da det med tingsvidne 25/10 bevises at han har redet omkring hans gård og skudt (fortsættes på 1)

(1)

** Autorisation af 52 blade, da tingbogen er udskrevet

** (fortsat fra 198) mod hans hus, som ville han skyde ild på gården, om han ikke bør stå til rette og desuden stille nøjagtig borgen og forsikring. Hans Hansen svarede, at han var uskyldig og vidnerne var usande, så han formente sig fri for tiltale. opsat 6 uger

** slotsfogden fordrede dom over så mange i herredet, som skal give gerningspenge efter KM brev. dom: de bør betale inden 15 dage

** delefogden satte i rette mod Hans Hansen i Rådvad og Iver Sørensen i Stubdrup og mente, da de havde siddet overhørig og ikke afhjemlet KM varsel de gav for gerningspengene, som med de andre herredsvarsler skulle være afhjemlet 18/10. dom: de bør betale deres overhørigheds bøder til KM inden 15 dage

(2)

** slotsfogden fremlagde fuldmagt fra Peder Ibsen KM fiskemester over København og Frederiksborg len til at tiltale Bertel Markussen møller i Gudsø mølle og hans søn Jens Bertelsen i Skibdræt mølle for rest landgilde samt for de lader møllerne forfalde. Hans skriftlige indlæg fremlægges, at da KM har bevilget ham møllerne hans livstid, da bør Bertel møller indstille sig hos ham, så de kan akkordere om hvad han skal give af omtalte møller, men han har kun bedt ham om hjælpe til bygning på møllerne, og da han så hårdnakket anstiller sig mod hans husbond og ikke yder sin landgilde og ikke holder møllernes bygninger ved hævd, da formener han, at han har forbrudt sit fæste. Bertel Markussen svarede, at Peder Ibsen burde bevise sine påstande. opsat 6 uger

(3)

8/11 1662.

** varsel til Mette sl. Christen Hansen i Eltang og hendes børn Hans Christensen og Maren Christensdatter imod vidner at svare husfogden her i dag

(4)

** varsel til slotsfogden i hans bopæl i Bjert samt hans folk som har vidnet mod Hans Hansen i Skovsgård imod vidner at svare slotsfogden

** slotsfogden 3.ting opsagde det mageskifte som sl. Christen Hansen i Eltang havde gjort med hans formand sl. Mads Bull i Bjert om forten mellem deres boel, da det kunne være ham til skade

** Hans Andersen sandemand i Bjert og Jens Hansen sst. og vidnede, at de så Hans Hansen i Skovsgård kom ridende i Bjert og løsnede et skud ved Hans Andersens gård og da han kom til hans far Hans Nebels gård løsnede han et skud med en pistol og han kom ikke til husfogdens gård, Iver Staffensen i Bjert og hans hustru Maren Esbensdatter vidnede det samme og andre vidner det samme

(5)

** Hans Sørensen Kieldbeck i Herslev begærede udnævnt synsmænd til en forte for hans gård.

15/11 1662.

** Jens Jepsen i Lilballe forordnet at betjene retten i dag

** varsel til gammel Peder Hansen Bull i Frederiksodde imod vidner at svare Niels Nielsen sst. i dag

** navng. vidner, at de var til stede i Niels Nielsens hus i Frederiksodde, da lille Peder Hansen Bull sst. kom og ville forene sig med ham om gæld 20 sld. og renten deraf, som han indgik på at betale, hvortil Peder Hansen Bull svarede, at dersom han havde bevis på at han skyldte ham nogen penge, ville han betale

(6)

** varsel til Iver Nielsen i Bramdrup imod dom at svare Kirsten Foles i Ferup og hendes husbond Niels Pedersen her til tinget i dag
 
** Niels Pedersen på hustrus vegne beskyldte Iver Nielsen for 20 sld., han skyldte hendes forrige husbond sl. Tulle Pedersen efter håndskrift 1654. opsat 6 uger

22/11 1662.

** varsel til slotsherren Wolf von Buchwald imod dom at svare ridder Steen Bille her til tinget i dag

(7)

** Steen Billes fuldmægtig Laurits Pedersen foged på Kærsgård fremlagde KM missive, at han beder Steen Bille betale Jørgen Seefeld til Visborggård, som har betalt på kronens gæld 2 hele års indkomster af Koldinghus len, før Steen Bille blev forlenet dermed, som af hans efterkommer til lenet skal betales til ham. Jørgen Seefelds kvitteringer til Steen Bille fremlægges. Laurits Pedersen mente at von Buchwald, som er blevet forlenet med Koldinghus len, bør betale Steen Bille 2081 rdl. opsat 1 måned

(8)

** delefogden lod læse slotsherrens seddel, at da slotsfogden har i gård i fæste i Bjert, som en pige tilholder sig, og fogden tilbyder hende at overtage fæstet, når hun vil betale ham hans omkostninger samt opbygge gården og give KM sin rettighed, da dersom hun kan stille borgen, at KM kan få gården opbygget og sin tilbørlige rettighed vil han på KM vegne lade hende få gården i fæste. Maren Jensdatter stod til vedermåls ting

(9)

** navng. vidner, at Mette sl. Jens Christensens er en fattig forarmet enke og har kun nogle får og en lånt ko, så hun kan ikke betale fuldt husgerningspenge af sin gård

** syn i Herslev ved den halvgård Hans Sørensen Kieldbeck påboer, hvor der var opkastet en hob jord, så vandet fra Las Jensens gård løb gennem Hans Kieldbecks gård til stor fortrængsel for ham, i stedet for at følge dets gamle løb på Las Jensens egen jord. varsel til Las Jensen og hustru Mette Lasses og hendes søn Peder Jensen

(10)

** herredsvarsel til alle sognemænd imod brosyn at svare her i dag

** syn på stenbroerne på adelvejen mellem Gudsø og Kolding.

(11)

29/11 1662.

** varsel til Ebbe Madsen i Højrup imod beskyldning og dom at svare Peder Christensen gartner i Koldinghus have

** varsel til alle Eltang bymænd imod vidner at svare slotsfogden

** slotsfogden spurgte om nogen i Eltang ville vedkende sig 2 ege, som lå uforevist i Eltang hulskov, de da ville fremkomme

** Daniel Trommeslager af Kolding beklagede sig at være overfaldet i Viuf til Anders Pedersens bryllup af Christen Iversen i Viuf og hans bror Iver Iversen, som har slået ham til jorden og slået huller på hans kindben og næse, hvilket synsmænd bevidner. andre vidner om overfaldet

(12)

** navng. vidner, at Christen Rasmussen i Tyvkær Hans Jensen og Peder Nielsen sst. er forarmede, som i fejdetiden er blevet frarøvet det, de havde og er endnu ikke kommet til avling, så de kan betale gerningspenge og landgilde, hvorfor de anmoder om at måtte nyde nogen forskånsel

** Gregers Tomsen i Nebel fordrede dom imod Jens Mikkelsen i Viuf for hans omkostninger han har haft på den indstævnelse Jens Mikkelsen har gjort til landstinget med den fordring hans søster Gertrud Tomisdatter havde efter hendes sl. forældre, som er underkendt. landstingsdom fremlægges. Jens Mikkelsen mener sig fri for tiltale, da den ikke omtaler kost og tæring. dom: af den grund frifindes han

(13)

** husfogdens tiltale til de Eltang sognemænd opsat 8 dage           

** Peder Sørensen gartner beskyldte Ebbe Madsen i Højrup for 21 sld. han skylder hans hustru Maren Hansdatter efter håndskrift 1656. opsat 6 uger

6/12 1662.

** varsel til Christen Iversen i Viuf og Iver Iversen sst. imod vidner og dom at svare slotsfogden på KM vegne

** navng. vidner, at de var til bryllup hos Anders Pedersen i Viuf, og da slog Iver Iversen spillemanden Daniel Trommeslager til jorden for han ville ikke spille for ham

** slotsfogden satte i rette og mente Christen Iversen og Iver Iversen burde betale sagefaldsbøder til KM. Christen Iversen benægtede ved ed at have slået Daniel Trommeslager. opsat 8 dage

(14)

** varsel til Jørgen Lauritsen i Stenderup imod dele at svare Niels Gris i Vilstrup her til tinget i dag

** Niels Gris begærede høringsdele over Jørgen Lauritsen for 3 mk, han skyldte ham, hvorfor der blev udstedt dele over ham

** varsel til Ebbe Olufsen barnfødt i Højrup og Mette Olufsdatter i Ferup med husbond Hans Andersen imod lovbud at svare Peder Olufsen i Højrup

** Peder Olufsen 3. ting lovbød den anpart han ved arv og køb kan være berettiget til i sin fædrene ejendom i Højrup han påboede og Hans Andersen i Ferup 3.ting lovbød hans hustru Mette Olufsdatters arvepart deri. deres svoger Simon Pedersen på egne og hustru Anne Olufsdatters vegne tilbød sølv og penge

** Peder Olufsen i Højrup på egne vegne og Hans Andersen i Ferup på hustru Mette Olufsdatters vegne solgte og skødede til deres svoger Simon Pedersen i Højrup og hans hustru Anne Olufsdatter deres arveparter i den halve selvejer bondegård i Højrup, deres sl. forældre påboede

(16)

13/12 1662.

** slotsfogden fordrede dom over Hans Hansen i Skovsgård for 2 skud, han skulle have skudt i hans gård i Bjert. tingsvidne 25/10 og 8/11 fremlægges. Hans Hansens svar fremlægges. dom: da vidner står mod vidner, skal sagen for landsdommeren

(17)

** slotsfogden fordrede dom over de Eltang sognemænd om deres korntiende efter opsættelse 18/10. deres kontrakt fremlægges. en del af sognemændene mente, at slotsfogden selv burde opkræve tienden af enhver af dem, og en del havde betalt i rede penge, så de mente sig fri for tiltale, hvortil slotsfogden svarede, at da kontrakten lød på en for alle og alle for en, da burde de selv indkræve tiendeafgiften. dom: de bør efterkomme kontrakten og levere tiendeafgiften rettidigt

(18)

** navng. i hvert sogn giver varsel til deres sognemænd imod dom at svare delefogden på KM vegne, som beskyldte dem for rest KM korntiende 1661 samt rest landgilde. opsat 8 dage

(19)

** delefogden satte i rette om ikke de i herredet, som er sat for at give landgilde bør betale inden 15 dage. opsat til snapsting

** Las Pedersen i Viuf på sine egne vegne og Søren Mogensen sst. på egne og bror Hans Mogensens vegne og på brorsøn Mogens Pedersens vegne gav Niels Madsen i Skyggebjerg og Anders Pedersen Velling i Tyvkær hjemmel til at bruge den otting jord på Tyvkær mark liggende til den halve bondegård i Håstrup sl. Niels Pedersen Sandemand påboede og fradøde, som de /76 havde pantsat dem deres arvelodder i

** Bertel Markussen møller i Gudsø mølle sagde til slotsfogden, at dersom han havde ladet sig leje til at forrette noget ved tinget, da får han vel sin betaling derfor

(20)

** slotsfogden fordrede dom over Bertel Markussen møller i Gudsø mølle og hans søn Jens Bertelsen af Skibdræt mølle på Peder Ibsen slotsfoged på Frederiksborg slot hans vegne. Bertel Markussen fremlagde tingsvidne 14/4 1660 indeholdende syn på Gudsø mølle, som var ganske afbrændt nedbrudt og aldeles øde. dernæst fremlagde han KM brev, at da han kort før sidste fejde på egne bekostning havde opbygget møllen, og nu efter fejden havde repareret den, så bevilges han sin livstid at beholde møllen for sædvanlig landgilde og efter hans død en af hans sønner. tingsvidne 18/11 1643 fremlægges indeholdende syn på den ny opbyggede mølle, som Bertel møller har betalt med 600 rdl. Peder Ibsens missive til Bertel møller fremlægges dateret 18/3 1661. Bertel Markussens svar fremlægges. Bertel Møller fremlagde synsvidne 2/8 og syn på de 2 møller. tingsvidne 14/4 1660 fremlægges angående syn på møllerne. Bertel Møllers svar fremlægges. dom: Bertel Markussen bør betale Peder Ibsen samme afgift som der gives af andre møller, der har været ruinerede

(25)

20/12 1662.

** Steen Billes foged begærede dom over von Buchwald slotsherre. der begæredes opstand til han kom hjem fra København. opsat 14 dage

(26)

** varsel til Niels Jensen i Herslev imod dele at svare Jørgen Mikkelsen i Bramdrup på bror Jep Mikkelsens vegne, som beskyldte ham for 7 mk han skyldte hans bror. opsat til snapsting

** delefogdens tiltale til møllerne og andre, som resterer med forleden års landgilde er med bevilling opsat til snapsting

 (1)

** tingbogens autorisation 1663

** ransnævninge.

** Helligbrødenævninge.

(2)

10/1 1663.

** varsel til borgmester Simon Andersen i Kolding og hans interesserede samt Søren Lauritsen Danscher rådmand og hans interesserede imod vidnesbyrd hr. Niels Nielsen Bøgvad i Skanderup agter at føre

** navng. vidner at de 1656-57 kørte rug fra Skanderup præstegård og leverede det til sl. Iver Jacobsen i Kolding, og da de bad ham skrive det på hans og hr. Nielses regnskab og give dem kvittering til hr. Niels

(3)

** varsel til Tomis Nielsen, der tjener på Højgård, Jens Mortensen i Rugsted, Anders Hjuler i Ure, Søren Kordsen i Mejsling, Mads Mikkelsen i Højen imod vidner og tilbud at svare Peder Hansen Helt i Kolding

** varsel til Poul Seest i Kolding Oluf Sporemager ---- cher  Jepsens med sin lovværge ---- Poul Bagers med sin lovværge imod vidner og tilbud at svare Peder Helt 

** Peder Hansen Helt 3.ting tilbød på hustru Mette Kyds og stedbørns vegne imod sl. Mads Jensen i Starup og hans hustru Gunder Madskone deres arvinger og gældnere, at dersom nogen af dem vil betale han for den fordring, han har til de sl. folk på hustru og stedbørns vegne, skal deres ejendom være dem følgagtig

(4)

** Tomis Madsen i Skanderup med opsættelse 13/12 beskyldte Simon Nielsen i Gudsø efter hans håndskrift fra 1653 til hans sl. far Mads Madsen for 8 sld. opsat 6 uger

** den sag delefogden havde til nogle her i herredet for resterende landgilde i år og forleden år med bevilling fremdeles opsat 14 dage

** Niels Pedersen i Ferup på hustru Kirsten Sørensdatters vegne fordrede dom over Iver Nielsen, der nu boer i Bramdrup for 10 sld., han skyldte hendes sl. husbond Tulle Pedersen efter opsættelse 15/11 og ifølge håndskrift, som fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage

(5)

** Peder Sørensen gartner i Kolding på hustru Maren Hansdatters vegne æskede dom over Ebbe Madsen i Højrup for børnepenge, han skylder hende efter håndskrift til Hans Hansen i Skanderup, som fremlægges, og som er af hans mors bror sl. Hans Hansens børns penge, ved navn Maren Hansdatter, som han har under værgemål. håndskriften er på skiftet efter sl. Peder Hansen i Bjert 1660 tilfaldet hans hustru Maren Hansdatter. Ebbe Madsen fremlagde skifte efter hans sl. hustru Maren Pedersdatter 20/2 1660, hvor der var så lidt i behold efter fejdetiden, som ikke kunne betale kreditorerne. dom: da KM forordning tilholder, at hvis børnegods med eget gods er borttaget i fejdetiden, bør der ske afkortning, så han bør betale en trediedel inden 15 dage

(6)

17/1 1663.

** navng. giver herredsvarsel til deres sognemænd at svare delefogden på KM vegne

(7)

** Hans Staffensen delefoged fremlagde på slotsskriverens vegne påmindelse til bønderne om at yde deres landgilde og arbejdspenge uden forsømmelse

** varsel til Jep Andersen i Harte imod dom at svare hr. Christen Madsen hans sognepræst

** Peder Ravn på hr. Christens vegne beskyldte ham for 18 skp. rug og 6 skp. byg, han resterer med til Harte kirke og til præsten for vin og brød samt for 1 rdl., han rester med til præsten på KM vegne, da han blev kopuleret. opsat 6 uger

(8)

** varsel til Peder Bull i Follerup imod vidner at svare herredsfoged Jens Høg til tinget i dag

** Niels Pedersen i Tolstrup vidnede, at han i sin nød og trang solgte Peder Bull i Follerup 2 ungstude, som blev betalt. Hans søn Mads Nielsen vidnede det samme
 
24/1 1663.

** varsel til Søren Markussen møller i slotsmøllen imod dom at svare mester Anker Sørensen i Kolding her i dag

** varsel til Jørgen Jokumsen i Skovsgård at svare hr. Niels Nielsen i Skanderup her i dag

** mester Anker Sørensen i Kolding hans indlæg fremlægges, at efter KM privilegier til gejstligheden skal der gives tiende af jord der bruges til avl og ladegårde, og da Søren Markussen møller på slotsmøllen bruger Koldinghus ladegårdsjord, men forholder præsten den påbudne rettighed, om han ikke bør straffes derfor. kopier af forordninger og privilegier fremlægges. opsat 6 uger
 
(10)

** hr. Niels Bøgvad i Skanderup satte i rette, da den gård i Skovsgård hans svoger Jørgen Jokumsen påboer er af KM benådet ham at nyde herligheden af, mente han Jørgen Jokumsen bør betale landgilde ægt og arbejde for 2 år. opsat 6 uger

** Herslev kirkeværger en opsættelse. varsel til Herslev sognemænd imod dom at svare Jens Nielsen i Tolstrup og Tyge Jensen i Herslev kirkeværger, som beskyldte dem for at restere med tiendekorn. opsat 6 uger
 
(11)

** Peder Hansen Heldt borger i Kolding og tilstod at Mads Andersen i Starup og hans hustru Maren Andersdatter havde betalt hans hustru Mette Kyds og hendes børn den gæld, som fandtes efter sl. Mads Jensen i Starup og hans hustru Gunder Madskone, som de havde at fordre, samt al anden gæld, som han havde tilforhandlet sig, hvorfor han afstod til dem de sl. folks ejendom i Starup, som de påboede

** Niels Sørensen i Højrup et tingsvidne. Hans Jepsen i Højrup lovede sin svoger Niels Sørensen sst at betale ham og hans søster Dorte Jepsdatter de penge hun kunne tilkomme efter deres sl. forældre

(12)

** slotsfogden på Kirsten Hansdatter sl. Hans Christensens datter af Egtved hendes vegne et synsvidne. syn på den krongård i Egtved sl. Hans Christensen og hans hustru sl. Johanne Sørensdatter påboede og fradøde, og kaptajn Hans Henningsen og hans svigersøn Christen Pedersen nu iboer

(14)

31/1 1663.

** varsel til Wolf von Buchwald befalingsmand på Koldinghus imod dom at svare Steen Bille. KM missive om betaling til Jørgen Seefeld 2 års indkomst af Koldinghus len fremlægges. Jørgen Seefelds kvittering fremlægges. von Buchwalds svar fremlægges, at da han ikke har annammet lenet i god velstand og ikke nyder den afgift deraf som Steen Bille, mener han ikke at kunne betale Steen Bille de 2081 rdl. dom: KM brev må efterkommes

(17)

** Hans Jepsen i Højrup 3.ting tilbød hans søskende svogere og medarvinger, at såfremt de ville have noget at bestille med deres fædrene ejendom i Højrup, så ville han gerne frastå den, om nogen ville betale deres sl. forældres gæld. Niels Sørensen i Højrup på egne og hustru Dorte Jepsdatters vegne og på Niels Hansen i Tavlov Nebel og hans hustru Maren Jepsdatters vegne og på Hans Pedersen Tømmermand i Kolding hans vegne og Jens Poulsen i Frederiksodde på egne og hustru Inger Jepsdatters vegne svarede, at de ikke ville have noget med den at bestille, men de bad ham om at indløse den, så den ikke kom på fremmede hænder. varsel til ovennævnte samt Joen Jepsen i Herslev, Simon Pedersen i Højrup og Iver Nielsen i Herslev

(18)

** slotsfogden fordrede dom over Iver Iversen i Viuf og Christen Iversen sst for deres sagefaldsbøder til KM for de sår de har tilføjet Daniel Tomsen Trommeslager af Kolding. Iver Iversen fremlagde forlig med Daniel Tomsen Trommeslager hans hustru Dorte Daniels og søn Tomis Danielsen. dom: Iver Iversen bør betale sine bøder til KM

(19)

7/2 1663.

** herredsvarsel til menige sognemænd at svare slotsfogden på KM vegne, som fremlagde slotsherrens befaling, at da tinghuset er ganske øde, så retten ikke kan holdes, når der er regn eller uvejr, hvorfor herredsmændene befales snarest at lade forfærdige et tinghus igen. dateret 14/1 1663. slotsfogden formente, at dersom de ikke efterkom befalingen, bør de betale bøder for overhørighed. opsat 6 uger

(20)

** slotsfogden advarede mændene i herredet, at de skulle rette dem efter KM brev og lade de ege og træer blive ydet til Frederiksodde og fremlagde en specifikation over bjælkerne, der skulle leveres. navng. svarede, at de ville gerne efterkomme KM brev

** varsel til Søren Jensen Kordsen i Mejsling imod vidner at svare slotsfogden her til tinget i dag

** navng. vidner, at de på jagten hørte at Søren Jensen Kordsen i Mejsling sagde til de andre bønder som kørte jagttøjet, at dersom de ikke kunne få vognskifte og om aftenen blive afløst, så skulle de kaste jagttøjet af vognene og køre deres vej for djævlen

(21)

** varsel til Jørgen Jokumsen af Skovsgård at svare hr. Niels Bøgvad i Skanderup her til tinget

** hr. Niels Nielsen Bøgvad gav last og klage over Jørgen Jokumsen på hans datters vegne, som han har givet ham til ægte, for han ikke lever hos hende som en ægte staldbror, men har forladt hende og ikke forsyner hende med føde klæde og underholdning for hende og et lidet barn

** delefogden fordrede dom over så mange som resterer med landgilde og fremlagde Anders Madsen forrige slotsskrivers restans. fortegn over de berørte. navng. møllere fremlagde deres svar, at eftersom de fattige møllere tiltales for landgilde af øde og afbrændte møller, de har antaget fra øde med tilsagn om hjælp, men de har selv sat sig i gæld for at opbygge møllerne og håber på kvittering i landgilden til møllerne er færdigbyggede, som er sket af Arilds tid. dom: Enhver bør betale inden 15 dage eller derfor lide nam

(23)

** delefogden fordrede dom over så mange i herredet, som resterer med landgilde for forgangen år samt gerningspenge. dom: at betale
 
** navng. vidner, at Jens Sørensen i Dons er så forarmet, at han ikke kan formå at udgive gerningspenge

14/2 1663.

(24)

** varsel til Peder Mortensen i Ågård imod dom at svare Else Jenses sst, som beskyldte ham for nogle penge han skyldte hende og hendes husbond ifølge håndskrift til Peder Bertelsen i Ågård dateret 1652. dom: han bør efterkomme sin forpligt og betale inden 15 dage

21/2 1663.

(25)

** varsel til Herslev og Vilstrup sognemænd imod dom at svare til rest landgilde og arbejdspenge. dom: at betale inden 15 dage

** varsel til Mogens Nielsen i Vilstrup imod dom at svare sin bror Peder Nielsen sst, som beskyldte ham for en ko eller 10 sld. i stedet ifølge hans forpligt. opsat 6 uger

** varsel til Peder Strandrytter i Kolding imod vidner at svare delefogden her i dag

** Niels Fisker i Strandhuse med flere navng. vidner, at de fulgtes ad fra Kolding og da kom der 2 trækkende med en ko og da de talte med dem om koen, hvor de ville hen, fornemmede de at de talte usandt, og Niels Fisker tog koen til sit hus, men dagen efter udtog Peder Strandrytter koen af hans hus imod al hjemmel og minde

** Tomis Madsen i Stenderup fordrede dom over Simon Nielsen i Gudsø efter opsættelse 10/1 for penge han skyldte hans sl. far Mads Madsen ifølge håndskrift, som fremlægges. dom: han bør holde sin forpligt og betale

(26)

** Ebbe Madsen i Højrup og hans medbrødre et lovbudsvidne. varsel til Mads Tomsen i Højrup Maren Nielskone sst. og Hans Hansen for svar mod lovbud, de agtede at gøre på den bondegård i Højrup, sl. Hans Madsen påboede

** Hans Jensen i Højrup 3. ting lovbød den arvelod der tilfaldt hans hustru Maren Hansdatter efter sine sl. forældre Hans Madsen og Maren Pedersdatter i den bondegård i Højrup, de påboede. Ebbe Madsen i Højrup lovbød den lod hans brordatter Sidsel Hansdatter tilfaldt efter sine sl. forældre og Mads Hansen lovbød sin arvepart og Ebbe Madsen hans arvepart efter sine sl. forældre Mads Ebbesen og Maren Madskone. Hans Hansen imod dette lovbud tilbød sølv og penge

** Hans Hansen i Højrup et skøde. Hans Jensen i Herslev Højrup på egne og hustru Maren Hansdatters vegne Mads Hansen på egne vegne Sidsel Hansdatter med farbror og formynder Ebbe Madsen alle i Højrup solgte og skødede til deres bror Hans Hansen deres parter i deres fædrene bondegård i Højrup og Ebbe Madsen solgte til sin brorsøn Hans Hansen hans arvepart efter hans sl. forældre Mads Ebbesen og Maren Madskone i den bondegård, deres søn fornævnte sl. Hans Madsen påboede og afdøde

(28)

28/2 1663.

** varsel til Peder Vognsen til huse i Dons imod dom at svare delefogden

** delefogden beskyldte ham for han sidder med en krongård i Dons 
han har i fæste, som han ikke forbedrer og bebygger eller tilsår jorden. opsat 6 uger

7/3 1663.

** varsel til Peder Hansen Moug i Bjert imod syns afsigt at svare delefogden

(29)

** syn på en have, der ligger til den krongård Peder Moug tilforn påboede, hvor der var hugget en riseg, hvor toppen var taget bort

** navng. opnævnes til at skifte i Tyvkær efter sl. Anders Pedersen

** Anders Hansen Mørkholt i Bjert gav varsel til hans bror Hans Hansen i Bjert og hans farbror og formynder Klaus Andersen i Bjert samt Jørgen Pedersen sst. og Søren Klausen i Bramdrup imod tilbud og skifte at svare til tinget i dag

** Anders Hansen fremlagde sit skriftlige indlæg, hvori han opsiger 3. ting den hjemmegjorte kontrakt mellem dem om skifte efter deres sl. forældre, da der er blevet fordret en del gæld, de ikke kendte, og en del tilstand, som er uvis, og fremæsker kreditorerne at møde til skifte 

(30)

** på mester Anders Sørensen sognepræst i Kolding hans vegne fordredes efter opsættelse 24/1 dom mod Søren Markussen møller i slotsmøllen. Søren møller fremlagde sit fæstebrev af 11/10 1659 på møllen og et stykke jord, som kaldes det gamle ladegårdssted mod at opbygge møllen, der er øde og afbrændt, og når en af sl. Niels Nielsens børn bliver gamle nok, skal han afstå møllen til ham og til en af sine egne børn. han fremlagde dernæst KM konfirmation af 12/10 1648 på fæstebrev til Niels Nielsen på maltmøllen og et stykke jord, som kaldes det gamle ladegårdssted, som Søren Markussen tilforn har haft i fæste. han mener ikke han bør give mere tiende end hans formand har gjort men være fri for tiltale. dom: Søren møller bør give tiende af avlen på ladegårdsjorden

(32)

** Jens Nielsen i Tolstrup fordrede efter 6 ugers opsættelse dom over Herslev sognemænd og fremlagde forrige slotsskriver Anders Madsens kundskab om prisen 1661 for resterende kirkekorn, som var 8 sld. for en td. rug og 6 sld. for en td. byg, og Jens Nielsen mente de burde betale deres resterende tiendekorn med penge inden 15 dage. Knud Jepsen i Højrup med flere mente, at da de dette år havde givet penge til kirkens reparation, burde de være fri for tiende. dom: der bør gøres regnskab derover og eventuel rest derefter betales

(33)

14/3 1663.

** varsel til Jens Nielsen i Tolstrup imod dom at svare Las Jensen i Herslev, som beskyldte ham for 2 sld. for 4 skp. byg i ufredstiden. opsat 6 uger

** varsel til Niels Sørensen i Højrup og hans hustru Dorte Jepsdatter, Jens Poulsen i Frederiksodde og hans hustru Inger Jepsdatter, Niels Hansen i Tavlov Nebel og hans hustru Maren Jepsdatter, Joen Jepsen i Herslev, Simon Pedersen i Højrup, Iver Nielsen i Herslev og hans søn Niels Iversen imod dom at svare deres svoger og bror Hans Jepsen i Højrup, som har antaget deres fædrene gård i Højrup mod at betale kreditorerne til hvem gården var udlagt. opsat 6 uger

(34)

** Hans Jepsen i Højrup afstod til Simon Pedersen en bondegårdsager, som han og hans hustru og deres børn kan bruge deres livstid, hvorefter den igen skal følge hovedgården, for det Simon Pedersen kunne tilfalde i samme ejendom efter sin sl. mor

** varsel til navng. ungkarle i herredet imod dom at svare delefogden her i dag

(35)

** delefogden mente, at da var befalet at møde på slottet, så kommissionen kunne udtage soldater, men de har ikke efterkommet befalingen, så bør de stå til rette. ingen mødt. opsat 14 dage

** varsel til proviantmesteren på Frederiksodde Nicolaj Berntsen og hans tjener Hans imod vidner at svare til tinget her i dag

** registrering og skifte efter sl. Hans Andersen Mørkholt i Bjert, som døde i fejdetiden i overværelse af den sl. mands børn og arvinger, Anders Hansen Mørkholt, som har bygget på sin sl. fars afbrændte sted og hans bror Hans Hansen med værge og farbror Klaus Andersen i Bjert. tilstående og bortskyldig gæld. bla. husholdning i Kolding og siden, da de flyttede hjem til Bjert. der blev til deling 49 sld.

(38)

** registrering og skifte efter sl. Anders Pedersen i Tyvkær i overværelse af den sl. mands efterleverske Maren Olufsdatter, som berettede, de havde en søn udenlands Peder Andersen og på hans vegne mødte hans farbror Poul Pedersen i Tyvkær. bortskyldig gæld bla. til Søren Pedersen Hosekræmmer i Kolding for adskilligt til den sl. mands begravelse og andet ialt 20 sld. der blev til deling mellem arvingerne 10 sld.

(39)

21/3 1663.

** hr. Albret Jacobsen 2. ting til Jens Hansen Løvlund, som er undløbet af hans brød og tjeneste

** varsel til Ebbe Madsen i Højrup mod syn at svare delefogden i dag

(40)

** syn på det bygningstømmer, som fandtes ved Kongsted og som tilhørte Ebbe Madsen. han blev forbudt at befatte sig videre med tømmeret, før han skaffede sig hjemmel dertil

** delefogden mente Ebbe Madsen burde skaffe sig hjemmel til tømmeret eller derfor at lide som for andet uhjemlet. opsat 6 uger

** varsel til Søren Simonsen i Dons Maren Poulsdatter sst. med flere imod dom at svare delefogden

** Peder Tomsen, der tjener Maren Poulsdatter i Dons vidnede, at tirsdag nat befalede hans husbond ham at gå til Simon Sørensen sognefoged og advare ham, at Peder Vognsen, som boede hos hende, var færdig og ville bortdrage med sit gods, hvortil sognefogden svarede, at han havde forbudt ham at drage af den krongård, han havde i fæste

(41)

** delefogden mente at Søren Simonsen derfor burde svare til den skade KM lider over Peder Vognsens bortdragelse. opsat 6 uger

** Hans Hansen i Herslev Højrup forpligtede sig at betale sin trolovede fæstemø Karen Nielsdatter 100 rdl, som hun har ført gods og formue til ham for, og han pantsatte derfor så meget i sin arvede bondegård. han lovbød 3. ting gården, hvorimod Ib Jørgensen i Højrup på Karen Nielsdatter, hans hustrus søster, hendes vegne bød sølv og penge. varsel til Hans Jensen i Højrup og hans hustru Maren Hansdatter hendes bror Mads Hansen og søster Sidsel Hansdatter med farbror og formynder Ebbe Madsen sst. om de havde noget mod pant og lovbud at svare

(42)

28/3 1663.

** varsel til Jens Hansen Løvlund for dele og lovmål hr. Albret agter at tage beskrevet

** hr. Albret Jacobsen 3. ting til Jens Hansen Løvlund for han ikke har holdt sin kontrakt

** varsel til alle Harte, Dons og Bramdrup sognemænd imod syn og vidner at svare her i dag

** varsel til Oluf Ravns kone i Bjert at svare Mogens Nielsen i Vilstrup, som beskyldte hende for 10 sld, hendes sl. husbond Oluf Ravn skyldte sl. Hans Bull for et umyndigt barns værgemål. opsat 6 uger

(43)

** syn på brandskade i skove og marker.

** varsel til Joen Jepsen i Herslev og hans konebror Peder Jensen sst, og delefogden forbød Joen Jepsen at lade sin konebrors bortkomme, som han har ført ind i gården, før han klareret for hans restans til KM af den halve bondegård i Tolstrup, han drog fra. Joen Jepsen svarede, at han ville ikke svare nogen til godset, som han ikke havde i forvaring
 
(44)

** sagen med ungkarlene i herredet, som ikke mødte, da der blev skrevet soldater, er fremdeles med bevilling opsat 8 dage

** syn på den krongård i Dons Peder Vognsen havde i fæste, som var udyrket

** varsel til slotsherren og slotsfogden Maren Poulsdatter i Dons og hendes svend imod vidner at svare Søren Simonsen i Dons

** navng. vidner, at de på Søren Simonsen sognefogeds vegne havde forbudt Peder Vognsen i Dons at drage fra den krongård, han havde i fæste, før han havde det i øvrighedens minde

** Klaus Jensen barnfødt ved Gauerslund kirke bekendte at han havde lejet sig med slotsfogden Peder Ravn, Hans Nebel og medbrødre, som er lagt i lægd sammen, at han skal gå soldat for dem 1 år for 20 sld. et par sko og hoser og hørgarnslærred til en skjorte

(45)

** varsel til Peder Nielsen barnfødt i Velling, tjener nu i Jebjerg ved Randers, Hans Nielsen, der tjener i Smidstrup, Sofie Nielsdatter, der tjener i Viuf, og Søren Nielsen sst. imod lovbud at svare Iver Nielsen i Viuf, som 3. ting lovbød på egne og hustru Maren Hansdatters vegne deres selvejer bondegård i Viuf, de tilforn påboede. Iver Iversen i Viuf derimod bød sølv og penge

** varsel til Niels Andersen i Bjert imod tingsvidne at svare Mette Jørgens i Bjert i dag

** Mette sl. Jørgen Sørensens i Bjert lod læse en kontrakt mellem hende og hendes svoger Niels Andersen og hendes søster Anne Pedersdatter, at hun i sin store nød har afstået sit afbrændte boel i Bjert til dem mod aftægt hendes livstid, og efter Niels Andersens død skal et af hendes børn fæste boel igen. opsat 8 dage

(46)

4/4 1663.

** varsel til Jens Hansen Løvlund imod dele at svare hr. Albret Jacobsen

** Peder Hansen Hår i Starup på hr. Albret Jacobsens vegne lod fordele Jens Hansen Løvlund, som er rømt af hans tjeneste. Jens Hansen svarede, at han havde tilbudt hr. Albret sin tjeneste igen

** varsel til alle Lilballe og Viuf mænd og lodsejere imod syn at svare

(47)

** syn på Lilballe og Viuf mark, som var skadet af ildebrand

** delefogden 3. ting oplyste 2 svin, som fandtes i Viuf. Jens Jensen i Håstrup svarede, at svinene var hans, og de var frakommet ham

** varsel til Søren Jensen i Dons med flere navng. sst imod vidne at svare

** delefogden 3. ting oplyste noget korn, som blev fundet i Jens Sørensens lade i Dons, om nogen ville vedkende sig det, da det havde været gemt

** navng. vidner, at den kronboel i Vilstrup Matias Jacobsen og hans hustru Maren Nielsdatter påboede, afbrændte sidst forleden onsdag af vådeild, som blev antændt, mens de ikke var hjemme, så intet af deres gods blev reddet, så de må søge godtfolk om noget til deres fattige små børns ophold, så medlidende kristne bedes at hjælpe dem

(48)

** Peder Nielsen i Vilstrup fordrede efter opsættelse 21/2 dom over sin bror Mogens Nielsen for en ko eller 10 sld., han skylder ham ifølge håndskrift, som fremlægges. dom: han bør betale 10 sld. inden 15 dage

** delefogden fordrede dom over navng. ungkarle, for de ikke er mødt på Koldinghus, så der kunne udtages soldater. indvendinger fremlægges. dom: de bør stå til rette

(50)

11/4 1663.

** varsel til Peder Andersen strandrytter i Kolding imod vidner og dom at svare

** varsel til Karen sl. Niels Tuesens i Bjert at svare delefogden i dag

** Johanne Jørgens i Bjert med flere navng. kvinder sst. vidnede, at da de var til barselshus hos Hans Andersen sandemand i Bjert, da hørte de Karen sl. Niels Tuesens i Bjert uden årsag skældte på Jens Staffensen sst. og udtrykkelig sagde, at han var en skælm, og da det blev modsagt af Sidsel Peders, da bad hun djævlen fare i sit hjerte, om han ikke var en skælm i mange måder

** Karen Bertelsdatter i Strandhuse vidnede, at Peder Andersen strandrytter i Kolding til Niels Andersens i Strandhuse og udtog der en ko af hans hus, mens Niels Andersen var i Kolding

(51)

** slotsfogden mente, at da Peder Andersen strandrytter i Kolding med magt havde taget en ko fra Niels Andersens stald i Strandhuse, bør han stå til rette. opsat 6 uger

** slotsfogden opkrævede synsmænd til skovsyn

** slotsfogden tilsagde så mange, det vedkommer, at de lader deres anpart gærder om dyrehaven og slottets mark blive færdiggjort, såfremt de ikke vil stå til rette

** varsel til menige Herslev sognemænd imod dom at svare den latinske skolemester i Kolding eller hans fuldmægtig Peder Ravn

** Peder Ravn beskyldte dem for deres resterende KM anpart korntiende, som er henlagt til den latinske skolemesters løn. en del svarede, at deres korn var leveret. opsat 3 uger

(52)

** varsel til Niels Pedersen, der tjener i Ødsted og hans bror Hans Pedersen imod vidner og dom at svare deres svoger Peder Jensen Rugsted i Tolstrup

** Jens Madsen i Tolstrup vidnede, at Peder Jensen og hans hustrus brødre var forligt om den halve bondegård, de er født på i Tolstrup, som Peder Jensen påboer, således at han og deres søster skulle give hendes brødre hver 20 rdl. for deres anparter i gården, hvor imod de skulle gøre Peder Jensen og deres søster nøjagtigt skøde. de mænd, der var skrevet til stokken 6/12 vidnede om brødrenes lovbud og deres svogers tilbud, og de lovede at give skøde på gården. navng. vidner, at Peder Jensen og hans svogre ikke kunne blive enige om betalingen skulle erlægges før skødet eller omvendt. Peder Jensen lovede at betale, når de havde givet ham skøde. opsat 6 uger

(53)

** delefogden fordrede dom over Peder Vognsen i Dons efter opsættelse 28/2 om den krongård i Dons, han har i fæste og er frarømt. dom: han bør stå til rette for den skade, han derover har tilføjet KM

(54)

18/4 1663.

(indfaldt påske helligaften og blev derfor ingen ting holdt)

25/4 1663.

2/5 1663.

** KM herredsvarsel afhjemlet, som er forordnet at give varsel her i herredet, som vidnede, at de gav varsel til deres sognemænd imod skovsyn at svare

(55)

** varsel til menige herredsmænd for de vidner og lovmål slotsfogden og ridefogden agter at tage beskrevet

** slotsfogden påmindede menige bønder at klarere hos slotsskriveren for deres pålagde landgilde. navng. herredsmænd svarede, at de ville gerne yde deres landgilde efter jordebogen og det afslag, der er gjort, og anmoder om udsættelse til KM brev des angående fremkommer

** slotsfogden spurgte herredsmændene, om han havde sagt, der skulle gøres ophold på proviant og løn til soldaterne, hvortil de svarede, at de aldrig havde hørt det, men slotsfogden ofte havde befalet bønderne at skaffe soldaterne deres løn og proviant

(56)

** slotsfogden forbød alle at borttage toppen af de ege, som er hugget i skoven og ført til Frederiksodde, hvor det skal bruges til skibsbygning

** slotsfogden befalede bønderne at de skulle levere deres årlige ved

** varsel til Jørgen Mikkelsen i Bramdrup Hans Jensen sst. og Iver Sørensen i Stubdrup at svare imod dom her i dag

** slotsfogden gav Jørgen Mikkelsen sag for en klage, han har gjort om Hans Jensen, hvilket han burde bevise. opsat 14 dage

** slotsfogden satte i rette imod Iver Sørensen i Stubdrup og mente han burde betale sine bøder for ulydighed, da han ikke mødte til tinget for at afhjemle KM varsel. opsat 8 dage

** Morten Hering skovrider 3. ting forelagde, at da alle ustemplede hunde geder og bukke ikke efter KM brev må findes i vildtbanen, så dersom det sker, og de derover fanger skade, da skal de have skade for hjemgæld

** varsel til Jens Sørensen i Dons og hans far Søren Jensen imod dom at svare delefogden til tinget i dag

(57)

** delefogden beskyldte dem for noget korn, der er fundet i deres lade, hvor det var gemt, hvorfor han mener Jens Sørensen og hans far, som der går rygte om derfor er rømt, bør skaffe hjemmel og bevise, hvor de har fået kornet fra. opsat 6 uger

** varsel til Hans Jepsen i Højrup imod dom at svare Niels Sørensen i Højrup, som beskyldte ham for 19 sld, som han skylder ham. opsat 14 dage
 
** varsel til Karen sl. Niels Tuesens i Bjert imod dom at svare Jens Staffensen i Bjert, som beskyldte hende for, at hun bag hans bag havde kaldt ham en skælm, hvilket hun burde bevise eller derfor at lide som en løgner. opsat 6 uger

** afhjemling af skovsyn på alle Brusk herreds skove

(59)

** registrering efter sl. Jes Jørgensen og hans hustru Anne Jensdatter i Lilballe, som bortdøde i fejdetiden i overværelse af hans bror Jens Jørgensen i Bramdrup på hans broderbørns vegne, nemlig Mette Jensdatter og Jørgen Jensen og anden Mette Jensdatter, som er udenlands. al formue blev i fejdetiden bortrøvet uden tilstående gæld og deres bondegård, som var ruineret. bortskyldig gæld krævedes. udlæg for gæld. landstingsvarsel til arvinger og kreditorer

(62)

** registrering og skifte efter sl. Jens Pedersen i Bramdrup, som for langsommelig tid siden er død i overværelse af den sl. mands efterleverske Kirsten Jenskone samt deres søn Jens Jensen og datter sl. Maren Jensdatters umyndige barn Kirsten Jensdatter med far Jens Jepsen, som har gården i fæste og de havde 2 børn i Norge Iver Jensen og Niels Jensen. Kirsten Jensdatter bevilgedes at gå i lige skifte med sine morbrødre. registrering af formue og gæld. der blev 86 sld. til deling. udlæg for arv. landstingsvarsel til arvinger

(64)

** Kirsten Jenskone i Bramdrup et aftægtsvidne. kontrakt fremlægges om hvad hendes svigersøn Jens Jepsen årligt skal give hende, for hun har opladt ham fæstet af hendes anneksgård

(65)

** Hans Jepsen i Højrup efter opsættelse 14/3 fordrede dom imod sine søskende og medarvinger om deres bondegård i Højrup, han påboer, som han mener bør være ham følgagtig for betalingen til kreditorerne ifølge frænders afsigt 26/10 1661, som fremlægges. dom: Når han betaler kreditorerne, bør gården være ham følgagtig

(66)

** slotsfogden mente herredsmændene burde betale for uforevist skovhugst, som er gjort efter synsvidnes indhold. opsat 14 dage

9/5 1663.

** varsel til Peder Vognsen af Dons imod syn og vidne at svare delefogden

** Laurits Simonsen i Dons Søren Simonsen sst. havde været hos Maren Poulsdatter i Dons for at vurdere Peder Vognsens sengeklæder, som delefogden nu forbød hende at lade bortkomme

** varsel til menige Eltang sognemænd imod dele at svare husfogden, som beskyldte dem for resterende fæste og afgift af KM og kirkens tiende, men da en del svarede, at de havde betalt og en del, at de ville betale, lod husfogden sagen opsætte 8 dage

(67)

** varsel til menige Viuf sognemænd og lodsejere mod dom at svare Iver Iversen og Christen Iversen i Viuf, som beskyldte dem for kirkens tiende, som de på deres vegne havde fæstet og betalt indfæstning. opsat 6 uger

** delefogden fordrede dom over Søren Simonsen i Dons for han ikke har gjort ophold på øvrigheds befaling på Peder Vognsen i Dons, som er bortdraget fra den krongård i Dons, han påboer, som nu står øde efter tingsvidne 21/3. Søren Simonsen fremlagde tingsvidne 28/3, at han havde forbudt Peder Vognsen at flytte fra hans fæstegård. dom: Søren Simonsen frifindes

(68)

** delefogden fordrede dom over Ebbe Madsen i Højrup for det hus, han har ladet bygge på ved Kongsted, at han skulle skaffe hjemmel til det tømmer og træ, han der har liggende efter synsvidne 21/3. dom: han bør skaffe sig hjemmel dertil eller stå til rette

16/5 1663.

** varsel til Jens Jensen i Håstrup at svare slotsfogden på KM og Mette Niels Kiers deres vegne

(69)

** Iver Nielsen i Viuf og Christen Iversen sst. vidnede, at Jens Jensen i Håstrup var kommet til deres og vedkendte sig et ungsvin som var med grise, som var kommet til deres svin og som han sagde var hans, da det var frakommet ham i olden og da var det umærket, men nu er det mærket. husfogden mente, han burde skaffe sig hjemmel til svinet. opsat 6 uger

** de opsatte sager på KM vegne er fremdeles opsat 1 måned

** husfogden på Mette Niels Kiers vegne mente om ikke Jens Jensen i Håstrup burde betale hende den ko, han havde ihjelhugget med en økse på Håstrup mark, hvortil Jens Jensen svarede, at koen gik i hans rug, som den nedtrådte og opåd, hvorfor han af heftighed våde og ulykke kastede en økse efter den, men han havde straks gjort forlig med hendes datters mand Poul Antoni derom. Mette Kiers var til stede og svarede, at hun ikke ville blive ved dette forlig, eftersom hun kunne tage hvilken værge, hun ville, men mente, han burde skaffe hende en lige så god ko igen. opsat 6 uger

** Jens Jepsen i Lilballe og Hans Hansen i Stenderup lovede og godsagde for Eltang sognemænd til husfogden at skaffe ham resterende fæstepenge og korn af deres tiender efter deres kontrakt

(70)

** varsel til ung Hans Hansen i Stenderup imod dele at svare delefogden, som gav ham 4. ting til beskyldning for 2 sld. lån, opsat 8 dage

** Niels Sørensen i Højrup fordrede efter opsættelse 2/5 dom over sin svoger Hans Jepsen sst. for 19 sld., han skylder ham. tingsvidne 24/1 fremlægges. dom: at betale inden 15 dage

** registrering i Bramdrup efter sl. Poul Jensen, som døde i fejdetiden og hans hustru sl. Mette Andersdatter, som døde 2 år før ufredstiden
(71)
i overværelse af deres børn, nemlig Søren Poulsen, Anders Poulsen, Sidsel og Anne Poulsdatter deres morbror og formynder Niels Andersen Hår forpagter på Dalum i Fyn. deres formue blev bortrøvet og deres selvejergård ruineret og ødelagt af krigsfolket, så der fandtes intet at registrere. bortskyldig gæld fordredes. arvinger og kreditorer var stævnet ved landstinget

(72)

23/5 1663.

(73)

30/5 1663.

** varsel til Bertel Markussen i Gudsø mølle og hans søn Jens Bertelsen imod syns afsigt at svare slotsfogden

** syn på Gudsø og Skibdræt mølle

(74)

** varsel til kaptajn Lytzow, som ligger i kvarter i Kolding imod vidner at svare husfogden

** Anders Pedersen i Tyvkær med flere navng. vidnede, at der kom 7 soldater som berettede, at de kom fra Frederiksodde og udsendt af kaptajn Lytzow og eksekverede dem for 1 rdl. for at indskrive soldaten fra deres lægd, og de sagde de ville blive i 8 eller 14 dage på deres underholdning, til de fik pengene, og de tog selv, hvad de ville have. andre vidner om eksekvering i deres lægd, og de berettede, at det havde aldrig været sædvane at betale for at få indskrevet soldater i rullen

(75)

** registrering i Tyvkær efter sl. Svend Nielsen, som døde i fejdetiden i overværelse af hans efterleverske Anne Rasmusdatter med bror og lovværge Christen Rasmussen sst. samt deres søn Rasmus Svendsen og på deres datter Mette Svendsdatters vegne hendes husbond Peder Christensen Hejls sst. deres gods var bortrøvet og gården ruineret og ødelagt, hvorfor de vedersagde arv og gæld efter sl. Svend Nielsen. gæld opkrævedes

(76)

** syn på det kronboel i Tyvkær Peder Jørgensen er født på og nu har i fæste. En del af skaderne er sket, siden Jacob Pedersen, som tjener i Kolding, havde stedet i fæste efter Peder Jørgensens sl. forældre

(77)

** Peder Jensen i Tolstrup på sine søsterbørns vegne et tingsvidne. Joen Jepsen i Herslev kendte sig at være skyldig sine stedsønner, nemlig Hans Madsen, Jens Madsen, anden Hans Madsen, Christen Madsen og Mads Madsen 100 sld. af deres sl. far Mads Hansens gård, som han påboer med deres mor Anne Jensdatter, og som han lover at betale ved deres 18de år

** på slotsfogdens vegne fordredes dom over Peder Andersen strandrytter i Kolding på KM vegne for en ko, som han uden minde og hjemmel har udtaget af Niels Andersen fiskers hus i Strandhuse efter opsættelse 11/4. tingsvidne 21/2 og 11/4 fremlægges. Peder Andersens svar fremlægges, at der er betalt told for koen af ejermanden hos borgmester Morten Panch i Kolding, så tolderen og ejermanden bør stævnes. toldseddel fremlægges. delefogden mente, at det ikke bevises, at det er samme ko, toldsedlen om formelder, men koen i Strandhuse er forløbet og derfor hjemfalden til KM. dom: da sagen synes tvivlsom og ærerørig indfindes den for landsdommeren

(79)

** syn på Koldinghus lens præstegårde ifølge KM befaling

( 81)

** Kolding latinske skolemesters tiltale til Herslev sognemænd for tiende fremdeles med bevilling opsat 8 dage

** Peder Jensen Rugsted i Tolstrup fordrede dom over sin hustrus brødre Niels Pedersen og Hans Pedersen af Tolstrup efter opsættelse 11/4 angående forlig om arveparter i den halve bondegård i Tolstrup, han påboer med deres søster, hvortil hendes brødre svarede, at når han betaler dem deres arveparter, så vil de lovbyde og tilskøde ham gården, hvortil Peder Jensen svarede, at når de gav ham skøde, ville han betale dem penge eller varer, men ikke før. dom: Når Peder Jensen betaler dem, bør de give ham skøde

(82)

13/6 1663.

(83)

** varsel til Peder Vognsen, som havde en krongård i Dons i fæste, imod vidner og dom at svare slotsfogden på KM vegne

** Søren Simonsen i Dons vidnede, at de 2 heste og vogn, som der er gjort arrest på, tilhører Peder Vognsen, som rømte fra en krongård i Dons. den avling, de ikke brugte til bæster og kvæg, havde han og hans små søskende solgt til købmanden, og de er rømt med deres gods om natten, hvorfor gården er øde. Peder Vognsen svarede, at det var ikke ham, der havde gården i fæste men hans bror Peder Vognsen

** slotsfogden satte i rette og mente, at Peder Vognsen ikke alene havde forbrudt heste og vogn, men også det gods han var rømt med, hvortil Peder Vognsen svarede, at det var hans bror Peder Vognsen, som havde gården i fæste. opsat 6 uger

(84)

** Peder Jensen Rugsted i Tolstrup efterlyste 2 ungstude og noget indbo og klæder, som var bortkommet fra hans gård i hans fraværelse, hvortil hans hustrus bror berettede, at han og hans bror borttog godset, idet de mente, det var deres eget

** Peder Ravn i Håstrup fordrede efter opsættelse 11/4 dom på Laurits Gansager latinske skolemester i Kolding hans vegne over så mange Herslev sognemænd, som resterer med deres boghvedetiende KM anpart, som er tillagt ham for hans løn. navng. berettede, at de havde betalt. dom: de, der ikke har betalt, bør betale inden 15 dage

(85)

** varsel til Niels Tomsen Hvid i Dons imod dom at svare delefogden, som beskyldte ham for resterende kirketiende af deres gård i 5 år. opsat 6 uger

** varsel til slotsherren imod vidne at svare

** navng. i hvert sogn vidner om sognenes ødegårde

(87)

** Iver Iversen i Viuf kendte sig at skylde sin stedmor Maren Hansdatter og hendes husbond Iver Nielsen 110 sld, som er for hendes anpart af den bondegård i Viuf, som hans far Iver Nielsen og Maren Hansdatter iboede, og som han har afkøbt hende, og han forpligter sig, sin fæstemø og deres arvinger at betale hende eller hendes arvinger. desuden skal han give Søren Nielsen hendes brorsøn et ungnød til 4 sld

** Maren Hansdatter i Viuf med sin husbond og værge Iver Nielsen skødede og solgte til Iver Iversen hendes lod i den bondegård i Viuf, hun med hendes mand har påboet efter skøde og adkomst 4/11 1648

(88)

** Iver Nielsen i Viuf kendte sig at skylde sin søn Iver Iversen 100 rdl, som han har lånt ham, hvorfor han pantsætter hans part af den bondegård i Viuf, som han og hans hustru Maren Hansdatter hidindtil har beboet

(89)

** Iver Iversen i Viuf forpligtede sig og sin fæstemø at give hans far Iver Nielsen og hans hustru Maren Hansdatter efterskrevne husværelse, jord og aftægt, når de bliver til sinds at drage ind i gården til ham, da de har solgt den til ham

(91)

20/6 1663.

** herredsvarsel til alle sognemænd at svare slotsfogden, som 3. ting forbød alle at afføre afgrøde af sæd, der ulovligt er sået i de øde krongårdes jorder

** varsel til sl. Tomis Hvids sønner og arvinger i Dons Niels Tomsen og Mads Tomsen samt Maren Poulsdatter i Dons og hendes børn Sidsel og Johanne Andersdatter imod dom at svare delefogden på Almind kirkes vegne, som beskyldte dem for manglende betaling af gravsteder i kirken. opsat 6 uger

** varsel til Christen Christensen i Fredsted, Niels Iversen i Starup, Hans Tomsen og Christen Andersen sst. at svare Søren Pedersen og Bunde Hansen i Hesselballe for 4. ting deres anpart af kirkens tiende, som de resterer med. opsat 8 dage

(92)

** varsel til Knud Ibsen i Højrup imod dom at svare Tor Andersen i Frederiksodde, som beskyldte ham for 15 sld. opsat 14 dage

** Søren Mogensen i Viuf 3. ting forelagde et tingsvidne fra før ufredstiden på en sum penge, han skyldte sin hustrus søster Mette Hansdatter, hvilket siges at være bortkommet, og om det fremkommer da at levere til ham, da det nu er død og magtesløs. Iver Iversen i Viuf på fæstemø Mette Hansdatters vegne stod til vedermåls ting

(93)

** navng. vidner, at Mads Laugesen i Bramdrup for nogen tid siden har antaget en ødegård, så han derfor er forarmet, så han ikke kan betale de resterende halve gerningspenge

** slotsfogden fordrede efter opsættelse 4/4 dom imod Jens Sørensen i Dons og hans far Søren Jensen for noget korn, der er fundet i deres lade, som de ikke turde vedkende sig. dom: da ingen vedkender sig kornet, er der forbrudt til KM, og irettesættelsen for uhjemlet er ærerørig, så det indfindes for landsdommere

** Iver Sørensen i Stubdrup blev tildømt sagefaldsbøder til KM for overhørighed for varsel han havde givet og forsømt at afhjemle

** delefogden fordrede dom over Karen sl. Niels Christensens i Bjert efter opsættelse 2/5 for nogle ærerørige ord, hun har sagt om ham ifølge tingsvidne 11/4. dom: da sagen er ærerørig, indfindes den for overdommere

(94)

** slotsfogden fordrede dom over så mange i herredet, som ifølge syn 2/5 uforevist har foretaget ulovlig skovhugst på deres skovparter. navng. fremførte deres indvendinger. dom: de bør betale deres bøder derfor

27/6 1663.

(95)

** varsel til Christen Dinesen i Fredsted at svare Christen Jørgensen af Horsbøl på søsterdatter Kirsten Nielsdatters vegne, som beskyldte ham for 12 sld, som han skyldte hendes forældre for den arvelod, han annammede efter sl. Jens Nissen i Grene og lovede at betale alle kreditorer. Jens Nissens gældsbrev til Søren Pedersen dateret 1647 fremlægges. opsat 6 uger

** varsel til slotsherren og slotsfogden mod vidner at svare Ebbe Madsen i Højrup

** Søren Jensen i Mejsling kendte sig at have solgt til Ebbe Madsen i Højrup en del stænger og løsholter, som er savet af gammelt træ samt andet træ, der er nedfaldet i hans bondegård og vil være hans hjemmel dertil. flere navng. har også solgt træ til Ebbe Madsen

(96)

** varsel til Peder Sørensen i Herslev og hans hustru Johanne Peders imod vidner at svare Joen Jepsen i Herslev

** Mette Andersdatter i Herslev med flere vidnede, at de hørte Johanne Peders sagde til Kirsten Lasdatter, at Joen Jepsen og hans hustru Anne Joens skulle få en ulykke før skt. Mikkelsdag, hvad heller hun blev i byen eller af byen, hvortil Johanne Peders berettede, at hun ikke havde sagt disse ord

** Knud Terkelsen og Anders Troelsen i Lilballe et tingsvidne. navng. vidner, at de var på syn til Lilballe gade, og da så de udenfor Søren Nielsens gård var lagt dynd på byens gade og forte til fortrængsel for bymændenes køren, ligeledes lå der et nedblæst træ over gaden fra Søren Nielsens grund, så bymændene derfor ikke kunne have deres køren og fart. Søren Nielsen svarede, at det der kunne være bymændene til fortrængsel ville han straks skaffe dem af vejen

(97)

** varsel til menige Strandhuse mænd imod vidne at svare delefogden

** delefogden 3. ting på Niels Jepsen og Anders Jepsens vegne af Strandhuse forelagde en sti, som er gjort ulovligt over deres sædeager, og forbød alle at færdes derpå, medens sæden er i jorden under et fuldt vold

** varsel til Jes Madsen i Starup imod dom at svare Jep Mikkelsen i Højen, som beskyldte ham for nogle penge, han skyldte hans hustrus bror Mads Mikkelsen ifølge håndskrift, som fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage eller lide nam

(98)

4/7 1663.

** varsel til Peder Vognsen, som har en krongård i Dons i fæste, imod syn og vidner at svare slotsfogden

** syn på den krongård i Dons, Peder Vognsen har i fæste og er frarømt

(99)

** varsel til Anne Peder Gødesens i Eltang og hendes børn imod dom at svare Hans Nebel i Bjert

** varsel til Maren sl. Bertel Hansens i Eltang og hendes søn Hans Bertelsen imod dom at svare Hans Nebel

** Hans Nebel beskyldte dem for sine gældsfordringer. opsat 6 uger

** varsel til slotsherren og slotsfogden imod vidner at svare Ebbe Madsen i Højrup

** Hans Jepsen i Højrup med flere kendte sig at have solgt træ til Ebbe Madsen, og de ville være hans hjemmel dertil om fornødent

(100)

** varsel til Iver Nielsen i Viuf Christen Iversen og Sidsel Iversdatter, Iver Nielsens hustru Maren Hansdatter imod lovbud og skøde at svare Iver Iversen i Viuf

** Iver Iversen i Viuf 3. ting lovbød den halve bondegård i Viuf, han nu påboer, som han har købt af sin stedmor Maren Hansdatter. Peder Iversen i Vilstrup på Mette Hansdatter Iver Iversens trolovede fæstemø tilbød sølv og penge

** Mette Hansdatter et skøde. Iver Iversen i Viuf solgte og skødede til Peder Iversen på hans fæstemø Mette Hansdatters vegne halvparten af den bondegård i Viuf, han nu påboer

** varsel til Niels Tomsen i Dons og Niels Hansen sst. imod lovbud og pant at svare Christen Jensen i Vork på sin søsterdatter Maren Sørensdatters vegne

** Christen Jensen i sin søsterdatter Maren Sørensdatters nærværelse 3. ting lovbød en bondeotting jord på Dons mark, som hun arvede efter sine sl. forældre. Niels Hansen på egne og sin trolovede fæstemøs vegne der imod tilbød sølv og penge

(101)

** Niels Hansen i Dons et pantebrev. Maren Sørensdatter barnfødt i Dons med sin morbror Christen Jensen i Vork tilstod at have annammet af Niels Hansen i Dons og hans trolovede fæstemø Kirsten Hansdatter 46 sld, hvorimod Maren Sørensdatter pantsatte hendes selvejer bondeotting på Dons mark, som hun arvede efter sine sl. forældre

(102)

** Niels Hansen i Dons og Hans Staffensen i Almind på sin datter Kirsten Hansdatters vegne kendte dem at være skyldig Christen Hansen i Vork hans søsterdatter Maren Sørensdatter 23 sld, samt at friholde hende for afgifter af den bondeotting jord, hun har pantsat dem

** Tor Andersen i Frederiksodde fordrede efter opsættelse 20/6 dom over Knud Jepsen i Højrup for gæld efter håndskrift, som fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage

(103)

** skifte efter sl. Niels Poulsen i Bjert i overværelse af hans efterleverske Karen Frederiksdatter og hendes søn Frederik Nielsen på egne og søskende Poul Nielsen, Henrik Nielsen, Tomis Nielsen, Karen Nielsdatter og Kirsten Nielsdatter deres vegne. registrering af den ringe løsøre, som fandtes i behold efter forleden tids plyndringer. fordring af bortskyldig gæld. udlæg for gæld. arvingerne vedersagde arv og gæld. ydermere vidnede navng, at den sl. mand døde i fejdetiden gården afbrændt og godset bortrøvet, så hans hustru med børn i lang tid måtte gå nør i landet og bede deres brød i herrens navn. varsel til arvinger og kreditorer

(105)

11/7 1663.

(106)

** herredsvarsel til alle sognemænd imod dom for smørlandgilde og gårdsyn at svare til tinget i dag

** syn på alle gårde i Brusk herred, om alle havde sat ymper og pilestaver lagt humlekuler og sået hampefrø, hvilket var sket på alle steder, undtagen de steder, der i fejdetiden er afbrændt ned ødelagt og som nylig er antaget

** syn på om der ved gårdene fandtes nyskovede blokke og træer samt huse, der var opsat af nyt træ. 

(107)

** syn på hvor der fandtes ulemmede hunde. 

** Tomis Mortensen underskriver på Koldinghus fordrede dom over så mange i herredet, som resterer med smørlandgilde. dom: de bør betale

** varsel til Oluf Pedersen bødker i Kolding at svare husfogden, der gav ham sag for han havde fæstet et øde boel i Nebel, som Jesper Jensen tilforn havde i fæste, hvoraf han ikke havde givet eller gjort til KM eller bebygget og forbedret det. opsat 6 uger

(108)

** husfogden satte i rette om de, der efter synsvidne er opskrevet for tømmer og træer og for bier, de har fundet, bør skaffe dem hjemmel dertil

** i lige måde de, hos hvem der findes ustemplede hunde, som ødelægger vildtet på vildtbanen, hvorfor de bør stå til rette. opsat 6 uger

** husfogden fordrede dom over kirkeværgerne, som resterer med det, som af kirkens indkomst skal udgives til stiftets indkomst. opsat 8 dage

** varsel til Jens Mikkelsen i Viuf, Hans Mikkelsen og Anders Pedersen sst. imod dom at svare Iver Iversen i Viuf, som beskyldte dem for 15 sld., de skylder hans fæstemø Mette Hansdatter. opsat 3 uger

** varsel til menige Herslev sognemænd imod dele at svare Tyge Jensen og Jens Nielsen i Tolstrup, Herslev kirkes værger

** Tyge Jensen beskyldte dem for resterende kirkens tiendekorn. opsat 8 dage

** tingsvidne om dem, som er forarmede og øde, og som nyder frihed for arbejdspenge

(111)

** slotsfogden fremlagde landstings varselssedler, at der er givet varsel til arvingerne efter følgende selvejerbønder: sl. Peder Nielsen Amhede af Møsvrå, Iver Jepsen Harte, Tulle Nielsen af Stubdrup, Peder Jørgensen af Bramdrup, Anders Sørensen og Poul Jensen sst. Tomis Jespersen af Eltang, Niels Sørensen og Niels Lauritsen af Stenderup, Jes Jørgensen af Lilballe, Jørgen Staffensen sst. Ebbe Nielsen af Højrup, Keld Christensen af Nebel og Christen Keldsen sst. da disse selvejerbønder er bortdøde i ufredstiden og deres gårde ødelagte, og da deres arvinger ikke har antaget dem, men lader dem ligge øde, så KM ingen rettighed får deraf, formener han, de bør være forbrudt til KM. opsat 6 uger

(112)

18/7 1663.

** varsel til Jørgen Pedersen i Bjert imod vidne at svare slotsfogden her til tinget i dag

** navng. vidner, at de var hos Jørgen Pedersens søn i Bjert ved navn Peder Jørgensen, som lå syg, og spurgte ham om han klagede over slotsportneren Peder Antoni eller andre for sin sygdom, hvortil han svarede, at han ikke kunne klage over nogen

** slotsfogden spurgte Jørgen Pedersen, om han havde beklaget ham for slotsherren, hvortil han svarede Nej

** sagen med Herslev og Eltang kirkes korn opsat 14 dage

(113)

** varsel til Hans Nielsen hyrde i Bjert imod vidner og dom at svare slotsfogden her i dag

** syn på en stud hos slotsfogden i Bjert, som var hugget i det ene ben, hvilket var sket, mens hyrden drev den, hvortil han svarede, at han ikke vidste, hvor den fik skaden

** slotsfogden satte i rette at hyrden burde betale studen. opsat 3 uger

** varsel til alle Strandhuse mænd at svare slotsfogden, som spurgte dem, om nogen havde angivet noget om ham til slotsherren, hvortil navng. svarede, at Maren Holms i Strandhuse havde sagt til lensmanden, at slotsfogdens tjenere havde taget nogle garn i havet, og Hans Pedersen sagde, at han senere så dem hænge til tørre i slotsfogdens gård, som var 2 ørredgarn og 1 torskegarn, de samme vidnede, at Hans Pedersen ikke har givet skyld og landgilde, skønt han fisker som de andre. opsat 6 uger

** Hans Staffensen dommer i en opsættelse mod herredsfogden

(114)

** varsel til Jens Høg imod dom at svare Simon Andersen Dour borgmester i Kolding og Søren Dansker rådmand sst

** slotsfogden irettelagde en skriftlig tiltale til Jens Bertelsen Høg i Pjedsted herredsfoged i Brusk herred angående en gældsfordring efter sl. Niels Poulsen i nør Bjert, som han ved skiftet 1/7 har frakendt dem, og ikke på tinget, som han burde, hvorfor de mener, han bør betale dem deres fordring. underskrevet Simon Andersen, Søren Lauritsen Dansker. opsat 6 uger

(115)

25/7 1663.

** varsel til Peder Hansen Gris i Viuf imod dom at svare hr. Jens Jensen i Herslev, som beskyldte ham for det, hans sl. far skylder ham. opsat 6 uger

** varsel til samtlige Viuf mænd imod vidne og forelæggelse at svare Peder Mikkelsen i Viuf i dag

** Peder Mikkelsen i Viuf 3. ting forbød alle at benytte en ulovlig kørevej over hans jord under et fuldt vold

** varsel til Henrik Nielsen i Velling og hustru Kirsten Lauritsdatter imod vidner at svare delefogden på KM vegne til tinget i dag

(116)

** navng. vidner, at Henrik Nielsen i Velling og hans hustru Kirsten Lauritsdatter tog åbenbarlig skifte, for hun var kommet for tidligt med sit foster efter deres bryllup

** varsel til alle Harte sognemænd, som boer i Brusk herred, imod dom at svare slotsfogden i dag

** syn på Harte sogns bymarker liggende i Brusk herred om der er sået. der var kun sået en femtepart, da mange gårde ligger øde, og de andre bruger kun en ringe del af jorden grundet deres armod

** varsel til Jørgen Pedersen i Bjert imod vidner at svare husfogden

** navng. i Bjert vidner, at deres nabo Jørgen Pedersen har lige så meget ager eng og skov som en af de andre krongårde i byen

(117)

** delefogden fordrede dom over Niels Tomsen i Dons efter opsættelse 13/6 angående resterende tiendekorn til Almind kirke og fremlagde en kontrakt af 1652 mellem hans far sl. Tomis Andersen Hvid og delefogden. dom: han bør betale den resterende 5 års tiende
 
(118)

** delefogden på KM vegne fordrede dom over Peder Vognsen, som havde en krongård i Dons i fæste efter opsættelse 13/6. dom 11/4 og tingsvidne 13/6 fremlægges. tingsvidne 4/7 fremlægges. Peder Vognsen Munk i Brørupgård derimod fremlagde sit svar, at han ikke har fæstet nogen gård i Dons, men har fæstet Brørupgård, og af en skrivelse af Ålborg kan det erfares, hvem den Peder Vognsen er, der har fæstet gården i Dons. tingsvidne af Malt herred 18/7 fremlægges, at de heste, som der er gjort arrest på, tilhører ham og har været brugt på Brørupgård. Vogn Pedersen i Brørupgård var hans hjemmel til hestene, som han afkøbte ham i Ålborg 8/12 1661. kundskab fremlægges hvorledes han har skikket sig, siden han kom til sognet 17/6 1662. brev fra hans bror Peder Vognsen fremlægges, at han nu sejler for hans forrige skipper, og han var nødt til at rømme fra fra den ødegård i Dons, han havde i fæste, idet slotsfogden ikke holdt sit løfte om frihed i 2 år for kongelig tynge, og han havde brugt sin formue og havde sat sig i gæld. dom: da tingsvidnerne strider mod hverandre, skal sagen for landsdommere

(122)

1/8 1663.

** Tomis Mortensen underskriver et tingsvidne. herredsvarsel til herredets sognemænd imod vidne at svare

** navng. vidner, at der ikke forleden år var svin at få til KM olden, så KM kan kun få brændsvinspenge eller oldengæld af nogle få her i herredet

** Herslev kirkeværgers sag om kirkens tiendekorn endnu opsat 3 uger

** Hans Staffensen delefoged og kirkeværge fordrede dom over sl. Tomis Hvids arvinger i Dons, nemlig Niels Tomsen og Mads Tomsen for den sl. mands begravelse i kirken og over Niels Tomsen for hans sl. hustrus begravelsessted i kirken og over Maren Poulsdatter sst. for Niels Jensens begravelsessted efter opsættelse 20/6. Peder Tomsen i Dons på sin fæsteenke Maren Poulsdatters vegne fremlagde hendes svar, at da hun tiltales for 6 sld. for hendes sl. søstermand Niels Jensens begravelsessted i kirken, så har hun ikke ladet ham begrave, da hendes søster overlevede ham, men hun har bekostet søsterens begravelse, taget hendes små børn til sig, og ladet 2 af dem begrave, skønt hun ikke arvede eller fik noget efter søsteren, da der skete i polakkernes tid, hvorfor hun mener sig fri for tiltale. tingsvidne 10/3 1661 fremlægges. dom: de bør alle betale inden 15 dage

(124)

8/8 1663.

** Niels Pedersen i Møsvrå æskede dom over Christen Dinesen i Fredsted på Christen Jørgensens vegne i Horsbøl for 12 sld, Jes Nissen i Grene, som Christen Dinesen arvede, skyldte hans søsterdatter Kirsten Nielsdatter. Christen Dinesen svarede, at han var ikke enearving efter sl. Jes Nissen og hans hustru sin sl. søster, men hans mor og søskende arvede med ham 9 søsterlodder, så han tilbyder at betale sin anpart. dom: da det ikke bevises, at han er enearving, bør han kun betale sin anpart

(125)

15/8 1663.

** varsel til Christen Mikkelsen i Stubdrup imod dom at svare Jens Pedersen i Vrå

** Jens Pedersen i Vrå beskyldte Christen Mikkelsen i Stubdrup og hans hustru Kirsten Tulles for 10 sld, hendes forrige husbond sl. Tulle Lassen og hun har fået af hans fædrene og mødrene arv af hans formynder Søren Sørensen i Vranderup efter tingsvidne 25/6. opsat 6 uger

(126)

** varsel til Vogn Pedersen i Brørupgård og hans søn Peder Vognsen og sine søskende samt flere navng. imod vidner at svare slotsfogden

** Peder Hansen, der tjener i Almind, vidnede, at han tjente i Dons, da Vogn Pedersen og hans 2 sønner kom til Dons med deres gods, da havde de 2 heste, som blev brugt til gårdens avl, men hvem af dem, der ejede hestene, vidste han ikke, og heller ikke, hvem der havde fæstet gården. andre navng. vidner det samme, samt at de avlede hø og boghvede, og at den yngste var kun en dreng, der ikke vel kunne stå for en gård

(127)

** varsel til menige Herslev, Harte, Bramdrup og Vilstrup sognemænd imod syn at svare her til tinget i dag

** syn på hvad der er slået og sået til de ødegårdes jorder i herredet

** syn på Peder Ravn og Poul Nielsens rugagre på Håstrup mark, hvor der var så stor misvækst, at de kun kunne få sædekornet igen, og andet deres jord var fordærvet af vildsvin

** varsel til Niels Pedersen, der tjener i Ødsted i Elbo herred og Hans Pedersen i Tolstrup imod tilbud og dele at svare deres hustrubror Peder Jensen i Tolstrup

(128)

** Peder Jensen 1. ting tilbød sine hustrubrødre betaling for deres ejendomslod i den halve gård, han påboer efter deres kontrakt

** Hans Hansen Nebel i Bjert fordrede dom over Anne Peder Gødesens i Eltang for det, hende sl. husbond skylder ham efter opsættelse 4/7. Peder Hansen Gødesens håndskrift dateret 1651 fremlægges. Anne Peder Gødesens svarede med ed, at han fik et par stude i betaling. dom: hun frikendes

** Hans Hansen Nebel i Bjert fordrede dom over Maren sl. Bertel Hansens i Eltang og hendes søn Hans Bertelsen efter opsættelse 4/7 ialt 158 sld. Maren Bertels og Hans Bertelsen fremlagde dom 14/6 1662 grundet på skifte 29/1 1661. dom: som forrige dom, at han må søge sin betaling i hendes ejendom

(129)

** slotsfogden advarede bønderne om at klarere deres smørrestans

** slotsherrens seddel fremlægges, at da der ifølge KM brev behøves en stor del sengeklæder, spærlagner, borddækker, sølvbestik og andet, så må det bringes til veje i beredskab til de fyrstlige personers ankomst, og det lånte garanteres at blive leveret uskadt tilbage. desuden skal bønderne holde sig rede til ægter og ganggerning, indtil de fyrstelige personer igen rejser herfra

(130)

22/8 1663.

** sagen om de (øde) selvejer bøndergårde er fremdeles opsat 8 dage

** varsel til delefoged Hans Staffensen imod dom at svare Anders Madsen angående KM restants i Brusk herred, som burde være klareret samt februar måneds skat, som delefogden har oppebåret, men ikke leveret til Anders Madsen. på delefogdens begæring opsat 14 dage  (søn Staffen Hansen nævnt)

** sagen med dem, der har opsat huse og om hjemmel dertil, opsat 8 dage

** varsel til Hans Hansen Nebel i Bjert og Iver Staffensen sst imod syn og vidner at svare slotsfogden

(131)

** syn på et stykke hør, der tilhører slotsfogden, som var nedtrådt at kreaturer og nedslået af regn. Hans Nielsen hyrde vidnede, at han indtog flere grise i hørren og bragte dem i slotsfogdens stald, hvorfra Jens Staffensen udtog sine svin og drev hjem. andre svin tilhørte Hans Hansen

** varsel til Maren Jensdatter i Bjert at svare til tinget

** slotsfogden tilbød Maren Jensdatter at ville skaffe hende en ledig gård i herredet, eller dersom hun ville betale hans omkostninger på den gård, han har i fæste, og som hendes forældre tilforn har beboet, da må hun gerne få den

** Anders Madsen stiftsskriver til Ribe stift bød sig i rette mod Jørgen Hår af Nebel, som havde givet ham varsel

** synsmænd opnævnes til syn på Brødsgård

29/9 1663.

(132)

** varsel til menige sognemænd i Eltang imod dom at svare Hans Hansen i Stenderup for kirkens korntiende forleden år

** Hans Hansen Eltang kirkeværge satte i rette og mente at Eltang sognemænd burde yde deres tiende til kirken eller lide dele. de lovede at betale. opsat 6 uger

** Jens Nielsen i Tolstrup og Tyge Jensen i Herslev kirkeværger fordrede dom Herslev sognemænd for resterende kirkens anpart korntiende efter opsættelse 11/7. dom: de bør betale inden 15 dage

** delefogden fordrede efter opsættelse 11/7 dom på KM vegne over så mange, der har opsat nybygninger fundet bier eller lader deres gårde forfalde. indvendinger der imod fremføres. dom: de, der har ladet deres gårde forfalde, har mistet deres fæste og andre må skaffe hjemmel til bier, og de, der han bygget af nyt træ, bør skaffe hjemmel dertil

(133)

** varsel til Hans Hansen Torsen i Bramdrup og Iver Markussen sst. imod dom og dele at svare Jørgen Nielsen Skøt i Hopballe

** Jens Sørensen borger i Kolding fremlægger Jørgen Nielsen Skøts fuldmagt til at indfordre en del penge, som Hans Hansen Torsen  skylder sl. Niels Nielsen møller på slotsmøllen hans børn efter skiftebrev 22/12 1660, hvori de for deres mødrene arv er tilsat breve og adkomster på Hans Hansen Torsens gård for 200 sld. opsat 6 uger

(134)

** varsel til slotsherren imod vidne at svare

** syn på Herslev bys rugmark, hvor der var så stor misvækst, at de næppe kunne få sæden igen

** Jørgen Hår i Nebel. varsel til slotsherren og stiftsskriveren imod vidne at svare til tinget

** syn i Nebel, hvor der fandtes 6 øde krongårde 12 bondegårde og den frigård og 2 kronboel, og desuden var kirkens jord ufæstet

** navng. vidner, at Anders Jørgensen i Nebel er så forarmet, at han ikke kan udgive resterende arbejdspenge

** varsel til hr. Albret i Starup hr. Jens Jensen i Herslev hr. Niels i Stenderup og hr. Christen Madsen i Påby imod dom at svare

(135)

** delefogden mente, at fornævnte præster burde betale deres resterende gæsteri mens Anders Madsen var slotsskriver. hr. Niels Nielsen i Stenderup svarede at efter KM privilegium burde de ikke stævnes ved verdslig ret, hvorfor sagen blev henvist til gejstlig ret

** varsel til Mette sl. Oluf Ravns i Bjert og Hans Hansen Iversen sst. imod dom at svare Mogens Nielsen i Vilstrup

** han beskyldte dem for deres gæld ifølge håndskrifter, som han på skifte efter el Hans Bull i Lilballe er tillagt på umyndige børns vegne. opsat 14 dage

** Peder Jensen i Tolstrup 3. ting begærede dele over sin hustrus brødre Niels Pedersen, der tjener i Ødstedgård og hans Pedersen i Tolstrup efter opsættelse 15/8 for de ikke efter dom 30/5 vil annamme betaling for anpart i den halve bondegård i Tolstrup han påboer, efter en kontrakt mellem dem, som fremlægges. Hans Pedersen svarer, at han ikke har været med til kontraktens oprettelse, og da han ikke kan læse, kender han ikke indholdet, og desuden behandler Peder Jensen ikke hans søster godt, og var i foråret bortrejst fra gården i 5 uger, så de måtte leje folk til at pløje, og da han ikke har overholdt aftalen, opsiger de kontrakten, da de selv vil besidde gården og forbyder Peder Jensen af føre noget bort fra gården, før der har været holdt skifte efter forældrene. dom: da kontrakten er opsagt udstedes der ikke 3. ting

(137)

5/9 1663.

** slotsfogden fordrede efter opsættelse 11/7 dom om de øde ejendomsgårde i herredet, som i fejdetiden er blevet ødelagt og ejerne bortdøde, og hvoraf der ikke KM redsel eller rettighed. indvendinger fra kreditorer og arvinger fremlægges. Anders Madsen forrige slotsskriver fremlagde restants. fortegn. skriftlige svar fremlægges. dom 9/3 1661 fremlægges. indvendinger fremføres. dom: de ejendomme, der er tillagt kreditorer for gældsfordringer på skifte, bliver ikke fradømt dem. det samme gælder arveparter i ejendomme, som arvinger svarer til, men de øvrige arveparter og ødegårde er forbrudt til KM

(140)

** delefogden bød sig i rette mod Anders Madsens tiltale, og da han agtede sig ind i landet en uvis tid, mente han, der ikke burde gå dom, før der blev varslet på ny, idet der ingen var mødt i dag til rettergang mod ham

12/9 1663.

** varsel til menige Almind sognemænd imod dom at svare deres kirkeværge Hans Staffensen her til tinget i dag

(141)

** han beskyldte dem for deres resterende tiendekorn til kirken og irettelagde Anders Madsens seddel, at tienden af Almind sogn er af KM bevilget halveret. opsat 14 dage

** varsel til Anders Jepsen i Nagbøl Jens Eskesen sst. og hans hustru Kirsten Christensdatter imod lovbud at svare Jens Jepsen i Lilballe

** Jens Jepsen i Lilballe 3. ting lovbød halvparten af den selvejer bondegård i Lilballe, han påboer. så mødte Gidsel Sørensdatters fuldmægtig af Grund Peder Ravn herredsskriver, som derimod bød sølv og penge, efterdi ingen af slægten vil købe

** varsel til Peder Gris i Viuf imod dom at svare Anders Troelsen i Lilballe, som gav han sag for 17 sld., han skylder hans hustru. opsat 14 dage

** varsel til Jørgen Jessen i Nør Vilstrup med sin morbror og lovværge Hans Sørensen sst. imod dom at svare Iver Skelde. Jens Jørgensen i Bramdrup var på hans sl. bror Jes Jørgensens børns vegne til stede

** Iver Skelde satte i rette og mente, at da han på skifte efter sl. Jes Jørgensen i Lilballe, hans formynder, er tillagt sin fædrene arv, den sl. mand havde haft under værgemål, som er 134 sld. ifølge skifte 2/5, og som han skulle søge i den sl. mands ejendom, hvorfor han mener han bør have indvisning. opsat 6 uger

(142)

** varsel til Peder Jensen i Tolstrup imod vidner at svare

** navng. vidnede, at Peder Jensen i Tolstrup sagde til Jens Madsen sst, at han var årsag til det klammeri og trætte mellem ham og hans hustru, og at han klappede hende bedre på lårene end han. andre vidnede det samme. Peder Jensen berettede, at han ikke havde talt nogen for nær eller navngivet nogen

** Jens Madsen satte i rette og mente, Peder Jensen burde bevise sine ord eller at lide som en løgner

** på hr. Jens Jensens vegne fordredes dom over Peder Gris i Viuf efter 6 ugers opsættelse for 11 sld, hans far skyldte ham, hvortil Peder Gris svarede, at han burde kun betale sin anpart, da alle søskende arvede faderen. dom: Hans Grises arvinger bør betale inden 15 dage

(143)

19/9 1663.

** varsel til Hans Nielsen i Herslev imod dom og vidner at svare Joen Jepsen i Herslev

** navng. har synet Joen Jepsens hustru Anne Jensdatter, som beklagede sig over at være slået af Hans Nielsen i deres gård for et bæst af hans, de havde indtaget på deres korn, som han med magt ville udtage, mens hun var ene hjemme. Joen Jepsen gav last og klage over Hans Nielsen, som krævede bevis

** delefogden på KM og Joen Jepsens på egne og hustrus vegne mente, at Hans Nielsen burde stå til rette og betale bøde. opsat 6 uger

(144)

** varsel til slotsherren mod vidne at svare

** syn på Jørgen Mikkelsens gård i Bramdrup for hvad skade rytterne havde gjort, mens de lå og ventede på de fyrstlige personer

26/9 1663.

** sagen med Anders Troelsen og Peder Gris i Viuf endnu opsat 4 uger

** Christen Mikkelsen i Stubdrup bød sig i rette mod Jens Pedersen i Vrå, som ikke mødte

** Hans Staffensen på Almind kirkes vegne fordrede dom over Niels Pedersen i Møsvrå og hans medbrødre, som havde godsagt for resterende tiendekorn til kirken. dom: de bør betale kirkekornet, og sognemændene bør holde dem det skadesløs

(145)

3/10 1663.

** varsel til Hans Hansen i Højrup og Palle Olufsen sst. imod dom at svare hr. Jens Jensen i Herslev

** varsel til delefogden imod dom at svare Anders Madsen forrige slotsskriver

** Anders Madsens fuldmægtig beskyldte delefogden for KM restans i herredet, som burde være betalt samt for Februar måneds skat 1662, som han har oppebåret men ikke leveret til Anders Madsen. delefogden begærede opstand. opsat 8 dage

** hr. Jens Jensen fremlagde Hans Hansen i Højrup hans sl. far Hans Madsens håndskrift 1642 på 11 sld., samt Palle Olufsen sst. hans hustrus far sl. Peder Jepsens håndskrift 1647 på 8 sld., som han mente de burde betale. opsat 6 uger

(146)

** herredsvarsel til alle sognemænd imod dom for arbejdspenge at svare delefogden på KM vegne

** delefogden fremlagde slotsherrens skrivelse, at delefogden straks indkrævede arbejdspenge, da de behøves til de fyrstlige personers underhold og andre nødvendige udgifter, hvorefter delefogden mente, de burde betales inden 15 dage, hvilket dømmes

** Christen Olufsen i Tyvkær vedkendte sig at have annammet sin stedsøn Peder Andersen, som er udenlands, hans fædrene arv efter sin sl. far Anders Pedersen, så det skal være hans farbror Poul Pedersen i Tyvkær uden hinder og skade

(147)

10/10 1663.

** KM herredsvarsel til sognemændene imod oldensyn at svare her i dag

** herredsvarsel til navng. kirkeværger imod dom og vidner at svare Anders Madsen stiftsskriver her i dag

** syn på alle skove, om der fandtes nogen olden. der fandtes ingen olden hverken på KM eller bondens skove

(148)

** syn på et skovkrat til Brødsgård, hvor der var hugget 111 små ege og bøgetræer

** varsel til Niels Pedersen, der tjener i Ødstedgård, og hans bror Hans Pedersen, som tjener i Tolstrup, imod vidner at svare deres svoger Peder Jensen i Tolstrup

** navng. vidner, at de 28/6 har gjort forlig mellem Peder Jensen og hans hustrus brødre Hans Pedersen og Niels Pedersen om den ejendom, Peder Jensen påboer og han fremlagde nu deres kontrakt. Hans Pedersen fremlagde et skriftligt svar, at deres søstre Karen Pedersdatter og Maren Pedersdatter bør stævnes, og de mener at kontrakten ingen magt bør have, da han hverken kan læse eller skrive

(149)

** Jens Sørensen borger i Kolding fordrede dom imod Hans Hansen Torsen i Bramdrup på sl. Niels møllers børns formynders vegne. hans indlæg fremlægges angående 200 sld. gæld til børnene, hvorfor der er pantsat en otting jord. Hans Torsen fremæskede sit pantebrev, så han kunne se, hvad der var pantsat. dom: han bør betale inden 15 dage

(151)

** Hans Hansen i Stenderup Eltang kirkes værge fordrede dom over så mange, som resterer med kirkens korn. dom: de bør betale deres rest tiendekorn

** på stiftsskriverens vegne beskyldtes navng. kirkeværger for hvad, de resterer med af kirkens udgifter, blandt andet til den afbrændte kirke i Ålborg. dom: kirkeværgerne bør betale kirkens udgifter inden 15 dage

(152)

** på stiftsskriverens vegne begæredes af alle kirkeværgerne, at de på kirkernes vegne leverer den forfaldne betaling efter KM befaling, såfremt han ikke skulle forårsages at supplikere derom til KM

** på stiftsskriverens vegne fordredes dom over delefogden efter opsættelse 3/10. dom af Anst herredsting 5/3 fremlægges, at da delefogderne har forsømt at indfordre landgilde af bønderne, som de har parat, skønt de derfor har deres gårde fri for landgilde ægt og arbejde, bør de opkræve den rest landgilde, eller selv at svare dertil. restans fremlægges. delefogden irettelagde sit skriftlige svar, at han havde gjort sit yderste for at indfordre den resterende landgilde og skat, og ydermere fået dom over bønderne, men har ikke kunnet få rede penge, som Anders Madsen krævede. dom 7/2 fremlægges. dom: delefogden bør betale eller lide nam

(154)

** delefogden påmindede bønderne at yde landgildekorn inden skt. Morten

(155)

17/10 1663.

** varsel til Mads Tomsen i Højrup og Hans Hansen sst. imod dom at svare Johanne Christens i Tolstrup og hendes datter Kirsten Christensdatter med lovværge Niels Poulsen i Herslev, som beskyldte Mads Tomsen for 6 sld., som hans formand og stedfar sl. Niels Pedersen skyldte Johanne Christens samt Hans Hansen for hans far Hans Madsens gæld til sl. Henrik Laugesen i Bredstrup, som har haft Kirsten Christensens arv under værgemål. opsat 6 uger

** hr. Albret Jacobsen i Starup bød sig i rette mod Søren Tomsen i Adsbøl og Christen Christensen i Stenvad mølle deres arvinger, som havde stævnet ham til i dag

** varsel til menige Håstrup og Tyvkær bymænd imod dom at svare Hans Kuod i Håstrup på Smidstrup kirkes vegne, som beskyldte dem for deres resterende kirketiende 1661 og 1662. på begæring opsat 14 dage

(156)

** KM herredsvarsel til alle sognemænd imod dom for resterende KM skyld og landgilde samt andet at svare delefogden

** delefogden fordrede dom over så mange, som resterer med landgilde. dom: de bør betale inden 15 dage eller lide nam

** delefogden satte i rette og mente at Harte sognemænd burde svare til den skovhugst, som ifølge syn er gjort i Brødsgård skov, da gården er øde, og der ingen boer derpå, som kan svare for skovhugsten. navng. Harte mænd benægter ved ed, at de ikke har hugget i skoven. opsat 6 uger

** delefogden 3. ting forbød nogen vedejere at hugge eller afføre noget ved at Bjert eller Bramdrup skov uden hjemmel og minde under et fuldt vold

(157)

** varsel til Margrete sl. Lyder Henriksens i Kolding imod tilbud og tingsvidne at svare til tinget i dag

** navng. vidner, at de på menige Vilstrup sognemænds vegne tilbød Margrete sl. Lyder Henriksens i Kolding deres tiendekorn KM anpart, som hun har i fæste, ligesom de har ydet til kirken og præsten, om hun ville kvittere dem derfor. hendes skriftlige svar fremlægges, at da de har indført deres korn, uden hun er advaret derom, mener hun ikke hun er pligtig at annamme deres tiende, således som de vil levere den, men vil være fornøjet, når de vil levere og selv tilsvare afgiften af tienden

(158)

24/10 1663.

** varsel til borgmester Morten Panch og Simon Andersen Dour med flere imod vidner at svare Jens Sørensen borger i Kolding

** navng. i slotsmøllen vidnede, at Jens Sørensen kom til møllen med 3 sække malt i møllerens fraværelse, og før det blev målt, skaffede han rigtige accissesedler, som blev vist til visitereren, som kom til stede

** Anders Madsen i Kolding stiftsskriver æskede 2 domme og 1 tingsvidne, som for 14 dage siden er passeret, hvortil herredsfogden svarede, at når der bliver leveret trykt papir dertil og de er skrevet, vil han forsegle dem, og Anders Madsen betalte og begærede, at de blev leveret førstkommende mandag, hvortil fogden svarede, at hvis ikke han var forhindret i KM bestilling, ville han gerne levere ham udskrifterne

** varsel til Peder Jensen i Tolstrup at svare sin hustrus bror Niels Pedersen her til tinget

(159)

** Niels Pedersen, der tjener i Herslev, 4. ting æskede dom over sin svoger Peder Jensen i Tolstrup for at holde skifte, da han er draget ind på deres fædrene ejendom i fællig uskiftet bo, som han er dømt til 29/8, hvortil Peder Jensen svarede, at han har intet af deres at skifte med, og han ikke er varslet dertil. herredsfogden udstedte dele over ham. høringene meldte ham i fald

** varsel til Niels Hansen i Nebel mølle og Frands Staffensen i Påby imod registrering at svare her til tinget

** registrering og vurdering i Starup efter sl. Jens Sørensen boelsmand, som bortdøde i fejdetiden i overværelse af hans efterleverske Maren Hansdatter og deres børn Maren Jensdatter, Karen Jensdatter og Anne Jensdatter med deres betroede værge Niels Iversen i Starup. der var kun et bord og et gammelt skab i behold efter fejdetiden, så arvingerne undsagde sig arv og gæld, da deres gods var bortrøvet af rigets fjender

(160)

** Peder Ravn på Iver Pedersen Skeldes vegne, der tjener slotsskriveren, fordrede dom efter opsættelse 12/9 for sin fædrene arv hos sl. Jes Jørgensen i Lilballe. skifte 2/5 fremlægges. dom: han bør have indvisning i den sl. mands bondegods

(161)

** Anders Troelsen i Lilballe fordrede efter opsættelse 12/9 dom over Peder Hansen Gris i Viuf for gæld til hans hustrus far sl. Niels Jensen efter håndskrift, som fremlægges underskrevet af ham og hans bror Jens Hansen. Peder Gris fremlagde sit indlæg, at han nægter ved ed at have underskrevet beviset, men hans umyndige bror kan muligvis have underskrevet for begge. dom: Peder Gris bør betale inden 15 dage

(162)

31/10 1663.

** varsel til Peder Hansen Højen i Starup imod dom og vidner at svare Peder Hår i Starup

** navng. vidner, at de i Kolding ugen før skt. Olufsdag overværede at Peder Hansen Højen afkøbte Peder Hår en sort hoppe, som han lovede at betale skt. Mikkelsdag, hvorfor Peder Hår mente, at de burde betales inden 15 dage. opsat 6 uger

** varsel til Søren Mogensen i Viuf imod dom at svare Iver Iversen i Viuf, som beskyldte ham for 9 sld. opsat 6 uger

** Søren Madsen i Skærbæk et afkald. Peder Lassen i Almind gav ham afkald for den arv, hans hustru Gertrud Staffensdatter kunne tilfalde efter hendes datter sl. Kirsten Olufsdatter, Søren Madsens hustru og for det, hans søn Las Pedersen og stedsønner Jens Olufsen og Niels Olufsen kunne tilfalde efter deres sl. søster. Jørgen Madsen i Almind gav afkald for den arv, hans hustru Maren Olufsdatter kunne tilfalde efter sin sl. søster Kirsten Olufsdatter

(163)

** varsel til Peder Jensen i Tolstrup imod vidner og dom at svare hr. Jens Jensen i Herslev

** navng. vidner, at Peder Jensen i høst førte al sin rug af marken i sit hus, før præsten blev advaret derom og det blev talt, skønt sognemændene efter gudstjenesten var advaret derom. Peder Jensen svarede, at hr. Jens må lade hans korngulv kaste og tælle, og dersom han har gjort uret, vil han give 2 kærver for 1, og han har været hos hr. Jens og havde tiende af de bedste kærver, som han ikke ville annamme. dom: han bør tiende retfærdigt af sit korn eller lide efter recessen

(164)

** delefogden fordrede dom imod Hans Nielsen i Herslev for slagsmål på Anne Jens Jepsens efter synsvidne 19/9. Hans Nielsen svarede, at han havde ikke haft tvist med hende eller slået hende. dom: da det ikke bevises frikendes han

(165)

7/11 1663.

** varsel til delefogden imod dom at svare Anders Madsen stiftsskriver

** hans fuldmægtig beskyldte delefogden for Almind kirkes beholdning fogedpenge, indskrivelsespenge og tiende, som han har i fæste. på delefogdens begæring opsat 6 uger

** delefogden tilforordnet dommer i følgende sag

** varsel til Jens Høg herredsfoged imod dom at svare Anders Jepsen i Nagbøl herredsskriver i Anst herred på borgmester Hans Nielsen Drostrups vegne af Mariager, på hvis vegne Jens Høg beskyldtes for 10 rdl., som han skylder sl. Jens Sørensen, der tjente på Koldinghus, hvortil han svarede, at han havde regnskab der imod, eftersom de da tjente sammen og var medtjenere med hverandre på Koldinghus. opsat 6 uger

(166)

** varsel til Hans Jepsen i Gudsø imod dom og beskyldning at svare Hans Pedersen i Skærbæk, som beskyldte ham for 6 sld. for en kvie. opsat 6 uger

** Christen Mikkelsen i Stubdrup og Jens Pedersen i Vrå er forligt om de børnepenge, Christen Mikkelsens formand har haft under værgemål for Jens Pedersen

14/11 1663.

** varsel til Jens Jepsen i Lilballe imod dom at svare Morten Skovrider i Velling, som beskyldte ham for et dådyrskind, som han har fået i forvaring. på Jens Jepsens begæring opsat 6 uger

(167)   

** varsel til Niels Andersen fisker i Strandhuse imod dom at svare slotsfogden, som irettesatte, at da Niels Andersen på Brusk herredsting havde vidnet, at den ko, som Peder Strandrytter tog i hans hus, var en bortløbet ko, og siden vidnet ved Kolding byting, hvilke vidner strider mod hverandre, hvorved KM er kommet i omkostninger til proces, om han ikke selv bør betale dem. opsat 6 uger

** hr. Niels Bøgvad i Stenderup fremlagde en varselsseddel af Viborg landsting, at sl. Søren Christensen Smed af Stenderup hans arvinger og kreditorer er stævnet for dom og indførsel angående gæld, som den sl. mand skyldte hr. Niels ifølge håndskrift dateret 1658, som fremlægges, på 40 rdl, som han har lånt ham til hans livs frelse, til en af de svenske kvartermestre for 2 af hans livheste, som han beskyldte ham for at have forkommet, desuden beskyldes han for anden gæld. opsat 6 uger

(168)

21/11 1663.

** varsel til Peder Hansen i Vilstrup imod dom at svare Poul Staffensen og Iver Staffensen i Bjert, som beskyldte ham for 6 sld. opsat 6 uger

(169)

** Peder Jensen Ravn i Håstrup 3. ting lovbød det bondegods i Starup sl. Mads Jensen og hans hustru sl. Gunder Madskone påboede og fradøde, på Peder Holdt borger i Kolding hans hustru Mette Kyds, hendes børn og medkreditorer deres vegne. Mads Andersen i Starup herimod bød sølv og penge

** varsel til Jes Mortensen i Rugsted Anders Hjuler i Hover Mads Sørensen og Mads Mikkelsen i Højen imod ovenskrevne lovbud at svare
 
** landstingsvarsel til de sl. Mads Jensen og hans hustru sl. Gunder Madskone deres arvinger for lovbud og skøde, som Peder Holdt på hustru og hendes børns vegne agter at gøre

** registrering og skifte i Stenderup efter hr. Niels Nielsen Bøgvads hustru sl. Karen Christensdatter, som døde i fejdetiden, i overværelse af hendes husbond hr. Niels Bøgvad og hendes børn og arvinger Hans Nielsen i Stenderup enemærke og Dorte Nielsdatter sst. Hans Hansen i Stenderup på hustru Johanne Hansdatters vegne og Dorte Jensdatter med værge og farbror hr. Niels Nielsen Bøgvad. registrering og gæld, blandt andet Dorte Jensdatters fædrene arv, som hr. Niels havde under værgemål. der blev 20 sld. at dele mellem hr. Niels og hans 2 børn, idet hans stedbørn er udgift af boet. ved landstinget var stævnet blandt andre Jens Hansen Harboe, Niels Hansen, Johanne Hansdatter af Nør Vilstrup Stenderup, Maren Hansdatter af Frederiksodde Dorte Jensdatter af Kolding, Dorte Nielsdatter af Stenderup, Hans Nielsen Bøgvad sst.

(171)

** Hans Hansen i Stenderup på sin hustru Johanne Hansdatters vegne Hans Nielsen i Stenderup, Dorte Nielsdatter sst. og Dorte Jensdatter af Kolding gav hr. Niels Bøgvad afkald for arv efter hans sl. hustru

(172)

** Peder Tomsen i Dons på sin fæsteenke Maren Poulsdatters vegne. registrering og vurdering i Dons efter sl. Anders Tomsen, som døde i fejdetiden i overværelse af den sl. mands efterleverske Maren Poulsdatter og deres børn Sidsel Andersdatter og Johanne Andersdatter med deres fødte værger Iver Madsen smed i Børup og Hans Madsen smed i Bredstrup, som angav at der var en dreng Poul Andersen udenlands. registrering og gæld.. til deling blev 155 sld

(174)

28/11 1663.

** varsel til slotsherren mod vidner at svare her i dag

** navng. vidner at hr. Jens Jensen i Herslev ikke har haft rug eller byg sået til den krongård i Herslev, han fæstede af øde

(175)

** varsel til Palle Olufsen i Højrup imod dom at svare hr. Jens Jensen, som fremlagde Palle Olufsens hustrus far sl. Peder Jepsens håndskrift dateret 1647 på 8 sld. Palle Olufsen svarede, at hans hustrus mor og søskende er levede, og de i øvrigt ikke arvede noget efter den sl. mand og irettelagde tingsvidne 18/2 1661, at der intet fandtes til skifte. dom: Palle Olufsens hustru bør betale sin anpart af gælden

(176)

** Niels Poulsens sag i Herslev mod Mads Tomsen i Højrup opsat 14 dage

** delefogden fordrede dom over de Harte sognemænd efter opsættelse 17/10 angående skovhugst i Brødsgårds skov, eftersom gården ligger øde, hvor imod navng. Harte mænd ved ed benægtede at have hugget træ i skoven. dom: da de højligt benægter skovhugsten, lider de ikke tiltale

** varsel til Jens Feddersen i Landerupgård imod dom at svare Anders Madsen i Dons, hvis indlæg fremlægges, at da Jens Feddersen af kommissærerne er takseret for fulde landgilde efter jordebogen, men ikke i ringeste måde betaler, men er modvillig, om han ikke bør betale inden 15 dage, hvorimod Jens Feddersens søn Peiter Jensen svarede, at landgilden var for rum tid siden leveret til husfogden. dom: da det ikke bevises med kvittering, bør han betale inden 15 dage

(177)

** Hans Kuod i Håstrup fordrede dom over de Håstrup og Tyvkær mænd efter opsættelse 17/10 for deres resterende tiendekorn til kirken, hvorimod de fremlagde deres svar, at de ikke tidligere har været krævet derfor, og de mener ikke kommissærerne har lagt dem for nogen penge til kirkens tiende, idet deres avl var så godt som intet og deres armod stor, og de mener sig fri for tiltale, da der ikke fremlægges taksering. dom: da der intet fremlægges eller bevises, kan de ikke dømmes

(178)

** Karen sl. Niels Tuesens i Bjert tilstod, at hun ikke ved andet end ærligt og godt om delefogden, og dermed døder og dæmper al iring og tvist mellem dem og lover herefter at leve som gode venner

5/12 1663.

** varsel til Herslev sognemænd imod dom at svare kirkeværgerne Tyge Jensen og Jens Nielsen, som beskyldte dem hver for sin anpart af deres resterende kirketiende. opsat 14 dage

(179)

** herredsvarsel til alle sognemænd imod dele og lovmål at svare delefogden på KM vegne, som begærede dele over så mange, der resterer med gerningspenge kul og ved. med bevilling opsat 8 dage

** varsel til Søren Jensen i Herslev og hans bror Hans Jensen imod dom at svare hr. Jens i Herslev, som beskyldte dem for deres anpart af deres sl. far Jens Sørensens gæld efter regnskabsbog, hvortil de svarede, at det burde bevises med håndskrift. opsat 6 uger

(180)

** varsel til Jacob Madsen i Frederiksodde imod lovbud at svare hr. Jens, som på hans brorsøn Jens Christensens vegne lovbød hans anpart af det bondeeje i Tolstrup. Peder Madsen på egne og hans fæstemøs vegne bød sølv og penge

** varsel til slotsherren og stiftsskriveren imod vidne at svare

** Niels Pedersen i Møsvrå vidnede, at han kunne mindes i 4 delefogders tid før Hans Staffensen, og da har slotsskriveren altid udsendt tjenere på lenet, der har fulgtes med delefogderne og taget udlæg for den restants, der har været, og delefogderne har ikke haft noget dermed at bestille. andre vidner det samme

** varsel til Johanne Mikkelsdatter i Tolstrup imod vidner at svare Mads Tomsen i Højrup

**  Ebbe Madsen i Højrup vidnede, at noget før fejdetiden holdt Mads Tomsens mor Maren Nielskone skifte efter sin husbond sl. Niels Pedersen, som var Mads Tomsens stedfar, og da fordrede Johanne Mikkelsdatter nogle penge, den sl. mand skyldte hende, og hun fik fyldest derfor og lovede at levere den sl. mands håndskrift til enken

(181)

** varsel til slotsherren imod efterfølgende to synsvidner, Jep Staffensen møller i Stenvad mølle og Søren Markussen møller agter at tage beskrevet

** syn på Stenvad mølle og taksere det, der er blevet fornyet på den siden fejdetiden, da den blev afbrændt

(182)

** syn på slotsmøllen, som blev afbrændt af de svenske krigsfolk for at taksere hvilken bygning Søren Markussen møller har opbygget på egne bekostning

(183)

** varsel til Christen Dinesen i Fredsted og hans hustru Volborg Christens imod syn klage vidner og dom at svare Christen Jørgensen i Horsbøl til tinget i dag

** Christen Jørgensen i Horsbøl gav last og klage over Christen Dinesen og hans hustru Volborg Christens for da han med herredsfogden var i deres bo for at gøre udlæg for penge, som tilkom ham til et umyndigt barn, da overfaldt de ham begge og slog ham. afhjemling af syn på hans sår og skade. andre vidner om overfaldet

(184)

** Hans Staffensen forordnet dommer i følgende sag

** herredsfoged Jens Høg gav last og klage over Christen Dinesen for han har gjort uførm og klammeri med dem. afhjemling af syn på hans skader. andre vidner om overfaldet, og at Christen Dinesen sagde, at husfogden havde tærsket ham til København og Viborg

** Jens Høg satte i rette at Christen Dinesen for slig utilbørlig gerning bør lide som rettens foragter, samt at bevise, at husfogden havde tærsket ham til København og Viborg. på Christen Dinesens begæring opsat 6 uger

** Christen Jørgensen Horsbøl satte i rette om Christen Dinesen og hustru ikke burde betale ham deres bøder efter loven. opsat 6 uger

** slotsfogden satte i rette på KM vegne om Christen Dinesen og hustru ikke burde betale KM deres bøder for slagsmål. opsat 6 uger

(185)

** varsel til Tomis Madsen og Mads Madsen imod lovbud at svare deres bror Jesper Madsen i Stenderup

** Jesper Madsen 3. ting lovbød sin anpart i den bondegård i Stenderup, hans sl. far påboede. Hans Bertelsen i Eltang på sin søster Anne Bertelsdatters vegne imod lovbud bød sølv og penge

** Jesper Madsen i Stenderup solgte og skødede fra sig og sine arvinger til sin trolovede fæstemø Anne Bertelsdatter halvparten af den anpart og broderlod, han er tilfaldet i deres fædrene gård i Stenderup

(186)

** Niels Pedersen i Møsvrå med flere vidnede, at deres tiendekorn, som tilhører kirken, og som delefogden har i fæste, forleden år var så ringe, at han næppe kunne få fjerdeparten af den afgift, han skal give kirken, og i år kan han kun få halvparten af dens afgift. desuden vidnede de, at 1657, da fjenderne kom i landet, da bortrøvede de delefogdens gods og korn samt kirkens korn, han havde i behold for Almind kirke

** Peder Jensen Rugsted i Tolstrup og hans hustrus brødre Hans Pedersen og Niels Pedersen, som kendtes dem at være venligt forligt om deres tvist og iring om den halvgård, Peder Jensen påboer, således at de bliver ved deres forrige kontrakt, som fremlægges

(188)

12/12 1663.

** varsel til stiftsskriver Anders Madsen imod vidner at svare

** navng. vidner, at de var i Almind og på Anders Madsens befaling forbød Hans Staffensen at befatte sig med eller oppebære noget af Almind kirkes indkomst  

** sagen med en del af herredsmændene for resterende skovhugst gerningspenge ved og kul er med bevilling opsat 8 dage

** Niels Poulsen i Herslev på Johanne sl. Christen Jensens vegne i Tolstrup fordrede dom over Mads Tomsen i Højrup for gæld hans stedfar sl. Niels Pedersen skylder hende efter opsættelse 17/10. Hans håndskrift fremlægges. Mads Tomsen irettelagde et tingsvidne 5/12 angående skifte efter Mads Tomsens mor Maren Nielskones sidste husbond sl. Niels Pedersen. dom: Mads Tomsen bør betale sin kvota af gælden

(189)

19/12 1663.

** varsel til Jørgen møller i Dons mølle imod syn og vidne at svare

** syn ved Dons mølle, hvor der lå 8 egeblokke, hvoraf den ene var ny. desuden fandtes noget gammelt bøgeved

** slotsfogden satte i rette og mente Jørgen Klausen møller burde skaffe sig hjemmel til blokkene, eller derfor lide som for andet uhjemlet. opsat 6 uger

(190)

** sagen med Anders Jepsen i Nagbøl på borgmester Hans Nielsens vegne af Mariager med Jens Høg er med bevilling fremdeles opsat til snapsting

** Herslev kirkeværgers sag med sognemændene om den halve kirketiende er fremdeles opsat 1 måned

** varsel til Jørgen Frederiksen, som tjente i Almind imod dele at svare Henrik Mortensen i Almind

** Henrik Mortensen beskyldte ham 4. ting for han har undveget sin tjeneste, som han havde tilsagt ham. med bevilling opsat 8 dage

** varsel til Jacob Madsen i Frederiksodde imod lovbud og skøde at svare hr. Jens Jensen i Herslev på sin brorsøn Jens Christensens vegne

** hr. Jens Jensen på brorsøn Jens Christensens vegne 3. ting lovbød dennes arvepart i den halve bondegård i Tolstrup, hans far sl. Christen Jensen er fradød. Peder Madsen på egne og fæstemø Kirsten Christensdatters vegne der imod bød sølv og penge

** hr. Jens Jensen sognepræst til Herslev og Viuf sogne solgte og skødede til Peder Madsen af Tolstrup og hans fæstemø Kirsten Christensdatter fra sin brorsøn Jens Christensen dennes arvepart i den halve bondegård i Tolstrup, hans sl. far Christen Jensen påboede og fradøde

(191)

** Peder Madsen i Tolstrup som kendte sig skyldig at være sin fæstemø Kirsten Christensdatters bror Jens Christensen 100 sld

(192)

** Jens Jepsen i Lilballe tog sin svoger Peder Nielsen rådmand i Frederiksodde i hånd og solgte til sin søster Gidsel Sørensdatter halvparten af den bondegård i Lilballe, de påboer
 
** Hans Pedersen i Skærbæk fordrede dom over Hans Jepsen i Skærbæk for 6 sld. gæld efter opsættelse 7/11. dom: han bør betale inden 15 dage

** varsel til Tøger Christensen i Håstrup at svare Peder Ravn, som har Smidstrup kirkejord i fæste, hvortil der hører en engtoft, han har lovet slotsherren at afstå til Tøger Christensen, mod at han fæster den og betaler jordskylden deraf, som han nu tilbød ham, hvortil Tøger Christensen svarede, at han ikke ville svare i dag

(193)

** registrering og frasigelse efter sl. Christen Hansen i Eltang i overværelse af den sl. mands efterleverske Mette Poulsdatter og deres børn Hans Christensen og Maren Christensdatter sl. Søren Madsens efterleverske, men der fandtes intet uden deres afbrændte bondegård og tilliggende jord samt nogle gældsbreve, som fremlægges. al deres formue blev frarøvet dem i fejdetiden og gården afbrændt, så de siden har levet i stor armod, så de har måttet betle på fremmede steder. gældsfordringer fremlægges. Peder Sørensen gartner i Koldinghus urtehave på hustru Maren Hansdatters vegne og hendes halvbror Peder Bertelsen på egne vegne fordrede børnepenge sl. Christen Hansen har haft under værgemål for deres søster sl. Gertrud Hansdatter, og som de arvede efter skiftebrev af 1639. arvingerne frasagde sig arv og gæld, og kreditorerne kunne søge deres fordringer i deres ejendom. varsel til kreditorer, blandt andre Peder Hår i Starup hans bror Hans Hår og søster i Hesselballe med husbond Christen (Pedersen)

(196)

** Anders Madsens fuldmægtig fordrede dom imod Hans Staffensen delefoged efter opsættelse angående gæld til Almind kirke. Hans Staffensens svar fremlægges, at gælden ikke kan være så høj, da det korn, som blev bortrøvet af fjenderne ifølge tingsvidne 5/12, er medregnet. dom: da der ikke fremlægges bevis, lider delefogden ikke tiltale

(198)

** ----

(1)

(2)

9/1 1664.

