Erik Brejls hjemmeside

Start

Bjarne Nørgaard-PedersenÅRHUS BYFOGED TINGBØGER 1636 - 1702. 2. del.

(11)

23/9 1680.

** Erik Jørgensen på Niels Nielsens vegne fik 1.ting til dele over Niels Christensen tømmermand for resterende husleje 4 sletdaler.

** Erik Jørgensen, fuldmægtiget for Christen Jensen Basballe, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 12/8 næst afvigt havde stævnet Anders Sørensen kleinsmed og Oluf Clemendsen ved Mindet for dom, og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen prokurator på Mikkel Hansen bager og borger sst hans vegne med opsættelse her af tinget 12/8 næst afvigt, i hans far Mads Murmands hus, havde stævnet Laurits Madsen, nu tilholdende i Voldby, for dom og tiltalte ham for forstrakte penge, tid efter anden, beløber sig til 26 daler samt nogle varer, som Mikkel Bagers datter Birgitte Mikkelsdatter og hans hustru Sara Jensdatter havde leveret ham, hvorefter blev afsagt, at Laurits Madsen bør at betale de leverede varer, men eftersom han ved ed fragår de lånte penge, da kan han ikke tilfindes betaling, før bevis fremlægges.

(12)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på Christen Jensen Vegerslev, borger og handelsmand, sst hans vegne havde stævnet skipper Niels Dinesen borger sst for vidner og i rette lagde Niels Dinesens efterskrevne obligation og panteforskrivning, hvori han kender sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Christen Jensen Vegerslev 92 rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham den halve del i hans og hans godefar Peder Samsings smakke kaldet Duen.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på Jeppe Jensen, handskemager borger sst, hans vegne havde stævnet Rasmus Jensen i Hjortshøj, Peder Rasmussen sst, Niels Nielsen i Lund, Niels Pedersen i Kankbølle og Troels Pedersen i Bendstrup for vidner, hvorefter Dorte Nielsdatter, Jeppe Handskemagers og Rasmus Sørensen handskemagersvend vidnede, at efter jul nu næst afvigte år da hørte og så de, at Rasmus Jensen i Hjortshøj sad i sin bror Jeppe Jensens hus i Århus og sagde til ham, jeg vil give dig den grå hest efter mit forrige løfte, fordi du skal ikke gøre mig fortræd i vores skifte, hvilket løfte han ikke har efterkommet.

** Tomas Rasmussen prokurator lod læse og påskrive et landstings kaldsvidne af 11/8 næst afvigt over salig Mogens Skrædders arvinger, hvorefter blev udmeldt mænd til at vurdere salig Mogens Skrædders gård, som er pantsat Ingeborg, salig magister Laurits Bordings.

30/9 1680.

(13)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på Ingeborg, salig magister Laurits Bordings til Ryumgård, hendes vegne havde stævnet Knud Keldsen bogbinder borger sst for syn, vurdering og tilbud at forhverve på hans hustrus forældres gård, hvorefter vurderingsmænd i rette lagde efterskrevne deres vurderings forretning på den gård på Badstuegade, som salig Mogens Jensen skrædder tilforn tilhørte, og den i pant sat til salig Magdalene Skrivers og hendes arvinger for 300 sletdaler, dateret 2/4 1657, hvilken gård de vurderede for 500 sletdaler, og Tomas Rasmussen opbød samme gård til løsen.

** Tomas Rasmussen for Peder Lauritsen skrædder fik 1.ting til dele over Anders Smed for 2 mark.

** Erik Jørgensen for Niels Nielsen fik 2.ting over Niels Tømmermand.

** Erik Jørgensen på Christen Basballe og Mikkel Lassen, anordnede formyndere for salig skipper Jens Jørgensens børn, deres vegne lod læse og påskrive et opbudsvidne på den salig mands børns ejendom på Brobjerg, her af tinget 4/9 1679, og derefter opbød samme eje til købs.

7/10 1680.

** Erik Jørgensen for Johan Skomager fik 1.ting til dele over Palle Skomager for 14 mark.

** Erik Jørgensen for Niels Nielsen fik 3.ting til dele over Niels Tømmermand.

14/10 1680.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Niels Nielsen student, boende sst, hans vegne ved 6 høringer lod fordele Niels Christensen tømmermand borger sst for resterende husleje 4 sletdaler.

(14)

** Anders Smed fik 1.ting til dele over Peder Lauritsen skomager.

** Tomas Rasmussen for admiral de Witte fik udmeldt mænd til at syne salig magister Johan Rodius hans gård, om den således er forfærdiget, som mester Claus har lovet admiralen.

21/10 1680.

** Niels Nielsen skrædder og borger sst, fuldmægtiget på Eskild Olufsen skræddersvend i Bergen, barnfødt her sst, æskede stokkenævn, og efterskrevne borgere vidnede, at Eskild Olufsen er barnfødt sst af ægte forældre salig Oluf Pedersen, forrige borger sst, og Maren Rasmusdatter, som nu lever i ægteskab med Søren Rasmussen, borger sst, og Eskild Olufsen har forholdt sig ærligt kristeligt og vel.

** Tomas Rasmussen prokurator på admiral de Witte hans vegne havde stævnet mester Claus Andersen Trondheim, præst til Århus domkirke, for synsvidne anlangende brøstfældighed på salig magister Johan Rodius hans gård, hvorefter synsmænd fremlagde deres efterskrevne synsforretning.

(15)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på Christen Jensen Vegerslev, borger og handelsmand sst, hans vegne havde stævnet Niels Dinesen, skipper og borger sst, for dom og tiltalte ham for 52 rigsdaler, som han ham skyldig er, og i rette lagde Niels Dinesens pantebrev til Christen Jensen Vegerslev og borgmester Jørgen Juels købebrev til Maren Pedersdatter, salig Lave Lavesens, udgivet på den halve part i den smakke, kaldet Duen af dato 9/1 1678, hvorefter Christen Jensen Vegerslev blev tilfundet at tiltræde samme pantsatte smakkes halve part.

** Anders Smed fik 2.ting til dele over Peder Lauritsen skomager.

28/10 1680.

** Erik Jørgensen for skipper Anders Jensen fik 1.ting til dele over Rasmus Rasmussen Koch for resterende husleje 14 mark.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Peder Rasmussen Gylling, skipper og borger sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 2/9 næst afvigt havde stævnet Niels Dinesen, skipper og borger sst, for dom og tiltalte ham for 100 rigsdaler efter hans udgivne obligation, og i rette fremviste Peder Rasmussen Gylling på sin søster Maren Pedersdatter, salig Lave Lavesens, vegne til borgmester Jørgen Juel udgivne forløftes brev for 100 rigsdaler, hvorefter blev afsagt, så efterdi fremlægges Peder Rasmussen Gyllings forløftes brev for Maren Pedersdatter, Niels Dinesens, på 100 sletdaler til borgmester Jørgen Juel, da bør Niels Dinesen betale Peder Rasmussen Gylling samme forløfte inden 15 dage.

(16)

4/11 1680.

** Erik Jørgensen for skipper Anders Jensen fik 2.ting til dele over Rasmus Koch.

11/11 1680.

** Erik Jørgensen prokurator sst på Sille Andersdatter, salig Christoffer Henningsens, forrige borger og handelsmand sst, hendes vegne lod læse og påskrive en landstings varselsvidne af Viborg landsting 6/10 næst afvigt, at da blev stævnet alle afgangne Christoffer Henningsen, som boede og døde i Århus, hans efterladte arvinger og kreditorer at møde til skifte og deling.

** Erik Jørgensen for Peder Astrup fik 1.ting til dele over Søren Pallesen, Mikkel Skomager, Tomas Skomager, Mette Rasmusdatter og Maren Handskemager.

18/11 1680.

** Erik Jørgensen prokurator på Jens Rasmussen Lassen, borger og handelsmand sst, hans vegne havde stævnet skipper Hans Nielsen, indvåner sst, for vidner, og efterskrevne vidnede, at om natten efter 6/11 næst afvigt kom skipper Hans Nielsen og hans bror Oluf og hans folk og gjorde Jens Rasmussen Lassens skude løs, som lå i havnen, og da skipper Hans Nielsen kom med sin smakke, firede de ned mod Jens Lassens det nye skib, og da kom Jens Rasmussens skude i klemme, og godset deri blev vådt.

(17)

** Tomas Rasmussen prokurator for Rasmus Tomasen konsumptionsbetjent fik 1.ting til dele over Mogens Sørensen for 18 daler lånte penge.

25/11 1680.

** Erik Jørgensen for Peder Astrup fik 3.ting til dele over de personer, med 1. og 2.ting er forfulgt, undtaget Maren Handskemagers.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Søren Sørensen, rådmand sst, med opsættelse her af tinget 14/10 næst afvigt havde stævnet Niels Dinesen, skipper og borger sst, for dom og tiltalte ham for 130 sletdaler, som han ham skyldig er efter hans regnskabsbog, og som han blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Niels Nielsen student sst hans vegne med opsættelse her af tinget 14/10 næst afvigt havde stævnet efterskrevne for dom, og tiltalte dem for resterende husleje, som de blev tildømt at betale.

(18)

** Erik Jørgensen for salig Jacob Møllers børns formyndere lod læse og påskrive et opbudsvidne her af tinget 13/7 1676, og nu opbød samme gods.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Hans Sørensen Gylling, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 14/10 næst afvigt havde stævnet efterskrevne udenbys personer, der iblandt Niels Fisker i Fløjstrup og hans søn Peder Nielsen Fisker, for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen for Rasmus Tønnesen fik 2.ting til dele over Mogens Sørensen for hvis, han til 1.ting saggav ham for.

2/12 1680.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Peder Jensen Astrup, borger sst, ved 6 høringer lod fordele Søren Pallesen skomager, Melchior Skomager på Studsgade, Mette Doktors, som sælger kallun på Volden, for gæld.

** Erik Jørgensen prokurator sst, fuldmægtiget på Jens Rasmussen Lassen, borger og handelsmand sst, hans vegne havde stævnet skipper Hans Nielsen sst og hans bror Oluf Nielsen bådsmand for vidner, og synsmænd fremlagde deres efterskrevne synsforretning angående hvis skade, som er hændt i åen på hans skude og gods, som om natten er blevet slået løs, og en del af godset var fordærvet af vand.

** Erik Jørgensen for Karen, salig Jens Matiasens, fik 1.ting il dele over Søren Grønfeld snedker for 3 sletdaler for øl.

** Erik Jørgensen for skipper Oluf Hollænder fik 1.ting til dele over Søren Land skrædder og Jens Helbo slagters kone.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på Hans Nielsen, skipper sst, hans vegne havde stævnet Jens Lassen rådmand, Jens Rasmussen Lassen på Vestergade og skipper Knud Sørensen for vidner, og vidner i rette lagde deres efterskrevne kundskab, at 6/11 hørte de, at Jens Lassen råbte til folkene i skipper Knud Sørensens skude, at de skulle fire, så de kunne slippe forbi, og så kom Knud Nielsens og Knud Sørensens ankre mod hinanden, så de ikke kunne komme fra hinanden, og så sagde Jens Lassen, hug og skær, hvis skade der bliver gjort, det skal jeg forsvare, så skar Mikkel Jensen Knud Sørensens fokbovline, så slap de forbi med smakken, men den kom i klemme.

(19)

** Tomas Rasmussen for Rasmus Tønnesen fik 3.ting over Mogens Sørensen.

** Jens Hvas kapitelsridefoged sst, fuldmægtiget på doktor Erik Grave, biskop over Århus stift, hans vegne med opsættelse her af tinget 21/10 næst afvigt havde stævnet efterskrevne personer for dom, og tiltalte dem for resterende husleje af domkirkens boder, som de blev tildømt at betale.

(20)

** Hans Jensen Vinter, borgersøn og handelsmand sst, havde stævnet Lucas Utrecht på Skovgård for dom, og tiltalte ham for 50 sletdaler efter hans obligation, dateret 12/9 1676, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

9/12 1680.

** Erik Jørgensen for Karen Jensdatter 2.ting over Søren Grønfeld.

** Christen Lauritsen KM byfoged havde stævnet Johan Farversvend hos Peiter Farver for vold, og fik 1.ting til voldsdele over ham, for han på søndag var 14 dage overfaldt Peder Jacobsen med blottet degen og slået og ilde medfaret ham.

16/12 1680.

** Erik Jørgensen for Oluf Hollænder fik 3.ting over Søren Land skrædder.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig på Matias Nielsen, borger og handelsmand sst, og hans skipper Hans Henningsens vegne havde stævnet Oluf Nielsen, skipper og borger sst, her til tinget samt til Københavns byting, Helsingør og Helsingborg byting for vidner.

** Christen Lauritsen byfoged fik 2.ting til voldsdele over Johan Farversvend.

23/12 1680.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Oluf Nielsen, skipper og borger sst, hans vegne havde stævnet Matias Nielsen, borger og handelsmand sst, for vidner, og to af Oluf Nielsens folk vidnede, at de 20/11 næst afvigte i sundet udenfor Helsingør har mistet deres varpanker, hvorfor skipperen har måttet betale til 3 færgemænd at tage ankeret op 12 rigsdaler, til hvilken omkostning deres kødmand Hans Henningsen var årsag, eftersom han befalede dem, at de skulle blive liggende på reden natten over, og han ville selv svare til hvis skade, kunne påkomme.

(21)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på borgmestre og råds vegne havde stævnet efterskrevne borgere og indvånere sst for synsvidne, angående hvis fejl og brøstfældighed, som kan findes ved deres indhegninger og lukkelser, som konsumptionsforvalteren har besværet sig over, der iblandt Jens Vinters enke Mette Rasmusdatter, Maren Clemendsdatter, salig borgmester Melchior Sommerfelds, hvorefter synsmænd afhjemlede deres efterskrevne syn.

(23)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på Niels Lauritsen, borger og handelsmand sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 11/11 næst afvigt havde stævnet efterskrevne for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Christen Lauritsen, KM byfoged, fik 3.ting til voldsdele over Johan Farversvend, efter efterskrevne havde vidnet, at de havde seet, at han overfaldt Peder Jacobsen med en blottet degen.

7/1 1681.

** Ingeborg, salig magister Laurits Bordings, lod læse og en påskrive højesteretsdom af 28/9 1680, afsagt imellem hende på den ene side og Helle, salig hr Svend Arbos, på den anden side, med derpå byfogdens gjorte indlæg i Kirsten, salig Mikkel Langballes gård af dato 22/12 næst forhen.

** Claus Gyntelberg, indvåner i København, havde stævnet Kirsten Jensdatter, salig Mikkel Langballes, for dom og tiltalte hende for en sum penge, som han formener sig hende, som en eneste arving på sin søster salig Helle Jensdatters vegne bør at betale, nemlig 407 sletdaler, og i rette lagde Helle Jensdatter, salig hr Svend Arbos, hendes udgivne obligation, af dato 22/6 1664, udgivet til hr Jacob Hansen Abel, sognepræst til Rørbæk og Grynderup sogne, lydende på 300 sletdaler samt en obligation af samme dato, udgivet til hr Jacob Hansen Abel på hans søster Christence Hansdatters vegne, lydende på 107 sletdaler, hvilke obligationer ham af sin stedfar hr Jacob Hansen Abel er transporteret for hans fædrene arv. herimod mødte Søren Mikkelsen Langballe på sin mor Kirsten, salig Mikkel Langballes vegne og i rette lagde hendes efterskrevne indlæg, hvorefter hun blev tildømt at betale gælden.

(24)

** Hans Bendixen Harding, borger og vinhandler sst, med opsættelse her af tinget 18/11 afvigte år havde stævnet Christen Knudsen, hans forrige tjener sst, for dom og tiltalte ham for 2228 rigsdaler efter overleverede regnskaber og Hans Bendixens regnskabsbog, hvorimod Christen Knudsen i rette lagde sit efterskrevne indlæg, hvori han fordrer en anselig sum penge for løn i 13 år med andet, hvorefter blev afsagt, så efterdi ingen afregning imellem parterne i forskrevne år er sluttet, da blev de indfundet for overkøbmand med dertil forordnede uvildige mænd, som har dem imellem at regne.

(25)

** Tomas Rasmussen for Casper Nielsen fik 1.ting til dele for gæld over Maren, salig Jens Jensens, i Søften og over Jens Mikkelsen i Lisbjerg, som har Niels Nielsens enke.

** Christen Lauritsen KM byfoged ved 6 høringer lod fordele Johan Farversvend for voldsom gerning.

13/1 1681.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Hans Sørensen Gylling, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 14/10 afvigte år havde stævnet Jens Kjeld, borger sst, for dom og tiltalte ham for 4 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

(26)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for Ingeborg, salig magister Laurits Bordings, i rette lagde et landstings kaldsvidne af Viborg landsting 1/12 1680, at da var stævnet salig Mogens Jensen skrædder af Århus hans efterladte arvinger og kreditorer for vurdering, hvorefter blev udmeldt synsmænd.

** Tomas Rasmussen for Casper Nielsen fik 2.ting over dem, med 1.ting er forfulgt.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Jens Christensen Basballe, rådmand sst, med opsættelse her af tinget 28/10 afvigte år havde stævnet efterskrevne personer for dom, og tiltalte dem for hvis, de ham skyldig var efter hans regnskabsbog, som de blev tildømt at betale.

20/1 1681.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Rasmus Værn, borgersøn sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 9/12 afvigte år havde stævnet magister Claus Andersen Trondheim, sognepræst til domkirken, for dom, og tiltalte ham for 84 sletdaler efter hans obligation, af dato 19/8 1679, udgivet til Hans Pedersen bødker af Viborg, hvilken obligation er transporteret til Rasmus Værn, og som han blev tilfundet at indfri og betale.

(27)

** Erik Jørgensen prokurator sst, fuldmægtiget på Oluf Nielsen, skipper borger sst, med opsættelse her af tinget 9/12 afvigte år havde stævnet Matias Nielsen, borger og handelsmand sst, for dom, og tiltalte ham for en kaution, han for Hans Henningsen 17/4 1680 til Oluf Nielsen har gjort, som er 12 rigsdaler, som han blev tildømt at efterkomme og betale.

(28)

** Tomas Rasmussen på Ingeborg, salig magister Laurits Bordings til Ryumgård, hendes vegne æskede vidne, hvorefter vurderingsmænd vidnede, at de efter granskning af salig Mogens Skrædders gård på Badstuegade med tilliggende 3 boder strækkende sig ud til Guldsmedegade, og tilliggende gårdsavl, havde vurderet det tilsammen for 600 sletdaler.

** Tomas Rasmussen på Casper Nielsens vegne fik 3.ting til dele over Clemend Christensen i Søften, Maren Pedersdatter sst og Jens Mikkelsen i Lisbjerg for gæld.

** Christen Lauritsen byfoged fik 1.ting til dele over Mads Hattemager og Jens Hansen for hvis, de efter aftingning på rådstuen har lovet at udgive.

27/1 1681.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Anders Lauritsen, borger og handelsmand sst, havde stævnet hr Jens Sørensen Grenå, sognepræst til Årslev og Tilst sogne, for dom og tiltalte ham for 39 sletdaler efter hans udgivne obligation, af dato 6/5 1680, som han blev tilfundet at indfri og betale.

(29)

** Erik Jørgensen prokurator sst, fuldmægtiget for salig Jens Andersen, forrige skipper og borger sst, hans efterladte enke og arvinger med opsættelse her af tinget 16/12 næst afvigt havde stævnet hr Erik Tomasen til Gjern og Skannerup sogne for dom og tiltalte ham for hvis, han salig Jens Andersens enke Maren Olufsdatter og arvinger skyldig er, efter overkøbmand og 4 tiltagne dannemænds afsigt 11/11 1680, som beløber sig 121 sletdaler, som er for hvis, deres fælles skude har fortjent, og som han blev tildømt at betale.

3/2 1681.

10/2 1681.

** Erik Jørgensen borger og prokurator, fuldmægtiget på Jørgen Fog, sitzhaftig sst. hans vegne æskede pantevidne. Tomas Christensen, toldinspektør sst, som lovværge for gudfrygtige widve Maren Sørensdatter, salig Hans Lauritsen, forrige borger og skipper sst hans efterladte, hendes vegne item Niels Lauritsen borger sst på sin fæstemø Maren Hansdatters vegne samt på hendes søster Mette Hansdatters vegne bekendte, Maren Sørensdatter og hendes to døtre Maren og Mette Hansdøtre af vitterlig gæld skyldig at være Jørgen Fog 100 sletdaler, og derfor pantsætter ham deres gård på Skolegade beliggende, næst op til Jesper Eskildsens iboende gård på den ene side, og til domkirkens gård, tilforn nu salig hr Svend Arbo tilhørende, på den anden side, og salig skipper Hans Lauritsen selv iboede.

(30)

** Niels Jensen Udsen, borger og handelsmand sst, æskede afkald, og Hans Sørensen Gylling med fuldmagt gav Niels Jensen Udsen afkald og kvittering for den arvepart, Bendix Gerken og hans hustru Bodil Mikkelsdatter Brun arveligt er eller kunne være tilfaldet efter hendes salig far Mikkel Brun, som Mikkel Tygesen tilforn havde under formynderskab, og fra sig leveret til Niels Jensen Udsen.

** Erik Jørgensen for Hans Kandestøber fik 1.ting til dele over Niels Kruse for 3 sletdaler.

** Poul Andersen Skot, født sst, havde stævnet Peder Smed, borger sst, hans svend Laurits med flere for syn, vidner og sandemandsed, hvorefter Poul Skot gav last og klage over de indstævnede, for de i dag var 14 dage havde overfaldet ham i Peder Smeds hus med hug og slag, og lyste dem derfor vold til og kaldte 1.kald på sandemænd i dag 6 uger at gøre deres ed og tov, hvorefter Christen Lauritsen på KM og byens vegne kaldte på sandemænd.

** Christen Lauritsen byfoged på KM og byens vegne havde stævnet Laurits Nielsen slagter sst for klage, syn, vidner og sandemandstov, hvorefter han gav last og klage over ham, for han på lørdag var 8 dage overfaldt Oluf Jacobsen af Norring her i byen, som han sad på en vogn, og slog ham baglæns ned, blå og blodig, og lyste ham derfor vold til, og kaldte 1.kald på sandemænd i dag 6 uger her i denne sag at sværge.

** Erik Jørgensen for Hans Kandestøber fik udnævnt mænd til at syne en ejendom imellem Hans Kandestøber og Jens Hårbo.

17/2 1681.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for borgmester Jørgen Juel med opsættelse her af tinget 7/1 næst afvigt havde stævnet efterskrevne personer for dom, og tiltalte dem for resterende husleje og anden gæld, som de blev tildømt at betale.

(31)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på hr Søren Madsen Ørsted, sognepræst i Lyngå og Skjød sogne, æskede skøde. Jens Hvas kapitelsridefoged sst med fuldmagt af magister Niels Nielsen Krog, rektor og kannik ved Århus domkirke, solgte og skødede fra ham og hans arvinger og til hr Søren Madsen Ørsted og hans arvinger hans gård på Torvegade, strækkende sig fra salig borgmester Anders Lydiksens enke Maren Clemendsdatters øde ejendom på den ene side, og op til Søren Mikkelsens, KM konsumptionsforvalters, iboende gård.

24/2 1681.

(32)

** Christen Lauritsen Engelskmand, borger og skipper sst, æskede stokkenævn, og efterskrevne 24 borgere vidnede, at Christen Lauritsen Engelskmand var født og båret i Århus af ærlige forældre, hans far var salig Laurits Christensen Engelskmand, forrige borger og handelsmand sst, hans mor var salig Anne Ottesdatter, og han selv har skikket sig ærligt og vel. hans hustru Maren Sørensdatter er født og båret i Astrup præstegård i Ning herred af ægte forældre, hendes far var salig hr Søren Simonsen, forrige præst til Astrup og Tulstrup sogne, og hendes mor salig Birgitte Pedersdatter. om Christen Lauritsens hustru Maren Sørensdatter og hendes søster Anne Sørensdatter, salig Erik Lauritsens i Stavanger i Norge, deres fødsel fremviste Christen Lauritsen et sognevidne af Astrup sogn til henvisning på en arv, som hans hustru og hendes søster efter deres salig farbror i Norge skal være tilfaldet, at de er hans rette arvinger.

** Erik Jørgensen for Jochum Herdekopf fik 1.ting til dele over Jens Pedersen snedker for 7 mark.

** Tomas Rasmussen for Jørgen Skrædder lod læse og påskrive et opbudsvidne her af tinget 7/11 1678, til opbuds fornyelse.

** Jens Lystrup for Anne Sørensdatter, salig Nicolaus Severin, forrige rytter hans efterleverske, æskede vidne, og efterskrevne vidnede, at hendes mand for 6 år siden døde i Mecklenburg af sygdom, og de var med at følge ham til jorden.

** Poul Skøt sagvolder samt byfogden Christen Lauritsen æskede vidne. efterskrevne vidnede, at de kom på Volden, hvor Johan Farversvend stod med Poul Skøt i hans arm og sagde, at Aleksander Handskemagersvend og Peder Smeds svend havde slået Poul Skøt i hans hoved, og da Aleksander kom og ville slå ham igen, gik de imellem og skød ham tilbage, og nu kaldte Poul Skøt og Christen Lauritsen 2.kald på sandemænd i dag 4 uger her deres tov at gøre.

(33)

3/2 1681.

** Tomas Rasmussen for Jens Lauritsen og Niels Poulsen, borger sst, lod læse og påskrive to opbudsvidner på deres plejedøtres arvegods her af tinget 26/2 16x0 til opbuds fornyelse.

** Jens Andersen Hvas, kapitelsridefoged sst, fuldmægtiget på Århus domkapitels vegne æskede skøde. Jørgen Bertelsen, underdegn ved Århus skole, med fuldmagt af magister Niels Nielsen Krog, rektor ved Århus domskole, skødede fra ham og hans arvinger og til Århus kapitel 8 af de boder på Graven, som ham efter salig Jens Clemendsen, fordum rådmand sst, og hans hustru Karen Saxes blev udlagt til betaling for de 200 rigsdaler, skolens penge, som han havde på rente, som var af de penge hr Villads Nielsen, sognepræst til Udbyneder, med sin hustru Karen Nielsdatter har foræret Århus skolebørn.

** Christen Mogensen, borger og handelsmand sst, æskede skøde. Mikkel Lauritsen Brun, borgersøn sst, solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Christen Mogensen og hans arvinger en hans gård, på Graven beliggende, næst op til Karen Nielsdatter, salig Jacob Andersens gård, som Christen Mogensen nu iboer, på den ene side, og strækker sig om på hjørnet til Studsgade næst op til de boder, som ligger til den gård, Mads Christensen nu iboer, og magister Claus Andersen, præst til domkirken, har købt, og det med dens tilliggende gårdsavl.

(34)

** Erik Jørgensen prokurator på Mikkel Mikkelsen rådmand sst hans vegne æskede pantevidne. Christen Mogensen, borger og handelsmand sst, bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Mikkel Mikkelsen rådmand 200 sletdaler, og derfor pantsatte ham hans ovennævnte gård på Graven beliggende.

** Erik Jørgensen for Jochum Herdekopf fik 2.ting over Jens Snedker til dele.

** Erik Jørgensen prokurator på Hans Nielsen Gotlænder, borger og tinstøber sst, hans vegne havde stævnet Jens Hårbo, borger sst, for syns opkrævelse, og Karen, Anders Villumsen snedkers, borgerske sst vidnede, at den pæl, som stod ved Jens Hårbos plankeværk, den stod der siden polakkernes tid, da hun kom der at bo, men om den var skel, vidste hun ikke.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på Søren Sørensen, rådmand sst, hans vegne havde stævnet Anders Lauritsen, borger og handelsmand sst, for doms fornyelse og tiltalte ham for hvis, han ham skyldig var, efter en dom her af tinget 15/1 1680, nemlig 18 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

(35)

10/3 1681.

** Rasmus Pedersen skomagersvend, borgersøn sst, æskede stokkenævn, og efterskrevne borgere vidnede, at Rasmus Pedersen skomagersvend var født sst i et ærligt ægteskab, hans far er Peder Rasmussen, borger og skomager sst, som i sidste afvigte krigstid sig i KM tjeneste har begivet, og siden sig her ude på landet har opholdt, og hans mor er Kirsten Sørensdatter, og Rasmus Pedersen har skikket sig ærligt, kristeligt og vel.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på Jørgen Fog, sitzhaftig sst, hans vegne æskede pantevidne. Rasmus Nielsen Rut, indvåner sst, bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Jørgen Fog 100 rigsdaler, og derfor pantsatte ham hans iboende gård, beliggende på Vestergade på hjørnet af gyden ned til Møllestien, med dertil liggende et gårdsavl i Århus mark.

** Erik Jørgensen fik 3.ting til dele over Jens Snedker.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtiget på Gertrud Bartolomeusdatter, salig Mogens Skovs efterladte sst, hendes vegne med opsættelse her af tinget 27/1 næst afvigt havde stævnet efterskrevne personer for dom og tiltalte dem for hvis, de salig Mogens Skov skyldig var efter skiftebrev efter ham af dato 16/4 1678, som de blev tildømt at betale.

(36)

** Poul Skøt, født sst, sagvolder item byfoged Christen Lauritsen på KM og Århus bys vegne kaldte 3.kald på sandemænd, i dag 14 dage at gøre deres ed og tov over Peder Smedesvend og Aleksander Handskemagersvend.

** Niels Rasmussen Rut lod læse og påskrive et pantebrev af Rasmus Skrædder til doktor Matias de Brobergue af dato 14/3 1672, som nu var indløst og kasseret.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtiget på Peder Nielsen Smed hans tjener Laurits Lauritsen og Laurits Hansen item Aleksander Johansen Valak, handskemagersvend sst, deres vegne havde stævnet Poul Skøt samt Anne, Peder Bastians, med hendes søn Bastian, borgmestre og råd sst for vidner, og efterskrevne vidnede, at 26/1 da sad de i Peder Smeds hus, og da kom Poul Skøt i klammeri med nogle af dem, den ene efter den anden, og slog Alexander Trompetersvend under øret, og da kom Aleksander Handskemagersvend gående, da slog Poul ham under øret og sagde, du er den rette karl, jeg har med at bestille, hvorefter Peder Bastians folk fik ham hjem.

17/3 1681.

(37)

** Tomas Rasmussen prokurator sst, fuldmægtiget på Ingeborg, salig Laurits Bordings til Ryumgård, hendes vegne med opsættelse her af tinget 3/2 næst afvigt havde stævnet Knud Kjeldsen bogbinder sst for dom, og tiltalte salig Mogens Jensen, forrige skrædder og borger sst, hans arvinger for at indløse et pant på 300 sletdaler med 14 års resterende rente, som arvingerne har været tilbudt at indløse, og satte i rette om ikke samme pantsatte ejendom burde at følge hende som ejendom, og i rette lagde at pantevidne her af tinget 2/4 1657, hvori Mogens Jensen, borger sst, for 300 sletdaler pantsatte til Magdalene Matiasdatter, salig borgmester Rasmus Nielsens, en hans gård på Badstuegade beliggende, som Jens Jacobsen nu iboer, imellem doktor Peder Hegerfelds boder på den ene side, og Jens Pedersens gård på den anden side, med sin tilliggende avl, og findes den påskrevet at være læst på skifte efter salig Mogens Jensen og hans hustru 6/11 1668. derefter blev fremlagt Ingeborg, salig magister Bordings, indlæg og udregning på samme pants kapital og rentes rente, bedragende sig til 623 sletdaler, hvorefter blev afsagt, at da pantet er lovligt opsagt og tilbudt arvingerne at indløse, og da gården sidst er vurderet for 600 sletdaler, da bør den at følge Ingeborg Bordings for ejendom, så hun bliver skadesløst betalt.

(38)

24/3 1681.

** Erik Jørgensen for Søren Mikkelsen konsumptionsforvalter havde stævnet samtlige borgmestre og råd sst for synsvidne, byens lukkelser og indhegning angående, hvorefter blev udmeldt mænd.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Jens Lassen, rådmand sst, havde stævnet Didrik Christensen, forstander i hospitalet, for dom og tiltalte ham for gæld efter hans udgivne obligation, af dato 12/7 1673, lydende på 24 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på Hans Brochmand til Kollerup hans vegne med opsættelse her af tinget 10/2 næst afvigt havde stævnet magister Claus Andersen Trondheim, sognepræst til domkirken sst, for dom og tiltalte ham for en sum penge, han til ham skyldig er efter hans udgivne obligationer, den ene udgivet til Envold Brochmand på Hvolgård, dateret 2/5 1678 lydende på 560 sletdaler, og den anden udstedt til Hans Brochmand, dateret 11/1 1677, lydende på 440 sletdaler, som han blev tildømt at indfri og betale.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for Peder Hofmand, residerende i Ålborg, hans vegne med opsættelse her af tinget 10/2 næst afvigt havde stævnet magister Claus Andersen Trondheim, sognepræst til Århus domkirke, for dom og tiltalte ham for 50 sletdaler efter en lejekontrakt på gården på domkirkegården, imellem magister Claus Andersen og Envold Brochmand og Peder Hofmand, af dato Århus 14/3 1677. derefter blev i rette lagt Peder Hofmands indlæg og udregning på resterende husleje af gården på hans børns anpart, som bedrager sig 50 sletdaler, som magister Claus Andersen blev tildømt at betale.

(40)

** Poul Skøt, barnfødt sst, sagvolder item KM byfoged Christen Lauritsen på KM og Århus bys vegne æskede sandemandstov, og Poul Skøt i rette lagde kaldsvidner her af tinget 10/2 og 24/2 næst afvigt, hvorimod blev i rette lagt et tingsvidne her af tinget 10/3 næst afvigt, hvorefter sandemænd fremlagde deres efterskrevne tov, at da Poul Skøt har indviklet sig i klammeri, og da det ikke bevises, at nogen har gjort ham skade, som han kan have fået, da han tumlede om på gulvet, da vidste de ikke at sværge de indstævnede vold over.

7/4 1681.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på Jens Rasmussen Lasson, borger og handelsmand sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 3/9 afvigte år havde stævnet efterskrevne personer for dom, og tiltalte dem for gæld efter obligationer og andet bevis, hvilken gæld de blev tildømt at betale.

(41)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Simon Pedersen Elkær, boende sst, med opsættelse her af tinget 24/2 næst afvigt havde stævnet Niels Dinesen, skipper og borger sst, for dom og tiltalte ham for 90 sletdaler, som rester på hans udgivne obligation, dateret København 4/10 1679, som han blev tildømt at indfri.

** Erik Jørgensen for Tyge Simonsen havde stævnet Niels Filt, hattemagersvend sst, og hans søster for tilbud og vurdering, hvorefter blev udmeldt mænd til at vurdere og tilbyde dem hvis gods, de har pantsat Tyge Simonsen.

** Anders Krog foged på Ryumgård på hans husbond Ingeborg, salig magister Laurits Bordings til Ryumgård, hendes vegne havde stævnet Christen Jensen Basballe, borger og handelsmand sst, for lovmål, og i rette lagde efterskrevne beskikkelse til Christen Jensen Basballe, hvori hun tilbyder ham resten af hendes gæld 318 rigsdaler efter deres aftale, mod kvittering og tilbehørige dokumenters udlevering, hvortil Christen Jensen Basballe havde svaret, at han ville kun give kvittering derfor og ikke anderledes.

(42)

** Anders Krog, foged på Ryumgård, fuldmægtiget for sin husbond Ingeborg, salig magister Laurits Bordings til Ryumgård, havde stævnet Christen Jensen Basballe, borger og handelsmand sst, for lovmål og i rette lagde Ingeborg, salig magister Laurits Bordings, hendes efterskrevne indlæg, hvori hun tilbyder ham den resterende kapital imod kvittering og dokumenters overlevering, men da intet svar er sket, og som ikke er taget skriftlig stævning i sagen, blev denne sag opsat 6 uger.

** blev læst og påskrevet en landstings kaldsseddel 16/3 1681 til skifte efter Peder Tomasen i Ravnholt.

14/4 1681.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Søren Mikkelsen, konsumptionsforvalter sst, havde stævnet samtlige borgmestre og råd sst for syn, og synsmænd i rette lagde deres efterskrevne syn på hvis brøstfældighed, som findes på byens indhegninger.

(43)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Tyge Simonsen, vejer og måler sst, hans vegne havde stævnet Niels Pedersen Filt hattemagersvend sst item Johanne Pedersdatter, salig Søren Mults, bag klostret for vurdering og tilbudsvidne, og vurderingsmænd i rette lagde deres efterskrevne forretning, at de 12/4 havde været i Tyge Simonsens hus og der vurderet det gods, Tyge Simonsen er af Niels Pedersen og hans svoger pantsat, som de tilbød Niels Pedersen og hans søster Johanne Pedersdatter, salig Søren Rasmussens enke, at indløse.

(44)

** Hans Bendixen Harding, borger og vinhandler sst, havde stævnet Jens Lassen rådmand sst for dom og tiltalte ham for 373 sletdaler, han er ham skyldig efter adskillige indleverede regnskaber, som bevises med hans regnskabsbog, samt for noget boskab, som Jens Lassens salig hustru Karen Bendixdatter annammede på skifte efter deres salig mor 1655, samt efter salig Maricke Bendixdatter, som døde i Århus, og i rette lagde skiftebrev efter salig Maren Lydiksdatter, salig Mourits Mortensens i København, af dato 24/11 1655, at Peder Juel da var anordnet formynder for salig Karen Bendixdatter. så mødte Jens Lassen og i rette lagde sit efterskrevne indlæg, hvori han beklager sig, at Hans Bendixen aldrig har villet gøre regnskab før nu, endskønt de lang tid har været regnskab imellem, hvorefter blev afsagt, så efterdi parterne ikke har sluttet endeligt regnskab, så indfindes de for overkøbmand at gøre regnskab i uvildige mænds overværelse.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtiget på Johan Casper Weimar, guldarbejdersvend hos Bartolomeus Stur, borger og guldarbejder sst, hans vegne havde stævnet Mikkel N og Niels N, begge konsumptions betjente i Århus mølle, for klage, syn, vidner og sandemandstov, voldssag angående, og i rette lagde efterskrevne skriftlige klage over de to betjente, for de har overfaldet ham på gaden med kårdehug og dybe sår i armen og bag i hovedet, hvilket synsmænd bevidnede, hvorefter Tomas Rasmussen og byfogden kaldte 1.kald på sandemænd i dag 6 uger at tove i sagen.

(45)

21/4 1681.

** Erik Jørgensen for skipper Henrik Jørgensen lod læse og påskrive et opbudsvidne her af tinget 13/7 1676, til opbuds fornyelse på salig Jacob Møllers søn Laurits Jacobsens arvegods, undtagen hvis derpå findes afskrevet.

** Palle Christensen, skomager og borger sst, æskede afkald. hans sønner Peder Pallesen og Niels Pallesen samt svoger Jens Olufsen borger og skomager sst på sin hustrus vegne gav Palle Christensen afkald og kvittering for al den arv, de er eller kunne være tilfaldet efter deres salig mor Bodil Jensdatter, samt efter deres salig morbror Rasmus Jensen i Skanderborg.

(46)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Jacobus Gesius, rådmand og apoteker sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 10/3 næst afvigt havde stævnet Ove Snedker, borger sst, og tiltalte ham for 18 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Anders Jensen, skipper og borger sst, anordnet formynder for salig Jacob Møllers umyndige barn Anne Jacobsdatter, på hendes vegne havde stævnet borgmestre og overformyndere sst for opbudsvidne, hvorefter han bød til købs efterskrevne ejendomme og gods, som Anne Jacobsdatter arveligt er tilfaldet efter sin salig far.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på borgmestre og råds vegne havde stævnet Søren Mikkelsen, konsumptionsforvalter sst, samt hans hafte synsmænd på byens indhegningers brøstfældighed, for synsmænds opkrævelse til byens indhegningers brøstfældighed, hvorefter mænd opnævnt og tilmeldt.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på Gertrud Bartolomeusdatter, salig Mogens Skovs efterladte sst, hende og hendes børns anordnede formyndere deres vegne med opsættelse her af tinget 7/4 næst afvigt havde stævnet Hans Sørensen Gylling, borger og handelsmand sst, for dom og tiltalte ham for en vimpel, et flag og et gøs, tilhørende salig Mogens Skovs og Jørgen Stærs skiberum, som for sankt Olai kirkegård strandede og forulykkede, og hos ham er befundet, og som hun ofte har begæret igen at måtte bekomme, og i rette lagde en højesteretsdom, af dato 30/8 1680, hvori er afsagt, at Gertrud, salig Mogens Skovs, bør at beholde alt hvis af skibets bjergede redskab, som findes eller opspørges kan, hvorefter blev afsagt, at Hans Sørensen bør straks at levere Gertrud, salig Mogens Skovs, samme vimpel, flag og gøs uskadet.

(47)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Jens Tomasen, konsumptionsbetjent sst, hans vegne havde stævnet Anders Bach i Holme i Ning herred for klage, syn, vidner og sandemandstov, og i rette lagde betjentens efterskrevne skriftlige klage over Anders Bach, for han havde overfaldet ham imellem 30/3 og 31/3 næst afvigt om natten og slået ham et stort sår i hans hoved med en økse. Birgitte Dinesdatter, Jens Mørkes sst hans hustru, i rette lagde hendes underskrevne kundskab, at 30/3 1681 kørte Anders Bach over deres gærde, og i Jens Tomasens nærværelse svarede han, at hvis skade, han havde gjort, skulle han betale med gærdsel og stave, hvilket blev efterkommet, og Kirsten, Anders Emmerlevs, vidnede, at omtalte aften kom Anders Bach og spurgte efter Jens Tomasen, hvorefter Erik Jørgensen lyste voldslysning og kaldte 1.kald på sandemænd i dag 6 uger i denne sag at gøre deres ed og tov.

(48)

28/4 1681.

** Erik Jørgensen for Mikkel Tønnesen havde stævnet Christen Poulsen Seielliger sst og fik 1.ting til dele over ham for lånte penge 14 skilling.

** Tomas Rasmussen borger og stadsprokurator, fuldmægtiget på Poul Tordsen, skrædder borger sst, anordnet formynder for salig Jens Pedersen Todbjerg, skipper og borger sst, hans umyndige barn, navnlig Mogens Jensen på hans plejesøns vegne havde stævnet borgmestre og overformyndere, og derefter opbød til købs efterskrevne gods, som hans plejesøn efter sin salig far arveligt tilfaldt.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, anordnet fuldmægtig på Jesper Nielsen, borger sst, og formynder for salig Jens Pedersen Todbjergs hans efterladte to døtre, navnlig Anne Jensdatter og Kirsten Jensdatter, på hans myndlingers vegne havde stævnet borgmestre og råd sst for opbudsvidne, og derefter opbød til købs efterskrevne gods, som salig Jens Todbjergs døtre efter deres salig far var tilfaldet.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på Johan Casper Weimar, guldarbejdersvend sst, hans vegne samt byfogden Christen Lauritsen på KM og byens vegne kaldte 2.kald på sandemænd, i dag 4 uger at gøre deres ed og tov over Niels og Mikkel konsumptions betjente sst for vold øvet på Johan Casper Weimar.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på Christen Andersen sadelmager, borger sst, hans vegne havde stævnet Poul Højen, skrædder borger sst, for klage, syn, vidner og sandemandstov, og i rette lagde Christen Andersens efterskrevne klage over Poul Højen, for han 14/4 næst afvigt havde overfaldet Christen Andersens hustru Anne Jacobsdatter, da hun gik ind til deres nabo Rasmus Snedker at ville besøge hans lille søn, som var syg, og da skældte hende med mange ufine ord, spyttede hende i ansigtet og tog en sten, som var Gunder Jacobsdatters, og slog til hende med den, og havde hun ikke holdt sin arm op, da havde han slået hendes hoved i stykker. synsmænd vidnede, at de 15/4 sidst afvigt var syn til Anne Jacobsdatter, og da havde hun et langt blåt slag på hendes arm, så armen var opsvulmet, og hun var revet lidt i hendes ansigt, hvorefter Tomas Rasmussen samt byfogden Christen Lauritsen lyste ham derfor vold til, og kaldte 1.kald på sandemænd til i dag 6 uger her at gøre deres ed og tov, under deres faldsmål.

(49)

** Christen Lauritsen byfoged fik 1.ting til dele over Hans Slagter for hans udlovede sagefaldsbøder.

5/5 1681.

** Jens Vegerslev, rådmand sst, æskede afkaldsvidne. Niels Lauritsen, borger og handelsmand sst, i rette lagde efterskrevne fuldmagt af sin svoger hr Søren Jensen Vegerslev, sognepræst i Knebel, dateret Århus 18/4 1681 Søren Jensen Vinter egen hånd, hvorefter han på Søren Jensens vegne gav hans far Jens Christensen Vegerslev afkald for arv efter hans salig mor Inger Christensdatter Spliids.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på borgmestre og råds vegne sst havde stævnet Søren Mikkelsen, konsumptionsforvalter sst, for synsvidne at forhverve byens indhegning og dens brøstfældighed angående, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne syn.

(50)

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på Søren Mikkelsen, konsumptionsforvalter sst, hans vegne havde stævnet Anders Bach i Holme for klage, syn, vidner og sandemandstov voldssag angående, og synsmænd vidnede, at de 31/3 sidst afvigt var syn til et gærde, Jens Mørke tilhørende, som er del af indhegningen for byen, ved Mindeporten, og da var det nedkørt af en vogn, som havde kørt derover om natten, og nu begærede fuldmægtigen 2.kald på sandemænd, i dag 4 uger her i sagen at gøre deres tov.

(51)

13/5 1681.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på Johan Casper Weimar, guldarbejdersvend sst, hans vegne havde stævnet Mikkel N og Niels N, konsumptions betjente sst for vidner, og efterskrevne vidnede, at næste søgnedag efter påsken sidst forleden var de i Bartolomeus Guldsmeds hus, og da bekendte Christen Eliasen møllerdreng, at Cornelius Podemesters søn kom og spurgte efter sin far, for guldsmedesvenden ligger slået ihjel på gaden, da gik han hen at ville se derefter, og da mødte han Niels Tunbo skomager hans svend Mikkel og mestermandens søn og to andre karle, han ikke kendte, og havde samme svende og mestermandens søn blotte degener under deres arme, og da hørte han en af dem sagde, hille død hvor jeg ramte ham, da svarede en anden, jeg ramte ham bedre, jeg huggede ham i hans skulder, der han lå på gaden. nu var Christen Eliasen her for retten og svor, at det var passeret, som de havde vidnet, og Mikkel Nielsen konsumptionsbetjent mødte og benægtede, at han ikke gjorde guldsmedesvenden skade.

(52)

** Christen Andersen sadelmager, borger sst, æskede vidne, og Gunder Jacobsdatter, Rasmus Knudsen snedkers, sst i rette lagde hendes efterskrevne vidne, at 14/4 1681 kom Poul Højen ind og stod og snakkede med hende, og da kom Anne Jacobsdatter sadelmagers ind, og da sagde Poul Højen, der kommer den kone, som kan gøre mere end to andre koner, hvortil hun svarede, det kan jeg gøre, for det, eders kone kan gøre, det kan jeg ikke gøre, men i mit håndværk kan jeg gøre så meget som din kone to gange, og sagde til ham, har du drukket af Gyde Vævers i dag, da spild ikke din bærme på mig. da sagde Poul Højen, at hun havde løjet som et hore, hvortil hun svarede, at han skulle blive en tyv og skælm, indtil han beviste hende noget horestykke over, derover tog han en sten og slog hende dermed.

19/5 1681.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Jens Lassen, rådmand sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 7/4 næst afbigt havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom, og tiltalte dem for gæld efter obligationer, som de blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Christen Jensen Basballe, borger og handelsmand sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 7/4 næst afvigt havde stævnet Anders Christensen Kat i Sjelle for dom og tiltalte ham for 14 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

(53)

** Anders Krog, foged på Ryumgård, for sin husbond Ingeborg, salig magister Laurits Bordings til Ryumgård, hendes vegne med opsættelse her af tinget 7/4 næst afvigt kontra Christen Jensen Basballe i rette lagde kommissærernes over salig borgmester Niels Mogensens skifte i Randers deres udlægs lodseddel til Christen Jensen Basballe, af dato Randers 14/1 1667, som melder på kapital 500 rigsdaler samt to års resterende rente 60 rigsdaler, hvorfor han er indført i magister Laurits Bordings obligation til salig borgmester Niels Mogensen, hvorefter blev afsagt, at parterne bør at efterkomme KM dom og kommissærernes forretning, og Christen Jensen Basballe derimod bør alle behørige dokumenter til Ingeborg magister Bordings at levere.

(54)

** Jens Hvas kapitelsridefoged på Rasmus Groersen, soldat af generalfeltmarskal løjtnant Wedels livkompagni til fods, item Christen Lauritsen KM byfoged på KM vegne havde stævnet Niels Lauritsen skrædder i Norring og Maren Rasmusdatter sst, og Rasmus Groersen gav last og klage over dem for overfald med sår og slag, de har tilføjet ham på Århus mark, og Søren Andersen af Tostrup vidnede, at som på lørdag kommer 3 uger kørte samme soldat med ham fra byen, og da kørte en mand forbi dem og hujede, og soldaten hujede igen, og da de kom til Skovvangen ventede samme mand på dem og slog soldaten med en vognkæp, og soldaten kom af vognen, og de fik fat på hinanden, og af frygt han også skulle få hug, kørte han sin vej. nu lyste Rasmus Groersen Niels Lauritsen skrædder og Maren Rasmusdatter et fuldt vold til, og Christen Lauritsen byfoged på KM og byens vegne kaldte 1.kald på sandemænd, i dag 6 uger at gøre deres ed og tov i sagen.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Jens Tomasen konsumptionsbetjent havde stævnet Anders Sørensen Bach i Holme for lovmål, voldssag angående. derimod blev i rette lagt Anders Bachs efterskrevne indlæg, at han bør søges til hans værneting Marselisborg birketing, at Jens Tomasens klage over ham er usandfærdig og ikke kan bevises, og Birgitte Dinesdatters attest, at han skal have kørt hendes gærde ned, ikke ved ed er bekræftet, hvorfor han af disse årsager mener sig fri for tiltale at være.

26/5 1681.

** Jens Andersen Høg, borger og skomager sst, fuldmægtiget på sin bror Rasmus Andersen Høg, skomager i Kristiania i Norge, hans vegne æskede stokkenævn, og efterskrevne borgere vidnede, at Rasmus Andersen Høg er født i Århus af ærlige forældre, hans far var salig Anders Jensen Høg, forrige borger og skomager sst, hans mor er Anne Rasmusdatter, og Rasmus Andersen har skikket sig som en ærlig ung person i alle måder.

(55)

** Markor Nielsen Læsø, skipper og borger sst, æskede skøde. Peder Tøgersen Ørsted studiosus på sine egne og medarvinger, nemlig hans svoger magister Christen Sejersen i Ørsted og bror hr Jens Tøgersen, præst i Højrup, deres vegne solgte og skødede til Markor Nielsen et hus på Graven, Adam Jespersen trompeter tilforn iboede, som kaldes Jens Iversen Rings våning, beliggende næst op til Hans Bendixens boder på den ene side, og strækker sig op til Jens Hårbos bod, med tilliggende gårdsrum og have.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Tyge Simonsen, vejer og måler sst, med opsættelse her af tinget 7/4 næst afvigt havde stævnet efterskrevne personer for dom, der iblandt Margrete Andersdatter, Niels Tømmermands kone, Rasmus Jørgensens enke Sidsel Jacobsdatter, Maren Lauritsdatter, salig Jacob Molbos, og tiltalte dem for hvis, de ham skyldig var, og som de blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Johan Casper Weimar, guldarbejdersvend sst, æskede sandemandstov og i rette lagde klage, syns og kaldsvidner her af tinget 14/4, 28/4 og 13/5 sidst forleden, hvorefter sandemændene i rette lagde deres efterskrevne skriftlige tov, såsom Johan Casper Weimar ikke beviser sin klage, og Mikkel her for retten det ved ed benægtet har, da vidste sandemændene ikke dem nogen vold i denne sag at påsværge.

(56)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Christen Andersen sadelmager, borger sst, kaldte 3.kald på sandemænd advarede dem her i dag 14 dage at gøre deres ed og tov over Poul Højen skrædder for vold, øvet over Christen Sadelmagers hustru.

2/6 1681.

** Erik Jørgensen for Peder Nielsen Brandt fik udmeldt mænd til syn imellem Peder Nielsen Brandt og ---- Tysk.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Jens, Tomasen konsumptionsbetjent sst, hans vegne samt KM byfoged Christen Lauritsen på KM og Århus bys vegne i rette lagde klage og kaldsvidner her af tinget 21/4, 5/5 og 19/5 næst afvigt, hvorpå fremkom sandemændene i rette lagde deres efterskrevne ed og tov, at eftersom Jens Tomasen tiltaler Anders Sørensen Bach i Holme for blodig skade, han skulle have givet ham, men det ikke har bevist, da vidste sandemændene ikke heri nogen vold at kende.

** Christen Lauritsen KM byfoged på KM og Århus bys vegne kaldte 2.kald på sandemænd sst, at de i dag 4 uger gør deres ed og tov over Niels Lauritsen skrædder i Norring for vold, tilføjet Rasmus Groersen soldat.

(57)

9/6 1681.

** Henrik Jørgensen, skipper og borger sst, æskede afkald. Laurits Jacobsen Møller, barnfødt i Århus mølle, ved sin fuldmægtig gav hans formynder Henrik Jørgensen afkald og kvittering for alt hvis arvegods, som han arveligt er eller kunne være tilfaldet efter hans salig far Jacob Lauritsen Møller i Århus mølle og salig mor Dorte Tomasdatter.

** Rasmus Pedersen Vinter, borger sst, på hr Laurits Andersen Frost, præst i Århus hospital, hans vegne æskede afkald, og Jesper Eskildsen på sin salig hustru Margrete Pedersdatter Lindenfelds vegne, og Anders Jensen, indvåner i Århus, på hustru Maren Pedersdatter Lindenfelds vegne gav hr Laurits Andersen Frost, præst til Århus hospital, afkald for al hvis for hvis arveparter, dem arveligt er tilfaldet efter deres salig far hr Peder Lauritsen Lindenfeld, forrige præst til Århus hospital, og takker deres hustruers stedfar hr Laurits Frost for god og ærlig skifte og formynderskab.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Tyge Simonsen, måler og vejer sst, med opsættelse her af tinget 28/4 næst afvigt havde stævnet Laurits Nielsen, slagter sst, for dom og tiltalte ham or 9 sletdaler, han ham skyldig var, og som han blev tildømt at betale.

(58)

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtiget på Christen Jensen Vegerslev, handelsmand sst, hans vegne havde stævnet Peder Christensen Basballe sst for vidner, hvorefter vidner i rette lagde deres efterskrevne skriftlige vidner, at de 1680 nogle dage før jul, efter Peder Basballes begæring, optog adskillige planker i åen ved Christen Jensen Vegerslevs tvættersted og førte dem til dem til Peder Basballes gård i hans pakhus.

** Tomas Rasmussen prokurator sst, fuldmægtiget for Anne Rasmusdatter, salig Rasmus Lassens efterladte, sst med opsættelse her af tinget 28/4 næst afvigt havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom, der iblandt i Storring Jens Mortensen og hans søn Hans Jensen, i Herskind Ellen Jensdatter, salig Rasmus Nielsens, i Sjelle Helle Jensdatter, salig Sejer Olufsens, Johanne Jensdatter, salig Laurits Møllers og hendes søn Christen Lauritsen, i Gellerup Anne, salig Villads Fiskers, Sidsel, salig Niels Sørensens efterladte, i Voldby Else, salig Jens Jørgensens, og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

(59)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Rasmus Værn havde stævnet magister Claus Andersen Trondheim og fik 1.ting til dele over ham efter en rådstuedom, af dato 21/4 1681, for gæld.

** Christen Andersen sadelmager, borger sst, i rette lagde kalds og vidnesbyrdsvidner her af tinget 28/4, 13/5 og 26/5 næst afvigt, og begærede fylding på sandemænd. Poul Højen mødte og sagde, at han ikke havde slået Christen Sadelmagers kone, hvorpå blev afsagt, at efterdi fremlagte tingsvidne alene formelder, at Poul Højen skrædder har slået Anne Jacobsdatter med en sten, da vides ikke at tilnævne sandemænd i denne sag, men tilfinder Poul Højen at bøde for stenhug efter jyske lovs 3.bogs 32.kapitel.

16/6 1681.

** Erik Jørgensen for Christen Basballe havde stævnet salig Jacob Felbereders enke, Peder Jacobsen felbereder og Christen Andersen sadelmager, alle sst, for syn, vurdering og vidner at føre, angående den gård, salig Jacob Felbereder iboede, hvorefter blev af retten opnævnt, samme gård at syne og vurdere, efterskrevne mænd.

** Erik Jørgensen for Rasmus Værn æskede 2.ting til dele over magister Claus Andersen for gæld, hvorimod blev fremlagt magister Claus Andersens indlæg, hvori han tilbyder at ville pantsætte den haves afgrøde ved Munkeport, eftersom han nu ikke har penge item at forsikre ham med sine bønders landgilde, hvilket Erik Jørgensen ikke ville tage imod, hvorefter blev udstedt 2.ting.

** Christen Lauritsen på KM og Århus bys vegne kaldte 3.kald på sandemænd, i dag 14 dage deres ed og tov at gøre over Niels Lauritsen skrædder i Norring for vold, øvet på Rasmus Groersen soldat her på byens mark.

(60)

23/6 1681.

** Tomas Rasmussen prokurator sst, fuldmægtiget på Bartolomeus Jacobsen Stur, borger og guldarbejder sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 13/5 næst afvigt havde stævnet efterskrevne personer for dom, der iblandt Gyde Jensdatter, salig Groers Skoflikkers, Anne Kjeldsdatter, salig Hans Christensen skomagers, og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen prokurator for Jens Lauritsen havde stævnet Niels Lauritsen på Skolegade borger sst og fik 1.ting til dele over ham for 15 mark.

30/6 1681.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på borgmester Mikkel Mikkelsen sst hans vegne æskede pantevidne, hvorefter Laurits Olufsen, skipper og borger sst, for retten bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Mikkel Mikkelsen Malling 350 sletdaler, og derfor satte ham til underpant en hans iboende gård på Skolegade beliggende, samt den halve part i den bod ved Mindet, som skipper Jens Sørensen nu iboer.

** Didrik Christensen, forstander i hospitalet, æskede afkald. Robert Frederiksen, boende i Holme, i rette lagde Hans Pedersen, værende i hospitalet hos Didrik Christensen, nu forrejst til København, hans efterskrevne fuldmagt, at eftersom hans kære farbror Didrik Christensen siden hans salig forældres død har antaget ham som sin egen søn og nu på syttende år i hans hus er blevet opdraget og holdt i latinske og danske skole, så har han Didrik Christensen og hans hustru Maren Sørensdatter som gode forældre at takke, og da han på andre steder i verden vil søge sin lykke, da giver han Robert Frederiksen fuldmagt til at give Didrik Christensen afkald, dateret Århus 19/6 1681, hvorefter Robert Frederiksen tog i hånd Didrik Christensen og gav ham afkald for al hvis arv, Hans Pedersen arveligt er og kunne være tilfaldet efter hans salige forældre.

(61)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Christen Jensen Basballe, borger og handelsmand sst, havde stævnet salig Jacob Felbereders enke og Christen Andersen sadelmager, borger sst, for syn og vurdering, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne syns og vurderingsforretning på salig Jacob Felbereders gård på Vestergade, og da den var meget brøstfældig, da agtede de dens værd at være 400 sletdaler.

** Tomas Rasmussen for Jens Lauritsen fik 2.ting til dele over Niels Lauritsen.

** Jacobus Gesius, rådmand og apoteker sst, æskede skøde og Erik Jørgensen prokurator med fuldmagt af Carl Christensen rådmand sst solgte og skødede fra ham og hans arvinger og til Jacobus Gesius og hans arvinger hans gård på Torvegade, næst østen op til salig Oluf Grønbæks gård, Hans Vinter nu ejer, og vesten op til salig Christoffer Hennings gård.

(62)

** Jens Jensen, residerende i Mammen, på Carl Mikkel Tomasen, ridefoged på Tjele, hans vegne havde stævnet Jens Andersen, borgersøn og købhandler sst, for dom og tiltalte ham for 102 tønder havre for 51 sletdaler, som er leveret her i Mindet på hans skiberum, som han formener han bør at betale, så mødte Anders Lauritsen på sin søns vegne og foregav, at han ikke var hjemme og erbød sig ved to mænd at gøre skud for ham om behøves. sagen blev opsat 6 uger.

** Christen Lauritsen KM byfoged på KM og Århus bys vegne, og som det var KM sag og ingen eftermålsmand i sagen mødte, begærede af tingbogen oplæst klage, syns og kaldsvidner i den sag, Rasmus Groersen soldat kontra Niels Lauritsen skrædder i Norring, her af tinget 19/5, 2/6 og 16/6 næst forhen. derimod blev i rette lagt efterskrevne tingsvidne af Lisbjerg birketing 15/6 1681, hvori efterskrevne vidnede, at de så en karl i en rød kjortel, som kunne være en soldat, og en karl i grå kjortel, som løb i favn med hverandre, men de så ikke, at de havde træer eller gevær at gøre hinanden skade med, hvorefter sandemændene i rette lagde deres efterskrevne skriftlige tov, at efterdi bevises med synsvidne og tingsvidne, at Niels Skrædder har slået Rasmus Groersen med en vognkæp, da vidste de ikke rettere, end han har gjort vold og bør derfor at bøde efter loven.

(63)

7/7 1681.

** Tomas Rasmussen for Jens Lauritsen fik 3.ting til dele over Niels Lauritsen.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Andersen, borgersøn sst, havde stævnet Mikkel Tomasen, ridefoged på Tjele, for vidner, og Bonde Jacobsen vidnede, at han 9/6 var i Anders Lauritsens hus og der fortalte Mikkel Tomasen ridefoged ham, at han havde solgt til Jens Andersen 200 tønder rug for 6 mark tønden, og 100 tønder havre for 2 mark tønden, og da spurgte han ham, om han havde mere at sælge, hvortil han svarede, han vidste det ikke, før han havde talt med husbonden. dernæst i rette lagde to beskikkelsmænd deres attest, at de 14/6 forleden på Jens Andersens begæring var hos velb Erik Grubbes fuldmægtig Mikkel Tomasen, ridefoged på Tjele, og tilbød ham rede penge at deponere hos hvilken god mand i Århus, han dem ville nedsætte hos, for de 200 tønder rug og 100 tønder havre, som Jens Andersen havde afkøbt ham, med begæring, at han ville lade dem levere til torsdag aften, på det vidtløftig omkostning og skade kunne forbigås, hvorpå Mikkel Tomasen aldeles intet ville svare men rejste straks hjem.

(64)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Jens Andersen, borgersøn sst, hans vegne havde stævnet Mikkel Tomasen, ridefoged på Tjele, for dom og tiltalte ham for et køb, han med Jens Andersen har sluttet 9/6 forleden om 200 tønder rug og 100 tønder havre at levere i Århus tirsdagen derefter i hans skude, hvilket køb han bør at holde og levere 200 tønder rug, såsom han allerede har leveret 100 tønder havre, hvorimod blev i rette lagt Mikkel Tomasens indlæg, hvori han fragår at have sluttet køb om 200 tønder rug, og hvis så skulle være, så fremæsker han hans kontrakt derom på forordnet papir. for sine årsagers skyld er sagen opsat i 5 uger.

14/7 1681.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Laurits Lauritsen, konrektor i Århus domskole, havde stævnet Jacob Hansen i Lyngby hans søn Hans Jacobsen for vidner, og Tomas Christensen KM toldinspektør vidnede, at næst afvigte 16/6 kom Hans Jacobsen med en anden karl ind i hans hus til Laurits Lauritsen, og opsagde de ham den gård i Lyngby, hans far iboede, og det med en skriftlig opsigelse. Peder Tomasen, hans fuldmægtig, vidnede det samme.

** Erik Jørgensen for hr Melchior Sommerfeld havde stævnet magister Claus Andersen Trondheim, sognepræst til domkirken, for syn på salig Johan Rodius hans gård, og synsmænd blev udmeldt til at syne gårdens brøstfældighed.

(65)

** Peder Pedersen Flensborg, borger og handelsmand sst, lod læse og påskrive sit oprettede købebrev med widve Maren Nielsdatter, salig Søren Pedersens i Ebeltoft, på halvparten af en gård på Mejlgade beliggende, næst op til kommissær Jesper Nielsens ejendom på den ene side og næst op til salig magister Jesper (Loft ?) Skanderborg hans ejendom på den anden side med tilliggende have og gårdsavl, som hende arveligt er tilfaldet efter hendes salig forældre. derpå i rette lagde Hans Jensen Vinter, borger og handelsmand sst, Maren Nielsdatters fuldmagt, underskrevet af hende og hendes svoger og lovværge Tomas Rasmussen, dateret Ebeltoft 2/6 1680, hvorefter han på hendes vegne solgte og skødede fra hende og hendes arvinger og til Peder Pedersen og hans arvinger samme halve gårdspart item fra Hans Jensen Vinter og hans arvinger og til Peder Pedersen den anden halve gårdspart i samme gård.

** Hans Jensen Vinter borger og handelsmand sst æskede skøde. Jacobus Gesius, rådmand og apoteker sst, solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Hans Jensen Vinter og hans arvinger en hans gård på Torvegade beliggende, næst op til salig Oluf Grønbæks gård, Hans Jensen Vinter nu ejer, på den ene side og op til salig Christoffer Hennings gård på den anden side.

** Hans Jensen Vinter, borger og handelsmand sst, lod læse og påskrive Rasmus Pedersen Vinter, borger og handelsmand sst, efterskrevne hans til ham udgivne obligation og panteforskrivning, hvori han kender sig skyldig at være til hans fætter og medborger Hans Jensen Vinter 140 sletdaler, og derfor pantsætter ham 3 boder i Vestergades ende med tilliggende haverum.

(66)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for Jens Lauritsen, borger sst, lydeligt ved 6 høringer lod fordele Niels Lauritsen på Skolegade, borger sst, for gæld 15 mark.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for Gertrud, salig Mogens Skovs efterladte, sst samt Matias Nielsen, anordnet formynder for salig Mogens Skovs to børn, lod læse og påskrive en opbydelses seddel på hvis efterskrevne bjergede redskab af det skiberum, som for nogle år siden forulykkede ved sankt Olai kirkegård, hvorefter Tomas Rasmussen opbød det til købs.

** Tomas Rasmussen for Bartolomeus Stur, guldarbejder sst, fik 1.ting til dele over Niels Olufsen Gius for 119 potter brændevin a 8 skilling er 14 sletdaler, og satte i rette om han ikke burde at betale inden 15 dage, men som intet svar skete, blev sagen opsat i 4 uger.

** Tomas Rasmussen fik 1.ting til dele over Peder Grees på Peder Lauritsen skomagers vegne for et sengeklæde, han ham pantsat har og ikke igen til løsen kan bekomme.

** Robert Frederiksen af Holme på sin husbond Constantin von Marselis, friherre af Marselisborg, hans vegne havde stævnet Christen Andersen, indvåner sst, for dom og tiltalte ham for noget brændeved, som han har tilegnet sig, idet han har sagt for baronens bønder, at han var i hans tjeneste, og befalet dem at føre en del ved, som de skulle age til Stadsgård, til hans gård i Århus, og i rette lagde tingsvidner af Marselisborg birketing 20/6 sidst afvigte, hvorimod blev i rette lagt Christen Andersens indlæg, hvori han siger, at bønderne vidste vel, at han havde ingen befaling at se til skoven, havde de ført noget ved ud, havde han betalt dem det, ubevidst at det var husbondens. da for sine årsagers er denne sag opsat i 6 uger.

(67)

21/7 1681.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for hr Melchior Sommerfeld, kapellan ved Århus domkirke, havde stævnet magister Claus Andersen, sognepræst ved Århus domkirke, for syn på salig magister Johan Rodius hans gård, og synsmænd i rette lagde deres efterskrevne syn af hvis brøstfældighed, som fandtes på den gård på Skolegade, som salig Johan Rodius tilforn ejede.

** Erik Jørgensen for Jens Madsen i Rindelev havde stævnet Rasmus Nielsen murmand og Mikkel Pedersen sst og fik 1.ting til dele over dem for gæld.

(68)

28/7 1681.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Jens Andersen, borgersøn sst, hans vegne havde stævnet Mikkel Tomasen, foged på Tjele, for vidner og i rette lagde et tingsvidne her af tinget 7/7 sidst forhen, som han begærede oplæst med Jens Rasmussen Lassen, borger og handelsmand sst, og Anders Lauritsen Ørn, mønsterskriver over KM bådsmænd, deres i rette lagte kundskab, som de i dag hver for sig med oprakte fingre tilstod og bekræftede.

** Erik Jørgensen for Jens Madsen i Rindelev fik 2.ting til dele over Rasmus Murmand og Mikkel Bager.

4/8 1681.

** Niels Jensen Udsen, borger og handelsmand sst, æskede skøde. Erik Jørgensen prokurator efter købebrev af dato 25/2 1681 og med fuldmagt af Niels Knudsen, borger og indvåner i Nykøbing i Morsø, solgte og skødede fra ham og hans arvinger og til Niels Jensen Udsen og hans arvinger et hus på Vestergade, som Søren Remmer iboer, beliggende næst op til Kirsten, salig Mikkel Langballes ejendom på den ene side, og strækker sig op til Kirsten Langballes indkørsel på den anden side, som er 4 fag til gaden med gårdsrum og halv kælder, baghus til gården 3 fag, 2 loft højt, med ovn og skorsten, hvilket hus salig Jens Mikkelsen Langballe arveligt er tilfaldet efter sin salig far Mikkel Langballe.

** Niels Jensen Udsen, borger og handelsmand sst, lod læse og påskrive efterskrevne købebrev, hvormed Ingeborg Rasmusdatter Broberg, salig magister Laurits Bordings, til Ryumgård sælger til Niels Jensen Udsen og hans arvinger et hus med gårdsavl, liggende på Guldsmedegade på hjørnet, som salig Christen Sjællandsfar iboede og tilhørte, som med pantebreve, som er overleveret ham, er at bevise, dateret Ryumgård 12/10 1680, hvorefter Niels Jensen Udsen lod læse og påskrive samme pantebreve, det første af dato 11/3 1630, meldende at Christen Jensen Sjællandsfar, borger sst, pantsatte til Rasmus Nielsen, slotsskriver på Skanderborg slot, for 50 sletdaler hans iboende hus på Guldsmedegade på hjørnet, og det andet pantebrev af dato 22/3 1632 lyder, at Christen Nielsen Sjællandsfar, borger sst, pantsætter til Rasmus Nielsen Skriver sst for 50 sletdaler hans gård på Guldsmedegade med markjord.

(69)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for salig Oluf Gius, forrige havnefoged sst, hans efterladte widve Birgitte Nielsdatter lod læse og påskrive et landstings kaldsvidne af Viborg landsting 22/6 1681, hvor da blev stævnet alle afgangne Oluf Rasmussen Gius, forrige borger og havnemester i Århus, hans kreditorer at møde til skifte og deling, som hans efterleverske Birgitte Nielsdatter agter at lade holde i stervboet i dag 6 uger.

** Erik Jørgensen fik 3.ting over Rasmus Murmand for Jens Madsen.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på Hans Sørensen, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 10/2 indeværende år havde stævnet hr Jens Sørensen Grenå, sognepræst i Årslev med dets anneks, for dom og tiltalte ham for 6 rigsdaler, som han lånte ham i København, og som han blev tildømt at betale.

11/8 1681.

** Jens Jensen, sitzhaftig i Mammen, fuldmægtiget for Mikkel Tomasen, ridefoged på Tjele, med opsættelse her af tinget 30/6 næst afvigt havde stævnet Jens Andersen, borgersøn sst, for dom, og tiltalte ham for betaling af 102 tønder havre 51 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

(70)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Jens Andersen, borgersøn sst, med opsættelse her af tinget 7/7 næst afvigt kontra Mikkel Tomasen, ridefoged på Tjele, og i rette lagde tingsvidner her af tinget 7/7 og 28/7 næst afvigt samt Johan Quirin von Sechendorff hans efterskrevne kundskab, at han var 9/6 1681 i Anders Lauritsens hus, da der blev sluttet fuldkomment køb mellem hans søn Jens Andersen og Mikkel Tomasen om 200 tønder rug og 100 tønder havre, som skulle leveres på Jens Andersens skude senest førstkommende tirsdag, hvorefter blev afsagt, så efterdi bevises med tingsvidner og fremlagt attest, at Mikkel Tomasen med Jens Andersen har sluttet køb og kontrakt om 102 tønder havre og 200 rug, da vidste byfogden ikke imod samme forhvervede vidner at turde kende, men tilfinder Mikkel Tomasen fornævnte 200 tønder rug imod betalingens annammelse at levere.

(71)

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på Dines Pedersen Vintz, borger og handelsmand sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 30/6 næst forleden havde stævnet Jeppe Jensen handskemager og Søren Olufsen ved åen for dom, og tiltalte dem for gæld efter hans regnskab, som de blev tildømt at betale.

18/8 1681.

** Peder Rasmussen borger sst æskede afkald. Christen Nielsen i Skørring i Framlev herred gav Peder Rasmussen afkald for al den arv, han arveligt kunne tilfalde efter sin salig datter Sidsel Christensdatter, Peder Rasmussen salig hustru.

(72)

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtiget på Maren Jensdatter, salig Laurits Simonsens snedker og borger sst, hendes vegne æskede afkaldsvidne. Jørgen Andersen skrædder, borger og handelsmand sst, med fuldmagt af Laurits Lauritsen på egne og to søstre Karen Lauritsdatter og Anne Lauritsdatter deres vegne, dateret København 9/8 1681, gav deres mor Maren Jensdatter afkald for al den arv, som de arveligt er eller kunne være tilfaldet efter deres salig far Laurits Simonsen snedker.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Jens Rasmussen Lassen, borger og handelsmand sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 7/7 næst afvigt havde stævnet efterskrevne udenbys personer mod dom og tiltalte dem for hvis, de ham skyldig var efter hans regnskabsbog, som de blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen for Jørgen Olufsen, skipper og borger sst, med opsættelse her af tinget 7/7 næst afvigt havde stævnet Mikkel Hansen bager, borger sst, for dom og tiltalte ham for 6 sletdaler, han er ham skyldig, som han blev tildømt at betale.

(73)

25/8 1681.

** Robert Frederiksen i Holme på Constantin von Marselis, friherre til Marselisborg etc, hans vegne med opsættelse her af tinget 14/7 næst afvigt kontra Christen Andersen, indvåner sst, i rette lagde de i opsættelsen i rette lagte dokumenter. så mødte herimod at svare Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Christen Andersen, med hans underskrevne indlæg, hvori han nægter ikke at have gjort noget af det, han saggives for, ikke heller er det bevist, eller han er taget derved, hvorefter blev afsagt, så efterdi Christen Andersen nægter og fragår, at han ikke har gjort det, han sigtes for, og efterdi denne sag om skovhugst er ærerørig, vidste byfogden ikke denne hans dom at være, men indfandt den for sine tilbørlige overdommere.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for Bartolomeus Jacobsen Stur, borger og guldarbejder sst, med opsættelse her af tinget 14/7 næst afvigt kontra Niels Olufsen Gius, saggav ham for 4 bimpler brændevin er 16 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Tomas Jostsen væver, borger sst, item byfogden Christen Lauritsen på KM og Århus bys vegne havde stævnet Peder Tordsen skrædders svend Hans N, Mogens Sørensen, Bastian Hansen skomagersvend og Poul Skøt alle sst for klage, syn, vidner og sandemandstov, hvorefter Tomas Jostsen væver gav last og klage over dem, for de på søndag var 8 dage om aftenen klokken 8 slet kom i hans hus og begærede at drikke en stob øl, hvortil han svarede, at han havde intet øl at sælge, så gik han ud sit ærende i byen at forrette, og de blev tilbage, og da gik de op på hans loft, slog hans tjener Laurits Prip, og skar og rykkede et stykke garn i stykker, som sad på trendbanen, og lyste dem derfor vold til, og kaldte 1.kald på sandemænd i dag 6 uger deres ed og tov at gøre i denne sag.

(74)

1/9 1681.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for borgmester Mikkel Mikkelsen Malling sst, æskede pantevidne, og Jens Jørgensen Hasle, borger sst, bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Mikkel Mikkelsen 200 sletdaler og derfor pantsatte ham hans iboende gård på Tungen bag klostret med tilliggende gårdsavl.

** Erik Jørgensen for borgmestre og råd lyste Ris skov i hegne til olden.

** Jens Sørensen Østerby, borger i Århus, æskede skøde. Rasmus Værn, borgersøn sst, efter oprettet købebrev solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Jens Sørensen Østerby og hans arvinger den gård i Fægyden, Anders Jespersen iboer, og strækker sig fra Morten Værns boder og til den yderste kant af portstolpen for gården, med halv brønd med Morten Værn, og med tilliggende gårdsavl i Århus vange.

** Rasmus Værn, borgersøn sst, æskede pantevidne. for retten fremstod Jens Sørensen Østerby, borger sst, bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Rasmus Værn 115 sletdaler, og derfor pantsatte ham en gård i Fægyden, som han Rasmus Værn afkøbt har.

(75)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Christen Jensen Basballe, borger og handelsmand sst, havde stævnet Jacob Felbereder på Vestergade hans enke, Peder Jacobsen felbereder ved broen og Christen Sadelmager på Studsgade for opsigelse, og opsagde dem det pant, Christen Basballe tilkommer i salig Jacob Felbereders gård på Vestergade, efter pantebrev af dato 4/4 1661 på 550 sletdaler.

** Mads Nielsen, borger og indvåner sst, havde stævnet hr Rasmus Christensen i Ormslev for vidner og syn, og synsmænd i rette lagde deres efterskrevne syn, at de havde synet Mads Nielsens iboende gård på det vandfald, som kommer fra de boder på den søndre side, tilhørende hr Rasmus i Ormslev, da er det dem vitterligt, at alt deres tagdrop og hvis anden vandslet, som de udstyrter i deres rendesten, går ud på Mads Nielsens gårdsted.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Søren Mikkelsen, konsumptionsforvalter sst, hans vegne havde stævnet Jens Jensen Vissing, boende i Århus mølle, og hans svende Rasmus Nielsen og Jens Rasmussen for syn, klage og vidner, voldsgerning angående, og gav last og klage over de indstævnede, formedelst en grøft og gærde uden for Vesterport, som Jens Jensen og hans tjenere 22-23/6 næst afvigt har nedkastet og afhugget, som Søren Mikkelsen, efter borgmestre og råds forevisning, til byens indhegning har ladet opkaste og opsætte, og lyste Jens Jensens og hans folk et fuldt vold til, og kaldte 1.kald på sandemænd. derefter i rette lagde synsmænd deres efterskrevne synsforretning, hvorefter Erik Jørgensen på sagvolderens vegne og byfogden Christen Lauritsen på KM og Århus bys vegne begærede 1.kald på sandemænd, i dag 6 uger deres ed og tov i denne sag at gøre.

(76)

** Tomas Rasmussen prokurator fik opnævnt mænd til at besigtige hvis brøstfældighed, som findes på bolværk ----.

(77)

8/9 1681.

** Peiter Jessen farver, borger sst, æskede skøde og i rette lagde Hans Sørensen Gylling, borger og handelsmand sst, Mette Jensdatter, salig Hans Ribers efterladte sst, Henrik Jørgensen, borger sst, på sin myndling Laurits Jacobsens vegne og Anders Jensen, borger sst, på hans myndling Anne Jacobsdatters vegne, deres til Peiter Jessen udgivne købebrev på den gård, salig Jacob Lauritsen Møller tilforn ejede, og hans efterladte børn arveligt er tilfaldet, liggende på Vestergade, vesten til Jens Rasmussen Lassens iboende gård og næst til gyden, som løber ned til Møllestien, og strækker sig i sønder til åen, hvorefter Erik Jørgensen på deres vegne solgte og skødede fra dem og deres arvinger og til Peiter Jessen farver og hans arvinger samme gård.

** Peder Christensen Basballe, indvåner og handelsmand sst, fuldmægtiget for sin far Christen Jensen Basballe, borger og handelsmand sst, æskede skøde, og Erik Jørgensen prokurator i rette lagde efterskrevne fuldmagt, at eftersom Christen Jensen Basballe havde fornøjet og betalt deres kære mor Mette Pedersdatter, salig Jacob Christensen felbereders, samt Peder Jacobsen felbereder og Christen Andersen sadelmager på egne og hustruers vegne for den gård, deres salig far har ejet og iboet på Vestergade, så giver de ham fuldmagt til at skøde samme gård til Christen Basballe, hvorefter han skødede samme gård, beliggende på Vestergade, næst op til Søren Rasmussen Skejby hans iboende gård på den ene side, og op til salig Jens Tuesen underdegns eje, som hans enke nu iboer, på den anden side.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Christen Jensen Basballe, borger og handelsmand sst, havde stævnet Albret Nielsen på Fiskergade for vidner, og efterskrevne vidnede, at de i dag 8 dage opsagde ham det pant, Christen Basballe har i hans iboende gård.

(78)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Christen Jacobsen skrædder, borger sst, havde stævnet Simon Jensen ved Mindet, borger sst, for doms fornyelse og tiltalte ham for 2 sletdaler han resterer med på hvis, han efter forrige nu i rette lagte dom her af tinget 16/3 1676 var ham skyldig, som han blev tildømt at betale.

** Tomas Jostsen væver, borger sst, item byfoged Christen Lauritsen på KM og Århus bys vegne, og Tomas Jostsen kaldte 2.kald på sandemænd, at de i dag 4 uger gør deres ed og tov over Peder Tordsen skrædders svend, Mogens Sørensen, Bastian Hansen og Poul Skøt for vold øvet i hans hus, og Mette, Jens Tomasen skomagers, og Karen Olufsdatter, Tomas Eriksens, vidnede, at på søndag var 3 uger hørte de larm fra Tomas Jostsens hus, og da de kom derover, stod en karl i døren, og da de spurgte ham, hvad der var på færde, svarede han, at han havde intet dermed at gøre og gik bort, da råbte bøddelens søn Augustus, som var på loftet, at Mogens skulle komme op og hjælpe ham fra de kvinder. Karen, Tomas Jostsens, vidnede, hvorledes de 5 karle kom til deres og spurgte om øl, hvilket hun nægtede dem, hvorefter hun gik ud, og da kom hendes spolepige og sagde, de var på loftet og slog Hans Prip.

15/9 1681.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Silke Sørensdatter, tjenende i København, hendes vegne æskede stokkenævnsvidne, og efterskrevne borgere vidnede, at Silke Sørensdatter er født sst, hendes far var salig Søren Andersen, forrige borger sst, og hendes mor var salig Mette Nielsdatter, og hun har selv skikket og forholdt sig ærligt, kristeligt og vel.

(79)

** Erik Jørgensen for Mikkel Jensen fik 1.ting til dele over Tomas Christensen for 2 sletdaler.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for mester Henrik Bertelsen, privilegeret musicus instrumentalis sst, med opsættelse her af tinget 4/8 næst afvigt havde stævnet Jens Hansen, organist til Vorfrue kirke sst, for dom og tiltalte ham for 14 sletdaler efter hans obligation, dateret 28/2 1680, som han blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Søren Mikkelsen, konsumptionsforvalter sst, hans vegne item KM byfoged Christen Lauritsen på KM og Århus bys vegne kaldte 2.kald på sandemænd og advarede dem, at de i dag 4 uger møder at gøre deres ed og tov i den sag med Jens Jensen, boende i Århus mølle, og hans to karle for volds øvelse.

22/9 1681.

** Erik Jørgensen for Mikkel Jensen fik 2.ting over Tomas Christensen.

** Tomas Rasmussen borger og stadsprokurator, fuldmægtiget for Jens Mikkelsen i Virring og Rasmus Mikkelsen i Rugård på deres hustruer og medarvingers vegne, med opsættelse her af tinget 11/8 næst afvigt havde stævnet Rasmus Christensen på Brobjerg hans hustru Mette Sørensdatter for dom og tiltalte hende for 72 rigsdaler, en obligation for 50 sletdaler og en edderdunsdyne, som salig Søren Jensen, Karen Sørensdatters søn i Virring, hende i forvaring leveret har, ifølge efterskrevne missiver til hans forældre, dateret København 27/6 1676 og 13/6 1677, hvorimod blev fremlagt Søren Jensens missiver til Mette Sørensdatter, dateret København 3/11 1676 og 27/6 1681, hvori han beder hende sende ham sit skrin og tilbyder at betale hende hvis, han hende skyldig bliver, når regnskab derpå skikkes, hvorfor byfogden ikke vidste hende nogen betaling efter fordringen at tilfinde.

(80)

** Mogens Jespersen, danske skolemester sst, havde stævnet Jørgen Kofod i Hvilsted for vurdering og vidne angående en klædekjortel og et skrin, hos ham er bestående, og var Jørgen Kofods plejesøn Oluf Sørensens, på hvis Jørgen Kofod var ham skyldig til 12/5 1679 for hans plejesøns kost, skoleløn og andet, hvorefter samme skrin med indhold blev vurderet.

** Tomas Væver kaldte 3.kald på sandemænd over Peder Tordsens svend og hans medfølgere.

30/9 1681.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for Niels Jensen Udsen, borger og handelsmand sst, havde stævnet Kirsten, salig Mikkel Langballes, med hendes børn, lovværge og formynder for syn og dom angående en bygning, hun skal have ladet opsætte for langt ud på Niels Jensens grund af den våning, Søren Jensen Remmer påboede. efterskrevne, der iblandt Christen Frandsen skrædder og hans hustru Lisbeth Nielsdatter, Jens Christensen og hans hustru Dorte Pedersdatter vidnede, at plankeværket imellem den bod, som Søren Remmer nu iboer, og den næst ved liggende, det stod fra gadehuset lige igennem til det hus i gården, lige midt for brønden. Søren Mikkelsen Langballe mødte og i rette lagde skiftebrev efter hans salig far Mikkel Langballe af dato 11/6 1662, hvoraf blev oplæst, den anden halve part deles i 11 søsterlodder, hvori tilkommer Jens Mikkelsen 2 søsterlodder, derfor udlagt den bod, Gert Bartskær på Vestergade iboer, med bryggerset 3 bindinger. Niels Jensen Udsen i rette lagde Niels Knudsen, borger i Nykøbing, hans til ham udgivne købebrev på samme bod, dateret Århus byting 4/8 indeværende år.

(81)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Claus Nielsen, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 11/8 næst afvigt havde stævnet Knud Sørensen sst, Oluf Nielsen skipper og Peder Remmer sst for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Christen Lauritsen på KM og Århus bys vegne kaldte 3.kald på sandemænd, at de i dag 14 dage gør deres ed og tov i den sag, angående Jens Jensen Vissing og hans folk, for volds øvelse.

6/10 1681.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på Niels Jensen Udsen, borger og handelsmand sst, hans vegne havde stævnet Kirsten, salig Mikkel Langballes, med hendes børn for syn og vidner, og synsmænd i rette lagde deres efterskrevne synsforretning på de skillerum imellem den bod, Søren Jensen Remmer iboer, og den bod, Niels Nielsen skrædder iboer, og da syntes dem, at skillerummet bør at gå midt over kilden, som det tilforn har været, og da er Søren Langballes bygning sat Niels Jensen for nær.

(82)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Niels Nielsen, student sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 25/8 næst afvigt havde stævnet Mikkel Sørensen Helbo ved åen for 13 daler for malt og Tomas Lauritsen på Studsgade for resterende husleje 7 daler for 1 1/2 år, som de blev tildømt at betale.

** Tomas Jostsen væver, borger sst, sagvolder item KM byfoged Christen Lauritsen på KM og Århus bys vegne i rette lagde kalds og vidnesbyrdsvidner her af tinget 25/8, 8/9 og 22/9 næst forleden, hvorefter sandemændene i rette lagde deres efterskrevne skriftlige tov, at efter de førte vidner og anden kundskab, da syntes dem ikke Bastian Hansen, Mogens Sørensen og Poul Skøt nogen vold at kunne påsværge, men Hans Skræddersvend svor de et fuldt vold over. belangende Augustus, da som ingen klage over ham gives, formente de med ham intet har at bestille.

13/10 1681.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for Peder Lassen, borger sst, havde stævnet Søren Pedersen Svane, borger sst, for dom og tiltalte ham for 10 sletdaler efter hans obligation, dateret 10/5 1680, som han blev tildømt at betale.

(83)

** Tomas Rasmussen for Peder Lassen fik 1.ting til Jens Kjeld for 7 mark rester på sædebyg.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Anders Jensen skipper, borger sst, havde stævnet Peder Lauritsen bådsmand for vidner, og i rette lagde Anders Jensens efterskrevne klage, hvori han klager over ham, for da de 13/8 lå under Romsø i hans eget skib, da er han blevet overfaldet af bådsmanden, såsom han selv med nogle folk var sejlet i land i Fyn og gået til en landsby for at købe nogle sække æbler, og bondemanden fulgte med til skibet for et få sine sække med sig, og da de havde spist i skipperens kahyt og kom ud, havde folkene taget sejlet af båden, og da han befalede dem at sætte det op igen, blev han overfaldet af bådsmanden, som greb ham i sit hår, hvorefter de roede bondemanden i land, og lod skipperen og een mand blive om bord, og dersom det var blevet storm, var de ikke mænd nok til at redde hans skiberum for skade. derefter blev i rette lagt efterskrevne kundskab, som bekræftede forløbet.

(84)

** Erik Jørgensen prokurator for Christen Basballe og Mikkel Lassen, formyndere for salig skipper Jens Jørgensens børn, havde stævnet borgmestre og overformyndere sst for opbud, hvorefter han lod læse og påskrive et opbudsvidne her af tinget 4/9 1679, og derefter endnu opbød salig Jens Jørgensens børns ejendom på Brobjerg.

** Christen Lauritsen KM byfoged på KM vegne i rette lagde klage, kald, syn og vidnesbyrdsvidner i den sag, Jens Jensen Vissing kontra Søren Mikkelsen konsumptions forvalter, her af tinget 1/9, 15/9 og 30/9 næst afvigt. hernæst blev i rette lagt en forening imellem Jens Jensen Vissing og Søren Mikkelsen samt borgmestre og råd, angående hvis tvist imellem dem er faldet angående Århus mølledam, dateret 27/9 1681, dog byfogden på KM vegne hans tiltale uforkrænket, hvorefter sandemænd i rette lagde deres efterskrevne skriftlige tov, at eftersom sagvolderen borgmestre og råd på byens vegne er tilfreds stillet, og ikke byfogden på KM vegne, da ser de ikke forsvarligt Jens Jensen Vissing at kunne befri for kongens part, men sværger ham vold på til KM at betale.

20/10 1681.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Vegerslev rådmand havde stævnet Mogens Sørensen i Hadbjerg for doms fornyelse, og tiltalte ham for 31 sletdaler, som han ham skyldig er efter dom her af tinget 18/3 1680, som han blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen for Jens Lauritsen fik 1.ting til dele over efterskrevne for gæld.

27/10 1681.

** Erik Jørgensen for Hans Kandestøber fik 1.ting til dele over Clemend Christensen i Søften for 3 sletdaler, Eskild Sørensen i Vejlby for 25 daler.

(85)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på Bonde Jacobsen, borger skipper sst, hans vegne havde stævnet kommissær Jesper Nielsen Hutfeld, residerende sst, for vidner, og i rette lagde Bonde Jacobsens efterskrevne indlæg, at eftersom han af Jesper Hutfeld søges for 200 tønder byg, som han 1673 af salig Oluf Nielsen, forrige amtskriver over Dronningborg, annammet har at formalte, som hos ham blev beliggende til største skade, skønt han ofte har anmodet Oluf Nielsen om at blive befriet derfor, da har han på grund af sit tags brøstfældighed søgt kommissærerne om at måtte indskibe samme malt, og det blev ham bevilget, mod at han til næstkommende Martini derfor 200 tønder godt forsvarligt byg igen at forskaffe, men på sin hjemrejse fra Norge med sit skib Fortun, da havde skipper Knud Nielsen Hadbjerg inde, penge for sin ladning, der iblandt for Bonde Jacobsen 200-250 tønder malt, som var af KM magasinkorn, og da blev han ertappet af svenske kapere og ført til Marstrand og sad der fanget i 26 uger.

** Tomas Rasmussen for Jens Lauritsen fik 2.ting over dem, med 1.ting er forfulgt.

** blev advaret kreditorer at møde til skifte efter Dines Nielsen på næstkommende mandag.

3/11 1681.

** Erik Jørgensen for Hans Nielsen fik 2.ting over dem, med 1.ting er forfulgt.

** Tomas Rasmussen for Jens Lauritsen fik 3.ting over dem, med 1. og 2.ting er forfulgt.

(86)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Dines Pedersen Vintz, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 22/9 havde stævnet Poul Christensen Brundt, borger sst, for dom og tiltalte ham for 39 sletdaler efter regnskab, som han blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Christen Jensen Basballe, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 22/9 næst afvigt havde stævnet mester Poul Bartskær, borger og postmester sst, for dom og tiltalte ham for 5 rigsdaler resterende husleje, som han blev tildømt at betale.

10/11 1681.

** Erik Jørgensen for Hans Nielsen fik 3.ting over Clemend Christensen i Søften og Christen Skrædder i Vejlby.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på Jens Lauritsen, borger sst, hans vegne æskede dom over Søren Nielsen Land skrædder, men som nu ikke var på tinget til stede så mange mænd, at 6 høringer kunne haves, blev denne sag opsat 4 uger.

** Tomas Rasmussen for Rasmus Vinter fik 1.ting til dele over Mikkel Bager for 6 mark leje af en jern vindovn.

17/11 1681.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Hans Nielsen kandestøber, borger sst, ved 6 høringer lod fordele for hovedgæld Clemend Christensen i Søften for 3 sletdaler efter hans kontrakt, af dato 23/12 1676.

** Tomas Rasmussen for Rasmus Vinter fik 2.ting over Rasmus Bager.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Peder Rasmussen Todbjerg, borger sst, hans vegne item KM byfoged Christen Lauritsen på KM og Århus bys vegne havde stævnet Niels Jensen Turesen bådsmand, født på Samsø, for klage, syn, vidner og sandemandstov, for han 4/9 næst afvigt ved Mindet overfaldt Peder Todbjerg med hug og slag, lyste ham derfor et fuldt vold til, og kaldte 1.kald på sandemænd at møde i dag 6 uger at gøre deres tov i denne sag.

(87)

24/11 1681.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for Bartolomeus Jacobsen Stur, borger og guldarbejder sst, æskede skøde. Erik Jørgensen prokurator med fuldmagt af Hans Frandsen Blichfeld på egne og søskendes vegne, og efter købebrev, solgte og skødede fra dem og deres arvinger og til Bartolomeus Stur og hans arvinger et øde gårdsrum liggende på Mejlgade, norden op til Villum Testrups og sønden op til Rasmus Nielsens gård, nu salig magister Bordings efterladte widve tilhørende, med tilliggende to gårdsavl, kaldes Rasmus Testrups af Prips og Peder Fogs eje

** Erik Jørgensen prokurator begærede, på kommissærernes vegne, over skifte efter salig doktor Matias Broberg af retten opnævnt 4 borgere, den salig mands ejendomme sst at vurdere, hvilket skete.

1/12 1681.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Peder Todbjerg borger sst samt byfogden Christen Lauritsen på KM og Århus bys vegne kaldte 2.kald på sandemænd i dag 4 uger at gøre deres tov over bådsmand Niels Turesen for voldsgerning..

(88)

** for retten blev fremstillet Peder Olufsen, bådsmand af et af kongens skibe, til forhør, og da bekendte han, at han havde stjålet kjortel, degen og gevær fra korporaler af de her beliggende soldater, som han havde solgt videre.

8/12 1681.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig på Peder Mikkelsen, sitzhaftig på Åbogård, hans vegne æskede pantevidne. Erik Jørgensen prokurator med fuldmagt af hr Johan Hansen Lønborg, kapellan ved Århus domkirke, bekendte hr Johan Hansen Lønborg skyldig at være sin kære svoger Peder Mikkelsen 300 rigsdaler, og derfor satte ham til underpant hans iboende gård, på hjørnet af Torvegade og om på Kannikkegade beliggende, med derved liggende 6 boder samt gårdsavl i Århus mark.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig på Peder Madsen Molbo, skipper og borger sst, hans vegne æskede afkald. Erik Jørgensen prokurator med fuldmagt gav Peder Madsen Molbo afkald for al den arv, Jens Pedersen på Brobjerg arveligt er og kunne være tilfaldet efter hans datter Peder Madsens afdøde hustru Maren Jensdatter.

(89)

** Christen Lauritsen byfoged på KM og rettens vegne havde stævnet Elias Jonsen soldat item hans vært Jens Pedersen Helbo, borger sst, for vidner og dom, og i rette lagde efterskrevne forhør på tysk, hvorefter Tøger Pedersen bøssemager og Niels Nielsen kleinsmed i rette lagde deres efterskrevne kundskab, at de 25/11 efter byfogdens ansøgning var i Jens Helbos hus, hvor Elias Jonsen foreviste dem nogle varer, som på loftet var forvaret, og han, efter gjort bekendelse for hans kaptajn, havde stjålet, og da fandtes efterskrevne varer på Jens Helbos loft.

(90)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Jens Helbo slagter, borger sst, hans vegne havde stævnet skipper Rasmus Pedersen samt Sidsel Frandsdatter, Markus Nielsens, med hendes lovværge og Elias Jonsen soldat, indkvarteret til Jens Helbos, for vidner, hvorefter efterskrevne vidnede, at de 18/11 sidst afvigt var i Jens Helbos hus, og da hørte de, at Jens Helbo spurgte Elias Jonsen, om han havde stjålet bier, hvortil han svarede ja, og de var på loftet, ydermere tilspurgte Jens Helbo soldaten, om han eller hans kone deraf vidste, hvortil han svarede, nej, de vidste intet deraf.

15/12 1681.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for Christen Jensen Vegerslev, indvåner sst, havde stævnet samtlige borgmestre og råd samt overformyndere sst, og fremæskede originalt skiftebrev efter hans salig mor, at deraf kan sees, om alting så lovligt dermed er omgået, som han påtvivler. efterdi ingen skriftlig stævning i sagen er taget, blev sagen opsat 4 uger.

** Erik Jørgensen prokurator for Peder Rasmussen kræmmer havde stævnet begge borgmestre og begge overformyndere sst for opbud, og derefter opbød salig Jens Pedersen Todbjergs gård med tilliggende gårdsavl til købs eller leje.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for skipper Anders Jensen, borger sst, med opsættelse her af tinget 17/11 næst afvigt havde stævnet Peder Lauritsen bådsmand for dom, og tiltalte ham for vold og overlast, han imod ham begået har, som ham ikke anstod, eftersom han gav ham kost og hyre, satte i rette, om han ikke derfor bør at bøde efter søretten, hvorefter blev afsagt, så efterdi bevises, at Peder Lauritsen har været hans skipper fortrædelig og ulydig, da bør han at bøde efter sørettens 6.kapitel og betale processens forårsagede omkostning.

(91)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Peder Rasmussen Todbjerg item byfogden på KM vegne æskede vidne, og blev i rette lagt efterskrevne kundskab, at 4/11 sidst afvigte, da Peder Todbjerg indtog noget kvæg i sin skude ved Mindet, da kom Niels Turesen og overfaldt ham med klammeri, og Peder Todbjerg bad godtfolk drages til minde, da svarede Niels Turesen, at fanden skulle drages så til minde eller hans højre hånd, og lovede, at han skulle få en ulykke, og da Peder Todbjerg gik i land, overfaldt Niels Turesen han på bryggen og slog ham i næse og mund, og nu kaldte Erik Jørgensen 3.kald på sandemænd, at de i dag 14 dage gør deres ed og tov i denne sag.

22/12 1681.

** Søren Nielsen, forvalter over Marselisborg og Stadsgård, sitzhaftig sst, samt Erik Jørgensen prokurator i rette lagde efterskrevne fuldmagt, hvori efterskrevne kendes sig, at de har solgt en deres gård på Mejlgade, som deres salig far borgmester Christen Carlsen forhen ejede og iboede, og deri har hr Rasmus Christensen, sognepræst til Ormslev, solgt en fjerdepart, Carl Christensen, rådmand i Århus, en fjerdepart, Oluf Christensen, borger sst, en fjerdepart, og salig Erik Christensens efterladte børn Søren Eriksen, borger i Århus, og Oluf Eriksen samt Jesper Eskildsen, borger sst, på sin hustru Anne Eriksdatters vegne en fjerdepart, og de giver Erik Jørgensen fuldmagt til at skøde den bort, hvorefter han på deres vegne solgte og skødede til Søren Nielsen deres gård, på Mejlgade beliggende, næst op til Morten Værns iboende gård, med vedliggende have bag gården, samt tilhørende to gårdsavl i Århus mark efter vangbøgerne.

(92)

** Erik Jørgensen for kæmner Peder Pedersen fik 1.ting til dele over Envold Smed og Christian Felbereder for resterende borgerskabspenge.

** Jens Tomasen skomager, borger sst, æskede afkald. Peder Mikkelsen skomager, borger sst, i rette lagde efterskrevne fuldmagt fra salig Rasmus Molbo, borger og skomager sst, hans salig hustru Kirsten Jørgensdatters arvinger, nemlig Søren Jørgensen i Dyngby, Tomas Jørgensen i Dyngby, Rasmus Jørgensen sst, salig Mikkel Jørgensen, skomager i Århus, hans børn, på deres vegne hans søn Christen Mikkelsen, skomager af Slagelse, Karen, salig Jens Bendsens, i Dyngbys børn, på hvis vegne hendes søn Bend Jensen var til stede, Sidsel, Søren Bendsens, i Dyngby på hvis vegne hendes mand var til stede, salig Maren Jørgensdatter, salig Mikkel Pedersen skomagers, forrige borger sst, hendes børn, på hvis vegne den salig mands søn Peder Mikkelsen, skomager borger sst, og Erik Mikkelsen skomager var nærværende, hvorefter han gav Jens Tomasen afkald for al den arv, de er eller kunne være tilfaldet efter salig Kirsten Jørgensdatter, og de takkede ham og hans hustru for god og ærlig registrering og vurdering, skifte og deling og afbetaling.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Laurits Andersen, borger og handelsmand sst, hans vegne havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom og tiltalte dem for gæld, som de til ham af hans salig formands gæld skyldig er, efter dom her af tinget 26/3 1675, hvilken gæld de blev tildømt at betale.

(93)

** Christen Lauritsen KM byfoged item Morten Eskildsen skibbygger sagvolder havde stævnet Jens Sørensen fisker og Mikkel Johansen, indvåner sst, med deres hustruer for syn, vidner og sandemandstov, og Morten Eskildsen for retten gav last og klage over de indstævnede, at de i dag 14 dage om aftenen overfaldt ham i hans hus, skældte ham og slog ham og drog ham ud på gaden, og Jens Fisker skar ham med en kniv for brystet i sin kjortel, og han lyste dem vold til, og med byfogden kaldte 1.kald på sandemænd, i dag 6 uger i denne sag at gøre deres ed og tov.

12/1 1682.

** Christen Jensen Vegerslev, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 8/12 næst afvigt havde stævnet Niels Dinesen, skipper og indvåner sst, for dom og tiltalte ham for 366 sletdaler, som han efter skiftebrev sine to stedsønner skyldig er, og han fremlagde magistratens befaling til at være formynder for Lave Lavesens to umyndige sønner og deres gods at udsøge, og dernæst fremlagde skiftebrev efter salig Lave Lavesen skipper, som var Niels Dinesens formand, af dato 7/4 1679, hvorefter Niels Dinesen blev tildømt at levere forskrevne børnegods fra sig.

(94)

** Christen Jensen Vegerslev, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 8/12 1681 havde stævnet skipper Niels Dinesen sst for dom, og tiltalte ham for 106 rigsdaler, som han efter hans obligation ham skyldig er, og i rette lagde en dom her af tinget 21/10 1680, hvori Christen Vegerslev er tildømt Niels Dinesens halve part i Peder Samsings skude, ham er pantsat, at tiltræde, indtil forskrevne kapital 92 rigsdaler med rente og omkostninger bliver betalt, og som han nu blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Christen Jensen Vegerslev, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 17/11 næst afvigt havde stævnet Laurits Jensen Skøt, indvåner sst, for dom og tiltalte ham for 4 sletdaler kostpenge i foråret, han var med hans smakke i København, som han blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen for kæmneren fik 2.ting over Envold Smed for resterende borgerskabspenge.

** Oluf Eriksen, født på Hissingen, sejlende med skipper Mikkel Tomasen sst, item byfogden Christen Lauritsen på KM og Århus bys vegne havde, hos hans søster Mette Knis sst, stævnet Anders Rasmussen Kni, forrige bådsmand hos skipper Mikkel Tomasen, for klage, syn, vidner og sandemandstov og Oluf Eriksen gav last og klage over Anders Rasmussen Kni, for, mens han lå og sov i hans køje, overfaldt ham og skar og stak ham med en kniv, slæbte ham af køjen og skar ham over sin arm, så den gik sønder, indtil han slap fra ham på land, hvorfor han lyste ham et fuldt vold til, og tillige med byfogden kaldte 1.kald på sandemænd, i dag 6 uger i denne sag at gøre deres ed og tov.

(95)

** Morten Eskildsen skibbygger og byfogden Christen Lauritsen kaldte 2.kald på sandemænd, deres ed og tov i dag 6 uger at gøre over Mikkel Johansen og Jens Sørensen fisker for volds øvelse.

19/1 1682.

** Johan Andersen skomager, borger sst, fuldmægtiget på Morten Rasmussen skomagersvend, nu arbejdende i Ålborg, hans vegne æskede afkaldsvidne, og begærede et uvildigt tingsvidne anlangende Morten Rasmussen hans ærlige fødsel og oprindelse, hvortil efterskrevne borgere vidnede, at Morten Rasmussen er født af ægte forældre, hans far var nu salig Rasmus Jensen skomager, og hans mor er Sidsel Rasmusdatter, og Morten Rasmussen har skikket sig ærligt, kristeligt og vel.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Anne Christensdatter, tjenende Anne, salig Christen Remmers widve sst, havde stævnet Anne, salig Christen Kleinsmeds, for vidner, og efterskrevne vidnede, at de var hos Anne salig Christen Smeds, om hun havde noget at påsige Anne Christensdatter, hvortil hun svarede nej, hun havde intet andet at påsige hende, end hvis som ærligt, kristeligt og godt må være.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Niels Nielsen studiosus, boende sst, havde stævnet Erik Hjulmand og Niels Dinesen, begge sst, for doms fornyelse og tiltalte dem for hvis, de skyldig er, efter forhvervet dom her af tinget 25/11 1680, for resterende husleje, som de blev tildømt at betale.

(96)

** Erik Jørgensen for Niels Nielsen fik 1.ting til dele over Laurits Sørensen Lollik, Niels Jacobsen og Laurits Arbejder.

26/1 1682.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Søren Sørensen, rådmand sst, med opsættelse her af tinget 1/12 1681 havde stævnet Erik Hjulmand, borger sst, for dom og tiltalte ham for lånte penge og varer for5 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Søren Sørensen, rådmand sst, havde stævnet Niels Dinesen, skipper og borger sst, for doms fornyelse og tiltalte ham for 130 sletdaler med rente, efter en dom her af tinget 25/11 1680, hvorpå er betalt 40 sletdaler, hvorefter han blev tildømt at betale den resterende gæld.

** Erik Jørgensen for Niels Nielsen fik 2.ting over dem, med 1.ting er forfulgt.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for borgmester Mikkel Mikkelsen sst havde stævnet efterskrevne personer for doms fornyelse, og tiltalte dem for resterende accise 1676-77-78, og i rette lagde en dom her af tinget18/3 1680, hvori de er tildømt deres gæld at betale, hvilken dom blev fornyet.

** Jens Lassen, rådmand sst, havde stævnet Jens Sørensen i Saksild for syn og vidner, og hans tjenestepiger vidnede, at Jens Sørensen af Saksild var i deres madfar Jens Lassens hus og havde med sig Søren Pedersen af Svorbæk og opsagde sin gård, da bad Jens Lassen ham blive ved den, han ville ikke skyde den fra ham, hvortil Jens Sørensen svarede nej, han kunne intet gøre med den, thi alt, hvad han kunne samle, ødede og fordærvede hans kone igen, så han kunne ikke avle det, hun kunne øde. så fremlagde Jens Lassen et tingsvidne af Hads herreds ting 11/7 1680 samt sit til Jens Sørensen udgivne fæstebrev på halvparten af den gård i Saksild, hans far Søren Jensen iboede, af dato 24/5 1675, item fæstebrev på den anden halvpart i samme gård af dato 2/2 1678.

(97)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Christen Jensen Vegerslev, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 15/12 1681 kontra borgmestre og råd sst angående rigtighed for hans mødrene arvegods, og i rette lagde Christen Vegerslevs indlæg, hvori han begærer fremlagt skiftebrev efter hans salig mor, at vide hvorefter og hos hvem, han sin arv kunne søge. så mødte herimod at svare Erik Jørgensen stadsprokurator og på borgmestre og råds samt Jens Christensen Vegerslev rådmands vegne i rette lagde tilforordnede borgeres forretning af dato 20/6 1681, i den tvistige sag imellem Jens Vegerslev og hans søn Christen Vegerslev, og de syntes, Jens Vegerslev noksom tilbød sin søn så gode konditioner, som vel burde være taget imod, hvorefter blev afsagt, så efterdi Christen Jensen Vegerslev tiltaler borgmestre og råd samt sin far for at fremlægge skiftebrev efter hans salig mor, og Jens Christensen Vegerslev derimod fremlægger dannemænds afsigt og regning dem imellem, da vidste byfogden ikke rettere herom at kende, end borgmestre og råd pligtig er og bør at meddele Christen Vegerslev en vidimeret registrering og skiftebrev af det, som efter hans salig mor oprettet er, for betaling.

** Oluf Pedersen, bådsmand hos skipper Mikkel Tomasen, item byfogden Christen Lauritsen på KM og byens vegne æskede vidne. mester Ejler Bartskær, borger sst, vidnede, at i dag 4 uger om aftenen klokken kunne være mellem 9 og 10 slet blev han hentet til at forbinde Oluf Pedersen, som lå til Søren Sørensens ved åen på gulvet i sine underbukser, og blodet var ham ganske forløben og var kold, så han syntes at være mere død end levende, og da var han skåret over den venstre arm over håndleddet, så sener og årer til hans 3 fingre var sønderskåret, desuden var han skåret i sit hoved ind til benet, og der var mange skår og stik i hans klæder. nu kaldte Oluf Pedersen og byfogden 2.kald på sandemænd, i dag 4 uger deres ed og tov i denne sag at gøre.

** Morten Eskildsen skibstømmermand, borger sst, item byfoged Christen Lauritsen på kongens og byens vegne æskede vidne, og Kirsten Nielsdatter, Niels Læsøs sst, og Anne, Knud Sørensens ---- samt Maren Sørensdatter salig Jacob Christians ? vidnede, at den aften Morten Eskildsen fik den skade, da hørte de tummel i gaden over åen, og Mikkel Johansen sagde, sig nu i morgen, at Mikkel Johansen var her, men kunne ikke se, hvem det var. Sofie, Søren Fiskers, vidnede, at samme aften hørte hun, at Jens Fiskers kone sagde til hendes mand, gak ud og slå den gamle skælm Morten Skibbygger, og nu sigtede Morten Skibbygger Mikkel Johansen og Jens Sørensen Fisker for den skade, han og hans kone er tilføjet, og nu kaldte han og byfogden 3.kald på sandemænd sst, i dag 14 dage i denne sag deres ed og tov at gøre.

(98)

3/2 1682.

** Jørgen Eskildsen, velb kommissær Tomas Friis hans kornmåler og fuldmægtig, på den gode mands vegne havde stævnet Sidsel, salig Peder Kedelførers, sst med hendes lovværge for dom og tiltalte hende for 16 rigsdaler lånte penge, men som intet svar skete, blev sagen opsat 6 uger.

** Erik Jørgensen prokurator for Jens Lassen rådmand havde stævnet Poul Brundt, Poul Tordsen skrædder og Jesper Nielsen for syn, vurdering og tilbud, hvorefter blev udmeldt mænd til at ansætte og vurdere den skude, som de indstævnede har med Jens Lassen.

** Erik Jørgensen for Niels Nielsen fik 3.ting til dele over Niels Jacobsen og Laurits Arbejder.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Laurits Andersen, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 22/12 afvigte år havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom og tiltalte dem for hvis, de ham skyldig er efter obligationer og skiftebrev, som de blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Laurits Andersen, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 22/12 1681 havde stævnet efterskrevne personer for dom, deriblandt Mette, salig Mikkel Hvilsteds, og tiltalte dem for hvis, de skyldig var, som de blev tildømt at betale. anlangende Mette, salig Mikkel Hvilsteds, som angiver at have regnskab derimod, da indfindes parterne for overkøbmand at gøre regnskab.

(99)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for Peter Otte af København med opsættelse her af tinget 19/1 næst afvigt havde stævnet magister Claus Andersen, præst til domkirken, for dom og tiltalte ham for 100 sletdaler kapital efter hans obligation, af dato København 22/7 1674, til Hans Pedersen Ertmand, som er transporteret til Peter Otte 19/12 1680, hvilken gæld med lovens rente og omkostning han blev tildømt at betale.

9/2 1682.

** Poul Tordsen skrædder på sine egne samt fuldmægtig for Jesper Nielsen bager, borger sst, anordnet formyndere for Poul Brundts stedbørn, på deres myndlingers vegne havde stævnet Poul Brundt, borger og skipper sst, for vurderingsvidne, og vurderingsmænd vidnede, at de 6/2 næst afvigt var i Poul Brundts skude, og den befandt både i sig selv med sejl og redskab at være ganske forfalden, og derfor eragtede de den ikke at være videre værd end 200 sletdaler.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på Laurits Christensen Wild, borger sølv og guld forarbejder sst, hans vegne i rette lagde hr Mads Sørensen Lyngå hans, på sin fars vegne, med Laurits Christensen Wild oprettede købebrev, af dato 18/2 1681, hvorefter Erik Jørgensen prokurator med fuldmagt solgte og skødede fra Søren Madsen Ørsted, sognepræst i Lyngå, og hans arvinger og til Laurits Christensen Wild og hans arvinger en hans gård, på Torvegade liggende, næst vesten op til Søren Mikkelsen, KM konsumptions forvalters iboende gård på den ene side, og strækker sig op til Maren Clemendsdatters, salig borgmester Anders Lydiksens, øde ejendom på den anden side, og fra Torvegade til gyden der bagved, med tilliggende gårdsavl i alle Århus vange.

(100)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for hr Søren Madsen Ørsted, sognepræst i Lyngå, æskede pantevidne. Tomas Rasmussen prokurator med fuldmagt bekendte Laurits Christensen Wild guldsmed af ret vitterlig gæld skyldig at være hr Søren Madsen Ørsted i Lyngå 200 sletdaler, som rester på det køb for den gård på Torvegade, han ham afkøbt har og derfor pantsatte ham hans iboende gård på Torvegade.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for skipper Markor Læsø, borger sst, havde stævnet Rasmus Sørensen i Ugelbølle for dom og tiltalte ham for 6 sletdaler, han er ham skyldig og ikke vil betale, men som intet genmæle skete, blev sagen opsat i 6 uger.

** Morten Eskildsen skibbygger, borger sst, sagvolder item KM byfoged Christen Lauritsen på KM og Århus bys vegne æskede sandemandstov, og Morten Eskildsen i rette lagde klage, syns, kalds og vidnesbyrdsvidner kontra Jens Sørensen fisker og Mikkel Johansen her af tinget 22/12, 12/1 og 26/1 næst afvigt, hvorimod blev fremlagt de indstævnedes efterskrevne indlæg, hvori de nægter at have gjort ham nogen skade, men langt hellere han dem den ville have tilføjet, om det kunne have lykkedes ham. nu var Jens Sørensen og Mikkel Johansen for retten og i deres mundtlige tale vedstod, at de var i klammeri med Morten Skibbygger samme aften, hvorefter sandemændene i rette lagde deres efterskrevne tov, at de har de førte vidner med flid igennemseet og den sags beskaffenhed inkvireret, og da synes de, at Jens Fisker og Mikkel Johansen har begået vold, og derfor sværger de dem et fuldt vold til.

(101)

** Oluf Eriksen bådsmand sagvolder samt KM byfoged Christen Lauritsen på KM og byens vegne kaldte 3.kald på sandemænd sst, at de i dag 14 dage møder deres ed og tov at gøre over Anders Rasmussen Kni bådsmand for vold, øvet på ham.

16/2 1682.

** Christen Lauritsen Engelskmand, borger og skipper sst, æskede skøde, hvorefter Tomas Christensen prokurator med fuldmagt af Maren Sørensdatter, salig Hans Lauritsens, på hendes vegne og Niels Lauritsen, borger sst, på sin hustru samt hustrus søster Mette Hansdatter, som han er anordnet formynder for, deres vegne solgte og skødede fra dem og deres arvinger og til Christen Lauritsen og hans arvinger deres gård, på Skolegade beliggende, næst op til Jesper Eskildsens iboende gård på den ene side og op til domkapitlets våninger på den anden side, med tilliggende gårdsavl i Århus mark.

23/2 1682.

(102)

** Hans Bendixen, borger og handelsmand sst, havde stævnet Christen Knudsen sst med flere, hvorefter Erik Jørgensen prokurator sst i rette lagde sit efterskrevne skriftlige indlæg, at han 1681 var i beskikkelse, med en henfindelsesdom til overkøbmand, og 4 tiltagne dannemænd, hos Christen Knudsen og tilspurgte ham efter Hans Bendixens begæring, om han ville have mænd i Viborg, Ålborg eller Århus, da svarede han, at for at spare store omkostninger og pengespild, måtte de mænd vel tages her i Århus, der var mænd i Århus, som havde forstand såvel som på andre steder.

** Hans Bendixen, borger og handelsmand sst, havde stævnet de personer, som i forrige vidne er indført, hvorefter Peder Nielsen Smed med flere i rette lagde deres efterskrevne kundskab, at 6/2 1682 kom tidende til byen, at en del vin og andre hollandske varer var indkommet ved Rugård strand, som intet skiberum eller folk var med, hvoraf man kunne slutte, om nogen at folkene kunne være beholden, og enhver antog, at det var Christen Knudsens vin, som er en ungkarl, og var en temmelig sum skyldig til Hans Bendixen efter borgmestre og råds dom, og da ordene gik, at der var andre, som ville om natten bemægtige sig hans kammer, er så af rettens middel begæret, at ville det besegle indtil videre kundskab, og da de kom til Christen Knudsens hus, var Dines Pedersen der og gav dem mange unyttige ord, og da han ikke ville forsikre Hans Bendixen sin betaling, forseglede de døren. 3.dagen derefter kom Christen Knudsen hjem, som var kommet i land på Sjælland af skiberummet, og da han låste sin dør op, spurgte Hans Bendixen, hvor hans skrin var, hvortil han svarede, det var i Hamborg, så der intet var på stedet at gøre udlæg i.

** Erik Jørgensen for Jens Vegerslev rådmand havde stævnet Christen Jensen Vegerslev, indvåner sst, for opkrævelse, syn og vurdering, hvorefter blev udmeldt mænd til at vurdere den gård, Jens Vegerslev iboer.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Jens Basballe, rådmand sst, med opsættelse her af tinget 12/1 næst afvigt havde stævnet efterskrevne personer for dom, der iblandt salig Elias Trommeslagers eftermand Jens Helbo, salig Jacob Christian rytters efterladte Maren Sørensdatter, salig Baltser Lygtemands efterleverske Kirsten N, og tiltalte dem for gæld efter hans regnskabsbog, som de blev tildømt at betale.

(103)

** Tomas Rasmussen for Jens Lauritsen fik 1.ting til dele over efterskrevne udenbys personer.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Poul Tordsen skrædder og Jesper Nielsen borger sst, anordnede formyndere for salig Jens Pedersen Todbjergs børn, på deres myndlingers vegne havde stævnet Poul Christensen Brundt, borger sst, for dom og tiltalte ham anlangende den part, børnene var tilfaldet i den skude, som han og Jens Lassen rådmand tilsammen har været redere i med hinanden, og da var skuden vurderet for 425 sletdaler, og siden er den så meget forringet, medens Poul Brundt har brugt den, at den nu er vurderet på ny aleneste for 200 sletdaler, hvorfor værgerne på deres myndlingers vegne sætter i rette og formener, Poul Brundt bør nu straks at optælle dem så mange penge, som børnene er udlagt i skuden for, efter skiftebrevs formelding, og i rette lagde skiftebrev efter salig Jens Todbjerg af dato 6/2 1676. derefter blev afsagt dom, at Poul Brundt bør at betale dem deres fordring 106 sletdaler inden 15 dage.

** Oluf Eriksen, født på Hissingen, tilforn sejlende med skipper Mikkel Tomasen endog KM byfoged på KM og Århus bys vegne æskede vidne, og Oluf Eriksen i rette lagde klage og kaldsvidner her af tinget 12/1, 26/1 og 9/2 næst afvigt i den sag kontra Anders Rasmussen Kni, hvorefter sandemændene i rette lagde deres efterskrevne ed og tov, at de har de førte syn og klage med flid gennemseet, og den sags beskaffenhed inkvireret, og da syntes de i denne sag, at Anders Rasmussen Kni havde haft morderiske tanker i sinde, da han overfaldt ham og derfor er rømt, så svor de ham derfor et vold på.

(104)

2/3 1682.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på Jens Vegerslev, rådmand sst, hans vegne havde stævnet Christen Jensen Vegerslev, borgersøn og handelsmand sst, for vurderingsvidne efter Jens Vegerslev rådmand hans begæring, hvorefter vurderingsmænd i rette lagde deres efterskrevne vurdering på den gård på Vestergade, som Christen Vegerslev iboer, som de vurderede for 840 sletdaler.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Tygesen, skipper og borger sst, samt Søren Espensen, købhandler sst, på deres vegne havde stævnet Jens Rasmussen Lassen, borger og købhandelsmand sst, så og hans skipper Niels Knudsen, borger sst, for deres sandhed at vidne, og efterskrevne vidnede, at de 31/1 efter borgmestre og råds befaling var forsamlet i overkøbmands hus at forene Jens Tygesen og Jens Rasmussen Lassen, som ikke kunne ske, da hørte de, at Jens Rasmussen Lassen bekendte, at han havde forskrevet 20 bundter norske bukkeskind for dem til Lübeck, og skindene var mærket med JR, og fremviste en regning fra Lübeck på de skind, som var i behold, og en attest på hvis skind, som blev udkastet, og der iblandt 2 bundter mærket med JR, at det var Jens Tygesens og Søren Espensens skind. Jens Rasmussen Lassen mødte i rette og med skipper Niels Knudsen fremlagde deres skriftlige svar angående de bukkeskind, som skal være blevet fordærvet på rejsen til Lübeck, da er deres svar, at de aldrig kan bevise at have indskibet nogen skind, og skipperen ved hans ed bekræfter, at han hverken har annammet nogen skind af dem, eller det er ham vitterligt, og hvis de har noget at søge, har de det med KM toldbog her på stedet at forklare, at samme deres indskibede skind er hos KM told deraf erlagt.

(105)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Mikkel Lauritsen Brun, borgersøn og købhandler sst, med opsættelse her af tinget 19/1 næst afvigt havde stævnet efterskrevne personer for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen for Jens Lauritsen fik 2.ting til dele over dem, med 1.ting er forfulgt.

** Tomas Rasmussen prokurator for borgmester Jens Låsby fik 1.ting til dele over efterskrevne for resterende oldengæld af Ris skov afvigte år.

9/3 1682.

** Erik Jørgensen prokurator på Århus by og indvåneres vegne havde stævnet Jens Jensen Vissing, boende her i Århus mølle, for klage, syn, vidner og sandemandstov anlangende hvis, som formenes ubillig, medfart af ham er sket, hvorefter Baltser Hansen med flere borgere i rette lagde efterskrevne vidne, at de 16/2 sidst forleden på rådstuen af borgmestre og råd blev tilmeldt med dem at nedgå her i møllen, eftersom adskillige klager kom over det nye toldkar, som mølleren nu tolder med, det efter recessen at bese og lade måle, og da de kom i møllegården og hilste, spurgte Jens Jensen Vissing dem, hvad deres forehavende var, og da svarede borgmester Jens Låsby, vi er kommet eders ny toldkar at bese og måle, idet byens borgere havde klaget, at det var et ubilligt toldkar imod forrige, derpå Jens Vissing straks skældte og sagde, en skælm skulle sige, han havde et ubilligt toldkar, Anders Lauritsen svarede, at det kunne en ærlig mand vel sige, at det var, der brugte et utilbørligt toldkar, men den, der skældte ham, måtte være det samme, så greb Jens Vissing fat i hans stok og rykkede den af hans hånd, så Anders Lauritsen beholdt knappen deraf i sin hånd, og ville have slået Anders Lauritsen, hvis de ikke havde forhindret det, så greb han en jernstang, råbte på sine Folk at fly ham sin bøsse og truede med at skyde, og han ville intet lade dem se sit toldkar, det kom dem intet ved, idet hans mølle lå ikke under Århus direktion, og sagde hvad det end skal koste, skal jeg have konsumptionen, når den bliver ledig, så skal jeg piske eder alle sammen, og dermed forfulgte han dem igennem møllegården, over møllekirkegården lige til Møllestien gade. derefter i rette lagde Jens Jensen Vissing sit efterskrevne indlæg samt efterskrevne tingsvidne af Lisbjerg birketing 21/9 1681, som melder, at Jens Jensen Vissing fremstod og tillyste, at Lisbjerg birketing skulle derefter være hans værneting, eftersom hans mølle, efter KM skøde, er beliggende i Havreballegårds amt, hvorpå blev givet til svar, at eftersom møllen er beliggende i siden af byen og skatter under byens takst, og her er hans sognekirke, da hvis han vil holde andetsteds for hans værneting, formodes han derpå først bør at vise KM tilladelse.

(106)

** Erik Jørgensen stadsprokurator på Århus bys vegne havde stævnet Jens Jensen Vissing, boende i Århus mølle, for syn, hvorefter blev tilmeldt efterskrevne mænd til at syne, såvidt dem bliver forevist ved og på møllekirkegården.

** Erik Jørgensen prokurator for Rasmus Værn havde stævnet magister Claus Andersen for dele og fik 1.ting til dele over ham for gæld efter en rådstuedom 21/4 1681.

** Jens Hvas for magister Claus Andersen havde stævnet Rasmus Værn for dele, hvorefter han fik 1.ting til dele over ham, for magister Claus Andersens obligation at levere.

** Erik Jørgensen for Mikkel Grumstrup fik 1.ting til dele over Maren, salig Hans Lauritsens, for 2 sletdaler.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for borgmester Mikkel Mikkelsen sst med opsættelse her af tinget 26/1 næst afvigt havde stævnet efterskrevne for dom og tiltalte dem for skyldig accise, som de blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator med opsættelse her af tinget 26/1 næst afvigt havde stævnet Søren Land skrædder, borger sst, for dom og tiltalte ham for en rådstuedom, han på hans vegne har forhvervet, imellem ham og nu salig borgmester Jørgen Juel 17/6 1680, og den siden har ladet ligge uindløst, hvorfor Erik Jørgensen til rådstueskriveren har måttet betale den, hvorefter blev afsagt, at Søren Land bør at igengive Erik Jørgensen sine udlagte penge.

(107)

** Tomas Rasmussen stadsprokurator på borgmestre og råd sst deres vegne havde stævnet Søren Nielsen Land skrædder og Poul Højen skrædder, borgere sst, for vidner at påhøre, og efterskrevne skræddere vidnede, at på fastelavns mandag sidst afvigt, da skrædderlavet var forsamlet i deres lavshus, kom Jens Hvas derind og krævede sin løn, for han havde været lavsskriver, så gav de ham den, da spurgte han dem, hvorfor de havde kasseret ham, da svarede de, at de ikke havde annammet ham eller kasseret ham, men efter øvrighedens befaling fået ham som deres lavsskriver, og han tog nogle breve af sin lomme, og et faldt til jorden, men de så ikke, at Søren Land trådte derpå.

** Tomas Rasmussen for Jens Lauritsen fik 3.ting til dele over dem, med 1. og 2.ting er forfulgt.

** Tomas Rasmussen for Karen salig Christen Mogensens fik 1.ting til dele over Simon Pedersen i Hår for 1 tønde øl.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Maren Poulsdatter, tilforn tjenende Mikkel Soel, havde med opsættelse her af tinget 26/1 sidst afvigt havde stævnet Mikkel Rasmussen Soel, borger sst, for dom og tiltalte ham, for han havde vist hende af hendes tjeneste med mange fule ukvemsord, som ikke hende skal kunne overbevises, tilmed forholder hendes løn, og formener, at han bør at betale hende hendes løn, samt levere hende hendes skrin og andet, som hende tilhører, hvilket han blev tildømt.

(108)

16/3 1682.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Johanne Eskesdatter, salig Jens Pannerups efterladte widve, sst med opsættelse her af tinget 3/2 næst afvigt havde stævnet Niels Lauritsen, Tomas Tander, Oluf Christensen og Villum Testrup, borgere sst, for dom og tiltalte dem for gæld, de er skyldig for malt og husleje, hvorefter Oluf Christensen blev tildømt at betale sin gæld, Villum Testrup blev frifundet, idet han ved ed benægter ikke at være den salig mand noget skyldig, og Niels Lauritsen og Tomas Tander, som fremlægger kontraregning for reparation på husene, da indfindes de herom at gøre regnskab for overkøbmand.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Jens Lauritsen, borger sst, ved 6 høringer lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for velb kommissær Tomas Friis med opsættelse her af tinget 3/2 næst afvigt havde stævnet Sidsel, salig Peder Kedelførers, for 16 rigsdaler, som hun blev tildømt at betale.

(109)

** Erik Jørgensen for Rasmus Værn fik 2.ting til dele over magister Claus.

** Erik Jørgensen for Mikkel Grumstrup fik 2.ting til dele over Maren, salig Hans Lauritsens.

** Tomas Rasmussen for Karen, salig Christen Mogensens, fik 2.ting til dele over Simon Pedersen i Hår. han mødte og ganske benægtede at være den fordring skyldig, men han havde betalt alt hvis øl, han hos hendes salig mand havde fået.

23/3 1682.

** Søren Pedersen betalte til Tomas Rasmussen 6 mark for en halv tønde øl, han var Christen Mogensens enke skyldig.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for hr Christen Jensen Torsager, sognepræst til Tranbjerg og Holme sogne, havde stævnet Rasmus Christensen Lollik, borger sst, for dom og tiltalte ham for gæld efter hans obligation af dato 19/3 1680, hvorpå rester 34 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Rasmus Værn, borger sst, æskede 3.ting til dele over magister Claus, og i rette lagde en dom af Århus rådstue 21/4 1681, som melder, at byfogdens dom over magister Claus kontra Rasmus Værn er konfirmeret, med byfogdens påskrevne svar, hvorfor han ikke hos magister Claus kunne efter samme dom gøre udlæg. derimod blev fremlagt magister Claus Andersens efterskrevne indlæg, hvori han tilbyder udlæg i en del bøger, hvorefter blev afsagt, så efterdi fuldmægtigen ikke vil modtage magister Claus Andersens tilbudte varer, hvilke ikke for retten fremvises, men fordrer 3.ting, da er derfor 3.ting over han udstedt.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Markor Nielsen Læsø, skipper og borger sst, bød sig i rette med opsættelse her af tinget 9/2 1682 kontra Rasmus Sørensen i Ugelbølle angående gæld 6 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Mogens Rasmussen, borger sst, i rette lagde sit oprettede købebrev med Niels Poulsen skomager, borger sst, på sin søn Jacob Nielsen, boende i København, hans vegne på den halve part i den ejendom bag klostret med tilliggende have, som Mogens Rasmussen iboer, ligger imellem salig doktor Matias Brobergs og salig Laurits Sørensen Hestekøbers ejendom, som hans søns hustru Else Mikkelsdatter arveligt er tilfaldet efter hendes salig far Mikkel Rasmussen Hårup. og findes der bagpå magistratens sst deres tilladelse til Engelbret Endersen til at sælge og skøde den anden halve part i samme gård, som er Maren Mikkelsdatters arveanpart, til Mogens Rasmussen, og derimod på borgmestre og råds vegne tage forsikring for samme arvekapital og rente, dateret Århus rådstue 6/3 1682. derefter fremstod Niels Poulsen og Engelbret Andersen, borgere sst, og solgte og skødede fra Jacob Nielsen på sin hustru Mette Mikkelsdatters vegne og Engelbret Endersen på sin plejedatter Maren Mikkelsdatters vegne og til Mogens Rasmussen samme gård bag klostret.

(110)

** Engelbret Endersen, borger sst, anordnet formynder for Maren Mikkelsdatter, salig Mikkel Rasmussens Hårups datter, på sin myndlings samt borgmestre og råds vegne sst æskede pantevidne, og Mogens Rasmussen borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være borgmestre og råd sst på Maren Mikkelsdatters vegne 100 sletdaler, som er for den halve gårdspart, Engelbret Endersen ham skødet har, og derfor pantsætter dem samme gård.

** Eske Snedker fik 1.ting til dele over Rasmus Skibbygger for 5 mark, han er ham skyldig.

30/3 1682.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Jens Jensen Brasch, boende i Hedegård i Støvring herred, med opsættelse her af tinget 16/2 næst afvigt havde stævnet Kirsten Rasmusdatter, salig Jens Pedersen Bechs efterleverske, på Vestergade med samtlige hendes børn og lovværge for dom, og tiltalte hende for 9 sletdaler efter hendes salig mands obligation, af dato Randers 19/4 1663, udgivet til Jens Brasch i Sønderbeg, som hun blev tildømt at betale.

(111)

** Tomas Rasmussen for Peter Otte havde stævnet magister Claus Andersen og fik 1.ting til dele over ham for hvis gæld, han efter hans obligation og dom her af tinget 3/2 1682 er skyldig.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Jens Lauritsen, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 16/2 næst afvigt havde stævnet efterskrevne personer og tiltalte dem for hvis, de ham skyldig er, Søren Terkildsen bådsmand for en tønde røget oksekød og Niels Olufsen Gius for 65 potter brændevin, som de blev tildømt at betale.