** delefogden lod læse slotsherrens befalinger, at der skal hugges træ til slottets reparation og hugges gærdsel til gærderne om slottets urtehave, hvorfor delefogden advarede bønderne om at efterkomme befalingerne, såfremt de ikke vil stå til rette

** varsel til slotsherren imod vidne at svare Hans Hansen i Skovsgård

(3)

** navng. vidner, at de så at Hans Hansens salshus i Skovsgård afbrændte af vådesild om natten, så hans gods hø og skyldkorn indebrændte, og han og hans hustru næppe undkom med livet. han har kun haft temmelig lykke, siden han for 2 år siden kom til gården, idet hans bæster og kvæg er frafaldet, så han er kommet i stor fattigdom og armod

** Christen Mikkelsen i Stubdrup et tingsvidne. Jens Pedersen i Vrå tilstod at Christen Mikkelsen og hans hustru Kirsten Jensdatter havde betalt ham sl. Tulle Lassens gæld til ham

** delefogden på slotsherrens vegne fordrede dom over Niels Andersen fisker af Strandhuse efter opsættelse 14/11, som fremlægges. delefogden irettelagde en skriftlig kundskab om hvorledes koen var kommet Peder Andersen i hænde og igen blevet hentet i hans hus af Peder Strandrytter. dom 30/5 fremlægges, hvori indført tingsvidne 21/2. tingsvidne af Kolding byting 21/10 fremlægges. slotsfogdens indlæg fremlægges. Niels Andersen fisker irettelagde sit indlæg. dernæst fremlagdes slotsfogdens befaling til Niels Andersen fisker om at have opsyn med ved og fæ, der overføres fra Diernæs til Holsten og give øvrigheden det tilkende. landstingsdom 4/11 fremlægges, hvori han frikendes. dom: da sagen er ærerørig, skal den for landsdommere

(8)

** Knud Terkelsen i Lilballe tilforordnet dommer i følgende sag

** Anders Jepsen i Nagbøl på borgmester Hans Nielsen Drostrups vegne i Mariager fordrede dom over Jens Høg efter opsættelse 7/11 for 10 rdl. gæld til sl. Jens Sørensen, der tilforn tjente på Koldinghus efter håndskrift, som fremlægges dateret 1653 af Jens Høg i Pjedsted. Jens Høg svarede, at de havde gjort afregning og fremlagde Jens Sørensens bevis på 9 sld, som han havde leveret ham af skatten, som fremlægges. dom: da der ikke fremlægges kvittering bør Jens Høg betale inden 15 dage eller derfor lide nam

(10)

** hr. Niels Nielsen Bøgvad i Stenderup fordrede dom over sl. Søren Smeds arvinger for hans gæld 80 rdl. samt for resterende tiende og andet efter opsættelse 14/11. dom: han bør have indvisning i den sl. mands bondegods i Stenderup

(11)

16/1 1664.

** varsel til Anders Jørgensen i Nebel imod syn at svare her i dag

** syn hos Anders Jørgensen i Nebel på hans døde drengebarn, som var brændt fra låret op mod brystet, så huden var brun

** varsel til slotsherren mod vidne at svare

** navng. vidner at det er dem i Guds navn vitterligt, at Karen Niels Tuesens i Bjert og Dorte Niels Jensens sst. blev i fejdetiden frarøvet al deres gods og formue, deres huse og gårde afbrændt, så de lever i armod og må søge fromme kristne om hjælp

(12)

** varsel til Jep møller i Stenvad mølle Margrete Laurskone i Lynggård og Las Madsen i Harte imod dom at svare

** Harte kirkeværger Peder Hansen og Hans Skammelsen i Påby beskyldte Jep møller for hans formand sl. Christen møllers lejersted i kirken 2 rdl, Margrete Lynggård for sin sl. mands lejersted i kirken 1 rdl. og Las Madsen i Harte for sin hustrumor Kirsten Iversdatters lejersted i kirken 1 rdl. opsat 6 uger

** varsel til Hans Iversen i Håstrup imod dom og beskyldning at svare hr. Niels Lauritsen i Smidstrup og hans medarvinger, som beskyldte ham for 15 sld., han skyldte hr. Niels. opsat 6 uger

(13)

** hr. Jens Jensen i Herslev 1. ting opsagde den krongård i Herslev, Hans Jensen tilforn påboede, og han nu har i fæste

** Knud Terkelsen i Lilballe med andre navng. tilstod, at de på egne og de andre herredsmænds vegne havde akkorderet med Peder Pedersen i Bjert, at han med deres nødvendige supplikation til KM angående lindring på deres store udgifter, som er påskrevet af slotsherren, vil rejse til København og på deres vegne gøre sin yderste flid, og hvis det varer mere end 14 dage, som de har betalt, vil de godtgøre ham hans udgifter

** Søren Simonsen i Dons et vidne. Peder Vognsen af Brørupgård kendte sig at være fornøjet med at have fået sine heste og vogn igen efter en landstingsdom

(14)

** Iver Staffensen i Bjert og hans bror Poul Staffensen fordrede dom over Peder Hansen i Vilstrup efter opsættelse 21/11 for 6 sld. gæld. dom: han bør betale sin gæld med rente

** Peder Knudsen i Påby tilstod at have akkorderet med Hans Christensen i Harte, som har opladt sin gård i Harte til Peder Knudsen og hans datter Kirsten Hansdatter mod at give ham og hans hustru aftægt deres livstid. desuden skal han betale Knud Tuesen hans arv efter hans sl. far Tue Iversen

(15)

** delefogden påmindede bønderne at yde deres gerningspenge

(16)

23/1 1664.

** varsel til hr. Christen Madsen i Påby og hr. Albret Jacobsen i Starup imod dom at svare delefogden på KM vegne

** delefogden fremlagde provst Anker Sørensens skrivelse, at da amtsskriveren havde besværet sig over, at da nogle af præsterne ikke havde ydet deres gæsteri, skønt han havde erindret dem derom, og der intet er sket, så overgiver han det til verdslig ret, hvorfor delefogden beskyldte dem for deres rest præstegæsteri for 2 år. opsat 14 dage

** varsel til Jep Andersen i Harte og Jens Jepsen i Bramdrup imod dom at svare hr. Christen Madsen i Påby. Jep Andersen for korn af den gård, han påboer til brød og vin og Jens Jepsen for restans af den anneksgård, han påboer samt anden ulydighed, hvorfor han menes at have fæstet forbrudt. opsat 6 uger

(17)

**  herredsvarsel til menige herredsmænd at svare delefogden på KM vegne her til tinget

** delefogden lod læse slotsherrens befaling, at da en del af det tømmer, som var udvist til Frederiksodde, endnu ikke er leveret dertil, skal delefogden straks anordne, at det bliver bragt til savladene, så det kan blive savet, hvorefter bønderne nedfører det til Frederiksodde, delefogden advarede bønderne om at levere de sedler og kvitteringer, de havde, så det kunne erfares, hvad der resterede, og give tilkende, om der fandtes nogen i herredet, der kunne save

(18)

** varsel til Joen Jepsen i Herslev og hans hustru Anne Joens og hendes børn mod dom at svare Iver Iversen i Viuf, som fremlagde sin beskyldning mod dem for 10 sld., de har beholdt hos dem af det værgemål sl. Mads Hansen har haft for hans hustru Mette Hansdatter, og som er udlagt til sl. Hans Holbøl, om sl. Mads Hansens hustru og arvinger ikke bør betale inden 15 dage. opsat 6 uger

** varsel til Anders Pedersen i Viuf, Mikkel Jensen og Jens Mikkelsen sst. imod dom at svare Viuf kirkeværger her i dag

(19)

** Christen Iversen i Viuf og Iver Iversen sst. Viuf kirkeværger beskyldte Anders Pedersen for sl. Christen Harboes lejersted i kirken 4 rdl. og Mikkel Jensen og Jens Mikkelsen for resterende tiendekorn. opsat 14 dage

** Gregers Tomsen i Nebel et tingsvidne og opsættelse Simon Sørensen i Dons var forordnet dommer til og Hans Staffensen i skrivers sted

** varsel til Jens Mikkelsen i Viuf imod vidne dom og dele at svare Gregers Tomsen til tinget i dag

** herredsfoged Jens Høg og skriver Peder Ravn med flere vidnede, at da Gregers Tomsen var kommet hjem fra Viborg landsting om trætten med Jens Mikkelsen, da blev de forligt, at Jens Mikkelsen skulle betale ham 3 rdl. for hans omkostninger ved trætten, men siden fordrede Gregers Tomsen dom over Jens Mikkelsen for alle omkostninger, men han blev frikendt, da der intet stod derom i landstingsdommen

** Gregers Tomsen satte i rette og mente, at Jens Mikkelsen bør betale ham efter deres forlig. opsat 6 uger

(20)

** Jens Mikkelsen Basse i Viuf kendte sig på egne og søskende Jørgen Mikkelsen, Hans Mikkelsen og Anne Mikkelsdatter deres vegne at have annammet af Jørgen Hår i Nebel 8 sld., som tilfaldt dem af den gæld hans far sl. Anders Jørgensen skyldte deres far sl. Mikkel Basse efter skifte 6/2 1661 og det øvrige tilfaldt Bonde Hansen i Hesselballe

30/1 1664.

** varsel til Karen Jørgens i Højrup med hendes husbond Niels Jepsen og hendes sønner Jens Jørgensen og Niels Jørgensen med lovværger imod dom at svare Mogens Nielsen i Vilstrup på sin brordatter Else Hansdatters vegne, han er formynder for

** Mogens Nielsen fremlagde Karen Jørgens forrige husbond Jørgen Jensen i Højrup hans håndskrift til Bertel Hansen i Skovsgård på 6 sld., hvorpå er skrevet: på skifte 5/12 1660 i Kolding efter sl. Bertel Hansen i Vilstrup blev dette brev tillagt Mogens Nielsen på Else Hansdatters vegne. på Niels Jepsens begæring opsat 6 uger

(21)

** Herslev kirkeværge Tyge Jensen på egne og Jens Nielsens vegne i Tolstrup fordrede dom over Herslev sognemænd efter opsættelse 5/12 angående deres anpart af deres resterende kirketiende. navng. sognemænd irettelagde deres svar, at de har klareret for halv tiende efter stiftsskriverens seddel, hvilket var mere end de kunne tilkomme af deres ringe avl, da de har haft misvækst. dom: da de tilforn er dømt til at betale halv tiende efter stiftsskriverens seddel, kan de ikke dømmes til at betale mere

(23)

6/2 1664.

** varsel til Søren Nielsen i Bramdrup Søren Sørensen i Almind, Iver Nielsen i Bramdrup imod dom at svare Niels Pedersen i Kolding

** Niels Pedersen beskyldte Iver Nielsen på sin hustru Bodil Knuds vegne for det, hans formand sl. Oluf Jensen Velling skyldte hende ifølge håndskrift til Bodil Knuds i Bramdrup, som fremlægges. Iver Nielsen fremlagde skifte efter sl. Oluf Velling 2/3 1661, at der intet var at registrere, da alt var bortrøvet i fejdetiden, og mente ikke hans hustru burde lide tiltale, dom: da hun ikke har frasagt arv og gæld, bør hun betale inden 15 dage

(25)

** varsel til Jørgen Frederiksen, der tjener Henrik Mortensen i Almind imod dele at svare Henrik Mortensen, som beskyldte ham for at være rømt af tjenesten. fogden udstedte dele over ham

** delefogdens tiltale til hr. Christen i Påby er opsat 1 måned

** Viuf kirkeværgers tiltale til Anders Pedersen og Niels Mikkelsen sst. er fremdeles opsat 1 måned

** varsel til Hans Jensen Kuod i Håstrup imod dom at svare Christen Iversen og Iver Iversen på Viuf kirkes vegne

** de beskyldte ham for kirkens og KM anpart korntiende af den halve bondegård i Viuf, som tilhører ham og nu står øde, hvortil han svarede, at gården har stået øde siden fejdetiden, da den blev ødelagt, og han har ikke avlet derpå siden, så der er intet at tiende af, og endvidere vedkommer kun tredieparten af ejendommen ham, som ejes af hans hustru. opsat 1 måned

(26)

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd imod vidner at svare i dag

** navng. herredsmænd vidner om hvor meget efterskrevne i Brusk herred kan betale i landgilde 1662, og endvidere om forarmede og øde. fortegn.

(31)

** Niels Pedersen borger i Kolding beskyldte Søren Nielsen i Bramdrup for gæld hans hustrubror sl. Jens Hansen i Bramdrup skylder hans hustrus forrige husbond sl. Knud Hansen sst. efter håndskrift, som fremlægges. Søren Nielsen mener ikke hans hustru bør betale, da hun intet arvede efter hendes sl. bror, hvorimod Niels Pedersen svarede, at arv og gæld ikke var fragået. dom: af den grund bør hun betale hendes søsterlod af gælden

(32)

** delefogden påmindede bønderne om de træer de skulle levere til Frederiksodde

15/2 1664.

** varsel til Anne Poulsdatter sl. Peder Gødesens i Eltang hendes børn med lovværge imod tilbud at svare Mogens Nielsen i Vilstrup

** Mogens Nielsen 3. ting tilbød sl. Peder Gødesens hustru og arvinger en mark på Eltang mark, som sl. Peder Hansen Gødesen havde pantsat til sl. Hans Bull i Lilballe efter pantebrev dateret 1656, som er tillagt Mogens Nielsen på skifte efter sl. Hans Bull 4/3 1661 for børnepenge sl. Hans Bull havde under værgemål for hans brordatter Else Hansdatter, han er formynder for. Anne sl. Peder Gødesens svarede, at hun kendte intet dertil og hendes sl. husbond kunne ikke pantsætte hendes arvegods

(33)

** varsel til Søren Simonsen i Dons med flere navng. imod dom at svare Peder Vognsen Munk i Brørupgård, som irettelagde en dom af Viborg landsting 2/12 1663, at Peder Vognsen, som er Vogn Pedersen søn i Brørupgård, har fæstet en gård i Dons, men er ikke tillagt noget særnavn, hvorved han kan skelnes fra sin bror, som også hedder Peder Vognsen, og da man ikke heller for kongens foged har gjort forskel, har man frataget Peder Vognsen Munk hans heste og vogn, skønt det er hans yngre bror Peder Vognsen Selgensen, der har fæstet gården, hvorfor han straks skal have sine heste og vogn igen. tingsvidne af Øster herred 19/10 fremlægges. Peder Vognsen mente, de burde betale ham hans omkostninger til herreds og landsting. opsat 6 uger

(34)

20/2 1664.

** Joen Lassen i Nebel i dommersted

** varsel til Anders Jepsen af Nagbøl herredsskriver i Anst herred imod vidner at svare Jens Høg herredsfoged

(35)

** Søren Markussen møller vidnede, at 1654 lod sl. Jens Sørensen, som tjente på Koldinghus på husbonds vegne udfordre 60 får, som Jens Høg i Pjedsted havde overfødet for ham den vinter

** varsel til Niels Pedersen i Kolding hans hustru Bodil Knuds og hendes børn imod vidner at svare Søren Nielsen i Bramdrup

** Jørgen Mikkelsen i Bramdrup med flere navng. vidnede, at Søren Nielsens hustrumor Mette Hanskone blev med børn og folk i ufredstiden forjaget fra hus og hjem, og alt deres gods frarøvet dem, og siden, da Mette Hanskone og hendes søn Jens Hansen var døde i Kolding, da kom hendes datter Søren Nielsens hustru fra Kolding og til Bramdrup ganske blot og bar og så godt som nøgen og havde intet af moderens eller broderens gods, og hendes fædrene gård blev hende frafæstet, så hun havde husly hos Jørgen Mikkelsen. Søren Markussen møller vidnede, at Mette Hanskone lod køre nogle laster gods og boskab til møllen at salvere, men som brændte, da fjenderne afbrændte møllen

(36)

** varsel til Starup sognemænd at svare kirkeværgerne Bonde Hansen i Hesselballe og Søren Pedersen sst., som tiltalte dem for halvparten af deres kirkekorn, de resterer med, fortegnelse over de berørte, blandt andre Peder Hansen Hår, om de ikke bør betale inden 15 dage. opsat 6 uger

(37)

27/2 1664.

** sagen på hr. Nielses vegne i Smidstrup med Hans Iversen i Håstrup fremdeles med begge parters bevilling opsat 8 dage

** KM herredsvarsel til alle sognemænd imod dom at svare her i dag

** delefogden befalede herredsmændene, at de skulle få de blokke og træer savet og nedført til Frederiksodde, og det med det allerførste, såfremt de ikke vil stå til rette og straffes

** Frederik Jacobsen på Anders Madsens vegne fordrede dom over en del restants, som nogle resterer med, samt over delefogden for en soldaterskat, han har annammet og som er 20 rdl. opsat 6 uger

(38)

** varsel til Kirsten Anderskone i Gudsø og hendes husbond Anders Sørensen imod dom at svare borgmester Jørgen Stålsen

** Peder Ravn på Jørgen Stålsens vegne beskyldte hende for hendes anpart af hendes bror sl. Iver Pedersen af Vilstrup hans gæld. opsat 6 uger

** Harte kirkeværge Hans Pedersen i Påby fordrede dom over Jep møller i Stenvad mølle Margrete Lynggårds og Las Madsen i Harte efter opsættelse 16/1 for begravelsessteder i kirken. Jep møller mente ikke han burde give mere for hans formands lejersted end for andre lig i ufredstiden, der blev nedsat, som var 1 rdl, som han havde betalt. dom: Jep møller dømmes ikke til at give mere, og de andre indstævnede bør betale inden 15 dage

(39)

** varsel til Karen Jørgensdatter i Møsvrå imod dom at svare delefogden, som beskyldte hende for hendes forrige husbond sl. Niels Nielsens gæld efter håndskrifter, som fremlægges. opsat 14 dage

** delefogden advarede menige herredsmænd, så mange, som resterer med arbejdspenge og landgilde, at de bliver leveret med det allerførste, så han ikke på KM vegne skulle søge deres bo ved nam

** varsel til Hans Andersen i Bjert imod dom at svare Lauge Nielsen i Kolding

** Lauge Nielsen i Kolding på egne og Johanne Jeppes vegne 3. ting opsagde en gæld, Hans Andersen tilkommer at betale efter tingsvidne 14/8 1630. opsat 6 uger

(40)

5/3 1664.

** varsel til Anders Madsen i Kolding stiftsskriver samt Eltang kirkeværger Hans Hansen i Stenderup og Knud Terkelsen i Lilballe imod tilbudsvidne at svare Eltang sognemænd

** Hans Hansen Iversen i Eltang sogn i Bjert 3. ting på sin egne og menige Eltang sognemænds vegne hver deres anpart af deres kirketiende, de har i fæste, at enten kirkeværgen eller stiftsskriveren ville annamme det, så de fattige mænd kunne blive kvitteret derfor

** Iver Iversen i Viuf fordrede dom over Joen Jepsen i Herslev og hans hustru Anne Joens og hendes børn for en gæld hans formand sl. Mads Hansen havde hensat hos sl. Hans Holbøl af Mette Hansdatters børnepenge efter opsættelse 23/1. Joen Jepsen irettelagde sit skriftlige svar, at da Mette Hansdatter ved rettens hjælp har fået sine penge hos hendes sidste værges arvinger sl. Mikkel Basses børn i Viuf, mener han, de bør være fri for tiltale. dom: da pengene er udfordret hos hendes sidste værge, skal de ikke svare videre dertil

(41)

** Christen Iversen og Iver Iversen Viuf kirkeværger fordrede dom efter opsættelse 23/1 over Jens Mikkelsen i Viuf, Mikkel Jensen og Anders Pedersen for deres restans til kirken. Jens Mikkelsen svarede, at hans far sl. Mikkel Basse, som var kirkeværge har anvendt en del penge på kirkens bygning, som den endnu skylder dem. Anders Pedersen svarede, at hans sl. formands lejersted ikke vedkommer de nuværende kirkeværger og er i øvrigt betalt. dom: de frikendes

(42)

** hr. Christen i Påby blev tildømt at betale sit præstegæsteri

** på hr. Christens vegne i Påby fordredes som over Jep Andersen i Harte for hans restans til vin og brød for 1662 og 63. dom: han bør klarere inden 15 dage eller være nam undergiven, med mindre sognemændene vil hjælpe noget for hans armods skyld

(43)

12/3 1664.

** KM herredsvarsel til sognemændene for at svare imod det, som på KM vegne forrettes til tinget

** slotsfogden satte i rette og mente at så mange, som ikke har gjort gærdsel til slottets have og urtegård og dem, som ikke har færdiggjort deres stenbroer på adelvejen fra sundet og dem, som rester med kul, ved og hø bør stå til rette og udlægge bøder for ulydighed. opsat 14 dage

** slotsfogden advarede påmindede og formanede menige almue at de retter dem efter med al varsomhed og andagt at holde de 3 forordnede bededage, som er berammet 15., 16. og 17. marts, såfremt de ikke vil straffes som øvrigheds foragtere

** slotsfogden gav Eltang sognemænd til sags for hvad, de resterer med til ham, som de har lovet for kirkens tiendes afståelse. opsat 8 dage

** syn på stenbroerne på adelvejen fra Gudsø til Kolding

(44)

** slotsfogden tilsagde bønderne at de skulle lade de træer levere til Frederiksodde, som det tilkommer dem

** varsel til Hans Christensen i Eltang og hans mor Maren Christensdatter og moder Mette Christens imod dom at svare husfogden. opsat 6 uger

** syn i Højrup til Jens Jørgensens barn, som fandtes liggende død i hans gård, og forældrene berettede, at det 2 årige drengebarn var druknet i deres møddingflod, mens faderen var i skoven og moderen lå i barselsseng

(45)

** Anders Madsens tiltale for resterende landgilde opsat 8 dage

** varsel til Bertel Markussen møller i Gudsø mølle imod vidner at svare husfogden på Peder Ibsens vegne slotsfoged på Frederiksborg slot

** Anders Sørensen i Gudsø med flere vidnede, at siden Bertel Markussen møller fik kværn på Gudsø mølle og der kom nogen, som ville have malet, så malede han for dem, men undertiden stod kværnen stille, idet den nederste sten var i 3 stykker og forbrændt i den ene side. Bertel møller begærede, at Peder Ibsen ville efterkomme landstingsdommen og lade møllen reparere

(46)

19/3 1664.

** varsel til Knud Jepsen i Højrup imod dom at svare Peder Sørensen barnfødt i Højrup

** Peder Sørensen beskyldte Knud Jepsen for det hans formand sin sl. far Søren Nielsen havde lovet ham for hans arvelod efter hans sl. mor Johanne Ebbesdatter, som er 40 sld. efter tingsvidne 18/10 1645. opsat 6 uger

** varsel til Mette sl. Christen Hansens i Eltang og hendes børn Hans Christensen og Maren Christensdatter imod dom at svare slotsfogden

** slotsfogden beskyldte dem for gæld efter håndskrifter blandt andet til sl. Hans Hår i Starup. opsat 6 uger

(47)

** synsmænd opnævnes til skovsyn.

** Viuf kirkeværger Iver Iversen og Christen Iversen fordrede dom imod Hans Kuod i Håstrup for resterende tiende af den øde halvgård i Viuf efter opsættelse 6/2. på Hans Kuods vegne svaredes, at der burde ikke udstedes dom før alle interesserede fik varsel. dom: da det ikke bevises, at Hans Kuod har avlet noget, han kan tiende af og da de interesserede ikke har fået varsel, kan han ikke dømmes

26/3 1664.

** varsel til Hans Arndt for Koldinghus tårndør, hvor han sad fanget at svare til tinget i dag. i lige måde varsel til 2 ryttere at slotsherrens kompagni Christoffer Pris og Mikkel Christoffer, som dels sad fanget i tårner og i arrest i deres kvarter at svare til tinget. Hans Arndt beretter at have hjemme i Rørkær i Tyrstrup sogn i Holsten

** varsel til Niels Tomsen i Dons og hans bror Mads Tomsen at svare med de andre til tinget i dag

(48)
 
** Niels Tomsen i Dons spurgte Hans Arndt, og ham ikke var borte fra fængslet, da han havde ladet ham fængsle for at have stjålet hans heste, hvortil han svarede, at portneren slap ham løs for 2 mk., og han var fri i 3 dage, før han blev fængslet igen. så blev indført i retten 2 heste, som var stjålet fra Niels Tomsen, og Hans Arndt bekendte at have købt et par heste af rytteren Christoffer Pris for 9 rdl. og en kjortel med 4 dusin sølvknapper, og han havde fortalt Niels Tomsen, at de haste han havde købt, stod ved Jørgen Jæger hinsides Åbenrå, hvor Niels Tomsen hentede dem, da de var hans frastjålne heste

(49)

** så mange, som var til stede ved tinget, vedtog at dersom nogen herredsmand kommer til at lade en tyv hænge, da vil de efter sædvane betale rettermanden, af en gård 8 sk og ad et boel 4 sk

** slotsfogden fremlagde slotsherrens befaling, at da ridefogderne er blevet anbefalet at indlevere regnskab for hver deres ridefogderi regnskab over uvisse indkomster, lejermålsbøder sagefald, skovhugst eller andet, som for lang tid siden skulle være sket, så befales slotsfogden straks at indlevere regnskabet for forleden og indeværende år, hvorefter slotsfogden befalede delefogden at gøre rigtighed for det, der tilkommer ham

** varsel til Maren Pedersdatter, der tjener i Bramdrup, samt Mette Jensdatter i Lilballe mod dom at svare i dag angående lejermålsbøder, om de ikke bør betale deres bøder, hvilket dømmes

(50)

** varsel til Mads Hansen i Eltang, Jørgen Pedersen i Bjert, Oluf Pedersen, Peder Moug, Dorte Nielskones børn Tomis Nielsen og Else Nielsdatter imod lovbud at svare

** Hans Bull i Eltang 3. ting lovbød halvparten af det, der tilkommer ham i den bondegård i Eltang han påboer. Hans Iversen på sin søster Else Iversdatters vegne derimod bød sølv og penge

** Hans Bull solgte og skødede til Else Iversdatter halvparten af den bondegård i Eltang han påboer og hans forfædre før ham har påboet

** Tomis Rasmussen i Lund herred i Fyn i Allesø gav Christen Andersen i Starup afkald for det, han har haft under værgemål for hans hustru Anne Nielsdatter 

** Peder Vognsen Munk i Brørupgård fordrede dom imod Søren Simonsen i Dons med flere efter opsættelse 13/2. de irettelagde deres svar, at de er ved landstinget blevet frikendt, så Peder Vognsen burde betale dem deres omkostninger. tingsvidne 16/1 fremlægges. dom: de bør være fri for hans tiltale

(51)

** delefogden fordrede på Anders Madsens vegne dom over så mange i herredet, som resterer med landgilde 1661. indvendinger fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage

(52)

2/4 1664.

** varsel til Hans Arndt, som sad fanget i Koldinghus tårn samt 2 ryttere Mikkel og Christoffer med flere imod vidner at svare angående de 2 heste som blev stjålet fra Niels Tomsen

(53)

** Niels Madsen Nebel i Kolding vidnede, at da han var udsendt af slotsfogden med 2 ryttere mødte de Hans Arndt, som red på en hvid hest, som han havde købt af Christoffer Pris, og på spørgsmål om de stjålne heste svarede han først, at han ikke vidste, hvor de var, og dernæst, at de stod ved Jørgen Jæger hinsides Åbenrå. andre vidner derom. portneren og delefogden vidnede, at søndag aften bekendte Hans Arndt, at han havde været med i Dons, da Niels Tomsens heste blev stjålet. Niels Tomsen fremlagde et skriftligt vidne om forhør af navng. ryttere angående hans stjålne heste. Hans Arndt havde forsøgt at få andre med sig til Dons for at stjæle heste, men da en rytter, som fulgte med til Dons, mærkede, hvad der skulle ske, gik han tilbage til byen, og næste morgen kom Hans Arndt med 2 heste, som han og en rytter skubbede i åen og på den anden side tog Hans Arndt hestene og red bort. andre ryttere vidnede, at de var udsendt for at anholde ham, og da bad han dem om at lade ham løbe for hans kones og børns skyld, men de bragte ham til Koldinghus. Hans Arndt dertil svarede, at det var usandfærdige vidner. Niels Tomsen mente han burde lide efter loven for tyveriet. opsat 8 dage

(56)

** varsel til Niels Basse og Niels Christensen, der tjener hr. Anders Mogensen i Kolding imod syn vidner og dom at svare til tinget i dag

** syn på Tomis Lauritsen i Møsvrå, som havde åbne sår i hovedet, hvorfor delefogden mente de burde betale deres bøder. opsat 6 uger

** Søren Pedersen og Bonde Hansen i Hesselballe Starup kirkeværger fordrede dom imod de Fredsted og Starup mænd for deres tiende til kirken for forleden år efter opsættelse 20/2. deres svar fremlægges, at de har klareret for den halve tiende, som de håber ikke kan modsiges, og som var det højeste, de kunne yde af deres ringe avl. dom: da det ikke bevises, at de skal betale mere end halvdelen af tiendeafgiften, frikendes de
 
(58)

9/4 1664.

** varsel til Hans Arndt imod lovmål og rettergang at svare Niels Tomsen

** Niels Tomsen i Dons spurgte Hans Arndt, hvem der havde skaffet ham underholdning i fængslet, hvortil han svarede, at han havde selv skaffet sig den. dernæst blev de stjålne heste fremvist, men Hans Arndt vidste ikke om det var de heste, han havde købt af Christoffer Preutz. navng. vidner, at han skulle have sagt, at han vidste at der var stjålet 16 heste i Holsten, der var bragt til Jylland ved Horsens. Niels Tomsen betragtede ham som sin tyv, til han skaffede sig hjemmel til dem, hvortil Hans Arndt svarede, at Christoffer Preutz var hans hjemmelsmand. herredsfogden med 8 navng. domsmænd afsagde dom over ham, at da Hans Arndt har vidnet, at han købte de stjålne heste af Christoffer Preutz, som i sit vidne vidner ganske anderledes, og han ikke har hjemmelsvidner eller lidkøb, som kunne befri ham, men også derud over tillægges adskillige tyverier, bør han for sligt tyveri have sit liv forbrudt

(60)

** slotsfogden lod læse slotsherrens brev, at da det erfares at herredsfogden i Brusk herred i sagen om Hans Arndt, som er anholdt for 2 stjålne heste, muligvis i morgen afsiger dom og om denne på hans kiv afsiges, da bør eksekutionen ikke straks foretages, før dommen kommer ham i hænde efter KM missive, hvortil Niels Tomsen i Dons svarede, at såfremt tyven ikke nu måtte stå sin ret, ville han ikke have mere med han at gøre, idet han derover havde lidt stor skade

(61)

** delefogden fordrede dom på Lauge Nielsens vegne i Kolding over Hans Andersen sandemand i Bjert for 10 sld. efter opsættelse 27/2. dom: han bør betale inden 15 dage

** varsel til sl. Jørgen Pedersens efterleverske i Møsvrå med hendes husbond Jens Hansen og hendes børn imod dom at svare

** delefogden på stiftsskriverens vegne beskyldte dem for det sl. Jørgen Pedersen skyldte hans hustrufar sl. Jacob From. Jens Hansen svarede, at de havde intet løsøre, som de kunne betale med, da det af fjenderne og ulykkelig ildebrand var borttaget, men han kunne søge kravet i ejendommen, som de af armod har forladt. opsat 6 uger

(62)

** varsel til Niels Pedersen i Møsvrå Iver Hansen i Almind og Peder Lassen sst. samt menige Almind sognemænd imod dom at svare delefogden, som beskylder dem for resterende tiendekorn ifølge stiftsskriverens seddel, som fremlægges, hvortil de svarer, at de ikke burde dømmes til at give mere end i andre ruinerede sogne, nemlig den halve tiende. dom: forlovningsmændene bør betale den halve tiende inden 15 dage, som sognemændene skal holde dem skadesløs for

(63)

16/4 1664.

** Peder Ravn fordrede dom på borgmester Jørgen Stålsens vegne over Kirsten Anderskone i Gudsø efter opsættelse 27/2 angående hendes sl. bror Iver Pedersen af Vilstrup hans gæld til Jørgen Stålsen, hvortil hendes husbond Anders Sørensen svarede, at sl. Iver Pedersen havde børn, hvorfor hans hustru ikke skulle svare dertil. navng. vidner, at han havde både en søn og en datter, og hun tjente nør i landet, men Peder Ravn mente, at de burde bevise, at sl. Iver Pedersen havde andre levende arvinger end hans søster Kirsten Pedersdatter. dom: da det bevises, at sl. Iver Pedersen havde levende børn, kan hans søster, som ikke arvede noget efter ham, ikke tildømmes at betale

(64)

** delefogden påmindede bønderne om at yde deres arbejdspenge

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd at svare til skovsyn

** syn på alle skove i Brusk herred

(67)

23/4 1664.

** Hans Hansen Nebel i Bjert på alle Eltang sognemænds vegne et tingsvidne. varsel til slotsherren stiftsskriveren og slotsfogden med flere imod vidner at svare

(68)

** Simon Nielsen i Gudsø vidnede, at 10 år før kejserkrigens tid tjente han i Eltang sogn og da blev der ikke skrevet kvægtiende hos almuen enten til KM præsten eller kirken, men de gav penge i stedet for føl 4 sk kalv 2 sk af 10 lam 1 lam og ellers 1 sk pr. lam. andre navng., som mindes op til 40 år vidnede det samme, hvorfor Hans Hansen tilbød dem penge, der kunne tilkomme kvægtiende hos dem

** efter opsættelse 12/3 gik der dom over dem, som ikke har gjort deres gærder om slottets urtehave, og dem, der ikke har færdiggjort deres stenbroer, samt dem, der resterer med kul, ved og hø, og de blev dømt til at være i øvrighedens minde

(69)

30/4 1664.

** varsel til Hans Bertelsen i Eltang Maren Sørens sst. Hans Ravn i Bjert med flere navng. imod dele at svare Hans Hansen i Stenderup, som på kirkens vegne beskyldte dem for deres gårdes resterende tiender 1662. opsat 8 dage

** Frederik Jacobsen på sin far Jacob Lauritsen slotsfoged hans vegne fordrede dom imod sl. Christen Hansen af Eltang hans hustru og arvinger for gæld efter opsættelse 19/3 efter håndskrift som fremlægges, at Mette Christens i Eltang og Hans Christensen skylder Hans Jørgensen Hår i Starup 15 rdl, som sl. Christen Hansen skyldte ham for en hest 1652. En anden håndskrift fremlægges, at Hans Christensen skylder Iver Jacobsen borger i Kolding 13 sld. Hans Christensens svar fremlægges, at angående de gældsfordringer, som Jacob Lauritsen har købt, har de intet, hvormed de kan svare til gælden, da hans sl. fars formue blev bortrøvet af fjenderne og gården afbrændt, så de har været forårsaget at frasige arv og gæld. dom: gælden til Iver Jacobsen bør betales inden 15 dage, men for de øvrige fordringer bør der ske indvisning i ejendommen

(71)

7/5 1664.

** den dele Hans Hansen på Eltang kirkes vegne begærer over en del i sognet for resterende kirkekorn er med bevilling opsat 14 dage
 
** varsel til Hans Andersen i Bjert med flere navng. imod dom at svare Hans Hansen Nebel i Bjert

** Hans Hansen beskyldte sin svoger Hans Andersen for 18 sld. hans sl. far Anders Hansen skylder hans bror Søren Hansen  samt 40 sld., som Hans Andersen skylder ham for hans hustrus arv og ejendom. med begge parters bevilling opsat 6 uger

** Hans Andersen i Bjert fremæskede af sin svoger Hans Hansen Nebel sst. hans egne og hans sl. fars håndskrifter, som skal være betalt med håndskrifter af hans hustru Mette Bertelsdatters medgift, hvilke Hans Hansen Nebel lovede at levere ham

(72)

** Hans Hansen Nebel i Bjert beskyldte Hans Hansen Iversen i Bjert og Peder Pedersen Grundet for gæld samt Peder Hansen sst. for sin formand sl. Las Bertelsens gæld. opsat 6 uger

** delefogden påmindede så mange i herredet, som rester med arbejdspenge landgilde ved og andet til slottet, at de yder og leverer det
 
14/5 1664.

** varsel til Ib Jørgensen i Højrup imod dom og beskyldning at svare Peder Lauritsen broksnider i Frederiksodde

** Peder Lauritsens fuldmægtig beskyldte ham for nogle skældsord, han havde ladet falde på Frederiksoddes byting, som han bør bevise. på Ib Jørgensens begæring opsat 3 uger

(73)

** varsel til Niels Sørensen hos Las Jensen i Herslev imod dele at svare

** navng. vidner, at Niels Sørensen havde fæstet sig til Las Jensen i Herslev 1 år, men er rømt af tjenesten til påske. Hans mor Dorte Pedersdatter og ved ed berettede, at hendes søn havde lovligt opsagt sin tjeneste 8 uger før påske. med begge parters bevilling opsat 8 dage

** Knud Jepsen i Herslev Højrup kendte sig at skylde sin hustrus stedsøn Peder Sørensen, barnfødt i Højrup, 20 rdl., som resterer af hans fædrene og mødrene arv, og lovede at betale til aftalte terminer

(74)

** Peder Sørensen, barnfødt i Højrup, gav Knud Jepsen i Højrup og sin stedmor hans hustru afkald for arv efter sin sl. far Søren Nielsen og sl. mor Johanne Ebbesdatter, som boede og døde i Højrup

** delefogden fordrede dom over Niels Basse og Niels Christensen, som tjener i Kolding for sagefaldsbøder for overfald på Tomis Lauritsen i Møsvrå efter opsættelse 2/4. ingen er mødt (fortsættes efter næste indførsel)

** den dele Hans Hansen i Stenderup fordrer over en del i Eltang sogn for deres kirkekorn er fremdeles opsat til næste tingdag

** (fortsat fra ovennævnte dom)  de bør udlægge deres bøder

(75)

21/5 1664.

** Hans Hansen i Stenderup tilforordnet i herredsfogdens sted

** varsel til alle lodsejere i Viuf imod dom at svare Viuf kirkeværger Christen Iversen og Iver Iversen i Viuf, som beskyldte dem for kirkens anpart korntiende, som de resterer med for 1662 og 63, da de kun har leveret halvparten, samt andre navng. for gæld til kirken samt for resterende jordskyld til kirken. opsat 6 uger

** Niels Sørensen, der tjener hr. Holger i Pjedsted, som Las Jensen i Herslev har forfulgt til dele, for han var undveget hans tjeneste, bad Las Jensen om ikke at begære dele, idet han havde lovligt opsagt sin tjeneste, og de blev forligt således, at Niels Sørensen skulle komme næste påske og tjene til skt. Mikkelsdag, og Las Jensen skulle betale ham hans resterende vinterløn

(76)

** Anders Madsens fuldmægtig fordrede dom imod sl. Jørgen Pedersens hustru og arving i Møsvrå for en gældsfordring på 67 sld. efter opsættelse 9/4. dom: Anders Madsen bør have indvisning for gældsfordringen

28/5 1664.

(den hellige pinse aften)

4/6 1664.

(77)

** Jens Jørgensen i Bramdrup og Peder Lassen i Almind vidnede, at efterskrevne ikke kan udgive det, kommissærerne har takseret dem til for 1661, da en del er øde. fortegnelse over de berørte.

** Hans Hansen i Stenderup Eltang kirkeværge fordrede dele over en del i sognet, som rester til kirken med tiende efter opsættelse 30/4. herredsfogden udstedte dele over dem

(78)

** Hans Nebel i Bjert en opsættelse. 2 varselsmænd, hvoraf den ene ikke havde været til alters og derfor ikke annammet, hjemlede at de havde forsvarligt varsel at lade give

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd imod dom for skovhugst at svare her til tinget i dag

** delefogden mente, at enhver der uforevist har hugget i deres skovparter efter synsvidne bør svare dertil og betale deres bøder. opsat 14 dage

11/6 1664.

** varsel til Hans Andersen i Bjert imod vidner at svare

** hr. Niels Nielsen Bøgvad sognepræst i Eltang sogn vidnede, at 1654 overværede han forlig mellem Hans Hansen Nebel og Hans Andersen sandemand om Hans Nebels hustru Maren Andersdatters arvelod efter far og mor, således at Hans Andersen skulle give han 40 sld. Anders Hansen i Bjert vidnede, at han var med til syn i Hans Nebels toft og der talte de om 40 sld., men de blev ikke forligt derom. andre vidnede det samme

(79)

** varsel til Iver Jensen Kreng i Håstrup imod vidner at svare Bertel Hansen i Håstrup og Poul Antoni samt KM i dag

** varsel til Poul Antoni og hans pige Karen, Bertel Hansen og hans søn Hans Bertelsen og hans hustru Sidsel Bertels imod vidner at svare

** Karen Hansdatter, som tjener Poul Antoni, vidnede, at Iver Jensen Kreng i Håstrup kom til hende i Poul Antonis gård og sagde, at et af hans får var blevet klippet, og at hun havde gjort det, hvortil hun svarede og bad djævlen skulle fare i dem, der havde klippet det, og fare i hende, om hun eller en anden  i gården havde klippet fåret, hvorefter han sagde til Hans Bertelsen, at hans stedmor havde klippet det. Iver Jensen Kreng berettede, at han ville bevise det anderledes

** Peder Nielsen Klausen i Håstrup og Jens Hansen købmand sst. vidnede ved ed at da Håstrup bymænd var forsamlet i Poul Antonis hus i Håstrup, da hørte de ikke at Iver Jensen Kreng havde nogen ukvemsord til Poul Antoni hans hustru eller folk. andre vidner, at de ikke hørte, at han havde ukvemsord til Poul Kier hans hustru eller folk. alle fornævnte vidnede, at Iver Jensen på deres grandestævne havde spurgt om nogen havde klippet et får vildt, idet et af hans får var blevet klippet, om de ville give det tilkende, at ulden kunne komme til sin rette ejermand, men  de havde ikke hørt, at han skyldte nogen derfor

(80)

** Knud Madsen i Tagkærhus i Hover sogn tog Mikkel Jensen i Viuf i hånd og tilstod at han og hans hustru Karen Lasdatter har annammet af Mikkel Jensen og hans hustru Mette Pedersdatter deres betaling for den gæld hans sl. far Jens Nielsen skyldte hans formand sl. Anders Staffensen og de kvitterede dem derfor

(81)

18/6 1664.

** varsel til slotsfogden at svare på KM vegne samt menige Strandhuse og Nyby mænd for syn

** syn på en toft mellem Strandhuse og Robertshave, om der burde gå nogen sti derover, men de kunne ikke finde nogen sti, og syntes ikke, der burde gå nogen sti, mens kornet var i jorden, hvorfor delefogden forbød alle at gå på toften, mens kornet var i jorden

(82)

** varsel til Iver Jensen Kreng i Håstrup imod dom at svare Poul Antoni og Bertel Hansen i Håstrup, som fremlagde deres indlæg, at de er forårsaget at føre sag angående nogle ord, Iver Jensen Kreng skulle have sagt om et får af hans, som skulle være blevet klippet af Poul Antonis pige eller Bertel Hansens hustru, så de skulle have nok til hosefødder deraf deres livstid, hvilket falder deres ærlige rygte og navn for nær, så han bør bevise sine ord, eller det selv at være. med begge parters bevilling opsat 6 uger

(83)

** Jens Jørgensen i Bramdrup en indvisning efter landstingsdom 4/11 1663 i sl. Peder Jørgensens øde bondegård i Bramdrup for hans gældsfordring. sl. Peder Jørgensens kontrakt med hans bror Jens Jørgensen fremlægges, angående hans medgift hvorpå resterer 50 sld. håndskrifter fremlægges. dom 9/3 1661 fremlægges angående indvisning i sl. Peder Jørgensens bondegård for 133 sld. opskrift på anvendt omkostning fremlægges, så gælden bliver ialt 144 sld.

(84)

** Hans Hansen Nebel i Bjert fordrede dom imod sin svoger Hans Andersen sst. for 18 sld., hans sl. far Anders Hansen skyldte hans bror Søren Hansen, samt for 40 sld. hans hustrus arv, og desuden dom over sl. Las Bertelsens hustru og arvinger for 8 sld. efter opsættelse 7/5. tingsvidne 11/6 fremlægges. Hans Andersens svar fremlægges, at Hans Hansen og hans hustru, som er Hans Andersens søster bør sammen med ham betale hans sl. fars gæld, og hvad angår søsterens arv i deres bondeeje, da har han købt den af hende dyrt nok, da den var ødelagt af fjenderne. andet, han tiltaler ham for, er betalt med hans hustrus mors håndskrifter for hans hustrus medgift. tingsvidne 7/5 fremlægges. dom: Hans Andersen bør betale en broderlod af hans sl. fars gæld. angående den anden fordring, som er betalt med andre håndskrifter, da dømmes Hans Andersen til ikke at betale

(86)

** Hans Nebels tiltale til forskrevne mænd i Bjert for gældsfordringer, lod han denne gang bero til en anden tid

** delefogden påmindede bønderne om at levere deres arbejdspenge

25/6 1664.

** KM herredsvarsel til herredsmændene imod vidne at svare

** delefogden på KM vegne forbød alle at befatte sig med de øde gårdes jorder, enten at pløje eller avle hø og korn derpå under et fuldt vold

** varsel til Hans Jensen Nebel i Bjert imod vidner at svare Hans Bertelsen her til tinget i dag

(87)

** varsel til Hans Bertelsen og Karen Hansdatter i Håstrup Bertel Hansen og Poul Kier imod dom at svare Iver Kreng

** Iver Kreng en opsættelse, og irettelagde sit indlæg, at da Karen Hansdatter, der tjener Poul Antoni, har for retten sagt, at han havde beskyldt hende og Hans Bertelsens stedmor for at have klippet et af hans får, hvilket han nu som før ved ed benægter, hvilket de bør bevise. opsat 6 uger

(88)

** varsel til Sidsel Esbens og hendes barn Niels Esbensen imod syn at svare delefogden på KM vegne her til tinget i dag

** syn på Esben Nielsen, som fandtes død i Starup Vesterskov, hvor de syntes, han havde hugget et stykke af en bøg, som var blæst om, og lå i en gammel bøg, og stykket er faldet ned på hans ryg, som var sortblå af slaget, hvorved han blev dræbt

** navng. vidnesmænd på tinget 18/6, vidnede, at Hans Nebel ved tinget sagde til Hans Bertelsen i Eltang, som var en af de 8 mænd: Og du Hans Bertelsen der sidder har skilt mig ved mine penge og formue. Hans Nebel svarede at han havde sagt, at han og hans mor havde skilt ham ved dem

(89)

** varsel til Hans Bertelsen i Horskær Anne Bertelsdatter i Kolding med husbond Hans Markussen sst. Hans Bertelsen indbygger i Kolding Mette Bertelsdatter i Bjert med husbond Hans Andersen Anne Bertelsdatter i Stenderup med husbond Jesper Madsen samt deres mor Maren sl. Bertel Hansens i Eltang imod lovbud at svare Hans Bertelsen i Eltang

** Hans Bertelsen i Eltang 3. ting lovbød hans arvepart i den selvejer bondegård i Eltang, hans forældre sl. Bertel Hansen og Maren Mikkelsdatter før ham har påboet, som blev ødelagt i fejdetiden. Bertel Markussen møller i Gudsø mølle imod lovbud bød sølv og penge på sin datter Maren Bertelsdatters vegne

** Hans Bertelsen i Eltang solgte og skødede til sin fæstemø Maren Bertelsdatter, Bertel Markussens datter, halvparten af hans arvelod i hans fædrene gård i Eltang

(90)

** Iver Jepsen (Iver Pedersen) Skelde på Koldinghus en indførsel efter landstingsdom 17/2 i den øde bondegård i Lilballe, sl. Jens Jørgensen påboede og fradøde. Iver Pedersen Skelde er efter skiftebrev efter sin sl. far tilfaldet på en broderlod 49 sld., som med rente bliver 149 sld., som sl. Jens Jørgensen havde under værgemål. Iver Pedersens opskrift på hans omkostninger ved sagen fremlægges, ialt 30 sld., og da der ikke fandtes løsøre, får han indvisning i gården. 

(92)

** husfogden spurgte delefogden, hvorfor han ikke havde opkrævet de resterende gerningspenge, hvortil han svarede, at forleden år havde amtsskriveren selv annammet nogle af pengene, så der kunne ikke gøres regnskab, før han kom til stede

4/7 1664.

(blev holdt mandag for helligdags skyld)

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd imod gårdsyn og dom for smørlandgilde at svare her i dag

** dom for resterende smørlandgilde. amtsskriverens tjener satte i rette og mente, at så mange i herredet, som ikke havde leveret deres smørlandgilde til rette tid, bør betale med penge efter sædvanlig takst. dom: de bør betale inden 15 dage

** varsel til Søren Markussen møller i slotsmøllen ved Koldinghus imod dom og syn at svare slotsfogden, som irettelagde sit indlæg, at da Søren møller har borttaget en møllesten fra KM øde mølle Gammelby mølle, som bevises med tingsvidne af Holmans herreds ting, som hindrer en opbygning af den øde mølle, da formener han, at Søren Markussen bør skaffe stenen til sit tilbørlige sted. opsat 6 uger
 
(93)

** syn på slotsmøllen, som Søren Markussen påboer, hvor der var sat gærder over en vej og gammel stenbro, som har gået fra Kolding by og til det gamle ladegårdssted og møllen, og de syntes, de var sat for Søren møllers indhegning med jord ved møllen

** slotsfogden satte i rette og mente, at gærderne var sat ulovligt, idet Søren møller ingen hjemmel havde til vejen eller stenbroen. opsat 6 uger

** Iver Iversen og Peder Iversen i Viuf kirkeværger fordrede dom imod deres sognemænd for deres resterende tiende samt over Almind bymænd for resterende jordskyld til kirken og Anders Pedersen i Viuf for sin formands sl. Christen Harboes lejersted i kirken efter opsættelse 21/5. indvendinger fremlægges (dom indført 103)

(95)

** syn på alle byer og gårde i herredet, om enhver forholder sig efter recessen, og hvad kvæg og sæd enhver har.

(103)

** den dom Viuf kirkeværger fordrede over deres sognemænd og Almind mænd blev således sluttet: Viuf sognemænd skal ikke betale mere end halvparten af tienden, som de har betalt. Anders Pedersen bør betale formandens lejersted i kirken, og Almind mænd bør betale deres jordskyld

9/7 1664.

(104)

** Peder Jørgensen Ulv i Viuf 4. ting opsagde fæstet af det kronboel i Viuf, han havde i fæste, og som sl. Christen Madsen før ham havde i fæste

16/7 1664.

** varsel til Jesper Madsen i Stenderup og hans hustru Anne Bertelsdatter imod syn vidner klage og dom at svare Hans Hansen i Stenderup

** varsel til Christen Iversen og Iver Iversen i Viuf kirkeværger Tyge Jensen i Herslev og Jens Nielsen i Tolstrup imod dom at svare hr. Jens

** varsel til Niels Pedersen, som tjente hr. Jens imod dele at svare

** varsel til Peder Jensen i Tolstrup imod dele at svare hr. Jens for tiendekorn

** Hans Hansen i Stenderup gav last og klage, at han var i naboen Jesper Madsens gård angående en hoppe, som Jesper Madsen havde indtaget og tilbød betaling, om han kunne få den igen, men Jesper Madsen og hans hustru overfaldt ham med ukvemsord, og da han hørte de buldrede med øksen i stuen og bandede svarligt, kravlede han over gærdet og ville gå hjem, men de kom efter ham, og Jesper Madsen ramte ham med en sten over øjet, så han faldt til jorden, hvor han slog ham på skulderen med øksen. syn afhjemles. navng. vidner det samme om overfaldet

(106)

** hr. Jens Jensen fremlagde sit indlæg, hvori han tiltaler kirkeværgerne i Viuf og Herslev sogne, som forholder ham betaling af vin og brød af kirkens penge, skønt sognemændene har betalt halvt tiende med rede penge, og de har ikke agtet stiftsskriverens befaling til dem om at betale ham hans udlagte penge. stiftsskriverens brev fremlægges. Viuf kirkeværger svarer, at de har endnu ikke indfordret alt, men ville betale, så snart det var gjort. dom: kirkeværgerne bør betale inden 15 dage

(107)

** hr. Jens Jensen 4. ting begærede dele over Niels Pedersen, som tjente ham, men er rømt af hans tjeneste, som han tilsagt ham. herredsfogden udstedte dele over ham

** varsel til Hans Sørensen Iversen i Håstrup imod dom at svare hr. Niels Lauritsen i Smidstrup og hans medarving

** Jacob Tomsen i Holm beskyldte ham på hr. Nielses og medarvingers vegne efter hr. Nielses forrige hustru sl. Maren Tomisdatter for 15 sld., han skyldte hr. Niels efter håndskrift. dom: han bør betale inden 15 dage
 
(108)

** varsel til Niels Tomsen i Dons imod syn og vidner at svare her i dag

** syn i Dons enge, hvor der efter deres målinger og gamle skelstager syntes at være slået græs fra en krongårds eng og Niels Hansens eng til Niels Tomsens bondegårds eng

** varsel til Iver Jensen Kreng i Håstrup imod vidner at svare

** Bertel Hansen og Poul Antoni i Håstrup stævner Peder Klausen i Håstrup med flere navng. for et vidne de har vidnet til Brusk herredsting 11/6, at de ikke har hørt Iver Kreng tale ukvemsord til Poul Antoni eller hans folk, men de har ikke forklaret, om de har hørt alle ord, han sagde både ude og inde, hvortil de svarede, at de ville stå ved deres vidne

(109)

23/7 1664.

** varsel til Jes Pedersen i Rugsted og hans hustru Mette Sørensdatter imod vidner at svare Anders Pedersen Grøn i Egtved

** KM herredsvarsel til alle herredsmænd at svare imod hvad ridefogden på KM vegne har at forrette

** delefogden advarede menige herredsmænd at de lader deres fulde landgilde og skat blive leveret, så de ikke siden skulle sige, de ikke var advaret derom

** Anders Grøn i Egtved et vidne. navng. vidner, at 1659 14 dage før jul flyttede Anders Pedersen Grøn fra Kolding til den bondegård i Egtved hans hustrus bror sl. Hans Jensen påboede og fradøde, som var ruineret og ledig, så der fandtes enten gods eller formue, og der fandtes ikke husly, så de måtte søge herberg et andet sted i byen om natten

(110)

** slotsfogden satte i rette imod så mange i herredet, som ikke har leveret deres kvægtiende. opsat 8 dage

** den sag for skovhugst blev fremdeles med bevilling opsat 8 dage

** varsel til menige Højrup bymænd imod dom at svare Herslev kirkeværge Jens Nielsen i Tolstrup, som beskyldte dem for 1 td rug, som de skulle restere med, som præsten hr. Jens Jensen fordrer af dem for vin og brød. navng. svarer, at de har ydet den td rug til sognepræsten. opsat 3 uger

(111)

** Peder Olufsen i Asperup i Fyn tilstod at hans svoger Simon Pedersen i Højrup havde betalt ham det, han havde lovet at betale ham efter deres kontrakt, da han solgte ham sin fædrene ejendom

** Jens Pedersen i Højrup stævnede en del vidner, for at stå ved deres vidne angående et pantebrev, som er frakommet ham i ufredstiden, på 2 stykker engjord, som sl. Hans Madsen i Højrup havde pantsat ham, som ligger til den gård, hans søn Hans Hansen påboer, og som ikke er indløst, hvilket bevidnes, hvorfor Jens Pedersen mener. Hans Hansen bør betale ham hans udlagte penge. opsat 6 uger

(112)

30/7 1664.

** varsel til Iver Staffensen i Bjert og hans hustru Maren Ivers Hans Nebel sst. hans hustru Maren Andersdatter og søn Jens Hansen Niels Nielsen, der tjener Hans Ravn og husfogdens tjener Erik Bendsen at svare husfogden på KM vegne

** slotsfogden fordrede dom efter 8 dages opsættelse om kvægtiende. Joen Jacobsen i Vranderup på egne og Harte sognemænds vegne svarede, at efter Chr. 3. reces skulle de efter gammel sædvane give for hver 10 af alle slags kvæg, som er stadfæstet af Chr 4, og når de ikke fuldt havde 10 stykker at tiende af, havde de betalt med penge 4 sk. for et føl etc. hvilket slotsfogden ikke ville annamme, da de efter ordinansen skulle give hvert 10. høvede af alle slags. præsternes sedler fremlægges. tingsvidne 14/7 af Anst herred fremlægges, hvori navng., der mindes mange år, vidner om betaling af kvægtiende med penge. tingsvidne 20/4 af Kolding byting fremlægges, hvori andre navng. vidner det samme. tingsvidne 23/4 her af tinget fremlægges med lignende indhold. dom: de tilfindes ikke at betale videre i kvægtiende, end det har været sædvanligt

(115)

** hr. Jens Jensens tiltale til Viuf kirkeværger for resterende betaling af brød og vin, begærede hans fuldmægtig opsat 14 dage

(116)

** syn på Erik Bendsen, der tjener slotsfogden på hans gård i Bjert, som blev slået af Iver Staffensen i Bjert, efter de var kommet i klammeri i et drikkelag i Hans Nebels hus, og siden i slagsmål med vognkæppe, og Erik Bendsen var ikke kommet levende derfra, hvis et vidne ikke havde været til stede og skilt dem. Iver Staffensen svarede, at han ikke slog ham, men kun rykkede ham i håret

** Las Madsen i Harte gav Anders Jepsen i Nagbøl herredsskriver i Anst herred afkald på det værgemål Anders Jepsen og hans sl. far har haft for hans hustru Mette Pedersdatter efter hendes sl. far Peder Skelde, som boede og døde i Harte

(117)

** Bertel Hansen i Håstrup og Poul Antoni sst. kendte sig at være forligt med Iver Jensen Kreng sst. om deres iring og tvist om nogle ord, som skulle være sagt om et får, hvilket er kommet af løs tale, og de vidste intet at beskylde hinanden for

6/8 1664.

** herredsvarsel til  alle herredsmænd imod dom at svare amtsskriveren, og delefogden beskyldte dem for resterende skriverskæpper, som de bør betale med penge. opsat 8 dage

(118)

** varsel til Jens Hansen i Bjert Iver Staffensen sst. og Jens Olufsen, der tjener husfogden i Bjert og Peder Madsen der tjener sst. imod vidner og klage at svare

** Erik Bendsen, der tjener slotsfogden, vidnede, at Jens Hansen Anders Nebels søn, havde sagt, at det tøjr og fjederhæl, som var blevet borte på marken, den havde Peder svinedreng taget, hvortil han svarede, at Erik Bendsen havde sagt, at deres svinedreng måske havde fundet den

** varsel til Iver Staffensen i Bjert imod dom at svare delefogden på KM vegne for bøder for slagsmål og skade, han havde gjort Erik Bendsen. opsat 6 uger

** varsel til slotsfogden at svare på Peder Ibsens vegne slotsfoged på Frederiksborg slot for æskning tilbud og dom Bertel Markussen agter at tage beskrevet

(119)

** Hans Hansen Nebel i Bjert Maren Hanskone og Jens Hansen vidnede, at da en del af folkene i Bjert var forsamlet i deres hus for at drikke nogle penge op, for nogle fjedre de fandt, som tilhørte nogle af bymændene, da kom Erik Bendsen i klammeri med Iver Staffensen om kortspil, og Erik Bendsen sagde: forbande mig gud om du ikke er falsk, var det ikke et skælmsstykke, at han trådte på min fod, at jeg skulle stikke med kortene og så stak han mig derfra. så slog Erik ham på munden og de kom i slagsmål, men de skilte dem ad. efter de gik derfra fortsatte Erik Bendsen klammeriet og overfaldt Iver Staffensen i hans egen gård, så dennes hustru Maren Ivers råbte: Hjælp vie og voch han myrder min mand. andre vidner om overfaldet

(120)

** Bertel Markussen møller i Gudsø mølle lod læse landstingsdom 23/9 1663, at da han antog møllen af øde efter syn april 1660, og på egen bekostning har opbygget den, så den ene kværn er kommet i gang, så bør han betale Peder Ibsen landgilde fra den tid. og at Peder Ibsen godtgør ham hans omkostninger, men han skal ikke betale landgilde af den anden kværn og Skibdræt mølle, før Peder Ibsen lader dem opbygge. Bertel møller tilbyder slotsfogden endelig afregning, hvortil han svarer, at han ikke har mere med den sag at gøre, men Bertel møller må søge Peder Ibsen

(121)

13/8 1664.

** herredsvarsel til menige herredsmænd imod dom og dele at svare delefogden, som begærede dele over så mange, som resterer med tag til tinghuset, som for lang tid siden burde være leveret. opsat 8 dage

** varsel til Tyge Jensen i Herslev imod dom at svare delefogden, som beskyldte ham for de panter som på KM vegne var leveret ham i forvaring og ikke alle er kommet til stede, om han ikke bør betale det, de er vurderet for. opsat 6 uger

** varsel til Hans Jensen i Herslev at svare Jens Høg herredsfoged for et fortegærde fra hans hus og ned til Follerup kirkebro, han har ladet ligge ugærdet og for bøgetræer, han har hugget i Follerup skov. opsat 6 uger

(122)

** Jens Nielsen i Tolstrup Herslev kirkeværge fordrede efter 3 ugers opsættelse dom imod de Højrup mænd for 1 td. rug til hr. Jens Jensen, hvor imod de fremlagde hr. Jenses kvittering derfor, hvorfor de frikendtes

** varsel til Jesper Madsen i Stenderup imod dom at svare delefogden, som beskyldte ham for sårbod, han har gjort mod Hans Hansen i Stenderup

** husfogdens sag med Søren møller, som bød sig i rette derom, blev hensat til der gives varsel igen

** Søren Brock klagede over Anders Knudsen i Tyvkær overfaldt ham på Tyvkær gade og grandestævne og slog ham med en økse

20/8 1664.

** varsel til Anders Knudsen i Tyvkær imod klage og vidne at svare Søren Sørensen i Tyvkær, som gav last og klage over ham for han overfaldt ham på grandestævne, hvortil Anders Knudsen svarede, at han ikke berettede sandhed, så han bør bevise det

** varsel til Søren møller i slotsmøllen at svare slotsfogden imod dom

** slotsfogden fremlagde sit indlæg angående en møllesten, som Søren møller har hentet i Gammelby mølle efter tingsvidne af Holmans herreds ting, som forhindrer opbygning af den øde mølle, hvorfor han bør bringe den tilbage og stå til rette. opsat 8 dage

(123)

** slotsfogden satte i rette at da det med synsvidne bevises, at Søren møller har sat gærder på slottets og byens vej og stenbro foran slottet, som han ikke har hjemmel til, om han ikke bør flytte gærderne og stå til rette. opsat 8 dage

** Bertel Hansen og Jep Jensen i Håstrup tilstod at være forligt med Peder Ravn sst. om deres tvistighed med kirkevejen fra Peder Ravns gård tværs over de gårdes tofter Bertel Hansen og Jep Jensen nu besidder og derfra videre til købstadsvejen. gamle mennesker vidner hvorledes vejen har været brugt at Peder Ravns formænd. forliget beskrives hvor der skal være led i gærderne, og hvornår på året, der skal være hul i gærderne, da vejen også er Peder Ravns rette markvej

(124)

** Mads Poulsen i Håstrup på sin hustrumor Vusse Peder Klausens vegne sst 3. ting opsagde det værgemål hendes husbond sl. Peder Nielsen Klausen havde for sine broderbørn Peder Hansen og Else Hansdatter i Viuf og frembød tingsvidne 4/2 1661 her af tinget, at deres stedfar Mikkel Jensen skyldte dem 50 sld., og nu tilbød han Hans Jensen Kuod i Håstrup, om han ville annamme det, da han er ældste og næste fødte værge til dem, hvortil han svarede, at han var en gammel og skrøbelig mand, og der var andre slægtninge lige så nær. børnene deres mor Mette Pedersdatter og stedfar Mikkel Jensen stævnes

(125)

** slotsfogden en indførsel i sl. Christen Hansens ejendom på Bjert mark efter dom 30/4 for hans gæld til sl. Hans Jørgensen Hår i Starup efter håndskrift 29/9 1653. flg stævnes: Mette sl. Christen Hansens i Eltang hendes børn Hans Christensen og Maren Christensdatter, Peder Sørensen gartner i Koldinghus have og hans hustru Maren Hansdatter og hendes bror Peder Bertelsen

(126)

27/8 1664.

** varsel til Mette sl. Oluf Ravns, Anders Hansen uden byen i Bjert at svare slotsfogden og delefogden på KM vegne, som forbød dem at holde ustemplede hunde, og om de ikke bør stemple deres hunde. opsat 6 uger

** varsel til Iver Jensen i Vilstrup imod dom at svare Mads Pedersen sst., som beskyldte ham for 28 sld. hans fædrene arv. opsat 6 uger

** varsel til Anders Pedersen i Tyvkær imod vidner at svare

** Søren Sørensen i Tyvkær havde stævnet en del Tyvkær grander for at vidne om Anders Knudsens overfald på ham på grandestævne. navng. vidner, at de kom i klammeri om nogle svin, som Anders Knudsen lod Søren Sørensen skrive for, som havde været i vangen, men de så ikke at de slog hinanden, men de lå på jorden, og der lå en økse ved dem, som Mads Nielsen tog op, så de ikke skulle gøre hinanden skade dermed. andre vidner det samme. synsmændene vidnede, at Søren Sørensen havde en rødblå plet på huden, men om det kom af et slag eller ikke, kunne de ikke se, og de kunne heller ikke se noget slag på hans skulder. Søren Sørensen ved højeste ed bekræftede sin klage over Anders Knudsen

(127)

** Søren Sørensen irettesatte og mente Anders Knudsen burde betale sine bøder derfor. opsat 6 uger
 
(128)

** husfogdens sag med Søren møller fremdeles opsat 8 dage

** varsel til Jens Staffensen i Bjert imod dom at svare

** navng. vidner, at husfogden spurgte Jens Staffensen i Bjert, om han ville betale badskæreren for hans hund havde bidt husfogden og hans dreng, hvortil han svarede, at husfogden kunne selv akkordere med badskæreren, da han kunne få en bedre akkord, og så ville han være i husfogdens minde, da han ikke ville have ham til uven. opsat 6 uger

** forfølgningen til dem, der resterer med tag til tinghuset, er med bevilling fremdeles opsat 8 dage

3/9 1664.

** varsel til Iver Staffensen og Niels Andersen i Bjert imod dom at svare Jens Jepsen i Lilballe, som beskyldte dem for en eg, han er frataget på hans skovskifte, som de burde stå til rette for. opsat 6 uger

** slotsfogden begærede dom imod Søren Markussen møller i slotsmøllen ved Koldinghus efter opsættelse 20/8 angående den møllesten, som han har ladet borttage fra den øde mølle gammel Bymølle efter tingsvidne af Holmans herredsting 4/4, at Søren møller fik stenen af enken ved møllen Mette Nielsdatter som betaling for gæld, idet hendes sl. husbond havde fået stenen af Søren møller, men ikke betalt den. tingsvidne 4/7 her af tinget fremlægges angående syn på gærder ved slotsmøllen. Søren møller irettelagde sit svar, at møllestenen havde han hentet efter håndskriftens indhold, da den ikke var betalt, og gærderne havde han sat ifølge KM brev og missive, som fremlægges. dom: da vidnerne om møllestenen strider mod hinanden, skal de påkendes af overdommeren, og angående gærderne frikendes han, da det ikke bevises, at han har indhegnet mere, end han har brev på

(130)

** slotsfogden tilsagde så mange, som er forfaldet med sagefaldsbøder til KM, at de klarerer dem, så de kunne undgå videre bekostning

(131)

** varsel til alle Almind bymænd imod dom at svare Elisabet sl. Niels Madsens i Kolding hospitalsforstanderske, som beskyldte dem for det, de resterer med af deres gårde til hospitalet. opsat 8 dage

** Jens Pedersen Skrædder i Højrup fordrede dom imod Hans Hansen sst. om de enge, han skulle have haft i pant af hans sl. far Hans Madsen efter opsættelse 23/7. Hans Hansen irettelagde sit svar, at hans krav bør bevises. Jens Pedersen svarede, at såfremt Hans Hansen ville vove sin saligheds ed ville han lade sagen falde, hvilket han gjorde. dom: da der ikke fremlægges bevis og da Hans Hansen fragår den ved ed, kan han ikke dømmes til betaling

(132)

** delefogden påmindede bønderne om at levere deres resterende kul ved og
hø, såfremt de ikke ville stå til rette

10/9 1664.

** Hans Staffensen i Almind forordnet dommer i følgende sag

** varsel til Søren Nielsen Treld, som er til huse i Kolding imod dele at svare Jens Høg herredsfoged, som beskyldte ham for at være rømt af hans tjeneste, han havde tilsagt ham. sætfogeden udstedte dele over ham

** varsel til Ebbe Madsen i Højrup imod dom at svare Peder Gartner i Kolding

** varsel til Hans Hansen Nebel i Bjert imod dom og dele at svare Hans Andersen sst, som begærede dele over ham for nogle håndskrifter, han forholder ham efter tingsvidne 7/5. opsat 8 dage

** varsel til Peder Mortensen i Fredsted imod dom at svare Peder Hår sst, som beskyldte ham for 12 sld. efter håndskrift. opsat 6 uger

** Jens Jepsen på Peder Gartners vegne beskyldte Ebbe Madsen i Højrup for det, han skylder hans hustru af hendes børnepenge. opsat 8 dage

(133)

** den sag med hospitalstjenerne i Almind for deres restans opsat 8 dage

** herredsvarsel til menige herredsmænd imod dom at svare husfogden, som mente at alle der hensidder i fælligbunden bo og ikke har holdt skifte efter de hendøde og alle dem, der ikke har taget husbondhold, bør efterkomme KM forordning, og han fremlagde et tingsvidne af Holmans herredsting 17/8 1646, som indeholder KM forordning om skifte, som blandt andet melder, at skifte ikke må ske uden ridefogden herredsfogden herredsskriveren og 4 dannemænd overværer det etc. slotsfogden begærede dom og fremlagde fortegnelse over dem, der ikke har holdt skifte og ikke har betalt husbondhold. dom: de bør holde skifte inden 15 dage

(135)

** hvad angår dem, der sidder på deres bondegods og ikke har taget husbondhold, bør efterkomme det inden 15 dage

17/9 1664.

** den dele slotsfogden har forfulgt til 4. ting efter Hans Christensens håndskrift i Eltang blev med bevilling opsat 8 dage

** varsel til delefogden imod dom at svare slotsfogden her i dag

** varsel til menige Almind sognemænd imod dom at svare delefogden

** delefogden satte i rette, at enhver i sognet burde betale deres korntiende og efterkomme deres kontrakt. opsat 8 dage

** den dom med hospitalstjenerne i Almind om deres resterende landgilde fremdeles opsat 8 dage

(136)

** varsel til alle Højrup bymænd imod dom at svare Jens Nielsen i Tolstrup Herslev kirkeværge, som beskyldte dem for 1 td rug for vin og brød. opsat 14 dage

** Peder Ravn på slotsfogdens vegne fordrede dom over delefogden for resterende arbejdspenge og sagefald, som han ikke har opkrævet, slotsherrens befaling derom fremlægges. delefogden svarede, at han ikke havde opkrævet alle arbejdspenge, men der skulle ikke være synderligt til rest, når der blev gjort regnskab. dom: han bør gøre afregning inden 15 dage

(137)

24/9 1664.

** varsel til Jens Høg herredsfoged imod dom at svare amtsskriveren

** Tomis Mortensen underskriver på Koldinghus beskyldte Jens Høg for 15 rdl., han skylder sl. Niels Madsen efter håndskrift 16/1 1655, som hans efterladte hustru Lisbet Lauritsdatter har overdraget til amtsskriveren, hvortil Jens Høg svarede, at han havde regnskab og Niels Madsens bevis. opsat 8 dage

** varsel til Søren Nielsen i Lilballe at svare slotsfogden, som spurgte ham, om han ikke havde været i klammeri med sin hustrufar Christen Pedersen og fået et knivslag, hvortil de svarede, at der faldt nogle ord imellem dem og de havde slået hinanden på munden, og Søren Nielsen havde skåret sig på en kniv, han tog fra sin konefar

** den sag med Jesper Madsen i Stenderup for sårbod er opsat 8 dage

** varsel til Elisabet sl. Poul Pedersens i Bjert imod vidner og beskyldning at svare Maren Hansdatter af København

** Mette sl. Oluf Ravns i Bjert Klaus Andersen og Hans Hansen Nebel sst. vidnede, at sl. Poul Pedersen i Bjert beholdt sin søster Johanne Sørensdatters arvelod, som tilkom hende efter sin sl. far, men hun er bortkommet, så hun siden ikke har fået betaling og angående hans søster Sidsel Pedersdatters arv, var det så længe siden, at de ikke kunne erindre det. desuden vidnede de, at sl. Poul Pedersen indgiftede sig i boet og gården efter sin mor sl. Maren Peders, som hans efterladte hustru endnu besidder, og der er ikke holdt skifte efter hende. på spørgsmål om der ikke er en bondetoft på Bjert mark, som sl. Poul Pedersen og søskende samtlige arvede, svarede de, at de aldrig havde hørt derom, men sl. Poul Pedersen og hans hustru havde brugt den til denne dag. Maren Hansdatter i København på egne og medarvingers vegne vedkendte sig arvelodder i denne toft, indtil Elisabet Pouls fremviser skøde, hvortil hun svarede, at hendes sl. husbond havde sagt, at toften havde hans forældre købt for hans fadderpenge, så andre kunne ikke have lod deri. Maren Hansdatter æskede af Anders Hansen i Bjert et skiftebrev efter sl. Poul Pedersens stedfar Søren Bonde, hvor arveparterne skal være indført, hvortil han svarede, at han ville fremlægge det om 8 dage, om det findes blandt hans breve

(139)

** Hans Christensen i Eltang lovede at betale slotsfogden den håndskrift, han har udgivet til sl. Iver Jacobsen i Kolding på 13 sld.

** herredsvarsel til menige herredsmænd imod skovsyn at svare her i dag

** syn på alle skove i Brusk herred, om der fandtes olden til svin, men der fandtes ikke olden af nogen slags til at fede svin indeværende år

** Søren Nielsen i Bramdrup bød sig i rette, om nogen havde tiltale, men ingen mødte

** varsel til menige Højrup bymænd imod dom at svare slotsfogden

** slotsfogden beskyldte dem for overhørighed for de ikke er mødt med hest og vogn og forrettet deres arbejde, som de var tilsagt på slottet, hvorfor de bør have deres fæste forbrudt, og hovedmanden, der var årsag til at de ikke mødte, skal straffes med fængsel og jern på Bremerholm. opsat 6 uger

** varsel til Maren Jensdatter i Bjert og Anders Hansen sst. imod dom at svare husfogden, som beskyldte dem for de sidder med krongårde, de har i fæste, men ikke opbygger og forbedrer dem, hvilket de bør gøre eller have deres fæste forbrudt. opsat 6 uger

(140)

** delefogden fordrede dom imod sine sognemænd i Almind sogn om kirkens anpart korntiende, og fremlagde deres kontrakt, som han mener, de bør efterkomme, hvortil navng. svarede, at de ville give korntiende til kirken, som de har givet af gammel tid, men de vil ikke give af de øde gårde. dom: de bør være fri for tiltale

(141)

1/10 1664.

** den sag med Jesper Madsen i Stenderup og sagefald for slagsmål fremdeles opsat 8 dage

** Poul Nielsen i Skærup gav Hans Jessen i Bramdrup afkald for det arvegods, som er tilfaldet ham efter sin sl. søster Mette Nielsdatter, Hans Jessens hustru

(142)

** delefogden på KM vegne 3. ting for delemål over så mange i herredet, som resterer og er tildømt at holde skifte samt dem, der rester med at tage husbondhold. indvendinger fremføres

** opnævning af vurderingsmænd til skifte i Tyvkær efter sl. Hans Jørgensen

** delefogden fordrede dom over en del af Almind bymænd, som rester til Kolding hospital efter opsættelse 3/9, og fremlagde en restans. dom: de bør betale inden 15 dage

(143)

** Herslev kirkeværger Jens Nielsen i Tolstrup og Tyge Jensen i Herslev fordrede dom over de Højrup bymænd for 1 td. resterende rug til vin og brød efter opsættelse 17/9, hvortil navng. bymænd berettede ved ed, at de havde betalt den rug, de tiltales for, og fremlagde hr. Jenses seddel, hvori han kvitterer for rugen, hvorfor de mener sig fri for tiltale

** amtsskriverens fuldmægtig Iver Pedersen Skelde fordrede dom over Jens Bertelsen Høg herredsfoged angående gæld til sl. Niels Madsen forrige underskriver efter håndskrift, som hans efterleverske har afstået til amtsskriveren, og som fremlægges. Elisabet sl. Niels Madsens afståelsesbrev fremlægges. Jens Høgs svar fremlægges, at han har leveret sl. Niels Madsen af lenets indkomst 50 rdl., som han har oppebåret hos bønderne, og som sl. Niels Madsen lovede at betale tilbage med fradrag af Jens Høgs gæld, hvorfor arvingerne bør gøre regnskab med ham. Niels Madsens bevis fremlægges

(145)

** dom mellem Herslev kirkeværger og de Højrup mænd sluttet således: da de ved ed berettede, at de har ydet den td. rug, kirkeværgerne tiltaler dem for, da kan han ikke tilfinde dem at betale den

** dom mellem amtsskriveren og Jens Høg sluttet således: Jens Høg bør betale fordringen inden 15 dage, og dersom han kan have noget at søge efter den kvittering, han fremlægger, må han søge den hos sl. Niels Madsens hustru og arvinger

8/10 1664.

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd imod dom at svare amtsskriver Johan Badenhaupt, på hvis vegne KM brev fremlægges, at bønderne skal give amtsskriveren den sædvanlige skriverskæppe, og derover mente han, at enhver i herredet burde efterkomme KM brev og betale skriverskæppen med penge efter landgildekorns takst, da de ikke i rette tid har leveret det. dom: de bør betale inden 15 dage

(146)

** delefogden dommer i efterfølgende sag. slotsfogden fordrede dom imod Jens Staffensen i Bjert for hans hund havde bidt husfogdens dreng efter tingsvidne 27/8. dom: han bør betale badskærlønnen inden 15 dage

** Mads Pedersen i Vilstrup fordrede dom over sin stedfar Iver Jensen for gæld efter opsættelse 27/8. Iver Jensen irettelagde sit svar, at han for ham havde betalt bordag badskær og holdt ham med mad og øl og kørt ham frem og tilbage, hvilket må modregnes. dom: han bør betale inden 15 dage

(147)

** varsel til Søren Nielsen og Christen Pedersen i Lilballe imod dom at svare delefogden på KM vegne, som beskyldte dem for slagsmål og klammeri efter tingsvidne 24/9. opsat 6 uger

** Søren Sørensen i Tyvkær fordrede dom imod Anders Pedersen i Tyvkær for sårbod efter tingsvidne 27/8. Anders Pedersen irettelagde sit svar, at da Søren Sørensen tiltaler ham for overfald på grandestævne, hvilket han ikke kan bevise, mener han sig fri for tiltale. dom: da Søren Sørensen ved ed sigter Anders Pedersen for at have slået ham, hvilket han ikke nægter, bør han betale sagefald

(148)

** registrering vurdering og skifte i Tyvkær efter sl. Hans Jørgensen i overværelse af hans efterleverske Sidsel Pedersdatter med bror og værge Anders Pedersen i Tyvkær og hendes umyndige barn Maren Hansdatter på sit 3. år med sin sl. fars stedfar Bertel Nielsen sst, som antog værgemålet og lovede at holde barnets farbror Las Jørgensen Skrædder i Andkær skadesløs. udlæg til bortskyldig gæld

(150)

** delefogden advarede og tilsagde så mange i herredet, der resterer med arbejdspenge, at de nu uden ophold klarerer derfor, da han tiltales og forfølges derfor

15/10 1664.

** varsel til delefogden imod dele at svare amtsskriveren, som tog 1. ting til ham for arbejdspengene

** varsel til Hans Hansen Nebel i Bjert imod dom at svare Hans Bertelsen i Eltang

** Hans Bertelsen i Eltang beskyldte ham for nogle ord, han har tilsagt ham for retten efter tingsvidne 25/6. Hans Hansen var ikke indstillet på rettergang, derfor opsat 3 uger

(151)

** varsel til alle Eltang sognemænd imod dom at svare deres kirkeværger Hans Hansen i Stenderup og Knud Terkelsen i Lilballe beskyldte dem for hvad, der rester af de 28 ørte korn, de skulle udgive årligt af kirkens tiende, som de har i fæste. opsat 6 uger

** Tomis Christensen i Lerskov på sin mor Else Tomisdatter og søstre Kirsten og Else Christensdatter deres vegne gav Jens Hansen i Påby afkald for arv efter Tomis Christensens søster Mette Christensdatter Jens Hansens forrige hustru. Niels Hansen i Seest på sin egen og mor Mette Jepsdatters vegne gav Jens Hansen afkald for arv efter hans nuhavende hustrus første mand Christen Hansen, som boede og døde i Harte 

(152)

22/10 1664.

** herredsvarsel til menige herredsmænd imod dom og beskyldning at svare her til tinget

** varsel til Peder Jensen i Tolstrup imod dele at svare hr. Jens Jensen i Herslev, som begærede dele over ham for tiendekorn. opsat 14 dage

** Peder Hårs sag til Peder Mortensen i Fredsted fremdeles opsat 14 dage

**  hr. Jens Jensen fremlagde en dom 31/10, hvori Peder Jensen i Tolstrup dømmes til at betale tiende til sognepræsten efter recessen, men da han ikke har tilfredsstillet ham begærede han 4. ting over ham. Peder Jensen svarede skriftligt, at han havde tilbudt præsten tienden, som han ikke ville annamme, men undsagde ham for vor herre ikke har undt ham det mere og bedre at levere, og han har endog tilbudt at betale med rede penge, hvilke præsten heller ikke ville annamme, og nu i dag tilbød han ham rede penge eller korn, hvilket præsten ikke ville nøjes med, men mente han burde lide dele, for han ikke havde rettet sig efter recessen. opsat 14 dage

(154)

** delefogden fordrede dom over dem, der resterer med forfaldne gerningspenge og han fremlagde slotsherrens befaling til ham om at indfordre dem. dom: de bør klarere inden 15 dage

** på Peder Sørensen gartner i Kolding og hans hustrus vegne fordredes dom over Ebbe Madsen i Højrup for de børnepenge han har hos sig af Peder Gartners hustru efter opsættelse 10/9, og irettelagde Ebbe Madsens håndskrift, at han skyldte Hans Hansen i Stenderup 21 sld., som er hans morbrors sl. Hans Hansens børns penge ved navn Maren Hansdatter, hvorpå var skrevet: læst på skifte efter sl. Peder Hansen i Bjert i Kolding 25/10 1660 og tilfaldt hans efterladte hustru Maren Hansdatter. dom: han bør betale inden 15 dage

(155)

29/10 1664.

** varsel til Mette Christen Hansens i Eltang og hendes børn Hans Christensen og Maren Christensdatter samt Peder Sørensen Gartner i Kolding og hans hustru Maren Hansdatter imod dom at svare slotsfogden

(156)

** varsel til slotsherren og slotsfogden imod vidner at svare Mourits Sørensen i Starup

** navng. vidner, at den tid Mourits Sørensen og hans hustru  Maren Simonsdatter kom i ægteskab havde de stor armod, så de i nogle år efter fejdetiden ikke havde et levende høved, eftersom fjenderne havde bortrøvet alt, de havde på begge sider, så de havde intet at komme til skifte eller deling med i nogen måder

** Mads Andersen i Håstrup et tingsvidne. Maren Sørensdatter i Håstrup med sin farbror og formynder Las Pedersen i Viuf, som tilstod at hendes mor Karen sl. Søren Pedersens ikke havde noget i behold, da hendes nuhavende husbond Mads Andersen kom til hende i ægteskab, men det var bortrøvet af fjenderne, så de kvitterede dem for at holde skifte efter sl. Søren Pedersen

** varsel til hyrdekonen i Vilstrup Mette Pedersdatter imod dom og dele at svare Iver Jensen i Vilstrup, som begærede dele over hende for en af hans stude, som var blevet borte fra hjorden, hvortil hun svarede, at hun ikke kunne gøre for, at hans stud døde, som så meget andet kvæg fra hjorden. opsat 14 dage

(157)

** varsel til Anne Pedersdatter i Håstrup imod vidne at svare Poul Nielsen i Håstrup

** Poul Nielsen fremlagde slotsherrens seddel, at da han søges for at holde skifte efter hans hustrus forrige mand Christen Poulsen, som døde i ufredstiden, at da hun er eneste arving og ingen har at skifte med, bevilges han at være fri for tiltale. sognepræstens seddel fremlægges, at Christen Poulsen i Håstrup døde i stor armod og elendighed, og blev begravet 10/11 1659

(158)

** herredsvarsel til menige herredsmænd imod vidner for arbejdspenge og landgilde at svare til tinget

** husfogden en dom imod sl. Christen Hansens arving i Eltang. En fuldmagt fremlægges, at Anne sl. Mads Bruns i Kolding overdrager til slotsfogden en håndskrift, som sl. Christen Hansen i Eltang har udgivet på 27 sld. til Mads Bertelsen Brun i Kolding, som fremlægges.
slotsfogden mener, at der ikke findes løsøre efter sl. Christen Hansen og arv er fragået, bør han have indvisning i hans ejendom

(159)

** navng. vidner om hvad efterskrevne har udgivet i landgilde, og de kan formedelst armod ikke give mere. fortegn. alt andet gods er øde eller aldeles forarmet og noget er af KM bortforlenet

(160)

** navng. vidner, at efterskrevne i Brusk herred er så forarmede, at de ikke kan udgive arbejdspenge, og nogle kun halvt. fortegn.

(163)

** dommen med husfogden sluttet således: han bør for sin tilforhandlede fordring have indvisning i sl. Christen Hansens bondegods

5/11 1664.

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd, så mange, det vedkommer at svare imod dele for at holde skifte og tage husbondhold og fæste

** delefogden 4. ting begærede dele over så mange, som ikke holder skifte, og dem der ikke tager husbondhold eller fæste, som de er tildømt 10/9. navng. svarer, at de vil holde skifte. opsat 8 dage

(164)

** på amtsskriverens vegne begæredes dele over delefogden for resterende arbejdspenge. han lovede inden 8 dage at klarere

** hr. Jens Jensen i Herslev begærede høringsdele over Peder Jensen i Tolstrup for tiendekorn, han tilkommer at levere ham, som han har forfulgt til 4. ting 22/10, og begærede nu endelig dom, for han ikke har ladet tælle sit korn på ageren, og fremlagde en dom 31/10 1663. fogden udstedte dele over ham

(165)

** Hans Bertelsen i Eltang fordrede dom imod Hans Hansen Nebel i Bjert for de ord, han har tilsagt ham på tinget efter tingsvidne 15/10. dom: da sagen synes ærerørig turde fogden ikke understå derpå at kende, men det for landsdommere indfinder

(166)

** varsel til slotsfogden at svare på Peder Ibsens vegne fiskemester på Frederiksborg imod Bertel Markussen møller i Gudsø mølle

** Bertel Markussen foregav, at da slotsfogden havde fuldmagt af Peder Ibsen for at tiltale ham, burde han også efterkomme landstingsdommen om at lade møllen reparere. dom 13/12 1662 her af tinget fremlægges. tingsvidne 30/5 1663 fremlægges. tingsvidne 6/8 fremlægges. opsat 6 uger

(168)

** navng. vidner, at Iver Iversen i Viuf havde 9/1 i rette ladet kalde Joen Jepsen i Herslev for børnepenge, hans formand sl. Mads Hansen havde haft under værgemål for hans hustru Mette Hansdatter, og Joen Jepsen fremlagde håndskrift, at 10 sld. af pengene var udlånt til Hans Holbøl i Herslev

(169)

** varsel til Joen Jepsen hans hustru og stedbørn imod vidne at svare her i dag. landstingsvarsel var givet til sl. Christen Hansens arvinger, som var udenlands imod dom og lovmål at svare Iver Iversen, som mente Joen Jepsen burde levere håndskriften på 10 sld. Joen Jepsen fremlagde skiftebrev 23/3 1657, hvori intet findes om børnepenge. opsat 6 uger

** varsel til Jens Nielsen i Tolstrup og Karen Jørgens i Højrup imod dom at svare Mogens Nielsen i Vilstrup, som beskyldte Jens Nielsen for 3 sld. og Karen Jørgens for 6 sld. hendes forrige mand Jørgen Jensen skyldte sl. Bertel Hansen i Skovsgård, og som er blevet ham tillagt på skifte. opsat 6 uger

(170)

** Iver Jensen i Vilstrup kendte sig skyldig at være hans stedsøn Mads Pedersen sst. 13 sld., som tilkom ham efter hans sl. far

** varsel til Klaus Andersens børn i Bjert, Maren og Mette Klausdatter og Søren Klausen i Bramdrup imod vidner at svare deres far Klaus Andersen her til tinget i dag

** varsel til Jens Staffensens børn Maren og Anne Jensdatter og Sidsel Peder Grundts imod vidner at svare deres far Jens Staffensen

** navng. vidnede, at Klaus Andersens gods og formue blev bortrøvet af fjenderne og krigsfolket i krigstiden, så der var intet til arvingerne

** samme vidnede at Jens Staffensen blev udspoleret i fejdetiden og frarøvet alt hans gods og formue, så der var intet til arvingerne

(171)

** varsel til slotsherren Peder Ulv i Viuf og Mads Knudsen sst. imod dom at svare Peder Gris i Viuf

** Peder Gris fremlagde tingsvidne 1579, hvori bevidnes at nogle boelshuse ligger til Hovgård i Viuf og har været under samme skyld og landgilde som Hovgård. tingsvidne 1591 fremlægges angående forlig og et andet tingsvidne angående forlig fremlægges. Peder Gris mener de bør give og gøre det samme af deres hus som af Arilds tid til Hovgård, han påboer. opsat 6 uger

(172)

** Peder Hår i Starup fordrede efter 6 ugers opsættelse dom over Peder Mortensen i Fredsted for 12 sld. gæld til hans sl. far. dom: at betale

** slotsfogden advarede delefogden at han gør klart for de uvisse sagefald efter lensmandens befaling, såfremt han ikke vil stå til rette

** hr. Jens Jensen i Herslev fordrede dom over Peder Jensen i Tolstrup for 5 skp. rug, han lånte hans hustrus forrige mand Niels Jepsen. dom: at betale inden 15 dage

** registrering og vurdering i Hans Jepsens hus i Gudsø efter hans hustru sl. Karen Madsdatter i overværelse af hendes husbond Hans Jepsen og deres børn Vusse Hansdatter 12 år, Mads Hansen 9 år, Jep Hansen 3 år med deres morbror Søren Madsen i Skærbæk. bortskyldig gæld.

(174)

** Anders Nielsen i Oddersted gav Hans Jepsen i Gudsø afkald for de børnepenge, som han skyldte hans brorsøn Christen Pedersen, og Hans Pedersen i Skærbæk gav hans stedfar Hans Jepsen afkald for det, han skyldte ham

12/11 1664.

(175)

** varsel til delefogden at svare imod det slotsfogden og amtsskriveren på KM vegne har at forrette imod ham

** Tomis Mortensen underskriver formente at delefogden burde straks klarere for resterende arbejdspenge. dom: han bør klarere

** slotsfogden irettesatte om ikke delefogden bør indfordre og gøre regnskab for resterende uvisse sagefald efter lensmandens befaling. dom: han bør efterkomme den eller stå til rette

** varsel til Søren Sørensen i Almind imod dom at svare Niels Lassen i Herslev, som gav ham til sag for 4 skp. rug. opsat 3 uger

** den tiltale husfogden havde imod de Højrup mænd for overhørighed blev med bevilling opsat 8 dage

** Iver Jensens sag mod hyrdekonen i Vilstrup fremdeles opsat 1 måned

** slotsfogden begærede høringsdele over så mange, som resterer med at holde skifte efter dom 10/9 og til 4. ting 5/11. herredsfogden udstedte dele over dem, der ikke lovede at holde skifte

** varsel til Peder Hansen i Vilstrup imod tilbud og vurdering at svare på KM vegne

(176)

** de 6 høringe vurderede en hoppe, som var udskrevet fra Peder Hansen for gerningspenge

19/11 1664.

** Niels Pedersen i Møsvrå forordnet dommer

** herredsvarsel til menige herredsmænd at svare i dag

** de sager ridefogden har til de Højrup mænd for ved og kul med bevilling opsat 8 dage

** delefogden 3. ting tilbød Peder Skomager i Vilstrup at indløse sin hoppe

** delefogden satte i rette og mente, at enhver, det tilkommer, bør færdiggøre deres fjællebroer. opsat 14 dage

** delefogden satte i rette mod Hans Andersen i Bjert med flere, som har godsagt for Maren Jensdatter i Bjert, at hun skal opbygge den ødegård, der er forundt hende i fæste, og deraf udrede gårdens redsel, og da det ikke er efterkommet, burde de stå til rette. opsat 14 dage

** varsel til stiftsskriveren samt Viuf kirkeværger Christen Iversen og Iver Iversen at svare Jens Mikkelsen i Viuf

(177)

** Jens Mikkelsen 3. ting æskede den gamle og den ny kirkebog af Viuf kirke, så han og hans medarvinger kunne forsikres om hvad, kirken skyldte hans sl. far som kirkeværge, som efter skifte skulle være 81 sld.

26/11 1664.
** den sag med ved og kul lod husfogden med bevilling opsætte 8 dage

** den sag kirkeværgerne i Eltang havde til sognemændene opsat 8 dage

** Klaus Sørensen, der tjener i Herslev og barnfødt i Håstrup, med sin mosters mand Niels Poulsen i Herslev annammede af Vusse Peder Klausens i Håstrup et sølvbælte og en sølvske, som hendes husbond sl. Peder Klausen havde haft i forvaring for sin frænde Klaus Sørensen, som han arvede efter sin sl. far Søren Klausen, som boede og døde i Håstrup, samt skiftebrevet efter ham dateret 10/4 1657

** husfogden advarede og befalede så mange, som resterer med landgilde, at de yder den inden 8 dage, såfremt de ikke vil give penge i stedet

(178)

3/12 1664.

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd ungkarle sønner og drenge imod dom at svare husfogden og delefogden på KM vegne

** Søren Sørensen lovede at betale Niels Lassen i Herslev 2 skp rug

** varsel til Hans Jacobsen i Dons Niels Hansen sst. og Maren Nielsdatter sst. imod lovbudsvidne at svare Mads Tomsen sst

** Mads Tomsen på sin egne og hans søster Anne Tomisdatter med lovværge Knud Simonsen borger i Kolding hendes vegne 3. ting deres arvelod efter forældre i deres fædrene bondegård i Dons, deres far sl. Tomis Andersen Hvid og mor Maren Pedersdatter har påboet og fradøde. deres bror Niels Tomsen derimod bød sølv og penge

** delefogden mente at enhver, som det tilkommer, bør gøre deres stenbroer og fjællebroer færdige, så man uden fare kan færdes der ad, såfremt de ikke vil straffes for ulydighed, og stå til rette for skade, der kan passere. opsat 14 dage

** delefogden satte i rette om resterende ved og kul ikke inden 15 dage bør klareres. opsat 8 dage

** delefogden irettesatte og mente så mange sønner karle og lægdsmænd og dem, som karlene tilhører og som ikke rettede sig efter og indfandt sig efter KM befaling på mønsterpladsen i Ødsted og lod udskrive soldater, bør stå til rette som forordnings overtræder og være i KM nåde og unåde. opsat 8 dage

(179)

** delefogden fremlagde slotsherrens befaling til ham om at fordre dom over menige bønder for resterende kornskyld og andet, og formente, at de burde betale inden 15 dage. dom: de bør betale undtagen forarmede, som øvrigheden har eftergivet

** den tiltale Hans Hansen i Stenderup har til Eltang sognemænd er med bevilling opsat 8 dage

** Mads Tomsen i Dons og hans søster Anne Tomisdatter med lovværge Knud Simonsen i Kolding solgte og skødede til deres bror Niels Tomsen i Dons og hans hustru Johanne Andersdatter deres arveparter i deres fædrene gård i Dons

(180)

** Niels Tomsen i Dons kendte sig at skylde sin søster Maren Tomisdatter for hendes arvelod i deres fædrene gård, som hun har tilskødet ham, 80 sld., som han forpligter sig til at betale til bestemte terminer

(181)

** Niels Tomsen i Dons kendte sig at skylde sin bror Mads Tomsen for sin arvelod i deres fædrene gård, han har tilskødet ham 80 sld., som han lover at betale til visse terminer samt føde ham 4 ungnød og 10 får til han får anden bjergning

10/12 1664.

** varsel til Maren Sørensdatter i Vork og lovværge Christen Jensen sst. imod dom at svare Niels Hansen i Dons

** varsel til stiftsskriveren samt Christen Iversen og Iver Iversen i Viuf kirkeværger imod dom at svare Jens Mikkelsen

(182)

** Jens Mikkelsen irettesatte og mente, at det, som blev fordret af ham til kirken burde afkortes i den sum penge, kirken skyldte hans sl. forældre og kirkebogen burde leveres ham. opsat 6 uger

** varsel til Iver Iversen i Viuf imod vidner at svare Joen Jepsen i Herslev

** navng. vidner, at Iver Iversens hustru Mette Hansdatter, før hun kom i ægteskab med Iver Iversen, lod udbetale 10 sld. af arvingerne efter sl. Hans Jensen i Håstrup, som var af de børnepenge, han for hende havde annammet under værgemål efter hendes første værge sl. Mads Hansen i Herslev. andre vidner

** den sag Hans Hansen i Stenderup har med Eltang sognemænd blev med bevilling fremdeles opsat 8 dage

** Iver Jensen i Vilstrup fordrede efter opsættelse 29/10 dom imod Mette Pedersdatter hyrdekone sst. for en af hans stude, som var bortkommet fra hende, og som hun ikke havde skaffet til by igen og ikke advaret ham derom, hvorfor ham mente, hun burde svare dertil, hvortil hun svarede, at hun var uskyldig deri, da meget andet fæ døde. dom: da det ikke bevises, at hun var årsag til hans studs død, lider hun ikke tiltale
 
(183)

17/12 1664.

** varsel til Hans Madsen i Herslev at svare slotsfogden på KM vegne

** syn på Hans Madsens gård i Herslev, som var forfalden. på slotsfogdens spørgsmål om han var forarmet, at han ikke kunne opbygge gården, svarede synsmændene, at det kunne de ikke sige

** varsel til Maren sl. Bertel Hansens i Eltang og Hans Bertelsen sst. imod vidner at svare Hans Nebel i Bjert

** navng. vidnede, at de var med Hans Nebel hos Maren Bertels i Eltang og fordrede udlæg for rentepenge og 8 rdl. for kost og tæring efter en landstingsdom, og da fremlagde hun skiftebrev og aftægtskontrakt med sin søn Hans Bertelsen, så der fandtes intet løsøre, der tilhørte hende, så der var ikke andet til hans betaling end ejendommen

** Iver Iversen i Viuf fordrede dom imod Joen Jepsen i Herslev hans hustru og stedbørn efter opsættelse 5/11. Joen Jepsen fremlagde sit svar, at han mener sig fri for tiltale efter dom 16/8 1662, som fremlægges. tingsvidne 10/12 fremlægges. dom 5/3 oplæses fra tingbogen. dom: da Mette Hansdatter har haft en anden værge siden sl. Mads Hansen døde, og der ingen børnepenge var til rest hos ham, frifindes hans arvinger

(185)

** delefogden påmindede så mange, som rester med arbejdspenge, at de leverer dem, såfremt de ikke vil stå til rette

** varsel til Maren Sørensdatter i Vork med formynder Christen Jensen sst. imod dom at svare Niels Hansen i Dons

** Niels Hansen fremlagde et pantebrev, at Maren Sørensdatter og Christen Jensen har pantsat en bondeotting jord på Dons mark, som hun har arvet, til Niels Hansen og hans fæstemø Kirsten Hansdatter, som skulle indløses til skt. Mikkelsdag 1664, som ikke er sket, hvorfor jorden bør være dem følgagtig. opsat 6 uger

** Peder Hansen Gris i Viuf fordrede dom efter opsættelse 5/11 imod Peder Ulv og Mads Knudsen i Viuf, som fremlagde sit svar, at han har fæstet sit boel på Koldinghus, hvor den findes i jordebogen, hvorfor han ikke mener, han bør betale landgilde til andre. bevis for betalt landgilde fremlægges
 
(186)

** Bertel Markussen møller i Gudsø mølle fordrede efter opsættelse 5/11 dom imod slotsfogden, som fremlagde skriftligt svar, at han ikke har videre med sagen at gøre, da han ikke mere er Peder Ibsen fiskemester på Frederiksborg slot hans fuldmægtig, men han må søge Peder Ibsen angående deres regnskab om møllens opbygning. dom: da slotsfogden ikke mere er Peder Ibsens fuldmægtig, skal han ikke svare videre dertil

(187)

** slutning til Peder Grises dom: da der fremlægges gamle tingsvidner på hvad, de 2 boel skal give årligt til den gård, Peder Gris påboer, da de boer på gårdens grund, turde fogden ikke kende derimod, men hvis nogen har noget at foregive på dem, skal det for tilbørlig dommer

(0)

** tingbogens autorisation 1665

** ransnævninge.

(1)

7/1 1665.

** navng. vidnede, at de var med herredsfogden på sl. Christen Jensen af Eltang hans bondegård for at gøre slotsfogden udlæg og indførsel for en gældsfordring, han havde tilforhandlet sig af sl. Mads Bruns hustru og arving i Kolding. dom 12/10 1664 fremlægges. indførsel. flg. stævnes: Mette sl. Christen Hansens i Eltang og hendes datter Maren Sørens og hendes søn Hans Christensen Maren sl. Peder Gartners i Kolding og hendes børn og hendes bror Peder Bertelsen

(2)

** Niels Hansen i Dons fordrede dom på et pant Maren Sørensdatter i Vork med formynder Christen Jensen havde gjort ham efter opsættelse 17/12 og fremlagde tingsvidne 4/7 1663, at han havde forstrakt Maren Sørensdatter med 46 sld. med pant i en bondeotting jord på Dons mark

(4)

14/1 1665.

* Peder Mortensen i Fredsted 1.ting lovbød den halve bondegård i Fredsted, han påboer, og Peder Jepsen Smed derimod bød sølv og penge

21/1 1665.

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd imod dom for arbejdspenge at svare delefogden

(5)

** varsel til Mikkel Jensen og Jens Jensen i Boballe mølle Hans Hansen Møller i Vinding, Hans Sørensen Skrædder sst., Mette Mikkelsdatter i nør Aldum og hendes husbond Niels Sørensen, Jens Sørensen i Håstrup og Jens Mikkelsen Smed i Herslev og Hans Jensen sst. imod vidner at svare Bertel Hansen i Håstrup

** Bertel Hansen fremkom med en landstings stævning over en del i Håstrup og Almind for at vidne om det ikke er bevist, at Sidsel Pedersdatter Bertel Hansens nuhavende hustru ikke beholdt noget efter sin forrige husbond sl. Hans Hansen møllers død, idet det var bortrøvet af fjenderne og krigsfolket, så hun levede i stor armod, til Bertel Hansen kom til hende og nedsatte sig med hende på hendes fars gård. navng. vidnede, at hun intet beholdt efter hendes sl. husbond, undtagen en brygkedel og en håndkedel, de gravede op sammen med hende, som hun solgte til sit livs ophold for 4 rdl, og da de i den urolige tid var hos hende i hendes far sl. Peder Svendsens gård, da havde hun intet gods men led stor nød, og hvis Bertel Hansen ikke var kommet til hende, havde hun måttet betle føden med andre fattige folk. Jens Mikkelsen Smed i Herslev på egne og medarvingers vegne svarede, at ingen kunne vide, hvad der var i behold efter hans sl. bror Hans Hansen, da der ikke har været holdt skifte, hvilket han mente, hun burde gøre. Bertel Hansen fremlagde landstingsvarsel 23/11 til sl. Hans Hansens arvinger, nemlig hans bror Christen Hansen hans broderbørn Hans Bertelsen og Terkel Bertelsen af Herslev enemærke og Hans Sørensen Skrædder født i Håstrup samt alle andre arvinger og kreditorer

(7)

** varsel til Herslev sognemænd imod dom at svare den latinske skolemester i Kolding Laurits Gansager og Jacob Pedersen Tolder i Fredericia, som beskyldte dem for boghvede og andet, de resterer med. opsat 14 dage

** delefogden satte i rette og mente, at så mange som vedkommer at udgive arbejdspenge bør betale de forfaldne penge. dom: de bør betale

(8)

* Peder Mortensen i Fredsted 2.ting lovbød den halve bondegård, han påboer, hvorimod Peder Ibsen Smed tilbød sølv og penge
28/1 1665.

** varsel til Sidsel Bertel Hansens i Håstrup og hendes husbond Bertel Hansen imod dom at svare Jens Mikkelsen Smed i Herslev, samt varsel til andre navng. om de havde noget at svare dertil, og Jens Mikkelsen irettelagde sit skriftlige indlæg, at da hans sl. bror Hans Hansens efterleverske Sidsel Pedersdatter med hendes nuhavende husbond Bertel Hansen sidder i fælligbunden bo efter ham og ikke har holdt skifte efter ham nu på 5. år efter hans død, og der kun er vidner, at 2 kedler var opgravet, men ikke om der var gemt andet andre steder, så bør der holdes rigtigt skifte med arvingerne. opsat 14 dage

(9)

** varsel til Søren Jensen Kordsen i Mejsling Niels Jørgensen i Ødsted Christen Nielsen i Fredsted og Peder Mortensen i Fredsted hans børn Morten Søren Jep Pedersen og Maren Pedersdatter med lovværger imod lovbud at svare Peder Mortensen

** Peder Mortensen i Fredsted 3. ting lovbød den halve bondegård, han påboer, hvor imod Peder Ibsen Smed i Fredsted bød sølv og penge

4/2 1665.

** varsel til menige Eltang sognemænd imod tilbud at svare stiftsskriver Anders Madsen, og hans missive fremlagdes, at Hans Hansen i Stenderup, som har den halve kirkens anpart korntiende i fæste, og hvem, der har den anden halvpart i fæste advares om at yde den i hans hus i tilbørlig tid under deres fæstebrevs fortabelse

(10)

** slotsherrens seddel fremlægges, at da bønderne i Holmans herred ikke kan overkomme at føre det egetræ til stranden, som efter KM befaling skal bortskibes, så skal bønderne i Brusk herred hjælpe dem dermed samt at hugge det, såfremt det ikke er sket, og husfogden befales, at han tilholder bønderne at de straks mens frostvejret og føret står på, skaffer alt det resterende tømmer til skibsbroen for Fredericia, hvilket han påmindede dem, om de ikke ville straffes for ulydighed

(11)

** Peder Mortensen i Fredsted solgte og skødede fra sig sin hustru og deres børn nemlig Else Sørensdatter til Peder Ibsen Smed sst. og hans hustru Maren Ibsdatter den halve bondegård i Fredsted, de påboer

(12)

** Jens Mikkelsen Basse i Viuf fordrede dom imod stiftsskriveren og Viuf kirkeværgen Christen Iversen og Iver Iversen efter opsættelse 10/12. tingsvidne 19/11 fremlægges. skiftebrev efter hans sl. far Mikkel Jensen Basse 9/2 1661 fremlægges, som melder at kirken skylder ham 81 sld. Sluttet no 98

(13)

13/2 1665.

(tinget blev holdt mandag for helligdags skyld)

** varsel til Christen Ibsen i Almind, Søren Sørensen, Jørgen Madsen og Christen Madsen sst. imod dom at svare Elisabet sl. Niels Madsens forrige Kolding hospitalsforstander

** delefogden beskyldte dem for resterende landgilde efter restants, som fremlægges. indvendinger fremlægges. dom: de, der ikke har betalt, bør gøre det

(14)

** slutning til den dom Niels Hansen i Dons har taget beskrevet, og som er indført no 3, at da Maren Sørensdatter i Vork ikke har indløst sit pant rettidigt, bør den bondeotting være Niels Hansen følgagtig

** varsel til Anne Ebbesdatter i Møsvrå, hvor hun tjener, imod dom at svare delefogden, som fremlagde landstingsvarsel til alle sl. Ebbe Nielsen og hans hustru Maren Poulsdatter af Højrup deres børn Niels Ebbesen og Jørgen Ebbesen og deres kreditorer for dom og indførsel. Ebbe Nielsens håndskrift fremlægges. delefogden mente, at da han havde fået håndskriften i sin gældsfordring, og der ikke fandtes løsøre til betalingen, burde han have indførsel i deres ejendom. dom: han bør have indvisning i den sl. mands ejendom

(16)

** Jens Mikkelsen Smed i Herslev fordrede dom over Bertel Hansen i Håstrup og hans hustru Sidsel Pedersdatter efter opsættelse 28/1, hvorimod Bertel Hansen fremlagde sit svar, at da det er hver ærlig bevist, at det intet var i behold efter hans formand sl. Christen Hansen Møller, da det blev bortrøvet af fjenderne, hvilket bevises af hans bror Hans Hansen Møller i Vinding, som heller ikke begærede skifte, hvorfor han mener sig fri for tiltale. tingsvidne 21/1 fremlægges. dom: da det bevises, at enken har opgravet 2 kedler, som hun har solgt, bør der holdes skifte efter hendes forrige sl. husbond

(17)

** varsel til Karen Holbøls og Jens Sørensen i Stenderup imod lovbud at svare Hans Jespersen barnfødt i Stenderup på sin fædrene ejendom

** varsel til Maren Lasdatter, som tjente hr. Niels imod dele at svare hr. Niels for sin tjeneste, hun er frarømt

18/2 1665.

** navng. vidner, at 3 enker i Bjert, nemlig Karen Nielskone Elisabet Pouls og Dorte Nielskone er så forarmede, at de ikke kan udgive arbejdspenge

(18)

25/2 1665.

** Peder Jensen Ravn på Hans Jespersen barnfødt i Stenderup hans vegne 3. ting lovbød hans anpart i hans fædrene bondegård i Stenderup. hr. Niels Nielsen Bøgvad sognepræst til Eltang og Vilstrup bød sølv og penge

** varsel til Karen Holbøls og Jens Sørensen i Stenderup imod lovbud at svare. landstingsvarsels seddel fremlægges, at Hans Jespersens fædrene og mødrene slægt var varslet

** Peder Ravn på latinske skolemester i Kolding Laurits Gansagers vegne fordrede dom over alle Tolstrup mænd for resterende boghvedetiende og andre navng. for div. gæld. dom: de bør betale inden 15 dage

(19)

** der blev også dømt så mange i sognet, som resterer med boghvedetiende 1664, som Jacob Pedersen tolder og rådmand i Kolding havde i forpagtning, derfor at klarere inden 15 dage

4/3 1665.

** hr. Niels Nielsen Bøgvad 4.ting æskede høringsdele over hans tjenestekvinde Maren Lasdatter, for hun nytårsdag rømte af hans tjeneste. herredsfogden udstedte dele over hende

** varsel til Jens Madsen, som har haft sit værelse hos Sidsel sl. Hans Jørgensens i Tyvkær samt til Sidsel Hanskone med flere imod vidner at svare delefogden på KM vegne

(20)

** navng. vidner, at de var hos Anders Pedersen i Tyvkær og forbød ham efter øvrighedens befaling at lade 2 stude bortkomme, han havde på foder for Jens Madsen, idet han er udskrevet til soldat, samt lignende forbud til flere navng. i Tyvkær

11/3 1665.

** varsel til Maren sl. Bertel Hansens i Håstrup og hendes børn Hans Bertelsen i Eltang, Hans Bertelsen i Kolding Mette Bertelsdatter og Anne Bertelsdatter i Stenderup med deres husbond imod dom at svare Hans Nebel i Bjert til tinget i dag

** varsel til Hans Andersen i Bjert imod dom at svare Hans Nebel i Bjert
 
(21)

** varsel til Sidsel sl. Hans Jørgensens i Tyvkær Anders Pedersen sst. med flere samt Jens Madsen, som er udskrevet til soldat imod dom at svare delefogden på KM vegne, som mente, at da de var blevet forbudt at afhænde det kvæg, de havde haft på foder for Jens Madsen, før han havde meldt sig under fanen, og han nu er rømt, om de ikke er pligtig at skaffe kvæget til stede. opsat 6 uger

** efter varsel fremlagde Hans Hansen Nebel i Bjert sit indlæg imod Maren sl. Bertel Hansens i Eltang angående gæld ifølge håndskrifter, som fremlægges samt omkostninger vedrørende landstingsdom. landstingsdom 23/11 1664 fremlægges. tingsvidne 17/12 fremlægges. opsat til efter påske

(23)

** Hans Hansen Bjert beskyldte sin svoger Hans Andersen sandemand i Bjert for gæld ifølge håndskrift dateret 1649, som fremlægges. opsat til efter påske

** Mikkel Pedersen i Ovstrup i Haderslevhus len på hustru Dorte Jensdatters vegne og på hendes søster Karen Jensdatters vegne Søren Nielsen i Velling på sin fæstemø Mette Jensdatters vegne og Hans Hansen Købmand i Viuf på Else Jensdatters vegne, han er værge for samtlige Iver Jensen Kreng i Håstrup hans søstre, de gav alle Iver Jensen afkald for arv efter deres sl. far Jens Hansen Kreng, som døde i fejdetiden og mor Maren Madsdatter, som endnu lever, da deres fælles gods blev bortrøvet af fjenderne, så det intet blev til arvingerne, og deres bror Iver Jensen antog deres ruinerede gård. afkald fra deres svoger Peder Mogensen ved Kridsleid i Haderslevhus len fremlægges

(24)

** Iver Jensen Kreng i Håstrup lover at betale 20 sld. til ovennævnte Mikkel Pedersen på sin søster Karen Jensdatters vegne og Hans Købmand på Else Jensdatters vegne, når han kommer til brød og bjergning, eller stå renteløs 4 år og derefter på rente

20/3 1665.

(ting holdtes mandag for helligdags skyld)

25/3 1665.

(der holdtes ingen ting, da det var påske aften)

1/4 1665.

(25)

** varsel til Peder Iversen i Starup imod dom at svare Christen Hansen Hår af Kalundborg

** varsel til Hans Madsen i Herslev Hans Kuod i Håstrup Mikkel Jensen i Viuf Peder Bull i Follerup og Mikkel Madsen Smed i Sellerup imod tilbud at svare Vusse sl. Peder Klausens

** Mads Poulsen på sin hustrumor Vusse Peders vegne frasagde sig ikke at kunne være sine broderbørn Peder Hansen og Else Hansdatters værge eller forestå deres værgemål, som hendes sl. husbond før hende har haft, men tilbød det til fornævnte næste slægt. og da Hans Madsen i Herslev var næst til at annamme værgemålet, befalede slotsfogden det
 
** varsel til slotsherren og amtsskriveren imod vidner at svare

** navng. vidner, at 1662 var der ingen sæd til hofstaldens gårde i Almind og der kunne ikke fås landgilde eller skat, uden af 4 navng. bønder

(26)

** Christen Hansen Hår af Kalundborg efter varsel til Peder Iversen i Starup fremlagde hans pantebrevs tingsvidne 28/6 1662 på 101 sld. mod pant i 2 boelshuse i Starup. Peder Iversen svarede, at da han ikke er i stand til at betale pengene, må Peder Hår nøjes med pantet

(28)

** Hans Nebels tiltale imod Hans Andersen blev fremdeles opsat 3 uger

** Hans Jespersen, barnfødt i Stenderup, solgte og skødede til hr. Niels Nielsen Bøgvad og hans hustru Sofie Hansdatter, hans arvelod i hans fædrene bondegård i Stenderup, som han arvede efter sin sl. far Jesper Nielsen og mor Dorte Nielsdatter

(29)

** Hans Nebel i Bjert fordrede dom imod Maren sl. Bertel Hansens i Eltang for gæld efter opsættelse 11/3. desuden varsel til Anne Bertelsdatter Hans Markussens hustru i Kolding og Hans Bertelsen i Horskær imod dom at svare. Hans Bertelsen i Eltang svarede på mors vegne, at de andre interesserede i ejendommen burde have varsel før der går dom

** slutning til forskrevne dom: da Peder Iversen ikke har betalt efter pantebrevet 101 sld., bør de pantsatte bondeboeler følge Peder Hår

8/4 1665.

(30)

** varsel til Niels Tomsen i Dons at svare slotsfogden her i dag, som beskyldte ham imod KM forordning at have gjort forprang på øksne, som han havde solgt til en Bremer købmand fået betaling og drevet gennem tolden, hvortil han svarede, at Henrik Jørgensen i Viborg satte en okse ind hos ham, som var blevet lam under driften, som han gav ham fuldmagt til at sælge, som han påstod han kunne bevise. opsat 3 uger 

 ** varsel til alle de Bjert bymænd gårdmænd og boelsmænd at svare husfogden, som beskyldte dem for de lader deres skovparter forhugge og ikke efterkommet deres videbrev med hegn og fred, og mente hvis de ikke efterkom det, burde de stå til rette. opsat 6 uger

** varsel til Mads Andersen Møller i Starup Christen Nielsen i Fredsted og Peder Mortensen sst. at svare delefogden

** delefogden spurgte Mads Andersen og Christen Nielsen, hvorledes de ydede smørskyld, da den gård Mads Andersen påboer står for 8 pd. smør, som de yder tilfælles, hvortil Mads Andersen svarede, at han ydede 4 pd. og Christen Nielsen svarede at han og de, der boer på den anden halvpart ydede 4 pd smør

(31)

** varsel til Hans Hansen Nebel i Bjert imod vidner at svare Hans Andersen i Bjert

** delefogden og herredsskriveren vidnede, at de havde været i Bjert for at forlige Hans Hansen Nebel og Hans Andersen om deres tvistighed, og da sagde Hans Hansen, om han ikke kunne nå sin svoger Hans Andersen med gældsfordring til tinget, da havde han en håndskrift på ham, som han ville bruge, hvortil hans hustru Hans Andersens søster Maren Andersdatter svarede sin husbond, at det skulle han ikke gøre, idet håndskriften var af de håndskrifter, han havde Maren Bertels håndskrifter for i Eltang og Hans Andersen bekræftede, at den håndskrift, Hans Hansen tiltaler ham for, har hans konemor Maren Bertels udgivet hendes håndskrift til ham på, og som hun tiltales af Hans Nebel for, som er med hendes forpligt betalt, men Hans Nebel forholder ham den ulovligt

** Tomis Ravn gartner på Koldinghus et syns afsigelse. varsel til den forrige gartner i KM urtehave sl. Peder Sørensens hustru Maren Hansdatter og hendes børn imod syn at svare

** syn på hvorledes haven med gartnerens bolig er holdt ved lige

(33)

** Søren Jensen Kordsen i Mejsling på Jens Dues børns vegne et skifte i Starup efter sl. Terkel Olufsen og hans hustru Maren Madsdatter, som bortdøde i ufredstiden i deres efterladte bondegård i Starup i overværelse af Anders Andersen Møller i Dons mølle på sin hustru Kirsten Jensdatters vegne Hans Jensen på sine egne vegne Jørgen Jensen i Vork på sin hustru Kirsten Jensdatters vegne og Mads Jensen med sin frænde og formynder Søren Jensen Kordsen i Mejsling. registrering 25/4 1661 fremlægges. bortskyldig gæld fordredes, både sl. Terkel Olufsens og hans formand sl. Jens Dues børn fremlagde deres stedfar sl. Terkel Olufsens forpligt af 21/7 1654, om at betale sl. Jens Dues gæld. varsel til Mads Pedersen i Vejle, Iver Jørgensen Due sst., Niels Hansen Due i Stubdrup, Mads Jepsen Due i Starup, Iver Hansen i Almind. landstingsvarsel til arvinger og kreditorer

(35)

** slutning på dom mellem Hans Nebel i Bjert og Maren Bertels: da hun ikke har løsøre til at betale gælden, bør han have indvisning i hendes bondegods

(36)

15/4 1665.

** varsel til Niels Simonsen i Gudsø imod dom at svare Jesper Madsen i Stenderup

** varsel til Hans Bertelsen i Eltang imod dom at svare Jesper Madsen i Stenderup

** Jesper Madsen beskyldte Niels Simonsen for 8 sld., hans far Simon Nielsen skyldte hans far Mads Madsen Beck. opsat 3 uger

** Jesper Madsen beskyldte Hans Bertelsen i Eltang for 10 sld. og en ørte rug. opsat 6 uger

** Las Pedersen i Viuf på egne vegne Søren Mogensen sst. på egne og bror Hans Mogensen og brorsøn Mogens Pedersens vegne, Mads Andersen i Håstrup på sin steddatter Maren Sørensdatters vegne tilstod at have lejet og forpagtet Peder Jensen Ravn i Håstrup den halve bondegårds jord i Håstrup, sl. Niels Pedersen påboede og fradøde, som ligger øde

(37)

22/4 1665.

** varsel til Hans Kuod i Håstrup imod dom at svare Peder Ibsen Smed i Fredsted, som beskyldte ham for 4 sld. lån. opsat 6 uger

** slotsherrens befaling til delefogderne og ridefogderne fremlægges, at de inden Phillippi Jacobi skal indfordre resterende arbejdspenge, så regnskabet ikke skal forsinkes, da han skal forlade amtet

(38)

** varsel til sandemændene Jens Hansen i Påby og Jens Jørgensen i Bramdrup Hans Hansen i Bjert og Hans Andersen sst., Jens Jepsen i Lilballe, Christen Iversen og Iver Iversen i Viuf, Hans Staffensen i Almind for deres tovs opkrævelse at svare

** lysningsseddel fra landstinget fremlægges, angående en pige Kirsten Christensdatter, som har tjent Rasmus Pedersen i Tyvkær. hvis bane sandemændene skal udlede, da hun er fundet død på marken

(39)

** varsel til Rasmus Pedersen i Tyvkær imod syn at svare

** syn på Kirsten Christensdatter, som er fundet død på marken ved siden af husbondens plov, som hun kørte. hun var blå ved højre øre og ned ad kinden, hvilket skyldtes et slag, som blev hendes bane. Christen Pedersen i Tyvkær på sin bror Rasmus Pedersens vegne svarede, at hans bror havde berettet, at da hun kørte ploven, trådte den ene hest af hammelen, og da hun ville hjælpe den tilbage, blev hun sparket af bæstets bagfod under øret, hvilket desværre er blevet hendes død

29/4 1665.

(40)

** varsel til Rasmus Pedersen i Tyvkær imod vidner at svare

** navng. vidner, at da de havde synet den døde pige Kirsten Christensdatter 7/4 om aftenen, da spurgte de Rasmus Pedersens hustru, hvor han var henne, hvortil hun svarede, at hun ikke havde set ham siden han kørte ud med et trug, og hun vidste ikke hvorledes, det var gået til med pigen

** varsel til stiftsskriveren og de Viuf kirkeværger Christen Iversen og Iver Iversen imod opsigelses vidne at svare delefogden

** delefogden Hans Nielsen og Iver Hansen i Viuf på egne og bymænds vegne opsagde den kirkeeng, som ligger på deres mark til Viuf kirke, som de hidtil har brugt

** delefogden fordrede dom imod Anders Pedersen i Tyvkær med flere for det kvæg, de havde haft i foder for Jens Madsen efter opsættelse 11/3, og som de var blevet forbudt at lade bortkomme, da han var udskrevet til soldat. Jens Madsens svar fremlægges, at han mener, han burde stævnes ved sit værneting, hvor han vil svare på tiltalen, da han ikke har begået nogen gerning, hvorfor der skulle gøres arrest i hans gods. Rasmus Svendsen i Tyvkær irettelagde sit hjemmelsbrev, at Christen Madsen i Søby og hans mor Bodel Jensdatter gør vitterligt, at hans søster Maren Madsdatter har fået 2 stude i medgift, som de er hende og hendes husbond Rasmus Svendsens fulde hjemmel til. derpå var skrevet at Jens Madsen har solgt sin svoger Rasmus Svendsen en ko, som han vil være hans hjemmel til, og desuden har han byttet en hest for en stud med hans svoger Peder Jacobsen. Anders Pedersen svarede, at de stude han havde af Jens Madsens, havde denne solgt Hans Madsen i Velling. slutning findes no 145

(42)

** varsel til Niels Iversen i Starup sl. Tomis Langs hustru sst. og Peder Gris i Viuf og Villads i Almind imod dom at svare Jens Sørensen i Fredericia, som beskyldte dem for diverse gæld. opsat 6 uger

** Elisabet sl. Poul Pedersens i Bjert et tingsvidne og skifteafsigelse. registrering og skifte efter sl. Poul Pedersen, som døde i ufredstiden i overværelse af hans efterleverske Elisabet Pouls og deres søn Iver Poulsen, som er sin egen værge, og hun berettede at have en datter Maren Poulsdatter, som tjente i København, og hjemme Elisabet, Karen Anne og Else Poulsdatter og deres næste frænder svogere og formyndere Hans Iversen i Eltang Hans Hansen Bull sst. Hans Andersen i Bjert og Hans Hansen Iversen sst. registrering. bortskyldig gæld fordredes. skifte

(44)

** Jens Tomsen Møller i Nebel mølle. syn på møllen, hvad der er brugt på den, samt brøstfældighed, som behøver reparation 

(45)

** herredsvarsel til menige herredsmænd imod skovsyn at svare delefogden

(46)

** syn på alle skove i herredet for hvad der er hugget uforevist siden sidste skovsyn Phillippi Jacobi 1664

(49)

6/5 1665.

** varsel til navng. sandemænd i herredet imod sandemænds opkrævelse for at gøre deres tov at svare

** varsel til Rasmus Pedersen i Tyvkær imod vidner at svare

** landstings lysningsseddel 12/4 fremlægges angående Kirsten Christensdatters død på marken og sandemændene skal her om gøre deres tov og udlede pigens bane

(50)

** Anders Pedersen Velling i Tyvkær vidnede, at han 7/4 pløjede på marken ved siden af Rasmus Pedersens mark, og da råbte Rasmus Pedersen ham til sig og klagede over, at hans hest havde slået hans pige Kirsten Christensdatter ihjel, da hun kørte ploven, og han havde ikke hørt, at de havde haft skænderi. Bertel Nielsen vidnede det samme

** Christen Pedersen i Tyvkær på sin bror Rasmus Pedersens vegne et tingsvidne. navng. vidner, at da Rasmus Pedersens tjenestepige var død på marken gik de derud for at se, hvorledes det var gået til, og de kunne de ikke se andet, end hun ved ulykkelig våde havde fået sin bane, og da klagede Rasmus Pedersen sig over ulykken, og de vidste ikke andet, end hun i levende live altid takkede Rasmus Pedersen og hans hustru for god omgængelse

(51)

** varsel til Maren sl. Bertel Hansens i Eltang og hendes søn Hans Bertelsen, som besidder gården, imod indførselsafsigt at svare

** 2 navng. selvejerbønder vidnede, at de var hos Maren sl. Bertel Hansens i den bondegård i Eltang, hvor hun har sin aftægt og krævede betaling for Hans Hansen Nebels gældsfordring, og de gjorde ham indvisning derfor

(52)

** syn til den halve selvejer bondegård i Nebel, sl. Keld Christensen og hans hustru Mette Nielsdatter påboede og fradøde, som har stået øde siden sidste fejdetid, og som Jørgen Andersen Hår i Nebel har tilforhandlet sig noget af arvingerne, nemlig Anders Christensen i Ågård og Hans Keldsen i Ferup. flg stævnes: Anders Christensen i Ågård Hans Keldsen i Ferup Else Jensdatter, som tjener ham, og hendes søskende og Anne Nielsdatter i Nebel

** varsel til slotsherren at svare Iver Nielsen i Herslev

(53)

** navng. vidner, at noget før jul afbrændte Iver Nielsens salshus af ulykkelig vådeild og hans gods og formue indebrændte, så han er kommet i største armod

** Jens Mikkelsen Smed i Herslev på sine egne vegne Hans Jensen i Herslev enemærke på sine stedbørn Peder Bertelsen og Maren Bertelsdatters vegne Jens Sørensen i Håstrup på sine egne og bror Hans Sørensens vegne gav Bertel Hansen i Håstrup og hans hustru Sidsel Pedersdatter afkald for arv efter hendes forrige husbond sl. Hans Hansen, som døde i fejdetiden og efterlod sig aldeles intet til skifte, så de kvitterede for videre skifte og jævning

** den sag Jesper Madsen i Stenderup har til Niels Simonsen i Gudsø fremdeles opsat 3 uger

20/5 1665.

** varsel til Anne sl. Peder Gødesens i Eltang og hans børn og arvinger Poul Pedersen og Maren Pedersdatter imod vidner at svare Hans Hansen Nebel i Bjert

(54)

** navng. vidner, at på skifte efter Hans Nebels bror Anders Jensen i Kolding, beholdt Hans Nebel så meget gæld, som Peder Hansen Gødesen i Eltang skyldte Anders Jensen, som blev tilsat ham idet han skulle være eftermålsmand. Peder Gødesens håndskrift til Hans Nebel fremlægges. Anne sl. Peder Gødesens svarede, at de intet skyldte ham, da det var betalt med 2 stude. opsat 8 dage

** vurdering af en hest, som Rasmus Pedersen i Bjert havde tilbudt øvrigheden, da den af sandemænd var oversvoret at have været hans tjenestepige Kirsten Christensdatters bane

** Hans Olufsen hos sin bror Anders Olufsen i Vilstrup et afkald. Mikkel Christensen i Stallerup gav Hans Olufsen afkald for det hans hustru Karen Christensdatter kunne tilfalde efter sin søster Hans Olufsens hustru Maren Pedersdatter

(55)

** delefogden fordrede dom imod Niels Tomsen i Dons efter opsættelse 8/4 om en okse, han havde solgt til en Bremer købmand, hvorimod blev fremlagt en missive fra Henrik Jørgensens hustru i Viborg Mette Olufsdatter, at når hendes husbond kommer hjem, som er udenlands med sine øksne, skulle Niels Tomsen få hjemmel god nok til samme okse

** varsel til alle navng. Viuf mænd og lodsejere samt markvogteren imod dom at svare Peder Ravn herredsskriver

** Peder Ravn gav last og klage over de Viuf mænd for de lader deres gærder ligge ugærdet for deres skov og om deres enghaver imod Håstrup fælled og deri indtager deres kvæg til besværing for ham og hans grander, eftersom for kort tid siden 4 af hans bæster var borte, hvilket forårsagede mangen eftersøgning, da han ikke vidste, hvor de var, og han eftersøger stadig de to, om de ikke efter gammel sædvane bør holde deres gærder ved lige og fremlagde en dom 27/5 1648 af den forrige herredsfoged sl. Anders Jørgensen i Nebel, hvori fremlægges tingsvidne, hvor navng. vidnede om markskelsgærde mellem Svinholts kær og Knivskær, som de Viuf mænd gærdede, og som de nu tildømmes at gøre. tingsvidne 2/12 1648 fremlægges, hvori vidnes, at nogle år før kejserens tid vedtog de Viuf mænd på grandestævne at rejse gærder fra Svinholts kær til Mikkels Knivskær. tingsvidne 11/12 1648 af Holmans herredsting fremlægges, hvori navng. vidner, at omtalte gærde ikke har været gærdet i 24 år, men før den tid har de Viuf mænd gærdet det. et skriftligt kundskab fra hr. Niels Lauritsen Riber sognepræst til Smidstrup fremlægges, hvori gammel Volborg Nielsdatter i Smidstrup barnfødt i Viuf i den gård Mogens Pedersen påboer for 60 år siden, vidnede, at de Viuf mænd lod kaste omtalte dige, og på diget satte de staver og ris hver for sin anpart. Peder Ravn mente, de burde holde gærdet ved lige, om de ville have deres skov i fred og så de Håstrup mænd kan lade deres kvæg gå i rolighed på deres egen fælled. opsat 6 uger

(57)

27/5 1665.

** varsel til delefogden Hans Staffensen i Almind imod dom at svare amtsskriveren på KM vegne, som mente, at han var pligtig at indfordre arbejdspenge både de gamle og de påbudne, eller derfor at lide tiltale. opsat 8 dage

(58)

** varsel til slotsfogden og Hans Iversen i Bramdrup imod syn og vidner at svare Iver Markussen i Bramdrup

** Iver Markussen i Bramdrup havde indstævnet sine grander for at vidne om han ikke på egen bekostning har opbygget 11 fag hus på den øde jord, han har fæstet af Hans Jessen sst., som ikke har skaffet ham tømmer sten eller tag imod fæstebrevets indhold, hvilket de bevidnede. Hans Jessen svarede, at han havde fået tømmer og frihed for det, han havde opbygget

(59)

** varsel til Hans Jessen i Bramdrup sl. Peder Jørgensen af Bramdrup hans barn og arving Anne Pedersdatter med oldefar og formynder Peder Sørensen Buch i Skærup imod dom at svare slotsfogden. ved landstinget er stævnet Hans Jessens brødre Jens Jessen og Iver Jessen, som er udenlands, imod dom at svare slotsfogden, som irettelagde sl. Peder Jørgensens håndskrift af 1651 på 100 sld. til Jes Hansen i Bramdrup. købebrev af 1665 fremlægges, at Hans Jessen har solgt slotsfogden denne gældsfordring, som han må søge i sl. Peder Jørgensens ejendom, som er ødelagt i fejdetiden, hvortil Anne Pedersdatters oldefar svarede, at hun kunne ikke indløse gældsfordringen, da hun intet løsøre arvede. opsat 8 dage
 
(60)

** varsel til Søren Christensen, som tjente Poul Antoni, imod dele at svare Poul Antoni, som beskyldte ham for at være rømt af hans tjeneste. drengens stedfar Niels Christensen i Smidstrup svarede, at drengen havde opsagt tjenesten rettidigt, idet stedfaderen selv havde brug for ham. opsat 14 dage

** varsel til menige Herslev Tolstrup og Højrup bymænd imod dom at svare Herslev kirkeværger Jens Nielsen i Tolstrup og Tyge Jensen i Herslev, som beskyldte dem for resterende kirketiendekorn, som sognemændene har i fæste. opsat 14 dage

(61)

** Jesper Madsens sag med Hans Bertelsen i Eltang bevilget opsat 8 dage

** Joen Jepsen berettede at have fået varsel for Iver Iversen i Viuf, som ikke er mødt, hvorfor han bør give nyt varsel

** husfogden advarede så mange, som vedkommer at gærde om slottets have, at de færdiggør dem med det første, såfremt de ikke vil straffes

** varsel til Anders Hansen i Bjert med flere imod dom at svare Eltang kirkeværger, som beskyldte dem for deres restancer til kirken 1665. dom: de bør betale inden 15 dage

** Iver Madsen i Stenderup fordrede dom efter opsættelse 15/4 over Niels Simonsen i Gudsø for gæld, hans far sl. Simon Nielsen skyldte hans far Mads Madsen, hvorimod han fremlagde sit svar, at hans fars formue blev frarøvet ham af fjenderne, og han måtte tage faderen til sig i hans alderdom og bekoste hans begravelse, så mener han sig fri for tiltale, eller alene hans broderlod at betale. dom: han dømmes ikke til at betale mere af hans fars gæld til sl. Mads Beck end hans broderlod og det inden 15 dage

(62)

** varsel til Niels Hansen, som havde tjent Peder Ravn, imod dele at svare Peder Ravn, som beskyldte ham for rømning af hans tjeneste. herredsfogden udstedte dele over ham

(63)

** Hans Nebel i Bjert fordrede dom imod sl. Peder Gødesens hustru og arving for gældsfordring efter opsættelse 20/5 og irettelagde dom 15/8 1663. Anne sl. Peder Gødesens ved ed fragik gælden, som blev betalt med 2 stude. dom: som hans forrige, at hun tilfindes ikke at lide tiltale
  
3/6 1665.

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd at svare imod det slotsfogden amtsskriveren eller delefogden har på KM vegne at forrette

** varsel til amtsskriveren på KM vegne imod syn at svare slotsfogden

(64)

** syn på dyrehaven, hvori der ikke var hugget nogen store træer uforevist, men nogle risbøge til gærdsel og staver

** Jesper Madsen i Stenderup fordrede dom imod sin hustrubror Hans Bertelsen i Eltang for det, han har lovet ham efter opsættelse 15/4 og fremlagde en kontrakt af 1663 angående medgift til hans søster Anne Bertelsdatter på 100 sld. og 1 par heste, hvorpå der rester 29 sld., samt 10 sld. og 1 ørte rug, han har lovet ham derud over, hvortil Hans Bertelsen svarede, at han ikke mente, han havde lovet ham dette, og hans mor Maren Bertels ved ed berettede, at han lovede det, såfremt hans midler blev bedre end Jesper Madsens. dom: han bør betale resten 29 sld.

(65)

** underskriveren fordrede dom over delefogden for resterende arbejdspenge efter 8 dages opsættelse og fremlagde amtsskriverens indlæg, hvori delefogderne befales at indfordre arbejdspengene. Hans Staffensen svarede, at der var noget til rest hos forarmede, som han ikke kunne få. dom: han bør gøre regnskab derfor

(66)

** slotsfogden fordrede dom på indførsel efter 8 dages opsættelse i sl. Peder Jørgensens ejendom i Bramdrup. navng kreditorer er stævnet. dom: han bør have indførsel for sin gældsfordring på 100 sld.

(67)

** syn på gærderne om Bjert enge og mader. slotsfogden irettelagde sit indlæg, at de Bjert mænd burde holde deres gærder ved lige efter deres vide og vedtægt og stå til rette for den skade, der derover kan forårsages, og de bør ikke have udenbys kvæg på græsning, men kun indenbys, og han tilbyder at betale for det, han har udover sin lod. opsat 6 uger

** varsel for slotsporten, om nogen på KM vegne ville svare imod vidne

** navng. vidner, at Rasmus Pedersen i Tyvkær ikke fik sået havresæd, på grund af tvistigheden med hans tjenestepiges ulykkelige død ved hans plov, og hans hustru har ligget på sin sygeseng, så han er kommet i stor fattigdom

(68)

** Peder Jepsen Smed i Fredsted fordrede dom imod Hans Jensen Kuod i Håstrup for 3 rdl. efter opsættelse 22/4. Hans Kuods søn Iver Hansen berettede, at hans far havde forfald men mente, Peder Smed burde fremlægge bevis. dom: Hans Kuod frifindes indtil anderledes bevises

** slotsfogden formente at så mange, som har begået uforevist skovhugst i deres skove, bør betale deres bøder derfor. navng. fremfører deres indvendinger. dom: de bør betale deres bøder

(69)

** navng. vidnede, at de med herredsfogden var i Herslev Højrup i sl. Ebbe Madsens gård for at gøre delefogden indvisning for en gældsfordring, han havde fået af sl. Jens Poulsen i Møsvrå i sin gælds betaling, som fremlægges. dom 13/2 fremlægges. da alt løsøre var stjålet af fjenderne, blev der gjort indvisning. varsel til Anne Ebbesdatter, der tjener i Møsvrå. landstingsvarsel til sl. Ebbe Madsen og hustru Maren Poulsdatter deres børn Niels Jørgen Ebbesen samt deres kreditorer

(70)

10/6 1665.

** varsel til menige Herslev sognemænd imod dom at svare slotsfogden, som beskyldte dem for at have siddet overhørig og ikke kørt KM vildsvineflæsk fra skovrideren i Rønshave Morten Hering til Kolding, så skipperen blev forsinket, så der måtte gøres ny akkord med ham, hvorfor han mente, de måtte svare til de omkostninger deres forsømmelse havde forårsaget samt betale deres bøder. opsat 3 uger

(71)

** slotsfogden beskyldte Herslev sognemænd for de gærder, det tilkommer dem at forfærdige om KM urtehave ved Koldinghus, hvorfor de bør stå til rette

** varsel til Starup bymænd og lodsejere imod syn og vidner at svare amtsskriveren på KM vegne

** syn på den ødegårds toft i Starup, som Hans Tomsen er fradraget, som ikke er gærdet, og græsset er opædt. navng. vidner, at da den ikke var gærdet græssede de derpå med deres bæster som andre steder i deres vang, skønt de var advaret derom på grandestævne, at Tomis Andersen underskriver havde lejet al jord til ødegården, så de skulle holde jorden i fred, hvortil de svarede, at de havde betalt skat af det øde gods som for deres eget og kørt ægter for det som for deres eget

(72)

** navng. vidner, at Christen Madsen i Starup kom til dem ved den ødegårds toft, Hans Tomsen havde i fæste og sagde, at han intet havde med husfogden at bestille og passede intet for ham

** varsel til menige Tolstrup bymænd og lodsejere imod syn at svare Peder Jensen i Tolstrup, som begærede synsmænd til et stykke jord på Tolstrup mark.

(73)

** varsel til Hans Kuod i Håstrup og Tøger Christensen imod dom og vidner at svare Christen Iversen og Iver Iversen

** navng. vidner, at der kun har været sået lidt i Hans Kuods ødegårds jord på Viuf mark siden ufredstiden, undtagen i år, hvor der er sået i hvert fald, hvorfor han bør betale sin anpart tiende, som han er anslået for. opsat 6 uger

** varsel til Anne sl. Mads Hansens i Herslev med sin husbond Joen Jepsen samt hendes børn imod vidner og dom at svare Iver Iversen i Viuf

** Søren Mogensen i Viuf vidnede, at han fik 15 sld. af Hans Mikkelsen i Håstrup, som var værge for hans hustru Margrete Hansdatter, som hun fik i arv efter hendes sl. far på en søsterlod, men han vidste ikke om Mads Hansen i Herslev annammede lige så meget på hendes søster Mette Hansdatters vegne. andre vidner, at Karen Hanskone leverede 15 sld. Mads Hansen i Herslev. Iver Iversen mente Joen Jepsen burde betale det, der rester af hans hustrus arvelod. opsat 6 uger

(74)

** varsel til Jesper Madsen i Stenderup imod dom at svare sin svoger Hans Bertelsen i Eltang, og fremlagde hans forpligt til at give sin fæstemø Anne Bertelsdatter skøde på halvparten af hans selvejer bondegård i Stenderup samt at give hendes bror Hans Bertelsen skøde på hendes anpart i den bondegård i Eltang, hun er barnfødt på. opsat 6 uger

(75)

** registrering vurdering og skifte i Ågård efter sl. Mourits Olufsen i overværelse af hans hustru Karen Jørgensdatter med sin bror Christen Jørgensen i Hedegård i Oddum sogn og den sl. mands søsterdatter og arving Maren Iversdatter med husbond Mads Ibsen i Lem og Gertrud Andersdatter med husbond Jep Andersen i Fredsted, som berettede at have 2 børn med hendes forrige husbond Christen Olufsen, den sl. mands bror, nemlig Oluf Christensen og Christen Christensen, som i fejdetiden er kommet udenlands og ikke vides om de er levende eller døde, og i fald de er døde, er Maren Iversdatter eneste arving. registrering. bortskyldig gæld fordredes. udlæg til kreditorer

(78)

17/6 1665.

** varsel til delefogden at svare Tomis Mortensen underskriver på KM vegne, som tog 1.ting til delefogden for dele for regnskab for arbejdspenge

** varsel til Søren Møllers datter Maren Sørensdatter med flere imod vidner at svare slotsfogden

(79)

** navng. vidner, at der blev opsat gærde mellem slotssøen og spøldammen, som straks samme dag var nedbrudt og stavene kastet i vandet, og da de spurgte Maren Peder Gartners pige Dorte, hvem der havde opbrudt gærdet, svarede hun, at hvad en har gjort, det var de alle lige gode om. ydermere vidnede de, at samme dag, før gærdet var blevet opbrudt, da sloges malkepigerne, der kom fra dyrehaven, med portneren. Søren Møller spurgte om nogen havde set hans datter havde opbrudt gærdet eller sloges med portneren, men ingen svarede

** varsel til alle Starup bymænd imod dom at svare Tomis Mortensen underskriver på KM amtsskriveren og egne vegne

** varsel til Peder Ibsen Smed i Fredsted imod beskyldning at svare kaptajn Lytzow

** slotsfogden vidnede, at han hørte Peder Ibsen sagde, at hans svend var på Nygård og havde givet kaptajnen 1 rdl. for han blev slettet af soldaterrullen. andre havde hørt det samme

(80)

** varsel til Staffen Hansen med sin far Hans Staffensen, Niels Iversen med sin far Iver Hansen, Las Pedersen med sin far Peder Lassen med flere i Almind imod dom og beskyldning at svare hospitalsforstander Jens Nielsen, som fremlagde hospitalets jordebog, som formelder, at hospitalets tjenere i Almind kun skal give årligt 4 sld. arbejdspenge og desuden holde gærderne ved lige om hospitalet, kålhaven og andre hospitalets gærder, hvormed de har været forsømmelige, om de ikke bør stå hospitalet og de fattige til rette for den skade, de af svin og kvæg har lidt på deres jorder og for deres modvillighed have deres fæste forbrudt, hvortil de svarede, at de havde gærdet om kålhaven og lammehaven, mere har de ikke tilforn gjort, og mente sig fri for tiltale. opsat 6 uger

(81)

** Hans Jessen i Bramdrup fremlagde landstingsvarsel til hans brødre Jens Jessen og Iver Jessen, som skal være udenlands for lovbud og skøde på deres fædrene bondegård i Bramdrup, Iver Markussen påboer, hvorefter han 3. ting lovbød gården, hvorimod slotsfogden bød sølv og penge. varsel til Iver Markussen, om han havde noget at svare dertil

** varsel til samtlige Tolstrup bymænd og lodsejere imod vidne på ulovlige veje og stier at svare

** Jens Nielsen i Tolstrup 3. ting forelagde en ulovlig vej over hans jord og forbød alle at færdes der under straf

** varsel til menige bymænd og lodsejere i Tolstrup at svare imod syn på deres mark til et stykke jord

** syn på Tolstrup mark, hvor lodsejerne viste hver sin lod i et fald, og der var pløjet ind i den gårdslod, Peder Jensen påboer

(82)

** varsel til Christen Christensen i Fredsted imod dom at svare Jørgen Nielsen i Viuf, som beskyldte ham for en kåbe, han havde lånt hans hustru, som han bør skaffe ham igen. opsat 14 dage

** varsel til kirkeværgerne til Viuf kirke Christen Iversen og Iver Iversen i Viuf, imod vurderings afsigt og tilbud at svare Jens Mikkelsen i Viuf

** vurdering af tømmer, som med nam er taget fra Jens Mikkelsen for resterende tiendekorn til kirken, og han tilbød nu at ville betale med penge, hvortil kirkeværgerne svarede, at han skulle have indløst det, før det blev taget fra ham, idet det lå længe hos ham efter udvurderingen skete

(83)

** Frederik Nielsen i Håstrup fordrede dom på sin svoger Poul Antonis vegne over Søren Christensen, som er rømt af hans tjeneste. han mødte med sin stedfar Niels Christensen og mente han ikke var sin egen værge, og de havde ham selv fornøden. dom: han skal straks forføje sig i sin tjeneste igen, eller derfor lide dele

** varsel til alle Bjert bymænd og lodsejere at svare slotsfogden

** husfogden 3. ting forelagde alle vrinske heste, som findes på Bjert mark blandt deres hopper, og forbød alle at have dem der

** husfogden 3. ting forelagde al ulovlig sæd, som er ført i de øde gårdes jorder imod hjemmel og minde

** husfogden begærede 3. ting dele over Staffen Hansen i Lilballe med flere. hver for 1 skp. byg, de resterer med til ham

** Tomis Mortensen underskriver på Koldinghus satte i rette, at da det bevises at Jens Sørensen Hatting i Starup med flere har ladet deres bæster opæde en enghave til den gård i Starup, Hans Tomsen fradrog, som han og Christen Madsen i Starup har lejet ifølge amtsskriverens seddel, som fremlægges. opsat 6 uger

(84)

** Herslev kirkeværger Jens Nielsen i Tolstrup og Tyge Jensen i Herslev fordrede dom over så mange i sognet, som resterer med kirketiendekorn efter fortegnelse, som fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage

(85)

** skifte og deling hos Jens Madsen i Tolstrup efter hans sl. hustru Karen Madsdatter, som bortdøde i fejdetiden, i overværelse af hendes børn ved sin første mand, nemlig Mads Poulsen 18 år og derfor sin egen værge med Poul Tygesen i Torp, som hidindtil havde været hans formynder og hans søster Birgitte Poulsdatter med formynder Niels Tygesen i Kongsted og den sl. kvindes børn ved Jens Madsen, nemlig Poul Jensen og Else Jensdatter med deres svoger Niels Poulsen i Herslev. registrering og vurdering. bortskyldig gæld fordredes. skifte mellem arvingerne, idet pigerne skulle gå i lige skifte med deres brødre

(87)

** delefogden fordrede dom på Jens Sørensen og hans hustru Maren Poul Bagers vegne af Fredericia over Niels Iversen i Starup med flere for gæld efter opsættelse 29/4. Niels Iversen krævede bevis

26/6 1665.

** varsel for slotsporten til stiftsskriveren imod opsigelse af kirkeværgemål at svare Christen Iversen og Iver Iversen, som 3. ting opsagde deres kirkeværgemål, som de havde haft i 3 år efter recessen med stor besværlighed, og derfor ikke ville have mere dermed at bestille

** varsel til slotsfogden og Peder Gris i Viuf imod vidner at svare Mads Knudsen i Viuf

** Anders Jørgensen ridefoged til Koldinghus, som begærede varselsmænd indskrevet over hr. Albret i Starup, men hr. Albret Jacobsen mødte og indskød sig under gejstlig ret

(88)

** Mads Knudsen i Viuf fremlagde en skriftlig kundskab af Mads Simonsen i Erritsø, som har boet i Viuf i Søren Bundes gård i 20 år, angående de jorder, der har været brugt til gården, og han mindes 40 år og i den tid har der ikke været betalt særskyld mere end 1 dlr. årligt til Koldinghus. navng. i Viuf, der mindes mange år, vidner at forskrevne jord har været brugt til det boel, Mads Knudsen påboer

** Søren Nielsen i Lilballe på sin hustru Maren Christensdatters vegne gav hendes far Christen Pedersen i Lilballe afkald for arv efter sin mor sl. Else Jensdatter, som boede og døde i Lilballe

(89)

** Søren Nielsen og Christen Pedersen i Lilballe kendte sig at være enige om omtalte arvepart.

** navng. vidner, at hospitalstjenerne i Almind har ikke gærdet mere end for kålhaven og lammehaven ved hospitalet før forstanderen Jens Nielsen pålagde dem det oven i anden udgift

** Hans Jessen i Bramdrup solgte og skødede til slotsfogden sin bondegård i Bramdrup, Iver Markussen påboer

(90)

** varsel til Mads Mortensen i Højen, Jørgen Mikkelsen i Bramdrup med flere imod dom at svare Staffen Christensen i Kolding og Hans Nebel i Bjert på egne og medinteresseredes vegne, som ved landstinget havde givet varsel til sl. Poul Jensen af Bramdrup hans arvinger Anders Poulsen, Søren Poulsen, Sidsel og Anne Poulsdatter enten inden eller udenlands. sl. Poul Jensens håndskrifter fremlægges. registrering 16/5 1663 efter sl. Poul Jensen og hustru sl. Mette Andersdatter fremlægges, at ovennævnte gældsfordringer er krævet, og da der intet løsøre fandtes, kunne de søge gældsfordringerne i ejendommen. opsat 14 dage
  
(92)

1/7 1665.

** varsel til Søren Sørensen Storm, tjener til Nygård, og husbondens fuldmægtig på stedet Herman Breckling imod dom at svare delefogden på KM vegne, som beskyldte ham, at da han var udskrevet til soldat, da han var hos Peder Smed i Fredsted og optaget i rullen, formente derfor han burde indstille sig under kompagniet eller straffes som den, der overtræder og foragter KM forordning. ingen mødt til gensvar. opsat 14 dage

** varsel til Jacob Nielsen, som berettede at have hjemme i Honum i Hvirring sogn samt Tomis Madsen af Bregning imod vidner at svare, da de er truffet på Håstrup gade med en hest, som Tøger Christensen i Håstrup vedkender sig, og som blev stjålet for 3 år siden

** Tøger Christensen havde med sin inden tinget en 12 års hest, som en mand Jacob Nielsen kom ridende på til Håstrup, som var hans frastjålne hest, og han var så længe i Håstrup til hans svoger Tomis Madsen af Bregning kom og vedkendte sig hesten, som han havde lånt Jacob Nielsen, og han slog en fjeder på den og beholdt nøglen og lovede dertil at ville svare. navng. Håstrup mænd vidnede, at det var Tøger Christensens hest, som han havde købt af Hans Pedersen i Smidstrup, og som blev frastjålet ham sammen med en anden hest, så han havde kun et føl igen. navng. vidnede, at de på Håstrup gade forbød Tomis Madsen i Bregning at komme fra hesten, før den kom for tinget, men han havde ikke tid dertil men lovede at møde på tinget og tage fjederen af hesten, såfremt han ville være en ærlig mand, men han mødte ikke

(93)

** Jens Mikkelsen Basse i Viuf efterlyste en ko, som er blevet borte af hans gård i hans fraværelse, hvortil Christen Iversen i Viuf med flere svarede, at de havde frapantet ham koen for resterende kirketiende for næst forleden år, da de samtlige sognemænd havde fæstet tienden

(94)

** varsel til menige Tolstrup bymænd og lodsejere imod vidner at svare Peder Jensen i Tolstrup

** navng. vidner, at de stykke jord på skovskiftet i Hørløkken, som er pløjet, og Peder Jensen har haft syn på, falder i den halve gårds lod, Peder Jensen påboer, som de også har synet i hans formand sl. Niels Jepsens tid, og de har ikke hørt, at jordstykket skulle være afhændet

** varsel til Peder Madsen i Tolstrup imod dele at svare Peder Jensen, som beskyldte ham for en hynde, han havde lånt ham. opsat 8 dage

** varsel til stiftsskriveren samt Eltang kirkeværger Hans Jensen i Stenderup og Knud Terkelsen i Lilballe imod vidner at svare

** Jep Staffensen i Bjert med flere navng. som på egne og en del bymænds vegne opsagde den kirkejord, de har haft i brug på Bjert mark

(95)

** Peder Ravn fordrede dom efter opsættelse 20/5 angående gærderne mellem de Viuf mænd og ham og Håstrup bymænd, og han mener ydermere, at de Viuf mænd ikke er mægtige at indtage deres kvæg i deres fællesskov, når der intet markskelsgærder findes, under delemål. dom: de Viuf mænd bør holde deres gærder ved lige, om de vil have deres skov i fred, og de bør heller ikke indtage de Håstrup mænds kvæg

** Tomis Mortensen underskriver fordrede dom imod Jens Sørensen Hatting i Starup med flere for den engbjergning, som de har ladet deres bæster opæde. opsat 6 uger

** delefogden på KM vegne påmindede så mange i herredet, som resterer med arbejdspenge, at de ufortøvet lægger dem fra sig, eller også de udlæg som er gjort hos dem, så han kan være undskyldt hos øvrigheden. i lige måde dem, der resterer med smørlandgilde, at de også leverer det, såfremt de ikke vil betale med penge

(96)

8/7 1665.

** varsel til menige Starup bymænd imod syns afsigt at svare Tomis Mortensen underskriver

** syn i Starup på den ødegårds toft, Hans Tomsen er fradraget, at sætte og taksere, hvor mange læs hø, der kunne blive, når den var ved sin fulde grøde, som de mente kunne være 6 læs hø

** varsel til Mads Knudsen i Viuf Mads Hansen Udsen og Hans Hansen sst. Mads Simonsen i Erritsø og Tøger Christensen i Håstrup imod vidner at svare Peder Gris i Viuf

** navng. vidner, at Mads Simonsen og Søren Bunde, som efter hinanden har boet på det boel i Viuf, Mads Knudsen påboer, har årligt givet til Peder Grises far sl. Hans Gris af det boel og jord 1 gås og 1 slmk. og har holdt et gærde ved lige

(97)

** på amtsskriverens vegne fordredes 4. ting over delefogden for at gøre regnskab over resterende arbejdspenge, hvilket han forpligter sig at gøre inden 8 dage, enten at klarere med rede penge eller udlæg

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd imod dom for resterende smørlandgilde at svare til tinget

** delefogden satte i rette og formente så mange, som resterer med deres smørlandgilde, bør betale deres restans med penge. dom: de bør betale inden 15 dage

(98)

** varsel til Peder Hår i Starup imod dom at svare Jens Høg, som beskyldte ham for smørlandgilde, som han er tillagt med anden landgilde at nyde af den gård Peder Hår påboer for sin bestilling. opsat 8 dage

** delefogdens dom på Jens Sørensen og hans hustru Maren Poul Bagers vegne er sluttet således: da der fremlægges udtog af Jens Sørensens og hans formand sl. Poul Bagers regnskabsbog for det, de er pligtige, som ikke benægtes, bør de betale inden 15 dage

** slutning til den dom imellem Jens Mikkelsen i Viuf og kirkeværgerne sst: da kirkebogen ikke fremlægges, og det ikke modsiges, at kirken skylder sl. Mikkel Basse penge efter skiftebrev, så bør arvingerne have deres bondegårds tiende afkortet i summen, indtil kirken har afbetalt dem

15/7 1665.

(99)

** varsel til samtlige Viuf bymænd imod dom at svare slotsfogden

** slotsfogden satte i rette og mente, at da Jens Mikkelsen i Viuf har lyst efter en ko, som det viser dig, at bymændene har frapantet ham for resterende kirketiende, men det bevises med dom, at han er frikendt for tienden, som skal afkortes i kirkens gæld til hans sl. forældre, mener han de har forseet sig imod al lov og ret, eftersom loven siger, at man skal tale og ikke tage sig til rette. opsat 6 uger
 
** Las Jensen i Herslev og hans stedsøn Peder Jensen tilstod at de har gjort akkord om den krongård, de begge har i fæste, således at enhver skal have halvparten al alt

(100)

** den sag Jens Høg har imod Peder Hår i Starup er endnu opsat 8 dage

** den sag delefogden har imod den karl af Nygård er endnu opsat 8 dage

** varsel til Hans Hansen Torsen i Bramdrup imod dom at svare Mads Mortensen i Højen

** Mads Mortensen beskyldte Hans Torsen for hans gæld til hans datterbarns far sl. Johan Bull i Lilballe efter håndskrift, som fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage

(101)

** varsel til Tomis Madsen i Bregning imod dom at svare Tøger Christensen i Håstrup

** Tøger Christensen fremlagde et tingsvidne 1/7 om den hest, han havde vedkendt sig at være stjålet fra ham og er tilvidnet ham efter samme tingsvidne, om den ikke uden videre trætte bør være ham følgagtig. Tomis Madsen fremlagde tingsvidne 10/7 af Holmans herredsting, at navng. havde beset hesten hos Tøger Christensen og bevidnede, at det var den hest, som fandtes i boet efter Tomis Nielsens formand sl. Niels Pedersen og som Tomis Nielsen købte efter skiftebrev 13/11 1663, som fremlægges, hvorefter han mener at være kommet lovligt til hesten

(102)

22/7 1665.

** varsel til Søren Markussen i slotsmøllen imod dom at svare amtsskriveren på KM vegne, som gav ham til sag for fjerdeparten at mølleskylden efter afslag fra 1662-63 samt for den halve landgilde 1663-64 og fuld landgilde 1664-65, som ikke er leveret og han bør betale med penge, hvortil han svarede, at han havde ydet en del til lensmanden og begærede opsættelse til han kunne få bevis. opsat 3 uger

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd imod beskyldning at svare

** varsel til Iver Staffensen i Bjert imod klage syn og vidner at svare slotsfogden

(103)

** Niels Olufsen i Tavlov Nebel fremkom med sin datter Anne Nielsdatter, som var kommet i tjeneste med Iver Staffensen i Bjert, og han havde befalet hende at grave en rende i gården, hvilket hun ikke kunne gøre ham til måde, hvorfor han slog til hende med en træskovl, så det yderste led på hendes lillefinger blev slået af. der var blevet gjort forlig, således at han skulle give hende en ko samt underholde hende til fingeren var lægt, hvilket han ikke havde efterkommet. synsmænd havde synet pigen og fremviste det afslåede fingerled

** varsel til Niels Tomsen i Dons imod dom at svare Frands Christensen i Kolding, som beskyldte ham for 3 rdl, som Niels Tomsen sagde var betalt

** varsel til Rasmus Svendsen i Tyvkær imod vidner at svare Peder Christensen Hejls i Tyvkær

** navng. vidner at for 2 år siden overværede de forlig mellem Peder Christensen og hans hustrubror Rasmus Svendsen om det boel, denne påboer, og da udtog Peder Christensen af boelets jord 2 agre i toften imod nogle stykker af Peder Christensens gårds jord

(104)

** varsel til Jørgen Pedersen i Bjert imod dom at svare husfogden

** slotsfogden irettesatte og mente at da Jørgen Pedersen ikke havde opbygget det boel, han havde fået i fæste, burde han derfor miste sin indfæstning og stå til rette for resterende redsel, hvortil han svarede, at han havde indgærdet kålgården og humlegården og ville bygge derpå inden jul. med bevilling opsat 8 dage

** den tiltale husfogden har til de Højrup mænd er fremdeles opsat 8 dage
 
** Hans Bertelsen i Eltang fordrede dom imod sin svoger Jesper Madsen i Stenderup efter opsættelse 10/6 , hvorimod Jesper Madsen svarede, at da Hans Bertelsen tiltaler ham for det skøde, han har lovet sin hustru på sin halve bondegård, så vedkommer det ikke ham, da han efter han er kommet i ægteskab med Hans Bertelsens søster, er hendes rette værge, og skødet kan han først give hende, når hans brødre kommer hjem fra udlandet og giver ham skøde på deres anparter i deres fædrene gård, og det skøde og afkald han derimod har lovet Hans Bertelsen, vil han efterkomme, når det har været lovbudt, og desuden mener han, at Hans Bertelsen bør stille ham tilfreds efter sin forpligt. købebrev dateret 14/4 1665 fremlægges, at Jesper Madsens brødre Tomis Madsen og Mads Madsen på egne og søster Else ? Madsdatters vegne har solgt ham deres parter i deres fædrene bondegård i Stenderup

(106)

** Iver Iversen i Viuf fordrede dom imod Joen Jepsen i Herslev og hans hustru Anne Tomisdatter efter opsættelse 10/6. dom 5/3 1664 fremlægges. Joen Jepsens svar fremlægges, at da Iver Iversen vil have dom for værgemål, hans sl. formand Mads Hansen har haft for hans hustru Mette Hansdatter, men det med dom 16/8 1662 bevises, at sl. Hans Jensen af Håstrup var hendes værge efter sl. Mads Hansens død, og hans arvinger har betalt hendes børnepenge, så mener de sig fri for tiltale. dom 16/8 1662 fremlægges. skiftebrev 25/3 1657 efter sl. Mads Hansen fremlægges. dom: de bør være fri for tiltale

(108)

** slutning til dom mellem Hans Bertelsen og Jesper Madsen: Jesper Madsen bør efterkomme sin forpligt om skøde og afkald til Hans Bertelsen, når han begærer det, og han bør efterkomme sin forpligt til sin hustru

** slutning til dom mellem Tøger Christensen i Håstrup og Tomis Madsen i Bregning: da Tøger Christensen efter loven har tilvidnet sig hesten, som han har vedkendt sig, bør den være ham følgagtig

** Viuf kirkeværge Iver Iversen fordrede efter opsættelse 10/6 dom over Hans Jensen Kuod i Håstrup for tiendekorn af den halve ødegård i Viuf sl. Søren Germandsen har påboet, hvorimod han fremlagde sit svar, at han ikke har haft med at gøre gården før 1664, da den blev udlagt til officererne. fuldmagt til Hans Kuod til at bortleje agrene fremlægges. dom: han bør kun give tiende fra den tid, hans hjemmel beviser
 
(109)

29/7 1665.

** den dag husfogden havde imod de Højrup mænd. opsat 8 dage

** varsel til Iver Staffensen i Bjert imod dom at svare slotsfogden, som mente han burde betale sine bøder til KM for den piges finger, han slog enden af. opsat 8 dage

** varsel til Hans Bertelsen i Horskær, Hans Bertelsen i Kolding Hans Markussen og hans hustru Anne Bertelsdatter, Hans Andersen i Bjert og hans hustru Mette Bertelsdatter og Hans Bertelsen i Eltang imod lovbud at svare Jesper Madsen i Stenderup

(110)

** Jesper Madsen i Stenderup 3. ting lovbød den arvepart hans hustru Anne Bertelsdatter er tilfaldet i den bondegård i Eltang, hendes forældre har påboet

** varsel til Christen Hansen Hår af Kalundborg imod vidner at svare Peder Iversen i Starup

** navng. vidner, at de var med fornævnte Peder Iversen til forlig mellem ham og fornævnte Christen Hår om den gældsfordring og værgemål hans formand sl. Peder Olufsen havde haft for Anne Sørensdatter, således at Peder Iversen forsikrede ham på ny, mod at få de gamle breve om sagen

** herredsmændene akkorderede med mestermanden af Kolding, at han skal aftage det kvæg og bæster, der dør i herredet, hvorfor han skal have af hver gård 8 sk. og af hvert boel 4 sk, og der udover skal han have 8 sk. for at aftage et stort høved og 4 sk. for et lidet

** slotsfogden fordrede efter 8 dages opsættelse dom imod Jørgen Pedersen i Bjert om det boel, han har i fæste men ikke opbygget, hvorimod han svarede, at han havde betalt landgilde og ydet arbejde, når han blev tilsagt, og han agter med det første opsætte en bolig

(111)

** Jens Bertelsen Høg fordrede dom imod Peder Hansen Hår i Starup for hans forfaldne smørlandgilde, som han som herredsfoged er tillagt for sin bestilling, idet hans gård i Follerup er solgt af KM til Lauge Rodsten. Oluf Tomsen i Jelling herredsfoged i Tørrild herred og Jelling birk fremlagde slotsherrens brev, at han var tillagt ægt og arbejde af Peder Hansen Hårs gård, og da dette var på trykt papir, hvad Jens Høgs brev ikke var, mente han ikke sidstnævnte brev burde gælde, og Peder Hår være fri for tiltale

(112)

5/8 1665.

** KM herredsvarsel til herredsmændene imod syn at svare

** varsel til tolderen i Vejle Lorentz Sejlmager imod vidner at svare slotsfogden

** navng. vidnede, at alle bønder af slotsfogden var tilsagt at møde med heste vogne og stærke karle med buløkser for at skaffe KM tømmer til Bregning mølle, og hugge de træer, der blev dem udvist, men da de kom til pladsen, var der hverken store slæder eller vogne til at age de store træer på, hvorfor de fleste måtte rejse hjem med uforrettet ærinde, og den tid, da agede de store træer til Bregning, var tolderen i Vejle ofte ikke til stede for at holde opsyn med at afskrive og give agt på hvor træerne blev af

(113)

** varsel til Hans Andersen i Bjert imod vidner at svare Hans Nebel

** Maren Andersdatter, Hans Nebels hustru i Bjert vidnede, at 1654 havde Niels Nielsen Bøgvad gjort forlig mellem hendes husbond Hans Nebel og hendes bror Hans Andersen, således at Hans Andersen skulle give dem for hendes arvelod i løsøre og ejendom 20 sld. samt betale sin sl. fars gæld. Hans Nebels sønner Hans Hansen i Skovsgård og Jens Hansen i Bjert bekræftede deres mors vidne. Iver Hansen og hans hustru Appelone I Almind vidnede det samme

** varsel til Peder Ravn herredsskriver at svare hr. Rasmus Olufsen kapellan i Fredericia, på hvis vegne hans fuldmægtig fremlægger et tingsvidne 24/7 af Fredericia byting samt en landstingsdom, og mener Peder Ravn efterkomme og fyldestgøre sin kontrakt, og da han ikke rettidigt har betalt sin tiendeafgift, om han ikke har forbrudt sit fæste. Peder Ravn beviste at have givet varsel til alle Håstrup og Tyvkær mænd imod dom at svare, og han svarede, at de havde ydet til hr. Rasmus Olufsen mere end halvparten af deres sognes korntiende KM anpart. opsat 14 dage

(115)

** slotsfogden på KM vegne fordrede dom over Iver Staffensen i Bjert for den piges finger, han havde slået enden af, nemlig Anne Nielsdatter, som havde tjent ham efter tingsvidne 22/7, hvorfor han bør betale bøder. Iver Staffensen fremlagde et skriftligt forlig, hvorefter han mente pigens far burde betale bøderne til KM. dom: Iver Staffensen bør betale sine bøder til KM inden 15 dage

(116)

** Staffen Christensen i Kolding og Hans Nebel i Bjert fordrede dom om indførsel i sl. Poul Jensens gård i Bramdrup efter opsættelse 26/6. dom: de bør have indvisning i sl. Poul Jensens gård

(117)

** delefogden fordrede dom på Tomis Mortensens vegne imod Jens Hatting i Starup, Peder Højen og Niels Jensen sst. for den engtoft, de har opbedet, og han har i leje efter opsættelse 17/6. dom: de bør betale og stille Tomis Mortensen tilfreds inden 15 dage

** slotsfogden fordrede dom imod de Højrup bymænd for deres overhørighed efter opsættelse 16/6. dom: de bør stille øvrigheden tilfreds

** delefogden satte i rette om så mange i herredet, som ikke har taget husbondhold, ikke bør efterkomme det. opsat 14 dage

(118)

** slutning til dommen mellem husfogden og Jørgen Pedersen: da der ikke fremlægges syn eller bevis, kan han ikke dømmes til at miste sit fæste

12/8 1665.

** varsel til de Gudsø mænd Jep Mikkelsen, Anders Kier, Niels Simonsen og Hans Jepsen imod syn at svare

** herredsvarsel til Brusk herredsmænd imod syn på gårde humlekuler pilestave og stenbroer at svare til tinget

** syn på gærder mellem Jacob Tomsens gårds fælles mark og Gudsø hegnet. dom: de Gudsø mænd bør betale bøder for ikke at have holdt deres vanges gærder ved lige, og der foruden have skade for hjemgæld for den skade de har lidt af Jacob Tomsens kvæg. opsat 3 uger

(119)

** varsel til Las Madsen i Almind med flere navng. imod syn og klage at svare delefogden på KM vegne

** syn på Las Madsen i Almind, som berettede at være blevet slået hos Niels Hansens i Dons af Mads Tomsen, Mads Poulsen, Hans Christensen og Niels Tomsen i Dons

** varsel til Christen Ibsen i Almind Jørgen Madsen og hans mor Sidsel Hanskone sst. imod dom at svare Jesper Vognsen til Østergård, som tiltaler dem for resterende skyld og landgilde. dom af Nør herreds ting 1/5 1662 fremlægges. opsat 3 uger

(120)

** varsel for Koldinghus slotsport imod syn at svare Peder Jensen i Tolstrup

** syn på Peder Jensens korn på Tolstrup mark, hvor der var misvækst, så han kunne ikke få sit halve sædekorn igen

** varsel for slotsporten imod syn at svare Las Jensen i Herslev, som heller ikke kunne få sit halve sædekorn igen

(121)

** syn på alle gårde i herredet for at erfare hvor meget øde gods der findes og hvor der endnu mangler flere huse

(124)

** syn på broer og veje på adelvejene.

(125)

** syn på Bjert vanggærder, hvoraf en del var brøstfældige, hvorfor slotsfogden mente, at de mænd, der ikke havde holdt deres gærder ved lige bør svare til den skade, der er gjort på deres korn. opsat 3 uger

** på amtsskriverens vegne fordredes dom imod Søren Markussen Møller i slotsmøllen efter opsættelse 22/7, hvorimod Søren Møller svarede, at da han imod fæstebrevet ikke havde fået hjælp til opbygning af møllen, men selv havde bekostet det med hjælp af borgere og andre venner, som han havde afbetalt ved at male for dem, og da han heller ikke som andre møllere har fået sten og jern til møllerne og 3 års frihed for skyld, mener han sig fri for tiltale. supplikation fra møllerne om hjælp fremlægges. tingsvidne 5/12 1663 fremlægges med taksering af Søren Møllers husbygning, som er sket på egen bekostning. landstingsdom 16/12 1663 fremlægges, at Jep Staffensen og Søren Markussen burde være fri for amtsskriverens tiltale og herredsfogdens dom være magtesløs

(127)

19/8 1665.

(128)

** varsel til Jens Høg herredsfoged at svare husfogden, som beskyldte ham for en lånt saddel, hvorimod han svarede, at han havde regnskab derimod. dom: de bør gøre regnskab inden 15 dage

** varsel til Jørgen Ebbesen, barnfødt i Højrup og tjener i Fredericia imod dom at svare Niels Iversen i Herslev på Johanne Christens vegne i Tolstrup samt varsel til Anne Ebbesdatter, der tjener i Møsvrå og Niels Ebbesen i Højrup, hvor han er født, imod dom at svare

** varsel til Mads Simonsen i Læsø samt Mads Knudsen i Viuf imod dom at svare Peder Gris i Viuf

** Peder Hansen Gris irettelagde sit indlæg, at han tiltaler Mads Knudsen for den særskyld, det tilkommer ham at betale af det boel, han påboer på hans gårds jord samt for et gærde, det tilkommer han et gærde. tingsvidne 8/7 fremlægges. tingsvidner 1579 og 1591 fremlægges. tingsvidne 2/11, hvor årstal er bortrådnet, samt dom 17/12 1664 fremlægges. tingsvidne 26/6 fremlægges. opsat 6 uger

(131)

** varsel til Hans Hansen Nebel i Bjert imod dom og dele at svare sin svoger Hans Andersen

** Hans Andersen gav Hans Nebel sag for en håndskrift, han har udgivet på nogle penge, men som er betalt Hans Nebel med en del håndskrifter, han har fået af Maren Bertels i Eltang i sin hustrus medgift, som er vedkendt af Hans Nebels hustru efter tingsvidne 8/4, hvortil Hans Nebel svarede, at han havde regnskab mod håndskrift, han tiltaler ham for. opsat 14 dage

** varsel til Iver Staffensen i Bjert imod dom at svare delefogden, som beskyldte ham for sagefaldsbøder for sårmål mod Erik Bendsen, der tjener i Bjert. opsat 3 uger

** efter varsel til sl. Ebbe Nielsens arvinger i Højrup for Johanne Christens i Tolstrup fremlagde hendes lovværge Niels Poulsen i Herslev en håndskrift udgivet af sl. Ebbe Nielsen i Højrup til sl. Henrik Laugesen i Bredstrup, og som hun havde annammet i sin gældsfordring. dom: Ebbe Nielsens arvinger bør betale, eller Johanne Christens bør have indvisning i hans bo

(132)

** slutning på dom imellem herredsfogderne Jens Høg og Oluf Tomsen i Jelling, der begge ved slotsherrens breve er bevilget at nyde landgilden af samme gård: da brevene er dateret tæt på hinanden, vidste sætdommeren ikke efter hans fattige enfoldige bondeforstand derpå at kunne kende, men indfinder det for landsdommere

** Peder Ravn blev tildømt at betale hr. Rasmus Olufsen kapellan i Kolding det resterende tiendekorn af Smidstrup sogn og sognemændene at holde ham skadesløs
 
(133)

26/8 1665.

** varsel til alle kirkeværger i herredet imod dom at svare herredsprovsten hr. Anker Sørensen i Kolding

** varsel til Peder Jensen i Tolstrup imod vidner at svare hr. Jens Jensen i Herslev

** Jens Madsen i Tolstrup med flere vidnede, at Peder Jensen i Tolstrup pløjede og såede 3 jordstykker, som han slog med en høle rev det sammen og kørte det således hjem, hvortil han svarede, at de 3 jordstykker var sådan, at han ikke kunne indbinde det i kærver, men han havde givet hr. Jens tiende derfor, hvortil hr. Jens sagde, at det var usandt
 
(134)

** varsel til Las Madsen i Almind Mads Tomsen i Dons Mads Iversen Hans Christensen og Niels Tomsen i Dons mølle imod dom at svare slotsfogden, som beskyldte dem for 4 åbne sår, de havde givet Las Madsen. opsat 3 uger

** varsel til Jens Jepsen imod dom at svare Peder Christensen på sin hustru Karen Christensdatters og hendes barns vegne

** varsel til Tomis Mortensen underskriver at svare til det Bertel Markussen i Gudsø mølle agter at tage beskreven, og desuden varsel til ritmesteren i Hans Dues gård samt flere ryttere at svare Bertel Møller i dag

** navng. vidner, at de i underskriverens hus i Kolding hørte at Bertel Markussen begærede skattebrevet læst, da han var pålagt næsten dobbelt skat som tilforn, skønt han stadig har en kværn i Gudsø liggende øde, hvortil Tomis Mortensen svarede, at det var pålagt den øde mølle i Skibdræt, og da Bertel Markussen viste ham landsdommen, at han var frikendt for samme mølle og ville betale for Gudsø mølle som tilforn, svarede underskriveren Nej, kun hvis du betaler for Skibdræt mølle, ellers vil jeg lade dig eksekvere. andre vidnede at eksekverrytterne, der kom til møllen, sagde, at de blev til han betalte på hans bekostning, om det så varede 8 dage, og sagde til ham, at dersom han kom til deres ritmester derom, da ville han blive jaget ud med knippel og stok. Bertel Markussen fremlagde landstingsdom 23/9 1663

(135)

** Bertel Markussen satte i rette og mente sig forurettet, idet amtsskriveren lægger ham i skat af den øde mølle, som han ikke har i fæste nemlig Skibdræt mølle og den ene øde kværn i Gudsø mølle, og som han har anmodet husbonden om at lade reparere. opsat 6 uger

(136)

** navng. vidner, at Jesper Madsen i Stenderup tilforpligtede sig at skaffe sin hustru Anne Bertelsdatter skøde i den ejendomsgård han påboer, og Hans Bertelsen derimod frafalder sin tiltale

** varsel til Jørgen Pedersen i Bjert imod dom at svare slotsfogden, som irettelagde sit indlæg, at da han ikke efter sit fæstebrev har opbygget den bolig, som for lang tid siden fik i fæste, om han ikke bør miste sin indfæstning, så andre, der gerne vil opbygge stedet, kan komme til det. opsat 8 dage

(137)

** Peder Christensen i Hopballe på hustru Karen Christensdatter og hendes børns vegne satte i rette og mente, at Jens Jepsen i Lilballe efter slotsherrens befaling burde annamme sl. Niels Nielsen af slotsmøllen hans børns værgemål, som hans formand sl. Jørgen Nielsen Skøt tilforn har forestået

** sagen om de vrinske heste opsat 8 dage

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd imod dom at svare husfogden

** varsel til Iver Sørensen i Nebel imod syn og dom at svare

** syn på Joen Lassens rugager i Balle, hvor der var gjort skade af svin, som han beskyldte Iver Sørensen svin for at have gjort. opsat 3 uger

** varsel til slotsfogden og amtsskriveren imod vidne at svare Klemens Henriksen

** navng. vidner at Klemens Henriksen spurgte herredsmændene, at da han på sin husbond amtsskriverens vegne havde indfordret landgilde og skatterne, om de kunne påsige ham noget ulovligt, hvortil navng. herredsmænd svarede, at de kun kendte ham som er ærlig og oprigtig person

(138)

** slotsfogden fremlagde en memorial, at da der ikke er gjort regnskab over KM sagefald forleden år og indeværende år, og amtsskriveren besværer sig over, at han derfor ikke kan føre sit regnskab til ende, så anbefales delefoged Hans Staffensen, at han ikke længere nøler dermed, da han har sin gård fri for landgilde for sin bestilling, såfremt han ikke vil stå til rette, samt forfølge sager angående sæd i ødegårdes jord, og udføre efter skov og brosyns vidner, ligeledes om ymper og pilestave, hvis sagefald kan tilfalde KM

** delefogden satte i rette og mente, at så mange, der findes overhørig med at forfærdige deres stenbroer, bør betale deres bøder til KM, og dem, der har fæstet ødegårde, straks opbygger dem, eller have deres fæste forbrudt. opsat 3 uger

(139)

** syn på ødegårdes jord for hvad, der var sået deri

** slotsfogden fordrede dom imod de Viuf mænd for den ko, de havde frapantet Jens Mikkelsen uden rettergang efter opsættelse 15/7. dom: de bør være i øvrighedens minde

** varsel til Mads Andersen og menige Håstrup bymænd imod dom at svare slotsfogden på KM vegne, som irettelagde sit indlæg, at da det rygtes, at Håstrup mænd ikke omgås lovligt med skovene, idet de skal have solgt bygningstømmer til Fredericia, uanset byen ikke har egeskove, så bør enhver erklære sig, så man kan kende de uskyldige fra de skyldige, som så kan blive straffet, så KM skove ikke skulle ødelægges, og Mads Andersen, som har angivet, at han kan bevise det, bør gøre det eller stå til rette, hvortil han svarede, at han havde set Hans Iversen havde savet tømmer og ført det af sin gård, men han vidste ikke hvorhen. opsat 6 uger

(140)

** magister Anker Sørensen fremlagde sit indlæg, at da en del af kirkeværgerne imod mange advarsler år efter år findes oversiddende KM forordning at erlægge ham på embeds vegne hvad, der er tilbørligt, om de ikke bør betale eller lide tiltale. opsat 8 dage

** delefogden med flere navng. vidner om ødegods i Brusk herred

(142)
 
** Jørgen Mikkelsen i Bramdrup et tingsvidne. Mads Mortensen i Højen bekendte at have afstået den gældsfordring, han havde på sit datterbarns vegne på Hans Torsens gæld i Bramdrup

(143)

2/9 1665.

** varsel til delefogden imod dom og beskyldning at svare slotsfogden, som beskyldte ham for regnskab og det, som resterer af KM sagefald efter tingbøgernes formelding, hvortil han svarede, at han havde en del i forfølgning. dom: han bør gøre afregning og indforskaffe KM resterende sagefald eller derfor lide dele

** varsel til Jesper Madsen i Stenderup imod dom at svare delefogden, som beskyldte ham for sagefaldsbøder for 2 sår og 1 blåslag. dom: han bør betale eller lide nam

** varsel til Niels Andersen Fisker i Strandhuse imod dom at svare slotsfogden, som beskyldte ham for et boel, han bruger men ikke har fæstet, om han ikke bør fæste og opbygge det. opsat 14 dage

(144)

** Med de Bjert gærder endnu opsat 8 dage

** varsel for slotsporten imod takseringsvidne at svare Søren Markussen

** Christen Ibsen i Almind tilstod at have afsonet for Jesper Vognsens tiltale efter dom 1/5 1662 af Nør herredsting for resterende landgilde og bygfældighed af det sted, han har påboet, således, at han skal betale 15 rdl, hvorefter han bliver fri for tiltale

** efter opsættelse 12/8 fordredes på Jesper Vognsens vegne dom imod Jørgen Madsen i Almind, som svarede skriftligt, at han ikke har haft noget af hans gods i fæste, men om hans mor har haft en våning i fæste, da må han søge hende om han har noget at fordre, eftersom han på skiftet efter hans sl. far 23/1 1660 fik udlæg for hans fordringer, og Jørgen Madsen havde samme år i november fæstet en gård i Almind. registrering efter hans sl. far 23/1 1660 og hans eget fæstebrev 3/11 1660 fra hospitalet fremlægges. dom: da dommen er over 2 år gammel og der ikke fremlægges bevis, kan han ikke tilfindes at udgive noget før KM tillader det

(145)

** slutning til dom: da de Tyvkær mænd af øvrigheden er blevet forbudt at afhænde Jens Madsens kvæg, hvilket de ikke har efterkommet, bør de betale deres faldsbøder
 
** Niels Jepsen i Strandhuse tilstod at have afhændet til slotsfogden den gældsfordring han har efter sl. Peder Jørgensen i Bramdrup, som bevises med skiftebrev efter hans sl. far Jep Hansen dateret 30/1 1658

** slotsfogden fordrede dom imod Jørgen Pedersen i Bjert om det øde boel, han har haft i fæste, om han ikke har forbrudt sit fæste efter opsættelse 26/8. Jørgen Pedersen fremlagde sit fæstebrev og svarede, at han havde betalt skyld og landgilde og ville sætte bygning derpå med det allerførste, hvorimod slotsfogden mente, det burde være sket allerede, hvorfor han bør have sit fæste forbrudt

(146)

** varsel til Mads Andersen i Håstrup imod dom at svare Hans Iversen i Håstrup, som beskyldte ham for 10 sld. efter tingsvidne 14/12 1661. dom: han bør betale inden 15 dage

(147)

9/9 1665.

** varsel til menige Herslev sognemænd imod vidner at svare slotsfogden

** Maren sl. Peder Olufsens i Starup tog sin svoger Peder Iversen i Starup til sin lovværge, så han kan svare for hende, hvis hun tiltales på sin sl. husbonds vegne

** varsel til Mads Tomsen i Dons Mads Poulsen Hans Christensen og Niels Tomsen i Dons mølle imod vidner at svare Las Madsen i Almind

** navng. vidner, at de var til stede i Niels Hansens forstue i Dons, hvor Niels Tomsen og Las Madsen havde hinanden i håret, og Mads Tomsen ville skille dem ad, men da han ikke kunne tog han Las Hansen i håret og slæbte ham på jorden, hvorefter Mads Poulsen kom til og slog Las Madsen med vognkæp, og de forfulgte ham alle 3 med vognkæppe  gennem abildgården til toften, hvor han blev liggende blodig og forslået

(148)

** syn og taksering i slotsmøllen på det, som Søren Markussen Møller har ladet forfærdige indeværende år på egen bekostning

(149)

** varsel til menige Vilstrup sognemænd imod syn at svare

** vurdering af 2 stykker boghvede på Vilstrup mark, som var sået i de ødegårdes jord, som ingen ville vedkende sig, samt rug på Møsvrå mark

16/9 1665.

** varsel til Jens Mikkelsen i Viuf imod vidner at svare samt varsel for slotsporten om nogen vil svare hertil

** navng. vidner, at på Viuf grandestævne annammede Jens Mikkelsen sin ko, som bymændene havde frapantet ham for tiende, og lovede at han ingen trætte ville føre, og sagen kunne vente til amtsskriveren kom hjem

(150)

** slotsfogden fordrede dom over Mads Tomsen i Dons med flere for slagsmål med Las Madsen i Almind, som irettelagde tingsvidne 9/9 og sit svar angående overfaldet hos Niels Hansens i Dons, hvor han med andre var indbudt som hans barns faddere. dom: de bør betale deres bøder

(151)

** varsel til sl. Peder Jørgensens kreditorer imod dom at svare slotsfogden samt varsel til sl. Peder Jørgensens barn Anne Pedersdatter med sin oldefar og formynder Peder Buch i Skærup imod dom at svare, og da slotsfogden har købt en gældsfordring sl. Jep Hansen havde hos sl. Peder Jørgensen på 19 sld., mente han, at han burde have indvisning i sl. Peder Jørgensens bondegård, da der intet løsøre fandtes hvilket Peder Buch billigede. dom: han bør have udvurdering i den sl. mands ejendom

(152)

23/9 1665.

** varsel til Lauge Pedersen i Strandhuse og Laurits Rasmussen sst. at svare husfogden på KM vegne

** husfogden spurgte dem, om de ikke havde fået en stor fisk i deres garn, og hvor den var blevet af, hvortil de svarede, at de havde fundet et dødt øresvin i deres garn, og de havde væltet den af deres garn udi vandet, og de ved ikke, hvor den blev af

** varsel til major Wach og hans søn Ernst Wach og en unavngiven rytter imod klage vidner og syn at svare

** delefogden fremlagde en klage som Lennart Ditmarsk soldat under kaptajn Lytzow havde gjort på tinget 9/9, hvor han gav last og klage over major Wach på Hønborg ladegård hans søn Ernst Wach og en rytter, for de har overfaldet ham i hans stue hos sin lægdsmand Hans Tomsen i Herslev både før og under prædikenen, med dragne degener og med hug og slag, så han med nød forsvarede sig mod dem med livet og rømte huset, hvor de har borttaget adskilligt gods samt sin degen, hvormed han tjener KM, og ellers fordærvet hvad, han havde og slået en væg ind. Hans Tomsens skriftlige vidne om overfaldet fremlægges. andre navng. tilstedeværende vidner om overfaldet

(154)

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd imod syn at svare

** syn og taksering på olden i alle skove i herredet

(155)

** delefogden satte i rette og mente at så mange i herredet, som ikke har forfærdiget deres broer og veje, bør for deres modvillighed betale deres bøder, hvilket dømmes

** varsel til slotsfogden, som har Harte kirketiende i fæste, imod dom at svare Harte kirkeværger Peder Hansen og Hans Pedersen i Påby, som beskyldte ham for resterende afgift af kirketienden samt indfæstning. opsat 6 uger

(156)

30/9 1665.

** varsel til major Wach på Hønborg ladegård hans søn Ernst Wach samt en rytter på gården imod vidner at svare delefogden

** navng. vidner, at de så de indstævnede slog soldaten i Hans Tomsens gård og rumsterede i hans stue

** Peder Hansen Gris i Viuf fordrede efter opsættelse dom mod Mads Knudsen i Viuf og Mads Kier i Erritsø. Mads Knudsen fremlagde sit svar, at da han boer på et kronboel, som han har fæstet af KM, bør han ikke svare til nogen anden. hans fæstebrev dateret 1659 udskrift af jordebogen og tingsvidne 26/6 fremlægges

(157)

** varsel til Peder Buch i Skærup og Anne Pedersdatter sst. at svare Anders Jørgensen ridefoged i Koldinghus len og medkonsorter angående gældsfordring efter sl. Peder Jørgensen forhen i Bramdrup  
 
** Anders Jørgensen satte i rette og mente at Staffen Christensen borger i Kolding, som på udlæg efter sl. Jens Jørgensen i Bramdrup er tilvurderet sl. Peder Jørgensens håndskrift på 18 sld. og Karen sl. Søren Hårs i Kolding efter sl. Peder Jørgensens håndskrift til hendes sl. husbond på 23 sld. burde have indvisning i sl. Peder Jørgensens bondegods, hvorimod slotsfogden mente alle interesserede burde have kald og varsel

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd, hvorefter delefogden begærede dele over så mange, som ikke har leveret deres arbejdspenge. dom: de bør betale deres resterende arbejdspenge eller lide dele

(158)

** Niels Tomsen i Dons tilstod at være skyldig sin datter Maren Nielsdatter for sin arvepart efter sin mor Anne Hansdatter 100 sld., som han lover at betale hende, når hun bliver 18 år gammel, hvorpå hendes morbror Niels Hansen i Dons begærede tingsvidne

** slutning på dom mellem amtsskriveren og Søren Møller: da amtsskriveren fordrer noget mølleskyld hos Søren Møller for 3 år, som han påberåber sig at have leveret en del af til amtmanden, men fremlægger intet bevis, så bør han betale den resterende mølleskyld, hvis han ikke beviser, at det er betalt

7/10 1665.

** varsel til Hans Nebel i Bjert med flere navng. og menige Bjert bymænd mod dom og beskyldning at svare slotsfogden til tinget

(159)

** varsel til Laurits Rasmussen og Lauge Pedersen i Strandhuse imod vidner at svare slotsfogden på KM vegne

** navng. vidner, at de har set et øresvin ligge foran Lauge Pedersens hus i Strandhuse i vandskellet, men det var dødt og råddent, men hvor det siden blev af, vidste de ikke

** slotsfogden fremlagde imod navng. Bjert bymænd et tingsvidne 14/5 1662, hvori han 3. ting har tilbudt Maren Jensdatter i Bjert, at såfremt hun kunne skaffe forlovere, som ville godsige for hende at opbygge den gård, han har i fæste og hendes forældre har påboet, hvorefter Hans Nebel i Bjert med flere navng. bymænd tilbød at ville godsige for hende, når hun fik omtalte gård i fæste, hvorefter han satte i rette og mente, at efterdi hun efter forskrevne forlov har fået gården i fæste, som endnu ligger øde, om de 4 mænd ikke bør efterkomme deres løfte, og han lovede at skaffe dem bygningstømmer, så det ikke skal være dem til nogen undskyldning. opsat 6 uger

(160)

** varsel til menige Harte sognemænd imod vidner at svare slotsfogden

** navng. vidner, at der i Harte sogn findes 9 ødegårde, og ingen mand er i sognet kommet til sæd og avling som i forrige tider

** den sag husfogden havde imod Mads Andersen i Håstrup er opsat 14 dage

** varsel til alle Almind sognemænd imod dom at svare Hans Staffensen delefoged på Almind kirkes vegne

** Hans Staffensen beskyldte navng. for det, de resterer med til Almind kirke for 1662. fortegnelse over de berørte. opsat 6 uger

** varsel til Hans Madsen i Herslev imod dom at svare Vusse Peder Klausens i Håstrup, hvorefter Peder Ravn på hendes vegne fremlagde amtsskriverens befaling, at da Peder Nielsen Klausen i Håstrup, som har været værge for sin bror sl. Hans Kuods børn, er død, og da Hans Madsen i Herslev er næste fødte værge, befales han at annamme værgemålet, hvortil Hans Madsen svarede, at der vel var en anden, som var lige nær i slægt, men han var ungkarl, som ikke burde betroes noget værgemål. dom: han bør påtage sig værgemålet

(161)

** Peder Ravn lod opnævne vurderingsmænd til skifte efter sl. Peder Klausen

** slutning til dom imellem slotsfogden og Jørgen Pedersen i Bjert: da han efter sit fæstebrev skal opbygge kronboelet, og den endnu ligger øde, har han forbrudt sit fæste

(162)

14/10 1665.

** varsel for slotsporten om nogen på KM vegne havde noget imod vidner at svare major Wach på Hønborg ladegård samt til delefogden om han på KM vegne havde noget at svare samt varsel til Lennart soldat foran Hans Tomsens hus, hvor han sidst boede imod samme vidner at svare

** Peder Hår forordnet dommer til efterskrevne vidne

** Jens Bertelsen Høg vidnede, at han var i Lennart soldats værelse, hvor han drak med majoren og 2 ryttere, og hørte at majoren talte om noget sengetøj et kontrafej og sølvskeer, der var frakommet ham, men han så ikke, at de gjorde Hans Tomsen nogen uførm. Oluf Mortensen soldat vidnede, at han også var til stede, og da vedkendte majoren sig omtalte indbo, som Lennart soldat sagde, han havde fået af majorens kogerske, som også havde givet ham smør og flæsk om natten. Hans Tomsen i Herslev vidnede, at majoren var kommet til hans hus, da han gik i kirke, og han havde intet at beskylde dem for, og Lennart soldat ofte beklagede at han havde gjort Ernst Wach den skade på hans arm. andre vidnede, at han havde bedt Ernst Wach om forladelse, og siden sagt, at gud bedre ham, at han havde gjort Ernst Wach den skade på hans arm, for han var hans gode ven

(164)

** herredsvarsel til menige herredsmænd imod oldensyn og vidne på ubrændte svin i skovene at svare til tinget

** syn på hvor mange svin, skovene i herredet kunne fede.

** på KM vegne forelagde slotsfogden, at enhver holder deres ubrændte svin af skovene og olden, med mindre de vil have dem forbrudt

** Bertel Markussen Møller i Gudsø mølle på sin svoger Hans Bertelsen af Eltang hans vegne fremlagde hans svar, at da han med andre var stævnet af slotsskriveren angående ubrændte svin, da beklager han sig over ham fordi han har 2 gange været til stede med svinene, men kunne ikke få dem brændt, da han ikke havde brændpenge 2 sk. pr svin, som hans formænd eller forældre aldrig har givet, så han mener hans svin bør brændes uden betaling til hans selvejerskov. Iver Iversen i Viuf berettede, at hans svar var lige sådan

(165)

** varsel til Anders Hansen i Bjert imod dom at svare Bernt Offermand, hvis fuldmægtig fremlagde Anders Hansens håndskrift på 76 sld. dom: han bør fyldestgøre sin håndskrift inden 15 dage

(166)

** varsel til Mads Tomsen i Dons med flere navng. imod dele at svare delefogden, som begærede 4. ting over dem for deres sagefaldsbøder for slagsmål, de har begået på Las Madsen i Almind. de begærede opstand for at de kunne afsone, så med begge parters bevilling opsat 8 dage

** varsel til Peder Mikkelsen i Viuf imod dom at svare Jens Hansen i Almind, som beskyldte ham for 8 dages saven, han havde gjort for ham, om dagen 8 sk. samt for 7 fag hus 3 par træsko 1 dags arbejde ved huset samt støbning af 2 huller, hvorimod Peder Mikkelsen svarede, at han havde regnskab. dom: han bør betale inden 15 dage

** delefogden satte i rette og mente at de Eltang mænd bør holde deres gade og broer ved lige. opsat 6 uger

** varsel til Knud Tomsen og Peder Christensen i Starup imod vidner at svare Peder Iversen i Starup

** navng. vidner, at de var med Peder Iversen hos Knud Tomsen og Peder Christensen og spurgte dem, hvem der havde givet dem lov til at køre over hans bondegårds toft, som han havde pantsat til Christen Hår, hvortil de svarede, at de ikke havde kørt derover, hvis de ikke havde haft lov dertil, som Peder Hår i Starup havde givet dem

(167)

** Peder Hår på sin bror Christen Hårs vegne fremlagde en obligation, som Peder Iversen i Starup havde udgivet på 101 sld. til Christen Hansen Hår barnfødt i Starup, hvorimod han pantsætter sin bondegårds toft

(168)

** Hans Madsen i Håstrup fremkom for retten og påtog sig sl. Hans Kuods børn i Viuf Peder Hansen og Else Hansdatters værgemål, som sl. Peder Klausen i Håstrup havde haft, og han modtog et tingsvidne på hvad, deres stedfar Mikkel Jensen har lovet dem i arv efter deres sl. far, hvorefter Hans Madsen på sin formodende fæsteenke Vusse Peder Klausens og hendes børns vegne begærede tingsvidne

** registrering og skifte efter sl. Peder Klausen i Håstrup i overværelse af hans efterleverske Vusse Nielsdatter med sin formodende fæstemand Hans Madsen og hendes børn Else Pedersdatter med fæstemand Iver Jensen Kreng, Birgitte Pedersdatter og Maren Pedersdatter med deres næste slægt og fød værge Hans Jensen Kuod i Håstrup. registrering og vurdering. tilstående gæld. bortskyldig gæld fordredes

(170)

21/10 1665.

** slotsfogden fordrede dom imod Mads Andersen og de Håstrup bymænd efter opsættelse 26/8, hvorimod Mads Andersen fremlagde sit svar, at da han stævnes for nogle ord, han skulle have sagt, at Hans Iversen havde savet tømmer og kørt det bort, så har han ikke sagt, det var ulovligt og det angår ikke ære og lempe, hvad Hans Iversen selv vel ikke vil nægte, hvorfor han mener sig fri for tiltale. dom: da der ikke bevises noget ulovligt over Hans Iversen eller bymændene, bør de være fri for tiltale

(171)

** delefogden påmindede bønderne om deres arbejdspenge, som de skulle påtænke at levere under straf

28/10 1665.

** Tomis Mortensen på KM og amtsskriverens vegne satte i rette imod delefogden, som skulle have indfordret arbejdspenge og leveret på slottet næst forleden Michaeli og ingen endnu er indkommet, og mente han bør indforskaffe dem og gøre regnskab eller derfor lide dele, hvortil delefogden svarede, at han ville gøre sin flid for at indfordre dem, enten i penge eller ved udvurdering af deres bo. dom: han bør efterkomme det inden 15 dage eller derfor lide dele

(172)

** varsel til Lennart Soldat for Hans Tomsens bopæl, hvor han sidst var til huse imod syn at svare major Didrik Wach på Hønborg ladegård samt varsel for Koldinghus port

** syn på sl. Ernst Wach, som lå lig til sin fars på Hønborg ladegård, som var blevet dødeligt såret af Lennart Soldat 3/9, og da så de at han havde et stiksår på højre arm ovenfor albuen og armen var afskåret neden for albuen

** den sag delefogden havde imod Almind sognemænd endnu opsat 3 uger

** varsel til Staffen Christensen borger i Kolding med flere navng. imod dom og indførsel at svare

** varsel til Peder Buch i Skærup og hans datterbarn Anne Pedersdatter imod indførsels afsigt at svare her til tinget

(173)

** navng. vidner, at de var med herredsfogden efter landsdom på sl. Peder Jørgensens bondegårdssted i Bramdrup, som i fejdetiden var blevet ødelagt, for at gøre slotsfogden indførsel for en gældsfordring, landsdom og skiftebrev efter sl. Jep Hansen i Strandhuse 30/1 1656 fremlægges, at Peder Jørgensen skyldte ham 19 sld., som hans søn Niels Jepsen i Strandhuse har fordret på skifte efter sl. Peder Jørgensen og siden afhændet til slotsfogden. dom: slotsfogden bør have indvisning

(174)

** hr. Albret Jacobsen bekræftede at han i sin gældsfordring er overdraget af Peder Hår i Starup et gældsbrev som Peder Olufsen i Starup har været Hans Hår sst. skyldig dateret 25/9 1653, hvorpå størstedelen er betalt, og resten er betalt Peder Iversen i Starup, som fremlagde Hans Hårs kvitteringer til Peder Olufsen, dateret 23/9 1657 Hans Jørgensen Hår

** varsel til Peder Hår i Starup imod dom at svare hr. Albret Jacobsen

(175)

** hr. Albret Jacobsen beskyldte Peder Hår, at da han har overdraget til ham i sin gældsfordring en håndskrift på 28 sld. efter sl. Peder Olufsen sst, og da hans sl. far har kvitteret for en del deraf, så bør Peder Hår holde ham skadesløs for det, han ikke kunne få hos sl. Peder Olufsens arvinger. opsat 14 dage

4/11 1665.

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd at svare slotsfogden her til tinget

** slotsfogden spurgte dem, om de ikke ville gøre arbejde til slottets reparation, da de ikke giver så mange arbejdspenge, som bønderne i Haderslevhus len, hvorefter Søren Mogensen i Viuf med flere navng. på egne og herredsmændenes vegne svarede, at de gerne af deres yderste formåen ville give og gøre efter KM brev og som det var dem muligt

(176)

** Harte kirkeværgers sag imod husfogden om resterende tiendeafgift blev med begge parters bevilling opsat 14 dage

** Bertel Nielsen sognefoged i Tyvkær, Tyge Jensen sognefoged i Herslev og Jens Hansen sognefoged i Harte bestod, at mens de har været sognefogder har de indkrævet skovhugstbøder og leveret til øvrigheden

** varsel til Rasmus Pedersen i Tyvkær imod dom at svare Anders Rasmussen i Ferup, som beskyldte ham for 8 sld. efter håndskrift 20/5 1654. dom: han bør betale inden 15 dage

** slutning til Peder Grises dom: da Mads Knudsen i Erritsø, som har boet på det boel, Mads Knudsen iboer, bevidner at han ikke har betalt særskyld til Peder Gris, men denne med andre vidner beviser anderledes, så da vidnerne strider mod hverandre (178)
skal det påkendes af landsdommere

** varsel til sl. Christen Hansens kreditorer samt landstingsvarsel til alle sl. Christen Hansens arvinger imod dom at svare Maren Hansdatter sl. Peder Gartners i Kolding og hendes bror Peder Bertelsen i Fredericia, som mener de bør have indvisning i sl. Christen Hansens ejendom for 327 sld. opsat 6 uger

11/11 1665.

** varsel til alle Bjert mænd imod syn og vidner at svare slotsfogden

** syn på vindfælder i Bjert fælles uskiftede skov, hvor der var fjernet 7 læs ved, som der var hugget mærke på

** varsel til Tomis Nielsen i Ejstrup mod dom at svare Jens Hansen i Påby

(179)

** Mads Knudsen i Viuf tilstod at være forligt med Peder Hansen Gris sst. om den særskyld, det tilkommer ham at betale til Peder Gris af det boel, han påboer, og som var indstævnet til landsting.

** Jens Hansen i Påby beskyldte Tomis Nielsen i Ejstrup for gæld hans sl. far Niels Tomsen er hans far sl. Hans Jensen skyldig efter håndskrifter, hvorimod Tomis Nielsen svarede, at han har fragået arv og gæld efter forældrene. tingsvidne 13/10 1660 fremlægges angående syn på den krongård i Ejstrup sl. Niels Hansen og hans hustru Maren Nielsdatter påboede og fradøde, som er ganske ruineret, og alt gods frarøvet dem af fjenderne, og Tomis berettede, at han havde 2 søstre og 1 bror, som også burde være stævnet. dom: han bør betale sin broderlod af gælden

(180)

18/11 1665.

** varsel til navng. sandemænd og til Lennart Soldat til Hans Tomsens i Herslev imod sandemænds opkrævelse til Viborg landsting at tove om sl. Ernst Waches død og bane at svare til tinget i dag

(181)

** major Didrik Wach på Hønborg ladegård 3. ting tillyste sandemændene at gøre deres tov til Viborg landsting om hans søn Ernst Waches død og bane, som blev såret i Herslev 3/9 og døde 9/10

** varsel til Hans Jepsen i Bramdrup, Mads Ferup og Jens Jepsen sst. imod dom at svare Hans Christensen i Gamst, som beskyldte dem for gæld til hans hustrus slægt sl. Peder Lauritsen. opsat 3 uger

** varsel til Bertel Hansen i Håstrup Hans Pedersen i Påby og Hans Hansen i Stenderup imod lovbud og skøde at svare Tomis Jensen i Eltang på sin hustru Anne Hansdatters vegne i den ejendom i Stenderup hun og hendes sl. husbond Niels Sørensen påboede, og landstingsvarsel til sl. Niels Sørensens arvinger og kreditorer fremlægges, hvorefter Tomis Nielsen 3. ting lovbød hans hustru Anne Hansdatters lod i ejendommen. hr. Niels Nielsen Bøgvad i Stenderup derimod bød sølv og penge

(182)

** slotsfogden fordrede dom over så mange, som ikke har gjort deres anpart stenbroer og fjællebroer færdige. dom: de bør udlægge deres bøder for ulydighed eller derfor lide nam

** den sag Hans Staffensen i Almind har imod Almind sognemænd er fremdeles med begge parters bevilling opsat 14 dage

** varsel til Bjert bymænd imod dom at svare slotsfogden på KM vegne

** slotsfogden formente, de bør betale de 7 læs ved, som med synsvidne bevises at være borttaget af vindfælderne i Bjert uskiftede skov, som ikke er forevist dem. opsat 14 dage

** Jens Hansen i Påby og Tomis Nielsen i Ejstrup tilstod at være forligt om deres tvistighed angående Tomis Nielsens sl. fars gæld til Jens Hansens sl. far

** slotsfogden på KM vegne fordrede dom imod Hans Nebel i Bjert med flere navng. for den forlov, de har gjort for Maren Jensdatter efter opsættelse 7/10. dom: de bør holde deres forlov eller stå til rette

(183)

25/11 1665.

** varsel til husfogden imod dom at svare Harte kirkeværger Peder Hansen og Hans Pedersen i Påby på kirkens vegne, som beskyldte ham for resterende afgift af kirkens tiendekorn samt stedsmål, hvorfor han bør have sit fæste forbrudt. Jacob Lauritsens søn Frederik Jacobsen berettede, hans far var i lovligt forfald. opsat 14 dage

(184)

** varsel til Jesper Madsen i Stenderup, Anders Hansen i Bjert, Peder Grundet og Peder Moug sst. imod vidne at svare Eltang kirkeværger, som tilbød dem at indløse det udlæg, der er gjort hos dem for resterende kirkens korn

2/12 1665.

** varsel til Maren Peder Jensens i Smidstrup og hendes børn samt Jens Jepsen i Tolstrup imod lovbud og skøde at svare Niels Pedersen og Hans Pedersen i Tolstrup, som 3. ting lovbød deres lod i den halve bondegård i Tolstrup, deres sl. forældre har påboet og deres svoger Peder Jensen med deres søster nu iboer, og som derimod bød sølv og penge

(185)

** Niels Pedersen og Hans Pedersen solgte og skødede til deres svoger Peder Jensen deres arveparter i den halve bondegård i Tolstrup, deres forældre har påboet

(186)

** Hans Staffensens sag imod de Almind sognemænd endnu opsat 8 dage

** slotsfogden fordrede dom imod de Bjert mænd om det fældeved efter 14 dages opsættelse, hvorimod Hans Olufsen Ravn, som har tilsyn med skoven, berettede at Jørgen Pedersen i Bjert Elisabet Pouls og Hans Andersen sst. havde fået deraf, men Hans Andersen mente ikke, han havde fået mere end han kunne tilkomme på sin bondelod. dom: de bør stille øvrigheden tilfreds for det, de uden rigtig deling, har borttaget af deres fælles skov af vindfælderne

** Tomis Madsen, som tjener delefogden, på egne og på sin bror Mads Madsens vegne lovbød 3. ting deres arveparter i deres fædrene selvejer bondegård i Stenderup, hvorimod deres bror Jesper Madsen, som boer på gården derimod bød sølv og penge. landstingsvarsel til deres søster Else Madsdatter, født i Stenderup

9/12 1665.

(187)

** varsel til Hans Nebel i Bjert imod tilbud og æskning at svare Hans Bertelsen

** Iver Iversen i Viuf og Joen Jepsen i Herslev tilstod at være enige om Iver Iversens hustru Mette Hansdatters arvelod, hans formand sl. Mads Hansen har haft under værgemål, og som Joen Jepsen ved landsdom er tildømt at svare til

** Hans Bertelsen i Eltang fremlagde sit indlæg, at da Hans Hansen Nebel i Bjert har indledt proces angående indførsel i hans mors ejendom for en medgift, hun skal have lovet Hans Nebels konebror med hans søster, og Hans Nebel skulle have denne medgift med hans hustru fra hans svoger igen, for Hans Nebel har taget nogle håndskrifter fra hans mor, som er indkommet i gården til hans far, hvorfor han nu søger indvisning i den bondegård, Hans Bertelsen påboer og som hans oldefar har fået. Hans Bertelsen tilbyder at betale fordringen, hvis hans mor er berettiget i hans bondegård, idet der ikke efter Christian 3. reces må være mere end en arving, der besidder en bondegård. samfrænde sætningsbrev af 1591 fremlægges, hvori Hans Bertelsen i Eltang opkræver samfrænder Søren Gris i Tolstrup, Jørgen Buch i Lilballe, Niels Buch sst., Tyge Terkelsen i Eltang, Mads Jensen sst., Anders Nielsen i Viuf, og Jørgen Andersen i Nebel, på mor Maj Anderskones vegne opkræver samfrænder Tomis Jespersen i Stenderup, Mads Jørgensen sst., Hans Jepsen i Højrup, Tor Jensen i Møsvrå, Jesper Jensen sst. og Niels Madsen i Nebel, som tilsagde Hans Bertelsen at besidde gården. endvidere var Laurits Jensen Jens Jensen Hans Jensen og Søren Jørgensen i Bjert med sin hustru Mette Jensdatter til stede. brevet er læst på Brusk herredsting 22/4 1626 4/2 1661 og 2/12 1665. Hans Bertelsen bød Hans Nebel rede penge

(188)

** Hans Staffensen i Almind fordrede dom imod Almind sognemænd for resterende tiendekorn til kirken, hvorimod de fremlagde deres sognepræsts kvittering på tiendekorn til kirkens reparation. Hans Staffensen mente, at det ikke vedkom ham, men de burde betale deres tiende til ham
 
(189)

** Hans Christensen i Gamst fordrede dom imod Mads Ferup for 5 sld. og Hans Jepsen for 4 sld. gæld til sl. Peder Knudsen efter dennes testamente underskrevet af Johan Riide sognepræst til Vonsild Dalby sogne 1665

16/12 1665.

** Hans Bertelsen i Kolding på Maren Peder Gartners vegne og hendes bror Peder Bertelsen fordrede dom efter opsættelse 4/11 om indvisning i sl. Christen Hansens ejendom i Eltang for det værgemål har haft for deres sl. søster Gertrud Hansdatter, som de har arvet efter hende. og fremlagde skifte efter deres sl. far Hans Hansen i Eltang 30/5 1639 indeholdende, at sl. Christen Hansen har påtaget sig sin brordatter sl. Gertrud Hansdatters værgemål på 133 sld., som med renter beløber sig til 327 sld., som er krævet på skifte efter sl. Christen Hansen 19/12 1663. dom: de bør have indvisning for deres fordring

(190)

** slutning på dom Hans Christensen i Gamst fordrede: da det ikke bevises, at hans hustru er ret arving til at indfordre gælden, bør Mads Ferup og Hans Jepsen være fri for tiltale

** slutning til dom mellem Hans Staffensen i Almind og de Almind mænd: da kirkebogen ikke fremlægges og sognemændene fremlægger kvittering, hvoraf det ikke fremgår, hvor meget det tilkommer dem at udgive, kan der ikke dømmes før kirkebogen fremlægges

** delefogden forpligtede sig at indfordre arbejdspengene eller udlæg af deres bo inden 8 dage og gøre regnskab derfor

** herredsvarsel til menige herredsmænd imod dom at svare slotsfogden som beskyldte så mange, som ikke er mødt med heste og vogne for at fremage hans højfyrstlige nåde af Saksen, hvorfor de bør stå til rette. opsat til snapsting

** varsel til Peder Jørgensen i Tyvkær, hvor han sidst boede, imod syn og dom at svare her til tinget, hvorefter syn på Peder Smed af Fredsted afsagdes, at han havde et skudhul i den ene lår, som han berettede, at Peder Jørgensen havde gjort med en pistol
 
(191)

** varsel til Søren Jensen i Herslev imod dom at svare Joen Jepsen, som beskyldte ham for 10 sld. med 11 års rente, hans formand Hans Holbøl skylder hans formand sl. Mads Hansen. opsat til snapsting

** navng. selvejere vidner at de var med herredsfoged Jens Høg på sl. Poul Jensens bondegård i Bramdrup for at gøre Staffen Christensen borger i Kolding og Hans Nebel i Bjert indvisning for gældsfordring efter dom 5/8. landstingsdom 9/11 fremlægges

(1)

** tingbogens autorisation 1666

** ransnævninge

(2)

13/1 1666.

** varsel til Maren sl. Bertel Hansens i Eltang og hendes søn Hans Bertelsen, som bor på gården i Eltang, hun tilforn påboede imod indførsel at svare

** 2 navng. selvejere vidnede, at de var med herredsfogden i den bondegård i Eltang, Hans Bertelsen påboer, for efter landstingsdom at gøre Hans Hansen Nebel i Bjert indvisning for hans mor Maren sl. Bertel Hansens gæld på 158 sld. Hans Nebel fremlagde landstingsdom 25/11 og herredstingsdom 1/4. Hans Bertelsen fremlagde tingsvidne 9/12 indeholdende samfrændebrev af 1591, og tilbød at betale gælden med rede penge, hvortil Hans Nebel svarede, at såfremt han ville betale fordringen med omkostninger ville han gerne modtage pengene

(4)

** varsel til Hans Andersen i Bjert imod dom at svare Hans Nebel sst, som fremlagde en håndskrift Hans Andersens far sl. Anders Hansen havde udgivet til Hans Nebels sl. bror Søren Hansen dateret 1646, samt tingsvidne 5/8, og han mente Hans Andersen bør betale sin fars gæld og hans hustrus arvelod. opsat 6 uger

(5)

** husfogdens tiltale til dem, der har været overhørig med KM ægter blev endnu opsat 8 dage

** Hans Nebel i Bjert med flere navng. herredsmænd på egne og menige herredsmænds vegne gav Peder Grundet i Bjert og Anders Sørensen i Gudsø fuldmagt til at give deres underskrevne supplikat om deres nød og trang tilkende og søge om lindring så vidt de kan

** Harte kirkeværger Peder Hansen og Hans Pedersen i Påby fordrede dom mod slotsfogden efter opsættelses indhold 25/11, som fremlægges. kirkebogen fremlægges. slotsfogden irettelagde sit svar, at da der findes meget ødegods i sognet og der har været misvækst, synes han, det er ubilligt at søge ham for det, han ikke har fået, men mener, der bør ske forskånsel for det øde gods, og med hensyn til indfæstning, da har han tilbudt den mod fæstebrev, hvorefter han fremlagde tingsvidne 25/7 1663 angående syn på Harte sogns bymarker. KM brev 13/2 1632 til Dorte Abildgård fremlægges, hvori hun bevilges kirkens anpart korntiende af Harte sogn, samt hendes afståelse 16/4 1657 til slotsfogden og KM tilladelse 4/5 1658, hvorefter han tilbød rede penge og ville annamme kirketienden i fæste. dom: da amtsskriverens bevis fremlægges, hvor meget af KM anpart korntiende i omtalte år er givet af Harte sogn, kan slotsfogden ikke dømmes til at give mere af kirkens anpart korntiende

(9)

20/1 1666.

** varsel til Hans Hansen Nebel i Bjert imod dom at svare Hans Bertelsen i Eltang, som satte i rette, at da Hans Hansen havde ladet sig indføre i sin mor Maren sl. Bertel Hansens lod i hans bondegård, som er takseret af samfrænder 1591, og han mente at Hans Nebel bør annamme betaling for sin mors anpart, hvilket er omtrent tredieparten, efter samfrænders taksering. opsat 6 uger

(10)

** den sag om KM ægts forsømmelse endnu med bevilling opsat 8 dage

27/1 1666.

** varsel til Peder Jørgensen i Tyvkær for det hus, han sidst havde i fæste imod vidner at svare Peder Ibsen Smed i Fredsted

** navng. vidner, at de var til stede i Bramdrup mandag 5/12 hvor de dagen tilforn havde været til Jens Jepsens bryllup, og de så at Peder Jørgensen barnfødt i Tyvkær holdt på sin hest i bryllupsgården tog sin pistol af hylsteret og skød Peder Smed i låret med en læderpropning og red straks sin vej og svarede ikke på spørgsmål om, hvorfor han gjorde det

** slotsfogden tilsagde halvparten af herredsmændene at møde i skoven på mandag for efter KM brev at tage og age træer og palisader til Fredericia og resten om tirsdagen, såfremt de ikke ville straffes, og ingen må være forskånet derfor, sognefogder kirkeværger etc.

(11)

** Joen Jepsen i Herslev og Søren Jensen sst. kendte sig at være forligt om deres tvistighed om børnepenge, Joen Jepsens formand sl. Mads Hansen havde lånt Søren Jensens formand sl. Hans Holbøl

** delefogden fremlagde amtsskriverens befaling på KM vegne til delefogden, at han skal advare bønderne om at afhente hør hos oldfruen på Koldinghus spinde det og igen levere garn eller også give penge i stedet og delefogden skal derefter tage tingsvidne og tilstille amtsskriveren deres svar. Anders Sørensen i Gudsø med flere svarede på egne og menige herredsmænds vegne, at de ikke så langt de kunne mindes, har de ikke givet spindepenge til oldfruerne på slottet eller annammet noget af dem til at spinde, og de mener, der ikke skal pålægges dem noget nyt, da de betaler arbejdspenge

** slotsfogden fordrede efter opsættelse dom over så mange, som har forsømt at møde til ægt, de var tilsagt om at møde i Kolding og der tage læs og age til Haderslev. da kurfyrsten af Saksen rejste igennem, hvorfor de bør stå til rette for overhørighed samt betale ægten. navng. bønder svarede, at de kom for sent, da de ikke var tilsagt tidligt nok, mens andre var kommet rettidigt, men blev ikke antaget, andre blev antaget men derefter givet løs, for de så de ikke kunne vende nogetsteds, andre igen havde fået læs, men så blev der taget andre vogne, da deres vogne ikke var gode nok, og en del kørte samme tid med læs til Kolding, hvorfor de mener sig fri for tiltale. dom: de bør betale deres bøder for ulydighed

(12)

** 2 navng. selvejerbønder vidnede, at de var med herredsfogden på sl. Ebbe Nielsens bondegård i Højrup for at gøre delefogden indførsel for gældsfordring efter landstingsdom 22/11, som fremlægges. omkostninger fremlægges, så gælden bliver ialt 107 sld. slotsfogden tilstod at have fået sin betaling af Simon Pedersen i Højrup for førnævnte indførsel, hvorfor han afstod det til Simon Pedersen og hans arvinger. varsel til Anne Ebbesdatter, der tjener i Møsvrå, imod denne afsigelse at svare

(13)

3/2 1666.

** varsel til Mette sl. Christen Hansens i Eltang og hendes søn Hans Christensen imod dom at svare slotsfogden til tinget i dag

(14)

** varsel til Jens Staffensen i Bjert imod dom at svare Niels Pedersen i Kolding på hustru Bodil Knud Hansens vegne, som beskyldte ham for 12 sld. gæld til hans formand sl. Knud Hansen i Bramdrup efter håndskrift 30/12 1652, hvortil Jens Staffensen spurgte ham, om han ikke havde haft hans jord i 2 år og avlet foder, hvilket han ikke benægtede. opsat 14 dage

** Mads Andersen i Starup på den ene og Peder Ibsen Smed i Fredsted og Christen Nielsen sst.på den anden side kendte sig at være forligt om den toft jord og svineolden, som efter skøde er en gammel rettighed til den halve bondegård i Starup sl. Mads Jensen og Gunder Madskone påboede og fradøde

** varsel til Iver Iversen i Viuf imod vidne mod dom at svare Jens Mikkelsen i Viuf

** syn på en eg, der lå i Iver Iversens gård i Viuf samt på en stub i Viuf skov, som Jens Mikkelsen berettede, var på hans skovlod, og de tog taxmærke på egen

(15)

** efter varsel til Hans Christensen og hans mor Mette Christens i Eltang fremlagde slotsfogden deres håndskrift dateret 1653 på 15 rdl. til sl. Hans Jørgensen Hår for sl. Christen Hansens gæld, som han har tilforhandlet sig samt landstingsdom 17/1 1666. dom: Hans Christensen bør betale efter sit håndskrift

** husfogden advarede og tilsagde herredsmændene at de skulle påtænke at lade deres broer og veje på adelvejene blive færdige

(16)

10/2 1666.

** varsel til Maren sl. Peder Gartners i Kolding og hendes bror Peder Bertelsen at svare husfogden imod indførsel i sl. Christen Hansens ejendom i Eltang samt varsel til sl. Christen Hansens hustru Mette Christens og hendes søn Hans Christensen og datter Maren Christensdatter

** varsel til Peder Jepsen Smed i Fredsted imod vidner at svare Peder Jørgensen

** varsel til Jens Mikkelsen i Viuf imod vidner at svare

** navng. vidnede, at de løftede en eg på Iver Iversens vogn, som er den eg, Jens Mikkelsen vedkendte sig hos ham, men som Iver Iversen leverede til Fredericia til palisade

** varsel til Hans Tomsen i Herslev imod vidner og beskyldning at svare

** Bertel Nielsen i Tyvkær med flere navng. vidnede, at de var til stede i bryllupsgården, da Peder Smed i Fredsted blev skudt i låret med løs ladning fra en pistol, og da sagde han, hvad heller han levede eller døde, da skulle han ikke klage over Peder Jørgensen, eftersom det skete af våde

(17)

** 2 selvejerbønder vidnede at de var med herredsfogden på sl. Christen Hansens bondegård i Eltang for at gøre slotsfogden indførsel for gældsfordring efter landstingsdom 17/1. sl. Christen Hansens håndskrift af 1649 samt dom 29/10 1664 og regnskab for omkostninger fremlægges

(18)

** varsel til Anne Hansdatter, der tjener i Kolding, med lovværge Christen Hansen i Bramdrup Dorte Hansdatter sst. Maren Jensdatter og Else Jensdatter imod dom at svare Jep Mikkelsen i Ødis Bramdrup. desuden fremlagt landstingsvarsel til sl. Peder Christensen og Gertrud Christensdatter, som boede og døde i Bramdrup, og han beskyldte Gertrud Christensdatters arvinger for omkostningerne ved hendes begravelse med mere. dom: Christen Hansen bør betale sin broderlod af fordringen

(19)

17/2 1666.

** varsel til menige Almind sognemænd imod dom at svare Hans Staffensen

** varsel til slotsfogden imod dom at svare Anders Jepsen og Jep Buch i Nagbøl på Skanderup kirkes vegne, som beskyldte ham for afgiften af kirkens tiende for 1661, som han har i fæste. opsat 6 uger

** varsel til Hans Jepsen i Bramdrup og Mads Laugesen sst.imod dom at svare Hans Christensen i Gamst, som beskyldte dem for gæld. opsat 6 uger

(20)

** varsel til Bodil Pedersdatter i Kolding og husbond Niels Pedersen imod vidner at svare Jens Staffensen

** varsel til Hans Bertelsen i Eltang og hans mor Maren sl. Bertel Hansens imod tilbud og æskning at svare Hans Nebel i Bjert
 
** varsel til Peder Hansen Moug sst.imod dom at svare Hans Nebel, som beskyldte ham for gæld. opsat 6 uger

** varsel til Jens Mikkelsen i Viuf husfogden og Morten Hering skovrider imod vidner at svare Iver Iversen i Viuf, hvorefter Søren Mogensen i Viuf vidnede, at slotsfogden havde sagt, at bønderne måtte hugge palisader i deres egne byers skove på bondens og kronens, og Morten Hering lovede derefter at ville mærke stubbene

** Hans Hansen Nebel i Bjert tilbød Hans Bertelsen i Eltang, om han ville betale ham hans mor Maren Bertels gæld, som han har indførsel for i hendes ejendom eller vise ham hendes anpart i ejendommen, så han kunne vide, hvad han skulle have til betaling, hvortil han svarede, at nu da slotsfogden lader deres selvejerskove nedhugge, da må det først afgøres, om det skal være KM fæstegods, som tilforn var deres bondeejendom, før Hans Nebel kan få noget beskrevet om sin fordring

** Hans Staffensen beskyldte Almind sognemænd for deres resterende afgift af kirketienden 1662 og fremlagde sognepræst hr. Anker Mogensens optegnelse på hvad enhver tilkommer at udgive. navng. sognemænd fremlægger deres kvitteringer. dom: de bør betale det tiendekorn, der ligger over det korn, de har kvittering på

(22)

** Niels Pedersen borger i Kolding tilstod at Peder Pedersen i Bjert har betalt ham det, hans hustru Bodil Knuds og hendes forrige husbond skyldte

** navng. vidnede, at de havde været med herredsfogden i Eltang på sl. Christen Hansens bondegård, som er øde for at gøre Maren Hansdatter sl. Peder Gartners i Kolding og hendes bror Peder Bertelsen indførsel for deres gældsfordring på 327 sld. regnskab på omkostninger fremlægges. sl. Christen Hansens søn Hans Christensen fremlagde 5 forpligter på sl. Hans Hansens børnepenge, hans sl. far havde under værgemål og som var udlånt, som han tilbød mod gældsfordringen, hvilket blev afslået

(24)

** varsel til slotsfogden og Mette sl. Christen Hansens i Eltang og hendes børn Hans Christensen og Maren Christensdatter imod indførsels afsigelse at svare

** Hans Christensen fik tingsvidne, at han havde deponeret omtalte 5 håndskrifter, da Hans Bertelsen ikke ville annamme dem

24/2 1666.