** Eske Snedker fik 2.ting til dele over Rasmus Skibbygger.

6/4 1682.

** Anders Jensen Eskerod, borgersøn og indvåner sst, æskede afkald, og Peder Henrik Schebers soldat med sin hustru Anne Jensdatter Eskerods gav Anders Jensen Eskerod afkald for al hvis arv, som Anne Jensdatter Eskerods arveligt er eller kunne være tilfaldet efter sine salig forældre så vel som efter salig Søren Poulsen, boende her i byen.

** Mads Nielsen Hundertdaler, borger sst, æskede skøde, og Oluf Christensen borger og overformynder i rette lagde efterskrevne fuldmagt fra Peder Rasmussen Karlby til hans svoger Oluf Christensen, dateret Århus 6/4 1682, hvorefter han solgte og skødede fra Peder Rasmussen Karlby og hans arvinger og til Mads Nielsen Hundertdaler og hans arvinger hans gård, på Mejlgade beliggende, næst op til hr Rasmus Ørsteds hus på den ene side og til Anders Værns ejendom på den anden side, og strækker sig ned ud til stranden og det med tilliggende gårdsavl.

(112)

** Erik Jørgensen for Rasmus Skibstømmermand fik 1.ting til dele over Eske Snedker for 4 mark.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Niels Lauritsen Tysk, borger og handelsmand sst, havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom, og tiltalte dem for gæld, men som intet genmæle skete, blev sagen opsat 6 uger.

** Tomas Rasmussen for Petter Otte fik 2.ting til dele over magister Claus.

20/4 1682.

** Dines Pedersen Vintz, med købebrev af Christian Henrik Petters, begærede skøde på 4 boder på Fiskergade samt en øde ejendomsplads på Brobjerg. da foreviste byfogden borgmestres underskrevne advarsel, at som Peters var adskillige resterende skatter skyldig her i byen, at byfogden da ikke udsteder nogen panter eller skøder fra ham, før han sligt har klargjort, hvorfor byfogden ikke vidste at udstede samme skøde. Dines Pedersen erbød sig at betale alle de skatter, som af samme ejendom resterer.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Gertrud Sørensdatter på Kannikkegade med opsættelse her af tinget 30/3 næst afvigt havde stævnet Niels Dinesen, skipper og borger sst, for dom og tiltalte ham for 20 rigsdaler, som han hende skyldig er efter obligation, dateret 13/4 1679, som han blev tildømt at betale.

** Claus Nielsen, borger og handelsmand sst, æskede skøde. Erik Jørgensen prokurator med fuldmagt af hr Rasmus Christensen, sognepræst til Ormslev og Kolt sogne, solgte og skødede fra ham og hans arvinger og til Claus Nielsen og hans arvinger en hans gård, som Claus Nielsen iboer, liggende på hjørnet i Immervad, og strækker sig med den østre side til salig Søren Frosts gård, og den vestre ende til Bartolomeus Jacobsen guldsmed hans iboende gård på Guldsmedegade, med tilliggende to gårdsavl.

** Peter Otte af København hans fuldmægtig Tomas Rasmussen æskede 3.ting til dele over magister Claus Andersen, sognepræst til domkirken sst, og fremlagde en dom her af tinget 3/2 næst afvigt, som til slutning melder, ligesom den samme dag er indført, og da fuldmægtigen ikke ville tage imod det tilbudet løsøre af magister Claus Andersen, da er 3.ting udstedt..

(113)

** Søren Pedersen Rytter, bådsmand for Jens Rasmussen Lassens skiberum, item KM byfoged Christen Lauritsen på KM og Århus bys vegne havde stævnet mester Peder Skibsbygmester sst for klage, syn, vidner og sandemandstov, og Søren Pedersen bådsmand gav last og klage over mester Peder, for da han kom til ham og krævede af ham sine penge for hvis, han havde arbejdet for ham, da havde mester Peder taget en økse og slog ham dermed, og Oluf Nielsen bådsmand vidnede, at han så mester Peder slå Søren Pedersen to slag med en økse, så løb hen derhen og bad mester Peder besinde sig og låne ham øksen, som han også gjorde. og nu lyste Søren Pedersen mester Skibbygmester et fuldt vold til, og kaldte 1.kald på sandemænd sst i dag 6 uger at gøre deres ed og tov i sagen.

27/4 1682.

** velb kommissær Tomas Friis hans kornmåler Jørgen Eskildsen havde stævnet skipper Anders Jensens hustru Maren Pedersdatter sst for dom, og tiltalte hende for 10 sletdaler lånte penge, men som ingen mødte herimod at svare, er sagen opsat 6 uger.

** Peter Otte af København hans fuldmægtig Tomas Rasmussen, prokurator sst, begærede 4.ting og dele over magister Claus Andersen, sognepræst til domkirken, og tiltalte ham for hovedgæld 100 sletdaler kapital efter hans obligation, dateret 22/7 1674, hvorefter Tomas Rasmussen ved 6 høringer lod ham fordele derfor.

(114)

4/5 1682.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig på borgmestre og råd sst deres vegne med opsættelse her af tinget 23/3 næst afvigt havde stævnet samtlige skræddere i skrædderlavet sst for dom, og tiltalte Poul Højen skrædder og Søren Land skrædder, for de på fastelavns mandag næst afvigt i skrædderlavshuset, da magistraten sendte en skriftlig befaling at skulle forkyndes, anlangende intet drikkelag og gæstebud i deres sammenkomst, efter recessen og KM forordning, at måtte tilstedes, hvilken befaling de foragteligt har kastet på jorden og trådt under fode. derefter blev afsagt, at eftersom med tingsvidne bevises, at Poul Højen, Søren Land og Peder Svendsen sig opsætsig imod borgmestre og råds befaling og KM reces har forholdt, da har de crimen læte majestatis begået, og bør de derfor at lide som vedbør, og samme tre mænd med samtlige skræddere, som kan bevises har søgt gildet, derfor at straffes efter Christian 4.receses 2.bogs 3.kapitels 9.artikel.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for samtlige borgmestre og råd sst havde, i hans logement til Kirsten, salig licentiat Nicolaus de Brobergues sst, stævnet Christian Henrik Petters, fordum borgmester sst, for dom og tiltalte ham for resterende skatter 97 rigsdaler, men som intet gensvar skete, blev sagen opsat 6 uger.

(115)

** Jens Sørensen, borger og skipper sst, æskede skøde, og Jens Nielsen med fuldmagt af Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens efterladte widve, sst og på hendes vegne solgte og skødede fra hende og til Jens Sørensen hendes gård på Mejlgade, som salig Jørgen Stær iboede og afdøde, på hjørnet op til Havgyden på den ene side, og strækker sig op til salig Jens Pedersen Todbjergs gård på den anden side, og fra adelgaden til Hans Vinters boder og havejord, med tre boder og to gårdsavl i alle Århus vange.

** Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens efterladte widve, sst hendes fuldmægtig Jørgen Nielsen på hans husbonds vegne æskede pantevidne. for retten fremstod Jens Sørensen, skipper og borger sst, bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Maren Clemendsdatter 300 sletdaler, som er på det gårdskøb, ham af hende i dag skødet er, og derfor pantsætter han hende samme gård.

11/5 1682.

** Erik Jørgensen prokurator for borgmestre og råd havde stævnet efterskrevne personer og fik 1.ting til dele over dem, for de ikke vil tage deres borgerskab, der iblandt Laurits Gius.

** Erik Jørgensen for Peder Todbjerg havde stævnet Peder Nielsen smed på Volden og fik 1.ting til dele over ham for 5 mark.

** Jens Lauritsen, anordnet formynder for salig Jacob Villadsens to døtre item Niels Poulsen skomager formynder for den tredje salig Jacob Villadsens datter, lod læse og påskrive opbudsvidner her af tinget 26/2 1680 og 3/5 1681, og det til lige opbuds fornyelse.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Mikkel Jensen, borger sst, havde stævnet Rasmus Molbo skomager sst for vidner, vurdering og tilbudsvidne, hvorpå Erik Jørgensen fremviste en gammel klædeskjortel, som Mikkel Jensen af Rasmus Molbo var pantsat, som blev vurderes for 12 sletdaler, og derefter tilbød Rasmus Molbo den inden i dag 4 uger at indløse for det, den er pantsat for.

(116)

** Bonde Jacobsen, borger sst, havde stævnet Anne Jensdatter, salig Jens Jensens efterladte enke sst, mod dom og tiltalte hende for 124 sletdaler efter hendes obligation, dateret 16/1 1680, hvilken obligation hun blev tildømt at indfri og betale.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Christen Jensen Vegerslev, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 30/3 næst afvigt havde stævnet Jens Knudsen skrædder ved åen for dom, og tiltalte ham for 21 sletdaler, og i rette lagde Jens Knudsens til sin bror Niels Knudsen udgivne obligation, dateret 13/1 1675, lydende på 15 sletdaler item til hans søn Knud Nielsen på 6 sletdaler. så mødte Niels Knudsen af Hørret og Knud Nielsen af Langballe og fremlagde efterskrevne deres indlæg, hvori de fragår de varer, som Jens Knudsen foregiver, de af ham bekommet har. derefter blev i rette lagt Knud Nielsen og Niels Knudsen deres transport til Christen Vegerslev på samme obligation, af dato Århus 22/3 1682, hvorefter Jens Knudsen blev tilfundet at betale Christen Vegerslev sin gæld med rente og omkostning.

** Jesper Tygesen, sitzhaftig på Skæring munkegård, hans tjener og fuldmægtig Hans Sørensen på sin husbonds vegne havde stævnet Carl Christensen, rådmand sst, Oluf Christensen, overformynder sst, Jacob Bartolomeusen i sit logement til Anders Værns, og salig Mogens Skovs børns formyndere Matias Nielsen og Anders Værn, borgere sst, på deres myndlingers vegne for doms fornyelse, og tiltalte dem for hvis, de til Jesper Tygesen efter over dem forhvervede dom her af tinget 7/4 1670 er skyldig, nemlig Carl Christensen rådmand på sin nu salig hustrus vegne 165 rigsdaler, Oluf Christensen på sin salig hustrus vegne 165 rigsdaler, salig Mogens Skovs børn på deres mors vegne 55 rigsdaler, Jacob Bartolomeusen 110 rigsdaler, hvorefter blev afsagt, så eftersom Jesper Tygesen tiltaler salig Jens Karlbys arvinger efter den salig mands håndskrift, dateret Århus 2/8 1651, hvorimod de lader fremlægge skiftebrev efter salig Jens Karlby og hans hustru dateret Århus 27/4 1655, hvor Jesper Tygesens fordring skal have været over skifte tilsammen 411 sletdaler, da vidste byfogden ikke rettere heri at kende, end den salig mands arvinger bør denne obligation at betale og indfri, enhver som de har taget arv til.

(117)

18/5 1682.

** Hans Jensen Vinter begærede og fik opnævnt mænd til at syne hans salig bror hr Søren Vinters ejendom på Vestergade.

** Tomas Pedersen, borger og skipper sst, æskede skøde. Peder Sørensen Svane, borger sst, i rette lagde efterskrevne fuldmagt af Johan Mikkelsen, borger i Middelfart, til at sælge tre boder ved åen, som hans salig bror borgmester Jacob Mikkelsen tilforn har ejet, og tilkom Johan Mikkelsen efter ham, hvorefter Peder Svane solgte og afhændede fra Johan Mikkelsen og til Tomas Pedersen skipper de tre boder ved åen, næst op til stentrappen på den ene side, og strækker sig op til Ingeborg, salig magister Bordings boder næst ved, og det med tilliggende have.

** Erik Jørgensen for borgmestre og råd fik 2.ting til dele over de personer, som ikke har taget deres borgerskab og med 1.ting er forfulgt.

** Erik Jørgensen for Peder Todbjerg fik 2.ting over Peder Smed.

** Erik Jørgensen for Jens Nielsen Møller, købhandler sst, med opsættelse her af tinget 6/4 næst afvigt havde til hans logement stævnet Søren Espensen, købhandler sst, for dom og tiltalte ham for 13 rigsdaler, som vedrørte gods, han for Jens Nielsen og Christen Vegerslev havde forhandlet i Norge, som var blevet betalt med en obligation, lydende på 80 rigsdaler. derefter blev afsagt, så efterdi bevises, at Søren Espensen har ladet oppebære 13 rigsdaler af Hans Henriksen på hans udgivne håndskrift, da bør Søren Espensen dem igen at betale til den vedkommende med forfalden lovens rente.

(118)

26/5 1682.

** Erik Jørgensen for Peder Todbjerg fik 3.ting til dele over Peder Smed.

** Erik Jørgensen for Mikkel Jensen havde stævnet Jens Jørgensen sst og fik 1.ting til dele over ham for 7 mark.

** Erik Jørgensen på borgmestre og råds vegne fik 3.ting til dele over dem, som ikke har taget deres borgerskab og med 1. og 2.ting er forfulgt.

** Poul Christensen Brundt, skipper og borger sst, æskede afkald. Jesper Nielsen og Poul Tordsen skrædder, anordnede formyndere for salig Jens Pedersen Todbjerg, forrige skipper og borger sst, hans efterladte umyndige børn gav Poul Brundt afkald og kvittering for al hvis arv, bemeldte deres plejebørn arveligt er og kunne være tilfaldet efter deres salig far Jens Pedersen Todbjerg.

1/6 1682.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig på borgmestre og råd og Århus bys vegne ved 6 høringer lod fordele efterskrevne, for de i byen er bosiddende og bruger borgerlig næring, og dog ikke har taget deres borgerskab.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Peder Rasmussen Todbjerg, borger sst, ved 6 høringer lod fordele Peder Nielsen Smed, borger sst, for 5 mark, han er ham skyldig.

** Erik Jørgensen for Mikkel Jensen fik 2.ting over Jens Jørgensen.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig på Christen Jensen Vegerslev, borger og handelsmand sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 20/4 næst afvigt havde stævnet Peder Christensen Basballe, borgersøn og handelsmand sst, for dom og tiltalte ham for 22 bøgeplanker, som han ved og under sit tvættersted havde beliggende, som han uden forlov har bemægtiget sig, og som han ikke har villet betale, hvorefter blev afsagt, at Peder Basballe bør betale Christen Vegerslev så mange af samme bøgeplanker, som Vegerslev kan bevise med hjemmel og mærke ham at have tilhørt.

(119)

8/6 1682.

** Erik Jørgensen for Mikkel Jensen fik 3.ting til dele over Jens Jørgensen for 7 mark.

** Tomas Rasmussen for Peder Feder fik opnævnt mænd til at sr og vurdere noget pantegods fra Niels Læsø.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for samtlige borgmestre og råd sst samt på byens vegne havde, til hans logement hos Kirsten Hansdatter salig licentiat Brobergs sst, stævnet Christian Henrik Petters for dom og tiltalte ham for foregående års resterende skatter, i alt 138 rigsdaler, men som intet gensvar skete, blev sagen opsat 6 uger.

15/6 1682.

(120)

** Erik Jørgensen borger og beediget stadsprokurator, fuldmægtiget på Daniel Jensen, skræddersøn sst, hans vegne æskede stokkenævn, og efterskrevne borgere vidnede, at Daniel Jensen, som skal være hjemme til Königsberg, er født her i byen i et ærligt rent ægteskab, hans far var Jens Nielsen knapmager, borger sst, hans mor er Margrete Mikkelsdatter, og Daniel Jensen har skikket sig ærligt, kristeligt og vel, hvilket hans læremester Peder Svendsen skrædder, borger sst, med dem bekræftede.

** Erik Jørgensen for Dines Pedersen havde stævnet Johanne, salig Søren Bagers efterladte enke sst, for syn og vidner, hvorefter blev af retten opnævnt mænd til syn på den bygning, salig Søren Bagers enke har ladet opsætte, som Dines Pedersen formener sig for nær og til skade.

** Hans Genop Ledertover, borger sst, æskede afkald, og Jens Lauritsen, borgersøn sst, gav ham afkald og kvittering for al hvis arvelod, som ham arveligt er og kunne være tilfaldet efter hans salig far Laurits Friskuster, forrige borger sst, samt efter hans salig mor.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtiget på samtlige salig borgmester Jørgen Juels efterladte børns formyndere deres vegne havde stævnet skipper Niels Læsø, borger sst, for vurdering og tilbudsvidne, og i rette lagde to borgeres efterskrevne vurderings forretning af hans pantsatte gods, som ejermanden Niels Læsø blev tilbudt til løsen inden i dag 6 uger

(121)

** Tomas Rasmussen prokurator for Peter Otte af København havde stævnet magister Claus Andersen, sognepræst til domkirken sst, for faldsmålsdele og i rette lagde en dele over ham for hovedgæld, her af tinget 27/4 1682, hvorefter han fik 1.ting til faldsmålsdele over magister Claus Andersen.

22/6 1682.

** Erik Jørgensen stadsbeediget prokurator, fuldmægtiget på Dines Pedersen Vintz, borger og handelsmand sst, hans vegne havde stævnet Johanne, salig Søren Bagers efterladte enke sst, med hendes barn med deres lovværger og formyndere for syn og vidner, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne synsforretning på den bygning, salig Søren Bagers enke har ladet opsætte, og da var samme bygning sat uden for den gamle port længere ud, end af gammel tid 5 alen, som betager Dines Pedersens lysning til hans boder og hans udsigt langt ned ad gaden, og den gamle bygning var med et halvtag og ikke under husets tag som nu.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på borgmester Jens Rasmussen Låsby sst hans vegne æskede skøde, og Jens Andersen Hvas kapitelsridefoged med fuldmagt af Christen Christensen, forpagter på Avnsbjerg, solgte og skødede fra ham og hans arvinger og til Jens Låsby og hans arvinger to hans gårde beliggende sst, den ene bag klostret, Anders Tomasen nu iboer, næst op til Hans Vinters boder på den ene side, og strækker sig op til Margrete salig Hans Strømsens boder på den anden side. den anden gård på Mejlgade beliggende, Mikkel Bonde iboer, næst op til Anders Værns iboende gård på den ene side, og strækker sig op til det eje, David Jørgensen iboede, på den anden side.

** Tomas Rasmussen prokurator for Peter Otte fik 2.ting til dele over magister Claus Andersen.

** byfogden Christen Lauritsen på KM og Århus bys vegne havde stævnet Mads Hattemager, borger sst, for klage, syn, vidner og sandemandstov, hvorefter byfogden gav last og klage over ham, for ham voldeligt overfaldt Poul Brundt, lyste ham et fuldt vold til og kaldte 1.kald på sandemænd i dag 6 uger i sagen at gøre deres ed og tov, og synsmænd vidnede, at som i går var 8 dage synede de Poul Brunt, og da havde han et stort blodigt sår oveni hans hoved.

(122)

29/6 1682.

** Niels Lauritsen, borger og handelsmand sst, æskede skøde, og Erik Jørgensen prokurator med fuldmagt, dateret 10/7 1678, af Johan Mikkelsen, indvåner i Middelfart og herredsfoged i Vends herred, på sine egne og sin søster Anne Mikkelsdatter, salig Claus Untermands i København, så og på sin søster Lisbeth Mikkelsdatters vegne, solgte og skødede fra dem og til Niels Lauritsen en gård på Brobjerg, næst op til salig Hans Jensens gyde, som Niels Villadsen tilforn har ejet, og Jens Pedersen nu iboer, med tilliggende gårdsavl i marken samt to boder næst ved samme gård, som Ellen Slagters og Anne Poulsdatter iboer, og tre boder derhos, som Mikkel Sørensen, Jens Rasmussen og Christen Hermandsen iboer.

** Niels Lauritsen, borger og handelsmand sst, æskede skøde, og Erik Jørgensen prokurator med fuldmagt, dateret 10/7 1678, af Johan Mikkelsen, indvåner i Middelfart og herredsfoged i Vends herred, på sine egne og sin søster Anne Mikkelsdatter, salig Claus Untermands i København, så og på sin søster Lisbeth Mikkelsdatters vegne, solgte og skødede fra dem og til Niels Lauritsen en kornhave, liggende uden Brobjerg, med to gårdes byggesteder og to gårdsavl dertil i marken samt et lille byggested, købt af Bodil Bruns formynder Mikkel Tygesen.

(123)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Anders Hansen kornmåler velb kommissær Tomas Friis, havde, i hendes logement til Peder Feders sst, stævnet velb fru Magdalene von Thienen, salig velb Anselmus von Podewils efterladte, til Lyngbygård for dom og tiltalte hende for 20 sletdalers udlæg, Peder Nielsen, forrige ladefoged på Lyngbygård, af kommissærerne over skifte efter salig Anselmus von Podewils er tillagt for sin resterende løn, og han til Anders Hansen har transporteret, men som intet svar skete, blev sagen opsat 6 uger.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Peter Otte, boende i København, hans vegne æskede 3.ting til faldsmålsdele over magister Claus Andersen, sognepræst sst, og fremviste hans obligation, dateret København 22/7 1674, lydende på 100 sletdaler. derimod blev i rette lagt magister Claus Andersens efterskrevne indlæg, hvori han tilbyder landgilden af hans embedes bedste tjenere, som er Peder Nielsen i Lillering, Niels Mortensen i Sønderholm og Jens Jensen i Ørrild, hvilket tilbud fuldmægtigen ikke kunne tage imod, hvorfor 3.ting blev udstedt.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for Matias Nielsen Fellum og Anders Madsen Værn, anordnede formyndere for salig Mogens Skov, forrige borger sst, og hans salig hustru Gertrud Bartolomeusdatter deres børn, på deres myndlingers vegne lod læse og påskrive en advarsel til skifte efter salig Gertrud Bartolomeusdatter, salig Mogens Skovs, om at møde i stervboet næstkommende mandag klokken tolv med deres krav og bevis, dateret Århus 15/6 1682.

6/7 1682.

(124)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Peter Otte, boende i København, æskede faldsmålsdele over magister Claus Andersen, sognepræst til domkirken sst. derimod blev i rette lagt magister Claus Andersens efterskrevne indlæg, at han ikke har så mange penge, idet de er anvendt på hans salig hustrus begravelse, men han agter i dag 6 uger at skifte med hans fire små umyndige børn, og da vil han kunne betale, og derfor begærer opsættelse, hvilket ikke blev imødekommet, hvorefter han af 6 høringer for hans faldsmål blev delt meldt.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Hans Jensen Vinter, borger og handelsmand sst, havde stævnet Peder Jensen Bonde, borger sst, for dom og tiltalte ham for gæld, han til hans salig far Jens Vinter skyldig er efter hans obligation, dateret 26/4 1663, men da han ikke med skriftlig stævning er stævnet, at han kunne vide hvorfor, blev sagen opsat 6 uger.

** byfogden Christen Lauritsen på KM og Århus bys vegne kaldte 2.kald på sandemænd sst i dag 4 uger at gøre deres ed og tov over Mads Hattemager for vold tilføjet Poul Brundt.

13/7 1682.

** Christen Skeel til Sostrup, KM geheimeråd, ved hans fuldmægtig Oluf Nielsen Bonde i Vorgård med opsættelse her af tinget 29/6 næst afvigt havde stævnet Villum Testrup, borger sst og kordegn til Vorfrue kirke sst, for dom og tiltalte ham anlangende et forløfte, han havde gjort for sin svoger Jens Jørgensen til Christen Skeel efter hans obligation og forskrivning, dateret 15/5 1678, lydende på 100 rigsdaler, som Villum Testrup blev tilfundet at betale.

(125)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Vegerslev, rådmand sst, med opsættelse her af tinget 1/6 1682 havde stævnet Søren Pedersen, boende i Rodegård, for dom og tiltalte han for 41 sletdaler efter hans obligation, dateret 6/11 1676, hvilken obligation han blev tildømt at indfri og betale.

20/7 1682.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for samtlige borgmestre og råd sst deres vegne item på salig Jens Frandsens umyndige søn og anordnede formynders vegne med opsættelse her af tinget 6/7 næst afvigt havde stævnet Villads Jacobsen, borger sst, for dom og tiltalte ham for Villads Jacobsens stedbørns patrimonium efter skiftebrev efter salig Jens Frandsen, af dato 21/11 1674, kapital 150 sletdaler, som han blev tilfundet at betale til den anordnede formynder inden førstkommende 15 dage.

** Tomas Andersen, boende i Linå, ved fuldmægtig Erik Jørgensen med opsættelse her af tinget 6/7 næst afvigt havde stævnet Claus Weller maler borger sst for dom og tiltalte ham for 24 rigsdaler efter hans obligation, dateret Århus 12/7 1664, hvorimod blev i rette lagt Claus Wellers indlæg, at han havde regnskab derimod for udført arbejde og bød sig til regnskab, hvorfor parterne blev indfundet, for overkøbmand at gøre afregning, i uvildige dannemænds overværelse.

(126)

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig på borgmestre og råd sst samt Århus bys vegne med opsættelse her af tinget 8/6 næst afvigt kontra Christian Henrik Petters begærede dom angående hans resterende skatter, som han blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen prokurator fuldmægtig for Matias Nielsen borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 8/6 næst afvigt, havde stævnet efterskrevne personer for dom og tiltalte dem for gæld, de var ham skyldig og blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Rasmus Vinter, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 8/6 næst afvigt havde stævnet Laurits Pedersen Gius, indvåner sst, for dom, og tiltalte ham for 18 sletdaler efter hans udgivne obligation, dateret 14/4 1680, samt for 2 års resterende husleje af en bod ved Vestergades ende, hvilken gæld han blev tildømt at betale.

(127)

** baron Iver Høg, friherre til Høgholm, ved sin fuldmægtig Rasmus Simonsen med opsættelse her af tinget 8/6 næst afvigt havde stævnet Rasmus Pedersen, skipper og borger sst, mod dom og tiltalte ham for 235 sletdaler, som han skal have annammet af hans penge hos Jørgen Jonasen og Christen Christensen i København, hvorefter blev afsagt, så efterdi baron Iver Høg tiltaler Rasmus Pedersen skipper for 235 sletdaler og for han, imod ordre, med skibet er gået til Århus, hvorimod Rasmus Pedersen fremlægger en attest, hvormed bevises, at han med skibet var forårsaget at gå på Århus red for mangel på øl, brød og fisk, og vinden var norden og nordost, item fremlægger sit indlæg og begæret, at hans indleverede regnskab må eftersees, og vil betale, hvis han bliver skyldig, da vidste byfogden ikke rettere heri at kende, men henfandt parterne i overkøbmands hus med regnskabet.

** byfogden Christen Lauritsen på KM og byens vegne kaldte 3.kald på sandemænd, at de i dag 14 dag gør deres ed og tov over Mads Hattemager for vold, tilføjet Poul Brundt.

** byfoged Christen Lauritsen på KM og byens vegne havde stævnet Peder Lauritsen skomager, borger sst, med hans hustru for volds proces og fik 1.ting til voldsdele over Peder Lauritsens kone, for hun voldeligt overfaldt Gert Trompeters kone med hug og slag.

27/7 1682.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jesper Eskildsen, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget x/6 næst afvigt havde stævnet Peder Nielsen Helbo sst for dom, og tiltalte ham for 27 tønder havre, som han skal have forhandlet for ham i Kalundborg og København, som han blev tildømt at betale.

(128)

** byfoged Christen Lauritsen på KM og Århus bys vegne fik 2.ting til voldsdele over Peder Lauritsen skomager for vold, tilføjet Gert Trompeters enke.

3/8 1682.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget for Peder Basballe, borgersøn og handelsmand sst, havde stævnet Christen Jensen Vegerslev, borger og handelsmand sst, for dom og tiltalte ham formedelst han skal have forfulgt Peder Basballe her til tinget for nogle bøgeplanker, og det med ærerørig irettesættelse, idet han havde sat i rette, om han ikke burde at lide som for uhjemlet. så mødte Christen Vegerslev og i rette lagde sit efterskrevne indlæg, hvorefter blev afsagt, at eftersom Peder Basballe søger Christen Vegerslev for nogle bøgeplanker, så efterdi i denne sag er faldet dom, som endnu står ustævnet, vidste byfogden ikke imod samme dom at kende. belangende irettesættelsen som at lide for uhjemlet, så efterdi det synes ærerørigt, indfandtes denne post for hans gunstige overdommer.

(129)

** byfoged Christen Lauritsen på KM og byens vegne fik 3.ting til voldsdele over Peder Lauritsen skomagers kone for slag og voldsgerning, øvet på Gert Trompeters kone.

** den sag angående vold, som Mads Hattemager af byfogden er saggivet for, at have øvet på Poul Brundt, såsom sagvolderen ikke mødte sin gjorte klage at vedstå, og som ingen vidner er ført i sagen eller den gjorte klage bevises, vidste sætfogden ikke nogen fylding på sandemænd at turde udstede.

10/8 1682.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Hansen, købhandler sst, æskede pantevidne. Rasmus Jensen Molbo, skomager borger sst, bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være, efter deres afregning 59 sletdaler, foruden de 100 sletdaler han ham tilforn skyldig er, og derfor satte ham til underpant to hans boder, som er et 7 gulv hus på Guldsmedegade næst op til Hieronimus Guldsmeds eje på den ene side, og strækker sig op til salig Poul Skånings eje på den anden side.

** Erik Jørgensen for David Jørgensen fik 1.ting til dele Rasmus Christensen bødker for 4 sletdaler.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig på Morten Lauritsen, borger og indvåner sst, hans vegne æskede skøde. Rasmus Pedersen Vinter i rette lagde borgmester Jens Låsbys tilladelse til at bortskøde hans boder ved Vestergades ende, idet han er sine børns værgemål betroet, eftersom det ikke er den ejendom, hans børn er tilfaldet, hvorefter han solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Morten Lauritsen hans tre boder i Vestergades ende, som Rasmus Vinter efter sin salig far Peder Sørensen Vinter arveligt er tilfaldet.

** Erik Jørgensen for Karen Ritmesters fik 1.ting til dele over Tomas Gregersen for 5 skilling.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for borgmester Jens Låsby med opsættelse her af tinget 29/6 næst afvigt havde stævnet Dines Pedersen Vintz, borger og handelsmand sst, for dom og tiltalte ham for 102 sletdaler, han er ham skyldig efter overleveret regnskab, dateret 10/3 1681. derhos i rette lagde Villads Jacobsen, borger sst, hans udgivne købebrev til Jens Rasmussen Låsby på en sjette part i den krejert, hans stedfar Rasmus Pedersen fører, kaldes Mageløs, som ham efter sin salig mor Anne Christensdatter er tilfaldet. så mødte Dines Pedersen og i rette lagde efterskrevne regning og indlæg, at borgmester Jens Låsby er ham 87 sletdaler skyldig, og de ikke kom til endelighed om den skudespart, borgmesteren ham afkøbt har. derefter blev afsagt, at eftersom borgmesteren tiltaler Dines Pedersen for 102 sletdaler, hvorimod Dines Pedersen fremlægger kontraregnskab, da blev parterne indfundet for overkøbmand, i uvildige mænds overværelse, at gøre regnskab.
 
(130)

** Erik Jørgensen prokurator sst, fuldmægtiget på Andreas Hansen, velb kommissær Tomas Friis residerende sst hans kornmåler, hans vegne med opsættelse her af tinget 29/6 næst afvigt, i hendes logement sst til Peder Feders, havde stævnet velb fru Magdalene von Thienen, salig velb Anselmus von Podewils efterladte, for dom, og tiltalte hende for 20 sletdalers udlæg til Peder Nielsen, forrige ladefoged på Lyngbygård, som han har transporteret til Anders Hansen, hvilken gæld hun blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen for Kirsten Ritmesters fik 1.ting til dele over Tomas Gregersen skomagersvend sst for 5 mark.

17/8 1682.

** Erik Jørgensen for David Jørgensen fik 2.ting over Rasmus Bødker.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Hans Jensen Vinter, borger og handelsmand sst, bød sig i rette med opsættelse her af tinget 6/7 næst afvigt kontra Peder Jensen Bonde for gæld til Hans Vinters salig far efter obligationer og regnskabsbog, som han blev tildømt at betale.

(131)

** Erik Jørgensen for Jens Vegerslev havde stævnet magister Claus Andersen, sognepræst til domkirken, for opkrævelse, vurdering og tilbud, hvorefter blev opmeldt mænd til at vurdere en del gods, Jens Vegerslev af magisteren er i pant sat for gæld.

** Tomas Rasmussen for Peder Feder havde stævnet Laurits Stær for syn, hvorefter blev udmeldt mænd til at bese Trøjborgs havegrøft dens brøstfældighed.

24/8 1682.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig på Peder Hansen Feder, indbygger og handelsmand sst, havde stævnet Laurits Stær, indvåner sst, for syn og vidner, og synsmænd i rette lagde deres efterskrevne synsforretning på det diges grøft, som er gjort om den have, som kaldes Trøjborg bakke, som borgmester Jørgen Juel tilforn og nu Peder Feder tilhørende.

** Tomas Rasmussen for Peder Feder havde stævnet Peder Svendsen murmand på Broberg for syn, hvorefter af retten blev udmeldt mænd til at syne og bese hvis murerarbejde, han har gjort på Peder Feders gård.

31/8 1682.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Vegerslev, rådmand sst, havde stævnet magister Claus Andersen Trondheim, sognepræst til domkirken, og vurderingsmænd i rette lagde deres efterskrevne vurderingsforretning på klæder og andet, som er pantsat Jens Vegerslev.

(132)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Peder Basballe, borgersøn og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 6/7 næst afvigt havde stævnet Bonde Jacobsen, borger sst, for dom og tiltalte ham for 24 sletdaler, han var ham skyldig, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Erik Jørgensen for Maren Mogensdatter lod udmelde mænd til at syne den gårds brøstfældighed, Rasmus Holm iboer.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Peder Hansen Feder, indbygger og handelsmand sst, havde stævnet Peder Svendsen murmand på Brobjerg for synsvidne, og synsmænd i rette lagde deres efterskrevne synsforretning på hans gård, hvor murerarbejdet ikke er så færdig gjort, som det sig burde, men befindes brøstfældig for en læst kalk, som med arbejdsløn og traktement er beregnet for 5 rigsdaler.

** Rasmus Værn, borgersøn sst, havde stævnet Peder Jensen Elkær, borger sst, for dom, og tiltalte ham for en ager i det nordre fald i den gamle vang til den gård, Jens Østerby nu ejer og iboer, som Peder Elkær skal have bemægtiget sig. da Peder Elkær beråbte sig på at ville føre bevis, blev sagen opsat 6 uger.

(133)

7/9 1682.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Dines Pedersen Vintz, borger og handelsmand sst, havde stævnet salig Søren Bagers efterladte enke og deres barn sst for syn og vidner, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne skriftlige vidne angående den gård, nu tilhørende salig Søren Mikkelsens efterladte hustru og barn, at så længe, enhver af dem kunne mindes, da har der ikke været andet end et halvtag til portrummet sønder på til en forstue til den nordre portstolpe.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Peder Nielsen Brandt, borger og handelsmand sst, havde stævnet hr Oluf Mortensen, præst i Borum med anneks, salig hr Nielses efterladte enke Anne Nielsdatter, Oluf Pedersen, herredsfoged i Framlev herred, og Søren Mølgård sst for vidner, og i rette lagde efterskrevne beskikkelse til hr Oluf Mortensen, at eftersom Peder Brandt er udlagt i Borum præstegård over skifte efter salig hr Niels Jørgensen Skinkelsø 16/2 1682, anlangende en arv, som hans søstersøn Niels Carlsen Brandt efter sin salig bror Lambrecht Mikkelsen var tilfaldet samt en del egne fordringer, og til dets betaling er udlagt nogen rugsæd af præstegårdens jord, efter hans lodseddels lydelse, hvilken rugsæd han tilbyder den nuværende præst at afhandle ham. på samme beskikkelse var skrevet, at eftersom den største part af sæden var børnegods, hvorfor der ikke var kommet til endelig akkord, men hr Oluf svarede mundtligt, at han formente rugsæden ikke at komme fra gården, formedelst enken ikke har betalt ham sin kost og fodring af sit eget kvæg.

(134)

** Tomas Rasmussen for Søren Madsen konsumptionsbetjent fik 1.ting til dele over Jens Kjeld for lånte penge 3 sletdaler.

14/9 1682.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Maren Mogensdatter, født her i byen, havde stævnet Rasmus Holm, borger sst, for synsvidne, og synsmænd i rette lagde deres efterskrevne synsforretning, at de 13/9 1682 var i den gård på Graven, som Rasmus Holm nu iboer, og synede dens brøstfældighed, og Villum Skot som tillige boer i gården, eftersom Rasmus Holm ikke var til stede, svarede, at det meste har været forfalden, inden Rasmus Holm kom der at bo.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for Jens Rasmussen Låsby, borgmester sst, havde stævnet Dines Pedersen, borger sst, for vidner, og Hans Gertsen med flere i rette lagde deres efterskrevne vidne, at de 2/9 næst afvigt ved Mindet hørte, Jens Låsby befalede sine folk, at de skulle lægge en Vejle krejert op i åen, at de andre kunne komme efter, såsom han ville have sit skib forbi ud på reden. i det samme kom Dines Pedersen og sagde, de skulle lade det ligge, som det lå, og lægge det straks på stedet igen, hvilket nogle af krejerens folk straks gjorde, og Dines Pedersen agtede ikke derom, om det end 10 gange var borgmesterens befaling, han skattede så meget til byen og kongen som borgmesteren og var lige så god som ham, med flere ukvemsord, og han rystede sin stok ad borgmesteren og bad, han skulle komme derover, og da gik borgmesteren bort.

(135)

** Tomas Rasmussen prokurator på byens vegne fik 1.ting til dele over efterskrevne for resterende kobyg.

** Søren Land skrædder, borger sst, havde stævnet Søren Graver, borger sst, for klage, syn, vidner og sandemandstov, hvorefter han gav last og klage på Søren Graver, for han på mandag var 8 dage kom i hans hus og efter adskillige ukvemsord rev han hans skilt, som hængte i stuen, i stykker og sagde, nu ville han gøre mesterstykke, og derefter huggede i hans vinduesskeder og vinduer og stak igennem vinduerne, hvorfor han lyste Søren Graver et fuldt vold til, og kaldte 1.kald på sandemænd, i dag 6 uger i sagen at gøre deres ed og tov, og synsmænd vidnede, at de på sidst forleden tirsdag synede i Søren Lands hus, hvor der var stukket i hans vinduesskeder og tre ruder var ude, og Søren Lands kone viste dem et forklæde med hul på, og sagde, dersom hun ikke samme tid rykkede sig tilbage, da havde hun blevet igennem stukket.

21/9 1682.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Dines Pedersen Vintz, borger og handelsmand sst, havde stævnet borgmester Jens Rasmussen Låsby sst for vidner at påhøre, hvorefter Peder Basballe, Peder Gylling og Peder Bonde i rette lagde deres efterskrevne indlæg anlangende hvis, passerede imellem Dines Pedersen og Jens Låsby 2/9 ved Mindet, hvilket forårsagedes af et Dines Pedersens befragtede skiberum, som lå under ladning på den nordre side i havnen, hvilket skiberum borgmesteren ville have af sted for at få sit egen skib ud på reden, som dog der foruden kunne ske og samme aften er sket, Dines Pedersens skiberum urørt. da Dines Pedersens skipper og folk med ham vægrede dem at undvige fra deres ladeplads, eftersom deres last lå lige for dem på land, og som ideligt blev indført, da blev borgmesteren fortrædelig, så der faldt usømmelige og ukvemsord fra ham over til Dines Pedersen, holdt sin kæp i vejret og lod ham høre, nu at være en barsk karl, men intet at have, når han skulle give skat, hvortil Dines Pedersen svarede, at han var lige så god en borger som borgmesteren og skattede efter evne, og de hørte ingen truen eller undsigelse i nogen måder.

(136)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for nu salig Matias de Brobergue til Sjelle Skovgård hans efterladte børns formyndere på deres myndlingers vegne havde stævnet Rasmus Christensen smed borger sst for opsigelsesvidne, og efterskrevne vidnede, at de 14/9 sidst forleden på formyndernes vegne havde opsagt det pant, den salig mands arvinger har i hans gård. i lige måder havde de stævnet Peder Jensen Elkær, Christen Andersen sadelmager, salig Peder Carlsens datter Sinnet Pedersdatter og Abraham Kobbersmed borger sst og opsagt dem det pant, arvingerne havde i deres gårde.

** Tomas Rasmussen for Søren Madsen fik 3.ting til dele over Jens Kjeld for gæld.

** Erik Jørgensen prokurator på borgmestre og råd og byens vegne havde stævnet Jens Hansen vognmand, borger sst, og Mikkel Lassens karl sst Christen Nielsen for volds proces og fik 1.ting til voldsdele over dem for byens fold, de skal have brudt og indtagne heste deraf udtaget.

** Tomas Rasmussen på byens vegne fik 2.ting til voldsdele over dem, med 1.ting for resterende kobyg er forfulgt.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig på nu salig Matias de Brobergue til Sjelle Skovgård hans efterladte børns formyndere på deres myndlingers vegne havde stævnet Christen Lauritsen byfoged sst, magister Laurits Lauritsen, kapellan til domskolen, Niels Lauritsen, borger og handelsmand sst, item Christen Pedersen Frost på sin datters vegne for opsigelselsesvidne. byfogden Christen Lauritsen mødte i rette og foregav, at hans bror boende i Holstebro ? ikke heller hans brordatter var stævnet, hvorefter efterskrevne vidnede, at de havde opsagt dem det pant, som arvingerne skal være berettiget i deres salig far Laurits Rasmussen byfogeds gård.

28/9 1682.

** Erik Jørgensen prokurator for borgmestre og råd og Århus bys vegne havde stævnet Jens Hansen vognmand, borger sst, og Niels Nielsen, tjenende Mikkel Lassen, for vidner, og Peder Eriksen Molbo markvogter sst vidnede, at en søndag i sommer da tog han og Mads Rasmussen markvogter Jens Hansens og Mikkel Lassens heste, samme søndag under højmesse, inde i vangen i Møllefaldet og satte dem i byens fold, men samme dag efter 12 prædiken da løftede Jens Hansen og Mikkel Lassens karl folddøren af hængslerne og brød låsen i stykker, og tog deres heste ud. derefter fik Erik Jørgensen 2.ting til voldsdele over dem.

(137)

** Erik Jørgensen for Hans Nielsen Gotlænder havde i Jens Helbos hus stævnet Karen Christensdatter Brundts og fik 1.ting til dele over hende for 2 sletdaler.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Dines Pedersen Vintz, borger og handelsmand sst, havde stævnet Jens Rasmussen Låsby borgmester med flere for vidne at påhøre, og Peder Jensen Bonde, borger sst, vidnede, at han ved Mindet hørte, at Dines Pedersen sagde, kom herover, hvem han mente dermed, vidste han ikke.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Karen Rasmusdatter Halvors sst havde stævnet skipper Jens Krogsmand sst for dom, og tiltalte ham for 24 sjællandske alen bolster, alen 26 skilling, er 9 daler, som han for nogen år siden hos hende annammet og lovet at skaffe hende penge for, som han blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator på Århus bys vegne æskede 3.ting til dele over efterskrevne for resterende kobyg af deres kvæg 1681 her på marken, nemlig Jens Jensen Vissing på Århus mølle og Kirsten Langballes. derimod i rette lagde Jens Jensen Vissing sit efterskrevne indlæg, og derhos i rette lagde ekstrakt af KM skøde til ham angående Århus mølle, af dato 21/5 1680, samt privilegier på samme mølle, af dato 18/7 1674, hvorefter blev afsagt, så eftersom Jens Vissing vedgår at have haft sin ko og heste til græs på marken, da bør han deraf at betale som andre, hvorefter blev stedt 3.ting til dele.

** Søren Land skrædder, borger sst, kaldte 2.kald på sandemænd sst, i dag 4 uger her at gøre deres ed og tov over Søren Graver, borger sst, for volds øvelse.

5/10 1682.

(138)

** Erik Jørgensen prokurator foregav, at borgmestre og råd havde efterladt den Jens Hansen og Mikkel Lassens karl imod vilkår, at de skal lade folden og låsen derfor færdiggøre, samt betale den på processen forårsagede omkostning.

** Erik Jørgensen for Hans Nielsen fik 2.ting til dele over Karen Brundts.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig på Århus bys vegne æskede dele, og i rette lagde en dom til 3.ting for dele over Jens Jensen Vissing, residerende i Århus mølle, her af tinget 28/9 næst afvigt, og derefter ved 6 høringer lod fordele Jens Jensen Vissing og Kirsten, salig Mikkel Langballes, for resterende kobyg.

** Søren Nielsen Land, borger og skrædder sst, sagvolder item byfoged Christen Lauritsen på KM og Århus bys vegne æskede vidne, og vidnerne i rette lagde efterskrevne skriftlige indlæg, at Søren Graver med hans medfølgere indkom i Søren Lands hus og begærede brændevin, hvortil blev svaret, at de intet havde, og da begyndte Søren Graver at uførme klammeri på den fattige mand i huset, som måtte tigge sit liv fra dem, og de truede med at nagle ham fast til væggen, og Søren Graver slog hans skilt, som hængte på væggen på en nagle, i stykker, og da de gik, stak de igennem vinduet og igennem hans kones forklæde.

12/10 1682.

(139)

** Erik Jørgensen for Hans Nielsen Gotlænder fik 3.ting til dele over Karen Brundts, såsom intet svar skete.

** Erik Jørgensen for Christen Basballe og Mikkel Lassen lod læse og påskrive et opbudsvidne på salig skipper Jens Jørgensens to børns eje på Brobjerg til købs, dateret Århus byting 4/9 1679.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Rasmus Værn, borgersøn og handelsmand sst, bød sig i rette med opsættelse her af tinget 31/8 sidst kontra Peder Elkær og i rette lagde sit efterskrevne indlæg, hvori han foregiver, at Peder Elkær bemægtigede sig den omtvistede ager, mens han var hans værge, og beviste med de ældste vangbøger, at ageren lå til Jens Østerbys gård i Fægyden, som af borgmester Jens Låsby var tilkendt ham, og efterskrevne vidnede, at da de boede i samme gård, da brugte de samme ager, hvorefter blev afsagt, så efterdi bevises med vangbøger, at ageren hører til den gård, Jens Østerby iboer, da vidste byfogden ikke imod borgmester Jens Låsbys afsigt at kende, men parterne sig derefter bør at forholde.

** Søren Land skrædder item byfogden Christen Lauritsen kaldte 3.kald på sandemænd, at de i dag 14 dage møder deres ed og tov at gøre over Søren Graver for volds øvelse.

19/10 1682.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Hans Nielsen Gotlænder, borger og tinstøber sst, æskede 4.ting og dele over Karen Christensdatter Brundts for 2 sletdaler, og som hun hverken for sig har settet eller rettet, da blev hun af 6 høringer for samme gæld delt meldt at være.

(140)

26/10 1682.

** Peder Christensen Basballe, fuldmægtiget for sin bror Jens Christensen Basballe, rådmand sst, æskede skøde. Erik Jørgensen prokurator fremlagde fuldmagt af Jens Sørensen i Albøgegård til at skøde den gårdspart bag klostret, som Poul Brundt sidst iboede, som Jens Sørensen med sin hustru Inger Mogensdatter deri er berettiget en fjerdepart, ligesom hendes salig søster Dorte Mogensdatter deri har haft, samt fuldmagt af Poul Tordsen Todbjerg skrædder og Jesper Nielsen Rønde bager borger i Århus, tilforordnede formyndere for salig Jens Todbjergs børn, nemlig Mogens Jensen,  Anne Jensdatter og Kirsten Jensdatter til at skøde en fjerdepart i samme gård, som deres myndlinger arveligt er tilfaldet efter deres salig forældre, hvorefter han solgte og skødede fra dem og deres arvinger og til Jens Christensen Basballe de to fjerdeparter i den gård, bag klostret beliggende, næst op til den gård, byfogden Christen Lauritsen iboer, Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens, tilhørende på den ene side og til salig Jacob Møllers ejendom, Jens Høg skomager iboer, på den anden side.

** Claus Nielsen mødte i rette med et instrument, som han kaldte en fuldmagt, som han lod læse og påskrive, udgivet af hr Niels Mogensen i Todbjerg til ham, at skøde til Peder Todbjerg hans mors, hans egen og medarvingers anpart i den gård, Poul Brundt iboer, undtaget salig Dorte Mogensdatters børns anpart, hvorefter han erbød sig at skøde, men som alt tilforn i dag på halvparten i samme gård er givet skøde, blev ej videre forrettet.

2/11 1682.

** Erik Jørgensen prokurator for Niels Nielsen på Mejlgade fik 1.ting til dele over efterskrevne.

9/11 1682.

(141)

** Niels Villumsen, borger og handelsmand sst, æskede skøde. Jens Eriksen borger sst med fuldmagt af Søren Pedersen i Galten, Niels Jensen i Balle, Jens Jensen af Sandby, Jens Keldsen af Lavrbjerg på sin hustrus vegne, item Niels Jensen i Balle på sin søsterdatter Edel Pedersdatters vegne solgte fra dem og deres arvinger og til Niels Villumsen og hans arvinger den gård, som Niels Villumsen iboer, på Mejlgade beliggende, næst op til salig Laurits Rasmussen byfogeds arvingers gård på den ene side, og til salig Jørgen Pedersens gård ved Snævren, Søren Poulsen sidst iboede og afdøde, kaldt Jørgen Pedersens gård.

** Erik Jørgensen for Jens Lassen rådmand havde stævnet Poul Brundt borger sst og fik 1.ting til dele over ham, efter en bytingsdom 3/11 1681, for tildømt gæld 39 sletdaler.

** Erik Jørgensen for Niels Nielsen fik 2.ting til dele over dem, med 1.ting er forfulgt.

** Jens Lassen rådmand, borger sst, havde stævnet Oluf Christensen, borger og overformynder sst, for doms fornyelse, og tiltalte ham for 34 sletdaler efter dom her af tinget 23/7 1674, som til slutning formelder, at Oluf Christensen er tildømt at betale Jens Lassen, som ham på skifte efter salig Mads Værn af hvis, Oluf Christensen der til boet skyldig var, 34 sletdaler, som han igen blev tildømt at betale.

(142)

** Engelbret Endersen, borger og skipper sst, havde stævnet Hans Tysk kleinsmed borger sst for dom og tiltalte ham for 4 sletdaler resterende husleje forleden sommer, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

16/11 1682.

** Erik Jørgensen for Niels Nielsen fik 3.ting over dem, med 1. og 2.ting er forfulgt til dele.

** Erik Jørgensen for Jens Lassen fik 2.ting over Poul Brundt efter dom for gæld.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Jens Lassen rådmand sst havde stævnet Hans Sørensen Gylling, borger og handelsmand sst, for dom og tiltalte ham for 96 sletdaler efter hans hustrus salig far Jens Andersen, borger sst, hans udgivne obligation, dateret 1/10 1674, hvori den salig mand har forpligtet sig og sine arvinger een for alle at betale, hvilken gæld han blev tildømt at betale.

23/11 1682.

** Erik Jørgensen for Jens Lassen fik 3.ting til dele over Poul Brundt.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Niels Nielsen sst begærede 4.ting og dele over Villads Jacobsen, indvåner sst, og over Niels Jacobsen på Fiskergade for gæld, men som ikke var til stede 6 høringer, blev de tildømt at betale deres gæld inden 15 dage.

(143)

** Søren Olufsen, borger og handelsmand sst, æskede skøde. Jens Christensen Basballe, rådmand sst, solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Søren Olufsen og hans arvinger en hans gård beliggende over Mindebroen, næst op til KM magasinhus på den ene side, og strækker sig op til Mikkel Jacobsen, skipper og borger sst, hans iboende gård på den anden side, som Jens Basballe af licentiat Nicolaus de Brobergue er tilskødet efter skøde, dateret 7/3 1667.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for Peder Feder, indvåner og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 12/10 sidst afvigt havde stævnet Laurits Stær og Peder Murmester, begge indvånere sst, for dom og tiltalte Laurits Stær for et dige, han for Peder Feder 1681 har opsat omkring Trøjborg bakke, hvoraf 56 favne var brøstfældige, item tiltalte Peder Murmester på Brobjerg for 13 fag hus, han i Peder Feders gård har skælnet, som med syn bevistes at være uforsvarligt arbejde, hvorefter de blev tildømt at betale for deres ufærdige arbejde.

30/11 1682.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Lassen rådmand sst ved 6 høringer lod fordele Poul Christensen Brundt, skipper og borger sst for, 39 sletdaler, som han, efter dom her af tinget 3/11 1681, er ham skyldig.

(144)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Niels Mikkelsen Tysk, borger og handelsmand sst, havde stævnet Jørgen Skøt, boende i Sjelle, for vurdering og tilbud, hvorefter blev opnævnt vurderingsmænd til at vurdere noget pantegods, som Niels Tysk af Jørgen Skøt har i pant, og som han blev tilbudt at indløse.

7/12 1682.

** Erik Jørgensen prokurator for kommissær Tomas Friis begærede opnævnt mænd, som kunne syne KM magasinhus sst, hvis brøstfældighed derpå findes, hvorefter blev opnævnt efterskrevne mænd.

14/12 1682.

** velb landkommissær Tomas Friis, residerende sst, hans fuldmægtig Erik Jørgensen prokurator æskede vidne, og synsmænd i rette lagde deres efterskrevne synsforretning angående brøstfældigheden på KM magasinhus sst.

(145)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Dines Pedersen Vintz, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget havde stævnet Johanne N, salig Søren Mikkelsen bagers efterladte enke, item hendes barn for dom og tiltalte hende, for hun har ladet opsætte en ny bygning til gaden udefor hendes forrige hus, Dines Pedersen på hans udsigt og krambod til stor fortræd og skade, hvorefter blev afsagt, at eftersom med vidnesbyrdsvidner bevises, at der i 47 år ikke har været brugt til salig Søren Bagers gård uden et halvtag til portrummet, og hans enke nu har ladet opsætte en bygning længere ud end af gammel tid, da vidste byfogden ikke rette derom at kende, end hun bør lade nedbryde hendes bygning.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for salig mester Poul Postmester og barberer sst hans efterladte enke, Anne Mikkelsdatter, til 4.ting lod læse og påskrive efterskrevne advarsels seddel til skifte efter salig Poul Reinhart kræmmer, forrige borger, bartskær og KM postmester i Århus, som vil finde sted i stervboet tirsdag i den uge før næstkommende jul.

(146)

** Christen Lauritsen KM byfoged på KM og Århus bys vegne, item velb fru Margrete Krabbe til Rosenholm hendes ridefoged, Tøger Pedersen Nørkær, på hendes tjener Jens Sørensen boende i Vore, hans vegne havde stævnet Jens Hansen vognmand, boende i Vestergades ende, for klage, syn, vidner og sandemandstov, og Jens Sørensen gav last og klage over ham, for han overfaldt ham med hug og slag, da han, som i morgen kommer 14 dage, holdt på broen ved Mindet med KM skattekorn, og lyste ham derfor et fuldt vold til, og synsmænd vidnede, at de 1/12 synede ham, og da havde han en blodig opsvulmet læbe.

21/12 1682.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig for Edel Nielsdatter, salig Søren Madsens efterladte, på Studsgade boende havde stævnet Jens Jørgensen Møller sst for vidner, og Peder Mogensen i Terp vidnede, at han i oktober 1681 solgte Edel Nielsdatter 2 tønder kød, som han indførte gennem Mejlgades port, og efter Jens Møllers begæring kørte han det ned i en skude og leverede det til en svend Peder Svendsen, og der blev leveret 2 sletdaler til konsumption af kødet til betjenten. efterskrevne vidnede, at de var med at slagte og nedsalte samme kød, og det blev forsvarligt nedsaltet.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på Jens Christensen Hårbo, borger og handelsmand sst, hans vegne æskede skøde. Hans Jensen Vinter, borger og handelsmand sst, på hans bror hr Peder Jensen Vinters vegne solgte og skødede fra ham og hans arvinger og til Jens Christensen Hårbo og hans arvinger en ejendom, på Graven beliggende, som Jens Hårbo selv iboer, næst op til Markor Nielsen Læsøs iboende ejendom på den ene side og op til Hans Nielsen kandestøber hans ejendom på den anden side.

(147)

** Peder Jensen Elkær, borger sst, havde stævnet Rasmus Værn, Anders Jespersen og Rasmus Jensen Ans for vidner, og vidner i rette lagde deres efterskrevne skriftlige vidne, at den 11.ager i det nordeste fald i Møllevangen, inden det østre dige, er Peder Jensen Elkær, efter borgmestre og råd deres befaling, henfundet til 6 uvildige mænd at skulle efterse og kende efter fleste rigtige vangbøger, som sket er, og så tilkendtes Peder Elkær samme ager i salig Sidsel Sørensdatters levende live.

** Peder Sørensen Egå, borger sst, æskede vidne, og Mikkel (blank) bager, borger sst, erklærede Peder Egå, at han intet vidste ham at påsige andet, end hvis ærligt og godt kunne være, og det samme erklærede Peder Egå Mikkel og hans kone.

11/1 1683.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Søren Sørensen, rådmand sst, med opsættelse her af tinget 30/11 1682 havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

(148)

** Jens Hvas lod oplyse en lidet broget sosvin, som har været hos ham på 8.uge.

** Niels Nielsen studiosus, boende sst, ved fuldmægtig Erik Jørgensen stadsprokurator med opsættelse her af tinget 30/11 1682 havde stævnet Laurits Kornmåler ved åen for dom, og tiltalte ham for 9 sletdaler resterende husleje, som han blev tildømt at betale.

** velb landkommissær Tomas Friis, residerende sst, ved fuldmægtig Erik Jørgensen prokurator med opsættelse her af tinget 7/12 1682 havde stævnet Anders Madsen Værn, borger og handelsmand sst, for dom og tiltalte ham for 140 tønder malt og 200 tønder rug, som Anders Værn i Bergen skal have forhandlet for ham og ikke leveret regnskab derfor, og derefter blev i rette lagt Tomas Friis og Anders Værn deres efterskrevne indlæg, hvorefter blev afsagt, så eftersom Tomas Friis fordrer af Anders Værn for rug og malt, han med Anders Værn indskibet har, 544 rigsdaler, som det i Bergen er forhandlet for, efter Værns egen tilståelse, og Anders Værn derimod svarer, at Tomas Friis ikke alene skibede samme varer ind med ham til Bergen at forhandle, men endog efter Bergensrejsen at skulle gå med ladningen til Stockholm, Riga og København, hvilket Tomas Friis ganske fragår og i ingen måde vil være gestendig, da vidste byfogden ikke rettere at kende, end Anders Værn bør samme 544 rigsdaler at betale.

(149)

** Anders Værn, borger og handelsmand sst, havde stævnet landkommissær Tomas Friis for erklæring. så fremkom skipper Mikkel Sørensen og vidnede ved ed med oprakte fingre, at da Anders Værn affragtede ham sin 3.part i skuden, han forleden år sejlede med, da fragtede han ham på Bergen og derfra til Stockholm, Riga og København. hans bådsmænd vidnede det samme.

** Hans Bendixen Harding, borger og handelsmand sst, havde stævnet Christen Knudsen, vinhandler sst, angående den højesteretsdom, som mellem ham og Hans Bendixen 29/8 1682 dømt er, hvilken dom tilholder Christen Knudsen at forskaffe Hans Bendixen enten rede penge eller rigtig obligation, hvorefter blev afsagt, at eftersom Christen Knudsen, som svar på beskikkelse 12/10 1682, fordrer speciel regning på hvis, Hans Bendixen fordrer, og tilbyder udlæg i betaling, hvilket Hans Bendixen har efterkommet med regningen 31/12 1682, og svarer på Christen Knudsens tilbud, at han efter højesterets dom fordrer rede penge, da tilfindes Christen Knudsen uden ophold at fyldestgøre højesterets dom med rede penge, og betale 13 rigsdaler faldsmål.

(150)

** byfogden Christen Lauritsen påkaldte, om nogen var med flere sager, og foregav, at fogden på Rosenholm Tøger Pedersen, på Jens Sørensen i Vore hans vegne, 14/12 sidst tillyste Jens Hansen vold, påkaldte, om nogen var hans klage at bevise, men ingen mødte, hvorpå byfogden berettede, sig ikke vidste noget derpå at kunne tale.

(151)

18/1 1683.

** Erik Jørgensen for salig Matias Brobergs børns formyndere begærede og fik opnævnt mænd til at syne og vurdere den gård, som kommissær velb Tomas Friis iboer.

** Hans Pedersen Tysk kleinsmed borger sst æskede vidne, og for retten fremstod Peder Tomasen borger sst, som i hånd tog Hans Pedersen og erklærede ham, at han aldeles intet vidste med ham andet, end ærligt og godt i alle måder.

** Tomas Rasmussen for Simon Jensen havde stævnet Peder Madsen Molbo, borger sst, og fik 1.ting til dele over ham for 15 mark.

** Jens Sørensen Østerby, borger sst, æskede skøde, hvorefter Claus Bang, tjenende Søren Nielsen, forvalter over det friherskab Marselisborg etc, med fuldmagt solgte og skødede fra Søren Nielsen og til Jens Sørensen et stykke af hans havejord, nemlig af hans have til salig Christen Carlsens gård.

25/1 1683.

** Jens Hvas lod læse og påskrive kong Frederik 3.brev om stolestaders køb i domkirken, af dato 27/8 1667.

** Erik Jørgensen for doktor Matias Brobergs børns formyndere fik udmeldt af retten mænd til at syne og vurdere den gård, kommissær velb Tomas Friis iboer.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Mourits Jørgensen, borger og handelsmand i Kalundborg, hans vegne havde stævnet skipper Laurits Olufsen i Århus for vidner samt efterskrevne vidnesbyrd, men ingen mødte deres sandhed at vidne.

(152)

** Peder Rasmussen Todbjerg, skipper og borger sst, æskede skøde, og Jens Christensen Basballe, rådmand sst, hans fuldmægtig Erik Jørgensen prokurator fremlagde hans fuldmagt til at skøde til Peder Rasmussen Todbjerg halvparten i den gård bag klostret, han iboer, og Poul Brundt før ham tilforn iboede, som han efter skøde fra Poul Tordsen, Jesper Nielsen og Jens Sørensen i Albøge er berettiget, og Laurits Pedersen Todbjerg, skipper og borger sst, fremlagde en fuldmagt af hr Niels Mogensen, sognepræst til Todbjerg og Mejlby sogne, til at skøde den anden halve part i samme gård, hvorefter de to fuldmægtige skødede samme gård fra Jens Basballe og hr Niels Mogensen, hans mor og deres arvinger og til Peder Rasmussen Todbjerg den gård, bag klostret beliggende, næst op til Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens gård, byfogden Christen Lauritsen iboer, på den ene side og til salig Jacob Møllers børns gård, som Jens Høg skomager iboer, på den anden side.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Christen Christensen, boende ved Åbro, havde stævnet skipper Niels Dinesen, borger sst, for dom og tiltalte ham for 46 rigsdaler, han er ham skyldig efter obligation, dateret 12/7 1679, som han blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Peder Basballe, handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 14/12 1682 havde stævnet Mette Jensdatter Ribers og Christen Andersen Høg ved Mindet for dom, og tiltalte Mette Jensdatter Ribers efter Peder Basballes lodseddel udlæg for 28 sletdaler, og Christen Høg efter regnskab 40 sletdaler, og i rette lagde en kopi lodseddel, dateret 24/6 1683, af skiftebrev efter salig Hans Christensen Riber, på Peder Basballes fordring, og derefter i rette lagde Peder Basballes regnskab på hvis, han fordrer hos salig Jørgen Høgs eftermand Christen Høg, som bedrager sig 40 sletdaler, derefter blev i rette lagt Mette Jensdatters indlæg, hvori hun tilbyder med Peder Basballe at gøre regnskab om adskilligt, Peder Basballe hos hende bekommet har, hvorefter de blev indfundet for overkøbmand med deres regnskaber, og da der intet bevis fremlægges for Christen Andersens formand Jørgen Høgs gæld, da vidste byfogden ikke at tilfinde Christen Andersen at betale.

(153)

1/2 1683.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget for hr Christen Suhr, sognepræst i Saksild med dets anneks, æskede pantevidne, Oluf Christensen, borger og handelsmand sst, bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være hr Christen Suhr 200 sletdaler, og derfor til underpant satte ham fire hans boder ved åen beliggende, som Knud Sørensen, Anne Svenskes, Anne Lauritsdatter og Morten Pedersen iboer, strækkende sig fra salig borgmester Christen Carlsens arvingers andre boder på den ene side og til Jens Christensen Vegerslevs boder på den anden side, og det med vedliggende havejord fra adelgaden til Christen Hem byskrivers have på Kannikkegade.

** Mourits Jørgensen, borger og handelsmand, i Kalundborg ved sin fuldmægtig Erik Jørgensen stadsprokurator havde stævnet skipper Laurits Olufsen for vidner, og efterskrevne søfolk vidnede, at Mourits Jørgensen kom til dem udenfor Stavern havn og begærede, at skipper Laurits Olufsen ville tage ham hjem med sig, da svarede skipperen, dersom han ville tage til takke med den lejlighed der var, så gik de ad søen men blev fordrevet og kom ind til Agerø havn og lå der nogen tid, og mens de lå der, ville Mourits Jørgensen rejse hjem over land og lod en kuffert blive om bord, som de satte på overløbet, for de havde ikke andetsteds rum, og da de kom til Fladstrand, blev kufferten den første nat bortstjålet, og de havde hørt, at der var en mand i land, som begærede 20 daler, så ville han vise dem kufferten og pengene igen, og ville drage med om bord, men det ville skipperen ikke.

(155)

** Laurits Olufsen, skipper og borger, sst med sin fuldmægtig Tomas Rasmussen prokurator havde i hans logement, til Hans Sørensen Gyllings sst, stævnet Mourits Jørgensen, hjemme i Kalundborg, for vidner. så fremstod Jens Sørensen Leth sst, Rasmus Pedersen og Jens Jørgensen og i rette lagde deres efterskrevne kundskab om samme rejse til Norge, hvor de lossede i Laurvigen, at da Mourits Jørgensen rejste fra dem på Agerøen, spurgte skipperen ham, om han ikke ville tage hans klæder og breve af kufferten og lægge dem i en bænk i kahytten for regns skyld, hvilket han gjorde, men pengene turde han ikke tage af kufferten.

8/2 1683.

** Niels Lauritsen, borger og handelsmand sst, ved sin tjener og fuldmægtig Christen Nielsen i rette lagde efterskrevne panteobligation, hvori Jens Tomasen skomager, borger sst, kendte sig skyldig at være Niels Lauritsen, borger sst, 120 sletdaler, og derfor pantsætter ham det hus på Studsgade ved Snævren, som hans salig godefar ejede og beboede.

(156)

** Niels Lauritsen, borger og handelsmand sst, ved sin tjener og fuldmægtig Christen Nielsen i rette lagde efterskrevne panteforskrivning, hvori Peder Jacobsen Møller, borger sst, kender sig skyldig at være Niels Lauritsen, borger sst, 200 sletdaler, og derfor pantsætter ham de fire sønderste boder bagved klostret, som hans hustru efter hendes salig far er arveligt tilfaldet.

** Jens Lassen rådmand sst æskede afkald, og Oluf Rasmussen Lassen, studiosus hjemme sst, gav sin farbror Jens Lassen afkald for al hvis arv, som Oluf Rasmussen Lassen efter hans salig far Rasmus Lassen, forrige borger og handelsmand sst, arveligt er eller kunne være tilfaldet.

** Peder Jacobsen, skipper og borger sst, æskede skøde. Jesper Nielsen Hutfeld til Skårupgård, residerende sst, hans fuldmægtig Tyge Simonsen, vejer og måler sst, solgte og skødede fra kommissær Jesper Nielsen og hans arvinger og til Peder Jacobsen hans gård ved åen beliggende, som skipper Peder Jacobsen selv iboer, næst op til Jens Lassen rådmands iboende gård på den ene side, og strækker sig op til skipper Jørgen Olufsens iboende gård på den anden side, ligesom Jesper Hutfeld det af nu salig Søren Olufsen, skipper og borger sst, er skødet efter skødes formelding her af tinget 1/7 1680.
 
(157)

** Hans Sønniksen, skipper og borger sst, æskede pantevidne, og skipper Peder Jacobsen, borger sst, bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være sin svoger Hans Sønniksen 300 sletdaler, og derfor pantsatte ham hans gård ved åen beliggende, som Peder Jacobsen iboer, og ved skøde af kommissær Jesper Hutfeld ejer.

** Hans Sønniksen, skipper og borger sst, æskede skøde. Peder Jacobsen Rømmer, skipper og borger sst, Laurits Olufsen, skipper og borger sst, og Johan Sørensen, skipper og borgersøn sst, skødede fra dem og deres arvinger og til Hans Sønniksen og hans arvinger deres tilhørende anparter i de fem boder, ved åen beliggende, næst op til Jens Lassen rådmands boder på den ene side, og strækker sig op til salig borgmester Christen Carlsens arvingers boder på den anden side, hvilke boder efter deres salig far og godefar Søren Olufsen, forrige skipper og borger sst, i indbyrdes søskendeskifte er sat for 400 sletdaler.

** Erik Jørgensen for mester Peder Bygmester havde stævnet Henrik Skibstømmermand og fik 1.ting til dele over ham for 5 mark.

** Tomas Rasmussen for Laurits Olufsen fremkom med varselsmænd og begærede at føre vidne, hvorimod Erik Jørgensen protesterede formente, Mourits Jørgensen af Kalundborg ikke havde fået varsel, hvorfor fuldmægtigen frafaldt samme vidnesførelse.

15/2 1683.

** Tomas Rasmussen for Ingeborg, salig magister Bordings, havde stævnet Gertrud, magister Niels Krogs, for lovmål, og derefter blev opkrævet mænd til at syne nogle boder ved åen.

(158)

22/2 1683.

** KM proklamabrev blev læst og påskrevet, som lyder, at alle kreditorer efter salig fru Ingeborg Parsbergs skal angive sig hos Poul Zachariasen i Viborg inden 29/3 næstkommende.

** velb kommissær Jesper Hutfeld til Skårupgård hans fuldmægtig Erik Jørgensen prokurator havde stævnet Sille Andersdatter, salig Christoffer Henningsens, for opsigelsesvidne, og efterskrevne vidnede, at var hos Sille Andersdatter og opsagde hende hvis panter, Jesper Hutfeld har i den gård, hun iboer, og tilbød hende dem straks at indløse.

** Poul Nielsen, borger og indvåner sst, æskede skøde, og Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens sst, hendes tjener og fuldmægtig Christen Nielsen med fuldmagt skødede fra Maren Clemendsdatter og til Poul Nielsen hendes gård på Studsgade, som Anders Nygård iboer, og hende for gæld efter salig Jacob Nielsen er udlagt, næst op til det øde eje, som velb Christen Skeel er udlagt efter salig Jacob Nielsen, på den ene side, og strækker sig op til Niels Nielsens boder på den anden side.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Espen Andersen, forpagter på Frisenvold, med opsættelse her af tinget 30/11 næst afvigt havde stævnet Peder Jensen Bonde, borger sst, for dom og tiltalte ham efter en obligation, af dato 1/1 1663, lydende på 200 rigsdaler, hvilken obligation han blev tilfundet at indfri.

(159)

** Tomas Rasmussen for Matias Nielsen Fellum, borger og handelsmand sst, havde stævnet Niels Lauritsen vognmand på Mejlgade og tiltalte ham for 18 sletdaler efter regnskab, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** Tomas Rasmussen for Laurits Elsegård havde stævnet Dines Pedersen Vintz, borger sst, med syn og vurderingsmænd, hvorefter blev opnævnt mænd til at syne den ny bygning, som salig Søren Bagers enke sst har ladet opsætte.

1/3 1683.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på samtlige doktor Matias de Brobergue til Sjelle Skovgård hans efterladte børns formynderes vegne havde stævnet Peder Jensen Elkær for tilbudsvidne, og i rette lagde et kaldsvidne af Viborg landsting 17/1 indeværende år, at da var stævnet alle afgangne Jens Pedersen i Elkærgård hans arvinger og kreditorer for dom, vurdering og tilbud, og derefter i rette lagde et opsigelsesvidne her af tinget 1/9 1682, hvori efterskrevne vidnede, at de 14/9 næst forhen var hos Peder Jensen Elkær sst og opsagde ham det pant, doktor de Brobergues arvinger har i hans gård, og i rette lagde et pantevidne her af tinget 15/11 1632, som melder, at Jens Pedersen i Elkærgård da har pantsat doktor Matias, prælat til Århus domkirke, for 200 sletdaler hans gård på Mejlgade, hvorefter fuldmægtigen tilbød Peder Elkær eller nogen anden den salig mands arvinger eller kreditorer bemeldte pant inden to måneders forløb at indløse.

** Erik Jørgensen prokurator på salig Matias de Brobergue til Sjelle Skovgård hans efterladte børns formyndere deres vegne havde stævnet Rasmus Christensen smed, borger sst, for tilbudsvidne og i rette lagde et varselsvidne af Viborg landsting 17/1 indeværende år, at da var stævnet afgangne Christen Jacobsen, som boede i Århus, hans efterladte arvinger og kreditorer for dom, anlangende pant i Christen Jacobsens gård, hvorefter Erik Jørgensen tilbød Rasmus Christensen smed samt alle afgangne Christen Jacobsens arvinger eller kreditorer at indløse det pant, salig doktor Brobergues arvinger har i den gård, Rasmus Smed iboer, og i rette lagde et pantevidne her af tinget 21/2 1633.

(160)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for samtlige salig doktor Matias de Brobergue til Sjelle Skovgård hans efterladte børns formyndere havde stævnet Sinnet Pedersdatter, salig Søren Tøgersen skomagers efterladte for tilbudsvidne og i rette lagde en kaldsseddel af Viborg landsting 17/1 indeværende år, hvor da var stævnet Peder Hansen Kappel, forrige borger i Århus, hans efterladte arvinger og kreditorer for tilbud, hvorefter Erik Jørgensen tilbød Sinnet Pedersdatter samt alle salig Peder Kapels arvinger og kreditorer det pant, som salig doktor Brobergues arvinger har i salig Peder Hansen Kapels eje på Guldsmedegade, og i rette lagde et pantevidne her af tinget 10/11 1636.

** Anders Krog, foged på Ryumgård, fuldmægtig for hans husbond Ingeborg, salig magister Bordings til Ryumgård  havde stævnet Gertrud, magister Niels Krog, rektor sst, hans hustru for syn og vurderingsvidne, og vurderingsmænd i rette lagde deres efterskrevne vurderings forretning på de 4 boder ved åen, som Tomas Rasmussen felbereder, Christen Felbereder, Dorte Skolemesters og Daniel Felbereder nu beboer, og som de ikke kunne vurdere højere end 250 sletdaler.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for Laurits Elsegård, indvåner sst, havde stævnet Dines Pedersen Vintz, borger sst, for syn, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne syn på den liden bygning, som Johanne Nielsdatter bagerkone har ladet opsætte næst norden ved Dines Pedersens nu iboende gård, da har de efterseet og gransket og befundet, at samme bygning jo står på den gårds grund, som salig Søren Mikkelsen bager salig borgmester Jørgen Juel har afkøbt efter skøde, som for dem har været forevist, og da kunne de ikke andet deri se, end samme bygning er bygget på gårdens grund, som Laurits Elsegård nu beboer, og ikke er bygget alfargaden for nær, ikke heller Dines Pedersen for nær.

8/3 1683.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig på Jens Jacobsen Skivholme, indvåner og handelsmand sst, hans vegne havde stævnet Niels Madsen, forrige tolder sst, hans efterladte enke Maren Rasmusdatter, boende i Sandby, med samtlige hendes børn samt Ingeborg, salig magister Laurits Bordings til Ryumgård, med hendes børn for opsigelse, tilbuds, syns og vurderingsvidne på panteanparter, som han tilforhandlet sig i den gård på Vestergade, kaldes salig Oluf Giuses gård, og i rette lagde et kaldsvidne af Viborg landsting 17/1 nærværende år, at da var stævnet salig Oluf Giuses arvinger og kreditorer, og derefter et pantevidne, her af tinget 15/2 1662, af nu salig Oluf Gius udgivet til Hans Pedersen, indvåner sst, for 135 sletdaler i hans gård på Vestergade, han da iboede, samt Christen Pedersen Flæsk, indvåner sst, hans på sine egne og søskende og arvingers vegne udgivne transport på samme pantebrev til Niels Jensen Udsen, borger og handelsmand sst, og hans transport til Jens Jacobsen Skivholme. derefter i rette lagde et udtog af Århus bys tingbog 30/10 1662, som lyder, at Oluf Gius da for 100 rigsdaler har pantsat til Jacob Lauritsen Møller i Århus mølle hans iboende gård på Vestergade samt hr Erik Jacobsen Møller og Laurits Jacobsen Møller deres på egne og søskendes vegne transport på samme pant til Jens Jacobsen, dateret 19/12 1682, hvorefter Erik Jørgensen opsagde de panter, som salig Hans Pedersen kedelfører og Jacob Lauritsen Møller har i salig Oluf Giuses gård, og tilbød den salig mands arvinger og kreditorer den til løsen.

(161)

15/3 1683.

** Jens Rasmussen Lassen, borger og handelsmand sst, æskede skøde, og Christen Jensen Basballe, borger og handelsmand sst, solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Jens Rasmussen og hans arvinger to hans ejendomme, nemlig det gårdseje, mester David Walter bartskær iboer, samt dernæst op til liggende øde eje, som salig Niels Bondesen fordum har tilhørt, på Vestergade beliggende, og strækker sig fra Vorfrue kirkerist på den ene side og hen til Niels Nielsen, danske skoleholder, hans iboende eje, som salig Jens Vinter har tilhørt, på den anden side, og fra adelgaden til muren om klosterhaven, og det med tilhørende to gårdsavl i marken.

** kommissær Jesper Nielsen Hutfeld til Skårupgård, residerende her i byen, ved sin fuldmægtig Tyge Simonsen, vejer og måler sst, æskede skøde. for retten fremkom Søren Eriksen, borger og skipper sst, og med fuldmagt af Carl Christensen rådmand sst til sin brorsøn Søren Eriksen, solgte og skødede fra Carl Christensen og til Jesper Hutfeld efterskrevne stykke havejord, liggende op til hans gård på Mejlgade, som Jens Hvas nu iboer.

(162)

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Hans Sørensen Gylling, borger og handelsmand sst, æskede skøde, og Tomas Rasmussen prokurator med fuldmagt af Anders Jensen, skipper og borger sst, solgte og skødede fra Anders Jensen til hans svoger Hans Sørensen Gylling et hans huse på Skolegade beliggende, på den ene side næst op til skipper Laurits Olufsens nu iboende gård, og på den anden side Hans Nielsen Gotlænders bod, som Skipper Clemend Mikkelsen nu beboer, fra den almindelige gade og til havet med hosliggende have og brønd.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget for Jens Jacobsen Skivholme, skipper og handelsmand sst, havde stævnet, ligesom i dag 8 dage findes indført, og fremlagde efterskrevne syns og vurderingsforretning på den gård på Vestergade, som salig Oluf Gius tilforn ejede, beliggende imellem salig Søren Anses ejendom på den vestre side og til salig hr Frandses gård på den østre side, og som består af 13 bindinger til gaden, samt 3 bindinger bryggershus i gården, eet loft højt, som de vurderede for 320 sletdaler.

** Erik Jørgensen for Dines Pedersen havde stævnet Laurits Elsegård, indvåner sst, hans hustru og hendes umyndige børn for opkrævelse på synsmænd, syn og vidner angående den ny bygning, som Laurits Elsegårds kone har ladet opsætte, hvorefter blev af retten opnævnt efterskrevne synsmænd.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for salig Christen Mogensens efterladte enke Karen Sørensdatter med opsættelse her af tinget 1/2 næst afvigt havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom, og tiltalte dem for gæld til hendes salig mand, som de blev tildømt at betale.

(163)

22/3 1683.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Dines Pedersen Vintz, borger og handelsmand sst, hans vegne æskede vidne, og synsmænd i rette lagde deres efterskrevne synsforretning på den bygning, som Dines Pedersens naboerske Johanne Nielsdatter har bygget før hendes husbond Laurits Elsegårds tid, og da har de fundet, at på pladsen, hvor bygningen er opsat, har der ikke i deres minde stået nogen bygning, men den er sat 5 alen længere ud, som betager Dines Pedersen lysning til hans krambod samt udsigt ned ad gaden.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig på Laurits Olufsen, skipper og borger sst, hans vegne æskede vidne, og kaldsmænd vidnede, at de med en skriftlig kaldsseddel havde stævnet Mourits Jørgensen i Kalundborg og hans tjener Jens Mikkelsen for vidne.

** Mads Christensen, borger og handelsmand sst, fuldmægtiget på Maren Pedersdatter, Rasmus Madsen Værns sst, hendes vegne æskede skøde, og Søren Sørensen Ugelbølle, rådmand sst, solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Maren Pedersdatter, Mads Værns, og hendes arvinger hans gård på Mejlgade, som han nu selv iboer, beliggende næst op til Peder Pedersen Flensborgs gård på den ene side, og strækker sig til Oluf Christensens gård på den anden side, med vedliggende have fra adelgaden til stranden.

29/3 1683.

(164)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Hans Sørensen Gylling, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 15/2 næst afvigt havde stævnet efterskrevne udenbys personer, der iblandt i Amstrup Søren Albretsen og hans søn Albret Sørensen, for dom og tiltalte dem for hvis, de ham skyldig var, som de blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for velb Jesper Eskildsen, borger og handelsmand sst, havde stævnet Dines Pedersen Vintz, borger og handelsmand sst, for vidner, hvorefter han i rette lagde efterskrevne beskikkelse, at eftersom Jesper Eskildsen på sin søster Johanne Eskildsdatter, salig Jens Pannerups vegne, har solgt til Dines Pedersen hendes gård på Brobjerg, som Jens Pedersen iboer, for 100 rigsdaler, da vil han gerne vide af hvad årsag, han forholder ham pengene, dog på samme beskikkelse blev der ikke givet noget svar. derimod blev i rette lagt Dines Pedersens efterskrevne svar, indeholdende blandt andet, at Dines Pedersen havde tilbudt lidkøb, som ikke blev efterkommet, der var ikke oprettet købekontrakt, og der var ikke aftalt nogen termin, til hvad tid pengene skulle betales.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Laurits Olufsen, skipper og borger sst, havde stævnet Mourits Jørgensen i Kalundborg for vidner, og vidner i rette lagde deres efterskrevne kundskab, at 5/11 1682 var de efter borgmester Jens Rasmussen Låsbys befaling med Mourits Jørgensen af Kalundborg i skipper Laurits Olufsens hus i Århus og efterså efterskrevne gods, Mourits Jørgensen tilhørende, som var kommet fra Norge med Laurits Olufsen, og da blev efterskrevne gods af hans hustru leveret Mourits Jørgensen i hendes husbonds fraværelse.

(165)

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for salig doktor Matias de Brobergue til Sjelle Skovgård hans efterladte børns formyndere havde stævnet Abraham Kobbersmed, borger sst, for tilbud og vidner, hvorefter Erik Jørgensen tilbød Abraham Kobbersmed det pant, salig doktor Matias de Brobergue hans arvinger har i hans gård, han iboer på Brobjerg, efter pantevidne her af tinget 24/8 1643.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for salig Jørgen Juels arvinger med opsættelse her af tinget 15/2 næst afvigt havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom og tiltalte dem for hvis, de salig Jørgen Juel skyldig var, der iblandt Jørgen Pedersen i Torrild hans søn Peder Jørgensen, hvilken gæld de blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen prokurator fuldmægtiget for salig borgmester Jørgen Juels arvinger med opsættelse her af tinget 15/2 næst afvigte havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom og tiltalte dem for hvis, de salig Jørgen Juel skyldig var og som de blev tildømt at betale.

(166)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for salig borgmester Jørgen Juels arvinger, med opsættelse her af tinget 15/2 næst afvigt, havde stævnet Rasmus Sørensen i Skåde for dom og tiltalte ham for 20 sletdaler, hvorimod blev i rette lagt Karen Nielsdatter, salig Rasmus Sørensens i Skåde, hendes indlæg til indhold, at hverken hun eller hendes salig mand var Jørgen Juel noget skyldig, og derefter blev i rette lagt skiftebrev efter salig Rasmus Vinter i Skåde, hvor Jørgen Juel lod fordre 20 sletdaler, men da boets formue ikke forslår til husbondens fordring at betale og landgilde, da bliver i boet intet til kreditorer eller arvinger, dateret Skåde 19/1 1680, hvorfor byfogden ikke vidste hende nogen betaling derfor at tilfinde.

12/4 1683.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Søren Sørensen Ugelbølle, forrige rådmand sst, med opsættelse her af tinget 22/2 næst afvigt havde stævnet efterskrevne personer for dom og tiltalte dem for hvis de ham skyldig er, som de blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Jens Rasmussen Låsby, borgmester sst, med opsættelse her af tinget 1/3 1683 havde stævnet Dines Pedersen, borger sst, item hans prokurator Erik Jørgensen for dom og tiltalte ham for et indlæg her til bytinget 21/9 1682, hvori han skal have blameret Jens Låsby i sin bestilling, hvilket indlæg han bør at bevise, og nu blev i rette lagt tingsvidner her af tinget 14/9 og 21/9 1682, og derefter borgmester Jens Låsbys efterskrevne indlæg, hvorefter blev afsagt, at Dines Pedersen bør sit indlæg at genkalde eller bevise.

(167)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Mourits Jørgensen, borger og handelsmand i Kalundborg, med opsættelse her af tinget 22/2 næst afvigt havde stævnet Laurits Olufsen, skipper og borger sst, for dom og tiltalte ham, formedelst en kuffert med deri under forsegling 150 rigsdaler, som han ham udenfor Stavern skal have indskibet, tillige med sin dreng at hjemføre til Danmark, hvilken kuffert og penge på rejsen skal være bortkommet, og han ikke vil ham derfor at betale. nu blev i rette lagt tingsvidner her af tinget 1/2 og 29/3 1683 samt Laurits Olufsens indlæg, hvorefter blev afsagt, så efterdi skipper Laurits Olufsen lader i rette lægge tingsvidner, at skipperen spurgte Mourits Jørgensens dreng ad, om han ikke ville lægge klæder og penge i en bænk i kahytten, men han ville kun lægge klæderne deri, men turde ikke tage pengene af kufferten, som blev bortstjålet, og efterdi Mourits Jørgensen ikke har været skipper Laurits Olufsens købmand eller reder, og ikke heller leveret ham noget i hænde til forvaring, som loven og søretten melder, men betroet sin tjener nøgle, lås og kuffert til sine penge, da vidste byfogden ikke at turde tilfinde Laurits Olufsen den bortstjålne kuffert med penge at betale.

(168)

19/4 1683.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Anne Jensdatter, salig Hans Hattemagers efterladte sst, med opsættelse her af tinget 8/3 næst afvigt havde stævnet efterskrevne personer for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Anne Lauritsdatter salig Jens Nederlands sst sagvolder samt KM byfoged Christen Lauritsen på KM og Århus bys vegne havde stævnet Erik Hjulmand og hans hustru for klage, syn, vidner og sandemandstov, og Anne Lauritsdatter gav last og klage på ham, for han langfredag overfaldt hendes søster Maren Lauritsdatter og slog hende med en ildklemme, og hans kone stødte hende selv ved hendes øje med et stykke træ, hvorfor hun lyste dem et fuldt vold til, og kaldte 1.kald på sandemænd i dag 6 uger at gøre deres ed og tov.

26/4 1683.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Hans Jensen Vinter, borger og handelsmand sst, havde stævnet Niels Hansen Koch i Skanderborg for vidner, og Oluf Nielsen Bonde, boende i Vorgård, vidnede, at 26/3 sidst forbi da var han i Skanderborg, og da var han med Hans Vinters tjener hos Niels Koch og spurgte ham og hans hustru, om de havde købt noget læder, som var stjålet fra Hans Vinter, og da svarede de nej, de havde et lidet stykke, som de havde købt i Hans Vinters bod.

(169)

** Niels Lauritsen, borger og handelsmand sst, fuldmægtiget på sin godefar Jens Christensen Vegerslev, rådmand sst, hans vegne æskede afkald, og Christen Jensen Vegerslev, borger og handelsmand sst, tog i hånd hans svoger Niels Lauritsen og gav hans far Jens Christensen Vegerslev afkald for al hvis arvelod, som ham arveligt er og kunne være tilfaldet efter hans salig mor (blank) Christensdatter Spliid, Jens Christensen Vegerslevs afdøde hustru.

** Christen Jensen Vegerslev, borger og handelsmand sst, æskede skøde, og Niels Lauritsen med fuldmagt af hans godefar Jens Christensen Vegerslev solgte og skødede fra ham og hans arvinger og til hans søn Christen Jensen Vegerslev og hans arvinger hans gård, Christen Vegerslev iboer, og vedliggende bod, Jens Ilsø nu iboer, på Vestergade beliggende, næst op til Mette, salig Jens Vinters iboende gård på den ene side, og strækker sig op til Christen Jensen Basballes iboende gård på den anden side, og strækker sig fra adelgaden med dens bagved liggende have ned til åen, samt tilliggende to gårdsavl i Århus mark.

** Hans Vinter og Morten Hvas fik opnævnt mænd til at syne og bese Morten Hvasses gård, og deri befundet boskab, Morten Hvas tilhørende, dets brøstfældighed.

** Søren Sørensen, forrige rådmand sst, lod læse og påskrive Niels Dinesen, skipper og borger sst, hans efterskrevne panteobligation, hvori han kender sig skyldig at være Søren Sørensen 130 sletdaler, efter afregning for varer 8/2 1680, og derfor pantsætter ham en ottende part af sin førende krejert, som kaldes Jasper, drægtig 23 læster, hvilken ottende part ham efter hans salig forældre arveligt er tilfaldet.

(170)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig på Mette Jensdatter, salig Hans Ribers efterladte med opsættelse her af tinget 15/3 næst forhen havde stævnet efterskrevne personer for dom, og tiltalte dem for gæld til hendes salig mand, der iblandt Pude Sørens søn Niels, hvorefter nogle blev indfundet for overkøbmand at gøre regnskab, og andre, som ikke retter eller svarer for sig, blev tildømt at betale deres gæld.

3/5 1683.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Anders Lauritsen, borger og handelsmand sst, havde stævnet Anders Lauritsen i Yderup mod doms fornyelse, og tiltalte ham for 20 sletdaler samt nogle tønder korn, efter dom af Lisbjerg birketing 10/12 1673, hvilken gæld han nu blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Anders Lauritsen, borger og handelsmand sst, havde stævnet hr Jens Sørensen Grenå, sognepræst i Årslev sogn og dets anneks, for doms fornyelse og tiltalte ham for 39 sletdaler, efter hans udgivne obligation og dom her af tinget 7/1 1681, hvilken gæld han blev tildømt at betale.

(171)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Anders Lauritsen, borger og handelsmand sst, havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Abraham Persche, kobbersmed og borger sst, havde stævnet Cathrine, salig Carsten Klodts efterladte sst, med hendes søn og lovværge David Klodt for vidner, og i rette lagde efterskrevne kontrakt imellem salig Carsten Klodt hattemager og hans svoger Abraham Kobbersmed om alt, hvis har været dem imellem, og da lover Abraham Persche sin hustrus far Carsten Klodt, at han uden nogen husleje for resten af det, han er ham skyldig, på blive boende i den bod, han nu iboer, liggende til den gård på Brobjerg, Abraham Persche og hustru iboer, til påske næstkommende.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Christian Henrik Petters med opsættelse her af tinget 15/3 næst afvigt havde stævnet Niels Lauritsen, vognmand sst, for dom og tiltalte ham, for han på bytinget 24/2 1679 ved sit indlæg har fragået ikke at have haft Emanuel Hattemagers gårdsavl i leje år 75 og 76, og da alene er tildømt at betale leje for 74, hvorimod Niels Lauritsen i rette lagde en kopi af Christian Henrik Petters tjener Jørgen Jensens kvittering, dateret Århus 13/11 1678, på 4 rigsdaler på regnskab for den gårdsavl, han har haft i brug, og derfor vidste byfogden ham ikke videre betaling at tilfinde, men Niels Lauritsen pligtig er for 1674 at betale.

** Erik Jørgensen for salig doktor Brobergs børns formyndere havde stævnet Peder Jensen skipper og Rasmus Christensen smed borger sst samt Sinnet Pedersdatter, salig Søren Tøgersen skomagers enke sst, for vurderingsmænds opkrævelse, angående deres pantsatte gård til doktor Broberg, hvortil blev udmeldt efterskrevne.

(172)

** Peder Christensen Basballe, borger og handelsmand sst, havde stævnet Christen Jensen Vegerslev, borger og handelsmand sst, for vidner at føre angående en del planker i åen, den sag vedkommende, som Christen Vegerslev kontra Peder Basballe nu til rådstuen har indstævnet, hvortil Christen Vegerslev protesterede og formente at de personer, som tilforn i sagen har vidnet, bør at have varsel, hvorefter blev afsagt, at da de forrige vidner ikke bevises hertil at være stævnet, vidste byfogden ikke samme vidnespersoners vidne at udstede.

** Hans Jensen Vinter med opsættelse her af tinget 22/4 næst havde stævnet Anders Nielsen på Fævejle for dom, og tiltalte ham for resterende kapital 40 sletdaler efter hans regnskabsbog, som han blev tildømt at betale med lovens rente og omkostning.

** Anne salig Jens Nederlands item KM byfoged Christen Lauritsen æskede vidne, og synsmænd vidnede, at de på langfredag sidst var syn til Anne Nederlands og Maren Lauritsdatter, og da var hendes arm blåslået og huden blodig, og Anne Nederlands havde et blåslag ved øjet, hvorfor de beskyldte Erik Hjulmand og hans hustru, og nu kaldte byfogden 2.kald på sandemænd, i dag 4 uger deres ed og tov i denne sag at gøre.

10/5 1683.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på samtlige doktor Matias de Brobergue til Sjelle Skovgård hans efterladte børns formynderes vegne havde stævnet Peder Jensen Elkær, borger sst, for vurdering og tilbud det pant angående, som den salig mands arvinger tilhører i hans iboende gård, hvorefter vurderingsmænd i rette lagde deres efterskrevne vurderings forretning af Peder Elkærs gård på Mejlgade med hosliggende have og markjord, som de vurderede for 500 sletdaler, og nu tilbød Erik Jørgensen Peder Jensen Elkær eller andre salig Jens Pedersen Elkærs arvinger eller kreditorer, om de samme pant ville indløse.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på samtlige salig doktor Matias de Brobergue til Sjelle Skovgård hans efterladte børns formynderes vegne havde stævnet Rasmus Christensen smed, borger sst, for vurdering og tilbud det pant angående, som salig doktor Brobergues arvinger er tilhørende i hans iboende gård, hvorefter vurderingsmænd i rette lagde deres efterskrevne skriftlige vurderings forretning på Rasmus Smeds gård på Mejlgade, som de vurderede for 300 sletdaler, hvorefter Erik Jørgensen tilbød Rasmus Smed samt alle afgangne Christen Jacobsens arvinger samme pant at indløse.

(173)

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på samtlige salig doktor Matias de Brobergue til Sjelle Skovgård hans efterladte børns formynderes vegne havde stævnet Sinnet Pedersdatter, salig Søren Tøgersens, for vurdering og tilbudsvidne, hvorefter vurderingsmænd i rette lagde deres efterskrevne vurderings forretning på det pant, salig doktor de Brobergues børn tilhører i salig Søren Kapels eje bag klostret, som de vurderede for 60 sletdaler, og nu tilbød Erik Jørgensen salig Peder Kapels arvinger og kreditorer at indløse samme pant.

** Peder Christensen Basballe, borger og handelsmand sst, æskede skøde, og Erik Jørgensen prokurator med fuldmagt af Hans von Lossow til Ristrup på sin myndling Rasmus de Brobergs og hans frue Kirstine Marie de Brobergs vegne, Jesper Nielsen Hutfeld til Skårupgård på sin myndling Magdalene Brobergs vegne og Rasmus Bording til Ryumgård på sin myndling Mette Marie de Brobergs vegne solgte fra dem og deres arvinger og til Peder Christensen Basballe og hans arvinger efterskrevne gårde i Århus, nemlig Søren Keldsens, Søren Frachers, Mikkel Langballes og Keld Bogbinders ejendomme, alle på Brobjerg, samt Mogens Knudsens, Mikkel Skomagers og Peder Odders boder på Brobjerg, item Rasmus Værns gård ved Mindet, som er taget på skifte efter salig Mogens Skov, hvilke ejendomme Peder Christensen Basballe sig af salig doktor Matias de Brobergue sig tilforhandlet har 25/2 1680.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for landkommissær velb Tomas Friis havde stævnet Sidsel, salig Peder Kedelførers, for doms fornyelse og tiltalte hende for 16 sletdaler, som hun ved dom, her af tinget 16/5 1682, var blevet tilfundet at betale, hvilken dom nu blev fornyet.

(174)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Ingeborg, salig Laurits Bordings til Ryumgård, med opsættelse her af tinget 29/3 næst afvigt havde stævnet efterskrevne personer for dom og tiltalte dem for resterende husleje, som de blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Matias Nielsen, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 22/2 sidst havde stævnet Niels Lauritsen vognmand angående 18 sletdaler efter regnskab, som han blev tildømt at betale.

18/5 1683.

** Anne Nederlands fremkom, og som hun af byfogden blev tilspurgt, om hun kunne skaffe vidner og bevis på den klage, hun har gjort over Erik Hjulmand, såsom han det ville benægte og fremæskede bevis, hvorefter fremkom (blank) og vidnede, at hun havde ikke seet, at Erik Hjulmand slog Anne Nederlands eller hendes søster, og nu stod Erik Hjulmand for retten og ved sin ed benægtede ikke at have slået hende, hvorfor byfogden fandt Erik Hjulmand sagesløs hjem.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for salig doktor Matias de Brobergue til Sjelle Skovgård hans efterladte børns formynderes vegne havde stævnet byfoged Christen Lauritsen sst, Christen Pedersen Frost, borger sst, magister Laurits Lauritsen, konrektor her ved domskolen, for tilbud pant angående, som salig doktor Brobergues arvinger har i salig Laurits Rasmussen byfogeds gård på Mejlgade, og Erik Jørgensen i rette lagde efterskrevne kalds tilståelses seddel til samme stævning af Niels Lauritsen i Århus på egne og bror Søren Lauritsen i Holland hans vegne. nu stod Erik Jørgensen for retten og tilbød samtlige salig Laurits Rasmussen, forrige byfoged sst, hans efterladte arvinger det pant, som salig doktor de Brobergue hans arvinger er berettiget i den salig mands gård sst, efter pantevidne her af tinget 24/1 1650, lydende på 250 sletdaler.

(175)

24/5 1683.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Hans Sørensen Gylling, borger og handelsmand sst, havde stævnet Christen Bødker, boende bag klostret, for vurdering og tilbud, hvorefter blev for tinget vurderet en gammel brændevinskedel med hat og piber i hatten og jernrør i kedlen, som blev vurderet for 9 sletdaler, og tilbudt ejermanden at indløse fra Hans Sørensen.

** Erik Jørgensen for Morten Værn havde stævnet borgmestre og overformyndere samt forrige vurderingsmænd for opkrævelse af vurderingsmænd til at vurdere salig Peder Kræmmers gård.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Jacobsen Skivholme, handelsmand sst, havde stævnet Ingeborg, salig magister Laurits Bordings til Ryumgård, Maren, salig Niels Madsens i Sandby, forrige borger og tolder sst hans efterladte, for tilbudsvidne angående salig Oluf Giuses gård her i byen, hvorefter han i rette lagde et vurderingsvidne her af tinget 15/3 næst afvigt og tilbød vedkommende at indløse det pant, som salig Jacob Møller og salig Hans Kedelfører havde i salig Oluf Giuses gård.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Oluf Mikkelsen, møller i Aldrup mølle, med opsættelse her af tinget 12/4 næst afvigt havde stævnet efterskrevne for dom, og tiltalte Peder Jensen Bonde efter obligation for 28 sletdaler og to års husleje og Jens Kjeld for 5 sletdaler, som de blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator fuldmægtiget for Mourits Jørgensen, borger og handelsmand i Kalundborg, med opsættelse her af tinget 12/4 næst afvigt havde stævnet Anders Lauritsen, borger og handelsmand sst, for dom og tiltalte ham for 43 rigsdaler, som han til hans salig formand borgmester Jens Jensen i Kalundborg er skyldig efter hans hovedbog, og da Anders Lauritsen havde modregnskab, blev parterne indfundet for overkøbmand i uvildige mænds overværelse derom at regne.

(176)

31/5 1983.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for kommissær Jesper Nielsen Hutfeld, residerende sst, havde stævnet Sille Andersdatter, salig Christoffer Hennings, for lovmål angående det pant, han er berettiget i hendes iboende gård, hvorefter Erik Jørgensen tilbød hende samme pant, om hun ville indløse det inden 2 måneders dag.

** Erik Jørgensen for salig doktor Matias Brobergs børns formyndere havde stævnet Abraham Persche kobbersmed på Brobjerg for syn og vurdering angående det pant, salig doktor Brobergs børn har i hans iboende gård, hvorefter blev udmeldt mænd.

** Tomas Rasmussen på byens vegne fik 1.ting til dele over efterskrevne for resterende kobyg for 1682.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Peder Rasmussen Gylling, skipper og borger sst, med opsættelse her af tinget 19/4 næst afvigt havde stævnet Rasmus Christensen Lollik sst for dom og tiltalte ham for 3 rigsdaler, som han blev tildømt at betale.

(177)

7/6 1683.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig på samtlige doktor Matias de Brobergue til Sjelle Skovgård hans efterladte børns formynderes vegne æskede vidne, hvorefter vurderingsmænd fremlagde efterskrevne deres vurderings forretning på den gård på Brobjerg, som Abraham Kobbersmed iboer, som de vurderede for 450 sletdaler, og Erik Jørgensen tilbød Abraham Kobbersmed samme sin pantsatte gård at indløse inden to måneders dagen.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Morten Madsen Værn, anordnet formynder for salig Peder Rasmussen Karlbys umyndige datter, item anordnet formynder for Niels Mortensen Klakring og Hans Pedersen, på sine myndlingers vegne æskede vidne, hvorefter synsmænd fremlagde deres efterskrevne syns og vurderings forretning på en gård på Mejlgade, som salig Peder Rasmussen kræmmer sidst iboede og afdøde, i hvilken gård Jacob Espensen og Jacob Nielsen boer, kaldes Jens Todbjergs gård, og som de efter nøjagtig granskning vurderede for 420 sletdaler.
 
(178)

** KM amtskriver over Skanderborg og Åkær amter Jost Hansen havde stævnet velb admiral Jens Rodsten til Rodsteenseje samt hans salig brors børn og arvinger for vidner, angående den vin og salt, som hans salig bror admiral Markor Rodsten 1680 lod sende til Århus, hvoraf en del af vinen i assessor Jens Lassens kælder og en del af saltet i hans pakhus blev oplagt, og Jens Christensen Basballe vidnede, at i oktober 1680 var han i Jens Lassens kælder med Jost Hansens fuldmægtig Mikkel Trige, som ville bese den vin, som Jost Hansen berettede, var sendt ham af admiral Markor Rodsten at forhandle, og da var vinen så udygtig og utjenlig, at han ikke vidste at kunne sælge den igen, hvorfor han intet deraf tilforhandlede sig. Hans Bendixen, borger og vinhandler vidnede, at Jost Hansen tilbød ham samme vin, men formedelst oksehovederne ikke var fulde, kunne det ikke stå ham an at tage det.

** Tomas Rasmussen for byen fik 2.ting til dele over dem, for resterende kobyg med 1.ting er forfulgt.

** blev forkyndt en opsættelse fra salig Johan Kurs hans børns formyndere, dateret Randers byting 7/5 1683, kontra mester Pejul for 14 mark item doktor Küster for 8 mark.

14/6 1683.

** Tomas Rasmussen på byens vegne fik 3.ting til dele over efterskrevne for resterende kobyg.

(179)

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Abraham Persche, kobbersmed og borger sst, med opsættelse her af tinget havde stævnet Cathrine, salig Carsten Klodts efterleverske, med lovværge David Carstensen hattemager for dom, og tiltalte hende for halvandet års husleje 12 sletdaler, som hun blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator fuldmægtig for Anders Lauritsen, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 3/5 1683 havde stævnet Søren Poulsen i Viby med flere og i rette lagde en dom her af tinget 8/2 1672, hvori Anders Nielsen i Skjoldelev er tildømt at betale sin gæld, og nu blev de indstævnede tildømt at betale deres gæld.

** Bonde Jacobsen, borger sst, havde stævnet Søren Poulsen, borger sst, for dom og tiltalte ham angående hans iboende gård, som han ikke så retteligt er frakommet ham og sine medarvinger, og i rette lagde Bonde Jacobsens supplikation til KM, med derpå skrevne KM resolution, at Bonde Jacobsen og hans medarvinger måtte tillades at søge og tiltræde deres fædrene ejendom, som er dem frakommet til Jens Mouritsen, efter vrang beretning i sin fordring, blev udlagt. item i rette lagde højesterets dom dateret 10/8 1677, hvoraf han begærede oplæst deri indførte borgmestre og råds dom, at de ikke vidste at tilfinde Baltser Hansen, Bonde Jacobsen og Christen Mogensen Frands Vestens gæld at betale, men for Niels Madsens tiltale fri at være, samt et deri indført tingsvidne her af tinget 21/12 1665, som lyder at Anders Vesten frasagde sig arv og gæld efter hans søn Frands Vesten, som han var vidende at være død. endelig fremlagde Bonde Jacobsen skiftebrev efter salig Anders Vesten, dateret Århus 5/8 1677, hvoraf han lod oplæse deri indførte KM missive til borgmestre og råd at lade Jens Mouritsen i København, byfoged i København, følgagtig være Frands Vestens arvepart lodseddel, som Jens Mouritsen bekom. på Søren Poulsens begæring blev sagen opsat 6 uger.

(180)

21/6 1683.

** Erik Jørgensen for Laurits Møller fik 1.ting til dele over Jens Snedker på Vestergade for 1 sletdaler.

** Erik Jørgensen fik 1.ting til dele over Christen Sadelmager for 11 mark.

** Erik Jørgensen for Rasmus Sørensen Ugelbølle fik 1.ting til dele over Christen Sadelmager for 4 mark.

** Søren Skejby havde stævnet Christen Jensen Basballe og Hans Jensen farver, borger sst, for syn på den gyde imellem ham og Hans Farver, hvorefter blev udmeldt mænd.

** Tomas Rasmussen prokurator på Århus bys vegne lydeligt ved 6 høringer lod fordele efterskrevne for resterende byg af deres på marken afvigte år hafte kvæg.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig for Jesper Eskildsen, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 10/5 næst afvigt havde stævnet Dines Pedersen Vintz, borger og handelsmand sst, for dom og tiltalte ham for et gjort køb i Hans Bendixens hus 20/5 1682, og da udlovede for en gård på Brobjerg 100 rigsdaler, hvilke penge endnu ikke er leveret. dernæst i rette lagde fuldmægtigen et tingsvidne her af tinget 29/3 1683, hvorimod blev i rette lagt Dines Pedersens efterskrevne indlæg, hvorefter blev afsagt, så efterdi Niels Pedersen ikke fragår samme gjorte køb, men med vidner bevises, at parterne rakte hverandre hånd derpå, og udgav hver til de fattige 12 skilling, da vidste byfogden ikke rettere herom at kende, end Dines Pedersen pligtig er at betale for gården de udlovede 100 rigsdaler.

(181)

28/6 1683.

** Erik Jørgensen fik 2.ting over Christen Sadelmager.

** Erik Jørgensen for Rasmus Sørensen 2.ting over Christen Sadelmager.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Jens Vegerslev rådmand sst havde stævnet Mikkel Molbo i Herst for doms fornyelse, og tiltalte ham for 11 sletdaler, han til Jens Vegerslev efter hans bog er skyldig, og i rette lagde en dom her af tinget 18/2 1680, hvori Mikkel Molbo er tildømt af betale 11 sletdaler, og nu blev han igen tildømt at betale samme gæld.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for gudfrygtige widve Karen Christensdatter, salig Jens Hårbos sst, havde stævnet mester Ejlert Bartskær, borger sst, for vidner, og Jens Eriksen med flere i rette lagde deres efterskrevne vidne, at de var i Karen Christensdatters hus 24/4 1683, da Ejlert Bartskær indkom og talte med hende om et regnskab, som han havde indgivet for hende på hvis medikamenter, som var brugt til hendes salig mand i hans sygdom, samt og for hans møje og umage, tilsammen 6 rigsdaler, hvortil Karen Hårbos svarede og formente, at det var vel i dyreste, men bød ham 4 rigsdaler og lagde dem på bordet, men han ville ikke annamme dem og svarede, at han ganske intet ville have af samme penge, men ville forære hende dem, og rev så sit indgivne regnskab i stykker og gik så straks ud af døren. straks efter skikkede Karen Christensdatter sin søn Christen Jensen hen til bartskæren med de 4 rigsdaler, og han svarede, at de var foræret bort, og drengen kom hjem igen med pengene.

5/7 1683.

12/7 1683.

(182)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Mikkel Rasmussen Trige, underskriver ved Skanderborg, med opsættelse her af tinget 31/5 næst afvigt havde stævnet Tomas Christensen, toldbetjent sst, for dom og tiltalte ham for 4 tønder gråsalt, han i november 1680 af ham bekom for 10 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Oluf Sørensen, skipper og borgersøn sst, æskede skøde, og Erik Jørgensen prokurator med fuldmagt af Niels Nielsen, theologiæ studiosus, boende sst solgte og skødede fra ham og hans arvinger og til Oluf Sørensen og hans arvinger en øde ejendomsplads ved Mindet liggende, som salig Tomas Nielsen tilforn iboede, imellem Oluf Sørensens salig forældres hus, som Jens Olufsen nu iboer, og skipper Tomas Pedersens hus, og strækker sig i længden fra det ene huses grund til det andet, og i længden fra adelgaden ud til havbredden.

** læst KM proklama, at enhver som har gælds fordring efter salig baron Iver Høg til Høgholm, de det på Høgholm skulle angive inden 6 uger.

19/7 1683.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Jens Jacobsen Skivholme, borger og handelsmand sst, hans vegne havde stævnet Ingeborg, salig magister Laurits Bordings til Ryumgård, med samtlige hendes børn item Maren Rasmusdatter, salig Niels Madsen, forrige borger sst, hans efterladte og samtlige hendes børn og Birgitte Nielsdatter, salig Oluf Gius, forrige havnefoged sst, med hendes børn, så og hendes søn Niels Olufsen Gius, alle for dom og tiltalte dem angående to panter, ham er berettiget i salig Oluf Giuses gård, som har været dem tilbudt til løsen, og satte i rette og formener, at samme panter bør ham at efterfølge for ejendom, og derefter i rette lagde samme pantebreve, transporter og opsigelses og tilbuds vidner, som tilforn findes indført, hvorefter blev afsagt, at samme pantsatte gård bør at følge Jens Jacobsen og hans arvinger.

(183)

** Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens, med opsættelse her af tinget havde stævnet efterskrevne for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

(184)

26/7 1683.

** Mogens Sørensen, borgersøn sst, item byfogden Christen Lauritsen på KM og Århus bys vegne havde stævnet Laurits Smedesvend og Rasmus Snedkersvend for klage, syn, vidner og sandemandstov, hvorefter Mogens Sørensen gav last og klage over dem, at de imellem søndag og mandag var 8 dage om natten, da han kom gående i Studsgade, råbte efter ham og derefter slog ham med sten, hvorfor han lyste dem et fuldt vold til, og kaldte 1.kald på sandemænd i dag 6 uger at gøre deres ed og tov i sagen, og synsmænd vidnede, at de samme mandag var syn til Mogens Sørensen, som havde blodige sår over hans øje og på hans hånd, og var hugget over sit ben, så han næppe kunne røre sig.

** Erik Jørgensen for doktor Brobergs børns formyndere lod udnævne mænd til at syne og vurdere salig Laurits Byfogeds gård på Mejlgade.

2/8 1683.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget for salig Niels Jensen Udsens umyndige børns anordnede formynderes vegne havde stævnet efterskrevne udenbys personer at møde i salig Nielsen Jensens stervbo til afregning, om de har noget at korte imod hvis, de findes anskrevet at være den salig mand skyldig, førstkommende mandag, men som intet gensvar skete, blev sagen opsat 6 uger.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Claus Christensen Kå, danske skolemester sst, lod læse og påskrive en kaldsseddel af Viborg landsting 20/6 indeværende år, at da var stævnet alle afgangne Søren Espensen, som døde hos Claus Christensen, danske skolemester i Århus, hans efterladte arvinger og kreditorer at møde til skifte og deling i dag 6 uger.

(185)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Hans Nielsen Fog, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 21/6 næst forhen havde stævnet Laurits Andersen i Begtrup, herredsfoged i Mols herred, for dom og tiltalte ham for 20 sletdaler, som rester efter Hans Nielsens salig formands bog, hvorimod Laurits Andersen fremlagde et tingsvidne af Mols herreds ting 221/7 næst forhen, hvori efterskrevne vidnede, at den tid Jens Sørensen i Albøgegård havde bryllup, da så de, at Laurits Andersen i Begtrup betalte Jens Jacobsen af Århus 20 sletdaler, som han lovede at afskrive i sin bog, hvorefter blev afsagt, at efterdi med tingsvidne bevises de 20 sletdaler er betalt, da vidste byfogden ikke Laurits Andersen at turde tilfinde dem igen at betale.

** Erik Jørgensen for bemeldte Hans Nielsen med opsættelse her af tinget 25/1 næst afvigt havde stævnet Christen Jensen Skivholme sst for dom og tiltalte ham for 20 sletdaler, han til salig Jens Jacobsen efter hans regnskabsbog er skyldig, som han blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator sst, fuldmægtig på mester Ejlert Ejlertsen?, kirurg og bartskær sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 21/6 næst afvigt havde stævnet Karen, salig Jens Hårbos efterladte sst, for dom og tiltalte hende for hvis, hun skyldig er for medikamenter, hendes salig mand bekommet har, samt for hans umage tilsammen 6 rigsdaler, hvorimod blev i rette lagt Karen salig Jens Hårbos efterskrevne indlæg, at hendes salig mand gjorde regnskab med mester Ejlert og betalte ham 29/1 1683, hvilket mester Ejlert Bartskær ved ed benægtede, hvorefter hun blev tildømt at betale 6 rigsdaler.

(186)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Hans Bendixen Harding, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 24/5 næst afvigt havde stævnet efterskrevne personer for dom og tiltalte dem for gæld, de ham skyldig er, og som de blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen prokurator på byens vegne begærede og fik opnævnt synsmænd til at syne rendens tilstoppelse over gaden ved Niels Bagers og skipper Anders Jensens.

** Erik Jørgensen for kommissær Jesper Hutfeld havde stævnet Sille Andersdatter, salig Christoffer Henningsens, for vurderingsmænds opkrævelse, hvorefter blev udmeldt efterskrevne mænd.

9/8 1683.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for kommissær Jesper Nielsen Hutfeld til Skårupgård, residerende her i byen, æskede vidne, og vurderingsmænd i rette lagde deres vurderings forretning på den gård på Torvegade, som salig Christoffer Henning iboede og afdøde, som de vurderede for 520 sletdaler, og Erik Jørgensen tilbød salig Christoffer Hennings enke samme pantsatte gård til løsen inden 2 måneders dag.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Vegerslev rådmand sst med opsættelse her af tinget 28/6 næst forhen havde stævnet Niels Nielsen Hesselballe boende i Vegerslev for dom og tiltalte ham for 29 sletdaler, som han efter fortegnelse er skyldig, som han blev tildømt at betale.

(187)

** Erik Jørgensen prokurator fuldmægtiget for Jens Vegerslev rådmand med opsættelse her af tinget 28/6 næst afvigt havde stævnet Mogens Sørensen i Hadbjerg for dom og tiltalte ham for 26 sletdaler, han er ham skyldig efter regnskabsbog, som han blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator fuldmægtiget på Søren Sørensen forrige rådmand sst med opsættelse her af tinget 14/6 næst afvigt havde stævnet skipper Laurits Olufsen for dom og tiltalte ham for 52 sletdaler, hvorefter blev afsagt, så efterdi Laurits Olufsen beviser at have betalt på den forrige regning, hvorom ingen afregning er sket, da indfindes parterne for overkøbmand at gøre regnskab.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig på Århus bys vegne havde stævnet skipper Anders Jensen og Niels Bager, borger sst, for synsvidner, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne synsforretning, at de havde besigtiget og synet den rendesten, som af Arilds tid har gået tvært over gaden imod den våning, som Niels Jensen bager ved Mindet iboer, og siden har haft sit løb imellem Anders Jensens og Tomas Pedersens nu iboende våninger i havet, på det at samme vandløb med urenlighed ikke skulle være åen eller havnen til skade, og da så de, at samme rende tvært over gaden ved den østre side var tilstoppet med 3 eller 4 sten, som er moksen lige for Niels Jensen bagers dør, og på spørgsmål svarede Niels Jensen, at det havde hans nabo Anders Jensen ladet gøre.

** Tomas Rasmussen for Johan Fur guldsmed fik 1.ting til dele over Johan Brun for 3 mark.

** Christen Lauritsen byfoged på KM og Århus bys vegne item Mogens Sørensen borger sst sagvolder æskede vidne, og Søren Jensen vægter sst og Anne, Poul Nielsens på Studsgade vidnede, at imellem 15/7 og 16/7 om natten, da så de 4 personer løb efter Mogens Sørensen, men hvem af dem slog ham, vidste de ikke. så kaldte byfogden 2.kald på sandemænd i dag 4 uger i denne sag at gøre deres ed og tov.

(188)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for samtlige salig doktor Matias de Brobergue hans efterladte børns formyndere havde stævnet Christen Lauritsen, KM byfoged, item hans bror magister Laurits Lauritsen konrektor samt Christen Frost på sin datters vegne for vurdering og tilbud angående deres pantsatte gård på Mejlgade. så blev i rette lagt Niels Lauritsen, borger og handelsmand sst, hans skriftlige kalds tilståelse for denne proces på sine egne og bror (blank) Lauritsen i Hollands vegne, hvorefter blev i rette lagt vurderingsmænds forretning, angående den gård på Mejlgade, som salig Laurits Rasmussen byfoged tilhørte, og de havde vurderet den for 740 sletdaler, og nu tilbød fuldmægtigen samtlige salig Laurits Rasmussens arvinger samme pantsatte gård til løsen.

16/8 1683.

** Peder Basballe, borger og handelsmand sst, havde stævnet Christen Jensen Vegerslev, borger og handelsmand sst, Jens Basballe med flere for vidner at påhøre, og vidner i rette lagde deres efterskrevne vidner, at de i maj 1681 i Peder Basballes pakhus nedlagde nogle bøgefjæl, og da var der derpå hverken tegn eller bogstaver, andre vidnede, at de 1680 var til Christen Vegerslevs og opsamlede nogle bøgefjæl i åen neden for Jens Basballes, og på Christen Vegerslevs befaling opførte de dem til hans tvættersted, og der var slet ingen mærker på de opsamlede fjæl.

(189)

** kommissær velb Tomas Friis ved sin tjener begærede opnævnt mænd til at syne hvis tømrerarbejde, den tømmermand fra Skanderborg for ham har gjort, hvorefter blev opnævnt efterskrevne mænd.

** Tomas Rasmussen prokurator på Århus bys vegne, efter magistratens befaling, havde stævnet skipper Anders Jensen og Niels Jensen bager, borger sst, for vidner, hvorefter efterskrevne vidnede, at i 40 år har vandet altid gået over gaden igennem den rende imellem Anders Jensens og Tomas Pedersens, og Anders Jensen lod sætte sten i renden.

** Jens Sørensen handskemager havde stævnet Rasmus Jensen i Hjortshøj og Christoffer Christoffersen i Elsted for vidne, og efterskrevne vidnede, at ved fastelavnstid 1681 var Rasmus Jensen af Hjortshøj i Jens Andersen skomagers hus, og da begærede han, at Jens Sørensen skomager ville underskrive en oprettet kvittering, som meldte om hvis arvepart, han og hans søster Kirsten Sørensdatter var tilfaldet i den halve gård i Hjortshøj, som Rasmus Jensen nu iboer.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig for Bonde Jacobsen borger sst havde stævnet Baltser Hansen borger sst og salig Christen Mogensens enke på Graven samt Anne, salig Jens Vinters, på Brobjerg med deres børn for vidner, og i rette lagde en kaldsseddel af Viborg landsting 18/7 næst afvigt, hvor da blev stævnet salig Søren Vesten, forrige borger og handelsmand i Århus, hans efterladte arvinger og kreditorer for syn, vidner, dom og vurdering angående Søren Vestens gård, som salig Poul Lassen tilforn iboede og tilhørte, hvorefter blev i rette lagt en dom her af tinget 4/2 1675, hvori Jens Jensen er tildømt at betale Bonde Jacobsen efter obligation 54 sletdaler, hvorfor blev gjort udlæg i Jens Jensens gård og kornhave. derefter blev i rette lagt en dom her af tinget 24/5 1682, hvori Anne Jensdatter, salig Jens Jensens, er tildømt at betale Bonde Jacobsen 124 sletdaler, og derfor er han indført i salig Poul Lassens øde gård på Brobjerg. derimod blev i rette lagt Anne Jensdatter, salig Jens Jensens efterladte, hendes efterskrevne indlæg, at da hun ikke kan betale gælden, så tilbyder hun Bonde Jacobsen det, som er ham udlagt, med mindre hendes svoger Baltser Hansen eller hendes datter Karen Sørensdatter inden 14 dage samme kapital vil betale, og hun har bedt hendes svoger og lovværge Niels Villadsen med hende at underskrive. så mødte Baltser Hansen og i rette lagde hans indlæg, at eftersom hans svoger Bonde Jacobsen agter at ville eje salig Søren Vestens gård på Brobjerg, så fremæsker han skiftebrev efter sin salig godefar Søren Vesten, idet den salig mands ejendom ikke kan sælges, før der er sket rigtigt skifte.

(190)

** Tomas Rasmussen Lassen fik 2.ting til dele over Johan Plumb.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for salig Niels Jensen Udsen, forrige borger og handelsmand sst, hans efterladte børns formyndere havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom og tiltalte dem for gæld, men fordi intet svar skete, blev sagen opsat i 6 uger.

(191)

23/8 1683.

** landkommissær velb Tomas Friis, residerende sst, hans fuldmægtig Niels Jensen havde stævnet Laurits Pedersen tømmermand af Skanderborg for synsvidne, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne forretning, at de havde synet hvis bygning og reparation, som Laurits Pedersen havde foretaget på landkommissærens gård, som ikke var så tilbørligt at være gjort og blev opgjort i 19 punkter, hvortil Laurits Pedersen svarede, at han havde lovet at gøre arbejdet, så det kunne være forsvarligt efter deres kontrakt.

(192)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Claus Iversen, borger og handelsmand i København, havde stævnet magister Claus Andersen, præst til Århus domkirke, for dom og tiltalte ham for 107 rigsdaler efter hans obligation, dateret Århus 12/3 1682, som han blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Hans Nielsen Fog, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 12/7 næst afvigt havde stævnet Laurits Eriksen, residerende på Estruplund, for dom og tiltalte han for resterende udlæg, som han til sig har annammet, som salig Jens Jacobsen var udlagt efter hr Jens Madsen i Nimtofte, beløber sig til 67 daler, og i rette lagde Hans Nielsens salig formands regnskabsbog, hvori samme gæld findes indført, og som Laurits Eriksen blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Peder Feder, handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 12/7 næst afvigt havde stævnet efterskrevne personer for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Christen Lauritsen KM byfoged på KM og Århus bys vegne kaldte 3.kald på sandemænd i dag 14 dage at gøre deres ed og tov i den sag, som Mogens Sørensen har bevist vold over.
   
30/8 1683.

** Anders Jensen, skipper og borger sst, havde stævnet samtlige borgmestre og råd sst, Jørgen Fynbo havnefoged, Rasmus Berntsen, Laurits Pedersen kræmmer og Hans Hadrup, borger sst, for vidne, og efterskrevne vidnede, at den tid Jørgen Olufsens hus blev bygget, da blev den tværrende med bevilling gjort tvært over gaden, formedelst de ikke kunne stå og hugge huset for vandløbs skyld, og da gik renden forbi Jørgen Olufsens dør ned i åen.

(193)

** Peder Olufsen handskemager, borger sst, æskede vidne om nogen ord, Søren Land om ham og hans hus og søskende skal have talt, så erklærede Søren Land skrædder ham med hans ganske hus, at han hverken havde skældt dem eller vidste dem noget uærligt at påsige.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Claus Nielsen, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 16/8 næst afvigt havde stævnet skipper Laurits Olufsen, borger sst, for dom og tiltalte ham for 72 sletdaler, som resterer på hans obligation, dateret Århus 3/6 1682, som han blev tildømt at indfri og betale.

** Niels Jensen lod læse og påskrive en til ham af Bartolomeus Guldsmed udgivne panteobligation, dateret (blank) august sidst lydende på 99 rigsdaler, og derfor pantsatte ham Oluf Sørensen skomagers gård med tilliggende avl.

 (1)

** i Jesu navn anfangen.

6/9 1983.

** Anders Jensen, skipper og borger sst, fremkom med stiftsbefalingsmand velb Ove Juul hans befaling til KM byfoged, om 12 vederhæftige ærlige borgere uvildige i sagen at granske og forfare om den omtvistede rendesten ved hans dør, og de med byfogden deri at kende og dømme forsvarligt, eftersom begge parter sagen på dem har voldgivet, hvorefter blev udmeldt efterskrevne.

** Tøger Pedersen, ridefoged ved Rosenholm, fuldmægtig på sin husbond fru Margrete Krabbe til Rosenholm hendes vegne havde stævnet Laurits Nielsen slagter, Kirsten Slagterkone og hendes datter Mette Nielsdatter, Karen, Melchior Skomagers og Jacob Nielsen alle sst samt Rasmus Mikkelsen Hjelmager og hans to sønner Mikkel Rasmussen og Jens Rasmussen for vidner, og efterskrevne vidnede, at noget før sankt Olufs dag sidst forleden, da kom Mikkel Rasmussen Hjelmager og Jens Rasmussen Hjelmager kørende i byen og havde fire lam på vognen at sælge, og Mette Nielsdatter, salig Tomas Lauritsens, vidnede, at da hun omvidnede tid kom ind til hendes mor Kirsten Slagterkone, da viste hun hende 4 lam, som hun havde købt af to karle. Jacob Nielsen vidnede, at for to år siden kom han kørende i Vosnæsgård skov en morgen, og da hørte han, de huggede i skoven, og da han gik til dem, så han at det var Mikkel Rasmussen og Jens Rasmussen Hjelmager, og da slog de ham til jorden med en øksehammer, og nu lyste Tøger Pedersen, om nogen havde købt noget med fornævnte personer, at de ville give det til kende på det, om de siden gik til bekendelse, at ikke nogen da skulle blive mistænkt, formedelst de havde dølget det.

(2)

** Erik Jørgensen for Jørgen Bertelsen fik 1.ting til dele over Erik Hjulmand for 2 hjul.

**. Christen Lauritsen, KM byfoged, på KM og Århus bys vegne æskede sandemandstov og i rette lagde klage, kalds og vidnesbyrdsvidner her af tinget 26/7, 9/8 og 23/8 næst afvigt, angående Mogens Sørensens klage over Laurits Smedesvend og Rasmus Snedkersvend for den vold, de med deres medhavere ham havde tilføjet, hvorefter sandemændene i rette lagde deres efterskrevne ed og tov, at efter den beskaffenhed af vidnerne kan erfares, kunne de ikke vide fornævnte smedesvend og snedkersvend begge for et fuldt vold at tilkende. belangende to andre militæriske personer, kunne de ikke noget påkende, eftersom de ikke står under landets lov.

13/9 1683.

** Jacob Lauritsen i Vejlby, kirkeværge sst, på kirkens vegne med opsættelse her af tinget 30/8 næst afvigt havde stævnet magister Niels Krog, rektor scholæ samt kannik ved domkirken sst og sognepræst til Vejlby kirke, for dom og tiltalte ham for 119 sletdaler, han er blevet kirken skyldig af dens indkomst, han har oppebåret, midlertid han samme kirkes værgemål forestod, samt rente deraf fra 1/4 1674, som han blev tildømt at betale.

(3)

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for samtlige salig Niels Jensen Udsen, forrige borger og handelsmand sst, hans umyndige børns anordnede formyndere, på deres myndlingers vegne med opsættelse her af tinget 2/8 næst forhen havde stævnet efterskrevne udenbys personer for afregning, og tiltalte dem for gæld til salig Niels Jensen Udsen, som de blev tildømt at betale.

20/9 1683.

** Jørgen Fog, boende sst, lod læse og påskrive velb Erik Kruse til Engeltoft hans udgivne skøde, dateret Viborg 10/9 1683, lydende på et muret begravelsessted i koret eller altergulvet i Århus domkirke, ham arveligt var tilfaldet efter salig velb Jacob Grubbe til Kabbel.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Jens Andersen, købhandler og borgersøn sst, æskede skøde, og Bonde Jacobsen, borger sst, bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Jens Andersen 150 rigsdaler, hvorfor han til pant satte ham en hans gård kaldes salig Poul Lassens gård, på Brobjerg beliggende, næst op til Bonde Jacobsens iboende gård på den ene side og op til kommissær Jesper Hutfelds boder på den anden side, og det med 6 agre, liggende bagved gården, samt gårdsavl i Århus vange.

27/9 1683.

** Jens Rasmussen Lasson, borger og handelsmand sst, æskede skøde, og Søren Sørensen Ugelbølle, forrige rådmand sst, solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Jens Rasmussen Lasson og hans arvinger en hans søbod, over den nederste bro ved Mindet beliggende, næst op til Søren Eriksens iboende gård på den ene side og strækker sig til Jens Vegerslev rådmands boder på den anden side ---- adelgaden med gårdsrum ud til åen eller havnen.

(4)

** Erik Jørgensen prokurator lod læse og påskrive en kaldsseddel af Viborg landsting 15/8 næst afvigt, at da blev stævnet alle afgangne Oluf Eriksens arvinger og kreditorer for skifte og deling, magistraten og byfogden Christen Lauritsen i Århus agter at lade holde i hans stervbo i dag 6 uger.

** Erik Jørgensen for Christen Hansens kone fik 1.ting til dele over Jens Pedersen snedker for 8 mark.

** Erik Jørgensen fik 1.ting til dele over Mikkel Bager for 3 mark.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig på salig Niels Jensen Udsens børns formyndere deres vegne med opsættelse her af tinget 16/8 næst afvigt havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom, og tiltalte dem for gæld til salig Niels Jensen, som de blev tildømt at betale.

4/10 1683.

** Erik Jørgensen over Jens Snedker for Christen Pedersens kone fik 2.ting til dele.

** item for sig selv 2.ting over Mikkel Bager.

11/10 1683.

** Erik Jørgensen for Hans Nielsen opkrævede synsmænd til den gård, Rasmus Holm iboede.

** Erik Jørgensen fik 3.ting over Jens Snedker for Christen Hansens kone.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Christensen Vegerslev, rådmand sst, med opsættelse her af tinget 30/8 sidst havde stævnet efterskrevne for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

(5)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Peder Christensen Basballe, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 2/8 næst afvigt havde stævnet Christen Jensen Vegerslev, borger og handelsmand sst, for dom og tiltalte ham for 10 sletdaler efter regning, som han blev tildømt at betale.

18/10 1683.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for mester Henrik Kloche, musicus instrumentalis, havde stævnet Christen Pedersen Frost, borger sst, for vidner, hvorefter Claus Maler og Christoffer Trompeter i rette lagde deres efterskrevne skriftlige vidne, at 13/9 1683 var de nærværende med Henrik Bertelsen Kloche hos Christen Pedersen Frost, og da hørte de, at de blev forligt, at Henrik Kloche skulle give ham 14 sletdaler hvert år til husleje.

** Peder Olufsen Norbagge, skipper og borger sst, lod læse og påskrive hans salig hustrus mors efterskrevne til ham givne afkald, af indhold at Kirsten Nielsdatter, boende i Borum i Framlev herred, at da Gud har bortkaldt hendes datter Anne Nielsdatter, Peder Olufsen Norbagge, skipper og borger i Århus, hans salig hustru, har han af et kærligt medlidende hjerte mod hende fattige gamle kvinde foræret hende efterskrevne af godset, da giver hun ham afkald for al hvis arvelod, som hun er eller kunne være tilfaldet.

(6)

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Jens Rasmussen Lasson, forrige byens kæmner, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 6/9 næst afvigt havde stævnet efterskrevne personer for dom, og tiltalte dem for resterende borgerskabspenge, som de blev tildømt at betale.

** blev læst et landstings kaldsvidne til skifte efter salig Hr Jost i Gylling 10/10 1683 til 6 ugers dagen.

25/10 1683.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Peder Hansen Kryssing, borger og handelsmand sst, anordnet formynder for salig Niels Jensen Udsens umyndige barn, på samme barns vegne med opsættelse her af tinget 12/10 næst afvigt havde stævnet Niels Pedersen Dyngby, sejlende her far byen, og saggav ham for 35 sletdaler, han er skyldig til salig Niels Udsens bo, som han blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig på borgmestre og råds vegne med opsættelse her af tinget 23/8 sidst havde stævnet Poul Højen, Søren Land og Peder Svendsen, skræddere og borgere sst, for dom og tiltalte dem for processens bekostning, efter over dem faldet dom 4/5 1682, for deres foragt mod øvrighedens befaling, så endog de for stiftamtmandens samt andre gode venners forbøn er efterladt hovedsagen med sådan vilkår, at de omkostningen skulle betale, som beløber sig 6 sletdaler, som de blev tildømt at betale.