** varsel til Jens Hansen i Påby og Jep Tuesen i Ejstrup imod dom at svare Jep Pedersen i Adsbøl og Jens Pedersen i Vrå

** Jep Pedersen på egne og på hans bror Jens Pedersens vegne og satte i rette og mente, at da sl. Hans Jensen, forhen i Ejstrup har haft deres søster Anne Pedersdatters værgemål under hænder, som i den svenske fejde var 14 år gammel og kom bort af landet med en marketenderkvinde, og de ikke siden har hørt fra hende, og da de er hendes arvefaldne værger, da bør hans arvinger Jens Hansen i Ejstrup og Jep Tuesen på hustrus vegne, som besidder gården efter ham, levere dette børnegods fra dem, og de fremlagde skifte 15/12 1649 efter deres sl. mor Kirsten Jensdatter, som boede og døde i Påby. opsat 6 uger

(25)

** varsel til Søren Sørensen i Tyvkær imod dom at svare delefogden på KM vegne, som beskyldte ham for 10 mk. sagefald. dom: han bør betale

3/3 1666.

(blev ingen ting holdt, idet folk ikke kunne komme til tinge for uvejr)

10/3 1666.

(26)

** varsel til Jørgen Ebbesen barnfødt i Højrup og tjener i Fredericia, Anne Ebbesdatter barnfødt i Højrup og tjener i Møsvrå og Niels Ebbesen i Højrup imod dom at svare hr. Jens Jensen

** varsel til Jens Hansen i Fredericia hans søster Kirsten Jensdatter og hendes datter Kirsten Jørgensdatter imod dom at svare hr. Jens Jensen

** varsel til Hans Madsen i Herslev hans bror Søren Madsen og Hans Nielsen sst. imod syn og vidne at svare hr. Jens Jensen

** syn på hr. Jens Jensens skovskifte, hvor der var fældet en bøg, som i faldet var 33 alen lang og 4 alen omkring stubben, som var bortkørt, og andre vidnede, at de havde set Søren Madsen i Herslev kløve topstykket af denne bøg

** varsel til alle hospitalstjenere i Almind imod dom at svare Jens Nielsen hospitalsforstander, som beskyldte dem for resterende landgilde, samt for at færdiggøre deres gærder ved hospitalet. opsat 3 uger

** varsel til Jørgen Mikkelsen i Bramdrup imod dom at svare Hans Tomsen i Herslev, som beskyldte ham for 10 sld., hvortil han svarede, at der var gjort forbud på de penge, indtil han betaler 6 rdl. arbejdspenge af sin gård, da han ville fra den og af landet. opsat 3 uger

(27)

** Karen Jørgensdatter sl. Mads Nielsens i Lilballe tilstod at være forligt med hendes sl. husbonds brødre Staffen Nielsen og Poul Nielsen, der begge tjener i Kolding angående den arv de med deres søster Mette Madsdatter efter hendes sl. husbond

** Staffen Nielsen og Poul Nielsen gav Karen Jørgensdatter afkald for deres og deres søster Mette Madsdatters arv efter hendes sl. husbond Mads Nielsen, som boede og døde i Lilballe

** Joen Jepsen i Herslev tilstod at Søren Jensen i Herslev havde betalt ham hans formands sl. Hans Holbøls håndskrift til Mads Hansen på Mette Hansdatters børnepenge

(28)

** Iver Iversen i Viuf kvitterede Joen Jepsen i Herslev og hans hustru Anne Joens for sin hustru Mette Hansdatters værgemål, den sl. mand Mads Hansen havde haft under hænder

** Hans Nebel i Bjert fordrede dom imod Hans Andersen i Bjert efter opsættelse 13/1, som svarede, at han var tildømt til at betale en broderlod af hans sl. fars gæld, og mener ikke at skulle betale mere, før denne dom bliver svækket, og fremlagde skøde 27/6 165_, at Hans Nebel har solgt Hans Andersen sin hustru Maren Andersdatters arvelod i deres fædrene gård, hvorfor han har fået sin betaling

** hr. Jens Jensen fremlagde regnskab på hvad, sl. Ebbe Nielsen, fordum boende i Højrup, skyldte han fra 1651. dom: da der ikke findes løsøre, men kun hans ejendom, der blev ødelagt i fejdetiden, bør hr. Jens Jensen have indvisning for sin fordring

(29)

** hr. Jens Jensen fordrede dom i sl. Jørgen Pedersens bondegård for 40 sld, som han skylder ham efter håndskrift 1651. dom: han bør have indvisning i den øde bondeejendom, da der ikke findes løsøre

17/3 1666.

(30)

** varsel til Hans Nebel i Bjert med flere navng. imod dele at svare slotsfogden, da delefogden havde begæret delemål over dem for forlov for Maren Jensdatter. på begæring opsat 8 dage

** Jep Pedersen i Adsbøl og Jens Pedersen i Vrå begærede dom imod Jens Hansen i Påby og Jep Tuesen i Ejstrup for værgemål Jens Hansens far sl. Hans Jensen har haft under hænder for deres søster Anne Pedersdatter efter opsættelse 24/2, hvorimod de fremlagde deres svar, at da der ved registrering 18/1 1661 efter sl. Hans Jensen intet løsøre fandtes efter den fjendtlige ruin, men kun nogle håndskrifter på tilstående gæld få 40 sld. børnepenge, som var udlånt, tilbydes de at annamme dem, om de vil fordre noget efter værgen, som i armod er død i fejdetiden. registrering 19/1 1661 efter sl. Hans Jensen fremlægges, og Jep Pedersen og Jens Pedersen blev tilbudt at søge deres betaling i omtalte håndskrifter, hvilket de afslog

(31)

** Jens Mikkelsen i Viuf fordrede dom imod Iver Iversen sst. for det træ, han havde vedkendt sig og taget taxmærke på efter tingsvidne 3/2, hvorimod Iver Iversen med tingsvidne 10/2 beviste at han havde kørt træet til Fredericia, og med tingsvidne 17/2 at øvrigheden havde befalet dem at tage træ til palisader i Viuf skov, og han fremlagde kvittering fra Fredericia. dom: han bør være fri for tiltale

(32)

24/3 1666.

** varsel til amtsskriveren samt Jost Tomsen i Hvilbjerg imod vidner at svare Hans Hansen i Skærup

** navng. vidnede, at så længe, de mindes, op til 20 år, da har Hans Hansen i Skærup og hans far nydt deres bondegård kvit og frit for landgilde ægt og arbejde, for de har betjent delefogdens bestilling i Holmans herred efter hver andre

** varsel til Søren Markussen Møller i slotsmøllen imod dom at svare oberstløjtnant Jacob Geffuische eller hans fuldmægtig, som irettesatte at da hans principal af KM havde tilforhandlet sig noget gods i Koldinghus len, der iblandt Gammelby mølle, hvorfra Søren Møller har fjernet en møllesten, som han mener at Søren Møller bør bringe tilbage, hvorimod han svarede, at der burde ikke dømmes, før lensmanden fik varsel. opsat 6 uger

(33)

** varsel til Hans Sørensen i Håstrup og Hans Madsen sst. imod vidner at svare slotsfogden på KM vegne

** slotsfogden fremlagde amtsskriverens seddel, at eftersom bønderne i amtet formedelst dets ruins skyld samt kontributioner og andre udgifter, resterer med det meste af deres landgilde og arbejdspenge og anden restans, som de ikke for deres armods skyld kan udrede, så for de ikke skal rømme fra stederne og der således bliver mere ødegods, end der allerede er, så forbydes herredsfogden at gøre nogen udlæg af nogen bondes bo, som er tjener til Koldinghus, før deres restans er betalt, og hvis det mod forhåbning sker, da skal han selv stå til rette for den skade eller ulejlighed, der af kan forårsages

** da slotsfogden havde forfulgt Hans Nebel i Bjert med flere for delemål for et forlov, de har gjort Maren Jensdatter til at opbygge hendes fædrene gård efter dom 18/11, så lovede de i dag at efterkomme deres forlov, når Maren Jensdatter får gården i fæste, når de må have respit år og dag, hvorefter han lod tiltalen falde, og Maren Jensdatter blev tilbudt at fæste gården inden i morgen aften

(34)

** varsel til Bertel Hansen i Vilstrup imod dom at svare Hans Staffensen, barnfødt i Vilstrup, som irettelagde en håndskrift dateret 1653, at Bertel Hansen skylder Jep Poulsen i Møsvrå 34 sld, som er Hans Staffensens arvepart efter hans sl. far Staffen Hansen, som boede og døde i Vilstrup og er børnepenge. dom: Bertel Hansen bør betale sin stedsøn Hans Staffensen hans arv

** varsel til efterskrevne Herslev sognemænd imod dom at svare Tyge Jensen sst, som beskyldte dem for deres resterende tiendekorn. dom: de bør betale inden 15 dage

(35)

** navng. vidnede, at de var med herredsfogden i Højrup på sl. Ebbe Nielsens bondegård for at gøre Johanne sl. Christen Jensens af Tolstrup indvisning for gældsfordring efter håndskrift 1656 til sl. Henrik Laugesen i Bredstrup. dom 19/8 fremlægges

(36)

** navng. vidnede, at de var i Hans Kuods hus i Håstrup og så, at blodet løb af Hans Madsens arm i Håstrup, som anklagede Hans Iversen for at have gjort skaden med en kniv, men de så ikke, hvem der gjorde det. syn på skaden aflægges

31/3 1666.

** varsel til Hans Madsen i Håstrup og Hans Iversen sst imod dom at svare slotsfogden

(37)

** Hans Jensen Smed i Tyvkær klagede og gav tilkende, at da han gamle fattige mand stod i smedjen og smedede et plovjern, kom Peder Christensen Hejls ind i smedjen, og skubbede til ham, så han faldt om på gulvet, så hvis han dør inden år og dag, da er Peder Hejls skyld i hans død, hvorimod Peder Christensen svarede, at han skubbede eller slog ham ikke

** varsel til Tomis Nielsen i Ejstrup imod opsigelsesvidne at svare

** Jens Hansen i Påby 3.ting opsagde et tingsvidne mellem ham og Tomis Nielsen i Ejstrup angående, hvad Tomis Nielsens far skyldte Jens Hansens far af udlånte børnepenge

** slutning på dom mellem Jes Pedersen Jens Pedersen og Jens Hansen i Påby om deres søsters arvelod: de bør have udlæg i den tilstandende gæld, som arvingerne tilbyder

(38)

** slotsfogden beskyldte delefogden og Morten Hering skovrider i Rønshave, som er forordnet at have opsyn med KM skove, for ikke med flid at have iagttaget deres bestilling efter KM brev, at skovene ikke må forhugges

** varsel til Morten Hering skovrider Bertel Nielsen i Tyvkær sognefoged og Poul Antoni i Håstrup sognefoged samt flere navng. sognefogder imod vidne at svare

** slotsfogden fordrede dom imod Hans Madsen og Hans Iversen i Håstrup for klammeri i Hans Kuods hus i Håstrup, hvor de har gjort hverandre skade, og efter syn har Hans Madsen fået et knivslag i armen. Hans Iversen svarede, at det ikke var bevist, at han havde gjort Hans Madsen nogen klage. dom: Hans Madsen bør bevise sin klage, eller selv betale sagefaldsbøder til KM

(39)

** Skanderup kirkeværge Jep Buch i Nagbøl på egne og Anders Jepsens vegne fordrede dom imod slotsfogden for Skanderup kirkes tiendeafgift 1661, som han resterer med efter opsættelse 17/2. slotsfogden irettelagde sit svar, at han havde klareret til stiftsskriveren for det, han havde gået i kærven, som skulle afkortes i kirkens tiende. stiftsskriverens bevis fremlægges om afkortning i tienden

(41)

** Hans Nebel i Bjert fordrede dom imod Peder Hansen Moug sst. efter 6 ugers opsættelse for, hvad hans formand sl. Las Bertelsen skylder ham efter håndskrift, som fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage

** Kolding hospitalsforstander Jens Nielsen fordrede dom imod navng. hospitalstjenere i Almind efter 3 ugers opsættelse for resterende landgilde og arbejdspenge 1664-65. dom: de bør betale deres restancer inden 15 dage

(42)

** Jens Hansen i Påby tilbød Jens Pedersen i Vrå 3 håndskrifter udgivet til hans far sl. Hans Jensen for børnepenge, han havde under værgemål for Jens Pedersens søster Anne Pedersdatter, som de er dømt til at annamme efter dom 17/3

** Hans Christensen i Gamst fordrede efter opsættelse 17/2 dom imod Hans Jepsen i Bramdrup og Mads Ferup sst. for gæld til hans hustrus slægt sl. Peder Knudsen, som hun havde arvet, og fremlagde bevis fra hr. Johan Rude i Vonsild, hvem han tjente og hvor han døde 1665 af den hastige syge, som huserede i sognet, angående de indstævnedes gæld, samt dom 9/12. tingsvidne 1/2 af Anst herredsting fremlægges, at Hans Christensens hustru Lene Iversdatter og sl. Hans Knudsen var fuldkomne søskendebørn, og hun hans sande arving og der findes ingen nærmere eller andre end hende alene, hvortil Hans Jepsen og Mads Laugesen svarede, at Hans Knudsen havde fået langt mere af dem end de skyldte ham, hvilket de bekræftede ved ed, hvilket Hans Christensen mente ikke burde gælde på et dødt menneske

(43)

7/4 1666.

** varsel til Anders Pedersen i Viuf imod dele at svare delefogden

** varsel til Eltang bymænd imod tilbud at svare delefogden

(44)

** delefogden 3.ting tilbød Anders Pedersen i Viuf og de Eltang bymænd at indløse den udlæg for skovhugst, der er sket hos dem

** varsel til alle Vilstrup bymænd at svare husfogden på KM vegne, som befalede dem at gøre deres arbejde til slottets have, når gartnerne tilsiger dem det, såfremt de ikke vil stå til rette og straffes

** varsel til Anne Ebbesdatter, der tjener i Møsvrå, imod indførsels afsigelse at svare til tinget i dag, men da slotsfogden mente, der burde gives varsel for slotsporten, før der sker indvisning, blev den opsat

** varsel til Peder Christensen Hejls i Tyvkær imod vidner at svare slotsfogden på KM vegne

** Peder Ibsen Smed i Fredsted og Christen Nielsen sst. kundgjorde ved ed, at de forgangen olden indtog 13 ubrændte svin i deres skov, som Peder Christensen i Tyvkær udløste, og de syntes de var så ved magt som deres egne, der var brændt til skoven, hvortil Peder Christensen svarede, at 2 af dem var ikke hans, og de 8 havde han i behold, som ikke endnu har fået flæsk

** varsel til Iver Kreng i Håstrup imod dom at svare Jep Jørgensen sst, som beskyldte ham for resterende løn. opsat 14 dage  

(45)

14/4 1666.

**  varsel til menige Bramdrup mænd og skovrider Morten Hering i Rønshave imod syn i Bramdrup skov at svare slotsfogden

** syn på et bøgetræ i Bramdrup skov, som var hugget og bortført, 36 alen langt og stubben var 7 alen i omkreds og uforevist

** varsel til Almind og Nebel sognemænd imod dom at svare slotsfogden, som beskyldte dem for en tømmervogn og 2 jernkæder, han havde lånt dem til at føre et stort træ til Fredericia, og ikke skaffet til stede igen, hvortil navng. svarede, at Hans Rode, der modtog træet, befalede dem at lade vogn og kæder stå i materielgården. dom: de bør skaffe vognen og kæderne til stede, med mindre de beviser, at det er KM vogn og kæder, som efter befaling skulle leveres andetsteds

(46)

** slutning til den dom mellem Skanderup kirkeværger og husfogden: da der fremlægges bevis og kvittering for en del tiendeafgift, bør husfogden betale hvad der eventuelt resterer

** slotsfogden tilsagde enhver i herredet, at når de får bud og tilsiges skal de være følgagtig at udskibe KM ved i Fredericia enten det er hellig eller søgnedag

** varsel til Hans Christensen af Eltang, hvor han var til huse, imod dele at svare slotsfogden, som beskyldte ham for 15 rdl. med rente, han ved landstinget er dømt til at betale ham. opsat 8 dage

** varsel til Peder Christensen Hejls i Tyvkær imod vidner at svare husfogden

** Bertel Nielsen i Tyvkær vidnede, at Søren Sørensen og Peder Christensen havde i forleden olden nogle svin som gik undertiden på deres gade på deres mark og i deres skov, som var ubrændte, da der ingen olden var i deres skov, og var vel ved magt, men om de havde været i andre skove, vidste han ikke. andre vidnede det samme

(47)

** Anders Pedersen af Tyvkær og Mads Nielsen Højen sst. vidnede, at de så at Peder Christensen Hejls kom ind i Tyvkær smedje, og der kom nogle ord mellem ham og smeden Hans Jensen om vindskibe til Fredericia, og da de ikke kunne komme overens, angreb smeden ham med et rødglødende plovjern, han smedede på, og forfulgte ham ud af døren, hvor han faldt omkuld, og de så ikke at Hans Christensen rørte ham, hvortil Hans Jensen Smed svarede, at det ikke passerede således, men Hans Christensen havde skubbet ham, som ham tidligere har klaget over 

21/4 1666.

** varsel til Søren Nielsen og alle de Bramdrup bymænd samt Morten Hering skovrider imod dom at svare husfogden

** varsel til Hans Jensen Smed i Tyvkær imod dom at svare slotsfogden

** varsel til Iver Jensen i Vilstrup imod dom at svare Anders Olufsen i Vilstrup

(48)

** Anders Olufsen beskyldte ham for 16 sld. med rente. opsat 14 dage

** slotsfogden beskyldte Søren Nielsen i Bramdrup og de Bramdrup bymænd for at have hugget en bøg i Bramdrup skov på KM anpart, som var 7 alen i omkreds og 36 alen lang, som Søren Nielsen, som har opsyn med skoven, må svare til dette træ, som var det fornemste i skoven og kaldtes kongebøg, som ikke burde være hugget. desuden bør skovrideren som med de andre på skoven skal have opsyn stå til rette som KM uagtsomme tjener. opsat 14 dage

** Hans Christensen forpligtede sig at stille husfogden tilfreds for hans fordring inden 8 dage

** Jep Jørgensens sag i Håstrup imod Iver Kreng fremdeles opsat 1 måned

** herredsvarsel til menige herredsmænd at svare imod syn til skovene

(49)

** efter husfogdens irettesættelse blev Hans Jensen Smed i Tyvkær dømt til at bevise sin klage, han har gjort på Peder Christensen i Tyvkær eller derfor selv betale sagefaldsbøder

** navng. vidnede, at de med herredsfogden var på sl. Jørgen Pedersens bondeejendom for at gøre hr. Jens Jensen indvisning efter dom 10/3. da gården er øde og afbrændt, blev han indført i ejendomsjorden

(50)

** varsel til Jens Hansen i Fredericia med hans hustru Kirsten Jensdatter og hendes børn Kirsten Jørgensdatter og Dorte Jørgensdatter, om de havde noget mod denne indførsel at svare

** navng. vidnede, at de med herredsfogden var i Højrup på sl. Ebbe Nielsens bondegård for at gøre hr. Jens Jensen indvisning for hans gældsfordring efter dom 10/3

(51)

** varsel til Jørgen Ebbesen i Fredericia Niels Ebbesen i Højrup Anne Ebbesdatter i Møsvrå, hvor hun tjener, om de havde noget at svare imod denne indførsel

28/4 1666.

** varsel til Mads Udsen i Viuf imod dom at svare Peder Gris sst

** Mads Udsen i Viuf tilsagde Peder Gris for retten, at djævlen skulle fare i ham og spurgte ham, hvorfor han ikke kunne få ham fyldt med mange flere ukvemsord

** husfogden påmindede så mange, som har fået udvist ved at skaffe til Fredericia, hvoraf en del er hugget, at de skal straks skaffe det til skibet, når de får befaling

(52)

** Peder Gris fremlagde et tingsvidne 11/11 angående hvad Mads Knudsen skal give af den bolig han påboer på hans gårds jord, og han mente han burde betale for de år, han havde boet der, hvortil Mads Knudsen svarede, at han havde betalt 1 rdl. dom: han bør betale indeværende års landgilde

** slotsfogden begærede dele over Hans Christensen i Eltang for nogle penge han med sin mor har udgivet håndskrift på, og fremlagde landstingsdom 17/1. herredsfogden udstedte dele over ham

(53)

5/5 1666.

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd imod syn at svare

** syn på herredets skove for hvor meget, der er hugget deri siden sidste skovsyn Phillippi Jacobi

(56)

** Laurits Hansen barnfødt i Tyvkær gav sin stedfar Henning Nielsen i Tyvkær afkald for arv efter hans far sl. Hans Pedersen, som boede og døde i Velling

** Anders Olufsen i Vilstrup fordrede dom over Iver Jensen efter opsættelse 21/4 for gæld efter håndskrift 1652. dom: han bør efterkomme sin håndskrift inden 15 dage

(57)

** oberstløjtnant Jacob Geffuisches fuldmægtig fordrede dom imod Søren Markussen Møller i slotsmøllen for den møllesten han har borttaget fra Gammelby mølle efter opsættelse 24/3 og fremlagde tingsvidne 4/4 1664, hvortil Søren Møller svarede, at enken i møllen og dem, der kørte stenen burde have kald og varsel. dom: da sagen synes ærerørig, skal det indfindes for overdommere ved landstinget

(58)

12/5 1666.

** varsel til Iver Hansen i Almind hans søn Niels Iversen, Peder Lassen og hans søn Las Pedersen med flere navng. sst. imod syn at svare hospitalsforstander Jens Nielsen i Kolding

** syn på Kolding hospitals gærder, som det tilkommer hospitalstjenerne i Almind efter jordebogen at gærde og holde ved lige

** varsel til amtsskriveren og husfogden med flere imod vidner at svare Søren Nielsen sognefoged i Bramdrup

** navng. vidnede, at de var med delefogden og sognefoged Søren Nielsen i Bramdrup i Bramdrup skov hvor de så Sonne Pedersens tjenere i Kolding Matias Pedersen og Peder Pedersen havde fældet kongebøgen, som Sonne Pedersen havde befalet dem, hvorefter delefogden forbød dem at befatte sig med videre med træet og tog slæden fra dem og gav amtsskriveren det tilkende, som svarede dem, at det var ikke nødvendigt, da Sonne Pedersen var vederhæftig

(59)

** på husfogdens vegne 3.ting til Almind og Nebel sognemænd for tømmervogn og kæder, de er tildømt at skaffe til stede

19/5 1666.

** slotsfogden på KM vegne æskede dom over Mads Hansen i Håstrup for det knivslag, han havde fået, som han ikke kan bevise, hvem der har gjort

** det delemål husfogden havde imod de Almind og Nebel sognemænd for en blokvogn og 2 kæder, bevilgede han opsat 8 dage, men de ville have en ende derpå og bød sig i rette

** Iver Kreng i Håstrup blev tildømt at betale Jep Jørgensen den resterende tjenesteløn

(60)

26/5 1666.

** varsel til Laurits Hansen i Strandhuse og Jørgen Hansen sst. imod vidner og beskyldning at svare Karen Bertelsdatter i Strandhuse

** varsel til Karen Bertelsdatter i Strandhuse, Mads Poulsen, Christen Hansen og Kirsten Anderskone sst. imod vidner at svare Laurits Hansen sst.

** navng. vidnede at da de var i Jørgen Hansens hus i Strandhuse, blev de råbt ud, at der var nogen, der ville myrde Laurits Hansen, og da de kom ud havde Laurits Hansen og Karen Bertelsdatter været i klammeri og var skilt ad, men så slog Karen Bertelsdatter til Laurits Hansen med en stav greb ham i håret og drog ham til sig, hvorefter de faldt om sammen med Kirsten Anderskone, og de fik vristet begge kvinders hænder af hans hår og skilt dem ad

** Christian Hansen vidnede, at han ved Niels Fiskers hus viste Laurits Hansen, der spurgte efter Karen Bertelsdatter, til abildgården, hvor hun var, og hørte hun råbte om hjælp, og da han kom derhen lå de på jorden, og hun havde fat i hans hår med begge hænder og han lå på hende og havde fat på hendes håndled, men han så ikke, at han slog hende. andre vidner derom.

(61)

** varsel til Jesper Madsen i Stenderup imod æskning og tilbud at svare Hans Bertelsen

** navng. vidnede, at de var med Hans Bertelsen i Stenderup og gjorde æskning på 2 kvier, han havde ladet udvurdere hos ham og tilbød ham at indløse dem for 7 sld, men da han ikke var hjemme, gentog han det i dag 

** navng. i Tyvkær, der mindes op til 40 år vidnede, at så længe, har der ikke gået mere arbejde til herskabet af de 3 gadehuse i Tyvkær, Søren Andersen, Else Hansdatter og Anne Peder Weiners påboer, end halvt så meget som af de andre boel i byen, idet der ikke er avling til dem

** varsel for slotsporten til amtsskriveren og slotsfogden og slotsgartner Tomis Ravn imod dette vidne at svare  

(62)

** varsel til Hans Nielsen i Herslev imod dom at svare Anne, der forleden år tjente ham, for resterende tjenesteløn. opsat 14 dage

2/6 1666.

(indfaldt pinse aften, så tinget blev opsat til 8.dagen efter)

9/6 1666.

** varsel til Karen Bertelsdatter hos Niels Fiskers, hvor hun har til huse, samt hendes datter Kirsten Anderskone imod dom at svare Laurits Hansen i Strandhuse

** varsel til Laurits Hansen i Strandhuse med flere navng. imod vidner og dom at svare Karen Bertelsdatter

** Mads Poulsen vidnede, at da Laurits Hansen i Strandhuse og Karen Bertelsdatter var i klammeri i Niels Fiskers kålgård, da sagde Jørgen Hansen til Laurits Hansen, at dersom han slog hende ihjel som en hund, skulle han ikke skade derfor, hvorefter han slog hende over gærdet med en gærdestav. syn på hendes sår afhjemles, at hun havde 2 rødblå pletter ovenfor hendes højre knæ og en knude i hendes højre rør. Karen Bertelsdatter fremlagde sit indlæg, at Laurits Hansen havde overfaldet hende med ukvemsord hug og slag og sparket hende, da hun lå på jorden, hvorover hun er blevet vanfør, som muligvis kan være årsag til hendes død, og hvis hun dør inden år og dag, er Laurits Hansen årsag dertil

(63)

** Laurits Hansen i Strandhuse fremlagde sit indlæg, at han på sin farende vej fra Kolding er blevet angrebet af Karen Bertelsdatter, der greb ham i håret og slæbte ham ind i Niels Fiskers abildgård og slog ham med en stav, og hjulpet af sin datter Kirsten Anderskone kastede hun ham på jorden, indtil Jørgen Andersen i Strandhuse og Anders Andersen i Eltang reddede ham af deres ublu hænder. opsat 14 dage

(64)

** slotsfogden fordrede dom om det store bøgetræ kongebøgen i Bramdrup skov efter opsættelse 21/4. Søren Nielsen i Bramdrup fremlagde tingsvidne 12/5 angående hvem, der havde hugget træet. dom: de Bramdrup mænd bør være fri for husfogdens tiltale

(65)

16/6 1666.

** varsel til menige Eltang sognemænd imod dom at svare Eltang kirkeværger Hans Hansen i Stenderup og Knud Terkelsen i Lilballe på kirkens vegne

** varsel til Hans Bertelsen i Eltang imod vidner at svare Anders Andersen i Eltang

** navng. vidner, at de på Anders Andersens vegne havde tilbudt Hans Bertelsen hans tjeneste, som han havde forladt 8 dage før, hvortil han svarede, at han ikke ville have ham, idet han var rømt i hans fraværelse

** varsel til Jesper Madsen i Stenderup imod dom at svare Bertel Markussen i Gudsø mølle, som beskyldte ham for 6 sld, som han havde lånt hans hustru Anne Bertelsdatter for 2 år siden. opsat 6 uger

** varsel til Jesper Madsen imod dom at svare Hans Bertelsen

(66)

** Hans Bertelsen 3.ting æskede delemål over sin svoger Jesper Madsen i Stenderup, for han ikke har efterkommet sit løfte til ham, da han ægtede hans søster, efter forpligt 12/6 1663, og fremlagde dom 22/7 1665 og tingsvidne 26/8 1665. Jesper Madsen mente ikke der burde udstedes dele, da han ikke var dømt til at lide dele

** Eltang kirkeværger fremlagde fortegnelse over dem, der resterede med kirkens tiendekorn 1665, hvortil en del svarede, at de havde udgivet en del prinsessestyr, der ikke tilkom dem, men kirken. opsat 8 dage

(67)

** varsel til Anders Sørensen i Gudsø, Jep Mikkelsen, Niels Simonsen og Hans Jensen sst. imod dom at svare Eltang kirkeværger, som beskyldte dem for korn, de har avlet på Eltang mark og ført af sognet, uden at betale tiende. opsat 8 dage

** herredsvarsel til menige herredsmænd imod dom at svare delefogden, som satte i rette og mente at så mange, som resterer med landgilde arbejdspenge og fæstepenge, bør betale eller lide nam, hvilket dømmes

** Mikkel Jensen i Viuf 3.ting forbød alle at færdes eller at gøre veje eller stier over hans toft, med undtagelse af tingstien og stien til Søren Mogensens gård

(68)

** varsel til menige Viuf sognemænd om de havde noget mod dette vidne at svare

** Hans Madsen i Herslev gav Mads Poulsen i Håstrup afkald for alt det sl. Hans Kuods børn i Viuf nemlig Peder Hansen og Else Hansdatter arveligt kunne tilfalde efter deres faster Else Nielsdatter Mads Poulsens hustru

23/6 1666.

** varsel til Almind og Nebel sognemænd imod dom at svare slotsfogden

** varsel til Laurits Hansen og Jørgen Hansen i Strandhuse imod vidner og dom at svare Karen Bertelsdatter og Niels Andersen Fisker

** Kirsten Anderskone i Strandhuse og Mads Poulsen sst. vidnede, at de så at da Laurits Hansen og Karen Bertelsdatter var i klammeri, da løb Laurits Hansen af vred hu lågen til Niels Fiskers abildgård op

(69)

** delefogden tilbød Hans Madsen Bull i Håstrup at indløse 2 ungstude og 1 ko, som blev udvurderet fra ham for sagefaldsbøder

** den sag Eltang kirkeværger havde til deres sognemænd og Gudsø mænd er fremdeles opsat 5 uger

** delefogden på Karen Bertelsdatter i Strandhuse og Niels Andersen Fisker sst. deres vegne havde tiltale til Laurits Hansen i Strandhuse, og hans svoger Jørgen Hansen, og beskylder Laurits Hansen for uden skyld og brøde, at have overfaldet en hjælpeløs kvinde og ilde medhandlet, til hun råbte og hjælp og blev reddet af hans hænder, så det betvivles, om hun får sin førlighed igen, hvorfor han bør lide for gårdfred samt bøde for 2 slag på hendes lår samt for med sine knæ at have stødt hendes liv, som knuden i hendes rør giver vidnesbyrd om, samt sætte borgen til det kan ses, om hun sætter livet til. desuden formenes Jørgen Hansen at stå til rette for åråd, da han bad sin svoger slå hende ihjel som en hund samt udstå kirkens disciplin for han skatter et kristent menneske som en hund. opsat 3 uger

(70)

** på slotsfogdens vegne 4. ting over Almind og Nebel mænd for en blokvogn og 2 kæder, de har haft at føre KM træ til Fredericia med og fremlagde dom 14/4. sognemændenes svar fremlægges, at da de havde leveret det sidste træ, leverede de vognen og kæderne i materielgården mod kvittering og generalmajorens påskrift, at delefogden skulle lade os være umolesteret for samme vogn, hvilken kvittering fremlægges. dom: de bør være fri for forfølgning

(71)

30/6 1666.

(72)

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd imod vidne om afgrøden i de øde gårdes jorder at svare

** delefogden 3. ting forbød alle at bortføre afgrøde fra de øde gårdes jorder, hvor der er sået mod hjemmel og minde

** varsel til Niels Jensen hos Knud Andersens i Højrup imod dele at svare Hans Jensen i Møsvrå, som tog 3. ting for han var rømt af hans tjeneste 

** varsel til Niels Jensen imod vidner at svare førnævnte Hans Jensen i Møsvrå

** navng. vidner, at Niels Jensen havde sagt, at han havde fæstet sig til Hans Jensen til skt. Mikkelsdag, og 14 dage efter rømte han. han mødte og tilbød at ville drage i tjeneste igen mod afkortning i lønnen for de dage, han havde været fra ham

** varsel til Anders Andersen i Eltang imod delemål at svare Hans Bertelsen i Eltang, som beskyldte ham for ofte uden hans minde er gået ud og ligget i byen mange nætter, og da han advarede ham, at det ikke kunne passere, svarede han, at han ville have det sådan, og siden rømte han. Anders Andersen fremlagde tingsvidne 16/6, og tilbød for retten at komme i tjenesten igen og betale skaden. dom: da han har tilbudt sin tjeneste igen, udstedes der ikke dele

(73)

** varsel til Hans Hansen Nebel i Bjert imod dom og tilbud at svare Hans Bertelsen

** varsel til Lene Mikkelsdatter i Viuf og hendes barn Mogens Pedersen med sin farbror Søren Mogensen og morbror Jens Mikkelsen imod vidner at svare Hans Mogensen barnfødt i Viuf

** navng. vurderingsmænd ved skiftet efter sl. Mogens Pedersen i Viuf for 12 år siden vidnede, at der tilfaldt sønnen Hans Mogensen 160 sld, som blev stående i gården, som hans bror sl. Peder Mogensen, der beholdt gården, lovede at betale ham, når han blev myndig

(74)

** varsel til Mads Hansen i Højrup, som delefogden beskyldte for arbejde og hovgerning af den boel, han har i fæste. opsat 8 dage

** varsel til Anders Pedersen i Viuf og hans bror Christen Pedersen imod vidne at svare Mikkel Jensen sst.

** navng. vidner, at de var på syn på Viuf gade til noget dynd, der lå op til Mikkel Jensens toftgærde, hvori Anders Pedersen og Christen Pedersen stod og skovlede dynd fra gærdet hen ad gaden

** KM skovrider Morten Hering 3. ting på overjægermesterens befaling forbød nogen at have ustemplede hunde geder eller bukke, som kunne være KM vildtbane til skade

** Hans Bertelsen fremlagde sit indlæg mod Hans Hansen Nebel i Bjert, at da han har gjort forbud ved tinget angående den gældsfordring, han har hos Hans Bertelsens mor Maren Bertels, da har han efter tingsvidne 9/12 tilbudt at betale Hans Nebel hans mors anpart af hans fædrene gård efter samfrænders taksering af 1591, hvilket han også tilbyder i dag, hvortil Hans Nebel svarede, at når Hans Bertelsen betaler sin mors håndskrifter, må han gerne beholde hendes lod. opsat 8 dage

(75)

7/7 1666.

** varsel til Peder Ibsen Smed i Fredsted imod syn vidner og klage at svare Hans Udsen i Viuf, som gav last og klage over ham, for han slog et hul i hans hoved, som de 6 høringe synede

(76)

** varsel til Jørgen Jokumsen i Skovsgård imod vidner at svare hr. Niels Nielsen i Stenderup på sin datters vegne

** navng. vidner, at de ikke har set eller hørt til Jørgen Jokumsen her på egnen, siden han bortdrog fra hus og gård og forlod sin hustru Dorte Nielsdatter med deres liden barn, som skete for 4 år siden

** varsel til Anders Pedersen og Christen Pedersen i Viuf imod dom at svare Mikkel Jensen sst.

** Mikkel Jensen irettelagde sit indlæg, at da det med synsvidne bevises at de har opgravet og opkastet dyndet fra hans toftgærde på gaden og siden borttaget, hvilket dynd han mener tilhører ham, så bør de stå til rette derfor, hvorimod Anders Pedersen svarede, at dyndet kom fra hans egen gård og havde samlet sig i en sig på gaden, som han lige som sin formand havde taget hjem. opsat 14 dage

** slotsgartner Tomis Ravn fordrede dom over Mads Hansen i Højrup efter 8 dages opsættelse for 7 dages arbejde, han har forsømt til haven af det boel i Højrup, han har i fæste, hvorfor han bør straffes for ulydighed samt betale de penge, han har lejet en anden for, om dagen 10 sk. dom: han bør betale gartneren inden 15 dage

(77)

** varsel til Niels Jensen imod delemål at svare Hans Jensen i Møsvrå, for han ulovligt er rømt af hans tjeneste efter tingsvidne 30/6, hvorimod Niels Jensen tilbød at drage i hans tjeneste igen. dom: han bør stille Hans Jensen tilfreds eller lide dele  

** Hans Bertelsen i Eltang fordrede dom imod Hans Nebel i Bjert efter opsættelse 30/6 angående den indførsel han har fået i Hans Bertelsens mors ejendom, og fremlagde tingsvidne 9/12, som indeholder tingsvidne dateret 1591. Hans Nebel fremlagde landstingsdom 22/11. indførsels afsigelse 13/1 fremlægges

(79)

14/7 1666.

** varsel til Anders Andersen i Eltang imod dom at svare slotsfogden på KM vegne

** varsel til Niels Jensen, som sagdes at tjene Knud Andersen i Højrup imod dom at svare

** varsel til Anders Andersen i Eltang imod vidner at svare Hans Bertelsen i Eltang

** varsel til Hans Hansen Nebel i Bjert imod vidner at svare Bertel Markussen i Gudsø mølle

(80)

** navng., der var opskrevet til de 8 vidnesmænd 30/6, vidnede, at da Hans Bertelsen i Eltang stod for retten og begærede dom over Hans Nebel i Bjert angående indførsel i sin gård, da sagde Hans Markussen Møller til Hans Nebel, at Hans Bertelsen ikke burde betale ejendommen dyrere, end den er takseret for, hvortil Hans Nebel svarede, at han ville have sin fulde sum, alligevel i har givet landsdommeren 50 dlr, hvorimod Hans Nebel svarede, at han ikke havde nævnt landsting eller dommere

** den sag Karen Bertelsdatter i Strandhuse har i opsættelse er fremdeles opsat 8 dage

** varsel til Lene Mikkelsdatter sl. Peder Mogensens i Viuf og hendes barn Mogens Pedersen med deres lovværge Jens Mikkelsen imod dom at svare Hans Mogensen

** Hans Mogensen fremlagde sit indlæg, at da det bevises med tingsvidne at hans bror sl. Peder Mogensen har haft 160 sld. under værgemål for ham i hans umyndige år, så mener han, at der bør ske ham fyldest i hans sl. brors gods eller formue, og dersom ikke der findes løsøre, da bør han have indvisning i hans bondegård. opsat 6 uger

(81)

** navng. vidnede, at da Anders Andersen i Eltang tjente deres husbond Hans Bertelsen, da gik han ofte imod husbondens minde af gården om aftenen og lå mange nætter i byen, hvilket han ikke ville spørge ham ad, og senere rømte han, og da Hans Bertelsen anmodede ham om at komme i tjeneste igen, svarede han, nej!

** slotsfogden irettelagde sit indlæg, at da han på KM vegne havde stævnet Anders Andersen i Eltang og Niels Jensen i Højrup, så gives de sag for, de er rømt af deres husbonds tjeneste, og han mente, at enhver af dem burde have forbrudt et halvt års løn, halvdelen til KM, hvortil Anders Andersen svarede, at han havde tilbudt husbonden sin tjeneste, så han burde ikke lide noget derfor

** varsel til Knud Ibsen i Højrup imod dom at svare Niels Pedersen i Bredstrup, som beskyldte ham for hans søsters formynderskab. opsat 3 uger

(82)

** varsel til alle Herslev sognemænd imod dom at svare den latinske skolemester Laurits Gansager, som beskyldte ham for resterende tiende. opsat 3 uger

21/7 1666.

** varsel til Mogens Nielsen i Vilstrup med flere navng. imod vidner at svare Peder Ravn og menige Håstrup bymænd

** Niels Hansen Ravn, barnfødt i Velling, med flere navng. vidnede, at de så en del af Håstrup byhjord gik over diget til Vilstrup mark, da hyrden gik og ville vende tilbage, men de gik ikke på eng eller korn, og da kom Mogens Nielsen med flere med høforke og river og slog utilbørligt på kvæget til det undløb, og da køerne kom hjem, var den ene stukket med en fork i endetarmen, så den døde 4 dage efter. Mogens Nielsen benægtede at have slået kvæget. opsat 6 uger

(83)

** varsel til Jep Mikkelsen i Gudsø imod dom at svare husfogden og Hans Bertelsen, som begge irettesatte og mente, at da det med tingsvidne er bevist, at Anders Andersen i Eltang er rømt af Hans Bertelsens tjeneste, og siden har tjent Jep Mikkelsen i Gudsø, da bør Jep Mikkelsen betale 1 års løn til Hans Bertelsen og KM, hvortil Jens Mikkelsen svarede, at Hans Bertelsen ikke skulle bevise, at han havde fæstet ham for kost eller løn. opsat 6 uger

** Iver Jensen Kreng i Håstrup gav sin hustrus stedfar Hans Madsen Bull i Håstrup afkald for den arv, hans hustru Else Pedersdatter er tilfalden efter hendes sl. far Peder Nielsen Klausen, som boede og døde i Håstrup

** Laurits Hansen i Strandhuse med sin fuldmægtig Morten Christensen prokurator i Kolding fordrede dom imod Karen Bertelsdatter i Strandhuse og hendes datter Kirsten Anderskone efter opsættelse 9/6 angående klammeri mellem ham og Karen Bertelsdatter og fremlagde tingsvidne 26/5. Hans Staffensen på Karen Bertelsdatters vegne fremlagde sit svar, at da det med syn bevises, hvorledes Karen Bertelsdatter er medhandlet, da hun er en gammel svag kvinde og han en ung frisk mand, som ikke kan fremvise nogen sår, så bør hun efter sandfærdige vidner være fri for tiltale, hvorefter Karen Bertelsdatter benægtede ved ed at have gjort ham nogen skade

(85)

** Hans Staffensen på Karen Bertelsdatters vegne fordrede dom imod Laurits Hansen i Strandhuse og Jørgen Hansen sst. efter opsættelse 23/6 og fremlagde tingsvidne 26/5 9/6 23/6, hvortil Laurits Hansen svarede, at han ikke med vilje skubbede hende, men led selv stor overlast af hende og hendes datter, og mente at han og hans svoger burde være fri for tiltale  

28/7 1666.

** varsel til Almind Nebel og Viuf kirkeværger imod dom at svare mester Anker Sørensen i Kolding 

** varsel til Niels Pedersen i Møsvrå imod dom at svare Oluf Mortensen i Bølling til tinget i dag

** varsel til Poul Nielsen i Håstrup imod dom at svare Oluf Mortensen 

(86)

** varsel til Hans Madsen i Herslev og hans bror Søren Madsen sst. imod dom og vidner at svare Jørgen Skeel Due til Sønderskov

** Jørgen Skeel Dues fuldmægtig satte i rette og mente, at da Søren Madsen havde fæstet en gård på hans husbonds gods, så burde han flytte derhen efter sit fæstebrev, og han beskyldte Hans Madsen for 4 td. havre, han havde fået for at flytte til Sønderskov, som ikke er sket. opsat 6 uger

** varsel til Hans Nebel i Bjert imod dom at svare Bertel Markussen i Gudsø mølle, som irettelagde tingsvidne 14/7 angående Hans Nebels udtalelse på tinget, at Bertel Møller havde givet landsdommeren 50 daler, hvilket Bertel Møller nu mente, han burde bevise eller lide tiltale som en løgner. opsat 6 uger

(87)

** varsel til menige Viuf bymænd imod dom at svare Viuf kirkeværger, som beskyldte dem for resterende kirkekorn. opsat 14 dage

** varsel for slotsporten imod efterskrevne vidne at svare

** navng. vidner, at Poul Christensen i Håstrup forleden år har mistet 3 bæster 1 ko og 1 kalv, som ulvene har revet ihjel, og er derfor kommet bagud

** delefogden advarede og påmindede præster fogder præstemedhjælpere og sandemænd, om de ville påtænke af låne nogle sengeklæder til slottet, om KM kommer der, da de der skulle bruges til fornødenhed, hvortil navng. svarede, at deres sengeklæder blev dem frarøvet i ufredstiden, og siden havde ikke fået andet igen end nogle ringe, som de og deres folk ligger på, hvilke ikke er tjenlige at komme nogen steder med

** Oluf Bøgvad beskyldte Niels Pedersen i Møsvrå for 20 rdl, han skylder hans bror sl. Hans Mortensen Bøgvad for en hest tømme og sadel efter håndskrift dateret 1649. opsat 14 dage

** Oluf Bøgvad beskyldte Poul Nielsen i Håstrup for 8 sld. hans hustrus far Peder Knudsen i Håstrup skylder hans sl. bror efter håndskrift, dateret 1650. opsat 14 dage

(88)

** slotsfogden på mester Anker Sørensens vegne beskyldte Nebel Almind og Viuf kirkeværger for resterende provstepenge for nogle år. opsat 3 uger

4/8 1666.

** feldberedere i Kolding Rolluf Hansen og Konrad Tobias et tingsvidne. navng. vidnede, at den stampemølle, som ligger for Højrup dam, som feldberederne har i fæste, har kun et lidet damsted på den vilde mark og dertil ligger hverken ager eller eng, og det har ikke været regnet for boel eller gadehus, der kunne beskattes, så dersom de kontributionen deraf skal udgive, nødes de til at lade det ligge øde, da indtjeningen er for ringe

** den sag på Niels Pedersens vegne i Bredstrup imod Knud Ibsen i Højrup blev fremdeles opsat 3 uger

** varsel til Niels Jensen, som har tjent Hans Jensen i Møsvrå imod delemål at svare Hans Jensen til tinget i dag

(89)

** Hans Jensen 4. ting æskede dele over Niels Jensen, for han er rømt ulovligt af hans tjeneste, hvorefter høringene meldte ham at være fældet

** slutning til den dom, Hans Bertelsen i Eltang fordrede imod Hans Nebel i Bjert: Hans Nebel skal ikke afstå omtalte ejendomslod i Hans Bertelsens gård, før han bliver stillet tilfreds for sin fordring

** slutning til den dom Laurits Hansen i Strandhuse tog beskrevet mod Karen Bertelsdatter i Strandhuse: da det med tingsvidne bevises, at hun har slået Laurits Hansen med en stav og hendes datter Kirsten Hanskone har rykket ham i håret, bør de betale deres bøder

** slutning til den dom Karen Bertelsdatter i Strandhuse lod tage imod Laurits Hansen: da det bevises, at han har slået til hende med et træ, bør han betale sine bøder, og andet uvedkommende vil fogden ikke give kendelse om

(90)

11/8 1666.

** varsel til Tyge Jensen i Herslev med flere at svare slotsfogden

** slotsfogden satte i rette og mente at eftersom Christen Karstensen Bødker har været til huse i Herslev enemærke hos Hans Jensen med et kvindfolk Dorte Christensdatter, som har fået et barn, som Tyge Jensen, der er sognefoged og præstemedhjælper ikke har angivet, så KM ikke har fået sin rettighed, hvorfor Tyge Jensen må svare til hans bøder. Christen Karstensen Bødker fremlagde oberstløjtnant andreas Willichens kvittering for betalte lejermålsbøder

** slotsfogden gav ham til sag for han havde skjult et klammeri mellem hans bror Peder Jensen og Søren Madsen i Herslev, hvorfor han bør stå til rette for sagefaldsbøderne. opsat 6 uger

** slotsfogden satte i rette mod Hans Jensen i Herslev, for han har huset og hellet Christen Bødker, hvorfor han bør stå til rette. opsat 6 uger

(91)

** varsel til Hans Bull i Eltang at svare husfogden, som mente, at da han ikke, som sognefoged havde angivet den bedragne kvinde i hans hus, som er besovet, men ladet hende løbe bort, hvorfor han bør betale bøderne. opsat 6 uger

** varsel til Anders Andersen i Eltang og Jep Mikkelsen i Gudsø imod vidner at svare slotsfogden

** varsel til herredsfoged Jens Høg imod dom at svare Anders Winter forrige kornmåler på Koldinghus, som beskyldte ham for 97 sld. efter håndskrift dateret 1655, hvorimod Jens Høg begærede opsættelse, da vil føre bevis derimod. opsat 6 uger

(92)

** navng. vidner, at Anders Andersen siden påske har arbejdet 5 dage om ugen for Jep Mikkelsen i Gudsø

** Jep Mikkelsen i Gudsø erklærede, at han ved ikke andet om Anders Sørensen sst. end han er en ærlig mand, hvorimod Anders Sørensen berettede det samme om Jep Mikkelsen, og de var venlig og vel forligt

** varsel til Søren Fynbo i Fredsted, Peder Jacobsen sst., Knud Jensen i Starup og Jes Madsen sst. imod dom at svare delefogden, som beskyldte dem for overhørighed, for de ikke mødte for at save til slottets reparation, som de er tilsagt. opsat 14 dage

** herredsvarsel til menige herredsmænd imod gårdsyn at svare til tinget

(93)

** syn på gårdene i herredet for manglende bygninger, om der er sået i de øde gårdes jord og om enhver har sat pilestave hampefrø og humlekuler, og hvor der findes uforsvarlige ildsteder. i Dons har Simon Sørensen nylig fæstet et øde sted    i Dons har Simon Sørensen nylig fæstet et øde sted

( 97)

18/8 1666.

** varsel til Christen Olufsen i Tyvkær og hans hustru Maren Olufsdatter imod vidner at svare Anders Pedersen Velling i Tyvkær

** varsel til Hans Andersen Smed i Ferup og hans bror Hans Andersen imod dom at svare slotsfogden på egne og amtsskriverens vegne, som beskyldte dem for KM og kirkens anpart korntiende af det korn, de har sået på Stubdrup mark. opsat 3 uger

** varsel til Karen Niels Tuesens i Bjert og Dorte Nielskone at svare husfogden her til tinget. ligeledes Hans Hansen Iversen

** slotsfogden på KM vegne forordnede Hans Staffensen i Almind at være sætfoged mellem Jens Høg og Peder Roskilde i Herslev og tage beskrevet, hvad de har at foregive

(98)

** navng. vidnede, at de var med Anders Pedersen Velling hos hans nabo Christen Olufsen og hans hustru Maren Olufsdatter, om de ville stå ved deres usømmelige ord om ham, at han skulle have taget skindet af en død kvie, som fandtes ved byen, hvortil Maren Olufsdatter svarede, ja! og hendes mand Christen Olufsen kom med en kæp i hånden og sagde: du har rakket og flået så djævlen skal fare i dig og besætte dig og føre dig ud af min gård. andre vidnede, at kvien blev liggende urørt af menneskehånd, men blev angrebet af hunde og umælende bæster, som havde fortæret en del af kødet og sønderrevet skindet. Maren Olufsdatter svarede, at ordene var faldet i drukkenskab, da hun havde været til gilde, og Christen Olufsen svarede på spørgsmål, om de vidste andet end ærligt om Anders Velling, at han havde snakket med 2 karle, og om han løb udi hans gård og svingede med en kæp, kom ingen ved, og desuden havde han en hund, som hed Rakker, men hans hustru kom igen for retten og ville være hendes ord gestændig til Viborg landsting

(99)

25/8 1666.

** varsel til Christen Olufsen i Tyvkær og hans hustru Maren Olufsdatter imod dom at svare Anders Pedersen Velling

** varsel til Jens Høg herredsfoged imod beskyldning at svare Peder Roskilde her i dag

** Anders Pedersen Velling i Tyvkær fremlagde sit indlæg, at han beskylder Christen Olufsen og hans hustru Maren Olufsdatter for deres usømmelige og usandfærdige ord, at han var gået i rakkerens bestilling, hvorfor de bør lide som løgnere, og selv være det samme. Anders Pedersen fremlagde sit sognevidne, at han er født i Velling i Smidstrup sogn 19/12 1626 af Peder Poulsen og sl. Maren Peders, og han har opført sig som en ærlig mand etc. på Christen Olufsens begæring opsat 3 uger

(100)

** Hans Mogensen i Viuf fordrede efter opsættelse 14/7 dom om sin fædrene arv, som hans bror sl. Peder Mogensen havde haft under hænder og  fremlagde tingsvidne 30/6. ingen er mødt til gensvar

** den sag imod de boelsmænd i Starup om savning er endnu opsat 14 dage

** Peder Ravn på Niels Pedersens vegne fordrede dom imod Knud Jepsen i Højrup for det, han har under værgemål for hans søster Karen Pedersdatter efter skifte af Elbo herredsting 13/3 1655 efter sl. Peder Nielsen, som boede og døde i Bredstrup, og da Niels Pedersen er hendes eneste arving, bør han betale hendes børnepenge inden 15 dage, hvortil Knud Jepsen svarede, at hendes død burde bevises, før han lægger pengene fra sig

(101)

** slutning på dom mellem husfogden og Hans Bertelsen i Eltang på den ene og Anders Andersen sst. på en anden side: da den tidligere dom, at der ikke udstedes dele, da Anders Andersen har tilbudt at indstille sig i sin tjeneste igen, står urygget, kan der ikke kendes imod den

1/9 1666.

** varsel til Hans Hansen Iversen og Peder Moug i Bjert imod spørgsmål at svare og deres sandhed at vidne

** delefogden på KM vegne spurgte menige Håstrup og Tyvkær mænd om de har hørt eller kan påsige den kvinde Else Mikkelsdatter, som tjente Peder Ravn i Håstrup noget utilbørligt, som kunne være til forargelse, hvortil navng. svarede ved ed, at de vidste intet at påsige hende andet end det, som er ærligt. Peder Ravn, som hun tjente, spurgte samme menige herredsmænd, om de havde noget at påsige ham hans hus eller hans tjenestefolk, hvortil de svarede, at de kun kendte ham som en ærlig fornem og velforstandig person

(102)

** varsel til forskrevne Håstrup og Tyvkær mænd samt Else Mikkelsdatter for at svare på spørgsmål til tinget i dag

** navng. Håstrup og Tyvkær mænd vidnede, at for 4 år siden kom en person til Smidstrup med en kvinde, som sammen havde været til huse hos Christen Rod og Hans Pedersen i Smidstrup, om hvem de ikke vidste andet, end de var ægtefolk, og de fik 2 børn, og lod sig kun kalde Christian og Karen, før for kort tid siden, det afsløredes, at hans navn var Peder Jensen Hede. varsel til Peder Jensen Hede og Karen Nielsdatter imod dette vidne at svare

(103)

** delefogden på Tomis Hansens vegne i Håstrup fordrede efter opsættelse 21/7 dom angående den ko, som døde efter at være blevet stukket med en fork, hvorefter Mogens Nielsen som tilforn nægtede at have slået eller stukket noget kvæg og andre navng. vidnede det samme

** Hans Mogensen i Viuf fordrede dom i dag 8 dage, som der blev æsket slutning på i dag

** delefogden og Hans Bertelsen fordrede efter opsættelse dom imod Jens Mikkelsen i Gudsø, som svarede, at da Anders Andersen ikke er dømt i fald og ikke har tjent ham fuldt ud, bør han være fri for tiltale

(104)

** slutning til dom mellem Hans Bertelsen og Jesper Madsen: da Jesper Madsen ikke er dømt til at lide dele, udstedes der ikke dele over ham

8/9 1666.

** varsel til Jens Sørensen Korsbjerg Anders Winters fuldmægtig imod vidner at svare Jens Høg her til tinget i dag

** navng. vidnede, at Anders Winter forrige kornmåler på Koldinghus fik 2 heste af Jens Høg 1657, som han ikke fik penge for, men blev hensat til regnskab mellem dem, og senere fik Anders Winter en ko og en kvie, og Jens Høg betalte Bodil Toris, som Anders Winter havde bedraget, på hans vegne 10 sld., men Jens Høgs breve blev i fejdetiden borte sammen med præstens, da de var forvaret i Pjedsted kirke

** Bertel Markussen Møller i Gudsø mølle fordrede efter opsættelse 28/7 dom om de ord, Hans Nebel havde sagt ham for retten. dom: da det ikke vedkom fogden at kende derpå indfandt han det for overdommerne

(105)

** på Jørgen Skeel Dues vegne fordredes efter opsættelse 28/7 dom over Søren Madsen i Herslev, og tingsvidne 26/5 af Malt herredsting fremlægges, at Søren Madsen fæstede en gård Brækling i Føvling sogn, hvorimod Hans Madsen i Herslev fremlagde hans brors svar, at det ikke kan bevises, at han har fæstet en gård på Jørgen Dues stavn, da ingen efter KM forordning må nedsætte sig på fremmede steder, og han tjener sin bror på deres fædrene gård og holder den ved magt, da den er øde og ruineret, så KM deraf kan få sin rettighed

** på Jørgen Skeel Dues vegne fordredes efter opsættelse 28/7 dom over Hans Madsen i Herslev for 4 td. havre, hvortil han svarede, at han ikke fik betaling for noget

(106)

** slotsfogden fordrede dom over kirkeværgerne til Viuf Almind og Nebel kirker for magister Anker Sørensens provstepenge, de resterer med, og fremlagde provstens indlæg angående deres restancer op til 6 år

** Oluf Mortensen Bøgvad på sine broderbørn Mads, Morten og Niels Hansen deres vegne og husfogden på Gertrud Hansdatters vegne fordrede dom over Niels Pedersen i Møsvrå for 20 rdl, han skylder børnenes far og Gertrud Hansdatters husbond Hans Mortensen. Niels Pedersen svor, at han havde betalt den sl. mand før han døde, som han berettede for sin hustru, som lovede at give ham hans håndskrift, når hun kunne komme til den

(107)

15/9 1666.

** slutning til dom mellem Hans Mogensen i Viuf og hans bror sl. Peder Mogensens arvinger: han bør have indvisning i den sl. mands bondegods

** Anders Pedersen Velling i Tyvkær fordrede efter opsættelse 25/8 dom imod Christen Olufsen og hans hustru Maren Olufsdatter sst.

22/9 1666.

** varsel til Mette Nielsdatter hos Niels Poulsen i Herslev imod dom at svare slotsfogden, som beskyldte hende for hendes lejermålsbøder 6 rdl., hvortil Niels Poulsen svarede, at hun intet havde at betale med. opsat 14 dage

** varsel til menige Almind sognemænd imod dom at svare delefogden, som beskyldte dem for ikke at have leveret kirkens tiendekorn i kærven efter recessen. opsat 3 uger

(108)

** varsel til delefogden imod dom at svare stiftsskriveren i dag

** varsel for slotsporten om nogen på KM vegne imod vidne ville svare

** navng. vidnede, at Tomis Jørgensen og hans hustru har antaget en gård, som de ikke fik nogen avling med, og måtte købe brødkorn og sædekorn, så de ikke kunne udgive hans lejermålsbøder, hvis han skal blive ved gården, for han havde forseet sig, da han var soldat.

** Almind kirkeværge Søren Simonsen i Dons fremlagde sit indlæg mod Hans Staffensen i Almind, at da han ikke har ydet afgiften af kirkens tiende for sidste år til kirkeværgerne, bør han betale i rede penge samt 100 sld., han skylder på regnskabet, da han fratrådte som kirkeværge. opsat 6 uger

(109)

1/10 1666.

(blev ting holdt mandag for helligdags skyld)

** varsel til Søren Mogensen i Viuf imod dom at svare Jørgen Hår på egne og menige soldaterlægds vegne, som er lagt i lægd med ham og beskyldte ham for hans anpart af sit hartkorns landgilde til kjortel med videre til deres soldat 3 sld. dom: han bør betale inden 15 dage

** den sag husfogden har i opsættelse med de 2 mænd i Ferup om tiendekorn fandt fogden at de skulle søges til deres værneting

6/10 1666.

** varsel for slotsporten om nogen på KM vegne ville svare til efterskrevne tingsvidne

** navng. vidnede, at Hans Kieldbecks søn Christen Hansen er ikke hos faderen, men rejser om på sit håndværk af landet og i landet til adskillige købstæder, så de ved ikke, hvor han har midler til at udgive lejermålsbøder, da han har forseet sig med en berygtet kvinde

(110)

** slutning til dom Anders Pedersen Velling i Tyvkær fordrede imod Christen Olufsen og hans hustru Maren Olufsdatter, hvilket herredsfogden henfandt til landsdommeres påkendelse, da det angår ære

13/10 1666.

** varsel til Mads Hansen Bull i Eltang hos hans bror imod dom at svare slotsfogden på KM vegne, som mente, han burde betale sine bøder for det kvindfolk Anne Lauritsdatter, han har besovet. opsat 8 dage

** varsel til Anders Christensen i Almind imod dom at svare Kolding hospitals forstander Jens Nielsen på de fattiges vegne, som beskyldte ham for resterende landgilde for 3 år () ialt i penge 60 sld., og da han har ladet sig forlyde at ville kvittere gården, bør han betale forinden. Anders Christensen svarede, at den forrige slotsherre havde for hans armod eftergivet ham en del deraf, og af armod kunne han ikke blive ved gården. Med bevilling opsat 14 dage  

(111)

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd mod syn at svare til tinget

** syn på alle skove i herredet, hvori der ikke fandtes nogen olden, som kunne fede svin indeværende år

** delefogden og skovrideren forbød alle og enhver at hugge noget i skovene, uden det er lovligt forevist dem

** Mette Nielsdatter i Herslev blev tildømt lejermålsbøder for hun var besovet af Christen Hansen Kieldbeck, eller derfor at lide 

** varsel til slotsgartneren Tomis Ravn imod dom at svare slotsfogden, som beskyldte ham for lejermålsbøder til KM. opsat 8 dage

** Simon Pedersen i Højrup annammede af delefoged Hans Staffensen en landstingsdom på indførsel i sl. Ebbe Nielsens gård, som han havde afstået til Simon Pedersen

** varsel til sl. Hans Pedersen Suders børn af Tyvkær nemlig Oluf Hansen, Hans Hansen og Ingeborg Hansdatter samt deres farbror Poul Pedersen imod lovbud at svare, hvorefter Jens Christensen i Tyvkær 3. ting lovbød den lod hans hustru Maren Iversdatter arveligt er tilfalden i den bondeotting jord, sl. Hans Suders børn også har arvelodder i efter deres mor sl. Bodil Hanskone. Hans Nielsen i Almind på børnenes vegne tilbød sølv og penge

(112)

20/10 1666.

** varsel til Almind bymænd imod dom at svare deres sognepræst hr. Anker Mogensen, hvis skriftlige indlæg fremlægges angående kirkegårdens grøde og afgrøde, som er lagt til det hellige alters sakramentes brug og vedligehold, men som bliver opædt af deres kvæg og de dødes grave kan ikke være i fred for svin, skønt han 3 gange har hegnet kirkegården, hvorfor han mener, de bør betale skaden efter vurdering. opsat 6 uger

** varsel til Birgitte Hans Bulls i Herslev imod dom at svare husfogden på KM vegne, som beskyldte hende for at lade KM gård forfalde, hvorfor hun bør have fæstet forbrudt. opsat 14 dage

** Mads Bull i Eltang blev tildømt at udlægge lejermålsbøder, for han besov Anne Lauritsdatter i Tyvkær

(113)

27/10 1666.

** varsel til Christen Olufsen og hans hustru Maren Olufsdatter at svare Anders Pedersen Velling, som fremlagde en landstingsdom 10/10, at Christen Olufsen for retten havde erklæret, at han kendte kun Anders Pedersen som en ærlig mand, som ved forhandling fragik tiltalen til Christen Olufsen, men da hans hustru ikke er mødt, må hun erklære det ved hjemtinget, så sagen mod hende ikke skal stå åben. ingen af dem var mødt

** varsel til Søren Brock i Tyvkær imod syn og vidner at svare Else Weiners fuldmægtig

** syn på Else Weiners kålgård, hvorom gærderne havde været forsvarligt til, men der var sprængt et hul på den fra Søren Brocks gård, og hendes kål er ganske opædt, som hun beskyldte Søren Brocks fæ for, især en stærk okse, som ingen gærde kunne holde for

(114)

** varsel til Kolding hospitals forstander Jens Nielsen mod vidner at svare Anders Christensen i Almind

** navng. vidner, at Anders Christensen i Almind er så forarmet, at han ikke kan besidde den gård, han har i fæste, idet han kun har et skarns bæst til at drive avling med, hvorfor han må kvittere gården

** KM herredsvarsel til herredsmændene imod dom at svare delefogden, som beskyldte en part af dem for overhørighed. opsat 14 dage

3/11 1666.

** stiftsskriveren fordrede efter 6 ugers opsættelse dom imod Hans Staffensen i Almind for 100 sld., som resterer på regnskabet for Almind kirke for 1663, hvortil han svarede, at han havde betalt pengene til hr. Anker Mogensen, som havde brugt dem til at opbygge kirken, som findes indført i kirkebogen, og dertil svarede stiftsskriveren, at da Hans Staffensen gjorde det sidste regnskab fra 1663-64 blev han kasseret fra kirkeværgemålet, hvorefter han intet skulle bekoste på kirken eller levere til hr. Anker, så det vedkommer ikke kirken. dom: han bør betale inden 15 dage eller lide nam

(115)

** stiftsskriveren fordrede dom imod Hans Staffensen i Almind for kirkens tiendeafgift, han har i fæste, som ikke er leveret i rette tid, hvortil han svarede, at han havde leveret det rettidigt til hr. Anker Mogensen, som sognemændene bekræftede. dom: han bør skaffe kvittering eller lide tiltale

** varsel til Bertel Markussen i Gudsø mølle med flere navng. imod vidner at svare Hans Nebel i Bjert

(116)

** navng. vidnede, at de hørte at Hans Nebel på tinget 30/6 sagde til Bertel Møller om 50 sld., hvortil han svarede, at det var løgn, men de hørte ikke, at han nævnede landsdommer

** varsel til Jens Staffensen i Bjert med flere navng. imod dom at svare Hans Hansen Nebel i Bjert, som beskyldte dem for gæld. opsat 6 uger

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd imod dom for skyld og landgilde arbejdspenge og stenbrosyn at svare delefogden, som mente at så mange, der resterer med landgilde og arbejdspenge, bør betale. dom: de bør klarere inden 15 dage

** syn på stenbroer og veje ad landevejen fra Gudsø til Kolding

(117)

** varsel til sl. Else Jørgen Staffensens af Lilballe hendes børn og arvinger, nemlig Mette Jørgensdatter i Lilballe med husbond Peder Pedersen i Limskov, Poul Jørgensen og Bertel Jørgensen samt hendes navng. kreditorer imod dom at svare Hans Staffensen delefoged, som ment,e at han med hendes håndskrift dateret 1655 burde have indvisning i hendes bondegods. opsat 6 uger

** syn og taksering på Nebel mølle for hvad mølleren Jens Tomsen har bekostet på den siden ufredstiden

(118)

** registrering i Lilballe efter sl. Else Jørgen Staffensens, som bortdøde i fejdetiden i overværelse af hendes arvinger, nemlig hendes datter Mette Jørgensdatter med husbond Peder Pedersen i Limskov og hendes sønner Poul Jørgensen i Almind og Bertel Jørgensen med formynder og farbror Jens Staffensen i Bjert. bortskyldig gæld fordredes, blandt andet sl. Staffen Jørgensens håndskrift på mors og søskendes vegne. da gården blev ødelagt i fejdetiden, blev kreditorerne henvist til at søge deres fordringer i ejendommen, og arvingerne frasagde sig arv og gæld

(119)

** navng. ar med herredsfogden på sl. Søren Christensen Smeds bondegods og ejendom i Stenderup for at gøre hr. Niels Nielsen Bøgvad indvisning efter landstingsdom for 80 rdl. regnskab over omkostninger fremlægges

(120)

** varsel til Søren Sørensen i Tyvkær imod vidner og dom at svare delefogden på KM og Else Weiners vegne, som beskyldte ham på Else Weiners vegne for hendes kålgård, hvor hans kvæg har sprængt gærdet og opædt kålen, hvilket Søren Brock nægtede. opsat 6 uger

** navng. vidnede, at Søren Brock i Tyvkær forleden tingdag gjorde så stor ulyd og forhindring, at tingskriveren Peder Ravn måtte stå op af sit sæde og begære så megen ro, at han kunne betjene retten

(121)

** Hans Staffensen i Almind fordrede dom imod de Almind sognemænd for deres resterende kirketiende for 1664-65. ingen mødte

10/11 1666.

** den sag, som er taget i opsættelse med en del for overhørighed blev fremdeles opsat  8 dage  

** varsel til Maren Jensdatter i Bjert imod vidner og syn at svare delefogden

** syn på den krongård i Bjert, Maren Jensdatter besidder, hvorpå der ikke fandtes bygning, siden den blev afbrændt i ufredstiden, uden en lille hytte, hun sidder i

** delefogden advarede menige mænd, som tilkommer at yde landgildekorn, at levere det eller give penge i stedet

** Maren Olufsdatter i Tyvkær med husbond Christen Olufsen erklærede ved ed, at de ikke kunne påsige Anders Velling sst. andet end ærligt

** varsel til Peder Jensen i Herslev imod dom at svare Hans Jensen, som beskyldte ham for 13 sld. for en hoppe. dom: han bør betale

(122)

** varsel til sl. Tomis Jespersens arvinger af Eltang, nemlig Jørgen Pedersen i Bjert, Niels Simonsen i Gudsø, Jesper Madsen i Stenderup, Mads Madsen, Tomis Madsen sst. Hans Staffensen i Almind og Mikkel Jensen i Viuf imod dom at svare Søren Markussen Møller. landstingsvarsel til kreditorerne

** Søren Markussens fuldmægtig satte i rette og mente, at han burde betales med 67 sld., han har anvendt på sl. Tomis Jespersens hustru og børns begravelse i ufredstiden, eller have indvisning i deres bondegods. opsat 6 uger

17/11 1666.

** varsel til Maren Jensdatter i Bjert imod dom at svare delefogden på KM vegne, som beskyldte hende for den krongård, hun besidder men ikke opbygger eller betaler landgilde af, om gården ikke bør fæstes til en anden. opsat 3 uger

(123)

** varsel til Jes Jørgensens arvinger af Lilballe, nemlig Mette Jesdatter, Hans Jessen, Jørgen Jessen i Høllund og Iver Pedersen i Skelde imod dom at svare delefoged Hans Staffensen

** Hans Staffensen irettelagde sl. Jes Jørgensens håndskrift på 16 sld, dateret 1655 som han havde lånt ham af Almind kirkes penge. opsat 3 uger

** varsel til stiftsskriveren imod dom at svare Hans Staffensen i Almind, som irettelagde sit indlæg, at da stiftsskriveren har forhvervet en namsdom over ham på 100 sld, han skulle være Almind kirke skyldig, da mener han, at dommen ikke bør komme ham til forhindring, da han har fået hr. Ankers kvittering på pengene, som han fremlagde, og hvoraf det fremgår, at stiftsskriveren har befalet hr. Anker Mogensen at indkræve Hans Staffensens gæld 100 sld. på kirkens regnskab til reparation af den ruinerede kirke. opsat 3 uger

(124)

** delefogden advarede bønderne, at de skulle levere deres arbejdspenge, såfremt de ikke ville pantes 

24/11 1666.

** varsel til Kirsten Jensdatter sl. Jørgen Pedersens efterleverske af Møsvrå med sin nuhavende husbond Jens Hansen i Fredericia og hendes børn Kirsten Jørgensdatter og Dorte Jørgensdatter imod dom at svare kaptajn Sigvard Lytzow samt varsel til hr. Jens Jensen i Herslev for svar

** varsel til Jens Tygesen i Tyvkær imod dom at svare kaptajn Lytzow, som beskyldte ham for gæld. opsat 14 dage

** varsel til Lene Mikkelsdatter i Viuf og hendes søn Mogens Pedersen og Jens Mikkelsen sst. imod tilbud at svare Hans Mogensen i Viuf, som tilbød Lene Mikkelsdatter forlig efter en landstingsdom 7/11 angående hans børnepenge hos hende og hendes sl. husbond hans bror Peder Mogensen. Jens Mikkelsen fremlagde sin søsters svar, at hun indgår på forlig, som 2 mænd på begge sider skal forestå

(125)

** varsel til Anders Madsen KM stiftsskriver i Ribe stift imod dom at svare Jens Nielsen i Tolstrup, samt varsel til Herslev kirkeværger imod dom på kirkens vegne at svare Jens Nielsen, som fremlagde sit indlæg, at han stævner dem for kirkens gæld til ham for 1656, da han var kirkeværge, 23 sld., som ikke er godtgjort, idet kirkeværgerne kræver ham for et større beløb, han skylder kirken. på kirkeværgernes begæring opsat 8 dage

(126)

** varsel til Jens Nielsen i Tolstrup imod dom at svare kirkeværgerne til Herslev kirke, som beskyldte ham for gæld efter kirkebogen, som de ikke medbragte til forklaring. opsat 14 dage

** varsel til Jørgen Andersen Hår i Nebel imod dom at svare mester Anker i Kolding, som beskyldte ham for 5 rdl. restans af hans provstepenge. opsat 14 dage

** kaptajn Lytzow fremlagde sl. Jørgen Pedersen håndskrift på 120 sld til Mikkel Basse i Viuf dateret 1647, hvorpå var betalt 46 sld, hvilket gældsbrev han havde tilforhandlet sig af Mikkel Basses arvinger. dom: han bør have indvisning i sl. Jørgen Pedersens ejendom

(128)

1/12 1666.

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd imod dom tilbud og beskyldning at svare delefogden, som fordrede dom over så mange, som resterer med landgilde. dom: de bør betale inden 15 dage

** delefogden fordrede dom over så mange, der ikke har gjort deres broer og veje færdige. dom: de bør straffes for ulydighed

** delefogden tilbød hver at indløse sit udlæg, han har fået for KM arbejdspenge

** delefogden tilsagde enhver at lade hø, strøelse og ved blive leveret, såfremt de ikke vil straffes

** den sag Jens Nielsen i Tolstrup tog i opsættelse, er fremdeles opsat 5 uger

** Niels Pedersen i Møsvrå fordrede dom på hr. Anker Mogensens vegne om afgrøden på Almind kirkegård, hvorimod Peder Lassen i Almind berettede at hans og hans svoger Jørgen Madsens kvæg ikke havde gjort skade på kirkegården og Hans Staffensen krævede bevis

(129)

8/12 1666.

** slotsfogden fremlyste en fole, som er blevet fundet i dyrehaven

** slotsfogden på KM vegne forordnede Iver Iversen i Viuf at være værge for Hans Hansen barnfødt sst, da han ingen nærmere har i slægt

** Hans Madsen Bull i Håstrup fremlagde en landstingsdom 22/11, at da det ikke ses, hvad føje herredsfoged Jens Bertelsen havde til sin dom og nam over Mads Bull, bør dommen være magtesløs, og herredsfogden bør skaffe Mads Bull hans udvurderede kreaturer igen, og betale for skade kost og tæring 16 rdl, hvorefter han modtog sine kreaturer

** 2 navng. selvejere vidnede, at de var med herredsfogden på sl. Peder Mogensens bondegård i Viuf for at gøre hans bror Hans Mogensen indvisning efter landstingsdom for hans børnepenge, som han havde haft under værgemål, og som fremlægges. regnskab over fordringen 170 sld. med renter, som Hans Mogensen kun fordrer siden ufredstiden, fremlægges, ialt 276 sld.

(131)

** Hans Mogensen, barnfødt i Viuf gav Lene Mikkelsdatter og hendes barn Mogens Pedersen kvittering for det børnegods, hendes sl. mand havde haft under værgemål

** Hans Nebel i Bjert fik efter 6 ugers opsættelse dom over sl. Niels Madsens hustru og arving for 3 sld., som de blev dømt til at betale

** Hans Nebel fik i lige måde dom over Peder Pedersen i Bjert for 16 dlr.

(132)

** slutning til den dom Oluf Mortensen og husfogden fordrede over Niels Pedersen i Møsvrå: da han ingen kvittering har fra sl. Hans Mortensen bør han betale halvparten til hans børn og halvparten til hans efterleverske Gertrud Hansdatter

15/12 1666.

** varsel til Ebbe Madsen i Højrup og Hans Hansen sst. imod dom
at svare Maren sl. Peder Gartners i dag

** varsel til Christian Christensen i Fredsted og hans hustru Karen Hansdatter og Niels Hansen, der tjener Mads Møller i Starup, imod dom at svare Søren Pedersen i Hesselballe, som beskyldte dem for 15 sld, sl. Hans Jepsen i Fredsted skyldte sl. (blank) Pedersen Hår. opsat 6 uger 

** Hans Bertelsen i Kolding på Maren sl. Peder Gartners vegne beskyldte Ebbe Madsen for 21 sld, han er tildømt at betale hende efter dom 22/10 1664. dom: han bør betale det, der resterer på hans håndskrift

** Hans Bertelsen på Maren sl. Peder Gartners vegne beskyldte Hans Hansen for 11 sld. hans far sl. Hans Madsen i Højrup skyldte hende. dom: han bør betale faderens gæld, da han besidder hans gård

(133)

** Else Weiners i Tyvkær fordrede efter 6 ugers opsættelse dom imod Søren Brock sst. for hendes kålgård, hans kvæg havde opædt. han mødte ikke

** varsel til Peder Gris i Viuf imod dom at svare husfogden på KM vegne, som beskyldte ham for 2 gange han har været overhørig. opsat 6 uger

22/12 1666.

** varsel til Birgitte sl. Hans Bulls i Herslev imod syn vidne og dom at svare delefogden på KM vegne

** husfogden på Margrete sl. Laurits Lynggårds vegne tilbød at indløse det kvæg, der var udvurderet hende til Konrad feldbereder i Kolding efter landstingsdom, hvilket måtte ske inden 14 dage, da det tidligere var tilbudt hende at indløse

** varsel til Niels Jensen i Starup imod syn og vidne at svare

** Peder Hår i Starup vidnede, at for 2 år siden, da Niels Jensen kom til gården, var der sået rugsæd dertil, men nu er der ingen rug sået uden det, enken har sået til sin aftægt

(134)

** varsel til Peder Hår i Starup imod dom og beskyldning at svare Oluf Tomsen i Jelling, som beskyldte ham for skyld landgilde og arbejde. () ialt i penge 110 rdl, hvorimod Peder Hår begærede opsættelse, idet han havde leveret landgilde på Koldinghus. opsat 6 uger

** navng. vidner, at Birgitte sl. Hans Bulls i Herslev har siddet med den krongård, hun påboer, siden ufredstiden, og ladet bygningerne blive øde og har bortlejet agre og eng, så gården er næsten øde

** syn til den krongård i Herslev, sl. Hans Bull har påboet

(135)

** delefogden satte i rette og mente, at da Birgitte sl. Hans Bulls har ladet KM gård blive øde og ikke betalt KM rettighed, så øvrigheden har været forårsaget at bortfæste den til Hans Jensen i Herslev, som lover at opbygge den, at hun derfor bør gøre den ryddelig. Hans Jensen fremlagde sit fæstebrev. Hans Madsen i Herslev fremlagde sin søster Birgitte Bulls indlæg. dom: Hans Jensen bør nyde gården, og hun bør afstå den

(136)

** registrering og vurdering i Rådvad efter Knud Jensens hustru sl. Anne Olufsdatter i overværelse af hendes arvinger, Hans Bertelsen i Horskær på sin datter Mette Hansdatters vegne Jens Eskesen i Nagbøl på egne vegne.gæld fordredes. udlæg for gæld. landstingsvarsel til Christen Olufsen barnfødt i Horskær og Hans Terkelsen barnfødt i Harte

(138)

** Jesper Madsen i Stenderup lovede sin svoger Hans Bertelsen i Eltang at give hans hustru skøde og afkald på det hans hustru Anne Bertelsdatter arveligt kunne tilfalde i den bondegård i Eltang, Hans Bertelsen påboer 

** herredsvarsel til menige herredsmænd imod vidne om arbejdspenge at svare

** navng. vidnede om øde og forarmede i herredet. fortegn

(140)

** Søren Markussen møller i slotsmøllen ved Koldinghus fordrede efter opsættelse 10/11 dom og irettelagde et skriftligt kundskab, hvori bevidnes, at han skaffede ligkister til Tomis Jespersen og hans hustru og børn, og da begærede Jesper Tomsen og Mette Tomisdatter i deres elendighed om, han ville hjælpe dem til begravelsen efter deres forældre og tilsagde ham pant i deres ejendom. dateret 9/8 1659. han fremlagde et bevis udgivet af Hans Staffensen af Almind og Mikkel Jensen af Viuf, hvori de som arvinger lover at betale Søren Møller hans omkostninger, dateret 12/10 1659. dom: han bør have indvisning i deres ejendom

(142)

** slutning til den dom imellem Tomis Hansen i Håstrup og de Vilstrup mænd om den ko: da de ved ed benægter at have gjort koen skade, bør de være fri for tiltale

** slutning til den dom imellem Else Weiners og Søren Brock. han bør stille hende tilfreds for de kål, hans kvæg har opædt
 
(1)

** tingbogens autorisation 1667

** ransnævninge.

(2)

12/1 1667.

** varsel til Hans Jensen Kuod i Håstrup og hans hustru Maren Sørensdatter imod æskning at svare Iver Iversen i Viuf på Hans Hansens vegne, han er ordineret værge for

** Iver Iversen i Viuf 3. ting på Hans Hansens vegne barnfødt i Viuf æskede af Hans Kuod i Håstrup og hans hustru hvad adkomst og hjemmel de har til at bruge den halve selvejer bondegård i Viuf Hans Hansens far sl. Hans Sørensen har påboet og har sin arvelod deri efter sin far og oldefar, såvel som han og hans mor sl. Kirsten Hansdatter i samme ejendom kan arve efter hendes søn sl. Germand Hansen, om de ville fremlægge den. Hans Kuods søn Iver Hansen fremæskede skiftebrev efter sl. Hans Sørensen og kontrakt mellem Søren Germandsen og Kirsten Hansdatter, hvoraf der vel kan erfares, om der tilkommer dem noget i ejendommen

** Jens Nielsen i Tolstrup fordrede dom efter opsættelse 24/11, som fremlægges. kirkens regnskab fremlægges. sognepræstens vidne for provsten fremlægges, at Jens Nielsen har anvendt 23 sld. på kirkens reparation, som ikke er godtgjort ham. Jens Nielsen fremlagde sit sognevidne, at han er kendt som en ærlig mand, så længe de har kendt ham

(6)

** på delefogdens vegne fordrede hans søn dom imod Anders Madsen stiftsskriver efter opsættelse 17/11, som fremlægges. dom: Hans Staffensen bør have indvisning i sl. Jes Jørgensens bondeeje

(7)

** på Hans Staffensens vegne fordredes dom imod stiftsskriveren efter opsættelse 17/11, som fremlægges 

(8)

19/1 1667.

26/1 1667.

** varsel til Søren Andersen i Almind imod dom at svare Hans Staffensen i Almind, som beskyldte ham for 40 sld. hans bror Joen Andersen skyldte ham efter håndskrift dateret 1658, som fremlægges, og da Søren Andersen er sin brors arving, bør han betale. på hans begæring opsat 3 uger

(9)

** Maren Iversdatter i Tyvkær med sin husbond Jens Christensen Rebslager skødede til Oluf Hansen og Hans Hansen, barnfødt i Tyvkær, i overværelse af deres farbror Poul Pedersen sst. den lod, som hun er arveligt tilfaldet i den bondeotting jord på Tyvkær mark, de 2 brødres forældre sl. Hans Pedersen og hustru har haft i brug 

** Oluf Hansen og Hans Hansen, barnfødt i Tyvkær, med deres farbror Poul Pedersen sst, tilstod, at Jens Christensen i Tyvkær havde betalt dem for nogle agre i den bondeotting jord på Tyvkær mark, som deres sl. forældre har brugt

(10)

4/2 1667.

(mandag indfaldt tinget at skulle holdes for helligdags skyld)

9/2 1667.

** Søren Pedersen i Hesselballe fordrede dom imod Hans Ebbesen i Fredsted hans børn Niels Hansen og Karen Hansdatter for deres sl. fars gæld efter håndskrift dateret 1647 til Hans Hår i Starup. Niels Hansen fremlagde registrering 24/3 1662 efter hans sl. forældre Hans Jepsen Buch og hustru Karen Hansdatter, samt sit skriftlige svar, at da de søges af sl. Hans Hårs arvinger for sl. Hans Jepsen Buch i Fredsted hans gæld, og den ringe del, han efterlod sig, blev delt mellem kreditorerne, så arvingerne intet fik, og Hans Hårs arvinger mødte ikke på skiftet, vel fordi sl. Hans Hår havde fået sin betaling, som opregnes, blandt andet tjenesteløn til Hans Buchs datter Maren Hansdatter, som hun på sit yderste har bekendt, hvilket han med ed bekræfter, og mener sin fri for tiltale, hvorefter sl. Hans Hårs søn Peder Hår og svoger Søren Christensen blev spurgt, om de ville benægte indlægget, hvilket de ikke ville

(11)

16/2 1667.
 
** varsel til Niels Pedersen i Møsvrå imod dom at svare Oluf Mortensen i Høllund og slotsfogden, som på Gertrud Hanskones vegne beskyldte ham for hendes anpart af 20 rdl., han skylder hendes husbond efter håndskrift dateret 1649, hvorimod Niels Pedersen ville føre vidner. opsat 14 dage

** varsel til Hans Hansen, barnfødt i Viuf, hans formynder Iver Iversen sst. samt Kirsten Hansdatter i Pjedsted og hendes husbond Søren Pedersen at svare Hans Kuod i dag

** Hans Kuod 4. ting fremæskede af Hans Hansens formynder samt hans mor Kirsten Hansdatter og hendes husbond skiftebrevet efter hendes forrige husbond Hans Sørensen, samt kontrakt mellem sl. Søren Germandsen i Viuf og Kirsten Hansdatter, da hun kvitterede den sl. mands bondegård, som Hans Kuod mente, ingen var nærmere berettiget til end hans hustru og hendes børn, hvortil Iver Iversen svarede, at der burde gives landstingsvarsel til Hans Hansen, som udkom med krigsfolket i fejdetiden. Joen Jacobsen i Vranderup herredsfoged i Anst herred begærede tingsvidne, da han var Hans Hansens frænde

(12)

** slotsfogden fremlyste en brun hoppe, som er fundet i Diernæs

** varsel for slotsporten, om nogen ville svare på efterskrevne vidne, Joen Nielsen i Ågård agtede at tage beskrevet

** Anne Nielses i Nebel med hendes bror og værge Joen Nielsen og hendes børn Maren Mette og Anne Nielsdatter opsagde det bondeeje i Nebel, hendes børns far Niels Andersen og deres mor har beboet, og som i fejdetiden blev øde og har ligget øde siden

** varsel til menige Viuf bymænd imod dom at svare kirkens værger Christen Iversen og Iver Iversen, som beskyldte dem for resterende tiendekorn til kirken. opsat 6 uger

** varsel til Niels Basse i Håstrup, Poul Nielsen, Mads Poulsen Hans Madsen Bull, Bertel Hansen, Dorte Lasses, Jens Skomager, Jens Gudsø sst. Mikkel Møller i Boballe mølle, Jens Christensen i Tyvkær, Anne Terkelsdatter og Niels Madsen Skyggebjerg sst. imod vidne at svare hans bror Peder Olufsen Basse og søster Kirsten Olufsdatter med sin husbond Jens Christensen Skomager i Vejle, Dorte Olufsdatter og Sidsel Olufsdatter, hvorover deres fuldmægtig forbød alle forskrevne at befatte sig med Niels Basses søskendes arvelodder i deres fædrene gård

(13)

** delefogdens søn fordrede dom imod Søren Andersen i Almind efter opsættelse 26/1, som irettelagde et skriftligt svar, hvori Peder Andersen i Kolding KM vadestedsrider på egne og bror Søren Andersen i Almind hans vegne svarer, at de ikke arvede noget efter deres bror sl. Joen Andersen, men underskrev som vitterlighedsvidner den gæld, han overtog efter sin formand sl. Jens Jensen, som havde gården før deres bror, som døde i polakkens tid, og gården blev overtaget af Hans Staffensen med alt, der fandtes efter den sl. mand, hvorfor de bør være fri for tiltale

(14)

23/2 1667.

** varsel til Søren Andersen i Almind imod dom at svare slotsfogden på KM og rettens betjentes vegne

** delefogden på KM vegne satte i rette og mente efter slotsfogdens befaling at da Søren Andersen i Almind havde irettelagt et bevis 11/2 1667 på 40 sld. på utrykt papir imod KM forordning, da bør han have pengene konfiskeret og lide efter forordningen. opsat 6 uger

** Peder Olufsen Basse bekendte at hans svoger Jens Christensen havde fornøjet og betalt ham sin arvelod i deres fædrene gård i Håstrup, Niels Olufsen Basse nu iboer. Niels Basse svarede, at dersom hans søskende ville kende dem ved gælden efter deres sl. forældre, ville han rette sig imod dem efter arven

** varsel til Christen Olufsen i Håstrup imod dom at svare Anders Velling i Tyvkær

** varsel til Tyge Jensen og Knud Jepsen i Højrup imod dom at svare Jens Nielsen i Tolstrup

(15)

** slutning til den dom Jens Nielsen i Tolstrup fordrede: da han ingen forseelse har begået. kan han ikke fradømmes sin bestilling

** Jens Nielsen i Tolstrup fremlagde sit indlæg, at da han 12/1 er tildømt at have sin betaling for det, kirken skylder ham, fremlægger han regnskab derpå, som bliver 32 sld. opsat 6 uger

** varsel til Anders Hansen i Bjert imod dom at svare Bernt Offermand i Fredericia, som fremlagde en dom 14/10 1665, hvori Anders Hansen dømmes til at betale sin gæld, som han ikke har efterkommet. dom: han bør betale inden 15 dage

(16)

** Anders Velling i Tyvkær fremlagde en landstingsdom 10/10 over Christen Olufsen i Håstrup, som lovede at betale omkostningerne ved dommen, som han ikke har efterkommet. dom: han bør betale inden 15 dage

** på Mikkel Jensen Rasks vegne fremlagdes Christen Olufsens håndskrift til Christen Jensen på 6 sld. dom: han bør betale inden 15 dage

(17)

** varsel til alle Strandhuse mænd imod syn at svare delefogden

** syn på nyskovet gærdsel hos navng. Strandhuse mænd

** slutning til dom mellem Hans Staffensen og Søren Andersen i Almind: Søren Andersen tildømmes ikke at betale gælden

** slutning til dom Søren Pedersen i Hesselballe fordrede: sl. Hans Ebbesens arvinger bør betale hver deres anpart af gælden

(18)

2/3 1667.

** varsel til Peder Hansen Hår i Starup imod dom at svare Oluf Tomsen i Jelling birke og herredsfoged, som irettelagde KM brev dateret 1666, at han må nyde afgiften af den gård i Starup, Peder Hansen påboer, samt slotsherrens brev om samme dateret 1664, og mente, at Peder Hår burde betale ham resterende landgilde 1665 og 1666. Peder Hår var ikke mødt

(19)

** varsel til alle Nebel sognemænd imod vidne at svare

** navng. vidnede, at i Nebel sogn findes 16 1/3 gård og 5 boel, og navngav besidderne på gårde og boel, og de tidligere besiddere på de øde gårde og boel. fortegnelse over de pågældende

** varsel til Anders Pedersen i Strandhuse med flere navng. sst. imod dom at svare slotsfogden på KM vegne, som beskyldte dem for gærdsel og underskov hos dem, som de har skovet efter synsvidne, og som de bør skaffe dem hjemmel til. opsat 3 uger

(20)

** varsel til Søren Sørensen i Tyvkær imod syn og vidne at svare slotsfogden og Christen Pedersen i Tyvkær, som gav last og klage over Søren Sørensen, som overfaldt ham, da han læssede ved i Viuf skov, som navng. bevidnede

** Niels Olufsen Basse i Håstrup tilstod at være forligt med sin svoger Jens Christensen Skomager om hans hustru Kirsten Olufsdatter, Niels Basses søster, og deres bror Peder Olufsen Basse om deres arvelodder i deres fædrene gård i Håstrup, Niels Basse påboer  

(21)

** 2 navng. selvejerbønder vidnede, at de var med herredsfogden på sl. Jørgen Pedersens øde bondegård i Møsvrå for at gøre kaptajn Lytzow indvisning for gældsfordring efter landstingsdom angående sl. Jørgen Pedersens gæld til sl. Mikkel Basse, som er transporteret til kaptajnen i hans gældsfordring. regnskab for restans og omkostninger fremlægges. indvisning

(23)

** slotsfogden fordrede dom imod Niels Pedersen i Møsvrå efter opsættelse 16/2 og irettelagde sit indlæg angående hans håndskrift dateret 1649 til sl. Hans Mortensen Bøgvad på 20 rdl., som han bør betale med rente.  Gertrud Hanskones fuldmagt til slotsfogden fremlægges, tiltaler Niels Pedersen for halvparten af hans håndskrift, som fremlægges. dom 8/9 fremlægges på halvparten af gælden til sl. Hans Mortensens børn

9/3 1667.

** varsel til Jens Nielsen i Tolstrup imod dom at svare Herslev kirkeværger Tyge Jensen i Herslev og Knud Jepsen i Højrup, som beskyldte ham efter et skriftligt indlæg for 9 sld, han skyldte kirken, da han kvitterede værgemålet som kirkeværge, samt 25 sld. han på kirkens vegne har oppebåret efter sl. Søren Bull i Follerup. opsat 8 dage

(24)

** navng. vidnede, at de efter hellig tre kongers dag var i Kolding med Jens Pedersen, som siden blev fundet død i Kolding kohave, og da de havde forrettet deres værk, kørte de hjemad med 2 slæder, men da det var et forfærdeligt guds vejr med sne og fog, blev de forvildet fra hinanden, men kom hjem eller til Kolding med stort besvær, på nær Jens Pedersen, som blev fundet død i Kolding kohave

(25)

** varsel til Niels Olufsen Basse i Håstrup imod dom at svare Hans Madsen i Herslev, som beskyldte ham for de penge han har lovet at betale Klaus Sørensen, som er hans far sl. Oluf Basses gæld til sl. Søren Klausen i Håstrup. opsat 6 uger

** varsel til Poul Seest i Håstrup imod dom at svare Hans Madsen i Håstrup, som beskyldte ham for 3 sld, hvortil han svarede, at det var kun 11 mk., som han blev dømt til at betale

(26)

** varsel til alle Harte sognemænd imod vidner at svare slotsfogden

** navng. vidnede, at der findes 8 ødegårde i Harte og 5 boel, og de andre sognemænd, som findes ved stederne, er ikke ved den avling som i forrige tider

** varsel til Karen Nielsdatter i Kolding imod vidne og frasigelse efter sin sl. husbond at svare

** navng. vidnede, at Karen Peder Amhedes intet beholdt efter sin sl. husbond, da alt blev frarøvet dem af fjenderne og deres hus afbrændt, hvorved hun kom i største armod og elendighed og var forårsaget at frasige arv og gæld

** varsel til Karen sl. Peder Amhedes og deres børn imod dom at svare Jokum Rahm korporal under kaptajn Lytzow og Jens Pedersen soldat samt Karen Nielsdatter i Kolding for svar, som irettelagde et pantebrev dateret 1656, hvori Peder Nielsen Amhede pantsætter den halve selvejer bondegård i Møsvrå, han påboede, til Mikkel Jensen Basse i Viuf. endvidere fremlagde de et følgebrev fra Bonde Hansen i Hesselballe, at ovenstående pantebrev, som hans hustru arvede efter hendes sl. far sl. Mikkel Jensen Basse, har de afhændet til korporal Rahm og soldat Jens Pedersen i deres gældsfordring. dateret 15/2 1667 og underskrevet af hans svogre Tomis Pedersen herredsfoged i Jerlev herred og Jens Mikkelsen Basse i Viuf, hvorefter de mente at de efter pantebrevets indhold burde have bondeejet i Møsvrå til arv og eje, hvilket dømmes

(28)

16/3 1667.

** varsel til Christen Pedersen i Tyvkær, Tomis Jørgensen og Peder Jacobsen imod vidner at svare Søren Sørensen sst.

** syn på Peder Madsen, som er fundet død på Peder Iversens selvejer bondeskov. han havde siddet på en gren og hugget toppen af en risbøg, og da den ramte jorden, havde den klemt ham fast mod grenen, hvorover han var død. Peder Iversen nægtede, at han havde befalet ham at hugge ved i skoven. Peder Madsens mor Mette sl. Mads Ibsens i Starup med lovværge Peder Hansen Højen og hans bror Tomis Madsen tilstod, at de ikke havde noget at klage for hans død

(29)

** navng. vidnede, at de så og hørte 15/2 i Viuf skov, hvor Søren Sørensen i Tyvkær med flere var i KM arbejde med at hugge ved, at Christen Pedersen i Tyvkær kastede veddet af Søren Sørensens slæde og kylede vognkæppene af slæden ind i skoven, og da Søren Sørensen lastede ham derfor, kom de i klammeri, og de hørte Søren Sørensen råbte om hjælp, og de kom til og skilte dem

** Jep Pedersen i Adsbøl og Jens Pedersen i Vrå gav Jens Hansen i Påby afkald for det værgemål, hans far sl. Hans Jensen har haft for deres søster Anne Pedersdatter

(30)

** slutning til den dom Oluf Tomsen tog beskrevet mod Peder Hår angående landgilde, som Peder Hår har leveret på Koldinghus: Peder Hår bør efterkomme KM brev, og det der ikke lovligt er leveret på Koldinghus, bør han levere Oluf Tomsen, som på slottet må søge det, der er leveret dertil

** slutning til den dom Hans Staffensen fordrede imod stiftsskriveren: da han har hr. Anker Mogensens bevis på de 100 sld, som er leveret til kirkens reparation, bør han kvitteres derfor

(31)

** varsel til Kirsten Jensdatter og hendes nuhavende husbond Jens Hansen i Fredericia og hendes børn Kirsten og Dorte Jørgensdatter samt kaptajn Lytzow imod efterskrevne indførsel at svare

** navng. vidnede, at de med herredsfogden var på sl. Jørgen Pedersens øde bondegård i Møsvrå for at gøre hr. Jens Jensen i Herslev indvisning for gældsfordring efter landstingsdom 13/2 indeholdende sl. Jørgen Pedersens håndskrift dateret 1651

(32)

** Herslev kirkeværger fordrede efter 8 dages opsættelse dom imod Jens Nielsen i Tolstrup, som fremlagde dom 12/1, og mente han burde kvitteres i regnskabet

23/3 1667.

** den sag, som er opsat 3 uger, med de Strandhuse mænd er opsat 3 uger

** slotsfogden forordnede Christen Iversen i Viuf at være Peder Ulvs barn Dorte Pedersdatters værge og formynder, som han påtog sig efter barnets frænde Jesper Lassen i Hjeding i Ølgod sogn hans begæring

(33)

30/3 1667.

** varsel til Hans Kuod i Håstrup og Tøger Christensen sst. imod vidner og dom at svare Viuf kirkeværger her i dag

** navng. vidnede, at Tøger Christensen i Håstrup i 4 år har pløjet og sået i sl. Søren Germandsens bondejord, hvortil han svarede, at han havde sået lidt deri og havde tilbudt Christen Iversen tienden deraf, og denne mente, han bør betale tiendekornet inden 15 dage. opsat 6 uger

** varsel til delefoged Hans Staffensen i Almind imod dom at svare amtsskriveren, som beskyldte ham for resterende arbejdspenge af herredet 1666-67, men han begærede opsættelse, da bønderne havde været på jagt disse dage. opsat 8 dage

** varsel til Jep Skammelsen i Harte imod dom at svare hr. Christen i Påby

** Niels Hansen Ravn fremlagde hr. Christen Madsens indlæg, at da Jep Andersens gårds landgilde er henlagt til vin og brød i Harte sogn, da bør han betale det, der resterer for 1662-63, hvortil han svarede, at han burde nyde afslag for disse år som andre KM tjenere. opsat 3 uger

(34)

** navng. vidnede, at Jens Jepsen, barnfødt i Bredstrup, var ikke nærmere i slægt til sl. Mads Tomsen end tredie og fjerde led og den sl. mands hustru Lene Christensdatter og Jens Jepsen var hver andre ganske fremmede

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd imod vidner at svare amtsskriveren

** navng. vidnede om ødegårde i herredet. fortegnelse over det øde gods.

(35)

** varsel til Søren Sørensen i Tyvkær med flere imod vidner og dom at svare delefogden. hvorefter Peder Christensen i Tyvkær vidnede, at han så i Viuf skov, at Søren Sørensen i Tyvkær og Christen Pedersen kom i klammeri og greb hver andre i håret

** delefogden formente Søren Sørensen burde betale sine bøder for hårdræt og jordskud, som var bevist med tingsvidne, hvorimod Søren Sørensen irettelagde tingsvidne 16/3, og svarede, at han kun havde gjort nødværge. dom: han dømmes ikke til at betale bøder til KM
 
(36)

** Viuf kirkeværger fordrede dom imod menige Viuf sognemænd for resterende korntiende til KM og kirken, som de på sognemændenes vegne har i fæste, hvortil Hans Mogensen i Viuf svarede, at han intet havde med gården at gøre før jul, da den blev tildømt ham for børnepenge. andre svarede, at det faldt dem besværligt nok at udgive deres egen gårds tiender, og mente de dermed måtte være fri

13/4 1667.

** Søren Andersen i Almind bekendte med sin bror Joen Andersen at have underskrevet til vitterlighed en håndskrift, han havde givet Hans Staffensen i Almind på 40 sld. men han ved ikke om noget deraf siden er betalt

(37)

** registrering vurdering og skifte efter sl. Peder Jørgensen Ulv i Viuf i overværelse af hans efterleverske Ellen Sørensdatter med farbror og værge Jesper Lassen i Hjeding i Ølgod sogn og hendes tilforhåbende fæstemand Hans Staffensen i Viuf og hendes barn Dorte Pedersdatter. bortskyldig gæld. moderen og hendes fæstemand beholder barnets gods, da hun kun er 3 år gammel, til hun bliver sine fulde atten år, og de skal holde hende med mad etc., samt holde hende til skole så hun lærer sin katekismus og børnelærdom

(38)

** delefogden fordrede dom imod Søren Andersen i Almind, for han har misbrugt KM forordning om trykt papir efter opsættelse 23/2, hvorimod Søren Andersen svarede, at den skriftlige kundskab, som Mads Andersen i Stepping havde meddelt ham, var skrevet på simpelt papir, da de intet trykt papir havde, men det var ikke fremlagt i retten som et indlæg, men kun vist for at sammenligne skrift, så han mener sig fri for tiltale. Hans Staffensen fremlagde KM forordning om trykt papir, og mente han burde lide efter forordningen
 
(40)

20/4 1667.

** Jens Jepsen i Lilballe forordnet i herredsfogdens sted

** varsel til herredsfoged Jens Høg imod dom og beskyldning at svare

** Christian Christensen i Fredsted og hans hustru Karen Hansdatter gav last og klage, at herredsfogden havde ladet udvurdere 2 køer fra dem, som de havde i leje for hendes sl. fars gæld, hvortil herredsfogden svarede, at han udvurderede køerne for en søsterlod Karen Hansdatter kunne tilkomme og en broderlod, som hendes bror Niels Hansen tilkom

** varsel til Hans Hansen Nebel i Bjert at svare slotsfogden

** navng. vidnede, at Hans Nebel i Bjert har nogle år brugt den øde krongård i Eltang, og sl. Hans Jensen har brugt, og som berettes, at hans søn havde i fæste, og ført afgrøden til hans gård i Bjert

(41)

** på KM vegne sattes i rette, om Hans Nebel ikke er pligtig at sætte bygning på gården og betale skyld og landgilde. opsat 3 uger

** varsel til Niels Iversen i Starup imod dom at svare Peder Mortensen i Fredsted, som beskyldte ham for 10 sld. gæld til sl. Søren Nielsen af Ågård. opsat 6 uger

** Niels Ravn på hr. Christens vegne i Påby fordrede efter opsættelse 30/3 dom imod Jep Andersen i Harte, som svarede, at da landgilden af hans krongård i Harte er bevilget sognepræsterne til vin og brød, så har han leveret det, der tilkommer ham og som gives af andre krongårde i de åringer, men præsten kræver fuld landgilde, uanset han antog gården øde og afbrændt, og menige sognemænd tilbød ham at give til hjælp til vin og brød, hvis hans landgilde ikke kunne strække, hvortil Peder Ravn svarede, at ingen kunne fratage præsten sin tilbørlige indkomst

(42)

** delefogden fordrede dom imod Anders Pedersen i Strandhuse med flere navng. sst. for gærdsel og træer, de har hugget. indvendinger fremlægges

** slutning til dom mellem delefogden og Søren Andersen: da han har irettelagt en kundskab på gement papir, som kun var til sammenligning af skrift, synes det tvivlrådigt for fogden at kende, men indfinder det for de gode landsdommere

27/4 1667.

4/5 1667.

** slutning til dom mellem hr. Christen og Jep Andersen i Harte: da han ikke modsiger at restere med hr. Christen Madsens fordring, og ikke beviser, at det på andre måder er betalt præsten, da bør han betale inden 15 dage

(43)

** slutning til dom mellem delefogden og nogle af de Strandhuse mænd: da de ikke har skaffet sig hjemmel til den gærdsel, som er fundet ved deres huse, bør de være i øvrighedens minde

11/5 1667.

** Jens Jepsen i Lilballe forordnet i herredsfogdens sted, da Jens Høg har en tvist med hr. Jens Jensen

** varsel til delefogden imod dom at svare Tomis Mortensen underskriver på Koldinghus, som satte i rette og mente, at delefogden burde skaffe de resterende arbejdspenge og gøre regnskab derfor. opsat 8 dage

** varsel til menige herredsmænd imod syn at svare til tinget

(44)

** syn på alle skove i herredet for skovhugst siden Phillippi Jacobi 1666. 

(45)

** syn på ved og træ ved gårdene. 

(46)

** syn på brøstfældigheden på broer og veje på adelvejen

(47)

** sagen med Hans Nebel opsat 8 dage

** husfogden 3. ting fremlyste en sort hest, som fandtes i Starup

** varsel til Iver Markussen i Bramdrup imod dom at svare slotsfogden, som beskyldte ham for en toft ved hans hus, som tilhører slotsfogden, som han bør indhegne og gøre den hovgerning, de er forligt om, eller han har forbrudt sit fæste. opsat 3 uger

18/5 1667.

** varsel til Henrik Jørgensen i Vilstrup imod vidner at svare Iver Jensen i Vilstrup og slotsfogden

** navng. vidnede, at de var med hverandre til syn på deres vanggærder, som de havde vedtaget skulle være færdige til den dag eller derfor pantes, og da de kom til Henrik Jørgensens gærder, var de brøstfældige, hvorefter de gik til hans hus for at pante, men blev mødt af ham og hans hustru Kirsten Hansdatter med ukvemsord, og hun slog en kedel karvand på dem, og han slog med en skovl huden af enden af Iver Jensens næse

(48)

** husfogdens sag imod Hans Nebel fremdeles opsat 14 dage

** varsel til Maren Jensdatter i Bjert imod tilbud at svare slotsfogden

** navng. vidnede at de tilbød Maren Jensdatter den aftægt, Iver Staffensen efter kontrakt havde lovet hende af den gård, han har fået i fæste, som hun er født på, hvortil hun svarede, at hun endnu ikke var beråd på at tage nogen aftægt

** Jens Jepsen i Lilballe forordnet dommer mellem Jens Høg og hr. Jens

** varsel til hr. Jens Jensen i Herslev imod syn at svare slotsfogden og Jens Høg imod vidner at svare

** syn på den gård i Herslev, sl. Hans Jensen har påboet, som blev ødelagt i fejdetiden, og som hr. Jens Jensen har i fæste 

(49)

** varsel til Hans Kuod i Håstrup og hans hustru Maren Sørensdatter imod dom at svare Iver Iversen på Hans Hansens vegne og Søren Pedersen i Pjedsted på hustru Kirsten Hansdatters vegne, og Iver Iversen fremlagde sit indlæg, at han med deres fuldmagt kan annamme skøde og lovbudsvidne af Hans Christensen i Eltang på sl. Hans Sørensens gård i Viuf, men også vidt som Kirsten Hansdatter efter hendes børn er berettiget af det de arveligt kan tilfalde efter deres far og sl. oldefar i den gård, som Hans Jensen Kuod i Håstrup har bemægtiget sig ikke alene den halvpart, hvori hans hustru er berettiget en søsterlod efter hendes sl. far Søren Germandsen og Hans Sørensens 2 børn Germand Hansen og Hans Hansen, som deres oldefar overlevede, deres arv uforkrænket, men han har også bemægtiget sig den anden halvpart, som Søren Germandsen har skødet hans søn Hans Sørensen og hans hustru Kirsten Hansdatter, hvorefter han fremæsker Hans Kuods adkomst til gården, som tingsvidne 12/1 udviser. han mener Hans Jensen Kuod bør fremvise hjemmel til selvejer bondegården, som Germand Hansen, Hans Hansen og deres mor Kirsten Hansdatter kan være berettiget til. på Hans Kuods begæring opsat 6 uger

(50)

** varsel til stiftsskriveren at svare Viuf kirkeværger Christen Iversen og Iver Iversen for tingsvidne og opsigelse på kirkeværgemålet, og de fremlagde kirkebogen med regnskabet, at kirken blev dem skyldig hver 30 sld.

** Viuf kirkeværger opsagde kirkens værgemål, som de har forestået i 3 år, som de ikke for besværligheds skyld ikke mere kan forestå

** slotsfogden tilsagde bønderne, som gør arbejde til Koldinghus, at de skulle komme i god tid, når de er tilsagt, nemlig klokken 6 om morgenen

** varsel til Niels Tomsen Hvid i Dons imod dom at svare kaptajn Lytzow, hvis fuldmægtig beskyldte ham, da hans gård er udlagt til officersgård, og assigneret kaptajn Lytzow at nyde herligheden af, og som han har holdt Niels Tomsen kvit for soldaterpenge, som han ikke har betalt igen, men resterer med på 5te år sammen med kammerpenge, hvortil han svarede, at da han betalte arbejdspenge, skulle han ikke give kammerpenge, og som officerstjener heller ikke give soldaterpenge. opsat 6 uger

(51)

** varsel til Jens Høg imod vidner at svare sognepræsten hr. Jens Jensen

** Tomis Mortensen underskriver fordrede dom imod delefogden efter 8 dages opsættelse om resterende arbejdspenge og fremlagde amtsskriverens befaling til ham om uden ophold at opkræve de resterende arbejdspenge inden 4 uger. delefogdens svar fremlægges, at han har anvendt al sin flid, men har ikke kunnet få andet, end han har leveret. dom: han bør gøre regnskab for de penge, han ikke har kunnet få

(52)

1/6 1667.

** den sag husfogden har i opsættelse imod Iver Markussen i Bramdrup er fremdeles opsat 3 uger

** varsel til Henrik Jørgensen i Vilstrup imod dom at svare husfogden, som beskyldte ham for et sår, han har gjort Iver Buch sst, hvorfor han burde udlægge sine bøder til KM, hvilket blev dømt

(53)

** varsel til Peder Madsen i Tolstrup imod dom at svare Hans Jørgensen, som beskyldte ham for hans eng, Peder Madsen brugte forleden år, men betalte ikke skatten deraf eller tienden af afgrøden, hvortil han svarede, at han ville bevise, han havde lejet jorden. opsat 6 uger

** slotsfogden fordrede dom imod Hans Nebel i Bjert efter opsættelse 20/4 angående den ødegård i Eltang, hans søn Jens Hansen havde i fæste, hvortil Hans Nebel svarede, at han havde fæstet gården af 2 af sl. Hans Jensens sønner, nemlig Jens Hansen og Niels Hansen, som begge er i KM tjeneste, og ikke kunne komme løs for at antage gården, hvorfor han havde frasagt sig den

8/6 1667.

** varsel til Hans Nebel i Bjert og hans søn Jens Hansen imod dom at svare husfogden, som beskyldte dem for en gård, som de havde fæstet af amtsskriveren for nogle år siden, og imod recessen ført afgrøden fra gården til Bjert, og fremlagde fæstebrev dateret 1662, og mente de burde svare til gårdens bygning

(54)

** varsel til menige Bjert bymænd imod syn at svare husfogden, som beskyldte dem for deres gærder, som ligger øde

** syn på gærderne op Bjert mark. opsat 14 dage

(55)

** varsel til menige hospitals tjenere i Almind imod vidner at svare forstanderen Jens Nielsen, som advarede dem om at levere resterende smørskyld, at forfærdige hospitalets gærder samt skaffe brændsvin til skoven, eller derfor at betale efter KM takst
 
** varsel til Christen Iversen i Viuf imod dom at svare Tomis Mortensen i Kolding, som beskyldte ham for resterende KM anpart korntiende i Viuf sogn, han på menige sognemænds vegne har i fæste. opsat 8 dage

** varsel til menige Viuf bymænd, Hans Kuod i Håstrup Lene Mikkelsdatter i Viuf og hendes søn Mogens Pedersen imod dom at svare Christen Iversen sst. for resterende tiende. opsat 8 dage

** Christen Iversen og hans bror Iver Iversen 3. ting opsagde kirkeværgeriet

** varsel til sl. Terkel Olufsen af Starup hans arvinger, nemlig Mads Pedersen i Vejle på Rasmus Pedersens børns vegne i Sommersted, han er formynder for Jens Madsen i Lysholt og Jørgen Due i Vejle samt sl. Jens Dues arvinger af Starup, nemlig Anders Andersen Møller i Dons mølle på sin hustrus vegne, Jens Jensen, der tjener i Limskov, Jørgen Jensen i Søgård og Mads Jensen, der tjener i Dons mølle og hans værge Søren Kordsen i Mejsling at svare imod dom og indførsel, Iver Hansen i Almind agter at forhverve over den bondegård i Starup sl. Jens Due og  Terkel Olufsen har påboet, for børnepenge, de har haft under værgemål for Anne Jensdatter, der tjener i Kolding. opsat 6 uger

(56)

** Jens Jepsen i Lilballe forordnet dommer i efterskrevne sag

** varsel til hr. Jens Jensen i Herslev samt slotsfogden imod vidner at svare Jens Høg, som fremlagde sin stævning til samtlige Herslev bymænd for at aflægge vidne om den ødegård i Herslev, KM har bevilget hr. Jens Jensen. dom: der udstedes ikke vidner imod KM brev

(57)

** varsel til Jens Høg imod dom at svare hr. Jens Jensen angående gæld. på Jens Høgs begæring opsat 6 uger

** varsel til Iver Pedersen Skelde i Kolding, Maren Pedersdatter i Søgård, Sidsel Iversdatter i Seest, Jens Hansen i Påby og hans hustru, Las Madsen i Harte, Niels Pedersen Skelde i Ferup for sl. Anders Sørensens ødegård i Bramdrup imod tilbud og dom at svare slotsfogden. samt varsel til Anne Ebbesdatter, der tjener i Møsvrå, Iver Hansen i Almind, Terkel Jensen i Sommersted, Kirsten Jensdatter sst. Poul Jørgensen, der tjener sst. Anders Andersen i Dons mølle hans hustru og hendes bror Mads Jensen for den ødegård i Nebel, Hans Andersen påboede. samt varsel til Anne Jensdatter i Søgård med lovværge Søren Kordsen i Mejsling, Mads Gartner i Starup for de øde steder i Sommersted. samt varsel til Tomis Madsen, Jesper Madsen i Stenderup, Niels Simonsen i Gudsø, Søren Markussen i slotsmøllen, Jørgen Pedersen i Bjert, Anne Jensdatter, der tjener i Kolding og Bertel Jørgensen i Lilballe. samt varsel til kaptajn Lytzow på Landerupgård, hr. Jens Jensen i Herslev, Kirsten Jørgens i Kolding hendes børn for det øde sted i Højrup, Ebbe Nielsen påboede imod tilbud at svare slotsfogden på KM vegne, som fremlagde landstingsvarsel til sl. Iver Jepsen og sl. Kirsten Pedersdatter af Harte, sl. Tulle Nielsen og hans hustru sl. Abelone Pedersdatter i Stubdrup, sl. Hans Andersen og sl. Kirsten Simonsdatter, i Nebel sl. Terkel Sørensen, og sl. Kirsten Madsdatter i Starup, sl. Ebbe Nielsen og sl. Maren Poulsdatter i Højrup, sl. Tomis Jespersen, og sl. Mette Jensdatter i Eltang sl. Jørgen Staffensen og sl. Oda Jørgensdatter i Lilballe sl. Anders Sørensen og sl. Anne Anderskone i Bramdrup sl. Jørgen Pedersen og sl. Kirsten Jensdatter i Møsvrå samtlige deres arvinger for tilbud at svare slotsfogden på KM vegne, som tilbød dem at antage deres øde bondegods og betale rettigheden deraf, ellers ville det blive fæstet ud. Hans Staffensen i Almind vedkendte sig arveparter i den gård i Eltang, sl. Tomis Jespersen påboede. Mads Madsen i Stenderup vedkendte sig arvepart i samme gård, Las Madsen i Harte på hustrubror Iver Skeldes vegne kendtes ved sin fædrene gård i Harte, Iver Jepsen påboede. Anne Jensdatter barnfødt i Almind havde fordring for børnepenge i den gård i Starup, sl. Terkel Sørensen påboede. opsat 6 uger

(59)

** KM herredsvarsel til herredsmændene imod tingsvidne at svare amtsskriveren

** navng. vidner om hvor meget landgilde, der er leveret af bøndergods i Brusk herred. fortegn

(62)

** syn på gærderne om slottets marker

(63)

** varsel til Anne Ebbesdatter, der tjener i Møsvrå, Niels Ebbesen og Jørgen Ebbesen for deres fædrene gård at svare hr. Jens Jensen

** navng. selvejerbønder vidnede, at de var med herredsfogden i Eltang for at gøre hr. Jens Jensen indvisning for gæld i sl. Ebbe Nielsens bondegård i Højrup efter landstingsdom og dom af Brusk herredsting 19/8 1665, at Johanne Christens bør have indvisning, samt dom 10/3 1666 at hr. Jens Jensen bør have indvisning

(66)

15/6 1667.

22/6 1667.

** varsel til hr. Jens Jensen i Herslev, Jens Jepsen i Lilballe, Jens Madsen i Tolstrup og alle Møsvrå bymænd og lodsejere samt Hans Kuod i Håstrup imod syn og taksering at svare kaptajn Lytzow

** varsel til kaptajn Lytzow imod vidner at svare Niels Tomsen

** navng. vidnede, at Niels Tomsen har givet soldaterpenge

** varsel for slotsporten og til alle Starup bymænd at svare til forelæggelse om ulovlig sæd

** varsel til Staffen Hansen i Almind med flere navng. imod dom at svare kirkeværge Hans Hansen

** Jens Jepsen i Lilballe forordnet dommer i efterfølgende sag

** varsel til hr. Jens Jensen i Herslev imod vidner at svare Jens Høg

(67)

** Anne Joen Jepsens i Herslev med flere navng. kvinder vidnede, at hun gik med Jens Høgs hustru Sofie Hansdatter, da hun gik i kirke efter sin barnefødsel og da de kom til kirkedøren sagde præsten hr. Jens Jensen, at de havde ventet for længe, så kirketjenesten derfor måtte opsættes, og da de efter tjenesten fulgtes ad til offer, så hun at hendes offerpenge faldt på gulvet, og degnen samlede pengestykket op og lagde på Sofie Hansdatters skammel. navng. mænd vidnede det samme, samt at pengestykket lå på hendes skammel søndagen efter

(68)

** varsel til slotsfogden og Jens Høg imod vidner at svare hr. Jens Jensen

** Jens Høgs hustru Sofie Hansdatter fremlagde sin klage over sognepræsten hr. Jens Jensen, som da han efter ceremonien skulle indløse hende efter barnefødslen, gjorde han hende ikke den ære, som han tidligere havde bevist hende og andre kvinder, men skældte hende ud i stedet for at trøste hende med guds ord, og da hun efter tjenesten bar sit offer frem og lagde på alteret, tog hr. Jens pengestykket og slog hende for brystet dermed, så det faldt på gulvet, hvor degnen tog det op og lagde på hendes skammel, hvor det lå næste søndag, slået fast med et søm, hvoraf hun kom i den harme og skrøbelighed efter barnefødslen, som hun sent eller aldrig kan forvinde

** Peder Jensen i Herslev med flere navng. vidnede om jordstykker, de havde lejet af Jens Høg

(69)

** varsel til Jens Høg imod dom at svare kirkeværgen Tyge Jensen, som beskyldte ham for resterende tiendekorn til kirken fra 1661-64. opsat 8 dage

(70)

** Anders Andersen i Dons mølle på hustrus vegne og Søren Kordsen i Mejsling, som formynder for andre af Jens Dues børn, lod læse deres indlæg, at da der er sået forskellig sæd i den bondegårds jord i Starup sl. Terkel Olufsen påboede og fradøde og som er tilfaldet hans formand sl. Jens Dues børn efter deres mor sl. Maren Madsdatter i halvparten af gården, som slotsfogden ønsker forbrudt, da den er ubesat, men da de umyndige børn ikke har midler til at antage den, formener de ikke  den kan være forbrudt og forbyder alle at føre avl bort derfra

** Eltang kirkeværger beskyldte navng. for resterende tiendekorn og jordskyld til kirken.  opsat 8 dage

** navng. vidnede, at de var med herredsfogden på den ødegårds grund, sl. Jørgen Pedersen i Møsvrå har påboet for at taksere, hvor meget korn, der kunne sås

(72)

** slotsfogden fordrede dom imod de Bjert mænd for deres vanggærder, som ligger øde efter synsvidne 8/6. dom: Enhver bør færdiggøre sin del af gærder og stenbroer på deres gade

** slotsfogden fordrede dom imod Iver Markussen i Bramdrup efter opsættelse 11/5, som imod lov og ret vil bruge slotsfogdens ejendom, hvortil han svarede, at han havde fæstet det øde sted af Hans Jessen før slotsfogden købte det, og fremlagde sit fæstebrev på livstid

(73)

** slutning på den dom, slotsfogden fordrede imod Hans Nebel i Bjert, for han har brugt den ødegård i Eltang, som slotsfogden berettet, at han har fæstet til hans søn Jens Hansen: han bør være i øvrighedens minde derfor og Jens Hansen bør bebygge gården

** slutning til den dom slotsfogden begærede over Niels Pedersen i Møsvrå 2/3: han bør betale Gertrud Hanskone sin anpart af gælden til sl. Hans Mortensens børn

29/6 1667.

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd imod syn at svare delefogden på KM vegne samt imod vidner forrige amtsskriver Johan Badenhaupt agter at forhverve

(74)

** varsel til Christen Pedersen i Viuf og Maren Nielsdatter hos Mads Udsen imod dom at svare delefogden, som beskyldte dem for lejermålsbøder. opsat 14 dage

** den dele med Søren Brock angående Else Weiners kålgård med delefogdens bevilling opsat 8 dage

** den sag som på kaptajn Lytzows vegne er i opsættelse imod Niels Tomsen i Dons blev med begge parters bevilling opsat 14 dage

** varsel til Hans Madsen i Herslev imod dom at svare Jacob Jepsen Ringkøbing residerende hos Peder Jørgensen i Fredericia samt varsel til Jens Nielsen i Tolstrup imod dom at svare hr. Lauge Pedersen i Ronæs præstegård i Fyn

** Jens Sørensen Korsbjerg på hr. Lauge Pedersens vegne beskyldte Hans Madsen for gæld efter håndskrift. opsat 14 dage

** Jens Sørensen på Jacob Jepsen Ringkøbings vegne beskyldte Jens Nielsen i Tolstrup for gæld efter tingsvidne 21/1 af Fredericia stadsting. opsat 14 dage

** den sag Herslev kirkeværge Tyge Jensen tog i opsættelse imod Jens Høg for resterende tiendekorn fremdeles opsat 5 uger

(75)

** Eltang kirkeværger fordrede dom imod dem i sognet, der resterer med tiende og jordskyld. dom: de bør betale det resterende

** varsel til kaptajn Lytzow samt for slotsporten imod vidne at svare

** navng. vidnede, at de ikke kan mindes, at der er givet soldaterpenge af den officersgård i Dons Niels Tomsen påboede, eller den har været i noget soldaterlægd, hvorimod fremlægges forordning om soldaterlægd

** varsel til amtsskriveren at svare imod dom Hans Bertelsen i Eltang ville fordre angående skatten af hans fædrene gård, han har antaget øde, og som han ikke har fået afkortning på. opsat 14 dage

** syn på gårdenes brøstfældighed samt uforsvarlige ildsteder  

(78)

** underskriver Tomis Mortensen fremlagde lægdssedler på kontributionen, som skal opkræves af efterskrevne personer. fortegn 

(84)

** Iver Iversen i Viuf fordrede dom imod Hans Jensen Kuod i Håstrup på Hans Hansens vegne, han er forordnet formynder for, efter opsættelse 18/5 og irettelagde tingsvidne 8/12 1666, hvori han forordnes som værge og dernæst et pergamentskøde 25/2 1645, hvori Søren Germandsen i Viuf i hånd tog Jens Nielsen i Viuf og skødede til hans søn Hans Sørensen i Viuf og hans trolovede fæstemø Kirsten Hansdatter halvdelen af den bondegård, som Søren Germandsen påboede. dernæst et lovbudsvidne 11/2 1645 angående samme halvpart af hans gård, hvorimod Jens Nielsen på Hans Sørensen og Kirsten Hansdatters vegne bød sølv og penge, og Hans Kuod på sin hustru Maren Sørensdatters vegne bød sølv og penge. Endnu et tingsvidne 12/1, hvori Iver Iversen fremæsker af Hans Kuod og hans hustru Maren Sørensdatter deres adkomst til den halve selvejergård i Viuf, som Hans Hansens sl. far Hans Sørensen påboede og har sin arvelod i efter sin far og oldefar, og den lod han og hans mor Kirsten Hansdatter arvede efter hendes søn Germand Hansen. tingsvidne 10/2 fremlægges, hvori Hans Kuod fremæsker skiftebrev efter sl. Hans Sørensen og kontrakt mellem sl. Søren Germandsen og Kirsten Hansdatter. derefter fremlægges registrering 20/2 1649 efter sl. Hans Sørensen og hans søster Anne Sørensdatter af løsøre, men intet om ejendom. til sidst fremlægges tingsvidne 22/6 1665 angående Hans Kuods tiende af gården. fuldmagt dateret 2/12 1660 fra Søren Pedersen på hans hustrus vegne til Iver Iversen fremlægges, angående den bondegård, sum hun og hendes børn er arveligt tilfaldet efter deres sl. far og oldefar. Hans Jensen Kuod svarede at skødet var underkendt ved landstinget, men dommen er blevet borte for ham i fejdetiden, men vedkender sig i ejendommen for 350 dlr, som hans hustrus far sl. Søren Germandsen skylder ham, og han havde givet Kirsten Hansdatter 100 dlr. for hun skulle kvittere samme halve gård. desuden havde han betalt Søren Germandsens landgilde og givet den sl. mand ophold fra den ene fejde til den anden, hvorfor han mente at havde betalt ejendommen dyrt nok, som der ingen nærmere født arving er til end hans søn Jens Hansen, som har taget husbondhold hos officererne, og han mente sig fri for tiltale. (slutning findes på 94)

(86)

6/7 1667.

** varsel til Niels Jepsen i Højrup imod dom at svare Jost Tomsen i Hvilbjerg herredsfoged i Holmans herred, på hvis vegne har beskyldtes for 7 sld., han havde givet ham for en plads i Fredericia, som han ikke fik, hvorfor han bør have sine penge igen. opsat 6 uger

(87)

** varsel til Ebbe Madsen i Højrup og hans hustru Maren Lauritsdatter imod dom at svare Niels Pedersen i Bredstrup, som beskyldte dem for 11 sld, som hendes forrige husbond sl. Jesper Mortensen skyldte Barbara Pedersdatter. opsat 6 uger

** varsel til Morten Adamsen i Vilstrup imod dom at svare delefogden på KM vegne, og beskyldte ham for, at han havde opsat en mile og brændt kul, som han bør skaffe sig hjemmel til. opsat 3 uger

** varsel til Ebbe Jensen i Rådvad imod dom at svare Tomis Christensen i Lerskov, som beskyldte ham for gæld. opsat 6 uger

** delefogden 3. ting forbød alle at føre avl fra de øde gårdes jorder

** varsel til Anne Peder Høstes og Maren Anderskone i Eltang imod klage at svare Christen Hyrde i Eltang, som gav last og klage at Anders Høst havde skældt ham for en skælm og landløber

** varsel til Christen Pedersen i Tyvkær imod dom at svare Søren Sørensen, som beskyldte ham for at have overfaldet ham i Viuf skov og trukket ham i håret, hvorfor han bør betale bøder. opsat 3 uger

(88)

** Jens Jepsen betjente retten i efterskrevne sag, som angår Jens Høg

** varsel til hr. Jens Jensen i Herslev samt alle Herslev bymænd med deres hustruer imod vidner at svare Jens Høg

** Kirsten Jepsdatter i Højrup vidnede, at 21/4 så hun at hr. Jens indløste Sofie Jens Høgs efter sin barnefødsel lige som han plejer, og derefter så hun at degnen Ib Jørgensen Mørk bar en penge ned fra alteret til Sofie Høgs stol. degnen vidnede, at hr. Jens bad ham tage en penge, som lå på altergulvet og bære den til Sofie Høg og sige tak for hæderligt offer, men han så ikke om præsten slog til hende med samme penge. andre vidner om samme
 
(89)

13/7 1667.

** varsel til Christen i Almind og hans hustru Sidsel Christens imod dom at svare Hans Strangesen

** varsel til Birgitte sl. Hans Bulls i Herslev imod vidner at svare slotsfogden på KM vegne

** varsel til Søren Markussen Møller i slotsmøllen at svare delefogden imod lovmål

** Tomis Jensen i Eltang vidnede, at når han har været lægdsmand og indkrævet skatten, da har han fået halvparten af delefogden af sl. Tomis Jespersens gård i Eltang og nogle gange af Søren Møller. andre vidner det samme, hvortil Søren Markussen svarede, at han havde udlagt det, der blev fordret, skønt han ikke var pligtig at betale skat, da han kun brugte 2 stykker jord af gården, som han lejede

** varsel til menige Eltang bymænd og lodsejere imod dom og dele at svare Hans Bertelsen, som beskyldte dem for det, han mangler på sin græslod, nemlig henved 20 høveder, som han mente, de burde betale, da der var kvæg på de andres lodder. opsat 8 dage

(90)

** den sag, Hans Bertelsen har taget i opsættelse om skatten er opsat 1 måned

** varsel til Hans Madsen i Herslev at svare Jep Mikkelsen i dag

** delefogden fordrede dom over Christen Pedersen i Viuf og Maren Nielsdatter sst. for lejermål og fremlagde hr. Jens Jensens bevis for åbenbart skriftemål og formente, at dersom hun ikke havde middel til at betale bøderne, om han ikke burde betale for dem begge. dom: de bør betale deres bøder

** navng. vidnede, at Sidsel Christen Ibsens i Almind kylede til Hans Strangesens ko med en tærskel, men om den døde deraf vidste de ikke. sognepræsten hr. Anker Mogensens kundskab fremlægges, at Christen Ibsens hustru i Almind, Sidsel Jørgensdatter i kirken havde beklaget sig over at være uskyldig beskyldt for at Hans Strangesens ko var død, som alle vidste var død af blodgang, at hun skulle have slået den til døde, da hun skulle skille 2 køer ad, som ville stanges, hvorfor hun bad menigheden alvorligt bede til gud, at han ville åbenbare, om hun var årsag til koens død

(91)

** slotsfogden mente, at Sidsel Christens burde betale for koen. opsat 3 uger

** sognefogden Tyge Jensen i Herslev vidnede, at Birgitte sl. Hans Bulls har siden ufredstiden siddet med en krongård, som hun har ladet forfalde, og ikke deraf betalt landgilde eller gjort arbejde. andre navng. vidner
 
(92)

** Jacob Jepsen residerende hos mester Peder i Fredericia fordrede efter opsættelse 29/6 dom imod Jens Nielsen i Tolstrup og irettelagde tingsvidne af Fredericia stadsting 21/1, at navng. vidnede, at Jens Nielsen af Tolstrup og hans datter Kirsten Jensdatter lovede at betale deres gæld til Jacob Ringkøbing. Katrine mester Peders vidnede det samme, samt at Kirsten Jensdatter takkede gud at hun blev skilt ved Jacob Ringkøbing, som hun havde været trolovet til. andre vidnede, at Jens Nielsen ville betale de 25 skp. byg, han havde fået, hvoraf de 19 var gået til brygning af fæstensøllet, men hans datter måtte selv betale det, hun havde fået. Jens Nielsen og hans datter Kirsten Jensdatter fremlagde nu deres svar, at den byg han har leveret hans datter, da han gik på bejleri, lånte han hende jord til, hvori der blev sået 1 td., som ikke groede, og resten blev brugt til ølbrygning. Kirsten Jensdatter svarede, at hun havde regnskab imod hans krav, så de skulle gøre afregning, og hun takkede gud at det ikke kom nærmere, at hun i harme skulle leve med en stuesidder. dom: Jens Nielsen bør betale de 25 skp. byg, han efter tingsvidne har lovet

(94)

** slutning til den dom imellem Iver Iversen i Viuf og hans Kuod i Håstrup: han bør skaffe bevis for at skødet er underkendt ved landstinget samt betaling til Kirsten Hansdatter, for hun skulle kvittere gården

20/7 1667.

** varsel til Hans Iversen i Håstrup imod dom at svare slotsfogden, som formente, at da der er frakommet ham noget tømmer, som fandtes ved hans gård ved skovsyn men ikke ved gårdsyn og lader gården forfalde, så bør han stå til rette. opsat 3 uger

** varsel til Niels Pedersen i Møsvrå imod dom at svare Klaus Pedersen Møsvrå i Fredericia

** varsel til Søren Markussen Møller i slotsmøllen imod dom at slotsfogden og imod vidner at svare delefogden, som beskyldte ham for noget hø, husfogden havde ladet avle til KM, som han burde skaffe sig hjemmel til at føre bort. på hans begæring opsat 3 uger

(95)

** syn på byg, der var sået til den gård i Eltang sl. Tomis Jespersen har påboet, hvoraf Søren Markussen i slotsmøllen har bortført en del

** varsel til Bramdrup bymænd imod spørgsmål at svare Niels Ravn på forrige amtsskriver Johan Badenhaupts vegne

** Eltang. sagen om deres græsning opsat 8 dage

** varsel til Laurs Tomsen og Peder Christensen i Møsvrå imod vidner at svare delefogden
 
** delefogden beskyldte dem for resterende tiendekorn til Almind kirke

** slotsfogden fordrede dom om øde ejendom i herredet efter 6 ugers opsættelse. Søren Markussen i slotsmøllen tilbød at overtage den gård i Eltang, sl. Tomis Jespersen iboede, hvis arvingerne ikke ville udløse ham, og Hans Staffensen i Almind på egne og hustrubror Mikkel Jensens vegne halvparten i samme gård, Niels Simonsen i Gudsø vedkendte sig at have arvet fjerdeparten i gården, og Mads Madsen i Stenderup på egne og søskendes vegne vedkendte sig fjerdeparten. Iver Hansen i Almind berettede om Anne Jensdatters fordring i sl. Terkel Olufsens gård i Starup, og Søren Kordsen i Mejsling og Anders Andersen i Dons mølle berettede at sl. Jens Dues børn tilhørte halvparten af deres fædrene gård i Starup, deres stedfar sl. Terkel Olufsen påboede
 
(96)

** Jens Sørensen Korsbjerg på Hans Pedersens vegne i Fredericia beskyldte Niels Pedersen i Møsvrå for 20 sld. efter håndskrift, men blev på hans begæring opsat 6 uger. Desuden gav ham sag for 5 års aftægt til hans mor Lene Peders, som også blev opsat 6 uger

** Jens Jepsen i Lilballe dommer i efterskrevne sag, som angår Jens Høg

** hr. Jens Jensen i Herslev fordrede efter 6 ugers opsættelse dom imod Jens Høg for gæld efter regnskabsbog, som fremlægges, hvortil Jens Høg svarede, at regnskabsbogen er udskrevet og overstreget, idet de havde gjort regnskab, og han benægtede at være præsten noget skyldig

(97)

** Iver Hansen i Almind på Anne Jensdatters vegne i Kolding, barnfødt i Almind, hendes vegne fordrede efter 6 ugers opsættelse dom for hendes børnepenge i den gård i Starup sl. Terkel Olufsen påboede og irettelagde hans formand sl. Jens Nielsen Dues håndskrift dateret 1660 på 40 sld. arv efter hendes sl. far Jens Terkelsen og mor Kirsten Olufsdatter, barnfødt i Almind, og hendes bror sl. Jørgen Jensen.  Anders Andersen i Dons mølle på sin hustrus vegne og Søren Kordsen i Mejsling på de andre sl. Jens Dues børns vegne fremlagde registrering efter sl. Terkel Olufsen 8/4 1665, at kreditorerne bør søge deres fordringer i hans anpart i ejendommen, som er halvparten, mens sl. Jens Dues børns lod, som er halvparten skal være ubeskåret

(98)

27/7 1667.

** herredsvarsel til menige herredsmænd imod tilbudsvidne at svare delefogden, som tilbød vedkommende at indløse det udlæg, som er sket for landgilde eller arbejdspenge

** Hans Hansen Nebel i Bjert tilforordnet dommer i efterskrevne sag

** varsel til delefogden imod vidner og spørgsmål at svare Peder Andersen vadrider i Kolding

** varsel til Søren Markussen Møller i slotsmøllen imod vidner at svare Hans Staffensen i Almind, Niels Simonsen i Gudsø og Mads Madsen i Stenderup på egne og søskendes vegne

** Anne Hansdatter i Eltang vidnede, at sl. Mette Jensdatter i Eltang bekostede selv hendes husbond sl. Tomis Jespersens begravelse undtagen ligkisten, og 2 af deres børn blev lagt i en kiste i det tøj, de døde i, og hun selv blev svøbt i hendes eget dynevår. andre vidnede det samme, og de tilbød at betale Søren Markussen det, han havde bekostet på begravelsen, og som han kan bevise

(99)

** navng. vidnede, at Niels Simonsen i Gudsø for en fjerdepart og Mads Madsen i Stenderup med sine søskende for en fjerdepart havde hidindtil skattet for sl. Tomis Jespersens bondegård i Eltang, og Søren Møller svarede, at han havde også skattet deraf

** den sag Søren Sørensen i Tyvkær har taget i opsættelse imod Christen Pedersen i Tyvkær er fremdeles opsat 3 uger

** den sag Niels Pedersen i Bredstrup har imod Ebbe Madsen i Højrup er fremdeles opsat 3 uger

** i lige måde Jost Tomsens sag imod Niels Ibsen i Højrup er opsat 3 uger

** Hans Bertelsen i Eltang fordrede dom imod sine bymænd om det, der fattes i hans græslod efter opsættelse og fremlagde videbrevet, hvortil navng. bymænd svarede, at de ville gøre et nyt videbrev som i andre byer, hvortil Hans Bertelsen svarede, at han gerne ville samtykke, når blot de betalte efter det gamle. dom: de bør stille Hans Bertelsen tilfreds

(100)

** slutning til Iver Hansens dom i Almind fol. 97a: Anne Jensdatter bør have indvisning i sl. Terkel Olufsens anpart af bondegården

** slutning til slotsfogdens dom fol. 95B: de, der vedkender sig lodder eller gældsfordringer i det øde jordegne gods, bør for sin anpart svare til KM, og det øvrige er forbrudt til KM

(101)

3/8 1667.

** de sager, der i dag 3 uger gik i opsættelse, opsat i 3 uger

** varsel til Henrik Jørgensen i Vilstrup med flere navng. imod dom at svare Tomis Mortensen underskriver på Koldinghus

** Tomis Mortensen formente at Henrik Jørgensen bør betale resterende landgilde efter afslag. opsat 6 uger

** Tomis Mortensen formente, at Jens Jepsen i Lilballe burde betale sin resterende landgilde. opsat 6 uger

** Christen Iversen i Viuf forordnet i dommersted i efterskrevne sag

** varsel til Sofie Jens Høgs i Herslev imod dom at svare hr. Jens Jensen, som fremlagde sit indlæg, at hun bør bevise sin klage. opsat 14 dage

** varsel til amtsskriveren imod dom at svare magister Laurits rektor i Fredericia, som efter KM fundats nyder KM anpart korn og kvægtiende af Tavlov og Skanderup sogne, men amtsskriveren har gjort forbud på kvægtienden i Tavlov sogn, hvorfor han fremæsker befalingen dertil. opsat 3 uger

(102)

** varsel til Mads Pedersen i Eltang, Niels Pedersen og Gertrud Pedersdatter imod vidner og syn at svare her til tinget i dag

** Hans Bertelsen i Eltang fremviste tømme til 2 bæster, om Mads Pedersen i Eltang ville vedkende sig den, eftersom han havde frapantet ham den, da han med sin bror Niels Pedersen og en tjenestepige læssede et læs hø på hans eng 

(103)

** slutning til hr. Jenses dom imod Jens Høg fol. 96A: da sagen synes tvivlrådig indfindes den for landsdommerne

** hr. Jens Jensens indlæg til Sofie Jens Høgs fremlægges angående hendes klage over ham, da hun skulle indføres i kirken efter sin barnefødsel, hvor han skulle have udskældt hende, som hun ikke har bevist, hvorfor han mener, hun bør lide dele. opsat 14 dage

(104)

** Christen Iversen dommer i efterskrevne sag

** Herslev kirkeværge Tyge Jensen fordrede efter opsættelse 22/6 dom imod Jens Høg for resterende tiendekorn, som irettelagde sit svar, at han mener sig fri for tiltale, da han er kvitteret for forseglingspenge og andet, og fremlagde Christian den fjerdes reces angående gæld. dom: han bør betale inden 15 dage

(105)

10/8 1667.

** slotsfogden tilsagde de Herslev mænd at møde i arbejde på slottet førstkommende mandag og advarede herredsmændene at møde, når de tilsiges

** varsel til Christen Iversen i Viuf og Iver Iversen imod dom at svare amtsskriveren, som beskyldte dem for 2 rdl., som resterer af KM anpart korntiende af Viuf 1662-63. opsat 8 dage

** varsel til menige Viuf bymænd for at svare til samme tiende, hvorover Christen Iversen mente, de burde holde dem skadesløs. opsat 8 dage

** Jens Jepsen i Lilballe forordnet i dommersted i efterskrevne sag

** varsel til hr. Jens Jensen i Herslev imod dom og vidne at svare Jens Høg samt varsel til Karen Niels Poulsens i Herslev imod vidner at svare

** Hans Hansen Nebel i Bjert vidnede, at da Karen Niels Poulsens aflagde sit vidne om det, der passerede i Herslev kirke 21/4, da sagde hun, at præsten knurrede noget for kvinderne havde tøvet for længe, inden de kom til kirken. andre vidnede det samme

(106)

** varsel til Søren Andersen i Almind og Peder Andersen i Kolding vadestedsrider imod vidner at svare delefogden

** navng. der var 8 mænd 26/1, vidnede, at de hørte da delefogden beskyldte Søren Andersen i Almind for 40 sld., hans bror Joen Andersen skyldte ham, da nægtede han ikke, at broderen skyldte ham pengene, og 16/2, da der gik dom, at han ikke turde sige, at håndskriften var uret, hvortil han svarede, at delefogden burde bevise hans sl. bror Joen Andersen skyldte ham penge

** varsel til Søren Markussen Møller at svare i dag, hvorefter Niels Poulsen Gris i Vilstrup berettede, at Tomis Jespersens hustru sl. Mette Jensdatter selv betalte for, at han kørte hendes mands lig til Eltang kirke

** varsel til Hans Bertelsen i Eltang imod vidner at svare Mads Pedersen i dag

(107)

** Hans Bertelsen i Eltang spurgte Mads Pedersen i Eltang, om han havde flere vidner i sagen, om det hø og den tømme, da hans bror Niels Pedersen og tjenestepigen ikke kunne vidne i deres egen sag

** varsel til Anders Andersen i Eltang imod vidner at svare Jesper Madsen i Skanderup

** navng. vidner, at de hørte Anders Andersen i Eltang tilbød Jesper Madsen i Stenderup, at han ville arbejde for ham eller give ham penge for noget hø, han havde taget af hans otting eng kaldet stor Skiden, hvortil Anders Andersen svarede, at han ikke havde båret andet hø i land end det, han havde lejet af Jens Frøst

** varsel til menige Vilstrup bymænd og lodsejere imod forbudsvidne at svare slotsfogden, som gav tilkende, at da der var kommet smitsom sygdom blandt deres kvæg, så advares de om at holde det på deres egne marker, så smitten ikke spredes til andre byers kvæg

(108)

** Jost Tomsens sag imod Niels Jepsen i Højrup er fremdeles med bevilling opsat 8 dage

** Niels Pedersens sag i Bredstrup imod Ebbe Madsen i Højrup er med bevilling opsat 14 dage

** varsel til amtsskriveren imod syn at svare

** syn på alle kornmarker i herredet, hvor der overalt var misvækst, så de ikke kunne få deres sæd igen

** samme vidnede, at på grund af misvæksten i Harte sogn og der lå 8 gårde øde, var der ikke så meget tiendekorn som i forrige tider

** Jens Jepsen forordnet dommer i efterskrevne sag

** efter varsel til hr. Jens Jensen fremlagde Jens Høg sit indlæg, at da sognepræsten har begæret dom, om hans hustru ikke bør bevise sin klage over ham eller derfor lide dele for usandhed, så er det enhver bevist, hvad uret han har gjort ham, da han måtte kvittere sin gård i Follerup, og derefter fæstede en gård i Herslev og sat bygning derpå og opsat hegn, hvilket præsten af begærlighed har fortrudt, så han med amtsskriverens tilladelse har fæstet den og bemægtiget sig den, og ikke tilbudt ham erstatning for bygning gærdsel og pløjning, hvilket synes imod de 10 guds bud. desuden har han af sit hadske gemyt vist sin despekt for hans hustru, da hun gik i kirke efter sin barnefødsel, hvor han sendte hendes offerpenge tilbage med spotske ord, hvorfor ham mener, han i sit præsteembede har forseet sig mod hende, som han bør stå til rette for samt erstatte ham hans omkostning. opsat 6 uger

(109)

** Hans Bertelsen i Eltang fordrede efter opsættelse 29/6 dom angående skatten af hans fædrene gård, som han har antaget af øde, hvorpå han ikke har fået afslag og fremlagde sit indlæg. slotsfogden fremlagde amtsskriverens ordre, at efter KM anordning skal skatterne lignes bønderne imellem, så de formuende skal bære byrderne med de fattige og for det øde gods

(111)

17/8 1667.

** varsel til Søren Markussen i Koldinghus mølle imod dom at svare slotsfogden

** varsel til Mads Pedersen i Eltang hans bror Niels Pedersen og tjenestepige imod ransnævninges opkrævelse at svare

** Hans Bertelsen i Eltang 1. ting tillyste Mads Pedersen, Niels Pedersen og Gertrud Pedersdatter et fuldt ran, for de har frataget ham hans hø, som de tilbød at ville benægte imod, at de ikke havde revet eller taget hans hø

(112)

** varsel til Kirsten Hansdatter i Pjedsted med lovværge Søren Pedersen sst. at svare Hans Kuod samt til Iver Iversen i Viuf at svare Hans Kuod, som 3. ting fremæskede den dom, herredsfogden havde dømt imellem ham og Iver Iversen om skøde på den ejendom i Viuf sl. Søren Germandsen påboede

** slutning til den dom Hans Bertelsen i Eltang begærede om sin gårds skat: da skatterne efter KM anordning skal lignes bønderne imellem efter formue, og da det angår kontributionen, må han beklage sig hos KM og på rigets skatkammer

** Tomis Christensen i Lerskov og Jep Tuesen i Ejstrup fordrede efter 6 ugers opsættelse dom imod Ebbe Jensen i Rådvad og fremlagde sl. Terkel Pedersen af Harte hans håndskrift dateret 1650 til Christen Christensen Møller i Stenvad mølle, og mente at Ebbe Jensen, som har haft sl. Terkel Pedersens hustru til ægte, bør betale gælden, hvortil han svarede, at han arvede intet efter den sl. mand, da hans hus og bo blev ødelagt af fjenderne, så han mener sig fri for tiltale. dom: der kan ikke dømmes før samtlige arvinger stævnes

(113)

** delefogden på forrige amtsskriver Johan Badenhaupts vegne fordrede dom over Christen Iversen i Viuf, han resterer med af KM anpart korntiende af Viuf sogn, han på sognemændenes vegne har i fæste. dom: han bør betale

** Christen Iversen fordrede dom over sognemændene, som bør betale ham, da han har tienden i fæste på deres vegne, hvortil de svarede, at der rester af den gård, Hans Mogensen fik. dom: de bør hver betale deres anpart af de 2 rdl.

(114)

** slotsfogden beskyldte efter fuldmagt Søren Markussen Møller i slotsmøllen for 23 sld. gæld til hans bror Hans Markussen, som er i KM tjeneste som styrmand. Søren Markussens håndskrift dateret 1654 fremlægges. dom af Kolding byting 14/1 1663 fremlægges, hvori han dømmes til at betale rådmand Hans Markussen gælden inden 15 dage. Søren Markussens svar fremlægges med modregning. dom: han bør betale inden 15 dage

(116)

24/8 1667.

** Mads Pedersen i Eltang og Hans Bertelsen sst. kendte sig at være vel forligt og deres tvistighed og tiltale Hans Bertelsen havde haft til ham og hans bror for noget hø, der skulle være frakommet ham

** varsel til Jacob Pedersen i Tyvkær imod forbud at svare slotsfogden

** navng. vidnede, at de var med sognefogden Bertel Nielsen i Tyvkær hos Jacob Pedersen sst. og forbød ham at føre hø korn eller gødning fra det kronboel, han har i fæste, da han ikke har forbedret den, siden han fik den, og nu befaledes sognefogden at have opsyn dermed 

(117)

** varsel til menige Håstrup mænd imod æskning at svare Peder Ravn i Håstrup, som irettelagde sit indlæg, at han kræver udvist nogle stykker kirkejord, som findes i kirkens jordebog, og som han, som har fæstet sin gård af kirken, ikke kan få at vide hvor er, og desuden kræver han gårdens jord udvist med rigtigt skel og mål især på engsletten, hvor han ikke kan få sine gårdskifter udvist, før enhver har høstet, hvad han lyster, efter som han med de fleste grander er kommet som fremmede til byen, og derfor mener sig forurettede af de andre, og han forbyder alle at sætte kvæg på hans engstubbe eller kornstubbe

** varsel til Jens Pedersen i Møsvrå imod dom at svare husfogden, som beskyldte ham for en tiendekalv. opsat 14 dage

** delefogden befalede herredsmændene at holde lam høns og æg i beredskab til KM ankommer til hans fornødenhed

** varsel til Jens Nielsen hos Jens Jørgensen i Bramdrup, hvor han har begået lejermål, imod dom at svare slotsfogden, som beskyldte ham for sine lejermålsbøder. opsat 6 uger

(118)

** Niels Pedersen i Gudsø fordrede dom imod Ebbe Madsen i Højrup efter opsættelse fol. 87a og fremlagde Jesper Mortensens håndskrift dateret 1655  til Barbara Pedersdatter i Bredstrup på 11 sld., samt et kundskab, at da Barbara Pedersdatter anden juledag 1666, da hun var berettet, blev spurgt, om hun havde penge til sin begravelse, da svarede hun, at hun ingen penge havde, med mindre Niels Pedersen kunne få de 11 sld., som Maren Lauritsdatter i Højrup og hendes mand efter sl. Jesper Mortensens brev skyldte hende, idet hun ikke blev kaldet til skifte efter ham. Ebbe Madsen i Højrup fremlagde sin hustru Maren Lauritsdatters svar, at hun vidste ikke af nogen gæld, hendes sl. mand skyldte Niels Pedersen eller hans forældre, hvorfor hun ikke mener, der bør udstedes dom

(119)

** Hans Strangesen i Almind fordrede dom efter tingsvidne 13/7 imod Sidsel Christen Ibsens i Almind om den ko, hun skulle have slået med en plejl, hvortil hun og hendes mand svarede, at hun havde ikke slået 2 køer, som stangedes, mere end for at skille dem, og uden at skade dem, hvorfor hun mener sig fri for tiltale. (slutning på.167)

** magister Laurits rektor i Fredericia skole fordrede dom imod amtsskriveren angående KM anpart kvægtiende af Tavlov Nebel sogn efter opsættelse 3/8 og fremlagde KM fundats på Fredericia skole samt KM brev, at skolen skal nyde KM anpart tiende af Tavlov og Skanderup sogne. amtsskriverens svar fremlægges, at magister Laurits Pedersen Alling bør fremlægge KM benådning på kvægtienden, hvortil magister Laurits svarede, at KM breve omhandler KM anpart kirketiende, hvori intet er undtaget

(121)

31/8 1667.

** varsel til forrige amtsskriver Johan Badenhaupt og Rimis Mortensen underskriver imod vidner at svare Jens Jepsen i Lilballe

** navng. vidnede, at de forhørte Jens Jepsens hustru Sidsel Sørensdatter, som ved ed bekendte, at hun før jul leverede 8 sld. af deres landgilde til sl. Klemens Henriksen, hvortil Tomis Mortensen svarede, at dersom Jens Jepsen ved ed ville bekræfte det, ville han lade sagen falde 

(122)

** varsel til Niels Olesen byfoged i Kolding, Morten Christensen og Peder Andersen vadrider sst. med flere imod vidner at svare delefogden

** navng, som var 8 mænd på tinget 27/7, vidnede om den sag mellem Peder Andersen og delefogden, som havde irettelagt et håndskrift, som Peder Andersens bror Joen Andersen havde udgivet, og som han havde underskrevet til vitterlighed, men delefogden mente, han havde underskrevet som forlover

(123)

** navng. vidnede, at hr. Jens Jensen den søndag, Sofie Jens Høgs gik i kirke, havde en stor del af Herslev mænd og kvinder til herrens bord, og han lod før prædiken degnen synge flere salmer end sædvanligt, idet han ikke ville at Sofie Jens Høgs skulle blive i våbenhuset under prædikenen, og han lod degnen gå ud af kirken for at se, om de var på vej, og introducerede og indlod hende i kirken efter sædvanlig skik med guds ords undervisning til taknemmelighed til gud for en nådig forløsning, og ikke med skældsord, men kun sagde, at de gjorde uret, at de så langt over tiden opholdt ham og menigheden. degnen Ib Jørgensen i Højrup vidnede, at sidste gang han på hr. Jenses befaling gik ud for at se efter Sofie Høgs og kvinderne, mødte han dem på kirkegården og bad dem skynde sig, idet præsten havde ventet længe på dem, da svarede Sofie Høgs, at hun ville give præsten en lort, hvilket de kvinder, der fulgte hende bekræftede

(124)

** Tomis Mortensen underskriver advarede så mange i herredet, som resterer med magasinskatten, at de skulle klarere for den med det allerførste

** varsel til Christen Olufsen i Tyvkær imod dom at svare Villum Sørensen i Skærup, og hans søn Hans Villumsen beskyldte for gæld 6 mk. 10 sk. foderpenge for en stud forgangen vinter og ikke holdt sit løfte, samt anden gæld. opsat 6 uger

(125)

** varsel til Laurits Tomsen i Møsvrå imod syn og dom at svare Jens Pedersen sst

** syn på en grav i Laurits Tomsens gård, som var opkastet med vand i, og de så en død kalv deri, som slotsfogden skulle have haft til tiende, hvorfor han bør betale tiendekalven. opsat 8 dage

** varsel til menige Viuf bymænd samt for slotsporten imod syn at svare

** syn på et fald jord på Viuf mark, som de målte efter lodsejernes udregning og påvisning, hvorimod Mikkel Jensen, Jens Mikkelsen og Anders Pedersen i Viuf fremlagde deres svar, at de ikke ved, hvorfor synet er holdt, men har hørt, det vedrører skatten, som falder dem svært at betale, idet de betaler fuldt landgilde, mens andre har fået afkortning, hvorfor de ikke håber, det bliver dem til ruin

(126)

** delefogden på slotsfogdens vegne fordrede dom imod Søren Markussen Møller i slotsmøllen efter opsættelse 20/7, som efter hans indlæg har afbrudt slottets gærde om dyrehaven og fjernet det hø, som slotsfogden har sået i den fiskedam, som ligger i dyrehaven for Borre mølle, som har ligget øde siden fejdetiden, men som skal ordnes og besættes med fisk, og som Søren Markussen har forladt og ladet ligge øde, men bygget ved den anden mølle ved slottet, men har beholdt Borre mølle, så ingen anden kunne fæste den, om han derfor ikke bør skaffe sig hjemmel til omtalte hø samt sætte bygning på Borre mølle for den landgilde, han har været forskånet for, hvor imod Søren Markussen svarede, at han havde forbedret møllen efter tingsvidne 21/6 1662, og med tingsvidne 18/12 1641 beviser, at KM har bevilget ham møllen, som han ikke er fradømt, så han mener sig fri for tiltale. tingsvidne 18/12 1641 fremlægges angående syn på Borre mølle i dyrehaven  

(128)

7/9 1667.

** husfogden æskede af herredsfogden dom over Søren Markussen Møller i slotsmøllen for gældsfordring

** varsel til menige Almind sognemænd imod dom at svare delefoged Hans Staffensen, som beskyldte en del af dem for at have indtaget deres korn og ikke afsat deres korntiende kirkens anpart. opsat 14 dage

** varsel til Hans Bertelsen i Kolding Jesper Madsen i Stenderup og hans hustru Anne Bertelsdatter, Hans Andersen i Bjert og hans hustru Mette Bertelsdatter, Hans Bertelsen i Eltang og hans mor Maren Bertels imod lovbud at svare Hans Hansen Nebel i Bjert, som 3. ting lovbød og  tilbød Maren Bertels og hendes børn at indløse hendes lod i den gård i Eltang, sl. Bertel Hansen påboede, som Hans Nebel er indført i for gældsfordring, hvorimod Bertel Markussen i Gudsø på sin svoger Hans Bertelsens vegne bød sølv og penge, som Hans Bertelsen 2 tingdage tilforn har gjort

(129)

** varsel til Hans Andersen i Bjert, Maren sl. Søren Madsens, Anne sl. Peder Gødesens imod dom at svare Hans Nebel i Bjert, som beskyldte dem for gæld, hvilket med bevilling blev opsat 14 dage

** Hans Nebel tilbød Maren Peder Gødesens at indløse noget jord, han havde i pant fra den bondegård, hun påboer efter tingsvidne 20/9 1651

** Christen Madsen Holst i Starup fremlagde aftægtskontrakt mellem ham og hans hustru Ellen Olufsdatter og Germand Jepsen og fæstemø Maren Jensdatter, da Christen Madsen har opladt sin krongård til ham

(130)

** slotsfogden advarede bønderne og at lade deres broer og veje blive forfærdiget, såfremt de ikke ville stå til rette

** slutning til dom mellem Niels Pedersen i Bredstrup og Ebbe Madsen i Højrup og hans hustru fol. 118a: da sl. Jesper Mortensens håndskrift til Barbara Pedersdatter fremlægges, som hun på sit yderste har bekræftet, bør hans efterleverske Maren Lauritsdatter betale inden 15 dage

(131)

** slutning til den dom magister Laurits Alling fordrede om Tavlov Nebels sognetiende fol. 120a: magister Laurits bør søge forklaring derom på sine tilbørlige steder

** slutning til den dom imellem husfogden og Søren Møller (på 126)  da det ikke bevises, at han har ført noget hø bort, frikendes han, og med hensyn til Borre mølle, så bør han føre bygning derpå, om han vil beholde den, ellers står det øvrigheden frit for at fæste den til andre 

14/9 1667.

(var intet for rette denne dag, som skulle indføres)

(132)

21/9 1667.

** varsel til Søren Markussen Møller på slotsmøllen imod vidner og dom at svare slotsfogden på KM vegne

** slotsfogden på KM vegne bød Borre mølle til fæste, som Søren Møller har beboet, da kunne de få den for billig fæste

** borgmester Simon Andersen i Kolding med flere navng. vidnede, at Hans Markussen havde bedt slotsfogden sagsøge hans bror Søren Markussen for gæld efter håndskrift, da han ikke selv kunne være til stede, da han skulle i tjeneste som styrmand på KM skib Abraham, da hans hustru og små børn i Fredericia behøvede pengene til husleje og anden fornødenhed, hvilket han lovede at gøre samt levere pengene til hans hustru i Fredericia

(133)

** portnerne på Koldinghus vidnede, at Søren Møllers tjenere leverede en kopi af en landstings stævning, hvori slotsfogden stævnedes, som nu æskede af Søren Markussen at han ville fremvise opsættelsen

** varsel til Hans Kuod i Håstrup og hans hustru Maren Sørensdatter at svare Iver Iversen i Viuf på Kirsten Hansdatter og hendes børns vegne samt imod dom at svare Christen Iversen i Viuf for KM og kirkens anpart korntiende i Viuf sogn, han har i fæste, som beskyldte ham for hans anpart af indfæstning af begge tiender af den del, han bruger af den gård i Viuf, hans hustrus far sl. Søren Germandsen påboede. opsat 3 uger

** Iver Iversen fremlagde sit indlæg imod Hans Kuod, hvori han æsker kopi af landstingsdommen samt bevis for at sl. Søren Germandsen skulle være Hans Kuod skyldig 350 dlr, og bevis for at Kirsten Hanskone var blevet betalt for at kvittere ejendommen

(134)

** KM herredsvarsel til menig herredsmænd imod oldensyn at svare

** syn på alle skove for hvor mange svin, de kunne takseres for

(135)

** Hans Nebel i Bjert fordrede doms fornyelse over sin svoger Hans Andersen sst. efter opsættelse fol. 129a og fremlagde en dom 10/3 1666, hvori Hans Andersen dømmes til at betale Hans Nebel sin sl. fars gæld. dom: han bør betale inden 15 dage
 
** de andre Hans Nebels sager imod Maren Sørens og Anne Peder Gødesens i Eltang er fremdeles opsat 1 måned

** slotsfogden fremlagde en dom 31/8, hvori Søren Markussen frikendes for noget hø, han har fjernet fra Borre mølledam, som slotsfogden har avlet, samt en udtalelse fra Rudolf Faust, at han havde sagt til Søren Møller, at han skulle levere slotsfogden høet, eller han ville dekortere ham i hans løn 1 rdl. af hvert læs hø, hvortil han svarede, at han ville hellere afkortes i lønnen. dom: han bør stille øvrigheden tilfreds

(136)

** Hans Hansen Nebel i Bjert tilstod at Hans Bertelsen i Eltang havde betalt ham den lod hans mor Maren sl. Bertel Hansens i Eltang kunne være berettiget til i den bondegård i Eltang, hun og hendes sl. husbond Bertel Hansen påboede, og som er tillagt Hans Nebel for hans gæld

(137)

** Hans Bertelsen pantsatte fra sig og sin hustru Maren Bertelsdatter til hendes far Bertel Markussen i Gudsø mølle for 100 sld., som han har lånt til at hjemløse den ovennævnte indførsel fra Hans Nebel med en del af hans bondegårds jord

28/9 1667.

** varsel til Søren Markussen Møller i slotsmøllen imod dele og tilbud at svare husfogden på KM vegne

** husfogden 1. ting for delemål for det hø, han har borttaget af Bore mølledam

** husfogden tilbød ham Borre mølle, om han ville antage og bebygge den samt klargøre dammen, så den kunne besættes med fisk

(138)

** varsel til Hans Jensen i Møsvrå og Tomis Laursen sst. imod vidner at svare husfogden

** navng. vidnede, at de var med delefogden hos Hans Jensen og Tomis Lauritsen og forbød dem at lade 10 stude, som de i sommer har haft på græsning for en person, som kaldte sig Jens Christensen Stenum, bortkomme, før det bliver opklaret, hvorledes det forholder sig med denne person og stude

** varsel til Villads Hansen i Viuf Oluf Christensen i Starup og Poul Jepsen sst. imod vidner at svare husfogden på KM vegne

** navng. vidnede, at de udenfor Viuf kirke hørte, at Villads Hansen sagde, at mens han ruskede noget byg på marken, og havde sat sine heste ved agerenden, da kom der 2 ulve og ville rive dem ihjel, og han tog sin høle og løb efter dem, men de løb fra ham, og da han kom til stedet, hvor de forsvandt, gik der en pige og rev hø og der lå 2 karle og spiste deres mad, som på spørgsmål svarede, at de ikke havde set 2 ulve, og de vidnede videre, at Villads Hansen sagde, at pigen gik hen og lagde sig ved den ene ulv, hvilket Villads Hansen bekræftede

(139)

** varsel til Søren Madsen i Herslev imod vidner at svare slotsfogden

** Jens Tomsen i Herslev vidnede, at han i Hans Madsens hus hørte, at Søren Madsen og Tyge Jensen havde nogle ord sammen for hans søster var af hans bror Hans Jensen skudt fra sin gård og sagde at når han får gården bygget, om der da kunne gå en hen og sætte ild på den

5/10 1667.

** varsel til Jacob Pedersen i Tyvkær imod vidner at svare Else Mikkelsdatter

** varsel til Villads Hansen i Viuf imod dom og vidner at svare Oluf Christensen og Poul Jepsen i Starup

** Anne Mikkelsdatter i Starup vidnede, at hun gik og rev nogen strøelse sammen på Fredsted mark, som Oluf Christensen og Poul Jepsen havde slået, og da kom Villads Hansen i Viuf og spurgte dem om nogle ulve, og nu bekræftede hun ved ed, at hun hverken så eller fornemmede nogen ulve

(140)

** Oluf Christensen og Poul Jepsen fremlagde deres indlæg, om ikke Villads Hansen bør forklare de ord, han har haft, om han har fundet dem utilbørlige, eller har andet at påsige dem, da hvert fornuftigt menneske kan indse, at det er opdigt, at de imod naturen kunne forvandle sig til ulveskikkelse, hvorfor han for disse usømmelige ord bør stå til rette. opsat 14 dage

** Else Mikkelsdatter af Tyvkær fremlagde sin skriftlige klage over Jacob Pedersen af Tyvkær, som ved ægteskabsløfte har sat hende fra hendes velfærd, idet hun efter trolovelsen er hentet til den gård, han havde i fæste med hendes midler, som hun har brugt til levnedsmidler, men han har solgt det træ, der skulle bruges til at opbygge huset, og endelig forladt hende uden årsag og bortfæstet huset til hyrden i Håstrup, som har sagt, at han ville jage hende ud både fra hendes hø og kål, hvorfor hun tilbyder at betale det dobbelte af hyrdens fæstepenge, da hun mener, hun er nærmere til at fæste det

(141)

** slotsfogden fordrede dom over Jens Nielsen, barnfødt i Strandhuse for lejermålsbøder, han har begået med Birgitte Jørgensdatter efter 6 ugers opsættelse og fremlagde præsten i Påby hans kundskab. dom: han bør betale sine lejermålsbøder

** varsel til Hans Jensen i Møsvrå og Tomis Lauritsen sst. imod dom at svare slotsfogden, som beskyldte dem for nogle stude, som er taget i arrest hos dem, og dog har ladet dem bortkomme. opsat 14 dage

(142)

12/10 1667.

** herredsvarsel til menige herredsmænd imod det, der er at forrette på KM og forrige amtsskrivers vegne

** husfogden advarede alle vedkommende straks at lade deres resterende ved kul og strøelse blive ydet under straf

** slotsfogden fremæskede de Gudsø mænd om de var så forarmede, at de ikke kunne udgive deres resterende arbejdspenge, eller føre vidner derom

** varsel til Rasmus Nielsen overjægermesterens fuldmægtig imod vidner at svare selvejerbønderne i Brusk herred

** varsel til Søren Markussen imod dele at svare husfogden, som tog 3. ting til ham for delemål for det hø ag Bore mølledam

** husfogden 3. ting tilbød Søren Markussen om han ville opbygge Borre mølle eller ikke, hvortil han svarede, at han ikke kunne få noget til at opbygge den mølle med, han sidder på, og siden for at opbygge den øde mølle. husfogden svarede, at han ikke kunne bevise, han havde fordret noget dertil

** varsel til Elisabet Pouls i Bjert at svare Maren Hansdatter af København, som beskyldte hende for nogle børnepenge, hendes husbond sl. Poul Pedersen har haft under værgemål for sl. Søren Bundes børn i Bjert. opsat 14 dage

(143)

** Hans Bertelsen i Eltang på egne og de andre selvejerbønders vegne et tingsvidne. navng. vidnede, at det ikke har været sædvane, at selvejerbønder gav brændpenge for at lade deres svin brænde til deres lodder i deres selvejer bondeskove

** slotsfogden tilsagde dem, der giver landgilde, at de straks leverer den til slottet, da den behøves til KM heste

** varsel til Almind Eltang Herslev og Viuf kirkeværger imod dom at svare magister Anker Sørensen i Kolding, som beskyldte dem for provstepenge. opsat 14 dage

** Villum Sørensen i Skærup fordrede dom over Christen Olufsen i Tyvkær for gæld. dom: han bør betale inden 15 dage

** navng. vidnede, at siden amtsskriver Johan Badenhaupt kom her til herredet, har ingen givet spindepenge, da de ikke kunne betale de små skatter, siden de store skatter blev pålagt dem

(144)

** samme navng. vidnede om forarmede i herredet, som ikke kan betale landgilde. fortegn.

(145)

19/10 1667.

** varsel til Søren Markussen Møller imod dele at svare slotsfogden

** slotsfogden 3. ting begærede høringsdele over Søren Markussen i slotsmøllen for noget hø, han har taget fra Bore mølledam, og fremlagde en dom 21/9, hvor imod Søren Møller fremlagde sit svar angående Borre mølle, som slotsmøllen tilforn har stået for og siden fulgt hans forfar og far samt stedfar Niels Gris og siden hans mor indtil han selv fæstede møllen og siden brugte den til slotsmøllen. tingsvidne 18/12 1641 fremlægges. amtsskriverens kvitteringer fremlægges, hvorefter Søren Møller mente sig fri for delemål. de 6 høringe lyste Søren Møller fældet at være

(147)

** Flere opsatte sager er fremdeles opsat 8 dage

** Oluf Christensens sag med Villads Hansen opsat 1 måned

26/10 1667.

** varsel til amtsskriver Rudolf Faust imod dom at svare kommissær Nicolaus Benich, som mener, at amtsskriveren fordrer mere af hans gods, end han mener, han kan tilkomme at udgive. gik ikke beskrevet, da kommissærens fuldmagt ikke var til stede

(148)

** varsel til en karl, som lod sig kalde Jens Mogensen, sidst til huse hos Anders Pedersen i Viuf, imod dom at svare slotsfogden på KM vegne

** varsel til Staffen Hansen i Lilballe imod dom at svare Søren Andersen i Almind, som beskyldte ham for 10 sld. efter håndskrift. dom: han bør betale inden 15 dage

** på magister Anker Sørensens vegne fordredes dom over kirkeværgerne i herredet for hans provstepenge og hans indlæg irettelægges. stiftsskriverens kundskab fremlægges. dom: de bør betale de resterende provstepenge inden 15 dage

(149)

** slotsfogden irettelagde sit skriftlige indlæg imod den karl, som lod sig kalde Jens Mogensen, at han bør bevise, hvorfra han kommer, og hvad adkomst han har til de 10 øksne, han flakker om med, samt bevise at han har betalt KM skat. opsat 14 dage

(150)

** Maren Hansdatter af København fordrede dom imod Elisabet Pouls for børnepenge sl. Poul Pedersen har haft under værgemål for hendes moster Johanne Sørensdatter samt for deres lodder i en bondetoft på Bjert mark og irettelagde et tingsvidne 6/3 1630, som indeholdt, at Jesper Andersen af Bjert har ladet læse et skiftebrev dateret 20/1 1620 angående skifte 30/5 1618 efter sl. Søren Andersen i Bjert og hans hustru sl. Maren Pedersdatter, som indeholdt hvad hans 2 små døtre Mette og Johanne Sørensdatter skulle arve, som Poul Pedersen tog til sig. Johanne Sørensdatters fuldmagt dateret 4/12 1649 til Maren Hansdatters far sl. Hans Nielsen i Rynkeby fremlægges på hendes fædrene arv, hun havde stående hos sin bror Poul Pedersen til betaling for det, han havde lånt hende. tingsvidne 24/9 1664 fremlægges, at Poul Pedersen beholdt sin søster Johanne Sørensdatters arv, da hun er bortkommet fra ham på fremmede steder. Elisabet Pouls fremlagde sit svar, at da hun sagsøges af Maren Hansdatter, som skal være sl. Søren Bonde, som for 50 år siden boede i Bjert, hans datterbarn, for en arv i det hus, hun påboer, da svarer hun, at de børnepenge, hendes sl. husbond for 49 år siden skulle have taget under værgemål for hendes moster Johanne Sørensdatter, som skal være kommet i en hospital i Lolland, dem har hun ikke hørt tale om før nu, da Maren Hansdatter fremviser en kopi af skiftebrev efter sl. Søren Bonde dateret 30/5 1618. skiftebrev efter sl. Poul Pedersen dateret 29/4 1665 fremlægges, hvori omtalte børnepenge ikke er fordret, hvorefter Elisabet Pouls mener sig fri for tiltale

(153)

2/11 1667.

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd imod dom at svare amtsskriveren Rudolf Faust for skyld og landgilde. opsat 14 dage

** varsel til Iver Jensen i Vilstrup imod dom at svare sin stedsøn Mads Pedersen

** varsel til amtsskriveren imod dom at svare kommissær Nicolaus Benich eller hans fuldmægtig

** på kommissærens vegne blev fremlagt et kundskab, at navng.  har været på Koldinghus hos amtsskriveren for at betale kommissær Benichs den forfaldne skat af hans gods, hvilket blev afslået, idet amtsskriveren kun ville annamme skatten sognevis, idet det nu var ham, der var skriver og ikke Johan Badenhaupt, hvortil de svarede, at kommissæren ikke kunne betale skat for andres gods, som var øde, hvortil han gensvarede, at dem, der tilkom godset, kunne søges derfor, sagen blev opsat 3 uger. kommissær Benichs beskyldning til amtsskriveren blev fremlagt, hvori han blandt andet beskylder ham for ikke at ville annamme skatten, der er beregnet for mere gods, end hans skøde lyder på, samt af ålegårde, hvorfor han mener, han bør være fri for tiltale samt at amtsskriveren bør betale ham hans omkostninger

(154)

** Med fuldmagt af Mads Pedersen, barnfødt i Vilstrup, beskylder Niels Hansen Ravn Iver Buch i Vilstrup for børnepenge, som han skylder ham. tingsvidne 5/11 1664 fremlægges, hvori han lover at betale pengene. dom: han bør betale inden 15 dage

(155)

** Hans Hansen Nebel i Bjert fordrede dom imod Maren sl. Søren Madsens i Eltang efter opsættelse 7/9 og irettelagde hendes sl. husbonds håndskrift dateret 1651, hvorimod hendes svar fremlægges, at deres gods og formue i fejdetiden blev bortrøvet, hvorfor hun har frasagt arv og gæld. registrering og frasigelse 1/3 1662 fremlægges, hvorfor hun mener sig fri for tiltale. (slutning på.166)

(156)

** Hans Hansen Nebel fordrede dom over Anne sl. Peder Gødesens i Eltang efter opsættelse fol. 129 og fremlagde tingsvidne 20/9 1651, som indeholder, at Peder Hansen Gødesen i Eltang kendte sig pligtig at være Hans Nebel 20 sld. mod pant i en ager i Eltang Søndervang, som han mener bør være ham følgagtig, da enken ikke har indløst pantet. desuden fremlagde han et pantebrev Peder Hansen havde udgivet til Jørgen Olufsen i Bjert og hans hustru Karen Poulsdatter. dom: han bør nyde jorden, til den indløses, for sit eget pantebrev, da det ikke bevises, hvorledes han tilkommer pantebrevet til Jørgen Olufsen

(157)

** Iver Iversen i Viuf fordrede dom imod Hans Kuod i Håstrup efter opsættelse fol. 133 og irettelagde indlæg til en anden dom 18/5 fol. 49. hvortil Hans Kuod svarede skriftligt og fremlagde tingsvidne 16/2. landstingsdom 17/1 1649 fremlægges, at da Christen Hansen tilstår at Hans Sørensen ikke skulle arve i den anden halvpart af den halve bondegård, som Søren Germandsen imod loven har skødet til sin søn, og hans andre børn ikke har fået vederlag, da bør skødet ikke have magt. landstingsdom 25/9 1650 fremlægges, at Hans Kuods fuldmægtig har fremlagt et gældsbrev dateret 1643 fra Søren Germandsen i Viuf til hans svoger Hans Jensen Kuod i Håstrup på 100 rdl. og 100 sld. og 30 rdl, hvorefter dømmes, at Hans Kuod bør have udlæg i Søren Germandsens løsøre for sin gæld, og det, der er udlagt i ejendommen, skal mod betaling tilbage til gården. Hans Kuod mente sig fri for tiltale, da ejendommen ikke var så meget værd, som hans fordring lyder på, nemlig 295 sld. samt omkostninger

(159)

** varsel til Almind sognemænd imod dom at svare Hans Staffensen, som beskyldte dem for de har indtaget deres korn uden at sætte deres anpart kirketiende deraf på marken, som han har i fæste, og heller ikke tilbudt ham med dem at tælle efter hans fæstebrev, og alligevel må han svare den fulde tiendeafgift efter kirkebogen, hvorfor de bør levere deres tiendekorn og stå til rette, og han fremlagde fæstebrevet. dom: de bør hver for sin kvota stille Hans Staffensen tilfreds eller lide tiltale

(161)

9/11 1667.

** varsel til en karl som lod sig kalde Jens Mogensen til huse hos Anders Pedersen i Viuf imod vidner at svare husfogden på KM vegne. Hans Jensen i Møsvrå og Tomis Lauritsen sst. vidnede, at de beså nogle stude i Viuf, som var de samme stude, som de havde haft på græs i sommer, og som bortkom, skønt der var gjort forbud på dem af slotsfogden

 ** varsel til Niels Iversen i Starup imod dom at svare Peder Mortensen i Ågård, som beskyldte dem for 10 sld. børnepenge, han skylder hans hustrufar Søren Nielsen. opsat 14 dage

** varsel til Lene Mikkelsdatter i Viuf og hendes søn Mogens Pedersen imod syn at svare her til tinget i dag, og så aflagdes syn på den bondegård i Viuf sl. Peder Mogensen og hans hustru Lene Mikkelsdatter påboede

(162)

** slutning til den dom imellem Maren Hansdatter af København og Elisabet Pouls i Bjert, som findes fol. 151: Elisabet Pouls bør betale arvelodden inden 15 dage

16/11 1667.

** varsel til Morten Nielsen imod vidner at svare Christen Iversen i Viuf

** navng. vidnede, at de på Ry marked 21/10 hørte at Christen Iversen byttede hest med Morten Nielsen af Ørum præstegård, og de lovede at være hver andres fri hjemmel til hestene, og næste morgen tog Morten Nielsen til Christen Iversens logement og udtog hans hest med saddel og bidsel, mens Christen Iversen var på markedet

** Oluf Christensen og Poul Jepsen i Starup fordrede dom imod Villads Hansen i Viuf efter opsættelse 5/10 og fremlagde tingsvidner 28/9 og 5/10 og de spurgte ham om han havde andet at påsige dem end det, som er ærligt og tilbørligt, hvortil han intet svarede, men fremlagde sit svar, da de har begæret dom, om han ikke bør berette, om han har set dem i ulveskikkelse, da 2 ulve angreb hans heste på Viuf mark, og de har skældt hans beretning derom for løgnagtig, så er hans svar, at han aldrig har klaget dem derfor, men det er en tale, der er opvokset blandt folk efter de ord, han havde sagt til naboer og grander, at hans heste blev angrebet af 2 ulve, og da han forfulgte dem til det sted i lyngen, hvor de forsvandt, lå der 2 karle i lyngen, men om det var dem, som var i ulveskikkelse, som mange tvivler på, ved kun gud, og som han aldrig har sagt, hvorfor han mener sig fri for tiltale

(164)

23/11 1667.

** varsel til Klaus Frederiksen i Viuf og Jens Mogensen for Anders Pedersens bopæl, hvor han sidst boede, imod vidner at svare slotsfogden, som spurgte Klaus Frederiksen, hvorledes han var kommet til de stude, de Møsvrå mænd har vidnet om, hvortil han svarede, at han havde dem på foder for Jens Mogensen. endvidere spurgte slotsfogden, om nogen vidste, om Jens Mogensen betalte skat af sin øksnehandel, men ingen svarede

** varsel til Hans Kuod i Håstrup og hans søn Jens Hansen imod dom at svare Christen Iversen i Viuf, som fremlagde regnskab for hvad, Hans Kuod skylder af KM anpart indfæstning af tienden af den halv bondegård i Viuf, sl. Søren Germandsen påboede. dom 22/6 1665 fremlægges. Hans Kuods svar fremlægges, at der tidligere er faldet dom om tienden af hans hustrufar sl. Søren Germandsens halve ødegård, og siden har han klareret for ødegårdens afgift, og desuden har Christen Iversen hans bror Iver Iversen og far Iver Nielsen brugt gårdens ager og eng nogle år 

(166)

** slutning til den dom Oluf Christensen og Poul Jepsen fordrede imod Villads Hansen i Viuf fol. 163: da de intet fremlægger til forklaring og da det synes ærerørigt, at de formener Villads Hansen for slig snak bør lide som en løgner, indfinder han det for overdommeres påkendelse

30/11 1667.
 
** slutning til den dom Hans Nebel fordrede imod Maren Sørens i Eltang fol. 150: da hun har frasagt sig arv og gæld, kan hun ikke dømmes til at betale nogen gæld efter hendes sl. husbond, men være fri for tiltale

** varsel til Søren Markussen Møller i slotsmøllen imod vidner at svare slotsfogden her til tinget i dag

** navng. vidnede, at før Søren Markussen fik lov til at bygge Borre mølle, som blev ødelagt i fejdetiden og endnu ligger øde, da har dammen for møllen været fiskedam til Koldinghus, så længe de kunne mindes. andre vidnede om fiskedammen. Søren Møllers søn Markus Sørensen mødte

(167)

** slotsfogden advarede alle i herredet om at møde med en mand af hver gård til at arbejde i Ulvehave, når de tilsiges, ifølge med sognefogden
 
** slutning til den dom Hans Strangesen i Almind fordrede imod Sidsel Christen Ibsens sst, som findes fol. 119: da der ikke føres vidner, at hun har slået hans ko ihjel, og hun benægter ved ed, frifindes hun

** slutning til den dom Iver Iversen i Viuf fordrede imod Hans Kuod i Håstrup, som findes fol. 165: da Søren Germandsens skøde til sønnen Hans Sørensen er underkendt ved landstinget, og Hans Kuod ved landstinget er dømt til at have betaling i ejendommen for 295 sl.d, kan han ikke fradømmes sin betaling

(168)

7/12 1667.

** slotsfogden fordrede dom om de stude, som han har sat i rette 26/10, og lod oplæse tingsvidner 9/11 og 23/11. så mødte en karl, som tjener som rytter på Palsbjerg, og berettede at hans fædrene navn var Jens Christensen, hvorefter han fremlagde sit skriftlige svar, at de stude, som der fordres dom om, har han fået som kalve, som betaling for lån til landgilde og skatter, som siden er blevet voksne, da han ikke har kunnet blive af med dem, og han fremlagde et pas dateret 1661, at han, Jens Christensen Stenum, har tjent som rytter i 3 år. dom: da det ikke bevises, at han har gjort noget ulovligt, kan der ikke kendes, før det bevises

(169)

** varsel til Henrik Jørgensen i Vilstrup imod dom at svare Jens Hjuler i Kolding, som beskyldte ham for nogle års husleje. opsat til snapsting

** på amtsskriverens vegne fordredes dom over dem, der resterer med landgilde. dom: Hver må betale sin rest inden 15 dage

14/12 1667.

(170)

** varsel til Las Christensen i Søgård og Anders Hansen i Seest imod dom og indførsel at svare Jens Hansen på hustrus vegne og Las Madsen i Harte på egne vegne

** varsel til forrige amtsskriver Johan Badenhaupt og underskriver Tomis Mortensen imod vidner dom og æskning at svare Iver Iversen og Christen Iversen i Viuf. navng. vidnede, at amtsskriverens tjener i Iver Iversens gård tog en tyr i betaling for hans gårds landgilde, og han fødede 2 øksne for amtsskriveren mod 3 rdl. fradrag i hans landgilde, hvilke stude han leverede i amtsskriverens gård i Kolding

** navng. vidnede, at Christen Iversen i Viuf opfødede 6 øksne for amtsskriveren

** Jens Hansen i Påby på hustrus vegne og Las Madsen i Harte på egne vegne formente, de for gældsfordringer burde have indvisning i sl. Tue Nielsens bondegods i Stubdrup, hvorimod Las Christensen i Søgård på hustru Maren Pedersdatters vegne og Anders Hansen i Seest på hustru Sidsel Iversdatters vegne svarede, at der intet løsøre fandtes efter sl. Tue Nielsen, da det blev ødelagt i fejdetiden. opsat til snapsting

(171)

21/12 1667.

** varsel til menige Bjert bymænd og lodsejere samt hospitalsforstanderen i Kolding Jens Nielsen imod syn at svare husfogden, hvorefter syn på uforevist træ, som var hugget i Bjert skov, blev afsagt, og husfogden spurgte Jens Nielsen om hjemmel til det træ, der var fundet på hans slæde, som står på slottet, hvortil han svarede, at når han blev stævnet til KM eller amtmanden og bispen i Ribe, ville han svare

** varsel til amtsskriveren imod tingsvidne at svare Hans Bertelsen i Eltang

** Peder Mortensen i Ågård fordrede dom imod Niels Iversen i Starup efter opsættelse 9/11, og irettelagde en håndskrift dateret 1646 udstedt af Niels Iversen i Starup og hans mor Else Ivers sst. på 10 sld. til Søren Nielsen i Ågård. dom: da håndskriften er over 20 år gammel, kan Niels Iversen ikke mod recessen dømmes til at betale

(172)

** Jens Høg 3. ting fremlyste en gammel hvid hest, som findes hos ham

** Peder Ravn fremlyste en gammel brun hest, som findes hos ham

** varsel til sognenes navng. kirkeværger imod tilbud og vidne at svare stiftsskriveren, hvis indlæg blev fremlagt, at da kirkeværgerne er modvillige med at gøre regnskab for den del af kirkernes indkomst, som ikke er anvendt på kirkerne, da nødes han selv til at annamme kirkens korn, hvorefter kirkeværgerne efter regnskab skal betales med rede penge, hvorfor det befales, at kirkekornet bliver leveret i Kolding

(173)

** slutning til den dom imellem Christen Iversen i Viuf og Hans Kuod i Håstrup, som findes fol. 165: Hans Kuod bør betale omtalte penge, hvis han ikke kan bevise eller Christen Iversen vil vedstå, at de er betalt

(1)

(2)

9/1 1669.

** den sag Iver Hansen i Almind har i opsættelse imod Mads Andersen i Starup er fremdeles opsat 14 dage

** slotsfogden fordrede dom over Jens Hansen i Viuf efter opsættelse 14/11, hvor navng. vidnede, at Jens Hansen i Viuf kom i klammeri med Mads Knudsen sst. på Viuf gade og Jens Hansen slog ham med en økse og samme dag slog han Mads Knudsens hustru Anne Madskone med en kæp, hvorefter syn på skaderne blev afsagt, slotsfogden formente, han bør betale sine bøder for slag og skade samt betale helligbrøde, da han har harvet under prædikenen. Jens Hansens svar fremlægges, at de var kommet i tvistighed om et gærde, der var sat ham for nær, hvorfor han havde givet et slag i nødværge, og han beder øvrigheden om ikke at eftertragte ham, da de er forligt. dom: han bør betale sine bøder

(3)

** slotsfogdens søn Henrik Jacobsen fordrede dom om sl. Jørgen Pedersens ødegård i Møsvrå, kaptajn Lytzow og hr. Jens Jensen i Herslev har indførsel i efter opsættelse 21/11, og da de har taget det bedste, om de ikke bør købe det øvrige af KM og siden svare til al gårdens tynge, og fremlagde amtsskriverens befaling derom. landstingsdom 17/1 1667 fremlægges, hvori kaptajn Lytzows tildømmes indvisning i gården for gældsfordring. indførsels afsigelse 2/3 1667 fremlægges. hr. Jens Jensen fremlagde landstingsdom 13/2 1667, hvori han tildømmes indvisning. indførsels afsigelse 16/3 1667 fremlægges. hr. Jens Jensens svar fremlægges, at da kaptajn Lytzow ejer den bedste del af jorden, der iblandt hovedgrunden med gårdsstedet, som husene skulle stå på, da mener han, at han ikke kan tvinges til at købe resten af jorden, men han vil gerne afstå den del, han ejer, til kaptajn Lytzow, om han vil købe den. Niels Pedersen på kaptajn Lytzows vegne svarede, at han ikke mente, at kaptajnen kunne tildømmes at antage mere end han er tildømt, og om hr. Jens eller andre ville betale ham hans fordring, ville han gerne frastå ejendommen

(6)

16/1 1669.

** varsel til Joen Lassen i Nebel imod dom at svare Mads Pedersen i Ferup og hans søskende som på Maren Sørensdatters vegne, han er værge for, samt Gregers Tomsen i Nebel på hustru Anne Jørgensdatters vegne at svare Maren Jørgensdatter i Adsbøl og samtlige Peder Jørgensens arvinger af Eltang

** varsel til menige Strandhuse mænd imod vidne og befaling at svare slotsfogden på KM vegne

** varsel til Jens Bertelsen Høg herredsfoged at svare husfogden

** Jens Jepsen i Lilballe i dommersted

** slotsfogden begærede af Jens Høg, at da de var kommet i vidtløftig trætte, som på højere steder med stor bekostning ville udføres, om han ville stille kaution, at han med ham kan være vederhæftig med at gennemføre sagen, hvortil han svarede, at da det var en unødvendig trætte, da ville han selv være god for at gennemføre sagen med ham

** slotsfogden på KM vegne forbød de Strandhuse mænd og lodsejere at gøre Niels Jepsen nogen forhindring med den rende, som har været ham til stor fortrængsel på hans hus og bolig, da der tidligere er gjort forlig, at de skal forhindre, at den løber så tæt på hans hus, at KM bolig derved lider skade, men lige frem ad forten fra byen til stranden

(7)

** Tomis Hansen Gartner i slotshaven til Skanderborg lovede slotsfogden at betale sine stedbørn Søren Pedersen, Peder Pedersen og Karen Pedersdatter deres arv efter deres sl. far Peder Sørensen Gartner, som er på 50 sld.

** Mads Pedersen i Ferup og Gregers Tomsen i Nebel på hans hustru Anne Jørgensdatters vegne sætter i rette, om ikke Joen Lassen i Nebel, som er Maren Sørensdatters stedfar, bør fremlægge skiftebrev og skøder på den bondegård, som han påboer, så den umyndige og andre Peder Jørgensens arvinger kan vide sig derefter at rette, da Joen Lassen ikke er født på gården. på Joen Lassens begæring opsat 6 uger

(8)

** Poul Staffensen i Gamst fordrede dom imod Tomis Lauritsen i Møsvrå for værgemål hans formand sl. Jep Poulsen har haft for ham og fremlagde tingsvidne 21/11, hvor han tilbød Tomis Lauritsen en håndskrift dateret 1653 sl. Ebbe Nielsen i Højrup havde udgivet til sl. Jep Poulsen på 25 dlr. af Poul Staffensens børnepenge, hvortil Tomis Lauritsen svarede, at han og hans hustru intet havde haft med hans børnepenge at gøre

(9)

** slutning til den dom slotsfogden fordrede imod kaptajn Lytzow og hr. Jens Jensen: der kan ikke kendes imod landstingsdommene på det, enhver skulle have til betaling

23/1 1669.

** herredsvarsel til menige herredsmænd imod dom at svare amtsskriveren for resterende landgilde, og han begærede dom over så mange, som resterer dermed. opsat 8 dage

** Villads Hansen i Viuf fremlagde en kvittering på landgilden 1667 af Jens Hansen Grises boel, han påboer, underskrevet Jesper Pedersen

** varsel til alle hospitalstjenere i Almind imod dom at svare forstander Jens Nielsen, som beskyldte dem for restans til hospitalet. opsat 8 dage

** Iver Hansens sag i Almind imod Mads Andersen Møller i Starup fremdeles opsat 8 dage

(10)

** varsel til menige Herslev sognemænd mod dom at svare magister Laurits Gansager sognepræst i Jelling, som beskyldte dem for resterende tiendekorn af KM anpart, som er henlagt til skolemesterens løn i Kolding skole. opsat 8 dage

** varsel til Hans Pedersen i Påby for at påtage sig værgemål for Peder Gartners børn og til skifte at svare, samt varsel til Hans Hansen i  Stenderup og Hans Bertelsen i Eltang at svare til værgemål

** registrering og skifte i Kolding efter sl. Peder Sørensen Gartner i overværelse af hans efterleverske Maren Hansdatter med lovværge Hans Bertelsen i Kolding og deres børn Søren Pedersen 8 år Peder Pedersen i syvende år Karen Pedersdatter 5 år, og deres næste fødte værge angav moderen at være Hans Hansen i Stenderup, Hans Bertelsen i Eltang og Hans Pedersen i Påby, som alle fandtes vederhæftige. registrering og vurdering. bortskyldig gæld. desuden fandtes en håndskrift dateret 1656 at Jens Andersen i Vilstrup har udgivet til Hans Hansen i Stenderup af Maren Gartners børnepenge. børnenes arvelodder beholdt moderen med hendes trolovede fæstemand Tomis Hansen Ravn

(12)

** Jost Tomsen i Hvilbjerg herredsfoged i Holmans herred hans svoger og fuldmægtig Peder Olufsen i Børkop mølle fordrede dom imod slotsfogden efter opsættelse 28/11, hvortil var stævnet slotsfogden og 2 soldater i Fredericia Peder Gundesen og Anders Pedersen, og Jost Tomsen fremlagde sit indlæg, hvori han anklager slotsfogden, der er ridefoged over Holmans herred for at have arresteret ham, da han var i Kolding for at anmode om en sætdommer, idet han skulle rejse til højesteret, da han havde indstævnet landsdommeren på Fyn angående en dom om hans jordegne bondegård, som han ikke mener er retmæssig, hvorved han er blevet forhindret i at rejse og måtte sende en fuldmægtig afsted, som kunne gå i rette for ham, og han blev først givet fri, da 2 selvejerbønder stillede kaution for ham, at han skulle være til stede, når det blev krævet, og han mener husfogden bør stå til rette, da han intet har fremvist om grunden. Desuden har han hørt fortælle en usandfærdig tale, hans uvenner har opdigtet angående noget gammelt bøgetræ, der har ligget mange år på jorden, som 2 soldater har brændt til aske, måske på hans egen skov, som han skatter af 349 svins olden, hvilket kaldes cinner, som bliver forbedret med løg, og kaldes potaske, hvilket er sket, mens han var i København, hvilket muligvis er kommet til øvrighedens kendskab, og at han skulle have deltaget deri, hvorfor han er blevet arresteret. derfor har han stævnet vidner til Holmans herredsting, som var besat med en sætdommer, angående hans uskyld, men ridefogden forbød at føre vidner eller skrive derom i tingbogen, hvilket sætdommeren fulgte af frygt for ugunst, og nu i dag blev Jost Tomsens indlæg fremlagt angående omtalte aske samt en teglovn og udskibning af ved, som han er uskyldig i. tingsvidne 23/11 af Holmans herredsting fremlægges. tingsvidne 28/11 fremlægges, hvori det bevidnes, at han var i København på det tidspunkt, asken blev brændt, og han har hverken lod eller del i de brændte eller ubrændte sten mere end andre, der købte dem for penge, og det var til gavn for kronens gods, at bønderne kunne få sten, og der ikke er gjort skovskade i skoven, hvilket altsammen er sket medens skoven og godset fra kronen var udlagt til kansler Lente og Otte Friis. dom: Jost Tomsen bør være fri for tiltalen for aske teglovn og vedudskibning, men med hensyn til ridefogdens forbud mod at han førte vidner, da skal det påkendes af landsdommere

(18)

30/1 1669.

** varsel til Jens Høg imod dele 3. ting at svare

** varsel til menige Strandhuse mænd og lodsejere imod beskyldning at svare slotsfogden på KM vegne, som irettesatte og formente, at Anders Jepsen i Strandhuse havde sat et nyt og usædvanligt ildsted, som han burde ødelægge eller stå til rette. opsat 14 dage

** slotsfogden formente, at Niels Andersen Fisker burde opbygge det øde hus, han har i fæste, og svare tynge deraf, siden han fik det i fæste. opsat 14 dage
 
** amtsskriverens tjener Jesper Pedersen fordrede dom over så mange, som resterer med deres landgilde. dom: de bør klarere inden 15 dage

** slotsfogden tog 3. ting for delemål over herredsfoged Jens Høg, for han ikke har efterkommet sin dom på nam over Hans Nebel i Bjert og Iver Iversen i Starup for nogle penge, de har oppebåret at herredsmændene,  og fremlagde samme nam 17/10, hvortil Jens Høg svarede, at han flere gange havde været i Bjert og Kolding for at fyldestgøre dommen, men han havde ikke fundet slotsfogden hjemme. dom: han bør gøre sin dom fyldest

(19)

** slotsfogden advarede bønderne om at gøre veje og broer færdige

** slutning til den dom Poul Staffensen i Gamst fordrede imod Tomis Lauritsen i Møsvrå, som findes fol. 8: da Poul Staffensen har annammet sl. Ebbe Nielsens håndskrifter på hans børnepenge, og Tomis Lauritsen benægter at vide noget derom, skal de ikke svare dertil

6/2 1669.

** Niels Andersen Fisker i Strandhuse opsagde et øde boel, han har i fæste foruden den, han påboer, da han er en gammel mand, der ikke kan magte mere end et boel, og leverede fæstebrevet fra sig

(20)

** Niels Andersen Fisker lovede, at de husfolk, som findes i Anders Jepsens baghus, skal blive afskaffet til påske

** slotsfogden fremæskede den befaling Jens Jepsen i Lilballe har fået til at betjene retten mellem slotsfogden og Jens Høg, som Jens Jepsen leverede fra sig og som blev læst og påskrevet

13/2 1669.

** på ridefoged Christen Nielsens vegne efterlystes en hat, som blev røvet fra ham ved Dons, og Mads Tomsen i Dons fremlyste en hat, han havde fundet sønden Dons på adelvejen, som var grøn med sort voksdug over

** Iver Hansen i Almind fordrede dom imod Mads Andersen Møller i Starup efter opsættelse 19/12, hvor Iver Hansen irettelagde sit indlæg, at Mads Møller havde akkorderet med ham, at ville betale hans fordring på Anne Jensdatters vegne, som han er formynder for, i sl. Terkel Olufsens selvejergård i Starup efter indførselsdom og fremlagde tingsvidne 6/6 1668 angående indførslen for børnepenge i gården, og Mads Andersen lovede at tage indførslen til sig som pant og betale børnepengene. Mads Andersen Møllers svoger Søren Pedersen irettelagde hans svar, at han bør være fri for tiltale indtil Iver Hansen fremlægger nøjagtig lovlig adgang til ejendommen

(22)

20/2 1669.

** varsel til Niels Tomsen i Dons hans bror Mads Tomsen imod vidner og beskyldning at svare Christen Nielsen ridefoged til Koldinghus

** navng. vidnede, at de beså en hat hos Niels Tomsens, som var en sort hat med et sort bånd om og overdækket med et grønt voksdug, som var foret med sort tøj, og de forbød ham at afhænde den, hvorefter Christen Nielsen 2. ting efterlyste en hat, der var blevet frarøvet ham på hans retfærdige tingvej fra Jerlev ting imellem Dons og Donsrod, og Mads Tomsen 2. ting fremlyste forskrevne hat, han havde fundet på adelvejen

(23)

** varsel til slotsfogden samt Niels Jepsen i Strandhuse imod dom at svare Niels Tomsen og Christen Jørgensen i Strandhuse, og Niels Tomsen irettelagde et indlæg, at da Niels Jepsen forhindrer et vandløb gennem hans gård, som i mands minde har haft sit løb der efter tingsvidne 20/10 1656, men mod sædvane inddiger det, så det løber ned ad forten til stor fortrængsel for Niels Tomsen og Christen Jørgensen, så de umuligt kan blive ved de KM huse, de iboer, så de mener, vandløbet bør have sit løb, som gennem 20 år. opsat 6 uger

** varsel til Anders Hansen i Bjert imod dom at svare Bernt Offermand i Fredericia, og hans fuldmægtig fremlagde en dom 14/10 1665 over Anders Hansen på 57 sld., som han bør betale inden 15 dage med rente, og da dommen ikke er efterkommet, begærede han dommen fornyet. dom: han bør betale inden 15 dage eller lide nam

(24)

27/2 1669.

** varsel til Niels Tomsen i Dons og hans bror Mads Tomsen og hans tjener Peder Lauritsen imod vidner at svare ridefogden Christen Nielsen. Jørgen Nielsen af Ris i Jerlev herred vidnede, at han på adelvejen fra Kolding mødte ridefogden barhovedet, og da han talte til ham, fik han intet svar, da det var er skident vejrlig, og da han kom til Dons spurgte han, hvorfor ridefogden kom ridende barhovedet, hvortil Niels Tomsen svarede, at her var en, der skød min hund, men hvem det var vidste han ikke, og på væggen hænger hans hat. Hans Jensen i Møsvrå vidnede, at da hans hest var ved at blive beslået, hørte han et skud og så ridefogden ride ud af byen og straks derefter kom Niels Madsen og Mads Madsen ridende efter ham, hver med en fork i hånden, og lidt efter kom de tilbage. andre navng. vidnede derom. Mads Tomsen fremviste den hat, han havde fundet på adelvejen samme dag, som Christen Nielsen vedkendte sig

(25)

** varsel til Christen Nielsen ridefoged imod vidner og lovmål at svare Niels Tomsen og Mads Tomsen i Dons. navng. havde synet deres hund, som lå i gårdsleddet, og som var gammel og stymplet. Peder Lauritsen vidnede, at Christen Nielsen tog en pistol og skød hunden ved gårdsleddet. ridefogden svarede, at 2 hunde bed hans hest i benene, så han ikke kunne komme videre før han skød den ene, og han mente ikke der burde findes løse hunde efter KM ordre om ulvehaven

(26)

** varsel til amtmanden Morten Skinkel og amtsskriveren Rudolf Faust imod tilbud vidner og dom at svare Bertel Markussen af Gudsø mølle og hans søn Jens Bertelsen

** varsel til Hans Madsen i Herslev og hans bror Søren Madsen imod dom at svare Søren Madsen, der tjener i Fredericia, som beskyldte ham for 25 sld. for et par stude. dom: han bør betale inden 15 dage

** navng. vidnede, at Peder Jacobsen i Tyvkær er ganske forarmet, og han har ikke sådanne bæster, at han kan hente sten fra Haderslev

(27)

** registrering og skifte efter Oluf Frederiksens hustru i Viuf sl. Inger Hansdatter i overværelse af hendes søster Mette Hansdatter på egne og søskendes vegne. gældsfordring og udvurdering

(28)

** Mette Hansdatter i Viuf gav Oluf Frederiksen afkald for arv, som hun og hendes søskende kunne tilfalde efter deres sl. søster hans sl. hustru Inger Hansdatter

(29)

** efter varsel til amtmanden og amtsskriveren fremlagde Bertel Markussen i Gudsø mølle og hans søn Jens Bertelsen i Vejle mølle varslet samt Bertel Markussens supplikation til KM angående Peder Ibsen fiskemester over København og Frederiksborg amter, som efter ansøgning er benådet med Gudsø og Skibdræt øde møllesteder, hvoraf han har haft Gudsø mølle i fæste i 40 år, men ikke Skibdræt mølle, skønt hans navn står på benådningsbrevet, og begge møller blev afbrændt i sidste svenske krig, men han har på egen bekostning opbygget den ene kværn i Gudsø mølle, men han Peder Ibsen vil ikke gøre regnskab med ham derom, skønt han tit har anmodet ham derom, hvorfor han har holdt ham arresteret i København 4 uger til spot og hans nærings forsømmelse. skønt kun den ene kværn er brugelig, fordrer han landgilde af alle 3, hvilket dog er fradømt ham ved landsting, da der ingen landgilde skal gives af det øde, før Peder Ibsen lod dem færdiggøre, men alligevel opkræver den under eksekution. supplikatet er påskrevet: KM lader det hermed blive ved den herom udgang kongelige forordning. Hans skriftlige indlæg fremlægges, hvori han beskylder amtsskriveren for imod kongelig forordning at opkræve skatterne af de øde kværne, nemlig 1 i Gudsø og 1 i Skibdræt mølle, som han aldrig har haft i fæste, og skønt han er forevist landstingsdommen, hvorfor han har forseet sig og bør lide som vedbør. opsat 6 uger

(31)

** på sin søn Jens Bertelsens vegne fremlagde han et indlæg, hvori han opsiger fæstet af Skibdræt mølle, som blev øde i fejdetiden og endnu står øde, så han ingen nytte har af den, ligesom han har opsagt fæstet hos husbonden, der er tillagt landgilden

** Gregers Tomsen i Nebel og Mads Pedersen i Ferup fordrede dom imod Joen Lassen i Nebel efter opsættelse 16/1 og irettelagde hans formand sl. Søren Jørgensens håndskrift dateret 1654 til hans bror Peder Jørgensen i Eltang. tingsvidne 24/7 1661 fremlægges, hvori Mads Pedersen af Joen Lassen fremæskede skiftebrev efter hans formand sl. Søren Jørgensen på hans datter Maren Sørensdatters vegne, som han var forordnet værge til, og Hans Hansen Bull i Eltang og Mads Hansen Bull sst. vidnede, at deres sl. stedfar Peder Jørgensen af Eltang havde Joen Lassens håndskrift på 26 sld., som var blevet borte i fejdetiden, hvilket han benægtede. Gregers Tomsen og Mads Pedersen på egne og medarvingers vegne begærede skifte efter deres sl. mor Maren Jørgens og skiftebrevet efter sl. Søren Jørgensen måtte komme til stede, så den umyndige Maren Sørensdatter kunne vide, hvad der tilkom hende efter hendes far sl. Søren Jørgensen og hendes sl. farbrødre Hans Jørgensen Niels Jørgensen og Peder Jørgensen i Eltang og efter hendes oldemor sl. Maren Jørgens, som døde hos Joen Lassen, og de mente Joen Lassen burde betale sl. Søren Jørgensens gæld, da han boer på hans selvejergård og har hans efterladte hustru til ægte. Joen Lassen fremlagde sit svar, at han har ikke holdt skifte efter sl. Søren Jørgensen, idet hans hustrufar Peder Poulsen før hans tid havde krævet skifte på hans datters vegne, og kreditorerne blev betalt efter boets midler, som blev ruineret i fejdetiden, hvorfor han ikke mener, han bør betale den sl. mands gæld, og fremlagde tingsvidne 25/4 1657, at Peder Poulsen i Ferup på sin datter Karen Pedersdatters vegne havde givet varsel til sl. Søren Jørgensens kreditorer for skifte efter den sl. mand, samt skøde 13/6 1657 på halvparten af hans hustru Karen Pedersdatters lod i den gård, hun og sl. Søren Jørgensen påboede efter hendes skøde 22/9 1649. Hans Pedersen i Nebel på hans hustru Anne Jørgensdatters vegne havde skødet til Joen Lassen og Karen Pedersdatter, hendes arvelod i omtalte gård efter hendes sl. far Jørgen Madsen, som boede og døde i Nebel og hendes mor Maren Jørgens. dom: han dømmes ikke til at betale hans formands gæld, og angående hans påståede håndskrift på 26 sld. til Peder Jørgensen, som er bortkommet i fejdetiden, indfindes det for landsdommere

(35)

6/3 1669.

** varsel til Niels Tomsen i Dons og hans bror og folk imod beskyldning at svare husfogden på KM vegne

** varsel til Hans Hansen i Stenderup og Knud Terkelsen i Lilballe imod syn og vidner at svare husfogden på KM vegne angående Anders Hansen i Bjert, som for nogen tid siden døde

** syn på Anders Hansen i Bjert, som var nylig død, og da så de, at han havde et slag på venstre side af hovedet mellem øret og det øverste, og Søren Markussen Møller i slotsmøllen på sin datter sl. Anders Hansens hustru Karen Sørensdatters vegne gav last og klage over Hans Hansen i Stenderup og Knud Terkelsen i Lilballe, som har gjort ham sår og skade i hans hoved, da han ville tale med dem, idet han mente, de i hans fraværelse og i herredsfogdens overværelse, havde taget mere af hans bo, end han skyldte dem, hvilket slag er blevet hans død, og han er blevet målløs, så han ikke kunne beklage sig. de indstævnede svarede, at det skal bevises, at den sl. mand i levende live har klaget over dem, og det burde bevises, at de havde gjort ham skade, der kunne forårsage hans død, men de mente, de var uskyldige deri

(36)

** varsel til Karen Nisdatter i Bølling og hendes husbond Søren Pedersen imod vidner at svare Peder Iversen i Starup. navng. vidnede at de 14 dlr. sl. Nis Brun i Bølling skyldte Peder Iversens formand Peder Olufsen var børnepenge, som Peder Olufsen havde under værgemål for Anne Sørensdatter og Peder Iversen siden måtte svare til efter afkald 28/6 1662

** på slotsfogdens vegne blev en skriftlig ordre irettelagt imod Niels Tomsen i Dons, at efter KM befaling, befales alle bønder i herredet at holde deres hunde bundne, enten de er lamme eller ikke, hvilken befaling blev læst ved tinget 9/1, og irettesatte, da Niels Tomsen har ladet sine hunde gå løs, og de er så stærke, at de har angrebet ridefogdens hest, så han måtte skyde en af dem på adelvejen, da har han forseet sig mod KM ordre og bør lide derfor. opsat 14 dage

** varsel til Søren Kordsen i Mejsling Jørgen Jensen i Søgård på hustrus vegne Anne Jensdatter og Hans Jensen i Limskov imod dom at svare, Iver Hansen i Almind og Terkel Jensen sst. samt varsel til Anders Møller i Dons mølle og Mads Jensen, der tjener i Eltang at svare samme, som formente de burde havde indvisning i den gård i Starup sl. Terkel Olufsen påboede for gældsfordring efter hans formand sl. Jens Dues 2 håndskrifter. opsat 8 dage

(37)

** på Casparus Høflichs vegne blev boelsmændene spurgt, hvorledes de gjorde arbejde af deres boel, som de besvarede. fortegn

(38)

13/3 1669.

** varsel til Niels Tomsen i Dons og hans bror Mads Tomsen imod vidner at svare Christen Nielsen ridefoged

** navng. der 27/2 var skrevet til stokken, vidnede at da Christen Nielsen førte vidner imod Niels Tomsen i Dons og hans bror om en hat, de skulle have frarøvet ham, da sagde Niels Tomsen til Christen Nielsen, at dersom de havde vidst, at det var ham, skulle det ikke have gået så hårdt til for en hund

** varsel til Iver Jensen i Vilstrup imod dom at svare hans stedsøn Mads Pedersen og søn Jens Iversen sst., som fremlagde deres indlæg, at da deres far har holdt registrering efter sin sidste hustru Mette Sørensdatter, men da forbigik dem mere end deres andre søskende for deres mødrene arv, som ikke er angivet i registreringen, og da han ikke har holdt skifte efter deres sl. mor Maren Nielsdatter, men indtaget Mette Sørensdatter i fællig bo og lovet deres søster Anne Iversdatter 20 dlr., da bør han betale dem deres broderlodder, før delingen sker, eller holde skifte efter deres mor. Iver Jensen Buck irettelagde sit svar, at da de fordrer dom over ham for deres mødrene arv, da kender de vel fejdetidens ruin, og da han er en gammel mand, har han hjælp fornøden, og det han har lovet sin datter, er af hans yderste evne. opsat 14 dage

(39)

** Terkel Jensen barnfødt i Almind på sin egen og søster Anne Jensdatters vegne fordrede dom om indvisning for deres børnepenge hos sl. Jens Nielsen Due i Starup og hans eftermand sl. Terkel Olufsen efter opsættelse fol. 37, og fremlagde Jens Dues håndskrift på hans arv efter mor og bror Jørgen, som sl. Mads Hansen Smed i Starup havde haft under værgemål samt håndskrift til Iver Hansen i Almind på Anne Jensdatters vegne på hendes arv efter hendes sl. far Jens Terkelsen og sl. mor Kirsten Olufsdatter, barnfødt i Almind samt efter sl. bror Jørgen Jensen, begge dateret 1649. Anders Andersen i Dons mølle på hustrus vegne og Søren Kordsen i Mejsling på de andre sl. Jens Dues børns vegne fremlagde registrering efter sl. Terkel Olufsen 8/4 1665, hvor sl. Jens Dues børn har fremlagt deres stedfar sl. Terkel Olufsens forpligt dateret 1654 til at betale al sl. Jens Dues gæld, hvorfor de mener at Terkel Jensen må søge sin betaling i sl. Terkel Olufsens anpart i gård og ejendom. dom: de bør have indvisning i omtalte gård

(42)

20/3 1669.

** varsel til Christen Nielsen ridefoged på Koldinghus imod dom at svare Niels Tomsen i Dons samt flere navng. i samme sag at svare Niels Tomsen og Mads Tomsen, som irettelagde deres indlæg, at da ridefogden beskylder dem for at have frarøvet ham hans hat på sin farende vej, som de ved højeste ed sjæl og salighed benægter, at de ikke har rørt, røvet eller gjort ham nogen skade og uførm, hvorimod han angriber dem og skyder deres lille hund i deres gårdsled, som var stemplet, så den aldrig gik fra byen, hvorfor de mener, ridefogden bør bevise sin klage og stå til rette for nedskydning af deres hund. opsat 14 dage

(43)

** husfogdens irettesættelse om hunden fremdeles opsat 14 dage

** varsel til sl. Bertel Bertelsen i Bramdrup hans hustru og arving imod dom at svare husfogden på Niels Jepsens vegne i Strandhuse, og beskyldte dem for 10 sld. sl. Bertel Bertelsen skyldte sl. Jep Hansen i Strandhuse efter skiftebrev 30/1 1656. opsat 6 uger

27/3 1669.

** varsel til Iver Jensen i Vilstrup at svare Jens Tomsen sst.

** varsel til Peder Mortensen i Ågård hans hustru Else Sørensdatter og børn Morten Pedersen, Søren Pedersen, Jep Pedersen, Maren Pedersdatter og Karen Pedersdatter imod lovbud at svare Peder Ibsen Smed i Fredsted, som 3. ting lovbød halvparten af den halvgård i Fredsted, han påboer, hvorimod Niels Iversen, barnfødt i Almind bød sølv og penge

(44)

** Mads Pedersen og Jens Iversen i Vilstrup fordrede dom imod deres far Iver Jensen Buch efter opsættelse 13/3: han bør holde skifte efter sin første hustru deres mor sl. Maren Nielsdatter

** Peder Jensen Ravn angav en brændevinskedel, som han tilbød at ville give den påbudne skat af efter KM forordning

** ellers advarsel til dem, der resterer med ved, kul eller i andre måder, at de skulle levere det, såfremt de ikke vil være straf undergiven

** fogden advarede, at de skulle klarere deres restans          

3/4 1669.

** varsel til Niels Tomsen og Mads Tomsen i Dons imod herredsnævninges opkaldelse at svare ridefogden, som 1. ting kaldte nævningene og sigtede Niels Tomsen og Mads Tomsen for tingfred

** varsel til Eltang kirkes værger imod dom at svare Bramdrup kirkeværger Søren Nielsen og Jørgen Mikkelsen, som irettelagde KM befaling, at da Bramdrup kirke er meget brøstfældig og skal repareres, da skal Eltang kirke straks levere 50 sld., som kirkeværgerne beordres til at udbetale. opsat 14 dage

(45)

** navng. vidnede, at Staffen Hansen i Lilballe, hans salshus for kort tid siden er afbrændt af ulykkelig vådeild med al hans formue, hvorfor han er kommet i største armod

** varsel til Anne sl. Peder Gødesens i Eltang imod dom at svare Hans Bull i Eltang, som beskyldte hende for 10 sld. efter et brev til hans stedfar sl. Peder Jørgensen dateret Stenderup 1655, og han mener, hun bør betale sin sl. husbonds gæld. opsat 14 dage

(46)

** Niels Tomsen i Strandhuse på sin egne og Christen Jørgensens vegne fordrede dom imod Niels Jepsen sst. efter opsættelse 20/2 angående det vandløb, og de irettelagde en opsættelse 19/1 1656, hvori er indført tingsvidne, at en del mænd vidnede, at i 60 år havde vandet sit løb gennem den gård Hans Mikkelsens påboede ned til stranden, hvorimod Niels Jepsen irettelagde sit svar, at da øvrigheden har anvist et andet løb, bør det efterleves. tingsvidne 16/1 fremlægges angående forliget om vandløbets vej fra byen ad forten til stranden

(47)

** forlig mellem kaptajn Lytzow og hr. Jens Jensen i Herslev om sl. Jørgen Pedersens øde bondegård i Møsvrå, som de har fået indførsel i for gældsfordringer, således at kaptajn Lytzow skulle beholde gårdsted og abildgård, og resten af mark skov og eng blev delt i lige dele

** navng. selvejerbønder vidnede, at de var med herredsfogden i Starup på sl. Terkel Olufsens øde bondegård for at gøre Terkel Jensen, barnfødt i Almind og hans søster Anne Jensdatter indvisning for deres børnepenge efter dom 13/3, som fremlægges. regnskab for gældsfordringen samt indvisning. Søren Pedersen i Starup betalte gælden
 
(49)

** slutning til den dom imellem de Strandhuse mænd: vandrenden bør efter udvisning og forlig have sin gang ad forten til stranden

17/4 1669.

** varsel til Mikkel Jensen i Viuf imod lovbud at svare Hans Staffensen i Almind

(50)

** varsel til alle hospitalstjenere i Almind imod dom at svare Jens Nielsen hospitalsforstander

** varsel til Niels Tomsen i Dons og hans bror Mads Tomsen

** Bertel Markussen i Gudsø mølle fordrede dom efter opsættelse 27/2 og irettelagde en landstingsdom 23/9 1663 om opbygningen af den øde mølle uden hjælp fra Peder Ibsen og landgilden deraf. skattekvitteringer og skrivelse om eksekution fremlægges. amtsskriverens svar fremlægges, at han tyder landstingsdommen forkert, da den kun omhandler frihed for landgilde men omtaler ikke kontributioner, og andre møllere betaler også skat for alle kværne, om de bruges eller ikke, og med hensyn til Skibdræt mølle, så har han ikke opsagt den lovligt til Peder Ibsen. kommissærernes forretning for skatten 1668 fremlægges. dom: det ses ikke efter parternes fremlæggelse indlæg og breve at det vedkommer fogden at kende derpå, men indfinder det for overdommere

(53)

** husfogden advarede så mange, der resterer med ved og hjælpeved, at de lader det blive leveret

** varsel til stiftsskriveren imod opsigelse at svare husfogden Jørgen Pedersen i Bjert og Peder Grunde sst, som opsagde det kirkejord, de har i fæste på Bjert mark

** efter varsel til hospitalstjenerne fremlagde han en restans for resterende landgilde. fortegnelse over de berørte. dom: de bør betale deres restans inden 15 dage

(54)

** varsel til Bernt Offermand i Fredericia og sl. Anders Hansens brødre, nemlig Laurits Hansen i Bønstrup, Jep Hansen i Dalby, Jesper Hansen, der tjener i slotsmøllen og Søren Hansen i Bjert at svare til registrering efter sl. Anders Hansen i Bjert

** registrering og vurdering i Bjert efter sl. Anders Hansen i overværelse af hans efterleverske Karen Sørensdatter med far og lovværge Søren Markussen Møller i slotsmøllen og hendes børn Hans Andersen, Mette og Kirsten Andersdatter med deres farbror Laurits Hansen, som er født værge efter loven. udlæg for gæld

(55)

** husfogden på KM vegne fordrede dom imod Niels Tomsen i Dons for han ikke holdt sine hunde bundne, mens ulvejagten fandt sted, hvortil han svarede, at hundene kom ikke af byen og der var langt til ulvehaven. dom: han bør betale sine bøder for ulydighed

(56)

** Mikkel Jensen i Viuf lovede sin svoger Hans Staffensen i Almind af betale sin far sl. Jens Nielsens gæld både til ham og andre

** Hans Staffensen i Almind 3. ting lovbød den lod hans hustru Maren Jensdatter arveligt kunne tilfalde efter sine sl. forældre i den gård i Viuf hendes bror Mikkel Jensen påboer. Mikkel Jensen derimod bød sølv og penge

** Hans Staffensen i Almind skødede fra sig og hans hustru Maren Jensdatter til Mikkel Jensen i Viuf og hans hustru Mette Pedersdatter, den lod hans hustru arvede efter hendes sl. forældre Jens Nielsen og Kirsten Nielsdatter i hendes fædrene bondegård i Viuf, som hendes bror Mikkel Jensen efter ufredstiden har opbygget og påboer

(57)

** Peder Jepsen Smed i Fredsted solgte og skødede fra sig og hustru Maren Jepsdatter til Niels Iversen, barnfødt i Almind, halvparten af den halve jordegne bondegård i Fredsted, Peder Ibsen og hustru påboer

24/4 1669.

(58)

** varsel for Koldinghus port imod vidner at svare Niels Tomsen og andre navng. Bølling mænd

** Hans Staffensen forordnet at betjene retten under næste vidne

** varsel til Jens Høg og Staffen Christensen indbygger i Kolding imod vidner at svare Peder Iversen i Starup

** navng, der 3/4 var otte mænd, vidnede at Peder Iversen i Starup kom med sine varsler og begærede dem indført angående rettergang med Staffen Christensen i Kolding om et pant fra Peder Iversens gård, hvilket blev afvist, da principalen ikke havde fået varsel. andre vidner derom
 
(59)

** varsel til Karen sl. Søren Jørgensens i Nebel med sin nuhavende husbond Joen Lassen og hendes datter Maren Sørensdatter med formynder Mads Pedersen i Ferup imod dom at svare Gregers Tomsen i Nebel, som fremlagde fuldmagt, at Mads Pedersen i Ferup på egne og søskendes vegne og Maren Adsbøls på egne vegne gav deres svoger Gregers Tomsen fuldmagt til at tiltale Joen Lassen, og dernæst fremlagde sl. Søren Jørgensens håndskrift til sl. Peder Jørgensen i Eltang på 20 sld. dateret 1654, samt Søren Jørgensens kvittering på halvparten af Anne Pedersdatters arv efter sine sl. forældre til Jep Christensen i Ferup dateret 1651, hvorfor han mener, sl. Søren Jørgensens hustru og arving bør betale hans gæld. opsat 3 uger

** varsel til Hans Bull i Eltang, Jep Skrædder i Gudsø, Mogens Nielsen i Vilstrup, Peder Nielsen sst. Anders Torsen i Viuf, Jens Jørgensen i Bramdrup, Sonne Pedersen i Kolding og Hans Nebel i Bjert imod dom at svare Anne sl. Peder Gødesens af Eltang, som formente, at da de for gæld har pant i den ejendom, hun påboer, efter hendes sl. husbond, og som de bruger, om de ikke bør give skattehjælp til gården. opsat 3 uger

** Iver Jensen i Vilstrup på den ene og Jens Tomsen sst. på Iver Jensens hustru sl. Mette Sørensdatters børns vegne på den anden side, kendte sig at være forligt om hvad Mette Sørensdatters børn kunne tilkomme efter deres mor, men da boet ikke kan opveje gælden, bliver der intet at arve, men Iver Jensen lover at betale hendes søn Jens Nielsen i København 10 rdl. i 3 terminer, og han skal give afkald efter sidste termin

(60)

** Hans Bull i Eltang fordrede dom imod Anne sl. Peder Gødesens i Eltang efter opsættelse 3/4, hvortil hun svarede, at hendes sl. husbond ikke havde nogen lod i ejendommen til at betale gæld med, og løsøret blev i fejdetiden bortrøvet

1/5 1669.

** varsel til restanceskriver Knud Tomsen imod vidner at svare slotsfogden og varsel til hans husbond amtsskriver Rudolf Faust, om han havde noget dertil at svare

(61)

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd imod syn af gærderne om slottets mark at svare. syn på gærderne afhjemles

** husfogden fordrede dom over sl. Bertel Bertelsens hustru og arving af Eltang efter opsættelse, som findes fol. 43, hvorimod Jens Jørgensen i Bramdrup svarede, at da Niels Jepsen at Strandhuse ikke fremlægger bevis på hans formand sl. Bertel Bertelsens gæld, formener han, at hans hustru bør være fri for tiltale. slutning fol. 84

(62)

8/5 1669.

** varsel til menige Lilballe bymænd imod opsigelse at svare husfogden og delefogden, som opsagde den halve bondegård i Lilballe, sl. Jørgen Staffensen er fradød, for deres gældsfordring

15/5 1669.