** Bonde Jacobsen, borger sst, med opsættelse her af tinget 13/9 næst afvigt havde stævnet magister Villads Sidenborg, sognepræst til Levring og Hørup sogne, og tiltalte ham for hvis hans salig formand Henrik Borcher ham skyldig var, som beløb sig 79 sletdaler, hvorpå han regnskab til hans hustru på Kærsholm 18/5 1681 har leveret, og satte i rette om han ikke på sin hustrus vegne bør samme fordring at betale, hvorefter blev afsagt, så efterdi salig Henrik Borchers arvinger ikke er stævnet, og at han burde at have krævet over skifte, og da det ikke bevises, at gælden er gjort her i byen, da vidste byfogden ikke deri at kende, men denne sag til den søgendes værneting henfinder.

(7)

2/11 1683.

** Jacobus Gesius, privilegeret apoteker sst, havde stævnet Johan Johansen Utrecht, og i rette lagde en arrestseddel af dato 19/10 1683 over Johan Utrecht for gæld, han er ham skyldig efter dom, hvorefter blev afsagt, at efterdi Jacobus Gesius beviser med dom her af tinget 13/4 1671, at Johan Utrecht er tildømt at betale ham 24 sletdaler, og han 19/10 for samme gæld er forkyndt arrest og beslag, og efterdi bevises han er draget af arresten, retten til foragt, da har Jacobus Gesius Johan Utrecht derfor at søge efter loven.

8/11 1683.

** Jens Hvas kapitelsridefoged på Gert Clausen, borger og skipper sst, hans vegne æskede skøde, og Anders Andersen, danske skoleholder sst, hans fuldmægtig Erik Jørgensen, borger sst, skødede fra Anders Andersen og hans arvinger og til Gert Clausen og hans arvinger to boder, liggende i Vestergades ende, næst op til Jens Basballe rådmands eje, som Jens Hansen vognmand iboer, på den ene side og op til Morten ---- eje, Jørgen Murmand iboer, på den anden side.

(8)

** Erik Jørgensen prokurator lod på Hans Nielsen Gotlænders vegne læse og påskrive Villum Testrups til Hans Nielsen udgivne købeskøde, af dato 15/3 1683, på et stykke havejord ved vestre ende af hans ladehus, og hvis det bliver ham fravidnet, da pantsætter han ham dobbelt så meget havejord, som lå til Oluf Andersen buntmagers eje.

** Tomas Tomasen, forvalter over friherskab Vilhelmsborg, på friherreinde fru Regitze Sofie Vind hendes vegne med opsættelse her af tinget 27/9 afvigt havde stævnet Jens Hvas, kapitelsridefoged sst, for dom og tiltalte ham for han har gjort hende og hendes søn baron Christian Gyldenkrone indpas i deres friherreskab, som dem af Gud og kongen skal være forundt, idet han skal have til efterskrevne Beder sognemænd bortfæstet kirkens anpart korntiende nuværende år 13/6 samt et kirkeboel, liggende til Beder kirke. derimod blev i rette lagt Jens Hvasses fuldmagt fra Claus Iversen, borger i København, til at forvalte og oppebære hvis, ham tilkommer af de 8 tønder, ham er udlagt efter velb Axel Sehested, og derefter blev i rette lagt fæstebreve, højesterets dom, KM privilegium angående baroniet og jordebog, hvorefter blev afsagt, så efterdi begge parter grunder sin tiltale på KM privilegier og KM afsagte dom, da synes byfogden ikke, at han som en underdommer kan tilkomme enten at forklare eller dømme heri, men tilfinder den til sine tilbørlige steder.

(9)

** Matias Nielsen Fellum, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 12/9 1683 havde stævnet salig Niels Jensen, forrige byfoged i Århus, og hans hustru Engel Jensdatter deres arvinger for dom og tiltalte dem for 87 sletdaler efter dom her af tinget 25/9 1673, som de blev tildømt at betale.

15/11 1683.

** Tomas Rasmussen prokurator lod på Niels Andersen Kruses vegne oplæse Niels Kruses købebrev af Albret Nielsen udgivet til ham på det hus, som ligger næst til Niels Kruses eget eje på den ene og til Eske Hjortshøjs eje på den anden side, efter dets udvisning i pantebogen indføres.

(10)

** Johan Fach organist lod læse og påskrive KM benådningsbrev, at han her i byen, såvel som to mil omkring byen, må lade sig bruge med sit kompagni og positiv for billig betaling.

** Jens Hansen organist i lige måde lod læse og påskrive KM benådningsbrev, at han her i byen, såvel som to mil omkring byen, må lade sig bruge med sit kompagni og positiv for billig betaling

22/11 1683.

** Jacobus Gesius, privilegeret apoteker sst, havde stævnet Johan Johansen Utrecht, i hans logement til mester Henrik Kloche KM postmester sst, for dom, for han er undveget hans arrest, som er forkyndt ham 19/10 nærværende år for 24 sletdaler, han ham skyldig er efter dom her af tinget 13/4 1671, og formener han derfor bør at betale sine voldsbøder efter loven, hvilken han blev tildømt.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Karen Halvorsdatter sst havde stævnet skipper Jens Krogsmand sst for dom, og tiltalte ham for 24 sjællandske alen bolstervår 9 daler, som han havde annammet at sælge for hende og ikke sin betaling bekommet, efter dom her af tinget 28/9 næst afvigt, hvilken gæld han blev tildømt at betale.

28/11 1683.

** Søren Pedersen Rytter, indvåner og skipper sst, æskede skøde. hr Christen Jensen Fisker, sognepræst på Helgenæs, hans fuldmægtig Tomas Rasmussen prokurator solgte og skødede til Søren Pedersen Rytter to hans boder med tilliggende kålhave, liggende på Mejlgade, imellem Peder Tordsen skrædders iboende våning på den ene side, og Dines Pedersens iboende gård på den anden side, og derhos fremviste hr Jens på Helgenæs nu salig hans af Peder Jensen Bonde derpå givne skøde, dateret 24/11 1664.

** Jacobus Gesius, privilegeret apoteker sst, med opsættelse her af tinget 11/10 næst afvigt havde stævnet Bartolomeus Boltzius apotekersvend, logerende til magister Claus Andersen sst, item magister Claus Andersen for dom og tiltalte Bartolomeus Boltzius, for han havde forpligtet sig til, når han hans tjeneste kvitterede, sig ikke her i byen skulle opholde, og dog siden påske opholdt sig hos magister Claus Andersen, og solgt efterskrevne medikamenter imod Jacobus Gesiuses privilegier, og dernæst i rette lagde Bartolomeus Boltziuses missive, dateret Lübeck 29/10 1681, hvorefter blev afsagt, at eftersom Bartolomeus Boltzius, som imod sin med Jacobus Gesius gjorte kontrakt sig her i byen opholder, jo bør straks her fra byen sig begive og betale Jacobus Gesius den forårsagede omkostning. angående magister Claus Andersen, som tilstår Bartolomeus Boltzius hvis apotekervarer, han har solgt, og ham således i sit hus holder, hvilken sag ikke for gejstlig ret har været indstævnet, da indfindes sagen først for gejstlig ret efter loven.

(11)

** Erik Jørgensen prokurator fuldmægtig for Christen Pedersen Frost, borger sst, med opsættelse her af tinget 8/10 næst afvigt havde stævnet mester Henrik Kloche, privilegeret musicus instrumentalis sst, for dom og tiltalte ham for resterende husleje af hans gård, han iboede 3 år, item for han af gården flyttede efterladende en stor urenlighed med møg i gården og husene, samt adskillige poster gårdens reparation angående, hvorefter blev afsagt, at mester Henrik Kloche bør at betale den resterende husleje efter deres forening, og lade bortføre urenlighed af gården, som han ikke beviser før sin tid der at have været, og for de andre poster da indfindes parterne derom for uvildige mænd, i overkøbmands overværelse, at gøre afregning.

(12)

6/12 1683.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for Jens Rasmussen Låsby, borgmester sst, hans vegne havde stævnet Frands Sørensen i Fløjstrup for dom og tiltalte ham for en stang jern, som Rasmus Sørensen i Storenor lovede for, men som intet svar skete, blev sagen opsat 6 uger.

13/12 1683.

** Oluf Nielsen Bonde, boende i Vorgård, fuldmægtiget på Christen Clemendsen Vissing, Laurits Clemendsen Vissing og Niels Jensen, skriver hos landkommissær Tomas Friis, deres vegne havde i Dalsgård stævnet Niels Jacobsen, herredsfoged i Lysgård herred, samt ved Lysgård herreds ting Niels Gregersen, ridefoged over Avnsbjerg, for vidner angående hvis hindring og ophold, der skete med udlæg i Christen Christensen, forpagter på Avnsbjergs bo for hvis, han var sin myndling Laurits Clemendsen skyldig, og vidner i rette lagde deres efterskrevne vidner, at de var på Avnsbjerg 12/11 og 13/11 sidst afvigt, da Søren Clemendsen ved herredsfogden og vurderingsmænd efter en dom søgte, på sin bror Laurits Clemendsens vegne, udlæg i forpagter Christen Christensens bo, hvor da var til stede Laurits Clemendsens bror Christen Clemendsen til Avnsbjerg og Christen Christensens svoger Christen Olufsen af Viborg, og siden ingen ville fremvise Christen Christensens gods i løsøre, så begærede Søren Clemendsen, at herredsfogden ville lade gøre udlæg i forpagterens korn i Avnsbjerg lade, hvortil herredsfogden sagde, at døren var i lås, og tilmed forbød ridefogden Niels Gregersen, at intet udlæg i laden måtte gøres, med mindre de ville betale hans husbond hvis, Christen Christensen var ham skyldig, men ridefogden havde intet bevis på denne fordring, hvorefter herredsfogden afbrød og ikke ville gøre videre udlæg.

(14)

** KM proviantforvalter Christen Vegerslev, boende sst, æskede vidne, og synsmænd i rette lagde deres efterskrevne synsforretning på KM magasinhus for dets brøstfældighed.

(15)

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Jens Rasmussen Strædfar, skipper og borger sst, havde stævnet magister Claus Andersen, præst til sankt Clemends kirke sst, for afsigelse og frasigelse angående det køb, Jens Strædfar med ham gjort har om den gård på Studsgade, eftersom han ham samme gård ikke sikkert kan skøde, og Erik Jørgensen fremlagde en beskikkelse til biskop Erik Grave, angående den gård, som magister Trondheim har ladet offentligt udråbe på auktion, og da af Erik Grave blev købt, hvortil han havde svaret, at Jens Strædfar ikke skulle befatte sig med det køb, han har gjort om den gård, som på magister Claus Andersen Trondheims vegne var auktioneret.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Jørgen Ditlevsen, borger og bager sst, havde stævnet Rasmus Jensen skipper, Laurits Olufsen styrmand og Søren Sørensen kokkedreng for spørgsmål og dom, og Laurits Olufsen skipper sst vidnede, at da de kom fra Lolland, lå de i åen med skuden i 6 dage, før Jørgen Ditlevsen tog sin hvede op, og da åbnede Jørgen Ditlevsen sin kiste, som stod på overløbet, og da så han, at der var en bylt deri, og da skadede kisten intet, hvorefter synsmænd vidnede, at de havde synet en skibskiste, som var i skipper Rasmus Jensens skiberum, og da var låsen opslået og et stykke beret bortstjålet.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på kommissær Jesper Nielsen Hutfeld til Skårupgård, residerende her i byen, hans vegne havde stævnet gudelskende widve Sille Andersdatter, salig Christoffer Hennings sst, og tiltalte hende for 2 panter og en lodseddel, han er berettiget i hendes gård, for kapital og rente 492 daler, og dernæst i rette lagde et pantebrev, dateret 5/6 1678, udgivet af Christoffer Hennings til Gregers Clemendsen, borgersøn sst, på kapital 250 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham sit hus på Torvegade. dernæst i rette lagde et pantebrev, dateret 8/4 1675, til Christen Andersen, borgersøn sst, på kapital 750 sletdaler imod pant i hans iboende gård på Torvegade, hvilke pantebreve var læst og påskrevet over skifte efter salig Christoffer Hennings 10/11 1680, hvorefter blev afsagt, så eftersom Sille Andersdatter er blevet tilbudt at indløse den pantsatte gård, hvilket ikke er sket, da bør gården at følge kommissær Jesper Hutfeld for ejendom.

(16)

20/12 1683.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for skipper Rasmus Pedersen, borger sst, havde stævnet Jørgen Ditlevsen bager, borger sst, for dom og tiltalte ham for fragt og andet, tilsammen 13 daler, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

10/1 1684.

** Oluf Nielsen Vorgård, fuldmægtiget efter stiftsbefalingsmandens befaling, på velb fru Helle Urnes vegne kontra Jens Christensen Vegerslev, æskede dom, og blev derefter af sætfogden afsagt, eftersom det er en stridig sag om regning imod regning, og byfogden, som stævning og opsættelse i sagen har udstedt, midlertid ved døden er afgået, da vidste han som en ringe sætfoged ikke rettere, end parterne med deres stridige regninger og andre breve for overkøbmand at indkomme.

17/1 1684.

(17)

** Oluf Nielsen Vorgård, fuldmægtig for velb fru Helle Urne, salig velb Morten Skinkels, med opsættelse her af tinget 15/11 1683 havde stævnet Jens Christensen Vegerslev, rådmand sst, for han med sære udflugter ikke har villet gøre regnskab med hende for hvis, han hende kunne skyldig blive. hvorimod blev i rette lagt skifteregistrering efter salig Søren Jespersen, boende i Maribo, af dato 5/6 1661, i overværelse af Jørgen Juel af Århus, og da blev overleveret rettens middel KM brev, at salig Karen Clausdatter, salig Hans Jostsens, må nyde for hendes fordring forud af hans efterladte middel, dateret 16/3 1661. item af samme registrering lod oplæse, blandt den tilstående gæld, velb Frands Rantzau 69 daler, som blev overleveret Jørgen Juel på Karen, salig Hans Jostsens vegne, hvorefter blev afsagt, at efterdi Jens Vegerslevs regninger består i 69 daler, som salig Frands Rantzau var skyldig til salig Søren Jespersen, borgmester Hans Jostsens forrige tjener, og på skifte efter ham er udlagt salig borgmester og hans salig hustru Karen Clausdatters arvinger, og med velb Knud Gyldenstjernes og Anders Lauritsens attest bevises, at velb Morten Skinkel har lovet at betale Jens Vegerslev velb Frands Rantzaus gæld, sees ikke Jens Vegerslev med sine indgivne regnskabers fordring uret at have gjort, men for velb fru Helle Urnes tiltale frikender.

(18)

** Jesper Nielsen Røved, borger og handelsmand sst, fuldmægtiget lovværge for gudelskende widve Maren Pedersdatter, salig Poul Pedersen Egå, forrige borger og tømmermand sst, æskede afkald, og for retten fremstod hendes salig mand Poul Egå hans arvinger, nemlig hans bror Rasmus Pedersen i Trige på sine egne vegne samt på sin bror Mikkel Pedersens vegne, som for nogle år siden blev udskrevet for soldat i kongens tjeneste, og ikke vidste om han var levende eller død, Niels Lauritsen i Norring på sin hustru Kirsten Pedersdatters vegne samt på sin hustrus søster salig Ester Pedersdatter i Ringsted, hendes børns vegne, Poul Jensen i Vejlby fuldmægtig på Anne Pedersdatter, salig Ove Jensens i Vejlby, Espen Jensen i Egå på Sara Pedersdatters vegne, item Mogens Jensen i Stavtrup på sin hustru Mette Pedersdatters vegne, som siger sig at være samtlige salig Poul Egås arvinger. i lige måder fremstod salig Poul Egå hans forrige salig hustru Anne Sørensdatter deres tilsammen avlede efterladte nu salig bortdøde datter Mette Pedersdatters arvinger, nemlig Rasmus Nielsen i Ormslev, Niels Sørensen i Ormslev, Søren Sørensen i Åbo, Niels Mikkelsen i Ormslev på sin hustru Johanne Sørensdatters vegne samt på hans kones søster Maren Sørensdatter, tjenende i København, hendes vegne, og Mikkel Jensen i Testrup på sin kone Karen Sørensdatters vegne, som samtlige gav salig Poul Egås enke Maren Pedersdatter afkald og kvittering for al hvis arv, de efter salig Poul Egå arveligt er og kunne være tilfaldet.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for borgmester Mikkel Mikkelsen sst æskede pantevidne, og Maren Pedersdatter, salig Poul Pedersen Egå hans efterladte enke, med hendes tiltagne lovværge Jesper Nielsen Røved, borger sst, bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være ham lånte rede penge 100 sletdaler, og derfor satte ham til underpant hendes iboende gård, på Studsgade beliggende, næst op til Christen Basballes eje, Johan Skomager iboer, på den ene side og strækker sig til Niels Nielsens boder på den anden side, hvilken gård hun fra salig Poul Egå og hans forrige salig hustru deres efterladte og nu bortdøde barns fædrene og mødrene arvinger har indløst.

** den sag, Hans Frost søger David Klodt pottemager for 7 daler, er opsat i 6 uger.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Peder Nielsen født i Mellerup, havde stævnet Peder Jacobsen Møller, borger og handelsmand sst, og tiltalte ham for 90 sletdaler efter hans udgivne obligation, af dato 31/12 1681, som han blev tilkendt at betale.

(19)

24/1 1684.

** formedelst vinterens strenghed holdtes tinget på Århus rådhus, såsom ingen kunne have blæk i pennen ufrostet på bytinget.

** Erik Jørgensen prokurator på Jacobus Gesius apotekers vegne havde stævnet Morten Værn, forlover for Niels Mortensen Lund, item Niels Mortensen Lund. sagen blev opsat 14 dage.

31/1 1684.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Casper Nielsen Brandt, forrige Århus stads kæmner, borger og handelsmand sst, havde stævnet Niels Pedersen Filt hattemager, borger sst, for vurdering og tilbudsvidne, angående noget fra ham eksekveret gods, for de udskikkede af militsen til ham, for resterende skatter, deres eksekverpenge, hvorefter blev vurderet 5 nye og gamle grove hatte for 1 sletdaler, og nu tilbød fuldmægtigen ham at indløse samme hatte for 2 mark eksekverpenge, men ingen mødte.

** Jacobus Gesius, privilegeret apoteker sst, havde, til hans logement til Kirsten, salig licentiat Nicolaus de Brobergues sst, stævnet Christian Henrik Petters, fordum inspektør over de jyske forstrande, for dom og i rette lagde hans begæring til borgmestre og råd, at de ville stede ham arrest på Christian Henrik Petters for hvis, han ham skyldig var efter sin obligation, som var 457 sletdaler, samt i rette lagde efterskrevne dom af Bjerge herreds ting på Fyn 10/7 1682, hvor han er tildømt at indfri sin revers, hvorefter blev afsagt, så efterdi Jacobus Gesius beviser med dom af Bjerge herreds ting, at Christian Henrik Petters er tildømt sin revers at indfri, og han for samme fordring bevises at være forkyndt arrest, da kendes samme arrest hermed lovlig, og da han er draget af arresten, retten til foragt, da har Jacobus Gesius derfor at søge Christian Henrik Petters efter loven.

(20)

7/2 1684.

** ting holdtes på Århus rådhus formedelst vinterens strenghed med sne og fygen.

** Jens Rasmussen Strædfar, skipper og borger sst, tilspurgte auktionsdirektørens fuldmægtig Morten Værn, borger sst, om han tilstod ham den gård på Studsgade, som han på auktion havde solgt ham, hvortil Morten Værn svarede, at han ville hjemle ham den at have solgt på auktion, hvorefter Jens Rasmussen Strædfar i rette lagde efterskrevne beskikkelse til Morten Værn, dateret 20/8 1683, med Morten Værns svar, at han efter begæring af magister Claus Andersen har solgt ham den gård på Studsgade, som Mads Christensen tilforn iboede, på en offentlig auktion i hans hus 20/8 1683.

** magister Niels Krases tjenestekarl Jens Sørensen havde stævnet Laurits Mült guld og sølvarbejder, borger sst, for syn på den stenbod næst ved hans iboende gård, hvorefter blev udmeldt efterskrevne borgere.

** Jens Pedersen Filt hattemager, borger sst, havde stævnet Johan Fach, organist til domkirken sst, for vidner, og Mads Hattemager og Laurits Hattemager borgere sst vidnede, at for mere end to år siden købte de en del hatte af Johan Fach, og da sagde Johan Fach, at Niels Filt og Søren Rasmussen havde gjort hattene, og det var deres hatte, og en del deraf havde Johan Fach købt af en mand i Ebeltoft.

(21)

14/2 1684.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Johan Fach, organist til sankt Clemends kirke sst, hans vegne æskede vidne.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig på Niels Pedersen Filt hattemager sst havde stævnet Johan Fach, organist til sankt Clemends kirke sst for vidner, og borgere vidnede, at de på Niels Filts begæring var hos Karen, salig Rasmus Værns, og hendes datter Birgitte Rasmusdatter, og Karen, salig Rasmus Værns, vidnede for dem, at Johan Fach og hans tjenestepige udtog det gods af hendes hus, som der var og tilhørte Niels Filt og nu salig Søren Rasmussen, og ingen var med dem på KM og rettens vegne. andre vidnede, at de var hos salig Søren Rasmussens mor Maren Sørensdatter, og hun vidnede, at den dag Søren Rasmussens trolovelse var, da udtog Johan Fach deres gods. salig Søren Rasmussens efterladte Johanne Pedersdatter vidnede, at samme tid, som hun stod og blev trolovet med Søren Rasmussen, gik Johan Fach ind og opbrød hans kammersdør og tog ulovligt hans gods ud. Anne Sørensdatter vidnede, at dagen derefter gik hun efter hendes søsters begæring til Johan Fach og bad, han ville hjælpe dem at få deres gods igen eller også deres håndskrift.

** Oluf Nielsen Vorgård, fuldmægtiget på Gertrud Nielsdatter, magister Niels Krogs, rector skole sst, havde stævnet Laurits Guldsmed, boende på Torvegade sst, for syn, vidner og dom anlangende stenboden med dets tillæg, næst hans gård beliggende, og synsmænd i rette lagde deres efterskrevne synsforretning på den lille stenbod næst op til Hans Deusters gård, som de havde gennemmålt. dernæst blev i rette lagt Søren Sørensen, forrige rådmand sst, hans efterskrevne attest, at han 1629 var i salig Hans Deusters gård og havde der sit logement og gik til skole, og da mindes han, at der gik en vindeltrappe fra den salig mands store gård over port og op til den liden stenbod, som var til samme gård, hvor den salig mand havde adskilligt sit tøj med breve og andet. Søren Lauritsen arbejder sst vidnede, at han efter Laurits Guldsmeds begæring brød den trappe ned, som sad op til stenboden.

(22)

21/2 1684.

** Anders Lauritsen på sin søn Jens Andersens vegne lod forkynde Karen Jacobsdatter, salig Mikkel Trommeslårs efterladte sst, hendes udgivne skøde på den indplantede hosliggende ejendom,  liggende på Fiskergade, næst vesten og til hendes eget hus og have og østen op til Søren ---- have, givet og skødet til bemeldte Jens Andersen.

** Søren Rasmussen Værn, borgersøn sst, fuldmægtiget på sin salig bror Anders Værn, forrige borger og handelsmand sst, hans efterladte widve Maren Olufsdatter hendes vegne havde stævnet landkommissær Tomas (blank) og tilbød ham hvis penge, han efter højesteretsdom tilkom for hvis gods, han med ham havde indskibet, 229 rigsdaler, som han i en pose under forsegling fremviste og frembød.

28/2 1684.

** Søren Vester af Katvad mølle på sin stedsøn Morten Sørensen, møllersvend i Århus mølles vegne og gav last og klage over nogle militæriske, som søndag var 8 dage overfaldt ham i Niels Tunbos hus, hvor han blev stukket med en degen i hans bryst.

** Oluf Nielsen Vorgård, fuldmægtiget for Morten Værn, borger og handelsmand sst, havde stævnet Villads Jacobsen, borger sst, item Peder Rasmussen, Mejlgades hyrde, for dom og tiltalte dem for gæld, de er ham skyldig, man da intet gensvar skete, er sagen opsat 4 uger.

** Oluf Nielsen Vorgård fuldmægtiget for Gertrud, magister Niels Krogs, hendes vegne lod af et tingsvidne her af tinget 14/2 næst afvigt, af Gertrud, magister Niels Krogs, kontra Laurits Wild guldsmed forhvervet, oplæse kald og varsel, som samme dag var indført, og den blinde Rasmus Rasmussen tømmermand vidnede, at han tjente salig borgmester Christen Jensen og Anne Deusters i 6 år, og da gik en trappe op i Anne Deusters port til kramboden eller stenboden, og hørte samme krambod da der til gården, og da var der ingen dør på det gamle hus, som stod der, som Laurits Guldsmed nu iboer, ud til kramboden, og var der ikke nogen dør forneden ind til samme krambod.

(23)

** Jens Ibsen podemester, borger sst, æskede skøde, og Erik Jørgensen stadsprokurator med fuldmagt af Kirsten Hansdatter, salig licentiat Nicolaus de Brobergues, og til vitterlighed underskrevet af hendes far Hans Nielsen Drostrup til Skovsgård, solgte og skødede fra hende og hendes arvinger og til Jens Ibsen og hans arvinger hendes gård, på Guldsmedegade beliggende, Rasmus Gius Bager iboer, som salig Christen Jensen Hår tilforn har tilhørt og hende ved pant og ejendomsdom er berettiget, strækkende sig fra salig Niels Jensen Udsens arvingers have på den ene side, og til salig Jens Jørgensen Hasles enke og arvingers ejendom på den anden side, med tilliggende gårdsavl i marken.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Karen, salig Villum Testrup, underdegn ved Vorfrue kirke, hendes vegne til 3.ting lod læse og påskrive en kaldsvidne af Viborg landsting 23/1 næst afvigt, hvor da blev stævnet alle salig Villum Rasmussen Testrup, som boede og døde i Århus, hans efterladte arvinger og kreditorer at møde til skifte og deling i stervboet den dag 6 uger.

** Erik Jørgensen prokurator lod til 3.ting læse og forkynde en landstings kaldsseddel at salig Christen Lauritsen, forrige byfogeds, kreditorer sig med deres ankrav i stervboet ville angive.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig for Johan Fach, organist til domkirken, med opsættelse her af tinget 14/2 næst afvigt havde stævnet Niels Pedersen Filt sst for dom, og tiltalte ham for 200 sletdaler efter hans obligation, dateret 7/5 1676. Niels Filt mødte herimod og foregav, at Johan Fach havde til betaling for denne fordring bemægtiget sig hans og Søren Rasmussens gods, og fremviste en kopi af samme håndskrift med en påskrift af Johan Fach, hvormed han ville bevise, at obligationens sum var sat for højt, hvorefter blev afsagt, at Niels Filt bør betale sin tilkommende anpart kapital med forfalden rente.

(24)

** Oluf Nielsen Vorgård, fuldmægtiget for Niels Filt hattemager sst havde stævnet Johan Fach, organist til domkirken, for dom og tiltalte ham, for han ulovligt har bortrøvet Niels Filt og Søren Rasmussens gods uden dele, dom og kongens foged, hvorfor han bør at lide efter loven. for sine årsagers skyld blev sagen opsat 14 dage.

6/3 1684.

** Morten Værn lod læse og påskrive Jacobus Gesius apoteker hans kontrakt med sin dreng, Niels Mortensen Klakring, af dato 28/9 1682, med Jacobus Gesius hans påskrift dateret 6/3 1684, at han bemeldte sin tjener fra sin tjeneste libererer og frikender.

** Morten Værn lod læse og påskrive Niels Mortensens indlæg med borgmestre og råds svar, dateret 6/3 1684, at Morten Værn som en kurator har sig med ham at forholde efter loven.

** Tomas Rasmussen prokurator lod læse og påskrive en begæring fra assessor Jens Lassen, hvorefter han havde stævnet Hans Pedersen Kedelfører, boende på kobbermøllen, Sidsel salig Peder Kedelførers sst for syn, vurdering og dom angående den gård, på Torvet beliggende, som er pantsat Jens Lassen, hvorefter blev udmeldt synsmænd af tinget.

** Erik Jørgensen prokurator på Jacobus Gesius, apoteker sst, hans vegne lod læse og påskrive et pantebrev, udgivet af Jacob Nielsen, borger sst, til ham lydende på 80 sletdaler, og derfor pantsat han sin iboende gård, dateret 6/3 1684.

** Morten Værn for Jacob Nielsen, borger og handelsmand sst, lod læse og påskrive Niels Mortensen Lund hans kontrakt med Jacob Nielsen, hvori han transporterer ham til ejendom den part, han kan have i den gård, som han påboer, dateret 6/3 1684.

** Morten Værn lod læse og påskrive en kontrakt med Jacobus Gesius oprettet, om Niels Mortensens drenge og karlsår ham at tjene, med derpå skrevne Jacobus Gesius hans påskrift, at han kvitterer og frisiger Niels Mortensen for sin tjeneste.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Mikkel Mikkelsen, borgmester sst, æskede pantevidne, og Niels Villumsen, borger sst, bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være borgmester Mikkel Mikkelsen 100 sletdaler, og derfor pantsatte ham hans iboende gård, på Mejlgade beliggende, imellem salig Søren Poulsens gård og salig Laurits Rasmussen, fordum byfoged, hans arvingers gård, med vedliggende have bag gården samt tilliggende avl i marken.

** Engelbret Endersen, borger og skipper sst, æskede skødevidne, og Morten Madsen Værn, med fuldmagt af Hans von Lossow til Ristrup, solgte og skødede fra ham og hans arvinger og til Engelbret Endersen og hans arvinger en frugthave, for enden af Badstuegade liggende, østen op til Engelbret Endersens gård, strækkende sig øster på til Jørgen Skrædders ejendom.

(25)

** Oluf Nielsen Vorgård fuldmægtiget for Gertrud, magister Niels Krogs sst, havde stævnet Laurits Wild og tiltalte ham, for han har ladet nedbryde en vindeltrappe til hendes stenbod, og i rette lagde tingsvidner angående samme stenbod, og en udlægsforretning til afgangne borgmester Christen Jensens arvinger, dateret Århus 18/8 1671, som denne post angående melder, at Niels Krog er indlagt i den liden gård på Torvet, imellem Gertrud Nielsdatters krambod og Maren Clemendsdatters øde ejendom, for 400 sletdaler. dernæst i rette lagde en genpart af et vidne af Johan Lyllofsens hustrus arveparters afståelse til Erik Grubbe, dateret Århus byting 5/3 1663, hvori tre steder meldes om hans hustrus salig fars gård på Torvet og krambod ved porten, hvorefter blev afsagt, at Laurits Wild bør at igen opsætte den nedbrudte trappe og gøre den så god, som den før var, og der foruden at lide videre tiltale efter loven.

** Laurits Guldsmed opkrævede mænd til at syne hans gårdsrums begreb med vedliggende krambod og dets beskaffenhed.

13/3 1684.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtiget for assessor Jens Lassen, residerende sst, havde stævnet Sidsel Kedelførers og hendes søn, og synsmænd vidnede, at de var i den gård, på Torvegade beliggende, kaldes Sidsel, salig Peder Hansen kedelførers gård, og da vurderede de samme gård med fire gårdsavl i marken for 1624 sletdaler, hvorefter assessor Jens Lassen tilbød salig Peder Hansen Kedelførers enke og arvinger, at hvis de ville give ham rede penge, ville han afstå 100 rigsdaler. herimod at svare mødte Hans Pedersen kedelfører på sin mor og egne vegne og svarede, at hverken han eller hans mor vidste intet videre dertil at svare, end som tilforn imellem hende og assessoren deri er passeret, efter tingsvidne her af tinget 21/12 1676.

(26)

** Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 28/2 sidst afvigt havde stævnet Jørgen Jacobsen Loft sst for dom, og tiltalte ham for 21 tønder godt malt efter Søren Sørensens regnskabsbog, som han blev tildømt at betale.

** Laurits Wild, borger og guldarbejder sst, hans fuldmægtig Tomas Rasmussen prokurator havde stævnet Gertrud, magister Niels Krogs, og synsmænd i rette lagde deres efterskrevne syn til en lille plads i Laurits Guldsmeds gård og imellem salig Søren Mikkelsens gård, hvor tilforn har stået en vindeltrappe op til Laurits Guldsmeds hus, og samme trappe har været nagelfast til Laurits Guldsmeds hus, på hvilket sted nu findes en liden fjælleskrue, hvilken plads efter skødet tilhører Laurits Guldsmed. Jens Pedersen snedker vidnede, at han havde gjort samme vindeltrappe for salig borgmester Christen Jensen og Gertrud Nielsdatter, og da ejede salig borgmester Christen Jensen både gården og boden. Anne Mikkelsdatter, salig mester Poul Postmesters, vidnede, at de boede tre år i den gård, som Laurits Guldsmed iboer, og da var der ingen anden trappe til overstuen end den vindeltrappe, som er nagelfast til samme gård.

(27)

** Johanne Mortensdatter, salig Tomas Christensens, lod læse og påskrive hendes underskrevne arv og gælds frasigelse efter hendes salig mand, dateret nu som i dag.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtiget for Peiter Jessen farver, borger sst, havde stævnet nu salig Jens Tygesen, skipper og borger sst, hans enke for dom, og tiltalte hende for 106 sletdaler efter Jens Tygesens obligation, dateret 17/9 1682, som hun blev tildømt at betale.

** blev læst og påskrevet KM bestallingsbrev, dateret 15/12 1683 Morten Bolt at være byfoged sst

20/3 1684.

** på Århus rådhus, hvor da ting holdtes, formedelst snefog og blæsts skyld.

** Andreas Hansen, velb landkommissær Tomas Friis hans fuldmægtig på sin husbonds vegne havde stævnet Jens Rasmussen Lassen og hans skipper Jens Tygesen for vidner, men ingen af de indstævnede vidner mødte.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på Mikkel Mikkelsen Malling, borgmester sst, hans vegne æskede pantevidne. for retten fremstod Tønnes Mikkelsen med fuldmagt af sin mor Karen Jacobsdatter, salig Mikkel Tønnesens efterladte enke sst, og bekendte, at hun af ret vitterlig gæld skyldig var Mikkel Malling 100 rigsdaler, og derfor til frit underpant satte ham hendes iboende gård, som hun på auktion efter hendes salig mand har sig tilforhandlet, liggende på Fiskergade, næst op til salig Dines Nielsens arvingers ejendom på den ene side, og til hendes salig mands frugthave, Jens Andersen nu tilhører, på den anden side.

(28)

** Bonde Jacobsen, borger sst, havde stævnet magister Claus Sidenborg for vidner, hvorefter han i rette lagde Peder Hansen Kryssing og Jens Jacobsen Skivholme, borger sst, anordnede formyndere for salig Niels Jensen Udsens børn, deres udgivne kundskab og attest, at ifølge den salig mands bog fik Henrik Henriksen på Silkeborg 25 alen fin rød klæde a 5 skilling.

** Hans Sønniksen, borger og skipper sst, æskede vidne, og Laurits Olufsen, skipper og borger sst, lod læse og påskrive efterskrevne kontrakt imellem nu salig skipper Søren Olufsen og hans børn og svogre, dateret 8/1 1679, at da er alle forenet, nemlig far Søren Olufsen og sønner og alle svogre om hvis efterskrevne arvegods, Laurits Olufsen og Hans Sønniksen skal have i den lod og arvepart, som dem tilfalder efter deres salig godemor Anne Johannesdatter.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Johan Fach, organist ved domkirken sst, havde stævnet Niels Filt hattemager, Laurits Gius, Karen, salig Rasmus Værns, og hendes datter Birgitte Rasmusdatter, salig Søren Rasmussen Mults mor Maren, Johanne, salig Søren Pedersens, med flere for vidner, hvorefter Karen, salig Rasmus Værns, og hendes datter vidnede, at kammeret tilhørte Johan Fach den tid, han udtog tøjet, og han ikke udtog andet end ham selv tilhørte, og Rasmus Andersen i Vejlby vidnede, at for 8 år siden var han kørende til Palstrup med Søren Rasmussen Mult og Johan Fachs pige, og da førte han en sæk uld, som Johan Fachs pige betalte, derfra til Johan Fachs stue, men hvem det siden tog, vidste han ikke.

(29)

** Oluf Vorgård fuldmægtig på Niels Filt hattemager sst hans vegne havde stævnet Johan Fach, organist til domkirken, for vidner, og Christen Pedersen hattemager vidnede, at for ungefer en uge siden kom Johan Fach til ham og bad ham sætte sin hånd under en seddel, men da svarede han, at da han hverken kunne læse eller skrive, derfor ville han ikke underskrive den.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig på Laurits Guldarbejder, borger sst, hans vegne havde stævnet, som tilforn er indført, og Rasmus Hansen, tjenende landkommissær Tomas Friis, vidnede, at da landkommissæren kom her at residere, da havde han lofterne i den gård, Laurits Guldsmed nu tilhører, i leje til kongens korn af mester Poul Postmester, som da deri boede, og da var vindeltrappen, som de gik op på til salen, så rådden, at de ikke uden fare kunne gå op ad den, og var ingen anden opgang.

** Jørgen Andersen, borger og handelsmand sst, æskede skøde, og Engelbret Endersen, skipper og borger sst, solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Jørgen Andersen og hans arvinger efterskrevne anpart af den frugthave, Engelbret Endersen af salig doktor Matias de Brobergue hans arvinger købt har, her ved byen for enden af Badstuegade beliggende, og strækker sig ud til kornhaverne eller marken.

** Jørgen Andersen borger og handelsmand sst æskede afkald, og for retten fremkom Christen Jensen Basse, forrige feldskær ved oberst Frisensøs regimente, nu opholdende sig sst, gav Jørgen Andersen afkald for al hvis arv, som Christen Jensen Basse arveligt er og kunne være tilfaldet efter salig Mette Mikkelsdatter Basse, salig Niels Udsens sst.

(30)

** Oluf Vorgård, fuldmægtiget for Morten Værn, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 28/2 næst afvigt havde stævnet Villads Jacobsen og Peder Hyrde for gæld, hvortil Peder Hyrde svarede, at det kun var 8 daler, han restede, men han havde intet at bevise det med, hvorefter de blev tildømt at betale deres gæld.

** assessor Jens Lassen, residerende sst, ved fuldmægtig Erik Jørgensen prokurator med opsættelse her af tinget 7/2 næst afvigt havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom, og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

3/4 1684.

** landkommissær velb Tomas Friis, residerende sst, hans fuldmægtig Andreas Hansen havde stævnet Jens Rasmussen Lassen, skipper Jens Tygesen og skipper Abild Rasmussen for vidner at påhøre, og Jens Knudsen, som forleden år sejlede med skipper Abild Rasmussen, vidnede, at de forleden førte kongens korn til Kiel, som var 700 tønder rug, men han vidste ikke, hvor det korn, som blev til overs i skiberummet, blev af. Morten Pedersen med flere, som sejlede med skipper Jens Tygesen, vidnede, at de havde indskibet 1300 tønder rug i Frederiksodde, og der var i skiberummet et lidet stykke rug, som skipperen sagde, han havde givet penge for, og det blev malet til mel og bagt til brød til skibets fornødenhed.

(31)

** Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, fuldmægtig på sin svigerfar Søren Sørensen, forrige rådmand sst, hans vegne havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom, og tiltalte dem for gæld efter Søren Sørensens regnskabsbog, hvilken gæld de blev tildømt at betale.

10/4 1684.

** Johan Fach, organist til sankt Clemends kirke, begærede vidne. for retten fremstod Niels Filt hattemager sst, og som Johan Fach og Niels Filt har været nogen stridighed imellem anlangende en obligation, Niels Filt og hans kammerat Søren Rasmussen til Johan Fach har udgivet, hvorfor han over Niels Filt har forhvervet dom, og Niels Filt derimod søgte ham for en del gods, som Johan Fach skal have annammet, dem tilhørende, så er de derom således forenet, at Niels Filt lover at give Johan Fach 40 sletdaler at betale til 4 terminer, hvorimod samme obligation og bytingsdom skal være kasseret, og Johan Fach at beholde hvis gods, han har bekommet.

(32)

** Søren Pedersen Møller, admiral Jens Rodsteen hans fuldmægtig, på sin herres vegne havde stævnet Niels Dinesen, skipper og borger sst, for dom og tiltalte ham for 50 sletdaler efter hans efterskrevne obligation, dateret København 11/6 1680, som han blev tildømt at betale.

17/4 1684.

** Hans Nielsen Gotlænder lod opnævne synsmænd til en hans gård på Graven, Rasmus Holm før har iboet.

24/4 1684.

** Hans Nielsen Gotlænder, kandestøber og borger sst, æskede vidne, og synsmænd vidnede, at de havde synet den gård på Graven, Rasmus Holm tilforn har iboet, Hans Nielsen Gotlænder tilhørende, og da befandt de den at være repareret, som det af nyt kunne være gjort, så ingen derover med billighed kunne have at klage.

** blev forkyndt en landstings varselsseddel til skifte efter magister Claus 2/6 næstfølgende.

1/5 1684.

(33)

** Peder Hansen Kryssing lod læse og påskrive et borgmestre og råd på byens vegne ham givne skødebrev på det øde eje ved Immervad, på hjørnet om bag klostret, kaldt Karen Pedersdatters ----for byens resterende skatter.

** Oluf Vorgård gav til kende, at Laurits Andersen har ladet forkynde Jens Nielsen i Vegerslev arrest for gæld efter forhvervet dom.

** Laurits Gius for Hans Vinter opkrævede synsmænd til at syne imellem Hans Vinters eje og salig Christoffer Hennings gård, angående den ny bygning, som Dines Pedersen derpå lader opsætte.

** Laurits Gius, borgersøn sst, fuldmægtiget på Anders Lauritsen, borger og handelsmand sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 20/3 næst afvigt havde stævnet Jens Olufsen, borger og skipper sst, for lovmål hans og Jens Olufsens ejendom anlangende, og i rette lagde et tingsvidne her af tinget 6/3 1662, som melder at Frands Jensens hus er bygget Anders Lauritsen for nær, og han ved dom her af tinget 15/11 1666 er tildømt straks at indflytte på sit eget, hvilke breve over skifte efter skipper Jens Olufsens godefar salig Dines Nielsen findes læst og påskrevet, hvorefter blev afsagt, at Jens Olufsen pligtig er at flytte samme for nær byggede hus ind på sit eget, eller derfor at lide videre tiltale.

** Laurits Pedersen Gius, fuldmægtiget for Niels Nielsen studiosus, Peder Basballe og Claus Nielsen, alle boende sst, havde stævnet salig Oluf Eriksens arvinger Søren Eriksen og Jesper Eskildsen og tiltalte dem, for de ikke har holdt skifte og gjort rede og regnskab for gods, som venner havde med ham skibet, og ej heller afsagt arv og gæld efter ham, hvorimod blev i rette lagt Søren Eriksen og Jesper Eskildsens efterskrevne svar, at de ikke har befattet sig med hans efterladte gods, men det af rettens midddel til Claus Christensen Kå er opført og der registreret til kreditorerne, og Jesper Eskildsen ikke havde sagt god for Søren Eriksen eller var i hans svogerskab, da han bortsejlede, og de havde afsagt arv og gæld efter ham, hvorefter blev afsagt, at da de indstævnede har ladet stævne kreditorerne til skifte efter den salig karl, og de ikke har befattet sig med hans efterladte gods, da kan de ikke tilkendes nogen gælds betaling efter ham, men Niels Nielsen, Peder Basballe og Claus Nielsen at søge salig Oluf Eriksens stervbo og hans gods, hvor der findes kan.

(34)

9/5 1684.

** Dines Pedersen havde stævnet Hans Jensen Vinter sst for vidne, og i rette lagde Sille Andersdatter, salig Christoffer Hennings, hendes efterskrevne vidne anlangende den bygning, han på den grund, som hun i så langsommelig tid med hendes salig mand har boet, som strækker sig op til Hans Vinters eje, som af Dines Pedersen er nedbrudt, formedelst dets forrådnelse, og et andet igen opsat, da er dette hendes sandfærdige vidne, at de ny lejder ligger på det samme sted, som de gamle blev optaget af, dateret Århus 5/5 1684, Sille Andersdatter egen hånd. derefter blev i rette lagt tømrernes efterskrevne vidne, hvorledes de havde opsat det nye hus på samme sted, som det gamle stod.

** Oluf Nielsen Vorgård, fuldmægtig for Jens Jørgensen, borger og indvåner sst, havde stævnet Påske Pedersen og hans amme Mette N for vidner, og Maren Eriksdatter vidnede, at hun havde stedt en amme til Jens Jørgensen, som lovede hende i løn 14 mark og hendes mand 4 mark, og ammen tog fæstepenge, og Oluf Vorgård satte i rette, om Påske Pedersen ikke bør at betale Jens Jørgensen de annammede fæstepenge og lide efter loven. ingen mødte til genmæle, hvorfor sagen blev opsat 4 uger.

(35)

** Oluf Nielsen Vorgård, fuldmægtig for Jens Jacobsen, borger sst, havde stævnet en kvinde ved navn, Maren Nielsdatter i Århus rådstuekælder for at vidne om det gods, som blev frastjålet Jens Jacobsen, og hun bekendte ved ed, at to ryttere, som lå i Harlev hos Jørgen Nielsen Kå og Anders Nielsen, de gav hende et par handsker og nogle sorte bånd, og hun så at Jørgen Kås kone fik af rytterne 40 mark hør, og Anders Nielsen var henne ved dem og ville have hjemmel til det gods, som var stjålet.

** Laurits Wild, borger og guldarbejder sst, æskede skøde, og Oluf Nielsen Vorgård, fuldmægtiget på Gertrud Nielsdatter, magister Niels Krogs, vegne solgte og skødede fra hende og hendes arvinger og til Laurits Guldsmed en liden stenbod, på Torvet beliggende, næst op til salig Søren Mikkelsens gård på den ene side og til den gård, Laurits Guldsmed iboer, på den anden side.

15/5 1684.

** Jens Ibsen podemester sst æskede skøde, og Tyge Simonsen med fuldmagt af kommissær Jesper Nielsen Hutfeld solgte og skødede fra ham og hans arvinger og til Jens Ibsen efterskrevne have ved Munkeport.

** Tyge Simonsen, fuldmægtiget for kommissær Jesper Nielsen Hutfeld, æskede pantevidne. Jens Ibsen podemester bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Jesper Hutfeld 200 sletdaler, og derfor pantsætter ham sin have ved Munkeport.

(36)

** Hans Jensen Vinter havde stævnet Dines Pedersen, borger sst, for synsvidne og i rette lagde efterskrevne syn på et hus, Dines Pedersen har ladet opsætte ved den gård på Torvet, salig Christoffer Hennings tilhørte.

** Oluf Nielsen Bonde fremlagde efterskrevne stævning af Viborg landsting 16/4 1684, at da blev stævnet afgangne magister Claus Andersen, forrige sognepræst til Århus domkirke, hans arvinger og kreditorer for vurdering og skifte, som rettens middel er forårsaget at holde i stervboet 2/6 førstkommende.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Laurits Sørensen Hasle havde stævnet Rasmus Pedersen Vinter for dom og tiltalte ham for 33 sletdaler, han er ham skyldig. sagen er opsat 4 uger.

** Oluf Nielsen Bonde, fuldmægtig for Laurits Andersen, borger sst, lod forkynde en arrest på Jens Nielsen, boende i Vegerslev, for gæld, og satte Oluf Bonde i rette og formente, at Jens Nielsen bør at blive i arrest, indtil betalingen sker efter loven.

22/5 1684.

** Oluf Nielsen Bonde, fuldmægtiget af salig magister Claus Andersens arvinger fremlagde en skriftlig frasigelse, hvormed magister Peder Andersen Claudianus, sognepræst til store Heddinge, som nærmeste værge og hans yngre bror magister Frederik Andersen Claudianus på deres salig bror magister Claus Andersen, forrige sognepræst til domkirken, hans børns og arvingers vegne giver til kende, at ingen af deres salig brors børn vil tage ved arv og gæld efter ham.

(37)

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig for Peder Feder havde stævnet Peder Molbo vangvogter for syn, og synsmænd vidnede, at de havde synet en skade, som var gjort i Peder Feders have, liggende udenfor Mejlgade, kaldes Trøjborg bakke, som Peder Molbos ko skulle have gjort. da ingen mødte til genmæle, blev sagen opsat 4 uger.

29/5 1684.

** Jens Pallesen, borger sst, havde stævnet Jørgen Ditlevsen, borger og bager sst, for syn, og synsmænd vidnede, at de havde synet en bæk, som går midt over Mejlgade, kaldes Borrebæk, og da befandtes samme bæk på den søndre side op til Jens Pallesens gård til en stolpe imod havet at være udskredet, så den var halvanden alen bred på det bredeste.

** Niels Nielsen, studiosus på Mejlgade, havde stævnet efterskrevne hans husfolk for resterende husleje, der iblandt Anne Lauritsdatter Nederlands på Studsgade, som de blev tildømt at betale.

(38)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for Peder Feder, oplyste en mærplag, han indtog i hans have, liggende bag ved det store hus.

5/6 1684.

** Niels Nielsen, studiosus sst, havde stævnet efterskrevne personer for dom og tiltalte dem for resterende husleje, som de blev tildømt at betale, men som nu blev agtet, at sagen i dag 8 dage havde været i rette, var intet ved sagen i dag at gøre.

12/6 1684.

19/6 1684.

** Tomas Rasmussen prokurator på KM og Århus bys vegne havde stævnet Niels Pedersen Filt hattemager sst item Maren Christians på Kannikkegade for dom og tiltalte dem for deres lejermålsbøder, nemlig han 12 rigsdaler og hun 6 rigsdaler, hvorimod Niels Pedersen mødte og svarede, at han var i kongens tjeneste og ugift, den tid han besov hende, og hun var en rytterkvinde, hvorefter de blev tildømt at betale deres bøder eller derfor at lide nam i deres bo, og hvis nam ikke kan ske, da at lide på kroppen efter loven på Bremerholm.

** Oluf Nielsen Vorgård, fuldmægtiget for hr Christen Jensen Viby, sognepræst til Viby med dets anneks, havde stævnet Carl Christensen her i Århus, så og salig Oluf Christensens arvinger, som er hans efterladte widve Kirsten Tomasdatter med deres børn, samt også Erik Christensens arvinger, som er Søren Eriksen ved Mindet og Jesper Eskildsen på Skolegade på hans hustrus vegne for syn og vurdering, som agtes at tages af hr Christen Viby på hans børns vegne på de 7 boder ved åen og 2 boder på Mejlgade, som de arveligt skulle være tilfaldet efter deres salig morfar salig hr Rasmus Christensen, præst i Ormslev, hvorefter vurderingsmænd i rette lagde deres efterskrevne vurdering. derefter blev i rette lagt Carl Christensens efterskrevne kundskab, at efter hans svoger hr Christen Jensen i Viby hans begæring oplyser han, at samme boder tilsammen ikke tilhører andre af hans salig forældres arvinger, end hans salig bror hr Rasmus Christensen i Ormslev og hans rette arvinger. derefter blev i rette lagt Kirsten Tomasdatter, salig Oluf Christensens efterskrevne indlæg, at huslejen, KM skatter og reparationer angående har hun ved sin lovværge Morten Værn ladet indlevere på skifte i Ormslev efter salig faders bror hr Rasmus i Ormslev, som blev holdt sidst afvigte 9/6.

(39)

** Mikkel Mikkelsen, borgmester sst, hans fuldmægtig Morten Værn, borger og handelsmand sst, æskede pantevidne, og Peder Svendsen skrædder bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være borgmester Mikkel Mikkelsen lånte rede penge 200 sletdaler, og derfor pantsatte ham hans gård, på Torvegade beliggende, næst op til Jens Vegerslev rådmands gård på den ene side og op til salig ---- hans børns gård på den anden side.

** Jens Lauritsen byfoged oplyste et rødbæltet svin, om nogen det vil vedkendes.

26/6 1684.

(40)

** blev i dag læst og forkyndt en advarselsseddel til skifte efter salig Markor Nielsen 30/6 næstkommende.

** blev læst og påskrevet en advarselsseddel til skifte efter salig Rasmus Kjeldsen til 30.dagen 7/7 næstkommende.

** Peder Svendsen skrædder, borger sst, lod læse og påskrive efterskrevne auktionsbevis, at 9/5 1684 havde auktionsdirektørens fuldmægtig Morten Værn på sin betroede bestillings vegne solgt til Peder Svendsen skrædder Kirsten Tomasdatter, salig Oluf Christensens, hendes gård liggende på den søndre side af Torvet, imellem assessor Jens Lassen --- murede gård på den vestre side og rådmand Jens Vegerslevs gård på den østre side, strækkende sig fra adelfargaden og langs ned i gården til Skidengyden 91 alen, med et tilliggende gårdsavl.

** Oluf Nielsen Vorgård, fuldmægtiget for Laurits Andersen, borger og handelsmand sst, item på KM og Århus bys vegne havde stævnet Jens Nielsen, boende i Vegerslev, for gæld og derpå gjort arrest angående, og formener, at han bør at være i arrest, indtil han betaler efter dom 49 sletdaler, hvorefter blev afsagt, at eftersom bevises, at Jens Nielsen i Vegerslev er draget her af byen, efter lovlig forkyndt arrest, retten til foragt, da bør han derfor at bøde et fuldt vold efter loven.

3/7 1684.

(41)

** Casper Nielsen Brandt, borger og handelsmand sst, æskede skøde, og Hans Sørensen Gylling, borger og handelsmand sst, med fuldmagt solgte og skødede fra velb Christen Jørgensen Skeel og hans arvinger og fra Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens, og hendes arvinger samt fra borgmester Johan Mikkelsen i Middelfart og hans arvinger og til Casper Nielsen Brandt og hans arvinger efterskrevne deres gårde sst, nemlig den gård på Mejlgade, Casper Brandt selv iboer, næst op til Havgyden beliggende på den ene side, og strækker sig til Jørgen Ditlevsens iboende gård, og med dets have bagved ned til Borrebækken på den anden side, og fra adelgaden med dets bagved liggende have ned til stranden, med dertil liggende to gårdsavl, som de over skifte efter salig Jacob Nielsen, rådmand sst, er udlagt og berettiget. item den øde ejendomsplads på Studsgade beliggende, næst op til Jørgen Andersen skrædders iboende gård på den ene side, og strækker sig op til Poul Nielsens iboende ejendom på den anden side, med gårdsavl efter vangbøgerne.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig for Peder Feder, indvåner og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 22/5 næst afvigt havde stævnet Peder Molbo for hvis skade, hans ko havde gjort på Peder Feders have, hvilken kornskade han blev tildømt at betale.

(42)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Bartolomeus Jacobsen Stur, borger sølv og guldarbejder sst, havde stævnet efterskrevne personer for dom, og tiltalte dem efter dom 23/5 1681 for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Matias Nielsen Fellum, borger og handelsmand sst, lod for retten læse og påskrive en bytingsdom, her af tinget 8/11 1683, over salig Niels Jensen og hans salig hustru deres arvinger til nam for kapital 87 sletdaler med dets rente og omkostning, med derpå skrevne indførsel i den øde ejendomsplads på Studsgade, næst ved Matias Nielsen, med dets tilliggende avl, for 105 sletdaler.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Jørgen Fynbo havnefoged havde stævnet Johan Arentsen og Hans Vinter, borgere og handelsmænd sst, for dom og tiltalte dem, for de ikke vil betale, efter KM konfirmation på kommissariernes forretning, for deres nybyggede skiberum til havnen, nemlig Johan Arentsen 2 rigsdaler og Hans Vinter 3 rigsdaler, men som ingen mødte, er sagen opsat 14 dage.

10/7 1684.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig på KM og Århus bys vegne havde stævnet Johan Farver i Horsens og tiltalte ham for sine lejermålsbøder 12 rigsdaler, eftersom han skal have beligget Karen Sørensdatter her i byen, som 12/2 1682 i Vorfrue kirke har udlagt ham for sin barnefar, hvilke bøder han blev tildømt at betale.

(43)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for magister Morten Herlov, sognepræst til domkirken sst, havde stævnet Tomas Jostsen væver, borger sst, for dom og tiltalte ham, formedelst han 24/3 har begæret magister Morten, at han ville trolove hans steddatter med en rytter, og siden er berettet at hun tilforn skal være viet ved en soldat, formente hun derfor bør at bie i 3 år, og i 7 år, om hun spørger fra ham, og Tomas Væver, som trolovelsen har begæret, pligtig er forskaffe kundskab om hans steddatters forrige ægteskabs beskaffenhed, hvorefter blev afsagt, så eftersom mester Morten ikke beviser Tomas Jostsen noget uærligt over, da bør han for magister Morten Herlovs tiltale fri at være.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Bartolomeus Jacobsen Stur, borger og guldarbejder sst, med opsættelse her af tinget 3/7 næst afvigt havde stævnet Rasmus Pedersen Vinter, borger sst, for 68 sletdaler efter hans obligation af dato 2/4 1683, som han blev tildømt at indfri og betale.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Laurits Slagter, borger sst, havde stævnet Anne Vægters med hendes mand Knud Vægter for vidner, og Jens Helbo slagter vidnede, at på lørdag sidst var 8 dage overfaldt Anne Vægters dem i slagtehuset med ukvems og skældsord, og Laurits Slagter skulle være en skælm og tyv.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Laurits Slagter, borger sst, havde stævnet og tiltalt Anne Vægters for ærerørige ord, som hun har ham tilsagt, satte i rette og formente, at hun det ikke kunne bevise, og derfor bør at lide og bøde for æresskælden. for sine årsagers skyld er sagen opsat 4 uger.

17/7 1684.

(44)

** Jens Hvas kapitelsridefoged sst æskede vidne. for retten fremkom Mikkel Mikkelsen i Pedholt på sit herskab velb fru Regitze Sofie til Vilhelmsborg etc hendes vegne lod læse og påskrive en dom af Århus rådstue 24/4 næst forhen, afsagt imellem hendes fuldmægtig og Jens Hvas, hvorefter Jens Hvas leverede Mikkel Mikkelsen de 12 rigsdaler, som han efter samme dom er tilkendt at betale.

24/7 1684.

** Tomas Rasmussen lod læse og påskrive borgmestre og råds advarselsseddel til skifte efter salig Jens Tygesen 4/8 1684.

** Mikkel Lassen og hans bror Peder Lassen, borgere og handelsmænd sst, æskede skøde. Hans von Lossow til Ristrup ved sin fuldmægtig Hans Bendixen, borger handelsmand og vinhandler sst, solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Mikkel Lassen og sin bror Peder Lassen efterskrevne kornhave, som ligger udenfor Vestergades ende, og som tilforn tilhørte hans frues salig far doktor Matias de Brobergue.

** Oluf Vorgård, fuldmægtig for Maren Hansdatter, salig Oluf Poulsens, nu værende sst, havde stævnet skipper Peder Nielsen Samsing, borger sst, for dom og tiltalte ham for lånte penge 50 sletdaler, efter hans til hende udgivet obligation, dateret 6/4 1682, som han blev tildømt at betale.

** Peder Feder handelsmand sst ved fuldmægtig Tomas Rasmussen prokurator beviste at have stævnet assessor salig Morten Mikkelsen til Dalum og Ørridslev hans efterladte enke og arvinger for dom angående hvis, den salig mand, efter obligation til Peder Feders afgangne svigerfar borgmester Jørgen Juel udgivet, er skyldig.

(45)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig på skomagerlavsbrødre sst deres vegne, med opsættelse her af tinget 17/7 næst forhen havde stævnet Rasmus Skoflikker, Jørgen Tysk, Anders Nielsen og Rasmus Olufsen skoflikker sst for dom og tiltalte dem, for de har været ude at sy sko på landet. derimod blev i rette lagt hr Clemend Nielsen i Søften hans indlæg, at skoflikkerne gjorde noget arbejde for ham af gammelt læder, hvorefter blev afsagt, så efterdi lavsbrødrene ikke beviser deres angivende, og det arbejde, de har gjort for hr Clemend, er gjort af gammelt læder, som ikke vides at være imod loven eller skomagernes aller nådigst givne artikler, hvorfor ikke sees samme personer nogen straf at tilkende, men for denne tiltale frikendes.

31/7 1684.

** Niels Jensen, skriver hos velb landkommissær Tomas Friis, lod læse og påskrive en Bartolomeus Jacobsen Stur til Niels Jensen udgivne panteobligation, dateret 4/8 1683, på kapitel 99 rigsdaler, og derfor pantsatte ham hans iboende gård, kaldes Oluf Sørensen skomagers.

** Peder Christensen Basballe, fuldmægtiget på Christen Knudsen Lind, borger og vinhandler sst, hans vegne havde stævnet Jens Andersen Høg og Jens Jørgensen, borgere sst, for deres sandhed og spørgsmål at tilsvare, og de vidnede, at de med byfogden Christen Lauritsen var i Christen Knudsens hus 16/7 1683, om han havde middel til at betale Hans Bendixen efter højesterets dom og Hans Bendixens derpå forhvervede kongelige befaling, hvortil han svarede, at han desværre ikke havde andet, end som tilforn var tilbudt, og da faldt de ord, at Hans Bendixen var så fin, han ville tillade Christen Knudsen selv at udvælge stedet at være arresteret, og da ville Christen Knudsen være tilfreds, om det måtte være i hans eget hus. Hans Bendixen mødte og svarede, at det skulle ikke bevises,  ej heller kunne de med en god samvittighed sige, at der blev gjort mundlig eller skriftlig arrest, mens Christen Knudsen sad i sin fulde næring og brug, og syntes derfor, det kunne ikke ansees til nogen arrest.

(46)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Casper Nielsen Brandt, borger og handelsmand sst, havde stævnet Anders Rasmussen i Søften, og talte med hans søster Anne Jensdatter, og tiltalte ham for 4 sletdaler efter hans salig far Rasmus Pedersens obligation på arvinger og een for alle, dateret 30/1 1680, hvilken obligation blev læst over skifte efter salig Rasmus Pedersen i Søften 30/1 1683, og som Anders Rasmussen blev tildømt at betale.

** Jørgen Nielsen, tjenende Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens efterladte sst, på sin husbonds vegne med opsættelse her af tinget 3/7 næst afvigt havde stævnet Søren Rasmussen Skibby, borger sst, for dom og tiltalte ham for resterende rente af 200 sletdalers kapital 137 sletdaler, efter hans pantebrev, af dato 31/7 1662, udgivet til Kirsten, salig Peder Vinters, på hans gård på Vestergade med avl, hvorimod Søren Rasmussen i rette lagde sit efterskrevne indlæg, hvori han foregiver ikke at være så meget skyldig og beråber sig på en rådstueafsked 23/6 1670 imellem ham og Kirsten, salig Peder Vinters, at hun skulle betale halvparten af 41 sletdaler til Maren Clemendsdatter, hvorefter blev afsagt, at han bør at betale fordringen, og igen at søge Kirsten, salig Peder Vinters, efter den afsked imellem dem på rådstuen.

(47)

7/8 1684.

** Jørgen Bertelsen underdegn lod læse og påskrive et pantebrev, af Bartolomeus Jacobsen Stur guldsmed til bispen doktor Erik Grave udgivet, af dato 12/9 1670, lydende på 200 sletdaler, hvorfor er pantsat Mogens Lisbjergs gård bag klostret med tilliggende avl samt licentiat Brobergues skøde derpå, og findes samme pantebrev læst over skifte efter Bartolomeus Guldsmeds salig hustru 24/2 1682.

** Anders Nielsen Helbo lod læse og påskrive et afkald givet borgmestre og råd med overformyndere af (blank) for hans patrimonium efter hans salig far Laurits Jensen Heldekande sst, af dato Fredericia 18/7 1684.

** Anders Nielsen Helbo, borger og skipper sst, æskede skøde. Niels Lauritsen, borger og købhandler sst, på Christoffer Sørensen Læsø, KM toldbetjent i Fredericia, hans vegne solgte og skødede fra ham og hans arvinger til Anders Nielsen Helbo og hans arvinger hans gård, på Brobjerg beliggende, på den østre side af gaden næst op til Rasmus Jensen kræmmers ejendom på den søndre side, og op til salig Magdalene Matiasdatters ejendom på den nordre side, og fra adelgaden strækker sig i øster ud til bemeldte salig Magdalene, salig borgmester Rasmus Skrivers have.

** Jens Jacobsen Skivholme, borger og handelsmand sst, lod læse og påskrive et pantevidne, her af tinget 30/10 1651, melder at da Anders Højen på Anne Rasmusdatter, salig Vogn Pedersen Skrivers vegne for kapital 50 sletdaler har pantsat til Jens Karlby, rådmand sst, en hendes kornhave, liggende i Møllestien, næst sønden den gyde, som løber til Mølle kirkegård, og findes samme pantevidne påskrevet under Niels Nielsen, studiosus sst, hans hånd, at samme pant 10/4 og 16/12 1666 er udlagt Jacob Bartolomeusen for gæld, item 24/10 1682 af Johan Mikkelsen, borgmester i Middelfart, overdraget Niels Lauritsen, borger og handelsmand her i byen, og 14/4 1684 overdraget Jens Jacobsen Skivholme. derefter solgte og skødede Søren Rasmussen Skibby, borger sst, fra sig og sine arvinger og til Jens Jacobsen og hans arvinger forskrevne ham pantsatte kornhave, på Møllestien beliggende, imellem Vestergade på den nordre side og Møllestien på den søndre side, på den vestre side op til den skidne gyde og på den østre side op til salig Anne Jacobsdatters have og Peiter Jessen farvers bod. item fremlagde Jens Jacobsen sin med Søren Skibby på samme have oprettede købekontrakt, dateret 16/4 1684.

(48)

** Oluf Nielsen Vorgård, fuldmægtig for hr Oluf Mortensen, sognepræst i Borum med dets anneks, havde stævnet Jens Christensen Vegerslev, rådmand her i byen, for dom og tiltalte ham, for han forholder hr Oluf hans hustrus arvelod efter hendes salig mor, men som intet svar skete, blev sagen opsat 6 uger.

14/8 1684.

** Tomas Rasmussen prokurator på Peder Feder, handelsmand sst, hans vegne lod læse og påskrive en aflysnings seddel, at ingen måtte tage nogen passage over hans kornhave ved magasinhuset.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for assessor Jens Lassen, residerende sst, med opsættelse her af tinget 3/7 næst afvigt havde stævnet Sidsel, salig Peder Kedelførers, med lovværge og tiltalte dem for hvis udlæg og gæld, de ham skyldig er efter en rådstuedom 19/4 1677, og lodseddel efter salig Peder Pedersen, som på skifte efter den salig karl er gjort udlæg for 145 sletdaler, som de selv har beholdt. derimod at svare mødte Hans Pedersen af lille Fulden mølle, som i rette lagde sit efterskrevne indlæg, at Jens Lassen aldrig er nægtet noget af sit udlæg, hvorefter salig Peder Pedersens arvinger blev tildømt den krævede sum, efter lodseddels formelding, inden 15 dage at betale.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig på salig Oluf Christensen, forrige overformynder sst, hans efterladte widve Kirsten Tomasdatter hendes vegne, med opsættelse her af tinget 3/7 1684 havde stævnet Knud Sørensen, borger sst, for dom og tiltalte ham for resterende husleje af hans bod fra 1681 til dato 20 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

(49)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Søren Land skrædder, borger sst, havde stævnet Peder Tordsen skrædder, borger sst, for vidner, og efterskrevne vidnede, at de 19/7 sidst i byfogdens hus hørte, at Peder Tordsen bekendte, at han havde leveret Søren Land de penge af burschenes penge, som Søren Land beskyldes for, såsom han havde den ene nøgle til laden.

** Jens Lauritsen byfoged fuldmægtig fik udmeldt synsmænd til en båd, der som vrag er indkommet af søen.

21/8 1684.

** blev af byfogdens fuldmægtig fremlagt, læst og påskrevet salig Bartolomeus Guldsmeds enke Margrete Pedersdatters advarsel til alle den salig mands kreditorer 30.dagen 27/8 deres fordringer at indgive, da magistraten agter at anfange med skifte.

** varselsmænd vidnede, at de 12/8 sidst forleden på Christen Jensen Basballes vegne havde stævnet efterskrevne udenbys personer for fornyelsesdom.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig på Laurits Slagter, borger sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 10/7 næst afvigt havde stævnet Anne, Knud Vægters, som nu mødte og blev tilspurgt, om hun vidste andet end ærligt om Laurits Slagter, hvortil hun svarede nej, og hvis ord, hun havde sagt, var sket i ubesindig hastighed og bad om forladelse, og derefter blev hun tildømt at betale Laurits Slagter den forårsagede omkostning.

28/8 1684.

** Tomas Rasmussen lod læse og påskrive borgmestre og råds citation over arvinger og kreditorer til skifte efter salig Carl Christensen 30.dagen 2/9.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtiget på hr Melchior Sommerfeld, øverste kapellan til sankt Clemends kirke sst samt Mikkel Ibsen, boende på Tunø, fremlagde en panteobligation lydende, kendes jeg Søren Madsen, boende på Tunø, af ret vitterlig gæld skyldig at være Århus kapitel på domkirkens vegne sst 50 rigsdaler, som er de penge, som salig Peder Ibsen i Århus har givet til domkirken til lys, at holde sin krone ved lige med, hvilke 50 rigsdaler min slægt og ven Tomas Madsen, boende i Bjerager, er gået i løfte for, og derfor i pant sætter ham efterskrevne agre, dateret Tunø 29/5 1662, hvilken panteobligation var påskrevet, at eftersom Søren Madsen ved døden er afgået, og jeg Mikkel Ibsen har antaget gården, da vedgår jeg at svare til samme pant, og har bedt Niels Mikkelsen i Dyngby med mig til vitterlighed at underskrive, dateret Bjerager 28/4 1674. derhos blev i rette lagt Mikkel Ibsens efterskrevne revers, dateret 27/8 1684 Mikkel Ibsen egen hånd.

(50)

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig for Christen Jensen Basballe, borger og handelsmand sst, havde stævnet Rasmus Sørensen Dagstrup i Ugelbølle og Jørgen Sørensen Bjørn sst for gæld, som de her ved tinget 14/10 1669 var tildømt at betale, som de igen blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Søren Mikkelsen Langballe, borgersøn sst, havde stævnet Jens Kjeld og Poul Nielsen for dom og tiltalte dem for resterende husleje, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

4/9 1684.

(51)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for salig Tomas Christensen, forrige borger handelsmand og bogbinder sst, hans umyndige børns formynderes vegne, med opsættelse her af tinget x/7 næst afvigt havde stævnet Villads Jacobsen skipper, Peder Nielsen smed og Peder Svane for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale, Peder Sørensen Svane dog kun 2 mark, idet han havde kontraregning, som han ved ed bekræftede var sandfærdig.

11/9 1684.

** Oluf Vorgård for Maren Hansdatter havde stævner skipper Peder Samsing, borger sst, for vidne, hvorefter blev udmeldt mænd til at vurdere noget udvurderet gods fra Peder Samsing.

** Christen Jacobsen skrædder, borger sst, æskede skøde, og Niels Espensen i Hasle i Lisbjerg birk solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Christen Jacobsen og hans arvinger sin gård, som salig Søren Nielsen Tilst før tilhørte og iboede, som ham og andre kreditorer, som han har udløst, over skifte er udlagt, liggende bag klostret næst op til salig Søren Tøgersen skomagers ejendom på den ene side og op til salig Christoffer Pedersens ejendom på den anden side.

** Niels Espensen boende i Hasle i Lisbjerg birk æskede pantevidne, og Christen Jacobsen skrædder her sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Niels Espensen 200 sletdaler, og derfor pantsatte ham hans gård bag klostret, som Niels Espensen i dag har tilskødet ham.

(52)

18/9 1684.

** Peder Rasmussen Halkær, KM toldbetjent sst, æskede skødevidne, og for retten fremstod Christen Lauritsen Engelskmand, borger og skipper sst, solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Peder Rasmussen Halkær og hans arvinger hans gård, på Skolegade beliggende, næst norden op til Jesper Eskildsens iboende gård og sønden op til domkirkens våning, salig --- Frandsens enke af Skejby iboer, og strækker sig fra adelgaden ud til stranden, med halv gyde til den nordre side og halv brønd med domkirkens våning.

** Oluf Nielsen Vorgård, fuldmægtiget på hr Oluf Mortensen, sognepræst til Borum med dets anneks, med opsættelse her af tinget 7/8 næst afvigt havde stævnet Jens Christensen Vegerslev, som den samme dag findes indført, og fremlagde en kopi af skiftebrev efter Jens Vegerslevs salig hustru Inger Christensdatter Spliids, dateret 1/6 1666, hvor da tilfaldt hver søn 1000 sletdaler og hver datter 500 sletdaler, og formente at Jens Vegerslev burde at indløse sin hånd efter skiftebrevets bemelding. derimod blev i rette lagt Jens Vegerslevs efterskrevne indlæg, at han havde leveret hr Oluf den største part af hans hustrus arv efter hendes salig mor, hvorefter blev afsagt, at eftersom ikke fremlægges opskrift på hvis, hr Olufs af sin hustrus mødrene arv har bekommet, da bør Jens Vegerslev betale hr Oluf hans hustrus arvelod med rede penge.

(53)

25/9 1684.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig på salig Niels Jensen Udsens umyndige børns formynder Jens Lauritsen Skivholme, borger sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 14/8 næst afvigt havde stævnet efterskrevne, der iblandt Rasmus Nielsen Rut og hans brødre Niels Nielsen Rut og Jens Nielsen Rut, for dom og tiltalte dem for gæld, de til salig Niels Jensen Udsen skyldig er og i rette lagde et skiftebrev efter salig Niels Udsen af dato (blank) 1684, hvorimod blev i rette lagt efterskrevne indlæg, hvorefter nogle af de indstævnede blev frikendt og de øvrige blev tildømt at betale deres resterende gæld.

(54)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for Baltser Hansen Kryssing, anordnet formynder for salig Niels Jensen Udsens umyndige barn Jens Nielsen, på sin myndlings vegne med opsættelse her af tinget 14/8 næst afvigt havde stævnet efterskrevne personer, deriblandt salig Christen Jensen Skivholmes enke Johanne Pallesdatter, Kirsten Tomasdatter, salig Oluf Christensens og Søren Gius, for dom og tiltalte dem for gæld til salig Niels Jensen Udsen, hvorimod blev i rette lagt efterskrevne indlæg, hvormed nogle fragik gælden, og andre havde modregninger og bød sig til regnskab, hvorefter enkelte blev frikendt og de øvrige tildømt at betale deres gæld.

(55)

2/10 1684.

** Jørgen Andersen skrædder havde stævnet Engelbret Endersen, borger sst, for syn, hvorefter blev opnævnt mænd til at syne den have for Badstuegades ende, hvori de hver ejer sin part.

9/10 1684.

** Hans Nielsen Gotlænder, borger og kandestøber sst, gav tilkende, at han havde bestående af sin myndling, salig Henrik Jørgensens datter, Dorte Henriksdatters arvekapital 500 rigsdaler, som han tilbød på rente mod forsikring.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtiget på Søren Nielsen Langballe, borgersøn sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 28/8 næst afvigt havde stævnet Jens Christensen Kjeld og Poul Nielsen for resterende husleje, hvorimod blev i rette lagt deres efterskrevne indlæg, hvorefter blev afsagt, af eftersom Jens Kjeld ved ed bekræfter, at han ikke har lejet boden af Søren Langballe, men af Christen Eriksen, som den af Søren Langballe lejet har, og til ham betalt lejen, da bør han ikke igen at betale lejen, men Søren Langballe at søge Christen Eriksen, som han har lejet boden. angående Poul Nielsen, som fremlægger opskrift på anvendt bekostning på boden, som beløber sig højere, end hans resterende husleje, da henfindes parterne derom for uvildige borgere at gøre regnskab herom.

(56)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Christen Jensen Langballe, borger og handelsmand sst, havde stævnet Kirsten, salig Mikkel Langballes for dom og tiltalte hende for 16 sletdaler efter dom, her af tinget 9/11 1671, som hun blev tildømt at betale.

16/10 1684.

** Oluf Nielsen Vorgård, fuldmægtiget for Poul Tordsen skrædder, oldermand for skrædderlavet, på lavets vegne havde stævnet Søren Land skrædder sst for vidner, og Jørgen Rasmussen Borum, borger og skrædder sst, i rette lagde sit efterskrevne vidne, at  6/10 næst afvigt var han med de andre lavsbrødre i deres lavshus, og da spurgte Poul Tordsen Søren Land, om han flyede ham de penge af burschenes kasse, som der var ført tingsvidne om, hvortil han svarede nej, Peder Tordsen flyede ham dem ikke, men han tog dem selv.

** Oluf Vorgård, fuldmægtiget på Niels Nielsen Lund skrædder, borger sst, hans vegne havde stævnet som i forrige vidne, og Poul Tordsen Todbjerg og Christen Frandsen, skræddere og borgere sst, vidnede, at de 6/3 1682 var i Poul Tordsens hus, og der Niels Nielsen Lund ville gå ud af døren, da stod Søren Nielsen Land skrædder selvanden i forstuen, og da hørte de, at Niels Nielsen skrædder råbte, her er Søren Land skrædder og vil myrde mig, hvortil Tomas Rasmussen prokurator på Søren Nielsen Lands vegne svarede, at det var en fortiet sag, og burde på de tider være drevet efter loven.

(57)

** Oluf Nielsen Vorgård, fuldmægtig på Poul Tordsen, oldermand for skrædderlavet, hans vegne havde stævnet som i forrige vidne, og Mikkel Sørensen Due, borger og skrædder sst, i rette lagde sit og sin hustru Mette Christensdatters efterskrevne kundskab, at 1681 14 dage efter sankt Olufs dag kom Søren Nielsen Land og tog, uden deres minde, med gevalt af lavets kiste tre hele sletdaler. nu vidnede Mikkel Due, at Søren Land og Poul Højen udtog pengene, men hvilken der tog dem op af laden, vidste han egentlig ikke, og Poul Højen havde nøglen.

** Jørgen Andersen skrædder, borger og handelsmand sst, havde stævnet Engelbret Endersen, borger og skipper sst, for vidner og syn, og efterskrevne vidnede, at de 19/3 sidst forleden var overværende, da Engelbret Endersen med Jørgen Andersen blev forenet om den købte part i Engelbret Endersens have bag Studsgade, og derefter gik de til haven med dam og lysthus, hvor Engelbret Endersen foreviste den part, han havde solgt Jørgen Andersen.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Christen Basballe havde stævnet Rasmus (blank) rebslåer, borger sst, for syn og vurdering, hvorefter blev udmeldt fire borgere til at syne og vurdere hans iboende og til Christen Basballe pantsatte ejendom, til at forhverve dom til eje på.

** blev opsat byfogdens kaldsseddel for dom kontra Tomas Rasmussen i Fårup med flere.

23/10 1684.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig på Peiter Jessen farver, borger sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 11/9 næst afvigt havde stævnet efterskrevne personer for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

(58)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på Christen Jensen Basballe, borger og handelsmand sst, hans vegne havde stævnet Rasmus Rebslåer for syn, og synsmænd i rette lagde efterskrevne deres vurderings forretning på det 6 gulv hus på Reberbanen, Rasmus Rebslåer nu iboer, og hans formand Laurits Espensen tilforn har pantsat til Christen Basballe, og da havde de vurderet det for 190 sletdaler. derefter blev læst og påskrevet salig Laurits Espensens pantebrev på kapital 200 sletdaler, dateret bytinget 5/7 1666, hvilket pantebrev Rasmus Rebslåer blev tilbudt at indfri.

** Tomas Rasmussen for Peder Feder, handelsmand sst, beviste at have stævnet salig Morten Mikkelsen til Dalum og Ørridslev hans efterladte enke og arvinger for dom og tiltalte dem for hvis, den salig mand efter obligation er Peder Feders salig svigerfar borgmester Jørgen Juel skyldig.

30/10 1684.

** blev opnævnt vurderingsmænd at eksekvere en bytingsdom, af dato 18/9, af Oluf Vorgård for hr Oluf i Borum kontra Jens Vegerslev forhvervet og det på næstkommende mandag.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Niels Lauritsen, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 18/9 næst afvigt havde stævnet efterskrevne for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

(59)

6/11 1684.

** borgmester Jens Låsbys tjener Mogens Jensen fremkom med en højesteretsdom af dato (blank) imellem han og Dines Pedersen Vintz, som blev læst og påskrevet, hvorefter han begærede læst og påskrevet et indlæg i samme sag, men eftersom Dines Pedersen ikke var kaldt, vidste byfogden ikke samme begæring at tilstede.

** Ib Frandsen handelsmand, indvåner sst, æskede skøde, og hr Laurits Andersen Frost, sognepræst til Århus hospital, og hans stedsøn Peder Mikkelsen Lindenfeld studiosus, født i Århus, ved deres fuldmægtig hans svoger Jesper Eskildsen, borger sst, solgte og skødede fra dem og deres arvinger og til Ib Frandsen og hans arvinger den gård, på Vestergade beliggende, hr Laurits Frost tilforn iboede, næst op til Rasmus Peder Vinters iboende gård på den ene side og op til Jens Rasmussen Læsøs iboende gård på den anden side, og strækker sig med derved liggende have bag gården fra adelgaden ned til åen, og det med vedliggende have og tilliggende gårdsavl i marken i alle Århus vange.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtiget for mester Ejlert Bartskær, borger sst, med opsættelse her af tinget 25/9 næst afvigt havde stævnet Envold Olufsen smed, borger sst, og tiltalte ham for badskærløn for en skade, han har helet på hans øje, 8 sletdaler, hvortil Envold Smed svarede, at han havde lovet at betale med arbejde og penge efterhånden, hvorefter han blev tildømt at betale med penge eller arbejde inden 15 dage.

** den sag Søren Land og Poul Højen med skrædderlavet er opsat 6 uger.

13/11 1684.

** Peder Svendsen skrædder lod forkynde borgmester Mikkel Mikkelsens påskrift på et tingsvidne, her af tinget 26/6 1684, angående hans iboende gård, han på auktion sig har tilforhandlet, som lyder, at ham det pant for 270 sletdaler i samme gård er betalt af Peder Svendsen, og derfor samme pant ophævet.

(60)

** velb landkommissær Tomas Friis hans kornskriver Andreas Hansen lod læse og påskrive Peder Svendsen skrædder, borger sst, hans til landkommissæren udgivne panteforskrivning på 200 rigsdaler lånte penge, hvorfor han pantsætter ham hans iboende gård, på Torvet beliggende, imellem assessor Jens Lassens gård og Jens Vegerslev rådmands gård med dens tilliggende gårdsavl.

** borgmester Mikkel Mikkelsen lod forkynde, læse og påskrive Engelbret Endersen, borger sst, hans til borgmester Mikkel Mikkelsen udgivne panteobligation på 300 rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham hans iboende gård bag klostret, med dens tilliggende have og avl i marken.

** Oluf Nielsen Vorgård, fuldmægtig på Maren Hansdatter, salig Oluf Poulsens, nu hjemme sst, havde stævnet skipper Peder Nielsen Samsing, borger sst, for vidner efter vurdering af noget gods, Karen Hansdatter er af ham pantsat, og vurderingsmænd vidnede, at de med byfogden havde været i salig hr Johan Lønborgs hus at vurdere efterskrevne gods, som Peder Samsing havde pantsat en kone der, ved navn Maren Hansdatter.

** Søren Nielsen, rådmand sst, og forvalter over det friherskab Marselisborg hans tjener Claus Bang på sin husbonds vegne med opsættelse her af tinget 30/10 sidst havde stævnet hr Jens Grenå, sognepræst til Årslev med dets anneks, for dom og tiltalte ham for bekommet sædekorn, som beløber til 13 rigsdaler, som han blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig på KM og Århus bys vegne havde stævnet Søren Grønfeld student for vidner at forhverve, og Tomas Pedersen skipper med flere vidnede, at de til Matias Sørensens på Graven hørte, at Søren Grønfeld sagde, det hr Peder i Ebeltoft han prædikede som et skarn. Søren Grønfeld fremkom for retten og spurgte, hvad de ville ham, og hvis de ville ham noget, kunne de søge ham for sin øvrighed.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig på borgmestre og råds samt Århus bys vegne havde stævnet Søren Nielsen Kjeldsen, boende i Vejlby, for vidner og dom angående ulovlig bortførsel af træ af Århus skov, og Jens Christensen i Vejlby vidnede, at i går var otte dage så han, at Søren Nielsen Kjeldsen i Vejlby kørte af Århus skov ind i Vejlby skov med et stykke egetræ på sin vogn, og da han med andre kom i Vejlby, lå samme træ med et andet samt ris ved Søren Nielsens havegærde, og da lagde Jens Christensen sin hånd på samme to stykker træ og kendtes derved, og da sagde Søren Nielsen, at risene havde han hugget i sin egen skov, og træet havde hans husbond givet ham. andre vidnede, at de samme tid hørte, at Peder Molbo og Mads Vangvogter kendtes ved træet og sagde, det var hugget i Århus skov. Søren Nielsen Kjeldsen var til stede og ville have gjort benægtelsesed.

(61)

20/11 1684.

** Mikkel Sørensen Due, borger og skrædder sst, æskede skøde, og Hans Sørensen Gylling med efterskrevne fuldmagt af Oluf Jørgensen Juul, studiosus sst, som havde ombedt sin svoger Peder Feder med sig til vitterlighed at underskrive, solgte og skødede fra Oluf Juul og hans arvinger og til Mikkel Sørensen Due og hans arvinger hans gård, på hjørnet af Rosengade beliggende, næst op til Oluf Juuls boder på den ene side, og strækker sig om på hjørnet af Volden næst op til Peder Feders boder med vedliggende have og tilliggende gårdsavl.

** Rasmus Sørensen vangvogter, borger sst, æskede skøde, og Tomas Rasmussen prokurator med fuldmagt af Peder Nielsen Brandt, borger og handelsmand sst, på sin plejedatter Karen Jørgensdatters vegne samt hr Niels Jørgensen Sommer, sognepræst til Ørum og Daugård sogne, og Christen Jørgensen Sommer sst deres vegne, Tomas Folmersen på sin hustru Anne Christensdatters vegne, Søren Christensen på sin hustru Margrete Jørgensdatters vegne solgte og skødede fra dem og deres arvinger og til Rasmus Jørgensen vangvogter og hans hustru Anne Pedersdatter og deres arvinger to våninger og boder, beliggende i Fægyden, imellem Jens Sørensen Pannerups ejendom og Maren Clemendsdatters, efter skiftebrevs formelding, som Palle Ibsen sidst iboede.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig for Peder Feder, borgerlig handelsmand sst, på hans egne samt svoger Oluf Juul studiosus hans vegne havde stævnet salig assessor Morten Mikkelsen til Dalum hans efterladte enke og arvinger for dom, og tiltalte dem for gæld efter salig Morten Mikkelsens udgivne obligation til borgmester Jørgen Juul, dateret 20/9 1662, på kapital 700 sletdaler, som med renter beløber sig 2228 sletdaler, som de blev tildømt at betale.

(62)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Peder Hansen Kryssing, anordnet formynder for salig Niels Udsens søn, på hans myndlings vegne med opsættelse her af tinget 9/10 sidst havde stævnet efterskrevne personer for dom, og tiltalte dem for gæld til salig Niels Udsen, hvorimod enkelte mødte og ved ed benægtede at være noget skyldig, hvorfor de ikke kunne tilfindes betaling, men de øvrige blev tildømt at betale deres gæld inden 15 dage.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på Hans Tysk kleinsmed, borger sst, havde stævnet Jens Dal skomager og Poul Brundt, borger sst, for vidner, og efterskrevne vidnede, at de på søndag var 8 dage hørte, at Jens Dal sagde til Hans Tysk, at han gjorde som en skælm, idet han sagde, at han havde stået udenfor Jens Christensens dør med dragne knive, hvortil Hans Tysk svarede, at han skulle blive en skælm, indtil han beviste ham det over. Jens Dal mødte og svarede, at han vidste ikke andet med Hans Tysk, end hvis ærligt og godt var, men kunne nogen ubesindige ord i hans drukkenskab være talt til Hans Tysk, var det ikke sket af nogen ond mening, og bad derfor om forladelse.

27/11 1684.

** Søren Nielsen, rådmand sst, og forvalter over det friherskab Marselisborg hans tjener og fuldmægtig Claus Bang, på sin husbonds vegne, havde stævnet KM amtskriver over Havreballegård, Kalø og Stjernholm amter Jens Knudsen sst, og talte med hans kærestes bror Envold Randulf, for vidner, hvorefter vurderingsmænd i rette lagde deres efterskrevne skriftlige forretning, at de havde vurderet fire stykheste, som baron Marselis er leveret af amtskriveren.

(63)

** Oluf Nielsen Vorgård, fuldmægtiget på Jens Dal skomager, borger sst, hans vegne æskede vidne. for retten fremstod Jens Dal og Hans Tysk, og Jens Dal bad Hans Tysk om forladelse, for han havde fortørnet ham i sin drukkenskab med ord, som han hverken vidste at have sagt eller noget skel dertil vidste, og han vidste kun ærligt om ham, og Hans Tysk erklærede det samme om ham.

** Jens Lauritsen borger sst med opsættelse her af tinget 6/10 sidst afvigt havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Laurits ----gård lod læse og forkynde skiftebrev efter hans formand salig Søren Bager, dateret 24/6 1682, med borgmestre og råds påskrift, at fornævnte stedfar har gjort forsikring for sin steddatters arvekapital.

4/12 1684.

11/12 1684.

** Jens Strædfar efter fuldmagt af magister Niels Krog og hr Melchior Sommerfeld begærede skøde på den gård på Studsgade, han iboer, og fremlagde Jens Eriksens ---- brev derpå til magister Claus Andersen.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for borgmestre og råd og Århus by havde stævnet Søren Nielsen Kjeldsen i Vejlby, og Ove Sørensen tømmermand sst vidnede, at næst afvigte tirsdag var han med flere efter borgmester Mikkel Mikkelsens befaling i Vejlby uden Søren Kjeldsens gård og der så det stykke træ, som er ført tingsvidne om 13/11 sidst afvigt, og da så de, at det var hugget fra roden, som står i byens Riis skov, og så savede samme rodkævleende derfra og førte til roden, og da så de, at det passede lige til roden i Riis skov, som det var frahugget.

(64)

** Jens Rasmussen Brendstrup, borger sst, æskede vidne, og efterskrevne 12 borgere vidnede, at nu salig Peder Rasmussen kontrafejer, som boede og døde i København, er Jens Rasmussens hele bror, så og Peder Rasmussen og Rasmus Rasmussen, nu værende i København, og Anne salig Frands Offersens i Lisbjerg og Sidsel Rasmusdatter, nu værende i København, deres hele bror, og samtlige født og båret af ærlige ægte forældre.

** Jens Rasmussen Strædfar, borger og skipper sst, æskede vidne og lod læse og påskrive Jens Eriksen, borger sst, hans efterskrevne købebrev, hvori han sælger og afhænder den gård i Studsgade, som Mads Christensen nu beboer, til magister Claus Andersen, sognepræst til Århus domkirke, tillige med de tre boder, som er samme gård anhængt, samt et gårdsavl, der ligger til gården, dateret 18/3 1678, Jens Eriksen egen hånd. Jens Eriksen var til stede og svarede, at han ikke havde fået fuld fornøjelse for samme køb.

** Jens Rasmussen Strædfar, borger og skipper sst, æskede skøde, og Morten Værn, borger og handelsmand sst, samt auktionsforvalter sst, lod læse og påskrive efterskrevne fuldmagt fra magister Niels Krog, rektor ved domskolen sst, så og hr Melchior Sommerfeld, øverste kapellan ved domkirken sst, til at skøde den gård på Studsgade, som Mads Christensen iboede, som ved auktion er forundt Jens Strædfar, som den højstbydende for 300 sletdaler, da som salig magister Claus Andersens børn og arvinger er gået fra arv og gæld,  hvorefter han solgte og skødede fra dem og til Jens Rasmussen Strædfar omtalte gård, på Studsgade beliggende, næst op til salig Christen Mogensens enke og arvingers gård på den ene side, og strækker sig med hosliggende boder op til Jesper Nielsens iboende gård på den anden side, og det med tilliggende gårdsavl.

(65)

** Jens Hvas kapitelsridefoged, fuldmægtig på Århus domkirke og dens værgers vegne, æskede pantevidne, hvorefter Jens Rasmussen Strædfar, borger og skipper sst, bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være bemeldte residerende ved domkirken og dens værger 175 sletdaler og derfor pantsatte dem hans gård og boder på Studsgade, han selv iboer.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig på Christen Jensen Basballe, borger og handelsmand sst, hans vegne havde stævnet Laurits Pedersen Fregerslev boende i (blank) for dom og tiltalte ham for 8 sletdaler, som han ham skyldig er efter regnskab og dom her af tinget 10/9 1674, hvori han blev tildømt sin gæld at betale, hvilken dom blev fornyet.

18/12 1684.

** Niels Christensen møllersvend ved Århus mølle lod læse og påskrive salig kong Frederik den tredies privilegium til Henrik Müller på Århus mølle, dateret 8/1 1651, item kong Christian den femtes privilegium derpå til Jens Jensen Vissing, dateret 18/7 1673, item kong Frederik den tredies skøde derpå, dateret 11/8 1664, samt kong Christian den fjerdes privilegium, dateret 18/3 1646.

** Tomas Rasmussen på Niels Andersen Kruse, borger sst, hans vegne havde stævnet Jens Rasmussen Strædfar, borger sst, for vidner, og Niels Poulsen, født i Vejlby, gående i danske skole, vidnede, at han 8/12 sidst var i Niels Andersen Kruses hus, og da kom Jens Strædfar derind og begærede kvittering af ham for regning for deres fælles skiberum, da svarede Niels Kruse ham, at han ikke kunne give ham nogen kvittering, for han havde skrevet det for højt op, da svarede Jens Strædfar, kom herud din hund, du skal få en ulykke. Niels Andersen Pallesen, som er Niels Andersen Kruses stedsøn, vidnede, at han hørte Jens Strædfar sagde samme ord, og Rasmus Jensen, bådsmand ved Niels Kruses og Jens Strædfars skiberum, vidnede, at på mandag var 8 dage var han at tale med Niels Kruse, da kom Jens Strædfar derind og da faldt ord, at Niels Kruse sagde, at Jens Strædfar skulle have sagt, han skulle likke hans rumpe.

(66)

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig på Johan Fux, guldsmedesvend sst, hans vegne havde stævnet Rasmus Pedersen Todbjerg for vidner. så fremstod for retten Søren Jørgensen Arentsen, født sst, og vidnede, at Peder Todbjergs søn for to uger siden kom ind til Jens Ruts og begærede af Jens Ruts kone at låne ham en rigsdaler på et bæger, han havde i hånden, for der var en kvinde inde til hans forældres, som ville sælge det. Anne, Ludvig Guldsmeds vidnede, at for to uger siden sagde Jørgen Arentsen til hende, at han vidste en karl, som havde seet noget af Johan Fuxes tøj og andet, som var bortstjålet.

** major Otte Jacob von Schwerin hans fuldmægtig David Jacobsen Monradus, som er hans delefoged, havde stævnet Peder Jensen Bonde, indvåner sst, for dom og tiltalte ham for gæld efter en dom her af tinget 16/11 1664, hvori Peder Bonde er tildømt 200 rigsdaler med rente og omkostning at betale, hvorpå nu rester 93 rigsdaler, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

(67)

** den sag Hans Nielsen Gotlænder kontra ung Peder Sabro i Halling. eftersom Hans Gotlænder fremlagde Rasmus Nielsens indlæg og beskyldninger på Peder Sabro hans fremlagte kvitteringer, af Rasmus Nielsen udgivet, og han begærede uvildige mænd samme beskyldte kvitteringer at efterse, da er af retten tilmeldt efterskrevne mænd at konferere Peder Pedersen i Halling hans til Rasmus Nielsen udgivne obligation med påskrift og kvitteringer.

** Jens Hansen, borgerlig købhandler sst, æskede skødevidne, hvorefter Rasmus Jensen Molbo skomager, borger sst, solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Jens Hansen og hans arvinger to hans boder, som er 7 gulv hus på Guldsmedegade beliggende, næst op til salig Hieronimus Gyldens ejendom på den ene side, og strækker sig op til salig Poul Skånings eje på den anden side, som Jens Hansen tilforn er pantsat, og det med tilliggende 3 agre i marken.

** blev læst et kaldsvidne af Viborg landsting 26/11 sidst angående syn til salig Tøger Jensens gård i Randers på Brødregade.

** Rasmus Værn, borgerlig handelsmand sst, fuldmægtiget for sin svigerfar Søren Sørensen, forrige rådmand sst, med opsættelse her af tinget 6/11 havde stævnet Edel Nielsdatter på Studsgade og Rasmus Christensen smed for dom, og tiltalte Edel Nielsdatter for 7 daler med 16 års rente og Rasmus Smed for 15 sletdaler. derimod at svare mødte Jesper Nielsen Røved og i rette lagde Edel Nielsdatters indlæg angående hendes forløfte for sin bror Niels Nielsen til Søren Sørensen, hvorefter blev afsagt, at Edel Nielsdatter bør at betale sin gæld, og hun igen at søge Søren Sørensen, om hun ved sig nogen ret dertil. angående Rasmus Smed, som fremlægger kontraregning på arbejde, som beløber sig højere end Søren Sørensens fordring, da henfindes de for uvildige mænd at gøre afregning derom.

8/1 1685.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, som tiltagen lovværge for Anne Jensdatter og hendes søster Maren Jensdatter, værende sst, æskede vidne, og efterskrevne borgere vidnede, at salig Jens Jensen skibsskriver, som boede i København ved sankt Nikolaj kirke i lille Kirkestræde, og nu ved døden skal være bortkaldt, er fornævnte Anne Jensdatter og Maren Jensdatter deres hele bror, samtlige født og båret af ærlige ægte forældre, hvorefter de to søstre gav Matias Hansen, kandestøber i København, fuldmagt på deres vegne at søge arv efter deres salig bror.

(68)

** Hans Sønniksen skipper, borger sst, havde stævnet skipper Clemend Mikkelsen, for han ikke efter venlig begæring og påfølgende borgmester Mikkel Mikkelsens befaling har villet fire med sit førende skib forleden 17/12, hvorover Hans Sønniksen på sin førende skude har lidt stor skade, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne synsforretning på hvis skade, som var tilføjet Hans Sønniksens skude, og vidner i rette lagde deres efterskrevne vidner, at 16/12 lagde Clemend Mikkelsen sit skib af reden ind yderst i Mindet på den nordre side lige mod Oluf Lauritsens skib, som lå på den søndre side og således tilstoppet havnen, at ikke nogen skiberum kunne komme ham forbi, og da Hans Sønniksen 17/12 med sin skude kom af reden og ville lægge sit skib op i havnen, kunne han ikke komme forbi Clemend Mikkelsens skib, og da sagde Clemend Mikkelsen, at han hverken ville lægge op eller ned af det sted, det lå på, og skønt der senere kom befaling fra havnefogden og borgmester Mikkel Mikkelsen, svarede han det samme, og da vejret om natten blev værre, red skuden så hårdt, at begge agterste landtove brast, hvorover skuden indtrængte sig på Clemend Mikkelsens skib og fik skade.

(69)

** Jens Christensen Vegerslev, rådmand sst, æskede afkaldsvidne, og hr Oluf Mortensen, sognepræst i Borum, gav ham afkald og kvittering for al hvis arvelod, som hr Oluf Mortensens hustru Gertrud Jensdatter arveligt er og kunne være tilfaldet efter hendes salig mor Inger Christensdatter, og han takkede sin hustrus far for ærligt skifte, deling og formynderskab.

(70)

** Oluf Vorgård på Rasmus Værns vegne havde stævnet Jesper Nielsen Røved, borger sst, for syn og vidner, hvorefter blev udmeldt mænd til at syne et plankeværk imellem Jesper Røved hans gård og Søren Ugelbølles boder.

** Tomas Prokurator for Claus Nielsen havde stævnet assessor Hans von Lossow til Ristrup for syn, hvorefter blev udmeldt mænd til at syne den gård, Rasmus Hasle iboer, med dens tilliggende boder dens brøstfældighed.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig for mester Henrik Kloche, kongelig postmester og musicus instrumentalis sst, med opsættelse her af tinget 27/11 1684 havde stævnet Jens Hansen, organist til Vorfrue kirke sst, og tiltalte ham for hans part af den fortjeneste, som han med mester Hanses to svende tillige havde fortjent til hr Hans Blichfelds første messe i Norringgård 12/11 næst afvigt, og på en missive havde Jens Hansen svaret, at han havde skikket mester Henrik 6 daler, som var halvparten, men da han ikke ville aflægge ed derpå, blev ham tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig for Peder Jacobsen Møller, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 13/11 afvigt sidst havde stævnet efterskrevne, der iblandt Oluf Smed, som er Envolds far, og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

(71)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for salig Morten Sommerfeld, forrige overformynder sst, hans efterladte widve Maren Jensdatter med opsættelse her af tinget 27/11 sidst afvigt havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom, og tiltalte dem for gæld til hendes salig mand, som de blev tildømt at betale.

** Bendix Jacobsen kobbersmedesvend bød sig i rette mod Abraham Kobbersmed, som havde ladet ham stævne, men da Abraham Kobbersmed imod tre ganges lydeligt påkald ikke mødte, så er Bendix Jacobsen fundet sagesløs hjem, indtil stævnes på ny i sagen.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig på Mikkel Mikkelsen, forrige konsumptionsbetjent sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 27/11 sidst afvigt havde stævnet skipper Laurits Olufsen sst for dom, og tiltalte ham for et halvt anker fransk brændevins betaling 5 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

15/1 1685.

** Niels Lauritsen lod læse og påskrive Claus Wegner malers pantebrev på 77 sletdaler, dateret 29/12 1684, og derfor pantsat ham to små sejerværker og en jernkakkelovn hos ham selv.

** Niels Lauritsen lod af sin bog oplæse deri indførte Jørgen Jacobsen Lofts afregning 41 sletdaler, med derfor til forsikring en brændevinskedel og en jernvindovn.

** den sag med Knud Henrik Blichfeld kontra Baltser Hansen er opsat i 14 dage.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig på KM og Århus bys vegne havde stævnet Mikkel Jacobsen, konfiskationsforpagter sst, for syn, vidner og dom, og efterskrevne vidnede, at de ikke vidste eller så noget slagsmål på kælderen med Engelbret Endersen og Mikkel Jacobsen, eller at Mikkel slog ham, hvorefter synsmænd vidnede, at de synede Engelbret Andersen, som havde blodige sår i hans hoved og på hans hånd, som han beskyldte Mikkel Jacobsen for at have tilføjet ham.

(72)

** den sag Søren Sørensen kontra Peder Gylling, angående 143 sletdaler gæld, er opsat 4 uger.

** Mikkel Lassen, borger og handelsmand sst, æskede afkald, og Ib Frandsen, indvåner og købhandler sst, gav Mikkel Lassen afkald og kvittering for al hvis arv, som Ib Frandsens hustru Margrete Jensdatter arveligt er og kunne være tilfaldet efter hendes salig forældre Jens Jørgensen, forrige skipper og borger sst, og de takkede hendes formynder Mikkel Lassen for godt formynderskab.

** Oluf Nielsen Vorgård, fuldmægtig for KM proviantforvalter Christen Vegerslev, boende sst, havde stævnet landkommissær Tomas Friis, residerende sst, for vidner, og synsmænd vidnede, at de 30/12 efter Christen Vegerslevs begæring var på KM magasinhus sst og så, at en stor kælderdør til gaden var ganske af hængslerne og ingen krog i, og der var tilmed et stort hul oven på samme dør, så et menneske kunne indkrybe, og fra kælderen var en trappe til det nederste kornloft, hvor en dør var indslået og opbrudt til en dynge korn, hvorfra kunne være frataget ungeferlig 5 tønder rug.
 
(73)

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig på Claus Nielsen, borger og handelsmand sst, hans vegne havde stævnet Hans von Lossow til Ristrup for syn, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne synsforretning på den gård i Immervad, som Rasmus Sørensen Hasle nu iboer, for hvis brøstfældighed derpå findes.

** Peder Lassen, borger og handelsmand sst, fuldmægtig på Peder Jensen, boende i Sjelle, hans vegne lod læse og påskrive Peder Jensens med Jens Eriksen oprettet købebrev, af dato 4/12 1684, på hans iboende gård i Studsgade, hvorefter Jens Eriksen solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Peder Jensen og hans arvinger hans gård, på Studsgade beliggende, næst op til Søren Poulsens iboende ejendom på den ene side og strækker sig op til graven, vandet igennem løber ned ad havet og Karen Jacobsdatters iboende ejendom på den anden side, og det med tilliggende gårdsavl i Århus mark.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på Søren Pedersen Rytter, borger og skipper sst, hans vegne havde stævnet landkommissær Tomas Friis, residerende sst, samt hans kornskriver Andreas Hansen for vidne, og Peder Christensen og Peder Sørensen, bådsmænd sst, i rette lagde deres efterskrevne vidne angående den rejse, Søren Pedersen Rytter gjorde til Kiel 20/9 1683 med KM korn, at de en aften kom på det loft, som kornet blev udmålt, og da bandede Andreas Hansen byens to kornmålere, fordi de ikke målte løseligt nok, hvortil deres skipper Søren Pedersen Rytter sagde, at de måtte gøre, som de selv syntes ret at være, idet han passede på skiberummet og købmændene på godset, både med indskibning og udlosning, og så fik han en måletønde med, som rugen skulle udlosses med i Kiel.

(74)

** Hans Hansen ---- havde stævnet Rasmus Smed og tiltalte ham for en lånt spærhage eller 6 sletdaler. intet svar, blev derfor opsat 14 dage.

22/1 1685.

** Peder Basballe fremkom for retten og foregav at være stævnet, og byfogdens fuldmægtig svarede, at han på kongens og byens vegne havde ladet ham stævne, hvorefter Peder Basballe vidnede, at han ikke så, at Mikkel Jacobsen slog Engelbret Endersen.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig på Edel Nielsdatter, salig Søren Madsens efterleverske sst, havde stævnet Søren Sørensen, forrige rådmand sst, for vidner, og efterskrevne i rette lagde deres efterskrevne vidne, at både i salig Peder Spørrings tid og i salig Mogens Christensens tid og nu i salig Søren Madsens tid har det plankeværk stået i den nordre side af brønden i Edel Nielsdatters gård, og både gård og boder hørte Niels Knudsen i Hadbjerg til.

(75)

** Oluf Nielsen Vorgård, fuldmægtiget på Søren Sørensen Ugelbølle, forrige rådmand sst, hans vegne havde stævnet Jesper Nielsen Røved, borger sst, for syn, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne syn og overmåling på et plankeværk, stående imellem Søren Sørensens boder og Jesper Nielsens iboende gård.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Peder Rasmussen Gylling, borger og skipper sst, hans vegne havde stævnet Søren Sørensen, forrige rådmand sst, for vidner anlangende hvis, som passerede i juli måned 1672, da de af en skotsk kaper blev antastet og til Leith opbragt med skib og gods, hvorefter Søren Ibsen, borger sst, og Maren Pedersdatter i rette lagde deres efterskrevne vidne, at de da så, at Peder Gylling blev overfaldet med hug og slag af løjtnanten på kaperen, formedelst han ikke godvilligt ville levere ham nogen penge, han havde hos sig, og de førte ham til kaperen, så han ikke kunne komme af deres åsyn. endvidere hørte de huggen og slåen fra kahytten, hvor de opslog skrin og kister og søgte efter penge, og mens Søren Ibsen stod ved roret, kom Maren Pedersdatter til ham og sagde, hør hvor runger de nu med pengene, nu har de fundet dem, og samme aften de kom til Skotland, tog fire af kaperens folk det bedste, de kunne overkomme, og for i land og bortrømte. derefter blev i rette lagt Engelbret Endersen, Bonde Jacobsen og salig Niels Udsens efterskrevne vidner.

(76)

** Oluf Vorgård, fuldmægtig for Matias Sørensen, borger sst, havde stævnet Jens Olufsen, borger sst, for dom og tiltalte ham for gæld, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

** Jens Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på Mikkel Mikkelsen, borgmester sst, hans vegne æskede skøde, og Rasmus Nielsen Rut, borger sst, lod læse og påskrive efterskrevne hans købebrev med Laurits Jacobsen Møller, Helle, salig Erik Jacobsen Møllers, på de parter, de har i den ejendom på Fiskergade, kaldes Anders Hagensens eje, og Anders Jensen, borger sst, på Laurits Jacobsens Møllers faster Karen Lauritsdatters vegne for Anne Jacobsdatters part i samme gårds eje, hvorefter Rasmus Nielsen Rut solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Mikkel Mikkelsen borgmester en hans våning på Fiskergade beliggende, som Laurits Hansen iboer, strækkende sig fra Jens Bødkers ejendom på den ene side og op til borgmester Mikkel Mikkelsens boder på den anden side.

(77)

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig på Christen Jensen Basballe, borger og handelsmand sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 15/1 sidst afvigt havde stævnet Rasmus Rebslåer, boende sst, for dom og tiltalte ham for et pantebrev med renter at betale, eller pantet ham at følge til ejendom, og i rette lagde et pantevidne her af tinget 5/7 1666, som lyder at Laurits Espensen rebslåer for 200 sletdaler kapital har pantsat til Christen Jensen Basballe et hus i Dynkarken ved reberbanen, med påskrift 13/1 1672 at være læst over skifte efter salig Laurits Rebslåer. derefter i rette lagde en opsigelse på samme pant 19/8 1684 og et vurderingsvidne her af tinget 23/10 1684, som lyder, at samme ejendom af fire borgere er vurderet for 190 sletdaler, hvorefter blev afsagt, at samme pantsatte ejendom bør at følge Christen Jensen Basballe for ejendom efter vurderingen, og hvis rente og omkostning sig højere end pantets vurdering beløber, derfor at nyde nam og vurdering i Rasmus Rebslåers andet gods og formue.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Rasmus Sørensen Hasle havde stævnet efterskrevne for dom og tiltalte dem for gæld. intet svar, derfor opsat 4 uger.

** Hans Nielsen Gotlænder havde stævnet Karen, salig Villum Testrups sst, for vidner og dom, den salig mands gård på Mejlgade angående, for ejendom på pant, hvorefter blev opnævnt vurderingsmænd.

** Tomas Rasmussen prokurator for Jens Lauritsen byfoged havde stævnet skipper Jørgen Olufsens kone for dom, og tiltalte hende for udlægte penge, men som intet svar skete, blev sagen opsat 8 dage.

(78)

29/1 1685.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Kirsten Sørensdatter, Peder Rasmussen soldats, æskede vidne, og Mikkel Snor, borger sst, erklærede, at hverken han eller hans hustru vidste hende noget andet at påsige, end hvis som ærligt og godt kunne være.

** Knud Henrik Blichfeld, fuldmægtig af grevskabet Frisenborg med opsættelse her af tinget 05/1 næst afvigt havde stævnet Baltser Hansen Kryssing, borger sst, for dom og tiltalte ham for 18 tønder byg og 26 tønder havre dets betaling, efter akkord 74 rigsdaler, hvorimod Baltser Hansen i rette lagde sit efterskrevne indlæg, at når resten efter akkord 30 tønder rug blev leveret, skal de fulde penge blive betalt, hvorefter han blev tildømt at betale den leverede byg og havre.

** Tomas Rasmussen prokurator for Peder Pedersen Flensborg lod forkynde Niels Mogensen studiosus og hans søster Maren Mogensdatters pantebrev til Peder Pedersen, dateret 26/1 1685, for kapital 15 sletdaler, derfor pantsætter et lidet stykke havejord imellem Studsgade og Munkeport, næst salig doktor Brobergues forrige frugthave.

** Erik Jørgensen prokurator for Claus Nielsen lod vurdere en kedel, som Claus Nielsen af Jens Pottemager er pantsat.

** Maren Clemendsdatters fuldmægtig Jørgen Pedersen havde stævnet Søren Rasmussen Skibby, borger sst, for syn og vurdering på den gård, han påboer, og som til Maren Clemendsdatter er pantsat, hvorefter blev opnævnt synsmænd.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Hans Nielsen Gotlænder, borger og kandestøber sst, havde stævnet salig Villum Testrups enke, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne syns og vurderingsforretning på salig Villum Rasmussen Testrups gård på Mejlgade, som de vurderede for 240 sletdaler.

(79)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig på Hans Nielsen Gotlænder, borger og tinstøber sst, havde stævnet salig Villum Testrups enke og arvinger for dom, og tiltalte dem for kapital 100 sletdaler med resterende rente og interesse, efter hans obligation udgivet til hr Tøger Nielsen Ferslev, præst i Ørsted, på hans iboende gård på Mejlgade, her af tinget 5/8 1669, hvilken obligation er transporteret til Hans Gotlænder af magister Christen Sejersen, præst i Ørsted, 7/5 1684, og satte i rette, at salig Villum Testrups enke bør samme pantsatte gård at indløse, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

5/2 1685.

** Jens Nielsen Møller lod læse og påskrive Søren Eriksens til ham udgivne købekontrakt på halvparten i hans førende krejert, item deri forfattede pantebrev på hans iboende gård for 726 sletdaler, dateret 24/1 1685.

** Niels Nielsen, boende i Bendstrup ved Rosenholm, havde stævnet Jens Jacobsen Skivholme og skipper Niels Knudsen, borger sst, for lovmål, og endvidere Søren Pedersen Møller, tilholdende i Hvolbæk præstegård, for tingsvidnes påhør, hvorefter Jens Jacobsen og Niels Knudsen i rette lagde deres efterskrevne vidne, efter venlig anmodning af Niels Nielsen, anlangende han ville vide, hvad prisen var på korn i Bergen 1680, og da var den for rug 7-7 1/2 sletdaler for tønden, og en læst rug 8 sletdaler til fragt.

(80)

** Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens, ved hendes tjener og fuldmægtig Jørgen Pedersen havde stævnet Søren Rasmussen Skibby, borger sst, for syn og vurdering, hvorefter vurderingsmænd i rette lagde deres efterskrevne synsforretning på hans gård på Vestergade, som Maren Clemendsdatter har i pant, og som de vurderede for 240 sletdaler.

** Erik Jørgensen for Kirsten, salig licentiat Nicolaus de Brobergues, havde stævnet Tomas Jensen Hammel, borger sst, for syn og vurdering angående hans gård på Vestergade, efter hendes derpå pantebrevs krav, hvorefter blev tilmeldt efterskrevne mænd.

** den sag Johannes Pedersen kontra Jørgen Luebo opsat 6 uger.

** den sag Adam Trompeter i Randers kontra Søren Land og flere er opsat 6 uger.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for skipper Oluf Hollænder, borger sst, havde stævnet skipper Laurits Olufsen, borger sst, for dom og tiltalte ham for 32 sletdaler, efter skiftebrev efter hans formand. intet svar skete, hvorfor sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Nielsen Møller, borger sst, lod læse og påskrive Søren Eriksens til ham udgivne kontrakt på halvparten i hans førende krejert, han ham solgt har for 500 sletdaler, item for 726 sletdaler, som er hans hustrus patrimonium og andet. dem imellem var.

** Mikkel Jensen sst lod læse og påskrive Bonde Jacobsen, borger sst, hans til Mikkel Jensen udgivne skøde på en hans gård, på Brobjerg beliggende, næst op til Bonde Jacobsens egen iboende gård på den ene side og til kommissær Jesper Hutfelds boder på den anden side, med vedliggende kålhave og tilliggende gårdsavl.

(81)

** blev af Bonde Jacobsen læst og påskrevet Jens Andersen, borgersøn og handelsmand sst, hans seddel på den pant, han havde i Bonde Jacobsens gård på Brobjerg, at være ham rigtigt betalt.

12/2 1685.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for skipper Clemend Mikkelsen, borger sst, havde stævnet Laurits Todbjerg, Peder Todbjerg, Mikkel Tunbo, Jens Mørke med flere for vidner og lovmål, og i rette lagde fire borgeres efterskrevne synsforretning på hvad skade, skipper Clemend Mikkelsens førende skib har fået her i havnen, som han beretter skal være sket af Hans Sønniksens skude, men om Guds vejrlig har forårsaget samme skade, eller også de andre, som lå for ham ikke ville fire, som Clemend Mikkelsen for dem beretter, ved havnefogden og de hosværende bedst at føre forklaring om, hvorefter bådsmænd ved Clemend Mikkelsens førende skude i rette lagde deres efterskrevne vidne, at da de 18/12 med deres skib er indkommet i åen og lå ved bryggen og ville kaste deres ballast, da kom havnefogden Jørgen Fynbo og sagde, de skulle lægge op, hvortil deres skipper svarede ham, at dersom han ville oplægge de andre, som lå for ham ved bryggen, da ville han gerne ligge i et af deres sted, hvortil han ikke gav deres skipper svar. skipper Hans Sønniksen var til stede og derimod svarede, at det ikke gjordes fornøden at fire nogen skibe, idet dagen tilforn 16/12 tog borgmesteren havnefogden og fire skippere med sig at skulle lade forlægge så mange skibe i åen, så havnen havde rum for enhver, som deri kunne behøve at oplægge, hvilket skete, indtil skipper Clemend Mikkelsen den med sit eneste skib med vilje yderst straks igen tilstoppede.

(82)

** Anders Nielsen Helbo, borger og skipper sst, æskede skødevidne, hvorefter Jens Christensen Basballe, rådmand handelsmand sst, solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Anders Nielsen og hans arvinger et hans hus, på Brobjerg beliggende, tilforn kaldt salig Anders Villadsens ejendom, men i grundtaksten over byen kaldes Maren Senneppiges bod, som ligger næst op til Anders Helbos egen gård på den ene side og op til en øde plads, kaldes Poul Tordsens øde bygningsplads, på den anden side.

** Jørgen Andersen, borger og handelsmand sst, lod læse og påskrive Rasmus Andersen Møller, borger sst, hans til ham givne købebrev på halvparten i hans skude, kaldt sankt Jørgen, og videre derpå hans købekontrakt på halvparten af den anden hans halvpart i samme skude, dateret 12/2 1685.

** den sag Søren Sørensen kontra Peder Gylling fremdeles opsat i 14 dage.

** Oluf Nielsen Vorgård, fuldmægtig for Jens Jacobsen Skivholme, borger og handelsmand sst, ved Jens Olufsen i Vorgård og Morten Rasmussen i Framlev havde stævnet Jens Nielsen Pelsen i Sabro for gældsdom, og tiltalte ham for 11 sletdaler, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtiget på KM og Århus bys vegne med opsættelse her af tinget havde stævnet Søren Nielsen Kjeldsen i Vejlby for dom og tiltalte ham for et egetræ, som han skal have bortført af Århus skov, hvorimod blev i rette lagt Søren Kjeldsens efterskrevne indlæg, at han med tingsvidne af Lisbjerg birketing 3/12 1684 kan bevise, at han ikke havde andet på sin vogn end et læs ris, og hernæst i rette lagde samme tingsvidne, hvorefter blev afsagt, at efterdi Søren Kjeldsen søges for et stykke egetræ, han af Århus skov skulle have bortført, hvorom adskillige vidner af begge parter er ført, som strider imod hinanden, og samme vidnespersoner ikke er indstævnet, da sees ikke Søren Nielsen Kjeldsen noget derfor at tilkende men fri, imens hans førte vidner står ved magt.

(83)

** Jens Nielsen Møller lod læse en skriftlig opbudsseddel på sin myndling salig Henrik Jørgensens søns vegne 300 rigsdaler at ville udsætte på rente, mod nøjagtig forsikring, for 6 % rente.

19/2 1685.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig på Laurits Clemendsen, salig Clemend Sørensens søn, hans vegne havde stævnet landstingsdommer Erik Rodsteen, landstingshører Frands Bjerring, landstingsskriver Peder Jensen Hald, herredsfoged Niels Jacobsen i Almtoft med flere for vidner angående sætfogden Oluf Sørensens forretning på Avnsbjerg, som på landstinget 26/4 1684 skal være indlagt, hvorefter blev i rette lagt Oluf Sørensens efterskrevne indlæg, hvori han beklagede den modstand Niels Gregersen, ridefoged over Avnsbjerg, dem tilføjede, idet han med magt havde frataget dem hvis korn, som Laurits Clemendsen til betaling var udlagt, og da han med vurderingsmænd  kom til Avnsbjerg for at gøre udlæg i Christen Christensens korn, da sagde folkene, at Niels Gregersen havde taget nøglen med sig, så de med uforrettet sag måtte rejse derfra tillige med Laurits Clemendsens brødre, som fra Horsens var henrejst. derefter blev i rette lagt efterskrevne vurderingsforretning, som var gjort på Avnsbjerg, og Niels Jensen i Mundelstrup, skriver til Lisbjerg birketing, oplæste sit efterskrevne skriftlige vidne.

(85)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Kirsten Hansdatter, salig licentiat Nicolaus de Brobergues sst, hendes vegne havde stævnet Tomas Jensen Hammel, borger sst, for syn, hvorefter syns og vurderingsmænd i rette lagde efterskrevne vurderingsforretning på Tomas Jensen Hammels våning på Vestergade, angående dens brøstfældighed.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Kirsten, salig licentiat Nicolaus de Brobergue hans efterladte, hendes vegne havde stævnet Peder Tomasen på Brobjerg, hvorefter blev i rette lagt efterskrevne syns og vurderingsforretning på hans gård, som for sin brøstfældigheds skyld blev vurderet for 290 sletdaler.

** Jens Møller lod læse og påskrive opbydelse på 300 rigsdaler af sin myndlings penge, imod nøjagtigt pant, for 6 % rente.

(86)

** Peder Hansen Feder lod læse og forkynde Peder Pedersen Flensborgs til ham udgivne skødebrev, af 13/2 1685, på to boder på hjørnet af Graven og Volden sst.

** Erik Jørgensen for Jens Jacobsen Skivholme havde stævnet Jens Kjeld, borger sst, for dom og tiltalte ham for 11 sletdaler, som han ham skyldig er, men som intet svar skete, blev sagen opsat 6 uger.

** Peder Jensen, sitzhaftig på sønder Skovgård, havde stævnet Dines Pedersen Vintz, borger og handelsmand sst for dom, og tiltalte ham for gæld efter hans obligation, dateret 24/11 1682, lydende på 74 sletdaler, hvilken gæld han blev tildømt at betale.

** Hans Sønniksen opkrævede mænd til at bese en haveplads ved åen, han vil lade bebygge, at det ikke sættes åen eller gaden for nær.

** Hans Sønniksen, skipper og borger sst, på sine egne og medreders vegne med opsættelse her af tinget 22/1 næst afvigt havde stævnet skipper Clemend Mikkelsen, borger sst, for dom og tiltalte ham, for han 17/12 sidst havde tilstoppet havnen med sin førende skude, og hverken efter Hans Sønniksens, havnefogdens eller borgmesters befaling ville fire eller lægge af sted, så skipper Hans Sønniksen med sin skude ikke kunne komme forbi, så den derover er kommet til fordærv, hvorefter blev afsagt, at efterdi skipper Clemend Mikkelsen ikke efter borgmesters befaling har villet fire med sit førende skiberum, så Hans Sønniksen med sin skude ikke kunne komme ham forbi eller op i åen, hvorved han har tilføjet Hans Sønniksens skude skade, da bør Clemend Mikkelsen lade forfærdige Hans Sønniksens skude inden 3 ugers forløb. hvad angår hans ulydige forhold imod sin borgmesters befaling angår, da indstilles det til magistratens eget gode befindende, om de derpå vil lade tale.

(87)

26/2 1685.

** Dines Pedersen Vintz, borger og handelsmand sst, havde stævnet Christen Jensen Vegerslev, KM proviantforvalter sst, for vidner at påhøre, og Dines Pedersen tilspurgte Jørgen Christoffer bådsmand, på hvad måde og med hvad mål, han annammede på det korn, som kom i hans skiberum fra Christen Vegerslev til København, og hvem det målte, så vidnede han, at en af Christen Vegerslevs bønder af Hads herred, Jacob Mortensen, målte det, og eftersom han fornemmede, det var så løst, at det ikke kunne stå sit mål i København, så målte han en tønde 5 eller 6, så kom bonden ned af det andet loft og sagde, han ville selv måle, for han så vel, at skulle bådsmanden måle, så gik profitten bort, så tav han stille og lod dem drages, så målte de ligesom de ville. så spurgte Dines Pedersen skipper Christen Helbo og hans folk, hvorledes kornet igen blev målt af KM måler i proviantgården, om det blev løst islået eller på en hårdere måde, dertil svarede skipperen, at de målte, som deres mål er der, resolut i tønden, og der var ikke kommet noget korn af skibet andetsteds end på proviantgården uden en skovlfuld, som var blevet skiden af lage, som kunne være kommet af kødet, som var på skiberummet. Oluf Vorgård mødte på Christen Vegerslevs vegne, at når Dines Pedersen vil lægge regningen frem, og skiberummet kommer hjem, da ville han betale ham sin fragt.

(88)

** Verner Parsberg til Nørlund lod lyse ved et skriftligt indlæg efter sin bonde Christen Pedersen Væver af Mejlby, som var bortrømt.

** Laurits Rasmussen Todbjerg, skipper og borger sst, havde stævnet samtlige borgmestre og råd sst item Søren Sørensen Ugelbølle og Jens Hvas sst for vidner at påhøre, og efterskrevne bådsmænd i rette lagde deres efterskrevne vidne, at de i oktober 1672 var med Laurits Todbjerg og andre skibe i flåde fra Århus til Kristiania, men formedelst vinterens tilstand kom de ikke til Kristiania men til Frederiksodde og lossede deres gods, og hverken den salig karl Oluf Eriksen, som var salig Jens Todbjergs købmand, eller deres skipper Laurits Todbjerg kom til Kristiania. Mads Nielsen Hundreddaler vidnede, at salig Jens Pedersen Todbjerg sagde til sin svoger Laurits Todbjerg, at han ikke ville besvære ham med de breve, for han havde meget for sig selv at bestille, men gav Oluf Eriksen dem.

** Rasmus Jensen, borger og handelsmand sst, æskede afkaldsvidne, hvorefter Tomas Rasmussen prokurator med fuldmagt af Mikkel Andersen, borger i Århus, på hustru Maren Pedersdatters vegne og Ingeborg Pedersdatter gav Rasmus Jensen afkald for al den arv, som Maren Pedersdatter og Ingeborg Pedersdatter er og kunne være tilfaldet efter deres salig søster Anne Pedersdatter, Rasmus Jensens salig hustru.

(89)

** Rasmus Madsen Værn, borger og handelsmand sst, på sin svogerfar Søren Sørensen, forrige rådmand sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 15/1 næst forhen havde stævnet skipper Peder Rasmussen Gylling, borger sst, for dom og tiltalte ham for hvis korn, han 1672 til Bergen med ham skibet har, 50 tønder rug, 50 tønder byg og 50 tønder malt, og når omkostning fradrages, blev derfor i behold 283 sletdaler, hvorpå er betalt 140 sletdaler, og formente han bør kapital og rente at betale skadesløs. derimod blev i rette lagt Peder Rasmussen Gyllings efterskrevne indlæg samt tingsvidner her af tinget 22/1 1685 og 14/11 1672, hvorefter blev afsagt, så efterdi bevises, skipper Peder Gylling med skiberummet hjem fra Bergen er af en skotsk kaper opbragt til Leith i Skotland, og alle hans penge, som han for sin ladning i Bergen har bekommet frataget, undtagen nogen i en pung, han fik til sig og beholdt, som han har gjort Søren Sørensen regnskab for, da sees ikke Søren Sørensen kan have nogen føje at søge Peder Gylling for det, andre har bemægtiget sig, og som det ikke var ham muligt at hindre, hvorfor han findes fri for denne tiltale, og Søren Sørensen og andre at nøjes med samme regnskab, og hvis noget videre kan bekommes derfor i Skotland, deraf i lige måde sin part at nyde.

(90)

5/3 1685.

** Morten Madsen Værn, borger og handelsmand sst, æskede afkaldsvidne, hvorefter for retten fremkom Niels Mortensen Lund, født i Klakring, hjemme sst, gav ham afkald og kvittering for al hvis arv han og hans bror Hans Pedersen, som for ungefer (blank) år siden er sejlet til (blank) Indien, arveligt er og kunne være tilfaldet og sst hos salig Jens Pedersen Todbjerg er bestående, og efter hans død hos nu salig Peder Rasmussen Karlby var under formynderskab og på skifte efter ham, bemeldte Morten Værn er anordnet formynder for efter skiftebrevs formelding, af dato 11/4 1683.

** Jacob Nielsen borger sst æskede skøde, og Niels Mortensen Lund sst solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til hans svoger Jacob Nielsen og hans arvinger hans bror Hans Pedersen, som for mange år siden er sejlet til (blank) Indien, og intet fraspurgt eller vides uden død, hans tilkommende arvepart i den gård, på Mejlgade beliggende, som Jacob Nielsen selv iboer, strækkende sig fra skipper Jens Sørensens iboende gård på den ene side og op til Jacob Espensens iboende gård på den anden side, og fra adelgaden med vedliggende haveplads ud til stranden med dertil liggende et gårdsavl i marken, hvilken gård er en part af gammel Jens Todbjergs to sammenlagte gårdsejer, hvori efter hans død Hans Pedersen er indlagt for 232 sletdaler og Niels Mortensen for 376 sletdaler, som skiftebrev efter salig Peder Rasmussen Karlby, oprettet 11/8 1683, udviser.

(91)

** Jacob Espensen, borger sst, æskede skøde, og Niels Mortensen Lund sst solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Jacob Espensen og hans arvinger den gård, på Mejlgade beliggende, som Jacob Espensen selv iboer, liggende næst op til Jens Vegerslevs gård, Laurits Todbjerg iboer, på den ene side, og strækker sig op til Jacob Nielsens iboende gård på den anden side, og fra adelgaden med vedliggende have ud til stranden, med dertil liggende et gårdsavl i marken, kaldt efter de gamle vangbøger Jens Todbjergs eje, hvilken gård er en part af gammel Jens Todbjergs to sammenlagte gårdsejer, hvori efter hans død Niels Mortensen findes indlagt i for 326 sletdaler og Hans Pedersen for 323 sletdaler.

** Niels Mortensen Lund lod læse og påskrive Jens Espensens til ham udgivne pantebrev for 250 sletdaler på hans iboende gård, som ham i dag af Niels Mortensen er skødet.

** skipper Peder Rasmussen Todbjerg lod læse og påskrive Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens, hendes købebrev til Peder Todbjerg på hendes haveplads, liggende norden op til Peder Todbjergs ladehus, dateret 27/2 1685.

** Søren Skibby havde stævnet Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens, item forrige synsmænd på hans gård, hvorefter blev udmeldt mænd til at vurdere hans gård.

** Hans Sønniksen, skipper og borger sst, æskede vidne, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne synsforretning, at de havde synet den ejendom, ved åen liggende, næst vesten op til assessor Jens Lassens boder, da syntes dem, at de boder, Hans Sønniksen nu nyligt har opsat, ikke var sat gaden for nær, thi staverne af gærdet stod udenfor lejden af boderne, og ved åen stod stumper af de gamle pæle blandt de ny pæle, så de syntes ikke, Hans Sønniksen har bygget byens grund for nær.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Claus Nielsen, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 20/1 næst afvigt havde stævnet efterskrevne personer for dom, og tiltalte dem for gæld og i rette lagde en dom her af tinget 30/9 1661, hvori Oluf Nielsen skipper er tildømt at betale efter obligation 18 sletdaler, hvorefter de indstævnede blev tildømt at betale deres gæld.

(92)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Rasmus Sørensen Hasle, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 22/1 næst afvigt havde stævnet Sidsel, salig Jens Tygesens, med flere for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

12/3 1685.

** Oluf Vorgård lod advare, at der skal holdes skifte efter salig David Christensen i Kalundborg 10/3 næst afvigt.

** Søren Rasmussen Skibby borger sst havde stævnet Maren Clemendsdatter og forrige vurderingsmænd, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne vurderingsforretning på Søren Skibbys iboende gård på Vestergade, som de vurderede for 280 sletdaler.

** Oluf Nielsen Vorgård fuldmægtig for Jens Jacobsen Skivholme med opsættelse her af tinget 12/2 sidst havde stævnet Jens Nielsen Pelsen i Sabro for 11 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Rasmus Værn borgerlig handelsmand sst på sin svigerfar Søren Sørensens vegne havde stævnet Søren Jensen skoflikker sst for gældsdom og tiltalte ham for 14 mark forfalden husleje, som han blev tildømt at betale.

(93)

19/3 1685.

** Oluf Vorgård for Christen Vegerslev beviste at have stævnet Dines Vintz for vidner at påhøre, angående måling og udskibning af korn med hans skiberum i december måned, og i lige måder havde stævnet efterskrevne vidner.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Oluf Jonsen Hollænder, skipper og borger sst, med opsættelse her af tinget 5/2 næst forhen havde stævnet skipper Laurits Olufsen, hvorefter Erik Jørgensen frembød skiftebrev efter salig Henrik Jørgensen, Oluf Hollænders formand, for dermed at bevise samme gæld 32 sletdaler, som Oluf Jonsen blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget for Peder Pedersen Flensborg, borger og handelsmand sst, havde stævnet Rasmus Pedersen Vinter, borger sst, for dom og tiltalte ham for 108 sletdaler efter hans obligation, dateret 10/1 1683, som han blev tildømt at indfri og betale.

** Erik Jørgensen prokurator havde stævnet Rasmus Pedersen Vinter, borger sst, for dom og tiltalte ham for gæld efter hans til Mikkel Nielsen Hinnerup sst udgivne obligation, dateret 16/4 1684, på kapital 10 sletdaler, som er overdraget Erik Jørgensen, hvilken gæld han blev tildømt at betale.

(94)

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtiget for Adam Muus, stadsmusicus instrumentalis i Randers, med opsættelse her af tinget 5/2 næst afvigt havde stævnet efterskrevne for dom, og tiltalte dem for resterende husleje med mere, der iblandt Jens Pallesens hustru Dorte Jacobsdatter, som lovede efter hendes salig mors død at betale husleje. derimod blev i rette lagt efterskrevne indlæg, der iblandt Jens Eskildsen på sin søster salig Laurits Giuses enkes vegne, hvorefter blev afsagt, så som intet bevis eller håndskrift fremlægges, da bør de, som protesterer, for Adam Muuses tiltale frikendes, men da salig Villum Testrups enke intet herimod svarer, da bør hun sin gæld at betale.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Tomas Pedersen, skipper og borger sst, med opsættelse her af tinget 5/2 sidst havde stævnet skipper Jørgen Luebo, borger sst, for dom og tiltalte ham for hans 3/4 parter i den smakke, som Jørgen Luebo førte, kaldt Håbet, som han forsømmeligt bortsatte på Røsnæs rev, og i rette lagde efterskrevne attest og tingsvidne af Ars herreds ting i Sjælland 7/6 næst afvigt, hvorefter blev afsagt, at som med attest og tingsvidne bevises, Jørgen Luebo har været skyldig i Tomas Pedersens smakkes forulykkelse, og de træsko, som var deri, ikke blev bjerget, da bør han at betale Tomas Pedersen hans 3/4 parter i smakken, som agtes i ringeste for 60 sletdaler, og for træskoene 42 sletdaler.