** varsel til Jens Hansen i Almind imod vidner at svare husfogden

** varsel til Staffen Christensen Brøgger i Kolding imod vidner at svare Peder Iversen. Peder Iversens bror Jens Iversen i Ågård og Oluf Christensen i Starup vidnede, at Christen Hansen Hår i Kolding og Peder Iversen blev forligt om det pant i Starup, og Christen Hår lovede at skaffe Peder Iversen alle de gamle breve igen

(63)

** Staffen Christensen irettelagde sit indlæg, at han har ladet stævne Peder Iversen i Starup angående et pantebrev, som er overdraget ham som betaling, udstedt af Peder Iversen til Christen Hansen Hår, barnfødt i Starup, og han mener at samme pantsatte boelshus med toft bør følge ham som ejendom, såfremt han ikke indløser det. tingsvidne 14/10 1665 fremlægges, at Peder Hår i Starup på sin bror Christen Hårs vegne lod læse Peder Iversens obligation til ham på 101 sld. overdragelse til Staffen Christensen fremlægges. Peder Iversen irettelagde sit svar, at da der føres proces ved landstinget om pantet, bør der ikke udstedes dom. opsat 8 dage

(65)

** Staffen Christensen 1. ting tilbød Peder Iversen at indløse pantet

** Gregers Tomsens sag imod Staffen Christensen og Joen Lassen i Nebel fremdeles opsat til 6 ugers dag

** herredsvarsel til menige herredsmænd imod syn for skovhugst at svare. afhjemling af syn på uforevist skovhugst siden sidste syn

(67)

** Niels Jepsen i Strandhuse med flere tilstod at være forligt om den rende, som er dømt til at skal have sin gang forbi hans gård og ned ad KM forte til stranden, således at Niels Jepsen skal anlægge en stenbro fra stranden til hans ladeende, og hans 4 naboer skal hver levere en bådfuld sten dertil

(68)

** varsel til en dreng ved navn Las, som nu er hos Anders Pedersen i Viuf imod dom og dele at svare Hans Staffensen i Fredsted, som beskyldte ham for ulovlig rømning af hans tjeneste, som han og hans forældre i Vendsyssel havde tilsagt ham, for en aftalt løn. Anders Pedersen på drengens vegne svarede, at han ikke havde fæstet sig til ham. dom: han bør fyldestgøre sin løn

22/5 1669.

** varsel til Lauge Nielsen i Kolding og hans søn Markus Laugesen med flere navng. for at aflægge deres vidner, samt varsel til Niels Tomsen i Strandhuse med flere imod vidner at svare. Iver Poulsen i Bjert vidnede, at han var i Strandhuse for at køre nogle læs sand i Niels Jepsens gård, så kom Anders Jepsen og spurgte, hvem der havde givet dem lov til at lægge sandet der, hvortil Niels Jepsen svarede, at det havde han, hvortil Anders Jepsen svarede, at djævlen skulle besætte ham, da det var søndag, så kom Niels Tomsen og kylede et træ efter Niels Jepsen i hans gård og de kom i slagsmål, som bevidnes af flere navng. der blev klaget gårdfred over Niels Tomsen og Laurits Mikkelsen, og ydermere klagede Niels Jepsen, at der findes et usædvanligt ildsted hos hans gårdmand Anders Jepsen, som menes at være ulovligt og ikke burde tilstedes

(69)

** Staffen Christensen borger i Kolding fordrede dom imod Peder Iversen i Starup efter opsættelse, som findes fol. 63. dom: han bør indløse pantet, eller det bør følge Staffen Christensen

(70)

** Hans Jensen i Herslev enemærke angav en brændevinskedel, som han har købt, men han har ikke kunnet finde licensforvalteren i Kolding, hvorfor han tilbød at betale skatten efter KM forordning

5/6 1669.

** varsel til Hans Jepsen i Gudsø imod vidner at svare Jep Mikkelsen sst. Anders Sørensen i Gudsø vidnede, at da Hans Jepsen og Jep Mikkelsen pløjede på deres agre, truede Hans Jepsen Jep Mikkelsen med en økse og sagde til ham: Kommer du på mit at vende, da skal du få skam af denne økse og de fulgtes ad til enden af ageren, hvor Hans Jepsen truede og stødte bæsterne tilbage på Jeppes egen ager, hvorefter de kom i slagsmål og væltede om på jorden, men hvem, der slog den anden, så han ikke. andre vidnede det samme. syn på Jep Mikkelsens sår afhjemles. han havde et blåslag på skulderen og på det ene lår

(71)

** varsel til Mads Andersen i Håstrup, Hans Iversen og hustru Kirsten Hanskone imod vidner at svare Poul Antoni sst. navng. vidnede, at da de var forsamlede i Hans Kuods hus i Håstrup for at drikke deres vider, da kom Poul Antoni og Mads Andersen i slagsmål og faldt om på jorden. syn på Poul Antonis skade afhjemles, han havde et par blå pletter, som han skyldte de indstævnede for

(72)

** slotsfogden forordnede Hans Bertelsen i Eltang til at være værge for Mette Poulsdatter, barnfødt sst., da han dertil næst er beslægtet

** Jens Høg advarede enhver i herredet at møde med de anordnede stave, som hver gård skulle levere, ved Bregning mølle, hvor han selv ville annamme dem efter øvrighedens befaling

** varsel til menige Bjert bymænd imod forelæggelsesvidne om vrinske heste at svare, hvorover husfogden 4. ting forelagde alle de vrinske heste, som findes på deres fælled

** varsel til Anders Bødker i Møsvrå imod dom at svare husfogden, som formente, at da han havde begået lejermål i sit ægteskab, burde han lide og stå til rette. opsat 3 uger

** varsel til Laurits Andersen Buntmager i Dons imod dom at svare husfogden, som beskyldte ham for KM hus, han påboer og lader forfalde, hvorfor han bør svare til dets bygfældighed. opsat 3 uger

(73)

** varsel til Jens Hansen i Påby og hans tjener Christen at svare husfogden, som beskyldte dem, nemlig Christen N. for lejermålsbøder, som han burde betale og han forbød Jens Hansen at give ham sin løn, før han har afsonet hos øvrigheden, såfremt han ikke selv vil svare dertil

** varsel til Niels Andersen Fisker i Strandhuse at svare husfogden

** Staffen Christensen borger i Kolding 2. ting tilbød Peder Iversen i Starup at indløse det pant, han har i hans bondegård

** Gregers Tomsen i Nebel på egne og hustrusøster Maren Adsbøls vegne og på Mads Pedersen i Ferup hans vegne fordrede dom imod Joen Lassens hustru og steddatter i Nebel efter opsættelse 24/4 og fremæskede skiftebrev efter sl. Søren Jørgensen, hvad hans bror sl. Peder Jørgensen i Eltang havde at fordre efter ham, som hans arvinger har til deling. dom 27/2 fremlægges. Joen Lassens svar på hustru og steddatters vegne fremlægges, at det ikke står Mads Pedersen vel som formynder at tiltale sin myndling, som han burde tage i forsvar, til hun kom fra hans værgemål, og man kunne vel spørge, hvorfor Peder Jørgensen ikke i levende live, hvis han havde haft ret dertil, havde annammet udlæg da boet blev delt, og mener sig fri for tiltale, da hans hustru og steddatter intet løsøre arvede efter ham. slutning findes fol. 84.

(75)

12/6 1669.

** varsel til Mads Andersen i Håstrup Hans Iversen og hans hustru Kirsten Hanskone sst. imod dom at svare Poul Antoni sst, som irettesatte og formente, de havde overfaldet ham. opsat 3 uger

** varsel til Hans Jepsen i Gudsø imod beskyldning at svare Jep Mikkelsen, som 1. ting tillyste Hans Jepsen et fuldt plovfred

** varsel til alle Strandhuse mænd imod syn at svare Niels Jepsen sst

** syn på den rende bag Niels Jepsens lade ad forten ned til stranden, Niels Jepsen har forpligtet sig at mure med stenbro

(76)

** ligeledes synede de at Niels Jepsens gårdmand Anders Jepsen havde et usædvanligt ildsted, hvorved var husfolk, og de blev forligt, at han skulle afskaffe husfolkene og kun bruge ildstedet til brygning og bagen

** Anne sl. Peder Gødesens i Eltang fordrede dom efter opsættelse 24/4 og irettelagde sit indlæg, at hun havde stævnet en del navng, som uden hendes vilje og minde bruger noget af hendes gårds grund efter nogle løse hjemmegjorte breve, hendes sl. mand har udgivet, uanset han var indkommet til hende på ejendommen, og intet var skødet deri, hvorfor hun mener, at han ikke kunne pantsætte hendes og hendes søskendes ejendom, hvorfor hun mener, de ikke bør befatte sig med jorden herefter, hvorefter Mogens Nielsen i Vilstrup med flere irettelagde deres svar, at da Anne Peder Gødesens i Eltang vil gøre det diskutabelt om de pantebreve skulle gælde, hendes husbond har udgivet for sin og hendes og hendes sl. far Poul Poulsens gæld og siger, han ingen lod har i ejendommen, synes det ikke er smukt, at hun ville dadle hans obligationer og gøre ham uvederhæftig eller så at sige brugt uhjemlet, hvilket hun skulle lade ligge for deres børns skyld, som muligvis senere derfor ville høre ilde, som ikke er hørt af andre, som har kendt ham, da han har boet på gården over 20 år uden last og klage, hvorfor de mener panterne bør følge dem, til de bliver betalt, og de forbyder hende at bruge den pantsatte jord

(77)

19/6 1669.

** varsel til Peder Iversen i Starup imod tilbud at svare Staffen Christensen i Kolding

** varsel til Hans Jepsen i Gudsø imod plovfred at svare Jep Mikkelsen sst, som 2. ting tillyste ham et fuldt plovfred, og kaldte på nævninge for at gøre deres tov.

(78)

** varsel til Hans Bull i Eltang med flere navng. imod dom at svare Mette Poulsdatter af Eltang og hendes forordnede værge Hans Bertelsen sst. samt Søren Jensen af Bramdrup på hustru Sidsel Pedersdatters vegne, som fremlagde deres indlæg, at da de har stævnet sl. Peder Gødesens kreditorer, som tilholder sig pant i deres sl. far Poul Poulsens bondegård i Eltang, som blev afbrændt i fejdetiden, så formener de, at deres 2 søsterlodder bør forblive dem følgagtige, og ingen bør bruge dem under straf, og hvis nogen beviser at have gæld at fordre efter deres sl. far, tilbyder de at betale deres anpart. opsat 14 dage

** Staffen Christensen borger i Kolding fremlagde en dom 22/5, hvorefter han tilbød Peder Iversen at indløse det pantsatte hus og toft, hvorefter Peder Iversen irettelagde sit svar, at Staffen Christensen ikke kan tilvende sig pantet, idet gælden kommer af nogle gamle børnepenge, der er indkommet i boet før kejserkrigen, og siden er gården 2 gange ruineret, desuden kan ejendommen ikke efter loven deles, og de medinteresserede bør stævnes, og det pantsatte hus og toft burde være lovbudt 
 
(80)

** varsel til menige herredsmænd imod gårdsyn og gærdesyn at svare

** syn på gårdenes brøstfældighed i Brusk herred

(83)

** syn på brøstfældigheden af gærderne om slottets marker.

26/6 1669.

** KM herredsvarsel til herredsnævningene at sværge om det plovfred imellem Jep Mikkelsen i Gudsø og Hans Jepsen Skomager sst, hvorefter Jep Mikkelsen 3. ting tillyste Hans Skomager et fuldt plovfred, og begærede nævningene at gøre deres tov, men eftersom ikke alle nævninge var mødt, blev det med bevilling opsat 8 dage, og nævningene blev pålagt at møde under faldsmål

(84)

** varsel til Hans Bull i Eltang og de andre navng. sl. Peder Gødesens kreditorer imod forelæggelses vidne at svare Anne sl. Peder Gødesens i Eltang hendes søster Mette Poulsdatter og Søren Jensen i Bramdrup på hustrus vegne, hvorefter Anne sl. Peder Gødesens på egne og hendes søskendes vegne 3. ting forbød kreditorerne at bruge noget af hendes fædrene gård under et fuldt ran, hvortil de svarede, at når hun betalte hendes sl. husbonds gæld, skulle jorden være hende følgagtig
 
** slutning til den dom, som faldt mellem Gregers Tomsen i Nebel og Joen Lassen sst, som findes fol. 73: da der ikke er sket udlæg på skiftet efter sl. Søren Jørgensen, bør arvingerne betale sl. Peder Jørgensens arving og Anne Pedersdatters arvinger

** slutning til den dom imellem husfogden og Jens Jørgensen i Bramdrup, som findes fol. 61: da Bertel Bertelsen ikke var stævnet til skifte efter sl. Jep Hansen og gælden ikke blev krævet på skifte efter Bertel Bertelsen, kan der ikke tilfindes hans hustru noget at betale

(85)

** slutning til den dom Hans Bull i Eltang fordrede imod sl. Peder Gødesens hustru og arving, som findes fol. 60: da Peder Gødesens håndskrift på 4 sld. fremlægges, bør de betale inden 15 dage

3/7 1669.

** varsel til Hans Jepsen Skomager i Gudsø imod nævninges tov at svare Jep Mikkelsen i Gudsø her til tinget i dag

** varsel til stiftsskriveren imod vidner at svare Vilstrup kirkeværger. navng. Vilstrup sognemænd vidnede, at de havde leveret kirkens tiende på kærven til amtsskriver Anders Madsen, som annammede det, så kirkeværgerne ikke fik tiendekorn, hvorfor de mente at han burde svare til kirkens udgifter, hvortil hans fuldmægtig svarede, at de burde indstille sig og gøre regnskab, og såfremt amtsskriveren blev dem noget skyldig, vil han betale kirken med rede penge, og hvis de bliver ham noget skyldig, formoder han det samme hos dem. opsat 14 dage

(86)

** den sag Poul Kier i Håstrup har taget i opsættelse imod Mads Andersen og Hans Iversen sst. er opsat 3 uger

** Mette Poulsdatters sag fremdeles opsat 8 dage

** den sag husfogden på KM vegne har taget i opsættelse er opsat 14 dage

** husfogden 3. ting fremlyste 2 mærplage til de rette ejere

** Søren Pedersen i Starup gav sin hustrumor Maren sl. Mads Andersens sst. afkald for alt det, hans hustru Maren Madsdatter kunne tilfalde efter sin sl. far Mads Andersen, som boede og døde i Starup

(87)

** Jep Mikkelsen i Gudsø 4. ting æskede herredsnævningene at gøre deres tov imellem ham og Hans Skomager sst. om det plovfred, Jep Mikkelsen har sigtet ham for, og han fremlagde sit indlæg derom. tingsvidne 22/5 fremlægges. nævningene tillyste Hans Jepsen Skomager for at have brudt plovfreden

(88)

** slutning til den dom Anne Peder Gødesens i Eltang fordrede imod en del af sl. Peder Gødesens kreditorer, som findes fol. 70: da parterne ikke har fremlagt breve, men kun deres indlæg, kunne fogden ikke kende, før de fremlægger deres breve, så enhver kunne vederfares, hvad ret er

(89)

10/7 1669.

** varsel til Anne sl. Peder Gødesens i Eltang og hendes børn Mette Poulsdatter i Eltang og Sidsel Pedersdatter i Bramdrup med husbond Søren Jensen imod vidne at svare Jens Jørgensen i Bramdrup, som 3. ting tilbød sl. Poul Poulsens arvinger at indløse et pantebrev til hans formand sl. Bertel Bertelsen på et stykke jord dateret 1648, samt et pantebrev dateret 1651, om de ville indløse dem

** den sag Hans Bertelsen i Eltang har i opsættelse på Mette Poulsdatters vegne af Eltang er fremdeles opsat 3 uger

17/7 1669.

(90)

** varsel til Anker Pedersen i Knudshus imod syn at svare, hvorimod borgmester Simon Andersen svarede at han på Kolding bys vegne havde fæstet Anker Pedersen omtalte hus ved leddet, så syn burde først udstedes, når byrådet blev stævnet. navng. synsmænd vidnede, at der går en vej gennem hans gård, og der var et led for kørevejen i gården, hvortil han svarede, at det var nødvendigt, for at KM og byens gærder ikke skulle blive opkastede, som tit og ofte er sket

** varsel til Laurits Fus imod dom at svare Hans Hansen i Skovsgård, som beskyldte ham for 9 mk. han havde fået for en hoppe, som han fik igen, da den ikke var efter hans ord og løfte. opsat 14 dage

** den sag Mogens Nielsen har i opsættelse imod Anders Madsen er fremdeles opsat 14 dage

** slotsfogden fordrede dom imod Anders Bødker i Møsvrå for lejermål. dom: han bør for sin forseelse stille øvrigheden tilfreds

(91)

** ligeledes blev Jens Hansens svend i Påby efter 6 ugers opsættelse dømt til at afsone sine bøder for lejermål

** Niels Pedersen i Møsvrå dommer i efterskrevne sag

** varsel til menige Højrup bymænd imod syn, vidner og dom at svare Jens Høg. syn på nogle stykker havrejord ved Skovsgård, som er opædt, samt syn på Højrup mænds vanggærder, hvoraf nogle var øde, hvorfor han formente de Højrup mænd burde betale ham hans korn, da de med deres kvæg gennem deres egne vanggærder havde gjort ham slig skammelig skade på kornet, eller lide dele. opsat 14 dage

24/7 1669.

** varsel til Peder Iversen i Starup imod dom at svare Anders Olufsen i Hesselballe, som beskyldte ham for 16 sld., hans formand sl. Peder Olufsen skyldte hans hustru Kirsten Frederiksdatter og hendes første mand Mourits Iversen mod pant i hans bondegårds jord, som Peder Iversen nu bruger, hvorfor han bør betale inden 15 dage. opsat 3 uger

(92)

** varsel til Staffen Hansen i Lilballe med flere navng. imod dom at svare Eltang kirkeværger, som beskyldte dem for resterende jordskyld og kirketiende. dom: de bør betale deres pro kvota inden 15 dage

** Poul Antoni i Håstrup fordrede dom imod Mads Andersen og Hans Iversen og hans hustru sst. efter opsættelse 12/6, og irettelagde sit indlæg angående deres overfald på ham (Hans Iversen er hans svoger) tingsvidne 5/6 fremlægges. Mads Andersen ved ed nægtede, at have gjort ham nogen skade, og Hans Iversen krævede bevis. slutning fol. 98

(93)

31/7 1669.

** varsel til Hans Jepsen Skomager i Gudsø imod dom at svare husfogden

** varsel til Peder Jepsen Smed i Fredsted imod syn vidner og beskyldning at svare Christen Christensen i Fredsted

** varsel til Jep Mikkelsen i Gudsø imod dom at svare Mette Poulsdatter i Eltang og Søren Jensen i Bramdrup på hustrus vegne

(94)

** varsel til Tomis Madsen i Starup imod syn og vidner at svare Jens Tygesen. navng. vidnede, at Tomis Madsen og Jens Tygesen kom i klammeri, og greb begge en lerpotte på bordet, hvorefter Tomis Madsen slog Jens Tygesen med næverne, men de så ikke, om han havde potteskår i hænderne, da han slog. synsmænd aflagde syn på Jens Tygesens sår, som han beskyldte Tomis Madsen for, som havde slået ham i hovedet, og 3 gange havde slået ham til jorden, hvilke skader, han ikke har forvundet, og om han dør inden år og dag, da klager han på Tomis Madsen for sin død, og formente at han burde betale sine bøder inden 15 dage, hvortil Tomis Madsen svarede, at han ikke slog ham i jorden eller trådte på ham, men Jens Tygesen løb efter ham med en dragen degen og en høle og mente sig derfor fri for tiltale

(95)

** syn på nogle tørv, der var skåret på Christen Christensens fæstegårds jord udenfor Fredsted, og som lå på stedet, og som Christen Christensen berettede at være skåret af smedens folk, samt syn på en kulmile ved smedestedet

** husfogden mente, at da der var svoret plovfred over Hans Skomager i Gudsø for bordag med Jep Mikkelsen i Gudsø ved ploven, så burde han betale sine bøder 40 mk. foruden sagefaldsbøder for slag. opsat 3 uger

** varsel til menige Højrup bymænd imod dom at svare husfogden, som beskyldte dem for ulydighed, da de ikke har leveret de påbudne skatter. opsat 3 uger

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd imod forelæggelsesvidne om ulovlig sæd at svare, hvorover husfogden 3. ting forelagde al den ulovlige sæd, som imod hjemmel er ført i de øde gårdes jorder, og forbød af bortføre det under vold og ran

(96)

 ** Hans Bertelsen i Eltang på Mette Poulsdatters vegne og Søren Jensen i Bramdrup på hustru Sidsel Pedersdatters vegne fordrede dom efter opsættelse, som findes fol. 78, hvorimod mødte Mogens Nielsen i Vilstrup med flere og fremlagde deres svar, at da de er stævnet angående panter efter sl. Poul Poulsen og hans eftermand sl. Peder Gødesen af Eltang i den bondegård i Eltang, de har påboet, hvori de mener sig berettiget til 2 søsterlodder, da mener de ikke, det vedkommer deres panter, da de er gjort af de mænd, der var ejendommen mægtig, hvortil Hans Bertelsen og Søren Jensen svarede, at de 2 kvinder burde havde deres arvelodder uforkrænket, så vidt sl. Peder Gødesen havde udpantet, som de ikke mente, at han havde hjemmel til

(97)

7/8 1669.

** varsel til Niels Skyggebjergs tjener Mads Pedersen og hans tjenestekvinde Bodel Hansdatter imod dom at svare husfogden, som beskyldte dem for lejermålsbøder. opsat 14 dage

** varsel til Knud Pedersen Lybsker i Påby imod dom at svare ridefogden på KM vegne, som gav ham sag for et svin, han havde indtaget, og ikke fremlyst, hvorfor han bør stå til rette. opsat 14 dage

** varsel til Peder Hansen Højen i Starup imod syn at svare husfogden, hvorefter synsmænd afsagde syn på hyrden i Starup Christen Madsens datter Kirsten Christensdatter, som havde blodige slag i hovedet, som hun klagede Peder Højen havde gjort hende, for 2 nød, som var gået over vejen for hende, men hverken kom i eng eller korn, hvorfor han slog hende uden skyld og brøde, og slog hende i jorden med mange flere hug og slag

** slutning til den dom Hans Bertelsen i Eltang og Søren Jensen i Bramdrup fordrede for 8 dage siden imod Peder Gødesens kreditorer: Mette Poulsdatter bør have sin arvelod i sin fædrene gård ligesom Sidsel Pedersdatter hendes sl. moders anpart, som hun arveligt tilkommer, som de bør nyde, og som bør udvises dem af dannemænd, og hvori der ikke kan ske dem nogen afkortning ved panter, videre end deres sl. far Poul Poulsens obligationer udviser

(98)

** slutning til den  dom der for 8 dage siden faldt mellem Jens Tygesen i Starup og Tomis Madsen sst: Tomis Madsen bør betale sine bøder for sår og slag, men ikke for jordskud og stød, som ikke bevises

** slutning til den dom Poul Antoni i Håstrup fordrede imod Mads Andersen Hans Iversen og hustru sst, som findes fol. 93: da vidnerne ikke udtrykkelig har forklaret, at de har skadet ham, og de indstævnede modsiger, at de har slået ham, synes sagen tvivlrådig og indfindes for overdommeres påkendelse

14/8 1669.

** varsel til Peder Hansen Højen i Starup imod dom at svare husfogden, som mente, han burde betale sine bøder for at have slået hyrdens datter i Starup Kirsten Christensdatter efter syn og klage. opsat 3 uger
 
(99)

** varsel til Knud Lybsker i Påby imod vidner at svare

** varsel til Jens Tygesen i Starup imod dom at svare Tomis Madsen i Starup, som irettelagde sit indlæg, at da Jens Tygesen har anklaget ham usandfærdigt for at have slået ham i jorden og trådt på ham, så bør han bevise det, idet han har kun værget for sig, da Jens Tygesen ville slå ham i hovedet med en lerpotte. opsat 3 uger

** Jep Goresen i Viuf på den ene og hans svoger Hans Mogensen sst. på den anden side kendte sig at være forligt om deres oprettede kontrakt 24/3 1667 om den medgift Jep Goresen (hustru Mette Jeppes) skulle give Hans Mogensen med sin datter Maren Jepsdatter

(100)

** varsel til Peder Jepsen Smed i Fredsted imod dom at svare Christen Christensen sst., som beskyldte ham for at have ladet grave tørv på hans krongårds jord. opsat 3 uger

** Anders Olufsen i Hesselballe fordrede dom imod Peder Iversen i Starup efter opsættelse 24/7, hvorimod Peder Iversen fremlagde et forseglet brev, som var skåret og caveret, og ligelydende med det brev, som Anders Olufsen fordrede efter, og som Peder Iversen berettede, var hovedbrevet, han havde indløst fra sin bror Jens Iversen i Ågård, og fremlagde tingsvidne af Jerlev herredsting 28/7, at ham havde indløst pantet fra Jens Iversen, som havde fået det som gældsbetaling af Kirsten Frederiksdatter og hendes mand sin bror sl. Mourits Iversen, som bevises med hans håndskrift dateret 1656, og videre irettelagde en skrivelse af Kirsten Frederiksdatter, at hun og hendes sl. husbond havde et stykke engjord i pant af Peder Olufsen i Starup for 16 sld., hvilket hun  afstår til Jens Iversen i Ågård. dom: da Peder Iversen har indfriet pantet, bør han være fri for tiltale

(102)

21/8 1669.

28/8 1669.

** varsel til Hans Bull i Eltang med flere at svare Mette Poulsdatter i Eltang og hendes værge Hans Bertelsen samt Søren Jensen i Bramdrup på hustru Sidsel Pedersdatters vegne for udvisning af deres arvelodder i den ejendom i Eltang sl. Peder Gødesen sidst påboede. navng. vidnede, at de havde været i den bondegård i Eltang Anne Poulsdatter sl. Peder Gødesens efterleverske påboer og besidder, for at udvise hendes søster Mette Poulsdatter og hendes søsterdatter Sidsel Pedersdatter deres anparter i ejendommen efter dom 31/7, som fremlægges. tingsvidne 20/6 fremlægges

(103)

** læst KM trykte forordning om udlændinge, som ejer jordegods i riget, at de skulle aflægge troskabsed til KM inden år og dag

(104)

** slotsfogden fordrede dom imod Hans Jepsen Skomager i Gudsø for sine sagefaldsbøder til KM for plovfred, der er oversvoret ham efter opsættelse, som findes fol. 95. dom: han bør betale sine bøder

4/9 1669.

** Peder HøJens sag og slagsmål med hyrdens datter er opsat 3 uger

** varsel til Hans Iversen i Håstrup og hans hustru Kirsten Hanskone, Mads Andersen, Hans Bull, Jens Koed og Jørgen Nielsen sst. imod vidner og beskyldning at svare Poul Antoni

** varsel til Poul Antoni i Håstrup imod vidner at svare Mads Andersen

** Iver Hansen Kuod vidnede at han i hans fars hus så, at Mads Andersen og Poul Antoni havde hver andre i håret og tumlede omkring på gulvet, men han så ikke, de slog hverandre. andre vidnede det samme og at Poul Antoni sagde til Hans Iversen: du kommer aldrig så vidt som han havde været at gøre skarn, samt de var kommet i mundklammeri om en ægt, og Hans Iversen sagde, han ville gøre den ægt igen, han havde gjort med jægermesteren, og han bad Poul Antoni hente sit bevis på, hvorfra han var kommet, hvilket han bad Hans Iversen ligeså igen

(105)

** varsel til Niels Pedersen og Tomis Laursen i Møsvrå for at aflægge deres vidne, samt varsel til Iver Iversen i Viuf imod vidner at svare Niels Ravn i Pjedsted. Niels Pedersen og Tomis Laursen vidnede, at da Johan Badenhaupt, forrige amtsskriver, var kommet på besøg fra Norge, var de på Niels Ravns vegne hos Iver Iversen i Viuf, om han ville klarere sin restans til slottet og anden regnskab med Johan Badenhaupt, hvortil han svarede, at det ville han

(106)

** Tomis Madsens sag imod Jens Tygesen fremdeles opsat 3 uger

** Christen Christensens sag imod Peder Smed fremdeles opsat 3 uger

** skarpretteren i Kolding Morten Skytte gjorde akkord med herredsmændene, at han skal holde en person til at feje skorsten for dem og forrette ved døde bæster, hvorfor de af hver gård skal give 8 sk. og af boel 4 sk. samt betaling for hver skorsten og hvert høvede

** Niels Olufsen Basse i Håstrup kendte sig at have lejet en ager til Mikkel Jensen Møller i Boballe mølle i 16 år

** Jens Christensen Skomager i Børkop gav sin svoger Niels Olufsen Basse afkald og skøde for det hans hustru Kirsten Olufsdatter og hendes bror Peder Olufsen arveligt er berettiget til efter deres sl. forældre i den bondegård, Niels Olufsen Basse påboer

(107)

11/9 1669.

** varsel til soldat Henrik Barbes i Fredericia, Jørgen Trommeslager med flere soldater og andre imod vidner at svare Anders Olufsen i Vilstrup angående Klaus Reinholt, som er fundet død på Vilstrup gade

** varsel til Peder Iversen i Starup Mourits Sørensen sst. Peder Hår sst. at svare Anders Olufsen til tinget

** varsel til Jens Madsen i Tolstrup med flere imod vidner at svare Peder Jensen, som fremlagde et synsvidne 18/4 1668 angående syn på noget jord ovenfor Follerup mølle, som var indgærdet til Jens Nielsens og Jens Madsens have, og nu aflagdes syn på samme jord, som stadig var indhegnet med ris og stave som før

(108)

** Jens Nielsen i Tolstrup lod opkræve syn mod Peder Jensen

** navng. vidnede, at de var til stede i Søren Jensens hus i Vilstrup til barsel hos deres soldat Johan Hecht, som boede der, og da faldt der nogle ord fra sergent Barner til Anders Olufsen i Vilstrup, hvorover han rejste sig og sagde, han ville gå hjem, da der intet var at fortjene længere for ham, og gik ud af stuen, derefter søgte nogle af soldaterne, der var til stede, blandt andre Klaus Reinholt, som døde, efter ham i husene og gårdene med blotte degener. andre navng. vidnede det samme, samt de ikke for mørket kunne se, hvad der gik for sig på gaden, blot hørte de Anders Olufsens råb om de ville lade ham i fred. et kundskab fra bartskær Klaus Torbrug fremlægges, at han havde forbundet Anders Olufsen, som havde et slemt hug i skulderen, og hans klæder blev fremlagt, hvoraf kunne ses, at skjorten og lædertrøjen var hugget igennem. navng. soldater blev fremæsket, om de kunne nægte, at de havde gjort Anders Olufsen skade, men ingen af dem var til stede

(110)

** KM herredsvarsel til herredsmændene imod oldensyn at svare

** syn på olden i herredets skove og taksering af antal svin at fede

(111)

18/9 1669.

** husfogden fordrede dom over Mads Pedersen og Bodel Hansdatter, der begge tjener Niels Skyggebjerg, for lejermålsbøder efter opsættelse 7/8. dom: de bør betale deres bøder

25/9 1669.

** varsel til navng. sandemænd imod syn og vidner at svare, hvorefter der blev aflagt syn på Klaus Reinholt, som blev fundet død på Vilstrup gade. han havde fået et slag over venstre øje, som alene var blå, men der var ikke hul, og de kunne ikke se anden skade på hans krop

(112)

** varsel til menige Almind sognemænd imod dom at svare deres sognepræst

** varsel til Erik Jacobsen Skrædder i Vilstrup at svare husfogden. Abelone Erik Skrædders berettede på spørgsmål at en kvinde Gunder Madsdatter, som havde boet hos hende, og der går rygte, at hun er frugtsommelig, blev bortført af Hans Henning i Skovsgård fra deres hus i hendes husbonds fraværelse

** slotsfogden fremlagde en lysningsseddel fra landstinget, at han havde lyst en soldat Klaus Reinholt, barnfødt i Kolding, hans banemand som blev dræbt i Vilstrup, hvorfor sandemændene i Brusk herred skal tove derom

** hr. Anker Mogensen sognepræst til Almind fremlagde sit indlæg, hvori han besværer sig over Almind sognemænd, der gennem 2 år ikke har kørt præsten, der boer i Kolding, til og fra kirke, som de burde efter KM befaling dateret 1654, som fremlægges, hvorimod en stor del af sognemændene og Hans Staffensen i Almind fremlagde KM brev dateret 1667, at bønderne i Almind sogn ikke skal køre præsten til og fra kirke, da kapellanen i Kolding får 25 td. havre om året til det formål. opsat 14 dage

(114)

** ridefoged Casparus Høflichs udbad sig skudsmål, da han havde tjent på slottet i langsommelig tid og havde haft adskilligt med bønderne at bestille, hvorefter navng. herredsmænd på egne og menige herredsmænds vegne svarede, at han havde skikket sig mod dem som en ærlig karl, og de takkede ham for rigtig afskrivning og medfart i alle måder

(115)

** varsel til Tomis Madsen i Stenderup imod dele at svare Eltang kirkeværger, som beskyldte ham for tiende til kirken af det, han bruger af sl. Tomis Jespersens gård i Eltang. opsat 8 dage

** slotsfogden spurgte Jens Jensen Feldbereder i Kolding, hvorfor han ikke havde bebygget det hus i Dons, han har i fæste, hvorefter Jens Jensen fremlagde sit fæstebrev, og lovede at forholde sig derefter

(116)

** husfogden fordrede dom imod Peder Hansen Højen i Starup, for de slag, han havde gjort hyrdens datter Kirsten Christensdatter sst. efter opsættelse 14/8, hvor imod han fremlagde sit svar, at hendes usandfærdige udsagn ikke bør agtes, da det ikke kan bevises, hvorfor han mener sig fri for tiltale, men husfogden mente, han burde nægte ved ed

** Tomis Madsen i Starup fordrede dom imod Jens Tygesen sst. efter opsættelse, som findes fol. 99. slutning fol. 127

2/10 1669.

** herredsvarsel til menige herredsmænd imod brosyn at svare

** varsel til Niels Rytter i Strandhuse og hans hustru Bodel Madsdatter at svare husfogden på KM vegne, som mente at han burde svare til ægt og gerning af det boel, han påboer. opsat 3 uger

(117)

** varsel til menige Dons mænd og Jens Christensen soldat at svare husfogden på KM vegne til tinget i dag

** varsel til alle Viuf mænd at svare husfogden, som formente at Henrik Mortensen burde forklare, hvem der havde lagt hør og hamp i røde i kongens damme i hans skov, og dermed fordærvet kongens fisk, eller lide og stå til rette derfor, hvortil han svarede, at han ikke havde lagt noget deri eller givet nogen forlov. opsat 3 uger

** Mads Madsen for retten sagde til herredsfogden, at dersom han delte ham for den anpart tiendekorn der tilkom ham af Tomis Jespersens gård, da skulle han aldrig udstede dele over nogen ærlig karl derefter

** varsel til Hans Henning i Skovsgård at svare husfogden, som irettesatte og formente at han burde skaffe den kvinde til stede, nemlig Gunder Madsdatter, han havde bortført til Vejen, efter engen bekendelse, som berettes at være frugtsommelig. opsat 3 uger

** varsel til Niels Tomsen og Mads Tomsen i Dons at svare skovrideren Morten Hering, som spurgte Mads Tomsen, hvor han havde fået det egetræ, han havde truffet ham med på Nebel gade, hvorefter de fremlagde en seddel fra Søren Pedersen i Bølling, at han havde solgt dem et egetræ til en bjælke fra hans selvejer enemærkeskov

(118)

** syn på brøstfældigheden på alle broer og veje

** Christen Christensen i Fredsted fordrede dom imod Peder Jepsen Smed sst. for tørv, han skulle have skåret på hans krongårds jord efter opsættelse, som findes fol. 95. ingen mødte til vedermæle

(119)

9/10 1669.

** varsel til Hans Henningsen i Skovsgård og Morten Adamsen i Vilstrup at svare husfogden på KM vegne. Hans Henning svarede på spørgsmål, at han havde ført Gunder Madsdatter, som havde været til huse hos Erik Skrædder i Vilstrup, til Vejen, da han besøgte sin hustrus forældre, og han vidste ikke, hvor hun var blevet af, men berettede at Morten Adamsen kom til Vejen, og fortalte hende, at øvrigheden ledte efter hende, så hun måtte hellere drage længere bort fra Vejen, hvortil han svarede, at han tilfældigt havde truffet hende, da han red gennem Vejen, hvorover husfogden mente, at de begge burde skaffe hende til stede eller svare til KM sagefaldsbøder, da hun var frugtsommelig

** varsel til Mads Mortensen i Højen på sit datterbarns vegne Peder Pedersen og hans hustru Mette Jørgensdatter i Limskov Poul Jørgensen i Lilballe Bertel Jørgensen sst. imod dom at svare husfogden

(120)

** varsel til menige Almind sognemænd at svare deres sognepræst hr. Anker Mogensen. Søren Markussen Møller i slotsmøllen vidnede, at halvandet år før sidse fejde, da havde Almind mænd akkorderet med ham om at køre hr. Peder Saugmand, som da gjorde tjeneste i Almind sogn, til og fra Almind sogn og kirke, når han skulle prædike, og de gav ham årligt 20 sld. og 4 havrekærver (Poul Mogensen er hr. Anker Mogensens bror)

** varsel til Mads Madsen i Stenderup imod dom at svare herredsfoged Jens Høg i dag

** Jens Nielsen i Tolstrup forordnet til sætfoged

** Jens Høg mente at Mads Madsen burde stille borgen for de ord, han havde tilsagt ham på tinget. opsat 3 uger

** slotsfogden og delefogden formente at de burde have indvisning i sl. Jørgen Staffensens og Else Jørgens halve bondegård i Lilballe, da der ingen løsøre findes. opsat 14 dage

** Hans Staffensen vidnede, at han i sin ungdom havde gået i skole til præsten i Påby, og da var der ikke noget skolehus i Påby, og flere navng. vidnede, at det hus, som nu findes i Påby, er bygget af sognemændene i Harte sogn til skolehus og ikke til degnehus, da der har været løbende degne i sognet fra Kolding skole

(121)

** skifte og deling efter sl. Christen Hansen i Strandhuse, som var til huse hos Anders Jepsens sst, og hans moster Bodel Madsdatter og hendes husbond Niels Hansen sst. havde ladet ham begrave, og hun og hendes bror Jens Madsen i Vonsild var næste arvinger, og de delte boet, da begravelsen og gæld var betalt

(122)

** varsel for slotsporten samt til hr. Anker Sørensen sognepræst i Kolding samt hr. Anker Mogensen kapellan sst. imod vidner at svare

** Peder Jørgensen barnfødt i Almind nu i Viuf vidnede at han tjente hr. Jens Hundevad i 6 år efter den anden svenske fejde, og da skaffede han selv heste og vogn, når han skulle prædike i Almind sogn, og han begærede ingen betaling af sognemændene. andre navng. vidnede det samme

** hr. Anker Mogensen kapellan i Kolding og sognepræst til Almind sogn fordrede dom imod Almind sognemænd efter opsættelse 25/9. da det ikke tilkommer fogden at kende på tvistighed mellem præsten og sine sognemænd, indfinder han det for landsdommere

(123)

** husfogden advarede så mange i herredet, som det vedkommer, at de lader deres broer og veje, som er brøstfældige, blive færdiggjort

16/10 1669.

** varsel til Peder Hansen og Kirsten Jensdatter, der tjener Gregers Tomsen i Nebel imod dom for lejermål at svare husfogden. opsat 3 uger

** varsel til Niels Tomsen og Mads Tomsen i Dons imod dom at svare husfogden, som formente, at Niels Tomsen burde skaffe sig hjemmel til det træ, Morten skovrider har taget ham med på Nebel gade. opsat 3 uger

** syn på slotsmøllen ved Koldinghus

(124)

23/10 1669.

** varsel til Bertel Markussen Møller i Gudsø mølle imod tilbud og dom at svare amtsskriveren

** varsel til Birgitte Jørgensdatter, til huse hos Las Madsen i Harte, imod dom at svare husfogden på KM vegne, som beskyldte hende for hun 2 gange er besovet, hvorfor hun burde lide efter recessen. opsat 3 uger

30/10 1669.

** varsel til Rudolf Faust amtsskriver på Koldinghus imod tilbud beskyldning og dom at svare Bertel Markussen og Jens Bertelsen, som irettelagde sit indlæg, at da han ved landstinget er tilfundet at betale skat efter landgilden, som han ved forrige landstingsdom er tilkendt at betale af den ene kværn, som han selv har bekostet opført, men da amtsskriveren ved landstinget satte i rette, at han opholder landgilden, så er sandheden, at han har tilbudt husbonden den, men den er ikke afhentet, og han er ikke pligtig at levere den i et andet land, men han tilbyder amtsskriveren at annamme den, imod at han holder ham fri for skat af det øde. da amtsskriveren var forhindret i at møde, blev sagen opsat 8 dage

(126)

** varsel til menige Almind sognemænd imod dele at svare Hans Staffensen i Almind. med bevilling opsat 8 dage

** varsel til Jep Goresen i Viuf imod dom at svare sin svoger Hans Mogensen sst., som beskyldte ham for det, der rester af hans medgift. med bevilling opsat 8 dage

** slotsfogden og ridefogden til Koldinghus fordrede dom imod Niels Tomsen og Mads Tomsen i Dons for et træ, de er blevet taget med på Nebel gade efter opsættelse 16/10. Søren Pedersen i Bølling hjemlede Niels Tomsen samme egetræ, hvorfor Niels Tomsen mente sig fri for tiltale. dom: da han har skaffet sig hjemmel frikendes han

** slutning til den dom husfogden fordrede over Peder Højen i Starup, som findes fol. 116: da Kirsten Christensdatter har sigtet ham for overfald, hvilket han ikke benægter, bør han betale sine bøder

(127)

** slutning til den dom Tomis Madsen i Starup har fordret imod Jens Tygesen: da Jens Tygesen ikke har bevist, at Tomis Madsen slog ham i jorden og trådte på ham, som muligvis kunne forårsage hans død, så kan den klage ikke komme Tomis Madsen til forhindring

6/11 1669.

** herredsvarsel til menige herredsmænd imod brosyn og dele at svare til tinget her i dag

** varsel til Tomis Hansen i Tolstrup, Palle Olufsen i Højrup imod dom at svare Jens Nielsen i Tolstrup, som beskyldte dem for resterende kirkekorn til Herslev kirke. opsat 8 dage

** varsel til Jens Nielsen Hyrde i Lilballe imod dom at svare Christen Pedersen sst, som gav ham sag for en kvie, han gennede for ham i fejdetiden, og han aldrig siden så. opsat 3 uger

** Hans Iversen i Håstrup og Mads Andersen sst. på den ene og Poul Antoni sst. på den anden side kendte sig at være endelig venligt og vel forligt om deres iring og tvistighed om slagsmål, som har været forfulgt til herreds og landsting

(128)

** husfogden fordrede dom imod Hans Henningsen i Skovsgård og Morten Adamsen i Vilstrup om den kvinde, Gunder Madsdatter, som Hans Henningsen skulle have bortført, som findes fol. 119, og Hans Henningsen fremlagde sit kundskab udgivet af mænd i Vejen, at Hans Henningsen i Vilstrup havde lejet hende sin vogn til Vejen, og 3 dage efter kom Morten Adamsen, som hun sagde var sendt af ham, der lokkede hende, og talte med hende, hvorefter hun tog sit barn ved hånden og gik vester på til hendes bror Jens Madsen, som senere hentede hendes tøj. Morten Adamsens indlæg fremlægges, at han aldrig har bortført hende, men han har truffet hende tilfældigt på Vejen gade. opsat 14 dage

(129)

** varsel til Peder Jepsen Smed i Fredsted imod vidner at svare Christian Christensen sst.

** navng. vidnede, at den dag, tørvene blev synet, spurgte Christian Christensen Peder Smed om han ikke havde brugt hans tyr til at trække ler med, hvortil han svarede, at hvis det var sket var det ham ubevidst, men han lovede ham en høle derfor

13/11 1669.

** alle sognefogder blev opnævnt til at syne broer på onsdag

(130)

** Jens Nielsen i Tolstrup forordnet dommer i efterskrevne sag

** varsel til Mads Madsen i Stenderup imod vidner at svare Jens Høg

** navng. som var vidnesmænd 2/10, vidnede, at Mads Madsen sagde, at han ville tale Eltang kirkeværgers minde for det tiendekorn af Tomis Jespersens ødegård, men de hørte ikke, Jens Høg talte ukvemsord til han

** Jens Høg fordrede dom over Mads Madsen i Stenderup, som findes fol. 120

** Jens Nielsen fordrede dom imod Palle Olufsen i Højrup for kirkekorn til Herslev kirke, som resterer af Højrup, hvortil han svarede, at de har ydet lige så meget, som de plejer
** Hans Hansen Mørk barnfødt i Bjert gav sin farbror Klaus Andersen afkald for gods og værgemål, han er tilfaldet efter sine sl. forældre

(131)

20/11 1669.

** varsel til Jens Pedersen rådmand i Kolding imod dom og lovmål at svare husfogden her til tinget i dag

** varsel til amtsskriveren imod vidner at svare Niels Gris i Vilstrup

** varsel til Søren Nielsen i Lilballe imod syn og vidner at svare Jens Jepsen i Lilballe

** varsel til Anne Peder Gødesens i Eltang og hendes børn Poul Pedersen, Maren Pedersdatter og Lene Pedersdatter imod dom at svare Hans Nebel i Bjert, som beskyldte dem for gæld. opsat 3 uger

** navng. vidnede, at for 6 år siden var de i forrige amtsskriver Johan Badenhaupts stue, hvor Niels Poulsen Gris i Vilstrup leverede skat af sin gård for 2 terminer, og begærede kvitteringer, hvilket han ikke kunne få

(132)

** husfogden formente, at Jens Pedersen i Kolding burde svare til KM ægt og arbejde af den gård i Harte, han har tilforhandlet sig af Iver Skelde. opsat 3 uger

** slotsfogden fordrede dom imod Hans Henningsen i Skovsgård og Morten Adamsen i Vilstrup efter opsættelser fol. 119 og 128 med deres svar, og de mente nu i dag at være fri for tiltale

** slotsfogden fordrede dom efter opsættelse om indvisning for gældsfordring i den bondegård i Lilballe, sl. Jørgen Staffensen og sl. Else Jørgens påboede, som findes fol. 120 og fremlagde 2 håndskrifter dateret 1649 og 1650 sl. Hans Poulsen, som da beboede gården, havde udgivet til sl. Jens Pedersen og et håndskrift dateret 1655 sl. Else Jørgens havde udgivet til Hans Staffensen i Almind, og da der ikke fandtes løsøre efter dem, mente han, at han burde have indvisning

(133)

** syn på stenbro på adelvejen fra Gudsø til Kolding. der blev fordret dele over dem, der ikke vedligeholder deres broer og veje. dom: de bør uden ophold færdiggøre deres veje og broer, og da de ikke har efterkommet det i sommer efter påmindelse, bør de betale deres bøder for ulydighed

** navng. vidnede, at de var på Lilballe mark til syn på Jens Jepsens ager, hvorfra der var pløjet 3 furer og lagt til en ager, som Søren Nielsen havde lejet af Staffen Hansen, og på Jens Jepsens spørgsmål svarede Staffen Hansen, at han ikke var Søren Nielsen hjemmel til de 3 furer

(134)

** slutning til den dom Jens Høg fordrede imod Mads Madsen i Stenderup, som findes fol. 130: da det med tingbogen bevises, at han har tiltalt herredsfogden med ukvemsord, bør han betale sine bøder efter recessen og forklare sine ubetænksomme ord, eller lide dele

(135)

** varsel til Christen Madsen Hyrde i Starup og hans datter Kirsten Christensdatter imod dom at svare Peder Hansen Højen sst, som irettelagde sit indlæg, at da de har indgivet klage over ham for at have slået hende uden skyld eller brøde, så bør de bevise det. opsat 3 uger

27/11 1669.

** varsel til Knud Terkelsen i Lilballe og Hans Hansen i Stenderup imod dom at svare Søren Markussen Møller, som beskyldte dem for nogle penge, de skylder ham. opsat 14 dage

** varsel til Niels Basse i Håstrup samt Jens Tygesen i Starup og Jens Hatting sst. imod dom at svare Anders Madsen af Tovstrup i Skanderborg len her til tinget

(136)

** Niels Basse fremkom med en hest, som han havde købt af Jens Tygesen, men som Anders Madsen bekendte at være tyvstjålet fra ham, og som bevis fremlagde tingsvidne af ---- det birketing 26/5, hvori en fange godvilligt havde berettet om tyveriet. Anders Madsen med 3 navng. fra Tovstrup vidnede med ed, at hesten var den samme, som blev stjålet fra ham, hvorefter hesten blev leveret ham. Jens Tygesen tilstod, at han havde solgt Niels Basse hesten

** den sag Hans Mogensen havde opsættelse imod sin hustrufar Jep Goresen fremdeles opsat 3 uger

** varsel til Hans Mogensen i Viuf imod tilbud at svare sin hustrufar Jep Goresen

(137)

** Jep Goresen tilbød sin svoger Hans Mogensen 3 svin, han havde lovet ham i medgift efter deres kontrakt, som han ikke ville annamme

** Niels Olufsen Basse i Håstrup tilstod at være skyldig sin svoger Peder Mikkelsen Snedker af Velling for hans hustru Sidsel Olufsdatters arvelod i deres fædrene gård i Håstrup 10 rdl., som han lovede at betale, hvorimod han pantsatte en ager i samme bondegårds jord

** Peder Mikkelsen Snedker i Velling gav sin hustrubror Niels Olufsen Basse i Håstrup afkald for alt det, hans hustru Sidsel Olufsdatter kunne tilkomme efter sine sl. forældre

(138)

4/12 1669.

** varsel til Peder Smed i Fredsted Christen Nielsen sst. Peder Jacobsen soldat imod syn at svare her til tinget

** varsel til Ebbe Madsen i Højrup at svare Lene sl. Mads Tomsens sst og hendes nuhavende husbond Jens Jepsen til tinget i dag

** varsel til KM amtsskriver imod tilbud at svare Bertel Markussen Møller i Gudsø mølle og Jens Bertelsen i Vejle mølle, hvorover Bertel Møller tilbød at betale skatten af Gudsø mølle og på sin søns vegne af Skibdræt mølle

** Lene sl. Mads Tomsens i Højrup med sin nuhavende husbond Jens Jepsen på den ene side og Ebbe Madsen i Højrup på hendes børn Tomis Madsen og Maren Madsdatter, han er født værge for, deres vegne på den anden side, som kendte sig at have gjort kontrakt om det, børnene arveligt kunne tilfalde efter deres sl. far.

(139)

** Christian Christensen i Fredsted formente Peder Smed sst. burde betale ham den høle, han havde lovet ham, da de blev forligt. opsat 14 dage

11/12 1669.

** den sag med Jens Pedersen i Kolding opsat til 6.ugers dag

** med Jens Jørgensens søsterdatter fremdeles opsat 8 dage

** Peder Hansen og Kirsten Jensdatter, der begge tjener Gregers Tomsen i Nebel for lejermål. de har begået før de kom i ægteskab, hvorfor de bør udlægge deres bøder

** Hans Nebel i Bjert fordrede dom imod Anne sl. Peder Gødesens i Eltang og hendes børn efter opsættelse, som findes fol. 131 og irettelagde Peder Hansen Gødesens håndskrift dateret 1651 til Hans Nebel. dom 2/11 1667 fremlægges

(140)

18/12 1669.

** varsel til Knud Nielsen borger i Kolding og byfogden Niels Olufsen sst. imod vidner at svare amtsskriveren. dernæst fremkom underskriveren på Koldinghus og vidnede, at han ikke har set, at amtsskriveren har brugt nogen borgerlig næring med køb og salg, hvorom det kunne siges, han fratog nogen borger deres næring. andre navng. vidnede det samme

** herredsfoged Jens Høg vidnede, at straks efter den anden svenske fejde kom han i tjeneste på Koldinghus og siden den sidste fejde har han været herredsfoged i Brusk herred, og i den tid har slottets betjente husfoged og amtsskriver og andre på slottet altid været tiltalt til Brusk herreds ting og holdt det for deres værneting. andre vidnede det samme

(141)

** navng. vidnede, at hver af dem, der giver fødenødshø, foderrug og havre, de har leveret det på slottet eller hvor amtsskriveren har befalet dem at levere det

** Bertel Markussen i Gudsø mølle fordrede dom imod amtsskriveren efter opsættelse 30/10, hvortil amtsskriveren svarede, at da han beskyldes for at have taget for høj skat, da henhører det under skattekammeret, ellers har han intet kræver højere end efter kommissærernes taksering, og han forstod ikke landsdommen anderledes, end Bertel Markussen bør ar svare til skatten hans husbond kunne tilkomme

(142)

** slutning til Niels Nielsens dom imod Palle Olufsen i Højrup, som findes fol. 130: da han tiltales uden bevis, kan han ikke dømmes

** varsel til Hans Andersen i Bjert imod dom at svare Gregers Sørensen, som beskyldte ham for 5 ugers arbejde i sit hø og kornhøst. opsat til snapsting

** Bertel Markussen Møller i Gudsø mølle irettelagde efterskrevne dokumenter imod amtsskriveren. først landstingsdom 23/9 1663. landstingsdom 2/10 fremlægges. kopier af kvitteringer fremlægges. dom: Bertel Markussen bør udlægge skat efter landsdommen, og amtsskriveren bør være fri for tiltale

(146)

** Hans Mogensen i Viuf fordrede dom imod sin hustrufar Jep Goresen efter opsættelse 30/10: han bør efterkomme sin forpligt i de forfaldne poster

** slutning til husfogdens dom imod Hans Henningsen i Skovsgård, som findes fol. 132: da det ikke bevises, at hun var frugtsommelig, eller der er gjort forbud mod at hun måtte rejse, kan de ikke dømmes til at lide derfor

(1)

** tingbogens autorisation 1671

** ransnævninge.

(2)

7/1 1671.

** Hans Nebels sag i Bjert imod Anne sl. Peder Gødesens i Eltang fremdeles opsat 8 dage

** varsel til amtsskriver Rudolf Faust imod beskyldning og dom at svare Jokum Skeel slottets gartner. navng. vidnede, at de havde leveret overkammerrådens seddel til amtsskriveren med forbud mod at befatte sig med ladegårdens indavlede korn og foder, hvorefter Jokum Skeel fremlagde sit indlæg, at da han har fået ordre til, at amtsskriveren skal betale til ham, det der resterer efter afregning, hvilket er blevet mødt med udflugter, hvorfor han har fået en anden ordre, at Jokum Skeel dette år skal gøre ladegårdens indavlede korn og foder i penge, og deraf nyde sin betaling, men han mener stadig, at amtsskriveren bør betale ham sine penge. på hans begæring opsat 14 dage

(3)

** varsel til Søren Nielsen i Bramdrup med flere navng. at svare Jokum Skeel, som gav dem til sag, for de ikke er mødt til syn på ladegårdens korn og foder, som de er opkrævet til, hvortil de svarede, at de intet varsel fik for syn, men de var i Kolding men gården, hvor kornet er indlagt, var lukket, og de havde tidligere takseret korn og hø

14/1 1671.

** varsel til Jokum Skeel gartner imod dom at svare amtsskriveren

** varsel til Maren Oluf Hougers i Starup imod dom at svare Hans Klausen i Starup, som beskyldte hende for 8 sld. lån. opsat 14 dage

(4)

** varsel til Hans Hansen og Hans Henningsen i Skovsgård imod syn at svare Hans Staffensen i Almind skovfoged. syn på Skovsgårds enemærke afsiges, hvor der var rodhugget 3 bøge, som Hans Hansen ved ed benægtede at have hugget

** varsel til Hans Mikkelsen i Viuf at svare Morten Skovrider på overjægermesterens vegne

** Hans Henning i Skovsgård blev spurgt, om han også ved ed ville benægte at have hugget i skoven, hvilket han ikke ville, men svarede at han var ingen nogen ed pligtig

** amtsskriveren lod fremlægge et indlæg, at han havde stævnet Jokum Skeel for 30 td. byg, han forleden år købte af ham, men endnu ikke har betalt, hvorfor han sætter i rette, om han ikke bør betale. på Jokum Skeels begæring opsat 14 dage

** Hans Hansen Nebel i Bjert fordrede dom imod Anne sl. Peder Gødesens i Eltang efter opsættelse 10/12 for 20 sld., hendes sl. mand skyldte ham efter tingsvidne 20/9 1651 mod pant i noget jord, som hun nu har i brug, og han irettelagde sit indlæg, at han er tildømt at nyde jorden, til der sker betaling, hvilket hun ikke agter, skønt det bedre anstod en fin dannekvinde at svare efter sin husbond, hvilket ikke alene han men flere godtfolk beklagede, men mod forbud med sin søn borttager afgrøden af den pantsatte ager og fremlagde tingsvidne 20/9 1651. dom 2/11 1667 og tingsvidne 17/12 fremlægges. Anne sl. Peder Gødesen fremlagde tingsvidner 31/7 og 28/8 1669, at der ikke sker afkortning i hendes søstres lodder videre end deres far sl. Poul Poulsens obligation udviser, hvorfor hun mente sig fri for Hans Nebels tiltale. slutning fol. 54

(7)

21/1 1671.

** den sag Jokum Gartner har taget i opsættelse imod amtsskriveren er fremdeles opsat til 6.ugers dag

** varsel til hr Albret Jacobsen i Starup at svare gartneren Jokum Skeel samt flere navng. alle at svare Jokum Skeel, som beskyldte dem for deres resterende dages arbejde til haven. opsat 8 dage

** varsel til Erik Bendsen i Bjert at svare Jørgen Pedersen sst.

** varsel til Hans Mikkelsen i Viuf imod dom og vidner at svare Jens Mikkelsen Basse, som irettelagde et tingsvidne 4/6, hvori Hans Mikkelsen tilstår at skylde sin bror Jens Mikkelsen Basse 50 sld. for hans arvelod i deres fædrene gård til betaling til skt. Mikkelsdag, hvilket han ikke har efterkommet, om han ikke bør betale inden 15 dage

(8)

** Jørgen Pedersen i Bjert efter varsel til Erik Bendsen irettelagde sit indlæg, hvori han beskylder ham for det boelssted, han nu påboer, som Jørgen Pedersen straks efter fejden fæstede af øde, og samlede tømmer til opbygning, som han ikke har kunnet få respit til, samt betalte skatter deraf, førend Erik Bendsen bemægtigede sig stedet, uden at tilbyde ham indfæstning eller hans udlagte penge, hvilket ham mener, han bør gøre. på Erik Bendsens begæring opsat 6 uger

28/1 1671.

(9)

** varsel til Klaus Sørensen for hr. Jens Jensens port i Herslev, hvor han sidst tjente imod vidner at svare Knud Jepsen i Højrup eftermålsmand efter sin bror sl. Jens Jepsen

** Knud Jepsen i Højrup et tingsvidne. synsmænd vidnede, at de 12/2 havde besigtiget Jens Jepsens sår, da havde han fået et slag over venstre øje, som han (an)klagede Klaus Sørensen, der tjener i Herslev præstegård for, han havde slået ham med en stang søndag nat på Højrup gade, da han skiltes fra sin svoger Jens Jørgensen, hvorover han besvimede, så han måtte hjælpes hjem i sin seng. navng. synsmænd vidnede, at de 14/2 havde været til syn på Jens Jepsen, som havde et slag over venstre øje, så blodet var kommet ud, hvilket de syntes at have været hans død og bane. andre vidnede, at de søndag 8/2 havde været til bryllup i Palle Olufsens hus, hvor Klaus Sørensen ud på natten ville indtrænge til dans, og da faldt der nogle tvistige ord mellem ham og Jens Jepsen, og da Klaus Sørensen gik ud af stuen sagde han: du skal alligevel få en ulykke for dette, hvilken tid det bliver, men han navngav ingen. senere på natten fandt de Jens Jepsen, som måtte hjælpes hjem

(10)

** varsel for slotsporten samt til gartner Jokum Skeel imod vidne at svare her i dag

** navng, som mindes op til 50 år, vidnede at så længe enhver kunne mindes, var det ikke gjort ægt eller arbejde af de enghaver, der kaldes Askærhus og Kokkerborg og der var heller ikke bygning på stedet

** varsel til amtsskriveren Rudolf Faust, husfogden Johan Lehmeier og gartneren Jokum Skeel imod vidner at svare. navng. vidnede om det arbejde, der blev gjort til KM have af de gadehuse i Vilstrup Peder Nielsen med flere navng. påboer

(11)

** syn på vejen og broen ved slotsmøllen

** KM herredsvarsel til så mange af herredsmændene, som endnu er tjenere til Koldinghus, samt dem, der vedkommer ødegårde imod dom at svare amtsskriveren angående restans til slottet. opsat 8 dage
 
** varsel til Anders Pedersen i Tyvkær med flere imod dom at svare slotsgartneren, som beskyldte dem for resterende arbejde til slotshaven af deres huse. opsat 14 dage

** varsel til Poul Pedersen i Tyvkær at svare Morten Skovrider på overjægermesterens vegne, og beskyldte ham for en risbøg, han havde hugget uden udvisning. opsat 14 dage

** varsel til Maren Lauritsdatter sl. Oluf Hougers og hendes datter Anne Mikkelsdatter af Starup imod vidner at svare Hans Klausen af Ødsted. navng. vidnede, at Hans Klausen havde lånt hende 5 sld., som hun gav til hendes husbonds arvinger, som hun lovede at betale tilbage. dom: hun bør betale inden 15 dage
 
(12)

4/2 1671.

** varsel til alle hospitalstjenere i Almind imod dom at svare Jens Nielsen hospitalsforstander, som irettelagde sit indlæg, at da de ikke efter jordebogen havde holdt hospitalets gærder ved lige, så havde han gjort regnskab på det, han i 6 år har bekostet derover til hyrde til at vogte tiendelammene, samt til at lade gærderne forfærdige, samt manglende leje af enge, hvor gærderne var øde, ialt 71 sld., som de bør betale. opsat 6 uger

(13)

** varsel til Christen Iversen i Viuf med flere navng. imod dom at svare kaptajn Lytzow, som beskyldte dem for resterende soldaterpenge. opsat 8 dage

** amtsskriveren fordrede dom over så mange, som resterer med landgilde. dom: de bør betale inden 15 dage

(14)

13/2 1671.

(blev holdt mandag for helligdags skyld)

** varsel til alle sandemænd i herredet imod vidner at svare Niels Poulsen i Herslev på Klaus Sørensens vegne samt til Lene sl. Jens Jepsens i Højrup med flere imod vidner at svare. navng., som var til bryllup i Palle Olufsens hus, vidnede, at Jens Jepsen og Klaus Sørensen kom i klammeri og Jens Jepsen slog Klaus Sørensen i gulvet, og sagde til ham: da jeg tjente som en karl, da var du en hundspot og vil du have fred, da skal du få det

** varsel til navng. sandemænd i Brusk herred samt Klaus Sørensen med flere imod vidner at svare Knud Jepsen i Højrup på sin døde bror Jens Jepsens vegne, og fremlagde en lysningsseddel af Viborg landsting, at sandemændene skal møde for at gøre deres tov, hvad der er blevet Jens Jepsen til bane, og derefter 3.ting lyste sandemændene til deres tov og lyse og lede efter Klaus Sørensen, som er Jens Jepsens banemand. navng. vidnede om slagsmålet ved brylluppet, og at de siden havde set Klaus Sørensen gå på gaden med et træ i hænderne, og andre havde været med Knud Jepsen hos hr. Jens Jensen i Herslev for at gøre forbud mod at give Klaus Sørensen sognevidne og skudsmål, da han var manddræber samt spørge, hvor han var, hvilket præsten ikke vidste

(16)

** Peder Jensen i Herslev spurgte om, nogen kunne sige om, han og Karen sl. Anders Jensens i Kongsted var så nær i slægtskab, at de ikke kunne komme i ægteskab, hvortil navng. slægtninge svarede, at de ikke var beslægtede i de forbudte led

** varsel for slotsporten imod vidne at svare. navng. vidnede, at af den boel i Starup som hr. Albret i langsommelig tid har haft i brug, som Jørgen Andersen påboede, har der ikke været gjort arbejde af til slottet men kun til præstegården

(17)

** kaptajn Lytzow fordrede dom for resterende soldaterløn. fortegn

** varsel til Peder Lassen i Almind med flere imod dom at svare korporal Jokum Rahm om resterende soldaterpenge. opsat 14 dage

** varsel til Hans Mikkelsen i Viuf imod dele at svare sin bror Jens Mikkelsen, som tog 3. ting over ham for delemål for gæld

** gartneren ved Koldinghus fordrede dom over en del boelsmænd, som har været overhørige og ikke gjort deres arbejde til slottets have, hvorfor de bør bøde deres 3 mk samt forrette de resterende dage. Peder Nielsen i Vilstrup på egne og medbrødres vegne fremlagde amtsskriverens seddel, at da en del af boelsmændene, som er lagt til arbejde i slottets have, har været tilskrevet at give rytterhold, og siden lagt til slottet igen, og man egentlig ikke ved, hvem der er lagt dertil, så har en del gjort andet arbejde til slottet, så han kan ikke søge dem for arbejde fra før 1/1 1671. tingsvidner 28/1 fremlægges
  
(18)

18/2 1671.

** varsel til hospitalsforstanderen i Kolding imod vidner at svare. navng. vidnede om hvilke gærder, hospitalstjenerne i Almind, skulle holde ved lige

(19)

** slutning til den dom Jens Mikkelsen Basse i Viuf fordrede imod sin bror Hans Mikkelsen, som findes fol. 8: han bør betale inden 15 dage

** derefter tog Jens Mikkelsen 4. ting for delemål over sin bror

** slotsgartneren fordrede dom over amtsskriveren efter opsættelse 7/1 og irettelagde amtmanden Morten Skinkels befaling til amtsskriveren, at han af ladegårdens avl skal betale gartnerens afregning. Endnu en ordre fremlægges, at såfremt amtsskriveren ikke vil betale, da skal gartneren selv gøre avlen i penge. amtsskriverens svar fremlægges, at gartneren ikke er kapabel til at forbyde ham noget, da han med bestallingsbrev er forundt regnskabet, og han fremlagde lensmandens ordrer angående ladegårdens indkomst. overkammerherrens befaling fremlægges, at amtsskriveren skal have indseende med ladegårdens avl. endnu en befaling fra samme, at han straks frem for nogen anden leverer til Kolding skoles underholdning i penge eller varer. En kopi af gartnerens ordre fremlægges med amtsskriverens erklæring. overkammerherrens missive til amtsskriveren fremlægges. Kongelig forordning 30/12 1660 fremlægges. dom: det vedkommer ikke fogden at påkende sagen, som han indfinder for landsdommere

(23)

** slotsfogden advarede alle det vedkommer om at holde deres broer og veje blive forsvarlige, den vejfarende uden skade

25/2 1671.

** varsel til Søren Brock i Tyvkær imod vidner og syn at svare Peder Christensen

** amtsskriveren fordrede dom imod slotsgartneren efter irettesættelse, som findes fol. 4, hvortil han svarede, at han ikke havde fået byg af amtsskriverens eget, men havde fået 30 td. byg af slottets korn, som han formodede var hans løn, lige som hans formand havde fået, hvortil skriverens fuldmægtig svarede, at han havde fået det før, han havde tjent det

(24)

** navng. vidnede, at da de 12/2 var til begravelse i sl. Henning Nielsens hus, hørte de om aftenen, at Søren Sørensen sagde til Peder Christensen: du handler med din hustru som en skælm og du skal blive en skælm eftersom hun ligger syg og skal være om sit øl hos min hustru og andre, og kom med, så skal jeg bevise det med min hustru, og så gik de ud af døren, og senere kom de ind igen og da var Peder Christensen blodig, og klagede at Søren Sørensen havde slået ham med en økse i hovedet. andre vidnede, at Søren Sørensen slog Peder Christensen med en økse bagfra og kastede øksen fra sig, hvorefter han slog Peder Christensen til jorden. syn på hans sår afhjemles. ved forhøret sagde Søren Sørensen, hvad enten Peder Christensen lever eller dør, da var han mand for at betale ham med penge eller gods

** slutning til den dom gartneren fordrede imod dem, der gjorde deres arbejde til haven, som findes fol. 18: så mange af boel og gadehuse, som er lagt til haven, og ikke har været i anden KM tjeneste, bør stille gartneren tilfreds for de resterende dage

(25)

** Rasmus Christensen født i Krejbjerg ved Rosenholm tilstod at han havde lejet sig med Jens Jensen Ravn i Håstrup, og da enten at tjene han som knægt i den gård, hans bror havde opladt ham, eller at ride for gården som soldat i stedet for Jens Ravn

4/3 1671.

** varsel til kaptajn Lytzow i Landerupgård og hr. Jens Jensen i Herslev med flere navng. imod dom at svare amtsskriveren, som beskyldte dem for øde selvejergods. opsat 14 dage

** varsel til Jens Jensen og Niels Andersen i Bække imod vidner at svare husfogden her til tinget i dag

** varsel til Jens Tygesen i Starup og Poul Nielsen sst. Iver Jensen og Christen Jensen i Vilstrup imod vidner at svare husfogden. navng. vidnede, at de med husfogdens tjener var i Starup hos Jens Tygesen angående 2 bæster, han havde solgt Jens Jensen og Niels Andersen i Bække, som er blevet frastjålet Christen Jensen i Vilstrup, og de berettede, de havde fået dem af Jens Tygesen rum tid efter, at bæsterne blev efterlyst på tinget og i kirkerne

(26)

** varsel til Hans Hansen i Stenderup og Knud Terkelsen i Lilballe med flere navng. kirkeværger imod dom at svare amtsskriveren, som beskyldte dem for de regnskabspenge, kirkerne årligt giver. opsat 14 dage

** registrering vurdering og skifte efter sl. Niels Madsen i Bjert, som døde i fejdetiden, i et hus, som hans efterleverske har fået sat på et ødelagt sted, i overværelse af enken Dorte Nielskone og hendes børn Tomis Nielsen og Niels Nielsen, som er deres egen værge, Mette Nielsdatter med værge Hans Bull i Eltang, Christen Nielsen i Vilstrup på hustru Else Nielsdatters vegne samt 3 børn udenlands Mads Nielsen, Jens Nielsen og Maren Nielsdatter. registrering. bortskyldig gæld . tingsvidne 18/1 1662 fremlægges. stævning til kreditorer og arvinger fremlægges

(28)

** Jørgen Pedersen i Bjert fordrede dom imod Erik Bendsen sst. efter opsættelse 21/1 fol. 8 og irettelagde sit fæstebrev. tingsvidne 17/12 fremlægges. Erik Bendsen fremlagde udtog af tingbogen 7/10 1665, hvori Jørgen Pedersen fradømmes sit fæste, da han ikke har bygget på stedet, samt sit fæstebrev dateret 4/11 1669, samt sit svar, at han ikke har lovet Jørgen Pedersen noget for det egetræ, han havde købt til huset, som slotsfogden lod bygge, før Erik Bendsen fæstede huset, så han mener sig fri for tiltale

(30)

11/3 1671.

** varsel til Jens Jensen Tygesen i Starup imod dom at svare husfogden samt til Iver Jensen og Christen Jensen at svare husfogden, som fremlagde sit indlæg, at Jens Jensen Tygesen i Starup skal have solgt 2 bæster, som var stjålet fra Iver Jensen Buch i Vilstrup, som de fandt i Bække hos Jens Jensen, og som blev leveret til Iver Buchs svoger Christen Jensen i Vilstrup, og sætter i rette imod Jens Tygesen, som har solgt tyvekoster, at han skaffer sin mand lovligt, og Christen Jensen, som har taget de bæster igen, som blev tyvstjålet fra dem, har forseet sig mod loven, ligesom de ikke ville søge tyven, om de ikke bør være i øvrighedens minde. tingsvidne 4/3 fremlægges. opsat 3 uger

(31)

** varsel til Poul Nielsen i Håstrup, Peder Hår i Starup med flere navng. personer imod dom at svare Hans Mouritsen borger i Kolding for gæld efter hans regnskabsbog. opsat 8 dage

(32)

** skifte efter sl. Henning Nielsen i Tyvkær i overværelse af hans efterleverske Sidsel Lauritsdatter med sin søn Laurits Hansen, som af KM har taget huset i fæste på den ene, og en missive fra den sl. mands brors hustru på sine børns vegne, som er hans rette arvinger, dateret Næstved, med undskyldning for at de ikke kunne komme til skifte. registrering. bortskyldig gæld fordredes, især til begravelsen. til enken blev 2 sld. og arvingerne 2 sld.

(34)

** varsel til navng. Håstrup mænd, som har været i soldaterlægd sammen imod dom at svare Rasmus Mikkelsen, som beskyldte dem for resterende soldaterløn. opsat 2 uger

** varsel til Søren Pedersen i Starup imod dom at svare hr. Albret Jacobsen, som beskyldte ham for 16 sld. efter skadesløsbrev 1670. dom: han bør betale inden 15 dage

** varsel for slotsporten imod vidne at svare

(35)

** varsel til Christen Rasmussen i Tyvkær og Anne Svends sst. at svare imod Hans Jensen Skrædder

** navng. vidnede, at der ikke er gået arbejde af det bonde gadehus i Tyvkær, Hans Jensen Skrædder påboer, så længe de kan mindes

** slutning til den sag imellem amtsskriveren og gartneren, som findes fol. 24. da gartneren ikke fragår at have modtaget omtalte byg af ladegårdens indkomst, som amtsskriveren ikke vil tilstå, han har fået som løn, da bør gartneren stille amtsskriveren tilfreds derfor

18/3 1671.

** varsel til Søren Brock i Tyvkær imod dom at svare Peder Christensen sst., som ved fuldmægtig irettelagde sin klage, at han stævner Søren Brock for bagfra at have slået ham i hovedet med en økse efter tingsvidne 25/2, hvorfor han bør betale badskærløn, kost og tæring på fremmede steder svie og sprække samt den forsømmelse, der er sket på hans krongård, mens han har ligget under badskærs hånd, og der foruden stille borgen, at han bliver til stede, om han ikke inden år og dag dør, som endnu er tvivlsomt. Klaus Badskærs kundskab fremlægges at de er enedes om 4 rdl. 1 mk. for at hele hans skade. opsat 8 dage

(36)

** amtsskriveren fordrede dom om de øde selvejergårde efter opsættelse 4/3 og fremlagde fortegnelse over dem og formaning til ejerne. slutning fol. 111

( 37)

** varsel til Hans Kuod i Håstrup med flere navng. imod dom at svare deres forrige soldat Laurits Mund, som beskyldte dem for resterende løn. opsat 14 dage

** varsel til Niels Pedersen i Møsvrå imod dom at svare Mads Nielsen, der tjener i Eltang, som beskyldte ham for resterende løn. opsat 3 uger

** Kolding hospitalsforstander fordrede dom imod hospitalstjenerne i Almind efter opsættelse 4/2 fol. 13 og irettelagde tingsvidne 12/5 1666 om syn på hospitalets gærder, samt tingsvidne 8/6 1667 om advarsel om at færdiggøre gærderne og skaffe brændsvin.
dom 4/7 1670 fremlægges, at tjenerne bør vedligeholde gærderne, samt restans for 1670 fortegn. indvendinger fremlægges. tingsvidne 18/2 fol. 18 og tingsvidne af Holmans herred 25/6 1649 og kongebrev 4/6 1649 fremlægges

(40)

** varsel til Jens Jepsen i Lilballe, Iver Iversen i Viuf og Peder Jensen Smed i Fredsted imod tilbud og påhør at svare Knud Jepsen i Højrup, som irettelagde et sandemandstov på Viborg landsting 1/3, hvor nogle af sandemændene gjorde deres ed og tov og svor Klaus Sørensen at være Jens Jepsens bane og fra hans fred. de 2 manglende sandemænd var udlagt til ryttergårde og derfor i KM tjeneste og den tredie var udenlands, og nu for retten bekræftede sandemandstovet

** varsel til Mourits Pedersen barnfødt i Viuf og nu i Skanderup og hans formynder Jens Mikkelsens mor Lene Mikkelsdatter med lovværge Maren Sørensdatter i Håstrup, hendes mor og stedfar Mads Andersen imod lovbud og skøde at svare Las Pedersen i Viuf Søren Mogensen og Hans Mogensen sst., som lovbød deres arvelodder i den halve selvejer bondegård i Håstrup sl. Niels Pedersen Sandemand påboede og i fejdetiden blev ødelagt. Maren Sørensdatter med sin svoger og lovværge Hans Sørensen i Håstrup bød derimod sølv og penge

(41)

** Las Pedersen i Viuf skødede til sin brordatter Maren Sørensdatter i Håstrup al den lod, han arvede efter sin bror sl. Niels Pedersen i den bondegård i Håstrup, han iboede, og Søren Mogensen og Hans Mogensen i Viuf skødede deres parter til hende

(42)

** Maren Sørensdatter i Håstrup med sin svoger Hans Sørensen sst. lovede sin farbror Las Pedersen og Søren Mogensen i Viuf at holde dem skadesløs for den pant og gæld, de har gjort på den bondeotting jord til den halve gård, de har tilskødet hende

** slutning til dom imellem hospitalsforstander og tjenere: de bør betale den forsømmelse de fattige har lidt på grund af de forsømte gærder, samt betale deres resterende landgilde og arbejdspenge, samt give brændsvin som andre KM tjenere
 
(43)

** slutning til den dom Jørgen Pedersen fordrede imod Erik Bendsen 4/3 fol. 29: det vedkommer ikke Erik Bendsen at betale Jørgen Pedersens omkostninger, som han må søge hos sl. husfogdens hustru og arvinger

27/3 1671.

(mandag holdtes ting for helligdags skyld)

** varsel til forrige restanceskriver Jesper Pedersen at svare amtsskriveren samt herredsvarsel til menige herredsmænd både dem, der er tjenere til slottet og ryttergårde for at forklare om deres landgilde, hvad der er til rest, så der kan gøres rigtighed, og dem, der ikke møder, men senere beklager sig, har dem selv derfor at takke

** Peder Bertelsen af Fredericia tilbød her efter at betale landgilden af sl. Christen Hansens gård i Eltang, som han og hans svoger hidindtil har svaret skatterne af

** varsel til Peder Hansen Moug i Bjert imod dom og spørgsmål at svare Søren Nielsen i Bramdrup

(44)

** varsel til herredsfoged Jens Høg imod beskyldning at svare Hans Bertelsen i Eltang og Peder Pedersen i Bjert, som annammede 5 mk., som det tilkom Jens Jepsen i Lilballe at udgive til fæste af Eltang sogns tiende

** Søren Nielsen i Bramdrup mente, at Peder Hansen Moug havde annammet en brygkedel, som tilhørte Søren Nielsen, på skifte efter Søren Nielsens sl. hustru Else Pedersdatter efter skiftebrev 1/3 1662, hvorfor han bør levere den tilbage, så god som den var. opsat 3 uger

** amtsskriveren 3. ting æskede udlæg efter restansen og dom, og advarede vedkommende, at de straks klarerer, eller der sker udvurdering

** Jokum Rahm i Møsvrå korporal fordrede dom imod et soldaterlægd i Almind sogn efter opsættelse 13/2 fol. 17 og fremlagde kaptajn Lytzows kundskab, at den sl. fenrik er kommet til lægdet straks efter Anders Gamst er kommet fra kompagniet. den forrige soldat Anders Gamsts erklæring fremlægges om, hvor længe han var soldat for dem, hvorefter Jokum Rahm mente de skyldte 10 rdl. resterende soldaterløn til hans svoger sl. Antoni Wedersteen. deres skriftlige svar fremlægges, de mener, at de har betalt mere, end det tilkom dem, hvorfor de mener sig fri for tiltale

(45)

** Hans Pedersen købmand på sin forrige husbond Hans Mouritsen borger og handelsmand i Kolding hans vegne fordrede dom over en del, som var ham penge skyldig efter opsættelse 11/3 fol. 31 og irettelagde udtog af regnskabsbogen. dom: de bør betale deres gæld inden 15 dage

(46)

1/4 1671.

** varsel til amtsskriveren at svare imod det Bertel Markussen i Gudsø mølle havde at fremlægge

** amtsskriveren begærede herredsmændene ville fremsige hvad de havde leveret til restanceskriveren for 1667-68-69, da han var betroet at opkræve restancen hos dem, hvortil de gav deres svar hver især. fortegn. restanceskriver Jesper Pedersens svar fremlægges, hvori han tilbyder at betale eventuel uoverensstemmelse med hans regnskab og de kvitteringer, han har givet bønderne

(49)

** amtsskriveren fordrede dom over kirkeværgerne, som rester med regnskabspenge efter opsættelse 4/3 fol. 26 og irettelagde en restans. Vilstrup kirkeværger fremlagde deres svar, at kirken var endnu øde efter fejden, så de har intet at give. tingsvidne 20/8 fremlægges, at Vilstrup kirkeværger opsagde deres værgemål, de har haft i langsommelig tid. slutning fol. 111

(51)

** Laurits Munds sag fremdeles opsat 8 dage

** slotsfogden fordrede dom imod Jens Jensen Tygesen i Starup efter opsættelse 11/3 fol. 31. han var ikke mødt

8/4 1671.

** varsel til Villads Christensen i Starup imod dele at svare hr. Albret Jacobsen til tinget i dag

** hr. Albret beskyldte ham for resterende kvægtiende. dom: han bør betale inden 15 dage

** amtsskriveren spurgte herredsmændene hvad de havde leveret af deres landgilde til Jesper Pedersen for 1667-68-69, som efterskrevne besvarede. fortegn

(52)

** varsel til Iver Jensen i Vilstrup og Hans Olufsen sst. imod syn og beskyldning at svare husfogden

** syn ved gårdene i Vilstrup, hvor de fandt ulovligt huggede risbøge hos Iver Jensen og Hans Olufsen

** varsel for slotsporten imod vidne at svare. navng. vidnede, at der ikke er gjort hovgerning af de 2 gadehuse i Starup Jens Lassen og  Søren Christensen påboer videre end af hver 14 dage i slotshaven

(53)

** varsel for slotsporten samt til hospitalsforstander Jens Nielsen om nogen på KM eller de fattiges vegne ville svare til vidne. navng. hospitalstjenere i Almind tilbød at ville gærde deres gærder og hver give 2 sld. halvårligt, som de har gjort tilforn, og hvis de ikke må nyde efter forrige handel, nødes de til at gøre opsigelse

** varsel til Jens Pedersen i Eltang med flere at svare Søren Møller. Hans Staffensen i Almind bekendte at have indgået forlig med Søren Møller om hvad han skal have for sit pant i sl. Tomis Jespersens gård i Eltang, som var 45 sld. og 2 læs hø

** varsel til Peder Christensen i Tyvkær imod vidner at svare Søren Sørensen til tinget i dag

** Laurits Mund forrige soldat fordrede dom imod dem, han havde gået soldat for efter opsættelse 18/3 fol. 37. Poul Antoni på navng. lægdbrødres vegne fremlagde deres svar, at de har betalt ham den løn, det tilkommer dem, og benægter at være ham noget skyldig. dom: da de benægter, kan de ikke tildømmes noget, før det bevises anderledes

(54)

** slutning til Hans Nebels dom imod Anne Peder Gødesens, som findes fol. 5: da det først efter den første dom er kommet til fogdens kendskab, at Peder Gødesen ingen rettighed havde til at pantsætte noget jord fra den ejendom, han påboede, så hans gæld vedkommer ikke Poul Poulsens arvinger, men hvis det tilkommer Peder Gødesens hustru og arving at betale noget deraf, da Hans Nebel har brugt deres jord i så mange år og ikke betalt derfor, så bør hver sin pro kvota betale deraf

15/4 1671.

** varsel til Jens Sørensen Hatting i Starup med flere navng. imod dom at svare Hans Nielsen på Herman Brecklings vegne, som beskyldte dem for gæld. opsat til næste tingdag

** varsel til Hans Mikkelsen i Viuf og Poul Pedersen i Tyvkær at svare overjægermesterens fuldmægtig Peiter Sæby samt til Hans Hansen i Skovsgård og Hans Henning at svare Peiter Sæby, som beskyldte dem for ulovlig skovhugst. opsat 6 uger

(55)

** varsel til Hans Jensen Skrædder i Tyvkær imod dom at svare Christen Rasmussen efter håndskrift på 8 sld. opsat 6 uger

** Hans Staffensen i Almind og Hans Bull i Eltang bekendte at have gjort forlig med Søren Møller om hans pant i sl. Tomis Jespersens gård i Eltang, så de skulle give ham 45 sld. mod at han leverede dem brevene

** varsel til Bertel Markussen i Gudsø mølle imod syn til møllen at svare

** syn på Gudsø mølle afsiges. tingsvidne 30/5 1663 fremlægges angående syn på same mølle. tingsvidne 13/6 1668 fremlægges angående taksering på samme mølle

(57)

** Bertel Markussen Møller tog 3. ting over amtsskriveren for han ikke fyldestgør landstingsdommernes dom og fremlagde en landstingsdom 1/2 1671, hvori amtsskriveren dømmes til at tilbagebetale Bertel Møller den skat, han har betalt 2 gange, samt kost og tæring og eksekverpenge. amtsskriverens svar fremlægges, hvori han tilbyder at betale ham skatterne tilbage, samt gøre regnskab for de øvrige skatter, han har betalt på husbondens vegne

(58)

** skifte og deling efter sl. Jens Jepsen i Højrup i overværelse af  hans efterleverske Lene Christensdatter med lovværge Niels Pedersen i Møsvrå og hendes børn med sin første husbond sl. Mads Tomsen, nemlig Tomis Madsen og Maren Madsdatter med deres slægt og fød værge Hans Hansen i Højrup, og hun havde også en pige Birgitte Jensdatter, som var født efter sl. Jens Jepsens død, og på dets vegne var oldefaderen Jep Knudsen i Bredstrup. registrering og vurdering af boet. bortskyldig gæld fordredes bla. til kompagniet for resterende mundering og en ligkiste til sl. Mads Tomsens bror Jens Tomsen. enken fragik arv og gæld

(60)

29/4 1671.

** slotsfogden fordrede dom imod Jens Jensen Tygesen i Starup efter opsættelse 11/3 fol. 31 og irettelagde tingsvidne 4/3 fol. 26. ingen mødt

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd imod dom at svare Hans Staffensen skovfoged på overjægermesterens vegne, som mente at så mange som resterer med oldengæld af deres indbrændte svin, og dem, der har svin på olden og ikke lod dem brænde, om de ikke bør betale. dom: de bør betale inden 15 dage

(61)

** skovfogden befalede skovløberne at have flittigt tilsyn med skovene, så intet bliver hugget uden tilladelse, og han forbød alle at hugge i skoven mod KM forordning under straf

** Peder Christensen Hejls i Tyvkær fordrede dom imod Søren Sørensen Brock sst. efter opsættelse 18/3 fol. 36 og irettelagde tingsvidne 25/2 fol. 24, og han bekræftede ved ed klagen over Søren Sørensen. Søren Sørensen irettelagde sit svar, at han ikke gjorde Peder Christensen skade, men tvært imod havde årsag til at klage over ham, da han var kommet i hans hus og gjort ham uførm, så han næppe var undkommet med hele lemmer, og Peder Christensen bør bevise sin klage, da han kun beviser den med et vidne, som ikke farer med sandhed

** varsel til Mads Pedersen i Tyvkær imod beskyldning at svare Søren Sørensen, som beskyldte ham for han til tinget havde afhjemlet det varsel, hans søn Hans Madsen havde givet, og mente han havde gjort mened, og begærede dom, som han lod falde og ville ikke videre søge

(62)

** varsel til hospitalsforstanderen imod syn at svare hospitalstjenerne i Almind. syn på de gærder, det tilkommer dem at vedligeholde

6/5 1671.

** varsel til Margrete Pedersdatter og hendes søn Oluf Hansen i Tyvkær at svare ridefogden

** varsel til Villads Christensen i Starup imod dele at svare hr. Albret Jacobsen, som gav ham sag for noget gods, han havde været med til at fratage ham for skat, hvorimod han og amtsskriverens tjener protesterede og med begge parters bevilling opsat 8 dage, om den kan blive bilagt

** varsel til Hans Mikkelsen i Viuf imod dele at svare sin bror Jens Mikkelsen

(63)

** navng. Lilballe mænd vidnede, at de vurderede nogle får, der var kommet til deres by fra Starup og havde været Jens Tygesens

** varsel til Hans Christensen i Harte for vidner dom og beskyldning at svare Hans Jessen i Bramdrup. navng. vidnede, at Hans Christensen blev forligt med Hans Jessen om sin steddatters medgift, og da lovede Hans Christensen at give Else Tuesdatter 40 sld. i medgift, hvorefter Hans Jessen mente, han burde betale inden 15 dage. opsat 6 uger

** Iver Nielsen i Viuf 3. ting opsagde Jens Jensen Feldbereder, der nu boer i Dons, et pant på 200 sld. på 2 boder i Kolding efter tingsvidne af Kolding byting 3/12 1656, hvorefter de akkorderede, at da Jens Jensen ingen pengemidler havde til at indløse pantet, da kunne Iver Nielsen for sine penge beholde boderne på Lusbygade, som Jens Jensen og hustru Inger Nielsdatter afstod til Iver Nielsen og hans hustru Maren Hansdatter

(64)

** Søren Nielsen i Bramdrup fordrede dom imod Peder Hansen Moug i Bjert efter opsættelse 27/3 fol. 44 angående en kedel Peder Moug havde fået af hans og ikke leveret tilbage, og fremlagde skifte 1/3 1662. ingen mødt

** slutning til den dom husfogden lod fordre imod Jens Tygesen i Starup 29/4. de omtalte får er kommet af Jens Tygesens bo for 2 bæster, som skulle være stjålet, og som er taget i arrest, da bør de henhøre til KM, indtil yderligere vidner til sagens oplysning fremkommer

13/5 1671.

** skifte efter Peder Christensens hustru i Tyvkær sl. Mette Svendsdatter i overværelse af hendes søn af første ægteskab Karsten Jensen, som er sin egne værge med sin farbror Germand Hansen og hendes børn af sidste ægteskab Maren Pedersdatter 8 år og Anne Pedersdatter 3 år med deres morbror Rasmus Svendsen i Tyvkær. registrering. bortskyldig gæld. akkord mellem arvingerne. varsel til Germand Hansen i Tyvkær, Rasmus Svendsen og Karsten Jensen sst. samt Iver Hansen i Fredericia

(66)

** Peder Christensen lovede at betale Karsten Jensen hans arv på 20 sld. efter hans mor Mette Svendsdatter

** slutning til den dom imellem Peder Christensen og Søren Brock i Tyvkær, som findes fol. 61, han bør betale sine bøder inden 15 dage, men der kan ikke kendes på badskærløn, da badskæren ikke har aflagt et fuldkomment vidne

(67)

20/5 1671.

** Henrik Jacobsen på Anne Mette Prang sl. Jacob Lauritsen Beck forrige husfoged hans efterleverske hendes vegne opkrævede skifte efter ham, og hans kreditorer stævnes ved herredsting og landsting

** Jørgen Pedersen i Bjert betalte Hans Bertelsen i Eltang sin gæld efter tingsvidne 14/5 1670

** Sonne Pedersen bød sig i rette mod Elisabet sl. Johan Badenhaupts, da hun har ladet ham stævne, men ingen er ikke mødt

(68)

27/5 1671.

** varsel til Jens Poulsen i Nebel med flere imod skovfoged Hans Staffensen at svare. navng. vidnede, at de så Jens Poulsen afstynede en eg ved Gregers Tomsens agerende, og synsmænd havde synet egen og barken. skovfogden mente, han havde forbrudt sin boeslod. opsat 8 dage

** Bertel Markussen 3. ting lyste for høringsdele over amtsskriveren for at fyldestgøre landstingsdommen, hvorimod der blev fremlagt en seddel fra Otte Pogwisch, at da det vedrørte KM skatter, som skal behandles i København, og derfor ikke så snart kan ekspederes, hvorfor rettergang og dele skulle opholdes så længe, hvorfor der ikke blev udstedt dele

(69)

** Niels Bøgvad i Stenderup lod lydeligt fordele Christen Jørgensen, som havde tilsagt ham sin tjeneste, men løb bort. høringene meldte ham til at være fældet

3/6 1671.

** varsel til Peder Jørgensen i Eltang med far Jørgen Nielsen med flere navng. og for slotsporten om nogen vil svare til skifte efter sl. Anders Troelsen i Eltang

** varsel for slotsporten og til amtsskriveren mod vidner at svare. navng, der mindes længe, vidnede at når der ikke var olden i Tyvkær skov eller svin brændt dertil, da har bymændene i Tyvkær ikke givet mere end 5 mk. til KM

(70)

** Jens Poulsen i Nebel bød sig i rette, da skovfogden havde stævnet ham for en egegren, og irettelagde sit svar, at hans morbror Joen Lassen havde foræret ham en egegren fra hans selvejer bondeskov til en stolpe, hvilket han vel ikke kan tiltales for. Hans morbror mødte og tilstod, at han havde foræret hans søstersøn grenen. skovfogden var ikke mødt, så sagen blev opsat til næste tingdag

** slutning til Søren Nielsens dom i Bramdrup, som findes fol. 64. Peder Hansen Moug bør stille Søren Nielsen tilfreds for kedlen

(71)

** skifte og deling efter sl. Anders Troelsen i Lilballe. Hans efterleverske er Mette Nielsdatter, og hans bror Jep Troelsen, som er udenlands og hans søstersøn Peder Jørgensen med far Jørgen Nielsen i Eltang. registrering og vurdering, der iblandt et pantebrev til Anders Troelsens formand sl. Niels Jensen. udlæg til kreditorer. landstingsvarsel til arvinger og kreditorer

(74)

** Jep Mikkelsen i Gudsø fremlagde et indlæg, at der var holdt skifte efter sl. Anders Troelsen i Lilballe, uden hans bror Jep Troelsen, der boede i Bergen i Norge, kunne komme til stede, hvorfor han mener, boet bør forsegles, indtil lovligt skifte kan holdes

17/6 1671.

** varsel til Jens Nielsen i Tolstrup og hans datter Kirsten Jensdatter imod dom og beskyldning at svare Hans Nielsen restanceskriver, som beskyldte dem for 2 køer, han solgte dem. opsat 8 dage

(75)

** varsel til Jens Nielsen i Tolstrup og hans sønner Niels og Peder Jensen imod vidner at svare Peder Jensen sst. Dorte Pedersdatter vidnede, at Niels Jensen kom ridende i fuld mundering med sadel degen og pistoler og æskede Peder Jensen ud i gården, og da han ikke var hjemme, truede og undsagde han dem. andre vidnede det samme, Peder Jensen mente, han burde forklare, hvad han ville i hans gård. opsat 3 uger

** varsel til Hans Hansen i Skovsgård at svare Peder Jensen

** varsel til Peder Jensen i Tolstrup at svare Hans Hansen, som 3. ting opsagde Peder Jensen af den halvpart af den gård i Skovsgård, Hans Henningsen tilforn havde i fæste, hvortil Peder Jensen på sin søns vegne frembød fæstepenge, om han kunne få fæstebrev på gården

(76)

** varsel til Christen Mikkelsen i Stubdrup imod dom at svare Peder Hansen og Jens Hansen i Påby, som gav ham sag for 10 sld. opsat 8 dage

** varsel til menige Bramdrup mænd samt Anne Mette sl. Jacob Becks i Bjert med flere imod vidner at svare Jens Staffensen i Bjert

** Hans Hansen Nebel i Bjert vidnede, at i 40 år har Jens Staffensen og hans formand slået græs i Strandhuse eng og ført det til Bjert uden last og klage. andre vidnede det samme

** varsel til Klaus Selmer slottets tømmermand i Kolding imod dom at svare amtsskriveren, som beskyldte ham for et hus, han har hugget for ham i Bramdrup, hvor tømmerværket er skilt ad for hans forsømmelse efter tingsvidne af Kolding byting 3/5. opsat 3 uger

(77)

** Augustinus Poulsen fordrede dom imod Bertel Hansen i Håstrup for sin hustru Maren Hansdatters løn for 2½ år, hun tjente ham, årligt 6 sld. foruden vadmel og sko efter opsættelse 27/5 fol. 69

** Hans Jessen i Bramdrup fordrede dom imod sin hustrufar Hans Christensen i Håstrup for resterende medgift efter tingsvidne og opsættelse fol. 63, hvortil Hans Christensen svarede, at han skyldte ham kun 4 sld., mens Hans Jessen ved ed berettede, at det var 20 sld.

** Hans Staffensen skovfoged fordrede dom imod Jens Poulsen i Nebel efter opsættelse 27/5, som berettede at hans svar var leveret til retten sidste tingdag, og mente sig fri for tiltale

** registrering vurdering og skifte efter sl. Hans Bertelsen i Viuf i overværelse af hans hustru Else Hansdatter med sin svoger Christen Nielsen i Fredsted samt den sl. mands far og arving Bertel Hansen i Håstrup. bortskyldig gæld fordredes

(78)

** skifte efter sl. Jacob Lauritsen Beck forrige slotsfoged og ridefoged til Koldinghus i overværelse af hans hustru Anne Mette Prang med lovværge Peder Jensen Ravn i Skærup samt hans børn kvartermester Frederik Jacobsen Beck, Ulrik Jacobsen Beck, korporal Kurt Jacobsen Beck, amtsskriver Rudolf Faust på hustru Maria Elisabets vegne som påtog sig Sofie Jacobsdatters værgemål. Frederik Jacobsen påtog sig Lorentz Jacobsens værgemål og moderen de mindste tvillinger Anne Sofie og Irmgards værgemål. registrering og vurdering og udlæg for bortskyldig gæld. udlæg til arvingerne. brødrene samtykkede, at deres søstre gik i lige skifte med dem. tingsvidne 20/5 samt landstings varsel fremlægges. registrering efter den sl. mand fremlægges

(83)

** Henrik Jacobsen i Bjert på Anne Mette sl. Jacob Becks vegne tilbød Sonne Pedersen i Kolding, om han ville tage det gods til sig, som blev tilvurderet ham på skifte for hans gældsfordring

(84)

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd at svare slotsfogden påmindede og advarede dem om at lade deres broer og veje blive færdige

26/6 1671.

** varsel til Peder Jensen i Tolstrup og restanceskriveren at svare Jens Nielsen her til tinget i dag

** varsel til Peder Jensen i Tolstrup at svare Hans Hansen i Skovsgård samt varsel til Hans Hansen at svare Peder Jensen til tinget, og Hans Hansen tilbød Peder Jensen den halve gård i Skovsgård, han har tilmindet sig af Hans Henningsen til fæste for 4 rdl., som han gav til KM, da han fæstede den, og Peder Jensen på søns vegne tilbød nogen penge, såfremt han kunne få fæstebrev

(85)

** navng. vidnede, at efterskrevne KM tjenere ikke kunne formå at udgive mere af deres resterende landgilde for 1670, end som følger. fortegn

 (87)

** varsel til Jep Staffensen i Stenvad mølle imod dom at svare amtsskriveren, som beskyldte ham for resterende mølleskyld. opsat 14 dage

** Peder Pedersen Grundet i Bjert et tingsvidne. Peder Pedersen Grundet gjorde sin slegfredsøn Peder Pedersen til sin ægte søn efter loven, og såfremt han overlever hans fars død, lyste han ham i Kuld og køn, at gå i lige arv med sine andre ægte børn


** syn på den halve ryttergård i Skovsgård, Hans Henningsen har påboet og afstået til Peder Jensen i Tolstrup hans søn Tomis Pedersen

(88)

** syn på et stykke jord foran Peder Jensens gård af byens forte og gade, som var indhegnet

(89)

** Niels Olufsen Basse i Håstrup en samfrænde afsigelse. 12 navng. selvejere og samfrænder vidnede, at de var forsamlede på den bondegård i Håstrup sl. Oluf Nielsen har påboet og er fradød, som hans søn Niels Olufsen Basse siden har påboet, for at sætte og taksere og gøre rigtighed mellem Niels Basse og hans søskende, idet han har betalt sin fars bortskyldige gæld. varsel til Peder Nielsen Snedker i Kolding og hans hustru Sidsel Olufsdatter, Jens Christensen Skomager i Børkop og hans hustru Kirsten Olufsdatter, Dorte Olufsdatter, som tjente Bertel Hansen, som mødte på sine børns vegne

(90)

** Niels Olufsen Basse lovbød 3. ting sin fædrene ejendom, hvortil Niels Skyggebjerg berettede, at han havde ejendommen i pant, og mente han var næst til den, om han ikke blev betalt

(91)

1/7 1671.

** den sag med amtsskriveren og Klaus Tømmermand fremdeles opsat 3 uger

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd imod syn at svare skovfogden og ridefogden angående skove og gårde

** amtsskriveren irettesatte og mente at da Jep Staffensen i Stenvad mølle skal give halv mølleskyld af den ene kværn, han har i brug, som han ikke har betalt fuld tud, så bør han betale resten, opsat til 6 ugers dagen

** varsel til Peder Jensen i Tolstrup at svare Hans Hansen i Skovsgård, som 3. ting opsagde den halve gård i Skovsgård, han har tilmindet sig af Hans Henningsen, og han skal gøre den ryddelig, hvor imod Peder Jensen på sin søns vegne tilbød ham 2 rdl. i fæstepenge, som han annammede

** varsel til Anders Pedersen i Viuf imod dom at svare Iver Iversen , som beskyldte ham for 13 skp. hartkorn, han er tillagt at udgive i sin rytterhold. opsat 8 dage

** Niels Olufsen Basse skødede til Niels Madsen i Skyggebjerg og hans hustru Kirsten Jensdatter den bondeotting jord, som ligger til den gård i Håstrup, han påboer

(92)

8/7 1671.

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd imod dom at svare amtsskriveren

** varsel til Søren Markussen Møller i slotsmøllen imod dom at svare amtsskriveren, som beskyldte ham for 3 års resterende landgilde af  møllen, som han bør betale og have fæstet forbrudt. opsat 14 dage

** varsel til Jens Nielsen i Tolstrup hans hustru Karen Jenskone og datter Kirsten Jensdatter imod vidner at svare restanceskriveren

** varsel til restanceskriver Hans Nielsen imod vidner at svare Jens Nielsen i Tolstrup

(93)

** varsel til hospitalsforstanderen i Kolding imod vidner at svare Hans Staffensen i Almind. navng. vidnede, at der hverken var bygning gødning eller gærder på den gård i Almind, Hans Staffensen antog, som han siden har betalt skat af, hvortil Jens Nielsen svarede, at den skyld og landgilde, af omtalte gård, Staffen Hansen havde i fæste, som er ydet, skulle han ikke kræve ham for

** varsel til Staffen Hansen i anneksgården i Almind imod syn og vidner at svare Jens Nielsen hospitalsforstander. syn på den gård i Almind, han har haft i fæste. navng. vidnede, at de havde forbudt ham at afføre noget af den hospitalsgårds afgrøde, som han har haft i fæste

(94)

** varsel til Jost Tomsen i Hvilbjerg herredsfoged i Holmans herred at svare hr. Rasmus Jensen i Gauerslund samt varsel til Anne Maria Knudsdatter for hendes forældres bopæl i Himsted kro  imod vidner at svare. navng. vidnede, at de i Gauerslund kirke 9/10 1670 så og hørte, at hr. Rasmus Jensen havde et kvindfolk til åbenbarlig skrifte for sin begangne letfærdighed, som han med høj røst formanede, at såfremt hun ville have sine synders forladelse, skulle hun bekende sandhed og ingen lyve på, og derpå udlagde og ingen andre navngav til barnefar end Jost Tomsen i Hvilbjerg, og de så ikke, at hr. Rasmus hviskede noget til hende, men talte højt med hende, så menigheden kunne høre det

(95)

** varsel til Dorte Nielskone i Bjert og hendes søn Tomis Nielsen imod dom at svare amtsskriveren, som mente, de burde fæste gården, de hensidder med, eller lide dele. opsat 14 dage

** varsel til hr. Jens Jensen i Herslev at svare restanceskriveren, som beskyldte ham for den gård i Herslev, han bruger og lader ligge øde, og mente han bør opbygge den og svare KM til sin redsel. opsat 14 dage

** ligeledes mente han at Simon Pedersen i Højrup bør svare til ålegården i Højrup han påboer eller lide dele. opsat 14 dage

** varsel til Gregers Tomsen og Søren Sørensen i Nebel for at opbygge deres gårde. opsat 14 dage

** varsel til Jens Mikkelsen i Herslev at svare amtsskriveren for 2 rdl., han skylder ham. opsat 14 dage

** varsel til alle KM tjenere i Vilstrup, Herslev, Harte og Bramdrup for deres forfaldne smørskyld. opsat 14 dage

** varsel til Hans Hansen i Skovsgård at svare Peder Jensen, som på sin søn Tomis Pedersens vegne tilbød ham smørskyld af den halve gård i Skovsgård, han rider for

** varsel til Jens Sørensen i Dons imod dom at svare Niels Pedersen, Laurits Tomsen og Jens Pedersen sst., som beskyldte ham for det, de efter kommissærernes forretning tilkommer hos ham til hjælp i deres rytterhold

** Anders Pedersen i Viuf blev tildømt at levere til Iver Iversen sst. det, han er tillagt af kommissærerne til rytterhold

(96)

** syn på alle skove i herredet for ulovlig skovhugst

(97)

15/7 1671.

** varsel til Hans Bull og Jens Pedersen i Eltang imod dom at svare amtsskriveren, som beskyldte dem for gæld. opsat 8 dage

** varsel til løjtnant Detlev Schach imod opsigelsesvidne at svare Henrik Mortensen i Viuf, som æskede at gøre på den gård, han påboer og er tillagt løjtnanten, og Henrik Mortensen opsagde sin fæstegård, da han ikke kunne få den for den sædvanlige afgift

** syn på Stallerupgårds byggested, som var øde siden ufredstiden

(98)

** Hans Nielsen tilbød enhver, der var lagt til vurdering for restans, at de indløser det, da det ellers vil blive frataget dem og bortsolgt

** varsel til Iver Sørensen i Stubdrup imod dom at svare regimentsskriveren, som gav ham til sag for det han resterer med af sin gårds udgifter. opsat 8 dage

** skifte efter Klaus Andersens hustru i Bjert sl. Mette Sørensdatter i overværelse af Klaus Andersen og deres børn nemlig Jørgen Pedersen på hustru Johanne Klausdatters vegne Søren Klausen, Maren Klausdatter med husbond Peder Pedersen og Mette Klausdatter med fæstemand Mads Pedersen i Eltang, endvidere var udenlands Maren Klausdatter, Sidsel Klausdatter, Anders Klausen og Hans Klausen. vurdering. bortskyldig gæld

(100)

** Klaus Andersen et aftægtsbrev, hvori han afstår sin fæstegård til datter og svigersøn Peder Pedersen og Maren Klausdatter imod aftægt

** syn på KM gods og skove i Brusk herred samt syn på møller

(105)

22/7 1671.

** varsel til Iver Sørensen i Stubdrup Christen Mikkelsen med flere imod vidner at svare amtsskriveren

(106)

** amtsskriverens tjenere vidnede, at da de var i Stallerupgård, som deres husbond har i fæste, for at hente hø, gik Stubdrup hjord i toften, bevogtet af 2 drenge, og da de tog fæet fra dem, kom Iver Sørensen og Rasmus Hansen drengene til hjælp og med gevalt tog fæet fra dem igen

** varsel til Jep Jensen i Håstrup og hans svend Christen, Jørgen Nielsen Buch og hustru Gertrud Nielsdatter imod vidner at svare Jens Mikkelsen Smed i Herslev samt Jens Ravn Hans Bull med flere navng. for at aflægge deres vidner til tinget

** Jep Jensens svend Christen, som ikke ville sige hans fars navn, og på spørgsmål svarede, at han var født i munden, berettede at han havde fundet 4 kedler i Håstrup mose, som han havde solgt til Jørgen Buch og Jep Jensen. Niels Olufsen Basse vidnede, at gammel Karen Nielskone, som var til huse hos sl. Tomis Madsen og hans hustru, og var i boet efter deres død, anmodede ham om at lede efter de 4 kedler, som de sl. folk havde hensat i mosen, hvilket ikke skete, da han ville have arvingerne med dertil. køberne af kedlerne vidnede om kedlerne

(107)

** varsel til Jens Nielsen hospitalsforstander samt magister Anker samt for slotsporten om nogen på KM og de fattiges vegne havde noget imod efterskrevne vidner at svare, samt varsel til Jens Høg herredsfoged at svare. navng, der 15/7 var skrevet til vidnesmænd, vidnede, at da Hans Staffensen på egne og søns vegne 4. ting opsagde den gård i Almind, han havde fæstet af øde og svaret skatter deraf, da nægtede Jens Høg det, da Jens Nielsen mente der burde gives varsel for slotsporten, så der blev intet beskrevet

(108)

** varsel til Hans Staffensen i Almind at svare hospitalsforstander Jens Nielsen, som mente at han burde opbygge den hospitalsgård, han havde brugt nogle år, og tilbød ham en eg dertil. opsat 6 uger

** varsel til Peder Lassen i Almind at svare Jens Nielsen, som mente at han burde holde skifte efter sin sl. hustru Gertrud Olufsdatter, hvortil Peder Lassen fremlagde afkald fra de umyndiges værger Jørgen Hansen og Poul Staffensen i Pjedsted, hvortil Jens Nielsen svarede, at afkaldet ikke var gyldigt, da det ikke lovligt var gået til tinge. dom: han bør holde skifte

(109)

** den sag med Søren Møller med Stenvad møller opsat 8 dage

** den sag med de Nebel mænd opsat 14 dage

** amtsskriveren fordrede dom over Hans Bull og Jens Pedersen i Eltang for 9 rdl. gæld efter opsættelse fol. 97. dom: de bør betale inden 15 dage

** Peder Ravn på regimentsskriver Anders Nielsens vegne fordrede dom over Iver Sørensen i Stubdrup for det, han kan tilkomme at betale af sin gård til regimentsgevaldiger. dom: han bør betale det resterende

** Christen Iversen i Tyvkær forordnet sætfoged

** varsel til Hans Nebel i Bjert imod dom at svare Jens Høg, som beskyldte han for adskilligt. opsat 6 uger

** amtsskriveren fordrede dom imod KM tømmermand Klaus Selmer i Kolding efter opsættelse 17/6 fol. 77 og fremlagde tingsvidne 3/9 1670 angående syn på amtsskriverens gård i Bramdrup, som var hugget og opsat for 2 år siden, og hvor træværket var skilt ad, så huset måtte stå med støtter, hvortil tømmermanden henviste til tømmermænd at syne huset om, det var hans forseelse. tingsvidne af Kolding byting 3/5 fremlægges, hvori tømmermænd har synet huset, som var skilt ad, da der var brugt for små nagler i for store huller, og naglerne var brækkede, da de var for svage, og der var ikke brugt kastbjælker, hvortil Klaus Selmer irettelagde sit svar, at det var et gammelt hus fra Kolding, der blev opsat i Bramdrup med nogle få stykker nyt træ, og han har ikke lovet, at det kunne stå

(110)

** slutning til den dom amtsskriveren har taget om det øde selvejergods, som findes fol. 37: de selvejer ejendomme, som ingen vedkender sig, hører under KM fæste, som tidligere er kendt

(111)

** slutning til den dom om kontor og regnskabspenge, som findes fol. 50: kirkeværgerne bør betale det resterende af de år, kirkerne har haft indkomst

** slutning til den dom Jokum Rahm korporal fordrede imod et soldaterlægd, som findes fol. 44: da fenrikken har holdt soldaterlægdet fri for tjeneste fra den tid, deres forrige soldat kvitterede, bør lægdsmændene betale for de resterende uger

** slutning til den dom, Augustinus Poulsen fordrede imod Bertel Hansen i Håstrup, som findes fol. 77: han bør betale hende den resterende løn, som han ikke kan bevise, han har betalt hende

** slutning til den dom Hans Staffensen skovfoged fordrede imod Jens Poulsen Rytter i Nebel, som findes fol. 77: da hans morbror har undt ham grenen fra sit bondeeje, men den blev liggende på stedet, hvorfor skovfogden tiltaler ham for uhjemlet, så synes sagen tvivlrådig, så den indfinder fogden for landsdommeres påkendelse

(112)

29/7 1671.