(95)

26/3 1685.

** Tomas Rasmussen prokurator på KM og Århus bys vegne havde stævnet Claus Nielsen i Immervad for vidner og dom, og efterskrevne vidnede, at de 24/1 næst afvigt var hos Claus Nielsen på Jens Lauritsens vegne, i byfogdens sted, og tilspurgte ham, om han efter forrige løfte ville svare for hans karls lejermålsbøder, hvortil han svarede, at han ville svare med rede penge eller og samme aften skaffe personen i Jens Lauritsens hus.

** Oluf Nielsen Vorgård, fuldmægtig på Christen Jensen Vegerslev, KM proviantforvalters vegne, havde stævnet Dines Pedersen med flere, og udspurgte dem om det korn, de havde indskibet i Århus for at føre til proviantgården i København, hvor meget de få skovlfulde korn kunne være, som var blevet skiden af lage, hvortil de svarede, at det kunne ungefer være to tønder. endvidere vidnede de, at Christen Vegerslev havde formanet dem, at de skulle måle lovligt og vel på det, kornet igen nogenlunde kunne stå mål. Mads Jensen i Kysing vidnede, at ingen ankede på målingen, enten Dines Pedersen eller hans bådsmand, og tilmed bekendte han, at han aldrig havde sagt de ord, at dersom så skulle måles, gik profitten bort. så oplæste Oluf Vorgård en målerseddel af Jacob Mogensen, edsvoret kornmåler, at efter hans anbefaling er målt i Dines Pedersens krejert og indskibet 25/11 - 6/12 1684 104 tønder rug, 568 tønder byg og 310 tønder havre. Oluf Vorgård tilbød på Christen Vegerslevs vegne Dines Pedersen at erstatte ham de to tønder korn, som var bortgivet, dog Dines Pedersen ikke derfor forment hos sin skipper og folk at søge sin regres for hvis, som ham videre kan være frakommet. dernæst blev i rette lagt proviantforvalteren i København hans kvittering for 103 tønder rug, 554 tønder byg og 304 tønder havre, dateret KM provianthus for Københavns slot 31/12 1684.

(97)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Jens Nielsen Møller, borgerlig handelsmand sst, hans vegne lod læse efterskrevne opbydelse og tilbud af Jens Nielsen Møller på 300 rigsdaler at udgive på rente af hans myndlings kapital, idet han af magistraten er befalet at være værge for salig Henrik Jørgensens søn, Jørgen Henriksen, men ingen er fremkommet og dem begærede.

** Didrik Christensen, hospitalsforstander sst, beviste at have stævnet Niels Nielsen, boende i Hjortshøjlund, for vidner at påhøre angående hvis ord, han havde i hospitalet, da han med byfogden og to borgere var der at søge eksekution efter landsdommers dom.

(98)

** Jørgen Nielsen, tjenende Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens, på hans husbonds vegne med opsættelse her af tinget 26/2 næst afvigt havde stævnet Søren Rasmussen Skibby, borger sst, for gælds og ejendomsdom, og tiltalte ham for gæld efter et pantevidne her af tinget 31/7 1662, at han har pantsat Kirsten Pedersdatter, salig Peder Vinters, for kapital 200 sletdaler, hans iboende gård på Vestergade ved Møllegyden, hvilket pant på skifte efter salig Peder Vinter er udlagt Maren Clemendsdatter, hvorefter blev afsagt, så eftersom Søren Rasmussen Skibby tilbyder Maren Clemendsdatter samme gård at beholde til ejendom for hendes resterende kapital, rente og omkostning, så bør samme ejendom at følge hende og hendes arvinger for ejendom.

2/4 1685.

** Niels Lauritsen, boende i Vejlby, æskede skøde, og Claus Bang med fuldmagt af Søren Nielsen, rådmand sst, solgte og skødede fra ham og hans arvinger og til Niels Lauritsen og hans arvinger et gårdsavl i Århus bys marker, hørende forhen til den gårdseje, som Mikkel Jensen Bonde sidst beboede, og i vangbøgerne kaldes Jens Prytzes på Mejlgade, hvilket han af borgmester Jens Rasmussen Låsby har købt.

(99)

** Didrik Christensen hospitalsforstander havde stævnet Niels Nielsen i Hjortshøjlund for vidner, og efter der var gjort skudsmål for Niels Nielsen, at han lå på sin sygeseng, fremkom efterskrevne, som vidnede, at de 18/3 1685 med Jens Lauritsen Bjerre, i byfogdens sted, var i hospitalsforstanderens hus for at gøre Niels Nielsen udlæg, og da hørte de, at Christen Jensen Hem byskriver sagde til Niels Nielsen på Didrik Christensens vegne, at han ville lade det bestå indtil videre, efterdi han ikke selv var til stede, men endskønt KM stævning lå på bordet, så ville Niels Nielsen dog have udlæg efter landsdommers dom.

(100)

9/4 1685.

** blev forkyndt borgmestre og råds aflysning og forbud på ulovlige veje og stier her på marken.

** Oluf Vorgård lod forkynde en fuldmagt af Margrete, salig Hans Strømsens, at skøde Niels Lauritsen en kornhave uden Studsgade.

** Claus Nielsen, boende i Immervad, lod forkynde Rasmus Christensen Lollik, borger sst, hans til Claus Nielsen udgivne købebrev på hans halve skudepart, kaldes Makrellen.

** Jens Eriksen borger sst på byens og dens kæmners vegne, af borgmestre og råd forordnet den sædvanlige kobyg for 1684 at oppebære, fuldmægtiget havde stævnet efterskrevne personer for dom og tiltalte dem for hvis, de med resterer af samme kobyg, som de blev tildømt at betale.

23/4 1685.

(101)

** Johan Arentsen, borger og handelsmand sst, lod læse og påskrive Peiter Jessen farver, borger sst, hans til Johan Arentsen udgivne købebrev, de dato Århus 29/8 1683, på et stykke jord liggende sønden fra Johan Arentsens iboende gård og til Peiter Farvers egne boder, og er i længden langs Farvegaden 16 sjællandske alen, og strækker sig i længden til Johan Arentsens gård og grund, hvorefter Peiter Jessen farver solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Johan Arentsen og hans arvinger samme stykke jord.

** Erik Jørgensen prokurator på borgmester Mikkel Mikkelsens vegne fremlagde Laurits Olufsen, skipper og borger sst, hans til borgmester Mikkel Mikkelsen udgivne pantevidne på hans iboende gård på Skolegade, samt halvparten i den bod ved Mindet, Jens Sørensen iboede, for kapital 350 sletdaler, dateret bytinget 30/6 1681, som han nu løskyndte, at den var ham betalt, så samme pant var indløst.

** Hans Arentsen handskemager, borger sst, æskede skøde, og Laurits Olufsen, skipper og borger sst, solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Hans Arentsen og hans arvinger hans gård på Skolegade beliggende, som Hans Arentsen selv nu iboer, næst sønden op til domkirkens gård, tilforn salig hr Svend Arbo tilhørende, og KM tolder Johan Suhr iboer, og med den anden side op til Hans Sørensen Gyllings eje, som skipper Simon Ulv iboer, og strækker sig fra adelgaden ud til havet, med tilhørende halv brønd med Hans Sørensen Gylling.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Mikkel Mikkelsen, borgmester sst, hans vegne æskede pantevidne, og Hans Arentsen handskemager bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være borgmester Mikkel Mikkelsen 300 sletdaler, og derfor pantsatte ham hans iboende gård, på Skolegade beliggende, næst op til domkirkens gård, Johan Suhr iboer, på den ene side, og strækker sig op til Hans Sørensen Gyllings eje på den anden side.

** Oluf Nielsen Vorgård, befuldmægtiget på Peder Hansen Feder, borgerlig handelsmand sst, hans vegne på sine egne og svoger Oluf Juuls vegne havde stævnet efterskrevne udenbys personer, der iblandt Christence, salig hr Niels Clemendsens i Gjern, for dom og tiltalte dem for gæld til salig borgmester Jørgen Juul, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** Oluf Vorgård for magister Morten opkrævede mænd til at syne gården på Skolegade, Johan Suhr iboer.

(102)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for Hans Grønneberg, borger og handelsmand sst, havde stævnet Kaj Henrik Piper, borger og indvåner i Randers, for vidner og dom angående en hest, han havde lånt ham, som han beholdt og fordærvede, og efterskrevne vidnede, at Kaj Henrik Piper lånte hesten for at ride til Vejle, og 7 uger efter kom hesten hjem igen fra Kaj Henrik Piper, og posten af Randers førte den til Århus, og da var den så ilde medtaget og fordærvet og brudt både på ryggen og bringen, at den så ud som en helmis, og da Kaj Henrik Piper fik den at ride på, var den god nok og vel udfodret.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtiget på Jens Rasmussen Låsby, borgmester sst, hans vegne havde stævnet Peder Jacobsen Møller, borger og handelsmand sst, mod dom og tiltalte ham for gæld efter sin obligation, udgivet til borgmester Mikkel Mikkelsen, og af borgmester Jens Låsby fra ham indløst og betalt kapital 100 sletdaler med rente fra 20/11 1684, som han blev tildømt at betale.

30/4 1685.

** blev forkyndt landstings kaldsvidne, dateret 26/3 1684, over alle participanter i afgangne Mikkel Nielsen i Langballe hans gård, til Vilhelmsborg birketing mandag 6-7-8 og 9 uger.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på borgmester Mikkel Mikkelsen sst hans vegne æskede pantevidne, og Laurits Olufsen, skipper og borger sst, bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Mikkel Mikkelsen lånte penge 70 sletdaler, og derfor pantsatte ham hans iboende bod, ved Mindet beliggende, næst op til Maren Sørensdatter, salig Peder Jacobsens iboende bod på den ene side, og op til den øde plads ved Mindet, som byen nu har ladet indpæle og opfylde, på den anden side.

(103)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Mikkel Andersen Helbo, borger sst, havde stævnet Jens Kjeld bager for dom og tiltalte ham for 29 sletdaler, men da intet svar skete, blev sagen opsat 6 uger.

7/5 1685.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Gert von Nechten, borger og badskær sst, havde stævnet Mikkel Hansen bager, borger sst, for dom og tiltalte ham for 5 sletdaler. sagen blev opsat 4 uger.

** Jens Hvas kapitelsridefoged sst, fuldmægtiget for Cilius Jacobsen af København hans vegne havde stævnet Niels Pallesen, boende i Kolkærgård, for dom og tiltalte ham for 35 rigsdaler, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** Christen Nielsen for sin husbond Niels Lauritsen lod læse og påskrive et pantebrev af Hans Genop Ledertover til ham udgivet, på hans iboende eje ved Vorfrue kirkerist, for 20 sletdaler, dateret 30/4 1685.

** Niels Lauritsen ved sin tjener lod læse og påskrive Lisbeth Ledertovers afståelse til ham på hendes anpart i salig Niels Christensen Skrivers begravelse i koret i Vorfrue kirke.

** den sag Jens Lauritsen kontra Morten Værn opsat 14 dage.

14/5 1685.

** salig Jørgen Olufsens enkes lovværge lod advare kreditorer deres fordring i stervboet at angive.

** salig Søren Jensen Løbmand, forrige indvåner sst, hans enke æskede vidne, og Anders Christensen, borger sst, gav til kende, at han intet andet vidste med hende end al ærligt og godt, og hun i lige måde erklærede ham det samme.

** Peiter Jessen farver, byens kæmner, opkrævede 30 efterskrevne borgere at syne og bese byens forter, om nogen derfra har taget noget og indhegnet.

(104)

** Erik Jørgensen på Peder Basballes vegne lod læse og påskrive Anders Lauritsens til Bonde Jacobsen udgivne skøde, på en øde plads på Brobjerg imellem kommissær Hutfelds boder og Peder Basballes boder, samt Bonde Jacobsens overdragelse på samme øde plads, af dato 7/5 1685.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Bonde Jacobsen, borger sst, havde stævnet Knud Sørensen, bådsmand sst, for dom og tiltalte ham for 6 sletdaler, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Morten Eskildsen, skibbygger borger sst, havde stævnet Christen Sørensen felbereder, borger sst, for dom og tiltalte ham for 2 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget fra Kirsten Hansdatter, salig licentiat Nicolaus de Brobergue, borger sst, havde stævnet Tomas Jensen Hammel, borger sst, for ejendomsdom på hans pantsatte gård på Vestergade, dateret bytinget 14/10 1641, for 100 rigsdaler, Magdalene, salig borgmester Rasmus Nielsens, overdraget, hvoraf kapital og rente ikke er betalt, og derfor ladet gården vurdere 19/2 sidst forleden for 305 sletdaler, og formener han bør at betale inden 15 dage, eller gården at følge hende for ejendom. hernæst i rette lagde et pantevidne her af tinget 14/10 1641, som lyder Jens Nielsen Hammel da har pantsat for 100 rigsdaler til Peder Spørring, borger sst, hans hus på Vestergade, vesten Jacob Remmers gård, østen Peder Tunglunds gård og sønden Laurits Jacobsen Møllers ejendom, hvilket pant sankt Mikkels dag 1642 at være Rasmus Nielsen rådmand overdraget, og endvidere blev fremlagt regnskab på resterende kapital og rente, som sig bedrager tilsammen 131 rigsdaler, hvorefter blev afsagt, at som intet gensvar herimod skete, bør samme pantsatte gård at følge Kirsten, salig licentiat Nicolaus de Brobergues, til ejendom for samme hendes panterettighed 131 rigsdaler, og resten af dets værd fra sig at levere.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Kirsten Hansdatter, salig licentiat Nicolaus de Brobergues sst, havde stævnet Peder Tomasen på Brobjerg, borger sst, til dom til eje på hans pantsatte gård på Brobjerg, dateret bytinget 2/3 1662, til Magdalene, salig borgmester Rasmus Nielsens, udgivet for kapital 300 sletdaler, som ikke er betalt eller renten erlagt er, og derfor har hun ladet gården vurdere efter vidne her af tinget 19/9 sidst og da sat for 290 sletdaler, og formente Peder Tomasen bør kapital og resterende rente 354 sletdaler at betale, eller gården hende at følge for ejendom. hernæst i rette lagde et pantevidne her af tinget 2/4 1663, som lyder at Henrik Krønich, borger og friskuster sst, da for 300 sletdaler pantsat Magdalene Matiasdatter, salig borgmester Rasmus Nielsens, hans gård på Brobjerg, norden til salig Hans Sadelmagers gård og sønden til salig Søren Lyngbys ejendom, hvorefter blev afsagt, at samme pantsatte gård bør at følge Kirsten Hansdatter for ejendom, og for resten, som hendes fordring er højere, end pantet beløber, derfor at lide nam i Peder Tomasens bo og gods efter loven.

(105)

21/5 1685.

** 2.gang advaret til skifte efter salig Jørgen Olufsen.

** den sag salig Jørgen Juuls arvinger kontra hr Erik i Gjern etc opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Jens Jacobsen Skivholme, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 19/2 næst afvigt havde stævnet Jens Kjeld for 11 sletdaler gæld, som han blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Ingeborg, salig Laurits Bordings, til Ryumgård med opsættelse her af tinget 9/4 næst afvigt havde stævnet efterskrevne personer for dom, og tiltalte dem for resterende husleje, som de blev tildømt at betale, dog med fradrag af betalte skatter og reparationer.

(106)

** Jens Lauritsen Bjerre, borger sst, med opsættelse her af tinget 23/4 næst afvigt havde stævnet Morten Madsen Værn, auktionsforvalter sst, og tiltalte han for hvis gods, Jens Lauritsen for sin myndling er udlagt efter salig Rasmus Pedersen på Studsgade, og som efter lovens 3.bogs 17.kapitels 20.artikel skulle auktioneres til myndlingens bedste, som formenes ikke er sket, og formente han derfor bør at betale med rede penge så dyrt, som det på skifte er vurderet, eller det til værgen igen at levere, hvilket Morten Værn blev tildømt.

29/5 1685.

** blev forkyndt til 3.ting advarsel for kreditorer til skifte efter salig Jørgen Olufsen.

** Tomas Rasmussen prokurator for Ingeborg, salig magister Bordings, opkrævede mænd til at syne og ansætte reparation, af Rasmus Lollik gjort, på den gård på Badstuegade, han iboede.

** Anders Jensen, skipper og borger sst, havde stævnet Helle, salig hr Erik Møllers, med hendes børn og lovværge for dom og tiltalte hende for 25 sletdaler, hans myndling Anne Jacobsdatter tilkom i Oluf Giuses part, og det er solgt af hr Erik Møller for 13 sletdaler, og samme penge hans søster leveret, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

(107)

4/6 1685.

** borgmester Mikkel Mikkelsen lod forkynde Rasmus Christensen Lollik hans pantebrev, til borgmesteren udgivet, for 100 sletdaler kapital på halvparten i hans skude, kaldt Makrellen, dateret 3/2 1685.

** Oluf Nielsen Vorgård, fuldmægtiget for Peder Feder, borgerlig handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 23/4 næst afvigt havde stævnet hr Laurits Jostsen i Alling for dom og tiltalte ham for gæld, og i rette lagde hans nu salig far hr Jost Lauritsen, sognepræst i Gylling, til Jørgen Juul, forrige borgmester i Århus, udgivne obligation, dateret Gylling 18/3 1667. så mødte herimod at svare hr Laurits Jostsen, præst i Alling, og mente, at da obligationen var dateret Gylling, da burde gælden søges der, og om nogen havde ham at søge, da at søge ham til hans værneting, og i rette lagde et tingsvidne af Hads herreds ting 19/11 1683, som melder, at da var fremlagt landstings kaldsvidne, af dato 10/10 1683, over hr Jost i Gylling hans arvinger og kreditorer til skifte den 6.ugers dag. dernæst blev i rette lagt hr Erik Tomasen i Gjern hans forpligt, skrevet på salig hr Niels Clemendsens til salig borgmester Jørgen Juul udgivne obligation, af dato snapsting 1681, udgivet i Århus, som melder, at han da efter afregning med Christence, salig hr Niels Clemendsens, skulle deraf betale 30 daler, og enken at betale 40 sletdaler. derefter blev afsagt, så efterdi hr Laurits Jostsen i Alling formener, at han bør søges til sit værneting, da henfindes sagen dertil, hvorimod hr Erik Tomasen og Christence, salig hr Niels Clemendsens, bør betale deres gæld.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på Christen Vegerslev, KM proviantforvalter sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 7/5 næst afvigt havde stævnet assessor Jens Lassen, residerende sst, for dom og tiltalte ham for 24 tønder byg, som han ham, efter sin datter Anne Jensdatters begæring, lånte og igen in natura at forskaffe, hvilket han blev tildømt.

(108)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Cilius Jacobsen af København med opsættelse her af tinget 7/5 næst afvigt havde stævnet Niels Pallesen, boende i Kolkærgård, for dom og tiltalte ham for gæld, og nu i rette lagde Niels Pallesen og Clemend Christensen i Søften deres, til Jacob Sørensen, forvalter på Havreballegård, udgivne revers på deres egne og lægdsbrødres vegne på 35 rigsdaler, af dato 15/10 1665. så mødte Niels Pallesen på Kolkærgård og i rette lagde baron Constantin von Marselis til Marselisborg hans kvittering til Niels Pallesen, af dato 28/4 1678, på 25 rigsdaler, som han var skyldig efter salig Jacob Sørensens restants, hvorefter blev afsagt, at Niels Pallesen derfor ikke tildømmes samme fordring at betale.

11/6 1685.

** Jørgen Bertelsen lod forkynde et pantebrev, her af tinget 29/4 1669 , af Anne, salig Johan Utrechts, udgivet på hendes gård ved domkirken, lensmanden iboede, for kapital 300 sletdaler at være indløst og betalt og kasseret.

** Jens Hvas lod forkynde en vurdering på domkirkens ejendom.

** den sag Søren Svane kontra Laurits Olufsen opsat 6 uger.

** Dines Pedersen Vintz, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 14/5 næst afvigt havde stævnet Christen Jensen Vegerslev, KM proviantforvalter sst, imod dom og tiltalte ham for han har forholdt ham sin fragt i et halvt års tid, formedelst noget undermål, hvilket skyldtes at Christen Vegerslevs egen tjener ikke dermed omgikkes, som ske burde, og dernæst i rette lagde et tingsvidne her af tinget 26/3 1685, angående den rejse til København med KM korn, hvorefter blev afsagt, så eftersom befindes af Christen Vegerslevs eget forhvervede tingsvidne, at hans tjener har antaget sig det indskibede gods i Dines Pedersens krejert, straks den til København er ankommet, og på proviantgården udleveret og skrevet hvad udkom, da ved byfogden ikke at kan tilkende Dines Pedersen at svare til undermål, men Christen Vegerslev bør at betale Dines Pedersen fragten, efter deres akkord, af det indskibede gods.

(109)

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig for Christen Jensen Vegerslev, KM proviantforvalter sst, med opsættelse her af tinget 14/5 næst afvigt havde stævnet Dines Pedersen Vintz, borger og handelsmand sst, for dom angående en unødvendig processes bekostning her ved tinget og forhvervet rådstuedom 12/3 1685, som beløber sig 15 daler, hvorefter blev afsagt, at som er faldet dom imellem parterne, og Christen Vegerslev er tilkendt at betale Dines Pedersen den omtvistede fragt, da ved byfogden ikke at kan tilkende Dines Pedersen at betale den omkostning, som Christen Vegerslev med vidners førelse og dom i sagen har gjort, men derfor frifinder ham.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget for Christen Knudsen Lind, borger og vinhandler sst, æskede skøde, og Jørgen Bertelsen, underdegn ved Århus domkirke, med fuldmagt af hr Knud Utrecht, sognepræst til Ebeltoft og Dråby sogne, til at sælge den gård i Århus, som Christen Knudsen vinhandler iboer, og hans far tilforn har iboet, solgte og skødede fra ham, hans mor Anne, salig Johan Utrechts, og hans søskende og til Christen Knudsen Lind og hans arvinger den ejendom, på hjørnet af Kannikkegade beliggende, næst op til Christen Hem byskrivers iboende gård på den ene side, og strækker sig om på sankt Clemends kirkegård til Anne, salig magister Hans Rumands, iboende gård på den anden side.

(110)

** Jørgen Bertelsen underdegn, fuldmægtig på samtlige residerende ved domkirken deres vegne æskede pantevidne, hvorefter Christen Knudsen Lind ved sin fuldmægtig kendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være til de residerende ved domkirken 300 sletdaler, og derfor pantsætter dem hans iboende gård på Kannikkegade beliggende, hvorimod ophæves det pant, som Anne, salig Johan Utrechts, tilforn i samme gård har gjort.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for magister Laurits Lauritsen, konrektor ved Århus domskole, havde stævnet efterskrevne for dom og tiltalte dem for gæld, der iblandt Johanne Pallesdatter, salig Christen Jensen konsumptionsbetjents, men som intet svar skete, blev sagen opsat 6 uger.

** Peder Jensen Elkær, borger sst, med opsættelse her af tinget 30/4 næst afvigt havde stævnet Jens Østerby, borger sst, og tiltalte ham for en hans ager i Møllevangen, som han nogle år imod hans vilje har brugt, og i rette lagde en dom her af tinget 12/10 1682, som melder, at omtalte ager bør at følge det gårdsavl, som ligger til Jens Østerbys gård, hvorefter blev afsagt, så eftersom samme dom ikke bevises at være svækket, da ved byfogden ikke imod samme dom at kende.

18/5 1685.

** Mikkel Andersen Helbo, borger og skipper sst, havde stævnet Jens Christensen Kjeld, borger sst, for vidner angående hvis gæld, han ham skyldig er, og Kirsten Christensdatter, tjenende Margrete, salig Hans Strømsens sst, med flere vidnede, at Jens Kjeld ofte bekendte, at han var Mikkel Helbo 29 sletdaler skyldig.

(111)

** Erik Jørgensen for Rasmus Værn beviste at have stævnet Peder Jensen Elkær, borger sst, for vidner og dom, angående deres imellem værende stridighed.

** Tomas Rasmussen prokurator for magister Laurits Rhode, sognepræst til Vestenskov på Lolland, havde stævnet efterskrevne der iblandt doktor Erik Grave, superintendant over Århus stift, borgmestre og råd samt samtlige salig magister Claus Andersen Trondheims arvinger for syn, vurdering og dom til ejendom, så vidt magister Rhode er berettiget i salig Claus Andersen Trondheims, forrige sognepræst til domkirken, hans senest iboende gård på sankt Clemends kirkegård, hvorefter blev udmeldt vurderingsmænd.

25/6 1685.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Vegerslev, rådmand sst, havde stævnet Karen Nielsdatter, salig hr Rasmus Jostsens i Randlev, item Tomas Nielsen, degn i Randlev for dom, og tiltalte dem for gæld, men som intet svar skete, blev sagen opsat 6 uger.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig på magister Laurits Rhode, sognepræst i Vestenskov i Lolland, hans vegne æskede vidne, hvorefter borgere i rette lagde deres efterskrevne syns og vurderingsforretning på den grundmurede gård på sankt Clemends kirkegård, som salig magister Claus Andersen Trondheim, forrige sognepræst til sankt Clemends kirke, iboede og fradøde, og som de vurderede for 806 rigsdaler.

(112)

** Mikkel Andersen Helbo, skipper og borger sst, med opsættelse her af tinget 30/4 sidst afvigt havde stævnet Jens Kjeld for dom og tiltalte ham for 29 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

3/7 1685.

9/7 1685.

** efter magister Mortens skriftlige begæring blev opnævnt mænd til at syne stenhuset med boder på Skolegade.

** Oluf Nielsen Vorgård, fuldmægtiget på Niels Lauritsen, borger og handelsmand sst, hans vegne havde stævnet Jens Jensen Palsen, boende i Ommestrup, for dom og tiltalte ham for 66 rigsdaler, som han har lånt ham til kongelige kontributioner og resterende landgilde, som han blev tildømt at betale.

(113)

** den sag Søren Land kontra mester Hermand Skarpretter er opsat 4 uger.

16/7 1685.

** magister Morten Herlov lod forkynde et vurderingsvidne på domkirkens ejendomme, her af tinget 20/2 1680, item et skriftligt opbud på stenhuset samt de tolv boder og haver på Skolegade, domkirken tilhørende, til købs for den højstbydende.

** den sag Peder Pedersen kontra Anders Lauritsen opsat 6 uger.

** Søren Jensen pottemager lod læse Anders Lauritsens til ham udgivne skøde på to boder på Mejlgade, imellem Hans Sørensens gård og den bod, Jørgen Skrædder iboer.

** den sag Christen Vegerslev kontra Søren Nielsen opsat 14 dage.

** Morten Madsen lod læse sin og Hans Frosts fuldmagt af magistraten, at have opsyn her i byen og på landet med forprang, mod loven og forordninger.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget for Mette, salig Mikkel Hvilsteds efterleverske sst, havde stævnet Peder Rasmussen Brendstrup sst for vidner og dom angående hvis skældsord, han har hende tilsagt, hvorefter Anne, Jens Krogsmands sst, Mette Jensdatter, Christen Christensen bådsmands sst, Jens Olufsen Fløjstrup og Niels Olufsen Gius bådsmand vidnede, at de 8/7 næst forhen hørte, at Peder Brendstrup sagde til Mette Hvilsteds, at hun var et skarn, og det havde hun været af barndom, og hun skulle tage sine sønner vare, men ingen erklæring herimod skete.

** Hans Nielsen Gotlænder lod forkynde Anne Jensdatter og Maren Jensdatter deres udgivne afkald til Matias Jensen kandestøber i København for hvis arv, de kunne tilflade efter deres salig bror Jens Jensen, som boede i Nikolaj kirkestræde i København.

23/7 1685.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig på Søren Nielsen Land skrædder, borger sst, hans vegne havde stævnet Jørgen Rasmussen Borum skrædder, borger sst, og tiltalte ham for æreskælden og af samme sag rejsende lovmål, og borgere vidnede, at de i byfogdens hus synede Hans Christensen, tjenende Søren Land, og da var han blå på den ene kind og havde en rød plet på den anden kind, og andre vidnede, at de på mandag var 8 dage var til Claus Nielsens i Immervad, og da æreskældte Jørgen Rasmussen skrædder Søren Land skrædder og sagde, han var både en tyv og en skælm, og ville have slået ham med et krus, som Claus Nielsens kone tog fra ham, så løb han til Søren Lands dreng og slog ham.

(114)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på Niels Nielsen smed, borger sst, hans vegne havde stævnet Hans Proposki maler, borger sst, for vidner angående skældssag, og som Niels Nielsen nu begærede vidner til forhør for retten, så fremstod for retten Hans Proposki maler og gav til kende, at hvis nogen ubesindige og usømmelige ord af ham var sagt om Niels Nielsen smed, var det sket i drukkenskab, og han vidste ikke andet med ham, end som ærligt er, hvilket Niels Nielsen i lige måde gav til kende om Hans Proposki.

(115)

** magister Laurits Lauritsen, konrektor ved Århus domskole, hans fuldmægtig med opsættelse her af tinget 11/6 næst i rette lagde regning på hvis, Christen Jensen Skivholme i korn havde bekommet, som hans hustru Johanne Pallesdatter havde begæret delation på, og som hun ikke mødte det at fragå, blev hun tilfundet at betale gælden, 2 sletdaler, inden 15 dage.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Søren Pedersen S---- skipper og borger sst havde stævnet skipper Laurits Olufsen, borger sst, for dom og tiltalte ham for 10 sider flæsk, som vejede 18 lispund, skippundet 25 sletdaler, er 22 daler, som han solgte uden ordre. derimod blev i rette lagt skipper Laurits Olufsens indlæg, som melder, at det flæsk, han havde inde, blev brugt til skibets fornødenhed, og det andet blev saltet, for rotterne ville æde det, hvorefter blev afsagt, at som Laurits Olufsen ikke fragår at have haft de 10 sider flæsk inde for Søren S----, da bør han ham at betale inden 15 dage, og Laurits Olufsen igen at søge Jens Rasmussen, om han ved sig noget derpå hos ham til gode at have.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på KM og Århus bys vegne havde stævnet Peder Nielsen Helbo i sin brors hus, item Kirsten Pedersdatter, som Peder Helbo har beligget, for dom angående deres lejermålsbøder, han 12 rigsdaler og hun 6 rigsdaler, som de blev tildømt at betale.

30/7 1685.

** den sag Christen Vegerslev kontra Søren Nielsen, bød Søren Nielsen sig i rette og fremæskede bevis, Tomas Rasmussen svarede, ingen andre breve nu at have, er opsat 14 dage.

** den sag Søren Land kontra Jørgen Borum er opsat 14 dage.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator på KM og Århus bys vegne havde stævnet Mikkel Rasmussen Soel for vidner, hvorefter Jens Helbo slagter, borger sst, vidnede, at på lørdag var 3 uger var han i politimester Albret Sejers logement og sagde til ham, at Mikkel Soel samme dag havde købt 4 huder, da svarede han, at det måtte han ikke gøre, de skulle gå til byfogden, at han skulle forfølge det efter loven, og da befalede byfogden at gå til Mikkel Soel at skrive kronen på samme huder, og da svarede han dem, at han ville give dem djævlen, og han sked i dem og i politiet og politimester Albret Sejer. andre vidnede det samme.

(116)

** Jørgen Bertelsen, underdegn ved domkirken, på magister Morten Herlov, sognepræst ved Århus domkirke etc, hans vegne lod læse og påskrive magister Morten Herlov hans på kapitlets vegne efterskrevne opbud, hvori han lovbyder domkirkens ejendomme på Skolegade beliggende, nemlig stenhuset, som nu Henrik Bertelsen instrumentist iboer, tillige med den liden have ud til domkirkegården, så vel som de næst liggende 12 boder, med hosliggende haver, om nogen vil sig dem tilforhandle efter den takst, som 26/2 1680 til bytinget af 8 uvildige dannemænd er afsagt, nemlig stenhuset for 340 sletdaler, item de tolv boder for 600 sletdaler.

(117)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på hr Christen Jensen Viby, sognepræst i Viby med dets anneks, hans vegne med opsættelse her af tinget 18/6 næst afvigt havde stævnet efterskrevne for resterende husleje, som de blev tildømt at betale.

6/8 1685.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Jørgen Rasmussen Borum skrædder, borger sst, havde stævnet Laurits Jensen og Niels Jensen i Spørring for vidner, hvorefter Anne MD, Claus Nielsens hustru sst, og hendes tjenestepige Else Jensdatter med flere vidnede, at en tobakspinder af København i Claus Nielsens hus spurgte Jørgen Skrædder, om han var en skrædder, dertil svarede han jo, da spurgte han, hvorfor de talte da så ilde om røde Søren, dertil han svarede, jeg holder ham for en skælm og tyv så længe, indtil han erklærer sig for mester Hermand og for samtlige borgerskabet for det, han har skældt ham, og da kom Søren Land løbende ind i stuen, og så kom Jørgen Rasmussen ud og havde en blodig plet på sin hals.

(118)

** blev forkyndt og påskrevet et landstings kaldsvidne, dateret 15/7 1685, til skifte efter salig Anders Hegedal over arvinger og kreditorer til 6.ugers dagen.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Jens Christensen Vegerslev, rådmand sst, med opsættelse her af tinget 25/6 næst afvigt havde, efter henvisning til verdslig ret, stævnet Karen Nielsdatter, salig hr Rasmus Jostsens, i Randlev og Tomas Nielsen degn sst for gæld efter hans regnskabsbog, Karen Nielsdatter 126 sletdaler og Tomas Nielsen 17 sletdaler, som de blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Christensen Vegerslev, rådmand sst, med opsættelse her af tinget 25/6 næst afvigt havde stævnet Erik Andersen i Hundborg for dom og tiltalte ham for gæld, 30 sletdaler, efter hans regnskabsbog, som han blev tildømt at betale.

13/8 1685.

** Oluf Nielsen Vorgård befuldmægtiget efter befaling af amtmand Christian Gersdorff havde, i Århus fængsel under rådhuset, stævnet Rasmus Jensen hesteskærer, kaldt hvide Rask, og Jens Jensen, født i Lillering, hvis mor skal bo i Testrup for vidner og dom, hvorefter Mikkel Mikkelsen i Hjortshøj vidnede, at for ungefer 10 år siden ankom afgangne Jacob Hartvigsen og Rasmus Jensen, kaldt hvide Rask, til hans mor Mette Poulsdatter i Hjortshøj, som da var enke og sad for gården, og tog dem selv logement med hvide Rasmuses mor, søster og stedfar, købte brændevin i byen og fangede an at drikke sammen, til de blev drukne, og da kom de i klammeri, og da stak hvide Rask sin stedfar ihjel. Rasmus Jensen, boende i Hjortshøj, da tjenende sin far Jens Pedersen sst, vidnede det samme, og salig Mikkel Jensens enke i Hjortshøj vidnede, ligesom Mikkel Mikkelsen vidnet har, og Mikkel Jensens datter, som nu har Niels Madsen i Terp, vidnede ligesom hendes mor. hvide Rasmus hans kvinde Inger Rasmusdatter vidnede, at for 6 år siden kom hun fra Sjælland med hendes mor, og da tvang hvide Rask hende til at blive hos sig, og da hun adskillige tider ville gå fra ham, stak han hende med en kniv i hendes ben, og hun havde avlet tre børn med ham, uden ægteskab, som er døde.

(119)

** Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, havde stævnet Niels Simonsen i Røved, Poul Nielsen i Røved, Knud Sørensen i Brendstrup, Søren Pedersen i Selling, Niels Nielsen i Hjortshøjlund for vidner at påhøre, hvorefter efterskrevne, som var stævnet for at vidne om det plankeværk, stående imellem Søren Sørensens boder og Jesper Nielsen Røveds iboende gård på Studsgade, de vidnede, at i over 32 år har plankeværket stået midt over deres nu fælles brønd. dernæst fremlagde Jesper Nielsen Røved, borger sst, på sin godemor Edel Nielsdatter, salig Søren Madsens efterleverske sst, hendes vegne efterskrevne vidne, hvori borgere vidnede, at i 60 år stod samme plankeværk på samme steder, og det både i Peder Spørrings tid og salig Søren Madsens tid.

(120)

** Christen Lauritsen, født sst, og tjent KM for rytter under oberst Holsts regiment, begærede stokkenævnsvidne, hvorefter efterskrevne borgere svarede, at Christen Lauritsen var født her i byen i et ærligt rent ægteskab, hans far var nu salig Laurits Jørgensen sadelmager, borger sst, hans mor var nu salig Anne Christensdatter, og Christen Lauritsen har selv skikket sig ærligt, kristeligt og vel.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for Peder Rasmussen Brendstrup, købhandler sst, havde stævnet Mette, salig Mikkel Hvilsteds sst, for vidner at påhøre samt hendes førte vidner Jens Krogsmands hustru Anne og Mette Jensdatter, Christen Christensen bådsmands hustru sst, angående de tvistige ord, som skulle være faldet imellem ham og Mette Hvilsteds. Christen Tomasen bådsmand, hjemme sst, vidnede, at 8/7 næst forhen fulgtes Peder Brendstrup og han op fra Mindet, og da gik han ind til Mette Hvilsteds at ville kræve Jens Fløjstrup nogen penge, og da var han ikke inde, og da spurgte han hende, om hun ville levere ham 3 mark for Jens Fløjstrup, efterdi han lå der i huset, dertil hun svarede, at det kom hende intet ved, hun var ikke hans hore, for han lå der i huset, hun ville give Peder Brendstrup døden og djævlen, den skælm, sig ham det, om han hører det ikke. Niels Olufsen Gius i rette lagde hans efterskrevne kundskab om hvis, kunne være faldet imellem Peder Brendstrup og Hans Hvilsted på den rejse, de var i til Danzig med Peder Mortensen Svejgård, at en aften imidlertid de lå i Danzig, da sagde Hans Mikkelsen Hvilsted, at hans bror Jost Mikkelsen Hvilsted var der sst, da spurgte Peder Rasmussen, når han var kommet der til byen, thi han var i Kristiania, da sagde Hans Hvilsted, Gud forlad min bror Søren, Jost må takke ham for sin ulykke, for Søren bedrog ham fra Kristiania, og han tog et par pistoler fra sin husbond. da spurgte Peder Brendstrup, hvor Søren Hvilsted var, da svarede Hans Mikkelsen Hvilsted, han var i Århus, men hans fæstemø var i København, og Søren Mikkelsen Hvilsted var ikke hos hende, for han slog hendes bror ihjel i Skåne, og derfor kom de ikke sammen. Erik Jørgensen mødte på Mette, salig Mikkel Hvilsteds vegne og beråbte sig på, at han på hendes vegne agtede at føre anderledes vidner i sagen.

(121)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for Ove Andersen snedker, borger sst, havde stævnet Christen Poulsen, konsumptionsbetjent sst, for vidner. Christen Poulsen mødte og gav til kende, at han aldeles intet vidste med Ove Andersen andet, end hvis ærligt og godt kunne være, og Ove Andersen vidste ikke andet med Christen Poulsen end alt ærligt og godt.

** Hans Jensen Frost borger sst havde stævnet Rasmus Jostsen Bram, handskemager sst, for dom og tiltalte ham for 4 sletdaler og et par pistoler. intet svar, derfor opsat 4 uger.

** Hans Tomasen fuldmægtig fra friherreinde Gyldenkrone til Vilhelmsborg frembød sig i rette at svare imod Jens Basballe rådmand, hvis han havde noget imod hendes velbårenhed i retten at frembringe, men ingen mødte.

(122)

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget for mester Hermann Richter sst havde stævnet Søren Land skrædder, borger sst, for vidner, og Peiter Farver, borger sst, vidnede, at nu forleden hans tøj om natten af tyve blev bortstjålet, da gik han til Søren Land skrædder og spurgte ham, om en karl i sort kjortel med hvidt skærf og en anden dreng, som havde været i byen, om han ikke vidste dem, og da svor han nej, han ikke vidste dem, men sagde, gå til mester Hermann, måske han eller hans søn kan give bedre oplysning. byens tjenere vidnede, at Peiter Farver bad dem gå til mester Hermann og forbyde hans søn at drage bort, eftersom han var mistænkt derfor.

** den sag Søren Land kontra Rasmus Borum skrædder fremdeles opsat 14 dage.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Niels Mikkelsen Tysk, borger og handelsmand sst, havde stævnet Jens Jensen i Årslev for dom, og tiltalte ham for gæld efter hans regnskabsbog, men som intet svar skete, er sagen opsat 4 uger.

20/8 1685.

** den sag Jens Lauritsen kontra Jacob Sandskov er opsat 8 dage.

** Jesper Nielsen Røved, borger sst, fuldmægtig for sin godemor Edel Nielsdatter havde stævnet Søren Sørensen Ugelbølle, forrige rådmand sst, for syn angående tvistighed om den brønd i Edel Nielsdatters gård, og Christen Sørensen Bonde, borger sst, og hans hustru Maren Nielsdatter og Mette Hansdatter salig David ---- boende sst vidnede, at for 20-30 år siden stod plankeværket i Edel Nielsdatters gård, ligesom det nu står, og Christen Sørensen Bonde vidnede efter tilspørgsel, at da han boede i boderne, da boede Knud Nielsen Hadbjerg og deri, og han sagde, at hvis det ikke var, at han måtte drage vandet fra brønden i hans søster Edel Nielsdatters gård, da skulle han lade kaste en brønd til boderne. dernæst i rette lagde Jesper Nielsen Knud Nielsen i Hadbjerg hans efterskrevne attest, at han kan mindes, at kilden i 40 har hørt til gården, og de af boderne har ingen rigtighed haft dertil videre, end de har haft med bevilling og i minde af dem, som ejede gården eller besad den, og da der for 30 år siden faldt tvist imellem hans salig far og salig Søren Madsen, som da ejede gården, da gjorde hans salig far Søren Madsen fornøjelse, at de af boderne måtte tage vand af kilden.

(123)

** Jesper Røved fik opmeldt mænd til at syne imellem Edel Nielsdatter og Søren Sørensen hans boder, hvis bygning, plankeværk og brønd dem forevises.

** Oluf Nielsen Vorgård fuldmægtig for Margrete Christensdatter, salig Hans Jørgensen Strømsens efterladte, sst med opsættelse her af tinget 9/7 næst afvigt havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Søren Nielsen Land skrædder, borger sst, med opsættelse her af tinget 9/7 næst afvigt havde stævnet mester Hermann Skarpretter sst for dom formedelst ærerørige ord og uforskammet blamerisk tale, han har påsagt ham på rådstuen 18/6 næst afvigt, hvorimod blev i rette lagt Hermann Scharfrichters efterskrevne indlæg, at han ikke havde beskyldt ham, han gjorde kun et enfoldigt spørgsmål til ham om nogen utilbørlig handel, og han talte ikke om hvad skørlevned, han må have begået, hvorefter blev afsagt, så efterdi Søren Land ikke beviser slig skælden, da findes parterne sagesløs hjem.

(124)

27/8 1685.

** Jesper Nielsen Røved, borger sst, på sin godemor Edel Nielsdatter, salig Søren Madsens, hendes vegne havde stævnet, som 20/8 næst forhen er indført, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne synsforretning på plankeværk og brønd i Edel Nielsdatters gård, og da eragtede de ikke, Søren Sørensen kan have nogen føje eller rettighed til Edel Nielsdatters brønd. Rasmus Værn på sin svogerfar Søren Sørensens vegne mødte og protesterede, at de ikke var stævnet til syn og fremæskede hvad adkomst, Edel Nielsdatter havde til samme brønd, hvortil Jesper Røved svarede og fremæskede Søren Sørensens adkomst til boderne og brønden.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Mette Jostdatter, salig Mikkel Hvilsteds, hendes vegne havde stævnet Peder Rasmussen Brendstrup, Peder Mortensen, Christen Tomasen og Niels Olufsen Gius alle sst for vidner, og Anne Pedersdatter, Knud Sørensens sst, Anne Rasmusdatter, Jens Annetdals ? og Anne Andersdatter, Jens Jørgensens sst vidnede, at de hørte, at Peder Brendstrup kaldte Mette Jostdatter en stoddertaske og et skarn, og da sagde hun til ham, at dersom han havde hende eller hendes sønner noget uærligt at påtale, da skulle han bevise det. Jørgen Kofod herredsskriver i Hads herred vidnede det samme i hans efterskrevne kundskab.

(125)

** Hans Vinter, borger og handelsmand og overformynder sst, havde stævnet Dines Pedersen Vintz, borger og handelsmand sst, for syn på det udskud, han har sat ved sin gård på Torvet, og på den øde byggeplads derved, Hans Vinter tilhørende, hvorefter blev tilmeldt synsmænd.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for hr Laurits Andersen Frost, hospitalspræst sst, med opsættelse her af tinget 16/7 næst afvigt havde stævnet Didrik Christensen, hospitalsforstander sst, for dom og tiltalte ham for 338 sletdaler, som er hans resterende løn. dernæst blev i rette lagt KM brev, hr Laurits Andersen Frost givet, at være hr Mikkel Eskildsen hospitalspræst hans kapellan, så og ham i embedet at succedere og nyde den dertil hørende indkomst, som hans formand nydt har, dateret 9/9 1672. så mødte Didrik Christensen hospitalsforstander hans søn Christen Didriksen og i rette lagde efterskrevne indlæg, at fordringen afhænger ikke af hans fars myndighed, men dependerer af stiftamtmandens og bispens, og hans far gerne vil unde ham det, om hospitalets patroner eragter det billigt, hvorefter blev afsagt, at eftersom dette er en gejstlig sag og består af stiftbefalingsmand og bispens forgodtbefindende, og hr Laurits Frost ikke beviser samme benådning af hospitalet af dets patroner ham at være samtykket, og er forstanderen i sit regnskab godtgjort, da sees ikke Didrik Christensen nogen betaling derfor at tilkende, før derom fremlægges stiftsbefalingsmand og bispens erklæring.

** Oluf Nielsen Vorgård, befuldmægtiget af amtmand Christian Gersdorff, lod ledig og løs fremstille de fængslede personer, Rasmus Jensen hesteskærer, kaldt hvide Rask, Jens Jensen, født i Lillering, og Inger Rasmusdatter, født i Galten, og lod læse og påskrive et tingsvidne her af tinget 13/8 næst afvigt og satte i rette og formente, at Rasmus Jensen for sine begangne misgerninger og manddrab bør at lide efter lovens 6.bogs 6.kapitels 1.artikel, og Inger Rasmusdatter for hendes horeagtige levned bør stryges til kagen, og Jens Jensen som en løsgænger at straffes i tugthuset. for sine årsagers skyld blev sagen opsat 8 dage.

(126)

3/9 1685.

** Oluf Nielsen Vorgård, befuldmægtiget af amtmand Christian Gersdorff, lod ledig og løs fremstille de fængslede personer, Rasmus Jensen hesteskærer, kaldt hvide Rask, Jens Jensen, født i Lillering og Inger Rasmusdatter født i Galten, og bød sig i rette med en opsættelse her af tinget 27/8 næst afvigt og i rette lagde et tingsvidne her af tinget 13/8 næst afvigt og begærede dom, hvorefter blev af byfogden og domsmænd afsagt, at efterdi bevises, at Rasmus Jensen hesteskærer for 10 år siden i Hjortshøj har dræbt sin stedfar Jacob Hartvigsen, som han har vedgået, da bør han at miste sit liv og rettes over hans hals, og hans hoved at sættes på en stage, og hans hovedlod, om han har nogen, at være forbrudt efter loven. anlangende Inger Rasmusdatter, som har levet med ham i horeagtigt levned 6 år, og deri avlet 3 børn, som døde og blev begravet i Galten, Haslund og Vitten kirkegårde, og ikke for nogen af dem stået åbenbarligt skrifte, da bør hun derfor at stryges til kagen og så straks at rømme byen og riget, og om hun siden befindes her i riget, da at miste sit liv. hvad sig belanger det unge menneske Jens Jensen, som ikke har nogen tjeneste, han bør som en løsgænger at oversendes på Bremerholm at arbejde.

** Hans Jensen Vinter, borger og handelsmand sst, havde stævnet Dines Pedersen Vintz angående et udskud, han har sat ved sin gård på Torvet, og efterskrevne vidnede, at for 30 år siden da stod Jacob Hansen skrædder, som ejede det sted næst Christoffer Hennings gård, som Hans Vinter nu tilhører, hans gavl og Christoffer Hennings gavl så nær sammen, at ingen kunne gå der imellem, og da kunne Jacob Skrædder ingen væg holde i sin forstue af årsag, at de skulle gå der indenfor og gøre renden ren, at vandet, når det regnede, ikke skulle gå i kælderen. dernæst i rette lagde Sille Andersdatter, salig Christoffer Henningsens, hendes med egen hånd underskrevne efterskrevne vidne om det udskud, som Dines Pedersen har ladet opsætte ved den gård på Torvet, hun og hendes salig mand iboede, og som han har sig tilforhandlet, da er samme udskud videre udsat på Hans Vinters grund, end som det gamle var, så ingen kunne gå imellem ovnen og de gamle vægge tilforn, med mindre de skulle gå over hulningen af ovnen. belangende den rende, som gik imellem de to gavle, da er det hende vitterligt, at så længe, som hun var i gården, da løb vandet af Jacob Skrædders gård ud der imellem, så de havde stor fortræd deraf, idet vandet løb igennem muren af kælderen og i kælderen, formedelst de, der boede på stedet ikke ville holde renden ved lige. derefter blev i rette lagt synsmænds efterskrevne synsforretning på samme udskud.

(128)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Peder Pedersen lod forkynde et skøde, af Niels Mogensen Lang student til Peder Pedersen udgivet, på en have uden Munkeport imellem doktor Brobergue hans have og Rasmus Nielsens havejord.

** Anders Jespersen Hutfeld æskede skøde, og Jørgen Nielsen, tjenende Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens efterladte, sst på hans husbonds vegne og med hendes fuldmagt, underskrevet af hendes frænde Niels Nielsen, skødede fra hende og hendes arvinger og til Anders Jespersen Hutfeld, som er opkaldt efter hendes salig mand og som hun elsker som sit eget barn, hendes eng, liggende ved Århus mølle, kaldt Klosterengen.

10/9 1685.

** den sag Jesper Røved kontra Søren Sørensen er opsat 4 uger.

** den sag Hans Frost kontra Rasmus Bram opsat 14 dage.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for Søren Nielsen Land, borger og skrædder sst, med opsættelse her af tinget 23/7 næst afvigt havde stævnet Jørgen Rasmussen Borum skrædder, borger sst, for dom angående skældsord, han har påsagt Søren Land, samt slagsmål på Søren Lands dreng, og dernæst i rette lagde tingsvidner her af tinget 30/7 og 6/8 næst afvigt, hvorefter blev afsagt, at da det ikke bevises, at Søren Land har tilføjet Jørgen Rasmussen nogen skade, da han tog ham ved sin hals, da vides ikke rettere, end Jørgen Rasmussen bør straks at erklære Søren Land skrædder for sine usømmelige påsagn, og det under hans faldsmåls fortabelse, item at bøde for hans dreng, han slog, tre lod sølv.

(129)

** den sag Christen Didriksen havde indstævnet kontra Laurits Mikkelsen, børnehusets --- sin gjorte attest på nogle penge, hos magistraten sst er deponeret, er opsat 14 dage.

17/9 1685.

** Oluf Vorgård for Christen Mikkelsen lod læse og forkynde Peder Nielsen Helbos til ham udgivne pantebrev, dateret 4/9 1685, for 125 sletdaler pantsat ham hans halve skudespart.

** den sag Laurits Guldsmed kontra Peder Svane opsat 14 dage.

** Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, havde stævnet Edel Nielsdatter, salig Søren Madsens, samt forrige synsmænd for syn på det omtvistede plankeværk imellem Edel Nielsdatters gård og Søren Sørensens boder, hvorefter blev udmeldt synsmænd.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for borgmestre og råds vegne havde stævnet Søren Olufsen, borger og handelsmand sst, for dom og tiltalte ham for 112 rigsdaler, som han blev tildømt at betale.

** den sag ritmester Hans Klein kontra Rasmus Vinter opsat 6 uger.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Niels Mikkelsen Tysk, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 13/8 næst afvigt havde stævnet Jens Jensen i Årslev for gæld, efter afregning i hans regnskabsbog 8/5 1682, som han blev tildømt at betale.

(130)

24/9 1685.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Hans Jensen Frost, borger sst, med opsættelse her af tinget 13/8 næst afvigt havde stævnet Rasmus Jostsen Bram handskemager for dom og tiltalte ham for 4 sletdaler og et par pistoler, som han blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Niels Rasmussen Mundelstrup sst havde stævnet Christen Andersen sadelmager, borger sst, for dom og tiltalte ham for 3 sletdaler, men som intet svar skete efter 3 ganges påkald, blev sagen opsat 4 uger.

1/10 1685.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Niels Espensen, boende i Hasle, havde stævnet Baltser Hansen for vidner, og Jens Poulsen i Åby vidnede, at han solgte en del byg til Baltser Hansen, og da gav han ham for skæppen 2 sletmark. hans bror Anders Poulsen sst vidnede, at han var med hos Baltser Hansen.

** den sag Niels Espensen kontra Baltser Hansen opsat 6 uger.

** Peder Pedersen Balle, borger sst, æskede afkaldsvidne, og Guttorm Eriksen Moss, hjemme på Moss i Norge, gav Peder Balle afkald og kvittering for al den arv, Guttorm Eriksens hustru Maren Jensdatter arveligt er og kunne være tilfaldet efter hendes salig forældre, og takkede for god betaling, som ord for ord i pantebogen indføres.

8/10 1685.

(131)

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget for Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, af tingbogen lod oplæse varsel til Edel Nielsdatter og samtlige synsmænd. imod samme varsel mødte Jesper Nielsen Røved på sin godemor Edel Nielsdatters vegne og lod læse og påskrive en kontrakt imellem Edel Nielsdatter og hendes to sønner Mads Sørensen og Søren Sørensen om deres fædrene arv, af dato 28/12 1678, hvori meldes, at de skal have den halve gård på Studsgade, Edel Nielsdatter påboede, og Jesper Nielsen protesterede og mente, at de burde have varsel, før synsvidne blev udstedt. dernæst i rette lagde synsmænd deres efterskrevne synsforretning, at de havde synet og overmålt den omstvistede brønd, og da befandtes, at plankeværket står Søren Sørensens boder for nær 7 kvarter, og brønden står på Søren Sørensens grund halvfjerde kvarter indenfor kildeværket.

** den sag Jesper Røved kontra Rasmus Værn fremdeles opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for kommissær Jesper Hutfeld havde stævnet Jens Rasmussen Brendstrup, borger sst, for dom angående en del kongens korn, han har annammet og ikke igen leveret, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig på samtlige salig doktor Matias de Brobergue til Sjelle Skovgård hans børns formynderes vegne med opsættelse her af tinget 27/8 næst afvigt havde stævnet Abraham Kobbersmed, Rasmus Christensen smed på Mejlgade, salig Peder Kappels arving Sinnet Pedersdatter salig Søren Tøgersens, salig Laurits Rasmussens arvinger, nemlig magister Laurits Lauritsen konrektor og Kirsten Rasmusdatter hos ham, Niels Lauritsen, i Immervad boende, på egne og bror Søren Lauritsens vegne, Christen Frost på hans datter Anne Christensdatters vegne item Peder Jensen Elkær for dom og tiltalte Abraham Persche kobbersmed for 250 sletdaler, Rasmus Smed for 100 sletdaler, salig Peder Kappels arving for 50 sletdaler, salig Laurits Rasmussens arvinger for 150 sletdaler og Peder Elkær for 200 sletdaler, og nu i rette lagde salig Christoffer Tomasen kedelsmed, borger sst, hans udgivne pantevidne, her af tinget 24/8 1643, til nu salig Hans Pedersen, rådmand sst, på kapital 250 sletdaler og derfor pantsat ham hans gård, han ham afkøbt har, på Brobjerg beliggende, med et øde byggested imellem Søren Pedersens boder og Jens Rasmussen skomagers gård, med hosliggende have bag gården ned til åen. dernæst blev i rette lagt et pantebrev af Christen Jacobsen, borger sst, til doktor Matias Jacobsen, prælat ved Århus domkirke, dateret bytinget 21/2 1633, på kapital 100 sletdaler derfor pantsat hans iboende gård på Mejlgade, næst til Rasmus Testrups gård og til Bent Samsings hus, og derhos i rette lagde et opsigelsesvidne til Rasmus Christensen smed på samme pant, her af tinget 21/9 1682. hernæst blev i rette lagt et pantebrev, af dato bytinget 24/1 1650, af salig Christen Ibsens efterladte Kirsten Nielsdatter udgivet til borgmester Rasmus Nielsen i Århus for kapital 250 sletdaler på hendes gård på Mejlgade, Peder Sørensen iboer, hvorpå var betalt 100 sletdaler 7/4 1657 med påskrift, at pantet er øde, og er børnegods deri før pantet, som byfoged Christen Lauritsen ved besked om. derefter blev i rette lagt en Niels Lauritsens udgivne varsels tilståelse på sine egne og bror Søren Lauritsens vegne, dette pant angående, dateret 22/3 1683. hernæst blev i rette lagt et pantevidne, her af tinget 15/11 1632, hvori Jens Pedersen i Elkærgård for 200 kapital har pantsat til doktor Matias Jacobsen en hans gård, han nylig købt har, på Mejlgade næst op til Anne Clemends hendes gård og til Christen Tomasens gård, som før tilhørte Poul Årslev ? med hosliggende have og markjord, hvorefter blev afsagt, at de indstævnede bør at indfri omtalte pantebreve.

(133)

** den sag doktor Brobergues arvinger kontra Peder Kapels arvinger endnu opsat 8 dage.

15/10 1685.

** magister Claus Lesle, opholdende sig her i byen, havde stævnet Peder Bonde hans kone og datter med deres klage mod magister Claus Lesle, angående Peder Bondes datter i vester Tørslev kirke havde udlagt magister Claus Lesle for barnefar. dernæst blev i rette lagt to borgeres kundskab, at Anne Pedersdatter for dem havde ved højeste ed sigtet Claus Lesle for barnefar, og videre i rette lagde magister Claus Lesles missive til Anne Pedersdatter om hendes barns avling, at Mikkel Nielsen dertil skal være barnefar, dateret Århus 17/8 1685, og derefter i rette lagde hans indlæg, hvorledes Anne Pedersdatter havde ansøgt om hans kur og hvilken flid, han derpå havde anvendt, og om hendes barnefødsel og hendes forældre og venners onde medfart mod ham.

(134)

** magister Claus Lesle havde stævnet Peder Bonde hans hustru og datter med flere og begærede de indstævnede personer deres sandhed at vidne, men da de ikke var mødt, blev sagen opsat 8 dage.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på salig Doktor Matias de Brobergue hans arvingers formynderes vegne med opsættelse her af tinget 27/8 næst afvigt havde stævnet salig Peder Kapels arving Sinnet Pedersdatter for dom og tiltalte hende for kapital 50 sletdaler, og i rette lagde Peder Hansen Kapels udgivne pantebrev til Hans Pedersen, forrige skriver på Skanderborg slot, dateret Århus byting 10/11 1636 på 50 sletdaler og derfor pantsat hans hus, på Guldsmedegade liggende, imellem Peder Hansen i Vitten hans boder og Christen Carlsens boder. Christen Jensen Hem byskriver herimod i rette lagde en dom her af tinget 7/11 1678, som melder til slutning salig Peder Kapels arvinger at være tildømt at indfri og betale den salig mands udgivne obligation, som beløber sig kapital, rente og omkostning 68 daler, med påskrift, at der er gjort udlæg derfor i salig Peder Kappels ejendom, hvorfor salig Peder Kappels arving blev frikendt for denne fordring.

(136)

** her følger de af magister Claus Lesle og hans kontrapart Tomas Rasmussen prokurator i rette lagte dokumenter, som ikke tilforn, for deres vidtløftigheds skyld er indført, retten dermed at opholde, der iblandt en stævning til Claus Lesle for beliggelse af Peder Jensens Bondes datter Anne Pedersdatter, medens hun var under hans kur, hvilket er en meget skammelig gerning. dernæst Anne Pedersdatters vidne, hvori hun beskylder Claus Lesle for sin barnefar, og endvidere Claus Lesles missive til hende, at Mikkel Jensen må være hendes barnefar til det barn, hun fødte 18/7, som må være undfanget på 40.ugers dagen, som er 11/10, og han rejste selv til København 26/9 og var borte på 6.uge.

(138)

22/10 1685.

** Oluf Vorgård på Rasmus Sørensen Hasles vegne havde stævnet hr Hans Blichfeld og fik udmeldt mænd til at syne den gård på Vestergade, Maren Lauritsdatter iboer.

** den sag magister Laurits Rhode kontra salig magister Claus Trondheims arvinger er opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen for hr Hans Blichfeld havde stævnet Rasmus Sørensen Hasle, borger sst, for lovmål anlangende den gård på Vestergade, ham tilhørende, Maren Lauritsdatter iboer, hvorefter blev udmeldt synsmænd.

** Niels Jensen kommissariatsskriver lod læse og forkynde Rasmus Christensen Lollik, borger sst, hans udgivne panteobligation til Niels Jensen, dateret 6/2 1685, lydende på 40 rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham halvparten af sit skiberum. i lige måde lod læse og forkynde Henrik Poulsen, sitzhaftig på Vitvedgård, hans udgivne panteobligation til Niels Jensen, dateret Århus 31/8 1685, lydende på 100 rigsdaler, hvorfor han pantsatte ham sit skiberum, kaldt de trende parter, med al dets tilhør.

** velb landkommissær Jens Visberg lod læse og forkynde velb kommissær Jesper Hutfeld, sitzhaftig sst, hans forløftebrev til KM for Christen Hansen, tolder i Sæby, af dato 24/5 1670. item borgmester Jacob Andersen Bøgvad i Viborg hans forpagtningsbrev for konsumptionen der i byen, årligt 4050 rigsdaler, samt Peder Hansen Feder borger i Århus hans forløfte for borgmester Jacob Bøgvad, dateret Århus 28/11 1683.

** Jesper Nielsen Røved på Jørgen Andersen skrædders vegne lod læse af skiftebrev efter salig Mads Nielsen Hundreddaler, oprettet 5/6 1685, den salig mands enke Anne Lauritsdatters gjorte pant i hendes iboende gård til hendes barn for hendes fædrene arvelod 400 sletdaler.

** den sag Christen Jacobsen skrædder kontra Poul Jensen ---- er opsat 6 uger.

** den sag Niels Rasmussen kontra Christen Sadelmager opsat 14 dage.

** den sag Peder Brendstrup kontra Mette Hvilsteds opsat 6 uger.

** den sag Maren Clemendsdatter kontra en mand af Krannestrup opsat 6 uger.

** Jesper Nielsen Røved, borger sst, fuldmægtiget på sin hustrus mor gudelskende widve Edel Nielsdatters vegne havde stævnet Søren Sørensen, forrige rådmand, og Rasmus Værn, borger sst, mod dom angående den omtvistede brønd i Edel Nielsdatters gård, og i rette lagde tingsvidner her af tinget 22/1, 13/8 og 20/8 1685 samt et tingsvidne af Galten herreds ting 27/1 1685, hvori Niels Simonsen i Røved, Poul Nielsen sst og Knud Sørensen i Brendstrup vidnede, at i over 30 år har plankeværket, imellem Edel Nielsdatters gård og boderne, indelukket brønden til gården, og der var en låge på plankeværket, som de af boderne gik igennem og hente vand, og lukkelsen var på den side til Edel Nielsdatter, hvorefter blev afsagt, at da med vidner bevises, at plankeværket over 40 år har stået, som det endnu står, og da der ikke for retten har været fremlagt noget skøde eller adkomst på enten af ejendommene i alle mål, da sees ikke rettere herom at kende, end plankeværket bør at stå, som det, efter Edel Nielsdatters syn og vidnesbyrds vidner, har stået af alders tid, og den omtvistede brønd hendes gård at tilhøre, og salig Søren Sørensens arvinger at betale hende for processens omkostning 6 rigsdaler.

(140)

29/10 1685.

** Oluf Nielsen Vorgård, fuldmægtiget på Rasmus Sørensen Hasle, borgerlig handelsmand sst, hans vegne lod af tingbogen oplæse det indførte varsel 22/10 sidst, for synsmænds opkrævelse på salig hr Frands Blichfelds arvingers gård på Vestergade, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne synsforretning på den gård på Vestergade, Maren Lauritsdatter iboer, om den var så fuldkommen repareret, så en handelsmand sin næring deri kunne fortsætte, og da befandtes følgende brøstfældighed.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig på hr Hans Blichfeld, residerende på Norringgård, præst til Søften menighed med dets anneks, hans vegne havde stævnet, som 22/10, for opkrævelse på synsmænd, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne synsforretning på den gårds brøstfældighed på Vestergade, som Rasmus Sørensen Hasle skal have lejet nogen tid af hr Hans Blichfeld.

(141)

** Dines Pedersen Vintz, borger og handelsmand sst, æskede vidne, hvorefter blev i rette lagt efterskrevne vurderings forretning af hvis fransk vin og brændevin, som af Jens Basballes og Dines Pedersens fælles ladning, der det i havnens indløb forulykkede, er bjerget, og da befandtes 13 oksehoveder, hvori ikke var mere end 5 oksehoveder vin, hvilket alt sammen var fordærvet, hvert oksehoved ikke mere værd uden 8 rigsdaler, såvel som to piber, hvori ikke var mere end brændevin end 3 ankre, i lige måder fordærvet, hvert anker højest værd 5 rigsdaler.

** Oluf Nielsen Vorgård, fuldmægtig for Rasmus Olufsen, borger og indvåner sst, med opsættelse her af tinget 15/10 næst afvigt havde stævnet Peder Rasmussen i Hasle og tiltalte ham for gæld 26 sletdaler efter salig Jens Jørgensen, borger sst, hans skiftebrev dateret 22/8 1679, hvori findes indført Jens Jørgensen og Anders Jensen i Hasles afregning, at han bliver dem skyldig, som Peder Rasmussen søges for, og som han blev tildømt at betale.

** Oluf Vorgård, fuldmægtig for Laurits Wild, borger og guldsmed sst, med opsættelse her af tinget 17/9 næst afvigt havde stævnet Peder Sørensen Svane, borger sst, for dom og tiltalte ham for 11 sletdaler. derimod at svare mødte Peder Sørensen Svane og fremlagde en kontraregning under hans søn Søren Svanes hånd på 7 sletdaler, hvorefter Peder Svane blev tildømt at betale sin gæld 11 sletdaler, og han derimod at søge Laurits Guldsmed for hvis, han hos ham med rette har at fordre.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for samtlige skrædderlavets brødre sst med opsættelse her af tinget havde stævnet Peder Nielsen skrædder, borger sst, for dom og tiltalte ham angående deres håndværk, hvorefter blev afsagt, så efterdi skrædderlavsbrødrene sst tiltalte Peder Nielsen skrædder, for han har ernæret sig af skrædderhåndværk, før han i deres lav er indskrevet, hvorimod Peder Nielsen skrædder fremlægger borgmestre og råds afsked og svar på skrædderlavs brødrenes indgivende, som melder at Peder Nielsen har fået sit borgerskab, og for magistraten gjort sit mesterstykke i oldermandens nærværelse, hvorfor han er henvist til oldermanden at antages i lavet, da vidste byfogden ikke på borgmestre og råds forretning og afsked at kende, men skrædderlavets oldermand og lavsbrødrene sig derefter bør at rette, og Peder Nielsen for deres tiltale frikender.

(142)

** ritmester Hans Klein med fuldmægtig Erik Jørgensen prokurator med opsættelse her af tinget 17/9 næst afvigt havde stævnet Rasmus Pedersen Vinter, borger sst, for dom og tiltalte ham for 263 sletdaler efter hans obligation, dateret Århus 22/2 1685, hvilken gæld han blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Karen Jensdatter sst, havde stævnet Rasmus Christensen bødker, borger sst, for dom og tiltalte ham for 2 sletdaler, men som intet svar skete, blev sagen opsat 6 uger.

(143)

** Oluf Nielsen Vorgård, af stiftsbefalingsmanden beordret prokurator her i stiftet, fuldmægtig på magister Laurits Rhode, sognepræst til Vestenskov i Lolland, hans vegne med opsættelse her af tinget 22/10 næst afvigt æskede dom, men som intet gensvar skete, blev sagen opsat til næstkommende torsdag.

** magister Claus Lesle, tilholdende sst, fremkom med et indlæg, som han begærede indført, den sag angående, at han er udlagt for Anne Pedersdatters barnefar, men som magister Claus ikke har taget enten sine vidner eller andet beskrevet, blev intet vidne udstedt, men sagen atter opsat 14 dage.

5/11 1685.

** Tomas Rasmussen prokurator sst, fuldmægtig for magister Laurits Rhode, sognepræst til Vestenskov i Lolland, med opsættelse her af tinget 22/10 næst afvigt havde stævnet doktor Erik Grave, superintendant over Århus stift, med flere samt salig magister Claus Trondheims arvinger for ejendomsdom på salig magister Claus Trondheims gård på sankt Clemends kirkegård, og nu i rette lagde hr Claus Trondheims, til magister Hans Brochmand udgivne, panteobligation, dateret Århus 11/4 1677, lydende på 440 sletdaler, hvorfor han pantsætter til ham hvis arveparter, Hans Brochmand efter hans salig far, mor og bror var tilfaldet i den gård på sankt Clemends kirkegård, og han til ham solgt har. dernæst blev i rette lagt salig magister Claus Trondheims panteobligation, til Envold Brochmand udgivet, dateret Århus 2/5 1678, lydende på kapital 560 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham hvis arveparter, Envold Brochmand efter sin salig far, mor og bror var tilfaldet i den grundmurede gård her på sankt Clemends kirkegård. derhos i rette lagde Hans Brochmand til Kollerup hans transport og overdragelse til magister Laurits Rhode af samme to obligationer, dateret Århus 27/4 1681. fremdeles i rette lagde Peder Hofmand i Ålborg hans til magister Laurits Rhode i Vestenskov udgivne skødebrev på al den del, hans børn efter skiftebrev efter deres salig mormor fru Anne Lorentzes, morbror salig Lorentz Brochmand og deres salig mor Margrete Brochmand er tilfaldet i den grundmurede gård på domkirkegården i Århus, dateret Ålborg 29/7 1682, hvorefter blev afsagt, eftersom magister Laurits Rhode søger dom til ejendom på salig magister Claus Trondheims gård, ved domkirkegården beliggende, efter derpå fremlagte panteobligationer, og da de interesserede har været stævnet, og intet svar er sket, da sees ikke rettere herom at dømme, end magister Laurits Rhode bør nyde samme gård til fuldkommen ejendom.

(144)

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig for Niels Rasmussen Mundelstrup sst med opsættelse her af tinget 24/9 næst afvigt havde stævnet Christen Andersen sadelmager for dom og tiltalte ham for 5 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for velb kommissær Jesper Nielsen Hutfeld til Skårupgård, residerende sst, med opsættelse her af tinget 8/10 næst forhen havde stævnet Jens Rasmussen Brendstrup for dom og tiltalte ham, for han restede at levere 55 tønder af 130 tønder byg af kongens korn for 1672, hvilket han vedgik, og blev tildømt at levere in natura eller fornøjeligt at betale.

12/11 1685.

** Palle Christensen skomager, borger sst, fuldmægtiget for Lisbeth Hansdatter, salig Peder Sørensen Egå, forrige borger sst, hans efterladte enke, på hendes vegne æskede afkaldsvidne, hvorefter for retten fremstod Mogens Sørensen i Åby og Christen Sørensen i Egå på deres egne item på deres salig bror Niels Egå, som døde her i hospitalet, hans børns vegne gav Lisbeth Hansdatter afkald og kvittering for al den lod, de arveligt er og kunne være tilfaldet efter Lisbeth Hansdatters salig husbond, deres salig bror Peder Sørensen Egå.

** Rasmus Jensen, boende i Åby, på salig Niels Sørensen Egå, hospitalslem sst, hans efterladte to umyndige pigebørns vegne æskede vidne. Mogens Sørensen i Åby og Christen Sørensen i Egå gav til kende, at da de på deres egne og deres salig bror Niels Sørensen Egås børns vegne havde givet deres salig bror Peder Sørensen Egå borger sst hans efterladte enke Lisbeth Hansdatter afkald for hvis, de samtlige arveligt kunne tilfalde efter deres salig bror, og de deres salig bror Niels Egås børns arvepart til sig annammet, hvorfor de nu lovede deres salig brors børn at beholde hos sig, til enhver af dem bliver 16 år gammel.

** den sag Rasmus Værn kontra Rasmus Jostsen, Niels Kandestøber, Hans Snedker og Laurits Olufsen er opsat 4 uger.

(145)

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Jens Jacobsen ---- , borger og handelsmand sst, havde stævnet efterskrevne gældnere for dom og tiltalte dem for gæld, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på Niels Espensen, boende i Hasle, hans vegne med opsættelse har af tinget 1/10 næst afvigt havde stævnet Baltser Hansen, borger sst, for dom og tiltalte ham for 38 tønder byg, som han nærværende år af ham bekommet har, hvorpå rester 103 daler. så fremkom Baltser Hansen og frembød de resterende penge, efter landkøb og kapitelskøb, for tønden byg 13 mark, hvilke penge Niels Eskildsen ikke ville annamme, men fordrede for tønden 4 sletdaler, hvorefter blev afsagt, at eftersom Baltser Hansen beviser, at køb på byg af bønderne var ved påsketid 13 mark tønden og derunder, da sees ikke rettere herom at kende, end Baltser Hansen bør at betale efter kapitelskøb, som og sees var landkøb.

19/11 1685.

** salig magister Niels Krog, latinske skolemester sst, hans arvinger lod læse og påskrive en advarselsseddel, hvori advares alle sst, som nogen krav efter den salig mand har, at møde i stervboet til afregning nu førstkommende lørdag 21/11.

** den sag, salig Mogens Skovs børns formynder kontra Christen Basballe, opsat 4 uger.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Rasmus Sørensen Hasle, borgerlig handelsmand sst, havde stævnet efterskrevne personer for dom og tiltalte dem for gæld, men som intet genmæle skete, blev sagen opsat 4 uger.

(146)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for Peder Basballe, KM papirforvalter sst, havde stævnet Søren Eriksen, borger og skipper sst, for dom og tiltalte ham efter hans obligation, dateret Århus 7/6 1683, lydende på 60 rigsdaler, hvorpå rester 49 rigsdaler, som han blev tildømt at betale.

26/11 1685.

** blev læst en indkaldelse fra hr Niels i Brabrand til skifte efter salig hr Søren Nielsen sst 7/12 næstkommende.

** den sag, Niels Nielsen kontra Søren Eriksen og Jesper Eskildsen, er opsat 4 uger.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator på KM og Århus bys vegne med opsættelse her af tinget 15/10 næst afvigt havde stævnet magister Claus Lesle, hvorefter blev i rette lagt de tilforn i sagen fremlagte dokumenter, og byfogden tilspurgte magister Claus Lesle, om han med god samvittighed kunne og ville lægge sin hånd på lovbogen og så gøre ed, at han ikke havde haft legemlig omgængelse og beligget Anne Pedersdatter, som ham for barnefar havde udlagt, hvilket han ikke ville gøre, men havde nogen ord, som man ikke kunne mærke. derefter blev oplæst af magister Claus Lesles indlæg, at han rejste fra sin kone og børn 2/9 1679, og han har aldrig seet dem siden. derefter blev afsagt, så efterdi fremlægges magister Morten Herlov hans attest, at Anne Pedersdatter for hendes forseelse har stået kirkens disciplin i Tørslev kirke, og til sin rette barnefar udlagt magister Claus Lesle, og han det ikke efter loven vil fragå, og han selv findes at have sin ægte hustru, da bør han derfor at lide på sit gods og formue efter loven.

(147)

** velb landkommissær Tomas Friis lod læse og forkynde nu salig Søren Mikkelsen Mallings og hans bror borgmester Mikkel Mikkelsens kaution for konsumptions forpagtningens betaling for 1681-2-3, item borgmester Mikkel Mikkelsens og Hans Jensen Vinters kaution for samme her af byen for 1684-5-6.

** Erik Jørgensen for Jacobus Gesius, apoteker sst, havde stævnet Morten Samsing på Fiskergade og Jens Sørensen handskemager på Brobjerg for synsvidne, hvorefter blev i rette lagt efterskrevne synsforretning på Jacobus Gesius hans have på Brobjerg, at de havde seet, at der nyligt havde været får og geder, som havde opædt de kål, som havde været i haven, så der var aldeles ingen tilbage.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig på salig Niels Udsens børns formynderes vegne havde stævnet Rasmus Sørensen Dagstrup i Ugelbølle for 10 sletdaler og Jørgen Bjørnsen sst for 27 sletdaler, de findes skyldig at være. sagen blev opsat 6 uger.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Engelbret Endersen, borger sst, havde stævnet efterskrevne personer sst for dom og tiltalte dem for gæld, men som intet svar skete, blev sagen opsat i 6 uger.

(148)

** Peder Lassen, borger og handelsmand sst, æskede skøde, hvorefter Hans Bendixen Harding, borger og handelsmand sst, i rette lagde en fuldmagt af assessor Hans von Lossow til Ristrup på egne og svoger Rasmus Brobergs vegne, og Jens Basballe fremlagde en fuldmagt af Hans Lange til Asmildkloster og af Jesper Hutfeld på sin myndling Magdalene Brobergs vegne, hvorefter de solgte og skødede fra Hans Lange til Asmildkloster og Jesper Nielsen Hutfeld på hans myndling Magdalene Brobergs vegne og til Peder Lassen en gård, bag klostret liggende, næst op til (blank) på den ane side og strækker sig op til det øde byggested eller have, og fra adelgaden med bagved liggende have ud til bækken. item fra assessor Hans von Lossow til Ristrup og hans svoger Rasmus Broberg og til Peder Lassen forskrevne øde plads bag klostret, strækkende sig fra Peder Lassens gård på den ene side og til Jens Lauritsen Bjerre hans iboende gård på den anden side.

3/12 1685.

** den sag, fru Ingeborg Krabbe kontra Jens Basballe, er landsdommeres opsættelse forkyndt til det landsting i februar.

** Tomas Rasmussen for Casper Nielsen havde stævnet Jørgen Sørensen Borup, sejlende her fra byen, for gældsdom, efter på ham gjort arrest 30/11, for kapital 17 sletdaler.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Peder Hansen Kryssing, borger og handelsmand sst, havde stævnet Søren Andersen og Peder Andersen, boende i Ovstrup, for dom og tiltalte dem for 5 sletdaler, de til salig Niels Udsens børn er skyldig, men som intet svar skete, blev sagen opsat i 6 uger.

** Mikkel Mikkelsen i Pedholt, fuldmægtiget for Tomas Tomasen, forrige forvalter på Vilhelmsborg, havde stævnet Christen Sadelmager, borger sst, for dom og tiltalte ham for en tønde rug, han af ham bekommet havde. sagen blev opsat i 6 uger.

(149)

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig for Peder Rasmussen Brendstrup sst med opsættelse her af tinget 10/9 næst afvigt havde stævnet Mette, salig Mikkel Hvilsteds sst, for tvistige ord, der er faldet imellem dem, hvorefter blev i rette lagt tingsvidner her af tinget 13/8 og 16/7 næst afvigt, og derefter blev afsagt, så efterdi bevises, at Mette, salig Mikkel Hvilsteds, har skældt Peder Brendstrup for skælm og tyv, og hun ikke har bevist ham noget uærligt over, da bør hun ham derfor for retten straks erklære og betale al omkostning.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Christen Jacobsen skrædder, borger sst, med opsættelse her af tinget 22/10 næst afvigt havde stævnet efterskrevne for gæld, og beskyldte Poul Jensen i Viby for 20 sletdaler efter hans obligation, af dato 24/3 1670, og Niels Mortensen i Holme for 8 sletdaler, som de blev tildømt at betale.

** Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens, hendes tjener Jørgen Nielsen havde stævnet Laurits Pedersen Munk i Mejlby og tiltalte ham for 7 sletdaler efter en dom af øster Lisbjerg herreds ting 31/8 1670, hvor han blev tildømt at betale samme gæld, hvilket han igen blev tildømt.

(150)

10/12 1685.

** Jørgen Bertelsen underdegn på magister Morten Herlov, sognepræst til domkirken, oplyste en sten, der står bag koret ved salig borgmester Anders Lydiksens begravelse, med de bogstaver og navn, Jens Jonsen skipper på, om nogen var, som den vedkendtes, ellers de på kirkens vegne ville afhænde den, og er ingen fremkommet.

** Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 12/11 næst afvigt havde stævnet efterskrevne for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Karen Jensdatter, boende på Mejlgade, med opsættelse her af tinget 29/10 næst forhen havde stævnet Rasmus Bødker for dom og tiltalte ham for 3 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen lod læse og påskrive byfogdens stævning 8/12 1685 af Niels Udsens børns formyndere over Rasmus Hasle, borger sst, for gæld 102 sletdaler.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for Peder Lassen, borger og handelsmand sst, havde stævnet efterskrevne for gæld, som de blev tildømt at betale.

17/12 1685.

** den sag, salig Niels Udsens børns formyndere kontra Rasmus Hasle, er opsat 8 dage, og tiltalte for 107 sletdaler.

** Peder Feder lod aflyse gang over hans have ved magasinhuset.

** den sag, Maren Clemendsdatter kontra Mogens Sørensen, opsat 4 uger.

** den sag, Rasmus Hasle kontra Jørgen Arentsen, opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig på Kirsten Hansdatter, salig licentiat Nicolaus de Brobergues sst, hendes vegne havde stævnet Tomas Hammel, forrige vurderingsmænd samt salig doktor Matias de Brobergues arvinger, og lod læse og påskrive borgmestre og råds udstedte stævning over byfogdens dom til eje på Tomas Hammels gård, hvorefter vurderingsmænd i rette lagde deres efterskrevne forretning på Tomas Hammels gård på Vestergade, som er 12 bindinger hus til gaden, og som de for dens brøstfældigheds skyld ikke kunne vurdere højere end for 220 sletdaler.

(151)

** den sag, Matias Nielsen og Rasmus Værn for salig Mogens Skovs børn kontra Christen Basballe, opsat 14 dage. henvist til overformyndere og Hans Bendixen, Hans Gylling, Casper Nielsen og Peder Feder at gøre afregning imidlertid.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Peder Feder, borgerlig handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 5/11 sidst havde stævnet efterskrevne for gæld, der iblandt Peder Svane for 18 sletdaler efter salig borgmester Jørgen Juels regnskabsbog, som rejser sig af hans søn Søren Svanes lære i navigationskunst hos Bagge Wandal i København 1680, hvilken deres gæld, de indstævnede blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen prokurator for borgmester Jens Låsby havde stævnet Rasmus Sørensen Hasle for dom for 99 sletdaler. intet svar skete, blev derfor opsat 4 uger.

24/12 1685.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Jacobsen Skivholme, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 12/11 næst afvigt havde stævnet Jens Høg skomager etc for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Claus Bang, tjenende Søren Nielsen, rådmand sst, og forvalter over friherskabet Marselisborg, på baron Constantinus Marselis hans vegne havde stævnet Rasmus Jostsen handskemager sst for dom og tiltalte ham for 11 rigsdaler for bekomne skind, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** den sag, Niels Nielsen kontra Jesper Eskildsen og Søren Mikkelsen, opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig på Jens Tøgersen, Jens Christensen Basballe rådmands krambodsvends vegne havde stævnet efterskrevne personer sst for dom og tiltalte dem for gæld til Jens Basballe, men som intet gensvar skete, blev sagen opsat 4 uger.

(152)

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig på Peder Feder, borgerlig handelsmand sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 5/11 næst afvigt havde stævnet Anders Lauritsen, borger sst, for dom og tiltalte ham for 132 daler, hvorimod pantsat 130 lod sølv efter salig borgmester Jørgen Juuls skiftebrevs formelding, hvorefter blev afsagt, at Anders Lauritsen bør at betale salig borgmesters arvinger 132 sletdaler med afkortning af det pantsatte sølv 104 sletdaler, hvorfor til rest bliver 28 sletdaler.

** Christen Vegerslev lod lyse efter en sort ibenholtstok med sølv oven og neden beslået, samt efter et gråbæltet galtsvin.

7/1 1686.

** den sag, salig Mogens Skovs børns formyndere kontra Christen Basballe, med begge parters bevilling endnu opsat 14 dage.

** Oluf Jonsen Hollænder frembød sig i rette imod Daniel Fischers fuldmægtig, om han havde noget imod ham, angående den gjorte arrest på nogen planker, men ingen mødte.

** hr Villads Olufsen, præst i Grundfør, lod læse og forkynde Karen Jacobsdatter, salig Mikkel Tønnesens sst, hendes til ham udgivne pantebrev på kapital 100 rigsdaler, hvorfor hun har pantsat ham hendes halve skibspart, kaldt Lammet ?, hvilken anden halvpart tilhører borgmester Mikkel Mikkelsen, dateret Århus 11/12 1683.

** Niels Nielsen studiosus, boende sst, med opsættelse her af tinget 16/11 næst afvigt havde stævnet Jesper Eskildsen, borger sst, for 20 sletdaler, som han efter øvrighedens sigelse skal betale ham fra salig Carl Christensens bo, og Søren Eriksen for 22 sletdaler efter afregning, og i rette lagde en udlægs lodseddel efter salig Carl Christensen, forrige rådmand, efter skiftebrev efter ham, af dato 18/2 1685, hvori hans udlæg således i salig Mogens Lisbjergs eje udlagt, hvilken gæld de blev tildømt at betale.

(153)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig på salig Niels Udsens børns formyndere sst med opsættelse her af tinget 26/11 1685 havde stævnet Rasmus Sørensen Dagstrup og Jørgen Bjørnsen i Ugelbølle, men som opsættelse ikke til deres værneting er forkyndt, er sagen opsat 6 uger.

** Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, havde stævnet Søren Eriksen, borger sst, for dom og tiltalte ham for 122 sletdaler efter hans obligation, dateret 24/11 1685, som han blev tildømt at indfri og betale.

** Tomas Rasmussen prokurator fuldmægtig på Matias Nielsen borger og handelsmand sst havde stævnet Jens Christensen Kjeld borger sst for dom og tiltalte ham for 14 sletdaler lånte penge, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig på Christen Jensen Basballe, borger og handelsmand sst, havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom og tiltalte dem for gæld, men som intet svar skete, blev sagen opsat 6 uger.

** Jørgen Friis, krambodsvend hos Hans Jensen Vinter, borger og handelsmand sst, på sin husbonds vegne med opsættelse her af tinget 26/11 næst afvigt havde stævnet efterskrevne for dom, og tiltalte dem for resterende husleje, hvorimod Tomas Jacobsen fremlagde en raderet kvittering, som han dog ikke ville vedstå, hvorefter de indstævnede blev tildømt at betale deres gæld.

(154)

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på Rasmus Sørensen Hasle, borger og handelsmand sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 19/11 næst afvigt havde stævnet Jørgen Arentsen med flere for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig på Engelbret Endersen, borger sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 26/11 næst afvigt havde stævnet Jens Olufsen skomager og Søren Land skrædder for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på samtlige salig Niels Jensen Udsens efterladte børns formynderes vegne med opsættelse her af tinget 19/12 næst afvigt havde stævnet Rasmus Sørensen Hasle, borger sst, for dom og tiltalte ham for 107 sletdaler, som han i december 1683 på auktion har bekommet af salig Niels Udsens børns gods, som han blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Hans Frost, indvåner sst, havde stævnet Jens Tomasen, skomager sst, for dom og tiltalte ham for 30 sletdaler, og i lige måde stævnet Peder Mikkelsen på Badstuegade for 4 sletdaler, men som intet svar skete, blev sagen opsat 6 uger.

(155)

14/1 1686.

** Oluf Hollænder bød sig i rette, om nogen var på Daniel Fischers vegne, som noget havde angående gjorte arrest på nogle planker, men ingen mødte.

** den sag, Maren Clemendsdatter kontra Mogens Sørensen, endnu opsat 14 dage.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtiget på borgmester Jens Låsby hans vegne med opsættelse her af tinget 17/12 næst afvigt havde stævnet Rasmus Hasle for dom og i rette lagde udtog af Jens Låsbys regnskabsbog, som lyder på varer, Rasmus Hasle afvigte år bekommet har for 99 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig på Tomas Tomasen, forrige forvalter på Vilhelmsborg, hans vegne med opsættelse her af tinget 3/12 næst afvigt havde stævnet Christen Sadelmager for dom, og tiltalte ham for 6 sletdaler for en tønde byg, som han blev tildømt at betale.

21/1 1686.

** Oluf Jonsen frembød sig i rette, om nogen på Daniel Fischers vegne havde ham, efter gjorte arrest på nogle fjæl, at tiltale, men ingen fremkom.

** den sag, Rasmus Værn kontra Margrete Pedersdatter med flere sst, item Cathrine Nielsdatter i Hvorslev, opsat 4 uger.

** den sag, Matias Nielsen og Rasmus Værn kontra Christen Basballe, bevilget opsat 8 dage.

** den sag, Jens Basballes tjener imod mester Gert med flere, endnu opsat 8 dage.

** den sag, Matias Sørensen kontra Villum Testrups enke og Niels Rut, opsat 4 uger.

** den sag, Christen Vegerslev kontra Laurits Møller og Maren Hagens, endnu opsat 8 dage.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig på Engelbret Endersen, borger sst, hans vegne havde stævnet Søren Mogensen og Peder Jensen Bonde i Lisbjerg og Jens Mikkelsen sst for dom og tiltalte dem for gæld, men som intet gensvar skete, blev sagen opsat 6 uger.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Hans Jensen Frost, indvåner sst, havde stævnet Ove Snedker, borger sst, mod dom og tiltalte ham for 4 sletdaler, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

(156)

28/1 1686.

** Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, på sine egne og sin kones medarvingers vegne i rette lagde en kaldsseddel fra salig Søren Ugelbølles efterladte arvinger, Niels Pedersen, Jørgen Pedersen, og Rasmus Værn havde stævnet efterskrevne personer for vidner og dom om den omtvistede brønd og plankeværk, imellem Edel Nielsdatters gård og deres boder, der iblandt Mette Hansdatter, salig David Jørgensens, Jesper Nielsen Røved, borger sst, samt Niels Nielsen i Hjortshøjlund på sin søster Edel Nielsdatters vegne.

** Peiter Jessen farver, borger og handelsmand sst, æskede skøde, hvorefter Jens Hvas, domkirkens ridefoged sst, med fuldmagt af samtlige residerende ved Århus domkirke solgte og skødede til Peiter Jessen domkirkens ejendomme, nemlig stenhuset med vedliggende tolv boder, byggested og haver, strækkende sig fra domkirkegården ned på Skolegade og om hjørnet på Kannikkegade, tvært over gaden for Claus Christensen Kå hans iboende gård og vedliggende have, og fra Skolegade til bispens residens og dens tilliggende have.

(157)

** Jens Hvas, domkirkens ridefoged sst, på samtlige residerende ved domkirken deres vegne æskede pantevidne, hvorefter for retten fremstod Peiter Jessen farver, handelsmand sst, og bekendte sig at ret vitterlig gæld skyldig at være de residerende ved domkirken 800 sletdaler, som er for domkirkens stenhus etc, og derfor pantsætter han dem samme stenhus med vedliggende tolv boder.

** Peiter Jessen farver, borger og handelsmand sst, æskede skøde, hvorefter Mikkel Jacobsen, skipper og borger sst, ved sin fuldmægtig solgte og skødede til Peiter Jessen farver fire boder, beliggende på Badstuegade, tvært over fra Christen Frosts gård, og strækker sig fra hjørnet af Badstuegade til den øde plads op til Niels Tunbo skomagers iboende hus.

** den sag, Anders Lauritsen kontra Rasmus Smed, opsat 4 uger.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Søren Sørensen kræmmers vegne havde stævnet Rasmus Jostsen, handskemager sst, for dom og tiltalte ham for 2 sletdaler, men som intet svar skete, blev sagen opsat 6 uger.

** den sag, salig Mogens Skovs børns formyndere kontra Christen Basballe, med bevilling opsat 8 dage.

** Niels Nielsen Friis, fuldmægtig på sin husbond Christen Vegerslev, KM proviantforvalter sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 24/12 næst afvigt havde stævnet Laurits Jacobsen Møller sst og Maren Hagens ved åen for dom, og tiltalte dem for gæld 21 sletdaler og 2 sletdaler, som de blev tildømt at betale.

** Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens, sst hendes tjener Jørgen Nielsen med opsættelse her af tinget 17/12 afvigte år havde stævnet Mogens Sørensen, indvåner sst, samt hans søster Anne Sørensdatter for dom, og tiltalte dem for 13 sletdaler, som deres salig far var hende skyldig, og hernæst i rette lagde en lodseddel af skiftebrev efter salig Jacob Nielsen, forrige rådmand sst, på Maren Clemendsdatters udlæg, hvor iblandt er udlagt husleje af den gård på Studsgade, Søren Mogensen da iboede, hvilket skiftebrev findes sluttet 1666 april måneds udgang, hvorimod blev i rette lagt Mogens Sørensens efterskrevne indlæg, at hverken han eller hans søster havde nydt noget til arv efter deres salig forældre, hvorefter blev afsagt, så efterdi ikke fremlægges noget skiftebrev efter salig Søren Mogensen, hvoraf kunne sees, hvorledes efter hans død med hans bo er forholdt, og børnene ikke beviser, de sig arv og gæld har frasagt, så bør de hver for sig sin anpart at betale.

(158)

** Mogens Rasmussen, borger sst, havde stævnet efterskrevne personer for dom og tiltalte dem for gæld, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

4/2 1686.

** den sag, Oluf Vorgård salig hr Frands Blichfelds arvinger kontra Tyge Pedersen, er opsat 14 dage.

** Hans Jensen Vinter lod forkynde skipper Laurits Olufsens panteobligation for 28 sletdaler på en kakkelovn og en bryggekedel, indmuret i køkkengrue, dateret 3/2 1686.

** Jens Nielsen Møller lod forkynde Maren Jørgensdatter, salig Jørgen Pedersens panteobligation for 177 sletdaler, på halvparten af hendes iboende hus, dateret 3/2 1686.

** Søren Eriksen lod forkynde Maren Jørgensdatter, salig Jørgen Pedersens panteobligation for 232 sletdaler, på halvparten af hendes iboende hus næst norden op til hans eget, dateret 28/2 1686.

** Peder Rasmussen, forpagter på Sjelle Skovgård, fuldmægtiget på Daniel Fischer til Silkeborg hans vegne havde stævnet Oluf Jostsen Hollænder, borger og skipper sst, for dom angående 10 egeplanker, som skal være frastjålet Daniel Fischer, og i rette lagde et tingsvidne af Gjern herreds ting 9/1 indeværende år, hvori to tjenestefolk på Silkeborg vidnede, at de onsdag før jul her i byen fandt 7 egeplanker af de 10, de selv havde hugget og savet, og Oluf Hollænder da vedstod at have købt dem. da intet svar skete, blev sagen opsat 6 uger.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Basballe, rådmand sst, med opsættelse her af tinget 24/12 afvigte år havde stævnet mester Gert med flere for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

(159)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Matias Nielsen, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 7/1 næst afvigt havde stævnet Jens Kjeld for dom, og tiltalte ham for 14 sletdaler lånte penge, som han blev tildømt at betale.

** Niels Jensen, boende i Mundelstrup, skriver til Lisbjerg birketing, fuldmægtig for Jens Mundelstrup, konrektor i domskolen, havde stævnet Peder Pedersen Balle, borger sst, for dom og tiltalte ham for 10 sletdaler med rente fra 2/1 1676, men da ingen erklæring blev gjort, er sagen opsat 6 uger.

** Niels Andersen stadstjener på borgmestre og råd samt Århus bys vegne havde stævnet efterskrevne for dom, og tiltalte dem for resterende byg af deres kvæg, her på marken afvigte sommer, som de blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for salig Mogens Skovs børns formyndere Matias Nielsen og Rasmus Værn, borgere og handelsmænd sst, på deres myndlingers vegne med opsættelse her af tinget 19/11 næst afvigt havde stævnet Christen Jensen Basballe for dom og tiltalte ham for salig Gertrud Bartolomeusdatters værgemåls afklaring, og i rette lagde en overregning på det værgemål, Christen Basballe har forvaltet for salig Mogens Skovs hustru, Gertrud Bartolomeusdatter, beregnet fra 27/4 1655 og sluttes 27/4 1685, hvis sum bedrager sig 1482 sletdaler. dernæst blev i rette lagt overformyndernes afsigt i sagen mellem parterne, dateret 27/1 1686, hvorefter formynderen bliver skyldig ---- sletdaler. herimod blev i rette lagt Christen Basballes efterskrevne indlæg, hvori han foregiver, at salig Gertrud Bartolomeusdatters mand, Mogens Skov, 9 år før hans død, er leveret hans salig formands og hans formynderregnskab, hvorefter blev afsagt, at Christen Basballe bør at betale til salig Mogens Skovs børns formyndere, efter mændenes afsigt 27/1 1686, med billig anvendt bekostning efter loven.

(160)

12/2 1686.

** Rasmus Værn på sine egne og medinteressenters vegne havde stævnet Edel Nielsdatter med flere interesserede, der iblandt Christen Bondes hustru, som nu boer i Hinnerup, for vidner angående den brønd og plankeværk i Edel Nielsdatters gård, og efterskrevne, der iblandt Anne Mikkelsdatter, Erik Hjulmands, Kirsten, Peder Rasmussen Bødkers sst, Maren, Rasmus Gravers vidnede, at for mange år siden var der træværk over samme brønd, og da var der en trisse i træværket over brønden, og alle i boderne brugte samme trisse til brønden. så lod Edel Nielsdatter pikke hendes gård og færdige plankeværket, og da blev plankeværket nedtaget, og brønden blev brudt, og enhver sten deri blev kastet på jorden, og brønden blev sat en halv alen tættere på boderne, mere end som tilforn. Jesper Mogensen fremlagde sin far Mogens Jespersen, danske skolemester sst, hans efterskrevne vidne, at over 50 år, mens han var hjemme hos hans salig forældre der i nærheden, da så han, at de i boderne hentede deres vand i brønden, men om plankeværket stod snorret over brønden, vidste han ikke.

(161)

** den sag, Jens Basballe kontra Anders Andersen med flere sst, er opsat 6 uger.

** Hans Nielsen Gotlænder, borger og kandestøber sst, havde stævnet stiftsbefalingsmand Christen Skeel og tilbød ham betaling for hans anpart i den øde våning, salig Villum Testrup har tilhørt, som Hans Nielsen havde tilforhandlet sig, og hvori Christen Skeel over skifte er indlagt i for 21 sletdaler, men ingen på Christen Skeels vegne svarede noget hertil.

(162)

** Jens Hansen Viby, borger sst, æskede skøde, hvorefter Gert Clausen Villo, skipper og borger sst, solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Jens Hansen og hans arvinger to boder ved Vestergades ende, på den vestre side af gaden beliggende, næst op til Jens Christensen Basballe rådmands eje, Niels Sørensen Rode iboer, på den ene side, og strækker sig op til Morten Lauritsens eje, Jørgen Murmand iboer, på den anden side, og fra adelvejen med sin bagved liggende havejord ud til Jens Basballe rådmands have.

18/2 1686.

** den sag, hr Frands Blichfelds arvingers vegne kontra Tyge Pedersen, efter Erik Jørgensens begæring endnu opsat 4 uger.

** den sag, Christen Basballe kontra Rasmus Jensen i Hjortshøj, med begge parters bevilling opsat 8 dage.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på Margrete, salig Hans Strømsens efterleverske sst, hendes vegne æskede vidne, hvorefter vurderingsmænd i rette lagde efterskrevne deres forretning, at de 23/3 1685 havde synet den gård med hosliggende boder, som Margrete Christensdatter, salig Hans Strømsens iboer, som de havde vurderet for 320 sletdaler.

** Jens Andersen, borger sst, lod forkynde købe og skødebrev til ham og hans nuhavende hustru, Kirsten Jacobsdatter, udgivet af Margrete Christensdatter, salig Hans Strømsens, på hendes iboende gård, dateret 2/5 1685.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtiget for Christen Jensen Basballe med opsættelse her af tinget 7/1 næst afvigt havde stævnet Niels Jespersen i Sandby og Rasmus Jensen i Åby for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

** den sag, Matias Hårbo kontra Villum Testrups enke og Niels Rut, er opsat 14 dage.

** den sag, salig Peder Gyllings enke kontra Rasmus Smed etc, er opsat 6 uger.

** den sag, Magens Rasmussen kontra Frederik Skomager etc, opsat til i dag 3 uger.

(163)

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig for Hans Bendixen Harding, borger og handelsmand, sst havde stævnet Søren Land skrædder, borger sst, for dom og tiltalte ham for resterende husleje af hans iboende lejevåning 30 sletdaler, men som intet svar skete, blev sagen opsat 6 uger.

** Erik Jørgensen stadsprokurator fuldmægtiget for Hans Jensen Frost indvåner sst med opsættelse her af tinget 7/1 næst afvigt havde stævnet Jens Tomasen skomager for dom og tiltalte ham for 30 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig på salig Niels Udsens børns formyndere, på deres myndlingers vegne med opsættelse her af tinget 26/11 afvigte år havde stævnet Rasmus Dagstrup og Jørgen Bjørnsen i Ugelbølle for dom, og tiltalte dem for gæld, hvilken gæld de benægtede, hvorefter blev afsagt, at eftersom ikke fremlægges noget bevis på gælden, og de indstævnede benægter gælden, da sees ikke dem nogen betaling at tilfindes.

** Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, fuldmægtiget på sin salig bror Anders Værns efterladte widve, Maren Olufsdatter, hendes vegne med opsættelse her af tinget 21/1 næst afvigt havde stævnet Margrete Pedersdatter, Jens Kruses sst, og tiltalte hende for 18 sletdaler, som hun er salig Anders Værns enke skyldig. herimod blev i rette lagt Jens Andersen Kruse på sin hustrus vegne hans efterskrevne indlæg, at denne fordring er ansøgt på skifte efter Bartolomeus Guldsmed, som var hans formand, og derhos fremlagde skiftebrev efter Jens Kruses formand salig Bartolomeus Jacobsen guldsmed, af dato 27/8 1684, hvori er gjort Maren Olufsdatter udlæg for 18 sletdaler i den gård, kaldes Oluf Sørensens, hvorefter blev afsagt, at eftersom bevises, at salig Anders Værns enke for hendes fordring er indlagt i gården, og de interesserede derefter sig gården har antaget, da tilfindes Maren, salig Anders Værns, at søge hendes betaling efter skiftebrevs indhold.

(164)

** den sag, Maren Olufsdatter kontra Mogens Sørensen etc, er opsat 14 dage.

** Rasmus Værn begærede påkaldt efterskrevne deres vidner at aflægge. blev forelagt at møde i dag 14 dage at vidne.

25/2 1686.

** Poul Tomasen i Viborg, velb Tage Høg til Frøslevgård hans fuldmægtig, havde stævnet Jens Pallesen, borger sst, for dom og tiltalte ham for restants, som han rester med for 1677-1680 af den gård i Lystrup i Elsted sogn, han har beboet, og som Villum Sørensen tilforn har beboet, og i rette lagde efterskrevne restants, hvortil Jens Pallesen svarede, at han ikke erindrede at være nogen restants skyldig, hvorefter tingsvidne blev udstedt.

** den sag, Anders Lauritsen kontra Rasmus Smed etc, er opsat 14 dage.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for Christen Jensen Basballe, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 7/1 næst afvigt havde stævnet Rasmus Jensen i Hjortshøj for dom, og tiltalte ham for 25 sletdaler efter regnskabsbog, men da Rasmus Jensen henskød sig til sit værneting, da henfindes sagen dertil.

4/3 1686.

(165)

** Christen Blichfeld, forvalter over grevskabet Frisenborg, havde stævnet Mikkel Jacobsen, skipper og borger sst, for dom, eftersom han efter egen begæring har været interesseret med ham i toldkonfiskations forpagtningen, og tiltalte ham, for han for 1684 har udgivet til ham et meget urimeligt regnskab, hvorfor han formoder, han bør gøre rigtigt regnskab med bevis, men som ingen erklæring skete, blev sagen opsat 6 uger.

** Niels Nielsen studiosus, boende sst, havde stævnet Søren Eriksen, skipper og borger sst, for dom og tiltalte ham efter hans obligationer, dateret 20/1 1680, lydende på 216 daler, og dateret 46/2 1680, lydende på 60 rigsdaler, som han blev tildømt at indfri.

** den sag, Hans Vinter kontra Johanne Mikkelsdatter i Åby med flere, er opsat 6 uger.

** den sag, Hans Gotlænder kontra Peder Pedersen Sabro, opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Hansen Holm, købhandler sst, havde stævnet efterskrevne personer for dom og tiltalte dem for gæld, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** Hans Jensen Vinter overformynder, borger og handelsmand sst, æskede skøde, hvorefter Peder Feder, borgerlig handelsmand sst, med fuldmagt af Mette Rasmusdatter, salig Jens Sørensen Vinters efterladte widve, solgte fra hende og til hendes søn Hans Jensen Vinter hendes iboende gård, på Vestergade beliggende, næst op til Christen Jensen Vegerslevs iboende gård på den ene side og strækker sig op til Kirsten, salig Mikkel Langballes, ejendom på den anden side og med bagved liggende have fra adelgaden ud til åen, og det med to tilliggende gårdsavl i marken.

(166)

** Peder Feder lod forkynde Kirsten, salig licentiat Nicolaus de Brobergues, til ham udgivne skøde på hendes frugthave, liggende uden Fiskergade.

** Erik Jørgensen for Hans Vinter havde stævnet samtlige borgmestre og råd sst med flere for syn og vurdering af salig Rasmus Pedersens gård, som ham er pantsat, hvorefter blev udmeldt efterskrevne synsmænd.

11/3 1686.

** Peder Lassen, borger og handelsmand sst, æskede pantevidne, og Tomas Rasmussen prokurator, med fuldmagt af Laurits Jacobsen Møller sst og på hans vegne, bekendte Laurits Møller skyldig at være Peder Lassen 140 sletdaler, og derfor pantsatte ham to hans boder bag klostret, som Jens Andersen Høg og Jens Nielsen Rut iboer.

** Hans Jensen Vinter overformynder, borger og handelsmand sst, havde stævnet borgmestre og råd angående vurdering på salig Rasmus Pedersens gård, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne syns og vurderingsforretning af den gård på Studsgade, som salig Rasmus Pedersen iboede, hvoraf stuehuset er 10 bindinger hus med gavl til gaden og en kælder under, som de vurderede for 230 sletdaler.

(167)

** den sag, Hans Bendixen kontra Niels Klakring, opsat 4 uger.

** den sag, Søren Pøls enke kontra Peder Astrup, opsat 4 uger.

** den sag, Anders Lauritsen kontra Rasmus Smed, bevilget opsat 4 uger.

** Mogens Rasmussen Hasle, borger sst, med opsættelse her af tinget 28/1 næst forhen havde stævnet Jens Brendstrup med flere for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

18/3 1686.

** Søren Jørgensen Ruttenborg, borger i Randers, på hr Jens Andersen Vinding, sognepræst i Hjortshøj med dets anneks, hans vegne havde stævnet Tyge Jespersen, boende på Skæring munkegård, Peder Svendsen, boende i Skæring og Søren Snedker sst for vidner at påhøre, hvorefter Jens Andersen Høg skomager, borger sst, fremlagde hans hustru Maren Jensdatters efterskrevne vidne, hvori hun bekender at være født i Hjortshøj Hovgård, og vidner, at hun nu er nogle år over 50 år, og så længe, hun kan mindes, da har det stykke jord i Hjortshøj, gammel Kaldgård kaldt, ikke ligget eller har været brugt til Hjortshøj Hovgård.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Christensen Vegerslev, rådmand sst, havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom og tiltalte dem for gæld, men som intet svar skete, blev sagen opsat 6 uger.

(168)

** den sag, salig Tomas Madsen i Bjeragers enke kontra Peder Jacobsen, opsat 4 uger.

** den sag, ritmester Mikkel Mikkel kontra Søren Land, opsat 4 uger.

** Niels Jensen i Mundelstrup, skriver til Lisbjerg birketing, fuldmægtig for Jens Mundelstrup, konrektor her ved domskolen, med opsættelse her af tinget 4/2 næst afvigt havde stævnet Peder Pedersen Balle, borger sst, for dom og derhos i rette lagde salig Peder Rasmussen Balle, boende i True, hans udgivne obligation til Jens Nielsen Mundelstrup, dateret 2/1 1675, lydende på 19 daler, hvorimod Peder Pedersen Balle i rette lagde sit efterskrevne indlæg og formente, at hvem som intet arver bør ikke at gælde, og hvis nogen skulle søges, da måtte det være den ny arving, hans stedmor Karen Jensdatter, og derhos i rette lagde skiftebrev efter hans salig far, dateret 28/3 1677, hvoraf han lod oplæse boets formue bedrager sig 31 sletdaler og den bortskyldige gæld 228 sletdaler, hvorefter blev afsagt, da som ikke bevises, at Peder Pedersen har sagt sig fra arv og gæld efter sin salig far Peder Rasmussen, da bør han sin salig fars obligation at betale.

** Hans Jensen Vinter overformynder, borger og handelsmand sst, havde stævnet salig skipper Rasmus Pedersen, forrige borger sst, hans efterladte enke Anne Hansdatter item Dines Pedersen Vintz, borger og handelsmand sst, for dom til ejendom på salig Rasmus Pedersens iboende gård, som hans mor Mette, salig Jens Sørensen Vinters efterladte enke, i pant har, og i rette lagde et pantevidne her af tinget 19/3 1637, hvori Peder Simonsen, borger sst, har pantsat sit hus og gård, han Jens Stigsen nylig afkøbt har, Jens Nielsen iboer, på Studsgade norden næst Christen Mortensens hus sønden næst til Anders Brendstrups hus for 150 sletdaler til Rasmus Pedersen Testrup. dernæst blev i rette lagt et vurderingsvidne her af tinget 11/3 næst afvigt samt skifte efter salig Rasmus Pedersen, skipper og borger sst, af dato 1685, hvori findes indført Mette Vinters fordring, kapital og rente 208 sletdaler, og endelig i rette lagde Hans Vinters efterskrevne indlæg, at da gården er vurderet for 230 sletdaler, og hans mors fordring nu er 222 sletdaler, så formener han, at gården bør at følge hende som eje, hvilket hun blev tildømt.

(169)

** Jens Pallesen lod læse og forkynde hr Erik Tomasen i Gjern hans til ham udgivne skødebrev på halvparten af gården, han iboer, på Mejlgade næst til Oluf Christensens gård og til Borrebækken på den anden side, dateret 30/12 1680, item Oluf Christensen, borger sst, hans til Jens Pallesen udgivne skødebrev på en fjerde part i samme gård, dateret 12/2 1681, item salig Jacob Møllers børn og deres formynderes købebrev til Jens Pallesen på en fjerde part i samme gård, dateret 29/6 1681, endnu Niels Nielsen studiosus hans købebrev til Jens Pallesen på en kornhave, kaldes Ladehaven, uden Mejlgade, sønden for salig doktor Brobergues have under Trøjborg bakke, dateret 2/3 1681, så og doktor Rasmus Bordings til Jens Pallesen udgivne købebrev på et stykke havejord under Trøjborg bakke næst til Jens Pallesens egen jord, som han på salig doktor Brobergues datter Mette Maries vegne sælger, som han er lovværge for, dateret 30/10 1682.

26/3 1686.

** Christen Jensen Hem byskriver på Hieronimus Basballe og på egne vegne lod for retten ledig og løs fremstille en kvinde, som lod sig kalde Anne Mikkelsdatter, som havde med sig efterskrevne varer, som Christen Jensen og Hieronimus Basballe vedkendes dem at være dem frastjålet, og i rette lagde tingsvidner af Skanderup birketing 12/3 og 19/3 næst afvigt. på spørgsmål svarede Anne Mikkelsdatter, at hun ikke stjal det selv, men en anden kvinde, som var med hende, nemlig Else Pedersdatter, og de bar det til Skanderborg til Cathrine, Hans Badskærs kone, som skulle sælge det for hende. ligeledes kunne hun ikke nægte, at hun havde stjålet fra Jens Jensen Vissing i Århus mølle, som hun skjulte i natmandens hus udenfor byen. byskriveren satte i rette, om hun ikke derfor bør at stryges til kagen, brændes med tyvsmærke i panden og straks at rømme landet, og hvis hun herefter betræffes, da at lide på hendes hals eller i jern at arbejde hendes livstid, hvorefter blev opnævnt efterskrevne domsmænd i denne sag næste tingdag med byfogden at sidde retterting og dom. derefter blev i rette lagt efterskrevne omtalte tingsvidner af Skanderborg birketing.

(171)

** den sag, Jens Basballe kontra Didrik Christensen med flere, er med begge parters bevilling opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen prokurator på Jens Wandals vegne i rette lagde en skriftlig stævning til Anne Quists og hendes datter Maren Quists angående deres salig brors bortkomne gods, enten at gøre forklaring derfor eller også søges dertil efter loven. på svoger doktor Laurits Jespersen i Randers og egne vegne, Jens Wandal.

** Jens Hvas kapitelsridefoged lod læse og påskrive Hans Bendixens udgivne pantebrev for 200 rigsdaler til residerende ved domkirken på domskolens vegne, og derfor i pant satte tre boder på Graven med hosliggende have, som tilhørte Gunde Gundesen.

** den sag, Morten Hvas kontra Anders Lauritsen, er opsat 4 uger.

** den sag, Niels Lauritsen kontra Mikkel Brun med flere, opsat 6 uger.

8/4 1686.

** Christen Jensen Hem byskriver på Christen Basballe og egne vegne med opsættelse her af tinget 26/3 næst afvigt lod fremstille ledig og løs den fange Anne Mikkelsdatter, og i rette lagde en eksamen, som er sket i Skanderborg portstue til hende 6/3 1686, hvorefter domsmænd og byfoged afsagde, at hun efter hendes egen bekendelse dømmes til at miste sin hud ved kagen og brændes med tyvemærke på sin pande og straks at rømme landet, og de rette ejere tildømmes deres varer igen.

(172)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig på Jens Basballe, rådmand sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 12/2 næst afvigt havde stævnet efterskrevne personer for dom, og tiltalte dem for gæld efter regnskabsbog og obligationer, hvorimod blev i rette lagt efterskrevne indlæg og modregninger, hvorefter de tiltalte blev tildømt at betale deres resterende gæld.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig på Silke Basballe, salig Peder Gyllings, sst med opsættelse her af tinget 18/2 næst afvigt havde stævnet efterskrevne for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

(173)

** den sag, Silke Basballe kontra Christen Knudsen, er bevilget opsat 14 dage.

** den sag, Anders Lauritsen kontra Rasmus Smed, opsat 14 dage.

** den sag, Jens Hansen kontra Erik Hjulmands kone, opsat 14 dage.

** den sag, Hans Bendixen kontra Niels Klakring, opsat 14 dage.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på Hans Bendixen Harding, borger og handelsmand sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 18/2 næst afvigt havde stævnet Søren Land skrædder for dom og tiltalte ham for 21 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Niels Mortensen, boende i Egå, fuldmægtig for Anders Pedersen i Skæring havde stævnet Peder Jensen Bonde, borger sst, for dom og tiltalte ham for kapital 42 sletdaler efter hans obligation, dateret 18/2 1667. på begæring blev sagen opsat 4 uger.

15/4 1686.

** den sag, ritmester Mikkel Mikkel kontra Søren Land, opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen prokurator lod læse og påskrive en skriftlig arv og gælds frasigelse efter salig Hans Jørgensen hatstafferer, borger sst, af Matias Nielsen og Peder Hansen underskrevet på deres egne samt søskendes Baltser Hansen, Clemend Hansen og Karen Hansdatter, dateret 15/4 1686.

** Hans Gylling kæmner lod forkynde byens vedtægter og forbud på ulovligt kvæg i dag til 3.ting.

** Christen Blichfelds tjener og fuldmægtig Niels Tørring, på sin husbonds vegne, med opsættelse her af tinget 4/3 næst afvigt havde stævnet Mikkel Jacobsen for dom, og tiltalte ham for regnskab for konfiskations forpagtningen 1684, som han med Blichfeld deri har været interesseret og det forvaltet, hvorefter Mikkel Jacobsen blev tilfundet for uvildige mænd, tillige med overkøbmand, at gøre rigtigt regnskab med Blichfeld.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på Anne Nielsdatter, salig Tomas Madsens i Bjerager, hendes vegne med opsættelse her af tinget 18/3 næst afvigt havde stævnet Peder Jacobsen Møller, borger sst, og tiltalte ham for 8 sletdaler efter salig Tomas Madsens fortegnelse, hvilken gæld han benægtede, hvorefter blev afsagt, at som Peder Møller ikke vil vedstå Tomas Madsens fordring, og den salig mands bog ikke med det trykte papir er forsynet, så frifindes han for denne fordring.

(174)

** Jesper Nielsen Hutfeld til Skårupgård, residerende sst, hans fuldmægtig Tyge Simonsen, vejer og måler sst, æskede afkaldsvidne, hvorefter Jens Christensen Basballe, rådmand sst, med fuldmagt gav Jesper Nielsen Hutfeld afkald for al den arv, Tøger Reenberg til Lynderupgård, boende i Viborg, hans kæreste Magdalene Matiasdatter Broberg arveligt er og kunne være tilfaldet efter hendes salig far doktor Matias de Brobergue til Sjelle Skovgård, som han var formynder for.

** Søren Nielsen Land, borger sst, beviste at have stævnet ritmester Mikkel Nikkel for synsmænds opkrævelse.

** Hans Jensen Vinter overformynder, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 5/3 næst afvigt havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom, der iblandt Sejer Lauritsen blytækker og hans søn Laurits Sejersen i Tåstrup og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

(175)

22/4 1686.

** den sag, Daniel Fischer kontra Oluf Hollænder, opsat 4 uger.

** den sag, Morten Hvas kontra Anders Lauritsen, opsat 14 dage.

** den sag, Maren Clemendsdatter kontra Henrik Seielliger, opsat 4 uger.

** Erik Jørgensen prokurator for Jens Nielsen Møller lod læse og forkynde en bytings slutning af dato 7/1 1686, med godvilligt gjort udlæg af Søren Eriksen til Rasmus Værn for 122 sletdaler, som Jens Møller igen har betalt ham.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Anders Lauritsen, borger og handelsmand sst, med opsættelse har af tinget 28/1 næst afvigt havde stævnet Rasmus Christensen smed, borger sst, for dom og tiltalte ham for 36 sletdaler, efter forløfter til salig doktor Matias Brobergs arvinger, dateret 26/7 1672, som han blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på Jens Hansen Holm, købhandler sst, med opsættelse her af tinget 4/3 næst afvigt havde stævnet Erik Hjulmands kone, Jacob Drejers enke og Rasmus Smed for dom og tiltalte dem for gæld. derimod blev i rette lagt et skiftebrev efter salig Jacob Drejer, dateret 7/4 1686, som melder, at intet var, hvoraf udlæg til gæld kunne ske. derefter blev afsagt, at eftersom salig Jacob Drejers enke har afsagt sig arv og gæld, så frifindes hun for denne fordring, og de øvrige blev tildømt at betale deres gæld.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig på Silke Basballe, salig Peder Gyllings efterladte sst, hendes vegne med opsættelse her af tinget 18/2 næst afvigt havde stævnet Christen Knudsen Lind, vinhandler sst, for dom og tiltalte ham for 23 sletdaler for to tønder kringler, hvorimod Christen Knudsen i rette lagde efterskrevne indlæg, at han intet var den salig mand skyldig, men Hans Bendixen købte og lod hente to tønder kringler hos Peder Gylling, hvilket han ved ed bekræftede, hvorfor han ikke kunne tildømmes denne fordring at betale.

(176)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på Hans Bendixen Harding, borger og handelsmand sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 11/3 næst afvigt havde stævnet Niels Mortensen Klakring sst for gæld og tiltalte ham for 7 sletdaler, som han er blevet ham skyldig på kælderen i Hans Johansen Wolfs tid, som han blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen prokurator på borgmestre og råds samt Århus bys vegne havde stævnet Mikkel Gundestrup og hans medreder i plovfællig Jens Rasmussen Viby, borger, sst for syn på hvis, de skal have oppløjet reberbanen for nær, hvorefter blev udmeldt mænd.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på Jens Jacobsen Skivholme, borger og handelsmand sst, hans vegne havde stævnet Hans Lauritsen, boende i Fajstrup, for dom og tiltalte ham for 2 sletdaler for halvandet pund langhør, han hos ham bekom 10/8 1684, hvorimod Hans Lauritsen fremlagde sit efterskrevne indlæg anlangende adskilligt, Jens Jacobsen hos ham skal have bekommet, hvilket Jens Jacobsen ved ed benægtede, hvorefter Hans Lauritsen blev tildømt at betale sin gæld.

29/4 1686.

** Jens Wandal på sin bror doktor Laurits Jespersen i Randers, medicus practicus, og egne vegne havde stævnet Anne Quists og hendes datter for vidne, og efterskrevne vidnede, at samme dag mester Hans Wandal døde, da så de, at Anne Quists datter og en pige bar et skrin ud af mester Hanses kammer, og det var før provsten kom for at forsegle hans gods.

(177)

** Erik Jørgensen lod forkynde Matias Nielsen og Peder Hansens arv og gælds frasigelse efter salig Hans Jørgensen hatstafferer.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Jens Vegerslev, rådmand sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 18/3 næst afvigt havde stævnet salig Christen Pedersens hustru i Iller, Niels Smed i Højbjerg og Bertel Worm i Linå for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator fuldmægtig for Jens Jacobsen Skivholme, borger og handelsmand sst, havde stævnet Søren Hansen, træskomand sst, for dom og tiltalte ham for 10 sletdaler, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på samtlige borgmestre og råd og Århus bys vegne havde stævnet Mikkel Gundestrup og Jens Hansen Viby, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne synsforretning på noget af byens forte og jord, som de indstævnede skal have frapløjet til en have, de har lejet af assessor Jens Lassen, og da så de, at der fra reberbanen langs ud igennem til markhuset var frapløjet halvsjette kvarter.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig på ritmester Mikkel Nikkel hans vegne med opsættelse her af tinget 18/3 næst afvigt havde stævnet Søren Land skrædder sst og tiltalte ham for 22 kapper, han har gjort af andre kapper, hvoraf den største del ikke forsvarligt er gjort efter mål, og fremlagde efterskrevne synsforretning, hvorefter blev afsagt, så eftersom med syn bevises, at Søren Land har forskåret og skamferet de 22 gamle kapper og 6 nye kapper, da bør han selv at annamme samme kapper, og derimod betale ritmesteren den skade, han derpå har lidt.

(178)

6/5 1686.

** den sag, Anders Pedersen i Skæring kontra Peder Bonde, er med bevilling opsat 14 dage.

** Jens Wandal studiosus på sin svoger doktor Laurits Jespersen, medicus practicus, i Randers og egne vegne havde efter deres indlæg stævnet Anne Quist og hendes datter sst for spørgsmål angående hvad, der var blevet af hans salig bror Hans Wandals tørklæde, linklæder og andet, hvortil Anne Quist svarede, at det vidste hun ikke, men det sengedækken, som lå på den salig karl, da han døde, det havde Anne, hr Melchiors. Maren Nielsdatter, Anne Quists datter vidnede det samme og på spørgsmål, hvem der havde givet hende forlov at udbære det sorte skrin af salig Hans Wandals, før boet var forseglet, da svarede hun, at alle dem, der var til stede, gav hende lov, da hun havde sagt dem, at magister Hans Wandal havde givet hende det, men hun kunne ikke sige hvem af dem, der sagde det, til visse.

(179)

** Niels Lauritsen lod læse Bonde Jacobsens til ham udgivne pantebrev på kapital 47 sletdaler, hvorfor han har pantsat 6 agre bag ved hans iboende gård.

** Niels Lauritsen, borger og handelsmand sst, ved fuldmægtig Erik Jørgensen med opsættelse her af tinget 26/3 næst afvigt havde stævnet efterskrevne sst for dom og tiltalte dem for gæld efter regnskab, som de blev tildømt at betale.

** Morten Hvas, købhandler og borger sst, hans fuldmægtig Erik Jørgensen med opsættelse her af tinget 26/3 næst afvigt havde stævnet Anders Lauritsen, borger og handelsmand sst, for dom og tiltalte ham for 25 sletdaler, som han på Rasmus Smeds vegne har lovet for, og som han blev tildømt at betale.

(180)

** den sag, Hans Sørensen kontra Rasmus Jensen styrmand med flere, er opsat 4 uger.

** følger nu Anne Quists og hendes datters efterskrevne indlæg, som henhører til forindførte tingsvidne angående salig magister Hans Wandals gods, at hun intet deraf havde i forvaring, men hun tog til sig et gammelt skrin, som den salig mand, noget før sin død, havde foræret hende.

14/5 1686.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for hr Søren Eskildsen, sognepræst i Hasle med dets anneks, havde stævnet Rasmus Sørensen Hasle, borger sst, for dom og tiltalte ham for gæld efter hans obligation, dateret 6/11 1685, som lyder på 138 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

20/5 1686.

** Jørgen Danielsen lod læse og påskrive KM bestallingsbrev at være byfoged i Århus, dateret København 25/4 1685.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig på magister Morten Harlev, sognepræst sst, hans vegne havde stævnet Christen Jensen Vegerslev, KM proviantforvalter sst, som fuldmægtig på magister Laurits Rhode, præst til Vestenskov, hans vegne, item velb landkommissær Tomas Friis angående syn på salig magister Claus Trondheims gård.

** Erik Jørgensen prokurator på Hans Nielsens vegne havde her i byen stævnet Niels Rasmussen smed i Odder for vidner. så mødte Hans Rasmussen i Ondrup og formente, han burde gives varsel til bopæl, hvorfor intet vidne er udstedt, før lovligt varsel derfor er sket til hans bopæl..

(181)

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig på Jacob Smed, skipper og borger sst, hans vegne havde stævnet Rasmus Smed og hans kone for vidner. så fremstod Rasmus Christensen smed og svarede, at han ikke vidste andet med Jacob Smed og hans hustru, end hvis ærligt og godt er, med hvilken erklæring fuldmægtigen var tilfreds.

** den sag, Daniel Fischer kontra Oluf Hollænder, som intet svar skete, er fremdeles opsat 14 dage.

** Tomas Rasmussen prokurator for Casper Brandt havde stævnet Kirsten Tomasdatter, salig Oluf Christensens, hendes karl, Rasmus Værns karl og Jens Pallesens to karle for afpløjning, hvorefter blev opnævnt synsmænd.

** Mikkel Nielsen, KM amtskrivers fuldmægtig, havde stævnet Frederik Skomager for dom og tiltalte ham for lånte penge 14 mark, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

** følger Casper Nielsens efterskrevne kaldsseddel angående frapløjning på hans rugsæd.

** følger magister Morten Herlovs efterskrevne kaldsseddel angående syn på salig Claus Andersens gård på domkirkegården.

27/5 1686.

(182)

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtiget på Casper Nielsen Brandt, borger og handelsmand sst, hans vegne æskede vidne, hvorefter synsmænd vidnede, at de næst afvigte fredag var syn til Casper Nielsens rugager, og da var der pløjet 3 furer fra hans rugager i Lergravsfaldet og til Kirsten Tomasdatters ager.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på magister Morten Herlov, sognepræst til Århus domkirke, hans vegne æskede vidne, og synsmænd i rette lagde deres efterskrevne synsforretning på salig magister Claus Andersens forhen beboede gård, og da den ikke kan forrente sig, formedelst dens ringe og slette næring, især dens ubelejlige placering, da synes de ikke deraf kan gives mere end 24 rigsdaler leje. angående dens reparation, som magister Morten Herlov på samme gård har bekostet, da sees af magister Laurits Rhodes missive til hans svoger magister Morten, at reparationen bør ham godtgøres, idet gården er er pantsat magister Rhode af hans salig svoger magister Claus Andersen.

(183)

** Jens Wandal studiosus på sin svoger doktor Laurits Jespersen i Randers hans vegne såvel som på egne vegne havde stævnet Anne Quist og hendes datter, item havde stævnet hr Melchior Sommerfeld, om han havde noget imod deres vidnesbyrd at svare, og da havde han svaret, at han havde intet med deres vidnesbyrd at bestille, men han skulle stævnes for provsten. nu begærede Jens Wandal, at hr Melchior Sommerfeld blev påkaldt, men intet svar skete.

3/6 1686.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på Anne Jensdatter, salig Niels Jensen Zachersens efterleverske hendes vegne havde stævnet Peder Sørensen, bådsmand på Graven, og hans kone for vidner og dom, og nu fremkom Anne Jensdatter og Maren Pedersdatter, Peder Sørensens og gav hinanden hånd på det, de intet andet vidste med hinanden, end hvis ærligt og godt kam være, hvormed deres tvistighed er ophævet, og hvem som herefter giver årsag til skælden at give til Kvæsthuset 4 rigsdaler.

** Kirsten, salig Oluf Christensens, lod forkynde en advarsels seddel til skifte efter hendes salig mand.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Daniel Fischer til Silkeborg hans vegne med opsættelse her af tinget 22/4 næst afvigt havde stævnet Oluf Jonsen Hollænder, skipper og borger sst, for dom og tiltalte ham for ti egeplanker, som er frastjålet Daniel Fischer, hvoraf 7 findes ved Mindet, og Oluf Hollænder vedstår at have købt dem, hvorefter blev afsagt, så efterdi Oluf Jonsen ved højeste ed erklærer at have købt samme planker på gaden og ikke kender manden eller ved, hvor han har hjemme, og ikke er tyvs medvider, da bør Daniel Fischer ubehindret de syv planker igen at annamme, og Oluf Jonsen efter loven at have tabt sit værd, og sin skadeslidelse, hvor han bedst ved, igen at søge,

(184)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Casper Nielsen Brandt, borger og handelsmand sst, havde stævnet Kirsten Tomasdatter, salig Oluf Christensens, hendes karl Mikkel med flere og i rette lagde et tingsvidne her af tinget 27/5 sidst afvigt, men som intet svar herimod skete, blev sagen opsat 6 uger.

10/6 1686.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på Hans Nielsen Fog, borger og handelsmand sst, hans vegne havde stævnet Niels Rasmussen smed i Odder angående en hest, og Niels Pedersen, tjenende sin far Peder Jonsen i Vejlby, vidnede at på midfaste marked i Randers solgte han en brun hest til en karl af Odder, som skulle hedde Niels Rasmussen smed, og solgte han ham samme hest med den lyde, kniven på hesten hængte noget ud, men somme tider drog han den noget op, men kunne ikke drage den alt ind, hvortil karlen svarede, at det kan intet skade, og betalte ham 16 rigsdaler for den. andre vidnede, at da Hans Nielsen og Niels Rasmussen smed blev akkorderet om samme hest, da solgte Niels Rasmussen hesten til ham for 20 rigsdaler, og han solgte den uden lyde, men som straks efter langt anderledes befandtes, som ikke var en ringe lyde men en stor, siden hestens kniv altid hængte ned.

(185)

** Claus Christensen Kå, borger og danske skoleholder sst, æskede skøde, hvorefter fremstod for retten Jens Christensen Basballe, rådmand sst, og lod læse og påskrive efterskrevne fuldmagt, hvori Karen Christensdatter, salig hr Otte Tomasen, forrige sognepræst til Haslund og Ølst sogne, hans efterleverske befuldmægtiger sin svoger Jens Christensen Basballe, rådmand og handelsmand sst, til på hendes vegne at skøde hendes gård, dateret Haslund præstegård 23/2 1686, underskrevet af Karen Christensdatter og hendes søn Anders Vinding. derefter i rette lagde Claus Kå hans af Karen Christensdatter, salig hr Otte Tomasens, givne købebrev på samme gård etc, dateret Haslund præstegård 5/9 1677, hvorefter Jens Basballe solgte og skødede fra Karen Christensdatter og hendes arvinger og til Claus Kå og hans arvinger ommeldte går, han selv iboer, med vedliggende 5 boder og vedliggende frugthave sst på hjørnet af Kannikkegade beliggende, og strækker sig fra domkirkens have, magister Morten Herlov nu bruger, om til salig Erik Christensens bod, Hans Hadrup nu iboer.

** Claus Christensen Kå, borger og danske skoleholder sst, æskede skøde, og Jens Christensen Basballe, rådmand sst, i rette lagde efterskrevne fuldmagt af Karen Christensdatter, salig hr Otte Tomasens i Haslund, hans efterleverske til hendes svoger Jens Christensen Basballe på hendes egne og hendes datter Magdalene Ottesdatters vegne, hvorefter han solgte og skødede fra Magdalene Ottesdatter og hendes arvinger og til Claus Kå og hans arvinger en hendes bod med bagved liggende have bag klostret, næst op til Jens Lauritsen Bjerre hans iboende gård på den ene sidde, og strækker sig op til Søren Rasmussen tøffelmagers iboende gård på den anden side, hvilken bod hende arveligt er tilfaldet efter hendes salig far.

(186)

** Jens Basballe, rådmand sst, efter fuldmagt på Karen Christensdatter, salig hr Otte Tomasens efterladte enke i Haslund, hendes vegne æskede pantevidne, hvorefter Claus Christensen Kå, borger og danske skoleholder sst, bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Karen Christensdatter 533 rigsdaler, og derfor pantsætter hende hans iboende gård på Kannikkegade.