** varsel til Jørgen Pedersen i Bjert imod vidner at svare Anne Mette sl. Jacob Becks her til tinget

** varsel til Jep Jensen i Håstrup og hans tjenestekarl Christen og Jørgen Buch sst. imod dom at svare Jens Mikkelsen Smed i Herslev

** varsel til Hans Jensen i Lilballe at svare Hans Staffensen, som fordrede et pantebrev af ham, som sl. Jens Jørgensen af Lilballe havde givet ham på hans bondegårds eng i Nørkær og de forbød Hans Jensen at befatte sig med engen, med mindre han ville betale ham sine penge

** varsel til Iver Sørensen i Stubdrup, Hans Hansen sst. Christen Mikkelsen sst. med flere imod vidner at svare amtsskriveren til tinget. navng. vidnede at de så amtsskriverens karle drive med Stubdrups hjord på Stallerupgårds mark, og så kom Iver Sørensen og en karl til dem, hvorefter de 2 drenge drev kvæget tilbage. andre vidnede derom

(113)

** Jens Mikkelsen Smed i Herslev fremlagde sit indlæg, at han beskyldte Christen, som ikke vil sige sin fars navn, for 4 kedler, han har fundet i mosen, som tilhørte hans søster sl. Maren Mikkelsdatter og hendes husbond sl. Tomis Madsen, som de havde hensat i fejdetiden for fjendernes plyndring, og derefter døde, som arveligt tilkommer arvingerne efter hende, og de har været efterlyst i kirken, alligevel har Christen solgt dem, uden at fremlyse dem. desuden mener han køberne Jørgen Buch og Jep Jensen har forseet sig og begærede dom. opsat 3 uger

(114)

** navng. vidnede, at efter herredsfogden havde gjort udlæg til Anne Mette sl. Jacob Becks hos Jørgen Pedersen i Bjert for noget græs, da tilbød de dem at indløse det

** varsel til alle herredets navng. kirkeværger imod dom at svare mester Anker Sørensen i Kolding, som beskyldte dem for resterende studieskat og hans provstepenge. opsat 8 dage

5/8 1671.

** varsel til amtsskriveren imod vidner og tilbud at svare Søren Markussen i slotsmøllen og Bertel Markussen i Gudsø mølle. Jesper Hansen vidnede, at han leverede Søren Møllers mølleskyld på amtsskriverens loft ialt 22 td. malt, hvoraf 3 tønder blev målt og 4 sække blev liggende med malten i, og Søren Møller fik hverken sække eller malt igen

(115)

** varsel til Fredsted navng. bymænd og lodsejere på marken imod vidner at svare Peder Ibsen Smed i Fredsted

** varsel til Henrik Mortensen i Viuf imod spørgsmål at svare løjtnant Detlev Schach. ritmester Holst på løjtnantens vegne spurgte ham, af  hvad årsag han opsagde hans iboende gård i Viuf, hvortil han svarede, at han ikke kunne formå at give af den gård, hvad en officer kan tilkomme

** varsel til Rasmus Hansen i Stubdrup, Las Madsen i Harte og Jens Hansen i Påby imod syn at svare amtsskriveren. syn på den sæd, der er sået i den ødegårds jord på Stubdrup mark. Rasmus Hansen vedkendte sig omtalte sæd

(116)

** navng. vidnede om Peder Jepsen Smed i Fredsted hans lodskifte jord, hvor den har ligget så længe, de mindes 

** skifte efter sl. Ebbe Madsen i Højrup i overværelse af hans hustru Maren Laugesdatter med frænde og værge Lauge Henriksen i Bredstrup og deres børn alle umyndige, nemlig Henrik Ebbesen, Karen Ebbesdatter og Hans Ebbesen og på deres vegne næste slægt Hans Hansen i Højrup og Lauge Henriksen i Bredstrup. registrering og vurdering. krav om bortskyldig gæld

(118)

12/8 1671.

** varsel til Jesper Madsen i Stenderup, Mads Madsen sst., Hans Hansen sst. imod vidner at svare Hans Nielsen

** navng. vidnede, at de havde været med på amtsstuen for at betale Bertel Markussen skat af Gudsø mølle for 2 kvartaler, som underskriveren ikke ville annamme, hvorfor de nu for retten tilbød skatterne for amtsskriveren, hvortil Hans Nielsen svarede, at de skulle leveres på amtsstuen, når det bliver krævet

** varsel til Hans Staffensen i Almind, Søren Nielsen i Lilballe imod vidner at svare Iver Pedersen. navng. vidnede, at de på Digeeng i Nørkær på Lilballe mark så, Hans Staffensen og hans folk læssede 2 vogne med hø, og de læste en forbudsseddel for ham, at han ikke måtte bortføre høet, men han kørte alligevel, og nu blev læst forbud, at han ikke måtte befatte sig videre med engen, end det tilkommer ham, og han fremlagde et pantebrev på samme eng

(119)

** varsel til Morten Adamsen i Vilstrup imod vidner at svare Hans Staffensen skovfoged. syn på 6 fag hus, han har ladet opsætte på et øde sted i Vilstrup af gammelt og nyt tømmer, og han har ingen anden husværelse for kone, børn, ko, korn og hø

** mester Anker Sørensen fordrede dom imod en del kirkeværger efter opsættelse 29/7 og irettelagde sit indlæg, at de resterede med studiepenge og provstepenge, hvorfor de bør betale inden 15 dage, hvilket blev dømt

(120)

** Christen Rasmussen i Tyvkær, som mindes 40 år, med flere, der mindes længe, vidnede at en eng i Stubløkkes fald på Tyvkær har været brugt uden last og klage til de 2 boel i Tyvkær, sl. Jørgen Jensen og sl. Henning Nielsen påboede. varsel til Peder Nielsen i Tyvkær og alle KM tjenere

** amtsskriveren fordrede dom imod Jep Staffensen Møller i Stenvad mølle efter opsættelse 1/7 fol. 91 og fremlagde forrige amtmand Morten Skinkels brev 26/5 1668, hvori han bevilges 3 års frihed på halv mølleskyld, da den ene kværn er øde, imod at opbygge den, og mente derfor han bør opbygge den og give fuldt landgilde, hvorimod Jep Staffensen irettelagde amtsskriverens 4 kvitteringer samt sit fæstebrev dateret 27/11 1660 og synsvidne 28/4 1660, at møllen er blevet afbrændt, så der aldeles intet fandtes på stedet, og et synsvidne 5/12 1665, at han har opbygget en kværn samt møllehus. supplikation om tømmer fremlægges, samt hans skriftlige svar, hvori han gør rede for betaling og afkortning af landgilde, og mener, han har betalt det, der kan tilkomme ham

(122)

** syn på Hans Nielsen i Stenderup hans ager på Stenderup mark, hvorfra der var slået et halvt skår rug, og kornet borttaget. andre vidnede, at kun Jesper Madsen og hans bror Mads Madsen høstede på stedet, og Hans Nielsen vedkendte sig omtalte halve skår rug

(123)

19/8 1671.

** varsel til Sonne Pedersen og hans medarving imod vidner at svare Søren Markussen til tinget i dag

** den sag Jens Mikkelsen Smed i Herslev tog i opsættelse imod nogle i Håstrup for nogle fundne kedler blev fremdeles opsat 3 uger

** amtsskriveren fordrede dom imod Søren Markussen Møller i slotsmøllen efter opsættelse 8/7 fol. 92, hvorimod Søren Møller fremlagde tingsvidne 5/8 fol. 115, hvori er indført et synsvidne 15/7 fol. 105 samt tingsvidne 16/10 1669 angående syn på møllen. amtmandens befalinger dateret 30/6 1669 og 31/8 1670 fremlægges, at han er antaget til ladefoged over Koldinghus, hvorfor der sker afkortning i mølleskylden, som for hans formand, hvor efter han fremlagde sit svar, at han har betalt landgilde af 4 kværne, uanset han kun har en, og desuden nyder han ikke afkortning for sin løn som ladefoged og ladet ham eksekvere for kontribution af 4 kværne, hvorfor han mener, amtsskriveren bør betale ham hans løn for den tid, han har været ladefoged

(125)

 26/8 1671.

** varsel til hr. Niels Bøgvad i Stenderup, Hans Hansen, Hans Nielsen sst. imod forbud at svare Jesper Madsen

** varsel til hr. Niels Bøgvad i Stenderup Hans Nielsen sst. imod dom at svare Jesper Madsen sst., som fremlagde sit indlæg, at da Hans Nielsen har klaget over, at han har frataget ham et halvt skår rug, og vedkender sig grunden, hvorpå det er vokset, bør han vedkende sig det at være af sin gårds jord og bevise, at Jesper Madsen har høstet kornet, hvilket han ved ed benægter. opsat 6 uger

(126)

** varsel til Tomis Hansen og Klemens, der tjener i Bramdrup imod klage at svare Søren Nielsen sst., som klagede over, at de havde taget 2 traver rug fra hans mark, hvortil Tomis Hansen svarede, at han ville skaffe hjemmel til den rug, han fjernede
 
2/9 1671.

** Jens Nielsen hospitalsforstander i Kolding fordrede dom imod Hans Staffensen i Almind efter opsættelse 22/7 fol. 108, som fremlagde sit svar, at han antog gården, da den forrige forstander tit og ofte anmodede ham derom, da ingen anden ville, så han kunne betale afgift af dens afgrøde, og da var den aldeles øde, som bevises med tingsvidne 8/7, hvorefter han satte nogen bygning derpå, gærdede markerne, og førte gødning på marken fra hans egen gård, så den er i bedre stand, end da han antog den, og hvis Jens Nielsens sagsøgning ikke skal være grundløs, bør han bevise han har haft den i fæste, hvortil Jens Nielsen svarede, at han burde bevise, at sl. Niels Madsen havde tilbudt ham gården

(127)

** varsel til Jep Jensen og hans svend Christen og Jørgen Buch i Håstrup imod vidner at svare Jens Smed i Håstrup. navng. vidnede, at på deres grandestævne bekendte Christen at have fundet de 4 kedler i Håstrup mose, som han havde solgt, men fået tilbage og tilstod at have fået findeløn af Jens Mikkelsen og medarvinger

(128)

** varsel til alle Bjert mænd imod forelæggelsesvidne at svare Jens Jepsen i Lilballe på egne og granders vegne, og Jens Jepsen 3. ting forelagde ulovlige veje over Studenge og Langenge til Bjert mark og over Katbækkærs skifter og forbød nogen at færdes derover under et fuldt vold

** varsel til Jesper Madsen i Stenderup hr. Niels og Hans Nielsen sst. imod syn at svare Hans Hansen i Stenderup. syn på Stenderup gade imod et forelæggelsesvidne, Jesper Madsen agter at føre, og da syntes det dem billigt, at da begge sider af gaden er Hans Hansens gårds grund, og han lovede at holde vejen forsvarligt ved lige, at han måtte skovle den dynd op, der kunne samle sig der, og de syntes ikke, det kunne være Jesper Madsen til skade, hvortil han svarede at såfremt det hul med dynd ikke kom ham til forhindring ved ind og udkørsel, var han fornøjet, hvorimod Hans Hansen lovede at fylde hullet og holde det ved lige

** Hans Nielsen restanceskriver tilbød så mange, der er gjort udlæg hos for KM restance, at indløse deres udlæg inden 4 dage, ellers sælges det

** videre blev fremlagt om sagen mellem hospitalsforstanderen og Hans Staffensen, idet Jens Nielsen irettelagde sit svar, at da Hans Staffensen havde brugt en hospitalsgård i 11 år uden at betale fuld landgilde, men avlet derpå og ført avlen bort, om han ikke bør opbygge den efter KM forordning samt betale sagens omkostninger. udtog af forrige forstander sl. Niels Madsens regnskabsbog fremlægges, at 1661 har Hans Staffensen fæstet en gård i Almind med videre regnskab for denne gård, endvidere fremlægges hospitalets jordebog. tingsvidne 8/7 fol. 94 fremlægges

(130)

9/9 1671.

** varsel til Gregers Tomsen i Nebel, Søren Sørensen, Peder Sørensen og Poul Poulsen sst. imod syn vidner og dom at svare husfogden. syn på deres gårde afsiges

** varsel til Niels Andersen Bøgvad i Kolding og Jokum Krambæk af Flensborg imod vidner at svare, som hospitalsforstanderen agter at føre, samt varsel til Peder Bertelsen og Simon Kaspersen for at aflægge vidne

** varsel til Hans Hansen Torsen i Bramdrup imod dom at svare Peder Nielsen barnfødt i slotsmøllen, som beskyldte ham for det, hans pantebrev lyder på og håndskrift til hans sl. far. opsat 8 dage

(131)

** varsel til Tomis Madsen i Starup imod dom at svare Hans Nielsen i Hesselballe, som beskyldte ham for 10 dlr. lån. opsat 8 dage

** varsel til Peder Nielsen født i slotsmøllen imod vidner og tilbud at svare Hans Torsen i Bramdrup

** varsel til Jesper Madsen i Stenderup og hans bror Tomis Madsen og Tomis Jensen, som tjener Jesper Madsen at svare Hans Nielsen sst.

** hospitalsforstanderen fremlagde et skriftligt vidne, hvori Simon Kaspersen og Peder Bertelsen vidnede, at de i apotekerens hus så at Jokum Krambæk havde Jens Nielsen på jorden under sig og slog ham på mund næse og øjne, og da han igen kom op, var han blodig om mund og næse

** varsel til Mads Madsen og Tomis Jensen i Stenderup imod dom at svare hr. Niels Bøgvad, som beskyldte dem for helligbrøde, da de havde gjort arbejde om helligdagen. opsat 8 dage

(132)

** samt Tomis Jensen til beskyldning for et svin, han for ham med en hund havde ladet ihjelrive. opsat 8 dage

** navng. vidnede, at Hans Hansen Torsen i Bramdrup siden ufredstiden har svaret og gjort ægt og arbejde og kontribueret for den hele gård med dens fulde tillæg i Bramdrup, han påboer, foruden landgilde, skønt han ikke har brugt mere end halvdelen af jorden til avl, og ikke nær kan formå at bruge den fuld tud. Peder Nielsen født i slotsmøllen til vedermålsting

** Jens Mikkelsen Smed i Herslev på egne og medinteresseredes vegne fordrede dom imod Jep Jensen i Håstrup hans svend Christen og Jørgen Buch efter opsættelse 29/7 fol 113, og irettelagde tingsvidner 22/7 fol. 106 og 2/9 fol. 127 og fremlagde hr. Niels Lauritsen i Smidstrup hans vidne dateret 1661, at Tomis Madsens Damsgårds kedler, som i fejdetiden var nedsat i mosen, var blevet efterlyst i kirken, og på spørgsmål svarede Jep Jensen, at hans svend Christen var bortrejst, da hans tjenestetid var omme. Jens Smed fremæskede kedlerne, så de kunne gøre vedkendelse på dem, hvortil de svarede, at de kedler, de havde, havde de betalt

(133)

16/9 1671.

** varsel til Jesper Madsen i Stenderup samt menige lodsejere imod syn vidner og lovmål at svare Hans Nielsen

** varsel til Jesper Madsen imod beskyldning og lovmål at svare

** varsel til Staffen Hansen og Poul Jørgensen i Lilballe imod tilbud og vidner at svare Mette Nielsdatter sl. Anders Troelsens sst.

** Peder Nielsen barnfødt i slotsmøllen gav Hans Torsen til sag efter 8 dages opsættelse for 2 pantebreve dateret 1653 og 1657 på 236 sld, som han bør betale med 18 års rente. tingsvidne 19/7 1653 fremlægges, hvori Hans Torsen gav tilkende at skylde Niels Nielsen Møller i Koldinghus mølle 200 sld. med pant i en otting bondejord. håndskrift dateret 1657 fremlægges, hvori Hans Torsen kender sig at skylde Niels Nielsen 38 sld. Hans Torsen fremlagde sit indlæg, at da sl. Niels Nielsens søn Peder Nielsen sagsøger ham for hans gæld, så er hans svar, at han lever under fattige vilkår, da gården blev lagt øde i fejdetiden, men da han har betalt skatterne af den pantsatte jord i de mange år, mener han ikke jorden kan fradømmes ham

(135)

** Peder Ravn 3. ting på Mette Nielsdatter sl. Anders Troelsens vegne af Lilballe tilbød sl. Staffen Jørgensens arvinger et pant, den sl. mand havde givet til Mette Nielsdatters sl. far Niels Jensen for 10 dlr. på et stykke bondejord i Jens Jørgensens toft, ligeledes tilbød sl. Hans Nielsens arvinger et pantebrev, han havde udgivet til Niels Jensen på et stykke jord i Jørgen Buchs toft, men da ingen mødte, købte Jens Jepsen i Lilballe pantebrevene af Mette Nielsdatter

** Hans Nielsen af Hesselballe fordrede dom over Tomis Madsen i Starup for 10 sld. dom: at betale inden 15 dage

** husfogden fordrede dom imod Gregers Tomsen i Nebel efter opsættelse og tingsvidne fol. 150, at da han har haft 3 års frihed mod at opbygge gården, hvad han ikke har efterkommet, om han ikke har forbrudt sit fæste

(136)

** slutning til den dom Jens Nielsen hospitalsforstander fordrede imod Hans Staffensen, som findes fol. 127: da Staffen Hansen er indskrevet for den gård, som Jens Nielsen påstår Hans Staffensen skal opbygge, som han ikke vil vedgå, idet han kun har brugt avlen af gården, da synes sagen tvivlrådig og fogden indfinder den for landsdommere

** slutning til den dom amtsskriveren fordrede imod Jens Staffensen i Stenvad mølle, som findes fol. 121: da han har nydt 3 års frihed mod at opbygge møllen, som han benægter, indfinder fogden den for overdommere

** slutning til forskrevne dom imod Gregers Tomsen: da han ikke nægter at have haft 3 års frihed mod at opbygge gården, hvilket ikke er sket, bør han have det i øvrighedens minde, om han fremdeles må nyde gården

23/9 1671.

** varsel til Henrik Mortensen i Viuf, Hans Mikkelsen og Mads Jensen sst. imod dom at svare løjtnant Detlev Schach, som beskyldte dem for det resterende af det, der tilkommer ham for forleden år. opsat 8 dage

** varsel til Christen Olufsen i Tyvkær imod vidner syn og dom at svare husfogden på KM vegne. afsigelse af syn på den krongård i Tyvkær, Christen Olufsen iboer, hvoraf størstedelen af jorden er bortlejet, hvorfor hans fæste formenes forbrudt. opsat 8 dage

(137)

** syn på Else Weiners hus, som var øde, da fæstet var forbrudt. opsat 8 dage

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd at svare imod oldensyn. afhjemling af
oldensyn på herredets skove

(138)

** Jesper Madsen i Stenderup og Hans Nielsen sst. kendte sig at være forligt om den iring og tvist mellem dem, så de ved intet at beskylde hver andre, end det som er tilbørligt
 
** varsel til Hans Andersen i Starup at svare Niels Iversen, som beskyldte ham for resterende rytterhold af gården. opsat 8 dage

** varsel til Peder Nielsen, barnfødt på slotsmøllen, imod dom at svare Hans Torsen i Bramdrup, som irettelagde sit indlæg, at da sl. Niels Nielsen Møller på slotsmøllen hans søn Peder Nielsen har fordret dom over ham for gæld efter pantebrev, så mener han, der bør ske afkortning i fordringen, idet Hans Torsen har betalt landgilde og kontributioner af den pantsatte otting jord. opsat 8 dage

(139)

** varsel til menige Tyvkær bymænd imod vidner at svare Laurits Hansen og Mads Skøt. syn på deres engsletter på Tyvkær mark, som efter lodsejernes påvisning blev afmærket med pæle

** varsel til Hans Nebel i Bjert imod beskyldning at svare herredsfogden, som beskyldte ham for gæld. opsat 14 dage

30/9 1671.

** den sag Hans Torsen har i opsættelse mod Peder Nielsen. opsat 8 dage

** husfogden fordrede dom imod Christen Olufsen i Tyvkær efter tingsvidne fol. 137. ingen mødte

** husfogden fordrede dom imod Else Weiners om det hus i Tyvkær, hun har forladt, og derover blevet øde, hvor fæstet er forbrudt, så øvrigheden kan indsætte en anden, der vil holde det ved lige og svare skatter deraf

** slutning til forskrevne dom imod Christen Olufsen: da han har bortlejet jorden, bør han have sit fæste forbrudt og bør havde det i øvrighedens minde, om han kan besidde gården længere

** slutning til den anden dom: da det hus Else Weiners i Tyvkær har forladt, står øde, og fæstet er forbrudt, kan det fæstes til andre

(140)

7/10 1671.

** varsel til Staffen Hansen i Almind imod dom at svare hospitalsforstanderen, som formente, han bør betale arbejdspenge og landgilde at den gård, han påboer. opsat 6 uger

** Jens Nielsen satte i rette om samme gårds opbygning. opsat 6 uger

** slutning til den dom Peder Nielsen fordrede imod Hans Torsen i Bramdrup, som findes fol. 138: Peder Nielsen bør nyde pantet, til der sker indløsning, og vedrørende de 38 sld., da bør de betales med rente inden 15 dage eller derfor må han lide nam og indvisning

** løjtnant Schach fordrede dom imod Hans Mikkelsen i Viuf og Mads Jensen sst. for det, de resterer med efter fortegnelse, som fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage

** Hans Torsen i Bramdrup fordrede dom imod Peder Nielsen, barnfødt i slotsmøllen efter opsættelse 23/9 fol. 139 og irettelagde tingsvidne 9/9 fol. 132, hvortil Peder Nielsen svarede, at han ikke har irettesat noget ubilligt, men alene begærer det, han skylder ham

14/10 1671.

(141)

** varsel til hr. Niels Bøgvad i Stenderup, hans hustru Sofie Hansdatter og folk at svare KM ridefoged desuden varsel til herredsfoged Jens Høg med flere, hvorefter fremlægges befaling til Søren Nielsen i Bramdrup at være sætfoged i denne sag, og ridefogden irettelagde sit indlæg at herredsfogden havde ladet syne den døde Mads Sørensen i hr. Niels Bøgvads hus, som skal være dræbt af en kræmmer i Ribe, som skal have været til stede hos den døde, uden at lade amtmanden det vide før aftenen efter, hvor omtalte person var borte, hvorfor herredsfogden har forseet sig, og bør oplyse sandemændene om mandens død, samt stå til rette. navng. vidnede om synet på den døde, som lå i præstens stald med en pistol ved siden, som de syntes, han var gennemskudt med, og der stod en hest i stalden med en anden flintpistol for på sadlen, og ung Bagge Baggesen i Ribe var til stede, som vedkendte sig pistolerne og hesten. opsat 8 dage

** varsel til Niels Basse i Håstrup at svare Peder Mikkelsen Snedker for gældsfordring. opsat 14 dage

(142)

21/10 1671.

** den sag husfogden tog i opsættelse imod Jens Høg opsatte sætfogden 8 dage

** varsel til Iver Sørensen af Stubdrup imod dele at svare generalgevaldiger Peter Frands

** varsel til Søren Knudsen i Højen Stubdrup for at gøre afkald

** varsel til Søren Pedersen i Egtved (hustru Kirsten Jensdatter) Hans Jensen sst. imod vidner at svare Niels Tygesen i ---- sted, som spurgte herredsmændene, hvilket rygte og vidne. de ville give Søren Pedersen, som er barnfødt i herredet, og sidder fanget med en hoppe, han har stjålet fra ham, hvortil navng. herredsmænd svarede, at han er dem bekendt, og i lang tid været berygtet for en tyv, foruden det, han sidder fængslet for. Søren Pedersens bror Niels Pedersen var til vedermålsting

** Morten Hering skovfoged forbød Viuf bymænd at indtage af skoven de svin, som er indbrændt til KM olden, så hvis overjægermesteren derover lider skade, må de svare dertil

** Søren Knudsen i Højen Stubdrup gav Hans Jepsen i Højrup afkald for den arv, hans broderbørn Laurs Pedersen og Peder Pedersen hos deres stedfar Hans Jepsen kunne tilfalde efter deres mor sl. Else Nielsdatter

(143)

28/10 1671.

** husfogden spurgte Maren sl. Søren Madsens i Eltang om hun klagede på nogen for hendes søn Mads Sørensens død i Stenderup præstegård 1/10, hvortil hun svarede, at hun vidste ingen at påklage, men mente, det var sket af våde og ulykkelig hændelse

** varsel til Staffen Hansen og Hans Staffensen i Almind, Christen Ibsens hustru Sidsel Jørgensdatter sst. med flere imod vidner og beskyldning at svare hospitalsforstander Jens Nielsen, hvorefter der blev afsagt syn på den gård Staffen Hansen har i fæste, og hvor Terkel Tomsen sidder til huse, og hvoraf Staffen Hansen betalte landgilde

** varsel til Viuf bymænd og lodsejere imod beskyldning at svare Morten Hering på overjægermesterens vegne (autorisation til 16 blade ekstra, da tingbogen er udskrevet)
hvorover Morten Hering fremlagde en klage, hvori navng. Håstrup mænd beklager sig over at blive tribuleret af de Viuf mænd med deres svin, hvoraf en del er indbrændt og en del indskrevet til skoven i KM lod, hvorfor de bør gå i fred i skoven, især over Iver Iversen, som daglig søger efter svin, som han kan beskatte, eller beholde, så de må købe dem igen, så de har lidt stor skade på deres svin, som bliver slået, forsultet og fordærvet

(1)

** varsel til Morten Hering på egne vegne at svare de Viuf mænd

** Peder Mikkelsen Snedker fordrede dom over sin svoger Niels Basse i Håstrup for gæld og irettelagde tingsvidne 27/11 1669, hvori han pantsætter en ager af hans bondegårds jord, og han mente han straks burde betale sin gæld eller ageren være ham følgagtig

(2)

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd imod brosyn at svare

4/11 1671.

** varsel til Christen Olufsen i Tyvkær og hustru Maren Olufsdatter imod vidner at svare

** varsel til Hans Jensen af Egtved for fængslet på Koldinghus, hvor han har siddet fængslet imod syn, vidner og dom at svare. navng. vidnede, at Hans Jensen brød ud af fængslet ved hjælp af et sengeklæde, han havde sammensyet, og der afsiges syn derover, at en jernstang i vinduet var brudt op, og han havde firet sig 12 alen ned ved hjælp af sengeklædet, der var bundet fast på den anden jernstang i vinduet

(3)

** slotsfogden irettelagde sit indlæg, at da Hans Jensen var brudt ud af KM fængsel, hvor han har været anholdt for sine voldelige gerninger, så bør han derfor have sin boeslod forfalden til KM samt have sin hals forbrudt. Hans Jensen mødte ikke. opsat 8 dage

** navng. vidnede, at de var med Peder Jørgensen i Tyvkær hos Christen Olufsen sst., og forkyndte han skulle gøre den gård ryddelig, han iboer til fardag, og hvoraf han er fradømt fæstet, da Peder Jørgensen har fæstet den, og han lovede at give ham 10 sld., som han i dag tilbød

(4)

** varsel til Tomis Madsen i Stenderup, Mads Madsen, Jesper Madsen sst., Niels Simonsen i Gudsø, Mikkel Jensen i Viuf imod lovbud at svare Hans Staffensen i Almind, som 3. ting lovbød halvparten af den selvejer bondegård i Eltang, sl. Tomis Jespersen påboede og fradøde, hvortil Jens Pedersen i Eltang bød sølv og penge

** Hans Staffensen i Eltang skødede fra sig og hustru Maren Jensdatter til Jens Pedersen og hustru Anne Mikkelsdatter sst. ovennævnte gård

(5)

11/11 1671.

** varsel til Henrik Mortensen i Viuf imod dom og syn at svare løjtnant Detlev Schach

** varsel til Hans Hansen i Eltang imod vidne og dom at svare Hans Bertelsen i Eltang. navng. vidnede, at de var blevet forligt, og Hans Hansen lovede ikke at høste slå eller tage noget på Hans Bertelsens grund, og Hans Bertelsen begærede tingsvidne

** syn på den gård i Viuf, Henrik Mortensen påboer, som er henlagt til løjtnant Detlev Schachs kvarter. løjtnanten mente, at da Henrik Mortensen havde opsagt gården, burde han levere den fra sig. på begæring opsat 8 dage

(6)

** varsel til hospitalsforstanderen imod vidne at svare

** navng. vidnede, at de efter hinanden af Hans Staffensen havde lejet et hus på den øde hospitalsgård i Almind, og han betalte hyrden kost og løn af gården, og når hospitalstjenerne blev tilsagt til arbejde, da tilsagde de ikke Staffen Hansen, da han boede på mester Ankers anneksgård, og han havde ikke avlet den øde gårds jord, efter han kom til anneksgården

** varsel til Poul Jørgensen i Lilballe imod dom at svare Iver Hansen i Almind, som beskyldte ham for gæld efter obligation dateret 1659. på begæring opsat 8 dage

(7)

** slutning til den dom Peder Mikkelsen Snedker 2/5 fordrede imod sin svoger Niels Basse i Håstrup: han bør betale sin forpligt inden 15 dage, og bør Peder Mikkelsen nyde ageren for sin ejendom

** slutning til den dom imellem Jens Mikkelsen Smed i Herslev og dem i Håstrup om de kedler 9/9 fol. 132: Christen, der ikke vil være sin fars navn bekendt, bør skaffe kedlerne til stede, mens Jørgen Buch og Jep Jensen, der lovligt har købe kedlerne, bør være fri for tiltale

18/11 1671.

** varsel til mester Klaus Tømmermand i Kolding imod dom at svare forrige amtsskriver Rudolf Faust

** varsel til Hans Hansen i Eltang imod dom at svare Hans Bertelsen

** varsel til løjtnant Detlev Schach imod vidner at svare Henrik Mortensen. navng. vidnede, at for 3 år siden kom Henrik Mortensen til Viuf Hovgård, og da var jorden ikke drevet eller behandlet med gødning, og der fandtes kun 2 huse, som han har ladet opbygge, da der hverken var døre vinduer eller loft deri og de var meget forfaldne

(8)

** på løjtnant Detlev Schachs vegne fordres dom over Henrik Mortensen, som begærede opsættelse. opsat 14 dage

** Hans Bertelsen i Eltang satte i rette og mente, Hans Hansen sst. burde betale det læs hø og sagens omkostninger. opsat 6 uger

** Iver Hansen i Almind fordrede dom over Poul Jørgensen i Lilballe for 4 sld., hvortil han svarede, at det var hans sl. mors gæld, som var fordret på skifte og henvist til at søges i hendes ejendom, og han havde frasagt arv og gæld efter hende iflg. skiftebrev dateret 3/11 1666 efter sl. Else Jørgen Staffensens i Lilballe, som blev fremlagt

(9)

** Rudolf Faust forrige amtsskriver fremlagde sit indlæg angående det, han har bekostet på det hus, som er nedtaget i Kolding og tømmermanden har opsat i Bramdrup. tømmermanden skød sig til sit værneting, og herredsfogden fremlagde slutning til den dom, han har afsagt 22/7, at da der ikke fremlægges taksering på skaden, og tømmermanden boer i Kolding, bør sagen påkendes der

(10)

25/11 1671.

** varsel til løjtnant Detlev Schach imod syn og vidner at svare Henrik Mortensen i Viuf. syn på Viuf Hovgård, som Henrik Mortensen påboede, afsiges

** syn på gårdens jord og avl

(11)

** den sag husfogden fik i opsættelse imod Hans Jensen i Egtved fremdeles opsat 8 dage

** Hans Staffensen i Fredsted 3. ting fremlyste en sort orne med hvidt ben og heløjet, som ejermanden kan afhente

** slutning til den dom imellem amtsskriveren og Søren Møller, som findes fol. 124: da mølleren har betalt mølleskyld, hvori hans løn som ladefoged skulle afkortes, bør de gøre regnskab, og hvis Søren Møller kommer til at skylde noget, bør det betales inden 15 dage

2/12 1671.

** varsel til Jørgen Hår og Anders Hår i Nebel at svare kvartermester Sakarias Schrøder, som beskyldte Jørgen Hår for 2 brændsvin og Anders Hår for 1 brændsvin, som de resterer med af deres gårde. opsat 14 dage

** varsel til Hans Mikkelsen i Viuf og Mads Jensen sst. imod dom at svare løjtnant Detlev Schach, som beskyldte dem for resterende landgilde. opsat 8 dage

** varsel til Iver Iversen i Viuf imod vidner og dom at svare Hans Mikkelsen sst. navng. vidnede om hvad der, så længe de mindes, skyldtes af det bondeboel i Viuf, Mads Jensen påboer, og af den gård, Iver Iversen påboer. opsat 8 dage

(12)

** varsel til Peder Christensen i Herslev, Laurs Jensen Hjuler sst. og Hans Jensen i Herslev enemærke at svare Jens Nielsen i Tolstrup. Niels Jensen og Peder Jensen vidnede, at de traf Peder Christensen i deres fars fiskeri med en lyster, som de frapantede ham, som de fremviste i retten, og mente han burde stå til rette. opsat 8 dage

** Laurs Jensen Hjuler og Hans Jensen forpligtede sig til ikke at komme i den å, hvor Jens Nielsen har sit fiskeri

** varsel til Anders Bødker i Tyvkær at svare Hans Tomsen i Skærup, som beskyldte ham for 6 sld. gæld. opsat 14 dage

** varsel til Christen Rasmussen i Tyvkær Rasmus Svendsen Anne Svends sst, imod lovbud og pant at svare Hans Jensen Skrædder i Tyvkær, som 3. ting lovbød den anpart, han har i den bondeværing i Tyvkær

** Hans Jensen Skrædder tog i hånd Niels Pedersen i Møsvrå og tilsagde sin trolovede fæstemø Johanne Andersdatter at hun skulle være lige god i arv og eje med Hans Jensen Skrædder i det bondeboel i Tyvkær, han påboer

** løjtnant Detlev Schach fordrede dom imod sin tildelte bonde Henrik Mortensen i Viuf efter tingsvidne 11/11, som irettelagde sit indlæg, at da han er forårsaget at opsige fæstet af gården, da han ikke kan betale den store afgift, og løjtnanten kræver, at han opbygger gården, som han vil have den, så svarer han, at der findes de fornødne huse på gården, hvorfor han mener sig fri for tiltale. tingsvidne 18/11 fol 8 fremlægges og 25/11 

(13)

9/12 1671.

** varsel til Tomis Madsen i Starup mod vidne at svare Peder Iversen sst. navng. vidnede, at Tomis Madsen udæskede Peder Iversen af hans gård og ville slås med ham, og hvis han ikke kom ud, så skulle det koste ham livet, så han skulle ikke sige, han ikke var blevet advaret

** sagen med Hans Mikkelsen og Iver Iversen i Viuf er opsat 8 dage

** varsel til David og Poul Jørgensen i Gammelby mølle imod vidner og beskyldning at svare Jens Nielsen i Tolstrup. Jens Madsen i Tolstrup vidnede, at han så David Jørgensen fiskede i omløbet ved møllen, og han frapantede ham en hat og et garn, han fiskede med

(14)

** opsættelsen med Peder Christensen i Herslev opsat 8 dage

** slutningen til dom, Hans Torsen i Bramdrup fordrede imod sl. Niels Møllers arvinger 7/10: da Hans Torsen kun har brugt den halve avl, da bør han nyde afkortning i arvingernes fordring

16/12 1671.

** varsel til Hans Jensen af Egtved for fængselsdøren på Koldinghus, hvor han sad fængslet. navng. vidnede, at Hans Jensen ved egen hjælp flygtede fra fængslet, hvor han havde brækket et søm af en jernstang for vinduet, og han havde barrikaderet 2 døre for kammeret, så de om morgenen måtte åbnes med magt

** varsel til Hans Mikkelsen i Viuf imod vidner at svare Iver Iversen. navng. vidnede, at Hans Mikkelsen har 5 otting jord til sin bondegård samt 3 bondeboel, hvor der boer 4 mænd. husfogden fordrede dom imod Hans Jensen af Egtved efter tingsvidne 4/11: da han er brudt ud af KM fængsel, har han forbrudt sit liv og sin boeslod

(15)

** de sager med Hans Mikkelsen og Iver Iversen i Viuf opsat til snapsting

** Anders Hansen Bødker i Møsvrå forpligtede sig til at betale Hans Hansen i Skærup for den håndskrift, han havde på 6 sld., inden jul

** varsel til Jens Madsen i Tolstrup imod dom at svare Niels Poulsen i Herslev, som beskyldte ham for Jens Madsens mors aftægt. opsat til snapsting

** kvartermester Sakarias Schrøder fordrede dom imod Jørgen og Anders Andersen Hår i Nebel for brændsvin, de resterer med, hvortil de fremlagde deres svar, at de ville gerne betale for brændsvin, som deres forfar har gjort, af deres selvejergård. KM brev dateret 1625 fremlægges, at de år, der ingen olden er, må bønderne betale 2 mk. for hvert brændsvin. KM brev dateret 1668 fremlægges, som bekræfter samme pris for brændsvin. tingsvidne 18/4 1668 fremlægges, hvori navng. vidnede, at i Nebel og Dons, når der ingen olden var, havde de betalt 3 mk. for brændsvin, så længe de kunne mindes, hvorefter Jørgen og Anders Hår tilbød 3 mk. for hvert brændsvin, de resterer med

(16)

** slutning til den dom løjtnant Detlev Schach lod fordre mod Henrik Mortensen i Viuf 2/12: han skal ikke svare til bygfældigheden, og med rugsæden skal forholdes efter KM forordning

** slutning til forskrevne dom imellem kvartermesteren og Anders Hår i Nebel: de bør stille kvartermesteren tilfreds efter KM forordning inden 15 dage efter sædvanlig maner

(17)

** slutning til den dom Iver Hansen i Almind fordrede imod Poul Jørgensen i Lilballe 18/11: Iver Hansen bør søge sin betaling i ejendommen

(1)

** tingbogens autorisation 1672

(2)

13/1 1672.

** navng. Viuf grander og Håstrup grander på egne og bymænds vegne fremlagde en kontrakt mellem dem, da der langsommelig tid har været tvist og uenighed mellem dem om græsning og fædrift i deres skove, så er de forligt, at det herefter skal forblive, som det i deres formænds og af arilds tid har været, hverandre i begge byer uden fortræd og skade

(3)

** overjægermesteren begærede vurdering af en hest og en hoppe, som er optaget i Håstrup skov for et læs ved, og som tilhørte Hans Iversen i Håstrup, og som han fik igen, da han havde skaffet forlovere

** Peder Lauritsen i Viuf berettede, at han blev taget med et læs ved, som han fik af en selvejerbonde Hans Mogensen i Viuf, som nu vedgik at have givet ham et læs ved

** navng. vidnede, at den gamle hest, som Jens Høg havde fået af Hans Staffensen, udsat til betaling for oldengæld, døde straks efter

(4)

** navng. vidnede, at den ko, som også blev udsat for oldengæld, døde

** den sag mellem løjtnant Schach og Hans Mikkelsen i Viuf opsat 8 dage

** varsel til Christen Christensen i Fredsted imod dom at svare Niels Hansen sst, som formente han burde betale rytterløn, da han er lagt ham til hjælp for 3 kvartaler 12 rdl., hvorimod Christen Christensen irettelagde sit svar, at da han er tillagt at være rytter, og modtage vederlag derfor, som han ikke har fået, da henskyder han sig under KM forordning, og mener den bør betales ham. opsat 8 dage

(5)

** Hans Bertelsen fordrede dom imod Hans Hansen sst. efter opsættelse 18/11 angående et læs hø, han havde fraslået ham. på begæring opsat 8 dage

** navng. vidnede, at Hans Bertelsen i Eltang og Hans Hansen sst. blev forligt, således af Hans Hansen lovede ikke at høste eller så på Hans Bertelsens grund, samt betale sagens omkostninger, hvortil Hans Hansen nu svarede, at han ikke havde forbrudt sig mod Hans Bertelsen, så han vil ikke lokkes til noget forlig, og mener Hans Bertelsen bør betale ham sine anvendte omkostninger. slutning findes fol. 16

(6)

** varsel til alle Vilstrup bymænd at svare mester Anker i Kolding

20/1 1672.

** varsel til Iver Iversen i Viuf imod vidner at svare Hans Mikkelsen. navng. vidnede, at der kom en otting jord fra det bondeboel Mads Jensen iboer til den gård Iver Iversen påboer, og til hans gård får han årligt udvist 20 læs ved

(7)

** Hans Hansen Nebel i Bjert, som mindes 50 år, og andre, der mindes mange år, vidnede at så længe havde navng. Bjert selvejere haft deres skovparter i Diernæs skov, og når der blev udvist til KM fornødenhed i skoven, blev der udvist dem lige så meget

(8)

** varsel til husfogden på KM vegne imod dette vidne at svare

** varsel til Knud Terkelsen i Lilballe Oluf Nielsen i Bjert og Jesper Madsen i Stenderup imod dom at svare Hans Hansen i Stenderup, som beskyldte dem for resterende tiendekorn og anden restance til kirken. sagen blev opsat 8 dage

**  Staffen Hansen i Lilballe vidnede, at han havde ydet sit tiendekorn til Knud Terkelsen og Jens Jepsen i Lilballe vidnede, at Knud Terkelsen havde fået en tiendegris af ham, og Hans Hansen i Eltang vidnede, at Knud Terkelsen lovede Hans Hansen 4 skp. rug på en hestehandel

(9)

** Jens Nielsen i Tolstrup pantsatte til sin søn Hans Jensen i Møsvrå en enghave for gæld 40 sld.

** KM befalingsmand på Koldinghus Otte Bildes ordre fremlægges om, hvem der forordnes til skovløbere i Brusk herred, som af yderste flid skal afværge ulovlig skovskade og krybskytteri i KM skove og vildtbane, og uden persons anseelse tilkendegive det til skovrideren under tilbørlig straf, hvortil Søren Nielsen i Bramdrup og Jens Lassen i Starup svarede dertil, at det kunne de ikke forrette, med mindre KM gårde derover blev forsømt, så de måtte forlade dem

(10)

** Niels Hansen i Fredsted fordrede dom over Christian Christensen Bjerg efter 8 dages opsættelse og fremlagde udtog af rytternes jordebog. slutningen findes fol. 16

** KM herredsvarsel til skovløberne i Brusk herred imod vidne at svare

(11)

** varsel til regimentsskriveren Iver Staffensen i Bjert, Hans Staffensen i Fredsted og Niels Olufsen Basse i Håstrup at svare imod vurdering og skifte, som Bertel Hansen i Håstrup agter at holde efter sin sl. Hustru Sidsel Pedersdatter

** Hans Mikkelsen i Viuf fordrede efter opsættelse 2/12 dom over Iver Iversen for 10 læs ved og 1 brændsvin, som tingsvidner tilholder ham at udgive i landgilde, og fremlagde et kontrakts tingsvidne 29/4 1650, hvori Mikkel Basse i Viuf og Iver Nielsen sst. er forligt, så den ejendom, de har tvistedes om, skal følge Iver Nielsen, samt tingsvidne 20/12 1645, at Mikkel Basse i Viuf har fæstet et boelshus i Viuf, som Hans Poulsen iboede, til Hans Andersen i Skærup, og et tingsvidne 28/11 1668, angående skylden af dette boel, som Maren Hanskone og hendes husbond påboede, og dernæst tingsvidne 2/12 1671 om skylden af Mads Jensens påboende bondeboel og af Iver Iversens gård. bevis fra den forrige amtsskriver om modtaget landgilde af Iver Iversen. udtog af jordebogen fremlægges. Hans Mikkelsen mener, at Iver Iversen bør betale landgilden samt hans anvendte omkostninger, hvorimod Iver Iversen irettelagde rytternes jordebog og svarede, at der aldrig er gået mere end 1 brændsvin og 10 læs ved af hans gård. slutningen findes fol. 29

(14)

27/1 1672.

** varsel til alle hospitalstjenere i Almind imod dom at svare Jens Nielsen hospitalsforstander i Kolding, som beskyldte dem for resterende landgilde, fortegnelse over de berørte. dom: de bør betale inden 15 dage

(15)

** varsel til Peder Madsen i Tolstrup imod dom at svare Jens Christensen i Fredericia, som beskyldte ham for diverse gæld. på begæring opsat 14 dage

** hospitalsforstanderen tog 1. ting til Peder Lassen i Almind for at holde skifte efter hans sl. hustru

** varsel til Jens Hansen i Viuf imod dom at svare Hans Nielsen i Almind for 2 sld. gæld og 1 vogn, han havde lovet at sløve. opsat 14 dage

(16)

** den sag imellem Anders Pedersen og Iver Iversen i Viuf opsat 1 måned

** varsel til Iver Nielsen i Viuf og hans hustru at svare Iver Iversen

** slutning til Niels Hansens dom i Fredsted: da han ikke beviser, at Christian Christensen er kasseret fra kompagniet, kan han ikke dømmes til at give af sin landgilde til ham

** slutning til Hans Bertelsens dom i Eltang: da han ikke beviser, at Hans Hansen har gjort ham skade på hans mark, kan han ikke lide derfor, men bør betale ham for et læs hø

3/2 1672.

** varsel til Jens Sørensen i Herslev imod dom at svare hr. Jens Jensen i Herslev, og irettelagde en skriftlig beskyldning på 4 sld. gæld til hans sl. far 18/6 1667. opsat 8 dage

(17)

** Jens Jørgensen forordnet at betjene retten i efterskrevne sag

** varsel til Jens Høg herredsfoged at svare forrige amtsskriver til tinget i dag

** Rudolf Faust forrige amtsskriver fremlagde sit indlæg, at da herredsfogden imod lov og ret ikke har villet efterkomme sin egen dom over KM restans og kontorpenge for 1670, og søge de resterendes bo, da begærer han at herredsfogden efterkommer sine domme, og derfor møder med vurderingsmænd for at gøre udlæg hos kirkeværgerne, så amtsskriveren kan afslutte sit regnskab

(18)

** Jens Nielsen i Kolding 2. ting til Peder Lassen i Almind for at holde skifte efter sin sl. hustru

** varsel til Jørgen Nielsen Buch i Håstrup imod vidner og dom at svare Jens Mikkelsen Smed i Herslev og hans medarvinger samt til Niels Olufsen Basse og Hans Madsen Bull at aflægge deres vidner

** Jens Mikkelsen fremlagde en fuldmagt af Christen Christensen, som tjener i Vejle, til på hans vegne af føre sag mod Jørgen Buch i Håstrup for 2 kedler, Christen Christensen fandt i en mose, da han tjente Jep Jensen, og som tilhørte Jens Mikkelsens sl. søster Maren Mikkelsdatter, som havde nedsat dem i mosen i fejdetiden, og som han havde fået findeløn for, og da han havde givet Jørgen Buch de penge igen, som han havde fået for kedlerne, burde han levere dem fra sig, ligesom Jep Jensen havde leveret de 2 kedler tilbage, som han havde solgt ham, og da navng. havde været hos ham og æskede kedlerne svarede han, at han var lige så nær til dem som en anden

(19)

** Jens Mikkelsen mente, at da Jørgen Buch forholder ham kedlerne, bør han stå til rette. opsat 8 dage

(20)

** varsel til Iver Nielsen i Viuf og hans hustru Maren Ivers imod tilbud at svare sin søn Iver Iversen

** Iver Iversen i Viuf tilbød sin far Iver Nielsen udlæg for det, han havde udlovet til sin stedmor Maren Hansdatter for ejendom

** varsel til Iver Iversen imod æskning at svare sin far Iver Nielsen

** Iver Nielsen i Viuf æskede af sin søn Iver Iversen det skøde, Mikkel Lassen havde givet ham, at det kan komme i rette mod det købebrev, han gav sin søn, så han kunne se, hvad han kunne skøde fra sig af ejendommen, og om skøderne kommer overens

** vurdering og skifte efter Bertel Hansen i Håstrup hans sl. hustru Sidsel Pedersdatter i overværelse af ham og hans børn Mette Bertelsdatter 8 år, Peder Bertelsen 6 år, Hans Bertelsen 6 år og Kirsten Bertelsdatter 4 år med deres fødte værge og farbrødre Hans Hansen i Stenderup og Hans Pedersen i Påby. vurdering. fordring af bortskyldig gæld

(22)

** Iver Staffensen i Bjert Staffen Bertelsen sst. og Hans Bertelsen i Håstrup gav deres far Bertel Hansen afkald for arv efter deres sl. mor Mette Poulsdatter

(23)

** Bertel Hansen i Håstrup vedgik at skylde sine 2 sønner Staffen Bertelsen og Hans Bertelsen hver 13 sld. efter deres sl. mor

10/2 1672.
 
(24)

** Jens Christensen i Fredericia fordrede dom efter 14 dages opsættelse, hvorimod Peder Madsen fremlagde sit indlæg, at da han tiltales af sin hustrubror for nogle penge, så mener han ikke, han skylder ham noget, men tilbyder regnskab over det, de har givet og lånt hinanden. Jens Christensen mente, han burde søge ham ved hans værneting

(25)

** varsel til Jens Madsen i Tolstrup imod dom at svare Søren Pedersen i Skovsgård, som beskyldte ham på hustru Kirsten Bertelsdatters vegne for gæld til hende efter håndskrift dateret 1669. opsat 8 dage

** den sag mellem Jens Smed og Jørgen Buch opsat 8 dage

17/2 1672.

** varsel til Hans Staffensen i Almind, Søren Markussen i Kolding mølle og Jens Pedersen i Eltang imod lovbud at svare Hans Hansen Bull i Eltang

** Tomis Madsen i Stenderup på egne og bror Mads Madsens vegne Jesper Madsen i Stenderup på egne vegne Niels Simonsen i Gudsø på egne og søster og svogers vegne 3. ting lovbød den halve bondegård i Eltang, sl. Tomis Jespersen påboede og fradøde. Hans Hansen Bull i Eltang på egne og hustrus vegne bød sølv og penge

(26)

** Jens Mikkelsen Smed i Herslev fordrede dom over Jørgen Buch i Håstrup efter 14 dages opsættelse og irettelagde tingsvidne 3/2. ingen mødte

(27)

** Søren Pedersen i Skovsgård lovede Jens Madsen i Tolstrup, at når han betalte ham de penge, han skyldte hans hustru, ville han holde ham fri for sagefaldsbøder angående hans hustru

** varsel til Iver Nielsen i Viuf, Iver Iversen og Hans Købmand sst. imod dom at svare Christen Iversen, som beskyldte hans far Iver Nielsen for han burde gøre hans medgift så god, som hans søskendes. opsat 6 uger

24/2 1672.

** varsel til Hans Jensen af Egtved imod vidner at svare til tinget

(28)

** Niels Hansen portner i Kolding vidnede ved ed, at Hans Jensen, som flygtede fra arresten på Koldinghus ikke kom ud gennem porten

** Niels Hansen i Fredsted fordrede dom imod Christian Christensen sst. angående resterende rytterløn, og fremlagde bevis for at han rider for lægdet og ikke er kasseret. Christian Christensen fremlagde sit indlæg. dom: da Christian Christensen er kasseret, bør han betale sin landgilde til Niels Hansen

(29)

** slutning til Hans Mikkelsens dom i Viuf: han bør fremdeles 1 brændsvin og 10 læs ved i landgilde

** KM herredsvarsel til KM bønder og tjenere, som endnu findes til slottet, imod dom at svare amtsskriveren samt til alle kirkeværger at svare amtsskriveren mod dom og alle herredsmænd at svare skovfogden, som beskyldte dem for uforevist skovhugst. opsat 14 dage

(30)

** amtsskriveren fordrede dom over så mange, som resterer med landgilde, samt kirkeværgerne for kontor og regnskabspenge. fortegn

(37)

** navng. vidnede om øde huse og gårde i herredet samt om øde møller

(38)

** varsel til sl. Jacob Lauritsens hustru, Hans Ravn og Peder Gris i Bjert imod vidner at svare Hans Hansen i Eltang

** Peder Madsen i Eltang, der mindes 40 år, med flere, som mindes længe, vidnede, at det stolestade, som sl. Jacob Lauritsen forrige husfoged har tilholdt sig i Eltang kirke, som nu er låst, det har altid ligget til Christen Hansens gård i Eltang, og den otting jord, som sl. Jacob Lauritsens efterleverske, Hans Ravn og Peder Grises søn Iver har i brug, har altid ligget til samme gård. Anne Mette Becks sl. Jacob Lauritsens svarede, at alle arvinger og vedkommende bør stævnes

** varsel til Boel Nielsdatter i Stenderup imod dom at svare Jørgen Pedersen, som beskyldte hende for et par læderbukser, hendes husbond skulle sy for ham, og ikke kunne få igen. opsat 14 dage

(39)

** varsel til Søren Jørgensen i Strandhuse med flere imod dom at svare Jacob Hansen i Kolding, som beskyldte dem for gæld til sl. Niels Poulsen efter hans regnskabsbog. opsat 1 måned

** Anders Pedersen i Viuf fordrede dom over Iver Iversen sst. efter sin skriftlige stævning, at da han er tillagt Iver Iversen til hjælp i rytterhold, men kræves for mere end det tilkommer ham, skønt han kun skal udgive 13 læs ved, har han ladet udtage en ko af hans bo, som han mener, Iver Iversen bør levere ham tilbage samt betale omkostningerne. regimentsskriverens bevis på at han skal give Iver Iversen 4 skp. 1 fdk, 1 alb. fremlægges, hvortil han svarede, at han havde tidligere haft rytternes jordebog, hvori der står at han skal give 1 td. 5 skp.
 
(40)

** slutning til Hans Bertelsens dom: efter tingsvidne bør Hans Hansen betale et læs rør samt den anvendte bekostning

2/3 1672.

** varsel til Peder Christensen i Herslev at svare Jens Ravn

** varsel til Jørgen Jørgensen og Helle Mortensens i Rådvad imod dom at svare Jens Nielsen hospitalsforstander, som beskyldte dem for resterende landgilde. dom: de bør betale inden 15 dage

(41)

** varsel til Jens Hansen i Viuf angående beskyldning for resterende indfæstning af den halve hospitalsgård i Almind, han fik i fæste

** varsel til Henrik Mortensen i Viuf imod dom at svare løjtnant Detlev Schach, som mente, han burde vedligeholde gærderne til gården samt køre gødning pløje og slå efter KM forordning, hvortil han svarede at forordningen ikke tilholdt ham ar udføre sådant

9/3 1672.

(42)

** Christen Iversen i Viuf og Hans Mikkelsen sst, at da der var faldet nogen ukvemsord mellem dem, da bekendte de, at de vidste intet andet at påsige hver andre, end det som er ærligt

** 2 navng. selvejerbønder vidnede, at de med herredsfogden gjorde Jens Jepsen i Lilballe indvisning i den ejendom i Lilballe, sl. Else Jørgen Staffensens påboede, for hendes gæld til Iver Hansen i Almind, som er transporteret til Jens Jepsen, efter håndskrift dateret 1659 af Poul Jørgensen barnfødt i Lilballe til Iver Hansen. registrering 3/11 1666 efter sl. Else Jørgens fremlægges

(43)

** varsel til Staffen Hansen i Lilballe og Poul Jørgensen imod dette vidne at svare her til tinget

** varsel til Søren Markussen Møller i slotsmøllen imod syn at svare

** varsel til Hans Hansen i Eltang imod dele at svare Hans Bertelsen sst. som irettelagde en dom 13/1, hvori han er dømt til at betale et læs rør samt omkostninger, hvortil han svarede, at han kunne søges ved nam. dom: han bør betale inden 15 dage

(44)

** varsel til Iver Iversen i Viuf imod dom at svare Hans Mikkelsen sst.

** Hans Mikkelsen mente, at Iver Iversen burde tilbagebetale det, de havde udgivet til løjtnant Schach for den otting jord, som tilhører Iver Iversen og irettelagde domme 7/10 1671 og 20/1. opsat 8 dage

(45)

** varsel til Søren Nielsen i Bramdrup imod dom at svare Jørgen Pedersen i Bjert, som beskyldte ham på Dorte Hansdatters vegne for 1 pd hør, som han skyldte hende. opsat 8 dage

** navng. vidnede, at for 2 år siden lovede Søren Nielsen sin steddatter Dorte Hansdatter 1 pund hør

** varsel til navng. imod dom at svare Jacob Hansen i Kolding angående gæld efter sl. Niels Poulsens regnskabsbog. opsat 8 dage

** Morten Hering skovrider tilsagde og advarede menige herredsmænd at de skulle opfrede og opsnede unge træer efter KM skovforordning

(46)

16/3 1672.

** varsel til Las Christensen i Møsvrå og hans hustru, Anders Hansen i Seest og hans hustru og Jens Iversen i Dalby mølle imod lovbud at svare

** Jens Hansen i Påby og Las Madsen i Harte 3. ting lovbød den lod, de kunne være berettiget til i den bondegård i Stubdrup, sl. Tue Nielsen påboede og fradøde efter indførsel 27/6 1668, hvorimod Peder Hansen i Stubdrup på egne og bror Hans Hansens vegne bød sølv og penge

** Klaus Andersen i Bjert tog i hånd Poul Antoni i Håstrup og kendte sig, at eftersom hans hustrus far sl. Niels Kier i Kolding havde skyldt han nogle penge og udgivet et håndskrift, som var blevet borte i fejdetiden, hvorfor han tilstod at have fået sin betaling, og at han vil holde Poul Antoni og hans hustru kvit og fri for gælden

(47)

** varsel til Søren Markussen i slotsmøllen imod syn at svare i dag

** syn og taksering af brøstfældighed på slotsmøllen ved Koldinghus

(48)

** varsel til Hans Mikkelsen og Mads Jensen i Viuf imod dom at svare løjtnant Schach, som beskyldte dem for deres restancer. opsat 14 dage

** varsel til Anne Poulsdatter i Eltang imod dom at svare Klaus Andersen i Bjert, som beskyldte hende for 5 sld. lån

** den sag imellem Jørgen Pedersen i Bjert og Søren Nielsen i Bramdrup opsat 5 uger

** Hans Mikkelsens sag med Iver Iversen opsat 5 uger

** varsel til Peder Pedersen Kyd i Bjert imod dom at svare Klaus Andersen, som gav ham til sag for det, han har lovet til aftægt af den gård han havde opladt til ham. opsat 14 dage

** varsel til Anders Bødker i Møsvrå imod dom at svare Hans Hansen i Skærup, som beskyldte ham efter en håndskrift. opsat 14 dage

(49)

** Iver Karlsen i Viuf 1. ting til Dorte Mouritsdatter for hun er rømt af hans tjeneste og har medtaget 7 alen vadmel

** Hans Staffensen skovfoged fordrede dom over så mange, som resterer med deres skovhugstpenge 1671 efter opsættelse og fremlagde synsvidne 8/7 1671 samt hr. Jens Jensens seddel, at Hans Mikkelsen Basse i kirken havde ladet lyse efter 2 bøge, der var blevet hugget fra ham i hans skovskifte, hvortil Jens Jensen Ravn svarede, at han var forbudt at komme i skoven og havde intet fået derfra, og mente sig fri for tiltale

** slutning til Jens Smeds dom i Herslev: Jørgen Buch bør levere arvingerne de 2 kedler samt betale omkostningerne

(50)

** slutning til Søren Pedersens dom i Skovsgård: Jens Madsen bør betale sin håndskrift

** Jens Hansen i Påby og bror Las Madsen i Harte på egne og hustruers vegne solgte til Peder Hansen i Stubdrup deres lod i den bondegård i Stubdrup, sl. Tue Nielsen påboede og fradøde, efter indførsel 27/6 1668

(51)

** Jacob Hansen fordrede dom over en del i herredet efter opsættelse for gæld til sl. Niels Poulsen i Kolding. fortegn

 (53)

23/3 1672.

** varsel til Hans Olufsen i Vilstrup imod dom at svare Søren Jensen, som beskyldte ham for sin løn. dom: han bør betale inden 15 dage

** Henrik Mortensen bør holde gærderne ved lige, men da KM forordning kun omtaler rugsæden, skal han ikke befatte sig med anden sæd eller pløjning

** slotsfogden lod læse KM forordning om udlægning af rytterhold 

(58)

** varsel til Peder Jensen i Ejstrup og Ebbe Jensen i Rådvad Bertel Møller i Gudsø mølle og lægdsmand Niels Sørensen Kær at svare

** navng. vidnede, at Skibdræt mølle er ganske øde, som er 15 tdr. hartkorn

(59)

** navng. vidnede, at Søren Mogensen og Hans Mogensen i Viuf har antaget 2 øde og ruinerede steder, og sidste sommer havde de skade på deres kreaturer, som døde af sygdom og misvækst af brynde på deres korn, så de kan ikke udgive den fulde landgilde, med mindre de skal forlade stedet

** Jens Jespersen i Bjert fremlagde et pantebrev fra Hans Christensen i Eltang på egne og moders vegne på 150 sld. børnepenge, hvorfor han pantsætter halvparten af en halv otting jord. varsel til Hans Hansen i Eltang Hans Christensen sst. og Maren sl. Søren Madsens
 
(60)

** navng. vidnede, at Tor Laursen i Vilstrup, Jørgen Jensen og Matias Jacobsen er meget forarmede, deres bæster og kreaturer bortdøde, og de han haft misvækst af brønde på rug og havre

30/3 1672.

** navng. vidnede, at en korporal Morten Elsner kom ind i Mogens Nielsens hus med blot degen og søgte efter ham overalt, men fandt ham ikke, da han havde skjult sig, indtil han af træthed gik til ro, og andre vidnede, at korporalen også havde været i Peder Iversens hus og ledte efter ham, men han havde også skjult sig, men næste dag om morgenen kom han igen og råbte: du skurk du skælm du har klaget mig for løjtnant. nu soll der deibel dein hals brechen, og slog ham med en kæp, og de havde ikke hørt at de 2 mænd havde givet årsag til korporalens handlinger

(61)

** varsel til korporal Morten Elsner imod dette vidne at svare

** varsel til Dorte Mouritsdatter hos Iver Nielsen i Viuf, hvor hun tjente, samt hos hendes farbrødre Peder Iversen i Viuf og Jens Iversen i Ågård og hendes mor Kirsten Frederiksdatter imod dele at svare

** Iver Nielsen i Viuf og Iver Iversen sst. på den ene og Christen Iversen sst. på den anden side og kendtes sig at være venligt forligt om deres iring og trætte om det, deres far Iver Nielsen havde givet dem, og da Christen Iversen ikke havde fået så meget, skulle han få det der var efter hans fars død

(62)

** Klaus Andersen i Bjert fordrede dom over sin svoger Peder Pedersen sst. efter 14 dages opsættelse og fremlagde Peder Pedersens forpligt på det, han havde lovet ham til aftægt, og hvorpå der resterer noget. dom: han bør betale inden 15 dage

13/4 1672.

** Jens Smed på egne og medinteresseredes vegne tog 2. ting for delemål over Jørgen Buch i Håstrup

** Hans Staffensen opsagde 1. ting sin kontrakt med hospitalsforstander Jens Nielsen, da han ikke har efterkommet sit løfte, og forundt de personer, Hans Staffensen havde godsagt for, at fæste gården

20/4 1672.

** varsel til amtmanden Hans Hansen i Eltang Hans Christensen sst. og Maren Sørens at svare til tinget i dag

(63)

** 4 navng. selvejerbønder havde vurderet hvad landgilde, der kunne gives af den jord, som var pantsat fra den gård i Eltang, Hans Hansen nu iboer
 
** Jørgen Pedersen i Bjert fordrede dom over Søren Nielsen i Bramdrup efter 6 ugers opsættelse, som svarede, at han havde ikke lovet hende det samme hør. dom: han bør give hans steddatter den hør, han har lovet hende

** varsel til Jørgen Buch i Håstrup imod dele at svare Jens Smed

** varsel til Joen Jepsen i Herslev, Inger Jepsdatter i Fredericia, Maren Jepsdatter i Tavlov Nebel imod pant, Hans Jepsen agter at gøre til tinget i dag

(64)

** Hans Jepsen i Højrup tog i hånd Peder Jensen i Tolstrup og kendte sig at være skyldig hans datter Kirsten Pedersdatter for det, hun havde bragt ind i hans bo ialt 120 sld., som han lover at betale hende, og pantsætter til hende halvparten af hans selvejer bondegård i Højrup, som han og hans sl. hustru Else Nielsdatter påboede, og som han arvede efter hans far sl. Jep (blank) og mor sl. (blank)

** Hans Jepsen i Højrup kendte sig at skylde sine børn Jep Hansen, Karen Hansdatter og Anne Hansdatter deres arv efter deres sl. mor Else Nielsdatter hver 20 sld. deres farbror Joen Jepsen begærede tingsvidne

(65)

27/4 1672.

** varsel til Bertel Markussen Møller at svare til tinget

** Bertel Markussen fremæskede af Peder Bertelsen, slotsfogdens fuldmægtig navnene på de vidner, han agtede at føre til hvert ting, hvortil han svarede, at han havde ført de vidner, han agtede at føre

** varsel til Peder Iversen i Vilstrup med flere at svare korporal Morten Elsner her til tinget i dag

** navng. vidnede, at de så korporalen kom ud af Iver Iversens gård over et gærde i Iver Jensens toft og Peder Iversen fulgte efter ham med en kårde i hånden, og korporalen, som var blodig, berettede for dem, at Peder Iversen og Mads Iversen havde gjort ham det
 
(66)

** syn på korporal Morten Elsners sår fremlægges. han havde åbne sår på hovedet og næsen var aldeles blå og blodig

** navng. vidnede, at korporalen kom gående udenfor Iver Buchs gårdsled på gaden og sagde til ham: din gamle hund og skælm og dit morderpak, da svarede Iver Jensen igen: din landløber hore, du burde ikke at bo i by hos ærlige folk, men hos bødlen og rakkeren, du har brokket længe nok

** varsel til Hans Mikkelsen og Mads Jensen i Viuf imod dom at svare løjtnant Schach, som beskyldte dem for det, der er forfalden til Volborgdag efter rytterjordebogen, som fremlægges, og hvortil de svarede, at de burde ikke dømmes inden Volborgdag, så skal han nok få sin betaling og fremlagde en dom 20/1. dom: de bør betale til Volborgdag

(67)

** varsel til Henrik Mortensen i Almind hos Staffen Hansen imod syn vidner og dom at svare Detlev Schach

** mønsterskriveren på løjtnantens vegne mente, at Henrik Mortensen bør efterlade gården i Viuf, han har opsagt, ved bygning og hævd samt forfærdige gærderne forsvarligt, hvortil Henrik Mortensen svarede, at gærderne var næsten færdige og fremlagde en dom 2/12 1671.

(68)

** syn på Viuf Hovgård, Henrik Mortensen har kvitteret

** Staffen Nielsen i Vilstrup vidnede, at Johanne Jensdatter for ham fragik, at hun hverken hørte eller så slagsmålet mellem Peder Iversen og korporalen

(69)

** på Rudolf Fausts vegne fremlagdes hans indlæg, at da han har ladet Bertel Markussen i Gudsø mølle meddele, at han vil efterkomme landstingsdommen, og komme og likvidere med ham, men han mødte ikke, og da en rejse til København ikke kunne udsættes, så stævnede Bertel Markussen landstingsdommen til konfirmation under påskud, at Rudolf Faust ikke ville efterkomme den, hvorfor han endnu engang tilbyder ham at møde for at likvidere efter dommens indhold, hvortil Bertel Markussen svarede, at han mødte med 2 dannemænd, men Rudolf Faust mødte ikke, og irettelagde et vidne dateret Kolding 3/5 1571, som beviser det og fremlagde tingsvidne 15/4 1671 angående høringsdele over Rudolf Faust for at efterkomme landstingsdommen

(70)

** varsel til Anne Peder Gødesens i Eltang at svare Frederik Jensen i Skærup, som beskyldte hende for 2 sld. opsat 8 dage

** varsel til Søren Simonsen i Dons og Niels Hansen sst. at svare Hans Jensen i Møsvrå, som beskyldte dem for det, de resterer med til Almind kirke, og skylder efter kirkebogen

** varsel til Hans Olufsen i Vilstrup at svare Søren Jensen sst.

** Søren Jensen i Vilstrup, at da han havde fået noget udsat efter dom af Hans Olufsens bo for resterende rytterløn, nemlig en stud og en kvie, så tilbyder han ham at indløse pantet

** varsel til Jens Nielsen hospitalsforstander at svare Hans Staffensen i Almind, som 3. ting opsiger deres kontrakt, da Jens Nielsen ikke vil holde den, og ikke lade de personer, Hans Staffensen har godsagt for, få fæstet på gården

(71)

** Jens Mikkelsen Smed i Herslev på egne og medarvingers vegne lyste høringsdele over Jørgen Buch i Håstrup efter dom, som begærede opsættelse, så han kan akkordere med dem derom. opsat 8 dage

** Hans Mikkelsen i Viuf fordrede dom over Iver Iversen sst. efter opsættelse fol. 44 og irettelagde ekstrakt af krigskollegiet, at det, der er kommet fra selvejergårde ved pant eller køb, bør følge hovedgården igen mod betaling samt regnskab for hans bekostning på sagen mod Iver Iversen, som fremlagde sit svar, at da Hans Mikkelsen havde påført ham trætte, bør han betale ham sine omkostninger

(72)

** varsel til løjtnant Detlev Schach imod dom at svare Henrik Mortensen, som mente at Detlev Schach burde betale han frøgælden at den rug, han havde sået i Viuf Hovgård og irettelagde tingsvidne 25/11 angående hvor meget rug, han havde sået

4/5 1672.

(73)

** varsel til Jens Sørensen i Dons imod dom at svare Niels Pedersen i Møsvrå med flere, som beskyldte ham for det, det tilkommer ham at udgive til dem, da han er lagt dem til hjælp til at mundere deres ryttere. dom: han bør betale inden 15 dage

** varsel til menige Eltang bymænd selvejere og kronetjenere imod syn at svare, som de Bjert bymænd agter at føre

** syn på nogle gærder, som det tilkommer de Eltang mænd at gærde

** Jørgen Buch i Håstrup lovede at skaffe Jens Smed de omtvistede 2 kedler på lørdag eller derfor at lide dele
 
(74)

** navng. vidnede, at Jens Nielsen i Tolstrup med flere havde haft stor skade af solens brønde på deres rug og havre, hvorfor de er kommet meget bagud, så de ikke kan udgive mere end fjerdeparten af deres landgilde, samt at Iver Nielsen i Herslev har lidt stor skade på kreaturer og korn, så han er en forkommen stakkel, som ikke kan udgive noget landgilde

** varsel for slotsporten om nogen på KM vegne havde noget at svare herimod

** den sag Hans Jensen i Møsvrå havde med Niels Hansen og Søren Simonsen i Dons opsat 3 uger

11/5 1672.

** varsel til Hans Mikkelsen i Viuf imod syn og klage at svare Håstrup bymænd samt til regimentsskriveren

** syn på Christen Klausen hyrde i Håstrup, som klagede sig over skammeligt at være forslået af Hans Mikkelsen i Viuf og hans tjener, da han drev med Håstrup bykvæg i skoven. han havde 10 slag på ryggen, som han nu klagede og sigtede Hans Mikkelsen for

(75-1)

** regimentsskriverens fuldmægtig Peder Ravn i Skærup mente Hans Mikkelsen burde betale sine bøder, som loven tilholder. da Hans Mikkelsen var syg, blev sagen opsat 14 dage

** Jens Mikkelsen Smed i Herslev på egne og medarvingers vegne fordrede dele over Jørgen Buch i Håstrup for 2 kedler, som han ikke vil levere til arvingerne og irettelagde en dom 17/2, samt lod oplæse af tingbogen for 8 dage siden, at Jørgen Buck lovede at skaffe kedlerne til stede ingen 8 dage eller derfor at lide dele. dom: han bør skaffe kedlerne inden 8 dage, ellers kan han ikke befries for delemål

(75-2)

** Hans Staffensen i Almind et tingsvidne. navng. vidnede om hvilken aftægt Poul Nielsen i Starup lovede Simon Hansen sst. 16/10 1670

(76)

** varsel til Poul Nielsen i Starup at svare Hans Staffensen på Simon Hansens vegne, som beskyldte ham for det, han havde lovet

** varsel til Niels Hansen i Dons imod dom at svare Niels Tomsen, da han mente at Niels Hansen burde holde ham fri for kongelig tynge af den otting jord, han havde fået af Niels Tomsens gård. opsat 8 dage

** varsel til løjtnant Detlev Schach i Viuf at svare Henrik Mortensen i Almind imod syn

** afsigelse af syn på Viuf Hovgårds gærder

** syn på alle skove i herredet for skovhugst

(77)

(78-1)

18/5 1672.

** varsel for slotsporten om nogen på KM vegne havde noget imod vidne at svare Koldinghus tilliggende bønder

** navng. vidnede om forarmede bønder i herredet. fortegnelse over de berørte også på flg. side.

(78-2)

** varsel til Hans Jensen i Herslev enemærke og Peder Sørensen sst.imod dom at svare Niels Poulsen sst, som beskyldte dem for at betale deres anparter i ryttermundering og hest efter deres hartkorn, hvortil de svarede, at de tilbyder at levere deres landgilde, som det tilkommer dem

** varsel til alle Almind bymænd og lodsejere imod syn at svare

** syn på Almind mark for afpløjning

(79)

** varsel for slotsporten og til Jens Nielsen hospitalsforstander og Søren Andersen i Kolding imod syn at svare

** syn på den gård i Almind, Søren Andersen Skrædder har påboet

(80)

** varsel til amtsskriveren imod vidne at svare Anders Pedersen i Tyvkær

** navng. vidnede, at Anders Pedersen Velling ikke har brændt til skoven næst forleden år uden 3 svin, som blev brændt for 2, og han har tilbudt amtsskriveren de 2 svin for 1 brændsvin, hvilket han ikke ville annamme, da de ikke var så gode, at han kunne annamme dem til fulde

(81)

** varsel til overjægermesterens fuldmægtig Peiter Sæby imod vidner at svare her til tinget

** navng. vidnede, at Peder Hansen Hår i Starup med flere ikke fik flæsk på deres svin, som de fik brændt til skoven, men var lige så magre da de kom af skoven, som da de kom til skoven, idet olden dette år var mestendels fordærvet

** Jens Vognsen restanceskriver 3. ting tilbød herredsmændene, så mange der er gjort udsæt hos for restancer, at indløse det, for det, det er vurderet for

** Jørgen Buch i Håstrup tilbød Jens Smed og medarvinger de 2 kedler, som blev fundet i Håstrup mose, men Jens Smed kunne ikke vedkende sig dem, før alle arvingerne kom til stede, hvorfor herredsfogden frikendte Jørgen Buch for delemål

(82)

** varsel til et lokket kvindfolk til Peder Hansens i Vilstrup ved navn Ea, Maren Nielsdatter hos Hans Hansen i Skovsgård, Kirsten Jensdatter til Palles i Højrup, Christen Pedersen til hr. Jenses i Herslev imod dom at svare regimentsskriveren for lejermålsbøder

** varsel til Villum Frandsen i Højrup og Laurs Christensen sst. imod dom at svare regimentsskriveren, som gav dem sag for regimentsskriverpenge for skifte. opsat 8 dage

** varsel til den lokkede kvinde til Hans Hansens i Højrup og Christen Pedersen til hr. Jenses imod dom for lejermålsbøder

25/5 1672.

** varsel til herredsfoged Jens Bertelsen Høg i Skovsgård imod dom at svare Rudolf Faust, som klager over ham angående hans afsagte dom 1670 om restancer, som han ikke vil efterkomme og gøre udsætning for
(83)
det samme gælder en dom for 1 år siden om kontor og præstegæsteri, skønt han mange gange er anmodet derom, men skete det hjemme, skjulte han sig og skete det på tinge, da fulgte intet, men nogle gange givet sætfogden kladder, som ikke ville efterkomme dem, så der er sket ham stor skade, som Jens Høg må svare til, samt sagens omkostninger, og fremlagde dom 4/2 1671 angående resterende landgilde. dom 14/4 1671 fremlægges angående resterende kontor og regnskabspenge. tingsvidne 3/2 fremlægges. tingsvidne 26/6 1671 samt ekstrakt af Koldinghus jordebog fremlægges. på Jens Høgs begæring opsat 1 måned

(87)

** hr. Rasmus Jensen sognepræst i Gauerslund sogn irettelagde et tingsvidne 8/7 1671 at kvindfolk, der stod åbenbarlig skrifte og udlagde herredsfoged Just Tomsen i Hvilbjerg som barnefar, som navng. vidner i dag bekræftede. andre vidnede det samme. varsel til herredsfoged Just Tomsen i Hvilbjerg samt Anne Maria Knudsdatter for Just Tomsens bopæl, hvor hun sidst var og for hendes forældres bopæl imod vidner at svare hr. Rasmus Jensen

(88)

** varsel for slotsporten og til Jens Nielsen hospitalsforstander imod vidner at svare til tinget

** navng. vidnede, at Christen Ibsen i Almind, Jens Sørensen sst. og Niels Christensen sst. har af lungesot mistet deres kreaturer, så de hver kun har 1 ko, så de ikke kan udgive deres smørlandgilde

** varsel til Joen Jepsen i Herslev imod dom at svare kornet Filip Gessinger, som beskyldte dem for afgiften af 4 skp. korn, han resterer med og han tilkommer at udgive efter rytterjordebogen, som fremlægges. dom: han bør betale inden 15 dage

(89)

** den sag mellem Niels Hansen i Dons og Niels Tomsen sst. opsat 14 dage

** Hans Jensen i Møsvrå fordrede dom over Søren Simonsen i Dons efter opsættelse og irettelagde Almind kirkebog angående hans skyld. dom: han bør betale efter kirkebogen

** slutning til Jens Christensens dom i Fredericia: da Peder Hansen ikke nægter gælden, men har modregnskab, bør de gøre regnskab

(90)

** da KM memorial siger, at der skal munderes en rytter af hver 8 tønder hartkorn, da skal Hans Jensen og Peder Sørensen udgive deres pro kvota til mundering til Niels Poulsen

** varsel til menige Møsvrå bymænd for at aflægge deres vidner

1/6 1672.

** Rudolf Faust lod fremlægge sit indlæg, at da Jep Staffensen Møller i Stenvads mølle for 1667-68-69-70 har leveret for lidt mølle skyld, da han har afkortet for meget for den øde kværn, så bør han levere resten, og fremlagde en attest fra KM skatkammer angående mølleskyldens størrelse. på Jep Staffensens begæring opsat 14 dage

(91)

** navng. vidnede, at Hans Andersen i Bjert og Karen Nielskone sst. har lidt stor skade på deres korn med misvækst af solens brønde på rug og havre, så de ikke kan udgive mere end 3 parter af deres landgilde

** samme vidnede, at Søren Mogensen og Hans Mogensen i Viuf har antaget 2 øde og ruinerede steder og har haft skade på deres kreaturer samt misvækst af brønde, så de ikke kan udgive mere end halvdelen og trediedelen af deres landgilde, og de har heller ikke fået flæsk på deres oldensvin, da der kun var halvt olden på skoven

(92)

** varsel til Jep Staffensen i Stenvad mølle imod dom at svare Rudolf Faust her til tinget i dag

** varsel til Morten Adamsen i Vilstrup imod syn at svare her i dag

** syn på et stykke hus i Vilstrup, Morten Adamsen har ladet opsætte

** Simon Sørensen i Dons, som mindes 20 år, og Tomis Hansen sst, som mindes 40 år, vidnede at da havde den otting jord på Dons mark, som ligger mellem Niels Hansens og Simon Sørensens gårds agre, altid været til Niels Hansens gård, og der har ikke været gjort ægt eller arbejde deraf. andre vidnede det samme

(93)

** varsel til alle Vilstrup bymænd imod dom at svare restanceskriveren, som gav dem til sag for kontorpenge. opsat 8 dage

8/6 1672.

** varsel til Morten Adamsen i Vilstrup imod dom at svare husfogden, som mente Morten Adamsen burde skaffe sig hjemmel til det tømmer efter tingsvidnes indhold. opsat 14 dage

** varsel imod opsigelsesvidne at svare kornet Valentin Schubert, som opsagde 1. ting Jep Mikkelsen hans gård, som han skal gøre ryddelig, hvortil Jep Mikkelsen spurgte, hvormed han havde forseet sig og tilbyder at udgive til kornetten, det han kan tilkomme

(94)

** varsel til Hans Olufsen Ravn i Bjert imod beskyldning at svare

** varsel til Henrik Mortensen i Almind imod syn at svare

** varsel til Almind bymænd og lodsejere imod forbudsvidne at svare

** varsel til Jens Tomsen i Vilstrup med flere navng. imod dom at svare ritmesteren

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd imod vidner at svare til tinget i dag

(95)

** varsel til Jens Jensen Feldbereder i Dons og Iver Nielsen i Viuf gav ham til sag for 13 mk. han tilkommer at udlægge til Niels Madsen for skatter, han har udlagt for det hus i Kolding. opsat 14 dage

** varsel til Niels Hansen i Dons imod dom at svare kaptajn Lytzow, som har stævnet ham angående en otting jord, som er den fjerdepart af den ejendomsgårds grund, Niels Tomsen påboer, og har ligget dertil, og da gården er assigneret kaptajnen, anses Niels Tomsen til ruin, da ovennævnte jord er kommet fra hans gård, og Niels Hansen tilegner sig, så må Niels Hansen vise sin adkomst dertil, eller jorden må komme tilbage, ellers må han svare ægt og arbejde deraf. på Hans Staffensen af Almind hans begæring blev sagen opsat 8 dage

(96)

** ritmesteren fordrede dom over forskrevne mænd, under hans kompagni, på ryttergårde for det, han har forstrakt dem med af munderingen og klæder efter en restans. dom: de bør betale inden 15 dage

** Hans Nielsen i Almind 3. ting forbød alle at pløje eller så på hans påboende gårds jord under vold og ran

** den sag mellem Niels Hansen og Niels Tomsen i Dons endnu opsat 8 dage

15/6 1672.

** varsel til Niels Tomsen i Dons og Mikkel Jensen i Viuf imod tilbud at svare her til tinget i dag

** varsel for slotsporten og til amtsskriver Rudolf Faust at svare

** da Hans Olufsen Ravn i Bjert har et selvejer boelshus sst., hvoraf der ikke er betalt skyld 1667-68-69-70, som bevises med tingsvidne, så han bør betale inden 15 dage, og da han ikke i 4 år har betalt leding, om selvejet ikke derover er forbrudt og bør henfalde til KM. på Hans Ravns begæring opsat 14 dage

(97)

** den sag mellem Rudolf Faust og Jep Staffensen i Stenvads mølle opsat i 8 dage

** Peder Bertelsen på lensmandens vegne forordnede Hans Staffensen i Almind at være sætfoged i den sag mellem Jens Høg og Rudolf Faust

** den sag mellem Rudolf Faust og Jens Høg blev af sætfogden opsat 14 dage

** varsel til Christian Christensen i Fredsted imod tilbud at svare

** kaptajn Lytzow fordrede efter 8 dages opsættelse dom over Niels Hansen i Dons, som svarede, at af en usvækket dom ses, at han er kommet lovligt til jorden og fremlagde dom 7/1 1665, hvori han får indvisning for den pant, han har i Maren Sørensdatters gårds jord.

(99)

22/6 1672.

** varsel til Anne sl. Peder Gødesens i Bjert og hendes medarvinger og Hans Ravn i Bjert imod dom at svare Hans Hansen Nebel i Bjert, som irettelagde sit indlæg, at han forårsages til at tage en sag i opsættelse til dom imod hende og hendes børn i Eltang angående et stykke jord, sl. Peder Gødesen havde pantsat efter tingsvidne 20/9 1651, hvilken jord hun bruger og med gevalt tager afgrøden deraf, og videre fremlagde pantebrev 20/9 1651 og tingsvidne 17/12 1670. ingen mødte til svar. opsat 14 dage

(100)

** ligeledes beskyldte Hans Nebel Hans Ravn for et håndskrift dateret 1654, hans sl. far Oluf Hansen i Bjert har udgivet til Søren Hansen sst. opsat 14 dage

** varsel til Niels Hansen i Fredsted imod dom at svare Christian  Christensen sst., som formente Niels Hansen burde udgive til ham den assignerede rytterløn af den væring, han påboer, for det år han red rytter og var i KM tjeneste. opsat 14 dage

(101)

** forrige amtsskriver Rudolf Faust fordrede efter 14 dages opsættelse dom over Jep Staffensen Møller, som svarede, at han har betalt mølleskyld af den ene kværn med afkortning for at holde møllen ved lige, da den anden kværn er øde, og den attest amtsskriveren, muligvis med vrang beretning, har fået hos rentekammeret, imod jordebogen, som han har kvitteret ham efter, vil være til skade og ruin for ham, og han irettelagde Christian den 4des brev dateret 1630 om afkortning i mølleskylden til vedligeholdelse af møllen, samt fremlagde fæstebrev til Jep Staffensen af Donslund mølle dateret 1660 samt kopi af en supplikation om kun at svare skyld af en kværn. tingsvidne 28/4 1660 blev irettelagt, angående syn på Stenvad mølle, hvor der aldeles intet fandtes tilbage. tingsvidne 5/12 1663 fremlægges om syn på møllen, hvad der er bygget siden ufredstiden og taksere omkostningerne derved. tingsvidne 15/6 1671 fremlægges angående syn på KM skove og gods deriblandt Stenvad mølle. kvitteringer fremlægges. ekstrakt af jordebogen fremlægges

(106)

** varsel for slotsporten imod vidner at svare amtsskriver Matias Lihm

** på amtsskriverens vegne oplæstes en restans. fortegn

(109)

** Jens Pedersen rådmand i Kolding 3. ting lovbød den selvejer bondegård i Harte, der har tilhørt ham. Otte Bilde bød sølv og penge. varsel til Iver Skelde i Kolding imod dette vidne at svare

** varsel for slotsporten imod forskrevne restans at svare

** navng. vidnede, at herredsfoged Jens Høg med flid har forsøgt at inddrive KM restans og tit og ofte været i byerne og tid efter anden fået penge og gjort udlæg, så man kunne ikke sige, det var hans skyld, om der er nogen restans tilbage

** syn på den halve gård, Anders Iversen har haft i fæste og har opladt for Søren Nielsen, som var ganske øde på nær 7 fag hus, som var brøstfældige

(110)

** Iver Nielsen i Viuf takkede Jens Jensen Feldbereder i Dons for den tvistighed, der han været mellem dem om den ejendom i Kolding og dens skatter, som Jens Jensen har betalt ham

** slutning til Rudolf Faustes dom: da landgilden af Stenvad mølle efter rentekammerets attest skulle være højere end efter jordebogen, skal det påkendes at landstingsdommere

29/6 1672.

** den sag imellem Rudolf Faust og Hans Ravn i Bjert endnu opsat 14 dage

** varsel til Henrik Mortensen, som tilforn boede i Viuf, og nu i Almind imod syn at svare

** løjtnant Schach formente at Henrik Mortensen burde betale det, han resterer med til ham, til den tid, han forlod gården og stå til rette for gårdens brøstfældighed samt ulovlig flytning. opsat 8 dage

(111)

** syn på den gård i Viuf, Henrik Mortensen påboede og som er assigneret løjtnant Schach

** varsel til en lokket kvinde Maren Kelds, der tjener Anders Kær i Gudsø imod dom at svare regimentsskriveren for lejermålsbøder. dom: hun bør betale efter forordningen eller lide på kroppen

(112)

** Niels Hansen i Fredsted 3. ting tilbød Christian Christensen sst. at indløse det udlæg, der er gjort for resterende rytterløn

** varsel for slotsporten og til Rudolf Faust forrige amtsskriver imod vidner at svare

** Søren Markussen Møller irettelagde en stævning til navng. Bjert mænd, om det ikke er dem bekendt, af gammel tid i Søren Markussens forældres tid, at Borre mølledam har ligget til slotsmøllen og været brugt dertil med afgrøde, der voksede deri uden skat og jordskyld, indtil Rudolf Faust lod ham eksekvere for skatten og om bolværket for søen og møllebroen og kongens vej ikke har været holdt ved lige, hvilket de bekræftede

** Søren Markussen begærede sit herredsvidne mens han havde været ladefoged, hvortil navng. vidnede, at de intet andet havde at påsige ham, end det som anstår en ærlig mand og de takkede ham godt for god medfart

(113)

** navng. vidnede, at Søren Møller leverede mølleskyld 1669 i godt forsvarligt malet korn uden skade

** varsel til forrige restanceskriver Jesper Pedersen imod vidner at svare

** navng. vidnede at de for 3 år siden med herredsfogden og Jesper Pedersen var i Bjert hos Hans Ravn og udvurderede en ko for hans resterende landgilde, hvortil Jesper Pedersen svarede, at det var for åringers restans

** Rudolf Faust fordrede efter opsættelse fol. 83 dom over herredsfoged Jens Høg, som irettelagde sit indlæg, at da han beskyldes for den restans, som er blevet stående hos bønderne, efter Rudolf Faust forlod stillingen som amtsskriver, idet han skulle have forsømt af gøre udlæg, så svarer han, at han med flid har gjort, hvad han kunne, men han har ikke været betroet restansen af skriveren, så han mener skylden ligger hos den, der var betroet restansen, så han mener sig fri for tiltale, og fremlagde tingsvidne 22/6, hvori bevidnes, at han med flid har opkrævet KM restans lidt efter lidt, så han er uden skyld i det, der måtte restere hos bønderne

(114)

** hr. Jens Jensen i Herslev 3. ting lovbød den del han har i den selvejer bondegård i Højrup, sl. Ebbe Nielsen påboede og fradøde, hvorimod Simon Pedersen i Højrup bød sølv og penge. landstingsstævning til Jørgen Ebbesen, Niels Ebbesen og Anne Ebbesdatter, barnfødt i Højrup for lovbud pant eller skøde på deres fædrene ejendom, som hr. Jens Jensen er berettiget til efter sin sl. far, om de har noget at svare dertil

(115)

** hr. Jens Jensen i Herslev på egne og medinteresseredes vegne solgte til Simon Pedersen i Højrup og hans hustru Anne Olufsdatter deres lod i den bondegård i Højrup, sl. Ebbe Nielsen påboede

6/7 1672.

(116)

** Søren Pedersen, der nu boer i Ågård, lovbød den selvejer bondegård i Starup, han påboede, og som han tilforhandlede sig at sl. Jens Dues arvinger, hvorimod Jens Iversen, som påboer gården, bød sølv og penge. landstingsvarsel til sl. Terkel Olufsen, der boede og døde på gården, hans arvinger, samt varsel til Ane Jensdatter i Søgård, Anders Møller i Dons mølle og hans hustru Kirsten Jensdatter og hendes brødre Hans Jensen i Bjert og Mads Jensen i Starup og Jens Sørensen i Mejsling

** Søren Pedersen i Ågård solgte fra sig og hustru Maren Madsdatter til Jens Iversen i Starup og hustru Johanne Boesdatter den selvejer bondegård i Starup, han har tilforhandlet sig af sl. Jens Dues arvinger og af Terkel Jensen i Almind og hans søster Ane Jensdatter med formynder Iver Hansen efter adkomstbrev

(117)

** Jens Iversen i Starup pantsatte til Hans Sørensen Skrædder, barnfødt i Håstrup og fæstemø Mette Christensdatter et bondeboel i Fredsted for 100 rdl., som han skylder Søren Pedersen i Ågård

(118)

** Hans Sørensen Skrædder, barnfødt i Håstrup, kendte sig skyldig at være til Søren Pedersen i Ågård 55 sld., som skal betales 1673

** den sag mellem Christian Christensen Bjerg og Niels Hansen fremdeles opsat 14 dage

(119)

** Hans Hansen Nebel i Bjert fordrede dom over Ane sl. Peder Gødesens efter 14 dages opsættelse samt over Hans Ravn, som irettelagde sit svar, at da der for lang tid siden er gjort skifte over hans sl. far Oluf Ravn, hvor Hans Nebel ikke gjorde fordring på nogen gæld og da gældsbrevet ikke er forsynet ned hans signet, men kun med bogstaver og ingen til vitterlighed som sædvanligt, mener han sig fri for tiltale

** skovrider Morten Hering fordrede dom over så mange, der resterer med oldengæld og har ladet deres svin indbrænde på KM olden, og dem i Bjert, som har deres svin på skoven, som fik flæsk, og ikke lod dem brænde. dom: de bør betale inden 15 dage

** Anders Nielsen regimentsskriver efter opsættelse fordrede dom og mente Henrik Mortensen efter synsvidne burde betale bygfældigheden og for ulovlig fraflytning, hvortil Henrik Mortensen svarede, at synet var stævnet til landstinget, hvorfor fogden ikke turde kende i sagen

** Hans Mikkelsen i Frørup kendte sig at være forligt med Hans Madsen Torsen i Herslev, som skal opføde sl. Hans Nielsens børn, som boede i Herslev, Niels Hansen, Jens Hansen og Lisbet Hansdatter til de bliver 16 år, hvorimod Hans Mikkelsen, børnenes rette formynder, kvitterede Hans Madsen Torsen for børnenes arvelodder efter deres sl. far

(120)

** varsel til Joen Jepsen i Herslev imod vidner at svare til tinget

** syn på den gård i Herslev, Joen Jepsen har i fæste, og som er tillagt kornet Filip Gessingert. regimentsskriveren spurgte Joen Jepsen, som var fra gården, men brugte dens foder på et andet sted, om han ville blive ved den, hvortil han lovede at flytte til den og opbygge den, hvis han fik udvist tømmer dertil

(121)

** Hans Jensen i Lilballe bekendte, at da Mette Nielsdatter sl. Anders Troelsens i Lilballe for sin skrøbeligheds skyld havde opladt ham den krongård i Lilballe, hun hidindtil har påboet, da lovede han at give hende aftægt, som følger

(122)

** slutning til den dom imellem Rudolf Faust og herredsfoged Jens Høg: da amtsskriveren har gjort regnskab til rentekammeret og hævdet, at en del af restancerne var herredsfogdens skyld, og Jens Høg med tingsvidne beviser at han har været med restanceskriveren for at inddrive restancerne, så synes det tvivlrådigt, hvorfor det henhører til landsdommernes påkendelse

13/7 1672.

** varsel til Jens Pedersen i Kolding imod lovmål slotsherren Otte Bilde agter at føre imod ham

(123)

** på Otte Bildes vegne fremlægges et købebrev, som Jens Pedersen rådmand i Kolding på egne og hustru Maren Sørensdatter har udgivet til ham på en bondegård i Harte, som har tilhørt sl. Peder Pedersen Skelde, og som hans søn Iver Pedersen Skelde borger i Kolding har solgt til ham, hvorfor han bør gøre ham skøde derpå. dom: han bør gøre skøde derpå eller lide dele

(124)

** navng., som var lægdsmænd, da Rudolf Faust var amtsskriver, vidnede, at da blev der ingen skatter stående hos Jens Høg, og han overvintrede og opfedede 4 stude for amtsskriveren

(125)

** syn på den gård i Fredsted, Christian Christensen påboer

** varsel til Tomis Madsen i Starup med flere imod dom at svare ritmester Gotfred Tillsich, som mente de burde betale deres gæld. opsat 8 dage

(126)

20/7 1672.

** varsel til stiftsskriver Lorentz Stielmacher i Vejle og kirkeværgerne til Herslev kirke imod vidner og dom at svare

** navng. vidnede, at det stykke kirkejord til Herslev kirke, der ligger på Tolstrup mark, har ligget til den bondegård i Tolstrup, Jens Nielsen påboer for afgift til kirken uden last og klage

** Jens Nielsen i Tolstrup fordrede dom efter forskrevne tingsvidne, irettelagde sit indlæg og mente at omtalte jord, som i oldtiden skulle være givet fra gården til kirken, burde også herefter følge gården for afgift til kirken

27/7 1672.

** varsel til Anders Jensen i Påby, der tjener hr. Christen, imod syn og vidner at svare til tinget

(127)

** afsigelse af syn på Johanne Olufsdatter i Påby, som havde 2 blodige revler i hendes hoved og blodet rendte i hendes hår og beklagede, at han ydermere havde givet hende et slag over hendes rumpe med en fork, og nu beklagede hun, at Anders Jensen havde gjort hende skaden uden skyld og brøde, hvortil han vedgik slaget over hendes rumpe, men benægtede at have slået hende i hovedet

** den sag imellem Christian Christensen og Niels Hansen opsat 14 dage

** varsel til Iver Sørensen i Nebel at svare sl. Jacob Lauritsens efterleverske, som beskyldte ham for et tiendelam. opsat 14 dage

** regimentsskriveren advarede besidderne af ryttergårdene om at holde deres broer og landeveje ved lige som af arilds tid, så de kan stå for et fuldt syn, og ridefogden advarede Koldinghus tjenere om samme

** ligeledes til 3. ting forbud mod al ulovlig sæd på ryttergårdenes jord, så ingen mod forordningen må føre afgrøde derfra

3/8 1672.

** Staffen Nielsen barnfødt i Studsdal i Tavlov sogn gør vitterligt, at da Mette sl. Jens Christensens i Bramdrup har opladt til ham og hendes datter, den gård i Bramdrup, hun og hendes sl. mand har iboet, da lover han at give hende efterfølgende aftægt

(128)

** skifte i Mette Nielsdatters bo i Bramdrup efter hendes sl. husbond Jens Christensen i overværelse af Mette Nielsdatter og hendes børn Maren Jensdatter med fæstemand Staffen Nielsen, Christen Jensen, som er udenlands, Else Jensdatter med lovværge Søren Nielsen sst. og Anne Jensdatter med hendes fødte værge Christen Hansen. bortskyldig gæld fordredes, ialt til deling 60 sld.

(130)

10/8 1672.

** varsel til Søren Hansen i Bjert og Niels Andersen Fisker i Strandhuse, Hans Jensen fuglefænger, Anders Skøt, som alle tjener på Koldinghus, at svare til tinget i dag

** Peder Ravn i Skærup forrige herredsskriver leverede fra sig til Jens Iversen i Starup, de breve, som er leveret ham angående den ejendomsgård i Starup, han påboer, som er, et købebrev dateret 1669 fra sl. Jens Dues arvinger til gårdens forrige besidder Søren Pedersen, et købebrev dateret 1669 fra Poul Jensen i Almind og hans søster Anne Jensdatter til Søren Pedersen, 2 af sl. Jens Dues håndskrifter til Terkel Jensen og Iver Hansen, hans hustrus formynder dateret 1649, domme 20/7 1667 og 13/3 1669 samt en indførsel 3/4 1669

(131)

17/8 1672.

** varsel til Niels Pedersen i Pjedsted, Jens Nielsen i Tolstrup og de andre Tolstrup lodsejere, Jens Tomsen i Herslev og Hans Jensen i Møsvrå imod vidner at svare Peder Tygesen på stiftsskriverens vegne

** Peder Grundet i Bjert på Mette Olufsdatters vegne i Kolding irettelagde et købebrev på et hus i Kolding, sl. Bertel Madsen Brun i Vingsted mølle og Maren Madsdatter i Kolding og hendes værge Hans Bertelsen sst. har udgivet til hende, dateret 31/3 1672. navng. vidnede, at købet blev sluttet 31/3 i Vingsted mølle af Bertel Madsen i hustrus overværelse. varsel til sl. Bertel Madsens hustru i Vingsted mølle, Johanne Nielsdatter og deres børn Maren Madsdatter i Kolding sl. Jens Jepsens efterleverske og deres børn Hans Jepsen i Kolding og hustru Ane Madsdatter imod vidner at svare Mette Olufsdatter

(132)

** Hans Olufsen i Follerup vidnede, at 12/7 1670 var han med andre sognemænd i Vejle hos stiftsskriveren for at fæste kirkens anpart korntiende, og da tilbød han Jens Nielsen at fæste de 2 kirkeagre på Tolstrup mark, og Jens Nielsen bekræftede, at han havde fæstet dem og vil bevise det, når han får sit fæstebrev

** Peder Tygesen med fuldmagt af stiftsskriver Lorentz Stielmacher i Vejle fremlagde sit fæstebrev på de 2 kirkeagre på Tolstrup mark og mente, de burde være ham følgagtig, hvorimod Jens Nielsen i Tolstrup fremlagde en dom 20/7 at kirkejorden burde følge ham, og et skriftligt vidne af hr. Jens Jensen i Herslev med flere at de overværede at stiftsskriveren tilsagde Jens Nielsen fæstet af agrene for 2 mk i fæstepenge, som han frembød, men skriveren manglede byttepenge, og derfor lovede han ikke at fæste agrene til andre

(133)

** varsel til Tomis Laursen i Møsvrå imod dom at svare Laurs Knudsen i Vilstrup, som gav ham til sag for 3 mk. opsat 14 dage

24/8 1672.

** varsel til menige Gelballe, Lunderskov og Skanderup bymænd og lodsejere og Peder Nielsen Møller i Drabæk mølle imod vidner at svare Peder Ravn på søster Karen sl. Joen Jacobsens i Vranderup og Rasmus Hansen på de andre bymænds vegne angående fælles fædrift

(134)

** Hans Nielsen i Vranderup vidnede, at han kan mindes siden den anden svenske fejde, og i den tid, undtagen den sidste svenske fejde, har Vranderup bymænd drevet med fællesdrift ind i Gelballe og Lunderskov fælles skove igennem deres egen fædrift og går horn mod horn og klov mod klov uden last og klage indtil nu, de Gelballe mænd tvister derom og han vidnede videre, at da han som hyrde vogtede Vranderup byhjord, kom Gelballe bymænd og tog hjorden fra ham, med undtagelse af fårene, og de fik dem først anden dagen efter. andre vidnede derom, og Vranderup bymænd begærede, at de måtte beholde deres fædrift i fred, som de har haft af arilds tid

(135)

** varsel til Jens Jensen i Lilballe imod dom at svare Joen Jørgensen i Skanderup, som fremlagde sit indlæg, at da han er forordnet til at værge for en sl. Jes Joensens søn i Skanderup ved navn Knud Jessen, og da drengens formodede stedfar Jens Jensen i Lilballe har bemægtiget sig det udlagte gods, bør han levere det tilbage til ham, såfremt han skal svare til værgemålet, med mindre han kan blive forskånet derfor. opsat 14 dage

31/8 1672.

7/9 1672.

** varsel til Jens Jepsen i Lilballe imod dom at svare regimentsfeldskær Nicolaj her til tinget i dag

** varsel til Søren Rasmussen i Tyvkær med flere for at aflægge vidne

(136)

** varsel til Mikkel Pedersen Videsen i Pjedsted imod vidner at svare

** på overjægermesterens vegne fremlægges et skriftligt vidne, hvori Jens Jørgensen Gudsø i Håstrup vidnede, at da han var i Håstrup skov for at lede efter sine heste, kom Mikkel Videsen i Pjedsted ridende i fuld mundering på en brun hest og spurgte om vej til en have i Viuf skov, Svinholtkær, og Christen Klausen hyrde vidnede, at han så samme person kom til Svinholtkær og bladede med et blad til der kom et dyr løbende, som han skød med sin karabin, og Jens Pedersen fårehyrde i Håstrup vidnede, at han så samme person kom ridende om aftenen af Viuf skov med kappen nedlagt om livet og nogle ben, som af et dyr, hængte nedenfor

** feldskæren satte i rette og mente Jens Jepsen burde udgive til ham, det som han er assigneret for at udgive af sin gård og fremlagde en supplikation Jens Jepsen har indgivet for oberst Rantzow. Jens Jepsen begærede sagen opsat, derfor opsat 8 dage

(137)

** Joen Jørgensen i Skanderup fordrede dom efter 14 dages opsættelse over Jens Jensen i Lilballe, som irettelagde skiftebrev dateret 7/5 1672, at sønnen Knud Jessen skal blive hos stedfaderen Jens Jensen til hans 15 år, og i den tid skal hans arv blive hos stedfaderen

14/9 1672.

** synsmænd opnævnes til at syne noget træ, der er optaget ved Strandhuse

** regimentsfeldskær Nicolaj fordrede efter 8 dages opsættelse dom over Jens Jepsen i Lilballe, som fremlagde KM forordning om selvejergods, som er tillagt officerer, at de skal holde rytter. dom: han bør betale til feldskæren, som det tilkommer ham

(138)

21/9 1672.

** Hans Staffensen i Almind og herredsfogden begærede genpart af en landstings stævning, da Rudolf Faust har indstævnet dem

28/9 1672.

** navng. vidnede, at da Peder Hansen i Horsens og Ludvig Henriksen, barnfødt i Vejle, var i deres by, da tilbød de på Jens Nielsens vegne Ludvig Henriksen de 2 stude, som hans bror Erik Henriksen havde afkøbt Jens Nielsen imod at betale foder og græspenge, hvortil de svarede, at de ville ikke have med dem at gøre, og nu for retten tilbød Jens Nielsen Erik Henriksen eller Ludvig Henriksen de 2 stude

(139)

5/10 1672.

** varsel til Jens Olufsen i Viuf med flere imod vidner at svare

** mester Jokum Skeel gartner i Kolding vidnede, at da han kom ridende til tinget mødte han på vejen 2 vogne hver med et læs grøn bøgeved, som de sagde, de skulle køre til Kolding for Hans Mogensen i Viuf, og da han red til Viuf til Hans Mogensen, viste han ham den vindfælde, hvorfra de havde taget veddet, som Christen Iversen havde lovet ham at køre til Kolding, og da de red til ham, fandt de noget grønt ved liggende ved hans dør

(140)

** Jokum Skeel angav, at han havde taget Jens Olufsen af Viuf med et læs grøn bøgeved på vejen til Kolding, som han havde leveret skovfogden og begærede vurdering deraf

** synsmænd opnævnes til at vurdere en båd, som er optaget ved Strandhuse

12/10 1672.

** varsel til Oluf Nielsen i Bjert og hans hustru Karen Sørensdatter og hendes børn imod dom at svare Bernt Offermand

** Bernt Offermand formente at sl. Anders Hansens efterleverske og arvinger bør betale den sl. mands håndskrift, da han ikke fik for sit krav ved skiftet, og hans fordring er den ældste. Oluf Nielsen skød sig til skiftebrev efter sin sl. formand og begærede opsættelse. opsat 14 dage

(141)

** mester Jokum Skeel gartner på Koldinghus angav, at han havde lagt an ved 4 både fra Ærø, som var lastet med grønt bøgeved, som han vil bevise, og de med bådene var undveget, skønt der var gjort arrest på dem

** varsel til Rasmus Hansen, som beretter at have hjemme i Nakskov og hans medreder imod syn og arrest at svare til tinget

** syn på en liden skude som lå på Kolding fjord under Bramdrup skov, som var lastet med 74 stykker grøn bøgeved, hvoraf nogle var risbøge, hvorfor der blev gjort arrest på skuden

** varsel til Mikkel Jørgensen i Fredericia imod syn at svare

** syn på 6 læs grøn bøgeved på en båd, der ligger ved Strandhuse

19/10 1672.

(142)

** varsel til skipper Søren Stigsen af Nakskov og medfølgere på skuden, der lå under Bramdrup skov imod dom at svare overjægermesteren

** Hans Skeel på KM og overjægermesterens vegne gav tilkende, at da skovbetjentene havde beklaget sig over ulovlig skovhugst i KM skove, da havde man ransaget og fundet bøgeved på Søren Stigsens skude, om han ikke derfor bør lide efter skovordinansens 48 artikel og der foruden stå til rette for ulovlig undvigelse fra arrest. ingen mødt, opsat 8 dage

** varsel til Peder Jørgensen i Tyvkær at svare Peder Ravn, som gav ham til sag for skriverpenge

** synsmænd opkræves til at syne KM skove

** Hans Jensen i Møsvrå lovede at være i herredsfogdens sted til skovsyn

** KM herredsvarsel til KM tjenere under Koldinghus imod dom at svare forrige amtsskriver Rudolf Faust. opsat 8 dage

(143)

** varsel til Mikkel Jensen i Viuf og Hans Købmand imod vidner og Jens Olufsen at svare overjægermesteren

** skovfoged Hans Staffensen vidnede, at han spurgte Jens Olufsen, om han havde hugget den bøg i Viuf skov, som er borte, hvortil han svarede Nej, men han havde fået en favn eller to deraf, og derfor havde skovfogden fået hans heste og vogn i forvaring til næste tingdag til forevisning. Hans Skeel på KM vegne mente, at heste og vogn bør være forbrudt efter skovordinansen, og han bør lide efter samme artikel

** Hans Mikkelsen i Viuf bekendte, at han hjemlede Jens Olufsen det læs ved, mester Jokum havde taget ham med på adelvejen, som var af hans ydeved, hvortil Hans Skeel svarede, at det ikke skulle agtes, da Jens Olufsen havde lovet at stille øvrigheden tilfreds. opsat 8 dage

(144)

** varsel til Jens Jepsen i Tolstrup imod dom at svare Jens Nielsen forrige restanceskriver, som beskyldte ham for 5 sld. opsat 8 dage

26/10 1672.

** varsel til hr. Albret i Starup, Peder Hår sst. med flere at svare Rudolf Faust angående resterende landgilde

** varsel til Christen Klausen hyrde og hans hustru Ane Henningsdatter i Håstrup imod vidner og syn at svare

** slotsherren Otte Bildes befaling fremlægges, at da adskillige bønder og andre tiltales af Rudolf Faust forrige amtsskriver i Koldinghus amt for nogle gamle restanser, som burde være opkrævet for mange år siden, og ikke bør opkræves efter så lang tids forløb, og da KM forordning 4/9 1672 tilholder at restanser ved amterne kun kan overføres til følgende år med amtmandens attestation, så anbefales herredsfogderne ikke at gøre udlæg hos KM bønder for denne restans eller lader passere nogle gamle restanssedler, som ikke er attesteret af ham

(145)

** overjægermesterens fuldmægtig Hans Skeel fordrede efter 8 dages opsættelse dom over Søren Rasmussen Stigsen skipper af Nakskov, som giver Morten Christensen i Kolding fuldmagt til at svare på hans vegne på tinget, da han uden brøde er frataget sit sejl af Hans Skeel og Niels Nebel vadrider i Kolding, men efter dom af Kolding rådstue 10/10 er frikendt og har fået det igen, men da han er stævnet til Brusk herreds ting, kan han ikke bie længere. dom af Kolding rådstue 10/10 fremlægges, hvori Søren Stigsen stævner Jokum Skeel gartner i Koldinghus have og Niels Nebel vadrider i Kolding imod vidner og dom og han fremlagde sit indlæg, at han kom med sit skib til Kolding lastet med hvede til Karen sl. Jens Sakses, som blev fortoldet, og hun leverede ham noget træ. da han sejlede bort fra Kolding blev han stoppet af de indstævnede og frataget sit sejl under påskud at træet var hugget i KM skov, hvorfor han mener, de bør straffes for vold samt skaffe han sejlet igen og erstatte ham hans omkostninger. navng., som var med skibet som passagerer vidnede det samme. Jokum Gartners indlæg fremlægges, at han ikke ved, hvorfor han skal møde og er forhindret i KM tjeneste, hvorefter der dømmes, at han bør have sit sejl igen. dom: da denne dom viser sagens medfart, kan det ikke henhøre til herredsfogdens dom, men det skal påkendes af landstingsdommere

(149)

** overjægermesterens fuldmægtig Hans Skeel fordrede efter 8 dages opsættelse dom over Jens Olufsen i Viuf, som irettelagde sit indlæg, at han var blevet opholdt på hans farende vej af Hans Skeels bror Jokum Skeel med et læs ved, som han havde fået af en selvejerbonde Hans Mikkelsen i Viuf, som var af hans ydeved efter tingsvidne 19/10, hvoraf det kan ses, at han ikke kørte med noget ulovligt, og han har heller ikke hugget den bøg i skoven, som skal være hugget uforevist, og mener sig fri for tiltale, og fremlagde tingsvidne 19/10. Hans Skeel svarede, at han ikke mener hjemmelen er lovlig, idet skovordinansen siger, at selvejere ikke nyder mere end deres nødtørft

(150)

** Hans Skeel fremæskede skovfogden med heste og vogn at møde

** forrige restansskriver Hans Nielsen fordrede efter 8 dages opsættelse dom over Jens Jepsen i Tolstrup for gæld efter skadesløsbrev på 5 sld. som fremlægges. dom: han bør efterkomme sit brev

(151)

** Peder Ravn på Bernt Offermands vegne fordrede efter 14 dages opsættelse dom og irettelagde Anders Hansens håndskrift dateret 1656 på 76 sld., samt en dom 14/10 1665, hvori han dømmes til at betale resten inden 15 dage, samt en dom 20/2 1669, hvor han dømmes endnu en gang til betaling af resten, og dernæst en registrering af boet efter sl. Anders Hansen 17/4 1669, at ingen af kreditorerne fik udlæg

(152)

2/11 1672.

** varsel til Hans Staffensen i Almind imod dom at svare Jokum Gartner

** varsel Hans Jensen i Bramdrup imod lovbud at svare

** Henrik Jacobsen i Bjert på Ane Mette sl. Jacob Laursens efterleverske hendes vegne lovbød den lod, hun eller hendes børn var berettiget til i den selvejergård i Bramdrup sl. Peder Jørgensen tilforn iboede og fradøde. Søren Klausen i Bramdrup derimod bød sølv og penge

** regimentsskriveren fremlagde en befaling, at da KM har bevilget oberst Detlev Rantzows regimentsbønder at få udvist af KM skove nødtørftig ildebrand og hjultømmer samt nødvendigt bygningstømmer, da forbydes rytterbønderne at sælge det træ, der er udvist dem til bygningernes bevarelse, såfremt de ikke vil straffes efter forordningen

(153)

** Hans Skeels indlæg blev irettelagt, at da der er leveret to heste og en vogn til Hans Staffensen, som var blevet antruffet læsset med grøn bøgeved fra KM skov, hvor der ulovligt var hugget en bøg, som ejeren af heste og vogn Jens Olufsen i Viuf havde fået veddet fra, og hestene og vognen skulle skovfogden forvare til næste tingdag, hvor de skulle vurderes, hvilket han ikke efterkom, men leverede heste og vogn til ejeren uden tingsdom, så det ses klart at skovfogden ser gennem fingre og ikke angiver ulovlig skovhugst, og sætter i rette og formener, at han bør heste og vogn til stede og have sin bestilling forbrudt. på Hans Staffensens begæring opsat 8 dage

** slutning til den dom imellem Hans Skeel og Jens Olufsen i Viuf indført for 8 dage siden: da Hans Mikkelsen en selvejerbonde i Viuf hjemler Jens Olufsen omtalte ved, frikendes han

(154)

9/11 1672.