** Jens Basballe, rådmand sst, med fuldmagt på Magdalene Ottesdatter salig hr Otte i Haslund hans datter hendes vegne æskede pantevidne, hvorefter Claus Christensen Kå, borger og danske skoleholder sst, bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Magdalene Ottesdatter 100 rigsdaler og derfor pantsætter hende en hans bod bag klostret beliggende.

** Claus Christensen Kå, borger og danske skoleholder sst, fuldmægtiget på regiments kvartermester Søren Nielsen Klog hans vegne æskede pantevidne, hvorefter Peder Christensen Basballe, borger og handelsmand sst, bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Søren Klog 400 rigsdaler i danske kroner, og derfor pantsatte ham hans iboende gård, ved Mindet over broen beliggende, næst op til Mikkel Jacobsens iboende gård på den ene side, og op til Jens Mørkes iboende gård på den anden side.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Jacobsen Skivholme havde stævnet efterskrevne personer for dom, der iblandt Maren, salig Jørgen Pedersens, og Anne, salig Mikkel Poulsens, og tiltalte dem for gæld, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator på samtlige salig Anne Hieronimusdatter, salig hr Laurits Andersen Frosts, forrige præst til Århus hospital, hendes vegne æskede afkald, og fremlagde, lod læse og påskrive sin medgivne efterskrevne fuldmagt til at annamme afkald af Rafael Jensen på egne og medarvingers vegne efter deres salig far hr Laurits Frost, dateret Århus 16/6 1686 C Lindenfeld, P Lindenfeld, Anders Jensen i min kærestes fraværelse Anne Eriksdatter, hvorefter Rafael Jensen Frost, borger og indvåner i Køge, fremlagde efterskrevne fuldmagt af Niels Andersen Frost, sædedegn til Højby sogn, i Ods herred i Sjælland, at da hans bror salig hr Laurits Andersen Frost 17/3 sidst forleden ved døden er afgået, da skulle han som næste arving have indstillet sig på skiftestedet på sine egne og medarvinger, nemlig hr Anders Jensen Frost, sognepræst til Havdrup og Skensved sogne, Rafael Jensen Frost borger og indvåner i Køge, Tomas Jensen, Niels Jensen, Mikkel Jensen og Anne Jensdatters vegne, men da han ikke for sit embede kan komme til stede, har han befuldmægtiget sin brorsøn Rafael Jensen Frost på samtlige arvingers vegne at indstille sig på skiftestedet, dateret Havdrup præstegård 22/4 1686 Niels Andersen Frost, Anders Jensen Frost. derefter gav Rafael Jensen Frost nu salig Anne Hieronimusdatter, salig hr Laurits Andersen Frosts, hendes arvinger, nemlig hr Casper Lindenfeld, sognepræst i Borup og dets anneks, Peder Lindenfeld studiosus, Jesper Eskildsen, borger og handelsmand sst, på sin og salig afdøde hustru (blank) Lindenfeld deres tilsammen havende datters vegne, og Anders Jensen, borger handelsmand og skipper sst, på sin hustrus vegne afkald for al den arv, de er eller kunne være tilfaldet efter salig hr Laurits Frost.

(187)

17/6 1686.

(188)

** den sag, Peder Basballe kontra Anders Jensen og Hans Vinter angående 20 tønder rug skibet til Holland,. intet svar opsat 14 dage.

25/6 1686.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Jens Christensen Vegerslev rådmand hans vegne med opsættelse her af tinget 10/6 næst afvigt havde stævnet Peder Hansen Kryssing for et forløfte, han til ham på sin fars gæld har rakt hånd 5/8 1682, på 87 daler, hvilket Peder Hansen ved ed benægtede, hvorefter blev afsagt, så efterdi Jens Vegerslev ikke beviser samme forløfte, som Peder Hansen ved ed benægter, da frifindes han for tiltale.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Jens Jacobsen Skivholme, borger og handelsmand sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 10/6 næst afvigt havde stævnet Jens Krogsmand med flere, hvorefter efterskrevne, der iblandt Maren, salig Jørgen Pedersens, og Anne, salig mester Pouls, blev tildømt at betale deres gæld.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Pedersen Årslev, borger sst, havde stævnet efterskrevne for gæld, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

1/7 1686.

** den sag, Peder Basballe kontra Anders Jensen, opsat 8 dage.

** Mikkel Jensen Rode, borger og handelsmand sst, æskede afkald, hvorefter Mikkel Lassen, borger og handelsmand sst, fremlagde fuldmagt af samtlige salig Sidsel Mortensdatter, salig Niels Mikkelsens i Geding, som nu i Århus hos Mikkel Jensen er bortdød, hendes arvinger, nemlig salig Jens Mortensen i Rode hans børn, som er Mikkel Lassen, borger i Århus på hustrus vegne, Rasmus Klog i Sjelle på hustrus vegne, Jesper Olufsen i Borum på hustrus vegne, item Mikkel Lassen, borger sst, på sin svoger Christen Nielsen i Skørring hans hustrus vegne, item salig Maren Mortensdatter, salig Jens Pedersens i Sabro, hendes børn, nemlig på salig Peder Jensen i Sjelle hans børns vegne, Mikkel Lassen og Peder Lassen, borgere i Århus, Peder Lassen, borger i Århus, på sin hustrumor, Anders Jensen i Århus på hustrus vegne, Jens Andersen i Tilst hans søn Jens Jensen på sin far og mors vegne, Jens Mikkelsen i Tilst på hustrus vegne, Helle Jensdatter, salig Sejer Olufsens i Sjelle, med hendes søn Jens Sejersen. endnu salig Anne Mortensdatter, Jens Pedersens, boende i Høver, hendes børn, Peder Jensen Bonde, borger sst, på hans vegne Peder Lassen borger sst, Morten Jensen boende i Høver på hans vegne Rasmus Rasmussen tjenende Laurits Rasmussen i Galten, Maren Jensdatter, salig Peder Møllers i Snåstrup mølle, Anne Jensdatter i Galten på hendes vegne Anders Rasmussen i Galten, Karen Jensdatter, Laurits Rasmussens i Galten, på hendes og hendes mands vegne Rasmus Rasmussen tjenende dem. så og Søren Olufsen i Fløjstrup, salig Oluf Knudsens søn, i Fløjstrup på egne og søskende Laurits Olufsen sst, Jens Olufsen, sejlende her fra byen, Anne Olufsdatter i Storenor på hendes vegne hendes mand Jens Jørgensen, så og på Kirsten Olufsdatter i Fløjstrup og Maren Olufsdatter i Elmose deres vegne, hvorefter han på deres vegne gav Mikkel Jensen Rode afkald for al hvis arv, salig Sidsel Mortensdatters arvinger arveligt er eller kunne være tilfaldet efter den salig kvinde.

(189)

8/7 1686.

** Jens Christensen Vegerslev, rådmand sst, og Peder Hansen Kryssing fremstod for retten, og efter Jens Vegerslev ville fremstille vidner angående nogle ord, som skulle være faldet imellem dem, blev Peder Hansen tilspurgt, om han vidste med Jens Vegerslev andet, end hvis ærligt er, hvortil han svarede, at han aldeles intet vidste ham at påsige, end hvis ærligt og godt er, og i lige måde svarede Jens Vegerslev det samme om Peder Hansen.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget for Peder Basballe, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 7/6 næst afvigt havde stævnet Anders Jensen, skipper og borger sst, angående et tvivlsomt regnskab på en Hollandsrejse i oktober 1680 for 66 tønder rug, som han efter Peder Basballes ordre på Hans Vinters vegne har leveret til Jan Åbo i Amsterdam, og lod i rette lægge Peder Basballes indlæg, hvorimod Anders Jensen lod i rette lægge hans efterskrevne indlæg indeholdende, at hvad Peder Basballe og Hans Vinter havde aftalt om rugen, kom ham intet ved, hvorefter blev afsagt, så eftersom sees Anders Jensen har efterlevet ordren og gjort regnskab, frifindes han for Peder Basballes tiltale, men Peder Basballe beholder sin regres til Hans Vinter.

(190)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Peiter Jessen farver, borger og handelsmand sst, havde stævnet Henrik Grønneberg, borger og handelsmand sst, for dom og tiltalte ham for 98 rigsdaler kapital efter hans obligation, dateret 19/3 1684, som han blev tildømt at betale.

** den sag, assessor Jens Lassen kontra Henrik Grønneberg, Abraham Kobbersmed og Jens Tomasen skomager for gæld, er opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Pedersen Årslev, borger sst, med opsættelse her af tinget 25/6 næst forhen havde stævnet Hans Pedersen ved åen for 6 mark, som han blev tildømt at betale.

15/7 1686.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Peiter Jessen farver, borger og handelsmand sst, havde stævnet skipper Hans Jørgensen, borger sst, for dom angående hans regnskab for sidste rejse, hvor han var fragtet til at sejle til Laurvigen, men ikke gået der, men sejlet med hans korn, hvor han lystede, men som ingen breve blev fremlagt, er sagen opsat 8 dage.

(191)

22/7 1686.

** den sag, Peiter Farver kontra Henrik Jørgensen skipper, er opsat 2 uger.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Peiter Jessen farver, borger og handelsmand sst, havde stævnet skipper Hans Jørgensen sst for dom, hvorefter blev udmeldt mænd parterne for sig at kalde, og deres afsigt i sagen i dag 3 uger her fra sig indgive.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for assessor Jens Lassen, boende sst, med opsættelse her af tinget 8/7 næst forhen havde stævnet efterskrevne for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Claus Nielsen, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget havde stævnet Rasmus Christensen, forpagter på Lyngballe, for dom og tiltalte ham for gæld, og i rette lagde Rasmus Christensen Lollik hans til borgmester Mikkel Mikkelsen udgivne obligation og pantebrev, dateret 3/2 1685, på kapital 100 sletdaler, og derfor pantsat ham den halve part i hans skude, kaldt Makrellen, med påskrift, at Claus Nielsen 25/4 1686 har indfriet obligationens rest med 56 sletdaler, som Rasmus Christensen blev tildømt at betale.

** Claus Nielsen, borger og handelsmand sst, havde stævnet Rasmus Christensen Lollik, forpagter på Lyngballe, og tiltalte ham for hvis, han ham skyldig er efter sin panteobligation såvel som i andre måder, hvorimod Rasmus Lollik beråbte sig på et forlig om denne sag, dog intet derom fremviste, hvorfor sagen er opsat 14 dage.

(192)

** Claus Nielsen, borger og handelsmand sst, havde stævnet Rasmus Lollik for 33 sletdaler efter hans regnskab, hvorimod Rasmus Lollik fremlagde i rette sin kontraregning på 12 rigsdaler, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

29/7 1686.

** den sag, Simon Bråd for grevinde af Friis hendes fuldmægtig kontra Jens Basballe og Morten Hvas, opsat 4 uger.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtiget for Jens Lauritsen bag klostret, borger sst, som nu er sengeliggende, havde i fængslet sst stævnet Karen Madsdatter, som for trolddomskunst er beskyldt og anholdt for vidne og dom, og efter hun for retten ledig og løs var fremstillet, fremlagde borgere deres skriftlige vidne angående Maren Madsdatters bekendelse på Århus rådstue 19/7, 21/7 og 22/7 næst afvigt, som herefter findes indført, hvilken bekendelse hun vedstod.

** Claus Duus feldskær sst hans fuldmægtig Tomas Rasmussen stadsprokurator havde stævnet Samuel Gregoriusen, værende hos sin far Gregorius Regimentsfeldskær sst, for klage, syn, vidner og dom angående den overlast med hug og slag, han havde gjort ham på gaden, og efterskrevne, der iblandt Birgitte, Daniel Bernts, vidnede, at Samuel Gregoriusen slog Claus Duus med et spanskrør, og Kirsten, Claus Duuses klagede derover.

(193)

** følger Jens Lauritsens efterskrevne kaldsseddel kontra Karen Madsdatter troldkvinde for vidner at påhøre om Jens Lauritsens svaghed.

** følger Karen Madsdatters efterskrevne bekendelse på rådstuen 19/7 1686, at Karen Kronborgs på Mejlgade, Karen Nielsdatter på Brobjerg og Maren Rasmusdatter på Graven havde været med at forgøre Jens Lauritsen, og de havde gjort det af deres egen galskab, og de havde et voksbarn, hvorpå de satte ild i den ene tå, at den skulle brænde i tre mænds vold, og fanden havde flyet hende en dreng, som hed Piller.

(194)

** fremdeles følger efterskrevne vidne om Karen Madsdatters bekendelse 21/7 1686, at fanden kom til hende som en hare med store øren på Geding mark, og da var hun 17 år, og på spørgsmål svarede hun, at det kunne tænkes, hun havde givet sig i med fanden.

** endnu følger efterskrevne vidne om Karen Madsdatters bekendelse 22/7 1686, at de var hos Jens Lauritsen i kattelignelse og havde lagt korset på ham og pinte ham. på spørgsmål, hvorledes de kom i kattelignelse, svarede hun, at de smurte sig med tjære, som fanden havde gjort af en død kat, og han smurte dem i ansigtet dermed, så de blev grimede alle sammen

(195)

** ende. Guds hellige majestæt siges alene ære.
 
(1)

** i Jesu navn anfangen.

5/8 1686.

** blev forkyndt landstings kaldsvidne, dateret 14/7 1686, til skifte efter salig Jacob Mortensen, forrige ridefoged på Rosenholm, skal holdes i hans gård i Hornslet 30/8 næstkommende.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på salig Jens Lauritsen Bjerre, borger og handelsmand sst, hans efterladte enkes vegne havde efter Karen Madsdatter, som for trolddom er fængslet, hendes bekendelse stævnet Mikkel Rasmussen Soel og hans hustru Maren Rasmusdatter, Else i Møllestien i fængslet, Dorte Skolemesters, Karen Kronborgs og Karen Nielsdatter, alle sst, item Kirsten Nielsdatter i klostret, Anne, salig Niels Zachersens, og Maren Rasmusdatter på Graven, hvorefter Karen Madsdatter vidnede om hvem af dem, som havde været med og fået hende til at forgøre Jens Lauritsen.

** Claus Duus, feldskær og indvåner sst, havde stævnet Samuel Gregoriusen og hans far Gregorius Feldskær sst for klage, vidner og dom, og efterskrevne vidnede, at de havde seet Samuel Gregoriusen slå Claus Duus med en kæp.

(2)

** Claus Nielsen, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 22/7 næst afvigt havde stævnet Rasmus Lollik på Lyngballe, og i rette lagde efterskrevne regnskab på 33 sletdaler, hvorimod blev i rette lagt Rasmus Lolliks modregning på 12 rigsdaler, hvorefter Rasmus Lollik blev tildømt at betale de resterende 16 daler.

12/8 1686.

** Niels Nielsen Friis, tjenende KM proviantforvalter Christen Vegerslev sst, havde stævnet Peder Jacobsen på Vestergade, borger sst, for dom angående en del KM korn, som hos ham er oplagt, men som intet svar skete, blev sagen opsat 8 dage.

** hr Laurits Jostsen Gylling, sognepræst i Alling, havde stævnet Peder Feder, borgerlig handelsmand sst, for vidner, og tilspurgte Hans Sørensen Gylling, om han er interesseret i den fordring, hvormed Peder Feder ham har ladet søge efter hans salig fars obligation, hvortil han svarede, at han med Peder Feder er anordnet formynder eller kurator for Oluf Juul, og han var i Gylling i hans søsters hus, som har Rasmus Juul, da han fik varsel om skifte efter salig hr Jost i Gylling præstegård, men de vidste vel, at de var skyldig borgmester Jørgen Juuls arvinger efter deres salig fars håndskrift, eftersom det var kommet dem til nytte til deres studier i København. Ove Andersen snedker sst vidnede, at landstings kaldssedlen til skifte efter salig hr Jost blev læst her for retten 18/10 1683.

(3)

** Erik Jørgensen for Anders Lauritsen lod forkynde en æsknings seddel til sin søn Jens Andersen, anlangende gæld og arv, han skal lade sig forlyde om.

** Niels Nielsen Friis, tjenende KM proviantforvalter sst Christen Vegerslev, havde stævnet Peder Jacobsen Møller, borger sst, for dom og tiltalte ham for 223 rigsdaler efter hans revers for modtaget KM proviantkorn til soldaternes brødbagning, men som intet svar skete, blev sagen opsat 8 dage.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtiget for Maren Christensdatter, salig Jens Lauritsen, borger sst, hans efterladte enke lod læse Karen Madsdatters bekendelse, som tilforn er indført, hvorefter hun sagde, ja Gud betalte dem, der havde fået hende dertil, og på spørgsmål svarede, at Maren Rasmusdatter havde fået hende dertil, hvorefter blev i rette lagt efterskrevne irettesættelse, at eftersom Karen Madsdatter har forsvoret hendes dåb og kristendom og givet sig i tjeneste med djævlen, item og var med at forgøre salig Jens Lauritsen, da på salig Jens Lauritsens hustrus vegne sætter i rette og formener, at Karen Madsdatter bør efter lovens 6.bogs 1.kapitels 9.artikel levende at kastes på og siden brændes. sagen blev opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Vegerslev, rådmand sst, havde stævnet Hylleborg Sørensdatter, salig Hans Jørgensens, for dom og tiltalte hende 57 sletdaler efter salig Hans Jørgensens afregning i Jens Vegerslevs bog. sagen blev opsat 4 uger.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Peiter Jessen farver, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 15/7 næst afvigt havde stævnet skipper Hans Jørgensen for dom og tiltalte ham, for han havde befragtet Hans Jørgensen skipper til Laurvigen, hvilket han ikke har efterkommet, men sejlet hvor han ville og formente, han burde svare til hans skadeslidelse. derefter blev i rette lagt fire søfarende mænds afsigt, at parterne var ikke at forene, men skipperen ved ed bekræftede, at han ikke til Laurvigen kunne komme formedelst diset vejr, hvorefter blev afsagt, at eftersom Hans Jørgensen formedelst Guds hårde vejrlig ikke kunne komme til Laurvigen, og bekræfter ved ed, at han ikke har gjort Peiter Farver uret, men ved ham selv lidt skade, da vidste byfogden ikke ham at tilfinde noget til Peiter Farver at betale, men bør fri at være.

(4)

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig for Claus Duus, feldskær sst, havde stævnet Samuel Gregoriusen, for han 16/7 har overfaldet ham på sin kirkevej, formente, at han bør at lide efter lovens 6.bogs 14.kapitels 1.artikel tvende 40 lod sølv, men som intet svar skete, blev sagen opsat 6 uger.

19/8 1686.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på hr Lyder Jensen Lasson, præst til Vorfrue kirke sst, hans vegne æskede skøde, hvorefter fremstod Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens efterladte widve sst, hendes tjener Jørgen Nielsen, som på hendes vegne skødede fra hende og hendes arvinger og til hr Lyder Jensen Lasson og hans arvinger en hendes gård, på Torvegade beliggende, imellem Hans Bendixens afbrændte øde plads, salig Peder Selgensen tilforn tilhørte, på den ene side og Laurits Wild guldsmeds iboende gård på den anden side, og fra adelgaden eller Torvet ud til gyden der bagved, som går ned i Immervad.

(5)

** Anders Lauritsen lod 2.gang læse og påskrive en æsknings seddel til sin søn Jens Andersen.

** Rasmus Værn, borger sst, havde stævnet Peder Jensen Elkær, borger sst, for vidner belangende den ager i Møllevangen, og på hvad måde, han har brugt avling her på marken.

** Christen Vegerslev, proviantforvalter sst, hans tjener Søren Mortensen på sin husbonds vegne havde stævnet Peder Jacobsen angående hans revers på 223 sletdaler, som han blev tilfundet at betale eller derfor at have udlæg.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget fra samtlige magistraten sst havde stævnet Morten Værn, borger og auktionsforvalter sst, for dom angående de for salig Tomas Christensens bo indkomne penge, nemlig 203 sletdaler. på begæring blev sagen opsat 14 dage.

26/8 1686.

** den sag, Simon Bråd for grevinde af Frisenborg, såsom adskillige breve er fremlagt, er sagen opsat 14 dage.

** den sag, salig Jens Lauritsens enke kontra Karen Madsdatter og hendes medvidere, trolddomssag angående, er opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen for rektor magister Laurits Lauritsen havde stævnet salig magister Niels Krogs arvinger for syn og vurdering anlangende residensen på Skolegade, til rektorembedet liggende, hvorefter blev af retten opnævnt synsmænd.

** den sag, Peder Pedersen havde ladet indstævne Anders Lauritsen for gældsdom, blev så forenet, at Anders Lauritsen betalte for retten 22 sletdaler til Erik Jørgensen, som derimod leverede ham sin obligation.

** Erik Jørgensen for Anders Lauritsen lod 3.gang forkynde en æsknings seddel til sin søn Jens Andersen.

** Ditlev Garber, borger sst, havde stævnet efterskrevne personer for dom og tiltalte dem for gæld. sagen blev opsat 14 dage.

2/9 1686.

(6)

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på Anders Lauritsen, borger og handelsmand sst, hans vegne lod læse og påskrive en æskningsseddel til Jens Andersen, borger og handelsmand sst, hvorefter Bonde Jacobsen borger sst, som er Jens Andersens svoger og frænde, fuldmægtig for Jens Andersen fremlagde stævning til Anders Lauritsen, dateret 26/8 næst forhen, hvori han tiltales for hvis, han hos sin far har at fordre. sagen er opsat 4 uger.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Anders Lauritsen, borger og handelsmand sst, havde stævnet Laurits Andersen Stenhugger student for dom og tiltalte ham for 108 sletdaler, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** Bonde Jacobsen, borger sst, havde stævnet Anders Lauritsen, borger sst, for dom og tiltalte ham for 324 sletdaler efter hans regnskab 1672-1676. sagen blev opsat 4 uger.

** Erik Jørgensen for magister Laurits Lauritsen, rektor i Århus domskole, havde stævnet salig magister Niels Krogs arvinger for syn, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne synsforretning på den residens, som salig magister Niels Krog iboede på Skolegade, som de for brøstfældigheds skyld ikke kunne vurdere højere end 250 sletdaler.

(7)

** den sag, borgmestre og råd kontra Morten Værn, er opsat 4 uger.

** den sag, Rasmus Tysk handskemager kontra Christen Sadelmager, er opsat 14 dage.

** Claus Nielsen, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 22/7 næst afvigt havde stævnet Rasmus Christensen Lollik, og i rette lagde Peder Kryssing overkøbmand og fire borgere deres gjorte regning og ligning på deres stridige skibsregninger for 7 rejser ned deres fælles skude, som lyder derpå at være forlist på den halve part 30 daler, som Rasmus Lollik blev tildømt at betale, såsom denne skyld mest kommer af skudens indstranding og bjergning samt et nyt ankertov.

9/9 1686.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtiget på Maren Christensdatter, salig Jens Lauritsen, forrige borger og handelsmand sst, hans efterladte enkes vegne bød sig i rette med opsættelse her af tinget 12/8 næst forhen mod den troldkvinde Karen Madsdatter og i rette lagde tingsvidne her af tinget 5/8 næst afvigt, og Karen Madsdatter blev tilspurgt, om hun endnu vedstod hvis, hun tilforn havde bekendt, hvortil hun svarede, ja gjorde hun så, hvorefter blev afsagt, eftersom Karen Madsdatter har givet sig i tjeneste med djævlen og forgjort salig Jens Lauritsen Bjerre, da bør hun efter loven at kastes levende på en ild og brændes.

(8)

** velb fru Anne Maria enkegrevinde til Frisenborg hendes fuldmægtig Simon Bråd på hendes vegne med opsættelse her af tinget 20/7 næst forhen havde stævnet Jens Basballe, rådmand sst, og Morten Hvas sst og tiltalte dem for 326 rigsdaler, kontribution af Boller og Møgelkær, Jens Jensen Fallenkamp 11/6 1680 leverede til Jens Basballes tjener Morten Hvas mod bevis, og begærede bevis, hvor pengene er leveret, eller hendes nåde pengene skadesløs at betale, hvorefter blev afsagt, eftersom Jens Christensen Basballe tiltales for 326 rigsdaler, som hendes foged på Boller skal have indsat hos ham, som han, med sit derfor udgivne bevis 11/6 1680, skal have lovet at levere til landkommissær Tomas Friis imod kvittering, som nu foregives ikke skal være sket. Jens Basballe derimod i sit skriftlige indlæg svarer, at det bevis, som fremlægges, er kun en kopi af det originale bevis der for pengene af ham er udgivet, som han siger at have indfriet, efter pengene af ham på behørige sted var leveret, og derfor gjorde sin ed, da bør han for tiltalen fri at være.

(9)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Jens Christensen Vegerslev, rådmand sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 12/8 næst afvigt havde stævnet Hylleborg, salig Hans Jørgensens for dom og tiltalte hende for 56 sletdaler efter afregning med Hans Jørgensen 5/8 1682, hvorimod blev i rette lagt hendes indlæg, at den salig mands arvinger har frasagt sig arv og gæld, hvorefter blev afsagt, eftersom Hyleborg Sørensdatter ikke beviser lovligt at have frasagt sig arv og gæld, da bør hun betale gælden.

16/9 1686.

** den sag, Rasmus Tysk kontra Christen Sadelmager, da betalte Christen Sadelmager til fuldmægtigen 7 mark og for omkostning 2 mark og så klart.

23/9 1686.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for Claus Duus, feldskær sst, med opsættelse her af tinget 12/8 næst afvigt havde stævnet Samuel Gregoriusen hos sin far Gregorius Regimentsfeldskær sst og i rette lagde et tingsvidne her af tinget 29/7 næst forhen, hvorefter blev afsagt, eftersom bevises, at Samuel Gregoriusen med en stok har overfaldet Claus Duus, da bør han efter lovens 6.bogs 9.kapitels 24.artikel at bøde med 3 gange 6 lod sølv.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Jens Christensen Vegerslev, rådmand sst, havde stævnet hr Mogens Mogensen Grave, sognepræst til Vejerslev med dets anneks, og talte med hans hustru Anne Andersdatter, for dom og tiltalte ham for 93 sletdaler efter afregning 19/2 1685, men som intet svar skete, blev sagen opsat 3 uger, og opsættelsen imidlertid til hans værneting at forkyndes.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Anders Lauritsen, borger og handelsmand sst, havde stævnet Bonde Jacobsen, borger sst, for dom og tiltalte ham for 255 sletdaler efter regnskab fra 1672. sagen blev opsat 3 uger.

(10)

30/9 1686.

** den sag, Bonde Jacobsen kontra Anders Lauritsen, fremdeles opsat 14 dage og imidlertid henvist for overkøbmand og 4 borgere.

** mester Ejlert Bartskær ved sin svend Søren Pedersen havde stævnet Eske Mortensen, snedker sst, for syn, vidner og dom angående en kiste, som er uforsvarligt forarbejdet.

7/10 1686.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for mester Ejlert Bartskær, borger sst, havde stævnet Eske Snedker, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne synsforretning på den kiste, som Eske Mortensen snedker har gjort og solgt ham, og da var den ganske gået af limen i låget.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig for Peder Feder havde stævnet Påske Pedersen, borger sst, for syn på hans opsatte svinesti, Peder Feder skal være bygget for nær.

** Søren Mikkelsen tømmermand på Fiskergade havde stævnet Søren Olufsen, tømmermand sst, for dom og tiltalte ham for 1 sletdaler, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

** Rasmus Rasmussen skibstømmermand oplyste en sort vædder, som var kommet i hans kålhave.

14/10 1686.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på Niels Jensen husmand i Fløjstrup hans vegne havde i byens fængsel stævnet Bodil Rasmusdatter Rages, hjemme i Skibby, for vidner og dom, og nu blev hun ledig og løs fremstillet med efterskrevne klæder og andet, som Niels Jensen vedkendtes ham at være frastjålet, og Bodil Rasmusdatter tilstod, at hun havde stjålet det, og da hun rejste sønder med rytterne, stjal hun en høne med mere, og da hun var i Skåne med krigsfolket, havde hun vel stjålet der. angående det tøj, hun tog fra en rytter i Lyngby i hans hus, da kom rytteren til hende i Skibby, og flyede hun ham det igen i hendes mors hus, og så red hun med rytteren til Lyngbygård, og så lod de hende løbe igen.

(11)

** velb landkommissær Tomas Friis ved sin fuldmægtig æskede skøde, hvorefter Peder Hansen Feder, borgerlig handelsmand sst, med fuldmagt solgte og skødede fra salig doktor Matias Broberg til Sjelle Skovgård hans børn og deres formyndere og til landkommissær Tomas Friis og hans arvinger den gård, han selv iboer, liggende i Borgporten, og på den ene side vendende sig til Badstuegade og den anden side til Pustervig, med vedliggende have fra adelgaden til Maren Clemendsdatters gård på Badstuegade og til Maren Clemendsdatters eje på Volden, samt 4 tilliggende gårdsavl.

** landkommissær velb Tomas Friis, residerende sst, ved sin fuldmægtig æskede skøde, hvorefter Kjeld Matiasen foged på Ristrup med fuldmagt af Hans von Lossow og hans svoger Rasmus Broberg solgte og skødede fra dem og deres arvinger og til Tomas Friis og hans arvinger den halve part af den grundmurede gård i Immervad, med vedliggende 4 boder samt tilliggende 3 gårdsavl, som dem efter salig doktor Matias Broberg arveligt er tilfaldet, og som Rasmus Sørensen Hasle har påboet, strækkende sig fra Claus Nielsens iboende gård i Immervad om på Badstuegade til salig Mogens Skrædders børns gård, Ingeborg, salig magister Laurits Bordings, nu tilhørende.

** Hans Sørensen Hadrup, borger og handelsmand sst, æskede skøde, hvorefter Jens Pallesen, borger og handelsmand sst, fremlagde efterskrevne fuldmagt af hr Hans Blichfeld, sognepræst til Søften og Folby menigheder, samt på hans godemor Maren Rasmusdatter, salig afgangne hr Clemend Nielsens i Søften, tillige med hendes svoger og lovværge Niels Nielsen i Århus, til at skøde til Hans Sørensen halvparten af hans iboende hus på Skolegade, og derefter fremlagde efterskrevne fuldmagt af Hans Sørensen Gylling og Anders Jensen borgere i Århus på deres egne og deres svoger ritmester Mikkel Mikkels vegne til at skøde den anden halvpart af det samme hus, som den tilkom efter salig far Jens Andersen, hvorefter Jens Pallesen solgte og skødede fra dem og deres arvinger og til Hans Sørensen og hans arvinger det hus på Skolegade næst op til salig Jørgen Olufsens enke og arvingers gård på den ene side og strækker sig op til Claus Christensen Kå hans iboende ejendom på den anden side.

(12)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig på Knud Sørensen, styrmand sst, hans vegne havde stævnet Simon Andersen Ulf, skipper og borger sst, for vidner for vidner, syn og dom, og Niels Andersen Kruse vidnede, at han 2/10 næst afvigt gik med sin stedsøn Niels Andersen og styrmand Knud Sørensen ved Mindet, og da råbte en og sagde, jeres skude er løs, og da de kom om bord, stod Simon Ulf der, og da Knud Sørensen spurgte ham, hvorfor han gjorde det, slog han til Knud Sørensen med en bådshage. andre vidnede det samme.

** den sag, Jens Christensen Vegerslev kontra hr Mogens i Vegerslev, eftersom intet svar skete, er sagen opsat 3 uger.

** Bonde Jacobsen, borger sst, med opsættelse her af tinget 2/9 næst afvigt havde stævnet Anders Lauritsen, borger sst, for dom og tiltalte ham for 324 sletdaler, og derefter i rette lagde overkøbmand Peder Hansen Kryssing og fire borgere deres svar, at da Anders Lauritsen ikke var mødt, kunne de ingen slutning gøre om deres stridige regnskaber. Bonde Jacobsen og Anders Lauritsen fremlagde deres efterskrevne regnskaber, hvorefter Anders Lauritsen blev tildømt at betale Bonde Jacobsen 111 sletdaler.

(13)

21/10 1686.

** Niels Jensen husmand i Fløjstrup med fuldmægtig Erik Jørgensen prokurator beviste med tingsvidne har af tinget 14/11 næst forhen at have stævnet Bodil Rasmusdatter Rages for tyveri, hvorefter blev i rette lagt et tingsvidne af Marselisborg birketing 3/8 1680, hvori Bodil Rasmusdatter bekendte tyveri der i birket, og Oluf Skåning, rytter under ritmester Mikkel Nikkels kompagni, vidnede, at hun havde bedraget ham selvsyvende af sine kammerater i Mesing, hvorefter blev afsagt, så eftersom Karen Rasmusdatter selv tilstår at have stjålet de hos sig havende klæder, da bør hun efter lovens 6.bogs 17.kapitels 33.artikel at miste sin hud på kagen og brændes på sin ryg, og bonden sine stjålne koster igen at nyde.

(14)

** Oluf Jonsen Hollænder lod læse og påskrive Dines Pedersen Vintz og Jens Møllers givne afkald til ham for hans stedsøn Jørgen Henriksens patrimonium, dateret 10/2 1685, item Hans Nielsen Gotlænders givne afkald for hans steddatter Dorte Henriksdatters patrimonium, dateret 10/2 1685.

** Hans Nielsen Gotlænder lod læse og påskrive Oluf Jonsen Hollænders til ham udgivne panteobligation på 100 rigsdaler, hans hustru har foræret hendes datter, Hans Gotlænder er formynder for, for hvilke 100 rigsdaler han pantsætter sin iboende gård med tilhørende gårdsavl, dateret 13/2 1685.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Søren Mikkelsen tømmermand på Fiskergade med opsættelse her af tinget 7/10 næst afvigt kontra Søren Olufsen tømmermand for gæld 1 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

28/10 1686.

** den sag, Villads Nielsen på Åkær kontra Jens Vegerslev rådmand, er med bevilling opsat 8 dage.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for mester Ejlert Bartskær, borger sst, lod af tingbogen 7/10 sidst afvigt oplæse varsel til Eske Snedker, og tiltalte ham for uforsvarligt arbejde på en kiste, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

4/11 1686.

** den sag, Peder Feder kontra Jon Arentsen, Rasmus Murmester samt Anne Pedersdatter og Dorte Pedersdatter for gæld, er opsat 3 uger.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Jens Vegerslev, rådmand sst, med opsættelse her af tinget 23/9 næst afvigt havde stævnet hr Mogens Grave, præst i Vejerslev, for dom og tiltalte han for 93 sletdaler efter sin regnskabsbog, som han blev tildømt at betale.

(15)

11/11 1686.

** blev forkyndt en højesteretsdom 15/9 1686 imellem Jørgen Arenfeldt på den ene og Anne Sørensdatter på den anden side, at Anne Sørensdatter, som af landsdommerne er dømt til at brændes, bør for bål og brand at være forskånet, men for sin løgnagtige bekendelse på uberygtede folk bør hun at stryges til kagen og derefter kongens riger og lande forvises. byfogden aflyste og forbød at ingen hende at huse eller helle.

** salig assessor Jørgen Fogs enke Cathrine Schumachers lod læse og påskrive hende givne afkald af hendes dattermand Jens Andersen, borger sst, for hans hustru Marie Fogs patrimonium, såvel efter salig far som efter hendes salig ---- Matias Fog.

** hr Christen Jensen Torsager, præst i Holme, lod læse og forkynde en af ham med Niels Andersen Kruse, borger sst, oprettet købekontrakt om en del korn, dateret 19/12 1685.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for mester Ejlert Bartskær, borger sst, med opsættelse her af tinget 28/10 næst afvigt havde stævnet Eske Snedker sst for uforsvarligt arbejde, og i rette lagde et synsvidne her af tinget 7/10 1686, hvorefter han blev tildømt at betale mester Ejlert Bartskær al den skade, som er sket ham ved sligt uforsvarligt arbejde, og der foruden at bøde til lavets fattige 40 lod sølv.

18/11 1686.

** Peder Mortensen Svejgård, skipper og borger sst, æskede afkald, og Peder Lassen, borger og handelsmand, lod læse og påskrive efterskrevne fuldmagt lydende, kendes vi Peder Mortensen Svejgårds salig hustru, Inger Jensdatters søskende og arvinger, nemlig Laurits Jensen i Spørring på egne og Maren Jensdatter i Søften hendes vegne, Rasmus Rasmussen Elgård i Grundfør på hustru Kirsten Jensdatters vegne, Baltser Jensen i Søften på egne vegne, Christen Jensen i Søften på salig Jens Christensens børn, Anne Jensdatter, Inger Jensdatter og Karen Jensdatter deres vegne, Jens Pedersen i Århus på egne så og på Anders Pedersen i Ørum og salig Søren Pedersens børn i Andi ? Morten Sørensen, Jon Sørensen og Peder Sørensen, så og på Maren Pedersdatter, Sidsel Pedersdatter i Herst deres vegne, item på salig Anne Pedersdatter i Århus hendes børn Tomas Jacobsen og Margrete Jacobsdatter deres vegne, at eftersom vi har været i vores kære svoger Peder Mortensens hus, og der fornemmet hans slette tilstand, og ingen arv kan tilkomme langt mindre æsker, da giver vi vores gode ven Peder Lassen fuldmagt til at give vores svoger afkald, hvorefter Peder Lassen på deres vegne gav Peder Mortensen afkald.

(16)

** Matias Hansen i Randers lod forkynde auktionsdirektørens fuldmagt, dateret Viborg 4/11 1686, at forrette auktion overalt i stiftet.

** borgmester Mikkel Mikkelsen lod læse og forkynde Christen Jensen byskriver, som er mig dette skriver, hans til ham udgivne pantebrev på hans iboende gård og have for 300 rigsdaler.

** Morten Hvas, borgersøn og købhandler sst, fuldmægtiget på Christen Jensen Basballe, borger og handelsmand sst, hans vegne æskede skøde, hvorefter Morten Værn, borger og handelsmand sst, med fuldmagt af sin svoger Mikkel Jacobsen, skipper og borger sst, solgte og skødede fra Mikkel Jacobsen og hans arvinger og til hans svigerfar Christen Jensen Basballe og hans arvinger hans gård, som Mikkel Jacobsen selv iboer, og som Christen Basballe er pantsat af salig Hans Hansen Storm, borger sst, efter pantebrev, dateret 11/4 1667, liggende over broen ved Mindet, imellem Peder Basballes iboende gård på den østre side og Søren Olufsens iboende gård på den vestre side, og strækker sig fra adelgaden med der bagved liggende have og damsted ud til Peder Feders kornhave.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Hans Sørensen Gylling, borger og handelsmand sst, havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom for hvis, de ham skyldig er, men som intet svar skete, blev sagen opsat 6 uger.

** Erik Jørgensen for Niels Jensen på Ussinggård havde stævnet Henrik Poulsen på Vitvedgård for dom angående hvis gæld, han ham skyldig er.

28/11 1686.

(17)

** skipper Anders Jensen af København lyste efter en ung dreng, som hedder Niels N, som 12/11 om aftenen her i åen bad forlov at gå op i byen og var i Hans Sønniksens hus, og derfra gik ud med en af hans folk og siden ved intet af ham.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på Niels Jensen, sitzhaftig på Ussinggård, hans vegne havde stævnet Henrik Poulsen på Vitvedgård, og tiltalte ham for 100 rigsdaler kapital efter hans obligation og pantebrev på hans skiberum, kaldt sankt Paulus, de tre fjerdeparter deri, men som intet gensvar skete, er sagen opsat 14 dage.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtiget på Peder Feder, borgerlig handelsmand sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 4/11 næst forhen havde stævnet efterskrevne for dom og tiltalte dem for resterende husleje, som de blev tildømt at betale.

** Jørgen Danielsen, KM byfoged sst, på KM og Århus bys vegne havde stævnet efterskrevne for deres lejermålsbøder, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

** Jørgen Danielsen KM byfoged sst på KM og Århus bys vegne havde stævnet efterskrevne personer for dom, formedelst de ikke har fået borgerskab, og dog bruger borgerlig næring, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

2/12 1686.

** Rasmus Christensen billedhugger, borger sst, æskede skøde, og Christen Jensen byskriver sst solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Rasmus Billedhugger og hans arvinger en hans bod, på hjørnet af Guldsmedegade, næst op til Jens Christensen Basballe rådmands ejendom på den ene side og om bag klostret til Christen Jensen Basballes ejendom på den anden side.

(18)     

** Christen Jensen byskriver lod læse et pantebrev udgivet af Rasmus Christensen billedhugger, som lyder på fornævnte bod ham at være pantsat.

** velb Otte Bjelke til (blank) lod læse og påskrive Jens Vegerslev rådmand til ham udgivne pantebrev, dateret 1/12 1686, på 132 rigsdaler kapital, og derfor pantsat hans ejendomsboder, liggende inden porten ved Mindet, næst Jens Rasmussens søbod.

** assessor Jens Lassen sst lod forkynde Peder Svendsen skrædders til ham udgivne pantebrev for 21 rigsdaler kapital, derfor pantsat hans bryggerkedel og brændevinskedel, indmuret i hans iboende hus.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Peder Christensen Basballe, borger og handelsmand sst, havde stævnet Erik Jørgensen prokurator sst for dom, og tiltalte ham for 35 sletdaler efter hans obligation, dateret Århus 30/5 1686, som han blev tildømt at betale.

9/12 1686.

** Jørgen Danielsen, KM byfoged sst, på KM og Århus bys vegne med opsættelse her af tinget 29/11 næst afvigt havde stævnet Bodil Jørgensdatter med flere for deres lejermålsbøder, som de blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Claus Nielsen, borger og handelsmand sst, hans vegne æskede skøde, hvorefter Anders Jørgensen Krog, foged på Ryumgård, på Ingeborg, salig Laurits Bordings, til Ryumgård og hendes søn doktor Rasmus Bording og andre børns vegne solgte og skødede til Claus Nielsen og hans arvinger den halve del i den gård i Immervad, kaldes salig Søren Frosts gård, med tilliggende boder, strækkende sig fra Claus Nielsens egen iboende gård i Immervad på den ene side, og om på Badstuegade til salig Mogens Skrædders gård, Ingeborg Bordings nu tilhørende, på den anden side, og med baghusene til nu salig Bartolomeus Jacobsen guldsmeds gård, og det med tilliggende to gårdsavl i alle Århus vange.

** den sag, Niels Jensen på Ussinggård kontra Henrik Poulsen på Vitvedgård, er med bevilling opsat 14 dage.

(19)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på KM tolder sst Johan Suhrs vegne æskede vidne, hvorefter fremkom synsmænd, som efter kammerkollegiets ordre havde været hos de vedkommende, som var interesseret i den ladning, som blev forulykket med skipper Stig Mikkelsens skude, som kom fra Lübeck, og i rette lagde deres efterskrevne vurderingsforretning af de varer, som var sødrukne og fordærvede.

** Jørgen Nielsen Trige, tjenende Maren, salig borgmester Anders Lydiksens, havde stævnet Søren Mikkelsen for vidner at påhøre angående nogle usømmelige trusler, han skal have brugt 25/11 sidst afvigt, hvorefter efterskrevne vidnede, at de var på Søren Knudsens kælder, og da kom Søren Mikkelsen og begærede af byfogden to beskikkelsesmænd, hvortil byfogden svarede, at han kunne ikke fly ham nogen mænd, førend han fik hørt kvindens ord, og da gik Søren Mikkelsen til døren og svor, at han skulle få en ulykke, inden han slap, dog navngav han ingen.

(20)

** den sag, Maren Clemendsdatter kontra Peder Samsing og flere, blev opsat 14 dage.

16/12 1686.

** blev forkyndt KM konfirmation på borgmestre og råds bestalling, Anders Andersen at være bydemand overalt her i byen.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Claus Nielsen, borger og handelsmand sst, hans vegne æskede skøde, hvorefter velb landkommissær Tomas Friis ved sin kornskriver Hans Villumsen solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Claus Nielsen og hans arvinger den halve part i den grundmurede gård på Immervad, kaldes salig Søren Frosts gård, som Rasmus Sørensen Hasle nu iboer, beliggende næst op til Claus Nielsens gård på den ene og til Ingeborg Brobergs, salig magister Laurits Bordings til Ryumgård, hendes gård i Badstuegade på den anden side, med tilliggende boder og tre gårdsavl i alle Århus vange.

** Anders Andersen lod forkynde KM konfirmation på at være bydemand her i byen, dateret 30/3 1686.

** velb landkommissær Tomas Friis lod læse og påskrive Claus Nielsens i Immervad til ham udgivne pantebrev, dateret 6/12 1686, på kapital 500 rigsdaler, og derfor pantsat ham sin gård i Immervad, Rasmus Hasle iboer, med 4 boder og 3 gårdsavl.

** Hans Hintz af Hamborg lod læse og påskrive Jens Christensen Vegerslevs til ham udgivne pantebrev, dateret 26/11 1686, på 600 sletdaler, og derfor pantsat ham sin gård på Vestergade, han selv iboer.

23/12 1686.

** den sag, angående de for borgerskabs tagelse, endnu for sine årsagers skyld opsat til næste tingdag efter jul.

** Jørgen Danielsen KM byfoged på KM og Århus bys vegne havde stævnet Inger Pedersdatter, boende i Jens Vegerslevs boder ved Møllekirkegård, for dom for hendes lejermålsbøder, men som intet svar skete, blev sagen opsat til næste tingdag efter jul.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget for Jens Jacobsen Skivholme, borger og handelsmand sst, havde stævnet Lucie Hansdatter, salig Jørgen Olufsens, med flere for dom og tiltalte dem for gæld, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

(21)

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på Niels Jensen, sitzhaftig på Ussinggård, hans vegne med opsættelse her af tinget havde stævnet Henrik Poulsen på Vitvedgård for dom, og i rette lagde hans obligation, dateret 31/8 1685, på 100 rigsdaler og derfor pantsat sit skiberum, kaldt sankt Paulus, samt Henrik Poulsens bevis på 100 favne ved, som han har lovet at betale Niels Jensen, dateret 25/10 1686, som beløber sig 104 rigsdaler, hvilken gæld han blev tildømt at betale.

** Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens efterladte enke, ved hendes fuldmægtig og tjener Jørgen Nielsen med opsættelse her af tinget 9/12 næst afvigt havde stævnet efterskrevne for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

** blev i dag af byfogden advaret borgerskabet at rette dem herefter, hvem sager til bytinget havde at sætte i rette, dermed at møde i rette torsdag morgen klokken 8 slet, da tinget bliver sat.

** ende på dette år 1686 heri at skrive. Gud alene ære. han forlene fremdeles nåde, lykke og velsignelse i Jesu navn.

(22)

13/1 1687.

** den sag, byfogden Jørgen Danielsen kontra Inger Pedersdatter i Møllestien for hendes lejermål, endnu opsat 14 dage.

** den sag over en del for borgerskabs tagelse endnu opsat (blank).

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Hans Sørensen Gylling borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 18/11 næst forhen havde stævnet Rasmus Sørensen Dagstrup i Ugelbølle for 5 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Hans Sørensen Gylling, borger og handelsmand sst, havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom og tiltalte dem for gæld, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

20/1 1687.

** Villads Jacobsen lod forkynde KM bestallingsbrev, dateret 4/12 1686, alene at må ud og indføre med både af reden.

** Niels Lauritsen lod læse og forkynde Niels Andersen Vegerslev, borger sst, hans pantebrev på 110 sletdaler, og derfor pantsat ham to sine boder, beliggende ved hans port.

** Niels Lauritsen, borger og handelsmand sst, æskede skøde, og Søren Mikkelsen, borger sst, fremlagde efterskrevne fuldmagt, hvori Bonde Jacobsen fuldmægtiger sin svoger Søren Mikkelsen til at gøre Niels Lauritsen skøde, og derefter solgte og skødede fra Bonde Jacobsen og hans arvinger og til Niels Lauritsen og hans arvinger 6 agre, som ligger uden byen bag Brobjerg norden hans gård, imellem salig borgmester Jørgen Juuls have på den nordre side og Niels Lauritsens egen kornhave på den søndre side.

(23)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Silke Basballe, salig Peder Gyllings sst, havde stævnet Lucie Hansdatter, salig Jørgen Olufsens sst, for dom og tiltalte hende for 26 sletdaler, men som intet svar skete, blev sagen opsat 3 uger.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtiget for Envold Smed, borger sst, havde stævnet Poul Brundt, borger sst, for vidner, klage og dom slagsmål angående, og Envold Smed gav last og klage over Poul Brundt, for da de 2.juledag sent om aftenen spillede kort, da slog han ham på munden, så det blødte, hvorefter efterskrevne vidnede, at det skete, da de kom i trætte om deres kort.

27/1 1687.

** Jens Basballe rådmand lod læse og forkynde Hans Jensen Frosts til ham udgivne pantebrev på 100 sletdaler, og derfor pantsat ham sin iboende våning, 6 binding hus næst ved Niels Kruses gård.

** borgmester Mikkel Mikkelsen lod forkynde Johan Fachs til ham udgivne pantebrev på 100 rigsdaler, og derfor pantsætter hans iboende hus ved åen, dateret 11/12 1686.

** borgmester Mikkel Mikkelsen lod læse og forkynde Niels Andersen Kruses til ham udgivne pantebrev på 214 sletdaler, og derfor pantsætter ham sin iboende gård, dateret 18/3 1685.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for KM proviantforvalter Christen Vegerslev havde stævnet Jens Kjeld, borger sst, for dom angående bekommet rug af proviantkornet til soldater at udlægge, og tiltalte ham for 84 tønder rug, hvortil Jens Kjeld svarede, at han ikke havde gjort regnskab og begærede opsættelse, hvorfor sagen blev opsat 3 uger.

** Hans Bendixen Harding, borger og handelsmand sst, havde stævnet Søren Barbersvend, Johan Apotekersvend, Hans Proposki maler og sin svend Jens, for de nu sidst forleden om natten imellem søndag og mandag har indslået hans kældervinduer. Søren Jensen vægter vidnede, at da han 17/1 næst afvigt om natten havde råbt i Immervad 11, da gik de alle fire igennem gaden at se sig om, og da hørte de nogen, som spillede på en sotromme, og da de kom på Torvet, mødte de de indstævnede, og da spurgte de dem, om det var smukt, at borgerskabet gik sådan, og dertil de ikke svarede et ord, men da svarede Hans Malers kone, som stod i hendes dør, hvad kommer det eder ved, hvortil de svarede, at det var ikke synd at tage dem og fly dem til byfogdens, dertil hun svarede, hvad vil i hundsfotter og slegler gøre, og da gik de ind i Hans Malers hus. Albert Jørgensen vidnede, at hans Bendixens dreng havde sagt, at en barbersvend havde slået vinduerne ind. de indstævnede benægtede ved ed, at de ikke havde slået vinduerne ind.

(24)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Hansen Holm, borger og handelsmand sst, havde stævnet efterskrevne personer for gældsdom, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

(25)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Jens Rasmussen Lasson, borger og handelsmand sst, havde stævnet efterskrevne personer og tiltalte dem for gæld, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

** Jens Christensen i Søby lod forkynde landstings stævning over dommer Villum Jonsen i Andi kontra Maren Clemendsdatter til 9/2.

** den sag, byfogden kontra Inger Pedersdatter i Møllestien for lejermålsbøder, er for sine årsager bevilget opsat 8 dage.

** byfogden lod fremstille af fængslet en kvinde, Anne Mogensdatter, før tjenende hos Dines Pedersens hustru for amme, og nu avlet barn uden ægteskab, hvorfor hun nu beskyldte Mikkel ---- bådsmand sst, og da hun intet havde at bøde med, blev hun atter hensat i fængslet.

3/2 1687.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Hans Jensen Frost, borger sst, hans vegne havde stævnet Søren Hansen træskomand sst for vidner, og Christen Rasmussen Ladefoged, borger sst, vidnede, at på onsdag nu for otte dage om aftenen kom Hans Jensen Frost ind i hans hus, og da råbte Søren Hansen ude på gaden på Hans Frost, at han skulle komme ud og sagde, din hundsfot, din gældsbundne hund og din røvæder. andre vidnede, at de hørte samme ord.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Søren Jørgensen, borger sst, havde stævnet Søren Hansen sst for gældsdom og tiltalte ham efter regnskab for 20 sletdaler, men som intet svar skete, blev sagen opsat 8 dage.

** blev forkyndt borgmestre og råds efterskrevne forbud og advarsel, at da det fornemmes, at KM forordning om sabbattens helligholdelse med stor usømmelighed, drik og dobbel overtrædes, da forbydes alle og enhver, enten hellige eller søgnedage, nogen drik eller dobbelgilde i deres huse at lade ske, såfremt de ikke vil straffes derfor efter loven.

** den sag, Hans Schröder af Lübeck kontra Laurits Hansen og Bonde Jacobsen, blev opsat 3 uger.

(26)

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig for David Oldermann, rytter under oberst Styrchs regiment, havde stævnet Jens Nielsen skibskarl, sejlende her fra byen, for dom og nu tiltalte David Oldermann og hans hustru Kirsten Eriksdatter ham for en kobberkedel, som hun i Marstrand havde købt af Johan Brundt for 7 sletdaler, og Jens Nielsen lovede at levere den i Randers til hendes mors, hvortil Jens Nielsen svarede, at han vidste intet deraf, men ville ikke aflægge sin ed derpå, hvorefter han blev tilfundet at betale Kirsten Eriksdatter 7 sletdaler.

** Engelbret Endersen, borger sst, havde stævnet efterskrevne personer for dom og tiltalte dem for resterende husleje, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

10/2 1687.

** blev forkyndt, læst og påskrevet KM forordning om silkestoffer og possementmagerarbejde, item patent om højesterets afholdelse.

** Niels Andersen Pallesen, borgersøn sst, æskede skøde, hvorefter Niels Andersen Vegerslev, borger og handelsmand sst, solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til sin stedsøn Niels Andersen Pallesen og hans arvinger en kornhave, uden byen beliggende, kaldt Folmers eje, næst op til Peder Feders frugthave uden Folmersgyde.

** Niels Andersen Vegerslev, borger og handelsmand sst, æskede afkald, og for retten fremstod Jens Andersen Kruse, borger sst, Niels Andersen Pallesen, borgersøn sst, og Påske Pedersen, borger sst, på sin hustru Maren Andersdatter Kruses vegne og gav Niels Andersen Vegerslev afkald og kvittering for al hvis arv, de er eller kunne være tilfaldet efter deres salig far Anders Nielsen Kruse, forrige borger sst, og de takkede deres fornævnte stedfar godt for ærligt skifte.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Hans Sørensen Gylling, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 13/1 næst forhen havde stævnet Laurits Fisker i Fløjstrup med flere udenbys personer for dom, og tiltalte dem for gæld efter hans regnskabsbog, som de blev tildømt at betale.

(27)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Søren Jørgensen, borger sst, med opsættelse her af tinget 3/2 næst forhen havde stævnet Søren Hansen og tiltalte ham for 20 daler efter regnskab, som han blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for Søren Hansen sst havde stævnet Hans Frost, borger sst, for vidner at påhøre, og efterskrevne vidnede, at de ikke havde hørt, at Søren Hansen skældte Hans Frost for hundsfot, men Hans Hansen Riber, som tjener hos Søren Hansen, vidnede, at han hørte det, og da svarede Hans Frost, at den hundsfot, du skælder mig for, er du selv.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Hans Frost, borger sst, havde stævnet Søren Hansen og fremlagde et tingsvidne her af tinget 3/2 sidst og mente, at Søren Hansen for slig skælden burde at lide efter lovens 6.bogs 21.kapitels 4. og 6. artikler. da for sine årsager er sagen opsat 3 uger.

** den sag, Silke Basballe kontra Anders Jensen, bevilgede fuldmægtigen opsat 4 uger.

** den sag, Jens Hansen kontra Jens Tomasen skomager og Rasmus Skoflikker, er bevilget opsat 3 uger.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtiget for Envold Smed, borger sst, i rette lagde et tingsvidne her af tinget 20/1 næst afvigt og stævnede Poul Brundt borger sst og formente, at han burde at lide for næsehug efter lovens 6.bogs 7.kapitels 8.artikel, hvilket han blev tildømt, samt at lide efter samme bogs 9.kapitels 22 artikel for helligbrøde 3 lod sølv.

(28)

17/2 1687.

** Engelbret Endersen, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 3/2 næst afvigt havde stævnet Mikkel Helbo med flere for resterende husleje, som de blev tildømt at betale.

** Bodil Jensdatter, tilholdende hos hendes far i Skæring, udlagde for barnefar Jens Ovesen, som havde været konsumptionsbetjent, og da hun erklærede intet at have at betale hendes lejermålsbøder med, blev hun igen til videre straf  hensat i fængslet.

** den sag, Christen Vegerslev kontra Jens Kjeld, endnu opsat 8 dage.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Peiter Jessen farver lod læse og påskrive en kaldsseddel over salig Bartolomeus Guldsmeds enke, og lod opkræve mænd til at vurdere salig Bartolomeus Guldsmeds gård.

24/2 1687.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på Hans Sørensen Gylling, borger og handelsmand sst, hans vegne lod læse og påskrive auktionsdirektørens fuldmægtig Morten Værn, borger sst, hans til Hans Gylling udgivne attest på det øde havested, uden Mejlgade beliggende og byen tilhørende, hvilken have han på auktion som højstbydende har sig tilforhandlet for 30 daler.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Peiter Jessen farver, borger og handelsmand sst, havde stævnet borgmester Mikkel Mikkelsen og rådmand Jens Basballe på samtlige borgmestre og råds vegne samt salig Bartolomeus Guldsmeds enke Margrete Pedersdatter, den salig mands arvingers fuldmægtig Morten Værn, salig Anders Værns enke Maren Olufsdatter item Peder Hansen Kryssing for vurdering af den salig mands gård på Guldsmedegade, kaldt salig Oluf Sørensens Høgs gård, hvorefter vurderingsmænd i rette deres efterskrevne forretning, at de havde vurderet gården for 260 sletdaler.

(29)

** Dines Pedersen Vintz, borger og handelsmand sst, fuldmægtig på assessor i rentekammeret Jesper Nielsen Hutfeld, residerende sst, hans vegne æskede pantevidne, og Morten Madsen Værn, borger og handelsmand sst, bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Jesper Hutfeld 800 rigsdaler, og derfor pantsatte ham hans iboende gård med hosliggende 5 boder og tilliggende 3 gårdsavl.

** den sag, Hans Schröder kontra Bonde Jacobsen for gæld, da som Bonde Jacobsen mødte og beråbte sig på at have skrevet Hans Schröder til og ventede svar, og havde modregning deri skulle godtgøres, blev sagen efter hans begæring opsat 3 uger.

** Hans Villumsen, kornskriver hos velb landkommissær Tomas Friis, på landkommissærens vegne havde stævnet Jens Rasmussen Lasson, borger og handelsmand sst, for dom at lide angående 130 tønder rug, hans da værende skipper, Jens Tygesen, har i juni 1683 til proviantforvalteren i Frederiksort mindre leveret, efter dansk tøndemål at regne. sagen er opsat 8 dage.

(30)

** Erik Jørgensen prokurator lod forkynde Mikkel Jacobsen, borger sst, hans udgivne pantebrev, dateret 21/2 1687, som lyder, at han pantsætter til hans to børn Jacob Mikkelsen og Anne Mikkelsdatter for hvis, de hos ham tilkommer, den anpart gård ham efter salig Anders Værn er udlagt, samt bryggekedel, brændevinskedel med mere, og at pantet skal leveres til Jens Basballe.

** Niels Nielsen smed lod forkynde en advarsel til skifte efter salig Rasmus Christensen smed at holdes 10/3 førstkommende.

** den sag, Christen Vegerslev kontra Jens Kjeld, er med fuldmægtigens bevilling opsat 8 dage.

** Bodil Jørgensdatter, som avlede barn med Christen Hyrde sst, blev af fængslet for retten fremstillet, og da hun intet havde at betale hendes resterende lejermålsbøder med, videre end de 5 sletdaler, hun havde betalt, blev hun derfor igen hensat at lide på kroppen med fængsel.

** Christen Hyrde blev også af fængslet fremstillet, og da han svarede, at han havde betalt 6 sletdaler, og intet videre han havde at betale med, blev han atter indsat i fængslet.

** Kirsten Nielsdatter, som havde avlet barn med Jens Pedersen af Værum, blev af fængslet for retten fremstillet, og da hun intet havde at betale hendes lejermålsbøder med, blev hun atter i fængslet hensat.

** Mette Andersdatter, tilholdende i Skolegården, udlagde for barnefar en soldat Jens Jensen, og da hun intet havde at betale sine bøder med, blev hun derfor igen i fængslet indsat.

3/3 1687.

** Niels Poulsen skomager, borger sst, æskede vidne, hvorefter for retten fremstod Jens Andersen, boende bag klostret, og gav Niels Poulsen afkald og kvittering for al den arvelod, som Jens Andersens hustru Kirsten Jacobsdatter arveligt er og kunne være tilfaldet efter hendes salig far Jacob Villadsen, forrige borger sst, og efter salig mor Anne Christensdatter, og takkede hendes formynder for god og ærlig værgen og formynderskab.

** Erik Jørgensen fra magister Henrik Blichfeld og borgmestre og råd fremlagde efterskrevne forbud, at da det fornemmes, at Jens Christensen Vegerslev rådmand vil forpante en del af sine ejendomme sst, uanseet han indsidder med en temmelig stor kapital af kirkens penge, som han har været værge for, og ikke har gjort rigtighed derover, da gøres forbud, at ingen af hans ejendomme pantsættes eller bortskødes.

** den sag gæld anlangende, hr Søren i Mørke kontra Mikkel Jacobsen. varselsmand vidnede ved ed, at de havde stævnet ham.

** den sag, Hans Frost kontra Søren Hansen. som intet gensvar skete er sagen opsat 3 uger.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Hansen Holm, borger og handelsmand sst, bød sig i rette med opsættelse her af tinget 27/1 næst afvigt kontra Jens Tomasen skomager og Rasmus Skoflikker angående gæld, som de blev tildømt at betale.

(31)

** den sag, landkommissær Friises fuldmægtig kontra Jens Rasmussen og Peiter Farver, er endnu opsat 14 dage.

** landkommissær velb Tomas Friises fuldmægtig Hans Villumsen havde stævnet for dom Peder Feder og skipper Søren Rytter for korn, skipperen har leveret i Kiel, hvor er blevet til undermål 23 tønder, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

** den sag, borgmester Låsbys fuldmægtig kontra Karen, salig Christen Rasmussens, på Helgenæs for 54 rigsdaler, er opsat 14 dage.

** den sag, Jens Andersen kontra Peder Basballe, blev opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for hr Søren Sommer, præst i Mørke med dets anneks, havde stævnet Mikkel Jacobsen, skipper og borger sst, og tiltalte ham for 273 rigsdaler kapital efter hans obligation, dateret Århus 27/11 1678, som han blev tildømt at betale med rente og omkostning.

** den sag, Christen Vegerslev kontra Jens Kjeld, er opsat 8 dage.

** blev 2.gang advaret til skifte efter salig Rasmus Smed 10/3.

10/3 1687.

** velb amtmand Otte Bjelke lod læse og forkynde Jens Vegerslevs til ham udgivne panteobligation, dateret Århus 24/2 1687, lydende på 400 rigsdaler, og derfor pantsætter ham hans boder uden Mindet, kaldt Dynkarken.

** Jens Christensen Fisker, borger sst, afkald. Erik Jørgensen prokurator med fuldmagt af Kirsten Hansdatter, salig Peder Rasmussens i Malling, med bror og lovværge Søren Hansen i Beder gav Jens Christensen Fisker afkald for arv efter hendes salig datter Kirsten Pedersdatter, Jens Fiskers salig hustru.

(32)

** blev forkyndt KM forordning om dukaters og realers forhøjelse.

** Peder Lassen lod læse og påskrive Laurits Jacobsen Møllers til ham udgivne pantebrev, dateret 21/10 1686, hvormed han for 90 sletdaler pantsætter ham halvparten af hans halve skudespart.

** Daniel Nielsen felbereder, borger sst, æskede skøde. Anders Jørgensen Krog, foged på Ryumgård, med fuldmagt af Ingeborg, salig magister Laurits Bordings, til Ryumgård solgte og skødede fra hende og hendes arvinger og til Daniel Nielsen to af hendes fire boder, nemlig den bod, Daniel Felbereder selv iboer, med næst op til liggende anden bod, som nu står ledig, som er tilsammen 7 bindinger hus, med dertil og vedliggende gårdsrum, strækkende sig fra Johan Fach organist iboende eje på den ene side og op til de andre to Ingeborg Bordings boder, som hun nu har solgt til Christen Andersen felbereder, og fra adelgaden ved åen ud til baggyden.

** Christen Andersen felbereder, borger sst, æskede skøde, hvorefter Anders Krog med fuldmagt af sin husbond Ingeborg, salig magister Laurits Bordings, til Ryumgård solgte fra hende og hendes arvinger og til Christen Andersen og hans arvinger de to af før ommeldte fire boder.

** Ingeborg, salig magister Laurits Bordings til Ryumgård, hendes fuldmægtig Anders Jørgensen Krog æskede pantevidne, hvorefter Daniel Nielsen felbereder bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Ingeborg, salig Laurits Bordings, 100 sletdaler, og derfor pantsætter hende de to boder, hun til ham skødet har.

** Ingeborg, salig magister Laurits Bordings til Ryumgård, hendes fuldmægtig Anders Jørgensen Krog æskede pantevidne, hvorefter Christen Andersen felbereder bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Ingeborg salig Laurits Bordings 100 sletdaler, og derfor pantsætter hende de to boder, hun til ham skødet har.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på samtlige borgmestre og råds vegne for Vorfrue kirke havde stævnet Jens Vegerslev, rådmand sst, for dom og tiltalte ham for 1790 sletdaler, han til Vorfrue kirke skyldig er. sagen er opsat 8 dage.

(33)

** den sag, Silke Basballe kontra Anders Jensen, er opsat til 2.tingdag efter påske førstkommende.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for samtlige salig Peder Jensen Holms arvinger havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom og tiltalte dem for hvis, de salig Peder Jensen skyldig er. sagen er opsat 4 uger.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Villads Jacobsen, borger sst, havde stævnet Christen Andersen, borger sst, for lovmål angående udførsel med båd på reden, han har gjort, og beskikkelsesmænd vidnede, at de havde været hos Christen Andersen, som på spørgsmål svarede, at han udførte fra reden for Christen Vegerslev på dennes båd og for dagsløn, men han vidste vel, at Villads Jacobsen havde KM brev derpå at udføre.

17/3 1687.

** Erik Jørgensen bød sig i rette på rådmand Jens Basballes vegne, men blev ikke videre indført, så samme sag blev opsat 4 uger.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Hans Schröder af Lübeck med opsættelse her af tinget 3/2 næst afvigt havde stævnet skipper Laurits Hansen for dom og tiltalte ham for 7 sletdaler, og tiltalte Bonde Jacobsen for 134 sletdaler efter hans obligation, hvilken deres gæld de blev tildømt at betale.

(34)

** den sag, Peiter Jessen farver kontra salig Bartolomeus Guldsmeds enke og arvinger, er opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen prokurator for magister Hans Blichfeld, sognepræst til Vorfrue kirke, samt borgmestre og råd på Vorfrue kirkes vegne bød sig i rette med opsættelse her af tinget 10/3 næst afvigt kontra Jens Christensen Vegerslev rådmand angående 1790 sletdaler, som han til kirken skyldig er, som han blev tildømt at betale.

** den sag, Baltser Hansen Kryssing kontra Bonde Jacobsen anlangende to kornhaver solgt til Anders Lauritsen og Niels Lauritsen, er opsat 3 uger.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig for Jens Andersen, handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 17/2 næst afvigt havde stævnet Peder Christensen Basballe, borger og handelsmand sst, og tiltalte ham for gæld for adskillige varer, 16 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

(35)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig på borgmester Jens Basballes vegne med opsættelse her af tinget 3/3 næst forleden havde stævnet Karen Jensdatter, salig Christen Rasmussens, på Helgenæs for dom og tiltalte hende for 54 rigsdaler efter Christen Rasmussen i Esby på Helgenæs hans obligation, dateret 29/8 1671, som hun blev tildømt at betale.

(36)

** Erik Jørgensen på Rasmus Værns vegne kontra Peder Elkær og Johan Viborg, gældssag angående, blev opsat i 14 dage.

31/3 1687.

** KM forordning, dateret 5/2 1687, om kop og kvægskat blev læst og påskrevet.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Villads Jacobsen, borger og bådsmand sst, havde stævnet Christen Andersen Boeder borger sst, og Peder Mikkelsen skipper vidnede, at i februar måned udførte  Christen Andersen gods fra på reden til skipper Oluf Sørensen med en stor båd 3 gange, og  han havde spurgt Christen Andersen, om han ville give Villads Jacobsen forklaring på det, han udførte til skipper Oluf Sørensens skib på reden, hvortil han svarede nej, det ville han ingen forklaring gøre for, det var tidligt nok, når skibet var klart.

** den sag, Christen Vegerslev kontra Anders Christensen med flere sst for gæld, blev opsat 6 uger.

** Hans Jensen Frost, borger sst, æskede vidne. for retten fremstod Søren Hansen, borger sst, og som Hans Frost nu gav ham sag for nogle usømmelige ord og medfart imod ham, så bad han nu Hans Frost om forladelse om samme ord, af ham i sin drukkenskab kunne være sagt, hvorfor Hans Frost frafaldt sagen dog med vilkår, at Søren Hansen betalte ham den på processen anvendte bekostning.

(37)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Peder Basballe havde stævnet Anders Lauritsen, borger sst, og Jens Andersen, borger sst, anlangende Anders Lauritsen sin indgivne skrift at vedstå, hvortil Anders Lauritsen svarede, at han havde ikke lovet for Jens Andersen for det hamp til Peder Basballe, men tilbød at betale med rede penge, når de kom til afregning.

** Hans Pedersen Tysk, borger og kleinsmed sst, æskede afkald, hvorefter Tomas Rasmussen prokurator med fuldmagt af Mikkel Jacobsen, boende i Jeksen i Skanderborg birk, gav Hans Pedersen afkald for al den arv, Mikkel Jacobsen er eller kunne være tilfaldet efter hans salig søster Ellen Jacobsdatter, Hans Pedersens salig hustru.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig på Peiter Jessen farver, borger og handelsmand sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 17/3 næst afvigt havde stævnet salig Bartolomeus Guldsmeds enke Margrete Pedersdatter, Morten Værn som fuldmægtig på salig Bartolomeus Guldsmeds arvingers vegne, Peder Hansen Kryssing så og Maren Olufsdatter, salig Anders Værns, for dom på et pant, salig Bartolomeus Guldsmed 4/8 1684 har gjort i sin gård til Niels Jensen, skriver hos landkommissær Friis, for kapital 99 rigsdaler, hvilket pant Niels Jensen i Ussinggård har transporteret til Peiter Jessen 21/1 1687. nu blev i rette lagt en lodseddel efter salig Bartolomeus Guldsmed efter skiftebrev, af dato 27/8 1684, som melder, at Niels Jensen da for sin fordring, kapital og rente 157 sletdaler, derfor udlagt i sit havende pant, og en anden lodseddel, som melder, at Peiter Jessen farver for sin fordring, efter obligation og rente 73 sletdaler, er udlagt i samme gård, hvorefter blev afsagt, at eftersom salig Bartolomeus enke med mand og lovværge samt den salig mands arvinger og andre interesserede har været påkaldt, men ingen erklæring eller svar skete, og da Peiter Jessen har fordring i gården efter fremlagte opskrift for 299 sletdaler, og gården er vurderet for 265 sletdaler, da bør den ham at følge for ejendom, og da den efter sidste vurdering ikke kan tilstrække, da sin regres, om han vil, til salig Bartolomeus Guldsmeds enke have forbeholden.

(38)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Hansen Holm og på sine egne vegne havde stævnet Rasmus Mikkelsen Molbo, skomager sst, og tiltalte ham for gæld, men som intet svar skete, blev sagen opsat 3 uger.

7/4 1687.

** blev forkyndt landstings kaldsvidne, dateret 2/3 1687, til skifte efter salig Laurits Brorsen på Dybvad 13/4 der at holdes.

** den sag, Silke Basballe kontra Anders Jensen, er opsat 6 uger.

** Hans Sørensen Gylling lod forkynde Jens Hvas kapitelsridefoged hans til ham udgivne pantebrev på kapital 40 rigsdaler, og derfor pantsatte ham hans gårdsavl, liggende til hans gård, de dato Århus 4/4 1687.

** Hans Sørensen Gylling lod forkynde Anders Jensen, borger sst, hans til ham udgivne pantebrev, af dato 3/3 1683, lydende på 600 sletdaler, og derfor pantsatte ham hans iboende gård, liggende imellem Tomas Pedersens og Niels Jensen Bagers iboende ejendomme.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på samtlige salig Peder Jensen Holm sst hans arvingers vegne med opsættelse her af tinget 10/3 næst afvigt havde stævnet Peder Jensen Hajsens enke i Viby med flere for dom og i rette lagde skiftebrev efter salig Peder Jensen Holm, dateret Århus 12/7 1683, hvori samme debitorer er indført. så mødte herimod at svare Niels Hajsens kone, at det var ikke denne hendes mands gæld, og efter hendes forrige salig mand var holdt skifte, og da havde Peder Holm efterladt hende gælden, såsom hun intet kunne betale ham. Anne, salig Mikkel Knudsens i Viby, med hendes nuhavende mand Rasmus Olufsen samt salig Ove Jensens enke i Viby med hendes søn Jens Ovesen, i rette lagde deres efterskrevne indlæg, og salig Peder Jensens Holms bror Rasmus Holm sst vidnede om gælden, hvorefter efterskrevne, der iblandt Mikkel Lauritsens arvinger i Skåde, nemlig Jens Mikkelsen i Slet og Anders Ibsen i Holme, item salig Mogens Bundgård  i Holme hans søn Peder Mogensen blev tildømt at betale deres gæld.

(39)

** Erik Jørgensen prokurator fuldmægtig for Jens Hansen Holm havde stævnet Johan Viborg skomager, borger sst, for dom og tiltalte ham for 9 sletdaler, men som intet svar skete, blev sagen opsat 3 uger.

** den sag, Rasmus Værn kontra Johan Viborg og Peder Elkær, endnu opsat 14 dage.

** den sag, Maren, salig Anders Værns, kontra Niels Læsø, salig Bartolomeus Guldsmeds enke med flere, er opsat 4 uger.

** den sag, Baltser Hansen kontra Bonde Jacobsen, er opsat 3 uger.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig for Villads Jacobsen, borger sst, havde som 10/3 næst forhen stævnet Christen Andersen, for han velvidende sig modvilligt imod KM brev har øvet, Villads Jacobsen til fortræd og skade, og ikke agtet advarsel, at han derfor bør at lide som den, der KM befaling overtræder, men da Christen Andersen mødte og beråbte sig på, at Christen Vegerslev havde lovet at klare det, og han ikke er hjemme, da er sagen opsat 3 uger.

14/4 1687.

** Simon Bråd, fuldmægtig for velb grevinde Anne Maria til Frisenborg på hendes vegne, havde stævnet Morten Hvas angående kvittering for de kontributionspenge, som forrige foged på Boller, Anders Holgersens tjener Jens Jensen Fallenkamp 11/6 1680 har leveret til rådmand Jens Basballe, som hans tjener Morten Hvas har udskrevet, hvorimod blev fremlagt Morten Mortensen Hvasses efterskrevne erklæring, at han erindrer det således, at da Jens Fallenkamp 11/6 1680 indsatte omtalte penge, da fik han to kvitteringer, den ene som genpart af Morten Hvas skrevet, og den anden af hans husbond underskrevet, men om Jens Fallenkamp tog den ene eller begge kvitteringer med sig er ham ubevidst.

(40)

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget for Jens Christensen Basballe, rådmand sst, med opsættelse her af tinget 17/3 næst forhen havde stævnet efterskrevne for gæld, der iblandt Rasmus Skoflikker på Brobjerg på sin stedsøn Jacob Kræmmers vegne, hvorimod blev i rette lagt indlæg og modregning, hvorefter en del af de indstævnede blev tildømt at betale deres gæld.

(41)

** Hans Villumsen, kornskriver hos velb landkommissær Tomas Friis, på dennes vegne med opsættelse her af tinget 24/2 næst afvigt havde stævnet Jens Rasmussen Lasson og Peiter Jessen farver for dom angående 1300 tønder rug, som med Jens Rasmussens skiberum blev leveret til Frederiksort, som han skulle skaffe kvittering på, om han ikke undermålet i fragten ville dekorteres, hvorefter blev afsagt, at eftersom Jens Rasmussen selv, med bortforpagtningen til landkommissæren, stod for sit skib og ikke skipperen, da bør han at skaffe kvittering på dansk tøndemål for de indskibede 1300 tønder rug eller svare til de 130 tønder, som for undermål eragtes kan.

** velb landkommissær Tomas Friis ved sin kornskriver Hans Villumsen med opsættelse her af tinget 3/3 næst forhen havde stævnet Peder Feder og skipper Søren Pedersen Rytter sst angående 400 tønder tørt rug, som var udskibet med Søren Rytter til Kiel, og da blev der i Kiel til undermål 23 tønder korn imod Åbomål, hvorefter blev afsagt, eftersom fremlægges tingsvidne, hvoraf sees på usædvanlig måde, kornet af skiberummet med ubrændte skæpper ved soldaterne i Kiel er udmålt, og i ingen måde ville anse den medførende danske tønde at måle med, og skipperen gør sin ed, at hverken han eller folkene har forkommet noget af det indskibede korn, da bør han for de tiltalte 23 tønder fri at være.

(42)

21/4 1687.

** den sag, Rasmus Værn kontra Peder Elkær og Johan Viborg, er af Værn bevilget opsat endnu 14 dage.

** den sag, Hans Nielsen Fog kontra Anders Christensen sst og Rasmus Jensen i Skejby, er opsat 3 uger.

** den sag, Erik Jørgensen kontra Peder Molbo, er efter Peder Molbos begæring opsat 14 dage.

** Niels Lauritsen lod oplyse en del ligsten liggende i Vorfrue kirke og i kirkegården.

28/4 1687.

** den sag, Hans Nielsen Gotlænder kontra Dines Pedersen, er opsat 14 dage.

** den sag, Jens Hansen kontra Johan Viborg, er opsat 14 dage.

** Niels Lauritsen lod forkynde en oplysningsseddel om en del gamle ligsten på Vorfrue kirkegård.

** den sag, Baltser Hansen kontra Bonde Jacobsen angående en øde plads på Brobjerg. så fremlagde Baltser Hansen Anne Jensdatter, salig Jens Jensens, hendes efterskrevne begæring til hendes svoger Baltser Hansen, at han ville tiltale Bonde Jacobsen for den øde plads på Brobjerg, som han til Anders Lauritsen havde solgt, såsom hun ikke har foræret ham eller fået betaling af ham for samme plads. sagen blev opsat 8 dage.

** Tomas Rasmussen for Niels Tunbo skomager havde stævnet Maren Pedersdatter salig Laurits Jensen Skøts for dom og tiltalte hende for 2 sletdaler, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

6/5 1687.

** Niels Lauritsen, Vorfrue kirkes værge, lod oplyse efterskrevne sten i kirken og på kirkegården findes, og ikke vides hvem de tilhører, nemlig salig Hans Chr Ribers grav i kirken, en sten på salig Laurits Tøgersens grav, og på kirkegården salig Hans Hajs grav. herimod at svare mødte Erik Jørgensen og fremlagde Silke Christensdatter Basballes efterskrevne indlæg, at det var hende ikke nu muligt at skaffe bevis på den gamle sten og lejersted på Vorfrue kirkegård, stenen fandtes hendes salig oldefars navn på endnu med år og dato, og hun købte med hendes farbror salig Jens Jensen Basballe stenen, for hun lod lægge den på hendes første salig mand, som havde hendes salig mormor, og gav ham for sin anpart 2 rigsdaler. så blev af retten tilmeldt mænd at bese og vurdere samme sten, den undtaget, som Silke Basballe, salig Peder Gyllings, på hendes første salig mands grav liggende, vedkendes.

(43)

** den sag, Baltser Hansen kontra Bonde Jacobsen, er med begge parters vilje opsat 8 dage.

** den sag, Rasmus Værn kontra salig Bartolomeus Guldsmeds enke med flere, bevilget opsat 14 dage.

** den sag, Rasmus Værn kontra Peder Elkær, er opsat 14 dage.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig for borgmester Jens Låsby havde stævnet salig Laurits Pedersens datter i Sjelle, Else Lauritsdatter, og hendes mand Mikkel Lauritsen, item salig Rasmus Jostsens enke i Søballe Maren Rasmusdatter, nu boende i True, og tiltalte dem for gæld, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** Erik Jørgensen prokurator fuldmægtig for Hans Jensen Vinter lod forkynde en kaldsseddel kontra hr Hans Andersen i Adslev for gæld. sagen er opsat 14 dage.

** Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 28/4 sidst havde stævnet Jens Nielsen Møller, borger sst, for dom og tiltalte ham for 75 sletdaler resterende kapital og rente af hans obligation, dateret 4/11 1684. herimod at svare mødte Erik Jørgensen prokurator og fremlagde Jens Nielsen Møllers hustru Johanne Mikkelsdatters indlæg, hvorefter Jens Nielsen Møller blev tilfundet at betale sin gæld.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget på borgmester Jens Låsby og Hans Jensen Vinter overformyndere deres vegne havde stævnet Ellen Herlovsdatter, salig Jens Envoldsens i Lundgård, og tiltalte hende for 84 sletdaler og i rette lagde Niels Mortensen i Gammelgård hans obligation, med Jens Olufsen (Jens Envoldsen) herredsfoged som en tro forlover, deres til Jens Sørensen Vinter i Århus udgivne obligation, dateret Århus 16/4 1663, som lyder på 84 sletdaler, og derefter i rette lagde en dom af Framlev herreds ting 17/1 1683, som til slutning lyder, at Ellen Herlovsdatter, salig Jens Envoldsens, tilfindes hendes salig mands obligation at holde, hvorefter blev afsagt, at Ellen Herlovsdatter bør at betale salig Jens Sørensen Vinters arvinger borgmester Jens Låsby og Hans Vinter bemeldte kapital med efterstående rente og omkostning.

(44)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Peder Sørensen i Årslev havde stævnet Peder Astrup, borger sst, for dom og tiltalte ham for 4 sletdaler, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

12/5 1687.

** blev forkyndt KM brev om handel på sankt Tomas i Vestindien.

** den sag, Hans Nielsen Gotlænder kontra Dines Pedersen, er i forhåbning til forlig opsat (blank)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Hans Nielsen Fog med opsættelse her af tinget 21/4 næst afvigt havde stævnet Anders Christensen sst og hans svoger Rasmus Jensen i Skejby og tiltalte dem for noget speceri og andre varer, de hos ham har udtaget for 6 daler efter hans regnskabsbog, hvorefter blev afsagt, så eftersom Niels Christensen har gjort sin ed, at han kun var med Rasmus Jensen, da han udtog de varer hos Hans Nielsen, hvilke blev forbrugt til Rasmus Jensens bryllup, da blev Niels Christensen frikendt, og Rasmus Jensen blev tilfundet at betale gælden.

19/5 1687.

** den sag, Rasmus Værn kontra Niels Læsø med flere, er bevilget opsat 14 dage.

** den sag, Hans Vinter kontra hr Hans Andersen præst i Adslev, blev efter hr Hanses buds begæring opsat 14 dage.

** den sag, Hans Kandestøber kontra Dines Pedersen, er endnu i forhåbning til forlig opsat 14 dage.

** stadstjenerne vidnede, at de havde stævnet efterskrevne for deres borgerskabspenge.

** den sag, Hans Henrik Poulsen kontra Niels Nøt. intet svar, derfor opsat 14 dage.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Johan Viborg skomager, borger sst, havde stævnet Claus Duus og Jens Kjeld sst for dom og tiltalte dem for gæld, men som intet svar skete, blev sagen opsat 3 uger.

(45)

26/5 1687.

** den sag, Erik Jørgensen for Hans Rotgier Stål, Hans Lemme og David Otte og Jørgen Hybertz kontra Niels Nøt med flere Rasmus Hasles kreditorer, dem tilfaldet på lod er, som intet svar skete, opsat 3 uger.

** Erik Jørgensen havde stævnet Niels Nielsen Rut sst med flere for dom og tiltalte dem for borgerskabspenge, men som intet svar skete, blev sagen opsat 3 uger.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Henrik Witwatter skoflikker havde stævnet Jens Tomasen skomager for dom og tiltalte ham for bekomne varer, men som intet svar skete, blev sagen opsat 3 uger.

2/6 1687.

** den sag, skipper Oluf Eriksen kontra Niels Nøt, som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

** Johan Fach, organist til sankt Clemends kirke sst, skøde. Laurits Andersen på Århus bys vegne skødede til Johan Fach og hans arvinger efterskrevne stykke jord, liggende imellem Johan Fach på den ene side og byens ---- hus på den anden side.

** Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, fuldmægtig for Maren Olufsdatter, salig Anders Værns, med opsættelse her af tinget 7/4 næst afvigt havde stævnet efterskrevne for gæld, der iblandt salig Bartolomeus Guldsmeds enke Margrete Pedersdatter, som nu er Jens Kruses hustru, hvilken deres gæld de blev tildømt at betale.

(46)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for borgmester Jens Låsby med opsættelse her af tinget 6/7 1687 havde stævnet Else Lauritsdatter med hendes mand Mikkel Lauritsen i Sjelle og Rasmus Jostsen i Søballes enke i True for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

9/6 1687.

** blev forkyndt KM forordning om opgæld af dem, som sig har forskrevet i specie at betale. item kammerkollegieherrers missive angående handelen på Frankrig.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Johan Viborg, borger og skomager sst, med opsættelse her af tinget 19/5 næst forhen havde stævnet Claus Duus og Jens Kjeld for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens, havde stævnet Villads Jacobsen, borger sst, for dom og tiltalte ham for resterende husleje 13 sletdaler, men som intet svar skete, blev sagen opsat 3 uger.

16/6 1687.

** Jens Hansen Holm lod forkynde Mads Jensen, skibbygger i Ebeltoft, hans til Jens Holm udgivne pantebrev på en tredje part i hans førende skude for 100 sletdaler.

** Jens Hansen Holm lod forkynde Rasmus Olufsen, borger sst, hans til Jens Hansen udgivne købebrev lydende, at han sælger ham hans tilhørende halve skudepart, han har til fælles med Peder Lassen.

** Mikkel Rasmussen Soel, borger sst, æskede vidne, hvorefter for retten fremstod Niels Sørensen Rode, borger sst, og hans hustru Anne Clemendsdatter, som var stævnet for nogle ord, de skulle have tilsagt ham for nær, og erklærede, at de vidste intet andet ham og hans hustru at påsige, end hvis ærligt og godt var, hvorefter Mikkel Soel erklærede det samme om dem.

** den sag, Oluf Eriksen skipper kontra Niels Nøt, er med bevilling endnu opsat 14 dage.

** den sag, Erik Jørgensen for de lübske, som 26/5 er opsat, på en del Rasmus Hasles kreditorer, er fremdeles opsat 14 dage.

** Niels Andersen Pallesen, borgersøn sst, æskede vidne. for retten fremstod Niels Andersen, borger og handelsmand sst, og gav til kende, at som han 10/2 næst afvigt havde givet sin stedsøn Niels Andersen Pallesen skøde på en kornhave, kaldes Folmers eje, hvori var indeholdt et gårdsavl, som til samme Folmers eje er beliggende, men da det ikke i skødet var specificeret, så var han sin stedsøn hermed samme gårdsavl gestendig.

(47)

** Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens, ved hendes tjener Jørgen Nielsen havde stævnet Henrik Caspersen Seielliger, borger sst, for dom og tiltalte ham for 28 sletdaler efter hans obligation, dateret 20/5 1686, som han blev tildømt at betale.

23/6 1687.

** Jesper Nielsen Røved lod læse og påskrive Mads Sørensen, borger i København, og Søren Sørensen, toldskriver sst, deres købe og gavebrev på deres lod og part efter deres salig far i den gård på Studsgade, Jesper Røved iboer, til ham udgivet, dateret København 8/1 1687.

** Jesper Røved lod forkynde Niels Lauritsen, borger sst, hans til ham udgivne skødebrev på den liden kornhave, uden Studsgades port, og gårdsavl liggende til Søren Frachers eje på Brobjerg.

** Hans Sønniksen fremviste et pantevidne her af tinget 8/2 1683 på Peder Jacobsens gård ved Mindet for 300 sletdaler, som af Peder Jacobsen var indløst.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for assessor Jens Lassen, residerende sst, havde stævnet Tyge Simonsen, vejer og måler sst, for vidnesførelse, og Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, vidnede, at han 18/5 næst afvigt var med en engelsk skipper hos byens måler Tyge Simonsen og begærede af ham en måler og en tønde at måle stenkul med, hvorpå han svarede, at han egentlig ikke vidste, hvad tønde dertil skulle bruges, som ingen stenkul er blevet målt, siden han blev måler, men så læste de forordningen og fandt, at kul og kalk skulle måles med korntønden, hvorefter Tyge Simonsen befalede måleren at tage en korntønde at måle stenkullene med, sagde ellers midlertid at Jens Lassen og hans fætter Jens Rasmussen Lassen havde sagt, at stenkul skulle måles med salttønden, hvorpå Tyge svarede, det var ham lige godt, men han tilstedte ingen anden tønde imod forordningen. Mikkel Lauritsen arbejder på Brobjerg vidnede, at han af assessor Jens Lassen blev kaldt at arbejde for ham på et engelsk skib, og da stod der en korntønde, som han målte stenkul med i 10 dage.

(48)

** Anders Lauritsen Ørn, ridefoged over (blank) gårds underliggende bøndergods, boende sst, æskede skøde, hvorefter Hans Sønniksen, skipper og borger sst, med fuldmagt af sin svoger Peder Jacobsen Rømmer, skipper og borger sst, solgte og skødede fra ham og hans arvinger og til Anders Værn og hans arvinger Peder Rømmers iboende gård, liggende ved åen, næst op til assessor Jens Lassens iboende gård på den ene side, og strækker sig med tilliggende bod op til Lucie Hansdatter, salig Jørgen Olufsens iboende gård på den anden side, hvilken gård er ham skødet af assessor Jesper Hutfeld efter skøde, dateret 8/2 1683.

(49)

** Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, fuldmægtiget på Jesper Nielsen Hutfeld, residerende sst, hans vegne æskede pantevidne, hvorefter Anders Lauritsen Ørn, ridefoged sst, bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Jesper Hutfeld 350 sletdaler, som rejser sig af den gård ved åen, han skipper Peder Jacobsen afkøbt har, og derfor pantsætter ham samme gård.

** Mogens Lauritsen Hasle lod forkynde Peder Lassen, borger sst, hans til ham udgivne købebrev på et byggested, næst ved hans egen våning på den ene side og Peder Lassens gård på den anden side.

** Knud Christensen, tjenende velb oberst Hans Friis til Hevringholm etc, havde på Lyngbygård stævnet Johan Arentsen, residerende sst, for dom og tiltalte ham for 71 sletdaler efter hans solaveksel, hvorimod mødte Oluf Sørensen, borger sst, og på sin godefar Johan Arentsens vegne svarede og tilbød at betale fordringen mod kvittering. sagen blev opsat 3 uger.

30/6 1687.

** Jens Hvas kapitelsridefoged lod forkynde KM brev om stolestader og gamle ligsten og Jørgen Marsvins kapel i domkirken.

** Niels Andersen Tunbo, borger og skomager sst, æskede skøde, hvorefter Jens Hvas kapitelsridefoged med fuldmagt fra sin svoger Jens Frandsen, borger i Horsens, solgte og skødede fra ham og hans arvinger og til Niels Tunbo og hans arvinger det hus, han iboer, på Badstuegade beliggende, næst op til Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens, hus på den ene side og strækker sig op til den øde plads,  Peiter Jessen farver nu har, på den anden side.

** Jens Andersen Hvas, kapitelsridefoged sst, fuldmægtiget på sin svoger Jens Frandsen, borger og handelsmand i Horsens, hans vegne æskede pantevidne, og Niels Andersen Tunbo, borger og skomager sst, bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Jens Frandsen 120 sletdaler, og derfor pantsatte ham hans iboende hus med vedliggende have på Badstuegade.

(50)

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på Hans Rotgier Stål af Lübeck hans vegne med opsættelse her af tinget 26/5 næst forhen havde stævnet efterskrevne for dom, og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Jørgen Hybertz af Lübeck hans vegne med opsættelse her af tinget 26/5 næst afvigt havde stævnet efterskrevne for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Hans Lemme og Henrik Otte af Hamborg deres vegne med opsættelse her af tinget 26/5 næst afvigt havde stævnet Niels Filt, hattemager sst, for dom og tiltalte ham for gæld 5 sletdaler, han er skyldig i Rasmus Sørensen Hasles bo, og som dem er udlagt, og som han blev tildømt at betale.

** den sag, Oluf Eriksen kontra Niels Nøt, er opsat 8 dage.

** den sag, Villads Jacobsen kontra Christen Andersen, såsom Christen Vegerslevs tjener foregav, at hans husbond ville betale de 2 daler for Christen Andersen, dog ej nu havde pengene med, da er sagen opsat 14 dage.

** Jørgen Nielsen, tjenende Maren Clemendsdatter, salig Anders Lydiksens sst, på sin husbonds vegne med opsættelse her af tinget 9/6 næst afvigt havde stævnet Villads Jacobsen for dom angående resterende husleje 13 daler, som han blev tildømt at betale.

(51)

7/7 1687.

** Jørgen Danielsen, KM byfoged, på KM og Århus bys vegne havde stævnet Gregorius Badskær for syn og vidner, last, klage og dom for vold, sår og skade, han på gaden har øvet på Claus Duus 28/6 med blottet degen. synsmænd vidnede, at 28/6 næst afvigt havde de i byfogdens synet Claus Duus, og da havde han to skrammer over hans næse og to skrammer på hans kindben, hvorefter Maren Zachariasdatter, salig Peder Sørensens sst, og Kirsten, salig Søren Løbmands, med flere vidnede, at de samme dag hørte og så, at Gregorius Bartskær slog Claus Duus to slag i ansigtet med fladen af sin degen og sagde, han kunne intet gå i fred på gaden for ham, og nu gav Claus Duus last og klage over Gregorius Feldskær, for han overfaldt ham på sit retfærdige ærinde.

(52)

** Hans Sønniksen, borger og skipper sst, æskede skøde, hvorefter Oluf Sørensen, borger og skipper sst, solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til sin svoger Hans Sønniksen og hans arvinger en hans gård, ved Mindet beliggende, som Hans Sønniksen nu iboer, med indplanket byggested, strækkende sig fra skipper Tomas Pedersens iboende ejendom på den ene side og op til Hans Sønniksens egen bod, Maren Sørensdatter, salig Peder Jacobsen Samsings, og hendes barn tilforn har ejet, og fra adelgaden og ud til havet.

** Mikkel Jensen Tunbo, borger og skipper sst, æskede skøde, hvorefter Hans Sønniksen, borger og skipper sst, solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Mikkel Jensen og hans arvinger hans gård, på Skolegade beliggende, som hr Jens Harlev, kapellan til sankt Clemends kirke, nu iboer, strækkende sig fra skipper Oluf Jensens iboende gård på den ene side og til Hans Kandestøbers gård, Villads Jacobsen iboer, på den anden side, og strækker sig med dets bagved liggende have fra adelgaden til stranden.

** Hans Sønniksen, skipper og borger sst, æskede pantevidne. for retten fremstod Mikkel Jensen Tunbo, borger og skipper sst, og bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Hans Sønniksen 300 sletdaler, og derfor pantsatte ham hans gård på Skolegade.

(53)

** Niels Andersen stadstjener sst æskede skøde, hvorefter Erik Jørgensen prokurator med fuldmagt af Peder Christensen Basballe, borger og handelsmand sst, solgte og skødede fra ham og hans arvinger og til Niels Andersen og hans arvinger den øde plads på Brobjerg, som salig Søren Keldsen påboede, næst norden for Folmers gyde og så langt med adelgaden med brønden langs op til Maren Troelsdatters have og mester Gerts, som ligger der østen for.

** Søren Mortensen, tjenende proviantforvalter Christen Vegerslev sst, på sin husbonds vegne beviste at have stævnet skipper Matias Hårbo, for han uden hans minde imod lands lov og ret med sin krejert har bortsejlet to af hans tjenere, som med klæde og andet tøj, i hans fraværelse, har udpraktiseret sig af hans hus.

** den sag, Erik Jørgensen prokurator for sin principal kontra Rasmus Hasles en del udenbys kreditorer, er opsat 4 uger, som intet svar skete.

** den sag, Tomas Prokurator for Jacobus Apoteker, er opsat 4 uger.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for skipper Oluf Eriksen sst med opsættelse her af tinget 2/6 næst afvigt havde stævnet Niels Pedersen Nøt, borger og handelsmand sst, for dom og tiltalte ham for 14 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

14/7 1687.

** Peder Rasmussen Brendstrup, borger og handelsmand sst, æskede skøde, hvorefter Christen Vegerslev, KM proviantforvalter sst, med fuldmagt af Kirsten Hansdatter, salig licentiat Nikolaj Brobergs sst, solgte og skødede fra hende og hendes arvinger og til Peder Brendstrup og hans arvinger en gård på Vestergade, som salig Tomas Jensen Hammel tilforn har ejet, hvorpå Kirsten Hansdatter efter pantebrev har forhvervet ejendomsdom, strækkende sig fra Mikkel Lassens iboende gård på den ene side, og til Rasmus Tysk handskemagers iboende ejendom på den anden side.

(54)

** den sag, oberst Hans Friis kontra Johan Arentsen, er opsat 8 dage.

** Jørgen Bertelsen underdegn for sognepræst magister Hans Herlov fik opkrævet synsmænd til brøstfældigheden på hans til bestillingen liggende residens.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Nielsen Møller, borger og handelsmand sst, havde stævnet Rasmus Lauritsen murmand, borger sst, for dom og tiltalte ham for 3 sletdaler for bekommet øl, men som intet svar skete, blev sagen opsat 3 uger.

21/7 1687.

** blev forkyndt KM forordning om fremmede silkevarer.

** blev læst og påskrevet KM stævning, grevinde af Frisenborg kontra Jens Basballe, citerer borgmestre og råd, landkommissær Tomas Friis, Peder Feder og Morten Hvas.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på magister Jens Mundelstrup, konrektor i Århus domskole hans vegne, æskede vidne, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne forretning på brøstfældigheden på konrektorembedets tilliggende residens på Skolegade.

(55)

** Baltser Hansen og Bonde Jacobsen efter begæring fik udnævnt mænd til at syne den enkebod, deres godemor kommer i.

** oberst Hans Friis til Hevringholm ved sin tjener Knud Christensen med opsættelse her af tinget 23/6 næst afvigt havde stævnet Johan Arentsen på Lyngbygård for dom, og i rette lagde Johan Arentsens veksel samt opskrift på processens anvendte bekostning, hvorimod at svare mødte Johan Arentsen og frembød pengene efter sin veksel, 71 sletdaler, uden nogen omkostning, som hans svigersøn Oluf Sørensen tilforn havde gjort, hvorefter blev afsagt, at Johan Arentsen bør sin veksels sum 71 sletdaler med rente og omkostning at betale inden 15 dage.

28/7 1687.

** Christen Vegerslev, KM proviantforvalter sst, lod forkynde Tøger Reenbergs og Rasmus Brobergs til ham udgivne købebrev på en kornhave uden Mejlgade, kaldes salig Mogens Skovs have, dateret Viborg 19/3 1686.

** item lod Christen Vegerslev forkynde Niels Mortensen Klakrings til ham udgivne købebrev på to gårdsavl her på marken, kaldes Havgårds eje og Groses eje, dateret Århus 30/9 1686.

** Mikkel Mikkelsen Pedholt, delefoged over Vilhelmsborg gods, på Hans Tomasen, ridefoged og forvalter over Vilhelmsborg, hans vegne havde stævnet Gert von Nechten, bartskær sst, item skipper Oluf Sørensen, borger sst, og efterskrevne vidnede, at de for 14 dage siden så Gert von Nechten gå ud og ind hos sin far Gert von Nechten to eller tre dage, og der sagdes, at han var fra Hans Tomasen. derefter fremlagde Mikkel Pedholt Gert von Nechtens efterskrevne missive til Hans Tomasen, at han søn havde været hos ham og var rejst for at søge en anden tjeneste, han blev ikke hos sin husbond. endvidere vidnede Niels Lauritsen borger sst, at i hans nærværelse blev sluttet imellem Hans Tomasen og Gert von Nechten, at hans søn skulle tjene Hans Tomasen som en tro tjener, hvilket Gert von Nechten nu ikke nægtede og lovede, at hans søn skulle komme til stede, muligt han var hos baron Juel.

** den sag, Peder Basballe kontra mester Henrik Bertelsen Kloche, er opsat 3 uger.

(56)

** Jørgen Danielsen, KM byfoged sst, på KM og Århus bys vegne i rette lagde et tingsvidne her af tinget 7/7 næst afvigt og formente, at Gregorius Feldskær burde for nævehug at bøde tre gange 6 lod sølv og for sår 3 lod sølv, men som intet gensvar skete, blev sagen opsat 6 uger.

4/8 1687.

(57)

** den sag, Jens Svejgård kontra assessor Jens Lassen angående hans hustrus patrimonium. såsom Jens Lassen ikke mødte, er sagen opsat 14 dage, til hvilken tid er forelagt Jens Lassen at møde med hvis, han i sagen har at svare.

** den sag, Erik Jørgensen for sin principal kontra en del Rasmus Hasles kreditorer, eftersom intet svar skete, er opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Daniel Bernt, borger og tobakspinder sst, havde stævnet Niels Pedersen Nøt, borger sst, og tiltalte ham for 12 rigsdaler efter hans obligation for bekommet tobak, dateret 1/6 1687, som han blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtiget for Jacobus Gesius, privilegeret apoteker sst, med opsættelse her af tinget 7/7 næst forhen havde stævnet Anders Pedersen Balle vognmand for husleje til 21/10 1686, 6 sletdaler, hvorimod Anders Pedersen i rette lagde sit efterskrevne indlæg, at han aldrig havde lejet noget af Jacobus Apoteker, uden den bod, han nu iboer, og han var ham intet skyldig, hvorfor han af samme årsager blev frikendt, og Jacobus Gesius for unødig påført trætte at betale Anders Pedersen al bevislig brugt omkostning.

11/8 1687.

** den sag, Dines Pedersen og Jens Møller kontra deres skipper Jens Strædfar. så mødte Jens Strædfar og vedgik, at han havde fået en tredje part af 100 tønder rug og 100 tønder havre, og det var indført i hans regning, som blev dem overleveret og forelagt til i dag 4 uger derpå at svare, og sagen til samme tid opsat.

** den sag, Gert Colpin kontra Niels Nøt, er opsat 14 dage.

** den sag, Henrik Kloche instrumentist kontra Niels R kræmmer i Skanderborg, er opsat 14 dage.

(58)

** Peder Svejgård, borger og skipper sst, fuldmægtiget på Mads Nielsen, forpagter på Åkær, hans vegne havde stævnet Henrik Caspersen Seielliger, borger sst, for dom og tiltalte ham efter hans obligation, dateret 16/4 1687, på kapital 17 rigsdaler, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

18/8 1687.

** den sag, Erik Jørgensen for sine principaler kontra en del Rasmus Hasles kreditorer, bevilget opsat 4 uger.

** Jørgen Bertelsen, underdegn ved domkirken sst, fuldmægtiget fra hr Melchior Sommerfeld, øverste kapellan til domkirken sst, æskede vidne og i rette lagde efterskrevne indlæg, at eftersom skifteforvalteren efter salig Peder Villadsen, forrige byfoged på Christianshavn, har begæret kundskab om Peder Villadsens salig hustru Elsebeth Henriksdatters salig søster Anne Henriksdatter, doktor Erik Graves, hendes børn, da har doktor Erik Grave, biskop over Århus stift, fremsendt efterskrevne attest, at hans salig hustru Anne Henriksdatter, doktor Erik Graves, har ingen flere børn og arvinger end hr Christen Eriksen Grave, en datterdatter Karen Nielsdatter Drostrup, item to døtre i sit 1.ægteskab, af hvilken den ene Magdalene Christensdatter, salig magister Johan Rodiuses, er død, og har efterladt sig tre børn en søn og to døtre, den anden Lisbeth Christensdatter, magister Knud Utrechts, som endnu lever. Århus 18/8 1687 Erik Grave.

** assessor Jens Lassen, residerende sst, til det stævnemål, han af Jens Svejgård anlangende hans hustrus patrimonium var hidkaldt for, svarede og fremlagde et bevis fra Jens Rasmussen Lassen, at Mette Rasmusdatters arvepart er blevet hos hendes mor, hvorefter assessor Jens Lassen fremlagde det originale skiftebrev efter hans salig bror Rasmus Lassen samt Jens Rasmussen Lassons gjorte formynder regnskab for sin søster Mette Rasmusdatters fædrene arv. for sine årsager er sagen opsat 14 dage.

** den sag, Dines Pedersen og Jens Møller kontra Jens Strædfar. så eftersom Jens Strædfar fremlagde sit indlæg og ikke sin memorial, blev sagen opsat 3 uger.

** den sag, Jacobus Gesius kontra en del her i byen, er bevilget opsat 8 dage.

25/8 1687.

** blev forkyndt KM forordning om favneved af Jylland, som ej er konform med forordningen. at må føres, item om hampe, hør og ---- frø at såes i købstadjorder.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Gert Colpin, handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 11/8 næst forhen havde stævnet Niels Pedersen Nøt, borger og handelsmand sst, for dom og tiltalte ham for 39 sletdaler efter hans obligation, dateret 14/9 1668, med rente, som han blev tildømt at betale.

(59)

** Peder Mortensen Svejgård, borger sst, fuldmægtiget for Mads Nielsen, forpagter på Åkær, hans vegne med opsættelse her af tinget 11/8 sidst havde stævnet Henrik Seielliger og i rette lagde hans obligation, dateret Århus 16/4 1687, på kapital 17 rigsdaler, som han blev tilfundet med rente og omkostning at betale.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtiget for mester Henrik Kloche, musicus instrumentalis sst, med opsættelse her af tinget 11/8 sidst havde stævnet Niels Rasmussen kræmmer i Skanderborg for dom, og tiltalte ham for 12 sletdaler efter hans udgivne obligation, dateret Århus 25/1 1681, som han blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig for Jacobus Gesius, apoteker sst, med opsættelse her af tinget 7/7 næst afvigt havde stævnet Gregorius Baufein, feldskær sst, og tiltalte ham for leverede medikamenter fra 24/7 1685 til 28/8 1686 efter efterskrevne regnskab, som beløber sig 17 rigsdaler, som han blev tildømt at betale.

(60)

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtiget for Jacobus Gesius apoteker med opsættelse her af tinget 7/7 næst afvigt havde stævnet efterskrevne for dom, der iblandt Bodil, salig Niels Villadsens, og tiltalte dem for gæld. derimod blev fremlagt efterskrevne indlæg og modregning, hvorefter efterskrevne blev tildømt at betale deres gæld.

(61)

** Peder Vangvogter oplyste en brun stumprumpet hest, som her på marken er fundet, og ingen ejermand vides til.

1/9 1687.

** den sag, borgmester Jens Låsby kontra Peder Jensen Karmark. som intet svar skete er sagen opsat 3 uger.

** den sag, Jens Svejgård kontra assessor Jens Lassen. som sagen ikke har været for overformyndere, er den opsat 8 dage.

** den sag, Kirsten, salig Mikkel Langballes, kontra Søren Sørensen i Langballe. som han mødte og beråbte sig på skiftebrev efter sine forældre, er sagen opsat 5 uger.

** Peder Vangvogter 2.gang oplyste en stumphalet brun hest.

** Peder Tomasen Normand, borger og handelsmand sst, på sin stedsøn Henrik Henriksen Krønich, borgersøn sst, nuværende skomagersvend i Lübeck, æskede stokkenævnsvidne, hvorefter fremstod efterskrevne 24 borgere, som vidnede, at Henrik Henriksen Krønich er født sst af ærlige forældre, hans far var nu salig Henrik Henriksen Krønich, forrige borger og skomager sst, hans mor Cathrine Gotfredsdatter von Stommel, bemeldte Peder Tomasens hustru, og Henrik Henriksen Krønich har selv skikket sig ærligt, kristeligt og vel i alle måder.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Hans Jensen Frost, borger sst, havde stævnet Søren Hansen, borger sst, for dom og tiltalte ham for 4 sletdaler, og i rette lagde et tingsvidne her af tinget 31/3 næst afvigt, hvori Hans Frost frafaldt sagen imod Søren Hansen for usømmelige ord, mod han betalte sagens omkostninger 4 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Søren Hansen, borger sst, havde stævnet Hans Frost og Søren Jørgensen Brun for dom og tiltalte dem, for han har ladet sine heste og vogn fare for dem i adskillige tider fra pinsedag 86 til 14 dage før jul, hvorfor de tilkom at betale en part, i det ringeste 6 daler, men som intet svar skete, blev sagen opsat 3 uger.

(62)

8/9 1687.

** Jørgen Danielsen, KM byfoged sst, med opsættelse her af tinget 28/7 næst forhen havde stævnet Gregorius Feldskær sst for dom, hvorimod han lod fremlægge sit efterskrevne indlæg, og lyder til indhold, at han siger, Claus Duus overfaldt ham, og loven siger, at man er tilladt at værge sig, men han mødte ikke til gensvar, hvorefter blev afsagt, at da det med tingsvidne bevises, at Gregorius Feldskær har slået Claus Duus, da tiltalte at bøde efter lovens 6.bogs 7.kapitels 8.artikel hans tre gange 6 lod sølv med anvendt omkostning.

** Peder Vangvogter 3.gang oplyste en brun stumphalet hest, som er fundet på marken.

** Dines Pedersen Vintz, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 11/8 næst afvigt havde stævnet skipper Jens Strædfar, borger sst, for dom og tiltalte ham for en tredje part af 100 tønder rug og 100 tønder havre, han til ham har solgt, hvorimod blev i rette lagt Jens Strædfars efterskrevne regning på varer, Dines Pedersen hos ham har bekommet, hvorefter Jens Strædfar blev tildømt at betale for kornet 48 rigsdaler, og han igen for hvis, Dines Pedersen er ham skyldig, sin regres at have.

** den sag, Dines Pedersen og Jens Møller kontra Jens Strædfar, angående deres ham medgivne memorial, er opsat 8 dage.

15/9 1687.

** Dines Pedersen Vintz, borger og handelsmand sst, på sine og medinteresseret Jens Møllers vegne med opsættelse her af tinget 18/8 næst afvigt havde stævnet skipper Jens Rasmussen Strædfar, borger sst, og tiltalte ham for 404 rigsdaler, som han dem for deres bortskibede og i Bergen bortsolgte gods skulle være skyldig, fordi han ikke med deres i Bergen indskibede gods er gået til Nykøbing i Sverige men til et andet sted, hvortil de siger, deres gods ikke har været beregnet, og der solgt det til deres skade. derimod at svare mødte Jens Strædfar og i rette lagde Dines Pedersen og Jens Møllers efterskrevne memorial, at de alle tre med hinanden havde indskibet 100 tønder rug, 300 tønder byg og 100 tønder havre, foruden hans eget malt, at sælge i Bergen og derpå deres part sild, sej med videre af tørfisk at købe og til Norkøping, Nykøping eller Sønderkøping, dog helst Kalmar, at sejle, der igen købe jern, tjære og messingkedler, hvorefter blev afsagt, så efterdi regnskabet har været for uvildige handels og søerfarne mænd og af dem gennemseet, og de befinder Jens Strædfars regnskab således, at de ingen mangel deri kunne gøre, men Dines Pedersen og Jens Møllers prætentioner er umanerlige, og da markedet på omtalte steder ikke med deres memorial er kommet overens, har han, dem alle til gavn, solgt i Stockholm, der jern indtaget, og solgt i København, og derfor blev han for deres prætentioner frikendt.

(64)

** den sag, Rasmus Værn for Jens Strædfar kontra Dines Pedersen, er opsat 14 dage.

** den sag, Ib Jensen i Holme kontra Anders Jensen og Søren Eriksen. intet svar, derfor opsat 6 uger.

** Dines Pedersen Vintz, borger sst, havde stævnet Jens Strædfar og tiltalte ham for gæld. sagen blev opsat 14 dage.

** Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, havde stævnet efterskrevne for dom og tiltalte dem for gæld, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

** den sag, Erik Jørgensen for nogle Lybækkere kontra en del Rasmus Hasles dem udlagte kreditorer, blev endnu opsat 4 uger.

22/9 1687.

** den sag, Søren Langballe kontra Søren Sørensen i Langballe, som Mikkel Pedholt begærede genpart af obligationen, blev sagen opsat 3 uger.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtiget for borgmester Jens Låsby sst med opsættelse her af tinget 1/9 næst afvigt havde stævnet Peder Jensen Karmark i Grenå for dom, og tiltalte ham for 90 rigsdaler efter hans obligation, dateret 16/2 1687, som han blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Søren Hansen, borger sst, med opsættelse her af tinget 1/9 næst forhen havde stævnet Hans Frost og Søren Jørgensen for dom, hvorimod de svarede, at de intet var ham skyldig, men hvis Søren Frosts heste og vogn havde kørt med deres gods, det havde han nydt sin tredje part af profitten imod sine heste og vogn, hvilket de gjorde deres ed på, hvorfor de blev frikendt for hans tiltale.

(65)

29/9 1687.

** blev forkyndt KM forordning, som melder om privilegier for de kobber og jernværker i Norge.

** blev forkyndt Niels Andersen Vegerslevs pantebrev, udgivet til sin søn Søren Andersen for sin patrimonium, hvorpå resteret 171 sletdaler, og derfor pantsatte hans iboende gård.

** blev forkyndt Anders Lauritsens udgivne købebrev til Engelbret Endersen, dateret 27/9 1687, lydende på et gårdsavl, kaldes Rasmus Testrups af Fogs eje på Brobjerg.

** Rasmus Værn, borger sst, fuldmægtiget på Jens Rasmussen Strædfar, borger og skipper sst, med opsættelse her af tinget 15/9 næst afvigt havde stævnet Dines Pedersen Vintz, borger og handelsmand sst, for dom og tiltalte ham for efterskrevne gjorte omkostning på hans krejert, varer penge og andet, beløber sig 126 sletdaler, og i rette lagde en missive til Maren, Dines Pedersens, hvorimod blev fremlagt Dines Pedersens modkrav på 63 daler, hvorefter blev afsagt, at Dines Pedersen tildømmes at betale Jens Strædfar 124 sletdaler, hvoraf først afgår Dines Pedersens modkrav.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget for Dines Pedersen Vintz, borger og handelsmand sst, havde stævnet Jens Strædfar, borger sst, for dom og tiltalte ham for tre ligklæder, han af Dines Pedersen havde annammet og solgt i Bergen. sagen er opsat 14 dage.

(66)

** den sag, Rasmus Værn kontra Christen Flæsk og Jens Tomasen skomager, er bevilget opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Rasmus Hasle, borger og handelsmand sst, havde stævnet Peder Sørensen Møller i Nymølle for dom, og tiltalte ham for 6 mark for en stang jern, som han 10/9 1685 bekom, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** blev læst og påskrevet KM privilegier givet Peiter Jessen farver og Hans Jensen at må, så og deres hustruer, alene bruge farveri i Århus og næst omliggende 5 eller 6 miles distrikt, af dato 10/9 87.

6/10 1687.

** blev forkyndt magister Peder Krog, provst på Samsø, hans udgivne købebrev til David Jørgensen konsumptionsbetjent på et øde eje liggende i Mejlgades ende, fordum kaldt Hans Christoffersens eje, med tilliggende gårdsavl, dateret 6/5 1685.

** blev forkyndt, læst og påskrevet assessor Jens Lassen sst hans udgivne købebrev til David Jørgensen på den ejendom, han iboer, liggende næst Peder Elkærs gård, dateret 16/7 1680.

13/10 1687.

** blev læst og påskrevet KM forordning om landgilde og afgifters vægt og måls ligning.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig for Søren Mikkelsen Langballe, borgersøn og indvåner sst, med opsættelse her af tinget 1/9 næst afvigt havde stævnet Søren Sørensen i Langballe for gæld og tiltalte ham for 28 rigsdaler, som han og hans mor er ham skyldig. hernæst i rette lagde Søren Nielsen i Langballe, hans til Kirsten salig Mikkel Langballes udgivne obligation, dateret Århus 12/6 1666, med derpå Else Sørensdatter i Langballe hendes med hendes søn Søren Sørensen og Mikkel Pedholt til vitterlighed underskrevet hendes forpligt, dateret 26/11 1676, at derpå resterede 28 rigsdaler. derimod blev i rette lagt Søren Sørensen i Langballe hans efterskrevne indlæg, at han intet er Søren Langballe eller hans mor skyldig, og om det var af hans salig forældres gæld, da var tilforn Langballe og andre kreditorer indkaldt til skifte efter hans salig forældre 26/10 1681, og da er Søren Langballe mødt og intet krævet, og derefter fremlagde skiftebrev efter salig Else Sørensdatter i Langballe 26/10 1681, hvorefter blev afsagt, at eftersom Søren Langballe ikke på skiftestedet har gjort fordring, så blev Søren Sørensen frifundet for at betale de 28 rigsdaler efter hans salig mors bevis.

(67)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Jens Basballe, rådmand sst, med opsættelse her af tinget 7/7 næst afvigt havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom, der iblandt Karen Bjørns i Ugelbølle og Inger Knudsdatter i Holme, nu i Tilst, og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

20/10 1687.

** Erik Jørgensen lod læse og påskrive Niels Andersen Vegerslev, borger sst, hans udgivne pantebrev på deres arvekapital til hans to stedsønner Niels Andersen Kruse 230 sletdaler med nogle års rente og Rasmus Andersen Kruse 230 sletdaler ingen rente, og derfor pantsatte dem de tre fjerdeparter i hans skude og i den gård på Fiskergade, han iboer.

** Jacob Jensen Smed, skipper og borger sst, lod læse og påskrive hr Søren Eskildsen Hjortshøj, sognepræst i Hasle, hans til ham udgivne skøde på to hans våninger på Mejlgade, imellem hr Melchior Sommerfeld og Hans Sørensen Gyllings iboende ejendomme.

** hr Søren Eskildsen Hjortshøj, sognepræst i Hasle, lod læse og påskrive Jacob Jensen Smed, skipper og borger sst, hans til ham udgivne pantebrev for 99 rigsdaler, og derfor pantsætter ham hans forskrevne to våninger, han ham skødet har.

** den sag, Rasmus Værn kontra Christen Flæsk og Jens Tomasen skomager. som intet svar skete, bevilget opsat 4 uger.

** den sag, Christen Vegerslev kontra Jens Kjeld for gæld. som intet svar skete, blev sagen opsat 3 uger.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for salig Peder Madsens datter Dorte Pedersdatter hendes formynder havde stævnet Anne Dinesdatter på Fiskergade for dom, og tiltalte hende for 2 sletdaler, som hun havde annammet for at lære Dorte Pedersdatter at sy. sagen blev opsat 4 uger.

(68)

27/10 1687.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig på salig Jens Lauritsen Bjerre, forrige borger sst, hans efterladte stervbos vegne havde stævnet efterskrevne for hvis gods, de havde købt på auktion efter den salig mand og ikke betalt. intet svar skete, derfor opsat 14 dage.

** den sag, Peder Basballe kontra Dines Pedersen for gæld. intet svar, derfor opsat 4 uger.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Rasmus Hasle, borger sst, med opsættelse har af tinget 30/9 næst afvigt havde stævnet Peder Sørensen Møller i Nymølle for dom angående 6 mark, som han blev tildømt at betale.

** den sag, Peder Feder kontra Laurits Olufsen og Jens Brendstrup, er opsat 6 uger.

3/11 1687.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Vegerslev rådmand havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom og tiltalte dem for gæld. sagen er opsat 4 uger.

** efter Jens Vegerslevs begæring blev tilnævnt mænd til at syne hans ejendomme sst.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Ib Jensen Holm, boende på Samsø i Nordby, med opsættelse her af tinget 22/9 næst havde stævnet Søren Eriksen og Anders Jensen, borger sst, og tiltalte dem for hvis, de ham på hans myndling Mikkel Sørensen, salig Søren Jørgensens søn, i Nordby skyldig er, og i rette lagde en lodseddel af skiftebrev efter salig Søren Jørgensen i Nordby, dateret 28/7 1686, at Mikkel Sørensen tilfaldt halvparten af de indstævnedes gæld, hvorefter blev afsagt, så efterdi Anders Jensen benægter gælden, da findes han fri for den fordring, og Søren Eriksen, som ingen erklæring har gjort, blev tilfundet at betale 10 sletdaler.

** Mikkel Sørensen Due skrædder, borger sst, lod forkynde Oluf Jørgensen Juuls til ham udgivne skødebrev, dateret 20/10 1687, af hans kurator og svoger Peder Feder underskrevet, lydende på fire hans boder på Rosengade ved hans egen gård, med halvpart brønd.

(69)

10/11 1687.

** blev læst KM skovforordning, dateret 13/9 1687.

** blev læst og påskrevet Niels Pedersen Nøt hans udgivne obligation, dateret Århus 8/11 1687, til Casper Nielsen Brandt for 200 sletdaler kapital, derfor pantsætter hvis ejendomme, hans kæreste efter hendes salig forældre er tilfaldet, nemlig en bod på hjørnet i Vestergade, Bodil Bagers iboer, og tre næst liggende boder, og et øde eje uden Mejlgade, kaldes Mikkel Nordbys eje.

** den sag, salig Jens Brendstrups enke kontra Niels Filt, opsat 14 dage.

** den sag, Christen Vegerslev kontra Jens Kjeld, opsat 3 uger.

17/11 1687.

** den sag, Rasmus Værn kontra Jens Tomasen skomager og Christen Flæsk, bevilget opsat 4 uger.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for salig Peder Madsens datter Dorte Pedersdatter med opsættelse her af tinget 20/10 næst forhen havde stævnet Anne Dinesdatter for 2 sletdaler, Dorte Pedersdatter havde betalt hende forud for at læse at sy, men havde bortvist hende og sagde, hun kunne intet gøre med hende, hvorfor hun blev tilfundet fra sig igen at give Dorte Pedersdatter 2 sletdaler med processens omkostning.

24/11 1687.

** blev læst og påskrevet KM forordning om politimesters embede.

** blev forkyndt KM forordning om to markeder i Skive sankt Knuds dag og sankt Bartolomeus dag.

** blev forkyndt herredsfoged Jacob Pallesens erindring og begæring, at håndværkere her i byen ville give til kende, om nogen uafvidende var i hans anbetroede herreder, som dem i deres håndværk og næring på landet gjorde forfang.

1/12 1687.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for skipper Christen Mikkelsen, boende på Brobjerg, borger sst, havde stævnet mester Gert Bartskærs hustru Magdalene Refeltz for vidner og dom, hvorefter Sidsel Pedersdatter, salig Hans Henriksen Rytters, og Anne Olufsdatter, salig Envold Sadelmagers, vidnede om Magdalene, og at hun havde spurgt, hvorfor Christen Mikkelsen havde givet hende varsel, hvortil Jens Sørensen svarede, at det siges, at i skal have sagt om Christen Mikkelsens hustru Mette Jensdatter, at det var pokker, hun lå af, hvortil Magdalene svarede, at det, jeg har sagt om hende, skal jeg bestå, om jeg er en ærlig kone, det var fransos pokker og små djævle i Guds pine dødsens navn, hvad vil de så mere have, det skal jeg bestå, jeg har taget de groveste spåner af hende, og derfor har mester Ejlert godt ved at sige, at det ikke var så, jeg har dog kureret i 30 år så mange, at jeg kan forstå mig på sligt. derefter vidnede Sofia Organists datter Sidsel med flere om samme, og Magdalene Refeltz lod fremlægge hendes efterskrevne indlæg, underskrevet af hende og hendes husbond Gert von Nechten.

(71)

** den sag Jens Svejgård kontra Jens Rasmussen er opsat 14 dage.

8/12 1687.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtiget for Jens Pedersen snedker, oldermand for snedkerlavet sst, havde stævnet Niels Andersen, Ove Andersen og Eske Mortensen, snedkere og borgere sst, for vidner og dom angående nogen usømmelige ord, som skulle være passeret om ham. så fremstod de indstævnede og gav til kende, at hvis ord af dem kunne være sagt, ham for nær, det var sket i drukkenskab, og de vidste ham intet andet at påsige, end det som sømmede og anstod en ærlig mand, hvortil han svarede det samme om dem.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Peder Feder, borgerlig handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 27/10 sidst havde stævnet Laurits Olufsen ved Mindet og Jens Brendstrup for dom og tiltalte dem for gæld, hvorimod Laurits Olufsen gjorde sin ed, at han havde betalt en tønde øl, hvorefter Laurits Olufsen blev tildømt at betale hans øvrige gæld, og Jens Brendstrup blev tildømt at betale hans gæld.

(72)

** Peder Nielsen toldskriver fremlagde respektive herrer i rentekammerkollegiet deres resolution, som melder om fire mænd at vurdere det forulykkede gods fra Königsberg med skipper Morten Hvasses galiot.

15/12 1687.

** den sag, borgmestre og råd på Vorfrue kirkes vegne kontra Jens Vegerslev. så mødte Jens Vegerslev og begærede opskrift på de personer, han af regnskabet havde udelukket, og sagde han ville betale som en ærlig mand, hvorfor sagen blev opsat 3 uger.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Christen Mikkelsen, borger sst, havde stævnet mester Gert Bartskær med sin hustru for beskikkelsesvidne at forhverve.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget for Jens Vegerslev, rådmand sst, med opsættelse her af tinget 3/11 næst afvigt havde stævnet Rasmus Bagge i Hammel med flere for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

** den sag, Tomas Mikkelsen kontra Hieronimus Basballe opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Else Steffensdatter, jordemor sst, havde stævnet efterskrevne og tiltalte dem, for de forholder hende hendes fortjente løn, for hun dem ved barnefødsel har betjent for jordemor. sagen blev opsat 14 dage.

22/12 1687.

** blev forkyndt KM forordning om fremmede silkestoffer og tafter, forbud ej at handle eller i klæder lade.

(73)

** Niels Lauritsen lod forkynde, at salig Jochum ---- begravelse i Vorfrue kirke er nedfaldet, om de salig folks arvinger det vil lade forfærdige, eller han på kirkens vegne sig det skulle antage.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Christen Mikkelsen, borger sst, havde stævnet mester Gert og hans kone for vidner, og i rette lagde doktor Andreas Küster og regimentsfeldskær Gregorius Baufein sst deres attest, dateret 6/12 1687, angående syn til Christen Mikkelsens hustru, som herefter følger. fremdeles i rette lagde mester Ejlert Bartskær sst hans attest, dateret 7/12 1687, som lyder, som efterfølger. nu for retten fremkom mester Ejlert Bartskær og ved ed bekræftede sin attest, og at så længe, han har kureret Christen Mikkelsens kone og haft hende under kur, da kunne han ikke kende, at hendes svaghed enten var pokker eller fransos.

** blev oplyst og advaret, at en del godtfolk leder efter en del gods, dem er frakommet i sidste, mellem lørdag og søndag, hastigt påkommende ildebrand, og nogen forekommer noget deraf, det for byfogden eller godtfolk at give til kende, om de ikke ved, hvem det tilhører.

** efter Jens Basballe, Peder Basballe og Hieronimus Basballe deres begæring blev opnævnt mænd til at vurdere nogen ejendomme og løsøre.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på KM tolder sst Johan Suhr hans vegne æskede vidne, hvorefter fire borgere og handelsmænd sst i rette lagde deres efterskrevne forretning, at da de var udnævnt til at vurdere det forulykkede hør og hamp, som med skipper Poul Jespersen af Kerteminde fra Rougsø blev indbragt, da har de været på adskillige steder, hvor det har været til tørring, og eftersom det ikke er tørt, formedelst den lange varighed af væske deri har været, da har de ikke kunnet vurdere det, hvilket ydermere sees af skipperens forklaring, at han ikke ville antage det for de 70 sletdaler, han derfor skulle have i fragt.

(74)

** Anders Ørn fik opnævnt mænd til at syne hvis skade, han på sin gård ved ulykkelig ildebrand har fået.

** den sag, Erik Jørgensen prokurator på sin principals vegne kontra en del udenbys kreditorer, udlagt i Rasmus Hasles bo. som intet svar skete, blev sagen opsat 6 uger.

** den sag, jeg selv imod en del for brevpenge sst, er af byfogeden opsat.

** i forrige indførte tingsvidne, af Christen Mikkelsens fuldmægtig forhvervet, lyder ommeldte dokumenter således. 1. Christen Mikkelsens kaldsseddel til Gert Bartskær og hans hustru Magdalene Hansdatter for besigtelse og vidner, anlangende hans hustru Mette Jensdatters svaghed. 2.doktor Anders Küster og Gregorius Baufein deres attest, at de i Ejlert Ejlertsen, kirurg sst, hans nærværelse har synet Mette Jensdatter og hendes liden søn 18 uger gammel, som er Christen Mikkelsens kæreste på Brobjerg, og da havde hun en inflammation i halsen og en svulst på munden. 3. Ejlert Bartskærs attest, at Mette Jensdatter var befængt med en stor hidsighed i hendes hals og mund, og hendes mandler var angrebet. 4. doktor Anders Küsters 2.attest på tysk. 5. Gert von Nechtens indlæg

(75)

12/1 1688.

** Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, havde stævnet Jens Nielsen Møller, borger og handelsmand sst, for vidner og dom angående den overlast ham af Jens Møller i hans hus var sket 29/12 sidst afvigt, og på Rasmus Værns spørgsmål, om vidnerne ikke så, at Jens Møller greb ham i sit hår og slog ham, svarede de, at de ikke så det, og de ikke var inde i stuen, men de hørte, at de skændtes.

(76)

** Rasmus Værn borger, og handelsmand sst, havde stævnet Dines Pedersen Vintz, borger sst, for vidner at påhøre, hvorefter efterskrevne vidnede, at 31/12 sidst kom Rasmus Værn gående med to af Dines Pedersens bådsmænd, da spurgte Dines Pedersen, hvor de ville hen, da svarede de, at de skulle gå op til byfogden, da sagde Dines Pedersen til dem, de skulle gå ned at passe deres arbejde, de havde intet hos byfogden at bestille. Dines Pedersen mødte og svarede herimod, at det er sandt nok i sig selv, han befalede sine folk at blive i deres skibsarbejde, men aldrig forbød dem at aflægge deres vidner på sine tilbørlige steder.

** Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, havde på Dines Pedersens skude stævnet bådsmand Oluf Greve for sin sandhed at vidne, hvortil han ikke komparerede. Oluf Christensen bysvend fremlagde sit efterskrevne vidne, at 29/12 kom Rasmus Værn til hans husbond byfogden og begærede, at som han havde været i Jens Møllers hus og krævet nogle penge, var han uden skyld med hug og slag af Jens Møller blevet overfaldet, og da to bådsfolk så derpå, at de måtte blive indkaldt til at aflægge deres vidner, og da de var fremmede og ville rejse bort, blev der forkyndt arrest for dem, og nu gav Rasmus Værn til kende, at da Oluf Greve bådsmand er undveget KM arrest, formente han, at han burde straffes efter loven. sagen blev til doms opsat 4 uger.

(77)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig på assessor Jens Lassen, boende sst, hans vegne havde stævnet Christoffer Snedker, borger sst, for vidner at påhøre om den ulykkelige ildebrand, som 17/12 ved 11 slet overgik hans gård, og Mikkel Lauritsen murmand, som havde sit værelse hos Jens Lassen, vidnede, at fornævnte nat lå han i et kammer i gården, da hørte han assessor Lassens råb og skrig i gården, at de skulle komme og redde, og som han da nøgen i sin skjorte kom op, da så han, at ild var optændt i korshuset, som gik ud af gården, som sukkerbagerens køkken var, og så slog ilden ind i stuen og optændte det ganske hus, så assessor Lassen fik intet videre reddet. hans tjenestefolk vidnede det samme. nu fremlagde assessor Jens Lassen sin skriftlige klage og beretning om denne ulykkelige ildebrand, som herefter følger.

(78)

** Gert von Nechten, tilholdende hos sin far sst mester Gert von Nechten bartskær, havde stævnet Christen Mikkelsen, borger sst, for vidner, og Niels Andersen stadstjener vidnede, at 16/12 sidst afvigt kom Gert von Nechten ind til hans og affordrede ham en kaldsseddel, han havde stævnet med, og imidlertid kom Christen Mikkelsen derind, og så snakkede de først kønt sammen med hinanden, så spurgte Christen Mikkelsen Gert von Nechten, hvor har din mor fået sit lærebrev på det, dertil han svarede, førend din hundsfot kunne gøre på jorden, da kunne min mor det, så svarede Christen Mikkelsen, det skal djævlen fare i dig for og greb efter håret, så sprang han imellem dem, så de kom intet mere sammen. Anne Nielsdatter, Niels Andersens hustru, og Anne Nielsdatter, Søren Jensens, vidnede det samme.

(79)

** den sag, mester Gerts kone af Christen Mikkelsen er indstævnet, er for sine årsager opsat 6 uger.

** Anders Lauritsen Ørn, borger og gæstgiver sst, æskede vidne, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne syns og takserings forretning på den skade, der er tilføjet Anders Lauritsens gård af assessor Jens Lassens gårds ildebrand, og da syntes de, den næppe kunne repareres med 100 rigsdaler.

** Mette Jensdatter lod lyse efter en stor bolsterdyne med 15 alen bolster, og andre lod lyse efter efterskrevne ejendele, som dem i sidst afvigte ulykkelige ildebrand er frakommet.

** indførsel af Gert von Nechtens forommeldte kaldsseddel til Christen Mikkelsen for den overlast, han havde tilføjet ham i Niels Andersens hus.

** indførsel af assessor Jens Lassens forommeldte indlæg, hvori han giver last og klage over Christoffer Sukkerbager, som i november skal være kommet til Århus, og ved Jens Lassens svoger Peiter Jessens anvisning har lejet husværelse i hans gård, hvor formedelst hans onde tilsyn ildebranden er forårsaget, hvoraf hans kostelige gård er afbrændt.

(80)

19/1 1688.

** den sag, borgmestre og råd på Vorfrue kirkes vegne kontra dens værge Jens Vegerslev angående hvis, han bliver kirken og de fattige skyldig. så eftersom Jens Vegerslev mødte og fremlagde sit svar på de poster, som ham var tilført, for en del personers begravelse for jord og klokker, som af kirkebogen skal være udelukket og tilbød at efterse og tilsvare hvad for billigt ansees kunne, så blev sagen opsat 3 uger.

** Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, havde stævnet Jens Nielsen Møller, Laurits Brokær og Søren Christensen for vidner at påhøre angående hvis, de har hørt og seet imellem ham og Jens Møller, og nu blev i rette lagt Johanne Mikkelsdatter, Jens Møllers, hendes underskrevne vidne, som herefter findes indført. derefter stillede Rasmus Værn de indstævnede vidner adskillige spørgsmål, og nogle svarede, at de havde hørt, at Jens Møller sagde til Rasmus Værn. lad mig have fred i mit eget hus eller i får et par ørenfigner, hvorefter de tog hinanden i håret, og andre svarede, at de ikke havde set noget til et slagsmål.

(81)

** Jens Nielsen Møller, borger og handelsmand sst, havde stævnet Rasmus Værn, borger sst, for vidner at påhøre, og Dines Pedersen Vintz, borger og handelsmand sst, vidnede, at straks efter Rasmus Værn var gået fra Jens Møllers, kom han derover og spurgte, hvad var på færde, hvortil han svarede, at han var overfaldet af Rasmus Værn, og da så han, at hans læbe var blodig.

(82)

** den sag, Søren Poulsen kontra Mikkel Helbo, Anders Christensen fisker og Søren Rytter, blev opsat 6 uger.

** Bonde Jacobsen, borger sst, fuldmægtiget på Mikkel Jacobsen, skipper og borger sst, hans vegne havde stævnet Maren Jørgensdatter, salig Jørgen Pedersens sst, for dom og tiltalte hende for 40 sletdaler kapital efter hendes obligation, dateret 1/7 1686, af hende og hendes bror Erik Jørgensen som lovværge underskrevet, hvilken gæld hun blev tildømt at betale.

** indførsel af Johanne Mikkelsdatter, Jens Møllers, hendes underskrevne indlæg, at hun kom op fra kælderen og så, at Rasmus Værn havde hendes mand i håret, og han tog ham i sit igen og værgede sig.

26/1 1688.

** Villum Jonsen i Andi, efter stiftsbefalingsmand Mogens Skeels befaling, fuldmægtiget for Christoffer Henrik Tiedemann, sukkerbager sst, hans vegne havde stævnet assessor Jens Lassen for vidner at påhøre, og efterskrevne fremlagde deres skriftlige vidner, som herefter findes indført, og andre vidnede mundtligt angående den ulykkelige ildebrand imellem 17/12 og 18/12 om natten, at ilden begyndte i Jens Lassens hus, og der var ingen ild at se andetsteds.

(83)

** Engelbret Endersen, borger sst, havde stævnet Mikkel Rasmussen Soel, borger sst, for dom og tiltalte ham for 3 bjælker, han bekom 13/7 1683, men som intet svar skete, blev sagen opsat 3 uger.

** Erik Jørgensen for byens overformyndere fik tilmeldt mænd til at syne og vurdere Niels Andersen Kruses krejert, som til hans stedbørn skal være sat til forsikring.

** den sag, Jens Basballe kontra salig Mikkel Willers arvinger, er opsat 6 uger.

** indførsel af de i forrige indførte tingsvidne af Christoffer Sukkerbagers fuldmægtig forhvervet. 1. Christoffer Sukkerbagers kaldsseddel. 2. Jens Olufsens skriftlige vidne. 3. Laurits Christensen Kås skriftlige vidne. 4. Christoffer Sukkerbagers skriftlige indlæg.

(85)

3/2 1688.

** blev forkyndt KM forordning om højesterets holdelse.

** item KM brev om kommissariernes forretning efter salig Erik Banner, 6 måneder efter publikationen at forrettes.

** Niels Lauritsen havde stævnet Peder Jensen brygger for vidner, Niels Lauritsen agter imod ham at føre.

** Niels Lauritsen lod læse og påskrive Peder Jensen bryggers til ham og Peder Feder udgivne forpligt, formedelst hans ufornuftige ord og trusler.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget for assessor Jens Lassen sst havde stævnet Christoffer Sukkerbager, Christen Kå, Tyge Pedersen med flere, hvorimod Villum Jonsen, fuldmægtig for Christoffer Sukkerbager, svarede, at han formente ikke så lovligt at være stævnet, som loven om formelder, hvorefter Jens Lassen frafaldt sagen denne gang og ville kalde på ny.

(86)

** Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, lod oplæse af et tingsvidne her af tinget 19/1 sidst afvigt varsel til Jens Nielsen Møller, Laurits Brokær og Søren Christensen, og i rette lagde sit efterskrevne skriftlige indlæg, at især Laurits Brokærs vidnesbyrd findes at være stridigt, og formente, at han derfor burde at straffes efter loven. sagen blev opsat 4 uger.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Hans Vinter, rådmand sst, hans vegne beviste med Søren Jørgensen sst og hans far Jørgen Arentsen at have stævnet efterskrevne udenbys personer for dom og tiltalte dem for gæld efter salig Jens Vinters regnskabsbog, som de blev tildømt at betale.

* Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Niels Sørensen Mesing smed på Fiskergade med opsættelse her af tinget 22/12 næst afvigt havde stævnet Christen Andersen sadelmager sst og tiltalte han for 4 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Jørgen Helich i Lübeck hans vegne med opsættelse her af tinget 22/12 næst afvigt havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom, og tiltalte dem for gæld til Rasmus Hasle sst, som er udlagt Jørgen Helich i sin gældsfordring, og som de blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen, prokurator på KM vegne havde stævnet Aleksander Handskemagersvend og Matias Hårbo, på Graven boende, for dom og tiltalte Aleksander Handskemagersvend for, imod KM forordning, at have øvet dobbelspil i Matias Hårbos hus, men som intet svar skete, blev sagen opsat 3 uger.

(87)

** Maren Rasmusdatter, tjenende Rasmus Væver, blev for retten fremstillet, som for resterende lejermålsbøder var anholdt, og udlagde for barnefar Hans Jensen soldat, og klagefuldt gav til kende, at hun havde betalt derfor 6 sletdaler og intet havde mere med at betal, og så blev hun løsladt.

** Maren Jensdatter, hos moderen Kirsten Kogekone, blev for retten fremstillet og udlagde for barnefar en soldat, hed Villum af kaptajn Stillings kompagni, og klageligt gav til kende, at som hun derpå havde betalt 4 sletdaler og nu for retten var anholdt, så havde hun aldeles intet videre at betale med, og nu blev hun løsladt.

9/2 1688.

** Jens Svejgård stod for retten, anlovede og forpligtede sig at give hans svoger Jens Rasmussen kopi af den sidste registrering, som over deres mors gods 8/2 1687 er sket

** Jens Rasmussen Lasson, borger og handelsmand samt overformynder sst, æskede afkald, og for retten fremstod Jens Pedersen Svejgård, borgerlig handelsmand sst, og gav sin svoger Jens Rasmussen Lasson afkald for al den arv, hans hustru Mette Rasmusdatter arveligt er og kunne være tilfaldet efter hendes salig far Rasmus Lassen, forrige borger, handelsmand og overformynder sst.

** Oluf Sørensen lod læse og påskrive hans godefar Johan Arentsen på Lyngbygård hans til ham udgivne skøde på hans gård, på Vestergade beliggende, Oluf Sørensen iboer, fra Frands Sørensen skomagers iboende eje om på hjørnet, med tilliggende havejord og gårdsavl.

** den sag, Rasmus Værn kontra Oluf Greve, for han har undveget arresten, endnu opsat 14 dage.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtiget på samtlige borgmestre og råd, som var Vorfrue kirkes forsvar, deres vegne med opsættelse her af tinget 15/12 næst afvigt havde stævnet Jens Christensen Vegerslev, rådmand sst, og forrige Vorfrue kirkes værge, for dom angående Vorfrue kirkes regnskaber, og hvad han derpå til kirken blev skyldig, og derefter i rette lagde efterskrevne opskrift og specifikation på 194 personer, som i Jens Vegerslevs regnskab ikke findes indført, og derefter en dom her af tinget 17/3 1687, hvori Jens Vegerslev er tildømt at betale til Vorfrue kirke 1790 sletdaler, hvortil han svarede, at han ikke nu havde ikke penge, men ville med gode varer gøre udlæg. derefter blev i rette lagt Vorfrue kirkes bog lydende, at regnskab fra 30/3 1672 til 31/3 1683 er overregnet, og Jens Vegerslev godvilligt har betalt 65 daler, som han er kirken skyldig. derimod blev fremlagt Jens Vegerslevs efterskrevne svar, at den største del af resterende poster i regnskabet er for fattige folk, som intet har kunnet betale, hvorefter blev afsagt, at Jens Vegerslev bør for de optegnede personers begravelse til 31/3 1683 fri at være, men for de øvrige år bør han at tilsvare og betale inden 15 dage.

(89)

16/2 1688.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for assessor Jens Lassen, boende sst, havde stævnet Christoffer Sukkerbager for vidner at påhøre angående hvis gods af hans ved den ulykkelige ildebrand siden er fundet, og efterskrevne vidnede, at de var i byen for at opgrave og rydde på Jens Lassens afbrændte plads, og da vedkendtes Christoffer Sukkerbager et skrin, en kobberkedel med mere.

** Christen Vegerslev proviantforvalter, residerende sst, fuldmægtig for hr Christen Jensen Torsager, sognepræst i Holme med dets anneks, havde stævnet Niels Andersen Kruse, borger sst, og tiltalte ham for hvis, han efter pantebrev, dateret 25/10 1686, er ham skyldig, og dernæst i rette lagde Niels Andersen Kruses kontrakt med hr Christen Torsager, dateret Holme 14/1 1686, hvorpå findes skrevet, at Niels Kruse er skyldig 75 sletdaler for rug og havre, som han blev tildømt at betale.

(90)

** Matias Sørensen Hårbo, borger og skipper sst, æskede skøde, hvorefter Anders Jørgensen Krog, foged på Ryumgård, med fuldmagt fra hans husbond Ingeborg, salig magister Bordings til Ryumgård, solgte fra hende og hendes arvinger og til Matias Sørensen og hans arvinger den gård på Mejlgade, Rasmus Nielsen brygger iboer, næst op til Jens Hvasses iboende gård på den ene side, og op til Jacobus Gesius apotekers boder på den anden side, med vedliggende have.

** Engelbret Endersen, borger sst, lod forkynde Ingeborg, salig magister Laurits Bordings til Ryumgård, hendes udgivne skødebrev til ham, dateret 30/10 1687, på salig Christoffer Skomagers øde plads bag klostret med en have og fuldt gårdsavl, item en have uden Munkeport i byens grave, tilhørende Rasmus Nielsens gård.

** den sag, Christen Vegerslev kontra Anders Ørn, Niels Nøt og Bonde Jacobsen for gæld, er opsat 3 uger.

** Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, havde stævnet Johan Viborg, skomager og borger sst, for dom og tiltalte ham for 2 sletdaler, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

(91)

** Erik Jørgensen prokurator for overformynder Jens Rasmussen havde stævnet Niels Andersen Kruse for syn og vurdering på hans krejert, hans stedbørn er pantsat, hvorefter blev opnævnt synsmænd.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for hr Søren Pedersen Sommer, sognepræst i Mørke med dets anneks, havde stævnet Jens Christensen Vegerslev, rådmand sst, og tiltalte ham for 400 sletdaler efter sin obligation, dateret Århus 27/2 1685, som han blev tildømt at betale.

** blev for retten af rådhusfængsel og kælder fremstillet to kvindfolk, Anne Jensdatter, som udlagde for barnefar en soldat Svend Pedersen, og foregav på hendes bøder til byfogden havde betalt 6 mark og intet mere havde at betale med, item Mette Andersdatter, som udlagde Mikkel Kusk, som sejlede med Abild Rasmussen og ved proviantgården i København udfaldt og druknede, og foregav at have betalt på hendes bøder 3 sletdaler og intet mere havde at betale med, hvorfor de atter blev indsat i kælderen i fængsel.

23/2 1688.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for overformynder Jens Rasmussen Lassen havde stævnet Niels Andersen Kruse, hvorefter syns og vurderingsmænd i rette lagde deres efterskrevne forretning på Niels Andersen Kruses skiberum, kaldes Sorte Oksen, som de vurderede for 510 sletdaler.

** Peder Lassen, borger og handelsmand sst, havde stævnet Peder Basballe, borger og handelsmand sst, for vidner at påhøre, angående nogle kakkelovne ham, af Jens Hansen Holm for hvis, han ham skyldig var, er leveret i forsikring, hvorefter Christen Lauritsen Kå, danske skolemester sst, vidnede, at Peder Lassen og Jens Hansen 18/10 1687 i hans hus havde gjort afregning, og da blev Jens Hansen skyldig Peder Basballe en del penge, og derfor pantsatte ham tre jernkakkelovne. andre vidnede det samme.

(92)

** den sag, Peder Basballe kontra assessor Jens Lassen og Peder Lassen angående nogle kakkelovne, er opsat 4 uger.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for overformynder sst Jens Rasmussen Lassen havde stævnet Niels Andersen Kruse, borger sst, hvorefter vurderingsmænd fremlagde deres efterskrevne forretning, at de havde vurderet Niels Andersen Kruses skiberum kaldt Sorte Oksen, som de havde vurderet for 510 sletdaler.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Christen Mikkelsen, borger sst, med opsættelse her af tinget 12/1 næst afvigt havde stævnet Gert Bartskær og hans hustru Magdalene Hansdatter, for hun har talt hans hustru på ære, navn og gode rygte for nær. derimod mødte på mester Gert Bartskærs vegne hans søn Gert von Nechten og i rette hans fars efterskrevne indlæg, hvorefter blev afsagt, at som bevises Magdalene Hansdatter ublu har gjort Mette Jensdatter, Christen Mikkelsens hendes svaghed til en afskyelig sygdom, som dog langt anderledes af doktor og badskærs vidner fornemmes, da blev hun tilfundet at give til Kvæsthuset 10 rigsdaler og til denne bys fattighospital 4 rigsdaler samt betale Christen Mikkelsen denne processes bekostning 7 rigsdaler.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Matias Hårbo, borger og skipper sst, havde stævnet Christen Nielsen, slagter sst, for dom og tiltalte ham for 4 rigsdaler, han for ham i København på veksel havde betalt, men som intet svar skete, blev sagen opsat 3 uger.

(93)

1/3 1688.

** blev forkyndt KM forordning om kirkers, skolers, fattiges og børnepenges udsættelse i silkemanufakturet.

** blev forkyndt Niels Nøts pant, 10/11 1687 her forkyndt, til Casper Nielsen, nu under hans hånd på brevet at være indløst.

** Hieronimus Basballe lod forkynde Niels Pedersen Nøt, borger sst, hans til ham udgivne købe og skødebrev på fire boder, liggende på Vestergade, fra hjørnet af Klostergade til Johan Arentsens to boder. item et Niels Nøts til ham udgivne skødebrev på en hans øde ejendom på Mejlgade, kaldt Mikkel Norbys ? eje, med tilliggende avl.

** den sag, Rasmus Værn kontra Johan Viborg, er opsat 14 dage.

** den sag, Rasmus Værn kontra Jens Bødker, er opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Rasmussen Lassen, borger og handelsmand sst, havde stævnet efterskrevne personer sst for dom og tiltalte dem for gæld, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** Mads Andersen hattemager, borger sst, havde stævnet Niels Filt hattemager, borger sst, for dom og tiltalte ham for 4 sletdaler, han til Bertel Kobbersmed for et forløfte havde betalt, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Johanne Hansdatter, tjenende Villads Bager sst, havde stævnet Niels Gius for alle lovmål anlangende overlast, hug og slag, han har tilføjet hende på søndag 8 dage under højmesse i hendes mors hus, og Johanne Hansdatter gav last og klage over ham derfor. sagen blev opsat 3 uger.

** den sag, Peder Feder kontra Anders Lauritsen, er opsat 14 dage.

8/3 1688.

** blev forkyndt Jens Christensen Vegerslev og hans hustru Anne Hansdatters underskrevne kontrakt og panteforsikring angående med Vorfrue kirkes forsvar om dets gjorte udlæg for 1790 sletdaler, hvorfor er udlagt adskillige ejendomme, dateret 21/2 1688.

** Erik Jørgensen for Laurits Christensen, tilholdende til Mikkel Due skrædders sst, havde stævnet Christen Andersen, hos sin bror Jens Andersen, og tiltalte ham for halvanden tønde torsk. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Nielsen Møller, borger og handelsmand sst, havde stævnet Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, for vidner at påhøre, samt Christen Nielsen og Mads Nielsen sst for spørgsmål at tilsvare, angående det klammeri i Jens Møllers hus imellem ham og Rasmus Værn. Mads Nielsen mødte og tilbød sig at svare til spørgsmål og havde også Christen Nielsens svar, idet Christen Nielsen ikke selv mødte. dertil Jens Møller svarede, at han ikke ville føre vidner, før de indkaldte personer selv var til stede.

(94)

** Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, havde stævnet Jens Nielsen møller, borger sst, for vidner at påhøre. så mødte Mads Nielsen, borger sst, og i rette lagde sin og Christen Værums skriftlige vidne, som herefter er indført. mester Ejlert Bartskær borger sst vidnede, at han afvigte jul var til Rasmus Værns, og da fortalte han, hvorledes Jens Møller havde overfaldet ham og slået ham, og viste ham en bar plet i hans hoved, som håret var afrykket.

** Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, havde stævnet Jens Nielsen Møller, som tilforn er indført, og i rette lagde en del tingsvidner her af tinget, forhvervet i denne sag, og Jens Møller mødte med en del genpartsvidner. sagen blev opsat 8 dage.

** indførsel af Mads Nielsens og Christen Værums skriftlige vidne, som Rasmus Værn havde begæret af dem, at Rasmus Værn 20/12 1687 var kommet til dem og så noget plusket ud, og bad dem gå med til Jens Møller, som havde overfaldet ham, og da spurgte Jens Møller Rasmus Værn, hvem der havde overfaldet ham, da svarede han, det har i gjort. det skal en skælm sige, svarede Jens Møller og stod med sin knyttede næve over Rasmus Værns hoved og sagde, Rasmus, Rasmus har i ikke fået, da skal i få ret nu, da svarede Rasmus Værn, har i courage så slå til, her et to mænd der kan se, hvorledes jeg bliver begegnet.

** hospitalsforstander Didrik Christensen lod lyse efter en stemplet sæk med umalet malt, som om natten af møllen er blevet bortstjålet.

** byfogden Jørgen Danielsen havde stævnet Johan Viborg skomager, borger sst, for dom for 4 sletdaler lånte penge, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

(95)

15/3 1688.

** hr Jens Kattenberg, hospitalspræst sst, tilspurgte Jørgen Jensen, boende i Vejlby, om en ko, som han i vinter havde haft på foder for ham, hvem der havde afhentet den, hvortil han svarede, at en karl, som angav sig for at være Peder Jensens karl i Holme havde afhentet den og red bort med den på en brun hest. så fremstod for retten Peder Jensen i Holme og ved ed bekræftede, at det hverken var hans karl eller hest, som den person red på, som bortførte koen, hvorpå hr Jens Kattenberg lyste efter samme ko.

** Hans Vinter, rådmand sst, lod forkynde Peder Pedersens til ham udgivne skødebrev på en øde ejendom på Tangen, kaldes Jens Pannerups eje, item Søren Hansens udgivne pantebrev til ham for 35 sletdaler på hans brændevinskedel, dateret 14/3 1686.

** Jens Nielsen Møller, borger og handelsmand sst, havde stævnet Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, for vidner at påhøre, og Mads Nielsen og Christen Nielsen sst for deres sandhed at vidne og spørgsmål at tilsvare, i den sag imellem Jens Møller og Rasmus Værn, hvorefter de svarede på Jens Møllers mange spørgsmål angående deres slagsmål.

(96)

** Mikkel Jensen Lasson, købhandler sst, i rette lagde hans far velb assessor i kammerkollegiet Jens Lasson, residerende sst, hans efterskrevne køn og kulds lysningsbrev, at eftersom hans slegfredsøn Mikkel Jensen Lasson agter at indlade sig i ægteskab med fornemme folks barn, så har han lyst ham i kuld og køn, så han herefter skal agtes som hans ægte søn, dog så i stedet for hvis, han efter hans dødelige afgang kunne efter loven arve med hans andre børn, da bevilger han ham, for hans lange tro tjeneste, 200 rigsdaler, som ham af hans efterladte bo skal betales, dateret Århus 2/3 1688 Jens Lassen.

(97)

** Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 3/2 næst afvigt havde stævnet Jens Nielsen Møller sst og i rette lagde tingsvidner her af tinget 12/1, 19/1 og 8/3 næst afvigt, samt sit efterskrevne indlæg, hvorefter blev afsagt, så eftersom bevises, at Jens Møller med oprakt hånd og næve har truet Rasmus Værn, da blev han tilfundet at lide efter lovens 6.bogs 7.kapitels 8.artikel for nævehug og hårgreb sine trende 6 lod sølv at betale Rasmus Værn med processens bekostning 6 rigsdaler.

(98)

** Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 3/2 næst afvigt havde stævnet Jens Brokær og i rette lagde tingsvidner her af tinget 12/1 og 19/1 næst afvigt, hvorimod Dines Pedersen Vintz, borger og handelsmand sst, mødte og hertil svarede, at Jens Brokær er i hans brød og er et simpelt menneske, som ikke har været øvet i nogen rettergang, og derfor let af så mange overflødige spørgsmål er blevet forvildet, hvorefter blev afsagt, som af tingsvidner sees Jens Brokærs uoverensstemmende vidner, idet han først har vidnet, at han har seet Jens Møller tog Rasmus Værn i håret, og derefter at han ikke har seet eller hørt noget, og derefter vidnede som først vidnet, da bør han for sin grove ubetænksomhed, der ikke kan kaldes enfoldighed, derfor at give til de fattige 2 sletdaler og betale processens bekostning med 3 sletdaler.

** den sag, Rasmus Værn kontra Johan Viborg, er endnu efter bevilling opsat 14 dage.

** Mads Andersen hattemager sst med opsættelse her af tinget 1/3 næst forhen havde stævnet Niels Filt hattemager og tiltalte ham for 4 daler, som han blev tilfundet at betale.

** den sag, Matias Hårbo kontra Christen Værum, opsat endnu 14 dage.

22/3 1688.

** den sag, Johanne Hansdatter kontra Niels Gius, er opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for hr Augustinus Basballe, sognepræst til Mygind med dets anneks, havde stævnet Engelbret Endersen, skipper og borger sst, for tilbud og i rette lagde hr Augustinus Basballes missive til Engelbret Endersen om et par heste, han havde solgt ham uden lyde, og dog befandtes med lyde, hvorfor han tilbød ham dem igen. her imod mødte Engelbret Endersen og i rette lagde efterskrevne svar, at han var på marked i Randers, og tidlig lørdag morgen ville føre hestene til markedet, og som han gik på den store gade, da så hr Augustinus ud ad hr Hans Olufsens vinduer og bad ham komme ind, og da slog hr Augustinus med en anden præst, en foged og hr Augustinus hans kæreste vinduerne op og så hestene, og da lod han hestene køre frem og tilbage, og de bifaldt dem i alle måder, og derpå blev de akkorderet, at hr Augustinus skulle give ham 37 rigsdaler og et par kalkunske høns, og så drak de lidkøb i varm vin, og da spurgte de, om hestene havde nogen lyde, dertil svarede Engelbret Endersen, at dersom de havde nogen lyde, andet end som de nu ser på dem, da ønskede han, at måtte komme i bælte og jern.

(99)

** Anders Lauritsen Ørn, boende sst, havde stævnet assessor Jens Lassen, residerende sst, for vidne og i rette lagde et syns og vurderingsvidne her af tinget 12/1 næst afvigt, som melder, at den skade, som er tilføjet Anders Ørns hus ved Jens Lassens gårds ulykkelige ildebrand, er takseret for 100 rigsdaler.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtiget for borgmester Jens Låsby havde stævnet Johanne, salig hr Svend Albretsens efterleverske, for dom og i rette lagde hendes obligation til Jens Låsby, lydende på 130 sletdaler. så mødte Niels Pedersen Nøt og på sin godemors vegne begærede opsættelse, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

** Anders Lauritsen Ørn lyste efter efterskrevne gods, som i sidste ildebrand er blevet borte for ham.

** indførsel af hr Augustinus Basballes beskikkelse og Engelbret Endersens svar.

(100)

29/3 1688.

** Jens Jørgensen lod læse og påskrive Jens Vegerslev rådmands til hans hustru Maren Jensdatter udgivne obligation på kapital 400 sletdaler, hvorfor han pantsætter sin gård på Mejlgade, Laurits Todbjerg iboer, dateret Århus 16/3 1685.

** Erik Jørgensen prokurator på KM og Århus bys vegne havde stævnet Bastian og Tomas ---- skomagersvende for vold og overlast, de har gjort Jesper Nielsen Røveds karl, og efterskrevne vidnede, at de på mandag var 14 dage var i byfogdens hus og synede Jesper Nielsen Røveds karl, og da havde han knuder på fingre og i panden, og det venstre øje opsvulmet, så de ikke kunne se øjet, og han beskyldte Tomas Brun skomagersvend og Bastian Hansen skomagersvend og Albret Jørgensen bådsmand derfor, og Anders Hansen Bastian skomagersvend vidnede, at fornævnte dag kom Jesper Røveds karl Laurits ind til Anne Hattemagers og ville drikke brændevin med hans bror Bastian Hansen, og begyndte klammeri med ham, og rykkede hans kjortel i stykker, og derefter kom Laurits og Albert Jørgensen sammen på gulvet.

(101)

** den sag, assessor Jens Lassen kontra Hans Frost og Niels Hattemager, er opsat 4 uger.

** den sag, Jens Rasmussen Lassen kontra en del efter opsættelse 1/3, er opsat 6 uger.

** den sag, Claus Nielsen kontra Rasmus Olufsen med flere for gæld er opsat, som intet svar skete, 6 uger.

** den sag, Peder Feder kontra Anders Lauritsen, endnu opsat 14 dage.

** Niels Jensen i Mundelstrup, fuldmægtig for Engelbret Endersen, borger sst, havde stævnet Søren Eriksen, skipper og borger sst, for dom og tiltalte ham for 11 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 16/2 næst afvigt havde stævnet Johan Viborg skomager og tiltalte han for 2 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig for Matias Hårbo, borger og skipper sst, med opsættelse her af tinget 23/2 næst forhen havde stævnet Christen Nielsen Værum slagter og tiltalte ham for 4 rigsdaler efter hans solaveksel, som han blev tildømt at betale.

5/4 1688.

** Tomas Brun skomagersvend og Bastian Hansen skomagersvend havde stævnet Laurits Andersen, tilforn tjenende Jesper Nielsen Røved for vidner. så fremstod Anne Christensdatter, salig Anders Hattemagers, og vidnede, at på søndag var 3 uger kom Laurits Andersen ind til hendes, og da drak han og Tomas Brun dus, og de slog glas i stykker, og da kom de i klammeri, og de rev Bastian Hansens kjortel ud, fordi han ville skille dem, men hun vidste ikke, hvem der gjorde Laurits Andersen skade. andre vidnede om slagsmålet.

(102)

** Erik Jørgensen prokurator på KM og Århus bys vegne havde stævnet Bastian og Tomas Brun ligesom 29/3 næst afvigt, hvorefter Anders Dinesen, boende på Studsgade, vidnede, at på søndag var 3 uger mødte han Laurits Andersen på gaden, og han var drukken og havde en tobakspibe i munden, og bad ham gå med til Anne Hattemagers, hvilket han gjorde, og da Laurits Andersen og Tomas Brun sad på deres knæ og skulle drikke dus, da kunne Tomas ikke drikke brændevinen ud, så slog Laurits glasset til jorden og sagde Tomas skulle gøre ligeså, som han ikke ville, og så føg de sammen på gulvet, men han så ikke, hvem der slog først.

(103)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for regimentskriver ved oberst Holsts regiment Jørgen Bars havde stævnet hospitalspræst hr Jørgen Kattenberg og tiltalte ham for 26 sletdaler efter hans obligation til Niels Tomasen borger i Køge på 26 sletdaler, dateret Århus 15/10 1686, hvilken gæld han blev tildømt at betale.

** den sag, Jens Jacobsen kontra Jens Hadbjerg med flere, som intet svar skete, blev opsat 3 uger.

19/4 1688.

** blev forkyndt, læst og påskrevet diverse KM forordninger.

** blev forkyndt magister Morten Herlovs advarsels seddel til skifte at slutte efter ---- lektiehører salig Christen Andersen 23/2 næstkommende før middag efter prædiken.

** den sag, hr Lyder Lassen kontra Hans Gotlænder, er opsat 14 dage.

(104)

** den sag, Christen Vegerslev kontra Jens Nielsen Møller angående 50 sletdaler, intet svar, opsat 14 dage.

** den sag, Claus Nielsen kontra Claudi Visiterer i Ebeltoft med flere, intet svar, opsat 3 uger.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Gregers Pedersen og Jens Pedersen, boende i Ribe, deres vegne lod læse deres efterskrevne arv og gælds fragåelse efter deres nu salig far Peder Jensen Bonde, borger her i byen.

** landsdommer Hans Lange til Asmildkloster hans fuldmægtig Søren Madsen, foged på Sjelle Skovgård, havde stævnet Anders Lauritsen, borger sst, Jens Christensen Vegerslev, rådmand sst, og borgmester Jens Låsbys søn Søren Låsby og tiltalte dem således, at Anders Lauritsen til landsdommer Villum Lange er skyldig efter obligationer 350 sletdaler med resterende rente, hvilken kapital Jens Vegerslev og Jens Låsby har godsagt for. dernæst blev i rette lagt Anders Lauritsens til salig doktor Matias Broberg til Sjelle Skovgård udgivne obligationer, dateret Århus 12/12 1682, lydende på 96 rigsdaler og 206 sletdaler, hvilke kapitaler Anders Lauritsen blev tildømt at betale, og hvis ikke hos ham fuldkommen betaling sker, da borgmester Jens Låsby og rådmand Jens Vegerslev efter deres forskrivninger pro kvota at betale resten.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Peder Feder, borgerlig handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 1/3 næst afvigt havde stævnet Anders Lauritsen for 106 sletdaler, som er for en del sølv, han har pantsat salig borgmester Jørgen Juul, som han ikke har indløst, hvorefter blev afsagt, så eftersom Peder Feder har fremlagt skiftebrev efter salig Jørgen Juul, hvori findes indført tilstående gæld, deriblandt Anders Lauritsen for 106 sletdaler for en pantsat sølvkande og skeer, som vejede 139 lod, så bør Anders Lauritsen betale denne fordring eller i pantet at have udlæg.
 
(105)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Laurits Christensen, tilholdende sst, med opsættelse her at tinget 8/3 næst afvigte havde stævnet Christen Andersen for halvanden tønde torsk, som han blev tilfundet at betale.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig for borgmester Jens Låsby sst med opsættelse her af tinget 22/3 næst afvigt havde stævnet Johanne, salig hr Svend Albretsens, og i rette lagde hendes udgivne obligation til borgmester Jens Låsby på 130 sletdaler, som er for hendes svoger Peder Jacobsen Møllers gæld, dateret 13/4 1686, og som hun blev tildømt at betale.

** Søren Andersen Kruse, borgersøn sst, havde stævnet Niels Andersen Vegerslev, borger sst, for dom og tiltalte ham for 171 sletdaler efter hans obligation og pantebrev, dateret 8/3 1687, som er af hans stedsøn Niels Andersen Kruses patrimonium, som han blev tilfundet at betale.

** Christen Jensen Hem byskriver med opsættelse her af tinget 22/12 1687 havde stævnet efterskrevne for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

(106)

26/4 1688.

** den sag, assessor Jens Lassen kontra Niels Nøt, er opsat 8 dage.

** blev forkyndt af Peder Brendstrup en kopi af byfogden i Nakskov attesteret gæsteretsdom, dateret Nakskov 4/10 1687.

** Peder Brendstrup, borger sst, fuldmægtiget for Mikkel Lassen, borger sst, havde stævnet Niels Andersen Kruse, borger sst, for dom og tiltalte ham for 90 tønder malt med mere, han af ham bekommet har, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Jens Jacobsen Skivholme, borger og handelsmand sst, havde stævnet efterskrevne for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** Jens Jacobsen Skivholme lod forkynde en dom af Hads herreds ting 1/3 1686 over Bonde Jacobsen, borger sst, for gæld, med derpå skrevne gjorte udlæg 23/6 1687, for 237 rigsdaler at være udlagt i gården, han iboer, for 194 rigsdaler, item Simon Simonsen i Saksild hans overdragelse på samme udlæg til Jens Jacobsen.

2/5 1688.

** Claus Poulsen, prokurator af Viborg, på Henrik Dreiers vegne af Lübeck havde stævnet Jens Vegerslev, rådmand sst, for dom og tiltalte ham for en sum penge efter hans obligation, dateret Århus 11/8 1687, som lyder på kapital 1244 mark lübsk, som han blev tildømt at betale inden 3 solemærker.

(107)

3/5 1688.

** blev forkyndt Christen Frosts advarsels seddel, at på næstkommende mandag bliver skifte og deling afhandlet hos ham efter boets tilstand.

** Laurits Pedersen, boende i Avning, havde stævnet Karen, Laurits Hansens underdegn i Vorfrue sogn, for dom og tiltalte hende på Espen Andersen, forrige forpagter på Frisenvolds, vegne for 3 tønder rug, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** Laurits Pedersen, boende i Avning for Mikkel Rasmussen Soel, borger sst, fik opmeldt synsmænd til at syne det nedbrudte eller optagne gærde.
 
** magister Laurits Lauritsen, rektor scholæ, fik opnævnt mænd til at syne rektorresidensen.

** hr Lyder Lassen, sognepræst i Viby med dets anneks, med opsættelse her af tinget 19/4 næst afvigt havde stævnet Hans Nielsen Gotlænder, borger sst, og hans hustru angående en øde plads på Torvet, hvorimod Hans Nielsen Gotlænder fremlagde sin hustru Kirsten Pedersdatter hendes attest, som lyder som herefter er indført. hr Lyder Lassen begærede to mænd i parternes nærværelse at efterse og udvise ved mål den plads, Hans Nielsen tilkommer på Torvet ved hr Lyder Lassens øde plads, hvortil blev udmeldt Peder Pedersen Flensborg og Hans Sørensen Gylling.

** Søren Mortensen, tjenende proviantforvalter Christen Vegerslev, på sin husbonds vegne havde stævnet magister Morten Herlov, magister Ejlert Jacobsen, magister Laurits Lauritsen, doktor Erik Grave med flere, hvorefter blev udmeldt synsmænd.

(108)

** den sag, Christen Vegerslev kontra Jens Møller, er endnu opsat 14 dage.

** Kirsten Jensdatter Rasks ? mødte for retten og havde med sig sin fastersøn, Jens Rasmussen i Stavtrup, som fremlagde hendes fuldmagt, at hun antager ham for hendes lovværge.

** Peiter Farver med flere borgere mødte i retten og protesterede, den mand, som var med Mikkel Soel for retten, ikke var en edsvoren prokurator og formente, at han ikke burde gå i rette.

** Erik Jørgensen prokurator fuldmægtig for assessor Jens Lassen, residerende sst, med opsættelse her af tinget 29/3 næst afvigt havde stævnet Niels Pedersen Nøt, borger sst, for resterende 38 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** indførsel af hr Lyder Lassens kaldsseddel angående et lidet byggested på Torvegade, som Hans Nielsen Gotlænder har solgt ham for 15 daler. derefter indførsel af Hans Nielsen Gotlænders hustru, Kirsten Pedersdatters indlæg angående samme handel.

(109)

** indførsel af de residerende ved kapitlet deres svar imod Christen Vegerslevs opkrævelse på mænd til syn og vidnesbyrd, Århus domkirke og dens tilliggende anlangende. derefter indførsel af Mikkel Soels kaldsseddel til efterskrevne personer for synsmænds opkrævelse til at syne gærdet om hans have, som de har nedbrudt og nedlagt på jorden.

10/5 1688.

** landkommissær Tomas Friises fuldmægtig fik opmeldt mænd til at besigtige magasinhuset sst.

** Mikkel Rasmussen Soel, borger sst, havde stævnet Peiter Jessen farver med flere for vidner, hvorefter Anders Dinesen sst vidnede, at da han gik og lukkede gærdet om en have, da så han Peiter Farver med flere gå mod Niels Soels gærde, og som de gik ved gærdet, så han derhen, og da var gærdet omkastet. derefter i rette lagde synsmænd deres efterskrevne synsforretning på samme gærder, som lå fladt på jorden.

(110)

** Niels Jensen, boende i Mundelstrup, fuldmægtig for Engelbret Endersen, borger og skipper sst, med opsættelse her af tinget 29/3 næst afvigt havde stævnet Søren Eriksen, borger sst, og tiltalte ham for 11 daler, som han blev tildømt at betale.

** den sag, Christen Vegerslevs fuldmægtig kontra Peiter Farver, anlangende et indlæg, som er leveret Peiter Farver, og som han forholder ham, er opsat 14 dage.

** den sag, Peder Brendstrup kontra Niels Kruse, er endnu opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget for Jens Rasmussen Lassen, borger, overformynder og handelsmand sst med opsættelse her af tinget 1/3 næst afvigt havde stævnet Jørgen Loft, Christen Sadelmager og Niels Pottemager for gæld, og nu gjorde Jacob Loft sin ed, at han ikke havde lovet til Jens Rasmussen for sin godefar, hvorefter han blev frifundet, og de andre blev tilfundet at betale deres gæld.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Basballe rådmand havde stævnet Anders Lauritsen, borger sst, for to domme, som over ham er udstedt, som han ikke vil betale, og i rette lagde samme domme udstedt her af tinget 26/8 1669 og 18/7 1672, som begge til slutning melder, at Anders Lauritsen er tildømt at betale sin gæld, hvorefter begge domme blev fornyet og påkendt således, at han bør til Jens Basballe betale 86 sletdaler og 33 sletdaler.

(111)

** den sag, Claus Nielsen kontra Christen Claudi med flere, endnu for sine årsager opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Claus Nielsen, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 29/3 næst afvigt havde stævnet efterskrevne for gæld, som de blev tilfundet at betale, men Jens Poulsen borger sst, som ved ed benægtede gælden, blev frifundet.

** blev forkyndt KM tilladelsesbrev, at byfoged Jørgen Danielsen skal nyde til løn af den uvisse indkomst 50 sletdaler, item at må oppebære sine forseglingspenge af begge parter forud.

17/5 1688.

** Erik Jørgensen for Jacobus Gesius apoteker havde stævnet Matias Hårbo for syn på de boder, han har ladet opbygge, og i lige måde for Jens Hvas borger sst havde stævnet Matias Hårbo, hvorefter blev opnævnt to hold synsmænd.

** efter Jens Rasmussens skriftlige begæring på sine medarvingers vegne blev tilmeldt mænd til at vurdere deres mors ejendomme og gods.

** Mikkel Rasmussen Soel, borger sst, havde stævnet Peiter Farver med flere, hvorefter Elsebeth Sørensdatter, Jens Skanderborgs, boende i Vestergades ende vidnede, at den torsdag Mikkel Soels gærde blev nedbrudt, da kom Peiter Farver og bad hende lukke porten op, så kom nogle karle, hun kendte, og begærede en stang, som hun flyede dem, så løftede de på gærdet og plankerne dermed.

(112)

** efter Hans Ledertovers ved hans kones skriftlige begæring blev opnævnt mænd til at syne og vurdere deres iboende hus.

** Niels Lauritsen lod forkynde hr Lyder Lassens til ham udgivne købebrev, dateret Århus 4/5 1688, på en ejendom på Torvet, imellem Laurits Guldsmeds og salig Peder Selgensens, nu Hans Bendixens tilhørende ejendomme, item den hosliggende plads, det grundmurede hus stod på.

** blev af rådhuskælderen for retten fremstillet Maren Jørgensdatter i Møllestien, som udlagde for barnefar en soldat af kaptajn Ellenbrechts kompagni, som hedder Mikkel Mikkelsen, item Margrete Jensdatter bag klostret, som udlagde for barnefar en skibskarl Mads Christensen, sejlende fra Randers med skipper Peder Christensen, og som de for deres lejermålsbøder var indsat, og som de klageligt gav til kende hverken at have betalt noget på deres bøder eller havde noget at betale med, men snart måtte med deres nu hos sig havende spæde børn gå at betle, blev de atter i fængslet indsat.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Niels Jensen, residerende på Ussing, hans vegne havde stævnet Jens Tomasen skomager, borger her i byen, for dom og tiltalte ham for 12 sletdaler efter hans obligation, og i rette lagde Johan Viborg og Jens Tomasen skomagers udgivne obligation til Laurits Jensen Fårbæk borger i Viborg, som af Niels Jensen er indløst, hvorefter Jens Tomasen blev tilfundet sin gæld at betale.

** Christen Vegerslev, proviantforvalter sst, ved sin tjener Niels Friis med opsættelse her af tinget havde stævnet Jens Nielsen Møller, borger sst, og tiltalte ham for 50 sider flæsk, han af ham havde bekommet og skibet til Norge, og han har intet fået derfor. derimod blev i rette lagt Jens Nielsen Møllers efterskrevne svar, hvori han ved ed fragår, at han ikke har købt eller annammet samme flæsk af Vegerslev, men Vegerslev til tjeneste, da han havde indskibet det i skuden med Dines Pedersen, som da sejlede med skuden til Norge, og af hans regnskab til Jens Møller sees, at flæsket for sin ringheds skyld ikke var solgt, og siden fører ham til regnskab, da det er solgt for 10 sletdaler. derefter blev fremlagt Dines Pedersens regnskaber, hvorefter blev afsagt, at eftersom flæsket for sin ringheds skyld er solgt for 10 sletdaler, hvilke fuldmægtigen tilbød her for retten, men ikke blev modtaget, da blev Vegerslev tilfundet de 10 daler at modtage.

(113)

** Mikkel Rasmussen Soel, borger sst, havde stævnet Peiter Farver med flere, og i rette lagde sit efterskrevne indlæg, som lyder, at eftersom han ilde medhandles af Peiter Farver med flere, som har omkastet og afhugget et gærde omkring hans have, formener han, at de bør at svare ham til al den skade, ham er tilføjet, og betale hans gærde med 30 rigsdaler. sagen blev opsat 4 uger.

25/5 1688.

** Niels Nielsen studiosus lod forkynde Jens Hansen Holme, borger sst, til ham udgivne pantebrev, dateret 16/5 1685, for 170 sletdaler, derfor pantsætter hans part, som er den halve part i det skiberum, kaldet Fortuna, hvoraf Peder Lassen tilhører den halve part.

** Mikkel Lassen lod forkynde Jens Hansen Holme til ham udgivne pantebrev, dateret 12/5 1688, for kapital 40 sletdaler pantsætter ham hans bod på Guldsmedegade, Rasmus Molbo tilforn ejede.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget for Johan Andersen Viborg, skomager borger sst, havde stævnet Peder Calmer bødker, borger sst, for vidner. så fremstod Søren Gius vognmands hustru Ellen Pedersdatter og vidnede, at for en måned siden kom hun ind til Peder Calmers, og da sagde Peder Calmers kone, at hun havde hørt, at Johan Viborgs kone hendes mor skulle være besovet i hendes enkesæde.

(114)

** Jens Basballe rådmand lod forkynde Niels Andersen Kruses til ham udgivne pantebrev, dateret Århus 23/5 1688, for kapitel 85 sletdaler. derfor pantsætter ham hans næstliggende boder.

** Villum Jonsen Lundgård, boende i Andi  på Peiter Jessen farver, Jens Jacobsen med deres interesseredes vegne havde stævnet Mikkel Soel, borger sst, for syn, vidner, adkomst og dom, hvorefter blev opnævnt synsmænd til at syne hvis jord, Mikkel Soel af byens jord ved Vestergades ende har indhegnet.

** Niels Friis, tjenende proviantforvalter Christen Vegerslev sst, med opsættelse her af tinget 10/5 næst afvigt havde stævnet Peiter Farver angående et indlæg, leveret på rådstuen, og ham til erklæring med flere af borgerne leveret, og som han ikke vil levere fra sig, hvorefter blev afsagt, så eftersom Peiter Farver ikke har villet levere fra sig den ham tilstillede begæring, som han med flere skulle give deres betænkning på, men har undskyldt sig ikke at vide hvor den er, så blev Peiter Farver tilfundet den fra sig på rådstuen igen at levere inden 4 ugers forløb.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Mikkel Lassen, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 26/4 havde stævnet Niels Andersen Kruse, borger sst, og tiltalte ham for 64 sletdaler for varer, han har bekommet, som han blev tildømt at betale.

(115)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Claus Nielsen, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 19/4 1688 havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

** indførsel af Peiter Farver med flere af borgernes kaldsseddel angående deres tvist med Mikkel Rasmussen Soel, boende i Vestergades ende, om noget af Århus jord, han skal have indhegnet.

** indførsel af Mikkel Rasmussen Soels forommeldte indlæg, angående synsmænds opkrævelse til at syne samme jord.

** den sag, Hans Nielsen kontra Maren Jørgensdatter med flere. intet svar, derfor opsat 6 uger.

31/5 1688.

** blev forkyndt skipper Laurits Olufsens til salig Christen Basballes arvinger udgivne pantebrev, dateret 30/5 1688, på kapital 72 sletdaler, og derfor pantsætter dem hans iboende våning aller nederst ved Mindet.

** Villum Jonsen Lundgård, forordnet af borgmestre og råd, på en del borgeres vegne på Vestergade havde stævnet Mikkel Rasmussen Soel, borger sst, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne synsforretning på den jord, Mikkel Soel har ladet indhegne, og efterskrevne, der iblandt salig Peder Tysks søn Rasmus Tysk handskemager, som mindes op til 50 år, vidnede, at da stod der 3 fag planker fra den gamle huses hjørnestolpe, og der stod blomme og kirsebærtræer langs med gærdet ned til mølledammen. Rasmus Pedersen Gius vidnede det samme, undtaget han kan mindes 18 år. Mikkel Soels fuldmægtig begærede af Villum Jonsen hvad adkomst, de havde på omtvistede jord.

(116)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Rasmussen Lassen, borger og handelsmand sst, havde stævnet Jørgen Loft, borger sst, for vidner, hvorefter Mikkel Tygesen, borger sst, vidnede ved ed, at for ungefer 19 år siden fik han en tønde humle af Jens Rasmussen, som han skulle give ham 14 mark for, og som han derefter fik varsel af Jens Rasmussen Lassen, da sagde hans svoger Jørgen Loft til ham, kerer eder intet derom, jeg skal vel betale den.

** Niels Friis på sin husbond Christen Vegerslev KM, proviantforvalter samt stiftskriver her i stiftet, boende sst, havde stævnet samtlige residerende ved Århus domkapitel, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne synsforretning på den brøstfældighed, som findes på domkirken

(117)

** indførsel af synsmændenes forretning på den jord, som Mikkel Rasmussen Soel har indhegnet uden Vestergade, som de overmålte.

(118)

** Laurits Pedersen Avning fuldmægtig for Espen Andersen, forrige forpagter på Frisenvold, med opsættelse her af tinget 3/5 næst forhen havde stævnet Karen Jørgensdatter, Laurits Hansen underdegns, for 11 daler, hvorimod blev i rette lagt hendes skriftlige indlæg, at hverken hun eller hendes forrige mand var Espen Andersen noget skyldig, hvorefter blev afsagt, at eftersom Karen Jørgensdatter ved ed fornægter ikke at være Espen Andersen noget skyldig, blev hun derfor for de søgende 11 daler frikendt.

7/6 1688.

** Peiter Jessen farver lod forkynde Anders Lauritsens til ham udgivne skødebrev, dateret Århus 18/3 1678, på to hans ejendoms haver i Møllestien, den ene fra adelgaden og salig Jacob Møllers have til Peiter Jessens iboende gård med derpå byggede boder og tilliggende gårdsavl, og den anden strækker sig fra Jens Vegerslevs boder til Peiter Farvers gård.

** Laurits Andersen Holme lod forkynde Jens Olufsen Fløjstrups udgivne obligation på 20 sletdaler, dateret Århus 5/2 1688, og derfor pantsætter ham den halve skudepart til brugelighed.

** Peiter Jessen farver lod forkynde Jens Rasmussen skomager i Møllestien til Johan Arentsen udgivne og ham siden overdragne pantebrev, dateret Århus 14/5 1688 kapital, 96 rigsdaler derfor pantsætter to boder på Vestergade.

** den sag, salig Christen Basballes arvinger kontra salig Clemend Guldsmeds enke med flere. intet svar, derfor opsat 4 uger.

** Christen Vegerslev proviantforvalters fuldmægtig, Niels Mortensen, havde stævnet borgmestre og råd sst samt Peiter Farver, borger sst, for syn på adskillige tillukkelser, udbygninger, opfyldninger og indhegnelser, hvormed han har forseet sig, hvorefter blev opnævnt synsmænd.

** den sag, Tomas Rasmussen for Peder Feder kontra Hans ----, som han ej mødte, opsat 14 dage og forelagt til samme tid at svare.

(119)

14/6 1688.

** blev forkyndt KM forordning om opgæld af dem, som har forskrevet sig in specie at betale.

** blev læst og påskrevet KM brev, at ingen skøder eller panter af byfogden må udstedes, før alle skatter med mere er betalt.

** den sag, Mikkel Soels fuldmægtig kontra Peiter Farver med flere af borgerne om et stykke jord i Vestergade, såsom parterne da først indleverede sine breve i retten, blev sagen opsat 14 dage.

** blev forkyndt landstings kaldsseddel, dateret 16/5 1688, til skifte efter salig hr Bertel Jostsen i Gylling 27/6 førstkommende.

** Laurits Pedersen Avning, forordnet fuldmægtig, på Mikkel Rasmussen Soel, borger sst, hans vegne havde stævnet Peiter Jessen farver, Hans Jensen farver, Jens Jørgensen sst med flere borgere sst for vidner, item stævnet Hans Nielsen med flere synsmænd for at gøre forklaring på alenmål på den jord, som de ham til hans havested og gårds grund tilmålt har. så fremkom Hans Nielsen med flere og i rette lagde deres efterskrevne vidne, at de har målt samme jord, som i deres synsforretning er beskrevet, hvilket de skal tilsvare.

21/6 1688.

** Niels Lauritsen lod fremvise efter KM brev borgmestre og råds attest, at der kan udstedes skøde på efterskrevne ejendom, hvorefter han lod forkynde Hans Genop Ledertover og hans hustrus udgivne skødebrev, dateret 8/6 1688, på den bod, han iboer, bag klostret næst Niels Lauritsens anden bod, op langs adelgaden ud mod klostermuren på den anden side.

** den sag, Ingeborg, salig magister Laurits Bordings, kontra Niels Andersen Kruse. da blev fremlagt Niels Kruses indlæg, at hans brev på det fordrede korns betaling var indfriet og betalt, item fremlagde en kontraregning, hvorfor sagen blev opsat 3 uger.

** den sag, Jens Jacobsen kontra Laurits Hansen. da intet svar skete, er sagen opsat 3 uger.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Peder Lassen, borger sst, havde stævnet Niels Pedersen Nøt, borger sst, og tiltalte ham for 9 sletdaler efter hans obligation, dateret 3/9 1687, som han blev tildømt at betale.

(120)

28/6 1688.

** Jørgen Nielsen, tjenende Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens, sst i rette lagde hendes til ham udgivne købebrev, dateret 23/4 1685, hvorefter Erik Jørgensen stadsprokurator solgte og skødede fra Maren Clemendsdatter og hendes arvinger og til Jørgen Nielsen og hans arvinger hendes gård, på Vestergades søndre side beliggende, næst op til Hans Jensen farvers iboende gård på den ene side og op til gyden, som løber af Vestergade ned til Møllestien på den anden side, med tilliggende gårdsavl i marken.

** Ditlev Bloch, garver og borger sst, æskede skødevidne, hvorefter Jørgen Nielsen, tjenende Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens, solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Ditlev Bloch og hans arvinger hans gård på Vestergades søndre side, hvilken gård Jørgen Nielsen i dag af Maren Clemendsdatters fuldmægtig skødet er.

** på forskrevne skøde blev fremvist borgmestre Jens Låsby og Mikkel Mikkelsen og rådmand Jens Basballes tilladelse til at gården må skødes.

** blev forkyndt magister Morten Herlovs advarselsseddel, dateret 23/6 1688, til skifte efter salig Jens Rasmussen i Lillering at skal holdes 5/7 næstkommende.

** Ingeborg, salig magister Laurits Bordings til Ryumgård, hendes fuldmægtig havde stævnet samtlige borgmester og råd sst, item Sille Andersdatter, salig Christoffer Hennings, for tilbud, syn og vurdering til de tre boder i Pustervig, som af Christoffer Hennings til salig magister Laurits Bording er pantsat, hvorefter blev af retten opnævnt syns og vurderingsmænd.

** Laurits Pedersen Avning, befuldmægtiget på Mikkel Rasmussen Soel, borger sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 17/5 næst afvigt havde stævnet Peiter Farver med flere af borgerne angående et gærdes nedtagelse, og i rette lagde tingsvidner her af tinget 10/5 og 17/5 næst afvigt samt borgmestre og råds tilladelse, at Mikkel Soel må indhegne den rende uden Vestergade og det stykke jordsmon til sin have, og give deraf årligt til byen 4 daler, og holde renden forsvarlig ved lige. derefter i rette lagde Mikkel Soel hans efterskrevne indlæg, og derimod blev fremlagt Peiter Farver og medinteresserede borgeres efterskrevne indlæg, at Mikkel Soel havde indhegnet deres plantebede og meget mere, end det var ham tilladt, hvorfor det var blevet efterset og målt, hvorefter blev afsagt, så eftersom Mikkel Soel har indtaget mere jord, end det var ham tilladt, som havde været borgernes plantebede og ikke kunne mistes, og renden i sig selv ikke var vel ved lige holdt, og Mikkel Soel havde være fornøjet med, at gærdet blev indflyttet, da sees ikke, at de har begået vold, men bør derfor fri at være.

(122)

5/7 1688.

** den sag, salig Christen Basballes arvinger kontra Clemend Guldsmeds enke og Johan Viborg, er opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen prokurator på byens vegne havde stævnet Niels Nielsen Tysk i Åby for syn, vidner, sigtelse, klage og dom angående vold og overlast, han skal have øvet på Peder Eriksen, byens vangvogter, på marken, og Anders Sørensen Nygård, borger sst, vidnede, at i dag 14 dage kom han og Peder Vangvogter ridende ud på Århus mark, og da gik Åby hjord på marken, og da de ville drive noget af det til Århus i folden, kom en hob folk, både ridende og gående, og havde kæppe i hænderne og drev kvæget fra dem, og Niels Tysk slog Peder Vangvogter med et svøbeskaft i hovedet, og nu gav Peder Vangvogter last og klage over Niels Tysk, for han overfaldt ham og slog ham.

** Erik Jørgensen prokurator fuldmægtig for Ingeborg, salig magister Laurits Bordings til Ryumgård, havde stævnet Sille Andersdatter, salig Christoffer Hennings, hvorefter vurderingsmænd i rette lagde deres efterskrevne vurdering på tre boder i Pustervig, som salig Christoffer Hennings tilhørte, og var pantsat til magister Laurits Bording, hvilke boder de vurderede for 55 sletdaler, hvorefter blev fremlagt omtalte pantebrev, dateret 12/3 1668, lydende på kapital 60 sletdaler.

(123)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på Hans Nielsen Fog, borger og handelsmand sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 25/5 næst afvigt havde stævnet efterskrevne for dom og tiltalte dem for gæld efter regnskabsbog, som de blev tildømt at betale.

12/7 1688.

** blev læst og påskrevet rentekammerets missive til tolder Johan Suhr, angående den kommercetraktat med de Herrenstetter af Holland oprettet, at tolden herefter af alle skal oppebæres efter den toldrulle af dato 1672 indtil videre.

** Mikkel Rasmussen Soel lod forkynde Hans Jensen Vinters til ham udgivne skødebrev, dateret Århus 12/3 1688, på den gård, han iboer, med hosliggende to boder og haver i Vestergades ende fra Jens Basballes gård ud til byens port 45 sjællandske alen i længden, fra gaden til mølledammen 117 alen i bredden i nederste ende 24 sjællandske alen, og et gårdsavl i marken.

** den sag, assessor Jens Lassen kontra Gert Colpin med flere, gæld anlangende er, som intet svar skete, opsat 6 uger.

** den sag Ingeborg, salig magister Laurits Bordings, fuldmægtig kontra Niels Andersen Kruse om 100 sletdalers fordring for korn, han har fået på Ryumgård 1685, hvorimod Niels Andersen Kruse aflagde sin ed på, at han havde indløst og betalt sin obligation på 100 sletdaler til hendes forrige fuldmægtig Søren Sørensen.

(124)

** Ingeborg, salig magister Laurits Bordings, til Ryumgård hendes fuldmægtig Anders Krog med opsættelse her af tinget 21/6 næst afvigt havde stævnet Niels Andersen Kruse, borger sst, for 100 sletdaler, som han skyldig er for korn, han bekom 1685, samt for leje af fire gårdsavl 85 og 86. derimod i rette lagde Niels Kruse sit efterskrevne indlæg, at han havde betalt kornet til hendes fuldmægtig, og derefter fremlagde modregning imod lejen af de fire gårdsavl, hvorefter blev afsagt, så eftersom Niels Kruse aflægger sin ed på, at han har betale kornet, så frifindes han derfor, men eftersom intet forklares om, hvad lejen af de fire gårdsavl skulle være, så blev derom kendt, at Niels Kruse skal gøre regnskab med Ingeborg, salig magister Laurits Bordings.

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig for Jens Jacobsen Skivholme, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 21/6 næst afvigt havde stævnet skipper Laurits Hansen, borger sst, for gæld 70 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

19/7 1688.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Søren Christensen Ladefoged havde stævnet Bonde Jacobsen, borger sst, og tiltalte ham for 8 sletdaler efter skiftebrev efter salig Jens Pedersen, men som intet svar skete, blev sagen opsat 3 uger.

** den sag, Villum Lundgård på en del borgeres vegne havde indstævnet kontra Mikkel Soel, anlangende en del byens jord, han fra byens jorder skal have indhegnet. så fremlagde Mikkel Soels fuldmægtig Hans Vinter rådmands skøde på Mikkel Soels gård og havejord, som 12/7 næst afvigt her er forkyndt. derefter blev afsagt, da som fremlægges Hans Vinters skødebrev, hvori han har skødet Mikkel Soel sin gård og havejord ved alenmål, hvilket er stridigt imod tingsvidnerne, som borgerne har ladet føre, da er Hans Vinter forelagt til i dag 3 uger med gamle adkomstbreve at bevise sig den jord til ved alenmål, som han har solgt Mikkel Soel, eller og med lovfaste vidner bevise sig 20 års hævd derpå af have haft, ulast og upåkæret, til hvilken tid sagen er opsat.

(125)

26/7 1688.

** blev forkyndt de velbårne kommissarier ---- skifte efter velb friherreinde salig fru Birgitte Trolle til Brahetrolleborg at holdes i Fåborg 11/9 1688.

2/8 1688.

** Niels Jensen i Mundelstrup, fuldmægtiget på Hans Jensen Vinter, rådmand sst, hans vegne havde stævnet Peiter Jessen farver, Mikkel Lassen, Baltser Hansen med flere for syn, vidner og dom, angående en del Mikkel Soels tilliggende ejendom, hvorefter vidner blev tilspurgt om den ejendom ved Vestergades port, som Mikkel Soel påboer, om samme ejendom ikke strækker sig i nør til plantebedene, hvortil de svarede, at den stolpe, som står ved Vestergades ende, var en hjørnestolpe i Jens Vinters have, og den har stået der 32 år, og der gik et gærde fra den gamle stolpe ned til vejen ved mølledammen, og der var plantebede mellem haven og mølledammen.

(128)

** Niels Jensen på Hans Vinters vegne, efter forommeldte varsel, begærede opnævnt synsmænd på den omtvistede jord uden Vestergades ende, som Mikkel Soel tilhører, hvortil blev udmeldt efterskrevne mænd.

** Niels Nielsen studiosus, boende sst, havde stævnet Gert Colpin, handelsmand sst, for gældsdom og tiltalte ham for 3 rigsdaler for bekommet malt, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** Anders Lauritsen Ørn, indbygger og gæstgiver sst, havde stævnet assessor Jens Lassen, residerende sst, for syn, vidner og dom angående Jens Lassens nye opsatte hus, som Anders Ørn formener sig at være bygget for nær, hvorefter blev udmeldt synsmænd.

** indførsel af Hans Vinters kaldsseddel til Peiter Jessen farver med flere, angående en del Mikkel Soels gårds tilliggende ejendom, som ham af Hans Vinter skal være solgt, samt til efterskrevne vidner.

(129)

9/8 1688.

** Christen Andersen felbereder lod forkynde Daniel Nielsen felbereders til ham udgivne købebrev på to fag hus, næst op til Christen Andersens egen bod, dateret Århus 4/5 1688.

** Peder Jacobsen felbereder lod forkynde Christen Andersen felbereders til ham udgivne købebrev på fire bindinger hus, næst op til hans bod på den ene side og Ove Snedkers på den anden side.

** Niels Jensen Mundelstrup, fuldmægtiget på Hans Jensen Vinter, rådmand sst, hans vegne havde stævnet Mikkel Lassen, borger sst, med flere for vidner, og efterskrevne vidnede, at Niels Rode hans havegærde har stået længere ud, end Mikkel Soels gærde nu står.

** Niels Jensen Mundelstrup, fuldmægtiget for Hans Jensen Vinter rådmand havde stævnet Peiter Jessen farver, Hans Sørensen Hadrup med flere borgere sst, hvorefter synsmænd i rette lagde deres synsforretning.

(130)

** indførsel af ovennævnte synsforretning på den omtvistede jord, som de havde overmålt.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget for Søren Christensen Ladefoged, borger sst, med opsættelse her af tinget 19/6 næst forhen havde stævnet Bonde Jacobsen, og i rette lagde skiftebrev efter salig Jens Pedersen konsumptionsbetjent, dateret Århus 21/9 1685, hvori blandt tilstående gæld Bonde Jacobsen findes indført for 8 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

16/8 1688.

** Jørgen Danielsen, KM byfoged, på KM og Århus bys vegne havde stævnet efterskrevne personer for deres lejermålsbøder, men da ingen af dem mødte, blev sagen opsat 4 uger.

** Hans Jensen farver fik opnævnt mænd til at måle hans iboende gård og ejendom, hvor til naboerne hans ejendom sig til strækker.

(131)

21/8 1688.

** Henrik Meier murmester, nu arbejdende på Clausholm, havde stævnet Niels Nielsen murmester af Randers, arbejdende her i byen, for syn sigtelse og dom, angående sår og slag, han 20/8 har øvet på Henrik Meier murmester, og blev sagen således afhandlet, at Niels Murmester erbød sig at betale derfor til kongen og byen 6 daler, og sagsøgeren erklærede sig intet for sin person til bøder at ville have. (gæsteret i byfoged Jørgen Danielsens hus)

23/8 1688.

** blev forkyndt Jens Hansen Holms udgivne pantebrev til Jens Lauritsen, borger sst, på kapital 101 sletdaler, derfor pantsætter ham hans ejendomme på Guldsmedegade, som er to boder, som Rasmus Molbo og salig Gert Clausens enke iboer.

** blev forkyndt Inger Hieronimusdatter, salig Christen Basballes, udgivne skødebrev til Hans Jensen farver, borger sst, på en gård på Vestergade, han iboer, næst Peder Rasmussen klokker og Ditlev Bloch garvers ejendomme, med tilliggende have og et fuldt gårdsavl.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jesper Eskildsen, borger sst, havde stævnet Jens Hansen Holm, borger sst, for gældsdom, og talte med hans farsøster Karen Jensdatter, og tiltalte ham for 40 sletdaler, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Giese Burmester, borger i Hamborg, hans vegne havde stævnet Peder Sørensen Svane, borger sst, for dom og tiltalte ham for 8 sletdaler, han i Rasmus Hasles bo skyldig var, og Giese Burmester i sin gældsfordring er udlagt, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for assessor Jens Lassen, residerende sst, med opsættelse her af tinget 12/7 næst afvigt havde stævnet efterskrevne for dom, og tiltalte dem for resterende husleje, som de blev tildømt at betale.

(132)

30/8 1688.

** Niels Nielsen studiosus, boende sst, med opsættelse her af tinget 2/8 næst forhen havde stævnet Gert Colpin sst og tiltalte ham for 3 rigsdaler, som han blev tildømt at betale.

** Hans Sørensen, boende i Ørsted, havde stævnet hr Jens Kattenberg, præst til hospitalet sst, og tiltalte ham for 19 sletdaler efter obligation, dateret 3/11 84, udgivet til borgmester Johan Wellow i Grenå. dernæst blev i rette lagt lodseddel efter Johan Wellow, dateret Grenå 19/11 1686, som blandt anden udlæg melder, at Hans Sørensen af Ørsted er udlagt hr Kattenbergs obligation, hvilken gæld han blev tildømt at betale.

** Niels Jensen Mundelstrup, fuldmægtig for Hans Jensen Vinter, rådmand sst, havde stævnet Rasmus Pedersen Tysk handskemager, borger sst, for sin afbigt at lade protokollere, og nu begærede originalen af den forening, som imellem Hans Vinter og Rasmus Tysk er oprettet 14/8 sidst afvigt, hvoraf blev i rette lagt efterskrevne kopi, som lyder, at såsom Rasmus Pedersen Tysk har tilsagt Hans Vinter nogen ukvemsord, som Hans Vinter for godtfolks og hans egen bøn har efterladt, så forpligter han sig at give til de fattige sengeliggende 4 rigsdaler, dateret Århus 14/8 1688. herimod mødte Villum Jonsen, som på Rasmus Tysk handskemagers vegne svarede, at Hans Vinter endnu ikke har overbevist Rasmus Tysk nogen uhøflige eller ubeskedne ord mod ham at have begået, men begærer, at Hans Vinter ville her for retten saggive Rasmus Tysk hvad ord, han imod ham skulle have haft, imod den straf, han skulle udgive.

(133)

** Dines Pedersen Vintz havde stævnet Søren Rasmussen, tilforn tjenende Anne, salig Rasmus Lassens, for dom og tiltalte ham for et års leje af et gårdsavl, 4 sletdaler, men som intet svar skete, blev sagen opsat 8 dage.

** Villum Jonsen Lundgård på en del borgeres vegne, med opsættelse her af tinget 19/7 næst afvigt, havde stævnet Mikkel Soel efter samme opsættelses formelding. så mødte herimod at svare Laurits Pedersen af Avning på Mikkel Soels vegne og i rette lagde en kopi af KM allernådigste befaling, hvorefter blev afsagt, at eftersom i rette lægges kopi af KM brev til kommissarier, parternes stridighed om den af Mikkel Soel indtagne byens jord at foretage, og enten i mindelighed eller ved endelig dom adskille, derfor vidste byfogden ikke deri at kende.

(134)

6/9 1688.

** blev forkyndt KM forordning om en ny alterbog at bruges fra næstkommende advent søndag.

** Hans Rasmussen, boende i Ondrup, fuldmægtiget for Mads Nielsen, forpagter på Åkær og forvalter over dets underhavende gods, havde stævnet Jens Vegerslev, rådmand sst, for gældsdom, og talte med hans hustru Anne Hansdatter, og i rette lagde hans obligation til Mads Nielsen, dateret Århus 10/8 1682, lydende på kapital 400 rigsdaler, hvorefter han blev tilfundet at betale den resterende kapital med rente 210 rigsdaler.

** den sag, Jesper Eskildsen kontra Jens Hansen, blev opsat 8 dage.

** den sag, Dines Pedersen kontra Søren Rasmussen. så mødte Søren Rasmussen med sit indlæg, at det var for Jens Svejgård, han lejede det gårdsavl, da er sagen opsat 8 dage.

13/9 1688.

** forkyndt KM forordning om privilegier for KM søfolk.

** forkyndt KM plakat om den præliminære traktat med de Herrenstetter af Holland, dateret 28/8 1688.

** Oluf Fogedsvend, fuldmægtiget for Dines Pedersen Vintz, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 30/8 næst afvigt havde stævnet Søren Rasmussen for 4 sletdaler for leje af et gårdsavl. så mødte Søren Rasmussen og i rette lagde sit indlæg, at han aldrig har nydt noget af avlen, men lejede det for Jens Svejgård, hvorefter han blev tilfundet at betale 4 sletdaler, og sin regres igen at søge hos Jens Svejgård.

** Søren Rasmussen sst havde stævnet Jens Pedersen Svejgård sst for dom angående et gårdsavls leje 4 sletdaler for 1686, som Søren Rasmussen på hans vegne havde lejet af Dines Pedersen, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

(135)

** den sag, byfogden havde i rette 16/8 kontra Carl Sørensen med flere for lejermålsbøder, endnu opsat 14 dage.

20/9 1688.

** Jens Sørensen, borger og handskemager sst, æskede skødevidne, hvorefter Peder Niels Brandt, borger og handelsmand sst, med fuldmagt af assessor Hans von Lossow til Ristrup på egne og svogre Hans Lange til Asmildkloster, Tøger Reenberg til Lynderupgård, Rasmus Broberg til Sjelle Skovgård deres vegne solgte og skødede fra dem og deres arvinger og til Jens Sørensen og hans arvinger den gård på Mejlgade, som salig Rasmus Smed iboede og fradøde, næst op til Jørgen Rasmussen skrædders have på den ene side, og op til borgmester Jens Låsbys boder ved sankt Olai kirkerist på den anden side med, bredden fra gaden ud til bemeldte kirkegård, med sin tilliggende avl i marken.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Giese Burmester, borger til Hamborgs, vegne med opsættelse her af tinget 23/8 næst forhen havde stævnet Peder Svane og tiltalte ham for gæld 8 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

27/9 1688.

** Jørgen Danielsen, KM byfoged, på KM og byens vegne med opsættelse her af tinget 16/8 næst forhen havde stævnet Carl Sørensen med flere efterskrevne for lejermålsbøder, som de blev tildømt at betale, og hvis de ikke har noget at betale med, da at lide derfor på deres krop efter loven.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Rasmussen Lassen, borger og handelsmand sst, havde stævnet Peder Poulsen, boende på Tandrup, item Peder Frandsen, boende i Halling, og tiltalte dem for gæld, hvorefter blev afsagt, så efterdi Erik Jørgensen ikke har Jens Rasmussens regnskabsbog gælden dermed at bevise, så er sagen opsat 6 uger.

(136)

** den sag, Jens Mule til Serridslevgård havde stævnet Jens Vegerslev rådmand angående en obligation, lydende på hr Jens Bjerring i Laurbjerg, kapital 200 sletdaler med 8 års rente, som Jens Vegerslev imod hans minde havde annammet betaling for, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Hansen Holm havde stævnet efterskrevne for gældsdom, men som intet svar skete, blev sagen opsat 6 uger.

** den sag, Søren Rasmussen kontra Jens Svejgård er opsat 14 dage.

4/10 1688.

** Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, havde stævnet Espen Andersen, nu boende i nør Bendstrup, for gældsdom og tiltalte ham for 68 sletdaler efter hans obligation, dateret Århus 27/1 1688, hvilken gæld han blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Peder Lassen, borger sst, havde stævnet Rasmus Jensen Sandø sst og tiltalte ham for gæld 288 sletdaler, som han ikke vil betale, hvorefter blev afsagt, så eftersom Peder Lassen tiltaler Rasmus Jensen for 288 sletdaler for betroet gods, som han ikke, siden han er kommet hjem fra Norge, har villet betale og derfor arresteret, hvilken gæld han ikke fragår, så blev Rasmus Jensen tilfundet samme gæld at betale.

(137)

11/10 1688.

** blev af Poul Jørgensen forkyndt Søren Mikkelsen Langballe, Mikkel Mikkelsen og Kirsten Mikkelsdatter Langballes underskrevne kontrakt og købebrev, dateret Århus 17/9 1687, til deres søster Anne Mikkelsdatter, Søren Jørgensens, på den bod på Vestergade, Ludvig Guldsmed har iboet, på hans hustrus egen tilfaldne part, item hvis salig Jens Langballe kunne på et værgemåls regnskab skyldig blev deri, hans datter tilfaldet efter Mette Mikkelsdatter.

** blev forkyndt rådmand Jens Basballes på egne og medarvinger og svogeres vegne udgivne skøde til amtskriver Jens Knub, dateret 5/10 1688, på den gård, på hjørnet af Torvet ved domkirken, Karen Clemendsdatter, salig magister Christen Friises, iboede og fradøde, med tilliggende gårdsavl i marken.

** Jens Jacobsen Skivholme begærede deponeret i retten 40 sletdaler, som var på hans skipper Jens Fløjstrups vegne for et pant, han for samme penge havde gjort Laurits Andersen i den skude, som Jens Jacobsen tilhører det øvrige i.

** Villum Jonsen, delefoged ved Estrup på velb Jørgen Skeels vegne havde stævnet proviantforvalter Christen Vegerslev og tiltalte ham for 169 tønder rugs betaling efter kapitelskøb 169 rigsdaler og 101 tønder byg 75 rigsdaler, som han 1685 på Estrup har bekommet. derpå blev afsagt, så efterdi Villum Jonsen ikke beviser, hvor meget korn Christen Vegerslev har bekommet, men beråber sig på det at ville bevise, og Vegerslevs tjener beråber sig på at vil bevise hvad korn ham af velb salig Christen Skeel er solgt, da blev sagen derfor opsat 4 uger, og begge parter forelagt til samme tid de påberåbte dokumenter at fremlægge.

(138)

** den sag, Mourits Hansen, tjenende Jens Mule, for sin husbond kontra Jens Vegerslev. som Jens Vegerslev mødte og fremlagde Cathrine Mules missive og foregav, han derefter havde annammet betaling for kornet, hvilket han og gav Jens Mule til kende at ville modtage, som han hidindtil ikke har villet efterkomme, formente han burde kornet modtage, og resten ville han betale med rede penge. på begæring blev sagen opsat 4 uger.

** Søren Rasmussen sst med opsættelse her af tinget 13/9 næst forhen havde stævnet Jens Svejgård for 4 sletdaler for et års leje af et gårdsavl. så mødte Jens Svejgård og i rette lagde sit efterskrevne indlæg, at Søren Rasmussen havde lejet avlingen på Anne Rasmusdatters vegne, som hendes tjener, og hun havde ladet det dyrke og tærske, undtaget en ringe del, som lå der, da han antog gården. dertil svarede Søren Rasmussen, at han efter Jens Svejgård og hans hustrus befaling havde lejet det gårdsavl af Dines Pedersen, hvilket Jens Svejgård vedgik, hvorefter Jens Svejgård blev tildømt at betale Søren Rasmussen de 4 sletdaler med denne processes billige bekostning.

** den sag, salig Christen Basballes arvinger kontra Anders Lauritsen med flere for gæld. da intet svar skete, blev sagen opsat 6 uger.

18/10 1688.

** Laurits Pedersen boende i Avning på Anne Mikkelsdatter, salig Søren Jørgensens efterladte enke, sst hendes vegne med hendes rette lovværge Mikkel Mikkelsen, forpagter på Kærbygård, havde stævnet Niels Nielsen skrædder sst for vidner og dom og tiltalte ham, for han ikke efter lovlig opsigelse i rette tid har villet ryddelig gøre og flytte af hendes hus, som hun arveligt efter hendes salig forældre var tilfaldet. derimod fremlagde Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig på Niels Nielsen skrædders vegne efterskrevne udtog af Kirsten Langballes bog, som lyder, 1687 har jeg Niels Nielsen skrædder aflejet Kirsten Langballes og hendes datter Anne Mikkelsdatter en deres bod, liggende næst østen op til Kirsten Langballes gård, nemlig 4 fag hus til gaden. så fremlagde nu Anne Mikkelsdatters fuldmægtig Kirsten, salig Mikkel Langballes, Søren Langballe og Mikkel Langballe deres kontrakt og afståelse til deres svoger Søren Jørgensen på forommeldte bod, dateret 17/9 1687, hvorefter blev afsagt, eftersom Niels Nielsen ikke fremlægger nogen kontrakt på omtalte bod med Anne Mikkelsdatter, som den alene ejer, men hun beviser at have opsagt ham boden i lovlig tid til afvigte Michaeli, som han ikke har efterkommet, derfor blev kendt, at Niels Skrædder skal gøre boden ryddelig og den kvittere inden 8 dage under straf og eksekution efter lovens 6.bogs 14.kapitels 7.artikel.

(140)

25/10 1688.

** Erik Jørgensen for Christen Smed lod lyse efter sin dreng Søren Pedersen, som er bortrømt uden hans minde.

** Jens Hvas kapitelsridefoged havde stævnet Matias Sørensen Hårbo, borger sst, for syn, vidner og dom angående hans bygning og plankeværk, Jens Hvas for nær opsat, hvorpå blev opnævnt mænd til at syne og bese samme bygning og plankeværk.

2/11 1688.

8/11 1688.

** Jens Hvas kapitelsridefoged sst havde stævnet Matias Hårbo, borger sst, og tiltalte ham, som 25/10 er indført, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne synsforretning på Matias Hårbos ny bygning på Mejlgade, som syntes dem at være sat et kvarter nærmere Jens Hvas, end det gamle skal have stået, og plankeværket var sat tre kvarter inde på stenpikningen i Jens Hvasses gård.

(141)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Jens Rasmussen Lassen, borger sst, med opsættelse her af tinget 27/9 næst forhen havde stævnet Peder Poulsen, boende på Tandrup, og Peder Frandsen i Halling for dom og efter regnskabsbog tiltalte Peder Frandsen for 42 sletdaler for varer, han bekom 1683, og tiltalte Peder Poulsen, da forpagter på Tulstrup, for 101 sletdaler efter afregning 1683, hvilken deres gæld de blev tildømt at betale.

(142)

** den sag, velb Jørgen Skeels fuldmægtig kontra Christen Vegerslev, er endnu med bevilling opsat 14 dage.

** Jens Mule til Serridslevgård med opsættelse her af tinget 27/9 næst afvigt havde stævnet Jens Vegerslev, rådmand her i byen, for dom og tiltalte ham for en obligation, lydende på hr Christen Bjerring i Laurbjerg kapital 200 sletdaler med 8 års rente, som Jens Vegerslev imod hans minde har annammet betaling for, hvorefter blev afsagt, så efterdi Jens Vegerslev fremlægger Jens Mules kæreste Cathrine Eriksdatters missive af dato 1/5 1686 til hr Christen Bjerring, at renten på hvis, han er dem skyldig, er ved Jens Vegerslev aftalt og efterladt, med så skel, at kapitalen straks derefter til ham erlægges, hvilket er sket med korn og penge, og kornet er endnu hos ham beliggende, formedelst Mule ikke ville modtage det, hvilket han agtede at bevise, men ikke skete, og Mule for retten sagde nej til, da blev af sådan årsag kendt, at Jens Vegerslev skal betale Jens Mule obligationens annammede betaling skadesløs fra 31/5 1686.

** Jens Hansen Holm, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 27/9 næst afvigt havde stævnet efterskrevne for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tilfundet at betale eller at gøre regnskab.

** Hans Hintz, borger til Hamborg, ved sin fuldmægtig Erik Jørgensen prokurator havde stævnet rådmand Jens Vegerslev sst og tiltalte ham for 600 sletdaler kapital efter hans til Hans Hintz udgivne panteobligation, dateret Århus 26/11 1686, og derfor pantsatte ham hans gård, liggende på Vestergade imellem Morten Hvasses og salig Karen Saxes ejendomme, som han selv iboer, hvilken gæld han blev tildømt at betale.

(143)

** den sag, Hans Hintzes fuldmægtig Erik Jørgensen prokurator kontra Gert Colpin, borger sst, for 225 mark lübsk efter hans obligation. sagen blev opsat 8 dage.

15/11 1688.

** Villum Jonsen, fuldmægtig for Simon Hartvig jøde, havde stævnet Gert Colpin, borger sst, for 20 rigsdaler, hvortil Gert Colpin svarede, at han var Simon Hartvig intet skyldig, men havde indfriet sin veksel, idet han havde betalt Simon Hartvig selv 20 rigsdaler, og sagt, at resten skulle han få, inden han rejste, og samme aften kom en sorthåret person, som han mente var en jøde, og hilste ham fra Simon Hartvig og fordrede efter aftale de resterende 20 rigsdaler, som han fik, og derimod leverede han Gert Colpin vekslen, hvorefter blev afsagt, at eftersom Simon Hartvig ikke selv mødte, blev sagen opsat 14 dage.

(144)

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig på Peder Calmer bødker, borger sst, havde stævnet Jens Lauritsen Hadbjerg, borger sst, for gældsdom og tiltalte ham for 9 sletdaler for bekomne varer, men som intet svar skete, blev denne sag opsat 5 uger.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig på Hans Hintz, borger og handelsmand i Hamborg, hans vegne med opsættelse her af tinget 8/11 næst forhen havde stævnet Gert Colpin, borger og handelsmand sst, og tiltalte ham for sin udgivne obligation på 223 mark lübsk, som han blev tildømt at betale.

** Laurits Jensen oplyste en liden brun hest, var blisset og fandtes driftig her på gaden, som var gået i kirkeristen.

22/11 1688.

** blev forkyndt rentekammerets missive om Kalø ladegårds forpagtning til den højst bydende at ske 13/12, nogle visse år fra 1/5 1689.

** Villum Jonsen, delefoged til Estrup, på velb Jørgen Skeel til Estrup hans vegne med opsættelse her af tinget 11/10 næst forhen havde stævnet Christen Vegerslev, ligesom samme tid findes indført, hvorefter blev afsagt, så eftersom i rette fremlægges Christen Vegerslevs kvittering for 163 tønder rug og 97 tønder byg, som bedrager sig efter kapitelskøb til penge 236 rigsdaler, hvorpå af Hans Mønsters kvittering, af dato 10/11 sidst afvigt, sees at være betalt 200 rigsdaler, og således resterer kun 36 rigsdaler, dem blev Christen Vegerslev tilfundet at betale.

(145)

** Villum Jonsen for Matias Sørensen Hårbo havde stævnet Jens Hvas belangende den omvidnede grund, formener med forhvervede syn og vidner at tilbevise at tilhøre, hvorfor han havde stævnet ham for syn, vidner og dom, hvorefter blev opnævnt synsmænd.

(146)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for salig Christen Basballe, forrige borger og handelsmand sst, hans arvingers vegne med opsættelse her af tinget 11/10 næst forhen havde stævnet efterskrevne personer for dom og tiltalte dem for gæld efter Christen Basballes regnskabsbog, som de blev tildømt at betale.

** den sag, Jens Basballe og hans tjener Jens Tøgersen kontra Jørgen Rasmussen skrædder med flere, blev opsat 6 uger.

29/11 1688.

** den sag, Simon Hartvig jødes fuldmægtig kontra Gert Colpin. som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

** Villum Jonsen fuldmægtig for Matias Sørensen Hårbo havde stævnet Jens Hvas, ligesom 15/11 findes indført, hvorefter synsmænd i rette lagde deres synsforretning, hvorpå synsmændene blev udspurgt nærmere om deres syn.

(147)

** Engelbret Endersen, borger og handelsmand sst, havde stævnet Peder Calmer bødker, borger sst, for vidner og dom angående hvis ord, han har sagt ham for nær, og efterskrevne vidnede, at de i møllen havde hørt Hieronimus Basballes karl spørge Peder Calmer, hvordan det var med Engelbret, dertil svarede han, det er et ilde med ham, det er med ham som en stakkel, fanden tog ham den anden nat og handlede ilde med ham. dagen derefter kaldte Engelbret Endersen Peder Calmer til sig og spurgte, hvorledes han kunne komme til at sætte ham sådan en skammelig løgn på, dertil han svarede, jeg sagde intet andet, end fanden havde taget eder.

** Jens Hvas kapitelsridefoged sst havde stævnet Matias Hårbo, som 8/11 næst tilforn er indført, og i rette lagde sit efterskrevne indlæg, at eftersom med syn og vidner bevises, at Matias Hårbo hans plankeværk står på min grund, da begærer jeg, at han må slå sin række på sin hjørnestolpe, og jeg derimod min række på min hjørnestolpe, eftersom ingen af os har alenmål, dateret Århus 29/11 1688 Jens Hvas, hvorefter blev afsagt, da som er ført vidner og syn kontra i sagen, er den opsat 4 uger.

(148)

** indførsel af det af Matias Hårbo i forskrevne synsvidne ommeldte afhjemlede syn.

6/12 1688.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Engelbret Endersen, borger og skipper sst, havde stævnet Peder Calmer bødker for vidnes påhør, og efterskrevne vidnede, at for 3 uger siden hørte de i møllen, at Peder Calmer sagde, at fanden skulle have ført Engelbret Endersen ned i sin have.

** Laurits Pedersen Avning, fuldmægtig på Peder Calmer bødkers vegne havde stævnet Engelbret Endersen, borger sst, for vidnes påhør angående hvis ord, som passerede i møllen. Anne Jensdatter, Søren Hansens, vidnede, at som nu på lørdag var 14 dage om aftenen da hørte hun en skreg i gaden, som lod sig ligne en djævel med et menneske, og om søndag morgen kom Peder Calmers søn og spurgte, om de havde hørt den, der skreg i aftes, og da hun sagde ja, sagde han, at der var Engelbret. Anne Rasmusdatter, salig Rasmus Skøts sst, med flere vidnede, at de var i Peder Calmers hus, da Anne, Søren Hansens, kom for at købe brændevin, og som de talte om, at Engelbret var på gaden i aftes, da sagde hun, at fanden kom ind til Engelbret i hans stue, og så kunne fanden intet komme ud med Engelbret af hans gadedør, for pigerne havde gjort kors deri, så tog han ud med ham gennem bryggersdøren igennem hans have over i Jørgen Skrædders have, og førte ham over plankerne og satte ham for Anne, Søren Hansens hus, på enden på hans rumpe, og ydermere sagde hun, at Maren Pottemagers måtte kaldes op og fulgte Engelbrets kone op til Maren Poulsdatter, for hun kunne intet være i huset for fanden. Birgitte, Søren Grønfeld snedkers, vidnede det samme.

(149)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Laurits Madsen sst havde stævnet Peiter Jessen farver med en kaldsseddel, som herefter findes indført, hvorefter to beskikkelsesmænd i rette lagde deres attest, angående deres beskikkelsesforretning hos Peiter Farver 21/11 88, og hvad da passerede, hvilken attest herefter er indført. Erik Jørgensen fremlagde KM brev til Laurits Madsen at være farver i Skanderborg, dateret København 4/8 1688.

** Erik Jørgensen satte i rette og formente, at efterdi bevises, at Peiter Farver fra de udstedte mænd har bemægtiget sig beskikkelsen, og ikke ville levere den fra sig, da skal han blive tildømt at levere den fra sig med svar uden ophold. Laurits Pedersen svarede hertil, at beskikkelsesmændene godvilligt havde leveret Peiter Farver beskikkelsen. sagen blev opsat 14 dage.

** indførsel af næst foranførte Laurits Farvers kaldsseddel til hans forrige husbond Peiter Farver, for han, imod lands lov og ret, har bemægtiget sig hans retmæssige begæring og beskikkelse, item beskikkelsesmændenes attest, at de 21/11 var hos Peiter Farver, på Laurits Madsen farvers vegne, angående en person, som Peiter Farver skulle have hensat, Laurits Farver til fortræd, i Skanderborg, om Peiter Farver ville kalde ham derfra med det gode, eftersom Laurits Farver havde KM brev på at skulle være farver der, hvortil han svarede, at så snart Laurits Farver boede i Skanderborg, skulle han tage karlen derfra, hvormed beskikkelsesmændene var fornøjet og gik derfra, men da de var kommet et stenkast bort, kaldte Peiter Farver dem tilbage og sagde, han ville skrive på beskikkelsen, men han lagde den i sit kammer og tog nøglen til sig og sagde, de kunne stå der så længe de ville, de fik ingen anden besked.

(150)

** Peder Lassen, borger sst fik, udmeldt mænd til at vurdere hans ejende skude, hvad den kunne være værd.

** Niels Lauritsen, borger sst, havde stævnet Jens Tomasen skomager, borger sst, for syn, vurdering og dom til ejendom, angående det pant, han har i Jens Tomasens ejendom, hvorefter blev opnævnt og tilmeldt efterskrevne syns og vurderingsmænd.

** velb kammerråd landkommissær Tomas Friis hans tjener og fuldmægtig Peder Pedersen på sin husbonds vegne skøde. Hans Bendixen Harding, borger og handelsmand sst, med fuldmagt af Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens, til hendes kære svoger Hans Bendixen Harding, solgte og skødede fra hende og hendes arvinger og til Tomas Friis og hans arvinger den bod og ejendom på Volden, som Kirsten, salig Peder Smeds, iboer, strækkende sig fra kammerrådens haveplanke hjørnestolpe til enden af smedjen, med de to små boder derved ligger, 21 alen, og på den anden side til Badstuegaden hen til  Maren Clemendsdatters bod 19 alen, og i bredden fra Volden til Badstuegaden lige med kammerrådens have.

(151)

** Laurits Pedersen Avning, fuldmægtig for Peiter Jessen farver havde stævnet Laurits Madsen, farver sst, og tiltalte ham for sin hårde beskikkelse 21/11 sidst afvigt, samt for sit påståede kongebrev at fremvise, og derefter i rette lagde Peiter Farvers efterskrevne indlæg samt hans oprettede kontrakt med Mads Murmand, på sin søn Laurits Madsens vegne, at lære hos ham i 6 år, dateret 2/10 1671, og Erik Jørgensen prokurator på Laurits Farvers vegne herimod fremlagde KM brev på farveriet at bruge i Skanderborg, dateret 4/8 1688. så efterdi Erik Jørgensen begærede genpart af Peiter Farvers indlæg, er sagen opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Peder Calmer bødker med opsættelse her af tinget 15/11 næst afvigt havde stævnet Jens Lauritsen Hadbjerg sst for 9 sletdaler efter deres afregning, som han blev tildømt at betale.

** den sag, Christen Vegerslev kontra Anders Ørn og skipper Jens Fisker, opsat 14 dage, eftersom intet svar skete.

13/12 1688.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Niels Lauritsen, borger og handelsmand sst, havde med varsel som 6/12 næst afvigt stævnet Jens Tomasen skomager, borger sst, hvorefter vurderingsmænd i rette lagde deres efterskrevne forretning på den våning med sine tilliggende tre boder, som Jens Tomasen nu iboer, som de vurderede for 125 sletdaler.

(152)

** Villum Jonsen, fuldmægtig for Simon Hartvig jøde ---- i Ribe med opsættelse her af tinget 15/11 næst afvigt havde stævnet Gert Colpin, borger sst. så mødte Gert Colpin og refererede sig til sin forrige erklæring, at han vekslens rest havde indfriet og betalt, hvorpå han gjorde sin ed, hvorefter blev afsagt, da fordi Gert Colpin ved højeste ed erklærer, at han de søgende 20 rigsdaler, han Simon Hartvig skyldig var, har han til ham selv og hans bud, der vekslen i hænde havde, betalt og således indfriet sin veksel, så blev han for Simon Hartvigs tiltale frifundet.

** Christen Vegerslev, KM proviantforvalter sst, hans fuldmægtig Søren Mortensen havde stævnet Christen Vegerslevs bonde, Jens Christensen Thybo i Vejlby, for dom og tiltalte ham for resterende stedsmålspenge, huspenge og andet hos ham bekommet, beløbende sig 31 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

20/12 1688.

** den sag, Peiter Farvers fuldmægtig, Laurits Pedersen, kontra Laurits Farver. da Laurits Farver ikke var hjemme, blev sagen opsat til 2.ting efter jul.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Laurits Madsen, farver sst, med opsættelse her af tinget 6/12 næst forhen havde stævnet Peiter Farver og i rette lagde et tingsvidne her af tinget 6/12 næst afvigt, hvorefter blev afsagt, så efterdi Peiter Farvers fuldmægtig tilbød Laurits Farvers fuldmægtig den søgende beskikkelse med svar, som han ikke ville modtage, og Peiter Farvers fuldmægtig ikke vil betale den på processen gjorte bekostning, da blev derfor kendt, at Laurits Farver skal modtage sin beskikkelse, og Peiter Jensen farver skal betale ham den ved slig forhold ibragte bekostning.

(153)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Engelbret Endersen, borger sst, med varsel af 29/11 næst afvigt havde stævnet Peder Calmer, bødker sst, og i rette lagde Engelbret Endersens indlæg, som lyder, at han mener, at Peder Calmer bør for sin skammelige løgn at lide og straffes efter loven. sagen blev opsat 4 uger.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Tomas Mikkelsen, borgersøn sst, havde stævnet Hans Frost, borger sst, for gældsdom og tiltalte ham for 28 sletdaler for bekomne varer efter regnskab, men som intet svar skete, blev sagen opsat (blank) uger.

** den sag, Christen Vegerslev kontra Anders Ørn item Jens Fisker, blev opsat 14 dage.

10/1 1689.

** blev forkyndt KM forordning om jagt, dateret 8/12 1688, item om landstings pengenes indfordring, dateret 4/12 1688.

** blev forkyndt Karen Jespersdatter, salig Niels Jørgensens i Øksenvads, fuldmægtig Knud Simonsens givne afkald til Maren Poulsdatter, salig Anders Jespersens, for hvis hun efter ham som eneste arving kunne tilfalde, dateret 7/1 1689.

** blev forkyndt Ingeborg, salig magister Laurits Bordings, udgivne skødebrev til Engelbret Endersen på den ejendom på Guldsmedegade, fordum tilhørte salig Jesper Skomager, dateret 24/12 1688.

** Hans Jensen Vinter, rådmand sst, hans fuldmægtig Erik Jørgensen prokurator havde stævnet efterskrevne for gældsdom og tiltalte dem for resterende husleje, men som intet svar skete, blev sagen opsat 6 uger.

** den sag, Tønnes Mikkelsen kontra Hans Frost, intet svar, endnu opsat 14 dage.

** den sag, Jens Hvas kontra Matias Hårbo, endnu opsat 14 dage.

** den sag, Jens Basballe kontra en del sst for gæld, endnu opsat med bevilling 14 dage.

** den sag, Hans Kandestøber kontra Jacob Pallesen i Herst, blev opsat 4 uger.

(154)

** Christen Vegerslev, KM proviantforvalter sst, med opsættelse her af tinget 6/12 næst afvigt havde stævnet Anders Lauritsen Ørn, ridefoged over Kærbygård, item skipper Jens Fisker, boende her i byen, og tiltalte Anders Ørn for nogle få tønder skattekorn og Jens Fisker for 2 tønder rug, som de blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget for Niels Lauritsen, borger og handelsmand sst, med varsel som 13/12 næst forhen havde stævnet Jens Tomasen, skomager sst, og tiltalte ham for gæld, han til Niels Lauritsen efter hans udgivne pantebrev skyldig er, og i rette lagde et pantevidne her af tinget 8/2 1683, som lyder, at Jens Tomasen da for gæld 120 sletdaler har pantsat til Niels Lauritsen det hus på Studsgade ved Snævren, som hans salig godefar ejede og afdøde, og nu hernæst blev oplæst forommeldte tingsvidne 13/12 angående vurdering af ejendommen, og dernæst en opsigelse til Jens Tomasen på samme pant, dateret 2/9 1688, hvorefter blev afsagt, da som i rette fremlægges et pantebrev på 120 sletdaler med 7 års rente, 50 sletdaler, samt denne processes bekostning, 6 daler, som bliver tilsammen 176 sletdaler, hvorimod det pantsatte eje med to boder er vurderet for 125 sletdaler, og som Jens Tomasen befindes lovligt at være stævnet, dog intet genmæle er sket, så er af den årsag kendt, at Niels Lauritsen bør den pantsatte og vurderede ejendom for de 125 sletdaler at følge, og Jens Tomasen den resterende sum 51 sletdaler at betale.

** den sag, som Niels Lauritsens fuldmægtig her foruden søger Jens Tomasen skomager for 23 sletdaler, som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

17/1 1689.

(155)

** Villum Jonsen Lundgård, fuldmægtig på Dines Pedersen Vintz, borger sst, hans vegne havde stævnet borgmestrene Jens Låsby og Mikkel Mikkelsen Malling, proviantforvalter Christen Vegerslev, rådmand Hans Vinter med samtlige interesserede i konsumptions forpagtningen, for spørgsmål at påsvare angående KM konsumptions forordning, som ikke er efterkommet, med videre, som hans principal Dines Pedersen over en del forhold imod hans forpagtningsbrev og rentekammerets memorial har at besværge. derimod blev i rette lagt en del af de indstævnedes efterskrevne svar, og Laurits Pedersen Hammer, boende i Avning, i rette lagde borgmester Jens Låsbys svar. for retten mødte Hans Bendixen Harding borger sst, og Villum Jonsen tilspurgte ham, om han ikke 31/12 var i kammerråd Tomas Friises hus tillige med begge borgmestre og andre interesserede, om det ikke da blev besluttet, at Dines Pedersen som formand efter forpagtningsbrevet skulle være oppebørslen betroet med videre, hvortil han svarede, at det blev vidtløftigt omtalt, men ingen ende bundet på noget. endvidere blev han tilspurgt, om han ikke samme tid blev antaget til at være kontrollør, hvortil han svarede, at han var ikke hos, da det blev besluttet, men fredag aften, som var den fjerde, kom to byens tjenere og hilste ham fra borgmestre og leverede ham både blokken, trækøllen og stemplet, som igen søndag, som var hellig trekonger, igen blev afhentet ved byens tjenere. på Århus yderste rådhus, hvor vi fra tinget måtte gå, formedelst stor snefog, som overføg tingbogen, blev retten fremdeles sat. derefter fortsatte Villum Jonsen vidneafhøringen og i rette lagde Dines Pedersens svar på borgmester Mikkel Mikkelsens svar, og fuldmægtigen Villum Jonsen protesterede, at borgmestre samt de andre interesserede ikke efter indstævningen personligt er mødt for retten spørgsmål at tilsvare, og begærede tingsvidne.

(156)

** Laurits Pedersen af Avning, fuldmægtig for Peiter Jessen farver, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 6/12 næst forløben i rette lagde KM brev og privilegium, dateret 10/9 1687, som lyder at Peiter Farver og Laurits Jensen farver må nyde farveriet i Århus og 5 eller 6 miles distrikt i deres egne og hustruers livstid, hvorimod Erik Jørgensen prokurator i rette lagde Laurits Madsen farvers efterskrevne indlæg samt hans svar, hvorefter blev afsagt, at efterdi af Laurits Farvers beskikkelse sees, at han beskylder Peiter Farver vrangeligt for hans majestæt at have andraget og foregivet og derefter benådning erlanget, og siden ham med hustru og børn fra hus og hjem bortjaget, og intet til bevis har fremlagt, thi derfor blev kendt, at Laurits Farver for sådanne ubevislige beskyldninger skal give til dette fattige hospital 4 rigsdaler og betale processens bekostning med 14 mark.

(157)

** Laurits Pedersen af Avning, fuldmægtiget på Vorfrue kirke sst dets forsvarere deres vegne havde stævnet Jens Christensen Vegerslev, rådmand sst, for gældsdom angående hvis, han til bemeldte kirkes præster og de fattige er skyldig efter forskrivning, og herhos fremlagde fuldmægtigen Jens Vegerslevs efterskrevne obligation og panteforskrivning, hvorefter blev afsagt, eftersom fremlægges Jens Vegerslevs obligation, af dato 21/2 1688, på kapital 1790 sletdaler som han Vorfrue kirke og de fattige skyldig er, som med rente bliver 1970 sletdaler, thi derfor blev kendt, at han bør de 1970 sletdaler samt denne processes bekostning at betale.

(158)

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig på Engelbret Endersen, skipper og borger sst, med opsættelse her af tinget havde stævnet Peder Calmer bødker, og i rette lagde tingsvidner her af tinget 29/11 og 6/12 næst afvigt, hvorefter blev afsagt, så eftersom med tingsvidne bevises, at Peder Calmer bødker har tilsagt Engelbret Endersen, det djævlen havde taget ham og ham ilde medhandlet, som ikke er sandt, da blev kendt, at ihvorvel Peder Calmer tilsagde Engelbret Endersen, at han ikke vidste ham andet at påsige end alt godt og ærligt, da skal han dog for sådan usandfærdig påtale give til de fattige 4 rigsdaler.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Clemend Hansen, borger og handelsmand sst, havde stævnet skipper Laurits Hansen, borger sst, for gældsdom og tiltalte ham for 11 sletdaler for efterskrevne bekomne varer, men som intet svar skete, blev sagen opsat 6 uger.

** den sag, Mogens Rasmussen bag klostret kontra Frederik Skomager sst med flere for gæld, intet svar skete, er derfor opsat 5 uger.

** Mikkel Jensen, borger sst, havde stævnet Johan Viborg skomager, borger sst, for dom og tiltalte ham for 28 sletdaler og tiltalte Jens Nielsen markmand for 3 skæpper byg, men som Johan Viborg ikke mødte, blev sagen opsat 3 uger.

(159)

** Maren Rasmusdatter, som sidst tjente til Matias Hårbo, blev af kælderen fremstillet for retten og vedstod at have avlet barn med en person, hed Laurits Andersen af Ringkøbing, som hun sagde nu var i Norge, og som hun intet havde at betale med, blev hun atter i fængslet indsat.

** indførsel af de, i det af Dines Pedersen førte tingsvidne, fremlagte dokumenter, som da ikke ord fra anden, formedelst deres vidtløftigheder, vejrligets hårdhed og dagens korthed, er indført. 1.Dines Pedersens stævning med dets påskrift. 2.Dines Pedersens indlæg. 3.Dines Pedersens beskikkelse med mere. 4.borgmester Mikkel Mikkelsens svar. 5.Hans Vinters svar. 6.Peder Feders svar og 7. Dines Pedersens svar.

(161)

24/1 1689.

(162)

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Jens Hvas, kapitelsridefoged sst, med opsættelse her af tinget 29/11 næst forhen, havde stævnet Matias Sørensen Hårbo angående deres ejendoms skilsmisse, og i rette lagde et tingsvidne her af tinget 8/11 næst afvigt, hvorefter blev afsagt, så efterdi med tingsvidne bevises, at Matias Sørensen Hårbo sit plankeværk imellem sig og Jens Hvasses gård har ladet opsætte på det sted, hvor hans gamle nedbrudte huses tagdrop tilforn faldt inde i Jens Hvasses gård, som sees af, at Jens Hvasses gårds pikning ligger inden for det opsatte plankeværk, thi derfor blev kendt, at Matias Hårbo skal sit plankeværk efter sidste syn indflytte tre kvart alen til sig.

** den sag, Christen Basballe kontra Maren Jørgensdatter angående pant i hendes ejendom, som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Silke Basballe, salig Peder Gyllings efterladte widve sst, havde stævnet Jens Hansen Holm, indvåner sst, for gældsdom og tiltalte ham for 10 rigsdaler efter hans obligation, dateret Århus 23/5 1688, for varer forhandlet i Norge, som han blev tildømt at betale.

** den sag, Tønnes Mikkelsen kontra Jens Holm, bevilget opsat 8 dage.

** Oluf Christensen fogedsvend, fuldmægtiget for Mikkel Andersen Helbo, borger sst, havde stævnet efterskrevne sst for dom og tiltalte dem for gæld, men som intet svar skete, blev sagen opsat 3 uger.

(163)

31/1 1689.

** Hans Sønniksen lod forkynde sit til salig borgmester Jørgen Juul udgivne pantebrev på sin gård på Skolegade for 300 sletdaler med Peder Feder, som er salig borgmesters svogersøn, hans påskrift og kassering af 11/10 1688, at samme pantebrev af  Hans Sønniksen er indfriet og betalt.

** Peder Basballe havde stævnet skipper Søren Eriksen, borger sst, for vurdering på den ejendom og pant, Hans Huskær til ham overdraget har, hvorefter blev opnævnt vurderingsmænd.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Johan Viborg skomager, borger sst, havde stævnet doktor Andreas Küster, med pract doct sst, for gældsdom, og tiltalte ham for resterende husleje 6 sletdaler, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** Erik Jørgensen prokurator for Abild Rasmussen havde stævnet Johan Viborg skomager for gældsdom angående hvis, han indeholder af salig Christen Smeds børnegods, han på auktion havde købt for 11 daler, men som intet svar skete, blev sagen opsat 3 uger.

** den sag, Mogens Rasmussen Hasle kontra efterskrevne udenbys personer blev, som intet svar skete, opsat 4 uger.

7/2 1689.

** Søren Kjeldsen, boende i Vejlby, havde stævnet proviantforvalter Christen Vegerslev sst for vidner at føre for hvis handel og trætte, de var imellem, hvorefter blev efter protest afsagt, at eftersom varselsmændene ikke forklarer at have nævnt sagen, vidstes ikke nogen vidner at udstede.

** Laurits Pedersen Avning, fuldmægtig for borgmester Jens Låsby havde stævnet efterskrevne sst for gældsdom og tiltalte dem for hvis, de ham skyldig var, men som ingen mødte, blev sagen opsat 3 uger.

(164)

** Laurits Pedersen Avning, fuldmægtig for Anders Lauritsen Ørn, borger sst, havde stævnet Anne Todbjergs for vidnes påhør, og talte med hendes stedfar, Jens Jensen Todbjerg, angående hendes forhold i Trige og ublu påsagn, og Anders Lauritsens hustru, Maren Jacobsdatter, vidnede, at Anne Todbjergs havde sagt til hende, at dersom hendes madfar Anders Ørn ville give hende en halv snes daler, så ville hun udlægge en anden,  og sagde, det var bedre at stille bækken end åen. derefter blev i rette lagt et tingsvidne af Galten herreds ting 30/1 indeværende år samt Cathrine Adriansdatter, Anders Lauritsens Ørns hustru, hendes attest om Anne Todbjergs letfærdige forhold i hendes tjeneste, som herefter følger.

** Laurits Pedersen på Anders Ørns vegne, efter forrige varsel, satte i rette og formente, at Anne Todbjergs løgnagtige og ublu påsagn på Anders Ørn ikke bør at ansees, eftersom hun forhen har forseet sig imod 6.bogs 13.kapitels 6.artikel, så formener han at hun bør lide efter samme bogs 21.kapitels 7.artikel. Anders Ørn tilbød at aflægge sin korporlige ed, og Anne Todbjergs mødte og herimod svarede, at hun havde udlagt ham for barnefar og det vedstod hun. sagen blev opsat 4 uger.

** den sag, Hans Frost kontra Niels Rut med flere. intet svar, derfor opsat 4 uger.

** den sag, Jens Basballe kontra skipper Laurits Hansen med flere sst. intet svar, derfor opsat 3 uger.

** den sag, Mikkel Jensen kontra Johan Viborg og Jens Markmand. som Jens Viborg lovede inden 3 uger at skaffe skøde eller betaling er sagen opsat 3 uger.

** blev af fængslet eller kælderen fremstillet Anne Jensdatter og Maren Rasmusdatter, hver med et barn på armen, og som de intet havde at betale med men klageligt gav til kende, at de med børnene måtte gå at betle, blev de atter indsat i rådhuskælderen eller fængslet.

(165)

** Laurits Pedersen Avning, fuldmægtig for proviantforvalter Christen Vegerslev fik opnævnt to mænd til at vurdere nogle gamle sten i domkirken.

** Peder Basballe, borger og handelsmand sst, havde med varsel som 31/1 næst afvigt stævnet Søren Eriksen skipper, borger sst, hvorefter vurderingsmænd i rette lagde deres efterskrevne vurderings forretning på Maren Jørgensdatters iboende våning, som de havde vurderet for 220 sletdaler.

** Jens Jacobsen Skivholme, borger sst, lod forkynde Jens Olufsen Fløjstrup sst hans udgivne obligation, dateret 3/4 1688, på 200 sletdaler og derfor pantsat de to tredjedels parter i hans skude, Fortuna, på 9 læster drægtig.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Jens Jacobsen Skivholme, borger og handelsmand sst, havde stævnet Jens Olufsen Fløjstrup sst for dom og tiltalte ham for 200 sletdaler, som efter forskrivning skulle have været betaæt til Michaeli 1688, som han blev tilkendt at betale.

** Mogens Rasmussen Hasle, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 17/1 næst afvigt havde stævnet efterskrevne for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

** indførsel af forskrevne ommeldte Anders Lauritsen Ørns hustru Cathrine Adriansdatters attest om Anne Todbjergs letfærdige forhold, at hun en morgen tidlig på sine bare fødder gik til kammerdøren, hvor rytteren lå, og så ind af nøglehullet, hvor hun blev var, at samme rytter og Anne Todbjergs lå i en uforskammet og letfærdig omgængelse med hverandre, så hun skammedes ved at sige det. Cathrine Adriansdatter egen hånd.

(166)

14/2 1689.

** Jørgen Danielsen, KM byfoged, på KM og Århus bys vegne havde stævnet Anders Lauritsen Ørn for sigtelse og dom angående lejermål, han skal have begået med Anne Todbjergs, som tjente ham og udlagde ham for barnefar 30/1 sidst afvigt, da hun stod skrifte. nu blev i rette lagt Anne Todbjergs indlæg, som melder udførligt på hvad tider og steder, Anders Ørn havde haft utugtig omgængelse med hende, hvorefter blev afsagt så eftersom Anders Lauritsen Ørn gjorde sin højeste ed, at han ikke er Anne Todbjergs barnefar, ej heller har haft legemlig løsagtig omgængelse med hende, og med fremlagte tingsvidner bevises, hun tilforn har været berygtet for letfærdighed, thi blev han for hendes tiltalte efter loven frikendt.

(167)

** velb kammerråd og landkommissær Tomas Friis hans tjener og fuldmægtig, Peder Pedersen, på sin husbonds vegne æskede skøde, hvorefter Erik Jørgensen prokurator fremlagde Jens Vegerslev, rådmand sst, hans fuldmagt, at eftersom Jeremias Hansen og hans søster Ellen Hansdatter har solgt ham et moksen ganske forfaldent to binding hus på Volden, fra Engelbret Endersens fem boder til kammerråd Friises smedjehus, hvilke to binding hus dem arveligt efter deres salig mormor salig Dorte Iversdatter, hr Jens Olufsens i Hammel, er tilfaldet, så har han afstået samme hus til kammerråd Tomas Friis, hvorefter Erik Jørgensen solgte og skødede samme hus fra Jens Vegerslev og hans arvinger og til Tomas Friis og hans arvinger.

** velb kammerråd Tomas Friis ved tjener og fuldmægtig Peder Pedersen havde stævnet hans forrige skriver Hans Junghans, logerende til Peder Feders sst, og begærede opnævnt uvildige mænd imellem Hans Junghans og Søren Fårbæk af Viborg at ligne angående hvis varer, han til Hans Junghans, mens han var i kammerrådens tjeneste, har leveret til KM tjeneste, hvorefter blev opnævnt mænd, og sagen blev opsat midlertid 14 dage.

** magister Morten Herlov lod forkynde en advarsel over kreditorerne til skifte efter salig hr Søren Eskildsen i Hasle 25/2 næstkommende.

** den sag, Matias Hårbo kontra byfogden i Mariager, Niels Jensen Morsing, for gæld 70 sletdaler efter obligation, blev opsat 8 dage.

** den sag, Claus Nielsen kontra Villads Bager med flere, blev opsat (blank)

** Claus Nielsen, borger og handelsmand sst, havde stævnet Niels Pedersen Nøt, boende sst, og tiltalte ham for 62 sletdaler, han er ham skyldig efter sin obligation, dateret 30/8 1688, som han blev tildømt at betale.

(168)

** Laurits Pedersen af Avning på assessor Jens Lassen, boende her i byen, hans vegne havde stævnet Engelbret Endersen, borger sst, for syn, vidnesbyrd og dom angående en ager og et stykke ejendomsjord, ham tilhørende, her for byen liggende ved Tomas Rasmussens iboende gård bag klostret, som han ham med pløjning skal meget have frapløjet, hvorefter blev udmeldt synsmænd.

** Oluf Christensen fogedsvend, fuldmægtig for Mikkel Andersen Helbo, borger sst, med opsættelse her af tinget 24/1 næst afvigt havde stævnet Villads Jacobsen med flere for gæld, som de blev tildømt at betale.

** blev af fængslet for retten fremstillet Maren Christensdatter Ledertover med sit barn på armen, som hun havde avlet med en person Rasmus Pedersen, som hun ikke vidste hvor var, og da hun intet havde at betale hendes lejermålsbøder med, blev hun igen i fængslet indsat.

21/2 1689.

** Villum Jonsen, fuldmægtig på Dines Pedersen Vintz sst hans vegne havde stævnet borgmester Jens Rasmussen Låsby for klage og vidner angående hvis medhandling, borgmester Låsby 12/2 på rådstuen og i hans eget hus øvede imod ham, da retten holdtes på rådstuen, og han siden blev kaldt til borgmesterens hus, og de indstævnede vidner i rette lagde deres efterskrevne vidner, at 12/2 sidst forleden på rådstuen begærede Dines Pedersen kopi af borgerskabets forråd, og da sagde han til borgmester Låsby, jeg ved i har 29 oksehoveder vin og brændevin liggende, når vi kommer og inkvirerer hos jer, da begærede borgmesteren, at byfogden og to de mænd ville gå med ham og bese hvad han havde, og så stod borgmesteren af hans sæde fra retten i vred hu, og der han gik Dines Pedersen forbi, slog han ham med hans knyttede næve i hans ryg og sagde, kom og følg med, og da sagde Dines Pedersen, er det ret at slå mig for retten. så gik de til kælderen under Clauses hus, og så begyndte Dines Pedersen at klage sig over det slag i sin ryg, og borgmesteren havde ikke gjort vel, idet han havde slået ham og sagde, han var så syg deraf, at han måtte hjem og lægge sig, så sagde borgmesteren, gå ud af min dør, det djævlen fare i dig din skælm for alt det onde og fortræd, du påfører mig, dermed gik Dines Pedersen hjem og råbte i stuen, at de som til stede var ville drages til minde. derefter fremlagde synsmænd efterskrevne skriftlige syn, at de 13/2 var i byfogdens hus for at syne Dines Pedersen, og efter han havde aftrukket sig klæderne, så de mellem hans skuldre nogle røde striber, item på hans næse en liden rød prik, hans højre øje var rødt, og venstre øjelåg revet, som Dines Pedersen klagede over, at det måtte være kommet af slaget, han fik på rådstuen.

(173)

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Dines Pedersen Vintz, borger og handelsmand sst, havde stævnet Søren Knudsen Møller, tilforn boende på Årup mølle, med hans hustru Mette Olufsdatter for vidner, og efterskrevne vidnede, at de 14/1 1689 med herredsfogden var i Årup mølle for at gøre udlæg efter landsdommers dom, men da var Søren Knudsen og hans hustru undveget, og da der intet fandtes til skatter eller til husbonden, blev møllen og husene forseglet. om 2.dagen kom de igen, og da fandtes både Søren Knudsen og hans hustru der på ny med en del deres brødre, som med magt havde bemægtiget sig møllen og sagde, de skulle få en ulykke, lod de dem ikke blive ved møllen, og de agtede hverken kongen eller hans lov eller landsdommere.

(174)

** den sag Matias Hårbo kontra Niels Jensen byfoged i Mariager med bevilling opsat 14 dage.

** Hans Vinter, rådmand sst, hans fuldmægtig Erik Jørgensen prokurator med opsættelse her af tinget 10/1 næst afvigt havde stævnet Anne Rasmusdatter med flere for gæld efter hans regnskabsbog (sluttes næste side)

** Jesper Eskildsen, borger og handelsmand sst, hans fuldmægtig Erik Jørgensen prokurator havde stævnet Jens Hansen Holm for gældsdom og tiltalte ham for 40 sletdalere efter hans obligation, dateret 21/4 1688, som han blev tildømt at betale.

** indførsel af slutning til Hans Vinters dom. derefter blev de indstævnede tildømt at betale deres gæld.

** den sag, Abild Rasmussen kontra Johan Viborg, endnu opsat 14 dage.

** Peder Basballe, borger og handelsmand sst, ved fuldmægtig Villum Jonsen Lundgård med opsættelse her af tinget 24/1 næst forhen havde stævnet Søren Eriksen, borger sst, og tiltalte ham for 110 sletdaler efter hans panteforskrivning, dateret 28/1 1686, lydende på 232 sletdaler, hvorfor han har pantsat ham den halve del af sit iboende hus, og formente, at da han ikke har villet betale, pantet da at blive ham tildømt til eje, og nu i rette lagde Maren Jørgensdatter, salig Jørgen Pedersens, hendes til Søren Eriksen sst udgivne obligation, lydende på 232 sletdaler, med Søren Eriksens påskrevne overdragelse på samme pant, hvori han har ladet Peder Basballe indføre for 110 sletdaler, som med omkostninger bliver 126 sletdaler, hvorefter blev afsagt, at Peder Basballe bør det halve pant efter vurderingen på 220 sletdaler for ejendom for de 110 sletdaler at følge og tilhøre, og Søren Eriksen den resterende sum 16 sletdaler at betale.

(175)

** den sag, Envold Randulf kontra Hans Junghans, som intet svar skete, er sagen opsat 14 dage.

28/8 1689.

** blev forkyndt velb kammerråd og landkommissær Tomas Friises advarsel, at konsumptionen på ny i morgen klokken 2 slet eftermiddag skal sættes på auktion til den højstbydende at forpagtes.

** Jens Rasmussen Lübsker, borger og skipper sst, æskede skøde, hvorefter Jørgen Nielsen, tjenende Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens, sst med fuldmagt af Jesper Nielsen Hutfeld, assessor i kammerkollegiet, boende sst, solgte og skødede fra ham og hans arvinger og til Jens Rasmussen Lübsker og hans arvinger den ejendom med haveplads, som salig skipper Oluf Nielsen iboede og ejede på Fiskergade, som ham er udlagt i betaling, liggende næst op til Jacobus Apotekers bod, Sofie Fiskers nu iboer, på den ene side og op til Søren Eriksen, skipper og borger sst, hans have på den anden side.

** Mikkel Jensen, borger sst, med opsættelse her af tinget 17/1 næst afvigt havde stævnet Johan Viborg skomager for 28 sletdaler, som han har betalt ham for et køb om nogen ejendom, og Johan Viborg ikke ville skaffe ham skøde, men undskyldte det med, at han ikke selv på ejendommen havde skøde, idet sagen til landstinget var indstævnet, hvorefter blev afsagt, at Johan Viborg skal skaffe Mikkel Jensen skøde inden 6 ugers forløb, eller de bekomne 28 daler at betale, med processens omkostning.

(176)

** Laurits Pedersen Avning, fuldmægtig for borgmester Jens Låsby sst med opsættelse her af tinget 7/2 næst afvigt havde stævnet Gert Colpin med flere sst for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

** den sag, Erik Jørgensen for Jens Basballe kontra en del sst, bevilget opsat 3 uger.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Clemend Hansen Kryssing, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 17/1 næst afvigt havde stævnet Laurits Hansen, skipper sst, for dom og tiltalte ham for 11 sletdaler, han er ham skyldig for betroede varer, som han blev tildømt at betale.

** Anders Lauritsen Ørn, boende sst, hans fuldmægtig Laurits Pedersen af Avning havde stævnet Knud Andersen Cudo sst for dom angående hvis overlast, han imellem 14/2 og 15/2 sidst forleden om natten her på gaden på ham har øvet, idet han tog fat på hans kårde og sled ham i skidt og skarn på gaden, lå på ham og løb bort med hans kårde, men som intet genmæle skete blev sagen opsat 14 dage.

7/3 1689.

** Anders Lauritsen Ørn lod forkynde en seddel, at ville antage søfolk for månedstjeneste i kronens tjeneste.

** blev forkyndt kommissarier Christoffer Bartholin landsdommer og Palle Dyre til Tjele deres indstævning over salig Frands Rantzau og salig fru Helle Urnes arvinger og kreditorer til skifte på Estvadgård 8/4 førstkommende.

** Casper Nielsen Brandt, borger og handelsmand sst, på sine egne samt Hans Sørensen Gylling, borger og handelsmand sst, hans vegne æskede vidne, hvorefter Oluf Sørensen, borger og skipper, sst vidnede, at 18/3 1688 som han med sin førende krejert sejlede herfra, og Hans Sørensen Gylling med sin, og Casper Nielsens krejert sejlede en kabellængde udenfor fra land, og da råbte Hans Gylling og bad dem for Guds skyld komme til hjælp, krejerten havde fået skade og ville synke, hvorfor han gav sit sejl op og anker i bunden og roede til krejerten, og da gik vandet ind på spygattet, og de bjergede sejlet. andre skippere vidnede det samme. NB: item på Århus rådhus, hvor vi formedelst sne, som overføg tingbogen, måtte os flytte. derefter vidnede vidner, at bønderne fra egnen kastede overbord og opsankede det fordærvede gods, som ikke kunne tjene til menneskers brug, og som var over 1500 tønder gods af rug, malt, ærter, gryn og andet gods.

 (177)

** Søren Nielsen og Søren Jensen stod for retten angående nogle ukvemsord, Søren Nielsens kone skulle have sagt om Søren Jensen, og begge gav til kende, at de intet andet havde at påsige hinanden, uden ærligt og godt, og de blev forligt og gav hinanden hånd.

** den sag, Envold Randulf kontra Hans Junghans, blev opsat 14 dage.

** den sag, Hans Nielsen Gotlænder kontra Villads Jacobsen med flere. intet svar, uden Casper Nielsen, blev opsat 6 uger.

** den sag, Abild Rasmussen kontra Johan Viborg, endnu opsat 8 dage.

** Matias Sørensen Hårbo, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 14/2 næst afvigt havde stævnet byfoged Niels Jensen Morsing i Mariager for dom, og tiltalte ham for 70 sletdaler efter hans obligation dateret Århus 21/3 1688, som han blev tildømt at betale.

(178)

** Laurits Pedersen Avning fuldmægtiget for Anders Ørn, indvåner sst, med opsættelse her af tinget 7/2 næst forhen, angående hans stævnemål imod Anne Todbjergs for udlæggelse for barnefar, begærede dom, hvorefter blev afsagt, eftersom Anders Ørn ikke har overbevist Anne Todbjergs, at hun ham løgnagtigt har udlagt, ikke heller at være fri for legemlig omgængelse med hende, at han kunne agtes for hendes barnefar efter hendes bekendelse, uden aleneste dette at han sig sigtelsen ved ed har fralagt og endog vil formene, at hun på ære burde straffes, så vidste byfogden hende efter slige omstændigheder efter irettesættelse ikke at lide tilfinde kunne, men for Anders Ørns tiltale fri at være. belangende hans førte vidne om hendes forhold i Galten herred, som ganske og aldeles intet vedkommer ham, med kun den person, det angår, så blev samme dertil henvist, hvor der passeret er, at ordeles.

** Laurits Pedersen Avning, fuldmægtig for Mogens Rasmussen Hasle, borger sst, med opsættelse her af tinget 31/1 næst afvigt havde stævnet efterskrevne udenbys personer for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Hans Jensen Frost, borger sst, med opsættelse her af tinget 7/2 næst afvigt havde stævnet Søren Langballe sst for dom og tiltalte ham for 7 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

14/3 1689.

(179)

** blev forkyndt KM patent om højesterets holdelse 19/8 næstkommende. item om kop, kvæg og ildstedskat i Danmark.

** Villum Jonsen, fuldmægtig på Dines Pedersens vegne havde stævnet borgmester Jens Rasmussen Låsby for adskillige forulempelser, han 12/2 på ham skal have øvet på rådstuen og i hans eget hus, item havde stævnet efterskrevne vidner at møde personligt på bytinget. derimod at svare mødte borgmester Jens Låsby og i rette lagde KM efterskrevne brev og befaling, at sagen mellem ham og Dines Pedersen skal indstævnes for kommissarier, som skal dem om deres stridigheder i mindelighed forene eller ved dom adskille, hvorefter blev afsagt, at borgmester Jens Låsby og Dines Pedersen bør efterleve kongens befaling .

(181)

** den sag, Claus Nielsen kontra Villads Bager og flere, af ham selv bevilget opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget for Abild Rasmussen, borger og skipper sst, med opsættelse her af tinget 31/1 næst forhen havde stævnet Johan Viborg, skomager sst, og tiltalte ham for 8 sletdaler på sin myndling salig Christen Smeds datters vegne, som er for gods, han på auktionen skal have tilforhandlet sig, som han blev tildømt at betale.

20/3 1689.

** Johan Berentz, borger og indvåner i København, havde stævnet Claus Nielsen, borger her i byen, og som Claus Nielsen beråbte sig på vidnesbyrd, blev dagen opsat til 22/3.

** Erik Jørgensen prokurator på Hans Henrich af København hans vegne havde stævnet Christen Nielsen her i byen og tiltalte ham for 16 sletdaler efter hans obligation, dateret 2/8 1687, som han blev tilkendt at betale.

(182)

21/3 1689.

** læst KM forordning om kræmmernes auktion, at hvis som på auktion købes, gives 6 måneders kredit.

** Erik Jørgensen stadsprokurator på sin svoger Jens Nielsen Møllers vegne lod læse Søren Eriksens købe og skødebrev på hans iboende gård liggende ved Mindet, dateret Århus 3/3 1688.

** Villum Jonsen Lundgård, fuldmægtig på Ellen Berings vegne havde stævnet Frederik Barbersvend hos Gregorius Feldskær for adskillige varer, som er bortkommet hende, imidlertid han der var i tjeneste, og Laurits Guldsmed vidnede, at da han og andre sad og spillede med et par små terninger, da sagde Frederik Barberer, hier ist ein paar, die sein grösser, og så lånte han dem terningerne, og det var straks efter mester Ejlerts død. så leverede Laurits Guldsmed samme terninger for retten, som Frederik Barber selv vedstod at være de samme, og Villum Jonsen vedkende sig samme terninger på salig mester Ejlerts enkes vegne hendes at være, og er hende ulovligt frakommet.

(183)

** Villum Jonsen, fuldmægtig på Envold Randulfs vegne havde stævnet Hans Junghans for 10 rigsdaler efter hans udgivne revers, som han blev tildømt t betale.

(184)

** Erik Jørgensen på Jens Basballes vegne havde stævnet efterskrevne personer for hvis, de ham skyldig er, som de blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator på Niels Nielsens vegne havde stævnet Niels Pedersen Nøt for 8 sletdaler, men som intet genmæle skete, blev sagen opsat 14 dage.

** Kirsten Pedersdatter, nu tilholdende hos Margrete Hansdatter i Fiskergade, blev taget udaf kælderen og bekendte for retten, at hun intet kunne betale til bøder, og udlagde til barnefar Jens Rasmussen, en skibskarl af Ebeltoft, som nu er i kongens tjeneste, og hun blev derfor til videre straf hensat i kælderen igen.

22/3 1689.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig på Johan Berentz, tobakspinder af København, hans vegne med opsættelse her af tinget 19/3 1689 havde stævnet Claus Nielsen her i byen og tiltalte ham for en hans gård, beliggende på Torvet, som han ham til sin bror Daniel Berentz skal have lejet, dog alligevel skal Claus Nielsen have bortlejet gården til en anden, idet var imod KM forordning, at ingen jøde må besidde lejegods, så han derover måtte hyre et andet ubekvemt værelse og hans gods med stor bekostning flytte, hvorefter blev afsagt, så eftersom af Claus Nielsens missive sees, at han har lejet ham sin gård fra Michaeli sidst afvigt, hvilket han ikke har efterkommet, så blev derfor kendt, at Claus Nielsen bør erstatte Johan Berentz den skade, han ved gårdens mistelse alene er tilføjet.

(186)

4/4 1689.

** Tyge Jespersen, residerende på Skæring munkegård, hans tjener og fuldmægtig Hans Sørensen Bach havde i Viborg stævnet Christen Blichfeld, forpagter over grevskabet Frisenborg, for vidner anlangende grevinden af Frisenborgs udgivne obligation, hvorefter blev afsagt, så eftersom Christen Blichfeld er stævnet i Viborg, som han påstår ikke så lovligt er, som burde ske ved bopæl efter loven, thi vidstes derfor ikke Hans Bach nogen vidners førsel imod ham at stede, før lovligt kald til bopæl er sket.

** Engelbret Endersen begærede og fik opnævnt mænd til at måle den ejendom og havested, assessor Jens Lassen ham solgt har.

** den sag, Claus Nielsen kontra Villads Bager, blev opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Niels Nielsen studiosus, boende sst, med opsættelse her af tinget 21/3 næst afvigt havde stævnet Niels Pedersen Nøt for 8 sletdaler for to tønder tjære, som han blev tildømt at betale.

(187)

11/4 1689.

** Engelbret Endersen lod forkynde assessor Jens Lassens til ham udgivne skødebrev på et stykke ejendomsjord samt en kålhave, liggende bag klostret ved salig Laurits Hestekøbers gård, Tomas Rasmussen iboer, dateret 20/2 1689, med påskrift af efterskrevne opmåling af jorden.

** Mikkel Nielsen, underskriver hos amtskriver Jens Knub, lod forkynde Hans Vinter rådmand sst hans udgivne skødebrev til hans far Niels Mikkelsen, danske skolemester sst, på et hans hus, Niels Mikkelsen iboer, næst vesten til den gård, mester David Bartskær iboede, og østen op til den gård, Christen Frandsen skrædder iboer, med halv brønd imellem dette og den gård, Christen Frandsen iboer, dateret 7/4 1689.

** Engelbret Endersen, borger sst, havde stævnet Mogens Rasmussen Hasle for syn til et stykke havejord, Engelbret har købt af assessor Jens Lassen, hvorefter blev opnævnt synsmænd til at syne et stykke jord, som han formente sig at tilhøre, og af Mogens Hasle at være gjort for kort på.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Christen Knudsen Lind, borger og vinhandler sst, havde stævnet for dom efterskrevne, og tiltalte dem for gæld, men som intet svar skete, er sagen opsat 4 uger.

** Jens Jacobsen Skivholme, borger og handelsmand sst, havde stævnet hans bror Bonde Jacobsen, forrige borger sst, nu boende i Farre, for syn og dom angående ejendom, han tilforn ejede og iboede på Brobjerg, hvilken gård han ved indløst pant og udlæg og derpå udgiven transport er overdraget, og vil formene, den for ejendom bliver ham tildømt. derefter blev tilmeldt vurderingsmænd til at vurdere forskrevne gård.

18/4 1689.

(188)

** Mogens Rasmussen Hasle, borger sst, havde stævnet Engelbret Endersen for vidnesbyrd at påhøre angående hans gårds tilliggende havejord, hvorefter efterskrevne, som mindes op til 30 år, vidnede, at det stykke jord, som ligger bag Mogens Hasles ladehus, har været brugt til hans gård.

** Engelbret Endersen, borger sst, havde med varsel som 11/4 næst afvigt stævnet Mogens Hasle, hvorefter synsmænd fremstod og i rette lagde deres efterskrevne synsforretning, at de havde beseet og målt det stykke jord, som assessor Jens Lassen har solgt Engelbret Endersen efter gamle skøders indhold. Mogens Hasle mødte og svarede, at han forstod sig ikke på, hvorledes synsmænd måler og aftegner ind på hans ejendom i alenmål uden nogen adkomst, og han formente ikke noget af sit med rette kan miste.

(189)

** Tomas Rasmussen stadsprokurator, fuldmægtig for Jens Jacobsen Skivholme, borger og handelsmand sst, med varsel som 8 dage tilforn havde stævnet Bonde Jacobsen i Farre, og nu fremstod vurderingsmænd og i rette lagde deres efterskrevne vurdering på den ejendom på Brobjerg, som Bonde Jacobsen ejede tilforn, som de havde vurderet for 330 sletdaler.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Hans Jensen Frost, borger sst, havde stævnet Niels Nielsen Rut, borger sst, for dom og tiltalte ham for 8 sletdaler, som han ham skyldig er, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Hans Nielsen Gotlænder, borger og kandestøber sst, med opsættelse her af tinget 7/3 næst afvigt havde stævnet efterskrevne for dom og tiltalte dem for indkvarteringspenge, som de blev tildømt at betale.

(190)

25/4 1689.

** Tomas Rasmussen prokurator, fuldmægtig for Jens Jacobsen Skivholme med varsel som 18/4 næst afvigt havde stævnet hans bror Bonde Jacobsen, boende i Farre, og lod læse og påskrive hans indlæg angående den gård på Brobjerg, Bonde Jacobsen ejede og ham er pantsat, og fordrede derefter dom til ejendom, men som ingen specifikation på den gjorte omkostning blev fremlagt, er sagen opsat 14 dage.

2/5 1689.

** Peiter Jessen farver lod læse og forkynde Peder Hansen Kryssings til ham udgivne pantebrev på hans gård på Mejlgade, tilforn salig Anders Værn tilhørende, for kapital 300 sletdaler.

** blev forkyndt KM jus ---- dets forklaring, dateret 30/3 1689.

** Nicolaus Lambrecht handskemager lod forkynde salig Niels Udsens børns formyndere Peder Hansen, Baltser Hansen og Jens Jacobsen til ham udgivne skøde på salig Niels Udsens iboende eje på hjørnet af Vestergade, som han på auktion efter ham købt har.

** Jens Jespersen i Stjær hans fuldmægtig, efter Christoffer Lindenov stiftbefalingsmand hans befaling, Peder Andersen Skærbæk æskede vidne, og Niels Pedersen, boende i Galten, og Jens Mortensen hos hans mor Maren Nielsdatter sst vidnede, at de havde stævnet hr Jens Lauritsen i Harlev og hans hustru, og talte med hans søn Søren Jensen, for vidners påhør angående nogen skændsord imellem dem og Jens Jespersen i Stjær, og efterskrevne vidnede, at de 26/2 sidst så, at Jens Jespersen stod på Frisenborg birketing, og da sagde hr Jens til ham, havde han ikke penge, så havde han honning, og da svarede Jens Jespersen, har jeg fået noget ulovligt af eder, og da svarede hr Jens, har i ikke været hos mig og tinget af. dernæst fremlagde Peder Andersen Jens Rasmussen Lassen her i byen hans attest angående hr Jens Harlevs ord i Skivholme præstegård 8/3 1689, at han sagde til Jens Rasmussen, hvad vil i have med det tyvepak at bestille, hvortil han svarede, at han vidste intet at have med tyvepak at bestille, eftersom den herefter indføres. Søren Andersen, tjenende i Århus mølle vidnede, at da han var til bryllup i Labing, da kom hr Jens Harlevs hustru ind i en stue, hvor blandt andre Jens Jespersens søn var til stede, og da hun blev ham var, sagde hun, pak dig ud af døren din tyveunge.