** den dom mellem Hans Skeel og Hans Staffensen tog herredsfogden under forsegling inden i dag 8 dage, og Hans Staffensen irettelagde sit indlæg, at da overjægermesterens fuldmægtig Hans Skeel har irettelagt et indlæg angående et læs ved, han på adelvejen har ertappet Jens Olufsen i Viuf med, og ført til forvaring i hans fraværelse, da han var på tinget, som de ulovligt imod skovordinansen havde taget, men da han fornemmede, at en vederhæftig selvejerbonde havde lovlig hjemmel dertil, havde han ikke opholdt hans heste og vogn, og han blev 26/10 frikendt derfor, hvorfor Hans Staffensen mener sig fri for tiltale. slutning fol. 159

(155)

** varsel til hr. Jens Jensen i Herslev imod dom at svare amtsskriveren Matias Lihm og gav ham sag for resterende landgilde af den krongård, han har i fæste. opsat 8 dage

** varsel til Laurs Christensen og Villum Frandsen i Højrup imod dele at svare Peder Ravn i Skærup som på regimentsskriverens vegne gav dem til sag for det, der tilkommer ham for at holde skifte i deres bo

16/11 1672.

** Niels Pedersen i Pjedsted vidnede, at 6 år før svenskens fejde da tjente han Jens Nielsen i Follerup, og da var der intet gærde imellem Niels Bertelsens have og Herslev enemærke. andre vidnede det samme

(156)

** varsel til Hans Jensen i Herslev enemærke og Maren Nielsdatter i Herslev med flere imod forskrevne vidne at svare

** varsel til David Sergent i Fredericia imod vidner at svare og flere navng. for at aflægge deres vidner

** Peder Bertelsen, som tjener på Koldinghus vidnede, at han med gartner Jokum Skeel red til sdr. Stenderup, og da så de ved stranden en lille skude, og på spørgsmål svarede skipper David Sergent, at han lastede ved, som han skulle føre til Fredericia, og der kom 2 vogne læsset med ved, som Jokum Skeel lod føre til Stenderup til forvaring, hvorefter de beså skudens last af træ, og gjorde arrest på skuden. andre vidnede

(157)

** den sag imellem amtsskriveren og hr. Jens i Herslev blev opsat 14 dage

23/11 1672.

** varsel for slotsporten samt til Jokum Skeel, Hans Skeel og amtsskrivere Anders Nielsen husfogden og skovrider Morten Hering imod vidner æskning og klage at svare

** Peder Hår i Starup, som mindes 30 år, med flere navng., der mindes længe, vidnede, at så længe de kan mindes, har selvejerbønderne ikke givet nogen pending for udvisning i deres egne tilskiftede selvejer skovparter, indtil næst forleden år 

(158)

** varsel til Jens Nielsen i Tolstrup og Tyge Jensen i Herslev imod dom at svare Herslev kirkeværger, som beskyldte dem for deres gæld til Herslev kirke, fra den tid, de havde kirkens regnskaber. på begæring opsat 14 dage

** da fogden tilforn har dømt i den sag, gartner Jokum Skeel søger skovfoged Hans Staffensen for, og den mand i Viuf, da er det ikke bevist, at han har taget den uforeviste bøg i Viuf skov, og irettesættelsen mod skovfogden er så streng, så det ikke kan henhøre til hans dom, men indfinder det for landsdommeres påkendelse

30/11 1672.

** varsel til herredsfoged Jens Høg i Skovsgård imod vidner at svare husfogden i dag

(159)

** varsel til Hans Mikkelsen i Viuf imod dom at svare Hans Skeel

** Jokum Skeel på sin bror Hans Skeels vegne irettelagde sit skriftlige indlæg, at en ustemplet bøg er hugget på Hans Mikkelsens skovspart, og Jens Olufsen har vedgået at havde fået en part deraf uden hjemmel, hvorfor han er anholdt med heste og vogn, hvorfor han lovede at stille øvrigheden tilfreds, men hvorefter Hans Mikkelsen hjemlede ham veddet, hvorfor Hans Mikkelsen bør bevise lovlig adkomst dertil, at det er udvist efter skovordinansen, hvortil Hans Mikkelsen svarede, at han ville endnu sælge 19 læs, og begærede opsættelse. opsat 14 dage

** Jens Jørgensen i Bramdrup forordnet sætfoged til efterskrevne vidne

** navng., som var de 8 mænd skrevet til stokken 22/7 1671 vidnede, at Hans Bertelsen i Eltang da havde Jens Høg i forfølgning for 6 rdl. kost og tæring efter en landstingsdom, som han lod falde for husfogdens videre handling, som Jens Høg lovede at betale skadesløst

(160)

** varsel til Staffen Hansen i Lilballe med flere navng. imod dom at svare Eltang kirkeværger, som beskyldte dem for deres restans til kirken. opsat 8 dage

** skovfoged Hans Staffensen begærede vurdering af et par heste og en vogn, han havde antruffet i Eltang Kobbel med et læs grøn bøgeved på. så mødte Hans Hansen i Stenderup og vedkendte sig heste og vogn

** varsel til Peder Nielsen i Tyvkær med flere mod dom at svare Villum Sørensen i Skærup, som beskyldte dem for gæld til hans sl. søn Christoffer. opsat 14 dage

(161)

** varsel til Karen Nielskone i Bjert og hendes søn Frederik Nielsen imod dom at svare Niels Pedersen Skelde, som beskyldte dem for sine børnepenge, hendes sl. husbond Niels Poulsen for ham havde haft under værgemål, og som han arvede efter sin sl. far Peder Pedersen Skelde, som boede og døde i Harte efter skiftebrev dateret 22/4 1642. ingen mødte, derfor opsat 14 dage

7/12 1672.

** Jokum Skeel bød sig i rette, da han havde fået varsel fra Hans Mikkelsen i Viuf

** varsel for slotsporten og til Rudolf Faust og Jens Nielsen forrige restanceskriver imod vidner at svare her i dag

(162)

** Jens Jørgensen i Bramdrup forordnet sætdommer til efterskrevne vidne

** Jens Høg lod læse og påskrive et tingsvidne 22/6, hvori navng. vidnede, at han med flid havde opkrævet restancerne, hvilket samme vidner med flere navng. vidner i dag bekræftede

(163)

** Jens Jepsen i Lilballe Hans Bertelsen i Eltang og Hans Mikkelsen i Viuf, som gav last og klage over skovbetjentene, for de ikke kan få udvist hjul og bygningstømmer i deres selvejer skovparter efter KM forordning, hvortil Hans Skeels fuldmægtig svarede, at han var i lovligt forfald og begærede opsættelse

** den sag mellem Herslev kirkeværger og Jens Nielsen i Tolstrup og Tyge Jensen i Herslev opsat 8 dage

** varsel til David Møller i Gammelby mølle og Jep Nielsen i Gammelby løkke imod vidner og klage at svare til tinget

14/12 1672.

** Hans Mikkelsen i Viuf bød sig i rette imod Hans Skeel, da det er rette domsdag, og mente sig fri for hans tiltale

** den sag mellem Niels Pedersen Skelde i Ferup og Karen Nielskone i Bjert opsat til snapsting

21/12 1672.

(164)

** KM herredsvarsel til menige herredsmænd imod dom at svare amtsskriveren, som beskyldte dem for resterende landgilde. dom: de bør betale inden 15 dage

** varsel til alle Vilstrup bymænd og Skovsgård mænd undtagen Jens Høg imod dom at svare Peder Iversen og Mogens Nielsen, som mente, at da de ikke havde leveret korn kirkens anpart for 1669, så bør de betale afgiften deraf nemlig kontorpenge, hvortil Jens Tomsen svarede, at de ydede deres korn til Anders Madsen og for 1670 bød de penge i retten. dom: da de har leveret korn for 1669, bør de kun betale for 1670

(165)

** slutning til Hans Nebels dom fol. 119: da Hans Nebel tilforn er tildømt af nyde sit pant, indtil han får sin betaling, men ikke har fået det i åringer, da sl. Peder Gødesens hustru og arvinger har brugt den pantsatte ager, så bør de betale inden 15 dage med omkostninger

** slutning til Peder Tygesens dom fol. 132: da der tilforn er kendt i sagen, og nu fremkommer stiftsskriverens fæstebrev til Peder Tygesen, henhører det ikke til hans videre påkendelse men indfinder til landsdommere

** slutning til Joen Jørgensens dom i Skanderup fol. 137: da Jens Jensen har annammet Knud Jensens arvelod, bør svare dertil og Joen Jørgensen derfor være fri

(1)

** tingbogens autorisation 1684

** otte mænd.

** ransnævninge.

(2)

12/1 1684.

** varsel til Mads Pedersen i ----- imod dom at svare regimentsskriver Knud Pedersen, som gav ham til sag for 7 sld. gæld til hans hustru
 
** Anders Mikkelsen i Velling med flere vidnede, at mellem jul og nytår styrtede en af KM hopper og brækkede halsen i en våge

** navng. vidnede, at Tomis Sørensen i Håstrup er en forarmet stakkel og har et vanført barn, så han må søge medlidende kristne om hjælp
 
(3)

19/1 1684.

** varsel til hospitalstjenerne i Almind imod dom at svare Jens Nielsen hospitalsforstander, som gav dem til sag for resterende landgilde og skyld. opsat 4 uger

** varsel til Jokum Bernfeld i Ågård og hans tjenere imod vidner og dom at svare Peder Iversen

** Ane Pedersdatter i Starup vidnede, at det blev sagt hende, at nogle borthuggede deres skov, og da hun kom til skoven, var det kaptajnen i Ågård hans karle og nogle flere karle, som huggede et stort træ på Peder Iversens selvejer skovskifte, og på hendes spørgsmål svarede de, at de vel skulle skaffe hjemmel dertil og udvisning af træerne gjorde med deres buløkser og hvis hun havde været en mand, skulle hun ikke forbyde dem at hugge træ, hvorover hun blev ræd og løb hjem

(4)

** syn på skovhugsten i Peder Iversens skovskifte. de fældede og borttagne træer var 36 alen langt og 7 alen i omkreds, og 27 alen langt og 5½ alen i omkreds, og de risbøge, som de havde væltet, var også borte

26/1 1684.

** varsel til Mads Nielsen i Herslev imod lovmål at svare hr. Jens i Herslev, som gav ham til sag, for han har bortført en kvinde til Kolding, som havde borttaget en del midler fra hans svoger

4/2 1684.

** hr. Jens i Herslev mente, Mads Nielsen sst. burde have sit fæste og sin boeslod forbrudt, og der foruden skaffe tyven til stede, han har bortført. på Mads Nielsens begæring opsat 14 dage

** varsel til en kvinde Kirsten, som tilforn tjente hr. Jens i Herslev, for Koldinghus slotsport imod vidner at svare

9/2 1684.

(mødte ikke så mange folk, at tinget kunne blive besat)

16/2 1684.

** hr. Jens i Herslev begærede efter opsættelse dom over Mads Nielsen sst., som fremlagde sit indlæg, at da han er stævnet for at have lejet sin vogn bort til Kolding med en kvinde og noget gods, som præsten siger, har taget fra ham, så kan enhver vel sige sig selv, at så ville hun ikke fortælle det til ham, og desuden har præsten givet hende sit bevis, at han har skilt sig ved hende i minde, så han mener sig fri for tiltale, så præsten bør bevise sin tiltale, eller han selv ved ed at befri sig

(5)

** den sag imellem de Almind mænd og Kolding hospitalsforstander i dag 4 uger gik i opsættelse

23/2 1684.

** skifte og deling efter Sakarias Hansens hustru Mette Poulsdatter i overværelse af ham og den sl. kvindes søster Anne Poulsdatter og søsterdatter Sidsel Pedersdatter med husbond Søren Jensen

(6)

1/3 1684.

(blev ingen ting holdt)

8/3 1684.

** varsel til Tove Pouls i Tyvkær med lovværge imod dom at svare Hans Nielsen i Almind, som beskyldte hende for 4 skp. rug. opsat 8 dage

** varsel til Søren Andersen i Tyvkær imod dom at svare Tomis Hansen i Håstrup, hvorefter Søren Andersen fremlagde deres kontrakt på det, Tomis Hansen kunne arve efter hans sl. søster Maren Hansdatter, Søren Andersens sl. hustru. Søren Andersen fremlagde skiftebrev. opsat 8 dage

(7)

15/3 1684.

** Mads Bach i Landerupgård fremlyste en hoppe, han har haft 1 måned

24/3 1684.

** varsel til Jens Madsen i Tolstrup imod dom at svare Peder Bertelsen

** varsel til Niels Christensen Hejls i Tyvkær imod vidner og dom at svare Peder Mortensen i Viuf

** Christen Pedersen i Viuf vidnede at Niels Christensen i Hejls væddede med Peder Mortensen i Viuf om der var 28 eller 29 dage i Februar, og den, der tabte, skulle give den anden 4 rdl., og de slog hånd i hånd, men Peder Klausen så ikke, de slog hånd i hånd

(8)

5/4 1684.

** varsel til alle Stenderup lodsejere imod dom at svare Hans Jensen i Møsvrå på menige bymænds vegne

12/4 1684.

** varsel til Niels Jensen i Bjert imod dom og vidner at svare Niels Terkelsen

** navng. vidnede, at Niels Jensen skældte Niels Terkelsen på hans ærlige navn, som Niels Bertelsen mente, han burde bevise

** Hans Jensen i Møsvrå begærede efter opsættelse 5/4 dom, og fremlagde syn på Stenderup gårdes gærder, som var så forfaldne, at de Møsvrå mænd ikke kunne have deres bæster og fæmon gående i rolighed, og mente de Stenderup mænd burde holde deres gærder ved lige

(9)

19/4 1684.

** varsel til Mads Smed i Bjert, Hans Hemmingsen sst. Niels Terkelsen sst. imod vidner at svare Hans Bertelsen i Eltang

** navng. vidnede, at de var hos Niels Jensen i Bjert og forhørte om hans ord for Niels Terkelsen, men han vidste intet andet om ham, end er dyd og godt, og nu for retten tog de hver andre i hånd, og vidste ikke med hverandre andet end er dyd og godt

** varsel til den latinske skolemester i Kolding imod opsigelse at svare Herslev og Follerup bymænd

26/4 1684.

** varsel til latinske skolemester i Kolding Malte Junghans imod opsigelse på en tingning at svare

** Jørgen Nielsen i Follerup 3.ting opsagde den tingning, som er sket mellem Malte Junghans og Follerup og Herslev bymænd angående deres sognetiende og tilbød at tiende med ham på ageren

3/5 1684.

(10)

** varsel til Jens Hansen i Bjert, Maren Nielsdatter, Johanne Hansdatter, Johanne Jensdatter, Ane Madsdatter imod dom at svare ridefogden, som satte i rette, om de ikke burde betale deres lejermålsbøder. dom: de bør betale inden 15 dage

** husfogden fremlyste en stud, som blev vurderet for 6 rdl

** der gik dom imellem de Møsvrå og Stenderup mænd

24/5 1684.

** varsel til Christen Nielsen i Fredsted og Hans Staffensen sst. imod lovmål at svare Niels Iversen og Ude Jensen på deres egne og bymænds vegne

** varsel til Jørgen Madsen i Almind imod dom at svare Mads Frandsen

** Mads Frandsen gav Jørgen Madsen sag for han har skældt ham for et bæst, som han bør bevise. opsat 8 dage

** Niels Iversen og Ude Jensen efter varsel til Christen Nielsen og Hans Staffensen irettelagde tingsvidne 29/8 1635, hvori navng. Viuf mænd lovede hinanden ikke at påføre hinanden noget fremmed eller udenbys tægtefæ eller kvæg og ikke at græsse om sommeren andet kvæg, end det der har været overfødet i Viuf og Fredsted, og dem, der forser sig derimod, vil granderne pante, og nu satte de i rette over Christen Nielsen og Hans Staffensen, som har taget fremmede stude på græs, hvoraf en del har været befængt med sygdom, og de mente, de burde skaffe studene af deres mark, så de kan være skadesløs for sygdom. opsat 8 dage

(11)

** Jens Madsen i Tolstrup skødede til Peder Bertelsen, barnfødt i Herslev, og hustru Birgitte Poulsdatter, et stykke jord, som ligger til hans gård, hvorimod de afstår til ham den anpart, Peder Bertelsens hustru Birgitte Poulsdatter kunne tilfalde i hans gård efter sin far sl. Poul Gris og mor Karen Madsdatter efter skiftebrev 27/6 1665

(12)

** Christian Netter soldat og Peder Bertelsen på hustru Birgitte Poulsdatters vegne gav Jens Madsen i Tolstrup afkald for det, Birgitte Poulsdatter kan tilfalde efter far og mor og Christian Netters hustru efter sin sl. mor

** Jens Madsen i Tolstrup tog i hånd Hans Jensen i Møsvrå skødede hans hustru Sara Madsdatter forskrevne arveparter, han har indløst
 
31/5 1684.

** varsel til Christen Poulsen (       ) imod dom at svare

** Niels Iversen og Ude Jensen begærede dom over Christen Nielsen og Hans Staffensen Ulv efter opsættelse og fremlagde synsvidne, hvor omtalte fæ blev synet, som ikke var friskt eller ved magt som byens kvæg, hvorimod de indstævnede fremlagde et synsvidne, at deres tægtefæ, som skulle lide af lungesot, ingen sygdom havde, og de berettede, at kvæget var deres eget, som de havde købt

(13)

** navng. vidnede, at de så Christen Poulsen af Gudsø løb efter Ane Pedersdatter af Eltang med et stort træ i hånden, og da han nåede hende på Eltang fælled, stod han og slog løs på hende, så blodet rendte af hende. synsmænd havde beset hendes sår, som hun klagede, at Christen Poulsen havde slået hende uden nogen årsag. opsat 14 dage

7/6 1684.
 
(14)

** varsel til alle Eltang lodsejere Bertel og Niels Jørgensen i Gudsø, Ane Pedersdatter i Eltang imod vidner at svare

** varsel til Jens Koed i Viuf imod lovbud at svare

** navng. vidnede, at de så Eltang markvogterkvinde kom løbende efter Christen Pedersens lille pige Karen Udsdatter på Gudsø gade, hvor hun kom drivende med nogle svin, som hun prøvede at tage fra hende, og da det ikke lykkedes, slog hun pigen til jorden nogle gange med en kæp. hendes sår synedes, og hun klagede over Eltang markvogterkvinde. opsat 8 dage

** da alle og enhver i herredets kirker var advaret om at komme til tinget i dag, blev læst politimesterens ordre til efter KM forordning at bruge ny vægt og mål, og ikke bruge de gamle, og de nye han fås i København

(15)

14/6 1684.

** varsel til alle Skanderup lodsejere imod dele at svare de Møsvrå lodsejere

** Hans Bertelsen begærede 2. ting for voldsgerninger, han mente Christen Pedersen har begået på Ane Pedersdatter

21/6 1684.

28/6 1684.

** varsel til alle Viuf lodsejere imod dom at svare Christen Iversen. opsat 14 dage

** Hans Jensen i Møsvrå begærede 2. ting over de Stenderup mænd for at holde deres gærder ved lige, og Iver Madsen irettelagde deres svar, at da de Møsvrå mænd efter et gammelt tingsvidne arbejder på at få de Stenderup til at rejse et helt gærde mellem dem, da siger loven, at de 2 byer skal hver rejse halvt gærde, hvilket de tilbyder deres naboer, hvis de vil rejse den halve part

(16)

** Peder Hansen Koed i Viuf på egne vegne, Hans Mikkelsen Basse sst. på hustru Else Hansdatters vegne skødede til Iver Hansen Koed i Håstrup deres anpart i den ejendom, Iver Hansen påboer, som de har arvet efter deres sl. far Hans Koed

(17)

** Peder Hansen Koed på egne vegne og Hans Mikkelsen Basse på hustru Else Hansdatters vegne 3. ting lovbød deres lod i den bondegård i Håstrup, Iver Hansen Koed påboer. varsel til Jens Hansen Koed i Viuf

5/7 1684.

** Hans Jensen i Møsvrå forordnet sætfoged

** varsel til Christen Møller i Gudsø mølle med flere imod syn at svare

** varsel til en kvinde Ane Jensdatter hos Frederik Mortensen i Vilstrup imod vidner at svare

** navng. vidnede, at de var hos Ane Jensdatter for at forhøre om barnefar, og hun udlagde Simon Jacobsen i Seest, Jacob Staffensens søn

(18)

** syn på Vilstrup og Gudsø fælles gang og græsningssted Sønderskov, om der kunne græsse mere kvæg, end lodsejerne havde angivet. desuden syn på et vandingssted ved Skibdræt mølle, hvor Vilstrup mænd af arilds tid har vandet deres kvæg, som mølleren i Gudsø mølle nu har spærret med et dige

12/7 1684.

** varsel til alle Vilstrup mænd, som der protesteres mod, idet ikke alle lodsejere er stævnet, så det skulle bero, til alle blev varslet

(19)

** varsel for slotsporten og til Christen Møller i Gudsø mølle samt Mikkel Nielsen med flere imod spørgsmål og lovmål at svare

** Erik Pedersen på de Vilstrup mænds vegne spurgte Christen Møller og de Gudsø mænd, om de havde lod på Vilstrup mark og om de skattede deraf, hvortil de svarede, at de skattede som deres formænd, og Erik Pedersen mente, at om de ikke kunne bevise nogen lod, burde de lide efter loven
 
** varsel til Terkel Tomsen i Lilballe imod lovmål at svare Christian Lehmeier. opsat 8 dage

19/7 1684.

** varsel til Ane Nielsdatter i Almind hos Niels Jørgensen imod vidner og lovmål at svare

** Søren Nielsen i Møsvrå vidnede, at han så at en kvinde Ane i Almind ved påsketid fik et stykke kalvekød af Jokum Rambs kone, og han vidste, de ikke havde lammekød i huset, hvilket andre og Jokum Ramb selv vidnede, og han mente, at hun for sin løgnagtige tale burde komme af sognet og herredet. kvinden berettede, at det var lammekød. opsat 8 dage

(20)

** varsel til samtlige Vilstrup gårdmænd og lodsejere angående køer, som de fra Gudsø og Skibdræt mølle har frataget Christen Rasmussen samt til regimentsskriveren at svare

** navng. vidnede, at de havde været i Gudsø mølle for at lyse og lede efter 3 køer, som Christen Møller beklagede sig over at være frataget ham uden hans minde. Staffen Nielsen berettede, at køerne var pantet, for Christen Møller ikke havde betalt for hans kvæg, som menige lodsejere tilforn havde indtaget, hvilket bevidnedes af flere bymænd, og de ville beholde køerne, til Christen Møller betalte, og de ville indtage resten af hans kvæg, hvis det kom i deres fælles fædrift. opsat 8 dage

(22)

** varsel til Christen Møller i Gudsø mølle imod tilbud at svare

** Jens Tomsen på egne og de Vilstrup mænds vegne tilbød Christen Møller hans 3 køer, som de havde indtaget, hvortil han svarede, at han vidste intet om pantet, men ville gerne annamme sien køer

** varsel til Ane Mette sl. Jacob Becks imod dom at svare Hans Hansen

** varsel for slotsporten og til Jens Nielsen hospitalsforstander imod syn at svare

** syn på den halve otting jord på Bjert mark sl. Jacob Lauritsen Becks efterleverske har udlejet

(23)

** syn på Almind mark for at bese deres korn

26/7 1684.

** Frederik Nielsen i Bjert vidnede, at han så, at det passerede, som Iver Staffensen havde vidnet 19/7, og de vidnede begge, at amtmandens og ridefogdens fuldmægtige sagde, at de skulle se sig for hvad de gjorde, idet de havde gjort mod loven og indtaget Christen Møllers køer uden lov og dom, hvortil de Vilstrup mænd svarede, at de ville tage køerne bort, om end øvrigheden så derpå og selv stod derhos, så snart de kom i fælles fædrift i Vilstrup Sønderskov og mark. tingsvidne 18/8 1683 fremlægges, hvori navng, der mindes op til 52 år, vidnede at i den tid havde Gudsø mølleres og boelsmænds kvæg gået med Vilstrup mænds kvæg i Vilstrup Sønderskov og mark uden betaling, og amtmandens fuldmægtig Christian Lehmeier mente, de Vilstrup mænd havde forbrudt sig mod KM lov, at ingen må tage sig selv til rette. på lodsejernes begæring opsat 14 dage

(25)

** varsel til alle Stenderup lodsejere imod syn og vidner at svare, og Hans Staffensen i Almind, der mindes 40 år og før den sidste svenske fejde, vidnede, at i den tid har Stenderup enge været kaldt Hovgårde og Vesterkær, og de har de Stenderup mænd selv holdt dem ved lige med gærder. andre navng, der mindes længe, vidnede det samme. syn på gærderne blev afsagt. opsat 14 dage

(26)

** navng. har forligt Christen Rasmussen Møller i Gudsø mølle og de Vilstrup mænd således, at de skal levere ham hans 3 køer tilbage, og han og de Gudsø boelsmænd skal have deres fæmon gående på Vilstrup Sønderskov upåanket til landmålingen er sket

** varsel til Søren Madsen i Herslev imod dom at svare herredsfogden, som satte i rette, om han ikke bør betale sine 3 mk., for han ikke har søgt tinget, hvortil han var kaldet. opsat 14 dage

3/8 1684.

** varsel til Niels Mortensen i Herslev imod vidner og dom at svare Hans Iversen sst.

** Hans Madsen Bull i Herslev vidnede, at Hans Iversen sagde til Jens Skrædder og Niels Mortensen, som slog hø: Her er kun lidet, men I har værret (eller narret ?) mig det meste, I kunne, hvortil Niels Mortensen svarede: djævlen skal fare i din gamle skælm, men de hørte ikke, at han navngav nogen

(27)

** varsel til Germand Hansen i Tyvkær Niels Madsen i Skyggebjerg og Peder Nielsen sst. imod dom at svare Peder Christensen og Niels Christensen, som beskyldte dem for korn, de havde borttaget af en ager. opsat 14 dage

** syn på Viuf mark for misvækst

** syn på Bramdrup mark

** syn på Harte mark

(28)

9/8 1684.

** varsel til alle Møsvrå grander og lodsejere med flere imod vidner at svare Jesper Madsen på egne og menige lodsejeres vegne

** varsel til Detlev Foss, som tilforn var på Kildekær, imod vidner at svare

** Augustus von Lytzow til Kildekær gjorde kornet von Høvl til Brandholm til fuldmægtig i denne sag mod Detlev Foss

** navng., som mindes op til 50 år, vidnede, at så længe har Stenderup bys lodskifte jord skov og eng været kaldt Vesterkær, og det har ikke i 24 år været indgærdet

(29)

** Søren Madsen i Herslev blev tilfundet af Hans Jensen i Møsvrå at betale efter loven for sin udeblivelse fra tinget

** Jokum Ramb begærede dom efter opsættelse 19/7, men ingen mødte

16/8 1684.

** den sag mellem de Vilstrup mænd og ridefogden om de ord, som var talt om øvrigheden, med bevilling opsat 8 dage

** varsel til Matias Møller i Borre mølle imod dom at svare borgmester Faust eller hans fuldmægtig

** varsel til Anders (Hansen Holm ?) i Strandhuse imod dom at svare Matias Møller, som formente han burde stille ham tilfreds for nogle rør, han har frataget ham i hans eng. opsat 14 dage

** den sag med de Møsvrå og Stenderup lodsejere opsat 14 dage

** varsel til alle Møsvrå grander og lodsejere imod spørgsmål at svare

** kornet von Høvl på von Lytzows vegne spurgte Jokum Ramb, og han havde 6 svin og 8 fæhøveder, som Detlev Foss havde leveret til ham, hvortil han svarede, at svinene kom ved påsketid på græs, og han ikke vidste, hvor de var, og fæhøvderne var kun hos ham 8 dage, så blev de afhentet

(30)

** borgmester Rudolf Fausts indlæg fremlægges, at da Matias Møller. mens han boede i slotsmøllen har tilføjet ham stor skade på konsumptionen, så han mange gange har kunnet få ham straffet, men han har kun fået 2 domme over ham, som han ikke har efterkommet, men har forladt møllen øde, hvilken mølle, han nu har antaget, og formener, at mølleren bør betale omkostningerne til opbygningen. dom af Kolding rådstue 19/1 1672 fremlægges. dom 7/12 1680 fremlægges. på Matias Møllers begæring opsat 14 dage

(32)

23/8 1684.

** den sag mellem de Vilstrup mænd og øvrigheden opsat 8 dage

30/8 1684.

** borgmester Faust begærede dom over Matias Møller, men da han lå syg, blev sagen opsat 14 dage

** varsel til Peder Nielsen i Vilstrup Morten Adamsen med flere samt alle Stenderup lodsejere imod vidner at svare

** Jens Nielsen i Stenderup vidnede, at for 19 år siden havde deres enghave Vesterkær været gærdet, og de havde selv gærdet det. andre vidnede derom

(33)

** Hans Jensen begærede dom efter opsættelse 26/7 og fremlagde deres svar, at da de Stenderup mænd vil have de Møsvrå mænd til at rejse halvt gærde med dem om deres havegårde, så er deres svar, at såfremt de vil have deres havegårde i fred, bør se selv gærde, som deres formænd før dem har gjort af arilds tid og fremlagde tingsvidne 9/8. dom de Møsvrå mænd bør efter loven rejse halvt gærde med de Stenderup mænd

(34)

** Niels Jensen i Bjert lovede Hans Iversen i Eltang at give sin søster Anne Jensdatter ophold, så længe hun vil, og derefter 20 sld.

** Niels Mortensen i Herslev sagde at de ord, han havde haft til Hans Iversen sst., var faldet i hastighed

6/9 1684.

** Peder Christensen i Vilstrup vidnede, at en hoppe, som var blevet borte fra ham, fandt han i Vejen i en toft ved Hans Hennings hus, som intet vidste om den rytter, der skulle have taget hoppen, og der var en bolt om Hans Hennings ene ben, og amtsskriverens tjener bekendte, at han havde tabt nøglen dertil på vejen

(35)

** syn på adelfar vejen, som går gennem Eltang by

13/9 1684.

** borgmester Fausts fuldmægtig fordrede dom efter opsættelse 16/8, hvorimod Matias Møller fremlagde sit svar, at han havde ikke fået varsel til de domme, der var forhvervet over ham ved Kolding byting angående konsumptions forordningen, som han skulle have forbrudt sig imod, og det er ikke forbudt ham at sælge korn, da møllen ikke ligger i Kolding, men i Brusk herred, så han bliver uden årsag efterstræbt til ruin for ham og til ødelæggelse af KM mølle

(36)

** Iver Hansen Koed 3. ting lovbød del selvejergård, han påboer i Håstrup, hvorimod Jens Sørensen Grøn på Malene Mortensdatters vegne bød sølv og penge, og hun fik skøde på halvparten

(37)

20/9 1684.

** den sag imellem Hans Bertelsen i Eltang og Hans Hansen og Tomis Jensen fremdeles opsat 8 dage

27/9 1684.

** varsel til Peder Jensen i Tolstrup imod vidner dom og lovmål at svare regimenstsskriver Hans Rosendal eller Peder Madsen i Tolstrup

** Peder Madsen i Tolstrup fremlagde et indlæg, at da Peder Jensen og Peder Madsen i Tolstrup ikke kunne forliges om at holde deres rytter, og der passerede da nogle ærerørige ord, som Peder Madsen bad dem bevidne, og de bevidnede, at Peder Jensen havde skældt ham for en tyv, en hanrej og en cuculurus og det mange gange, mens han forfulgte ham ud af gården, underskrevet Follerup 12/9 1684

4/10 1684.

(mødte ikke så mange folk tinget kunne blive sat)

11/10 1684.

** varsel til Peder Jensen i Tolstrup og hans hustru, Jens Jepsen hans hustru og søn Jep Jensen og datter Karen Jensdatter imod lovmål at svare Peder Madsen

(38)

** varsel til Peder Madsen i Tolstrup og hans hustru Peder Tygesens søn Tyge Pedersen i Follerup og David Krone imod vidner og dom at svare Peder Jensen sst.

** navng. vidnede, at da de kom hjem fra Follerup, hvor Peder Jensen havde skældt Peder Madsen ud, så fortsatte han, hvortil Peder Madsens hustru svarede: du står engang skrevet for et skarn og en uærlig mand, gør dig ren for det, jeg holder dig for en løgner og en æreskænder, indtil du beviser alt det, du han skældt mig og min mand for, men de hørte ikke at de bandede Peder Jensen med en ulykke eller kaldte ham rakker, men de hørte at Peder Jensen kaldte ham tyv. hanrej, cuculurus og andre skammelige navne

** navng. vidnede, at de i Peder Madsens abildgård hørte, at han og hans hustru skældte Peder Jensen og sagde: du Peder rakker og Peder skarn du gamle skælm og uærlige mand du skal få en ulykke, lover vi dig, med mange flere slemme skældsord

18/10 1684.

** borgmester Rudolf Fausts tjener æskede fogden at fyldestgøre sin dom over Matias Møller, som svarede, at Matias Møller havde stævnet dommen til landstinget

(39)

** kornet Johan Løye lod sit skriftlige vidne udstede

** den sag imellem Peder Madsen og Peder Jensen opsat 8 dage

25/10 1684.

(mødte ikke så mange folk tinget kunne blive holdt)

3/11 1684.

(mandag blev ting holdt for helligdags skyld og mødte ikke så mange folk tinget blev holdt)

8/11 1684.

** Hans Tomsen i Kolding konfiskationsforvalter fremlagde sin stævning over Hans Markussen borger i Fredericia imod vidner at svare samt over Hans Holm. Niels Andersen, Niels Laursen og Peder Andersen i Strandhuse

** Hans Markussen mente, at der burde ikke udstedes Hans Tomsen nogen vidner, med mindre han fremlagde resolutionen fra rentekammeret, og at de indstævnede folk ikke burde forklare mere, før alle, der havde sejlet med ham på sejladsen for 2 år siden blev stævnet, hvorefter Hans Tomsen spurgte de indstævnede søfolk om, hvad de havde lastet i Wismar, om det var rug, og om det alt sammen var bragt til Bergen, eller noget var kommet til Middelfart, hvortil de svarede, at de ikke vidste, hvad der var i sækkene, og ikke vidste, om der blev losset noget i Middelfart, da de var hjemme for at gå til alters. endvidere blev fremlagt et forhør, som blev gjort i Kolding angående samme sejlads, hvor Hans Markussen både var skipper og styrmand, og de forhørte vidste intet og kunne intet huske om det, de blev spurgt om, men de ville svare, når de blev stævnet, dog vidste de at der var en mand Klaus med dem fra Wismar til Bergen og tilbage, men om han var passager eller købmand, vidste de ikke

(41)

** Peder Jensen og Peder Hansen begærede begge dom efter opsættelse 27/9 og 11/10 og Peder Madsen irettelagde tingsvidne 8/10 og 3/12 1681, hvori Peder Jensen i Tolstrup efter landsdom erklærede, at han ikke vidste andet end ærligt om ham, samt sit skriftlige indlæg angående Peder Jensens skælden på ham og hans hustru. Jens Rasmussen, barnfødt i Mårslet, bekræftede sit vidne, som han tidligere havde gjort, idet han vil søge sin hjemegn. Peder Jensen Gris fremlagde tingsvidne 6/9, samt et skriftligt vidne, at ovennævnte Jens Rasmussen ikke var på egnen, så han har hverken hørt eller set det, han vidnede om, og en kvinde Ane Christensdatter, som vidnede, er en slem gemen hore, som er forvist af præst og kirkeværger, og Peder Jensen fremlagde et skriftligt indlæg imod hans nabo Peder Madsen og hustru Kirsten Christensdatter for deres æresskælden og trusler efter dom 18/2 1682 og dom af Fredericia 15/5 1682 samt for usandfærdig vidneførsel, hvorover han bør have sin boeslod forbrudt. dom: da de begge har udskældt hinanden, bør de gøre hinanden lovlig erklæring eller derfor lide dele

(43)

** varsel til menige herredsmænd imod dom at svare ridefogden, som advarede dem om deres broer og landeveje

(44)

15/11 1684.

22/11 1684.

** varsel til de Ejstrup mænd imod dom at svare Mads Filipsen i Kolding

6/12 1684.

** varsel til Niels Pedersen i Eltang imod vidner og dom at svare Hans Nielsen i Stenderup, som på fars vegne beskyldte ham for 4 risbøge, som han har hugget på hans skovskifte. opsat 8 dage

13/12 1684.

** regimentsskriver Hans Rosendal begærede sit herredsvidne og stokkenævn, hvorledes han har forholdt sig, og rytterbønderne svarede, at han havde forholdt sig som en ærlig karl etc.

(45)

** regimentsskriveren præsenterede, at han efter generalkommissariatets ordre skulle opkræve det lånekorn, som rytterbønderne for nogle år siden havde fået fra magasinet, men han har intet kunnet få til betaling, hvorfor han havde indkaldt rytterbønderne, som svarede, at dersom det skulle betales i år måtte de gå fra deres gårde i armod, og de kunne umuligt betale kun en del deraf, på grund af misvækst, men de havde hjælp fornøden, så de beder KM at forskåne dem

20/12 1684.

** varsel til menige herredsmænd imod spørgsmål og vidner at svare regimentsskriver og jægermester angående en klage, som er indkommet imod jægermesterens fuldmægtig Hans Jensen, hvorfor regimentsskriveren spurgte herredsmændene, om nogen ville vedstå klagerne, hvortil de svarede, at de aldeles intet vidste derom, så dette måtte være opdigt, hvorefter Hans Jensen begærede sit herredsvidne og skudsmål, som han fik

(46)

10/1 1685.
 
17/1 1685.

(mødte ikke så mange folk tinget kunne blive sat af årsag herredsmændene var indstillet hos regimentsskriveren)

24/1 1685.

**  Hans Tomsen i Kolding spurgte 2 mænd om deres vidne, som de af landsdommeren er pålagt at afgive, hvortil Hans Markussen fremlagde tingsvidne 8/11, som de vedstod i alle måder, og de svarede, at da de sejlede med Hans Markussen, kom de ikke på ulovlige steder

(47)

** varsel til Hans Tomsen i Kolding samt navng. i Strandhuse for at vedstå deres vidner, og de fremlagde en varselsseddel fra Hans Markussen, at da Hans Tomsen har stævnet vidner til landstinget, som ikke ville vidne ved herredstinget, så stævnes han for at påhøre vidnerne 24/1

** varsel til regimentsskriveren imod vidner og dom at svare Hans Jensen Bøgvad angående klager over ham efter opsættelse 10/1, og han begærede dom og irettelagde sit indlæg angående de løgnagtige klager, der er indleveret mod ham, hvorfor han har søgt skudsmål på tinget, og anmoder herredsskriveren om at navngive klagerne, så de på livstid kan gå i jern på Bremerholm, samt sine skudsmål fra lenets herredsting, hvorimod regimentsskriver Rosendals svar fremlægges, at da han ikke ved, hvorfor han stævnes, bør han være fri for tiltale, indtil han stævnes lovligt, men antager, det angår de klagebreve, som er oplæst på Jerlev og Holmans herredsting på oberstens vegne, hvoraf jægermesteren har fået kopi. dom: da de anonyme klager er falske, bør klageren, om han findes, efter loven miste sin ære og straffes på Holmen i Jern

(48)

** varsel til Morten Pedersen i Kolding Mette Udsdatter imod skifte at svare.

** skifte og deling efter sl. Anders Hansen Mørk i overværelse af hans hustru Karen Nielsdatter med lovværge Jens Ravn og deres søn Niels Andersen. registrering og vurdering

(49)

31/1 1685.

** varsel til Morten Christensen i Rådvad imod vidner og dom at svare ridefogden

** syn på den gård i Rådvad, Morten Christensen påboer

7/2 1685.

** varsel til Hans Hansen den ældre i Eltang imod vidner og dom at svare Hans Bertelsen, som beskyldte ham for 2 td. havre, som de er blevet forligt om, da Hans Hansens heste havde slidt hans havremark. dom: han bør betale inden 15 dage

** varsel til Søren Hansen i Starup imod dom at svare Hans Sørensen i Fredsted angående det pant, han har af Søren Hansens gård, og fremlagde et pantebrev dateret 6/7 1672 samt tingsvidne 16/9 1682, hvori Hans Sørensen lod læse pantebrev og lovbud af omtalte bondeboel, hvori Søren Hansen bekræfter pantet, og han fremlagde sit indlæg, at han påboer en bondeboel, som er pantsat af sl. Jens Iversen af hans gård, som nu beboes af Søren Hansen, der fordrer ham for en stor del af hans rytterhold, der strider mod pantebrevet, som han mener bør efterkommes. opsat 14 dage

(51)

** varsel til Anders Svensker i Viuf imod dom at svare Peder Mortensen

** Peder Mortensen spurgte Anders Svensker om han var til stede, da 2 af hans får blev bidt, og mente, han burde betale fårene, da han havde lovet at vogte dem. opsat 14 dage

** varsel til samtlige Håstrup, Herslev, Møsvrå og Højrup bymænd imod dom at svare herredsfogden, som beskyldte dem for hans skæppekorn efter KM brev. dom: de bør betale eller lide dele

14/2 1685.

** varsel til Maren Jørgensdatter i Bjert imod dom at svare Peder Moug, som beskyldte hende for hans resterende aftægt. påsat 8 dage

(52)

** varsel til Hans Hansen i Højrup imod dom at svare regimentsskriver Knud Pedersen, som gav ham til sag for 3 sld. gæld til sl. hr. Klemens arvinger. opsat 8 dage 

21/2 1685.

** den sag imellem Søren Hansen og Hans Skrædder og den sag mellem hyrden i Viuf og Peder Mortensen begge opsat 14 dage

28/2 1685.

** varsel til Anne Mette sl. Jacob Becks i Bjert med flere navng. imod  dom at svare den forrige amtsskriver, som beskyldte dem for resterende KM tiende af Eltang sogn. dom: de bør betale inden 15 dage

** navng. vidnede, at Jens Sørensen Mørks og Hans Madsen Dals salshuse afbrændte af ulykkelig vådeild med deres boskab og formue, hvorfor de ikke kan blive ved deres steder, såfremt øvrigheden ikke vil hjælpe

7/3 1685.
 
(53)

** varsel til alle Staffen Christensens arvinger i Kolding imod lovbud og skøde på den selvejer bondegård i Bramdrup, Tomis Hansen påboer, at svare. Jens Jensen Fly på sin myndling Maren Lasdatters vegne og Jep Pedersen Kyd på sine medarvingers vegne 3. ting lovbød omtalte gård, som tilhørte Staffen Christensen. Tomis Hansen derimod bød sølv og penge

** Jens Fly på sin myndling Maren Lasdatters vegne og Jep Kyd på alle sine medarvingers vegne skødede til Tomis Hansen i Bramdrup ovennævnte gård, som har tilhørt Staffen Christensen efter købebrev 20/2 76

** Niels Laursen af Strandhuse på egne og medarvingers vegne gav Niels Jespersen afkald for arv efter hans hustru Else Nielsdatter
 
14/3 1685.

** varsel til  Poul Nielsen i Håstrup og Ane Mouritsdatter sst. imod syn og dom at svare. aflæggelse af syn på mellemgærderne mellem den bondegårds toft, Niels Basse påboede og den krongårds toft Poul Nielsen og Ane Mouritsdatter påboer. Iver Kuod mente, de burde holde gærderne ved lige. dom: de bør holde mellemgærderne ved lige

(54)

** Hans Skrædder begærede dom efter opsættelse 7/2, hvor imod Søren Hansen fremlagde sit svar, at da han stævnes angående en otting jord, som hans formand har pantsat for 101 rdl., som han aldrig har fået, og da Hans Skrædder kun betaler årligt 1 rigsort af den otting jord, skønt han besidder størsteparten af gården, da mener han, at Hans Skrædder bør hjælpe ham med hans 7 td. skyld. dom: de bør rette dem efter loven og dannemænds likvidering

(55)

21/3 1685.

** varsel til Peder Iversen i Starup at svare Jens Jensen Fly på hans myndling Maren Lasdatters vegne som på Jep Pedersen Kyds vegne imod æskning og tilbud

** KM herredsvarsel til KM slotsbønder imod dom at svare amtsskriveren, som mente, de burde betale deres resterende landgilde til KM, hvortil en del af Harte Bramdrup og Tyvkær svarede, at de beklagede dem over den store indkvartering i 5 uger, hvor deres foder blev ædt, og de havde ingen stor avl fået, på grund af misvækst, hvorfor de anmoder om eftergivelse for den resterende landgilde. dom: de bør betale

(56)

28/3 1685.

** varsel til Mette Christensdatter i Fredsted imod dom at svare Søren Hansen, som mente, at da hun ikke har betalt tiende af den part, hun har fra hans gård, bør hun have sin part forbrudt. opsat 14 dage
 
** Peder Tomsen i Dons, Peder Christensen sst. og Peder Christensen i Rådvad skødede til Jørgen Christensen den halvgård i Dons, han påboer

** navng. vidnede, at de så Søren Sørensens ko blive drevet med det andet kvæg af hyrden om dagen, hvor den druknede om natten, og det var hyrdens skyld, hvorfor Søren Sørensen mente hyrden måtte betale koen

18/4 1685.

(blev ingen ting holdt for helligdags skyld)

25/4 1685.
 
(57)

** varsel til Mads Knudsen i Bjert imod dom at svare Hans Bertelsen, som fremlagde en dom over ham 18/11 1682 angående noget træ, han havde frataget Hans Bertelsen, som han begærede fornyet

** den sag med Søren Hansen i Starup og Hans Skrædders enke opsat 8 dage

2/5 1685.

** Søren Hansen i Starup fordrede dom efter opsættelse og irettelagde sit indlæg angående det boel, hans sl. formand Jens Iversen havde pantsat fra Søren Hansens gård, hvoraf han i en anselig tid havde betalt tiende og kontributioner, som sl. Hans Sørensen Skrædder ikke havde hjulpet ham med, hvorfor han mener, at arvingerne har forbrudt pantet. og fremlagde dom 10/1, hvorimod Mette sl. Hans Sørensens fremlagde sit svar, hvori hun tilbyder at betale sin part af tienden. dom: uvillige dannemænd bør ligne tienden mellem dem

(58)

9/5 1685.

** varsel til Laurs Tomsen i Bjert imod spørgsmål vidner dom og lovmål at svare Hans Hansen, som spurgte ham om han ville stå ved sine ord om hans fæstemø, som han havde kaldt en tyv, som havde stjålet 1 skp. malt fra ham, og mente, han burde bevise sine ord. opsat 14 dage

16/5 1685.

(59)

23/5 1685.

** varsel til Peder Rasmussen i Tyvkær og Mikkel Christensen sst. imod dom at svare sl. Hans Mikkelsens hustru

** navng. vidnede, at de i Viuf skov på sl. Hans Mikkelsens skovskifte så de indstævnede ved en eg, som var hugget, og havde læsset en vogn. opsat 14 dage

** varsel til en lokket kvinde Anne imod dom at svare ridefogden

** navng. vidnede at de forgangen år var i Vilstrup, hvor den lokkede kvinde Ane udlagde Jacob Staffensens søn i Seest Simon Jacobsen

30/5 1685.

** varsel til Peder Christensen i Vilstrup imod vidner og dom at svare herredsfogden

** Hans Staffensen i dommers sted

** varsel til Søren Sørensen i Dons og Peder Seest sst. imod dom at svare Karen Mortensdatter, som beskyldte dem for diverse gæld. opsat 14 dage

(60)

6/6 1685.

(blev ingen ting holdt for helligdags skyld)

13/6 1685.

** varsel til Niels Hansen i Fredsted imod forelæggelse at svare Jens Hansen og Peder Hansen i dag

** Jørgen Hår i Nebel på Else sl. Hans Mikkelsen Basses vegne begærede dom efter 14 dages opsættelse og irettelagde sit indlæg, at da der er taget en eg på deres selvejer skovpart i Viuf skov af Peder Rasmussen og Mikkel Christensen i Tyvkær, om de ikke bør betale for den samt sagens omkostninger, men de nægtede, at de huggede egen

20/6 1685.

** varsel til Hans Jørgensen i Fredsted imod vidner at svare Christen Nielsen

** Søren Nielsen i Fredsted og Karen Mortensdatter sst. vidnede, at Mads Jørgensen i Fredsted havde tilbudt dem det selvejer i Fredsted, han påboer, hvilket han også har tilbudt andre at købe, hvorimod Christen Nielsen satte i rette, om han ikke er nærmest til at købe. opsat 8 dage

(61)

** Jens Hansen Koed i Viuf 2. ting forelagde al ulovlig sæd, som finde sået i deres jord på Fredsted mark

** herredsfogden advarede menige herredsmænd at de retter dem efter KM forordning om mål og vægt, og afskaffer det gamle

27/6 1685.

** syn på alle gærder om Jørgens skovløkke, som det tilkommer KM slotstjenere at gærde

** varsel til samtlige Rådvad bønder imod vidner at svare

** varsel til Christen Nielsen i Fredsted imod vidner at svare Hans Jørgensen

** navng. i Fredsted vidnede, at Mads Jørgensen kom til deres by og antog et hus for Christen Nielsen, som mestendels var ufærdigt, som han færdiggjorde, og han har skikket sig mod dem som en ærlig mand

** ritmester Valentin Schubert på egne og menige Harte mænd deres vegne spurgte de Rådvad mænd, hvad ret de har til at drive på deres mark med deres fæmon og fremlagde en kopi af sl. kong Hanses brev dateret 1494 angående Kolding bys byfred og birkeret i et nærmere beskrevet område ved Kolding

(62)

** samtlige Harte bymænd fredlyste deres marker, fægang og lyngslæt og forbød alle at drive der med deres kvæg

** Christen Nielsen begærede efter 8 dages opsættelse dom, hvor imod Hans Jørgensen i Fredsted irettelagde sit indlæg angående det boel, han har i fæste af Christen Nielsen i Fredsted, som han mener vil forsøge at få ham sat ud derfra

(63)

** Jens Hansen Koed og Peder Hansen Koed 3. ting forelagde al den ulovlige sæd, som findes sået i deres gårds jord, og forbød alle at borttage den

4/7 1685.

** varsel til Hans Jensen Skrædder i Herslev og Hans Tygesen sst. imod beskyldning og dom at svare regimentsskriveren

** varsel til Anders Jensen i Almind imod dom at svare Jens Nielsen

** Jørgen Buch vidnede, at han hørte Anders Jensens hustru bekende, at hun og hendes mand havde taget huden af Jens Nielsens ko, som de havde i leje og solgte huden i Kolding, hvorfor Jens Nielsen mente, de burde betale ham koen, som døde af deres forsømmelse dom: de bør betale

(64)

** hospitalsforstanderen fordrede dom over en del hospitalstjenere i Almind for deres restancer. dom de bør betale inden 15 dage

11/7 1685.

** varsel til Tyge Jensen i Herslev med flere for at aflægge deres vidne

** Tyge Jensen i Herslev vidnede, at regimentsskriverens fuldmægtig kom til Hans Jensen Enemærkes karl, Hans Jensen, som pløjede i marken, og bød ham spænde fra, men Hans Jensen slog ham i hovedet med en pisk og sagde, at når husbonden befalede ham at spænde fra, så gjorde han det, men han vidste ikke om han truede fuldmægtigen med plovstokken, som han stod med i hånden

** varsel til alle Møsvrå imod dom at svare Hans Jensen angående græspenge for 4 nød. opsat 8 dage

** varsel til borgmester og råd i Kolding imod vidner at svare samt varsel til alle de Harte mænd imod vidner at svare

** Hans Staffensen i Almind vidnede, at for 50 år siden, da han var i Harte, da gik Rådvad kvæg på Harte hede. andre, der mindes op til 60 år, vidnede det samme

(65)

18/7 1685.

25/7 1685.

** varsel til alle Herslev rytterbønder imod dom at svare regimentsskriveren, da de har været uhørsomme til KM befaling, og derfor bør være i KM unåde, og dem, der har skabede bæster, bør straffes. opsat 14 dage

(66)

** varsel til Hans Bull i Eltang og Hans Jepsen imod dom at svare regimentsskriveren, som gav Hans Jepsen til sag for adkomst til et stykke jord, han bruger, og Hans Bull for 2 agre, han bruger. opsat 8 dage

** syn på de 2 agre, som Hans Bull i Eltang har i brug

1/8 1685.

8/8 1685.

** Poul Pedersen begærede efter opsættelse dom, hvortil Niels Andersen Bøgvad fremlagde obligation og tingsvidne 21/7 1656, hvori Hans Hansen i Stenderup fremlagde et forseglet gældsbrev fra Peder Hansen Gødesen i Eltang, som er forkyndt på skifte efter sl. Peder Hansen Gødesen 25/10 1660. opsat 8 dage

(67)

15/8 1685.

** varsel til menige Bramdrup lodsejere imod syn at svare. syn på et stykke jord sønden Bramdrup under bakken

(68)

22/8 1685.

** varsel til Jens Rasmussen Smed i Herslev imod dom at svare Niels Christensen sst. angående nogle ord til ham og hans hustru, som han bør bevise, hvortil han svarede, at han kun vidste ærligt om dem, og Niels Christensen vidste kun det samme om ham og hans hustru

** Matias Pedersen på sl. Morten Pedersens hustrus vegne og på Hans Bulls vegne begærede efter 14 dages opsættelse dom. hvorimod Poul Pedersen Gødesen i Eltang fremlagde en dom 31/10 1669. han fremlagde sit svar, at da Hans Jepsen i Gudsø og Hans Hansen Bull i Eltang avler på hans gårds jord, bør de betale afgiften deraf efter dannemænds sætning, hvortil Matias Pedersen svarede, at når de fik deres penge, skulle han gerne få jorden og han æskede skiftebrevet fremlagt i retten

(69)

29/8 1685.

** varsel til Christen Møller i Gudsø mølle, Knud Madsen i Gudsø med flere imod vidner og dom at svare herredsfogden, som spurgte dem, om de ikke var i Vilstrup kirke 2/8 som faddere, men ingen mødte

(70)

5/9 1685.

** varsel til Hans Bertelsen i Eltang Christen Møller i Gudsø mølle med flere navng. i Gudsø imod vidner og dom at svare Jens Høg angående faddergaver, der er givet i Vilstrup kirke

** Mads Iversen i Vilstrup vidnede, at Christen Møller ofrede til en fattig husmand Mads Hansens barnedåb nogle penge i kirken. andre vidnede, at de ikke så nogen, der gav faddergaver, og da konen med barnet kom ud i våbenhuset, sagde hun, at om nogen godtfolk havde givet penge, skulle de have dem igen

(71)

12/9 1685.

19/9 1685.

** varsel til Jens Høg og hans hustru imod vidner at svare

** navng. vidnede, at de på Vilstrup kirkegård hørte Christen Møller sagde til Jens Høg: I dag kan I se mig, i går kunne I ikke se mig, hvortil Jens Høg svarede: Hvi skulle jeg ikke se dig Mads Hundspot, men han nævnte ikke Christen Møllers navn. opsat 4 uger

(72)

26/9 1685.

** varsel til Hans Jepsen i Højrup imod dom at svare Ane Hansdatter i Landerupgård, som gav ham til sag for hendes ---- hun havde købt af ham. opsat 8 dage

** herredsfogden advarede 3. ting menige herredsmænd at de lader deres gærder om haverne blive færdige under straf

3/10 1685.

10/10 1685.

(mødte ikke så mange, tinget kunne blive sat)

17/10 1685.

** Jens Høg berettede, at han ikke havde skældt Christen Møller eller nævnet hans navn, men sagde til sin søn: Mads Hundspot kør

** Christen Rasmussen Møller begærede efter 4 ugers opsættelse dom over Jens Høg, som på Vilstrup kirkegård har overfaldet ham med ukvemsord og hans hustru Sofie Hansdatter, som for retten har overfaldet ham med uretmæssige ord 5/9, som de bør bevise, hvorimod Jens Høg svarede, at han havde ikke skældt ham ud eller navngivet ham, men kun sagt til sin søn: Mads Hundspot kør. dom: da de har skældt Christen Møller ud, bør de for slige ord gøre ham fornøjelig erklæring

(73)

24/10 1685.

** varsel til Mads Frandsen i Starup imod vidner og dom at svare Karen Mortensdatter

** Karen Mortensdatter bekendte, at hun havde lejet en ager af Mads Frandsen i Starup på Almind mark, som han havde ladet pløje og så. opsat 8 dage

** varsel til Søren Sørensen  med flere

31/10 1685.

(74)

** varsel til Jens Hald i Starup imod dom at svare Søren Hansen. opsat 8 dage 

** Søren Hansen fremlagde en attest, at navng. havde været hos Jens Kock, for at høre, om han ville rette sig efter sit fæstebrev, hvortil han svarede, at han af skrøbelighed ville afstå fæstet, da han ikke kunne udrede noget eller gøre arbejde

7/11 1685.

** den sag med Karen Mortensdatter fremdeles opsat 8 dage

14/11 1685.

** da Poul Pedersen i Eltang irettesætter angående en ager, der er frakommet hans gård som pant, som han ikke har fået afgift i mange år, da bør de rette dem efter loven og uvillige dannemænds likvidering

21/11 1685.

** varsel til Niels Christensen i Vilstrup og Jørgen hans tjenestekarl

(75)

** Niels Madsen Skyggebjerg i Tyvkær irettelagde et skriftligt syn og deling af deres agertoft imellem ham og Søren Sørensen

28/11 1685.

** varsel til en fange Las Hansen af Stubdrup for Koldinghus tårn imod vidner og dom at svare

** Fangen Las Hansen af Stubdrup bekendte, at han havde skudt 3 svin i Ferup skov, men han vidste ikke, hvem de tilhørte. opsat 8 dage

5/12 1685.

12/12 1685.

(76)

** ridefogden Johan Lehmeier begærede dom over Las Hansen af Stubdrup efter opsættelse 28/11 og fremlagde amtmandens ordre til navng. mænd at møde for at være fogden behjælpelig med råd i sagen. Fangens sognevidne fremlægges, at han er født i Harte sogn i Vranderup og har altid opført sig som er ærligt guds barn, og de har ikke hørt noget utilbørligt om ham med tyveri eller krybskytteri. Las Hansen vedstod sin bekendelse, og han aldrig før havde stjålet og heller ikke ville gøre det igen, om han kom løs. dom: domsmændene og fogden afsagde, at da det var første gang, og han havde bekendt det, så bør han efter loven miste sin hud, og da det ikke er vildt, han har skudt på vildtbanen, bør han derfor være i KM nåde og unåde

19/12 1685.

(77)

** syn på Jens Jacobsens gård i Højrup, hvor der i det store vejr var nedblæst 9 fag hus, hvoraf tømmeret var slået i stykker, så der var kun 2 fag forfaldent hus tilbage og der fandtes ikke mere end 2 gamle bæster, 2 får, 1 lam, 1 trave rug og 1 trave havre

** tingbogens autorisation

(78)

** rettens betjente. fortegn

9/1 1686.

16/1 1686.

** varsel til Johanne Ravns i Bjert og hendes børn Jesper Gris sst. imod dom at svare Samuel Welscher, som irettelagde en overdragelse, at da sl. Hans Hansen Olufsen Ravn, som boede og døde i nør Bjert, af kristen medlidenhed havde foræret hans søster Boel Olufsdatter Ravns hans anpart i det bondeboel, hun påboer, hvor deres sl. far Oluf Ravn er født, så overdrager hendes slægtninge, som også er arvinger til boelet, det til hende og hendes mand Samuel Welscher. arvingerne var: Johan (    ) på hustru Maren Sørensdatters vegne, Gunde Børgesen på hustru Else Sørensdatters vegne, Anne sl. Søren Hansens, Jens Tøgersen på hustru Johanne Mortensdatters vegne, Laurs Tomsen på hustru Gunder Sørensdatters vegne, Peder Hansen Schønning på hustru Maren Hansdatters vegne, Hans Vitus Jørgensen Ravn og på søsterbørns vegne Else Hansdatter Ravn og på hustru Birgitte Pedersdatters vegne. underskrevet Peter Otto

(80)

** Peder Pallesen, Jens Pallesen og Hans Pallesen barnfødt i Højrup gav Mads Hansen i Højrup og deres stedmor Sidsel Hansdatter afkald for arv efter deres sl. forældre Palle Olufsen og Maren Pedersdatter

** Hans Madsen Dal i Herslev fremlagde et forlig mellem ham og hans bror Mads Madsen om arv efter deres sl. mor

(81)

23/1 1686.

** varsel til Johanne sl. Hans Ravns i Bjert og hendes børn imod dom at svare Samuel Welscher, som irettelagde et tingsvidne 16/1 og mente, at omtalte hus derefter burde være ham følgagtig, hvortil Peder Ravn som lovværge for Johanne Tomisdatter sl. Hans Ravns efterleverske irettelagde amtmandens ordre og en fuldmagt, hvori underskrevne giver deres sl. broders søn Hans Olufsen Ravn fuldmagt til, i deres sl. fars sted, at bruge hans ejendom. dateret København 1660 og underskrevet på egne og søster Else Hansdatters vegne i hendes mands fraværelse Jørgen Hansen Ravn, Søren Hansen Ravn og Christen Gundesen på hustru Maren Hansdatter Ravns vegne. kontrakt mellem Hans Olufsen Ravn og hustru Johanne Tomisdatter og Samuel Welscher og hustru Boel Olufsdatter fremlægges, angående deres arv efter deres forældre, således at Boel Olufsdatter skal have det boel, hvori hendes sl. far er født og hun og hendes husbond skal give Hans Olufsen Ravn og hans hustru Johanne Tomisdatter skøde på deres tilfaldne arveparter i hovedgården og det halve hus og afkald på løsøret. dateret 1681. et lovbudsvidne 17/3 1685 fremlægges, hvori Hans Olufsen Ravn i Bjert lovbød det halve selvejerhus i Bjert hans far sl. Oluf Hansen Ravn og mor Maren Jespersdatter påboede, hvorimod Jesper Pedersen Gris bød sølv og penge. stævningsseddel af landstinget fremlægges, at sl. Oluf Hansens arvinger er stævnet. opsat 4 uger

(83)

30/1 1686.

6/2 1686.

13/2 1686.

20/2 1686.

** varsel til Ulrik Jacobsen Beck løjtnant imod dom at svare Matias Pedersen på Karen sl. Tomis Rasmussens vegne, som gav ham til sag for 21 sld. for hest saddel og tøj, han havde fået til mundering. opsat 1 måned

** varsel til ritmester Lindenkvist med flere imod spørgsmål at svare

(84)

** Jens Christensen i Fredericia stævner Christen Poulsen i Højsholt skov med flere imod spørgsmål at svare angående hestebytte. navng. vidnede, at Jens Christensen efter at være kommet hjem fra Odense marked havde byttet heste med en fynbo, som kaldte sig Christen Andersen, som blev der om natten, efter de havde drukket lidkøb. senere, da Jens Christensen kom i trætte om hoppen, som han havde solgt videre, og rejste til Fyn for at tale med Christen Andersen, fandt de ud af, at han hed Christen Poulsen og boede i Højsholt skov

(86)

** den sag mellem Samuel Welscher og Johanne Ravns i Bjert opsat 14 dage

27/2 1686.

6/3 1686.

** Samuel Welscher begærede dom efter opsættelse og irettelagde sit indlæg imod Johanne sl. Hans Olufsen Ravns i Bjert angående det ejendomsboel, som hendes sl. mand med medarvingernes tilladelse havde brugt, og som efter hans død med arvingernes tilladelse skulle overgå til hans søster Boel Olufsdatter Ravn, som er Samuel Welschers hustru, men sl. Hans Ravn havde alligevel solgt det til Jesper Pedersen, som nu fik forbud mod at befatte sig med huset, hvorimod Peder Ravn i Skærup på enkens vegne svarede og fremlagde en kontrakt dateret 1681, hvori Samuel Welscher på hustrus vegne lovede at give Hans Ravn skøde på hendes anpart af omtalte bondeboel samt afkald for hendes tilfaldne arveparter i løsøre. Hans Ravn solgte derfor huset til Jesper Pedersen, som fremlagde sit skøde
 
(88)

13/3 1686.

** varsel til Hans Rasmussen af Strandhuse imod vidner at svare

20/3 1686.

** varsel til Søren Hansen og Peder Hansen i Stenderup imod vidner og dom at svare Hans Jensen

** navng. vidnede, at de så sl. Hans Nielsens sønner i Stenderup Søren og Peder Hansen skovede 2 bøge på Hans Jensens selvejer skovskifte, hvorfor han pantede dem, og de lovede at betale ham for bøgene, som han mener de bør gøre inden 15 dage. opsat 14 dage

(89)

** Laurits Hansen i Tyvkær fremlyste en gammel hoppe, som var kommet på deres mark

27/3 1686.

3/4 1686.

(indfaldt påske aften)

7/4 1686.

(mødte ikke så mange, tinget kunne blive sat)

10/4 1686.

(mødte ikke så mange folk tinget blev sat)

17/4 1686.

** varsel til løjtnant Ulrik Beck imod dom at svare Matias Pedersen på Karen sl. Tomis Rasmussens vegne

** varsel til sl. Morten Pedersens enke i Kolding og Hans Bull i Eltang for afregning i Poul Gødesens hus, hvorimod Matias Pedersen svarede, at gamle hr. Ude burde stævnes, da pantet tilhørte ham

** Matias Pedersen på Karen sl. Tomis Rasmussens vegne fremlagde skiftebrev efter hendes sl. mand dateret 5/2 1685, hvori der findes en post på 21 sld., som løjtnant Ulrik Beck skylder for hest saddel og tømme, som han fik af den sl. mand, som bevidnes ved skriftligt vidne, hvorefter løjtnantens svar blev fremlagt, at gælden ikke er bevist

(90)

** varsel til alle KM bønder til Koldinghus imod dom at svare amtsskriveren, som beskyldte dem for resterende landgilde, hvortil en del svarede, at de betalte så mange store kontributioner foruden hoveri og arbejde, som det faldt dem hårdt at overkomme, så de anmoder om at blive forskånet for landgilden, så de ikke skulle blive øde. dom: de bør betale, med mindre øvrigheden ikke af nåde eftergiver dem

(91)

** Hans Jensen i Møsvrå fordrede dom over Søren og Peder Hansen i Stenderup efter opsættelse 20/3. dom: de bør betale

24/4 1686.

** angående irettesættelse på Karen sl. Tomis Rasmussens vegne af Kolding angående gældsfordring hos løjtnant Ulrik Beck, hvorpå der ikke fremlægges bevis, da finder herredsfogden den til KM ordinære ret

** KM herredsvarsel til KM bønder imod dom at svare ridefogden, som gav dem til sag for at færdiggøre deres broer og landeveje. opsat 8 dage

** varsel til Anders Pedersen i Bjert imod vidner og dom at svare borgmester Jacob Ross i Fredericia

** navng. vidnede, at de var med borgmester Ross til syn på hans hus i Bjert, og Anders Pedersen blev forbudt at ruinere stedet eller føre gødningen derfra. desuden fremlægges lodsedler efter skiftet efter Jacob Laursen Beck forrige slotsfoged til Koldinghus efter tingsvidne 17/6 1671. opsat 3 uger

(92)

** varsel til Peder Jensen i Bramdrup for Hans Hansens løn. opsat 8 dage

1/5 1686.

** varsel til Tulle Hansen på Rod Peder Hansen i Bølling og Oluf Bøgvad på Rod imod vidnesbyrds påhør, som ritmesteren vil føre

** varsel til sl. Morten Pedersens hustru i Kolding samt Hans Bull i Eltang for at svare til afregning angående jorden af hans gård, de har i pant. Poul Pedersen fremlagde en dom 22/8 1685, hvori de tildømmes til at rette dem efter uvillige dannemænds likvidering, som nu blev fremlagt, hvortil Ude Pedersen svarede, at når han indløste pantet, skulle det være ham følgagtig

(93)

8/5 1686.

** Niels Andersen Bøgvad på Oluf Mortensens vegne bød sig i rette, om ritmesteren havde noget at tiltale ham for

15/5 1686.

** varslet mellem ritmesteren og Tulle Hansen på Rod og Peder Hansen i Bølling blev opsat 14 dage, og Oluf Bøgvad på Oluf Mortensens vegne bød sig i rette som tilforn

22/5 1686.

(mødte ikke så mange mænd tinget kunne blive sat for helligdags skyld)

29/5 1686.
 
(94)

** varsel til Jens Hansen i Bjert imod dom at svare ridefogden, som gav ham til sag for hans lejermålsbøder. opsat 8 dage

5/6 1686.

** varsel til Samuel Welscher i Bjert og hans hustru Boel Olufsdatter imod vidnesbyrd at svare. navng. vidnede, at siden fejdetiden 1644 havde selvejerboelet i Bjert ligget øde indtil for 14 år siden, hvor sl. Hans Ravn lod det opbygge og svarede KM skatter deraf, hvortil Samuel Welscher svarede, at han havde tilbudt betaling for huset, og Peder Ravn på sl. Hans Ravns kones vegne svarede, at det burde bevises

** ridefogden fordrede dom over de Herslev mænd for at gøre et vadested Gåsevad på Vilstrup Mark færdigt, hvortil de svarede, at de havde nok i deres eget i byen og marken, men hvis de Vilstrup mænd ville hjælpe dem dermed, så ville de gerne hjælpe dem med Gåsevad, som de i øvrigt ikke brugte, da landevejen lå tæt derved

(95)

** borgmester Jacob Ross fordrede efter opsættelse dom over Anders Pedersen i Bjert, som irettelagde Anne Mette Becks skrift, at han havde lejet et hus af hende for 1 år, og havde betalt husleje og behandlet huset bedre end naboerne deres, hvorfor hun havde tilladt ham at flytte med det, der tilhørte ham

12/5 1686.

** varsel til Peder Jessen i Bramdrup imod vidner og dom at svare ridefogden Johan Lehmeier på KM vegne

** varsel til Poul Pedersen i Eltang imod dom at svare Matias Pedersen på Morten Svedes vegne

** varsel til Samuel Welscher og hans hustru, Bertel Jørgensen i Bramdrup, Laurs Tomsen i Bjert og hans hustru Gunder Sørensdatter, Jens Jørgensen Bager i Kolding, Niels Andersen i Fredericia og hans hustru Johanne Mortensdatters arvinger

** navng. vidnede, at sl. Hans Ravn i Bjert siden 1660 havde brugt hus og grund ukæret indtil Samuel Welscher begyndte trætte derom. Samuel Welscher fremlagde Jens Jørgensens skrift, at han havde foræret Boel Olufsdatter hans anpart i huset

(96)

** navng. mænd, som var skrevet til stokken 29/2 vidnede, at Peder Ravn spurgte varselsmændene på hvor mange ting, de havde givet ritmesteren varsel, hvortil Tulle Hansen og Peder Hansen svarede, at de havde varslet på Elbo, Anst, Jerlev og Brusk herreders ting

** Søren Nielsen i Lilballe 3. ting lovbød den selvejergård i Lilballe, han har købt af Iver Pedersen Skelde i Kolding, Hans Jessen i Bramdrup og Jørgen Jørgensen i Rådvad, hvorimod Hans Nielsen på egne og fæstemø Else Sørensdatters vegne bød sølv og penge, og Søren Nielsen skødede den

(97)

** varsel til menige herredsmænd imod dom at svare ridefogden, som satte i rette, om de ikke burde gøre deres broer og veje færdige

19/6 1686.

** varsel til Søren Hansen i Starup imod dom at svare Mette sl. Hans Sørensens i Fredsted

** varsel til Mette Christensdatter i Fredsted med hendes børn imod vidner og syn at svare. opsat 14 dage

** Jens Mortensen i Ågård, som mindes 45 år, og flere, der mindes mange år, vidnede, at i så lang tid har den toft mellem Starup og Fredsted mark, som ligger til Søren Hansens gård, været brugt dertil uden last og klage. andre vidnede, at der ved sl. Hans Skrædders hus i Fredsted lå 16 egeblokke, som siden blev skåret i langtømmer

(98)

26/6 1686.
 
** Matias Pedersen på Morten Suedes vegne svarede og mente at de breve, som Poul Pedersen af Eltang havde fremlagt, ikke kunne kuldkaste Morten Suedes retmæssige fordring efter panteforskrivningen, da det er hans kones arvelod. opsat 14 dage

10/7 1686.

17/7 1686.

** Matias Pedersen i Kolding fordrede efter opsættelse dom og fremlagde et pantebrev af sl. Peder Gødesen til sl. Hans Christensen Bull i Lilballe og mente, Poul Pedersen burde betale det. Poul Pedersen svarede, at pantebrevet var et hjemmegjort bænkebrev på ustemplet papir og derfor ugyldigt, og efter dom 16/3 1678 er han og medinteresserede frikendt for sl. Peder Gødesens pantebrev, og efter skifte 16/1 1675 fandtes der kun gods til en værdi af 20 sld. efter ham, idet ejendommen blev ødelagt i fejdetiden, og han irettelagde dom 31/7 1669 og tingsvidne 28/8 1669 samt skiftebrev efter sl. Peder Gødesen 30/1 1675 og samfrænders sæt, at ejendommen blev solgt til Poul Pedersen, som er født på ejendommen, for 60 sld.. Mette Poulsdatter vedkendte sig en trediepart og Søren Jensen sst. den sidste trediepart. Matias Pedersens svar fremlægges. dom: sl. Hans Christensens søsterdatter Else Hansdatter bør nyde sin betaling i gården, da gælden kommer af sl. Poul Poulsens gæld

(101)

24/7 1686.

** varsel til Peder Jørgensen i Tyvkær imod dom at svare ridefogden

** varsel til sl. Morten Pedersens hustru i Kolding, Matias Pedersen sst. og Hans Bull i Eltang imod dom at svare Poul Pedersen

31/7 1686.

** Poul Pedersen fordrede efter opsættelse dom og irettelagde dom 22/8. tingsvidne 1/5 fremlægges. Ude Pedersens svar fremlægges, at han mener jorden bør være ham følgagtig

(102)

14/8 1686.

** varsel til Anders Bendsen i Starup med flere imod dom at svare Christen Kieldbeck. opsat 14 dage

** varsel til Morten Suede, som lå i Lilballe og hans hustru Else Hansdatter imod dom at svare Poul Pedersen i Eltang, som irettelagde et indlæg, at da der er gået dom, at Morten Suede skal nyde pantet eller betaling, skønt Poul Pedersen har betalt gården, hvorfor han begærer dom, om hun ikke bør nøjes med det, hun kan tilfalde efter skiftebrevets indhold og fogdens egen dom. ingen mødt. opsat 14 dage

(103)

21/8 1686.

** varsel til Laurs Christensen, der tjener Jørgen Hår imod dom at svare regimentsskriveren, som gav ham til sag for lejermål med Anne Poulsdatter i Nebel. opsat 8 dage

** varsel til Oluf Knudsen i Starup for 3 sld. lån. opsat 8 dage

28/8 1686.

** varsel til efterskrevne mænd. fortegn

** navng. vidnede, at Poul Pedersen i Eltang tilbød Morten Suedes hustru de penge, hun kan tilfalde efter dom 17/7

28/8 1686.

** varsel til menige Eltang bymænd og lodsejere imod dom og æskning at svare Hans Bertelsen

11/9 1686.

(104)

** varsel til Anker Pedersen i Bramdruphus imod vidner dom og lovmål at svare. navng. vidnede, at den toft, som ligger til hans hus, ligger norden diget om Koldinghus mark, og han og hans formænd har altid søgt Bramdrup kirke som deres sognekirke. opsat 14 dage

** Christen Hansen Kieldbeck på samtlige skomageres vegne i byen fremlagde deres supplikation til amtmanden om at tage dem i forsvar, da skomagerne på landet syr sko for adel, præster, fogder og officerer, skønt de kun har tilladelse til at sy for bønder til stor skade for dem i deres næring. skomagernes ligelydende indlæg fremlægges. dom: de skomagere på landet, der syr sko for dem, forordningen forbyder, bør lide efter loven

(105)

18/9 1686.

** varsel til Jens Smed i Harte og en kvinde til huse hos ham, samt til Peder Nielsens datter i Tyvkær imod dom at svare ridefogden, som gav dem til sag for deres lejermålsbøder. dom: de bør betale efter loven

25/9 1686.

** varsel til alle KM bønder angående deres broer og landeveje, som de bør gøre færdige. dom: de bør færdiggøre dem inden 8 dage

(106)

** varsel til menige lodsejere i Eltang imod æskning og dom at svare Hans Bertelsen, som satte i rette, at da de havde frapantet ham en tinstob, om de ikke burde skaffe ham den igen, og tilbød at betale 2 mk. efter deres vedtægt, og sagde stoben var 2 sld. værd. dom: de bør betale stoben

** Anders Nielsen på hr. Christens vegne begærede dom efter 14 dages opsættelse og fremlagde udtog af kong Hanses privilegium dateret 1494 angående udstrækningen af Kolding bys rettighed. hr. Christen Madsens indlæg mod Anker Pedersen i Bramdrup fremlægges, at da denne søger kirken som sin sognekirke, så bør han også betale tiende til præsten. Anker Pedersens indlæg fremlægges, at da hans jord ligger inden Kolding bys rettighed, har han frihed for tiende, og da den forrige præst sl. hr. Mads Olufsen krævede tiende, satte provsten sig imod

(108)

2/10 1686.

** varsel til Mette Nielsdatter i Håstrup imod dom at svare Niels Sørensen, som gav hende til sag for 2 mk. lån. dom: hun bør betale

9/10 1686.

** varsel til borgmester Faustes sønner Christen og Jokum Faust samt Niels Baltsersen og Henrik Vadrider imod vidner at svare jægermester Brockdorf

(109)

** navng. vidnede, at 12/9 kom borgmester Fausts 2 sønner og Niels Baltsersen og Henrik Jacobsen vadestedsrider ridende ved Almind, og der skød Christen og Jokum Faust hver et skud mod en hund, som brugtes til KM vildtbane og jagt. Niels Baltsersen og Henrik Vadestedsrider ville med ed benægte, at de havde skudt hunden

16/10 1686.

** varsel til Hans Bull i Eltang imod dom at svare Eltang bymænd, som gav ham til sag for en stob, han på deres vegne som ridefoged havde frapantet Hans Bertelsen, hvorpå der er faldet dom, hvorfor han bør holde dem fri. opsat 8 dage

(110)

23/10 1686.

** varsel til hr. Hans i Herslev imod dom at svare regimentsskriveren

** de Eltang bymænd fordrede efter opsættelse dom over Hans Bull, som svarede, at hans søn var med de andre bymænd for at pante Hans Bertelsen, så han tilbyder at betale sin anpart af tinstoben. dom: han bør svare til pantet, da han havde det i hævd

30/10 1686.

** regimentsskriveren mente hr. Jens i Herslev burde straks opbygge den halvgård eller have sit fæste forbrudt, da han i så lang tid har haft den i fæste og hans far før ham

6/11 1686.

** varsel til Hans Bertelsen i Eltang imod dom at svare Hans Hansen, som gav ham til sag for han havde frapantet hans søn. opsat 8 dage

(111)

13/11 1686.

** varsel til efterskrevne rytterbønder imod dom at svare regimentsskriveren, som gav dem til sag for det, de resterede med til kassen. indvendinger fremføres

** slutning til den dom imellem hr. Christen Madsen og Anker Pedersen i Bramdruphus: da han og hans formænd har søgt Bramdrup kirke som deres sognekirke, bør han betale korn og kvægtiende dertil inden 15 dage

(112)

20/11 1686.

** Jesper Pedersen i Bjert er blevet enig med Johanne sl. Hans Ravns om det skøde, hendes sl. mand har givet ham på det selvejerboel, at det skal være kasseret dødt og magtesløst
 
27/11 1686.

** varsel til Staffen Hansen i Almind imod vidner og dom at svare Jens Nielsen

4/12 1686.

** varsel til menige herredsmænd, som tjener til Koldinghus, for deres skyld og landgilde, som de bør betale, hvortil navng. svarede, at de betalte så mange skatter og gjorde hoveri, at de ikke kan udgive landgilde, hvis de skal blive ved deres gårde. dom: de bør betale, hvis ikke øvrigheden vil eftergive dem for deres armod

(113)

** varsel til Hans Hansen i Eltang den ældre og hans søn Niels Hansen imod dom at svare Hans Bertelsen sst.

** navng. vidnede, at de så Niels Hansen nedhuggede 2 læs ved af en bøg, og Hans Bertelsen fremviste en økse, han havde frapantet ham. Hans Hansen fremlagde sit svar, at Hans Bertelsen havde frapantet hans barn en økse, mens han var ved at hugge ved i hans egen selvejer skovspart, hvorfor Hans Bertelsen må bevise, at det er sket i hans skovspart eller også af lide efter loven. opsat 8 dage

(114)

** varsel til Hans Hansen i Stenderup og Johanne sl. Hans Hansens sst. med medarvinger imod dom at svare Knud Roed i Bjert, som irettelagde en obligation dateret 1675 fra Hans Hansen i Stenderup til Niels Pedersen Kyd i Eltang. dom: Hans Hansens arvinger bør betale sl. Niels Kyds arvinger inden 15 dage
 
11/12 1686.

** varsel til Maren Christensdatter i Herslev imod spørgsmål at svare. hun bekendte, at Tyge Jensens søn, Hans Tygesen i Herslev havde intet haft med hende at bestille angående hendes foster

18/12 1686.

** varsel til Knud Roes i Bjert imod dom at svare Hans Hansen i Stenderup

(115)

** navng. vidnede, at Peder Christensen med flere er forarmede, så de ikke kan udgive de påbudne skatter

** husfogden advarede mange herredsmænd at de holder deres broer og veje ved lige, med mindre de vil stå til rette

** varsel til menige herredsmænd imod dette vidne at svare

(116)

8/1 1687.

15/1 1687.

** varsel til Hans Iversen i Herslev og Karen Ottesdatter sst. imod dom og beskyldning at svare Christen Andersen Skåning

** syn hos Christen Pedersen i Lilballe og Hans Jensen sst. på deres fæmon og bæster

22/1 1687.

(117)

** varsel til Hans Jensen i Møsvrå og Peder Hansen sst. imod syn vidner og dom at svare Hans Pedersen på KM vegne

** navng. vidnede, at de så Hans Jensen og Peder Hansen i Møsvrå i Viuf skov ved en nylig fældet eg og der stod en slæde, som var læsset med ved, som de pantede fra dem. syn på egen afhjemledes. opsat 14 dage

29/1 1687.

** varsel til Jørgens tjenestesvend Laurs Christensen og Poul Poulsens datter i Nebel imod dom at svare regimentsskriveren

** varsel til Simon Pedersen i Højrup imod æskning og dom at svare Niels Ebbesen i Fredsted Jørgen Ebbesen i Fredericia og Tomis Andersen i Viuf på sin hustru Anne Ebbesdatters vegne, og Jørgen Ebbesen fremæskede Simon Pedersens adkomst til den gård i Højrup, de er barnfødt. opsat 14 dage

(118)

** varsel til Tyge Jensen i Herslev imod vidner og dom at svare

** navng. vidnede, at de var med Anders Pedersen i Viuf i Tyge Jensens gård i Herslev, hvor der lå en egeblok, som var taget på Anders Pedersens skovskifte. opsat 14 dage

** varsel til mange lodsejere i Bjert imod dom at svare ridefogden
 
** den sag mellem korporal Christen Andersen og Hans Christensen fremdeles opsat 14 dage

** Christen Andersen fremlagde et tingsvidne 10/2 1678, indeholdende en kontrakt dateret 1670 hvor Niels Poulsen i Herslev oplader sin selvejergård efter hans død til Poul Jensen, barnfødt i Tolstrup, som så skal være rytter for ham uden anden betaling, som skal være hans eneste arving. dernæst fremlægges et pantebrev fra Poul Jensen til Hans Jensen i Herslev på den part, han ejer i omtalte selvejergård for hans gæld på 40 rdl. Christen Andersen fremlagde sit indlæg om den sag, han må føre imod Hans Iversen i Herslev angående den halve ejendomsgård, han har bemægtiget sig efter sl. Niels Poulsens død, som denne har afstået til Poul Jensen, som har bortpantet den til Christen Andersens hustrufar for 40 rdl, så Hans Iversen bør bevise sin adkomst til gården

(120)

5/2 1687.

** Oluf Knudsen af Fredericia fremviste en fuldmagt af Hans Jensen den ældre, Jørgen Laursen på sin formands vegne sl. Hans Jensen den yngre og Søren Jensen sst. til at svare for dem mod Hans Iversen i Herslev, som har ladet ovennævnte arvinger stævne til tinget men ladet sagen falde, om han ikke bør betale dem deres omkostninger til rejse og forsømmelse. dom: han bør betale deres rejser og omkostninger

(121)

** Søren Hansen i Starup tog i hånd Jens Bertelsen Møller i Stenvad mølle og pantsatte til Jens Bertelsens datter Maren Jensdatter i sin ejendomsgård for 100 rdl.

12/2 1687.

** Jørgen Ebbesen 2. ting begærede breve og dokumenter fremlagt på den gård i Højrup, de er barnfødt på. regimentsskriveren på KM bonde Simon Pedersens vegne i Højrup svarede, at der burde ikke kendes i sagen, før der sker varsel til ham på KM vegne. dom: Simon Pedersen bør fremlægge adkomst til gården

** i den sag mellem korporal Christen Andersen og Hans Iversen i Herslev, svarer regimentsskriveren, at da han mener, Hans Iversen har lovligt skøde på ejendommen, bør han være fri for Christen Andersens tiltale. skøde 17/11 1683 fremlægges, at Karen Ottesdatter sl. Niels Poulsens i Herslev skødede til Hans Sørensen Iversens trolovede fæstemø Maren Hansdatter halvparten af den selvejergård, hun har påboet med sin sl. husbond, og som han har tilskødet hende, samt fremlagde et lovbudsvidne og husbondholdsbrev på ejendommen, at da sl. Niels Poulsen er død uden livsarvinger, så har hun skødet ejendommen til hendes slægtning Maren Hansdatter efter kontrakt og ægteskabsløfte til Hans Iversen, mod at hun får ophold sin livstid. Hans Iversen har overladt sin krongård til sin søn Jens Hansen. En attest fra hr. Jens i Herslev fremlægges, at 1680 dom 3. Trinitatis begravedes Poul Jensen Rytter, som sl. Niels Poulsen betalte og 1683 5. søndag efter Trinitatis begravedes sl. Niels Poulsen. dom 5/12 1681 fremlægges, hvori sl. Niels Poulsen fremæskede et brev, som Hans Jensen Enemærke skulle have på ham, hvorefter Hans Jensen fremlagde et tingsvidne 16/2 1678 og overdragelse 15/4 1678. dom: da Niels Poulsen kun har gjort kontrakt med Poul Jensen om at holde ham fri for rytterhold hans livstid, som skal ophøre ved hans død, og Hans Jensen fremlægger Poul Jensens forpligt, som strider mod hverandre, skal de påkendes af overdommere. nu overdrog Hans Jensen Enemærke gældsfordringen til Christen Andersen. dom: Christen Andersen bør nyde ejendommen eller betaling derfor

(124)

19/2 1687.

** varsel til Christian Faust og Jokum Faust i Kolding imod vidner at svare jægermester Brockdorf. navng vidnede, at de ved Almind så borgmester Faust sønner skyde KM jagthund, så boven var skudt i mange stykker, så den ikke kan bruges til jagt

(125)

** husfogden formente, at de Bjert mænd burde forfærdige den vej udenfor Bjert by eller derfor lide efter loven

** Poul Pedersen i Eltang skødede til Hans Terkelsens datter Maren Hansdatter halvparten af hans selvejergård i Eltang for det, hun har indført til ham

** Tyge Jensen i Herslev forordnet sætfoged til næste vidne

** Jens Bertelsen Høg spurgte herredsmændene, hvorledes han havde skikket sig i de 27 år, han havde været herredsfoged, hvortil navng. svarede, at de kun kendte ham som en ærlig mand både i hans bestilling og ellers

(126)

26/2 1687.

** varsel til regimentsskriver Søren Blanksted i Kolding samt Simon Pedersen i Højrup imod æskning og dom at svare, og Jørgen Ebbesen på egne og medarvingers vegne æskede hans adkomstbreve til deres fædrene gård. opsat 14 dage

** regimentsskriveren advarede og tilsagde alle KM rytterbønder om i den tilkommende vår at lægge humlekuler og sætte ymper og pilestave

5/3 1687.

(blev ingen ting holdt)

12/3 1687.

21/3 1687.

** Niels Ebbesen i Fredsted på egne og medinteresseredes vegne begærede efter opsættelse 26/2 dom over Simon Pedersen i Højrup og fremlagde deres indlæg angående Simon Pedersens adkomst til deres far sl. Ebbe Nielsens gård, som blev ødelagt i fejdetiden, da en del af dem var umyndige og på fremmede steder og udenlands i KM tjeneste, hvortil Simon Pedersen fremlagde en dom 10/3 1666, hvori hr. Jens får indførsel i sl. Ebbe Nielsens ejendom for hans gældsfordring, samt et skøde 29/7 1672 hvori hr. Jens skøder gårdsparten til Simon Pedersen, og endvidere en dom 19/8 1665 angående sl. Ebbe Nielsens håndskrift på 10 sld.

(128)

2/4 1687.

** slutning på den dom mellem sl. Ebbe Nielsens arvinger og Simon Pedersen i Højrup: Ebbe Nielsens arvinger bør nyde den part af ejendommen, som Simon Pedersen ikke har adkomst til

9/4 1687.

** Jens Jensen i Lilballe i dommersted

** varsel til herredsfoged Jens Høg imod vidner at svare angående en dom mellem Hans Iversen i Herslev og Christen Andersen sst. Hans Iversen i Herslev vidnede, at han havde været hos Jens Høg for at få forseglet dommen, men han svarede, at slutningen var ikke indført i tingbogen, som den var afsagt, hvortil Jens Høg svarede, at Hans Iversen kom til ham om aftenen, og da bad han ham komme igen om morgenen, så han kunne læse dommene igennem ved dagslys, og da han ikke kom, havde han ved tinget fremæsket dommen, så han kunne forsegle den straks. andre vidnede derom

(131)

16/4 1687.

** varsel til Peder Jensen i Tolstrup imod dom at svare Hans Jepsen i Højrup. opsat 8 dage

23/4 1687.

(mødte ikke så mange folk tinget kunne blive sat)

30/4 1687.

** regimentsskriveren på rytterbonde Hans Jepsens vegne begærede dom over Peder Jensen i Tolstrup

** Hans Staffensen i Almind i dommersted

** varsel til herredsfoged Jens Høg imod beskyldning og dom angående en af hans afsagte domme, som ikke straks er indført i tingbogen, og regimentsskriveren formente han derved havde tilsidesat lovens bestemmelser og burde stå til rette. Jens Høg begærede opsættelse. opsat 14 dage

(132)

** varsel til Jens Ravn i Håstrup imod beskyldning og dom angående den dom, som ikke straks blev indført i protokollen, hvorved han har forseet sig imod loven og sin skriverpligt, hvorfor han bør sættes fra bestillingen. opsat 14 dage

** varsel til herredsfoged Jens Høg imod dom at svare Hans Bertelsen i Eltang, som fremlagde en dom 2/12 1676 over Jens Høg på 8 rdl., samt en dom 25/9 1686. opsat 14 dage

(133)

** Hans Jepsen i Højrup fordrede efter 14 dages opsættelse dom og irettelagde sit indlæg, at da han har bebrevet sin sl. hustru Kirsten Pedersdatter og hendes arvinger og gjort forsikring i den halve ejendom, og han efter skiftebrev skal betale deres børn 80 sld., så har han indkaldt hans svigerfar Peder Jensen i Tolstrup angående dette brev, og han fremlagde skiftebrev dateret 11/12 1685 efter hans sl. hustru. Peder Jensen irettelagde sit svar angående pantebrevet på hendes hjemgift, som er tinglyst 29/4 1672. opsat 8 dage

(134)

** Peder Jørgensen, barnfødt i Bjert, som har antaget den selvejergård i Bjert, som hans sl. far Jørgen Pedersen og mor Johanne Klausdatter har påboet, lovede at give hende og tilkommende mand Mads Knudsen sst. en årlig aftægt derfor. Mads Knudsen skødede gården til ham

(135)

7/5 1687.

** Hans Jepsen i Højrup fordrede efter opsættelse dom om hans pantebrev til svigerfar Peder Jensen i Tolstrup for hans sl. hustrus hjemgift. dom: da Hans Jepsen efter skiftebrev har forpligtet sig at underholde deres børn, bør Peder Jensen levere pantebrevet tilbage

** varsel til Peder Iversen i Starup imod dom at svare Jens Fly i Kolding, som satte i rette og mente, at Peder Iversen, som bruger den toft i Starup, han har pantsat til Christen Hår for 2 år, bør betale renten samt sagens omkostninger, og tilbød ham hans breve igen, såfremt han betalte de 101 dlr. på Peder Iversens vegne mødte regimentsskriveren og fremlagde tingsvidne 29/7 1665 og 9/8 1679, hvorved bevises, at Peder Iversen ikke havde fået de lovede breve imod den pant, han havde gjort sl. Staffen Christensen. Jens Fly svarede og fremlagde tingsvidne af Kolding byting 19/5 1669, at Peder Iversen havde fået de omtalte gældsbreve, og desuden havde han i dag leveret for retten 7 dokumenter, desuden ses af et tingsvidne 29/6 1669 at Staffen Christensen har tilbudt Peder Iversen at indløse pantet, hvilket ikke er sket endnu, hvorfor han mener at det må være medarvingerne følgagtig. regimentsskriveren svarede, at Peder Iversen burde være fri for Jens Flys tiltale. opsat 6 uger

(138)

15/5 1687.

(onsdag, eftersom ting da holdtes for pinse helligdags skyld)

** slutning til den dom imellem Hans Bertelsen i Eltang og herredsfoged Jens Høg. dom: Jens Høg bør efterkomme dommene og betale gælden

21/5 1687.

** varsel til Johanne sl. Jørgen Pedersens i Bjert og hans børn og arvinger imod lovbud og skøde at svare deres bror Peder Jørgensen og hans trolovede fæstemø Maren Iversdatter

(139)

28/5 1687.

** varsel til Tomis Mikkelsen i sdr Stenderup Mikkel Madsen sst. Jens Madsen i Seest mølle Bertel Jørgensen i Bramdrup Mads Matiasen i Bjert imod lovbud og skøde at svare Johanne sl. Hans Ravns agter at gøre sin trolovede fæstemand Bertel Hansen, som får tilskødet fjerdeparten af hendes selvejergård i Seest og tilpantet en anden fjerdepart

4/6 1687.

** varsel til Rasmus Rasmussen i Håstrup imod syn og dom at svare

** varsel for Koldinghus slotsport samt til Anne Mette sl. Jacob Becks i Bjert hr. Christen Madsen i Påby og kirkeværgerne til Harte kirke. Matias Pedersen fremlagde sit tilbud, at når tiendetagerne havde taget hvert tiende kvæg, havde de ladet det øvrige stå, som de så betalte penge for, når der ikke var fuldt 10 høveder, som loven melder, og som det har været i over 20 år, så det bør ikke kuldkastes, og han spurgte Henrik Jacobsen, om han ville lade sig nøje dermed efter gammel sædvane, hvortil han svarede på hans mor Anne Mette Becks vegne, at han ville lade sig nøje efter KM lov, der siger, at såfremt der ikke findes fuldt 10 høveder et år, skal det regnes til et andet år, indtil de har 10 høveder. opsat 14 dage

(140)

** varsel for slotsporten for opsigelse af en otting kronjord på Tolstrup mark

** regimentsskriveren 3. ting forbød alle af befatte sig med sæd, som findes sået i rytterbønders jord

(141)

11/6 1687.

** varsel til Søren Pedersen i Tyvkær imod syn og dom at svare regimentsskriveren

** Markus Bertelsen 2. ting opsiger den otting kronjord på Tolstrup mark

18/6 1687.

** varsel til hr. Christen Madsen i Påby og Anne Mette sl. Jacob Becks i Bjert imod vidner og dom at svare menige Harte sognemænd. opsat 8 dage

** varsel til Ib Jørgensen Degn i Herslev med flere imod syn at svare. syn på det træ, som fandtes hos dem

** varsel til Christen Kieldbeck i Kolding på samtlige Kolding skomageres vegne. navng. landskomagere vidnede, at de kun syede sko for bønder og havde avling ved siden af, og de ikke mod forordningen syede for andre

(142)

** slutning til den dom imellem Jens Fly i Kolding og regimentsskriveren: de bør gøre rigtig afregning med hinanden og såfremt de har oppebåret mere end den tilbørlige rente, bør hovedstolen være forbrudt og jorden bør følge hovedgården
 
**  Markus Møller i Gammelby mølle har taget 2. ting og opsagt <    > men er ikke mødt og har begæret 3. ting

25/6 1687.

** amtmandens befaling læses, at da Niels Poulsen af Kærbølling er flygtet fra Koldinghus fængsel, da bør han anholdes, hvor han træffes

** varsel til Ib Jørgensen Degn i Håstrup, Søren Madsen sst. og Jens Rasmussen Smed imod syn at svare

(143)

** varsel til Henrik Nielsen i Velling imod vidner at svare Niels Ravn i Pjedsted på egne og søskendes vegne angående deres fædrene ejendom i lille Velling, som Henrik Nielsen har bemægtiget sig. Dorte Laursdatter i Herslev vidnede, at sl. Hans Ravns lade var bygget sammen med sl. Jes Pedersens lade, og vidnede om hans hedejord og hendes sl. far Lauge Ravn købte et hus, som stod i abildgården

4/7 1687.

** varsel for slotsporten og til Anne Mette sl. Jacob Becks i Bjert og kirkeværgerne til Harte og Bramdrup kirker imod vidner at svare Matias Pedersen på Harte sognemænds vegne. navng. vidnede, at så længe, de mindes, har de givet penge til tiendetageren, når de ikke havde fuldt 10 høveder. opsat 14 dage

9/7 1687.

(144)

** varsel til Jens Mikkelsen portner på Koldinghus imod spørgsmål, saggivelse og dom at svare angående den bortrømte Niels Poulsen, som var anbragt i portstuen i jern ved en stolpe, og portneren var blevet befalet af efterse lås og lænke, om fangen kunne anbringes deri, så han ikke kunne flygte, og han var blevet befalet at vogte ham nat og dag, men skt. Hans nat havde han ikke overnattet i portstuen, hvor fangen var flygtet og lås og lænke var uskadt, om portneren ikke derfor bør have Niels Poulsens straf, andre til eksempel. opsat 8 dage

(145)

** varsel til menige Højrup bymænd gårdmænd og boelsmænd imod spørgsmål at svare

** regimentsskriveren spurgte Simon Pedersen om han vidste noget om en bøsse, som var stillet i Højrup enge, hvortil han svarede, at han ikke vidste noget om den, og havde heller ikke hørt nogen skyde, eller set Niels Væver andre steder end i marken ved hesten. andre vidnede det samme. Morten Adamsen vidnede, at han fandt bøssen i Højrup made, og da var hans pige skudt, så han bar begge hjem

** Jens Portner fremlagde et skriftligt svar, at han er uskyldig i den fængslede Niels Poulsens flugt, som ikke var sket, hvis han var blevet siddende i den sædvanlige fængsel, og da fangen ikke er dømt enten på ære eller liv, mener han ikke at skulle lide nogen straf

(146)

16/7 1687.

** da Jens Mikkelsen portner ikke benægter at have fået dygtigt jern til fangen og er befalet om natten at lænke ham til stolpen og selv sove i samme kammer, og dog er han undsluppet, da kæden ikke var sat på bolten, om han ikke er skyld deri. amtmandens vidne fremlægges. besigtigelse af fængslet fremlægges. skriftligt vidne fremlægges. opsat 8 dage

(148)

** angående Harte og Bramdrup sognemænd deres tiende af småkvæg, som ikke fuldt er 10 stykker, da bør de tiende af hvert tiende høved, som loven formelder

23/7 1687.

** Bertel Pedersen på Koldinghus fordrede dom over Jens Portner, som ved ed benægtede for betaling at have hjulpet fangen til flugt. dom: portneren bør være i KM nåde og unåde

30/7 1687.

(149)

** varsel til markvogterne i Vilstrup imod vidner dom og beskyldning at svare, men da vidnerne ikke var til stede, blev sagen opsat 8 dage

6/8 1687.

** varsel til Germand Hansen i Tyvkær og Ingeborg Hansdatter sst. imod syn vidne og dom at svare

** syn på gærder mellem Germand Hansen og Peder Christensens tofter. opsat 14 dage

** syn på 2 havreagre Horselbjerg og Byeskilde

** varsel til Hans Mogensen i Viuf imod opsigelse og dom at svare Jens Rasmussen angående en have Svinholtkær. opsat 8 dage

13/8 1687.

** den sag mellem Jens Ravn og Hans Mogensen i Viuf opsat 14 dage

** blev læst amtmandens ordre til betjente og 8 mænd om at møde på tinget i rette tid

20/8 1687.

** Hans Staffensen 3. ting på Anne Nielsdatters sl. Anders Hårs vegne i Nebel lovbød deres halve selvejergård i Bjert, hvortil Laurs Jessen i Tyvkær på søn Laurs Lassens vegne bød sølv og penge, og Hans Staffensen pantsatte den halve gård til ham for 200 rdl. Jørgen Andersen Hår og Niels Madsen Skyggebjerg samtykkede på børnenes vegne

(150)

** Peder Christensen 3. ting forelagde alle de ulovlige veje og stier over hans boels toft under straf

** Peder Christensen satte i rette og mente Germand Hansen burde holde sit mellemgærde ved lige eller svare ham til skaden, hvilket blev dømt

** læst KM breve om hamp og rugfoder ymper og pilestager

27/8 1687.

** varsel til Jens Bertelsen Møller i Stenvad mølle med flere navng. imod dom for ulovlig sæd, de har sået i rytterbønders jord, samt forbud mod at borttage afgrøden, og regimentsskriveren mente, kornet måtte være forbrudt. opsat 8 dage

3/9 1687.

** regimentsskriveren fordrede dom over Jørgen Møller i Nebel mølle. opsat 14 dage

** varsel til Christen Rasmussen Møller i Gudsø mølle angående ulovlig sæd, han har sået i Hans Bertelsens jord på Eltang mark imod dom at svare regimentsskriveren. opsat 8 dage

(151)

** varsel til Jørgen Andersen Hår i Nebel imod beskyldning og dom at svare Bertel Jensen herredsfoged i Jerlev herred angående gæld, og 2 obligationer udgivet af Jørgen Hår til 2 frænder Niels Andersen Hår og Mads Andersen Hår på 200 sld. dateret 19/11 1669, som er transporteret til Gunder Olufsdatter i København. opsat 8 dage

** varsel til Jens Ravn i Håstrup herredsskriver imod beskyldning og dom at svare husfogden. opsat 8 dage

** Morten Hansen i Kolding fremlyste en hest, som han havde optaget af moradset ved vadestedet ved Jørgens skovløkke, og samme nat blev der stjålet en hest fra ham

10/9 1687.

** varsel til Villads Christensen i Starup imod vidner at svare Germand Hansen

(152)

** Poul Mikkelsen i Tyvkær vidnede, at han for 12 år siden solgte Germand Hansen en sortbrun hoppe, som blev stjålet fra ham for 2 år siden, men nu er kommet hjem igen, hvilket bevidnedes af navng. 

** regimentsskriveren begærede dom over Christen Rasmussen Møller som mod forbud havde sået i Hans Bertelsens jord. på begæring opsat 14 dage

** Bertel Jensen Krog efter opsættelse begærede dom over Jørgen Hår. opsat 14 dage

** Jens Ravn begærede dom over et pant Svinholtkær og om Hans Mogensen ville indløse det. dom: Hans Mogensen bør indfri sit pant, der ellers bør være Jens Ravn følgagtig

(153)

** varsel til Hans Hansen i Eltang imod dom at svare Hans Bertelsen sst.

17/9 1687.

** varsel til Iver Iversen i Viuf imod vidner at svare regimentsskriveren angående utilbørlige ord imod øvrigheden og til Peder Skrædder for at vidne derom, men han kunne intet erindre, da det skete for et halvt år siden

24/9 1687.

(var ved tinget intet at forrette)

1/10 1687.

** varsel til Knud Pedersen i Starup imod dom at svare Hans Pedersen skovrider angående et urværk, han har lånt. opsat 14 dage

(154)

8/10 1687.

** den sag mellem Bertel Jensen og Jørgen Hår opsat 8 dage

15/10 1687.

** Bertel Jensen spurgte Jørgen Hår, om han ville fragå sine obligationer til sine brødre, hvortil han svarede, at han kunne ikke nægte at have udgivet dem. dom: Jørgen Hår bør efterleve sine håndskrifter

** Jens Jensen i Højrup på hustru Johanne Knudsdatters vegne gav hendes far Knud Jepsen afkald for arv efter ham og hendes mor Barbara Staffensdatter

22/10 1687.

** Hans Pedersen fordrede dom over Knud Pedersen for det sejerværk. dom: han bør skaffe urværket til stede inden 15 dage

(155)

** Knud Pedersen fremlagde sit svar, at Hans Pedersen må bevise sin beskyldning, da han ikke har lånt noget sejerværk af ham

29/10 1687.

5/11 1687.

** Jep Hansen i Gudsø fremlyste en stud

12/11 1687.

** syn på et øde møllested Skibdræt mølle

(156)

19/11 1687.

26/11 1687.

** varsel til Hans Jensen i Møsvrå imod vidnesbyrds påhør beskyldning og dom angående ærerørige ord mod løjtnant Roede, som fremlagde sin beskyldning, hvortil Hans Jensen svarede, at han ikke havde skældt på løjtnanten. opsat 14 dage

** varsel til Mads Frandsen i Starup imod syn, vidner og beskyldning at svare regimentsskriveren angående hug og slag imod Søren Møller. opsat 8 dage

(157)

** syn på Søren Pedersen i Starup hans sår, som navng. vidnede, at Mads Frandsen gjorde ham

** amtmandens skriftlige indlæg irettelægges, at han har hørt af jægermesteren, at Hans Jensen havde sagt, at hvis han viste det, han havde i sin taske, så skulle løjtnant Roede aldrig kommandere nogen ærlig karl i Danmark mere. Jægermesterens vidne med samme indhold fremlægges. opsat 8 dage

(158)

17/12 1687.

** varsel til Hans Madsen for hans fængsel på Koldinghus, hvorfra han er brudt ud imod beskyldning og dom for han er brudt ud af KM fængsel, om han ikke derfor bør lide på sin hals. dom: han bør lide efter loven, for han er brudt ud af KM fængsel

** de 2 tingdage 3/12 og 10/12 mødte ikke så mange, at tinget kunne blive sat og heller ingen havde noget at forrette

(159)

7/1 1688.

** Hans Jensen bød sig i rette mod løjtnant Roede og blev udsat til videre varsel

14/1 1688.

** varsel til Maren Kærs i Håstrup samt hendes tjenestekarle at svare Iver Iversen i Viuf for det, han kan beskylde dem for. opsat 14 dage

21/1 1688.

** varsel til Las Jensen i Ejstrup imod syn beskyldning og dom at svare regimentsskriveren. opsat 8 dage

(160)


PERSON- OG STEDNAVNEREGISTER 

Abild  (kvindenavn)
Adamsen
Albret
Antoni
Appelone
Augustinus
Augustus

Badenhaupt
Bagge
Baltsersen
Barbara
Barbes
Barner
Beck
Bendsen
Benfeldt  (Oberst, i Kolding)
Benich
Bernfeld  (i Ågård)
Bernt
Bertel
Bervig 
Birgitte
Bjert
Boballe
Boisen
Bonum
Bramdrup
Bramdruphus
Brandholm
Brechen
Breckling 
Bregning
Bremer
Bremerholm
Brock
Brockdorf
Brun
Brækling  (gård i Føvling)
Brødsgård
Buchwald
Buck
Bull
Byeskilde
Bødker
Bøgvad
Bønstrup
Børgesen
Børkop
Børup

Casparus
Christence
Christen
Christoffer

Dalby
Dalum
Damsgård
Daniel
Danscher  (Købmand i Kolding)
Deibel
Dein
Detlev
Didrik
Diernæs
Dines
Dons
Donslund
Dons mølle
Donsrod
Dorte
Dour  (Købmand i Kolding)
Drabæk
Drenæs  (denne lokalitet har ikke kunne identificeres)
Drostrup

Ea
Ebbe
Egtved
Egvad
Ejstrup
Elbo herred
Elisabet
Elsner
Eltang
Engelsborg
Engelsteen
Erritsø
Esben
Eske

Faust
Feddersen
Ferup
Filip
Flensborg
Follerup
Foss
Frands
Frederik
Friis
Fus
Føvling

Gammelby
Gamst
Gansager
Geffuische
Gelballe
Germand
Gertrud
Gessinger
Giesen
Goresen
Gotfred
Gregers
Grøn
Gunde  (Mandsnavn)
Gunder  (Kvindenavn)
Gundesbøl
Gutfeld
Gødesen

Haderslev
Haderslevhus
Hald
Harboe
Harte
Hartvig
Hatting
Hecht
Hedegård
Hegelund
Hejls
Heldt
Hemmingsen
Henning
Hering
Herman
Herslev
Hesselballe
Himsted kro  (ikke identifiseret)
Hjeding
Holbøl
Holmans herred
Holst
Holsten
Honum
Hopballe
Horsbøl
Horselbjerg
Horskær
Hovgård
Hulskov
Hundevad
Hune
Hvid
Hvilbjerg
Hvirring
Høflichs
Højen
Højgård
Højrup
Højsholt
Høllund
Hønborg
Hørløkken
Håstrup

Ib
Ingeborg
Irmgard
Iver

Jacob
Jebjerg
Jelling
Jens
Jep
Jerlev
Jerne
Jes
Jesper
Joen
Johanne
Johan
Jokum
Jost
Junghans
Jørgen

Karlsen
Karsten
Kasper
Katrine
Keldsen
Kieldbeck
Kier
Kildekær
Klaus
Klemens
Knud
Kock
Koed
Kohave
Kokkerborg
Kolding
Koldinghus
Kongsted
Konrad
Kord
Korsbjerg
Krambæk
Krejbjerg
Kreng
Kridsleid i Haderslevhus len (uidentificeret)
Kuod
Kyd
Kærbølling
Kærsgård

Lammehaven
Landerupgård
Las
Lauge
Laurits
Laurs
Laust
Lehmeier
Lennart (i originalen også som Leinhart)
Lerskov
Lervad
Lihm
Lilballe
Limskov
Lindenkvist
Lisbet
Lisbjerg herred (øster)
Lodhof
Lone
Lorentz
Ludvig
Lundenæs
Lunderskov
Lusbygade  (gade i Kolding)
Lynggård
Lysholt
Lytzow
Læsø
Løvlund
Løye

Mads
Malene
Margrete
Matias
Matiasen
Middelfart
Middelfartsund
Mikkel
Mogens
Morten
Moug
Mourits
Mørkholt
Mørk
Møsvrå
Mårslet

Nagbøl
Nebel
Netters
Nicolaj
Nicolaus
Niels
Nis
Nyby
Nygård
Nørkær
Nøttrup
da
Oddersted
Oddum
Offermand
Oluf
Otte

Palle
Palsbjerg
Panch
Peder
Peiter
Pjedsted
Pogwisch
Poul
Preutz
Påby

Ragsted
Rahm
Ramb
Rantzow
Rasmus
Reinholt
Riber
Riide
Rimis
Rodsten
Roed
Rolluf
Ronæs
Rosendal
Rosenholm
Rosenkrantz
Ross
Rudolf
Rughede
Rynkeby
Rønshave
Rørkær

Sakarias
Samuel
Saugmand
Schach
Schønning
Schrøder
Schubert
Seefeld
Seest
Selgensen
Sellerup
Selmer
Sidsel
Sigvard
Simon
Skammelsen
Skanderup
Skeel
Skelde
Skibdræt mølle
Skovbølling
Skovsgård
Skyggebjerg
Skærbæk
Skærildgård
Skærup
Skøt
slotsmøllen
Smidstrup
Sofie
Sommersted
Sonne
Staffen
Stallerup
Stallerupgård
Starup
Steen
Stenderup
Stenum
Stenvad
Stepping
Stielmacher
Stigsen
Stovby
Strandhuse
Strangesen
Strømvad
Stubdrup
Stubløkke
Studsdal
Stålsen
Suede
Suol
Svend
Svinholt
Svinholtkær
Søby
Søgård
Søholm
Sønderskov
Søndervang

Tavlov
Terkel
Tillsich
Tobias
Tolstrup
Tomis
Tor
Torbrug
Torsted
Torup
Tovstrup
Troelsen
Tuesdatter
Tuesen
Tusbøl
Tved
Tyge
Tyrstrup
Tyvkær

Udsdatter
Udsen
Ulrik
Ulvehave
Ustrup

Valentin
Velling
Vendsyssel
Vesterkær
Vesterskov
Videsen
Villads
Villum
Vilstrup
Visborggård
Vitus
Viuf
Vognsen
Volborg
Vonsild
Vorbasse
Vork
Vosnæsgård
Vranderup
Vrå
Vusse

Wach
Wedersteen
Wein
Weiners
Welscher
Willichens
Winter
Wismar
Wolf

Ystad

Ødstedgård
Ørum
Østergård
 
udarbejdet 1996 af Bjarne Nørgaard Pedersen Agernvej 95 DK 8330 Beder