(191)

** Niels Jespersen fuldmægtig havde stævnet Poul Knudsen i Snåstrup for vidnes påhør, hvorefter efterskrevne vidnespersoner vidnede om, hvad passerede ved Frisenborg birketing, og Jens Knapmager borger sst mødte for retten og fremlagde hr Niels Madsen Fog, præst i Storring, hans attest angående, at Jens Jespersen aldrig havde begæret af ham, at han skulle aftinge hos hr Jens Harlev for tyveri, hvilken attest lyder som den herefter findes indført.

(192)

** den sag, Hans Frost kontra Niels Rut, blev opsat endnu 8 dage.

** blev af vedtægtsbogen forkyndt byens vedtægt 14/5 1688, og derefter aflyste al ulovlig forbudt kvæg af marken.

** den, sag Engelbret Endersen kontra Mogens Hasle angående tvistigheder om deres haver bagved klostret, er opsat 4 uger.

** Johan Plumb guldsmed lod forkynde Laurits Wild guldsmed, borger sst, hans til ham udgivne skødebrev på hans gård, på Torvet beliggende, næst op til Johan Suhr KM tolders gård på den ene side, og op til Niels Lauritsens øde eje på den anden side, med tilliggende gårdsavl i marken, dateret 29/4 1689.

** indførsel af 1.Jens Rasmussen Lassens udgivne attest, som i det af Jens Jespersens fuldmægtig førte tingsvidne er indført. 2 hr Niels Fog i Storring hans attest, at han ikke på rytterbonde Jens Jespersen i Stjær hans vegne har været hos sin svoger hr Jens Lauritsen i Harlev for at tinge af for tyveri.

10/5 1689.

** baron Constantin von Marselis til Marselisborg hans tjener og fuldmægtig Jens Pedersen fremlagde en skriftlig begæring til at få læst og påskrevet et købebrev på en gårdsavl, kaldes Envold Bryggers på Guldsmedegade, som er ham transporteret, dateret Stadsgård 10/5 1689.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Christen Knudsen Lind, borger og vinhandler sst, med opsættelse her af tinget 11/4 næst afvigt havde stævnet Jørgen Borum skrædder med flere for dom, og i rette lagde Niels Pedersen Nøts udgivne obligation, dateret 21/4 1688, som lyder på 21 rigsdaler, hvorefter de indstævnede blev tildømt at betale deres gæld.

(193)

** velb amtmand Otte Bjelke til Kærbygård hans fuldmægtig Erik Jørgensen stadsprokurator havde stævnet Jens Christensen Vegerslev, rådmand sst, og tiltalte ham for 400 sletdaler efter hans obligation og panteforskrivning, dateret 24/2 1687, med sin efterstående rente, som han blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig på Hans Jensen Frost, borger sst, med opsættelse her af tinget 18/4 næst afvigt havde stævnet Niels Nielsen Rut for gæld, som han blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen prokurator. fuldmægtig for Jens Jacobsen Skivholme, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 25/4 næst afvigt, angående den af Bonde Jacobsen pantsatte gård på Brobjerg, og først i rette lagde et pantevidne her af tinget 28/9 1676, som lyder, at Bonde Jacobsen for 400 rigsdaler har pantsat til doktor Matias de Brobergue til Sjelle Skovgård hans iboende gård på Brobjerg med tilliggende gårdsavl samt have bag gården, og findes der bagpå skrevet, at på samme pantebrev rester til 11/3 1680 100 sletdaler. derefter fremlagde en transport til Jens Jacobsen Skivholme, dateret Ristrup 1/6 1688. dernæst i rette lagde en dom af Hads herreds ting 11/3 1686, som til slutning melder, at Bonde Jacobsen er tildømt at betale til Simon Simonsen i Saksild 237 rigsdaler efter hans obligation, for hvilken sum der er gjort udlæg i løsøre samt Bonde Jacobsens gård på Brobjerg, samt Simon Simonsens overdragelse til Jens Jacobsen på samme udlæg, dateret 26/4 1688. derefter blev fremlagt Bonde Jacobsens indlæg, at som gården er vurderet for 330 sletdaler, og han deri er berettiget efter doktor Matias Brobergs pantebrev på 155 sletdaler og Simon Simonsens indførsel for 307 sletdaler, så bør den at følge ham som ejendom, hvorefter blev kendt, at Jens Jacobsen bør bemeldte gård efter overdragelser, pant og udlæg for fri ejendom at følge.

(194)

16/5 1689.

** blev forkyndt Jens Andersen Kruse, borger sst, hans udgivne købebrev til baron Constantin von Marselis, friherre til Marselisborg etc, på et gårdsavl på marken, tillagt hans iboende gård, kaldt Envold Bagers eje på Guldsmedegade.

** Barbara, salig Mikkel Jensens efterladte, i Grenå lod advare og indkalde Jens Basballe og alle andre deres kreditorer der i boet at møde 16/6 førstkommende.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Clemend Mikkelsen, skipper og borger sst, hans hustru, i hendes mands absens, hendes vegne havde stævnet en person, som lod sig kalde Ernst Hermandsen fra København for vidner, sigtelse og dom angående tyveri, af ham øvet i Clemend Mikkelsens hus, og efterskrevne vidnede, at de 5/5 næst afvigt var med Clemend Mikkelsens hustru i rådhuskælderen, og da bekendte Ernst Hermandsen, at Laurits Wild, guldsmed sst, havde afkøbt ham to dusin og elleve sølvknapper, som havde været i en rød nattrøje, og han havde een af samme sølvknapper hos sig, som han leverede hende. to stadstjenere vidnede, at som de 10/5 stod for retten, kom Niels Bysvends kone, som med deres koner var gået i byens fængsel at give dem mad, som var indsat, og sagde, at Ernst Hermandsen var udbrudt, og som de kom i fængslet, så de, at en bjælke var udløftet af muren og to loftfjæl var brækket under rådstuen, hvor han var opkommet, og derpå ned af rådstuevinduet i gangen, som går op til rådhuset.

(195)

23/5 1689.

** Jens Jensen Vissing lod forkynde KM brev, dateret 11/12 1688, at han, efter ansøgning og borgmestre og råds erklæring, er forundt og tilladt en plads, kaldt Møllekirkegård, til at indrette en have. item Jens Vissings supplikation med derpå KM resolution, at hans salig hr fars skøde på møllen skal ved magt blive, og hvem, møllen besidder, at give under amtet årligt 50 sletdaler, dateret 22/1 1689.

30/5 1689.

(196)

** Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens efterladte widve, sst hendes tjener og fuldmægtig Jørgen Nielsen havde stævnet Hans Tomasen, forvalter over det friherskab Vilhelmsborg, for vidners påhør angående hendes hus i Slet, hvorefter efterskrevne, der iblandt Mikkel Loft i Østerby mindes 20 år, Rasmus Loft i Ingerslev mindes 20 år, Peder Loft i Ingerslev mindes 24 år, vidnede, at der så længe ikke af det hus i Slet har været gjort arbejde til eller har haft anden husbond end borgmester Anders Lydiksen og hans enke Maren Clemendsdatter. Mette Sørensdatter, Mikkel Andersens, i Viby vidnede, at hun med hendes salig mand Jens Godske boede i fornævnte hus før den tid, de svenske krigsfolk var her i landet, og da kende de ingen anden husbond end Anders Lydiksen.

(197)

** den sag, Engelbret Endersen kontra Mogens Hasle, såsom ingen af dem er hjemme er, sagen opsat endnu 6 uger.

6/6 1689.

** Ditlev Bloch garver, borger sst, æskede skøde, hvorefter Jens Christensen Vegerslev, rådmand sst, hans søn og fuldmægtig Hans Jensen Vegerslev solgte og skødede fra Jens Vegerslev og hans arvinger og til Ditlev Bloch og hans arvinger 6 boder, i Møllestien beliggende, efter alenmål, som er fra den vestre hjørnestolpe til den østre langs boderne 37 alen, item fra den østre ende i sønder med gærdet til det gærde ud med åen 83 alen, item langs med åen fra øster og i vester til det gærde imellem denne ejendom og Møllekirkegård 32 alen, derfra og langs op med Møllekirkegård til den vestre gårdstolpe 83 alen.

** den gældssag, jeg havde indstævnet kontra Ortgius Vognmand sst, som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

13/6 1689.

** blev forkyndt stiftsbefalingsmandens og bispens skriftlige lysning efter hospitalsforstander Didrik Christensen, som uden dets forsvars vilje og videnskab er bortrejst, om nogen ham forekommer, at de ham ville anholde eller dem det tilkendegive, at de ham kunne pågribe og afhente til regnskab.

** Jacobus Gesius, apoteker sst, æskede skøde, hvorefter Jacob Nielsen Ladefoged, borger sst, solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Jacobus Gesius og hans arvinger hans gård, han selv iboer, på Mejlgade beliggende, næst op til Jens Sørensen skipper hans iboende gård på den ene side, og op til Jacob Espensens iboende gård på den anden side, og strækker sig med der bagved liggende have fra adelgaden ud til havet, og det med tilliggende gårdsavl.

20/6 1689.

** Villum Jonsen Lundgård, boende i Avning, efter befaling fra stiftsbefalingsmand grev Niels Friis, på en del borgerskabets vegne sst havde stævnet borgmestre Jens Låsby og Mikkel Mikkelsen Malling og rådmand Hans Vinter til æskning, attester og vidnesbyrd, hvorimod blev fremlagt de indstævnedes efterskrevne indlæg, hvori de æskede Peder Fabers fuldmagt, underskrevet af menige byens indvånere.

(198)

** Villum Jonsen Lundgård, fuldmægtig for Christen Knudsen Lind, borger og vinhandler sst, havde stævnet Peder Nielsen, indvåner sst, boende bag klostret, for syn, vidner og dom, for han ulovligt om nattetide med sine heste har været i hans hegnede bårer og enemærke, og efterskrevne vidnede, at de imellem næst afvigt onsdag og torsdag om natten så, at Peder Nielsen og en anden satte 6 heste på Peder Nielsens bårer.

** Villum Jonsen for Christen Knudsen efter forrige varsel satte i rette og formente, at efterdi bevises, at Peder Nielsen om nattetide ikke alene selv med sine heste, men endog andre dertil brugt Christen Knudsens indhegnede græsning voldeligt overdrevet, formente han derfor burde at bøde. sagen blev opsat 3 uger.

** den sag, jeg havde indstævnet kontra Ortgius Vognmand, endnu opsat 4 uger.

27/6 1689.

** forkyndt KM forordning om skandskrifter, at de af bødlen skal brændes.

** Villum Jonsen Lundgård, boende i Auning, efter befaling af stiftsbefalingsmanden, på Århus bys og en del borgerskabets vegne med varsel, ligesom i dag 8 dage, havde stævnet borgmestre Jens Låsby og Mikkel Mikkelsen Malling og rådmand Hans Vinter, og Niels Jensen podemand borger sst vidnede, at han havde boet i Møllestien og på Møllekirkegård i 18 år, og imidlertid har altid været fri gang for Århus borgerskab og indbyggere over Møllekirkegård ind til møllen, såvel som til åen, og imidlertid har Møllekirkegård været brugt til byens blegning, og han havde selv haft den i leje og givet årligt deraf til Vorfrue kirkes kapellan 8 sletdaler, og samtidigt har de af den blegeplads, som Jens Vissing nu i stedet for Møllekirkegård udlagt, givet til møllens besiddere årligt 5 sletdaler, indtil Jens Vissing kom der at bo, da måtte de give årligt 10 sletdaler. Maren Mortensdatter, Jens Felbereders, Johanne Rasmusdatter, salig Anders Eriksens sst, Maren Andersdatter, Hans Gertsens, Maren Mikkelsdatter, salig Niels Pedersens, og Maren Nielsdatter, salig Erik Rasmussens, vidnede det samme. nu blev Jost Podemester tilspurgt, om han kan mindes hvor mange, der i 32 år er begravet i Møllekirkegård, dertil han svarede, at han kunne mindes, at der blev begravet 4 mennesker, og hans søn Rasmus Jostsen vidnede, at han var med en 8 dages tid at grave på Møllekirkegård for Jens Vissing, og de blev begravet en del menneskeben op, en tønde fuld, som de gravede en dyb kule midt på kirkegården, det dybeste de kunne, og kastede dem deri. derefter blev fremlagt underdegnen til Vorfrue kirke Laurits Brandt hans underskrevne attest og udtog af de gamle kirkebøger om hvem, der var begravet i Møllekirkegård, som herefter indføres, samt borgerskabet samt kapellanen hr Jeppe Jepsens andragende og begæring til borgmestre og råd om Møllekirkegårds indhegning, dateret 3/6 1680 med svar, som herefter indføres. derefter berettede Villum Jonsen mundtligt om den frihed, som udenbys og byens indvånere betages ved kirkegårdens mistelse, og han kan bevise, at nogle hundrede til tusinde mennesker i by og udenby det beklager.

(201)

** blev forkyndt Ortgius Jochum vognmands udgivne panteforskrivning til Peder Lassen for 51 sletdaler, derfor pantsat tre gårdsavls afgrøde, item et egekar, en morter og en tinpotte.

** indførsel af 1. forommeldte borgerskabs samt kapellans andragende til borgmestre og råd, og 2. underdegnens udskrift og attest af kirkebøgerne angående hvem, der er begravet i Møllekirkegård fra 1649, alle unavngivne mest stakler og fremmede, på nær Karen Markmands og Magdalene Vangvogters.

(202)

4/7 1689.

** blev forkyndt magister Morten Herlov hans advarsel til skifte at holde efter salig Poul Pedersen smed i Hørning 10/7 førstkommende.

** blev forkyndt Niels Jensen bagers givne afkald af hans salig hustru Anne Lauritsdatter hendes to eneste arvingers fuldmægtiger Jens Jensen Mellerup i Stjær og Jens Lassen i Herskind.

** Ove Andersen snedker, borger sst, havde stævnet Anders Frandsen snedker, borger sst, for klage, vidner og dom angående skældsord og overlast, og efterskrevne vidnede, at Christen Snedker og Anders Snedker var kommet i klammeri i værkstedet og kom omkuld på gulvet, og da de kom op igen, løb Anders om på gulvet og sagde, de har gjort imod ham som hundsfotter og skælme, og så føg Anders til Ove Snedker og greb ham i sit hår, og Ove greb ham i sit hår og holdt ham, så han ikke kunne røre sig, og da sagde Anders sådan flæsketyv, og så skilte de dem ad, og da var Anders noget blodig ved næsen.

(203)

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Jens Rasmussen Lassen, borger og handelsmand sst, havde stævnet efterskrevne for dom og tiltalte dem for hvis, de var ham skyldig, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

11/7 1689.

** Christen Pedersen skrædder, borger sst, havde stævnet Poul Højen skrædder, borger sst, for vidner og dom angående utilbørlige skældsord og overlast på gaden, hvorefter Niels Sørensen tømmermand sst vidnede, at 29/6 næst afvigt, som han stod ved hans arbejde ved Jørgen Skrædders dør på Studsgade, da kom Poul Højen ud af sin dør, som Christen Pedersen kom gående, og da sagde Poul Højen til ham, din hundsfot, du tager mit arbejde fra mig og slog ham på hans bryst. Kirsten, Niels Sørensens, og Mette, Peder Rasmussens, vidnede det samme.

** den sag, Engelbret Endersen kontra Mogens Hasle, da som Engelbret ikke var hjemme, blev sagen opsat 4 uger.

** Jens Rasmussen sst, fuldmægtig på assessor Jens Lassen, residerende sst, hans vegne i rette lagde Jens Lassens efterskrevne skriftlige begæring til byfogden, eftersom øvrigheden i Frederikshald har tilskrevet ham, om at lade vurdere salig Mikkel Jacobsens gods her på stedet, hvorefter vurderingsmænd i rette lagde deres efterskrevne vurderingsforretning på den liden våning, som salig Mikkel Jensens stedfar, Rasmus Jensen nu iboer på Brobjerg, som de vurderede for 50 sletdaler.

(204)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for borgmestre og råd sst havde stævnet Morten Værn, auktionsdirektørs fuldmægtig sst, for dom angående det auktionerede gods efter salig Tomas Christensen visiterer, og tiltalte ham for rigtighed for pengene, som er kommet af auktionen, men som intet svar skete, blev sagen opsat 3 uger.

18/7 1689.

** Erik Jørgensen prokurator for Christen Sørensen, hospitalsforstander sst, fremlagde hans skriftlige kaldsseddel, at som KM har beskikket ham til at være hospitalsforstander her i hospitalet, og som hans formand har efterladt ham hospitalet i en slet tilstand så og en del forfaldne huse, da for at vide dets tilstand, da begærer han opnævnt synsmænd til at syne og bese, hvorledes alting forefindes, hvorefter blev opnævnt synsmænd.

** Erik Jørgensen prokurator for Jens Lauritsen borger sst havde stævnet Jens Hansen Holme for syn på den gård på Guldsmedegade, han har pantsat ham, hvorefter blev af retten opnævnt og tilmeldt vurderingsmænd.

** Christen Pedersen skrædder, borger sst, med varsel som 11/7 næst forhen havde stævnet Poul Højen angående skældsord, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

25/7 1689.

(205)

** blev forkyndt KM forordning om kop, kvæg og ildstedskat.

** borgmester Mikkel Mikkelsen lod forkynde Anne Mikkelsdatter, Søren Jørgensens, sst hendes til ham udgivne købebrev, dateret 24/7 1689, på hendes tilfaldne arvepart i hendes salig forældres gård på Vestergade, Søren Langballe iboer, hendes part for 106 sletdaler.

** Niels Lassen, præsident i Nyborg, hans fuldmægtig Peder Olufsen havde stævnet Dines Pedersen her i byen for dom angående gæld, som rejser sig af en veksel, dateret 21/9 1675, lydende på 240 kurant, hvorimod Dines Pedersen beråbte sig på at skaffe bevis på vekslens betaling, hvorfor sagen er opsat 4 uger.

** Jens Basballe, rådmand sst, fuldmægtiget på Sofie Arildsdatter hendes vegne æskede skøde, hvorefter Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens, hendes tjener og fuldmægtig Jørgen Nielsen skødede fra hende og hendes arvinger og til Sofie Arildsdatter, som en tid lang har opvartet og betjent hende, og hendes arvinger den gård på hjørnet imellem Guldsmedegade og Tangen beliggende, som amtskriver Jens Knub sidst påboede, med hosliggende haveplads og tilhørende to gårdsavl.

(206)

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Jens Lauritsen, borger sst, med varsel som i dag 8 dage havde stævnet Jens Hansen Holm sst for vurdering på den ejendom på Guldsmedegade, som er pantsat ham for 101 daler, samt dom på bemeldte part til ejendom, hvorefter vurderingsmænd i rette lagde efterskrevne syns og vurderingsforretning på den ejendom, beliggende på Guldsmedegade, som strækker sig sønden op til Inger Molbos ejendom og norden op til Engelbret Endersens ejendom, og samme ejendom tilhører Jens Hansen Holm, som er 7 binding hus til gaden og kælder under, som er ganske brøstfældig og derfor blev vurderet for 70 sletdaler.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Vegerslev, rådmand sst, havde stævnet efterskrevne sst for dom og tiltalte dem for resterende husleje, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

1/8 1689.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget for hospitalsforstander sst Christen Sørensen med varsel som 18/7 næst afvigt havde stævnet stiftsbefalingsmand greve Niels Friis med flere hospitalsinspektører, hvorpå fremkom synsmænd og i rette lagde deres skriftlige synsforretning på Århus hospital, som herefter findes indført.

(207)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Rasmussen Lassen, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 4/7 næst afvigt havde stævnet Christen Nielsen slagter med flere sst for gæld efter hans regnskabsbog, hvorimod Knud Terkildsen skomager, borger sst, fremlagde kvittering fra Matias Hansen i Randers, at han 26/7 1688 har betalt for en sort kiste, han købte på Jens Rasmussens mors auktion, hvorfor han blev frikendt, men de øvrige indstævnede blev tildømt at betale deres gæld.

** Christen Jensen byskriver med opsættelse her af tinget 6/6 næst afvigt havde stævnet Ortgius Vognmand, borger sst, og tiltalte ham, for han ikke vil give ham sin skriverløn samt trykt papir for to skiftebreve efter hans salig formand Jens Jørgensen og efter hans salig hustru Anne Jensdatter, dateret 3/3 1687, hvorfor skriveren tilkom 6 daler, som Ortgius Jochum blev tildømt at betale.

** indførsel af afhjemlede synsforretning på Århus hospital.

(209)

8/8 1689.

** den sag, Engelbret Endersen kontra Mogens Rasmussen, som Engelbret ikke er hjemme, er sagen opsat 6 uger.

** den sag, Jens Lauritsens fuldmægtig kontra Jens Hansen angående hans pantsatte ejendom, er opsat 4 uger.

** Anne Jensdatter, som blev beligget til Ditlev Garvers af en karl hed Christen Andersen, født i København og kom fra Norge, ved ham avlede barn, blev for retten af fængslet fremstillet, foregav at hun intet havde at betale hendes lejermålsbøder med, hvorfor hun atter i fængslet blev indsat.

15/8 1689.

** Jørgen Danielsen, KM byfoged, på KM og Århus bys vegne havde stævnet efterskrevne for dom og tiltalte dem for lejermålsbøder, der iblandt Søren Langballe for sig selv og Kirsten Christensdatter, der tjente ham, 18 rigsdaler, som de blev tildømt at betale.

(210)

** Oluf Christensen fogedsvend, fuldmægtig for Mikkel Andersen Helbo havde stævnet Jens Pedersen snedker i Møllestien for dom og tiltalte ham for 10 mark, som han var ham skyldig, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** Christen Pedersen skrædder, borger sst, med opsættelse her af tinget 16/4 næst afvigt havde stævnet Poul Højen skrædder, borger sst, og fremlagde et tingsvidne her af tinget 11/7 næst forhen, hvorefter blev afsagt, da som bevises med tingsvidne, at Poul Højen 29/6 næst forhen har overfaldet Christen Pedersen, da blev kendt, at Poul Højen skal for nævehug betale sine tre gange 6 lod sølv efter loven, og for usømmelige skældsord, som ikke angår æren, at give til de fattige 2 rigsdaler.

22/8 1689.

** Peder Andersen Skærbæk, tilholdende sst, fuldmægtig på Jens Pedersen, sig opholdende til assessor Jens Lassen, sejlende her fra byen, hans vegne, med tilladelse fra befalingsmand grev Niels Friis, havde stævnet kammerråd og landkommissær Tomas Friis for klage, vidner og syn for den ukristelige medfart og traktement, som han 30/7 sidst afvigt uden årsag lod medhandle og udprygle i hans gård af nogle soldater, og derpå ladet arrest tage i cartegalen, og Peder Lassen borger sst i rette lagde hans efterskrevne vidne, at 30/7 1689 blev han og hans medreder Jens Pedersen hentet fra skibet af soldater. og da de kom i kammerrådens gård, stod han i døren og spurgte Jens Pedersen, hør du din skælm, hvordan kan du komme til at sige, at jeg vil have meget tømmer for intet, dertil Jens Pedersen sagde, nej han havde det ikke sagt, straks sagde kammerråden til soldaterne, gå op i gården og finde to træer at prygle mig den skælm tæt, og den tid, de havde afpryglet ham, sagde kammerråden, sæt ham i cartegalen, som og skete. derefter fremlagde synsmænd deres synsforretning, at de 31/7 1689 i byfogdens hus havde synet Jens Pedersen, som havde blåslag på arme og ryg, hvorefter blev fremlagt Jens Pedersens begæring og byfogdens befaling til to mænd at gå til overløjtnanten at forhøre, om soldaterne havde ham pryglet, som lyder som herefter indført.

(211)

** velb kammerråd og landkommissær Tomas Friis, residerende sst, hans fuldmægtig Peder Pedersen havde stævnet Jens Pedersen, som sejler med Peder Lassens skude, for vidner at påhøre for hvis ukvemsord, han havde givet hans tjener Peder Nakskov, og Laurits Pedersen, rytterbonde i Mundelstrup, vidnede, at på tirsdag var 3 uger var han nede ved Mindet med sin vogn og hente noget tømmer til en af kongens øde gårde i Søften at opbygge, og den tid, han kom med tømmeret, da var det ikke stort nok og tjenligt til murremme, så befalede kommissærens tjener, at han skulle følge og køre ned og hente andet tømmer, og han havde på brædder, hvordan tømmeret skulle være, og som han gik hen at måle tømmeret og havde kastet et stykke ned, svarede skibsmanden, at tømmeret var solgt, og han skulle ikke kaste tømmeret om, for kammerråden gav intet for det, ville han ikke havde det, der havde været oppe, kunne han lade blive. derimod blev i rette lagt Jens Pedersens svar, som herefter findes indført.

(212)

** præsident Niels Lassen i Nyborg hans fuldmægtig og tjener Peder Olufsen, med opsættelse her af tinget 25/7 næst forhen, havde stævnet Dines Pedersen for gæld efter en veksel, hvorimod blev i rette lagt Dines Pedersens svar, at han havde betalt vekselen til præsidentens fuldmægtig, og den blev da kasseret og sønderrevet, men nu siden sammenklistret, og gjorde sin ed derpå, og derefter i rette lagde sin regnskabsbog, hvoraf det fremgik, at den 2/10 1675 blev betalt. derefter blev afsagt, at som vekslen befindes at have været overrevet, som ikke må være sket for andet end mod betaling og siden igen sammenklistret, og det er en utrolig ting, at Niels Lassen i 14 år har tiet og ikke over vekslen protesteret, og inden år og dag efter loven til ende bragt, derfor blev kendt, at Dines Pedersen for samme veksels videre betaling bør fri at være.

(213)

** den sag, Jens Jacobsen Skivholme kontra Laurits Hansen, Jens Vegerslev og David Hattemager for gæld, er opsat 3 uger.

** den sag, rådmand Hans Vinter kontra Laurits Jacobsen i True med flere udenbys, er opsat 4 uger.

** Jens Vegerslev rådmand sst hans fuldmægtig Erik Jørgensen prokurator, med opsættelse her af tinget 25/7 næst afvigt, havde stævnet efterskrevne for gæld, som de blev tildømt at betale.

(214)

29/8 1689.

** Erik Jørgensen prokurator på KM og Århus bys vegne med opsættelse her af tinget 15/8 næst afvigt havde stævnet Maren Fiskers med flere for deres lejermålsbøder, og i rette lagde en attest fra underdegnen til Vorfrue kirke sst, at 21/7 1689 blev Kirsten Christensdatter publice absolveret i kirken og udlagde til barnefar Søren Mikkelsen Langballe, hvorefter de indstævnede blev tildømt at betale deres bøder.

** følger Jens Pedersens begæring til byfogden om mænd at fornemme hos overløjtnanten, om de soldater ham pryglede, og løjtnantens svar, samt Jens Pedersens indlæg angående det omtvistede tømmer, blandt andet indeholdende, at kammerrådens tjener ikke kunne udvælge det bedste af tømmeret, som godtfolk havde indskibet med ham.

(215)

5/9 1689.

** Jørgen Danielsen, KM byfoged, på KM og rettens vegne samt sagvolderen Christen Jensen byskriver havde stævnet Ortgius Jochum vognmand, borger og indvåner sst, for vidner og dom angående hans utilbørlige øvelse og gevalt imod rettens middel i hans hus samme dag, og efterskrevne vidnede, at de var med byfogden i Ortgius Jochums hus sst at gøre udlæg, efter en bytingsdom for Christen Jensens udlæg, på skiftet efter hans salig hustru, for hans seneste formands skiftebrevs beskrivelse, som Ortgius Jochum ikke har villet betale, eftersom det ikke var skrevet, som han ville have det, og der skulle ikke heller gøres udlæg hos ham, og såsom der intet i stuen fandtes til udlæg, ville de på op på loftet, men Ortgius slog lugen til og stod på den, og da de satte en stige til gavlen, hvor der manglede nogle brædder, så stod han indenfor på loftet og skød stigen ned, så der intet udlæg kunne gøres. Ortgius Jochum blev 3 gange påråbt, men intet blev svaret.

(216)

** Christen Jensen byskriver på KM og egne vegne satte i rette, om ikke Ortgius Jochum burde at straffes efter lovens 1.bogs 24.kapitels 29.artikel samt 6.bogs 4.kapitels 16,17 og 18. artikel, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget for Jens Lauritsen, borger sst, med varsel som 25/7, havde stævnet Jens Hansen Holm for dom og i rette lagde hans pantebrev, af dato 17/8 1688, på kapital 101 sletdaler til påske 1689 at betale, og derfor pantsat to boder på Guldsmedegade, Rasmus Molbo og Gert Clausens enke iboer, og derefter et vurderingsvidne her af tinget 25/7 1689 samt en specifikation på processens bekostning, hvorefter blev afsagt, at Jens Lauritsen bør den pantsatte ejendom for fri ejendom at følge og tilhøre, hvorover Jens Hansen endnu bliver skyldig 22 daler at betale inden 4 uger.

(217)

** Peder Andersen Skærbæk, tilholdende sst, fuldmægtig for Jens Rasmussen Lassen, borger og handelsmand sst, havde stævnet efterskrevne personer for dom og tiltalte dem for hvis, de til Anne salig Rasmus Lassens efterladte widve sst skyldig er, nemlig i Harlev Maren, salig Jens Andersens, nu gift med Rasmus Dinesen, i Hørslevgård Anne, salig Daniels Madsens, i Borum Niels Pedersen i Fogs gård nu boende i Lyngby, med flere, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

12/9 1689.

** blev læst og påskrevet salig Dines Tygesens søn Laurits Tygesens begæring til borgmestre og råd om hans arvegods efter hans salig far, med derpå skrevet deres tilladelse, samt hans kvittering til hans formynder salig Jens Olufsens enke derfor, dateret 3/9 1689.

** blev læst og påskrevet Jens Olufsen Fløjstrups udgivne pantebrev til Johanne, salig Jens Olufsens enke sst, på en trediepart i hans skude Fortuna for 80 sletdaler.

** Peder Rasmussen Brendstrup, borger og handelsmand sst, havde stævnet efterskrevne personer for dom, der iblandt Mikkel Hansen bager og hans datter Mette Mikkelsdatter, og tiltalte dem for gæld, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

19/9 1689.

** i den sag mod Ortgius Jochum blev han 3 gange påråbt, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

(218)

** Peder Andersen Skærbæk fremkom med begæring fra Jacobus Apoteker for synsmænd på Peder ---- nedbrudte og igen opsættende bygning ved apotekerens gård, hvorom han ingen varselsmænd fremstillede, hvorfor ingen synsmænd kunne opkræves.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Engelbret Endersen, borger og skipper sst, med opsættelse her af tinget 2/5 næst afvigt havde stævnet Mogens Rasmussen Hasle, borger sst, og tiltalte ham for en del af hans jord, som han har bemægtiget sig, og dernæst i rette lagde Jens Lassens til Engelbret Endersen udgivne efterskrevne skøde, dateret 11/4 næst afvigt, hvorefter blev afsagt, at eftersom Mogens Hasle med tingsvidne her af tinget 18/4 næst forhen beviser, at den jord, som ligger bag hans gård, har været brugt efter hans huses bredde og bygning i 30 år ulast og upåkæret, så bør Mogens Hasle sin jord, efter sit huses bredde og førte vidnesbyrds lovlige hævd, at nyde og beholde, og Engelbret Endersen sin regres at nyde hos den, som ham det solgt har.

** den sag, Hans Vinter kontra Laurits Jacobsen i True med flere. intet svar, derfor opsat endnu 14 dage.

26/9 1689.

** Peder Andersen Skærbæk sst på Jacobus Apoteker sst hans vegne havde stævnet Peder Feder sst for vidners påhør, og efterskrevne vidnede, at der havde været to halvtags huse i Peder Feders gård op imod apotekerens hus over gyden, et loft højt, som Peder Feder havde ladet nedbryde, som borgmester Jørgen Juul havde ladet opsætte. dernæst i rette lagde Peder Skærbæk Jacobus Apotekers skriftlige forbud til Peder Feder mod at opsætte det hus, som han i dag anfænger med at ville lade opsætte over gyden ved Jacobus Gesius gård, hvorpå Peder Feder havde svaret, at dersom nogen lov er givet, som forbyder mig min gård at nyttiggøre, skal jeg undholde den tilhugne bygning at lade opsætte, hvis ikke, ser jeg ikke Jacobus Gesius at være autoriseret deri mig nogen hinder at gøre.

(220)

** Peder Skærbæk for Jacobus Apoteker havde stævnet Peder Feder, borgerlig handelsmand sst, for synsmænds opkrævelse angående hans nedbrudte og opsatte bygning ved apotekerens gård, hvortil blev meldt efterskrevne mænd.

** den sag, Jens Rasmussen Lassen kontra en del udenbys bønder. da de fleste af de indstævnede ikke svarede, blev sagen opsat 4 uger.

** Peder Rasmussen Brendstrup, borger sst, med opsættelse her af tinget 12/9 næst forhen havde stævnet Mikkel Bager og hans datter Mette Mikkelsdatter for gæld, som de blev tildømt at betale.

3/10 1689.

(221)

** Peder Andersen Skærbæk sst, fuldmægtiget på Jacobus Gesius, privilegeret apoteker sst, hans vegne havde stævnet Peder Feder, borgerlig handelsmand sst, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne synsforretning på den ny hus, Peder Feder har ladet opsætte næst vesten op til Jacobus Gesiuses hus, og da har de befundet, at det ny huses lejder er indsat til Peder Feders gård mere end lejderne på det gamle hus.

** Peder Andersen Skærbæk, tilholdende sst, på Jacobus Gesius, apoteker sst, hans vegne havde stævnet efterskrevne for deres sandhed at vidne, og efterskrevne vidnede, at det sidste der var indkvartering i byen, boede der en kaptajn i Peder Feders hus næst ved apotekerens, og da lå der et stykke lægte over renden fra Peder Feders hus til apotekerens hus, som kaptajnens folk sad på at gøre deres urenlighed, og apotekeren havde samme tid vist dem, at der løb vand og møg gennem grunden igennem muren ned i hans kælder, eftersom det stoppede vandløbet.

(222)

** Peder Andersen Skærbæk, tilholdende sst, fuldmægtig et på Helle Rasmusdatter, tjenende Laurits Elsegård sst, hendes vegne havde stævnet Anne Jensdatter, Jørgen Ditlevsens, for vidner at påhøre, item efterskrevne for deres sandhed at vidne.

(223)

** den sag, Jens Rasmussen Lassen kontra Niels Tomasen i Borum med flere, da ingen mødte blev sagen opsat 4 uger.

** den sag, Jens Rasmussen Lassen kontra en del udenbys, som de ikke mødte, er sagen opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Jens Jacobsen Skivholme, borger og handelsmand sst, med opsættelse 22/8 næst forhen havde stævnet Jens Andersen, Jens Vegerslev og David Hattemager for dom og tiltalte dem for gæld, hvorimod blev fremlagt efterskrevne indlæg, hvorefter de blev dekorteret i gælden og tildømt at betale resten.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Hans Jensen Vinter, rådmand sst, med opsættelse her af tinget 22/8 næst forhen havde stævnet efterskrevne udenbys personer for gæld, de ham skyldig er, der iblandt i Mesing salig Oluf Bondes hustru, før boende i Vorgård, hvilken gæld de blev tildømt at betale.

(224)

** Jørgen Danielsen, KM byfoged sst, på sine egne samt Rasmus Værn, borger sst, hans vegne havde stævnet Laurits Elsegård, borger sst, for vidner og dom for hans grove ord imod byfogden, da han sad i hans hus på rettens vegne i sit embede, item for Rasmus Værn for vidner og dom, for han overfusede ham med meget skamfulde og ubekvemsord, da han efter borgmestre og råds befaling var i hans hus. Laurits Elsegård mødte ikke noget hertil at svare.

** følger nu, ord fra anden, her i dag tilforn ommeldte, i tingsvidne indførte, Jacobus Apotekers stævning over vidnespersoner for deres sandhed at vidne, om der ikke for 4 år siden lå en kaptajn i Peder Feders husværelse næst op til apotekerens gård, og der da var gjort et menneskesæde til urenlighed i den rendesten imellem Peder Feders udskuds gavl og apotekerens gavl, og den samme urenlighed blev så tyk, at den af rendestenen ikke kunne have sit løb, men brød igennem apotekerens grundvolds kældermur ind i hans kælder.

(226)

10/10 1689.

** blev advaret og tillyst, om nogen var, som havde bekommet noget af Matias Nielsens gods ved den ulykkelige ildebrand, eller vidste noget derom, at de ville give det til kende.

17/10 1689.

** Jørgen Danielsen, KM byfoged, samt Rasmus Værn, borger sst, med varsel som 3/10 næst afvigt havde stævnet Laurits Elsegård, borger sst, og i rette lagde rådmand Jens Basballe og Jens Rasmussen Lassen, borger og handelsmand sst, deres efterskrevne vidne om hvis ukvemsord, Laurits Elsegård 25/9 sidst, da man retten i hans hus betjente, for at gøre skifte og deling imellem ham og hans stedbarn, at da byfogden talte på byens vegne, at Laurits Elsegård skulle lade hende beholde det afsatte gods, hendes salig mor havde tillagt, hvilket han ilde optog og sagde, kunne i ikke alene tage den kiste og gods at råde for, som i attrår, og kaldte Rasmus Værn, som er barnets forordnede formynder, en opsnapper og hundsfot, med flere grove og usømmelige ord.

(227)

** Jørgen Danielsen, KM byfoged, og Rasmus Værn efter varsel 3/10 satte i rette og formente, at Laurits Elsegård for sådanne ubeviste grovheder i ord og tale bør at straffes efter lovens bogstav. sagen blev opsat 4 uger.

** Peder Andersen Skærbæk sst fuldmægtiget for Laurits Elsegård, borger sst, på hans tjenestebud Helle Rasmusdatters vegne havde stævnet Anne, Jørgen Ditlevsens, for vidner at påhøre, og efterskrevne vidnede, at de 26/9 var ved stranden på den Ebeltoftskude, hvor hveden blev afmålt, og da blev der klammeri imellem Anne Ditlevs og Helle Rasmusdatter, og da sagde de horer og tyve til hinanden, og sagde Helle Rasmusdatter sagde til Anne, Jørgen Ditlevs, i kan måle --- eder med en stakket alen, det jeg er ligeså god som nogen af eders. Peder Skærbæk tilspurgte dem, om de ikke hørte, at Anne Ditlevs sagde til Helle Rasmusdatter, at hun var en tyv og havde stjålet en pose penge fra Laurits Elsegård, hvilket de ikke havde hørt.

(228)

** Mikkel Jensen  Hejkær lod forkynde Johan Andersen Viborgs til ham udgivne skødebrev, dateret 16/9 1688, på to gamle huse, 2 loft høj, langs norden op til hans isterrad imellem Mikkel Hejkærs og Johan Viborgs gårde på Badstuegade, fra gaden i vester til hans nordeste hushjørnestolpe i længden 18 alen, i bredden 9 alen..

** baron Constantin von Marselis, friherre til Marselisborg etc, hans ridefoged Anders Olufsen på baronens vegne æskede skøde, hvorefter Jens Andersen Kruse, borger og skipper sst, solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til baron Marselis og hans arvinger et gårdsavl på Århus mark, kaldt Envold Bagers eje på Guldsmedegade.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Peiter Jessen, rådmand sst, havde stævnet efterskrevne for dom og tiltalte dem for resterende leje, men som intet svar skete, er sagen opsat 4 uger.

** Peder Andersen Skærbæk, tilholdende sst, fuldmægtig for Jens Rasmussen Lassen, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 5/9 næst afvigt havde stævnet Maren, salig Jens Nielsens i Harlev, nu gift med Rasmus Dinesen, med flere efterskrevne for gæld, som de blev tildømt at betale.

(229)

** følger nu forommeldte kaldseddel af Laurits Elsegård, hvori stævnes vidner angående skænderi imellem Anne Jørgen Ditlevsens og hans tjenestebud Helle Rasmusdatter.

24/10 1689.

** Johan Andersen Viborg, borger og skomager sst, æskede skøde, og for retten fremstod Ingeborg, salig magister Laurits Bordings, til Ryumgård hendes foged og fuldmægtig Anders Krog og solgte fra hende og hendes arvinger og til Johan Viborg og hans arvinger en gård, på Badstuegade beliggende, med en bod ud til Badstuegade og to boder ud til Guldsmedegade, og strækker sig fra Claus Nielsens boder på Badstuegade på den ene side, og til Mikkel Jensen Hejkærs ejendom på den anden side med tilliggende gårdsavl i Århus mark, hvilken gård Johan Viborg selv iboer, og har købt på auktion som højstbydende.

** Ingeborg, salig magister Laurits Bordings, til Ryumgård hendes foged og fuldmægtig Anders Krog på hans husbonds vegne æskede pantevidne, hvorpå Johan Andersen Viborg, borger og skomager sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Ingeborg, salig magister Bordings, 200 sletdaler, og derfor pantsætter hende fornævnte hans iboende gård på Badstuegade, som er 16 bindinger hus.

(230)

** den sag, Hans Mikkelsen Barsebæk kontra Jørgen Rodius hører, er opsat 14 dage.

** den sag, Mogens Hasle kontra Rasmus Hasle med flere, intet svar, derfor opsat 4 uger.

** Peder Andersen Skærbæk, tilholdende sst, fuldmægtiget for Jens Rasmussen Lassen, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 26/9 næst afvigt havde stævnet efterskrevne udenbys boende personer for dom og tiltalte dem for hvis, de ham på hans mors vegne skyldig var efter dom her af tinget 9/6 1681, der iblandt Åby Johanne Pedersdatter og hende søn Rasmus Pedersen, Jens Pedersen vævemand og hans søn Peder Jensen Bonde, Anne Pedersdatter vævekone og hendes mand Christoffer Fisker, Brabrand Anne salig Villads Fiskers, Sidsel salig Niels Tomasens (Niels Sørensens). dernæst efter dom her af tinget 11/9 1673 at være skyldig til Anne Rasmusdatter efter hendes gamle bogs formelding, nemlig Åby Rasmus Pedersen på hans mor Johanne Pedersdatters vegne, Anne Nielsdatter Mikkel Pedersens enke, Niels Bonde som hans efterkommer Peder Jensen Bonde, der ægtede konen, bør at betale, True gamle Peder Pedersen smed, som hans søn Laurits Smed og hans søskende bør at betale, Folby Palle Munk nu Henrik Tomasen. herimod at svare mødte Peder Rasmussen i Hjortshøj på sin bror Jens Rasmussen Hårup i Skejby hans vegne med modkrav til Anne, salig Rasmus Lassens, hvorefter de indstævnede blev tildømt at betale deres gæld, dog Jens Rasmussen Hårup efter moderation.

(231)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Laurits Andersen Høgsgård, borger og handelsmand sst, havde stævnet Søren Hansen træskomand, borger sst, for dom og tiltalte ham for 9 rigsdaler efter hans obligation, dateret Århus 31/7 1689, som han blev tildømt at betale.

(232)

** Jørgen Jacobsen Snøde prokurator, fuldmægtig for Peder Feder, indvåner sst, havde stævnet Laurits Jensen på Volden for syn og vidner angående den bod, han påboede, hvorefter blev opnævnt synsmænd.

31/10 1689.

** Jørgen Jacobsen Snøde beediget stadsprokurator, fuldmægtig for Peder Feder, borgerlig handelsmand sst, med varsel som 24/10 næst afvigt havde stævnet Laurits Jensen på Volden, og nu fremstod synsmænd og i rette lagde deres efterskrevne forretning, at de 30/10 1689 havde været i Peder Feders hus på Rosengade, som Laurits Jensen Kå tilforn iboede, og beseet hvorledes den efter hans afflyttelse forefindes.

** Jørgen Snøde prokurator på Peder Feders vegne havde stævnet Laurits Jensen Kå, borger sst, for vidner at påhøre, item efterskrevne vidner, men som den ene ikke mødte, blev de forelagt at møde i dag 8 dage deres sandhed at vidne.

** Peder Andersen Skærbæk, sig opholdende sst, fuldmægtig for Jens Rasmussen Lassen, borgerlig handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 3/10 næst forhen havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom og tiltalte dem for hvis, de ham på hans mors vegne skyldig, er efter domme her af tinget, hvilken gæld de blev tildømt at betale.

(233)

7/11 1689.

** blev forkyndt generalkommisariatets missive til proviantforvalter Christen Vegerslev med derpå Vegerslevs tilbud, om nogen skipper var, som ville påtage sig fragt for 800 tønder rug til Frederikstad og 600 tønder rug til Frederikshald.

** den sag, Hans Nielsen Fog kontra Søren Hansen med flere, intet svar, derfor opsat 6 uger.

** Knud Olufsen lod forkynde borgmestre og råds udgivne antagelse på hans begæring at være byens trommeslår, dateret 4/11 næst afvigt.

** den sag, herredsfoged Hans Mikkelsen kontra Jørgen Rodius angående hans salig fars obligation. Jørgen Rodius møde med et skriftligt indlæg og kopi af registrering efter salig Anne Grave, mons Brochmands. sagen blev opsat 14 dage.

14/11 1689.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget for Jørgen Ditlevsen bager, borger sst, fremlagde efterskrevne forening imellem ham og Laurits Elsegård, at eftersom Laurits Elsegårds tjenestekvinde Helle Rasmusdatter har haft nogle usømmelige ord med Anne Jensdatter, Jørgen Ditlevsens, som de mener sig for nær at være, da ved Laurits Elsegård dem intet andet at påsige, end alt hvis ærligt og godt er, og som Jørgen Ditlevsen hermed var tilfreds, blev sagen på begge sider ophævet.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Hansen Holm, indvåner sst, havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom for hvis, de ham skyldig var, der iblandt i Stavtrup Jens Sejersens søn Peder Jensen, i Viby Jens Ovesen for hans fars gæld, som hans farbror Rasmus Holm har overleveret til ham, Rasmus Rasmussen hans efterladte enke Sidsel Rasmusdatter, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

(234)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Peiter Jessen, rådmand sst, med opsættelse her af tinget 17/10 næst forhen havde stævnet Søren Jensen med flere for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Peder Andersen Skærbæk, tilholdende sst, fuldmægtig for Jens Rasmussen Lassen, Peiter Jessen og Peder Basballe havde stævnet skipper Jørgen Luebo, borger sst, for dom og tiltalte ham for 8 sletdaler af færgesmakkens fortjeneste. sagen blev opsat 3 uger.

18/11 1689.

** stadstjenerne vidnede, at de havde stævnet Knud Byrgesen skomager, Matias Hårbo, Bastian Skomager med flere for vidner at påhøre, angående slagsmål 4/11 skal være sket imellem nogle underofficerer og soldater og nogle af borgerne med deres folk, og Anders Christensen, borger sst, i rette lagde sit og sin hustru Sidsel Frandsdatters efterskrevne skriftlige vidne, at 4/11 kom der nogen under deres vindue om natten og råbte hundsfotter og æsler, så gik de til døren, og straks indkom Knud Byrgesen, Anders Lassen med flere og gjorde dem overlast i deres hus, og Knud Byrgesen kom ind med en stor stang og slog en soldat om på gulvet. derefter blev han udspurgt af regimentsauditøren, og andre vidnede om slagsmålet.

(237)

21/11 1689.

** blev forkyndt assessor Jesper Hutfelds påskrift på et ham af Morten Værn givne pant på hans iboende gård for kapital 800 rigsdaler, dateret 24/2 1687, samme pantebrev at være indløst.

** Peder Andersen stadsprokurator, fuldmægtig på Vorfrue kirke sst og dens forsvars vegne æskede pantevidne, hvorefter Morten Værn, borger og handelsmand sst, samt auktionsdirektørens fuldmægtig bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være til Vorfrue kirke 400 rigsdaler, som er de 200 rigsdaler, som salig borgmester Søren Frost og hans salig hustru har foræret til lørdags aftensangs prædikens vedligeholdelse i kirken, efter fundats 27/3 1619, og de 200 rigsdaler, som salig rådmand Oluf Nielsen stiftede 1655 til søndags aftensangs prædikens vedligeholdelse i kirken, og derfor pantsatte hans gård med hosliggende fem boder, på hjørnet af Mejlgade beliggende, strækker sig om i Fægyden med tilliggende tre gårdsavl i marken.

** Hans Mikkelsen Barsebæk, herredsfoged i Galten Houlbjerg herreder, hans fuldmægtig Peder Andersen Skærbæk, her i byen, med opsættelse her af tinget 24/10 næst forhen havde stævnet Jørgen Rodius, femte lektiehører her i domskolen, og tiltalte ham for 50 rigsdaler efter hans salig fars obligation, han som en arving, een for alle, skyldig bliver, samme obligation udgivet til Hans Brochmand på Kollerup og til Hans Mikkelsen transporteret, og for gælden efter Jørgen Rodius salig far gjort udlæg, som Brochmand ikke har villet modtage, men arvingerne gælden betroet. derefter blev i rette lagt salig magister Johan Rodiuses obligation til Hans Brochmand, dateret Århus 6/9 1677, som 6/8 1689 er overdraget Hans Mikkelsen. dernæst i rette lagde Hans Nielsen Gotlænder og Hans Sørensen Gylling, borgere sst, efterskrevne udtog af registreringen efter Hans Brochmands salig hustru, Anne Eriksdatter Grave, hvorefter blev afsagt, så efterdi obligationen er blevet i Brochmands eje, som er tegn på, at han ikke med udlæg har været fornøjet, da bør Jørgen Rodius som en arving at betale Hans Mikkelsen samme kapital med sin rente.

(240)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Peder Hansen Kryssing, borger og handelsmand sst, havde stævnet Søren Hansen, borger sst, for dom og tiltalte ham for 29 sletdaler, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** Rasmus Rasmussen væver, borger sst, fuldmægtig for Adelheid Henriksdatter, salig Rasmus Billedhuggers, sst havde stævnet Rasmus Christensen Molbo i Søften for dom og tiltalte ham for gæld, efter hans obligation til hans nu salig bror Rasmus Christensen billedhugger, dateret 28/3 1670, hvorpå resterer 26 rigsdaler, som han blev tildømt med rente at betale.

** den sag, assessor Jesper Hutfeld kontra Niels Egidiusen på Dronningholm for gæld, intet svar, derfor opsat 6 uger.

** Jørgen Snøde stadsprokurator, fuldmægtig for Mogens Rasmussen Hasle, borger sst, med opsættelse her af tinget 24/10 næst forhen havde stævnet efterskrevne for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

(241)

28/11 1689.

** Jørgen Snøde stadsprokurator, fuldmægtig på KM og Århus bys vegne lod af fængslet eller rådhuskælderen her for retten, ledig og løs, fremstille to anholdte personer Niels Tysk og Christoffer Pedersen, begge hjemme i Åby, og derefter med en kaldsseddel beviste at fornævnte personer var stævnet for syn, vidner, klage og dom for voldelig øvelse og ran, sår og skade, de havde tilføjet Søren Nielsen i Borum, hvorefter synsmænd vidnede, at de 9/11 sidst afvigt var på Vestergade at syne Søren Nielsen, og da havde han 4 huller i hans hoved, og han klagede sig at være ganske igennem slået over al hans krop, og de havde ranet hans hestes tømme, grime og halskobbel, hammel og hammelreb, hvorfor han sigtede Niels Tysk og Christoffer Pedersen, begge hjemme i Åby, hvorefter efterskrevne vidnede om ranet og overfaldet.

** den sag, Jens Hvas kontra Anders Ovesen i Lisbjerg med flere, som Søren Rasmussen, nu har Kirsten Poulsdatter i Lisbjerg, mødte og vedgik at have den bøsse, som søgtes, men ikke havde brugt den, og muligt dyrt nok havde betalt den, er sagen opsat 6 uger.

(1)

** i Jesu navn anfangen 1689.

5/12 1689.

** den sag, Peder Skærbæk på Helle Rasmusdatter, tjenende Laurits Elsegård. som Erik Jørgensen mødte og æskede bevis på, hvem havde beligget Helle Rasmusdatter, og hvor hun havde udstået kirkens disciplin og betalt lejermålsbøder, er sagen opsat 14 dage.

** den sag, Jens Rasmussen Lassen og medinteressenter kontra Jørgen Luebo. som han mødte med en anden regning, som blev leveret Peder Skærbæk til at efterse, er sagen opsat 8 dage.

** Maren Sørensdatter, boende sst, hendes tiltagne fuldmægtig Erik Jørgensen prokurator gav til kende, at som Maren Sørensdatter har været trolovet med en skibskarl Byrge Brynesen, og det nu er på syvende år, hun intet til har spurgt, eller han sig her har ladet finde, hvorfor nu lystes efter ham, om nogen var her ved retten vidste, hvor han måtte være. Karen Andersdatter, Jacob Lauritsens, indvåner sst vidnede, at ved sankt Mikkelsdags tide næst afvigt var 6 år, da havde Byrge Brynesen og Maren Sørensdatter trolovelse sammen, og to dage efter sejlede han bort med assessor Jens Lassens skib, som gik ad Spanien, og siden den tid har hun intet seet ham. andre vidnede det samme.

12/12 1689.

** blev forkyndt Morten Værns udgivne panteobligation til Mogens Skeel til Fussing på 400 tønder byg efter dette års kapitelskøb, og derfor pantsatte ham sin gård på Torvet, kaldt salig Hans Jessens.

** blev forkyndt Mikkel Lauritsen Brun, boende i Horsens, hans udgivne pantebrev til Peder Lassen, borger sst, for 200 sletdaler pantsættende ham en skude, han ham afkøbt har.

** efter Christen Vegerslevs skriftlige begæring blev opnævnt mænd til at vurdere nogle ligstene og noget gammelt tømmer, domkirken tilhørende.

** den sag, Peiter Farver, Jens Rasmussen og Peder Basballe kontra deres smakkeskipper Jørgen Luebo, som rederne ikke har villet svare på skipperens regnskab, da er sagen opsat 14 dage.

(2)

** Jens Hansen Holm, indvåner sst, hans fuldmægtig Erik Jørgensen stadsprokurator med opsættelse her af tinget 14/11 næst afvigt havde stævnet Hans Pedersen i Hørret med flere udenbys personer for dom, og tiltalte dem for gæld efter deres obligationer, som de blev tildømt at betale.

** (blank) Snøde prokurator, fuldmægtig for Mogens Rasmussen Hasle, borger sst, havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom og tiltalte dem for gæld, der iblandt i Lisbjerg Søren Rasmussen for hans formands gæld og talte med hans bror Jens Rasmussen, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** Matias Sørensen Hårbo, borger sst, havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom og tiltalte dem for gæld, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

(3)

16/12 1689.

** Claus Clausen af Hamborg hans fuldmægtig Peder Andersen Skærbæk sst havde stævnet proviantforvalter Christen Vegerslev sst angående en del gæld efter vekselbreve og andet, men som han ikke var hjemme, blev han personligt forelagt at møde i dag 8 dage. (gæsteret)

19/12 1689.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig på Hans Nielsen Fog, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 7/11 næst forhen havde stævnet Jørgen Pedersens enke Maren Jørgensdatter og Søren Hansen kræmmer for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Peder Hansen Kryssing, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 21/11 næst afvigt havde stævnet Søren Hansen træskomand, borger sst, for dom og tiltalte ham for 29 sletdaler for varer, han havde bekommet, som han blev tilfundet at betale.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Peder Hansen Kryssing, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 28/11 næst afvigt havde stævnet Jacob Sørensen knapmager sst for dom og tiltalte ham for 34 sletdaler efter regnskabsbog, som han blev tildømt at betale.

(4)

** Peder Andersen Skærbæk, tilholdende sst, fuldmægtiget for Laurits Elsegård borger sst hans tjenestebud Helle Rasmusdatter, med opsættelse her af tinget 7/11 næst forhen, havde stævnet Anne Jensdatter, Jørgen Ditlevsens, sst og tiltalte hende for ublu og skammelig ærerørige skældsord, som hun skal have haft til hende, at hun skulle være en hore, og formente, at Anne Jensdatter burde at bevise sine skældsord, og dersom hun ikke kan bevise Helle Rasmusdatter horeri og tyveri over, da for hendes æreskælden at lide og straffes efter loven, hvorefter blev afsagt, at ihvorvel Laurits Elsegård vil igenkalde og annullere det på rådstuen, af ham selv på egne og sin tjenerinde Helle Rasmusdatters vegne med Jørgen Ditlevsens hustru, gjorte forlig, som til slutning melder, at sagen på alle begge sider skal ophøre, så bør det dog ved det sluttede forlig at forblive, og Jørgen Ditlevsens hustru i så måder sagesløs hjemfinder.

(5)

** Matias Sørensen Hårbo, borger sst, havde stævnet efterskrevne personer for hvis, de ham skyldig er, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

9/1 1690.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Jens Jensen, skomagersvend sst, havde stævnet Johan Bamberg, skomager i Skanderborg, og hans hustru og mor samt Bertel Poulsen og Peder Rasmussen i Mesing for vidnesførsel angående et sølvbæger, som er frakommet Johan Bamberg, hvorefter Laurits Sejersen i Tåstrup vidnede, at for et år siden var han i Johan Bambergs stue og købte et stob øl, og da hørte han, at Jens Jensen spurgte Johan Bamberg, hvad han ville have for det sølvbæger, som skal være borte, hvortil han svarede, at han ville intet have for det, men gav ham kvit og fri derfor.

(6)

** blev forkyndt Niels Nielsen Tysk og Christoffer ---- af Åby deres udgivne forpligt, formedelst volds øvelse udenfor byen.

** den sag, Matias Sørensen kontra Niels Sørensens enke i Lisbjerg, Villum Tomasen i Borum og Christen Snedker i Brabrand, endnu opsat 14 dage.

** Niels Espensen i Hasle lod forkynde Christen Jacobsens skrædders pantevidne til ham udgivet, dateret 11/9 1684.

** den sag, Jens Rasmussen, Peder Garver og Peder Basballe kontra Jørgen Luebo skipper, som Peder Skærbæk beråbte sig på ikke at kunne få overkøbmand og udmeldte mænds forretning, blev sagen opsat 8 dage.

** den sag, Mogens Hasle kontra Søren Rasmussen i Lisbjerg med flere, endnu opsat med bevilling i 8 dage.

** Jens Andersen Sabro, borger og handelsmand sst, æskede afkald, og Niels Jensen bager, borger sst, gav ham afkald for al den arv, Niels Jensens bagers hustru Mette Jacobsdatter arveligt er og kunne være tilfaldet efter hendes salig far og mor, og nu salig Jens Lauritsen Bjerre, borger sst, havde under formynderskab, og efter hans død Jens Andersen blev formynder for, og ham der af boet gjort betaling for, efter skiftebrev efter bemeldte salig mand, dateret 19/8 1687, item som bemeldte hans hustru arveligt er og kunne være tilfaldet efter Margrethe, salig Hans Strømsens, af dato 5/11 1686, såvel hvis hun derefter kunne tilkomme af gjorte udlæg efter skiftebrev efter salig Jens Sørensen, samt skiftebrev efter salig Jacob Villadsen og skifteregister efter salig Hans Strømsen, som og hendes egne, efter bemeldte hendes salig morsøster Margrete Strømsens, tilfaldne arvelod.

** Dines Pedersen Vintz, borger og handelsmand sst, på sine egne samt på Peder Christensen Basballe, borger og handelsmand sst, hans vegne æskede skøde, hvorefter Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens efterladte widve, sst hendes tjener og fuldmægtig Jørgen Nielsen med fuldmagt solgte og skødede fra Maren Clemendsdatter og hendes arvinger og til Dines Pedersen og Peder Christensen og deres arvinger hendes tre boder over broen ved Mindet.

** assessor Jesper Nielsen Hutfeld, residerende sst, hans fuldmægtig Jørgen Nielsen sst med opsættelse her af tinget 24/11 næst afvigt havde stævnet licentiat Niels Egidiusen, da boende på Dronningholm i Års sogn, og tiltalte ham for gæld efter hans obligation, dateret 30/10 1678, hvorpå resterer 150 rigsdaler. dernæst blev i rette lagt hans opsigelse til Niels Egidiusen og hans svar, dateret 6/11 1682, og endelig Niels Egidiusens kone Cathrine Tomasdatters missive til assessor Hutfeld, dateret Randers 20/11 1689, hvori hun begærer henstand, hvorefter licentiat Niels Egidiusen blev tilfundet at betale den resterende kapital med rente.

(7)

** Jens Hvas, kapitelsridefoged sst, med opsættelse har af tinget 28/11 næst forhen havde stævnet efterskrevne udenbys personer for gældsdom, der iblandt i Lisbjerg Niels Madsens enke Kirsten Poulsdatter, og tiltalte dem for hvis, de ham skyldig var, som de blev tildømt at betale.

10/1 1690.

** Rasmus Pedersen Vinter på Hans Schröder, borger i Lübeck, hans vegne efter obligation kontra Jens Christensen Vegerslev. med begge parters bevilling er sagen opsat 8 dage. (gæsteret)

15/1 1690.

** Peder Andersen Skærbæk sst, fuldmægtig for Claus Clausen, tjenende Hans Hintz i Hamborg, med opsættelse her af tinget 26/12 næst afvigt havde stævnet proviantforvalter Christen Vegerslev for to veksler på 800 rigsdaler og en obligation til Hans Hintz udgivet på 263 rigsdaler, som han hverken har bekommet eller har fået betaling for, hvorefter blev i rette lagt efterskrevne ekstrakt og demonstration over sagens dokumenter, hvorefter blev afsagt, eftersom Christen Vegerslev bekender at have bekommet de søgende veksler og obligation, og tilbyder den tredjedel kontant at betale, vidstes ikke andet at kende, end han bør de annammede dokumenter fra sig levere, eller derfor den tilbudte tredjedel, som er 354 rigsdaler, at betale inden tre solemærker. (gæsteret)

(9)

16/1 1690.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Peder Feder, borgerlig handelsmand sst, havde stævnet Niels Andersen Kruse borger for dom og tiltalte ham for hvis, han efter sin hustru Johanne Pallesdatters obligation til borgmester Jørgen Juul, dateret 10/2 1674, skyldig er, hvorefter blev afsagt, at eftersom fremlægges Johanne Pallesdatter, som nu er Niels Andersens hustru, hendes obligation, da bør Niels Andersen betale de resterende 65 sletdaler med processens bekostning til salig borgmester Jørgen Juuls svigersøn Peder Feder.

** Matias Sørensen Hårbo, borger sst, med opsættelse her af tinget 19/12 næst afvigt havde stævnet Rasmus Handskemager, Niels Rut og Søren Arentsen sst og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Oluf Christensen fogedsvend, fuldmægtig for skipper Kaj Sørensen, borger sst, havde stævnet Jens Christensen Fisker, skipper og borger sst, for dom og tiltalte ham for 19 sletdaler efter hans obligation, dateret 23/1 1689, men som intet svar skete, er sagen opsat 8 dage.

** Peder Andersen Skærbæk sst, fuldmægtig for Jens Rasmussen Lassen, Peiter Jessen og Peder Basballe, borgere sst, med opsættelse her af tinget 14/11 næst afvigt havde stævnet skipper Jørgen Luebo, angående hans regnskab for smakkens fortjeneste, hvorefter blev afsagt, at hvad sig belanger den special forklaring, som rederne nu begærer over Jørgen Luebos indtægt ved hver rejse, med smakken gjort er, hvad personer har været med, og hvad de har givet, hvilken han undskylder ikke nu kan gøre, fordi det ikke af ham, da han førte smakken, skal være begæret ved hver rejses ende og pengenes levering, men da var benøjet med mundtlig forklaring, derfor bør han for videre forklaring fri at være, eftersom ham intet svig er overbevist, men derimod tilfindes han at overlevere rederne en special forklaring over den udgift, som opføres på smakken at være bekostet.

(10)

17/1 1690.

** Rasmus Pedersen Vinter, borger sst, på Hans Schröder, borger i Lübeck, hans vegne havde stævnet Jens Vegerslev, forrige rådmand sst, og tiltalte ham for 133 rigsdaler, han til Schröders søsterbørn efter obligation skyldig er, og i retten lagde samme obligation, dateret 17/10 1683, hvori Jens Vegerslev kender sig skyldig at være salig Mikkel Willers børn 1000 mark lübsk, hvorpå rester 300 mark lübsk, som han blev tildømt at betale inden tre solemærker. (gæsteret)

23/1 1690.

** blev forkyndt Mikkel Mikkelsen Langballes udgivne købebrev til Hans Jensen Vinter, rådmand sst, på en hans bod på Vestergade, østen op til Hans Vinters gård og vesten til Karen Langballes bod, 4 fag til gaden og 3 fag til Kirsten Langballes have.

** blev forkyndt Søren Langballes og Mikkel Langballes købekontrakt og transport, udgivet til borgmester Mikkel Mikkelsen, til fornyelse for deres søster Anne Mikkelsdatters anpart i deres salig mor Kirsten Langballes gård, derfor et stykke jord i den helligånds have, næst sønden op til Hans Vinters baggård.

** Matias Sørensen Hårbo, borger sst, med opsættelse her af tinget 12/12 næst afvigt havde stævnet efterskrevne udenbys personer for gæld, som de blev tildømt at betale.

(11)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens sst,  havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom og tiltalte dem for gæld, men som intet svar skete efter tre ganges påkald blev sagen opsat 4 uger.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget for Hans Bendixen Harding, borger og handelsmand sst, på Margrete, salig Peder Selgensens, som lovværge og sine egne vegne havde stævnet skipper Jens Fisker, borger sst, for dom og tiltalte ham for 36 alen lærred og en drejlsdug, men som intet svar skete, er sagen opsat 4 uger.

** Mogens Rasmussen Hasle, borger sst, med opsættelse her af tinget 12/12 næst afvigt havde stævnet efterskrevne udenbys personer og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Peder Andersen Skærbæk, tilholdende sst, fuldmægtig for Jens Rasmussen Lassen, borger og handelsmand sst, havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom, og tiltalte dem for gæld efter hans og hans mors regnskabsbøger, men som intet svar skete, blev sagen opsat 6 uger.

(12)

** Oluf Christensen fogedsvend, fuldmægtiget for skipper Kaj Sørensen, borger sst, med opsættelse her af tinget 16/1 næst forhen havde stævnet skipper Jens Christensen Fisker for dom, og tiltalte ham for 19 sletdaler efter hans obligation, dateret 23/1 1689, som han blev tildømt at betale.

30/1 1690.

** Anne Hansdatter, klejn Hanses datter, og Anne Rasmusdatter, salig Rasmus Murmands datter, blev af fængslet for retten fremstillet formedelst deres lejermålsbøder, og Anne Hansdatter udlagde en soldat Frands Pedersen og Anne Rasmusdatter udlagde en skomagerdreng Johan Lauritsen, og som de intet havde at betale for deres bøder, blev de atter i fængslet hensat.

** Peder Rasmussen Brendstrup, borger sst, havde stævnet Claus Nielsen for vidner og dom, angående nogen grove utilbørlige skældsord imod ham 21/1 sidst afvigt i rådmand Jens Christensen Basballes hus, og efterskrevne vidnede, at de 21/1 sidst afvigt var i rådmand Basballes hus at være overværende, imens sække blev stemplet efter konsumptions forordningen, da kom der en pige ind med en sæk og lod måle, og som den var målt, bandt de for den, og da den var for lang, skulle de tegne på begge hjørner med rødt kridt, som var smurt med flæsk, for det ikke skulle gå af, hvor den skulle afskæres, og da spurgte Claus Nielsen Peder Brendstrup, hvad det var for flæsk, de skulle smøre sækken i, og da svarede Peder Brendstrup, han vidste intet, hvad det var for noget, og sagde hvorfor Claus kom sådan ind og indlod sig på ham, da svarede Claus, tag du vare på dit eget, sådan en æreklikker burde at få skam for deres mundtøj, hvem som vidste noget med nogen, så skulle de sige dem det i deres øjne og ikke på deres bag, da spurgte Peder Brendstrup, hvad han havde gjort mod ham, da svarede Claus, tag du vare på kufferten, og da sagde Peder, han skulle være en hundsfot og en skælm, indtil han beviste, hvad det var for en kuffert, han skældte ham for. Niels Sørensens hustru Kirsten Rasmusdatter, boende sst, vidnede det samme.

(14)

** Villum Jonsen Lundgård, fuldmægtiget for Levin Berntsen tobaksspinder sst havde stævnet Simon Hartvig, som var fuldmægtig for alle andre interesserede, som hovedmand, angående en dom faldet til Fredericia byting, item hans tjenestepige Mette N sit aflagte vidne at forklare, hvorefter blev afsagt, eftersom Simon Hartvig frasiger sig ikke at være hovedmand, og de andre medinteresserede i sagen ikke er kaldt, da sees ikke nogen vidner at stede, før der er sket lovligt varsel.

** den sag, Jens Jacobsen kontra Niels Knudsen og Johan Viborg, er opsat 6 uger.

6/2 1690.

(15)

** Villum Jonsen Lundgård, boende i Andi, fuldmægtiget på Bernt Levin jøde, boende sst, hans vegne havde stævnet Mette Kirstine Nielsdatter, tjenende Simon Hartvig jøde sst, for spørgsmål til at svare, og hendes attest og erklæring for byfogden at vedstå, angående en del snak, som af nogle af vores egen nation er talt, og da blev i rette lagt efterskrevne attest, at hun vidste intet at påsige Levin Jøde andet end det, som anstod en ærlig karl, og aldrig noget til uære af hende havde begæret, langt mindre anmodet fra sin husbond at forlokke. derefter fremkom to borgere, som havde været hos Mette Nielsdatter, eftersom hun lå på sin sygeseng, og forhørt hende, og da havde hun vidnet ved ed, at hun og Levin Bernt havde været i et hus i Fredericia, og Levin da havde kastet hende på en seng og sat krog på døren, og hendes skørt gik løs om hendes liv, der han kastede hende på sengen, og hun råbte og sagde o hjælpe mig, og som han da tilspurgte hende, om hendes skørt var bundet eller hægtet, da sagde hun, det var hægtet, men han begærede intet uærligt af hende, men hun løb ind i en anden stue og lukkede døren og ikke vidste, hvor hun skulle komme ud for Levin.

(16)

** blev forkyndt en skriftlig advarsel til skifte i Endelave præstegård 24/2 næstkommende, at kreditorer og debitorer sig da med beviser der ville indfinde, dateret 3/2 1690.

** Peder Andersen Skærbæk, fuldmægtig for Anders Andersen, bedemand sst, havde stævnet Johan Plumb guldsmed, borger sst, for dom angående en sølvkande, som han for ham havde gjort, og ikke skal findes god nok, og i rette lagde Anders Andersens efterskrevne indlæg, at han havde for sølvkanden med arbejdsløn betalt 55 sletdaler, men siden har han måttet lade låget omgøre af Laurits Wild guldsmed, og han havde ladet den vurdere, og da var den ikke befundet dygtig, men af værdi 23 mark lübsk, og han mente, at Johan Plumb derfor burde at straffes efter loven og betale pengene for kanden og tage den igen. sagen blev opsat 4 uger.

13/2 1690.

** Jørgen Snøde stadsprokurator, fuldmægtig for Claus Nielsen, borger og handelsmand sst, havde stævnet Peder Rasmussen Brendstrup for vidner angående hvis stridighed, som er faldet imellem dem, hvorefter fremstod Else Jensdatter, som tjener Claus Nielsen, som er hendes morbror, og oplæste hendes efterskrevne med egen hånd underskrevne vidne, at da hun 21/1 i rådmand Jens Basballes hus ville lade to sække stemple, da syntes Peder Læsø, de var for store til 2 skæpper og for liden til 4 skæpper, skrev så på den med kridt, siden med rødt kridt, dog Peder Brendstrup ville ikke give tilbørligt binderum, men sagde, i kan gå hjem og skrive på den med flæsk, da sagde Peder Læsø, hvorledes kommer den snak, han skal vel have sit mel og binderum som en anden, da svarede Niels Hansen betjent, i kan smøre den med såd eller fedt, hvorefter hun gik hjem. så gik Claus Nielsen med hende tilbage og spurgte Peder Bendstrup, hvad der var for flæsk at han skulle smøre sine sække i, og om han vidste noget flæsk, han uærligt var kommet til, dertil svarede han, i har nok at smøre dem i, da svarede Claus Nielsen, tag du den kuffert vare, dit uforskammede menneske, du måtte lade mig sidde i mit hus ubeklikket. Else Jensdatter egen hånd. Peder Bendstrup begærede af Claus Nielsen, at han ville give til kende for retten, hvad det var for en kuffert, han har ladet ham høre for, og hvad det var for æreklikken, han skulle have sagt om ham, hvortil han svarede, at det skulle alt sammen blive forklaret til sagens uddrag.

(17)

** skipper Laurits Adriansen, borger sst, på hans søster Cathrine Adriansdatter, salig Anders Lauritsen Hedegårds efterladte enke, æskede afkald, hvorefter Christen Christensen Hårbo af Ringkøbing med fuldmagt af Niels Lauritsen i Ringkøbing gav Cathrine Adriansdatter afkald for al hvis arv Niels Lauritsen efter hans salig bror Anders Lauritsen kunne tilfalde.

(18)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Maren Tranpige, tilholdende på Fiskergade, havde stævnet Anne Sørensdatter ved åen for dom og tiltalte hende for 6 sletdaler, hun er Maren Tranpige skyldig, men som intet svar skete, blev sagen opsat 6 uger.

20/2 1690.

** Jørgen Danielsen, KM byfoged, på KM og Århus bys vegne havde stævnet Kirsten, salig Hans Malers, for vidner og dom, angående hendes barnefars udlæggelse, og Rasmus Værn vidnede, at forleden år i marts, straks salig Christen Skeel blev begravet, var han kaldt til byfogdens hus, hvor da var til stede Kirsten Malers og en person ved navn Jean Francos, som Kirsten Malers til barnefar skulle have udlagt, hvilket hun i hans nærværelse fragik, men sagde, at en anden af samme navn, som havde tjent på Rathlousdal, som og var parykmager, var barnefar og ikke den tilstedeværende, dog ikke benægtede, at den nærværende Jean eller Johan Parykmager havde foræret hende en muffe. på spørgsmål svarede Jean Francos, at han havde haft gode tanker at begære hende, men som slig ulyd fandtes hos hende, ville han intet have med den hore at bestille. byfogden i rette lagde fru Margrethe Gersdorffs efterskrevne missive, at der kun havde tjent een Jean Francos hos hende, hvorefter Jean Parykmager ved ed vidnede, at han ikke var Kirsten Malers barnefar eller havde haft legemlig omgængelse med hende.

(19)

** blev forkyndt. læst og påskrevet KM forordning om en ny kirkesalmebog, dateret 24/1 1690.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Peder Rasmussen Brendstrup, borger og handelsmand sst, med varsel som 30/1 næst forhen, havde stævnet Claus Nielsen, for han har skældt ham for æreklikker og bebrejdet en kuffert med etc og dermed hans mund ville stoppe og begærede dom, Claus Nielsen blev 3 gange påkaldt, men som intet gensvar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens, sst med opsættelse her af tinget 23/1 næst forhen havde stævnet Sidsel Bodels med flere for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Hans Bendixen Harding, borger og handelsmand sst, på Margrethe, salig Peder Selgensens, som lovværge og på sine egne vegne, med opsættelse her af tinget 23/1 næst afvigt, havde stævnet skipper Jens Fisker, borger sst, for dom og tiltalte ham for 36 alen hørlærred og en drejlsdug, som han blev tilfundet at betale.

(20)

27/2 1690.

** blev forkyndt KM plakat om højesterets holdelse 25/8 næstkommende, som er læst og påskrevet.

** blev tillyst, om nogen var, som havde dygtige fartøjer at sejle med på færgeløbet, det da at ville angive på rådstuen mandag førstkommende.

** den sag, Jens Basballe kontra Jørgen Friis item Hans Vinter, som intet svar skete, er sagen opsat 3 uger.

6/3 1690.

** blev forkyndt KM forordning om kop og kvægskat, 1/2 1690.

** blev læst og påskrevet Rasmus Mikkelsen i Åbo og Mikkel Mikkelsen i Pedholt deres udgivne afkald til salig Peder Rasmussen bag klostret hans enke for hvis arv, de på deres hustruers vegne efter ham kunne tilfalde, dateret 4/3 1690.

** den sag, Anders Andersen kontra Johan Plumb, er opsat 14 dage.

** Peder Andersen Skærbæk sst, fuldmægtig for Jens Rasmussen Lassen, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 23/1 næst afvigt havde stævnet Erik Sørensen i Rude med flere for gæld, som de blev tildømt at betale.

13/3 1690.

** blev forkyndt Anders Lauritsens til sin søn Jens Andersen udgivne skøde på hans gård ved broen, med to derhos liggende boder og et fuldt gårdsavl, kaldt salig Peder Keldsens, dateret Århus 14/6 1688.

** blev forkyndt Søren Pedersen Rytters til Peder Feder udgivne pantebrev på hans iboende eje på Mejlgade, næst Dines Pedersens gård, bestående af to boder, for kapital 225 sletdaler, dateret Århus 20/2 1690.

** blev forkyndt Christen Andersen Ibsens til hans far Anders Lauritsen givne afkald for hans tilfaldne arvepart, så vel efter hans mormor som efter hans egen mor, dateret 12/3 1690.

(21)

** Hans Svendsen, borger skrædder sst, lod læse og påskrive auktionsfuldmægtig Morten Værn hans til ham udgivne attest, angående en våning på Badstuegade beliggende, som salig Niels Tunbo skomager tilforn beboede, og Jens Frandsen i Horsens efter pant og indførsel var berettiget, og som Hans Svendsen på auktion havde tilforhandlet sig for 130 sletdaler, som ved samme attest tilstås ham.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Jens Jacobsen Skivholme med opsættelse her af tinget 30/1 næst afvigt havde stævnet Johan Viborg skomager, borger sst, og tiltalte ham for 44 sletdaler efter hans regnskabsbog, som han blev tildømt at betale.

** Peder Andersen Skærbæk, tilholdende sst, fuldmægtig for Hans Mikkelsen Barsebæk, KM herredsfoged i Galten Houlbjerg herred, havde stævnet assessor Ejlert Jacobsen, lektor ved Århus domskole, for dom og tiltalte ham for resterende forseglingspenge, men som assessoren ikke selv var hjemme, blev sagen opsat 14 dage.

** Peder Andersen Skærbæk sst, fuldmægtig for proviantforvalter Christen Vegerslev sst havde stævnet efterskrevne udenbys boende personer for gældsdom. sagen blev opsat 4 uger.

(22)

** Peder Andersen Skærbæk sst, fuldmægtig for Jens Rasmussen Lassen, borger og handelsmand sst, havde stævnet efterskrevne udenbys personer for gældsdom, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

20/3 1690.

** blev forkyndt Anne Christoffersdatter, Hans Pedersens sst, hendes udgivne obligation og pantebrev til Hans Sørensen Gylling på adskilligt specificeret hendes løsøre, for kapital 74 sletdaler.

** den sag, rådmand Jens Basballe kontra Jørgen Friis, som Jørgen Friis fremlagde indlæg og regning, blev sagen opsat 14 dage.

(23)

** den sag, Peder Brendstrup kontra Claus Nielsen, er opsat 14 dage.

** Peder Andersen Skærbæk sst, fuldmægtig for Anders Andersen, privilegeret bedemand sst, med opsættelse her af tinget 6/2 næst afvigt havde stævnet Johan Plumb guldsmed og i rette lagde Anders Andersens efterskrevne indlæg, hvorefter blev afsagt, så efterdi Anders Andersen på 7.år har haft kanden i brug, og først nu påskader, ikke af så forsvarligt sølv skal være, som det burde, men når sidste forordning af 16/5 1689 om sølvkøb eftersees, da er sølvet af bedre værd, end derfor er betalt, derfor bør Johan Plumb for Anders Andersens tiltale fri at være, og Anders Andersen kanden at beholde og betale.

(24)

27/3 1690.

** blev læst og påskrevet KM brev om konvojer for sine til søs trafikerende undersåtter, dateret 11/3 1690.

** blev forkyndt Jens Pallesen, borger sst, hans til Hans Nielsen Gotlænder, borger sst, udgivne pantebrev på hans iboende gård, for kapital 100 sletdaler, dateret 6/2 1685.

** blev efter Hieronimus Basballes begæring tilmeldt mænd til at syne og bese hans nabo Christen Vegerslevs opsatte bygning, han formenende for nær.

** den sag, Hans Mikkelsen kontra assessor Ejlertz, er opsat 14 dage.

** den sag, Maren Tranpige kontra Anne Sørensdatter, intet svar, derfor opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Peder Andersen, skomagersvend sst, havde stævnet Johan Viborg skomager, borger sst, for dom og tiltalte ham for 13 sletdaler hans løn, men som intet svar skete, er sagen opsat 4 uger.

** Maren Hermandsdatter, Christen Poulsens steddatter, som for sine lejermålsbøder var anholdt, udlagde for retten dværgen Poul Christensen som barnefar, og da hun intet videre havde at betale på hendes bøder videre end de 3 sletdaler, hun havde betalt, blev hun henvist at være anholdt.

** Anne Sørensdatter blev for retten fremstillet og udlagde for barnefar Peder Pedersen farver, og da hun intet videre havde at betale end de 3 sletdaler, hun havde betalt på hendes bøder, blev hun igen overleveret til fængsel.

3/4 1690.

** blev forkyndt, læst og påskrevet KM forordning om tyves og utro tjenestefolks straf, item forordning om vejenes reparation og auktionsværket, så og forordning om kommissærers belønning.

** blev forkyndt Anders Lauritsens udgivne skøde til hans svoger Jens Jacobsen på et fuldt gårdsavl, kaldt Niels Råds på Brobjerg, og et halvt gårdsavl, kaldt Frederik Lauritsens på Brobjerg.

** den sag, Jens Basballe kontra Jørgen Friis, er opsat 8 dage.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Peder Rasmussen Brendstrup, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 20/2 næst afvigt havde stævnet Claus Nielsen angående nogle skændsord, og i rette lagde de i sagen erhvervede tingsvidner, hvorimod blev fremlagt Claus Nielsens efterskrevne indlæg, at Peder Brendstrup straks bør at give den tyv navn, han taler om, så skal han få meningen om den kuffert, item bør at bevise ham noget uærligt over, hvorefter blev afsagt, at Peder Brendstrup for sin forseelse bør betale til det fattige hospital 3 rigsdaler, og Claus Nielsen for sin usømmelige tale og angreb på Peder Brendstrup at give til samme fattige hospital 6 rigsdaler.

(25)

10/4 1690.

** blev forkyndt KM forordning 1. om toldernes oppebørsel i 1690. 2 om brændeveds fri indførsel fra fremmede steder. 3. strandridere og konfiskationsforpagters afskaffelse.

** item KM forordning om moderation i tiden til arv og gælds fragåelse. 2. forfald med mortifikationer på obligationer og reverser. 3. prokuratorer, som sig sager tilforhandler. 4. herreds og birkefogders korns oppebørsel. 5. stokke og andre mænds udnævnelse til tinge. 6. landstings riderpenges afskaffelse.

** blev læst og påskrevet Claus Nielsens, på sin myndling Anne Jensdatters vegne, udgivne skøde til Mikkel Andersen Helbo på hendes salig forældres gård, hende for hendes patrimonium er forsikret, liggende på Guldsmedegade med tilliggende gårdsavl.

** blev forkyndt Mikkel Andersen Helbo hans udgivne pantebrev til Claus Nielsen på hans gård på Guldsmedegade, ham af Claus Nielsen på sin myndlings vegne solgt er, for 200 sletdaler.

** Peiter Jessen rådmand, forordnet kirkeværge for sankt Olai kirkegård, fik udnævnt mænd til at syne samme kirke og kirkegård.

** blev forkyndt Jens Pallesens udgivne afkald til hans svoger Peder Halkær for den arvepart, han på sin hustrus vegne kunne tilfalde efter Peder Halkærs hustru, Karen Jacobsdatter, dateret 18/3 1690.

** den sag, Hans Mikkelsen Barsebæk kontra lektor Ejlertz, blev opsat 14 dage.

(26)

** Peder Andersen Skærbæk prokurator, fuldmægtig på Cathrine, salig hr Jens Kattenbergs efterladte, forrige hospitalspræst sst, hendes vegne i rette lagde hendes efterskrevne skriftlige afsigelse af arv og gæld på egne og børns vegne efter deres salig mand og far hr Jens Kattenberg, så de efter ham hverken vil arve eller gælde.

** den sag, Jens Rasmussen kontra Jens Sørensen i Hårup med flere, såsom intet svar skete, er sagen opsat 14 dage.

** den sag, proviantforvalter Christen Vegerslev kontra Anders Jostsen i Søballe med flere, såsom intet svar skete, er sagen endnu opsat 14 dage.

** proviantforvalter Christen Vegerslevs fuldmægtig Søren Mortensen fremlagde hans skriftlige begæring, og fik opnævnt mænd til, imellem Hieronimus Basballe og ham, at syne deres sammenhavende gårde fra ende til ende.

** den sag, Christen Vegerslev kontra Christen Sadelmager og Morten Værn, er opsat 4 uger.

** den sag, Maren Tranpige kontra Anne Sørensdatter, er bevilget endnu opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for rådmand Jens Basballe sst med opsættelse her af tinget 27/2 næst afvigt havde stævnet Jørgen Nielsen Friis sst og tiltalte ham for 40 rigsdaler, som rester på de penge, han forleden år i Trondheim på Basballes vegne oppebåret har, hvorefter blev afsagt, at Jørgen Nielsen Friis bør betale Jens Basballe de resterende 40 rigsdaler, dog deri godtgøres den for pengenes inddrivelse fortjente provision.

(27)

24/4 1690.

** den sag, imellem Peder Andersen skomagersvend kontra Johan Viborg for gæld, blev opsat 8 dage.

** Peder Andersen Skærbæk, tilholdende sst, fuldmægtiget af Hans Schröder i Lübeck havde stævnet Mikkel Jacobsen for hvis, han til salig Mikkel Willers arvinger i Lübeck skyldig er, som er 340 mark lübsk, men som intet svar skete, er sagen opsat 4 uger.

(28)

** Peder Andersen Skærbæk, fuldmægtig på Laurits Jensens vegne i Voldby havde stævnet David Gotfredsen sst og tiltalte ham for 100 sletdaler, han skulle tilkomme i den gård, David Gotfredsen iboer, som skiftebrev efter salig Niels Madsen træskomand skulle forklare, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** den sag, Hans Mikkelsen Barsebæk kontra lektor magister Ejlert Jacobsen Ejlertz, blev opsat 14 dage.

** Peder Andersen Skærbæk prokurator, befuldmægtiget af Hans Schröder i Lübeck havde stævnet rådmand Jens Basballe og tiltalte ham for 16 sletdaler, som han har annammet efter salig Rasmus Pedersen på Schröders vegne, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** Peder Skærbæk på sine egne vegne havde stævnet Jacobus Apoteker for hvis, han kan have at fordre hos ham, som dependerer af den sag, han har haft kontra Peder Feder, og tiltalte ham for 13 rigsdaler, men som intet svar skete, er sagen opsat 14 dage.

** Peder Andersen Skærbæk sst, fuldmægtiget for Jens Rasmussen Lassen, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 19/3 næst forhen havde stævnet Jens Sørensen i Hårup med flere for gæld, som de blev tildømt at betale.

(29)

** Peder Andersen Skærbæk sst, befuldmægtiget af proviantforvalter Christen Vegerslev med opsættelse her af tinget 13/3 næst afvigt havde stævnet Anders Jostsen i Søballe med flere for gæld, som de blev tildømt at betale.

1/5 1690.

** tolderen Johan Suhr lod læse KM forordning og forbud på medikamenters indførsel fra fremmede steder.

** den sag imellem Peder Andersen skomagersvend kontra Johan Viborg, men som Johan Viborg begærede med Peder Andersen at komme til afregning, så blev han forelagt inden i dag 8 dage at fra sig give til Peder Andersen hans fordring efter afkortning.

8/5 1690.

(30)

** Jens Jensen Vissing, residerende i Århus mølle, æskede skøde, hvorefter Anders Ovesen, borger og kleinsmed sst, solgte og skødede fra Jesper Nielsen Hutfelds søn Anders Lydiksen og hans arvinger og til Jens Vissing og hans arvinger en eng, kaldes Klostereng, som ligger straks udenfor møllen.

** proviantforvalter Christen Vegerslev hans tjener Søren Mortensen på sin husbonds vegne, med opsættelse her af tinget 10/4 næst afvigt, havde stævnet Christen Sadelmager for 36 sletdaler samt en barket hud og en sadel, han skulle færdiggøre, hvorfor ham er pantsat 27 dragonsadler uden stigbøjler, hvori han formener sin betaling at må ske, hvorefter Christen Sadelmager blev tildømt sin gæld at betale, eller derfor udlæg at ske i de pantsatte sadler.

** den sag, Peder Andersen Skærbæk kontra Jacobus Gesius apoteker, blev endnu påsat 14 dage, såsom Peder Andersen fremlagde specifikation på gælden.

15/5 1690.

(31)

** Peder Andersen Skærbæk sst på rådmand Hans Jensen Vinters vegne havde stævnet Søren Hansen for 35 sletdaler med rente, som han ham skyldig er, efter hans obligation, dateret 14/3 1686, som han blev tildømt at betale, eller derfor at ske udlæg i den pantsatte brændevinskedel.

** Else Rasmusdatter udlagde til barnefar en soldat, Markus Andersen, og da hun intet havde at betale sine bøder med, blev hun igen indsat i fængslet til straf.

** Volborg Sørensdatter udlagde til barnefar Niels Filt, og da hun intet havde at betale sine bøder med, blev hun derfor igen indsat i fængslet.

22/5 1690.

** blev læst og påskrevet Århus bys vedtægt Mejlgade og Vestergades rode, af borgmestre og råd konfirmeret, fædriften angående.

** Peder Lassen lod læse auktionsdirektørens fuldmægtig Morten Værns attest, at have som højstbydende tilforhandlet sig 11/12 1689 en våning bag klostret beliggende, som beboes af Jens Høg skomager og har tilhørt salig Jacob Møllers børn.

** Jens Andersen Høg, borger og skomager sst, æskede skøde, hvorefter Peder Lassen, borger sst, solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Jens Høg og hans arvinger den våning bag klostret, som han nu iboer, beliggende imellem Peder Todbjergs iboende gård på den ene og til Jens Andersens iboende ejendom på den anden side.

(32)

** den sag, Laurits Jensen i Voldby kontra David Gotfredsen, blev opsat 14 dage.

** den sag, Peder Andersen Skærbæk på Hans Schröders vegne af Lübeck kontra skipper Mikkel Jacobsen her i byen, blev med bevilling opsat 14 dage.

** den sag, Peder Andersen Skærbæk på Schröders vegne af Lübeck kontra rådmand Jens Basballe, endnu opsat 14 dage.

** den sag, Peder Skærbæk på sine egne vegne kontra Jacobus Apoteker, blev endnu opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen prokurator på Peder Basballes vegne havde stævnet Anne Dinesdatter for syn og dom angående hans tilhørende bod på Fiskergade, som hun afflyttede og ikke ryddelig gjorde, samt dens brøstfældighed, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger, og blev tilmeldt efterskrevne synsmænd.

30/5 1690.

** Ingeborg Bordings til Ryumgård hendes fuldmægtig Anders Krog solgte og skødede fra Ingeborg Bordings og hendes arvinger og til Jens Vissing, residerende i Århus mølle, og hans arvinger to gårdsavl på Århus mark beliggende, det ene kaldes Rasmus Pedersen af Hedegårds eje bag klostret, og det andet kaldes Dines Remsniders på Mejlgade.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget for Peder Basballe, borger og handelsmand sst, med varsel som 22/5 næst havde stævner Anne Dinesdatter på Fiskergade, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne synsforretning på hvis brøstfældighed findes i den bod på Fiskergade, hun fraflyttede

(33)

** Peder Hansen Kryssing lod læse og påskrive skipper Mikkel Jacobsens til ham udgivne obligation, af dato 29/9 1689, lydende på 149 sletdaler, og derfor pantsat ham en gårdspart i den gård, Mikkel Jacobsen nu iboer.

** den sag, Mogens Jensen Bloch kontra Mikkel Rasmussen Soel, blev opsat 14 dage.

5/6 1690.

** Villum Jonsen Lundgård, fuldmægtig på Margrete Sørensdatter, skipper Søren Olufsens hustrus vegne havde stævnet Rasmus Find, skipper af Kalundborg, og hans skibsfolk for vidner og dom, angående hans uforsvarlige sejlads 13/4 sidst afvigt, da han med sin smakke herfra løb og forsætligt gik af hans kurs ind mod land og søgte en båd, som sejlede med rådmand Jens Basballes søn og folk og den undersejlede, den arme bedrøvede mor til hjertesorg, idet hendes søn Oluf Sørensen derover druknede, hvorefter efterskrevne vidnede, at de 13/4 var hensejlet til rådmand Jens Basballes kobbermølle med hans søn i forretning, og da de igen ville hensejle og kom til Abels hoved, kom en Kalundborg smakke sejlende fra Århus og søgte hen til dem, så de tænkte smakken ville praje dem, men da de fornemmede, at smakken ikke ville dreje, drejede de af med båden, og som de drejede, drejede smakken efter dem og tørnede på dem og fangede deres anker og slæbte båden under, så kølen kom i vejret, og de bjergede sig op på kølen og råbte til smakkefolkene om redning, og imens væltede båden sig tre gange, og de kom op på den igen, men Oluf Sørensen blev borte, og efter nogle råb, fik smakkefolkene en båd ud og bjergede dem, og de bad dem hjælpe dem i land, formedelst de var bange for større ulykke, såsom de var beskænkede. andre vidnede og blev forhørt om ulykken.

(39)

** Jesper Mogensen, på de interesseredes vegne ved konsumption, havde stævnet Levin Bernts jøde for noget tobak, de skulle hos ham have mistænkt, men der ikke var stævnet lovligt, hvorfor intet lovmål skete, før der bliver stævnet på ny.

** rådmand Peiter Jessen æskede skøde, hvorpå auktionsdirektørens fuldmægtig Morten Værn, borger sst, solgte og skødede til Peiter Jessen og hans arvinger 17 boder, kaldt Dynkarken, som Jens Vegerslev tilforn ejede, og var pantsat til amtmand Otte Bjelke og Vorfrue kirke, som Peiter Jessen som højstbydende på auktion havde tilforhandlet sig.

(40)

12/6 1690.

** Rasmus Pedersen for sin husbond assessor Jesper Hutfeld lod lyse efter en ny bismer med mærke på, som ham er frakommet.

** den sag, Mogens Blach kontra Mikkel Soel angående 50 tønder malt, er efter begæring opsat 14 dage.

** blev forkyndt borgmestre deres tillysnings seddel efter salig Tyge Simonsen vejer, at enhver, som var ham noget skyldig eller efter ham havde noget at fordre, det at give til kende, såsom skifte efter ham skal foretages 18/6 førstkommende.

** blev forkyndt Jens Vadsteds panteforskrivning udgivet på 8 bindinger stue og bryggershus, liggende på Studsgade, som Niels Lauritsen ham solgt har, til ham pantsat  for 105 sletdaler, hvorpå er betalt 60 sletdaler, item næst efter ham i samme pant hans to stedsønner at være prioriteret for 30 sletdaler, dateret 19/2 1689.

** blev forkyndt Ib Frandsens til Niels Lauritsen udgivne pantebrev, dateret 16/6 og 27/11 1684, på kapital 200 rigsdaler, og derfor pantsætter ham (blank) iboende ejendom på Vestergade imellem Jens Rasmussen og Rasmus Giuses ejendomme.

** blev forkyndt Peder Svejgårds til Niels Lauritsen udgivne pantebrev på 200 sletdaler, og derfor pantsætter ham sin iboende gård, han nylig af ham har sig tilforhandlet, dateret 15/6 1689.

** blev forkyndt Ditlev Garvers udgivne pantebrev til magistraten og de fattiges forstander på 125 sletdaler, og derfor pantsætter 6 boder liggende i Møllestien.

** Erik Jørgensen ----

19/6 1690.

** blev forkyndt KM forordning ----

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Peder Basballe, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 22/5 næst afvigt havde stævnet Anne Dinesdatter sst, og i rette lagde synsvidne her af tinget 30/5 næst afvigt, hvorefter hun blev tildømt at betale Peder Basballe for bodens brøstfældighed.

(41)

** Erik Jørgensen prokurator for Jacobus Apoteker ----

** den sag Niels ---- skrædder kontra ---- for resterende penge til lavet en opsat 14 dage.

** Niels Filt hattemager ---- for resterende lejermål, for han havde avlet barn med Volborg Sørensdatter, som tjener ham, men som han intet havde at betale med, blev han nu igen til straf i rådhuskælder og fængsel hensat.

** Peder Andersen Skærbæk sst med opsættelse her af tinget 24/4 næst afvigt havde stævnet Jacobus Apoteker for 13 rigsdaler for en sag, han har ført for ham mod Peder Feder ----.

(42)

26/6 1690.

** blev forkyndt borgmestres kaldsseddel til skifte efter Frands Jensen.

** Villum Jonsen i Andi fuldmægtig for Hans Samuel von Zanten, vinforlader sst, havde stævnet Peder Andersen Skærbæk, prokurator sst, anlangende hans usande og ubevislige klage og angivelse, han skal have indgivet for stiftamtmanden, hvorefter vidner fremlagde deres efterskrevne vidner, dels på tysk.

(43)

** Jørgen Nielsen fra Tulstrup på grev Niels Friises bonde Laurits Jensen, nu boende i Voldby, hans vegne med opsættelse her af tinget 24/4 næst afvigt havde stævnet David Gotfredsen her sst og tiltalte ham for 100 sletdaler, som han skulle være ham skyldig efter et skiftebrev, oprettet 1672 efter hans farbror salig Niels Lauritsen skomager, og derfor fået udlæg i hans iboende gård, hvorefter blev afsagt, så eftersom David Gotfredsen fremlægger et skødevidne her af tinget 11/3 1675, at salig Niels Lauritsens gård ham 6/11 1673 for ejendom er tildømt, og da den da er vurderet for 350 sletdaler, som er ringere, end den i skiftebrevet er indført for, og da der i gården er børnegods for 305 sletdaler, så skal David Gotfredsen betale 45 daler, hvoraf Laurits Jensen tilkommer 42 mark, så der med fradrag af diverse udgifter til rest bliver 10 daler, som David Gotfredsen tilfindes at betale.

(45)

** den sag, Jacob Christoffersen på egne og søskendes vegne kontra Mogens Sørensen, er opsat 4 uger.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget for Mogens Jensen Blach, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 30/5 næst afvigt havde stævnet Mikkel Rasmussen Soel for 50 tønder malt, som han ham har afkøbt og betalt, og som Mikkel Soel blev tildømt at levere ham.

(46)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jacobus Gesius, apoteker sst, gav til kende, at nogen i år har tilsået to gårdsavl på marken, Jacobus Gesius tilhørende, endog han ikke havde lejet dem til nogen, og forbød at ingen måtte høste eller afføre afgrøden deraf, under straf efter loven.

3/7 1690.

** Villum Jonsen Lundgård af Andi havde, i sit sidste logement til Peder Todbjergs og talte med hans hustru Maren, stævnet Peder Andersen Skærbæk for dom angående den ham pålagte arrests undvigelse, og i rette lagde et tingsvidne her af tinget 26/6, men som intet svar skete, blev sagen opsat 3 uger.

(47)

** Villum Jonsen Lundgård af Andi på Hans Samuel von Zantens vegne med varsel som 26/6 næst forhen havde stævnet Peder Andersen Skærbæk og satte i rette, at såsom Peder Skærbæk ikke har bevist hans beskyldninger over Hans Samuel til stiftsbefalingsmanden, han da derfor bør at bøde efter loven, men som intet svar skete, er sagen opsat 3 uger.

7/7 1690.

** rådmand Jens Basballe samt Peder Feder på egne og de fleste interessenter i Århus bys konsumption deres vegne havde stævnet Niels Nielsen kleinsmed, Ditlev Garver med mange flere borgere, fordi de oppebørselen ved byens porte har bemægtiget sig, og deres dertil forordnede betjente afvist, tvært imod KM forordning og de høje herrer meddelte forpagtningsbrev, og dernæst i rette lagde rentekammerkollegiets forpagtningsbrev, dateret 10/3 1689. Christen Vegerslev i rette lagde hans og Peder Feders begæring til borgmestre og råd med borgmester Mikkel Mikkelsens svar og befaling til de borgere, som sig konsumptionens oppebørsel bemægtiger, at de skulle afvige og intet dermed befatte, hvorefter Peder Lassen i rette lagde på sine egne og de andre af borgmester Jens Låsby forordnede borgere ved porten Jens Låsbys befaling til dem, at de sig ved portene indfinder at annamme konsumptionen og til Jens Svejgård levere, og ikke lade sig derfra trænge eller parere nogen ordre end hans, dateret 4/7 1690. rådmand Jens Basballe herpå svarede, at han kunne bevise med deres kontrakt, at borgmester Jens Låsby intet var autoriseret konsumptions oppebørselen længere at forvalte, end afvigte år og derfor gøre regnskab, hvilket ikke var efterkommet. dertil svarede Søren Jensen Låsby, at hans far ikke havde underskrevet dette skrift eller samtykket det. derefter blev fremlagt stiftsbefalingsmand grev Niels Friises befaling til konsumptions forpagtnings interessenterne at møde på Frisenborg 8/7 for deres stridigheder i hans overværelse at igennemse og moderere til mindelig forening. sagen blev opsat til næstkommende fredag klokken 1 slet.

(48)

10/7 1690.

** kaptajn Severin Leeg havde stævnet en kvinde, som lod sig kalde Maren Rasmusdatter, hjemmehørende ved Vejle, som her for tyveri var anholdt, for vidner og dom, og tiltalte hende for noget tøj, hun havde stjålet i hans hus i Vejle og tilhørte hans kæreste, og efterskrevne vidnede, at de i byfogdens hus hørte, at Maren Rasmusdatter bekendte, at hun havde solgt efterskrevne kvindetøj til kvinder her i byen, og nu berettede Maren Rasmusdatter, at kaptajn Leegs frue havde givet hende samme gods, for hun skulle opsøge en, der kunne fly dem middel at betale deres gæld med.

(49)

** Peder Halkær kontrollør lod forkynde ham af salig Karen Nielsdatters arvinger givne skødebrev på et øde eje uden Mejlgades port, med dertil liggende gårdsavl, dateret 17/1 1690.

11/7 1690.

** rådmand Jens Basballe samt proviantforvalter Christen Vegerslev på Peder Feders vegne, som konsumptionsforvalter, på egne og medinteressenters vegne, med opsættelse her af tinget 7/7 næst forhen, lydende som her tilforn findes indført, hvorefter blev afsagt, at som denne sag ikke er det der har overenskommelse med konsumptions forordningen og højst angår borgernes velfærd, herkommende af strid mellem interessenterne, ser byfogden ikke derpå her at kunne kendes men bør for bytingsretten indkomme.

(50)

17/7 1690.

** blev forkyndt KM brev om konvojer i nord og vestersøen samt oceanet eller spanske sø.

** vangvogterne lod oplyse et sortbroget galtsvin, som her på marken gik ind og ud fra philipi jacobi til nu.

** Villum Jonsen Lundgård, fuldmægtiget på rådmand Jens Basballe og Peder Feder konsumptionsforpagtere sst på egne og ensstemmende interessenters vegne havde stævnet borgmester Jens Låsby samt Jens Vissing i Århus mølle for vidnes påhør og i lige måde stævnede efterskrevne borgere, som alle ikke har villet respektere rentekammerets udgivne forpagtningsbrev, og ikke heller borgmester Mikkel Mikkelsens ordre til afvigelse fra portene.

24/7 1690.

** Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, havde stævnet Laurits Elsegård, borger sst, for vidner angående hvis ord, som passerede, da registrering skete i hans hus efter hans salig hustru Johanne Bagers, hvor Rasmus Værn var til stede som formynder for salig Søren Bagers datter, og efterskrevne vidnede, at da Laurits Elsegård blev tilspurgt, om han var nogen noget skyldig, hvortil han svarede, at det meste han var skyldig her i byen var til Niels Lauritsen og hans pige, og i Lolland 100 rigsdaler, men han kunne ikke forklare til hvem, før han fik bud derfra.

(52)

** Villum Jonsen Lundgård, fuldmægtig på rådmand Jens Basballe og Peder Feder, som konsumptionsforpagtere sst, på deres ensstemmende interessenters vegne havde stævnet efterskrevne for vidner og dom angående den gevalt, dem skal være tilføjet ved konsumptionsvæsenet, hvorefter Johan Davidsen konsumptionsbetjent sst vidnede, at 5/7 næst afvigt, den tid han havde oplukket porten for Brobjerg gade, kom der en mand med et læs ved, og Mads Hattemager tog pengene derfor, som han havde befaling til af borgmester Jens Låsby, og da sagde borgeren til ham, at han skulle intet have dermed at bestille, han skulle gå ud af boden eller skulle han fly ham et andet sted at sidde på, så satte han sig ved Jens Poulsens kælderhals og sad og skrev hvis, der kom ind gennem porten, så vidt han kunne få at vide, og den tid, han ville tage pengene, ville borgeren intet, han skulle være der længere. dernæst i rette lagde Villum Jonsen Gerhart Colpin og Niels Pedersen Samsing deres efterskrevne vidne, at efter borgmester Mikkel Mikkelsens befaling gik de 5/7 til alle portene og forkyndte de der befindende af borgmester Jens Låsby forordnede efterskrevne borgere og befalede dem, at de aldeles intet skulle befatte dem med konsumptionens oppebørsel, hvortil de alle svarede, at de ikke parerede uden borgmester Jens Låsbys ordrer. derefter blev i rette lagt Christen Vegerslevs efterskrevne missiver til borgmester Mikkel Mikkelsen af dato 5/7 90, som melder om nogle borgere, der sig gevaltigvis efter borgmester Jens Låsbys befaling portene skal have bemægtiget, og de edsvorne betjente fordrevet. borgmester Jens Låsby hertil svarede, at den oprettede kontrakt af 1/6 1690 havde en del af interessenterne efter deres egen vilje opskrevet, dog ikke efterlevet, så han synes at have største lejlighed at beholde konsumptions oppebørselen, indtil det at dem er efterkommet, og en skriftlig befaling ham givet konsumptions oppebørselen fra sig at levere.

(55)

** Villum Jonsen Lundgård på rådmand Jens Basballe og Peder Feder, konsumptionsforpagtere sst, på egne og medinteresseredes vegne med varsel, som i dag 8 dage, til borgmester Jens Låsby og en del borgere, som konsumptionen ved portene har oppebåret. som borgmester Jens Låsby i indførte tingsvidne i dag formener, at en del førte vidner anderledes at bevise, da er sagen for  en og anden årsag  4 uger.

(56)

** den sag, Hans Samuel von Zanten kontra Peder Skærbæk angående angivelse for stiftsbefalingsmand og skældsord, er opsat 3 uger.

** den sag, Hans Samuel von Zanten kontra Peder Skærbæk angående arrests undvigelse, blev endnu opsat 3 uger.

** Jørgen Nielsen af Vegerslev på grev Niels Friises bonde Jens Lauritsen i Fajstrup hans vegne havde stævnet Hans Samuel von Zanten for dom angående det voldelige overfald, han har begået mod ham, og i rette lagde et tingsvidne af Frisenborg birketing 8/6 næst afvigt, hvorimod blev i rette lagt Samuel von Zantens indlæg, hvori han beskylder de førte vidner, og agter det anderledes at bevise, hvorfor sagen blev opsat 4 uger.

** Jørgen Nielsen af Vegerslev på grev Nicolaus Friis hans bonde Laurits Jensen i Voldby hans vegne havde stævnet David Gotfredsen, borger sst, for dom angående en falsk kvittering, hvorfor han bør at lide efter lovens 6.bogs 18.kapitels 6 og 7.artikler. sagen blev opsat 4 uger.

** den sag, Jacob Christoffersen kontra Mogens Sørensen, opsat endnu 14 dage.

** den sag, Hans Vinter kontra Jacobus Gesius apoteker angående det pant af Søren Hansen, er opsat 14 dage.

** blev 2.gang oplyst et sortbroget galtsvin, ligesom i dag 8 dage.

** den sag, Hans Vinter kontra Anne Rasmusdatter med flere for gæld. intet svar skete, derfor opsat 4 uger.

** rådmand Peiter Jessen farver, sankt Olai kirkes værge, på kirkens vegne havde begæret syn på kirkens brøstfældighed, eftersom han af borgmestre og råd var udmeldt at være kirkeværge, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne syn på kirkens brøstfældighed indvendig og udvendig.

(57)

** Ditlev Bloch garver, borger sst, på egne og medinteresserede af borgerne deres vegne havde stævnet Gerhart Colpin og Niels Samsing for deres usandfærdige attest af dato 5/7, som melder at borgerne ved portene skulle have svaret, at de parerede ingen uden borgmester Jens Låsby, hvortil Gerhart Colpin svarede, at han vedstod sin attest.

** Jacobus Gesius apotekers fuldmægtig Erik Jørgensen stadsprokurator havde stævnet Jens Rasmussen Lassen, borger og handelsmand sst, imod dom og vidner angående han skal have, uden lovlig hjemmel, ladet beså to hans gårdsavl på Århus mark med byg og havre, samt ladet slå og rive en del hans tilhørende eng, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne attest.

(58)

** Jacobus Gesius apotekers fuldmægtig Erik Jørgensen havde med samme varsel stævnet Jens Rasmussen Lassen, men som han ikke var hjemme, blev sagen opsat 14 dage.

31/7 1690.

** Jørgen Danielsen, KM byfoged, på KM og Århus bys vegne havde stævnet efterskrevne for vidner og dom, for de 6/7 næst afvigt har imod lovens forbud udgået, før aftensang samme dag holdtes, ad marken og medført øl for at drive deres onde lyst, og Guds hus og prædiken forsømt, end det værste igen indgået om aftenen og derude ladet en, som de havde med sig, ved navn Henrik Sørensen, som om samme aften er fundet død, derfor at bøde for helligbrøde, nemlig Villum Handskemager, Mogens Handskemager med mange flere handskemagersvende, hvorefter efterskrevne vidnede, at da lavsbrødrene tilforn havde bevilget, at svendene måtte få en tønde øl af deres tidepenge, så ville de 6/7 køre til baronens skov med samme tønde øl, og de holdt ved porten, idet de ikke kunne komme ud, før aftensang var endt, og så kørte de med øllet til skansen, hvor en del ville drikke men andre ikke, hvorfor de fortsatte ad Holmvejen til en grøn plads i Havreballeskov, hvor de drak øl og spillede kegler. senere kom Villum Skot og da kom han i klammeri med Christoffer Handskemagersvend over en træpotte, som han slog sønder, og da hentede han sin kårde i vognen, men Villum Skot og hans svend fik den fra ham. på byfogdens spørgsmål svarede de, at de havde set den døde sad i skoven og var noget beskænket, men de havde ikke set nogen, som stødte ham ned ad bakken. Jens Nielsen handskemager vidnede, at samme aften var han i Villum Skots hus, da kom Christoffer Handskemagersvend ind af døren og spurgte, hvor er de hundsfotte, og blandt andre ord, som faldt, sagde Christoffer, at dersom i havde blevet i skoven indtil nu, da skulle hverken i eller eders dreng kommet af skoven med eders liv, hvortil Villums hustru svarede, da skulle djævlen fare i dit liv, hvor skulle jeg og mine børn da blive af, og slog hun ham på munden. dernæst blev retten brudt formedelst natten påhængte, og adskillige vidnespersoner endnu var tilbage, hvorfor sagen i aften ikke kunne gøres til ende.

(64)

1/8 1690.

** retten er igen sat, og andre vidnede og blev forhørt om den døde Henrik Sørensen.

(66)

** efter Jacobus Gesius hans begæring blev af retten udmeldt mænd til at syne hvis sæd, som er sået i hans to gårdsavl.

** blev 3.gang oplyst et sortbroget galtsvin, som i sommer har gået på marken.

7/8 1690.

** blev forkyndt KM plakat og forbud om flag ---- med split i enden.

** Jørgen Birk, byskriver i Holbæk, fuldmægtiget på Ditlev Garver og medinteresserede af borgerne, som 5/7 næst afvigt var ved byens porte, konsumptionsvæsenet angående, deres vegne havde stævnet Gerhart Colpin samt rådmand Jens Basballe og Peder Feder for vidner at påhøre, og efterskrevne vidnede, at de havde hørt Peder Feder oplæse for de borgere, som stod ved portene, borgmester Mikkelsens befaling til at afvige portene, hvortil de havde svaret, at de ville gerne vige portene, når de fik bud fra borgmester Jens Låsby, eftersom de havde fået hans ordre, at de ikke skulle lade dem derfra trænge eller nogen uden hans ordre parere.

(68)

** den sag, Hans Vinter kontra Søren Hansen, er opsat 14 dage.

** den sag, Jacobus Gesius kontra Jens Rasmussen Lassen, blev efter begæring opsat 14 dage.

** Peder Kryssing på Mogens Blachs vegne opkrævede mænd til at måle den gård og ejendom, Morten Værn på Mejlgade iboede, og til Mogens Blach har solgt.

(69)

** Villum Jonsen Lundgård, fuldmægtiget for Jacob Christoffersen, født her i byen, og hans søskendes vegne med opsættelse her af tinget 26/6 næst forhen havde stævnet Mogens Sørensen, borger sst, for dom og tiltalte ham for 70 sletdaler efter obligation og kontrakt, dateret 4/3 1670, imellem Jacob Christoffersen, Mogens Sørensen og salig Søren Tøgersens arvinger tillige med Niels Lassen oprettet til ham og hans søskende for deres fædrene og mødrene, som bedrager sig 286 sletdaler, og i rette lagde Søren Tøgersen og Niels Lassen, borger sst, deres med salig Christoffer Pedersens efterladte børn, som de er formyndere for, nemlig Jacob Christoffersen, Anne Christoffersdatter, anden Anne Christoffersdatter, Mette Christoffersdatter og Karen Christoffersdatter, deres bror Jacob Christoffersen oprettede kontrakt, dateret Århus 4/3 1670, og derefter i rette lagde borgmestre og råds svar på hans beklagelse, at Mogens Sørensen, som beboer Søren Tøgersens ejendom, ikke vil betale ham efter hans godefar og Niels Lassens kontrakt, samt Mads Pedersen i Vive hans fuldmagt til Jens Jacobsen Skivholme sst til at annamme hans hustru og hendes søsters tilfaldne arv, og i lige måde hans indlæg angående hans og hans søskendes arv efter skiftebrev, dateret 3/8 1657, på kapital 286 sletdaler, hvorefter blev afsagt, at eftersom samme gæld er fortiet over 20 år, da bør Mogens Sørensen for dette krav fri at være.

(70)

14/8 1690.

** Jørgen Birk, byskriver i Holbæk, på borgmester Jens Låsby og en del borgeres vegne, som i sagen er interesseret, deres vegne havde stævnet Gert Colpin sst, for hans ved ed aflagte vidne til bytinget 24/7 næst afvigt angående deres svar ved portene 5/7, hvorefter efterskrevne vidnede, at de borgere, som omtalte dag stod ved Mejlgades og Studsgades porte på spørgsmål svarede, at de ikke turde eller ville vige porten, idet de havde fået borgmester Jens Låsbys ordre. Peder Balle vidnede, at han hørte rådmand Jens Basballe tilspurgte de 3 mænd ved porten, om de ingen anden ville parere end borgmester Jens Låsby, hvortil de svarede, jo ville de så, det var deres skyldighed.

(71)

** den sag, borgmester Jens Låsby og medinteresserede borgere kontra Gert Colpin, blev opsat 8 dage.

** Jørgen Birk fremlagde borgmester Jens Låsbys underskrevne indlæg og svar på Jens Basballes og Peder Feders her forhen indleverede i den sag, som tilforn er opsat.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Ove Andersen Bølge, smedesvend hos sin far Anders Ovesen, havde stævnet Jens Rasmussen tømmermand for vidner og dom angående overlast og skældsord, og efterskrevne vidnede, at de sankt Olai dag hørte, at Jens Tømmermand blandt andet sagde, at Anders Ovesen var en brav mand, men hans søn var et skarn, hvorefter de greb hinanden i håret.

(72)

** Villum Jonsen Lundgård, fuldmægtig for Hans Samuel von Zanten, vinforlader sst, med opsættelse her af tinget 3/7 næst afvigt havde stævnet Peder Andersen Skærbæk angående hans ubevislige klage og angivelse for stiftsbefalingsmand grev Niels Friis, at hans bonde Jens Lauritsen i Fajstrup skammeligt af Hans Samuel von Zanten er blevet overfaldet på gaden med sår og skade. derefter blev i rette lagt et tingsvidne her af tinget 26/6 næst afvigt angående hvis ord, Hans Samuel havde sagt til Peder Andersen samt Hans Samuel von Zantens efterskrevne indlæg, hvorefter blev afsagt, at Peder Skærbæk bør for sådanne usandfærdige påsagn at bøde til dette fattige hospital 20 rigsdaler og igenkalde sit påsagn.

(73)

** Villum Jonsen Lundgård, fuldmægtiget for Hans Samuel von Zanten, vinforlader sst, med opsættelse her af tinget 3/7 næst afvigt havde stævnet Peder Andersen Skærbæk angående hans pålagte arrests undvigelse, og i rette lagde Hans Samuels begæring, af dato 14/6 1690, om arrest på Peder Andersens person, som samme dag blev forkyndt ham, hvorefter blev afsagt, at da Peder Andersen Skærbæk har undveget den ham pålagte arrest, da bør han at bøde sine voldsbøder trende 40 lod sølv inden 6 uger.

(74)

** Erik Jørgensen prokurator for assessor Jens Lassen havde stævnet Claus Christensen Kå, borger sst, anlangende den rende, han har forment assessor Jens Lassen at lade lægge under sit tagdrop, hvorefter blev opnævnt og tilmeldt efterskrevne synsmænd.

** Erik Jørgensen for Anne, salig Søren Jørgensens, havde stævnet Johan Plumb guldsmed, borger sst, for syn og dom angående det opsatte plankeværk imellem dem, hvorefter blev opnævnt og tilmeldt mænd.

21/8 1690.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for assessor Jens Lassen, residerende sst, med varsel som 14/8 næst forhen havde stævnet Claus Andersen Kå, danske skolemester sst, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne synsforretning, at assessor Jens Lassens baghus strækker sig til Claus Andersens gård, hvorved tagdroppet af hans hus ingen udflod har til den østre ende, tilmed har Claus Andersen en svinesti ned til hans hus, som har forårsaget stor indflod til hans kornlade, så og i hans kælder, og fandtes derhos de gamle render, som tilforn har ligget under samme tag.

** Jørgen Snøde stadsprokurator, fuldmægtig på Jørgen Rodius, 5.læsehører her ved Århus domskole, hans vegne havde stævnet Hans Hansen Brochmand, nuværende på Kollerup, for vidner at påhøre angående hans lod og del i Jørgen Rodiuses salig far magister Johan Rodiuses gård her i Århus, hvorefter blev afsagt, så såsom Hans Brochmand protesterer, at da han er indstævnet til vidners påhør, men ikke mentionerer for ord eller gerning, som loven befaler, da kan ingen tingsvidner stedes, før lovligt varsles.

(75)

** den sag, Ditlev Bloch garver på egne og interesserede af borgerskabets vegne kontra Gert Colpin, er opsat 4 uger.

** den sag, Jens Basballe og Peder Feder konsumptionsforpagtere kontra borgmester Jens Låsby og de ved portene stående borgere, er for sine årsager endnu opsat 14 dage.

** Villum Jonsen Lundgård, fuldmægtig for Jens Rasmussen tømmermand, borger sst, æskede vidne, og som stævningen skulle indføres, fremstod for retten Jens Rasmussen tømmermand og Ove Andersen smedesvend, som blev forligt således, at de hver især erklærede, at de intet andet vidste eller kunne påsige hinanden end alt, hvis ærligt og godt er, og der foruden enhver af dem at give til en kendelse i fattigbøssen en halv rigsdaler.

** den sag, Jacobus Gesius apoteker kontra Jens Rasmussen Lassen, da som apotekeren ikke havde specifikation på omkostninger skrevet på trykt papir, er sagen opsat 8 dage.

** den sag, Jørgen Nielsen for grev Friises bonde Jens Lauritsen i Fajstrup kontra Hans Samuel von Zanten, bevilget opsat 14 dage.

** den sag, Hans Vinter kontra Søren Træskomand, er opsat 4 uger.

** Jørgen Snøde prokurator med opsættelse her af tinget 24/7 næst forhen havde stævnet efterskrevne for dom og tiltalte dem for leje og anden gæld, som de blev tildømt at betale.

(76)

28/8 1690.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for proviantforvalter Christen Vegerslev havde stævnet skipper Jens Fisker, borger sst, for dom og tiltalte ham for et bundt handsker, som var leveret ham at overføre til Kalundborg der hos tolderen at levere, som ikke var sket. intet svar skete, derfor opsat 4 uger.

** Karen Hieronimusdatter udlagde for barnefar Nathan Moses jøde, da tjenende i gårde med hende, til Simon Jødes forleden år, og da hun intet havde at betale sine lejermålsbøder med, blev hun henvist til fængsel at lide.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jacobus Gesius, privilegeret apoteker sst, med opsættelse her af tinget 24/7 næst afvigt havde stævnet Jens Rasmussen Lassen, borger sst, og i rette lagde et lysnings og forbudsvidne her af tinget 26/6 næst afvigt samt et vidnesbyrdsvidne her af tinget 24/7 næst fravigt, anlangende hvis hø, Jens Rasmussens folk på Jacobuses ager har ladet slå og afføre, hvorimod blev i rette lagt Jens Rasmussen Lassens efterskrevne indlæg, at Jacobus har citeret ham imod deres kontrakt 25/2 1673, på begge deres livstid på samme gårdsavl for årlig leje 16 rigsdaler, men da avlingen, som før var i brug, nu hvert andet år ligger i fælled, da har han opsagt deres kontrakt, men Jacobus havde svaret, at han ikke tog imod opsigelsen, men rettede sig efter deres kontrakt, så har Jens Rasmussen tilsået agrene, hvorefter blev kendt, at som ikke sees, Jens Rasmussen Lassen tilstand til avlingen har haft, da bør han at betale til Jacobus Gesius samme to avlingers brug 16 sletdaler.

(78)

** Hans Sørensen Gylling lod forkynde Oluf Juul studiosus hans til Hans Sørensen udgivne skøde på et gårdsavl her på marken, kaldt Laurits Sørensen skomagers avl, dateret København 23/6 1690.

** Jørgen Lauritsen, KM byfoged, på KM og Århus bys vegne med varsel som 1/7 næst forhen havde stævnet Villum Skot handskemager, Mogens Handskemager med deres medkompagnioner, og formente, at de alle bør efter lovens 6.bogs 3.kapitels 1.artikel at bøde trende 6 lod sølv. herimod mødte Villum Tomasen handskemager og svarede, at da det ikke er bevist, at han gik ud af byen før aftensang, at han da ikke bør at dømmes for helligbrøde. sagen blev opsat 14 dage.

(79)

4/9 1690.

** blev læst og påskrevet KM forordning ----.

** blev læst og påskrevet salig Jesper Eskildsen, borger sst, hans til Anders Carlsen, borger i Randers, udgivne obligation, af dato Randers 24/12 1684, på kapital 100 sletdaler.

** Erik Jørgensen på borgmestre og råds vegne, som Vorfrue kirkes forsvarer, løskyndte det pant, som Morten Værn 21/11 1689 havde givet til kirken og dens forsvar, for kapital 400 rigsdaler med dets renter, at være kasseret.

** Jens Keldsen og Morten Madsen lod lyse efter en kedel, de tabte af deres vogn uden Århus 25/8 næst forhen, uden Maren Clemendsdatters have, på vejen til Mollerupgård, om nogen kunne gøre kundskab derom, skulle de få findeløn. ingen fremkom.

** Laurits Rasmussen, danske skoleholder sst, havde stævnet Karen Jørgensdatter, salig Poul Tordsens, sst anlangende hans arvepart i den gård, han iboer, at tilsvare. da som intet bevis blev fremlagt, er sagen opsat 14 dage.

** Laurits Rasmussen, danske skolemester sst, havde stævnet Margrete Sørensdatter, salig Søren Olufsens, sst for dom angående den begravelse, hendes salig mand har ladet kaste over hans salig far, og for meget gods ulovligt er taget af boet, men som intet svar skete, er sagen opsat 14 dage.

** Peder Hansen Kryssing, borger og handelsmand sst, fuldmægtiget på Mogens Jensen Blach, borger og handelsmand sst, hans vegne æskede skøde og lod læse og påskrive fire tilforordnede borgere sst deres efterskrevne måleforretning på Morten Værns gård på Mejlgade, hvori de havde overmålt ejendommen, hvorefter Morten Madsen Værn, borger samt forordnet måler og vejer sst, solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Mogens Jensen Blach og hans arvinger samme gård med tilliggende 3 navngivne gårdsavl.

(80)

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på Vorfrue kirke sst og dens forsvarer borgmestre og råd deres vegne æskede pantevidne, hvorefter Peder Hansen Kryssing, borger og handelsmand sst, fuldmægtiget for Mogens Jensen Blach, kendte Mogens Blach af ret vitterlig gæld skyldig at være til Vorfrue kirke 400 rigsdaler, som er for det pant, Morten Værn 21/11 1689 til kirken gjort har, og nu i dag med skødes givelse på hans gård til Mogens Blach mod dette pant er ophævet og indløst, og derfor pantsætter han til Vorfrue kirke samme gård på Mejlgade.

** Jens Sørensen handskemager, borger sst, fuldmægtig for Mette Sørensdatter, salig Abraham Sadelmagers efterladte enke, sst havde stævnet Abraham Kobbersmed, borger sst, for dom for gæld efter hans revers og tiltalte ham for 15 sletdaler. efter begæring blev sagen opsat 14 dage.

** Villum Jonsen Lundgård, fuldmægtiget for rådmand Jens Basballe og Peder Feder, konsumptions forvaltere sst, på egne og medinteresseredes vegne, med opsættelse her af tinget 24/7 næst afvigt, havde stævnet borgmester Jens Låsby, Jens Vissing samt de borgere, som efter borgmester Jens Låsbys befaling havde bemægtiget sig portene og oppebørselen oppebåret, hvorefter blev afsagt, så eftersom Jens Basballe og Peder Feder tiltaler borgmester Jens Låsby samt en del borgere, for han ikke har villet afstå konsumptions oppebørselen, men har bemægtiget sig den, og ladet de edsvorne betjente, der holdtes efter forordningen, afvise og oppebørselen forment, hvorimod borgmester Jens Låsby skriftligt har svaret, at de ikke har holdt deres løfter og ikke kunne bemægtige sig konsumptionen imod hans vilje, helst fordi han var i forskud for 1200 rigsdaler, og indtil han dem havde indhentet, da ville han beholde konsumptionen, og derfor befalet borgere oppebørselen i portene at antage, hvorefter blev kendt, at hvad sig stridigheden med konsumptionsforvaltningen og dets annammelse angår, da som kammerretsordningen tilholder sligt for kammerkollegiet at indkomme, da vidstes ikke derpå at kende, men de interesserede det der at søge. belangende de borgere, som af borgmester Jens Låsby har ladet sig bruge ved portene, at da de ikke har gjort sig lang eftertanke derom, hvad konsekvens sådant kunne forårsage, men af enfoldighed derved forblevet, bør derfor til mulkt hver give 1 rigsdaler til dette fattige hospital.

(82)

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på KM og Århus bys vegne havde på skipper Mikkel Jacobsens krejert stævnet Albret Jørgensen, sejlende med ham, for dom angående den skade, han har tilføjet ---- Andersen Cudo med en kniv, da han skulle sejle til Kalundborg, men som intet svar skete,1/2 er sagen opsat 4 uger.

11/9 1690.

** Jørgen Danielsen, KM byfoged, på KM og Århus bys vegne med opsættelse her af tinget 28/8 næst afvigt havde stævnet Villum Skot handskemager med flere af mestre og svende og i rette lagde et tingsvidne her af tinget 31/7 næst afvigt, angående deres udgang i skoven, nemlig handskemagere og svende, hvoraf blev oplæst deres vidner, hvorefter blev afsagt, eftersom bevises, at oldermand Villum Tomasen med mestre og svende har ladet føre øl til skoven før aftensang, og gudstjenesten således forsømt, for at søge deres usømmelige drikken, da bør de mestre og svende, som udgik i skoven, hver at bøde for helligbrøde efter lovens 6.bogs 3.kapitels 1.og 8.artikler 5 lod sølv

(83)

** Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, fuldmægtiget på sin medborger og handelsmand sst Peder Pedersen Flensborgs vegne æskede afkald, hvorefter Søren Christensen Ladefoged, borger sst, gav Peder Pedersen afkald for al den arv, som Søren Christensens hustru Maren Jensdatter arveligt er og kunne være tilfaldet efter hendes salig far Jens Nielsen, forrige forpagter på Gesinggård, og Peder Pedersen havde haft under formynderskab.

18/9 1690.

** blev forkyndt etatsråd Matias Moths missive, dateret Korsør 11/9 1690, om angivelse af hvad forråd af alle slags kornvarer, item rentekammerets missive om det stemplede papirs sorter.

** den sag, Peder Nielsen Mollerup kontra Niels Rode, som Niels Rode i sit indlæg beråbte sig på over skifte at have tilbudt hverken at ville arve eller gælde, da er sagen opsat 3 uger.

** den sag, Hans Vinter kontra Søren Træskomand, er opsat 3 uger.

** efter Søren Christensen Ladefogeds begæring er tilmeldt mænd at måle den gårds begreb på Brobjerg, Christen Sørensen ham solgt har, i hans og påstødende ejeres medværelse.
 
** den sag, borgmester Jens Låsby og medinteresserede borgere kontra Gerhart Colpin, endnu bevilget opsat 8 dage.

** Jens Sørensen Handskemager på Mette, salig Abraham Sadelmagers vegne, med opsættelse her af tinget 4/9 næst forhen havde stævnet Abraham Kobbersmed for 15 sletdaler, og da han ikke fragik gælden, blev han tildømt at betale.

(84)

25/9 1690.

** blev forkyndt salig Peder Mikkelsen felbereders arvingers givne afkald til den salig mands enke, Anne Pedersdatter, for al den arv, de efter ham kunne tilfalde.

** den sag, Peder Basballe kontra Abraham Kobbersmed, item Jens Nielsen, intet svar, derfor opsat 4 uger.

** Hans Mikkelsen bager, borger sst, fuldmægtiget på borgmester Jens Låsbys samt egne og medinteresserede af borgerskabets vegne, med opsættelse her af tinget 14/8 næst forhen, havde stævnet Gert Colpin, borger sst, for sit til bytinget 24/7 næst afvigt aflagte vidne, hvorefter blev afsagt, så eftersom de borgere, der betjente byens porte efter borgmester Jens Låsbys ordre 5/7 sidst tiltaler Gert Colpin, deres svar anderledes at skal have givet fra sig beskrevet, end de skulle have svaret, nemlig at de ikke ville eller turde kvittere portene, før de fik ordre af borgmester Låsby, hvilket er det samme som Gert Colpins attest indeholder, som de og selv har konfirmeret, idet de ved portene forblev, da sees Gert Colpin, der som en tysk mand ikke mægtig hvert dansk ord, som forefaldt, dog har gjort sin mening, som vidnerne så godt som bifalder i hvis, de seet og hørt har, ikke at have efter deres mening forseet sig, og derfor frifindes han for deres tiltale.

(85)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for proviantforvalter Christen Vegerslev, med opsættelse her af tinget 28/8, havde stævnet skipper Jens Fisker for et bundt handsker, han havde sendt med ham til Kalundborg, og i rette lagde Bartolomeus Simonsen handskemager i Randers hans bevis, dateret 2/2 1690, som melder, at borgmester Jens Karmark da bekom af ham, som skulle oversendes til hans kones mor i Kalundborg, 5 dusin handsker for 9 sletdaler, som ham er betalt, hvorefter Jens Fisker blev tilfundet samme handsker fra sig igen at levere inden 15 dage, eller betale dem.

2/10 1690.

** Jørgen Drejer beediget prokurator på en del borgeres vegne havde stævnet Niels Samsing for hans sandhed ved ed at aflægge angående en forretning, han af borgmester Malling var udsendt til de borgere, som stod ved portene 5/7 efter borgmester Jens Låsbys befaling, hvad hans forretning var, men som han ikke mødte og ikke heller noget svar, blev han forelagt at møde i dag 8 dage.

9/10 1690.

** blev forkyndt borgmester Søren Nielsen, forvalter over Marselisborg, hans til borgmester Mikkel Mikkelsen udgivne købebrev på hans gård på Mejlgade, han af salig borgmester Christen Carlsens arvinger købt har, med tre gårdsavl, dateret 2/8 1687.

** item blev forkyndt borgmester Mikkel Mikkelsens udgivne købebrev til Jørgen Andersen Hørning, borger sst, på salig borgmester Christen Carlsens gård, lige efter forskrevne Søren Nielsens købebrev, som ham er transporteret 8/6 1688.

** blev forkyndt Niels Lauritsen, borger sst, hans til Mikkel Sørensen Due skrædder, borger sst, hans udgivne købebrev, af dato 4/8 1690, på et gårdsavl, som salig Jep Nielsen kræmmer på Brobjerg før har ejet.

** Niels Samsing blev af Jørgen Snøde for borgmester Jens Låsby og en del borgere sst fremæsket at vidne, men han mødte ikke.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Peder Nielsen Mollerup på egne og umyndige søskendes vegne med opsættelse her af tinget 18/9 næst afvigt havde stævnet Niels Sørensen Rode, borger sst, efter hans salig fars obligation, dateret 4/2 1667, for 18 sletdaler med rente og rentes rente, og nu i rette lagde Søren Pedersen i Rodegård hans udgivne obligation til Niels Pedersen i Mollerup, og dernæst i rette lagde Peder Nielsens begæring til skifteforvalter i afgangne Søren Pedersens stervbo, og derpå herredsfoged Matias Friis hans svar, dateret Låsby 28/5 1690, som melder, at omtalte obligation ikke er på ret sort papir, og boet fandtes så slet, at kreditorerne ikke til fulde kunne fornøjes. derefter blev fremlagt amtmand Joachim Schacks fuldmægtigs attest, at Niels Sørensen Rode på skifte efter sin far ingen arv ville vedkendes og ingen gæld ville svare, og alle kreditorer blev fornøjet uden Laurits Nielsen af Mollerup, som fremkom med en obligation, hvorefter blev afsagt, så eftersom Niels Sørensen Rode har frasagt sig arv og gæld, da sees han til Peder Nielsen søgende gæld ikke billigt kan svare, men han hos stervboet og de arvinger, som derved er blevet, at søge sin betaling.

(86)

16/10 1690.

** Jørgen Snøde stadsprokurator, fuldmægtiget på en del borgere her i byen, som efter borgmester Jens Låsbys befaling oppebar konsumptionen ved portene 5/7 sidst afvigt, deres vegne havde stævnet skipper Niels Samsing, angående en forretning samme dag til dem af borgmesteren forkyndt og hvad svar, han havde bekommet ved hvert sted, hvorefter Niels Samsing ved ed vidnede, at han fik samme svar af de dannemænd, som stod ved portene ved Mindet, Brobjerg og Vesterport, at de ikke ville gå derfra, før de fik ordre af borgmester Jens Låsby.

(87)

** den sag, Jens Basballe kontra Didrik Christensen angående arrest på hans gods for gæld, er opsat 14 dage.

17/10 1690.

** Niels Hansen konsumptionsbetjent sst, fuldmægtiget på Peder Feder konsumptionsforvalter hans vegne havde stævnet Peder Nielsen ved Munkeport, skipper Hans Nielsen og Jens Hansen vognmand for dom angående hvis, de uretlig imod konsumptions forordningen havde indbragt i byen, Peder Nielsen for noget grutning, som i hans hus er befundet, som han påstod var blevet kastet ind over hans havegærde, samt Hans Nielsen for en tønde humle, hvortil han svarede, at det ikke var hans tanke konsumptionen at forsværge, men den deraf betale, item Jens Hansen for nogle gæs, som han om aftenen lod inddrive ad Mølleporten, hvortil han svarede, at de var tillagt på hans egne gæs her i byen, hvilket han ville bevise, skønt hans hustru havde sagt, at det var ikke deres gæs. sagen blev opsat til næstkommende mandag klokken 12 slet.

(88)

20/10 1690.

** Niels Hansen, konsumptionsbetjent sst, på konsumptionsforvalter Peder Feders vegne bød sig i rette med opsættelse her af tinget 17/10 næst forhen, som lyder som den da er indført, hvorefter Peder Nielsen blev tildømt at have sin grutning forbrudt og til straf betale 10 rigsdaler mulkt, Hans Nielsen blev tildømt at have sin humle forbrudt og bøde 2 rigsdaler til straf, og Jens Hansen bør have sine 16 gæs konfiskeret, og alle at betale processens omkostning med 3 rigsdaler.

23/10 1690.

** Kirsten Christensdatter, som havde tjent til Søren Langballes sst, blev for retten fremstillet og udlagde for barnefar Søren Langballe, og klagefuldt gav til kende, at hun ikke havde betalt mere på hendes bøder end 2 sletdaler, og intet havde videre at betale med, hvorfor hun fra retten blev sat i kælderen.

** blev tillyst og advaret, at hvem som havde skøder, panter eller afkald, som efter loven til tinge bør forkyndes, som på det gamle trykte papir er skrevet, at de dem ikke forsømmer at lade forkynde, såsom efter nytårsdag intet i retten tilstedes på andet end det trykte papir efter sidste forordning.

30/10 1690.

** blev læst og forkyndt KM forordning om kop og kvægskat.

** blev advaret og tillyst 2.gang om gamle uforkyndte skøder, panter og afkald og desligeste. ligesom i dag 8 dage.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for rådmand Jens Christensen Basballe, med opsættelse her af retten 16/10 næst forhen havde stævnet forrige hospitalsforstander sst Didrik Christensen og tiltalte ham efter dom her af tinget 6/4 1686 dens betaling, han ikke har villet betale, hvorefter blev afsagt, at som Didrik Christensen tiltales for 90 daler efter dom her af tinget 8/6 1686, hvorimod Didrik Christensen formener, at samme dom ikke burde fornyes, men de med hinanden til afregning henvises, så blev deri kendt, at såsom fremlægges en usvækket dom, hvori Didrik Christensen er tildømt at betale 90 daler, da turde byfogden imod loven sådant at henfinde, men hermed dommen fornyes, således at Didrik Christensen skal betale de tilfundne penge til Jens Basballe.

(89)

6/11 1690.

** Jens Sørensen skipper, borger sst, på egne og medborgere Mads Nielsen og Clemend Hansen deres vegne havde stævnet for syn og vidne, angående den overlast, som skete i Mads Nielsens hus på Mejlgade 24/10 næst forhen om aftenen, korporal Jørgen Klein og gefreiter Peder Jørgen item løjtnant Witterspach om han ville have noget hertil at svare, hvorpå efterskrevne vidnede, at mens de sad til god rolighed sammen til Mads Nielsens, kom en korporal af de indkvarterede, Jørgen Klein, med en gefreiter og slog på Mads Nielsens udskud under vinduerne og råbte på sit tyske, er eders soldat inde, dertil svarede Mads Nielsen, jo, men pigen råbte straks, nej far, han er ikke inde, da sagde korporalen, fy du hundsfot, siger du ikke sanden, skal jeg slå dine vinduer ind og stikke dig ihjel som en hund, så råbte Mads Nielsen, gå ind, og han viste dem, hvor hans soldats kammer var. da sagde Jens Sørensen til dem, som sad tilsammen i stuen, børnlille nu skal ingen tale dem noget til, at der skal ikke yppes noget klammeri, for muligt de kan være drukne, og da sagde korporalen til Mads Nielsen, du er en indgemachter hundsfot, Mads Nielsen svarede, gid skam være deres hundsfot, den må i selv være, så tog korporalen Mads Nielsen i sit hår og slog ham, og da de ville skille dem, kom gefreiteren med dragen degen og slog Mads Nielsens hustru, som var frugtsommelig på hendes sidste tid, over hendes ryg, og så kom Mads Nielsen fra dem, hvorefter de slog Clemend Hansen og Jens Sørensen med deres degener så længe, at de deraf blev krogede, at de rettede klingerne igen, og Jens Sørensen råbte, børn jeg beder eder for Guds skyld lad mig beholde mit liv, der er ingen, som har gjort eder nogen modstand. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på de tre mænd, som havde mange blå slag på hoved, krop, arme og hænder.

(90)

** Jørgen Snøde prokurator, fuldmægtig for Jørgen Rasmussen skrædder, borger sst, æskede vidne, og for retten fremstod Peder Jørgensen væver, som var stævnet for nogen ord, han skulle have talt Jørgen Skrædder for nær, og erklærede Jørgen Skrædder, at han ikke vidste andet med ham, end hvis en ærlig mand vel kunne egne og anstå, hvorefter Jørgen Skrædder lod sagen falde med sligt vilkår, at Peder Væver skal give til de fattige en rigsdaler.

(91)

** blev 3.ting advaret at lade deres skøder, panter og afkald forkynde, ligesom i forrige ting er advaret.

** Erik Jørgensen prokurator for Hans Sørensen Gylling, borger sst, havde stævnet efterskrevne udenbys personer for gældsdom og gav til kende, at han i dag 8 dage ville saggive dem for gælden.

13/11 1690.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Hans Sørensen Gylling, borger og handelsmand sst, med varsel som i dag 8 dage havde stævnet efterskrevne udenbys personer for gæld, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** rådmand Hans Vinter sst havde stævnet Jørgen Snøde stadsprokurator for dom angående den sag, han havde at drive for Hans Vinter, angående apotekeren og Søren Hansen træskomand, hvilket han havde forsømt, og formente, at han for egen regning burde rejse sagen igen, men som Jørgen Snøde ikke mødte, blev sagen opsat 14 dage.

** Oluf Fogedsvend havde stævnet efterskrevne personer for hvis gods, de på auktionen har købt, og ikke villet siden betale.

20/11 1690.

** Rasmus Værn, borger sst, havde stævnet Laurits Elsegård, borger sst, for dom angående at stille forsikring for sin steddatters børnegods, Rasmus Værn er formynder for, og som hos ham er bestående, eller og efter gjorte arrest, indtil det skeer, derfor at blive i arrest, og i rette lagde et oprettet skiftebrev efter Laurits Elsegårds salig hustru, dateret 25/9 1689, som melder, at hendes barns gods hos stedfaderen skulle blive bestående, men som intet svar blev gjort, blev sagen opsat 14 dage.

(92)

** Christen Vegerslev lod oplyse, om nogen var, sig ville tilforhandle en del gamle tavlebly taget af Ry kirke, da kunne de bekomme det til købs hos ham.

27/11 1690.

** Jørgen Danielsen, KM byfoged sst, samt Rasmus Værn, borger sst, havde stævnet Laurits Elsegård, borger sst, for vidne og dom angående nogle usømmelige ord, han skal have haft imod byfogden, da han på sit embede og rettens vegne var i han hus, så og på Rasmus Værns vegne i lige måder, hvorefter efterskrevne vidnede, at de 12/11 næst afvigt var med byfogden i Laurits Elsegårds hus, og som byfogden tilholdt Laurits Elsegård den billighed, det var at stille Rasmus Værn fornøjelse for sin steddatters gods, og Peder Balle sagde til Laurits Elsegård, gå til manden og tal et ord med ham, så bør i vel komme bedre til rette, da svarede han, gid djævlen på til den hundsfot eller tale med ham, jeg har kendt mange byfogder, de har fået en ulykke, så kan i også få, det Gud give, derpå gik byfogeden ud fra ham. nu fremlagde byfogden Laurits Elsegårds udgivne forpligt, dateret 12/11 1689, som for retten blev læst og påskrevet, til indhold, at han lover at give for sine ukvemsord mulkt, og lovede herefter imod dem og enhver som sømmeligt at skikke og forholde.

** Jørgen Rasmussen, skrædder og borger sst, æskede skøde, hvorefter for retten fremstod Hans Jensen Vinter, rådmand sst, solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Jørgen Rasmussen og hans arvinger en hans gård med vedliggende to boder på Mejlgade beliggende, som Jørgen Rasmussen nu selv iboer, strækkende sig vest op til Søren Tomasen pottemagers iboende ejendom på den ene side, og op til Jens Sørensen handskemagers iboende ejendom på den anden side, og fra adelgaden ud til sankt Olufs kirkegård, med tilliggende gårdsavl.

(93)

** Hans Jensen Vinter, rådmand sst, æskede pantevidne, hvorefter Jørgen Rasmussen, skrædder og borger sst, bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være rådmand Hans Jensen Vinter 200 sletdaler, og derfor pantsætter ham hans iboende gård på Mejlgade.

** Niels Lauritsen, boende i Vejlby, lod læse og påskrive Jørgen Rasmussen skrædder, borger her i byen, hans til ham udgivne skøde på et gårdsavl her på marken, kaldt efter vangbogen Rasmus Testrups af Ommestrups eje.

** Jørgen Rasmussen skrædder, borger sst, æskede vidne, og for retten fremstod Niels Lauritsen i Vejlby og gav til kende, at som Jørgen Rasmussen havde solgt ham et gårdsavl, så var de ved samme køb så akkorderet, at Jørgen Skrædder skal have al græsning på samme gårdsavl, såvidt som ligger i fælled, begge deres livstid.

** Christen Sørensen, hospitalsforstander sst, lod forkynde hans svoger Niels Lauritsen, borger sst, hans til ham udgivne skøde på en hans på Brobjerg beliggende, som han selv iboer, strækkende sig fra hans bod, Maren Mogensdatter iboede, og til Mette, salig Jens Vinters ejendom, dateret Århus 3/9 1684.

** Søren Christensen Ladefoged, borger og handelsmand sst, æskede skødevidne, og for retten fremstod Erik Jørgensen prokurator og med fuldmagt af Christen Sørensen, hospitalsforstander sst, og på hans vegne i rette lagde efterskrevne måleforretning, som melder, at underskrevne 1/10 har overmålt den gård på Brobjerg, som Christen Sørensen har solgt Søren Christensen Ladefoged, hvorefter han solgte og skødede fra Christen Sørensen hospitalsforstander og hans arvinger og til Søren Christensen Ladefoged og hans arvinger hans gård på Brobjerg beliggende, med hosliggende have.

(94)

** den sag, Hans Vinter kontra Jacobus Gesius angående en af Søren Træskomand pantsatte brændevinskedel, er opsat14 dage.

4/12 1690.

** blev forkyndt KM patent om højesteret, dateret 15/11 1690.

** Jørgen Danielsen, KM byfoged, på KM og Århus bys vegne havde stævnet Mikkel Lauritsen murmand, borger sst, angående dom for hans lejermålsbøder, og i rette lagde underdegn ved domkirken Jørgen Bertelsens efterskrevne attest, at Anne Mogensdatter 28/7 1689 havde barn til dåb og 27/8 1690 stod åbenbart skrifte, og begge tider er udlagt for barnefar Mikkel Lauritsen murmestersvend, som har arbejdet hos assessor Lassen, hvilket hun for retten vedstod, og Jørgen Danielsen satte i rette og formente, at da han havde beligget en uberygtet og fattig pige, at han ikke alene sine egne men også hendes bøder burde at betale, hvorimod Mikkel Lauritsen svarede, at han havde intet havde haft med hende at bestille, og i rette lagde en attest med to underskrifter til vitterlighed, hvori Anne Mogensdatter friholder ham for sin og hver mands tiltale angående den mummesnak, som gik, at han skulle have haft med hende at bestille, hvilken attest hun benægtede at have underskrevet. sagen blev opsat 14 dage, og forelagt Mikkel Lauritsen at skaffe de to mænd her for retten til stede.

(95)

** Mikkel Lauritsen murmand, borger sst, havde stævnet Anne Mogensdatter for dom og formente, at han burde at være fri for hendes sigtelse, og hun for usandfærdig udlæggelse bør at lide og bøde efter loven. samme sag blev opsat 14 dage.

** hr Hans Lundgård, præst i Hasle, lod forkynde proviantforvalter Christen Vegerslevs til ham udgivne skøde, dateret Århus 7/2 1690, på to efterskrevne gårdsavl her på marken.

** den sag, Rasmus Værn kontra Laurits Elsegård, som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

** blev forkyndt, læst og påskrevet Jacob Jørgensen knapmagers til Peder Hansen Kryssing udgivne pantebrev, dateret 4/12 1690, på adskilligt hans bos løsøre for kapitel 38 sletdaler.

11/12 1690.

** den sag, Hans Vinter kontra Søren Hansen Træskomand, som intet svar skete, blev sagen bevilget opsat 4 uger.

** den sag, Oluf Eriksen kontra Jørgen Rasmussen skrædder, som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

** blev læst og påskrevet borgmestre og råds med Mikkel Soel gjorte forening.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Hans Sørensen Gylling, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 13/11 næst forhen, ligesom den dag er indført, i rette lagde Hans Gyllings regnskabsbog, hvorefter de indstævnede blev tildømt at betale deres gæld.

18/12 1690.

(96)

** blev forkyndt Jens Christensen Vegerslevs udgivne skøde til Mikkel Rode på efterskrevne gårdsavl her på marken, dateret Århus 27/10 1680.

** Morten Lauritsen, borger i Ebeltoft, havde stævnet Jens Sørensen Hals i Ebeltoft for vidne og dom angående Laurits Mortensens fragt af deres skiberum 20 sletdaler, som formedelst hans selvrådighed er forulykket på Læsø Kobberrev, hvorefter efterskrevne vidnede, at der ikke kunne klages på Laurits Mortensen, såsom han på deres hjemrejse sagde, da det begyndte at blæse en hård kuling, at det var bedst at kaste anker en times tid, thi med slig kuling var det for sildig at gå til søs, men den mening ville Jens Hals ikke forstå, men sagde lad stå fort, der er ingen fare, og senere, da Morten Lauritsen ville mindske sejl, sagde Jens Hals det samme, og da han til sidst gik med dertil, var det for silde, og de gik på grund.

** Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 20/11 næst afvigt havde stævnet Laurits Elsegård, hvorefter blev afsagt, at Laurits Elsegård skal forblive i den pålagte arrest, før han har gjort Rasmus Værn forsikring for det betroede barns gods, samt betale processens bekostning.

** den sag, Peder Hansen kontra Niels Rut med flere sst, som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** den sag, Morten Lauritsen kontra Jens Hals, begge fra Ebeltoft, som Jens Hals mødte og begærede 4 søfarende mænd på sagen, blev sagen opsat 4 uger, og dertil tilmeldt efterskrevne mænd.

(97)

** følger nu Morten Lauritsens stævning til Jens Sørensen Hals for 20 sletdaler udlovede fragtfri penge for hans to tredjeparter af deres fælles skiberum.

** byfogedens sag på KM og byens vegne kontra Mikkel Lauritsen murmand, som de personer, som den attest underskrevet har, ikke mødte, er sagen opsat 14 dage.

8/1 1691.

** blev forkyndt KM brev til borgmestre og råd, de trafikerende at indsende i kancelliet rigtig attest om deres skibes opbringelse, af de generalstater i de forenede Nederlande, med deres skadeslidelse.

** den sag, rådmand Hans Vinter kontra Jacobus, bevilget endnu til forening i 4 uger.

** den sag, byfogden kontra Jørgen Lauritsen, er opsat 14 dage.

15/1 1691.

** Villum Jonsen Lundgård, fuldmægtiget for Hieronimus Basballe, borger og handelsmand sst, havde stævnet Christen Knudsen, vinhandler sst, for vidner og dom angående et sluttet køb om vinkælderens gård for akkorderede penges tilbydelse, og Jens Eriksen, borger sst, vidnede, at han 8/12 næst forgangen var i Christen Knudsens stue, da Christen Knudsen og Hieronimus Basballe blev akkorderede om den gård, der vinkælderen er i, på kirkegården imod 1000 rigsdaler, og derpå rakte hverandre hånd, hvorpå de begge lagde 8 mark i de fattiges bøsse. derefter vidnede Anders Lauritsen og Anders Jensen, borgere sst, at de 22/12 næst forhen var med Hieronimus Basballe i Christen Knudsens stue, og da tilspurgte Hieronimus Basballe Christen Knudsen, om han ville vedstå det gjorte køb om samme gård, hvortil han svarede nej, det ville han ikke. derefter blev i rette lagt Christen Knudsens efterskrevne indlæg, hvori han begærede, at vidner svarede på en del spørgsmål, som de derefter besvarede.

(99)

** den sag, Morten Lauritsen kontra Jens Hals, som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

** den sag, Peder Hansen kontra Niels Rut med flere, er for sine årsager opsat 8 dage.

** Erik Jørgensen stadsprokurator på KM og Århus bys vegne havde stævnet efterskrevne sst og tiltalte dem for dobbelgilde, de har gjort og tilstået i deres haver at gøre om helligdage, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

22/1 1691.

** blev forkyndt salig Laurits Christensen til Mikkel Due, borger sst, hans arvinger Rasmus Christensen, Anders Christensen, Jacob Christensen, Niels Christensen og Rasmus Mortensen deres udgivne afkald for arv efter ham, dateret 8/1 1691.

** Villum Jonsen Lundgård, fuldmægtiget for Hieronimus Basballe, borger og handelsmand sst, med kald som 15/1 næst afvigt, havde stævnet Christen Knudsen Lind, borger og vinhandler sst, og i rette lagde Hieronimus Basballes efterskrevne indlæg om køb af vinkældergården, og tilbød ham de akkorderede 1000 rigsdaler, og om Christen Knudsen ikke ved ed ville befri sig, så bør han at lide efter lovens 5.bogs 1.kapitels 2.artikel.

** Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, havde stævnet Mikkel Jensen Hejkær, borger sst, for dom angående resterende agerleje af den gårds avling, Rasmus Værn iboer. sagen blev opsat 4 uger.

(100)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Peder Hansen Kryssing, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 18/12 næst afvigt tiltalte efterskrevne for gæld, som de blev tildømt at betale.

** den sag, byfogden kontra Mikkel Murmand, er endnu bevilget opsat 14 dage, såsom han ikke mødte.

29/1 1691.

** blev læst og påskrevet Sidsel Jacobsdatter, salig Rasmus Jørgensens, hendes med lovværge hr Hans Blichfeld underskrevne afkald for al den arv, hun kunne tilfalde efter hendes salig søster Peder Halkærs afdøde hustru Karen Jacobsdatter, dateret 23/1 1691.

** Niels Nielsen kleinsmed, borger sst, æskede vidne, og Nicolaus Lambrecht handskemager, borger sst, gav til kende at have annammet af Niels Nielsen 270 sletdaler, som er salig Christoffer Berntsens søn Bernt Christoffersens fædrene og mødrene arveparter, som Niels Nielsen smed havde haft under formynderskab en kort tid, efter Niels Nielsens til ham til ham overgivne regnskab, dateret 1/8 1686, da han til ermeldte barns formynder blev anordnet.

** Søren Jensen bysvend havde stævnet Søren Nielsen bysvend på egne og hustrus vegne for vidner og dom angående hvis overlast, Søren Nielsens kone i ord og gerning har gjort ham.

** Rasmus Værn, borger sst, fuldmægtig for Morten Lauritsen, skipper og borger i Ebeltoft, med opsættelse her af tinget havde stævnet Jens Sørensen Hals i Ebeltoft og tiltalte ham for 20 sletdaler, item formedelst hans selvrådighed har været årsag til, at skiberummet på Læsø Kobberrev er forulykket, ham hans to tredjeparter at restituere, og fremviste de 4 søfarende mænds forretning, som melder, at Jens Hals skal give ham for de to tredjedele fragt 20 sletdaler, for hans hyre 6 sletdaler, og Jens Hals at tage til sig det øvrige redskab, som er bjerget, efter vurderingen for sin trediepart, ligesom Morten på sin part, og resten, som overbliver til deling til begge, hvorefter Jens Hals blev tildømt at betale sagens omkostninger med 9 sletdaler.

(101)

5/2 1691.

** blev forkyndt kammerråd og landkommissær Johan Hieronimus Hofmands advarsel, at byens konsumption for dette år skal til den højstbydende 12/2 næstkommende i hans hus blive forpagtet.

** blev forkyndt Johanne, salig hr Svend Albretsens, udgivne skødebrev til Oluf Sørensen, borger sst, på 4 boder bag klostret med dets havejord, item en have uden Munkeport.

** Villum Jonsen Lundgård, fuldmægtig for Envold Randulf, fuldmægtig hos sin svoger KM amtskriver Knub, havde stævnet Anders Lassen, Påske Pedersen, fænrik Krachow med flere angående det klammeri, som sidst afvigt 29/1 passerede imellem fænrik Krachow og Envold Randulf, og efterskrevne vidnede, at Randulf og Anders Lassen sad og legede brætspil, da så de, at fænrik Krachow trak sin kårde og slog Randulf i hovedet dermed, så fik de hinanden fat i håret, så kom Anders Lassen og fik kården fra fændrikken og de blev skilt ad, så trak Randulf kården og slog i bordet og kom i klammeri med Anders Lassen, og som de lå på gulvet og Randulf ovenpå Anders Lassen, da kom fænrik Krachow med soldater efter sig og bad, de skulle slå, og så slog de på Randulf, som lå på gulvet, så kom han op, og de forfulgte ham ud ad døren, og Påske Pedersen bad dem, de skulle ikke så slå. derefter blev i rette lagt mester Gregorius Baufeins underskrevne attest angående Envold Randulfs blessurer, da han forbandt ham, som herefter findes indført.

(104)

** Villum Jonsen Lundgård, fuldmægtig for Peder Vidisen og Anders Vidisen handskemagersvende havde stævnet efterskrevne personer angående deres salig bror Christen Vidisens gods, som lyder som herefter indført. for retten fremstod Christen Borchenfeld, borger og bådsmand, og vidnede, at da de lå med Matias Hårbos skude en halv mil norden Rungsted kro om natten, kulede det med en storm, klokken 3 eller 4 forliste de det ene anker, så lå de og drev med det andet, klokken kunne være 5, da huggede deres mast, og den tid masten faldt, da faldt Christen Vidisen og overbord og druknede. videre vidnede han, at han førte den salig karls skrin hjem, og da var det ikke forseglet, og han vidste ikke af, hvor hans gods var blevet af. Tomas Pedersens hustru, Kirsten Olufsdatter, med hendes datter Gertrud Tomasdatter vidnede, at de ikke vidste, hvor mange penge, Christen Vidisen tog med sig til København, men han havde sagt, at han tog sine penge med sig for at købe en del salt og noget andet. Erik Jørgensen mødte for retten på Matias Hårbos vegne med hans indlæg, som lyder som herefter indført.

(105)

** Laurits Olufsen, borger sst, fremviste sit til borgmester Mikkel Mikkelsen udgivne pantevidne, dateret 30/4 1685, med Mikkel Mikkelsens løskyndelse på samme pant, dateret 4/2 1691.

** Hans Sønniksen, skipper og borger sst, æskede skødevidne, og for retten fremstod Laurits Olufsen, skipper og borger sst, og solgte fra sig og sine arvinger og til hans svoger Hans Sønniksen og hans arvinger hans halvpart i den bod ved Mindet, han nu iboer, næst op til Hans Sønniksens egen bod på den ene side, og op til den øde plads ved Mindet, byen har ladet indpæle og opfylde på den anden side, i hvilken bod Hans Sønniksen tilforn selv den anden halve part er ejende.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for borgmester Mikkel Mikkelsen sst æskede pantevidne, og Hans Sønniksen, skipper og borger sst, bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være borgmester Mikkel Mikkelsen 100 sletdaler, og derfor pantsætter ham hans bod ved Mindet, som Laurits Olufsen har skødet ham, og af ham været pantsat til Mikkel Mikkelsen.

(106)

** den sag, Hieronimus Basballe kontra Christen Knudsen, som Christen Knudsen mødte med sit indlæg og erbød sig at gøre sin ed, og Basballes fuldmægtig foregav, at han ikke var hjemme, så blev sagen opsat 4 uger.

** den sag, landsdommer Jens Lassens fuldmægtig Erik Jørgensen kontra Gregorius Baufein, som da denne mødte og begærede kopi af brevene, hvorefter han er sigtet, blev sagen opsat 4 uger.

** den sag, rådmand Hans Vinter kontra Søren Træskomand, blev med bevilling opsat 8 dage.

** følger nu Envold Randulfs stævning kontra fænrik Krachow med flere.

** følger Peder Vidisen og Anders Vidisens stævning kontra Matias Hårbo, borger sst, med flere, angående deres salig bror Christen Vidisen, som sejlede med Matias Hårbo som bådsmand, hans penge og gods, som han havde med sig på samme rejse, og skipperen efter hans dødelige afgang, uden rettens middel og registrering, samme hans gods og skrin har ladet flytte.

(107)

** følger nu Matias Sørensen Hårbos indlæg, som lyder, at han intet ved at sige om deres salig brors penge, som han hverken har seet eller talt, og han er uvidende om det gods, han havde med sig i skuden.

12/2 1691.

** den sag, Anders Lauritsen kontra sin søn Jens Andersen, som intet svar skete, er sagen opsat 4 uger.

** Villum Jonsen fuldmægtig for Peder Vidisen og Anders Vidisen, handskemagersvende sst, deres vegne havde stævnet skipper Matias Hårbo og i rette lagde et tingsvidne her af tinget i dag 8 dage angående deres salig brors skrin, som Matias Hårbo har ladet hjemføre, hvor det af smeden befandtes at have været opdirket. derefter blev afsagt, så efterdi med tingsvidne bevises, at salig Christen Vidisens skrin, som ikke af skipperen er taget under forsegling, ved åbningen at have været åbnet, så forelægges Matias i dag 4 uger at møde og gøre bevisligt om den salig karls gods og penge til sin uskyldighed, eller derfor at stå til rette.

(108)

** Erik Jørgensen stadsprokurator på KM og Århus bys vegne med opsættelse her af tinget 15/1 næst forhen havde stævnet Anne Brundts med flere for helligbrøde, hvorefter blev afsagt, så eftersom de indstævnede imod lov og forbud har øvet deres grovhed med dobbelgilde på helligdage i julen, da bør de alle at bøde 3 lod sølv med denne processes bekostning.

19/2 1691.

** Rasmus Andersen, boende i Malling, havde stævnet Dines Pedersen og Peder Basballes krambodsvend Tord for syn, sigtelse, vidner og dom anlangende vold og overlast, og synsmænd vidnede, at de havde synet Rasmus Andersen, og da havde han et hul i den venstre side af hans hoved, og Rasmus Andersen sigtede Tord N for han på ---- var 8 dage i kramboden uden årsag gav ham samme sår og skade.

** Rasmus Andersen i Malling havde stævnet Tord N, tjenende Dines Pedersen og Peder Basballe, og tiltalte ham for sår og skade. Erik Jørgensen på Tords vegne mødte og foregav, at han agtede anderledes at bevise, hvorfor sagen blev opsat 4 uger.

** den sag, Matias Nielsen Fellum kontra Eske Snedker med flere sst, intet svar, derfor opsat 4 uger.

** Erik Jørgensen prokurator havde stævnet Oluf Jonsen Hollænder, skipper og borger sst, for dom og tiltalte ham for 13 mark, som Oluf Hollænder på sin lod tilkom at fralægge sig på skifte efter salig Hans Christensen Riber, forrige borger sst, og som Erik Jørgensen samme 13 mark igen på sin fordrings lodseddel er tillagt, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** den sag, Rasmus Værn kontra Mikkel Hejkær, endnu opsat 2 uger.

26/2 1691.

** blev forkyndt KM forordning om stemplet papir samt om jordegodsets takst.

** Jørgen Snøde for Matias Nielsen havde stævnet efterskrevne udenbys personer for hvis, de er ham skyldig.

(109)

** den sag, Jens Basballe og Dines Pedersen kontra Jens Strædfar, er opsat 14 dage, eftersom intet bevis fremlægges.

** Mikkel Mikkelsen, delefoged til friherskabet Vilhelmsborg, havde stævnet Claus Nielsen, borger sst, for dom og tiltalte ham for resterende betaling for korn, bekommet 1688. sagen er opsat 4 uger.

** Mikkel Mikkelsen Pedholt, delefoged i friherskabet Vilhelmsborg, havde stævnet Claus Nielsen, borger sst, for dom anlangende hans lejermålsbøder til hans herskab baron Jens Juul, og lod læse og påskrive et tingsvidne af Vilhelmsborg birketing 23/2 næst forhen, angående Maren Nielsdatters Fiskers, født i Fløjstrup, da udlagde Claus Nielsens søn Mikkel Clausen for barnefar. Claus Nielsen mødte og fremlagde byfogdens kvittering, dateret 13/2 1690, at hans søn Mikkel Clausen havde betalt til ham på KM vegne 12 rigsdaler, hvorefter byfogden afsagde, at såsom han havde kvitteret for lejermålsbøderne, kunne han ikke dømme i sagen, hvorfor sagen blev opsat 4 uger.

5/3 1691.

** Rasmus Værn, borger sst, med opsættelse her af tinget 22/1 næst afvigt havde stævnet Mikkel Hejkær og tilspurgte ham, om han ved ed ville benægte, at borgmestre og råd havde befalet ham, at han skulle betale den fulde agerleje til Morten Værn af det avling til Morten Værns da ejende gård, som Jens Vegerslev havde lejet ham, hvortil han svarede, at de havde vel befalet ham det, hvorefter blev afsagt, at Mikkel Jensen skal betale al agerlejen 5 sletdaler til Rasmus Værn på hans brors vegne, som alle skatter og udgifter samme år af gården har svaret.

** den sag, landsdommer Jens Lassen kontra Gregorius Baufein, blev opsat 14 dage.

(110)

** Villum Jonsen Lundgård, fuldmægtig for Hieronimus Basballe, borger og handelsmand sst med opsættelse her af tinget 22/1 næst afvigt havde stævnet Christen Knudsen Lind angående hans vinkælderkøb, hvorefter blev afsagt, så eftersom Hieronimus Basballe har stævnet Christen Knudsen for dom angående hans vinkældergård, han ham skal have afkøbt for 1000 rigsdaler, og på fattige penge udgivet for hvis sluttet var at holdes, men ikke vil give skøde mod penges betaling, hvorimod Christen Knudsen har indgivet sin protest, hvori han ikke fragår købet, men de er ikke nået til en slutning eller aftalt vilkår, hvorefter blev kendt, at købet, som er sluttet, og givet fattige penge på til kendelse og stadfæstelse, bør stå ved magt, dog så, at de med hverandre inden 14 dage afhandler den post i købet, af Christen Knudsen modsiges, om alt hvis nagelfast ikke at have solgt.

** Jens Poulsen på Brobjerg oplyste en grå hoppe, som han i går fandt udenfor byen ved porten, og der nogle dage havde gået.

** Jørgen Snøde, prokurator for Matias Nielsen saggav Søren Jacobsen i Skovby for 1 sletdaler og Laurits Rasmussen i Vejlby for 1 daler, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** den sag, Jørgen Snøde for Johan Fach organist fremlagde, næst stævningen, nu salig Lucie Hansdatter, Peder Clausens, hendes underskrevne obligation, dateret Århus 24/6 1685, hvortil Villum Jonsen på Peder Clausen og hans stedbørns vegne svarede, at eftersom Peder Clausen tiltales for gæld efter en obligation, som er på uret sort papir, som synes at være raderet, og er gjort, før Peder Clausen kom i ægteskab med Lucie Hansdatter, så formente han ikke samme obligation bør ansees for gyldig. sagen blev opsat 3 uger, og obligationen i retten at forblive.

(111)

** Jørgen Snøde prokurator fuldmægtig for Peder Feder, borgerlig handelsmand sst, havde stævnet Maren Jensdatter, salig Søren Rytters, for ejendomsdom og tiltalte hende for hendes salig mands obligation og panteforskrivning, hvorefter han lod opkræve vurderingsmænd til at syne og vurdere pantet.

12/3 1691.

** den sag, Peder Vidisen og Anders Vidisen kontra Matias Hårbo, er endnu med parternes bevilling opsat 14 dage.

** Jørgen Snøde stadsprokurator, fuldmægtiget for Peder Feder, borgerlig handelsmand sst, havde stævnet Maren, salig Søren Rytters sst, og vurderingsmænd i rette lagde deres efterskrevne forretning, at de havde vurderet den ejendom, som salig Søren Rytters enke påboer, med hus, bygning, have og halv brønd, som de ikke kunne vurdere ringere end 190 sletdaler.

** prokurator Jørgen Snøde for Peder Basballe, borger sst, havde stævnet Laurits Andersen Holm for hvis skade, han har tilføjet ham på en liden skude 3/3 om aftenen, da strømmen skal have gået helt stærkt, og blæste en temmelig stærk vind, da han har løsnet Jens Jørgensens galiot, som lå ved den nordre side, at den med det hårde vand og vind jog over til søndre side, hvor den liden skude lå ved bolværket, og der på satte samme skude med sådan en force, at det knagede og bragede i hendes hele liv og trykkede begge sider sammen, så farkosten blev læk. derefter blev opkrævet og tilmeldt efterskrevne synsmænd.

(112)

19/3 1691.

** Jørgen Snøde prokurator fremlagde synsmændenes underskrevne synsforretning på Peder Basballes skude, samt vidnespersoners underskrevne vidne om Jens Jørgensens galiots løsgørelse af Laurits Andersen. Laurits Andersen herimod svarede og formente, at synsmænd og vidnespersoner bør møde personligt deres vidnesbyrd ved ed at aflægge, hvis ikke erbød han sig ved ed at fragå ej at have slået smakken løs, da blev synsmænd og vidnespersoner forelagt til i dag 8 dage personligt at møde.

** den sag, Matias Nielsen kontra en del indenbys personer, intet svar, endnu opsat 14 dage.

** den sag, Jens Basballe og Dines Pedersen kontra Jens Strædfar, er opsat 8 dage.

** den sag, landsdommer Lassens fuldmægtig kontra Gregorius Baufein, er med begge parters bevilling opsat 4 uger.

** den sag, Rasmus Andersen i Malling kontra Dines Pedersen og Peder Basballes krambodsvend Tord, som intet svar skete, er sagen opsat endnu 14 dage.

** den sag, Erik Jørgensen kontra Oluf Hollænder, er opsat 14 dage.

26/3 1691.

** den sag, Hans Tomasen forvalter kontra Claus Nielsen, er for sine årsager med parternes bevilling opsat 14 dage.

** den sag, Peder Vidisen og Anders Vidisen kontra Matias Hårbo, er endnu bevilget opsat til efter hans hjemkomst 14 dage.

** Hans Vinter havde stævnet Mikkel Langballe, forpagter på Kærbygård, for synsmænds opkrævelse at syne og måle det huses begreb, som Mikkel Langballe har solgt ham. varselsmænd vidnede, at de for samme sag havde stævnet Søren Langballe, Karen Langballe, salig Jens Langballes datter, derfor, som Søren Langballe er formynder for, hvorefter blev opnævnt synsmænd.

** Jørgen Snøde prokurator, fuldmægtig for Peder Langballe, borger og handelsmand sst, med varsel som 12/3 næst afvigt havde stævnet Laurits Andersen Holm sst, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne syns og takserings forretning på den skade, som er tilføjet Peder Basballes liden skude af Jens Jørgensens galiot, og da kunne de ingen synderlig skade se. derefter blev i rette lagt efterskrevne skriftlige indlæg, hvori Tønnes Mikkelsen med flere vidnede, at de så Laurits Andersen slog tovet løs fra den krejert, Jens Jørgensens smakke havde været fortøjet ved, og som smakken var løsgjort, havde den en stor fart over til den søndre side og tørnede på Peder Basballes liden skude, så det knagede og bragede, så de syntes, den deraf kunne have fået skade, og da havde Laurits Andersen svaret, at den skade hun fik, kunne hun vel have fået tilforn.

(113)

** den sag, Erik Jørgensen for Jens Basballe og Dines Pedersen kontra Jens Strædfar, så som Jens Strædfar mødte med indlæg og begærede kopi af deres beskyldninger, blev sagen opsat 8 dage.

** den sag, Johan Fach kontra Peder Clausen, så efterdi han begærede kopi af Johan Fachs indlæg, blev sagen opsat 14 dage.

** Jørgen Snøde prokurator, fuldmægtig for Peder Feder, borgerlig handelsmand sst, havde med varsel som 12/3 næst afvigt stævnet Maren, salig Søren Rytters, og i rette lagde salig Søren Rytters panteforskrivning på kapital 225 sletdaler, og derfor pantsat ham sin iboende ejendom på Mejlgade, og satte i rette og formente, at samme pantsatte ejendom burde at følge ham som ejendom efter vurderingen, og for resten at have udlæg i hendes gods, hvilket blev ham tilfundet.

(114)

** Hans Tomasen, forvalter over friherskabet Vilhelmsborg, på sit herskabs vegne med varsel som 26/2 næst afvigt havde stævnet Claus Nielsen, borger sst, angående hans søns lejermålsbøder og i rette lagde et tingsvidne af Vilhelmsborg birketing 23/2 1691, som melder, at Maren Nielsdatter Fiskers af Langballe og Mikkel Clausen, Claus Nielsens søn af Århus, havde avlet en søn sammen, hvorfor de begge havde stået åbenbart skrifte i Mårslet kirke, hvorimod Claus Nielsen fremlagde byfogdens kvittering for samme lejermålsbøder. sagen blev opsat 14 dage.

2/4 1691.

** Hans Jensen Vinter, rådmand sst, med varsel som 26/3 sidst afvigt havde stævnet Mikkel Langballe, Søren Langballe, Karen Langballe og salig Jens Langballes datter for syn, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne forretning, at de havde synet og takseret samt overmålt det hus og ejendom på Vestergade, som rådmand Hans Vinter Mikkel Mikkelsen afkøbt har.

(115)

** Niels Lauritsen, Vorfrue kirkes værge, på kirkens vegne lod oplyse en gammel ligsten, hvor bogstaverne var udslidt, som har ligget i kirken ved mandsstolene under pulpituret, om nogen vedkommende var, som rigtighed dertil kunne have, det inden 4 uger at give til kende, ellers den efter vurdering bliver solgt.

** Jørgen Snøde stadsprokurator, fuldmægtig for Peder Basballe, borgerlig handelsmand sst, med varsel som 26/3 næst forhen havde stævnet Laurits Andersen og formente, at han bør at betale ham den forårsagede skade på hans skude, som er ansat for 2 rigsdaler med den forårsagede omkostning. sagen blev opsat 3 uger.

** Jørgen Snøde prokurator, fuldmægtig for Matias Nielsen, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 19/2 næst forhen havde stævnet efterskrevne for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Jørgen Snøde prokurator, fuldmægtig for Matias Nielsen, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 5/3 næst forhen havde stævnet Laurits Rasmussen i Vejlby og tiltalte ham for 6 mark, som han blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen stadsprokurator med opsættelse her af tinget 19/2 næst afvigt havde stævnet Oluf Jonsen Hollænder, borger sst, og tiltalte ham for 13 mark, som han blev tilfundet at betale.

** den sag, Jens Basballe og Dines Pedersen kontra Jens Strædfar, som regnskab ikke endnu er fremvist, blev sagen opsat 8 dage.

** den sag, Rasmus Andersen i Malling kontra Tord, tjenende Peder Basballe og Dines Pedersen, som intet svar skete bevilget opsat 14 dage.

6/4 1691.

(116)

** proviantforvalter Christen Vegerslev samt rådmand Jens Basballe havde på en skude på reden stævnet skipper Claus Cors at møde for gæsteret for dom angående gjort arrest på ham, at han ikke må sejle herfra med sit skiberum, under lovens straf, før han har gjort forklaring om hans ladning, som her blev losset. men som intet svar skete, blev sagen opsat til i morgen.

7/4 1691.

** blev igen i byfogdens hus gæsteret holdt, og som ingen på skipperens vegne mødte, er sagen opsat til i morgen.

8/4 1691.

** som proviantforvalter Christen Vegerslev samt rådmand Jens Basballe fremlagde havnefogden Jørgen Fynbos attest, at bemeldte femerske skude, som på lørdag blev arresteret, udlagde samme aften klokken 9 slet og om søndag morgen var borte, og efterskrevne vidnede, at de havde været hos tolder Johan Suhr, om skipper Claus Cors havde betalt sin konsumption af ladningen, og da svarede han, at han først skulle tale med sin fuldmægtig, idet han ikke selv da var hjemme. sagen blev opsat til næste søgnedag efter påske.

15/4 1691.

** den sag, Christen Vegerslev på egne og Jens Basballes vegne kontra skipper Claus Cors, som intet svar skete, er sagen bevilget opsat til 20/4.

16/4 1691.

** Niels Lauritsen lod 2.gang oplyse en ligsten i Vorfrue kirke.

** Mikkel Mikkelsen Pedholt, delefoged ved friherskabet Vilhelmsborg, på sit herskabs vegne med opsættelse her af tinget 26/3 næst forhen havde stævnet Claus Nielsen sst på sin søns vegne, hvorimod byfoged Jørgen Danielsen herimod svarede, at han formente, at ingen anden var Mikkel Clausens rette herskab end KM, på hvis vegne han havde annammet lejermålsbøder, hvortil Mikkel Mikkelsen svarede, at da gerningen er sket på friherskabet Vilhelmsborg, så bør bøderne betales der, hvorefter blev afsagt, at som Mikkel Clausen ikke har bopæl andre steder end her har sin væring og næring, da bør han efter lovens 6.bogs 13.kapitels 1.artikel at betale sine lejermålsbøder til KM, og eftersom han har betalt, da bør han være fri for baron Jens Juuls tiltale.

(117)

** Mikkel Mikkelsen Pedholt, delefoged i friherskabet Vilhelmsborg, på Hans Tomasens vegne med opsættelse her af tinget 26/2 næst afvigt havde stævnet Claus Nielsen angående kornkøb, hvorimod Claus Nielsen fremlagde sin efterskrevne modregning, hvorefter blev afsagt, at som intet bevis på enten sider fremlægges, men alene regning imod regning, som efter loven bør at komme til likvidation, så bør det derved forblive.

** Jørgen Snøde prokurator, fuldmægtig for Johan Fach organist med opsættelse her af tinget 5/3 næst afvigt havde stævnet Peder Clausen, borger sst, for gæld efter hans salig hustru Lucie Hansdatters obligation, dateret 24/6 1685, på kapital 63 sletdaler, hvorefter blev afsagt, at eftersom obligationen ikke er på den rette sort stemplede papir efter seneste KM forordning, da bør den være KM ved konfiskation hjemfalden, og Peder Clausen for Johan Fachs tiltale fri være.

(118)

** Erik Jørgensen prokurator på admiralitetsråd Jens Lassen til Grubbesholm hans vegne, med opsættelse her af tinget 5/2 næst afvigt, havde stævnet Gregorius Baufein, bartskær sst, for dom for hvis, han er Peder Andersen Hegelund, rådmand i Stege skyldig, efter obligation af 14/12 1682, på 67 sletdaler og 15/1 1684 på 45 sletdaler samt for efterskrevne lånte varer, og i rette lagde en udlægs lodseddel efter salig Peder Andersen Hegelund, dateret Stege 6/5 1690, hvori denne gæld er udlagt Jens Lassen. derimod lod Gregorius Baufein fremlægge sit efterskrevne indlæg, at han med Hegelund 9/8 1688 havde gjort afregning og havde fået kvittering derpå, og Hegelund havde lovet at kassere og makulere hans obligationer, så snart han hjemkom, og han havde med Peder Hegelunds datter Anne Lisbeth tilbage sendt en obligation, som Hegelund havde sendt ham at inddrive, hvorefter blev afsagt, at eftersom samme kvittering ikke mod den ukasserede obligation kunne ansees, da bør Gregorius Baufein sin obligations kapital 112 sletdaler skadesløs at betale.

(119)

** den sag, Jens Basballe og Dines Pedersen kontra Jens Strædfar i henseende til forening af begge parter, bevilget opsat 8 dage.

** Jørgen Snøde prokurator, fuldmægtig for Peder Vidisen og Anders Vidisen, begge handskemagersvende sst, med opsættelse her af tinget 12/52 næst afvigt havde stævnet skipper Matias Hårbo med videre, hvorimod Matias Hårbo mødte og i rette lagde sit efterskrevne indlæg, hvorefter blev afsagt, eftersom Matias Sørensen Hårbo mødte for retten og gjorde sin ed, at han intet vidste eller ved noget af Christen Vidisens medhafte gods eller penge at sige, men Peder Skåde, den salig karls slægt, sig det at have antaget, frifindes han for deres påstand, men derimod som således bevises, Peder Skåde sig hans gods at have antaget, men i dag ikke mødte for sig at svare, da tilfindes han at svare og betale dem deres salig brors gods foruden til hvis videre, som de tør at sigte ham for.

(120)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig på Anders Jensen, borger og handelsmand sst, havde stævnet salig Carl Sørensens enke (blank) for dom for hvis, hun var Anders Jensen og hans kone skyldig, og tiltalte hende for 23 sletdaler leverede rede penge, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

** den sag, Laurits Sørensen Holm i Ebeltoft kontra Claus Nielsen er for sine årsager opsat 3 uger, og imidlertid henvist til to skippere deres forklaring, om denne fragt er opskrevet for højt.

** Jørgen Snøde prokurator, fuldmægtig for Johan Davidsen, indvåner sst, havde stævnet Jørgen Mogensen, betjent ved Studsgades port, og tiltalte ham, for han har lejet ham en bod på Brobjerg, og nu efter fardag ikke vil skaffe Johan Davidsen den ledig og ryddelig, at han deri kan flytte, men som intet svar skete, blev sagen opsat 8 dage.

20/4 1691.

** proviantforvalter Christen Vegerslev samt rådmand Jens Basballe sst med opsættelse her af tinget 6/4 næst afvigt havde stævnet skipper Claus Cors, for han er undveget en lovlig arrest, om han ikke derfor bør at lide og bøde efter loven, hvor han antræffes, hvorefter blev afsagt, så eftersom bevises, at samme skipper, for slig søgende forklaring at undgå, har undveget den lovligt gjorte arrest, da blev Claus Cors, som således KM pålagte arrest ikke har honoreret, men ulovligt afvigt, tilkendt at bøde et fuldt vold tre 40 lod sølv inden 6 uger eller lide videre efter loven. (gæsteret)

(121)

23/4 1691.

** blev 3.ting oplyst, af Vorfrue kirkes værge Niels Lauritsen, en gammel ligsten, hvor bogstaverne er udslidt.

** den sag, Peder Basballe kontra Tord Glesborg for regnskab at gøre, som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

** Jørgen Snøde prokurator, fuldmægtig for Peder Basballe, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 26/3 næst afvigt havde stævnet Laurits Andersen for hans skudes skade 2 rigsdaler, hvorefter blev afsagt, at som med tingsvidne bevises, at Laurits Holm har løsslået et skiberum i åen, hvorover der er tilføjet Peder Basballes liden skude skade, som er takseret for 2 rigsdaler, da bør Laurits Holm at betale samme 2 rigsdaler samt påståede omkostninger med 4 rigsdaler.

30/4 1691.

** Peder Pedersen Balle, borger sst, æskede skøde, hvorefter Poul Jensen, borgersøn sst, solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til hans svoger Peder Pedersen Balle og hans arvinger den halve part af den gård, Peder Balle nu iboer, med vedliggende bod på Studsgade på Tangen beliggende, strækkende sig til Hans Vinter rådmands gård, Rasmus Pedersen tilforn ejede, på den ene side og ud til adelgaden mod Jens Vadsteds iboende eje ved Snævren på den anden side, såsom Peder Balle den anden halve part med sin hustru arveligt er tilfaldet efter skiftebrev af 5/7 1675 og afkald af bytinget 1/10 1685.

** blev læst og påskrevet Inger Nielsdatter, salig Clemend Guldsmeds, hendes udgivne pantebrev til Maren Mikkelsdatter, rådmand Hans Vinters, dateret 16/3 1691, lydende på 30 sletdaler, og derfor pantsætter hende efterskrevne løsøre.

(122)

** den sag, Hans Bendixens fuldmægtig kontra Søren Land, er efter begæring opsat 8 dage.

** Jens Basballe, rådmand sst, sig angivende på egne og denne bys velværendes vegne, havde stævnet Jens Jørgensen, proviantforvalter Christen Vegerslev, borgmester Jens Låsby, borgmester Mikkel Malling, Jens Jensen Vissing på Århus mølle med flere og i rette lagde efterskrevne vidimerede kopi af den aftale og forening, som skete om konsumptions forpagtning mellem Christen Vegerslev, Jens Christensen Basballe, Jens Jensen Vissing og Jens Jørgensen, at hvis en af dem får det sidste bud, da skal de samtlige som een mand svare og betale til lige deling i gevinst og forlis. så fremstod Dines Pedersen Vintz, borger sst, og i rette lagde sin efterskrevne attest, at da han med andre var i kammerråd Hovmands hus 12/2 og 13/2, da byens konsumption blev auktioneret, da spurgte kammerråden om borgmester Malling, hvortil hans stedsøn Jens Jørgensen svarede, jeg er her på min fars vegne og vil byde, hvilket han også gjorde, og altid prætenderede det sidste bud. derefter blev i rette lagt andre indlæg, der iblandt Jens Jørgensens efterskrevne indlæg, at Jens Basballe kan se af hans forpagtningsbrev for hvem, han havde budt, og at hans svoger er Jens Basballes egen bror og hedder Hieronimus Basballe.

(124)

** blev af fængslet fremstillet en krøbling, Niels Madsen, født i Vendsyssel, og en kvinde Kirsten Andersdatter, tilholdende hos Karen Jensdatter på Volden, som har avlet barn sammen uden ægteskab, og da de ikke havde noget at betale med, blev de til straf atter i fængslet henbragt.

** følger nu Jens Basballes stævning kontra Jens Jørgensen, for tvært imod aftale imellem venner her ved denne bys konsumption, har han på auktionen budt derpå på hans stedfar borgmester Mikkel Mallings vegne, item kontra borgmester Mikkel Mikkelsen Malling, om han vil nægte, at han tilbød Vegerslev, Låsby og Jens Basballe hver 100 sletdaler, om de ville lade ham alene beholde konsumptionen.

(125)

7/5 1691.

** biskoppen doktor Johan Braem hans famulus, Niels Friis, begærede på hans højheds vegne om 8 mænd på biskoppens residens at syne og ansætte dens brøstfældighed. Jørgen Rodius, 5.læsehører her i domskolen, var på egne og medarvingers vegne samme varsel gestendig, hvorefter blev af retten opmeldt synsmænd.

** Jesper Mogensen på rådmand Jens Basballe hans vegne havde stævnet Jens Jørgensen og en del indstævnede for vidner, men ingen mødte, alene Christen Poulsen var ved retten.

** den sag, skipper Laurits Holm af Ebeltoft kontra Claus Nielsen, endnu opsat 8 dage.

** den sag, Peder Basballe kontra Tord Glesborg, er opsat 8 dage.

** den sag, Hans Bendixen kontra Søren Land, er opsat 8 dage.

14/5 1691.

** den sag, Anders Jensen kontra salig Carl Sørensens enke, er opsat 14 dage.

** den sag, Hans Bendixen kontra Søren Land, som Søren Land endnu ikke efter løfte han betalt, er sagen opsat 4 uger.

** doktor Johan Braem, biskop over Århus stift, hans famulus og fuldmægtig, Niels Friis, med varsel som 7/5 næst forhen havde stævnet for syn på bispens residens, hvorefter synsmænd i rette lagde deres efterskrevne syns og vurderings forretning.

(128)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for skipper Laurits Sørensen Holm, borger i Ebeltoft, med opsættelse her af tinget 16/4 næst forhen havde stævnet Claus Nielsen, borger her i byen, for fragt for hjemførte varer for Lübeck, hvorefter blev fremlagt to skipperes deres efterskrevne forretning angående samme fragt, som blev afkortet en smule, hvorefter Claus Nielsen blev tildømt at betale 14 mark samt processens bekostning.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Peder Basballe, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 23/4 næst afvigt havde stævnet skipper Tord Jensen Glesborg for hvis varer, han for ham har haft under hænder at forhandle, hvorefter Tord Glesborg blev tildømt at gøre Peder Basballe rigtighed og regnskab for det betroede gods inden 8 dages forløb.

22/5 1691.

(129)

** blev forkyndt Jens Hansen Holm, borger sst, hans udgivne pantebrev til hans svoger Jens Lauritsen på hans gård på Mejlgade, som Karen salig Rasmus Keldsens iboede og afdøde, på kapital 148 sletdaler, dateret 20/5 1691.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Hans Nielsen Fog, borger og handelsmand sst, havde stævnet Tomas Christensen bager, borger sst, for dom og tiltalte han for 28 sletdaler lånte penge og bekomne varer, men som intet svar skete er sagen opsat 3 uge.

28/5 1691.

** blev læst og påskrevet salig Anders Christensen Kasted, borger sst, hans samtlige hele og halve søskendes og arvingers afkald for al arvepart efter ham, til den salig mands enke Sidsel Frandsdatter, dateret 25/5 1691.

** blev forkyndt salig Søren Rasmussen tøffelmager, borger sst, hans brødre og arvingers til hans enke, Maren Mortensdatter, givne afkald for arv efter ham, dateret 27/5 1691.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig på Mikkel Andersen Helbo, borger sst, hans vegne havde stævnet Hans Hansen, skomagersvend sst, for vidner og dom angående den overlast, han i Peder Rasmussen Harlevs hus øvet har, og efterskrevne vidnede, at da Mikkel Helbos kone råbte, de slår min mand ihjel, da gik de ind i Peder Rasmussens hus, og der sad Mikkel Helbo på bænken, og da sagde Hans Hansen, lad ham kun komme op, djævlen skal komme i ham. andre vidnede, at Mikkel Helbo var kommet til Hans Hansen angående en daler, Hans Hansen havde fået byttet hos ham, hvilken daler ikke var god, så Mikkel Helbo ville have sine penge igen, og da begyndte de at blive så højmælet, og så slog Hans Hansen ham i hovedet.

(130)

** Erik Jørgensen prokurator lod læse og påskrive en skriftlig stævning angående vidner, Anders Lassen agter at føre imod Envold Randulf, men da vidnerne ikke mødte, blev de forelagt at møde i dag 8 dage.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Anders Jensen, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 7/5 næst tilforn havde stævnet salig Carl Sørensens enke, Bodil Hansdatter, sst og tiltalte hende for 23 sletdaler lånte penge, som hun blev tilkendt at betale.

(131)

4/6 1691.

11/6 1691.

** blev af fængslet fremstillet Anne Mikkelsdatter, som udlagde til barnefar en soldat Peder Christensen, og som hun intet havde at betale sine lejermålsbøder med, blev hun atter i fængslet indsat.

** item Else Jacobsdatter, som udlagde til barnefar en skomagersvend Jørgen Christensen, og da hun intet havde at betale med, blev hun derfor atter i fængslet indsat.

** blev forkyndt Peder Feders udgivne skøde til Rasmus Kejser snedker, borger sst, dateret Århus 20/5 1691, på to hans våninger på Mejlgade beliggende, salig Søren Rytter forhen tilhørende, næst op til den gård, magister Jens Mundelstrup iboer.

** den sag, Hans Nielsen kontra Tomas Bager, blev opsat 14 dage.

18/6 1691.

** Jørgen Danielsen, KM byfoged, havde stævnet Mikkel Lauritsen murmester, borger sst, for dom angående hans lejermål at betale, såsom Anne Mogensdatter 27/8 1690, da hun i domkirken blev absolveret, ham for barnefar havde udlagt, hvilket hun her i dag for retten vedstod, hvorimod han ved efterskrevne ed fragik at være hende barnefar, hvorfor han blev fri for denne tiltale.

** Anne Mogensdatter, som for barnefar havde udlagt Mikkel Murmand, som det ved ed fragik, og derfor blev frikendt, blev videre eksamineret om barnefar, men ingen anden sagde sig at kunne udlægge, og klageligt gav til kende, at hun intet havde at betale hendes bøder med, hvorfor hun til straf i fængslet blev indsat.

(132)

25/6 1691.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Johan Viborg skomager, borger sst, havde stævnet Christian Jacobsen, skomagersvend hos Johan Viborg, for vidner og dom angående hvis ærerørige skældsord, han imod Johan Viborg har sagt, og efterskrevne vidnede, at de på gaden hørte, at Christian Jacobsen skældte Johan Viborg for en hundsfot, skælm og tyv. Søren Hansen træskomand vidnede, at han samme dag var inde til Johan Viborgs, og da kom Christian Jacobsen indgående, som de sad og fik mad, og da skar konen noget mad på en tallerken og satte ned til ham, så lettede han sit lår deraf,  da sagde Johan, dersom du ikke vil ære folkene, der er ved bordet, da må du ære Guds gave, skød han så tallerkenen fra sig og sagde, han sked både i ham og hans mad, og Christian hentede en kniv på værkstedet og slog dermed i bordet og skar i vejret med den, og dermed gik han ud. Anne Jensdatter, Søren Hansens, vidnede det samme.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Mikkel Helbo, borger sst, med varsel som 28/5 næst forhen havde stævnet Hans Hansen skomagersvend og fremlagde sin skriftlige klage over ham, for hans ham tilføjede overlast, men som intet svar skete, blev sagen opsat 3 uger.

(133)

** Jørgen Snøde prokurator, fuldmægtig for Gregorius Baufein kirurg og bartskær, borger sst, havde stævnet Morten Vester på Samsø for vidner og dom, angående på ham gjorte arrest, og i rette lagde samme arrest for resterende bartskærløn 12/6 næst afvigt, og satte i rette og formente, at Morten Vester bør for sin kur at betale de resterende 11 sletdaler, samt for han ulovligt arresten har undveget, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

3/7 1691.

** Villum Jonsen Lundgård, boende i Andi, fuldmægtiget på Christen Jacobsen, skomagersvend sst, hans vegne havde stævnet Johan Viborg skomager, borger sst, for vidner og dom angående hvis ulovligt gods, som var indkommet i hans hus, hvorefter efterskrevne personer, der iblandt Anne, Knud Byrgesen skomagers, vidnede, at for halvandet år siden kom to svin ind i gården gennem den åbenstående port, som soldaten slog ihjel i stalden, og Johan Viborgs kone og soldatens kone skoldede dem i køkkenet, og så skiftede de det imellem sig, og for 4 år siden om aftenen kom der 6 huder i huset med mærke på, som Christian Jacobsen skar af. desuden var der blevet nedgravet en kedel i Johan Viborgs inderste kælder, så der intet var over jorden, uden ørerne.
 
(135)

9/7 1691.

** blev forkyndt herredsfogeden Matias Fischers og arvingers opsættelse på skifte, og atter skifte at skal holdes efter salig Matias Fischer til Farregård 3/8 næstkommende.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Jens Jørgensen konsumptionsforvalter, borger og handelsmand sst, på sin tjener Axel Rasmussens vegne havde stævnet Niels Nielsen murmand, borger sst, for vidner og dom angående overlast på Axel Rasmussen konsumptionsbetjent, og Jens Skanderborg indvåner sst vidnede, at den aften Axel Rasmussen fik den skade i sit hoved, da kom Peder Nielsen og Axel Rasmussen gående, og da kom de i klammeri med Niels Nielsen, og Axel og Niels greb hver en vognkæp, dog kom de ikke sammen. Elsebeth Sørensdatter, Jens Skanderborgs, vidnede som hendes mand. Niels Nielsen kunne ikke nægte, at han slog Axel Rasmussen, men det var ikke uden årsag.

(136)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Niels Lauritsen bødker, borger sst, havde stævnet Peder Mogensen, kalkslår sst, med sin hustru og på hendes vegne for vidner og dom angående skældsord, Niels Bødkers kone tilsagt. for retten fremstod Peder Mogensen kalkslårs hustru Kirsten Frandsdatter, som erklærede Niels Bødker og hans hustru, at hun vidste dem ikke andet at påsige, end hvis ærligt og godt er og bad om forladelse for hendes ubesindige og hastige ord, hvorefter Niels Bødker lod sagen falde med vilkår, at hun skal give i de fattiges bøsse en rigsdaler.

** Erik Jørgensen prokurator for Mogens Sørensen, borger og vognmand sst, havde stævnet Jens Hansen Viby, borger sst, med hans hustru for ærerørige ord imod Mogens Sørensen og hans hustru.

** Gregorius Baufein kirurg og bartskær, borger sst, med opsættelse her af tinget 25/6 næst afvigt havde stævnet Morten Vester af Samsø, og i rette lagde den begærede arrest for 11 sletdaler bartskærløn for ham at kurere, som han blev tildømt at betale med processens billige bekostning 4 daler.

(137)

** den sag assessor Jesper Hutfeld kontra Anders Bay i Randers for gæld, intet svar, derfor opsat 6 uger.

16/7 1691.

** KM forbud, på misbrug ved adskillige varers ind og udførsel på ulovlige steder, blev læst og påskrevet.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget på KM og Århus bys vegne havde stævnet Maren Lauritsdatter i Skolegården og Maren Fiskers på Fiskergade samt Maren Smeds på Brobjerg for dom for deres lejermålsbøder, og formente, at da de flere gange havde avlet børn i hor, da bør de, foruden at betale deres bøder, at straffes til kagen, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget for Mogens Sørensen vognmand, borger sst, med varsel som i dag 8 dage havde stævnet Jens Hansen Viby. så fremstod Jens Hansen Viby og erklærede Mogens Sørensen, at han intet vidste ham at påsige andet, end hvis ærligt og godt var og bad om forladelse.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Christen Nielsen slagter, indvåner sst, havde stævnet Edel Andersdatter Zachers Slagters sst for dom angående ærerørige skældsord, og nu fremstod Edel Slagters og bad Christen Slagter om forladelse for de ubesindige ord, som hun i hastighed havde talt ham for nær.

** Niels Nielsen murmand, borger sst, havde stævnet Axel Rasmussen, konsumptionsbetjent sst, for vidner og dom angående hvis, passerede imellem dem, som han anderledes agtede at bevise.

(138)

** Kirsten Markkone lod oplyse en so med 5 grise, som er fundet i kornet uden Brobjerg, hvem dem vedkendtes, at ville give sig til kende.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Jens Jørgensen konsumptionsforvalter, borger og handelsmand sst, med varsel som 9/7 næst afvigt havde stævnet Niels Nielsen murmand, som da er indført. Niels Murmand mødte og berådte sig på, at han agtede at føre vidner i sagen og begærede opsættelse, hvorfor sagen er opsat 4 uger.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Mikkel Andersen Helbo, borger sst, med opsættelse her af tinget 25/6 næst afvigt havde stævnet Hans Hansen skomagersvend, hvorimod blev fremlagt Hans Hansens indlæg, at den omvidnede tid var Mikkel Helbo ganske beskænket og brugte mange unyttige onde ord og formente sig derfor fri, hvorefter blev afsagt, at Hans Hansen skal bøde for nævehug efter lovens 6.bogs 7.kapitels 8.artikel og betale Mikkel Helbo processens bekostning med 4 rigsdaler.

** Jørgen Snøde stadsprokurator, fuldmægtig for Johan Viborg skomager, borger sst, med varsel som 25/6 næst afvigt havde stævnet Christian Jacobsen skomagersvend og satte i rette formente, at han bør bevise alle sine utilbørlige ord og æreskælden, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

23/7 1691.

** Peder Christensen Basballe, borger og handelsmand sst, havde stævnet Peder Rasmussen i Randlev for vidner at påhøre angående noget jord på marken, som Jens Jensen skrædder sig beklager af ham at være forurettet på. nu fremstod Jens Johansen i Randlev og vidnede, at for 28 år siden boede han på den bolig i Randlev, Jens Jensen skrædder nu iboer, og der boede han i 3 år, og da havde han sit efterskrevne rebsmål til samme boel over al Randlev mark, hvorefter Maren Sørensdatter, Jens Johansens, i Randlev vidnede, at hun er født på det boel i Randlev, Jens Jensen skrædder nu påboer, og hun nu er 58 år gammel, og da brugte hendes salig forældre efterskrevne rebsjord over al Randlev mark. efterskrevne beboere i Randlev vidnede, hvad de kunne huske om samme jord.

(140)

** Jesper Mogensen, fuldmægtiget på proviantforvalter Christen Vegerslev og rådmand Jens Basballes vegne havde stævnet Jens Jørgensen for vidnesbyrd at påhøre, angående denne bys konsumptions kontraregnings ophold, hvorefter konsumptionsbetjente, som blev tilspurgt af hvad årsag, de ingen kontraregning siden 19/4 sidst afvigt som tilforn havde leveret til proviantforvalter Christen Vegerslev, dertil svarede, at deres husbond Jens Jørgensen havde sagt til dem, at de ingen anden havde at gøre regnskab end som til ham.

(141)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for Abild Rasmussen, skipper og borger sst, beviste at have stævnet Peder Lauritsen bådsmand for vidner og dom, for han, sidst de var i Norge, havde overfaldet ham med ærerørige ord.

** Peder Jacobsen Møller, indvåner sst, beviste at have stævnet Niels Danielsen, betjent på Århus mølle, samt Jens Jørgensens avlskarl Jens Pedersen for deres sandhed at aflægge i dag 8 dage om de ord, de havde hørt Niels Rasmussen Brabrand og hans hustru 13/7 næst afvigt skal have sagt i Jens Jørgensens hus, angående forsvigelser, som Peder Jacobsen skulle have øvet og af porten ladet indpassere.

** Niels Nielsen murmand, borger sst, med varsel som 16/7 næst forhen havde stævnet Axel Rasmussen konsumptionsbetjent, og i rette lagde efterskrevne attest, udgivet af Envold Randulf, angående Niels Nielsens klammeri med en ham ubekendt mand, som han så, drog sin kårde og dermed gjorde adskillige sving på kirkeristen lige foran hans vinduer.

(142)

30/7 1691.

** blev forkyndt, læst og påskrevet borgmestre og råds advarsel til skifte efter salig Tyge Pedersen 17/8 næst kommende.

** Jesper Mogensen på sine principaler, proviantforvalter Christen Vegerslev og rådmand Jens Basballes vegne havde stævnet Jens Jørgensen konsumptionsforvalter og konsumptionsbetjente angående, at Jens Jørgensen havde forbudt betjentene at møde på senest holdte kommission eller levere noget kontraregnskab til Christen Vegerslev. så mødte Niels Danielsen på sin husbond Jens Jørgensens vegne og gav til kende, at han var forhindret på kommissionen, så han ikke nu kunne møde at svare.

** Peder Jacobsen, indvåner sst, med varsel som 23/7 næst afvigt havde stævnet Niels Rasmussen Brabrand angående nogle indsvegne varer, han skal have omtalt, og nu tilspurgte Niels Jacobsen ham og hans hustru, om de ville være det gestendig, de havde angivet, og da begyndte de at bande imod hinanden, så ville Jens Jørgensen ikke have deres sværgen, og som de udgik, da svarede Niels Brabrands hustru, hun skulle være det gestendig.
 
** Niels Pedersen slagter, indvåner sst, havde stævnet Anders Frandsen snedkers hustru for vidner og dom angående ukvemsord, hun skulle have sagt, og nu stod Anders Snedker og erklærede Niels Slagter, at de vidste hverken ham eller hans hustru andet at påsige, end hvis ærligt og godt var.

(143)

** Jørgen Snøde stadsprokurator, fuldmægtig for Peder Lauritsen bådsmand, indvåner sst, havde stævnet Abild Rasmussen, skipper og borger sst, angående nogle skældsord, som er sket i Norge, og endvidere havde stævnet efterskrevne vidner.

** den sag, Johan Viborg skomager kontra Christian Jacobsen skomagersvend, er opsat 4 uger.

** Christian Jacobsen skomagersvend med varsel som 3/7 næst forhen havde stævnet Johan Viborg skomager, borger sst, og i rette lagde sit indlæg og sin protest imod Johan Viborg, og formente sig fri for hans irettesættelse. sagen blev opsat 4 uger.

6/8 1691.

** blev 2.gang advaret til skifte efter salig Tyge Pedersen.

** Jesper Mogensen, borgersøn sst, fuldmægtiget på proviantforvalter Christen Vegerslev, rådmand Jens Basballe samt Dines Pedersen, borger og handelsmand sst, havde stævnet borgmester Jens Låsby imod dom, angående afregning med dem at gøre over deres partikulære konsumptions regninger, satte derfor i rette, om han ikke pligtig er i overkøbmands hus afregning med dem at gøre efter deres konsumptions vedtægt. derimod blev fremlagt Søren Låsbys efterskrevne indlæg, hvori han på sin far, som ikke er hjemme, hans vegne beråber sig på, at sagen for kommissarierne er indkaldt, hvorfor sagen blev opsat 4 uger.

(144)

** Erik Jørgensen for rådmand Hans Vinter havde stævnet Andreas Apoteker, indvåner sst, for gældsdom anlangende hvis, han skyldig er.

** Jørgen Snøde stadsprokurator, fuldmægtig for Peder Lauritsen bådsmand, indvåner sst, med varsel som 30/7 næst forhen havde stævnet skipper Abild Rasmussen, borger sst, og saggav ham for hans resterende hyre, 6 sletdaler, samt omkostninger, men som Abild Rasmussen ikke er hjemme at svare for sig, er sagen opsat 3 uger.

11/8 1691.

** Johan Berntsen, borger og handelsmand i København, havde indstævnet for gæsteret Simon Hartvig jøde angående en accepteret veksel, hvorimod blev i rette lagt Simon Hartvigs efterskrevne indlæg, hvori han foregiver, at samme veksel for rum tid siden er betalt, og lover at skaffe bevis derfor, hvorfor sagen er opsat til på lørdag klokken et slet.

(145)

13/8 1691.
 
** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig på Peder Jacobsen, indvåner sst, hans vegne med varsel som 30/7 næst afvigt havde stævnet Niels Rasmussen Brabrand og hans hustru, angående nogle indsvegne varer, han skal have beskyldt Peder Jacobsen for at have ladet indkomme, mens han stod ved porten, og efterskrevne vidnede, at Niels Brabrands hustru skulle have sagt, at en aften kom der til porten et læs tørv, hvori var en sæk mel, som Jørgen Ditlevsen skulle have, og da gik Peder Jacobsen ind og tog nøglen til porten ved hendes seng, og hun da havde varet ham, at han skulle vare sig selv, om det kom ind eller ikke, og endvidere havde hun sagt, at Peder Jacobsen havde købt nogle stykker smør og nogle æg for Jørgen Ditlevsen, men om det var af konsumptions pengene eller ikke, vidste hun ikke, men der var ingen konsumption givet deraf.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtiget på borgmestre og råds vegne til 3.ting advarede til skifte efter salig Tyge Pedersen, borgersøn sst, i hans salig fars gård.

(146)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Jens Jørgensen på hans konsumptions betjent Axel Rasmussen hans vegne, med opsættelse her af tinget 16/7 næst afvigt, havde stævnet Niels Murmand for vold, hvorefter blev afsagt, så eftersom af tingsvidne med syn sees, Axel Rasmussen at have fået slag i hovedet, som Niels Murmand vedstår at have gjort med en sten, så bør han at betale for stenhug tre gange seks lod sølv samt processens bekostning 18 mark inden 15 dage eller af hans bo udlæg at ske.

** den sag, Peder Basballe kontra Dines Pedersen, som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

** den sag, Erik Jørgensen på KM og Århus bys vegne kontra Maren Lauritsdatter i Skolegården med flere angående deres letfærdighed med børnefangelse, endnu opsat 14 dage.

15/8 1691.

** Johan Bernt, borger og handelsmand i København, med opsættelse her af gæsteretten 11/8 næst afvigt havde stævnet Simon Hartvig jøde angående en veksel, og blev forskrevne dokumenter in originali fremlagt, hvorefter blev afsagt, så eftersom det, som fremlægges ikke så kraftigt ansees, at det kunne tilintetgøre vekslen, så bør Simon Hartvig på egne og konsorters vegne vekslen at betale med processens bekostning 10 rigsdaler.

(148)

20/8 1691.

** Laurits Pedersen, tilholdende sst, på Frederik Olufsen, ridefoged på Rosenholm, hans vegne havde stævnet Christen Nielsen slagter, indvåner sst, for dom og tiltalte ham for 17 rigsdaler, som rester på 3 afkøbte overstaldede øksne, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

** blev forkyndt landstings kaldsvidne, dateret 29/7 1691, over afgangne Anders Nielsen Vendelbo, forrige herredsskriver i Framlev herred, hans arvinger og kreditorer til skifte i stervboet i Gjern 9/9 1691.

** Laurits Pedersen, tilholdende sst, fuldmægtig for Christen Rasmussen Ladefoged, borger sst, havde stævnet Rasmus ---- maler i Søften for gældsdom 10 mark for bekommet dansk brændevin, men som intet svar skete, blev sagen opsat 3 uger.

** Laurits Pedersen sst, fuldmægtig for rådmand Peiter Jessen, farver sst, havde stævnet Peder Nielsen bag klostret for synsmænds opkrævelse angående en del ophøstet korn, som Peder Nielsen skal have bemægtiget sig. Peder Basballe mødte på hr Søren Sommer i Mørkes vegne og formente, at ingen synsmænd på samme jord blev opkrævet, såsom han mener sig rette ejer dertil at være, hvorefter blev afsagt, at der tilstedes ingen synsmænd på omtvistede jord, før hr Søren Sommer dertil bliver kaldt efter loven.

** den sag, Christen Vegerslev, Jens Basballe og Dines Pedersen kontra Jens Låsby, men eftersom blev meldt, at KM befaling til kommissarier nu er i kommissionen, så den ikke kunne forevises, så blev sagen opsat 14 dage.

** Oluf Christensen fogedsvend, fuldmægtiget på assessor Jesper Nielsen Hutfeld, residerende sst, med opsættelse her af tinget 9/7 næst afvigt havde stævnet Anders Poulsen Bay i Randers og tiltalte ham for 115 rigsdaler med rente efter obligation, dateret 14/2 1680, hvorefter han blev tildømt at betale den resterende kapital med rente samt processens billige bekostning.

(149)

27/8 1691.

** Laurits Pedersen Hammer stadsprokurator, fuldmægtig for Gregorius Baufein kirurg, bartskær og borger, sst havde stævnet efterskrevne for klage, syn og vidner angående den gevaltsom overlast, ham og hans hustru skal være tilføjet på deres retfærdige rejse fra Skanderborg hjem 17/7 næst afvigt af nogle ryttere og en korporal af oberst Preens regiment, hvorfor stævnes ryttere Hans Nielsen, indkvarteret i Labing, Hans Matiasen i Skovby, Mikkel Herskind i Vissing i hans hustru Anne Magdalenes påhør, Henrik Hader i Labing item korporal Wulf Jon i Tilst, hvorefter synsmænd i rette lagde og oplæste deres efterskrevne syn på Gregorius Baufein og hans hustru, som begge havde blodige slag, og efterskrevne vidnede, at da Gregorius Baufein og hans hustru på vejen hjem holdt stille i Skanderborg ladegårds skov, kom der to ryttere og greb fat på hver sin ende af Gregorius hans bøsse, som lå over hans knæ og sagde, du skal i arrest, Gregorius svarede, was hab ich dann getan, da råbte Laurits Guldsmed og bad ham give dem bøssen, men han ville ikke, og Hans Nielsen drog sin kårde og slog Gregorius nogle gange over hovedet, men Gregorius greb om enden af kården og bøjede den, så rytteren måtte rette den ud på vognens hjul, derefter kom tre andre ryttere ridende, og konen lagde sig over ham og ville værge ham med sine arme, og da slog de dem begge og tog hans gevær, et par pistoler og en liden karabin fra ham og kastede i en vandpyt. så bad Gregorius hans hustru kusken vende om og tilbage igen, de ville til Skanderborg og klage for majestæten, men korporalen sagde til ham, at han skulle køre hjem.

(153)

** Jørgen Snøde prokurator fuldmægtig for Christen Lauritsen tømmermand på Brobjerg æskede vidne, men kunne ikke fremføre rigtigt varsel, og derfor i dag frafaldt sagen.

** Laurits Pedersen stadsprokurator, fuldmægtiget for rådmand Peiter Jessen, farver sst, med varsel som 20/8 næst forhen havde stævnet Peder Nielsen bag klostret for vidner, og Niels Pedersen, tjenende Peiter Jessen, vidnede, at den jord norden Saltenbæk, som rådmand Peiter Jessen vil tilholde sig at ligge til det andet derved, som ligger til hans bestilling, det høstede han på sin husbonds vegne, og siden blev det borttaget. Kirsten Pedersdatter i Møllestien vidnede, at da hun og Peiter Jessens pige kom for at binde samme korn, da holdt Peder Nielsen ved Munkeport på sin egen ager med sin vogn, og havde læsset det, som de skulle binde.

(154)

** efterskrevne otte tilnævnte domsmænd i den sag imellem Johan Viborg skomager sst og Christian Jacobsen skomagersvend.

** Jørgen Snøde stadsprokurator, fuldmægtig for Johan Viborg skomager, borger sst, med opsættelse her af tinget 16/7 næst afvigt havde stævnet Christian Jacobsen skomagersvend, og i rette lagde de i sagen forhvervede tingsvidner, hvorefter blev af byfogden samt forskrevne otte domsmænd for retten afsagt, så eftersom af Johan Viborgs førte tingsvidner sees, at Christian Jacobsen har haft de groveste ord, da Johan Viborgs hustru tilbød ham af deres mad, at han gjorde både i den og dem, item fremkommet med en dragen kniv og skældt Johan Viborg for skælm og tyvs hæler, da bør han for slig foragt og grovheder at bøde efter forordningen 2 rigsdaler til lavets fattige item til dette fattige hospital 2 rigsdaler, og der foruden beder alle de tilstedeværende for retten om forladelse for slig grovhed, og fordi han med dragen kniv er fremkommet, skal han bøde efter lovens 6.bogs 9.kapitels 14 artikel sind 3 gange 5 lod sølv. men som Christian Jacobsen med tingsvidne beviser, at Johan Viborg og hustru har samtykket, at deres indkvarterede soldat har ihjelslået fremmede svin i deres gård, og den halve del deraf nydt på deres bord, da skal de begge forføje sig af denne by inden 4 uger og ikke mere her lade sig finde.

(155)

** Jens Pallesen, borger og indbygger sst, æskede afkald, og for retten fremstod hr Hans Blichfeld, sognepræst til Søften menighed, som lovværge på sin svogerske gudelskende widve Sidsel Jacobsdatter, salig Rasmus Jørgensens efterladte enke sst, hendes vegne gav Jens Pallesen afkald fra Sidsel Jacobsdatter og hendes arvinger for al hvis arv, som hun arveligt er og kunne være tilfaldet efter hendes salig søster Jens Pallesens afdøde hustru, Dorte Jacobsdatter.

** Ingeborg Bording til Ryumgård hendes foged Anders Krog havde stævnet Johan Andersen Viborg, skomager sst, for vurderingsmænds opkrævelse på den gård, han iboer, og hun i pant har, hvorefter blev af retten opnævnt efterskrevne mænd.

** den sag, Hans Vinter kontra Johanne Pedersdatter i Åby med flere udenbys for gæld. ingen mødte uden Peder Rasmussen Bonde i Skejby, som fremlagde skiftebrev efter hans formand salig Jens Rasmussen, dateret 12/11 1685, at boet ikke kunne tilstrække til gælden, og findes Hans Vinter indført fordrende gæld efter obligation 28 sletdaler. sagen er opsat 4 uger.

(156)

** den sag, Peder Jacobsen Møller kontra Niels Brabrand konsumptionsbetjent, angående angivelse for konsumptions forvalter Jens Jørgensen, da som Niels Brabrand beråbte sig på at ville føre vidner i sagen, er sagen opsat 4 uger til doms.

** Oluf Christensen fogedsvend, fuldmægtig for assessor Jesper Nielsen Hutfeld havde stævnet efterskrevne sst for gældsdom for resterende husleje, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

3/9 1691.

** Ingeborg Bording, salig magister Laurits Bordings til Ryumgård, hendes foged Anders Krog på hans husbonds vegne med stævning som 27/8 næst forhen havde stævnet Johan Viborg, skomager sst, hvorefter vurderingsmænd i rette lagde deres efterskrevne vurderings forretning på den gård på Badstuegade, Johan Viborg iboer, som er 13 bindinger hus, to loft højt, og 3 gulv hus til stald, et loft højt, og tilliggende gårdsavl, hvilket de vurderede for 225 sletdaler.

** Laurits Pedersen Hammer stadsprokurator, fuldmægtiget på Jens Mikkelsen smed på Brobjergs vegne havde stævnet Jens Rasmussen tømmermester, borger sst, for syn, vidner og dom angående den overlast, han har øvet på Jens Smed i Christen Vegerslevs forstue, og efterskrevne vidnede, at de der var til stede, da Jens Smed bad Jens Rasmussen, at han ville betale ham en økse, han havde gjort for ham, da svarede han, at han måtte stævne her for lavet eller byfogden, så skulle han dog ingen penge få, hvortil Jens Smed svarede, at det var ikke ret gjort af ham, thi han vel vidste, at hans folk ville have deres løn, da sagde Jens Tømmermand hundsvot, hundsvot, og slog han til Jens Smed med hans målestok over hans højre øje, og så greb de hverandre i håret.

(157)

** Jørgen Snøde prokurator for Christen Lauritsen på Brobjerg havde stævnet Mads Hattemager på Brobjerg for vidner og dom, anlangende hug og slag, han har øvet imod Christen Lauritsens kone i Peder Feders have.

** magister Ejlert Ejlertsen tjener Poul Pedersen havde stævnet for hvis gæld, de var biskoppen doktor Erik Graves arvinger skyldig for korn, som til afvigte phillippi jacobi skulle været betalt, nemlig Påske Pedersen, Anne, salig Jesper Eskildsens, med flere, men som intet svar skete, blev sagen opsat 3 uger.

(158)

** den sag, Didrik Christensen kontra Jens Basballe fordrende efter regning 155 daler blev opsat 14 dage.

** prokurator Laurits Hammer, fuldmægtig for Frederik Olufsen, ridefoged over Rosenholm og Vosnæsgårds underliggende bøndergods, med opsættelse her af tinget 20/8 næst forhen havde stævnet Christen Slagter for 17 rigsdaler, som han er skyldig for afkøbte øksne, som han blev tildømt at betale.

10/9 1691.

** KM byfoged Jørgen Danielsen på KM og Århus bys vegne havde stævnet Tomas Pedersen og datter Gertrud Tomasdatter for dom, angående salig Christen Vidisens gods, som hos dem er bestående, og nu for hans bøder for lejermål med Gertrud Tomasdatter søges, hvilket gods tilforn er vurderet for 10 daler, men som intet svar skete, blev sagen opsat 3 uger.

** Peiter Jessen farver, rådmand sst, æskede skødevidne, hvorefter Peder Hansen Kryssing med fuldmagt af Anne Eriksdatter, salig Jesper Eskildsens efterladte, sst solgte og skødede fra hende og hendes arvinger og til Peiter Jessen og hans arvinger fire hendes salig mand og hende tilhørende boder, på Volden beliggende, imellem salig borgmester Jørgen Juuls arvinger Oluf Juul og Peder Feder deres boder på begge sider, og strækker sig fra adelgaden til Peder Feders frugthave.

(159)

** den sag, Ingeborg Bording havde til doms indstævnet, angående hendes pant i hans gård, og anden fordring. fuldmægtigen lod læse og påskrive Johan Viborgs udgivne pantebrev, dateret 24/10 1689, på 200 sletdaler samt vurderingsvidne her af tinget 3/9 91 på 225 sletdaler. Johan Viborg krævede et nyt vurderingsvidne, da er sagen opsat 3 uger.

** Johan Viborg skomager havde, i sit logement i en lejegård sst, stævnet Ingeborg, salig magister Bordings til Ryumgård, hendes foged og fuldmægtig Anders Krog på hans husbonds vegne samt de tidligere vurderingsmænd til hans gård, hvorefter blev opnævnt og tilmeldt andre efterskrevne vurderingsmænd.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Dines Pedersen Vintz, borgerlig handelsmand sst, havde stævnet efterskrevne for gældsdom, der iblandt salig Peder Mikkelsen felbereders enke, Anne Pedersdatter, men som intet svar skete, blev sagen opsat 3 uger.

** Christen Ladefoged begærede den sag imellem sig og Rasmus Christensen i Søften opsat 8 dage, som og skete.

17/9 1691.

** Laurits Pedersen prokurator på rådmand Jens Basballes vegne havde stævnet Didrik Christensen, forrige hospitalsforstander for vidner at påhøre angående det krav, som han søger Jens Basballe for, og efterskrevne vidnede, at de forleden vinter før jul var forsamlet i byfogdens hus på den tid, Didrik Christensen og Jens Basballe var forsamlet for at forene dem om hvis stridighed, som var i deres mellemværende regninger, og da blev især talt om en post, Didrik Christensen havde tilført, Jens Basballe hos ham havde bekommet, som var en parti korn, som Jens Basballe sagde ikke hos sig at finde tilført og derfor ikke ville godtgøre.

(161)

** den sag, Didrik Christensen kontra Jens Basballe, blev opsat 14 dage og i mellemtiden henvist til overkøbmand med tilnævnte efterskrevne 4 mænd.

** blev forkyndt Christen Jensen Spend studiosus hans udgivne afkald til hans far magister Ludvig Pontoppidan, sognepræst her til domkirken, for hans fædrene og mødrene arveparter, samt efter hans bror Niels Spend, dateret Kalundborg 20/6 1691.

** blev forkyndt vores auktionsskøde til Mikkel Jensen Snor på tre boder i Fægyden imellem Mikkel Rodes og Rasmus Sørensens iboende ejendomme salig Maren Clemendsdatter tilhørende.

** blev forkyndt Mikkel Snors udgivne pantebrev til hr Hans Blichfeld i Søften for kapital 100 sletdaler, hvorfor han pantsatte sine tre boder, som er 8 bindinger, ligger i Fægyden imellem Mikkel Jensen Rode og Rasmus Sørensens ejendomme.

** rådmand Peiter Jessen farver æskede skøde, hvorefter Dines Pedersen Vintz, borger og handelsmand sst, på sin svoger Bendix Jensen Lasson, borger og handelsmand i Ålborg, hans vegne solgte og skødede fra Bendix Lassen og hans arvinger og til Peiter Jessen og hans arvinger fire boder, som deres nu salig far assessor Jens Lassen tilforn tilhørte her i byen ved åen beliggende, næst op til Hans Sønniksens boder på den ene side og strækker sig op til Peder Basballes boder på den anden side.

** Johan Viborg skomager, borger sst, havde med varsel som 10/9 næst afvigt stævnet Ingeborg, salig magister Laurits Bordings, til Ryumgård, og vurderingsmænd i rette lagde deres efterskrevne vurdering på Johan Viborgs gård på Badstuegade med tilliggende gårdsavl, som de vurderede for 305 sletdaler.

(162)

** Niels Sørensen Rode, borger sst, havde stævnet sprogmester David sst for dom og tiltalte ham for 3 rigsdaler, som han ikke betalte, før han huset kvitterede, men som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

** Laurits Hammer prokurator, fuldmægtig for Jens Nielsen smed, borger sst, med varsel som 3/9 næst forhen havde stævnet Jens Rasmussen tømmermester, borger sst, for han havde overfaldet ham og mente, han for slig gerning bliver tilfundet at betale sine voldsbøder, men som intet svar skete, blev sagen opsat 3 uger.

** Laurits Hammer prokurator, fuldmægtig for Christen Rasmussen Ladefoged, borger sst, med opsættelse her af tinget 20/8 næst forhen havde stævnet Rasmus Maler i Søften og tiltalte ham for 5 mark, som han blev tildømt at betale.

24/9 1691.

** blev forkyndt borgmester Jens Rasmussen Låsbys udgivne skøde til Christen Rasmussen Ladefoged på den gård, han iboer, bag klostret med tilliggende gårdsavl, hvilken ejendom er beliggende imellem Jens Andersens iboende gård på den ene side og Hans Jensen Vinters iboende gård på den anden side.

** Niels Brabrand, betjent sst, havde stævnet Peder Jacobsen Møller sst for vidner at påhøre, hvorefter Peder Nielsen i Vejlby vidnede, at for nogen tid siden da førte han en sæk grutning her ud til byen for Jens Christensen, som han leverede til bemeldte Jens Christensen, men han angav det ikke ved porten, og enten Jens Christensen angav det eller ikke, det vidste han ikke, men han talte med Peder Jacobsen derom, som sagde til dem, at det var ulovligt at indføre grutning. Jens Christensen og den mand, der kørte den anden vogn gjorde deres ed på, at de vidste ikke andet, end det var gryn, hvorfor han gav dem lov at indføre og udføre det samme dag, hvilket også skete. Rasmus Pedersen i Vejlby vidnede, at han kørte en tønde mel og nogle tørv til Århus, og ved porten sagde Peder Jacobsen til ham, tørvene kan i gøre af, hvor i vil, men melet skal i køre til Jens Jørgensen, hvortil han svarede nej, og kørte tilbage igen. andre vidnede, at når de kom til porten, da betalte de konsumption af deres varer til Peder Jacobsen.

(164)

** den sag, Peder Jacobsen Møller kontra Niels Brabrand, blev opsat 14 dage, og Niels Brabrand da at forklare, om der er gjort regnskab for konsumption af indkomne varer.

** den sag, Peder Basballe kontra Dines Pedersen, såsom Tøger Blesborg endnu ikke er hjemkommet, er sagen opsat 4 uger.

** den sag med assessor Jesper Hutfeld kontra Jens Handskemager er efter begæring opsat 14 dage.

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtig for rådmand Hans Jensen Vinter, med opsættelse her af tinget 27/8 næst afvigt, havde stævnet efterskrevne udenbys personer for dom og tiltalte dem for hvis, de ham skyldig er efter obligationer og dom, der iblandt Peder Rasmussen Bonde i Skibby, som hans formand salig Jens Rasmussen efter sin obligation 20/4 1675 er skyldig 28 sletdaler, hvilken gæld de blev tildømt at betale.

(165)

1/10 1691.

** blev læst og påskrevet KM forordning om de nu i krig begrebne partiers kommisfarer ej at må sælge her i rigerne hvis priser, de der opbringer, og ingen sig dem må tilforhandle, item KM forordning om hele skibsladninger brændeved, fra fremmede steder indføres, at være fri for told og konsumption.

** Peder Jacobsen Møller, indvåner sst, havde stævnet Niels Brabrand, konsumptionsbetjent sst, for vidner og attester at høre læst, samt efterskrevne vidnespersoner, og efter at byfogden begyndte eden af lovbogen at ville oplæse, blev parterne på efterskrevne måde forenet, at Niels Rasmussen Brabrand nu for retten ved mund og håndgivelse erklærede Peder Jacobsen Møller, at hverken han eller hans hustru vidste ham i sit embedes forretning ved portene andet at påsige, end hvis ærligt og godt er, og Niels Brabrand at betale ham processens bekostning 19 mark, og dermed var venligt og vel forligt.

(166)

** Laurits Pedersen prokurator, fuldmægtig for rådmand Peiter Jessen, farver sst, havde stævnet Peder Nielsen, borger sst, for dom angående hvis korn, han af hans ager ved norden Saltenbæk skal have taget. så efterdi Peder Nielsen ikke mødte herimod, blev sagen opsat 14 dage.

** den sag, tolderen Henrik Christian kontra Jens Lübsker, for han har hentet ved i Vejle uangivet. Jens Lübsker begærede opsættelse, at han kunne ansøge hos toldforvalteren om sagen, som han undskyldte sig af uvidenhed sig at have forseet, da er sagen med bevilling opsat 4 uger.

** sagen imellem Didrik Christensen og Jens Basballe endnu opsat 8 dage, og da i rette lægge forklaring om deres påståelse.

** Laurits Pedersen prokurator, fuldmægtig for Hans Bendixen, borger og handelsmand sst, havde stævnet Jørgen Brochwild, murmester sst, for synsmænds opkrævelse, hvortil blev tilmeldt efterskrevne mænd til at syne hvis murerarbejde, han har udført, hvorledes det befindes og samme fra sig give og her afhjemle.

** Erik Jørgensen stadsprokurator, fuldmægtig for Dines Pedersen Vintz, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 10/9 næst afvigt havde stævnet salig Peder Mikkelsen felbereders enke, Anne Pedersdatter, for 11 sletdaler, som hun blev tildømt at betale.

(167)

** Erik Jørgensen prokurator, fuldmægtiget for Jens Sørensen Rode, borger sst, med opsættelse her af tinget 17/9 næst afvigt havde stævnet David Sprogmester sst for dom og tiltalte ham for 3 rigsdaler, som han blev tildømt at betale.

** Ingeborg, salig magister Laurits Bordings, til Ryumgård hendes foged og fuldmægtig Anders Krog på sin husbonds vegne, med opsættelse her af tinget 10/9 næst afvigt, havde stævnet Johan Viborg, skomager sst, og i rette lagde et pantevidne, her af tinget 24/10 1691, lydende på 200 sletdaler, og om han ikke efter opsigelse betaler samme kapital med rente, da gården hende for fri ejendom at følge, og da det ikke er sket, blev den hende tildømt.

(168)

** den sag, byfogden kontra Tomas Pedersen og hans datter, blev fremdeles opsat 3 uger.

8/10 1691.        

** den sag, Didrik Christensen kontra Jens Basballe, såsom fuldmægtigen foregav Jens Basballe ikke var hjemme, er sagen opsat 8 dage.

** den sag, Jens Jacobsen Skivholme på sin myndlings vegne havde for gæld, men som ingen mødte, da er sagen opsat 4 uger.

** den sag, Jens Mikkelsen smed kontra Jens Rasmussen tømmermand, er opsat 3 uger, og Jens Tømmermester da personligt at møde.

15/10 1691.

** blev læst og påskrevet KM forordning om et kongeligt akademis indretning i København.

** den sag, Anders Viby handskemager kontra en del godtfolk for deres resterende indkvarteringspenge, blev opsat 4 uger.

** den, sag rådmand Peiter Jessen kontra Peder Nielsen ved Munkeport, blev endnu opsat 14 dage.

** Didrik Christensen, forrige hospitalsforstander, med opsættelse her af tinget havde stævnet rådmand Jens Christensen Basballe sst for hvis, han Didrik Christensen efter hans til ham indgivne regning skal skyldig være, nemlig 155 sletdaler, han imod Jens Basballes gælds søgning på bytinget 8/4 1686 fremlagde, og da sætfogden Jens Pallesen har tilfundet Didrik Christensen at betale Jens Basballe sin fordring, og alene en del men ikke alt Didrik Christensens regning anseet, hvorefter blev afsagt, så eftersom der ikke noget bevis fra Didrik Christensen er fremlagt, men sin sag alene ved ed vil bekræfte, hvorimod Basballes prokurator protesterer, da kendes således, at såsom Didrik Christensen ikke med noget bevis sin sag forklarer, tilmed er for rum tid siden her til bytinget i denne sag kendt, da vidste dommeren ikke en svoren dommers dom at påkende, men henfandt denne sag til overdommerens påkendelse.

(170)

17/10 1691.

** den sag, hofkøkkenskriver Christen Nielsens fuldmægtig havde indstævnet kontra Peder Feder angående gæld, er opsat til næst kommende onsdag klokken 10 slet formiddag.

21/10 1691.

** Laurits Pedersen prokurator, fuldmægtiget på Christen Nielsen hofkøkkeninspektør hans vegne, med opsættelse her af retten 17/10 næst forhen, havde stævnet Peder Feder sst for gæld efter sin obligation til Oluf Lauritsen i København, dateret 1/10 1687, og efter transport til Christen Nielsen tilkommer ham kapital 300 rigsdaler med rente, som han blev tildømt at betale.

(171)

22/10 1691.

** blev forkyndt KM patent om højesteret at holdes 23/5 1692.

** Jens Eriksen borger sst, fuldmægtig for Peder Basballe, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 13/8 næst afvigt havde stævnet Dines Pedersen Vintz, borger sst, anlangende adskillige købmandsvarer, hans tjener Tord Jensen Glesborg er leveret for at sælges i deres fælles bod, hvilket fællesskab skal af Dines Pedersen siden været ophævet, og vedkendt Tord Glesborg for sin tjener alene, og besværer sig, at han ikke kan få regnskab for der solgte, hvorimod Dines Pedersen Vintz i rette lagde hans indlæg, hvori han erbyder sig for Tord Glesborg, som er i hans forretning bortrejst, at være kaution for alt hvis, han kan blive Jens Basballe skyldig, hvorefter blev afsagt, at Dines Pedersen bør for denne tiltale fri at være efter sin kaution til Peder Basballe for rigtighed og god betaling af Tord, som han har ham at tilholde og gøre det første, som han hjemkommer.

(172)

** Laurits Pedersen prokurator, fuldmægtig for Jens Mikkelsen smed, borger sst, med opsættelse her af tinget 17/9 næst afvigt havde stævnet Jens Tømmermester sst, for han har slået ham med en stok et hul på hans hoved, hvorefter blev afsagt, så eftersom intet svar eller bevis fra Jens Tømmermand til nogen befrielse er fremkommet, da bør han at betale sine 3 gange 6 lod sølv, item badskærløn og den på sagen anvendte bekostning 7 rigsdaler.

** byfogden Jørgen Danielsen på KM og Århus bys vegne, med opsættelse her af tinget 10/9 næst forhen, havde stævnet og begærede dom over Tomas Pedersen og hans datter for en del gods, som fandtes hos dem, som tilhørte salig Christen Vidisen, som byfogden havde anmodet dem om at levere ham for lejermålsbøder, den salig karl var skyldig. derimod blev i rette lagt Tomas Pedersens efterskrevne indlæg, som melder at dommeren observerer loven, at hans datter, som en før uberygtet mø, nyder dette som en hæderlig hjemgift til sit barns opfostring, og hans brødre at svare hans bøder, hvorefter Tomas Pedersens datter blev tilfundet at levere efterskrevne gods til byfogden.

29/10 1691.

** den sag, tolderen Henrik Christian kontra skipper Jens Lübsker. da skipperen var udsejlet, blev sagen opsat 14 dage.

** blev af fængslet fremstillet Maren Sørensdatter, hos sin mor Anne Pedersdatter smedekone, som havde avlet barn med murmestersvend Tomas Hansen, og da hun havde betalt 6 sletdaler på hendes lejermålsbøder og intet havde mere at betale med, blev hun derfor atter i fængslet indsat.

** den sag, rådmand Peiter Jessens fuldmægtig kontra Peder Nielsen angående den omtvistede jord, som Peder Nielsen har høstet, om han havde noget bevis, den omtvistede jord ham at tilhøre, og da som Peder Nielsen erklærer sig ikke at vidste ham er forelagt i dag sig skriftligt at erklære, da blev sagen opsat 14 dage.

(173)

5/11 1691.

** Peder Nielsen, borger sst, havde stævnet rådmand Peiter Jessen farver for syn og granskning angående den ager sønden og vesten rådmandsjorden ved Lergravsfaldet, og Anders Sørensen Nygård, borger sst, vidnede, at for over 30 år siden boede han i den gård, Peder Nielsen nu iboer, og havde lejet den ager af salig Christen Frandsen, men han vidste ikke, om den lå til borgmestre og råds eller til Peder Nielsens gård. andre vidnede, at samme jord havde været brugt til Peder Nielsens gård i over 21 år.

(174)

** Laurits Pedersen prokurator, fuldmægtig for Jens Jacobsen Skivholme, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 8/10 næst forhen havde stævnet efterskrevne inden og udenbys personer for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

(175)

** Laurits Pedersen prokurator, fuldmægtig for Knud Trommeslår sst havde stævnet mester Henrik Bertelsen, musicus instrumentalis sst, med hans to sønner Laurits og Henrik og Jesper Adamsen for lovmål angående den overlast, de har begået imod ham.

** Oluf Christensen fogedsvend for Knud Terkildsen skomager havde stævnet mester Gregorius Baufein, kirurg og bartskær sst, og tiltalte ham for 2 sletdaler, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

12/11 1691.

** den sag, borgmestre og råd kontra en del for indkvarteringspenge. som intet svar skete, blev sagen opsat endnu 14 dage.

** Laurits Pedersen prokurator, fuldmægtig for rådmand Peiter Jessen, farver sst, havde stævnet Peder Nielsen bag klostret for vidner at påhøre, og Søren Rasmussen Skibby, nu boende i Malling, vidnede om landmålerne, som var her at måle marken, hvorledes de målte rådmændenes jord, og andre vidnede om hvad de kunne huske om brugen af den jord, som ligger til Peder Nielsens gård.

(176)

** den sag, tolderen Christian Henrik kontra Jens Lübsker, er endnu opsat 14 dage.

** Laurits Pedersen prokurator, fuldmægtig for rådmand Peiter Jessen, farver sst, med opsættelse her af tinget 1/10 næst forhen havde stævnet Peder Nielsen, borger sst, hvorimod blev i rette lagt Peder Nielsens indlæg, at han ikke vidste rettere med kornet, som groede på hans ager, at det hørte ham til. dernæst bekræftede Peiter Jessen ved ed med oprakte fingre, at han ikke rettere vidste, end den omtvistede ager tilhørte hans rådmands bestilling, hvorefter blev afsagt dom, eftersom rådmand Peiter Jessen tiltaler Peder Nielsen for noget korn, han har bortført fra en ager, Peiter Jessen har ladet så, og Peder Nielsen tilholder sig sin at være, og tilhører den gård bag klostret, han iboer, at endog Peiter Jessen sig intet med agerens besåelse skulle have befattet sig, så bør Peder Nielsen at betale Peiter Jessen sin frøgæld igen, og dersom rådmand Peiter Jessen sig videre med ageren agter at befatte sig, da tilvidne sig den først lovligt.

19/11 1691.

(177)

** blev forkyndt politimester Rask hans trykte advarsel om borgerskabs tagelse inden 11 december, item en anden om al gammel vægt og måls afskaffelse inden 12 dage efter publikationen.

** blev advaret, at salig Jens Hansens kreditorer deres fordring efter ham inden i dag 3 uger til retten indgiver.

26/11 1691.

** blev læst kopi af KM brev, at to markeder med heste og andre varer må holdes i ---- 12/3 og 13/12.

** Laurits Pedersen Andi prokurator, fuldmægtig på Peder Jacobsen, degn i Hasle, hans vegne havde stævnet Jens Nielsen, tjenende Jacob Hansen i Skjoldelev, Jens Jensen Kirkemand i Lading, Anders Smed med flere sst angående den overlast, ham af dem er vederfaret på hans hjemrejse fra Århus sidst afvigte 12/10, og Jens Andersen, tjenende sin mor Anne, salig Anders Jensens, i Hasle vidnede, at 12/10 næst afvigt agede Peder Degn i Hasle med ham fra byen, og mellem Århus og Hasle mark kom en vogn jagende efter dem og ville jage dem af vejen, dog de beholdt vejen, indtil de kom på Hasle mark, da kørte de over vejen ind på dem, så sprang de af vognen med vognkæppe i hænderne og sagde, i skurke og hundsfotte i skulle bie, og en af dem slog Peder Degn. det samme vidnede Niels Andersen, hos sin mor Maren Jørgensdatter i Hasle, som også 12/10 agede med sin bror Jens Andersen og Peder Degn her fra byen. endnu blev fremlagt et tingsvidne af Frisenborg birketing 10/11 1691, som melder om dette slagsmål

(179)

** den sag, tolderen kontra skipper Lübsker, endnu bevilget opsat 4 uger.

** den sag, Knud Terkildsen kontra Gregorius Baufein, på hvis vegne mødte Laurits Pedersen prokurator og svarede, at Gregorius Baufein vidste intet at være ham skyldig, sagen blev derfor opsat 14 dage, og Gregorius Baufein sig til afregning at indfinde.

** Anders Viby handskemager, borger sst, fuldmægtig på borgmestre og råds vegne, med opsættelse her af tinget 15/10 næst afvigt, havde stævnet efterskrevne for resterende indkvarteringspenge år 89-91 af deres ejendomme, som de blev tildømt at betale.

3/12 1691.

** Maren Lauritsdatter, som sidst tjente Jørgen Rasmussen skrædder sst, udlagde for barnefar Jørgen Henriksen skræddersvend, og da hun intet havde betalt på hendes lejermålsbøder og intet havde at betale med, blev hun atter i fængslet indsat.

** Jacobus Gesius, privilegeret apoteker sst, æskede skødevidne, hvorefter Jens Jensen Vissing, residerende på Århus mølle, fremlagde efterskrevne fuldmagt af Edvard Kruse, KM justits og kammerråd, til at sælge en gård her sst, som hans salig formand Tomas Friis, KM kammerråd og landkommissær, har tilhørt, samt et begravelsessted i domkirken, som er tilfaldet ham med hans kæreste, hvorefter Jens Jensen Vissing solgte og skødede fra Edvard Kruse og hans arvinger og til Jacobus Gesius og hans arvinger hans gård med frugthave, beliggende imellem Torvet og Immervad, og strækker sig på den ene side fra hjørnet i Immervad hen på Badstuegade til Morten Værns bod, Alexander Humlebager iboer, og på den anden side igennem Pustervig hen på Volden til salig Engelbret Endersens eftermand, Markor Læsø, hans bod, Mette Pedersdatter nu iboer, med tilliggende 4 gårdsavl. samt og et opmuret begravelsessted i domkirken nedenfor de stakkede kvindestole, og kendtes Jens Vissing, at justitsråd Edvard Kruse, hans hustru Karen de Hemmer og begge deres arvinger ingen ydermere lod, del, ret eller rettighed at have i samme gård, gårdsavl og begravelse.

(180)

10/12 1691.

** blev læst og påskrevet Ditlev Bloch garver hans udgivne pantebrev til borgmestre og råd, på Vorfrue kirke eller fattige enkers vegne, for kapital 200 sletdaler, og derfor pantsætter hans iboende gård på Vestergade, dateret sankt Mikkels aften 1691.

** Villum Jonsen Lundgård på Johan Winhagen i Lübeck hans vegne havde stævnet salig Jesper Eskildsens efterladte enke for dom angående hvis, hun ham og hans mor skyldig er for varer, de har bekommet. item på Lorentz Mönter i Lübeck hans vegne havde stævnet Johanne Mikkelsdatter, salig Jens Nielsen Møllers, sst for dom for hvis, hun er Lorentz Mönter skyldig, men da Villum Jonsen ikke kunne fremvise lovlig adgang til sagen, blev den opsat 4 uger.

(181)

** Villum Jonsen Lundgård, fuldmægtig for Lorentz Mönter i Lübeck hans vegne tiltalte Johanne Mikkelsdatter, salig Jens Møllers, for 50 sletdalers kapital med rente efter hendes salig mands obligation, dateret 8/11 1684, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** Jacob Nielsen, borger og handelsmand i København, æskede skødevidne, hvorefter Hans Bendixen Harding, borger og handelsmand sst, på salig borgmester Anders Lydiksens arvingers vegne og Morten Madsen Værn, borger og forordnet vejer og måler sst, på salig Maren Clemendsdatters arvingers vegne solgte og skødede fra dem og deres arvinger og til Jacob Nielsen og hans arvinger en gård på Mejlgade beliggende, som Mads Nielsen og Anders Nygård iboer, næst op til Johanne, salig Jens Pannerups, iboende gård på den ene side og op til Borrebækken på den anden side, med et tilliggende gårdsavl.

(182)

** Mogens Rasmussen Hasle, borger og handelsmand sst, havde stævnet efterskrevne for gældsdom, og som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger og forelagt de indstævnede da at møde.

** Oluf Christensen fogedsvend, fuldmægtig for Knud Terkildsen skomager, borger sst, med opsættelse her af tinget 5/11 næst afvigt havde stævnet Gregorius Baufein og tiltalte ham for 9 mark for arbejde efter fremlagte specifikation, som han blev tildømt at betale.

17/12 1691.

** Anne Sørensdatter, tilholdende hos Maren Knudsdatter på Studsgade, udlagde for barnefar Simon Ernstsen soldat, og da hun intet havde betalt og intet havde at betale hendes lejermålsbøder med, blev hun atter i fængslet hensat.

** Mogens Robertsen, beediget stadsprokurator, fuldmægtig for Vorfrue kirke sst dens værge, Niels Lauritsen, i rette lagde en begæring på synsmænd af retten at udnævnes Vorfrue kirkes og fornemmelig tårnets brøstfældighed at bese, hvorefter blev opnævnt og tilmeldt efterskrevne synsmænd.

(183)

** Søren Pedersen Møller, fuldmægtig for Jens Vissing, residerende på Århus mølle, havde stævnet efterskrevne personer anlangende hvis, de på auktion efter salig kammerråd Tomas Friis havde købt og endnu ikke har betalt, men som intet svar skete, er sagen opsat 14 dage.

** Hans Jensen Vegerslev for sin far Jens Christensen Vegerslev, forrige rådmand sst, havde stævnet Jens Nielsen, boende i Vegerslev, for gældsdom og tiltalte ham for 31 sletdaler efter hans regnskabsbog, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

24/12 1691.

** den sag, Rasmus Værn, som salig Jens Juuls arvingers fuldmægtig, kontra Mikkel Soel med flere, men som ingen af de indstævnede mødte, blev sagen opsat 3 uger.

** Mogens Robertsen, borger og stadsprokurator, fuldmægtig for Niels Andersen Kruse, borgersøn sst, havde stævnet Peder Jensen Boeslum, borger sst, for gældsdom og tiltalte ham for 30 sletdaler lånte penge, som han ikke godvilligt vil betale, men som intet gensvar skete, blev sagen opsat 14 dage.

** Maren Fiskers, som udlagde for barnefar en skomagersvend Laurits Christensen, som arbejdede hos Niels Tunbo skomager, var for retten af fængslet fremstillet og gav klageligt til kende, aldeles intet havde betalt og intet havde at betale hendes lejermålsbøder med, derfor atter i rådhuskælderen til fængslet henbragt.

7/1 1692.

** Mogens Robertsen stadsprokurator, fuldmægtiget på Vorfrue kirkes forsvarer og dens værges vegne, i rette lagde efterskrevne skriftlige begæring fra Vorfrue kirkes værge, Niels Lauritsen, og derpå opnævnte og tilmeldte synsmænd til syn på Vorfrue kirke og især dens tårns brøstfældighed, hvorefter synsmændene i rette lagde deres efterskrevne synsforretning.

(184)

** den sag, Villum Jonsen for Johan Winhagen kontra Anne, salig Jesper Eskildsens, med flere, blev bevilget opsat 14 dage.

** den sag, Villum Jonsen for Lorentz Mönter kontra Johanne, salig Jens Møllers, blev bevilget opsat 14 dage.

** den sag, Jens Vissing på justitsråd Kruses vegne kontra Hans Frost med flere, er bevilget opsat 3 uger.

** den sag, Jens Vegerslev kontra Jens Nielsen i Vegerslev, intet svar, derfor opsat 14 dage.

** den sag, Mogens Hasle kontra Anders Rasmussen Brendstrup med flere, som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

(185)

** Mogens Robertsen stadsprokurator, fuldmægtig for Niels Andersen Kruse, borgersøn sst, med opsættelse her af tinget 24/12 næst forhen havde stævnet Peder Jensen Boeslum, borger sst, og tiltalte ham for 30 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

14/1 1692.

** blev forkyndt KM brev om sig under konvoj 1/2 i Marstrand at indstille, som ville negotiere på Frankrig, dateret 22/12 1691.

** Laurits Pedersen stadsprokurator, fuldmægtig for Christian Rut skræddersvend, forhen arbejdende hos Jørgen Rasmussen skrædder sst, havde stævnet Jørgen Rasmussen, skrædder sst, for syn, vidner og dom angående den overlast, han har øvet på Christian Rut, og synsmænd vidnede, at natten imellem 5/1 og 6/1 klokken var slået to var de indkaldt i byfogdens hus at syne Christian Rut, og da havde han et langt blodigt sår i den højre side af hans hoved, hvilket han beklagede, Jørgen Rasmussen havde gjort ham samme nat. efterskrevne vidnede, at da de samme nat hørte klammeri i Jørgen Rasmussens hus, gik de derhen, hvor de mødte Christen Eriksen med en kniv i sin hånd og søgte efter Christian og sagde, den skal jeg sætte i hans hjerte det første, jeg seer ham, og senere som de råbte højt efter ham, svarede han i salig Karen Clemendsdatters have, og de fulgte ham hjem til hans fars Hans Nielsen, og som de kom til lyset, så de blodet på ham, og så gik de med ham til byfogden, hvor han blev synet.

(186)

** den sag, Rasmus Værn, som salig Jens Christensen Juuls arvingers fuldmægtig, havde indstævnet kontra Mikkel Rasmussen Soel med flere for gæld, da blev de alle forligt til i dag 8 dage at møde i egen person, og Rasmus Værn at indgive forklaring af salig Jens Juuls bog og regning, hvormed han agter at tilintetgøre Mikkel Soels i rette lagte regning, og imidlertid blev sagen opsat 8 dage.

(187)

** følger nu i tingsvidnet i dag ommeldte Terkild Jensens fremlagte attest angående den stridighed imellem Jørgen Rasmussen skrædder og hans svend Christian Olufsen.

21/1 1692.

** den sag, Peiter Jessen rådmand kontra Villads Jacobsen for husleje med mere, intet svar, derfor opsat 4 uger.

** den sag, David Jørgensen kontra Peder Jensen Boeslum,  på Peder Jensens begæring opsat 8 dage.

** den sag, Jens Hår kontra Peder Jensen Boeslum. på begæring opsat 8 dage, og Peder Jensen forelagt imidlertid at betale.

** den sag, Vorfrue kirkes forsvarer kontra Morten Værn opsat 14 dage, og forelagt ham at betale og for sig rette.

** Villum Jonsen Lundgård, fuldmægtig på Johan Winhagen i Lübeck hans vegne, med opsættelse her af tinget 10/12 næst afvigt, havde stævnet Mikkel Jacobsen og i rette lagde hans obligation, dateret Århus 12/2 1684, lydende på 399 mark lübsk, samt en regning til Gert Colpin på 270 mark lübsk, hvilken gæld de blev tildømt at betale inden 15 dage.

(188)

** Mogens Robertsen prokurator, fuldmægtig for Mogens Rasmussen Hasle, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 10/12 næst afvigt havde stævnet Anders Brendstrup, som forlover på Laurits Fårbæks vegne af Viborg, med flere for dom og tiltalte dem for gæld, som de blev tildømt at betale.

** blev forkyndt KM missive til borgmestre og råd angående udenlands søfart, item konvention og forening angående Danmark og Norges indbyggeres fart og---- på fremmede riger i nærværende krigstider.

28/1 1692.

** blev forkyndt Jacob Christoffersens på egne og søskendes vegne udgivne købebrev til Jens Rasmussen tømmermester på et begravelsessted i domkirken, med sten på, ved den nordre kirkedør, arvet efter salig Niels Sørensen skomager bag klostret.

** Mikkel Sørensen borger, handelsmand og skipper sst, fuldmægtiget på Bodil Sørensdatter Hegedal, boende ved Nyhavn i København, hendes vegne æskede vidne, hvorefter Christen Sørensen Sicher, skipper og borger sst, vidnede, at i oktober 1691 da han var med proviantforvalter Christen Vegerslevs krejert i London, da havde Peder Jensen Dolmer, som skal være trolovet med Bodil Sørensdatter, der i London bryllup med en enke der i byen, som skete imidlertid de der var beliggende med krejerten. andre, der var med samme krejert i London, vidnede det samme, samt at Peder Jensen Dolmer bad dem, de ville hilse hans forrige kæreste og sige hende, at han nu var gift der og taget en enke til hustru, og han skulle dog snart selv tale med dem i København.

(189)

** Jens Jensen Vissing, residerende på Århus mølle, æskede skøde, hvorefter fremstod Jens Rasmussen Lassen borger, overformynder og handelsmand sst, og solgte og skødede fra sig, sin mor Anne Rasmusdatter, salig Rasmus Lassens, og samtlige hans søskende og deres arvinger og til Jens Vissing og hans arvinger deres kornhave, udenfor Vestergade beliggende, næst op til Jens Vissings egen have, salig Jacob Lauritsen Møller tilforn har ejet, på den østre side og strækker sig op til rådmand Jens Basballes kornhave på den søndre side.

** Jens Vissing havde stævnet Albret Tiedemann barberer og rådmand Jens Vegerslev sst for dom angående hvis gods, de på auktion i salig justitsråd Kruses gård sst har købt og endnu ikke betalt. som intet svar skete, blev sagen opsat 14 dage.

** den sag, Rasmus Værn kontra Mikkel Soel med flere, opsat. som Rasmus Værn foregav, at da de indstævnede under lovens straf var stævnet, da bør de for slig rettens foragt at stå til rette, da er de forelagt alle at møde personligt i dag 8 dage under straf.

** den sag, Jens Vissing kontra Knud Terkildsen er af Vissing, bevilget opsat 8 dage.

** hr Hans Lundgård, sognepræst i Hasle med dets annekser, hans præceptor og fuldmægtig Anders Andersen havde stævnet Peder Jensen Boeslum, borger sst, for gældsdom og tiltalte ham for 49 sletdaler for bekommet korn 8 tønder rug og 20 tønder byg. sagen blev opsat 14 dage, og Peder Jensen forelagt at indfinde sig med betalingen.

** den sag, Jacobus Gesius kontra Dorte salig Peder Skyttes med flere. intet svar, derfor opsat 4 uger.

4/2 1692.

(190)

** Jørgen Danielsen, KM byfoged, på KM og Århus bys vegne havde stævnet Maren Pedersdatter sst samt mons Chartach, preceptor for kammerråd Hofmands børn, for deres lejermålsbøder dom at lide, og Maren Pedersdatter udlagde for barnefar bemeldte mons Chartach, men som han ikke mødte, blev sagen opsat 14 dage.

** blev forkyndt Peder Jensen Boeslums udgivne pantebrev til hr Villads Olufsen, præst i Grundfør, på hans iboende ejendom ved Mindet, for kapital 100 rigsdaler.

** Mogens Robertsen prokurator, fuldmægtig for Jørgen Rasmussen skrædder, borger sst, havde stævnet Christian Olufsen Rut skræddersvend for vidner og dom angående voldsom øvelse, hvorefter Søren Christensen, læredreng hos Jørgen Rasmussen, vidnede, at hellig tre kongers aften kom hans madmor til dem i værkstedet med et krus øl, efter de havde fået mad, og da det var drukket, kom hun med et stob øl, da sagde Christian, han ville intet drikke deraf, det var dovent eller tysk, så kom mesteren for at høre, hvad de klagede over, og bad Christian og løjtnanten gå med ind i stuen, og hvad der passerede, vidste han ikke, men de hørte tummel derfra. derefter blev fremlagt løjtnant Frands Frederik Normand hans efterskrevne attest, at hellig tre kongers aften sad han med Jørgen Rasmussen og hustru Maren Eriksdatter, tillige med Terkild Jensen og Christian Rut skræddersvend, i stuen og snakkede, og da spurgte Maren Eriksdatter ham, hvad årsag har i til at i foragter vores øl, kan løjtnanten og min mand det drikke, tror jeg i kan også, hvortil Christian svarede, nej jeg vil det ikke drikke, fordi det er ikke godt og tilmed tykt, og mor i har på en to års tid mod mig været et skarn, svarede Maren Eriksdatter, i skal aldrig bevise mig eller min mand nogen skarnsgerninger over, og han talte hende ilde til. så fortrød hun det og stod op tog ham lidt ved håret og ville sige ham det, da greb Christian Olufsen Maren Eriksdatter i hoved og hår og slog huen af hendes hoved på gulvet. derefter gik Jørgen Rasmussen i den anden stue og Christen Olufsen med, og der havde de hinanden i håret, og ikke Jørgen Rasmussen gav Christian sår eller skade.

(193)

** den sag, Rasmus Værn contra Mikkel Soel med flere, men da Mikkel Soel var til marked, blev sagen med bevilling opsat 8 dage.

(194)

** Rasmus Værn, borger sst, havde stævnet Jørgen Ditlevsen borger og bager sst for vidner at påhøre angående salig Jens Juuls gods.

** den sag, Vorfrue kirkes forsvarer kontra Morten Værn, endnu for sine årsager bevilget opsat 14 dage.

** Mogens Robertsen for Mikkel Andersen Helbo havde stævnet Peder Tomasen, borger sst, for dom og tiltalte ham for 45 sletdaler, som han er ham skyldig, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** Laurits Pedersen prokurator, fuldmægtiget for Hieronimus Basballe, borger og handelsmand sst, havde stævnet efterskrevne indenbys personer for gældsdom, men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** Laurits Pedersen prokurator, fuldmægtig på KM og Århus bys vegne havde stævnet efterskrevne personer for dom at lide for den uskikkelige forøvelse med spillen og sværmen under prædiken afvigte onsdag på Christen Knudsens kælder, nemlig Christen Knudsen, mester Henrik Stadsinstrumentist, Peder Jensen Boeslum, Eske Pannerup med flere, og i lige måder for dobbel og spil på helligdage, Peder Nielsen bag klostret, Hans Sønniksen, Søren Ladefoged, Søren Langballe med flere, hvorfor de på kælderen bør at lide efter lovens 6.bogs 3.kapitels 1. og 9.artikel, og de for dobbel på helligdage at lide for helligbrøde, dog som intet svar skete, er sagen opsat 3 uger.

** Mogens Robertsen stadsprokurator, fuldmægtig for Jens Vissing, residerende på Århus mølle, med opsættelse her af tinget 17/12 næst afvigt havde stævnet Knud Terkildsen. Laurits Pedersen prokurator mødte for retten på Knud Terkildsen og Silke Basballe, salig Peder Gyllings, hendes vegne og i rette lagde efterskrevne indlæg, at Knud Terkildsen på hendes vegne havde købt på auktion en del gods, som skulle dekorteres i den fordring, hun og hendes salig mand har hos salig kammerråd Friis og efterladte frue for fragt af gods til Norge, som de ikke har villet betale. derefter blev afsagt, ihvorvel det skulle synes billigt, at Silke Basballe nød det købte gods på sin fordrings betaling, så kunne retten ikke kende det at ske på den måde, men Silke Basballe bør at betale det på auktion købte gods, og hun igen for sin fordring til salig kammerrådens fru sin ret fri.

(195)

12/2 1692.

** Mikkel Pedholt, delefoged ved Vilhelmsborg, på sit herskabs vegne havde stævnet Oluf Jensen på Skolegade for dom angående den overlast øvet med Bendix Nielsen af Malling, idet han har slået ham og fordærvet hans ansigt, og i rette lagde et tingsvidne af Vilhelmsborg birketing 8/2 næst afvigt, men som intet genmæle skete, blev sagen opsat 4 uger.

** den sag, hr Hans i Hasle kontra Peder Boeslum, blev efter bevilling endnu opsat 8 dage.

** i den sag Rasmus Værn kontra Mikkel Soel og Jørgen Ditlevsen. så blev Jørgen Ditlevsen tilspurgt, om han sig til befrielse for sagen ville og med en god samvittighed kunne gøre sin ed, og blev eden ham af lovbogen forelæst og med formaning sig vel at betænke, så ordene, hvorledes han den skulle gøre, opsat og først oplæst, derpå han da gjorde sin ed med opholdne fingre, således som Rasmus Værn søger mig for 20 rigsdaler, jeg skulle have været salig Jens Juul skyldig for ---- tilstår jeg hermed ved min ed, så sandt som Gud og hans hellige ord skal hjælpe mig, da var eller er jeg ikke den salig mand en skilling skyldig.

** Laurits Pedersen, prokurator for Peder Rasmussen Todbjerg, havde stævnet Hans Matiasen og Laurits Pedersen for dom angående hvis, de er Peder Todbjerg skyldig på fragt til Norge 27 rigsdaler, men som Hans Matiasen ikke mødte, blev sagen opsat 14 dage.

** den sag, Jørgen Rasmussen skrædder kontra Christian Rut skræddersvend, blev opsat 14 dage.

** Mogens Robertsen stadsprokurator, fuldmægtig for Peder Rasmussen Brendstrup, borger og handelsmand sst, havde stævnet efterskrevne personer for dom og tiltalte dem for gæld, men som intet svar skete, uden Villum Handskemager, blev sagen opsat 4 uger.

(196)

** Rasmus Værn, borger og handelsmand sst, med opsættelse her af tinget 24/12 1691 havde stævnet Mikkel Rasmussen Soel og Jørgen Ditlevsen, borger sst, for hvis, de til arvingerne efter salig Jens Juul skyldig kan være og ham nu berettiget, nemlig Mikkel Soel for 60 tønder malt og jern for 15 rigsdaler, Jørgen Ditlevsen for 20 tønder hvede 20 rigsdaler, og ydermere 17 tønder hvede 14 rigsdaler. ligeledes var stævnet Rasmus Mikkelsen Soel samt Anne Jensdatter, Jørgen Ditlevsens, med to sine døtre Kirsten Jørgensdatter og Karen Jørgensdatter for spørgsmål at tilsvare angående den salig karls gods, hvorefter Mikkel Soel blev tilfundet at betale de 60 tønder malt og 15 rigsdaler, og Jørgen Ditlevsen blev tilfundet at betale 14 rigsdaler, idet han ved ed benægtede, at han ikke var den salig karl mere skyldig.

(197)

** den sag, Jens Vissing kontra Jens Vegerslev og Albret Tiedemann angående køb på auktion, blev endnu opsat (blank) dage.

18/2 1692.

** blev forkyndt et landstings kaldsvidne, dateret Viborg landsting 27/1 1692, til skifte efter Anne Jacobsdatter til Dybvad hendes kreditorer der at møde 9/3 førstkommende.

** den sag, byfogden kontra mons Chartach, som intet svar skete, endnu opsat 14 dage, og forelagt at svare eller betale.

** blev forkyndt Jacobus Gesius hans udgivne skøde til skipper Christen Jensen Sicher, borger sst, på hans gård, på Mejlgade beliggende, imellem Jacob Espensens og Jens Sørensens gård, dateret 28/1 1692.

** blev forkyndt Rasmus Kejser snedkers, på egne og medarvingers vegne, udgivne afkald til skipper Oluf Lauritsen på hvis arveparter, de efter hans hustru Mette Andersdatter Kjærs, dateret 15/2 1692.

** Laurits Pedersen prokurator, fuldmægtig for hr Hans Lundgård, sognepræst i Hasle med dets anneks, med opsættelse her af tinget 28/1 næst afvigt havde stævnet Peder Jensen Boeslum og tiltalte ham for 49 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

(198)

** den sag, Vorfrue kirkes forsvarere kontra Morten Værn, men som Morten Værn mødte med indlæg, er af begge parter bevilget opsat 8 dage.

** Jørgen Snøde stadsprokurator, fuldmægtiget for rådmand Peiter Farver sst med opsættelse her af tinget 21/1 næst afvigt havde stævnet efterskrevne for husleje og andet, de ham skyldig var, som de blev tildømt at betale.

25/2 1692.

** blev forkyndt KM forordninger om politimesteren og hans betjente deres politiforretninger, om ustemplet papir i politisager og om rettens betjente deres salær, hvor arv og gæld fragås.

** Laurits Pedersen prokurator, fuldmægtig på Christian Rut, skræddersvend, hans vegne havde stævnet Jørgen Rasmussen skrædder, borger sst, for vidner at påhøre, og efterskrevne vidner vidnede og blev forhørt om klammeriet hellig tre kongers aften i stuen imellem Jørgen Rasmussen og Christian Rut.

(200)

** Laurits Pedersen prokurator fuldmægtig for Christian Rut skræddersvend med varsel som 14/6 næst afvigt havde stævnet Jørgen Rasmussen skrædder og satte i rette og formente, at såsom med vidner og tingsvidner bevises hvorledes Christian Rut med hug og slag på en højtidelig aften af hans mester og mesterinde i deres eget hus er angrebet, da bør de straffes for sårmål og blåslag og helligdagsbrøde. da for sine årsager blev sagen opsat 14 dage.

** den sag, Mogens Robertsen for Jørgen Rasmussen skrædder kontra Christian Rut, for sine årsager endnu opsat 14 dage.

** Jørgen Bertelsen fremkom for retten med magister Ejlert Jacobsens påskrift på et pantebrev, Jens Rasmussen Strædfar havde gjort til kapitlet, dateret bytinget 11/10 1684, at det er løskyndiget med anden pant i dag derpå skulle ske.

** Niels Lassen, borger og indvåner sst, æskede skøde, og Jens Rasmussen Strædfar, borger og skipper sst, solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Niels Lassen og hans arvinger en hans gård, på Studsgade beliggende, næst op til Søren Mikkelsens iboende gård på hjørnet af Graven på den ene side, og op til Jesper Nielsen Røveds iboende gård på den anden side, med tilliggende gårdsavl.

** Jørgen Bertelsen, underdegn til domkirken sst, fuldmægtiget på Århus domkirke og dens værgers vegne æskede pantevidne, og for retten fremkom Niels Lassen, borger og indvåner sst, og bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være til bemeldte residerende ved domkirken 125 sletdaler, og derfor pantsatte han hans iboende gård på Studsgade, som ham i dag af Jens Strædfar er tilskødet.

** Jochum Blom, borger og buntmager sst, æskede skøde, og Johan Plumb, guldsmed og borger sst, solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Jochum Blom og hans arvinger en hans bod, på Vestergade beliggende, næst op til Søren Langballes port på den ene side, og strækker sig op til Anne Mikkelsdatter Langballes iboende bod på den anden side, og er 4 bindinger hus til gaden og 3 bindinger to loft højt hus i gården.

(201)

** Jørgen Snøde prokurator, fuldmægtig for Jacobus Gesius, privilegeret apoteker sst, med opsættelse her af tinget 28/1 næst forhen havde stævnet efterskrevne for gældsdom, der iblandt Bodil, salig Niels Villadsens, og tiltalte dem for hvis, de ham skyldig var, som de blev tildømt at betale.

** den sag, Laurits Pedersen prokurator på KM og byens vegne kontra Christen Knudsen med flere, intet svar, derfor opsat 14 dage.

** Laurits Pedersen stadsprokurator, fuldmægtig for Jens Vissing, residerende på Århus mølle, hans vegne med opsættelse her af tinget 28/1 næst afvigt begærede dom over Jens Vegerslev og Albret Tiedemann for gæld, som de blev tildømt at betale.

** den sag, Peder Todbjerg kontra Hans Matiasen og Laurits Pedersen, endnu efter Mogens Reberts begæring opsat 8 dage.

** den sag, Vorfrue kirkes forsvar kontra Morten Værn, endnu bevilget opsat 8 dage.

** den sag, Mikkel Sørensen kontra Jesper Mogensen, så eftersom Jesper begærede regning på fordringen, er sagen opsat 14 dage.

** Mogens Robertsen prokurator, fuldmægtig for Oluf Frederiksen, skipper og borger sst, havde stævnet Klaus Kå, danske skolemester sst, for gældsdom og tiltalte ham for 1 lispund (blank), men som intet svar skete, blev sagen opsat 4 uger.

** Niels Lauritsen bødker, borger sst, havde stævnet Peder Mogensen, indvåner sst, for dom og tiltalte ham for processens bekostning i den sag, for retten dem imellem blev forligt, og han skulle betale nemlig 2 sletdaler, men som intet svar skete, er sagen opsat 14 dage.

(202)

3/3 1692.

** KM byfoged sst Jørgen Danielsen på KM og Århus bys vegne, bød sig i rette med opsættelse her af tinget 4/2 næst afvigt, som melder, ligesom den da kontra mons Chartach, preceptor hos kammerråd Hofmand findes indført, og nu blev Maren Pedersdatter af fængslet for retten fremstillet og atter tilspurgt, om hun noget havde at betale noget på hendes lejermålsbøder, dertil svarede og klageligt gav til kende, det hun aldeles intet havde, hvorfor hun atter i fængslet blev henbragt, hvorefter mons Chartach blev tilfundet at betale sine lejermålsbøder med 24 lod sølv samt denne sags bekostning.

** Laurits Pedersen prokurator, fuldmæ